Sie sind auf Seite 1von 106

l'buyet do~n~hu:O' V[[I;R B6.

ng Vuong
'~

~'

$151'

Tri VI d.Thie~n11, bSn ph,oong thu~n bo~


7f:: .~~ ~ 1lV\ N~a,n dliln. l;~c[[gbj,~pau ca,
./ \.,. l,:\::i.
~ .@ )~ ~

11l7R.. T ~.7J' Jllfl5f11


IBJ; ~ .

~,~

N10i noithong tbii~ ro~a uha Urman

~ JEL 15

\'\?

IWi(

Ii111~ ~~.~, '~~ Pi

Ua. hay kmh s~r va,n chuO'wg


.>1>1 ~ .=hi. i:-- ~."~.::.. S . Jr-=i -...f::I .It!! V'l) t~ui chiJnh t~p tra,m, duoug tiUlI, thomlg.,
!f.\j

5t-.."Eii IJi.."""

tu6i cbang
S6'mkhuya
,~tc> ~, -. _~ L-'" L....J

~tb.€rlt

~
h(JI,w~ii.111lfong d tt6ng.~

~, ~ ,7:, m ~' 11 m·}f


"1E"_.
~I"

yC[]. d.iu vQch6ngnlng


m.· .'.

n~1lII..

---:r-

'-

Vf1 chdng. ta daml1ng :~bl1g"

Con~o m(}t nd!i chua phong d10 eon,

~p 3t'r~

~jJ*~1

!nl*. ~~ ntm
Ph?ngrna diu e6mit con qu~nbao,

~t.~ ~~' ~ ~I~J


_I

Vig ch6ng durnng noi .amhuo,


If

.,ft.ll.
!CW.

;+.'1<."1
~I

li;.I.:.I..i1:::t::

'LX.:..J\.

r: abio/[[I' E
j~
,i/'

~ w

~I. -

..

Y1
I.' _

. .1
I

"*.','~, ~.'- " .


':' ._,

"""

RuOic:h,fjnUiotutrng v~ tJ1lJi,

ft, P~ ~.lL1~.~ ~ .X M~ COlmthan khec nhi~u to:i ;ding cay.

nt !~iI

~'~~~'#~,*~

.L03.llI,

Yen th6~,moi chan may,

r.:r-; cR:. ~~ .J~ ·1m Ell )~Y' JJ)G J.tfj ~c 1~ ~~J.~.


[if
--I-I~

IlcL

"'G

Ma. Thanh con hay coi ng~y UU'IDgha .. c

n~osa, ll!Ijtl~1fr!i 'Ii 2E Jff. IT ,it Laytrong CiO bac v~y ma xudng men.
rvHii Thanhmreo mit
k6:'
t:J' .~~

~.' t:¥i:]-.'...... ,,!:tJ;±~.-' ~r~~SJrJ~ 1"1=J.fr ~I

~H~j\~)j.[ .. -it'll cr.'"

*~ YH;d, X "j. 1. JZl.


rn.H>."'.· ......

rrl~""':. ....1'.... _

-r,

XOIU gir@ng b c~m oo6t b~n,

~. ji .~IH iill ~

Cling nhau chay torumna, d~:n 0']1 xira, M~ con, rnU6Cm~lt.l~.hU' mua,

:At' ,£, f~'


~ R:Qw

If

jz~~1 ~

G~'~'.~-,~1~ Ie ,~J ~-, ' " ~ , l_'l)~loauam ",-~,l'~ dua, ramd.

*L - ~ ~ru fI,

M~ eon, tluJi, fll.aW,bang hoang,

~"IJ- ~]; ft,


1$ t:P.: - .~:l
;~-.--

NffiJJ~lthoi- xech - -----

*~. ,:II 11J ~


.

X;RC
",.-

li,@utoan Ie rJJ:ao,. ~- -----~--

~;\g ~li~I··~'u -~ JJ~ ~


Mal Thanh nghe m5ri DUOC ViH:)~

~I!... i h

~IH:~·m~.F-f *B m: ':M~
3

L~,y m(f san tnnJC amhao to Diy ..

Con
c'~1

rna g,rulii m:(;jl d~ ngay,

,lJ,,~JiI,' ~Ji y:::_ ~rJll'; /P'- 'I'll ~t,',= d,:rn::m,~ ,W,,: I 1=11\1' IOnl1b~~nkinh slfcho ngay khoa fbi.
IIDl. ifl5c<Jn~

,1!t'1§r' ~.

Go quam G~,aNghi tr.ong ky,

11

~I

+~ !~ ~t Ut· L1enh sic


sai ra tr:lill
~I_"illl.!~

Dru8U ngoai,

~ 9~·

J~ ~

~~, ~T

ISm' =p, :AA, ~

Nhan ti'r d.rc~~:h~a,u dai,


Nam nhi ch,[ng

~~. .. t. ~~.~t. ~) ~

~·m.)±~~~~* co darn
m31i
. .t,
~I _ _

lil;5..ulai.

M:9n sanh 1n(lt gai r5t d.i)


_.

M:b[mlllrambo:n tw:mO~. nao ai dam bi,


_

~:W±!¥

m~Jtl~
~
=z

Jm,

~,,-,',"',',."

rnJl1r.l,,-' ;,·Ib·,~~

~~iJtJtf!

{,en ~l~ng Tri~u Kim Pbi, la,

JJ:6: .~. ~.j! a5. ~ ~. ~.

Cha Ul Tr~e·uTi ~nv~y th i t&c:ao ..

~ifI,~~f£
M l? UtiVIJO'll!g th~
~·ft..1tl~
~1

M,'ln

'II~. +1~

itL,·,·, ~

am hao ~ rl~,nn:t eE: UA', ~,!;: I


_oJ

Huang nho l.ijc ~]ju6c Ie .nivo dam sai.

~ .~iJJ'~,

Jt1X

J'Fi~urftng::~'L6ng nl:lJ'um:rug: ai heai,

Phii chi g~]Pmit bay gUy mal ung.

I ~ ni I~~ .~.i~B
I~.~

Vuong th~ nghe noi lQw,gnnrng~

H6~,aug

~D.{*m~~~

W r!.~9j ~

giuc ng~ta bang di.~i1.g uong Ian .. h

rl'Ud,c~~. yang, lllQ'C dw@u da'W]t

ill 0 i~ ~.lfit jt
TX ~ ~

Sat11ih.,an~.oi xa gtm toi 'thil'"[ru,

~ ·ft· .Jf ~ Pl JIn *m i*

'frI~u c6ngg~~.c ngl)).a cham cb~(m .•

~Erl~*~·.~~n~.~. X 1i5' U

i-I

Vi~'MiJJg dan. FBi l~j {I'i. nh5.m ImJi. bay.

~~.

M 1ll.~

Lang Anh xem tbiy nim '~ay;

J: 1§f·qi,~·

fhw;;tng quan v,ang [rAn llgltyray toi ,dSy.

m ~IDf~

11 1l ~fi 1~:R.if.
!!ii"' . ~I~, ft ~W
P l~

~, 'Wl~lii~I;ig:Ib .. Lang Allh. tbbi :m6i to 'baymQI noi .±. ~. )Oil; kc ~I~I ___t:..

~h -HI: 1~ )-~

../\, ~'tr-9

lli -ill :%;.

Phu 'quilllnay d:i ch~uu6".rn~


M~ con.

:At' ~ W' rtU5B ~. ~~~~


~, ·ft r.mr pr1'~Jl§' ift- ~. tf_. ~,m
i
.. , :t

to inhiIl'ng chie s8,ud:imJJJ,g, cay,

Gia N gh~ nghe n6~ chan may,


t
I _,,__ . .'.' '~_

~. ty~'
'\ ',' '. ' "~

Cam dllfuul'IDg(N)hunm ngay my .~.~a, s


'I_"",,_ ,'.: LII. r

,#;.

Ho~thim

P~'nw~~$~1i

1!t~ ~~ . ?f~ )f~. ~


no cling

s:a~L], tn:iIuc s, nhs,

Y,enlo,al1 bay tOi viymiiJ

* it
S\f COil,

lEt X ~ t.Jt,_

V,ij vi:l.l[W

_m}}!~nm~~
C 10

ven tron., hall vi.

Hi~ln chua il'ugthlnh!lngc,on ~ l'rong

_*,&¥14JJJ

1 g@,p 'C l'nr .K l031I.!>.Y" ~. ,_ '~"'1 'Il.. '

11 1§f ~rR ~~Jnft » Giil, quan nghe no.~ventren m.;~ I7f 1J- ill. '11'1:. M m~ 1. 113. V J r-f. ~
JL::o'

Ki~]n noi k~t tbc v~y thru cho eon,

~ )~~s· 21S ~
J~.ftc, L.

* :It

-«fI-

iI.K.,c.-

Cam thluang plh~n~re: nhirng con her vo.


:.:r:. l. 'II 'ni~'h~ C1'. ,~,alrn()lIO'rruit!l..Qlng ,'11 I'
I) ..
I-!

. M' -i:"~~"~' ----1-1-. ','.:.=~.':" ..... ~ 2'31'

1"

I.

Z'"

•. ·.·."·,

~p*

(;;1" , o

b'

_m.~jfj(

ChJ 10 cho Ie p"h~~ng '~11Orm6"'i an,


'fnJ~ xui 'bSng lai thtrong chang,

~: ~, '1~~.11F 1~

ffi,Jm*~]E~~Jt
Cont:o~ hiI,y gii e~B]Jg b~ng~

lflIir-r;T

.b. qq:ai

...l:;.

?),F ~

~' .

~,i;i!,.8J

9Jc ~

Hay ,I,a~ro'~khi~n xi.cb~hing cho con.

3t F-f' ~, ·1ft~, I~~


{:W Vi?ll

Giae l1gon b~~n nonmen, c~n

~ ~m;f1_1f± OF-t Sau diu khea tron, s 5hay. " ~~'~R~I~~m


l

Loan. YSn )'J,gffi-The chau mi:y, n6i

_J: g t;¥F

~~'.00: ~
1

Thlligngqua:n nghl t6i t,oi n.rny damn tIT.

~ 7JC fft~!~ Cbur~ng: ~7b~en vljm~ ,ala * g Till '.----": .~. btO ~, ,,'}II ~. -f ·1')' 11
Sauma huoug: d;~Jlgphlf(JC' du ciilng nh,C1. t;~J~ ..~. ~~t~ ~l'~ r~ ~ ~ E\ ~~.. iiilIl]1 JI~" i"$

*~

G Iii! 'C)JUfUl

Lui sau a,i ngo@.11ke cha' ngU'o'i [t'O[l]J,g.


N6rurd,i[c%n ngl£l'a tbMng xo'ng~

tu t, bayS j(r,~ ~~~;'~ AL:~1~ iE

~1~J*a i~
1'1 A

*f' .~ ~'.51! Jt~ __


COl]!. 0 .

IVI~

=I~ 1ft6. -.-~. Baygio

lai 11(1.0 r.JjUlllg ~u ""-,

S1.l' XIF.tlL

IlI&1iI -HIT ;;-~,: ~J'\ lit· '~E~ ~I J.~.


h§.I.lI.1

,,1\

·I~

hut

Jlll11:Bi

dua,

Ai xnivireng U\y n18i

~~W~*;'hU

s5u,.

~jj

N6ru tho,i nghl~6f.i.d:au h]ng~

flWillllti 00 ~ YlR~, G~ru Id~.Ju1,.y me rong fo,F\g Ie roi.. ~. 100: {~ Jl1: ffl ~

Bonchen

~ *!JIrtij~m
-=f'
f9
. £1:: '
)1'.

tg '14 ~

s;aokhb~ dl~i arn diIDg dau. d

Xuaong Klnreng TtIngjj~ (:iu.

~* ii1~ IJ\, z;.


tlJU ']91

1,\.... ler~lll '1/\:,;1 ... }$uu ,


.a-

frof1lg cho g~p li:c cOlng h~u lulti ra [11:1 I~~ )<Plllff l1l1 ullh vt~ ji!::ii" ;;<tl ~J tt-

I':~udftlg n;ayt8

ta,

'~I • 'Ib " .1:....' R . a Olw,~I!].:l,l! X m~~pa.euo " aL

JJ~.[$. 5f.:~Mi .~

*~
...

Quen diu cue dnc bS.~m:i)

~~: Ii 14 7f' T ia

fi $
-

Oiu sao eho tn~mll0a. hai mod msu,


LOiElJlI.

*~. ~~,.~..$" ,lll


-

Yen nghe th.emnOi sau~

_.

Tlnrong CQI]thd1! m6'i. lie cMIU ba,~.han,g ..


~
~ .•

ffl ~.~ ~
~!

~ tt· 11"

.st I~I~117
E

l#;; ~1Cl~ .' I'..) ::!f~ ~.

~~

Lengeon

~ Ji'

m.~}On d~ng hi,§n vang,

111 ~

Jjijjjf ~.

¥~

Tlm len sa.[W.]ITlbballgfDJg:8111h~o~h!!m.


1$ ~llnJ:m 1~>J~b ~;\gt:P; ~X tl4f' 7r.!J }J)4 Mal Than:hJ1 than ther ng~.y c1'@m, .lJtt!l'!o. a. IIIILOfi c::!I .~~..7fi. .', 1¥:: 'e..
li$~'

--rrll .

:tt ~J~~7+

'[x

So rna ,d'ihQc con. 'thel'l1.l(H ngJl!I..

·~ ~. it, .J± ~it .. ~


Con

Loan Yen; "~Col1lcb5ng:xelt SJ~y

.&

Sauma gijip' b,ijikhoa ley lam sao?

-.~~~.~.$
t_,

it D~' ~It ft if
rna b~f:I r~nimhao)

Jlf
MO
.!'I

fllUllr%m1T
phall[,]nam
,~ ~ ~ -..,;

Mil ph~:Stl :bJ!Qcinn sao cho t~finh. l

w**~
-"Ii
d

*f.

£~.
~M ~

d:o eta. d:ttnh~

Mtf

M~ thee eon. tl!'e non xanh Iban8 us;au·".

"h::" m L . .~yrnp :anmg... C l'ura cnan,


~~

~1tI:~. :l:l 11 ~
:rt.>-!c. 6'

_~E

~ri lEI. ~~l B JfSi

11:ili:·__l;,_,.

)L ~

Que 1l1wa tLr ta l!en ,dlrong .~ipthan.


Di

~EP~'~.~~

oit xa ,c.ach. hirong lin~


S~L

.~~ ~ ~ ~~.~Jl·m ~"


M~ con tluJi. fll.aw. ·chau.~rin nho
r:±I JEt ~.~ ~~.{~ ... IHI, ~~ . :lJ~- .!..1~1~J

Co nguui Or chdn rml'ng g:il~

Xuan duon.g sbmca.ch v.~y ma CUill. cung,

tl~~

ZbMI~~·;~

~ :~. ~~. . .~ :tL,

Dt

Mlj eo~ tme hroio.ang ngiu~ I~p d:ru,an. t,en ehi!mg~a Han Trung Van"

I~,p

MMJr~'

~, t~,ff ~.}I~ '~. n~-ff " ~


til)

I5{~,~

'iiJ iff

*'~
,~ fi

Cha Iil Ha,n ThO' chalJ trlll kha durango

M:e xua H,s tbi nr lueng, -=I~, '~ -H' It~ ~~ n:t.h m~ li.li'" ll~" :J1L), ,w;r T ~ '·W ~

re }~~~,

Baygio <chang c:~iu dO;tUl,ftl'[FOrngxotxa,


M:oi merrTh of,: chdn :Fu,ng gia,~

1i~*t& "

9..$ ~t?t

~ Itt fi!i ~

Hall Va[lJJ t11,oim6'~ bu6:c v~t()t


jf~
r,:rA,

lcLM

"Ef ~

'Iill!

iJif

1.:lJE

.~r~:a: ~I~ rAJ. Wf

ilT

GiH Id~uquy~,~y thiiP' caote uICrng.

r!I&m:~~f~

'furbS ,:nO'nntL~co' cay ~

HilD Vin, V3,0 b cung ~hiY'nin,g khal[],.

~=~»~~~mu

~ff~
'It'
It

~~j(

., marc

P'll

wa! .. ~.~<;JIC .~.:ayng

.~..:: .

tliI. if~X lffit: ~ ~


,On nhuftnvan vo
~

Saula ~h~o YO cho nang mai. lllilll!].


bay liu
t,

~ff

~tfEe*.~ '-l $
.nn

'h1 van, .·e "

,~~, ~M~ljilB .±p." ~ ~& I~.I~ w .~.:.J"ibI

I~!" rt!: ... ..... ~ ..

oc

Clnrc nhin phat~h§,y men tranh trong rung.

'Ij

*'£~~

Me COlli. th6~ BIOi, IOiJlgmullg,

~.

J~~

;tot.. H ay "I" ...• ·'mr·1 .,;.._ Ulen c~:~.lwng .~atrO:~.r..._nen ..!OIl;:;' 'l...'. u~ll~i! xay,
A

maW ~ 11 JJ4 r~ ~ fi

M eon. t'l!l11c,~1 nO'.~. '1·' ,~~ _~~. ,U!:ay~,

~£ U' 5f:.)E 1EE


lrSm

~I~~~st X,e·111COl ,t16, qui co th~ yhing , J~I:n~fl.!, &


M:.U-ugthim rnai g~p ngueri

sanh,

:~,mh~

frO' ra n6i

.~.'I~.~rR
.~

~EL ~W ~~. ~

m,~~ anb d

rr ~ ~ .~i5.
n.m.nhnl'li hay..

I~Fj 1f!A Leanmrong nghe nb~ mung thay ~


~_:§I_.

~1.J..C, 1£ ~

lr-EIEII.:.

'~~

A5I

.. "'.

';(~

llUl 1t!!:J

~A.

M~" CO]])
:::1.1.I"~ ~

i~

dH)~. &~di .ng:ayvao m ~.I~ J* _.;f iD~ 11'Q 'V~ N I=i


ttl.'

r,ay.

I.:rin Va.ID xem th~.ymb] hay,

t~ .' ~
~,_~

;>..

T~

r~ J:¥ .±i'l .. ~X l.i?fI


I'~·

llLEL ~

:r:~. 1· •. :.,: ...

1~* .. ·• t1-\

Ai.111Hl die me:d~.ngay ,,6 hoarn?


Chon .mIIa.y It kif!:vang lai,
,_~ ',', ,Ii
J-., ',' ,,,"", ,.'

*)E ~JL~i*
~i€rtt .±

Hay la si k~]61{le loa,i tai day.

~.* *
-I_~

~IB 1~

Han Van. vinb~d~ eung dThJly: "C (} W1gUcrW,d,iC]ll1~

il§~B~'~

:~ 13~ :l! lJif iffi ~It~


~ft .nfi ~.~
.-&. ~ t-m1 nn. R ..•.... 111!~1 U1;,~ ~~ ~m --<.

hrn'61i]Jiy bl!Jbcvao", t

r,f~n str d~yh6j am~a.o,.


~c •

'.~,
~~,

Hin Vain ving,~~nht!l nacO da(m sal.

r~EI.'~ l~
M~
CQIJI.M5

~d

'fro fa. ben. hOI v~mi dai~

~. Jt Jf~~ & ~

J~,

~~

11*

thi ai hoai norn ra,

~.3

~'±~' * wr S:l lit dong; 81 nho gia, EB,1ll5 ~~ ,~ as, ,}f-fC ,J) it
U'f(i!jEf
11=1'
•~~~I~

Con. n~a M;a thjv~y m.itfri~u nghi ..

X~lan dlrbng cllJ,iu ICO~ 31m ty,

~ir.l ~g ~'rn'IZ~~ m ~. ;.~"SJ

,B,aygl(J ~[ljnng c :,~1U]Imo Ol~ C


'1iJ_ ~ ~ ~1Ii!i ~

....

h'~

~~

lEtmt
V'o Me

11 g:. I.E ni~- til

*'~~) fr W~
drulilrU

iEt, X

~ J1
1=Jr~
J~

lho,ug

VO~ v;an thool kemriy.

COlli, S\T

tkbtiO ba.y~

1M!

Hall Va[lJJ nghe bi~t nguo:~ngay na~»[]JIlllg.

1~ .tlt ~~.1J.nJ~

Chokhi n& nhu~ .nhur:Ong .U~n l11Jfty.

v.'jt 1;r1:;~ ~~11] ~'.~ ~r-~::' :OiL {PI ~. ~l1t


Marng Don. biU1JJ. bac cilng chiy~

' 1U1Y t.· t1).. uuac.ra.

Hall Vin quy l~,y dli,aa(Jlu;a~

:\G

~.f~ ± ~ ,it !Xlif~' Jt


v,o kern van,

rbi~t IDIguoi si kh6 connbanho va~. I':H~]n voosue

!tl~,li:' ~, :it, X

ff1tii
ffi JJ;;~ ~-*:

Jm ~IlH~ m ~

Xu an dU'ong sem kbu~t

I.

.. m" , C-'I, nonen d':;~ me mem:~ non, J tlI,~

*tAA R ,lit, Ii _

nnm trang clnra trOu.

'\¥ m !r11·,rtl"I¥J ~ ~ ul1

:~

Tim lIthflry hoc d,~{l< thua cOin ~u sinb "["on sir nghe H:D danl, r3.ll~ j

#~ nil~~iT'~

i~fbm ~ 3i:. M~. tt


Xetn chang Ma~h~thi~~trang
~~ ,J.t:, ;5< . ~".' 0: "'PI~ ~.Wi >Vl '",s.t, J!:!! ~

j!>J.~·m

aJl~

lulng.

86 con

S811

,d:~ngthong: dong

;t, ]k,
~, :~ lfI

Bing, v tlng som gJp,,~ri~lJIrung y~u dUing. t

~*m

:a' ~'~'

nl" ~8N... -brl,£b J'\111 it{\ ~:I' .7'[':. I§I."~LI"


~i-'!IJ /" ... "

M~~ cOD,boHr[ s&m~lu lin ~,~1T 1~ r-={ f~ ~. Tuy Iil .c:!lckh.3 chilorau,
!iMi~ 1:P.l. ~b7~..JE!; ~I~ '~

llllil,oj

nhau,

'fro~ :xurug~p' v~n s;ang~g~au ,d~ngtau.

~ ~&iI,~
~E' i~
L.1. * J-J. ,,iE.

m~

Jib ~t~ ~

'[,oi ,emal),h~r khij,c~ duim


~ J.J;:!t. Wjl
,F' ,~,

5ill~

1l§J;: I~' ,~ }II~~J J'~f~ $

La] d[.§.y pbiin dJnh pha.i iilu d~ long,.,

~j~;~ 1~ ~

8";' ~." l~g ~"Ill~ L--\JI ,tiD, X

Han Val[] M,il dlj lam song, fG~t h\nl huynb d~ ,cita pho,ng xuai~g thi,
t~).:~IT~' ;i~ I=:I~~' JtE!

¥~ £ m ~

~Jj7tE ~

ji. ...A- J!1.7 ._ -P', ,'}A.


]S, ~,

fb6t ao(_uI Tri~u Tj,&~]n9tkh~.

9¥' ~!£I{,
~I~~

1!lB )iB
tCr~l1Iaj"

Souba,

gWlJjc;ngl)l8vi,ythi

3E, ,~

Wf

N6ru(lung ViWO'mg tb~ tolai,:

Jf!~0

Mal CO'I1JJgngll1oiC!U~. ,chltw triJj kha, tlmong, M~ con, s6:m~iii na,1!] mrong,

i~ m, ,IM ~ TiJ11f
j:~

~' Jt=if -

Ma. Thiurul couooo, \flO tlruuang ai~iy

ehb nay k~.t Jlgbja. giao

mffl~~

5t.m

m~~' 1!, .~ .~ ?t. ,t! ~


ma vanhQc co. cong: ~J)]

ta:y"

Cung nhu canh slr (:hu ngaJy no hoa,

~ ,~Jt~'

N~6

MEl ,co,i nhu

Dt ~ 1l~~. ttt, :5::' ±~Bt,


mj, c.[rnngk~6ngajIbL

~~2E.~ ~. tJt

Th§y v~y long, malO cu:rn,g, kia, Giao ngo,u ehotre diirng suy ngheo gitlu.,

3t6*,~1Tti
:¥jij 1lf. i!t~3~'

M:ing 00:0 ba.rnl bac cm.ng nhau,


I

~ ~ ~.f~ ~'t 3§ ~. :lffi


Phalt diu eO 8ubuoc mau v:ao [Wha. :{k J~ii;. iJ~ i* !;;I.;~~ llim~ .. '.~rn, It. ~ 'I>( 1U 'r~ ~L ~
7;t., :111~"~: .!J1~1_I~ '. ~ 1'A . ~.l:E;, P1Ii'f", ," ~ V,(Hv,angao tb\mg ruocm&. c.hi~[W vua, 100: l~

Gii N ghi xem th.'yb~Ot(: ra,

1~& ~I~J Jii: ~1t ~_

Dem via nOt ,chu.y,¢n honthua,

Ji&: ~~p ,~t~ in


f),~t ban

n.gh~HSt bu6evo~~Y~~~Fl.

:~,ijl uff

1* ¥ Ul!! ·WJ
l~.:. , 1£. JR, r~I.R §]§ Il-ll~p ~"''\.
~.

m~~Jj
• ~. ·:,_.,Jn~.'-'.' .

Mb r,a.tl:~Ay ehu n:hJan tWISU,

Lui vua giuc lao v~ thau]] chomau .


~
~.

*~,
~t&~

~I

1.0j ~I, '-C-Jl ._.a qua

'fmyin qn€m Sill~Sll~ltmac m. A .!::1::!"lfA {~ ../.J ,,'!i~ ...~'lh.·.·; '.. ilq


QI!:~an nhiin xengua

11m Iif

t]1?i 0

n-l"-!'_~ __au llIau~ ~m~I'hl .. A·':" .

{!.~

*' .. .... .
~ ~. ~

sauh\m tr~Q,

lao xao,

3:-} 13-' ~ .:lm: ±::r .b~ kil; ~-fl' tlrtrn ~, 1~ .;\JJJiII 'A5l' .~ ~ tlilJ

'fl"fin:JJJ,g cCr dienm~t drivao tAlI;fmb dd.


~, ~ IN
V!~

j{ ~,L ~~.~

tJ~llt

tH~: . ffi ~ ~i§. Hong Vum:~gxemthsy vo tay reo ern:J].


'i;

Gia quan

1*_
I}

]na~ bmJc 'Vo'~


f .-

nt, ~
_

"fay cam m9t nell vangmnm,


'I; _

~-

I~j~ 3t, i;q: ~


_ 1
il_

JJlI::
'Ii_.

~.~-~~ 91 Z~_
l!§ ~. rnt?

~~.

Tlluatng, tiiHiotLrang

fA· ~.~ ~

it

11g"Lfb~ (him

k~ 1.

Muon dtlm~~c nghrn~p till vi an hoa", J'r,i:m nay tlld-i tat: ,(Hi g~a~

D*m_

~m~

f'~.~
Uil hay kinh

Mu6n sinh m9t g;aru v,~yma 'l:;ong mrong,

~,~2EM ~~. ~ j
8l!T

mna.#<~~jt_
5e :iI~ lEt: 3c!

vaml ,ehuan g.

:;1L.

'fu~,i a,IDgmcri cm'~(ngmtJCrru ba,~~ n


~. 7.1 ~_,.. , ~..... .... r: ;x:. ~}£.i.~' ~~e.,.!' I

'fr,l,m Iii) m9~ ndi khdng ainl1UuiFog q ~y~n"


~
.5!,~

I~

c~

113 ~T';;;n~r-:I .~.


_X'

tl .~~
I. ~1T!r'1IJ 11:5 .

ConthOti clnra clld,n l:~:tduyen"


M:a ::::::.t::::'_.!j_. lJ till' =J!F %3 IltIIJ,~~ ~

Sai qluiu db[ '~,a{]ltn1 vao,

~rrim~~~·!t~0
Phai lam ghlUl khao anh ba,Qr chuclong,. rlJfb )~~~p

n
~

t~

fl'l!n ta xuo'[Wg chi~u itnr~'ng~

~.ift#I~ fli i!fl ~I .~'~


~r' i!'
~ ~'

Di~f]j tnrcmg l!dlaoi bllnk,12:11 dl&~:Ilg,flU nhi.


A,I/J;>

AX' ~

-fii=

l;l~t,

'V,;;;· tm..1r,.1"T']). .' U . ,u"" 11 .

.I1ll1.,

~!'1a,"U'U·oum . ,;;;... 'iy~i,Jt~ ~ llII.['l11 D." ··t·IJI~"1 ·, '11":l'} 0' .l'!.,".h .....;II
'i"L

ffli~~~1L~
tnwy!8n quan p'h1Jn,gch~.~u mrlu lriillrrug~

fOC D$ ~'
Bing; rao

± ~.14EA .fJt.

dUT

sI anh hung n'h*p khoa,

N,ay doantren chdn rnng gia~


Ti en o,l1g: nghebru~t v~j ma.ti~ll toan, y
~ ~, ImI~1 ucUr
~ • .!I •• "'~~' Tc'o1'
,j

JB,~*tt!

1~11':~ IE: nllJ 2E ~ Jf~r~


I§E
,I

;,§'t-I:"" '''l,A
lVla; nai
~ .......

J:,,~ ~f;f.
'I. •

r.... ll(llK'eU nan.

s6 con

,£, m1t,

nay cUi, h.~~n vang ching ch,5y.

m~

c~ru.ang~

~,

ff~

Ha rueon v.ang mhutl lal dl§,Y,

i3:,.~~~~~~ . 1

tJf :Ii: ~l .1m, f~I'mtL~

l'nnJng, An. kip xl!]!6ngk~oa n~yl,~:ptha,n.

~'~*~,:
~~~~11f

M:aThi,~~ thtr v6~ Han Vi,]}.

ruE: JfiJ ~ n~J~{


A. - ~~I ~~ ]l.,\

,~ ~

Nghe IlJithi,y mJ'L ,c,~n~rwYcsau, in


. '~.'." r~[R fii!i:, .... 5C H ~L,J it~

Ha W(~;hilng,biLl'ICtC

m~i !chiu

,diu ~

L!lly~h§\y8~im sfrm Ic.?tplmau twu tfuCm.g.

1ttI~I 1~~~iWt

20

Xu.ongmit irng cir kboa fnrurng d~. an.

fhaJ1l1.b@ quy,~n q[Wy bang ngau sao U'IDlg.


eli.

if: ~ tl JtJ¥j' ~f zp"


~ ,J~
;fl. '!iI" ~

M~~ cit ~.r;JiiUhl1 san.• g~a

-1tr~#

III

i~:FJ~'

fifi' ~

SomkhuY211, nnranting kh,(~ng.;h.(rtThg~ ( ·-m"· "-~I , 'JI I "1.!,", ' :: ,Z5 J!M; _g'
,.- "

:f5i ~~

<q"'..,;t.." ;':L .'

I 1;11

Chii'

m-5mJJJg: phuc 'ChuY~lilhla.!l.lkh61'!l.gft'iilmb:rnJJ!g"'. "hoa

i;~M~: mi' ~~]'~ 111


Loan Yell ng:~e n6i rhemtlurang,

Ji( t~:;ft Ja
C'(H1J
l.'

~I~ tL :!ij.
It'"'::1'1 "

Kjnl~ do,
,~"",<=

~X,

,~.' k ".f,!f' ~
_~ .. .h'-;

xuBng khoa trubng m~,pthan.

}:J..... ,.',", ,_lL

M:~g~a,f; lai k~t~ng din."


Mj~n cho con

;f& ~ JI TB,' '~,

~*it 1~r~~JT~ t~e


SU 11Dllm 1£'

;ft

d~ng ,gin ebu sang.

Maj sau Il1.Oi,dfulg bi~n 'lang, MAIY 16:'im~ d~(n~iJliwng to~m Vi d,Bu d~i,d6 c auG ng'o i
_ I 1-"

~I
Cit

fJ ~m~ t± JJ ji,
'1~ ,7:!!,

'COD

i'lIFJ 1=t::. .!.S, f'T" 'J',,:~ ~!! ~~ -!~ 7!':;


,.'~

>'l., ...i

fl~FJ1,g0111 c~J.ln s:1Jt'q[llye~ltb6i. 11IJ~O nlu1.

2J

cAu che con t[e~.ring khea, Sauma phol h\ ,qu<lc.g;ia .mbi

**

it, ~ ~~~' f4

~ -tJt~~*~,$
~~, JVG

ll!J~,U.

~E:~i*J'~ ~.

r-,Oil Thanh nghe nOli Ul.iUll S§!il~

Lam trai 1P,fuJ,aj giit nh6

~JlrrP'1~ ~DkJ~~
Calm

~. ¥FB ~' TI~, fflt ~i

sanh tffilibinh.

Vi diu d~idlll1g~ha(nh danh,


Mang can ttlar h:~~nkhong dlauhra ,d'i.

~~~*~~1T
i;~;ft

mm:§[,

Lo:tlUr~llD]:g:"Con

':tf B ~ ~.ft~,

dIa h6ngffiThj,

M:~da,,quy8~: mQteon di]JnQ;~thauh, :

~~)(~
_' ..",,;_,:..

,e·.

.• _ 'hilI".'""''''.1:>" . '. . .,"",.~r.- ,U.¥ ,.p.


'.'

"i;;.-:-.

~O:.",' W-ry,

:!t-.
I
,

.~.:.l;...-'"" _l.A-- )'''''1' 11"!_~: ...•. :rt. '... DtI" IIJI!


~"

hu

-=ft~
'~''-':'Ihi'! .... " 1.!1iJII
~ _. -~ 't..

tra InL ,d.W,~


-

.A'\.

I..

Cha 'con xua cling T~~ 1k:hanbtrong trao! a(~,

~'~

rl~

Ml? d~}no~h,~tlm hao,

*.~ ft

;ff ft, W

IN]:nrQ'cbing con c.il ]~ha]~elO

a~'m ~f~~ ~

~ J:& ng ~i~illi ~

be.

minh "",

Mill Tltanh nghe n6i~,am thinh,

22

'!.l.,' II..,L,' 'I.\. _. h''''· ,,aru uang¥ ]" nno nmr en mn nlTO'C:ngr ieng,
'H"

a- tr ~ itbbO 1l~'iJ. l?-ti im


rnjt ~,
Ra vao

f,al sinh nan th&t~but: nghi~filloa r6~.


njt

~~ ~t~~.~'ijlm*
db lOr OlTOg m,t)ng6rn,

om liy Umgpl]j~'~ll"

J~'

*~ J~
gft

gl

ButJlc

zlliI ~~.Il:t , ~

\tao l~y me b6rn hI6~ph~an, c


.;'i';;J

'111 1~ .A¥=. jjZ 'X Tk', .


I

tJ!lliJIli I' i

!I~~

I~~RF-'

fJ:K.

..'Ai- ~~. f13' iA

Lttyn3i ]~ nOO clnra chan,

~'13 1~~ . '~.p1EEft

l1J~ e::

±~ ,~. Hall Miha:w 'Eli v:i?m vi, 1lf!~fl ~ nn ~ JBJi. 7J\ 4i ~ 51

hi nam oam d ' guru 1"" "" AI • ',~. 'l!..' ()'l, - ±-' u~ 6.)5' i13' ~. =::r ~nl ~~ . /-:-, ..... ,"~ , ',_- ' .. "- P.lJUC"1-iI Nguy.;n Ct]:wg h'.lILWtb8 d~.tn:rj clnrng tri, t
~1 ' w'I,Ig",]U
I

±
~.

of ~."

"'.

'..L

~. I

!~~
cmJrng,

L,y~h§ynuJ]mcd ra ditvutrtm'ang. Nay '0O{l11 T~,ma~u6ng


(;RO'

23

I~tikf.ct.~.·.'~I o,B .W.,:'. t'-! l.·t···. "/'>. '~~,~ flb::J). ~r:f.!;;


tr~n ai k~t orin ga.y ciru,

tr )~ ,;t 1fm' )IL ¥At 3::*


if
~I J]f;

~ tk.ff ,~. .i~


Em~a,Trjnh

Hai em tai tri phongltn» khong

'C~,liI.

Tefl d1iullg~.a Trjnh Uy I-lftu,

He r~~I:natmb\i nang.
+e n-;.· ' ... ~..~ 9.""·

~It ~~'~ if-

~~ ~ ..'. 5Fj wm ~.- ~!I! r;]]~' F-g.

Trinh Long dong d,~u;: h~irng ai Mt"", .E ;;1::1 .~:t; )l~ ,+1] j~ ~~ c!!9rl:! J~ l' . 11 ;~;; H6ng VU01l1Jgplhong cbrre d.kll, d·in.ghoa diCit

J(1J
Trinh
~i~ ~.

Hd, dISc tmmgcan ng.oC

71-~' ~~"
Qf1 I[~~t

Trinh Longnay c.lru~·cili6it thorn tr.An~ha.nh, .. fbt'ra t[WUIDlg xem th§.y d.lt ,(!tanh"

*~'*~1* ~1t.1T
~.::i':. "

1M~m

Moi (1'01.nbj CI~ V,aQlHl~ulrru pha:n binh,

~ l~ ::\ 3A' ~. ·1Jll ?t ~

Long, H~ hai tl1urrug nghiellg minh,


In~
~..!;;;!.

'ii)~ 8:~ 'Jill tit


1~'"' ~

-n4t re.& I~ll.,l &." .....m~ ~

Nghe ~,~engEu!]jh. i.vang 1,~.IJJJ,h,Fa at do r,. ,.f!A. ~1'~.III';1 7J.. J11.rt ' . I~~,. Jt ,~~ll, ... . :x MJ\
Buoe vaomui tal :m.6t khi,

~I"

'In~ -. .',." ll ..
H/I!I

T(}7

24

7J: ~
'It't. '
It

uU3i

t uUlIlg xem. '[11ay v~,yl~11 illung,w.w ay . rd. ;, "fJ "\ ~. tm.. .


.~.

*~i* 25 a~~ '€r


11SB
~IJI
,~,

-~:!fJt I~' ,.I;~.:r;p};.,rG~'

~ .:L #ir' WE.


Chuy~n gl

Trinh Long" T[~n~

lirs llgay raY'J


nay do~va,o'?

7~

l~tll~ Wi, ~ t£
r

'C~(P tdc fllllh

'n~~

Tlnra luang hiy to,im hao Anh ving

~ n~ll)~' P&t {Jf ,jJ ~~14


1;' - Ml ~'Jl(
U3I ~1cfr ~ft ~, ~

chi 'cb~e'n trm!JJg trno :kba:iJ. khoa,

J!~
"III/\.
En:; ')._ -b:b:

G I~ N gh] gi:fum khao vOrl ta,

V ifJl jJf~ 1)i ,Wfi

41-

m'13T~~

Ngay mai treo han,S; xa ,g~n n.h~,pnVO'mlg"

Nbung nguui tai tri cao

r,m !lay cbll~abi&t g]u~thmmg ]e~nao, t

m i~ ._.fJlJ P~ffl

Cllfa!l]g,~,

lTf

i1~'#!~ ~1j*I -m )~

Troag tnreng t1~d"om'c tao, Ngoai co, hai d~al11 hao v,~y Ina. H ~11:\l' .=1%., ~~.~. +1
-tiT

5'lr IRI 3: ~ ~ f£ ZE ~
.x: ~~,
ll=!

Con kie:llg ffiqit lio iquang~~)

~~i£ ¥m' ~'MN

,ili~$i~ff

Tay chang d5u ,quy~~.l11~,C phi tlnh, trn,

25

~I~

Trinh Lcng, Tr~n~ HA p,han binh,

ii.~~ 7}~ ~

~)~_i~*twm~

M]i,1 Thanh vito tnrec m~t c1:I1a:fiJ!g

tarn

ni1.ng.

~..'. 'I." . ~.:"' ..... T'J.' _~ . . '17.x, L"y[6i BJ1JJbi n~p' (;fio Va.!ll~
'~Il! ~

:lIfE- ~."

~,JII~ 1;$·T ~. nt. $ 1fO'

N'h~khtIJ'ilb xemth§:yna;i

Ch§lTI r,6~.mQ"[ ch,ijp tH3i liu,


~~-~
;f,~

it

na(rrug rfi:t mlu.

)i

ttt llil ~

= b~ t~ ~~l i~ ·~~.·t'JI,e: A Han Va~lvinmo~ nap hftu cao van ..

fbt'ra t[WUIDlg xem th§.y .kho,[I,gb~rnlg~

* ~*ti 1* 3::Jk
*rt]
~
,~'

N,eu ehe 11-0 UUllgatthing

*~xi=l:] r. 1f~JB 1f
.'~

Em
~
f),~

M1t ;:f~ Dij ~ W .

nay lung.

tEt.l ,(J'u8rn l~.iSOl1 li11l~


~. Jth *,1~: sau ta kh6U~u d,llng CQi mUll
'Ui~J'~I'" ;"'I~' )i\
J~ ~ ::dt.

E t~·in f
m

..

M,3(Y thiing bno1'il ban phong

lUI!],

.' , I ·a~]j.g lt111V3!lDJQ ~a:m , .,? :, C'h ~ p1·' '" h e tgu tnreng ~, C 'h..rn

lit.i ~ .;floP ,~. '",.,ro;·'. ±."~.' ' l"G~ .EJ=!. . J: I.!!" ~)!I;jI1>")<,. W.."

t:rnyl~nquanba,y dllA~ n6 di;

O~ tao gai m't vJ.y tb~,c,am gen.

~m ~

*~Iasa~'It Rf
N-T

Gi~ Nghi tilly V~(y 1116i can,

1; G:i2f-c2E

~Jt lOm,

Cao van xern oil llO dmgbing

m ~: _,~
nny,

iTt ~. 1fO' jg{ ~

[tj§f'

v'o' thai xemnc din,,! hay,

$ ~~ Qij ,~_

Sao long tmy,~n dUI~~ ngay ri,y u6ng; [bay!

1I.g.

fil

Bii~rlfo:ng ta trer v~ d~n~

Ti~llqllaUu'in~, thU'iI1ngl~nbtr$n

~~, ~ J:~ it

*~rffl

JB ,Ji,

~:~:

U¢1!1 dilng.

j~~

Nay

ftl ~, J± ~b1~rA]*ti ~ ~tt


21

IOO{l11

Hiirru. Vitn hJngtcrurng"

Ng,ay vua d15.ng: dalTI nei xung dH~ll gi?

~JalThi ]].~. n1.1\.. C nUl t §m _ ,A!:! lV~ __ _. ]a,__ -W~~_ -,h-,:i ,cli-d'__ -__ llI'6,

Cam t~uollghj~'n o~kffi16b!

~1ifJi ~E~~7r

!C'l- " '. "iI'jt, " m~l,d' ,~'i la .'~-$, _,1~y ILI1eo . ,~,. uoi ,@l gan,
I

KhuyerrTh em c:h~:mg6~ 3JJl'~ID, ph§,ml S\l nhilt

~ ,m X Qij 3E ~J1 itJ Jt m ~ it ~.~H'


,ff' Jt Jf ~'
UJt fB'

d_~li]j:ffi1 I)han.

fitp~'
rn

l',f~i con nay

)"h -- ;I'" r..:ave c ntaeang

'm~m
_...

m9~megia,
Vf.l.Y ma cam tmrong.
"'L,

~'~t -;& X ,~ff


Hay

Anh em, tLTCJ:ng, ll1Q;itRtCrng:~ g~p

Ift~, l¥J':r~ a=
ilf§ll

,~ ~~~ ff ll$ Wi' tlt

Ileu,mbi[}h;,aru Quang each pharnl.

m ~ ,.i,

Chff "truug" ern ch,ing !d'~ng gftlh ·H+ 1~ _ '.~tl=1'..sz -t::r ~R' ~ 'I-r 7~ 1:_:1 ;r.lW::C ±¥
Cung v@ Tl1JII'lr,3 tUiong cac H"tnkhongruong.

f£ ~ :JY:

rr tn

Long [.on1l~iipng;o rae dU,(111g,

m
28

~: 1~~ ,JEt '~±1f PM n~


N'en nguoi 'em vo va;o truimg d1l6,~rae.
811Bay tb~ (rung khon,g hoa~

*ffl tIt tit :i:!. ~~


~t ~
5e

L@.y emanhgei me g,ia,hl~1l non.

ll!I

iJt

m:

-f*jf~m 111

B,iygj6v~

;t .m1~7~b
~
Inl

cfingehua troll,

Nh~khmij:liJJ. deml.{tru nhN[lg con h6i


~}. ~,' , ~'~L

ca,

:t!1TI Et,. ,n~.LI,)' JI

';:,~'.
k!:.

Bucre "au m6it&i dan®d"

~. J,~1]99;
$til ~.
e]JH

N'~~khjndTh dem sl v~.ym,a h6i~dnb.


I~~ Anh
dlfOUg

±.~ m 'lID J3t

~J i~~ ~-~. :If/f


-j,~
, ',I

Hdng: vuong xemtbmy phalDJ

sr ._=E, M 1*

*'~'Wf~~
noi d5n gia,

lif' 1~u

lTlJ~]'iIb

t6

nll(n~g.

filan. ring; ~~g~,am khao elwin tnf&ng~

.'_ ~ L B. DA ~'*" TIS' ft3f, ~ -=L f1"J5~ I, I=i( Y

D~ng,m~mii-:y SI cao 0utmg haykhoIDIg?~~

,;t !)i~WB ~.
IHI

Nh~klum,b IQlUY !iu d~nrdng~ EB] -t' J~f -- .J.... T~ la::d; -+

m ~~

·iL ~ ,~ .!!L :&J ~!1~/]1 ~'9


29

"~C6chang .M,rn l~p cong .~:il.en thi tiL

1~11I A.···.·.·. ~a=al rr e,o~¥,ao{mg di~n kiln giai,


~~~ .
J}8:.
~ ;-c;:~ jI1'

R'~

11l5~ X l£t·ll1 tf lmt. $


~ .- I[ij!J trW _t,~

Khen !f~.ngvan YO hoa hai ritm

aJU~·. .

L!~flh tnly~n 1khai ti~c thlt911glau~


YI~ndje;nebi~t eUli cbu'h§u

~i[IDi*

'¥J i~ ~.it
.Pha(~JJJ ring
00'

*~l

1~m iJ; M iA

dtTi6:i't~en.

nglili~p vling b~n)

Phong ella Iqu6e trang hin ben ngai vtl.ng,.

~i*1i11tiGMi
D* .~ ~\ -=E Mc!~ M

l'rfirw dna. cons ,chu~, ho ,chang~ c


E),~

*'

ill

san k~ tr~uluon ngan~!e dan ..

m fiftt

~tR:.7GflB ~~ -I- ~
Trang ngtlyen~ quy l,y il:nrQte 8au~

§.

ifJ jlll ~,
d:~llt

Plllltda.u tClualll bia ,an cAn nhu t!!ll.

BuOic: ¥wo quy till gifi

*~~' .itl.l~ 9r .l8l


.!tt[.. =c ,\...L

. t ·fB ~ ~

*1" tw
1)1;,. 4,.'(.
J~

Phienbang tham lliJl~n phi.bi.tfIJ .ii ngoat

~u 'J

~\

H,6ng V K(J.nJJJgj mgfuJebaa ai hoai"

30

Ving chi,ng

ttl ~~.~ ~ 2E nrJ ~)M~


~~jjit
~

11I§:Iil llOjk~ inh

khi,

Phien bang tham lo@u.'V~.ythj iii quan,

An Valf.IDg ha

IF ml1.1 _

~*

M:jcr~ai BaQ giavoi s


Ra

(~hi,~un'5r.ang:, 1'1;! ZlH § -1::" ~~. 25::: 7ft ~ 7"-.. '''"' "'1A /
'--n-"

'1-,-,
IU

Keotreng

:j¢~~*r ha ~~ ~ en
tb]

n*mf~'*tJi: ma
,~ ~ JLf1:

chiang

Trang

ng[ID~nen..

binh g~,~,c: cho yen,

Bi.ogia tl:[ljtrang haw, chang.,

~=tL\.

n,aopb~ ~'[ld'taJ1yang.

~.~u C-'"-,~ rnt.[' lac,""- ,-i~nvaUT xrn:IDit 'bcinh u, Y.-. '1l-Y ...Y lI!...." '. ---g --.---- ',--,

~'

rB *1tI:fItJ
~,

ill ~

j1g~~1e1~
~ ](i. ~

G ial 'qmm Ol~cllultrn,en chinh,

l'r?rrng n.guye,nh~u ~~p b~t tinh lam,to,L


3~,

'tff ~Ra.W

~, ,~, 71ic ~~' '~


N,ay
9~
f~~~

m~ ~ I=f

flO:@,l1

lhmIa tuung ,dJunng ng8wi


'~'#)..

~'

n:iJL 1£

W ""'. ~

Chi~;n thir InaWVI,~t thai thb~m¢tMt. Sai quan cSn k[p :1119t ~b~ g

.x

'j:jJ:~

~~

1BL&~

Dem cho Phruen q ~,6cp,h,a,u cotriy

9~

*i!T m ~JfJt f~L~r~:


~,

ilM_

sang.

'fi!~n V80 do~(~.(I'h,a Ai quan,

~' ~~ i~1 ~ tS.I·,, .~M

Trong tnlO Ic6m~' Ueutoanrn:Thga'i 'vang.

i3:, :I, ti f~ :fI' tnllj

Sai

cb3ing ra dep Phien bang,

1¥J

*,~' nU 'f~ffi
32

ll( ffllJm ~ 3t. ~ .I~ JlrB


Dao choi ngo~n ciinbmQi minh giail:hu5,y.

N;ao nay eo nghjJ~p 06i thay,

Thira tu,&ngng:6 thiy~Su hiy ·b~Otcva().

m na *~l.~.~tPit 7j( ffi ar '~ ~. !Hi


11 X .~ fB': ~~
Lx: 3t 15 -t_~!!rI

,~

'fmyincl~o vai:[l tnr6c

*
'IE

Tn chiffi:Thiiru dlJlt- rrug]le taomci bili]lg. 'fay lbenk:1ch~ri~ng d:5.ngv,au,

a 1[Ij{ if: jf Jj(


.t~,L
!;;J~It.

vo sau,

l!!! ~

1;;U1

,rm~·

lb!J

l!;. ~.

~-.:5 !:Ii'ifA,

Hoan quan kipkip pbothoi ding trinh.

J~, '~ /-\. ±


.~ II; .

ts; rpl . ~. f"X, z;, ..:::r. .s«; ~ N,ay do~n Corrug eh€:wa 111{H minh,

~~, '.. ~ TIS, iJJ ~


z.

Amll',onglaydl:jngtidlinl

,;r..

lP! ~

i£rg' 0 3:: iT ~~

Hnh tay Calm.


'!.;

Chiu]J.heung Cong ,chua

Hi lI#

Thoit ra eho khoi keo mia loai gian,

*~

am th~ln) ~~PM· ·~f


33

~ [8 .~. )t-l{ 1~

:tt

~,.m
l~
.it.JU.

M~ eon thoi

nuaw bang

}~T
ngan,

)<: 3:. .~: J§

&:

Phu vllang..M~lW.lw~~uba[ d.angl~u:: xa, 7~ ,01 N,ay doan rhda~ubng xung ra,
~r::::J:
~~I

JEt ~.
I

tff

if

cn:~ ~. A ~ "A ~ 't:;j futl!:: ¥I=W ,~

Trinh vllorngUl hieuOlaJY do~~rida:n.

{t ~~~~5B. ._ ~
"l ~

'fFuYiSnd6i nh~ d,e '\tao sa\~l~

Sai theo [. Oil!JJJ.g quoc an can eho


cJij

~ ,,- ~~.WI·I& _ ,~ H ~
* -

*.E§,
1. ,-

.n:U.lIII!.

1# ~~ 4.• .Ilrl ~.i....... 11"f' =E. ."" ' ·1.Ju;


B6c luung ~ph\mg[~nh kb~u d~u.~
*.'. iI~.".... IW·. *." ~ I{~ I~~r~ ~.-. .-1--:'. __x_ 4=1:. ~.. ~. ~. ~.•.•.. i"'.,!;I~ i:L.

1'a chi ~Th.tru due

r,m aau uy l~~rub vangd~n"

m~~4-~_
W.· - ~J~
~
Eg

tnrbc S8l,iI!JI. 5n r5.n.. r

m MT .t§1Illi5'
~.

Eu&i thea H5ng qud,c da.gln n1.u.~.bay.

Jf~J Trinh Long giuc n.~nrangiy fM)f~


M .~. ~ H,dng Vu-o-n_gtt],a leha b6itaYmThi~p minh,

~l."" lUI=!

rtI~ ~WtiJ ~ I

fi§ _

"*

~g ffi .t5l~

HOo!ln l1uan xem t~iy~!611 kinh,

34

M~c tay Tr~.W]J~lhJ mQ!t minh kho toan, t

rn~~. I~ Pi; M ~.

~*~ rro~

Kcell tnj'~ lrati&:ng dluy~nva~g.


.saon& d'~villa mang nan ngheo?

if::lt

~~f:lm,

Ng;hi~.p' H6!U!JJg eoi cUi cheo Ieo,

~E' fitJi'1~15 JG ~,,,,~. ~

'[,oi ~ui ,cungkh6 qua treo kho,ng toan....

~:*3t~
i[

'fnJ~ cho m9 tllong r€mg vlmg,


XIlI&ng ban dO' liyki~rnchang

1ffi if: iff!


'i; _ _

*~m tb ~
_

Hong Vum:~gda,thQat kho~ vcm,g,

t~~ m n~ ~.~ 3E

Trinh Long,

~,*' ~ r !In~~. ~&ffi]

R~l1g v:a:l1g mb~ dauh Trinh Long ,pl:ianb6,i.

Tlnrong they Hang,

f1ftS' ~t~ ~~Tfi JB .Ji.

Tim len sen U'l1h th~t tbQW m:hl[l, in


Nay
100{l11

~a ~1['~l1~, ~
]a .~~ J±

qlU~C

[~ iT-r'

bo n,go~~

Hiirru.Vitn chaeh tmh,

m,

'1~'

[~Di*r

Xn6ngtJl.i c~~fing ,(!i{;ll1g h'lmt:hrunI1 tID v~.

35

Phut di.u d5.tai bam qUEl~

Bu6:lcvao gin nQi :md~,kS

~k ~

*pg ~

~.:iL1
:ru,~t bell.

ffJill su li~n no,i ti&fJ:g Wen~ Khoa truangc,on xu6,ng


,q~ '~w._.,·::~.-. ~~It ,M ~ .'.I'.~ . 1~~' ;rr JR., JPlL I~

# '" :rrt n~J

fj

f4

:it Ja

J~ ~
lUI

~lm. rrJ

nenle n!-o?

Him VallDJ, th6im6i bu&c

V·~(!I1'

Cilrn d.an quy t~l~ dlip

~t· -

'~flf.~ ~
cal)

iJf ~.~
to b~'ly.

_~
.If

nE~"~,OiS

l'.f~nsir nghe n!o inuerrn hay.~ :80


10 u J
,""~

.iE, ~' n& ~, Jf.J .~, itt


ray tren .(Uiy..
;
_.:'

COIl SlaIU g~p vua

~!M' ~li .~.. ~ ~


-

); rna 'I] ucn ,=, nan vor'" ,t~]'~V .,. :l! m .. ~. ~.~' ~fi. _s:I~ st )±'..
'\.
-

m
1'1 "

JI~M, Y

[J

I'

(i.,I!:JIj,

'_'

'U

~~~Ii;ot

IJ.J.c:,

11~ J£•• --.~

J.t..

~ . ~;~'9' :1~ *~ -Icl±_ B_~li7m JiJ<.i PJIl 1~-", f"AJ Mal Thanh salu ClUng cao 11.gc),]t

H'llg; conUl'Q'i 'lin ":h~ng cb§y c-on Ol.

H,dng Vu-o-ngthit ,qu3c Trinh d1Joirranh q1ily'~rn ..

rtI~ :k. m ~~. ¥Jfi I. #

Wi] ~:

LOri tl!J..fty diii n6it:h~,~t~~~O"n)

m ~I~~

Jlk

K.huyen con giCW ehu haH ng,1LJoigian, d~ ¥-Jl~ ~¥ .R lmwl~~~~. ~ l,kt;." _~;zs;: IrJl Jis

WJ 1l,¥

~'fJE

m ft i~!kr
~. ban

n-#

lIZ!

Him. Vin nghe noi ro, rang~ ~ lB:' Wb ii?f;;;t. ':",4 -m.. --ilf::1"-

L@.y~hly lni l{li

1~1]l]' ?mil: mll~n

* ~.

.~ HI. ~.
:DI.vuambi
)ffii . .L·oaIl'

"r ~ 1:z.;: 1)::. .~.


.

~ y" b" l' . 0(;1'1c·all1. ~rIllOC· :s:a:u.. ' en _'en 101 ". '1
-j;I.lfi ' n
Tilt

toi danh rao'h, ...·~·~!ih~·


~II[(, R!.~.'
I!-!I~fOl ..... ~"

~mtr +

S~J anh,

~j~~
1~

Him V &~1 quy lo1lYkh§:u din,

~.

~ ~~2§,tilli

Loan ¥@n nghe noi b6 ib~i, Chang qua S\f chua thoong thO.~IDe long.
....

E:.~, ~

*.± f#

·~)lt

~:

...

JB .Ji, X, ,~ ~, ~

31

il f~.~~r fEI ¥ilf t


Phien bang sang d:anh b~l1g:ha;

*Itt, .~~ as

Jftt {1f

M~~ COD. {:baui~ v$.y mlla tham dluang.

Kim Phi quan tll chtiin trl1(mg~

~V

~r~ 'it#
~1 ~

1#15" :$1"

Tlnnmgthay

ttl ~~. ~IH

p'h,cn g~jk~,()ng 'luang dint dlao.

~lf ~
~l

]J

N.ang 'ben gi.a.p {;hi,en


Wi?'* l!::
,M.l..
I~

~~Tiff

Phi,~[lbang ti ~n ir~6 ao~ alO

m.nao Hf1 m Ie

d]:ng hay,

'l1""M A M~m l'u&ng PbieIDld],~tdlS ngay ray~


.E:I..

.' Bi~hu(1ng Ba.ng xu6ng c:hf,l.y ngay tire thi,

~.~ .1m. ~. [I~P JIt

~ft ~jm~~~

li 5l:./b:_ nJt ~.

fr6' v~ chhSll~P' nei nci,

[lg

1i

Ti chi~lirlldil,c djy tromrnr plurong.

~~lrMi*j(
Ning, ben
X'Elllrru

N~At thJtn (iljch. V{U1 Ch~~l1 tru.crng kho p~an. .. '. l-k ~ lH:.lntllJ

lf~~" '!*m5%
I .~ 'v-1r
l=t
JLp1C II~.

'th.§y ch~t QUang"

Vuong th~th§y con etliu rtr~n,

38

*'~J~ ~~ ibill~,
~_

,1;, 1...' ,,~~eu 'II.., ,., con, 'kh·",au min theai• bi I ': ,a, nnh, B .,:, tw.wO'i

:JG, iT

~:.\., ..iT~

7)"' ~,,,

nP

Con Ia pb~11galm!St minh,

CiJttfb~ dill:h~!@!lmuolnbilElhJ hing

f}lL ~,m iI M

,~,t?i ¥iT ,

'm "frY Jji ~jIl B,iygia clnra khdl dan g~a~ *l~JH1~, as ~ rm ~
;m:.

ha.

'fru,ac va,Q~i[ru d9,ng '~ri~udinh, San dm phu tUiQUg ta Unh~a:m sao?


~,~j

Me eonta k~p'vjyma

:hO,ru kinh,

~OO'

.~

~ ~ 7C ~

~tffi!Ji 1ft
Vll()"

U~ ~i~J~i'~

~ fff tJ1~, 1~ ~IJ~ Cam dn[ong co ngnw'ep Ie b:i~tdiu'?


Jet ~t ~ .. );;k ~m)G~fa M~ eon,clm kipg~b lau~,
;4X, ~

KimPhi nghe noi lui

* *

U30

.~~ ,~ nB .-~t~, 7'C,11t1~ fruY'@ll chocbu uroug ,cUIU cUln ciiUQn cCr.
::;.~I~ '~._"'. ~~ •

JIlt 1:1:: ~. "~." 'Wl" ;~K

n*t$,*~,X~
n"ot
~,b-".c. ,c ~."

Ra eli eho kjp .'=

' ~k>",.'

_.' ".'

~'Pi,,''T"~ y .",,:" " I!" _"


"'.!

(lm,o'"

Bing aruch~mg6t k~,ong eb.Or ~ng dau. d

39

~,~

_TIE J§

iB ;fl
J~"

N,ay flO:@,l1 Ch3mhb~ubominb;, /;'\ ,-=c, 1JJ! .~. p..j~.~11ir.•.m.~.~.~, ~'" : .••.•.• FV'I. ,!J!.::lE, \,: · '''". ~ ::1::: ru.4t r \i
Cong chua
'/:1 JI:Jj

.l.,~ l~J· A,r ..i~. RBI rnA .:. -.I5

d]]l~, ii.t tbirw d X

s§u, hdm mai,

rn

I~I J]l~

Ph~(n thbi

111]jhl~m~d

~Jj ~
[Ill:.!i. n:±.·.-;..,. ·, .. ...•.

)=.1
JI.·
IlEIL.1

Gin ngay JllfamJJJ nguyleta~fuJQai tho than.


B']1 tx: /' ""~
fE;.'-; '... ~.'

:a
~

co tba~~ ·tti OIl. Pl


......

1!:!.L_-

Tu ib@ binh het d:a vilJ.ng~

-* ~: '~, X
~!

mt ~
)NB

LX.

~Jh ".'

X -lL.:a;; ~n,'~
~
I.

± .r:

'fnJ~ xui lai g~pm<J,t c.hiu]]1ti~u phu,

* ~ t~, lilt' 'lTl


J

I..) ~

I[)'\

,t;~ ..
I., •.

Binh tlnr ,d'Olh'~U n,gayray laotho,ng.

~~ ~D 1lll
V,Q v~lmJJJciing
H:t9" - '"
7~
I~'

~M~'
VIr}

Ning, rruhbtien d,tly tha]dl1{I'u3ng~

lEt X tit ~W
,Itt .:r5..,
-:L

bru~t

n!

(;h6111g y@~th.[!I'ang.,

*, flfl

"'IX Jril

-l~b .:!I:i

Ten nang 18.Ngue Mai Trinh,

40

I~
"

'~.l ~,'.... 'T, - ~c""'" . •. A..!..,..


I /\

~'~. """~~"'.'
~.,.

M,Q~mll!ra~situ tul>i thi~t ti:nh~lthuung.

(J t[ien san Iinh nau

15!t jj. ]J_[ ~~

m ~lt

mreng, t~'mang nucH nhaa,

Ba nguuih'om sam ~huung


/. \. ~1-!;!.~I,.:fl~: OIR, ~ ~, ,.=I:.. Wi:L~. ~f.J s:......

ES 1~ 'it ~"~'¥J~.

Dong chual buac '1'0khiu diu,


~ '$'

:.. "-

-\ '1-~' ..... '2:s:'

,~a=.

m ."

It· _',-.' -ql5t_ ' -!"',-.-'


.

"

-_

if1~
-.

M:ai Tr~nh: chan btroc rnQtkhj~,

nJt 1l 0' _:E


Eirng:

Ra thay c:ong ,eh£UID v,y th]' hinh d,ung,.

as ~, ffe ~

~~,m~IEe;
')L

nhin di!~l1mao Chanh cung,

1tli:£

Tlnra l'~,ll]jg n_gllJoip'h,M Clri[:a.cong~

Jt ffiH;~ li,.~ ~' i~

Dao {~[10'inel~,~?ue rnon, bt5ng tcri .day?

Vna thw 'ch(_l,y ail lac dang~

M~ eon, t1u:'i. fll.aw. bang ngan la.m san, T.t.r.1 .~ x ~& 111 . ;JiE JJL I~ f,oinayvSn tbi~t Chanh. cung,

.~ ~ ~ ~, ~. gf trf\, ~I:m

~ ff- i\\..± .1$.~~)~ iff


~ fa
~
42 nga.y~u.6ng dl~um luong,

Conla Co,ng chna ai cung tham :th1JJotng. .

[~1' J!t.
ne111.

. 1d~ I 1

·=1. ~

.. -

~.r; ):g y,~ l)lT• ...• R:I~_~' .I.-lI •." ~l'

*.' -

Biygiu to thi~[ xin thUUl1g~oi ni.y -l~lr.;9 W~t ~I*I.·R ID~ I[..!(. K ~£L i:.J ","'" - r-:~
rv)fa.l] Trwnh nghe n6i meihay,

~. ~· .... F

~ i1 .J¥[. ~(
1,

Cid dAu bt1111,y nf,ucr;ay -~hatOgia,


'Br,J~ ~-.\~ ;c.. ;I:t p~ ,/.... 1'1..1

*'

M:ad TrruIDJ~ thu~1 I~j CUl1Jg cl1JJHJ

Chimmhcung, C6ng ehu,al 'YiY .m.al cllling sai,

IE;g 0 -=E as ~ El: ~


. jlf- ~~_ tit

!ill ~
ICO
i

L U Siat1 c,[tyth~

Cuap ql]y~n H6 l]j_g q_udc ai hoaitham tlnrong,

~JJ m it;Jt

Cho nen c:~i~al_6i lac ducmg'I' n

*,~ £
~¥\

[E t~

ta~)

It1i i~ 11f

.Jl~ J!f

Len Iday thoi m,u,l do~u twang bay ngay .. .btl;.<~ 7'\. ~~. ~l!.L"" ~ 'L ± I-tEl. ~I~*I.' i~ 1:.1' 1'i@uphu nghe 1161 UW1@1ll tay~
llij J$lj '}~'~11~ '~. ~JA.{If'" ..... CU~(1-~u UUll 11~hlyray llf;raL
jf~~
1JW.. T _,

rl: 1~~ ~•. 11f:F11~ m ~ ~ ' m '~~ ... .... iL' ,\

'11tJi

Ch~:~1JJg mil dlJ:i lId,j t,:ru [.rai q

a ~,f:ff.;
jj~\i'(t

[li~

10: ~

10 day eung lao

~. ~'1~ a'f·' ~m
dgitlloiba oL 43

1,

Chfu:ru.h cung, Cong chua

LEg0±JJ~'*

r~~

N,ay doan Hd'ng Vucrngbang ng;Eul

:rm~;'[ID tI UJ oem ngay chill, .~.~81i h&i giang san, b JEt ~.r~±lJK~f
~. ii! ih ~Jl~
5(.,111
1~~'

,arSi~;;

Tim len
,q~ ,~

H,an V allDJ. v~ a CU11g thA.y~

1,or~ IJ.... "" ~ ./

llnh b\nh dang t6i ,d:fi y. ~ i:J.!.., ft .»;tl

11r!

~l$td]
~A'" ·'L

~¥~j;iJ;~
~':..
1'.-

Len di s an 'b~u giiiJ khuay t[e'[lJJ. nmg.

¥lli ' ,~ ~it

rv,~.angtneo cay eao tungbnag,


''I.

t~ b
I

DJi~~ ~
If:b .~

.~.

Phul dan binb het :~iy 1l1:[ru,g cbuy8n vang,

5f. itim

,Au ta t~m l~j be;n dU1O:]1Jg~

lim' ~l,·~ j;I. ~


Nem coi tbiJim6iro'

m R ~~

Haw nguUr,1(;h~.:yffU'6c ~)~uanghi, p

a- i~ ,ti ~ 15 ~IF
~,~ ~~ Z1S

rang 11ll(Jtkhi

cip mau theo 'hoiv~y thilam sao'?

8r1 ~~

.~. .~. ~, jt

~it

HOo!ln VU.a d'U:'un,g :c:h~.y fnn hao

44

Void xem mai fh§,y ngural nio theo seu,

~ ~,~ J!

1* 1~m~~
~,
1-11

Bon. baub chan bu~c mau man, ~~~. ~' . 'O~.', ~~~ flI3.-. ~~." ;C"wlr;' .A z::s; rrJ!f ~ Han Van theo hoi d'u!oi ~.tlium6[hay.

11ffT'ml ~i~~

~~ ':E ~ .~. ijff~i~


1f'~~

I",M)ng. u'O'ngtfll'{JC

V'

11 ~ .!fIB~ttI'r-i' ,EO {~
H,an VallDJ, qU)t l~lYdem nga.y

. ~ sauto 'Ik" "'. :l.Jlay,

~t~,~,~.

v8 nha.

~o

#t~E,~,a~,~ fl1llt Hang VllfGng ICing heanlac rna, h~n d,fiy. #~n1r~I*J .~
l',[~nsir nghe
H:D j

Bucre vito t~lua v6i t6ngia~

WJ.t '171 J:6r.


~I.::;i'

if) \'

Y-Jf.,

~!

~I ~:J'.~~)1) +n 'I~ ~.. . u ~J' li.I'~,


111&) hao,e

p~j

en:it,y,

Cam dn[ong H6im~gqu,8c ddi


11l.tt...
l'Ul

,~$

~.#M'~[;fffi:..

Igl .. . mi, .Fl!,'~~

~*
rren

.!lily dljt~ tha,

V'Q~vang thoi
Jje,,>

'~~ ru iJrliil. 1'_ x, . l~ ~," :F~ ~~JV~ A }'.~.~ 2;:?J"'" .ff..

,~L

ra,

elm tay Ul1l'l~'@ v~yma qu6c gia.


t-A ll~\! ~ ~! )i~, 17)] 10 day moo. rn]J.U,rcrn,g i

f'l!f. ~

:PA ~ V ,jl-§ {l=ll j:O JIX We


45

grua,

Xinvua t~l11ng~.i~Tong nl1l.al hir.~.lroan ..

t." ". ,_. ~ ~ Han Va.[]xua xuong_' TrillillJfng An,


, 1, ~, , ~",.'~'. '" _, _ ','

CUllgb~ T~ua. nnrng

~ ~&:.7¥: 91 JiljL" :~1 . nw

V,~da,ybon1 sbll1 lan la, 1\f

~itW·

,em ebang: dTUa~ra


~ ~

~",[ ~' * i=P~":k

Jffi ~, }~. ]~
,

""1':;:' l~

:Djitih6rru sau xuong v~y

l!fldl,

fA.:E nE:
:-::: '11' ,-,_

AA ~1t
~
f'

.ph!o vua ..

H6ng VK-o'ng ng:~eneihon thua,

~f1f~
Cam
~

±nW$a
~

dliUOllg ]llernll st xot

~
xatam long,.
,'" ,- ~

.f'ff

r:

J:;'

J\..+

:S::t:~h< ;6;, I.. ~ ~

Con~o Cong ch[ulJ long d~o:ng,~ Charru.h cling thai dung a~phongmJiu,[JJtroug,.

JE §; ntr

~f', m

'~~

M Ff ~l~. ¥Jt i1l


tl\
7iC lL .-=. ~tF-i.'~. [§' :t-u

COli. 10 Qu8e t[~ng dli,'~lI.~nirurn~g~ Cb~u]jg cUing Gia, CNghikho,ng tu&ng


) "

~* Ii:3[: l~1* m )I.


11,guye~lbi~~

t~& n8!O?

13

N3iy ,do~nCbiuh cnnganll hao,

~II'~, ~tjijJj !.ilj


1',6:1ngily min

* T.~,m

sao d~ng n~o?

~'±1~,~ ')~
Gong chua tJh~y v~:y ichiu,ma.y"

Ti6u phe ch~Y]iJi m6i hay s\Jt·hd~..

ii if ~. ! na • lltN J
?t.~
,91
j~

{!f I~;ij ~ ~

Sua sang sau lnr&cp'~au minh,

IE'§" " _

~~I

1m
-*

ChAnh cung ChUY~l1ung chanh tinh fhi~t~hal. b

.~

~101W
1M 1ilIl
~

M:g~:i,@ubI16c :~~ii ung nt1.


RE DJ..Jt
.::~~} Inl ~~.

la~
I~

14)b1J; ~

~.

'X
SHl1ILID.

n~t biuJlmbru v il~.m~l a tl'l!]1UC b

~.A,~.l " ' Hoang nam xuat the oe sautn CIa].


l' .. ~, ,_".', ,". _ -.,

!I

[.

',Ih_~ 'I;

~~:~'~lk~tm
i I~~

v.a rudl0 j chua l(~p difC lQ~, ~. III];;;: 11j1~ <t I~ ~ ~ifiii ~. . -91 L:J. .k!:. ::..E: ~p.!f ~.
N,d~:i.~J1I. tw~:ng tren trbi d]uy~n yang. ba

~~ ~ ~ TB .3t. :Jt,
Ha hen. sO, dftngmQt
§
M~
M~lt x~m tlnratlnra

*~tR.< ik< :QU


-~

chang,
Co

'.:-... B
, "~,_,"i!!,
'_

~-> ~....
. '"

nhu v~ng da.m. bo,ng:.

~"r=\
i.
I:m.

:::..·.·.i";li':
,~

tii~Utha,i lliJ.oi

H~n tay,
.ii!._-'., .. , .

d-, ll[I!!1' Yb- -R-

.'!. ... ~)I;I ,._, ~.:. ,_'..-.~ ~i m. .•.. ;4~1~ .. ~,i·~'-,-.. 'I..l:.. ~.'.ii:I

_il

Dem I'mtim .rem., eO'lln~ng sira f;aoo.g.

41

~ LE~M'1·*·I.~~' ",
. ~ P :. 'II II,! ".1.' ~.I.'.'" '. '. "" I

!.~ ,,,>,' C'L' '~."I.l. nann cung xem tnayro rang,

~ 11f ,#JJ=f
~~,'~

m ~ .jt:p. ~:

Nghi~l)hldng con hay mong d'ong~

*,it.~~ ~ mITx& ffl ~ I~; ~.i~


Nay
![l"o~llV~Ln,l'n,g

M:e con. nuong!lJJ!glJ cUt xongmgt b~.

:At' ~'

~Jd.PJl li:j Jf~·iik

nlli diniJJ di,

xj~~ Mi :EHvi~a mQ~: jm xa xa, d as


~1fi
ijH
~}LJi'
~. '&.' ..•

M~ con. b6 ai tru v~n'i~[] ca.

)1'''' ]h.,

I~-I:±,

M:~con dbi g6tv~ym.il C-[IDng hau. n

nt.~~~~
~4i 'i.... '!l
]§t.

Tai nghe binh hettnIoC, san ~

mfii/ X A:li;1 ~, fr::! ·I~ F._.I .~~.' ~,.I~~, 1.*. iD' ~tj Kim Phi t:~ul1~,iklp'm.a.u xemnrcng,
~II

~'~tl'

-r:~ "''-"I: ,J~

..

~ m

BuOic: l'e:nban th~lCb

Bim!JJ~ .nio ti,@nma cang IClJiCrngoa 'la.ng .

~ rllli,~ ~~J ;m'~ 5


. m'' ' ' =¥
I, I " '-""" .,--~ .. ..
"

tU~,U1Ul1gt

"

....

'

48

fii ~ Ai rJt f~,g .±i!. fr


Muon binh ong O]}g Gia qua,n.tiSn ~ThanhL '~7G~ t:rilrrng IlI.gnyen b,u~~p (:hi~n tranh ~
Vueng tb~~~111 thly lUi fiiJuh tnriitc sau,

'l~'

±~ ffi1*miT~~
m~it, ~~.,~~ .~
1; g~~

Thee cLIng' pho ~1f6ngdtUj'l d~u phin qua,

'Ei' it
Sl£

Ol~ ,qjuan dimg i"i~hay ra,

.~. f-1r~~,fi' f.B N,ang 'ben bay to a,mhao ~


~rt :t)'f: D... .....•. m' ;rp 'l?i! Cl..

M:!cr~I'HiiVuu.ng dl~

Ji ~

_:f ~;

*~"ff
Y.'·.II[. 7J.~

n.h.it UI111 sao?

*
Jt~T--

2F :=IR r
JI~·

r~ r'~

Phienbang
~ &.' .•

:}L&;i LK..I'ru, lIJE. ':F~


s.

~4... O\'!l

tham Ioaa bi~t -t ~I~ .~,~.~.

83,0'

biy giO.

Kim Phi contre .(fi@, CO~

'~::m.fl ~if< ~l·t&.~~,

fl16ttg Phien tbo.~m6'.~th~a thuauang, co


-fj .• '

* .:IX ~
[lma' Jt

:f;jlll',n m ,~,~l

JJ;; .

#.f'

'fr~n sau .n6t6ri mu.Orn:lJ gin~ n


h~ 11-1-

1J~l~lJl.J~ 1'~

J* _.'.'

·~4"""n:1!fI TI"" [li(;


Olll.g jO~ ~

]"01 r3 xem

u]J,iy kinnhoang
49

rn~1 , E3
~I

1JI.:r.' '.,..,....'.

~1.B -..... .Y:5.


.. '_:_

*llt W J.l ~Jl ~

Pb~rwno~,a g:ai djch th6w dt~llg nao.

?t~ W

K:Sll eon ktrn ngtra cho n3i;

~ili§

1MJ13

M~" cOl]Jtr;'] mOtl ~rovao,

'foowg ,o,ug ,cl1i:ng tb,iy H!l]jit[lobi~~ tin.

If: J:]i i* 1~,1)1 Jj~m'


:th.~. iy f,llIumu6n v

9ir ~~'!illl R~M ~

Ngoiti

'fmy,Sn qu~ln 16m:w linn thinh nh6 I;;l~ ~I,;~,l ~ ,ltmJ J lifim ,1m:, ~44. ~."''''. 1;J.cJ1\

11 $
~Et
Mang

1biI:i1h~

l}&~ 1qlHtl

n.~,

CU,gH

00:,.

Lui [a 1(:,5.nk1p!muQt giu,

l'rbv.§ tri~[wnij,j binh en

,JJ [!*JI

,*

1Jll

:r~ it·n~Jfi' fB #
COD

~[lm Ie

n.an?

§.

'1aW*¥JJ~Wj
~'!l

d:aon,g noi a.m. hao,

Plllltda.u tin bae $," tr~lOmcd hay.

l1S

I~

f~)t .g: Y em haid'oa

rl~t'ra tw,c,mJlg & chiiog

T~m

II 71~ir,ler .1Mm'

d~~g nga.y ~

~it~. '[hay vo~hlJ]j'!().ng..

eu.6:~vua thJit lac


<"!i.~.:.
.r~

lill.f{

ill rut

dO:~ultruang l~ rei,

~.

G iii, N ghi nghe bltok)~u tnri, .J~ 'l~~i ~~.:r~ ~ ..t .. ' film ?\. !.§.. Wi'J -&::JC I';~ ~. Nghi~l) H&rnlgat khi~l1 darndoi tro]

(j~.

~ 7G Dil tlltll
'fro\~:1Jgngu yennglu'1llDilo
Gi~c d]Jlt(r huung

~. ~pJ1TI11~ i¥ ft e]: ~.
torn ng6:i

v'Om vimg~
S~Q

an.

fJ._J~'" JJI.J :It Hang VllfGng) Chan.b h~u bang: ngtm[[l hiSt d~l.

Baogiit IfhcM l1rJJai IuS,1lI '101:1.11) ~'rIf 'x ~ uu ~-1:tl'.d ~;(

~~~1il

.3:. JJt.. J.~

n~~~~.:~~
N,6~fho,in.gM lai them :3:~u~

~1IIl~ n;
.Aiquan

ra tr~[l bSy li.u c:i.W[I,gbinh,

JJi ~ t~~

T~' !~'

~ np it

Biygio- giJc.kh&i thiah Iinh,

~mW.~:{tl~~~
7"'"...

Gi~ICchua thay g~~cl~nh d@inh, gM},adl~Ulg.


t,jJl ~

'lA. ./ U

'§'

nl.··(.l·I~ ..'.

n.AF-[)J:l\
"I'IIJJI,

l'~

'fr?Lng nguyen .m6run.Oil'o'rang~ :=II:: 1ft"¢'" -(j;,t £~ ;t.t. e:.

,~-~~: 1M ~~~,

,.:;i·1

~"

Baygio keo I:b~,m.g .m:mganhoabinh, len

Baogia. nghenei deptinh,


"=""'~-. -~' ,.__ ...:....._-

__

t:rn.y,en quan giuc :ng\ta daug trinh leo di,


16- w
rlV&C

' .'

~ .. -. ~ ' .....

":'..';'"
:

.. "-

,.....:::I:.,.;

" ......-=,

t=iI.

',,',1"

·m·'

.,

.~ ..
.,,' "'-,', .

~', ~' '~~," z;;; X p~ ~ l/I~""

Jlti~ 7Y\

~ ~,~~.± Z1S ~~~. ~'

dil than1l1 boi mQ~ khi,

Sau tim H,6ng chua v,.y d:d ,{j ,eh\u? rnrol1 ±~ ~ rI~ }E -~Jt "If' i&j ''J' X f"~i~i> ~f!}
Ra di nglrni lal 'fj!jI(~:nl1J s~u, .u;

~' ~ Z\. ..=t:J~ "17c t:I~: ~' '~ "-~ 17C J:::I _~.
~ van vi,

,±?',.':__, 1i(9

jM.j lif· 'Pi ~i~A


M:.rung Cion tbannoj
1"'t,.t'"

Cbru:mb CIUlg, Cong chlta.1 aihiu

p,ll.'o eli.

t"· ... m tam StU~ , ,Ll[1:iuau VU(]I,:0] v~y t"L."'~I.A .. P


E[~Ul

as at ** rll
tf
.7 .....1lft"

~7G'~u~,it
'~I' J~, :E::I ,I.HI l~)~'f~,I'i,11

f:r,!lug ngtlyen~nila t]:w~'~J 16[1 nga.JlI ~ ~~ 'iT

J*

lEI W

Co ng'mai11:9Halll,b~n1J vang vo,i~oL

m~~)3: Tl~,&.00

52

'fh6t: Clo@u [lOi >e'1l1imgfIin Vall.,

11ft. IJ~I IWiT ~


Vingngbe
~
'~' .~.$

~
,~

fP ~

[ci'~ngnhac vaug Bin. trong nrng,

Ba""'

)f:..

~,.ql·"itl~
fSL

Quau g~a, dong da 'quJi. ,r;biFnS,

~ .. .~ ~H~~ L
ItJtlI~ ~

Vj~c chi kh,omJgbi~~: liy lung taru d:ay? ITS p,','-l'••" rr.!iliffi Ei ~.
.Jt:. X
./1'''-

i~~m1~

l'r.ovalO

~ W n; t16 X :~. 'atJ ~~.


¥~

d.U:Ii€l

lai v6r[ thiy,

F)~ toira. do 11l9tg:~,ay thai Wong.,


Tlnra rOi tay c,hAp,lld'cll tlnrong,

W**J~
~lr A

Ch~lrru. ben fllflIY l:moc- .ra.,duungm(it 'fru'Orcthl d~rl1l1L'ru~t o~iki, Chll

mt Jlf5i ~~

~. ff1' Jlc ,U'

khi,

:::t: 1~_~a'f[H~'
53

,dl~"'.Hac g.hi'~v,~:y t:h~.xui~:b~nb.

Ham Van xem th~y tOI t~nh~

if ~ ~ti1*~'tN 1£\~ 1t ~. X
-* ><:./.:Ik'

Chang ben chay lai l:n9~lll]nh h1§,W1hoa]],.

*' JiX.~
;tU!

~ ~ Jft :iL _t '1§f'


IF I~I

Tlnra r~n,g: ~lDlFIDh.~,~thucmg quan, ~


II~.:' LU., ""V\ ijt fJ:f"· ,

~'

J~ -I ~.,

Sao cung Qtru&c. tl'~ngbalrl:g n~iUlll@n {I,B.,?'"

~ JU J,~! ,Qfff. ~. ~ Trang nguyen mlffi;ng~,ti~s\r~hAy"

~:tt:~-~* M ~~
il ~~I~ Wi· iiij: ~
~ 7J*13S ~,~
i$ ';tb ~ bit ~,.~
no, m'9i dang'l'

San i(~l:U1gtUrman tJenr.aiY bhlh an,

HaH 'V :il[] bay

Vuacu.ng qual] bean bang ng,an :len d§,y., f,o! dem viillo Or vui tb~y,

~ f~

.~.

M~g~a nuaW1g I],a,l.ltn!il1[l ay c;i]ng an, ~I~

N6ru.ro.i dic-~~i t,a ~. ~~.-=J=-- lEI. "F.. I ~...I'U


'fr?Lng nguyen

~~ _ jJi

JBt~~

f~ 5J! II*If.
hr trQng~
~.'~.". '~.""
~

~lH:*,*_~~
~~~I

I~

nl1

~.

$R

lai vO.rnGia. (]juankh&lll dftu,


san,

L~,yr6~ till

Sl;[tnroe

54

~ ,ni~~~m,~
Vna nghe Trang t§,u dIem dan ~6'~g,viIDng.

flf €1 ;trL ~ , ~
Tlnrengthey eo nghj,4ip taahoang, ~IJ;:'rt¢.. ~'1~~/1::"" llifiitt 11~:;;~I]~ '"ii 71~:~I ~~ ,~t:J:~,i~, ~ Bay gio ~ena hr trang bi), ch§y.

B,aogial Tin
i~i8,
~E

f~t

m~ ~
]11

EE: - J JI[ ~loll Thanh hoarng ,d'~m1gwng n[h]'rJ~h~y dlli5'11I,gll1uoi. v

1:±.

tl!'~([!Jg l~.y

~}lirl~~

*,

thlt)'

7G 1FIB

~l!I'
~,

'fr~ng ng~iyen quy l~y S1.1C sui,


:E),enan ,,:rn!en
'!;,

!W~ J~, ~ 58.:r}J 'ft ~ ~ '"" h,.


;i;.

Tlnra thhy tboimai tr6' fa,

~t ,~~II.D~ ~.~

1III!~

Gong nUQI

~ ,~

JUVSHlI.,

Ii!

'1iJ

3f!m~ m~ WI D.m~~ Lai :ma tham g~u xa t,6bay,.


II'~

*'

"?,,s ,~~E'~I'I,r ""II/_" ,J..... I~~r:~'~ ~ .,~'!t 11Jl JI~T -~


"I!

Loan ¥@n xem,~1hi,ynHJ,i hay ~


'bl~' '~'
:f}B,j(
151 .<-r=:..:rt.. 'm'l' ' wr~ ~j:tt531 ' ~, ~.

p~_~1
w.~

C{lt sao con. d,n.g Vl@ r,H,YOOtID Ol!

1JT ,l{:;t

Tan tr~ngb~ty

~' "

.L03.llI.

Yen nghe no,i b6i~]EH 'pb~ can.


55

an fDl' t!& to oit ~lrtJ m 'ffi] D~ Bf


~I~
k~]j{ilc no,i
1,

J~ 13 Trang ding: ,~V~vl(}·j quan, Oia


LX..:::ffJ

u.Jli.. "lA.

¥I~

..~

1~tJX
~ #....

I.~'= '131

p~ ~

-P,,~,

~ ~

Gijp vua~,eu

Tu b@xem nhiiiT!lg (;6 ·cay~

'~i ~.

*1~1J1'~ ~

a h:.r traag

11 ;tr: ~. ~ 1t_
'JiEi1..

.7 '" /1"-

v6r~tbSy.

Lanh noi Trjn~tbj.b.ily clil,ly cUiog


B

m ~I~ M .~, ~. ~. * l=t ~


§j.
~.
~i~'

~t<
C81y.

t:Hr: 'lli W'f 'lFUr'

Linn ted phiii

~ m ~Jl·~.17!J ~ Xnam:na ccrnghi~~1 nhitng, ~,l~* m,~ ~.I~·* Baygiu da. le11l
cOin,

xu d~o ngaycho

t[,Oll.

vua

non inw]uh,

Gjil. N g,hi nh&

&13 ~

trlM Wl Giae ng6n t~.~uJtruoc th]~{,: inh nha~6rL d


• ~ 1

~.•.....~. " '• .-"'-. r-:J.


.~ .•" - TI,~I. ~

m()tJ. S.~I tinh,

t1!l

E:~.~b~)E~
Grl cho

Chang qua b~ 0: no~ttCri~

Qu6Ic~r~ng ftI16~ G,ad nho va.rnJJJ. y:lt . ...L D<7 ~ A. ff .. ~ v '> =c .1Ii1 r=i

~iJ

* ~I~. p~fli~ioc ~.
~~*I

H 6ng V KGUg mgtThe nOli hay ~8!)


I

Dong chua xa c;ftJchchang gan~

•.

tl~Hll ~ ~:
~~~~.

~/j\

ffi

M,al] saJtlphltCnghmep

cbilu 1:rfin ttnr'b3L

~J~~W
... .....]-. san h lII~ll!gv~y ma aoang '. A'"

Ton su thoi m6'i n6i ra,


IC r I:aU.n CIUlg. .
lL.
t-l"

IE E;' (t m,26.~~)l
'-h' ehe vna

~&~~,~, S ~ .~ '4ff PIt',' .~_~-CL

T§AJ]

to keo nghi, :~ 1fl~ ~ 2E 8~fIX ,f!


__

*
i"

?r~1

nm,

~ '.

N,ay do~n Han Van giiI ngoai, rl~wJng 'ow .sanb~l1hoEd~loii rung xanlTl..

'm'~,

*- 5$ )I~/~
~
'Ii

]I itg 1* Jt~

Chgt nh in thaymQt leu teanh,

~ i~ Jib'. Pt:i, ~

Vao d:a.y fa h6i. Ull1~]J. danh eho [mong"

*~,

51

~, ~, ft
N,ay
,~
flO:@,l1
)t~JI

VQ' Chang bom sbm thuang dlUJ oug;mJlo,i.


1

L'6 nay trid ditkhe:o x ui ~


CI10 nelil Cht1,(rnlh han v~ '~o~grucm' gin.

**~I£m#j
,MI~'~

*~ffl ~

trn~iSu phu nan mrong, :L~ ~m "W\ ~ -rl~''~. ~r "l!;l: . EE' ~-.,!:;,.~'. ~ ~, ~,

*m~~,
PItr\

:BEl

i$f~'

'xtir

Bay liu lio 6mO[m.~[I1Jjh~

Baysia

~I~ ,ItA [1M "Til' ~, ~,~, ,~ II~" J~ J I;..) »: l~ i:!i'

)~'::"

,e:h5c ,t1~)lgQ; dinh

Lai dThem tban v,c,[ Iqu6c gia,


Laokeu~nQ'l ngno-i
lilO

~.~'JL ~ 1~1~t 1~'~~ _ B j [if


d~ d~J tra,1ll.

~~*

crtoil.

;.::l.':

lik

~I~'~, n~l~, "lI..hl.L. -.":', rt-,II...JL 'l!:i:" II~~ 1-11 J- I.:K tJIL, .iBa:ygia sq Ich.ing d aUt nim~

r11~ht]lja -~b§tt:hllallgm.iy i~:gf. n~JffJ: ~~

~~~jt~,i¥~J"

niall. (IlU~111U,a,.

l' .'.'11' 1"ae cnung mucncmn

,A'~·

u01 11l,U'Oit,

,,,

58

ff& $: ijc ~. ~-.·mJ ~ ..It


B[uiw dung the iniY

Tiiu ph~ charnl biLtCtCHI di, 111~· Tf J"L 1Hl1t -,LX.·04; J~'~1UllI k\a... -• mrn~ jr!1.. . ..c... .~.:m -I -. ..(((.. ..'I$J·

fi*-

td,~tllf(l1.~ aibi, ~t U11 '1$

1·.·~~.:.~

Ho~ nglfcd diu 1, vi~c gl turu a,ay?


I.:rin Vi.nmbi

ff. ~ ~ WiiJ ffl


't(j
cillO

~$.

Tdi dru san him

,t~~~a~~~~ ~,
lo~naY1
_ .. i!_

diyrUmJJJghoan.g.

~-

ml~~!~

.M. au chan theothjt lac dan,

• ~. ~ ~H.J!W ;jf
. "i. _ _ _~

Non xanh k~6ng 'biei baw.~g lIgan OIU'ung ra ..

m rlj?
I~I'~

~ H mE: ,prlJ ta 1~ LaoHeu n.ghe ubi thiettha~ ~. l~ aft, .1-' *~i~~ ~,?d( m :i~~~~,·iT
-

C\TU

W*~W~~~:

conphueng r,ayb3JY lit quoe gia,

'","

Tlnra riug t6~ ,0 flmg g~,a ~

11~~~~_;F-~

Ch~\o,rau ,c(H. viY qu~

'f.ru,tTn.g An co. xu6ng nJllii~tlan,

:fir~~mxa
~J~I'm&§3

IDal

duO'ng th~lrID ..

-_l*i ~
59

Gong danh clnra g~p' lanh tr~nllv~ nun.

** .~:M ± ciu
I

~ Q nan

'I>.,

Uno! t'h" it· mao COB, ',,,leW, li.re ~t' ,

111c, OR n~J~'
ICOiCo.Iil

d10 nghi~p chaa ven trOll thi t~jJL

~':at ~

'rn]
~'

fidlu ph~ nghe noi b611 hlH~ 181 ~m H ~rllk tit, ~ ~.


l~

if~ ff-t;r~' ~d1£ it1~~


nh,o[(1!,Q] ~hoi trung th~rn,

Ngu6i

~I~ ~ -H' ~'lM:' j:Jq ,~ ~ rA :J1L).1f~ lll2:.l~ ~

'f11d.t: o~:mchang Han Trung Vfu'!l, d

Ban b a da,u 6 Iqua dong"

J5 $ fil.~*~'f$~
.Au nh i tay~~j ~Jllbbng~
;'J
ft..!,!,; "".' 7~ .

PhulJug phi d~,en 111~msao k~,ong dil.ay cb6ng?

;;c., T~" i1f

* +..l>... :r:~
Ba~

.. ",& IFc! .•'".', . ffi n IJ ~1~ 5];J 1'l '19F ~ ~~ ±:Tr~,7~¥: V,{m tornchLf~l biit 1tinong bayhrbng. ,"'~ fi.P"
~,

=~

...

·U~ "U

JIl!!, ~

m-." '~~':t:, ;Pt PI ~~ .,).,~ r ~ ~ Iff' '~trIJ!JI J5k" I-r.rrr, ~ IrJ Slrt6itt'(3ibi@t, ai tlfQngd:~rlgd:iu.

Lio H~ctl ugb.e 1161, nr hrong,

'~= 1*

~I~

Him Vin, th,5..y ,n6i 'Cll ciu~

tJt

~"-

'Ong ~l3Jy co. y d~,l~d§ura du8io

;.~,S;1It:i j\!!1

.Jcl

:1l±I1'::~

1m", Ir.:n:; -"~


~

i3lS

)l.JFl l~rJi' ~

,1m

It? ff

Hay IaWo.iph~t khi~[JJl{uw,

~ iJe iR. nj\

Cho fu!n~bllg l~i ngui ngui vao dlly. 7t':"'H:JE 1m _.!.I!!] Qua n:~u~ro~ 'khi,@o Uun viy,
Ea 4"J rr-I

*~~~ 3l ~ ~1~ 3e
*.
~)~V;;

I-~.I~.

~$._;~. .=E B:
~j~ ~
1~ ~

m Jld mil;,

'[,(lim,a gij\p chua


Him Vi[1J.th,oi

~,ena,), cung :moy.

1£ ~. Wl'lif

'd:! ~.- '~'b-.' tJl_:~ .

l',f~i nghe tbll'r.atubng ng;aydlY lo,lThg gian,

fitp Ill.

* I-J1 W WI .~ 5ff.
.mo'~robay.~ '~~.~)l
.~ ~:l~ ~;rr
~J

1£\ .~. ~

Chang ben do~t~5y ngarullang, Mbi duai: m~ub3u tbLTCf[J.g,~hQ:j,b,aug ngltn ..


~ v ::to'~ a 1Wir

~ Dffi1~ 16' fft: '. ptl M

Tlnra cho ong

ro v,an vi, ~~~(:~ f~ - R i$lfij J


~!Jing~rnm.il nghi toi ~r,ay.

Keo cen

Ho~ tham. teBhQ ngay r;ay Ii. chi.


~~.~I·

<I=..~' !1!11f:;. lHJ '*.' .-.1... -;y'\ t*,-Z:S;1'1B " 'I III .~ i~ii

Hall Van quy l~ym~t khi,

~ ~'~I~
Son

'frube san baytb vly thi m6~1'8.1,

*' *~-~1J 3E
LLI

Wi, Z1S~~~.~~Jn;
th~,etIque nha,

mam v3n

\i!it i~ ~ r ~, ~.

'.

'::::.C. M IX .:CC

T!i:t· Irt--¥--

Him Va[1l. c:hu d~,~V?y .Ina cblrng sai ..

~*mi ~~]1{JtiX

Ng,a~lDa nghI' ng:g:i lam thinb,

Jl!.m .~ :I:r3. ·tw .~ ~


~ HJ3. Y!I
H~L,J
j!L,...."

Nguy~n cung trb'i dAtM, dnh tnr6c san, ~ . ~~ no-:l:-' nl"~lr~[R §!f .. -.:. Min Vain ngll€l noi khA.u (t~Ut

Hai hAnglilJu6tc m§l r,ong .r6ng~

Lay d:@n Eln .~,aodl€!m dan :termlon.g. 4- ~.'- ~f¥t:bR._ ~.:. IJ~ .~ .J ~1=1'- "~I irlJ ~m. iflJ
'!.. .~ .

1ttI :~~I .~~ 'J~\

m~

'~~J't"~ ~ m ~""~. +f!


i~'
II;

~.
...

~fl ~I~ ~ ~-... ,lltJ ~.:><.


I... -

Ngh~~plli1;ong k]1Jle'nJorng dong no.i nay. (iii

.....

=I.~ '~, _3E ~.',.,.~"-'·.1,·rR~ r..".',.~,.' ,~t::.i~,:~;;;; "~r~ Bal.ygja ,cbiwja.l~lC: lell day,

Tu b@ rung b,~ cAY~Qd\~i co

'~i ~, 1$l ±if

*~ ~ ,~~

R ,~,ft

~nJ;J~, ;rg

'fi~upll~ dj~, :ad"®ll(!J vo,

:11~ ~ '~ltf. X nTf

Ben thua san trtl1QcfuJoAng eli, to tlnh,

i:,~~~~~tim~~

Charru,h eung nghenoi mbil hay, ,B.,enbO ~ s~rChlla. nga,y :ray HU]1 S,IO'?'
1~

i"

*-=E -'

mi~r$

~I~ !i!:t ~' Z::;:AJ~B


',1 8L
,$,

,~ ~. lEI /ftJ:

,1lfj

-V"'''",i ,,-'~,~ !lQ a,__,_,__ao~ a,[W,quy ",'''rn:ruihcc, ft ~ ~ a_ 1=1 ,*b,


,~}:J:",

[7q _~ ;;;iF":

Vua ,I,@n ch6n non cao v&i,thflY. Cr

i$ 1$, ~t[j.~
1',oi

~~,~

In sanlb'lll ciocfiJy) ~, nJ.-, ~tF; J;;-r.l_ ~, 11,~ex; ~_ 9\ )~ ~. ~ :1 "Ij 41.'~ k~


vito day g~'Pbrn,.

J'ru,~,xui nenmcrru

t:m,o'c~asum. b.i1P,. ~MIIL] ]j~u toan, [lla

IEm0±1~ il
~
'~J

ChAnh cung, Gong


I~~I .l&.,:~

(:htUII[UJU

ban~
Jr.tl..

M:6iketl '~ieu~1t.o vb-I n~:MJgMa,m Trinh.

.::[~ ~a ~ ,

#'''

I§I

8.

10 dAy saw
IIH:: I?JJ

~1ti~~~
.I4.Il

:Nif

h'110'C .m9,t .. 1DI.luh., 1


j~

x*
,I'~'~~.

n-<,,- +e 14'7 ~

II,II:~

n~,

Ph6ng khi

=I~

llTLIla[Th,~l1.g thinh

Unh ai hay,

;;i::,~': ~~J'\

1ft¢,.

~.

1F.m ~

-±:Ii~ :ijff: lif


§

Baygio~oi
!

m~: ~ ta: TjF >~, ' _.JG ~~:J' 13. ..


ieu

mer.rn W bay.,
)jlj

Ii*! ~ ... ~ 4'lIfJ

r.. :, .

Xintheo qua dongay ray co vua,

~. 7k:. nt ~I~J ~~ ,JiX


'ii"'");
- lI,

''"h .1\" P' 1 ng ]Ie nOI .. 0.1] thua, Itw


1£. ...-..,ill
~tJl
.~
~1

~
.~

~M

Vifl dl~iJlg, thoi


. ~ ,r.!3 ,~ .. '-:

maw. Jll]Jt chua. trong


'WJi.,tJ1l
'{)b

)t~b ri:!~)J~i-i~ .il;;7jC f'r f'~ ~'im ..

long.

;~

±R.-

Msi Trrun~.Dtl'lGtC ll'i].itFO~]jgro'ng~

~~~,jt%mtij Jilt
~I£~, i¥· r~Jfij4 i*J

Duab~l qual d6, di x.ong Cha con t:6i. tro lui v~,

111Q't b~.

gf Mli ~,8m ~ ~~ ~JJ t~


Nghin na,m dam da chua ,h~ Hll1g: xao,

IE E;' 0][ ll~J ~' -fB

Chanh Dung nghe :no[ anI hao,

Lbng:cang lila thi&;~' nao ebb q~ell, h~l

~, :ft,1~ m -~J

rIJm.~

f; ff '~' ~' ,JUt ~ ,~,


~l ~
di.khoi li(m.

Mang com (lwng n6i tihi~~hO'n~


Phutdiu

jt~,
~jlil.,~ ~~
1~
,.t=,

Boid nhin d,a.ftOi

m .~ t* LIJ as fiW san, m*a11i1* U'),g,ia)


I~ >~ ,~lIil1 r~
f

v~:yf]DI,I..

'if: ;:.rc, ~,t.:~{;"i 7;!::i,

Han Val[] th,cHmcr] d1it 'bra dem vo,. tH~: , ~ !f! Hong Vum:~g xemthsy hoang CO,, ±t I~ I/~±• '~p- 11ltf· 7-.. lIY ,~-=m::::.,1 "~,,,~,~ I!=I:J
'i; _ _

*ti 1*. M

Hdng V'l;r.m:l]g l'1g~ebm'@t Ie trei kbi~n

m~ Hall Var'], quy l~y t.o Ubi~, ;;!~~ ot I1IJ m ~ XI ~ x


11 i&f/B lrtl
iE'@;'

Cling Ii, Cong chll;a blfOC vo' nrc thi.

xui,

1~lt i ~ Ji, W

Chiu]J,heung b~":l tQ,~'iJJgui ngii,

,~~ J~~:Ii ~ JiJ ~, 1M '

Nbo an U~u[ao co:,ng nuo.rnbfi.y chdy.

.K:~ tUi cb~y lac Iell (tay~.

~t ~:kt ~~ ff£
% " ~ Bk f_I
S UUIV{IDy

Jj~ f~ji

() cilirru ti~u lao g Ph~(n thbi


l],l]J.an

7t :~J' )~~. Mil


J1iJ'
~.
~

h6m. m ai,

.~

V,r;, chang nuoi dwong ,a~hQai d~n.gca1y.

* a ;~[~~ ~
nguy~~.sinh thai,
,Mf!]
113 ~~

. ~

3E 11f-:! Wl1i
ImJ~1

e ~ ~~ 1'-: t-JI:

Vua nghe hoangr(1jjiu toba1y,

.~ ~~ ~

.m ...-6 ~ g!§

r.i,\r1":JJ·

L\.

M~oilk:eu li@uUion.gayrn.yt6

7C~~~~

p'~Th,an.

l'i~uphu chin hll1Crcvao san,

.-t. ~rB.tt&m -fl ~;

Cit ~d.au ben l~yan e~n tnnrc san..

tJ:[~._=E.,~t r .~ ~

An llguui
fr:cd.xui

~~~ ft, 1~
~. ;Jt , .:E.
n='.~
~J

l1li1oi dhi'UllSchJa,e,raub§y chi.ll,

I(:h~lyh~·c'hlin ,dAy ~

nrn X. JE

Vf} ch6ngtoi
rr;
• )~.~'

cbia sum vlym'QtncrL

't"A7ir

tt-

~ ·~E:~'

n=fiE :$-} ,prlJtf' f.B

M:!cr~eu ,Caug k

C.~ID[rn:al1la.um,au bubc v~m.,

Cha d.a pbilo noi 8,m hao,

Cong mreng eon tre le~aon.6i ra,

~. ,:tt .~~ m .~~.


in 1:A JiNllJI

~1~J·Eft±

0·_± fIB lltl ~.


i5'

JJ=6,
~ ~

Cong; chua f:iJUY I~,y VlIS eha, ~..rrt{\ •-:J 1l.t: i"im ":P:;- .I·~

l~7

WiN

J4;r~

XWf],nay d~ ~\om~!c qu.a.kho.i. diu . Vua nghe con 'n6i d~u d~u~

.m ~~,

~I~J .¥IE
san tebay ..

~n

M &t

R rul ~I ~ ~·~~:t~~
.k1~U Qu.5,c' tF~U].g tn.rUc

t:r.a~m.pha[)mQt
r(

~ ~RR

lie:ng bang na.y


ill ..

to t~!.ilt08g.

~!1f

Ng~ty xira Trang xudng vao tnrung~. !~¥. ~.~ ~J= ~ .~. J\. .=t: 'Jr'J, ~ n.·~ i~ :A -)~ W.

'fr@(mdua C6ng chua

Ch~,~]Jg b~. tly grujlc Phien, qual I .ft.. r:iJ: + (L;dj;. 10:
~ 4~ 'I1~f ..=It: 1"151'" 110m
nb

;9: X, ~&

*~, ~ ~

IJ.

~.

J~~

C'I!IO'ng.

d:nr6ngt~tduych1J.

*. ~
Iriiil ~I

. .Ilk.~

Chonen

* :::e'

clnia l?lc 1()arn ~ernld§,y ..

~9\IffiilAk A lEii m lei'

l'rb~ XUt nay dabQ1Pv~y~


~.~j

KimPhi n~ng tinh


KI1J], Phi quy

'~m1mt
til,]]

~.t;.

it! ~

fl'l!n vue sa CI~nhlie na~1)dtll,m sal. Cong, nUOll:g l1!uJirn tmO'(: sau, nUl.

m ,;fE ·~~rn ~.~


I ;

*~~
a.m, bao
~

If:; nay lam sao?

~.·lIa

fi ?t 1~~ ~
*~.Z-TTim

·¥Jfuiz

Suy phinnhilJJ::I. nghla giAu sang: linugL Chur~ng: "Chitrr vu qMy

H~ h'Qiid:a kbi~nl1en~~lID'd!~ twO-ug.

~,ijij

~'~~.

1#

Vna nghe 10'1n61 them tlurong,


J)~, ~~ ~,)t[J(

Jib $ '~IJ"~.II:ID {;J,-t l:::::li m.5 _ J'Y!-. ,IrJ n V\..

Gong .m:nron:g tadinh .cuomg dnroug tbM' ba,

!® ,~ , 111t

*~[l
J~

f:r.!lug nguyen phai x,it v$,yml cho ca,n.

ES

$~ ~jiJJ
l~ llt! ~

HI llg:uui phung l~nh

,an .c~n~.
)t, :I:

CU~(t.~ube:l1 l€lYhoang ;an Cfm tmng .

. ~~: Ji. ~I£i IE 11;' ! mit


]a

BUO-Ie:fa mai~,~ly Chanh cung,

,it; 1zrtJ ~ ~ ~

It

Xu6nge:m~!l~n chi thuy ehung l:hl'i ,(]6'i

Ji. :m. % .~,~l


Elijt ban

bO[!n nguy~ln,giua~rbi ~

~. ~ _§I

)531< a;t 7ft: ~

Vua eung H03Jllg h~u c;Su thui cho con,

Ba nguui

ES 1-fl ~

BI iii

vao l~y vu'&ngb'o:n~

Giae llgon bru~ncan 110m]Jmonch,Cl' sai,

3C:

L"y[6i BJ1JJbi buUrcrangoil.i~

ltfI

*~
*
VUH

.~

~~*m~ ~
rnt 9,r
llR Jf M
giSJ
1,

~ Ji ~ltI.~ 1{ j~W 7tH

'fr~rng ng~iyen, l~y :m:neai hoaruthi,@;tU:la.


Ha d.au
ru

i3:. ~m~
it!

V~tO layme

t§):E2E~~~

l'fen

d~.dinh v~y ma eilng au.

Loan Y,en luun~gd,ng r'ora,~i1,g~

Ciucho con tra hj.~nvang


~IJ_ .:.L. R.· , fftU. :c ~,J1i1/ ".

**~·t~ .~ ~~~~.aam
n~r rr.~r~¥
IF,:~ jil:J;jl'

~ ..~~.)~B TIS ~

**'

ubi.

Hdng V'l;r.m:l]g sai ,kemlm&t~

~- H ~!~ tI
~

NA] ~~,~
-~ .$

Vf} ch&ngti~u lao vang R6r.ru,buruc

11'1 kist Jli1t.f ~ _. - q~

vo.

I'r.i:m nay son lfnh l~ d'6,

l§J ~~'

* 1Jr~

J·~11l~H.:!tIT
J

II..)' Jf!l"ftIJ !!iI11.' rtJ

1[11/1. 1+1

'fr@(m nay {flub ,00hl1

tGSt duyen c110 tf1e v~y tb~.xfling dei

**~asEr~
~
.c·,

VLlqlly~

~t

£lim 'uu ~. ,~, ~~'Ii ~


Vif}

lUg, ~·1t}E.~. ~ .~ fit·

ch&l1g,[~~UUtO dlJaog ngS~~,

Nghe vua ~]handjnh~hdt~ho'i d~p tinh.

Jai 1~1~It P~ ~ :
'COIl

M:.aikeu
~{;I.'. j-' -. '~-.'"

~l- ,_ fu -..' '... X".•. . ~.: . '=+="!J;K' . -....


JIL..'. .' '..

tJ~

b.oi :M ai Trrnnh ~

Han Van

Wl)'

ciiing 1]]9't minh

it! ~ p}T ,;fE ~c. . v ~~, ,.,AI 4';i '[1 _", ·r,O ..··l· l'

DR!ltj~ c~a ,d':qlpd~ con tho i 1'(§11,801' -kIre !:;r~~]!:;::iJ:;..~. -rx .r.!.lIlB W t IF-! -ttl Mad TrirThh quy 'to a(L'll. ao, h

m Il~ ~

-,;~n,'U,g· .I;,\i.!!~.~ .

~V'

UJ~'I,.~,_,.

l1l

t'~lIn.

:m.6 Cal"

~~,~,u ",,'-', _

~ffi~ ~ 1~ 111

'I

p-r.."""~i7 fJ I ,~ It --r.wJ. ~I FL, ~. ~~ .NJ.... ICI., *.:'. I~ 9


1

Cha

,(t'aso

dinh con sao dam tHo

cAu che d~ng~Bt ~ ..![. i;i ~.,~ t

** m
~ Irr1I~l.
~';

Jrt?~M ·~t

phinrc dir,

'IS*'
J~

Ng:h:i~phlj[]jgph,c l~~ nehll.hiu d~ nay.

i:R -=E O.§: n~J$:

Hang Vtrong nghe m:l,iai hoai,

QfiJ
~.

~[~w~i§

r!~L7f~ ~
~~
~

Khennang

H~,g,aru(::0b\:ru co' duy~l'ru.

. .x.J!a).

.. V\,JI .~

V'ifJ ch&l1g,[~~U

tkm
~
11flt¥
~i

Chaug ctiugMai th:~giao tay,


'n-)1 JE
,~ .~.

t:tr ~; 3t If![
~"JWlj

lio hj m]J8; hi~l1 than l!JJga.y.


1

lEI

51""

fA .r,,& %u:

Trim ra ,ph:an dj~d~ ngay r~,y xtr~g doL


1:1f i~ E$ ~ 'I, X
Xl)

~ •.~ .!IIJ 71'C

!Uft 7t' ~ ~, n~.rn] liB ~~


Se p,hanbinh mi l)h"e h3i
C\TU

cho n~~al1nghl(,jj,d4lngF6,i",

beng,

Hin Vain quy ~auronmg,

~ WJB~·

jJ!

3i: ~

~Ij )i ~f
.'

~ .~.

'fr€!n vua phan d~[1JJlll nganvmng dam. sai,


:r& ~.
~~A,

ICI~I: .~". r~

b.: r:1

T i~u pb~lke,ll.]h~tvi:r3.hm(i,

Hj~·utrung eonghi hom mai cho toano


.6 .

~ 1m ~ i~ We f.:'$Ic ~.
Hai eon
D_ ~r.~k'1 '1:a:;gQ ·~.11Zt ~
V~tO l,y

~ha~hh.oaug,

iE

8:

Cling Iii ·M!lLWh~uro r.angphilnminh.

~-ff

'Sf}:)B
.~

m m:

r~.
J~'

~Jij

7f:. ~

I";,·~

l~ 1£~ ... . A: ~. rp

J!1!

I.:rin Va.m th,oim6i nghrueug minh, ~. pr-t:. x .1:¥: ~J ~ui.!:J::!:. ..,_. pili ru -,ex- ~·1t···~.-.·.· t:I::ii
.
.3!:l. -. '.

ii g ·~Hi~L~i= ~~

An cha nghlame chanh tinh x6t xa,

VfJ chimg,tl~eu lao v.a~ma cho con.. Trim nay tlnmng da. Vein tnJI[I,

n~tban lam liSong. b~, mji~~~: ~*:ft

E* ID iff i!!.~ it.r


-it ,~]

.~ ..fiI fst U$~·1Jl~ f


JLf1:
~. ~

Ngbl~p hljrwg da.~ uhuug d6.~

m~.
COl[);

FI i&. ~
'i

elnra an.

Hall Va[l]~Qu'~c U',pug sli'r:asang,

81m sinh Iiv"t sirw sa1lgm,ijtkht

li ~.
;t.t
r,.
l~

J* Jt ~~

1l~~ n;f

Cimg .~h.au~hOi mod ra ,di,

~1f.*L~ I:rJ#
V[LO

Buoe

linll~S v~ y thi lion gia.

~, --t' 7} Wj, fi: ~~O


'It't.::''
It

~ri!~' JE ~,~t
¥~~,,~i~tm
,"

nay 'b' pnau to r en 1l'"


f,,'

S\,f

'ill..' nna,

:Lt

Hai eon vua djn.h v~y ma dtiJ d6i. Chit r~ng: ~'Tb~en"long khoikhoi~
",jll~ r~ ,~,Il"'''',', ~,:, inn 1ft" 'Ill.V\ iE-;'
,_0'
'S', .. '
,-

'Ii ,': ntu


,~-,

'I ~.

'II'" '[ " ' l)~U:~~IU~, ,mutol,~.

b uet '1' ,'" 1~ . ,()ng'


'Ii.

~l;jj ~

' ' ' J -'_,


n~' .-, ~-, ",'" ,;m'

jg_' ',,'" " ,'

'

Ha ruc •alll!l:g: e tau, to tinh, v


l' _ '"

h'iIj

l ,;. .

'I!

_J

,-

tH~: , ~ J~~ Hang V~J.[{n~g nghe bw!~tpba,n miu.hm6'~m~[ng. f:r,ftm, I~hanb~n

C.E:hlJ ff ~ ,~,
,d~or,ora(rrug

IDe if ~,m~
, ~~, LU
',~,
i~

**'

li lvJ:ti: ~'1lf Igt m ~


1J:.Ji ,,~ ~I~

Ti ti,@nhullJ h"u~ay long loa yang.


mo. Hin vin xuftt dl~~n )liS ring.,

s~ic phong nAy ehire cho Ich~!.l'~g congo qujn

Jffi i~· ~ J!J

=* jl, f.tl~0

~JC

i~ I~P~~

l'r?rrng n.guyen linh l;5y

in rOing,

<"!i.~.:.
.r~

Giil, N ghi pho l,~y Thanbhoim\g~


A,~4 /:\,.,1- 6- 'h~ ~:. 7U7 z.;., -=t:: 1Cf_, "V(,

'JJ! ll!l"

"~j§;

~~

Kim Phi, Cong ehlwB, had 118.(ng d~o trung,

tifSIIE'-g

Theoma bao J1.o Chanh cung,

ft 3t. 15

Tn chiffi:Thiiru dlJlt. triumg tmmJJJg phin ba(ng.

a :i::n\1E~:~

~~tJcFI~'~

Nay dO~.l1l'~.~)anr,ung lt~nhOai,

~~- t~·m~-nj .~, ~ &: ~


~1~ JtY1. ~
flS i11- I~IPI~. B~~ ® nt ~ tb, if

Haw em dong dac nim aw dam bi,


Phien bang m{)twang aj. ki,

Vluthoi (;,0 1l1J.oV~Y th irithung;. 'J',Snchang U\ '[lin OaIH~llg~ A _:t~ ~, ,&me. .tt -1- ¥ r-J, ftI~ .V~ ,.~ ./......./.J ruL: H.gp theo Triuhthi

*t

vo cung ~runa:ng ..

~·f."&'[]binh LV,I,!~IP!;.lJ!, " l!l.t


I' ',"

Trinh Long fa,trin Hie Di,


I':~oaHill)1g~ Trjnb

~~m rnjt
"

",,,,,,,"1 C.'.'~'v;;' t,
~,~;Q,I"I,

~,:It, ~i

~,j, _''U

V'~'U· : 'k1'(1,o":ng"b·,,]" ,., ,n ,I,L, ' __ .,


H

~,I.; ...

)( , ~I~ ~ Z1S ~~~.±~ji

f; If ')T

:~iJJ

HA, vi.yfhJ

ai dt~cmg:.

M,a,rng con pbi,n i[rAn 'M' phunng,

151 ~., '~ -fdjJ, 'rtffr 611111 11-+ ~,]fbC 11~~I~Li'I~1 l:gi~ sAy nghe 'q[na,llI b:io gi~w d.uJialc dUlL,
1~'

Phut ,(fau quim:rubao H.6ng Vuong phllJC~l6i ~Iit .~ u~~' L"~m 7'U~,=E ~ff I~ 'iM ~ Trinh VKuug Iconha.y duorng ng!5~~

~i $ tll m ~tllII] ~
.!In

Hdng: VUQ[Wg sao dall1 'c~t~~rb~.

tJ:[~,_=E,

SlJ n,ay cllilGUlgeilng nghe loi, Tr~lng ngu,y,l!n,

*JE 1l\ ~ rnR JW

*~,
**

t& ~

:rt.

1~~*~IcoiU"im,son, Jt III Phoche m()~


1# :1L, 1b, X! ~Id'Nli
i

Sao con y sue y quy6n xuSng nay, Tlnmng


chiul g, d:eUl xuAng bo thaY:Ie

~::.I'~ ·t1J1~ tl.1iE )16 fir}

..-'. II' .t;b. ruCI r,l-f,M.. ".I ["') ~ ./f'-., :t:s ni":~. ~. :~ ~F J rl'J.* Jl I

Khen chokhong

e ehB;n n.~y ciing gan,

td:~m.dO.~a,6,c b~angrorang, mi ./ "" JJJ. T.l(. 11 ~ ~.I; '~1l:C fr 'l1firl-. J~lJ.i." ...jJ III :.lA, f> "\ _::c ~/. -" -""
-w.

~Mt'lf 91

Hung. b~nh gia ph@Jtbit (:ha~gB~.ng: Vuong.,

il;_ ~

:n6c~u6ng ph~lllgl~mh cao c:tJi&ng:~

*~JJ'~I ~~
)%

~.~.fii W~ _i !1f
\i!it ~
.:tIt IdSr' ;' -

Die binh mu:on dQi chi~~!JJtruung keo

m IIJf

ra,

i~ ~

:All

'5 '-ilt

~'

Him ViM, l'r:lnh B6, thay~a)

i3:, 13 lifJ ~ ~ ~ i:1~'1ft.


~i~~,._ ~~

Ham ngu.(:ti g;iap chi.~'~:~ v~,y m.a

Trinh ring; ~~. Mi,Y chCrca.oC'runJn,g~


.80
,. J '1 tay xnong ug:\ra,phe~ tnmmg

~i

eMu t~hmJn,g.

11~. ot n~J¥

~**

C:]Qo

:001.

l_,

p~ Hall vAn ngbe noi~~Bw '0[,

Sly 1£.. dlu()~tiIW UMll~hoi men gl?


Hai n.guat
Trinh

~~, W~ J! ~1i: ~ ~!

~: 1~ii- ,~ X .~1t
afi,u 'Cl1i,@Jl

~m*t!}~ a'fm~, Hd,


71

m~it khi,

th,frtth~ \f,p..y tJd 'fth(uHb~.nh.

Ham V an gine ngl~ E! ·~i'~~' 1·:71"" n .J iJ~ ~k


~".I~' -,."

1* ;.::;.. I "BfA
~/.·•,'\!'.-11.~~". ~.,",
~,I"'I"

~'~

!ri
II1Qilimieh,
.~, .',' ~,".'" ;:!P~fff~'
ii't..'· •.

·f·
lac ngin",

Cllng~bAn be~~iiJ1I. b mu'onbinh

Trinh Hd, bi l;§,yten Yang.

~~1~1Mi*~~
~'Ff; jffi
_LL. 'c, :/ ..... '.

Gieo rwdnb xu6ng ng,aben ctill]J_g lD~ngvong.


,::1 ' ~~

:i1J ~!*L
,",,'m~~ l! ~ 'ffi~i";
tJI]JU

1,'\.

MuCin binh nh,Q dong le: 11fJ'i,


~ .Mr.'.',·. .u; 'IJT ~.~ ..

th"5! !2Iot.' \-. 1'!f' ~\~;;m."

Tat dlQy cnng

B6c~u6ng ,mbru.bi ~en vimgm.,11g \long.,

]~ ~ ~ VJt*
~IU.t

X@i fa,melTh,@; ~

J--

*m ~.

Cam thm:J'ng l~.icl:n d~rongron,g

zi ~ i5~ I=f )ffi~"

2~ W. _.g

,~ QP

Sai quam kip kip thay ra

nho, sa.

n~ ~,~~:~,

Ra d;o i l)rS, d,be vJYllla. mau man,

as .~ ~ ~

[)'6c~u6ng b6n xu6ng su6i V811l.g, r~_~ I?A ~ 1m E- -It w li: :t.D\ )till 7Ui h,,\ 71;;;;:lU, [lI[~.....,. . '111" ;;:' .it 'l.V ,il. ~ h" xnat b . 'l ':;t' emn, .Il ram nay xnongcmeu cno e rang
Hoa Hung van l~,y nghieng minh,

*~~,*l!I@$
~ J1j,
"~

'll' :)t, lIE '~ :t

F)~ cb Do (!i,ae ti€h]J, chi,nlhr!n ,ri,n.

~t~ ~ jJ,,¥1it
B~llplurO'l1g lac ng\raJ yang Utn~

;k tidE

J~

Hoil HlU~,g ti~nm'8,

..)tM ~~, 'iJ" ~, ~ '1'~ ~ ~1·IQ

an clllltoi

II] ~I ffl

'~~,' -:t: ~
=

*,'"

noi.

J]

IvllUOl1

'~/I'

binl J. mn 1 1o

m"h.IJ!O

,~,;,

,. ,ill rang n,g{Yl1lI3(J1 t JlIumlg.

H,an VallDJ. cftm lAy ki~m limJh~

¥l~~*~,:m~

Phen lluyrn,iy CUffi:iJJg th§,n n'l}mlnh. xich

'fay !ben chi xll~ngt.nuon binh di Ji(Ji.


Boa HU.~~,g lai mQI[noi, tro~

. '-F' r~ fir ~~.*l5~ ,[E

1<il ~ 1!•. ~~
1£\ '~'1tj;gl ~~
:;j .Ef .~I
,,;!(,'
''Ii .

Chang ben boa, hra dS,ttbai Ha:n Va([1., Tu be ~u'a cbii.y ranriu.
t~

at ~ ~

__

:~f 4"
''I.

rJ~ ~'

.7'i::. z::;: 1'IQ

·~.l~

J-f.: tft. ~rr.1 'tl,J nmi ~.~. 1t Y-f'". Tit

Hall Vir'] xem thay pbeptbAn hoa. ra ,tm '~. ,ppt ~. ~' 'c» 1m -In] ea-~-.·,~. :~!. ~ ~111:--

Ding ,{tung sim giitm.UH sa,


Luah.6ng ben .

m .~J:t: f!U Z1S .~'Ji! m


ffi 1*,j~II[tf:r

)(

~1t ~y m,ft mien ta:y. v

Moil HU.Jl,g xe;nt:hiymbihay,

80

I~J*t~~

I~

Khen cho Hang quae tm&ng; nay d~i

*~

1£\ ~ ep ~.~~~
Chang benu]'i(:: gi~ll aibOia~, HOft ra h~ui sit 11hungOtli

taw.

1t:mtt .f.i~ ffli~r ~. 1i


lluyrn,iy
~;

itt m
Phen ~A

!ID:' -Ts1fi
It

tu phll~)i[IDg.

h~~cancu{nl]jg~
!t~1 I 7'~~,

~m %1r ~~iEE: ,~I~U.~ Nap minh cho S:Crm keo V[fOngllf6~ lu311g.
rp
1±:... ..
1

:11~ 1fO 1;$· iu :Ji


=m~.Ztt~·
Phen niy

Him ViM. xem fh§y blt bung<~

.ilt thac con toong: n6.rug~?

_¥~Z

l'Hung saophep tung la kl,


M _.

~$~!m
""'J'
c

-~

w --[A "I~ .-,;k f~~17 1~~. ~I\J'~~111~ 1 1~1f


[Jr-1~:;J1§ I--I)[j

Cllngdl~n c~n] li.y v,y~h[ tnrongra.


')t'W"
~i-

n~.;c_ ~ .~._" ~ . ~~ -=q- ~

Aoa ra trom. nlllw. nga,y my phil viy.


I~'

~JI

Tu b@ mngb,~ co c,iWy ~
E £E ~l!Er ~IH'

d"'! oc ~ ~L.n:-tfci i-* 11B{ :1~' 19<


1!t~~

'nl /-~ ~~,~~I

.~ I?A .Hift i_p ;~7c iHf 'lIT I~IJ

M:uon binh !O,@u m~!c ch8nn:ay.kha V,ij q,nan ben chay lac d'Lrerng,

m-r:~ fim

'rhiLfO'ng.

r~Il1*j*ffi #~3E ~. nt.

ft 5t tt :It {if If Ht rrru 1'a chi ~Th.tru ea ngim 'P~u~ due vi,y"
:;j

Tn.] v~; bao dm:ru16111: VUO'.ng, ri5, [,:]]J1I8, 1 II;i:I tl ~lrrh· 't:-r:: *::t:11 ~B :E:' 11K 1~ 1%f ~lIj Qu~n cong bj l§,y Pb:~!el1bang,

f£:~ ~ ~

Tir b~ non lIJliru co!cay~

t~

T,fH ben ch@y .~ ~\cv~ oayM, loi.

W~" 7i{~1~Wf~
'Irl'~~. ~
!~

.:t-IJ.. .:..L 1H..!:;!. _ :c qa~ 1) ,,",

::.E

Hdng V'l;r.m:l]g l'1g~ebaokeu

Cam dlJJuon.g c(l'ngll:t.~I~pd:O'i dcdkhO, toen ..

~1ff ~9l
. ~ U.t

f$ E ~

~l'oi~

M,ad Tri1l11~ nghe ba:Q tJh6:than)

~*H Pi, P
82

,..] mann • t B -.,.., . UOiCVan qU.y .ijly ",II.. '~.II... noang mQ.

" 1'l!I·HI]
:.
, • ,.

~I-!'~.

I,"""

jt~'.' J~If'" . .. ..•.J!IJ.,..


..... f)7\.
d',.

r~.*r.~.;{~ ~

'1..lL.'

~nL

KIll vua h~ c;]~i&~ di, eho

W$J

rnjt %;£. a~' ~ ~I

ffJii nguy1en [a db v:fi.ynnagiad yay.

1'u bo.ang iJ![)J(!I'i~~li (Uly.) ;: ~ 9E :IP:,Jld ~. ~.

T ~J1t ffl ~ 1~

Nh&t sinh nh,iil: tmItr~n'1i,a.y vb~ Phi en. ~ n~ .~ ~·W~ ~ I<~JEl j~JIf~I'l~.3::: U~

~,ang: rt1.ngt~·quyet grao eong,


'Ii

,.::!;.,

{...

.....

~ J]

tIBW:£~I~
grncta tr.oi.

Phi <lao tfin'l~u,[ii thanbtho1og Vua nghe flI,aug~~u~~,~t IcJ~~

.m ~ ~R*1lX jJ

cAp dil.omuOn. d~,i l'~lrlJg. gcri tinh binh. n

~* M ~~.

~tfM~

83

k.:l± ~ ~." .JI;: 1=1 /'.... ~ "1A ~.

p';C. ~

1lL

Hep clmg, Qu5ctr,~ng tweh1 chinh,

Cho ra

m Un ~. ,~x~
;ti"tl*~&*
qn€m
SHU

gwa.p c:hjA[I~notm:hlb

~~n~
Hang 0.1.

M~ad r~nhph~ng 11~nhvlrardi. T


-t~1 ~ .. 1·~'" )J~
,.-.c.·

'fmyin

nn, ~·ltJl3, X ~

tnJ-6"c t~l~tth6ikeo

co.

Ra di vua dib'1_g m,~t g~b" A ._J:_J_. 15:111' _UlI, '~<J.:.rL· ~.. ±rl'" ~ r.:J' . 7*' Ii ,~. lfur 11_:

Hep c;u,ng. QUI6C~Jf.lll1:gbillhcO'[o!~u6'ng,.

*~~ ,
§ ~~.

~)tt 'M:., ]g~t fIl


Anhen; hai
b

"[',ui u:(f~ ~r€tntlnreng ngay nSty

~m

-. I~'

l~

'~l:'-""-~. Jfl~' X M ~~ TjF


lUijt

daokeo ngay,

~,t11* ~, 1ij. 91

khi,

N;angx)sm tb,iytuOng !lj ki,

_~'~~]S8~~mt
fH~'lil

=* ~~ t* !zy{ :£ Cho p,bep


J

M~t thl eel Inb v:~y~h~ rAlthung.

'fr~n nay tao c:ijmJJJg c.hing dung 10 tao


:J, Jti~, 1tJ ~~ll~ '4T
rtf i..i:1'~}*.:iI+!1
-Ill]]]
J ~

ffl m~ Jl: $ _ 5f~

nokhol[]g 'CtUlIg ~

84

tao day m.uon tu'it1ll.g Id:l6'ng M.

r,al chi

;1-:L

~ JiB
J~

111 1f.r
.;di}-

,,' M'" ,nlDJu ,~} t ,;'l"CI 'J.!!,• "JII] T--""'~I- llulr'~n91


.K'II!., nen

!~J'

*'~~ ~
CuO . U
'Ii.

~ ¥~

em. b~u d~kh~nnb6minh,

1!;

mn b "'~

N,tlng 'ben dim mfilY ki~m virung.~


.~
~~I=I ~

~~--F
jw

*~~iY~
*~]Jm
,"

'l"" cae utn 'I,' t hl{li w,fl(llg. k A"'· ntnh 'II!.,= ~I

3~~

-~l-r 0:., /fx ~~ I~')'f< }[J1~I~! IRJ i1~ Ir:l5h ~

:E),~ tenMai

t~~06 DfUlJggiajviiy,.

~, '~fL\
,.. .. ""'~ ~'~

Phi, va.oc:hiilng lay ,~:aona,y,

B~ng]lna grn,a,]p~~:a o cay non eong, c

[),~ r,O] nang phong tha:t1hkbong~ Dao bay '~i~nH~n,rot giuaJ dAng phAn

~*~~~' :~
,,!' - 'ilL ,.
:;. - ~~

m m ~i[f

fti

*~~

31
'l!,.

iL.

J] ~ it It ~ I~] t ~ ?

minh,

¥I~ M1$_1fI
Han Va,ID xem th~y g:rn~~minh~ *'~II~ LM' ~'rl-~M:J ill ~u;.:ft m' 1"1" tz; 51<. 1I3' l~
J'uong Ht p~]JjentuO'ug phep linh phi vao,

85

',-~n gan tHong, L' • ), ".

~' ,Wl ~, ~ fr' $B

'~fm~'

fay 'ben c,~m~;iy thlle dao mila ~ang.

*,~ It;

"'" C'h•rr

am 1181:0 ~
i'.

J] ,

~~

eil sao mil boT~ hoang?

~*~~rflf~

,l1:h Ra d:aiY phi ,d~ng da~o vB,n_g eho ta?

mn 'i~,~ TIS]J JM

N6ru~ho.i chiJJngl:rn6i 'btrbcra~

~I~J :/l, JI. mi~ ";t W

C~m CIaobe,l1kh~JiIv:~y~~n,a phuong, '00,~~


~~.~

¥t JJ -F ~ 2E ~ IDlJJ

Chang ra gij~, Vof! tO tucmg p:hanu:d:nh.


I

7C ~
l

~.f1~tl4t
mhlhth~, toaa,

f:r,!lug ngtlyen~ thdi mai, bay dnb. ~', i+t ,~~I.t,!.··: ~,",' ~ :;!E l!1Jt, -Ta-' 'lr l T.~J __)(..,. rpl P.7f
flUdfC 18111 giap' cbl!&n 1119t :;II~ IItQ,. m= ~~ lilr.k ~L§, t~~ e:;, l.E ,I,M

Biygja
~'~

,~ " . $ l~,", JtE 1~ Jt5 1(~;..- "" Hai em llg~ cae n1.IQo~, d'll1ong pfuJ!.t,cbinh. 14,- ·1'* ~
,:~ R1:i'

be! ,d:~UD' ro f,~Lng~

~~.
f),~

a[lJj:~l giap cfuj~n mQtm]nh,

I¥ 'it 3t iF.r

Ki aah cbuabw.ei thir~lnh t~apcao.


r. , "

" ~*~IJl~ttN ~ ~
"II!' ,.~

·~7G·~.#~.
t:rilrrng IlI.gnyenl gW\lCng"a. am. hao,

Ra tay

n~ ¥1§"* ~ ~~. rl1Hi ~


ilU 'Cjjuy Ie

)(

llifzt~

I':~oaHo)1g xem thiyro, rAng,

m ;»*

n,ao ching: an.

t~ nff·~l·~!Jb. yjt ]G. ~


CQ: sao .may

X,ong ra d~!111 ffiJi~ncung cha:n_g Trang nguyen. c

$m~$~
Lr;rurn

chin.gkieng"

~~ ~~~

Lay diu H6,[IDg tuung. trlin d,Sn khong dung .

~. JJlf 3:! $

. j(j. -~~ ~
l'r~ng nguyen tbi~~ din~g anh hung,

*_J£ 1J.. ~JI

fbi~t chi beru da.uh. vo c~imgta~man.g.

0"1;:?-~ ,!Ii>,,-,!Ui>( I~' 'J- J

*~.

II!\~~

m.:.·· -7~.:d:.~.~ ~ /j I=J~


.. "

HO£l HllIrID.g Ic~ing kip U'Cr tay, fbi§t 'C]~lJ IOID\lng ngay rflY ng§ limlg_. V Ch~\flJ1g boi p.t'1Jep'luom hijl'l.g~ ben
Tir b~ xem ~hiy~a.i nang \':0 d:rrmJng..

~ tJt ~ M lJ1 IJ

.;yJt

1[, r it ¥* tI ttl

au Bl ~lll-1*:J.l~& m ~
87

tJ.,i)

"lA, ]t, ~ y!, ' 1- "~

-,

,~,

~1TI1

.::c

'::I'~

Trang nguyell thoi 1nbi can clfang.~

1t ffl ~~ ~! 7J18 '~ !~

*_ ffii;$Y ~
Hoaflra d6thtoi tiE
j.!Jl,'

pbuong fa

rot.

Hoi Hung xem th§y mit~rai} ,g lTS 11\ ~J'il U~ Ifii.,• .:c oJl h It "I,"'~ .:ilL. ~,
~'t''~I~'I P.", 0' LM III ill - ill "I~-'[, 111'':;'1I ;" 18 a t xno 11,~ U~l[ilgw r~lnng nme UCH uan g" cay.
[J ,. " (
co, ;,"

~ ifJ.
tva,al]

~ ,ri X*~l~~~a
Ph~HSn 1[110'[[ luoi~lIoaray

Td,II'JJ~,kiem~~IY clmtay,

*~,~ J~
~
, .. . -. ~"

j(
l'

it 10 1*,
1'"',,"...

,d,lUJ

tdimn.

Boa .Hun,g xem thay


.iJ

n(l1TI

Li

M ffl ~ hlJ]}ft ~

**
ham",
-.:;'

Hoa HlU~,g duong dQi v(iri. Idtao) Han Va,n, ben.lbin

¥I~t:~* 7\i
J<. ~
,1[E

Ji t~
88

~,elJlvio

AD~

m6'~11JJ;ay.

H.Oil HU.fl]"g ngru xU{}lng; ]jen tay,

Quau. vao quy hliykh,fiU (Uir[l,


-, 1ij -,~ -'~

U1t,

-m:!

~.~.

~m. J'ffi~

~. ~

3M;. 'Aln 11-:-f. ;!;e '~I.J [~I~J

Ra di cln k~ptnroc saunrc th,~i.

"[',ui ,(!jay tbo~m6:i trao loi

~rui~~ ,~~ -~
, ~_ OJ§:

·tli. u~-~
1:a

Trinh Long nghebao keu trdi ,ai. yang.

m~
t

It* l~ I~ I~

5l: '1Pk JC
____L-.

*;~rt
¥IFl

89

~~€r~1e.1[
Trinh Longgiuc

Co d~ hai cbu t'~,enchinh,

- ,.~.~ ..x"*'
:rG

1mJl~n
[,[1.

fr@,ug ngl!ly~n xem t~ti.Y lIDa.yti~

*ti 1* if· W
m .' i~l).~
~'I:"

ng\la 111A,tminh.;\It)ug

Ca k@u TrjnbtlJiong
~,~
r;]]~' F-g.

m~rut ~I~ ..f!. M ~]


J-i-- 1=1

xu6n.g rna b6~ay.


)ijij
I-I

Trinh Long xem th,iy n'gay M:alydrrn:g


.l

f~lYt

. iT ~ i1i :;t nEt l~l ~


Y SITe tait:hayb6
.~ ...
;t

'fay earn mot carsrem linh,


i ,-

~~rY x!lJm"~ 'k~J~


. 1.1- ,~..tWi .
.~ ~'

111hl11.

E1-.

~ fm
vUi:nhau,

Hai ngtTb~ dau·ch.i,en

1ir~[J@lm~

dO~ll kinh

Trinh long

~~ ~* ,fi~I~ ~.1t ~ . Rt
]::1018\,

Muon b.inhv.ayplni h:ubc sau,

phep k~pmau hil'e th,&i~

mi~~fE*'
~ ]"C.

Je{

Nrr.&c:h1.oi khip h~!~ 111:91 noi,

·1~ ll~]B~l~ 1*

IDiJ

'fr?Lng nguyen xem t~Ay tCrc thai 11!JJ(1ihay.

'fr~rng ngu yen xem f~iy da, d::1imOJh,


Songehi beID dauh tan tanhtfr,~)huQng.
~i~ ~.

~ -F rr

Trinh longb~t si'm cang IC'U1ang,

tt mI1 JJ

~jJ' T
chang,.

fiii~ ;pJt *I EJ 1tf* ii,


JtL
in

;hll~' ~ ..~.

MJuhben ll,ga xu6ng ·ca tbuungcbo ~It!t ~ ilm: '~' ;C:'

Trinh Long bOn xudng sl~6w vang, ~ £f: Sib ~~~ ttJ\. /3.'tf', n:n ~,R 'n ;."';;~, ytl?' :>' ~iLli/'5 ~ MlWon binh vO' c.h,@.ybingng~lnhl>~k~nh.

rtl ~niEm~~
iim
cho tan chiah
to

B:ali)

ttfO]lg ~
I~

Bd

dd c da~l'Ullc be .minhtr~:~ truug.

~Ii P: 1

H6ng

~: .3:.nli .~.1t ~
I;] ,&:
VUOT!Jg

]r~; ',~ ~j'T Dti


Ji

p,bl~cngbjep tOO.lllg mmg,

Tir b~ xengua vo (alng~ii d1J1ay.

Trinh vuang nghH;,baong,a,y ray~


Tam hdn t~it pl~!ch ua bay l,sntr6t

~~~E~E: 1l~ 1

fX

mt7-ri:E ~.

~I.:E J~'mPM
~,C".' ~.

Trinh vuong
Linn
, .. ' ~

lla1Y dal

dd~dO-i)

~~I,r/;' el11 J~~ ~ ~,.~" ." . 1- ' ... . 14 I. ~II'" "~ 'I \.j:~+) ::JlL ~~
VM,a!

kh.ong

~,]11

tri dbi d~ng daM,.,

.W,'I,I ,Q'

l~ - nao ,-.... , ~'liI1J1a'.." ''Ii.J'~:,nU' ng·,·,Q·'] c· J"!',. . Q Lb-.' .l'~'u 'II ",... J,Q ." ..'....,.'. 'lH'l}I'!l:J' ',' jM± I]nt~' ,jW .18* .' CIf] ~,F1r~ i1" II;~ 1~ J!!)! :$'
'!J
<:l, • ",

,~Jt~
.!!

)Ek§~

l'iec uj Ii ~jec to'a,Iau ngheuh ngang,

-,

,~'

- "'_

~ l~lJfIJ' it ~ ii
cma ro' rang,t 11Lm.' ~~I.t.,'·:i1 ::t;. ~."';""",.t-IJI.-: Jfit rn :rJ'.lJ ."'~--. .Y"-. ~ y;, . fri,m nay xlIit ,ohi'~n fJ]6"~ an nghi~p nb8 .. v. :., ~m .(..;,". I ...•.. :;".•. !:E )U 1) .... ..:..L. Dill),
11HO
I ,~,,".~':

fllll,y~n qUill

N3iy ,do~n H6ng Vuong hay la\~


Qu~n cong, Qu~e tr~ng v.~ymi~;~~mbinh,

~Bo iii ~ ~. .Ji.~

?t.' ft ;(j [Hl :@:

jpha(~]i\t.n tih'iluh~] kiuh

fii

1'* ~'1£~. ruB. .3§ M~i'~ ~ .~


IE[ ~

Muon dS:m thien ha tOI t~nhmung: thay,


plhlJc ng;hi,t;p ngay riiy"

~~,r ~J~)~n 15'


Jth

Nghevua

MJf

t~Jk ~. j;~'1~

foanmmlmb&lt

1t nn·~~~~~

b~l1gIllialY TrjnhHAu.

N,ay d oan H03rng

$, {jc

~.-

t(l

n@n lllLfb~,

,~

Bt

Minh dUllgtb.o tlita tOitt

Thee vua phuc nglli,~pm@lt khi,

~~,m- XJ-~
~ ff
_iE }ff ~
v.,y
'93

tlll'()!~ aibi.

a'f B W.

Cimg Ii CfuJitnhb,ll

,t~.~. lliJAch'quan.

~EL fij ~.

tr,ovS nay ,da fa :r.ang

·tt 1i*
j•

1*. ~ ;r

ji.1b ~~.. ~ 1
B~PIU,ijtchang Trinh Oai,

th~ycwuan dem

rd,m :ri;.ng nhung dwa bAit tiri ~


l~

IDe· ~ 11] iT .=1' ;fml * ~


iF~=i'" .~ ~~~
J

A, ~, JS' -

.Jlfh tm

,U:L~

'fmyin qn€m giam lai kim giai ta IH~H.

,[,on vllung t i~~vi pihin ngo i,

Cho ta Sf! djnh mib&i t19i nguoi ...

*.~~ f-lJ. i*~: Err


~ijf.AE:.

:tt:.:E 7~tL 7t
,l0t g. ~

jQ1

~~~

Trinh OaiUj tho'e· ~(F cllb:~~

Phew nit.y~ha. eh~mn.hU nguo·~ lu!}ng phin. .!Bao O~a qlJJ)r ti.u a:rw e~J1I,
H'llg;

i1ffl11~fJT ·iJu 1~ii 7t

{* _fIB

m~. -!=Ii' a ]!t j1. ¥- '€r


rrug.ay(:it l1h{U lnuo:~.phirru tat thay,

*~lb'
.2
J ~.
.I~=I ,~

;;!~~E fl ~Wf ~;~ '=


..x:
:s

Hdng V'l;r.m:l]gth6i. m.6r~.~6bay"


j~j-lll=l
.~'JL._...

lEe!.

IN]urong ngollil.Qam:mg

~ a.. * ~~::, ·B A.u..~

tu ng.aly raiY tr] dan .


th~n,

~\i.

ill¥ P::;;

Sac ,quaIl van

vo' quin

II:.

ti j( :n'!Et, :m r,a VUlfl hftu v5trung ~n~ng~


it; E

.• '~ ILJJU ,. 'H" .. A" I, rann ,f'" no.:!., eang an ng h cung, re "

~'

JfL.~

fT"

" ~:"j!

'rn~ '!lIt § ~

-H" ,'rl~E )~ !JiJi A


1iI~'

f:ren CIa so d~nh .oo,ng: cm~gtr~vi.


B,!\chqufI[]! Iquy diu ,m¢:~khi~

Wr)1[

*, E: ffl1~
ir

ef 1rJf}B ~ Jt ~~

ning 'tu~:hoilUiJJgl:K v~yfili mirei hai. '1"1' ~,~,w-':' *- Pi~1 JI~,~, ,~~
n~ng len kiS tr] Uiu d3.ti~,

It, .1:, -T as Er~

r;-' '~ Jm, _El,~ ;r~, ~

Bi.o V~'Clng XUfI.,g ll:l'~U ,d's ra,i~


~H~·' tl: _8 ,t'!!-,-"I'l,I,,~' y~[ID t~]!OIl ,~101 _rn~a~ ',IUu, _lCNlUtU nat C'~,~~, ';:"~_ "·'·'t[U-,~~ b'c,'1!..

~~f~'

~,~j~-V

IDe ffl ~~U .:$t I!ij ~

'frilm nay p:~u\ngitla phinnrru~nliJJJ~

~'g 1~-

~tff

11¥.
lam, to,L

Gong l1uan Ibaogia.h,@tti:nh

~~'*~f1 ~ ~
Ild~,___ 11:11IC~:-'. 'IIw',IUI! ', ..
L ,. '"-,,, 'J

Phong cho phil qu~,c 'i:;.30 ngot;


rJ.J:. ':"IT" il'l~~..ltd; ~~ .'~. '''11\ ,/ u 'if.J4 r~ j:I)\L. 1£ ~

*~ ~~±. ... I'V\. ~ -..


~'JI" ," ,

T rang ,j1,w'I""Y' - ~·~C-·ll·Lf:on-~-l·~"'t-~i.t _ th 0'"1' ''''1)" ' , l~ t~'U Phong cho vucng ngo~i d~d~id~

~i*_:E ~rjc: :t
I~.

~d;i,

UJ.'~'

'~'l-·o·~;; - .1~!UI,'"

Quin cong pho hO' treng ngoSJi cUi-an.

~B0*, ~9~m,~

X' ~ J3 III ~Q ~~

Van.M.i1I'JJ1~. clnre gia beng, nay


Cong .m:~uorn,g,M:a:i-thi haEnang

2\\, ~[i! ;MriX; £c ~li :9J a

fill !~. ~.!W rtl¥ ~


L
L:::
c•.•

ciI;ay cong.
~~

:Vongpf~ong quoc m~IlQ~lWenreng,

E'\~

~~'"

At);

K un 'p'm" t.. •..... : ·.~]Jltran

~.~j

_ftF' ~ ~ ~ iff IJ
g;[lILIl' 21]
•. "". •..,.
.t),

IDCt!J·· 5fJ ~ - . ~Lt

liImli.g .-na twllfO'ng.

·k.t."·1I!

f:r.ftm. phong d~ n~.it mrong mrong,

~ ~ ~)] .~ ItJr :fIr 1* w

ti@u phu xua chjudoan

N.ay p·hong ebo cht'[c; ph\l boal1g~

.~. If):· Pi1 ~ *


• "Ii _ ~ '!

tn~ang, Ulm san .

ft X ;(:r'1E~.

m ~.1J~1 !~ ..

Quau.~han. {Ui,mmg dang bic.h

qll;a(l}~

~·I

,gf'

nw._..~ tA1:1!. !,Ifb1I leI:r

Klnh daIlIg
t:rnyl~n

'qjUaC

bao du lIgan tung no.,


v,ao~

1i~sr~~~M
rd,m :ri;.ng TQiga.
If:b ~~

quan cUinTrjnh Oai

IDe ~ ~ ~~

:trl 00
00

f[

~~

,tb

d& phit~:an.

Naytatlur

1U1i
~

/lr :Jl: 1Et T3rg


,)6!.

'~(}icho cha[[1J.g)

rll

H6rutl'on_g vin va bac-h qmuil ]enio. {ic, ~-IJ ,- $ ~1 ~~.-.

* ~T ~J

'fri,mrilng Ph~,ena Bic Di~

X: ~ Dn ·iA ~ a'f .~. ~

Van .MiIl11~ra tr,5.111 \f,p..y tJd :m&i an.

··II"'.~

Sr1111i&.' It;
II'

J'n\

B.~··~,

An n5ng bf,l'chi§u

V;all M.~nh maub l~y m·Ot ngan twnh binh,

xaJ~~.Q'~ X flll~

.ro raag,

JMi>.

j.'['~o~,:

_ ~ 8= !:f :Jt liE

eil dl@ hai c·hii~,~,en hinh ~ c


-,-[1. ,.. $ ...... ..... ~.~..... Itt ..j U ~ ,7

iE J'!ll:W r ./" ?~ l~u1J

B,i\c IDi Ai 11g:OI@,]'birrnb cU'on:g thiugx,ong.

fjl Ujf

~Iii1q} 1

Keo ra vua t:ui a.i dB'llIg.,

Phien bang xruJftt hi~ngiao cong tic e


'V'" JIYlruJlIlu yay p h" ·· 'II.JI'+ ·Il. " ... ··an rucac
_ 'Ij _ i'

~ fll' th '.i 3t ~ ~I]IIf

j(

-t. '_, Jl~.[g 1i Cung than be~rubil,11Imit ubi m pInIon.g. ~ f~9ctitr:1f flf
_

~,*,

~lmI J(f -er ~

thl,

t'

U'ijil ~

Phi'~nb,ang~h~,t thS kh i. th1.IO'ng,

tl\ ~, ill TB
'~~.Ef-'..
Jf:Ir $
~

~' 7t IJtr

Cb~u]jgm,cd chang ,d(ing vo thuong ~~, ~


. lEI

ta~thay,

fruY'@ll quan cin ktp ng~\y.r~lY1

Dem m)1 tr,o'lg,i thing ngay v,@toil. V an .MiIl11~'!lJao~ru6rc thay la~

1=t ~X ~Jl5f:f~,im Jr m~ ~Et'ff

x:~

.J.Ij~ ~.

~~. ~.'.'.'.' ~ ... lfJll '

1:~jl ., ~. ';" ~b-,-Bf .... 1l!llA I=i) l' 1'9f ii.·I.r:I '.

Quy diu tha,nh thlrgngtrh3u cate tuong.,

fi~lfr 4'" ~]1~ ~'

TOl ra di uch i,en giaotlnreng,

Bit dfing Phien hrongca. thunng cho Clli1lilllg .

t~· ~1I~fPf ilr* 1.L\ T . f~ ~. 5f: .tm ~


~

'flJ tay

1m! l'!I! J:" ¢ 13' ,,,_Lo. L1.. Xi. ,;js. .:E., foE, 1J' Mong allDJ. thimll t:htrigng Ba:oho~lng dh:1JJ']] pha:~. ~,
it!<l'

g iao 19i. d~~nv.aug,

.,;'j~. w.. ~ i* mI ""7"~! "if IX JY'ii: 1~ urn .rl!.l~ Ph:fur~ ring: i'fr~:m !Cuug thi an,
lir_~t

~ fin, ~ 1!f 3t ~~1m 1L)

Tlnnmg rnllhnci6ng srur giao 1it,11 tha Ichan,~f'.

i1f~_ ~rB. til


P
~i,J'

. 1"1·I·,~~"1 IU,. .Lt. ~"",

rl: .~ .~.~ 'lfJ JJ~r.~ :¥~


vua ·[·]l'll"r···. ,Ai t '"11" 'L!I,U, .....
~']11,,.1[I·o";n ,I'l •. , .. 1, I,
.. '... ,"",'UI

ba'[l'g" ,(1IIW"Y''. .~, 1II....,.. v'.~""'ig" lav ~,A[]. . au•. "1,'''' '

'I'

'iiF'~n II, ,......."

ng"a" ·... 1 d' :j"." q' pe""",


. ',,",

•.•.•

1'11wl'ng:n~en~,isir vio d~n~

~ ~ 1fL1t ~:lftl

Gieo hoa. hal mree d.1!F6r~.tren thJu~ntinh ..


Cil~. .~u o quy lay tri@Udlnh~
~A HR

~ lC a:m

m ~ J~~t¥i

JaA pa1.~'..1Il~ ~'Rr~R..4.1: ...•.... !ilt TIlJi,~I X;t;.

'fro

r~IL*j~

OOiif ~tff~.~ . v~ .Phrn.en Q1l]5c to tinh truee sau,


1

LX'.' '.•. );.......

~"Jk :%[W ..~ ..'~ . ..,..=E 1~ ~~~LIII' 11111 1 ~


~

Phu huang nhu t&i diu diu",

!lJi. 111f-J ,j.,!..t1. N6~ ,cuug v:an vo duoi d~.utho than,


Inl'l]
j.11rJ
E1h. '.'~.'

± ~ ·r ~.-)..' ".1; .. -±.' ~ 7..... .x, ll.tl~' Jj~


§3,

-=t"c. .. ~.

~.

iffi ~.f\ ~

·oc :1' PI

1:E! ~,

#f.
1.1

B~io~lItoallg sLraltrj ,dal an,


..=;.•

!l511

~.'.'.""'Ii-: ~'.~. '....... .~~.

J)....

'fa l,en ,(J

z.] .B•ae ]1I..quan U~l

agJJt1! ~ffl
.
."" lful

-,tI!:.!o.l;;... ],~I ~. .~ . '1~1\ . ~ 1.13-.' .Jk.b.·· cb6n Him san vam thay,

d"

k"

11: 5[.1(5' it," I!I!I


SUll1

• nay,

Tn v,an hin vo' @.

rio IJ1 _t fL lID


II[~'W~

viy clruug VU@l.

*~

'fa l,en dinh tlnreng l~p chua,

~.

~.5t£
tieJ:ruhoiurug.

Hj~[lliXttn.g Son t~w cilliJa vua


~. T 3i..:c. n,...I:.. ,I-IV'!J J~ I-tEl nl~:I'~
}/'II'

Bao vuQtngnghe ]lI;oi si:n sang,

B 1r X lEe rio gf
.~ ,:J.m,
VUQing

71:1~ ~.
,cungvllla,

Bleh.quau

I~i~ J~T..:.L, J'fx,·.r_ ~-,~, _~ _

'2L

van v,51.@n ngun

L,&d"ua

iE'@;'
/' '"

Chiu]J.heung diwl datheo vua tuhanh .. ±t.~ lC. 1;:. ~. .... .~ ..:
'.'~ C· . znha ve (1 non... xann, _ung n. au '.. :l..Jl. . "

rr Hm

ph\W mecn

Cll[w8,

~ 1~fi

1r~ JJ.... ~

* ..