Sie sind auf Seite 1von 112

http://www.plbih.

org
http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
J A N U A R '94.

ISCRPLJENOST
Poslije jutarnjeg sunca naglo se naoblačilo pa je prijatno jutro zamjenjeno prohladnim danom.
Relativno je mirno i u prijepodnevnim sahatima zabilježene su provokacije puškomitraljeza i
drugog pješadijskog naoružanja dok je Zaseok pogođen jednom minobacačkom granatom kalibra
60 mm a Skakovica je na udaru istog oruđa i duplo većeg kalibra. U popodnevnim sahatima
zabilježeno je osam pancirnih projektila ispaljenih iz tenka T-84 sa brda iznad Tomića po Zaseoku.
Pješadijsko naoružanje aktivno je duž cijele linije razgraničenja od Baljkovice do Releja. Vjetrovito
predvečerje donijelo je kišu u noćnim satima. Iza nas je relativno miran dan koji budi nadu da bi u
ovoj godini moglo biti manje granata i da bi to mogla biti godina kada će se postići konačan mir.
Iscrpljenost se osjeti na svakom koraku.
Subota, 01.1.'94.

NOVI KOMANDANT
Jutro je osvanulo sa slabim snijegom a vjetar samo pojačava prisutnu hladnoću. Prijepodnevni
sahati protekli su neobično mirno dok je u drugom dijelu dana na položaje 5. i 2. bataljona sa
neprijateljske strane došlo po osam minobacačkih
granata. U novu godinu naša, 206. viteška brdska, brigada ulazi sa novim komandantom i njegovim
zamjenikom. Na te dužnosti postavljeni su Senad Kljajić, komandant, i Edhem Omerović - Tito,
zamjenik komandanta. Svi očekujemo više discipline i drugačijeg odnosa prema obavljanju
dužnosti. Starješinski kadar brigade je na terenu kako bi boračkom sastavu pojasnio šta su planovi u
vremenu koji je pred nama. Izišao je novi broj "Ratne tribine" i u zaglavlju pored naziva ove novine
pojavio se motto: "List za oslobađanje Podrinja". Format je novi a ovaj broj je propraćen i
kalendarom za 1994. godinu. Kalendar prate fotografija rahmetli kapetana Hajrudina Mešića i grba
grada Zvornika sa godinom njegovog prvog pominjanja, 1410-om.
Nedjelja, 02. 1.'94.

ŠKOLA
Jutro je donijelo sunce i nadu da ćemo imati topao dan. Snijega ima u višim predjelima tako da se
djeca u Međeđi sankaju po zaleđenim sokacima dok snijega uopšte nema u Kobilićima,
Kraljevićima, Sapni. Poslije sporadičnog pucanja sa
neprijateljske strane iz pješadijskog naoružanja, oko 09:00 sahata čulo se brujanje tenka u
Boškovićima. Bio je to znak mještanima Kobilića, Kraljevića da se povuku u skloništa. Na sreću,
tenk nije djelovao. Jedina škola koja radi na slobodnim zvorničkim teritorijama, poslije pauze radi
neprijateljske ofanzive "Seminar", ponovo je u svoje klupe primila đake. Učitelji su
i dalje Fahrudin Delić, Hasan Hodžić i Mustafa Nuhanović. Od 14:40 sa dejstvima je otpočeo tenk
T-84 iz Boškovića. Na meti je imao selo Kobiliće i do 15:10 ispalio je ukupno 26 projektila trenutno
eksplozivnih tako i pancirnih. Na svu sreću žrtava nije bilo a pogođeno je ukupno osam kuća. Po
prvi put pogođena je kuća Husić Avdije i to sa tri projektila. Nezuk i Zaseok su bili izloženi
dejstvima PAT-ova. Rov na Kačari pogdila je pancirna granata tenka T-84 ali srećom bez posljedica.
Kasni popodnevni sati bili su relativno mirni. U večernjim sahatima pojavio se mlad mjesec. Noć je
bila svijetla ali ledena.
Ponedjeljak, 03.1.'94.

http://www.plbih.org
KRIJUMČARI
Danas je relativno mirno. Doduše, prisutna su neprijateljska djelovanja iz pješadijskog i
protivavionskog naoružanja ali to bitnije ne uznemirava naše branitelje. Minobacačima koji su sa
dvadesetak projektila djelovali po linijama odbrane 2. bataljona i naseljenim mjestima Nezuka i
Zaseoka odgovorio je naš minobacač smješten u rejonu Nezuka. Danas je vojna policija naše
brigade lišila slobode tri osobe osumnjičene za prebacivanje stanovništva na teritoriju pod
kontrolom agresora. Radi se o jednom muškarcu, rodom iz Srebrenice i o dvije žene.
Utorak, 04.1.'94.

DEZERTERI
Osvanulo je oblačno i prohladno jutro. Jaka kiša počela je padati oko osam sahata što je dovelo do
izostavljanja neprijateljskih djelovanja. U poslijepodnevnim sahatima, uprkos padavina, oglasila se
neprijateljska artiljerija. Minobacači kalibra 82 mm iz Boškovića tukli su po vitiničkom području,
Nezuku i Zaseoku. Po zoni odgovornosti 2. bb tukli su neprijateljski PAM-ovi. Živiničke ose su iz
Zaseoka prešle na Skakovicu a na njihovo mjesto došao je Herin vod. Stanje sa hranom je sve teže.
Poseban problem je sa ishranom prognanih. U 3. četi Kobilići informisani smo da hrane neće biti do
10. januara. Radi visokih cijena oranja njive se u najvećoj mjeri za proljetnu sjetvu spremaju
hašovima. Dvadeset mobiliziranih dezertera mobilisanih u Tuzli raspoređeni su u zoni odgovornosti
2. bb. U večernjim sahatima došlo je do razvedravanja a noć je bila relativno mirna.
Srijeda, 05.1.'94.

POMOĆ DJECI
Oblačno jutro umanjilo je dejstva neprijatelja koji je mirovao do podnevnih sahata kada su otpočela
dejstva minobacača kalibra 82 mm iz Šetića po Zaseoku i Nezuku. Brdski top iznad brda u Dugom
dijelu ne dozvoljava odvijanje kakvog-takvog života u Nezuku. Haubica 122 mm iz Klise djelovala
je po položajima 3. čete Kobilići ali na svu sreću bez posljedica.
Noćnu tišinu prekinuo je tenk koji je djelovao po Vitinici. U Međeđu je stigla pomoć za djecu u
keksu i mlijeku u prahu.
Četvrtak, 06.1.'94.

BOŽIĆ
Četnici su od ranih jutarnjih sahata otpočeli svoj uobičajeni božićni pir. Artiljerijska oruđa raznih
kalibara bljuvali su vatru po selima slobodne zvorničke teritorije. Najprije je sa brda u Androvićima
PRAG-a djelovala po širem vitiničkom području.
Tenk i minobacači kalibra 60 i 82 mm je po Nezuku. Istu metu imala su i oruđa sa Klise.
Komunikaciju Nezuk - Međeđa pogodio je 21 projektil. Na Kobiliće su svoje projektile slali tenk iz
Klise i haubica 122 mm iz Čelopeka. Prvi put je
pogođena kuća Agana Durakovića. Granate su padale i po Gornjoj Sapni, Međeđi i Godušu. Zaseok
je gađan sa Klise i iz Dugog dijela. Lakše je ranjena Rasema Duraković iz Kobilića. Po selima je
skupljana pomoć u hrani za ishranu boraca. Za ručak je služen hljeb od kukuruznog brašna poznat
kao proha. Borci lagono pjevuše: "U ruksaku soja u rukama proja kako da te branim suverena
moja."
Petak, 07.1.'94.

http://www.plbih.org
KONVOJ
Osvanuo je topao gotovo proljetni dan. Provokacije neprijateljske pješadije nastavila je četnička
artiljerija. Minobacač iz Androvića sa osam projektila gađao je šire vitiničko područje. Na meti
teških mitraljeza je Nezuk dok minobacač kalibra
60 mm projektile šalje po položajima čete Međeđa. Na uočena neprijateljska ukopavanja oko brda
Klisica djelovao je naš minobacač iz Zabrđa sa jednim projektilom poslije čega su radovi
obustavljeni. U Međeđu je stigao konvoj sa humanitarnom pomoći. Paketi teški 11 kg djeliće se
djeci bez oba ili jednog roditelja i još nekim ugroženim kategorijama stanovništva.
Dio sadržaja paketa odvojen ja za ishranu boraca. Paket je sljedećeg sastava: 2 kg brašna, 2 kg
pirinča, 2 kg leće, 2 kg tjestenine, 6 konzervi ribe, 300 gr mlijeka u prahu, 4 sapuna, dvije paste za
zube, 4 četkice za zube i 6 svijeća.
Nastavljena su granatiranja i u popodnevnim satima što je izvalo ranjavanje borca Mešić Dede iz
Međeđe. U Dugom dijelu uhvaćen je Ohran Mujkić koji je iz svoje kuće pokušao uzeti neke stvari.
Subota, 08.1.'94.

NAREDBA
Jutro je osvanulo tmurno i pomalo oblačno. Do 9:10 bilo je mirno kada se oglasilo neprijateljsko
dalekometno topništvo po selu Nezuk i položajima 3. čete Kobilići. Granate padaju i po području
Ravnih gora i linije odbrane prema Baljkovici. Na
Kobiliće je u toku dana ispaljeno 18 tenkovskih projektila i 2 minobacačka. Međeđa je bila na udaru
haubica iz područja Kučić kule. Na položajima čete Međeđa u Tijanićima ranjen je borac Salko
Halilović iz Zvornika. Po selima je izlijepljena
naredba kojom "Crni labudovi" pozivaju na dobrovoljnu obuku momke koji su regulisali vojni rok u
ranijoj armiji. Zainteresovani se mogu javiti kod Zemke Hrustića, sekretara MOS-a Zvornik. Naša
artiljerija je uzvratila sa jednim projektilom po neprijateljskoj vatrenoj tački u Boškovićima. Narod
je ometan u pripremi zemljišta za proljetnu sjetvu neprijateljskim teškim mitraljezima. Noć je
donijela kišu i povremena neprijateljska provociranja.
Nedjelja, 09.1.'94.

POTRAGA
Borci interventnih jedinica 2. bb išli su na izviđanje i Dugi dio kako bi pronašli tijelo starca Ohrana
Mujkića. Primjećeni su i neprijatelj je otvorio snažnu pješadijsku vatru praćenu dejstvima
minobacača 60 i 82 mm. Jedinice su se povukle u
Nezuk i na svu sreću nije bilo poginulih niti ranjenih. Neprijatelj je nastavio sa granatiranjem
Nezuka. Posebno intenzivno djelovala je neprijateljska artiljerija na spoju 205. i 206. brigade. Nešto
hrane stiglo je u bazu u Žujama te je odmah proslijeđena po jedinicama. Hljeb se već nekoliko dana
pravi od kukurzunog brašna a počela se mljeti i leća. Borci kažu daj Bože da bude i toga. Za
doručak je bilo keksa i mlijeka što se doživljava kao pravo iznenađenje. U večernjim sahatima je na
Sapnu iz Šetića ispaljeno sedam razornih projektila.
Ponedjeljak, 10.1.'94.

MEKINJE
Tmurno jutro prate dejstva neprijateljskih PAT-ova po Sapni i Kraljevićima. Neprijateljski
"trocjevac" na meti ima Nezuk. Na isto mjesto je u 14 sahata ispaljeno tri tenkovska projektila. Radi
se na izjednačavanju linija odbrane. Hrana je i dalje najveći problem. Danas je jedinicama
podjeljeno slijedovanje i to u mekinjama. Za borce sa slobodnih teritorija je i nekako podnošljivo
ali je za borce protjerane iz svojih mjesta jako teško. Borci iz Herinog voda su smješteni kod

http://www.plbih.org
uglednijih domaćina po Kobilićima. Nekako se snalaze i borci elitnih jedinica kao što su "Hap vod",
"Džamijski golubovi", "Bajina četa", "Grom", , Drinski zmajevi", "Kobre"... Uprkos svim
poteškoćama borci su sigurni da neprijatelj može preći linije odbrane
samo preko njih mrtvih. Kraljeviće je posjetio Pjer iz UNHCR-a. Iz Brisela su upućene nove
prijetnje neprijateljskim snagama.
Utorak, 11.1.'94.

UČITELJI
Jutro je hladno. Nema ozbiljnijih dejstava. Jača pucnjava i detonacije čuli su se u toku dana u
Dugom dijelu. Helikopter srpske vojske spustio se u 18:00 sahata u Malešić. Neprijateljska dejstva
spriječila su Pjera da posjeti Zaseok. Naši borci
gađali su neprijateljske položaje na Pećini sa pet minobacačkih granata kalibra 60 mm. Neprijatelj
je minobacačima 82 mm gađao po Hanđelićima. U Međeđi je od 10.1. počela sa radom osnovna
škola za 2., 3. i 4. razred. Radi se u tri prostorije koje su raspoređene po selu. Učitelji su: Hasan
Hodžić iz Međeđe, Fahrudin Delić iz Kraljevića, Mustafa Nuhanović iz Hanđelića, Nijaz Hasanović
i Bilal Huremović iz Sapne, Hajro i Džemail Isić iz Glumine. Radi, od nedavno, i škola na Gaju a
učitelji je Ibrahim Bajrić iz Kamenice. Spremaju se prostorije za rad s djecom u Žujama i Godušu.
Srijeda, 12.1.'94.

SMRT KOMANDANTA
Prava je rijetkost da jutro, prohladno i vjetrovito, ne prate intezivnija dejstva neprijatelja. Sunačani
intervali koji su nastupili u prijepodnevnim sahatima donijeli su aktiviranje neprijateljskih
minobacača po Nezuku i Zaseoku. Na šire vitiničko područje ispaljeno je 20 projektila raličitog
kalibra. Na Međeđu je, najvjerovatnije iz Srbije, lansirana raketa zemlja zemlja a odmah zatim tenk
sa Klise djelovao je po istom mjestu. Juče je u minskom polju smrtno stradao Suad Kahrimanović.
Danas je izvučeno njegovo tijelo. Tom prilikom su ranjeni Benam Latifović i Vahidin Muminović.
Ova noć ostaće zapamćena i po gubitku komandanta 5. bb Nusreta Ibrahimovića. On se sa dženaze
Suadu Kahrimanoviću vraćao autom u vrijeme policijskog sahata. Nije stao na upozorenje vojnog
policajca koji je pucao i usmrtio komandanta. U večernjim sahatima je u Kobilićima održana tribina
MOS-a. Gosti su bili iz Sapne i Međeđe. Sunčano i toplo vrijeme je izmamilo prve cvijetove.
Četvrtak, 13.1.'94.

MUJČINA SMRT
Jutro je donijelo mraz i neprijateljske projektile. Minobacači iz Petkovaca su na Mezuk, Kobiliće i
Sapna koloniju ispalili 8 projektila. Tenk sa Klise djelovao je po Međeđi. Nesretnim slučajem život
je izgubio Mujčo Rašidović iz Sapne koji je aktivirao ručnu protivtenkovsku minu. Tom prilikom
ranjen je njegov saborac Ibrahim Omerović koji je prebačen u Tuzlu.
U popodnevnim sahatima neprijatelj je nastavio sa dejstvima. Na meti su Vitinica, Nezuk i Kobilići.
U Kobilićima je ranjena Raza Hasanović, prognanica iz Križevića, supruga Rahme, borca 3. čete
Kobilići. U zoni odgovornosti 206. Vbbr. su dvojica
starješina iz OG-4. Obilaze sve bataljone. Uveče je puhao jugo, pojavio se mladi mjesec. Iznenada
je gusta magla prekrila
dolinu rijeke Sapne, a u noćnim sahatima je počela padati kiša.
Petak, 14.1.'94.

http://www.plbih.org
BRAŠNO
Visovi na slobodnim zvorničkim teritorijima su dobili tanki bijeli pokrivač što je vjerovatno
ohladilo neprijateljske cijevi koje su danas bile mirne. Oko osam sahata u Kobiliće su stigla je vojna
delegacija OG-4 sa starješinom iz brigade Jusufom Gušićem.
Od danas su naši artiljerci koje vodi Azim Suljić, bogatiji za jedan BsT. Naime, riječ je o oruđu
zarobljenom u bitki za Boškoviće. Do sada je bio bez zatvarača kojije kompletiran i raspoređen u
Selimoviće.Medicinski tehničar Salih Musić je u Kobilićima izmjestio mjesnu ambulantu u
uslovnije prostorije što će rezultirati efikasnijom zaštitom bolesnih civila i ranjenika.
Stigla je humanitarna pomoć ali, kao i do sada, u minimalnim količinama. Podjeljen je grah, ulje,
šećer, konzerve ribe, deterdžent, sir i sapun dok je brašno uzela vojska. Direktor Logističkog centra,
Fadil Banjanović, je od humanitarne pomoći za Tuzlu odvezao 4.000 kg brašna. Priča se da su
prognani Zvorničani okupljeni oko komande 2. korpusa i traže podjelu humanitarne pomoći. Stigli
su računi za struju. Elektrodistribucija traži nadoknadu za potrošenu električnu energiju u periodu
od 18.9.1993. do 15.1.1994. godine. U kasnim popdnevnim sahatima trocjevac sa brda iznad Šetića
djelovao je po Zaseoku.
Subota, 15.1.'94.

ŠEĆER
Teško mi je odrediti datum jer u ovom vremenu sve je tako jednolično i gotovo da je čovjeku teško
odrediti neki važan događaj koji bi mu pomogao u mjerenju vremena. Mraz je u jutarnjim sahatima.
Neprijatelj je danas bio dosta aktivan uprkos češćim nego obično nadlijetanjima NATO aviona.
Ispaljeno je preko 100 granata različitih kalibara. Počelo je sa dejstvom PRAG-e s brda iznad
Pantića po Zaseoku. Nastavljeno je minobacačima iz rejona Petkovaca po istom mjestu. Tenk sa
Klise dejstvovao je po Nezuku i putnoj komunikaciji koja vodi kroz Debeljak. Nisupošteđeni ni
Međeđa koja je gađana sa 22 i Kovačevići sa tri projektila. Vitinica je bila na meti četničkih
minobacača iz Androvića. PRAG-a je i u kasnim popodnevnim satima nastavila sa dejstvima po
Zaseoku. Narod je obradovan šećerom koji se dijeli u paketima. Tako se sada "kahva" (surogat od
raži, ječma ili leće) ne pije, kao do sada, uz pekmez nego se zaslađuje šećerom. Cijene cigareta i
duhana su pale. Cijena pakla od 20 cigareta je 5 DM ili dva pakla za jedan litar rakije.
Nedjelja, 16.1.'94.

ZAGONETNE DETONACIJE
Jutro je prohladno praćeno rijetkim snijegom. Loše vrijeme nije smetalo neprijatelju koji je počeo
sa dejtvima od 6:45 minuta. PRAG-a iz Pantića tuče po Zaseoku. Minobacač kalibra 60 mm iz
Šetića imao je istu metu a tenk sa brda iznad Pantića tukao je po Debeljaku gdje su mještani
Zaseoka pripremali zemljište za proljetnu sjetvu. Isti tenk djelovao je sa četiri projektila p oRavnim
gorama. Naša artiljerija nije uzvraćala. U periodu od 13 do 17 sahata u Boškovićima se čulo sedam
detonacija gdje je prisutno neprijateljsko pregrupisavanje praćeno bukom tenkova i kamiona.
Aktivna je i neprijateljska pješadija koja djeluje po našim linijama odbrane. Od jedan sahat po
ponoći počeo je padati snijeg koji nije prestajao. Sniježni pokrivač je prekrio zemlju. U Mjesnoj
zajednici Kobilići održan je sastanak gdje se radi sporog rješavanja
civilnih pitanja tražila smjena čelnih ljudi.
Ponedjeljak, 17.1.'94.

REGRUTI
Sve je osvanulo ogrnuto u bijeli prekrivač. Snijeg ne prestaje padati. Nema neprijateljskih
djelovanja i samo nagađamo da li je to zbog snijega ili pregovora u Ženevi. Postoji mogućnost da se

http://www.plbih.org
postigne nekakav sporazum jer je svima dosta rata,
patnji i stradanja. Komandant 206. Vbbr. potpisao je poziv upućen momcima rođenim 1976. godine
koji bi trebali biti upućeni u Nastavni centar u Tuzlu. Tamo je već izvedeno pet generacija regruta.
Dva momka koji su prošli kroz regrnutni centar su u našoj četi.Oko 21 sahat se razvedrilo i nebom
su se osule zvijezde. Bio je to signal neprijatelju da uključi artiljeriju i minobacački projektili su
padali po Zaseoku. Hrana je i dalje problem. Slijedovanje za četiri dana naše čete je jednostavno
nestalo. U četi je dogovoreno da se u vojničkoj kuhinji ne hrane domicilni borci nego samo oni koji
su sa okupiranih teritorija. Djeljeni su penzionerski paketi koji su sadržavali 4 do 6 kg brašna.
Utorak, 18.1.'94.

KLIZAVICA
Sve je zaledilo u toku noći tako da je osvanula nesvakidašnja klizavica. Oko sedam sahata brdski
top B-1 djelovao je sa Parloga po Nezuku. Do 12 sahata na ovo mjesto ispaljeno je 11 projektila i
jedan na Zaseok. Djeluje i neprijateljska pješadija. Danas su paketi Crvenog krsta podjeljeni
penzinerima, socijalno ugroženim i hendikepiranim osobama. Paket je težak 12 kg i 267 grama. Za
vojne kuhinje stiglo jeslijedovanje mekinja. Tako je naša četa dobila 70 kilograma. Od dejstva
neprijateljske 84-ke ranjen je Fadil Pargan, borac iz Zecova. Pogođen je metkom u nogu.
Neprijateljski top sa Parloga i danas je bio aktivan. Ispalio je 12 projektila na Nezuk. Neprijateljska
dejstva intezivirana su u zoni odgovornosti 2. bb gdje su primjećena i pregrupisavanja
neprijateljskih snaga. Noć je bila jako hladna a od pregovora u Ženevi kao da neće biti ništa. Danas
su obradovani oni kojima je iz inostranstva poslat novac preko banke jer je javljeno da poslati novac
mogu podići u Tuzli. Novac je stigao i nekim jedinicama. Naša četa je dobila 3.000 DM.
Srijeda, 19.1.'94.

13 GRAMA DUHANA
Jutro je pravo zimsko, hladno i maglovito. Neprijateljska dejtva su izostala. U toku dana padao je
gust snijeg. Da bi neprijatelj ostao dosljedan na vitiničko područje ispaljeno je desetak
minobacačkih projektila kalibra 120 mm. Borci su dobili slijedovanje duhana koje je težilo 13
grama.
Četvrtak, 20.1.'94.

POVRATAK
Sniježni pokrivač je sve veći i danas je dostigao visinu od 15 cm. Neprijateljske provokacije su
rijetke. Posada BsT se iz Nezuka premjestila u Kobiliće i cijev oruđa okrenula prema njegovim
bivšim vlasnicima u Boškovićima dok je posada drugog topa iz Selimovića prešla u Hanđeliće. Za
komandanta brigade ponovo je izabran Šemsudin Muminović koji se vratio iz
Operativne grupe 4. Ovaj povratak se u narodu i među borcima različito komentariše. U Ženevi je
bilo govora o okupiranim gradovima pa i o Zvorniku. Pregovori su prekinuti a nastavak je najavljen
za 10. februar. U narodu vlada strah da će
zavladati glad. Istina u Logističku bazu u Žujama su stigle izvjesne količine brašna. Istina na
džakovima piše "Made in Yugoslavia". Da smo u boljoj pozicijiprotestvovali bi kod UNHCR-a jer
neko krši rezoluciju UN kojom je zabranjena
trgovina sa Jugoslavijom. Ovako, vlada pravilo "Daj šta daš". Noć je bila vedra i neobično hladna.
Petak, 21.1.'94.

http://www.plbih.org
BORCI I ČARŠAFI
Osvanulo je hladno jutro sa sniježnim pokrivačem od oko 20 cm. Neprijateljska dejstva su izostala.
Borci se kreću prekriveni bijelim čaršafima ili opremi sašivenoj za ovu priliku. Izbjegava se
kretanje prijekim putem od Nezuka do Zaseoka. Za ručak i večeru služen je hljeb napravljen samo
od mekinja. Borci sa okupiranih teritorija i samci ipak su zadovoljni. Hljeba od brašna će biti jer je
iz baze u jedinice proslijeđeno po 100 do 200 kg brašna. Pakovanja su od 25 kg i na vrećama je
ispisano "Made in Yugoslavia". Oko 15 sahata tenk sa Klise je djelovao po Ravnim gorama. Isti
tenk nastavio je dejstva i u 17 sahata a na meti je imao Jajiće, selo u kalesijskoj opštini. Hrana je i
dalje tema broj jedan. Novca nema a kilogram brašna se prodaje po cijeni od 10-12 DM, pšenišno
brašno je 8 DM a kukuruzno 3 DM. Borci ponekad iskazuju nezadovoljstvo jer kruže priče o raznim
profiterima. Još uvijek se hrana kreće prema tuzlanskom kraju gdje su smještene porodice boraca
Podrinja.
Subota, 22.1.'94.

SASTANAK
Prijepodnevne sahate obilježili su magla, hladnoća i djelovanja neprijateljske pješadije. Popodne je
sunce probilo maglu i smanjilo hladnoću. Neprijatelski top sa Parloga je djelovao po civilnim
ciljevima u Nezuku. Ova dejstva prate neprijateljski PAT-ovi i PAM-ovi koji djeluju po Zaseoku.
Oko 18 sahata četnici su minobacačima sa 16 projektila gađali linije odbrane na Barašinocu. Noć je
vedra i mjesečina. Grane na drveću pucale su od jake hladnoće. Održan je sastanak bataljonskih
moralista.
Nedjelja, 23.1.'94.

TRAMPA
Hladno i maglovito jutro uslovilo je kašnjenje neprijateljskih djelovanja. Od 9:35 otpočela su
dejstva neprijateljskog ZiS-a sa brda iznad Dugog dijela po Nezuku. Ova dejstva ostavila su krvav
trag. Teže su ranjene dvije žene. Mejri Osmanović je
otkinuta noga ispod koljena dok je Hata Mehmedović ranjena u ruku. Na linije odbrane u
Tijanićima su dejstvovali minobacači kalibra 82 i 60 mm. Sunčan dan koriste neprijateljski
snajperisti koji djeluju po linijama odbrane.Neprijateljska haubica sa Kučić kule djelovala je sa šest
projektila po Nezuku. U Nezuku je ranjen Mustafa Salihović iz Zaseoka. Uprkos nestašici nafte
206. Vbbr uspjeva evakuisati ranjene. Danas je porodicama podjeljen paket sljedeće sadržine: 5 kg
brašna, konzerva ribe, 250 gr šećera i jedan sapun.Trampa je glavni vid trgovine. Najčešće se
mjenja kukuruz za cigarete. Jedna kutija cigareta jedan kilogram kukuruznog brašna. Iz drugih
mjesta u naše krajeve koji su u strahu od gladi dolaze ljudi moleći za šaku kukuruza ili brašna.
Zabilježeni su preleti neprijateljskih helikoptera na relaciji Malešići - Bijeljina. Upoznati smo sa
ručnom bombom na kojoj piše ARBiH što predstavlja veliku radost za sve one koji su to saznali.
Ponedjeljak, 24.1.'94.

BILTEN
Jutro je hladno. Ponovo je aktiviran četnički top u Dugom dijelu koji je djelovao po Nezuku sa šest
projektila. Dalekometno topništvo sa Pantića djeluje po Vitinici. Za dvadeset minuta ispaljeno je 13
projektila. Nastavljeno je dejstvo neprijateljskog topa iz Dugog dijela na što je uzvratio naš
minobacač kalibra 82 mm. Borcima je podjeljeno po osam grama sitno isjeckanog duhana. Po
jedinicama je podjeljen novi broj biltena 206. Vbbr. U Selimovićima je teže tjelesne povrede
zadobila Selima Junuzović. Dan je bio topao a noć hladna. Od 3 sahata po ponoći je počela padati
kiša.

http://www.plbih.org
Utorak, 25.1.'94.

LEDENA KIŠA
Jutro je obilježila kiša. Opet su neprijateljska dejstva otpočela sa ZiS-om iz Dugog dijela po
civilnim ciljevima u Nezuku. Na Zaseok je sa pet projektila djelovao minobacač kalibra 82 mm. U
popdnevnim sahatima slobodnu teritoriju je zahvatilo neobično nevrijeme. Puhao je vjetar i padala
je ledena kiša veličine graška. Puno je porodica bez zaliha hrane. Struje nema i obično dođe u
periodu od 6 do 7 sahata ujutru što ni izbliza nije dovoljno da vlasnici mlinova samelju prispjeli
kukuruz, pšenicu i leću.
Srijeda, 26.1.'94.

"AIDA" ČIZME
Jutro je osvanulo sa zamrznutim putevima. Kretanje je jako otežano i po Međeđi je posipana
so.Neprijateljska dejstva prisutna su i u prijepodnevnim sahatima. Sa brda u Dugom dijelu
dejstvovao je brdski top po Zaseoku sa deset projektila, minobacač iz rejona Zabrđa djelovao je sa
četiri mine kalibra 120 mm po rejonu Parloga. Haubica 105 mm iz pravca Klise djelovala je sa dva
projektila po Međeđi. Priča se da je Esada Derviševića Ninđu, borca 2. bb, u Tuzli ubila njegova
djevojka. U Zaseoku je ranjen Ahmet Ćivić. Granatiranja su nastavljena i u drugom dijelu dana. Na
meti su Zaseok i Nezuk.
U Međeđu je UNHCR dovezao odjeću za civile a u bazu u Žujama stiglo je 200 vojničkih čizama
proizvedenih u fabrici obuće "Aida" iz Tuzle. Teško se živi. Mještani Kraljevića su u šumi u
improvizovanim kolibama. Puno se priča o smjeni direktora Logističkog centra opštine Zvornik
Fadila Banjanovića.
Četvrtak, 27.1.'94.

POŽAR
Vedro je i prohladno. ZiS iz područja Dugog dijela sa desetak projektila djelovao je po položajima
2. bb. Minobacač 60 mm iz pravca Baljkovice djelovao je po Crnim stijenama. Primjećeno je
pregrupisavanje neprijateljskih snaga u dubini okupirane teritorije. Neprijatelj je u toku dana
nastavio granatiranja Nezuka i Zaseoka proširivši svoja dejstva iz Boškovića na Vitinicu. Helikopter
je letio na relaciji Zvornik - Bijeljina.U dubini okupirane teritorije čuju se detonacije što govori da
četnici ruše kuće izkojih su prognali Bošnjake.Nastavlja se dejstvo neprijateljske artiljerije i u
kasnim popodnevnim sahatima.
Zapaljivom municijom četnici su sa Pećine zapalili vikend-kuću Alije Hasanovića u Sapna koloniji.
Hladna i vjetrovita noć je bila mirna. Tišinu je prekidala lomljavina konstrukcije na zapaljenoj kući
koja je osvjetljavala širi prostor što su četnici pratili
urlikanjem i dozivanjem.
Petak, 28.1.'94.

NAFTA
Hladan vjetar i sitni snijeg učinili su prijepodnevne sahate mirnim. U kasnim popodnevnim
sahatima u zoni odgovornosti 2. bb čule su se dvije detonacije. Hrane je sve manje. I kada je ima,
kao što je slučaj danas, nema goriva da se doveze
do logistčke baze. Po Tuzli se i dalje vrši mobilizacija vojno sposobnih sa zvorničke opštine. Ima
problema sa smještajem boraca sa okupirane teritorije koje nerijetko istjeruju iz kuća u koje su
primljeni. Noć je bila hladna i vjetrovita.

http://www.plbih.org
Subota, 29.1.'94.

"SULTAN FATIH"
Snijeg se djelimično otopio i priroda izgleda kao šareni ćilim.Od ranih jutarnjih sahata aktivni su
neprijateljski puškomitraljezi M-53 i M-84. Top postavljen na brdu iznad Dugog dijela nastavlja
rušiti ono što nije srušeno u Nezuku. Vod "Sultan Fatih" poslije kraćeg odmora ponovo je na
položaju. Nalaze se u Kovačevićima, i prema informacijama koje imam, saradnja sa mještanima je
izuzetno dobra.Podjeljena je humanitarna pomoć koja je iznosila 2 kg brašna po članu porodice uz
nešto odjevnih predmeta. Minobacač kalibra 82 mm djelovao je po linijama odbrane koje pokriva 1.
muslimanski bataljon.
Nedjelja, 30.1.'94.

STRUJA
Sve je zamrzlo u posljednjem jutru prvog mjeseca u '94-oj godini. Prisutna su provociranja
pješadijskim naoružanjem duž cijele linije odbrane. Po položajima 5. bb djelovao je minobacač
kalibra 82 mm iz Androvića. Minobacač 120 mm iz Petkovaca djelovao je po Sapni, Gaju i Vitinici.
U popodnevnim sahatima neprijatelj je intezivirao dejstva svoje artiljerije. Minobacači svih
kalibara, tenk, haubica i ZiS gađali su Nezuk, Zaseok, Sapnu, Vitinicu i Kobiliće. U Nezuku je
ranjen borac Ramo Mujić iz istog mjesta. Električari su otpočeli radove na osposobljavanju linije
Kobilići - Nezuk sa nadom da će i Nezuk uskoro dobiti struju.
Ponedjeljak, 31.1.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
FEBRUAR '94.

PUNKT
Već nekoliko dana u Vitinici radi bataljonska pekara koja je ujedno i najveća pekara na slobodnim
zvorničkim teritorijima.
Vedro jutro praćeno je dejstvima neprijateljskih mitraljeza a jedna jača detonacija čula se u zoni
odgovornosti čete Zaseok. Od 10:50 otpočeo je sa dejstvima ZiS iznad Dugog dijela po Nezuku. Od
dvanaest projektila tri su preletjela ovo selo i pala u Debeljak. Uzvratio je naš minobacač po
vatrenoj tački u Dugom dijelu.. Od 13:00 sahata minobacači iz Malešića i Androvića djeluju po
Vitinici. Isapljeno je 28 projektila. Ostatak dan bio je mirniji a aktivni su bili neprijateljski
PAT i PAM koji su djelovali po Zaseoku. U funkciji je još jedna prostorija za obrazovanje djece. U
Žujama će s djecom raditi
učitelj iz Glodi Idriz Dautović. U Jajićima je postavljen punkt na kojem su prisutni policajci
kalesijske, zvorničke brigade te policajac MUP-a Zvornik.
Utorak, 01.2.'94.

PETICIJA
Sunčano jutro bilo je mirno do prvog sahata popodneva kada je neprijateljska artiljerija iz
Boškovića djelovala po Kobilićima. Pokidane su telefonske linije i ubijene su dvije ovce Sulejmena
Smajlovića. Lijepo vrijeme mještani koriste kao bi pripremili zemlju za proljetnu sjetvu. Od 17
sahata djeluje neprijateljski ZiS iz Dugog dijela po Nezuku. Prioritetima u Nezuku je
danas priključena struja. Peticija koju su borci pisali za smjenu direktora zvorničkog Logističkog
centra, Fadila Banjanovića, nije prošla jer su računi koje je podnio uredni.
Srijeda, 02.2.'94.

UMRLA SELIMA
Mraz je. Iz Gotovaca na Zaseok ispaljena su dva projektila. Od pet sahata ujutro stepen mobilnosti
naših snaga je podignut na najviši nivo. Primjećena su pregrupisavanja neprijateljskih snaga u
rejonima Skakovice, Malešića, Boškovića i Zečije kose pa se očekuje neprijateljska ofanziva na
slobodne zvorničke teritorije. Neprijateljski minobacači sa Adilovića njiva djelovali su sa dvadeset
projektila na Nezuk. Djelovao je i minobacač i BsT po pložajima četa Baljkovica i Međeđa. Na
vozilo UN-a koje se od Međeđe kretalo prema Kobilićima četnici su otvorili vatru sa Pećine. Noćnu
tišinu prekidala je buka motornih vozila u Boškovićima i Malešiću. Poslije teškog ranjavanja u
tuzlanskoj bolnici umrla je, ranije teško ranjena, Selima Junuzović.
Po Tuzli se vrši opšta mobilizacija. Na ratišta se šalju oni koji se zateknu bez vojne knjižice. Tako
su mobilozovani novinari zvorničkog PRESS-a: Meša Pargan, Nurdin Hasanbegović i Zijad
Nuhanović.
Četvrtak, 03.2.'94.

SMRT NA NJIVI
Naši borci ne uzvraćaju na jutarnje provokacije neprijatelja. Na udaru neprijateljskih minobacača i
topova su Nezuk i Zaseok. U Zaseoku je, pri radu na njivi, smrtno stradao borac Halim Salihović
dok mu je brat Mujo ranjen. Na dejstva neprijateljskog topa smještenog iznad Dugog dijela, u
popodnevnim sahatima, uzvratio je naš tenk T-55 sa dva projektila.
Transportni avioni UN-a su danas nadlijetali nebo iznad slobodnih zvorničkih teritorija. U Tuzli se
mogu primjetiti vozila sa novim bosanskohercegovačkim tablicama što je dokaz da se naša država

http://www.plbih.org
na razne načine bori za svoju opstojnost.
U toku noći mogla su se primjetiti pregrupisavanja neprijateljskih snaga i tehnike.
Petak, 04.2.'94.

ČETVERO MRTVIH
Rane jutarnje sahate dočekali su brojni borci 206. Vbbr među kojima su i oni nemaju oružja. Od
6:50 svoja dejstva otpočeo je ZiS sa brda iznad Dugog dijela po civilnim ciljevima u Nezuku. Naš
minobacač 120 mm uzvratio je sa dva projektila na pomenuto neprijateljsko oruđe. Neprijateljski
tenk sa brda iznad Klise djelovao je po Međeđi. Minobacači iz Androvića djelovali su po Vitinici a
tenk iz Nikolića po Kovačevićima. Iz dubine okupirane teritorije minobacač 120 mm djelovao je po
Kobilićima. Prva mina bila je kobna. Pala je u centar sela i usmrtila Mejru Smajlović rođenu 1961.
godine
u Zaseoku i Muju Smajlovića rođenog 1935. godine u Kobilićima. Tom prilikom su ranjeni
Muharem Smajlović i Hamdija Halilović. Prevoz ranjenih odvija se traktorom koji je gađan
minobacačkom granatom. Jedna granata je pala blizu traktora i usmrtila Aldinu Junuzović a Denisu
i Ajšu ranila. Ranjenike iznose sa traktora u obližnju kuću. Sve to traje jako dugo.
Na poprištu ostaje mrtva Aldina a ranjenoj Ajši i njenoj ćerki od sedam godina Denisi niko da priđe
jer granate još padaju. Konačno traktor je pokrenut. Granata pada dosta blizu. Traktor se nije
zaustavio. U pratnji su: Adem Pandur, Velid
Junuzović, Fedahija i Ibrahim Husić. Na putu do Međeđe umrla je djevojčica Denisa. Granatiranje
se nastavlja. Tenk iz Boškovića tukao je po Kobilićima. Razrušena je kuća Mustafe Ramića.
Minobacači ne prestaju djelovati. Ljudi koji kopaju mezarove za poginule morali su se skloniti na
sigurnije mjesto, a dženaza je ostavljena za kasne noćne sahate.
Sanitet je kasnio a na putu za Tuzlu pokvario se u Jajićima. Pomogli su vojnici UN-a. Zaista težak
dan za mještane slobodne zvorničke teritorije.
Subota, 05.2.'94.

POMJERANJA
Povećan broj boraca je i ove noći na linijama odbrane 206. Vbbr.
Jedan projektil ispaljen je na Zaseok a tri na Nezuk iz ZiS-a smještenog na brdu iznad Dugog dijela.
Poslije relativnog mira tenk iz Nikolića djelovao je sa osam trenutnih projektila po Kobilićima. Pri
ispaljivanju sedme četničke granate naš tenk
je uzvratio kako bi ušao u zvuk i ostao neotkriven jer nema nafte za manevar. Hamdiji Haliloviću je
amputirana noga a stanje Ajše Junuzović i Muharema je jako teško i neizvjesno. Naroda je sve
manje na slobodnim zvorničkim teritorijima jer je sve manje kuća u kojima je moguć kakav-takav
život. Pomjeranja se odvijaju prema Tuzli što podsjeća na Kamenicu od prije godinu dana.
Nedjelja, 06.2.'94.

ZIS
Dan je bio relativno miran. Maglovito i hladno vrijeme učinilo je neprijateljsku artiljeriju mirnom.
Jedna ZOLJA sa Pećine ispaljena je na Sapnu koloniju. Večernji sahati donijeli su dejstvo
neprijateljskih minobacača po Zečijoj kosi, Hanđelićima i
Baljkovici. Naš ZiS sa Zečije kose premješten je na nezučko područje kako bi odgovorio na
svakodnevna dejstva neprijateljskog ZiS-a smještenog na brdu iznad Dugog dijela. U toku noći u
Međeđu je došao konvoj sa humanitarnom pomoći.
ponedjeljak, 07.2.'94.

http://www.plbih.org
2 KG BRAŠNA
Prijepodnevni sahati protekli su u sporadičnom djelovanju neprijateljskih mitraljeza, PAT-ova i
PAM-ova. U popodnevnim sahatima je na Zaseok iz Boškovića ispaljeno desetak minobacačkih
projektila kalibra 82 mm. Danas je stigla obavijest o isključivanju struje domaćinstvima a napajaće
se samo prioritetni potrošači. U noćnim sahatima, iz dubine okupirane teritorije na Kobilće su
ispaljena tri minobacačka projektila kalibra 120 mm što je uslovilo kidanje niskonaponske mreže.
Podjeljena je humanitarna pomoć mještanima sapanjskog kraja. Slijedovanje je 2 kg brašna po
članu porodice. Petočlana porodica dobila je 10 kg brašna, dvije konzerve (narezak i riba), 500
grama šećera, sir i 6,5 dcl ulja. Socijalno ugroženim,
penzionerima i hendikepiranim osobama je iz paketa izuzeto 2 kg brašna. U svim komandama od
nivoa čete do nivoa brigade su postavljene slike Alije Izetbegovića.
Utorak, 08.2.'94.

TAMIĆ
Maglovito i hladno jutro zamjenila je od 11 sahata kiša koja je padala do 16 sahata. Iz Boškovića je
minobacač kalibra 82 mm poslao dva projektila na Zaseok. Četa Kobilići dobila je kamion nosivosti
2 tone koji vozi Mujo Hajdarević iz Planinaca. Po jedinicama je sprovedena anketa o postu za
predstojeći ramazan na što se borci šale u smislu: "Svi ćemo mi postiti ako ne bude redovne dostave
hrane". Danas delegacija BiH odlazi na nastavak pregovora u Ženevi.
Srijeda, 09.2.'94.

SAFET JUNUZOVIĆ
Mirno je i maglovito. Magla se koristila kako bi se prijekim putem išlo do Gornje Sapne što su
četnici karistili kako bi pronašli neku od žrtava. Da li je slučaj ili nešto drugo ali smrtno je pogođen
Safet Junuzović, borac 3. čete Kobilići. Dva borca
bili su u blizini, Husejn Purković (1927) i Muriz Husić, i pokušali su izvući Safeta misleći da je
samo ranjen. Metak je pogodio Husejna u nogu. Na Zaseok je u prijepodnevnim sahatima upućeno
šest minobacačkih projektila. U večernjim sahatima bila je dženaza Safetu Junuzoviću iza kojeg je
ostalo troje malodobne djece: Sedin, Saudin i Sanel. Na Zaseok je iz Gotovaca, u kasnim
popodnevnim sahatima, upućeno više minobacačkih projektila. U Kraljevićima je ranjen nosač
hrane Nedžad Delić na kojeg, nepažnjom, pucao borac 1. čete poznat po nadimku Cape.Sve oči su
uprte u Ženevu. U toku je ultimatum dat Hrvatskoj vojsci da napusti BiH do 17. februara.
Četvrtak, 10.2.'94

PODSTREK
U toku noći snijeg je tankim slojem prekrio zemlju. Vremenske prilike umirile su neprijatelja koji je
danas ispalio samo četiri granate. Sve četiri su minobacačke i sve četiri su došle iz Boškovića. Tri
su pale na Zaseok i jedna na Hanđeliće.
Predramazansko predvečerje uslovilo je češću pucnjavu naših boraca duž cijele linije odbrane.
Dobio sam ponudu od načelnika za informisanje u 206. Vbbr, Jusufa Gušića, da radim za brigadnu
službu što doživljavam kao podstrek za svoj rad.
Petak, 11.2.'94.

VAKTIJE
Hladno jutro umirilo je neprijatelja koji jutros djeluje teškim mitraljezima po Zaseoku i djelu linija

http://www.plbih.org
odbrane. Veliki je broj postača u brigadi. Vaktije je štampalo i podjelilo Tuzlansko muftijstvo. Veliki
problemi s gorivom uslovili su pojavu alternativnih derivata. Kerozin se mješa sa uljem, šverceri
podvaljuju vodu ili sagorjelu naftu što uslovljava veliki broj pokvarenih auta. Cijene duhana su
skočile tako da je sada paklica od 20 cigareta 10 DM. Opljačkana je Logistička baza što izaziva
veliko nezadovoljstvo među borcima. Tako je "Herin vod" na vijest o ovom događaju napustio linije
odbrane na Skakovici. Pregovori u Ženevi su propali. Iznenađujuće je što nema neprijateljske paljbe
jer se, poslije dolaska električne energije, pojavio veliki broj osvjetljenih kuća po selima slobodne
teritorije.
Subota, 12.2.'94.

CENTRALA
Jutro je donijelo gusti snijeg. Sve do 15 sahata trajala je prava mećava. Snijeg i velike hladnoće
uslovili su mirovanje neprijateljske artiljerije. Čizme pravljene u "Aidi" nekvalitetne su jer u prvom
dodiru sa jačom toplotom odlijepljuju se.
Borac 3. čete Huso Salihović, vezista, pravi poljsku telefonsku centralu sa dvadeset korisnika. Bilo
je i ranije sličnih pokušaja ali sa manje korisnika. Rat ne ubija duh inovatorstva.
Nedjelja, 13.2.'94.

"TRIPUN"
Nastavlja se hladno vrijeme praćeno snijegom. Niske temperature svele su dejstva neprijateljske
artiljerije na jedan projektil koji je iz Boškovića ispaljen na Vitinicu. U Nezuku je održan sastanak
moralista iz brigade i bataljona. Temperature podvrđuju onu narodnu: "Tripun tripuće, snijeg
škripuće, ne da izić iz kuće".
Ponedjeljak, 14.2.'94.

GLASANJE
Ledeno vrijeme nije spriječilo borce da se u optimalnom broju odazovu na linijeodbrane po naredbi
brigade o povećanoj borbenoj gotovosti. Iz Androvića je minobacač 82 mm djelovao po
Selimovićima i Hanđelićima. Preko dana bilo je rijetkih sunčanih intervala.U Međeđi je privremeno
postavljen mobitel. Jedan minut razgovora sa Hrvatskom košta 3,5 DM a sa ostalim zemljama
Evrope 4,5 DM. Noć je bila tako hladna da je drveće pucalo. Danas se u mojoj četi raspravljalo o
mom prekomandovanju u IS 206. Vbbr. Ostalo se na tome da ne idem iz čete dok se na moje mjesto
ne mobiliše neki novi borac. Za moju prekomandu glasali su svi komandiri vodova osim mog
komandira Smajlović Adema koji je bio suzdržan. Svi ostali su bili za dok su trojica boraca bili
odsutni.
Utorak, 15.2.'94.

BUNARI
Bunari su zaledili u selu što se do sada rijetko dešavalo. Ovo je najhladniji dan u ovoj godini.
Dejstva artiljerije su izostala dok je pješadija provocirala po našim linijama odbrane. Mitraljezom sa
Pećine ranjen je borac čete Kraljevići Smajl Tabaković. Lično sam sa borcem Sinanom Gušićem
previo ranjenog Smajla a stručnu pomoć u Kobilićima pružio mu je Musić Salih. Hladnoća ne
popušta. Bez pečata na prednjoj strani vojne knjižice se naši borci neće moći više kretati
izvan naše zone odgovornosti. U dubini okupirane teritorije čulo se 18 detonacija što izaziva čudnu
zapitanost kod svih nas.

http://www.plbih.org
Srijeda, 16.2.'94.

MAČIJE HUKE
Jedan dosta miran dan. Na snazi je još uvjek stanje povećane borbene gotovosti. Utoku dana pale su
dvije granate kalibra 90 mm na Sapnu ali bez većih posljedica. Vrijeme je promjenjivo i kako narod
kaže počele su mačije huke. Aktivni su bili neprijateljski helikopteri koji su u više navrata letjeli
nad teritorijom pod četničkom kontrolom. Danas ističe ultimatum Hrvatskoj za povlačenje svoje
vojske sa teritorije BiH. U toku noći padao je snijeg.
Četvrtak, 17.2.'94.

ZAHTIJEV
Noćni snijeg je prerastao u ledenu kišu. Kretanje bez bijelih pokrivača je opasno. Aktivan je
neprijatelj pješadijskim naoružanjem. Komandi 4. bb i 3. četi, u kojoj se nalazim, upućen je zahtijev
za moju prekomandu u IS brigade.
Pokreti neprijateljske tehnike i dalje uslovljavaju stanje povišene borbene gotovosti.
Petak, 18.2.'94.

KOMANDA MJESTA
Uprkos sitnom snijegu koji pada dosta je hladno. Tek u popodnevnim sahatima oglasili su se
neprijateljski mitraljezi koji su provocirali naše borce na linijama odbrane. Ovaj dan je za mene
jako značajan. Na moje mjesto u četi došao je Jahić Enes, rođen 1954. godine u Zvorniku, a ja idem
u Informativnu službu 206. Vbbr. Nadam se da ću ubuduće imati više vremena za rad na dnevniku i
da će mi pristup informacijama biti lakši. Stigli su paketi Crvenog krsta za penzionere, socijalno
ugrožene i hendikepirane osobe. Paket je težak 10 kg i 17 grama. Sastav je sljedeći: 6 kg brašna, 1 l
ulja, 1 kg šećera, 300 gr ribe, 340 gr nareska, 400 grama deterdženta, 200 gr soli, 800 gr makarona,
77 gr suhog kvasca i 200 gr toaletnog sapuna. Od svakog korisnika uzeto je po 2 kg brašna. U bazu
u Žujama stigle su izvjesne količine hrane. Stiglo je i kiselog kupusa po 800 kg po jedinicama.
Stiglo je i nešto smb uniformi. Za djecu je došao keks a oni do jedne godine dobili su paketiće. Za
učenike je stiglo 500 pari patika.Pri brigadi je osnovana Komanda mjesta.
Subota, 19.2.'94.

HIMZO DELIĆ
Hladno i maglovito jutro učinilo je cijevi neprijateljske artiljerije hladnim. Djelovala je
neprijateljska pješadija i snajperisti. Od snajperskog hica sa Pećinepoginuo je aktivista Civilne
zaštite Kraljevići Himzo Delić.Podjeljeno je po 30 gr duhana za pripadnike 206. Vbbr.
Nedjelja, 20.2.'94.

SAMORANJAVANJE
Jutro je osvanulo hladno i maglovito. Malo je otoplilo i to je aktiviralo neprijateljske minobacače
koji su iz Šetića poslali šest projektila kalibra 82 mm na Zaseok. Sporadična pucnjava u večernjim
sahatima. U Selimovićima se desilo samoranjavanje. Dječak Muhamed Selimović se ranio u nogu.
Djeci su djeljeni paketići u keksu i mlijeku i u prahu. Danas sam u Informativnoj službi brigade
raspoređen na dužnost novinara.
Ponedjeljak, 21.2.'94.

http://www.plbih.org
RAZMJENA
Poslije maglovitog i hladnog jutra pojavilo se sunce. Neprijatelj je djelovao najprije pješadijskim
naoružanjem a zatim i minobacačima iz pravca Resnika po položajima čete Međeđa u Tijanićima.
Tom prilikom teže tjelesne povrede zadobio je
Rahmanović Mehdin iz Međeđe. Tri minobacačka projektila ispaljena su iz Boškovića na zaseok.
Jedinicama je dostavljena naredba da predlože najbolje borce za nagrade u povodu godišnjice
brigade. U Teočaku je izvršena razmjena i četnici su predali tijelo mrtvog Rame Muminovića koji je
nestao 15.6.1992. na putu Kovačevići - Teočak. Iz Elektrodistribucije su pristigli računu za
potrošenu električnu energiju. Svi vlasnici kuća trebali bi uplatiti po 8 DM ili 1.268.000 BHD.
Utorak, 22.2.'94.

OPET TENK
Poslije tmurnih i hladnih dana osvanulo je sunčano jutro. Neprijateljski mitraljesci su djelovali po
linijama odbrane i Zaseoku. Minobacači iz Boškovića i sa Parloga najprije su djelovali po Zaseoku
a zatim i po Nezuku. Od 16 sahata počelo je, pomalo zaboravljeno, turiranje tenka po Boškovićima
koji je nakon pola sahata djelovao po Kobilićima.Žestoku pucnjavu iz pješadijskog naoružanja, u
predjelu Dugog dijela, uzrokovalo je otkrivanje diverzantske grupe, ali na sreću, sve je prošlo bez
žrtava. Vrše se pripreme za obilježavanje godišnjice brigade. Djeljena je humanitarna pomoć ali bez
brašna. Podjeljeno je ulje, šećer, sir i sapun.
Srijeda, 23.2.'94.

ZULIĆ ZEKERIJAH
Ovaj dan za top-temu ima potpisano primirje između ARBiH i HVO u Srednjoj Bosni. To
pospješuje nade da će doći do prekida sukoba sa Hrvatima što bi značajno olakšalo daljnji tok
ratovanja. Djelovanju neprijateljske pješadije koji su na Crnim stijenama usmrtili Zulić Zekerijaha
iz Motova a ranjen je borac Enes Mujkić iz Dugog dijela. U večernjim sahatima ispaljena je ZOLJA
iz Šetića u korito rijeke Sapne. Centar veze bogatiji je za još jednu telefonsku centralu koju je
načinio Nijaz
Banjanović.
Četvrtak, 24.2.'94.

UŠTAP
Jutro je vlažno. Snijeg je gotovo nestao a popodne je počela padati kiša. Nadu da će dan proteći bez
dejstava neprijateljske artiljerije prekinuo je tenk smješten iznad Šetića koji je za deset minuta
ispalio sedam granata na Zaseok.
Priključena je struja i u neke djelove Vitinice tako da je samo još Zaseok bez struje. Noć je bila
vedra i mjesec je pun što je podsjetilo na momkovanja prije rata po selima oko Zvornika.
Petak, 25.2.'94.

HALAL MARKE
Jak mraz okovao je vedro jutro. Sunce koje sve više pobjeđuje signal je četnicima da otpočnu svoj
krvavi pir. Minobacačima 60 mm djelovali su po položajima 5. bb. PAM-ovi su djelovali po
Tijanićima, Sapni i Hanđelićima. Na linije čete Međeđa ispaljena su četiri projektila iz mb 82 mm.

http://www.plbih.org
Lijepo vrijeme izvuklo je narod na njive gdje se vršiintenzivna priprema za proljetnu sjetvu. ZiS sa
Parloga sa deset projektila djelovao je po Nezuku. Štete nije bilo. PAM s Pećine djelovao je po
Sapni, Kraljevićima i Kobilićima. Vlasnik mobitela ponovo je u Međeđi. Iako za kratko vrijeme
zarađuje puno novca svi
koji su razgovarali kažu: "Halal mu". U komandi brigade boravile su starješine iz viših komandi:
Rašid Muminović i Hamza
Višća iz ŠVK, Ramiz Šuvalić i Enver Hogić iz komande 2. korpusa, te Muharem Efendić sa novim
komandantom OG-4 Salihom Malkićem. Djeljeno je i slijedovanje duhana pripadnicima 206. Vbbr
po 26 grama. Transportni avion UN-a dugo je nadlijetao iznad tuzlanskog aerdroma.
Subota, 26.2.'94.

BRENA
Vedro i prohladno jutro. Primjećena su neprijateljska uređenja novih linija u Boškovićima. Naš
minobacač iz Vitinice djelovao je sa dva projektila. Četnička haubica sa područja Kučić kule
djelovao je po Sapni i Gaju sa šest projektila. Iz Kitovnica, Parloga i Klise djelovala su
neprijateljska oruđa po Zaseoku i Nezuku. Danas je bilo posljedica od neprijateljskog granatiranja.
Ranjene su četiri osobe: Izet Avdić iz Jusića, Fejzić Mehdija sa Snagova ostao bez ruke, Huremović
Mujo iz
Sapne i Ćosić Azra - Brena iz Doboja, lakše su ranjeni. Ćosić Azra - Brena je gluhonijema djevojka
ali joj to ne smeta da bude jedan od boraca nadaleko poznatog "Hap-voda".
Nedjelja, 27.2.'94.

GODIŠNJICA
Vedro i toplo jutro bilo je mirno do 9:50 kada je sa Kovačevca na Međeđu ispljeno šest haubičkih
projektila kalibra155 mm. Dan je nastavljen dejstvima neprijateljskih PAM-ova i PAT-ova po Sapni,
Kraljevićima i Zaseoku. Danas je obilježena prva godišnjica 206. Vbbr. Sa svečanoću se počelo u
13:00 sahata PRESS konferencijom na kojoj su bili prisutni komandiri diverzantskih jedinica,
komandanti bataljona, zamjenik komandanta brigade Kljajić Senad, načelnik IPD-a Jusuf Gušić, te
prdstavnici lista "Armija ljiljana", dopisnik RTVBiH Salih Brkić, novinari zvorničkog PRESS-a. Na
slobodnim zvorničkim teritorijima je i komandant 2. korpusa Hazim Šadić sa predstavnikom ŠVK,
Rašidom Muminovićem. Dodjeljena su vojna priznanja najboljim pripadnicima 206. Vbbr, izvršeno
je svečano postrojavanje. U popodnevnim sahatima po Zaseoku i Nezuku je djelovao BOFOR-s čiji
je jedan projektil usmrtio Razu Mujkić iz Dugog dijela i lakše ranio Feridu sa Dubrava.
Tri borca 3. bb su se lakše ranili ručnom bombom.
Ponedjeljak, 28.2.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
MART '94

PRVO DEŽURSTVO
U vedrom i toplom jutru slobodna zvornička teritorija podrhtava od neprijateljskih granata. Dejstva
neprijatelja otpočeo je tenk iz Boškovića koji je sa šest projektila gađao Kobiliće. Na meti tenkova
iz Klise, Parloga i Kitovnica su Zaseok i Nezuk.
Naš minobacač kalibra 120 mm sa Zabrđa uzvratio je sa jednim projektilom. Iz pravca Klise
neprijateljski minobacač 120 mm na Kobiliće je ispalio petprojektila. Nisu pošteđeni ni Vitinica,
Sapna i Nezuk na koje padaju tenkovske granate.U noćnim sahatima tenk iz Kitovnica je na Zaseok
isplio šest projektila. Ne miruje nineprijateljska pješadija koja, kao i svako veče, provocira naše
borce na linijama odbrane. Od danas sam obavezan slati izvještaje za RTV BiH preko radio amatera
u Međeđi. Imao sam prvo dežurstvo u komandi brigade.
Utorak, 01.3.'94.

PRIRODNA GRMLJAVINA
Četnička ukopavanja posljednje sedmice postala su vidljiva. Neprijateljski tranšeji 300 m od
asfaltnog puta Sapna - Zvornik i 1.000 m dužine prema Boškovićima i Šetićima vide se golim
okom. Oblačno jutro obilježavaju četnički PAM-ovi koji tuku po selima na desnoj obali rijeke
Sapne. Oko 11 sahata četnički tenk T-84 djelovao je sa četiri projektila po kalesijskoj
opštini. Uzvratio je naš tenk sa Ravnih gora sa jednim projektilom. U toku popodnevnih sahata
nebo se smračilo i došlo je do pravog proloma oblaka praćenog prvom ovogodišnjom prirodnom
grmljavinom. U noći je na transportni avion NATO-a djelovao neprijateljski PAM sa Pećine i to
svijetlećim zrnima koji su parali mračnu noć. U toku noći na Sapnu je ispaljen jedan projektil iz
Boškovića minobacačem kalibra 82 mm.
Srijeda, 02.3.'94.

PRIMIRJE
Vlažno jutro uz slabu kišu uslovilo je gotovo potpuni mir na linijama razdvajanja. Sporadična
pucnjava u popodnevnim satima u zonama odgovornosti 1., 2. i 5. bb. Na Nezuk su ispaljena tri
projektila iz Kitovnica. Glavna tema kod svih je potpisan ugovor o realizaciji zajedničke Federacije
i primirje sa HVO-om koje bi trebalo prerasti u trajni mir.
Četvrtak, 03.3.'94.

MARTOVSKI MRAZ
Jutro je donijelo jak mraz. Povremeno djeluju neprijateljski puškomitraljezi različitih kalibara.
Vrijeme se mijenja iz sahata u sahat. Čas kiša, čas sunce ali su se visovi Majevice, ipak, zabjelili od
snijega. Neobično miran dan.
Petak, 04.3.'94.

PROMJENJIVO
Osvanulo je dosta hladno jutro na što se teško privikavamo. Dobro je što nema dejstava
neprijateljske artiljerije a pješadijske provokacije i ne primjećujemo. Naši borci ne uzvraćaju.
Subota, 05.3.'94.

http://www.plbih.org
RANJAVANJA
Poslije jutarnjeg mraza dan je bio sunčan. Lijepo vrijeme aktiviralo je neprijateljske snajperiste.
Djelovali su po Sapni i Hanđelićima. Na linijama odbrane 5. bb ranjen je, i to teže (u vrat),
dojučerašnji borac 3. bb, Džemail Nuhanović. Ovo mu je bila prva smjena u novoj jedinici.
Prebačen je u Tuzlu. Na Zečijoj kosi ranjen je aktivista Civilne zaštite Nurija Omerović i
pretpostavlja se da je to učinio neko od naših boraca. Tenk sa Klise djelovao je sa pet granata po
Nezuku.
Nedjelja, 06.3.'94.

NOVA KUHINJA
Vedar i sunčan dan donio je, kao i obično, dejstva neprijateljske artiljerije. Već od 7 sahata otpočela
su dejstva tenkova iz Androvića po Nezuku, Zaseoku i Vitinici. Ispaljeno je više od trideset
projektila. Dejstvu tenkova priključeni su neprijateljski minobacači koji su tukli vitiničke zaseoke
Marniće i Ramiće. PAM sa Pećine djelovao je po Sapni i Kraljivićima, držeći stalno na meti ljetni
put Sapna - Kraljevići. Od posljedica granatiranja lakše tjelesne povrede zadobili su Sejdić
Hajrudin, borac
iz Nezuka i Fatima Hasanović, civil iz Vitinice. U Vitinici je srušena jedna kuća. U popodnevnim
sahatima tenk sa Gajića poslao je 15 projektila na Zaseok, Nezuk i Kobiliće. Granate su imale
dopunsko punjenje. "Herin vod" osnovao je sopstvenu kuhinju u Kobilićima. Iz "Džamijskih
golubova" u 3. četu Kobilići prešao je Nasir Majlović. Aktuelne su priče oko otvaranja tuzlanskog
aerdroma. Još uvijek su branitelji iz 206. Vbbr u stanju povišene borbene gotovosti.
Ponedjeljak, 07.3.'94.

NOVA CENTRALA
Dan koji se do rata proslavljao kao Dan žena protekao je dosta mirno. Aktivna je bila neprijateljska
pješadija. PAM je iz Androvića djelovao po Vitinici. U Kobilićima je Huso Salihović završio
telefonsku poljsku centralu sa dvadeset korisnika. Centrala je dosta dobra a njen konstruktor poznat
kao dobar borac ne traži nikakvu nadoknadu osim da mu se nadoknade troškovi uloženi u materijal.
Utorak, 08.3.'94.

OBUKA
Još jedan relativno miran dan. Od artiljerijskih djelovanja zabilježena su dva tenkovska projektila
ispaljena iz Kitovnica na Nezuk. Aktivni su bili i neprijateljski snajperisti ali danas, na sreću, nisu
imali uspjeha. Djelovali su i neprijateljski mitraljezi, uključujući i PAM. U Dugom dijelu čulo se
šest detonacija, što govori da Srbi nastavljaju sa rušenjem kuća u ovom čisto bošnjačkom selu. U
Godušu je počela obuka regruta rođenih 1975/76. godine. Obuku izvodi veći broj oficira i
podoficira 206. Vbbr. Ovo je po prvi put da se obuka izvodi na ovaj način.
Srijeda, 09.3.'94.

DIVLJE GUSKE
Prohladno jutro prešlo je u prijatan i sunčan, gotovo proljetni, dan. Oko 9 sahata četnički
minobacači svih kalibara iz Androvića, Malešića i Kiseljaka prosto su zasuli šire vitiničko područje.
Za 45 minuta ispaljeno je više od 40 projektila.
Četnički mitraljezi sa Pećine djelovali su po Sapni, Kraljevićima i Kobilićima što je za posljedicu
imalo ranjavanje borca čete Kraljevići. Pogođen je u skočni zglob i prebačen je u Tuzlu gdje se

http://www.plbih.org
ljekari bore za njegovu nogu. Jedinica "Drinskih zmajeva" pokušala je silom ući u magacin
logistike u Žujama u čemu su ih spriječili starješine 206. Vbbr. Pored brojnih vjesnika proljeća
danas su slobodne teritorije opštine Zvornik nadletjelo jato divljih gusaka. U Međeđu je
dopremljena humanitarna pomoć za mještane sapanjskog kraja. Skromno ali, ipak, sa nadom u
bolje. Senad Kljajić je prekomandovan u 2. korpus a zamjenik komandanta brigade je sada Edhem
Omerović - Tito.
Četvrtak, 11.3.'94.

"BAJRAM"
Relativno miran dan. Nije bilo dejstava neprijateljske artiljerije a dejstva neprijatelja pješadijskim i
protuavionskim oružjem nije prouzrokovalo ozbiljnije posljedice. Bajram koji je očekivan za 14.
mart pomjeren je za dan ranije. Tim povodom planirani su različiti programi u Godušu i Međeđi.
Petak, 12.3.'94.

ZABRANA
Osvanuo je jedan od dana koji po mnogo čemu podsjeća na proljeće. Do 15:35 bilo je mirno kada se
oglasila neprijateljska artiljerija iz više pravaca. Najprije su se oglasili četnički minobacači iz
Kitovnica i sa Parloga po Nezuku a zatim je tenk iz
Kitovnica tukao po Zaseoku. Zatim je minobacač kalibra 120 mm ispalio šest projektila na Sapna
koloniju. U noći su još tri minobacačke granate pale na Sapnu. Iz Tuzle je sprovedeno sedam
dezertera na linije odbrane u Skakovici. Obuka vojnika
u Godušu teče u najboljem redu. Po jedinicama su upućene naredbe o strogoj zabrani pucanja za
Bajram.
Subota, 12.3.094.

AHMET HALILOVIĆ
Poslije bajram-namaza po svim selima slobodne teritorije počelo je šenlučenje praćeno
nepotrebnom pucnjavom iz svih vrsta pješadijskog naoružanja. Zabrana od strane komande brigade
nije poštovana. Četnička oruđa: minobacači svih kalibara, haubice, brdski topovi i tenkovi tukli su
po Nezuku, Zaseoku, Kobilićima, Sapni i Vitinici. Od 11 sahata tenk iz Klise počeo je sa dejstvima
po Goušu i Šarcima. Od posljedica granatiranja u Zaseoku je smrtno stradao Ahmet Halilović, borac
iz Križevića, u Godušu je na minu nagazio Redžo Ramić, u Gornjoj Sapni teže je ranjen Beganović
Fikret a u Šarcima Hašim Dželilović kojeg je ranilo njegovo dijete. Djeljeni su paketi Crvenog krsta
iz kojeg nije izuzimano brašno. U prvom dijelu dan je bio sunčan a u njegovom drugom dijelu bilo
je puno oblaka i vjetra.
Nedjelja, 13.3.'94.

"BAJINA" PETORKA
Osvanuo je oblačan dan ali bez padavina i hladnoće. Borbena dejstva su izostala a u Međeđi je
organizovano veselje u povodu 2. dana Bajrama. Danas se iz Motova, koje se nalazila dosta iz leđa
neprijateljski snaga stigla sa izviđanja grupa od pet boraca iz Bjine čete. Sa sobom su nosili kameru
i snimili su ono što im se činilo zanimljivim. Momci kojima treba odati priznanje za hrabrost i
snalažljivost jer su prošli kroz minska polja.
Ponedjeljak, 14.3.'94.

http://www.plbih.org
NAČELNIK
Mir u današnjem danu trajao je do 10 sahata kada je sa Klise na Kobiliće ispaljeno 18 projektila a
na Međeđu dva iz tenka T-84. Nezuk je tučen sa Ćirilova brda a Vitinica sa Klise i Androvića. U
Kobilićima je pogođena komanda i centar veze.
Odgovoreno je sa dva projektila iz minobacača kalibra 120 mm. Komandu 206. Vbbr posjetio je
načelnik ŠVK, Enver Hadžihasanović, inače rođen u Zvorniku. U Petkovcima je primjećeno
desetak a u Boškovićima jedan neprijateljski tenk. To je uslovilo održavanja na snazi stanja
povišene borbene gotovosti na linijama odbrane. U niže jedinice upućene su starješine brigade.
Utorak, 15.3.'94.

MUNJE
Relativno miran dan. Top sa Ćirilova brda dejstvovao je po Zasoku i tom prilikom ranjen je Noćić
Alija, borac rođen 1949. godine. Noć je bila mirna praćena jakom kišom, prirodnom grmljavinom i
munjama.
Srijeda, 16.3.'94.

OPET SNIJEG
Jedan dosta miran dan. Oko 17 sati počela je padati kiša koja se preko noći pretvorila u snijeg.
Danas sam posjetio Školski centar u Godušu. U toku noći ranio se, lovačkim karabinom, borac
Memić Ramo.
Četvrtak, 17.3.'94.

FEDERACIJA
Da su čuda moguća pokazalo se danas kada je padao snijeg uz prirodnu grmljavinu. Vlasnici
mobitela koji su u Međeđi su Hadžiarapović Midhat i Rešić Edin iz Kozluka. Dobro se ophode sa
svojim mušterijama tako da oni koji nemaju para da plate uslugu mogu nadoknaditi u namirnicama
(brašno, krompir, pekmez, luk, suhe šljive, grah) iliručkom. U večernjim satima je PRAG-a sa brda
iznad Dugog dijela tukla po Nezuku. U Vašingtonu je potpisan sporazum između Hrvata i Bošnjaka
o formiranju Federacije.
Petak, 18.3.'94.

KANAL "S"
Prohladno i vjetrovito jutro bez snijega. Svud okolo behar od džanarika, turgulja, gloga, kajsije.
Trava je zelena. Proljeće nezaustavljivo dolazi. Operativci su na terenu a zamjenik komandanta
Edhem Omerović Tito je sa komadantima
bataljona kako bi se pristupilo izjednačavanju linija odbrane 2. i 4. bb. Puno se priča o jučerašnjem
sporazumu sa Hrvatima a raspoloženja su različita. Bilo je i struje pa se gledala TV., iako se mogu
pratiti samo kanali srpske televizije. Zemlja se uglavnom ručno obrađuje (hašov) jer je oranje jako
skupo.
Subota, 19.3.'94.

PRVI KAMION
Nema ozbiljnijih dejstava neprijatelja. Uglavnom četnici pojednačnom paljbom iz PAM-ova djeluju
na one koji na njivama pripremaju zemljište za proljetnu sjetvu. U Hanđelićima je primjećena

http://www.plbih.org
neprijateljska izvidnica koja je palila do sada
nepopaljene kuće. Naredbom iz komande 2. korpusa traži se omogućavanje planske posjete boraca
porodicama koje su smještene izvan BiH. Danas je stigao i prvi kamion sa namirnicama iz Hrvatske
za borce jedinice "Drinskih zmajeva". Ovo je, inače, prvi kamion koji je stigao poslije potpisivanja
primirja.Nagovještaj je to bolje logistike za borce i narod. U 21:20 je nastalo proljeće.
Nedjelja, 20.3.'94.

VO
Dan u kojem je neprijatelj intenzivirao artiljerijska dejstva. Od 9 sahata djelovali su PAM-ovi i
PRAG-a po Zaseokui Nezuku iz Dugog dijela. Zatim iz pravca Kitovnica, Malešića, Klise i
Kiseljaka artiljerija je tukla po Vitinici. Međeđu je tukla haubica 155 mm sa područja Klise a
desetak projektila je ispaljeno na selo Jajiće, pa je privremeno obustavljen saobraćaj kroz ovo selo
koje se nalazi na putu od Kalesije do slobodnih zvorničkih teritorija. Pogođena je kuća Mehmeda
Ahmetovića u Međeđi i ubijen je vo Omera Salihovića. Uzvratio je naš minobacač 120 mm i tenk
T-55. Iz Malešića i Kiseljaka minobacačkim projektilima tučeni su Sapna i Kraljevići. Održao sam
čas u Nastavnom centru "Zijad Omerović - Joja". Otpočelo je kopanje novih linija a obezbjeđenje
su vršili borci "Sultan Fatiha" i "Herinog voda". Stiglo je 300 kg duhana za pripadnike 206. Vbbr.
Ponedjeljak, 21.3.'94.

RAMIĆ
Maglovito i prohladno jutro. Podjeljen je duhan po 50 gr, za svakog pripadnika 206. Vbbr. Na
Nezuk je ispaljeno pet projektila iz topa ZiS. Otvoren je tuzlanski aerodrom za humanitarnu pomoć.
Zavladala je epidemija gripa a aspirina i pencilina uopšte nema. Oko 30% boračkog sastava je van
stroja. I dalje su u toku inženjerijski radovi na uspostavljanju novih linija odbrane. Komanda 2. bb
iz Nezuka prešla je u Međeđu gdje će i ostati. U Tuzli je od rana zadobijenih 13.3., preminuo borac
"Moča" Redžo Ramić.
Utorak, 22.3.'94.

TROJE RANJENIH
Osvanulo je oblačno, prohladno i maglovito jutro. U toku prijepodneva tenk T-55 iz Kitovnica
tukao je po Zaseoku a ZiS je sa Resnika djelovao je po Nezuku. U 13:00 sahata sa Pećine je na
Sapnu lansirana navodeća raketa ali nije prouzrokovala posebne štete. U Nezuku je u popodnevnim
sahatima, od posljedica granatiranja, bilo troje ranjenih: borci Murat Salihović i Ibro Brzović i
djevojčica Zilka Osmanović. Križevačka četa se podjelila na dva dijela. Njen drugi dio, koji je
nastao radi nesuglasica u komandovanju, prešaoje u 3. bb. Humanitarna pomoć stigla je u Međeđu i
podjeljena je mještanima slobodnih zvorničkih teritorija. Hrana u vojničkim kuhinjama je
poboljšana.
Srijeda, 23.3.'94.

ZAKLETVA
Jutro je obilježilo djelovanje PAM-ova iz Androvića, Boškovića i Dugog dijela koji su djelovali po
Nezuku, Vitinici i Sapni. Od 10 sahata tenk iz Kitovnica i Zis sa Resnika tukli su po Nezuku,
Zaseoku i Baljkovici. Tučena su i sela u kalesijskoj opštini gdje je ranjen jedan pripadnik UN-a.
Ranjena je i Fatima Noćić rodom iz Zaseoka. Od 13 sahata haubica 155 mm sa Kovačevca
djelovala je po Međeđi. Na isto mjesto svoje projektile slali su i neprijateljski minobacači smješteni
u dijelu Baljkovice pod njihovom kontrolom. Vitiničko područje tučeno je PAM-om i PRAG-om.
Odgovorio je naš minobacač 120 mm sa Zabrđa. Slobodno zvorničko područje posjetio je tuzlanski

http://www.plbih.org
muftija, Husejn ef. Kavazović, sa pratnjom. Poslije posjete Vitinici, našao se u Godušu gdje je
prisustvovao zakletvi prve generacije mladih vojnika i tom prilikom se obratio. Ovom činu
prisustvovao je i komandant brigade, Šemsudin Muminović a tekst zakletve čitao je PK za moral
Sulejman Terzić. Svečanost su snimali novinari zvorničkog PRESS-a.
Četvrtak, 24.3.'94.

SMJENA
Jedan od težih proljetnih dana ispunjen neprijateljskim dejstvima. Otpočelo je sa dejstvima tenkova
sa Klise i Kitivnica po Nezuku i Zaseoku a kasnije i po Godušu. Top sa Resnika tukao je po Nezuku
i Debeljaku. Stiglo je pet kamiona četničke vojske i nova smjena je odmah počela sa žestokim
granatiranjem naših linija odbrane i civilnih mjesta. Zatim su minobacači svih kalibara zasuli
Zaseok. Artiljerijska vatra prenesana je na Nezuk, Kobiliće, Sapnu i Kovačeviće. Djeljena je
humanitarna pomoć. Količine su još uvijek minimalne. Nadamo se boljem. Našu nadu podgrijava i
činjenica da su danas i Kovačevići, najistureniji dio slobodne teritorije, dobio struju.
Petak, 25.3.'94.

"JESENJA" KIŠA
Miran dan sa sporadičnom pucnjavom iz pješadijskog i protuavionskog naoružanja. Kiša koja je
padala cijelog dana podsjećala je na jesen.
Subota, 26.3.'94.

PAD CIJENA
Dan relativno miran. Najviše tačke slobodne teritorije su po snijegom. Nije došlo do planiranog
pomjeranja linija odbrane u zoni odgovornosti 2. i 4. bb jer radovi nisu privedeni kraju. Cijene
naglo padaju. Za jedan dan i do 50%. Noć protiče uz neprijateljska provociranja na koja naši borci
ne uzvraćaju.
Nedjelja, 27.3.'94.

PREGRUPISAVANJA
Osvanulo je jutro pod mrazem. U prijepodnevnim sahatima tenk sa Klise je uputio šest projektila od
kojih tri na Međeđu, jedan na Vitinicu i dva na Goduš. Brdski top sa Parloga dejstvovao je sa
desetak projektila po Nezuku. U području Brđana primjećena su pregrupisavanja četnika. Na
položajima 3. čete Kobilići prostrijelnu ranu zadobio je Rahmo Hasanović iz Križevića. Danas su
pripadnici 206. Vbbr dobili slijedovanje duhana od 30 gr.
Ponedjeljak, 28.3.'94.

OBILAZAK
Hladna jutra sa mrazem postali su svakodnevica. Neprijatelj je tokom cijelog dana dejstvovao
pješadijskim i protivavionskim
naoružanjem. Tenk sa Klise ispalio je jedan projektil na Međeđu. Minobacačem iz Malešića kalibra
120 mm ispalio je pet projektila na Vitinicu a po Nezuku je tukao brdski top sa Parloga. U obilazak
206. Vbbr stigla je vojna delegacija 2. korpusa i OG-4. Namjera im je obići sve jedinice nivoa
bataljona i zadržaće se više dana. Još uvijek se ne zaposjedaju novi položaji 2. i 4. bb. Utorak,
29.3.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
APRIL, '94.
"NOVA ŠKOLA"
Bio sam odsutan od 30.3. do 04.4. a po svijedočenju nekih boraca bilo je relativno mirno. Počela je
s radom "nova škola" u Gornjoj Sapni a učitelj je Bilal Huremović iz Sapne. Na položajima čete
Međeđa ranjen je Haris Dedić rasprskavajućim zrnom. Zapaljiva granata je izazvala požar na
Dubravi kod Pećine.
30.3. - 04.4.'94.

POLJOPRIVREDNI PAKETI
Tmurno i prohladno jutro unosi strah od mrazeva. Nema neprijateljskih djelovanja, pa čak ni
uobičajenih provokacija.
Djeljena je humanitarna pomoć. Svaki stanovnik slobodne teritorije dobio je po 4,1 kg brašna i
nekih drugih sitnica. Isto tako djeljeni su i poljoprivredni paketi čiji sadržaj izaziva radost pred
predstojeću sjetvu. Dobivena sjemena, u kojima pored
kukurza, graha i krompira, ima i graška, luka, paprika, kupusa, paradajza, krastavaca itd. Stiglo je i
nešto garderobe, što sve skupa govori da se napaćeno stanovništvo može nadati boljim danima.
Hrana je poboljšana kako u domaćinstvima tako i u vojničkim kuhinjama. Delegacija iz OG-4
napustila je zonu odgovornosti 206. Vbbr. ocjenivši situaciju zadovoljavajućom. U području
Ćirilova brda uočeno je grupisanje neprijateljske žive sile i tehnike. Stigla su dva nova VBR-a.
Slična pregrupisavanja uočena su na neprijateljskoj strani naspram zone odgovornosti 2. bb.
Utorak, 05.4.'94.

MUZEJ SOBA
Jutro je osvanulo sa sniježnim pokrivačem na visovima zvorničkih teritorija. Borbena djelovanja su
izostala. Uvečernjim sahatima zabilježene su sporadične provokacije. Glavna tema razgovora jeste
žestoka ofanziva na Goražde i svi smo zapitani hoći li taj grad na Drini izdržati. Po jedinicama naše
brigade djeljeno je po 10 kg brašna za socijlno ugrožene borce.
Od 1. aprila vrši se patroliranje na spojevima brigada. Prema 205. kalesijskoj to radi "Džihad vod"
iz Međeđe, prema teočanskoj brigadi to rade "Splićani" dok od Zečije kose do Skakovice to čine
"Moče"". Iz ŠVK ARBiH stigla je naredba da sve brigade formiraju "Muzej sobe" u koje bi se
odlagalo zbirke pisanog materijala, ostaci neprijateljskih projektila, itd. Za to su zadužene
Informativne službe po brigadama.
Srijeda, 06.4.'94.

NOVA ORUĐA
Osvanulo je prohladno jutro i provokacije iz pješadijskog i protivavionskog naoružanja preraslo je u
pravu kanonadu djelovanja neprijateljske artiljerije. Sa Ćirilova brda djelovala je po prvi put
haubica 155 mm sa sedam projektila po
Kobilićima. Isto oruđe djelovalo je po Sapna koloniji. Razorni projektili tukli su po džamiji u
Kraljevićima i postoji mogućnost da sruše munaru. Na meti tenka T-84 su civilni ciljevi u
Kobilićima, Međeđi i Sapni. Minobacači 120 mm tukli su po Nezuku i
Kobilićima. Sa kote Resnik ZiS je tukao po Nezuku. Minobacači najvećih kalibara iz Boškovića
tukli su po Sapna koloniji.
Uzvratio je naš minobacač sa jednim projektilom. U toku noći stegao je jak mraz koji predstavlja
veliku opasnost za probeharalo voće.
četvrtak, 07.4.'94.

http://www.plbih.org
ANKETA
Osvanulo je neobično hladno vrijeme za ovo doba godine. Danas je dvogodišnjica napada na
Zvornik i okolinu. Poslije provokacija pješadijskim i protuavionskim oružjem sa dejstvima je
otpočela neprijateljska artiljerija. Tenk sa Gajića sa osam projektila djelovao je po položajima 3.
čete. ZiS sa Resnika tukao je po Nezuku i položajima 2. bb. Svi se pitaju nije li ovo priprema nove
neprijateljske ofanzive. Danas se otpočelo sa anketom boraca po principu slučajnog uzorka. Oko
100 broraca bi trebalo odgovoriti na pitanja koja su napravljena u ŠVK ARBiH. Anketa bi trebala
otkriti stanje borbenog morala, što izvjestan broj boraca ispitanika ne shvata ozbiljno pa ima i
odbijanja saradnje. U toku noći djelovao je četnički tenk sa Klise ispalivši dva projektila na
Međeđu. Prvi muslimanski bataljon dobio je novu telefonsku centralu što doprinosi boljim
vezama duž linija odbrane.
Petak, 08.4.'94.

ZAHTJEV
Padavine koje su počele u ponoć ne prestaju ni u jutarnjim sahatima što je umanjilo neprijateljska
borbena dejstva.
Sa dejstvima neprijatelj je počeo od 15 sati. Minobacači kalibra 60 i 82 mm iz Boškovića djelovali
su po linijama odbrane 5. bb. a tenk T-84 sa Gajića djelovao je sa tri projektila po Vrloj strani. Na
Gornju Sapnu ispaljeno je više projektila što je prozrokovalo teže ranjavanje dječaka Avdić Anela
prognanika iz Klise. U Međeđi je održan sastanak starješina OG-4 i 206. Vbbr. Povod sastanku je
zahtjev komandanta 2. bb. Muhameda Ibrahimovića da njegova jedinica preraste u lahku
prostornu brigadu.
Sulud i nepotreban zahtjev.
Subota, 09.4.'94.

DVA TENKA
Loše vrijeme koje vlada duže vrijeme i neprijateljska dejstva spriječavaju mještane u obradi zemlje.
i danas je neprijatelj djelovao iz svojih poznatih uporišta: Boškovića, Malešića, Klise, Kitovnica i
Resnika. U toku je žestoka ofanziva na Goražde te vlada strah da nešto slično predstoji i našim
prostorima. Lagani optimizam unosi vijest da su snage NATO na prilazima Goraždu avionskim
projektilima uništili dva neprijateljska tenka.
Nedjelja, 10.4.'94.

NOVA RANJAVANJA
Uprkos oblačnom vremenu dejstva neprijatelja bila su vrlo intenzivna. Otpočelo je dejstvima tenka i
top B-1 sa Androvića po Selimovićima, Fatićima i Brđacima. Haubica 155 mm sa Ćirilova brda sa
sedam projektila djelovala je po Kobilićima. Razrušena je kuća Muje Smajlovića. Tenk T-55 sa
Parloga tukao je po Međeđi a ZiS sa Resnika tukao je po Nezuku i linijama odbrane u Baljkovici. U
Međeđi je ranjena djevojčica Senada Huremović iz Tršića. U popodnevnim sahatima tenk sa Klisice
tukao je po Godušu. Oko 22 sahata baterije minobacača 120 mm sa Boškovića djelovali su po
Gornjoj Sapni što je izazvalo ranjavanje Muhameda Omerovića, kuhara iz Kamenice. Uzvratile su
naše snage minobacačem 120 mm i ZiS-om.
Ponedjeljak, 11.4.'94.

http://www.plbih.org
TEŽAK DAN
Od 11:20 minuta otpočela su intenizivna dejstva neprijatelja iz više pravaca po svim područjima
slobodne zvorničke teritorije. Granatiranje me je zateklo u Kobilićima na putu sa Ćamilom
Ahmetovićem i Lutvom Grahićem. Jedan haubički projektil pao je na desetak metara od nas i
aktivirao se na krovu kuće. Danas nije bilo slobodnih područja a da na njemu nije eksplodirao neki
od 150 projektila koliko je neprijatelj lansirao. U Međeđi je renjena Hajra Huremović, rođena 1954
godine u Tršiću. Radi se o teškoj tjelesnoj povredi i pitanje je hoće li preživjeti.
Utorak, 12.4.'94.

KOBNA KAŠIKARA
Konačno vedro i sunčano jutro. Oko devet sahata oglasilo se neprijateljsko topništvo. Sa Klise je
ispaljeno desetak projektila na Goduš. Na meti su kasnije bili Nezuk i Hanđelići gdje su ranjena tri
borca a saznao sam za imena Hasanović Islama i Ibišević Smajla. Jedan od tri tenkovska projektila
ispaljeni iz Androvića prouzrokovao je rušenje munare na vitiničkoj džamiji koja je ranije bila
oštećena. U Gornjoj Sapni (Kruškovac) u noćnim satima je održana igranka. Pod dejstvom alkohola
bilo je pucanja iz pješadijskog naoružanja a kasnije je nepoznata osoba aktivirala ručnu bombu koja
je uzrokovala ranjavanje četverice boraca i jednog civila. Lakše tjelesne povrede zadobili su:
Omerović Sinan, Alić Hamdija, i Hodžić Huso dok su teže ranjeni Hasanović Samira i Skurlić Fata.
Priroda se naglo mijenja i proljeće osvaja. Čula se i prva kukavica. Stanje s hranom i opremom je,
nažalost, sve teže.
Srijeda, 13.4.'94.

HAJRA HUREMOVIĆ
Neprijateljska dejtva su smanjila intenzitet. Tenk, top B-1 i ZiS djelovali su sa Ćirilova brda,
Resnika i Androvića po Nezuku, Zaseoku i Vitinici. U noćnim sahatima tučeni su Međeđa i Nezuk.
Danas je na slobodnu zvorničku teritoriju dolazio predsjednik državne komisije za ispitivanje ratnih
zločina iz Sarajeva. Ovo je prva posjeta ove vrste od početka
agresije. Na slobodne zvorničke teritorije stigao je dio konvoja s hranom u pratnji Jusić Juse Bonze,
koji je novembra '92. godine otišao na liječenje u Iran. U konvoju je 17 tona hrane a svaki pripadnik
OS dobio je 100 gr hurmi. U Tuzlanskoj bolnici umrla je Hajra Huremović od rana zadobijenih 12.
aprila. Njen muž nestao je 1992. godine tako da su njihova djeca sada bez oba roditelja.
četvrtak, 14.4.'94.

DRUGA GODIŠNJICA
Osvanuo je vedar i sunčan dan. Mir je trajao do 11 sahata kada se oglasila neprijateljska artiljerija.
Tenk iz Androvića tukao je po svim djelovima Vitinice a isto oruđe iz Klise tuklo je po Nezuku i
putnoj komunikaciji Nezuk - Međeđa. Top sa Resnika i Parloga djelovao je po linijama odbrane 2.
bb. Haubica sa Ćirilova brda tukla je po sapna koloniji oko jedine nesrušene džamije koja se nalazi
u tampon zoni. Na Kobiliće je ispaljen jedan haubički projektil a iz Boškovića više minobacačkih
projektila jer se čuo zvuk cirkulara. U Međeđu je u toku noći stigla posada haubice 122 mm koja je
dodjeljena 206. Vbbr.
Dnas je druga godišnjica ARBiH. Nije bilo svečanosti a starješine brigada su obilazili su borce po
linijama odbrane. Izostalo je očekivano sljedovanje duhana. U Godušu je otvorena vojnička kantina.
Petak, 15.4.'94.

http://www.plbih.org
KOMPJUTER
Tmurno jutro otpočelo je dejstvima neprijatelja. Tenk sa Androvića djelovao je po Vitinici a PRAG-
a je djelovala po Hanđelićima. U Selimovićima je ranjen borac Selimović Meho, rođen 1974.
godine. Sa Parloga je PRAG-a djelovala po Nezuku i Zaseoku. U popodnevnim satima haubica je
tukla po Sapna koloniji a minobacači iz Boškovića po Gornjoj Sapni. Vitinicu je tukao tenk a Nezuk
ZiS sa Resnika i minobacač iz Kitovnica. Predstavnik Državne komisije za ispitivanje ratnih zločina
posjetio je Vitinicu kako bi napravio nekoliko snimaka u Kovačevićima. Brigadna Personalna
služba dobila je kompjutr za obradu podataka. Snajperskim hicem ranjen je borac Karić Mustafa sa
Snagova rođen 1969. godine.
Subota, 16.4.'94.

KROMPIR
Osvanuo je tmuran i vjetrovit dan. Od ranih jutarnjih sahata tenk pancirnim projektilima djeluje po
Vitinici. Na meti neprijateljskih artiljerijskih oruđa danas su i Nezuk i Zaseok. Izvršena je podjela
krompira za sjetvu. Po članu porodice je djeljeno 1,2 kg a u Sapni po 5 kg. Vrši se upis za isporuku
krompira tako da će se za 1 kg vraćati tri kilograma. Penzionerima, socijalno ugroženim i
retardiranim osobama djeljeni su paketi Crvenog krsta. Otkriveno je da je ručnu bombu 13.4.
aktivirao borac Sead Teočanin, pripadnik jedinice "Drinskih zmajeva", koji je odmah pritvoren.
Stigao je akt o načinu pozdravljanja u ARBiH. U Međeđi je priključen prvi telefonski civilni broj
638-126 a drugi broj je rezervisan za poštu u izgradnji. Dva broja bi trebala dobiti komanda
brigade.Probleme smještaja IS rješeni su tako što je dobrovoljno ustupljena kuća šehida Murata
Dautovića iz Žuja. Počela je obuka za sve komandire vodova i NŠC "Zijad Omerović - Joja" u
Godušu.
Nedjelja, 17.4.'94.

KOŽNE TORBE
Tmurno jutro više podsjeća na jesen nego na dugo očekivano proljeće. Neprijateljska artiljerija
otpočela je sa dejstvima u devet sahata. Tenk i brdski top B-1 djelovali su iz Androvića po
vitiničkim zaseocima. Tenk sa Klisice djelovao je po Godušu a haubica 122 mm iz pravca Džina
djelovala je po Sapni. Poslije dva sahata intezivnih neprijateljskih dejstava uzvratila je naša haubica
122 mm po neprijateljskim vatrenim tačkama.Dejstva neprijatelja nastavljena su i u popodnevnim
sahatima.
Na redovnu smjenu na Skakovicu nije otišla planirana jedinica. Liniju su preuzeli regruti i starješine
NŠC "Zijad Omerović - Joja" a u večernjim sahatima pridružili su im se starješine brigade koji su
noć proveli na visovima Majevice. Pomoćnici komandanta (njih četverica) dobili su kožne oficirske
torbe koje jako lijepo izgledaju.
Ponedjeljak, 18.4.'94.
SALKO MAHMUTOVIĆ
U tmurno i prohladno jutro stigla je smjena na Skakovicu i starješine su se vratili u komandu
brigade. Mir je prekinuo tenk T-55 koji je uz pomoć brdskog topa djelovao iz Androvića po
Selimovićima i Hanđelićima. Granatiranja su nastavljena i u toku dana a jedan hitac bio je koban i
usmrtio je Salku Mahmutovića a teže tjelesne povrede zadobio je Selim Smajlović.
U toku noći u Međeđu je stigla posada "Crvene strijele" iz Živiničke brigade. U brigadu su, u
povodu 2. godišnjice brigade, stigle pohvale i priznanja. Edhem Omerović - Tito je dobio najviše
ratno priznanje značku "Zlatni ljiljan", dok je
popis nagrađenih i pohvaljenih poduži. Mještani koriste mjesečinu kako bi obrađivali njive.
Utorak, 19.4.'94.

http://www.plbih.org
NURIJA KAHRIMANOVIĆ
Osvanulo je oblačno i vjetrovito jutro. Od devet sahata sa dejstvima je otpočeo tenk T-55 po
vitiničkim zaseocima Selimovići i Ramići. Brdski top djeluje po njivama na kojima su primjećeni
mještani pri radu. Smrtno je stradao Nurija Kahrimanović, aktivista star 70 godina. Neprijateljski
minobacači kalibra 82 mm djelovali su po Zaseoku a tenk sa Klise po Međeđi i Jajićima. Uzvraćao
je naš minobacač kalibra 82 mm iz Vitinice po neprijateljskim vatrenim tačkama u Androvićima.
Posada "Crvenih strijela" stacionirala se u Nezuku u namjeri da uništi neprijateljski tenk na Parlogu.
U Međeđu je stigla humanitarna pomoć a mještani Nezuka dobili su 100 paketa od svojih komšija
zaposlenih u inostranstvu.
Srijeda, 20.4.'94.

UNIŠTEN TENK
Jo jedno od uobičajenih jutara. Tenk iz Androvića otpočeo je sa uobičajenim granatiranjima a
pridružio mu se ZiS sa Parloga koji je tukao po Nezuku a minobacač 120 mm iz dubine Motova
imao je istu metu. U Nezuku je ranjen bračni par Jusuf i Ibriša Hamidović. U 13 sahata u Sapnu je
stigao član Predsjedništva Nijaz Duraković u čijem društvu je bio Izet Mehinagić dok drugi
predstavnici opštinske vlasti nisu primjećeni. U popodnevnim sahatima nastavljena su neprijateljska
dejstva, a prema svjedočenjima očevidaca, posada "Crvene strijele", uspjela je uništiti neprijateljski
tenk smješten na Parlogu. Od dejstva neprijateljskog PAM-a u Sapni je teže ranjen borac HAP-vod
Hadžiavdić Ramo, rođen 1972. godine na Diviču. Struje ima neprestano u zadnja tri dana.
Četvrtak, 21.4.'94.

JUSUF HAMIDOVIĆ
Do 15:00 sahata čula se samo sporadična pucnjava. Oko 16:00 sahata tenk iz Androvića je sa
dvadesetak projektila djelovao po Vitinici što je izazvalo ranjavanje borca voda "Leptiri", Pašić
Senada iz Kotor Varoši. Na udaru tenka sa Ćirilova brda su Zaseok i Nezuk. Od posljedica
ranjavanja 21.4. u Tuzlanskoj bolnici podlegao je Jusuf Hamidović. U toku noći, koja je mirisala na
proljeće, djelovali su PAM-ovi sa Parloga po Nezuku i Zaseoku, dok je isto oružje s Pećine
djelovalo po Kraljevićima, Sapni, Kobilićima i Svrakama. Još uvjek struje ima u kontinuitetu, tako
da se dosta vremena provodi pred malim ekranima. TV BiH je još nedostupna tako da se gladaju
kanali srpske televizije. Radio Zvornik, smješten u Međeđi, program emituje sedam sahata dnevno.
Ekipa u sastavu: Šiško, Meša, Zijad i Nermina, pojačana je za Sakiba i Suada.
Puno se govori o odsustvu opštinskih organa vlasti sa slobodnih zvorničkih teritorija.
Petak, 22.4.'94.

I DALJE RIŽA
Poslije relativno mirnog jutra na Kovačeviće je od 12:00 sahata djelovala Praga a istu metu imao je
i top neidentifikovanog kalibra. Srećom, posljedica nije bilo. Brigadu su posjetili starješine iz OG-4
i 2. korpusa, predvođeni Ramizom Šuvalićem i
Salihom Malkićem. Kritike na račun opštinskih vlasti ne prestaju. Još nijedan cijeli konvoj nije
stigao na slobodne zvorničke teritorije a da neće uskoro svijedoči i činjenica da iz Tuzle još nije ni
otišao. Hrana u vojničkoj kuhinji svela se na rižu bez začina tako da još nemamo utisak da su putevi
prohodni.
Subota, 23.4.'94.

http://www.plbih.org
PATIKE
Sunčano jutro koje se dugo očekivalo bilo je signal neprijatelju da intenzivira svoja dejstva. Počelo
je dejstvima tapa sa Resnika po prednjim linijama odbrane i Baljkovici. Sa tri različita oruđa
neprijatelj je iz Androvića djelovao po Vitinici. Goduš nije pošteđen neprijateljskih projektila a od
ukupno osamdesetak ispaljenih na slobodne zvorničke teritorije, na Sapnu i Nezuk pali su po jedan.
PAM-ovi su neprestano djelovali sa uobičajenih mjesta (Resnik i Pećina) po uobičajenim metama.
Naš tenk vratio se na Ravne Gore. U brigadi su uručene nagrade i priznanja u povodu 2. godišnjice
ARBiH. Nagrade ŠVK
nisu stigle tako da nisu mogle biti uručene. Nagrade je uručio PK za moral Sulejman Terzić. Od
danas se u brigadi koristi novi pečat sa znakom "Viteška". Civili slobodnih teritorija dobili su
humanitarne pakete od "Merhameta" a UNHCR je
djeci podjelio po jedan par patika. Cijene padaju tako da je brašno 3 DM za kg kao i šećer dok tri
kutije cigara koštaju
10 DM. U Goraždu je još uvijek jako kritično.
Nedjelja, 24.4.'94.

OSTAVKA
Oblačno jutro preraslo je u sunčan dan. Neprijatelj je pored dejstava iz pješadijskog i
protivavinskog naoružanja okretao cijevi artiljerijskih oruđa prema Vitinici na koju je ispaljeno oko
30 projektila. Zemlja se obrađuje još uvjek ručno i noću a posijane su i one njive na kojima desetinu
godina nije sijano.. Problemi u 2. bb. su kulminirali tako da je njegov komandant podnio ostavku.
Privatnik iz Međeđe, Fetija Muharemović, je na slobodne teritorije, u svoju privatnu radnju,
dopremio do sada najeftinije životne namjernice. Brašno je sada 1,70 DM, duhan je 25 DM za 750
gr. Do sada je bio 50 DM. Narod više nije u strahu od gladi ali se sve više razmišlja da li će
neprijatelj poslije Goražda otpočeti ofanzivu na slobodne zvorničke teritorije. Naši izviđači u
Hanđelićima pronašli su papir na kojem je pisalo: "Ja sam dolazio i doći ću opet." U potpisu je
Dragan Spasojević predratni komandir zvorničke policije.
Ponedjeljak, 25.4.'94.

NIŽA LJEKARSKA KOMISIJA


Provokacije iz pješadijskog i protivavionskog naoružanja, zamjenjena je od 11 sahata dejstvima
neprijateljske artiljerije. Tenk sa Klise ispalio je preko 30 projektila na Vitinicu, Goduš i Šarce.
Porodicama poginulih boraca i teže ranjenima podjeljeni su paketi sastava: 10 kg brašna, 1 kg riže,
1 kg biljne masti, 400 grama dječije hrane i 100 grama hurmi.
U Sapni je otpočela s radom vojnička kantina. Za sada ima samo nekoliko artikala. Vlasnik je
Husejn Smajlović. U centru medijske pažnje je ofanziva na Goržde i svi su zapitani hoće li agresor
ispoštovati ultimatum dobiven od strane NATO snaga. Danas je s radom počela Niža ljekarska
komisija koja će ispitati stepen invalidnosti ranjenih boraca.
Utorak, 26.4.'94.

PETERO RANJENIH

Dvije godine su prošle od bitke na Ćirilovom brdu. Neki od učesnika nisu više među živima dok
neki nose odgovorne vojne dužnosti kao što su Edhem Omerović - Tito, Hase Tirić, Mirsad
Mahmutović - Kokor i drugi. Uprkos oblačnom vremenu neprijatelj jeintezivirao artiljerijska
dejstva. Otpopočelo je sa dejstvima haubice sa Ćirilova brda po Sapna koloniji. Ispaljeno je 12
projektila. Iz Boškovića je po Kobilićima dejstvovao tenk T-84 što je izazvalo prekid dovoda

http://www.plbih.org
električne energije. Iz Androvića je tenk sa pet projektila djelovao po Selimovićima i
Kovačevićima. Pancirnim projektilima su gađani Fatići i Brđaci.
Jedan je pogodio kuću borca Hasana Beširevića i ranila je petero prisutnih. Ranjeni su Hasan i Nafa
Beširević, dvoje tromjesečne djece, blizanci Selma i Samir a peti ranjeni je Nedžad Spahić. Srećom
nijedan život nije u smrtnoj opasnosti.
Kišna noć nije u potpunosti umirila neprijatelja. U posjeti brigadi je načelnik IPD u ŠVK, Šemso
Tucaković.
Srijeda, 27.4.'94.

NOVE UNIFORME
Kiša u jutarnjim sahatima uslovila je mir na slobodnim zvorničkim teritorijima. S poboljšanjem
vremena neprijatelj je intenzivirao dejstva. PAM sa Pećine djelovao je po Kobilićima, a tenk sa
Parloga dejstvovao je po Nezuku sa četiri projektila. PRAG-a sa Androvića djelovala je po Vitinici.
Vrijedni električari vratili su struju u domove slobodne zvorničke teritorije. Borci jedinice "Drinski
zmajevi" dobili su nove uniforme. Komandant "Sultan Fatiha", Ćazim Tabaković za pripadnike
svoje jedinice dopremio je brašno u količinama sa kojima su zadovoljni i u brigadi i u MZ
Kraljevići.
Četvrtak, 28.4.'94.

OBRASCI
Dosta miran dan uprkos poboljšanju vremena. Oni koji su ranije posijali krompir sada ga već
okopavaju a ostali sjetvene radove privode kraju. Razni obrasci se naplaćuju pa je za vjenčani list,
kućnu listu, rodni list i slično neophodno izdvojiti po 2 DM. Matičar je Nazif Salkić. Već dva dana
se, sa slobodnih zvorničkih teritorija, ne šalje izvještaj za RTV BiH a razlog je što nema više niti
jednog radio-amatera. U toku noći neprijatelj je ispalio jedan tenkovski projektil na Međeđu.
Petak, 29.4.'94.

NOVI KOMANDANT
Posljednji dan aprila ispisuje neprijatelj dejstvima iz pješadijskog, protivavionskog oružja i raznog
artiljerijskog oruđa.
Djeluju neprijateljski minobacači iz pravca Savića po linijama odbrane 3. bb. Neprijatelj djeluje i po
Vitinici. Ranjena su dva borca Subašić Nijaz i Muratović Zijad. U Kobilićima je uklonjena centrala
koju je projektovao Huso Salihović a postavljena
je automatska centrala. U 2. bataljonu došlo je do smjene. Raniji komandant Muhamed Ibrahimović
postavljen je za sekretara u opštinskom ministarstvu za narodnu odbranu a za komandanta je
postavljen Haris Ahmetović dosadašnji zamjenik. U toku noći iz Tuzle je stiglo 20 novomobilisanih
boraca koji su raspoređeni u 2. bataljon. Pažnju izazivaju nepravilnosti u brigadi jer se mnogi vode
kao njeni članovi a uniforme nisu ni vidjeli a koriste komandu kako bi se lakše prebacili u
inostranstvo. Puno se priča o obavljanju hadža na koji bi trebala biti upućena četiri ranjena borca
206. Vbbr brigade. Velika je dilema hoće li im biti dozvoljeno da polete sa tuzlanskog aerdroma.
Suobota, 30.4.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
MAJ '94
TURNIR
Već u 6:10 minuta oglasio se neprijateljski tenk T-84 sa Gajića sa pet projektila po Kosi (Kobilići)
ali bez ozbiljnijih posljedica. Po Hanđelićima je djelovala neprijateljska PRAG-a, smještena u
Boškovićima. Sa brda iznad Dugog dijela po Nezuku je djelovao neprijateljski tenk T-55, što je
izazvalo veliku materijalnu štetu. Na slobodnoj zvorničkoj teritoriji u dolini rječice Munjače
organizovano je narodno veselje. Tom prilikom održan je i turnir u malom fudbalu a prvo mjesto i
nagrada od 250 DM pripali su ekipi komande 206. Vbbr. Za trenutak su mještani slobodnih
zvorničkih teritorija zaboravili na svakodnevne strahote rata. Pripadnici brigade dobili su po 30
grama sitno isječenog duhana. poslije sunčanog dana u toku noći padala je kiša.
Nedjelja, 01.5.'94.

MLIJEKO U PRAHU
Osvanulo je tmurno, prohladno i vjetrovito jutro. Neprijatelj provocira pješadijskim i
protivavionskim naoružanjem. U popodnevnim sahatima tenk T-55 iz Androvića ne meti je imao
Vitinicu i Goduš. PAM sa Pećine djelovao je po Gornjoj Sapni i Kraljevićima. U Gornjoj Sapni
metkom kalibra 12,7 mm ranjena je sedmogodišnja djevojčica Enisa Hasanović, prognanik iz Klise.
U toku noći u Logističku bazu u Žujama stigla je hrana za vojsku. Ima mlijeka u prahu i šećera.
Poslije gorkog čaja, koji se služi mjesecima, mlijeko doživljavamo kao pravu malu radost.
Ponedjeljak, 02.5.'94

IZVJEŠTAJ
Od ranih jutarnjih sahata tenk iz Androvića otpočeo je sa dejstvima po Kovačevićima i
Selimovićima. Od 11 sahata oglasila se haubica 155 mm koja je sa područja Radava gađala sa 15
projektila prostor oko džamije u Sapni. Pogođena je kuća u kojoj je smaještena 2. četa ali su, na svu
sreću, štete samo materijalne prirode. Iz pravca Malešići minobacač 120 mm ispalio je sadam
projektila na Sapnu a svoja dejstva nastavio je PAM sa Pećine. Dejstva su nastavljena i u toku noći.
VBR iz pravca Malešića djelovao je po Međeđi gdje je u kući Alije Ahmetovića ranjeno petero lica
od kojih troje djece. Četvero
ranjenih otpremljeno je u Tuzlu. Ranjeni su: Zilka Junuzović (1970.) iz Kobilića, Ajka Tabaković
(1976.) iz Kraljevića, sestre Zehrina (1983.) i Nafija (1991.) iz Kobilića i Mejra Ahmetović (1989.)
iz Međeđe. Promatračka misija UN boravila je na slobodnim zvorničkim teritorijima (Norvežani i
Egipćani). Nijaz Banjanović, radioamater, smjestio se u Žujama i danas je išao izvještaj za
RTVBiH. Sa konvojima koji pristižu dođe i poneko od zaposlenih u inostranstvu. Danas su u
brigadu navratili Nurija Rašidović i Mujo Memić i čašćavali su kahvom i cigaretama. Za potrebe
Ratne bolnice doveženo je sanitetsko vozilo marke "Mercedes". Struje ima ali su stigli i računi te je
potrebno platiti i ranije potrošeno tako da je najniži račun 32 DM.
Utorak, 03.5.'94.

NOVA RANJAVANJA
Od ranih jutarnjih sahata neprijatelj je aktivirao oruđa sa više raznih uporišta. Saokupirane Klise,
Androvića, Boškovića i Parloga tako da je sve odjekivalo od zaglušujućih eksplozija. Najteže je bilo
u Nezuku gdje su ranjena dva vojna
policajca: Mehmedović Mensur teže i Hasanović Mehmed - Mešan, lakše. U Međeđi je ranjena Fata
Salihović. Uzvratila je naša artiljerija tenkom T-55 i minobacač 120 mm, pa je sve utihnulo.Danas
je slobodne zvorničke teritorije posjetila delagacija opštinskih funkcionera. U delegaciji su bili

http://www.plbih.org
predsjednik Ratnog predsjedništva opštine Zvornik, Šemsudin
Hasanbegović, Asim Hadžić i Ismet Omerović. Domaćin ispred brigade im je bio PK za moral
Sulejman Terzić.
Srijeda, 04.5.'94.

PRIPREME
Danas se navršavaju dvije godine od pokušaja agresora da ovlada podmajevičkim selima. Tom
prilikom bili su uspjeli ući u Sapnu, Gaj, i druga mjesta i ubili su 23 Bošnjaka od čega je 18 samo iz
Kobilića. Na svu sreću, kontraudar naših jedinica bio
je žestok i neprijatelj je vraćen na početne položaje. Danas su vršene pripreme naših jedinica za
ofanzivna dejstva. Kontaktiralo se sa svim komandirama interventnih jedinica čije je učešće
planirano za predstojeće akcije. Svi se nadamo uspjehu.
Četvrtak, 05.5.'94.

AKCIJA
U ovom periodu (6-12, maj) u kojem sam bio odsutan, oko 500 projektila palo je na slobodne
zvorničke teritorije. U Kobilićima je ranjen borac Sead Subašić. U Međeđi je ranjena Čektavica
Ajša i njezin sin Esad. U Vitinici je ranjen Junuzović Jusuf. Desetog dana maja izvedena je akcija
združenih jedinica Zvornika, Kalesije i Teočaka na pravcima Lisača, Tomanića kosa, Suha česma i
Kikovi. Uspjeh je polovičan jer dostignute linije nisu održane. Zaplijenjeno je nešto pješadijskog
naoružanja i zarobljena su tri četnika koji svjedoče da su u akciji likvidirani komandant Semberske
brigade Krsto Tadić i načelnik štaba pomenute brigade. Među zarobljenima, pored Miličić Dragiše i
Tomić Drage je i čuvar u logoru Batković. Bivši logoraši kažu da je riječ o čovjeku koji se
solidarisao sa zatvorenicima doneseći im hranu i cigarete, te ga sada posjećuju kao prijatelja. U
odmazdi neprijatelj je granatirao slobodne zvorničke teritorije tako da je u Međeđi smrtno stradao
borac Noćić Rasim iz Zaseoka. U akciji su ranjena dva naša borca od kojih je jedan legendarni Adil
Omerović Dajdža.

6., 7., 8., 9., 10., 11., i 12. maj

KIKOVI I TOMANIĆA KOSA


Neprijatelj je nastavio sa intenzivnim dejstvima. Minobacač 120 mm djelovao je po Gornjoj Sapni
sa tri projektila, tenk T-55 djelovao je po Vitinici. U popodnevnim sahatima na meti neprijateljske
artiljerije našli su se Sapna i Nezuk. Od 17:00 sahata borci 206. Vbbr. potpomognuti jedinicama iz
Teočaka i Kalesije izveli su munjevitu akciju na pravcima Kikovi i Tomanića kosa. Akcija je u
potpunosti uspjela tako da je slobodna teritorija proširena za dvije značajne kote na putu
prema releju Stolice. U akciji su učestvovale i četiri djevojke i dale doprinosa u uspjehu akcije.
Zarobljena su dva minobacača 60 mm, 1 PAM, 2 PM M-84, kamion 110. Nažalost, u naletu naših
boraca stradalo je i šest logoraša iz logora Batković koje je neprijateljprisilno mobilisao na uređenje
linija. Tri borca su lakše ranjena a u noći je stradalo pet boraca koji su ušli u minsko polje.
Četvorica su iz Teočaka a peti je Mustafa Alić, borac 206. Vbbr. iz Šaraca. Neprijatelj u odmazdi
granatira slobodne zvorničke teritorije što je prouzrokovalo ranjavanje Mahmutović Naila u Sapni.
Petak, 13.5.'94.

http://www.plbih.org
DŽENAZE
Uz stalna granatiranja, neprijatelj u talasima, pokušava pješadijskim napadima vratiti izgubljene
položaje. Relej na Stolicama je onesposobljen preciznim hicem našeg tenka. Četiri neprijateljska
napada su odbijena. Starješine brigade su na liniji među
borcima a lakše je ranjen referent za moral, lutvo Grahić. Ranjen je i borac "Sultan Fatiha" Smajić
Islam. Nekoliko transportera UNPROFOR-a otišlo je za Teočak na koje su četnici
otvaraliartiljerijsku vatru te su avioni NATO snaga nadlijetali neprijateljske položaje ispuštajući
dimne i plamene signale.Sva mjesta slobodnih zvorničkih teritorija pod artiljerijskom su vatrom
neprijatelja. Tako su u Godušu ranjeni borac Hasan Salihović i civil Sadeta Ramić. U Sapni su
ranjena dva borca 1. bb. u povratku sa Skakovice. Danas je obavljena dženaza Mustafi Aliću u
Šarcima a u Herama su sahranjeni logoraši iz Batkovića. Danas sam bio prisutan susretu bivših
logoraša sa čuvarem logora Batković Acom Simićem. Malo je reći da su susreti srdačni. Danas su
uređivani novodostignuti položaji.
Subota, 14.4.'94.

1000 PROJEKTILA
U prohladnom jutru cijevi gotovo svih raspoloživih oruđa i oružja uperene su na novodostignute
položaje naših boraca na Kikovima i Tomanića kosi. Haubice 205, 155,122 i 105 mm, tenkovi,
minocači svih kalibara, PRAG-e, PAT-ovi, PAM-ovi prave zaglušujuću buku. Dejstva artiljerije šire
se i na civilne ciljeve. U toku noći pristiglo nam je pojačanje iz Tuzle i Živinica (oko 150 boraca).
Četnička artiljerija ne prestaje sa dejstvima i danas je na linije odbrane i civilne ciljeve palo oko
1000 projektila različitog kalibra. Uzvraćala je naša artiljerija iz tenka i minobacača kalibra 120, 82
i 60 mm. MTS stiže na vrijeme, hrana je dobra, starješine iz brigade stalno su među borcima. Putem
RbiH saznali smo za uspješnu akciju OG-2 na Ozrenu oslobodivši Vijenac. Isto tako jedinice
kalesijske brigade drže u okruženju važno neprijateljsko uporište Lisaču na kojoj se još nalazi oko
70 četnika. RTVBiH objavila je i vijest o uspjehu naših jedinica na Majevici. Danas je odbijeno
devet agresorskih pješadijskih napada na naše položaje Kikovi i Tomanića kosa.
Nedjelja, 15.5.'94.

HERIN VOD
Do podneva neprijateljska artiljerija je intenzivno tukla po našim linijama odbrane i prilaze našim
položajima. Onda su uslijedili napadi na naše linije odbrane koji su uspješno odbijeni. Poseban
doprinos odbrani naših linija daju Avdo Alić, operativac
u 1. bb. koji je sa grupom od 11 boraca iz jedinice "Crni labudovi" i Šemsudin Ćosić - Kugla, koji
putem veze daje koordinate našoj artiljeriji. Jedan od četnika ubijen je na 30-ak metara od naših
linija i poslije prepucavanja četnici su ga uspjeli izvući. Jedan neprijateljski projektil pogodio je
našu zemunicu na Kikovima i četiri borca su ranjena: Hrvačić Hazim, Agić Jasmin, Mahmutović
Dževad i Islamović Nermin. Danas se navršilo dvije godine od formiranja Herinog voda. Tim
povodom od brigade su nagrađeni sa 2.000 DM. Borci su dobili slijedovanje duhana od po 50
grama. Avioni NATO snaga nadlijeću Majevicu.
Ponedjeljak, 16.5.'94.

"FAGOT"
U vrelom danu kao da jenjavaju neprijateljski napadi. Broj granata koji pada na naše
novodostignute linije je smanjen.
Ponovo se oglasio bjeljinski SiM radio što bi trebalo da znači da je relej na Stolicama koji su
onesposobili naši artiljerci, ponovo u funkciji. Neki starješine su podnijeli zahtjev za razduženje:

http://www.plbih.org
Ćamil Ahmetović i Sead Mekić dok su dužnosti razriješeni Jusuf Gušić i Šemsudin Ćosić - Kugla.
Puno se priča o neaktivnosti opštinskih vlasti koji su u Tuzli i rijetko navraćaju na slobodnu
zvorničku teritoriju. Danas je neprijatelj primjetio naš kamion koji je vozio smjenu na nove
položaje i na njega je sa pećine lansirana navodeća raketa "Fagot" ali na svu sreću kamion nije
pogođen.
Utorak,17.5.'94.

SLABE UDARI
Relativno mirno jutro. Nešto je aktivnijapješadija neprijatelja na sjevero-zapadnom djelu
zvorničkog ratišta.. Tenk iz Androvića sa dejstvima je počeo oko deset sahata i na meti je imao
djelove Vitinice. Iza dvanaest sati četnici su ponovo sa Pećine na kamion 206. Vbbr. lansirali
navodeću raketu ali ni ovoga puta nisu imali uspjeha. Izazvala je zaglušujuću buku i plač djece dok
je preletala preko Sapne. Zatim su se aktivirale neprijateljske haubice potpomognute baterijom
minobacača. Tučena su Šaračka brda i položaji na Kikovima i Tomanića kosi. Sa Klisice su upućena
tri tenkovska projektila
na putnu komunikaciju Jajići - Međeđa. U jednoj zemunici na Kikovima od projektila haubice,
kalibra 155 mm ranjen je jedan borac Karahasanović Mirsad iz Lipovca kod Zvornika. U
jedinicama se još uvjek osjeća nezadovoljstvo trenutnom logističkom podrškom.
Srijeda, 18.5.'94.

"ĐURĐEVKE"
U prijepodnevnim sahatima neprijatelj se oglašava uglavnom pješadijskim naoružanjem. Pojavile su
se i prve trešnje, zvane "Đurđevke". Iza njih počinje lančano sazrijevanje voća. Zatražena je pomoć
boraca sa strane jer sa postojećim ljudstvom jako je teško organizovati uredne smjene na linijama
odbrane. Starješine iz brigade podjeljeni u smjene i grupe od po šest članova stalno su među
borcima. U Goduš je stiogao dio 212. Bosanskooslobodilačke lahke brigade. Noć sam proveo na
Kikovima sa dvadeset boraca iz 5. bb. Momci ne samo da su rješeni braniti dostignute položaje
nego su i išli u izviđanja i iz četničkih zemunica donijeli nešto municije kalibra 7,62 mm. Na
Tomanića kosi su borci iz Tuzle. Četnici se ukopavaju na susjednim visovima naspram Tomanića
kose i Kikova. Znači li to da su odustali od napada na naše položaje. Nažalost, naši ranjenici
planirani za hadž neće ići jer dežurni starješina nije na vrijeme obavjestio savjetnika za vjerska
pitanja u brigadi koji je bio zadužen za ovu vrstu aktivnosti.
Četvrtak, 19.5.'94.

SUSRET
Miran dan iskoristio sam za obilazak linije. U mnoštvu boraca naišao sam na svog prijatelja iz 1981.
godine, Tankić Šemsudina - Šenu. On je iz Koraja i bio mi je to izuzetno drag susret jer smo se
podsjetili dana provedenih u Zagrebu prije više od deset godina. Danas sam prvi put bio u prilici da
razgovaram sa jednim bivšim logorašem. To je Nedžad (Džemala) Alić. Oko 14:00 sahata oglasili
su se neprijateljski minobacači kalibra 60 mm koji su sa Suhe česme gađali Tomanića kosu sa devet
projektila, tenk sa Androvića sa četiri projektola gađao je goduš. Dvije nove lansirne rakete "Fagot"
odaslane su danas sa Pećine. Vršena su izviđanja prema Savićima gdje se očekuju nova ofanzivna
dejstva naših snaga. Borci 212. Bolb. vratili su se u matično mjesto boravka. Noć uoči Kurban-
bajrama protiče mirno. Niko od naših boraca i ne pomišlja na
šenlučenje. Treći Bajram koji dočekujemo u ratu. Mnoge kuće neće osjetiti miris bajramse halve i
baklave. Samo rijetki domaćini klaće kurbane jer su se, uprkos svemu, uspjeli pripremiti za ovaj
praznik.. Mislim kako je nekim ljudima. Na obroncima Majevice je Krupinac Osman - Toma. kojem

http://www.plbih.org
je na Snagovu 29.4.1992. godine poklana porodica a brat Meho smrtno je stradao u četničkoj
ofanzivi "Seminar". Puno je takvih i sličnih sudbina u BiH.
Petak, 20.5.'94.

SUNEĆENJE
Slobodno vrijeme na Kurban-bajram proveo sam sa borcima četa Kobilići, Kraljevići i Nezuk. Vršio
sam anketu koja bi pomogla određivanja borbenog morala naših boraca. Borci su uglavnom
nezadovoljni logističkom podrškom kao i načinima informisanja pa i komandovanja. U
prijepodnevnim satima čulo se desetak detonacija na Majevici a iz pravca Motova na
Nezuk je ispaljeno sedam minobacačkih projektila kalibra 82 mm. Četnici sa Paćine su na putnu
komunikaciju Sapna - Goduš lansirali još jednu navodeću raketu tipa "Fagot". Danas je hrana za
borce bogatija a bilo je i duhana (četi Kobilići 1,5 kg duhana darivao je Mujo Smajlović a i u
drugim mjesnim zajednicama bilo je cigareta i duhana za borce). Položaje na Kikovima i Tomanića
kosi posjetila je ekipa PRESS centra Zvornik. U bolnicu u Sapni dolazi grupa ljekara koja će vršiti
besplatno sunećenje djece starije od jedne godine. U Kobilićima je za porodice poginulih i ranjene
borce djeljeno po 10 kg brašna. Ne zna se izvor donacije.
Subota, 21.5.'94.

NOVI NAČELNIK
Sa četničkih položaja u Androvićima djelovao je ZiS sa deset projektila. U Munjači je u povodu
Kurban.bajrama organizovan teferič, čime jenastavljena predratna tradicija da se u Sapni prave
teferiči u ovo vrijeme. Na samo 500 m od četničkih rovova Fadil Mahmutović - Tiče otvorio je
kafanu. Detonacije na Majevici su rijetke. Stigla je naredba o odlasku boraca đurđevičke i tuzlanske
brigade iz zone odgovornosti 206. Vbbr. Bivši starješina u brigadi, Ćamil Ahmetović imenovan je
za načelnika opštine Zvornik a na njegovo mjesto u brigadi postavljen je Mahmutović Mehmed -
Pinjo. Crveni krst je djelio pakete za penzionere, hendikepirane i socijalno ugrožene osobe.
Nedjelja, 22.5.'94.

NOVE PRODAVNICE
Jutarnje djelovanje neprijatelja otpočelo je upućivanjem projektila na Vitinicu. Neprijatelj je
djelovao ZiS-om iz Androvića i minobacačima iz Boškovića. Na Sapnu je lansirana "Maljutka" a na
Zaseok je je tenk T-55 sa Ćirilova brda ispalio 9 projektila.
Danas su civilima slobodnih zvorničkih teritorija djeljeni kurbani i smokve. Djeca kao i ranjenici
dobili su i slatkiše. U popodnevnim sahatima tenk i haubica sa Ćirilova brda djelovali su po Sapni
(Luka). Na primjećenu smjenu koja se kretala prema Tomanića kosi i Kiku, naprijatelj je iz rejona
Suha česma i Savići ispalio dvadesetak minobacačkih projektila. Danas su primjećene svježe snage
koje je neprijatelj dopremio u rejon Stolica. Jedinice iz Tuzle i Đurđevika napustile su našu zonu
odgovornosti. Na jednu zemunicu na Kikovima pala je minobacačka granata ali se nije aktivirala. U
zemunici je bilo pet pripadnika vojne policije. Danas su na našu teritoriju stigli borci iz kalesijske
brigade i jedinice "Crni vukovi". Otvorene su dvije prodavnice u Sapni čiji su vlasnici Ibrahim
Rašidović i Fetija Muharemović.
Ponedjeljak, 23.5.'94.

POSJETA REISA
Danas sam obišao 24 stražarska mjesta od Skakovice do Tomanića kose. Borci nadomak releja žele

http://www.plbih.org
naprijed ali su nezadovoljni logističkom podrškom i informisanjem. Danas je sapanjski kraj, po prvi
put u historiji, posjetio reis-ul-ulema IZ Bosne i Hercegovine dr. Mustafa ef. Cerić sa saradnicima.
U pratnji je bio i novinar "Ljiljana" Sejo Omeragić. U večernjim sahatima nad dolinom rijeke Sapne
nadvio se crni oblak ali vjetar je rastjerao dugo očekivanu i željenu kišu.
Utorak, 24.5.'94.

PUT
Neprijateljska dejstva se i dalje ispoljavaju slabije nego obično. Tenk iz Androviča ispalio je tri
projektila na Vitinicu. Na Stražbu je neprijatelj poslao takođe tri artiljerijska hica dok je na
položajima u Baljkovici lakše tjelesne povrede zadobio
borac Rešid Mešić iz Međeđe. Danas se navršila godina dana od formiranja 4. bb. Njegov prvi
komandant, Šemsudin Delić, poginuo je u borbama za Boškoviće. Ranjen je 2. a u tuzlanskoj
bolnici umro četiri dana kasnije, 6. avgusta 1993. godine. U povodu ovog malog jubileja u bataljonu
su organizovali malu svečanost i pohvalili 14 istaknutih pripadnika ove jedinice.
U popodnevnim sahatima slobodne zvorničke teritorije zahvatilo je nevrijeme pa je sa kišom padao
i grad. Veče je donijelo dejstva neprijateljske haubice sa Ćirilova brda po Nezuku, Kobilićima,
Godušu i Međeđi. Žrtava nije bilo. U Sarajevo su otišli Edhem Omerović - Tito, Senahid Hadžić,
Araz Jukić i Sulejman Terzić na manifestaciju "Zvornik - Sarajevo", što će, nadamo se doprinjeti
smanjenu medijske blokade kojoj smo od početka rata manje-više izloženi. U toku noći UNHCR je
u Međeđu dopremio humanitarnu pomoć, ali nažalost, u minimalnim količinama. U toku su
pregovori u Francuskoj o rješenju stanja u BiH. Po najnovijom prijedlozima BiH bi bila podjeljena
na 51% teritorije Federacije koju čine bošnjaci i Hrvati i 49% teritorije kojom bi upravljali Srbi.
Srijeda, 25.5.'94.

IZVIDNICE
Dan je topao mada se s vremena na vrijeme jave oblaci koji ublaže vrelinu. ZiS iz Androvića sa
desetak projektila tukao je po Vitinici (Zečija kosa, Marnići i Ramići) a borci 5. bb., Aljo i Ago
Omerović, zadobili su lakše tjelesne povrede. Sa brda iznad Boškovića tenk T-84 ispalio je na
Kobiliće četiri projektila. Gađani su mještani koji su izišli na njive obavljati poljoprivredne poslove.
Na kamione koji su se kretali od Sapne prema Godušu sa pećine su lansirane dvije Maljutke ali na
sreću nije bilo posljedica. Na Skakovici je na minu nagazio borac iz Klise Hamdija Alić, rođen
1978. godine. Ispred linija na Kikovima i Tomanića kosi primjećena je četnička izvidnica. Noćje
protekla mirno a u Francuskoj su završeni pregovori o BiH bez konačnog dogovora.
Četvrtak, 26.5.'94.

PAD
Od ranih jutarnjih sahata otpočeli su napadi neprijatelja na linije odbrane na Kikove i Tomanića
kosu. Od 5:30 otpočela je artiljerijska priprema i po linijama su tukli granatama iz haubica, tenkova,
minobacača, BsT-va, PRAG-a, PAT-ova, PAM-ova da bi u 8:10 krenuli u pješadijske napade. Na
Visokom Kiku bili su borci čete Šarci koji do sada nisu imali iskustva u bliskim borbama pa su se
povukli sa linija odbrane. Borci na Spasovinama i Tomanića kosi ostali su odsječeni i tražili su
pojačanje. U borbu su ušle interventne jedinice i sve je gorilo. Neprijateljska artiljerija tukla je po
civilnim ciljevima (Zaseok, Nezuk, Kobilići, Sapna, Međeđa, Goduš) i danas je ispaljeno oko 1.000
projektila. U bolnicu u Sapnu pristižu ranjeni. Najprije
Hajrudin Karabegović, komandir čete, zatim, Habib Memišević, Ahmetović Džemil - Garcan i Jusuf
Alić. Iako teško ranjeni, braća Adil i Redžo nisu izdržali a da se ne pridruže saborcima u
odlučujućoj bitki. Dok su trajale borbe za Kik, borci koji su držali Tomanića kosu povukli su bez

http://www.plbih.org
borbe. Lakše su ranjeni Omerović Smajo i Smajlović Mirsad. U 14:30 četnici su bili u svojim
starim zemunicama na Kiku i Tomanića kosi. Zatim je nastupila provala oblaka. Dan kada smo
izgubili važne kote.
Pokrenuta je inicijativa od komande OG-4 da se od interventnih jedinica u našoj brigadi formira
manevarski bataljon. Tim povodom u Godušu je održan sastanak komandanata bataljona sa
komandirima interventnih jedinica. Posljednjih dana vrši se popravka puta na relaciji Jajići -
Međeđa. Hrana je slaba. Samo grah i grah. Pomješane su tri vrste koje nikako da se zajedno
skuhaju. U malo boljem položaju je jedinica "Sultan Fatih".
Petak, 27.5.'94.

URUČENI "LJILJANI"
U vedrom i sunčanom danu pojačana je budnost naših boraca na Skakovici. Danas je izvršeno
uručivanje najvišeg armijskog priznanja koje je u povodu 2. godišnjce ARBiH dobili 13 pripadnika
206. Vbbr. Trojica živih i 10 posmrtno. Među živima: Muminović Šemsudin, Jusić Juso, Omerović
Adil a posmrtno, za koje su odličja preuzeli članovi porodica: Husić Mustafa - Čektalo, Beganović
Dževad - Mahen, Musić Ibrahim, Mehmedović Bajazit - Baja, Seferović Nijaz, Ibrahimović
Mevludin - Dude, Omerović Zijad - Joja, Ibrahimović Began - Bego, Imširović Semir - Kobra i
Omerović Refik. Iz pozadinske baze za sve nagrađene ili članove njihovih porodica dodjeljen je i
pojedan paket. Još uvjek nema organizovanog prevoza za borce koji su nastanjeni na opštinama
Tuzla, Živinice, Kalesija... te nerjetko pješače i po 50 km. Od dejstava zabilježeni su četnički
artiljerijski ataci na Skakovicu ali srećom bez
posljedica.
Subota, 28.5.'94.

NOVI KAMION
Posada sa haubicom 122 mm vraća se u Tuzlu. "Crni vukovi" ne žele biti na linijama nego u
pripravnosti. Napravljen je novi raspored popune linije odbrane. Četnička artiljerija i danas je bila
aktivna. Tenk sa Gajića na Ravnim Gorama projektilima je
tražio naš tenk . Međutim, naš tenk je još uvijek na Šaračkim brdima zbog nedostatka goriva za
manevar. U Sapni je u toku granatiranja u kasnim večernjim satima teže tjelesne povrede zadobila
djevojka Aiša Hasanović iz Sapne. U Kobiliće su stigli Hrustan Duraković, zaposlen u Švicarskoj i
Kasim Smajlović, zaposlen u Njemačkoj. Dovezli su kamion pun paketa različitog sadržaja koji
šalju naši radnici zaposleni u inostranstvu svojim porodicama i borcima a kamion će postati trajno
brigadno vlasništvo. Ovaj gest umanjuje nezadovoljstvo i budi pozitivna nadanja.
Nedjelja, 29.5.'94.

KONTROLA
Jutro je na linijama odbrane na Skakovici iz opreza dočekao veći broj naših boraca jer su u toku
jučerašnjeg dana stigle dojave da neprijatelj u rejon Stolica doprema svježe snage. U komandu
brigade stigla je grupa starješina iz OG-4 kako bi se detaljnije upoznala sa okolnostima pod kojima
su pale kote Kik i Tomanića kosa. Na Goduš su sa Vjenčaca iznad Radave ispaljena dva haubička
projektila kalibra155 mm. Na svu sreću prošlo je bez težih posljedica. Današnji dan je za mještane
Kobilića bio posebno radostan. Za sve članove mjesne zajednice stigao je paket zaposlenih u
inostranstvu koji je nejbogatijeg sadržaja od početka agresije na našu zemlju. Djeca su bila posebno
radosna jer je bilo pored slatkiša i odjeće i obuće. Danas sam bio u posjeti redio Zvorniku i
dogovorio zajednički obilazak linija odbrane kao i pokušaj poravljanja postojeće saradnje. Počele su
prve gljive. To unosi i radost i strah. Radost jer gljive poboljšavaju ishranu a strah da se ne desi

http://www.plbih.org
nesreća usljed nerazlikovanje otrovnih od jestivih.
Ponedjeljak, 30.5.'94.

RADIO NASTUP
Do sedam sahata ujutru padala je kiša. Borbena dejstva su izostala. Glavna tema je sinošnji nastupa
na Radiju BiH zamjenika komandanta Edhema omerovića - Tite i i PK za moral Sulejmana Terzića.
Dan sam proveo sa borcima 1. bb. i priče su uobičajena. Njima je nešto teža jer je batoljon
sastavljen od boraca sa prognanih područja. Relativno miran dan izmamio je ljude na njive koji
pokušavaju nadoknadati izgubljene dane što zbog neprijateljskih djelovanja što zbog nevremena.
Posljednja mobilizacija u Tuzli koju su sproveli pripadnici vojne policije 2. korpusa bila je brutalna.
naime, u izbjegličkom naselju gdje su smjeteni prognani Podrinjci prema civilima se postupalo više
nego grubo. Konačno je na slobodne zvorničke teritorije stigao konvoj humanitarne pomoći. Riječ
je o 13 kamiona s hranom i cisterni s gorivom
Stigla i novčana pomoć za porodice poginulih boraca koji imaju rješenja. U komandu brigade je
stiglo 80 primjeraka novina 2. korpusa ARBiH "Armija ljiljana" što će, nadamo se, poboljšati
informisanje boraca.
utorak, 31.5.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
JUNI '94.
DVIJE GODINE NEIZVJESNOSTI
Danas je neprijatelj otpočeo dejstva pješadijskim oružjem. Ono što je zanimljivo ne gađaju linije
odbrane, niti naseljena mjesta. Ovoga puta meta su mještani koji obrađuju svoje njive. Stoga je rad
najintenzivniji noću i u ranim jutarnjim sahatima. Oko podne je tenk sa Androvića djelovao po
linijama odbrane 1. i 5. bb. a minobacač kalibra 120 mm iz Boškovića po vitiničkom zaseoku Fatići.
Opštinska administracija Hrustanu Durakoviću, zaposlenom u Švicarskoj, nije htjela
priznati 500 DM, na ime poreza, koje je dao brigadi za gorivo. Ovakve i slične situacije
destimulirajuće će djelovati na naše ljude zaposlene u inostranstvu. Danas je izabran prvi čovjek
Federacije BiH. To je Krešimir Zubak i ovo mjesto, u raspodjeli visokoh funkcija pripada Hrvatima
jer je predsjednik Vlade iz reda Bošnjaka. Danas se navršavaju dvije godine od kada su mještani iz
donjeg toka rijeke Sapne odvedeni u srpske logore smrti i od tada im se gubi svaki pouzdani trag.
Srijeda, 01.6.'94

PREVOZ
Dan je počeo dosta mirno. Zatim se oglasio tenk sa Androvića koji je djelovao po Vitinici. PAT,
trocjevac, sa preko 200 projektila, djelovao je takođe po Vitinici. Dejstvo neprijateljske haubice sa
Ćirilova brda prouzrokovalo je ranjavanje Mine
(1971.) i Jasmine (1976.) Ariforvić. Radnici vitiničkog kraja, zaposleni u inostranstvu. 5. bataljonu
donirali su sanitetsko vozilo. Od novca Zavičajnog kluba Zvornik u Zagrebu, kupljeno je 40 šteka
cigareta "Kolumbo" za pripadnike 206. Vbbr.
Danas su Mjesne zajednice obavještene o tome da 2. korpus neće više pokrivati potrošnju goriva za
prevoz ranjenih civila do Tuzlanske bolnice. U jelovnike vojničkih kuhinja uveden je i krompir.
Konačno. Ranije nego obično pojavile su jestive gljive.
Četvrtak, 02.6.'94.

NUHANOVIĆ MIRSAD
Stiglo je upozorenje iz viših komandi da se na slobodne zvorničke teritorije sprema neprijateljska
ofanziva te su starješine iz brigada upućeni u bataljone. Neprijateljski ZiS tukao je po Vitnici. Pri
uređivanju linija ranjen je borac Omerović Ago.
Od posljedica granatiranja u večernjim satima smrtno je stradao borac 5. bb. Nuhanović Mirsad iz
Hanđelića dok je Nuhanović Rusmir teže ranjen. U jedinicama se osjeća nedostatak boračkog
sastava i iscrpljenost. Veliki prostori su nepokriveni. Odjeća koju je nedavno dovezao Hrustan
Duraković djeljena je porodicama poginulih boraca.
Petak, 03.6.'94.

MEHMEDOVIĆ MENSUR
U Vitinici su ranjeni borci 5. bb. Mehmed i Muhamed Mustafić. U području Rožnja primjećena je
neprijateljska izvidnica jačine 30 ljudi. Isto tako primjećen je neprijateljski transporter koji je prešao
put od Tomanića kose do Kikova. Naša interventna jedinica izišla je ispred linija kako bi dočekali
neprijateljske snage ako bi krenule u napad. U Tuzlanskoj bolnici od posljedica ranjavanja
preminuo je vojni policajac Mehmedović Mensur iz Nezuka. Naš TF-8, ("Crvena strijela) iz
Vitinice je djelovao i neutralisao neprijateljsku samohotku u Androvićima. U Međeđi je
dopremljena humanitarna pomoć koja je djeljena stanovništvu slobodnih zvorničkih teritorija. Djeca
koja su rođena u periodu od 1978. do 1981. godine dobili su patike a 120 pari je ostalo za Logistički
magacin u Žujama. Stepen budnosti u svim jedinicama podignut je na najviši nivo.

http://www.plbih.org
Održan je sastanak organizacije boraca "Unija veterana" za opštinu Zvornik.
Subota, 04.6.'94

OBUKA
Kiša koja se u noćnim sahatima spustila u vidu proloma oblaka na područja oko rijeke Sapne
uslovila je mirno jutro i relativno miran dan. Kiša je nastavila padati poslije prekida koji je trajao od
6 do10 sahata tako da su granate zamjenjene prirodnom grmljavinom. U Međeđi je počela obuka
mladića rođenih 1976. godine, uz saglasnost jednog od roditelja. Obuku vodi Mustafa
Hasanbegović. Od dans u Međeđi radi opštinski mobitel. Opslužuju ga, ranije teško ranjeni borci,
Nešad Huremović i Agan Mešić. Cijene su za Evropu 3 DM a za Hrvatsku 2 DM za minutu.
Pripadnici Armije imaju popust od 10% dok porodice ranjenih koji su na liječenju u inostranstvu
imaju mjesečno 10 minuta besplatnog razgovora.
Nedjelja, 05.6.'94.

DOLIJALI DEZERTERI
Poslije kiše koja je padala skoro dvadeset i četiri sata osvanulo je svježe jutro. Provokacije su
uobičajene. Mobilizacija koja se sprovodi u Tuzli, u kojoj se mobilišu dezerteri, dala je rezultata i
naša brigada je pojačana za 33 borca. Danas je opštinska vlast održala sasatnak u Međeđi i
donešena je odluka o preseljenju izvjesnog broja službi u Međeđu do 1. jula.
Na područjima oslobođenim 1992. godine u "Majevičkoj oluji", angažovan je veći broj lica koji
kose nepokošene njive.
Zanimljivo je kako je puno područja na prostorima Teočaka posijano za potrebe vojske i
stanovništva. Struje ima u prekidima dok prioriteti imaju u kontinuitetu.
Ponedjeljak, 06.6.'94.

PASTA ZA ZUBE
Jutarnje oblake pobjedilo je sunce. Neprijatelj je svoja dejstva otpočeo na uobičajen način,
pješadijskim oružjem. Naši su uzvratili tek toliko da neprijatelj zna da na linijama odbrane nekoga
ima. Kasnije se oglasio neprijateljski minobacač djelujući po Nezuku i linijama odbrane 1. bb. Tenk
sa brda iznad Androvića sa dvadeset projektila djelovao je po Kovačevićima i Selimovićima. Žrtava
nije bilo a o materijalnim štetama bespredmetno je govoriti jer poslije 26 mjeseci svakodnevnih
granatiranja gotovo da se i nemaviše šta srušiti. Danas su pripadnici brigade dobili higijenske
pakete u kojima je bilo: pasta za zube, ćetkica za isto, deterdžent, sapun, toalet maramice. Djeca do
pet godina dobila su po 1,5 kg keksa. Škole rade u Gaju, Međeđi, Žujama i Godušu. Direktor čkole,
Jusuf Gušić, čini velike napeore kako bi djeca imali najelementarnija sredstva za nastavu.
utorak, 07.6.'94.

DVIJE DŽENAZE
Već smo navodili da se njive vidljive sa neprijateljskih položaja obrađuju noću. Tako su u noćnim
sahatima kosili Mujo Nuhanović i njegovi sinovi Hasan i Muriz. Kada su se, oko 5:30 spremali da
napuste njivu, tenk sa Androvića, nejprije je ispalio jedan projektil na Goduš da bi drugim
projektilom pogodio njivu gdje radio Mujo sa sinovima. Pri rasprskavanju granate, jedan geler
pogodio je srce Murisa Nuhanovića, oca jednog djeteta. U 9:30 na vitiničkom mezarištu Han
obavljena je dženaza poginulom Murizu ali na žalost to nije bila jedina dženaza u toku dana. Naime,
u noćnim sahatima ukopan je iMirzet Ibrahimović iz Zaseoka, koji je kao borac Tuzlanske brigade

http://www.plbih.org
poginuo u na ratištu u zoni odgovornosti 2. korpusa. U Ženevi je postignut dogovor da se u sljedeće
četiri sedmice sprovede primirje kako bi se izvršila razmjena zarobljenika. Koliko će poštovati tek
potpisano primirje četnici su pokazali već u toku noći kada su ispalili četiri projektila na Nezuk a
šest na Vitinicu.
Srijeda, 08.6.'94

UNIJA VETERANA
Danas se navršila godina dana od formiranja boračke organizacije "Unija veterana" čiji je
predsjednik za opštinu Zvornik Teufik Morankić. Tenk sa Klise od 14 sahata sa sedam projektila
djelovao je po Sejdinovcu i Mramoriću. Sa Bijele zemlje ZiS je djelovao po Vitinici. Naš tenk se
vratio na Ravne gore, svoj stari položaj. Starješine brigade su na terenu i djeluje se preventivno.
Četvrtak, 09.6.'94.

1415. GODINA
Danas je nova, muslimanska 1415. godina. Tim povodom bile su planirane određene svečanosti ali
je kiša spriječila ugovoreni turnir i teferič. Tenk iz Androvića sa sedam projektila djelovao je po
Sejdinovcu, Selimovićima i Hanu. Tenk sa Ubjenca ispalio je jedan projektil na Goduš. Više
transportera vojnika UN stiglo je u komandu brigade. Snajperskim hicem sa neprijateljskih
položaja, radeći na njivi, pogođen je Hamza Hamidović. Iz Sarajeva se vratila delegacija brigade
koja je posjetila ŠVK i komandu 1. korpusa ARBiH.Večernji sati bili su uneobičajeno mirni a
poslije kiše digla se magla koja je noć
učinila neobično mračnom.
Petak, 10.6.'94.

SMOTRA MANEVARACA
Iako su neprijateljska dejstva smanjena ne može se reći da neprijatelj poštuje primirje. Tenk sa
Androvića ispalio je pet pancirnih projektila na Selimoviće. Dva sahata kasnije, u 13 sati, ispaljen je
jedan tenkovski projektil na Kovačeviće.
U području Žuja izvršena je smotra manevarskih jedinica naše brigade a smotru je izvršio lično
komandant OG-4, Salih Malkić. Govori se o formiranju manevarskog bataljona. Starješine iz
delegacije koja je boravila u Sarajevu kažu da se za postojanje slobodnih zvorničkih teritorija nije ni
znalo nego se mislilo da je riječ o prostorima Teočaka. U popodnevnim sahatima sa Pećine su
ispaljene četiri tromblonske mine na Sapnu koloniju. Četvrti bataljon je iskoristio ovaj dan za
uređenje linija.
Subota, 11.6.'94.

KOMISIJA
Današnji dan obilježila su dejstva neprijateljskog PAT iz Androvića po Selimovićima, i minobacača
60 mm iz Boškovića po Hanđelićima. Kiša je počela u 18 sahata i padala je u naredna dva sahata. U
komandi brigade djeljeni su paketi koji sadrže: 1 kg šećera, 1 kg mlijeka u prahu, 1 l soka, 500
grama keksa i kutija cigareta "York" za one koji su prisutni. Informiran sam od Abdulferhata
Latifovića da je pri opštini Zvornik formirana komisija za prikupljanje podataka o počinjenim
ratnim zločinama na teritoriji opštine Zvornik. Komisija će raditi u sastavu: Kemal Dedić
(predsjednik), Abdulferhat Latifović, Suljo Hamzabegović, Almasa Hadžić i Kemal Duraković.
nedjelja, 12.6.'94.

http://www.plbih.org
FORMIRAN BATALJON
Od neprijateljskih djelovanja danas je pored dejstava neprijatelja iz pješadijskog naoružanja
zabilježeno dejstvo OSE sa Pećine na Sapnu koloniju. U komandi brigade održan je sastanak na
kojem je došlo do formiranja manevarskog
bataljona za čijeg je komandanta izabran Adil Omerović - Dajdža. Sitna kiša padala je cijelog dana.
Ponedjeljak, 13.6.'94.

ODSUSTVO
Tri dana proveo sam na slobodnoj brčanskoj teritoriji. Za vrijeme mog odsustva bilo je samo
rijetkih provokacija. Kiše neprestano padaju što prouzrokuje nestrpljivost kod stanovništva,
spriječenog da obrađuje svoje njive. Počela je s radom pekara u Sapni.
14., 15. i 16. 6.'94.

TEŠKA RANJAVANJA
Danas su neprijateljska dejstva prouzrokovala teške posljedice na slobodnim zvorničkim
teritorijama. Najprije se oglasio top sa Klise djelujući najprije po Nezuku a zatim i po Kobilićima.
U Nezuku je ranjen Mumić Ramiz. Minobacački projektil ispaljen na Sapnu teško je ranio Salihović
Šerzada i Mehmedović Hariza te lakše Halilović Ramiza. Snajperskim hicem četnici su na
Skakovici ranili Mensura Hanića. Juče je križevačka četa obilježila dvije godine od svog
formiranja. Tim povodom brigada im je dodjelila 2.000 DM a drugi dio čete dobio je 1.500 DM. U
brigadu je stiglo 20 manevarskih uniformi koje je teško podjeliti. Veliko nevrijeme praćeno ledom
zadesilo je sapanjski kraj.
Petak, 17.6.'94.

FOTO RILE
Poslije sinošnjeg nevremena osvanulo je vedro i maglovito jutro. Od neprijateljskih dejstava za
današnji dan bilježimo dejstvo samohotke sa Androvića na Vitinicu sa tri projektila. Top sa
okupirane Klise djelovao je sa po jednim projektilom na Sapnu i Goduš dok je tri granate poslao na
Međeđu. Minobacači kalibra 82 i 60 mm djelovali su sa deset mina na Vitinicu.
Danas su stigle nove vojne knjižice koje će biti jedinstvene u ARBiH. Na knjižicama je prostor za
fotografiju a jedini forograf na našem kraju jeste Rile koji će obaviti ovaj posao za brigadu. Tehnika
s kojom raspolaže je crno-bjela a svi
fotografisani moraju biti u vojnim uniformama. Osobama ženskog pola knjižice se neće izdavati
dok ne obave sistematski pregled. U popodnevnim sahatima neprijateljski PAT djelovao je po
Zaseoku a BsT koji je djelovao po Sapni izazvao je lakše ranjavanje dvogodišnje djevojčice Beside
Sejdinović. BsT je djelovao po Baljkovici. Naš minobacač sa deset projektila djelovao je po
Androvićima gdje je primjećena veća grupa četnika. Noć je vedra i puna mjesečine.
Subota, 18.6.'94.

NASELJE U ŠUMI
Ako se po jutru dan poznaje trebao bi biti sunčan i topao dan. Pored dejstava iz pješadijskog
naoružanja djelovao je ZiS
sa desetak projektila po Vitinici. BsT je djelovao po Baljkovici što je izazvalo ranjavanje Ibre
Halilovića iz Nezuka. Naselje koje su mještani najizloženijih područja podigli u Jezernici, šumi
iznad Kraljevića još je u izgradnji. Danas su svoju kolibu gradili Nijaz i Sidik Hasanović a

http://www.plbih.org
pomagali su im Husejn i Avdo Hasanović i Sejad Delić. Danas je djeljena humanitarna pomoć za
civile. Po članu domaćinstva dobijalo se: 3 kg brašna, 200 grama biljne masti, 100 gr šećera, 100 gr
kvasca dok se stanovništo planiranog graška za podjelu odreklo u korist pripadnika Oružanih snaga.
Kamion sa hranom stigao je u MZ Kraljević u pratnji Nusreta Tabakovića. Djeliće se mještanima
kraljevića i borcima iz ovog mjesta. Kamion će pripasti jedinici "Sultan Fatih". "Herin vod" dobio
je kamon marke "Mercedes" u zamjenu za kamion 110-ku koji su zarobili u akciji na Kikove i
Tomanića kosu. Na njivama je veliki broj ljudi i radi se gotovo danonoćno. Planiram da u saradnji
sa Hasanom Hadžićem načelnikom PRESS-a Zvornik publikujem dio svojih bilježenja.
Nedjelja, 19.6.'94.

KOLO
Uprkos odluci i planovima manevarski bataljon još nije zaživio. Danas je u Međeđi organizovano
veselje i kod lipe je uz muziku igralo kolo. Mnogi su protivnici veselja i okupljanja jer je veliki broj
stanovništva osjetio bol gubitka najdražih.
U popodnevnim sahatima oblaci su se spustili jako nisko. Očekivano nevrijeme nije se odmah
stuštilo nego je stiglo poslije slabe kiše. Sve je odjekivalo od snažne grmljavine a led (grad) je
uništio dobar dio usjeva. U komandi brigade otpočelo se sa redovnom jutarnjom fiskulturom. Trči
se a zatim se rade vježbe. U brigadu je preko PRESS-a stiglo 30 primjeraka lista za slobodno
Podrinje "Ratne tribine". Mišljenje o ovoj novini je, nažalost, podjeljeno. Trešnje lagano prolaze a
stižu prve zrele kruške.
Ponedjeljak, 20.6.'94.

78:7 =?
Danas je neprijatelj pored pješadijskog naoružanja aktivirao i minobacač kalibra 82 mm koji je iz
Boškovića djelovao po Vitinici. Danas je na pomoćnom stadionu FK Slobode iz Tuzle fudbalsku
utakmicu odigrala FK Drina protiv ekipe sastavljene od boraca i starješina 206. Vbbr. Rezultat iako
je bio u drugom planu je 6:3 za ekipu sastavljenu od prognanih igrača Drine iz Zvornika. Danas su
starješina 5. bb. Muhamed Osmanović i medicinska sestra Rifa Junuzović posjetili ranjene borce
naše brigade koji se liječe u Tuzlanskoj bolnici. Za tu priliku za svakog od njih, a ukupno ih je
sedam, kupljeno je po 1 kg banana, 1 kg narandži, 1 l soka i jedna kutija cigareta. Sve skupa koštalo
je 78 DM. Noć je bila mirna.
Utorak, 21.6.'94.

PILETINA & COCA-COLA


Današnji dan bio je relativno miran. ZiS sa Androvića ispalio je jedan projektil na linije odbrane 1.
bb. Minobacač kalibra 82 mm smješten u Boškovićima ispalio je na položaje 5. bb sedam mina. U
Logističku bazu u Žuje stigla je tona pilećeg mesa tako da su pripadnici naše brigade imali po prvi
put piletinu na trpezi. Uz piletinu je bilo Coca-cole, tonika i gustog soka.
Srijeda, 22.6.'94

ZASTAVA
Neprijatelj je dan otpočeo s ispaljivanjem dvije ZOLJE s Pećine na Sapnu a ZiS s Parloga na meti je
imao Nezuk. Od dejstva PM M-84 teško je ranjen borac čete Međeđa, Huso Hrnjić. U brigadu je
stiglo 15 kompleta maskirnih uniformi. Lično sam dobio, po prvi put od početka agresije, nove,
prave vojničke čizme. Na tabli iznad Pećine četnici su postavili zastavu koja bi valjda trebala biti

http://www.plbih.org
zvanična zastava samozvane Republike Srpske. U potrazi za gljivama u rejonu Nezuka na minu je
nagazio civil Himzo Noćić - Hadžija. Danas sam dobio, za mene značajnu podršku za moj rad na
bilježenju dešavanja na slobodnim zvorničkim teritorijima. Naime, Jasminka Zehić mi je poklonila
pjesmu u kojoj govori o mojim naporima. Fetija Muharemović, trgovac iz Međeđe, sada
nadoknađuje mještanima robu koju je preuzimao prošle godine. Naprimjer, ko mu je predao lipu
sada može za svaki kilogram preuzeti u njegovoj prodavnici artikle u vrijednosti od 3 DM.
Četvrtak, 23.6.'94.

"MERHAMET"
Još jedan vreo ljetni dan. U toku dana organizovan je turnir u malom fudbalu u dolini rječice
Munjače. Ekipa koja izgubi mogla se uplaćivanjem vratiti u igru tako da je ekipa komande brigade
u tri navrata uplaćivala za svoje učešće. U komandi brigade održan je sastanak sa predstavnicima
Mjesnih zajednica. Naime, s radom treba nastaviti raditi humanitarno društvo "Merhamet" a za
njegovo ponovno zaživljavanje zaduženi su Asim ef. Rizvić i Jusić Juso - Bonzo. Već danas je
"Merhamet" djelio pomoć svojim korisnicima. Riječ je o hrani, odjeći i obući.
Petak, 24.6.'94.

LOGORAŠI
Još jedan topao dan. Neprijateljski ZiS ispalio je jedan projektil na Zaseok. Danas je prirodnom
smrću umrla Melća Huremović izbjeglica iz Sapne. Snajper sa Pećine djelovao je po Sapni i
Kraljevićima. Komandu brigade posjetili su guverner Tuzlansko-podrinjskog kantona Izet Hadžić i
starješina u 2. korpusu Ramiz Šuvalić. Crveni križ je za penzionere, socijalno ugrožene i retardirane
osobe danas djelio pakete. Od svih službi u brigadi najviše je žurbe u personalnoj. Naime, oni
moraju unijeti u kompjuter generalije svih pripadnika naše brigade. Danas je došao dopis po kojem
se svi bivši logoraši u Armiji mogu mobilisati samo po njihovoj želji. Ukoliko to ne žele dovoljno je
da podnesu zahtjev i nisu više pripadnici brigade.
Subota, 25.6.'94.

PATROL
Bio je ovo jedan od najtoplijih dana u godini. Vrelina je zaustavila i neprijateljska dejstva tako da su
tek u drugoj polovini dana djelovali sa dvije tromblonske mine sa Pećine po Sapni. Ono što čovjeka
može obradovati u ovim danima jeste da se na sve strane čuju dječiji glasovi jer umanjena dejstva
neprijatelja smanjila su budnost roditelja za djecu koja se sada udaljavaju od kuća i susreću se i na
njivama i u šumama. Danas su u komandu brigade stigla tri njemačka novinara koji su dopremili
džip "Patrol" za komandu brigade i robe u vrijednosti 500.000 DM za stanovništvo i borce. Zatim
su obišli Vitinicu i snimili ruševine od mjesta nastale usljed višegodišnjog četničkog granatiranja.
Treba reći da druge brigade redovno djele pakete za pripadnike svojih jedinica dok je to kod nas još
uvijek samo pusta želja. Ono što raduje jeste da je boračka trpeza sve bogatija. Danas je uz ručak
bilo i salate.
Nedjelja, 26.6.'94.

SNAJPERSKI DANAK
U još jednom tropskom danu u komandu brigade stigla je grupa starješina iz OG-4. Na Nezuk su
djelovali neprijateljski snajperisti i ranili borca Sejdić Hajrudina iz ovog mjesta. Isti zločinci, istim
oružjem samo s Pećine u Sapni su teško ranili

http://www.plbih.org
dječaka Skugrić Alje Damira rođenog 1982. godine. PAT je djelovao po Vitinici a PRAG-a po
Nezuku i Zaseoku. Tenk sa Klise ispalio je četiri projektila na Vitinicu a baterija minobacača iz
Boškovića ispalila je sedam mina na Sapnu. ZiS sa Androvića sa tri projektila djelovao je po Stražbi
i prouzrokovao je lakše ranjavanje borca Hasanović Edina. Za sutra, Vidovdan, uveden je viši
stepen borbene gotovosti u našim jedinicama.
Ponedjeljak, 27.6.'94.

PRVI SNOPOVI
Osvanulo je nešto svježije jutro. Oko 17 sahata dejstvovao je neprijateljski PAM iz Dugog dijela po
Zaseoku i djelovima
Nezuka. Od viših komandi zahtjeva se formiranje lahke, prostorne brigade kod nas. ZiS sa
Androvića djelovao je sa tri projektila po Stražbi. Nedostatak struje unosi sumorno raspoloženje jer
nema zvukova sa radija i nema komentara TV programa. Nurija Smajlović iz Kobilića poslao je iz
Njemačke 22 paketa za komšije i rodbinu i po 100 odnosno 50 DM. Za komandante brigada
Zvornik i Teočak poslao je pismo i po 100 DM. Uz pismo je stiglo i odobrenje da mogu mobilisati
njegov auto. Ovo je samo pokušaj pranja za dezertertvo. Počela je žetva pšenice. Danas su pali prvi
snopovi. Želi su Smajl i Mehmed Husić.
Utorak, 28.6.'94.

DOKUMENTARISTA
Od 11 sahata počela je kiša ali u količinama koje nisu dovoljne da utole žeđ suhoj zemlji. Starješine
OG-4 su još uvijek u zoni odgovornosti naše brigade. Prodavnice su dobro snadbjevene i cijene
padaju. Tako je sada pivo 2 DM, Cola 1,5 l 5 DM, čokolada 100 gr 2 DM itd. Minobacač 82 mm iz
Savića djelovao je sa dva projektila na naše linije odbrane na Skakovici a isto oruđe iz Boškovića sa
jednim projektilom djelovalo je po Vitinici. Vojna policija dobila je bedž (oznaku) koje će nositi na
uniformama i time omogućavati jasno raspoznavanje. U Međeđi je kod škole, koja služi i kao
magacin za humanitarnu pomoć, iskopano je sklonište u koje se može skloniti tridesetak osoba.
Izvršeno je popunjavanje službi u brigadi. Nerješeno je pitanje dokumentariste jer planiranog za ovu
dužnost Nermina Mehmedovića iz Nezuka ne puštaju dok se ne nađe zamjena. Daju se primjetiti
veće količine lagerovanog drveta koje će se, kako se planira, djeliti porodicama poginulih i teško
ranjenih borca. Primjećena su pregrupisavanja četnika i izdato je naređenje našim izviđačima da
utvrde da li je riječ o redovnoj smjeni ili pripremama za napad.
Srijeda, 29.6.'94.

BALKAVAC
Vedar i sunčan ali ne naročito topao dan. Naša jedinica na Skakovici (HAP vod) nepotrebno je
odgovorila na neprijateljske
provokacije i tom prilikom ispucali preko 200 metaka i dvije protivtenkovske bombe. Poslije toga
su prije vremena napustili linije odbrane. U komandi brigade održan je sastanak sa komandantima
bataljona vezano za formiranje lahke, prostorne brigade. Počele su kruške i kajsije a od povrća za
sada, pored buranije, ima balkavaca (bundeve) te će kompirušu zamjeniti bundevara. U Međašu je
obilježena druga godišnjica formiranja 1. križevačke čete. Popodne je padala slaba kiša. Sa
mirovnih pregovora o BiH čuje se da bi Zvornik mogao biti tzv siva zona i ne bi pripadao nikome u
potpunosti.
Četvrtak, 30.6.'94

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
JULI, '94

SRUŠENA MUNARA
Do osam sahata bilo je kišovito, tmurno s grmljavinom. U popodnevnim sahatima provokativna
dejstva pješadijkim naoružanjem zamjenila su artiljerijska dejstva. ZiS sa Bijele zemlje djelovao je
sa deset projektila gađao je Kovačeviće. Pogođeno je osam kuća a munara na seoskoj džamiji je
srušena. Poslije dvadeset i šest mjeseci odoljevanja munara na kovačevljanskoj ljepotici nije
izdržala. Našla se na zemlji ali nadati se je da ona nije srušena u srcima slobodnih zvorničkih
teritorija. Uzvratio je naš minobacač po Bijeloj zemlji i dejstva su utihnula. U Kraljeviće je
smještena nova telefonska induktorska centrala kapaciteta deset istovremenih korisnika.
Petak, 01.7.'94.

ŠTEKA "DRINE"
U ranim jutarnjim sahatima ispred četničkih linija na Pećini, aktivirana je mina što je prouzročilo
njihovu paljbu iz mitraljeza svih vrsta u pravcu eksplozije. Na vozilo UN, koje se kretalo od Sapne
prema Godušu, četnici iz Boškovića ispalili su
minobacačku granatu kalibra 120 mm. Danas su pripadnici naše brigade po prvi put dobili deset
kutuja cigareta. Ovo je
slijedovanje za juli što je nešto sasvim novo za nas jer do sada se ovo nije desilo. Ova činjenica
imala je pozitivan odjek među pripadnicima 206. Vbbr. Žetva je u toku. Čini se to, najčešće na
primitivan način, srpom. U nedostatku kanapa za vezivanje pšenice, dobro dođe i lipova kora.
Žetaoce stalno vrebaju neprijateljski snajperisti kao i artiljerci. Treba imati u vidu da žanju i
prognani kojima je dojeljene nešto zemlje kao i oni koji su iskrčili šumu i zasijali pšenicu. Prinosi
su, usljed nedostatka gnojiva i pesticida dosta slabi. Puno je parcela pod duhanom koji, na sreću,
dobro napreduju. Pao je nivo vode u seoskim bunarima ali sapanjsko vrelo drži optimalni nivo a i
česma u Kraljevićima dobro služi. Za vodu je posebno teško u Zaseoku i Nezuku a najviše
problema imaju u vojnim kuhinjama u ovim mjestima.
Subota, 02.7.'94.

NAGRADA - OVAN
Vedro je i toplo jutro. ZiS-ovi sa Parloga i Androvića djelovali su po Nezuku odnosno Vitinici. Za
to vrijeme u dolini rječice Munjače uz narodno okupljanje (teško je reći veselje) organizovan je
turnir u malom fudbalu. Za ovo malonogometno takmičenje čulo se daleko tako da su teočani doveli
svoju ekipu. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je ovan. Među borcima se priča da bi buduća lahka
brigada, sastavljena od boraca zvorničkog kraja trebala nositi naziv 242. lahka oslobodilačka
brigada. Pat 20/3 djelovao je po Zaseoku iz Gotovaca. Jedna mina minobacača 60 mm pala je na
isto mjesto. Danas sam žeo pšenicu na svojoj njivi na Ravnim gorama. Njiva je vidljiva sa više
neprijateljskih položaja a od našeg tenka udaljena je 250 metara.
Nedjelja, 03.7.'94.

ŽEGA
Dan je bio tropski. Gotovo potpuni mira vladao je do 20 sahata kada je ZiS sa Androvića poslao dva
projektila na Vitinicu a BOFORS od Pantića tukao je po Zaseoku. Noć je bila neobično mirna.
Ponedjeljak, 04.7.'94.

http://www.plbih.org
VRŠEVINA
Sunčan i topao dan. ZiS sa Androvića tukao je Vitinicu sa tri granate. BOFORS sa Pantića ponovio
je dejstva po Zaseoku. Snajper sa Pećine u Sapni je ranio Smajlović Bećira - Hadžiju. Od 23 sahata
desio se pravi prolom oblaka tako da se pljusak sručio na zvorničke teritorije. Danas je prvi u
sapanjskom kraju pšenicu ovrhao Husejn Smajlović. Naša izvidnica sastavljena od deset boraca
otišla je na zadatak po kojem bi trebala ući iza leđa neprijatelju i snimiti stanje u Križevićima. Bio
sam u Tuzli gdje se život gotovo normalno odvija. Cijene su dosta niže, kafići su puni posjetilaca,
na ulicama prodaje što ko stigne. Na putu do Sapne, gdje sam stigao sa fotoreporterom zvorničkog
PRESS-a, Ahmetom Bajrićem, i dalje se mogu primjetiti ljudi koji ovaj put (Tuzla - Sapna) prelaze
pješke.
Utorak, 05.7.'94.

PONOVO KANONADA
Dan kada su četnici načinili tako granatiranje da je podsjetio na vrijeme najžešćih neprijateljskih
napada. Počelo je oko 10:40 kada je baterija minobacača kalibra 120 mm, iz dubine okupirane
teritorije djelovala po Sapni. Tenk sa Klise djelovao je po Godušu i unutrašnjosti slobodne teritorije.
Avioni NATO snaga nailazili su u brišućem letu ali neprijateljska dejstva nisu
prestajala. Baterija haubica kalibra 122 mm djelovala je po Međeđi a ZiS po Nezuku, haubica sa
Kovačevca tukla je po Ravnim gorama. U Međeđi je ranjen RahmoIbrahimović. Tako je danas na
slobodne zvorničke teritorije palo 36 neprijateljskih projektila najrazličitijih kalibara. Naša
artiljerija uzvratila je sa šest granata. Danas je u zoni odgovornosti naše brigade boravila ekipa
zvorničkog PRESS-a i nadamo se snimila dobar materijal za daljnje emitovanje. Trojica zarobljenih
četnika prebačena je u zatvor u Tuzlu odakle će biti razmjenjeni.Obilasci bataljona se nastavljaju.
Radi nediscipline u vojni pritvor poslato je 17 pripadnika naše brigade.
Srijeda, 06.7.'94.

USPJEŠNO IZVIĐANJE
Toplo i mirno jutro. Oko 15 sahata ponovo se sručio pljusak. Danas se iz Križevića vratila naša
desetina koja je uspješno izvršila planirano izviđanje. Gubitaka nije bilo.
Četvrtak, 07.7.94.

ODLAZAK
Jutro je oblačno, sparno i bez padavina. U prijepodnevnim sahatima bio sam na meti četničkog
snajperiste sa Pećine ali sam imao sreće ali i prisebnosti tako da su sva tri metka promašila cilj. Sa
starješinama iz brigade danas sam bio u obilasku 5. bb. Stanje može dobiti prolaznu ocjenu. Dio
naših boraca učestvovat će u akcijama 2. korpusa izvan zone odgovornosti naše brigade. Haubica iz
dubine okupirane teritorije sa po jednim projektilom tukla je po Sapni i Godušu. Transporter
UNPROFOR-a opet je bio na meti četničkog minobacača 120 mm. PAT 20/3 tukao je po
Selimovićima i Kovačevićima.
Uprkos zabrani u dolini Munjače održan je turnir u malom fudbalu. Planirani borci napustili su
zonu odgovornosti naše brigade i otišli na zadatak.
Petak, 08.7.'94.

GASI MOTOR
Iako potpisano primirje ističe sutra u podne, neprijateljska dejstva otpočela su od jutranjih sahata.

http://www.plbih.org
Tenk sa Klise djelovao je sa po jednim projektilom po Godušu, Sapni, Vitinici i Međeđi. Baterija
minobacača kalibra 120 mm iz Boškovića djeluje po Sapni. Pretpostavlja se da to čine iz razloga što
vojnici UNPROFOR-a ne gase motor transportera dok su u posjeti brigadi.
U popodnevnim sahatima haubica sa Kovačevca sa po dva projektila gađala je Goduš i Međeđu. Sa
Androvića na Vitinicu ispaljen je jedan projektil. Bio sam u vitiničkom zaseoku Ramićima.
Začuđuje ponašanje stanovništva koje se gotovo ne osvrće na neprijateljska dejstva. Obavljaju
svakodnevne poslove i živi kao da se ništa ne dešava a ruševine pokazuju da su granatiranja
nemilosrdna i gotovo svakodnevna.
Subota, 09.7.'94.

UPIS
Danas u 12 sati ističe rok predviđen za primirje. Na Zečijoj kosi Nijaz Hasanović _ Šike
organizovao je turnir u malom fudbalu. Uplata po ekipi je 50 DM a nagrada za prvo mjesto je jare.
Kada se izračuna zarada organizatora dođe se do zaključka da mu ostane 200-300 DM. Djeljena je
humanitarna pomoć. Za djecu je bilo keksa i mlijeka u prahu a za
prognanike majica ili košulja po porodici. Danas je vršen upis učenika u više razrede osnovne škole
(5., 6., 7. i 8. razred).
Polaznici su dobili po jednu suhu olovku, hemijski, svesku A4 formata te po četkicu za zube i
kaladont.
I danas je padala kiša pa su tranšeji u blatu.
Nedjelja, 10.7.'94.

SAMIR ISLAMOVIĆ
U današnjem danu nije bilo ozbiljnijih neprijateljskih djelovanja. Kao dežurni u brigadi posjetio
sam komandu 5. bb.
Danas je u prekomandu određen starješina naše brigade Araz Jukić koji bi trebao zauzeti mjesto u
OG-4 a na njegovo mjesto mogao bi doći njegov brat Vekaz. Sa ratišta gdje su otišli naši borci nisu
stigle dobre vjesti. Utopio se Samir
islamović iz desetine "Džihad" a u kafani je ranjen "Hapovac" Brbljo.
Ponedjeljak, 11.7.'94.

POVRATAK, NAŽALOST, GORAK


Ni danas nije bilo ozbiljnijih dejstava neprijatelja. Zato je padala kiša. Za pripadnike brigade stiglo
je higijenskog veša i patika. Nažalost, ne u dovoljnim količinama da bi dobili svi ali dobro je da
neko misli i na ove detalje u opremi. Danas se navršavaju dvije godine od formiranja čete Kobilići
ali nije bilo adekvatnog obilježavanja. Kada sam počeo pisati ratnu hronologiju ovog kraja bilo je
ismijavanja baš od onih koji danas pojma nemaju da njihova matična jedinica puni
dvije godine svog postojanja. U toku noći vratili su se naši borci sa zadatka u zoni odgovornosti 2.
korpusa.
Obilježili su to nepotrebnom pucnjavom.
Utorak, 12.7.'94.

ORGANIZOVAN PRIJEVOZ
Potpisano je novo primirje na trideset dana. Djeluju neprijateljski snajperisti po linijama odbrane i
mjestima koja su im na

http://www.plbih.org
dometu (Sapna, Gaj, Kobilići, Kraljevići, Nezuk). Iz Boškovića minobacač 82 mm ispalio je tri
projektila na Vitinicu.
Od 18:00 sahata počela je padati kiša. Predveče su dva kamiona išla za Tuzlu. Vrši se planski
prijevoz naših boraca koji su
utočište našli na području Tuzle, Kalesije, Živinica. Civili i dalje pješače.
Srijeda, 13.7.'94.

TUZLA
Dan sam proveo u Tuzli. Sreo sam se sa Kemalom Dedićem, predsjednikom komisije za
prikupljanje podataka o počinjenim zločinima na zvorničkoj opštini, čiji sam član i on me je
informisao da su dobili prostoriju i da treba više koordinacije u radu. Bio sam i u redakciji lista za
slobodno Podrinje "Ratne tribine" i razgovoarao oko objavljivanja djela napisanog materijala.
Obavješten sam da su dejstva na slobodne zvorničke teritorije bila sporadična i iz pješadijskog
oružja.
Četvrtak, 14.7.94.

SLABI PRINOSI
Iz Tuzle do Sarača preobacio sam se privatnim autobusom koji ima 50% niže cijene za pripadnike
Armije a iz Sarača do Međeđe stigao sam pješke. Na ušću rječica Munjače i Rožanjke održan je
turnir u malom fudbalu. Bilo je i muzike (kasetofon priključen na automobil) i puno omladine. Kiša
je na izvjesno vrijeme prekinula ovaj dernek. Opet je ekipa brigade gubila i prijavljvala se tri puta
jer su propozicije to dozvoljavale. Žetva radi čestih kiša nije privedena kraju. Žanje se kad i kako se
stigne. Ahmet Hamidović, u nedostatku kanapa, ručno pravi užad. Prinosi su slabi a valja otplatiti
sjeme, dati ušur za vrševinu tako da će korist biti jako slaba. U Kraljevićima je pokrenuta inicijativa
da sjemensku pšenicu ne otplaćuju oni čiji prinosi ne prelaze500 kg. Naime, svi koji su preuzeli
sjemensku pšenicu dužni su za 1 kg vratiti 1,5 kg. Od 12:30 četnici su sa šest minobacačkih
projektila kalibra 60 mm iz Šetića djelovali po Zaseoku i Nezuku. Tenk sa Klise poslao je dvije
granate na Goduš a minobacač 120 mm iz Boškovića 4 mine na Sapnu. Naši borci otišli su izvan
naše zone odgovornosti kako bi učestvovali u planiranim akcijama 2. korpusa.
Petak, 15.7.'94.

NESTABILNO
Nestabilno vrijeme se nastavlja. Uprkos potpisanom primirju četnici i dalje djeluju. Danas je tenk
ispalio četiri projektila po linijama odbrane branitelja. Neprijateljski minobacač djelovao je po
Velikoj Jelici što je izazvalo ranjavanje Mirsada Ahmetovića, borca iz Međeđe. Tenk sa Androvića
ispalio je dva projektila na Vitinicu. ZOLJA sa Pećine ispaljena je na Sapnu. Danas sam bio na
vrševini zajedno sa još tri domaćina: Huse Junuzovića koji je imao prinos pšenice od 570 kg,
Rasima Spahića 114 kg i Rahmana Durakovića 216 kg pšenice. Ima li se u vidu uloženi trud prihodi
su jako mali. Radnici iz inostranstva sve češće navraćaju i šalju pomoć. Četa u Kobilićima dobila je
sredstva od kojih su kupili 101 par patika a u spisak je ušao i autor dnevnika. U Sapni je u funkciju
stavljena telefonska induktorska centrala sa deset istovremenih korisnika.
Subota, 16.7.'94.

DŽINOVSKI GRAH
Današnji dan, koji je pratila tropska vrućina, ostaće u znaku posjete novog načelnika opštine Ćamila

http://www.plbih.org
Ahmetovića brigadi, čiji je i sam bio član. Informisao nas je u komandi brigade o posjeti naše
delegacije Sarajevu u kojem je imala susrete sa
predsjednikom Prdsjedništva BiH, Alijom Izetbegovićem i premijerom Vlade BiH, Harisom
Silajdžićem. Informisao nas je o mapama za BiH oko kojih su pregovori u toku. Velika zasluga što
je do ovog susreta došlo pripada načelniku zvorničkog
PRESS-a Hasanu Hadžiću. Posjete naših ljudi zaposlenih u inostranstvu sve su češće i svako donese
ponešto. Upoznat sam da je u četu Kobiliće stiglo 1.300 DM koje su poslali Selim Smajlović i
Avdija Husić. Nije bilo struje tako da se nije mogla gledati finalna utakmica svjetskog prvenstva u
kojoj je u finalu Brazil na penale pobjedio Italiju. Hrana u kuhinjama je sve bolja. Za doručak ima
margarina i marmelade a pojavio se i grah krupniji od lješnjaka kojeg smo odmah prozvali
"džinovski".
Nedjelja, 17.7.'94.

TELEKS
Teleks vijest stigla je iz zone odgovornosti 2. korpusa gdje djelovi naših jedinica učestvuju u
borbama. Oslobođena je kota Glavica a naši borci su se pokazali kao i obično - dobri. Radi učestalih
turnira i teferiča zabranjeno je okupljanje stanovništva na sloodnim zvorničkim teritorijima. PRAG-
a je u toku noći ispalila oko 20 projektila na Vitinicu dok je PAM djelovao po
Nezuku. Vratili su se naši borci koji su bili u dejstvima izvan zone odgovornosti naše brigade
Nažalost, imamo ranjenih: Šemso Musić - Kučić Kula, Nedim Berberović - Zvornik, Halid
Mehmedović - Tršić i Halim Duraković - Đulići. To nekima nije smetalo da učine glasnim svoj
povratak dok je stanovništvo spavalo.
Ponedjeljak, 18.7.'94.

KURS ENGLESKOG
Jutro je vedro i sunčano.
Od 15 sahata oglasio se minobacač iz pravca Kiseljaka koji je ispalio samo jedan projektil na Sapnu
a PRAG-a sa Androvića djelovala je po Sejdinovcu. U Gornjoj Sapni organizovan je kurs engleskog
jezika. Prijavilo se oko 60 polaznika a nastavu će voditi neka djevojka iz Tuzle. O aktivnostima
Sadika Jukića u inostranstvu puno dobrog se čulo. On je dolazio u rodnu Vitinicu i danas je posjetio
komandu brigade. Iz Kalesije je stigao konbajn koji će požeti površine pod pšenicom planirane za 2.
bb. U noćnim shaatima dejstvujući rasprskavajućim projektilima kalibra 30 mm neprijatelj je
proizveo svijetleći kišobran nad Vitinicom. Na Pećinu je izvučen BsT koji je sa tri projektila
djelovao po putnoj komunikaciji Sapna - Goduš. I na kraju: kiša s grmljavinom.
Utorak, 19.7.'94.

ILAHIJE
Osvanulo je kišno jutro. Na teritorijama u okolini Sapne neobično je mirno. Danas sam boravio u
jedinici "Sultan Fatih" u Svrakama. U neobičnoj atmosferi neki od boraca gledali su TV ili slušali
radio a neki su uz mali bubanj učili ilahije. Na
povik s verande "Allahu Ekber" svi su poustajali, uzeli abdest i klanjali ikindiju. Kada je bilo
vrijeme večeri jelo se iz jedne posude. Posluživala je kuharica Džemila Musić i hrana je bila jako
ukusna. Poslije makarona došla je pita bundevara. Hljeb
iza onog ko jede ne ostaje u komadićima nego se odlomljeni komad pojede. Dvije "ose" sa Pećine
ispaljene su na Sapnu. PRAG-a iz Androvića tukla je po unutrašnjosti teritorije a od rasprkavajuće
municije načinjen je svijetlosni kišobran nad Vitinicom.
Srijeda, 20.7.'94.

http://www.plbih.org
RAMO HASANOVIĆ
Jutro je oblačno ali nema padavina uz detonacije iz Ravnih gora. Ovoga puta one nisu proizvod
neprijateljskih djelovanja nego protivoklopni vod čete Kobilići vrši probna gađanja iz ručnog
bacača i "Bazuke". Jedan od povratnika iz Švicarske je Ćima Alić. Imala je želju kamerom snimiti
Đuliće. Taj posao je obavio Muhamed Kahrimanović, snimivši ovo mjesto iz Zaseoka. Usput smo
obišli i kuhinju čete Zaseok koja radi u dosta teškim uslovima u Debljaku. Voda je daleko pa je
veliki problem. Uz kuhinju je iskopana zemunica a ima i nekoliko ležaja za prespavati mada je sve
jako neuslovno. Od 13:30 minuta neprijatelj je počeo sa artiljerijskim dejstvima. Sa Parloga je BsT
djelovao sa dva projektila po Nezuku. ZiS iz Androvića rasprskavajućom municijom djelovao je po
Vitinici praveći nad ovim mjestom svijetleći kišobran. Sa ratišta izvan naše zone odgovornosti
vratili su se naši manevarci. Poginuo je Ramo Hasanović, rođen 1974. godine, iz Glumine dok su
ranjeni: Salkić Amir 1968., Sahanić Nusret 1972., Nakičević Tarik 1971. svi iz Grbavaca, Sarajlić
Nurija 1961. Glumina i Muratović Murat 1974. Jusići. Priča se da se pakuju paketi za pripadanike
naše brigade.
Četvrtak, 21.7.94.

REVKO SPAHIĆ
Osvanulo je vedro jutro. Praga iz Androvića oglasila se dejstvom od desetak projektila po
Kovačevićima. ZiS sa Androvića dejstvovao je po vitiničkim zaseocima Fatići i Brđaci u vrijeme
kada su se pripadnici 5. bb vraćali sa smjene. Dva borca
su ranjena: Revko Spahić i Nijaz Hasanović. Od zadobijenih rana, nedugo poslije toga, u sapanjskoj
bolnici umro je Revko Spahić. Grupa starješina iz brigade bila je na dženazi Rami Hasanoviću u
Dubravama. U popodnevnim satima delegacija 1. muslimanske podrinjske brigade boravila je u
komandi 206. Vbbr. Razlog je formiranje i način popune planirane Lahke oslobodilačke brigade. U
našoj brigadi se o prestrojavanju jedinica uveliko priča.
Petak, 22.7.'94.

PONOVO TURNIR
Mirno je bilo sve do 18:00 sati. Za to vrijeme iskorištena je prilika i održan je turnir u Žujama.
Odvijaju se radovi na putu Sapna - Nezuk - Jajići. U Međeđi se gradi pošta. Danas su komandu
brigade posjetili predsjednik SDA Zvornik, Asim Hadžić i predsjenik Vijeća odbornika, Nusret
Hamidović. Iz razgovora smo saznali da političke strukture od 01.6., za brigadu izdvaju po 50 t
brašna od kojih je 25 t za kazan a druga polovina za vojničke pakete. A paketa nema.
Subota, 23.7.'94.

"DŽANA"
Vedro i sunčano jutro.
U brigadi je sastanak. Vrše se posljednje pripreme oko formiranja Lahke oslobodilačke brigade
Zvornik. Kada je sunce bilo na zalasku neprijatelj je aktivirao pješadijska djelovanja duž linija
odbrane. Sa Pećine je djelovao snajper. Voće sve više prispjeva. Džanarika je odavno zrela i kiseli
se za pravljenje rakije. U Zaseoku su već potekle prve kapi popularne "džane". Iako antialkoholičar
probao sam nekoliko kapi sa Zasočanima.
Nedjelja, 24.7.'94.

http://www.plbih.org
ISKLJUČEN TELEFON
Vedro je i toplo. Od danas su isključeni telefoni civilnim licima a telefon je bio iskoristiv na loko
planu. To će mi svakako otežati prikupljanje podataka za pisanje dnevnika ali šta se može. Na
poteškoće uvjek trebam biti spreman ako želim izdržati, kako sam planirao, do kraja. Ili mog ili
rata. Od 19:30 neprijatelj je intenzivno djelovao. PRAG-a iz Petkovaca tukla je sa 30 projektila po
Zaseoku, minobacač iz Malešića tukao je po Vitinici, tenk sa Klise djelovao je po Godušu, haubica,
smještena iznad Radave uputila je dva projektila na Međeđu i jedan na Kobiliće. Štampan je
brigadni "Bilten". Ima četiri lista a štampala ga je zvornička štamparija smještena u Tuzli. Za 100
primjeraka brigada je izdvojila 250 DM. Ovo je prvi "Bilten" štampan na ovaj način.
Ponedjeljak, 25.7.'94.

PRIPREME
Osvanulo je još jedno, u nizu vedrih jutara. U komandi brigade u 7:30 održano je referisanje gdje
smo obavješteni da će se postaviti Istureno komandno mjesto u Teočaku. Ujutru je planirana akcija
na pravcu Džemat - Savići koji je na spoju Zvorničke i Teočanske brigade. Cilj ove akcije da se
oslobodi kota sa koje četnici svakodnevno i neumoljivo granatiraju Teočak. U pripremama za ova
ofanzivna dejstva mobilisane su naše snage i MTS. Tenk i samohotka trebali su biti postavljeni na
nove lokacije. Međutim, tenk nije stigao na cilj jer je stao iznad Sapne i dalje se nije moglo.
Samohotka je nastavila do odredišta. Tenk sa Androvića djelovao je sa jednim projektilom po
Vitinici, dok su iz rejona Baljkovice na Nezuk ispaljena tri projektila iz minobacača 60 mm. Uprkos
nedostatku struje sjedi se dugo u noć. U toku noći naših 100 boraca uspješno se ubacilo neprijatelju
iza leđa.
Utorak, 26.7.'94.

AKCIJA
U svitanje je u Međeđu stigla haubica 122 mm s posadom - zna se radi čega. U 4:00 počela je akcija
boraca Zvornika i Teočaka i u sljedeća dva sata četnika više nije bilo na linijama. Međutim, pošto
jedinice za popunu linija nisu stigle naše jedinice predviđene za proboj i zauzimanje linija su se
povukle na početne položaje. Oko podneva su počela neprijateljska žestoka djelovanja iz gotovo
svih uporišta sa iz najrazličitijih oruđa. Na meti se najprije našla Sapna a zatim Goduš i Vitinica.
Zaseok je tučen sa Klise i iz pravca Križevića. Za manje od 60 minuta na slobodne zvorničke
teritorije palo je 34 projektila. U akciji nije bilo poginulih ali su ranjena četiri borca: Smajić Islam iz
Kraljevića, Fejzić Džemil sa Snagova, Muratović Rešid iz Šetića i Nakić Miralem iz Vukovija. U
Međeđi je od zalutalog metka ranjen Omerović Mirzet, rođen 1978. godine, civil.
Jednom neprijateljskom granatom teže je oštećen kamion koji je prevozio naše borce. Borci koji su
učestvovali u akcijama 2. korpusa izvan naše zone odgovornosti dobili su po 100 DM. U toku noći
neprijatelj je granatirao sva slobodna područja. Poslije uzvraćanja naše haubice sve je utihnulo.
Srijeda, 27.7.'94.

NEGODOVANJA
Vedro je i sunčano.
Do podne je bilo mirno a onda su započela neprijateljska dejstva. Haubica sa brdaiznad Radave
djelovala je sa tri projektila po Sapni. Tenk i minobacači ispalili su oko 25 projektila na Vitinicu
dok je BsT sa Parloga na Nezuk djelovao sa četiri
projektila. Onda se na slobodne teritorije sručila kiša. Po prestanku, aktivirao se tenk na
Androvićima koji je sa četiri projektila djelovao po Sejdinovcu, BsT je sa dva projektila gađao naše
položaje na Tijanićima. Najavljene promjene u brigadi oko prestrojavanja jedinica izazivaju

http://www.plbih.org
negodovanja kod boraca. Djeljena je humanitarna pomoć opet u minimalnim količinama.
Samohotka se vatila na staro mjesto dok je tenk još nepokretan.
Četvrtak, 28.7.94.

POLJSKA BOLNICA
Usljed nedostaka struje, jako smo neinformirani o dešavanjima u našem širem okruženju. Oko 9:00
sahata dojavljeno je kretanje neprijateljskog helikoptera na relaciji Klisa - Đulići - Ćirilovo brdo.
Dva sata kasnije sa Androvića je na Goduš djelovano sa jednim a na Vitinicu sa dva projektila.
Projektili ispaljeni na Vitinicu pali su na 15 metara od starješina brigade Sulejmana Terzića i Ismeta
Musića koji su bili u obilasku 5. bb. Jedan geler okrznuo je Sulejmana Terzića u glavu. Nastavljena
su dejstva i u popodnevnim satima. Danas se mogao vidjeti oglas o održavanju turnira za omladince
do 17 godina koji bi se trebao održati u Žujama 31.7. 1994. godine. Organizatori su Nešad Hamzić i
Senad Omerović. U 22:00 sahata baterija minobacača 120 mm djelovala je na Nezuk, Zaseok i
Sapnu. U Nezuku je snajperskim metkom ranjen Mujo Mustafić iz Jusića a zalutalim metkom u
Ramićima ranjena je Hajrija Osmanović, civil. Naši ljudi zaposleni u inostranstvu za sapanjski kraj
donirali su poljsku bolnicu. U napadu na Zaseok četnici su ušli u minsko polje i vratili se odakle su
i krenuli.
Petak, 29.7.'94.

TUČA
Vedro i toplo jutro koristi omladina koja se okupila u Žujama gdje je organizovan turnir u malom
fudbalu. Održan je sastanak u brigadi na kojem je najviše riječi bilo o prerastanju dva bataljona (1. i
5.) u jedan koji bi se u buduće zvao 1.bb.
Komandant bi bio Husejn Muratović a njegov zamjenik Mirsad Mahmutović - Kokor. Ostale
starješine biće raspoređeni u brigadu koja se formira. Na teferiču u Žujama bilo je oko 500
prisutnih. Ovo mi je prvi slučaj da prisustvujem ovakvom skupu. Prodaju se alkoholna i
bezalkoholna pića a za vrijeme utakmice između Sapne i komande brigade došlo je do tuče. Bio je
ovo posljednji nastup ekipe brigade u ovom sastavu, koja je bila prva pa je za nagradu dobila živog
ovna. U večernjim sahatima u komandi brigade održan je sastanak s komandirima svih jedinica koje
ulaze u sastav 242. Bolb.
Subota, 30.7.'94.

DŽEMAL I MIRSAD
Sa Musić Rifetom - Riletom bio sam u Međeđi kako bi napravili fotografije nekih jedinica za
brigadnu arhivu. Tada su, u 8:50 počela dejstva tri oruđa: tenk T-84 sa Boškovića, te minobacač i
haubica. Najprije po dva projektila na Međeđu i Goduš da bi u nastavku granatiranja na Međeđu
palo još devet projektila. Na Sapnu je palo pet mina kalibra 120 mm. Jedan projektil bio je posebno
koban. Pao je među braću Rašidović; Džemala i Mirsada. Oba tijela su izmasakrirana, porodice nisu
formirali a braće nemaju. I na ostala mjesta agresor je ispaljivao artiljerijske granate. U Godušu je
stradala jedna krava. Poslije dva projektila naše haubice sve je utihnulo. U Vitinici je na položaju 5.
bb snajperskim hicem pogođen Mešanović Bećir. Danas je izdata naredba po kojoj se zabranjuje
neplanska sječa šume u državnom vlasništvu. Djeljen je dječiji dodatak za koji se može kupiti dvije
žvake, lizalo i čokolada od 15 gr.
nedjelja, 31.7.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
AVGUST, '94.
TEVHID
U današenje, vrelom prvom danu avgusta bilo je puno detalja vrijednih bilježenja. Kada su u pitanju
neprijateljska dejstva bilježimo da su u toku dana na linije odbrane 5. bb ispaljena dva projektila. U
toku noći neprijatelj je bio daleko aktivniji. Od 04:00 na Kovačeviće je ispaljeno pet, na Vitinicu tri,
Sapnu dva, Međeđu sedam, Kobiliće dva i Goduš jedan projektila.
Vršeno je komandno izviđanje prema Majevici što bi moglo značiti da bi uskoro mogla biti
organizovana ofanzivna borbena dejstva. Borcima je djeljeno mjesečno slijedovanje cigareta (10
kutija) i duhana (100 grama). Nije bilo obilježavanja bitke na Boškovićima u kojoj smo izgubili
trinaest pripadnika naše brigade. Proučen je tevhid svim žrtvama agresije na BiH.
Konačno je formirana nova brigada mada je još uvijek puno nerješenih pitanja. Izvršena su
prestrojavanja unutar komandnog kadra 206. Vbbr. U srpska sela u toku noći stiglo je više autobusa
sa ljudstvom što je uslovilo podizanje borbene gotovosti na viši stepen na našim linijama odbrane.
Ponedjeljak, 01.8.'94.

INICIJATIVA
Osvanulo je vedro jutro koje najavljuje još jedan topao dan u nizu. Neobično je mirno što budi strah
od nove neprijateljske inicijative. Komandu brigade posjetila je delegacija SNO u kojoj je bio i
sekretar za Narodnu odbranu Muhamed Ibrahimović. Bio je u sektoru za moral i pričalo se o
inicijativi da tri brigade koje preferiraju ka Drini (206. Vbbr., 1. Mpbr. i 242. Bolbr) imaju
zajedničko glasilo u vidu novina. Danas je izvršena nova raspodjela vojne policije te je dio njenih
pripadnika prekomandovan u 242. brigadu. Isto tako iz pojedinih manevarskih jedinica svakom
pojedincu je ostavljeno na volju da se odluči gdje će nastaviti svoju borbu u izboru između dvije
brigade. Naš tenk je još uvijek u kvaru
i vrši se popravka kako bi se vratio na staro mjesto.
Utorak, 02.8.'94.

KONTROLA
Danas je, u vedrom i toplom danu, brigadu posjetila grupa starješina iz 2. korpusa i OG-4. Svi
sektori, osim morala, imaju kontrolu dok je PK za moral u 2. korpusu, Dragan Kovačević, još u
Kalesijskoj brigadi. Situacija u novoformiranoj brigadi nikako da dođe do željenog stanja. Brojne su
kombinacije u igri ali, nažalost, sve ide dosta traljavo do neodgovornosti.
Od 17:00 sahata minobacač iz Baljkovice dejstvovao je po Nezuku sa tri projektila. Broving iz
Šetića dejstvovao je po položajima u Debeljaku sa rasprskavajućim zrnima. BsT sa Androvića
ispalio je četiri granate na Stražbu. Delegacija brigade posjetila je porodicu, prije godinu dana
poginulog, Mehmeda Garibovića, načelnik Štaba Vbbr. Kako to obično biva, kada nema intenzivnih
neprijateljskih dejstava, moral kod naših boraca pada i javljaju se brojna pitanja logističke i
socijalne prirode.
Srijeda, 03.8.'94.

BANKET NA JELICI
Danas je u 08:45 u komandu 206. Viteške došao novi komandant nove brigade, Šemsudin
Muminović i rekao da u brigadi ostane samo dežurni a da ostali idu na banket koji je sam
izfinansirao. Za mjesto sastanka određena je duboka hladovina u Jelici. Okupilo se puno starješina i
drugih pripadnika brigada. Pored obaveznog okretanja ražnja prisutni su vrijeme provodili uz šah i
karte a pored janjetine bilo je i piva, konjaka, cole, salate i drugog. U povratku kući čuo sam snažnu

http://www.plbih.org
ekploziju. Kasnije sam saznao da je to od eksploatacije kamenoloma u Godušu jer su zalihe
potrošene u nasipanje puteva. Kako nije bilo struje vrijeme do ponoći proveo sam u razgovoru sa
zamjenikom POČ-a, Azimom Suljićem. Od dejstava granatiranja Vitinice ranjene su dvije žene:
Đula Hasanović, teže i prebačena je u Tuzlu i Fatima Junuzović, lakše. U toku je spremanje ogreva
za zimu. Sječe se šuma u državnom vlasništvu a prevoz jedne ture je od 25 do 30 DM. Od danas
jedna njemačka marka mjenja se za 100 bh dinara.
Četvrtak, 04.8.'94.

5-3
Još uvijek su u toku aktivnosti da se brigada uredi na novim osnovama (od 5 na 3 bataljona). Puno
je nezadovoljnih.
Za sutra je zakazan turnir u Žujama a sektor za moral pošto nije mogao spriječiti donošenje ove
odluke odrekao se organizovanja ove, u osnovi, fešte jer je prije godinu dana naša brigada ostala
bez komandanta bataljona Šemsudina Delića. Od neprijateljski djelovanja u današnjem danu
bilježimo pucanje PAM-a i BROVING-a po desnoj obali Sapne od Debeljaka do Gornje Sapne. Od
vijesti sa strane bilježimo uspjeh naše Armije na brčanskom ratištu. Oslobođena je Donja Brka.
Saznao sam da su Zvorničani imali udjela. Smajo Omerović je predvodio svoju jedinicu a Magija je
poginuo. Biljani Plavšić nije dozvoljen ulazak u Jugoslaviju a četnici su preoteli pet vozila snaga
UN-a.
Petak, 05.8.'94.

"ZVIJEZDA '94"
U komandi brigade boravio je Smajo Omerović iz Klise koji je komandir interventne jedinice u
108. bmbr. Oko 12:30 članovi komande brigade otišli su na turnir u Žuje koji se održava uprkos
protivljenju referenta za kulturno-sportske aktivnosti. Na slobodne zvorničke teritorije dopremljen
je novi broj lista za slobodno Podrinje "Ratna Tribina", kojoj je inoviran format i tehnička oprema
dok je i u pogledu tema dosta sadržajnija te je bolje prihvaćena od čitalaca. Kuhinja komande
brigade ne radi iz razloga koji nisu za pisanje te starješine objeduju u prolaznoj kuhinji u Sapni.
Komandant 206. Vbbr., Edhem Omerović - Tito, sa starješinama iz 1. mbb otišao je u komandu OG-
4 kako bi došli do rješenja oko prestrojavanja jedinica. Tenk je popravljen i vratio se na svoje staro
mjesto. Uprkos činjenici da struje nema vijest o ograničenom bombardovanju srpske artiljerije oko
Sarajeva brzinom munje prostrijelila je slobodne zvorničke teritorije.
Haubica 122 mm sa posadom napustila je našu zonu odgovornosti. Minobacač iz Boškovića sa pet
projektila djelovao je po naseljenim mjestima i to: tri projektila na Vitinicu i po jedan na Sapnu i
Kobiliće. Jedan od problema je i nedostatak stomatologa na našem kraju. Vađenje zuba u Tuzli
košta 20 DM te su alternativno rješenje Hrustan Huremović iz Kraljevića kojem je stigla priručna
oprema za vađenje zuba, donacija naših radnika koji rade u Austriji i Hajrudin Ahmetović koji ima
dvoja stara kliješta. U oba slučaja vađenje zuba vrši se bez anestetika. U večernjim sahatima iz viših
komandi stigla je dojava da neprijatelj sprema ofanzivu na pravcu: Kalesija - Brda - Baljkovica -
Teočak. Ofanziva je isplanirana pod nazivom "Zvijezda '94".
subota, 06.8.'94.

PREDAJNIK
Odmah nakon referisanja starješine brigade uputili su se na teren po bataljonima kako bi u
jedinicama pojasnili planirane neprijateljske aktivnosti u najavljenoj ofanzivi "Zvijezda '94" i koja
bi od danas trajala do 15. avgusta. Mir je trajao do popodnevnih sati kada je haubica 122 mm sa
Kovačevca djelovala po šumama Debeljaka. Razlog je ekploatacija šume motornim pilama koje se
daleko čuju. Na sreću, posljedica nije bilo. Danas je tenk u Boškovićima mjenjao položaj što je u

http://www.plbih.org
Kobilićima izazvalo poznato upozorenje upućeno djeci: "Čuje se tenk". Očekuju se dejstva. U
komandu brigade stigao je dopis po kojem bi trebali izdvojiti 100 boraca za dejstva koja planira 2.
korpus. U toku noći mogla se čuti buka motora u dubini okupirane teritorije te je za očekivati
njihove napade kojih, u širim razmjerama, dugo nije bilo. U Tuzlu je stigao predajnik za Radio
Zvornik. Čekaju se antene i domet ove radio-stanice bio bi daleko veći nego je sada.
Nedjelja, 07.8.'94.

NEPRIJATELJSKE IZVIDNICE
Tropska klima još traje. Oko 20:00 u rejonu Kovačevića i Brđana uočene su neprijateljske izvidnice
na koje su naše snage dejstvovale sa pješdijskim, protuavionskim naoružanjem i minobacačima
različitih kalibara. Civilima na slobodnim teritorijima djeljeni su paketi sa humanitarnom pomoći.
U noćnim satima granatirana su područja Nezuka i Zaseoka.
Ponedjeljak, 08.8.94.

UKINUT MOBITEL
Poslije dva sata boravka u Tuzli čovjek zaboravi da je rat. Cijene padaju, ponuda je raznovrsna.
Tako se hljeb od 600 grama može kupiti za jednu DM, pivo za 1,20 DM, 1 kg paradajza za 1-2 DM,
piletina je 5 DM za 1 kg itd. U današnjem danu na civilne ciljeve i linije odbrane neprijatelj je
djelovao sa Androvića sa tri projektila po Stražbi. Jedan projektil pogodio je zemunicu ali na svu
sreću posljedica nije bilo. Tenk sa Klise djelovao je po Zaseoku a PRAG-a iz Pantića po Vitinici.
Struje nema a mir je poslije srpskog ne planu kontakt grupe sve dalji. Od danas je zabranjen rad
opštinskom mobitelu smještenom u Međeđi jer radi pošta u Tuzli odakle se mogu dobiti svi brojevi
u svijetu.
Utorak, 09.8.'94.

"ISTORIJSKI" PAKET
Poslijednji je dan primirja. U posjeti komandi brigade su starješine iz 2. korpusa, koji su porijeklom
sa ovih krajeva, Esad Ahmetović i Fehim Kahrimanović. Bio je sastanak u sektoru za moral brigade.
Postrojena je 242. Bolb u koju je ušao i 1. mbb. Tropske vrućine učinile su ne samo da nivo vode u
bunarima padne nego je voda dobila i neku čudnu boju pa se strahuje od zaraznih bolesti posebno
od žutice koja je u zadnje vrijeme sve prisutnija. Starješine u brigadi od "Crvenog polumjeseca"
dobili su socijalni paket, zahvaljujući Jusić Jusi - Bonzu. Paket zavrijeđuje da mu se pomene sadržaj
jer je
riječ o sastavu koji u dobroj mjeri pomaže opskrbu porodice: 10 kg brašna (pakovano po 1 kg), 1 kg
šećera, 1 l ulja, 1 kg pirinča, 500 gr tjestenine, 2 konzerve (narezak 400 gr i gulaš 300 gr), supe 50
gr, svijeća, sapun i šampon. Poslije
decembra devedeset i druge ovo je drugi paket ove vrste tako da sam ga prozvao "istorijski". BsT je
sa dva projektila djelovao po Stražbi a u večernjim sahatima u dovikivanju sa četnicima moglo se
čuti kako jedan od njih kaže: "Uskoro ćemo vola na ražnju okrenuti u vašim Kovačevićima".
Njegovo je da to želi.
Srijeda, 10.8.'94.

GOST
Tropske vrućine izazvale su probleme sa snadbjevanjem vodom. Ne samo da je opao nivo vode u
seoskim bunarima nego je voda dobila posebnu boju te je opravdan strah od zaraznih bolesti jer
žutica je već prisutna među stanovništvom i borcima. Od 12:30 habice sa Kovačevca za deset

http://www.plbih.org
minuta ispalile su pet projektila od kojih su tri pale na Međeđu a dvije na Goduš. PAT 20/3 djelovao
je iz Androvića po Vitinici. Na putevima slobodnih zvorničkih teritorija da se uočiti jako malo ljudi
ali ne u toj mjeri radi neprijateljskih djelovanja koliko radi tropskih vrućina koje već duže vrijeme
vladaju ovim prostorima.
U večernjim satima bio sam gost Radio Zvornika. Novinar Mehmed Šišić - Šiško imao je namjeru
da razgovara sa mnom o ideji pisanja dnevnika. U 22:00 oglasila se haubica sa Kovačevca djelujući
sa jednim projektilom po Međeđi. Policija spriječava eksploataciju šume u Debeljaku jer njenim
sječenjem otkriva se put Međeđa - Nezuk koji se gradi i u koji je planirano ugraditi 1500 m3. U
večernjim satima stigla je dojava da neprijatelj planira pojačano bombardovanje tuzlanske regije.
Četvrtak, 11.8.'94.

SELMA RAMIĆ
Jutro je vedro ali je povjetarac razbio vreline koje u posljednje vrijeme vladaju. Neprijateljska
dejstva počela su sa Pećine. Po Sapni, Kraljevićima i Kobilićima dejstvovao je snajper i PM M-84.
U koritu rijeke Sapne čule su se detonacije ručnih bombi u tri navrata. Nešad Delić, Ramiz
Duraković i Rasim Husić na samo stitinjak metara od četničkih rovova bombama
su lovili ribe u rijeci Sapni i za kratko vrijeme ulovili oko 15 kg. Najmanja riba je oko 10 a najviša
oko 40 cm. Iznenađuje otkud tako velike ribe u Sapni. Tenk T-55 sa Klise djelovao je po Vitinici od
kojeg je smrtno stradala Selma Ramić sa Kučić Kule rođena 1986. godine. BsT sa Androvića
djelovao je po Vitinici i linijama odbrane 1. bb sa deset projektila. PAT 20/3 djelovao je po Vitinici
sa 50 projektila. Tenk sa Klise ispalio je jedan projektil na Međeđu. PAT iz Šetića djelovao je po
Zaseoku a minobacač 120 mm iz Boškovića tukao je po Sapni. U noćnim sahatima bilo je struje i
nakratko je padala slaba kiša.
Petak, 12.8.'94.

IBRAHIMOVIH OSAM TONA


Uprkos upozorenjima danas je održan turnir u malom fudbalu koji prati teferič. Turski državljanin
Ibrahim za potrebe brigade dovezao je 8 t hrane. Imao je želju da se fotografiše sa nekim
pripadnicima brigade što mu je udovoljeno. Napravljene su fotografije sa Husejnom Purkovićem -
Ustašom i Ivicom Živkovićem iz Orašja. Napravljene su i fotografije i porušenih kuća i džamija i sa
nekim grupama boraca. Od 11:45 počela su neprijateljska dejstva koja su u posljednja dva mjeseca
bila najžešća. Na slobodne teritorije je do 15:20 minuta ispljeno 73 projektila i jedino su danas bili
pošteđeni Zaseok, Žuje i Šarci. Počelo je dejstvima iz Androvića. Deset tenkovskih projektila palo
je na Nezuk, haubice sa Kučić kule ispalile su 15 projektila na Međeđu, haubica sa Radave tri
granate poslala je na Kobiliće a četiri na Kraljeviće. Tenk sa Klise gađao je Goduš sa tri granate,
BsT i tenk poslali su na Vitinicu 15 projektila a minobacač 120 mm na Sapnu tri projektila dok je na
Debeljak i Ravne gore palo oko trideset granata. U isto vrijeme pokušan je pješadijski napad na
Skakovicu iz pravca Kikova i Savića ali je uspješno odbijen. Spriječen je rad na prikupljanju i
preradi voća koje je donijelo obilan plod.
U Boškovićima, Malešiću i Petkovcima primjećena su pregrupisavanja neprijateljskih snaga i
neobično snažna buka motornih vozila.
Subota, 13.8.'94.

SKOČNI ZGLOB
Već u jutranjim sahatima u kojima ima svježine četnici su na Vitinicu isplaili tri minobacačka
projektila kalibra 82 mm. Bio sam u četi Kobilići da bi pojasnio nove preformacije u brigadi. Hrana
na linijama odbrane je dupla jer borci za sedam dana odmora ne koriste vojničku kuhinju. Danas je

http://www.plbih.org
bilo i halve i sirnica koje je spremila Mina Junuzović, supruga, na današnji dan preminulog, Smajla
Junuzovića. U vrijeme informisanja počela su neprijateljska dejstva. PAT 20/3 djelovao je po
Vitinici a isti cilj imao je i BsT sa Androvića. Ispaljeno je devet projektila i tri mine iz minobacač
60 mm po Selimovićima. Popodnje je neprijatelj na Crne stijene ispalio tri minobacačka projektila
kalibra 60 mm. Danas je djeljena humanitarna pomoć civilnom stanovništvu slobodnih zvorničkih
teritorija. Danas sam zadobio povredu skočnog zgloba ali se nadam da nije opasno. IDG "Kobre"
obilježile dvije godine od osnivanja.
Nedjelja, 14.8.94.

GROZNO BUĐENJE
U 4:30 stanovništvo slobodnih zvorničkih teritorija imalo je jako neprijatno buđenje. Koristeći sva
raspoloživa oruđa neprijatelj je tukao po svim naseljenim mjestima našeg kraja. Baterije haubica
otpočele su ovu grmljavinu djelujući po Međeđi tako da je svud unaokolo sve odzvanjalo od silnih
detonacija da bi u 06:00 opet zavladao mir. Tako je za manje od dva sahata neprijatelj po civilnim
naseljima i linijama odbrane djelovao sa preko stotinu projektila različitog kalibra. Svi na
slobodnim teritorijima vjerovali su da je ovo početak dugo najavljivane četničke ofanzive. Poslije
pauze koju je uslovila i jaka kiša od deset sati nastavljena su neprijateljska artiljerijska dejstva ali sa
daleko manje žestine. Nešto iza deset sahata, haubički projektil ispaljen sa brda iznad Radava,
pogodio je u Kobilićima već izgorjelu kuću Seada Husića. Iako je napolju bilo mještana nije bilo
posljedica. U popodnevnim satima BsT sa Androvića djelovao je po Sejdinocu i Stražbi. U
večernjim sahatima od dejstva BsT-a u Vitinici su ranjeni Ibro Hodžić i Jasmina Omerović, rođena
1978. godine u Bratuncu. Iz pravca Klise minobacač 120 mm djelovao je po Zaseoku a isto oruđe iz
Boškovića djelovalo je po Sapni. U 15:20 popravljen je, jutrošnjim granatiranjima oštećeni
dalekovod tako da je bilo struje na slobodnim zvorničkim teritorijima. Navodim ovo jer kad ima
struje, uprkos svemu, ukupna atmosfera ima više optimizma. Danas je po svim mjestima izlijepljen
oglas kojim se pozivaju osobe ženskog pola od19 do 27 godina, da ukoliko žele pristupe obuci
poslije čega bi bile raspoređene u
jedinice.
Ponedjeljak, 15.8.'94.

HARIZ HODŽIĆ
Današnja dejstva neprijatelja bila su neuporediva sa jučerašnjim i mogu se podvesti pod uobičajena.
Otpočela su dejstvom snajpera i PM M-84 sa Pećine po Sapni i Kraljevićima. Pet minobacačkih
projektila ispaljeno je iz područja Androvića po širem rejonu Vitinice Bio sam u bolnici radi
povrede zgloba i dobio sam četiri dana strogog mirovanja. U "Merhamet" su dopremljene veće
količine odjeće, obuće i ćebadi. Prilika je to da se olakša stanje porodicama poginulih i teže ranjeh
boraca i drugim ugroženim kategorijama stanovništva. Kada su u pitanju smjene na linijama
odbrane u najvećem djelu poštuje se naredba sedam dana na liniji a sedam dana pauze. Četa
Međeđa i dalje radi po principu 24 sahata na liniji a 24 sahata odmora dok 1. bb bataljon se na
linijama mjenja svakih 15 dana. U Međeđi se planira Mevlud a u programu bi trebao učestvovati i
hor iz Goduša. Vjerovatno će to pratiti i okupljanje omladine a koliko je to opasno ne treba ni
govoriti. Danas je u Vitinici Nurija Garibović nožem usmrtio komandira minobacačkog odjeljenja
Hariza Hodžića. Alkohol čini svoje.
Utorak, 16.8.'94.

http://www.plbih.org
DVIJE SVADBE
U selima se intenzivno radi na ubiranju voća i preradi u pekmez. Voće je dobro rodilo ali su
dugotrajne vrućine u dobroj mjeri umanjile prinose kukuruza. Put koji se gradi na relaciji Međeđa -
Nezuk često je na meti neprijateljske artiljerije. Danas je radove pokušao usporiti tenk sa Klise koji
je djelovao u dva navrata po ovoj putnoj komunikaciji. Druga meta je naš tenk u Ravnim gorama i u
prekjučerašnjem granatiranju jedan projektil se aktivirao na samo desetak metara od tenka, u
krošnjama drveća te se traži nova lokacija za ovo naše oruđe zarobljeno od neprijatelja još u maju
1992. godine. Danas su sklopljena dva braka. Mladoženje su Zahid Ahmetović i Jahija Hadžić
obojica iz Međeđe. Nepotrebno se pucalo jako puno. Tako je bez potrebe uništeno oko 1.000
metaka i četiri ručne bombe. Struje je bilo u prekidima. Dugotrajna suša izmjenila je prirodu a
rijeka Sapna je na mjestima potpuno presušila.
Srijeda, 17.8.'94.

KONAČNO KIŠA
Već od jutarnjih sahata činilo se da je kiša moguća. Neprijateljska dejstva nisu prisutna a naši borci
iz čete Kraljevići sa tri tromblonske mine djelovali su po Pećini. Oko 14 sahata počela je padati jaka
kiša. Prvi put od agresije ponovo je u funkciji bio mekteb u Kobilićima koji su za ovu priliku sredile
i poradile djevojke iz sela. Proučen je svim poginulim tevhid a kiša
je dobro došla jer je to spriječilo neprijateljska dejstva. Tom prilikom djeljena halva.
Na putu Kalesija Tuzla desila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su teške tjelesne povrede zadobili
Zizi iz Hap voda i Hatidža Džafić a Tarik iz iste jedinice je nešto bolje prošao. Alkohol i dalje
nemilosredno uzima svoj danak. U toku noći, Redžo Duraković dovezao je kamion u Kobiliće sa
deset većih paketa u kojima se nalazi odjeća i obuća prikupljena u inostranstvu. Ponovo je uveden
redovan prijevoz za borce sa drugih opština. Ide se iz Međeđe i to noću a kretanje danju spriječava
policija u Jajićima radi vrlo čestih dejstava neprijatelja sa Visa iznad Kalesije.
Četvrtak, 18.8.'94.

CARSKI MEVLUD
Vedar dan. Danas je 12. rebiu-l-evvel, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda
s.a.v.s. te je u Međeđi proučen Carski Mevlud i tom prilikom organizovan je prigodan program.
Dejstva neprijatelja bila su sporadična. U 20 sahata djelova je PRAG-a iz Pantića po Vitinici. U
medijskoj pažnji su uspjesi 5. korpusa ARBiH u bihaćkoj regiji i zategnuti odnosi
na relaciji SRJ i Srbi u BiH. Danas je tačno godina dana kako je struja dovedena do slobodnih
teritorija opštine Zvornik.
Sve je više ljudi koji se iz inostranstva vraćaju u BiH.
Petak, 19.8.'94.

POŠTA
Nema ni danas intenzivnijeg neprijateljskog djelovanja u ranim jutarnjim sahatima. Od 12 sahata
PRAG-a iz Pantića ispalila je 10 projektila na Zaseok a sa Parloga je BaT djelovao sa pet pancirnih
projektila po Nezuku. BROVING sa brda iznad Šetića
djelovao je po linijama odbrane. U Kobilićima je bila dženaza Avdulahu Husiću koji je prirodnom
smrću umro u Austriji još 10. oktobra 1992. godine. U komandi brigade održan je sastanak na temu
šta sa obećanjima da će borci uskoro dobiti nove vojne uniforme i pakete. U preformacijama
brigade moguće je da dobijem novi raspored. Pominju se mjesta
dokumentariste i upravnika brigadne Spomen sobe. Dobio sam obavezu da napišem tekst o
razvojnom putu brigade i da što skorije vrijeme objavim dio svojih dnevničkih zapisivanja. Danas je

http://www.plbih.org
u Vitinici, na položajima bivšeg 5. bb snajperskim hucem teže ranjen Muriz Đulbegović sa Kule
grada. Prebačen je na Gradinu u Tuzlu. Za 22.8. zakazana je smotra 242, Bolb. S radom je počela
pošta u Međeđi i za sada ima dva broja.
Subota, 20.8.'94.

VELIKA KLADUŠA
Čudan mir vladao je do 9:45. Nije se mogao čuti niti jedan pucanj. Onda se čuo četnički BsT sa
Androvića što je bio početak četničkog bjesomučnog granatiranja. Haubica sa Radave djelovala je
sa dva projektila po Međeđi, BsT sa Zulića i tenk sa Klise tukli su po Nezuku i putnoj komunikaciji
Međeđa - Nezuk. Sapna nije ostala bez neprijateljskih udara. Tako je do 12 sati na Sapanjski kraj
palo preko dvadest projektila različitog kalibra. U popodnevnim sahatima 4 haubička projektila pala
su na Goduš a PAT 20/3 tukao je po Sejdinovcu i Stražbi. U komandu brigade stigle su starješine iz
2. korpusa.
Noć je bila puna mjesečine i prisutna su dozivanja na linijama razgraničenja. Vijest koja je sve
obradovala jeste da su snage 5. korpusa ARBiH ušle u Veliku Kladušu.
Nedjelja, 21.8.94.

SMOTRA
Osvanuo je još jedan vedar i sunčan dan. U komandi brigade načelnik Štaba u 2. korpusu, brigadir
Sulejman Budaković, informisao je borce o posljednjim uspjesima naše Armije. U 10:00, u dolini
rječice Munjače održana je smotra boraca 242. brigade. Prisutnima se obratio Sulejman Budaković
a govorile su i druge starješine. Na uobičejeni pozdrav u ARBiH čuo se neuobičajeni otpozdrav:
"Hijaaaaaaa!" Prisutni su bili i novinari iz Tuzle. Učesnicima na ratištu u zoni odgovornosti 2.
korusa podjeljeno je po 100 DM a ostali borci dobili su po kutiju cigareta sarajevske "Drine". U
bolnici u Sapni radi nova doktorica Amra Kitovnica. Bofors i haubica djelovali su u popodnevnim
satima. Bosfors po Zaseoku a haubica po Godušu jer su primjećeni kamioni koji odvoze tucanik za
put Međeđa - Nezuk. Brigada će predložiti jednog člana za organizaciju boraca JOB. U noći je
padala kiša. kasno za usjeve ali dobra da pročisti atmosferu.
Ponedjeljak, 22.8.'94.

NAREDBA
Jutro koje je najavilo jesen. Padala je sitna kiša a vremenske promjene se osjete u zraku.
Stanovništvo priprema drvo za zimu a peče se i rakija od džanarike. S obzirom da šljive neće biti ni
za jesti biće ovo jedini način ljubiteljima alkohola da
prirodnim putem dođu do njega. Bio sam u 2. bb koji ima najviše problema sa preformacijom.
Konačno je od ŠVK ARBiH stigla nardba o formiranju nove brigade. Datirana je sa 17.8.1994.
godine. Avdija Husić je za četu Kobilići kupio izvjesne količine cigareta tako da je svaki pripadnik
dobio po deset komada. Dejstva neprijatelja bila su manja od uobičajenih; broving je tukao po
Nezuku a istu metu imao je i PAM sa Jezerske kose.
Utorak, 23.8.'94.

JOŠ JEDAN TEŽAK DAN


Do 12:00 bilo je mirno. A onda je nastupila prava grmljavina četničke artiljerije. Baterija haubica sa
Ćirilova brda djelovala je po Gornjoj Sapni. Palo je dvadeset projektila u blizini džamije ali na svu
sreću nijedan nije pogodio željeni cilj. Zapaljiva granata pogodila je štalu koja je izgorjela. Zatim je

http://www.plbih.org
deset projektila haubice 122 mm palo na Nezuk i Debeljak a dva na Međeđu. PRAG-a je tukla po
Nezuku a BsT sa Suhe česme po Godušu je ispalio tri granate. Tenk sa Bijele zemlje tukao je
sa pet granata Kovačeviće. Oko 20 sahata crni oblak prekrio je slobodne zvorničke teritorije. Po
Sapni i Vitinici pored kiše padao je i led veličine lješnjaka. U noćnim sahatima jedan neprijateljski
transporter stigao je do Suhe česme. Niko ne pomišlja na kraj rata i vrše se intenzivne pripreme za
predstojeću zimu.
Srijeda, 24.8.'94.

ČINOVI
Od dans nema više 4. i 5. bb. Njihova ratna dokumentacija povučena je u arhivu brigade. Čete više
ne nose nazive prema mjestima koja ih popunjavaju a interventne jedinice su u sastavu nove brigade
i ostale su bez naziva nego su prestrojene u desetine i vodove. Kompletan 1. mbb napustio je linije i
zonu odgovornosti naše brigade a njegov komandant Husejn Muratović traži ispisnicu. Stižu činovi
za starješine. Popodnevni sati su donijeli pravi pljusak.
Četvrtak, 25.8.'94.

ODSUSTVO
U ovom periodu jako veliki broj neprijateljskih granata pao je na slobodne teritorije opštine
Zvornik. U Gornjoj Sapni sa dva projektila pogođena je mjesna džamija. Jedan je pogodio krov a
drugi munaru ove lijepe građevine. U Godušu je 28.8. smrtno stradao dječak iz Šetića Admir
Muratović rođen 1985. godine. U Žujama je 29.8. smotru brigade izvršio lično komandant 2.
korpusa gospodin Hazim Šadić. Delegacija sela iz donjeg toka rijeke Sapne u sastavu: Sulejman
Terzić, Ahmet Grahić i Sead Seferović otišla je u Sarajevo kako bi od zvaničnika pokušala saznati
nešto o 700 ljudi odvedenih prije više od dvije godine sa Bijelog potoka. U Međeđi se dogodilo
samoranjavanje koje je rezultiralo smrću. Nesretnik je Ismet Gogić koji je bio pod dejstvom
alkohola. U Kobilićima je došlo do braka između Mihrete Hasanović iz Križevića i Amira Salkića
sa Zlatnih voda. Oboje su pripadnici Armije.
26., 27., 28., 29., i 30. 8.'94.

ŠVERCERI
Danas sam stigao u Međeđu. Iz Dubnice sam došao pješke. Sa mnom je bilo i desetak boraca koji su
zaustavljali vozila od Međaša ali im niko nije htio stati. Inače riječ je o švercerima koji i kad stanu
borcima traži da im se plati. Ovakvi i slični
gestovi destimulirajuće djeluju na moral boraca. Velike vrućine uprkos kiši u nekoliko navrata čine
još uvjek da vode nema dovoljno. Česta slika su kolica puna plastičnih kanistera napunjenih sa po
pet ili deset litara vode a voze se i sa izvora daleko i po kilometar - dva. Srbi su na svom tzv.
referendumu rekli ne planu Kontakt-grupe.
Srijeda, 31.8.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
SEPTEMBAR '94.
REFIK HRUSTIĆ

Prvi dan mjeseca septembra donio je žrtve. Od neprijateljske granate je u Sapni stradao borac 1.
čete 2. bataljona Refik Hrustić iz Kraljevića. Život su mu pokušali spasiti saborci koji su ga iznijeli
do Painuše odakle ga je Hasan Smajlović odvezao
prema Međeđi ali je na tom putu, nadamo se, na bolji svijet preselio ovaj čestiti čovjek. Bio je ovo
još jedan težak dan.
U prijepodnevnim sahatima neprijatelj je ispalio osam projektila: haubica 122 mm sa Kučić kule na
Goduš poslala je jedan projektil, top B-1 četiri pancirna na Sejdinovac i jedan trenutni na Goduš sa
Androvića, dvije haubičke granate kalibra
122 mm sa Kučić kule poslate su na Međeđu. Daleko žešće granatiranje nastavljeno je u 19:00
sahata. Najprije su područje oko džamije u Sapna koloniji tukle haubice sa Ćirilova brda a BsT je sa
Androvića vatru bljuvao na Vitinicu. Kod četrnestog neprijateljskog projektila djelovao je naš tenk
po vatrenoj tački iznad Pantića, odakle je djelovao tenk po Zečijoj kosi. Sa Zulića je dejstvovao tzv.
gluhi top po Nezuku. Tučene su i Ravne gore pa je današnja bilansa ukupno 40 neprijateljskih
projektila. Dan je bio vreo a s porodicom sam vadio krompir nedaleko od naših linija odbrane.
Jedan od povratnika u BiH je Suada Smajlović koja je bila u izbjeglištvu u Hrvatskoj. Struje je bilo
do 20 sati i gleda se, nažalost, još uvijek samo srpska televizija i gadosti Riste Đoge.
četvrtak, 01.9.'94

42 PROJEKTILA
Vedro jutro najavljivalo je još jedan topao dan. Sa starješinama brigade bio sam u obilasku linija
odbrane na Skakovici. Zatim smo posjetili jedinice u pripravnosti. Borce puno toga opravdano
iritira. Avdo Omerović i Selim Bošnjak su nam, kako kažu, na svu muku otpjevali četiri izvorne
narodne pjesme. Tako dobro zvuče da sam obećao i sebi i njima da ću se potruditi da postanu dio
programa koje izvodi brigadni orkestar. Neprijatelj ni danas nije štedio granate. Ispalio ih je na
civilne ciljeve ukupno četrdeset i dvije na područje od Zečije kose do Nezuka. Kalibar je različit od
155 do 76 mm.
U povratku kući navratio sam do porodice rahmetli Refika Hrustića kojem je dženaza bila u ranim
jutarnjim satima. Niko iz viših komandi nije ih došao obići. Struje je bilo i danas.
Petak, 02.9.'94.

NOVA POŠTEDA
Danas sam se obratio ljekaru Dželilu Korkutu koji mi je odobrio sedam dana strogog mirovanja ali
to nisam u mogućnosti sprovesti radi svakodnevnih obaveza. Danas je inžinjerijski vod zakazao
turnir u malom fudbalu. Moja nastojanja da to
spriječim nisu uspjela ali je zato kiša koja je počela padati u 14:30 uradila ono što je nisam mogao.
Padala je sa kratkim prekidima do 18 sahata. Danas je za pripadnike naše brigade podjeljeno
slijedovanje cigareta i to po 3,5 kutija sarajevske "Drine" i 30 grama sitno isječenog duhana. Ovo
smanjenje samo povećava zapitanost zašto je u drugim mjestima kutija na dan. Hrana u vojnim
kuhinjama je i dalje jednolična, posna i nedovoljno dobro spremljena.
Subota, 03.9.'94.

"TIHO DOLAZI JESEN..."


Jutra sve više podsjećaju na jesen koja donosi nove probleme jer je i odjeća i obuća dotrajala i
neprimjerena vremenu koje nas očekuje. I danas je padala kiša što lagano podiže nivo vode u
seoskim bunarima, potocima i rjekama. Kasno je za usjeve i ne može poboljšati zasigurno skromne

http://www.plbih.org
prinose ali svakako će očistiti atmosferu i osvježiti zrak. U posljednjih pet dana popunjavaju se
zdravstveni kartoni članova brigade. U Kobilićima je vraćena pšenica ljudima koju su poslije
vrševine dali za sjemensku s čime je i definitivno pšenica za sjetvu bila besplatna. U području
Kupušnjaka u Kraljevićima dovršava se škola. U Međeđi je proradila pošta a još je u toku nasipanje
puta do Nezuka. Danas je bilo vakcinisanje djece do 14 godina.
Sutra bi trebala početi nastava u školi. Direktor je Jusuf Gušić, pedagog je Muharem Jusić i sekretar
je Mina Sejdić.
Doprema se ogrjev za porodice poginulih boraca, teže ranjene i pripadnike naših brigada. Oni koji
su na opštinama izvan naše zone odgovornosti dobili su po dvije tone uglje a uz drva obezbjeđen je
i prijevoz. U večernjim sahatima bilo je neprijateljskih dejstava. Top iz Androvića tukao je sa dva
projektila po Sejdinovcu a četiri projektila poslao je na Kovačeviće. Tenk sa Klise dejstvovao je po
putnoj komunikaciji Međeđa - Nezuk jer je primjećeno svijetlo vozila koje se kretalo tim putem. U
Međeđu je stigla pšenica za sjetvu i mjenjat će se 1 kg za 0,75 kg merkantilne pšenice. U rejonu
Majevice na minu je nagazio Bajro Hasanović iz Križevića u potrazi za pčelama.
Nedjelja, 04.9.'94.

ŠKOLA
Jutros u osam sahata sa radom je počela osnovna škola. Nastava se odvija do četvrtog razreda a
osnovci su dobili polovne tašne i nešto pribora. Četnička artiljerija je mirovala do 14 sati kada je do
večeri ispalila čak 70 projektila po civilnim ciljevima i linijama odbrane slobodne zvorničke
teritorije. Najintenzivnije dejstvo ispoljio je tenk T-84 sa Gajića na koji je u jednom navratu
dejstvovao naš tenk. Aktivne su bile i neprijateljske haubice iz rejona Čelopeka. Sada je strah od
granatiranja povećan jer djeca idu u školu. Tako na primjer djeca iz Kobilića pješače do Međeđe
gdje se u kući Ahmeta Ahmetovića odvija nastava.
Ponedjeljak, 05.9.'94.

DOGOVORI
Jutros je doručak bio čaj bez šećera. U komandi brigade boravila je grupa starješina iz 1.
muslimanske podrinjske brigade.
Cilj dogovora je da se preko Križevića do Srebrenice ubaci grupa boraca jer tamo je ogromna
nestašica soli radi čega ljudima opada kosa i javljaju se druge bolesti. Zatim su u brigadi boravili
vojni promatrači UN-a. Jedan Poljak i jedan crnac.
Primio ih je Mehmed Mahmutović - Pinjo. Na ratištu u zoni odgovornosti 2. korpusa na mine su u
izviđanju nagazila dva naša borca: Karić Began iz Šiba i Džemil Ahmetović - Garcan. Nije održan
planirani turnir u Rastošnici u povodu dvogodišnjeg spajanja zvorničkih i teočanskih prostora jer
Teočani nisu na vrijeme obavješteni.
Utorak, 06.9.'94.

SKUPŠTINA

Jutra su sve više jesenja i magla sve češće popunjava dolinu rijeke Sapne. Danas sam bio u Međeđi
gdje je zasjedala Skupština opštine Zvornik. Bili su prisutni, pored vjećnika i drugih funkcionera
naše opštine, i guverner TP kantona
Izet Hadžić. Od predstavnika brigade obratio se komandant 206. Edhem Omerović - Tito i Juso
Jusić - Bonzo, referent za političko informisanje u brigadi. Ovaj događaj pratile su novinarske ekipe
različitih medija. Poslije sjednice koja se završila u 12:20 i svečanog ručka gosti su otišli do Zečije
kose odakle su imali želju vidjeti rijeku Drinu kao vjekovnu bosansku granicu. Za to vrijeme sa
dopisnikom "Večernjih novina" iz Tuzle, Kemalom Mulalićem sam posjetio sagrađeno naselje u

http://www.plbih.org
Johovcu, kuhinju u Kobilićima i Radio Zvornik koji je dobio novi predajnik i traži se adekvatno
mjesto za antenu. Neprijatelj je na Vitinicu iz Androvića ispalio četiri projektila i povrede je
zadobila Haša Kahrimanović, civil. Od dans komandu brigade obezbjeđuje Vojna policija 2.
korpusa jer su naši policajci na obuci. U toku noći stiglo je pojačanje iz jedinice "Crni vukovi" koji
će nadgledati nepokrivene prostore naših linija odbrane.
Srijeda, 07.9.'94.

USPJEŠAN HITAC
Danas sam bio pomoćnik dežurnog u brigadi. U 10:45, na dojavu artiljerijskih izviđača sa Pećine,
haubice 122 mm sa Ćirilova
brda gađale su kamenolom u Godušu jer je u toku ekploatacija tucanika za put Međeđa - Nezuk.
Naš tenk sa nove lokacije Jasici gađao je objekat u Gajićima gdje se nalaze posade tenka i brdskog
topa i prema dojavama izviđača hitac je bio uspješan. Naš tenk je kasnije načinio manevar i vratio
se na Ravne gore a tenk sa Klise djelovao je sa šest projektila po tom rejonu. Top sa Zulića djelovao
je sa dva projektila po Nezuku. Stiglo je odjeljene Vojne policije iz Tuzle. Vratili su se naši borci sa
ratišta izvan naše zone odgovornosti i u noćnim sahatima ispucali, posve nepotrebno, oko 2.000
metaka.
Četvrtak, 08.9.'94

NAČELNIK SANITETA
U ranim jutarnjim sahatima, grupa starješina iz brigade otputovali su na osnivačku skupštinu
Jedinstvene organizacije boraca u Tuzlu a pozvani su i članovi "Unije veterana". Nadamo se da će
naše starješine (njih jedanaest) znati postaviti pitanje zašto status boraca zavisi od ekonomske moći
opštine. Stgla je naredba iz 2. korpusa o postavljenju doktorice Hanife Osmanović na mjesto
brigadnog načelnika saniteta, koja je do sada bila u otkomandi u Mostaru. Danas je baterija haubica
155 mm gađala područje kamenoloma u Godušu sa deset projektila. Uzvratio je naš minobacač 120
mm po dubini okupirane teritorije. Komanda brigade je popunjena i na velikom broju odgovornih
mjesta su nova imena te se očekuju izvjesna poboljšanja. Od urednika Radio Zvornika dobio sam
zaduženje da se na poslove spikera ove radio-stanice postavi neka od djevojaka angažovanih u
brigadi. Dvije osobe sam nudio ali im roditelji ne dozvoljavaju udaljavanja sa sadašnjih zaduženja.
Petak, 09.9.'94.

"FILTER"
Komandu brigade posjetio je novi načelnik opštine Zvornik Ćamil Ahmetović. Dan bez
intenzivnijih neprijateljskih dejstava koriste mještani sapanjskog kraja kako bi ubrzanim tempom
sabrali ljetinu. Za porodice poginulih boraca i teže ranjene djeljeni su paketi humanitarne pomoći
kao i za djecu do pet godina. Sastav dječijeg paketa je 1 kg keksa i 2 kg mlijeka u
prahu. U našem sektoru, zahvaljujući Rahmi Okanoviću, dobili smo filtere za vodu. Do sada smo
pili, po čistoći upitnu, vodu iz bunara. Četnički artiljerijski učinak za danas je jedan projektil
ispaljen iz BsT sa Androvića i jedan iz mb 120 mm iz Boškovića na Sapnu. Naš minobacač 60 mm
djelovao je po neprijateljskoj vatrenoj tački u Androvićima. Za ručak smo u prolaznoj kuhinji u
Sapni imali jelo bez mirisa i ukusa, nama, do sada nepoznato a zovu ga "leblebija".
Subota, 10.9.'94.

SUŠENJE ŠLJIVA

http://www.plbih.org
U jutarnjim sahatima u Međeđu je stigla haubica 122 mm i odmah je raspoređena na položaj u
Jasicima. Uskoro bi se, poslije dužeg izviđanja, prema Srebrenici trebala biti ubačena grupa boraca.
Oni bi sa sobom trebali ponijeti radio-uređaj koji bi omogućio vezu sa ovom opkoljenom enklavom.
U Kobilićima su danas sušene, na rijetkim mjestima uspjele, šljive.
Porodicama poginulih boraca djeljena je pomoć od po 100 DM. Tenk sa Ćirilova brda sa jednim
projektilom djelovao je po putnoj komunikaciji Međeđa - Nezuk a minobacač 120 mm iz Boškovića
na Sapnu je ispalio četiri projektila. Uprkos obećanjima da će se brigada pobrinuti da svi borci
dobiju drvo, u Debeljaku je prisutna sječa i borci se samoinicijativno snadbjevaju. Jedan od
gastarbajtera, Muharem, bio je u brigadi i častio cigaretama. Sve su češće slike grupa ljudi koji
sjede pred prodavnicama i konzumiraju alkohol. U noćnim sahatima BsT sa Suhe česme ispalio je
šest projektila na Goduš. Za 242. Bolb stiglo je 450 vojničkih paketa.
Nedjelja, 11.9.'94.

HATA ALIĆ

Vrijeme do 11:30 proteklo je u pješadijskom provociranju sa neprijateljskih položaja kada se sa


Klise oglasio tenk ispalivši 13 projektila na Šaračka brda. Haubica 155 mm sa Visoke glavice sa tri
projektila tukla je Goduš. U području Šaraca smrtno je strada Hata Alić, civil. Na Međeđu su
ispaljena četiri tenkovska projektila i dvije granate haubice 155 mm. Nažalost nije prošlo bez
posljedica. Ranjeni su pripadnici civilne zaštite koji su radili kod pošte: Idriz Hodžić, Halčo Mujkić,
Rahmo Halilović i Osman Husejnović. Pomenuta haubica je svoj šesti projektil ispalila na Kobiliće.
Tako je danas slobodna teritorija gađana sa ukupno 23 projektila. U popodnevnim sahatima pokušao
sam se prebaciti do Tuzle u koju sa slobodnih teritorija često idu kamioni natovareni drvetom.
Obzirom da najčešće ne staju kod lipe u Međeđi neki ljudi su prespavali na klupama čekajući šansu
da se prebace prema Tuzli. U Zaseoku je nesretnim slučajem Osman Salihović ranio svog
prezimenjaka Hasu.
Ponedjeljak, 12.9.'94.

UGINUO ĐOGO
Jutro u Tuzli podsjeća na mirna vremena. Autobusi gradskog prevoza su prepuni, (pripadnici Armije
BiH ne plaćaju), pijace funkcionišu gotovo normalno, cijene su uobičajene, ponuda solidna. SRT je
javila da je u jezeru ispod hotala "Vidikovac" pronađeno mrtvo tijelo direktora SRT-a Riste Đoge.
Nije ljudski radovati se bilo čijoj smrti ali količina gadosti i neukusa koje je ispoljavao ovaj čovjek
prema Bošnjacima i Bosni prelazila je sve granice ukusa. U toku dana na Nezuk, Međeđu, Goduš i
Kobiliće ispaljeno je oko 20 projektila iz haubice i tenka. U toku noći grupa boraca ubacila se iza
neprijateljskih linija na putu premaSrebrenici. Srbija je dozvolila izlazak promatrača UN-a na
granice prema BiH za što su joj ublažene sankcije uvedene radi agresije na Hrvatsku i BiH. Priča se
da rat tek predstoji a da je ovo bilo samo vježba.
Utorak, 13.9.'94.

29. RATNA TRIBINA


Danas sam se vratio iz Tuzle. Imao sam sreće da me je povezao direktor osnovne škole Jusuf Gušić.
Sa sobom sam ponio 80 primjeraka 29. broja "Ratne tribine". Nema ništa o našim brigadama što će
vjerovatno izazvati negativne komentare među starješinama i borcima našeg kraja. Hubica 122 sa
Vjenčaca djelovala je sa deset projektila po Debeljaku. Uzvraćao je naš minobacač 82 mm po
rejonu Baljkovice. U noćnim satima haubica nepoznatog kalibra djelovala je sa Pandurice po putnoj
komunikaciji Kalesija - Jajići. Sve je podrhtavalo prozori na kućama u Nezuku, Međeđi i
Kobilićima od ispaljenja a brda od eksplozije granata.

http://www.plbih.org
Struje je bilo od 22 do 7 sati.
Srijeda, 14.9.'94.

BUZA HUMANISTA
Poslije kušnog prijepodneva do 14:30 neprijateljska artiljerija je mirovala kada je sa dejstvima
počela i nije prestajala do 18:00 sahata. Haubica sa Kitovnica u tom vremenskom intervalu ispalila
je 18 projektila. Naš tenk uzvratio je sa jednim
projektilom a odmah zatim na Međeđu su pale dvije granate. U Debeljaku je lakše tjelesne povrjede
zadobio Ismet Pandur, pripadnik 242. Bolb. Oko 21 sahat tenk sa Bijele zemlje na Kovačeviće i
Selimoviće ispalio je 18 projektila a tenk sa Klise Goduš je gađao jednom granatom. Svaki vod
ubuduće će imati svog sanitetliju te je stoga za obavljanje ove dužnosti u vodu organizovana obuka
u Godušu. U povodu dvije godine od formiranja 1. teočanske brigade "Hajrudin Mešić", između
ostalog oraganizovan je i turnir u šahu. Pobjednik je, kao i toliko puta do sada na raznim
takmičenjima, bio Husejn Halilović - Buza. Nagrada je bila u brašnu koje je Buza poklonio jednoj
porodici poginulog borca u Teočaku.
četvrtak, 15.9.'94

BUKOV ŽIR
Danas sam sa grupom starješina bio u obilasku linija od Zečije kose do Kovačevića. Borci ubijaju
dosadu skupljajući i grickajući bukov žir. Sam sam se uvjerio da je vrlo ukusan. Iako neki borci na
ovom području provode treću godinu za ovu poslasticu nisu znali dok im se nije, na linijama
odbrane, pridružio Avdo Mehmedović sa Liplja. Kada se isprži još je prijatniji za jedenje. Dok smo
bili na Zečijoj kosi mogli smo gledati kako top B-1 sa Androvića tuče po Selimovićima. Ispalio je
četiri projektila. Od podneva su primjećena četnička ukopavanja na Mišćijama. Nisu napustili posao
poslije dejstva našeg minobacač 82 mm. Ko zna ko je angažovan na tom poslu. Nešto lično. Danas
se navršilo deset godina mog braka. Poseban dar mi je bila prva petica koju je moja kćerka dobila u
školi kod učitelja Delić Fahrudina. Obećao sam joj kupiti ručni sat. U noćnim sahatima na Goduš je
sa Suhe česme ispaljeno dva projektila iz topa B-1. U Boškovićima se u toku noći čula neobično
jaka buka različitih vozila.
Petak, 16.9.'94.

MUSIĆ SEAD
Nije zabilježeno od avgusta '93. godine da je agresor ovako silovito djelovao na slobodne zvorničke
teritorije. Oko šest sahata oglasilo se oruđe sa Mišćija sa mjesta gdje je predhodnih dana vršeno
neprijateljsko ukopavanje. Zatim su baterije haubica 105, 122 i 155 mm tukle Međeđu, Kobiliće,
Kraljeviće, Svrake, Gornju i Donju Sapnu. Goduš su tukli tenkovi T-55 i t-84 kao i bestrzajni i
brdski topovi potpomognute baterijom minobacača 120 mm sa područja Kiseljaka koji su tukli i po
Sapni Haubica155 mm sa Visoke glavice tukla je po Međeđi i Debeljaku kao i Ravnim gorama i
području Kobilića. Haubica sa Vjenačca kalibra 122 mm tukla je po Kobilićima, Kraljevićima,
Svrakama i Sapna koloniji, haubica 105 mm iz dubine okupirane teritorije gađala je Goduš a
tenkovi sa Klise i Boškovića tukli su po putnoj komunikaciji Međeđa - Nezuk dok je BsT iz Šetića
tukao po linijama odbrane 2. bb. Uspio sam granate brojati do sedamdeset tako da ne znam njihov
tačan broj. Sela oko rijeke Sapne bila su u dimu i prašini jer su korišteni različti projektili; pancirni,
trenutni, zapaljivi i dimni. Jedna kuća je zapaljena a 10 ih je razrušeno. U Kraljevićima je teške rane
zadovbio Sead Musić - Đorda koji je na putu do Međeđe podlegao. U Kobilićima je ranjena Hajrija
Hasanović, civil.

http://www.plbih.org
Sve je utihnulo u 7:30 poslije čega je u toku cijelog dana neprijatelj ispalio još tri projektila. Top B-
1 sa Suhe česme tukao je po Godušu. Danas je od Predsjedništva BiH stigao akt o posmrtnom
odlikovanju. Ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovani su Hodžić Mehdin - Kapetan Senad i
Hajrudin Mešić Kapetan Hajro. Zlatnim grbom sa mačevima odlikovan je Garibović Mehmed.
Vršena su pregrupisavanja naših oruđa kako bi se bar donekle pariralo agresorskoj artiljeriji. Danas
su me na putu između Kobilića i Kraljevića, pri odlasku u komandu brigade, presrela trojica
naoružanih i maskiranih razbojnika i oborili na zemlju. Pitali su me šta sam napisao 30. avgusta.
Poslije pregledanja mog rokovnika jedan od njih je rekao: "Nije bio čovjek ovdje, pustite ga!" te su
se udaljili u šume Osoja. Nastaviću svoj rad s tim što sam ovo prijavio u bezbjednost brigade. U
svim selima pokidane su žice dalekovoda tako da struje nema. S radom je počeo ponovo opštinski
mobitel u Međeđi i cjena je 3 DM za minutu
razgovora sa inostranstvom.
Subota, 17.9.'94.

200 UNIFORMI
Dejstva su prestala što ljudi koriste kako bi popravili što se popraviti da poslije jučerašnjeg
neprijateljskog divljanja. Oko podneva je sa Pećine lansirana navodeća raketa "Maljutka" na Gornju
Sapnu i pala je na deset metara od kuće Smajla Huremović zvanog Doktor sa Kalila. Počela je
podjela humanitarne pomoći ali je paket i ovoga puta bio jako oskudan (1,2
kg brašna, 0,5 l ulja, 1 kg graha po porodici, jedan sapun, konzerva ribe i suhi kvasac). Uprkos
jučerašnjem kvaru danas je u11:20 osposobljena dalekovodna mreža što je odmah dovelo do toga da
se iz kuća čuje muzika. Nažalost, još se sluša muzika iz Srbije i onih koji pjevaju agresorskoj vojsci.
Noći su sve svježije i teško je i zamisliti kako prezimiti ako ne stignu uniforme. Danas je 242.
brigada dobila 200 novih uniformi tako da su sada gotovo svi dobili nove vojne uniforme. Lijepo je
sresti naše vojnike koji su uniformisani.
Nedjelja, 18.9.'94.

ŠKOLA NA GAJU
Do deset sahata bilo je relativno mirno (povremena pripucavanja iz pješadijskog naoružanja) a
zatim su četnici sa Pećine lansirali dvije navodeće rakete "Maljutke" od koji je ranjen petogodišnji
dječak u Svrakama Miralem Memić. Tenk T-34 djelovao je po Vitinici sa četiri projektila. Na obuci
za sanitetlije umjesto planiranih trideset i sedam polaznika pojavilo se
njih trinaest što je izazvalo neskriveno razočarenje kod doktorice Hanife Osmanović i sanitetlije
Fakana. Stigao je 7. broj brigadnog "Biltena" koji je ovoga puta štampan u 200 primjeraka. Danas je
za civilno stanovništvo bila podjelja higijenske i polovne odjeće i mještani Kobilića odrekli su se
svog djela u korist boraca kako onih iz Kobilića tako i onih koji su na rovovima ispred sela.
Očekuje se svakog dana da sa radom počne škola u Gaju a kao ime mogućeg učitelja pominje se
Jusuf Omerović.
Ponedjeljak, 19.9.'94.

VEJZ MUJKIĆ
Sinoć je padala jaka kiša pa je jutro tmurno. Saznao sam da je komandant 2. korpusa ARBiH lično
obećao uniforme za 206. Vbbr. Zvornik. Prema raspodjeli našu brigadu inače slijeduje 500 uniformi
ali to nije preuzeto u strahu da bi raspodjela samo izazvala veća nezadovoljstva i zabunu. Danas je u
Nezuku bila dženaza Vejzu Mujkiću iz Dugog dijela koji je kao pripadnik "Crnih labudova"
pogunuo u borbama za Špicastu stijenu nadomak Sarajeva. Inače riječ je o momku koji je u martu
otišao u ovu jedinicu koja je osnovana u

http://www.plbih.org
mjestu u kojem mu je klanjana dženaza.
Utorak, 20.9.'94.

PAM - SNAJPER
Poslije svježeg jutra sunce je izmamilo veliki broj mještana koji su izišli na njive i nastavilo sa
prikupljanjem jesenjih plodova ali i počeli pripreme za proljetnu sjetvu. U toku današnjeg dana
mogle su se čuti dvije detonacije. Po jedan tenkovski projektil pao je na Sapnu i Vitinicu. Bilo je
dejstava neprijateljskih snajperista po Sapni, Gaju, Kobilićima, Kraljevićima i Nezuku. Po
četničkim utvrdama na Bijeloj zemlji, Brđanima i Ravnim njivama djelovao je naš PAM-snajper. U
večernjim sahatima neprijatelj je ispaljivao tromblonske mine koje su uglavnom završavale u
tampon zoni. Radi se bagerom na probijanju puta od Kruškovca preko Kupušnjaka i Johovca do
Kraljevića.
Srijeda, 21.9.'94.

ZIMSKE JAKNE
Poslijednji dan ljeta, poslije maglovitog jutra, bio je jako topao. Oko 17 sahata vidio se helikopter
koji je najprije sletio u Zvornik a petnaest minuta kasnije nestao na području Udrča. Top sa Zulića
kao i minobacač 82 mm tukli su po Nezuku a na Sapnu je pao jedan minobacački projektil. Đaci u
školama dobili su zimske jakne različitih boja. Časove vjeronauke drži im
Said Ahmetović efendija iz Sapne. Učitelji, koji su uglavnom bez odgovarajuće stručne spreme,
čine časne napore da bi djeci omogućili da dođu do neophodnog znanja. Udžbenika nema što
dodatno, uz brojne druge poteškoće, njihovu poziciju čini nezavidnijom. U Tuzlu se progone
preostali Bošnjaci iz Janje i Bjeljine. S druge strane Tuzlnske vlasti iseljavaju Podrinjce iz stanova i
kuća u Tuzli. Rješenje o iseljenju dobila je porodica dobitnika zlatnog grba sa mačevima, Mehmeda
Garibovića. U sličnoj su situaciji i neke starješine iz naše brigade. Primjećena su četnička
pregrupisavanja u području Majevice i Androvića.
Četvrtak, 22.9.'94

DVOJE MRTVIH I ŠESTORO RANJENIH


Jutro je bilo prijatno. Narod je izišao na njive ne obraćajući previše pažnje na provokacije
neprijatelja iz puškomitraljeza modela 53 i 84. Brao se kukuruz i radili drugi poslovi. Tako je bilo
do 11:10 kada su počela dejstva neprijateljske artiljerije.
Početak dejstva označila je haubica 122 mm sa Ćirilova brda djelujući po Šaračkim brdima. Onda
su uključena ostala raspoloživa agresorska oruđa koja su sipala vatru po svim djelovima slobodnih
zvorničkih teritorija. Baterija haubica 155 mm sa Visoke glavice tukla je Međeđu i putnu
komunikaciju koja od Kobilića vodi do ovog mjesta, tenk sa Klise i haubica sa Ćirilova brda
kombinovano su tukli po Kobilićima i Kraljevićima. Ista oruđa na meti su imali Goduš i Vitinicu.
Brdski top tukao je takođe po Vitinici. Na Međeđu je palo osam projektila i tamo je ubijena
djevojka Senija Mujkić, gelerom u slijepočnicu. U vrijeme džuma-namaza pogođena je džamija u
Međeđi i nekoliko ljudi je zadobilo povrjede staklom od razbijenih prozora na džamiji. U
Kobilićima je pogođeno kombi vozilo PRESS centra Zvornik. Pogođeno je haubičkom granatom.
Kuća rahmetli Smajla Junuzovića u Kobilićima pogođena je po deseti put.

U Kraljevićima je poslije džume koja se klanja u kući Mehmeda Gušića, granata je osatavila krvavi
trag. Ranjena su tri borca 242. brigade: Garibović Amir, teže i Dedić Nazim i Omerović Ramo,
lakše. Brojne granate koje su pale na Vitinicu (23), Goduš (3), Šarce (3), Sapnu (3) nisu na svu
sreću ostavile ozbiljnijeg traga. U 22:20 haubice sa Visoke glavice i Ćirilova brda dejstvovale su po

http://www.plbih.org
Međeđi i Godušu. Projektil koji je pao u centar Međeđe ostavio je krvav trag. Poginula je Rahima
Muharemović a teže su ranjeni Dževad Noćić, borac, Fata Muharemović, teže i Rahima Muratović,
lakše. Inače bilo je to organizovano ljuštenje kukuruza. Na Bjeloj zemlji su primjećena tri tenka u
pokretu a u Jusićima jedan. Stigli su vojni promatrači u komandu brigade, njih jedanaest ali su se
vratili u bazu u Simin han jer je njihova posjeta najavljena za sutra. Od više komande stigla je
dojava da se linije odbrane ojačaju tako da je 242. brigada raspoređena u našu zonu odgovornosti.
Tako je danas pogođena posljednja neoštećena džamija na slobodnim teritorijima. Od osam ukupno
na pet njih neprijatelj je srušio munare a sve ostale su pogođene jednom ili više puta.
Petak, 23.9.'94.

HELIKOPTER
Danas sam sa Rifetom Musićem bio u Međeđi na tevhidu koji je činila porodica 17.9.poginulog
Seada Musića. Logistika brigade i "Merhamet" načinili su pristojan paket u povodu naše posjete. U
Međeđi oko džamije još uvijek su vidljivi krvavi tragovi koje je ostavilo jučerašnje četničko
divljanje. U 11:40 helikopter UN-a preletio je preko Lisače do granice na Drini i vratio se preko
Pandurice. Ovako nešto do sada se nije dešavalo. Ovo je vjerovatno u sklopu planiranog
nadgledanja granice prema SRJ. Od Releja je na Goduš ispaljeno tri projektila a na Kovačeviće sa
Bjele zemlje. Vraćeno je zimsko računanje vremena. Uprkos jučerašnjem kvaru dalekovoda vrijedni
električari su osposobili liniju i danas su sva sela imala po jedan sahat struju osim Kobilića gdje je
oštećen trafo pa će trebati vremena da se popravi jer je iscurilo ulje iz rezervoara.
Subota, 24.9.'94.

STARE MALJUTKE
U brigadu je stigla djevojka koja će održavati prostorije u kojima borave starješine. Riječ je o
Merzadi Đulić iz Đulića koja je i ranije obavljala slične poslove u nižim jedinicama. Danas je u
vojničkim kuhinjama bilo mesa jer je od granatiranja 23.9. u Sapni stradala jedna krava koja je
morala biti zaklana. Progrnut je put do Kraljevića te će sada komunikacija ovog mjesta s bolnicom i
drugim mjestima biti daleko lakša jer je to do sada bio veliki problem. Danas je izvršeno
vakcinisanje starješina brigade a kontrola je za mjesec dana. S Pećine su lansirane dvije navodeće
rakete "Maljutke" ali na svu sreću nijedna se
nije aktivirala. Ili su stare ili loše prave nove. Samo da ih je što više takvih. Na Debeljak su pala dva
minobacačka projektila kalibra 82 mm dok su Kovačevići tučeni PAT-om 20/3. Počela je jesenja
sjetva pšenice. Ore se zapregom a rijetko se može vidjeti i traktor.
Nedjelja, 25.9.'94.

OKRUŽENJE
Poslije maglovitog jutra nastao je vedar dan. ZiS sa Bijele zemlje i haubica sa Ćirilova brda sa
ukupno deset projektila tukli su Vitinicu da bi ZiS istog mjesta po istoj meti od 18 sati ispalio još
četiri projektila. Buldožer još uvijek radi na progrtanju puta. U Kobilićima se tucaju jabuke koje su
ove godine ipak bolje rodile nego šljive. U Križeviće, u izviđanje ubacila su se trojica boraca i
starješina. Četnici su im zatvorili uobičajeni izlaz. Pedeset boraca 242. bili su spremni razbiti dvije
neprijateljske zemunice kako bi ih izvukli iz okruženja. Nije bilo potrebe jer su ovi vješti diverzanti
našli izlaz i bezbjedno se vratili u bazu.
Ponedjeljak, 26.9.'94.

http://www.plbih.org
PRAVA POSJETA
U jutarnjim sahatima sa grupom starješina zaputili smo se u obilazak naših ranjenih boraca u
tuzlanskim bolnicama. Najprije smo otišli u opštinu Zvornik gdje je načelnik Ćamil Ahmetović
odobrio neophodna novčana sredstva a potom u "Merhamet" gdje smo dobili značajne količine
različitih artikala za poklon ranjenima. Najprije smo bili na "Gradini", zatim stacionaru Irac,
studentskom domu Enver Šiljak i na kraju u Kreki. Borci su bili zadovoljni. Iako bez svjetala na
automobilu do Međeđe smo stigli bezbjedno. U noći je padala slaba kiša.
Utorak, 27.9.'94.

NOVA RANJAVANJA
Tmurno i maglovito jutro probijaju eksplozije neprijateljskih granata. Sa brda Androvići ispaljeno je
sedam projektila: pet na Vitinicu i dva na Goduš. Iz Šetića, poslije dužeg vremena, oglasio se
minobacač 60 mm djelujući po Kobilićima i Debeljaku. Počeo se raditi put prema Kovačevićima
koji bi išao relacijom koja se ne može vidjeti sa neprijateljskih položaja. Od Tuzlansko-podrinjskog
kantona stigle su nagrade za pripadnike naše brigade. Nagrađeni i pohvaljeni su: Lutvo Grahić,
Selim Nukić i Mehanović Midhat. U popodnevnim sahatima ispaljeno je pet projektila na Vitinicu a
od minobacačkog projektila 120 mm isapaljenog sa Savića na naše linije odbrane na Skakovici
ranjena su dva borca: Durmić Hasan, teže i Spiodić Alija, lakše, obojica iz Srebrenice. JOB
Zvornika tražio je spisak od pedeset socijalno najugroženijih pripadnika naše brigade kako bi im
preko "Merhameta" obezbjedili pomoć.
Srijeda, 28.9.'94.

DRUGO SUMNJIVO ZASRETANJA


U današnjem vlažnom i tmurnom danu jedanaest projektila sa Androvića ispaljeno je na Vitinicu a
jedan iz Šetića na Kobiliće. Djeljena je humanitarna pomoć za civile i dalje jadno i čemerno. Danas
je dvije godine od osnivanja 2. korpusa ARBiH. Tim povodom grupa starješina iz naše brigade
otišla je u Tuzlu. I danas me je grupa maskiranih osoba sačekala, u jutarnjim satima, na putu prema
komandi, u šumi Osoje ali ovoga puta bili su korektni. Tražili su od mene informacije koje nisu za
bilježenje ali smo se normalno razišli. Ne osjećam strah ali ne bi volio da mi se motaju oko kuće.
Četvrtak, 29.9.'94

KRIS
U jutarnjim sahatima u komandu brigade došao je novinar američkog državljanstva koji radi za
UNHCR, sa urednim odobrenjem od 2. korpusa da obiđe slobodne zvorničke teritorije. Sa njim je
bila Nermina Ibrić u svojstvu prevodioca i Mirsad Efendić, pratilac. Zajedno sa njima obišao sam
Sapnu i djelove Vitinice. Za ovog Amera je nezamislivo u kako porušenim kućama ljudi žive, a
dobro ga je iznenadio minobacački projektil koji je u 15 sati ispaljen na Kovačeviće. Radilo se o
najvišem kalibru. Puno je detalja koji su ga dojmili a posebno naša gostoprimljivost jer je narod
iznosio jabuke, zvao na kafu i sl. Fotografisao je način na koji se srpom žanje na Gaju. Stigao je
novi broj "Armije ljiljana", lista 2. korpusa ARBiH.
Bere se kukuruz, uglavnom noću. Kazani za rakiju nisu opterećeni jer šljive gotovo da nema ali se
ljubitelji "vatrene vode" snalaze kiseljeći druga voća.
Petak, 30.9.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
OKTOBAR '94.
PAKET ZA SVE
Dok su se magle dizale iz doline rijeke Sapne a sunce sve više osvajalo po dogovoru sam krenuo u
Međeđu kako bi u pratnji Amerikanca Krisa, novinara UNHCER-a nastavio sa obilaskom slobodnih
zvorničkih teritorija. Otišli smo u šumsko naselje koje su izgradili izbjegli Kraljevčani. Ručali smo
u kolibi Ramiza i Ajke Tabaković kod kojih je petnestoro ljudi i žena danas bralo kukuruz. Kada je
Kris razgledao u kakvim uslovima ljudi žive kranuli smo u Svrake. Kahvu smo popili kod Islama
Smajića teže ranjenog borca 242. brigade. Pretrčali smo Hodžinu ravan, njivu koja se vidi sa Pećine
i došli do prvih kuća u Kraljevićima. Do 15 sahata bilo je mirno kada smo krenuli u Kobiliće. U
Kobilićima smo, poslije obilaska seoskog mezarišta, sreli trojicu ljudi koji su izgubili po dva sina:
Osmana Junuzovića, Jahija Smajlović i Meho Memić. Dok smo pričali sa Mehom na pedesetak
metara od nas pao je haubički projektil kalibra 155 mm ispaljen sa Visoke glavice. Sklonili smo se u
Mehinu garažu a za pet minuta smo izišli i vidjeli tragove koje je projektil za sobom ostavio. U to
vrijeme velikom brzinom autom je prošao Ibrahim Husić koji je vozio ranjenog Hasana Smajlovića,
evdentičara u prvoj četi.

Pretrčali smo do moje kuće. Poslije krompiruše i kafe, a za to vrijeme četiri projektila minobacač
120 mm pali su na Sapnu, gosti su otišli za Međeđu. Prevezao ih je Rešid Muharemović. Tek što su
krenuli haubica sa Visoke glavice djelovala je po Međeđi što će uraditi još jednom u toku noći dok
sam prema svijeći, bilježio dešavanja za današnji dan. Učenici u školi dobili su sedam dana pauze.
Svi pripadnici naše brigade dobili su vojnički paket. Od početka agresije ovo je prvi slučaj da svi
borci zajedno dobivaju paket iste sadržine i u isto vrijeme, što sa drugim jedinicama na drugim
mjestima nije slučaj. Paket je sadržavao: 10 kg brašna, 1 kg šećera, 1kg riže i dvije konzerve.
Djeljeno je i slijedovanje duhana za oktobar. Ovoga puta po 13 kutija sarajevske "Drine" i 20 grama
sitno isječenog duhana. Ovaj paket obezbjedilo je novo optinsko rukovodstvo sa Ćamilom
Ahmetovićem na čelu. Kod boraca jača osjećaj da se ipak čine napori da ova tegoba od agresije
bude bar
ublažena.
Subota, 01.10.'94.

42 RUČNA SAHATA
Jutro je osvanulo tmurno i oblačno. Stigao je akt od ONO Zvornik da će za četrdeset i dva
pripadnika brigada podjeliti
isto toliko ručnih sahatova. OD JOB-a iz Tule (zvornička organizacija boraca) stiglo je pedeset
paketa koji će biti podjeljeni za pedeset socijalno najugroženijih boraca naše brigade. Izviđačko-
diverzantska jedinica bila je na izviđanju u području Jelice.

U 17 sahata na Sapnu su ispaljena tri tenkovska projektila sa brda iznad Pantića. Na Mramoriću je
ranjen borac Kemo Mehidić. Distribuirani su paketi i duhan po jedinicama. U Komandu mjesta
stiglo je 1.000 l nafte tako da je moguće uredno sprovesti prjevoz boraca koji su prognani u
susjedne opštine.
Nedjelja, 02.10.'94.

ODGOĐEN TURNIR

Danas sam sa starješinama brigade boravio u 2. bb kako bi smo pratili način funkcionisanja poslije
prestrojavanja sprovedenih u brigadi. Od 9 do 11 sahata bili smo u komandi bataljona. Čule su se po
jedna detonacija u rejonu Vitinice i Nezuka. Česta su sjela na kojima se kolektivno ljušti ubrani

http://www.plbih.org
kukuruz. Omladina koristi sve načine kako bi se družila. Odgođen je turnir na Zečijoj kosi koji je
odobrila brigada. Inače, turnir se trebao održati u organizaciji ranjenog borca Zikreta Spahića koji je
imao namjeru prikupiti nešto sredstava kako bi lakše platio izradu proteze s obzirom da je riječ o
borcu bez noge. Planirao je za prvo mjesto dodjeliti jarca, za drugo gajbu piva a najboljem strijelcu
planirana je - litra konjaka. Na kombi u Zaseoku i putnu komunikaciju Jajići - Međeđa u toku noći
otvarana je artiljerijska vatra.
Ponedjeljak, 03.10.'94.

NEVRIJEME
Svježe i vlažno jutro pretvorilo se u pravo nevrijeme. Puhao je jak vjetar prećen kišom i
grmljavinom. Neprijatelj je na Sejdinovac i Selimoviće iz Androvića ispalio šest tenkovskih
projektila a na Herin tor četnici su djelovali sa jednom minobacačkom granatom. Ima problema u 1.
bb pa je danas održan sastanak u brigadi sa starješinama ove jedinice.
Govori se o novim promjenamau strukturama opštinske vlasti.
Utorak, 04.10.'94.

NASTAVA STARJEŠINAMA
Najsvježije jutro ove jeseni podsjetilo nas je da uskoro dolazi zima a broj problema koje ona donosi
ne da se lahko pobrojati. Pada kiša i to je umanjilo neprijateljska dejstva. Top B-1 sa Bijele zemlje
ispalio je tri projektila na Kovačeviće. Iz Šetića su ispaljena dva projektila minobacač 60 mm.
Odgovoreno je istom mjerom po Šetićima. Počela je nastava za starješine brigade. Tema današnjeg
predavanja bila je "Dužnosti starješine" a sutra će načelnik artiljerije govoritio topografiji. Loše
vrijeme se, kako mještani kažu, ipak, lakše podnosi nego granate.
Srijeda, 05.10.'94.

SEOBA
Prijepodnevno, tmurno i svježe vrijeme, protiče uz provokativna dejstva neprijatelja iz pješadijskog
naoružanja. Kasnije su četnici na linije odbrane 1. bb ispalili 7 rasprskavajućih granata. Od
planiranog ukidanja embarga, najavljenog od strane SAD, za 15. oktobar, izgleda nema ništa. Narod
iz sapanjskog kraja masovno se seli prema Tuzli (Čaklovići, Bare...) jer puno
je kuća razrušenih u tom procentu da je nemoguće u njima prezimiti. Ispred kuća u Međeđi narod u
velikom broju kopa zemunice ispred kuća jer su septembarska granatiranja pokazala da nema
bezbednog mjesta na slobodnim zvorničkim
teritorijima. U magacin "Merhameta" u Sapni stiglo je 20 tona odjevnih predmeta. Ima i invalidskih
kolica, dušeka i ćebadi za bolnicu. Priča se da 2. korpus ne može više pokrivati određeni procenat
hrane za naše brigade.
Četvrtak, 06.10.'94.

SUSNJEŽICA
Jutro je donijelo kišu i prvu susniježicu ove jeseni. Neobično hladno vrijeme za ovo doba godine
obustavilo je radove na njivama. Sav kukuruz nije obran a stalo se i sa sjetvom pšenicom. Kuriozitet
je jedna njiva u dolini Munjače gdje pšenica toliko izrasla da je zelenilo prekrilo zemlju. Goriva u
rezervi ima dovoljno što unosi mir u borce koji stanuju u drugim opštinama. Pješačenje do Tuzle je,
nedamo se, prošlost. Djeljene su nadoknade za porodice poginulih, teško ranjenih i boraca na
bolovanju duže od 30 dana. S novcem (31.000 DM) blagajnici brigade su, bez pratnje, pješke došli

http://www.plbih.org
iz Sarača.
Zadužio sam 20 paketa odjeće i obuće koje sam podjelio na 41 porodici vodeći računa da se podjeli
najugroženijima.
Od četničkih dejstava aktivan je bio brdski top B-1 sa Gajića oglasio se po prvi puta sa tog mjesta i
ispalio je 15 projektila na Nezuk.
Petak, 07.10.'94.

OSPOSOBLJEN TRAFO
Svježe je i tmurno. Mitraljeze i PAM-ove koji su djelovali u jutarnjim sahatima zamjenili; brdski
top B-1 koji je sa Bijele zemlje ispalio tri projektila na Vitinicu i minobacač 120 mm koji je sa deset
mina gađao Vitinicu. Stigao je akt od 2. korpusa po kojem bi Radio Zvornik trebao biti na spisku
prioriteta kada je raspodjela električne energije u pitanju. To do sada nije slučaj i ova stanica
emituje program kada ima struje svim korisnicima. Predajnik još nije u funkciji a nadamo se da će
uskoro biti i da će program radio Zvornika moći pratiti naši ljudi u opkoljenoj Srebrenici. Danas je,
poslije petnest dana pauze, u Kobilićima stavljen trafo u funkciju oštećen u granatiranju. Bilo je
struje koja je jedna od rijetkih radosti mještanima
slobodnih zvorničkih teritorija. Pored struje ljudi su zadovoljni kad nema velikih problema sa
hranom i kad prorijede četničke granate.
Subota, 08.10.'94.

PORAZ "DRINE"
Svježe ali suho jutro. Borbena dejstva su izostala a 2. bb je počeo sa iskopavanjem linija bliže rijeci
Sapni. U popodnevnim sahatima bio sam u Tuzli kako bi provjerio napredovanje obrade mog
pisanog materijala. Na igralištu u Slavinovićima igrala se utakmica između NK "Drine i "Bosne iz
Kalesije. "Drina" je izgubila sa 2:0. Poslije dugo godina sreo sam prijatelja iz osnovne škole,
Mirzeta Hamzića iz Klise koji je starješina u OG-2, Gračanica. Od njega sam dobio brošuru "Od
OpŠTO do OG-2" koju je napisao sa kolegom Izudinom Durakovićem iz Gračanice i bilten jedne
od brigada u OG-2.
Nedjelja, 09.10.'94.

POVRATAK
Na slobodne zvorničke teritorije vrato sam se u 21:30. Stigao sam kamionom 242. brigade i vozač
je put do i od Kalesije prešao sa upaljenim farovima što do sada nije niko činio. Bilo je struje i
sjedilo se dugo u noć. Priča se o naporima da se što više zasije ali dan oranja košta 100DM tako da
se obrada zemlje, vrlo često, vrši ručno. Neke službe opštine sele se u Međeđu. Načelnik već ima
prostoriju gdje će provoditi radno vrijeme.
Ponedjeljak, 10.10.'94.

MRAZ
Jutro je zabijelio mraz. Avioni NATO snaga nadlijeću slobodne zvorničke teritorije. Danas je PAM
sa Androvića djelovao po djelovima Vitinice a top sa Bijele zemlje sa pet projektila gađao je
Kovačeviće. Sa Ravnih gora, gdje sam sa porodicom, kopao lijehu za pšenicu, moglo se vidjeti da je
bilo pogođenih kuća jer se poslije svakog projektila dizao visok stub dima i
prašine. Kežem, kopao se ručno jer mi je Mujo Muharemović za oranje jednog duluma zemlje
tražio 50 DM. Dimi se iz kuća po selima sapanjskog kraja. U Kraljevićima je ostalo pet domaćina.

http://www.plbih.org
Ostali su u kolibama u šumskom zbjegu. Stigao je crijep za školu koja se privodi kraju nadomak
Kraljevića. Svi se nadamo da će se tu odskora početi odvijati nastava. Danas su djeljene patike
marke "Dunlop". Na svaku porodicu po jedan par.
utorak, 11.10.'94.

NAJAVLJENO POSTROJAVANJE
Danas sam nastavio sa ručnim zasijavanjem pšenice (u lijehe) i lijpo vrijeme me pomalo plaši (tu mi
je i porodica) jer je njiva na samo stotinjak metara od našeg tenka kojeg četnička artiljerija često
traži. I danas je Top sa Bijele zemlje ispalio, kao i juče, pet projektila na Kovačeviće a do kraja dana
još četiri. Dva projektila pala su na Vitinicu a dva sa Resnika na Herin tor. Naš minobacač je iz
Vitinice gađao vatrenu tačku neprijatelja na Bijeloj zemlji. Bilo je struje a to znači i dobrog
raspoloženja. Najavljeno je postrojavanje svih jedinica za 16.10. a tačan razlog se ne iznosi. Ova
činjenica postavila je i pitanje kako izgledamo a nadaju se i uniformama. Naši borci znaju reći: "Ne
žalim poginuti ali da bar izgledam kao vojnik a ne kao civil".
Srijeda, 12.10.'94.

RAZDVAJANJE
Svježe je i maglovito. Oko osam sahata top sa Resnika djelovao je po linijama odbrane 2. bb sa tri
projektila. Motorne pile od Debeljaka lagano prave golet. A kako i ne bi kada se sa istog mjesta
snadbjevaju četiri sela i četiri vojničke kuhinje (Međeđa, Nezuk, Zaseok i Kobilići). Danas sam
završio zasijavanje pšenice u njivi pored tenk i prešao u drugu koja je
već izrovana neprijateljskim granatama. U večernjim sahatima BsT iz Androvića djelovao je po
Vitinici sa jednim projektilom.
Minobacači kalibra 120 mm iz Savića djelovali su sa četiri mine po linijama odbrane na Skakovici.
Od danas komanda dvije brigade nije više u istoj kući. Starješine 242. brigede, smjestili su se po
resorima po drugim kućama. Danas je ekipa TV Okruga boravila u komandi brigade. Završen je rad
na brigadnom "Biltenu".
Četvrtak, 13.10.'94.

NAPAD NA SKAKOVICU
Hladnoća je jutros nešto manja nego juče. Od 8:15 čula se neobično jaka pucnjava iz pješadijskog
naoružanja. Prostrujila je vijest da je neprijatelj napao naše linije odbrane na Skakovici. Komande
brigade i trećeg bataljona, za vlo kratko vrijeme, krenule su na lice mjesta. Stari ratnici: Bonzo,
Štrako, Čiko, Lutvo nisu izdržali a da se, u ovom odsudnom trenutku nađu na linijama odbrane. Do
podneva su dva neprijateljska napada uspješno odbijen. Rov na Mauri, koji su pokrivali
novomobilisani borci, već je bio napušten. Na linije odbrane ubačeno je i pedeset dobro naoržanih
pripadnika 242. brigade. Naša artiljerija, minobacači 82 i 120 mm odradila je svoj dio posla
djelujući po Bundevama i Kikovima. Iako je pucanje bilo žestoko narod slobodnih zvorničkih
teritorija nije se puno obazirao. Izišao je na njive a nastavljena je i sječa šume u Debeljaku.
Informacije putem "Veritas PRESS-a" stigle su na 17 strana. Od sutra se uvodi novi bh dinar koji je
dizajnirao Dževad Hozo. Sadašnjih 10.000 bh dinara mjenjat će se za jedan. Za sutra je najvljen
više puta odgađani turnir u Žujama čiji je organizator Zikret Spahić.
Petak, 14.10.'94.

http://www.plbih.org
OPREZ
Jutros je osvanuo slab mraz. Starješine brigade raspoređeni su po nižim jedinicama gdje ostaju do
sutra ujutru jer postoji mogućnost novih neprijateljskih napada. Ovu mogućnost pored ranijih
dojava pojačava činjenica da u toku noći vršena intezivna agresorska pregrupisavanja u području
Baljkovice i Petkovaca. Vrše se pripreme za obilježavanje treće godišnjice prvog napada na Goduš
koji se desio 17.10.1991. godine. Priprema se sadržajan sportsko-zabavni program koji će pratiti i
zavidne nagrade. Djeljena je humanitarna pomoć za civile ovog kraja koja je ovog puta nešto
bogatija nego do sada. Noć je hladna. Možemo samo zamisliti kako je borcima na linijama odbrane
bez adekvatne odjeće i obuće za ovo vrijeme. Za doručak je bio sendvič sa nareskoma već nekoliko
dana uzastopno i za ručak i večeru sprema se konzervirani grašak.
Dan je, začudo, prošao bez ijedne granate.
Subota, 15.10.'94.

FOTOKOPIR
Magla i mraz već su redovni posjetioci jutra. Za sutrašnju svečanost u Godušu, dobili smo
zaduženje u našem sektoru, da uputimo pozivnice planiranim gostima. U toku dana uputili smo ih
na adrese vojnih i političkih struktura kao i medija kako ovo ne bi prošlo nezabilježeno. U našu
brigadu stigao je fotokopir aparat. Nadam se da će nam svima biti od velike
koristi. Noć je hladna i maglovita.
Nedjelja, 16.10.'94.

17. OKTOBAR 1991. GODINE


Jutro je počelo s dejstvima mitraljeza modela M-53 i M-84. U Godušu je počelo obilježavanje treće
godišnjice napada na ovo mjesto. Održan je turnir u malom fudbalu. Ekpi 206. brigade osvojila je
prvo mjesto pobjedivši u finalu 1. teočansku. Najbolji strijelac je bio Sabahudin Gibić i dobio je
trenerku. Na Visokoj glavici u području Tirine njive došlo je do bliskog susreta dviju izvidnica ali
na svu sreću, na našoj strani nije bilo ranjeih ni poginulih. Kada smo pomislili da nas čeka mirna
noć svoja dejstva otpočela je PRAG-a sa Pantića. Bio je to znak četničkoj artiljeriji da otpočne
jedan od svojih najžešćih
artiljerijskih napada. Haubice, tenkovi, minobacači, topovi djelovali su intenzivno četrdeset minuta
i nije bilo mjesta na slobodnoj zvorničkoj teritoriji koje nije osjetilo neprijateljske granate. Dok su
granatiranja trajala iz 1. bb stigla je dojava da je na Visokoj glavici primjećena veća grupa četnika.
Granate su bile samo paravan kako bi napredovali na linijama koje nisu pokrivene rovovima nego
patrolama naših jedinica. Hoće li se četnici zadržati ostaje da se vidi. U 206. brigadu stigao je
"Bilten" broj 8. Štampan je u 200 primjeraka. U toku noći pojačane su naše linije odbrane prema
Visokoj glavici. Nema napuštanja zone odgovornosti naše brigade jer se ne zna ko iz ŠVK dolazi na
postrojavanja svih članova brigade.
Ponedjeljak, 17.10.'94.

POSKOK
U maglovitom jutru u sapanjskom kraju čuju se neprijateljski mitraljezi. Svi članovi komande
brigade, s obzirom na najavljeni dolazak članova ŠVK, u grupama su otišli po nižim jedinicama. Sa
grupom starješina bio sam u 3. bb i na postrojavanju je bilo i neprijatnih pitanja. Do 14 sahata
završene su aktivnosti. Na povratku iz Goduša prema Sapni ispred auta kojim smo se vraćali prošao
je poskok. To je nemalo iznenađenje odkud ovako kasno zmija. Najavljuje li to dugu i suhu zimu ili
nešto drugo samo se nagađa. Međutim, kažu da je i na drugim mjestima primjećen sličan slučaj. Po
selima se čuju dječija uzvikivanja: "Eeej, struja" što znači da će se dio noći provesti uz televizuji i

http://www.plbih.org
video. Naš tenk promjenio je lokaciju i sa Ravnih gora primjetio se na Šaračka brda. Valjda je to
zbog primjećenih neprijateljskih transportera ili nečeg drugog. Noć je puna mjesečine i hladnoće.
Utorak, 18.10.'94.

SMOTRA
Ranije nego je najavljena stigla je grupa starješina iz ŠVK što je imalo za posljedicu kašnjenje
izvjesnog broja starješina brigade na smotru koja je vršena u komandi. Sa grupom starješina i
Muharemom Nadžakom iz ŠVK izvršili smo postrojavanje izvjesnog broja jedinica. Postrojavanje
je vršeno u šest grupa i sve je vrvilo od boraca. Uniformisani i sa naoružanjen pripadnici 242.
brigade prodefilovali su djelom Sapne što je kod naroda budilo respekt kod promatrača. Međutim, s
druge strane primjećeno je da veliki broj pripadnika 206. brigade potpuno nespremno dočekuje
predstojeću zimu (nema uniformi i čizama). Iz ŠVK su obećali da nijedan borac neće dočekati zimu
bez uniforme. Komandu brigade posjetio je načelnik opštine Ćamil Ahmetović. Danas je neprijatelj
uputio samo jedan projektil iz Androvića na Brđake.
Srijeda, 19.10.'94.

U POTRAZI ZA HRANOM
Slab mraz dočekao je jutro ali je u toku dana bilo sunčanih intervala. Da će hrana biti problem
potvrdila je i vijest iz 2. korpusa u kojoj se kaže da ne mogu pokriti brigadu sa 50% hrane. Stoga je
upućen zahtjev mjesnim zajednicama da
pokušaju prikupiti hranu za vojsku. Problemi sa prihvatanjem smjena na linijama 7+7 rastu tako da
su članovi komande na
terenu. Četi Međeđa je dozvoljen rad četiri dana na liniji a četiri odmora jer su dosta udaljeni od
kuhinje i na linijama koriste suhu hranu. Danas se navršava dvije godine od formiranja
minobacačke desetine "Harijevi vitezovi" i za tu priliku iz Merhameta se dobilo 10 paketa kako bi
se podjelili porodicama poginulih, ranjenim a i nekim pripadnicima ove desetine.
Prilaz komandi u dužini od oko pedeset metara se uređuje. Poslove izvode borci u pritvoru i vod za
opsluživanje pri brigadi.
Naš tenk sa Šaračkih brda vratio se na staro mjesto.
Četvrtak, 20.10.'94.

ČIŠĆENJE TERENA
Jutro je oblačno ali bez hladnoće. U jutarnjim sahatima pripadnici 242. brigade su izvršili čišćenje
terena od Zečije kose do Viskoke glavice. Informacije da su se četnici ukopali na Visokoj glavici
pokazale su se kao netačne. U popodnevnim sahatima ZiS sa Androvića djelovao je po djelovima
Vitinice sa sedam projektila. Starješine su planirale ostati u komandi brigade ali s obzirom da su se
vijesti sa Visoke glavice pokazale kao netačne otišli su na zasluženu pauzu. Problemi sa smjenama
na linijama odbrane se nastavljaju. Naime, uglavnom se iznose primjedbe da linije nisu uređene za
tako dug boravak na njima. Nema za to predviđenih zemunica i drugih elemenata.
Petak, 21.10.'94.

"POBUNA"
Maglovito i oblačno jutro. Danas su problemi sa novim načinom smjene na linijama odbrane
kulminirali. Dvadeset boraca došlo je pred komandu 1. bb i odbijali su da idu na linije odbrane. Sa
referentom za vjerska pitanja otišao sam ni lice mjesta. Komandant bataljona im je izrekao kaznu od

http://www.plbih.org
10 dana pritvora. Četrnest boraca je odustalo od pobune a uz put do
pritvora i ostali borci. Kada smo već pomislili da će iza nas ostati miran dan, u večernjim satima
počela su bjesomučna djelovanja neprijateljske artiljerije sa Resnika. Ovoga puta na meti su bile
putne komunikacije Hidani - Kalesija i Kalesija - Jajići. Stanovništvo slobodnih zvorničkih teritorija
se uznemirilo jer je zavladala sumnja da se teritorije Teočaka i Sapne žele odsjeći preko Kalesije. Za
dva sahata ispaljeno je ukupno 42 neprijateljska projektila. Iza toga habice sa Visoke glavice su na
Međeđu ispalile tri projektila. Vrši se doprema drveta za porodice poginulih, teško ranjene i ostale
pripadnike brigada.
Subota, 22.10.'94.

ODLAZAK
Jutro je oblačno i do 10:15 bilo je mirno kada je počelo žestoko djelovanje neprijatelja. Iz više
neprijateljskih oruđa i uporišta tučena su gotovo sva područja slobodnih zvorničkih teritorija. Do
podneva je palo više desetina neprijateljskih
granata. Osim novih materijalnih šteta drugih posljedica nije bilo. Uzvraćao je naš tenk i
minobacač. Dio boraca iz 242, brigade otišao je na ratište izvan zone odgovornosti 206. Viteške. To
je još jedan od dokaza da su naši borci spremni da se bore za BiH širom njene teritorije. U mjesnim
zajednicama je razmatrano o načinima pomoći ishrane brigade.
Nedjelja, 23.10.'94.

ZIKRETOV JARAC
Jutro je otpočelo sa provokativnim dejstvima neprijateljske pješadije koje je preraslo u granatiranja
artiljerije. Nezuk je iz Grujića tučen sa tri projektila a tenk sa Ćirilova brada ispalio je na Zaseok pet
granata. Uzvratio je naš minobacač iz rejona Baljkovice. Oko podne ZiS sa Suhe česme djelovao je
sa dva projektila po Godušu a minobacač iz Malešića djelovao je po Vitinici na što je odgovorio naš
minobacač kalibra 82 mm. Po Sapni, a vjerovatno i po drugim mjesnim zajednicama, izlijepljeni su
plakati putem kojih se mještani pozivaju na izdvajanje zaliha hrane za vojničke kuhinje. Zikret
Spahić, amputirac iz Hanđelića, po četvrti put pokušava organizovati turnir što mu je brigada
odobrila, ali nikako da se okupi dovoljan broj ekipa. Danas su igrala dva tima i prva nagrada je
njegov jarac koji ga u stopu preti a dok traje turnir često trčkara oko igrača. Ekipe po drugi put nisu
imale srca da uzmu za nagradu ovu čudnu životinju o kojoj se puno priča a vraćaju ga njegovom
vlasniku jer nemaju srca da ga zakolju. Oko 16 sahata došlo je do prevog proloma oblaka.
Ponedjeljak, 24.10.'94.

"AVAZ DRINE"
Vlažno je i tmurno jutro. Neprijateljska djelovanja, čak i provokativna su izostala. Pokrenuta je
inicijativa iz komande brigade o pokretanju lista koji bi se, prije svega, bavio Podrinjem i
područjem slobodnih zvorničkih teritorija. U ostatku dana neprijateljska artiljerija je djelovala sa
sedam projektila po Zaseoku, Nezuku i Debeljaku. Jedan projektil koji je ispaljen na Hanđeliće
pogodio je direktno u našu zemunicu ali, na svu sreću nije bilo posljedica. Za doručak nema čaja jer
nema šećera. Škola do 4. razreda osnovne radi na pet punktova a najteže je djeci iz Vitinice i
Kobilića koji po svim uslovima u školu pješače po 3 - 5 kilometara. Novac namjenjem za porodice
poginulih i teško ranjene borce (50 DM) vratio se u višu
komandu jer je Komanda mjesta slabo uradila svoj dio posla oko podjele.
Utorak, 25.10.'94.

http://www.plbih.org
IDV
Neprijateljska dejstva danas su otpočela djelovanjem PAT-a 20/3 koji je u tri navrata djelovao po
Zaseoku. Tenk i ZiS sa Androvića djelovali su po djelovima Vitinice. Danas je izvršeno
postrojavanje novoformiranog brigadnog IDV-a. Smotru je u Žujama izvršio komandat 206. brigade
Edhem Omerović - Tito. U području Rožnja primjećene su neprijateljske izvidnice. Bilo je dojava
da vrše ukopavanja u području Rožnja što je dovelo do izlaženja boraca 242. brigade na teren i
temeljitog pročešljavanja pomenutog područja ali tragova neprijatelja nije bilo. Zato je bilo
žestokog granatiranja. Od 21 sahat neprijateljske baterije minobacača iz Boškovića, Malešića i
rejona Križevića djelovali su po Nezuku, Sapni i Kraljevićima.
BsT iz Androvića tukao je po Vitinici. Ono što je karakteristčno jeste da se često može primjetiti
okupljanje omladine na
Vrelu ispod Vrljaje.
Srijeda, 26.10.'94.

POČELA OBUKA
Pokrenuta je inicijativa da se 30.10. posjeti mezar Kapetana Hajre jer se navršavaju dvije godine od
smrti istinskog heroja Podrinja. Za ovu priliku svaka od jedinica bi imala svoje predstavnike. S
obukom su danas počeli pripadnici Izvičako-diverzantskog voda. Od 17 sahata BsT iz Androvića
ispalio je deset pancirnih projektila na Sapnu. Čaj u kuhinji i dalje je gorak i kako kuhar kaže šećera
ima u bazi ali ne raspoređuju ga još po kuhinjama.
Četvrtak, 27.10.'94.

PRIPREME ZA TURNIR
U danu dosta toplom za ovaj dio godine četnici su iz Androvića ispalili sedam projektila na linije
obrane Sejdinovac i Mramorić. Kuća u Sapni u kojoj se smjestila jedna od jedinica brigade vidljiva
je golim okom sa Pećine. Pri obilježavanju 2. godišnjice smrti Kapetana Hajre planiran je i turnir u
malom fudbalu i šahu u Herama. Ekipa 206. brigade počela je s pripremama. Počela je podjela
paketa za porodice poginulih, teže ranjene borce koji su ovoga puta dosta raznovrsniji u odnosu na
prethodne. Naši borci koji su bili na ratištu u zoni odgovornosti 2. korpusa stigli su na slobodne
zvorničke teritorije.
Petak, 28.10.'94.

ŽENIDBA
Dan je je otpočeo sa toplim vjetrom koji je ubrzano snosio lišće sa grana. Neprijateljska artiljerije sa
Androvića u dva navrata djelovala je po Vitinici. U prvom udaru ispaljeno je sedam projektila a u
drugom četiri. S istog mjesta sa šest
projektila četnici su djelovali po Nezuku. U popodnevnim satima došlo je do proloma oblaka koji je
pratila, za ovo doba godine, gotovo nevjerovatna - grmljavina. U večernjim sahatima oženio se
Esad Musić. Mladu je iz Grabovice doveo u Sapnu gdje je napravljeno veselje i bio sam prisutan sa
Lutvom Grahićem i Rahmom Okanovićem - Štrakom. Bilo je nepotrebnog pucanja.. Loše vrijeme
me malo brine pred sutrašnji put u Teočak.
Subota, 29.10.'94.

http://www.plbih.org
SJEĆANJE NA KAPETANA
U jutarnjim sahatima veliki broj pripadnika 206. Viteške i 242. Lahke, praćeni predstavnicima
opštinske vlasti krenuli su prema Teočaku. Navršilo se dvije godine od smrti čovjeka koji se borio
za spajanje slobodnih zvorničkih prostora sa
opkoljenima u gornjem toku rijeke Drine. U 10 sahata oko dvije stotine ljudi bilo je na grobu
Kapetana Hajre na koji su
položena četiri vijenca a prisutnima se pored efendije Dželala Huremovića obratio i predstavnik 2.
korpusa Hrustem Smajlhodžić. U džamiji koja se nalazi na 400 metara vazdušne linije od najbližih
četničkih položaja i koja je više puta pogođena i čija je munara srušena, predata je hatma poginulim
u ratu. U povratku smo imali sreće jer su naša vozila primjećena i gađana s neprijateljskih položaja.
Na dejstva neprijatelja iz Androvića po Vitinici uzvraćao je naš ZiS po
neprijateljskoj vatrenoj tački.
Nedjelja, 30.10.'94.

NASIPANJE PUTEVA
Na relaciji Jajići - Međeđa intenzivno se nasipa put kamenom koji se crpi iz novog kamenoloma u
Žujama. Vojnici UN-a sređuju put od Kalesije prema Zoljama, tako da se nadamo da u zimskom
periodu neće biti problema sa prebacivanjem do Tuzle. U području Tijanica metkom je pogođen
borac Vahid Rahmanović.
Ponedjeljak, 31.10.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
NOVEMBAR
ČITANKE
Intenzivno se vrši fortifikacijsko uređenje naših linija odbrane koje se na mjestima pomjeraju i do
nekoliko stotina metara.
Neprijatelj je u toku dana u više navrata djelovao na Vitinicu a jedan projektil ispaljen je na Goduš.
Uzvraćala je naša artiljerija. S Pećine je, gotovo kao nikad do sada djelovao PM M-84. Svako
kretanje po Sapni, Kraljevićima i Kobilićima bilo je vrlo rizično i kretali su se samo oni koji su
morali. Djeca su u školi dobili neke udžbenike i nešto školskog pribora. Udžbenika nema dovoljno
tako na jednu čitanku dolazi dva učenika. Radio Zvornik je odselio u Međaš i uskoro bi trebao
početi s radom i novi predajnik.
Utorak, 01.11.'94.

PRIPREME
Da je srijeda da se zaključiti i po redovima boraca koji su ispred bolnice i žele se prijaviti za
ljekarsku komisiju koja sutra dolazi u Komandu mjesta. Neprijatelj je danas djelovao po Nezuku i
Debeljaku sa Ćirilova brda sa deset projektila, po Selimovićima iz Androvića sa šest projektila a
sedam granata ispaljeno je sa Boškovića na Sapnu. Uzvratio je naš minobacač kalibra 60 mm po
vatrenoj tački u Boškovićima. Na našu teritoriju stigli su borci i MTS sa strane. Naš ZiS sa Zečije
kose
premjestio se u područje Hrasna sela. Sprema se ofanziva naših snaga na područje Majevice.
Srijeda, 02.11.'94.

DŽELAL HUREMOVIĆ
Jutro je otpočelo dejstvom tenka sa Ćirilova brda po Nezuku. Do 11:30 bilo je podnošljivo ali od
tada nije bilo prostora na slobodnim zvorničkim teritorijima koji nije trpio udare četničke artiljerija.
Bio sam na putu za Kobiliće pa sam se sklonio
nejprije u improvizovanu kuću a zatim u zemunicu porodice Huremović. Sve se treslo od
neprijateljskih dejstava. Obzirom da su djelovali različitim oruđima i baterijski nemoguće je
ustanoviti bar približan broj ispaljenih neprijateljskih granata.
Međutim, sasvim je sigurno da je palo preko stotinu granata različitog kalibra. Jedan je bio koban za
efendiju iz Sapne, Dželala Huremovića, koji od danas nije više među živima. Od 12:40 opet je bilo
mirno. Na putu prema Kobilićima mogle su se čuti žene koje se dovikuju: "Gdje su pale? Ima li
ranjenih?" Štete su velike. Pokidane su žice dalekovoda u Kobilićima.
Pripadnici Civilne zaštite otišli su u Živinice gdje planiraju ostati pet dana jer se zasijavaju zemljišta
odakle će se crpiti hrana za pripadnike naših brigada.
Četvrtak, 03.11.'94.

ODGOĐENA AKCIJA
Jutarnja magla proširila se na gotovo cijeli dan. Neprijatelju to nije bila prepreka da djeluje jer ne
bira ciljeve. Gađa sve što je sa njegove suprotne strane. Ispaljeno je pet projektila na Zaseok i tri
OSE 90 mm sa Pećine na Sapna - koloniju.
Ovaj magloviti dan naši su borci koristili da intenzivnije rade na izradi novih linija odbrane. Magla
je bila razlog za odgađanje najavljene akcie na Lisači.
Petak, 4.11. '94.

http://www.plbih.org
PUT
Danas je bio neobično topao dan za ovo doba godine. Četnici sa Parloga uputili su osam projektila
na Nezuk od kojih je jedan prebacio Nezuk i pao na Kobiliće. U Sarajevo je otputovala opštinska
delegacija kako bi najviše državne zvaničnike
upoznala sa stanjem na slobodnim zvorničkim teritorijima. Brigade će predstavljati starješina iz
242. brigade, Mirsad Terzić.
Subota, 05.11.'94.

MOBILNO STANJE
Osvanulo je maglovito i prohladno jutro. Četnici nisu hladili cijevi svojih oruđa. Tenk sa Androvića
ispalio je 17 projektila
na Vitinicu od kojih je jedan izazvao ranjavanje Nukić Sejde u Selimovićima. Sa Parloga je
ispaljeno deset tenkovskih projektila na Nezuk a minobacač kalibra 82 mm ispalio je tri mine na
Svrake. Haubica 155 mm sa Ćirilova brda djelovala je na područje Kalesije sa čak 20 projektila.
Iako sam dobio sedam dana odmora, u večernjim satima sam pozvan u komandu brigade. Stanje je
pune mobilnosti jer uskoro će početi naša akcija na području Majevice.
Nedjelja, 06.11.'94.

ZAJEDNO
Ujutru je bio sastanak u komandi brigade gdje su starješine upoznate sa detaljima akcije koja bi
trebala početi sutra u šest sahata. Prijavili su se starješine koji će dobrovoljno učestvovati u akciji a
određeni su i oni koji će rukovoditi uvođenjem jedinica na dostignute položaje. Napravljen je
raspored jedinica koje izvode akciju i određeni pravci udara. Zajedno će djelovati borci 1. Slavne,
kalesijski i zvornički borci. Na Vitinicu je djelovao ZiS i tenk te su ranjeni borac Senad i civil
Nizama Hasanović. Borci i starješine su ostatak dana proveli u pripremama za akciju.
Ponedjeljak, 07.11.'94.

NIJE IŠLO
Već od dva sahata ujutro vozila su se počela kretati putnom komunikacijom Sapna - Goduš. Akcija
je trebala početi u 06:00 kada sam se našao u Godušu. U Godušu se može vidjeti oko 50 vozila.
Sedam je sahata ali akcija ne počinje. Čeka se znak Dajdže i Doktora. U osam Dajdža javlja da još
nije sve spremno. Bazuka u 9 sahata označila je početak dejstava. Sve ječi od dejstava sa svih
strana. Na Velikoj Jelici i Lisači još žešće. Od 12:00 sahata četnička artiljerija otpočinje svoj pir.
Različita oruđa sa Ćirilova brda, Klise, Androvića i Visoke Glavice tuku po Godušu i unutrašnjosti
slobodne teritorije. PRAG-a
i PAT sa Savića tuku po Kiku, Tomanića kosi i Bundevama. Projektili prelijeću i aktiviraju se u
Rožnju i na Šaračkim brdima.
Čule su se vijesti da smo oslobodili Kik 1 i Tomanića kosu i čeka se da 241. zauzme Lisaču.
Dvadest minuta iz tri sahata komandant Muminović naređuje povlačenje. Tu je i Sale Malkić. Borci
pitaju: "Zašto povlačenje?". Održan je sastanak komandi dviju brigada i dogovorena su dalja
dejstva. Kolona vozila iz Goduša kreće ka Sapni. Kanonada četničkih projektila. U Vitinici je
smrtno stradao trinaestogodišnji dječak, Muhamed Poljaković a ranjena njegova prezimenjakinja
Nevzeta. U noći se nastavljaju granatiranja takvim intenzitetom da je nemoguće brojati granate koje
padaju na slobodne zvorničke teritorije. Oko 19 sahata svi borci koji su bili tamo vratili su se čitavi.
U Zabrđu je ranjen borac Šefik Selimović. Na Majevici je ranjeno pet boraca iz Teočaka. Iza nas je
dan u kojem je neprijatelj ispalio preko 2.000 projektila na sapanjski kraj. Utorak, 08.11.'94.

http://www.plbih.org
OPET NE IDE
Današnji dan otpočeo je dejstvima neprijatelja kako po linijama odbrane tako i po civilnim
naseljima. Najviše granata trpi Goduš i putna komunikacija koja od Sapne vodi ka ovom mjestu.
Granate su padale na dvadesetak metara od vozila u kojem sa bio sa grupom starješina zaduženi da
medijski prate planiranu akciju. Oko 15:10 počela su dejstva naših snaga na Kikove, Spasojevine i
Tomanića kosu. Puca se žestoko iz svih vrsta pješadijskog naoružanja. Kamera sve to snima. Avioni
NATO-a povremeno nadlijeću tmurnu Majevicu. Iz pravca Lisače i Tuzle do nas dopiru detonacije.
U 16:15 još uvjek se vode borbe za Kik 2. Četnici za podršku imaju PAT i PRAG-u a naši
minobacače 60 i 82 mm. Starješine sa visokim odgovornostima Čiko, Dajdža i Šaban Muratović su
ranjeni. Oslobođen je Kik 1 i "Crni vukovi" ulaze u liniju da bi se išlo dalje. "Crni vukovi" su ušli u
minsko polje i počelo je izvlačenje ranjenih. Oko 18:00 pao je gusti mrak i dalje se nije moglo.
Povukli su se svi. I oni s Tomanića kose iako su uzete dvije zemunice i sa Kikova gdje se bilo ušlo u
sedam zemunica.
Zabranjeno je kretanje svim osim vozilima saniteta da se kreću od Gouša prema Sapni. Noć je
osvjetljena neprijateljskim projektilima. Kod lovačke kuće u Nezuku je poginuo Derviš Salihović,
star 70 godina. Puno je ranjenih. Bolnica u Sapni je puna a teži se voze direktno za Tuzlu. Borcima
je danas podjeljeno slijedovanje cigareta i svaki je dobio po 25 kutija.
Srijeda, 09.11.'94.

DAN POSLIJE
Neprijatelj ne ostavlja nijedno područje mirnim. Teško je pobrojati oruđa a sva naselja i linije
odbrane trpe neprijateljska dejstva. U Sapni je od minobacačkog projektila kalibra 82 mm ranjen
Zahir Okić. S Majevice su četnici na Goduš lansirali
avio-bombu ali na sreću preletjela je ovo mjesto i zaustavila se u dolini rijeke Munjače izazvavši
strašnu buku.
Dan je iskorišten da se posjete ranjeni u borbama iz dva prethodna dana. U grupi koja je obilazila
ranjenike bio je Ćamil Ahmetović i Fadil Banjanović ispred opštinskih struktura vlasti i grupa
starješina iz 206. brigade. Iz SAD stiže vijest da ova zemlja neće više izdvajati sredstva za
finansiranje kontrole embarga prema zemljama bivše Jugoslavije.
Četvrtak, 10.11.'94.

LADA KARAVAN
Jutros su intenzivnija dejstva na području Majevice. Top sa Pećine djelovao je po linijama odbrane
1. bb i ranjen je borac Pandur Mirsad iz Glumine. Odnenedavno i borci iz Kobilića imaju svoj
sanitet. Riječ je o autu Lada-karavan vlasništvo Husić Ibrahima koji je ujedno i vozač. Dok sam bio
na putu između Sapne i Kraljevića na Sejdinovac je ispaljeno pet pancirnih projektila od kojih je
jedan preletio metu i pao na put kojim dnevno prolazi 10 - 100 mještana ovih krajeva. Iako pancirna
zrna nisu opasna ipak mu je zvižduk i tresak bio strašan. U komandu brigade je dojavljeno da se
četnici pregrupisavaju u području Velike Jelice i ispred Zaseoka. Naše linije odbrane su pojačane a
starješine iz brigade upućeni su u niže jedinice
gdje ostaju do daljnjeg. Djeca od ponedjeljka ne idu uškolu. Struje ima i pravo je čudo što
dalekovod nije ozbiljnije oštećen u posljednjim granatiranjima.
Petak, 11.11.'94.

http://www.plbih.org
OPKOLJENA LISAČA
U jutarnjim sahatima ZiS iz Grujića ispalio je šest projektila na Nezuk. Uzvratila je naša haubica sa
dva projektila. Neprijateljski tenk sa Klise reagovao je sa tri projektila po Međeđi. Još uvijek sam u
2. bb. U bazu u Žujama stigla je veća količina polovne odjeće i obuće. Stigla je vijest da su naše
snage u potpuno okruženje stavili neprijateljsko uporište Lisaču.
Sve veći broj mještana odlazi prema Tuzli jer u ovakvom stanju prezimiti na slobodnim zvorničkim
teritorijima za mnogo je nemoguće.
Subota, 12.11.'94.

MAGLA
Danas sam obišao linije odbrane u Sapni koloniji i sam se uvjerio kako su to opasna mjesta. Pećina
je blizi i zahvaljujući magli mogao sam obići i najisturenije rovove. Najteže je raznosačima hrane.
Posebno kako je opao list izloženi su pojačanim
opasnostima. Borci na liniji razumiju ove momke i traže da pri smjeni sa sobom nose suhu hranu.
Nedjelja, 13.11.'94.

ODBRANE LISAČE
Do deset sahata neprijatelj je na Vitinicu ispalio dva projektila a od deset sahata počela su
intenzivnija dejstva na Lisaču i Veliku Jelicu. Uzvratila je naša haubica sa dva projektila po
vatrenim tačkama neprijatelja. U području Lisače bilo je više sudara pješadije. Na Velikoj Jelici
pukle su naše linije gdje je stradalo devet naših boraca iz Kalesije. Neprijatelj je u ovoj akciji
upotrebljavao i bojne otrove. Naše jedinice uputile su pojačanje na Čairluke kako bi čuvale bok
snagama koje drže
Lisaču u okruženju. U popodnevnim satima nastupili su novi napadi na našu kružnu liniju oko
Lisače. Uspostavljena je nova linija odbrane na Velikoj Jelici. Sve je više traktora i kamiona sa
kojima ljudi odlaze sa slobodnih teritorija noseći nešto pokućstva. Sve je više uniformisanih boraca.
Ponedjeljak, 14.11.'94.

AVDIJA IBRAHIMOVIĆ
Vedro sa slabim mrazem. Danas su se u novim uniformama, mogli primjetiti pripadnici Vojne
policije i IDV-a. U brigadu je stiglo 40 primjeraka "Ratne tribine" i 15 "Zemana". "Ratna tribina"
donosi tekst koji govori o smjeni komandanta 2. korpusa, Hazima Šadića i intervju sa načelnikom
opštine Zvornik, Ćamilom Ahmetovićem. U Sapni je ranjen Ibrahim Ćerkić od gelera granate.
Dejstva dopiru iz pravca Lisače i putne komunikacije Zvornik - Memići. Grupa izviđača preme
Kamenici i večeras je bila na zadatku. Međutim, desila se nesreća. Jedan od najvisprenijih izviđača i
nadaleko poznati borac, Avdija
Ibrahimović nagazio je na minu. Ekipa koja je bila s njim pokušala je pronaći njegovo tijelo ali na
mjestu eksplozije, osim velikog kratere, nije pronašla ništa. Avdija je sa sobom nosio kameru i
fotoaparat. Dok su tražili tijelo poginulog borca,
na mjesto eksplozije četnici su uputili tri projektila iz minobacača kalibra 82 mm.
Utorak, 15.11.'94.

BANDAVA
U jutarnjim sahatima top sa Suhe česme ispalio je pet granata na Goduš. Bilo je neprijateljskih
dejstva na linije odbrane 2. bb a Zaseok je tučen iz PAT-a trocjevca. U Sapni je ranjen Alija Metović

http://www.plbih.org
- Bandava, autor brigadnog pokliča hija. Radnici zaposleni u inostranstvu sve češće navraćaju na
slobodne teritorije. Za sve pripadnike brigada iz Dugog djela njihove komšije su kupile nove
uniforme i dar od po 50 DM. Za četu Kobiliće Rom Ahmo Biberović poslao je nešto novca od kojeg
je za pripadnike njihove jedinice kupljena po kutija cigareta. Ovaj gest je više simboličkog značenja
nego što je to neka suštinska pomoć. Bitno je da nije zaboravio svoje komšije. Moja porodica
odlučila je napustiti Kobiliće i nastaniti se negdje nadomak Tuzle. U večernjim sahatima u Nezuku
je ranjen dječak Sumedin Halilović. U pitanju je lakša tjelesna povreda.
Veći broj predstavnika opštinske vlasti već je u Međeđi što smanjuje nezadovoljtvo boraca prema
opštinskim strukturama.
Srijeda, 16.11.'94.

NOVI KOMANDANT KORPUSA


Prohladno i maglovito jutro. Bilo je dejstava artiljerije: tenka, minobacača 120 i 82 mm. Po Vitinici
je djelovala PRAG-a a po Zaseoku Bofors. Oko 15 sahata došlo je do žestokog pješadijskog napada
četnika iz pravca Tomanića kose, Kokova i Savića. Naše snage na linijama odbrane na vrijeme su
primjetili četničke pripreme i zaustavili ove napade. U večernjim sahatima grupa boraca ponovo je
bila na području Crnih stijena, gdje je na minu nagazio Avdija Ibrahimović kako bi pokušali pronaći
tjelo nastradalog. Naše snage vrše izviđanja preme neprijateljskim linijama. U Međeđi pripadnici
Civilne zaštite pripremaju prostorije za predstavnike opštinske vlasti. Došlo je i do primopredaje
dužnosti u 2. korpusu. Na mjesto dosadašnjeg komandanta Hazima Šadića došao je, dosadašnji
komandant OG-5, Sead Delić. U našoj zoni odgovornosti su starješine iz ŠVK Fikret Muslimović i
Rifat Bilajac.
Četvrtak, 17.11.'94.

FRKA
Danas sa puno mraza i malo magle ostaće zapamćen po nesporazumima koje je izazvao pokušaj
smjene komandant 242. Lobbr, Šemsudina Muminovića. Naime, za novog komandanta više
komande su imenovale Muhameda Čikarića, komandanta 1. bb 1. muslimanske podrinjske brigade
ali je to izazvalo "frku" u Sapni tako da do smjene nije došlo. U bataljonima je počeo seminar za
starješine. Na slobodnu teritoriju stigle su protivavionske rakete "Strijela". Ova vrsta naoružanja po
prvi put se javlja na našim prostorima a razlog je česti preleti neprijateljskih helikoptera preko naše
teritorije. Danas je vršena raspodjela toplog veša te rukavica i kapa. Svaki borac dobio je ponešto u
ovoj raspodjeli. U bazu u Žujama stiglo je i 500 kompletnih vojničkih uniformi kao i 1.200
gumenih čizama podesnih za raskvašene tranšeje. Sve skupa unosi optimizam među pripadnike
brigada pred zimu koja se lagano useljava.
Petak, 18.11.'94.

POSJETA ČLANA PREDSJEDNIŠTVA


Maglovito i svježe jutro. Pored pješadijskih dejstava bilo je artiljerijskih udara neprijatelja. Po
Sapni je djelovala baterija minobacača 120 mm iz rejona Boškovića. Sa pet pancirnih projektila,
tenk sa Androvića djelovao je po Sejdinovcu. Danas je 2. bb dobio 178 kompletnih vojničkih
uniformi tako da su sada uniformisani bar naugroženiji pripadnici ove jedinice.
Prostore Sapne i Teočaka posjetio je član Predsjedništva BiH, Ejup Ganić. Sa njim je bio i guverner
Tuzlansko-podrinjskog kantona, Izet Hadžić. U Međeđi je razgovarao sa prestavnicima opštinske
vlasti i napomenuo da u oslobađanju Zvornika nosioci aktivnosti moraju biti Zvorničani.
Subota, 19.11.'94.

http://www.plbih.org
HALAL KOŠULJA
Vedro je i hladno u jutarnjim sahatima na slobodnim zvorničkim teritorijima.Neprijateljska
artiljerija bila je dosta aktivna. Tenk je na Vitinicu djelovao sa četiri projektila, na Zaseok dva i na
Nezuk četiri. Sa Gajića je BsT djelovao sa dva projektila po Kobilićima. U pionirskom (Hap) vodu
desila se nesreća. U pijanom stanju Naser je aktivirao ručnu bombu i pored sebe ranio još pet
boraca. Na Lisaču je otišlo pojačanje. Iako nemaju obavezu dobrovoljno su se prijavili dvojica
starješina. Pri njihovom ispraćaju bilo je i šale jer je legendarni Štrako tražio da mu Lutvo halali
košulju koju mu je za ovu akciju pozajmio. Čiko je još u bolnici i danas je imao još jednu operaciju
ali dobro se osjeća. Škola još nije počela s radom. Na bihaćkom ratištu oboren je neprijateljski
avion i pilot kojeg su naši borci zarobili je iz Srbije.
Nedjelja, 20.11.'94.

UNIFORME STIŽU
Danas je najhladniji dan u ovoj jeseni. Međutim to nije bila smetnja neprijatelju da organizuje
nesvakidašnje artiljerijske
napade na sva područja slobodnih zvorničkih teritorija. Na udaru su linije odbrane i civilna naselja.
Tenk sa Androvića djelovao je sa šest pancirnih projektila po Vitinici a sedam navrata pomagao mu
je PAT 20/3 iz područja Jusića. Brdski top sa Gajića djelovao je po Kobilićima. Nezuk je bio na
udaru tenka sa Ćirilova brda a minobacači su djelovali po našim linijama odbrane na Tijanićima,
Herinom toru i Barašinovcu. Iz rejona Savića na Skakovicu je ispaljeno pet minobacačkih projektila
a na naš tenk lansirana je raketa "Maljutka". Haubica sa Zajednica djelovala sa 15 projektila od
kojih je 12 palo na Žuje i Šarce a tri na područje Rožnja. Tenk sa Androvića djelovao je po Godušu.
U borbana oko Lisače lakše je ranjen Senahid Hadžić. Danas je za pripadnike 206. brigade izvršena
raspodjela brašna. Svaki pripadnik dobio je po 12,5 kg. U logističku bazu u Žujama u posljednjoj
dopremi stiglo je 1.227 gumenih čizama, 576 vojničkih, 745 maskirnih uniformi i 50 bijelih
uniformi za zimu. Svi se nadamo da će do kraja godine svaki borac biti uniformisan kako to i
zaslužuje. Danas sam kod Mehe Dardagana vidio kako izgledaju činovi u A RBiH. Danas je grupa
naših boraca izviđala položaj BsT-a u Androvićima jer zadaje puno problema i bilo bi dobro
eliminisati ga.
Ponedjeljak, 21.11.'94.

JOŠ JEDAN TEŽAK DAN


Već od jutarnjih sahata baterija neprijateljskih haubica iz rejona Zajednica otpočela je dejstva po
Skakovici. Pridružila im se baterija minobacača i PRAG-a sa Savića. Poklopljen je cijeli prostor od
Maure do Čičkulje odnosno Obršina. Naše linije
odbrane na vrijeme su ojačane ubacivanjem boraca iz 242. brigade. Bila je to samo artiljerijska
priprema za pješadijski napad koji je uslijedio koji je protumačen kao simulacije jer je u isto
vrijeme izvršen snažan napad prema kružnim linijama oko Lisače. Naša dva borca na Skakovici su
ranjena od kojih Asim Dardagan teže. U Kobilićima je ranjen dječak Dedić Mirnes iz Dugog dijela
koji je prebačen na Gradinu u Tuzlu. Granatiranje je nastavljeno po svim mjestima slobodnih
zvorničkih teritorija. Jedan od projektila izazvao je ranjavanje Baščelić Muniba, borca iz Glumine.
U večernjim sahatima nakratko je u komandu brigade svratio Rahmo Okanović Štrako ali odmah
ujutro ide ponovo na Lisaču. Komandant brigade i načelnik opštine, Edhem Omerović Tito i Ćamil
Ahmetović danas su obišli ranjene u bolnici u Sapni.
Utorak, 22.11.'94.

NOVA UNIFORMA

http://www.plbih.org
Dejstva neprijatelja nešto su manja u odnosu na dva prethodna dana. To nikako ne znači da
neprijatelj miruje. Dejstva je otpočelo oruđe iz Androvića djelujući po području Majevice sa dva
projektila. Vitinica i Nezuk bili su na udaru pancirnih projektila. Top sa Zulića djelovao je po
Nezuku a minobacač iz Šetića sa dva projektila po Debeljaku. Haubica sa Visoke Glavice djelovala
je po području Majevice. Uzvratila je naša haubica 122 mm sa jednim projektilom. Dejstvujući po
putnoj komunikaciji Kalesija - Jajići neprijateljska artiljerija pogodila je neposrednu blizinu auta
242. brigade što je izazvalo ranjavanje trojice starješina: Mirsada Terzića, Agana Suljića i Zijada
Ramića. U bazu u Žuje stiglo je 1.000 novih vojničkih uniformi. U večernjim sahatima ispratio sam
svoju porodicu u Bare kod Tuzle. Danas je djeljena humanitarna pomoć za mještane slobodnih
zvorničkih teritorija. Po prvi put od početka rata dobio sam kompletnu vojničku uniformu kao i
mnogi drugi u brigadi.
Srijeda, 23.11.'94.

MAŠINA ZA KUCANJE
Mraz je sve jači ali to spriječava neprijatelja da djeluje. Samo na Vitinicu i Nezuk danas je palo 33
projektila. Gotovo svi pripadnici naših brigada su uniformisani. Muriz Topalović Murge je sektoru
za moral poklonio pisaću mašinu koju je dobio u
paketu od oca Rame zaposlenog u Austriji. I danas je vozilo 242. brigade bilo na udaru
neprijateljske artiljerije. Jedna
granata je izazvala njegovo prevrtanje ali ozbiljnijih posljedica, srećom, nije bilo. Stiglo je
pojačanje iz 1. muslimanske podrinjske brigade i borci su ubačeni da pokrivaju prostor od Šaračkih
brda do Skakovice.
Četvrtak, 24.11.'94.

KONAČNO PREDAJA
Tmurno i vjetrovito jutro nije ni slutilo tako silovit dan na Majevici. Otpočelo je dejstvima BsT-a sa
Suhe česme po Godušu. U 12 sahata uslijedio je jak artiljerijsko-pješadijski napad na na linije naše
odbrane na velikoj Jelici a u isto vrijeme napdi su se odvijali i na plato oko Lisače. Do 13 sati
neprijateljska oruđa ispalila su preko 700 projektila na linije odbrane i naseljena mjesta a uzvraćala
je naša i kalesijska artiljerija. U 15 sahata uslijedio je do sada nezapamćen četnički napad na kotu
Velika Jelica. Neprijateljska pješadija imala je podršku dva tenka sa Majevice i releja Stolice a iz tri
različita pravca tukle su PRAG-e, PAM-ovi i PAT-ovi. Ovo su podržavale baterije haubica i
minobacača. Pješadija se približila na nekoliko desetina metara.
Ali nisu prošli. Dobar posao obavila je i naša artiljerija. Poslije odbijenog napada četnici opkoljeni
na Lisači konačno su se predali. Naši heroji su došli do zasluženog ratnog plijena. Rahmo Okanović
je s Lisače donio PAM 12,7 mm, Murge PM M-72, 1 pušku, 16 okvirova, 13 bombi i 60 metaka.
IDVe je donio minobacač 60 mm, 1 AP, 4 PAP-ovke i jedan Ručni bacač.
Sve je snimljeno na video kasetu ali je u kameri nestalo baterije kada je bilo najzanimljivije. Danas
je održan sastanak različitih struktura u komandi brigade sa temom kako poboljšati položaj porodica
poginulih i teško ranjenih boraca. Zaključeno je da se analiza učinjenog sačinjava svakog 25. u
mjesecu.
Petak, 25.11.'94.

SMIRAJ
Poslije zaista teškog i burnog perioda konačno jedan miran dan. Mada je na linijama odbrane još
uvjek stanje pune borbene gotovosti ozbiljnijih dejstava nema. Stanovništvo je malo odahnulo.
Starješine zadužene za logistiku u brigadi otišli su u Čelić da bi pokušali nabaviti krompir za

http://www.plbih.org
ishranu vojske u predstojećoj zimi.
Subota, 26.11.'94.

SNIJEG
Nešto mirniji dan iskoristili smo za obilazak odnedavno uspostavljenih linija na Majevici koje
pokrivaju borci 1. muslimanske brigade. Na dvanaest novih zemunica među borcima je brat Nasera
Orića kojeg zovu Dugi. Jedina dejstva u toku dana bila su udari neprijateljskog topa iz područja
Bijele zemlje po Vitinici. U večernjim sahatima sa grupom starješina i jednim ranjenim borcem
krenuli smo u Tuzlu. Noć ću provesti u Barama jer je za sutra planirana posjeta renjenim borcima
naših brigada. Snijeg koji je danas napadao uslovio je veći broj zastoja na relaciji Sapna - Kalesija -
Tuzla.
Nedjelja, 27.11.'94.

POSJETA RANJENIMA
Danas smo obišli pedeset naših ranjenih boraca i tom prilikom obradovali smo ih skromnim
darovima. Pored starješina u grupi za posjete bili su i predstavnici opštiniskih struktura: Emir
Osmanović i Zehra Smajlović. Danas su mještani slobodnih zvorničkih teritorija pripremili hranu za
borce 1. muslimanske brigade koji se nalaze na linijama odbrane. Hranu je podjelila grupa starješina
iz 206. brigade. Top t-12, koji je došao iz 108. brigade Brčko pokušat će uništiti neprijateljski
tenk u Androvićima koji svakodnevno djeluje po slobodnim teritorijima. Ukopali su se u Brđacima
u Vitinici.
Ponedjeljak, 28.11.'94.

NEPRECIZNE TOBDŽIJE
Danas smo upriličili posjeti posadi topa T-12. Upravo dok smo razgovarali neprijateljski tenk iz
Androvića djelovao je sa 4 pancirna projektila po Vitinici. Posada je čekala naredbu da djeluje. U
toku dana intezivirana su dejstva četničke artiljerije. Naš top u tri navrata pokušao je neutralizirati
tenk u Androvićima ali nije imao uspjeha. Nije otkriven jer je djelovao u isto vrijeme kada i
neprijateljska artiljerija a vatreni dio pokrivao mu je naš minobacač koji je djelovao u isto vrijeme.
U večernjim sahatima dok sam se vraćao u Kobiliće bilo je zapanjujuće pusto. Nema dječijih
glasova, nema laveža pasa. Sve podsjeća na juni '92. godine kada je veliki broj stanovništva bio,
nakratko, napustio ovaj teritorij.
Utorak, 29.11.'94.

"KAD HLJEBA IM'O...


Za doručak smo imali gorak čaj koji je mirisao na naftu. So koja je djeljena zadnji put po kuhinjama
biće povučena jer ima indicija da nije isprevna. Dejstva neprijatelja po Vitinici izazvala su teže
ranjavanje borca Mahmutović Safeta iz Vitinice a jedna od tri "Maljutke" koje su četnici sa Pećine
uputili na Sapnu, pogodila je kamion 110-ku i lakše ranila vozača Mustu Đulića. Borci 1.
muslimanske vratilisu se u Kladanj. Za večeru je bilo ćuretine pa se ona narodna: "Kad hljeba im'o
soli nejm'o" pokazala kao ispravna. U Sarajevo je stigao generalni sekretar Ujedinjenih Nacija
Butros Gali ali na dogovoreni sastanak na Sarajevskom aerdromu predstavnici Srba nisu došli što je
dovelo do Galijeve izjave: "Karadžić je ovom gestom nanio ogromnu štetu srpskom narodu."
srijeda, 30.11.'94.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
DECEMBAR
UMOR
Jako hladan dan u kojem je lagano padao snijeg. Još uvijek je stanje povećane borbene gotovosti i
kod boračkog i starješinskog sastava osjeti se umor. Naši izviđači bili su aktivni u rejonu Kikova,
Tomanića kose i Spasojevina. Trebalo bi preduzeti akciju kako bi se rasteritilo Bihaćko ratište gdje
neprijatelj svakodnevno kidiše. Stiglo je upustvo po kojem treba razdužiti sve, prije rata, zaposlene
u Elektrodistribuciji PTT-u.
Četvrtak, 01.12.'94

INFORMISANJE
Jako je hladan dan što je vjerovatnim uzrokom slabljenja neprijateljskih dejstava. Irfan Džafić je
novi član voda za opsluživanje u brigadi na mjestu kurira dežurnog brigade. Na ovu dužnost lično
sam ga predložio. 242. brigada dobila je novu automatsku telefonsku centralu, prvu ove vrste na
našim prostorima. Danas je u Sapni, poslije džuma-namaza starješina Adil Alić inforimisao
stanovništvo o stanju borbene gotovosti u našoj zoni odgovornosti. To je praksa koja se uvodi kao
redovna jer je stanovništvo jako zainteresovano za ova pitanja.
Petak, 02.12.'94

POPRAVKA
U hladnom danu starješine iz brigade boravile su u 2. bb gdje su obišli linije od Barašinovca do
Ležećeg brda gdje se straže daju samo noću. Interesantno je da dok smo vršili obilazak nije bilo
neprijateljskih provokacija iz čijih zemunica je, na sve strane, kuljao dim. Naš top T-12 je odvežen
na popravku u Tuzlu kako bi mu se podesile nišanske sprave. Od danas je odobren izlazak iz zone
odgovornosti za 10% boračkog i starješinskog sastava.
Subota, 03.12.'94.

RAČUNI ZA STRUJU
Jutra sa jakim mrazem se nastavljaju. Vrijeme je ni rata ni mira. Od 16 sahata djelovao je
neprijateljski Bofors po Vitinici. Naš PK za moral u brigadi je na "Seminaru" u Zenici
organizovanom za sve starješine ovog nivoa. Od 21 sahat do ujutru bilo je struje što je dosta veliko
čudo za ovo doba godine. Stigli su i računi za struju.
Nedjelja, 04.12.'94.

NOVA ŠKOLA
Dan sa puno mraza i dešavanja. Četnička artiljerija djelovala je sa Bijele zemlje i Androvića sa
osam projektila. BsT je ispalio dva projektila na linije odbrane u rejonu Baljkovice. U
Kovačevićima su lakše ranjeni borci Samir i Ševko Kahrimanović.
U Godušu sam sreo Sanelu Delić iz Klise koja je pristala da svoje pjesme za brigadni "Bilten". U
nardnom broju planiramo objaviti tri: "Rastanak", "Ljiljan" i "Zvorničani". Stigao je novi broj lista
2. korpusa ARBiH, "Armija ljiljana" koji donosi i tekst o Dževadu Hamziću Fehmiću, borcu naše
brigade, posmrtno nagrađenim značkom "Zlatni ljiljan". U Ceriku, rejonu Kraljevića danas je
otvorena nova škola. Bili su prisutni brojni pozvani među kojima i načelnik opštine Ćamil
Ahmetović, starješine iz brigade, predstavnici zvorničkog PRES-centra. Djeli se i drugi dio paketa
koji je Vlada BiH dodjelila borcima ARBiH. Nedostaje samo margarin a kako je stanje daj Bože da
će i to biti djeljeno. Neko je lansirao priče o nelegalnosti izbora opštinskih struktura vlasti. Nekome

http://www.plbih.org
smeta što je Ćamil Ahmetović sa ekipom izmjenio stanje u posljednja dva mjeseca i
što je sve krenulo nabolje.
Ponedjeljak, 05.12.'94.

OTAC I SIN
Hladnoću i mraz probija sitna kiša i susniježica. Četnički "sijač smrti", koji je djelovao sa Pećine
izazvao je teže ranjavanje
Dževada Jašarevića iz Klise borca IDV-a koji je zadržan na liječenju u bolnici u Sapni. Jedan
minobacački projektil kalibra 82 mm četnici su ispalili na Gornju Sapnu. Velika je koncentracija
boraca na slobodnim prostorima zvorničke opštine što
uslovljava probleme sa njihovim smještajem. Ove noći dvojica dežurnih u dvije naše brigade su
otac i sin Rifet i Refik Musić.
Od 20 sahata bilo je struje pa smo organizovali malo sijelo. Po prvi put slušao sam naš Radio
Zvornik koji program emituje iz Međaša.
Utorak, 06.12.'94.

POMJERANJE IKM-a
Do 13:30 dejstvovala je neprijateljska pješadija a onda se oglasila artiljerija. Baterija haubica 122 i
155 mm sa Visoke glavice i Bučke dejstvovala je po Nezuku, Zaseoku, Jajićima i Debeljaku. U
Nezuku je ranjen Zijad Salihović. Danas je pomjeren IKM bliže linijama odbrane.
Srijeda, 07.12.'94.

UNIŠTENA PRAGA-a S POSADOM


Na jutarnjem referisanju u komadi brigade određene su starješine za IKM. Asim Rizvić je imao
džumu pa sam se prijavio da ga zamjenim. Obzirom da je zadatak vrlo odgovoran detaljno sam se
spremio. Pancir košulja i gas-maska bili su obavezni.
Podigli smo suhu hranu za 48 sati za pet članova. Put je bio dug i naporan. Uz to i opasan. Smještaj
je dobar jer je zemunica prostrana i dobro obezbjeđena.. Danas je dejstvovao tenk sa Klise i
Androvića sa 20 projektila po Vitinici.
Minobacači 120 mm i Bst iz Savića djelovali su po Gornjoj Sapni. Na plato Majevice koji drže
borci iz Kalesije palo je pet mina kalibra 82 mm. U večernjim satima stigla je dojava iz OG-4 da se
očekuje napad na Veliku Jelicu pa je borbena gotovost podignuta na viši nivo. Grupa diverzanata
nepravila je akciju u kojoj je u Androvićima uništila PRAG-u s posadom. Srpski Radio-Zvornik
priznao je smrt šest neprijateljskih vojnika.
Četvrtak, 08.12.'94

ZASTAVA NA LISAČI
Sinošnja dojava učinila je da smo od jutra na linijama odbrane. Dok smo u tranšeji pili kafu na 70-
ak metara od nas čula se jaka eksplozija. Niko se nije osvrtao na aktivirani MRUD odakle se
podigao visok stub dima. Imao sam želju obići Lisaču. Na prilazima su tragovi dubokih kratera,
pokidane grane i oboreno drveće. Na samoj Lisači vihori se zastava Bosne i Hercegovine. Voda je
problem. Kalesijancima cisterna svaki dan doprema svježu vodu dok su naši borci iskopali
bunareve. Ima i izvor ali se za točenje 5 l vode čeka 60 minuta. Nosači hrane imaju jako težak
zadatak a žalili su se da ne dobivaju slijedovanje cigareta o čemu se moram raspitati u komandi
brigade. BsT djelovao je po Miljanovcima i putu prema Jajićima.

http://www.plbih.org
Oko pola pet počela je slaba kiša a dva sata kasnije četnici su sa četiri svjetleće rakete obasjali
okolinu. Avioni NATO snaga nadlijetali su Majevicu u nisko brišućem letu. S obzirom da su se u
zemunice nastanili miševi ostajemo uz vatru oko zemunice do kasno u noć. Na slobodne zvorničke
teritorije neprijatelj je danas ispalio 31 projektil. Smrtno je stradala Zarfa iz Sahanića. Ranjen je
Safet Suljić teže i dvoje civila Suada (1972.) i Samir (1977) Smajlović. Suada je prebačna u Tuzlu.
Petak, 09.12.'94

NAZAD
U jutarnjim sahatima ponovo smo na linijama odbrane. Više puta smo zalijegali jer su dejstva
neprijateljskih mitraljeza česta i opasna. Stigla je dojava da krenemo prema Šaračkim brdima gdje
nas čeka prevoz za komandu brigade. Na putu susrećemo starješine koji će nas zamjeniti. Na
Šaračkim brdima sa autom nas je čekao Vekaz Jukić starješina u našoj brigadi. U bazu u Žujama
stiglo je 300 novih uniformi i po 700 pari čizama, džempera i čarapa. I posljednji artikl iz paketa
Vlade BiH za pripadnike ARBiH je podjeljen.
Subota, 10.12.'94.

DVOJICA RANJENIH
Težak dan jer je neprijatelj intezivirao dejstva koja nisu ostala bez posljedica. Otpočelo je dejstvo
baterije haubica sa Zajednica po Vitinici a istu metu imali su i tenk i ZiS. To je prouzrokovalo
ranjavanje dvojice vojnih policajaca. Zijad Mustafić
zadobio je teže tjelesne povrede dok je Dževad Đulić potrešen detonacijom. U daljem granatiranju
neprijatelj je proširio svoja dejstva po Nezuku, Zaseoku, Kobilićima, Kraljevićima, Međeđi i
Godušu. Na Gornju Sapnu je gdje je bio tevhid Dževadu Hamziću - Fehmiću koji je poginuo prije
tačno godinu dana i njegovom bratu Ahmetu djelovala je baterija minobacača. Na tevhidu su bili i
saborci ovih nadaleko poznatih heroja. Danas je na Vitinicu palo 55 a na ostala područja 40
projektila. Na neprijateljska dejstva uzvratila je i naša artiljerija sa 12 projektila po vatrenoj tački u
Delićima gdje je primjećen neprijateljski VBR.
Nedjelja, 11.12.'94.

ODSUSTVO
Danas sam dobio slobodnih sedam dana kako bi obišao porodicu u Barama kod Tuzle. Kada sam
došao tamo poveo sam kćerku u školu u Simin Han. U dvorištu su djeca pravila red za ulazak u
učinice. Odjednom se čuo prodoran zvižduk i ekplozija. Granata je pala tik uz dvorište. Nastala je
velika konfuzija, cika i vriska. Sve je vrvjelo ali velika sreća da posljedica nije bilo. Uplašene i
uzbuđene majke stizale su u školu. Ono što sam tada vidio nikad ne mogu zaboraviti; jedna majka je
došla sa rukom prekrivenom tjestom. Ona nije stigla ni ruku obrisati. Danas se iz Zenice vratio PK
za moral u brigadi Sulejman Terzić.. Od dejstava dežurni starješina je ubilježio slijedeće: tenk iz
Androvića uputio je sedam projektila na Vitinicu. Isto oruđe djelovalo je sa Ćirilova brda po
Debeljaku. Minobacač iz Savića kalibra 120 mm djelovao je po Rožnju sa tri projektila. PRAG-a sa
Androvića djelovala je po Vitinici. U toku noći u područje Suhe česme stigla su dva kamiona
četnika pa je povećana borbena gotovost na našim linijama odbrane.
Ponedjeljak, 12.12.'94.

http://www.plbih.org
***
U toku današnjeg dana tenk iz Androvića djelovao je pancirnim projektilima po Vitinici i Gaju. U
toku noći PRAG-a iz Androvića djelovala je po Vitinici.
Utorak, 13.12.'94.

"NAŠA" MINA
Danas je neprijatelj intenzivno djelovao po slobodnim zvorničkim prostorima. Tenk sa Androvića i
ZiS sa Bijele zemlje djelovali su po Vitinici. U toku dana oko 30 projektila palo je na ovo mjesto u
kojem gotovo i nema više cijele kuće.
Haubice 122 mm sa Ćirilova brda ispalila je deset projektila na Nezuk i Međeđu. No, najveću štetu
danas nije pričinila neprijateljska artiljerija nego naša zaostala mina u rejonu 2. bataljona na koju je
nagazio inžinjerac Beriz Selimović.
Srijeda, 14.12.'94.

***
U komandu brigade stigla je grupa starješina OG-4 sa namjerom da se formira IKM u Godušu.
Linije odbrane ispred Kobilića i Selimovića pomjerene su naprijed 200-500 m.
četvrtak, 15.12.'94

***
Danas sam posjetio Hasana Hadžića vezano za objavljivanje djela moga dnevnika. Na slobodnim
zvorničkim teritorijima Sapna je bila na udaru minobacača kalibra 120 mm iz rejona Pantića. Na
vozilo koje se kretalo putem Goduš - Teočak djelovao je ZiS sa Suhe česme. Na slobodnu teritoriju
dovežen je PAT dvocjevac 23 mm sa kompletnom opremom kao i MB 120 mm takođe sa
kompletnom opremom.
Petak, 16.12.'94

***
U popodnevnim sahatima top Zis djelovao je sa Bijele zemlje po Kovačevićima sa tri projektila.
Baterija minobacača 120 mm iz Boškovića ispalila je na Gornju Sapnu pet projektila. Tenk sa
Androvića, u ostatku dana ispalio je pet projektila na Vitinicu.
Subota, 17.12.'94.

***
Tokom dana na Vitinicu je djelovao tenk sa Androvića sa deset projektila. Tenk iz rejona Kitovnica
na Nezuk je ispalio 15 projektila a na Sapnu je pala mina 120 mm. Iz 1. bb je dojavljeno da se tenk
iz rejona Jusića kreće prema Androvićima.
U posjeti BiH je bivši američki predsjednik Džimi Karter i pretpostavlja se da će otići i na Pale.
Žene Podrinja spremile su hranu za borce na linijama odbrane koju je preuzeo i podjelio
"Merhamet" iz Sapne.
Nedjelja, 18.12.'94.

http://www.plbih.org
POVRATAK
Danas sam se vratio na slobodne zvorničke teritorije a dočekao me je tenk koji je djelovao sa
Androvića po Vitinici sa deset projektila. Hladnoće su dovele do toga da je veći dio rijeke Sapne
zaledio. U komandi brigade desile su se kadrovske promjene. Izvještaji za RTVBiH ići će preko
OG-4 i dalje preko 2. korpusa sa zbirnom informacijom. Opet medijska blokada.
Ponedjeljak, 19.12.'94.

GELER U ŠTOKU
Tišinu prohladnog jutra prolomili su tresci haubičkih granata koji su u 5:00 pali na Gornju Sapnu.
Jedan geler zabio se u štok prozora koji se nalazi na prostoriji sektora za moral. Pomoćnika
komandanta za moral Mirsada Terzića u 242. brigadi mijenja Izet Mehinagić jer je Terza otišao na
doškolovavanje. Izišao je 10. zajednički broj obiju brigada "Biltena". U sektoru za moral okupila se
respektabilna ekipa u kojoj su između ostalih bili: načelnik opštine Zvornik Ćamil Ahmetović,
starješine Senahid Hadžić, Araz Jukić, direktor osnovne škole Jusuf Gušić i drugi. Razmjena
mišljenja u ovim teškim vremenima dobro dođe. Svi se slažu da je Ćamil Ahmetović, svojim
dolaskom na ovu odgovornu dužnost prekrenuo ukupno stanje u egzistiranju naših brigada.
Utorak, 20.12.'94.

SNIJEG
Jutro je najavljivalo padavine do kojih je u toku dana i došlo i cijelo poslijepodne padao je snijeg.
Najvjerovatnije da će se dugo zadržati jer pada na smrzlu zemlju. Dvije granate minobacača 120
mm pale su na Gornju Sapnu. Humanitarna organizacija UNHCR djelila je humanitarnu pomoć za
mještane slobodnih zvorničkih teritorija. Djeca do pet godina dobila su keks i mlijeko u prahu. Od
pucanja najčešće se čuju petarde koje se u povodu nastupajuće Nove godine mogu nabaviti u Tuzli.
Podjeljeni su i vojnički paketi za pripadnike brigada koje je obezbjedila opština. U Kobilićima se
dim može primjetiti samo iz pet kuća dok su ostali otišli put Tuzle.
Srijeda, 21.12.'94.

OPET NA IKM-u
Osvanule je sve u bijelom a snijeg i dalje pada. Javili su se problemi na putu koji dolinom Munjače
od Sapne vodi ka Međeđi. U popodnevnim sahatima otišao sam na IKM OG-4 u Goduš
mjenjanujući jednog od starješina brigade
četvrtak, 22.12.'94

OBUKA U 242-oj
Na jutarnjem referisanju komandant IKM-a rasporedio je starješine po nižim jedinicama. Sa
Jusufom Memićem Cokulom bio sam u 4. četi 242. brigade gdje nas je sačekala postrojena četa
kojom komanduje Avdo Alić. Održana je nastava i disciplina naših boraca je na visokom nivou. Ova
obuka trebala bi potrajati do 08.1.1995. godine. Padanje snijega u popodnevnim sahatima prešlo je
u pravu mećavu.
Petak, 23.12.'94

http://www.plbih.org
OBILAZAK
Snijeg je dostigao visinu od 13 cm a mjerenje sam sam vršio. Međutim putevima snijeg je u dobroj
mjeri ugažen. Stigle su pohvale za neke od učesnika u akciji koja je dovela do oslabađanja Lisače.
Komandant IKM-a sa komandantom 206. Viteške Edhemom Omerovićem Titom i načelnikom
opštine Ćamilom Ahmetovićem obišao je linije odbrane 1. bataljona.
U centru medijske pažnje je agresija Rusije na Čečeniju. U toku noći bilo je provokacija iz
pješadijskog naoružanja.
Subota, 24.12.'94.

PAT - PROBA
Na redovnom referisanju sa moralistima iz bataljona u komandi brigade prisustvovao je i starješina
iz 2. korpusa koji nas je informisao o preformacijama koje nam predstoje u ARBiH. Poslat je
kamion po borce sa naših teritorija koji su bili angažovani OG-5. Novi komandant korpusa ima
namjeru sprovesti ujednačeniju mobilizaciju. Danas je u dubini naše teritorije isproban
novodopremljeni PAT. Petnaest metaka u zrak ispalio je Mujo Ibrahimović. Neprijateljski PAT
djelovao je po Ravnom Zavidu iSkakovici. Naš tenk sa Šaračkih brda vraćen je na Ravne Gore.
Uključena je struja koja, po pravilu, u mračne domove unese i malo radosti i olakšanja.
Nedjelja, 25.12.'94.

GASTARBAJTERI
U mirnom danu sa grupom starješina obišao sam 3. bataljon. Bio sam u 2. četi i iznenađuje
opuštenost boraca na linijama kako je otpočelo primirje. Kretanje Majevicom je otežano jer je
snijeg gotovo do zemlje savio grane drveća. Božićne praznike naši radnici zaposleni u inostranstvu
koriste kako bi posjetili svoje porodice. Ovom prilikom prikupljeno je nešto sredstava za porodice
poginulih i teže ranjene borce. Radnici iz Sapne izdvojili su sredstva za protezu Rami Bećiroviću
koji će uskoro otići u inostranstvo da mu se postavi proteza.
Ponedjeljak, 26.12.'94.

SNIJEG SE TOPI
Iza nas je jedan neobično miran dan. Za Novu godinu starješinama će biti dozvoljeno da provedu u
komandi brigade. Danas je usjalo i snijeg se lagano otopio.
Utorak, 27.12.'94.

TUŽNE POSJETE
Sadržaje za Novu godinu organizovat će i osmisliti sektor za moral i logistika brigade. Danas smo
obišli po 15 porodica poginulih boraca iz svakog bataljona. Starješine brigade odrekli su se paketa
za decembar kako bi načinili pakete za ovu
posjetu. Gdje god smo bili prisutna je tuga i bol. Nešto duže smo se zadržali u porodici rahmetli
Resula Omerovića čiji otac Memšo je zaposlen u inostranstvu i stigao je nakratko kući. Riječ je o
jednom velikom patrioti koji stoički podnosi
ovaj nenadoknadivi gubitak ne prestajući pomagati naš otpor neprijatelju. U mirnom danu riječice
Rožanjka i Munjača kao i Sapna širile su svoja korita od snijega koji se topi.
Srijeda, 28.12.'94.

http://www.plbih.org
STIŽE NOVA GODINA
Sve je u znaku priprema za predstojeću Novu godinu. Sklapa se sve veći broj brakova. Izdata je
nardba kojom se zabranjuje pucanje bez potrebe u noći 31.12.1994. godine. Spremna su za štampu
dva biltena. Jedan je namjenjen našim ljudima u inostranstvu a drugi je uobičajeni brigadni. Struje
ima u prekidima i svi se nadaju da će je biti i za Novu godinu.
Danas su zabilježena provokativna dejstva neprijatelja.
Četvrtak, 29.12.'94

500 DM ZA DOČEK
Odštampan je brigadni bilten u novom ruhu a na korici je kalendar za sljedeću godinu. Starješine sa
opštinskim strukturama i predstavnicima nekih mjesnih zajednica danas su u obilasku naših ranjenih
boraca u Tuzli. Danas su u Sapni
sklopljenja dva braka i bilo je bespotrebnog pucanja u zrak. Komandant brigade odobrio je za
organizovanje dočeka nove godine 500 DM.
petak, 30.12.'94

KONAČNO KRAJ

Danas su starješine organizovali obilazak bataljona i poželjeli starješinama i borcima sretnu novu
1995. godinu. Borcima na liniji podjeljena je po kutija cigareta. Od 20 sahata počela je mala fešta u
komandi brigade. U ponoć je bilo obostranog pucanja iz PAT-ova u zrak na Zaseok je palo sedam
minobacačkih projektila kalibra 82 mm. Svi smo pomalo zadovoljni u kakvim uslovima
dočekujemo ovu u odnosu na prethodnu ali svako nosi nadu da je ovo posljednje ratno obilježavanje
Nove godine.

Subota, 31.12.'94.

http://www.plbih.org
recenzija:

Kemal Duraković "Na istočnom bedemu Bosne III" (dnevnik)


Dnevnički rad Kemala Durakovića, borca i starješine iz oslobodilačkog rata, vođenog u periodu
'92.-'95., dočekali su da budu publikovani i u svom trećem nastavku koji prate dešavanja u 1994.
godini. Uporan i strpljiv rad se, na neki način, isplatio. Kažemo, ne neki način, jer objektivno
gledano rad Kemala Durakovića nije valorizovan na željeni način koji bi
bio adekvatan uloženom naporu. Bilo kako bilo, pred nama je treća knjiga dnevničkih zapisa jednog
istinski vrijednog čovjeka i humaniste. Riječ je o knjizi, koja se u bitnome ne razlikuje u odnosu na
dvije predhodne (pokrivaju '92. i '93. objavljene 1996. odnosno 1998. godine). Autor Duraković
strpljivo i uporno vodi zabilješke o bjesomučnim agresorskim
napadima (uglavnom i gotovo svakodnevnim artiljerijskim udarima), herojskom otporu
stanovništva i boraca (područje koje autor fokusira je takvo da razlike između civila i boraca i
nema) te svim ostalim detaljima koji prate nesvakidašnji otpor
bosanskog čovjeka.

Iako prati područja u gornjem toku rijeke Sapne (nepokoreni dio općine Zvornik) ova knjiga je
priča o otporu u Bosni uopšte jer je on na drugim mjestima bio gotovo isti samo se vodi u nešto
izmjenjenim okolnostima. Zato je ovo priča o Bosni jer je Podrinje onaj njen najviše stradali dio i,
zapravo tu je vođena borba za opstanak naše domovine i našeg naroda.Momci koji su u dva navrata
zaustavili ofanzive kojima je komandovao osumnjičeni za ratne zločine, Ratko Mladić ("Seminar" i
"Čekić i nakovanj"), zapravo su sačuvali uvjerenje da je Drina naša realnost a ne samo pusta želja i
puka fikcija. Oni zaslužuju nagradu svake vrste. Autor, koji je tu borbu i puškom i perom pratio
zaslužuje da njegovi zapisi budu objavljeni i dostupni svima onima koji su bili aktivni učesnici tog
nesvakidašnjeg otpora kao i onima koji dolaze i o našoj borbi znaju iz kazivanja drugih. Stoga, treći
nastavak dnevničkih zapisa Kemala Durakovića najsrdačnije preporučujem za štampanje.

Sefer HALILOVIĆ, general

http://www.plbih.org
recenzija:

Kemal Duraković "Na istočnom bedemu Bosne III"


Kemal Duraković, borac i hroničar oslobodilačkog rata došao je, (nažalost opet ličnim naporima i
trudom) do objavljivanja svog trećeg nastavka dnevničkih zapisa pomalo simbolički naslovljenih
"Na istočnom bedemu Bosne". Time se materijalizira
nejozbiljnije prećenje neprijateljske agresije, ovoga puta usresređene na naselja u gornjem toku
rijeke Sapne. Duraković je i kroz devedeset i četvrtu prošao pažljivo i studiozno. Nema značajnih (a
vrlo često ni manje značajnih) događaja a da svoje mjesto nisu našli i njegovim bilježnicama teško
čuvanim da ne dođu do onih koji su umjesto duhana zavijali šta
stignu. A papir je bio dragocjenost. Možemo reći da se napor ovog čestitog čovjeka isplatio i pruža
mu neku vrstu moralne
satisfakcije (mada bi nadoknada trebala i morala biti i svake druge vrste). Sada samo već u poziciji
da njegovi dnevnički zapisi predstavljaju jedan od najrelevantnijih izvora za proučavanje otpora
vođenog nadomak Drine, na dijelovima
općine Zvornik na koje neprijatelj nije zakoračio.

Zadivljuje upornost koja autora nije napuštala. U izvanrednim okolnostima, bez struje, redovnog
egzistencijalnog snadbjevanja i raznih nerazumjevanja od strane nerazumnih, Durakovića nisu
obeshrabrile i nijednog momenta nije popustio. Bilježio je sve ono što mu se činilo zanimljivim
(ponekad bez pravog osjećaja da dâ odgovarajući raspored činjenicama koje ulaze u dnevnik).
Stoga, ovaj napor posmatramo kao višestruko vrijedan jer dolazi iz vremena kada se
mislilo samo na očuvanje golog života, kako živ dočekati sljedeći dan, kako... U takvim
okolnostima nastale su zabilješke Kemala Durakovića i to nikako i nikad ne smijemo gubiti iz vida.
Jer, bez ovih i sličnih zapisa herojski otpor bosanskog
čovjeka bi blijedio i okolnostima koji mu ne idu na ruku bio bi prepušten zaboravu a naši izgledi na
opstanak bi se
smanjivali. Stoga s radošću konstatujemo da će uskoro i šira čitalačka publika imati prilike čitati šta
se deševalo na slobodnim zvorničkim teritorijima u 1994. godini.

Mirzet HAMZIĆ, prof.

http://www.plbih.org
http://www.plbih.org
http://www.plbih.org