Sie sind auf Seite 1von 845
DRUGIDRUGIKORPUSKORPUS
DRUGIDRUGIKORPUSKORPUS
ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
ARMIJA
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
SLOBODISLOBODI PJEVAPJEVA
SLOBODISLOBODI PJEVAPJEVA

http://www.hasib-musinbegovic.com

HASIB MU[INBEGOVI] OSMAN KAVAZOVI]

DRUGI KORPUS SLOBODI PJEVA

/PATRIOTSKE PJESME, VOJNI AMBLEMI/

ARMIJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE Borcima 2. korpusa Armije RBiH povodom 10. godi{njice, 29. septembra
ARMIJA
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
Borcima 2.
korpusa Armije
RBiH povodom
10.
godi{njice,
29.
septembra
2002. godine

Tuzla, 2002.

http://www.hasib-musinbegovic.com

1

Izdava~:

Udru`enje gra|ana za za{titu tekovina borbe za BiH Urednik:

Hasib Mu{inbegovi} Recenzenti:

dr. Salih Kulenovi} mr. D`elal Ibrakovi} Redaktor:

Hasib Mu{inbegovi} Lektor:

Fahra Lu{ija Naslovna strana i slog Husein Isakovi} Unos teksta i korektura:

Edin Mu{inbegovi} Kreacija podloge:

Koro Halim Za {tampariju:

Asim Kaknjo, graf. ing. [tamparija:

"Dom {tampe" dd Zenica Tira`:

500

CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

821

. 163 . 4 (497 . 6) - 1 (082)

929

. 6 : 355 . 3 (497 . 6) "1992/1995" (082)

DRUGI korpus slobodi pjeva : (patriotske pjesme, vojni amblemi) / priredili Hasib

Mu{inbegovi}, Osman Kavazovi}. - Tuzla : Udru`enje gra|ana za za{titu tekovina borbe za BiH, 2002. -

828 str. : ilustr. ; 24 cm

1. Mu{inbegovi}, Hasib 2. Kavazovi}, Osman COBISS/BiH-ID 11575558

Na osnovu mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, broj 02-15-5280/02 od 14. augusta 2002. godine ova knjiga je proizvod iz ~lana 19. ta~ka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda.

2

http://www.hasib-musinbegovic.com

PREDGOVOR Zbirka patriotskih pjesama „Drugi korpus slobodi pjeva” je prva knjiga u nizu koje autori
PREDGOVOR
Zbirka patriotskih pjesama „Drugi korpus slobodi pjeva” je
prva knjiga u nizu koje autori imaju namjeru pripremiti u ediciji
„Ko pjeva, zlo ne misli”. Osnovni cilj ove zbirke je prikupiti
patriotske pjesme nastale u zoni odgovornosti 2. korpusa Armije
RBiH, kao i pjesme koje su nastale drugdje a koje su borci ovog
korpusa rado pjevali (ili recitirali), predo~iti ih javnosti,
podsje}aju}i na jedno te{ko ali slavno i dostojanstveno vrijeme.
To je vrijeme Odbrambeno – oslobodila~kog rata protiv agresije,
u kojem je Armija naroda `rtve, naroda odre|enog za nestanak,
uzvratila borbom za slobodu pjevaju}i pjesme koje u sebi ne nose
poziv na osvetu, na mr`nju, nego – naprotiv, koje imaju jasan
poziv na su`ivot i po{tivanje op}eljudskih vrijednosti, pribli`iv{i
se tako najvi{em civilizacijskom idealu sno{ljivog i otvorenog
dru{tva. Paradoksalno ali istinito.
Deset godina od po~etka agresije na Bosnu i
Hercegovinu, bosansko dru{tvo je suo~eno sa imperativom da
se sve, ne samo oprosti, nego i zaboravi. Rijetko se ko usudi
javno pustiti neku ratnu patriotsku pjesmu. Mo`da i sami
zaziremo od tog smrtonosnog i ponosnog vremena. A mo`da
smo te pjesme i zaboravili. Ko zaboravlja svoju historiju, ko se
ni na svojim gre{kama ne umije „dozvati” pameti – rizikuje da
mu se ta genocidna historija ponovi. Koristimo priliku da
javnosti na jednom mjestu predo~imo bar dio tog narodnog
blaga i ~injenica da borci Armije RBiH, borci `rtve agresije, o
zlu ne pjevaju ili bar zlo i osvetu ne prizivaju.
Za ve}inu objavljenih pjesama poznat je autor i to je u
fusnoti upisano. Pjesme za koje nismo bili sigurni ko im je
autor - ostale su nepotpisane. Mislili smo da je to manja
gre{ka nego upisati ne{to pogre{no. Pa, ipak, vjerujemo da se
potkrala poneka gre{ka. Ako do|e do novog izdanja – svakako
}emo tu manjkavost ispraviti. Autenti~nost tekstova je
maksimalno sa~uvana. Iako nismo pravovremeno uspjeli

3

http://www.hasib-musinbegovic.com

pribaviti saglasnost svih autora tekstova da njihove pjesme objavimo, uvjereni smo da su i oni
pribaviti saglasnost svih autora tekstova da njihove pjesme
objavimo, uvjereni smo da su i oni mi{ljenja da je bolje da su
njihove pjesme objavljene nego prepu{tene zaboravu. U
pjesmama se pominje mno{tvo zna~ajnih datuma, likova,
predjela, jedinica. Za ve}inu je u fusnoti dato kra}e
obja{njenje njihovog zna~enja.
Knjiga se sastoji od 21 dijela. Kao najava za svaki dio
knjige dat je kra}i uvod o doprinosu doti~ne op}ine u
Odbrambeno-oslobodila~kom ratu protiv agresije, tok
transformacije jedinica koje su postojale i sli~no. Svaki dio je
sastavljen od tekstova pjesama, prigodnih fotografija i ratnih
amblema jedinica (grbova i ratnih zastava). Kako je u toku
svog postojanja 2. korpus Armije RBiH imao nekad ve}u
nekad manju zonu odgovornosti, to je i ova knjiga obuhvatila
teritorije op}ina, ne samo dana{njeg Tuzlanskog kantona,
nego i neke op}ine Zeni~ko – dobojskog kantona. Knjiga ima
379 pjesama, 281 fotografija, 117 ratnih amblema jedinica. U
knjizi je dat izvjestan broj mapa (38) koje bi ~itaocu trebale da
olak{aju snala`enje u prostoru o kojem je rije~. Ova zbirka je
izdata povodom 10. godi{njice formiranja 2.korpusa Armije
RBiH. Vjerujemo da zbirkom nije obuhva}en veliki broj
patriotskih i borbenih pjesama koje nam ovom prilikom nisu
bile dostupne. Ostajemo otvoreni za saradnju i mi, autori ove
zbirke, nastavit }emo prikupljati ove vrste ~injenica o agresiji
na Bosnu i Hercegovinu. Pri`eljkujemo i o~ekujemo va{u
pomo} i saradnju.
Zahvaljujemo se autorima tekstova {to su nam dozvolili da
njihove pjesme objavimo. Posebna zahvala pripada Komandi
2. korpusa Armije RBiH i upravama za odbranu Tuzla i
Zenica.
AUTORI

4

http://www.hasib-musinbegovic.com

PJESME BEZ MR@NJE, NETRPELJIVOSTI I OSVETE (Recenzija) Sa osobitim zadovoljstvom sam se prihvatio recenzije zbirke
PJESME BEZ MR@NJE,
NETRPELJIVOSTI I OSVETE
(Recenzija)
Sa osobitim zadovoljstvom sam se prihvatio recenzije
zbirke pjesama pod nazivom "Drugi korpus slobodi pjeva". Kao
u~esnik u odbrani RBiH od srpsko-crnogorskog agresora, bio
sam svjedokom sna`ne i nadasve veli~anstvene borbe
bo{nja~kog naroda za ostanak i opstanak u svojoj jedinoj
domovini, usprkos izuzetno te{kim materijalnim uvjetima
pru`anja otpora tehni~ki superiornijem agresoru. Iznevjerena od
strane me|unarodne zajednice koja je nepravednim embargom
na uvoz oru`ja zavezala ruke mladoj dr`avi RBiH, gurnuv{i je
bez ikakve nade za pomo} i spas u ruke zlo~inaca, silovatelja i
ljudi iz subkulture, na{a je zemlja ipak prona{la onu unutra{nju
snagu za savladavanje naizgled bezizlazne situacije. Ta snaga je
bila unutar bo{nja~kog naroda i svih drugih naroda koji su BiH
prihvatili kao jedinu domovinu. Prekinuta u prolje}u `ivota,
suprotstaviv{i se neljudima, bosanska se mladost snagom
neizmjerne ljubavi prema domovini izborila za ljudsko
dostojanstvo, ula`u}i u temelje BiH svoje `ivote. Upravo je ovaj
krik na silu prekinute mladosti dobio svoj poetski izraz u
narodnom stvarala{tvu boraca Drugog korpusa Armije RBiH.
Rat i ratna stradanja saboraca i civila, te{ki uvjeti borbe za
slobodu, ali i neizmjerna solidarnost ljudi u tim
sudbonosnim i najte`im momentima za domovinu i svakog
~ovjeka i borca, eruptirali su sna`nom ljudskom nadom u

5

http://www.hasib-musinbegovic.com

uspjeh borbe za slobodu kroz pjesme boraca Drugog korpusa. Mladala~ke sanje i ~e`nje prvih ljubavi,
uspjeh borbe za slobodu kroz pjesme boraca Drugog
korpusa. Mladala~ke sanje i ~e`nje prvih ljubavi,
neispjevane pjesme radosti i ljepoti `ivljenja, sve je to
skupljeno u buket najnovijeg narodnog stvarala{tva u ovoj
zbirci. Narodni pjeva~ je na vrlo emotivan na~in iskazao svu
tragediju rata kao negacije `ivota, zatim neizrecivu i duboku
patnju zbog gubitka sina, brata ili saborca. ("Kraj mezara
majka pla~e, vrele suze bri{e, zar svog sina ne}u vidjeti
vi{e?"). Taj `al za ugaslim `ivotom, prekinutom i zauvijek
izgubljenom mlado{}u, je ljudski vapaj za pravdom zbog
nametnutog rata i, s tim u vezi, ogromnih ljudskih stradanja.
Biti uzvi{en u ljudskoj plemenitosti i dostojanstvu, uprkos
izuzetno te{kim momentima u ratu kada se ~inilo da su
tamni oblaci nesre}e i smrti prekrili na{u domovinu,
konstanta je mentaliteta na{eg ~ovjeka. ^itaju}i ove pjesme,
niti u jednom stihu ni strofi nisam prona{ao ni{ta {to poziva
na mr`nju, netrpeljivost ili osvetu. Otjelovljen u borcima
Drugog korpusa, narod je progovorio jezikom obi~nog
~ovjeka kojem su ideali slobode, nesmetanog `ivota i rada,
bili osnovni orijentir u toku agresije. Pjesni~ki izraz
upotrijebljen u zbirci donekle je sli~an narodnom usmenom
pjevanju utkanom u na{u tradiciju. Upravo je pjesma
snagom svoje ekspresivnosti bila SPIRITUS MOVENS
svih na{ih pobjeda, daju}i `ivotni poticaj bosanskom
~ovjeku kada mu je bilo najte`e. Virtuoznost narodnog
pjeva~a iskazana njegovom sposobno{}u da kroz relativno
jednostavnu poetsku formu dadne obol jednom te{kom, ali
slavnom vremenu, neupitna je.
Uvjeren sam da }e vremenska distanca od doga|aja
opjevanih u ovim pjesmama u~initi zbirku znatno
vrjednijom , jer je ona trag u vremenu, nijemi, a ipak tako

6

http://www.hasib-musinbegovic.com

glasan svjedok o burnoj povijesti BiH i ovog dijela Evrope. Historijska, literarna, pa i folkloristi~ka
glasan svjedok o burnoj povijesti BiH i ovog dijela Evrope.
Historijska, literarna, pa i folkloristi~ka vrijednost ove
zbirke pjesama }e se mo}i objektivno valorizirati onda kada
se prikupi sli~na gra|a iz zona odgovornosti ostalih korpusa
ARBiH. Zbog svega ovoga, zbirku "Drugi korpus slobodi
pjeva" toplo preporu~ujem za {tampanje.
Tuzla, 07.08.2002.
Recenzent
Prof. Dr Salih Kulenovi}

7

http://www.hasib-musinbegovic.com

U osnovi uzroka svih ratova, a naro~ito agresivnih, kakav je bio u BiH, su ekonomski

U osnovi uzroka svih ratova, a naro~ito agresivnih, kakav je bio u BiH, su ekonomski razlozi: ovladati teritorijem i dobrima na njoj; prethodno otjerati njihove dotada{nje korisnike ili izvr{iti nad njima genocid.

8

http://www.hasib-musinbegovic.com

Rezultati popisa stanovni{tva iz 1991. godine po kojem je Bo{njaka bilo 1.905 829 ili 43,7%,

Rezultati popisa stanovni{tva iz 1991. godine po kojem je Bo{njaka bilo 1.905 829 ili 43,7%, (Hrvata 755.895 ili 17,3%, Srba 1.369.258 ili 31,4%, Jugoslovena 239.845% ili 5,5% i ostalih 93.747 ili 2,1%), zabrinuli su planere projekta "Velike Srbije". Zna~ajan porast broja stanovnika BiH iz bo{nja~kog naroda, za kojeg se i moglo o~ekivati da }e se tom projektu suprotstaviti, upu}ivao je na zaklju~ak da se sa agresijom nema {ta ~ekati. U aktuelnom raspadu Jugoslavije, trebalo je iskoristiti politi~ki trenutak i snagu tzv. JNA i rije{iti za sva vremena pitanje Bosne. Ratni zlo~inac u BiH, Ratko Mladi}, svoju bojazan izrazio je rije~ima da se ne boji atomske bombe muslimana - “bojim se njihove domografske bombe". Zato {to im se u~inilo da je u Bosni previ{e Bo{njaka - uslijedila je agresija i genocid. Naro~ito je na udaru agresora bila Sjeveroisto~na Bosna i Gornje podrinje.

9

http://www.hasib-musinbegovic.com

U knjzi “Drugi korpus slobodi pjeva” opjevane su mnoge bosanskohercegova~ke rijeke, a naro~ito Drina, Spre~a,

U knjzi “Drugi korpus slobodi pjeva” opjevane su mnoge bosanskohercegova~ke rijeke, a naro~ito Drina, Spre~a, Usora i Bosna.

10

http://www.hasib-musinbegovic.com

Administrativno-politi~ke posljedice agresije na BiH. 11 http://www.hasib-musinbegovic.com

Administrativno-politi~ke posljedice agresije na BiH.

11

http://www.hasib-musinbegovic.com

12 http://www.hasib-musinbegovic.com

12

http://www.hasib-musinbegovic.com

13 http://www.hasib-musinbegovic.com

13

http://www.hasib-musinbegovic.com

14 http://www.hasib-musinbegovic.com

14

http://www.hasib-musinbegovic.com

15 http://www.hasib-musinbegovic.com

15

http://www.hasib-musinbegovic.com

16 http://www.hasib-musinbegovic.com

16

http://www.hasib-musinbegovic.com

JA SIN SAM TVOJ* U plavo Bo`je prijestolje kli~u zvuci s bogomolja. To su pjesme
JA SIN SAM TVOJ*
U plavo Bo`je prijestolje
kli~u zvuci s bogomolja.
To su pjesme zemlje moje
gdje hu~e gore i {ume, polja.
Tamo na Uni - zlatno zrnce,
a na Drini zora plava.
U Neretvi spava sunce,
niz ravnine se razlila Sava.
Krene li du{man ti na zide,
u san starih mezarova,
udari}e na {ehide
{to krv }e liti za brda ova!
Refren:
Mila sura i `estoka –
Bosna na zemlji krvavoj.
^uvam te kao i dva oka!
Ja sin samo tvoj,
zemljo!
Ja sin sam tvoj!
*-Autor teksta: D`emaludin Lati}

17

http://www.hasib-musinbegovic.com

VJE]NA BOSNA (narodna)* Kada je Bosni najte`e bilo, digo{e se sinovi njeni, poru~i{e du{manima: „U
VJE]NA BOSNA
(narodna)*
Kada je Bosni najte`e bilo,
digo{e se sinovi njeni,
poru~i{e du{manima:
„U Bosni mjesta vam nema.”
Ovo je zemlja Kulina - bana,
ovo je zemlja Husein - kapetana,
Bosna je zemlja bega Isa - bega,
Bosna je zemlja Gazi Husref - bega.
Armija Bosne postade sila,
polomi du{manu krila,
iz krvi ni~e sloboda,
vje~na je na{a Bosna.
Ovo je zemlja Kulina - bana,
ovo je zemlja Husein - kapetana,
Bosna je zemlja bega Isa – bega,
Bosna je zemlja Gazi Husref - bega.
*- Autor teksta, muzike i aran`mana: Omer Pobri}

18

http://www.hasib-musinbegovic.com

NJU SAMO IMAM* Svitanje nudi stotinu puteva, jedni odlaze, drugi se vra}aju. Uvijek je tako
NJU SAMO IMAM*
Svitanje nudi stotinu puteva,
jedni odlaze, drugi se vra}aju.
Uvijek je tako bilo i bit }e,
postali ljudi nalik na ptice, selice.
A iza mene mnogo puteva osta,
po kojim je moja gazila noga.
Presretna je ova du{a prosta,
kada mi zamiri{e Bosna prkosna.
Refren:
Za vijek vijekova neka `ivi,
ova moja zemlja,
jer ona mi zna~i sve,
i nju samo imam.
*- Autor teksta, muzike i aran`mana: Suad Sulejmani – „Suke”

19

http://www.hasib-musinbegovic.com

CRN SE OBLAK NAD BOSNOM NADVIO* Crn se oblak nad Bosnom nadvio, a magla je
CRN SE OBLAK NAD BOSNOM
NADVIO*
Crn se oblak nad Bosnom nadvio,
a magla je Bosnu opasala.
Du{man ho}e da mi Bosne nema,
ona ne zna, a zlo joj se sprema.
Oj, Srbijo, ognjem izgorila!
Crna Goro, u crno se zavila!
Vojvodino, prokleta ti bila,
{to si Bosni zulum u~inila.
Oj, narode, bosanskoga roda,
podanici bilo kojeg Boga,
ne daj Bosne ni njezina nama.
Srce Bosne lahko se ne slama.
Refren:
U sabah }u u rat po}i,
zaboravit divne no}i.
Umre{ li Bosno, umrijet }u i ja.
Za slobodu tvojih sinova.
*- Autor teksta: Mehmedalija Beganovi} – „Babo”

20

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSNA NIKAD PALA NIJE (narodna)* Sada nam Bosnom svi}u tu`na jutra, sa svih strana zlotvori
BOSNA NIKAD PALA NIJE
(narodna)*
Sada nam Bosnom svi}u tu`na jutra,
sa svih strana zlotvori je ru{e
navalili k’o nikad do sada,
ho}e da je do temelja sru{e.
Ne bi du{man ovu zemlju dir’o,
i budio uspavanog Zmaja,
da je znao {ta }e da ga sna|e
i {ta }e jo{ u~initi raja.
Ti }e{, Bosno, ostat u `ivotu,
znaj da ni{ta ne mo`e ti sila,
procvjetat }e{ k’o ru`a u maju
ljep{a nego {to si ikad bila.
Refren:
Prijetili sa na{oj Bosni
du{mani i prije,
a ona im uzvra}ala,
nikad pala nije.
*- Autor teksta: Suljo Ali}
Izvo|a~: Esad Kova~evi}

21

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSNO…* Kakvi se to oblaci nad tobom viju, kakve to ki{e na nas liju? Da
BOSNO…*
Kakvi se to oblaci nad tobom viju,
kakve to ki{e na nas liju?
Da li }e novi vjetrovi puhnuti,
ho}e li nas poslije sunce ogrijati?
Koliko dugo oluja trajat }e,
koliko ljudi u njoj nestat }e?
Ako se budemo za u`e dr`ali,
budimo u nadi da ona prestat }e.
*- Autor teksta: Salih Malki}

22

http://www.hasib-musinbegovic.com

ZAPJEVAJ S NAMA, BOSNO Oni ho}e Bosnu da prisvoje, a priznale je mnoge zemlje svijeta.
ZAPJEVAJ S NAMA, BOSNO
Oni ho}e Bosnu da prisvoje,
a priznale je mnoge zemlje svijeta.
Oni ho}e ljude da uni{te,
protiv njih je ~itava planeta.
Mislio sam da se ljudi vole.
Mislio sam, zajedno smo ja~i.
Nisam znao da nas ubit’ `ele,
te ubice, d`elati, kolja~i.
Zapjevaj sa nama, Bosno,
rat }e i ovaj pro}i.
Zapjevaj sa nama, Bosno,
sloboda }e ponovo nam do}i.
Oni ho}e Bosnu da podijele
i da uzmu sve {to oni `ele.
Oni misle da su osvaja~i,
al’ ne znaju da je narod ja~i.
Mislio sam, `ivjet }emo skupa.
Mislio sam da smo svi Bosanci.
Nisam znao da Bosnu ne vole
i ne znaju voljet’ k’o Bosanci.
*- Autor teksta: Rifet Mujanovi}
Izvo|a~: Franjo Maksaljevi}

23

http://www.hasib-musinbegovic.com

JEDINA NAM BIH (narodna)* Uzeo je Bo{njak pu{ku, u boj ljuti kren’o branit domovinu. On
JEDINA NAM BIH
(narodna)*
Uzeo je Bo{njak pu{ku,
u boj ljuti kren’o
branit domovinu.
On brani svoje selo.
Mislio je u po~etku,
sve su ru`ni snovi,
da ne mogu ratovati
me|u sobom ljudi svoji.
Shvatio je vrlo brzo
{ta se nama sprema,
za{to sela pale.
Oni ho}e da nas nema.
Refren:
U boj morao je on
jer mu je jedina
ova domovina,
Bosna i Hercegovina.
*- Autor teksta: Suljo Ali}
Izvo|a~: Esad Kova~evi}

24

http://www.hasib-musinbegovic.com

ZASTAVA NA[A BOSANSKA (narodna)* Za slobodu borite se, Bosne sinovi. Pod zastavom od ljiljana vi
ZASTAVA NA[A BOSANSKA
(narodna)*
Za slobodu borite se,
Bosne sinovi.
Pod zastavom od ljiljana
vi ste ponosni.
Branitelji Bosne mile,
zlatni ljiljani,
u Bosnu ste ugradili
kamen temeljni.
Na grudima vi nosite
zlatne ljiljane,
{to sijaju kao simbol
na{e Armije.
Refren:
Modra boja na bijelom platnu,
{est ljiljana vezenih u zlatu,
to je zastava na{a bosanska!
*-Autor teksta: Atifa Dolinar – Terzi} (1992.)

25

http://www.hasib-musinbegovic.com

NA KRILIMA NO[ENA* Na krilima no{ena na{a je snaga ponos i `elja, nas muslimana. U
NA KRILIMA NO[ENA*
Na krilima no{ena na{a je snaga
ponos i `elja, nas muslimana.
U ime Allaha i u ime na{eg dina,
recimo du{manu da nas bezbroj ima.
Di`’mo se bra}o, do{lo je vrijeme,
neka se zatre du{mansko sjeme.
U ime Allaha i u ime na{eg dina
recimo du{manu da nas bezbroj ima.
*- Izvo|a~: Hajrudin Bradari} – „@uti” uz Vojni~ki orkestar
327.vbbr Maglaj i Orkestar „Klub 92", Maglaj

26

http://www.hasib-musinbegovic.com

NE DAJ SE, BOSNO (narodna)* [to mi zemlju iz snova bude, {to nam boli mjesto
NE DAJ SE, BOSNO
(narodna)*
[to mi zemlju iz snova bude,
{to nam boli mjesto sre}e nude?
Ljiljani cvatu, Bosnom se {ire,
iza mr`nje ljubav se krije.
Zemljom mojom tuga se svila,
al’ iz tuge jo{ si ponosnija.
Pjevaj nam, Bosno, pjevaj nam divna,
ti si nama zemlja najmilija.
Refren:
Ne daj se, Bosno, ne daj se mila,
du{manima pute si skrila.
Ne daj se, Bosno, ne daj se mila,
slobodna nam vje~no bila.
*- Autor teksta i muzike: Melita ^i~i}

27

http://www.hasib-musinbegovic.com

TAMNI OBLAK NAD BOSNOM (narodna)* Sama sam sa sinom, pla~em no}i ove, ti ne ~uje{
TAMNI OBLAK NAD BOSNOM
(narodna)*
Sama sam sa sinom, pla~em no}i ove,
ti ne ~uje{ jecaj ~eda {to te zove.
Ru~ice me male grle oko vrata,
kao da me pita: „A gdje je moj tata?”
Na{e dijete malo gu~e „tata, mama”,
ali tebe nema, ti si u gorama.
K’o da crne dane na{e ~edo sluti,
pla~e ~esto, jako, kao da se ljuti.
Osje}am da tu`no malo srce kuca,
a ti si jo{ uvijek tamo gdje se puca.
Svake no}i sin se sa suzama budi,
kao da ga mu~e neki snovi ludi.
Refren:
Tamni oblak nad Bosnom se vije,
{ta da radim ako mi te skrije?
Ko }e sina tje{it od samo}e,
kada shvati {ta je rije~ „siro~e”?
*- Izvo|a~: Mirela Durakovi}

28

http://www.hasib-musinbegovic.com

^UDAN ZULUM ^udan zulum, ~udan zulum mojom Bosnom vlada crna guja opasala Bosnu iznenada. Du{manica,
^UDAN ZULUM
^udan zulum, ~udan zulum
mojom Bosnom vlada
crna guja opasala
Bosnu iznenada.
Du{manica, crna guja,
{ta u Bosni `eli,
ko je {alje da nam na{u
lijepu Bosnu dijeli?
Bosno, di~na ponosita,
svih Bo{njaka mati
ti ne tuguj, du{manskom se
nikad ne}e{ zvati.
Bosno, cvijete od svih ljep{i,
ti ljiljane rodi,
Armija te i tvoj narod
vode ka slobodi.

29

http://www.hasib-musinbegovic.com

POZDRAV BOSNI Sevdalinka pjesma nam je, od vajkada, Bosna nam je. Zemlja pjesme i meraka
POZDRAV BOSNI
Sevdalinka pjesma nam je,
od vajkada, Bosna nam je.
Zemlja pjesme i meraka
ostala nam od predaka.
S Bijele kule, glas se ~uje
Zmaj od Bosne poru~uje
na{oj raji sa Vratnika:
„Zemlji Bosni, vi ste dika,”
raji @epe i Zvornika:
S Bijele kule, glas se ~uje,
„Zemlji Bosni, vi ste dika.”
Zmaj od Bosne poru~uje
junacima od Gora`da:
Kad stavite ruku svoju
„Zemlji Bosni, vi ste nada,”
junacima sa Kule Grada:
na kamen, na du{u moju,
u amanet ostavljam vam,
„Zemlji Bosni, vi ste nada.”
da ~uvate zemlju svoju.
U kamenu uklesana
desna {aka od junaka,
pet prstiju pozdravljaju
dobrom srcu, dobro daju.
S Bijele kule, glas se ~uje
Zmaj od Bosne poru~uje
u bosanske sve ~ar{ije:
„Il’ {ehidi il’ gazije.”
*- Autor teksta: S. [e~i}, J.[e~i}, S. @ivanov

30

http://www.hasib-musinbegovic.com

[TO TI TO RADE, ZEMLJO BOSNO Sje}a{ se, dru`e, ljepote Bosne, mirisa pune behara s
[TO TI TO RADE, ZEMLJO BOSNO
Sje}a{ se, dru`e, ljepote Bosne,
mirisa pune behara s grana?
Sje}a{ se, k’o da bilo je ju~er,
sje}a{ se na{ih dje~a~kih dana?
Sada nas u~e da mrzimo ljude,
drugove stare iz {kolskih klupa.
`ele da ru{imo gradove, kule,
sve {to smo nekad gradili skupa.
[ta ti to rade, zemljo Bosno?
[ta ti to rade du{mani?
Pla{e l’ se Boga, pusta im du{a,
Pla{e l’ se sutra istine o sebi?
Refren:
@ele da svjetlo zamijeni tama,
da zgazimo sveto i Bogu i nama.
@ele da svjetlo zamijeni tama,
da zgazimo sveto i Bogu i nama.

31

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSNO, BOLI[ ME, BOSNO!* Povijala si me u miran san, u o~ne kapke me|u vje|ama,
BOSNO, BOLI[ ME, BOSNO!*
Povijala si me u miran san,
u o~ne kapke me|u vje|ama,
me|u pjesmama,
me|u me|ama suncorodica i suncokreta,
me|u ljudima, Bosno,
boli{ me, Bosno!
Otvorena ti rana krvari
tokom Save, Sane, Drine, Neretve.
Zavoji s nadlaktice, natkoljenice, vratnih `ila,
oprani suzama, povijaju te ranama.
Bilo ti otkucava istinu
me|u krvokazima.
A
jo{ ti snaga sija:
u
zave`ljaju tuge,
u
raseljenim mislima,
i rasturenim ljubavima,
u
razbijenom miru,
u
rasutom snu,
u
milionima sudbina,
u
uznemirenom srcu,
u
gladnom `elucu
jo{ ti snaga bije,
a boli{ me, boli{, Bosno!
Budi, Bosno!
Budi da jesmo!
Budi da budemo!
Budi da se budimo!
Budi da sanjamo!
Budi da me ne boli{, Bosno!
*-Autor teksta: Fikreta Jakupovi}

32

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSNA Nek’ te ru{e, nek’ te pale, pjesmu ubit ne}e. Sarajevskom Ba{~ar{ijom Esma }e da
BOSNA
Nek’ te ru{e, nek’ te pale,
pjesmu ubit ne}e.
Sarajevskom Ba{~ar{ijom
Esma }e da {e}e.
I Mostarom nek’ se pjeva
`ivjet }e Emina,
ljepotica sa Neretve,
hiljade godina.
Na tvome }e plavom nebu
ljiljan da procvate.
A tvoje }e, {to odo{e,
laste da se vrate.
Refren:
Bosno, majko na{a,
bit }e{ u sevdahu
kunemo se, mila,
tebi i Allahu.
Kunemo se, mila,
tebi i Allahu.

33

http://www.hasib-musinbegovic.com

RUKE* Da l’ bi htjele tvoje ruke, da me grle ovu no}? Ja znam da
RUKE*
Da l’ bi htjele tvoje ruke,
da me grle ovu no}?
Ja znam da tebi nije svejedno,
s kim, ni kojim putem po}.
Dajem ovo malo du{e
za tvoje prve korake,
i neka ti sve bude,
kao ptici prolje}e.
Refren:
Velika kao srce majke,
lijepa kao boginja,
primi ove pru`ene ruke,
Bosno, ponosna.
*- Autor teksta, muzike i aran`mana: Suad Sulejmani – „Suke”

34

http://www.hasib-musinbegovic.com

NA[E SRCE ZA BOSNU KUCA Da li, Bosno, ponosita tugu, bol mi skriva{? Nemoj, zemljo,
NA[E SRCE ZA BOSNU KUCA
Da li, Bosno, ponosita
tugu, bol mi skriva{?
Nemoj, zemljo, tu`na biti,
ti heroje ima{.
Ovu pjesmu pjevam tebi,
ti si zemlja mojih snova.
Nek’ ljiljani vje~no krase
cvjetna polja tvoja.
Ti }e{ opet sretna biti,
sve }e ovo brzo pro}i.
Zemljo Bosno, majko na{a,
sloboda }e do}i.
Refren:
Budi ja~a od tuge.
Budi ja~a od boli.
Na{e srce za Bosnu kuca,
Samo Bosnu voli.

35

http://www.hasib-musinbegovic.com

ZAKLETVA BOSNI* Sanjam te sanjam kako se budi{, bijela i ~ista, k’o zastava. Ti, zemljo,
ZAKLETVA BOSNI*
Sanjam te sanjam
kako se budi{,
bijela i ~ista,
k’o zastava.
Ti, zemljo, moja si
zakletva. Bila i ostat }e{.
Ne tuguj, sloboda do}i }e.
I tad }u te gledati
kako se budi{,
bijela i ~ista, k’o zastava.
Na stopama slavnim sti`e sloboda
protkana bolom svog naroda,
na stopama zlatnim.
Tamo gdje svane,
ostat }e vje~no, kunem ti se.
Ti, zemljo, moja si
zakletva. Bila i ostat }e{.
Ne tuguj, sloboda do}i }e.
I tad }u te gledati
kako se budi{,
bijela i ~ista, k’o zastava.
*-Autor teksta: D`evad Glinac

36

http://www.hasib-musinbegovic.com

PRO\OH BOSNOM* Pro|oh Bosnom razru{enom sve od Une pa do Drine. Nigdje sela, nigdje grada
PRO\OH BOSNOM*
Pro|oh Bosnom razru{enom
sve od Une pa do Drine.
Nigdje sela, nigdje grada
koji nisu ru{evine.
Milujem te, Bosno, du{om,
da ubla`im rane tvoje,
i da na|em malo mira,
koga davno nestalo je.
Strahote me ove bole
duga tuga srce para,
dok nesre}a mojoj Bosni
vadi srce iz njedara.
Bit }e{, Bosno, opet sretna
kao nekad {to si bila.
Ne mo`e te u tom sprije~it’
ni najcrnja mra~na sila.
Draga Bosno, stisni zube
da sa~uva{ ime svoje.
I da uvijek k’o do sada
bude{ mehlem du{e moje.
Kad }u opet {etat’ Bosnom
od Neuma pa do Save?
U naru~ju nosit’ Bosnu
i snivati snove plave.
*- Izvo|a~: Muhamed Mujkanovi} uz pratnju KUD „Z.Ceri}”, Tuzla

37

http://www.hasib-musinbegovic.com

NE DIJELITE BOSNU* [to me dirnu, mrski ~eto, da mi Bosnu moju dijeli{, da zakone
NE DIJELITE BOSNU*
[to me dirnu, mrski ~eto,
da mi Bosnu moju dijeli{,
da zakone svoje ima{,
pa da radi{ sve {to `eli{?
Napredak je stalno vidan,
sve smo ja~i svakog dana,
bosanska se vojska mno`i,
vojska zlatnih nam ljiljana.
Vi{e od po moje Bosne
od sad da se zove srpskom?
Ne}emo to mi dozvolit
poru~ite soju drskom.
Karad`i}u sad o~ekuj
vojske svoje brzi slom,
ljiljani }e u naletu
napraviti od nje lom.
Samo ista k’o i do sad
moja Bosna mo`e ostat’,
a du{manin mrski mo`e
samo mr`i nama postat’.
Poruka je cijelom svijetu,
nek’ zemaljska kugla zna,
niko nema pravo na to
da nam dijeli BiH.
[irom Bosne mladost sko~i
pobjedni~ka pjesma ori,
usta svaki po{ten ~ovjek
da se ~asno pu{kom bori.
Jer, Bosna je samo jedna
i rezerve vi{e nema,
ona takva mora ostat’
zalud ~eto tvoja shema.
*- Autor teksta: Vehbija Ibrahimovi} - „Kigen“

38

http://www.hasib-musinbegovic.com

VOLJET ]U TE HERCEG-BOSNO* Ne mogu te porobiti, zemljo jedina. Ne}e uzet silom {to se
VOLJET ]U TE HERCEG-BOSNO*
Ne mogu te porobiti, zemljo jedina.
Ne}e uzet silom {to se du{om daruje.
Ne pla{i se, svijetla je tvoja sudbina.
Uskoro }e u tvom srcu mir da caruje.
Suvi{e si lijepa da bi te porobili.
Suvi{e si dobra da ti pjesma prestane.
Nisu oni tebe, zemljo moja, stvorili
Ljubav tvoja u~init }e da ih nestane.
Mirisat }e tvoje grudi opet sevdahom
Ak{ami }e opet biti puni osmjeha.
Oti}i }e oni, zemljo moja, netragom
A ostati djeca tvoja, bra}a ro|ena.
Refren:
Voljet }u te Herceg-Bosno**
Dok u meni ljubavi ima
Tvoja polja i planine,
Prekrivene zlatnim ljiljanima.
*-
**-
Autor teksta i muzike: Almir Azabagi}
Izvo|a~: Senad Gra~i}
„Herceg-Bosna” je Bosna i Hercegovina. Zbog kratko}e imena autori
pjesama ponekad upotrijebe takav naziv za Bosnu i Hercegovinu.
u

39

http://www.hasib-musinbegovic.com

ONI I MI* Smrdljivi tvorovi puze niz planinsku kosu dok bosanski zrak grmljavinom ri~e. Nisu
ONI I MI*
Smrdljivi tvorovi puze niz planinsku kosu
dok bosanski zrak grmljavinom ri~e.
Nisu to ljudi, nakaze to su,
gore od nemani iz stravi~ne pri~e.
Hrane se tu|im bolom, patnjom i jadom,
le{eve nedu`nih steru po brdu i polju.
Malo je da ih ~ovjek nazove gadom,
jer, ni najve}i gadovi tako ne kolju.
Griju se vatrom ku}a {to gore
kroz Sarajevo, Mostar, Bijeljinu, Fo~u
Siluju, kolju da »Veliku Srbiju« stvore.
Zbog te sulude ideje, ~ak nam i krv lo~u.
Al’ Armija Bosne nezadr`ivo raste,
junaci se silni k’o dragulji roje.
Opet }e u Bosnu vratiti laste
izbjeglice da na|u toplo gnijezdo svoje.
A oni {to ne na|u ni doma ni gnijezda
pokrit }e se slobodnim bosanskim nebom.
Dobit }e divan pokrov od zvijezda
i `ivjet }e, makar, sa solju i hljebom.
A vi }ete trpjeti poraz za porazom.
Gle ~uda! Zaklana Bosna se di`e!
Po}i }ete u pakao krvavom stazom,
tamo }ete biti Srbiji bli`e.
*-Autor teksta: Sabrija Ke{etovi}

40

http://www.hasib-musinbegovic.com

MOM BIV[EM BRATU Ovo nebo ispod kojeg stoji{, samo ti teret stvara. Ova zemlja, ne}e
MOM BIV[EM BRATU
Ovo nebo ispod kojeg stoji{,
samo ti teret stvara.
Ova zemlja, ne}e da te dr`i.
Da si sretan k’o {to si nesretan,
bio bi na pravoj strani.
Bez dileme, imao bi mene.
Sve si im’o osim zdrav razum,
koji nije mog’o da te sprije~i,
da ne srlja{ na put ka la`noj sre}i.
Svu tu zemlju koju sada brani{,
i prije je bila tvoja.
Al’ i moja, ~ak i vi{e moja.
Refren:
A ovako ni{ta nema{,
osim svoje ruke dvije,
njima da se hrani{,
od mene da se brani{.
*- Autor teksta, muzike i aran`mana: Suad Sulejmani – „Suke”

41

http://www.hasib-musinbegovic.com

UMRIJET’ NIJE TE[KO* Bosna je Bosancu draga, bilo koje vjere da je. Kad spomene{ zemlju
UMRIJET’ NIJE TE[KO*
Bosna je Bosancu draga,
bilo koje vjere da je.
Kad spomene{ zemlju Bosnu,
o~i tu`ne tad zasjaje.
Te{ki teret i sad traje,
umiranje ne prestaje.
Zulum Bosni u~ini{e,
ho}e da je nema vi{e.
Probudi se, hej Bo{nja~e,
ti si ~ovjek bez mahane.
Poslije svakog te{kog boja,
pravda mora da ostane.
Refren:
Umrijet’ nije te{ko
za slobodu zemlje svoje.
Krv se lije svuda,
a ona je iste boje.
*-Autor teksta: Salih Bejti}

42

http://www.hasib-musinbegovic.com

BO[NJACI - BORITE SE, NIKUD NE IDITE* O Bo{njaci, glavu di`’ te gore! Nemojte se
BO[NJACI -
BORITE SE, NIKUD NE IDITE*
O Bo{njaci, glavu di`’ te gore!
Nemojte se uklanjati vi{e!
Allah vama borbu odre|uje,
novo doba povijesti se pi{e.
Ostanite, nikud ne idite!
[to da Bo{njak po svijetu luta?
Ne vole nas mnogo na zapadu,
a nema nam ni na istok puta.
Hrabro naprijed, bo{nja~ki sinovi,
na ~asnome vi ste putu borbe!
^ekaju vas Edenski vrtovi,
u srcima, nek’ ne bude dvojbe.
Ostanite, vi zemlju imate!
Ostanite, iz inata svijetu!
Nema drugog izlaza nit’ puta,
borite se, za tu zemlju svetu!
Grijeh je pobje}’, narod ostaviti!
Ne mo`e{ se s obrazom vratiti!
Sveta borba, sad’ je farz najpre}i,
gordo `ivjet’ il’ u mezar le}i!
Zemlja Bosna, to je na{a majka!
Gruba stvarnost i ~arobna bajka.
Tu|a zemja, hladna je i strana,
Bosna vam je zemlja obe}ana.
*- Autor teksta: Hasib Mu{inbegovi}

43

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSNA NIKAD PALA NIJE (narodna)* Sada nam Bosnom svi}u tu`na jutra, sa svih strana zlotvori
BOSNA NIKAD PALA NIJE
(narodna)*
Sada nam Bosnom svi}u tu`na jutra,
sa svih strana zlotvori je ru{e
navalili k’o nikad do sada,
ho}e da je do temelja sru{e.
Ne bi du{man ovu zemlju dir’o,
i budio uspavanog Zmaja,
da je znao {ta }e da ga sna|e
i {ta }e jo{ u~initi raja.
Ti }e{, Bosno, ostat u `ivotu,
znaj da ni{ta ne mo`e ti sila,
procvjetat }e{ k’o ru`a u maju
ljep{a nego {to si ikad bila.
Refren:
Prijetili sa na{oj Bosni
du{mani i prije,
a ona im uzvra}ala,
nikad pala nije.
*- Autor teksta: Suljo Ali}
Izvo|a~: Esad Kova~evi}

44

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSANAC SAM RO\EN Bosna je na{a majka, njome se kunemo. Mi iz Bosne nikad nikud
BOSANAC SAM RO\EN
Bosna je na{a majka, njome se kunemo.
Mi iz Bosne nikad nikud ne idemo.
Druga~ije ko sad misli, {iroka mu vrata.
A ko `eli nek’ ide i preko Karpata.
To
mo`e da pomisli samo pamet bijesna,
da
je Bosna postala za Bosance tijesna.
Bosanka nas rodila na bosanskoj grudi.
Za{to da se dijelimo? Nismo valjda ludi?
Refren:
Bosanac sam ro|en
Bosanac i mrem
al’ sa rodne grude
nikud ne idem.
*-Izvo|a~: Avdo Vrabac
Autor muzike: Hazim Jusufovi}

45

http://www.hasib-musinbegovic.com

JA IZ BOSNE NIKUDA NE SELIM* Nema Bosne bez nas Bosanaca, nema pjesme, toplih poljubaca,
JA IZ BOSNE NIKUDA NE SELIM*
Nema Bosne bez nas Bosanaca,
nema pjesme, toplih poljubaca,
rahatluka i ak{amskih sijela -
Bosne, pjesme, sevdaha, veselja.
Nema Bosne bez njenih planina.
Gdje je ona tu je Posavina,
sahat kule i gradovi stari.
Kako srce Bosnu da ostavi?
Nema Bosne bez starih mostova,
krajputa{a, tu`nih mezarova,
Mehmed pa{e, Husein kapetana -
zemljo moja i mojih jarana.
Refren:
Volim Bosnu, Bosanac sam pravi
jer je krase njive i behari.
A
srce mi zapjevati `eli -
ja
iz Bosne nikuda ne selim.
*- Autor teksta: Mirsad Ali}
Autor muzike i aran`mana: Mustafa Huseinovi} – „Mu}i”
Izvo|a~: Mujo Giroti}

46

http://www.hasib-musinbegovic.com

MOJE VRIJEME (narodna)* Slu{am nove zvukove, naviru sje}anja, krici; da l’ to ponovo svi}e ona,
MOJE VRIJEME
(narodna)*
Slu{am nove zvukove,
naviru sje}anja, krici;
da l’ to ponovo svi}e ona,
crveno-crna zora?
Svi}e zora crvena,
ipak, ne{to se promijeniti mora,
i ~ujem du{u kako kli}e,
samo da rata ne bude vi{e.
Refren:
Moj narode, cvijetni vrte,
ba{to ljubavi i zanosa;
dobio si jo{ jednu vre}u
tuge i nadanja.
*-Autor teksta i izvo|a~: Melita ^i~i}

47

http://www.hasib-musinbegovic.com

KAD SE SJETIM BOSNE Mahale su ruke bijele, gledale su pla~ne o~i, al’ od tuge
KAD SE SJETIM BOSNE
Mahale su ruke bijele,
gledale su pla~ne o~i,
al’ od tuge nisam mog’o,
da joj ka`em kad }u do}i.
Pro{la mi je cijela mladost,
sa suzama u o~ima,
sanjaju}i svoju Bosnu,
i sokake u no}ima.
Tra`ili smo novu sre}u,
al’ nam snovi ne dado{e.
Svakom od nas ~ari Bosne,
u srcima ostado{e.
Refren:
Jer, ja sam takav, uvijek idem sam,
a kada }u do}i, ne mogu da znam.
Kad me tuga smiri, ja se sjetim Bosne,
moje drage Bosne, zemlje ponosne.

48

http://www.hasib-musinbegovic.com

GDJE SU SADA Gdje su sada tvoje o~i plave? Da l’ }e mo`da da me
GDJE SU SADA
Gdje su sada tvoje o~i plave?
Da l’ }e mo`da da me zaborave?
Ko razumije ratni~ke oluje?
Meni `ivot tu`nu sudbu kuje.
Gdje su sada tvoje plave kose
koje dugo ve} ratovi nose?
Da l’ jo{ uvijek miri{u k’o prije?
[ta li ova sudbina mi krije?
Gdje si sada, moj voljeni dragi?
^esto sanjam tvoj poljubac blagi.
Nek’ i tvoje srce mene sanja,
da ratni~ka tuga bude manja.
Refren:
Nestanite gadovi, prestanite ratovi.
Vratite mi dragog voljenog
da ne `ivim srca slomljenog.

49

http://www.hasib-musinbegovic.com

PJESMA BRANILACA Mladost jaka kao stijena, takve vojske niko nema. Ko ne voli zemlju ovu,
PJESMA BRANILACA
Mladost jaka kao stijena,
takve vojske niko nema.
Ko ne voli zemlju ovu,
osjetit }e na{u mo}.
Gdje god na{e vojske ima,
du{man nikad ne}e pro}’,
mi smo BH Armija.
K’o slobodu na{u dira,
osjetit }e vreli plamen.
Kuda na{a vojska pro|e,
puca zemlja, gori kamen,
mi smo BH Armija.
Tenkovi i haubice,
nama ni{ta ne mogu.
Ponosna je zemlja na{a,
{to
ima takvu armiju,
mi
smo BH Armija.
Gromovi i stra{ne munje,
kad krenemo mi u boj.
Za
slobodu zemlje ove
dat
}emo i `ivot svoj.
Mi
smo BH Armija.
*- Autor teksta: S. Dedaji}, Softi}

50

http://www.hasib-musinbegovic.com

POLETI GOLUBE BIJELI* Poleti golube bijeli, ne budi golub od gline, leti u svijet cijeli
POLETI GOLUBE BIJELI*
Poleti golube bijeli,
ne budi golub od gline,
leti u svijet cijeli
s gran~icom od masline.
Budi emisar cvijetu,
ljiljanu {to se zlati
i ka`i cijelom svijetu
kako se ovdje pati.
Leti visoko, visoko,
`ivot je preozbiljan.
Budi ja~i neg’ soko
moli te svaki ljiljan.
Ja~i od bure budi,
`ivit’ je izgleda globa,
jer mi smo glineni ljudi
al’ ne damo se do groba.
*- Autor teksta: Zuhdija Ja{arevi}

51

http://www.hasib-musinbegovic.com

ZAMIRI[I LJILJANE* Prolje}e se rascvalo, sve je k’o u raju, procvjetali kao nikad, ljiljani u
ZAMIRI[I LJILJANE*
Prolje}e se rascvalo,
sve je k’o u raju,
procvjetali kao nikad,
ljiljani u maju.
Za reverom dragome
stavih ljiljan bijeli,
nek’ mu ljiljan zamiri{e,
kad god me po`eli.
Ispratih ga pogledom,
ponosom i ~e`njom,
ispratih ga sa suzama,
i ljubavi nje`nom.
Refren:
Zamiri{i ljiljane
ljep{e od jasmina.
Dok on brani na{u Bosnu
ja mu ~uvam sina.
*- Autor teksta i muzike: Miralem [ehovi}
Izvo|a~: Lejla Me{ali}

52

http://www.hasib-musinbegovic.com

LAHKO JE VOLJETI LJILJANE Ljiljani su procvali, Bosna divna je. Ti si, du{o, najljep{a, daj,
LAHKO JE VOLJETI LJILJANE
Ljiljani su procvali,
Bosna divna je.
Ti si, du{o, najljep{a,
daj, poljubi me.
Najte`e je, ja to znam,
kad zapuca pap, pap, pap.
Al’ Bosna se branit’ mora
od du{mana i zlotvora.
Ru{e Bosnu, patim ja,
pati mi Aj{a, djevojka.
Al’ ne}emo dugo patiti ,
Ljiljani }e pobijediti.
Refren:
Lahko je voljet’ Ljiljane,
u toplom domu sjediti.
Treba, moj jarane,
u rovu Bosnu braniti.

53

http://www.hasib-musinbegovic.com

PJESMA O LJILJANIMA (AKO, MAJKO, JA UMREM ZA BOSNU)* [ta je ono {to miri{e, zlatno
PJESMA O LJILJANIMA
(AKO, MAJKO, JA UMREM ZA BOSNU)*
[ta je ono {to miri{e,
zlatno u poljani?
Kao duga poslije ki{e,
blistaju ljiljani.
Ko god ka`e, taj se vara,
malo je ljiljana.
Ima, ima. Svakog dana,
Bosna procvjetava.
Ko je rek’o, taj se vara,
Bosne nema vi{e.
Ima, ima. Zar ne ~uje,
ljiljan {to miri{e?
Nek’ se znade, nek’ svi ~uju,
za {ta sam `ivio:
da jo{ jedan `ivot imam,
za Bosnu bi bio.
Refren:
Ako, majko, ako majko,
ja umrem za Bosnu,
zlatni ljiljan, zlatni ljiljan,
stavi mi u kosu.
* -
Autor teksta: Zijad Huri}
Autor muzike: Asim Horozi}
Izvo|a~: @eljko Le{i}

54

http://www.hasib-musinbegovic.com

NAPRIJED, LJILJANI (narodna)* [irom zemlje Bosne, na{e domovine, ljiljani se zlatni bore, od Une do
NAPRIJED, LJILJANI
(narodna)*
[irom zemlje Bosne,
na{e domovine,
ljiljani se zlatni bore,
od Une do Drine.
Volim svoju Bosnu
i Zlatne ljiljane.
Pjesmom }u ih, mjesto rose,
zalivat jarane.
Skoro }e nam do}i
slobodarski dani
u slobodu }e nas
dovesti ljiljani.
Refren:
Naprijed, Zlatni ljiljani,
mirisavo cvije}e!
Dok cvjetate, Bosna
pokorit se ne}e.
*- Izvo|a~: Avdo Vrabac uz pratnju KUD „Z.Ceri}”, Tuzla
Autor muzike: Hazim Jusufovi}

55

http://www.hasib-musinbegovic.com

MUJO, DRU@E MOJ Zdravo majko, zdravo o~e, heroja ste nam rodili. Sad ga nema me|u
MUJO, DRU@E MOJ
Zdravo majko, zdravo o~e,
heroja ste nam rodili.
Sad ga nema me|u nama
vje~no }emo `aliti.
I ni{ta nije vrijedno kao
sedamnaest njegovih.
Ni milion suza {to }e
isplakati jarani najbolji.
Prolaze dani, grije{ni i tamni
al’ tuga uvjek ostaje.
Suze se ni`u, kao |erdani,
du{a boli, ne prestaje.
Ja sam tu`an k’o i nebo
{to se s ki{om naobla~i.
Imao sam dobrog druga,
vje~no }e u meni `ivjeti.
Refren:
Sedamnaest zlatnih ljiljana,
stavit }u na mezar tvoj.
Sedamnaest zlatnih ljiljana,
hej, Mujo, dru`e moj.

56

http://www.hasib-musinbegovic.com

VOLIO SAM TEBE, BOSNO* Volio sam tebe, Bosno, ali sada jo{ i vi{e. Allahu sad
VOLIO SAM TEBE, BOSNO*
Volio sam tebe, Bosno,
ali sada jo{ i vi{e.
Allahu sad du{u dajem,
i ne `alim {to izdi{em.
Ti ne pla~i, majko moja,
{to ja moram umrijeti.
Jer `ivjet }e vje~no Bosna,
za nju ginu svi [ehidi.
Na pragu je majka stara,
svoga sina ispra}ala.
Svo bogatstvo koje ima,
za Bosnu je ona dala.
Refren:
Sad meleci poletite, moju du{u ponesite,
u
nebesa iznad Bosne, mene nebu ostavite,
u
D`ennet me odvedite.
*- Autor teksta: Mehmedalija Beganovi} – „Babo”
Pjesmu je autor posvetio sebi za slu~aj da pogine.

57

http://www.hasib-musinbegovic.com

SOKOLI]I Zora je svanula pjesma me probudila hitro sko~ih na pend`er, da nije moj dilber?
SOKOLI]I
Zora je svanula
pjesma me probudila
hitro sko~ih na pend`er,
da nije moj dilber?
„Bona majko, odo{e
kroz ba{~u mi pro|o{e.
[to me nisi vaktom probudila
da bi dragog poljubila?
Do}i }e{, sre}o, ako Bog da,
pod prozor moj k’o nekada,
da me vodi{ dvoru svom.
Samo da svane nad Bosnom”.
Refren:
To sokoli}e
majke suzom prate
a djevojke dragog Boga
mole da se vrate.

58

http://www.hasib-musinbegovic.com

ODLAZIM TI SA JARANIMA Mene majka pita, gdje se sprema{ sine, ka`i svojoj majci, da
ODLAZIM TI SA JARANIMA
Mene majka pita,
gdje se sprema{ sine,
ka`i svojoj majci,
da pusta ne brine?
Suza obraz kvasi,
a srce se ste`e,
majka tiho re~e:
„^uvaj mi se, sine.”
Nemoj plakati, majko,
i suze ne roni -
neka te svi vide
ponosna mi budi.
Refren:
Odlazim ti sa jaranima,
sa Zlatnim ljiljanima,
branit svoju Bosnu,
Bosnu ponosnu.
*-Izvo|a~:D`avid Pamukovi}

59

http://www.hasib-musinbegovic.com

VRATIT ]U SE JA* Sanjao sam svoje mjesto, u njemu sam bio ~esto. Sad u
VRATIT ]U SE JA*
Sanjao sam svoje mjesto,
u njemu sam bio ~esto.
Sad u njemu drugi `ive
i ~ekaju zore sive.
Sanjao sam svoju rijeku
kako po njoj suze teku.
Ali ne}e, ne}e dugo,
vratit }u se, moja tugo.
Sanjao sam svoje staze
da po njima drugi gaze.
Gaziti ih ne}e dugo,
vratit }u se, moja tugo.
Refren:
Vratit }u se ja jednoga dana,
vratit }u se ja, neka svako zna.
Do}i }e i te zore voljene.
*-Autori teksta: S.Faji},H.Huski} i S.Ostrvica

60

http://www.hasib-musinbegovic.com

TU@NA MAJKA Svakoga dana, kada pro|e, gleda mezar svoga sina. Suze kvase tu`no lice, oko
TU@NA MAJKA
Svakoga dana, kada pro|e,
gleda mezar svoga sina.
Suze kvase tu`no lice,
oko nje je svud ti{ina.
Tu`ne dane broji ona,
~eka sina da joj do|e,
i prolije rijeku suza,
kada niz selo vojnik pro|e.
No}i su joj te{ke, duge,
nikad zora da osvane.
Preboljeti ne}e mo}i,
ostale su vje~ne rane.
Refren:
Tu`na, majko, ti ne pla~i,
i ne kuni sudbinu,
ve} se sjeti svog {ehida,
ti po{alji rahmet sinu.

61

http://www.hasib-musinbegovic.com

IZBJEGLICA* Pred po~etak mjeseca aprila, na{u Bosnu tama je prekrila. Kad ramazan ljudi isposti{e -
IZBJEGLICA*
Pred po~etak mjeseca aprila,
na{u Bosnu tama je prekrila.
Kad ramazan ljudi isposti{e -
i meci se iz mraka javi{e.
Sudba mnoge proguta u mraku.
Dragi Allah spasi moju majku.
Zadesi je sre}a u nesre}i -
uspjela je od smrti pobje}i.
Zapali{e njezin topli dom -
nije vi{e „svoj na svom.”
Bosnom ru{e sve {to sru{it mogu.
Ne}e dugo, hvala dragom Bogu.
Refren:
Sav kualet ovog mraka,
sad proklinje moja majka.
[to joj otra osmijeh s lica,
{to postade izbjeglica.
* -
Autor teksta: Sabit Mumi}
Autor muzike i aran`mana: Jasmin Lazi}
Izvo|a~: Valida Lazi} – „Zinka”

62

http://www.hasib-musinbegovic.com

SINE JEDINI* Ka`e majka svom jedinom sinu, idi, sine, brani domovinu. ^uvaj mi se, moje
SINE JEDINI*
Ka`e majka svom jedinom sinu,
idi, sine, brani domovinu.
^uvaj mi se, moje ~edo drago,
sloboda je najsvjetlije blago.
A onda se vrati ku}i,
jer }e majci srce pu}i.
Ako sine ne do|e{,
ko }e majku sahraniti,
na mezar dolaziti?
Sine, sine jedini.
Ho}u majko, nemoj suze liti,
bit }u hrabar, Bosnu }u braniti,
s jaranima boj bojevati,
du{manina crnog otjerati.
A onda }u do}i tebi,
da ti srce puklo ne bi.
Moja majko, ro|ena,
sloboda }e sa mnom do}i,
tvoje brige sve }e pro}i.
Ne brini, majko, ro|ena.
Kad se vratim, sve }e ljep{e biti,
ne}e{ vi{e gorke suze liti.
Ljiljani }e mirom mirisati,
nad Bosnom }e sloboda zasjati,
jer tako morat }e biti,
radost svoju ne}e{ kriti,
Moja majko, ro|ena,
svog }e{ sina zagrliti,
u obraze cjelivati.
Majko, majko, ro|ena.
*- Autor teksta, muzike i izvo|a~: Bajro Juki} – „^i~ak”

63

http://www.hasib-musinbegovic.com

IZBJEGLI^KE NO]I Ne gledaj, majko, u meni vi{e dijete. Rat je pro{ao i kroz moje
IZBJEGLI^KE NO]I
Ne gledaj, majko, u meni vi{e dijete.
Rat je pro{ao i kroz moje o~i.
Dje~iji osmijeh nestade mi s lica,
odnijele ga izbjegli~ke no}i.
Te`ak mi teret pritiska grudi,
bore se gnijezde na moje ~elo.
Sjetim se mirisa rodnoga doma,
bar jo{ sje}anje nije izgorjelo.
Ne pitaj, majko, {ta je sa mnom!
Vjetar me ~udan rukama davi.
Reci mi, kako suze da sti{am -
kad na{e ku}e lik se u snu javi.
Refren:
Moju su mladost ukrali,
avliju na kojoj sam ro|en.
Ne pitaj me {ta bih dao
opet ku}i da do|em.

64

http://www.hasib-musinbegovic.com

HEROJI SU MAJKO* Mnogo suza isplakala stara majka ~ekaju}i ho}e li se svi sinovi, sretno
HEROJI SU MAJKO*
Mnogo suza isplakala
stara majka ~ekaju}i
ho}e li se svi sinovi,
sretno vratit’ svojoj ku}i.
Mnoge zore do~ekala
budna majka zabrinuta.
Moli sudbu da sa~uva
djecu dra`u od `ivota.
Mnogo bola skupilo se,
staroj majci ~ekaju}i
u grudima oko srca.
Mislila je da }e pu}i.
Refren:
Vratit }e se, majko,
i `ivi i zdravi,
vratit }e se, majko,
heroji su pravi.
* -
Autor teksta, muzike i aran`mana: Mujo [adi} –„ [adija”
Izvo|a~: D`avid Pamukovi}

65

http://www.hasib-musinbegovic.com

MAJKIN JEDINAC* Majka sina jedinca imala, i njeg jedinog je dala, da se bori za
MAJKIN JEDINAC*
Majka sina jedinca imala,
i njeg jedinog je dala,
da se bori za slobodu Bosne,
lijepe na{e, zemlje ponosne.
Majka svoga jedinca ~ekala,
da se vrati sudba nije dala.
Hrabri junak u juri{u pade,
jedna mladost zauvijek nestade.
Dok na mezar tiho narod kre}e
ne da majka suza da pote~e,
~uva ponos na svoga jedinca,
iako su boli oko srca.
Refren:
Mnogi moji jarani, `ivot svoj su dali.
Mnogi moji jarani za Bosnu su pali.
I ja ako umrem, majko, ti halali.
* -
Autor teksta, muzike i aran`mana: Mujo [adi} - „[adija”
Izvo|a~: D`avid Pamukovi}

66

http://www.hasib-musinbegovic.com

NE PLA]I, MAJKO* Isprati, majko, ti svoga sina, moram da idem, skoro }e zora. Takva
NE PLA]I, MAJKO*
Isprati, majko, ti svoga sina,
moram da idem, skoro }e zora.
Takva je sada sudbina moja,
jer neko Bosnu branit mora.
I `ivot dat }u za Bosnu na{u.
Neka ti suza ne kvasi lice
ne brini, majko, ljiljan te brani.
Bosno moja, moja ljepotice.
Znam da te, majko, sad tuga slama
i da su duge besane no}i.
Znam da do zore ti sjedi{ sama
i ~eka{ sina kada }e do}i.
Refren:
Kad jednom pro|u dani ratni
Bosna }e jednim srcem da di{e.
Skinut }u tada ja ljiljan zlatni
da, majko, nikad ne pla~e{ vi{e.
* -
Autor teksta:Mahir Hamidovi}
Autor muzike i aran`mana: Jasmin Lazi}
Izvo|a~:Esad Kova~evi}

67

http://www.hasib-musinbegovic.com

NE TUGUJ (narodna)* Ulice bola, kolona je duga, odlaze ljudi ne znaju kuda. Ostavi{e topla
NE TUGUJ
(narodna)*
Ulice bola, kolona je duga,
odlaze ljudi ne znaju kuda.
Ostavi{e topla ognji{ta svoja,
sve {to su stekli za `ivota svoga.
Ostavi{e tamo srce i du{u,
ostavio svako u pupoljku ru`u,
al’ ru`a }e cvasti suzom zalivena,
pro}i }e i ova bolna vremena.
Refren:
Ne tuguj, sestro, ne brini, brate,
na{i }e borci dom da ti vrate.
Ne pla~i, majko, ni{ta vje~no nije,
iza hladnog leda sunce grije.
* -
Autor teksta, muzike i izvo|a~: Melita ^i~i}
Pjesma je posve}ena izbjeglicama.

68

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSNA MORA POBIJEDITI* Za Bosnu se, majko, sinovi tvoji bore. Neko mora, majko, otjerat zlotvore.
BOSNA MORA POBIJEDITI*
Za Bosnu se, majko,
sinovi tvoji bore.
Neko mora, majko,
otjerat zlotvore.
Ko bi drugi, majko, to u~init htio
da tvoj sin, majko,
nije tamo bio?
Vratit }e se, majko,
mladi sinovi tvoji .
Cijela Bosna, majko,
za njih moli.
Oba si, majko,
ti sina poslala,
cjela Bosna, majko,
re}i }e ti hvala.
Ne pla~i, majko,
sad za sinom svojim.
Oti{‘o sam, majko -
za Bosnu se borim.
Kako bi nam, majko,
Bosna `iva bila,
kad bi svaka majka
svog sina sakrila?
Refren:
Bosna, Bosna
mora pobijediti.
Bosna, majko,
ne smije izgubiti.
* -
Autor teksta: Avdo Habibovi}
Autor muzike i aran`mana: Jasmin Lazi}
Izvo|a~: Nihad Bibi}

69

http://www.hasib-musinbegovic.com

PET SINOVA* (narodna) Jedna majka pet sinova ima sve sinove u borbu je dala. Najmla|i
PET SINOVA*
(narodna)
Jedna majka pet sinova ima
sve sinove u borbu je dala.
Najmla|i joj za slobodu pade
brane} Bosnu i gradove drage.
Svi sinovi majci poru~uju:
Ne `al’ majko, ako poginemo.
„@ivot }emo na{oj Bosni dati,
du{manima `ivot zagor~ati.”
Sve }e majke kao jedna biti,
sinove }e Ljiljanima zvati,
samo da bi Bosna na{a mila
Bosancima svima majka bila.
*- Izvo|a~: Muhamed Mujkanovi} uz pratnju KUD „Z.Ceri}”, Tuzla

70

http://www.hasib-musinbegovic.com

STARA NANA* Sa ku}nog praga svoga izbjegla stara nana. Drhtavom rukom tespih dr`i, bez unuka,
STARA NANA*
Sa ku}nog praga svoga
izbjegla stara nana.
Drhtavom rukom tespih dr`i,
bez unuka, ide sama.
Tespih dr`i, tiho {ap’}e,
Allahu se moli nana.
Svakog dana ona posti
jer je mjesec ramazana.
Godinu cijelu u tu|oj ku}i,
nije joj ba{ milo.
Ruke bi njene drhtave, stare,
metnule unu~e na krilo.
Refren:
U daljinu starica gleda
a vid joj se lagahno gubi.
Ho}e li, jadnica, ikada vi{e
unuke svoje da ljubi?
*-Autor teksta: Enes S.

71

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSANSKA MAJKA (narodna)* Prolje}e ra|a plodove svoje, ptica se vra}a domu svom, a majka sina
BOSANSKA MAJKA
(narodna)*
Prolje}e ra|a plodove svoje,
ptica se vra}a domu svom,
a majka sina u borbu sprema
i ne zna da l’ vratit }e se njoj.
Crno se nebo nad nama svilo,
vatrene lopte ru{e nam dom,
a hrabra majka od brige ve} sijeda,
sa strijepnjom }eka sina da ugleda.
Refren:
Nije majci va`an `ivot {to ga ima,
ona samo `eli pored sebe sina;
dokle }e majka sa zebnjom da ~eka,
do kad }e ~ovjek mrziti ~ovjeka.
*-Autor teksta, muzike i izvo|a~: Melita ^i~i}

72

http://www.hasib-musinbegovic.com

NE PITAJ ME, DU[O Ne pitaj me, du{o ne pitaj me, sine po kome je
NE PITAJ ME, DU[O
Ne pitaj me, du{o
ne pitaj me, sine
po kome je majka
nadjela ti ime.
Oca nisi zapamtio
a njegovo nosi{ ime
za Bosnu je `ivot dao,
ponosi se time.

73

http://www.hasib-musinbegovic.com

SIRO^E* Ulicama siro~e, od tu|ih vrata do vrata za majku svoju pita, tra`i svog oca
SIRO^E*
Ulicama siro~e, od tu|ih vrata do vrata
za
majku svoju pita, tra`i svog oca i brata.
U
oku blistaju suze, dok dje~ak potiho jeca
{to svoga djetinjstva nema, kao sva druga djeca.
Da nije bilo zlih ljudi, svoga bih grlio brata,
ne bi moj otac i majka, nestali u vihoru rata .
Refren:
Da na|em najdra`e moje,
pomozite dobri ljudi.
Ja ho}u o~evo krilo,
ho}u na maj~ine grudi.
*- Izvo|a~: Muzi~ka grupa „Kondor", Grada~ac

74

http://www.hasib-musinbegovic.com

SEJA KOSE RASPLETALA* Seja kose raspletala, mrtvog brata dozivala. Gdje si sada, mili brate? Tvoja
SEJA KOSE RASPLETALA*
Seja kose raspletala,
mrtvog brata dozivala.
Gdje si sada, mili brate?
Tvoja seja misli na te.
Za slobodu domovine,
I proklinje svakog dana,
Milo{evi} Slobodana
i Karad`i} Radovana.
Na mezaru seja mila,
svome bratu govorila:
svoj sam `ivot halalio.
Kad bih mog’o jo{ jedanput,
ja bih isto u~inio.
Ja ne `alim svog `ivota,
{to sam mla|an izgubio.
Ve} ja `alim staro dru{tvo,
{to sam s njime svake no}i,
na igranke dolazio.
„Zna{ li da je stara majka,
od `alosti i tuge, na Ahiret preselila?”
Kabur zemlja se otvara
braco seji progovara:
I jo{ jedno `ao mi je,
{to mi ljuba s tobom nije.
Selami je, ja te molim,
i reci joj da je volim.
„Nemoj sejo suze liti,
Neka moja draga znade,
moralo je tako biti.
da me vi{e ne imade”.
*- Autor teksta, muzike i izvo|a~: Bajro Juki} – „^i~ak”

75

http://www.hasib-musinbegovic.com

PJESMA MAJCI (narodna)* Ovo je pjesma za tebe, majko, nek’ si mi od sad u
PJESMA MAJCI
(narodna)*
Ovo je pjesma za tebe, majko,
nek’ si mi od sad u srcu mirna,
za Bosnu se borim, jedina moja,
budi ponosna na svoga sina.
Srce je moje prepuno tuge,
nigdje te nema o, majko, mila!
Jesi l’ mi zdrava, brinem se za te?
Pamtim te onakvu k’o {to si bila.
Kad mi se vrati{ u Bosnu na{u,
za ovu `elju i `ivot dat }u.
Kad te vidim na ku}nom pragu,
toga trena rahat umrijet }u.
Refren:
Ako ~uje{, draga majko,
da me vi{e s vama nema,
budi hrabra, suze sakrij,
sve za rahmet svoga sina.
*- Autor teksta: Suljo Ali}
Izvo|a~: Esad Kova~evi}

76

http://www.hasib-musinbegovic.com

MO@E LI SE U RATU No}as sam sanjao tvoje o~i, onako tamne kao dud. Nisam
MO@E LI SE U RATU
No}as sam sanjao tvoje o~i,
onako tamne kao dud.
Nisam ni slutio da }u te sresti,
na ovoj cesti {to vodi u krug.
Jedna je suza, vrela od bola,
niz tvoje lice potekla.
Ja sam te pit’o, da ne bi skit’o,
ti nisi ni rekla ni porekla.
O, Bo`e, mo`e li se u ratu,
nije li prevelik grijeh?
O, Bo`e, mogu li tiho, bratu,
priznati da sam zaljubljen?
No}as je ki{a ulice prala,
a ja jo{ uvijek pronalazim trag.
Godina sto me nisi zvala,
a dobro znam da jo{ sam ti drag.
Ja sam jo{ uvijek vojnik. Ja ~uvam stra`u.
Nikom te ne bih izdao,
ma {to da bilo, ma {to da ka`u,
nikad te ne bih prodao.
O, Bo`e, mo`e li se u ratu,
nije li prevelik grijeh?
O, Bo`e, mogu li tiho, bratu,
priznati da sam zaljubljen?

77

http://www.hasib-musinbegovic.com

AMIN, BO@E Moj je dragi Ljiljan zlatni, ponosim se njime. Sva zadrhim kada krene, tamo
AMIN, BO@E
Moj je dragi Ljiljan zlatni,
ponosim se njime.
Sva zadrhim kada krene,
tamo gdje se gine.
Dok se sprema, ~vrsto grli
pu{ku mjesto mene.
Dotakne mi vrele usne,
a one zanijeme.
Na kapiji na tren stane,
a osmjeh ga krasi.
Ja ne pla~em, sama suza,
obraze mi kvasi.
Refren:
Amin, Bo`e, da se vrati,
meni mili moj,
i hairli nek’ mu bude,
za slobodu osmjeh moj.

78

http://www.hasib-musinbegovic.com

DRAGI, NAJDRA@I (narodna)* Sve su no}i preduge, kada dragi ratuje. Kad su o~i sklopljene, na
DRAGI, NAJDRA@I
(narodna)*
Sve su no}i preduge, kada dragi ratuje.
Kad su o~i sklopljene, na njih sanak ne ide.
Drhti pla~ u grudima, uzdah plu}a nadima,
zalud bijela postelja, zalud mjesec sa neba,
dragi, najda`i.
Blijedi zvijezda sjeverna, stoji bol u grudima,
osta pusta postelja, moj se dragi ne vra}a.
Ja }u no}i probdjeti, dok ne do|e najdra`i.
Znam da }e se vratiti da ga mogu ljubiti,
dragi, najdra`i.
Refren:
Hej, da mi usnuti,
da mi do|e najdra`i,
da ga mogu gledati
i usne mu ljubiti,
dragi, najdra`i.
* -
Autor teksta i muzike: Muhidin Durmanovi} – „Dido”
Izvo|a~: Melita ^i~i}

79

http://www.hasib-musinbegovic.com

PJESMA MAJCI* Gledam tvoje tu`ne o~i, majko, sve su suze svijeta isplakale. Znam da boli
PJESMA MAJCI*
Gledam tvoje tu`ne o~i, majko,
sve su suze svijeta isplakale.
Znam da boli i boljet }e jako,
sin za Bosnu i slobodu pade.
Pla~i, majko, ima{ i za kime.
Kako ti je, to zna srce tvoje.
Ali, znaj, da lijepo ti je ime,
svak ne mo`e ra|ati heroje.
Pro|e vrijeme i zacijele rane ,
al’ ne mo`e{ ti zaboraviti.
^ak i onda kada vrijeme stane
ti se ima{ kime ponositi.
Refren:
@ali majko, al’ ponosna budi.
Dok se srce u grudima kre}e,
tvog ljiljana, k’o zora {to rudi,
na{a Bosna zaboravit ne}e.
*- Autor teksta i muzike: Almir Azabagi}
Izvo|a~: Ibril Bibi}

80

http://www.hasib-musinbegovic.com

SA^UVAJ MI SINA (narodna)* Stara majka plakala je dugo na prozoru misle}i na sina. I
SA^UVAJ MI SINA
(narodna)*
Stara majka plakala je dugo
na prozoru misle}i na sina.
I slu{ala u daljini zvuke
gdje se brani lijepa domovina.
„Sa~uvaj ga, Bo`e,
nesre}e i muke” -
kr{ila je majka
svoje stare ruke.
„Ne daj da mu mladom
du{mani naude.
Sa~uvaj mi sina
i sve dobre ljude.”
Bi}em ovdje a du{om daleko,
starica je do~ekala zoru.
Od hladno}e, {to je jutro nosi,
ledila se suza na prozoru.
„^uvat }u ga, majko,
nesre}e i muke
i ne kr{i vi{e
svoje stare ruke.
Ne dam da mu mladom
du{mani naude
~uvat }u ti sina
i sve dobre ljude”.
*- Izvo|a~: Sabina Memi} uz pratnju KUD „Z.Ceri}”, Tuzla

81

http://www.hasib-musinbegovic.com

AKO POGINEM* Ne pitaj me za{to pla~em, kad za`elim dijete malo: u mislima vidim lice
AKO POGINEM*
Ne pitaj me za{to pla~em,
kad za`elim dijete malo:
u mislima vidim lice
moje male djevoj~ice.
Tebi pjevam dijete moje,
za te moja du{a di{e
slu{aj mamu, poljubi je,
vama srce pjesmu pi{e.
Vratite se jer vas volim,
ostavit vas vi{e ne}u
kad ne bude vi{e nikog
da nam ru{i na{u sre}u.
Refren:
Ako poginem,
~uvaj na{e ~edo malo
jednom shvatit }e
da je babo za nju pao.
*-Izvo|a~: Muzi~ka grupa „Impulsi”, Grada~ac

82

http://www.hasib-musinbegovic.com

NEKA ME TVOJE O^I PAMTE* Znam gdje pripadam. Za{to za tebe ove no}i molim? Jer,
NEKA ME TVOJE O^I PAMTE*
Znam gdje pripadam.
Za{to za tebe ove no}i molim?
Jer, sve {to mi se de{ava,
sa tobom mnogo manje boli.
Daj, bar ti poku{aj,
da se u tvoje carske snove vratim.
Bez tebe ja ne mogu,
tamo gdje me oni zovu.
Refren:
Di}i }u svoje ruke, moliti do neba,
samo da mi tebe vrate.
Ako mi du{u uzmu, godine odnesu,
neka me tvoje o~i pamte.
*- Autor teksta, muzike i aran`mana: Suad Sulejmani – „Suke”

83

http://www.hasib-musinbegovic.com

PISMO SINU Kome }u sada pjesme da pi{em? S kim }u sada da ~ekam zore?
PISMO SINU
Kome }u sada pjesme da pi{em?
S kim }u sada da ~ekam zore?
Ti si daleko jedino moje
tebe sad budi plavetno more.
A sa mnom ostat }e planine bosanske,
uzdah Neretve, suze Drine.
Ako poginem Bosnu brane}i,
sjeti se oca ponekad sine.
Pazi na sestru i slu{aj majku.
Nije vam lahko u svijetu tom.
Ja jedva ~ekam da sve to pro|e,
da sa vama stanem pred rodni dom.
A kada ovo pismo pro~ita{,
otac te moli, nemoj suze liti.
Sa~uvaj ponos djedova na{ih
Bosna je bila, Bosna }e biti.

84

http://www.hasib-musinbegovic.com

DRAGOG NEMA (narodna)* Sjedim sama ove no}i ~ekaju}i kada }e{ do}i. Ja ne mogu i
DRAGOG NEMA
(narodna)*
Sjedim sama ove no}i
~ekaju}i kada }e{ do}i.
Ja ne mogu i ne}u da shvatim
da do}i ne}e{, dragi.
Jo{ uvijek ~ujem koraka {um,
sko~im do vrata, gledam niz drum,
al’ tebe nema ni ove no}i.
Dokle ~ekat’, dokle }u mo}i?
Pro{lo je no}i, godina, dvije…
srce mi slabo trepti jo{ malo.
^ekat }u dragog jo{ ove no}i
i onda }u njemu po}i.
Refren:
Dragog nema, ka`u – pao.
za Bosnu je `ivot dao.
Ja }u dragi tebi do},
kad pro|e jo{ ova no}.
* -
Autor teksta, muzike i izvo|a~: Melita ^i~i}
Pjesma je posve}ena {ehidima Bosne.

85

http://www.hasib-musinbegovic.com

TU@NA PRI^A Na prozoru jedna majka stara ~eka sina, uplakana, kada li }e da se
TU@NA PRI^A
Na prozoru jedna majka stara
~eka sina, uplakana,
kada li }e da se vrati
da joj du{u razgovara.
Svakog dana, svake no}i
~eka sina kada }e joj do}i.
Sa prozora drugove mu vidjela
vra}aju se, njega nema.
S pticom bijelom glas joj sti`e,
tvoga sina nema vi{e.
[ta }e sama majka stara?
Srca nema iz njedara.
Na prozoru jo{ dugo stajala
i lika se sina sje}ala,
tugovala i plakala
i sliku mu milovala.
Jo{ i sada svake no}i
~eka sina kad }e do}i.

86

http://www.hasib-musinbegovic.com

U TIHOJ NO]I U tihoj no}i staricu ~ujem, Jasine u~i {ehidu sinu i moli Boga
U TIHOJ NO]I
U tihoj no}i staricu ~ujem,
Jasine u~i {ehidu sinu
i moli Boga da stane rat,
da vi{e djeca ni~ija ne ginu.
Zaje~a gora, zaplaka nebo,
s nebesa zvijezde presta{e sjati
a majka moli da bar u snu
ove joj no}i sinak navrati.
Refren:
Imala je majka svog sina jedinka,
svima je govorila „lijep mi je k’o slika”,
a sad majka sliku ljubi i suzama kvasi,
za jedinkom sinom `ivot joj se gasi.

87

http://www.hasib-musinbegovic.com

MOG JARANA @IVOT NE BI DUG (narodna)* Mog jarana `ivot ne bi dug pogibe mi
MOG JARANA @IVOT NE BI DUG
(narodna)*
Mog jarana `ivot ne bi dug
pogibe mi moj najbolji drug.
Za tajne smo jedan drugom znali
dijelili smo sve {to smo imali.
Uskoro }e pro}i vrijeme tame
slavit }emo pobjedu jarane.
I opjevan u pjesmi }e{ biti,
ne}u te zaboraviti.
Sve dok `ivim pamtit }u te dru`e,
na tvoj mezar zasadit }u ru`e.
Na mom srcu bit }e vje~na tuga,
jer smo bili dva najbolja druga.
* -
Autor teksta: narodna
Izvo|a~:Safet Dedaji}

88

http://www.hasib-musinbegovic.com

PRIJE OVOG LUDOG RATA* Prije ovog ludog rata imao sam i ja brata. Sad ga
PRIJE OVOG LUDOG RATA*
Prije ovog ludog rata
imao sam i ja brata.
Sad ga ovdje vi{e nema
prekrila ga crna zemlja.
Svatovi }e nekom drugom,
svoje pjesme da pjevaju,
udat }e se vjerna ljuba,
na}i }e sebi drugog druga.
Pro}’ }e ovo ludo vrijeme
al’ ostat }e uspomene.
Uspomene ovog rata
na {ehida, moga brata.
*-Autor teksta: Mustafa Omerovi}

89

http://www.hasib-musinbegovic.com

NEDOSANJANI SNOVI* Ostavi{e svoje nedosanjane snove, tanahne treptaje iz dubine bi}a, i gor~u kahvu iz
NEDOSANJANI SNOVI*
Ostavi{e svoje nedosanjane snove,
tanahne treptaje iz dubine bi}a,
i gor~u kahvu iz turobnog jutra,
ne~iji sjaj oka iz ugla kafi}a.
Ta mladost Bosne devedest druge
{to ne{}e lice pred smr}u da krije,
uz indekse prazne i sru{ene {kole
polo`i{e ispit pred licem naroda.
Pisat }e budu}nost slovima stvarnim,
pamtit }e ih dobri Bosanci,
~uvat }u u snovima i pjesmama,
za Bosnu kad su ginuli dje~aci.
Refren:
Ostala je jedna na obrazu suza,
tajna koju niko saznati ne smije.
Na zidu gitara ra{timanih `ica,
bez posljednjeg stiha, ostale su pjesme.
* -
Izvo|a~: Hajrudin Bradari} – „@uti” uz Vojni orkestar 327.vbbr Maglaj i
Orkestar „Klub 92", Maglaj

90

http://www.hasib-musinbegovic.com

DVA HEROJA* Dvije majke, vihor rata, jedna zemlja od inata, sahranjuju k’o dva brata ,
DVA HEROJA*
Dvije majke, vihor rata,
jedna zemlja od inata,
sahranjuju k’o dva brata ,
Hajra i Mihajla.
Dva heroja, a dva ti}a
Me{i}a i Petrovi}a.
Od Vla{i}a i Trnave
gorio je plamen slave,
vje~na vatra za dva brata,
Hajra i Mihajla.
Dva heroja, a dva ti}a
Me{i}a i Petrovi}a.
Bosna pjeva, ne tuguje,
sloboda se svuda ~uje,
odjekuje sa mezara
Hajra i Mihajla.
Dva heroja, a dva ti}a
Me{i}a i Petrovi}a.
*- Autor teksta: Dr. Ha{im Muharemovi}

91

http://www.hasib-musinbegovic.com

PJESMA BAJBAGI U mom malom rodnom kraju, rodi majka slavnog sina. Sad Bosanci dobro znaju,
PJESMA BAJBAGI
U mom malom rodnom kraju,
rodi majka slavnog sina.
Sad Bosanci dobro znaju,
Vo|u, D`ebo Hajrudina.*
Slavno ime heroj nosi,
sad Bajbagu mnogi vole.
Du{manima on prkosi,
narod vodi do slobode.
Eno, idu, majko moja,
Bajbagine ~ete hrabre.
Od du{mana i zlotvora,
tebe, Bosno, da odbrane.
Refren:
Neka narod pri~a sada
o ljiljanu hrabrog srca.
Historija neka pi{e
o herojstvu slavnog borca.
* - D`ebo Hajrudin – „Bajbaga”

92

http://www.hasib-musinbegovic.com

PJESMA O [EMSUDINU Za{to jutros tako rano mujezini sállu u~e kad pred istom ku}om, majko,
PJESMA O [EMSUDINU
Za{to jutros tako rano
mujezini sállu u~e
kad pred istom ku}om, majko,
u~ili su oni ju~er.
Kraj mezara [emso stao
da fatihu bratu u~i
al’ pogo|en mrtav pade
na bratov se kabur sru{i.
Ne pla~i, majko, k’o da su rekli
iz crne zemlje {ehida dva
jer se za onim ne pla~e
ko za Bosnu `ivot da.
Refren:
Na mezaru svoga brata
mlad je [emso mrtav pao
i sa smje{kom na usnama
svoju du{u izdahao.
*- sállu (turski) - `alobno u~enje mujezina

93

http://www.hasib-musinbegovic.com

RAHMETLI D@EVAD El’ fatihu prou~ila majka na mezaru svog D`evada sina. Zaplakala Majevica bolno, zaplakala
RAHMETLI D@EVAD
El’ fatihu prou~ila majka
na mezaru svog D`evada sina.
Zaplakala Majevica bolno,
zaplakala spre~anska dolina
Pamtit }e te lu`anski jarani
tvog osmijeha i srca k’o Bosna.
Neka babu tvoja dva slavuja
vje~no pamte i budu ponosna.
Neka Brezik u ljiljanu cvate.
Za slobodu ti si `ivot dao.
Mirno spavaj, moj ro|eni brate,
do D`enneta put si odabrao.
Refren:
Zar na Bajram devedeset druge
da ostanu srca puna tuge?
Ko }e sabah majci darivati
i poljupce slavujima dati?

94

http://www.hasib-musinbegovic.com

BIV[EM PRIJATELJU (narodna)* Oti{‘o si davno iz rodnoga kraja, ostavi jarana jo{ davnoga maja. Znam
BIV[EM PRIJATELJU
(narodna)*
Oti{‘o si davno iz rodnoga kraja,
ostavi jarana jo{ davnoga maja.
Znam da te srce jo{ za Bosnom boli,
al’ tvoj jaran Bosnu i `ivotom voli.
Kad se vrati{, jaro, ti mene ne hvali,
ve} {ehide, {to su za Bosnu nam pali.
Ako svoga druga ne zatekne{ `ivog,
pripazi mi djecu, samo to te molim.
Refren:
Dok ljiljani za tebe bitku biju,
dok ljiljani idu za Aliju,
dok ljiljani za tebe bitku biju,
dok ratuju, a neki se smiju,
jo{ ti Bosna, i to puno, zna~i.
Vratit’ }e{ se ti, ne pla~i.
Dok je vojske koja srcem ide,
jo{ }e o~i Bosnu da ti vide.
*-Autor teksta i izvo|a~: Burhanudin Hod`i} –„ Buhro”
Pjesma je posve}ena svim „pobjeguljama” iz Bosne.

95

http://www.hasib-musinbegovic.com

[EHIDSKI RASTANAK (narodna)* Zima nikad pro}’. nikad sabah do}’, samo „tekbir” ~uje se kroz no}.
[EHIDSKI RASTANAK
(narodna)*
Zima nikad pro}’.
nikad sabah do}’,
samo „tekbir” ~uje se kroz no}.
„Allahu ekber, Allahu ekber.”**
Duga zimska no},
majko, moram po}’,
rodna gruda pradjedova
to me zove u pomo}.
Nijet veliki,
zulum du{manski,
sabur, nam i inad u nama,
silan bosanski.
Duga hladna no},
valja meni po}’,
rodna gruda pradjedova
evo zove u pomo}.
Ako se, majko, ne vratim,
nemoj me zalud ~ekati,
pusti jednu suzu tihu
i prou~i mi Fatihu,
nek’ me ona isprati.
^uvaj mi sestru, pazi je,
jer, majko, jednom da mi je
vidjeti iz zemlje rosne
kako {}eri moje Bosne
sad ra|aju gazije.
Samo jo{ jednom da mi je,
ispred d`ennetske kapije,
da na krilima ezana
stigne miris ramazana
iz na{e ~ar{ije.
Samo jo{ Bosne da mi je
pa da me sevdah opije,
pa da me sunce ogrije,
da me bude pjesme stare
i mujezin sa munare
sa bijele d`amije.
*- Autor teksta Benjamin Isovi}, izvo|a~: Safet Isovi}
**-Allahu ekber (arapski) – Allah je najve}i

96

http://www.hasib-musinbegovic.com

BORCI ‘92. – ‘96. * Ponosno pokle~e na putu istine, la` ne izre~e, donese osudu.
BORCI ‘92. – ‘96. *
Ponosno pokle~e
na putu istine,
la` ne izre~e,
donese osudu.
Svjestan svoje nemo}i
istinski zadrhrta
i ni{ta ne re~e
u svoju odbranu.
Veteran
* -
Autor teksta: Mehmedalija Beganovi} – „Liska” (mirnodopski nadimak)
Pjesma je nastala kao izraz gor~ine na polo`aj boraca u slobodi.

97

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSANKA* Zbog sevdaha proklinjana i na srcu bila rana. Zbog sevapa zaklinjana i na ranu
BOSANKA*
Zbog sevdaha proklinjana
i na srcu bila rana.
Zbog sevapa zaklinjana
i na ranu privijana.
Na selamet izvodila,
do propasti zavodila.
Onim {to je izrodila,
Kijamet je odgodila.
U
~emu je tajna njena,
da
je uvijek ista `ena,
i {e{irom ukra{ena,
i {amijom zabra|ena?
[ta u njenom mlijeku ima
da nas ~ini Bosancima,
zbog nje tu`nim il’ sretnima?
@iva bila vijekovima.
*- Autor teskta: Emira Hozi}

98

http://www.hasib-musinbegovic.com

LI^NA KARTA 2. KORPUSA Pod izgovorom navodne nemogu}nosti adekvatnog smje{taja i ~uvanja u mati~nim op}inama,
LI^NA KARTA 2. KORPUSA
Pod izgovorom navodne nemogu}nosti adekvatnog
smje{taja i ~uvanja u mati~nim op}inama, biv{a JNA otu|uje i
sklanja u svoje magacine naoru`anje i vojnu opremu
Teritorijalne odbrane BiH, a zna~ajne koli~ine tajno dijeli
narodu srpske nacionalnosti. Iako se jo{ od rata u Sloveniji i
Hrvatskoj moglo uo~iti da je tzv. JNA instrument za ostvarenje
velikosrpskih ciljeva, ovim ~inom u BiH samo je jo{ jednom
potvrdila da je izgubila svako obilje`je narodne vojske. U tom
sudbonosnom vremenu done{ene su i sudbonosne odluke za
nastanak i razvoj 2. korpusa Armije RBiH.
Odlukom Predsjedni{tva RBiH od 8. aprila 1992.godine,
formiran je [tab TO Republike Bosne i Hercegovine.
Dana 9. aprila 1992. godine upu}en je spisak sa imenima
11 pripadnika Okru`nog {taba TO Tuzla koji su izrazili
lojalnost novom [tabu, a istog dana navedena lica, pod
pritiskom Komande 17. korpusa tzv. JNA, napu{taju svoje
prostorije, bez mogu}nosti izno{enja li~nog naoru`anja i
dokumentacije.
Ve} 10. aprila 1992.godine u Tuzli je formiran Okru`ni
{tab TO Tuzla (Ok[TO), ~iji je cilj bio uvezivanje svih
patriotskih snaga (Patriotske lige, MUP-a, mjesnih jedinica
i dr.) u op}inama sjeveroisto~ne Bosne. Okru`ni {tab je bio
smje{ten u prostorijama Sekretarijata odbrane Tuzla.
Funkciju na~elnika obavljao je gospodin Fuad Had`iabdi}.

99

http://www.hasib-musinbegovic.com

Na mjesto komandanta Ok[TO Tuzla, 12. aprila 1992. godine, imenovan je Vahid Karaveli}, dotada{nji komandant
Na mjesto komandanta Ok[TO Tuzla, 12. aprila 1992.
godine, imenovan je Vahid Karaveli}, dotada{nji komandant
Patriotske lige za Sjeveroisto~nu Bosnu.
U aprilu i maju 1992.godine, Ok[TO Tuzla radi na
formiranju novih op}inskih {tabova TO, formiranju
jedinica, nabavci oru`ja, sanitetskog materijala, vojne
opreme, evidentiranju rezervnih starje{ina i AVL koji su
izrazili `elju za anga`iranjem u TO. Za kratko vrijeme
Ok[TO Tuzla je na direktnoj vezi imao sve Op[TO sa
odredima, ~etu PL na ~elu sa gospodinom Salemom
Hod`i}em, koja 15. aprila prerasta u Za{titnu ~etu Ok[TO
Tuzla.
Nakon hap{enja komandanta [taba, Vahida Karaveli}a
(27. aprila 1992. godine u @ivinicama), naredbom [taba TO
RBiH od 29. aprila 1992. godine, za komandanta Ok[TO
Tuzla postavljen je @eljko Knez, a za na~elnika Hazim
[adi}. Ve} do polovine maja postavljeni su i svi komandanti
op}inskih {tabova TO u zoni odgovornosti tada{njeg
Ok[TO Tuzla.
Poslije 15. maja i otvorenog sukoba sa tzv. JNA na
Br~anskoj malti, javno i ubrzano se formiraju jedinice TO
koje su do tada, uglavnom, bile uklju~ivane u snage
Ministarstva unutra{njih poslova. Pod okriljem Ok[TO, u
Tuzli je 16. maja 1992.godine formirana prva brigada u
RBiH - 1. tuzlanska brigada.
Paralelno sa ovim aktivnostima, {irom sjeveroisto~ne
Bosne uveliko se vode oru`ani sukobi. Agresor je okupirao
Bijeljinu, Zvornik, Br~ko, Bratunac, a na Kula Gradu borci
patriote pru`aju gr~evit otpor.

100

http://www.hasib-musinbegovic.com

Na Posavskom voji{tu, gdje agresor koncentrira velike snage, formiraju se 107. brigada Grada~ac i 108.
Na Posavskom voji{tu, gdje agresor koncentrira velike
snage, formiraju se 107. brigada Grada~ac i 108. brigada
Br~ko. Zbog intenzivnih borbenih djejstava (b/d), na
podru~ju op}ine Kalesija, Komanda Ok[TO formira
Takti~ku grupu 1 (TG-1) Kalesija, u ~iji sastav ulazi dio
starje{ina tada{njeg Ok[TO, na ~elu sa pukovnikom Efendi}
Muharemom. Jedinice TO zaustavljaju prodor agresora na
podru~ju Kalesije, koja je anga`iranjem snaga TG-1, jedinica
TO @ivinica, Tuzle i Podrinja, oslobo|ena 23. maja 1992.
godine.
Uvezivanjem snaga TO u jedinstveni sistem
rukovo|enja i komandovanja na podru~ju Doboja, Lukavca
i Gra~anice, sprije~eno je spajanje neprijatelja iz Semberije
i neprijatelja sa Ozrena, pravcem preko Drijen~e, Humaca,
Jasenice, Tinje, Potpe}i, Smolu}e, Lukavca, kao i drugim
pravcem, od Priboja preko Po`arnice, Slavinovi}a, Tuzle,
Lukavca do Ozrena. Jedinice Okru`nog i Op}inskog {taba
TO Tuzla, u ljeto 1992. godine, uspjele su da potisnu
neprijatelja od tuzlanskog predgra|a Slavinovi}i do Banj
brda, gdje je do kraja rata ostala linija odbrane na Majevici.
Nakon toga, te`i{te borbenih aktivnosti preneseno je na
Posavsko voji{te, uz koridor koji je za na{e snage i snage
agresora bio od izuzetnog, strate{kog interesa. Do septembra
1992.godine podru~ja sjeveroisto~ne Bosne bila su u
potpunosti zahva}ena ratnim po`arom, a op}inski {tabovi
TO, zbog intenziviranja b/d, formiraju jedinice ranga
brigade.
U okviru Ok[TO Tuzla pokrenuta je i namjenska
proizvodnja, odakle je za potrebe jedinica stizala municija
za razna oru|a i oru`ja.

101

http://www.hasib-musinbegovic.com

Naredbom Komandanta [taba Vrhovne komande Oru`anih snaga RBiH ([VK OS RBiH), str.pov.br.02/1010 od 29.septembra 1992.
Naredbom Komandanta [taba Vrhovne komande
Oru`anih snaga RBiH ([VK OS RBiH), str.pov.br.02/1010
od 29.septembra 1992. godine, Komanda Ok[TO prerasta u
Komandu 2.korpusa sa sjedi{tem u Tuzli. Za komandanta je
imenovan @eljko Knez, za na~elnika [taba, Hazim [adi}.
Do kraja 1992. godine, u naj`e{}im borbenim
djejstvima, uspostavljena je ~vrsta odbrana slobodne
teritorije i stvoreni su uvjeti za zna~ajniji manevar jedinica,
odnosno postepeni prelazak iz defanzive u aktivnu fazu
vo|enja borbenih djejstava, posebno na Posavskom i
Majevi~kom boji{tu.
Po~etkom 1993. godine agresor jakim snagama napada
polo`aje 2. korpusa u Cerskoj, Kamenici, Konjevi} Polju.
Usljed `estine udara borci i narod se povla~e u Srebrenicu, a
jedan dio tih snaga probija se iz okru`enja na slobodne
teritorije op}ine Kladanj. U februaru 1993. godine,
naredbom Komandanta [VK, str.pov.br.14/75-7, Op}inski
{tab Olovo i 1. bbr Olovo pretpo~injeni su 2. korpusu.
Krajem
februara
1993.
godine,
za
komandanta
2.
korpusa postavljen je Hazim [adi}.
Po~etkom jula 1993.godine, a u cilju pobolj{anja
sistema rukovo|enja i komandovanja (RiK), formirane su
operativne grupe. Za komandante OG postavljeni su: OG-1
Ivan Turkovi}, OG-2 Osman Pu{kar, OG-3 Sifet Kreki},
OG-4 Muharem Efendi}, OG-5 Sead Deli}, OG-6 Hasan
Muratovi}, OG-7 Mustafa Cerovac i OG-8 Naser Ori}.
Tokom cijele 1993. godine te{ke bitke sa agresorskim
snagama vo|ene su u Teo~aku, Vitinici, Br~kom, Grada~cu,
Olovu, Maglaju i Te{nju, a Srebrenica je progla{ena
za{ti}enom zonom UN i bila je u potpunom okru`enju.

102

http://www.hasib-musinbegovic.com

Zbog sukoba koji su izbili izme|u jedinica Armije RBiH i postrojbi HVO u Srednjoj Bosni
Zbog sukoba koji su izbili izme|u jedinica Armije RBiH i
postrojbi HVO u Srednjoj Bosni i u Hercegovini do{lo je do
blokade puteva, {to je za posljedicu imalo prekid snabdijevanja
oru`jem, MTS, hranom, odje}om, sanitetskim materijalom i
dr. Zavladala je nezapam}ena glad.
Dana 14. decembra 1993. godine, Predsjedni{tvo RBiH
je donijelo Odluku o preimenovanju postrojbi HVO koje su u
toku Odbrambeno-oslobodila~kog rata zajedno sa Armijom
RBiH u~estvovale u odbrani RBiH. Me|utim, tada{nje
rukovodstvo stranke HDZ i jedno krilo Komande 115. HVO
brigade „Zrinski” nisu bili raspolo`eni za realizaciju
navedene odluke, te je [tab Vrhovne komande Oru`anih
snaga, 6. januara 1994. godine, rasformirao 115. brigadu
HVO „Zrinski” sa danom 10. januara 1994. godine. Sa
navedenim danom, 115. brigada je zavr{ila svoj ratni put, a
jedan dio ljudstva koji je do tada bio raspore|en u toj brigadi,
a `elio je da ostane u jedinicama Armije RBiH, raspore|en je
u: OG-2 Gra~anica (117.bbr Lukavac), OG-5 Tuzla (1.mtbr,
2.sbbr, 3.bbr i Samostalni bataljon „Vjetrenik”) i tada{nju
OG-6 @ivinice (119.bbr Banovi}i, 220.lbr @ivinice i
Protiv-diverzantski odred „@ivini~ke ose”).
Dana 19. novembra 1994. godine, naredbom
Predsjedni{tva RBiH, za komandanta 2. korpusa postavljen
je brigadir, Sead Deli}.
U januaru 1995. godine, naredbom Predsjedni{tva
RBiH, formira se pet divizija u z/o 2. korpusa i postavljaju
se njihovi komandanti: 21. dKoV (komandant, brigadir
Ahmet Hani}), 22. dKoV (major, Hasan Mostarli}), 24.
dKoV (brigadir, Salih Malki}), 25. dKoV (pukovnik, Refik
Lendo) i 28. dKoV (brigadir, Naser Ori}).

103

http://www.hasib-musinbegovic.com

Na neposrednoj vezi Komande 2. korpusa bile su tada jedinice: 210.lbr @ivinice, 2.in`.br Tuzla, 2.bVP,
Na neposrednoj vezi Komande 2. korpusa bile su tada
jedinice: 210.lbr @ivinice, 2.in`.br Tuzla, 2.bVP, 2.mad,
2.larb PZO, 2.san.bat, 2.LoB i VU „Behar”.
Po formiranju divizija vode se te{ke borbe sa srpsko -
crnogorskim agresorom u z/o 2. korpusa. Po~etkom jula
1995.godine agresorske snage, uz pomo} snaga UN koje su
~uvale Srebrenicu, kao za{ti}enu zonu, okupiraju Srebrenicu
i ~ine do tada nevi|en zlo~in. Ranije razoru`ane jedinice
28.dKov napu{taju Srebrenicu i tra`e put prema slobodnoj
teritoriji. Glavni pravac kretanja kolone bio je: Srebrenica -
Konjevi} Polje - Crni Vrh - Parlog, prema Nezuku i Me|e|i.
Prihvat je izvr{en u {irem rejonu kotline Grbovci -
Baljkovica - Poto~ari - Parlog. Za{ti}ena enklava @epa,
ne{to kasnije, do`ivjela je istu sudbinu. U avgustu mjesecu,
ostatak 28. divizije ulazi u sastav 24.dKoV koja se
preimenuje u 28. dKoV, a naredbom Predsjedni{tva RBiH,
krajem avgusta, ova jedinica izlazi iz sastava 2.korpusa.
*
Drugi korpus je bio veoma mo}an, i brojno i na terenu.
Bila je to snaga u koju se s povjerenjem gledalo. Brojno
stanje Korpusa se mijenjalo, zavisno od promjene veli~ine
zone. Po~etkom agresije 2. korpus je brojao 49.531
pripadnika. U 1993. godini brojno stanje je poraslo na
77.647. Takvo stanje se zadr`alo i tokom 1994. godine. U
1995. godini brojno stanje se neznatno smanjilo i iznosilo je
66.751. Kraj 1995. godine, kada je iz sastava 2. korpusa
iza{la novoformirana 28. divizija, 2. korpus je do~ekao sa
44.993 pripadnika. U po~etnom periodu agresije jedinice 2.
korpusa su popunjavane sa podru~ja dana{njeg Tuzlanskog
kantona, sa prognanim ljudima iz Podrinja i Semberije, te

104

http://www.hasib-musinbegovic.com

ljudstvom iz Posavine, kao i ljudstvom sa podru~ja dana{njeg Zeni~ko – dobojskog kantona (period kada
ljudstvom iz Posavine, kao i ljudstvom sa podru~ja
dana{njeg Zeni~ko – dobojskog kantona (period kada je
OG-7 jug sa op}inama Maglaj, Te{anj, Tesli} i Doboj bila u
sastavu 2. korpusa). Tokom ~itavog rata, po~ev od 1993.
godine, 2. korpus je imao oko 4.400 oficira i oko 5.200
podoficira, {to je davalo solidnu osnovu za uspje{no
rukovo|enje i komdandovanje. U svom sastavu je
konstantno imao anga`iranih od 1.000 do 1.500 `ena.
U toku Odbrambeno-oslobodila~kog rata vi{e jedinica
2. korpusa zaslu`ilo je po~asni naziv „Vite{ka” i „Slavna”.
Po~asni naziv „Vite{ke” brigade nosile su: 107. vmtbr
Grada~ac, 213. vmtbr Grada~ac, 217. vbbr Grada~ac,
215.vmtbr Br~ko, 210. vbr „Nesib Malki}” @ivinice i
206.vbbr Zvornik. Po~asni naziv „Slavne” brigade imale
su: 250.sobr Tuzla, 252.sbbr Tuzla, 254. sbbr ^eli}, 255.
sbbr „Hajrudin Me{i}” Teo~ak, 202. sbbr Te{anj i 1.sbbr
Olovo.
Predsjedni{tvo Republike Bosne i Hercegovine „Ordenom
heroja oslobodila~kog rata” odlikovalo je tri pripadnika 2.
korpusa (Mehdina Hod`i}a, Nesiba Malki}a i Hajrudina
Me{i}a). Tri pripadnika 2. korpusa su odlikovana „Medaljom za
hrabrost”, a jedan ordenom „Zlatni grb sa ma~evima”.
Najvi{e
armijsko
ratno
priznanje,
zna~ka
„Zlatni
ljiljan”, dodijeljena je 301 vojniku i starje{ini, a 90
pripadnika dobilo je pomenuto priznanje posthumno.
*
U toku Odbrambeno-oslobodila~kog rata jedinice 2.
korpusa vodile su veliki broj borbi, bojeva i operacija.
Navedene su samo neke, najva`nije, kao i neki specifi~ni
pokazatelji koji o ovoj jedinici daju jasniju sliku:

105

http://www.hasib-musinbegovic.com

- odbranjena je najve}a slobodna teritorija Bosne i Hercegovine; - oslobo|eno je oko 1.500 km
- odbranjena je najve}a slobodna teritorija Bosne i
Hercegovine;
- oslobo|eno je oko 1.500 km 2 okupirane teritorije;
- oslobo|eni su prvi gradovi u Republici Bosni i
Hercegovini (Srebrenica i Kalesija); u sadjejstvu sa jedinicama
3. korpusa oslobo|en je Vare{ i preko 150 sela i zaseoka;
- sprije~ene su jedinice tzv. JNA
da 15. maja 1992.
godine na Br~anskoj malti u Tuzli odvezu oru`je TO;
- uni{ten je oklopni voz na Grada~cu, o{te}eno nekoliko
agresorskih aviona i helikoptera;
- prva brigada Armije RBiH formirana je u Tuzli ( Prva
tuzlanska brigada);
- zaplijenjena su znatna MTS: tenk T 55 - 14 kom, tenk
T 34 - 15 kom, tenk M4 - 8 kom, samohotka 76mm - 6 kom,
samohotka 90 mm – 2 kom, samohotka 57mm - 3 kom, OT -
7 kom, BOV - 2 kom, praga (sa PAT 30/2mm) - 2 kom,
haubica 122 mm - 3 kom, haubica 105 mm - 2 kom, top 100
mm – 2 kom, top 76 mm (ZIS) - 20 kom, top B1 - 15 kom,
VBR - 3kom, PAT - 100 kom (raznih kalibara), PAM 12,7
mm i 14,5 mm - 100 kom, strelja~kog oru`ja - preko 20.000
cijevi, protiv-oklopnih lansera - preko 20 kom, MB 60 mm -
100 kom, MB 82 mm - 70 kom, MB 120mm - 120 kom i
mno{tvo druge opreme.
Jedinice 2. korpusa su u sadjejstvu sa 3. korpusom
10.septembra izvele ofanzivu na Vozu}ko-ozrenskom
voji{tu, prilikom ~ega su agresoru naneseni veliki gubici.
Izvr{eno je spajanje 2. i 3. korpusa komunikacijom
Zavidovi}i – Vozu}a – Banov}i, ~ime je pove}ana
mogu}nost manevra jedinica Armije RBiH na BH rati{tu.

106

http://www.hasib-musinbegovic.com

Drugi korpus je napredovao pravcem: Mrgan - Vukovine - Klupe - Seona, a 3. korpus
Drugi korpus je napredovao pravcem: Mrgan - Vukovine -
Klupe - Seona, a 3. korpus pravcem: Vozu}a - Gare -
Kablovac - Paljenik. U toj operaciji „Uragan - Farz”
oslobo|eno je oko 280 km 2 okupirane teritorije.
Definitivno je otklonjena opasnost te`nje agresora za
presijecanjem slobodne BH teritorije na dva dijela, dolinom
rijeke Krivaje. Skra}en je front prema agresoru a dvije su
brigade mogle biti anga`irane u narednim oslobodila~kim
djejstvima. Zaplijenjeno je oko 60 minobaca~a raznih
tipova i vrsta, 45 PAT-ova, (20 mm i ve}eg kalibra), 17
topova 76 mm B-1 i „ZIS”, 4 haubice 122 mm, 8 PO lansera
sa preko 40 raketa, preko 60 kamiona raznih tipova, te veliki
broj sredstava veze i druge opreme.
Kada je u decembru 1995. godine potpisan Op}i okvirni
sporazum o miru, Komanda 2. korpusa nastavila je rad na
svim poljima kako bi izgradila i obnovila prate}e objekte za
smje{taj vojnika i starje{ina. Podignute su nove zgrade i
objekti za stanovanje, izvo|enje nastave, zdravstvenu
za{titu, odr`avanje i remont vozila, razna skladi{ta i
nadstre{nice.
Komanda 2. korpusa bila je spremna za mirnodopske
zadatke.

107

http://www.hasib-musinbegovic.com

Zona odgovornosti 2. korpusa Armije RBiH obuhvatala je Sjeveroisto~nu Bosnu a u jednom periodu rata

Zona odgovornosti 2. korpusa Armije RBiH obuhvatala je Sjeveroisto~nu Bosnu a u jednom periodu rata i dio Banjalu~ko - Dobojske regije (Te{anj, Doboj, Maglaj, Tesli}) i Sarajevsko-zeni~ke kotline (Olovo).

108

http://www.hasib-musinbegovic.com

Zona odgovornosti 2. korpusa obuhvatala je najgu{}e naseljenu regiju - regiju Sjeveroisto~ne Bosne (150-200 stanovnika

Zona odgovornosti 2. korpusa obuhvatala je najgu{}e naseljenu regiju -

regiju Sjeveroisto~ne Bosne (150-200 stanovnika na km 2 ).

109

http://www.hasib-musinbegovic.com

Za brzo postizanje ciljeva agresije, savremenoj armiji - kakva je bila biv{a JNA, neophodne su

Za brzo postizanje ciljeva agresije, savremenoj armiji - kakva je bila

biv{a JNA, neophodne su bile dobre saobra}ajnice.

110

http://www.hasib-musinbegovic.com

OPERATIVNO-STRATEGIJSKI CILJEVI I ZADACI AGRESORA U SJEVEROISTO^NOJ BOSNI
OPERATIVNO-STRATEGIJSKI CILJEVI I ZADACI
AGRESORA U SJEVEROISTO^NOJ BOSNI

111

http://www.hasib-musinbegovic.com

21. 22. 2.K 25. 24. 3.K OPERACIJA "URAGAN" 2.K 10.09.'95. OPERACIJA "FARZ" 3.K
21.
22.
2.K
25.
24.
3.K
OPERACIJA
"URAGAN" 2.K
10.09.'95.
OPERACIJA
"FARZ" 3.K
10.09.'95.
1.K
ZAVR[NE OPERACIJE 2. KORPUSA

112

http://www.hasib-musinbegovic.com

113 http://www.hasib-musinbegovic.com

113

http://www.hasib-musinbegovic.com

114 http://www.hasib-musinbegovic.com

114

http://www.hasib-musinbegovic.com

115 http://www.hasib-musinbegovic.com

115

http://www.hasib-musinbegovic.com

116 http://www.hasib-musinbegovic.com

116

http://www.hasib-musinbegovic.com

117 http://www.hasib-musinbegovic.com

117

http://www.hasib-musinbegovic.com

118 http://www.hasib-musinbegovic.com

118

http://www.hasib-musinbegovic.com

119 http://www.hasib-musinbegovic.com

119

http://www.hasib-musinbegovic.com

120 http://www.hasib-musinbegovic.com

120

http://www.hasib-musinbegovic.com

121 http://www.hasib-musinbegovic.com

121

http://www.hasib-musinbegovic.com

122 http://www.hasib-musinbegovic.com

122

http://www.hasib-musinbegovic.com

123 http://www.hasib-musinbegovic.com

123

http://www.hasib-musinbegovic.com

124 http://www.hasib-musinbegovic.com

124

http://www.hasib-musinbegovic.com

125 http://www.hasib-musinbegovic.com

125

http://www.hasib-musinbegovic.com

126 http://www.hasib-musinbegovic.com

126

http://www.hasib-musinbegovic.com

127 http://www.hasib-musinbegovic.com

127

http://www.hasib-musinbegovic.com

128 http://www.hasib-musinbegovic.com

128

http://www.hasib-musinbegovic.com

129 http://www.hasib-musinbegovic.com

129

http://www.hasib-musinbegovic.com

130 http://www.hasib-musinbegovic.com

130

http://www.hasib-musinbegovic.com

131 http://www.hasib-musinbegovic.com

131

http://www.hasib-musinbegovic.com

132 http://www.hasib-musinbegovic.com

132

http://www.hasib-musinbegovic.com

133 http://www.hasib-musinbegovic.com

133

http://www.hasib-musinbegovic.com

134

http://www.hasib-musinbegovic.com

DRUGI KORPUS (zabavna)* U ime njenih naroda, iz pepela i sna u Tuzli se rodila
DRUGI KORPUS
(zabavna)*
U ime njenih naroda, iz pepela i sna
u Tuzli se rodila Bosna slobodna.
Sa zakletvom na ~elu, ja~i i od `eljeza,
da Bosnu brane, stali heroji Drugog korpusa.**
Drugi korpus bitku bije da istrijebi dušmane
zastava nam nek se vije, širom BH domovine.
Sa zakletvom na ~elu, ja~i i od `eljeza,
da Bosnu brane, stali heroji Drugog korpusa.
Refren:
Sa zastavom ljiljana
* -
Autor teksta: Fatmir Alispahi}
** - 29. septembra 1992.godine, Okru`ni štab TO Tuzla
transformiran je u 2.korpus Armije RBiH.

135

http://www.hasib-musinbegovic.com

IN@INJERIJA (zabavna)* Sve se ruši, hori gori in`injerac to se bori. Sve puteve miniramo da
IN@INJERIJA
(zabavna)*
Sve se ruši, hori gori
in`injerac to se bori.
Sve puteve miniramo
da ne do|e dušman ‘vamo.
Prvi ljiljan postaviše
na jarbolu ponajvišem.
Staviše ga na sred srca,
da im vje~no, sretno, kuca.
Sve to ruši, sve to gradi
in`injerac u brigadi.
Bje`i dušman k’o bez glave,
in`injerci mine pale.
Kada vidi in`injerca,
u tenku mu srce puca.
Najhrabriji to su borci,
in`injerci, pravi momci.
In`injerac prvi kre}e,
Refren:
tenku minu on sad me}e.
Aoj, Bosno, moja mila,
U aprilu ro|endan je,
ti si s nama sada sila.
in`injerci zato slave.
Slave april ~etvrtoga,
Pred linijom uvijek prvi,
to je Dan roda moga.
u dušmana strah u krvi.
Svi su isti borci naši,
zato ih se dušman plaši.
* - Autor teksta: Fatmir Alispahi}
** - Prva in`injerijska jedinica Op}inskog štaba TO Tuzla, formirana je 04.
aprila 1992. godine u Tuzli. Taj datum se obilje`ava kao Dan
in`injerijske brigade 2. korpusa.

136

http://www.hasib-musinbegovic.com

ARTILJERIJA* Artiljerija, s herojima na ~elu, spremna da brani, domovinu cijelu. Za dušmane bedem, za
ARTILJERIJA*
Artiljerija,
s herojima na ~elu,
spremna da brani,
domovinu cijelu.
Za dušmane bedem,
za zlotvore kamen,
artiljerija,
rodne grude plamen.
Preko njenog ~ela
dušman ne}e pro}i,
artiljerija,
sloboda }e do}i.
A u srcu naroda,
narod }e da pamti,
artiljerija,
to sloboda plamti.
* - Autor teksta: Fatmir Alispahi}
Izvo|a~: Ed`a

137

http://www.hasib-musinbegovic.com

MARIJAN BALTA* U gradu `ive ru`e i ulice, još ljubav tra`i sretne djevoj~ice. I sretne
MARIJAN BALTA*
U gradu `ive ru`e i ulice,
još ljubav tra`i sretne djevoj~ice.
I sretne ljude, od Petlje do Malte,
pitam znane, sje}aš li se Balte?
A kako onda da se misli sna|u,
do srca si|u, da ga stegnu?
K}erka i `ena u suton pla~u,
sa slikom Bosne, tvojom, legnu.
Mo`da }e neki novi tvorci,
vajati Bosnu kao `enu,
na gradilište, baš poput tebe,
umjesto fronta, vodit’ prvu smjenu.
A kako onda da se misli sna|u,
do srca si|u, da ga stegnu?
K}erka i `ena u suton pla~u,
sa slikom Bosne, tvojom, legnu.
Refren:
Jer sinovi se povedu u ljubav,
do pobjede }e ljubav sti}i.
U tom panteru ~ovjek traje,
i tu se tvoje pobjede sjaje.
Uuuu
Marijane Balta.
* -
Marijan Balta je bio pripadnik Bataljona vojne policije 2.korpusa. Poginuo je na
Majevi~kom bojištu 1992. godine. U znak sje}anja na svog saborca, njegovo
ime nosi protivteroristi~ka jedinica bvp 2. korpusa.

138

http://www.hasib-musinbegovic.com

SAMO MR@NJA OVDE STANUJE* Ne znam gde }u no}as zaspati, od zlih ljudi se sakriti,
SAMO MR@NJA OVDE STANUJE*
Ne znam gde }u no}as zaspati,
od zlih ljudi se sakriti,
poraze u pobede su stavili,
u crno se zavili.
Zore u Jugi ne}u ~ekati,
jer sunce tamo ne}u videti.
Od Budve pa sve do Beograda,
nije kao nekada.
Refren:
Sve što ka`u, sla`u najgore,
i u belo crno oboje.
Ali, da su pametniji,
bili bismo sretniji.
Idem preko zemlje Srbije
ništa nije k’o što bilo je.
Samo mr`nja ovde stanuje,
odlazim što ranije.
*- Radio „Sajgon”

139

http://www.hasib-musinbegovic.com

OTKA^I, OTKA^I* Sr|ane, `ena ti pla~e a djeca gladna, nema im }a}e. Otka~i, otka~i, puške
OTKA^I, OTKA^I*
Sr|ane, `ena ti pla~e
a djeca gladna, nema im }a}e.
Otka~i, otka~i, puške i rovove,
bra}a vam s Pala šalju grobove.
U Jelene tijelo k’o plamen,
a ti u rovu zagrliš kamen.
Otka~i, otka~i, puške i rovove,
bra}a vam s Pala šalju grobove.
Vrati se djeci i `eni,
ako si lud, u rovu veni.
Otka~i, otka~i, puške i rovove,
bra}a vam s Pala šalju grobove.
*- Radio „Sajgon”

140

http://www.hasib-musinbegovic.com

BACI PUŠKU I KOKARDU* Varaju te. Obrij bradu, baci pušku i kokardu. Ka`i svima šta
BACI PUŠKU I KOKARDU*
Varaju te. Obrij bradu,
baci pušku i kokardu.
Ka`i svima šta te mu~i.
Otka~i sve, jedan `ivot samo imaš,
i ne pati se.
Šta }u ako pogineš?
Okupaj se, budi ~ovek.
Biti ~etnik – sramota je.
Do|i, ljubi usne male devoj~ice.
Baci pušku i ne prati izdajice.
Šalju te da pogineš, kukavice.
Srbija je uvek bila kukavica!
Kog da ljubi uplakana devoj~ica?
Kad izgubi voljenog.
*- Radio „Sajgon”

141

http://www.hasib-musinbegovic.com

O, SINE, ‘VATAJ SE KRIVINE* Bolje biti rob nego ~etnik siv, ne bi’ jeo spla~ine
O, SINE, ‘VATAJ SE KRIVINE*
Bolje biti rob
nego ~etnik siv,
ne bi’ jeo spla~ine
i bio bi’ fin.
Uvek sam ti ja,
Mile, govorio,
da Srbin nikad
bitku nije dobio.
Tvoji saveti su
mnogo zreliji,
zato bacam pušku
idem BH Armiji.
Refren:
O, tata, o tata,
dosta mi je rata.
O, sine, o, sine
‘vataj se krivine.
*- Radio „Sajgon”

142

http://www.hasib-musinbegovic.com

BJE@I, MILE, PREKO DRINE* U Bosni su htjeli gnijezdo sviti i dušu umjesto vina piti.
BJE@I, MILE, PREKO DRINE*
U Bosni su htjeli gnijezdo sviti
i dušu umjesto vina piti.
U
Bosni su htjeli ostariti.
U
Bosni su htjeli gnijezdo sviti
i dušu joj bolom ispuniti.
U
Bosni su htjeli ostariti.
U
Bosni su htjeli gnijezdo sviti
i ljiljan nam cvije}e pogaziti.
U Bosni su htjeli ostariti.
Refren:
Sada je, sada je
bje`i Mile, preko Drine,
eto ide Alija.
Reci kevi i }aletu
da je kriva Srbija.
Kevo moja, kevo moja,
kevo moja.
*- Radio „Sajgon”

143

http://www.hasib-musinbegovic.com

PJESMA O GENERALU ŠADI]U * Jedna zamlja u srcu Balkana, Bosna `ivi sa hiljadu rana.
PJESMA O GENERALU ŠADI]U *
Jedna zamlja u srcu Balkana,
Bosna `ivi sa hiljadu rana.
Svaka rana sve nas sada boli,
hej, Šadi}u, Armija te voli.
Naša Bosna nikad pasti ne}e,
dok se Hazim Šadi} po njoj kre}e.
Generale, ti si naša dika,
sti}i }emo s tobom do Zvornika.
Neka ~uje cijela okolina,
Bosna ima svog Hazima sina.
Ti si nama i ponos i nada,
Generale, svi smo s tobom sada.
Refren:
Šest ljiljana zlatne boje
Bosna naša sada to je.
Hazim Šadi} sve nas vodi
vodi, majko, vodi ka slobodi.
* -
Pjesma je posve}ena komandantu 2. korpusa, generalu Hazimu Šadi}u, koji je ovu
du`nost obavljao u periodu od 27. februara 1993. do 24.novembra 1994.godine.

144

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSANCI SU NEIZBE@NI* Sajgon! S Bosancima stvari stoje baš ovako: bez njih je teško, s
BOSANCI SU NEIZBE@NI*
Sajgon!
S Bosancima stvari stoje baš ovako:
bez njih je teško, s njima nije la’ko:
švaleri, amateri, o`enjeni, slobodni.
Crnogorci, Srbijanci u ljubavi stranci.
Lepi, ru`ni, grubi, ne`ni -
Bosanci su neizbe`ni.
Srcelomci, brakolomci,
navalentni, prepotentni,
dobri, loši, ru`ni, zgodni -
Bosanci su neosporni.
Refren:
Haj’mo, sestre, glasno samo
da ka`emo šta mi znamo.
Poznajemo mušku }ud
dat }emo o njima sud:
u ljubavi Bosanci glavnu re~ vode,
~etnici su davno izašli iz mode.
A Srbijanci, od nji’ nema vajde
oni, eto, lošije i to od nji’ rade.
O`enjen Bosanac za `ene je znalac
da te ne presko~i, ne grizi taj mamac.
A Bosanac mangup, pri~a da te voli
la`e te i ma`e dok te ne obori.
Bosanci, Bosanci, Bosanci, ej!
*- Radio „Sajgon”

145

http://www.hasib-musinbegovic.com

FERMAN STI@E IZ SARAJ’VA (narodna)* Ferman sti`e iz Saraj’va, grada prkosa, pa na ruke komandanta
FERMAN STI@E IZ SARAJ’VA
(narodna)*
Ferman sti`e iz Saraj’va, grada prkosa,
pa na ruke komandanta Drugog korpusa.
Pošalji mi svoju vojsku prije sabaha ,
golemi se belaj sprema oko Saraj’va.
Kad je Sejo** razumio, Ferman sarajevski,
otpremio jedinice, u boj juna~ki.
Iz Saraj’va srca Bosne, grada sevdaha,
poru~uju dušmanima, bi}e belaja.
Sa svih strana udarila vojska bosanska,
Armija je naša, bolan, sila nebeska.
Sloboda }e Saraj’vu našem skoro do}i,
a dušmanin srcem Bosne, nikad ne}e pro}i.
* - Autor teksta i izvo|a~: Avdo Vrabac
** - „Sejo” je komandant 2. korpusa Armije RBiH, general - major Sead
Deli}.Du`nost komandanta Korpusa obavljao je u periodu od 25. novembra
1994. do 29. septembra 2000. godine.

146

http://www.hasib-musinbegovic.com

MILI BO@E* Mili Bo`e, ~uda golemoga kad po}era blesav bahatoga. Blesav Rašo bahatoga Ratka, ‘o}e
MILI BO@E*
Mili Bo`e, ~uda golemoga
kad po}era blesav bahatoga.
Blesav Rašo bahatoga Ratka,
‘o}e smijenit, naredba je kratka.
Ne dade se |enerale Ratko,
ve} poru~i Radovanu kratko:
„Ja sam narod, familiju, srok’o
i tebe }u, Radovane, slatko.”
Uplaši se, Karad`i}u Rale,
ispadoše svi redom budale,
hitno javlja TV - u na Pale,
da objavi da su bile šale.
Igrali se malo i šalili,
usput dosta vojske izgubili,
va`nija je tiranija vlasti
da se spase što se mo`e spas’ti.
*- Radio „Sajgon”

147

http://www.hasib-musinbegovic.com

ZORA JE* Zora je svanula bomba je u relej gru’nula. Zora je, nema te, ~uješ
ZORA JE*
Zora je svanula
bomba je u relej gru’nula.
Zora je, nema te,
~uješ li, ne mogu bez tebe?
Zora je, nema te,
ko }e da mi sada popuje?
Zora je svanula
”Srna„ nam je skroz izda’nula.
Zora je svanula
bomba je gru’nula
zora je, nema te,
~uješ li, ne mogu bez tebe?
Refren:
Sanjam te, sanjam te
sve me još, sve me još
sve me se}a na tebe.
Na ekranu šum još ~uje se
a nema te, „Srno”** bre.
* -
Radio „Sajgon” (radio stanica) je formiran pri Komandi 2. korpusa sa
zadatkom da ja~a moral jedinica.
** - „Srna”- naziv je za srpku novinsku agenciju koja je u toku agresije
najviše širila mr`nju i sijala la`i.

148

http://www.hasib-musinbegovic.com

BOSNA NIKAD NE]E BITI SRBIJA (narodna)* Bosna nikad ne}e biti Srbija oduvijek je bila naša
BOSNA NIKAD NE]E BITI SRBIJA
(narodna)*
Bosna nikad ne}e biti Srbija
oduvijek je bila naša avlija.
Fahreta, bona šta ti je!?
Mi, Bosanci, znamo to od ranije.
Ma dosta mi je, Mujo, proklete Srbije.
Gradi, Mujo, bijele kule, d`amije
od Une do Drine, kao ranije.
Fahreta, bona šta ti je!?
Mi, Bosanci, znamo to od ranije.
Pusti da se vratim, eh, da mi je.
Refren:
Hej, usne su ti vatra
zelena krv k’o moja,
Allaha mi, Mujo,
bit }u samo tvoja.
*- Radio „Sajgon”

149

http://www.hasib-musinbegovic.com

HEROJSKE MAJKE I SINOVI* Oj, Gora`de, ti herojski grade i majke ti herojski se dr`e,
HEROJSKE MAJKE I SINOVI*
Oj, Gora`de, ti herojski grade
i majke ti herojski se dr`e,
{to sinove heroje rodi{e,
i bosanska srca sastavi{e.
Sina spremi da on Bosnu brani,
da Bosance sa Bosnom nagradi.
Brani Bosnu, u Tuzli se svio,
Drugi korpus s njime se di~io.
Tu je ost’o Bosnu da odbrani,
da maj~inu `elju on ostvari.
Dok je Sejo na rati{tu bio,
maj~ino je srce utihnulo.
Du{manu }e otpor on da pru`i,
i da majci mrtvoj se odu`i.
Refren:
Sve su majke, majke
ali jedna ima
koja osta `eljna,
`eljna svoga sina.
*-Autor teksta : Fahira Muradba{i}

150

http://www.hasib-musinbegovic.com

SEADU DELI]U* Oj, Deli}u, ti delijo stara, tvoje ime srca mnoga spaja. Bosno moja, ti
SEADU DELI]U*
Oj, Deli}u, ti delijo stara,
tvoje ime srca mnoga spaja.
Bosno moja, ti si zemlja znana,
sa Deli}em bit }e{ opjevana.
Uvijek prvi ti si , Sejo, bio,
sa borcima ti si se borio.
Ti si borac od prvoga dana,
otkad Bosna bije{e napadana.
Brani{ Bosnu s drugovima svojim,
prvi ide{, ni~eg se ne boji{.
Svi ti borci juna~koga soja,
s tobom idu do posljednjeg boja.
To priznanje koje si dobio,
ti si , Sejo, davno zaslu`io.
Drugi korpus sa Deli}em ide,
`ele Bosnu cijelu da vide.
*-Autor teksta: Fahira Muradba{i}

151

http://www.hasib-musinbegovic.com

152 http://www.hasib-musinbegovic.com

152

http://www.hasib-musinbegovic.com

Vodili su brigade preko polja, gora, {irili su bajrak nade od Save do mora. 153
Vodili su brigade preko polja, gora, {irili su bajrak nade od Save do mora. 153
Vodili su brigade preko polja, gora, {irili su bajrak nade od Save do mora. 153
Vodili su brigade preko polja, gora, {irili su bajrak nade od Save do mora. 153

Vodili su brigade preko polja, gora, {irili su bajrak nade od Save do mora.

153

http://www.hasib-musinbegovic.com

Zakletva prve klase regruta Nastavnog centra Tuzla (Paša Bunar, avgust 1992. godine) Obuka regruta u

Zakletva prve klase regruta Nastavnog centra Tuzla (Paša Bunar, avgust 1992. godine)

Nastavnog centra Tuzla (Paša Bunar, avgust 1992. godine) Obuka regruta u Nastavnom centru Tuzla (avgust, 1992.
Nastavnog centra Tuzla (Paša Bunar, avgust 1992. godine) Obuka regruta u Nastavnom centru Tuzla (avgust, 1992.

Obuka regruta u Nastavnom centru Tuzla (avgust, 1992. godine)

154

http://www.hasib-musinbegovic.com

Prva generacija `ena u Nastavnom centru 2. korpusa (Tuzla, 1993. godine)
Prva generacija `ena u Nastavnom centru 2. korpusa (Tuzla, 1993. godine)

http://www.hasib-musinbegovic.com

155

Pripadnici bataljona veze 2. korpusa
Pripadnici bataljona veze 2. korpusa

156

http://www.hasib-musinbegovic.com

Smotra Bataljona vojne policije Tuzla (septembar, 1992. godine) Komandant Bataljona vojne policije – Ned`ad Mulali}

Smotra Bataljona vojne policije Tuzla (septembar, 1992. godine)

Bataljona vojne policije Tuzla (septembar, 1992. godine) Komandant Bataljona vojne policije – Ned`ad Mulali} ,

Komandant Bataljona vojne policije – Ned`ad Mulali}, primio ratnu zastavu jedinice

157

http://www.hasib-musinbegovic.com

„Balte”, pripadnici Bataljona vojne policije (Tuzla, jesen, 1993. godine)
„Balte”, pripadnici Bataljona vojne policije (Tuzla, jesen, 1993. godine)

158

http://www.hasib-musinbegovic.com

Komanda 2. korpusa (septembar, 1995. godine)
Komanda 2. korpusa (septembar, 1995. godine)

159

http://www.hasib-musinbegovic.com

Ned`ad Salkovi}, Na`elnik PZO 2. korpusa i narodni orkestar Umjetni~ke ~ete 2. korpusa (Tuzla, 1992.
Ned`ad Salkovi}, Na`elnik PZO 2. korpusa i narodni orkestar Umjetni~ke ~ete 2. korpusa (Tuzla, 1992. godine)

160

http://www.hasib-musinbegovic.com

Ve~er ilahija i kasida (Dom armije Tuzla, jesen, 1993. godine)
Ve~er ilahija i kasida (Dom armije Tuzla, jesen, 1993. godine)

161

http://www.hasib-musinbegovic.com

„MAT – ovci”: @eljko Leši} – vokal, Faruk Nad`akovi} – vokal, Eldar Crnogor~evi} – bubnjevi,
„MAT – ovci”: @eljko Leši} – vokal, Faruk Nad`akovi} – vokal, Eldar Crnogor~evi} – bubnjevi, Benko Marjanovi} –
gitara, Hor Muzi~ke škole Tuzla (Dom armije Tuzla, 29. septembar 1993. godine)

162

http://www.hasib-musinbegovic.com

Umjetni~ka ~eta 2. korpusa (Dan armije Tuzla, 15. april 1994. godine) Kada nastupa Umjetni~ka ~eta

Umjetni~ka ~eta 2. korpusa (Dan armije Tuzla, 15. april 1994. godine)

~eta 2. korpusa (Dan armije Tuzla, 15. april 1994. godine) Kada nastupa Umjetni~ka ~eta 2. korpusa

Kada nastupa Umjetni~ka ~eta 2. korpusa ovako izgleda sala Doma armije Tuzla (29. septembar 1995. godine)

163

http://www.hasib-musinbegovic.com

164

General

Jovan

Divjak u

posjeti Pres

centru 2.

korpusa

164 General Jovan Divjak u posjeti Pres centru 2. korpusa Novinari na zadatku Sa pres konferencije
Novinari na zadatku Sa pres konferencije (Tuzla, 27. septembar 1998. godine)
Novinari na
zadatku
Sa pres konferencije
(Tuzla, 27. septembar
1998. godine)

http://www.hasib-musinbegovic.com

OP]INA SREBRENIK* Op}ina Srebrenik nije mijenjala svoje granice u toku Odbrambeno – oslobodila~kog rata 1992.
OP]INA SREBRENIK*
Op}ina Srebrenik nije mijenjala svoje granice u toku
Odbrambeno – oslobodila~kog rata 1992. – 1995. godine.
Prostire se na površini od 248 km 2 .
Po popisu iz 1991. godine op}ina Srebrenik je imala
40.769 stanovnika. Stanovništvo op}ine ~inili su prete`no
Bošnjaci (30.595 ili 75,04%). Drugu po veli~ini nacionalnu
skupinu ~inili su Srbi (5.326 ili 13,06%). Hrvati su ~inili
6,77% (2.761 stanovnika), Jugosloveni 1.130 (2,787%), a
ostalih je bilo 2,34% (957).
Po~etkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, 1992.
godine, ve}ina srpskog stanovništva je svojevoljno
napustila op}inu Srebrenik i to, uglavnom, u drugoj
polovini 1992. godine i po~etkom 1993. godine. Tako je u
op}ini ostalo oko 34.000 domicilnih stanovnika.
Nacionalna struktura tog stanovništva pribli`no je
izgledala: 92% Bošnjaci, 6% Hrvati, 1% Srbi i 1% ostali.
U periodu od 1992. do 1995. godine na op}inu
Srebrenik nije bilo ve}eg priliva izbjeglica. Uglavnom su to
bile izbjeglice iz Grada~ca i Br~kog koji su se kratko
zadr`avali kod rodbine i prijatelja, te se o njima nije vodila
precizna evidencija.
*- podaci nemaju zvani~ni karakter

165

http://www.hasib-musinbegovic.com

Tragi~nom predajom „zašti}ene” zone Srebrenica agresoru, u julu 1995. godine, došlo je do velikog priliva
Tragi~nom predajom „zašti}ene” zone Srebrenica
agresoru, u julu 1995. godine, došlo je do velikog priliva
izbjeglica iz te regije na op}inu Srebrenik. Uto~ište u
Srebreniku je našlo 13.728 izbjeglica.
Od ukupnog broja stanovnika 1992. godine broj vojnih
obveznika se kretao oko 10.500, od kojih se oko 2.000
nalazilo u inozemstvu. Srebrenik je za potrebe odbrane
imao na raspolaganju oko 8.500 vojnih obveznika (v/o).
Anga`irao ih je na na~in da je oko 5.800 v/o (68,23%)
prošlo kroz jedinice Armije RBiH. U ostalim strukturama
bilo je anga`irano oko 2.000 v/o. Veoma je visok procent
u~eš}a `ena u svim strukturama odbrane.
Na podru~ju op}ine Srebrenik u aprilu i po~etkom maja
1992. godine formirane su jedinice: Lova~ko – izvi|a~ka
jedinica, Dobrovolja~ka ~eta, Manevarska jedinica MUP-a;
Op}inski štab TO sa prištapskim jedinicama: Protiv-
diverzantskim vodom, Odredom TO (sa dvije ~ete); u
mjesnim zajednicama formirane su ~ete i vodovi: ~eta TO
Srebrenik, ~eta TO Špionica, ~eta TO S.Špionica, ~eta TO
Rapatnica, ~eta TO Sladna, ~eta TO D.Potok, ~eta TO Tinja,
~eta TO Podorašje, ~eta TO Babunovi}i, Vod TO Brezik,
Vod TO G. Hrgovi, Vod TO C.Brdo i Vod TO Stra`a.
Dana 01. septembra 1992. godine formirana je 21.
srebreni~ka brdska brigada. U martu 1995. godine biva
preimenovana u 212. brdsku brigadu Srebrenik. Dvadeset
petog marta 1995. godine formirana je 211. oslobodila~ka
brigada, koja je u svom sastavu imala tri bataljona sa
prištapskim jedinicama, a sa~injavali su je borci iz
Srebrenika, Grada~ca i Br~kog.

166

http://www.hasib-musinbegovic.com

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, na teritoriji op}ine Srebrenik ukupno je poginulo 210
U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, na teritoriji
op}ine Srebrenik ukupno je poginulo 210 boraca a ranjeno
ih je 813. Poginula su i dva civilna lica.
Ratno priznanje, zna~ku „Zlatni ljiljan”, dobilo je 5
boraca. Dva „Zlatna ljiljana„ su poginula.

167

http://www.hasib-musinbegovic.com

168 http://www.hasib-musinbegovic.com

168

http://www.hasib-musinbegovic.com

169 http://www.hasib-musinbegovic.com

169

http://www.hasib-musinbegovic.com

170 http://www.hasib-musinbegovic.com

170

http://www.hasib-musinbegovic.com

171 http://www.hasib-musinbegovic.com

171

http://www.hasib-musinbegovic.com

172 http://www.hasib-musinbegovic.com

172

http://www.hasib-musinbegovic.com

173 http://www.hasib-musinbegovic.com

173

http://www.hasib-musinbegovic.com

174

http://www.hasib-musinbegovic.com

DVADESET PRVA SREBRENI^KA BRIGADA (narodna)* I u gradu i van grada, na ratištu il' de`uri,
DVADESET PRVA
SREBRENI^KA BRIGADA
(narodna)*
I u gradu i van grada, na ratištu il' de`uri,
Pazi narod da ne strada, da nam dušman ne presudi.
U saradnji je Grada~ac, Kalesija, @ivinice,
Cijela Tuzla i Lukavac, pa još borci Gra~anice.
Narod svoje borce voli, ponosni smo na njih sada,
Dosta krvi za njih proli, Srebreni~ka nam brigada.
Refren:
Dva'est prva** srebreni~ka, juna~ka je to brigada,
širom naše domovine, dušmanima muke zada.
*- Autor teksta: Vehbija Ibrahimovi} - "Kigen"
Izvo|a~: Nevres Had`i} - "Goga"
** - 21. brdska brigada formirana je 01. septembra 1992.
godine u Srebreniku. Ulaskom u sastav 21. divizije, biva preimenovana
u 212. brdsku brigadu Srebrenik.

175

http://www.hasib-musinbegovic.com

BJEŠE BOSNA* Nema grada nit' seir** vidika K'o što s onog grada Srebrenika. Ne bi
BJEŠE BOSNA*
Nema grada nit' seir** vidika
K'o što s onog grada Srebrenika.
Ne bi zemlje nit' ljepše, nit' ve}e
Kao Bosne trista trides' tre}e
Srebrenika nema do Travnika,
Do Stambola i do Dubrovnika.
Nit' njegova kraljevskoga trona,
Od Budima do bijela Stona
Nema Bosne, nit' njezina bi}a
Bez Kulina i Kotromani}a.
Preko Save i kršna Kotora,
Preko Drine, do sinjega mora
Refren:
Bješe Bosna sita i ponosna
k'o Bosanka ~edna i zanosna.
*- Autor teksta: Dr. Hašim Muharemovi}
**- seir (turski) - razgledanje

176

http://www.hasib-musinbegovic.com

KULA* Samo ti još kamen Ljepotu krhku podr`ava, podatnice Olovom i rukom skrnavljena. I samo
KULA*
Samo ti još kamen
Ljepotu krhku podr`ava, podatnice
Olovom i rukom skrnavljena.
I samo nebo oku pribli`ava.
Ve} ni~eg nema što Te raznosilo
Ni kopita, ni zlata, obmano,
Srebren nevjernice.
Sve Te `ivo napustilo.
Kamenu se priklonila,
Postojana, u svom padu
Koljenom na odanost
Na ljubav prvu naslonila.
*-Autor teksta: D.S.

177

http://www.hasib-musinbegovic.com

KO SVOJATA MUSLIMANE BOŠNJAKE* Mi nismo ni Arapi ni Turci, Ni Hrvati, a dahabet, Srbi,
KO SVOJATA MUSLIMANE
BOŠNJAKE*
Mi
nismo ni Arapi ni Turci,
Ni
Hrvati, a dahabet, Srbi,
Zašto krstiti stare muslimane.
Što Beograd decenijama tvrdi.
Ko
je mog'o protiv prijestolnice?
Ko
je mog'o iza} na kraj sili?
Preci naši nisu bili Srbi,
Preci naši bijahu Bogumili.
Kakav je to narod tada bio?
Mehka srca i široke duše.
Nije spreman za prljave igre,
Zato su htjeli da ga uguše.
To su ljudi opraštati spremni.
Oni ho}e uvijek mir u ku}i.
Zašto nisu sa Srbima mogli?
Oni bi se vazda htjeli tu}i.
Jer, Srbi se bojevima di~e,
A poraze vijekovima slave,
Ratoborne `ele atribute,
A gledaju sa~uvati glave.

178

http://www.hasib-musinbegovic.com

Bogumili nisu mogli s njima, Zato malo u Srbiji osta, Pogledajte malo po Sand`aku, Muhamedi
Bogumili nisu mogli s njima,
Zato malo u Srbiji osta,
Pogledajte malo po Sand`aku,
Muhamedi i pokoji Kosta.
Jer, ~istotu cijene iznad svega.
Neka ide ~ak i mali prst.
Htješe tada uzeti vjeru islam,
Polumjesec, a ne srpski krst.
A od tada jedno du`e vrijeme:
Bogumile? Bolje da ih nema!
Spremat zamke svakom muslimanu,
Svesti narod na rijetka plemena.
Tek u Bosni moglo se ostati,
Tek u Bosni bješe druga klima,
Hajmo `ivjet zajedno k'o bra}a,
Hajmo gradit sutra bolje svima.
Bosanski Musliman istinski je Bošnjak.
Nije Tur~in kako mnogi `ele.
Zašto Husein na Stambol se drznu?
Za
dobrobit naše Bosne cijele.
Mi
i jesmo za dobar su`ivot.
Neka svako ~uva svoju vjeru!
Niko ne}e više nikad mo}i,
Muslimanu silom uzeti mjeru.

179

http://www.hasib-musinbegovic.com

Zamislite samo šta bi bilo, Neopredijeljen Srbin da je bio, Ko bi mog'o o jedinstvu
Zamislite samo šta bi bilo,
Neopredijeljen Srbin da je bio,
Ko bi mog'o o jedinstvu sanjat,
Ko bi nešto tako re}i smio.
Zar i ona avnojevska Jugoslavija
Nije postavila svjesno mamac,
Kad od svih jugo nacija
Nije priznat jedino Bosanac?
Musliman nema rezervnu dr`avu,
Kao Srbi i Hrvati,
On }e za Bosnu da se bori,
Ona mu je jedina mati.
Ovo zapisah svima u nauk,
Uprkos stalnoj srpskoj sili,
Muslimani nikad ne bijahu Srbi,
Muslimani su nekad bili Bogumili.
*- Autor teksta: Vehibija Ibrahimovi} - "Kigen"

180

http://www.hasib-musinbegovic.com

Kako osloboditi Tinju – Sastanak starješina TG Srebrenik (proljeæe , 1992. godine) Mi æemo vam

Kako osloboditi Tinju – Sastanak starješina TG Srebrenik (proljeæe, 1992. godine)

starješina TG Srebrenik (proljeæe , 1992. godine) Mi æemo vam reæi – borci TO Srebrenik (proljeæe

Mi æemo vam reæi – borci TO Srebrenik (proljeæe, 1992. godine)

181

http://www.hasib-musinbegovic.com

3. bataljon – Sladna / 212. bbr Srebrenik (Srebrenik, jesen 1993. godine)
3. bataljon – Sladna / 212. bbr Srebrenik (Srebrenik, jesen 1993. godine)

182

http://www.hasib-musinbegovic.com

Borci Interventnog voda 3. bataljona 212. bbr Srebrenik, (Srebrenik, jesen 1993. godine)
Borci Interventnog voda 3. bataljona 212. bbr Srebrenik,
(Srebrenik, jesen 1993. godine)

183

http://www.hasib-musinbegovic.com

Borci 212. bbr Srebrenik, polo`aji na Posavini (jesen, 1994. godine) 184 http://www.hasib-musinbegovic.com
Borci 212. bbr Srebrenik, polo`aji na Posavini (jesen, 1994. godine) 184 http://www.hasib-musinbegovic.com

Borci 212. bbr Srebrenik, polo`aji na Posavini (jesen, 1994. godine)

184

http://www.hasib-musinbegovic.com

Detalj iz vojnièkog ivota – „Sad æe kahva” Detalj sa polo`aja na Ozrenskom vojištu (jesen,

Detalj iz vojnièkog ivota – „Sad æe kahva”

Detalj iz vojnièkog ivota – „Sad æe kahva” Detalj sa polo`aja na Ozrenskom vojištu (jesen, 1995.

Detalj sa polo`aja na Ozrenskom vojištu (jesen, 1995. godine)

185

http://www.hasib-musinbegovic.com

Sastanak u Komandi 21. divizije sa èelnicima opæina u Bosanskoj posavini (Srebrenik, 1994. godine) Izgradnja

Sastanak u Komandi 21. divizije sa èelnicima opæina u Bosanskoj posavini (Srebrenik, 1994. godine)

opæina u Bosanskoj posavini (Srebrenik, 1994. godine) Izgradnja zemunica u Posavini, polo`aj 212. bbr Srebrenik

Izgradnja zemunica u Posavini, polo`aj 212. bbr Srebrenik (jesen, 1994. godine)

186

http://www.hasib-musinbegovic.com

Borci 212. bbr na Ozrenskom vojištu (1995. godine) Komandant Armije RBiH, Rasim Deliæ , u

Borci 212. bbr na Ozrenskom vojištu (1995. godine)

Borci 212. bbr na Ozrenskom vojištu (1995. godine) Komandant Armije RBiH, Rasim Deliæ , u posjeti

Komandant Armije RBiH, Rasim Deliæ, u posjeti Komandi 21. divizije Srebrenik (1995. godine)

187

http://www.hasib-musinbegovic.com

188

188

prazna

strana

http://www.hasib-musinbegovic.com

OP]INA GRADA^AC* Op}ina Grada~ac je pred po~etak agresije na Bosnu i Hercegovinu zauzimala površinu od
OP]INA GRADA^AC*
Op}ina Grada~ac je pred po~etak agresije na Bosnu i
Hercegovinu zauzimala površinu od 407 km 2 , na ~ijem je
prostoru, prema popisu stanovništva iz 1991. godine,
`ivjelo 56.378 stanovnika. Nacionalna struktura
stanovništva bila je sljede}a: Bošnjaci 33.921 ili 60,20%,
Srbi 11.184 ili 19,80%, Hrvati 8.521 ili 15,10%,
Jugosloveni 1.417 ili 2,50% i ostali 1.335 ili 2,40%.
Poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i
uspostavom entiteta, prostor op}ine Grada~ac je sveden na
oko 210 km 2 sa znatno izmijenjenom demografskom
slikom, budu}i da je najve}i dio predratne teritorije, koja je
bila naseljena stanovništvom srpske nacionalnosti, pripao
drugom entitetu.
Broj stanovnika u periodu ‘92. – ‘95. nije mogu}e ta~no
utvrditi, ali se procjenjuje da taj broj nije bitnije odstupao u
odnosu na ‘93. – ‘95., kada se kretao oko 33.000. Tokom
1995. godine na ovaj prostor je pristiglo i oko 5.000
izbjeglica, mada su izbjeglice pristizale i tokom drugih
ratnih godina, tako da je ukupan broj stanovnika tada
iznosio oko 38.000.
*- podaci nemaju zvani~ni karakter

189

http://www.hasib-musinbegovic.com

U vojnoj evidenciji op}ine Grada~ac vodilo se u prosjeku oko 17.400 vojnih obveznika (v/o), od
U vojnoj evidenciji op}ine Grada~ac vodilo se u
prosjeku oko 17.400 vojnih obveznika (v/o), od ~ega je oko
3.900 v/o bilo srpske nacionalnosti a oko 2.800 hrvatske
nacionalnosti. Gotovo svi obveznici srpske nacionalnosti su
napustili prostor pod kontrolom legalnih organa vlasti. Oko
40 ih je bilo anga`irano i raspore|eno, uglavnom, po svim
osnovama ratnog rasporeda. Padom naselja u kojima je
`ivjelo stanovništvo hrvatske nacionalnosti, u avgustu
1992. godine, najve}i dio i ovog stanovništva napušta
prostor op}ine i odlazi u izbjeglištvo, u Hrvatsku i druge
krajeve. Ostalo je oko 200 vojnih obveznika hrvatske
nacionalnosti, raspore|enih po svim strukturama odbrane.
Radi ilustracije stanja, na dan 01. septembra 1995. godine
bilo je raspore|eno po svim strukturma odbrane ukupno
9.002 vojna obveznika i to: u Armiji RBiH – 7.049 ili
78,3%; MUP-u – 153 ili 1,7%; Civilnoj zaštiti – 701 ili
7,8%; op}inskoj jedinici radne obaveze 124 ili 1,4%; radnoj
obavezi – 975 ili 10,8%. Od ovog broja bilo je 8.764 ili
97,4% Bošnjaka; Hrvata – 184 ili 2%; Srba – 43 ili 0,5% i
ostalih 11 ili 0,1%. Tada se na raspolaganju za raspored
nalazilo još svega 188 vojnih obveznika, što zna~i da je
op}ina Grada~ac u odbrambenim aktivnostima imala
anga`irano 98% raspolo`ivog ljudskog potencijala. Taj
podatak dovoljno govori sam za sebe. Pribli`no isti procenat
anga`iranosti stanovništva op}ine (98%) kretao se tokom
cijelog perioda rata.
Formiranje prve zvani~ne vojne jedinice dogodilo se
09. juna 1992. godine. Bila je to 107. brigada HVO
„Bosanske Posavine”, mada je ova jedinica stvarno
egzistirala od 25. aprila 1992. godine, kada je izvršeno
objedinjavanje i stavljanje pod jedinstvenu komandu ve}eg

190

http://www.hasib-musinbegovic.com

broja jedinica TO sa podru~ja ove op}ine. Zbog iskazane hrabrosti i izuzetnih rezultata u odbrani
broja jedinica TO sa podru~ja ove op}ine. Zbog iskazane
hrabrosti i izuzetnih rezultata u odbrani naroda i domovine,
ova brigada je naredbom ŠVK OS RBiH, pov. broj 13/201-7
od 15. aprila 1993. godine, „odlikovana” najve}im ratnim
priznanjem, dodjelom po~asnog naziva „Viteška”.
Odlukom Predsjedništva RBiH, broj 1592/93 od 14.
decembra 1993. godine, 107. HVO brigada preimenovana
je u 107. vitešku motorizovanu brigadu Armije RBiH
(107.vmtbr). Slijedom daljnje transformacije jedinica
Armije RBiH, naredbom Komande 2. korpusa od 15.
januara 1995. godine, izvršena je podjela 107. vmtbr na
213. vmtbr i 217. bbr. Tom prilikom 217. bbr nije dodijeljen
naziv „Viteška”, mada je kompletan bora~ki sastav ove
brigade tada bio u sastavu 107. vmtbr. To je ispravljeno
Odlukom Predsjedništva RBiH, broj 02-111-277/95 od 12.
maja 1995. godine, kada je i 217. brdska brigada proglašena
„Viteškom”.
Uslijed `estokih borbi koje su vo|ene na ovom bojištu,
iz sastava ovih brigada poginula su 624 borca, dok je oko
1.226 ranjeno. Znatan broj lakše ranjenih nije zvani~no ni
zabilje`en. U isto vrijeme su poginula 123 civila, dok ih je
ranjeno oko 360.
O `estini borbi i hrabrosti boraca ovog kraja govori i
podatak da je 39 pripadnika jedinica Armija RBiH sa
op}ine Grada~ac zaslu`ilo najviše ratno priznanje – zna~ku
„Zlatni ljiljan”. Od tog broja 7 ih je dalo `ivot za odbranu
svog naroda i domovine. Treba pomenuti i dva poginula
pripadnika MUP-a, dobitnika najvišeg policijskog ratnog
priznanja „Zlatna policijska zna~ka” i „Zlatna policijska
zvijezda”.

191

http://www.hasib-musinbegovic.com

192 http://www.hasib-musinbegovic.com

192

http://www.hasib-musinbegovic.com

193 http://www.hasib-musinbegovic.com

193

http://www.hasib-musinbegovic.com

194 http://www.hasib-musinbegovic.com

194

http://www.hasib-musinbegovic.com

195 http://www.hasib-musinbegovic.com

195

http://www.hasib-musinbegovic.com

196 http://www.hasib-musinbegovic.com

196

http://www.hasib-musinbegovic.com

197 http://www.hasib-musinbegovic.com

197

http://www.hasib-musinbegovic.com

198 http://www.hasib-musinbegovic.com

198

http://www.hasib-musinbegovic.com

ZMAJ OD BOSNE Sa Grada~ca, Bijele kule, Zmaja od Bosne, sokolovi zaklitali kajde `alosne. Pod
ZMAJ OD BOSNE
Sa Grada~ca, Bijele kule,
Zmaja od Bosne,
sokolovi zaklitali
kajde `alosne.
Pod pond`ere glasnik sti`e,
srca slomljenog:
„Udaji se, vjerna ljubo,
nema bega tvog.”
Umrla je vjerna ljuba,
Husein begova
jer izgubi gospodara
srca svojega.
Od sevdaha i `alosti,
kraj pend`era svog,
prepu~e joj bolno srce,
ne}e za drugog.
Osedl’o je vranca svoga,
Husein kapetan,
odjezdio Romaniji
podjelit’ mejdan.
Sa munare Heseinije,
u~i mujezin,
sa ~ardaka i bedema,
pla~u sokoli.
Na ~ardaku vjerna ljuba,
Allah ilallah,
klanjala je, plakala je,
haber ~ekala.
Do Stambola odjekuju,
kajde `alosne.
Pusta osta Bijela kula
Zmaja od Bosne.
*-Autor teksta: Dr. Hašim Muharemovi}

199

http://www.hasib-musinbegovic.com

AMANET ZMAJA OD BOSNE (narodna)* Na kuli kamenoj majka plakala, svog sina najdra`eg kroz suze
AMANET ZMAJA OD BOSNE
(narodna)*
Na kuli kamenoj majka plakala,
svog sina najdra`eg kroz suze molila:
„^uješ li, sine moj, car te poziva,
car te poziva, `ivot ti poklanja,
~uješ li, sine moj, sine jedini,
Bosnu zaboravi, a `iv mi ostani.”
K’o jecaj, k’o krik,
k’o kletva duše ponosne,
zauvijek ostaše rije~i
Zmaja od Bosne:
„Zaludu, majko, blaga sultana, careva,
Bosna je alem sjaj, Bosna je jedina.
Ne}u nikad k’o vazal nikome slu`iti,
ja sam bosanski sin i to }u ostati.
Ne}u nikad k’o vazal nikome slu`iti
ja sam bosanski sin i to }u ostati.”
K’o jecaj, k’o krik
k’o kletva duše ponosne,
zauvijek ostaše rije~i
Zmaja od Bosne.
*- Autor teksta: narodni - po kazivanju Vehida Guni}a
Autor muzike i aran`mana: Omer Pobri}

200

http://www.hasib-musinbegovic.com

ZMAJEV GRADE, ZMAJEVI TE BRANE* Zmajev grade sa Zmajevi}ima, odolijevaš hrabro dušmanima. Gázi grade, Zmajevi
ZMAJEV GRADE, ZMAJEVI
TE BRANE*
Zmajev grade sa Zmajevi}ima,
odolijevaš hrabro dušmanima.
Gázi grade, Zmajevi te brane,
u surgun** }e u~init dušmane.
Zmajevi}i, djeca Tuzle majke,
Gra~anice, Zmajeve sestrice,
zdru`ili se da Grada~ac brane
od dušmana, što ruše munare.
Kad Zmajevi nadbiju dušmane,
ranjenu }e Kulu obnoviti,
Zmajevi}i slušat }e ezane,
a na nebu strijemit }e munare!
Refren:
Dušman bije Bijelu kulu Zmaja od Bosne,
Zmajevi}i popijevaju kajde prkosne:
„Da je sada me|u nama Husein - kapetan,
pa da vidi Zmajevi}e kada dijele megdan!”
*- Autor teksta : Atifa Dolinar - Terzi}, Gra~anka i Sarajka, pjesnikinja opsjednuta
kosmosom, tradicijom i zavi~ajem, izdala je do sada tri knjige pjesama. Mnoge
njene pjesme su uskladbljene i ispjevane u toku odbrane od agresije.
**- surgun (turski) - progonstvo

201

http://www.hasib-musinbegovic.com

USTAJ ZMAJU* Oj, Huseine, ti Zmaju od Bosne ne daj nikom da nam zemlju otme.
USTAJ ZMAJU*
Oj, Huseine, ti Zmaju od Bosne
ne daj nikom da nam zemlju otme.
Ustaj, be`e, iz te zemlje naše
pa povedi sve bosanske paše.
Ne daj, Zmaju, da nam Bosnu uzmu,
neka neman sva u njoj istruhnu.
Ustaj, Zmaju, i povedi Muju
i Halila na opasnu guju.
Oj, Huseine, ho}e ti Grada~ac!
Al’ za njih je on veliki jadac.
Ustaj, Zmaju, juna~ino stara,
ne daj nikom da nam Bosnu hara.
Oj, Huseine, sine Huseinije,
te d`amije tvoje najmilije,
ustaj, Zmaju, od Bosne vezire,
tvoja zemlja lahko ne umire.
*-Autor teksta: Meho Azinovi}, borac Po`ari~ke ~ete 6.bataljona 107. viteške brigade

202

http://www.hasib-musinbegovic.com

OJ, GRADA^CU* Sa bedema haber sti`e, svi}e rujna sabah zora, ustaj rano na dušmane, Grada~ac
OJ, GRADA^CU*
Sa bedema haber sti`e,
svi}e rujna sabah zora,
ustaj rano na dušmane,
Grada~ac se branit mora.
Mi branimo zemlju svoju,
svaku travku zemlje rosne,
legendu na Husein bega,
gospodara naše Bosne.
Oj, Grada~cu, zavi~aju,
da l’ te mnogo rane bole?
Pasti ne}eš dok smo `ivi,
Bosanci se za te bore .
Refren:
Nek’ ponese golub bijeli
cijelom svijetu pjesmu moju.
Neka znaju da ginemo,
i branimo zemlju svoju .
*-Izvo|a~: Muzi~ka grupa „Impulsi”, Grada~ac

203

http://www.hasib-musinbegovic.com

PROLJE]E DEVEDESET DRUGE U prolje}e devedeset druge, krvavi je april osvanuo. Na lijepu Bosnu našu
PROLJE]E DEVEDESET DRUGE
U prolje}e devedeset druge,
krvavi je april osvanuo.
Na lijepu Bosnu našu
dušmanin je nasrnuo.
Tog aprila proljetnoga dana,
svi potomci Husein kapetana,
na odbranu Bosne stali,
dušmaninu pokazali.
Sada mnogih više nema.
Osta bolna uspomena,
na mezaru majka stara,
sa mezarom razgovara.
Refren:
Ali Bosna sama nije,
Bosnu brane najbolji jarani.
To su njeni sinovi,
ispod Kule zmajevi,
napokoreni heroji.

204

http://www.hasib-musinbegovic.com

PADE VILA SA GRADA^CA GRADA (narodna uz saz)* Pade vila sa Grada~ca grada, pod bedeme
PADE VILA SA GRADA^CA GRADA
(narodna uz saz)*
Pade vila sa Grada~ca grada,
pod bedeme hatli Carigrada.
Zakliktala usred bijela dana,
na turbetu Husein-kapetana.
Tu`no kli~e a suze prolijeva,
Husein - bega iz groba doziva:
„Di~ni Zmaju, od Bosne vezire,
naša Bosna ponovo umire.
Ruše tvoje domove, munare,
krv umiva tvoje muslimane.
Rekao si da su ljudi bra}a,
naša ljubav `ivotom se pla}a”.
Kabur zemlja k’o da se otvori,
pa bosanski vezir progovori:
„Reci vilo mom bosanskom rodu
da je vje~na borba za slobodu”.
Sloboda se iz krvi doga|a,
naša Bosna ponovo se ra|a.
Blago rodu koji ima Zmaja
branioca Bosne, zavi~aja.
* - Autor teksta i muzike: dr. Hašim Muharemagi}
Izvo|a~: Safet Dedaji}

205

http://www.hasib-musinbegovic.com

HEJ, DUŠMANI* U Grada~cu, bosanskome raju, hrabri borci za poraz ne znaju. Èetni~ke su horde
HEJ, DUŠMANI*
U Grada~cu, bosanskome raju,
hrabri borci za poraz ne znaju.
Èetni~ke su horde rastjerali,
teške rane njima su zadali.
Na Gradini, na Zmajevoj kuli,
zastava se bosanska vihori,
sa munare lijepe Huseinije
telal vi~e, pobjeda naša je.
Najljepša je zora svanula,
slobodna je naša ~aršija
svud’ se pjesme vesele pjevaju,
hrabri borci ku}i se vra}aju.
Refren:
Hej, dušmani, odlazite ku}i
u Grada~ac ne mo`ete u}i.
Svoga grada nikome ne damo
i `ivote njemu poklanjamo.
*-Izvo|a~: Muzi~ka grupa „Impulsi”, Grada~ac

206

http://www.hasib-musinbegovic.com

NA KAPIJI POSAVINE* Grada~ac je snaga Bosne i zakletva nama svima. Blago našoj zemlji Bosni
NA KAPIJI POSAVINE*
Grada~ac je snaga Bosne
i zakletva nama svima.
Blago našoj zemlji Bosni
što heroje takve ima.
Grada~ac je snaga Bosne,
i pitanje naše ~asti.
Naš je narod odmah rek’o,
Bosna ne}e nikad pasti.
Armija je snaga Bosne,
na Grada~cu hrabro stoji .
Za dušmana spasa nema,
on posljednje dane broji.
Refren:
Na Kapiji Posavine,
propela se Bijela kula.
Tu Grada~ac hrabro stoji
i klju~eve Bosne ~uva.
*-Izvo|a~: Meho Puzi}

207

http://www.hasib-musinbegovic.com

IDEMO JUNACI ZMAJA OD BOSNE* Zašto roniš suze, majko , suze `alosne, kad pripadam junacima,
IDEMO JUNACI ZMAJA OD BOSNE*
Zašto roniš suze, majko ,
suze `alosne,
kad pripadam junacima,
Zmaja od Bosne?
Zašto roniš suze, majko,
suze `alosne,
kad junaci no}as idu,
Zmaja od Bosne?
Zašto roniš suze, majko,
suze no}as ti,
kad junaci pobjednici
vra}aju se svi?
Refren:
Idemo junaci ,
Zmaja od Bosne,
da ne gledamo više,
suze `alosne.
*-Izvo|a~: Meho Puzi}

208

http://www.hasib-musinbegovic.com

ŠTA BI REK’O HUSEIN BEG* Probudi me, mila majko, grmljavina na Grada~cu, to dušmani silno
ŠTA BI REK’O HUSEIN
BEG*
Probudi me, mila majko,
grmljavina na Grada~cu,
to dušmani silno `ele
širit SAO** prema Šamcu.
Prokleti su ti dušmani,
zasipa se svaka zgrada.
Nikad ne}e pokoriti
ovog starog drevnog grada.
Srušili ste Huseiniju,
srušili ste Bijelu kulu
al’ dobili niste ništa -
vojska vam je u rasulu.
Baš dobili niste ništa
svi ste redom u rasulu.
-
Refren:
Šta bi rek’o Husein beg
grada~a~ki kapetan?
Šta je za njeg’ bila Bosna
znade svako pametan.
*- Autor teksta i muzike: Muzi~ka grupa „Trn u oku”, Grada~ac
Izvo|a~: Nihad Kanti} – „Šike”
**- „SAO”- „Srpska autonomna oblast”

209

http://www.hasib-musinbegovic.com

SA BEDEMA BIJELE KULE (narodna)* Sa bedema Bijele kule Husein-begove, heroji zapjevaše pjesme borbene. U
SA BEDEMA BIJELE KULE
(narodna)*
Sa bedema Bijele kule Husein-begove,
heroji zapjevaše pjesme borbene.
U
Grada~cu simbol Kula, Zmaja od Bosne,
tu
se bore hrabri borci Bosne ponosne.
Svi gra|ani svome gradu amanet daju,
od dušmana i krvnika da ga ~uvaju.
Refren:
Pobjednici mi smo mnogih ratova,
mi branimo domovinu naših djedova.
*-Izvo|a~: Osman Hasanbaši}, Grada~ac

210

http://www.hasib-musinbegovic.com

HEROJ GRAD* Zar u našoj Bosni roblje da budemo? Bolje k’o junaci za ljubav da
HEROJ GRAD*
Zar u našoj Bosni roblje da budemo?
Bolje k’o junaci za ljubav da umremo.
Tu }emo se boriti k’o zmajevi ljuti,
za našu je Bosnu ~asno poginuti.
I djedovi naši junaci su bili,
Grada~ac su branili, svoju krv su lili.
Bili su junaci kao i mi sada,
gonit }emo hrabro, ovu šaku jada.
Jedan do drugoga, u rovu stojimo
za ljiljane idemo, svi se mi borimo.
Slavne naše borbe historija piše,
brat za brata `ivi i za brata diše .
Refren:
Ponosna budi, majko, što sam borac ja,
što sam borac Grada~ca, grada heroja.
*- Autor teksta: Vahid Bajramovi}

211

http://www.hasib-musinbegovic.com

BEGOVINO (zabavna)* Bila dobra momka dva, dobra momka, dva jarana. Otišli su od nas oni
BEGOVINO
(zabavna)*
Bila dobra momka dva,
dobra momka, dva jarana.
Otišli su od nas oni ,
ostala je bolna rana.
Begovino**, brdo tuge
uzela si dva jarana
ostale su no}i duge
nisu više oni s nama.
Tu`ne majke suze liju
nestala je svaka radost.
Crna zemljo ti si kriva
što sakrivaš tu`nu mladost.
Nikad vrijeme sakrit ne}e
sje}anje na dva jarana.
Godine }e pro}i mnoge
al’ ostat }e vje~na rana.
Refren:
Begovino, brdo tuge,
zašto uze dva jarana?
Ostale su no}i duge
nisu više oni s nama.
*- Izvo|a~: Muzi~ka grupa „Zmaj od Bosne”, Grada~ac
**- Begovina je brdo na teritoriji op}ine Grada~ac.

212

http://www.hasib-musinbegovic.com

HEJ, MEDI\O (narodna)* Medi|u** su porušili njeni dušmani, opet }e je sagraditi njeni mještani. Dušmani
HEJ, MEDI\O
(narodna)*
Medi|u** su porušili njeni dušmani,
opet }e je sagraditi njeni mještani.
Dušmani su pokušali da nas porobe,
mi im nismo dozvolili, `eljni smo slobode.
Medi|a nam ne}e pasti dok smo `ivi mi,
~ujte dobro na brdima, naši dušmani.
Refren:
Hej, Medi|o, rodni kraju,
rodni kraju moj,
tebe brani, tebe brani
Zlatni ljiljan tvoj.
*-Autor teksta: Mustafa Omerovi}
**-Medi|a je selo u op}ini Grada~ac.

213

http://www.hasib-musinbegovic.com

MIONICO, MAJKO NAŠA* Tu~e dušman sa svih strana, on za bol još ne znade, ali
MIONICO, MAJKO NAŠA*
Tu~e dušman sa svih strana,
on
za bol još ne znade,
ali
neka, sti}i }e ga,
osvetni~ka ruka pravde.
Neka grme mitraljezi,
nek’ se ruši, nek’ sve gori,
mi ne damo zemlju svoju,
Mionicu srce voli.
Pasti ne}eš dok smo `ivi,
naši borci poru~uju,
nikad ne}eš bit’ Srbija,
svi dušmani neka ~uju.
Refren:
Mionico, majko naša,
~uj, heroja glas te zove
dok te vojska naša ~uva,
mirno spavaj, selo moje .
*-Mionica je naselje u op}ini Grada~ac.

214

http://www.hasib-musinbegovic.com

BRANIT SELO, ZAVJET JE HRGOVLJAKA* Selo moje Donji su Hrgovi,** dušmaninu samo pusti snovi. Pokušao
BRANIT SELO, ZAVJET
JE HRGOVLJAKA*
Selo moje Donji su Hrgovi,**
dušmaninu samo pusti snovi.
Pokušao u mjesecu junu
devedeset druge izgubio krunu.
Do~ekaše dušmanina borci,
sve iz sela naši hrabri momci.
Dušmaninu selo nisu dali,
u odbranu odlu~no su stali.
Na braniku svoga sela stoje,
hrabri momci ni~eg se ne boje,
da bi selo svo slobodno bilo,
normalno se u njemu `ivjelo.
Za Hrgove svi se hrabro bore,
svoje selo Hrgovljaci vole.
Prema selu ljubav im je jaka,