Sie sind auf Seite 1von 490

HASIB MU[INBEGOVI]

SLOBODA
7. KORPUSA

http://www.hasib-musinbegovic.com
Mom najdra`em
komandantu,
legendarnom generalu,
Mehmedu Alagi}u

http://www.hasib-musinbegovic.com
P R I R E \ I V A ^

HASIB MU[INBEGOVI]

SLOBODA
List 7. korpusa Armije
Republike Bosne i Hercegovine
- reprint izdanje -

Sarajevo
2 0 0 3

http://www.hasib-musinbegovic.com
IZDAVA^, UREDNIK I REDAKTOR
Hasib Mu{inbegovi}
RECENZENT
Dr. D`elal Ibrakovi}
STRU^NI KONSULTANT
Muhamed ^i~ak
[TAMPARIJA
“DOM [TAMPE”, DD ZENICA
ZA [TAMPARIJU
Asim Kaknjo, graf. ing.
TIRA@
500

CIP- Katalogizacija u publikaciji


Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

070.48.48:355.311.4] (497.6)(0.045)

SLOBODA : list 7. korpusa Armije Republike


Bosne i Hercegovine / prire|iva~ Hasib
Mu{inbegovi}. - Reprint izd. - Sarajevo :
prire|iva~, 2003. - [490] str. : ilustr. ; 30 cm

Curriculum vitae: str. [50]


1. Mu{inbegovi}, Hasib
COBISS.BH-ID 12630790

Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke


broj 03-15-4100/03 od 07. 10. 2003. godine knjiga,
koju je uredio Hasib Mu{inbegovi}, „SLOBODA – LIST 7. KORPUSA
ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ”, proizvod je iz
~lana 18. ta~ka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda.

http://www.hasib-musinbegovic.com
SLOBODA
List 7. korpusa Armije
Republike Bosne i Hercegovine
- reprint izdanje -

http://www.hasib-musinbegovic.com
SLOBODA,
vjerni hroni~ar postajanja 7. korpusa

Ratno glasilo „Sloboda” je bio list 7. korpusa Armije Republike Bosne i


Hercegovine koji je izlazio povremeno i do`ivio je 20 ratnih brojeva. Prakti~no je bio
vjerni pratilac postojanja ovog najmla|eg Korpusa Armije RBiH i hroni~ar i ispisnik
cijelog vremena njegovog postojanja. Pod komandom harizmati~nog generala,
Mehmeda Alagi}a, i sa kraji{kim ratni~kim “{mekom”, ova jedinica }e ostati
upam}ena kao ratna formacija koja je imala, skoro, isklju~ivi ofanzivno - oslobodila~ki
karakter. Blistave pobjede koje su ostvarene od Vla{i}a, preko Kupresa, Donjeg
Vakufa i proslavljenih oslobodila~kih operacija u Bosanskoj krajini ve} su smjestile i 7.
korpus i njegovog komandanta u legende za ponos Bosni i Bo{njacima. Utoliko se vrlo
va`nim ~ini i napor da se na jednom mjestu sakupi i izda kao posebna cjelovita knjiga
reprint izdanje svih 20 objavljenih brojeva ratnog glasila ovog Korpusa - popularne
„Slobode”, koja je slikom, pisanom rije~ju i autenti~nim svjedo~enjem za budu}e
generacije ostavljala tragove jednog vremena i njegovih sudionika. Da od zaborava
sa~uva jedno istinski herojsko vrijeme kada je cijeloj Bosni i Hercegovini i oja|enim,
protjeranim i ucvijeljenim ljudima Bosne i Hercegovine {irom svijeta zastava sa
ljiljanima na releju Vla{i} bila spoj sa nebom slobode, kliktajem sokola slobodarskog,
uzdizanje iz poni`enja, povratak povjerenja u vlastite snage. To je bila odsko~na
daska za mnoge slobodarske letove koji }e uslijediti nakon toga. U to ratno vrijeme
Bosne pojavili su se novi novinari, snimatelji, ~uvari od nezaborava, ratni reporteri, ali
i sami borci, starje{ine i patriote. Oni su bilje`ili, a u priru~nim {tamparijama
pojavljivale su se novine kao vjesnici i informatori, sa svojom pojavom i pri~om
u~esnicima o njima samima, o vezama sa narodom, one su isijavale brojne nade i
otvarale perspektive. Zato su one bile rado do~ekivane.
Ali i u ratnim vihorima, pa i nakon rata, nestalo je mnogo autenti~nog materijala
koji se mo`e i mora tretirati kao historijska gra|a. A ne bi trebalo da nestane, jer ako
nestanu pisani tragovi nestat }e i sje}anja i na one koji su dali najvi{e {to se moglo dati
u odre|enom vremenu za odbranu ~asti i domovine. Zato je izlazak ovog reprint
izdanja spa{avanje historijske gra|e, te i otvaranje mogu}nosti da svaki od u~esnika
ovih zbivanja ima sve primjerke ovih vrijednih izdanja na jednom mjestu, a i
podsje}anje mladim generacijama u kakvo se te{ko, ali ~asno i herojsko vrijeme
`ivjelo tek deceniju ranije.
Imaju}i u vidu sve ove elemente, jasno je da postoji i dru{tvena opravdanost i
urgentnost da se objave na jednom mjestu svi brojevi lista „Sloboda”, te iskreno
preporu~ujem i dajem pozitivno mi{ljenje za objavljivanje ovog reprint izdanja, koje je
prvijenac, kada je rije~ o ratnim jedinicama Armije RBiH i njihovim informativnim
glasilima.
Dr. D`elal Ibrakovi}

http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
UVOD

Sedmi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je veoma kasno, tek 7.
aprila 1994. godine. Trajao je do februara 1996. godine (dvadeset tri mjeseca), kada je,
na`alost, rasformiran. Ovaj „najmla|i”, „ljuti”, „ofanzivni”, „manevarski”, „nedosti`ni”...
korpus imao je svoj list koji se slu`beno zvao „SLOBODA”, list 7. korpusa Armije Republike
Bosne i Hercegovine.
List „Sloboda” izlazio je jedanput mjese~no. Prvi broj iza{ao je iz {tampe u junu 1994.
godine. Od tada pa do kraja postojanja 7. korpusa, „Sloboda” je izlazila redovno, svakog
sedamnaestog u mjesecu. Ukupno je iza{lo dvadeset brojeva. Posljednji, dvadeseti broj,
iza{ao je 17. januara 1996. godine.
List je izlazio u Travniku, sjedi{tu Komande 7. korpusa Armije RBiH. Prva dva broja
{tampana su u {tampariji „AB Tisak” Travnik, Abeda Babanovi}a. Ova {tamparija je bila
mobilizirana za potrebe 7. korpusa, ali su veli~ina tira`a i neki tehni~ki razlozi uvjetovali da se
ostalih osamnaest brojeva „Slobode” {tampa u [tamparsko-izdava~kom preduze}u „Borac”
Travnik. [tamparija „Borac”, ina~e u svemu kvalitetna, bila je naro~ito na glasu po
kvalitetnom uvezu. Knjiga, iza{la iz {tamparije „Borac”, bila je vje~na.
„Sloboda” je bila A3 formata. Reprint izdanje, radi pojeftinjenja, {tampano je u A4
formatu. Prva tri broja imala su po {esnaest strana. Kasnije, broj strana se pove}avao - prvo
na dvadeset (ukupno pet brojeva), a zatim na dvadeset ~etiri strane (deset brojeva).
Dvadeset ili dvadeset ~etiri strane imalo je 80% brojeva lista „Sloboda”. Ekstremno veliki
broj strana imao je jedanaesti broj - trideset dvije. To je broj {tampan u aprilu 1995. godine,
poslije pobjedonosnog zavr{etka Vla{i}ke operacije. Svih dvadeset brojeva lista „Sloboda”
{tampano je na 440 strana.
U Odjeljenju za moral 7. korpusa bio je poseban odsjek, odgovoran za javno
informiranje, a zvao se Informativna slu`ba. Komandant Korpusa, brigadni general Mehmed
Alagi}, znao je koliku mo} imaju mediji i `elio je stru~nu i tehni~ki opremljenu informativnu
slu`bu. Osigurao joj je kvalitetnu opremu i dovoljno repro-materijala, a u njen sastav doveo
mlade, hrabre i {kolovane kadrove. Isti odnos je postojao i prema informativnim slu`bama
pot~injenih jedinica 7. korpusa. Upravo slijede}i takvo opredjeljenje, iza 7. korpusa ostala je
brojna i kvalitetna video, foto i {tampana produkcija.
Na ~elu Informativne slu`be 7. korpusa nalazila se i njome uspje{no rukovodila, mlada,
ambiciozna i inventivna na~elnica, Razija Mehi}. Slijedili su je i podr`avali vrsni novinari:
Azam Mand`i}, Sead [i{ki}, Nihad Arnautovi}, Sefer D`emal, Nihad Fu{ko, Edhem
Ekme{~i}, Reuf Vejo, te Dijana Had`i}, Fatima Ibrica, Asija Re{i}, [efika Zukanovi}, Edin
Kirli}, Enes Kova~evi} Lajc, Sabahudin Hrusti}, Nusret Alihod`i}, Nijaz Begovi}, Miralem
Duranovi}, Suad Bahtijarevi}, Ismet Muratspahi}, Hyseni N. i drugi, iz informativnih slu`bi
jedinica. Ovi vrijedni novinari vjerno su bilje`ili sve {to se doga|alo u jedinicama, na frontu i u
pozadini. Ve}inu toga {to se u 7. korpusu dogodilo - zabilje`eno je u listu „Sloboda”.
Snimatelji - fotografi: Ibrahim Osmanagi} Kibri, Orhan Ganibegovi}, Glen Pori}, Behd`ed
Omerovi}, Fadil Hukanovi}, Mustafa Mustafica, Ilijas Fazlibegov}, Amir Tatarevi} i drugi,
zaslu`ni su {to je sve to zabilje`eno kamerom odnosno fotografijom.

http://www.hasib-musinbegovic.com
List „Sloboda” imao je osnovnu zada}u - afirmirati odbrambeno-oslobodila~ku borbu,
njene ciljeve, aktere i njihova djela. Pisao je, uglavnom, afirmativno. Ali, postoje i kriti~ki
intonirani ~lanci kojima se ukazuje na slabosti, zbog kojih su se gubili `ivoti i teritorije.
Slijede}i takvo koncepcijsko opredjeljenje, list je ostvario svrhu postojanja: razobli~avao je
ciljeve agresije a afirmirao ciljeve odbrambeno-oslobodila~ke borbe; podsticao je faktore u
pozadini da bi front uspje{nije napredovao. U listu su svoje mjesto istovremeno nalazile i
analize golemih vojnih operacija, zna~ajni vojno-politi~ki komentari, ali i rije~i obi~nih boraca,
njihovih komandira i komandanata. Zato je „Sloboda” rado ~itana i u rovu na prvoj liniji, ali i
u ku}ama i {kolama. Redovno je slata u dijasporu na{im klubovima koji su sa 7. korpusom
imali veoma uspje{nu saradnju. Tira` od 2000 komada bio je dostatan za sve pobrojane
potrebe (jedan primjerak lista na dvanaest vojnika).

*
Jednom usvojena struktura lista, gotovo da je zadr`ana do kraja njegovog izla`enja.
Neke rubrike su mijenjale prvobitno ime, ali su po svom sadr`aju pripadale po~etnoj
strukturi. Neke su, pak, nastajale i nestajale poslije izvjesnog vremena, {to je djelimi~no
zavisilo i od toga ko je bio urednik lista. Na po~etnim stranama svakog broja u rubrici
„Intervju” objavljivani su intervjui sa poznatim li~nostima. Neki intervjui su preuzimani iz
drugih medija. Stavovi zna~ajnih vojnih, politi~kih i dr`avnih li~nosti izneseni u vidu izjava,
obra}anja ili govora nalazili su, tako|er, svoje mjesto u ovoj rubrici. Nemali broj intervjua
sa~injen je sa starje{inama 7. korpusa. Neovisno od toga kakav je radni naslov imala ova
rubrika - ~lanci objavljeni u njoj davali su {ire vojno-politi~ko ozra~je.
U rubrici „Komentar” („osvrt” i sli~no) predstavljan je li~ni stav, shvatanje ili
komentar, uglavnom, autora iz drugih glasila, ali i vlastitih, o konkretnom doga|aju ili pitanju
dr`avnog ili vojno-politi~kog karaktera. Ova rubrika se pojavljuje gotovo redovno u svim
brojevima lista „Sloboda”.
Rubrika „Prva linija” (fronta) nosila je takvo ime u nekoliko po~etnih brojeva. U
nekim narednim brojevima mijenjala je radni naslov: „za slobodu i mir” , „aktuelno”, „veliki
uspjesi”, „idemo dalje”, „pobjeda”, ali je u su{tini tretirala stanje na frontu, naj~e{}e
vlastitog, ali i drugih korpusa. Veoma ~esto su to bile analize velikih bitaka kao {to su
Kupre{ka, Vla{i}ka, Donjevakufska operacija. Analizu ovih bitaka vr{ili su najodgovornije
starje{ine 7. korpusa.
Rubrika „Iz jedinica” bila je stalna i sa najve}im brojem ~lanaka (287). U ovoj rubrici
informativne slu`be pot~injenih jedinica pisale su o raznim doga|ajima koji su, uglavnom,
imali lokalni vojni zna~aj. Veoma ~esto su to osvrti na vlastiti doprinos u oru`anoj borbi, na
razvoj vojne organizacije u svojoj sredini, njenu transformaciju i drugo.
U rubrici „Druga linija” (fronta) tretirana su pitanja iz takozvane pozadine koja bitnije
uti~e na uspjehe na frontu. Radni naslovi ove rubrike razli~iti su od broja do broja. U ovoj
rubrici naj~e{}e je pisano o socijalno-statusnim pitanjima boraca, o odnosu prema
ranjenicima, porodicima {ehida i poginulih boraca, RVI, Zlatnim ljiljanima, njihovim
roditeljima i sli~no. Veoma je {irok spektar problema koji pripadaju ovoj rubrici a koji su
tretirani pod razli~itim radnim naslovima.
Redovna je bila, tako|er, i rubrika „Za nezaborav”. Ova rubrika sa 82 naslova donosi
sje}anje na poginule borce, njihova herojstva, na~in pogibije i drugo.
List „Sloboda” imao je gotovo redovno rubriku „Reporta`a”. Svaka nova pobjeda 7.
korpusa - borba, boj, operacija, imala je svoju reporta`u sa~injenu sa najzaslu`nijim akterima
te pobjede.
Preko 50% brojeva donosilo je ~lanke iz historije genocida nad Bo{njacima ili ~lanke
na neke druge teme iz „Historije”.

10

http://www.hasib-musinbegovic.com
„Kultura i sport” i „Vijesti-Informacije” bile su rubrike koje su imali svi brojevi lista
„Sloboda”.
Rubriku „Vjerski `ivot” imala je ve}ina brojeva.
Rubrika „Vojno-stru~na obuka” bila je stalna, naro~ito u drugoj polovini brojeva „Slo-
bode”.
Ovakva struktura lista „Sloboda” bila je veoma funkcionalna i imala je pozitivan uticaj
na oru`anu borbu i ukupni `ivot i rad jedinica 7. korpusa.
Cjelovitiji uvid u strukturu pojedinih brojeva dat je u tabeli - Struktura lista „Sloboda” -
Prilog 1.
Iz navedene tabele je vidljivo da je u dvadeset brojeva lista „Sloboda” objavljeno ~ak
916 naslova, ~iji su autori, uglavnom, novinari (i saradnici) iz 7. korpusa. Zna~ajan je broj
autora i iz drugih jedinica Armije RBiH, odnosno autora izvan armije. U listu je objavljeno i
799 autenti~nih fotografija i ilustracija, u prosjeku ~etrdeset fotografija po jednom broju
lista.

*
Na~elnu odgovornost za redovno izla`enje i ostvarenje koncepcijskih zahtjeva lista
„Sloboda” imalo je Odjeljenje za moral 7. korpusa, na ~ijem ~elu su bili Sakib Ribi}, a zatim
Hasib Mu{inbegovi}. Me|utim, konkretnu odgovornost su nosili ~lanovi informativne slu`be
7. korpusa i pot~injenih jedinica. Oni su nosili i najodgovornije funkcije vezane za list.
Glavni i odgovorni urednik bila je svo vrijeme Razija Mehi}.
Urednik lista za prva ~etiri broja bio je Ismet Lisica; za narednih pet brojeva - Sead
[u{ki}, da bi od desetog do dvadesetog broja ovu du`nost obavljao Azam Mand`i}.
Tehni~ki urednik lista do devetog broja bio je Branko Mari}, a nadalje - Nihad Fu{ko.
Do ~etvrtog broja, lektorske poslove je vr{ila Snje`ana Hopi}, a poslije - uglavnom,
nije bilo lektora.
Fotografsko-kompjuterske usluge su povremeno za list vr{ili Adnan Be{lagi} i „Foto
Hazim”.
Pored ovih operativnih uloga list je jo{ imao Redakciju i Izdava~ki savjet. U Redakciji su
se pored stru~nih lica novinarske struke, nalazila i lica iz pojedinih odjeljenja komande
korpusa. Sa~injavali su je: Sakib Ribi}, Abdulah Jele~, Salko Dedi}, Razija Mehi}, Ismet Lisica,
(od petog broja Sead [u{ki}), Reuf Vejo (do sedmog broja), Mustafa [anta, Enes Balagija,
Remzija [iljak, Senad Dautovi}, Kenan Dautovi} i Osman Vlaj~i}. Od ovako koncipirane
redakcije, u stru~nom smislu, nije bilo mnogo konkretne koristi za list.
Sli~no je bilo i sa Izdava~kim savjetom. Izdava~ki savjet se sastojao od autoritativnih lica
koja su, uglavnom, bila izvan Komande 7. korpusa. ^inili su ga: Fikret ]uski} (predsjednik),
Selmo Cikoti}, (od osmog broja Kadir Jusi}), Bislim Zurapi, Mehmed ^orhod`i}, Halid
Genjac, Dino Zoli}, a do sedmog broja jo{ i Zijad ^aber, Sadik Be{irevi}, Fahrudin Agi},
Nusret Jahi}, Munir Kari}, D`emal Ro{i}, Faruk Mid`i}, Razija Mehi} i D`emaludin Rami}.
Ali, ve} u osmom broju izvr{ena je korjenita promjena. U Informativnu slu`bu 7.
korpusa prekomandovani su vrsni novinari, afirmirani u informativnim slu`bama pot~injenih
jedinica. Od njih je formirana impresivna redakcija. Uvodi se, tako|er, novo kolektivno
ure|iva~ko tijelo - Ure|iva~ki kolegij kojeg su ~inili: Razija Mehi}, Sead [u{ki}, (od desetog
broja Azam Mand`i}), Nihad Arnautovi}, Ismet Lisica (Edhem Ekme{~i}) i Nihad Fu{ko (do
petnaestog broja).

11

http://www.hasib-musinbegovic.com
Novu Redakciju su ~inili: D`emal Sefer, Azam Mand`i}, (od jedanaestog broja Ismet
Muratspahi}), Dijana Had`i}, Nihad Fu{ko (do devetog broja), Enes Kova~evi} Lajc, Bajazit
Had`i}, Asija Re{i}, Suad Bahtijarevi}, Asim Tali}, Sabahudin Hrusti}, Sanela Kos, Orhan
Ganibegovi}, Merima Vojvodi} (sekretar redakcije), a od desetog broja jo{ i Edhem
Ekme{~i} i Ned`ad Agi}.
Izvr{ene su kvalitetne promjene i u Novinskom savjetu kojeg su sa~injavali: Fikret
]uski} (predsjednik), Hasib Mu{inbegovi}, Mehmed ^orhod`i}, Halid Genjac, Dino Loli},
Fuad Mid`i}, Mustafa [anta, Senad Dautovi}, Zihnija Aganovi}, Bislim Zurapi, Salko Dedi},
Abdulah Jele~, Faruk Aganovi} Jupi i Razija Mehi}. Budu}i da je bila funkcionalna, uz manje
izmjene, struktura ovih organa ostala je do kraja izla`enja lista.
Svoje sje}anje na uvjete rada u informativnim slu`bama pot~injenih jedinica i u
organima lista „Sloboda” dali su neki od autora koji su u listu bili zastupljeni sa najve}im
brojem ~lanaka. U znak zahvalnosti za minule zasluge, objavljujemo ih u cjelosti (Prilog 2 –
Rekli su o Slobodi).
Prire|iva~ ovog projekta sa~inio je i cjelovit Registar autora (Prilog 3).
U listu „Sloboda” objavljen je veliki broj imena pripadnika 7. korpusa, ali i drugih. U
ovom reprint izdanju, u Registru li~nih imena, popisana su samo ona imena pomenuta u
naslovu i podnaslovu ~lanaka, odnosno u tekstu posebno nagla{ena imena (Prilog 4).
U `elji da se javnosti predo~i {to vi{e ~injenica o oslobodila~koj borbi najmla|eg, ljutog,
manevarskog, ofanzivnog, nedosti`nog i najranije rasformiranog 7. korpusa i osvje`i sje}anje
na rano preminulog njegovog komandanta, generala Mehmeda Alagi}a, te njegove saborce
{ehide - izlazi ovo reprint izdanje „Slobode”, lista 7. korpusa Armije Republike Bosne i
Hercegovine.

Prire|iva~
Hasib Mu{inbegovi}

12

http://www.hasib-musinbegovic.com
Razija Mehi} glavni i odgovorni urednik "Slobode" Azam Mand`i}, urednik "Slobode"

Pripadnici Informativne slu`be 7. korpusa

13

http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
Prilog: 1

KRATAK PRIKAZ SADR@AJA


POJEDINA^NIH BROJEVA LISTA "SLOBODA"

U Prvom broju na 16 strana objavljena su 43 priloga i 34 fotografije, ~iji su tvorci 19


pojedina~nih autora prete`no iz informativnih slu`bi Komande Korpusa i pot~injenih
brigada. Struktura ovog broja bila je sljede}a: jedan intervju sa komandantom korpusa,
brigadnim generalom Mehmedom Alagi}em, iz `ivota i rada jedinica objavljeno je 6
priloga; u rubrici sa prve linije fronta objavljena je veoma sadr`ajna analiza posljednjih
borbenih djejstava 7. korpusa koju je dao na~elnik {taba, brigadir Selmo Cikoti}; sje}anje na
poginule borce u rubrici za nezaborav objavljeno je 10 priloga; rubrika druga linija
donosi 2 priloga; rubrika iz historije sadr`i 2 priloga, kultura i sport 5 priloga,
vijesti-informacije 9 priloga, reporta`a 1 prilog, a iz druge {tampe, u rubrici pro~itali
smo-pro~itajte, preuzeta su 4 ~lanka.
Ovaj broj postavio je osnovnu koncepcijsku strukturu koja }e se, uglavnom, zadr`ati
do kraja izla`enja lista „Sloboda”.

*
Na 16 strana Drugog broja data su 53 naslova (priloga) i 28 fotografija (i ilustracija).
Ovaj broj je zadr`ao istu strukturu kao i prvi. Kao najva`nije sadr`aje treba istaknuti
intervju sa komandantom Armije RBiH, generalom Rasimom Deli}em, koji je napravila
Razija Mehi}, glavni urednik. U rubrici komentar prenesena su 3 ~lanka iz „Oslobo|enja”.
Rubrika sa prve linije donosi ~lanak o busova~koj 333. brdskoj brigadi na Vla{i}u. Umjesto
naslova rubrike druga linija, novi naslov je socijalno-statusna pitanja, {to se uklapa u
shemu lista. U rubrici historija (od Kulina bana) objavljen je ~lanak „Geneza bosanske
dr`avnosti”, dr. Enesa Pelidije.

*
Tre}i broj na 16 strana donosi 48 naslova i 40 fotografija. O aktuelnoj
vojno-politi~koj situaciji, u {irem intervjuu za „Slobodu”, govorio je Rasim Deli},
komandant Armije RBiH. Aktivnije postaju i informativne slu`be iz jedinica, pa je u toj
rubrici objavljeno 16 priloga; za sje}anje - tako|er 6. Pod novim naslovom za slobodu i
mir ovaj broj donosi ~lanak o prvoj ratnoj klasi regruta u 7. korpusu. Ostale rubrike su
zadr`ale prvobitne naslove i donose: jednu reporta`u, 6 priloga iz kulture i sporta i 8 iz
rubrike vijesti–informacije.

*
Na 20 strana ^etvrti broj objavljuje 49 naslova i 45 fotografija. Zadr`ana je,
uglavnom, struktura lista iz prethodnih brojeva. Umjesto klasi~nog intervjua u toj rubrici
su objavljeni stavovi, mi{ljenja i odgovori na konkretna pitanja sa pres konferencije
komandanata Mehmeda Alagi}a i Filipa Filipovi}a.

15

http://www.hasib-musinbegovic.com
Rubrika komentar donosi dva ~lanka: iz „Oslobo|enja”, ~lanak vojno-politi~kog
komentatora Nevena Kazazovi}a „Poslije Kladu{e”, i, ~lanak Frana Vi{nara iz „Nedjeljnog
vijesnika” „Koliko je mo}na Armija RBiH”.
Organski, rubrici druga linija pripada nov naslov rubrike zlo~in-genocid, u kojoj je
objavljeno 5 ~lanaka posve}enih novom talasu pristiglih izbjeglica iz Bosanske krajine. Drugoj
liniji pripada i ~lanak o sve~anoj zakletvi regruta koji vojni rok dolaze slu`iti u 7. korpus.
Ostale rubrike su standardne: iz jedinica je objavljeno 18 priloga, za nezaborav – 6, iz
historije – 2, kulture i sporta – 6 i vijesti – informacije – 5 priloga.

*
Oktobarski, Peti broj ima 20 strana, odnosno 50 naslova i 37 fotografija. Ovaj broj
donosi obra}anje predsjednika Predsjedni{tva RBiH, gosp. Alije Izetbegovi}a, na 9.
zasjedanju Generalne skup{tine UN-a. U rubrici komentar data su dva priloga. Rubrika za
slobodu i mir donosi ~lanak o posjeti predsjednika FBiH, gospodina Ejupa Gani}a, borcima
307.bbr Bugojno, te vi{e priloga o pokretnom logorovanju regruta iz Regrutno nastavnog
centra 7. korpusa. U rubrici pod naslovom treba znati, ovaj broj donosi ~lanak o radu
Okru`nog suda u Travniku (dakle, rubrika, druga linija). Rubrika iz jedinica ima 25
naslova i predstavljene su gotovo sve jedinice 7. korpusa. Ostale rubrike: vojno-stru~na
obuka - 2 priloga, reporta`a-kazivanja - 2 priloga, kultura i sport - 4 priloga i vijesti i
informacije – 5 priloga.

*
U novembarskom [estom broju opisana je pobjedonosna Kupre{ka operacija.
Analizu toka operacije dao je operativac, pukovnik Senad Dautovi}, u rubrici veliki
uspjesi. O ovoj operaciji govorili su: komandant 7. korpusa, brigadni general Mehmed
Alagi} i zapovjednik Zbornog podru~ja Tomislavgrada, brigadir Josip ^erni. U 7. korpusu
boravili su komandant i na~elnik [taba Armije RBiH, generali Rasim Deli} i Enver
Had`ihasanovi}.
Ukupno, [esti broj lista „Sloboda” donosi 60 naslova na 24 strane. Sa 55 fotografija
vjerno je prikazao mnoge strane borbe, `ivota i rada jedinica 7. korpusa. [esti broj donosi
jo{ i sljede}e: u rubrici za slobodu i mir - ~ak 13 ~lanaka; rubrika komentar - 3, iz
jedinica - 21, za nezaborav - 6, vojnostru~na obuka - 2, kultura i sport - 4 priloga i,
vijesti - informacije - 6 priloga.

*
Sedmi broj „Slobode”, (decembarski), u rubrici rekli su, donosi izvod iz
obra}anja dr. Ejupa Gani}a, ~lana Predsjedni{tva RBiH i predsjednika FBiH, starje{inama
Komande 7. korpusa, te sadr`ajan vojno-politi~ki komentar Seada [u{ki}a pod nazivom
„Bosne }e biti”. Rubrika za slobodu i mir donosi 7 zanimljivih ~lanaka a rubrika iz
jedinica - 19 ~lanaka. Ostale, ve} standardne rubrike predstavljene su sa 25 naslova: za
nezaborav - 8, vojno-stru~na obuka (VSO) - 2, kultura i sport - 6 i
vijesti-informacije - 5 naslova.
Ukupno, Sedmi broj lista „Sloboda” na 20 strana donosi 56 naslova i 29 fotografija.
Za novu, 1995. godinu, ovaj broj donosi i prigodan kalendar.

16

http://www.hasib-musinbegovic.com
*
Osmi broj na 20 strana donosi 54 naslova i 33 fotografije (ilustracije). U regiji
Srednje Bosne boravio je vrhovni komandant i predsjednik Predsjedni{tva RBiH, gospodin
Alija Izetbegovi}. Posjetio je Komandu 7. korpusa i Komandu 317. brdske brigade Gornji
Vakuf. Kako je ovaj broj „Slobode” bio pred zaklju~enjem - o ovoj posjeti se govori samo u
rubrici vijesti.
Poslije pobjedonosnog zavr{etka borbenih djejstava u ~etvrtom tromjese~ju 1994.
godine, na sve~anoj akademiji povodom Nove 1995. godine, dijeljene su nagrade, pohvale
i odlikovanja. Tome su posve}ene dvije strane broja.
U rubrici komentar, pod naslovom „Gordijev ~vor”, novinar Nihad Arnautovi} daje
{iri osvrt na 1994. godinu, kao „Godinu patnji ali i uspjeha”. Drugi komentar, pod naslovom
„Bosna i ^e~enija”, je autora Asima Gruhonji}a, a tre}i, o agresorskoj propagandi, „Kako
opravdati vlastiti zlo~in”, je autora D`emala [efera.
Ponovo se pod prvobitnim imenom pojavljuje rubrika druga linija fronta i u njoj se
donosi 7 naslova koji tretiraju odnos prema ranjenicima i ratnim vojnim invalidima. Sa dva
~lanka propra}ena je mubarek No} sudbina, Lejletul-berat (rubrika vjerski `ivot donosi
ukupno 4 naslova).
Rubrika zlo~in, genocid, kriminal ima 2 naslova: jedan od dr. Smaila ^eki}a
„Historija genocida nad bosanskim muslimanima”, a drugi je o najnovijim progonstvima
Bo{njaka iz Bosanske krajine.
Ostale rubrike zastupljene su na uobi~ajen na~in.

*
Februarski, Deveti broj na 24 strane donosi 52 naslova i 39 fotografija. Sedmog
februara u Travniku odr`ana je, do tada nevi|ena, smotra i defile jedinica 7. korpusa pred
poznatu oslobodila~ku operaciju Vla{i}. O toj sve~anosti februarski broj „Slobode” donosi
~ak 9 naslova i to je centralna tema ovog broja.
U rubrici intervju, na~elnica Informativne slu`be, Razija Mehi}, napravila je intervju
sa zamjenikom komandanta, brigadirom Fikretom ]uski}em. U rubrici za slobodu i mir,
novinar Spahija Kozli}, u ~lanku „Bitka drugim sredstvima”, komentira stanje na rati{tu u
zoni odgovornosti 3. korpusa, a Goran Samar|ija – novinar 1. korpusa, u ~lanku „Ni{i}ka
visoravan”, govori o uspjesima 1. korpusa na ovom boji{tu.
U rubrici komentar, autor Sa{a Rukavina, u ~lanku „Federacija BiH-jednosmjerna
ulica...” , analizira funkcioniranje FBiH, a Lamija Bojad`i}, u ~lanku „Podjela Bosne je jo{ na
stolu”, analizira aktuelnu politi~ku situaciju u vezi sa Bosnom i Hercegovinom.
Februar 1995. godine je bio i mjesec posta (Ramazan), pa je u ovom broju objavljen
pou~an ~lanak iz historije islama, Mustafe Spahi}a, pod naslovom „Po~etak objave Kur’ana”.
Ostale rubrike su zastupljene sa: kultura i sport -13, VSO-3, za nezaborav – 6, iz
jedinica - 10 i vijesti - informacije - 6 naslova.

*
Deseti broj „Slobode”, martovski, ima 20 strana, 43 naslova i 33 fotografije. U
povodu 1. marta - Dana nezavisnosti, preneseni su dijelovi obra}anja predsjednika
Predsjedni{tva RBiH, gosp. Alije Izetbegovi}a, u Domu Armije Sarajevo. Preneseni su,

17

http://www.hasib-musinbegovic.com
tako|er, izvodi iz intervjua armijskog generala, Rasima Deli}a, povodom sastanka i
dogovora u Zagrebu o zajedni~kim vojnim akcijama.
Dan {ehida (rubrika vjerski `ivot) obilje`en je sa 4 priloga, a aktuelnom analizom
bitke na Bedru – obilje`en je ovaj veliki mubarek dan u Ramazanu.
U rubrici idemo dalje, 2 ~lanka obilje`avaju formiranje 77. divizije-Vrbaske i posjetu
Komandanta Armije RBiH jedinicama 7. korpusa. Posebno je u ovom broju, rubrikama
zlatni ljiljani (2 ~lanka) i majke heroja (3 ~lanka), posve}ena pa`nja ljiljanima i majkama
najboljih sinova Bosne.
U rubrici genocid (2 ~lanka) nastavlja se objavljivanje priloga iz „Historije genocida
nad bosanskim muslimanima”, dr. Smaila ^eki}a. U redovnoj rubrici iz jedinica 7. korpusa
objavljeno je 14 priloga iz `ivota, rada i borbe jedinica 7. korpusa. Rubrika kultura i sport
predstavljena je sa 5 naslova, VSO sa 2, a vijesti - informacije – sa 6 priloga.

*
Jedanaesti broj lista „Sloboda” u znaku je 1. godi{njice formiranja 7. korpusa i
pobjedonosne operacije Vla{i}. Za Dan Armije RBiH nije bilo boljeg dara Domovini od
pobjedonosne operacije Vla{i}. Ovom prazniku posve}ene su i najbolje fotografije.
Najve}i broj ~lanaka iz jedinica je tako|er na ovu temu, ~ak 27. Pohvale, priznanja,
~estitke u povodu 1. godi{njice korpusa i Dana Armije RBiH zauzimaju zna~ajno mjesto (19
naslova) i ispunjavaju rubriku sve~anosti.
Pod naslovom „Moji borci su najbolji na svijetu”, komandant 7. korpusa, general
Mehmed Alagi} dao je intervju „Slobodi” u povodu 1. godi{njice. U reporta`i „Ljuti”
momci skinuli krov Republike Srpske”, autor Nihad Arnautovi} daje prikaz borbene
situacije na Vla{i}kom boji{tu.
Ovaj aprilski broj ima rekordnih: 32 strane, 65 naslova i 50 fotografija i ilustracija.

*
U Dvanaestom broju lista „Sloboda”, na 24 strane, uz 43 fotografije predstavljeno
je 46 tema. Zapa`en komentar Azama Mand`i}a, pod naslovom „Karad`i} u Hagu,
Republika u padu”, ovaj broj donosi ve} na drugoj strani. Sa istom porukom a u povodu
9.maja – Dana pobjede nad fa{izmom, nalazi se ~lanak pod naslovom „Nakon kukastog
krsta, fa{izam sa tri prsta.
U rubrici reporta`a, pod naslovom „Sa Vla{i}a krenulo "bosansko prolje}e" ka
zapadu”, novinar Nihad Arnautovi} na{ao se sa borcima pobjedonosne operacije Vla{i}.
Zna~ajan broj tema (4) posve}en je mubarek danu, Kurban - bajramu, i had`ijama 7.
korpusa.
Ostale rubrike sadr`e: iz jedinica -17 ~lanaka, zlatni ljiljani - 4 ~lanka, intervju -1
~lanak, za nezaborav - 2, genocid - 3, VSO - 3, kultura i sport - 4 i vijesti i
informacije - 5 ~lanaka.

*
Trinaesti, junski broj na 24 strane donosi 48 naslova propra}enih sa 40 fotografija i
ilustracija.

18

http://www.hasib-musinbegovic.com
U rubrici pod nazivom osvrti, novinar Azam Mand`i}, u ~lanku „Sa planina u
gradove”, obrazla`e novi koncept oslobodila~ke borbe Armije RBiH. Ovaj broj, u rubrici sa
novim imenom aktuelno, donosi i prikaz stanja na boji{tima drugih korpusa: iz 3. korpusa
sa Vozu}e, povodom osloba|anja grede Podsjelovo, a iz 2. korpusa – sa Koridora. Prilog iz
2. korpusa je u vidu intervjua sa na~elnikom [taba – brigadirom Sulejmanom Budakovi}em.
Ovaj broj donosi intervju sa Kenanom Dautovi}em, komandantom 712. brdske brigade,
Travni~ke.
Ostale rubrike donose: iz jedinica – 15 priloga, zlatni ljiljani - 2 priloga, ratne
sudbine – 2 priloga, portret borca – 1 prilog, had`(vjera) – 1 prilog, za nezaborav –
5 priloga, VSO – 3 priloga, ratni zlo~inci - 2 priloga, vijesti – 5 priloga i kultura i sport
– 5 priloga.
Ovaj broj donosi i reprezentativan plakat povodom pobjedonosne Vla{i}ke operacije.

*
U julu 1995. godine uveliko je tekla Sarajevska operacija. Jedinice 7. korpusa su u njoj
u~estvovale u reprezentativnom broju. Bile su anga`irane na Viso~kom boji{tu. Me|utim
„Sloboda” u ovom broju o tome ne pi{e ni{ta. Razlog je jednostavan – sve je dr`ano na
po~etnom, vrlo visokom nivou tajnosti. A da je i bilo kakvih uspjeha, rano bi bilo za
objavljivanje. Zato se ^etrnaesti (julski) broj bavi zbivanjima u osnovnoj (Travni~koj) zoni
odgovornosti. Trideset dva ~lanka i 42 fotografije ispunile su 24 strane ovog broja
„Slobode”.
Rubrika aktuelno predstavljena je sa 3 ~lanka. Prvi govori o neuspjelom poku{aju
napada neprijatelja na Vla{i}u, dok je glavnina snaga anga`irana izvan osnovne zone; drugi,
pod naslovom „Sarajevska sinfonija” govori o Sarajevskoj operaciji, a tre}i o doga|ajima u
Banjaluci. ^etrnaesti broj donosi i intervju sa komandantom 77. vrbaske divizije,
pukovnikom Senadom Dautovi}em. Rubrika reporta`a predstavljena je sa dva ~lanka:
„Ajvatova~ki vaz pobjede” i ~lanak o 705. jaja~koj brdskoj brigadi.
Ostale rubrike: komentar – 1 ~lanak, iz jedinica – 16 ~lanaka, za nezaborav – 2
~lanka, VSO – 1 ~lanak, vjerski `ivot – 1 ~lanak, vijesti – 3 ~lanka i razonoda - 2
~lanka.

*
Avgustovski, Petnaesti broj na 24 strane donosi 44 naslova i 38 fotografija. U
nedostatku afirmativnih informacija sa Sarajevskog rati{ta, svje` da{ak u al|unsku sparinu
predstavlja pobjeda jedinica 77. divizije na Ko{}anima i Uriji, polo`ajima prema Donjem
Vakufu. Osje}alo se osvje`enje i u 5. korpusu nakon hrvatske „Oluje”, a Biha}ki okrug je
deblokiran (naziv nove rubrike pobjede, naslovi ~lanaka: Operacija Ko{}ani i Urija, i, Poslije
oluje, Nakon deblokade Biha}kog okruga).
Zapa`en intervju napravljen je sa brigadnim generalom Munibom Bisi}em, „Opre-
djeljenje - pobijediti fa{izam”.
Prvi put list „Sloboda” donosi kriti~ki osvrt na probleme napu{tanja linije odbrane, {to
do tada, ali ni poslije, nikad vi{e nije u~injeno.
U rubrici genocid opisan je tragi~ni doga|aj u Bugojnu u selu Vrbanja. Ostale rubrike
zastupljene su u broju priloga prikazanom u pregledu – Struktura lista „Slobode”.

19

http://www.hasib-musinbegovic.com
*
Septembar mjesec, 1995. godine, opet je mjesec velikih pobjeda. Jedinice 7. korpusa
oslobodile su Donji Vakuf. Poslije podu`e misteriozne {utnje, komandant 7. korpusa,
brigadni general Mehmed Alagi}, je ponovo u „Slobodi”, u intervjuu „Izvjesno je spajanje
sa 5. korpusom”. Specijalisti za reporta`e sa vru}ih linija, novinari Informativne slu`be 7.
korpusa, Nihad Arnautovi} i Azam Mand`i}, daju prikaz stanja na turbetsko-vla{i}kom i
komarsko-vrbaskom pravcu (naslovi reporta`a: Sa turbetsko-vla{i}kog boji{ta, i, Drugo
ra|anje grada na Vrbasu - tok Donjevakufske operacije).
O zra~nim udarima NATO snaga ovaj broj „Slobode” ([esnaesti broj) prenosi
~lanak Nermina Butkovi}a, „NATO - bombardovanje sa politi~kim posljedicama”. U istoj
ovoj rubrici aktuelno, ovaj broj donosi jo{ dva zna~ajna ~lanka: dijelove izlaganja
predsjednika Predsjedni{tva RBiH, gosp. Alije Izetbegovi}a, na Republi~kom parlamentu
(„Suverena samo cijela Bosna i Hercegovina") i ~lanak o smjeni agresorskih komandanata
brigada u 1. kraji{kom korpusu VRS, koje su naspram 7. korpusa Armije RBiH.
[esnaesti broj „Slobode” donosi jo{ i 9 priloga iz jedinica: 3 priloga u rubrici za
nezaborav, 2 iz vojno-stru~ne obuke, 3 iz vjerskog `ivota, 6 iz kulture itd.
(Vidjeti tabelu „Struktura ...”)

*
Sedamnaesti broj „Slobode” iza{ao je u oktobru 1995. godine, i na 24 strane
predstavljeno je 35 naslova i 43 fotografije. Bio je to zavr{ni mjesec borbi Odbram-
beno-oslobodila~kog rata protiv agresije. Na pomolu su mirovni pregovori u SAD. Tim
povodom je predsjednik Predsjedni{tva RBiH, gosp. Alija Izetbegovi}, iznio ciljeve i stavove
za te pregovore i list „Sloboda”, u rubrici aktuelno, ih prenosi pod naslovom „Trebamo
cjelovitu Bosnu i dr`avu koja }e funkcionirati”.
U rubrici komentar prenosi se ~lanak vojno-politi~kog komentatora, Nermina
Butkovi}a, pod naslovom „Primirje - vaga bosanskog rata”.
Ovaj broj donosi i dvije reporta`e iz Bosanske krajine, gdje je u to vrijeme 7. korpus
anga`irao polovinu svojih snaga (oko deset hiljada) za odbranu ovih teritorija, pod naslovom
„17. u slobodnom Klju~u”, „Opet Sana miri{e slobodom”,i, „712. u Klju~u”.
Sedamnaesti broj donosi jo{ i 14 priloga iz jedinica, 2 priloga iz vjerskog
`ivota, 2 iz VSO, 4 priloga iz kulture i sporta, te 4 priloga vijesti - informacije.
U rubrici za nezaborav ovaj broj donosi sje}anje na dva travni~ka heroja, dva
komandanta, pukovnika Osmana Pori}a i majora Mihajla Petrovi}a.

*
Novembarski, Osamnaesti broj „Slobode” na 24 strane, sa 46 ~lanaka i 37
fotografija, prati zbivanja u vezi sa pregovorima i parafiranjem Mirovnog sporazuma u
Dejtonu. Potpisan je sporazum o Federaciji BiH; parafiran je Dejtonski mirovni sporazum. U
rubrikama aktuelno i komentar ovaj broj „Slobode” donosi aktuelne komentare o
strukturi Federacije BiH, o strukturi budu}e Bosne i Hercegovine, o karakteru budu}e
armije („Nismo toliko bogati da bismo imali jeftinu armiju”, N.B.).
U rubrici reporta`a rije~ je o 17. kraji{koj „Vite{koj” brdskoj brigadi, u svojoj
Bosanskoj krajini „Kad san postane java”.

20

http://www.hasib-musinbegovic.com
U rubrici drugi pi{u, „Sloboda” prenosi 4 ~lanka iz drugih listova - „Avaza”, „NIN-a”
„Gardijana”, a koji se odnose na zlo~ine.
Rubrika iz jedinica ima 16 ~lanaka koji se odnose na jedinice 7. korpusa i jedinice iz
drugih korpusa anga`irane u zoni odgovornosti 7. korpusa u Bosanskoj krajini.
Na kraju rata, u rubrici aktuelno, pod naslovom „Ratni vojni invalidi nemaju kome
da pi{u”, izra`ava se opravdana zabrinutost za ovu populaciju u vremenu nadolaze}e
slobode.
Zastupljenost ostalih rubrika vidljiva je iz tabele „Struktura...”

*
U pretposljednjem, Devetnaestom (decembarskom) broju „Slobode”, (24 stra-
ne, 38 naslova, 45 fotografija), u rubrici aktuelno, pod naslovom „Rat i mir”, „Od Pariza
dva puti}a”, Nermin Butkovi} analizira aktuelnu vojno-politi~ku situaciju. Aktuelno se
komentira i Uredba sa zakonskom snagom o pla}ama pripadnika Armije RBiH. Rubrika
intervju donosi stavove gospodina [emse Tankovi}a, predsjednika SDA Republike
Hrvatske, o polo`aju Bo{njaka u ovoj zemlji. Komandant 7. korpusa, general Mehmed
Alagi}, obra}a se pismom zahvalnosti i podr{ke bo{nja~koj dijaspori za sve {to su u~inili za 7.
korpus.
U rubrici (godi{njice) sve~anosti, ovaj broj donosi 9 priloga o pojedina~nom
doprinosu brigada 7. korpusa slobodi.
I u Devetnaestom broju su ostale standardne rubrike zastupljene na uobi~ajen
na~in.

*
Posljednji, Dvadeseti broj iza{ao je 17. januara 1996. godine. Imao je 20 strana, 28
naslova (~lanaka) i 30 fotografija. Rubrika intervju prenosi najbitnije sadr`aje iz intervjua
RTVBiH, vrhovnog komandanta, gosp. Alije Izetbegovi}a.
Dvadeseti broj donosi jo{ dva intervjua sa starje{inama 7. korpusa: brigadirom
Hasibom Mu{inbegovi}em, pomo}nikom za moral („Moralisti su izvr{ili svoj zadatak”) i
pukovnikom Hamedom Me{anovi}em, pomo}nikom za pravne poslove („Velika je
odgovornost na pravnoj slu`bi”). U rubrici analiza data je retrospektiva uspjeha 7.
korpusa, hronolo{ki pred rasformiranje. Rubrika sve~anosti (godi{njice) donosi 9
~lanaka u kojima su predstavljene ~etiri godi{njice brigada, a na sve~anoj smotri 77. vrbaske
divizije bio je predsjednik Federacije BiH, gospodin Ejup Gani}. Ostale rubrike su zastupljene
na uobi~ajen na~in.
Bio je to kratak prikaz pisanja pojedina~nih brojeva „Slobode”, lista Sedmog korpusa
Armije Republike Bosne i Hercegovine.

21

http://www.hasib-musinbegovic.com
STRUKTURA LISTA „SLOBODA”
Broj

Broj 12/17.05.´95.
Broj 10/17.03.´95.

Broj 13/17.06.´95.

Broj 14/17.07.´95.

Broj 15/17.08.´95.

Broj 16/17.09.´95.

Broj 17/17.10.´95.

Broj 19/17.12.´95.

Broj 20/17.01.´96.
Broj 11/17.04.´95.

Broj 18/17.11.´95.
lista
Broj 1/ 17.06.´94.

Broj 2/ 17.07.´94.

Broj 3/ 17.08.´94.

Broj 4/ 17.09.´94.

Broj 5/ 17.10.´94.

Broj 7/ 17.12.´94.

Broj 8/ 17.01.´95.

Broj 9/ 17.02.´95.
Broj 6/ 17.11.´94.

UKUPNO
R/B

RUBRIKA

1. BROJ 16 16 16 20 20 24 20 20 24 20 32 24 24 24 24 24 24 24 24 20 440
STRANA
2. BROJ FOTO., 34 28 40 45 37 55 29 33 39 33 65 43 40 42 38 43 43 37 45 30 799
ILUSTRACIJA
3. BROJ 43 53 48 49 50 60 55 54 52 46 50 46 48 32 44 39 35 46 38 28 916
NASLOVA
4. INTERVJU 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 2 3 27
(PISMA ...)
5. PRVA 1 1 2 2 8 14
LINIJA
6. DRUGA 2 6 5 7 20
LINIJA
7. KOMENTAR 2 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 26
(OSVRT)
8. REPORTA@A 1 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 19
9. ZA SLOBODU 6 3 3 13 7 4 2 1 39
I MIR
10. SVE^ANOSTI 1 1 9 19 3 9 7 49
11. AKTUELNO 5 3 4 4 2 1 5 24
IDEMO
DALJE
12. VJERSKI 4 5 4 1 1 1 3 2 2 2 6 31
@IVOT
13. IZ JEDINICA 6 11 16 18 25 21 19 16 10 14 27 16 15 16 11 9 14 16 3 4 287
14. ZA 10 9 6 6 3 6 8 2 6 2 2 5 2 2 3 2 4 4 82
NEZABORAV
15. GENOCID 2 3 3 2 2 2 3 2 1 4 24
(HISTORIJA)
16. VOJNO- 1 2 2 2 1 3 2 3 3 1 1 2 2 1 1 27
STRU^NA
OBUKA
17. KULTURA I 5 5 6 6 4 4 10 14 13 5 2 4 5 2 5 6 4 3 4 6 113
SPORT
18. VIJESTI 9 11 8 5 5 6 5 6 6 5 5 3 6 4 4 6 7 101
INFORMACIJE
19. OSTALO 4 3 2 2 4 4 3 1 3 6 1 33

22

http://www.hasib-musinbegovic.com
Prilog: 2

REKLI SU O
SLOBODI

http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
USPJELI SMO ODGOVORITI
SVIM ZADACIMA

Nerazumijevanje prioriteta, nemarnost i neodgo-


vornost, po mom mi{ljenju, sigurno su osnovne
odlike nas Bo{njaka. Nikada nismo znali odrediti
prioritet, nismo pamtili i analizirali, i, doista smo,
iznad svega, kroz historiju bili nemarni. U ratu mi se
~inilo, da smo sve to stavili na svoje mjesto i,
gledaju}i iz ove perspektive, zasigurno i jesmo.
Razlog je vrlo jednostavan, imali smo dva prioriteta:
odbraniti se i pre`ivjeti. Mnogi }e danas re}i da je
bilo lak{e u ratu nego sada. U ne~emu i jeste.
Me|utim, prioriteti su nam bili nametnuti, radili smo
i `ivjeli sa jednim ciljem – do}i do mira.
Materijalno i tehni~ki, Informativna slu`ba 7.
korpusa je bila ograni~ena ali smo bili u boljem
polo`aju nego li drugi korpusi. Mo`da zbog pomo}i
dobro organizirane dijaspore. A ljudi, anga`irani u
njoj, bili su izuzetno motivirani. Uspijevali smo, sada to vidim,
odgovoriti svim zadacima. Razumijevanje starje{ina, posebno
rahmetli komandanta, generala Alagi}a, olak{avalo nam je svaki
zadatak.
Sa onim ratnim vremenom, danas je toliko toga istog, a
istovremeno i toliko razli~itog. Ponovno smo razo~arani i ljuti, jer,
sve {to se sada de{ava, de{avalo se i u ratu. Tada oru`jem, danas
politikom. Na`alost, Bo{njaci ponovno ne znaju prioritete,
neodgovorni su i ponovno zaboravljaju. Svaki Bo{njak, ako je
do`ivio starost iznad 50 godina, pre`ivio je dva rata. Mojoj
generaciji ostao je jo{ jedan, i daj Bo`e, da ga nedo`ivimo. Zato,
neka ova knjiga podsje}a na vrijeme kada smo znali svoje
prioritete.
Mo`da sam ovaj kratki osvrt trebala pisati u drugoj, vi{e
tehni~koj i hronolo{koj formi, ali, pisati bez du{e je kao `ivjeti bez
vjere, a ja to vi{e ne znam.
Neka je vje~ni rahmet na{im {ehidima. Pre`ivjeli neka stanu i
razmisle, prioriteti su i dalje tu samo ih trebamo pravilno poredati.
Travnik, 23.11.2003. god. Razija Mehi} – Prohan

25

http://www.hasib-musinbegovic.com
BILO MI JE ^AST, I,
SJE]AM SE S PONOSOM

Sje}am se danas, nakon jeda-


naest i vi{e godina, svog po~etka,
prvog susreta sa vojnicima, borci-
ma, jednom rije~ju ljudima o kojima
}u toliko toga napisati, toliko toga
zajedno pro`ivjeti, ljudima koji }e
danas pisati historiju slobodne i
suverene Bosne i Hercegovine. Juni
1992. godine, i moj prvi susret sa
pripadnicima tada{nje prve ratne
formacije–borcima Prvog bugojan-
skog bataljona, ostao je zauvijek
urezan u pam}enje. Susret sa
momcima u vlastitoj odje}i, sa patikama na nogama, koji su puni
motiva i `elje za odbranom vlastitog grada, ku}e, Bosne i
Hercegovine. U takvom okru`enju nastajali su i prvi tekstovi,
informiranje boraca putem biltena, radio talasa, a od 1994.
godine, formiranjem lokalne TV Bugojno, i u eteru ovog medija.
Tada smo informirali mo`da i ne znaju}i da li to dobro radimo …
mogu re}i da smo se trudili, svjesni da pravovremena, ta~na i
objektivna informacija zlata vrijedi.
Kako je Armija RBiH stasavala i organizaciono ja~ala, tako se
sve vi{e osje}ala potreba potpunijeg informiranja i prezentiranja
aktivnosti, uspjeha i ratnog puta jedinica najmasovnije BH oru`ane
sile. Dolazi do formiranja listova po korpusima na{e Armije, te
lista General{taba Armije RBiH, press - slu`bi … jednom rije~ju
informativni sadr`aji dolaze do punog izra`aja, a na{a Armija u
svojim rukama ima jo{ jedno jako oru`je u borbi protiv agresora
na na{u zemlju.
Najmla|i, Sedmi korpus Armije RBiH tokom 1994. godine
dobija svoj list “SLOBODA”, svoj prostor za sliku rada jedinica,
koje su bile u sastavu ovog korpusa na{e Armije. Imao sam tu ~ast
da budem urednik ovog lista. Radio sam to sa zadovoljstvom jer
mi je bilo ~ast objaviti tekstove iz manevarskih, pje{adijskih,
oklopnih i ostalih manjih i ve}ih formacijskih jedinica 7. korpusa. A
imalo se {ta i objaviti - oslobodila~ki pohodi na Vla{i}u,
oslobo|enje Donjeg Vakufa, Kupresa, akcija na {irem podru~ju
Bosanske krajine… Danas se s ponosom sje}am tih godina,
uvjeren da sam dao svoj zna~ajan doprinos u ukupnom
oslobo|enju Bosne i Hercegovine, koja je tih godina, bez sumnje,
prolazila kroz najte`e razdoblje u svojoj novijoj historiji.
Azam Mand`i}

26

http://www.hasib-musinbegovic.com
RIJE^ SLOBODA SE VELIKIM IMENOM PI[E
Ba{ kao da je to ju~er bilo, sje}am se dana kada je iza{ao prvi broj
lista 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ne znam ko
mu je odredio ime, ali sam, i u ovoj ve~eri dok pi{em ove redove,
ubije|en da je novoro|en~e toga slavnog Korpusa nosilo divno ime u
kojem su bile sadr`ane sve na{e patnje i nadanja da }e jednoga dana
ni~im izazvano zlo i ratni u`as nestati sa lica zemlje koja se Bosnom i
Hercegovinom zove. List se zvao „SLOBODA”. Prezime mu nije bilo
potrebno. Ime je samo za sebe sve kazivalo.
Toga dana vra}ao sam se umoran sa linija koje su dr`ali borci 305.
brdske brigade, odnosno Jaja~ke brigade, koja }e poslije sasvim
zaslu`eno dobiti naziv „Slavna”. Negdje na pola puta izme|u
Bugojna i Rostova sreo me je major Dedi} Halid, tada{nji komandant
brigade. Vozio se u d`ipu iz pravca Rostova prema Bugojnu. D`ip se
zaustavio u mojoj blizini, a komandant, ne izlaze}i iz vozila kroz
otvoren prozor me upitao: „Gdje smo mi u „Slobodi”?”, te mi je
odmah pokazao naslovnu stranu prvog broja „Slobode”. U tom
trenutku nisam znao {ta me pita. Kada sam se onako gladan i
iscrpljen od pje{a~enja ili, bolje re~eno, od jednoli~ne hrane koju
smo htjeli ne htjeli morali mjesecima jesti, malo pribrao, mirno sam
mu rekao da sam na vrijeme pripremio tekstove za prvi broj lista i
predao ih njegovom pomo}niku za moral. Tu smo se razi{li.
Komandant je oti{ao svojim putem a ja svojim. Ni danas ne znam
kako je zbog tog propusta pro{ao brigadni „moralista”.
Ve} u drugom broju „Slobode” objavljeni su tekstovi koje sam
pripremio za prvi broj lista. I tako bi svaki put u listu bilo objavljeno
ne{to iz izuzetno uspje{nog ratnog puta koji je iza sebe ostavila
jedinica koja se zvala 305. brdska, odnosno 705. slavna brdska
brigada. Poslije oslobo|enja Kupresa u kojima su u~estvovali i borci
Jaja~ke brigade, naredbom komandanta 7. korpusa Armije Repu-
blike BiH, sada ve} rahmetli generala Mehmeda Alagi}a, iz brigade
sam pre{ao u Press-centar Korpusa. I dalje sam nastavio pisati o
interesantnim stvarima iz `ivota te brigade. Ponosan sam na ~injenicu
da sam makar olovkom i foto-aparatom bilje`io svijetle trenutke
na{e borbe za Slobodu. Jer, SLOBODA se na svim jezicima pi{e
velikim slovom. Uzgred, budi re~eno, kao novinar Press-centra 7.
korpusa Armije Republike BiH, zajedno sa svojim kolegom Seadom
[u{ki}em primljen sam u Svjetsku novinarsku asocijaciju, {to je u to
vrijeme za mene bilo svojevrsno priznanje.
Danas se vi{e ne bavim pisanjem novinarskih priloga, iako pisa}a
ma{ina ~eka negdje u }o{ku. Danas ja nemam volje niti snage pisati u
miru. Sada su na sceni neki novi ljudi. Neki novi novinari. A tako je i
bolje. Jer, SLOBODA se i olovkom brani. Negdje sam pro~itao da je
jedan umni ~ovjek, misle}i na ratne novinare i njihove priloge,
doslovce kazao:
„Olovka je u ratu atomska bomba!”
Svaki broj „SLOBODE” bio je potvrda te izreke.
U Jajcu
04. 11. 2003. godine, u 22,30 sati D`emal Sefer

27

http://www.hasib-musinbegovic.com
„SLOBODA” – INFORMATIVNO, AGITATORSKO,
EDUKATIVNO I PROPAGANDNO SREDSTVO
Izla`enje prvog lista „Sloboda”, njegov sadr`aj i objavljeni
prilozi, me|u borcima i starje{inama 17. slavne (kasnije „Vite-
{ke”) kraji{ke brdske brigade bilo je popra}eno ugodnim iznena-
|enjima i rado{}u. Izazvalo je sna`an osje}aj zadovoljstva {to su
pripadnici 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Analiza sadr`aja lista izvr{ena sa starje{inama iz morala svih nivoa
jedinica brigade, u kojoj sam u to vrijeme bio na du`nosti pomo-
}nika komandanta za moral brigade, rezultirala je zaklju~kom da
}e list koji je bio u na{im rukama zadovoljiti interese i potrebe
boraca i jedinica i imati pozitivan uticaj na motivaciju i ukupno
djelovanje, kako na pojedince tako i na jedinice kao cjeline. Ovo je
u to vrijeme bilo izuzetno zna~ajno, kada su se jedinice i ustanove
korpusa, formacijski i organizaciono, ustrojavale i sna`ile.
U Odsjeku za moral 17. slavne, u predahu izme|u borbenih
djejstava, vodili smo rasprave o na{im prilozima za list, kako do}i
do informacija, o ~emu borci `ele biti najvi{e informirani, kako te
informacije dati, ko }e ih obraditi i najbolje interpretirati ono {to
treba naro~ito da se istakne? Svaki prilog iz brigade pro{ao je kroz
„mini brigadnu redakciju” koja prilog analizira, vode}i, prije
svega, ra~una o ta~nosti i istinitosti priloga, imaju}i u vidu mi{ljenje
boraca i njihovu kritiku o na{im prilozima.
Na jednom takvom sastanku, u ~ijem su sastavu bile starje{ine
Odsjeka za moral brigade, pomo}nici komandanata za moral
bataljona i pomo}nici za moral komandira ~eta, rodila se ideja da
list treba da bude ne samo informativno glasilo, nego da ima i
funkciju edukacije. Predlo`eno je da ja pi{em priloge iz oblasti
psihologije i obuke. Ideju sam prihvatio, a u redakciji su prihva}eni
moji prilozi. Tako je po~ela moja saradnja u listu „Sloboda”, koja
je kasnije nastavljena i kada sam pre{ao na du`nost na~elnika
Odsjeka za procjenu psiholo{kog stanja i pra}enja statusnih
pitanja boraca Odjeljenja za moral i politi~ka pitanja 7. korpusa
Armije RBiH.
Gledaju}i danas sa distance na vrijeme u kojem sam sara|ivao
u listu „Sloboda”, mogu ustvrditi da smo mi, borci i starje{ine,
preko na{eg lista obavje{tavani o mnogim doga|ajima i temama iz
na{ih jedinica o kojima borci 7. korpusa nisu mogli dobiti
informaciju na drugi na~in. List je ostvario sna`no komunikacijsko
djejstvo izme|u jedinica i boraca i bio informativno i propagandno
i, agitatorsko i, edukativno sredstvo 7. korpusa Armije RBiH.
^itan je, i bio tra`en, i od boraca i od starje{ina i od naroda.
Opravdao je svoje nastojanje da bude vjerna slika interesa svojih
~italaca u prostoru i vremenu u kojem su oni djelovali. On je
istovremeno dokaz intelektualne snage pripadnika ovog najmla-
|eg korpusa Armije RBiH, njegove vitalnosti i doprinosa u
Odbrambeno-oslobodila~kom ratu naroda Bosne i Hercegovine.
Prof. Sead ^ajni}

28

http://www.hasib-musinbegovic.com
VRIJEME SLOBODE
Sje}anje na jedan List iz ba{~e 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

MOTO: Bismillahir-Rahmanir-Rahim „Tako mi vremena, -


~ovjek, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ~ine, i koji jedni
drugima istinu preporu~uju i koji jedni drugima preporu~uju
strpljenje.” (Kur’an, sura 103., prijevod Besima Korkuta).
Hvala dragom Bogu {to daruje milost i pomo} kome On ho}e i
{to je dade NAMA, tada, u neko hudo vrijeme, zadnje decenije
drugog milenija vremena od ro|enja Isai alejhi selam.
Sada, poslije desetak godina, podsje}am se na trenutak histo-
rije i mislim o Travniku. @ivim bereket vremena i ljudi kojih nema,
a bili su tu, ba{ odsvuda i na mjestu odre|enom. Ovako je bilo.
Struju nam zaustavi{e - nesta svjetla, a danju se zastave i bajraci
pojavi{e.
Barut zamirisa i pu{ke sjevnu{e, a tekbiri – k’o da ih jo{ ~ujem,
odjekuju. Mud`ahidi krenu{e pa i oficiri stigo{e. Nevrijeme neko
pro|e i duga, sjajna i bajna, iz Biljanske doline, natkrila brda i
spustila se na stolicu Travnika, odakle, ubrzo, haber i huk, od
mezara Ilhamije, havu zatalasa. Revolucija krenu! [ehidi izvidnice,
na{i jemci prvi u zalog odo{e, al’ bra}a prva priteko{e i
muslimanske snage, bataljoni i brigade, niko{e. Grad je `ivio i
vezir je bio, al’ je vrijeme, odnosno 7. korpus, Generala iznjedrio.
Velika i obaveza! Brda je trebalo razmaknuti, predahnuti i
osloboditi, pa Krajinu vidjeti. To nije bila dje~ija igra samo izme|’
dvije vatre, nego smrtni osmjeh gazija i {ehida. Al’ Bog dragi na
njihovoj je strani. Stvarno, svakog dobra je bilo, a ru`nog se ne
ponovilo. Alimi emiri bili, a komandanti na sed`du stigli i bajrak
slobode podigli i dalje od Paljenika.
Svoja avlija je malo o~i{}ena, ba{~a 7. korpusa je uzmirisala, a
jedan njen cvijet – list imenom „Sloboda” je beharao. I ja sam tu, u
kom{iluku bio i, Bogu zahvaljuju}i, ~esto stizao i pokoji List
Bismilom kalemio. Stranice vjerskog `ivota su ugledale svjetlo
dana blagodare}i i sevepom jednog pomo}nika ti}a Alagi}a, koji je
u vrijeme a{kom planuo i du{i lista na{e ba{~e kutak navodnio.
Tamam tako, eto i dobro je bilo. Jer „Sloboda” je jedna va`na
stranica vremena i sjajni listak u }ilimu SLOBODE, koju je Veliki i
Milostivi Bog ostavio ~ovjeku, robu svome, s mjerom i granicom,
bilo ko on bio – mali i veliki, znani i manje znani.
Ka`u da u Bosni ima i bilo je evlija, a jedan je bio Ba{eskija koji
je ostavio rije~i: „[to je zapisano ostaje, a {to se pamti nestaje”, pa
njegovi srodnici i istomi{ljenici po peru zaslu`uju ~ast i povijesnu
zahvalnost za svjedo~enje – perom kazano, kamerom i blicom
historiji i pokoljenjima ostavljeno.
List „Sloboda” je `urnalisti~kim mecima uniforme 7. korpusa
snabdijevala i hranila borce i prve linije odbrane `ivota Bosne i
Hercegovine, svakako, makar usput da spomenem, u sadjejstvu
bratskog „Divana”, „Zambaka” i „Bo{njaka”, ~iji je eho i
primjerci iz Travnika oda{iljan bijelom svijetu jednog vremena.
Esselamu alejkum! Fahrudin Zolota

29

http://www.hasib-musinbegovic.com
„SLOBODA” - JEDAN OD NAJJA^IH
RATNIH LISTOVA
Osnivanjem 7. korpusa Armije RBiH, 07. 04. 1994. godine,
kona~no je Odjeljenje za moral u kojem je Odsjek za informiranje
bio va`na, ako ne i najva`nija instanca u stvaranju historije jedne
herojske zemlje sa hiljadugodi{njom linijom `ivota, zauzeo mjesto
koje mu i pripada – sam pijedestal – zahvaljuju}i oficirima,
podoficirima i vojnicima koji su svojom stru~no{}u i kreativno{}u
do{li na vrh i u `i`u djelanja. Oni su u sklopu Odjeljenja za moral
veliku va`nost dali informativnoj djelatnosti – naime, do{li su na
ideju da Sedmi korpus, taj najmla|i korpus, mlad ali jak, treba da
ima svoj list, svoju „Slobodu” – list koji je po mom shvatanju bio
klasi~ni primjer dobrog i svrsishodnog dogovora njegovih
kreatora – koji su omogu}ili da mi, ratni novinari, me|u kojima
sam bila i ja, Asija Re{i} – dobijemo {ansu da svoje kreativno
umije}e, pomije{ano sa pustolovno{}u u kojoj mora biti velika
doza hrabrosti, gotovo neustra{ivosti, poka`emo {irem ~itala-
~kom auditoriju u vodama rata koji je i sam po svom zna~enju
(onom fonetskom) sadr`avao ne{to {to je lo{e – ne{to u ~emu se
osjetio miris smrti koja se do`ivljavala u~estvuju}i u tom ~asnom,
nadasve patriotskom ~inu branjenja domovine od onih koji su
odlu~ili da joj oduzmu njenu slobodu, njen hiljadugodi{nji,
historijsko-kulturni hod. I ja sam bila od onih koja je odlu~ila da
brani svoju Bosnu perom iz kojeg su izvirale najistinskije poruke
duboke odanosti domovini i ljubavi prema svakom onom koji je
odlu~io da brani njenu ~istotu. Bila sam, dakle, novinar 308.bbr
(poslije 708.slbr) i odlu~ila da se borim za Bosnu i Hercegovinu i
po cijenu svog `ivota u ime onih budu}ih.
U na{oj brigadi, u sklopu Odsjeka za moral, postojala je
Informativna slu`ba u kojoj sam ja djelala. Jednostavno, voljela
sam {to sam ratni novinar koji je bio spreman da sve postavljene
zadatke izvr{i. Nije mi bilo te{ko, niti sam se bojala oti}i na prvu
borbenu liniju – uvijek sam saosje}ala sa borcima, `eljela sam da
dam svoj doprinos i u tome sam uspijevala. Bila sam stalno sa
svojim borcima, na svim frontama, od Novog Travnika do
Bosanske krajine, prate}i njihove podvige – preta~u}i ih u rije~i,
re~enice, novinske ~lanke – koje sam u po~etku objavljivala u
listovima: „Travni~ki ljiljani”, „Patriotski list”, „Brigadni bilten”.
Isto tako, nije mi bio stran radio. Naime, za mene je ratno
novinarstvo daleko interesantnije od onog „obi~nog” – civilnog.
Ono me je privla~ilo. Privla~ilo me je iz razloga {to sam
u~estvovala u odbrani Bosne - a to mi je bila ~ast; privla~ilo me to
{to sam znala da doprinosim slobodi svog naroda, svoje Bosne;
privla~ilo me je {to sam bila ta koja je kao novinar 308.bbr
(708.slbr) pisala njenu historiju i historiju svoje domovine.
Naime, nisam nikada bila niti htjela biti po strani – uvijek sam
bila sa svojim saborcima na licu mjesta, u brdima bosanskim, na
livadama bosanskim.

30

http://www.hasib-musinbegovic.com
Na{a Informativna slu`ba u sklopu Komande brigade dobro je funkcionirala i jedno
znam, da sam kao novinar bila na svim terenima gdje je bila brigada. Pomno smo sve pratili i
bilje`ili.
Jednostavno, voljela sam biti ratni novinar koji je u toku rata bio sa svim velikim
herojima, generalima, komandantima, koji su bili i ostali legende. Poslije, impresionirao me
rad Odjeljenja za moral 7. korpusa i `eljela sam da budem u Informativnoj slu`bi – tik do
vode}ih ljudi, brigadira Hasiba Mu{inbegovi}a, Salke Dedi}a i svih onih koji su predano radili
na moralnom aspektu odbrane.
Naime, jedno je ~injeni~no, da sam bila od onih ratnih novinara koji nije volio da bude
van de{avanja, bez obzira {to sam bila svjesna da mogu lahko `ivot izgubiti. Ali, to me
jednostavno nije brinulo. Brinulo me je to kako }e na{i borci odbraniti Bosnu; brinulo me je
to da ja ne budem ta koja ne}e dati zadnji atom snage i svu sebe pisanom rije~ju u kojoj je
slito hiljade, milion drhtaja srca i du{a koja su jednostavno voljele Bosnu, voljele njene
branitelje i njihovu bezgrani~nu `elju da oslobode Bosnu.
Nije mi bilo te{ko i ~ak sam bila kao na krilima kad sam po zadatku trebala i}i na terene
gdje su bile gazije 308.bbr (708.slavne brigade) i kada se na svjetlo dana pojavila „Sloboda”
– list 7. korpusa Armije RBiH. Bilo je nama, ratnim novinarima, nekako lak{e. Svaki moj
boravak na terenu je zabilje`en i objavljen u listu „Sloboda”, ~iji su novinari, na ~elu sa
Razijom Mehi}, imali razumijevanja i svaki moj tekst objavljivali. Bili su to tekstovi, kako su mi
govorili drugi, sa posebnom te`inom i posebnim na~inom izra`avanja – novinarsko -
knji`evni tekstovi, poput „Heroj srca golemog k’o Bosna”, „Otjerati hasume – to je na{ cilj”,
„Preko trnja do slave”, „Okusili D`ehennem”, „Ni smrti se bojao nije”, „Pamtit }e ga
generacije”, „Vje~no `ivi” i drugi.
Svi ti tekstovi, no, ovo je jedan dio, objavljeni su u „Slobodi” jednom od najja~ih ratnih
listova u kojem je pisana svijetla historija bosanskih gazija.
Asija Re{i}
novinarka 308.(708)
novotravni~ke brigade

31

http://www.hasib-musinbegovic.com
OD USMENOG INFORMIRANJA
DO SAVREMENOG LISTA „SLOBODA”

Razmi{ljaju}i o proteklim ratnim vremenima poku{avao sam doku~iti otkuda tolika


duhovna snaga u bosanskom ~ovjeku. Ta razmi{ljanja, te analize su me uvijek, po pravilu,
ostavljale bez jednog sveobuhvatnog odgovora. Ostajala bi samo konstatacija da se u takvim
okolnostima izdigla snaga duha i da su iz te snage proizi{li svi ostali segmenti potrebni za
o~uvanje ne~ega {to je bilo tu i {to se zvalo suverena, samostalna i me|unarodno priznata
Republika Bosna i Hercegovina.
Sada, sa ove distance, fokusirao bih se samo na jedan segment kompleksnosti
bosanskog otpora, na informiranje.
U tim te{kim vremenima rata bez struje, telefona, TV-a, neprestanih borbenih
djejstava, poku{aja me|unarodne zajednice da na miran na~in zaustavi agresiju na Republiku
Bosnu i Hercegovinu, bilo je neophodno istinito i pravovremeno informiranje sastava
jedinica o aktuelnom trenutku.
Stvaranje sistema informiranja je kao stvaranje Armije RBiH trpilo poro|ajne muke.
Krenulo se od nule, od usmenog informiranja, hodaju}i od zemunice do zemunice, od borca
do borca, a do{lo se do visokog stepena u organizaciji. Kao kruna uspjeha je svakako
po~etak izdavanja lista na nivou korpusa.
Jedinice 7. korpusa Armije RBiH su stvarale slobodu osloba|anjem privremeno
zauzete teritorije, sela i gradova, i tokom te borbe stvorili su se uvjeti za ra|anje „Slobode”,
lista 7. korpusa. Izdavanjem lista postiglo se mnogo. Bora~ki sastav jedinica ovog korpusa, pa
i {iri auditorij, dobili su mogu}nost spoznaje uspjeha, `ivota i rada, kako u okviru svojih, tako
i drugih, susjednih jedinica. Uz {a~icu ljudi od pera, odnosno profesionalnih novinara, kao
potpisnici priloga ~esto su bili obi~ni ljudi, borci, koji do tada nisu imali nikakvog iskustva u
`urnalistici. Snagom duha, voljom i htijenjem su poku{avali, i, uglavnom, uspijevali
prezentirati {iroj javnosti stanje i raspolo`enje u i oko svojih jedinica. Apsurd ili ne.
Mi{ljenja sam da je zahvaljuju}i tim i takvim dopisnicima odnosno ratnim izvje{ta~ima,
„Sloboda” iz broja u broj kvalitetom i brojem priloga bila u konstantnom usponu, jer,
„Slobodi ima ko da pi{e”, ~ime je u potpunosti ispunjena osnovna zamisao njenih
utemeljitelja u doprinosu i stvaranju uvjeta za postizanje kona~ne SLOBODE.
Nusret Alihod`i}

32

http://www.hasib-musinbegovic.com
"SLOBODA" – DOSTOJNO GLASILO
SEDMOG KORPUSA

Na spomen “Slobode”, prvo ~ega se sjetim su veli~anstvene pobjede boraca 7.


korpusa Armije RBiH o kojima je izvje{tavano u ovom listu i pred o~ima mi se pojave
naslovnice koje kli~u o osloba|anju Kupresa, Vla{i}a, Donjeg Vakufa, Sanskog Mosta...
“Slobodi” se ’posre}ilo’ da svjedo~i o oslobodila~koj fazi na{e borbe za slobodu i `ivot i da u
meni o`ivi ugodan osje}aj trijumfa i sre}e zbog svih nezaboravnih uspjeha na{ih boraca.
Sudjelovati u stvaranju “Slobode” nije bio tek tako puko ispisivanje odre|enog broja
kartica o borcima svoje brigade za novi broj svakoga mjeseca. Rutinski zadaci svakako nisu
svojstveni ratnim okolnostima. Ja i moji saborci u Informativnoj slu`bi 712. slavne brdske
brigade osje}ali smo dodatnu obavezu da dostojno predstavimo borbu i uspjehe boraca
brigade, obi~ni ljudi koji su demonstrirali za~udnu hrabrost, vrhunske vojni~ke vje{tine i
sna`ne liderske sposobnosti u najte`im mogu}im okolnostima. Oni su pobje|ivali i osloba|ali
prostore na{e domovine, pa su s pravom o~ekivali da se o tome ~uje, zna, ~ita... “Sloboda”
se distribuirala po svim jedinicama 7. korpusa, ostalim korpusima Armije RBiH, u
inozemstvu. Ponekad je bilo te{ko pomiriti o~ekivanja boraca sa zahtjevima ratnog
novinarstva, ali mi iz Informativne slu`be 712. sbbr uvijek smo radili kako smo najbolje
umjeli i znali.
Izvojevane pobjede i oslobo|eni gradovi najbolje svjedo~e kako je 7. korpus Armije
RBiH bio dobro organiziran i ustrojen. Takav korpus, vrhunski u svakom segmentu, morao
je imati i novinu najvi{eg standarda. Dopustit }u sebi da ka`em kako je “Sloboda” bila
dostojno glasilo takvog korpusa. Ne samo tekstovi nego i grafi~ki dizajn, fotografija i {tampa,
bili su najvi{e {to se u tada{njim ratnim okolnostima moglo posti}i.
Posljednji tekst napisan za “Slobodu” govorio je o d`amiji koju su pripadnici moje
brigade obnovili u selu Kijevo pored Sanskog Mosta, simboli~no ozna~iv{i kraj borbe za
slobodu i najavljuju}i borbu za izgradnju i razvoj na{e Bosne i Hercegovine. No, vrijeme od
1992. do kraja 1995. godine ostat }e za mene naj~asniji period u `ivotu. Nikada nisam bio
ponosniji {to pripadam bo{nja~kom narodu i zemlji Bosni i Hercegovini nego u danima
osloba|anja Vla{i}a.
Sje}anje na ljudske vrline, duhovnu snagu i fizi~ku sigurnost, koje su na{i borci tada
pokazivali putokaz su mi u svim poslijeratnim nedoumicama i sumnjama. Ponosan sam na
sve {to sam radio u periodu na{e Odbrambeno-oslobodila~ke borbe, pa tako i na privilegiju
da sam skromno sudjelovao u stvaranju “Slobode”.
Suad Bahtijarevi}

33

http://www.hasib-musinbegovic.com
PONOVO BIH POSTUPIO ISTO
Vidjev{i 1992. godine {ta se Bosni, i
posebno Bo{njacima, sprema, dobrovoljno
sam se javio, u maju te godine, u Op}inski
{tab Teritorijalne odbrane Bugojno da,
koliko sam tada mogao, dam doprinos za
odbranu Bosne i Bo{njaka, kojima je, kako
sam naslu}ivao, prijetio i potpuni biolo{ki
nestanak. Pojedina~no tada niko posebno
nije mogao ne{to u~initi pa sam i ja svoj
doprinos shvatio, prakti~no, u lokalnim
okvirima. Sje}am se tada da na podru~ju
Bugojna nismo imali dovoljno oru`ja, bilo je
znatno vi{e dobrovoljaca. Uz to, pored
agresije na na{u zemlju, paralelno se vodio i nevi|eni propagandni
rat od srpsko-crnogorskog agresora i najperfidnija la` o tobo`njoj
ugro`enosti Srba u Bosni i Hercegovini. Kao odgovor na to, tada
smo, da bi lokalnom stanovni{tvu kazali o ~emu se radi, pokrenuli
informativni bilten i emisije na lokalnom radiju, putem kojih smo
razobli~avali te la`i, ali i govorili o potrebi da se organizira otpor
agresiji i po~etnim koracima u organiziranju na{ih prvih dobro-
volja~kih jedinica. Tada sam o tome napisao nekoliko ~lanaka, koji
su odre|enim kanalima dospjeli i u neke zapadnoevropske zemlje,
pa ~ak i do Amerike. Kada sam to poslije ~uo, godilo mi je,
pogotovo ako je imalo uticaja na pove}anje finansijske pomo}i
koja nam je kasnije pristizala. Svakako da su svoje mjesto imali i
tekstovi u listu 7. korpusa Armije RBiH ”Sloboda“, u kojoj sam,
tako|er mislim, dao zna~ajan doprinos tokom na{e oslobodila~ke
borbe.
Po osnivanju 307. motorizovane brigade pre{ao sam u
Komandu brigade, 307. brdske, odnosno, kasnije 707. slavne
brdske brigade, gdje sam unaprije|en u ~in natporu~nika.
U~estvovao sam sa svojim pretpostavljenim starje{inama u svim
zadacima, koje su ove jedinice imale na brojnim rati{tima u
srednjoj i zapadnoj Bosni i Hercegovini, i ponosim se time. Kada to
posmatram sa ove vremenske distance mislim da je to normalno i
ljudski potpuno ispravno. Ponovo bih postupio isto. Ponosan sam
na naprijed spomenute jedinice u kojima je va`io humani princip
odbrambenog rata, a zahvaljuju}i njima i njima sli~nima {irom
Bosne i Hercegovine, bo{nja~ki narod nije biolo{ki nestao niti je
nestala dr`ava Bosna i Hercegovina. Bilo je mnogo te{ko}a,
strahova, svakojakih odricanja, ali sve se to ~inilo sa ciljem
nadvladavanja zla, koje se bilo nadvilo nad nama.
Ismet Muratspahi}

34

http://www.hasib-musinbegovic.com
AKO JE NE[TO OD MENE
“UZETO” ZA HISTORIJU – SRETAN SAM!

Kako godine prolaze tako imam utisak da sam u ~etiri godine


na{e oslobodila~ke borbe radio pravu stvar. Obilaze}i BH rati{ta
uzdu` i poprijeko, upoznao sam veliki broj boraca, obi~nih ljudi,
ljiljana, heroja… ~ija sudbina i ratni put nije bio bitnije druga~iji od
mog. To smatram najve}om vrijednosti moga ratnog poziva. Jer,
velika je stvar snimiti, fotografirati borca na prvoj liniji, artiljerca,
tenkistu, in`injerca, komandante, i, s druge strane, dobavlja~a
hrane, naprimjer. Svi na istom zadatku, sa malo razli~itim
ulogama, podjednake va`nosti. U~estvovati i ovjekovje~iti na{e
ratne pobjede, to je ne{to {to se te{ko mo`e opisati i desetak
godina poslije.
Drago mi je {to i danas na razli~itim manifestacijama nailazim
na fotografije koje sam ja napravio u ratnom vihoru. Podsjeti me
to na pre|eni put, na ne{to {to je duboko urezano u moje
sje}anje. Ponekad se samo zapitam: Jesmo li i jesam li mogao
bolje? Ne znam odgovor na to pitanje, ali ako je ne{to od mene
“uzeto” za historiju i poja{njenje pro{log rata mla|im genera-
cijama, zadovoljan sam i sretan!
Ilijaz Fazlibegovi}

35

http://www.hasib-musinbegovic.com
36

http://www.hasib-musinbegovic.com
Prilog: 3

REGISTRI

1. Registar autora ^EKI], Smail: Broj 8-16; Broj 9-15; Broj


10-17.
A. Registar li~nih imena autora ^EPALO, Husein: Broj 3-13.
AGI], Ned`ad: Broj 11-27, 28.* ^OVI], Elmir: Broj 7-19.
ALAGI], Mehmed: Broj 9-2; Broj 19-14; Broj ]ERIMAGI], Rasim: Broj 5-3.
20-7. DEDI], Salko (Nezir): Broj 8-16; Broj 9-22;
ALIBEGOVI], Husein: Broj 12-16; Broj 13-18; Broj 10-18; Broj 14-2.
Broj 14-10,16; Broj 15-7; Broj 16-10; DELIBEGOVI], Mujo: Broj 20-4.
Broj 18-5; Broj 19-6,21.
DIBEK, Mahmut: Broj 19-18.
ALIHOD@I], Nusret: Broj 15-11,22; Broj
DURANOVI], Miralem U~o: Broj 11-5; Broj
16-16; Broj 17-11,14; Broj 18-20; Broj 12-4,10; Broj 15-6; Broj 16-8.
19-5.
D@. A.: Broj 7-14.
ARNAUTOVI], Nihad: Broj 1-11,15,16; Broj
2-15,16; Broj 3-15,16; Broj 4-19,20; E.T.: Broj 20-17.
Broj 5-4,9,11; Broj 6-4,11,19; Broj EKME[^I], Edhem: Broj 8-7; Broj 9-15,23;
7-3,4,10; Broj 8-10,17,20; Broj 9-6,19; Broj 10-4,17,19,20; Broj 11-28,29,30;
Broj 10-20; Broj 11-17; Broj Broj 12- 5,14,15,19,20,22; Broj
12-12,19,20; Broj 13-3; Broj 16-5. 13-2,4,13,20,21,23; Broj 14-11,14;
Broj 15-14,21,22; Broj 16-14; Broj
A[I], Zijad: Broj 18-11; Broj 19-22. 17-4,5,12,18,23; Broj 18-11; Broj
A.T. : Broj 14-16. 19-11,22; Broj 20-12,16.
BAHTIJAREVI], Suad: Broj 3-9,15; Broj 8-19; FAZLIBEGOVI], I.: Broj 3-4,5; Broj 4-19,20;
Broj 9-16,21; Broj 10-12,19; Broj Broj 5-4; Broj 6-7,23; Broj 7-6.
11-30; Broj 13-23; Broj 15-23; Broj FOR[NARI], Dragan: Broj 3-7.
17-23; Broj 18-23; Broj 19-23.
FU[KO, Nihad: Broj 2-12; Broj 3-4,5,7; Broj
BA@DALI], Esad: Broj 1-8. 4-13; Broj 5-8; Broj 6-14,21; Broj 10-9;
BEGAN, Ismet: Broj 8-18. Broj 11-11; Broj 20-13.
BEGI], Enes: Broj 4-13. GENJAC, Halid: Broj 1-12.
BEGOVI], Nijaz: Broj 2-6; Broj 4-15; Broj GRUHONJI], Asim: Broj 1-16; Broj 8-11.
5-15; Broj 7-11,14; Broj 8-7; Broj 9-7; HAD@IABDI], Maida: Broj 4-8.
Broj 10-4,13; Broj 11-26; Broj HAD@IAVDI], Fikreta: Broj 16-20.
12-9,17,20; Broj 13-17; Broj 14-15;
Broj 15-9,11; Broj 16-18,22; Broj HAD@I], Dijana: Broj 1-9; Broj 3-3,8; Broj
17-15; Broj 18-15,16; Broj 4-9,19; Broj 5-6,14,16; Broj 6-8,17,23;
19-16,17,21; Broj 20-5. Broj 7-15; Broj 8-3,20; Broj 9-7; Broj
13-9,10,18; Broj 14-7,18,21; Broj
BERI], Gojko: Broj 1-16. 16-15.
BOJAD@I], Lamija: Broj 9-4. HAJDAREVI], Midhat: Broj 12-15.
BUTKOVI], Nermin: Broj 14-4; Broj 16-6; HAJDER, Muradif: Broj 18-21.
Broj 17-3; Broj 18-3; Broj 19-2,13. HAJRI], Munib: Broj 5-3.
^AJNI], Sead: Broj 4-17; Broj 5-17; Broj HALILAGI], Almir: Broj 6-10; Broj 11-10;
6-22; Broj 7-18; Broj 9-22; Broj 10-18; Broj 17-6.
Broj 12-20; Broj 13-20; Broj 14-22;
Broj 15-20; Broj 16-20; Broj 17-21; HALILOVI], Mirsad: Broj 12-20.
Broj 19-19. HALILOVI], Muhamed: Broj 4-11.
* Broj 11-27,28 zna~i da se u jedanaestom broju “Slobode”, na stranama 27 i 28 nalazi ime autora Ned`ada Agi}a.

37

http://www.hasib-musinbegovic.com
HRUSTI], Sabahudin: Broj 5-15,20; Broj ME[ETOVI], Senad: Broj 18-18.
6-20,24; Broj 9-9,17; Broj 10-12,13,14; MID@I], Faruk: Broj 6-6.
Broj 11-23; Broj 12-8,9.
MR[I], Hajrudin: Broj 11-9.
HYSENI, N.: Broj 2-5,7; Broj 3-8; Broj
4-13,20; Broj 6-10,20; Broj 7-9,20. MUHTAREVI], Nusret: Broj 3-9; Broj 5-13;
IBRICA, Fatima: Broj 1-4,12; Broj 2-4,8; Broj Broj 9-6.
3-6; Broj 4-9; Broj 6-14; Broj 7-8,9,20; MUJI], Ajka: Broj 12-22; Broj 14-23; Broj
Broj 8-4,13,18; Broj 10-6,8,15; Broj 16-23.
11-8; Broj 12-9,16; Broj 13-8,13; Broj MUMINOVI], Amila: Broj 8-19.
14-17; Broj 16-17; Broj 17-7.
MUMINOVI], Ra{id: Broj 9-17.
ISAKOVI], Alija: Broj 4-18.
MURATSPAHI], Ismet: Broj 1-4; Broj 2-4;
ISOVI], Benjamin: Broj 17-23.
Broj 3-5; Broj 4-16; Broj 5-13; Broj
JULARD@IJA, Fikret: Broj 5-18. 7-17; Broj 8-3; Broj 9-21; Broj 10-4,14;
JUSUFSPAHI], Samir: Broj 8-19. Broj 11-7; Broj 12-18; Broj 13-7; Broj
15-17; Broj 16-11; Broj 17-9,20; Broj
KARAJLI], Salko: Broj 14-20.
18-14.
KARAKA[, Sead: Broj 17-21.
MUSLIMOVI], Neir: Broj 8-19.
KAZAZOVI], Neven: Broj 2-3; Broj 4-5.
NUMI], Re{ad: Broj 18-21.
KIRLI], Asim: Broj 4-8.
ORA[^ANIN, Aziz: Broj 7-11; Broj 8-9.
KIRLI], Edin: Broj 11-9; Broj 12-11; Broj
15-15,23; Broj 16-10; Broj 17-8,22; OMEROVI], Behd`ed: Broj 13-7; Broj 17-7.
Broj 18-8,10,11,16,22; Broj 20-18. PELIDIJA, Enes: Broj 1-13; Broj 2-13; Broj
K. J.: Broj 5-20; Broj 8-18,20; Broj 9-23. 3-13; Broj 4-18.
KLIKO, Sakib: Broj 17-10; Broj 18-4; Broj PURI], Midhat: Broj 19-23.
19-4. RAHMANOVI], Senad: Broj 18-6.
KOLA[INAC, Ragib: Broj 1-14; Broj 2-14; RAMULI], Edin: Broj 3-9; Broj 5-6,20; Broj
Broj 3-14. 7-20; Broj 9-5; Broj 20-14.
KOLUH, Enes: Broj 5-18. RE[I], Asija: Broj 1-9; Broj 2-11; Broj 3-4;
KOVA^EVI], Enes: Broj 2-15. Broj 4-16, 20; Broj 5-12,14; Broj
KOZARI], E{ref: Broj 1-15; Broj 2-15. 6-18,20; Broj 8-6; Broj 9-16,17; Broj
10-16; Broj 12-8, 18,20; Broj 13-10,22;
KOZLI], Spahija: Broj 9-14. Broj 14-7; Broj 15-8; Broj 16-21; Broj
KRNJI], Nermin: Broj 16-21; Broj 17-17. 17-17,22; Broj 18-7,14; Broj 19-10,21.
LAJC (LAJC i TA[KO, TA[KO i LAJC): Broj RID@I], Nad`a: Broj 1-5.
2-10,15; Broj 3-3,6; Broj 4-12,14,15;
Broj 5-18,21,24; Broj 7-6,15,17; Broj R. K.: Broj 11-21.
11-21; Broj 12-7,11; Broj 13-9. RUKAVINA, Sa{a: Broj 9-4; Broj 13-4; Broj
LIDA: Broj 19-23. 15-4.
LI^ANIN, Sabahudin: Broj 10-12; Broj 11-27. SAMARD@I], Goran: Broj 9-14.
LIHOVAC, Selver: Broj 2-4. SEFER, D`emal: Broj 2-7,11; Broj 3-6,7; Broj
4-12,19; Broj 6-8,10,23,24; Broj 7-11,
LISICA, Ismet: Broj 4-4,6; Broj 6-5; Broj 9-13. 12,13,15,20; Broj 8-5,6,11,12, 14,15,
LU^KIN, S.: Broj 4-2. 16,19; Broj 9-6,9,19; Broj 10-4,5,8,
MAND@I], Azam: Broj 1-8; Broj 2-5; Broj 9,10,11,15,20; Broj 11-5,6,9,25; Broj
3-3,4,15; Broj 4-6,12,14,19,20; Broj 12-4,10; Broj 14-12; Broj 15-6.
5-4,8,15; Broj 6-7,11,23; Broj 7-6; Broj SILAJD@I], Haris: Broj 6-16.
8-18,20; Broj 9-2,8; Broj 10-2,3,6,20;
Broj 11-6,29; Broj 12-2,4,5,10,20; Broj SMLATI], Hamdija: Broj 9-21.
13-2,5,11,15,22,23; Broj 14-3,5,8,16,22; SPAHI], Mustafa: Broj 9-18.
Broj 15-5,18,22,23; Broj 16-9,12,22,23; STO^ANIN, [ljivo: Broj 1-15.
Broj 18-22,23; Broj 20-17.
[AGOLJ, Mirko: Broj 1-3.
MEHI], Razija: Broj 1-3,7; Broj 2-2,14; Broj
3-2; Broj 4-3; Broj 5-4,9; Broj 6-13; [KAMO, Azra: Broj 19-12.
Broj 9-3; Broj 14-18. [UP^I], Ilijas: Broj 4-8.

38

http://www.hasib-musinbegovic.com
[U[KI], Sead: Broj 5-19,20; Broj 6-4,22; Broj 308.bbr (708.lbr): Broj 1-9; Broj 2-5,7; Broj
7-3,4; Broj 8-2,12,13,17. 3-4,5,8; Broj 4-13,16; Broj 5-12,14,19;
TAHIROVI], Almira: Broj 3-5. Broj 6-10,17,18; Broj 7-9,20; Broj
10-16; Broj 12-8,18,20; Broj 13-10,22;
TAHIROVI], Samir: Broj 7-19. Broj 17-22.
TALI], A.: Broj 6-23; Broj 11-30; Broj 12-22; 312.bbr (712. bbr): Broj 2-5; Broj 3-16; Broj
Broj 13-21; Broj 14-23; Broj 18-22. 4-7; Broj 5-7; Broj 6-22,24; Broj
TATAREVI], Amir: Broj 4-14,19; Broj 5-20; 7-14,20; Broj 8-8,15; Broj 9-16,23; Broj
Broj 8-8; Broj 12-8; Broj 14-16. 10-6,16; Broj 11-22; Broj 12-7; Broj
TATAREVI], Fadil: Broj 16-23; Broj 18-23. 13-3,8,15,19,22; Broj 14-7,12; Broj
15-15; Broj 16-21; Broj 17-16; Broj
VEJO, Reuf: Broj 1-3,10,16; Broj 2-12, 14,16;
Broj 3-10,11,12; Broj 6-2; Broj 7-2,13. 18-9,22; Broj 19-9,22; Broj 20-6.
VI[NAR, Fran: Broj 4-5; Broj 6-5. 317.bbr (717.slbr): Broj 4-8,15; Broj 4-8;
Broj 5-13,16; Broj 6-15; Broj 8-13; Broj
V., Nesib: Broj 6-17; Broj 7-7. 9-6,17; Broj 14-21.
ZJAJO, Hidajet: Broj 16-8; Broj 18-4; Broj 325.bbr (725.lbr): Broj 2-7,9,16; Broj 3-16;
19-4. Broj 4-14; Broj 5-15; Broj 6-19,20,24;
ZOLOTA, Fahrudin: Broj 2-13; Broj 3-14; Broj Broj 7- 8,17; Broj 8-8; Broj 9-9,16,17;
7-16,17; Broj 8-15; Broj 10-11; Broj Broj 10-12,13,14; Broj 12-8,19; Broj
13-16; Broj 14-19; Broj 15-19,23; Broj 13-17; Broj 14-17,21; Broj 16-15; Broj
16-19; Broj 17-19; Broj 18-19; Broj 17-15; Broj 18-17,20,22.
19-22; Broj 20-18.
333.bbr (733.bbr): Broj 7-11,14; Broj 8-7;
ZUKANOVI], [efika: Broj 1-6; Broj 3-16; Broj Broj 9-7; Broj 10-13; Broj 11-26; Broj
4-7; Broj 6-9,15,19,20,24; Broj 7-5. 12-9,17,20; Broj 13-17; Broj 16-18,22;
Broj 18-15,16; Broj 20-5.
B. Registar informativnih 370.bbr (770.sbbr): Broj 1-4; Broj 2-4; Broj
slu`bi (pres centara, organa 3-3,8; Broj 4-9,19; Broj 5-6,14,16; Broj
6-8,14,17,23; Broj 7-15; Broj
za moral) Armije RBiH 8-3,12,13,18,20; Broj 9-7; Broj
Informativna slu`ba: 10-6,8,15; Broj 11-8; Broj 12- 9,15;
Broj 13-8,9,10,13,18; Broj 15-3; Broj
17.skbr: Broj 3-9,16; Broj 4-7; Broj 5-6,20; 16-15,17.
Broj 6-9,15,19,20,24; Broj 7-5,20; Broj Organ za moral LoB – 7 B: Broj 10-19.
8-4,7,9,17,18; Broj 9-5,17; Broj 10-7;
Broj 11-4; Broj 12-6,11,21,22; Broj Socijalnostatusna slu`ba Komande Garnizona
13-6; Broj 14-6,10; Broj 15-7,10; Broj 7. korpusa: Broj 2-9.
16-7,23; Broj 19-7; Broj 20-14. 1. korpus Armije RBiH: Broj 9-14.
27.bbr (727.sbbr): Broj 1-8,9; Broj 2-10,15; 3. korpus Armije RBiH: Broj 9-14.
Broj 3-3,6; Broj 4-12,14,15; Broj 5-12;
Broj 6-18,21,24; Broj 7-6,15,17; Broj 303.vbbr 3. korpusa: Broj 18-6.
8-4,5; Broj 9-10; Broj 10-7,15; Broj 329. bbr 3. korpusa: Broj 19-15.
11-21; Broj 12-7,11; Broj 13-7,9,23; 375.obr 3. korpusa: Broj 18-6.
Broj 14-17; Broj 16-17; Broj 18-8,17;
Broj 17-11.
37.Mlbr (737.Mlbr): Broj 2-12; Broj 4-9; C. Preneseno iz drugih
Broj 6-17,21; Broj 7-7; Broj 8-14; Broj
11-24; Broj 12-17. izvora
305.bbr (705.sbbr): Broj 7-7; Broj 13-18; Press centar Armije RBiH: Broj 1-16; Broj
Broj 17-10; Broj 18-4. 13-22.
306.bbr (706.lbr): Broj 1-3; Broj 2-12; Broj Monitor: Broj 6-16.
3-5,7,8; Broj 4-13,16; Broj 5-8,16; Broj Nedjeljni vijesnik: Broj 4-5.
6-14,18,21; Broj 7-5,16; Broj 8-6; Broj
9-8; Broj 12-6,11; Broj 13-22. Onasa: Broj 6-16.
307. bbr (707.sbbr): Broj 5-4,8,13; Broj Oslobo|enje: Broj 1-16; Broj 2-3; Broj
6-7,9,11; Broj 7-16,17; Broj 8-3,4; Broj 4-5,10,11; Broj 5-3; Broj 6-5,6; Broj
9-8,11,21; Broj 10-14; Broj 12-18; Broj 13-4.
13-7,18; Broj 16-10,11; Broj 17-9,22; Slobodna Dalmacija: Broj 6-5.
Broj 18-5,15.

39

http://www.hasib-musinbegovic.com
Prilog: 4

2. Registar li~nih imena** BA[I], Nahid: Broj 4-19.


BEGAN, [efika: Broj 4-19.
ABAZOVI], Ned`ad: Broj 3-11. BEGANOVI], Enver: Broj 18-22.
ABDIBEGOVI], Nusret: Broj 3-4,10; Broj BEGANOVI], Had`o: Broj 20-6.
8-15; Broj 13-15; Broj 15-18.
BEGANOVI], Ibrahim: Broj 1-10.
ABDI], Fikret: Broj 4-10.
BEGANOVI], Tahir: Broj 2-11; Broj 8-3.
AGANOVI], Faruk Jupi: Broj 3-5; Broj 4-14;
BEGI], Jasmin: Broj 3-10.
Broj 5-8,13; Broj 6-4; Broj 8-3; Broj
17-22; Broj 18-8. BEGI], Zijad: Broj 1-8.
AGANOVI], Kemal: Broj 17-15. BEGOVI], Mustafa: Broj 9-6.
AGANOVI], Zihnija: Broj 6-2. BEGULI], [admir: Broj 18-22.
AGI], Fahrudin: Broj 4-8. BEHREMOVI], Senad: Broj 3-11.
AGI], Sulejman: Broj 14-16. BEKTA[, Sead: Broj 6-19.
AHMI], Mirsad: Broj 18-6. BEKTA[, Suad: Broj 18-20.
AJANOVI], Kenan: Broj 3-9. BELEGI], Hasib: Broj 3-5.
ALAGI], Fahrudin Zenga: Broj 11-4. BE[I], Taiba Taj~i: Broj 15-10.
ALAGI], Mehmed: Broj 1-2,6; Broj 2-16; Broj BE[LI], Azemina: Broj 13-14.
3-10,11,12; Broj 4-1,2,3; Broj BILI], Munir: Broj 12-9.
5-8,10,19; Broj 6-1,2,3,4,6,8; Broj
BISI], Munib: Broj 15-5.
7-2,19; Broj 8-2,12,15; Broj 9-1,2,12;
Broj 10-11,19; Broj 11-2,12,19; Broj BLA[KI], Tihomir: Broj 10-3.
12-5,7; Broj 13-3; Broj 16-3; Broj 17-9; BOBETKO, Janko: Broj 10-3.
Broj 19-10,14; Broj 20-10.
BOLOBAN, Amir: Broj 3-11.
ALETOVI], Fahrudin: Broj 12-9.
BRA]A ZUHRI]: Broj 6-21.
ALIBEGOVI], Asim: Broj 11-23.
BRADI], Senad: Broj 4-16.
ALIHOD@I], Ekrem: Broj 11-26.
BRICA, Nadir: Broj 4-15; Broj 20-18.
ALISPAHI], Besim: Broj 15-9.
BRICA, Nijaz: Broj 15-15.
ALISPAHI], Hamdo: Broj 16-18.
BRKI], Sabit: Broj 11-26.
ALKI], Senad: Broj 3-6.
BUDAKOVI], Sulejman: Broj 13-1,5.
ALJOVI], Nermin: Broj 13-14.
BUNDALO, Bo{ko: Broj 16-14.
ARNAUTOVI], Adnan: Broj 5-19.
BURAK, Enes: Broj 9-9.
ARNAUTOVI], Ermin Ermo: Broj 18-16.
BURI], Sabahudin: Broj 3-8.
ARNAUTOVI], Hazim: Broj 8-18.
BU[ATLI], Ha{im: Broj 9-8.
AVDI], Nihad: Broj 5-20.
BU[ATLI], Amir: Broj 9-17.
BAKIJA, Duljko: Broj 18-17.
CETIN, Raif: Broj 13-18.
BALAGIJA, Enes: Broj 7-12.
CIKOTI], Selmo: Broj 1-1,7; Broj 3-4; Broj
BALIHOD@I], Nafiz: Broj 3-6. 7-2,3.
BA[I], Kasim Kemura: Broj 10-15. CVETKOVI], Zlatan: Broj 3-10.

** Navedena su samo imena koja se nalaze u naslovu ili podnaslovu, kao i imena koja su u tekstu posebno istaknuta.

40

http://www.hasib-musinbegovic.com
CVIJETI], Arman: Broj 19-4. DE[I], Milo{: Broj 6-15.
^ABER, Zijad: Broj 11-22. DRECO, Alija: Broj 2-10.
^ALUK, Fahrudin: Broj 4-19. DRU@I], Esad: Broj 14-17.
^ALUK, Nedim: Broj 12-11. DURAKOVI], Amer: Broj 15-3.
^AMD@I], Fahir: Broj 12-6. DURAKOVI], Atif: Broj 4-11; Broj 15-12;
^ANKU[I], Almir Mi{ko: Broj 19-19. Broj 18-7.
^AU[, Sabina: Broj 4 -14. DURAKOVI], Ned`ad Regan: Broj 16-10.
^AU[, Sanita: Broj 4-14. DURAKOVI], Nijaz: Broj 16-22.
^EHAJI], Selma: Broj 9-21. D@AFI], Admir: Broj 2-12.
^ELAREVI], Salih: Broj 9-16. D@AFI], Safet: Broj 2-12.
^ELEBI], Mujo: Broj 3-7. D@AFI], Zuhra: Broj 10-13.
^EMER, Nihad Nido: Broj 6-17; Broj 13-18. D@ANANOVI], Esad: Broj 7-8.
^ERNI, Josip: Broj 6-3. D@EHVEROVI], Ramiz: Broj 11-4.
^I[I], Goran: Broj 7-9; Broj 8-14,19. D@ELILOVI], Asim: Broj 7-17.
^I[I], Nura: Broj 8-14. D@ELILOVI], Hakija: Broj 7-8.
^IVI], Huso: Broj 15-17. D@IDI], [efkija: Broj 7-8.
^OGI], Ismet Gari: Broj 10-12; Broj 18-9; \AKOVI], Borislav Boro: Broj 15-17.
Broj 19-9. EHLIZEVAK, Mehmed: Broj 15-15.
^ORHOD@I], Ferid: Broj 4-7. EMU[I], Abid: Broj 6-17.
^OVI], Emin: Broj 7-19. FAZLI], Mustafa: Broj 7-6; Broj 8-2; Broj
^OVI], [aban: Broj 16-17. 12-6.
^UKOVI], Aleksandar: Broj 18-18. FEJZI], Mehmed D`eri: Broj 7-16.
]OSI], Alija: Broj 7-15. FILIPOVI], Filip: Broj 4-1,2,3.
]USKI], Fikret: Broj 1-6; Broj 3-11,12; Broj FODOLOVI], Fadil: Broj 4-15.
9-3,12. FODOLOVI], Samir: Broj 4-15.
DAUTBEGOVI], Nihad Mekenzi: Broj 13-7. FORI], Sakib: Broj 13-6.
DAUTOVI], Kenan: Broj 13-1,19,22. FUKA, Salih Sli{o: Broj 3-3; Broj 9-6; Broj
DAUTOVI], Muhamed: Broj 10-8. 18-10.
DAUTOVI], Senad: Broj 6-12; Broj 12-21; FU[KO, Hajrulah Kljuka: Broj 3-5; Broj 5-16;
Broj 14-1,5; Broj 15-3; Broj 17-7,22. Broj 11-6.
DAUTOVI], Smail: Broj 1-15. GAFUROVI], Kemal: Broj 5-7.
DAVOROVI], Munib Mune: Broj 13-9. GANI], Ejup: Broj 2-16; Broj 5-4; Broj 6-16;
DEDI], Had`o: Broj 9-17. Broj 7-2; Broj 20-10.
DEDI], Halid: Broj 6-8; Broj 7-7; Broj 18-4. GANI], Nehru: Broj 16-20.
DEDI], Nezir: Broj 17-23. GAVRANOVI], Ismet: Broj 4-20.
DEDI], Sulejman Suljo: Broj 8-5. GAVRANOVI], Zvonko: Broj 12-6.
DELI], D`ulejman: Broj 4-16; Broj 11-11. GENJAC, Halid: Broj 8-15.
DELI], Enes: Broj 13-10. GERIN, Senid: Broj 4-7.
DELI], Halil: Broj 3-7. GORAN, Nafiz Hafo: Broj 19-9.
DELI], Rasim: Broj 2-1,2,8; Broj 3-1,2; Broj GRABUS, Nurija: Broj 14-16.
6-6; Broj 9-12; Broj 10-1,3,5; Broj GRANI], Tahir: Broj 3-6; Broj 12-10.
13-18; Broj 19-8. GRANOV, Mirsad: Broj 1-10.
DELI], Zenur: Broj 18-14. GROMILA, Abid: Broj 2-11; Broj 6-8; Broj
DELIJA, Dervi{a: Broj 11-26. 19-4.
DELIJA, Miralem: Broj 11-26. GUDI], Almir: Broj 15-15.

41

http://www.hasib-musinbegovic.com
HABIBI], Ai{a: Broj 4-20. IZETBEGOVI], Alija: Broj 1-1,11; Broj
HABIBOVI], Fetah: Broj 12-7. 2-1,8,9; Broj 5-2; Broj 8-20; Broj 10-2;
Broj 12-3; Broj 16-2; Broj 17-1,2; Broj
HAD@IABDI], Ned`ad: Broj 1-9. 18-2; Broj 19-3; Broj 20-2.
HAD@IABDI], Muharem: Broj 15-15; Broj JAKUPOVI], Elvir ^oki: Broj 3-9.
18-16.
JA[AREVI], Abdulah: Broj 2-12.
HAD@I], Atif: Broj 16-7.
JA[AREVI], Nermin: Broj 2-12.
HAD@I], Behzad: Broj 18–23.
JELE^, Abdulah: Broj 3-4; Broj 12-10.
HAD@I], Ehvad: Broj 9-16.
JELJCIN, Boris: Broj 2-3.
HAD@I], Adnan: Broj 5-19.
JETI[, Ismail: Broj 11-11.
HAD@IHASANOVI], Enver: Broj 6-6.
JUHI], Hasan: Broj 12-9.
HAD@IMEJLI], Husein: Broj 19-16.
JULARD@IJA, Ramo: Broj 2-10.
HAJDAREVI], Muhamed: Broj 11-26.
JUSI], Kadir: Broj 6-3; Broj 10-20.
HAJDAREVI], Muris: Broj 15-9.
JUSUFOVI], Esad: Broj 6-19.
HAJDAREVI], Rabija: Broj 13-7.
KADRI], Avdija: Broj 14-16.
HAJDAREVI], Ramiz: Broj 6-15.
KADRI], Mensur: Broj 11-23; Broj 19-8.
HAJRI], Sabahudin Dudo: Broj 10-16.
KAHRIMANOVI], Murat: Broj 13-13.
HAJRI], Sabit: Broj 3-8.
KALBI], Zijad: Broj 8-6.
HALEP, [aban: Broj 18-23.
KAMENJA[, Nihad: Broj 5-9.
HALILOVI], Mirsad: Broj 18-22.
KAPETAN, Mirso: Broj 14-18.
HASI^I], Edhem: Broj 20-6.
KAPETAN, Smail: Broj 4-19.
HASKI], Mulka: Broj 4-6.
KARABEG, Sihanuk: Broj 3-5.
HEBIB, Avdo: Broj 5-10; Broj 9-19.
KARAD@A, Ahmet: Broj 12-10.
HEGANOVI], Rasim: Broj 3-3.
KARAD@A, Senad: Broj 9-9.
HELDA, Omer: Broj 1-5; Broj 10-12; Broj
13-8; Broj 18-9. KARAJLI], Salko: Broj 9-5.
HELEZ, Miralem Laco: Broj 4-16. KARAVELI], Vahid: Broj 1-16.
HINOVI], Zuhdija: Broj 12-15. KARI], Munir: Broj 5-8; Broj 8-6; Broj 12-6.
HOD@I], Insad: Broj 7-16. KARI[IK, Meho: Broj 5-10.
HOD@I], Ismet: Broj 2-10. KAROVI], Arif: Broj 13-8.
HOD@I], Mirsad: Broj 7-17; Broj 18-16. KASUMOVI], Sabahudin Zude: Broj 4-13.
HOPI], Jasmina: Broj 10-19. KELI], Esad Bizon: Broj 13-10.
HOTI], Refko: Broj 5-12. KERMO, Fahrija: Broj 11-26.
HRN^I], Enes: Broj 16-7. KESTEN, Samir: Broj 8-6.
HUKANOVI], Fadil: Broj 5-6,20. KI[EVI], Enes: Broj 3-1.
HUREM, Nesad Neso: Broj 7-8. KI[IJA, Dervo: Broj 8-3.
IBRI[IMBEGOVI], Mirsad: Broj 4-7. KI[IJA, Haris: Broj 12-9.
IDRIZOVI], Almir: Broj 17-22; Broj 19-6. KJAFIJA, Hasan Pru{~ak: Broj 2-13.
IKELJI], Salko: Broj 12-10. KLINTON, Bil: Broj 19-3.
ILHAMIJA, Abdulvehab: Broj 2-15. KOLA[INAC, Ragib: Broj 1-14; Broj 3-14.
IMAMOVI], Abaz: Broj 18-15. KOMLJENOVI], Pejo: Broj 3-12.
IMAMOVI], Rasim: Broj 11-21. KONJALI], Semin: Broj 5-9.
IMAMOVI], Sabahudin ^obi: Broj 17-2. KORI^I], Asim: Broj 6-21; Broj 9-5,12.
IMO^ANIN, Izet: Broj 1-10. KOSOVAC, Tahir: Broj 15-23.
ISI], Red`o: Broj 3-10. KOVA^EVI], Zijad: Broj 1-9.

42

http://www.hasib-musinbegovic.com
KRD@ALI], Fikret: Broj 15-10. MUJKI], [a}ir: Broj 9-16.
KRNJI], Halid: Broj 8-6. MULALI], Husnija: Broj 6-19.
KRNJI], Jahija: Broj 4-20. MUMINAGI], Hasan: Broj 7-11.
KULENOVI], Ahmed: Broj 9-9; Broj 11-6; MUMINOVI], Senad: Broj 15-23.
Broj 19-8. MUMINOVI], Suada Doktorka: Broj 12-8.
KULI], Ifet: Broj 13-14. MUSA, Hazim: Broj 2-10.
KURTI], Mehmedalija: Broj 7-17. MUSA, Tahir: Broj 12-11.
LATI], D`emaludin: Broj 15-22. MUSTAFICA, Samir: Broj 3-8; Broj 13-18.
LENDO, Refik: Broj 3-4. MU[ANOVI], Isko: Broj 13-7.
LEPIRICA, Enes: Broj 5-14; Broj 6-19. MU[ANOVI], Mustafa: Broj 10-6.
LESLI, En: Broj 13-21. MU[INBEGOVI], Hasib: Broj 6-3; Broj 8-12;
LI^ANIN, Nenad: Broj 3-10. Broj 19-16; Broj 20-13.
LISICA, Alan: Broj 1-15. NOVALI], Mujo: Broj 8-15.
LIVNJAK, Edin: Broj 19-8. OMERAGI], Ismail: Broj 11-8.
LUKOVI], Hajrudin: Broj 8-14. OMERAGI], Suad: Broj 16-10.
LU[IJA, Mensudin: Broj 15-9; Broj 18-16. ORA[^ANIN, Edhem: Broj 13-1,11.
LU[IJA, Nura: Broj 11-26; Broj 19-17. ORHAN, Besim: Broj 6-15.
LJUBU[KI], Admir [utak: Broj 8-3; Broj 10-6; OSMANAGI], Ismet: Broj 1-10.
Broj 14-10.
PALALI], Rasim: Broj 12-9.
MAHMULJIN, Sakib: Broj 8-12; Broj 10-11.
PALI], Admir: Broj 11-4.
MAHMUTBEGOVI], Melika: Broj 13-14.
PALI], Salih: Broj 7-15.
MALI^EVI], Emir: Broj 11-29.
PATKOVI], Ismet: Broj 14-17.
MEDILOVI], Husein Huska: Broj 8-5.
PATKOVI], Rizvan: Broj 11-23.
MEHANOVI], Minet: Broj 1-9.
PERENDA, Zakir: Broj 4-16.
MEHI], Almir: Broj 3-10.
PETAK, Ramiz: Broj 12-18.
MEHI], Elvedin: Broj 8-3.
PETROVI], Mihajlo: Broj 3-16; Broj 9-16; Broj
MEKI], Hrustan: Broj 19-16. 17-16.
MEKI], Smajo: Broj 2-15. PLANIN^I], Rifet: Broj 10-9.
MEKLOSKI, Fred: Broj 2-16. PORI], Osman: Broj 1-5; Broj 17-6; Broj
MEMI], Elvedin: Broj 2-11. 19-20.
MENKOVI], Emir: Broj 1-10. PORI^ANIN, Mirza: Broj 18-4.
MERDAN, Suvad: Broj 12-9. POSAVLJAK, Zaim: Broj 8-14.
ME[ANOVI], Hamed: Broj 19-8; 20-16. PRANJI], Zdravko: Broj 3-10.
ME[INOVI], Sijah: Broj 1-5. PRCANOVI], [efik: Broj 6-21.
ME[INOVI], Ramiz: Broj 12-4. PRNJAGA, Hajrudin: Broj 9-16.
ME[KIN, Vahidin: Broj 8-3. PURI], Enes: Broj 3-9.
MILO[EVI], Slobodan: Broj 19-3. PURI], Hidajet: Broj 6-21.
MRAKOVI], Nihad: Broj 6-17. RAMI], Fikret: Broj 9-17.
MRAVAC, Ohran: Broj 3-6. RAMI], Husein: Broj 19-16.
MUFTI], Senad: Broj 15-15. RAMI], Mubera: Broj 18-4.
MUHI], Elvir: Broj 16-7. RAMULJ, Enver: Broj 6-10,17; Broj 16-21.
MUHI], Mehmed: Broj 14-22. RED@I], Ramiz: Broj 8-7.
MUJAK, Zaim: Broj 13-18. REKI], Osman Daid`a: Broj 15-9.
MUJI], Sakib: Broj 8-6. REMI], Irhad: Broj 12-7.

43

http://www.hasib-musinbegovic.com
RIBI], Sakib: Broj 4-20. [IPRAGA, Amir: Broj 3-9.
RIZVANOVI], Ismet: Broj 1-15. [I[I], Kemal: Broj 5-20.
RUJANAC, Eniz: Broj 13-14. [KANDRO, Admir: Broj 8-3.
RUSTEMPA[I], Abdulah Braco: Broj 12-18. [KANDRO, D`emal: Broj 1-9.
RUSTEMPA[I], Hatid`a: Broj 3-15. [KILJAN, Samir: Broj 7-13.
SAHAD@IJA, Mehdi: Broj 5-16. [O[I], Huso Ljuti: Broj 3-7.
SAKI], D`evad: Broj 8-12. [UTKOVI], Mirsad: Broj 3-6.
SAVI], Simo: Broj 3-12. TAHIROVI], Nihad Rapun: Broj 16-17.
SA@I], Ohran: Broj 1-2; Broj 2-12; Broj TANKOVI], [emso: Broj 19-11.
11-11. TARAK^IJA, D`enan: Broj 5-19.
SEDI], Sedin: Broj 11-4; Broj 14-10. TERZI], Kemal: Broj 8-13.
SEFER, Samir: Broj 3-11. TIHAK, Midhat: Broj 1-8.
SEJMEN, Kjazim: Broj 8-16. TIRI], Hase: Broj 12-14.
SEJMENOVI], Mevludin: Broj 5-4. TOPUZ, Esad: Broj 13-14.
SELE[, Hasan: Broj 14-18. TORLAKOVI], Bakir: Broj 4-12.
SELIMOVI], Senad: Broj 1-10. TORLAKOVI], Bekir: Broj 1-8.
SELMAN, Mujaga: Broj 3-11. TRAKO, Behaija: Broj 11-23.
SIKIRI], Vehid: Broj 6-18. TRAKO, Mehmed: Broj 8-3.
SILAJD@I], Haris: Broj 2-8,9; Broj 15-4. TRIVI], Janko: Broj 16-14.
SIPI], Esed: Broj 12-6. TUD@MAN, Franjo: Broj 19-3.
SIVAC, Fahrudin: Broj 20-14. TUFAN, [ukru: Broj 9-19.
SIVRO, Asim: Broj 16-15. TUFEK^I], Mirsad: Broj 9-9.
SIVRO, Safet: Broj 18-22 TUPO, Akif: Broj 10-14.
SKOPLJAK, D`afer: Broj 2-11. TUPO, Omer: Broj 1-8; Broj 11-7; Broj 12-10.
SKOPLJAK, Fikret [o{a: Broj 4-13. TURANOVI], Ekrem: Broj 6-8.
SKOPLJAK, Mirsad: Broj 3-4. UBIPARIP, Vojin: Broj 16-14.
SMAJI], Hajrudin Kudo: Broj 10-12. U^EMBRLI], Besim: Broj 12-9.
SMAJI], Smajo: Broj 5-19. UGARAK, Hasan: Broj 8-3.
SOFTI], Nihad: Broj 8-14. VOJVODI], Mahir: Broj 10-6; Broj 14-22.
SPAHI], Ismet: Broj 15-18. ZAHIROVI], Mulo: Broj 4-16.
SPAHI], Senad: Broj 10-16. ZAHIROVI], Selim: Broj 19-10.
SUJOLD@I], Ned`ad: Broj 3-9. ZALIHI], Amir: Broj 5-19.
SUSLOVSKI, Jasminka: Broj 5-12. ZEHER, Bakir: Broj 9-5.
SU[I], Huso: Broj 12-9; Broj 15-2. ZEKAN, Sakib: Broj 2-10.
[AHMAN, Abid: Broj 10-7. ZELKANOVI], Hrustan: Broj 6-18.
[AHMANOVI], Enver Dok: Broj 12-11. ZLOJI], Salih: Broj 1-10.
[ATORD@IJA, Boris: Broj 5-19. ZRNO, Admir: Broj 9-16.
[ESTI], Mirsad: Broj 8-7; Broj 9-7; Broj 14-15; @DRALI], Ismet: Broj 19-4.
Broj 19-16. @ERA: Broj 6-11.
[IB^I], Red`ib: Broj 11-23. @IGI], Zoran: Broj 9-15.
[ILJAK, Muharem: Broj 1-8. @ILI], Amir: Broj 11-4.
[ILJAK, Remzija: Broj 12-6. @ULJKO, Almedin Dino: Broj 16-17.
[ILJAK, Sejo: Broj 2-14. @ULJKO, Besim Beso: Broj 5-16.

44

http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
46

http://www.hasib-musinbegovic.com
POSLIJE LISTANJA (I ^ITANJA)

Po{tovani ~itatelji, sadr`aji koje donose dvadeset brojeva „Slobode”, svjedok su


minulog ratnog vremena i postojanja 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao
i nas u tom vremenu i tom korpusu. Prire|iva~ ovog projekta je zadovoljio svoju du{u - da
„Sloboda” jo{ jedanput ugleda svjetlo dana, ali i svoje nau~no opredjeljenje - da javnosti
predo~i {to vi{e ~injenica o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i na{em doprinosu
odbrambeno-oslobodila~koj borbi protiv te agresije. „Sloboda” nosi veliki broj dragocjenih
~injenica, korisnih onima {to `ele da pi{u o tom vremenu. Oni koji ne pi{u, mogu da
zadovolje svoju znati`elju i prona|u u „Slobodi” ~lanke koji }e im osvje`iti sje}anje na neki
doga|aj, na drage likove kojih vi{e nema, na na~in razmi{ljanja o ciljevima i vrijednostima
kojima smo strijemili u tom vremenu.
Ovu knjigu }e malo ko ~itati list za listom, broj za brojem. Ona se mora ~e{}e uzimati i
ostavljati, vi{e listati-manje ~itati. ^itat }e se u cjelosti ono {to }e vam u konkretnom slu~aju
trebati. Ona }e prije zatrebati da se podsjetite – „kad ono bija{e”, pa tek „kako ono bija{e”.
To je logi~no, i neka vam je pri ruci.
Zahvaljujem se autorima i saradnicima „Slobode” {to su u ovaj monumentalni
spomenik 7. korpusa ugradili svoju rije~. Naro~ito se zahvaljujem onima koji su se odazvali
na moj poziv, poziv prire|iva~a i u rubrici „Rekli su o Slobodi” iznijeli svoje prisje}anje na
ono vrijeme, na svoje mjesto i ulogu u njemu, na rad i saradnju sa „Slobodom” i rad u
informativnoj slu`bi uop}e. @ao mi je {to se tom pozivu nisu odazvali novinari ~iji su ~lanci
rado ~itani u ratnoj „Slobodi”. Izgubili su i ~itatelji i ti novinari.
Kao prire|iva~ i izdava~ ovog reprint izdanja „Slobode”, naro~ito }u, u du{i, biti
zadovoljan ako ova „knjiga” podstakne neke umne ljude, ljude od pera, da zapi{u koju
stranicu vi{e o tom te{kom i ponosnom vremenu i svoja saznanja otrgnu od neumitnog
zaborava.
I ja }u nastaviti da istra`ujem dokumente o 7. korpusu i njegovim jedinicama, o
njihovom doprinosu „Slobodi” i osloba|anju od okupacije. Nemam ba{ podr{ku u tome,
naro~ito u svojoj ku}i (supruga Nisveta se, valjda, boji da ne pretjeram), osim u svom
jednoipogodi{njem unuku, Nedimu, (Nedim – tur. dobar drug) s kojim se otimam za papire.

Sarajevo, na Bajram i Dan Republike,


25. novembra 2003. godine
Hasib Mu{inbegovi}

http://www.hasib-musinbegovic.com
CURRICULUM VITAE
Hasib (r. Zihnije i r. Zahide,
ro|. A{}ali}) MU[INBEGOVI] ro-
|en je 1952. godine u Visokom.
Gimnaziju je zavr{io u Visokom a
Vojnu akademiju u Beogradu i Za-
dru (1975. godine). Oko 17 godi-
na je bio oficir JNA, iz koje je
po~etkom 1992. godine istupio u
~inu potpukovnika. U Armiji RBiH
je tokom Odbrambeno-oslobodila
~kog rata protiv agresije (1992.-
-1995. god.) bio anga`iran u 1.,3. i
7. korpusu, te u Zdru`enom {tabu
i Gene- ral{tabu Armije RBiH. U
~inu brigadira je 2001. godine iz
Zajedni~ke komande Vojske FBiH
Hasib Mu{inbegovi} premje{ten u Federalno ministar-
stvo odbrane u Glavnu inspekciju
odbrane, gdje i danas radi.
Obavljao je du`nosti komandanta odreda, komandanta brdske i motorizovane brigade,
na~elnika PZO korpusa, pomo}nika komandanta korpusa za moral te na~elnika Odjeljenja
za informiranje Zajedni~ke komande Vojske Federacije BiH.
Smatra da je Odbrambeno-oslobodila~ki rat protiv agresije 1992.-1995. godine bio
najsudbonosniji po Bosnu i Hercegovinu i njene narode i da ga treba neprekidno i odmah
istra`ivati. I sam postupa u duhu tog opredjeljenja. Sa grupom autora do sada je izdao
sljede}e knjige: 1999. godine – „Operacija Vla{i}”; 2000. godine - „Monografija Zlatni
ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH, 1992.-1995. godine”; i, 2002. godine knjigu –
„Drugi korpus slobodi pjeva”. U ulozi redaktora i urednika, 2001. godine, radio je na prvoj
knjizi Rasima Deli}a „^ast je braniti Bosnu”. Do sada uspijeva zadr`ati sebi zadati tempo -
jedna godina, jedna knjiga. Svoje knjige izdaje i prodaje sam, bez donacija, i na taj na~in
finansira svoje nove izdava~ke projekte.
Na redu su teme i knjige o Sedmom, nedosti`nom korpusu Armije Republike Bosne i
Hercegovine, u kojem je autor proveo 16 mjeseci rata i od komandanta korpusa, generala
Mehmeda Alagi}a, dobio priznanja: Pohvalu za organizaciju Sve~ane smotre jedinica 7.
korpusa, 7. februara 1995. godine; pi{tolj sa posvetom; [tit 7. korpusa, i, vanredno
unapre|enje u ~in brigadira.
Autor danas `ivi u Sarajevu, u ulici Adija Mulabegovi}a br.12/4; kontakt telefon/fax je:
++387(0)33 465 538 i GSM: ++387(0)61 133 923.

http://www.hasib-musinbegovic.com
http://www.hasib-musinbegovic.com
488

http://www.hasib-musinbegovic.com
SADR@AJ

"SLOBODA",vjerni hroni~ar postajanja 7. korpusa· · · · · · · · · · · · · · 7


Uvod · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9
Kratak prikaz sadr`aja pojedina~nih brojeva lista "SLOBODA" · · · · 15
Struktura lista „SLOBODA” · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22
Rekli su o "SLOBODI" · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 23
Uspjeli smo odgovoriti svim zadacima · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25
Bilo mi je ~ast, i, sje}am se s ponosom · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 26
Rije~ sloboda se velikim imenom pi{e · · · · · · · · · · · · · · · · · · 27
„SLOBODA” – informativno, agitatorsko, edukativno
i propagandno sredstvo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 28
Vrijeme slobode· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29
„SLOBODA” - jedan od najja~ih ratnih listova · · · · · · · · · · · · · · 30
Od usmenog informiranja do savremenog lista „SLOBODA” · · · · · 32
"SLOBODA" – dostojno glasilo Sedmog korpusa · · · · · · · · · · · · · 33
Ponovo bih postupio isto · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 34
Ako je ne{to od mene “uzeto” za historiju – sretan sam! · · · · · · · · 35
Registri · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37
1. Registar autora · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37
A. Registar li~nih imena autora· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37
B. Registar informativnih slu`bi (pres centara, organa za moral)
Armije RBiH · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 39
C. Preneseno iz drugih izvora · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 39
2. Registar li~nih imena · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40
List "SLOBODA" broj 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-16
List "SLOBODA" broj 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-16
List "SLOBODA" broj 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-16
List "SLOBODA" broj 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-20
List "SLOBODA" broj 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-20
List "SLOBODA" broj 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24
List "SLOBODA" broj 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-20
List "SLOBODA" broj 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-20
List "SLOBODA" broj 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24

489

http://www.hasib-musinbegovic.com
List "SLOBODA" broj 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-20
List "SLOBODA" broj 11 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-32
List "SLOBODA" broj 12 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24
List "SLOBODA" broj 13 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24
List "SLOBODA" broj 14 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24
List "SLOBODA" broj 15 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24
List "SLOBODA" broj 16 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24
List "SLOBODA" broj 17 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24
List "SLOBODA" broj 18 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24
List "SLOBODA" broj 19 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-24
List "SLOBODA" broj 20 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-20
Poslije listanja (i ~itanja) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 485
Curriculum vitae · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 486
Sadr`aj· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 488

490

http://www.hasib-musinbegovic.com