Sie sind auf Seite 1von 96

Anrlblotlcno djelovanje cesnjaka, luka, lavande, gorusice i drugih biljaka

u sprjecavanju i lljecen]u bolesti.Primjena u svjezem obliku, kao tinktura i etericnih ulja.

Wolfgang Mohring

ANTlfBIOTIC'1 iz prirode

Djelotvorne tvari anisa, lavande, goruslce, luka

i ostalih biljaka za sprjecavanje i lijecenje bolesti.

Primjena u svjeiem obliku, kao cajeva, tinktura i arornaticnih ulja

mozaik knjiga

Sadrza]

Njezne ubojice klica Antibiotici

i njihovo djelovanje

Kako nastaje otpornost

na bolest 6

Kako funkcionira

obrana ad klica 7

Vazni strucni pojmovi 9

Alternativno

prirodno lijecenje 10

NaCin djelovanja

Ijckovi I ih biljaka 10

Doza kOJil orllucuje 1 2

Anti,biotiina snaga

u biljkama i zaiinima

16

Etericna ulja 1 6

Djelovan]e na l.ijelo 20

Ostali biljni anubiotici 23

Mogucnosti

primjene 24

Posrupak priprerne caja 25

Prirnjena etericnih ulja 26

4

Poznavanje

i pravilna primjena

Ijekovitih biljaka 30

Svestrane biljke -

deset kratkih biografija

l.jekovite bilj ke s etericnim uljima

Ljekovite biljke s drugim djelotvorrum tvarirna

30

44

47

6

Sadrza]
80lesti i tegobe 48
U ovim slucajevirna
pomazu biljni antibiotici 48
Afle 48
Akne 49
Angina 50
Bronhitis 52
(ir 58
Gastritis 59
Ijivice 60
Gljivice na nogama 61
Gripa 62
l-lemoroidi 63
Herpes pojasni 64 Upala kate 83
Herpes imp/ex, Upa/a mjeiwra 85
Herpes labialis 65 Upa/a nome sup/jine 86
Hunjavica 65 Upa/a aka 88
jecmenac 67 Upa/a rodnice 89
Prell/ada 68 Upa/a s/uznice
Proljev 70 usne supliiM~ 90
Promuk/ost 74 Upa/a ulla 91
Rsne, opekline 76 Upala vena 92
Slabost obrambenog Upa/a zubnog mesa 93
sustava 78 Zubobolja 94
Svrbet 80
Temperatura 81 Kazalo 95
Ubodi insekala 82 o knjizi 96 I med icinski udibenici upozoravaju da davanje antibiotika kod najveceg dijela infekcija nije preporucljivo.

Temperatura takoder nije indikacija za davanje antibiotika. I

Njezni ubojice klica

Upotreba sinrerickih antibiotika sve vise raste: na primjer, 1I klinikama u Njernackoj porasla je od 1986. do 1995. za oko 28 %, a u ambulantama 1I isto vrijeme za skoro 60 %. Razlog tome jest cinjenica da antibiotici u nekim slucajevima vrlo brzo i dobro djeluju te se stcga cesto korisre i kad to nije nnzno i preporueljivo ..

Kemijski antibiotici trebali bi se, medutirn, primjenjivati same tada kad je to stvarno neizbjezno, kao lijekovi za hitne slucajeve, a ne kao svernoguce sredstvo za lijecenje.

Cudotvorni lijek krije opasnosti

Da bi se ograniclla primjena antibiorika, nuzna je .i suradnja pacijenata. Oni moraju prestati razmisljati ovako: »Koji cu Jijek uzeri da sto prije ozdravirn?« Bolji je ovaj nacin razmisljanja: »Postoji Ii nesro sto bi potaknulo rnoje lijecenje na najbolji moguci nacin?«

Velik zaokret u razmisljanju, meal' tim, vee je ipak poceo:

Vise se slijepo ne vjeruje 1I djelovanje sintetickih antibiotika, nego smo u njihovoj primjeni postali mnogo savjesnijima. U potrazi za rnogucom zamjenom ljudi se sve vise prisjecaju lijecenja ljekovitirn biljkarna i drugih prirodnih posrupaka lijecenja. U ljekarni majke prirode Citav je niz ljekovitih biljaka prikladnih za sprjecavanje i lijecenje bolesti.

Optirnalno je, naravno, kad covjek nije bolestan, kad smo tjelesno j dusevno u ravnorezl, kad se nase tijelo samo brani od mikroba koji izazivaju bolesti, Da bi se to postiglo, vazni su zdrava prehrana s dosta svjezsg voca i povrca, viramina i minerala, ogranicavanje oneciscenja okolisa i pozitivan odnos prema iivotu.

Alternativa iz biIjnogacarstva

AIm ipak dode do infekcije, postoji btav niz djelorvornih, a po poprarnim svojstvima blagih, ljekovitih biljaka s prowupalnim i protubakterijskirn djelovanjem, tzv. biljnih antibiorika. Poznaiete ll pravilnu primjena i doziranje tih biljaka, one mogu pomoci ublaziti uobicajene regcbe, rako da ne morale pcsezati za kemijskim sredsrvima, Neke od tih biljaka i same djeluj u a ntibakterijski iii antivirusno, druge jacaju obrambeni sustav, take da on svoju zadacu ucmkovirlje obavlja. Luk i cesnjak su tako, na primjer, vrlo poznati predstavnici te vrste, U avo j cete kn j izi na c i ve I i k b ro j p rovj ereni h rece pata s antiblotleki djelotvornim bUjkama za ublazavanje laksih bolesti,

No ipak val]a upozoriti na laknmislenu primjenu navedenih biljaka i ljekovitih sredstava, I ked blago djelujucih ljekovitih biljaka i kod jacih etericnih ulja ipak se radi 0 lijekovima koji pri nestrucnoj primjeni mogu imati i ozbiljne posljedice. 5toga uvijek pravodobno otldite k lijecniku iii dobrom poznavaocu ljekovirih biljaka.

Priroda protiv kerni]e

s infekcijama i upalarna ne srnije se igrati, prernda primjena sintetickih antibiotika

I nije uvijek nufn a.

Kod pogresnog lijecen] a mogu nasratl ozbiljna pcgorsanja opeeg staoja, kornplikacije iii dodatne

, inlekcije,

L ijdellje irifckcije Ijekovitim biljkama,

up.: lukom iii ti!5/ljokom, blag je i prirodall natin jaCem)a njela

5

Si ntetilki antib iotic: hij u mnoge oposnosti.

Kao i sva druga ziva bica, i mikrobi se prilagodavaju prornijenjenirn uvjetima iivota. Sarno. na nasu zalost. oni to cine bjesomucnorn brzinom. Uzrocnici prave virusne gripe mijenjaju se. na primjer. tako brzo da se sta I no pojavljuj u nove va rijante otporne na cjepivo.

Antibiotici

i njihovo djelovanje

Otkrice penicilina 1928. godine uvelo je jednu od najvecih promjena 1I povijesti medicine. Djelotvornost penicilina i kemijski antibiorici koji su se nakon toga razvili porpuno SlI uvjerili svijet medicine U cinjenicu da bi se zarazne bolesti jednog dana mogle iskorijeniti.

Antiblotici su proizvodi izrnjene rvari nekih gljivica plijesni i njihovi sinteticki nasljednici. Oni su pornogli da se nekad veorna prosirene zaraze, kao tuberkuloza, ucine gotovo potpuno bezopasnirna. Njihovo precizno djelovanje na bakterijske napadace smatralo se gotovo nepogresivim.

Kako nastaje otpornost na bolesti

Danas se sinteticke anribiotike sve vise napada. S njima se, nairne, predugo olako postupalo Propisivali su se vee kod sasvirn bezazlenih bolesti, umjesto da su se primjenjivali kao djelotvorni lijekovi za prvu pomoc kod teskih infekcija.

To i stalna upotreba antibiotika u uzgoju zivotinja vazni su razlozi zasto se razni u zrocnic! bolesti genericki mijenjaju i posraju otporni na najrazlicitije antibiorieke Iijekove, Neki znanstvenici vee se boje da bi u dogledno vrijerne ponovno moglo dod do zaraza kojih su se ljudi toliko bojali prije otkrica antibiotika.

Bakterije se zbog antibiorika prilagodava]u prornljenjenim Zivomim uvjetima, ho nije neobicno jer su za to irnale beskrajno mnogo vrernena: bakterije su mnogo jednosravnije strukture nego Ijudski organizarn, tako da svakih dvadeser

mlnuta nasraje nova generacija. Od uvodenja antibiotika iudnost tadasnjih bakterija s danasnjirna tako je mala kao i 111111 f),yopithecusa, naseg pretka od prije trideset milijuna lIodina, s danasnjirn covjekom.

loupotreba zbog nepotrebnih propisivanja

I J n rnerickim istrafivanjirna iz 1995. urvrdeno je da je otprilike polovica ad 110 milijuna recepata za antibiorike bile uepri rnjereno bolesti za koju su izdani, Stoga je vrijeme da se Ilgranici prekomjerno primjenjivanje antibiotika. Na taj ce IIl1ein i manje bakrerija posrajati orpomijirna, a povisit ce se vlvrojatnosr cia ce antibiotici srvarno djelovati onda kad ih huderno rrebali. Oni ce na taj nacin ostati punovrijedni IIIt-kovi za hime slueajeve.

ako funkcionira obrana od klica

Anlibiotici djeluju na razlicite nacine: mnogi sprjecavaju poII vosuucenje bakrerijskih gena i srvaranje stan ienih proteina, Mnogi antibiotici koji usporavaju stvaranje bjelancevina ne 11l0gU u potpunosti razlikovati bakterijske i ljudske stanice, ruko da ked ljudi i nastaju najcesce popratna djelovanja. I iko se nekad rnnogo keristeni streptomicin danas gotovo vl~e i ne propisuje, buduci da je u raznlm slucajevima doslo do nepopravljivih ostecen]a sluha, Drugi antibiotici, pak, II ipadaju enzirne u bakterijama (sulfonamidi).

Nujbolje istrazeni antibiotici djeluju razbijajuci srrukturu ~l<l11itnih stijenki, Penicilin pripada skupini koja se - ne uziI,wjuei 1I obzir ceste alergjje na neke njegove sastojke - Ilnjbolje podnosi. A penicilin, najpoznatiji antibiotik, djeluje tnko da koci enzime koje trebaju bakterije da hi srvarale poprecne veze izmedu proteina sranicnih stijenkL Na raj Im~in bakterije postaju nestabilne i raspadaju se.

Kako djeluju sinteticki antibiotici

Na hlost. vrlo

I djelotvorni »opc: napad« antibiotika u nasern tijelu dovodi i do neieljenih rezultata. Rast glj ivrea u criievi rna iii u vaginl poznata su popratna djelovanja kod prekomjerne uporabe antibioti ka ..

7

Antibiotici i njihovo djelova nje

Milijuni crijevnih " bakterija imaju osim pornocnih funkcija kod

probave i izmjene tvari i vaznu zadacu u nasern obrambenom sustavu, Zajedno sa specificnirn

limfnim sustavom u crijevima mogu stvarati I obrambene stanice.

Popratno djelovanje sintetkkih antibiotika

Ljudi su danas svjesniji razlicinh mogucih popratnih djelovanja sintetiekih antibiotika. Vee smo spomenuli razvijanje otpornosti na klice. raj je problem dosegnuo vee tolike razmjere daje predmet brojnih znanstvenih studija. No mogu se pojaviti i neke druge komplikacije.

Potiskivanje irnunoloskog sustava

U nekim slucajevirna antibiotici direkrno sprjecavaju imunoloski odgovor naseg organizrna rako sto usporavaju tjelesnu reakciju i djelatnost bijelih krvnih tjelesaca.

Unistavanje korisnih bakterija

Ljudsko tijelo udomljuje milijune bakterija. Sarno u pcdruciu usta, gr!a i nosa procjenjuje se da ih ima oko 50 milijardi, koje kao nasi »saveznici« zive zajedno s nama. Taj savrseno uskladen ekoloski sustav stiti nas od infekcija koje izazivaju bakterl]e, virusi iii gljivice .. Uzirnanje anribiotika sirokog spektra razara taj ekoloski sustav i cini nas osjetljivijima na infekcije. Tako dolazi do kronicne obrarnbene slabosti organizma i vece rnogucnosti zaraze bakrerijama, virusirna iii gljivicama.

Gubici hranjivih tvari

Antibiotici mogu pridonijeti tornu da se hranjive rvari u crijevima tete apsorbiraju. To se posebno odnosi na vitamine sku pine B, vitamin A, cink i magnezij, Ako antibiotici uz to izazovu j proljev, gubitak hranjivih tvari moze biti vrlo velik.

Alergije i organske komplikacije

Antibiotici mogu dovesti do nepodnosenja nekih ziveznih namimica. Katkad, ali vrlo rijetko, nasraju j teske posljedice poput leukemije, otkazivanja bubrega i snaznih alergija popracenih sokovtma.

8

Vaini strucni pojmovi Kada se govori 0 upalama

Upala je reakcija nekih tkiva naseg organizrna na razne podrazaje kao sto su pritisak, trljanje, kemijske rvari, vrucina i mikroorganizmi - bakterije, virusi i paraziti. Upale se nai~cUe srnatraju bolestirna, ali Sll i pokazatelj funkcioniranja obrarnbenog sustava: krvne file II upaJjenom tkivu zbog nekih se tvari sire, stijenke kapiiara postaju propusnije, rako do obrambene stanice lakse dolaze u zahvaceno tkivo i mogu napasn pridosle uzrocnike bolesti.

Kada se govori 0 infekcijama

Infekcija je prodiranje mikroorganizama (virusa, bakteri]a, Hljivica, parazita) u biljke, iivotinje iii ljude. Do simptorna bolesti dolazi kod razmnojavanja rnlkroorganizama, sto jake nvisi 0 vrsti uzrocnika i covjekoVll imunitetu.

»Anti« znad »protiv«

... Antibakterijski: Tako djeluju sredsrva kad utjecu na rasr hakterija, bilo da ih unisravaju (baktencidno), bilo da koce IVihov rast (bakteriostaticki) .

... Alltibioza: Tako se naziva unlstavanje iii sprjeeavanje rasta [ednog mikroorganizrna djelovanjem drugoga .

... Antimikotiiiki: To znaei da sredsrva lltjecu na rast gljivica, tuko sto ih iii unistavaju (fungicidno) ili koee njihov rast (lungistaticki) .

... Alltisepsa: Pod tim se pojrnom podrazumijeva unistavanje zoraznlh klica na povrsinl tijela kemijskim sredsrvirna.

Kad je obrana oslabljena

Pojava gnoja kod rane nil kofi znak je da su bijela krvna tjelesca preuzela borbu protiv klica koje su prodrle u ran u - obrambena bitka je. dakle, u punom zarnahu.

9

Dmgo/jllb (Tropaeolum maills) je prirodlli ollribiotik.

Biljke san ti bioticki ' djelotvornim sastojcirna katkad mogu zarnijeniti I sinteticke antibiotike. !

Ta ko se osigurava djelovanje a ntibiotika kad ga uisti n u zatrebarno.

Alternativno prirodno lijecenje

Kod mnogih laksih oboljenja ljekovite biljke mogu nadornjestiti sinteticke antibiotike, Proizvod i organskog pod rijetla imaju i tu prednost sto su se razvijali u prirodi tisucama godina pokusajima i pogreskarna. Stoga djeluju drukcije nego sintetkki proizvod iz laboratorija.

Nacin djelovanja Ijekovitih biljaka

Ijekovite biljke saddle mnogo tvari 5 velikirn brojem diferenciranih sastojaka. Sroga specificno djelovanje neke biljke obuhvaca cielovirost njezinih glavnih i sporednih sastojaka. U medicinski najvafnije grupe djelorvornih sastojaka ubrajaju se glikozidi, alkaloidi, etericna ulja, flavonoidi, treslovine, saponini i gorke tvari. Vecina ljekovitih biljaka sadrfi vise aktivno djelotvornih sastojaka iz razlicitih grllpa rvari. Prevladavajuca djelorvorna tvar odreduje pritom podrucje primjene. Dna 1I nasern organizmu ciljano djeluje na odredena tkiva, organe iii funkcije tako sto pojacava obrambenu snagu, podupire funkciju organa iIi sustava ili potide lijecenje,

Mnoge su zagonetke rijesene

Napretkom moderne farrnakologije sve se viSe otkrivaju sastojci razlicitih biljaka, pa cak i antibioticki djelotvorne rvari, Antibiotitki djelotvorne i obrambeno-stirnulirajuce ljekovite biljke rnogu kod srrucne primjene u nekim slucajevirna

10

nndomjesriti i sintericke antibiorike. Najvazniji poznati sasrojci su etericna ulja i njihovi posebni cblici, jaki glikozidi ulja gorusice. Za razliku od etericnih ulja, gorusicina ulja oslobadaju 51' iz glikozida tek poslije enzirnskog dijeljenja. Ona se nalaze npr. u dragoljubu i hrenu, Etericnih ulja una, Izmedu ostaloga, i u majcino] duslci, vrisku (Saturneia horr('llSis) i paprenoj mervici. Etericna ulja imaju, medutim, jos lednu prednost: ona utjecu na nase osjecaje i raspolozenja. Njibov miris popravJja raspolofenje i opusta, sto moze ubrzatl ozdravljenje.

I treslovine koce upale

Ali nemaju sarno biJjke s etericnim uljima antibioticko djelovanje. Medu njih se ubraja i medvjetka (Arcostophylos) sa svojirn snaznirn djelovanjem kod upale mjehura.

Neke biljke koje sadrze treslovine, poput petoprste (prstac, "otentilla erecmy i hrastove kore, a koje se cesto propisuju, Imaju i proruupalno djeJovanje: petoprsra npr. kod proljeva i upala u usrima i grlu, a hrastova kora kod koznih oboljenja. 'lreslovine su cesto u velikoj mjeri zasluzne za proruupalne reakcije. Kod nekih biljaka, kao sto je kadulja, zajedno djeluIII antibioticka snaga erericnog ulja i proruupalno svojstvo I reslovina.

uzrocima bolesti

Mikrobi - bakterije, virusi, gljivice - nikad nisu jedini lIZruenici bolesti. Ovdje vrijedi pravilo: sam rnikrob nije dovoljan, nego sve odreduje podrucje na kojemu se on pojavljuje. Ljudi cesto obolijevaju zbog svojih fizioloskih uvjeta, zbog nacina na koji zive. K tome dolazi i njihovo tjelcsno stanje koje nastaje iz genetskog naslijeda. Svaki covjek lma odredene slabosti iz kojib se pri odredenorn nacinu *.ivota i optereceriju mogu razviti bolesri, Hoce Ii i u kojoj

Prirodnim oruzjern protiv bakterija

Treslovine djeluju tako sto kozu i sluzn icu I:i ne grubljirna i otpornijirna. Treslovine se u zivezn i m namirnicama prepoznaju po stezucern djelovanju koje ostavljaj u u usti rna, n pro jak ern i caj.

11

Alternativno prirodno lijecenje

Primjer za izvanredno I kombinirane nacine djelovanja daju nam etericna ulja koja smanjuju i reguliraju secer u krvi. Ona djeluju posebno dobro na bakterije koje su napale oboljeloga od secerne bolesti.

mjeri doci do infekcije ovisi a opcern stanju otpora koji pruza nase tijelo i 0 vrsti tkiva koje napadaju rnikrobi te 0 snazi i jacini uzrocnika.

Budite njeini prema svojemu tkivu

Velika prednost biljaka s etericnirn uljima u usporedbi s vecmom kemijskih sredstava jest njihova agresivnost prema mikrobima - pri cemu biljke nisu sterne za zahvaceno tkivo. Ljekovite biljke i njihova erericna Lilja ne djeluju samo protiv mikroba, nego istodobno pornafu da se izlijeci okruzenje u kojemu bi bakterije mogle uspljevati. U1ja koja srnanjuju rnokracnu kiselinu ubiazavaju tako tegobe kod reurnatskih oboljenja. Daljnja prednost etericnih ulja jest to da se njihovo antiseptitko djelovanje ne smanjuje ni kod dugotrajnih iii ponovljenih primjena. Razlog moze biri to sto se one ne bore sarno proriv bakterija, nego i mobiliziraju ljekovite snage samog tijela.

Doza koja odlucuje

Biljke koje se primjenjuju u ljekovite svrhe mogu, rnedutirn, jednako taka imati popratna djelovanja kao i sinteticke rvari, »Hoce Ii neko sredstvo biti lijek ili otrov ovisi 0 njegovoj dozi.« Ta Paracelsusova izreka vrijedi i ovdje. No ipak se cak i kod samostalnog uzirnanja djelotvorruh ljekovitih biljaka ne treba previse bojati ozbiljnih popratnih posljedica. Preduvjet je, naravno, da se pridrzavate doza i uputa za primjenu navedenih u ovoj knjizi.

Posebno je to vazno kod primjene etericnih ulja, Za razliku od vodenih pripravaka od etericnih ulja koja se koriste u obliku cajeva, obloga, inhalacija iii kupki, ovdje se radi 0 koncentratu rvari koja djeluje vrlo snafno i stoga vee u rnalim kolictnarna moze irnati nezeljene popratne ucinke.

12

Zato bl se osobito 0 oralnoj prirnjemetericnih ulja valjalo posavjetovati sa strucnjakorn. Za obloge, inhalacije, mastranje iii kupke svatko moze sam koristiti antibioticne snage ulja za lijecenje, Osim toga biljke koje sadrze eterfcna ulja mogu se koristltil U obliku voderuh otopina koje istodobno sadrze ietericna ulja i imaju anrlbiotxko djelovanje, no ipak blrno oslabljeno,

Primjena etericnih ulja samo s rnjerorn

Preduvjet za primjenu etericnih ulja - kao j ljekovitih biljaka upcenito - jest pomno pridrzavan]e uputa navedenih u ovoj knjizi,

.. Nestrucna dugotrajna prirnjena nekfh biljaka moze dovesti do nadrazivanja zeillca, crijeva iii bubrega .

.. U trudnoci se ljekovite biljke koje potieu mokrenje, praznjenje crijeva iIi zivcanu djelatnost srniju upotrebljavati sumo pod strogim lijecnickin:! nadzororn .

.. Nadrazaj koze moze nastati kod gOtOVO svih etericnih ulja, II prije svega u osjetljivih osoba, Cesei je to slllcaj kod ulja nnisa, kajeputovca, eukalipra, niaoulija, paprene mervice, majCin.e dustce, cimeta i limuna

.. Kod ulja kornoraea, ruzmarina, kadulje i miloduha [HySSOpllS officina/is) pcznato je da oralna primjena, pa makar i u malim dozarna, rnoze izazvati epilepticne napadaje, Zato bi epilepticari rnorall izbjegavan cak i vnnjsku primjenu tih biljaka.

Moguce aJergijske reakcije

i\ lergije su sve ~esce. To vrijed i i za alergijske reakcije na IjPkovite biljke i etericna Lilja. Kod neposrednog dodira s kofom, ripe kod obloga, u nekih osoba umjesto ocekivanog Ilblazavanja tegoba rnoze doci do crvenila, mjehurlca ili cak vl'Cih oreklina na pojedinirn mjestima iii na cijelom tijelu.

Upotreba Ijekovitih biljaka

'I Pri lijecenju biljem

no j c esce i zo sta je prvo : neposredno olaksanle ! ka kyo se postize pri

II prirnjeni sintetickih

anti bioti ka, No zato , se izbjegn u m noga

I neugodna pcpratna : djelovanja ako se

pridrzava mo jedno-

I stavnih pravila dozi ranja , i primjene tih biljaka .

Etericna ulja i ostali oblici koncentrirane

I prirnjene biliaka. pcput

: biljnih kapi i velikih doz. I ljekovitlh Cajeva. nisu za I laicko lijecenje djece,

13

Alternativno prirodno lijecenje

Etericna ulja s malim se iznimkama primjenjuju uglavnom razrijedena.

jos neiskusanu vrstu treba jako razrijedenu iskusati na rnalorn djelicu koze - dakle, ne primijeniti odmah za kupku i nikako ne I uzeti je oralno.

Katkad se pojavljuju i alergijske reakcije na sluznici crijeva. Takve osobe nakon oralne primjene nekih Ijekovitih biljaka reagiraju slaboscu, bolovirna u trbuhu i proljevom ili cak ekcernirna na kozi .

.. Preosjetljivost

Kod ovih biljaka poznare su alergijske reakcije zbog preosjetljivosti: a mika, stolisnik (hajduCka trava, Achillea mille folium), brsljan, lavanda, rnetvica, anis, komorac, terpentin, cimet i agrumi .

.. Alergija

Kod skupne alergije na glavocike valja izbjegavati primjenu arnike, rusornace (pastirske torbice, Capseila bursa pastoris), podbjela (Thssilaga [arfaro), karnilice, stricka, nevena, hajducke rrave, rudbekije, konopljuse (Eupatorium) i pelina .

.. Fotoaiergijske reakcije

Kod ovih reakcija nakon vanjske iii oralne prirnjene ljekovitih biljaka koje sadrze kumarin kod jakog zracenja sunca maze doci do alergijskih pojava kao sto su suneane opekline i jaki ekcem na kozi u obliku mjehurica. Time su posebno pogodene svijetlopute osobe. Poznate su rakve reakcije na bergamoru (Citrus auranritlm var. bergamia) - njezino se ulje katkad nalazi i u parfernima i vodicama za kosu - iii ked ostalih citrusnih ulja, poput limunovog ili narancinog, kod siljevine (Peucedanum osu-uthium), ivancice i andelike.

Tegobe se javljaju veoma rijetko

Na srecu, alergijske su reakcije na ljekovite biljke u usporedbi s njihovorn velikom primjenorn ipak veoma rijetke. To vrijedi u jednakoj mjeri i za jaka etericna uJja ako se pridrzavamo preporucenih doza. Osim toga, mcguce tegobe koje nastaju poslije pijenja cnja, masaza, inhalacija, ispiranja iii obloga, u pravilu su bezazlene,

14

Ako ipak dode do alergijskih reakcija, najvaznije je sto vise izbjegavari daljnji kontakt s alergenirna (dakle, rvari koja je lzazvala alergij u) iii ga barern ograniCiti. Kod jacih reakcija posavjetujte se s lijecnikom ili Ijekarnikom.

Granice samostalnog lijecenja

IJekovite biljke predstavljene u ovoj knjizi slozene su prema svojoj antibioricnoj i proruupalnoj snazi. Brojni djeJorvorni rceepti trebali bi yam pcmoci da sami u blazite i zalijecite jednostavne tegobe.

Kod upala i infekcija vrlo je vazno poznavati grantee sarnopomocl, Sarnostalno lijecenje dopusteno je kad se radi 0 luganim tegobama, pojedinirn simpromirna bolesri iii smetnjama U opcern stanju z dravlja. To su npr, upale grla i ~drijela iii prehlada. Samostalna primjena ljekovitih biljaka I ererfcnlh uJja ipak ne moze zamijeniti savjet lijecnika ili llekarruka.

Kada_t;ebate ici k lijecniku - - -1

... kod svih izrazenih ... kad se tegobe ne poprave ru

simptorna visoke temperature nakon tri dana iii kad se

j jakih bolova potpuno ne povuku

... kod loseg opceg stanja, vel ike slabosti, iscrpljenosti IIi prornjena 1I radu srca i krvotoka

... kad se tegobe poja~aju, kad nastupe dodatni simptomi iii kad odredene tegobe najprije nestanu, pa se opet pojave

... kad lagani sirnptorni postoje i nakon nekoliko dana i ne znate tocno stc bi to moglo biti: iza pocetnih bezazlenih simptoma mogu se skrivati ozbiljne bolesti, koje vi ne prepoznajete i ne rnozete ih, pa eak i ne smijete, sami lijeCiti!

Nezeljena djelovanja

Kad lijecnik jed nom mora dati sinteticki antibiotik, vazno je da ga uzirnate redovito cijelo orcpisa no razdoblje. Ako se prerano prekine terapij a,

I stvaraju se nove otporne jezgre uzrocni ka bolesti,

1S

Aro materapijom se lijeei p,-eko osjetila mirise.

Tisuce se godina primjenjuje lijecenje ljekovitim biljkarna koje sadrfe etericna u I'ja_ Najstarije sustavno i zoa nstveno djelo 0 ljekovitirn travarna i niihovu djelovanju

rnogla bi biti knjiga .. Pen-ts'ao« kineskog ca [3 Shen-Nu nga iz 2700. g.p.n .e.

Antibioticna snaga

u biljkama i zacinima

Etericna ulja

Etericna ulja podsjecaju na ugodne mlrise u kozmetici i u kuhinji, na setnje kroz borovu sumu iii na rnirisnu Iivadu, U najrazlicitljlm kulturarna upotrebljavale su se biljke s eredenim uljima, a njihova je medicinska primjena bila tijesno povezana s rnisticnim posrupclma, magijom, vjerovanjem 1I cucla i s reJigijom. Spaljivanjem aromaticnih mirisavih biljaka pokusavalo se dostici transcedentna stan]a,

Danas, pak, industrija ziveinih namimica prirnjenjuje prjrodne arorne, Tako se npr. limunovo, naranclno iii ulje limere upotrebljava kao dodatak za marmelade i vocne zelee. U kozmetici se primjenjuju etericria ulja zbog svojega mirisa i blagotvornog djelovanja na kozu,

Mirisi utjecu na zivcani. sustav

U aromaterapiji, izrnedu ostaloga, koristi se i mirisno djelovanje etericnih ulja, I'ak i u rnedicinskom smislu, Osjet rnirisa jedini je osjet koji je u neposrednom dodiru s, razvojno gledano, najstarijirn dijelorn nasega mozga. Tim putem mirisi mogu direktno utjecati na zivce, osjecaje i psihu. Djelovanje etericnih ulja mose npr, poricari, jacati koncentraciju ili opustati i srnirivati, Ulja svojim mirisom djeluju uravnotezavajuce i harmonizirajuce na nas vegetativni zivcani sustav Ali i tek i probava poticu se refleksno preko osjeta mirisa i okusa.

16

Aromaterap.ija - provjeravana kroz tisuclieta

Medidnska primjena

Medicinska prirnjena Ijekovitih biljaka i posebno njihovih destiliranih etericnih ulja od velike je rerapeutske vrijednosti - u vanjsko] prrrnjeni kao masaza, inhalacija i oblog a u oralHOj primjeni II obliku kapi i cajeva. Razlog njihove izvanredne Ijekovite i anribioricke snage jesu etericna ulja. Primjeri poznatih ljekovitih biljaka koje svoje glavno djeloV~ nje zahvaljuju sadrzaju biljnih ulja jesu paprena metvica, cukalipt i klinei':. Eukaliptovo ulje cesto se primjenjuje za Inhalacije kod prehlada, klincicevo ulje ublazava zubobolju, n ulje paprene rnervice probavne smetnje.

J\romaterapija, a tako se naziva rerapljski smjer koji se bavi ctericnlm uljirna ljekovirih biljaka, povezuje konkretne medicinske postupke s ernocionalnim zadovoljstvorn i harmonizacljom vegetativnog sustava. Danas se, naime, zria koliko je vazan uravnotezenfivcani sustav za zdrav obrarnbenl sustav

Visoko koncentrirane esencije biljaka

'lo su jake mirisne, uljaste tekueine koje se na zraku Iako lsparavaju a odgovorne su za karaktsristican rniris biljaka .. U l'tericnouljne droge ubrajaju se tako sve biljke koje sadrzavaitt tekuca, lako rekuca, karakreristicno rnirisna i arornatidna, [aka iii gorka ulja. Ta ulja stvaraju se u listovima, cvjetovima, plodovima, korijenu i deblu, a rjede u granarna i kori.

Ovisno 0 biljci, etericna se ulja nalaze u posebnirn zljezdanim vlarima Hi komoricama na kori biljaka, u unutarnjim uljnim sranicama iii u unutarnjirn spremtstirna sekreta, Ona se javljaju ili u svim biljnirn tkivlrna iii su strogo ogranlcena ria odredene dijelove biljaka, Talco npr, kod fuzei lavande ulje ualazimo u cvjetovima, kod cimetovca u listovima i kori, kod metvice u Iistovima i izbojcima, a kod limunskih biljaka u cvjerovima i kori ploda.

I [edan od pion ira arornaterapije u Europi I jest Irancuski lijecn ik Jean Valnet. On je

I svojedobno kao vojni lijecniku Drugom

I svjetskom ratu s velikirn uspjehorn lijecio pomocu aromatskih esencija.

17

Antibioticna snaga u biljkama i zacinima

Sva etericna ulja irnaju I dezinficirajuce i antibioticno djelovanje, makar i u stetnoj mjeri.

To svojstvo ulja pruZa svakoj biljci zastltu od kukaca i nametnika.

Etericna se ulja mnogostrano promatraju kao bit biljke, zbog cega se i nazivaju esencijarna. Etericna ulja nastaju d irektno kao proizvodi izrnjene rvari II biljkama. Njihove moguce funkcije u biljci jesu: zastita od stetocinja, prirnarnljivanje kukaca, srnanjenje gubitka tekucine, zastita od napadaja uzrocnika bolesti (antibioticno djelovanje).

Kolicina i sastojci

Kolicina erericnog ulja u biljkama krece se izrnedu 0,01 i 10 %, pa cak i vise. Biljni lijekovi sadrze najmanje 0,1% etericnih ulja, a najcesce 1,0 do 2,0 %, karkad i do 20 %.

Sve biljke ne sadrle etericna ulja; procjenjuje se da ih je oko 30 %.

Arornaticne tvari etericnih ulja tako su snatne da se i'ak i II vrlo velikim razrjedenjima mogu osjetiti okusom ili mirisorn. Etericna ulja otapaju se samo u alkoholu i ulju, ali ne II vodi, Ona se sastoje od razlicidh rvari koje, ovisno 0 ulju, mogu biti vrlo kompleksne, Ulje rnaticnjaka (rnelise) sastoji se npr. iz 120 danas poznatih dijelova. Mnogim uljimajos uvijek nije d esifrira n sas tav.

Etericna ulja sastoje se od terpenoidnih spojeva - rnonoterpena kao mentol, seskviterpena kao azulen i fenilpropan-spojeva kao sro je eugenol iz klincica, lako topiv i vrlo jaka mirisa. Antibioricno djelovanje vecine ulja nalazi se u terpenu,

Korist od zaCina

Djelovanje etericnih ulja jednako je djelovanju aromaticnih zacina. Zacini su suseni dijelovi biljaka koji se odlikuju visokim sadrzajem aromarienih i ostrih tvari. Oni slufe od davnina za poboljsanje okusa, a prije svega poticu probavu i svojim opcim dezinficirajucim djelovanjern stite od procesa vrenja i procesa raspadanja. Zacini sa svojim erericnim

18

uljima imaju tradiciju u juznirn i tropskim zernljarna, gdje procesi vrenja 11 crijevima mogu dovesti do ozbiljnih bolesti,

Fitoterapija u kuhinji

Svaki kunar svakodnevno u kuhinji provodi fitoterapiju uporrebljavajuci rnajcinu dusicu, mafuran, cesnjak iii luk te rako iskoristavajuci ljekoviru biljnu snagu. Prirnjeri za znacajno djelovanje zacina kao sto su mazu ran, origano i vrisa k su sljedeci:

.. ublazavanje i zastita od zelucanih tegoba i grceva .. poricanje rnororike crijeva i criievnih ilijezda

.. poticanje teka i ublazavanje osjecaja napuhnurosri

Ali one !ito valja znati jest to da djelorvorni sadrfa] kod zacina nije standardiziran kao ked ljekovitih biljaka. To :onaN da koncentracije djelotvornih rvari mogu jako varirari, ovisno o podruiju rasta, vremenu skladistenja itd.

Osim toga, za vrijeme kuhanja gl.lbi se dio etericnih ulja, tako da je ljekovito djelovanje zacina u usporedbi sa Cistim ljekovitim biljem najcesce dosta oslabljeno,

Esenci]e i biljke kao uboj ice klica

Uericno ulje maji'ine dusice irna. na primjer. mjerljivo jace baktericidno dielova nje nego kemijsko dezinfekcijsko sredstvo fenol,

Majcina dusica tako mote svladati i jake uzrocn i ke bolesti kakve su bed renica. tifus . difterija i tuberku loza .

Zaiinima ne sama do maz"lIIa paba/jSat; okus jela, "ego i blagoiYorno djelovati lia zdravlje.

19

An tibiotirna snaga u biljkarna i l~cinima

Kim jeuobicajen pri

spravljanju teski h i masnih jela. kao sto su svinjsko pecenie ili kelj. He ricna u Ija toga zaclna

djeluju poticajno na probavu i sprjecavaju napuhnutost.

Aromatski indeks

, Francuski istrazivac Bellaiche ispitivao je dielotvornost etericnih ulja nil posebno cestimuzrocnicimil bolesti. Brojevi daju tzv, arornatskl lndeks (teoretska vrijednost 1 znaci da 5U svi istrazivani uzrotnkl bili [ako usporeni U svcm djelovanju).

I ... origano 0,873 ... rusmann 0,317
... rnajcina dusica 0,711 ... plnija 0,317
... elmer 0,687 ... kornorac 0,312
I ... klinW~ 0,517 ... lavanda 0,296
... kajeputovac 0,333 ... mirta 0,250 Djelovanje na tijelo

Specificno je izlucivanje etericnih ulja preko pluca iii mokracnog sustava, To vrijedi j za ulja uzeta oralno i za ona uzeta preko koze, Na taj je nacin ll.ntibiotiena snags posebno djelotvorna II disnom sustavu i sustavu za izlucivanje, Eukalipt i majcina dusica djeluju npr, blagorvorno u disl1im putovima, borevica u mokracnorn traktu, kim i komorac u tankom crijevu. Biljke koje sadrse gorusicino ulje, kao sro su cesnjak i luk, dezinficiraju i oslobadaju disne purove.

Osim antibioticnog djelovanja postoji i one drugo: nadrazivanje koze i sluznice, Zato se etericna ulja primjenjuju za poboljsanje prokrvljenosti i ublazavanje bolova.

Postoje i svestrane bi.ljke

Etericna ulja su, kao i sve biljne rvari, raznovrsna u svojern djelovanju. Kod nekih ulja u prvom je planu njihovo antibioticno dje!ovanje, kod drugih nadrazlvanje koze, kod ostalih djelovanje na odredene organe ili dijelove tijela,

Mnoga ulja ujedinjavaju vise vrsra djelovanja u sebi:

20

Si rok soektar antibioticnog dielova nja

... ublazava]u napuhnutost i antimikrobno djeluju: kim,

komorac i vrisak

... jacaju zivce, poticu probavu, djeluju antibioticno: lavanda ... bore se protiv upala: kamilica i stolisnik (hajducka trava) ... jacaju obrarnbene snage organizrna: majcina dusica

... poticu probavu, stimuliraju zucni rnjehur: paprena rnervica

Na koje vrste klica djeluju Ijekovite biljke

Bakterije

Kod istrazivanja poput Bellaicheova (20 str.) slican se antibioricni spekrar djelovanja ustanovio i kod vriska, klincica, origana, cajevca, rnajcine dusice i cimeta. I ulje papra irna snazno antibioticno djelovanje. Protiv bakterija dobro djeluju: kajeputovac, eukalipt, iglica, estragon, lavanda, niaouli i poljska rnajcina dusica.

Gljivice pJijesni

Majcina dusica (timijan, Thymo!), cirnetovo ulje i klincicevo ulje u otopini od 1:1000 nadmocni su u usporedbi s mnogim lijekovima u borbi protiv gljivica plijesni. Ulja cirneta i kllncica posebno dobro djeluju na Aspergillus i neke penicilinske vrste kod mikoza (infekcija gljivicama) koze, genitalija, uha i disnih organa. Opceniro snasno antimikoricno djelovanje imaju ulje cimeta, papra, klincica i majcine dusice.

Virusi

Vodena otopina rnaticnjaka pornaze u lokalnoj prirnjeni protiv virusa herpesa. Djelotvomc pritorn nije etericno ulje, nego razne rvari za stavljenje, koje se izluce s vodenom oropinom, I vodene otopine mervice, mazurana i majcine dusice pokazale Sl1 djelotvornost protiv virusa herpesa. Kod l.llZlicitih virusa gripe blagotvorno djeluju cajevi od tih biljaka, Ublazavajuce djelovanje cmog caja, koji sadrfi treslovine, vd je dugo poznato.

I Tradicionalne otopine biljaka imaju zacudujuce dobro djelovanje protiv

I razlidtih mikroorganizarna. Poznati njemacki napitak »Klosterfrau

Melissengeist« kod mnogi h infekcija djel uje I bolje nego neki

. antibiotic: sirokog spektra, Uzimati gao medutim. valja dosta oprezno zbog visokog sadrfaja alkohola.

21

An tibioticna snaga u bi Ij ka ma i zacinirna

Etericna su ulja cimeta i klincica, na zalost, potvrdila da jako djelova nje u pravi I u n ije bez popratn i h pojava: oba ulja izazivaju cesto i alergijske reakciie,

Posebno napasni - virusi

Problem kod borbe protiv virusa jest to sto cni nisu sarnostalni organizmi kao bakterije i gljivice, nego se razmnofavaju unutar stanica-gostoprimaca. Ovisno 0 vrsti, virusi napadaju odredene stanice nasega tijela koje nakon ispustanja razvijenih virusa propadaju,

Uvijek je tesko zakociti razvoj virusa, a da se istodobno ne osrete vlastite stanice-gostoprimci u tijelu. To objasnjava zasro do danas nije pronadeno sredstvo koje bi direktno napadalo viruse, Opsirne studije pokazuju da su ulja cirneta, papra i klincica bila najdjelotvornije anrlvirusne tvari, poseono kod virusa herpesa i adenovirusa (virusa prehlada). Ta su ulja smanjrvala koncentraciju virusa bez ostecenja tjelesnih stanica, Cesto je pritom doslo do znacajnog porasta irnunoglobulina - sto je jasan dokaz da se stimulirao vlasriti obrambeni sustav,

~. __ N'j"fuiji -bilj"i ;;;;tibio!i~ _

~ kadulja miloduh

... bergamots kadulja lcze mirta

... borneol mirisavke muskatni

... borove iglice II> kajeputovac orascic

.. borovica, bob ice II> kamfor .. niauoli

.. borovica. iglice .. karnilica .. origano

.. bosiljak .. kim .. papar

II> cimet .. klincic II> paprena rnetvica I

II> cajevac .. kornorac II> planinska

.. cernpres .. lavanda rnajcina dusica

II> cdnjak .. limun II> rujevina

II> dumbir .. luk .. rufrnarin

.. estragon .. rnajcina dusica .. sanda lovina

.. eukalipt II> maticnja k .. vlaska

.. iglica .. rnazuran .. vrisak

22

Antivirusno djelovanje i poticanle lzrnjene tvari

Ostali biljni antibiotici Gorusidni glikozidi

Gorusielna ulja koja sadrze surnpor i cesnjakovo ulje zauzimaju posebno rnjesto medu etericnim uljima. Neka se nalaze u biljkama koje se cesto primjenjuju u kuhinji. Medu njima su: ... gorusica

... kelj

... hren i povrrnica

... dragoljub i potocarka ... cesnjak i luk

Njihov je miris osobiro jak, katkad i neugodan i nagrizajuci, a okus im je ostar; Gorusicini glikozidi imaj u nadrazujuci uljecaj na tkiva naseg organizma. Medu biljkama koje

sadrze etericna ulja njihova su svojstva nadrazeja sluznice, poticanja krvotoka i anribioricnog djelovanja posebno jako izrafena, Gorusicim glikozidi poticu probavu, izluclvanje rnokrace i cjelokupnu izmjenu rvari, Podrutja primjene su im npr. bronhitls, gripa j infekcije mokracnih purova, Kod nekih bolesti njihovo razarajuce djelovanje na klice blizu je onom penicilina.

Ostre tvari

Biljke koje sadrze ostre tvari su biljke s etericnim uljirna koje, kako im samo ime kaze, sadrze tvari ostra okusa, One u svcjem djelovanju poticanja izmjene rvari ni u cernu ne zaosraju za biljkama koje sadrzs gorusicina ulja.

Postoji antibioticno djelovanje, proizvodnja soka za probavu, aktivi ra se s li na, ze I ucani sok i so k crijeva, kao i po kre ti crijeva. Ostre rvari sadrze:

... galgantov korijen (Rhizonla galangas) ... dumbirov korijen

... crni papar

Kod u I:ja gorusice radi se o parotopivim tvarirna koje se nalaze u biljci

u gllkozidno] vezi. Ona nastaju enzimatskirn orocesi rna kod reza nja biljke.

23

Prirodni a"tibiotici dovoij no su b!agi i za djecu,

Na trzistu postoie i razna etericna ulja iz I bioloski kontroliran ih nasada. Ona su u svakom pogledu najbolja.

cak i ako $U skuplja.

Mogucnosti

• •

pnmJene

Ljekovite biljke i etericna ulja dobivena iz njih ne mogu zamijeniti smterieke antibiotike, ali ona mogu mnogo pomoci da sintetlcke antibiotike ne primjenjujemo bas svaki put. No njihove visoke doze ne dovode uvijek i do boljih rezultara. Bas naprotiv, poneke esencije bolje djelllju kad ih se daje II velikirn razrjedenjima, cak i kad se ne radi 0 homeopatskim dozarna.

Optimalno djelovanje postizete kad etericno ulje utrljavate Hi inhalirate i istodobno oralno uzirnate u obliku cijele biJjke kao caj.

Da biste dobili porrebno znanje za primjenu Ijekovitih biljaka, u ovom cere poglavlju naci opce srnjerruce i upute za kUpnjll i pnmjenu ljekovitih biljaka i etericnih ulja.

Savjeti za kupovinu

Svaka biljna kultura nema bas najbolje kombinacije djelotvornih rvari. U nekim zernljama koriste se razna sredsrva za gnojenje i prskanje biljaka,. Kupujte zaro Ijekovite biljke i etericna ulja od provjerenih prodavaca,

Ljekovite biljke i etericna ulja iz ljekarni bolja su jer su provjerena. Moraju odgovarati kriterijima medicinskih prirucnika, moraju irnati standardizirani sadriaj djelotvorne tvari, cirne se jamci i podjednako djelovanje.

I ozbiljne prodavaonice zdrave hrane i ljekovitih biljaka paze na kvalitetu svoje robe. Vazno je upotrebljavati prirodno cista, neuzegla ulja. Posavjetujte se 0 tome s Ijekarnikom.

24

Postupak pripreme caja

Priprema caja je jednostavna i - pravilno provedena - djelotvorna mogucnost za ublafavanje tegoba. Caj je posebno dobar za rnedicinske Iaike, buduci da se ne ocekuju nikakve popratne posljedice.

Oparak (infuz)

Da se sadrzaj ljekovite tvari - posebno etericna ulja - ne uflisti, cajevi se cesto prave tako da se biljke samo preliju vrlo vrucom vodom.

Oparak ili infuz najpoznanji je nacin prirnjene djelotvornih Ijekovitih biljaka,

Pripretna: Stavite 1 do 2 zlitice iii trazenu kolicinu ljekovitih biljaka, rasuru iIi u cjedilu, rnrefici i slicnom u cdgovarajucu posudu (casa iii salica) i prelijte sa \4 litre vrele vode. Ostavire da stoji poklopljeno oko 10 minuta ili take dugo koliko se trafi po receptu. Na kraju procijedite kroz cjedilo.

Uvarak (dekokt)

Kod pripremanja se dijelovi biljaka kuhaju direktno u vodi. Na taj se nacin posebno izviace treslovine,

Pripretna: 1 do 2 ilicice iii trazena kolieina ljekovitih biljaka stave se u posudu sa If, litre hladne vode i zagriju do vrenja. Da bi se gubilo sto manje plinovitih rvari, posudu se zatvori dobrim poklopcern. Kuhajte na laganoj vatri i povrerneno prornijesajte te na kraj u ostavite da stoji koliko je navedeno u uputarna, Opcenito za kratko kuhanje to iznosi 1 do 3 minute, inace oko 20 minuta. Tada ohladite caj ria podnosljivu temperaturu i procijedite,

Priprema caja

testo se za lijecenje primjenjuje same jedna

I tvar iz ljekovite biljke. dobivena sintetickim putern, npr, mentol iz I u lja paprene rnetvice,

No prirodna. nepromijenjena esencija

I je dje lotvorn ija: cijela ima posve drukcije djelovanje nego pojedini dijelovi,

25

Primjena etericnih ulja

Pokusi su pokazali da se ulje lavande, naneseno na obrijanu kozu zarnorca. naslo u bubrezima mrtve I zivotinJe prilik~m autopsue,

Tinkture (mocevlne)

Postupak tzv. rnacerijacije se primjenjuje kad se erericna ulja i druge osjedjive rvari, npr, sluai, tele sacuvati sto je rnoguce vise, a druge su tvari, npr. treslovine, pozeljne sarno u malim kolicinama.

Priprema: Stavite 1 do 2 ZLieice ili trazenu kolicinu biljaka u '!. litre hladne vode. Ostavite da poklopljeno stoji izrnedu 6 i 12 sari i na kra]u procijedite. Ako zeJite biti potpuno sigurni da je najveci dio klica nastalih za vrijeme dugog stajanja unisten, zagrijre otopinu kratko do vrenja, ohladite je i pijte prema uputarna.

PrimJena etericnih ulja

Eteriena SlI ulja vrlo snazna ljekovita sredsrva, tako da se ocekivani rezultat kod njih brzo rnofe prervoriti u suprotnost. Pripazite na navedene kolil'ine i prirnjenjujte ra ulja sarno krarkoroeno za vrijeme akutnih tegoba.

Za vanjsku primjenu dobre su masaze, oblozi, kupke i inhalacije. Eterlcna ulja korisre se zbog svojih regenerirajucih i dezinficirajucih svojstava,

Zbog svoje sposobnosti topljenja rnasti, etericna ulja odlikuju se dobrim upijanjem preko koze. Gna razvijaju i Iokalno i dublje djelovanje na odredene organe ako ih se umasirava ili prirnjenjuje za kupke.

Mazanje

Danas se zna da se eteril'na ulja nakon nanosenja na kozu jos Eetiri sara rnogu nab u krvi i limn. Stoga je mazanje koze rnogucnost da se vanjskom primjenom iskoristi antibioticna snaga ulja u unutrasnjosti organizrna.

26

kako najbolje djeluju biljne esencije

Priprema: Za mazanje se uzirna 10 do 20 kapl etericnog ulja. Stavite ulje, ako ga podnosite, direktno na kozu (ali ne na sluznicul). Prije toga trebali bisre podnosljivost provjerid na djelicu kofe, Najbolje je ipak kad kolicinu ulja potrebnu za rnazanje pomijesate sa II> do 1 ilice maslinovog ulja. Za vecu kolicinu sredsrva za rnazanje uzmite na 100 ml masnog ulja (maslinovo ulje iii ulje ivancice posebno je dobro za fane iii opekline) oko 5 ml etencnog ulja. I hidrolati su dobri za razrjedivanje. Oni nastaju kod desrilacije etericnih ulja i sadrze osim vode i rragove aromatlcnog ulja, Rufina vodica je najpoznatiji primjer hidrolata.

Savjet Ulja rnetvice, majcine dusice, origana, klincica, vriska, muskatnog orascica, kadulje, ruzruarina, kajeputovca, bosiljka, smreke i durnbira moraju se i kod mazanja primjenjivati LI vrlo rnalirn dozama, jer imaju veorna snazno djelovanje.

Inhalacije i pame kupelji za lice

Inhaliranje biljaka i ulja s vodenom parorn dobra je mogucnost da se ublaze regobe kod oboljenja disnih putova, kao sto su bronhitis, hunjavica i upala usne supliine. Etericna Lilja kod akutnih upala djeluju cesto prejako; u tom siucaju mora se inhalirati cijela biljka, npr. kamilica iii iglice bora. Parne kupelji za lice sluze za njegu koze lica i posebno su dobre kod akni, za ciscenje i ublazavanje upala, Provodenje takvih kupelji jednako je onom kod inhalacija, pri cemu je na prvom mjestu djelovan]e biljnih tvari na kozu lica, a ne na disne putove,

Priprema: Za inhalaciju trebare staviti 1 do 2 litre kipuce vode 1I posudu i u nju staviti propisanu kolicinu Ijekovitih biljaka iii najvise 10 kapi etericnog ulja. Rasirite velik rucnik preko glave i posude i inhalirajre oko 5 minuta pare erericnih ulja, a 5 do 10 minuta pare ostalih pripravaka. Primjenjujte najmanje dva puta na dan.

Za neke oblike primjene treba uzirnati prokuhanu vodu kako bi se srnanjila opasnost od pogorsanja upale. Oa bi se voda sterilizi rala, treba vreti najmanje 20 min uta.

No mozete primijeniti

i destiliranu vodu.

27

Blagotvome kupke i oblozi

Vrute kupke za 'loge doore su za bolju prokrvljenost cijelog tije!a, a h/adne kupke dje! uj u osvjda vajuce i stimuliroiuce.

Posebno kod suhe koze I preporucujerno uljne kupke 5 masnim uljirna koja hrane kozu, kao sto

su ulje baderna. psen ien,i h kl lea iii avokada. Za ta kay nacin priprerne pornijesajte y, do 3 zb-

cice ulja s potrebnorn kolicinorn etericnog ulja _

Kupke

Za kupke su potrebni prirodni posrednici, buduci da se erericna ulja ne rastapaju u vodi, Zato se preporucuju :tliea meda, casa vrhnja iii pola do cijele litre mlijeka. Mogu se primijeniti i zumance, zlica tekuceg sapuna iii jedna do dvije ZLice mlijeka za kupanje.

Priprema: Umijesajte do 10 kapi etericnog ulja u rvar-posrednika, sravite u vodu i razrijedite, Kupka kod temperature od 36 do 38°C ne bi srnjela trajati duze od 20 minuta. Za kupke sjedenja i kupke nogu uzima se oko 5 do 10 kapi ulja na 1'2 do 2 liz litre vode, Kod temperature, visckog krvnog tlaka, bolesti srca, zila i krvotoka ne bisre se smjeli kupan u tim kupkarna.

Oblozi

Priprema: Za obloge uronite zavoj u '12 case vode kojoj ste dodali 5 kapi nekog etericnog ulja. Dobro ga iscijedite i stavite ria koiu, Sve skupa ornotajte suhirn rucnikorn, Na 100 ml

28

vade uzima se po 1 do 5 kapi ulja, ovisno u ulju i nacinu njegova podncsenja. Kod primjena s hladnom vodom, npr. za srnanjenje temperature, etericna ulja mogu bitno pojacati djelovanje obloga. Za takvu primjenu stavite nekoliko kapi ulja 1I vodu.

Rasprsfvanje

Najvisu koncentraciju etericnih ulja 1I zraku u prostoriji dobivamo obicnim rasprsivacima. Svjetiljke s arornama dobre su za sirenje mirisa, za dobro ozracje i raspolozenje, No za razliku od rasprsivaca, one nemaju nikakvo ljekoviro djelovanje. Priprema: Stavite nekoliko kapi navedenih ulja (pogledajte 44. srranicu i dalje) u rasprsivac, arornaticnu svjetiljku, posudicu vode na radijator ill u ovlazivac zraka,

Oralna primjena

Oralna prirnjena erericnih ulja srnije se provoditi same u suradnji s Iijecnikom iii ljekarnikom specijaliziranim za primjenu biljaka, Djeei je dosta sarno d avati cajeve.

Priprema: Ako nije drukcije opisano, stavite 1 do 2 kapi eterienog ulja s nesto meda (1 i.liciea) u 112 sa lice biljnog caja ili tople vade. Prornijesajre i pijte 3 puta na dan. Te esencije moi.ete i posisati kao bombone. Jedna se esencija ne srnije uzimati duze od 2 tjedna, Kao polazna toeka za sve doze vrijedi: 1 gram odgovara mililitru ili 50 kapi.

Hericna ulja u kuhinji

Brojni zacini sadri.e etericna ulja koja se ipak ne gube u eijelosti kod kuhanja, Iskoristite stoga njihove vrijedne sastojke i spravljajte jela s anisorn, kornoraeem, majcinorn dusicom, origanorn, klincicem, cimetorn, ceSnjakom, lukom itd.

Arornaticne kupke i mirisi

I U razlicitoj rnjeri u oralnoj primjeni sva etericna ulja djeluju

: nadrazuiuce na sluzn ieu zeluca i criieva, Cesta se pritom njihovo dezinficirajuce djelovanie razvile vee u ustirna. Primjer za to je kadulja.

29

Vri.sak je jednogod {gnja biljka s /ijepim cvjetov,'ma.

Vojn.i su lijecnici vee 191 5. godine otkrili da se davanjemcesniaka u mnogirn slucaievirna izbjegla griza (dlzenterija) koja je tada bila veoma (esta.

Poznavanje

i pravilna primjena Ijekovitih biljaka

U ovom poglavlju navedene su vaznije, blago antibakterijski djelujuce ljekovite biljke koje sadrze erericna ulja i njihova moguea podrucja primjene. »ZviJezde« rnedu biljnim antibioricima bit ce opsirnije predstavljene, dok pregled koji se nalazi oct 44. stranice nadalje nudi kratke obavijesti 0 svim biljkama i erericnim uljima koje se prirnjenjuju Ll ljekovite svrhe,

Svestrane biljke

- deset kratkih biografija

Ovdje se opsirno opisuje deset najvafnijih antibioricki djelorvornih i protuupalnih Ijekovirih biljaka s posebno sirokim spekrrorn prirnjene.

Cesnjak

Ova biljka iz porodice ljiljana poznata je vee risucarna godina kao ljekovira biljka i zacin. Uporrebljava se kod pripreme jela, kao ljekovito sredstvo i kao esencija.

Sastojci

Osirn surnpornih glikozida, cesnjak sadrki i hlapJjivo uije s aliinom, alicinorn j dialildisulfidorn, vitamins A, B1, B2 i C i neke minerale j elemente u tragovima kao lito su kalij, sumpor, jod, selen i silici], Aliin se razgraduje ked rezanja iii

30

Nenad masna ljekovita snaga ~eSnjaka

presan]a cesna u nevodoropivi alicin, u alisulfide i ajoen. Alicin kao i garlicin anribiotlcke su tvari u cesnjaku. Aiicin, koji cesnjaku daje tipican rniris, nalazi se u njemu u kolicin! do 0,3%.

Djelovanje

Od najpoznatijih biljnih antibiotika cesnjak se ubraja medu najdjelotvornije. Na primjeru ce!lnjaka prouceno je i amibioticno djelovanje ulja gorusice, Cesnjak pornaze kod srreprokoka, hemolitlcan je, djeluje protiv tifusa, paratifusa i razlidtih gljivica i virusa, Usporedna istrazivanja s antibioricima pokazala su bolje djeJovanje cesnjaka protiv kolibakrerija i stafilokoka, Alicin unlstava bakterije i u razrjedenju od 1 :125000. Antibiorieno djelovanje jednog miligrama alicina odgovara tako onome 15 jedinica penicilina i time je jace i od fenola.

Godine 1914., prije vrernena anribiotika djelorvornih protiv ruberkuloze, u Metropolitan Hospital u New Yorku na tisucu je pacijenata provedeno ispitivanje 0 djelorvornosti 56 metoda lijecenja. Kod biJjnih lijekova najbolji su rezultati pcstignuti upravo sa ceSnjakom.

Podrucja primjene

Ljekovite tvari cesnjaka razlazu se u crijevirna, dijelom se uzimaju u tijelo, a dijelom se izlucuju preko koze i pluea, Na ta] nacin nastaje kod m nogih Ijud i ne bas ugod no isparavanje ceSnjaka. Cesnjak je debar u obliku soka iii sirov za sprjecavanje epidernije gripe. Ali eesnjak ne djeluje sarno prevennvno, nego i srvarno lijeci akutna i kronicna oboljenja zeluca i crijeva. I kod bronhitisa s jakom sluzi cesnjak dovodi do znacajnih pobolisanja. Osim toga, cesnjak raspolaze i cijelim nizom drugih vaznih ljekovitih djelovanja: on je opceniro pcricajan i jaca, smanjuje krvni tlak, ponce na mokrenje, sniiava kolestercl, ponce rad zeluca i probavu, ~iri zile, u blazava grceve i napuhnutost.

Radnici egipatskih faraona dobivali su ked gradnj pirarnida

po [edno cesno cesnjaka na dan, a osim toga

i luk i hren - zbog njihovi h antisepticni h

i poticajnih svojstava.

Velika prednost antibiotknog djelovania cdnjaka jest to sto na njega bakterije ne mogu postati otporne. To isto vrijedi i za vecinu ostalih ljekovitih biljaka i eteric-

I nih ulja s antibioticnim djelcvanjern,

31

Poznavanje i pravi I na prirniena ljekovitih biljaka

Mogu se kupiti drazeje I cesnjaka bez karakteristicna mirisa a imaju slicno Ijekovito i preventivno djelova nje kao i svjezi cesnj ak, I No prasa k od cesnja ka va Ijalo bi izbjegavati.

Prema najnovijim istrafivanjirna, on sadrfi manje ajoena nego kapsule iii svjdi ceSnjak.

Ce~njak sprjecava i prerano starenje zila. Primijenjen izvana, ublazava bolove i ponce prokrvljenost, sro je npr. kod reumatskih oboljenja veoma vaZDO.

Antisepticna snaga cesnjaka siri se posebno na crijeva i pluca. No Vaz.110 je naglasiti da se kod duzeg zagrijavaoja anrimikrobno djelovanje cesnjaka najvecim dijelom gubi! Da bi se iskoristila njegova antibioticna snaga, mora ga se uzimati svjezeg iii kao istisnuti sok. Ova do tri pura na dan cesno cesnjaka bila bi primjerena kolicina.

Podnosljivost cesnjaka

.. Cdnjak se opcenito dobro podnosi i moze se [esti bez straha od opasnih popratnih pojava.

.. Uzimanje vecih kolicina ce~njaka iii njegova soka moze dovesti do nadraiaja sluznice feluca i crijeva,

.. Osobe s ozljedama na kozi i lihjevima iii kronicnim nadrafajima zeluca i crijeva lose pod nose cesnjak.

.. I kod jakog i suhog kaslja treba izbjegavati cesnjak.

.. Kod akutnih tegoba s plucima i probavom ne treba primjenjvati ceSnjak. jer on vrlo snafno djeluje.

.. Dojilje bi trebale ceSnjak koristiti vrlo um.jereno jer on preko mlijeka u djece rnoze izazvatl napuhnutost i grceve .

.. CeSnjak ima opcenito jake zagrijavaj uce djelovanje. Ako je netko ionako sklon takvirn pojavarna. njime mofe sarno pojacat] tu svoju sklonost pa bi ga trebao izbjegavati.

Eukalipt (Eucalyptus globulus)

Eukallpt porjece iz Australije i Tasmanije, ali danas je prosiren u svim mediteranskirn zemljarna, Stablo je medu najvecima na svijetu, a najpoznatija ausrralska vrsta prernasuje visinu od 100 metara, U Australiji, gdje se eukalipr upotrebljava kao

32

Borba protiv bakterija eukaliptorn i klincicem

epee sredsrvo za lijecenje bolesti raka i protiv malarije, njegovo je antibioticno svojstvo dalo biljci i naziv »drvo protiv groznice«.

Sastojci

Va!an sastojakje etericno ulje iz listova i pupoljaka. Ked biljaka koje se danas farmakoloski koriste ocekuje se kolicina ulja od 2 do 3 %. Sastojci su i cineol slican karnforu (= Eukalyptol, oko 70%), piperiton koji mirise na metvicu, felandren, pinen, aldehidi i alkoholi, Lisee sadrzi jos flavonoide, gorke tvari i rreslovine, srnole j gumu.

Djelovanje

Eukaliptovo ulje ubraja se u etericna ulja s Jakim antisepticnim djelovanjern, Rasprsivanje dvcpostotne otopine eukaliptove esencije un istit ce na prunjer 70 % stafilokoka koji se nalaze u prostoriji, Posebno dobro eukalipt djeluje na pluca i mokracne putove,

Zaiinski klinCii nije

11 rodu s uobicajenim vrSlama klil1Cica, /lega S!I to p!lpoljci cvjetova zimselene biljke koja se najceSce uvozi iz Aftike.

U pocetnoj [azi prehlade eukaliptova kupka maze ublaziti simptome: 5 kapi u Ija eukali pta i 5 ka pi lavande pernijesajte s

I malo meda i stavite u vodu za ku pa nje.

33

Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka

Grgljanje caja od kadulje I jedno je od najboljih , biljnih sredstava kod

upala u podruqu usta i grla, kod alti i cireva u usnoj supl] ini, I tegobe poslije uboda insekata

mogu se ublaziti ako se mjesto uboda natrlja usitnjeni m listicima kadulie,

Podrucja primjene

Za lijecenje se primjenjuju listovi u obliku Ijekovitog caja, no mnogo cesce etericno ulje za masaze, inhalacije iii orainu prirnjenu.

Vee je dugo poznato odlicno djelovanje eukaliptova ulja na pluca: one dezinficira, koci srvaranje sluzi, razrjeduje zadrzanu sluz i potice njezino izbacivanje, Kasljanje i bronhitis se ublazavaju, Eukalipt je odlican za sprjecavanje upala sluznice, gripe, angine, prehlade, pa cak i infekcija kao sto su os pice i sarlah,

Njegovo svojstvo hladenja moze se lskoristiti za smanjivanje temperature. Eukalipt pornaze i kod obrade rana koje lose zarastaju i <"ire va te prociscavanja krvi kod opcih infekcija. Masafeeukaliptom ublazavaju reumatske belove iii belove zlvaca,

Podnosljivost

Kod primjene caja obieno nerna nuspojava. No jako eukaliptovo ulje ne smije se oralno primjenjivati ked visokog krvnog t1aka i epilepsije. I kod upala u podrucju zeluca, crijeva i rnjehura, kao i teskih oboljenja jetre trebalo bi se kloniri oralne prirnjene, jer ked povremenih nadrazaja moze doci do prol]eva, povracanja Hi sla bosd,

K.adulja

Kao i mnoge druge vazne zadinske ljekovite biljke, i kadulja dolazi iz sredozemnog podruqa,

Sastojci

Medicinski se primjenjuju listovi u kojima je oko 2 % erericnog ulja, smola, flavonoida, rreslovina i gorkih tvari, U ulju se nalaze thujon koji odreduje vrijednost biljke, kao i cineol, borneol, kamfor i bornilacerat,

34

Kamilica - klasika protiv svih poteskoca

Djelovanje

Kadulja je izvanredno djelorvorna ljekovita biljka. Njezina antisepticna snaga vee je dugo poznara. Ranije su se u prostorijama gdje su lezali teski bolesnici spaljivali listici kadulje za dezinfekciju. Kadulja je osim toga djelorvorna protiv gljivica i upala, regulira rad zlijezda, potlce obranu organizma, jaca ga, usporava srvaranje znoja i lijeci rane, Sadriaj rreslovina objasnjava njezino povoljno djelovanje kod proljeva,

Podrueja primjene

Caj se koristi za opce povecanje snage, za smanjenje znojenja, a u svom antiseptickorn svojstvu i kao sredsrvo za grgljanje i ispiranje, za ispiranje rana koje sporo zarastaju, kod uboda insekata i kod koznih bolesti,

Podnosljivost

Kaduljino ulje ima jake djelovanje na centralni iivcani sustav. Vee male kolicine djeluju roksicno. Cuj se ne smije piti stalno, a uopce ne u rrudnoci i za vrijeme dojenja.

Kamilica (Matricaria chamomiJ/a)

Ljekovita biljka koja se rnoze pronaci u cijeloj Europi pripada porodici glavocika, Postoje r azlicite vrsre kamilice: najbogatija djelorvornorn tvari je prava iii njernacka kamilica, a nesto je slabiia rimska iii plemeniti jarrnen iz juznih podrucja Europe. Obje vrste, medutim, sad de vrijedno plavo ulje karnilice 5 azulenom. Za razliku od njih, pseca kamilica ne sadrfi nikakve djelorvorne tvari,

Sastojci

U ljekovite vrhe primjenjuju se cvjetovi, koji sadrie promupalno ulje kamilice u kolicin: od 0,6 do I %. Najvazniji sastojci ulja su plavi karnazulen (do 15%), a-bisabol (do 25 '¥o), kao i bisaboloksidi (do 30 %), farnezen i kumarin. Druge

IlsPitivania 0 inhalacijarna para od kamilitnih cvjetova ked hunjavica i katara disnih

putova provedena na Sveucilistu u Giessenu pokazala su da karn ilica maze unistltl bakterijske otrove streptokeka i stafilokoka.

35

Poznavanje i pravilna primjena Ijekovitih biljaka

Etericno ulje kamilice ima antialergijska i desenzibilizirajuca svojstva. Kod alergija moze pomoCi kad se u rasprfivacu pornijesa nekoliko kapi ulja kamilice s jednakim dijelovima ulja cedra i ruzina drva.

Ta rnjesavina udise se preko nob il i preko dana 2 do 3 sata.

djelorvorne rvari su flavonoidi apigenin, lureolin i kvercitin koji ublaiavaju grceve, kao i oko 10 % sluzavih tvari,

Djelovanje

Zajedno s bazgom i paprenom mervicom, karnilica se ubraja u najpoznarije j najomiljenije Ijekovite biljke naseg zavicaja, Ima cijeli niz izvanrednih ljekovitih svojstava: djeluje antibakrerijski i ublazava upale, blago srniruje, opusta i ublazava grceve, antialergijska je, ublazava napuhnutosr, Protuupalna snaga kamilice blizu je onoj kortizona. No prirnjena mora biti dugorrajnija. Kamilicino ulje ima i dokazano svojstvo unistavanja gljivica,

Podrucja primjene

Protuupalna snaga karnilice moze se iskoristiti na razne nacine: za ublazavanje akutnih upala sluznice u zelUCll i crijevima, kod proljeva iIi gastritisa, za ispiranja kod upaljenog grla i sluznice usta, za inhaJacije kod kaslja i upala nosne ilupijine, u vanjskoj primjeni za obloge kod rana koje lose zarastaju te u analnorn i vaginalnom podrucju (rane na emaru, upaljeni hemoroldt), kao i ked svih oblika upalnih bolesti. Dokazano je takoder ljekovito djelovanje jakog eaja od karnilice kod eireva na zelucu. Jednako take, kamilica ublazava grceve u zelucu, napuhnutost i procese vrenja u enjevima.

Zbog svag blagog djelovanja kamilica je odlicna za lijecenje djece. U zen a kamilica je zbog svag umirujuceg i opustajuceg ucinka korisna za ublazavanje rnenstruacijskih tegoba.

Podnosljivost

Caj od karnilice ne bi trebalo primjenjivati za ispiranje oeiju jer rnoze doci do nadrazaja, Karnilica ponce menstruaciju i sroga se ne bi trebala oralno primjenjivati u prvim tjednirna trudnoce, Vrlo rijetko kod primjene karnilice mogu se pojaviti alergijske reakcije.

36

Klincic (Syzygium aromaticum)

Stable klincica visoko je do 20 metara, pripada porodici mini i rasre na Madagaskaru, Moluckim otocima, u Maleziji i ria Filipinima.

Primjenjuju se suseni cvjetni pupoljd i etericno ulje koje se dobiva iz pupoljaka, listova i kore,

Sastojci

Klincic ssdrfi 15 do 20 % etericnog ulja, oko 10% treslovina, 10 % masnog ulja i flavonoide. U ulju se nalaze kao cdredujuc! diJelovi eugenol (70 do 80 %) i acereugenol (10 do 15 %), potom kariofilen, meril ni alkohol i metil-salicilat,

Djeiovanje

Esencija klincica ima jako antisepticno djelovanje i rnoze usporavati infekcije, a jednopostotna otopina je tri do eenn puta jaca od fenola, kemijskog sredsrva za dezinfekdju. K1incic unisrava klice, potice izbacivanje simi, porice probavu ijaea.

Podrueja primjene

Najpoznatija primjena kHncica je ona kao antiseptika u lijecenju zuba. No i u krernarna za reurnu koristi se protuupalno svojsrvo klincica. Zacinski klintie poboljsava probavu i sprjecava slabost i zgaravicu.

U Aziji se koristi protiv bolova u rrbuhu, kod nadrazaja na povraca nje i proljeva,

Podnosljivost

K1inci6evo ulje djeluje vrlo snatno .. Kod oralne primjene mogu se vee kod dnevnih doza veCih od jednog grama pokazari znaci orrovanja. I alergijske reakcije kod vanjske prirnjene znaju biti veorna ceste.

[ako antisepticno djelovanje klinci.Ca

I Vee u srednjem vijeku : spornin]e se dezinfici-

I rajuce svojstvo klincica. I U doba epidemija kuge i

I, kOle. re m.nOg.i su liiccniC. i oko vrata nosi Ii 'Ioncicc

ad kl inciea iii su zvakali

I klincic za vrijeme svoji h posjeta bolesnicirna,

37

Poznavanje i pravilna primjena ljekovitih biljaka

Vee je U ontiet bilo pmmafO da lovando lijepo mirise ali i do je ljekovita: poseb no se cyeniLo njesino IIl1lintjuCe i

dezinficirajuCe djelo\lonje.

Ljekovito djelevanje lavande ked ugriza zmije posebno cijene lovci: ugri ze Ii im psa poskok, ani beru lavandu. trljaju je medu prstirna i natapaju njezinim sokorn mjeste ugriza.

lavanda (Lavandula offidnalisl

Ova usnjaca iz juzne i srednje Europe vazna je ljekovita biljka. Osobito se u Franeuskoj lavanda smatra jednom od najznacajnijih ljekovitih biljaka uopce, Najtrasenija je lavanda koja raste u francuskoj pokrajini Provansi.

Sastojci

Medicinski se primjenjuju cvjetovi koji sadrze ad 1 do 30/0 etenenog ulja, aka 100/0 treslovine lamiaceen, saponine i kumarine umbelliferon i herniarin. U ulju se nalazi i linilacetat (30 do 50 %) koji odreduje vrijednost biljke, kao i linalool, borneol, cineol, karnfor i druge tvari,

Djelovanje

Lavanda djeluje antiseptieno, opusta gn:eve, smiruje .. ublaiava belove, djeluje umirujuce na srce, mozak i vegetativni iivcani sustav, ponce stvaranje iuci, mokrace, znoja, djeluje

38

atitoksicno, smanjuje krvni tlak, potice probavu i tijeei rane. Vazna su njezina antibioticna i antisepticna, kao i urnirujuca svojstva kod nervoze, nernira, nesanice i nervoznih smetnji srca, U 0,2 %-tnoj otopini esencija lavande unistava uzrocnike tuberkuloze, a u 5 %-tnoj uzrocnike tifusa i difterije.

Podrucja primjene

Antisepticna snaga lavande moze se dobro iskoristiri oralno i u vanjskoj primjeni. Ona se posebno dobra razvija u plucima, Kod infekcija disnih putova lavanda se stoga moze prirnjerijivati oralno i pomijesana s drugim ljekovitim biljkama za masazu i za inhalacije. Lavandin caj i ulje ublazavaju upale kofe, opekline i ekceme, kao i akne i psorijazu.

Podnosljivost

Rijetko se govori 0 alergijskim reakcijarna na lavandu. Osjet[jive osobe reagiraju katkad glavoboljarna na njezin miris, Lavanda potil'e menstruaciju i ne bi se trebala primjenjivati u trudnoci, Osobe koje boluju od niskog krvnog rlaka ceseo su zbog opustajuceg djelovanja lavande pospane i umome. Visoke doze lavandinog ulja mogu dovesri do nadrazaja zeluca i crijeva, kao i do ornarnljenosti,

limun {Citrus limonum}

Limun pripada porodici rurvice a potjece iz istocne Azije. U l.ijecenju se prirnjenjuju plod i korica.

Sastojci

Osim vitarnina C i vitarnina skupine B, limun sadrfi i minerale i elernente II tragovirna - ka1cij, zeljezo, mangan, bakar; silicij i vocne kiseline. Limunova korica sadrzi provitamin A, hesperidin, razliiiire flavonogLikozid e i oko 0,5 % etericnog ulja. Vazni sastojci ulja su limoni (90 %), citral, citronelal, pinen, felandren, karnfen i linalool,

Lavanda - mirisna ljekovita biljka

Svjez limunov sok ima vrijedna svojstva: djeluje antisepticno [unistava klice) i drureticno (izlucuje vodu a time i bakterije koje izazivaju bolesti). Idealno je jesti

i plod jer zastitne tvari koje se u njemu nalaze bitno jacaju djelovanje

I vitamina C

39

Poznavanie i pravilna primiena ljekovitih hiljska

Slrovi luk treba 10 bi odrnah iskoristiti, prije nego !ito pocne truljenje koje smanjl.lje kvalitetu I sastojaka. Da bisre I ublazill neugodan miris luka na ken [ela, pojedite jabuku, ova do tri bombona s kavorn iii nekoliko listova persina. I

Djelovanje

Limurr je biljka koja unistava bakterije, djeluje antiseptldno i osim toga aktivira bijela krvna tjelesca, Uparena esencija Iimuna razara rneningokokus, jedan od mogucih uzrocnika upale rnozdane ovojnice, te hemoliticke streptokoke, Cista esencija unistava bakteriju difterije,

Podrucja primjene

Limun ima i druga ljekovita djelovanja: on opcenito osvjezava, smanjuje remperaruru i visoki tlak, jaea zivcani sustav, sree i vene te sprjecava reurnatske regobe i sklerozu ..

Podnosljivost

Lirnunovo ulje moze kao j sva druga erericna ulja nadraziti kozu. To vrijedi i za sok, Prekomjemo uzi'lanje limuna moze pojaeari mirnocu nekih osoba.

luk (Allium cepa)

Biljka iz porodice ljiljana kod nas se udomacila stigavsi iz Azije. Vrijednost te posvuda koristene i omiljene biljke svima je vjerojamo poznata.

Sastojci

Luk se primjenjuje u rnedicinske svrhe, a sadrzi oko 0,01 % etericnog ulja, prije svega ad aliina, alicina i po!isulfidena. Tvar koja potiee suze zove se propanrhialcksid. Luk sadrzi cijeli niz vitamina CA, B, C), minerale i elemente u tragovirna (natrij, kalij, kalcij, zeljezo, sumpor, jed, siliclj), Flavonoidi se nalaze u korici ploda.

Djelovanje

Luk potice lucenje mokrace, probavu i tek, srnanjuje secer u krvi (preko tzv. glukokinina), otpusta S]UZ, djeluje antialergijski, annsepticno i sprjecava infekcije.

40

Podrueja primjene

Luk smanjuje previsok krvni tlak i poviseni kolesterol u krvi te sprjecava arteriosklerozu. Pornaze kod bronhitisa, astme te smetnji u probavnirn organima, bubrezirna i rnjehuru. Sirovi luk djeluje posebno dobro na rnokracne putove, a kuhani na probavni trakt,

MajCina dusica (Thymus)

Ova usnjac<I iz podruqa Sredozemlja cesto se primjen juje kao ljekovita biljka i zacin. Razlikuju se Thymus vulgaris (vrtna majEina dusica iii prava rnajcina dusica) i Thymus serpyllun1 (divlja rnajcina dusica). Obje biljke sliEne su po sastojcima i naeinu djelovanja i primjenjuju se na isti nacin. Divlja majcina dusica sadrzi manje etericnog ulja, i to antibioticno slabije djelujuceg,

Sastojci

Koristi se cvatuca biljka majcine dusice koja sadrzi najrnanje 1,2 % eteriEnog ulja, treslovine i. gorke tvari, kao i sapo nine. Eteril'no ulje sastoji se do SO % iz timola, karvakrola, cimola, borneola, geraniola, linaloola, pinena i cirnena, Glavni sastojcl ulja majdne dusice su timol i karvakrol, a ulja divlje majcine dusice linalool i cirnol, V ljekovite svrhe mogu se jednako primjenjivati vodene otopine i etericno ulje obiju biljaka.

Djelovanje

Majcina dusica djeluje opcenito poticajno i osnafujuce, ublazava grceve, jaca zivce, potice tek i probavu, povisuje krvni tlak i djeluje dezinfekcijski i antiseptic no - to svojstvo proteze se osobito na crijeva, pluca, mokracni trakt i genitalije. Majcina se dusica ubraja II najvaznije antisepticno djelujuce Ijekovite biljke koje unistavaju bakrerije i otrove,

Vlje rriajcine dusice zbog svog sadrfaja timola/karvakrola i 1I koncentraciji od 1 :3000 djeluje usporavajuce na najvise

Majcina dusica - svernoguta bi Ij ka

1M ajcina dusica zva I. se ra n ije antibiotikom siromasnih ljudi.

! 1 rnravirna je poznata i antlbloticna snaga

II divlje rnajcine dusice: oni postavljaju biljku I na svoje nastarnbe

I da bi rnravlji grad

I stitila od napada

! bakterij a i vi rusa.

41

Poznava nje i pravilna prirnjena ljekovitih biljaka

Nova istrazivanja I potvrduju da etericna ulja rnajcine dusice, I lavande. berg. mote. kamilice i limuna poticu II stvaranje bijelih krvnih tjelesaca. Majcina dustca I pot ice obrambeni sustav kod razl icitih in fekcija.

Svjetsk, najpozlIGtije planUIiiie 1IIIllllla danas su II Italiji, Spanjolskoj, Crlkoj i lIa zapadll SAD·a.

Umwi se moiiie djekom dje(e godille k!lpili svjti i dobre halitete.

bakterjja u ranarna. Cak i zubne paste koje sadrie majcinu dusicu u razrijedenoj oropini od 0,10% razara]u mikrobe u usnoj supljini u roku od tri minute.

Podrucja primjene

Majcina dusica djeluje dezinficlrajuce i opustajuce na bronhije, zeludac i crijeva. Prehlade i druge tegobe s disnim putovirna, osoblto grcevin kasalj i hripavac, mogu se ublafiti pornocu rnajcine dusice. Pojave vrenja u erijevima s grcevirna i rijetkirn smrdljivim stolicarna normallziraju se, a sluznica zelu en i crijeva se s miru je.

Caj od rnajeine dustce (1 flicka na ,/, litre yodel pornaze i u vanjskoj primjeni kao oblog kod rana.

Podnosljivosr

Prevelike doze u osjetljivih osoba mogu izazvari prejako djelovanje ~titne zlijezde. To se moie dogodiri i kod preceste upotrebe zubne paste ukojoj ima rnajcine dustce, Kod kolicine od 6 grarna majcina duslca djeluje rokskno. Zato se ne bi srnjela uzimati u rrudnocl i kod visokog krvnog tlaka,

42

vrisak protiv napuhnutosti i grceva

Vrisak (Salureja)

Ova vrsta usnjaca vee je u amici bila veoma cijenjena biljka. Uglavnom se razlikuju vrtni vrisak, koji se obicno upotrebIjava kao zacin i nesto jaci krski vrisak Krski vrisak ima bitno jace antibioticnc djelovanje. Obje su te vrste slidne po nacinu djelovanja i primjeni.

Sastojci

U lijecenju se primjenjuje cvatuca biljka koja sadrfi od 0,3 do 1,9% erericnog ulja, 4 do 8 % treslovina, gorkih tvari i malo sluzi. Osnovni sastojci ulja su karvakrol (oko 30 %), cimol, dipenten, fenolen, pinen, terpen, fenol, cineol i nesto tirnola,

Djelovanje

Vrisak ima jako ancisepricno djelovanje (osobito krski), cesro i"ak i jace od rnajcine d US ice, a osim toga sprjecava i truljenje, dje!uje poticajno i kao afrodizijak.

Podrueja primjene

Preporucuje se prirnjena ove biljke za zeludac i crijeva.

U kuhinji je omiljena zbog svog svojstva da sprjecava truljenje i potice probavu, Ublazava napuhnutost i grceve (ovaj pomalo ostar zacln trebao bi se naci u svakom jelu s grahom, lecom, graskom ili keljorn), potice tek i zbog svojeg je dezinficirajuceg etericnog ulja i treslovina debar kao sredstvo protiv proljeva svih vrsta. Brojni liked za poticanje probave i sredsrva za lijecenje rana sad de vrisak,

Podnosljivost

Vazl1o: zbog svojeg nadrazujuceg djelovanja na sluznicu i kozu ulJe vriska se ne bi smjelo upotrebljavati nerazrijedeno, Aka je to ipak nevedeno u receptima, oprezno ga isprobajte.

I Vrisak je dobar kod rana i uboda insekata. Natapkajte ranu iii ubod mlakim (ajem iii, jos bolje, dvjema kapi ma etericnog u Ija. To ce sprijeciti belove i natekline.

I Caj ad vriska kod

I napuhnutosti. vrenja

! iii truljenja u zelucu iii

I kod proljeva priprema

se ovako: 2 zlicice bi Ijke prelijte sa ';" litre kipuce

vade. ostavite da stoji 10 minutai pijte po dvije sal ice na dan.

43

Poznavan]e i pravilna primjena Ijekovitih biljaka

Ljekovite biljke 5 eterienim uljima

Biljka Djelovanje Primjena Podnosljivost
anis, .ntibakt •• ijsko. ublatava gre""e. kod probavnih smetnj; i moguce ale<gije
sjerne pOli~. izbacivanie sluz! kata ra dijnih putova
arnika. anrisepticno. Iijeti upale, kod ezljed. i rana, upala ,IYlO- mogu,o .Io.rgije.
<vj.tovi ubl.iava belove kozo. prill.v •. upala vena ne uzimati oralno
borove lagano antibi"ti~n". izlutuj. kod katara diJni h pu rcva debra
igliee sluz. j.la. pOlite prekrvljene.t
borevlca, d.zinficirajure. opu!la ~r<.~. kod probavni h tel.keca .• a ne keristiti u
bobice prekornjernu tekuelnu. potican]e izlucivanja mokrac. i t rudnocil mog,u(1
potice izrnjenu tvari za opce jatanje. U poricanie nadrahji !eluc a.
obrane organizma crjjeva i bubrega
borovica. antisepnceo. elpu!!. sluz. kod katara di!nih putova. u dobra
iglice jata. potice prokrvljenost vanjsko] prirnjeni kod bolova
milie. i ~iv;c;
c:imet. ,ntib.kterij,ko. antiviral no. ked probavnih tegoba. ne kori ,Ii ti u
korica fungista!i<!no. potlcaino. napuhnulo.ti.osj.caja trudnoei!
posebno potif. probavu 'itosti. opcenite slabosti mogue. at.rgije
telnjak anlibaktedj'ko. anlimikotitno. za ,prj.tav,n]e arl.rio,kl.roze. dobra
otpusta ,I'u~. sprj.cava kod povi!enlh vrijedncsti rnasneee
nadutost. sm:anjuje rnasti u krvi. za peticanje prebave,
u krvl, produzava zgru!.v.nje ked kallj. j prehlade
krvi. potite prohvljenost
dracoljub I.gano antjbakterijskc. kod laganih inf.kcij, di!nih i mok- ne u trudnccll
annvirusno. antimikoti~no racnih putova, u vanj,koj primjeni moguci
ked nategnuca i bololGl mi~ica nadra !a] i 1.luca
dumbir. ,nti se pticno. potite probavu, ked '01. probave. ne koristiti kod
korijen proliv napuhnutosti. iscrpljencsti. nadrai!aj' .. ILIea i
poti~e prokr.lj.nosl putne bolesti bolesti 'UCMg
mjehu'a
eukaljpt, anti,epti6no. dezinfici,ajuce. kod infekeija di!nih putova rij.tko mogu,e
li.lo.; srnsnjuje ternperaturu 23 innalac:iju i rnasazu ale<gije
,algant. .nlib.klerij.ko. uspcrava kod probavnih smetnji, dobra
kor;jen upalu. protiv napuhnutosti nedostatka teka
gowli'" antibakterijsko. antjvirusnc, anti- ked kroniene preh I! d e. mogu6i nadra~'ii
mikoti~no. pOli~e prokrvljenost reumatskih tegoba ; i!iiasa f.luea
h.jdu~k. antibakterij.ko. protuupatno, kod .met"ji probave i gr~""a mogu':. alergije
trava I;j.~i rane. poli~. mokrenje, u zeh.rcu i crijevirna, za
($Iolisn; k) zgru !'.3 'rv. ubi. t.va gll.ve lij.tonj. ra n a
44 Prirod no antiba kterijsko djelova n]e

Ljekovite biljke s eterienlm uljima

Biljka Ojelovanje Primjena Podnosljivost
hren. antibioticno, potic. probavu, kod bmnhiti.a, ;nr.keija ne na o.joUjiv
korijen i.luciv.oje mokrace. sluzi mokra':"i" putova. l.'udac. kod
oboljenja crijeva areva leluca.
upala mjehura
i bubrega
kadulja. antibakterijskc. [ungistalieno, kod upala u podrutju usta i ne u trudno6
listovi virustaticno, sprjecava znojenje, tdrijel a. kod prehlade i glip.,
potice obra nu za j.c.nje
karnillca, antibaherijsko. onemogucava kod upala kofe i sluznice. dobra
cvjetovi bakterij,ke tokslne, potiee bole sti disn i h P u tova. u
za'jeljivanje rana. sm.njuj. analnem i genital nom podrucju,
upale, ublafava greeve. umiruie. u zelucano-crijevnom traktu
potice iz mjenu tvari
kelj potice prokrvljenost. Iii_a rane iocijedeni sok kod t,ira na moguci n.d,.faji
ielucu i dvanaesnlku. kof.
kao oblog kod lij.cenja
rana. ked artritisa i bronhiti.a
kim antimikrobno. ubl ... va greeve, kod probavnih tegob a. dob ra
j.~ a, protiv napuhoutosti napehnutosti, grf."a u £.Iucu
i <rij.vim •. osjecaja sifosti
klinbc. a ntisept i~no, a nt ibaklerijsko. kod upata u podrueju usne dobra
cvjetovl an tirung.lno, an(ivirusno. ~upljine i !d,ijeI3, U lokalnu
u blafay. grceye. poti~. anestezl]u, za potlcanie probave
izlucivanje sluzi, jaca probavu.
laganc ornarnljujuce
komoraf lagano antibioticno. sprjef.ya kod probavnih smetnji i rnogue e a I.,gii.
napuhnutost, opust. greeye. infekcija di!.nHI putova
potice probavu i ;zluc.iv.nj' sluzi
lavanda. lagano antibakterijsko, ublaun kod nervozom uzrokovanih dobra
cvjetovi upal e. ubl.zav. grl:ov., smetnji u zelucu i e:rijevima.
poti~e probavu kod srnetnji sna i nemira, za
ubl.fav,nje upale kofe i sluznice
limun. antisepliCno .• ntibakte,ijsko. za csvjezenie i jaCanje. kod dobra
kora i plod potiee obr.nu. hladi, snifava temperature, povrat.nja i
tlak, jaca i pOtice probavu (kariea) slabosti
luk antlsepticnc. ,.ifava tl ak, potia. za ,prj.cav.nje skleroze, dobra
probavu i izlucivanje mokrace. potic.nj. probave, kod
razr jeduje slu z hunjavice i bronhitis.
4S Poznavan]e i prav,i,'lna primjena ljekovitih biljaka

Biljka

Djelovanje

Ljekovite biljke 5 eterknlm uljima

PodnQ~lijvQst

Primjena

matur.n

antiS1'.pli{no. pOliee probavu, ubl.bva grteve. urniru]e

dobra

ko>l lag~ ni h in r. kij, i za potlcanje probave

:rn,j~;n, du!k.,

antib'kterii sko, dezinfod raj uce, ublahv", grtev e. pol;&' isk.!ljavanje. j.ta

dobra

maj~ina du!ica. listovi

,nlim; krob n o, ublahv. grteve. polit. probavu

dobra

mali~njak. Iistovi

antibak«!rij sko. an tlvlrus n o, umiruju,e" ubla~.v" gr~ev.

mcguei nad ra i!aj i; ~eluca

m.dlljcli Iuk

laga no anI ibicti~no, anti, kl.,o ri~no. prOhv Uuljenja. smanjuie tlak. potile probavu

ne u trudncei i ked vi ,ekog tlak.

mileduh (!ipan)

ople"itc poticajno. sp,j.cava upale, CpU!I, ,Iuz. sn ;:!ava II a k

dobra

neven, (Vieloyi

koe. upale, lije~. rane, POI,itu limlu, mok"cu

,olibakrerij.ko. de,inficirajuc e. polil:e probavu, ubi.!.". grceve. ja~a

ked kat ara disn i h 'p utov a, !eluc. i c<ij"va. ked: asrrne, probavn ih smetnji. za j.~."j. obrane

ked karara disni h p u 10",

ked nervnznlh srnetnji sna

i !elu~. nih i "rij.vni h, tegoba

kao i ~e! oja~. naj bolje 'vjd

ked k.§lja i prehlade

ked rana i ozljeda. ked upala u pod," ~ju usra i 1d'ijela

'ked .m,"lnji probave, prehlade, upaT. usta i id,ijel,

ne kon 5 ti Ii k,ed vi sokog tlaka i u I'udnoti

rijetko su moguo. ,Iergije

pap re "a rnetvica, listovi

a ntisept i~n 0, ,antivj ru sno,

an t'i mikolion o, pori ~~ P robavu, 'prjeta". povracanje

ked ,mernji 'eluca. cri]."". 1" ti. ,I, bosu

ked bol es 1 i !u~i j. jet re sarno Y' dogovoru s lijel:nikom

lagano • n libioli 1 no. orpusta ,Iu,. poti~. i ,mi_ nu IV3 ri. mok re nj., obramben] sustav

ne u uudnotH katkad n.dr.afyj. I.ludac

kao 50k il i ,~jet. za ded'f' k u juhe il i sala te

povrtnlca

antirnjkrnbnn, potif. sekrete, ful. probavu

dobra

ruzrnarin. listovi

opceoito j aea, ,potice. ubla!."" nadutost

rujevina

dez i n rici rajute, 3 n r i~iri)sn 0, antimikoli~no, skuplj,ju'e. ub'I,!.v. upale, poliill; i'lu~iv.nje .Iuzi

ked probavnih .m'!nji. kata .. di~n ih pu tova

za potican]e probave i ja~anj e, kod niskog, U,ka

kod upala kote. usta i :!drij,,;r,

mog"':i nad .... [l te tuca i c rijeva

ne u trudnoci i kod visokeg Ilaka

vrisak

anli,eplifno (pos.boo k,,!ki; "(,i,~k). protiv trulje,nja.potiile probavu, op1enito potiC'jnO

dobra

46

ked napuhnutostl, ufe"'. probavnih srnetnjl

Ne dajte klicarna sansul

Biljka

Djelov~nie

Ljekovite biljke 5 drugim djelotvornim tvarima

Podnosljivost

J>rimjena:

bazga, cvje.tovi

,poi."v, obranu. poti{e znojenje i rnokrenje

b,lljan. listovi

fog.no .ntibioti<"o i .nbmikoti~no. OpU,!I. g.l:eve

dobra

brusnlca. antibiotidno, usporava upale.

listovi pori~e mokrenje

korl, prehlade, g'ip". reumatskih te!ko61

kod bro~hiris. .• stm e. 'k,aSlj a, n.tiste "oZ~

kod upala mokratoih putova i mjehu.a

dobra

dobra

,ijet ko su moguCi nadrabj; ~el uta

hamamelis. .kuplj'juce, ub'I"a,v, upale korica

kod oeei ste ,kole. <l<.eom,. upala vena. rana, heme rc i d I i kod prolleva

hrast. kora

,kuplj,juco, ubl.fav, upale

dobra

ljpa, tvjetovi

'poi,eav., obranu, ,potit. znoj.nie ~ mokrenje, srniruje grleve. -

ubi a tava belove

rnedvietka. llsiov

ant i b i ot i~no. sprje<.va upale, potice mokrenje

kod prolj,eva. up.la koje.ekcem •. hernoroida

kod prehla d e. gri pe, reu m.tski h legoba

kod upala mokra en ih pu tova i mjehura

dobr

ne u IrudnoCi!

nije za djecu rnl.du od 12 godma. moguei bolo"; u ttbuh u. p osebno kod prevel ike doz.

prctlv upale. poj.~.va obranu, ubla ~"va boll

dobra

kod upata o(iju. prehlade pelud ne grcznlee

petoprsta

antioakte djsko .• k" pljaju c.

rudb.kij, i njel:ln korijen

antiblotkno. stimuli ra imunoloski ,",stav. lijol:i rane

kod proljeva, ,k",oibnih upal" usia i i!dfiie'I,

z. ja<.nje obrane (i pf(lfolaktic~i), za lijeeenje ra na

moguc oad""i zeluca

ne ko,i.ti ti ked visoke temperature, be les ti If mf neg sust ava :i ra ~

trputac

lagano ant,ibioti,no dj,loo.nj., ublail'" nadrahje. ,""rj'duje sluz pOliee izluc;vanje .Iuzi

dobra,

ked prehlade i bronhitis

vrbcllsta surudca, ~j.tooi

i biljka

kat i' upal e. snit .. v. tom p eratu ru, skuplla kozu. lagano

ublafava botove

kod p rehlada i reumats ki h I,gob.

moguti n,.d,azaji ieluca

vrba. kora

dezi n n"j ra, IJ! SpOt3Va. '1;,1 pa le, so i'zava remperatu ru, u bla,ava belove, pol'ic.e znojenje i' mokrenje

ne kori Sit iti u trud noti! moguCi nad"z3j i t.luca

,kod p rehlade, g,ip e, reumatskih 'ogoba, glavobolja

47

tskoristite sirok spektar djelovanja Ijekovitih biljakal

Odaberite od brojnih recepata one sto yam odgovara za sva ku tegobu. npr. inhalacije. masaze, caj iii sirup, Nemojte odjednom napraviti prevel iku kol icinu lijekal

Bolesti i tegobe

Ovo se poglavlje kod opisanih biljaka i recepata usredotocuje na posebno prokusane i djelotvorne recepte kojima si svatko lako rnoze sam pomoci, Preduvjet je, dakako, tocno pridrzavanje navedenih uputa.

U ovim slucajevima pornafu biljni antibiotici

Glavno podruqe primjene antirnikrobnog djelovanja Ijekovitih blljaka u okviru sarnostalnog lijecenja su jednostavne infekcije:

... infekcije disnih putova (razrjedivanje sluzi iii ublazavanje nadrazaja, ovisno 0 potrebi)

... infekcije koze, npr, zbog virusa herpesa

... infekcije zelucano-crijevnog trakta (smirujuce

djelovanje na grceve)

.. infekcije mokracnih putova (i potican]e mokrenja).

U svim receptima dani su prikladni nacini pripreme i kolicine, kako za primjenu cijelih biljaka iIi same dijelova biljaka, take i za primjenu etericnih ulja, Oralna uporreba etericnih ulja smije uslijediti samo nakon dogovora s lijecnikorn iii iskusnim Ijekarnikom.

Afte

Afte su ranice u sluznici usta okruzene upaljenirn ruborn s bjelicastim naslagarna. One se nalaz.e u podrucju jezika, usnica, sluznice obraza, mekog nepca iii zubnog mesa i mogu biti vrlo bolne. Razlog njihova nastanka nije poznat;

48

pretpostavlja se da je to oslabljeni obrarnbeni sustav, infekcije iIi pogresna prehrana.

Ispiranje usta

Posebno se dobrim pokazalo ispiranje usta eajem od kadulje, a kod jakih upala cajem od kamilice iii mjesavine kadulje i karnilice. Cesto pomaze i razrijedena tinktura rujevine. Reeepte porrazite pod »Upala sluznice usne supljine«,

Akne

Akne su jedno od najneugodnijih koznih oboljenja, posebno u rnladih osoba u pubertetu, Najcesce zahvacaju lice, ali i prsa, leda ili ramena,

Kod akni se upale zacepljeni prolazi lojnih z!ijezda i folikuli dlacica, koji stvaraju evorice (pristice) i podizu ih prema van, a eim »dozru«, prazne njihov sadrza] i onda u pravilu zacijele bez ozilJaka. Nastanak akni najcesce je povezan s hormonalnim promjenama u puberteru.

Opce mjere

Treba paziti na krajnju cistoclI: ne isdskujte prisrice prljavirn prstima, nego Cistim rukarna, rek nakon ciScenja liea parorn. Koristite svaki dan cisti rucnik. Perite se sarno blagim neutralnim sapunirna i ne koristite nikakvu kozrnetiku za prekrivanje Iiea. Ne biste smjeli jesti previse rnasnu hranu, slatkise i jaka jela. Dobra je hrana s nmogo voca i povrca. No i prirorn se ne srnije pretjerivati, Biljni cajevi poncu izmjenu tvari u tijelu, a dnevna parna kupka lica cisti i ublazava upalu.

Ljekoviti caj

Ovaj caj potide izmjenu tvari u tijelu.

Primjena: Pomijesati 30 grama orahovih listova, po 20 grama macuhice, korijena maslacka, rosnice i listova koprive, kao i

Alte - Akne

Ako su afte jako izra-

, zene. postoji su mnja na , prenosenje zivotinjske

I upale usta i bolesti sap (kontaktom sa tivoti· njarna, inficiranirn

! sirovim mlijekom.

I maslacern iii sirorn).

II izrazeni Herpes simplex iii Herpes zoster mogu uzrokovati jak napadaj

I afti. U tom slucaju sa-

I vjetujte se s lijecnikorn.

U kasnijirn godinama

I akne mogu biti prouzrokovane i dusevnirn

I problemima. srnetnjarna III izmjeni tvari. pogres-

nom prehranom. slabirn

I radom probavnih organa i nepod noseniern neki h ziveznih namirnica.

49

Bolesti i tegobe

Pri lijecenju akni Ijekovitim biljem polazi se od toga da valja najprije u red dovesti I ejeJokupnu izrnjenu tvarl tako da kola ne stvara previse masti. I Ovdje se individualno obraduje svaki pacijen t. I sto se, naravno, mora I prepustiti strucnjacirna. I

10 grama nevenovih cvjetova. Dvije Bieice (do 14 godina 1 iii· cicu) mjesavine preliti sa 'to litre kipuce vode, ostaviti da sroji 10 min mao Tri pura na dan pin po jednu salicu poslije jela,

Kapljice

Ove biljne kapljice potieu izrnjenu rvari,

Primjena: Najbolje je dati pomijesati u ljekarnl jednake dijelove tinkrura rnaslacka, rosnice, srricka, nevena i ivancice. Razrijediti 3 puta na dan 15 kapi s malo vode i uzimati uvijek prije obroka,

Parna kupka za lice .. Od rnijesanih biljaka

Primjena. 1 do 3 zlice mjesavine cvjetova kamiliee, listova ruzrnarina, lavande, arnlke i oraha zagrijati do vrenja u litri vode, rnaknuti sa stednjaka i drzati lice 10 do 15 rninuta iznad pare. Na kraju lice narapkari vodicom od hamarnelisa. ... ad cvjerova kamiliee iii srolisnika

Primjena: Priprema se kao gore sa 1 do 2 zlice biljaka na 1 li rru vode.

Losioni i ispiranje ... ad stolisnika

Primjena: Preliti 3 zliCice biljaka sa';" litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta. Upaljena mjesta natapati mlakim cajem_

... ad rnajcine dusice

Primjena: Tri ilicice biljaka preliei sa';" litre kipuce vode, ostaviti da stoji 10 minura i nata pati upaljena mjesta Hi stay" ljati kornprese namccene 1I otopinu ..

Angina

Latinska rijec »angina« maci tjesnac, c":esto se pod tim podrazumijeva upala nepea i krajntka. U vecini slucajeva angina je

50

popratna pojava prehlade iIi gripe. Tegobe u tim slucajevima nesraju vee nakon nekoliko dana. Cesta su, pak, za akutne tegobe odgovorne i odredene bakrerije, naime streprokoki, Akutne upale izazvane streptokokima pojavljuju se najcesce u djetinjstvu i mladosti.

Srarij! ljudi, pak, cesce pate od kronicnog tonzilitisa. Tipicni simptomi kod angine i tonzilitisa su bolovi u grlu i kod gutanja, slornljenost, katkad probadanje u uhu, cesto umjereno povisena temperatura (05[0 je tipicno za bakterijsku infekciju; ali i visoka ternperarura je takoder rnoguca). Krajnici su paveCani i crveni, a katkad se vide i gnojni mjehurici.

Opce mjere

Kod akutne (ne krorucnel) upale kao prva rnjera pornaze cesto hladan oblog aka vrata,

Primjena: Preklopljen tanak rucnik uroniti u hladnu vodu s octom i lagano ga acijediti. Vlazni rucnik ornotati dva puta eke vrata i prekriti suhirn rucnikorn, Ako je potrebno, ponovo stavite oblog, i'im se vrat zagrije - nakon 15 rninuta.

Na kraju operite vrar i prekrijte gao Ako yam je to godilo, stavljajte oblog 2 do 3 pura ria dan. Ovakav oblog smijete stavljati sarno na topao vratl

Savjer Umjesto u vodi S ocrorn, rucnik mosete namociti i Ll lirnunovu soku (razrijedenu vodom).

Voda za grgljanje

... Od petoprste (prstaca), sljeza, listova oraha i kamilice p,.imjena: pOlnijesati po 20 grarna petoprste, sljezovih listica i orahovih lisrova te 10 grama cvjetova kamilice. Tri zlii'ice mjesavine preliti sa 'I. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta, Grgljati mlakim cajem svaka dva sata .

... Od kadul]e i kamilice

Primjena: 2 ~licice mjesavine od jednakih dijelova biljaka preliti sa 1;' litre vode, ostaviti da stojl 10 min uta i time svaka dva sara ispiruti i grgljati.

Akne - A ngi na

I Upala krajnika mora se uvijek izlijeciti jer inace I rnoze postati kromcno

Ilegio bolesti, iz kojeg se u krv ispustaju klice i

I toksini. To u raznirn

I organima moze dovesti

II do upalnih i alergijski h reakcija.

51

Bolesti i tegobe

Kod svakog oblika kaslja I i bronhitisa vafno je mobilizirati obrambene snage: na primjer vitaminom C (jed nom na dan I zlica soka od pasjeg trna Idrijenka poslije jela) iii kura od cesnjaka (svakodnevno 2 cesna cesnjaka na huh iii u svjezern siru).

... Od Iimuna

Primjena: Grgljanje i ispiranje sokom od Yo limuna u 1 casi mlake vode.

Kapljice

Za povecanje obrambene snage i zalijecenje upale pornaze mjeSavina razlicitih biljnih tinktura.

Primjencr Po 10 mililitara tiukture rnajcine dusice, rudbekije (Edllnacea spp.) i kadulje pornijesati sa 20 mililitara tinkrure dragoljuba. Tri puta na dan uzirnati po 20 kapi,

Bijelo pranje Pogledajte pod »Upala rodnice«

Bronhitis

Sluznica disnih putova, koja je kod prehlade najviSe pogodena, reagira na steme rvari pojacanorn proizvodnjom sluzi. Na njezinoj se povrsini nalaze bezbrojne male niti koje te tvari ponovno izlucuju van. Kasljanjem nase tijelo pokusava osloboditi diilne putove od prasine, hrane, pica iii vode. Do nadrazaja na kasalj moze doci i kad se uz prehladu iii gripu upale sluznice disnih cijevi i bronhija. Nase tijelo tada pokusava kasljern osloboditi disne putove od prekomjerne sluzi koja se stvorila u upaljenim bronhijima,

Opce mjere

Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo kod jednostavnog kaslja, Ako imate prehladu s temperaturom, odmorite se, najbolje dva do tri dana posrite sa cajem i oblozima na listovirna, Istodobno s mjerama poduzetima za ublazavanje kaslja mogu se piti i tajevi koji poticu znojenje i izlucivanje sluzi, Posebno je kod kaslja s jakorn sluzi vazno dosta piti, npr. caj od lipe iii bazge. Kod jakog, kronicncg kaslja, kad tjelesna temperatura nije povisena, vrlo dobro pcrnazu topli oblozi. J druge mjere s toplinorn, kao sto su kupke nogu iii pravo

52

kupanje (pazite na opterecenje srca i krvotokal) djelotvorne su kod dugotrajnijih prehlada kad nema temperature.

U prostoriji rnozete postaviri posudice s antibioticno djelotvornim uljima eukalipta, borovih igliea iii klekovine koja ce se isparavati. Navecer biste mogli prsa i leds natrljari etericnim uljima iii uzmite neki od uobicajenih bronhijalnih balzarna. Time se lokalno posrize veca prokrvljenost i inhaliraju se sastojci ulja. No upamtite da takve masaze - posebno uljirna koja sadrzavaju rnentol i kamfor - nisu za dojencad i malu djeeu! U rrgovini se mogu naci specijalni balzami za djecu.

Inhalacije

~ Ako etericna ulja djeluju prejako i prenadrazujuce, inhalirajre cijele ljekovite biljke.

Primjena: Sakl.l borovih igliea, majcine dusice i lisrova eukaLipta prelijte kipucom vodom i pod velikim rucnikorn udisite 5 minuta pare koje nasraju,

Etericna ulja za inhalaciju

~ doziranje: 6 do 12 kapl svake rnjesavine na I do 2 litre vruce vode

~ 5 kapi lavande, po 3 kapi eukalipta i borovih igllca ..

2 kapi rnajcine duslce (inhalaciia za sve vrste tegoba)

~ po 4 kap: kajeputovca, borovih igiica i lavande (potite .iskasljavanje)

~ po 4 kapi bergamote, eukalipta i sandalovine (potice iskasljavanie)

... po 3 kapieukalipta, niaouflja i kajeputovca

U;lko antiseptieno djelovanje] ,

... po 3 kapi rufmarlna i eukalipta, 6 kapilavande

(blago djelovanje)

... po 4 kapi eukallpta i miloduha utrljati i mhalirat: (kod astrne)

~ I kap rnajdne dusice. 5 kapi lavande i 3 kapi eukallpta iii 12 do I 5 kapi borovlh igli," iii ;i.glio jele (kod prehlada)

A.ngi na - Bronhitis

I Kod sva ke vrste kaslja trebal i biste izbjegavati dodatne izvore nadrazaja kao sto su zadimljene prostorije il i propuh. Pobrinite se za svje:z.

ne preh ladan, zra k i dosta vlage u zraku, Ostavite da se voda isparava na radijatoru iii nabavite ov.iazivac zraka

S3

Bolesti i tegobe

Prirnjena ceSnjaka. I rnajcine dusice i kadulje

kao zacina i dodatka u juhama i salatarna posebno ojacavai I podize obrambene 1

snage pi uca i bronhija,

Kod svil: tegoba u grlu, a pOI;eb,1O kod a 11gi II e, maze se primijeniti otopino za grglja /lje; stavi re po kap eukaUptova i linw nova ulja, kao i tri kap i IIlja lavallde u V, case vode I'

grgljajce vise pu m II a dan.

~ Posebno blago djelovanje imaju borove iglice.

Primjena: 1 saku borovih iglica prelijte Iitrom vode, pustite neka zavri pa udisite pare.

~ Inhalirati mozete i oropinu etericnih ulja u alkoholu. Primjena: Po 2 mililitra ulja lavande, borovih iglica i majcine dusice, kao i 4 rnililltraeukalipra, staviti u 100 rnililitara 90-postotllog alkohola. Od toga uzeri I zlicicu iii 1 zlicu i pomijesati s vruccm vodom te inhalirati ovisno 0 podnosljivosri. Kod kronicnih oboljenja 1 do 2 tjedna provoditi 2 do 3 inhalacije na dan.

Masaze

Pl'imjena; Za masazu uzmite ukupno 10 do 20 kapi etericnih ulja, Stavice ulje u ruku i razrnafite ga dva puta na dan po prsima j ledima, Kod osjecljive koze stavire ukupno 10 kapi navedenih ulja u 1 zliCicu maslinovog ulja.

~ po 3 kapi ulja jele, eukalipta, origana i Iavande ~ po 7 kapi ulja niaoulija, jele i eukalipta

... 20 do 30 kapl ulja jele iJ i bora ili 12 kapi eukaliptova ulja ~ za djecu: 5 kapi ulja jele staviti u lh cajne z!icice ulja pile"

54

nienih klica i utrljati, Za posve malu djecu mozete pomijesati hidrolarjele s hidrolatom lavande i utrljati u prsa iii leda.

Ljekoviti cajevi

Primjena: Po 2 z!icice jedne od navedenih mjesavina biljaka preliti sa '/4 litre kipuce vode, ostaviri 10 mtnuta i procijediti. Piti 3 do 4 salice Caja na dan zasladenog s malo meda.

to- Potice znojenje: 40 grama cvjetova Iipe, po 20 grama usitnjenog sjemena anisa, majeine dusice i sljeza

to- Ublazava nadrazaje i opusta sluz: pomijesati u jednakim dijelovima sljezove listove, cvjetove velecvjetne divizme, plucnjaka i kopljastog trputca

to- Brzo ublasava nadrazaj: rniloduh, listovi sljeza, korijen bijelog sljeza i velecvjetna divizma u jednakim dijelovima

to- Razrjeduje sluz, potice ispljuvak, ublazava nadraza]: trputac, velecvjetna divizma, narezane sjernenke komoraca i korijen bedrenice u jednakim dijelovima

... Ublazava grceve, razrjeduje sluz: 20 grarna rnajcme dusice, po 10 grama korijena jaglaca, trputca, rosike kruznoliste j usimjenog anisovog sjernena

... Ublazava grceve i razrjeduje sluz: razrezani dijelovi sjemenki komoraca, trputac, majcina dusica i sladic II jednakirn dijelovima

... Djeluje antibiotil'.no: Iistovi eukalipra, cvjerovi bazge, miloduha i bijeli tetrljan (macina trava, Marrubium vulgare) u jednakim dijeJovima

to- Opusta greeve: 1 grancica svjeze rnajcine dusice

Sirup protiv kaslja

Sirup protiv kaslja posebno je dobar kod lijecenJa djece. U tom se slucaju uzima polovina preporucene doze.

... Sirup od vrhova jele (opusta sluz)

Primjena: 5 saka svjezih izdanaka jele iii bora skuhati u litri vode, ostaviri da se ohladi, procijediti i zakuhati tekucinu s kilogramom sladora iii meda do gustoce sirupa. Vi~e puta na

Bronhitis

Ako se ka salj pogorsa

I iii dode do otd:anog

I disa I1ja iii visoke temperature. neodlczno trebate otici k I ijecn i ku

I iii isku sn u horneopatu. Svaki kasilj koji traje

: d uze od tri tjed na

zahtijeva savjetovanje s l.ijeCnikom!

Ove biljne kapi oornazu : osobito kod jakog i

: d ubokog bronbitisa:

pomijesajte u jednakim I dijelovima tinkture

! trpu tca. pl ucnjaka,

I kornoraca i velecvjetne I divizme. Od toga pijte , 3 puta na dan 20 kapi I s malo vode.

55

Bolesti i tegobe

Ovisno 0 podnosljivosti, ove obloge mozete ostaviti da djeluju 5 do 10 min uta. Sljedeci dan stavite sarno jedan oblog i to tek cnda kad I crvenilo koze potpuno nestane. Ako je

potrebno jos jednorn, nove obloge stavite tek I treCi il i cetvrti dan. 1 Obloge ne stavljajte pri poviseno] temperaturi!

dan uzimati po 1 zlieu. Ovaj sirup mozete napraviti i sa susenirn iglicama, no tada nije tako jak,

~ Simp od luka (kod kaslja i hunjaviee)

Primjena: Narezati luk na ploske, poloziti jednu kraj druge na tanjur i zaseceritl (na jedan luk oko 3 zliee ilecera). Ostaviri da stoji 24 sata, istisnuti sok i od istisnutog soka 3 do 5 puta na dan uzimati 1 do 2 zliciee. Blafi sirup za djecu napravire tako da zasecerene ploske luka nekoliko rninura kuhate na niskoj temperaturi s malo vode (Y. litre) i onda ostavite da stoje 6 sati,

~ Sirup od cesnjaka (potice ispljuvak)

p,.imjena; Pet cesna ceSnjaka zgnjeciti iii narezati na sitne komadice i pomijesari sa 5 zliciea secera. Skuhati u malo vade, ostaviri da stoji 5 minuta i procijediti kroz krpu, Taj sirup uzimajte preko cijeioga dana.

~ Sirup od hrena (kod duboko srnjestenog bronhitisa) Primjena: Sitno ribani hren (naribari svjeZi korijen) pomijesati s jednakorn kolicinom secera ili meda i uzimati 2 do 3 puta na dan po 1 zlii"icu. Taj je sirup vrlo jak i zato nije pogodan za osobe osjetljiva zeluca.

Oblozi i zavoji ~ Oblog od hrena

Primjena: Sitno naribani hren stavire u nekoliko milimetara debelom sJoju na krpu i prekrijte drugom krpom. Obloge od hrena ne ostavljajte na kozi duze od 5 do 10 minutal Poslije 2 do 3 minute pogledajte nUe Ii se koza moida vee zacrvenjela. U tom slucaju skinite oblog i briiljivo operite kofu vodom. Ako ste rukama dodirivali hren, nikako ne dirajte ocil

.. Oblog od kelja

Primjena: Listove bijelog kelja operite i izrezite irn debelu sredinu, Listove lagano izvaljajte valjkom i tako priprernljene kratko zagrijte u top!oj vodi. Lagano posusite izmedu 2 krpe i stavire oa prsa i gornji dio trbuha te ih ostavire tako najdulje 30 minuta.

56

r

Za aromatiine svjetiljke

II- doziranje: 8 do 10 ka pi ulj ne rnjesavine rasprsit! u rasprsivacu iii ostaviti da se isparava u arcrnaticnoj svjetiljci

II- kod bronhitisa i astme: kajeputovac, eukalipt i borovica

II- kod kronicncg bron h itisa: bosiliak, origano i ruzrna rin II- kod grcevitog kaslja: eukalipt. lavanda i rnajcina dusica II- kod astrne: lavanda,

pasji trn/drijenak, naranca

i borovica

II- Oblozi od luka

Primjena: 1 do 2 luka oguliti i narezati na tanke ploske, Staviti na Ianenu iii parnucnu krpu, Zavezati krpu i zagrijati je u pecruci iii na radijatoru na 40°C,

Na kraju krpu oprezno rasrvoriti preko prsiju i preko toga omotari deblji rucnik. Ostaviti da sroji 15 do 20 minuta, Poslije uklanjanja koiu isprati s malo tople vode. Ako za drzanja obloga nastanu problemi s krvotokorn, on se odmah mora ukloniti. Oblog od luka mcsete stavljati svaki dan, mozda premjestajuci ga s prsa na leda i obratno,

II- Oblog od gorusice

Primjena: Pornijesati brasno erne gorusice (rnoze se nabaviti u ljekarni) s vodom temperature 45 "C u gustu kasu i nanijeti je u sloju od nekoliko milimetara na srednju trecinu tanke pamucne krpe, Druge dvije trecine preklopiti preko toga, tako da gorusica ne dode u direktni kontakr s kozorn, Takav oblog bez nabora staviti na prsa i prekriti s dva druga rucnika i na kraju pokrivacern,

Nakon 1 do 3 minute provjeriti nije li se kofa zacrvenjela; ako nije, drZite oblog jos 2 minute. Cim vidite crvenilo, odstranite oblog. Na kraju isperite kozu mlakom vcdom, take da ne ostane nirnalo gorusice. Takav oblog mozete stavIjati u tijeku jednog dana na prsa iii na leda.

Bronhitis

Oblo:z.i od hrena iii goru sice osobito su prlkladni kod jakog bronhitisa. Nemojte

I takve obloge predugo

I ostavljati na kozi jer postoji opasnost od opekotinal

57

Bolesti i tegobe

[ednostavna pri rodna mjera da se ubrza sazrijeva nje cira jest stavljanje obloga odl uka iSP€Cen.og u peCniCi.j ali koji se ne smije potpuno ohladiti.

Cesto mokrenje Pogledajte pod »Upala mjehura« Ci.r

elr je upala prouzrokovana bakrerijarna (najcesce stafilokokima i streptokokima) kod koje se razara tkivo tako da nastaje supJjina koja se puni gnojern. Pritorn dolazi do bolnih zadebljanja i crvenila,

Opee mjere

Dok upala jos nije jaka postoje rnogucnosti lijecenja prircdnim naeinom, talco da se ona ublazi i ubrza sazrijevanje eira. Da bi se ublazila upala vee orvorencg eira, treba na njega staviti cis! zavoj za rane. Koristiti valja samo prokuhanu iii destiliranu vcdu.

Ovojl

... Ublazavanje upale tinkturom arnike (brdanke, Arnica montana)

Primjena: Stavite 1 ZJicu tinkture u '14 litre hladne prokuhane vode. Vise puta na dan stavljajte obloge od toga pripravka .

... Ublazavanje upale uljern rnajrine dusice

Primjena.· Stavite 5 kapi II salicll rnlake prokuhane vode i zavojern natapajte zahvacene dijelove tijela, Ako podnosite, rnozete staviti i jednu kap ulja majcine dusice ill lavande na 6r .. No rnajcina dusica mofe dosta nadrafivan.

... Blago, ali djelorvorno protuupalno djelovanje kamilice Primjena: 3 do 4 :l:licice jakog caja kamillce kao preljev iii 1 Zlieka tinkture karnilice na V. litre vade.

Oblozi

.... Od mljevenih lanenih klica

Primiena: 100 grama sjemenki kuhati u 112 litre na \aganoj ternperaturi 4 minute. Kod sube koze umijesati i 1 zlicicu maslinovog ulja. Sve skupa staviri u lanene vrecice iii

58

namocin laneni rucnik, Vise pura na dan stavljati ropli oblog u uajanju od 20 rninuta sve dok se Cit ne rastvori,

... Od piskavice

p,.imjena: 1 ilica mljevenih sjemenk..i piskavice pomijesa se s vodom u gustu kasu. Kasa se nanese na laneni rucnik ili zavoj i polaze topla, Stavljati vise puta na dan kao oblog i drzari 20 rninuta. Kod takve primjene rijetko moze doei do nadrafaja kofe,

Ekcem Pogledajte pod »Upala koze«

Gastritis (upala i:elucane sluznice)

Kod gastritisa je doslo do upale zelucane sluznice. Pritorn se javljaju razne tegobe - npr. osjecaj napuhnutosti, bolovi u zelucu, grcevi (posebno nakon jela), slabost, nedostatak teka, zgaravica i povracanje. Moguci uzroci akutnog gastritisa mogu biti preobilni iii prekiseli obroci, prehladna ili prevruca jela, alkohol, snazni zacini, infekcija zel ilea i crijeva iii prirnjena odredenih lijekova koji sadtze acetilsalicilnu kiselinu (npr. Aspirin). Ako se akutni gastritis ne Iijel'i dovoljno, lake mote prijeCi u kronicrri oblik, koji se cesto tesko lijeci i mose pripremiti teren za nastanak ('ira na Zelucli.

Opce mjere

Privremeno se valja odreci nadrasujuclh jela i pica kao sto su kava, crni caj, alkohol, nikotin, jak..i zacini, secer, zagrijane masti i sve sto je k..iselo, vruce, hi ad no i zacinjeno, Da bi se povezali toksini i prekomjerne kiseline, preporucuje se uzimati 1 zliCicu ljekovite zernlje 3 pura na dan u mlakoj vodi iii 1I nezasecerenorn biljnom eaju.

Ljekoviti cajevi

.... Od bijeiog sljeza za zastiru sluznice

Primjena: Preliti ilicu bijeJog sljeza sa '/4 litre hladne vode i

Cir - Gastritis

Cesto se kod gastritisa kao i kod eira na zelucu , rnoze pronaci jedna

. vrsta bakterija (Helyeo· I batter pylori) koja

I posebno kod oslabljenog i mu noloskog sustava

I moze ubrzati stvaranje upale zelui'ane sluznice.

59

Bolesti i tegobe

I svjeze lstisnut limunov

sok cesto se koristi za ubi azavanje upala zeluca i crijeva. No kako on sam ima takoder nadra-

zuj uce djelova nje. za pocetak je dobar oprezan pokus s jednom zlicorn soka,

Gljivicne inlekcije danas su postale veoma teste.

Uzrok je tome npr. slabljenje i m unoloskcg sustava kao posljedica toksina iz okolisa i (esti h uzi manja I antibiotika.

osraviti da stoji 3 sata te povremeno promijesati, Nakon toga procijediti i vise puta na dan piti po 1 salicu .

.. Od karnilice

Primjena: Preliti 2 do 3 zlicice cvjetova kamilice sa V. litre kipuce vode. Ostaviti da poklopljeno sroji 5 do 10 minuta i piti svaki dan u rnalim gutljajirna jos toplo na prazan zeludac, Kod kronicno nadrazenog zeluea i crijeva ljekovirost ce karnilice poceti djelovati tek kod dugorrajnije prirnjene: svaki dan treba piti 3 do 4 puta po 1 salicu na prazan zeludac u razdoblju od 3 do 4 tjedna, dakle prvusalicu ujutro na prazan zeludac, dvije salice izmedu obroka i posljednju sallcu prije cdlaska na spavanje.

Gljivice

Najcesce vrste gljivica 5U:

.. kozne gljivice (dermatofiti) - napadaju kozu, kosu i nokte .. gljivice kvasca i tru!jenja, kao Candida albicans, koje napadaju kofu i sluznicu, ali mogu kao ozbiljne komplikacije zahvatiti i dublje unutarnje organe

Infekeije kandidom (ranije zvane i soorrnikozarna) spadaju pored infekcija gljivicama koze u najcesca gljivicna oboljenja. Agresivna gljivica kvasca naseljava se na kozi i sluznici, u ustima, u podruc]u nosa i grla, u probavnorn trakru i na vanjskim dijelovima genitalija. Pelenski osip kod dojencadi takcder je infekcija kandidom. Oslabljen obrarnbeni sustav najvazniji je preduvjet za svaku gljivicnu infekciju.

Opce mjere

Ako se gljivice nasele na odredenim dijelovima nase koze, naJcesce je na njirna oslabljena tjelesna zasrita. Stoga izbjegavajte prekomjernu upotrebu jakih sapuna koji razaraju kiseli zastitni ornotac nase koze. Zbog cestih pojava gljivica u podrucju nogu i genitalija spomenimo da one na tom podrucju nalaze idealno hranjivo tlo (vlazno i toplo). Najvaznija

60

rnjera kod gljivica koze je jacanje obrambencg sustava i njega kote tako da ona ponovno dode do svoje otpornosti, Nosite osim toga odjecu od prozracnih materijala, izbjegavajte nosenje renisica i cesto boravire na suncu i svjezern zraku, Pobrinite se za prokrvljenost tkiva jer to jata kozu.

Oblozi

.. Kod laganog napadaja gljivica

Primjena: Pornijesati u jednakim dijelovima majcinu dusicu, cvjetove bazge i nevena. Dvije z!icice rnjefavine preliti sa 1/4 litre kipuce vode i poklopljeno ostaviti srajati 10 minura. Svaki dan s tom oropinom praviti obloge.

Masaze

.. Staviti rnjesavinu tinktura rudbekije i maicine dusice u jednakim dijelovirna direktno na zahvacena mjesta .

.. S lavandom i cajevcem

Primjena: Pornijesati po 10 kapi oba ulja sa 30 mililitara jabucnog octa i stavljati na zahvacena rnjesra .

.. Sa cesnjakom

Primjerw: Mjesra zahvaceria gljivicama koze 2 puta na dan natrljati sokom od cesna cesnjaka.

Gljivice na nogama Pogiedajte i pod »Gljivice«

Gljivice na nogama raspoznaju se po crvenilu i perutanju izmedu prstiju iii na petama. Cesto sve skupa i neugodno svrbi. Uzrocnici su najceUe nitasre gljivice koje osobito vole vlaznu sredinu,

Opce mjere

Vlazne noge i zatvorene cipele nude gljivicama idealne zivotne uvjete. Nosite zato sarno carape iz prirodnih marerijala i mijenjajte ih svaki dan. Ne bi trebalo nositi ni cipeJe od urnjetnih materijala, kao sro su vrlo omiljene tenisice,

Gastritis - G Ij ivice

I rnacke i psi mogu prenositl kozne glj ivice. : Ako irnate domace

: zivotinje. apatite od uporne zaraze gljivi·

I earns. odvedite zivoti nje na pregled k veteri naru.

Pazite da se noge poslije pranja i tretmana biljnim sredstvima uvijek dobra

I osuse na zra ku. Ako

I stavljate uljnu otopinu. : on da noga mora biti

I P rij e toga potpuno su ha.

61

Boles ti i tegobe

Protiv jos upornijih glj:ivica na noktirna nogu pomaze ova] lijek: donju stranu nokta 2 do 3 puta na dan namazite s nekoliko kapi ulja lava n· de i rujevine u malo

70 -postotncg alkohola. '

Kupka za noge

Primjena: Prelijte 3 do 4 ilice listova kadulje lierom kipuce vade. Ostaviee da sroji IO minuta, nakon toga procijedite i stavite toliko u kadlcu da je noga prekrivena do zgJobova. J05 jednorn prornijefajre i u tome namacite noge 10 minuta. Nakon toga noge i posebno rnjesta izmedu prstiju dobro osusire. Ponav!jajte svaki dan.

Masaie

Najrnanje jedan tjedan po 2 do 3 puta na dan poslije kupke napravite jednu od sJjedecih masasa.

... S etericnim uljima

Primjena: Jedno od ovih etericnih ulja kapajte jedan tjedan nerazrijedeno na rnjesta zahvacena gljivicama: cajevac, vrisak, lirnun, majcina dusica ili rujevina .

... S Umunom ili cesnjakom

Primjena: Premazati sVjeze istisnutim limunovim sokom zahvacena mjeste, Pomaze i svjeii sok od cesnjaka .

... S rudbekijorn i nevenom

Primjena: Stavite nekoliko kapi tinkrura pupavice i nevena na zahvacena mjesta .

... S lavandom i rujevinom

Primjena.· Pomijesajre SO mililitara biljnog ulja s po 15 kapi ulja lavande i rujevine Time natopite zahvacena rnjesta,

Gripa Pogledajte j pod »Prehlada«

Prehlade s temperacurom cesto se naziva]u gripomzbog slicnih simproma, no gripa je dugotrajnija i tefa i uvijek je povezana s temperaturom, Gripu uzrokuju vrlo otporni virusi. Kod gripe cesce nego ked prehlada dolazi do reskih komplikacija. Prava se gripa brzo ~iri i krajnje je zarazna, Infekcija se siri kasljanjern i kihanjem. Gripu nernojte sarni lijeciti: kod nesrruenog Jijecenja moze doci do pojave teskih bakrerijskih seku ndarnih infekcija.

62

Opee mjere

Mirujte prije svega i zarrazire Iijecnicku pornoc. 0 svirn mjerama koje ovdje predlazemo morate se dogovoriei s lijecnikom.

Korisno je prvih dana drzari dijetu, rako da se tijelo moze koneentrirati na obrarnbene akcije: postite uz cajeve ili jedite sarno laganu hranu bogatu vitaminima te provodite rnjere za jacanje obrambenih snags orgaruzma (od 68. stranice dalje). Ako je potrebno, inhalirajte i rnasirajte se erericnim uljirna i pijte napitke protiv gripe. Rasprsite istovremeno dezinficirajucu rnjesavinu eterlcnlh ulja u prostoriji (pogledajte 71. stranicu). Savjete za ublazavanje pojedinih tegoba kao sro su kasljanje i srnrcanje nat'[ cere pod odgovarajucim naruknicarna.

Hemoroidi

Kod upaljenih, odnosno nateklih hemoroida radi se 0 bolesnom prosirenju nakupine iila u sluznici cmara iii rektuma (zadnji dio crijeva).. Za nastanak hemoroida osirn sklonosti slaborn vezivnom [kivu uzrok moee biti j cesti zarvor i napuhnutost, sjedeci nacin rada, previse alkohola, prernalo kreranja ili oboljenja jerre, Tada dolazi do povisenja tlaka u hemoroidalnorn tkivu analnog podrueja a time i do nakupljanja krvi koja, pak, vodi do prosirenja fila u tom podrucju, Simptomi su krvarenje, svrbez i pecenje, a kasnije i jaki bolovi, prije svega kod sjedenja.

Oblozi

.. Protiv svrbeza od treslovina

Primjena: Staviti 1 ilicu kore hamamelisa iii hrasta u v. litre vode, zagrljat] i kuhari 10 minuta na laganoj temperaturi. Mlaku otopinu koristiti za obloge .

.. Protiv upale

Pr.imjena: Prel iti 2ZLiCice cvjetova arnike (brdanka) iii 3 zli-

Gljivice - Hernoroidi

Luk je poznato dornace sredstvo za ublafava nje gr!i pe ili prehlade: drz.,ite nekol iko sati isjecka ni

I luk u 'I. litre vruce (ne

I ki puce) vode pa t u tekucinu popijte ujutro ria praza n zeludac s

I malo lirnunova soka,

I Kod hemoroldalnih

I tegoba povolino rnoze I djelovali uravnotefena

prehrana s mnogo

I balastnih tvari za dobru probavu te mnogo

I kretanja na svjezern I zraku,

63

Bolesti i tegobe

Pojasni herpe. 5 uzrokuje I jake belove zivaca. tako da je nuzna lijecnicka I pornoc, Kod zakasnjelog I lijecnickog tretmana moze osim toga doci do opasnih kornplikacija

kao sto je pojava oduzetosti iii ostecenja ociju,

cke cvjetova nevena sa V. litre kipuce vode i ostavirt da srojl 10 minuta. Jos je bolja rnjesavina obiju biljaka u jednakim dijelovirna, ako previse ne nadrazuje cmar. Doza: 1 zlicica na '14 litre vode.

Ljekoviti caj

Pornoci mote i caj za jetru i bubrege koji biste trebali piti sest !;jedana,

Primjena: Pornijesati 30 grama plodova stricka, po 20 grama listova hamarnelisa i kositernlce, po 15 grarna listova bolda (Peumus boldus moO i kokotca (Meiilotus). Preliti 1 do 2 ilicice rnjesavine sa 'f" litre kipuce vode i piti po 2 salice na dan.

Herpes pojasni

Uzrok ovom osipu je bukteca infekcija virusom koji uzrokuje I vodene kozice. Virus u OVOID slucaju napada zivee na lieu ili na gornjem dijelu rijela, pri cemu dolazi do rnjehurica zaervenjele koze i do jakih bolova u zivcima.

Opce rnjere

Najvaznlja mjera je jacanje obrarnbenog sustava,

Sredstvo koje cere odabrat] rnoze i opet biti rudbekija te hrana bogata virarninirna i mineralima (pogledajte takoder na 78. stranici i dalje).

Masaze II> CaJevae

Primjena: Stavite 6 kapi ulja cajevca u Y, zliciee 50-postotnog alkohola i nanesite na zahvacena mjesta (isprobajre prije toga na jednom manjem mjestu). Kod ublazavajuceg djelovanja primjenjivati vise puta na dan.

~ U vanjskoj primjeni po maze i uije ivancice naneseno na bolna mjesta.

64

Herpes simplex, Herpes labialis

Mjehuric na usnicama iii oko usta uzrokovan virusima moze biti veoma bolan, ali se zalijec.i za nekoliko dana. Virus koji izaziva herpes kod vecine ljudi je uspavan i budi se tek nakon infekcije U tijelu te se akrivira s vrernena na vrijeme. U pravilu do herpesa dolazi kad je oslabljen imunoloski sustav, ked infekcija najrazliCitijih vrsta, kod zelucanih tegoba ili za vri[erne menstruacije.

Opce mjere

Najvaznija mjera kod herpesa jest jacanje obrambene snage i imunoloskog sustava. Pupavica stimulira irnunoloski sustav Recepte i tocne upute naci cere pod »Slabost obrambenog sustava«,

Premazivanje

Kod herpesa pomaze prernazivanje ranica s nekoliko kapi antivirusnih ulja ili tinkrura, Dobre su:

... nerazrijedene tinkture rujevine ili kamilice

... 20 kapi ulja rnaticnjaka otopljenih u 30 mililitara ulja ivancice (koristite same cisro ulje matienjaka, ali pazite - jako je sku pol)

... po 4 kapi ulja cimeta i klincica ... po 4 kapi ulja cajevca i lavande

Hunjavica

Hunjavica je vrsta prehlade kojom su prije svega zahvacene sluznice nosa i nosnih supljlna. One nateknu i ispustaju vcdenastu, a kasnije i sluzavu rekucinu. Uzrocnici hunjavice su virusi koji, ovisno 0 tipu, izazivaju razlieire tegobe. Prethodi joj oslabljeni imunoloski sustav - oajcesce zbog prevelikih napora, srresa, hladnoce ili vlage.

Herpes - H u njavica

: Kod herpesa pornazu i oblozi sa cajem od

~ nevena iii rudbekije

(3 zlicice na 'I, litre vode). r sto tako je dobro i prokuhavan]e h rastove kore (3 zlicice na ,/, litre vade, kuhati 10 min uta i nanositi mlako).

65

Bolesti i tegobe

Take dugo dok je sekret i iz nosa vodenast. nije i doslo do upale. U tom slucaju pornazu i nha-

lacije, kupke za prehladu i cajevi. eim sekret postane zuckastozelen. upalila se sluznica nosa.

Onda nastavite sa zapocetorn terapijom i prerna potrebi koristite kapljice za nos kako I bi se opustila sluznica nasa.

Stara poslovlca kaze: »Sljedeca ce hunjavica sigu rno doci, no ne k onom koji koristi rna]cinu dusicu.« Majcina I dusica iii planinska rnajcina dusica djeluju preventivno take sto jacaju obram beni sustav. i ali i ublaiavaju tegobe kad je hunjavica vee I nastala. I

opce mjere

»Hunjavica koju se ne lijeci traje oko dva tjedna, a ona koja se Hjeci cetrnaest dana«, kafe stara narodna izreka. Jedina djelotvorna pornoc kod virusnih infekcija jest, naime, nas vlastiti obrambeni sustav Stoga je vaznc da se on potice i jata mirovanjem, znojenjem i prikladnim cajevima i kapljicarna (pogJedajte i 68. stranicu i dalje). Ublafavajuce djeluju i ispiranja nosa (pogledajte 88. stranicu i dalje).

Ljekoviti cajevi

Bi1jni caj ublazava hunjavicu,

primjena: U jednakirn dijelovirna pornijesati majcinu dusicu, Iistove kadulje, bjelokopitnjaka, ocanice i cvjerove kamilice. Preliti 2 z!icice rnjesavine sa '/. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 rninuta. Tri puta na dan piti po salicu.

Kapljice

Primjena: Dajte u ljekarni pornijesati jednake dijelove tinkrura majCine dusice, kadulje, bjelokopitnjaka, rudbekije i kamilice. Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi prije jela.

InhaJacije

... S kamilicorn

primjena: Stavite 3 do 4 tHee cvjetova kamilice iii 1 zlicu ekstrakta II lonac sa 2 litre vrlo vruce vode, stavite glavu iznad lonca i pokrijte se velikirn rucnikom. Duboko disire. Primjenjujte 3 puta na dan.

... S etericnim uljirna

Primjena: Prelijte 'j, ilicice eukaliptova ulja, ulja paprene metvice, borovih iglica, smrekinih iglica iii karnilice u Ioncu sa 2 litre ne vise kipuce vode, Inhalirajte kako je opisano II prethodnorn recepru, Provodite dva pura na dan.

Infekcija crijeva I upala crijeva Pogledajte »Proljev«

66

Iscjedak iz rodnice Pogledajte pod »Upala rodnice«

Jecmenac

Ovdje se radi 0 upalnoj infekciji lojnih zlijezda na rubu vjede koja se pojavljuje posebno kod lscrpljenosti i velikog umora, Jecmenac je zarazan, zato upotrljebljene rnararnice j obloge drzite dalje od svojih ukucana.

Oblozi

II> Od kamilice i ljekovite ocanice

Primjena: Pornijesati cvjetove karnilice i ocanice u jednakim dijelovima. Od toga uzeti 2 zlicice i preliti sa "" litre kipuce vode i osraviti da sroji 10 minuta, Otopinom naropiti vatu j staviti je toplu na zatvoreno oko te drzari 10 do 15 rninuta.

II> Brza metoda s vrecicama caja

Primjena: Preliti 1 vrecicu <"aja od karnilice kipucorn vodorn i ostaviri 10 do 15 minuta toplu na zarvorenorn oku.

Kasali Pogledajte pod »Bronhiris«

H unjavica - JeCmen.c

Mirovanje l1 krevetu, kure '''lojenja i dovoljrlO tekllCine pomazil II lijeeelljll p,.ehlada prjrodllim alltibioticima. Hla d noell i I1U po re II to bi vnieme svakako valjala izbjegav<lti.

67

Bolesti i tegobe

Ako vise od dva do tri puta na godinu pat ite od prehlada. onda varn je I vjerojatno oslabljen irnunoloski sustav.

I sku san terapeut maze yam pomoci da ga regenerlrate. I

Prehlada Pogledajte i pod »Gripa«

Prehlade se ubrajaju u najcesca oboljenja, Ako smo npr. oslabljeni, pod stresom ili pothladeni, nase tijelo dopusta razlicitim virusima - sicusnirn uzrocnicima bolesti - da se po njemu prosire, Dolazi do infekcija gornjih disnih putova s bolovima II vratu, prornukloscu, hunjavicom, laganorn ternperaturom, glavoboljom i bolovima u udovima. Ovisno 0 uzrocniku i sklonosti bolestima, te su regobe razlicito izrazene j lokalizlrane. Nekad dolazi do hunjavice, nekad se javlja vise navederiih simptorna. Nos, nosna 5upljina, zdrijeJo, grkljan, disni putovi, bronhiji i pluca mogu biti zahvaceni tim simptomima. Ljekovito bilje za ublazavanje hunjavice, kaslja, prornuklosti i bolova u grlu naci cere pod tim natuknicarna, Prehlade morate dobro izlijeciti, Inace ce se priroda osvetiti ponovnim napadom i sekundarnom bakterijskom infekcijorn. Priustite zato tijelu mir koji treba da bi ozdravilo.

Opce mjere

Kod virusnih infekcija, a 0 njima se upravo radi kod prehlada, jacanje obrambenog sustava najdjelotvornije je u procesu izljccenja. Nase se tijelo mora dovesti u stanje da vlastitirn snagama rjesava napad uzrocnika bolesn.

Najbolje je da dva do tri dana pijere sarno rajeve i sokove i malo jedere, kako bi se tijeto moglo koncentrirati na obrambeni rad, Teske probavljivu hranu morate II svakom slucaju izbaciri iz jelovnika. Kod infekata postoji posebno velika porreba za viraminorn C koji je potreban za obrarnbeni rad, Opskrba vitaminorn C rnoze se i poboljsati tako da se uzima svjezi lirnunov sok, drijenak, sok od crnog ribiza i sok od bazge.

Za jacanje imunoloskog sustava .... Rudbekija

PrimjenQ. U pocetno] fazi infekcije uzimati 50 kapljica, onda svaka dva sata 20 do 30 kapljica prva dva dana, a nakon toga

68

30 kapljica na dan.

.. Kapljice od svjezih biJjaka za jacanje obrambenog susrava Primjena: Pornijesari IS mililirara rudbekije, pc 10 mililitara tinkture tajga-korijena, kadulje i majcine dusice. U akutnirn slucajevima uzimati 3 puta na dan 2S kapi (za prevenciju 3 puta 20) mjesavine razrijedene s nesto vode prije jela, Za prevenciju uzimati ovu rnjesavinu 4 tjedna,

.. Kapljice od svjezih biljaka kod temperature

Primjena: Pomijesati u jednakim dijelovirna tinkture vrbove kore, rnajcine dusice i kamilice. Uzimati 3 puta ria dan 25 ka p Ij i ca s n esro vod e prije jel a.

Ljekoviti cajevt

.. Potieu znojenje i snizavaju ternperaturu

Primjena: Pornijesati jednake dijelove cvjetova lipe, bazge, rnajcine dusice i karnilice. Preliti 2 zlii"ite rnjesavine sa V. litre kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Uzimati 3 do 4 puta na dan po I salicu u malim gutljajima i piti sro je moguce topliji napitak .

.. Kod prehlade s temperarurom

Primjen«: Pomijesajte II jednakim dijelovima cvjetove bazge, lipe, vrbine kore, majcine dusice i Iistove bozlkovine. Prelijte 2 z!ieice mjesavine sa '14 litre kipuce vade i ostavite da stoji 10 minuta .. Pijte 3 puta na dan po 1 salicu vruce mjesavine, mozda zasladene medom, nakon jela.

Jaki trio protiv prehlada

Posebno su se kod prehlada dokazali pripravci s borovicom, limunorn iii dragoljubom.

Ovdje je nekoliko takvih recepata. .. Alkohol sa smrekom

Primjena: ZgnJeeite 100 grarna borovice i prelijte sa 500 mililitara 70-posromog alkohola. Ostavite srajati 14 dana a svaki dan viSe puta protresite, Na kr~ljU procijedite i prelijte u novu bocu. Ovu rnjesavinu rnozete korisriri i oralno i za obloge, Za

Prehlada

Tajga-korijen il i ruski

gi n sen g (E I e!.i r berococcus sen!icosus) dobro je

s redstvo za jacanje obrambenih snaga 'i

'. -

orgaruzrna, pa rnoze

dobro posluzitiu po, eetnoj lazi prehlade .

Nemojte ga primjenji: vati kod temperature. visokog tla ka i

sri'anih tegoba!

. Cikla jaea organ izam

i obrarnbene snage zahvaljuj uci betaninu. crvenom bojilu po kojemu pripada gr'upi Ilavonoida,

, Ciklu morete jesn kao salatu iii pili njezin sok ('h do I litre na dan).

69

Bolesn i tegobe

A ko se uoblcajenl ljetni I i l.i putni proliev ne za ustavi za tri dana, I I ijecnik mora ustvrditi uzrck i odrediti terapiju, I I

Teski se proljevi ne smiju I

samostalno lijeeiti! i

jacanje, ciScenje krvi iii kod infekcija uzrnite 3 puta na dan po 20 kapi na kornadicu ~ecera. Kod reurnatskih tegoba i bolova u zivcirna natrljajte bolna mjesta tom mjesavinorn.

,. Sirup od borovica

Primjena: Kuhajte 500 grama borovica U 3 litre vode dok ne postane mekano, prorisnite i jos. jed nom dobro prokuhajte. Procijedite i uklonlte evrs!e dijelove pa u ka~u umijesajte toliko meda da nasta ne masa slicna sirupu, Sirup ul ijte 1,1 bocicu i dobro zarvcrite. Djeca neka od toga uzlmajuz z!icice prije jela, a odrasli 3 puta po 2 zlicice (takoder za jacanje) .

... Erericno Iimunovo ulje

Primje 11 (I.: Prema dogovoru s lijecnikom uzimati 3 puta !H! dan 1 do 2 kapi pomljesane s malo meda .

... Limuuova vodica

Primjena: Preliti litrom kipuce vode kclicinu od 2 do 3 narezana Iirnuna iz ekoloskog nasada. Ostaviti da stoji 10 minuta i dodati nekoliko kapi sVjezeg limunovog soka (sluzi kao osvjezavajuCi i rashladujuci napitak) .

... Sok od dragoljuba

Pr.imjena: Napravite sok gnjecenjern listova i pijre 1 do .2 pura na dan po 1 z!ieicu u malo vode (za jacanje obrarnbenih snaga) .

... Caj od dragoljuba

PrimjCI1Q: 'h do 1 zlil'ice dragoljuba i Zlicicu rnjesavine caja protiv prehlade preliti sa \I. litre kipuce vode, Ostaviti da stoji 10 rninura i piti 2 do 3 saUce na dan.

Pristevi Pogledajre pod "Cif<'

Proljev

Kod vecine proljeva radi se 0 virusno iii bakrerijski prouzrokovanoj upaJi sluznice zeIuca I crijeva. Pritom dolazl do cestih i pojacanih prafnjenja kasaste iii vodenaste stolice, Brojni uzroci i bolesti mogu se sakrivati iza simptoma

70

prolieva. Lijecenje valja prepustiti iskusnu lijecniku iii horneopatu. Sarnostalno lijecenje dolazi U obzir samo ked bezazlenih, a cestih, ljetnih proljeva, kao i kod putnih proljeva, koji su najcesce uzrokovani virusima ili bakterijama. Cesto takav proljev traje sarno jedan dan. Kod proljeva i prornjena prehrane ima vafnu ulogu, pri ('emu dolazi do process vrenja u tankorn i debe 10m crijevu, lsto tako I putni stres rnoze biti uzrokorn nepravtlne motorike rada crijeva i nepravilnih stolica. Posebno !jetl i na putovanjimacesra su trovanja ziveznim namlrnlcama. Uzrocnici su razllcite bakterije u pokvarenirn zive±rllm namirnicama.

Opce rnjere

Dobro bi bilo prvih dan-dva tegoba nista ne jesti, nego sarno piti taj. Na raj naein bolesno tijelo dobiva potrebnu tekucinu i rnoze se isrodobno koncentrirsri na borbu protiv postojecih uzrocnika. Nakon toga iIi kod jake gladi mozete jest) ribane jabuke, juhu od sluzi zobenih pahuljica iii rife, dvopek iii banane. Izrnedu obroka zvaCite susene borovnlce. Ako gubite mnogo rekudne, pazlte na dostatnu zarnjenu tekucine i elektrolita. Tzv, bilancirane (elekeroliticke) oropine dobit cere II ljekarni.

Dezinficirajte zrak u prostorijama

! ... Elerii;na ulja za dezinfekciju zraka u prostorijarna prikladna SLI za sva ku vr stu in fe kc ije.

... Doza: 10 kapi rnjesavine

il i jed ne vt ste ulj a s taviti u raspr5ivac. aroma-svjetiljku iIi posudlcu na grij.cem tijelu cia se ispa ravaju.

... Mjdavina: '15 ml orlgana. po 30 ml lavande ieukalipta, 20 ml sportsa, 5 rnl nerolija, sandalovl ne iii cirneta

.. Za pojedinacnu prirnjenu dobri su: eukalipt. lavanda, c riga no, kadulja, cajev.c. rnajcina dusica, borovica j cirnet

Prehlada - Proljev

i Proljev rnoze irnati mnoge uzroke: zivezne

~ narnirnice koje nadrazuju stuznicu, lijekovi, klice bolesti. toksini. pokvarene zivezne namirnice. hladna pica

I kod ljetnih temperatura. I ubrzana probava na kon

~ uzi rnanja anti biotika,

, stres, preopterecenost, I nedostatak enzirna

i probave, obojjenja

. zucnog rnjehura itd .

71

Bolesti i tegobe

Petoprsta (prstac) rnoze u nekih Ijudi dovesti do nadrazaja zeluca zbog visokog sadrZaja treslcvina,

Ideal na je zato saliea (aja od petoprste u izrnjeni sa salieom I caja od kamillce. Cvjetovi karnilice djel uju protu upalno i ublazavaju greeve te su I prikladni ked svakog : ob'lika pokvarencgi Ii: nadrazenog zeluea.

Savjeti za prehranu

... Sluz od zobi i karnilica

Primjena.' Zobene pahuljice skuhati u rijetku sluz. U lirru gorove sluzi staviti 1 Zlieu cvjetova kamilice i 1 zlicll steze (Potelltilla anserina). Ostavitl da stoji 10 rninuea, onda prod" jediti, Neka stoji na toplom u termos-bocl i svaki sat popiti po '12 saliee .

... Kura c[seen)a od pokvarenih ziveznih namirnica

Primjena: Jednom uzeti 1 zliclI riclnusovog ul]a s limunovim sokom. Nakon tog postiti jedan dan sa cajem i od drugog dana za ciscenje organizma uzlmati 1 do 2 zlicice akrivnog ugljena iii ljekovite zemlje dva puta na dan u caju.

Ljekoviti cajevi ... Od petoprste

Primjena.· 2 zHee nasjeckanog korijena zagrijati 1I '12 litre vode i kuhatl 10 rninuta, onda ostaviti da stoji '!2 sate, Vise puta na dan pid po 1 saltcu u malim gutljajirna.

... Oct karnilice

Primjena: 2 iliciee cvjetova karnilice (kod djeee 1 Zlicicu] preliri Iitrorn kipuce vode i ostaviti da stoji 10 minuta. Piti 3 salice nezasladenogcaja na dan.

... Mjesavina protiv proljeva

Primiena: Pornijesati 40 grams. korijena petoprste, po 20 grarna llstova kupine, stese i cvjetova karnilice. Dvije zliCice rnjesavine preliti sa If. litre kipuce vode. Ostaviti da stoji 10 rninuta i na dan piri po 3 nezasladene salice u malim gutljajirna nakon jela.

... Od kllncica

PrimjellQ_ 1 ilicica klincica sravi se u hladnu vodu.zagrije do vrenja i ostavi da stoji 5 minuta. Ked infekcljskog proljeva piti 2 sahce na dan .

... Od lupina luka

Primjena: 1 saku lupina luka iz ekoloskih sadnji kuhati 10 minuta u 1 litri vode i od toga piti '12 litre na dan.

72

Kapljice

~ Biljne tinkrure

Primjen.a.· Pornijesati 20 mililirara tinkture petoprsre i 10 mililitara tinkture rodinog kljuna (Gcnmium), kamillce i stolisnika. Tri puta na dan uzimati po 20 kapi s malo vode prije jela.

~ Etericna ulja

Primjena: Po 1 rnilllitar ulja od lavande, planinskog vriska, kima i bosiljka staviti 11 60 mililirara 90-postotnog alkohola, Dobro promijesati i 3 puta na dan uzimati 25 do 30 kapi prije giavnih obroka u malo rnlake vode.

Pomoc kod kronicnih probavnih tegoba

Sljedeci ljekoviti cajevi prikladni su za normaliziranje cestih kronieno rijerkih stolica, Pozeljno je probavno poticajno i dezinficirajuce djelovanje.

~ Poticanje probave i dezinfekcija

Primjena: 2 zliEice origana preliri sa ';" litre kipuce vcde, osraviti da stoji 10 rninuta i pin po 3 salice nezasladenog taja na dan.

~ Kod pojava vrenja s napuhnutoscu, zucnim tegobama, pokvarenim zelucem, grcevirna u zelucu i slaboscu

Primjena: 2 zliCice listova mervice preliti sa ';' litre kipuce vode i osraviti da stoji 10 rninuta. Piti 3 salice nezasladene otopine svaki dan poslije ili izmedu obroka,

~ Poticanje probave

PrimjelJa. Pomijesati 20 grama rnajcine dusice, po 10 grama zgnjedenih sjernenki kima, listova rnervice i kicice (GentIQ/1Q Centareum). Dvij« zlicice mjesavine preliti sa '/. litre kipuce vode i ostaviri stajati 5 do 10 rninuta. Piti 3 salice nezasladene otopine prije jela na dan.

~ Kod upala debe log crijeva i nepravilnog rada crijeva zbog vtenja s napuhnuroscu i zatvorom u izrnjeni s proljevom Primjena: Istlsnutl 1 zlicu soka od hrena jz svjezeg korijena i uziman 3 puta ria dan 15 do 20 kapi.

Proljev

I Osim protuupalne

I karnilice, i biljke koje sadrze treslovine vazne su kod lijecenja proljeva. One djeluju skupljajuce i zgusnjavajuce na

, upaljen u sluzokozu , crijeva.

73

Bolestl i tegobe

Napitak koji ublazava prornuklost i grebanje u grlu je i ovo -medeno I vino«: rastopite 2 zlicice rneda u, ,/, litre kipuce I vcde, ostavite d. se ohladi i dodaite sok I I lirnun a. Preko dana pijte

u malim gutljajima. ,

Promuklost

Simptomi upale grkljana su promuklost sve do gubitka glasa, iskasljavanje, neugodno grebanje u grlu, bol koja pece u podruqu grla kao i osjeca] suhoce te mucnl napadaji kaslja, Prasan i suh zrak, pare j plrnovi s rvarima koje djeluju nadrazujuce poticu oboljenje disnih putova, pa i grkljana.

Opee mjere

Stedite glas i malo govorite kad yam je nadrazen grkljan, Nadrazujuce tvari kao sto 5U nikotin i alkohol ili jaki zacini morate, naravno, izbjegavati. Pijte dosra roplihcajeva s medom i vitaminorn C. Odriavajte vlaznim zrak u prostorijama u kojirna boravire. Mjere kojirna rnofete oja1:atl svoje obrarnbene snage naci cere pod »Prehlada« na 68. srranici i dalje.

Ljekoviti caj

Ovo je dobar biljni caj koji pornaze kod prornuklosri. Primjena: U jednakim dijelovirna pornijesati velecvjemu divizrnu, korijen bedrenice, korijen bijelog sljeza i lisrove bjelokcpitnjaka, Preliti 2 ilicice rnjesavine sa v. litre kipuee vode i triput na dan piti saltcu caja zasladenu medom. Med je i lnace vrlo dobar kod promuklosti.

Inhalacije

Primjena: Biljke ili ulja navedena II receptima staviri u posudu sa 2 litre vruce vode te 10 do 1S rninuta ispod velikog rucnika udisati nasrale pare .

... sacica evjetova kamilice

... 4 kapi ulja eukalipta iii pap rene mervice

... 3 kapl Lilja kajeputovca, iglica smreke ili lavande

Voda za grgljanje

... Od kamilice, kadul]e i bedrenice

Primjel1a: Pornijesati biljke u jednakim dijelovirna. Od toga

74

uzeti 3 zlicice i preliti sa '/4 line kipuce vode te svakih 2 sara otopinom temeljito ispirati grlo i grgljati.

to Od arnike

Primjena: Preliti 1 do 2 zlicice cvjerova sa 'I. litre kipuce vode i 3 pma na dan grgljati tu otopinu.

to Od lirnuna

Primjena: Sraviri sok od '12 do cijelog lirnuna u casu vode, m puta na dan grgljati tu oropinu.

Oblozi oko vrata

.. Toplo ked kronienih upala

Primjel1a: Preliti 1 saku trina sa \I, litre kipuce vode j ostaviti da stoji 10 minuta, Nakon toga u posudu uroniti dugacak rucnik do polovice, vlaznu stranu ovid oko vrata, a onda suhu polovicu oviti preko toga. Na kraju oko vrata ornotati jos i vuneni sa.!.

... Hladno kod akutnih upala

Primjena: Pornijesati 3 do 4 Z1ice jabucnog octa sa \12 litre hladne vode. Oblog staviti oko vrata kao kod gornje upute,

Prornuklost

Kod osipa pomaie mjefavina ulja kOja ujedno i Iljeguje ko",,: staviti u 100 mili·

I ita ra u Ija pien i"lil! klica, jojobe iii badema 40 kapi ulja cajevca i tlatapari rime baina miesta dva do tri

puia ne dan.

75

Bolesti i tegobe

Posebno kod teste i I previsoke doze arnike I rnofe dod do kontaktnih alergija. Stoga ovu I biljku koristite oprezno i , sarno u malim kOliCi-1 nama. Kao alternativu mozete primijeniti ' jednako dobar i lako pod noslj ivi neven.

Pros irene vene Pogledajre »Upala vena«

Rane, opekline

Ozbiljne ozljede kofe koje jako krvare mora, naravno, obradiri lijecnik,

Kod manjih rana, ogreborina i ostrugotina postoji citav niz izvrsnih ljekovitih biljaka. No ne smijemo zaboraviti ni cijepljenjem se pobrinuti za dostatnu zastiru od tetanusa. Prokuhavajre zato u sljedeCim receptirna potrebnu vodu 20 rninuta duze, kako se ne bi pojavila mogucnost dodatne infekcije. Koristite za svoje obloge sterilne zavoje, flastere iii poveze.

Ciscenje i dezinfekcija

... Kod malih rana i porezonna preporucuje se ciseenje tinkturom amike iii rujevine.

U til svrhu sravite '/2 ilicice tinkrure 1I I;' sahce prethodno prokuhane vode .

... Po 1 kap ulja niaoulija, eukalipta i origana te 3 kapi lavandlna ulja takcder su dobre za i'iscenje i dezinficiranje inficiranih rana .

.. Za dezinfidranje i zaustavljanje krvarenja kod rana i ozljeda: nakapati cist limunov sok ili razrijeden s prokuhanom vodom.

Oblozi

... Od arnike

Primjena: Staviti I/, zlice tinkture arnike u '14 litre prethodno prokuhane vode. Inace mozete primjenjivati i eal od cvjetova arnike za obloge: 1 Wea cvjerova prelije se sa V. litre kipuce vode i ostavi se stajati 10 rninuta,

... Od nevena

Primjena: Preliti 3 meice nevenovih cvjetova sa '!. litre kipuce vode i ostaviti da sroji 10 min uta.

76

... Od rudbekije

Kod rana koje lose zarastaju i koje ne reagiraju na druga ljekovita sredsrva, testo pomaze ekstrakt rudbekije ili razrijedena tinktura rudbekije - cudotvornog lijeka sjevernoameriCkih Indijanaca.

PrimjellQ' Otopiti V, zlice rinkrure u '", litre prokuhane vode i koristiri za obloge.

r - - OVO _p~maze k~~d op:klina --~ ~ ~

... Kod lag. nih opeklina .... Kod manjih opeklina !

pomazu komprese s nekollko pornafu oblozi od ulja I

kapi ulja lavande, malo ivancice.

prokuhane vode iii razrijedenog ulja ivancice.

I ... Pomijesati I kap esencije mirte sa 20 kapi ulja ivancice, Pornaze kod opeklina. rana i cireva.

.... Pomijdati po 6 kapi ulia origana i iglice. kao i 8 kapi ulja lavande. Svaka 3 sata malo stavi ti na sterilni zavoj i omotatl kod opekli na i lana oko ozlijedenih dijelova koze.

Ljekovite masti

... Maslac od nevena

Primjena: Staviti 100 grama svjezih iii 50 grama suh.ih cvjerova u 500 grama otopljenog kozjeg rnaslaca (obicni rnaslac nije najbolji, ali ako nemate drugoga, mozete uporrijebiri i njega) te na laganoj temperaturi mijesati oko V2 sata, dok mas lac ne postane zlatnozur. Djelotvorne tvari upijaju se u njega. Procijediti kroz cjedilo, zamrznuti maslac u malirn kornadicima i I'uvati u skrinji za duboko smrzavanje do upotrebe .

... Ljekoviro ulje za rane

Primjena: Pcmijesati po 8 kapi etericnih ulja kamilice, Iavande i igJice u 100 mililitara ulja ivaneice i nanijeri na ozlijedenu kotu,

77

Rane, opekline

Bolesti i tegobe

Ona Fina koflca koja dijeli jedan slo] luka od drugoga odlican je antisepticn, zavo], Oprezno I odvojite kornadic takve

kozice. stavite ga na I ranu, prekr~jte ga::om

I povezite.

Svagdie gdje nam tijelo dolaziu dodir s vanjskirn svijetom, dakle na kafi i sluznici, posebno smo podlofni infekcijama. Zato su i zastitni mehanizrni naseg tijela tame posebno izrazem.

Oblozi

~ Od rujevine

Primjena: Staviti 20kapi tinkture rujevine u Ih case prokuhane vode. Natopiti zavoj .i staviti ga na ranu.

~ Od lavande

Primjella: Otopiti 10 kapi ulja lavande 1I nesto 70-postotnog alkohola, natopiti zavoj i sraviti ga na ranu,

~ Od miloduha, iglice i lavande

Primjena: Staviti po 3 kapi erericnlh ulja miloduha, ig!ice i lavande u malo 70-postomog alkohola i natopiti zavo].

~ Od hamamelisa

Primjena: Kuhari 1 do 2 zlice kore i listova sa '/4 litre prethodno prokuhane vode oko 10 min uta na laganoj temperaturi i stavljad kao oblog od rnlakog pripravka.

Siabost obrambenog sustava

Obrambeni sustav stiti nas svojirn starucama od neocekivanih napadaca kao sto su bakterije, virusi i gljivice te ratile,iti otrovi, On odstranjuje i tzv, slobodne radikale koji su agresivne rvari nastale za vrijerne normalnih procesa izmjene rvari u tijelu.

Mnogi su Ijudi danas skloni infekcijarna ili pate oct kronicnog umora -sto je drugo ime za slabost obrambenog sustava. Razlozi bi se morali potraziti u stalnim preoprerecenjirna - zbog sve vise razine nadrazaja kojima je izlazen sve veci broj ljudi.

Jednostavnu slabosr obrambenog sustava prepoznajemo po tome sto se uvijek pcnovno javljaju infekcije kao prehlade, gripa iIi napadi gljivica i sro se sve teze lijeee_ Jstodobno dolazi do opceg osjecaja slabosti i iscrpljenosti.

Opee rnjere

Prerpostavljate Ii da yam je oslabljen Imunoloski sustav, trebali biste 51" prepustiti u ruke iskusnih lijecnika iii horneopata

78

koji ee yam propisati prilagodenu terapiju, Kretanjem na sVjezem zraku i prehranom bogatorn vitarninima, njihovu rerapiju mozete sarno pojacati. Citav niz Ijekovitih biljaka nije sarno direkmo antibioticno djelotvorno, nego i jaca tijelo i imunoloski suseav

Ljekoviti cajevi

~ ad rudbekije, pelina i paprene rnetvice u jednakim dijelovirna

Primiena: Pre!ijte 2 f!ieice mjesavine sa 'I. litre kipuce vcde, Osravite da stoji oko 10 minura i pijte 2 tjedna 2 do 3 salice na dan prije jela.

~ Od majcine dusice iIi planinske majcine dusice

Primiena: Prelijte 2 Weice biljaka sa Y. litre vode, zagrijre do vrenja i ostavire cia sroji 10 minura. Ova tjedna pijte po 3 Salke na dan.

~ ad lipinih cvjetova

Primjena: Prelijte 2 zlitice biijne rnjesavine sa 'I. litre vrele vode,. ostavite da stoji 10 rninuta i pijte 2salice na dan. Preventivno u prijelaznim razdobljima na proljece i u jesen pijte 3 tjedna ovaj pripravak II sklopu lijecenja.

Tinktura od ceSujaka

Za jacanje i zastitu od i nfekcija prikladna je tinktura od cesnjaka koja se rnofe primjenjivati za preventivu prehlade, kao antiseptik, za prosiren]e zila i smanjivanje visokog rlaka, ali i kod skleroze, reumatskih tegoba i asrme,

Primjeno: OguLiti i narezari na sirne kcrnadice 250 grama cesna cesnjaka te sraviti u litru 70·postotnog alkohola da stoji 14 dana na sobnej temperarurl, Cesto protresti. Nakon 14 dana Ispresati, procistiti icuvati u tamuoj dobro zarvorenoj bod.

Takva je tinkrura upotrebljiva godinu dana. Za sprjscavanje prehlade uzimajte 3 puta na dan po 10 kapt prije jela. Trideset kapi je i inace preporuceua dnevna doza,

Rane - Slabost obrarnbenog su stava

i (aj od rnajcine dusice

, pornaze kod hunlavice. I bronbitisa. kaslja.

, promuklosti. gripe,

! prehlade. astrne, upala

I rnokracn ih putova, bolova u trbuhu i crijevnih inFekcija.

I zap-avo kod svih bolesti . koje pocivaju na sla bosti i i pothladenj u.

79

Savjeti za prehranu

.. Juha od cesnjaka za jacanje obrambenog susrava Priprema.: Zagrijavajte 6 velikih cesnacesnjeka u malo maslinovog ulja dok ne postanu staklasti (ne srnedil). Preliti sa % litre jake mesne juhe i pustiti da kratko provrije. Maknuti posudu sa stednjaka i umijesati pjenjacom 2 bjelanca. Pornijesati 2 zumanca sa 2 zlice vocnog octa i dodaci u juhu, Juhu zaciniti solju i paprom i kratko prije pcslufivanja dodati jos malo bosiljka, majcme dusice, kopra ili krabljice. Posluziti s prepecenim komadicima cmog kruha .

.. Isto se postize i sa 2 sirova cesna cesnjaka pojedena s kruhom .

.. Napitak od potocarke (Nasturtium officinale) za jacanje imuniteta

Primjena: 1 zlka svjezeg soka potocarke pije se tjedan dana u ornjeru 1:5 razrijedena sa stepkorn iii mineralnorn vodorn, Potocarka rnoae U osjetljivih ljudi nadrafiti zeludac.

Svrbei.

Do svrbeza dolazi najcesce kod ekcema, upala koze i gljivicnih oboljenja, Recepte za to nab cere pod pojedinim natuknicama. Ljekovite biljke navedene u daljnjem tekstu ceseo mogu ublaziti lagane tegobe.

Oblozi

.. Kod upala

Primjena: Staviti 2 do 3 zliCice cvjetova kamilice u Y4 litre kipuce vode, osraviti da stoji 10 minuta i procijediti. S tom otopinom praviti obloge .

.. Kod ekcerna koji svrbe

Primjena: U I;" litre vode stavitizlrcu hrastove kore ili hamarnelisa, odnosno mjesavinu obiju biljaka. Kuhati na iaganoj vatri 10 minute i procijedit.i. Mlakorn otopinom natopiti zavoj i stavljari kao oblog.

80

Siabost obrambenog sustava - Temperatura

Masaie

II> Kod svrbeza pomaze i 1 do 2 kapi etericnih ulja majcine dusice ili paprene rnervice. Ne primjenjujte ta ulja kad male djeee i kod upaljene koze jer djeluju jako nadrazujuce,

II> Ocat djeluje anrisepricno i ublazava svrbez

Primjena: Pornijesati 15 rnililitara rakije ad maticnjaka, 4 mililitra klinciceva ulja, po 10 mililitara ulja lim una i lavande kao i 60 rnililitara bijelag vinskog octa. Uliti u boeu. Razrijedeno vodom koristiti kao sredstvo protiv svrbeza.

Temperatura

Temperatura je simptom koji se najceSce javlja II vezi s infekeijama. Ona nije bolest, ali pokazuje da se rijelo snazno bori protiv uzrocnika bolesti i da se brzo vrsi izmjena rvari kao dio potrebnih obrambenih akcija tijela, Mnoge bakterije uniste se vee visokorn remperaturom, Zato lagano povisene temperature ne biste trebali odmah snizavati iii posezati za tabletama za njihovo snizavanje.

Opee mjere

Najvaznija mjera kod temperature jest miravanje, najbolje u postelji. Nemojte rijelo opterecivati nepotrebnirn aktivnostima, hladnocom iii propuhom, Temperaturu snifavajte tek kad prijede 39°C (u djece smije biti i malo iznad toga), osim aka yam je krvotok preoprerecen, postanete nemirni iii omamljeni iii se pojave greevi od temperature. Vazna je same da dosta pijete i jedete laganu i vitaminirna bogatu hranu, Recepte za cajeve koji poticu znojenje i skidaju ternperaturu mozere naci pod naslovom »Prehlada«,

Oblozi za skidanje temperature

II> Oetena Carapa po Kneippavoj metodi

Primjena: Pornijesajte 1 dio acta sa 5 dijelova vode sobne temperature, tako da dabijete oko 'I. do 'Iz Litre vode. Stavite

Temperaturu snifavarno i vlazenjem tijela. Pcrnijesajte u posudi

I litru rnlake vade sa

4 zlice acta i vlazite time cljelo tijela: ruke i nage. prsa, trbuh i leda. uvijek u smjeru srca, Nakon toga se dobro obrisite:

illegn ite U postelju i pokrijte se.

81

Bolesti i tegobe

Kod uboda pcela zalac I ostaje u kozi i mora se odmah odstraniti: tankom pincetom zahvatite Zalac posve

blizu povrsine koze » a Ii ne na zadebljalu gornjem kraju!

Ondje se. naime. nalazi otrovni mjehuric koji se na pri tisa k isprazn i u i mjesto uboda. I

parnucne caJ-ape u tu mjesavinu, dobro ih procijedite i obucite ih. Nakon toga zarnorajte obje noge u vunene pokrivace i stavite kao podlogu debeli rucnik, tako da postelja ostane suha, Ostavite takve carape 1 sat na nogama.

Nemojte korisriti OVll metodu kad su yam noge i listovi hladni, Prirnjenjujte je 2 do 3 puta na dan sve dok temperatura ne padne.

~ Oblozi na listovima

Primjena: Uronite do pclovice 2 lanene ili parnucne krpe velicine rucnika u vodu sobne temperature i zarnotajte njirna potkoljenice od gleznja do koljena. Suha polovica slufit ce za prekrivanje. Preko svega omotajte vuneni pokrivac i ostanite u krevetu 20 rninuta. Ako je potrebno, mozete staviti jos jedan oblog - ali nernojre ako je prvi sloj ostao hladan ili se smrzavare. Voda za ovakav oblog ne smije biri prehladna jer se rako previse opterecuje krvotok. U vodu mozete dodati i 5 kapi lavandinog etericnog ulja.

~ Oblozi od svjezeg kravljeg sira na listovima

Primjena: Na dvije, ne prevelike, lanene krpe stavire po 250 grama hladnog (ne prehladnog) svjeZeg kravljeg sira. Oko svakeg lista na nozi stavite po jedan oblog i ostavite da djeJuje cijele noci, Oblozi od sira svoje djelovanje hladen]a zadrzavaju duze nego jednostavni oblozi s vodom,

Ubodi insekata

Kod uboda pcela i osa cesro rnoze doci do alergijskih reakcija s jakirn oreklinama i losirn opcirn stanjern organizrna. U tom slucaju treba neodgodivo pcrraziri lijecnika.

Utrljavanja i oblozi

... U jednakim dijelovima pornijesati etericno ulje lavande i 70-postotni alkohol te s nekoliko kapi natrljati mjesto uboda. Mofe se staviti i 2 kapi eterienog ulja lavande direktno na mjesto uboda,

82

,~ Na rnjesto uboda nakapati svjez limunov sok,

~ Na mjesto uboda staviti narezen svjezi luk, uevrstiti ga re ostaviti da stoji neko vrijeme.

'~ Staviti po 25 kapi ulja lavande i cajevca u 100 rnililitara masLinovog ulja i dobro prornijesati. Nekoliko kapljica staviti na mjesto uboda.

Upala grkljana Pogledajte »Promuklosr«

Upala koze

Upala koze Hi dermatitis je upalna reakcija koze koja nastaje zbog vanjskih podrazaja. Kod nje se na odredenim mjestima na kozi javljaju crvenilo, nabreknutost, srvaraju se rnjehurici, koza se perura, vlazi i doiazi do stvaranja krastica. Moguci uzrccnicl su podrafaji kemijskim tvarima, fizikalna djelovanja kao stO su jako suncevo zracenje iii djelovanje hladnoce te uzrocnici bolesri iii parazttl, Cesta su upale kose izazvane i alergijama ..

Opee mjere

Za obloge koristite Ciste Janene krpe iii zavoje. Ne smijete ill previse zategnuti i rnoraju propustari zrak. Obnovite oblog svaki put kad postane topao i suh, a. najrnanje 3 puta na dan. Kod vlazruh ekcerna pornazu vlaznl oblozi, sro znaci cia se ne smiju prlmjenjivati kreme iii paste.

Oblezi

~ Od kamilice

Primjena Prelijte 3 do 4 zliCice cvjetova kamllice sa '/4 litre kipuce 'lode. Ostavire da stoji 10 minuta i stavljajte 3 puta na dan obloge od ohladene otopine.

~ Od kainilice i dragoljuba

Primjena Pomijesajte cvjetove karnilice i dragoljuba u jed. nakim dilelovima. Prelijte 2 do 3 Z1iCice mjesavine sa '14 litre

Temperatura - Up.l. koze

i Kod suhe koze oovezno

I tre.bate njezno, nemasno sredstvo za ciscenje

: kofe, Moderni pH-neutra lni sapuni. doduse. stite kiseli ornotac nase koze. ali j,aee od mascu ju

Ii na taj nacin uzirnaju ko~i njezinu pri rodn u zasntu.

83

Ba lesti i tegobe

Kajiput primjena karnilice iii dragoljuba maze izazvatl i nadraza] koze, U tom su slucaju prikladniji oblozi od hrastove kore koja saddi I treslovine i koja se I dobro podnosi na kofi,

Kod a lergijsk, h pejava

i kod neurodermitisa ublazava. njeguje i lijeCi , u Ije pupoljke iii jeftinije I ulje boraiine (Borrago oflicillalis). OdgovarajuCi preparati mo.gu se naci I u specijal.iziranim trgovinama,

kipuce vode. Osravite da stoji 10 rninura i koristite za obloge (posebno dobro i kod alergija).

... Od hrastove kore

Hrastova kore osobito dobra pomafe kod vlaznih i svrbecih ekcema.

Primjena; Prelijte 1 zlicu hrastove kore sa If. litre vode. Zagrijte i ostavite sve da se kuha 15 minuta, a onda ohladite i procijedite. Vise puta na dan stavljajre obloge s ovom otopinom.

... Od kore hamamelisa

Primjena.: Preliti 1 zlicu kore harnamelisa sa % litre vade. Zakuhari do vrenja i ostaviri da stoji 15 minuta. Malo ohladiti i korisriti za obloge .

... Od nevena

Primjenc: Preliti 3 z!icice nevenovih cvjetova sa V. litre kipuce vode. Ostaviti da stejl 10 minuta i upotrtjebiri za obloge,

Masafe

... Kod suhih ekcema

Primjena: Staviti saku lavandinih cvjetova u posudu sa 'I. litre maslinovog ulja i grijan 2 sara na toploj parnoj kupeJji. Osraviti da stoji preko noel i nakou toga procijediti kroz krpu. Tim uljern rnazari ekcerne.

... Kod upala koze uzrokovanih infekcijom

Primjena: 2 kapi Lilja kajeputovca pomijesati sa sokorn pola limuna i stavljari 2 pura na dan na kozu, Oprezno rianijeti jer maze izazvati dodatne nadrazaje.

... Ljekovito ulje s eterienirn uljirna

Primjel1a: Staviti po 6 kapi ulja kamilice i lavande u 50 rnililitara jojobina ulja i oprezno nanijeti na upaljena mjesta.

... Vedica za lice protiv upala

Pritnjena: Staviti 10 kapi ulja cajevca u 100 mililitara hidrolata cd hamarnelisa. Time namazari upaljena mjesta.

84

Upala mjehura

Mokracni mjehur osjetljiv je na hladnocu, Oscbito zene testo pate od upala mjehura jer zbog kraclh rnokracnih cijevi bakterije lakse prodiru u mjehur, Ako sluznica mjehura zbog hladnoce izgubi svoju obrambenu snagu, ona se lako moze upaliti. Pritorn cesto dolazi do ovih tegoba: bolovi kod mokrenja, cesu poriv na mckrenje s malo mokrace i pecenje kod mokrenja, Posebno opasno je prosirenje upale mjehura preko rnokracnih putova u bubrege, sto se katkad rnoze dogoditi neprirnjetno i bez simptorna kod kronicne upale, Upale rnjehura zato se moraju dobro izlijeciti. Ako nakon dva dana ne dode ni do kakva poboljsanja, otidite k lijecniku jer ce mozda trebati upotrijebiti antibiotik, Kod upale mjehura koja je podela s ternperaturorn, odmah otidite k lijecniku.

Ovo pomafe kod upale mjehura

... Pijte dosta tekucine, ali ne erni caj. kavu iIi alkchol. nego dezinflcirajuce cajeve koji umjereno poticu na mokrenje.

... Utoplite donji dio tjjeia - uzmite toplo donje rublje. carape i cipele,

... Pazite na prebranu. Neka bude bogata

vitaminima - najbolje je odrediti jedan dan u tjednu kad cete jesti sarno voce

i povrce,

... Izbjegavajte jake zacine i ne solite hranu prevlse.

... Za povecanje obrambene snage organizma uzimajte preparate s rudbekijom.

Ljekoviti eajevi

... Od lisrova medvjetke

Primjerw: 2 z!iciee listova preliti sa '/. litre hladne vcde, ostaviti da stoji 12 do 24 sata s povremeni.m rnijesanjern j piti po 3 salice ria dan, U svaku salicu dodati na vrsku noza sode-bikarbone da se alkalizira rnokraca. Kod primjene medvjetke

Upala koie - Up" I a rnjehura

Upale mjehura mogu izazvati razn i uz rocn lei, npr. prehlada h ladne noge. predugo sjedenje na hladnoj podlozi, nadrafa] zbog previse

I erne kave. (aja il i I zaCinjenih jela.

85

Bolest i i tegobe

Caj za mjehur rnorate i piti i nakon prestanka I tegoba jos 3 do 5 dana, I tako da se upala ! stvarno i zlijei'i. I

Kod ponovljenih upala nosne s u pi] ine moze se sum njati i na ostecene

zube iJi zubni korijen. U tom slucaju otidite na pregled k zubaru.

na pocetku terapije urin posmedi. To je normalno i nije razlog za paniku. Za djecu ispod 12 godina ovaj caj nije prikladan.

.. Od listova brusnice

Primjena: Zagrijte 2 zlicice biljke sa V4 litre vode do vrenja i ostavite da se kuha na laganoj temperaturi 5 minuta. IIi priprernite kao hladnu oropinu (pogledajte gore). Pijte 3 salice na dan.

Kapijice

Dodamo rnozete u suglasju s lijecnikom uzimati i ove kapi. Primjena: Pomijesajte po 1 rnililitar eteriEnih ulja kajeputovca, lavande, mirte i srnreke sa 60 rnililitara 90-postotnog alkohola. Tri puta na dan uzirnajte 25 kapi prije obroka 1I casi rnlake vode. Kapljice nisu za djecu,

Upala mokracnih putova Pogledajte »Upala mjehura« UpaJa nosne supljine

Nosne su supljine zapravc supljine oblozene sluznicom koje su s nosnicarna povezane malim otvorima. Celjusne Sllpljine nalaze se ispod oCijl1 u podrucju obraza, ceone supljine u ceono] kosti iznad i iza obrva. 0 upali nosnih supljina govori se kad se upali sluznica u supljinama. To se u pravilu dogodi- 10 kad narn inace obicna hunjavica potraje dulje od l4 dana. Nekad SlI simptomi jednoznacnl - jaka pulsirajuca i udarajuca bol u podruEju eela kod upale ceone supljine, kod nosnica pri upali celjusne supljine. Kod naginjanja glave prema naprijed ti bolovi postaju inrenzivniji. Sluz iii gnoj teku iz nosa, a zahvacena mjesta na lieu su osjetljiva na prlrisak.

Opce mjere

Da bi se olaksalo disanje, u ovJazivaE zraka iii arorna-svjetiljku stavite isparavati nekoliko kapi uJja borovih iglica ili

86

Upala mjehura - Upala nosne suplJine

dezinficirajucu aromaricnu rnjesavinu. Olaksanje, posebno kod kronicnih upala, donose i svakodnevna zracenja crvenim svjetlom (u rrajanju od 10 minuta).

Za inhaliranje kod upale nosne supljine

----- - --

... 3 do 4 zlice cvjetova kamilice iii I iliea tinkture kamilice

... po 3 do 4 kapl ulja kajeputovca, borovih ighca i lavande ... po 3 do 4 kapi ulja karnilice. lavande i eukalipta

... 35 grama eukaliptovih listova. po 20 grama listova majci ne d usice i paprene metvice. Doza: 3 tlice

... po 3 kapi ulja eukalipta. pap rene metvke, kamilice i bora iii iglica srnreke

Masaze

... Kod upala takoder pornaze kad stavite jednu ad gore navedenih rnjesavina u V2 iHee ulja ivancice i njome vise puta na dan trljate nosne supljine i bolna mjesta na kostima lica .

... Kod upaJe ceone supljine za ublazavanje bolova rnozete nanijeti po 2 kapi ulja lavande i kamilice iznad i ispod ociju u smjeru sljepooCica.

Ljekoviti cajevi

... Biljni caj kod akutnih tegoba u nosnim supljinama Primjena. Pomijesati u jedriakirn dijelavima izdanke bora, majeinu dusicu, listove kadulje i cvjetove karnilice. Od toga 2 i!icice preliri sa '/4 litre kipuce vade, ostaviti da stoji 10 minuta i piti po 2 do 3 salice na dan .

.... Caj za razrjedivanje sluzi

Primjena: Pomijesati u jednakirn dijelovima korijen jaglaca i cvjetove velecvjetne divizme i preliri 2 ilicice mjesavine sa V. litre kipuce vode. Ostaviti da stoji 10 minuta i ad toga piti 3 salice na dan.

I Kod kronicnih upala I nosne supljine iii

I hunjavice nemojte

I upotrebljavati n ikakva

I etericna ulja jer ana isusujuce djeluju na sluznicu.

87

Bolesti i tegobe

Ako je stuz gusta, pijte za olaksanje mnogo tople tekucine i cajeve koji razrjeduju sluz.

Dobre sui vruce juhe, I posebno s mnogo cesnjaka i luka.

Cak i kad varn je jake I tesko. nemojte trljati oci koje vas svrbe kod I upale ocne spojnice.

Za zastitu oeiju trebali biste nositi sunca ne naocale, Kod gnojnog iscjetka trebate otiCi I k I ijecniku. '

lspiranje nosa

... Cajem od kamiliee

Primjena: Kroz nosrucu usrnrknuti svjeii mlaki caj od karnilice tako da dode sve do grla.

... Limunovim sokom

Primjena: Vise puta na dan nakapati nekoliko kapi Iimunova soka U obje nosnice. Nernojte to raditi ako vas jake nadra.zuje.

: ... Sianom vodom

Primjena: U sallcl mlake vode rasropiti 'fl mciee soli. Zatvoriti jednu nosnicu j kroz drugu snazno usmrknuri otopinu soli. Casu drfati iagano nagnutom. Ponoviti 5 drugom nosnicom. Takvo ispiranje nosa radite 2-3 pura na dan, ako ga lako podnosire.

Upalaoka

Ocna spojnica je nastavak vanjske koze nalik na sluzokozu koja je zbog laganog izlucivanja sl.Izni.hzlijezda stalno vlazna. Ako se nadraze povrsinske krvne zilice, oei nabreknu i pocrvene, To se dogada zbog vjetra i propuha, hladnoce, dima iii prasine, prelaska katara iz nosa iii nosnih supljina i kemijskih iii nekih drugih nadrazaja oka, kao i zbog kupanja u kloriranoj vodi iii insekata. Prvi znaci upale ocne spojnice su osjecaj suhoce u oku, osjeca] stra nog tijela, suzen]e, osjetljivost na svjerlost, pecenje i zareCi svrbei ua koji se, medutim, ne srnije reagirati.

Ispiranje oka

Cesta pomaze isp iranje ocan icom (Eupil rQsia). Ocan ita se primjenjuje pornocu naprave za ispiranje ociju koju mozere naoaviti I.l Ijekarni. !Ii natoplte kornad sterilnog zavoia mlakorn otopinom i sravite ga na oboljelo oko,

Primjena. Pornijesati u jednakim djjelovima zgnjecene sjemenke komoraca i ocaruce. Dvije zliCice ee mjesavine

88

U pala nosne suplj ine - Upala rodnice

prokuhajte sa 'I. litre destilirane vode i ostavite da sto]i 5 rninura. Na vrsku noza dodajte malo morske soli. Procijedire otopinu kroz filtar-papir taka da u tekuCini ne ostane sitnih djelica biljaka. Mlaku tekucinu stavite u napravu za ispiranje oeiju i njome ujutro i uvecer dvije minute ispirite oei. Pritom drl:ite oci orvorenima.

Ljekoviti caj S ocanicom

Primjena: Prelijte 2 tlicice biljke sa '10 litre kipuce vode, Osravire da stoji 10 minuta i pijte 3saliee na dan, Ovaj I'aj pornaze i kod hunjaviee i peludne groznice.

Upaiarodni.ce, gljivice u rodnici

Upala rodnice rnoze biti izazvaria bakterijski iii gljivicno, posebno kad je oslabljen obrambeni susrav organizma i kad je prirod na bakterijska flora u pod rucju vagine narusena npr. uzimanjem antibiotika. Moguce tegobe su crvenilo, natecenost, svrbez i testa bijeli iscjedak. On je uzrokovan upalnirn izlucivanjem vodenastog do bijelog sekrera iz rod nice.

Ljekoviti caj

Za lijecenje gljiviiinih oboljenja oralnim putem pijte caj od vrkute (Alcl1emilla).

Primjella: Prelijte 1 do 2 tliciee biljke sa '/. litre kipuce vode. Ostavite da stoji 10 minura, onda procijedite. Pijte 1 do 1 V, litre toga .:aja na dan.

Kapljice

Ove biljne kapljice jacaju obrarnbeni sustav, djeluju ublazavajuce na upalu i poticu izhrcivanje sekreta,

Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima tinkture pelina, kadulje, majcine dusiee, stolisnika i koprive, Tri puta na dan uzirnajte po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela, Prije nego sto ih progutate, zadrzite kapi malo u ustima.

89

Bolesti i tegobe

Upravo u crudlloCi juko S!i opterecene noge, u time i vene. Trudnic« bi zalD cesce crebale IciClei s lagano uzdignutim nogoma, kako hi se iile rasteretile.

o ispiranju ked upale I rodnice razgovarajte 5 ginekologorn Nestrucan postupak mofe, naime. II nastetiti i same dodatno pojacati upalu.

Ispiranje

~ Kod jakog iscjetka

Primiena: Pomijesajte 40 grama hrastove kore, po 20 grarna listova ruzrnarina, kadulje i stolisnika pa 3 do 4 Zliace rnjesavine kuhajte u litri vode 10 minura ria laganoj ternperaturi. Tjedan dana ispirite torn otopinom 1 do 2 puta na dan.

~ Kod laganih nadrazaja i upala

Primjena: Pomijesajte cvjetove karnilice i kadulje u jednakim dijelovima. Prelijte 3 zlice mjesavine litrorn kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta, procljedite i mlakorn otopinorn ispirite 1 do 2 puta na dan tjedan dana.

~ Kod vaginalnih infekcija j biielog pranja

Primjena: Lagano kuhati saku cvjetova lavande 10 minuta. Mlakom otopinom tjedan dana ispirite 1 do 2 puta na dan.

Upala sluznice usne supljine

Upale sluznice usne supljille javljaju se najcesce u vezi s infekcijama, posebno zelucano-crijevnog trakta. Cesto su

90

uzroci alergijske naravi. MoguCi uzrocnici mogu biti: pasta za zube, vodica za usta iii odredene prehrarnbene namirnice , Bijele naslage s laganorn upalorn mogu upucivati i na napadaj gljivica kandide.

Opce mjere

Za ublazavanje i lUecenje ima nekoliko djelotvornih lokalnih proruupalnih metoda. U pravilu kod upala usta i usne 5UPljine pouzdane su i djelotvorne antibioticne biljke kadulja i rujevina.

Ispiranje ... Rujevina

P,·imjerta: Staviti 20 kapi tinkture rujevine u casu mlake vode pa ispirati i grgljati tom rekucinom vise puta na dan .

... Petoprsta

Primjena: Zagrijati 2 cajne Zlieiee petoprste u y" litre vode. Kuhati 10 rninuta na laganoj temperaturi, ohladiti i dodati 10 kapi tinkrure rujevine. Vise puta na dan time ispirati i grgUati.

... Kadulja

Primjena: Staviti punu saku listova kadulje u litru vode i kuhati 10 min uta na laganoj temperaturi. Time ispirati vise puta na dan .

... Klincic

Primjeno: Staviti zlicicu klincica u If. litre kipuce vode, ostaviti da stoji 10 minura i time ispirati.

Upala uha, bolovi u uhu

Uho je preko usne cijevi, tzv, Eustahijeve trube, povezano s nosno-zdrijelnim dijelom. Tim se putern mogu prosiriti i uzrcenici bolesti iz usta, grla iii od zuoa i dospjeri do srednjeg uha. I pritisak sekreta iz nosne supljine mofe takoder uzrokovati belove. Posebno u djece iz neizlijecene prehlade

Upala rodnice - Upal. uha

I Kod upala usne supljine I i afti ublazavajuce

I djeluje '/' case svjezeg : limunovog soka

II· pornijesanog sa zlicicom rneda. Nekoliko minuta time ispirati usta,

91

Bolesti i tegobe

Nikad nemojte nista kapati u uho ako imate rupicu u bubnjicu iii je

doslo do probijanja bu bnj ica kod gnoj ne upale srednjeg uha!!! I sarna sumnja na to

zabranjuje svako sarnostalno I.ijecenje: kod I oboljenja uha u svakom je slucaju najprije potreban savjet I ijecnika.

lako moze nastati upala uha. Nju treba uvijek ozbiljno shvatiti, jer se upala moZe prosiriti na unutrasnje uho i dovesti i do gluhoce.

Oblozi

Jako su dobri, cak i za djecu, oblozi s lukom.

Primjena: Svjezi luk narezite na sto manje komadice, zarnotajre u rupcic i stavite na bolno uho. Povezite trakom preko l:ela. Topli termofor polozen preko obloga jos ce pojaeati djelovanje obloga.

Kapljice

... Caj od kamilice

Primjena: Stapicem s vatorn iii kapaljkorn nakapati nekoliko kapi mlakog caja od kamilice (otopina sa 3 ilicice na II. litre vode) u bolesno uho. Ostavite da djeluje 1 rninuru, a nakon toga uho pazljivo obrisite. Nernojtekoristiti prevruci caj jer on sarno pogorsava upalu.

... Maslinovo ulje

Primjena; Osravite minutu vreti SO grama maslinovog ulja sa 2 zlice cvjetova karnilice, procljedite i rnlako koristite kao kapljice za usi.

... Etericna ulja

Primjena: Staviti 6 kapi ulja kamllice i 6 kapi LIlja lavande LI zlicicu rnaslinovog ulja. Natopite time kornadic vate i gurnite ga u siusnu eijev. Jaca je mjesavina iz ulja cajevca i lavande.

Upala vena

Bolesti vena kao sto su prcsirene vene danas su veoma ceste. Zbog nasljednih sklonosti k slabosti vezivnog tkiva, malo kretanja iii uvijek istih pokrera na radnom mjestu, kao sto su stajanje iii sjedenje, zbog trudncce iii prekomjerne tezine dolazi do povratnog toka krvi i prosiren]a venskih zila. Venozna krv vise ne tece prema sreu, sto dovodi do prosirenja

92

iila_ Ako se te iile upale, javljaju se bolovi u listovima i nogarna. Upaljeni dijelovi vena zadebljavaju, cesto je koia iznad njih crvena. Noga oride i boli i ked najmanjih pokreta, Moze se pojaviri i temperatura.

Ljekoviti cajevi

Za lijecenje iznurra rnozete pit! cajeve za vene.

Ova mjesavina djeluje na Iaganoizlucivanje prekornjerne tekucine i na vene.

Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovima koprivu, heljdll, listove hamamelisa, divljeg kestena, macuhicu i cvjetove nevena Jednu Z!iCiCll mjesavine prelijte sa '/4 litre kipuce vode i ostavite da stoji 10 minuta, Ova tjedna pijte po 2 saHce na dan.

Kapljice

Joil su djelorvornije od caja ove biljne kapljice.

Primjena: Pornijesajte u jednakim dijelovirna tinkture divljeg kestena, nevena, hamamelisa, gloga i stolisnika. Pijre dva tjedna 3 puta na dan po 20 kapi razrijedenih s malo vode prije jela.

Oblozi

,. S tinkturom arnike i nevena

Primjel1a: Sraviti u ';" litre vode po \" cajne zlicice obiju rinkrura. Narnofiti u tome tanku krpu i dosta vlaznu staviti je kao oblog na nogu. Preko nje omotati suhi rucnik, Nakcn 2 sata obnoviti oblog.

Upala zubnog mesa

Uzroci upale zubncg mesa mogu biti mehanicke ili bakterjjske prirode - npr, zubne proteze koje ne sjede ispravno, prevruca luana ili bakterije u naslagarna na zubima, Ako je uzrok zubni kamenac, njega mora otklomti zubar, Simptorni

upala u ha - U pala zu bnog mesa

I Kod zacepljenjai upala duboko srnjestenih vena ! obvezno treba potraziti Illijecnika i mirovati u

krevetu jer postoji

: opasnost da se ugrusak i sa stijen ki vene otplavi

, u krv - sto rnoze dovesti do embolije.

,I rashladujuce djelovanie I obloga od svjezeg sira,

I blata iii kelia dokaza 10

i se kao dobro sredstvo

i za ublafavanje upa la.

Etericno lirnunovo ulje djeluje takoder povoljno , ked vanjske primjene.

, kao i oblozi s lirnunovirn sokorn.

93

Bolesti i tegobe

Kod bolnog nicanja zuba u djece testo pornafe ulje karn ilice. Stavite kapljicu na prst i njdno masirajte zubno meso naonim rniestirna gdje pomalo probiiaju zubici.

upale SI:.! crvenilo i naticanje ruba zubnog mesa, kao i bolovi. Upala zubnog mesa koja se ne lijeci rnoze dovesri do upale korijena zuba. Razrnaci izmedu zubnog mesa i zuba postaju sve sid take da se tarno mogu stvarati komorice ispunjene necisroccm i gnojem, Rub zubnog mesa se povlaci, oslobada zub i zubi se ria poslijetku mogu poceti klimaei, Svakako morate otiCi k lijecniku.

Ispiranja

... Kaduljom

Primjena: Stavite saku listova kadulje u litru vode i kuhajte 10 minuta. Vise pura na dan ispirire zube tom otopinorn .

... Klincicem

Primjena: Zakuhajte 1 do 2 ,zlicice klincica sa If" litre vode i osravire da stoji 5 min uta. Procijedite i ispirite usta .

... Petoprstorn i rujevinom

Primjella: Pornijesajte petoprstu j rujevinu u jednakirn dijelovima j stavire 15 bpi u casu vade. Vise puta na dan ispirite zube. Za to je dobra j tinktura rujevine,

zubobolja

Vecina zubobolja uzrokovana je karijesom. Boli nas kod uzimanja hladne, prevruce iii zaseeerene hrane, a katkad i ked samog udisanja zraka, Valjalo bi ipak posjetiti zubara,

Kapljice za ublazavanje boli

.... 1 do 2 kapi esencije klincica stavljati na zub s karfjesorn.

... 1 kap ulja kajeputovca ublazava belove.

Ispiranje

Kod krvarenja iz zubnog mesa ispirite razrijedenom esencijom cimeta. Stavite 3 kapi u malo tople vode i ispirlte vise pura na dan usnu .supljinu.

94

Lijecite prehlade na pr_irodan nalin

• Kura znojenja Skuhajte 4 vrhom pune zlicice cvjetova lipe iii bazge u 1/4 litre vode i ostavite da stoji 10 minuta. Pijte caj vrlo vruc i pijte ga brzo. Nakon toga se okupajte u vrucoj kupki. Pocnite 5 37 "C i povisujte temperaturu dotokom vruce vode do 40 "c. Nemojte se kupati duze od 5 do 10 minuta. Zamotajte se jos mokri u veJik, zagrijan rucnik, prekrijte se preko toga vunenom dekom i legnite

u topli krevet. Nakon kratkog vremena jake cete se oznojiti. Otufirajte se toplom vodom i dobro se obrisite. Nakon toga mirujte u postelji.

Oprez Ova kura znojenja ne srnije se primjenjivati ked problema sa srcem i krvotokom, punim zelucern iii temperaturoml

• Grog protiv gripe Pornijesejte po kap ulja origana, klincica, dumbira, iglice, cimeta i majcine dusice sa sokom od 'h limuna u casi tople vode. Od te rnjesavine pijte I do 2 case na dan.

• Sok od lim una Pijte svaki dan sok od Ih limuna. Povisujte kolicinu polagano na 6 limuna sve dok se prehlada posve ne izlijeci.

• Ljekovita kupka Otopite

6 kapi ulja eukalipta. 4 kapi ulja limbe i 3 kapi ulja cimeta u malo vrhnja iii meda i stavite to u kupku temperature oko 37 "C. Ostanite okol 5 minuta u kadi.

• Kapljice protiv prehlade Pornijesaite po 40 rnililitara tinkture nevena i oskoruse kao i

I 0 mililitara tinkture rudbekije i ivancice, Od toga uzimajte 3 puta na dan po 20 kapi u malo vode.