You are on page 1of 20

BILTEN UVODNIK

Akcija organizirana s ciljem da podstakne ekološku svijest i


akciju građana

Predstavljamo najljepše oaze


zelenila, bajkovita dvorišta i balkone,
lijepo uređene i dosanjane
BILTEN
kućice u cvijeću... OPĆINE KAKANJ
Najljepši balkon uređuje Nijaz Čabaravdić, interno informativno glasilo
a najljepšu baštu Josipa Tomičić Volmajer
I ove godine Općina Kakanj i Zavod za planiranje i izgradnju orga- OPĆINA KAKANJ
nizirali su akciju izbora najljepših očaravajućih kutaka, čarobnih oaza Alije Izetbegovića 123
zelenila, najljepših uređenih i dosanjanih kućica u cvijeću... U katego- 72240 Kakanj
riji „Najljepši balkon“ prva nagrada dodijeljena je Nijazu Čabaravdiću Tel. 032/771-800, 771-801
(novčani iznos od 150 KM), druga Seniji Biogradlija (novčani iznos od Fax 032 771-803
100 KM), a treća Hikmetu Omanoviću (novčani iznos od 50 KM). www.kakanj.com.ba
Posebna priznanja za pravilno i lijepo uređen vrt/baštu dodijeljena e-mail: opcinaka@bih.net.ba
su Indiri Omerhodžić, Kati Tokmadžija i Senidi Zaimović.
Nagrade za kontinuitet u uređenju vrta/bašte dodijeljene su Nihadi
Berbić (150 KM), Muliji Haračić (150 KM) i Ševali Kulović (150 KM).
U kategoriji „Najljepša bašta“ dodijeljene su dvije treće nagrade,
Mirsadu Bjepololjaku (100 KM) i Selvedini Duraković (100 KM), druga
nagrada dodijeljena je Murisi Kubura (200 KM), a prva nagrada pripala IZDAVAČ:
je Josipi Tomičić Volmajer (300 KM). Općina Kakanj
Nagrada za najljepše školsko dvorište dodijeljena je Osnovnoj školi
„Ahmed Muradbegović“ (poklon bon u iznosu od 200 KM). Posebno REDAKCIJA BILTENA
priznanje za lijepo uređeno dvorište dobila je Osnovna škola „Rešad OPĆINE KAKANJ:
Kadić“. Evelin Memić
Prema odluci Organizacionog odbora najljepši je prilaz zgradi T 33, Azra Fejzić
KS 48 (ulica Alije Izetbegovića, dodijeljena novčana nagrada od 100 Mersud Kovač
KM). Fatimi Arnaut dodijeljena je posebna nagrada za doprinos izgledu
zgrade (50 KM).
Mjesnoj zajednici Čatići dodijeljena je posebna zahvalnica za Tel: 032/555-301
najuređeniju mjesnu zajednicu. Posebno priznanje za doprinos u Fax 032/771-803
uređenju grada dodijeljeno je Međunarodnom volonterskom stu- e-mail:opcinaka@bih.net.ba;
dentskom servisu (tokom ljeta na uređenju Mehorića i Bobovca radili su evelin.memic@gmail.com
studenti iz SAD-a) i NVO Alternative.
Pokrovitelj akcije bila je Općina Kakanj, a donatori su bili Tvornica
cementa Kakanj i Termoelektrana Kakanj. Članovi Organizacionog odb-
ora su bili Azerin Salihbegović i Derviš Kubat (novinari), Elma Dervović,
Emira Tepić i Snježana Mijač (Zavod za planiranje i izgradnju), Eve-
lin Memić i Saida Berbić (Općina Kakanj), Maksuma Topalović (NVO Al-
ternative), Munevera Zečević (UŽOK), Selma Haračić (Prunus Kakanj)
i Selvedina Kulović (JP Vodokom Kakanj). Medijski pokrovitelji su bili
Radio Kakanj i VI-NET.
DTP i štampa:
Za najljepšu baštu zabilježena je 31 prijava, a za najljepši balkon 13
Labirint Zenica
prijava. Akcija je organizirana s ciljem da podstakne ekološku svijest i
akciju građana. Fotografije nagrađenih oaza zelenila objavljujemo na
Tiraž:
naslovnoj i drugoj strani, te na posljednje dvije strane 12. broja Biltena
1000 primjeraka
Općine Kakanj.

3
OPĆINSKO VIJEĆE BILTEN

10. redovna sjednica Općinskog vijeća


Općinsko vijeće je 10. sjednicu trebalo
održati 30.06.2009. godine. Nakon prozivke
vijećnika i usvajanja dnevnog reda, za
riječ se javio Piljug Mirzet koji je pročitao
slijedeći zaključak: “Pošto učesnici na
zadnjem proširenom kolegiju održanom
prošli petak nisu jasno i ozbiljno shvatili
probleme koje su iznijeli na rješavanju
problema putne komunikacije Donji Ka-
kanj – kamenolom „Trgošped“, a zbog
pritiska stanovništva sa područja Brnjica
koji su dali povjerenje svojim vijećnicima,
vijećnici sa ovog područja nisu spremni
dalje učestvovati u radu ovog Općinskog
vijeća. Drugo, zbog nepoštivanja odluka Detalj sa 10. sjednice Općinskog vijeća
Općinskog vijeća, a odnosi se na plate, pro- dine; Prijedlog programa utroška sredstava za
grame za sport, koncesije, cestarine i ostalo, od obilježavanje značajnih datuma za 2009. godinu;
strane načelnika i stručnih službi, Klub HDZ i SDA, Prijedlog odluke o organiziranju privredno - kul-
S BiH i BPS traže da se prekine sjednica Općinskog turne manifestacije „Kakanjski dani trgovine i kul-
vijeća, a klubovi će dati saopćenje za javnost.“ ture“ Kakanj 2009. godine; Odluku o radnom vre-
Vijeće se za izloženi zaključak pozitivno izjasnilo menu u određenim djelatnostima; Izvještaj o radu
sa 18 glasova za. JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim
Nastavak 10.sjednice održao se 23.07.2009. izvještajem za period 01.01.-31.12.2008. godine;
godine, a sadržavao je 20 tačaka dnevnog reda. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja sa poliklinikom
Vijeće je usvojilo: zaključke parlamentarne Kakanj sa Izvještajem o materijalno- finansijskom
većine u okviru diskusije Saopćenje za javnost poslovanju za period 01.01. - 31.12.2008. godine;
parlamentarnih stranaka (SDA, S BiH, BPS i HDZ Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva
BiH) sa zajedničkog sastanka, a povodom prekida općine Kakanj i izvještaj o epidemijama u 2008.
10. redovne sjednice Općinskog vijeća; zaključke godini; Godišnju analizu o kretanju fizičkog obima
o održavanju tematske sjednice Općinskog vijeća i vrijednosti proizvodnje u nosiocima privrednog
na temu razmatranja aktualne problematike razvoja općine Kakanj u 2008. godini, broju up-
izgradnje putne komunikacije Donji Kakanj – ka- oslenih, prosjeku ostvarenih neto plaća i ostalih
menolom „TRGOŠPED-a“; Odluku o usvajanju parametara (RMU, TE i TC); Operativni program
Regulacionog plana poduzetničke zone „Vrtlište“ žetve strnih žita na području općine Kakanj za
u Kaknju; Odluku o provođenju Regulacionog 2009.godinu; Odluku o izmjenama i dopunama Od-
plana poduzetničke zone „Vrtlište“ u Kaknju; Ak- luke o subvencioniranju izgradnje, rekonstrukci-
cioni plan mjera za poboljšanje stanja okoliša na je i sanacije vrelovodne i toplovodne mreže na
području području općine Kakanj; Odluku o povjeravanju
općine Kakanj (prema zaključcima Općinskog na upravljanje, održavanje i korištenje parking
vijeća Kakanj); Nacrt Odluke o usvajanju Pros- prostora u gradu Kaknju sa cjenovnikom usluga za
tornog plana općine Kakanj za planski period korištenje parking prostora.
2009-2024. godine i njenom upućivanju na javnu Vijeće jedino nije donijelo Rješenje o
raspravu; Nacrt Odluke o provođenju Prostornog razrješenju članova Komisije za izradu Poslovnika
plana općine Kakanj za period od 2009-2024. go- o radu Općinskog vijeća.

4
BILTEN OPĆINSKO VIJEĆE

11. redovna sjednica Općinskog vijeća


11. sjednica Općinskog vijeća održana je u dva
dijela. Sjednica je počela 05.08.2009. godine i
taj dan usvojen je dnevni red koji je sadržavao 18
tačaka. Vijeće se pozitivno izjasnilo o: Izvještaju o
provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine
Kakanj; Odluci o potvrđivanju rezultata izbora i
dodjeli mandata za članove savjeta mjesnih zajed-
nica na području općine Kakanj; Odluci o kućnom
redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama;
Odluci o visini naknade za održavanje zajedničkih
dijelova i uređaja zgrade; Rješenju o utvrđivanju
prava vlasništva u korist Goga Rizaha sina Refika
iz Kaknja na gradskom građevinskom zemljištu;
Rješenju o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zabilježeno na sjednici Općinskog vijeća
Begović Ševala sina Salema iz Kaknja na gradskom visine i načina isplate sredstava za finansiranje rada
građevinskom zemljištu; Rješenju o utvrđivanju pra- savjeta, tekućih i materijalnih izdataka mjesnih za-
va vlasništva u korist Mušanović Arafata sina Nasera jednica i Prijedlog tarifnog sistema za cijene usluga
iz Kaknja na gradskom građevinskom zemljištu; za isporučenu toplotnu energiju.
Rješenju o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nastavak sjednice održan je 10.09.2009.godine.
Bjelopoljak Mirsada sina Edhema iz Kaknja na grad- Vijeće nije usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta
skom građevinskom zemljištu; Izvještaju o radu JU Općine Kakanj za period januar-juni 2009. godine.
„Gradska biblioteka“ sa Izvještajem o finansijskom Predlagač je povukao Prijedlog rebalansa Budžeta
poslovanju za 2008. godinu; Izvještaju o radu JU za Općine Kakanj za 2009. godinu, a s obzirom da
kulturu i obrazovanje sa Izvještajem o finansijskom donošenje Prijedloga odluke o utvrđivanju visine i
poslovanju za 2008. godinu; Informaciji o dodjeli načina isplate sredstava za finansiranje rada savje-
stipendija za 2008/09 godinu; Informaciji o stimula- ta, tekućih i materijalnih izdataka mjesnih zajedni-
tivnom zapošljavanju pripravnika za 2009. godinu. ca direktno zavisi od usvajanja rebalansa Budžeta za
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila 2009. godinu, automatizmom je došlo do povlačenja
JU za kulturu i obrazovanje nije dobio većinu ali je iste.
usvojen zaključak da se amandmani proizašli iz dis- Vezano za Prijedlog tarifnog sistema za cijene
kusije dostave Upravnom odboru Javne ustanove za usluga za isporučenu toplotnu energiju Vijeće se
kulturu i obrazovanje da ocjeni njihovu zakonitost i glasanjem pozitivno izjasnilo o prijedlogu Kluba
opravdanost i nakon toga Općinskom vijeću dostavi vijećnika SDP-a: da JP „Grijanje“, odnosno Skupština,
Pravila radi donošenja odluke o davanju saglasnos- Nadzorni odbor i menadžment ovog preduzeća do
ti. naredne sjednice sačini tarifni pravilnik i uputi ga
Isto tako Vijeće je usvojilo i zaključak vezan za Vijeću na razmatranje i usvajanje. Po tom tarifnom
Informaciju o održanoj Skupštini Odbojkaškog klu- pravilniku trebaju se jasno znati:
ba „Kakanj“ da predsjedavajući Vijeća i općinski • osnovni tarifni elementi za obračunavanje
načelnik održe sastanak sa predsjednikom Skupštine toplotne energije koju JP „Grijanje“
i predsjednikom Upravnog odbora OO Kakanj u cilju isporučuje potrošačima iz toplotne mreže;
prevazilaženja problema nastalih podnošenjem os- • kriteriji i mjerila za određivanje nivoa cijena
tavki na čelnim pozicijama u ovom klubu. toplotne energije;
Za nastavak sjednice Vijeće je odložilo raspra- • principi i kriteriji za određivanje tarifnih
vu po slijedećim tačkama: Izvještaj o izvršenju stavki (korištenje proizvodnih objekata i ob-
Budžeta Općine Kakanj za period januar-juni 2009. jekata za distribuciju) i
godine; Prijedlog rebalansa Budžeta Općine Kakanj • ostalo što navedeni organi smatraju da bi bilo
za 2009. godinu; Prijedlog odluke o utvrđivanju bitno da se nalazi u tarifnom pravilniku.
5
AKTUELNOSTI BILTEN
Kakanj u kontinuitetu jača sklopu park-fontane u Doboju, te
infrastrukturu izvođača radova na regulaciji po-
toka u MZ Zgošća .
Ljeto u znaku Završeni su radovi na rekon-
strukciji puta Kondžilo - Dom – Pod-
prostiranja borje. Ukupna vrijednost radova

užarenog asfalta iznosi 72 040 KM. Ova sredstva


su predviđena Budžetom Općine Ka-

po vrelom kamenu Nova raskrsnica u Kaknju


kanj za 2008. godinu i rezervirana
su za 2009. godinu.
Asfaltirani putevi u nekoliko sanacija puta u Poljanima i Bašićima
naselja, izgrađena nova (MZ Tršće, vrijednost radova 20 000
raskrsnica, završen most KM). U toku su radovi na sanaciji
Skenderovići... puta Donji Kakanj-Groce. Ugovor
Tokom ljetnih mjeseci u kakanjs- je zaključen između Ministarstva
kim mjesnim zajednicama prostirao za privredu ZDK, Općine Kakanj i
se užareni asfalt po vrelom kamenu. Trgošpeda. Ukupna vrijednost ra-
Kakanj u kontinuitetu intenzivno dova iznosi 78 122 KM.
jača infrastrukturu i poboljšava uv-
jete za život i rad građana. Općina Za put od mosta Luka do igrališta u MZ
Kakanj je izdvojila 15 000 KM za Brežani izdvojeno 25 000 KM
sanaciju puta u zaseoku Gaj u Brn-
Nakon što je potpisan Sporazum
ju (završetak dionice koja je većim
o zajedničkom učešću u finansiran-
dijelom asfaltirana prošle godine),
ju i realizaciji projekta „Raskrsni-
asfaltiran je i put od mosta Luka do
ca-industrijski put“ izgrađena je
igrališta u MZ Brežani (izdvojeno 25
nova raskrsnica koja će povezivati
000 KM), asfaltiran je put za Vatro-
Novi asfalt u zaseoku Gaj u Brnju industrijski put i ulicu 311. lahke
gasni dom u Doboju (izdvojeno 10
Završeni su i radovi na izgrad- brigade.
000 KM), postavljena je elastična
nji mosta Skenderovići, asfaltirani Sporazumom Općina je preuze-
odbojna ograda na putu za Subotin-
su parking-prostori u ulici Alije la obavezu pripreme tenderske do-
je (izdvojeno 5 000 KM)...
Izetbegovića... kumentacije i raspisivanja javnog
Radovi na talpanju mostova u poziva za izbor najpovoljnijeg
MZ Krševac su završeni (vrijednost izvođača radova, troškove izrade
radova 5 000 KM). revizije projekta, troškove na-
U toku je tenderska procedura za dzora nad izvođenjem radova i
odabir izvođača radova na izgrad- pripremu potrebne dokument-
nji ambulante u Doboju, mosta acije. Ugovorne strane prihvatile
„Krševac“ i puta Bilješevo-Popržena su finansiranje izvođenja radova
Gora, procedura za izbor izvođača u slijedećim procentima: Tvornica
radova na izgradnji javne česme cementa Kakanj 40 %, RMU Kakanj
Asfaltiran put za Vatrogasni dom u MZ Doboj i izgradnji igrališta u 40 %, Trgošped 10 % i Hidrogradnja
– PJ Kamenolom 10 %.
Radovi na asfaltiranju puta u
Mramoru su završeni (Općina Kakanj
izdvojila 10 000 KM), završeno je i
asfaltiranje puta u Zagrađu (Općina
Kakanj izdvojila 25 000 KM), te
puta u Donjim Starposlama (Općina
izdvojila 25 000 KM).
Asfaltiran je i put Crkvenjak –
Banja Haljinići. Vrijednost radova
iznosila je 68 000 KM. Završena je i Postavljena elastična odbojna ograda na
putu za Subotinje Zabilježeno tokom asfaltiranja parkinga
6
BILTEN AKTUELNOSTI
Novi privredni razvoj Kaknja na pomolu

Aktivnosti na izgradnji Poduzetničke zone „Vrtlište“


U toku su pripreme za izradu projektne dokumentacije za vodosnabdijevanje i elektrifikaciju
Početak novog privrednog Odluku o provođenju regulacion-
razvoja općine Kakanj ozvaničen og plana.
je izgradnjom Poduzetničke Izgradnju poduzetničke zone
zone „Vrtlište“ koja će imati u 2008. godini pomoglo je i Mini-
svu infrastrukturu za buduća starstvo razvoja, poduzetništva i
preduzeća. Završeni su radovi obrta FBiH novčanim iznosom od
na nivelaciji terena, izvedeni su 115 000 KM.
mašinski radovi na iskopu zeml- Tokom 2009. godine Općina
janog materijala i ugradnji istog Kakanj je aplicirala na javni
u količini od 117 718 metara3. Poduzetnička zona nakon završetka radova na konkurs za odabir korisnika grant
Komisija za interni tehnički nivelaciji terena sredstava „Transfer za poticaj
pregled izvedenih radova na nive- vodosnabdijevanje i elektrifikaciju. razvoja, poduzetništva i obrta“
laciji terena  PZ „Vrtlište" predložila Općinsko vijeće Kakanj je usvoji- kojeg realizira Ministarstvo razvoja,
je da se još izvrše radovi na iskopu i lo Odluku o usvajanju regulacionog poduzetništva i obrta FBiH. Jedan
nivelaciji u ulaznom dijelu u zonu u plana Poduzetničke zone Vrtlište i od uvjeta za aplikaciju bilo je pri-
smislu proširenja ulaza i skidanja kupljanje podataka o zainteresir-
nasipa kako bi se otvorio pogled anosti privrednih subjekata za
na zonu sa puta za Donji Kakanj i pokretanje privredne djelatnosti
sa magistralnog puta M 17. na Poduzetničkoj zoni „Vrtlište“.
Osim nivelacije terena pokre- Sve informacije su u roku dostav-
nute su i druge aktivnosti. Urađen ljene, aplikacija Općine Kakanj
je projekat odvodnje podzemnih je prihvaćena, ali za sada nije
voda sa lokacije Poduzetničke poznat novčani iznos kojim će
zone, a u toku su pripreme za iz- Ministarstvo pomoći izgradnju
radu projektne dokumentacije za Zabilježeno u toku radova na nivelaciji terena Poduzetničke zone „Vrtlište“.

Novi slučajevi rave za civilnu zaštitu Zeničko-


dobojskog kantona, u Kan-
životinja tonalnoj bolnici Zenica se na

oboljelih od
liječenju od bruceloze trenut-
no nalazi 15 pacijenata. Riječ

bruceloze je o osam osoba iz Zeničko-


dobojskog, te sedam iz Sredn-
Troškove eutanazije oboljelih jobosanskog kantona.
životinja je snosila Općina Najveći broj zaraženih, pet
Kakanj osoba je iz zeničke općine, dok
U septembru otkriveno nekoliko grla životinja pozitivnih
U postupku dijagnostičkog na brucelozu su četiri oboljela s područja
ispitivanja za izdavanje mliječnih u komunikaciji s kantonalnim vet- općine Travnik. Brucelozom su
kartona Veterinarska stanica Kakanj erinarskim inspektorom utvrdili zaražene dvije osobe iz Busovače,
je u septembru otkrila nekoliko grla redoslijed provođenja eutanazije, te po jedna sa područja Visokog,
pozitivnih na brucelozu. Radi se o 2 a u skladu sa zakonskim propisi- Tešnja, Kaknja i Viteza.
ovce u Lukovom Brdu, jednoj ovci u ma. Troškove eutanazije oboljelih Od početka 2009. godine u Kan-
Bijelom Polju i jednoj kravi u Seocu. životinja je snosila Općina Kakanj. tonalnoj bolnici Zenica od bruce-
Nadležni općinski službenici su Prema najnovijim podacima Up- loze je liječeno 135 pacijenata.
7
AKTUELNOSTI BILTEN
Kakanjski poduzetnici na Generalnom BH sajmu ZEPS 2009
Nakon veoma uspješnog nastupa na tešanjskom sajmu "Biznis 2009",
nekoliko kakanjskih firmi i poduzetnika će se, uz pomoć Općine Kakanj,
predstaviti i na Generalnom BH sajmu ZEPS 2009. koji će se održati od 6.
do 11. oktobra 2009. godine. Općina Kakanj je rezervirala štand površine
14 m2 za predstavljanje Zemljoradničke zadruge "Terraprim" p.o. Kakanj;
proizvođača rakije Stjepana Tomića i Predstavljanje SZR "Bien" Kakanj.
Za učešće Općine Kakanj na ZEPS-u izdvojen je novčani iznos od 3 671
KM shodno Programu novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne
Kakanjski poduzetnici na tešanjskom
proizvodnje za 2009. godine. sajmu Biznis 2009
Vijesti iz Službe za
poduzetništvo,društvene
djelatnosti,eko-zaštitu i
inspekcijske poslove

Izvod iz Izvještaja
o radu općinskih
inspektora I putem foruma na www.kakanj.com Nelegalno iskopavanje temelja na zelenoj
površini zabilježeno u julu
Tržišni inspektor izložen čestim Tržišni inspektor tokom septem- Obavljeno je ukupno 40 ins-
verbalnim i fizičkim napadima bra je vršio inspekcijske preglede pekcijskih pregleda, napisano 25
Općinski vodni inspektor tokom trgovačkih radnji u nekoliko mjesnih zapisnika, dva zahtjeva za pokre-
mjeseca septembra 2009. godine zajednica: Brnjic, Hrastovac, tanje prekršajnog postupka, deset
je 14 puta izlazio na teren i po- Bištrani, Podborje, Crnač i Brežani. službenih zabilješki...
duzimao odgovarajuće radnje, Poštovani građani, Službu Tržišni inspektor je subotom vršio
primio je 17 stranaka vezano za za poduzetništvo,društvene kontrolu na pijaci, a nedjeljom su
probleme iz vodne i drugih oblasti, djelatnosti,eko-zaštitu i vršene tzv. pasivne kontrole zajed-
u 5 slučajeva na teren je izlazio inspekcijske poslove možete no sa policijom u svrhu suzbijanja
zbog nelegalne   gradnje, donio je kontaktirati na telefone sa
12 rješenja sa naloženim mjerama brojevima 032/771-827-
,032/771-817 i 032/771-819.
podnošenja zahtjeva za legalizac-
Sve nelegalne radnje i nesav-
iju mjesnih vodovoda, dva puta
jesne subjekte koje primijetite
je izlazio na teren po dojavama
možete prijaviti, potpuno
stranaka o vađenju šljunka iz rijeka
anonimno, i putem foruma na
u Brežanima i Doboju...
službenoj web-stranici Općine
Tokom augusta i septembra sani- Više informacija o radu općinskih inspek-
Kakanj www.kakanj.com.ba. tora potražite na www.kakanj.com.ba
tarni inspektor je napisao 31 zapisnik
Općinski inspektori će provjer-
o izvršenim inspekcijskim pregledi-
iti navode i poduzeti mjere nelegalne prodaje. Tržišni inspektor
ma, 14 rješenja kojima je naređeno
u skladu sa nadležnostima. i dalje je izložen čestim verbalnim i
poduzimanje određenih mjera, 1
Na osnovu vaših sugestija fizičkim napadima od strane nasilnih
zahtjev za pokretanje prekršajnog
na forumu već su realizirane lica koja vrše nelegalnu prodaju.
postupka, prisustvovao je eutanazi-
određene akcije inspektora. Komunalni inspektor je  u augustu
ji bruceloznih životinja... Sanitarni
Zahvaljujemo se posjetiocima
inspektor subotom je, zajedno sa ispostavio 10 rješenja o otklanjanju
službene web-stranice na sara-
tržišnim inspektorom, obavljao kon- nedostataka, 3 zahtjeva za pokre-
dnji. Službena stranica, od
trole na pijaci u svrhu sprečavanja tanje prekršajnog postupka, vršena
nedavnog uređenja, bilježi go-
nelegalne prodaje i u svrhu kontrole je kontrola nelegalnog zauzeća
tovo 200 000 posjeta. Čekamo
provedbe zakonskih propisa. javne površine, kontrola održavanja
i vašu posjetu.
čistoće na gradskim ulicama...
8
BILTEN AKTUELNOSTI
Saopćenje za javnost da osnuju skloništa za napuštene
životinje. U tom smislu Općina Ka-
implementaciju ovih mjera potreb-
na su u znatnoj mjeri veća novčana
u vezi problema kanj očekuje pomoć od viših nivoa
vlasti s obzirom da je članom 30. Za-
sredstava od onih kojima raspolaže
Općina. Stoga je upućen dopis višim
prisustva velikog kona određeno da se skloništa i higi- nivoima vlasti da finansijski pomognu

broja pasa lutalica


jenski servisi finansiraju iz budžeta implementaciju ovog Zakona kojeg
entiteta, kantona, gradova i općina. općine sa svojim skromnim prihodima
Općina Kakanj je krajnje ozbiljno Osim toga, Zakonom je određeno da, ne mogu do kraja same implementi-
pristupila provedbi Zakona o zaštiti do osnivanja skloništa za životinje, rati. Odgovore od viših nivoa vlasti
i dobrobiti životinja kojeg je Par- veterinarske stanice mogu, u sarad- Općina Kakanj još uvijek očekuje.
lamentarna skupština BiH usvojila nji s nadležnim općinskim organima, Osim toga, za punu implementaciju
26. februara 2009. godine i koji je provoditi sterilizaciju i obilježavanje Zakona viši nivoi vlasti trebaju doni-
u «Službenom glasniku BiH» objav- napuštenih životinja, naročito pasa jeti niz podzakonskih akata.
ljen 31.03.2009, a konačno je stupio  lutalica, te njihovo ponovno puštanje Ovom prilikom apeliramo na
na snagu 8. aprila 2009. godine. Za na mjesta prirodnog staništa, a imaoce pasa i mačaka da vode
provedbu ovog Zakona planirana su s ciljem stabilizacije populacije brigu o svojim životinjama, te ih
određena sredstva u Programu utroška napuštenih životinja kontrolom nji- podsjećamo da je Zakon o dobrobiti
sredstava od komunalne naknade. hove reprodukcije u kratkom roku.  i zaštiti životinja definirao obavezu
Podsjećamo, jedinicama lokalne Općina Kakanj je započela sa ovim označavanja i registracije pasa i
samouprave dat je rok od godinu dana aktivnostima, međutim, za punu mačaka.

U humanoj misiji
zaštite ljudskog života
i materijalnih dobara
Profesionalna vatrogasna jedinica
Kakanj u periodu 25.8.-25.9.2009.go-
dine je imala 12 intervencija. 2 puta
interveniralo se u slučaju poplava, Vatrogasci pomažu i u slučajevima U humanoj misiji zaštite života i materijal-
4 puta gašena je vatra u zapaljenim poplava nih dobara
kontejnerima, jedanput je gašen
požar na motornom vozilu, 3 puta Kontakt telefoni kakanjskih vatrogasaca:
su gašeni šumski požari, jedanput je 123; 032/ 55 87 93; 032/ 55 80 69 (fax).
gašen požar na stambenom objektu i Službu za civilnu zaštitu građani mogu kontaktirati na telefon sa
jedanput na poslovnom objektu. brojem 032/77 18 18.

Vijesti iz Matičnog ureda Poštovani građani! Centar za Nijaza Čizmić, Jasmin Čobo i Selma
pružanje usluga građanima Mušanović, Mersad Mašić i Sadeta
Sretno mladenci! možete kontaktirati na telefon sa
Begić, Muris Brkić i Emina Omerspahić,
Senaid Škorić i Sanela Brkić, Esmir
U periodu 1.august – 24. septem- brojem 032/771-820.
Bliznović i Delila Čišija, Edvin Brkić i
bar 2009. godine u Kaknju su vjenčani: Telefonski imenik matičnih ureda:
Nusreta Sinanović, Emin Kadrić i Meli-
Nurudin Hadžić i Adisa Haračić, Meh- Kakanj 032/771-816, Brnjic sa Musić, Almir Kadić i Amina Haračić,
rudin Šišić i Delila Čolak, Ivica i Dra- 032/772-194,Kraljeva Sutjeska Mersad Kubat i Suada Hađić, Nedžad
gana Petričević, Mahir Šemić i Nasiha 032/ 779-202. Zaimović i Lejla Mujčinović, Nedžad
Čišija, Edin Kevilj i Alma Agić, Mirza
i Amra Sačić, Feđad Neimarlija i Amela Šehić i Alena Muflizović, Edis Bajrović
Veispahić i Šeherzada Jašarspahić,
Agičić, Muamer Migić i Aldina Spahić, i Irma Hodžić.
Jerko Pejanović i Anđelka Tunjić,
Nedžad Hasagić i Nusreta Delibašić,
Mukades Safunđija i Asmira Gorak,
Dino Šehagić i Senada Kulović, Mus-
Asmir Neimarlija i Mediha Vehab, Ad-
tafa Matović i Nerisa Plasto, Adel
mir Mušija i Admira Tursum, Ahmed
Amidžić i Melisa Heganović, Elve-
Alić i Anela Delić, Muhamed Hrusto
din Ahmetović i Arnela Falak, Edin
i Lejla Fejzić, Rizah Haračić i Nejra
Alić i Irmela Samardžić, Laid Kukić i
Krivokapa, Sedin Kobilica i Lejla
Čizmić Nermina, Enijad Pipo i Ifeta
Agičić, Edin Čaluk i Hasna Zahirović,
Delić, Muhamed Lopo i Murisa Bašić,
Adnan Topalović i Aida Međedović,
Nesad Čikić i Dženana Murtić, Almir
Edin Čizmić i Amela Kadrić, Zenan
Smolo i Amela Hido, Semir Šemić i
Smajilović i Fikreta Škulj, Mahir Škorić Detalj iz Matičnog ureda u Kaknju
9
IZ PROTOKOLA BILTEN
Povodom završetka srednje Almedina Šišić i Anja Majstorović);
škole 17 učenika Srednje tehničke
škole „Kemal Kapetanović“ (Emir
Kakanjski Mušija – učenik generacije, Nei-
ra Hadžić, Melisa Sikira, Amila
odlikaši bili Sikira, Ena Kumbara, Ajla Goga,

gosti općinskog Mirela Hadrović, Alem Merdić,


Ehlimana Merdić, Belma Nuhić,
načelnika Arnela Smajić, Asmir Šahman,
Ammar Kevilj, Ajdin Ljubović,
Odlikašima uručene novčane Kakanjski odlikaši sa općinskim načelnikom Edin Topalović, Kerim Delić i
nagrade Begić, Venesa Popović, Elmir Begić, Amel Tuka); te 12 učenika Sred-
Općinski načelnik Mensur Katarina Bošnjak, Halima Čehajić, nje stručne škole Kakanj (Ademir
Jašarspahić-Suri je početkom jula Elvis Karzić, Ana-Marija Crepulja, Bečirović – učenik generacije, Elve-
ugostio   učenike generacije i dina Čelebić, Eldina Pipo, Nesimka
učenike koji su tokom svih go- Čajo, Amela Begović, Anida Čobo,
dina školovanja imali odličan us- Hadis Talić, Nedim Šahinović, Al-
pjeh. U pitanju su učenici koji su isa Begović, Marina Subašić, Ilda
ove godine završili srednju školu. Jašarspahić i Dženana Juko).
Načelnik je ugostio i nagradio Kakanjskim odlikašima načelnik
15 učenika Gimnazije „Muhsin je darovao prigodne novčane
Rizvić“ (Larisa Zaimović-učenica darove, a pažnju i poštovanje
generacije, Alija Pipo, Manuela prema učenicama, uz prigodnu
Crepulja, Vedad Hodžić, Vjekoslav novčanu nagradu, načelnik je
Grubešić, Amela Fazlić, Senaid iskazao i ružama.
Trenutak uručenja nagrada
Volonterskim radom pomogli Tokom augusta općinski tima dobrodošlicu u Kakanj, upoznao
lokalnu zajednicu načelnik Mensur Jašarspahić- goste sa osnovnim podacima o Kakn-
Suri je primio u svom uredu ju,  te zahvalio volonterima za veliki
Općinski načelnik 53 građana, zabilježen je 21 trud i zalaganje.
Tokom boravka druge grupe, goste
ugostio volontere iz sastanak internog karaktera,
te 20 prijema grupa gostiju, iz SAD-a u Mehoriću je posjetila gru-

SAD-a delegacija... pa mladih Kakanjaca i Kakanjki. Cilj


je bio upoznavanje, razmjena ideja,
Goste iz SAD-a u Mehoriću je posjetila grupa sklapanje prijateljstava, prakticiranje i usavršavanje
mladih Kakanjaca i Kakanjki engleskog... Aktivnosti volontera iz SAD-a kojima su
pomoć pružali kakanjski volonteri koordinirala je NVO
Na lokalitetu šumskog područja Mehorića i Kraljeve
"Alternative" Kakanj.
Sutjeske, u organizaciji Međunarodnog volonterskog
studentskog servisa (International Student Volunteers) i
Općine Kakanj , tokom ljeta boravila je grupa volontera
iz SAD-a. U Kakanj su stigli s ciljem da svojim volonters-
kim radom pomognu lokalnoj  zajednici, te da upoznaju
Kakanj i  BiH. U Mehoriću su bili angažirani na uređenju
područja u neposrednoj blizini šumske kuće, a uređivali
su i stazu koja vodi ka Bobovcu. Vrijedne ruke gosti-
ju iz SAD-a uredile su pješačke staze, prijelaze preko
šumskih potoka, očistile šumu, pripremile područje za
prihvat budućih izletnika koji će moći uživati u krasnom
prirodnom ambijentu...
Prvu grupu volontera, koja je u Kaknju boravila do
10. jula 2009. godine, ugostio je općinski načelnik Men-
sur Jašarspahić-Suri. Općinski načelnik je zaželio gos- Zabilježeno na prijemu u uredu općinskog načelnika
10
BILTEN IZ PROTOKOLA
Prijemi u uredu općinskog učesnicima uručio prijelazne pe-
načelnika u znaku mladosti hare, dar ovog kluba.  Na turniru
je učestvovalo više od 80 te-
Nerma Čaluk nisera i teniserki uzrasta do 16
godina iz 13 zemalja - Slovačke,
i karatisti KK Srbije, Rumunije, Crne Gore,

„Nara“ bili gosti Hrvatske, Slovenije, Portugala,


Njemačke, Švedske, Austrije,
načelnika Australije, Rusije i BiH.
„Nermin uspjeh je rezultat
Općinski načelnik pozvao velikog truda nje same, njenih
Gosti iz KK Nara donijeli prve crne pojaseve u klub
kakanjske privrednike da roditelja, rodbine, donatora
pomognu rad talentirane kluba Barcelona, osnovanog 1899. i itd. U skladu sa mogućnostima
djece Teniskog kluba „Tenis Pro“ iz Sara- ja sam pomagao Nermin rad, moja
jeva, koji je bio organizator turnira. obaveza jeste da pomažem velikim
Krajem augusta upriličen je pri-
Turniru je i ove godine prisustvovao talentima. Ovom prilikom pozi-
jem za Nermu Čaluk, pobjednicu
predsjednik Kraljevskog teniskog vam kakanjske privrednike da po-
13. međunarodnog juniorskog teni-
kluba „RCT Barcelona 1899“ Juan mognu rad talentirane djece. Još
skog turnira  „Open RTC Barcelona
Maria Tintore koji je najboljim jednom čestitam Nermi i njenim
1899 – Sarajevo 2009“ koji se igrao
na terenima Teniske akademije roditeljima“, kazao je općinski
„Head“ u Donjem Hotonju - načelnik.
Vogošća. U bh. finalu juniorki Načelnik je ugostio i karat-
Nerma Čaluk   bila je bolja od iste Karate kluba „Nara“ Nedi-
Nine Ćatović sa 6:3, 6:4. Ovaj ma N. Mušiju, Nedima M. Mušiju,
tradicionalni turnir nalazi se Miralema Jašarspahića, Amilu
u kalendaru Evropske teniske Džomba i Aminu Ljubović koji
asocijacije(ETA), a organizira su na Ljetnom karate seminaru
se kao plod dugogodišnje sara- Vlašić 2009 položili za majstor-
dnje i prijateljskih veza jednog ska zvanja (crni pojas). Radi
od najstarijih evropskih teniskih se o prvim crnim pojasevima u
kolektiva - španskog kraljevskog Nerma Čaluk sa roditeljima Fuadom i Sabinom klubu.

Zabilježeno u uredu općinskog za povratak BiH, izvođač radova je kućama, nadam se da će i drugi
načelnika „Šeta inžinjering“ iz Zavidovića, povratnici dobiti sredstva kako bi
nadzorni organ je „Perspektiva obnovili svoje domove“, kazao je
Potpisani ugovori inžinjering“ Visoko. Rok za završetak općinski načelnik.
radova je 90 dana od dana uvođenja „Povratnik sam od 2002. go-
o obnovi kuća izvođača u posao. Ugovore su pot- dine, ovo je moj najsretniji dan u

povratnika pisali općinski načelnik sa jedne, životu“, kazao je Ljuban Lozančić


te Ruža Babić iz Babića, Tomis- iz Lozančića.
Rok za završetak radova je 90 lav Brkić i Ivo Tunjić iz
dana od dana uvođenja izvođača Vukanovića, Anđa Marić
u posao iz Bjelavića, Ljuban
Lozančić iz Lozančića,
U ponedjeljak, 31. augusta 2009.
Ana Pezer iz Haljinića, sa
godine, u uredu općinskog načelnika
druge strane.
potpisani  su ugovori o izvođenju
“Nakon što je okončana
građevinskih, građevinsko-zanatskih
poprilično složena proce-
i instalaterskih radova na području
dura potpisani su ugovori
općine Kakanj (kuće povratnika) u
sa povratnicima. Ja im
okviru projekta „Zajednički pro-
čestitam, drago mi je jer
jekti 2008“. Radove finansira Fond
će se skrasiti u svojim Nakon okončane procedure potpisani ugovori
11
IZ PROTOKOLA - EKO SLIKA MOGA KRAJA BILTEN
Ni nakon osam mjeseci od prvog zahtjeva
nedostaci nisu otklonjeni

Općinski načelnik uputio


urgentan zahtjev: Hitno
postaviti saobraćajnu
signalizaciju na
industrijskom kolosijeku
Početkom 2009. godine općinski načelnik Mensur Općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri
Jašarspahić-Suri se obraćao RMU Kakanj zahtjevom Kako ni nakon osam mjeseci nedostaci nisu otk-
za postavljanje saobraćajne signalizacije na pri- lonjeni općinski načelnik se ponovo 22. septembra
jelazima preko industrijskog kolosijeka. Na zahtjev 2009. godine obratio urgencijom Rudniku mrkog ug-
je odgovoreno da je završena izrada projekta i da se lja i Ministarstvu komunikacija i prometa BiH ko-
pristupa izboru izvođača radova koji će izvršiti ugrad- jom se traži da se što hitnije postavi saobraćajna
nju svjetlosno-signalnih uređaja. Nakon što Rudnik signalizacija i osigura bezbjedno prelaženje preko
nije postavio saobraćajnu signalizaciju upućena je pruge djece koja idu u školu i drugih učesnika u
sredinom jula nova urgencija. saobraćaju.

Nakon zahtjeva, urgencije do polovine septembra. Nakon niza zahtjeva pred-


stavnici Uprave za inspekcijske poslove su ipak došli
i niza poziva telefonom u Kakanj gdje su boravili dva dana. Od strane Službe
za poduzetništvo, društvene djelatnosti, inspekci-
federalni inspektori ipak jske poslove i eko-zaštitu federalni inspektori su in-

došli u Kakanj formirani o žarištima problema u vezi stanja okoliša


kako bi dobili polaznu osnovu za poduzimanje ak-
Općina Kakanj očekuje informaciju o poduzetim tivnosti u okviru svojih nadležnosti. Općina Kakanj
aktivnostima se nada da će Uprava za inspekcijske poslove FBiH
Općina Kakanj kontinuirano provodi monitoring dostaviti informaciju o poduzetim mjerama u Kakn-
kvaliteta zraka uz pomoć svoje mobilne stanice, te ju u cilju poboljšanja stanja okoliša.
urgentno reagira u slučajevima prekoračenja prago- „Ja više neću tolerirati njihov neodgovoran odnos
va uzbune kao i visokih vrijednosti prema važećem prema našim zahtjevima, mi ćemo, shodno zakons-
Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka. kim odredbama tražiti njihovu odgovornost“, kazao
Još 2. jula 2009.godine Općina se obratila Upravi za je općinski načelnik Mensur Jašarspahić-Suri.
inspekcijske poslove F BiH sa zahtjevom za poduzi-
manjem mjera jer je tog dana došlo do prekoračenja
pragova uzbune za sumpor dioksid.
S obzirom da Uprava za inspekcijske poslove F
BiH po ovom zahtjevu nije reagirala, upućena je
28. augusta 2009.godine ponovna urgencija kojom
se traži poduzimanje mjera u skladu sa zakonskim
propisima.
Nakon toga, Saida Berbić, šef Odsjeka za zaštitu,
praćenje i unapređenje okoliša, telefonom je zvala
Upravu za inspekcijske poslove F BiH gdje je do-
bila informaciju da našu općinu vodi inspektorica
Azra Gackić i da se ona nalazi na godišnjem odmoru Kakanj očekuje informaciju o poduzetim aktivnostima
12
BILTEN EKO SLIKA MOGA KRAJA

Iz objektiva eko-redara
Rahman Šljivo, jedan od
općinskih eko redara

Dobro očuvan stojadin na loše očuvanom Gdje god vidiš zgodno mjesto tu drvo Neki ljudi vole više svoj auto nego zdrav i
zelenilu posadi!Ne automobil! čist okoliš

Mogao je samo malo u rikverc, ali.. Na zelenoj bašti Yugo 45 Klaonički otpad teče potokom u Malješu

Novi slučaj,stari lopovluk! Prašina na deponiji Hrasno Smeće pored kontejnera

Saopćenje za onih koji pale vatre na Vardi nisu


urodili plodom. Iz dana u dan vatro-
neće dozvoliti da nekolicina nesav-
jesnih građana na bilo koji način
javnost povodom gasci su prinuđeni gasiti vatru na
Vardi. To je za sada jedina moguća
ugrozi pravo građana općine Kakanj
na čist vazduh i zdravo okruženje.  
sve učestalijih mjera koja se može primijeniti s Poštovani građani! Sve pojave,

slučajeva paljenja obzirom da je jako teško utvrditi


počinitelja ovog nesavjesnog djela.
incidente, slučajeve i nesavjesne
osobe koje uništavaju naš okoliš

vatre u naselju Općina Kakanj zaista čini sve što je


moguće učiniti u ovom trenutku i
možete prijaviti (potpuno anonim-
no) općinskim eko-redarima koji će,
Varda nakon provjere činjenica, putem
Zbog sve učestalijih slučajeva komunalnog inspektora, uputiti pri-
paljenja vatre u naselju Varda, javu protiv nesavjesnih subjekata
čiji dim naprosto zaguši okolinu, nadležnom sudu. Kontakt telefo-
obraćamo se javnosti apelom na sve ni: 061/ 967 066 – Rahman Šljivo i
one koji imaju određene informaci- 061/967 062 – Samir Šehić.
je da prijave općinskoj inspekciji Krajnje je vrijeme da se pokrene
počinitelje ovog krivičnog djela. široka društvena akcije kako bi se
Apeli usmjereni na buđenje svijesti zaustavilo uništavanje naše oko-
Učestali slučajevi paljenja vatre na Vardi line.
13
ANKETA BILTEN

Anketa:
Koje mjere
bi trebalo
poduzeti
da bi se
poboljšalo
stanje
okoliša u Na službenoj stranici čitajte o historiji Kaknja, čitajte biltene,oglase, vijesti iz matičnih ureda...

Kaknju?
Na službenoj web-stranici
Općine Kakanj postavljena
je anketa sa pitanjem: „Koje
mjere bi trebalo poduzeti da
bi se poboljšalo stanje okoliša
u Kaknju“?
256 (43,6 %) posjetitelja
smatra da bi trebalo uvesti
stroge kazne za pojedince i or-
ganizacije; 200 (34,1%) smatra
da bi trebalo potaknuti medi-
je da o tome više govore, 111
Na službenoj stranici čitajte o historiji Kaknja, čitajte biltene,oglase, vijesti iz matičnih ureda...
(18,9%) smatra da je potreb-
no primorati potencijalne
zagađivače na mjere zaštite, 7
(1,2 %) posjetitelja smatra da
je neophodno poboljšati rad
općinskih, kantonalnih i feder-
alnih inspekcija, 6 (1%) smatra
da je neophodno iz Budžeta
više finansirati ekološke pro-
jekte, 5 (0.9 %) smatra da je
potreno pokrenuti programe
edukacije, 2 (0.3 %) ispitan-
ika smatraju da je potrebno
poboljšati rad komunalnih
preduzeća.
Na službenoj stranici čitajte o historiji Kaknja, čitajte biltene,oglase, vijesti iz matičnih ureda...
14
BILTEN OBAVJEŠTENJA
NVO „Alternative“ Kakanj: Nagradni konkurs za izradu suvenira
NVO „Alternative“ Kakanj u okviru projekta „Sutješki vez u suvenirima“ finansiranog od Ministarstva
okoliša i turizma F BiH raspisuje:

NAGRADNI KONKURS – NATJEČAJ


za izradu suvenira

1. Suvenir treba da bude odraz tradicije, kulturne, historijske i materijalne baštine Kraljeve Sutjeske,
općina Kakanj, iz perioda srednjovjekovne BiH.
2. Suvenir treba da bude izrađen od materijala prema zamisli autora, s opisom izrade, veličine, boje i
materijala od kojeg će se proizvoditi. Za izradu se mogu koristiti samo stabilni i ekološki prihvatljivi
materijali, npr. keramika, kamen, metal, terakota, drvo, tekstil, staklo, papir, itd. Suvenir u ide-
jnom rješenju mora uključivati motive sutješkog i narodnog veza.
3. Autor treba dostaviti jedan primjerak suvenira u originalnoj veličini i materijalu, s objašnjenjem
ideje.
4. Učešće na Nagradnom konkursu je anonimno. Rad se označava šifrom na poleđini svakog prijedloga.
Uz rad se prilaže zatvorena koverta sa označenom šifrom i naznakom "autor" u kojoj su sadržani
podaci o autoru (ime i prezime, matični broj, izjava da je predloženi rad izravno autorsko djelo, te
potpis autora).
5. Svaki autor može dostaviti više prijedloga.
6. Blagovremeno prispjele prijedloge ocjenjivat će Konkursna komisija imenovana od strane NVO „Al-
ternative“ Kakanj.
7. Ukoliko Konkursna komisija utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoljavajući, donijeće odluku o
dodjeli jednokratnih otkupnih nagrada:
prva nagrada.................................... 300,00 KM
druga nagrada.................................. 200,00 KM
treća nagrada................................... 100,00 KM
8. Isplatom nagrada autorima autorska prava prelaze na NVO „Alternative“ Kakanj. NVO „Alternative“ će
se ustupiti ekskluzivno pravo korištenja.
9. Konkursna komisija ima pravo konsultacije sa autorom prvonagrađenog rada o konačnom rješenju.
10. Ako Konkursna komisija odluči da nijedan od prispjelih prijedloga na zadovoljava kriterije konkursa
zadržava pravo da ne izaberu nijedno rješenje.
11. Ukoliko se naknadno utvrdi da je suvenir plagijat, komisija zadržava pravo da poništi odluku o nagradi,
a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.
12. Pravo učešća na Nagradnom konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine. Članovi Konkursne komisi-
je i njihova bliska rodbina ne mogu sudjelovati u Nagradnom konkursu.
13. Prijedloge dostaviti najkasnije do 15.10.2009. godine, bez obzira na način dostavljanja, poštom na
adresu: NVO „Alternative“ Kakanj, 309. brdske brigade P+4, 72240 Kakanj, sa naznakom "Za Nagradni
konkurs za izradu suvenira" ili lično dostaviti u prostorije udruženja.
14. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama NVO „Alternative“ Kakanj ili na kontakte: tel. 032/
556 – 288 i e-mail: alternative@bih.net.ba
15. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.
16. Svi učesnici će biti pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa.
17. Prijavom na Nagradni konkurs učesnici neopozivo prihvaćaju sve konkursne uslove.
18. Ovaj Nagradni konkurs se objavljuje u listovima "Kakanjske novine" , "Bilten Općine Kakanj", na
službenoj web-stranici NVO „Alternative“ (www.nvo-alternative.org) i Općine Kakanj (www.kakanj.
com.ba), putem Radija Kakanj i VI-NET-a.
15
iz historije kaknja BILTEN
Historiografski zapis o ti Srez pa je briga oko završavanja radova prešla na
formirani Radnički savjet fabrike u izgradnji. S velikim
gradnji Termoelektrane entuzijazmom radnici iz Kaknja i Visokog uhvatili su se
u koštac s radovima u vrlo teškim uvjetima. Objekat je
Kakanj i velikog dimnjaka pušten u pogon 25. novembra 1956. godine.
Odmah po završetku Drugog svjetskog rata uve- Listajući požutjele stranice nekadašnje kakanjske
liko se računalo na potencijal visočkog sreza u prvom štampe pronalazimo interesantne informacije poput
petogodišnjem planu. Ministarstvo industrije među priče o dimnjaku Termoelektane „Kakanj“.Kakanjski
prve projekte uvrstilo je proširenje rudnika, izgrad- div visok je 300 metara, u osnovi je širok 25 metara, 
nju separacije u Kaknju, izgradnju termoelektrane u a na vrhu 12, 5 metara. U njega je ugrađeno 10 000
Čatićima, željezare u Ilijašu i proširenje Tvornice koža kubika cementa i 3 000 tona betonskog željeza. Unutar
u Visokom. Sa realizacijom ovih programa počelo se ovog dimnjaka izgrađen je još jedan dimnjak do 135
1947. godine. Bez nekog iskustva, ali sa entuzijazmom metara visine, a služi kao ojačanje. Duž cijelog dim-
kakav se rijetko sreće, rasla je termoelektrana, gigant nog kanala od nule do kote 300 postavljena je obloga
na obali rijeke Bosne, isturenom dijelu mokronoške od vatrostalne i kisele opeke. Dimnjak je gradila firma
općine visočkog sreza. 1948. godina donijela je puno „Vatrostalna“, ova firma slične dimnjake je gradila i u
nevolja zbog sukoba tadašnjih vlasti i zemalja Inform- Bukinju, Obrenovcu, Trbovlju i Kuvajtu. Gradnja dimn-
biroa pa je gradnja odgođena. Te godine zbog pomenu- jaka je završena 1987. godine.
tog sukoba Česi koji su radili na izgradnji objekta su
pobjegli s gradilišta. Gradnja je nastavljena 1952.
godine nakon što je obezbijeđen kredit. Preduzeće
“Elektroprojekt” (današnji “Energoinvest”) ponudilo
je inžinjering koji je podrazumijevao dovršenje pro-
jekta, vođenje radova, instaliranje opreme… Ugo-
vor su početkom 1953. godine potpisali Emerik Blum,
Teodor Gregorić i pravnik Elektrane. Formiran je In-
vesticioni odbor čiji je predsjednik bio  Avdo Čakić
iz Visokog. Tokom 1954. i 1955. godine radovi su se
odvijali punim intenzitetom. Prešlo se na rješavanje
ostalih pitanja poput izgradnje stanova u Visokom i u
krugu Elektrane. Oprema je stigla i počela je montaža.
U drugoj polovini 1955. godine prestao je djelova- Termoelektrana Kakanj

Ilića voda, Ilića ci kao godina velike poplave. E, up-


ravo nakon te kataklizme, došao je
žičare, gdje god je mogao kopao je
bunar, gradio česmu, sadio voće.
bunar, Ilića u taj grad sa željom da izuči zanat.
Završio je školu, zaposlio se, ali ne-
Radio je to nakon radnog vremena,
poslije „šihte“.
voćnjak, Ilića miran duh mu nije dao da se skrasi Bilo je vremena za sve, pa i za

žičara... na jednom mjestu. Pošao je u svi-


jet, odnosno „u frent“ kako se tada
fudbal. Sa Emilom Majerom, Iva-
nom Gorišekom i drugima radio je
Ilića voda, Ilića bunar, Ilića govorilo. Došao je u Kakanj gdje je na osnivanju FK Rudar. Tada se ig-
voćnjak..., toponimi su koji su se kasnije stekao porodicu, napravio ralo krpenjačom na ledini gdje je
često mogli čuti u Kaknju. Ilića kuću, lijep život proživio... sada Gimnazija.
žičara. Da, i to je bilo vezano za Prvu žičaru je postavio sa
njegovo ime. Žičara, prije svega, Mađarima 1928. godine. Bili su
jer je Stjepan Ilić u Kakanj došao drveni stubovi, onda je došla dru-
daleke 1927.godine kao stručnjak, ga, treća i tako redom. Od Kakn-
mašin-bravar, bez kojeg ne bi bilo ja do Kopaonika, od Banovića do
moguće postaviti nove stubove, sa- Trebevića. Svugdje je išao, žičare
jle i korpe za prenošenje tereta. postavljao. Penziju je zaradio na
Rođen je u Sokocu 1906. godine. žičari koja je išla do Stare sepa-
Godina 1915. zapamćena je u Zeni- racije u Kaknju. A kad je postavljao
Stjepan Ilić u Kakanj je došao daleke 1927. godine
16
BILTEN IZ HISTORIJE KAKNJA
Osman Džafić je i oslabila njihova borbena efikasnost Treći
bataljon Osme brigade Četvrte divizije je
poginuo hrabro dobio zadatak, sa drugim bataljonima, da
se prebaci na desnu obalu rijeke Bosne i da
i junački u osvit dejstvuje na sektoru Visoko-Vareš-Zenica.

slobode Treći bataljon kojim je komandirao Osman


Džafić već 1. januara 1945.godine oslobo-
Od prvih ustaničkih dana Osman dio je jako uporište Vareš.
Džafić je pomagao partizanima na Napad jedinica Osme krajiške brigade na
Kozari. Mobiliran je 1941. godine u Kakanj uslijedio je 30.marta 1945.godine.
domobrane, kao komandir straže na Prvi i Treći bataljon Osme krajiške brigade
Urijama, na periferiji Prijedora, pre- napadali su na kotu 375 (groblje i kapela).
ma Kozari, partizanima je dostavljao Drugog dana borbe jurišalo se sedam puta.
podatke o neprijatelju, sanitetski ma- Osman Džafić bi išao prvi u jurišu, zvao je
terijal, oružje i municiju. Osman Džafić i kuhare, i sve iz Štaba, da krenu za njim.
Između 15. i 16. maja 1942.godine Prijedor je prvi Neprijatelj je bio najavio predaju pokazivanjem bi-
put oslobođen. Sa partizanima je u akciji bio i Osman jelih maramica iz bunkera. Bila je to varka. Nijemci
Džafić, te njegov brat Mustafa Džafić i saborac Esad se nisu predavali, opet je počeo juriš. Osman Džafić
Kapetanović. Uslijedila je odmazda neprijatelja tokom je naišao pored ranjenog njemačkog oficira koji je na
koje su sve trojica uhapšeni i prebačeni u logor Stara njega pucao iz pištolja. Metak je Osmana pogodio s li-
Gradiška. S obzirom da je postojala jaka partijska veza jeve strane lica, pored nosa, a izašao na desnoj, pored
uspjeli su se izvući iz logora i vratiti u redove partizana. uha. Pritrčao je njegov rođak Hasan Džafić i podigao
Početkom 1944. godine Osman Džafić je postavljen za ga. Osman je samo rekao: „A“. Sahranjen je navečer
komandira Kozaračke čete. Krajem 1944.godine, na- u selu Pope.
kon oslobođenja Prijedora i Banja Luke, Osman je im- U Kaknju, na koti 532 - Orasi, u prvi sumrak 31.
enovan za komandanta Trećeg bataljona Osme krajiške marta 1945.godine, ostao je zauvijek hrabri partizan-
brigade. Da bi se jake neprijateljske snage razvukle ski komandant Osman Džafić.

Rudi Čajavec-jedan od Ureda za kolonizaciju. Uspostavlja vezu sa


narodnooslobodilačkim pokretom, pronal-
pionira partizanskog azi način i dostavlja municiju, sanitetski
materijal i obavještenja na slobodnu
vazduhoplovstva teritoriju. Na banjalučkom aerodromu
Rudolf Rudi Čajavec je bio partizanski povezao se sa Franjom Kluzom, pilotom i
avijatičar koji se, uz Franju Kluza, smatra aviomehaničerem Milutinom Jazbecom s
jednim od pionira partizanskog vazduhop- kojima priprema prelijetanje na slobodnu
lovstva. teritoriju. To im uspijeva u maju 1942.
Rođen je 1. aprila 1911. godine u Zgošći godine, avionom „BREGE 19“ – slijeću na
Rudi Čajevec aerodrom Urije kod Prijedora među par-
kod Kaknja. Otac Pavo i majka Anka imali
su osim Rudija, i sina Dragutina i kćerke Paulu i Olgu. tizane.
Rudi je završio Gimnaziju nakon koje nastavlja Tokom prvog borbenog leta 4. jula 1942. godine
studij i završava pravo. Vojsku je služio u Novom Sadu. Rudi Čajavec baca letke iznad Banja Luke i napada
Iz vojske je izašao kao vazduhoplovni potporučnik- aerodrom „Zalužani“. U posljednjem napadu Rudi je
pilot. Službovao je u raznim ranjen i ne uspijeva da se pre-
ustanovama, a 1939. godine baci na slobodnu teritoriju,
odlazi u Francusku u želji da zato prinudno slijeće kod sela
na Sorboni doktorira pravne Kadinjana. Četnici ga opkol-
nauke. Nakon kapitulacije javaju. Da im ne padne živ u
Francuske vraća se u zemlju ruke – izvršava samoubistvo.
i dobiva namještenje u Spli- Odlikovan je Spomenicom
tu. Poslije kapitulacije Jugo- 1941, Ordenom narodnog hero-
slavije, aprila 1941. godine, ja i Ordenom zasluga za narod
nalazi se u Banja Luci kao šef Rudijev Brege 19 prvog reda.
17
iz historije kaknja BILTEN
Slovo o Fadilu ilegalnim putem, odlazi značajna pomoć za
potrebe borbe.
Dogdibegoviću Dikanu Prvo oslobođenje Kaknja, 29. juna 1943.
godine, bio je krupan događaj za Kakanj.
Jesen 1939. godine. Vesele, bezbrižnim Ivo Lola Ribar je oduševio narod svojim go-
djetinjstvom zamamljene, oči živahnih vorom u krugu Rudnika, kod stare Direkcije.
dječaka u kakanjskom Doboju pomno upi- U glavama mnogih prisutnih iz temelja se
jaju svaku gestikulaciju „kakanjskog Mostar- promijenio odnos prema NOP-u.
ca“ Fadila Dogdibegovića Dikana. Taman se Nakon ovog događaja neprijatelj
vratio iz Mostara gdje je pohađao Gimnaziju. pojačava svoje snage u Kaknju. U Doboj
Priča o ratu, tamo negdje u Evropi. Pominje dolazi bataljon Nijemaca, a ustaška vlast os-
i Crvenu armiju, a dječija mašta rađa slike niva tzv. seosku miliciju. Međutim, NOP sve
vojnika koji mora da imaju crvene uniforme. više jača. Fadil je glavna veza sa Visočko-
I pjesma se čula tih dana u Doboju. Na kril- fojničkim partizanskim odredom. Fadilova
ima predratnog mostarskog revolucionarnog lična hrabrost bila je velika. Pod vrlo teškim
zanosa Fadil je pjevušio Bilećanku čija je uslovima ilegalnog rada ostao je u Kaknju i
interpretacija odavala snagu ideja koje su Rudniku sve do februara 1945. godine kada
ga nadahnjivale. Već oko 1940. godine pos- se pridružio borbama za oslobođenje. Posli-
tojalo je jezgro omladinaca koje se formiralo Prvo oslobođenje Kaknja, je rata je radio u Rudniku kao pomoćnik
oko krojačkog radnika Avde Iširlije i Fadila 29. juna 1943. godine, bio je direktora za kapitalnu izgradnju. Pored svih
Dogdibegovića. Žandarmima to nije promak- krupan događaj za Kakanj obaveza, onako veseljak i vječiti optimsta,
lo. Avdo je protjeran, a Fadil je osjetio da okreće se i kulturno-prosvjetnom radu.
je zapažen i obilježen. 1942. godine Fadil se zaposlio u 12. januara 1950. godine jednoglasno je izabran za
Rudniku. Zbog ilegalnog rada ubrzo je uhapšen i sprove- predsjednika prvog Radničkog savjeta Rudnika, i ujedno u
den u Visoko. Pušten je zahvaljujući intervenciji koman- BiH. U tom trenutku imao je samo 27 godina. Tragična smrt
danta Rudnika, inače simpatizera Narodnooslobodilačkog 8.marta 1952. godine prekinula je njegov život i rad kada
pokreta. Ipak, veze sa partizanima su stalne. Iz Rudnika, je bio u punom naponu snage i stvaralaštva.

Nekoliko ja, ima oko 160 domaćinstava sa 580


stanovnika. Stanovništvo se većinom
riješeno1972. godine.
Jedan od simbola ovog kraja je

informacija o bavi poljoprivredom i stočarstvom


dok jedan manji broj stanovnika radi
planinarsko izletište Bočica. Planinar-
ski dom Bočica nalazi se na 920 metara
mjesnoj zajednici u kakanjskim preduzećima.
Na ovim području nalazi se jed-
nadmorske visine, a udaljen je oko
deset kilometara od Kaknja. Plani-
Zagrađe na među najstarijim džamijama
naših krajeva. Pretpostavlja se da je
narski dom je okružen bjelogoričnom
i crnogoričnom šumom, a okolina
Mjesnu zajednicu Zagrađe čine
sagrađena prije više od četiri stotine je idealna za planinske višednevne
mjesta Zagrađe, Semetiš i Halinovići.
godina. U posljednje se vrijeme od boravke, sportska druženja, logo-
Selo Zagrađe dobilo je ime po svom
strane mjesne zajednice vodi inici- rovanje, lagane šetnje, planinski
položaju za Gradom (Ivničkom Gra-
jativa da se proglasi nacionalnim biciklizam i mnoge druge rekreativne
dinom). Kosa od Gradine dijeli ovo
spomenikom Bosne i Hrsegovine. Od aktivnosti.
naselje od Ivnice, brdo Krevnik od
historijskih obilježja spominje se Svi oni koji vole planinarenje zna-
Donje Zgošće, od Ričice put što vodi
grčko groblje (oko deset grobova) ju da se svake godine održava mani-
uz kosu Žitelj – Garci – Muadinovići
koje se nalazi na Gradini. festacija pod nazivom „Dipijevim
– Bočica, a kosa Bočica – Ravnica –
Od značajnih događaja vrijedno stazama“ nastala u znak sjećanja na
Igrišća dijeli od Semetiša. Brdo Bočica
je spomenuti probijanje puta kroz preminulog člana PD „Bočica“ – Ediba
dijeli Semetiš od Lipnice, kosa Bočica
stijene od mjesta Zgošće prema Dogdibegovića – Dipija.
– Igrišće – Gradina dijeli od Zagrađa.
Tršću i Zagrađu. Radovi su otvoreni
Selo Halinovići sa istočne strane
davne 1962. godine i uz stalne po-
odvaja rijeka Trstionica od Nažbilja,
pravke i dogradnje put je završen
a od sela Gornje Zgošće na zapadu
2006. godine kada je i položen asfalt
dijeli put što ide od Žitelja preko
sve do sela. Iste godine je uvedena i
Garaca i Muadinovića u Vukanoviće.
autobuska linija na relaciji Kakanj –
Brdo Kitiševac dijeli od sela Živalja i
Zagrađe tako da danas autobus iz sela
Teševa na jugu, a od Ključa do Gornje
saobraća pet puta dnevno. Mještani
Lipnice na sjeveru.
su električnu energiju doveli u selo
Ova mjesna zajednica nalazi se na
1955. godine, a vodosnabdijevanje je
udaljenosti oko 7 kilometara od Kakn- Zagrađe broji oko 580 stanovnika
18