You are on page 1of 20

UVODNIK

Osvrt na 2009. godinu i novogodišnja poruka


općinskog načelnika Mensura
Jašarspahića – Surija
Poštovani sugrađani!
Sa uvjerenjem da ćemo i u narednom periodu
zajedno raditi na unapređenju kvaliteta života u
našem Kaknju, kroz nekoliko rečenica ću se
osvrnuti na proteklu 2009. godinu.
Nakon konstituiranja Općinskog vijeća Kakanj u
novom sazivu dobar dio vremena na početku 2009.
godine smo potrošili na donošenje Budžeta,
planova i programa, a potom smo nastavili
Općinski načelnik
kontinuitet aktivnosti u svim oblastima života i Mensur Jašarspahić Suri
rada. Pominjem samo neke: nismo smanjivali pomoć boračkoj populaciji, udruženjima
građana, nastojali smo da ne umanjujemo sredstva u grantu za sport, kao i za
obrazovanje. Naime, srednje škole u Kaknju nisu imale kvalitetne prilaze pa smo ih
izgradili čime je poboljšana sigurnost naše djece. Uradili smo dosta i na nastavku
izgradnje omladinskog centra sa gradskom galerijom i nadam se da ćemo ovaj objekat
završiti do kraja 2010. godine. Radili smo i na osiguravanju pretpostavki da Kakanj u
2010. godini konačno dobije i gradski muzej koji bi trebao da djeluje u okviru JU za
kulturu i obrazovanje. Pomogli smo i novoosnovanom JP Kakanj-sport , a nadam se da
će zahvaljujući Ski-centru Ponijeri, te sportsko-rekreacionom centru u objektu City
Center One, koji će uskoro biti otvoren, ova ustanova ponuditi više sportskih sadržaja i
postići bolji finansijski rezultat.
Generalno, u ocjeni 2009. godine, mogu kazati da je bila neizvjesna jer se u
općinama osjetio nedostatak sredstava od viših organa vlasti – Kantona i FBiH. To je
svim, pa i kakanjskoj općini, zagorčalo život, jer smo dobili manje sredstava od
planiranih u Budžetu, pa smo morali Budžet dva puta rebalansirati, vodeći računa da
najugroženiji ne ispaštaju, da ne ispaštaju boračke populacije, studenti i đaci, da se to
ne osjeti na đačkom prijevozu, kao i na funkcioniranju obdaništa.
Sredstvima Općine Kakanj, te finansijskim sredstvima Vlade ZDK, odnosno
Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i
Ministarstva za privredu, asfaltirali smo veći broj puteva u seoskim i prigradskim
mjesnim zajednicama. Završili smo i izgradnju drugog mosta na izlazu iz grada.
Zahvaljujući sredstvima GAP-a izgrađen je most u Krševcu, potom put u selu Gora (MZ
Podgora) gdje metar asfalta nije položen pune 32 godine. Sa predstavnicima GAP-a
dogovorena je i izgradnja ambulante porodične medicine u Doboju. Riješili smo i
nekoliko saobraćajnica u gradu, realizirali smo i nekoliko mini-projekata poput muzeja
na otvorenom, postavili smo gradski sat...
Uspjeli smo, uz veliki napor, formirati i poduzetničku zonu. Nadam se da će se u ovoj
zoni u ovoj godini graditi firme koje će zaposliti Kakanjce, te Kakanjke kojih je na birou
iz godine u godinu sve više. Uradili smo i projekt kružnog toka saobraćaja pa se nadam
da ćemo uz naša sredstva i pomoć kantonalne i federalne vlade i taj projekat realizirati.
Kada su u pitanju moja očekivanja u 2010. godini, bojim se da će lokalne zajednice
imati velikih problema. Raspodjela sredstava na višim instancama vlasti za općine je sve
manja, dakle za općine je sve manje sredstava za razvojne projekte koji bi dali šansu
zapošljavanju mladih ljudi. U vezi s tim mislim da bi Savez općina i gradova FBiH trebao
nastupiti malo hrabrije prema Vladi FBiH kako se zakoni koji se odnose na prava lokalnih
zajednica ne bi ignorirali.
Dragi prijatelji, uz najiskrenije novogodišnje čestitke sa željom da nam Nova godina
donese progres, pozivam vas da se intenzivnije uključite u društveni život, te da
predlažete veći broj kvalitetnih ideja, ne samo meni kao načelniku, nego i kakanjskim
vijećnicima, što naravno može polučiti samo bolji rezultat. Kakanj je u zadnjih nekoliko
godina doživio veliki progres u svim oblastima, ali vjerujem da ćemo uz zajednički napor
u ovoj godini stvoriti još bolji ambijent za život. Nadam se da ćemo krajem 2010.
godine steći uvjete za približavanje Evropskoj uniji, a to će značiti da će nam biti
dostupniji fondovi za ulaganja, zapošljavanje, a prvenstveno za obrazovanje naših
mladih kadrova, u čijim je rukama budućnost ove zemlje i ono što zovemo zdrava Bosna i
Hercegovina.
Molim primite izraze moga dubokog poštovanja!
općinski načelnik
Mensur Jašarspahić Suri

2
OPĆINSKO VIJEĆE
cijene komunalnih usluga. Ovom Odlukom detaljno su
Izvještaj sa 13. redovne utvrđene cijene komunalnih usluga JP „Vodokom“ d.o.o.
Kakanj u oblasti vodosnabdijevanja, takse na mjerno
sjednice Općinskog mjesto, odvodnje kanalizacione vode, prikupljanja,
odvoza i deponovanja komunalnog otpada.
vijeća Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima
13. sjednica Općinskog vijeća Kakanj održana je u zajedničke komunalne potrošnje je dobio potrebnu
dva dijela. Sjednica je počela 20.11.2009. godine, tog većinu.
dana usvojen je dnevni red koji je sadržavao 14 tačaka. Nakon toga Vijeće se negativno izjasnilo o Prijedlogu
Izvještaj o radu općinskog načelnika i jedinstvenog odluke o sufinansiranju i finansiranju infrastrukture u
općinskog organa uprave Općine Kakanj za 2008. godinu mjesnim zajednicama.
nije dobio potrebnu većinu, a izjašnjavanje o Prijedlogu Potrebnu većinu dobili su Prijedlog rješenja o dodjeli
rebalansa Budžeta Općine Kakanj za 2009. godinu Vijeće „GMK“ d.d. Kakanj neizgrađenog gradskog građevinskog
je odložilo za narednu sjednicu. zemljišta u svrhu izgradnje poslovnog objekta, Prijedlog
Nakon toga razmatran je Nacrt Budžeta Općine rješenja o dodjeli Trako (Hakije) Nerminu iz Kaknja
Kakanj za 2010. godinu što je rezultiralo usvajanjem neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu
Zaključka o utvrđivanju Nacrta Budžeta Općine Kakanj izgradnje stambeno-poslovnog objekta i Prijedlog
za 2010. godinu kojim je određen rok od 30 dana za rješenja o dodjeli Čaluk (Asima) Selmi iz Kaknja
sprovođenje javne rasprave, a za nosioce aktivnosti neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu
određeni su općinski načelnik i Služba za finansije. izgradnje benzinske pumpe.
Na nastavku sjednice održanom 23.11.2009. godine Isto tako Vijeće je donijelo Rješenje o imanovanju
Vijeće je donijelo zaključak da se Izvještaj o Komisije za dodjelu novčanih pomoći pripadnicima
transferiranim sredstvima iz Budžeta Općine Kakanj za boračkih populacija u slijedećem sastavu: 1. Veispahić
2009. godinu do 31.08.2009. godine (koji je sadržavao Ramiz – predstavnik ratnih vojnih invalida /“Kakanj
Izvještaj o realizaciji projekata po Programu utroška 92“/, 2. Kolaković Željko – predstavnik porodica
sredstava od cestovnih naknada, Izvještaj o realizaciji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja (HVO), 3.
projekata po Programu utroška sredstava od koncesija, Mandžuka Tahir – predstavnik porodica šehida i poginulih
Izvještaj o utrošku sredstava od aerozaštite, Izvještaj o boraca, 4. Karzić Vernest – predstavnik demobilisanih
utrošku sredstava po Programu rasporeda sredstava za boraca A RBiH (JOB) i 5. Čizmić Diba (sekretar Komisije) –
sport i Izvještaj o utrošku sredstava po Programu predstavnik Službe za boračko-invalidsku zaštitu,
rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma) raseljena lica, izbjeglice i povratnike.
dopuni i ažurira do naredne sjednice. Vijeće je primilo k znanju Informaciju o kvalitetu
Prilikom razmatranja Programa mjera i aktivnosti na zraka na području općine Kakanj uz zaključke da se
prevazilaženju postojećeg stanja u Javnom preduzeću pojačaju mjere kontrole kvaliteta zraka na području
„Vodokom“ d.o.o. Kakanj donešen je zaključak da se općine, da se mobilna stanica angažira na više lokacija
ovaj Program pretvori u nacrt, a da se do naredne mjerenja i da se kod Parlamenta F BiH pokrene
sjednice ponudi novelirani program koji će biti usaglašen inicijativa o izmjenama i dopunama zakona koji
sa predsjednicima klubova političkih partija koje reguliraju ovu oblast.
participiraju u Vijeću. Na kraju je Vijeće upoznato da je u proceduri
Vijeće se pozitivno izjasnilo na Prijedlog odluke o donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti na nivou
davanju saglasnosti JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj na F BiH.

zaključkom se opredijelilo da određene pozicije i


Izvještaj sa 14. redovne sjednice projekte koji nisu realizirani u 2009. prenese u budžet
2010.godine (Izrada projektne dokumentacije za Dom u
Općinskog vijeća Kakanj Krševcu (10.000KM – Rebalans Budžeta 2009, a 30.000KM
Općinsko vijeće je 28.12.2009.godine održalo 14. se prenosi u budžet 2010.), Otkup zemljišta za džamiju
redovnu sjednicu. Vijećnici su raspravljali o 24 tačake (20.000KM - Rebalans Budžeta 2009, a 80.000KM se
dnevnog reda. Sa dnevnog reda su povučene 4 tačke: prenosi u budžet 2010.), Finansiranje javne kuhinje
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JP „Grijanje“ „Merhamet“(40.000KM – Rebalans Budžeta 2009, a
40.000KM se prenosi u budžet 2010.), Subvencije za
d.o.o. na tarifni sistem za cijene usluga za isporučenu
komunalne usluge i ostale subvencije (29.000KM –
toplotnu energiju, Prijedlog Lokalnog ekološkog Rebalans Budžeta 2009, a 18.000KM se prenosi u budžet
akcionog plana (LEAP), Prijedlog rješenja o razrješenju 2010.), JU Mladost Kakanj (330.000KM – Rebalans
Goga Memnuna, člana Skupštine JP „Vodokom“ d.o.o. Budžeta 2009), Grant povratnicima (30.000KM – Rebalans
Kakanj skidaju sa dnevnog reda i Informacija o stanju Budžeta 2009, a 60.000KM se prenosi u budžet 2010.),
bezbjednosti/sigurnosti na području općine Kakanj za Tr a n s f e r z a r e k o n s t r u k c i j u F r a n j e v a č k o g
period januar-novembar/siječanj-studeni 2009.godine. samostana(30.000KM – Rebalans Budžeta 2009, a
Vijeće je usvojilo Rebalans Budžeta za 2009.godinu i 70.000KM se prenosi u budžet 2010.), Transfer za sport

3
OPĆINSKO VIJEĆE - AKTUELNOSTI
(270.000KM – Rebalans Budžeta 2009, a 130.000KM se 04.06.2008. godine, Odluku o izmjeni Odluke o davanju
prenosi u budžet 2010.). saglasnosti za utvrđivanje namjene i parcelacije
Trasfer za kola hitne pomoći prvobitno je bio mikrolokaliteta, Odluke o davanju saglasnosti za
predložen 25.000KM da bi amandmanski ovaj iznos bio raspisivanje javnog konkursa za dodjelu zemljišta u
smanjen na 5.000, a 20.000KM sa ove stavke se prebacuje Kaknju za izgradnju stambeno-poslovnog objekta,
za Finansiranje hitne pomoći i mrtvozornika (što na kraju Odluku o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene i
iznosi 60.000KM – Rebalans Budžeta 2009, a ništa se ne bi parcelacije mikrolokaliteta,
prenosilo za 2010.godinu). Naime, stav Vijeća je bio da Odluku o davanju saglasnosti za dodjelu zemljišta
se nabavka kola hitne pomoći predvidi nakon neposrednom pogodbom za izgradnju poslovno-
sprovedenih tenterskih procedura, za što je i namjenjen administrativnog objekta za potrebe MUP-a Zeničko-
iznos od 5.000KM, a sredstva za isto osiguraju u budžetu dobojskog kantona, Odluku o ustupanju na korištenje i
2010. upravljanje izgrađenog dijela vrelovoda u MZ-i Kakanj II,
Vijeće je usvojilo i: Odluku o privremenom Izvještaj o provedenim izborima za članove savjeta u
finansiranju Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2010. mjesnim zajednicama Bilješevo, Vukanovići i Veliki
godine, Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovci, Odluku o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli
Kakanj za 2010. godinu, Okvirni programa rada mandata za članove savjeta u mjesnim zajednicama
Općinskog vijeća za 2010. godinu, Odluku o mjesečnoj Bilješevo, Vukanovići i Veliki Trnovci, Odluke o davanju
vrijednosti boda naknade za korištenje gradskog saglasnosti na Pravila Javne ustanove za kulturu i
građevinskog zemljišta u 2010. godini, Odluku o obrazovanje Kakanj, Program prijateljskog okruženja sa
mjesečnoj vrijednosti boda komunalne naknade u 2010. Općinom Kakanj za izgradnju bloka 8 u Termoelektrani
godini, Odluku o uspostavljanju stvarne služnosti na „Kakanj“ uz zaključak, Izvještaj organizacionog odbora
gradskom građevinskom zemljištu u korist JP o realizaciji privredno-kulturne manifestacije
„Elektroprivreda BiH“ – Elektrodistribucija Zenica, „Kakanjski dani trgovine i kulture Kakanj 2009 godine“,
Odluke o uspostavljanju stvarne služnosti na gradskom Zaključak o utvrđivanju visine naknade članovima
građevinskom zemljištu u korist BH „Telecom“-a d.d. Komisije za izradu Poslovnika o radu Općinskog vijeća.
Sarajevo – direkcija Zenica, Odluku o davanju ovlaštenja Vijeće je zaključkom usvojilo Prijedlog Poslovnika o
Općinskom načelniku za ustanovljenje prava stvarne radu Općinskog vijeća prihvatilo kao nacrt sa rokom
služnosti na zemljištu u državnom vlasništvu kojim provođenja od 10 dana, a Prijedlog odluke o izmjenama i
upravlja i raspolaže Općina Kakanj, Odluku o poništenju dopunama Odluke o radnom vremenu u određenim
Odluke Općinskog vijeća broj: 0-01/-109/08 od djelatnostima nije dobio većinu.
Vijesti iz Službe za civilnu zaštitu
Kontakt telefoni kakanjskih vatrogasaca: 123;
Kakanjski vatrogasci zabilježili 032/ 55 87 93; 032/ 55 80 69 (fax)
15 intervencija Službu za civilnu zaštitu građani mogu
kontaktirati na telefon sa brojem
Služba za civilnu zaštitu na krajnje odgovoran i
032/77 18 18.
profesionalan način je intervenirala i u slučaju
poplava koje su zabilježene 7. januara 2010. godine plavljenja. Do plavljenja je došlo i u naselju Doboj,
Tokom novembra i decembra Profesionalna poplavljena je saobraćajnica koja vodi do Vatrogasnog
vatrogasna jedinica Kakanj je imala 22 intervencije. doma, te 5 privatnih objekata. Ugrožena područja
Zabilježene su 3 tehničke intervencije na skidanju obišao je općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri.
leda sa zgrade, u jednom slučaju se interveniralo
kod pojave poplave, 4 puta je gašen požar na
motornom vozilu, 4 puta je gašena vatra u
dimnjaku, ugašena su 3 požara na pomoćnim
objektima, 2 puta su gašeni šumski požari, u
jednom slučaju je gašeno zapaljeno sijeno. Služba
za civilnu zaštitu na krajnje odgovoran i
profesionalan način je intervenirala i u slučaju
poplava koje su zabilježene 7. januara 2010.
godine. Podsjetimo, zbog izlijevanja rijeke Bosne,
tokom jutarnjih sati, 7. januara 2010. godine, na
snazi je bila obustava saobraćaja na dijelu
regionalnog puta, dionica Kakanj-Donji Kakanj,
ulica V divizije NOP-a (ispod cementarskog mosta).
Koristili su se alternativni putni pravci preko Varde i
Malješa i preko cementarskog mosta. Služba za
civilnu zaštitu je cijelu noć dežurala na svim
Vatrogasni dom bio je izolovan
lokalitetima na kojima postoji opasnost od
4
AKTUELNOSTI
Izvještaj Službe za civilnu zaštitu o posljedicama vodene došlo je do plavljenja 9 objekata, radilo se o podrumskim
stihije prostorijama i 2 poslovna prostora. Poplavama je bio
ugrožen i Vatrogasni dom u Doboju kojem je bio
Na sreću ljudskih žrtava nije bilo, onemogućen pristup, pa su vozila Profesionalne
vatrogasne jedinice privremeno bila izmještena.
ugroženo bilo oko 70 objekata NASELJE POVEZICE: 10 objekata bilo je ugroženo u
naselju Povezice, u Ulici bratstva i jedinstva, na lijevoj
Pokazana velika požrtvovanost pripadnika obali Bosne. Radilo se o stambenim objektima u kojima
Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj i svih se, u većini slučajeva, stanuje u podrumskim
pripadnika Službe za civilnu zaštitu Općine Kakanj. prostorijama, pa je iseljeno 5 porodica (dijelom na
Kišne padavine zabilježene 8. i 9. januara 2010. godine spratove kuća, dijelom kod rodbine). Vršena je i
izazvale su velike vodene bujice koje su se sručile u korito evakuacija materijalnih dobara. Na desnoj obali Bosne
rijeke Bosne. U periodu od 14.00 do 18.00 sati, u subotu 9. ugroženo je bilo 10 objekata (podrumske i poslovne
januara 2010. godine, rijeka Bosna se izlila iz svog korita i prostorije).
poplavila dio regionalnog puta u ulici V divizije NOP-a, te U Karaulskom polju voda je ispumpavana iz objekta
saobraćajnicu koja vodi do Vatrogasnog doma u Doboju. Refika Kovača.
Služba za civilnu zaštitu žurno je reagirala, te je u NASELJE MALJEŠ: Od cementarskog mosta do Pilane
saradnji sa policijom izvršeno obilježavanje poplavljenih Silvestra ugroženo je bilo 10 objekata. U neposrednoj
dionica, te obavještavanje stanovništva o alternativnim blizini cementarskog mosta, na ušću Malješkog potoka,
pravcima za odvijanje saobraćaja. ugrožena su tri objekta koja su u potpunosti evakuirana.
U 14.00 sati utvrđeno je da se obrazovalo jezero na Evakuacija je izvršena čamcem.
odlagalištu jalovine Površinskog kopa Vrtlište koje je NASELJE ČATIĆI: Zabilježeno je plavljenje poslovnog
poplavilo dio putne komunikacije Donji Kakanj-Brnjic. objekta i teniskih terena „Kameni dvorac“.
Jezero koje se formiralo zbog naglog porasta nivoa rijeke NASELJE BILJEŠEVO: Zabilježeno je plavljenje 8
Ribnice i slabe propusne moći cjevastih propusta ugrozilo stambenih objekata. Izvršeno je evakuiranje materijalnih
je jedno kombi vozilo sa putnicima koje se kretalo putem sredstava iz jedne kuće, vlasništvo Edina Husića.
Donji Kakanj-Brnjic. Skip- mašinom izvršeno je izvlačenje U nedjelju 10. januara 2010. godine, rijeka Bosna je
vozila iz jezera. oko 3.00 sata dostigla maksimalni vodostaj koji nije
Oko 21.00 sat usljed porasta nivoa rijeke Bosne došlo zabilježen u zadnjih 50 godina.
je do prekida saobraćaja na regionalnom putu R-445 u Tokom dana, 10. januara 2010. godine, nivo rijeke je
Karaulskom polju što je rezultiralo saobraćajnom znatno opao, ali su i dalje pod vodom ostali pojedini
izolacijom naseljenih mjesta Mramor, Donji Kakanj i dijelovi u naseljima Doboj i Povezice.
Napomena: 9. januara 2010. godine, na dijelu putnog
Subotinje. Služba za civilnu zaštitu je angažiranjem
pravca prema naselju Brnjic, 500 m od raskrsnice, došlo je
mehanizacije uspostavila komunikaciju prema Donjem
do odrona zemlje čime je prouzrokovan prekid saobraćaja
Kaknju izgradnjom privremenog uključenja-isključenja sa
na ovom putu. Služba za civilnu zaštitu je angažirala
magistralnog puta M-17.
Vodena bujica koja se izlila iz korita rijeke Bosne u raspoloživu mehanizaciju, te je izvršena sanacija puta.
U naselju Crkvenjak ugrožena je bila kuća Ane Jozić,
vremenu od 21.00 h do 3.00 h ugrozila je nekoliko naselja:
NASELJE DOBOJ: Na lokalitetu od ulice Imamovića do vatrogasci su iznijeli namještaj iz poplavljene kuće. Na
platoa „kod kovačnice“ ugroženo je bilo cca 20 objekata. lokalitetu Autobuska stanica od poplave je bila ugrožena
Na ovom lokalitetu pripadnici Profesionalne vatrogasne kuća Gordane Zuder.
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA: Tokom naleta vodene
jedinice Kakanj i mještani su izvršili evakuaciju
stihije, na sreću, nije bilo ljudskih žrtava. Ugroženo je
materijalnih dobara iz stambenih objekata koji su bili
bilo oko 70 objekata. U većini slučajeva materijalna dobra
ugroženi. Objekat u vlasništvu Uzeira Hadžića je iseljen
su evakuirana. Ovom prilikom treba naglasiti
zbog ugroženosti stambenog prostora u prizemlju.
Iz kuće, vlasništvo Nure Kulović, vatrogasci su iznijeli požrtvovanost pripadnika Profesionalne vatrogasne
namještaj, iz kuće Nijaza Mujagića inventar je evakuiran jedinice Kakanj i svih pripadnika Službe za civilnu zaštitu
čamcem, iz kuće Uzeira Hadžića Općine Kakanj. Tokom noći sa
stanari i namještaj su evakuirani subote na nedjelju (9/10
čamcem, čamcem je evakuiran i januar) i tokom nedjelje 10.
inventar iz poslovnog objekta j a n u a r a , zajedno sa
Harisa Džafića, vatrogasci su pripadnicima Službe za civilnu
iznosili i građevinski materijal iz z a š t i t u i g rađanima, u
garažnog prostora Adnana ugroženim naseljima bio je i
Karahodžića, ispumpavanje općinski načelnik Mensur
vode je vršeno iz objekata Jašarspahić Suri. Za sve
Fuada Kulovića, Hajrudina porodice koje su evakuirane na
Kulovića, Omera Konjevića, raspolaganju su bile sobe za
Harisa Karahodžića, Alije Goge, smještaj u Hotelu Premium,
Mehemeda Imamovića i Ćamila međutim, evakuirani građani su
Lope. obično izražavali želju da se
U dijelu naselja Doboj IV Poplavljeno bilo oko 70 objekata smjeste kod svoje rodbine.

5
AKTUELNOSTI
Općinski štab civilne zaštite

Sanacija posljedica vodene stihije:


Za najugroženije objekte Općina
Kakanj će izdvojiti 20000 KM
Općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri, na press
konferenciji koja se održala u utorak 12. januara 2009.
godine, javnost je upoznao sa odlukama i zaključcima
Općinskog štaba civilne zaštite koji je zasijedao u
ponedjeljak. Općinski štab civilne zaštite Kakanj
donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće
na ograničenom području općine Kakanj, na
lokalitetima uz rijeku Bosnu, u naseljenim mjestima Poplavljene kuće u Doboju
Čatići, Doboj, Povezice, Malješ, Donji Kakanj i
Bilješevo. Općinski štab civilne zaštite će uputiti posebno u segmentu aplikacija za pomoć viših nivoa
urgentno pismo Tvornici cementa Kakanj i RMU vlasti;
Zadužuju se Služba za finansije i Služba za opću
Kakanj kojim će se zatražiti preispitivanje propusne
upravu, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da
moći izgrađenih cjevastih propusta na rijeci Ribnici,
tokom izrade prijedloga programa kojima se definiše
kao i da se ispita stanje brana iznad propusta, sa
raspodjela budžetskih sredstava planiraju i sanaciju
posebnim akcentom na stabilnost nasipnog
posljedica vodene stihije; Operativni centar Službe za
materijala; Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da
civilnu zaštitu pod hitno treba iseliti u prostor koji se
izradi prijedloge mjera sanacije rijeka i potoka u
nalazi u soliteru II; Potrebno je planirati nabavku
smislu uređenja korita i produbljivanja istih prema
mjernih instrumenata za mjerenje vodostaja rijeke
prioritetima. Posebno pažnju potrebno je posvetiti
Bosne; Nakon snimanja stanja na terenu i utvrđivanja
kritičnim mjestima izlijevanja rijeka i potoka koje
visine nastale štete izdvojit će se iznos od 20 000 KM u
protiču kroz Kakanj; Općinski štab civilne zaštite će od
svrhu sanacije šteta za najugroženije; Direkciji za
nadležnih kantonalnih i federalnih ministarstava, te
izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta FBiH će
od JP za sliv rijeke Save zatražiti finansijsku pomoć za
se uputiti zahtjev za sanaciju dijela Bičerskog potoka u
sanaciju korita rijeka koje protiču kroz Kakanj u smislu
blizini auto-ceste; Ostvarivat će se čvršća
uspostavljanja odbrambenih utvrda (Služba za civilnu
koordinacija sa predstavnicima OO Crvenog križa
zaštitu će odrediti kritične tačke na kojima je
Kakanj.
neophodna uspostava odbrambenih utvrda, nasipa i
Općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri je
sl); Općinski načelnik će Općinskom vijeću na
imenovao potkomisije za procjenu šteta koje je
usvajanje predložiti određene odluke kojima će se
izazvala vodena stihija u proteklih nekoliko dana.
osnažiti zaključci Općinskog štaba civilne zaštite,
Procjenu šteta na području Doboja, Čatića, Kraljeve
Sutjeske i područja MZ Mramor vršit će potkomisija u
sastavu: Alma Bašić, Đenan Rahman, Muris Sarač i
Bahrudin Arnaut.
Na području Povezica, Malješa i Bilješeva procjenu
šteta će vršiti Mubera Omeragić, Fadil Merdić, Željko
Srdić i Bahrudin Arnaut.
Zadatak potkomisija je da, u saradnji sa
predsjednicima savjeta mjesnih zajednica, izvrše
procjenu nastale štete na stambenim objektima,
infrastrukturnim objektima i u poljoprivredi, u skladu
sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu
šteta od prirodnih i drugih nesreća. Rok za završetak
procjene je 20. januar 2010. godine kada su
potkomisije dužne dostaviti zbirne izvještaje glavnoj
Zabilježeno 10. januara 2010. godine Komisiji za procjenu šteta.

6
AKTUELNOSTI
Biznis servis centru dostavljeni
podaci o Poduzetničkoj zoni
„Vrtlište“
Nakon što je Biznis servis centar ZDK od Općine Kakanj
zatražio podatke o mogućnostima pokretanja proizvodnje u
Kaknju koji su potrebni investitoru iz Irana (investitor se
interesuje za ulaganja na području ZDK), općinski načelnik
Mensur Jašarspahić-Suri je dostavio BSC-u osnovne podatke o
Poduzetničkoj zoni „Vrtlište“: Poduzetnička zona „Vrtlište“ je
površine 10 hektara, Općinsko vijeće Kakanj je usvojilo plansku
dokumentaciju vezanu za PZ, do PZ postoji asfaltiran put,
infrastruktura unutar zone je u fazi rješavanja, cijena zemljišta
utvrđuje se prema zakonskim propisima (početna cijena
naknade za 1 kvadratni metar utvrđuje se prema podacima Poduzetnička zona nakon završetka radova na nivelaciji
Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina), terena
naknada za rentu iznosi 16,5 KM po kvadratnom metru korisne
površine objekta, naknada za uređenje zemljišta iznosi 2,06 KM Općinski načelnik je zamolio predstavnike BSC ZDK za
po kvadratnom metru korisne površine objekta za proizvodne pomoć kako bi se organizovala posjeta iranskih investitora s
objekte, a 7,43 KM po kvadratnom metru za poslovne objekte. ciljem prezentacije Poduzetničke zone „Vrtlište“.

Još jedan uspješan projekat Općine Kakanj i HO


„World Vision“

Donirane mreže za zasjenjivanje


i folija za plasteničku
proizvodnju
Sporazumom o donaciji koji je potpisan 1.
septembra 2009. godine između Općine Kakanj,
Humanitarne organizacije „World Vision“ i Udruženja
poljoprivrednih proizvođača „Oranica“ iz Kaknja
predviđeno je da se donirani novčani iznos od oko 6.000
KM iskoristi za pokrivanje troškova nabavke folije za
plasteničku proizvodnju i mreže za zasjenjivanje
plastenika. Folija za plasteničku proizvodnju je donirana novim
Općina Kakanj je kao dio svojih obaveza po članovima Udruženja Oranica
Sporazumu izvršila prijenos sredstava u iznosu od 2.000 Kakanj, a jedan predstavnik Udruženja. Komisija je
KM na račun Udruženja „Oranica“ za nabavku mreža za izvršila prikupljanje ponuda, te je na osnovu analize tri
zasjenjivanje plastenika. Formirana je zajednička prispjele ponude kao najpovoljniju izabrala ponudu
Komisija čija su dva člana bili predstavnici Općine preduzeća „HEMS“ Kakanj u iznosu od 1.950 KM. Nakon
završene nabavke mreža je distribuirana prema 20
krajnjih korisnika. Krajnji korisnici su: Munir
Karahodžić, Stjepan Tomić, Džavid Kadić, Elsin Vehab,
Esad Jašarspahić, Nijaz Bukurević, Ahmet Bećirović,
Nermin Marušić, Midhat Neimarlija, Enijad Hasagić,
Nihad Alajbegović, Eniz Karahodžić, Avdo Alajbegović,
Ramiz Veispahić, Sakib Panđić, Izet Begić, Fahrudin
Gačić, Nusret Kubat, Kasim Begović i Mustafa Berbić.
Korisnici kojima je dodijeljena folija za plasteničku
proizvodnju, čiju je nabavku finansirao „World Vision“,
su novi članovi Udruženja: Jasmina Jurić, Enisa Durmić,
Sulejman Kadrić, Enver Ibrahimspahić, Mustafa Đino,
Haris Karahodžić, Munir Jašarspahić, Faruk Čobo,
Neđmin Čobo, Mirnes Hukić, Ibrahim Mehić, Elvedin
Pipo, Fuada Smaka, Ferida Marušić, Ferid Hrustić i
Općina Kakanj pomogla sa 2000 KM Adina Ganibegović.

7
AKTUELNOSTI
Podsjećamo na odredbe Odluke o
komunalnom redu

Strogo je zabranjeno iznošenje i


gomilanje snijega iz dvorišta,
bašti i drugih površina na ulice i
trotoare, zabranjeno je bacanje
snijega ispred zgrada na
saobraćajnicu, zabranjeno je
zatvaranje snijegom i ledom
Sve učestaliji slučajevi iznošenja snijega na ulice
slivnika i šahtova
Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih uređaja. Za uklanjanje snijega i leda sa taksi-stajališta
lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala odgovorno je Udruženje taksista.
Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta,
Uzimajući u obzir činjenicu da javnosti nisu u dovoljnoj
tržnica, sportskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih
mjeri poznate obaveze vlasnika i korisnika stanova i lokala
prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim
u pogledu uklanjanja snijega i leda, te da se bilježe sve
površinama ili se njima koristi, odnosno pravno i fizičko
češći slučajevi nesavjesnog postupanja određenog broja
lice kojem je povjereno održavanje ovih površina.
građana koji snijeg iz svojih dvorišta iznose na ulice i
Nadležno preduzeće je odgovorno za uklanjanje
trotoare, javnost podsjećamo na odredbe Odluke o
snijega sa javnih saobraćajnih površina (ulica, ceste), te za
komunalnom redu („Službene novine Općine Kakanj“, broj
uklanjanje snijega i leda sa staza, stepeništa i puteva na
04/00) koje definiraju obaveze građana i nadležnih
javnim površinama.
preduzeća u pogledu čišćenja od snijega i leda. Odlukom o Članom 135. Odluke o komunalnom redu strogo je
komunalnom redu, koju je Općinsko vijeće Kakanj usvojilo zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašti i
28. septembra 2000. godine, između ostalog su definirane drugih površina na ulice i trotoare, zabranjeno je bacanje
i obaveze vlasnika stanova i lokala u pogledu uklanjanja snijega ispred zgrada na saobraćajnicu, zabranjeno je
snijega i leda. zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, zabranjeno
Prema članu 133. Odluke za uklanjanje snijega i leda sa
je deponiranje snijega i leda u parkove i na zelene
krovova zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova.
površine, zabranjeno je sankanje i klizanje na javnim
Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade,
saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim
odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici
površinama.
stanova ili poslovnih prostorija u zgradi. Izuzetno, za Odlukom o komunalnom redu definirane su i kaznene
uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odredbe. Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 5 000 KM
odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. Za uklanjanje kazniće se pravno lice, a u iznosu od 100 do 500 KM
snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje odgovorno lice u pravnom licu, ako ne ukloni snijeg i led sa
odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih trotoara ispred svog poslovnog prostora.

Uručeni ključevi obnovljenih kuća


povratnika
U petak, 11. decembra 2009. godine, izvršen je
tehnički prijem radova i primopredaja ključeva stambenih
jedinica čija je obnova finansirana kroz Fond za povratak.
Općinski načelnik Mensur Jašarspahić – Suri,
predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj, Ivica Petrović,
Komisija za tehnički prijem, izvođač radova, predstavnik
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Komisija za
primopredaju ključeva obišli su nekoliko rekonstruiranih
objekata. Ključevi su dodijeljeni povratnicima Ruži
Babić, Tomislavu Brkiću, Ivi Tunjiću, Anđi Marić, Ljubanu
Lozančiću i Ani Pezer. Općinski načelnik uručuje ključeve
8
AKTUELNOSTI
Aktivnosti tržišne inspektorice tokom novembra i
decembra

Zabilježeni slučajevi
nepoštivanja propisanog radnog
vremena trgovačkih radnji
Od 4 000 KM izrečenih novčanih kazni u Budžet
Općine ide samo 200 KM
Općinska tržišna inspektorica Nizama Buza tokom
mjeseca novembra obavila je 40 inspekcijskih
pregleda. Napisala je 17 inspekcijskih zapisnika, 5
kontrola izvršenja rješenja, 4 rješenja o otklanjanju
nedostataka, dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog I putem foruma na www.kakanj. com.ba odgovaramo na
postupka... upite građana
Na osnovu Odluke o općinskim taksama na istaknutu
trgovačkih radnji podneseni su zahtjevi za pokretanje
firmu utvrđena je obaveza podnošenja prijava i
prekršajnog postupka (novčane kazne se kreću od 500
plaćanja općinske takse na istaknutu firmu za sva
KM do 5 000 KM).
pravna i fizička lica, pa je Na osnovu poziva
tržišna inspektorica tokom Općinskog suda u Kaknju
Poštovani građani, Službu za poduzetništvo,
novembra na terenu tržišna inspektorica je
društvene djelatnosti, eko-zaštitu i
kontrolirala da li su prisustvovala usmenim
inspekcijske poslove možete kontaktirati na
subjekti aktivni i da li su pretresima u prekršajnim
telefone sa brojevima 032/771-827,032/771-
istakli firme u skladu sa p o s t u p c i ma protiv
817 i 032/771-819. Sve nelegalne radnje i
izdatim rješenjima. okrivljenih kao svjedok ili
U noći 4/5. novembar nesavjesne subjekte koje primijetite možete
o vlašteni organ. U
2 0 0 9 . g o d i n e t r ž i š n a prijaviti, potpuno anonimno, i putem foruma na
službenoj web-stranici Općine Kakanj novembru je održano 8
inspektorica je radila
www.kakanj.com.ba. Općinski inspektori će usmenih pretresa, izrečene
zajedno sa policijom koja
su novčane kazne u visini 1
je kontrolirala promet provjeriti navode i poduzeti mjere u skladu sa
nadležnostima. Na osnovu vaših sugestija na 000 KM).
rezane građe. Subotom je kontroliran
U noći 5/6. novembar forumu već su realizirane određene akcije
rad na pijaci, nedjeljom su
2009. godine kontrolirano inspektora. Zahvaljujemo se posjetiocima
realizirane pasivne dežure
je radno vrijeme službene web-stranice na saradnji. Službena
(kontrola prodaje na pijaci
trgovačkih radnji shodno stranica, od nedavnog uređenja, bilježi gotovo
i na gradskom šetalištu).
novoj Odluci o radnom 300 000 posjeta. Čekamo i Vašu posjetu.
To k o m m j e s e c a
vremenu u određenim decembra 2009. godine
djelatnostima. Protiv nekih tržišna inspektorica vršila
je kontrolu prodaje roba na pijaci i na gradskom
šetalištu (zajedno sa policijom), vršila je kontrolu
dostavljenih rješenja po pitanju privremenih i trajnih
odjava (izvršeno je 6 kontrola u trgovinama, u jednom
slučaju zatečena je da radi vlasnica, premda je trajno
odjavila radnju), za vrijeme božićnih i novogodišnjih
praznika vršila je kontrolu prodaje pirotehničkih
sredstava (prodaja pirotehničkih sredstava u ZDK je
zabranjena, u susjednom SBK je dozvoljena),
prisustvovala je usmenim pretresima na Općinskom
sudu Kakanj u vezi prekršajnih postupaka (zbog kršenja
Odluke o radnom vremenu i Zakona o trgovini izrečene
su novčane kazne u iznosu od 4 000 KM, nažalost u
općinski Budžet od ovog iznosa ide samo 200 KM,
Od 4 000 KM izrečenih novčanih kazni u Budžet Općine ide ostatak ide u Budžet FBiH), obavila je 62 inspekcijska
samo 200 KM pregleda...
9
AKTUELNOSTI
nabavci i ugradnji materijala za
Potpisan Ugovor o izgradnju kanalizacije u Pedićima,
nabavci i ugradnji Lazama i Jarevicama u MZ Brnjic.
Za realizaciju ovih poslova
materijala za izgradnju sredstava su planirana Budžetom
kanalizacije u Općine Kakanj kroz Program
utroška sredstava od koncesija.
Pedićima, Lazama i Ukupna ugovorena cijena za
Jarevicama radove iznosi 15. 000 KM. Izvođač
Općinski načelnik Mensur Jašarspa- radova se obavezao da će posao
hić – Suri i Samir Selimović, direktor JP završiti u roku od 30 dana od dana
„Vodokom“ Kakanj, potpisali su 31. uvođenja u posao od strane
Ukupna ugovorena cijena za radove iznosi
decembra 2009. godine, Ugovor o nadzornog organa.
15000 KM
Novembarske i decembarske aktivnosti vodnog i
komunalnog inspektora

Zabilježeni slučajevi nelegalne


gradnje, nelegalnih priključaka
na mjesne vodovode i
nelegalnog zauzeća javne
površine u svrhu prodaje robe
Općinski vodni inspektor Mirsad Delić tokom
novembra je primio 23 stranke vezano za razne
probleme iz vodne, građevinske i drugih oblasti,
zabilježen je niz izlazaka na teren radi rješevanja Zabilježeni slučajevi nelegalne gradnje, nelegalnih priključaka
problema iz vodne i građevinske oblasti, dva puta je na mjesne vodovode i nelegalnog zauzeća javne površine
vršena kontrola po zahtjevu stranaka u naseljima Crnač
površine u svrhu izlaganja i prodaje robe na „maloj
i Lučani zbog nelegalnih priključaka na mjesni vodovod.
Tokom mjeseca novembra vodni inspektor je ulici“ i ulici 7. muslimanske brigade, vršena je kontrola
prikupljao podatke o mjesnim vodovodima u nekoliko održavanja čistoće na gradskim saobraćajnicama i
mjesnih zajednica sa namjerom da se predloži drugim javnim površinama, industrijskom putu i dionici
planiranje budžetskih sredstava za izradu projektne regionalnog puta R – 445 ( uz Separaciju), upućivani su
dokumentacije. zahtjevi Policijskoj stanici Kakanj za provjeru podataka
Vodni inspektor tokom decembra primio je 25 o vlasnicima motornih vozila koja su parkirana na
stranaka vezano za razne probleme iz vodne, zelenim površinama...
građevinske i drugih oblasti, zabilježeno je 7 izlazaka Komunalna inspektorica u decembru je ispostavila
na teren, u jednom slučaju inspektor je izlazio na teren 10 rješenja o otklanjanju nedostataka, izvršila je 5
po zahtjevu stranke po pitanju nelegalnog korištenja kontrola izvršenja rješenja ispostavljenih u novembru,
vode od strane jednog dijela mještana, vodni inspektor ispostavljeno je 11 zahtjeva za pokretanje prekršajnog
je dva puta pozivao grupu mještana Lučana radi postupka, vršena je kontrola nelegalnog zauzeća javne
dogovora u vezi nelegalnih priključaka na mjesni površine u svrhu izlaganja i prodaja robe na gradskom
vodovod (obzirom da nije postignut dogovor poduzet će šetalištu i ulici 7. muslimanske brigade, vršena je
se odgovarajuće mjere kada se poprave vremenske kontrola održavanja čistoće na gradskim
prilike), inspektor je izlazio na teren i u slučaju saobraćajnicama i drugim javnim površinama...
Sanitarna inspektorica Amra Fileković tokom
nelegalne gradnje u Ulici bratstva i jedinstva...
Komunalna inspektorica Zahida Alić tokom mjeseca decembra 2009. godine izvršila je 29
novembra je ispostavila 20 rješenja o otklanjanju inspekcijskih pregleda, napisana su 24 zapisnika,
nedostataka, izvršila je 7 kontrola izvršenja rješenja izdana je jedna sanitarna saglasnost, sačinjeno je
ispostavljenih u oktobru, obavila je 7 kontrola po nekoliko odgovora po zahtjevu stranaka, vršene su,
zahtjevu stranaka... zajedno sa tržišnom inspektoricom, kontrole prodaje
Vršena je i kontrola nelegalnog zauzeća javne na pijaci i gradskoj tržnici...
10
AKTUELNOSTI
Ministarstvo uputilo zahtjev Muzeju grada Zenice da
realizira projekat kandidiranja Komisiji za očuvanje
nacionalnih spomenika objekta Turskog suda u selu
Ribnica, općina Kakanj, na listu nacionalnih
spomenika

Objekat Turski sud u Ribnici je


rijetki primjer bosansko-
osmanske arhitekture
Cjelokupne aktivnosti usmjerene na očuvanje objekta
Turski sud u Ribnici započele su inicijativom općinskog
načelnika Mensura Jašarspahića Surija
Stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika pri
Ministarstvu kulture i sporta FBiH izvršili su, na osnovu Rijetki primjer bosansko-osmanske arhitekture
zahtjeva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
prezimenom i danas ima u Kaknju. Hadži
sport ZDK, uvid u stanje objekta „Turski sud“ u Ribnici i
Muhamed–begov predak, hadži Omer-beg, poticao je iz
utvrdili da se radi o rijetkom primjeru „bosansko-
Crne Gore, odakle je carskim dekretom premješten na
osmanske stambene arhitekture, sa izuzetno očuvanom
lokalitet u okolini Kaknja, 170 godina prije Muhamed-
dispozicijom, konstruktivnim sklopovima i detaljima
begovog rođenja. Mjesto u koje je doselio nazvao je
obrade drvene konstrukcije kamerije, abdestluka i
Ribnica, u znak sjećanja na istoimenu rijeku u Crnoj
cjelokupnog enterijera“. U dopisu koji je Zavod
Gori. Omer-begovi potomci bili su i kadije, što
dostavio Ministarstvu za obrazovanje ZDK se ističe „da
potvrđuju nadgrobni spomenici (nišani) u obližnjem
se objekt Turskog suda ne nalazi na listi zaštićenih
mezaristanu. Ovaj begluk može se uporediti samo sa
nacionalnih spomenika BiH, te da je neophodno
čuvenom Rizvan-begovinom u Stocu.
preduzeti sve potrebne zakonske mjere kako bi se Kula hadži Muhameda bila je sagrađena na 2 sprata,
objekat uvrstio na listu nacionalnih spomenika“. a u njenom sklopu su bile su i dvije velike magaze
Ministarstvo za obrazovanje ZDK izvijestilo je
(jedna je korištena za zatvor, a druga kao konjušnica za
općinskog načelnika Mensura Jašarspahića Surija da je
jahaće konje). Kula se dijelila na dva dijela : muški
na njihov zahtjev Rudnik mrkog uglja Kakanj obustavio
(selamluk) i ženski (haremluk). Imala je veliku
sve aktivnosti vezane za zgradu Turskog suda, te da je
prostranu avliju u kojoj su bili smješteni ahari za vojsku
Ministarstvo uputilo zahtjev Muzeju grada Zenice da
i goste, zatim klanica (staja), odunluci, bunar, česma...
realizira projekat kandidiranja Komisiji za očuvanje Avlija i kule bile su opasane bedemima od kamenih i
nacionalnih spomenika objekta Turskog suda u selu hrastovih greda sa puškarnicama. Na spratu, u muškom
Ribnica, općina Kakanj, na listu nacionalnih dijelu kule, nalazila se odaja zvana mehkema-
spomenika. hućumet, u kojoj su redovno obavljana vjenčanja i
Podsjetimo, cjelokupne aktivnosti usmjerena na
suđenja. Nažalost, u toku Prvog i Drugog svjetskog rata
očuvanje objekta Turski sud u Ribnici započele su
uništena je cijela biblioteka i kadijski sidžili-tefteri;
inicijativom općinskog načelnika Mensura Jašarspahića
ostao je samo rukom napisan Kur' an pretka Delibaše
Surija koji je još u julu 2009. godine Ministarstvu za
(danas je u posjedu praunuka Mesuda Sarića u
obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK uputio upit o
Sarajevu). (---) Kao posljednji zvanični potomak
statusu ovog dobra baštine BiH.
Zgrada turskog suda se pominje u zanimljivom begova, hadži Muhamed-beg Delibaša dočekao je 1878.
odlomku koji govori o porijeklu Delibašića i porijeklu godine hrabro i dostojanstveno austrougarske vojnike.
naziva Ribnica. Odlomak smo pronašli u knjizi „Zenička Svojom mudrošću izbjegao je borbu, ali je ostao sa
čaršija i mahale“, autora Mesuda Sarića. U odlomku svojom hrabrom askerom.Razumljivo je da je moralo
koji govori o srednjovijekovnoj tvrđavi Vranduk autor je doći do razoružanja, pa je tom prilikom nova vlast
zapisao: srušila oko kule sve što je imalo vojnu svrhu. Ostala je
„Posljednji kadija u tvrđavi bio je moj pradjed po samo kula i u njoj porodica, a hadži Muhamed-begu su
majci, hadži Muhamed-beg Delibaša, veoma obrazovan dozvolili da i dalje obavlja kadijske dužnosti, što je on i
alim, koji se školovao u Carigradu. Od njega potiče činio sve do svoje smrti , u prvoj deceniji dvadesetog
prezime Delibašić, a njegovih potomaka sa tim stoljeća“.
11
IZ PROTOKOLA - AKTUELNOSTI
Medina, Čelebić Nermin i Salkić
Vjenčani u periodu 1. Poštovani građani! Centar za Ehlimana, Ramović Mevludin i Bašić
pružanje usluga građanima
11 – 30. 12. 2009. možete kontaktirati na telefon
Ermina, Talić Mirnes i Blažević
Melisa, Karamuja Fikret i Terzić
godine: Od srca sa brojem 032/771-820.
Telefonski imenik matičnih
Mubera, Smolo Muharem i Imamović
Ramiza, Hardauš Mirnel i Kobilica
čestitamo ureda: Kakanj 032/771-816,
Brnjic 032/772-194,Kraljeva
mladencima! Sutjeska 032/ 779-202.
Tokom mjeseca novembra u
bračnu zajednicu stupili su: Zekić Sretno mladenci
Adnan i Velispahić Elma, Škorić Emir
i Huskić Aida, Višekruna Dragan i
Oprašić Anela, Bukvić Dino i Koščić
Sanela, Berbić Sead i Merdić Alma, Vječito pitanje-
Hadžić Amir i Čizmić Almira, Delić Ko je jači spol
Suvadis i Sivac Dževada, Karamuja
Haračić Bakir i Cvrljo Zineta, Sarač Denisa, Kevilj Mirzet i Kubura Amira,
Miralem i Ćosić Admira, Helja Bajro i
Haris i Spahić Azra, Kobilica Nedžib i Hardauš Ermin i Mašić Azra, Mašić
Mulić Mediha, Demir Irfan i Čizmić
Merdić Adisa, Čiklaš Igor i Velić Alen i Čajo Amra, Muhić Mirza i
Ševala,Velić Arnel i Buhić Džejna,
Indira, Amidžić Elvis i Begović Čaušević Lejla, Čobo Esmir i Berbić
Čolak Nedžad i Vehab Alma.
U periodu 1. 12 – 30. 12. 2009. Ilhana, Škulj Elsin i Sabljaković Đenita, Žunić Enes i Drijenčić
godine u Kaknju brak su sklopili: Amna, Hrusto Nurudin i Mijatović Emina, Mašić Elvir i Muflizović
Čišija Ekrem i Genjac Nihada, Daliborka, Karamuja Munever i Lopo Medina. Mladencima upućujemo
Kubura Hikmet i Veispahić Belma, Indira, Heganović Mernes i Džinić srdačnu čestitku sa željom da ih
Silajdžić Mahir i Pačariz Selma, Jasmina, Zahirović Raif i Tairovski prati zdravlje i sreća.
Šefika, Muflizović Semir i Alić
Kamenoloma prema Bijelim Vodama koncesionarom Tvornicom cementa
Potpisani ugovori o i Kučićima. Za ovo smo opredijelili Kakanj, pokušavamo tu da
sanaciji puteva u 90 000 KM. Ja se nadam da ćemo zajednički iznađemo jedno
nakon okončanja procedura vezano kvalitetno rješenje gdje bi izmjestili
Mramoru, za izbor izvođača radova vrlo brzo taj put s obzirom da će RMU Kakanj
pristupiti i potpisivanju i tog tu praviti određene objekte, praviti
Hausovićima i Brnju ugovora. Ostalo je još, malo branu itd. Nadam se da ćemo iznaći
U petak, 25. decembra 2009. komplikovanija situacija, oko puta kvalitetno rješenje i da ćemo vrlo
godine, u uredu općinskog načelnika brzo pristupiti i realizaciji tog dijela
potpisani su ugovori o izvođenju koji smo predvidjeli za Brnjic“,
radova na sanaciji puta za Hausoviće rekao je Fahrudin Omerhodžić,
u MZ Bijele Vode (ukupna vrijednost ministar za privredu u Vladi ZDK.
radova iznosi 39 120 KM), puta u MZ „Ovom prilikom ja se
Mramor ( vrijednost radova iznosi 39 zahvaljujem Vladi ZDK za učinjeni
065 KM) i puta u MZ Brnj (vrijednost napor kako bi nam pomogla kako bi
radova iznosi 29 235 KM). Ugovore su se obezbijedio put mještanima,
potpisali ministar Fahrudin nadam se da ćemo i u 2010. godini
Omerhodžić, u ime Ministarstva za Detalj sa potpisivanja ugovora raditi na sličan način kako bismo
privredu ZDK koje finansira radove, realizovali zahtjeve koji dolaze iz
o p ć i n s k i n a č e l n i k M e n s u r na relaciji Kazani-Brnjic, tako glasi mjesnih zajednica. Posebno se
Jašarspahić-Suri, u ime Općine odluka koju smo mi na Vladi donijeli, zahvaljujem ministru Omerhodžiću,
Kakanj koja će pratiti realizaciju tamo smo opredijelili iznos od 300 nadam se da ćemo i u narednoj
poslova, te Iso Zaimović, direktor 000 KM. Međutim, zbog određenih godini dobro sarađivati kako bismo
kakanjskog Trgošpeda, firme koja će problema vezano za projektnu građanima omogućili kvalitetnije i
izvoditi radove. dokumentaciju i zbog problema
bolje puteve“, izjavio je općinski
„Preostalo je još da potpišemo vezano za glavno odlagalište RMU načelnik Mensur Jašarspahić – Suri.
ugovor o nastavku gradnje puta od Kakanj, također i problema u vezi sa
12
IZ PROTOKOLA
godine ambasadora Japana u BiH
Ambasador Japana u gospodina Futao Motaia. Načelnik je
Bosni i Hercegovini gosta upoznao sa osnovnim podacima
o Kaknju naglasivši aktivnosti koje se
gospodin Futao realiziraju na izgradnji Poduzetničke
Motai posjetio zone Vrtlište. Nakon razgovora
načelnik i ambasador su zajedno
Kakanj posjetili OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
O p ć i n s k i n a č e l n i k M e n s u r Kakanj gdje je upriličena svečanost
Jašarspahić Suri ugostio je u povodom završetka projekta pomoći Ambasador Japana u BiH gospodin
ponedjeljak 14. decembra 2009. Vlade Japana ovoj školi. Futao Motai sa saradnicima
u dolini rijeke Ribnica, prema
Ÿ
Stigao dopis u vezi odobrenoj projektnoj
izgradnje lokalnog puta dokumentaciji, predviđena je
izgradnja glavnog vanjskog
Donji Kakanj – Ribnica – odlagališta zapremine 8 600 000
kubnih metara odložnog
Kondžilo, dionica Kazani stijenskog materijala;
za izgradnju glavnog vanjskog
Ÿ
– Kamenolom Trgošped odlagališta neophodni su
Federalno ministarstvo energije, preduslovi odnosno neophodno je
rudarstva i industrije nije saglasno sa izgraditi hidrotehničke objekte za Kamenolom Trgošped
izgradnjom lokalnog puta Donji koje je pribavljeno odobrenje za po život i zdravlje ljudi. U gornjoj
Kakanj – Ribnica – Kondžilo, dionica izvođenje radova od strane zoni odlagališta na kojem bi
Kazani – Kamenolom Trgošped preko Republičkog komiteta za trebalo graditi put predviđena je
glavnog vanjskog odlagališta Ribnica energetiku i industriju od akumulacija jezera;
površinskog kopa Vrtlište RMU Kakanj. 20.4.1987. godine; Ÿ RMU Kakanj do.o. Kakanj ne može
U dopisu koji je dostavljen na RMU Kakanj d.o.o. Kakanj na
Ÿ dati saglasnot za trajnu izgradnju
adresu Općine Kakanj, između površinskom kopu Vrtlište planira putne komunikacije koja prelazi
ostalog, se navodi: izvršiti izvođenje radova prema preko glavnog vanjskog
„... Prema navodima datim u važećem Glavnom rudarskom odlagališta Ribnica.“
Nalazu i Mišljenju RMU „Kakanj“ projektu površinskog kopa Vrtlište Cijeneći Mišljenje RMU Kakanj
d.o.o. Kakanj: i Dopunskom rudarskom projektu d.o.o. Kakanj, Federalno ministar-
Ÿ „Trasa puta nalazi se unutar
rekonstrukcije površinskog kopa stvo energije, rudarstva i industrije, u
granica eksploatacionog polja
Vrtlište u narednom periodu do skladu sa članom 42. stav 1. Zakona o
RMU Kakanj na kome se izvodi
2054. godine; rudarstvu (Službeni list RBiH, br.
površinska eksploatacija uglja, aktivnosti koje će uslijediti u
Ÿ 24/93, 13/94 i Službene novine FBiH
odnosno odlaže se jalovi stijenski narednom periodu ne omogućuju broj 6/08) nije saglasno sa izgradnjom
materijal; istovremene radove izgradnje
Ÿ RMU Kakanj posjeduje upotrebnu lokalnog puta Donji Kakanj-Ribnica
hidrotehničkih objekata i Kondžilo, dionica Kazani – Kamenolom
dozvolu za izvođenje radova na
izgradnju trajne putne Trgošped, preko glavnog vanjskog
površinskom kopu Vrtlište i izvodi
komunikacije sa aspekta odlagališta Ribnica površinskog kopa
radove prema odobrenoj
sigurnosti ljudi odnosno opasnosti Vrtlište RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.“
projektnoj dokumentaciji;
proglašava kao period 16 dana
Na Međunarodni dan aktivizma protiv rodno uslovljenog
ljudskih prava načelnik nasilja u Kaknju. Proglas je potpisan
tokom sastanka općinskog načelnika sa
potpisao Proglas „16 grupom Kakanjki koje su učestvovale
dana aktivizma protiv u provedbi kampanje „16 dana
rodnog nasilja“ aktivizma protiv rodnog nasilja“. Tekst
Proglasa definiran je kroz kampanju
10. decembra 2009. godine, na
koju su vodili Forum žena OO SDP BiH
Međunarodni dan ljudskih prava,
Kakanj, NVO „Alternative“ Kakanj,
općinski načelnik Mensur Jašarspahić Predstavnice organizacija koje su
UŽOK i Udruženje demobilisanih
Suri potpisao je Proglas kojim se period provele kampanju bile gošće načelnika
pripadnica oružanih snaga.
od 25. novembra do 10. decembra
13
IZ PROTOKOLA
Zbog sve učestalijeg i intenzivnijeg prava definirana zakonom poput
prosjačenja prava na dječiji doplatak, prava
osoba sa invaliditetom, prava na
Općinski načelnik jednokratne povremene novčane

inicirao razgovore o pomoći...Neka lica ostvaruju i pravo


na stalnu socijalnu pomoć... Bez
problemu obzira što ostvaruju određena prava
ova lica se bave prosjačenjem.
prosjačenja Postoje i lica koja ne ostvaruju Inicirani razgovori o problemu prosjačenja
Od policije se očekuju intenzivnije nikakva prava jer se radi o radno intenzivnije aktivnosti na
aktivnosti na rješavanju problema sposobnim licima koja nemaju rješavanju problema prosjačenja s
prosjačenja s obzirom da Zakon o zaposlenje. obzirom da Zakon o javnom redu i
javnom redu i miru zabranjuje Centar za socijalni rad Kakanj se miru zabranjuje prosjačenje i
prosjačenje i navođenje na izjasnio da će u okviru svojih navođenje na prosjačenje, ali se
prosjačenje, ali se pojačana mogućnosti i pozitivnih zakonskih pojačana aktivnost očekuje i od
aktivnost očekuje i od drugih propisa pružiti pomoć u ostvarivanju drugih relevantnih društvenih
relevantnih društvenih faktora jer prava za osobe koje se nalaze u faktora jer se radi o kompleksnoj
se radi o kompleksnoj stanju socijalne potrebe. problematici.
problematici. Sačinjavanjem ove informacije
Sa velikom zabrinutošću i stvorena je osnova za dalje
zebnjom zbog sve učestalijeg i djelovanje. Jedan od zaključaka sa
Imenovana Radna
intenzivnijeg prosjačenja u koje su sastanaka definira potrebu da se na grupa za izradu
nesavjesni i neodgovorni roditelji osnovu snimljenog stanja utvrdi ima
uključili i zlonamjerno mobilisali li osnova da se od nadležnog projektnog zadatka
djecu i maloljetne osobe, općinski kantonalnog ministarstva traže
interventna sredstva.
za izradu idejnog
načelnik Mensur Jašarspahić-Suri je
inicirao nekoliko sastanaka na Na jednom od sastanaka projekta
predstavnici policije su izvijestili da
kojima su predstavnici Općine
Kakanj, policije, romskih udruženja je nekoliko lica koja su prosjačila u
industrijske petlje
i Centra za socijalni rad razgovarali Kaknju, a borave u drugim Čatići
o ovom problemu. općinama, sankcionirano, da su Općinski načelnik Mensur
Određeni zaključci sa ovih uspjeli smanjiti prosjačenje na Jašarspahić Suri donio je Rješenje o
sastanaka su već realizirani, nekim lokalitetima u gradu (Dom imenovanju Radne grupe za izradu
sačinjena je informacija o licima zdravlja i Elektro Kakanj), te da projektnog zadatka za izradu
koja se bave prosjačenjem i imaju dobru saradnju sa romskim idejnog projekta industrijske petlje
njihovom socio-ekonomskom udruženjima koja im pružaju pomoć Čatići. U Radnu grupu imenovani su
statusu. Iz informacije koja sadrži pri identifikaciji djece koja prose s Alma Bašić, Sabina Čaluk, Asima
27 imena osoba koje se bave obzirom da mnoga nisu upisana u Bjelopoljak, Senad Šarić, Muris
prosjačenjem evidentno je da matične knjige rođenih. Neimarlija, Rasim Kovač i Nihad
većina lica ostvaruje određena Od policije se očekuju Hadžić.

Imenovana Komisija za Tokom novembra i decembra općinski načelnik


Mensur Jašarspahić-Suri je primio u svom uredu
primopredaju sportskog centra 85 građana, zabilježena su 54 sastanka
Općinski načelnik Mensur Jašarspahić – Suri internog karaktera, te 48 prijema grupa gostiju,
imenovao je Komisiju za primopredaju sportskog delegacija...
centra na krovu objekta Konzum između investitora i Tokom 2009. godinu općinskom načelniku se za
Općine Kakanj. Članovi Komisije su Sabina Čaluk, pomoć obratilo 1007 građana.
Elvedin Šehagić, Alma Bašić, Amir Dedić, Zijad Kontakti Stručne službe za poslove općinskog
Neimarlija, Željko Bošnjak i Mubera Omeragić. Osim načelnika: 032/ 771 801(tel), 032/771 802 (fax),
primopredaje radna grupa ima zadatak da pripremi e-mail:opcinaka@bih.net.ba,
prijedlog odluke o prijenosu objekta na upravljanje i evelin.memic@gmail.com, web:
korištenje JP „Kakanj-sport“. www.kakanj.com.ba
14
IZ PROTOKOLA - EKO-SLIKA MOGA KRAJA
Fotovijest sa novogodišnjeg
prijema za medije
U septembru Uprava za
u uredu načelnika inspekcijske poslove FBiH
kakanjskim privrednim
subjektima uručila 14
prekršajnih naloga u ukupnoj
vrijednosti od 24 300 KM
Uprava za inspekcijske poslove FBiH je dostavila
Općini Kakanj informaciju o inspekcijskim pregledima
koji su poduzeti na osnovu zahtjeva Općine u vezi
poboljšanja kvaliteta životne sredine.
Na osnovu urgentnih poziva Općine Kakanj, u
IZ OBJEKTIVA EKO-REDARA septembru 2009. godine Uprava za inspekcijske poslove
FBiH izvršila je inspekcijske preglede kod nekoliko
kakanjskih privrednih subjekata. Donesena su rješenja za
otklanjanje nedostataka i uručeno je 14 prekršajnih
naloga u ukupnoj vrijednosti od 24 300 KM.

Poštovani građani! Sve pojave, incidente,


slučajeve i nesavjesne osobe koje uništavaju
naš okoliš možete prijaviti (potpuno anonimno)
općinskim eko-redarima koji će, nakon provjere
činjenica, putem komunalnog inspektora, uputiti
Ima li kraja praksi izbacivanja prijavu protiv nesavjesnih subjekata nadležnom
smeća iz kontejnera sudu. Kontakt telefoni: 061/ 967 066 – Rahman
Šljivo i 061/967 062 – Samir Šehić.
Krajnje je vrijeme da se pokrene široka
društvena akcije kako bi se zaustavilo
uništavanje naše okoline.

„Rokovi za izvršenje mjera su još u toku i mi ćemo


pratiti izvršenje, ali je ocjena da izvršenja teku u okviru
naloženih rokova. Mi cijenimo vašu pomoć u lociranju
izvora zagađenja, a vas i vaše sugrađane želimo
informisati da nivoi radionuklida u pepelu i šljaci (nastali
u Termoelektrani) na deponiji Turbići, te u procesu
Petica vozaču za očuvanost Golfa proizvodnje i bližoj okolini Termoelektrane, ne prelaze
(popularne kece), kec za odnos prema okolišu dozvoljene vrijednosti pa ne postoji opasnost od trovanja
niti ozračenja“, napisao je Ibrahim Tirak, direktor Uprave
za inspekcijske polove FBiH u dopisu koji je stigao na
adresu općinskog načelnika Mensura Jašarspahića Surija.

Savjest jednom mora proraditi


Kakanj teži harmoničnom odnosu privrednog razvoja i zaštite okoliša
15
OBAVJEŠTENJA
izvršeno snimanje postojećeg
Obavještenje za javnost: stanja objekata, koje je osnov za
U utvrđenom obuhvatu izradu prostorno-planske
dokumentacije.
Regulacionog plana U utvrđenom obuhvatu
Ponijeri (Vikend naselje Regulacionog plana Ponijeri (Vikend
naselje Ponijeri, Opaka ravan,
Ponijeri, Opaka ravan, Hmeljic, Vrheblje i Jehice) ne
Hmeljic, Vrheblje i dozvoljava se bilo kakva izgradnja
do konačnog usvajanja predmetnog
Jehice) ne dozvoljava se plana. Ne dozvoljava se bilo kakva izgradnja do
bilo kakva izgradnja do Usvojenim planskim aktom konačnog usvajanja RP Ponijeri
utvrdit će se uvjeti korištenja,
konačnog usvajanja izgradnje, uređenja i zaštite prostora i usvojenim planskim aktom.
U toku izrade prostorno planske
predmetnog plana objekata unutar obuhvata.
dokumentacije, odnosno u postupku
Obavještavamo građanstvo, pravna Legalizacija objekata u obuhvatu
javne rasprave, odredit će se rok za
i fizička lica da je u toku izrada Regulacionog plana vršit će se u skladu
davanje primjedbi i sugestija.
Regulacionog plana Ponijeri, te je sa važećim zakonskim propisima i
dijelova stambenih zgrada, uključujući polovine zgrade.
Zakonom o upravljanju i pokretanje postupka za prinudnu Ukoliko nisu potpisani međuvlasnički
i održavanju stambenih naplatu, ugovaranje izvođenja radova ugovori ili se ne mogu konstituisati organi
na zajedničkim prostorijama itd. koji upravljaju zgradom, te ukoliko
i stambeno-poslovnih Članom 24. određeno je da zgradom poslove upravljanja ne obavljaju
zgrada definisani su i upravljaju vlasnici stanova i poslovnih
prostora putem Skupa etažnih vlasnika
odgovorno općinski načelnik imenuje
pravno lice ili obrtnika – upravitelja sa
subjekti nadležni za koji bira svog predsjednika i ima liste certificiranih subjekata na period na
mandat od 4 godine. Ukoliko zgrada ima 4 godine.
održavanje zgrada do 20 vlasnika predsjednik Skupa Svi vlasnici ili korisnici su obavezni
Skupština ZDK na 14. sjednici koja plaćati naknadu za održavanje
zastupa zgradu pred organima, ako ima
se održala 23. januara 2008. godine zajedničkih dijelova i uređaja
usvojila je Zakon o upravljanju i zgrada. Općinsko vijeće Kakanj
održavanju stambenih i stambeno- donijelo je Odluku o visini naknade za
poslovnih zgrada. Ovim Zakonom održavanje zajedničkih dijelova i
definisani su, između ostalog, i uređaja zgrada. Za stambeni prostor
subjekti nadležni za održavanje naknada iznosi 0,22 KM/metru
zgrada. kvadratnom i 0,33 KM/ metru
Članom 20. je određeno da „vlasnici
kvadratnom za poslovni prostor. Zakon
održavanje zgrade povjeravaju
o upravljanju i održavanju stambenih i
pravnom licu ili obrtniku koji je
stambeno-poslovnih zgrada je
registrovan za te poslove, o čemu će
definisao ove iznose kao minimalne,
zaključiti ugovor o održavanju
tako da Općinsko vijeće nije moglo
zajedničkih dijelova zgrade. Pravno
odrediti manje iznose.
lice ili obrtnik sa kojim vlasnici sklapaju Svi vlasnici ili korisnici su obavezni Svi obveznici su imali obavezu da do
ugovor o održavanju zgrade mora imati plaćati naknadu za održavanje 31.12.2009. godine regulišu
odobrenje-certifikat za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada
međuvlasničke ugovore kao i da
zajedničkih dijelova i uređaja zgrade konstituišu organe upravljanja
više od 20 vlasnika, formira se Odbor
izdat od strane Ministarstva za zgradom.
skupa koji predstavlja zgradu. Sjednica
prostorno uređenje, promet i Članom 39. Zakona o upravljanju i
skupa može se održati samo ako je
komunikacije i zaštitu okoline ZDK. održavanju stambenih i stambeno-
Upravljanje zgradom obuhvata, prisutno više od 50 % vlasnika. Odluke
poslovnih zgrada definisane su i
između ostalog, i vođenje svih se donose većinom prisutnih.
Kod donošenja odluka koje se kaznene odredbe. Novčanom kaznom
potrebnih evidencija o stanovima, od 100 do 1000 KM kaznit će se za
odnose na poduzimanje poslova
vlasnicima stanova i poslovnih prekršaj vlasnik ako ne snosi troškove
redovnog upravljanja i održavanja
prostora, naplatu naknade za korištenja, upravljanja, održavanja
potrebna je saglasnost etažnih vlasnika
upravljanje i održavanje zajedničkih zajedničkih dijelova zgrada.
čiji dijelovi zajedno čine više od jedne
16
¸IZ HISTORIJE KAKNJA
Postanak Kaknja i
Rudnika
Naselje Kakanj nekada se zvalo Zgošća pa se i na
starijim kartama može naći to ime. To ime Kakanj je
dobio po tome što je bio smješten na prostoru koji je
pripadao selu Donja Zgošća. Razvitkom naselja ime
Zgošća sve manje se upotrebljava. Naziv Zgošća
zadržao se još samo u gornjem dijelu proširenja
Zgoške rječice.
Prije otvaranja rudarskih jama, prostor na kome se
razvila Zgošća bio je pod smrekama i žbunovitom
vegetacijom, a neposredno uz Zgošku rječicu – Panorama Kaknja iz 1921. godine
aluvijalna ravan – nalazile su se ziratne površine čiji Zgrada je bila prizemnica, ali je kasnije dograđena
su vlasnici bili stanovnici sela Doboj, Plandište, Donja i podignut je sprat. Uz nju je podignut i restoran,
Zgošća i Pope. popularno nazvan Kasina. U njenom prizemlju bila je
(---) Još dok nije došlo do otvaranja Rudnika, na smještena i prva osnovna škola. Prvi učitelj u njoj bio
ovom području nije uopšte bilo kuća izuzev je Andrija Elegović, a učenici su bili djeca tehničkog i
jedne na Plandištu i kuće Bege Jašarspahića. upravnog osoblja Rudnika. (---) Iako ne postoje
Otvaranjem Rudnika 1900. godine, Austro- detaljni podaci o stanovništvu Kaknja iz tog perioda,
ugarska počinje dizati barake za stanovanje o njegovoj veličini može se zaključiti po podatku iz
prvih radnika, koji su, uglavnom, došli iz 1920. godine da je Kakanj ima 167 porodičnih i 70
Zenice. I danas se taj dio naselja naziva Gornja samačkih stanova sa 1 100 naseljenih lica. Godine
i Donja kolonija. 1907. započela je izgradnja vodovoda sa vrela Stog
(---) Tada se gradi prva zgrada za Direkciju, koja se kod Kraljeve Sutjeske, ali je ona realizirana tek 1960.
kasnije ruši. Građena je kao i ostale od cigle i godine. Godine 1912. naselje dobija kanalizaciju koja
ćerpića i bile su prizemne. Sve one datiraju iz je poslije proširena. U naselju su postojale dvije
1899. ili 1900. godine. javne vode-pumpe: Voda Blaževića, na mjestu gdje se
Od 1905. do 1908. godine austrougarska vlast
sada nalazi park i Šumonjićka, iznad Kina Radnik. Ime
podiže i Srednju koloniju. U ovom dijelu naselja
su nosile po ljudima koji su stanovali u njihovoj
stanovao je rukovodeći kadar, a u Gornjoj, nadzornici
blizini. (---) Rudnik je formiran 1900. godine. Prva
i nešto radnika. Godine 1907. u ove zgrade je uvedena
geološka istraživanja obavljena su 1880. godine od
i električna rasvjeta koja do tada nije postojala.
strane austrougarske vlasti. Tih dana osnovano je
Godine 1908. austrougarska vlast podiže drugu
„Društvo za ugljenu industriju“ koje je započelo sa
zgradu Direkcije Rudnika (danas poznata pod nazivom
istraživanjem i eksploatacijom ugljenih naslaga.
Stara direkcija).
Prilikom građenja uskotračne pruge korištene su
ugljene supstance iz nekih okana kod Haljinića,
odakle je i Franjevački samostan iz Kraljeve Sutjeske
vadio ugalj za svoje potrebe i imao za to posebnu
dozvolu. Kasnije se otvara Rudnik i u dolini Zgoške
rječice, pod nadzorom Rudnika iz Zenice. Stručni
nadzor vodio je inž. Rihter, a tek kasnije 1905. godine
Rudnik je postao samostalan. Za direktora je
postavljen inž. Josip Koberz koji je u Kaknju ostao sve
do 1919. godine. Prvi radovi otpočeli su u jamama
Kukača i Lisine koje su se kasnije spojile u Staru jamu.
(tekst je u skraćenoj verziji prenesen iz
Glasa rudara, broj 32, koji je štampan u
Kaknju 16. decembra 1978. godine,
Stanovnici Gornje Kolonije u austrougarskom periodu autor teksta je Ađul Šehić)
17
¸IZ HISTORIJE KAKNJA
Prvi rudari iz perioda otvaranja
Rudnika na posao su većinom
nosili komad kukuruze i koju
glavicu luka
Rudnik mrkog uglja u Kaknju je otvoren 1900.
godine. Prvi radovi su otpočeli u jamama Kukače i
Lisine, koje su se kasnije sjedinile pod nazivom Stara
jama. Sa Lisina bila je spuštaljka prema mostu koji se
prostirao sve do Separacije koja je bila nešto dalje od
Stare separacije. Sva proizvodnja otpremana je ručno
preko „ćuprije“. Druga jama bila je kod Šimića iznad
Detalj iz separacije iz 1923. godine
starog rezervoara. Ugalj je iz ove jame spuštan niz
„bremz“ do stare Elektroradionice.
U početku su radnici vagonete spuštali na sebi. Kočili Historiografski zapis o
su drvetom i papučom. U jamama nije bilo ventilacije.
Kad lagumi puknu, ljudi bi dim gonili mahanjem kaputa
Mehmedu Skopljaku
i vrećama. Osvjetljenja u jamama nije bilo. Lampe su Mehmed Skopljak je rođen 1922. godine u
bile na ulje sa fitiljem. Tek kasnije su došle karbitne Visokom. Nakon završene osnovne škole stupio je na
lampe. U vrijeme osnivanja Rudnika radno vrijeme je izučavanje krojačkog zanata. Međutim, zbog nježnog
bilo 12 sati. zdravlja trogodišnje naukovanje je ostavilo odraza
Radilo se u dvije smjene, a nadnica je iznosila 25 na njegov krhki organizam. Zbog toga je napustio ovaj
krajcara. zanat i otišao u Kakanj da radi kod brata u trgovini.
Zaštita radnika je bila skoro nikakva. Radnici nisu Bilo je to 1936. godine, a u Kaknju je ostao do 1941.
imali zaštitnih sredstava pri radu. Jedino su oni koji su godine. 1941. godine odlazi u Sarajevo po nalogu
radili u vodi dobijali šljemove i čizme. Ishrana radnika antifašističkog pokreta da radi također u bratovoj
je bila veoma oskudna. Radnici su na posao većinom radnji. Ubrzo odlazi na područje Konjica i Mostara
nosili komad kukuruze i koju glavicu luka, a u izuzetnim gdje formira miliciju za koju od Talijana dobija
prilikama pogače, komad mesa i sira. Socijalno oružje. Oružje je poslije proslijedio partizanskom
osiguranje obavljalo se preko Bratinske blagajne, ali da odredu. Aprila 1942. godine dok je boravio u
bi radnik postao član ove Blagajne trebalo mu je da ima Bjelimićima kod Konjica desila se izdaja milicije pa
najmanje 6 mjeseci neprekidnog radnog staža. oružnici opkoljavaju kuću u kojoj se nalazio Mehmed
Zdravstvena zaštita je bila krajnje neorganizirana. Skopljak i njegovih 6 saboraca. Razvila se žestoka
Ljekar je jednom, a ponekad najviše dva puta borba, neprijatelj pali kuću, pa su Mehmed Skopljak i
sedmično, dolazio iz Visokog i pružao ljekarsku pomoć saborci bili prisiljeni pokušati proboj. Tom prilikom
radnicima osiguranim u Bratinskoj blagajni. O prijevozu oružnici Mehmeda Skopljaka hvataju živog i odmah ga
radnika nije bilo niti razmišljanja. ubijaju.

Sarajevo. Kasnije kao vojnik, partizanima je,


Stanislav Traup je putem svoga brata Franje u Kaknju, slao oružje,
municiju, sanitetski i ostali materijal. 6. maja
organizirao prolazak 1942. godine Odred je trebao da napadne
Kakanj. Zbog toga je Traup kao obavještavac
jednog dijela partizana upućen na nekoliko dana prije u Kakanj. Bez
obzira na veliki broj neprijateljskih vojnika koji
kroz jamu Orasi radi su bili stacionirani u Kaknju, Traup organizira
prolazak jednog dijela partizana kroz jamu Orasi
napada na neprijatelja sa i tako omogućava napad na neprijatelja sa leđa.
leđa Poslije uspješno završenog zadatka, trećeg maja
uvečer pošao je nazad u Odred. U
Stanislav Traup je rođen 1915. godine u Stanislav Traup međuvremenu, dok se nalazio u Kaknju, u
Kaknju gdje je proveo djetinjstvo i završio (1915-1942) Odredu se desila četnička izdaja. Izdajnici-
osnovnu školu. Kao fizički radnik radio je u Staroj četnici znajući za autoritet kojeg je uživao
jami. Zbog nježnog zdravlja i teških uvjeta rada, poslije Traup, i znajući za vezu kojom će se on vratiti, sačekali su ga
godinu dana, kada je prebolio tifus, prešao je na službu u u Subotinju i iz kukavičke zasjede ubili. Život Stanislava
Poštu kao činovnik. Poslije okupacije zemlje 1941. godine Traupa ugasio se u osvit zore 5.maja 1942. godine.
pozvan je kao domobran na dvomjesečnu vježbu u
18
IZ HISTORIJE KAKNJA
Rudijev put od Esena do Kaknja
Rudolf Rudi Mali je rođen 1912.
godine u Esenu u Njemačkoj,
poznatom rudarskom centru gdje
mu je otac, porijeklom Slovenac iz
Kamnika, došao u potrazi za poslom
i radio kao rudar. Bile su to
sudbonosne godine kada se
pripremao i uskoro otpočeo Prvi
svjetski rat u koji je ušao i Rudijev
otac. Njegova majka sa djecom
vraća se u Kamnik gdje dočekuje Rudolf Rudi Mali
kraj rata i povratak supruga koji je (1912-1942) Rudi je bio veliki antifašista
bio u četverogodišnjem zarob-
ljeništvu. Opet su poslije toga uslijedila potucanja u
borbi za posao. Tako je za porodicu Mali jedna usputna Kako je kakanjsko naselje
stanica bila Banja Luka u kojoj su se zadržali sedam
godina. Godine 1936. Rudi je krenuo u Španiju, Doboj dobilo ime?
međutim, uhvaćen je na granici pa je morao odležati O postanku imena Doboj i o tome kako je dobio
šest mjeseci u logoru u Francuskoj. Nakon toga bio je ime malo se zna. Evo jedne verzije koja je
protjeran u Kamnik odakle su mu bili roditelji. Odatle zabilježena na osnovu priča najstarijih mještana
je, međutim, morao ići za roditeljima jer su se u
Doboja.
međuvremenu oni nastanili u Kaknju. Došavši u Kakanj
U blizini današnje dobojske osnovne škole
Rudi je radio kao kovač u Staroj jami, a kasnije je bio
ložač na lokomotivi u Novoj jami. U Kaknju ga je 1941. nalazila se crkva, vjerovatno iz rimskog doba. Na
godine zatekao rat. Bio je zatvaran, ali je, zahvaljujući tom mjestu su postojale još tri-četiri kuće koje su
sretnoj okolnosti da je imao rodni list ispisan na sačinjavale naselje bez imena. U toku jedne
njemačkom jeziku, bio pušten na slobodu. Po izlasku iz žestoke bitke crkva i kuće su porušeni. Upravo po
zatvora pomagao je NOP zajedno sa svojom suprugom
toj bici, odigranoj u blizini crkve Doboj je dobio
Danicom. 1942. godine uključuje se u Zenički
partizanski odred. 4. maja 1942. godine mučki je ubijen ime. Naime, tu je bila velika dolina – DO, u kojoj se
od strane četnika jer je u tom periodu Odred zahvatila odigrala bitka – BOJ, pa kad se ove riječi spoje
sramna četnička izdaja. dobije se ime današnjeg naselja Doboj.

Brigadi biva postavljen za komandira čete. Krajem


Slovo o Melenti Bošnjaku 1942. godine postavljen je za zamjenika komandanta
Melenta Bošnjak je rođen 1911. godine u selu Bosna, bataljona. U borbama se isticao kao primjeran borac.
općina Kakanj. Osnovnu školu je završio u Bilješevu, Poginuo je u borbi na Milićima kod Vlasenice marta
radio je u Rudniku Kakanj, prvo na Separaciji, a zatim u 1943. godine.
Staroj jami. U Kaknju je ostao do rudarske katastrofe
1934. godine kada prelazi na rad u Željezaru Zenica. Po
dolasku NDH aktivno je radio na organiziranju ustanka.
Poslije otpuštanja iz Željezare, sredinom 1941. godine,
odlazi u svoje rodno selo Bosna, ali ubrzo biva uhapšen
od strane ustaških vlasti. Zahvaljujući poznanstvu sa
jednim ustašom bio je pušten. Bošnjak nastavlja sa
pripremama za ustanak, prvo na terenu Viduše,
Saranovića i drugih sela u okolini Modrinja, a zatim
prelazi na teren Ponihova i Dračića, početkom jeseni
1941. godine. Učesnik je prvih borbi na Sebinju,
Perinom Hanu i Dračiću. Jedan je od prvih komandira
partizanskih četa na kakanjskom području. U Zeničkom
partizanskom odredu ostaje do četničkog puča maja
1942. godine. Polovinom maja 1942. godine stupa u
Borci Prvog bataljona Šeste istočnobosanske brigade kod
grupu udarnih bataljona od kojih se u augustu iste
Vrbničkih koliba za vrijeme Bitke na Sutjesci
godine formirala Šesta istočnobosanska brigada. U ovoj
19