You are on page 1of 20

BILTEN U VODNI K

BILTEN
OPĆINE KAKANJ

interno informativno glasilo

OPĆINA KAKANJ
Alije Izetbegovića 123
72240 Kakanj
Zgošćanski stećak na mjestu pronalaska, fotos iz 1903. godine
Tel. 032/771-800, 771-801
U kakanjskom kraju u kojem su
Fax 032 771-803 duševni mir i vječiti smiraj pro-
www.kakanj.com.ba našli plemeniti srednovijekovni
Bošnjani, već nekoliko mjeseci
e-mail: opcinaka@bih.net.ba traje realizacija projekta Tajna
zgošćanskih stećaka kojeg je po- Prsten pronađen tokom nedavnih
krenulo Udruženje za kulturno istraživanja na lokaciji nekropole
naslijeđe „Art-Sef“, uz pomoć i stećaka u Zgošći
IZDAVAČ podršku Općine Kakanj i drugih
institucija.
Općina Kakanj Projekat koji je već dijelom
realiziran obuhvata snimanje
dokumentarnog filma o istraživa-
REDAKCIJA BILTENA njima koja su provedena od 23. Radi se o srebru visoke kvalitete
OPĆINE KAKANJ: jula do 13. augusta 2010. godine analizu artefakata koji su prona-
Evelin Memić u Zgošći, mjestu gdje su 1891. đeni tokom nedavnih istraživa-
godine otkriveni stećci koji su nja, te segment izrade replike
Azra Fejzić svojom ljepotom i drugačijim stećka iz Zgošće.
Mersud Kovač načinom obrade dugo plijenili Izrada replike započela je u
pažnju i budili zanimanje arheo- ponedjeljak 20. septembra 2010.
loga i historičara. Osim istraživa- godine u dvorištu Javne ustanove
Tel: 032/555-301 nja, dokumentarni film će obu- za kulturu i obrazovanje u Kaknju.
hvatiti čitanje natpisa sa zgo- Tokom izrade replike stećka iz
Fax: 032/771-803 šćanskog stupca metodom skeni- Zgošće koja će trajati desetak
e-mail: opcinaka@bih.net.ba ranja, analizu starosti kostiju i dana, planirani su brojni sadržaji
poput narodnog univerziteta to-
evelin.memic@gmail.com
kom kojeg će, na mjestu izrade
stećka, o bosanskom srednovije-
DTP I ŠTAMPA: kovlju govoriti prof. dr Dubravko
Lovrenović, prof. dr Emir Filipović
Labirint d.o.o. Zenica i prof. dr Lejla Nakaš sa Filozof-
labirintzenica@gmail.com skog fakulteta u Sarajevu, Vojo
Vujanović, pozorišni i likovni kri-
tičar, te mr. Lidija Fekeža, arhe-
Tiraž: olog Zemaljskog muzeja u Saraje-
vu. Planirani su i obilasci arheo-
1000 primjeraka
loškog lokaliteta u Zgošći i lokali-
teta Vilin kamen u Brnju, promo-
Kamen za izradu replike stećka iz
cija knjige prof. dr Dubravka Lo-
Zgošće dovezen je iz Brnja na plato
vrenovića, promocija knjige o
Doma kulture u Kaknju
2
UVODNIK/AK TU E LNOS TI B I LT EN
Iz Kaknja, koji se uz susjedne
općine smatra kolijevkom Bosne,
ovih dana šaljemo poruku da smo
odlučni u čuvanju historijskih
činjenica koje govore o srednjo-
vijekovnoj bosanskoj posebno-
sti, viševjekovnom kontinuitetu
postojanja naše domovine, o
dobrim Bošnjanima i njihovom
hrabrom usudu da, u vrtlogu
srednjovijekovnih burnih zbiva-
nja, sačuvaju vlastiti bogumilski
kulturni identitet. Istraživanji-
ma u Kaknju pišu se novi detalji
Zgošćanski stećak u vrt Zemaljskog muzeja u Sarajevu prenesen je 1913. bosanskohercegovačke historije,
godine, fotos iz 1914. godine upotpunjava se mozaik naše
Lazi Drljači, posljednjem bogumi- Adnan Mušanović, muzičko-scen- spoznaje o nama, piše se istina
lu, izložba Zdravka Anića, muzič- ski nastup Dramskog studija iz o Bosni, u inat onima koji falsi-
ko-scenski program u kojem će Kaknja, planiran je i koncert Si- fikuju historijske fakte i negira-
nastupiti Nada Đurevska, Selma nana Alimanovića, te koncert ju kontinuitet postojanja Bosne
Alispahić, Vladimir Jokanović i jedne kakanjske grupe... kroz vijekove.

Potpisani Program prijateljskog okruženja sa Općinom


Kakanj za izgradnju Bloka 8 u Termoelektrani Kakanj i
Ugovor o realizaciji ovog Programa
Program prijateljskog Potpisivanju Sporazu-
okruženja sa općinom ma prisustvovali su sa-
Kakanj za izgradnju Blo- radnici načelnika Jašar-
ka 8 u Termoelektrani spahića, te gosti: Nihad
Kakanj i Ugovor o reali- Kadić, izvršni direktor za
zaciji ovog Programa proizvodnju, mr. Alme-
potpisani su u ponedje- din Skopljak, v.d. izvršni
ljak, 20. septembra direktor za kapitalne
2010. godine, u uredu investicije Elektropri-
općinskog načelnika vrede BiH, Jusuf Merić,
Mensura Jašarspahića rukovodilac Sektora za Detalj sa potpisivanja Programa i Ugovora
Surija. Program i Ugovor pripremu i izgradnju ženja Termoelektrane Ka- objekata iz sredstava JP
su potpisali općinski na- termoelektrana, te Mir- kanj koji će biti finansira- „Elektroprivreda BiH“,
čelnik Jašarspahić i Amer sad Jašarspahić, direktor ni od strane Elektroprivre- opredjeljena sredstva
Jerlagić, generalni di- RMU Kakanj. de kroz Program prijatelj- raspoređuju se na slje-
rektor JP „Elektroprivre- Prioritetni projekti skog okruženja definirani deće mjesne zajednice:
da BiH“. mjesnih zajednica iz okru- su Odlukom Općinskog Mjesna zajednica Pa-
vijeća Kakanj od 31. maja pratnica 500.000,00 KM,
2010. godine. Mjesna zajednica Termo-
Utvrđeni infrastruktur- elektrana 500 000 KM,
ni objekti u mjesnim za- Mjesna zajednica Čatići
jednicama će se finansi- 700.000 KM, Mjesna
rati sredstvima JP „Elek- zajednica Slapnica
troprivreda BiH“ Sarajevo 700.000,00 KM, Mjesna
u okvirnom iznosu od zajednica Doboj
3.000.000,00 KM. 400.000,00 KM, Rekon-
U okviru implementa- strukcija grijanja
cije Programa prijatelj- 100.000 KM, Zamjena
Program i Ugovor su potpisali načelnik Jašarspahić i skog okruženja i izgrad- azbest – cementnih cije-
Amer Jerlagić, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH nje infrastrukturnih vi 100.000 KM.
3
BILTEN A K T U ELNOS TI
Putuju podaci, a ne građani!
Sve usluge koje su ostvarivali u Centru za pružanje usluga
u Kaknju, građani općine Kakanj uskoro će moći ostvariti u
matičnim uredima kojima geografski pripadaju
Zahvaljujući dobroj čena mogućnost pruža-
saradnji i zajedničkom nja usluga u mjesnim
finansiranju vrijednih uredima u Brnjicu, Kra-
projekata između Pro- ljevoj Sutjesci i Bilješe-
jekta upravne odgovor- vu značila je putovanje
nosti – GAP i Općine građana do Centra za
Kakanj, kakanjska lo- pružanje usluga u Ka-
kalna zajednica sve više knju kako bi dobili gra-
ostvaruje strateški cilj đevinsku dozvolu, pod-
definiran Strategijom nijeli zahtjev za jedno-
razvoja koji teži efika- kratnu novčanu pomoć,
snoj, odgovornoj i tran- zahtjev sa pomoć pri
sparentnoj općinskoj saniranju šteta od ele-
upravi koja odgovara na Zahvaljujući pomoći GAP-a Kakanj je dobio savremeni mentarnih nepogoda...
potrebe svih građana i Centar za pružanje usluga građanima Realizacijom projek-
omogućava im sudjelo- te usvajanjem Općin- građana pruženim uslu- ta „Umrežavanje mje-
vanje u javnim poslovi- skog akcionog plana gama i povećati efika- snih ureda sa Centrom
ma. kojim je Općinsko vije- snost rada službenika. za pružanje usluga
Nakon realizacije će Kakanj, na osnovu Projekat omogućava građanima“ sve usluge
kapitalnih projekata, prijedloga Radne grupe olakšan i ubrzan rad na koje su ostvarivali u
izgradnje mosta u Kr- koja je istražila mišlje- procesuiranju predme- Kaknju, u Centru za
ševcu, puta u MZ Pod- nje građana o priorite- ta jer omogućava for- pružanje usluga, građa-
gora, naselje Gora, te tima unapređenja upra- miranje elektronske ni će moći ostvariti u
Ambulante porodične ve, odabralo projekte verzije predmeta u vidu mjesnom uredu kojem
medicine u Doboju, u iz ponuđenog kataloga skeniranih akata. U pr- geografski pripadaju.
fazi finalizacije su i usluga GAP-a, započela voj fazi, planirano je Osim toga, osoba koja
drugi projekti koje za- je implementacija ne- skeniranje dokumenata je upisana u matične
jedno finansiraju GAP i koliko projekata koji se koji se trajno čuvaju i knjige rođenih npr. u
Općina Kakanj. ovih dana privode kraju. kod kojih postoji potre- Kraljevoj Sutjesci moći
Potpisivanjem Me- „Skeniranje, digita- ba za čestim uvidima će dobiti rodni list ili
moranduma o razumije- lizacija, te razvoj kako bi se na bazi toga uvjerenje o državljan-
vanju između Općine elektronske bibliote- izdavali drugi akti (npr. stvu u matičnim uredi-
Kakanj i Projekta uprav- ke“ naziv je projekta urbanističke i građevin- ma u Brnjicu, Bilješevu
ne odgovornosti – GAP kojim će se, zasigurno, ske dozvole...). ili Kaknju, i obrnuto.
16. aprila 2008. godine, povećati zadovoljstvo Dosadašnja ograni- Radi se, dakle, o ostva-

Obavještenje o otvaranju depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda Općine


Kakanj
Obavještavaju se sva pravna i fizička lica da je Općina Kakanj, postupajući po odredbama Za-
kona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 22/06,43/08 i 22/09) i
Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH, a
posebno Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika koji je objavljen u „Službenim novinama
FbiH“, broj 50/10 od 16. augusta 2010. godine, otvorila:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Općine Kakanj kod Raiffeisen Bank d.d. – Fili-
jala Kakanj, broj 1610550000100718.
Svi subjekti koji vrše uplate javnih prihoda Općine Kakanj dužni su iste uplaćivati na ovaj de-
pozitni račun počevši od 17. augusta 2010. godine. Služba za finansije Općine Kakanj
4
AK TUELNOS TI B I LT EN
renju principa savreme- ga rođenih, vjenčanih i
nih administracija koji umrlih, nabavku har-
kaže „putuju podaci, a dvera i softvera... U
ne građani“. prvoj fazi GAP i Općina
„Izrada plana privla- Kakanj su zajedno fi-
čenja investicija“ naziv nansirali i vrijedne ka-
je projekta koji je već pitalne projekte: „Iz-
realiziran. Kakanj ima gradnja Ambulante po-
izrađen Plan privlačenja rodične medicine u MZ
investicija kojim su po- Donji Kakanj“, „Toplifi-
tencijalnim investitori- kacija Doboj IV“ i „Sa-
ma predstavljeni resursi Detalj iz Centra za pružanje usluga građanima nacija krova Gradske
općine Kakanj, te pred- onim tehnologijama“, kapaciteta. U prvoj fazi sportske dvorane“. Do-
stavljena općina Kakanj unaprijeđen je informa- Projekat upravne odgo- natori GAP-a su Američ-
kao pogodan ambijent cioni sistem koji se za- vornosti-GAP finansirao ka agencija za međuna-
za investitore. sniva na primjeni mo- je opremanje i materi- rodni razvoj (USAID),
Zahvaljujući pomoći dernih računarskih i jalno-tehničko osposo- Švedska agencija za
GAP-a, kroz projekat mrežnih tehnologija. bljavanje Centra za koordinaciju međuna-
„Unapređenje sposob- Pomenute aktivnosti pružanje usluga građa- rodnog razvoja (SIDA) i
nosti Općine Kakanj za predstavljaju drugu fa- nima, formiranje elek- Ambasada Kraljevine
upravljanje informaci- zu jačanja općinskih tronskih matičnih knji- Holandije (EKN).
Zabilježeno na Teševu
Započela izgradnja spomen-obilježja u obliku planine
u znak sjećanja na Ediba Dogdibegovića Dipija
U znak sjećanja na
kakanjskog šehida Ediba
Dogdibegovića Dipija, u
neposrednoj blizini spo-
men-ploče koja je prije
nekoliko godina postav-
ljena na mjestu njegove
pogibije na Teševu, usko-
ro će biti izgrađeno spo-
men-obilježje. Započeli
su radovi na pripremi te-
rena, te čišćenju pristu-
pnog puta. Rahmetli Edib Skica spomen-obilježja Spomen-ploča na mjestu pogibije Ediba Dogdibegovića
Dogdibegović je volio čija izgradnja počinje Dipija
planinarenje, bio je aktiv- mezarju rodnog Doboja.
ni član PD “Bobovac”, pa Bio je društven momak
će, u znak sjećanja na koji je svakome htio po-
ovog istinskog kakanjskog moći i veliki radiša. Po
patriotu, spomen-obiljež- završetku agresije na BiH,
je svojim izgledom aso- u znak sjećanja na njega,
cirati na planinu i plani- Planinarsko društvo svake
narenje. “Edib Dogdibe- godine organizira memo-
gović Dipi poginuo je kao rijalni pohod na Teševo
komandir desetine na Te- pod nazivom “Dipijevim
ševu u borbama protiv stazama”, zapisano je u
HVO-a 17. oktobra 1993. knjizi „Kakanjski šehidi i
Spomen-obilježje će se graditi u blizini spomen-ploče godine. Ukopan je 18. poginuli borci 1992-1995.“
na Teševu oktobra 1993. godine na autora Dženana Kubata.
5
BILTEN A K T U ELNOS TI
Vijesti iz Centra za pružanje besplatne pravne pomoći
U Centru za pružanje besplatne pravne pomoći
građani mogu dobiti pravne savjete, te pismene
podneske (tužbe, žalbe, molbe i sl.) i to besplatno
Na godišnjem nivou Centar posjeti više od 300 građana
Svake sedmice u
mjesecu, četvrtkom
od 15,30 sati pa sve
dok ima zainteresira-
nih stranaka, u Centru
za pružanje besplatne
pravne pomoći u Ma-
tičnom uredu u Ka-
knju, građanima opći-
ne Kakanj, ali i susjed-
nih općina, pomaže
diplomirana pravnica
Alisa Bečirhodžić, za-
poslena kao državna
službenica u Općini Centar za pravnu pomoć pruža pravne usluge iz svih oblasti prava
Kakanj, na mjestu šefa pomoć žena-ženi. Na vi besplatnom prav- pomoć u Centru i koji-
Odsjeka za boračko- godišnjem nivou Cen- nom pomoći. Mada je ma se uštedi po neko-
invalidsku zaštitu. tar posjeti više od 300 zamišljeno da se prav- liko stotina maraka je
U Centru za pruža- građana. U toku ove na pomoć pruža žena- pohvala sama za sebe.
nje besplatne pravne godine do današnjeg ma, pomoć se pruža Centar za pravnu
pomoći građani mogu datuma zabilježena je jednako i muškarcima. pomoć pruža pravne
dobiti pravne savjete, posjeta oko 250 stra- Lica koja dolaze u Cen- usluge iz svih oblasti
te pismene podneske naka sa cijelog područ- tar za besplatnu pravnu prava (porodično, na-
(tužbe, žalbe, molbe i ja općine Kakanj, pa pomoć nemaju osnovnih sljedno, izvršni postu-
sl.) i to besplatno. čak i sa područja su- sredstava za život, a po- pak, krivično, parnični
Centar je formiran od sjednih općina koje gotovo za plaćanje advo- i vanparnični postu-
strane švedskog udru- nemaju nikakvu orga- katskih usluga. pak, ostvarivanje pra-
ženja „Kvina till kvi- nizaciju/udruženje/ Mnoštvo zadovoljnih va iz oblasti socijalne
na“ i nosi naziv Pravna instituciju koja se ba- ljudi kojima se pruži politike itd ...)
Obavijest iz JP „Kakanj-sport“
Novoizgrađeni sportski kompleks, na lokalitetu
nekadašnjeg Partizana, otvorio svoja vrata
Uvažavajući činjeni- ljenje svih sportskih kako izgradnjom obje- Konzuma, lokacija ne-
cu da su brojni uspješ- disciplina kako bi se kata tako i finansijski. kadašnjeg Partizana).
ni kakanjski sportisti kakanjska mladost Još jedan veliki re- Ovi sportski tereni,
najbolji ambasadori i usmjerila sportu i zdra- zultat ovakvog opre- zatvorenog i otvorenog
pronositelji dobrog gla- vom načinu življenja, djeljenja je vidljiv. tipa, su završeni tako
sa o Kaknju, snažno Općina Kakanj inten- Kakanj je dobio nove da novi kakanjski
podržavajući razvoj zivno radi na unapre- sportske terene u sklo- sportski objekat otva-
infrastrukture koja je đenju sporta u kakanj- pu kompleksa City ra vrata profesional-
neophodna za omasov- skoj lokalnoj zajednici, Center One (zgrada nim sportistima, re-
6
AK TUELNOS TI B I LT EN
kreativcima, omladini, načne odluke Općinskog
djeci i svim drugim vijeća Kakanj koja će
ljubiteljima sporta. definisati ko upravlja
Novi kakanjski ovim sportskim objekti-
sportski objekat, na ma, kakve su cijene
lokalitetu nekadašnjeg korištenja dvorane i
Partizana, sa radom je vanjskih terena, ko ima
počeo u ponedjeljak pravo na besplatne ter-
13. septembra 2010. mine korištenja... Ja
godine. Sve informaci- sam obećao i predložit
je o korištenju otvore- ću Općinskom vijeću
nih sportskih terena i Kakanj da se Odbojkaš-
Nova sportska dvorana na lokaciji nekadašnjeg Partizana
zatvorene sportske kom klubu invalida Ka-
dvorane zainteresirani kanj 92 osigura besplat-
mogu dobiti u JP „Ka- no korištenje novih
kanj-sport“ putem te- sportskih terena, a po-
lefona sa brojem kušat ćemo naći i naj-
032/557-151. bolje rješenje kako bi-
Novi sportski tereni na smo osigurali da odre-

Općina Kakanj snažno podržava razvoj infrastrukture


neophodne za omasovljenje svih sportskih disciplina

Vanjski tereni na krovu CC1

lokaciji nekadašnjeg Par- đeni broj ratnih vojnih


tizana su otvorili svoja invalida radi u novom
vrata. No, odmah su se sportskom kompleksu.
pojavila razmišljanja i U početnoj fazi, ja sam
nagađanja o cijenama i to tražio od direktora
uvjetima korištenja sport- JP Kakanj-sport, vanj-
Detalj iz nove sportske dvorane skih terena, na internet- ski tereni će biti be-
forumima mogu se čitati splatni za djecu koja se
mišljenja da će “biti cije- žele igrati, do konačne
ne da boli glava” itd. odluke Općinskog vije-
“Nakon završetka ća koja će i ovo reguli-
procedure prijenosa sati. Moja želja je da
vlasništva nad sport- termini korištenja
skim terenima u sklopu sportskih terena ne bu-
CC1 na Općinu Kakanj, du skupi i da budu pri-
iskoristio sam zakonsku hvatljivi svima”, odgo-
mogućnost, te zatražio vorio je na nedoumice
od JP Kakanj-sport da i glasine općinski načel-
upravlja novim sport- nik Mensur Jašarspahić
Zabilježeno tokom obilaska novog sportskog objekta skim terenima do ko- Suri.
7
BILTEN A K T U ELNOS TI
Izvještaji inspektora
U ulici Selima ef. Merdanovića zabilježeno 28 slučajeva
bespravne gradnje, u Podbjelavićima urbanističko-građevinska
inspektorica Leila Karamehić bila meta verbalnog napada
Urbanističko-građevinska in- vićima radi izgradnje poslovnog Inspektorica je donijela 31
spektorica Leila Karamehić izvr- objekta blizu pruge, u ulici Alije rješenje kojim se nalaže investi-
šila je, tokom mjeseca augusta Izetbegovića radi bespravnog torima da podnesu zahtjev za
2010. godine, inspekcijske preglede pretvaranja stambenog prostora legalizaciju bespravno izgrađe-
u sljedećim naseljenim mjestima: u poslovni prostor, te postavljanja nih objekata, 2 rješenja o ukla-
u ulici Selima ef. Merdanovića stepeništa na površini koja se njanju bespravno izgrađenih
radi bespravne dogradnje stam- vodi kao državna svojina, u Ku- objekata, uputila je 13 obavijesti
benih objekata, izgradnje ogra- javču radi nelegalne izgradnje podnosiocima zahtjeva o podu-
da, garaža, poslovnih objekata, garaže, u Sopotnici radi nelegal- zetim radnjama na osnovu izvr-
predulaza, stepeništa (u ovoj ne izgradnje pomoćnog objekta šenog inspekcijskog pregleda.
ulici zabilježeno je 28 slučajeva i radi nasipanja zemljanog mate- Tokom obavljanja inspekcijskog
bespravne gradnje), u Obrima rijala na obalu puta, u Povezica- pregleda u Podbjelavićima in-
radi izgrađenog pomoćnog ma radi uzurpacije zemljišta u spektorica je bila meta verbalnog
objekta blizu pruge, u Podbjela- državnoj svojini... napada.

Izvještaj tržišne inspektorice za mjesec august


Bespravno zauzeće javne površine, psovke,
prijetnje, negodovanje, prijetnje samoubistvom...
Tokom kontrole štandova koji su postavljeni u inspekcijski pregled u Karaulskom Polju u vezi odla-
vrijeme manifestacije „Kakanjski dani trgovine i ganja kokošijeg đubriva u blizini rudničke kapije,
kulture“, tržišna inspektorica Nizama Buza suočila organizatoru teferiča na Mokroj njivi inspektorica je
se sa brojnim problemima. Zabilježen je veliki broj naložila da počisti smeće koje je ostalo nakon tefe-
slučajeva bespravnog zauzimanja javne površine u riča, na Drijenu je izvršen inspekcijski pregled u
svrhu prodaje robe. Nervoza, prijetnje, psovke i vezi gradnje u blizini izvorišta...
drugi vidovi nedoličnog ponašanja bili su svojstveni Tokom kontrole bespravne prodaje i zauzimanja
osobama koje su bespravno zauzimale javnu površi- javne površine na gradskom šetalištu, 19. augusta 2010.
nu. Uz pomoć policije, inspektorica je ipak uspjela godine zabilježena je incidentna situacija kada je jedan
izvršiti svoje radne zadatke kako bi se ispoštovale prodavač koji je bespravno zauzeo javnu površinu uzeo
zakonske odredbe. Tokom manifestacije „Kakanjski nož i prijetio da će izvršiti samoubistvo govoreći kako
dani trgovine i kulture“ zabilježena su dva slučaja nema od čega živjeti i hraniti višečlanu porodicu.
bespravne naplate parkinga od strane dva privredna Inspektorica je krajem augusta vršila kontrolu
subjekta. Nakon izdavanja rješenja o zabrani rada prodaje robe za vrijeme održavanja tradicionalnog
ovi privredni subjekti su prestali sa ovom djelatnošću. mevluda u Kraljevoj Sutjesci (prodaja je bila zabra-
Tokom augusta tržišna inspektorica izvršila je njena od poljanskog mosta do džamije).
Poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH i povratnicima
Pozivamo izbjeglice, raseljene osobe i povratnike da izvrše registriranje prijave za dobivanje pomoći za rekon-
strukciju stambenih objekata, uništenih i devastiranih tokom ratnih zbivanja.
Prijave se dostavljaju na obrascu "prijave/izjave", koji je dostupan u svim općinama u BiH, regionalnim cen-
trima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemljama
prihvata izbjeglica, na zvaničnoj web-stranici Općine Kakanjwww.kakanj.com.ba, u Uredu za raseljena lica,
izbjeglice i povratnike Općine Kakanj, te u uredima mjesnih zajednica.
Prijave se dostavljaju poštom ili lično na adresu: Općina Kakanj, Služba za boračko-invalidsku zaštitu, raseljena
lica, povratnike i izbjeglice, Odsjek za raseljena lica, Alije Izetbegovića 123, 72 240 Kakanj.
Poziv je namijenjen za osobe sa prebivalištem, do 30.4.1991.godine, na području općine Kakanj, a koja je i
općina povratka. Više infomacija možete dobiti putem telefona sa brojem 032/771-808.
Komisija za prijavu, popis i evidentiranje povratnika

8
AK TUELNOS TI B I LT EN

Izvještaji komunalne inspektorice Zahide


Alić i vodnog inspektora Mirsada Delića
Općinska komunalna in-
spektorica Zahida Alić, to-
kom mjeseca augusta, izvr-
šila je 10 kontrola po osno-
vu zahtjeva za izlazak na
lice mjesta, ispostavila je
19 rješenja o otklanjanju
nedostataka, izvršeno je 5
kontrola izvršenja rješenja
ispostavljenih u julu...
Tokom trajanja manife-
stacije „Kakanjski dani
trgovine i kulture“ inspek-
torica je vršila kontrolu
zauzeća javne površine u
svrhu prodaje robe, kon-
trolu održavanja čistoće
na gradskim saobraćajni-
cama i drugim javnim po-
vršinama, kontrolu odvoza Više informacija o radu općinskih inspektora potražite na www.kakanj.com.ba
smeća... oštećene nakon izbijanja radi nasipanja šljunka...
Općinski vodni inspektor podzemnih voda, u Donjem Izvršeno je 11 kontrola
Mirsad Delić, tokom augu- Kaknju radi ometanja či- korištenja javnih površina,
sta, izvršio je inspekcijske šćenja obala Ribnice od izvršena je kontrola po-
uviđaje u Malješu sa ciljem strane dva mještanina, u stupka legalizacije mjesnih
provjere postojanja doku- Obrima radi kontrole vađe- vodovoda u Bilješevu, Gori,
mentacija za kuće koje su nja šljunka, u Povezicama Mramoru, Vukanovićima...

Poštovani građani! Službu


za poduzetništvo,društvene
djelatnosti,eko-zaštitu i in-
spekcijske poslove možete kon-
taktirati na telefone sa brojevi-
ma 032/771-827,032/771-817
i 032/771-819. Sve nelegalne
radnje i nesavjesne subjekte
koje primijetite možete pri-
javiti, potpuno anonimno, u
pisanoj formi, putem kontakt
telefona, te putem foruma na
službenoj web-stranici Općine
Kakanj www.kakanj.com.ba.
Općinski inspektori će pro-
vjeriti navode i poduzeti mjere
u skladu sa nadležnostima.
I putem foruma na www.kakanj.com.ba odgovaramo na upite građana Zahvaljujemo na saradnji.

9
BILTEN A K T U ELNOS TI
Vijesti iz Službe civilne zaštite

Grade se kaskade u koritu rijeke Zgošće


U b li z i ni z g rad e po kre n u l a je Služ -
Op ć i ne Ka k a n j z a - ba civilne zaštite
b il j ež i li s mo r ado - Općine Kakanj. Na-
ve na uređenju ko- kon izgradnje ka-
rita ri jek e Z g ošće . skada, planirani su
Radove, čiji je i dru gi ra d o vi po -
cilj, izgradnjom put zamjene pu-
kaskada i uspora- knutih ploča kako
vanjem protoka, bi se u re d i l o i za -
za š t i t i t i k o ri t o o d šti ti l o ko ri to Zgo -
razorne moći vode- šće . Rad o v e izvodi
n e b uj i c e u pe ri o - kakanjska firma
du obilnih kiša, „Trgo šp e d “. Radove izvodi Trgošped

Cilj radova je zaštita korita, ali i postizanje estetske


Zabilježeno u blizini zgrade Općine dimenzije

Vjenčani u augustu:Čestitamo mladencima!


U periodu 1 – 31. Karamović Dženita,
august 2010. godine, Fafulić Nermin i Dedić
brak su sklopili: Sikira Jasmina, Crnović Ni-
Osman i Ohran Arne- had i Hadžić Arnesa,
sa, Kulović Nedžad i Seferović Muhamed i
Fehrić Alma, Zahiro- Sejdić Zuhra, Hido
vić Mersudin i Škulj Dženan i Brkić Ilhana,
Samra, Veispahić Al- Begić Adem i Sarač
min i Rizo Edna, Ku- Nerma, Veispahić Ta-
bat Narcis i Alagić rik i Subašić Adisa,
Đenana, Jašarspahić Zahirović Kenan i Ša-
Kenan i Durmić Emi- hinbegović Ilhana,
na, Čelebić Ezudin i Novi detalj u Matičnom uredu Kakanj Imamović Almir i Mu-
Hekić Mirsada, Bejtić hamedagić Irma, Su-
Saim i Hrustić Mirela, Poštovani građani! Centar za pružanje uslu- bašić Enhar i Begić
Antunović Mladen i ga građanima možete kontaktirati na telefon Dženita, Brnadić Ivan
Bjelavčić Josipa, sa brojem 032/771-820. Telefonski imenik i Pavlović Julijana,
Škulj Emir i Begić matičnih ureda: Kakanj 032/771-816, Brnjic Pipo Adnan i Čelebić
Anela, Delić Almin i 032/772-194,Kraljeva Sutjeska 032/ 779-202. Elvedina.

10
E KO-SLIKA MO G A KRA J A B I LT EN
Akcija čišćenja obala rijeke Bosne u završnoj fazi

Pričaj Bosno kud god budeš tekla...


pričaj Bosno svojim valovima...
Živopisna rijeka Bo- fazom ovog projekta
sna, sa čijih obala go- planirano je da se obu-
dinama strši okrutni hvate dijelovi rijeka
mozaik svakovrsnog Bosne i Lašve sa uku-
smeća, sija novim sja- pnom dužinom od cca
jem na dijelu vodotoka 100 km. Na rijeku Bo-
kroz općinu Kakanj bu- snu otpada tri četvrti-
deći sjetu da će se ne prostora koji uklju-
jednog dana vratiti čuje tri općine: Visoko,
vremena kada se vo- Kakanj i Zenicu. Cilj
dom iz rijeke mogla i projekta je čišćenje
žeđ ugasiti, i čovjek i obala rijeka Bosne i
duša osvježiti, i narod Lašve od otpadnog ma-
Rijeko Bosno...pod Igmanom svoj si izvor skrila...
ponositi. Realizacija terijala koji je zaostao
Projekta čišćenja obala nakon poplava u periodu
vodotoka u FBiH koju januar-mart 2010. godi-
je pokrenuo Fond za ne, preventivno djelo-
zaštitu okoliša F BiH vanje i očuvanje voda,
privodi se kraju u dije- riječnih tokova, njihove
lu koji se odnosi na flore i faune, te jačanje
općinu Kakanj. Prvom zakonskog okvira F BiH.

Vijekovima život daješ svima...

Pričaj Bosno kud god budeš tekla...

Pričaj Bosno svojim valovima...


Pored navedenog, ovim korita rijeka i potoka
projektom dolazi do smećem. Fond za zašti-
podizanja svijesti jav- tu okoliša FBiH za rea-
nosti, te se pokušava lizaciju projekta na
umanjiti dosadašnja teritoriji općine Kakanj
praksa nepravilnog od- izdvojio je 120 400 KM,
laganja otpada, a time dok je Općina Kakanj
Na put se dugi zaputila... i smanjiti zatrpavanje uložila 30 100 KM.

11
BILTEN EKO - S L I K A MO G A KRAJ A
Federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić boravio u Kaknju
Animalni otpad u rijeku Bosnu, sa mosta u
Seoći, općina Visoko, odlažu fizička lica koja
se nelegalno bave klanjem i prodajom mesa?
Nakon urgentnog zahtjeva
Općine Kakanj, niza medijskih
izvještaja i brojnih apela gra-
đana da se riješi problem prisu-
stva animalnog otpada u koritu
rijeke Bosne, na lokalitetu MZ
Papratnica i uzvodno, na teren
je izašao Mirsad Smailagić, fe-
deralni vodni inspektor.
Inspektor je izvršio inspek-
cijski nadzor u dvije klaonice,
u naselju Seoća, općina Visoko,
uzvodno od lokacije na kojoj je
evidentiran animalni otpad. U
izvještaju inspektora se navodi
da su evidentni ostaci animal-
nog otpada u rijeci Bosni, te da
jedna klaonica u Seoći ima va- Iz godine u godinu isti problem, animalni otpad u rijeci Bosni
žeći vodni akt za ispuštanje gleda nije bilo tragova odlaga- potencijale (veterinarska, sa-
tehnološke otpadne vode i da nja animalnog otpada u rijeku nitarna, komunalna, tržna i
postupa po istom, da ima Ugo- Bosnu, te izražava sumnju da vodna inspekcija), kao i aktivi-
vor o odvoženju animalnog ot- animalni otpad u rijeku Bosnu, ste mjesnih zajednica kako bi
pada sa jednom zeničkom fir- sa mosta u Seoći, općina Viso- se došlo do saznanja ko se sve
mom, te da uredno plaća vodne ko, odlažu fizička lica koja se bavi poslovima klanja životinja
naknade, dok druga klaonica, nelegalno bave klanjem i pro- i odlaganja animalnog otpada
prema izvještaju inspektora, ne dajom mesa. po selima i iskontrolisati ih“,
radi već osam mjeseci. „Vezano za ovaj problem stoji u dopisu kojeg je Općini
Inspektor navodi da ni u potrebno je uključiti i kanto- Kakanj dostavio Mirsad Smaila-
jednoj klaonici u vrijeme pre- nalne i općinske inspekcijske gić, federalni vodni inspektor.

Gotovo svakodnevno vatrogasci su prinuđeni intervenirati i gasiti vatru na Vardi

Apeli usmjereni na buđenje


svijesti onih koji pale vatre na
Vardi nisu urodili plodom
Zbog sve učestalijih sluča- vrata apelirali smo na svijest kundarnih sirovina pogodnih
jeva paljenja vatre u naselju onih koji vrše spaljivanje ot- za prodaju, kao i na sve one
Varda, čiji dim naprosto za- pada, plastike, gume i drugih koji imaju određene informa-
guši okolinu, u nekoliko na- materijala radi dobijanja se- cije da prijave općinskoj in-
12
E KO-SLIKA MO G A KRA J A B I LT EN
spekciji počinitelje ovog kri- Nakon što su se u javnosti pojavile informacije o pojavi div-
vičnog djela. Izvještaji Službe lje deponije dva kilometra uzvodno od Kraljeve Sutjeske, uz
civilne zaštite Općine Kakanj novu cestu koja vodi do Ratnja, općinski načelnik Mensur
govore da apeli, usmjereni na Jašarspahić Suri zatražio je od Odsjeka za inspekcijske po-
buđenje svijesti onih koji pa- slove hitno poduzimanje mjera u skladu sa zakonom kako
le vatre na Vardi, nisu urodili bi se riješio ovaj problem. Ovom prilikom, apelujemo na sve
plodom. Gotovo svakodnev- građane općine Kakanj da sve pojave, incidente, slučajeve i
no vatrogasci su prinuđeni nesavjesne osobe koje uništavaju naš okoliš prijave (potpuno
intervenirati i gasiti vatru na anonimno) općinskim eko-redarima koji će, nakon provjere
Vardi. To je za sada jedina činjenica, putem komunalnog inspektora, uputiti prijavu
moguća mjera koja se može protiv nesavjesnih subjekata. Kontakt telefon: 061/ 967 066.
primijeniti s obzirom da je Krajnje je vrijeme da se pokrene široka društvena akcije kako
jako teško utvrditi počinitelja bi se zaustavilo uništavanje naše okoline.
ovog nesavjesnog djela.
Namjerno paljene vatre na Kakanj jer svako gašenje be na vremenu dok stignu na
Vardi, koje zagušuju Kakanj, vatre podrazumijeva anga- mjesto intervencije.
vatrogasci su gasili 7. janua- žman najmanje tri vatrogas- Općina Kakanj zaista čini
ra, 24. marta, 4. aprila, 20. ca i vatrogasnog vozila. Naj- sve što je moguće učiniti u
aprila, 10, 12. i 16. juna, 15. više boli činjenica da bi se ovom trenutku i neće dozvo-
jula, 16. jula u dva navrata, moglo desiti da u vrijeme liti da nekolicina nesavjesnih
30. jula, 30. augusta, te 2. gašenja namjerno zapaljene građana na bilo koji način
septembra 2010. godine. vatre na Vardi negdje na ne- ugrozi pravo građana općine
Stalne intervencije uzrokuju kom drugom mjestu izbije Kakanj na čist vazduh i zdra-
velike troškove za Općinu požar, pa da vatrogasci izgu- vo okruženje.

U ulici Alije Izetbegovića


postavljen novi eko-displej
Novi eko-displej postavljen
je ovih dana u ulici Alije
Izetbegovića u Kaknju. Ovaj
displej nakon testne faze pri-
kazivat će trenutne vrijedno-
sti koncentracije zagađujućih
materija u zraku. Na ovaj
način bit će upotpunjen me-
hanizam obavještavanja gra-
đana o kvaliteti zraka jer će,
uz ranije postavljeni displej
koji pokazuje vrijednosti za-
gađujućih materija nakon Novi displej prikazivat će trenutne vrijednosti koncentracije zagađujućih
analize 24 sata praćenja pu- materija u zraku
tem mobilne stanice, novi zagađujućih materija. Svi ovi be, u skladu sa zakonskim
eko-displej promptno obavje- podaci koje prikuplja Općina procedurama, kako bi se sa-
štavati građane o trenutnim Kakanj predstavljaju osnov za čuvalo zdravlje stanovnika
vrijednostima koncentracije intervenciju u slučaju potre- općine Kakanj.
13
BILTEN I Z P RO T OKOLA
Izvod iz intervjua koji je objavljen u BH Business Magazinu
MENSUR JAŠARSPAHIĆ- SURI, NAČELNIK OPĆINE KAKANJ
POSLOVNE ZONE SU ZA INVESTITORE
ŠANSA ZA REALIZACIJU PODUZETNIČKIH
IDEJA, A ZA OPĆINU ŠANSA ZA JOŠ
INTENZIVNIJI PRIVREDNI PROGRES
Tekst: Rašid Hakić TRANZICIJE
GODINE STVARANJA VLASNIČKIH ODNOSA
URBANE GRADSKE BH BUSINESS MAGA-
SREDINE ZINE: U kojem obimu i
BH BUSINESS MAGA- sa kakvim efektima je
ZINE: Šta je predsta- realizovan proces tran-
vljalo osnovne karakte- zicije vlasničkih odnosa,
ristike privrednog am- šta danas čini privrednu
bijenta općine do 1992. mapu općine Kakanj i
godine ? koju ulogu u ukupnom
JAŠARSPAHIĆ: Naša privrednom ambijentu
lokalna zajednica bila je ima privatna poduzet-
jedan od centara indu- nička inicijativa?
strijskog razvoja bivše JAŠARSPAHIĆ: Priva-
države. tizacijski proces na po-
Nosioci privrednog dručju naše općine, za-
razvoja općine bili su, ključno sa prošlom godi-
i ostali, Rudnik mrkog nom, iz nadležnosti
uglja „Kakanj“ koji je Agencije za privatizaciju
1992. godine zapošlja- ZDK, okončan je oko 98
vao oko 5.500 rudara, %. Privatizovana su sva
a danas zapošljava oko preduzeća iz društvene-
2.150 uposlenika sa državne svojine. Njih 13
godišnjom proizvodn- bilo je u nadležnosti
jom od oko 1.200.000 Mensur Jašarspahić Suri kantonalne agencije.
tona visoko kaloričnog Tvornica rudarske etat sječe iznosio je Negativne refleksije u
uglja, zatim Termo- opreme „Rudstroj“, koja oko 40.000 kubnih me- ovom procesu javile su
elektrana „Kakanj“ ko- zapošljava oko 200 rad- tara drvnih sortimena- se kod privatizacije dva
ja je zapošljavala pre- nika, smještena je u ta, sa omjerom 7- 3 u preduzeće i to u „Pole-
ko 1200 radnika, a da- užem dijelu grada i ista korist crnogorice. Sve tu“ i „Pilani“, čime je
nas ima oko 650 uposle- prati potrebe svih subje- ove količine oblovine prouzrokovan prestanak
nih sa godišnjom proi- kata u okruženju i šire. prerađivane su u omje- rada preduzeća, pri če-
zvodnjom od preko Treba spomenuti i ru 95 % u „Krivaji“ u mu je 120 radnika osta-
2.100.000 Mwh. U Tvor- bivše pravno lice Zavidovićima, a lo bez posla.
nici cementa „Kakanj“, „Šumarstvo“ Kakanj, ostatak od 5% u manjim Dva glavna nosioca
koja posluje više od 30 koje je transformaci- pilanama u užem privrednog razvoja opći-
godina, 1992. godine jom i formiranjem kan- okruženju. ne, RMU Kakanj i Termo-
radilo je preko 650 rad- tonalnog JP ŠPD ZDK sa elektrana “Kakanj“, su
nika, a danas radi 370, sjedištem u Zavidović- PRIJERATNI subjekti koji pripadaju
sa godišnjom proizvod- ima, prešlo u poslovnu USPJEŠNO TRASIRANI energetskom sistemu JP
njom od 600.000 tona jedi ni cu pome nut o g POSLOVNI RAZVOJ „Elektroprivreda“ BiH d.d.
visokokvalitetnog ce- preduzeća. Ovo predu- – BITAN ČINILAC Na području Općine
menta za domaće i zeće zapošljavalo je PRAVOVREMENE registrovano je više od
tržište regiona. 175 radnika, godišnji I UČINKOVITE 200 pravnih lica, od čega
14
IZ P RO T OKOLA B I LT EN
blizini lokacije.
Prostorno - planska i
provedbena dokumenta-
cija, kao i glavni projekti
infrastrukture za zonu
Vrtlište, već su urađeni.
Ukupna finansijska ula-
ganja u formiranje
poduzetničke zone pla-
nirana su u iznosu od
2.870.000,00 KM, a
značajan dio sredstava u
pripremu lokacije, izra-
du dokumentacije i in-
frastrukturno opremanje
zone već je investiran
od strane Općine Kakanj.
U saradnji sa GAP-om
Općina Kakanj je, preko
Tima za izradu Plana
Gradska jezgra privlačenja investicija,
su svega 3 subjekta drža- u privatnom vlasništvu čije je međusobno funk- pripremila Poslovni profil
vno vlasništvo, a ostali I po svim ostalim po- cionisanje lako ostvari- Općine Kakanj i Plan
su 100% u privatnom kazateljima, a posebno vo, te ni u jednom se- privlačenja investicija
vlasništvu. Trinaest bi- po ostvarenju neto dobi- gmentu ne dolazi u koli- Općine Kakanj, koji je
vših društvenih predu- ti u 2009. godini, privat- ziju. pred usvajanjem.
zeća sada je u 100% na preduzeća učestvuju Zona se nalazi oko 2 U 2010. godini,
privatnom vlasništvu, u istom i većem omjeru, kilometra od gradskog Općina je u saradnji sa
među kojima je i Tvorni- pa se može konstatovati centra i isto toliko od World Vision-om finansi-
ca cementa „Kakanj“, da u kakanjskoj privredi priključka na modernu rala obuku 25 kandidata
privatizovana 2000. god- dominantnu ulogu u autocestu Sarajevo - Ka- za izradu poslovnih ili
ine. Danas zapošljava ostvarivanju pozitivnih kanj- Zenica, dok je biznis-planova. Na kraju
370 radnika sa proizvod- pokazatelja imaju pri- udaljenost od željeznice obuke je organizovano
njom od 600 hiljada tona vatna privredna društva. oko 1 kilometar. Podu- takmičenje i odabir osam
cementa godišnje , od zetnička zona ima pri- najboljih biznis-planova,
čije se prodaje ostvari OPĆINSKA stup sa asfaltiranog in- od kojih su četiri bila iz
blizu 100 miliona KM ADMINISTRACIJA – dustrijskog puta za Pov- oblasti poljoprivrede i
bruto realizacije i 40 EKSPEDITIVAN SERVIS ršinski kop Rudnika Ka- četiri iz oblasti trgovine
miliona KM dobiti. U SLUŽBI GRAĐANA kanj, što znači da je do i obrta. Projekat je
Stepen i ulogu privat- BH BUSINESS MAGAZI- poduzetničke zone iz- koštao oko 14.000 KM.
nog poduzetništva najbo- NE: Šta predstavlja te- građena adekvatna sa- Izraženu podršku pri-
lje ilustruju podaci po žišne aktivnosti općin- obraćajnica. Potrebno je vrednom razvoju ilustru-
zbirnom Izvještaju o po- skih organa i službi u sagraditi primarnu sa- je i podatak da je u
slovanju pravnih lica za cilju stvaranja preduslo- obraćajnicu kroz podu- 2008. godini u Budžetu
2009. godinu, iz kojih je va za ekspanziju privred- zetničku zonu koja će Općine Kakanj bilo
vidljivo da je cjelokupna nih aktivnosti ? omogućiti saobraćajni predviđeno i uloženo
kakanjska privreda ostva- JAŠARSPAHIĆ: Općina pristup parcelama. 20.000 KM i za podsticaj
rila ukupan prihod u izno- Kakanj je u procesu iz- Pripremni radovi za malim i srednjim
su od 658.000.000 KM, u gradnje poduzetničke izgradnju zone, kao što preduzećima.
čemu RMU„Kakanj“ i zone Vrtlište, planirane su nivelacija terena, su U okviru navednih
Termoelektrana „Ka- površine 10 hektara. urađeni. Što se tiče gla- aktivnosti, Općina Ka-
kanj“ učestvuju sa izno- Osnovna namjena ovog vne infrastrukture, kanj redovno dobija
som od 280.000.000 KM, prostora je industrijsko- električne energije, vo- podršku za realizaciju
a ostatak od 378 miliona poslovna. U okviru zo- de, kanalizacije i teleko- strateških aktivnosti
predstavlja vrijednost ne predviđa se odvijanje munikacione mreže, ista predviđenih akcionim
ukupnog prihoda svih niza djelatnosti, koje su se nalazi ili na samoj planovima i Strategijom
ostalih preduzeća koja su po svojoj prirodi slične i lokaciji ili u neposrednoj razvoja Općine Kakanj.
15
BILTEN I Z P RO T OKOLA
U tom smislu, za općinsko. Lokalitet je u
Po d u z e t n i č k u z o n u neposrednoj blizini grad-
Vrtlište, Federalno mini- skog centra, te glavne
starstvo poduzetništva, komunikacije i autoceste
razvoja i obrta je opre- Sarajevo – Kakanj – Zeni-
dijelilo sredstva u iznosu ca. Ostala infrastruktura
od 115.000 KM u 2008. i se nalazi u neposrednoj
96.000 KM u 2009. godi- blizini lokaliteta. Po-
ni. trebno je napomenuti da
NOVE POSLOVNE se na lokalitetu Bare
ZONE- NOVE nalazi staro rudničko
RAZVOJNE ŠANSE odlagalište.
Nakon iskorištenja
BH BUSINESS MAGAZI- velikih količina haldije
NE: Šta predstavlja stvorile bi se mogućno-
strateške planske aktiv- sti proširenja lokalite- Kakanj razbija predrasude o sivilu rudarskih gradova
nosti u tekućoj godini i ta, poboljšanja mikro- poslovne zone je u ini- imovinsko-pravne pos-
dugoročnom periodu ? klimatskih uslova, a cijalnoj fazi i potrebno love i katastar Općine
J A Š A R S PA H I Ć : postigao bi se i finansij- je uraditi predinvesti- Kakanj.
Strateške aktivnosti po ski efakat. Bitno je nag- cijsku studiju koja bi Čitavo područje na-
pitanju privrednog lasiti da je korištenje definirala modalitete selja Ponijeri nalazi se
razvoja i investicija jalovine kao sirovine razvoja i upravljanja u okviru granica spo-
Općina Kakanj u nared- poznato u industriji ovom zonom, obavezno menika prirode „Ta-
nom periodu ima građevinskog materija- uzevši u obzir i efekat jan“. Dio spomenika
namjeru provoditi kroz la, te su već određene korištenja jalovine kao koji se nalazi na
realizaciju utvrđenih i inozemne kompanije resursa u industriji području općine Ka-
prepoznatljivih lokacij- iskazale interes za in- građevinskog materija- kanj površine 910 hek-
skih paketa na području staliranje kapaciteta na la. tara, spada u drugu
Općine, i to: realizaci- tom lokalitetu. U općini Kakanj se zaštićenu zonu, a za-
jom projekta nove Koncept razvoja ovog nalazi zimsko-ljetno kon propisuje mjere
poduzetničke zone lokaliteta u perspektiv- izletište Ponijeri, koje zaštite i dozvoljene
Vrtlište, o čemu je već nu industrijsku zonu je opremljeno ski-lif- aktivnosti na ovom
bilo riječi. potrebno je promatrati tom i drugim pratećim području. Mogućnost
Ništa manje značajan kroz mogućnost isko- infrastrukturnim ob- korištenja ovih resursa
nije niti projekat rištenja jalovine kao jektima za skijanje. za razvoj komercijal-
poduzetničke zone “Ba- sirovine i na taj način Danas je to izuzetno nog turističkog proiz-
re“, čiji je lokacijski oslobađanju prostora za posjećeno mjesto, ka- voda, ne samo od lo-
paket u pripremi. Prvo- razvoj lokaliteta koji bi ko od strane građana kalnog već i regional-
bitna površina predviđe- omogućio smještaj ma- općine Kakanj, tako i nog značaja, zahtijeva
na za razvoj podu- lih i srednjih industrij- turista iz drugih opći- sistematičan pristup
zetničke zone „Bare“ je skih kapaciteta. na. Zbog velikih šum- definiranju buduće iz-
7,5 hektara. Zemljište je Ideja kreiranja ove skih bogatstava i izu- gradnje i upravljanja.
zetnog kvaliteta vaz- I u narednom periodu
duha ovo područje bit će nastavljena mak-
proglašeno je vazduš- simalna angažiranost
nom banjom. Resursi osoblja Općine, Općins-
potrebni za razvoj re- kog vijeća i Zavoda za
gionalnog turističkog planiranje i izgradnju na
proizvoda više su nego projektima koji omoguć-
evidentni. avaju više radnih mje-
U toku je izrada Re- sta, više prihoda, više
gulacionog plana Poni- sadržaja za djecu, mlade
jeri, na kojem rade itd., a to su:
Zavod za planiranje i - Izgradnja industrij-
izgradnju Općine Ka- ske zone I na površini od
kanj u saradnji sa Služ- 100 dunuma;
Ski-staza Ponijeri bom za urbanizam, - Planiranje II indu-
16
IZ P RO T OKOLA B I LT EN
strijske zone - Bare -; sposobnosti i znanja iz
- Izgradnja kružnog svih oblasti života i rada,
toka saobraćaja na ulazu a posebno u profiliranju
u grad Kakanj; politika:
- Izgradnja sportskih - razvoja i podsti-
igrališta za mlade u gra- canja poduzetništva u
du i u mjesnim zajedni- privredi, van privrede i
cama; u društvenim djelatno-
- Pomoć u izgradnji stima;
druge gradske džamije u - politika i pomoći
gornjem dijelu grada; ženama, mladima, djeci,
- Izgradnja – rekon- sportu, kulturi itd.
strukcija mostova: Ka- Posao načelnika mo-
kanj II, kod bivše stočne ra da bude operativan,
pijace, Tršće, kod mlina, Novoizgrađena dionica autoceste kreativan, inovativan i
Modrinje-žičani most, zajednici Doboj ili Pove- Demiri, itd.) praktičan, a iz toga
Podhodnjaci – tunel zice sa gradskim bazeni- BH BUSINESS MAGA- mora proisteći rezultat
ispod željezničke stanice ma; ZINE: Gospodine Jašar- da se djela vizuelno
za naselja Bičer, Slijev- - Proširenje mreže spahić, kakav je Vaš očituju, što građani
nice itd; toplotnog zagrijavanja stav o sintezi „općinski znaju cijeniti i poštova-
- Proširenje glavne stanova, kuća i preduze- načelnik- menadžer ? ti, jer mi načelnici ima-
gradske ceste za stva- ća (željeznička stanica, JAŠARSPAHIĆ: To je u mo od građana glasan-
ranje uvjeta za sigurnije Povezice, Bičer, Paprat- današnjem ustavno- jem dobijene mandate
odvijanje saobraćaja nica, Kujavće, Slapnica, pravnom okviru jedan od da gradimo nove sadrža-
kroz cijeli grad; Obre, Podbjelavići, Bre- najtežih i najzahtjevni- je za dobrobit naše
- Izgradnja sportskog žani, MZ Kakanj II, Zgo- jih poslova, koji zahtje- djece i generacija koje
kompleksa u mjesnoj šća, Bukovlje, Alagići, va puno intelektualnih dolaze.

Obavijest Stručne službe za poslove općinskog načelnika


Poštovani građani, kako biste iskazali želju za razgovorom sa
općinskim načelnikom Mensurom Jašarspahićem – Surijem ili
potrebu za hitnom jednokratnom pomoći, molimo popunite zahtjev
Sa ciljem osiguranja transparentnog i efika- dokumentacije koja dokazuje tvrdnje iz obrazlo-
snog rada općinskih organa uprave, u Općini ženja. Prije popunjavanja zahtjeva za pomoć,
Kakanj definirane su određene procedure koje molimo građane da se upoznaju sa kriterijima za
podrazumijevaju popunjavanje obrazaca kako dodjelu jednokratnih novčanih pomoći.
bi građani iskazali želju i potrebu za razgovorom Nakon podnošenja zahtjeva za razgovor ili
sa općinskim načelnikom Mensurom Jašarspa- zahtjeva za pomoć, građane molimo za strplje-
hićem – Surijem, te kako bi zatražili interventnu nje i razumijevanje jer općinskom načelniku
pomoć u slučaju teške materijalne situacije, pristiže veliki broj zahtjeva koje je potrebno
nesreće, elementarne nepogode... obraditi, uvrstiti u bukirane planove za prijem
Stoga, obavještavamo građane općine Kakanj kod načelnika, provjeriti opravdanost zahtjeva
da razgovor sa načelnikom ili interventnu pomoć u skladu sa kriterijima, određeni navode pro-
zatraže popunjavanjem zahtjeva za razgovor ili vjeriti u npr. Centru za socijalni rad, Elektro-
zahtjeva za pomoć koje mogu dobiti u Centru za distribuciji ili nekoj drugoj ustanovi... Ipak, bez
pružanje usluga građanima Općine Kakanj (šalter- obzira na veliki broj zahtjeva za razgovor ili
sala), te u matičnim uredima Bilješevo, Kraljeva pomoć, svi zahtjevi se rješavaju u razumnom
Sutjeska i Brnjic. Na obrazac se upisuju osnovni roku i u skladu sa temeljnim opredjeljenjem
podaci o podnosiocu zahtjeva, te razlog iniciranja općinskog načelnika da ostvari neposrednu i
razgovora, odnosno razlog iskazivanja potrebe za masovnu komunikaciju sa građanima kako bi
hitnom jednokratnom pomoći. Navode iz obrazlo- čuo njihove potrebe, probleme i nedoumice i
ženja inicijative za razgovorom, odnosno zahtje- kako bi, u skladu sa mogućnostima, pomogao
va za pomoć, potrebno je potkrijepiti prilaganjem rješavanju problematike koju iznose građani.
17
BILTEN I Z H I S T O R I J E KAKNJ A
Vremeplov: Dešavanja u Kaknju 1991. godine, tekst: U
ratnom okruženju (Kakanjske novine, broj 337, 11. X 1991)
Simuliranje mira i Podborju je požar „pro-
života onakvog kakvog gutao“ pet dunuma sad-
bi htjeli da živimo na- nica...
kon danonoćnih dežura Kakanj je ovih dana
ispred radio i tv prije- posjetio i Zijah Sokolo-
mnika, iz dana u dan vić – Zike, sa monodra-
postaje teže. Stid zbog mom „Glumac je glu-
laganja cijelog svijeta i mac“ (Diskoteka
(već dobrano) smiješ- „Cor“). Pune ruke posla
nog potpisivanja koje- imali su matičari i babi-
kavih sporazuma o pre- ce: rođeno je 17 djevoj-
kidu vatre, te dječijih čica, 19 dječaka, te
otuživanja u stilu:“...ti sklopljeno 46 brakova.
si prvi počeo“ pritišće Gužve zabilježene 1991. godine zbog nestašice goriva I dok na jednoj stra-
polako, no sigurno, sve đanin našalio i prijavio dobili tek oko 21 sat. ni život prolazi kao da
nas. I u inat svemu to- lažni požar na štali kod Dva dana kasnije, dio se ratuje tamo negdje
me trsimo se i živimo, đamije u Donjem Ka- područja bazena Trstio- daleko, dotle vijesti
ali ‘nako. knju, u Termoelektrani nica bio je bez struje jer koje stižu u ovdašnji
Protekli dani, topli su, zbog teškoća na 110 je došlo do kvara dale- Centar za obavještava-
jesenji mogli bi se pam- kilovatnom postrojenju, kovoda u Čatićima. Ista nje, govore nešto sa-
titi i kao vrijeme kada iz proizvodnog procesa sudbina zadesila je žite- svim drugo: 21. IX 1991.
je sve bilo redovno. Sit- „ispali“ svi pogoni, sla- lje Krševca (14. IX 1991), pored Kaknja je prošla
nice koje život znače, vine su u gradu (6. IX ali radnici Elektro-Ka- vojna kolona od 7 vozi-
makar one bili i iritira- 1991, od osam do 16 knja nisu mogli izaći na la prema Sarajevu bez
juće, obilježile su i mje- sati) bile suhe zbog ra- teren, jer – nisu imali ikakvih problema i za-
sec koji je za nama. dova na vodozahvatu, a goriva. Dotle, zaposleni stoja, 22. IX 1991. kod
Tako se jedan naš sugra- gornji dijelovi vodu su u JP „Grijanje“ užurba- Bilješeva je ostalo u
no vrše posljednje pri- kvaru sedam vozila (do
preme za predstojeću 19.30 sati) iz vojne ko-
sezonu grijanja. Sat lone koja je išla prema
vremena bio je blokiran Banja Luci, a u 12 sati i
prevoz uglja na Površin- 50 minuta (26. IX 1991)
skom kopu Vrtlište, po- u Centar je javljeno da
što su privatni autopre- su u Donjem Kaknju,
voznici tražili gorivo od kod Plavog mosta, par-
Rudnika, a ubrzo potom kirana dva vojna tran-
prevoz je ponovo stao, sportera i da se iz jed-
ali sada zato što ni Rud- nog od njih pucalo! Su-
nik više nije imao goriva morna stvarnost je i 200
na svojoj pumpi. Dječija roditelja koji su prote-
igra i nestašluci koštali klog mjeseca, posred-
su plast sijena koji je stvom ove institucije,
nestao u plamenu u Hra- pokušali da uspostave
stovcu, centrala PTT-a u telefonske veze sa svo-
Kraljevoj Sutjesci bila je jim sinovima – vojnici-
van pogona 24. IX 1991. ma, prve izbjeglice pri-
(uzrok kvara nepoznat), javljene su u ovdašnji
a 26. IX 1991. izlaz sa Crveni krst... ‘Nako ili
Autobuske stanice blo- ‘vako, tek življenje u
kirala je kolona automo- okruženju rata nije ni-
Detalj iz centra grada,zabilježeno 1991. godine bila (red za gorivo). U malo ugodno . ( se.j.)
18
IZ H IS T OR IJE KA KNJ A B I LT EN

Vremeplov: Priča sa YU 4EKK, Spajanje pokidanih veza,


Kakanjske novine, broj 340, 28.11.1991.godine)
Oni rijetko govore o svojim bi se hvalili, nego zato što vole kolegama, a desetak puta sa
uspjesima, susretanjima i radu. radio-amaterizam i da bi drugima nekim drugim mjestima i kasar-
Naći ćete ih u ulici Vase Miskina pomagali koliko mogu. nama. Pitanja su gotovo identič-
P +3, u prostoriji sa radio-uređa- I danas su opet na sceni. Ne na – da li je živ, zdrav, kako izdr-
jima i zidovima prekrivenim ra- svojom, nego tuđom voljom po- žava ratne strahote? Odgovori
znim priznanjima, diplomama, stali su nezamjenjivi. Ljudske su na svu sreću, davali bar krat-
nagradama. U skromnom okru- tragedije ponovo struje frekven- kotrajnu utjehu. Ljudska briga i
ženju druže se sa čitavim svije- cijom YU 4EKK. Ratna razaranja bol su najžešći u ovakvim trenu-
tom, preživljavajući tuđe drame, i prekidi komunikacija pišu neke cima i neminovno se prenose i
pomažu drugima. Stižu nenajav- nove, bolne priče. U blokiranim, na nas. Teško je ostati ravnodu-
ljeni, tiho, tamo gdje su najpo- razrušenim, bombardovanim šan na takve patnje. Boli nas i što
trebniji. U nesreći su prvi, pone- gradovima, kasarnama i naselji- ne možemo prodrijeti u Vukovar
kad i u veselju, kod onih koji ih ma ostao je neko nama drag. Da i Pakrac“, priča naš domaćin.
se sjete. Oni su radio-amateri. li je živ, ranjen, zarobljen? Tamo Valja pomenuti i njihov rad u
(---) Djelatnost njihova odiše gdje drugi ne mogu, svojim tala- republičkom centru, gdje su linije
bogatstvom. Priskaču u pomoć i sima prodiru radio-amateri. Za više nego „pregrijane“. Probora-
prilikom nepogoda kakve su, Kakanjce i ne samo za njih, ovdje vi se u Sarajevu i čitavu noć za
recimo, u Kaknju bile poplave i dežura četa mala, ali odabrana, prijemnicima. Dobru vijest je
požar na vozu kod Poljica. Jav- izvanredno osposobljena. (---) najdraže saopštavati, ali su česte
nost je o tome saznala i putevima „Najfrekventniji nam je Du- i one bolne. I tako bez prestanka.
radio-veza. I tu prestaje njiva brovnik. Do sada smo 20 puta Za YU 4EKK zna se odakle do-
priča. Rekoše nam da nisu tu da uspostavljali vezu sa tamošnjim lazi. (Se.J.)

Most u Donjem Kaknju izgrađen je 16. septembra 1979. godine


Stari problem stanov- (---) Dužina mosta je
nika Donjeg Kaknja i 20, a širina 6 metara, a
okolnih sela predstavljao cjelokupna konstrukcija je
je most preko rječice od betona i željeza. U
Ribnice, a u samom cen- njega je ugrađeno oko 100
tru ovog naselja. Izgrad- kubika betona i nekoliko
nja novog mosta ima desetina tona željeza.
dugu historiju. A počela (---) Vrijednost ovog
je 1973. godine prilikom objekta procijenjena je
izgradnje autoputa Sara- na oko 120 miliona sta-
jevo-Zenica. Naime, ta- rih dinara.
da je Građevinsko pre- Zabilježeno 1979.godine tokom gradnje mosta u Zahvaljujući mjesnoj
duzeće „Partizanski Donjem Kaknju zajednici koja je bila or-
put“, prilikom izgradnje dine mjesna zajednica iz punih godinu dana. Ove ganizator njegove konač-
autoputa, koristeći stari Donjeg Kaknja nastavila radove izvodila je mje- ne izgradnje, odnosno
most, prelaskom svojih ove radove, uz znatne sna zajednica, a uglav- mještanima Donjeg Ka-
teških vozila, onesposo- korekcije projekta ovog nom, radnim akcijama i knja i okolnih sela, pre-
bilo ga za dalje korište- mosta, jer su i dalje po- iz sredstava mjesnog moštena je rječica Ribni-
nje. I preuzelo obavezu jedinci osporavali rado- samodoprinosa. ca i riješen stari problem,
da gradi novi. Međutim, ve, zbog, navodno, neri- Konačno, glavni ra- koji je godinama tištio
neodgovorno ponašanje ješenih imovinskoprav- dovi betoniranja ploče stanovnike ovog kraja.
izvjesnog broja mješta- nih odnosa na desnoj na mostu izvršeni su 16. Seid Delibašić
na bilo je osporilo njego- obali rječice Ribnice. I to septembra 1979. godi- Preneseno iz: Ka-
vo dovršenje. I tako je je, opet, usporilo dalje ne, kada je na radnoj kanjske novine, 10.
obustavljena konačna završne radove, tako da akciji uzelo učešća oko oktobar 1979. godine,
izgradnja. Prošle je go- je gradnja mosta trajala stotinu mještana. broj 13

19