You are on page 1of 20

BILTEN U VODNI K

Izvještaj o provedbi Strategije


BILTEN
OPĆINE KAKANJ
komuniciranja Općine Kakanj sa javnošću:
Strategija komuniciranja nije završila u
fijoci, ona se u potpunosti provodi
„Kao jedinica lokalne samouprave informirali smo javnost o stanju na-
interno informativno glasilo Općina Kakanj će, uz podršku NVO šeg okoliša i aktivnostima na unapre-
sektora i medija, jačati dvosmjernu đenju naše okoline, slijedeći maksi-
komunikaciju sa građanima sa ciljem mu „Historija je učiteljica života“
njihovog povećanog učešća u kreira- kroz rubriku „Iz historije Kaknja“
nju efikasnijih lokalnih politika“ - osvrnuli smo se na značajna historij-
OPĆINA KAKANJ zapisano je u izjavi misije kojom ska zbivanja u našem kraju, utisnuli
započinje štivo Strategije komunici- smo slovo o ljudima iz prošlosti Ka-
Alije Izetbegovića 123
ranja Općine Kakanj sa javnošću knja, njihovim životima, zanimanji-
72240 Kakanj 2008-2015. godina koju je 2009. go- ma, plemenitim djelima kojima su
dine usvojilo Općinsko vijeće Kakanj. gradili Kakanj i pronosili baklju slo-
Tel. 032/771-800, 771-801 Prijedlog Strategije kojeg je sačinila bode...
Fax 032 771-803 radna grupa imenovana od strane Izdavanjem Biltena radili smo i na
općinskog načelnika, definiran je uz ostvarenju ciljeva koji su definirani
www.kakanj.com.ba podršku NVO „Alternative“ Kakanj u Lokalnim ekološko-akcionim planom,
e-mail: opcinaka@bih.net.ba okviru projekta „Jačanje saradnje ciljeva koji su određeni Strategijom
lokalnih vlada i građana u Centralnoj razvoja Općine Kakanj koja teži efi-
BiH“. Projekat finansira SIDA i The kasnoj, odgovornoj i transparentnoj
Olof Palme Center. Nakon gotovo općinskoj upravi koja odgovara na
dvije godine od usvajanja Strategije potrebe svih građana i omogućava im
IZDAVAČ komuniciranja podvlačimo crtu i učešće u javnim poslovima, i Strate-
analiziramo ostvarenje strateških gijom partnerstva koja u informiranju
Općina Kakanj ciljeva. vidi značajno polje za partnerstvo
Uz snage koje smo već ranije između Općine i građana.
imali, a koje obuhvataju: kadrove Bilten se distribuirao građanima
REDAKCIJA BILTENA osposobljene za obavljanje poslova putem Centra za pružanje usluga
u oblasti informiranja, uspostavljen građanima, putem matičnih ureda, a
OPĆINE KAKANJ: Centar za pružanje usluga građani- primjerci su dostavljani i nevladinim
Evelin Memić ma, formiran info-centar u koji stižu organizacijama, javnim preduzećima
sve informacije koje se dalje preno- i javnim ustanovama...
Azra Fejzić se građanima, najnoviju računarsku Službena web-stranica Općine
Mersud Kovač i mrežnu tehnologiju, Strategiju ra- Kakanj od prošlogodišnjeg preuređe-
zvoja Općine Kakanj, instaliran grad- nja skripte bilježi gotovo 1 000 000
ski displej, spremnost i otvorenost za posjeta. Nadamo se da su posjetioci
poboljšanje kvaliteta usluga; defini- službene web-stranice zadovoljni
Tel: 032/555-301
rali smo mogućnosti za dalji napredak našim zalaganjem da web-stranica
Fax: 032/771-803 koje smo konkretizirali kroz nekoliko bude redovno ažurirana. Trudimo se
strateških ciljeva. da redovno izvještavamo o svim de-
e-mail: opcinaka@bih.net.ba Strategijom smo poslali poruku da šavanjima koja su vezana za rad
evelin.memic@gmail.com ćemo za javnost osigurati lako dostu- općinskih organa uprave, nastojimo
pne, razumljive i jasne informacije. da prenesemo i poneki tekst iz ka-
Mislimo da smo u ovom uspjeli. Kao kanjske prošlosti slijedeći mudru
DTP I ŠTAMPA: informativna sredstva za ostvarenje izreku koja kaže da je sramota biti
ovog strateškog cilja koristili smo: stranac u vlastitom zavičaju i domo-
Labirint d.o.o. Zenica Bilten Općine Kakanj koji je do vini. Dnevno unosimo u prosjeku 5 – 6
danas izašao u 17 brojeva sa tiražom informacija sa fotografijama, prilo-
labirintzenica@gmail.com od 1 000 primjeraka po broju. Od zima, te audio zapisima (izjave na-
prvog broja Bilten je zadobio simpa- čelnika, općinskih službenika, par-
tije čitalaca, a bilo je i korisnih su- tnera sa kojima Općina realizira
Tiraž: gestija i savjeta koje smo uvažili. projekte...)
1000 primjeraka Kroz Bilten, čiji su primjerci besplat- Na usluzi smo svim medijima, a
ni, izvještavali smo o radu Općinskog sarađujemo sa brojnim medijskim
vijeća i Općinskog načelnika, preno- kućama. Svakodnevno odgovaramo
sili smo aktualna zbivanja u Kaknju, na upite novinara, sami iniciramo
kroz rubriku „Eko-slika moga kraja“ određene teme i o tome obavješta-

2
UVODNIK B I LT EN
vamo javnost, svaka informacija sa Kraljeve Sutjeske i Bilješeva jer i od participatornih mehanizama koje
fotografijama i prilozima se šalje na oni, kao i mještani Brnjica koji su općinski načelnik koristi je i Facebo-
tridesetak e-mail adresa medijskih morali putovati 18 km u jednom ok kao društveni medij za umrežava-
kuća u BiH, radili smo na predstav- smjeru do Centra za pružanje usluga nja. Putem vlastitog facebook profi-
ljanju Općine u poslovnim magazini- u Kaknju, sada sve usluge mogu la (potražite profil: Mensur Jašarspa-
ma i specijalnim izdanjima štampanih ostvariti u svojim matičnim uredima. hić Suri) načelnik često komunicira
medija pred značajne poslovne su- Dosadašnja ograničena mogućnost sa građanima kako bi saznao njihova
srete i sajmove. pružanja usluga u matičnim uredima razmišljanja. Naravno, javnosti je od
Radimo i na uspostavi saradnje u Brnjicu, Kraljevoj Sutjesci i Bilje- ranije poznata praksa načelnika da
sa kakanjskom dijasporom. Određe- ševu značila je dugo putovanje gra- redovno posjećuje mjesne zajednice
ni kontakti su već uspostavljeni u đana do Centra za pružanje usluga u i neposredno razgovara sa građanima
smislu razmjene informacija o aktiv- Kaknju kako bi dobili građevinsku općine Kakanj.
nostima i dostave promotivnih brošu- dozvolu, podnijeli zahtjev za jedno- Pokretanje foruma i drugih moda-
ra o Kaknju kako bi se Kakanj promo- kratnu novčanu pomoć, zahtjev za liteta kojima se osigurava dinamični-
virao u inostranstvu. Nadamo se da stipendiju, zahtjev za pomoć pri sa- ja dvosmjerna komunikacija posebno
će ova saradnja jačati. niranju šteta od elementarnih nepo- je važno jer istinski želimo da na
Provedbi Zakona o slobodi pri- goda... bazi kontinuiranog informiranja
stupa informacijama posvetili smo Realizacijom projekta „Umreža- ostvarujemo participativnu upravu i
veliku pažnju.Općina Kakanj, poštu- vanje mjesnih ureda sa Centrom za učešće građana. Naš cilj je da uspo-
jući zakonske odredbe, redovno do- pružanje usluga građanima“ gotovo stavljamo puno partnerstvo sa građa-
stavlja Parlamentu Federacije BiH sve usluge koje su ostvarivali u Ka- nima, nevladinim organizacijama i
tromjesečne izvještaje o provedbi knju, u Centru za pružanje usluga, drugim društvenim grupama, te da
federalnog Zakona o slobodi pristupa građani mogu ostvariti u matičnom kontinuirano ostvarujemo participa-
informacijama. Napominjemo da uredu kojem geografski pripadaju. torno planiranje budžeta... Poznato
obrasce zahtjeva za pristup informa- Osim toga, osoba koja je upisana u nam je prisustvo građanskog razoča-
cijama svi zainteresirani mogu naći matične knjige rođenih npr. u Kralje- ranja tradicionalnim birokratskim
u Centru za pružanje usluga građani- voj Sutjesci može dobiti rodni list ili modelom uprave Maxa Webera gdje
ma (prijemna kancelarija), kao i uvjerenje o državljanstvu u matičnim birokratija ima svu moć i diskreciju
Vodič za pristup informacijama i In- uredima u Brnjicu, Bilješevu ili Ka- nad donošenjem odluka, stoga mi
deks registar informacija kojima knju, i obrnuto. težimo participatornom modelu koji
Općina raspolaže. Radi se o ostvarenju principa sa- predstavlja način da se vrši vanjski
Zahvaljujući dobroj saradnji i vremenih administracija koji kaže nadzor reprezentativne vlasti. Sa
zajedničkom finansiranju vrijednih „putuju podaci, a ne građani“. ciljem ostvarenja participacije osi-
projekata između Projekta upravne Kako bismo povećali prilike za gurali smo, osim kontinuiranog infor-
odgovornosti – GAP i Općine Kakanj, unapređenje dvosmjerne komunika- miranja (svjesni smo da komunikaci-
kakanjska lokalna zajednica ostvari- cije pokrenuli smo na službenoj web- ja predstavlja sastavni dio i osnovu
la je još jedan strateški cilj definiran stranici i forum putem kojeg posje- svakog participativnog mehanizma),
Strategijom komuniciranja. Ovaj cilj tioci mogu komentirati određene i kanale dvosmjerne komunikacije
definirao je potrebu umrežavanja teme, postavljati upite, pisati suge- od kojih posebno izdvajamo unapre-
matičnih ureda sa Općinom kako bi stije, prijaviti sumnjive radnje u đenje rada mjesnih zajednica i NVO
građani sve informacije i usluge mo- neposrednom okruženju... Na osnovu sektora.
gli ostvariti praktično na kućnom sugestija posjetilaca općinski organi „Budući da su se tradicionalni
pragu, u matičnom uredu kojem ge- uprave su, nakon provjere navoda, mehanizmi (misli se na mjesne zajed-
ografski pripadaju. poduzeli niz u zakonu utemeljenih nice, op. aut) učešća građana u
Završetak implementacije pro- akcija. Zaista se trudimo da ostvari- procesu donošenja odluka nakon rata
jekta „Umrežavanje mjesnih ureda mo dobru saradnju sa građanima suočili sa nizom problema poput
sa Centrom za pružanje usluga gra- Kaknja ma gdje bili. Svaku informa- nedostatka ovlaštenja, kontrole nad
đanima“, jednog od najznačajnijih ciju objavljenu na službenoj web- finansijskim resursima, nekonzisten-
projekata iz druge faze zajedničkog stranici građani mogu i komentirati. tnosti izvora finansiranja, netranspa-
ulaganja GAP-a i Općine Ka- Putem službene web-stranice, općin- rentne selekcije njihovih čelnika,
kanj, ozvaničen je polovinom okto- ski načelnik Mensur Jašarspahić Suri nedostatka formalnih procedura koje
bra 2010. godine svečanim otvara- sa građanima dijeli i svoja promišlja- ih definiraju kao obaveznog učesnika
njem preuređenog Matičnog ureda u nja o daljem infrastrukturnom razvo- u procesima odlučivanja, nalazi istra-
Brnjicu koji sada ima značajno pro- ju Kaknja, a građani daju svoje ko- živanja koji pokazuju slabu partici-
šireni obim usluga i omogućava mje- mentare koje načelnik, u skladu sa paciju ne iznenađuju“, navodi se u
štanima sa područja Brnjica da realnim mogućnostima, uvažava pri- knjizi „Komunikacija i zajednica:
ostvare gotovo sve usluge koje su do likom izrade idejnih i izvedbenih Građani, mediji i lokalna uprava u
sada mogli ostvariti samo u Centru za projekata (npr. najnovi slučaj parti- BiH“ koju je izdao Mediacentar Sara-
pružanje usluga u Kaknju. Putovanje cipatornog planiranja odnosi se na jevo.
do Kaknja radi ostvarenja određenih najavu gradnje zatvorenog bazena i Na bazi ovakvih rezultata istraži-
usluga sada je prošlost i za građane kapije grada, o ovim temama građa- vanja u BiH, Općina Kakanj je krenu-
koji geografski pripadaju području ni su dali brojne komentare). Jedan la u akciju kako bi se mjesnim zajed-

3
BILTEN O P Ć I N S KO VI J EĆ E/ A K T U ELNOS TI
nicama kao jednom od participatornih Strategija komuniciranja Općine Ka- Podcast kanala za slabovidne osobe i
mehanizama vratila uloga koja im kanj sa javnošću...). Proces unapre- osobe koje preferiraju zvuk/video u
pripada. Formiran je Odsjek za lokal- đenja mjesne samouprave Općina odnosu na pisane poruke), Webcastin-
nu samoupravu i mjesne zajednice Kakanj je kandidirala u petom krugu ga koji omogućava praćenje sjednica
koji predstavlja institucionaliziran Beacon šeme koja ima takmičarski Općinskog vijeća na web-stranici),
oblik za pokretanje i odvijanje aktiv- karakter i koju realizira Savez općina SMS (Short Message Service) aplika-
nosti mjesnih zajednica (Odsjeku se i gradova Federacije BiH u saradnji sa cije koja bi se koristila za provjeru
dostavljaju projekti mjesnih zajedni- Savezom opština i gradova RS-a. Op- toka rješavanja predmeta, za slanje
ca koji se dalje upućuju na razmatra- ćina Kakanj ušla je u uži krug kandi- informacija...
nje Općinskom vijeću), usvojeni su data, a tokom januara 2011. godine Osim toga, u saradnji sa NVO „Al-
statuti i poslovnici o radu mjesnih bit će odlučeno koje su općine poni- ternative“ Kakanj radimo na izradi
zajednica, u mjesnim zajednicama su jele Beacon status za 2011. godinu. Pravilnika o internoj komunikaciji.
provedeni izbori, u Budžetu Općine Ukupan nagradni fond za 5. krug Be- Naš cilj je poboljšati internu komu-
Kakanj su osigurana sredstva za rad acon scheme iznosi 48 000 KM. nikaciju općinskih službi sa ciljem
savjeta mjesnih zajednica, u mjesnim Odlučni smo da jačamo razvoj povećanja efikasnosti rada i kvalite-
zajednicama se provode ankete o participatornih mehanizama, plani- ta usluga. Želimo uspostaviti jasne
važnim pitanjima od općeg interesa, ramo uvođenje novih metoda dvo- procedure o protoku informacija,
mjesne zajednice bile su uključene u smjerne komunikacije poput Podca- jačat ćemo i segment anketiranja
proces donošenja strateških dokume- stinga koji omogućava kreiranje au- građana o važnijim pitanjima kako
nata (Strategija razvoja, Lokalni dio/videokanala i distribuciju sadr- bismo saznali njihove stavove, radit
ekološko-akcioni plan, Strategija par- žaja koje korisnici mogu pogledati u ćemo na sadržajnom obogaćivanju i
tnerstva između Općine i građana, vremenu u kojem žele (npr. kreiranje povećanju tiraža Biltena...

Izvještaj sa 26. sjednice Općinskog vijeća: Usvojen


Budžet Općine Kakanj u iznosu od 13 765 500 KM
Prije pristupanja razmatranju re- Trenutak izjašnjavanja o Budžetu
dovnih tačaka Općinsko vijeće je po-
slije izvještavanja, predsjednika Ve-
rifikacione komisije Općinskog vijeća,
Muhameda Lope usvojilo Odluku o
verifikaciji mandata Sedmedina Ami-
đića, koji je, nakon odlaska vijećnika
Rahmana Džele u Predstavnički dom
Parlamenta FBiH, dobio mandat vijeć-
nika u Općinskom vijeću Kakanj.
Općinsko vijeće je održalo 26. re-
dovnu sjednicu na kojoj je razmatralo skom građevinskom zemljištu, Razrje- Izvještaj o radu privremene Komisije
i usvojilo slijedeće tačke dnevnog re- šenje Mijač Ferde, člana Općinske iz- za prijavu, popis i evidentiranje po-
da: Okvirni program rada Općinskog borne komisije, na lični zahtjev, Rje- vratnika na prostoru općine Kakanj.
vijeća za 2011. godinu, Odluku o vri- šenje o dodjeli gradskog građevinskog Vijeće nije usvojilo Odluku o utvrđiva-
jednosti boda naknade za korištenje zemljišta „Trgošped“-u d.o.o Kakanj i nju naknada članovima upravnih odbo-
gradskog građevinskog zemljišta u Rješenje o dodjeli gradskog građevin- ra javnih ustanova. Najviše pažnje i
2011. godini, Odluku o vrijednosti skog zemljišta Mensuru Mušiji. Vijeće diskusije vijećnici su izdvojili za Budžet
boda komunalne naknade u 2011. go- je uz zaključke prihvatilo Informaciju Općine Kakanj za 2011. godinu i Odlu-
dini, Odluku o izmjeni odluke Općin- o stanju duga JP „Vodokom“ d.o.o. ku o izvršavanju Budžeta Općine Ka-
skog vijeća broj: 0-01/1-284/09 od Kakanj po kreditu KfW prema Federal- kanj za 2011. godinu. Budžet Općine
28.12.2009. godine, Rješenje o utvrđi- nom ministarstvu finansija sa zahtje- Kakanj za 2011. godinu je nakon duže
vanju prava vlasništva u korist Harisa vom za ponovnu javnu raspravu i do- pauze i usaglašavanja usvojen uz
Jusića sina Faruka iz Kaknja na grad- nošenju odluke o nastavku otplate i amandmane i iznosi 13 765 500 KM.

Općine imaju pravo na koncesione naknade


Da li će i kada rudnici u ZDK početi plaćati koncesione naknade?
Na području Zeničko-dobojskog kantona, već dugi niz đutim, ulaskom rudnika u sastav Elektroprivrede BiH
godina, rudnici su izuzeti od obaveze plaćanja koncesionih ovakvo stanje u pogledu koncesionih naknada je nepri-
naknada što je, u značajnoj mjeri, utjecalo na ukupne hvatljivo, smatra načelnik Općine Kakanj Mensur Jašars-
prihode općina na čijem području se nalaze rudna blaga. pahić Suri. Na osnovu ovakvih promišljanja, načelnik Ja-
Ovo izuzeće najviše se odrazilo na općine Kakanj, Zenica šarspahić je uputio inicijativu općinama Zenica i Breza za
i Breza na čijem prostoru se nalaze bogata rudna polja. zajedničkim djelovanjem i nastupom prema Vladi ZDK sa
Ovakvo stanje u određenoj mjeri je bilo razumljivo dok ciljem iznalaženja pravednijih i prihvatljivijih rješenja u
su rudnici egzistirali kao samostalni pravni subjekti. Me- pogledu uspostavljanja prava na koncesione naknade.

4
AK TUELNOS TI B I LT EN
Velika šansa za otvaranjem značajnog broja radnih mjesta
Za Poduzetničku zonu „Vrtlište“ već zainteresirani
njemački biznismeni
Općinski načelnik Mensur Jašarspa- za ustupanje, prodaju i iznajmljivanje
hić Suri donio je Rješenje o imenovanju zemljišta na zoni i prijedlog upravlja-
Stručnog tima za uspostavu Poduzet- nja zonom...
ničke zone „Vrtlište“. Predsjednik Tima „Nadam se da ćemo do polovine
je Fadil Merdić, a članovi su: Amir ove godine započeti sa raspisivanjem
Dedić, Sabina Čaluk, Mirha Kulović, tendera za prodaju parcela na Vrtli-
Mersud Kovač, Mubera Omeragić, Elma štu namijenjenih za gradnju fabrika.
Dervović i Senada Delibašić. Zadatak Zainteresiranost za ulaganja već su
Stručnog tima je da nastavi započete Poduzetnička zona nakon završetka pokazali biznismeni iz Njemačke. Sa
aktivnosti na uspostavi poduzetničke radova na nivelaciji terena dvije delegacije iz Njemačke vodio
zone, da daje prijedloge za ugovaranje nje finansijskih sredstava od viših ni- sam veoma ozbiljne razgovore o ula-
sa konkretnim tenderskim zadatkom, voa vlasti, da pripremi informaciju ganju. U svakom slučaju PZ „Vrtlište“
određuje prioritete realizacije pojedi- Općinskom vijeću Kakanj o realizira- je velika šansa za otvaranjem zna-
nih projekata, koordinira sa nadzorom nim aktivnostima na uspostavi zone i čajnog broja radnih mjesta i zapo-
pri izvođenju ugovorenih poslova, pri- da pripremi prezentaciju marketing šljavanje mladih Kakanjaca“, ističe
prema i podnosi aplikacije za osigura- plana zone sa prijedlozima kriterija načelnik Jašarspahić.

Zimsko održavanje putnih pravaca u nadležnosti


Općine Kakanj vrši se blagovremeno i kontinuirano
Više informacija o svim pitanjima koja se odnose na zimsko održavanje puteva koji su
u nadležnosti Općine Kakanj građani mogu dobiti na telefon sa brojem 032/771-828
Zimsko održavanje putnih pra- abrazivnog materijala, pa se i od
vaca u nadležnosti Općine Kakanj, mještana, u skladu sa njihovim
koji su definirani Ugovorom koji je realnim mogućnostima, očekuje da
ranije potpisan sa kakanjskim „Tr- izvrše posipanje abrazivnim mate-
gošpedom“, vrši se blagovremeno rijalom prijevoja i dionica iz nji-
i kontinuirano, u skladu sa potre- hovog neposrednog okruženja na
bama i intenzitetom snježnih pa- kojima je otežano odvijanje sao-
davina. Radi se o putnim pravcima braćaja zbog snijega i leda.
Kakanj-Bijele Vode-Kučići ( 9 km ), Održavanje gradskih i prigrad-
Donji Kakanj-Ribnica-Kondžilo- skih saobraćajnica u nadležnosti
Podborje (23 km ), Brežani-Bištra- je Zavoda za planiranje i izgradnju
ni (4,5 km ), Haljinići-Veliki Trnov- Općine Kakanj koji je sklopio Ugo-
ci (6,5 km ), Čatići-Slapnica (5,5 Kontinuirano i blagovremeno vor sa JP „Vodokom“ Kakanj. Ugo-
km ), Kakanj-Tršće-Ponijeri (21 zimsko održavanje puteva vorom je definirano održavanje u
km), Zgošća-Zagrađe (2,5 km), lježavanje kolovoza, redovno in- prohodnom stanju gradskih i pri-
Kakanj-Desetnik (4 km), Ivnica- formisanje o stanju na putevima, gradskih saobraćajnica i ostalih
Vukanovići (8 km), Bjelavići-Ričica te uklanjanje zaostalog posipnog javnih površina u gradu (trotoari,
(2 km), Raskrsnica (nekadašnja materijala sa kolovoza nakon zavr- platoi, stepeništa, parking površi-
zgrada zadružnog doma)-autobuska šetka sezone. ne itd). Općina Kakanj nadležna je
stanica Brnjic (2 km). Na osnovu procjene tima Službe za gradske i prigradske putne prav-
Podsjetimo, izvođač radova za poduzetništvo Općine Kakanj ce, te lokalne i nekategorirane
ugovorom se obavezao da će rado- koji prati stanje na putevima i iz- puteve, dok su za regionalne pute-
ve na zimskom održavanju lokalnih vršavanje ugovorenih obaveza, po ve i autoceste nadležni viši nivoi
i nekategoriranih puteva obaviti potrebi se angažira i dodatna me- vlasti.
kvalitetno prema standardima koji hanizacija. Više informacija o svim pitanji-
obezbjeđuju prohodnost puteva, a Podsjećamo da je ranije, u do- ma koja se odnose na zimsko odr-
to podrazumijeva: prohodnost pu- govoru i na zahtjev mještana koji žavanje puteva koji su u nadležno-
teva dok traje ugovorena obeveza, su izrazili volju da se volonterskim sti Općine Kakanj, građani mogu
putevi mogu biti zatvoreni samo u radom uključe u zimsko održavanje dobiti na telefon sa brojem
slučajevima velikih snježnih pada- puteva u mjestima u kojima stanu- 032/771-828. Putem ovog telefona
vina ili ledene kiše, ali ne duže od ju, u sve kakanjske mjesne zajed- može se izvršiti i dojava otežanog
6 sati u toku 24 sata, uredno obi- nice dopremljeno ukupno 400 t odvijanja saobraćaja.

5
BILTEN A K T U ELNOS TI

Izvještaj urbanističko-građevinske inspektorice


I dalje prisutna bespravna gradnja
Urbanističko-građevin- uputila je jedan zahtjev za Decembarske aktivnosti komunalne inspektorice
ska inspektorica, Leila Ka- inspekcijski pregled organu
Općinska komunalna inspektorica Zahida Alić u mje-
ramehić izvršila je, tokom nadležnom za rješavanje...
secu decembru ispostavila je 13 rješenja o otklanjanju
mjeseca decembra 2010. Komisiji za javne nabav-
nedostataka, izvršila je 10 kontrola izvršenja rješenja,
godine, inspekcijske pregle- ke inspektorica Karamehić
6 kontrola je izvršeno po osnovu zahtjeva za izlazak na
de: u Zgošći radi bespravne je uputila zahtjev za raspi-
lice mjesta... Inspektorica je vršila i poslove kontrole
izgradnje stambenog objek- sivanje javnog poziva za
zauzeća javne površine u svrhu izlaganja i prodaje robe
ta, u ulici 311. lahke briga- odabir izvođača građevin-
na gradskom šetalištu, ulici 7. muslimanske brigade i
de radi oštećenja stambe- skih radova na rušenju i
ulici Zeničkog partizanskog odreda, vršila je i kontrolu
nog objekta, u Povezicama uklanjanju bespravno iz-
čistoće na gradskim saobraćajnicama i drugim javnim
radi uzurpacije zemljišta, u građenih građevina, be-
površinama, kontrolu odvoza smeća sa lokacija koje su
Koprivnici radi uzurpacije spravno izgrađenih dijelova
utvrđene Programom za postavljanje kontejnera...
zemljišta i bespravnog po- građevina, ruševnih građe-
stavljanja ograde... vina, te dovođenja terena Iz bilježnice općinskog vodnog inspektora
Inspektorica je uputila u prvobitno stanje. Općinski vodni inspektor Mirsad Delić, tokom mje-
10 obavijesti podnosiocima Leila Karamehić obav- seca decembra 2010. godine, boravio je u Gornjoj
zahtjeva o poduzetim rad- ljala je i poslove koji se Slapnici, Varalićima, Slapnoj Gori i Donjem Banjevcu
njama na osnovu izvršenog odnose na realizaciju pro- radi postupka legalizacije mjesnih vodovoda, u Bilje-
inspekcijskog pregleda, do- jekata iz Programa prija- ševu po zahtjevu stranke radi isključenja sa mjesnog
nijela je 16 zaključaka o teljskog okruženja sa Opći- vodovoda od strane članova odbora za vodu...
prekidu postupka, jedan nom Kakanj za izgradnju Inspektor je vršio i poslove kontrole plaćanja nakna-
zaključak o obustavi postup- bloka 8 u Termoelektrani da za korištenje javnih površina, poslove pripreme za
ka, obavila je 12 razgovora Kakanj (izrada projektnog izradu prekršajnih naloga, kontrolu zauzimanja javne
u prostorijama Odsjeka za zadatka za glavni projekat površine pred novogodišnje praznike...
inspekcijske poslove radi gradskog vodovoda i odre-
pružanja stručne pomoći, đivanje trase, sastanak u MZ Slapnica radi izrade proizilaze prilikom be-
idejnog projekta za rekon- spravne izgradnje objekata
Pod nadzorom tržišne inspektorice uništeno 1 165 strukciju igrališta Područne i nepoštivanja zakonom
boca vina i 6 200 kg piletine sa isteklim rokom trajanja škole Slapnica). propisanih procedura u
Tržišna inspektorica Nizama Buza, tokom mjeseca Inspektorica je pripremi- postupku izdavanja neop-
decembra 2010. godine, obavila je 60 inspekcijskih la i brošure za predstavnike hodnih saglasnosti (nemo-
pregleda, napisala je 30 inspekcijskih zapisnika, izvr- kakanjskih mjesnih zajedni- gućnost pravnog prometa
šeno je 5 kontrola izvršenja rješenja, inspektorica je ca. Brošure su podijeljene na nelegalno izgrađenih obje-
podnijela jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog sastanku na kojem se razgo- kata, nemogućnost nakna-
postupka kod nadležnog Općinskog suda u Kaknju, do- varalo o uvjetima koje je de štete za bespravno iz-
nijela je 13 rješenja o zabrani rada i otklanjanju nedo- potrebno ispuniti prije po- građene objekte na po-
stataka, razgovarala je sa 23 stranke... četka izvođenja radova na dručjima gdje su prisutna
Na relaciji Donji Kakanj – Tičići inspektorica je izvrši- izgradnji objekata. Ove uvje- klizišta, podzemne vode i
la inspekcijski pregled kod 4 osobe u čijim dvorištima je te pojasnio je Nurčo Kurto- slično, zatim uklanjanje
zatekla vreće uglja koje potiču sa Površinskog kopa „Vr- vić, šef Službe za urbanizam, bespravno izgrađenih obje-
tlište“. Izdato je rješenje o zabrani prodaje, a RMU Kakanj geodetske i imovinsko-prav- kata na trošak investitora
upućena je sugestija da se pojača čuvarska služba. ne poslove Općine Kakanj. u skladu sa Zakonom o gra-
Tokom decembra pod nadzorom tržišne inspektorice Nakon prezentacije otvorena đenju ZE – DO Kantona).
uništeno je 1 165 boca vina i 6 200 kg piletine sa isteklim je diskusija u kojoj su izne- Predstavnici Općine Ka-
rokom trajanja. seni brojni problemi, pitanja, kanj su, također, istakli da
Izvršena je i kontrola novoregistriranih preduzeća sugestije, prijedlozi. općinska administracija sto-
(shodno Odluci o općinskim taksama na istaknutu firmu), Predstavnici Općine ji na raspolaganju svim bu-
vršena je i kontrola prodaje pirotehničkih sredstava. U Kakanj su na navedena pi- dućim investitorima po pita-
noći 31.12.2010/1.1.2011. godine, u vremenskom inter- tanja dali adekvatne odgo- nju davanja uputa, stručnih
valu 17.00 – 1.00 h, vršena je kontrola rada trgovačkih vore i pojašnjenja, te pri- savjeta i pravne pomoći,
radnji i uličnih prodavača (inspekcijski pregled je izvršen sutne upozorili na sve ne- kako bi se riješili prisutni
u 17 trgovačkih objekata)... gativne posljedice koje problemi u ovoj oblasti.

Poštovani građani! Službu za poduzetništvo,društvene djelatnosti,eko-zaštitu i inspekcijske poslove


možete kontaktirati na telefone sa brojevima 032/771-827,032/771-817 i 032/771-819. Sve nelegalne
radnje i nesavjesne subjekte koje primijetite možete prijaviti, potpuno anonimno, u pisanoj formi, putem
kontakt telefona, te putem foruma na službenoj web-stranici Općine Kakanj www.kakanj.com.ba. Općin-
ski inspektori će provjeriti navode i poduzeti mjere u skladu sa nadležnostima. Zahvaljujemo na saradnji.
6
AK TUELNOS TI B I LT EN
I putem foruma na www.kakanj.com.ba odgovaramo na upite građana

Nastaviti sa dobrom praksom


Općina Kakanj planira nove preventivne
radove sa ciljem sprečavanja poplava
Početkom decembra zimati radnje kako bi se
2010. godine cijela BiH se spriječilo oštećenje kori-
suočila sa velikim popla- ta rijeka i plavljenje,
vama koje su u brojnim načelnik je od Ministar-
gradovima prouzrokovale stva zatražio i finansijsku
velike materijalne štete. pomoć kako bi se posao
U Kaknju su tih dana eva- doveo do kraja. Ministar-
kuirane dvije porodice, a stvu je sugerirano da bi,
podzemne vode su prodr- ukoliko se dobije sagla-
le u podrume nekoliko snost, korito rijeke Ribni-
poslovnih objekata, no Uređena desna obala rijeke Bosne ce uz putnu komunikaciju
posljedice poplava su bile bljivanju korita rijeka privredu, vodoprivredu i Kakanj-Podborje sanirali
daleko manje u odnosu na koje protiču kroz Kakanj šumarstvo ZDK. Dopisom kakanjski „Trgošped“ i
posljedice poplava u Ka- urodili plodom. Da će se se traži saglasnost Mini- Tvornica cementa Kakanj
knju iz ranijeg perioda. nastaviti sa dobrom prak- starstva kojim se odobra- jer imaju interes zaštite
Na sjednici Općinskog som preventivnih radova vaju radovi na preventiv- puta kojim vrše transport
štaba civilne zaštite kon- kako bi se spriječile po- noj sanaciji korita rijeka sirovine. U dopisu je na-
statirano je da su preven- plave svjedoči dopis kojeg koje protiču kroz teritorij glašeno da bi se materijal
tivni radovi na zaštiti je općinski načelnik Men- Kaknja. Osim toga, uva- koji se izvadi iz korita ri-
obale u ulici V divizije sur Jašarspahić Suri upu- žavajući činjenicu da su i jeka koristio za izradu
NOP-a i radovi na produ- tio Ministarstvu za poljo- ministarstva dužna podu- obaloutvrda.
7
BILTEN A K T U ELNOS TI
Informacije iz matičnih ureda

U 2010. godini u Kaknju rođene 94 bebe


Tokom 2010. godine u Kaknju ne pokazuje stvar-
Matičnom uredu Kakanj nu stopu nataliteta u Ka-
izvršena su 124 upisa u knju jer se određeni broj
Matičnu knjigu rođenih, djece rađa u Kantonalnoj
233 upisa u Matičnu knji- bolnici Zenica pa se upis
gu vjenčanih, te 201 upis djece u matične eviden-
u Matičnu knjigu umrlih. cije vrši u Općini Zenica.
U Matičnom uredu Br- Ipak, svjesni smo či-
njic izvršen je jedan upis njenice da je niska stopa
u Matičnu knjigu rođenih, nataliteta. Općina Ka-
17 upisa u Matičnu knjigu Zgrada Općine Kakanj kanj u svrhu stimuliranja
vjenčanih i 18 upisa u Matičnu knjigu rođenih, objašnjavamo činjenicom nataliteta iz Budžeta re-
Matičnu knjigu umrlih. u Matičnu knjigu vjenča- da je broj upisanih u Ma- dovno izdvaja naknade za
U Mjesnom uredu Kra- nih izvršeno je 19 upisa, tičnu knjigu rođenih veći porodilje, bez obzira na
ljeva Sutjeska izvršeno je dok je u Matičnu knjigu od broja djece rođene u njihov socijalni status, u
7 upisa u Matičnu knjigu umrlih izvršeno 8 upisa. Kaknju zbog toga što se iznosu od 150 KM. U ovu
rođenih, 12 upisa u Matičnu U kakanjskom porodi- djeca rođena u inostran- svrhu u 2009. godini iz
knjigu vjenčanih i 64 upisa lištu u 2010. godini rođe- stvu naknadno upisuju u Budžeta Općine Kakanj
u Matičnu knjigu umrlih. ne su 94 bebe. Razliku u Matičnu knjigu rođenih u izdvojeno je 59 700 KM,
U Mjesnom uredu Bi- odnosu na broj upisa u Kaknju. No, broj upisa u dok je u 2010. godini
lješevo nije bilo unosa u Matičnu knjigu rođenih Matičnu knjigu rođenih u isplaćeno 64 950 KM.

Otvorena nova zimska sezona na Ponijerima

8
AK TUELNOS TI B I LT EN

Doček
Nove
godine
na
otvorenom
u
Kaknju

9
BILTEN A K T U ELNOS TI

U zasluženu mirovinu ispraćeno pet


uposlenika Općine Kakanj
„Sto ljudi, sto ćudi“, kaže ona
naša narodna, i „niko zemlje neće
ponijeti na onaj svijet“, kaže ista,
no ipak, kao i svugdje, i kod nas se
dešavalo da se sikće, viče, galami,
i da „glava leti zbog međe i menji-
ka“. Za sve lijeka ima, pa i za ovo.
Sve se iscrtalo na kartama, iškolo-
vali su se oni koji umiju da tumače
zemljovide. Jedan od njih koji je
premjerio, ucrtao, uplanio gotovo
cijeli Kakanj je geometar ASIM KO- Našim penzionerima želimo puno zdravlja, sreće, unučića, praunučića...
ZLO, domaćin, ljudina, odmjeren, poslove koji su se odnosili na sarad- pregledate staru video-kasetu ili
aristokratskih manira, pošten, vri- nju sa mjesnim zajednicama. savremeni nosač video zapisa sa
jedan... Otišao je u penziju nakon Milioni starih i novih dinara, ti- nekog vjenčanja i vidite opet ovog
decenija vrijednog rada. Na sveča- tovke, novčanice sa likom rudara, čovjeka i čujete kako čita izvod iz
nom ispraćaju upitasmo ga kako BH dinari, DM-ovi, KM-ovi, pravo zakona koji reguliše pitanja braka.
nakon umirovljenja živi bez zemljo- bogatstvo ispisala je, kroz decenije Vjerujem da mladenci najviše pamte
vida, karti, mapa, skica... rada, na hiljadama virmana, naša one njegove riječi „Brak je zaklju-
Onako nostalgično, emotivno, ali nova penzionerka AGNEZA ZAJIČEK, čen. Sada možete poljubiti mladu“.
i ponosito, uz blagi osmijeh, reče: naša Agica „iz finansija“. Uvijek ti- Njegovo ime dobro je poznato, on je
„Imam ja kući sve karte“. ha, mirna, strpljiva, ali i snalažljiva, VINKO DUVNJAK, novi penzioner. I na
Tako se oprostismo sa našim rad- nikad je nisu zbunile ekonomske svečanom ispraćaju govorio je onako
nim kolegom, sada penzionerom, sa računice, zarezi, postoci, kalkulaci- lijepo kako je to činio godinama. Baš
nadom da će ga zdravlje služiti. je... Otišla je naša Agica nakon go- ljudski i matičarski zvučale su njego-
Oni što imaju priču iz koje jed- dina rada u zasluženu mirovinu. ve riječi: „da dugo živite u zajednici
nostavno pršte zrnca mudrosti go- Neka su joj sretni penzionerski dani, sa vašim bračnim drugovima i vašim
vore kako se snagom volje i vedrog radujemo se svakom novom susretu najmilijim, da vas prati zdravlje i
duha mogu pobijediti sve nedaće. U sa ovom dragom osobom koju krasi sreća...“. Eto to je naš Vinko, mati-
priče je teško vjerovati, ali u žive vedrina duha i optimizam. čar, svjedok naših najvažnijih život-
primjere jednostavno se mora vje- Puno puta se desilo da treba hit- nih odluka, čovjek sa kojim su gene-
rovati. Živi primjer hrabrosti, ustraj- no reagirati, poduzeti neke aktivno- racije i generacije podijelile radost
nosti i snage je čovjek, Kakanjac, sti, ostvariti komunikaciju... U savre- stupanja u bračnu zajednicu. Hvala
borac, gazija, ratni vojni invalid, menom dobu sve počinje i završava ti Vinko u ime svih koje si vjenčao,
donedavno uposlenik Općine Ka- telefonskim pozivima. Prvo ukucati neka ti se u penziji ostvare sve one
kanj, odnedavno penzioner, MENSUR 6 ili 9 brojeva, pa tek onda priča želje koje si ti zaželio mladencima
NEIMARLIJA. Iako pritisnut brojnim može početi. Ali kako na brzinu doći kroz decenije svoga rada.
životnim iskušenjima, ratnim stra- do broja, pamtiti je teško, nije lako E sad, tipično novinarski, neka se
danjem i postratnom životnom ni bilježiti jer danas, posebno poslov- i ovo pribilježi. Ispraćaj penzionera
borbom, bolešću, operacijama srca, ni ljudi, imaju 2, čak i 3 mobilna Općine Kakanj organizovala je Sin-
ovaj čovjek uvijek, ali baš uvijek je telefona, pa fiksni, pa faks... Rješe- dikalna organizacije Općine, u Ho-
koračao uzdignute glave kakanjskim nje se krilo u jednostavnom pozivu telu „Premium Kakanj“, 20. decem-
podnebljem. Na svečanom ispraćaju na lokal 800. Javio bi se naš dojuče- bra 2010. godine. Osim članova
penzionera Općine i kolo je zaigrao, rašnji radni kolega, veliki životni Sindikalne organizacije, svečanosti
a meni bi žao što nikad ne savladah borac, član Udruženje slijepih i sla- je prisustvovao i općinski načelnik
tu tradicionalnu tehniku koja pra- bovidnih lica općine Kakanj, drag Mensur Jašarspahić Suri koji se upo-
ćena narodnim melosom djeluje kao čovjek, novi penzioner, KASIM KAPO. slenicima Općine i obratio prigodnim
igra i himna ponosa i pobjede nad Sve važnije brojeve telefona, i one riječima. Lijepe poklone, satove sa
životnim poteškoćama. Šteta što manje važne, znao je naš Kasim iz- posvetom, penzionerima je uručio
propustih da zajedno sa ovim vrijed- govoriti začas, sve je znao napamet, Sedin Smolo, predsjednik Sindikalne
nim čovjekom kolo zaigram, mada a još brže je prespajao telefonske organizacije Općine Kakanj.
je i meni, i svim prisutnim kolega- veze i lokale. Našem dojučerašnjem Našim penzionerima želimo puno
ma, srce zaigralo zbog spoznaje radnom kolegi Kasimu Kapi želimo zdravlja, sreće, unučića, praunučića...
kako je velik čovjek naš Mensur, dug i miran penzionerski život. Evelin Memić,
novi penzioner. Mensur Neimarlija Pogledate svoj vjenčani list, ili list član Odbora Sindikalne
godinama je odgovorno obavljao vaših roditelja, i vidite njegov potpis, organizacije Općine Kakanj
10
AK TUELNOS TI B I LT EN
Razvijamo participatorne mehanizme
Podsjećamo na ideje o gradnji zatvorenog bazena
i kapije grada, očekujemo vaše komentare
U skladu sa opredje- Gradskim zatvorenim
ljenjem da se kontinui- bazenom, prema plan-
rano radi na razvoju skim projekcijama
participatornih mehani- upravljalo bi JP „Ka-
zama, općinski načelnik kanj-sport“, a koristio
Mensur Jašarspahić Suri, bi se za sportske aktiv-
putem službene web- nosti i rekreativne sadr-
stranice Općine Kakanj, Kapija grada u Turskoj, kakanjska kapija grada neće biti kopija žaje.
sa građanima dijeli i neke od kapija već će imati unikatan izgled definisan projektom Osim zatvorenog ba-
svoja promišljanja o da- simbolizira otvorenost, ovu građevinu obično zena, postoje i planske
ljem infrastrukturnom tolerantnost, gostoljubi- krase zastave općine, projekcije koje se odno-
razvoju Kaknja, a građa- vost i dobročinstvo gra- kantona i države, lijepo se na gradnju otvorenog
ni daju svoje komentare đana koji su sagradili ispisani nazivi teritori- bazena.
koje načelnik, u skladu kapiju i ostavili otvorena jalne jedinice u koju se Svoja razmišljanja o
sa realnim mogućnosti- vrata za sve ljude dobre dolazi, izrazi dobrodoš- ovim projektima možete
ma, uvažava prilikom volje. Uz kapiju grada
izrade idejnih i izvedbe- veže se i simbolika “klju-
nih projekata. Podsjeća- čeva grada” koji se u
mo na dva planirana brojnim gradovima Evro-
projekta koje je načelnik pe i Svijeta dodjeljuju
predstavio javnosti i ko- osobama koje se progla-
ji su bili predmet raspra- šavaju počasnim građa-
ve posjetitelja službene nima zaslužnim za pros-
web-stranice Općine Ka- peritet i ugled grada, Očekujemo vaše komentare
kanj. općine ili države. Osim lice, a mogu biti postav- napisati u formi komen-
Kapija grada pred- toga, kapija grada je ljeni i reklamni panoi na tara na ove vijesti na
stavlja urbani element jedan od elemenata komercijalnoj osnovi. službenoj web-stranici
gradskih sredina koji identifikacije grada jer Na inicijativu općin- Općine Kakanj www.ka-
skog načelnika Mensura kanj.com.ba, možete
Jašarspahića Surija Za- pisati na e-mail evelin.
vod za planiranje i iz- memic@gmail.com, ko-
gradnju Općine Kakanj mentar možete napisati
izradio je idejni proje- i na forumu kojeg smo
kat zatvorenog bazena postavili na službenoj
u Kaknju koji bi bio lo- web-stranici Općine Ka-
ciran na lokalitetu par- kanj, a možete pisati i
kinga iznad Osnovne na poštansku adresu:
škole “Hamdija Krešev- Bilten Općine Kakanj,
ljaković” Kakanj (subo- Alije Izetbegovića 123,
Idejno rješenje zatvorenog bazena tom prostor pijace). Kakanj.

Vjenčani u decembru: Čestitamo!


U periodu 1 – 31. decembar 2010. godine, brak su sklopili: Amel Smaka
i Melisa Beganović, Haris Pipo i Azra Briga, Mahir Smolo i Selvedina Sikira,
Tarik Džider i Belma Kapo, Mujo Grahić i Sabrina Zec, Sanel Golić i Melisa
Gadžun, Mustafa Plećo i Edina Muminović, Mirza Vehab i Haša Hadžić, Semir
Hrusto i Amela Gafurović, Armin Zaimović i Lejla Nokto, Nurudin Habibović
i Anela Čizmić, Amir Hido i Amila Novalija, Amnan Smailović i Aida Berbić,
Adnan Lihović i Jasmina Ljubović, Aziz Šahinović i Armina Kulović, Arnel
Musić i Merjem Bektasoglu, Jasmin Ćosić i Emina Gadžun. Mladencima upu-
ćujemo srdačne čestitke povodom stupanja u bračnu zajednicu.
11
BILTEN V I J ES T I I Z U R EDA N A Č ELNI KA

ART SEF najavljuje nastavak


arheoloških istraživanja u Zgošći
Iz Udruženja za afirmaciju kul-
turnog naslijeđa kroz dramsko i
filmsko stvaralaštvo „ART SEF“ iz
Visokog izvijestili su općinskog
načelnika Mensura Jašarspahića
Surija da je ovo Udruženje dobilo
stručno mišljenje Zavoda za zašti-
tu spomenika FBiH kojim se pri-
General Divjak sa prijateljima u
hvata Program arheoloških istraži- razgovoru sa načelnikom
vanja 2011. godine na lokalitetu
„Crkvina“ u Donjoj Zgošći kod Jovan Divjak,
Kaknja. Radi se o lokalitetu sa
kojeg su preneseni čuveni zgošćan- Nakon istraživanja u 2010. godini i
penzionirani general
ski stećci u prostor Zemaljskog postavljanja replike stećka iz Armije RBiH, posjetio
muzeja u Sarajevu. Na istraživa-
njima će raditi arheolozi iz Zemalj-
Zgošće u gradskoj jezgri, istraživa-
nja se nastavljaju načelnika
skog muzeja u Sarajevu sa kojima arheološkog tima ostaje mr Lidija Općinski načelnik Mensur
je „ART SEF“ sklopio Ugovor o Fekeža-Martinović, arheolog za Jašarspahić Suri ugostio je u
poslovno-tehničkoj saradnji. Vođa period kasnog srednjeg vijeka. svom uredu, u ponedjeljak 13.
Načelnik ugostio predstavnike Hrvatskog decembra 2010. godine, Jova-
na Divjaka, penzioniranog ge-
zavičajnog društva „Kakanj-Kraljeva Sutjeska“ nerala Armije RBiH i izvršnog
koje djeluje među kakanjskim i sutješkim direktora Udruženja “Obrazo-
iseljenicima u Rurskoj pokrajini, u Njemačkoj vanje gradi BiH”. Svome gostu
općinski načelnik je prezenti-
Općinski načelnik Mensur Ja-
šarspahić Suri primio je u svome rao aktivnosti Općine Kakanj
uredu Kristijana Turbića, pred- koje se provode sa ciljem ja-
stavnika Hrvatskog zavičajnog čanja infastrukture, a bilo je
društva „Kakanj-Kraljeva Sutje- riječi i modalitetima pomoći
ska“ koje djeluje među kakanj- školskoj djeci i omladini. Na-
skim i sutješkim iseljenicima u čelnik je prihvatio inicijativu
Rurskoj pokrajini u Njemačkoj. Na Jovana Divjaka da Općina Ka-
sastanku Kristijan Turbić je upo- kanj otkupi određeni broj ka-
znao načelnika sa radom Društva, Turbić i Medjedović u uredu načelnika lendara, te da na takav način
govorilo se i o trenutnim aktivno- u BiH ne rješava na adekvatan
pomogne u prikupljanju sred-
stima koje se provode, te o pla- način.
Zajedno sa Turbićem načelnika
stava iz kojih Udruženje ispla-
novima za budući period, razgo-
varalo se i o evidentnom progresu je posjetio i Mihajl Bulić. Svojim ćuje stipendije za učenike i
u Kaknju i potrebi da se širi dobar gostima načelnik je uručio prigod- studente koji nemaju roditelje
glas u Njemačkoj i drugim zemlja- ne darove, te značajan broj pri- ili se nalaze u veoma teškoj
ma u kojima žive Kakanjci o na- mjeraka promotivnog materijala materijalnoj situaciji. Zajedno
šem zavičaju i njegovim privred- koji govori o znamenitostima Ka- sa Divjakom načelnika je po-
nim, kulturno-historijskim i pri- knja i Zeničko-dobojskog kantona sjetio i Irfan Durmić. Udruže-
rodnim potencijalima. Osim ovih kako bi sa ovim potencijalima nje “Obrazovanje gradi BiH”
tema, razgovaralo se i o temi naši Kakanjci koji žive u Njemač- formirano je 1994. godine kao
zbrinjavanja otpada prema evrop- koj upoznali ljude iz okruženja u nevladina, nestranačka i ne-
skim standardima obzirom da kojem borave.
profitna organizacija sa ciljem
Turbić dolazi iz privrednog miljea Krajem 2010. godine načelnika
da pruži moralnu i materijalnu
u kojem se na moderan i ekološki je posjetio i Josip Medjedović, pred-
prihvatljiv način rješava proble- sjednik Hrvatskog Zavičajnog Druš- potporu djeci žrtava rata u BiH
matika vezana za otpad, a koja se tva „Kakanj-Kraljeva Sutjeska“. 1992-1995, djeci sa posebnim
potrebama i talentiranoj djeci.
12
VIJES TI IZ UR E DA N A ČE LNI KA B I LT EN

Prijemi u uredu
načelnika
Tokom 2010. godine općinski
načelnik Mensur Jašarspahić
Suri u svom uredu je primio 393
građanina općine Kakanj, u
uredu načelnika održana su 442
sastanka sa predstavnicima
organa vlasti, privrednicima,
predstavnicima međunarodnih
organizacija, šefovima općin-
skih službi... Načelniku je
upućeno 2 038 zahtjeva za
pomoć, od čega su 44 zahtjeva
podnijele samohrane majke što
govori o trendu porasta broja
porodica u kojima jedan rodi-
Općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri telj hrani i školuje djecu.

Spriječiti paljenje komunalnog otpada


Općinski načelnik je uputio Policijskoj stanici Kakanj zahtjev za poduzimanje mjera:
„U posljednjem periodu česta je pojava paljenja raznog komunalnog otpada u kontejnerima i oko
istih, od strane maloljetnih lica romske populacije, posebno kod solitera S 2, te i na drugim lokalite-
tima prema Programu utvrđivanja lokacija za postavljanje kontejnera na području općine Kakanj. S
obzirom da nemamo podatke o maloljetnim licima koja su akteri ovih zakonom nedozvoljenih radnji,
obraćam vam se zahtjevom da poduzmete mjere iz vaše nadležnosti“.

Radna grupe za izradu Strategije teniskog sporta u općini Kakanj


Općinski načelnik donio je Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije teniskog sporta u op-
ćini Kakanj. Predsjednik Radne grupe je Irfan Hasagić, a članovi su Samir Lušija, Almir Šabović i Međid Bajrić.

Izvršeno obećanje
Općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri izvršio je obećanje pa je isplaćeno po 50 KM svakom od 15 ta-
kmičara sa nedavno održanog Festivala pop-rock muzike u Kaknju.

Općini Kakanj Plaketa za doprinos razvoju časopisa „ZE-DO eko“


Redakcija časopisa „ZE-DO eko“ kojeg izdaje NIPP „Naša riječ“ Zenica dodijelila je Općini Kakanj
Plaketu za doprinos razvoju ovog časopisa. Plaketa je uručena općinskom načelniku Mensuru Jašars-
pahiću Suriju na tradicionalnom novogodišnjem prijemu koji je upriličen u Zenici u četvrtak 23. de-
cembra 2010. godine. Na ovom prijemu predstavljen je 20. jubilarni broj časopisa „ZE-DO eko“.

Načelniku dodijeljen certifikat


Organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, prosvjetnih i organa upra-
ve „TAZ“ Beograd dodijelila je općinskom načelniku Mensuru Jašarspahiću Suriju certifikat kojim se potvrđu-
je da je uspješno završio specijalistički seminar „Fondovi Evropske unije i mogućnosti njihovog korištenja.

Izrazi zahvalnosti
Na adresu načelnika Jašarspahića stigla je zahvalnica iz Saveza udruženja penzionera/umirovljeni-
ka ZDK: „Savez udruženja penzionera/umirovljenika ZDK iz Zenice Vam se srdačno zahvaljuje na ne-
sebičnom požrtvovanju i priznavanju naše populacije penzionera. Taj Vaš pozitivan stav smo primije-
tili kroz dosadašnji Vaš rad i angažman na funkciji koju obavljate, a posebno se dokazalo 9. decembra
2010. godine kada ste se pokazali kao domaćin održavanja sastanka Upravnog odbora Saveza udruženja
penzionera/umirovljenika prilikom kojeg ste nam upriličili i posebnu zakusku. Penzioneri Vam se za-
hvaljuju na tom potezu i žele Vam uspješan dalji angažman“.
13
BILTEN V I J E S T I I Z U R EDA N A Č EL N I K A / EKO - S L I K A MO G KRAJA
Predstavnici mjesnih zajednica sa područja Brnjica načelniku su uručili zahvalnicu za realizaciju
projekta „Umrežavanje matičnih ureda sa Centrom za pružanje usluga građanima u Kaknju“

Proširen obim sveukupnih ekoloških aktivnosti


Kroz crteže mladi Kaknja iskazali svoju ekološku
svijest i savjest i poslali lijepu ekološku poruku
Odlučno, hrabro i ustrajno kakanjskih osnovnih i srednjih
Općina Kakanj radi na zaštiti i škola, te djecu iz romske popula-
unapređenju životne sredine. cije, upriličena je prezentacija o
Dokazi ustrajnosti su: kontinuira- temi „Utjecaj životne sredine na
no zalaganje za uspostavu harmo- zdravlje ljudi“ (edukacija iz epi-
ničnog odnosa između razvoja demiologije, infektologije i pul-
privrede i zaštite okoline, zaključ- mologije). Prezentaciju su pri-
ci Općinskog vijeća Kakanj kojima premili kakanjski ljekari dr. sci.
se traži od svih relevantnih druš- epidemiolog dr. Ibrahim Aličković
tvenih subjekata da poduzmu i mr.sci dr. Senka Balorda.
aktivnosti radi zaštite okoliša, Narednog dana, organizirana
Akcioni plan za poboljšanja eko- je radionica na kojoj su mladi
loške kvalitete življenja kojeg je crtali crteže koji šalju poruku o
usvojilo Općinsko vijeće, nabavka potrebi očuvanja okoliša .
mobilne stanice za praćenje kva- Izložba i ocjenjivanje likovnih
litete zraka, instaliranje velikog radova sa radionice upriličeni su
gradskog displeja koji pokazuje 3. decembra 2010. godine. Likov-
analizu rezultata mjerenja mobil- Jedan od likovnih radova sa radionice ni radovi sa radionice sada krase
ne stanice, instaliranje eko-dis- kojom se podiže ekološka svijest kalendar čije je štampanje finan-
pleja koji pokazuje trenutne vri- kroz Bilten i službenu web-strani- sirala HO “World Vision”.
jednosti zagađujućih materija u cu Općine Kakanj, kao i kroz Ciljevi edukacije i radionice
zraku, usvajanje Lokalnog ekološ- plaćeno oglašavanje, uporno tra- su: skrenuti pažnju na oblast
ko-akcionog plana kojim su defi- ženje od nadležnih organa (opći- zaštite okoliša, povećati nivo
nirane strateške aktivnosti usmje- nama su znatno smanjene ovlasti svijesti omladine školskog uzra-
rene na zaštitu okoliša, intenzivan u domeni zaštite okoliša) da po- sta, upoznavanje sa pojmovima
rad Komisije za unapređenje eko- duzme mjere u skladu sa svojim koji nisu dio školskog programa,
loške kvalitete življenja koju je nadležnostima... izražavanje kroz crtež o načinu
formirao općinski načelnik, anga- Obim sveukupnih ekoloških rješavanje problema u okolini,
žiranost cijele zajednice u po- aktivnosti proširen je edukacijom djeci iz romske populacije pru-
stupku davanja primjedbi i suge- kakanjske omladine školskog uzra- žiti mogućnost da saznaju više o
stija na Studije o utjecaju na sta kroz projekat kojeg su finansi- okolišu, upoznavanje sa Lokal-
okoliš koje kakanjski privredni rali HO „World Vision“ i Općina nim ekološko-akcionim planom
subjekti dostavljaju Federalnom Kakanj, uz podršku JU Dom zdrav- kojeg je usvojilo Općinsko vije-
ministarstvu okoliša i turizma sa lja sa poliklinikom Kakanj i NVO će, pojasniti svim učesnicima da
ciljem dobijanja okolinskih dozvo- „EUR Romalen“ Kakanj. čovjek od ranog djetinjstva mo-
la, pravna borba pred nadležnim 1. decembra 2010. godine, za ra biti svjestan, savjestan i od-
sudovima, medijska kampanja 50 učenika iz ekoloških sekcija govoran prema okolini...
14
E KO - SLIKA MOG KRA J A B I LT EN
Informacija o aktivnostima Općine Kakanj u domeni zaštite okoliša
Imisiona stanica Termoelektrane ne radi, Općina ne
može poduzimati aktivnosti bez mjerenja na više lokacija
Na adresu općinskog Općina od Termoelektrane
načelnika Mensura Jašars- Kakanj nije dobila nikakve
pahića Surija stigao je iz informacije. Da problem
Tvornice cementa Kakanj bude veći, Termoelektrana
odgovor na načelnikovo od 29. novembra 2010.
traženje da se poduzmu godine ne dostavlja podat-
određene mjere u cilju ke ni za lebdeće čestice.
smanjenja zagađenja zra- Iz Općine je 27. decem-
ka: bra 2010. godine ponovo
„“...slobodni smo Vas upućena urgencija sa pot-
izvijestiti da su postrojenja pisom načelnika Jašarspa-
Tvornice cementa Kakanj u hića kojom se traži infor-
remontu još od 15.11.2010. macija kada će oprema za
godine pa sve do danas. mjerenje zagađujućih ma-
Puštanje u pogon se očeku- terija biti stavljena u funk-
je tek iza Nove godine. Od ciju i kada se realno može
tog dana, pa sve do danas, očekivati dostavljanje po-
rotaciona peć sa pratećim dataka nadležnoj općinskoj
postrojenjima je u zastoju Termoelektrana Kakanj najavljuje puštanje imisione službi kako bi Općina Ka-
i u tom smislu ne postoji stanice u rad kanj mogla provoditi Plan
baš nikakva emisija u zrak Z.D. RMU Kakanj, zabilje- mjera potrebni su i podaci interventnih mjera u sluča-
iz Tvornice cementa Ka- žila je rast koncentracija sa stanice za mjerenje jevima prekomjerne zaga-
kanj. Inače, i kad je u pu- zagađujućih materija. Po- kvaliteta zraka koja je u đenosti zraka.
nom pogonu, emisija SO2 sebno je bio evidentan rast vlasništvu Termoelektrane Iz Termoelektrane Ka-
iz Tvornice cementa Kakanj sumpor-dioksida i lebdećih Kakanj, jer Plan interven- kanj stigao je odgovor:
svedena je na zanemarivi čestica LČ-10. Prosječne tnih mjera kojeg je usvoji- “U vezi predmetnog
minimum (3-4 mg/metru satne koncentracije za SO2, la Vlada ZDK definiše oba- dopisa obavještavamo Vas
kubnom), kao i lebdećih tokom 24 sata više uzasto- vezu mjerenja na više da se aktivnosti na zamjeni
čestica, tj. prašine (4-6 pnih sati, su prelazile mjernih mjesta. opreme na stanici za pra-
mg/metru kubnom). iznos od 500 μg/m3 (mili- Na traženje informacije ćenje kvaliteta zraka na
Indikativno je da je i grama po metru kubnom), o razlozima nefunkcionira- lokaciji Doma kulture odvi-
krajem prošle godine, kada a koncentracije za LČ-10, nja stanice koja se nalazi jaju prema ugovorenoj di-
je zagađenje grada bilo kao dnevni prosjek, su bile na lokalitetu Doma kulture, namici. S tim u vezi sasvim
najveće, Tvornice cementa daleko iznad visoke vrijed- iz Termoelektrane Kakanj je izvjesno da ćemo još
i u tom periodu bila u re- nosti od 100 μg/m3. polovinom oktobra je sti- tokom mjeseca januara
montu i sva postrojenja su Sa ciljem poboljšanja gla obavijest da, zbog biti u mogućnosti da Vam
stajala. Jasno je da su kvaliteta zraka, načelnik kvara, analizator mjerenja dostavljamo podatke o
osnovni uzrok koncentraci- Jašarspahić tada je zatra- koncentracije SO2 nije u kvaliteti zraka izmjerenoj
je lebdećih čestica (čađi), žio od Termoelektrane Ka- fukciji od 27.6.2010. godi- na navedenoj stanici. Ujed-
SO2 i NOx u Kaknju, lokalna kanj, RMU Kakanj, Tvornice ne, te da je u toku isporuka no, ovom prilikom se oba-
ložišta (domaćinstva), koja cementa Kakanj i Federal- nove opreme za monitoring vezujemo da ćemo Vas do
mahom koriste domaći nog ministarstva okoliša i sistem u TE Kakanj. 20.1.2011. godine obavije-
ugalj, koji je nažalost pun turizma, poduzimanje ak- „U cilju maksimalno mo- stiti o terminu puštanja
pepela i sumpora“. tivnosti kako bi se smanjile gućeg skraćenja perioda če- stanice u rad”.
Podsjetimo, Općina Ka- emisije zagađujućih mate- kanja na raspoloživost mjer- Podsjetimo, Plan inter-
kanj, putem vlastite mobil- rija u zraku. ne opreme u budućim kon- ventnih mjera u slučajevi-
ne mjerne stanice, konti- Premda, putem vlastite taktima sa izvođačima rado- ma prekomjerne zagađeno-
nuirano, 24 sata dnevno, mobilne stanice za praće- va ćemo pokušati uticati da sti na području ZDK se od-
prati kvalitet zraka u Ka- nje kvaliteta zraka, Općina se najprije izvrši isporuka i nosi na moguće posebne
knju i koncentraciju zaga- Kakanj redovno vrši mjere- montiranje mjernih analiza- situacije u kojima su pre-
đujućih materija, te na nje koncentracije zagađu- tora za mjerenje koncentra- koračene granične vrijed-
osnovu prikupljenih poda- jućih materija u zraku, u cija SO2 i NO2“, kaže se u nosti kvaliteta zraka, pra-
taka poduzima aktivnosti u situacijama kada izmjere- odgovoru Termoelektrane govi upozorenja i pragovi
skladu sa zakonom. Mobilna ne koncentracije prelaze Kakanj koji je stigao 14. ok- uzbune, a kojima mogu
stanica, sredinom decem- granične vrijednosti, Opći- tobra 2010. godine. biti ugroženi život i zdrav-
bra 2010. godine, na loka- na ne može intervenirati. Od 14. oktobra do 27. lje ljudi, biljni i životinjski
ciji Pogona „Stara jama“ Naime, za poduzimanje decembra 2010. godine svijet i materijalna dobra.

15
BILTEN EKO - S L I K A MO G KRAJA
Planom je određeno koju zagađujuću materiju u
da se pripravnost progla- zraku iz Tabele koja je nazna-
šava ako se na području čene u Planu i kada se u na-
kantona ili pojedinih op- rednih 48 sati očekuje stabil-
ćina kantona uspostavila na vremenska situacija.
stabilna vremenska situ- Izdvajamo nekoliko
acija, proglašena od zva- mjera koje se poduzimaju
nične meteorološke služ- u slučaju proglašenja epi-
be, koju karakteriše spo- zode „Uzbuna“:
ro pomjeranje visokog - Privremeno ograniče-
atmosferskog pritiska, nje upotrebe motornih vo-
slab vjetar, pojačana pri- zila (sistem „par“-„nepar“);
zemna temperaturna in- - ograničenje rada određe-
verzija koja bi se mogla nih proizvodnih procesa,
zadržati u narednih 48 kotlovnica i sl; - ograniče-
sati, te ako izmjerene ili nje korištenja određenih
proračunate vrijednosti vrsta sirovina i goriva radi
koncentracije zagađuju- smanjenja emisije štetnih
ćih materija prelaze gra- materija; - zabrana rada
nične vrijednosti koje su industrijskih i drugih obje-
date u II poglavlju Plana. kata koji u tehnološkom
U slučaju proglašenja procesu koriste čvrsto gori-
epizode „Pripravnost“ pre- vo i teža lož-ulja.
poručuje se rizičnim grupa- U primjeni Plana oba-
ma stanovništva smanjenje vezno učestvuju pravna i
kretanja, upućuju se apeli fizička lica koja u obavlja-
vozačima za smanjenje Pogoni Tvornice cementa Kakanj u remontu nju svoje djelatnosti ima-
korištenja privatnih auto- očekuje nastavak stabilne no ograničenje korištenja ju emisije zagađujućih
mobila, preporučuje se vremenske situacije koja čvrstog goriva i težih lož- materija u zrak: industrij-
smanjenje emisije iz proi- pogoduje kumuliranju zaga- ulja i privremeni prelazak ska postrojenja, privredna
zvodnih postrojenja, loži- đujućih materija u zraku. rada industrijskih i drugih i uslužna preduzeća, pre-
šta i ostalih izvora. Izdvajamo nekoliko mje- objekata na alternativnu duzeća za proizvodnju i
Upozorenje se proglašava ra koje se poduzimaju u vrstu goriva, koje je eko- distribuciju toplotne
kada se na svim mjernim slučaju proglašenje epizode loški prihvatljivije. energije, vlasnici ložišnih
mjestima utvrde pragovi „Upozorenje“: - upozo- Uzbuna se proglašava instalacija bez obzira na
upozorenja čije su vrijedno- ravanje rizičnih grupa sta- kada su izmjerene koncen- djelatnost, preduzeća
sti za 20 % niže od vrijednosti novništva; - zabrana kreta- tracije na svim mjernim koja se bave prijevozom
pragova uzbune, a pri tome nja automobila koji nema- mjestima veće ili jednake građana i roba, vlasnici
se i dalje, u narednih 24 sata, ju katalizator; - privreme- pragovima uzbune za bilo automobila.

Vlada ZDK o izvršavanju mjera definiranih Operativnim


planom za realizaciju akcionog plana mjera za
poboljšanje stanja okoliša na području općine Kakanj
Nakon što je načelnik uputio upit Vladi ZDK koji se
odnosi na izvršavanje obaveza Vlade po osnovu Operativ-
nog plana za realizaciju akcionog plana mjera za pobolj-
šanje stanja okoliša na području općine Kakanj, iz Vlade
ZDK stigao je odgovor u kojem se, između ostalog, navodi:
„(---)... od strane Općine Kakanj dostavljeni su nam
podaci o kotlovnicama na području općine Kakanj.
Shodno dostavljenim podacima, kao i pogonima koji su
u „Operativnom planu za realizaciju akcionog plana
mjera za poboljšanje stanja okoliša na području opći-
ne Kakanj“ istaknuti kao najznačajniji aerozagađivači
na području općine Kakanj, utvrđeno je da se radi o
pogonima i postrojenjima nad čijim radom, shodno
propisima iz oblasti zaštite okoliša, inspekcijski nadzor
vrši federalna inspekcija zaštite okoliša...“ Vlada ZDK odgovorila na upit
16
E KO - SLIKA MOG KRA J A B I LT EN
Upućen Zahtjev Federalnoj upravnoj za inspekcijske poslove da provjeri
navode da se u Kamenolomu „Ribnica“ odlaže troska i šljaka
Općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri uputio ske poslove da izvršite provjeru navoda iz do-
je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Zahtjev stavljenih akata i o istom nas izvijestite u što
za poduzimanje aktivnosti: kraćem roku u cilju obavještavanja zaintereso-
„Saznanja smo da Tvornica cementa Kakanj vanih strana o poduzimanju mjera protiv prekr-
u kamenolomu „Ribnica“ koji je u njenom vla- šioca odredaba okolišnih zakona i provedbenih
sništvu odlaže trosku i šljaku. Obzirom da se propisa. U slučaju da se ne postupi, u skladu sa
vijećničko pitanje od 23. novembra 2010. go- našim zahtjevom bit ćemo prinuđeni zakonskim
dine i obavijest MZ Donji Kakanj od 7. decembra putem tražiti zaštitu naših interesa koji se od-
2010. godine odnose na istu problematiku, tra- nose na štetu koja može nastati ukoliko se ne
žimo od vas kao nadležne Uprave za inspekcij- djeluje po Zahtjevu”.

Upućen zahtjev za provjeru nivoa buke u Tvornici cementa Kakanj


Operativnim planom za realiza- mjenu kompletnih pogonskih grupa
ciju akcionog plana mjera za po- (elektro-motori i reduktori) na
boljšanje stanja okoliša na područ- obje linije mlinice cementa, ugra-
ju Kaknja Općinsko vijeće Kakanj đena je najsavremenija oprema
zahtijevalo je od Federalne upra- (BAT), izvršeno je mjerenje buke
ve za inspekcijske poslove da izvr- nakon ugradnje novih elektro-mo-
ši provjeru nivoa buke u pogonu i tora na jednoj i drugoj liniji, te je
okruženju Tvornice cementa Ka- u izvještaju Tvornice cementa
kanj u odnosu na propisani nivo Kakanj konstatovano da se nivo
buke, te da se uporede rezultati buke smanjio za 25 %.
mjerenja iz novembra 2009. godi- U cilju potvrde ovih navoda,
ne sa mjerenjima koja trebaju općinski načelnik Mensur Jašars-
biti izvršena nakon najavljene pahić Suri zatražio je od Federal-
zamjene pogonske stanice mlina Tvornica cementa Kakanj ne uprave za inspekcijske poslove
cementa B linije u Tvornici cemen- koji reguliraju ovu oblast. Tvorni- da izvrši analizu i utvrdi tačnost
ta Kakanj, te da se poduzmu do- ca cementa Kakanj izvršila je, sa pokazatelja koje je dostavila
datne mjere radi primjene propisa ciljem smanjenja nivoa buke, za- Tvornica cementa Kakanj.

Povodom 15.januara – Dana vozača i automehaničara:


Vremeplov – Putujući drumom znamenitim
Vodi taj drum kroz današnje i
davnašnje, od sadašnjosti do drevno-
sti, u daljine i davnine, ispraćaju ga
soliteri, a dočekuju ostaci kraljevskih
dvora – o drumu tek toliko da i takav
put među kakanjskim drumovima
ima, a sve ostalo o ovovremenim, na
Vozači i kondukteri koji se pominju u tekstu
drevnom drumu putnicima (...).
... taj put Kakanj – Kraljeva Su- na i rabota, na štovanje i hvaljenje dine u godinu – predugu su nisku vo-
tjeska danas je saobraćajnica na zaduži. Otud i ovaj zapis o njima. začke uspješnosti nanizali(...)
kojoj ćeš s mukom pobrojati auto- Ima ona priča o vozačima koji su U tom teškom i odgovornom
buse „duplake“, a kamoli putnike i prevozili nitroglicerin, pa neka se poslu svojevrsnom naporu su izlože-
pješake. Đaci, radnici, svakojakim čuje i ova o Šefiku Kovačeviću, Reša- ni i kondukteri, pa je dug i red da i
razlozima zapućeni putnici, dupke du Heganoviću, Teufiku Obraliji, njima priznanje i pohvale uputimo
napune svih tih četrdesetak „dupla- Ekremu Huskiću i Salki Mujagiću, – Peri Komši, Kasimu Karahodžiću,
ka“ koliko ih, od cika zore do pono- makar ih herojima ne proglasili. Za Nedžadu Hadžiosmanoviću, Bećiru
ći odvozi i dovozi svijet u naselja priču su i ti vozači koji svakodnevno Begiću i Faruku Krivokapi. Nije im
duž rijeke Trstionice. Nije lako put- prevezu hiljade ljudi, a da nikome od lako, premnogo je putnika, svaka-
nicima, još manje vozačima i kon- njih ni dlaka s glave ne usfali, za zapis kvih je putnika, pokatkad takvih da
dukterima – tako im je, da te ta je njihovo rano ustajanje i kasno lije- za priču nije. (Kakanjske novine,
vozačko-konduterska trpnja, vješti- ganje (...) Tako iz dana u dan, iz go- broj 223, 16. januar 1987. godine)
17
BILTEN I Z H I S T O R I J E KAKNJ A
Slovo o kakanjskim vatrogascima

Ustat pa spomenut!
Na inicijativu ondaš- znatija imena Društva.
njeg Vatrogasnog saveza Neka ne bude zamjereno
iz Visokog 1952. godine što ne možemo pomenu-
osnovana je prva vatro- ti mnoge zaslužne poje-
gasna jedinica u Doboju. dince, pa da se prisjeti-
Uvidom u dokumentaciju mo bar nekih predsjed-
i stare knjige, može se nika društva. Prvi pred-
saznati da je Dobrovolj- sjednik Društva bio je
no vatrogasno društvo u Mustafa Hodžajbegović,
početku imalo 27 aktiv- a poslije njega čelni lju-
nih članova. Da bi moglo di društva su bili Salih
da radi i ostvaruje svoju Jašarspahić, Alija Kadić, Vatrogasni vozni park dopunjen motociklom
osnovnu ulogu, odmah se Fahrudin Kulović, Muha- nog voza prepunog ek- Jedinica trenutno djelu-
pristupilo nabavci najne- med Kulović, Salem Go- splozivnih materija, spa- je u okviru Službe civilne
ophodnije vatrogasne ga, Sabrija Imamović... sili su Termoelektranu zaštite Općine Kakanj
opreme. Nije išlo lako, U svom radu Društvo je Kakanj i okolno područje pod nazivom Profesional-
ali ubrzo je Društvo na- postiglo zapažene rezul- od potpunog uništenja. U na vatrogasna jedinica i
bavilo prvu motornu tate. Za takav svoj rad ratnom periodu društvo ima 10 profesionalnih
pumpu, a kasnije se po- dobilo je i visoka druš- je mobilisano kao jedini- vatrogasaca. Profesional-
stepeno prikupljala i tvena priznanja. Među ca civilne zaštite koja je na vatrogasna jedinica u
druga tehnička oprema tim priznanjima nalazi učestvovala u gaše- svom sastavu ima i dobro-
nužna za praktične inter- se i Osmoaprilsko prizna- nju velikog broja požara voljnu jedinicu sa 15 va-
vencije. Prema kaziva- nje Kaknja i Vatrogasna kako u Kaknju, tako i u trogasaca.
nju, prva praktična in- zvijezda drugog reda od Visokom, Novom Travniku Uz motorna vozila i
tervencija članova Druš- Vatrogasnog saveza Jugo- i Busovači. 1998.godine opremu koju redovno
tva bila je na gašenju slavije. Društvo je dobi- jedinica se transformi- upotrebljava tokom in-
požara na Mehoriću. Ka- lo i niz drugih društvenih še iz dobrovoljne u Teri- tervencija, Profesional-
snijih intervencija bilo priznanja, a najveće ko- torijalnu jedinicu i ima 4 na vatrogasna jedinica
je mnogo, kako na užem je je društvo dobilo je profesionalna vatrogasca nedavno je od Kantonal-
dijelu grada, tako i na Zlatna značka zagrebač- sa 10 dobrovoljaca. 2003. ne uprave civilne zaštite
prostoru cijele općine. kog lista Arena i to kao godini jedinica učestvuje dobila specijalno vozilo
Ovi vrijedni vatrogasci najhrabriji kolektiv u u operaciji “FLORIJAN - namijenjeno za inter-
trudili su se da uvijek bivšoj Jugoslaviji. Prizna- od vojnika do vatrogas- vencije spašavanja une-
stignu na vrijeme, kad nje je dodijeljeno za ca” koja se realizira- srećenih u saobraćajnim
god je to trebalo, i da od hrabrost iskazanu u vrije- la pod pokroviteljstvom nezgodama. Osim toga,
prirodne stihije, požara me gašenje zapaljenog ambasade Velike Britani- Općina Kakanj je za po-
ili poplave, spasavaju voza sa gorivom kod Ter- je. Nakon provedbe pro- trebe vatrogasaca naba-
ljudske živote i teško moelektrane Kakanj jekta 6 vojnika je pri- vila motorni čamac i
stečena lična i društvena 1989.godine. Po cijenu mljeno u vatrogasnu skuter čime je zaokružen
materijalna dobra. Red najtežih rana, kakanjski službu. Jedinica je dobi- zavidan vozni park i bo-
je da ovom prilikom po- vatrogasci, gaseći zapa- la dva vozila (Betford i gat mozaik raznovrsne
menemo bar neka po- ljenu kompoziciju teret- auto ljestve dužine 30m). vatrogasne opreme.

Detalj sa primopredaje specijalnog vozila

18
IZ H IS T OR IJE KA KNJ A B I LT EN

Sjećanje na čuvenu ilegalku Muntu Haračić


Munta Haračić bila je čuvena datke je uspješno izvršavala, a kao primjer snalažlji-
ilegalka iz Mostara koja je po- vosti, često se spominjalo kako je u kosi dječaka i
slijeratni život, nakon što se djevojčica rasturala letke. Poslije rata bila je aktivna
1954. godine udala, provela u u Antifašističkom frontu žena i Gradskom narodnom
Dumancu, u općini Kakanj. U odboru. Radila je i učestvovala u mnogim akcijama u
redove NOB-a stupila je 1941. periodu obnove. Po dolasku u Dumanac njena je ak-
godine, ali nije dugo ostala u tivnost smanjena, ali je i dalje nastojala, u granicama
borbenim redovima, već je svojih mogućnosti, da bude aktivna. Prema informa-
vraćena u Mostar gdje je kao cijama koje smo dobili od novinara Azerina Salihbe-
ilegalka rasturala letke i na sve govića za čijeg dedu Hajdera je Munta bila udata,
moguće načine pomagala da NOB uspije. U Mostaru čuvena ilegalka Munta Haračić je preminula u periodu
je bila zadužena za dio koji se zove Zamah. Sve za- rata 1992-1995, a sahranjena je u Travniku.

10. decembar - godišnjica kopanja uglja na površini u Kaknju


Deseti decembar smatra se jednim od najznačajnijih datuma u
novoj eri rudarenja na području Kaknja. 1979. godine, 10. decembra,
sa Površinskog kopa „Karaula 1“ krenule su prve tone uglja. Toga dana,
u prisustvu mnogobrojnih gostiju i zvanica na svečan način obilježen
je zvaničan početak proizvodnje uglja sa Površinskog kopa „Karaula
1“. Tokom 1977. i 1978. godine vršeni su istražno-pripremni radovi
kojima je utvrđeno da su eksploatibilne rezerve uglja samo na ovom
užem lokalitetu milion i 450 hiljada tona uglja. To su dokazane ek-
sploatibilne rezerve samo sa kopa „Karaula 1“, a odmah u nastavku,
pružaju se ugljeni slojevi za dalju eksploataciju. I tako je 10. decem-
Zabilježeno 10.12.1979. godine
bra 1979. godine započelo u Kaknju kopanje uglja na površini.

32. godišnjica proizvodnje u Tvornici cementa Kakanj


Ideja o izgradnji Cemen- namjene u njihovoj, inače
tare u Kaknju pokrenuta je bogatoj, graditeljskoj
još 1947. godine kada je praksi, u rekordnom vre-
tadašnja bosanskohercego- menu su završili svoj dio
vačka Vlada donijela odluku posla. Ubrzo je otpočela
o izgradnji kakanjske Ce- i ugradnje opreme, i to
mentare. Odavno se znalo rumunske proizvodnje
da je okolina Kaknja bogata koja je tada predstavljala
sirovinom za proizvodnju posljednju riječ tehnike.
cementa. Poslije Drugog Tvornica cementa Kakanj Uporedo sa izgradnjom
svjetskog rata, u vrijeme krediti i vlastito učešće strijski kombinat Hidro- Cementare pripremljeno
obnove ratom porušene investitora. Kada je u to gradnja iz Sarajeva, kolek- je i izvorište sirovina na
zemlje, najpotrebniji je bio vrijeme donesena odluka tiv koji je postao general- Grebenu i industrijska
cement. Međutim, bilo je to i kad su date garancije ni investitor i glavni izvo- cesta za prevoz sirovina
vrijeme kada je bilo teško banaka za zajam, uloga đač radova na izgradnji do spremišta u Tvornici.
obezbijediti sredstva za ta- generalnog investitora Tvornice cementa. I tako, Tvornica cementa Ka-
kvu investiciju, a još teže povjerena je Srednjobo- u proljeće 1974. godine, kanj, nakon šestomjeseč-
dolare za uvoznu opremu. sanskim rudnicima u Zeni- počela je da se realizira nog probnog rada, 15.
To je, najvjerovatnije, bio ci. Ali, u to vrijeme pono- ideja iz vremena obnove i decembra 1978. godine na
razlog zašto tada nije zapo- vo je zavladala kriza uglja izgradnje naše zemlje. svečan način puštena je u
čela izgradnja Cementare. pa rudari, što je sasvim Aprila 1974. godine redovnu proizvodnju. U
Gradnja Tvornice ce- razumljivo, nisu bili u mo- udareni su temelji Tvor- prvim godinama rada ka-
menta u Kaknju ponovo je gućnosti obezbijediti dio nice cementa Kakanj. A pacitet Tvornice je iznosio
aktuelizirana šezdesetih, sredstava za vlastito uče- kad je krenulo radilo se 600 000 tona godišnje.
pa onda i sedamdesetih šće investitora u izgradnji. veoma brzo. Građevinci (Izvor podataka:Glas ru-
godina. I svaki put pro- Nakon toga, tu ulogu pre- Hidrogradnje kojima je to dara, broj 32, 16. decem-
blem su bila sredstva, uzima Građevinsko-indu- bio prvi objekat ovakve bar 1978. godine)
19