Sie sind auf Seite 1von 1

'/

, .6'

Dzien~~1t lf'ktaw Nr 15 169


~--~----~----------------~----------~------ ~~------------------~------------------------
Poz. 121, 128 i 12i
PQ zaznajomieniu się z·. pOwyis-z:ą Umową Rada . Państwa uznała ją i uznaje za słusznązar6wno w całośCi, 'jak i każde '
z póstan"bwleń w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwjerd.zooa, oraz przyrzeka, 'że
będzie ruezmlennie zachowywana. . . . . . '
Na ,<;łoW6d czego'wydany został Akt · niniejszy, opatrzon.y pieczędą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Da·rio w' Wa.r"sżawie, ooia 29 grudnia" 1969 ' roku.
"I

Przewodniczący 'Rady P.ańslwa:M. -Spychalski

L• .S.

MiRister , Spr~w: ~Zagraniczń.ych: . w. z. i. Winiew1cz '

128
. OSWlADCZENIE
I .
RZĄDOWE

z dnia 19 m.a ja' 1970 z.


. w sprawie wymiany dókumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową Ił ' ZwiąZkiem SocJa-
listycznych Republik Radzieckich o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w . Zatoce Gdańskiej .1 · w południową­
. wschodniej części Moria Bałtyckiego, sporządzonej w Warszawie dnia 28 sierpnia 1969.r.

POdaje s:ię Tl'iniejszym do wiadomości. że zgodnie z ar- wymi~na dokume.n tów ra-
w Moskwie dnia 13 maja ·1970 r ..
tykułem 5 Umowy między Polską ' R2ecząpospolitą Ludową tyfikacyjnych powyi.szej umowy i w dniu tym umowa ta
a Związkiem Socjalistycmych Repu9lik Radzieckich -o prze- weszła w życie. .
biegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce GdańStkiej
i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego. spo- , . .;
rządzonej -w Wa.rs~awie dni,a 28 sierpnia 1969 r., nastąptila Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winie,w*cz

129
OSWIADCZENlE RZĄDOWE

Z dnia 16 maja .1970 ·r.


w sprawie wejścla w tycie Umowy mIędzy ~ządem 'Polskle) RzeczyPospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycz-
nych Republik .Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw, sporządzonej w Moskwie
. dnia 5 lutego 1970 r.

Podaje się
niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar- stwierdzających jej. zatwierdzenie zgodnie z prawem każde-
tyklIłem 16 'Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospoli- go z obu Państw. -
tej Ludowej a Ri~dem Związku Socjalistycznych Republik Na- podstawie artykułu 16 wyżej wymienionej . umowy
Radzieckich o wzajemnych bezwizowych podróżach obywa- weszła ona w życie dnia 12 maja 1970 r.
teli obu &Państw, sporządzonej w Moskwie dnia 5 lutego
1970 r., nastąpi/a dnia 11 kwietnia , 1970 r. wv.miana not . Minister Spr~w Zagranicznych: 'IV z. J: Winiewic:

Załącznik do oświadczenia rządowe­


go z dnia 16 maja 1970 r, (paz. 129).

UMOWA c O r JI A III EH Ił E .
MEiK,ny nPABH'1'EJIbCTBOM nOJIbCI{OR
MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ HAPO,nHOO ' PECnYBJIHKH H UPABM'l'EJIbC'l'BOM
LUDOWEJ A RZĄDEM ZWIĄZKU ' SOCJAUSITGZNYCH COlO3A COBE'l'CIUIX ' COUHAJIHCTM.'łECKlfX
REPUBLIK RADZIECKICH O WZAJEMŃYCH ' PECnYBJUIK O B3AHMHbIX BE3BM30BbIX
BEZWIZOWYCH PODRÓŻACH OBYWATELI OBU PAŃSTW QOE3,nKAX fPAJK,nAH OBOHX rOCy,nAPCTB

Rząa Polskiej. Rzeczyp~spoliJ ej Ludow~j i Rząd Związku ITpaBVITeJIbCTBO IIoJIbcKo~ HapoAHo~ .Pecny6m1KVI J.1
Socjalistycznych Republik Radzieckich, IIpaBJ.1TeJIbcTBo COI03aCOBeTCKJ.1X CO~J.1aJJJ.1CTVI'IeCKY1X
Pecny6JIVIK,
kierując się ptagnieniem dalszego .zacieśnienia więzów ' PyKgBoAwMble meJIaHJ.1eM AaJIbHe~lllero pa3BVIniR.
~rzyjaźni . międzyobu Państwami i pragnąc uregulować ża­ AP.Y>KeCTBeHHblx ..9THollleHwH Me>KAY 060VIMJ.1 rOCYAapcTBa-
gadhienia . wzajemnych bezwizowych , podróży swojch oby· MJ.1, J.1, >KeJIaR. yperYJIJ.1pOBaTb BonpOCbI B3aJ.1MHbIX 6e3BK-
wateli, . 30BblX noe3~OK CBOVIX rpa~aH.

'.,. .. ~-