You are on page 1of 16

Cena numeru - zł 30.· Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Nr 78 Warszawa) 29 maja 1947 roku . Rok XXVI

tMONITORPOLSKIDllnlłl UIIEOOWY IZECZTIQJPOLITIJ .PlLHIII


. . Redakcja i Ac.'ministracja: Warszawa, ul. Młodz.Jugosłow . .11. Telefony: Redakcja 896-40, Administracja 864-74. .
, Prenumerat~ "Monitora Polskie.go" oraz !}głoszenia przy Jmu ją Oddziały PAP : Łódź, Piot rowska' 133, [(raków, Rynek Kleparski 4, Ka to wice, Jana II, POlinań, Mielżyńsklego 8. Bydgoszcz,
Libelta 4, Lu'blin . Krakowskie Przedmieście 41, Szczecin, ' ul. 5 lipca 9, Sopot, ul. GrutO\valdzka 4'f6, Wroclaw . Traugut ta 35. Olsz,tyn, Marsz. Stali.na 32, Bialystok, Grottgera 2. Cz~tc)'
chowa, AL N ajś w. Marii Panny 61 Konto czekowe P.K.O. Warszawa Nr 1-4797.
po?

TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO: BRĄZOWYM KRZYZEM ZASLUGI 520. •


l'. Banas Stani sław, 2. Rubrycki Stani sław, 3. "
z' ar z ą d z e n i ił Władz N a c z e In y c h POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
Sz ymań sk i Stanis ław, 4. Wojciechowski Józef
(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 mar"'
POl. 5 16. Postanowienie o odznacz~r1iu (na pod- PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ ca 1947 r.)
st~wie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca (-) Bolesław Bierut Dnia 9.V.1947 r. Warszaw~
1947 r.) za zasługi w pracy nad odbudową gazowni
Miejskiej w Nowej Soli. ' 517. Na wniosek Zarządu Głównego Związku Uczestni-
ków Walki Zbrojnej o Niepoo1ległość i Demokracj~ -
Poz. 517. Postanowienie o odznaczeniu (na pod; POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU za wybitny u<iział w walce konspiracyjnej z okupan-
s.ławie uc,hwały Rady Państwa z .dnia 27 marca tem niemiecJ<,im odznaczeni zostają: (R. 720147)
(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca
' 1947 r.) z okazji jubi~euszu 50-lecia pracy kompozy-
1947 r.)
: torskieJ i pedagogicznej. . KRZYZEM GRUNWALDU III KL.
Dnia 25 kwietnia 1947 r . W a r s z a w a
1. Issajewicz Micha!
: Poz. 518. Postanowienie o odznaczeniu (na pod- Na wnios-ek Ministra Kult;l-l'ł' y i Sztuki, z okazji
stawie uchwały Rady Pallstwa z dnia 27 marca · jubi,:euszu 50-leda pracy kompozytorskiej i peda~o- SREBRNYM MEDALEM ZASLUZONYM
. 1947 ·r.) za zasługi położone na polu wSJ}ółpracy gicznej - odznaczony zostaje: (R. 661147) .
· polsko-jugosłowiańskiej.
NA POLU CHWAŁY
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI III KL. 2. Gidzińska Stefania
Poz. 519. Postanowienie o odznaczeniu (na pod- I Wieniawski Adam PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
stawie uchwały ' Rady Państwa z dnia . 27 mąrca (-) Bolesła w Bierut
1947 r.) za zasługi w dziele odbudowy Polskiej Ma- PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
rynarki Handlowej. . (-) Bolesław Bierut
521.
Poz. 520. Postanowienie o odznaczeniu (na pod- ~. 518. POST ANOWIENIE O ODZNACZENIU
sławie ' uchwały Rady Państwa zdnła 27 marca POSTANOWItNIE O OD~NACZENIU
1947 r.) za wybitny udział w walce konspiracyjnej (Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 mar-
(Na po~fawie uchwały Rady Państwa l dnia 27 marca ca 1947 r.)
'l okupantem niemieckim. -
1947 t.) Dnia 9 maja 1947 r. Warszawa
PQZ, 521. PostarIOwienie o odznaczeniu (na pod- Dnia 25 kwietnia 1947 r. Warszawa Na wIliosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ka-
stawie uchwały. Rady Państwa z dnia 27 marca Na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych - za towicach odznaczone zostają ' następujące matki
.1947 r;)matek licznego potomstwa. . zasługi polożo.ne na polu współpracy polsko-jugosło­ licznego potomstwa: (R. 728'47)
wiańskiej ws.tają odznaczeni następujący obywatele
poż • .522. Postanowienie o odznaczeniu (na pod- jugosłowiańscy: (R. 663 147) . ZŁOTYM KRZYZEM ZASLUGI
stawie ' uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 1. Brachmańska Wincenta, 2_ ' Buriyńska Maria,
1947 r.l · z okazji40'letniego . jubileuszu pracy · SCt- ORDEREM ODRODZENIA POLSKI II KL. 3. Brzezinka Jadwiga, 4_ Got:asch Agata, 5. Ja-
.l1icznej. t. Pucar Djuro nos.z Fr a nd.s;z;k a , 6.. Kohl Katarzyna, .· .1. NaczyńskJ
• . ,.. ~ ~'!A~, : ~ .. ' ". '., ~ria~8~ " Jiantewi~z Ju:ia.. ·9.'~Paikka. Janina, ' io~
" " Po~..523. p'ostano~l~nie. Q.04~n~czeni;u Jn~ ,p.q4- -' > •
..ORDęREM' ,ODROD~ENi~ pt)L'S'I(.ilI! · Kt. ·-· .. - : ~tt~;t~~yk ·' O~rtrud~, · 11 :'Walach '~~eleri~ •.·: '12;:" Za~a
stawie uchwiłyRady '" Państwa zd'riia'l, 27 :marc'i
t 947 r.) za wybitne ·zasługiw dziele organlzacJł'spof-
2. Humo Avdo · Zoha, . >, . " " " : ' . • t -

~u robotniczego w Polsce. SREBRNY M KRZYZEM ZASLUGI


ORDEREM ODRODZENIA P0LSKI IV KC
Poz. 524. Postanowienie . o odznaczeniu (na pod- 3. prof. Babić Ante 13. Adamczyk Monika, 14. Babiak Elżbieta, 15.
stawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 4. Cnobrnja Bogdan Bo<iach Jadwiga, 16. Brachmańska Bronisława, 17"
1947 r.) za wybitną, . długoletnią działalność na polu 5. Srzentić Vojislav Cielenga Franci6zka, 18~ Długajczyk Helena, · 19. Di-'
krzewienia polskiej sztuki dramatycznej. 6. Veivódalvo wiszek Elżbieta, 20. Ficek JÓanna,21. Gabryś Anilai
22. Grzbj.ela Ewa, 23. Hadam Gertruda, 24. Harłel
Po~. 525. Postanowienie o odznaczeniu (na pod~ ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL. Jadwiga, 25. Jacek FrilTIciszka, . 26. -Jachnik Jadwi·
stawie uchwały . Rady Państwa z dnia 27 marca ga, 27. Koźlik Marta, 28. Krasowska Tekla, 29.
7. Pawlić Stane Krieger Klara, 30. KSQll Marta, 31. .Kwiecień Anna,
1947 ·r.) matek licznego potomstwa.
32. Morys Marta, 33. MOlier Hel-ena, 34. Nowrot
Poz. 526. Postanowienie o odznacze·niu (na pod- ZŁOTYM KRZYZEM ZASŁUGI Anna, 35. Pajączy.k Maria, 36. Pawika Em1lia, 37.
stawie' uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca 8. Kovaćević Radivoj Polanetzka Franciszka, 38. Poloczek Agnieszka, 39.
1947 r.) za ofiarną i pełną poświęcenia pracę. Rduch Fłorentyna, 40. Rusin Bronisława, 41. Rybka
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ Maria, 42. Skora' Maria, 43. Sonsała Wj.ktoria, 44.
Poz. 527. Postanowienie o odznaczeniu (na pod- (-) Bolesław Bierut Spyt Ade'laida, 45. Szczasny HHdegarda, 46.
stawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca Szmiszgo! Jadwiga, 47. Urbanik Anastazja, 48. Wy-
1947 · r.) za przeżycie przeszło 50 .Iat w jednym 519. strach Wilhelmina, 49. Wystysk Ja<iwiga.
związku małżeńskim.
POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 marca (-) ~ole$~a w Bierut
1947 r.)
OZIAL URZł:OOWY. Dnia 2 maja 1947 r. Warszawa
Na wniosek Ministra Zeglugi - , za zasługi
522.
w dziele odbudowy Po:ski'ej Mary,narki Handlowej - . POSTANOWIENIE' O ODZNACZENIU
Zarządzenia Władz Naczelnych. odznaczeni zostają: (R. 72t147) .
(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 mar-
..... -000--- ORDEREM ODRODZENIA POLSKI III KL. ca 1947 r.) .'
Dnia 10 maja 1947 r. . Warszawa
l . Petrusewicz Kazimierz Na wniosek Ministra Kultury i Sztuki - z okązji
516. 2. Plinius Marius - obywatel duński 40-1etniego jubHeuszu pracy seenicznej - odznaczo-
ny zostaje: (R . 732 147) .
POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU \ ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.
(Na podstawie uchwały Rady Państwa z drlia 27 marca 3. dr Darski Stan isław ORDEREM ODRODZENIA POLSKI V KL.
1947 r.) 4.. Cwik:ińs~i Jan Różycki
Antoni
Onla 25 kwlełnia 1947 r. Warśzawa PREZYDENT ' RZECZYPOSPOLITEJ
ZŁOTY M KRZYZEM ZASLUGI
. Na wniosek Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Na- . 5. Bełcz owski Józef, 6. Brykalą.k i Tomas~, 7. Gu- (-) Bolesław Bierut
rodowe~ - za zasługi w pracy nad odbudową Oa- zowSlki ,Zygmunt, 8. Harasymiuk Władysław, 9. Hel-
~o:wni Miejskiej w Nowej Soli - odzn~czeni zostają: ler Rudolf, 10. Kochańczyk Michał, " 1-1. Meissner 523.
(R. 648/47) Tadeusz. 12. RU5zczyński Edmund, 13. C;obi ś Staói- POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU
sław, 14. Si~pniewski Kazimierz, 15.. Swierb:ew5ki
SREBRNYM KRZYZEM ZASLUGI Józ,ef, 16 Styk Antoni, 17. Szczygielski T'lrleu~z (Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 mar-
I. Gajewski Teodor 18. Szynarowski Włodzimierz, 19, Wnuk Ma(i all, 20. ca 1947 r .)
Zongołowicz Władysław. \ .. Dnia 10 maja 1947 r. War$zawa
Bf~ĄZOWYM KRZYZEM ZASLUGI po raz U-gi PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ Za wybitne zasługi w dziele organizacj,i sportu ro-
1. Sikorski Edmund .(-) Bolesław Bierut botniczego w Po:sce-qdznaczeni zostają :,(R. 754/47.)
I .,MONITOR POLSKI" - Dnia 29 maja 1947 r. Nr 78

ZLOTY M KRZYZEM ZASLUGI w terminie 3-miesięcznym 21głosil się do Sądu, gdyż po tym ter-
minie Sąd uzna go za zmarłego. oraz wzywa wszystkie osoby.
Il. Kotarba Stefan
2. Lowas Rudolf
Publikacje Urzęd&we kt6re mogą udzielić o zaginionym jaklchkolwiekwiadomośel.
aby w powYŻ6zym terminie doniosły o nich Są.dowl.
3. Statter Maksymi!ian ST AROSTWO POWIATOWE B~DZlfiJSI<IE ćylJ Zg. II 44/47. M-2432
PREZYDENT RZECZYPOSPOUTEJ
Unieważnia się następujące blankiety doraźnych nakazów ;
.(-) Bolesław Bierut .• ' Sąd Grod'zkl w Warszawie, Oddział l, wzywa 'Stani~ława Gu·
karnych z pieczęcią · urzędową StarO\Stwa Powiatowego Będ%.iń.
. towsklego, urod?:one'~~ 14 września 1917 rJku w Wa"SulVle,
sklego:
524. a) od Nr 107401 do Nr 107500 l(oloru zielonego po 50 zJ . s. Aleksandra - Sulplcjusza i Sabiny z Hathkrów, ostatnio za-
mieszkałego w Warszawie, &rtsztowanego przez Niemców r wy- .
POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU b) od Nr 29001 do Nr 29050 koloru żółtego po 40 ..
c) od Nr 027401 00 Nr ()27500 ko:oru niebi-esk. po 30 ..
wiezbneg:l do obozu w Neuengamme, aby w terminie . 3-mle-
:(Na pódstawie uchwały ~ady Państwa z dnia 27 mar· slęctnym stawił się do S'ldu. gdyż po tym terminie Sąd uzna
M-3471
ca 1947 r.) go za zmarłego, Q!'8Z wzywa wszystkie osoby, które mog~ udzie-
Dnia 12 maja 1947 r. Warszawa lić jaki~hkolwiek wiadomości o zaginlor.ym. aby w terminie . pO-
wyższym doniosły o nleh Sądowi. Zg. 218/47. M--2428
Na wniosek Ministerstwa Kultury i Sztuki-za wy-
bitną, długoletnią d,ziałalność na polu krzewienia pol- Obwieszczenia sądowe Sąd Grodzki w WarszawIe. Oddział l, wzywa Jat18 I<amlń­
skiej sztuki dramatycznej . - odznaczony zostaje:
~kiegf),urodzonego 24 czerwce 1878 roku w Warszawie. i • .Win-
l(R. 764 /47)
PO!?TĘ:POWANJA SPADKOWE centego I Wiktorii z Leszczyńskich. ostatnio zamleszka'ego
w Warszawie, zaginionego w czasie powstania warszawsJUego.
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI II KL.
SĄD GRODZKI W WARSZAWIE aby w terminIe 3-mleslęcznym stawił się do Sądu. gdy t p6 ~ym
Pośmiertnie terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystklec)so-
Sąd GrodZlJci w WarszaWie Odd,ział 7, UI,wiadam~a o wszczę­
Osterwa Juliusz ciu po6'tępowani.a o stwierdzenie praw do spadku po Henryku by. które ' mogą udzielić jaklchkO:wiek wiadomości o zaginlo·
PREZYDENT RZECZYPOSPOUTEJ Sachsie, ostatnio zamieszkałego w WarsUlwie, ul. Biala 8, nym, aby w powyższym terminie doniO\Sły o nich Sądowi.
zmerłym w dn!~ 4 września 1942 r. w Warszawie. który po- Zg. 709/47. M-2m
,(-) Boleslaw Bierut
,
206tawlll majątek, sk.ladający się z 50 proc. nierutCOOmości po-
lotonej w Wa,rsza,wie, · przy ul. II Listopad'a Nr 24/26 Nr hiIp. Sąd Grodzki w Warszaw~, Oddział 7, wzywa Edwarda Sa-
525.
1338 Praga, oraz nieruchomości położonej na terenie gmłny wIckiego, urooz. 13 października 1899 r. w Lukowie. syna Teo-
POSTANOWIENIE O ODZNACZENIU w Sulejówku przy ut Moraczewskiego 37 pod nazwą Illpotec-t- dora i WładysŁawy z Pilskich, ostatnio zam. w Warszawie, wy-
n~ "Pla~ NN 73 I 79 w.dobr<,.ch Wo'.a Grzybowska AU. wiezionego w 1944 r. do obozu w Flossenlntrgu. aby VI .terml-
(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 mar· me 3-miesięcznym stawił sl~ d~ Sądu, gdyż po tym terminie S,d
CI 1947 r.)
Wzywa się wszystkich spe.dkob:erców ztnaif'łego, aby w Cią­
gu S'Zciciu· miesięcy od dnia ogł06zeni.a niniejszeg,o we~ania uzna go Ul zmarłego, oraz wzywa się wszystkie osoby. które
Dnia 13 maja 1947 r. Warszawa mogą udzietić jakichkolwiek wiadomośd o zaginionym, aby w po.
zgłosi,li t'll<tejlSzemu . Sądowi i udowodruli 5'Woj.e prawa do spad-
Na wniooek Wojewódzkiej Rady Narodowej ku, gdyż w przeciwnym razie mogą byt pominięci w posteoo- wyższym terminie doniO\Sły o nich Sądowi.
w Krakowie odz.naczone zostają następujące matki wieniu o stwierdzeniu rJraw do s pad,ku. Nr alkt sądowych VII. Zg. 1495/46. M-2292
licinego potomstwa: (R. 751 /47) Sp. 54/47. . KC-6132
Sąd Grodzki w Warsuwie, Oddział I, wzywa Konstantego
ZLOTYM KRZYZEM ZASLUGI SĄD OKReGOWY W SOSNOWCU Kojtka, urodzonego 16 września 1906 roku w Warszawie. I. Teo-
1. Labuda Agnieszka, 2. Ma5talska Anna, 3. Mis- Wydział Hipotec,z:ny Sądu Okręgowego w Sosnowcu ogła­ fila i Heleny - Joanny z Winiarskich, ostatnio zam~zkłłero
kowicz , Roza:la, 4. Nowak Helena, 5. Wójtowicz sza, że toczy s'iępo.stępowanie spadkowe po zmarłych : w Wars'zawie, zaginionego w czasie powstania warszawskiego,
Karolina. Surze~Pel111 vel Salomei z DaWo;oo~C'zów I voto Liberman. by w termln~ 3-mlesięcznym stawił się do Sądu. gdyż po tym
II voto Konal'Sikiej, właśdcieke nieru<:homoki w Sosnowc\! terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz WZ'fWa wszystkie OIOby,
SREBRNY M KRZYZEM ZASLUGI Nr hi,p. 278; które mogą udzielić jakichkolwiek ",Iaóomośc! o zaginionym, aby
6. Bądek Maria, 7. Bigaj Marcjanna, 8. Bobek Mordce vel Mordce·lzraelu i Ryw<:e vel Ryw<:e·GitH z Zy · w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi.
Katarzyna, 9. Buczek Maria, ' 10. Bugańska Małgo­ grn>llJnów małżonkach Kac współwłaściCIelach nierudlOO1oścl w Zg. 215147. M-2288
rza.ta, 11. Chrobak Katarzyna, 12. Dedio Maria, Sosnowcu ' Nr hip. 9;
'13. Długosz Maria" 14. Dudzie Maria, 15. Fliśnj.k Frymede Cukietman, Józefie vel J06ku Herszu CU!k!erma- Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział l, 'Wzywa Józefa Cuja,
Barbara, 16. Florczyk Helena, 17. Hejmo Maria, 18. :nle, Ewieve1 Jaoehwecie z CU1kiermanów Masz:er, Ghanie z Cu- urodzonego 25 listopada 1890 roku w Bęczkowle, z. I<lelecka,
Janus Katarzyna, 19. Jurek Helena, 20. Kaczmar- kiermanów Zmlgrod, Abramde Ou~iermanie, ky.ku Jakubie ~I 5. Jena I JózefY z Brylak6w, ostatnio zamieszkałego w Warsza-
czyk Jadwiga, 21. Kaczmarczyk Zofia, 22. Koniecz- Jakubie Oukierma ni e; wie, ewakuowanego .1939 r., aby w terminie a-miesięcznym sta-
na Petronela, 23. Kuczawska Zofia, 24. Kuźnik Ka- Lo:i z Cukiermaoow Ma6zOOr vel. Ms.s<:hler, BaH vel BaHi Cu- wił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zm&rle-
tarzyna, 25. . Lyduch Ju:ia, 26. Majcherek Barbara, 'kierrna,n, zamężnej Szyffer, Zendl,u veI Zend:u·lzrae!u eu- go, oraz WZ':iwa wszystkie osoby, które mogą udzielić ~klchkol.­
~7., .MąQkut Maria, 28 .. Michntak Rozą:ia, 29. Oleś ,lciermanle, wlSpólwlakicielach rueruch01TlQści w s.O\Snowcu . Nr wiek . wiadąmościozaginionym,eby W powyższym terminie do-
Wiktoti'a, 30. Olcoń Antonina, 31. Pałka Maria, 32. •. blp.. ~: , . niosi y o nich SądoWI. · Żg. .208/47. M~2~
Paszkot '. Eleon9ra, ,33. Piotrowska Agnieszka, . 34. Józefie vel Jooku-Hers'w Cukiermanie, \\{SpółwłaŚCicielu nie-
Pytko Katarzyna, 35. Ryś Aniela, 36. Skowronek ruchomośd w Sosn,owc'u Nr ,hlp.69; Sąd Grodzki w WarszlI'Wle, Oddział 7, wzywa 8ronlsł.w~
Zofia, 37. Substelna ' Maria, 38. Surma Katarzyna, Loni vel LeonId-Rebece z Majerczyków SZW\ajcer, ClNii z Reehtsz.afen, urodz. wWarszawie 7 grudnia 1900 r., córk~ Ste-
39. Szyjka Katarzyna, 40. Szymczak Katarzyna, 41. 'Prawerów Majere"Lyk" , Boruohu Bendide Majerczyku. wła ,ści­ fana i Eugenii, z domu Grycendler, małi. Bart" ostatnio um,
,Trojańska Barbara, 42. Tuleja Stanisława, 43. Two- cielach l)Jieruchomoki w Sosnowcu NT hip. 613. w WarszaWie, ares'Ztowaną w 1942 r. i osadzoną na Pawlaku.
rek'J6zefa, 44. Wanat Maria, .45. Zając Marla, 46. Termin zamknięda powyższych postępowań spadkowych aby w·terminie 3~mles,jęcznym stawiła si~ do Sądu, gdyż po tym
Zdebska Katarzyna, . 47. Zdebska Stefania, 48. Zdeb- wy:z,naczony zosta~na dz.ień 1.8.1947 roku, w którym to dnIU terminie Sąd uzna j, za zmarłą, oraz wzywa wszystkIe osobY.
ska Wiktoria, 49. Ziemlanek Maria. osoby zainteresowane winny się stawić pod skwtkami prekluzji które mogą udzielić jaki;chkolwlek wl3'domości o zaginionej, .aby
w kaocelarii Wydziału . Hipotecznego Sądu Okręgowego w s0-
PR.ĘZYDEN1' RZECZYPOSPOLITE.' wpowyiszym terminie doniosły o nich Sądowi.
snowcu . 2-KC159 VH Zg. 1214/47. M'-:2290
J~) Bolesław Bierut,
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Edwarda Pa·
526. plińsklego.urodzonego 22 września 1907 r. w Pruszkowie. syna
uZNANIE Z-A ZMARlEGO
POSTANOWIENIE O. ODZNACZENIU ' ( STWIERDZENIE FAKTU · SMIERCI Ludwika i Antoniny z Wojtałów, ostatnio zamieszkałego w War-
:(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 mar- szawie, gisera, za'oranego przez Niemców podczaspawstanl.it
ea 1947 r.) SĄD GRODZKI W WARSZAWIE. w Warszawie, aby w terminie 3·mieslęcznym zgłosił sl~ 'do 'Są­
D.nla 13 maja 1947 r. Warszawa du. gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego. oraz wzy-
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Henryka Dmo·
Na wniosek Ministerstwa Skarbu, za ofiarną i pełną wa wszystkie osoby, które mogą udzlaić o zaginionym Jakich-
cha, urod'zonego 22 maja 1913 roku w Warszawie, s. Wł"dysła­ kolwiek wiadomości, aby w powyższym terminie doniosły o nich
poświęcenia pracę, odznaczeni zostają: (R. 76t.'47) wa i Heleny z Gratkiewiczów , ostatnio zamieszkałego w War-
Sądowi. VII Zg. 471/47. M-2291
szawie, zaginionegO' w czasie powstania warszawskiego 6 sier-
ZLOTYM KRZYZEM ZASŁUGI
pnia 1944 r., aby VI terminie 3-mieslęcznym stawił sl~ do Sądu. Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzdał 7, W'l'fW8 Janłnę Puo-
l. Burchart Ignacy gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wtywa nieką, z domu Kuźnl'k, eórkę Stanisława I Teodozji z Fibich6w.
2. Konarski Władysław wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomo- urodz. 2i sty~znla 1892 r. w Warszawie, ostatnio zam. w War~
Pośmiertnie ści o zaginionym, aby w powyżstym terminie doniosły o nich szawie. zagbi,oną w 1923 r., przeb'fWającą w Rosji w Pargo-
,3. Oołębiowski Zygmunt Sądowi. Zg. 890/47. M-2430 lawIe pod Leningradem, aby w terminie 3·mlesięcznym stawilI!
4. lipiński Wiktor si ę do Sądu. gdyż po tym terminie Sąd uzna ją za zmarłą, oraz
Sąd Grodzki w WarsZawie, Oddział 7, w""ywa Stanisława Plo- wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wia-
S'REBRNYM KRZY2:EM ZASŁUGI chockieio, syna Marcina ' I Agnieszki, z domu Czerwińska, urodz. domości o taginlonej, aby w powyższym terminie oonlOsły o nich
( 5. Kocik Ignacy . \i, Warszawie 27.l1.1904 r., ostat!1io zam_ w WarsUIwie, wywie- Sądowi. VII Z'g. 1199/47. M-229~
6. Paniewskl Stanisław Zygmunt zionego w sierpniu 1944 r. do obozu w Mauthausen, aby w ter-
7. P,iechota Józef minie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym termini~ Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Aleksandrll
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ Sąd uzna · go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, którl! Plaskocińskiello, syna Jana i Urszuli z Kowal~klch, urodz. 29
. (-) Bolesław Bierut mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w po- stycznia 1888 r. w Gródku, ostatnio zam. we wsi Zakr~t, gm,
wyższym terminie- doniosły o nich Sądowi. Zg. 255/47. M-2429 Wiązowna, pow. warszawski, który wstąpił do wojska rosyjskie.
527. I ' go w 1914 r_ I wszelki ślad o nim zaginął, aby w terminie 3-mie·
I
Sąd Grodzki w Warszawie. Oddział 7, wzywa Piotra - Sewe - sięcznym . stawlIsię do Sądu. gdyż po tym terminie Sądulma
POSTANOWIENIE O ODZNACZENll ryna Malesę, urodzonego 6 czerwca 1900 r. w Gościeńczycach, go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby. które mogą
'(Na podstawie uchwały Rady Państwa z dnia 27 mar- pow. Grójec, syna Józefa I Marianny z Zurawskieh, ostatnio za· udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w P<>'t'yż·
ca .19.47 r.) mleszkałego w Warszawie. cieślę, zabranego przez Niemców pod- szym terminie doniosły o nich Sądowi. VII Zg, 227/47. M-2294
Dnia 13 maja lp47 r. Warszawa cus powstania w Warszawie, aby w terminie 3-mlesięcznym
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narot!owej zgłosił się do Sądu. gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmar- Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Bolesława Wit·
w Krakowie - zaprzetycie przeszło 50 lat w jednym łego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzie:!ć o zagi- kowskiego, syna Józefa i Rozalii zZawinów, urodz. 15 maja
związku małżeńskim--<>dz.naczeni zostają: (R. 752 147) nionym jakichkolwiek wiadomości, aby w powytszym terminie \893 r. w m. Wroclsze, pow. grójecki, ostatnio zam. w ,Warsza ·
óonlosły o nich Sądowi. 'VII. Zg. 718/47. M-243 I wie, wywiezionego w 1944 r. do obozu koncenłr, w Mauthausen,
ZLOTYM KRZYZEM ZASLUGI aby w terminie 3-miesięeznym stawił SIę do Sądu, gdy! po tym
11'. Cegielski Jan Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział VII. wzywa Stanisława terminie Sąd utl)6 go za zmarłego. oraz wzywa wszystkie
2. Cegielska Marianr,a Wojtaniewskiego, urodzonego 29 wrześuia 1906 r. w Mośckach , 0.soby, które mogą udzielić jakichkolwIek wiadomoścI o zaglnlo.
PREZYDENT ~ZECZYPOSPOLlTEJ . syna Wilhelma I Marii : z Raczyńskich, ostatnio zamieszkałeg o nym, aby w powyższym terminie doniosły o nich SlldoWI.
.(-) Bolesla w Bierut "fi Marka<:h, urzędnika, powołanego do wojska w 1939 r., aby Zg. 807}47. M-2295
Nr 78 "MONITOR POLSKI" - Dnia 29 maja 1947 r. 3

Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzial 7, wzywa Stefana Ra- Sąd uzna go za zmarlego, oraz wzywa wszystkie osoby, które du, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarlego, oraz wzy·
d~zio, syna TO!Inasza i Julii z Muciałów, urodz. w Warszawie mogą udzielić jakichko:wiek wiadomości o zaginionym, aby wa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiado-
d.9.IW7 ' r., ostatnio z.am .. w Rembertowie, w 1940 r. wyWiezio- w powyższym termillle doniosly o nich Sądowi. mości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich

, iJ ~$~ db'obozu w Oświęcimiu, aby w terminie 3-miesięcznymsta­ I. Zg. 321/47. KC-:-596I Sądowi. Zg. 280/47. KC-5409
'",' ił 'się do Sądu, gdyż po tym termi'nie Sąd uzna go za zmarłe­
go, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzi elić jakich- Sąd Grodzki w Wars zawie, Oddział I, wzywa Wladysława Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział /, wzywa Juliana lan-
ko:wiek wiadomości o zaginionym, aby w po wyższym terminie Karbowskiego, urod zonego 24 kwietnia 1924 roku w Warszawil", ge, urodzonego l maja 1901 roku w Lodzi, s. Pinkusa I Mani
. doniosly o nich Sądowi. Zg. 534/47. M-2296 , s. Mariana - Eugeni usza i Janiny z Brzezińskich , osta,tnio za- ze SzmUl:ewiczów , o.statnio zamieszkałego w Warszawie i wy·
.:/ . . ,
. mieszkałego we Włochach, aresztowanego przez Niemców 16 wiezionegrJ w 1943 r. do POiliatówka, aby w terminie 3-mie-
I:
" ! Sąd Grodzki w Warszawie, Odd ział ' wZYV:la Stefana Pie- ' wrześni a 1944 r. i wywiezionego do obozu w Hersbruck, aby ~ięcznym stawi! się do Sądu, gdyż po ·tym terminie Sąd uzna

~yl(a, urodz. 8 sierpnia 1894 r. w Rakowie, syna Jana i rfa'ncisz- w tenm inie 3-miesigcznym stawi ł się do Sądu , gdyż po tym ter- go za zmarłe go, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzie·
.' Id, z domu Jurek, .ostatnio zam. na Okęciu, aresztowanego w ' ~u­ minie Sąd uzna go za zmarłego , oraz wzywa wszystkie osoby, iić jakichkolwie l< wiadomości o zc.ginionym, aby w powyższym
' t}iin 1943' r. i wywiezionego do więzienia na Pawiak, aby w ter- które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby terminie donio s ły o nich Sądowi. I. Zg. 558/47. KC-5410
'minie 3-miesię-cznym sta'wil się ' do Sądu . gdyż po tym terminie VI powyż szym terminie doniosły o nich Sądowi.

" Śąd ,uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie ' osoby, które Zg . 190[47. KC-5750 Sąd Grod zki w Warszawie, Oddzial l, wzywa Henryka Brzyw-
ńl0gą udzielić jakiChkolwiek wiadO!lTIOści o zaginionym, aby w po- czy, urodzonego 15 stycznia 1906 roku w Warszawie, s. Jana
'wYższym terminie doniosly o niCh Sądowi. ' Sąd Grodzk1w Warszawie, Oddział /, wzywa Mariana-Euge- l Aleksandry z Komorowskich, ostatnio zamieszkałego w War-
"Zg. 28931~6. . KC-5387 niusza Karbows'kiego, urodzonego 24 lipca 1902 roku w War- 'szawie, aresztowanego 7 września 1944 i osadzonego kolejno
szawie. s, Władyslawa i Marii z Jóźwiaków, ostatnio zamiesz· w o bozach : w O święcimi'u, Flossenburg i Mulsen, aby w ter-
" Sąd Grodzki w Wa rszawie, Odd ział I. wzywa Wiktora - 'Ma- kałego we Włochach, aresztowanego w czasie powstania war· minie 3-mi es ię-cznym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie
, ;'iana Lindnera, urodzonego 2 lutego 1901 roku w Zabrzu śni, szawskiego i wywiezionego do obozu w Hersbruck, aby w ter, Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które
,, '[i . ,Fe:icjańa • Frilnciszka i Joanny z Kuoaczewskich, ,ostatnio za- minie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby
fllieszkałeg-o w Warszawie, aresztowanego 13.4.1943 r.. i osadzo- Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które w powyższym terminie doniosły o nich SądowI.
nego na Pawiaku, aby w terminie a.miesi ęcznym stawił się do mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby Zg. 75/47. I<C-541l
. SąGU, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzy- w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi.
wa ws zystkie osohy, które mogą udzieli ć jakic~olwiek ,wiado- Zg. 191/47. KC-5753 Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzial l, wzywa Stefana • Ka-
,ności o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich zimierza Bergera, urodzonego 21 kwietnia 1910 rok,u w Dęblcy_
Są~owi. Zg. 375/47. KC':"'6127 s. franciszka-Roberta i Eugenii z Kobosowiczów, ostatnio u-
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzi a ł I, wzywa Stan is ława Bajsz-
mieszkałego w Warszawie, aresztowanego przez Gestapo i osa-
czaka, urodzonego 27 stycznia 1898 roku w Kuflewie, pow.
, sąd Grod zki w Warszawie, Oddział r, wzywa RomlmaGut- dzonego na Pawiaku, aby w tel"n1inie 3-miesięcznym stawił sit
Mińsk Ma zowiecki, s. JÓl!:efa i Weroniki ze Z'dunkowskich. osta-
kowskiego, urodzonego 28 iipca 1903r.oku . ~ Ciechominie. tnio zamieszkałego we Włocha c h. zaginionego w czasie powsta-
do Sądu, guyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, ora.
. 5. Teofila i Stanisławy z Ozlmków, ostatnio zamies7.kałego 'w zywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wia-
nia warszawskiego, aby \V terminie 3-miesięcznym stawił się
Vi Wars żawi e, aresztowanego w czasie powstani~ warszawskie- ~o Sądu. gdyż po t ym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz
domości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły
go i wywiezionego do Maulha'usen, aby w tepn';inie 3-miesięcz · wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wia -
o nich Sądow i. Zg, 110/47. KC-S·Ha
nym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna g~ za domości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły
zrnarłego, oraz wzywa ws zystkie osoby, które ' ~ogą ~zielić o nich Sąd ow i. Z·g . 281/47. KC-5756 Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Franciszka
Jaki<:hkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w' powyższym ter- Szwejkowskiego, syna Józefa i Rozalii z Sitków, urodz . w Skor-
minie doniosły o nich Sądowi. Zg. 152/47 KC-6129 Sąd Gi'Odzki w War~zawie, Oddział l, wzywa Janinę z Giet- kach, pow. Pułtusk, 26 marca 1879 , r., ,ostatnio zam. w Wer-
ków Jurko, urodzoną 29 sierpnia 1900 roku \v , Warszawie, c. Pio- szawie, pracownika VII Komis. Pol. Pańsl'w, ewakl\lowanegc n.
Sąd Groozki w Warszawie, Oddział l, wzywa Józefa Gostyń­ tra i Marty z Lewe, ostatnio zamieszkałą w Warszawie, zagi- Wschód w 1939 r., aby w terminie 3·miesię-cznym stawił się do
skiego, uf(xhonego 4 marca 1906 roku w Warszawie, s. Kazi- nioną w czasie powstania warszawskiego, aby w terminie 3-mie- Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz
mierza I Anny z Magierskich, ostatnio zail1ieszkałego 'Q,; War- sięcznym stawiła się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wIa-
szawie, ~mobilizowanego w 1939 r., aby w terminie 3-miesięcz­ ją za zmarłą . oraz wzywa ws-zystkie osoby, które mogą OOzie· domości o zaginionym, aby w powyższym te'rminie doniosły
nym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna ' go za lić jakichkolwiek wiadom ości o zaginionej, aby w powyżs z ym o nich Sądowi. Zg.258/47, KC-SI23
intarlego, oraz wzywa ws-zystkie osoby, które ,mogą ud'zie\ić terminie doniosły o nich Sądowi. Zg., 170/47. KC-5758
jakichkolwiek wiadcmiości o zaginionym, aby w powyższym ter- Sąd Grodlki w Warszawie, Oddział 7, wzywa . ' Wincentego
Illinie doniosły o nich Sądowi. Zg. 264/47. KC-60S l Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział r, wzywa Bronisława Skarżyńskiego, syna Władysława i Kunegundy, z domu WojnOf
.., Kulczyka, urodzonego l września ' 1917 roku w Piasecznie, s. Ja- urodz. 6.4.1889 r. w Zarembach - Bindugi, ostatnio um.
Sąd Grod~ki V; Warszawie, Oddział r, wzywa Izraela-Majera na i Marii z Wołowskich, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, w Warszawie, we wrześniu 1939 r., powołanego jako oficera re-
, Undensza!a, urodzonego 1 i1sto.pada 1886 roku w Warszawie, aresztowanego II sierpnia 1940 r. i wywiezionego do Oświęci­ zerwy do Wojska Polskiego, aby w .terminie 3-mieslęcznym
s: Jakóba I Laji z Neugoldbergów, ostatnio zamieszkałego w War- rr.ia, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po zgłosił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmar-
śtawie, zaginionego w czasie powstania w ghetcle warszawskim, tym terminie S,ąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa ws~ystkie łego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić J::!kich-
aby w ' terminie 3·mie6ię<:znym stawił się do ' Sądu; gdyż po tym osoby, które mogą udzielić jakichkO:wiek wiadomości o zagi- kol'Wiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie
terminie S'ąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie oso- nipn):;t)1,..aby w powyższym ter'I11iniedoni'osły o nich Sądowi: doniosły . o nich Sądowi.Zg. 144/47. KC-6124
lit, które mogątidiie.:I~ ' ja1dChkoIWiek"wiad6nibśćib : ;Zaginio~ym, I. Zg. 360/47. KC-:..5764
'i!:W w powyższym terminie doniosły o nich ' Sądowi. Sąd Grodzki '~ Warszawie, Oddział .7, wzywa Ryszarda Płoń~
Zg. 3~/47. KC-6086 SądGrodzki w Warszawie, OUdzlał . I, wzywa Henryka-Ta- skiego, urooz . w Warszawie 8.10.1923 r., syna Anzet1ttna I We-
deusza Kurowskiego vel Kura ~ urodzonego 28 paźd·ziernika 1907 roniki Banaszkiewicz, ostatnio zam. w, Warszawie, aresztowa"
' Sąd Grod'zki w Wars zawie, Od'dz'iał l, w,zywa 'Salomona Gold- w Warszawie, 's. Józefa i Florentyny z Kozińskich, ' ostatnio za- nego przez Niemców w g'f\udniu 1944 r., aby w terminie 3-mie-
waga, urodzonego 6 stycznia 1899 roklu w Warszawie" 8 •. J'óze- mieszkałego w Warszawie, zaginionego w czasie powstania sięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie · Sąd uzna
fa 'i Bajl,1 w Langfirów, ostatnio zamieszkałegó w Warszawie, warszawskiego, aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Są­ go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mog,
:iaginiQnego w czasie powstania warszawskiego; aby w terminie du, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzy~ udzi~:ić jakichkolwiek wiadomości o .zaginionym, aby w powyż.
3-miesięcznym stawi! się do Sądu, gdyż po tym terrl}inie , Sąd wa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiado' s~ym termini~ doniosły o nkh Sądowi. Zg. 519/47. KC-6125
titna go za zmarłego, ora'z wzywa wszystkie osoby, któ're mogą mosci o ~ginionYlln, aby w powyższym terminie doniosły o nich
udzielić jakichkol'wiek wiadomości o zaginiońym, aby w powyż· Sądowi. Zg. 329/47. KC-5766 Sąd Groozki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Tadeus1.a Po"
szym telllllinle dQniosły o nich Sądowi. Zg. 30/47. KC-5951 wązkę, urodz. 30,4,1907r. w Piwoninie, pow. Garwolin, ayna
Sąd Grod zki w Warszawie, Oddział l, wzywa Witolda Bia- Feliksa i Wandy z C~rneckich, 'ostatnio zam. w Warszawie, wy·
, Sąd 'Grodzki w Warszawie, Odd'ział r, wzywa Romana-Jana łosllknia, urodzonego 28 listopada 1882 roku w Warszawie, wIezIonego w czasie powstania warszawskiego do obozu
Krellera, ' syna Konstantego i Wiktorii z Radzymińskich, urodz. s. Wojciecha i Lucyny z Góreckich, ostatnio zamieszkałego Gross - Rosen, aby w terminie 3-miesięc'znym stawi! się do
w Warszawie, 12' ~zerwca 1908 r., ostatnio zam. w Warszawie, w Warszawie, al esztowanego przez Niemców w czasie powsta- Sądu, gdyż po tym te-rtnlnie Sąd uzna go za zmarłego, oraz
,-,,:ywiezionego w czasie powstania warszawskiego do obozu Fios· n!a warszawskiego i wywiezionego 00 obozu w Buchenwaldzie. . wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek
seriburga, a następnie do Mitelbau. aby w terminie 3-miesię-cz­ aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż , po wia-domośd o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły
nym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za Uipływie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa o nich .Sądowi. Zg. 515/47 . KC-6126
zmarłego, oraz 'wzywa wszystlcie osoby, które mogą udzielić wszystkie osoby, które mogą udzielić jąkichkolwiek wiadomo-
jzkichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyżs'zYm ter- ści o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sąd Grodzki. w Warszawie, Oddział 7, wzywa Wacława Mi.
minie dDniosły" o nich Sądowi. Zg. 655[47. KC-5952 SądowI. I. Zg. 347/47. . ' KC-5962 siewicza, syna Wincentego i Anieli z Drążkiewlczów, urodz.
w Warszawie 9.9.1903 r., ostatnio zam. w Warszawie, wywie.
,,,., Sąd: Grodzki w Warszawie, Oddział I Cyw., wzywa Józefa Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział l, wzywa Macieja Dą­ zionego w 1944 r. do obozu w Buchenwaldzie, aby w terminie
Cze·r wca, urodzonego 19 stycznia 1895 roku w Krzyżanowicach, browskiego, s. Wawrzyńca i Małgorzaty z Gawrysiów, urodzo- 3-miesięcznym stawi! się do Są'du, gdyż po tym terminie Sąd
pow. Iłża , s. Szymona i Tekli z Kozłów, ostatnio zamieszkałe­ nego 21 I'u tego' 1892 r. w Zastowie. woj. warszawskiego, osta- uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą
gr;/·w War~zaWie, zaginionego w czasie powstania warszawskie· tnio zamieszkałego w Warszawie, aresztowanego 23 sierpnia udziełić jl3kichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyż.
gą. aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po 1944 r., wywiezionego kole jno do obozów , Flosse!lbtn'g i Lito- szym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 439/47. KC-6128
t~f1l temlinie Sąd uzna go za zmarleg{), oraz wzywa wszystkie mierzyce, aby w terminie 3-miesięcznym sŁawił się do Sądu,
ogo,b y, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomQści o zaginio- gdyż po upływie tego terminu Sąd uzna , go za zmarłego, oraz Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Władysława
nym aby w powyższym terminie doniosły o ni~h Sądowi. wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wia- Szczepańskiego, syna Karola i Józef y z Baranów, urodz. 2.6.
( Żg. 268/47. KC-5957 domości o zaginionym, aby w powyŻSZym !ermin,ie doniosly 1898 r. w Nowym Mieście, ostatnio zam. w Warszawie, zagi.
o nkh Sądowi. Zg. 607/47. KC-5405 nionego w czasie powstania warszawskiego, aby w terminie
' . Sąd Groozki w W~rszawie, Oddział l, wzywa Józefa Kurlan- 3-miesięcznym stawi/się do Sądu, gdyż p~ tym terminie Sąd
ea, syna Józefa I Agnies'zki z Gorzkowskich, ur. 19 marca 1898 'r. Sąd Grod zki w Warszawie, Oddział I, wzywa Władysława Ul.na go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które :no"
w JaQłonnie, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, aresztowa- Lemana, urodzonego 7 listopada 1890 roku wieś Okopy, pow , gą udzie:ić jakichkolwiek wiadomości o · zaginionym, aby w po-
nego pr,zez Niemców w Hl42 r. i osadzonego , na Pawiaku, aby chełmski, s. Michała i Marianny z Twarowskich, ostatnio za· wyższym terminie doniosły o nich Sądowi
\V terminie 3 miesięcy stawi! się Uo Sądu, gdyż po llIpływie te- mieszkałego w Warszawie, zaginionego w czasie powstania Zg. 425/47. KC-6130 ,
go terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie warszawskiego, aby w terminie 3-miesięcznym stawi! się do Są­
esob)', które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginio. du, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, .oraz w'z y- Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Jana Farapo·
nym, aby w powyższym terminie donio s ły o nich Sądowi. wa wszystkie o~oby,które mogą · udzielić jakichkolwiek wia<lo- nowa, syna Jakuba i Marii, z domu Starost, urodz. t maja 1905
Zg. 393/47. KC-:-5959 mosel o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosly o nich roku . w Manecz. okręg Doniec ki, ostatnio zam . Vi Warszawie,
Sądowi. Zg. 204/47. • KC-5407 w styczniu 1943 r. w czasie łapanki w D~blinie został 'reszto-
. Sąd G,odzki w Warszawie, oddział r, wzywa · Wlady?ława wany i wywieziony w niewiadomym kierunku. aby w terminie
BanasiaKa, urodzonego 22 stycznia 1896 we wsi Bieniendy. pow Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział .I, wZyW<J Stani sława 3-miesięcznym stawi! się .do Sądu , gdyż , po, tym terminie Sąd
g'r6j ecUt. s, Marcina i Marianny z Dudziń skich, ostatnio zamiesz· Chorosia, urodz onego 29 kwietnia 1884 roku we wsi l om na, uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, któ 'e mo.
kałego " w Warszawie. a reszfoivanego w czasie powstania war· Iim. Czą st k ów , s. Wawrzyńca i Marcjanny z Rączków , ostatnio g ą udzielić iilkichkolwięk wiadomości o ząginionym, .aby Ul po·
~zawskiego i wywiezionego do .obozu w Leitme,ritz, abY';" ter- zamies zkałego w Warszawie, zaginionego w czasie powst~nia \\'yżslym krminie, doniosły o nich Sądowi.
minie 3-miesi~cznym stawił si~ do Sądu, gdyż .po tym terminie wars zawskiego, aby w terminie 3·miesięcwym stawił się do Si!' Zg . 3477146. KC-6131
, ',
"MONITOR POLSKI" - Dnia 29 maja 1947 r. Nr 78

, Sąd -GrQ(jzkl,w· ·Warszawle, ·Oddzlał 7. wzy.wa Franciuka MI· Sąd GrQ9Zki "'W;Irszawie, Oddział 7, wzYwa Krzysztofa sifdo .. S~du. gd,yż ' po ·tym ' terminie Sąd uzna go za zmarłego.
ganowicza, .syna Felicjana I Antoniny, z damu Daszkiewicz, Ziółkowskiego, urotlz. w listopadzie 1921 r. w Warszawie, syna oraz wzywa wszystkie osoby. które mogą udzielić jakichkolwiek
ur<idz~ ..f6.8.1886 r; w Mińsku Utewskim; ostatnio zam. w War- Wawrzyńca j Marceli, z 'domu B1aszka, ostatnio zam. w "War- wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły
luwle',wywiezionego w 1944 r. do obozuFlosenburga, aby szawie, wyWiezionego W grudniu 1944 r. do Niemiec, aby w ter· o nich Sądowi.Zg. 392/47. ' KC-5755
'Wterfni~ie 3-miesięcznym stawił się do Sądu., gdyż po tym ter· minie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, ' gdyż po tym terminie
minie 'S~ · użna go Z& Z1I11arlego; oraz wzywa wszystkie 05oby, Sąd uzna go za żmarlego, oraz wzywa wszystkie osoby, które Sąd Grodzki w Warszawie; oddział 7, wzywa Franciszka Sko-
ktote ' mogą' udzielić j!lkichko!wiek wiadomości o zaginionym, mogą udzieHć jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby Wl'ońskiego, urOdż. 2.9.1874 r. w Maszowie. gm. Roozisk, woj,
aby :"'wpoWyższym tel'minie ~oniosłyo nk:h SądowI. aby w powyższym terminie dQniosły o nich Sądowi. it-lbelśkle, syna Feliksa i Katarzyny, z domu Książek. ostatnio
4 ' ~~ ' ~~~ Zg. 553/47. . KC-5864 . 7.am. W Warszawie, zaginionego w 1944 r. w czasie p<1wstania
I,' : ..
. w~tsiawskiego, aby w terminie 3-mieslęcznym stawilsię do Są·
.:,: Sąd · Grod'Zkiw Warszawie, Od<Izlał 7, wzywa Dawida Neu· Sąd , Grodzki ' w Warszawie ,Oddział 7, wzywa Eugeniusza du, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzy-
101dberga, syna Joska I Róży, z domu Kriss,urodz. w War· Zboromirskiego, syna Ottona i Alicji. z domu Foglei. urodz. wa " wszystkie osoby, które mogą udzielić jakiChkolwiek wlado.
azawie,. 4 sierpnia 1890 r., ostatnio zam. w· Warszawie, w czasie 29.8.1903 r. w Gdańcówce (Rosja), ostatnio zam. w ' Warszawie mości o' zaginlonym, aby wpowytszym terminie 'donlos1y " nich
IikV(idacji ghetta wywiezionego do Ti.;O;mki, aby w terminie pod nazwiskieąJ Antoni 'Rymiejski,wzgl. Jan Jankowski-Szczvplt- Sądowi. VU.Zg. 477/47. ' KC-57ST
3-mieslęcznym stawił ' się do Sądu, gdyż po tym tenninle Sąd to, zaginionego w ł944 r. w czasie powstania warsza'wsklego,
IIzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mOgli aby w terminie 3-miesię<:znym zgłosił się do Sądu, gdyż P9 tym . Sąd Grodzki w Warszawie. Oddział 7, wżywa WlAJdysłlwa
ud1.ielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, ,aby w powyż· terminie Sąd uzna go za zmarłego. oraz wzywa wszystkie oso· Szymańskiego, 'syna Jana I Zofii z' Zalewskich. urodz. 15 m&}a
,iym terminie doniosły o ruch Sądowi. Zg•. 410/47, KC-6079 by, które mogą udzie:ić jakichkolwiek wladOOlośd o zaginionym, 1917 r. w KarnIewie, pow. Pułtusk, ostatnio zam. w Warsza·
aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. wie. żaginionego w 1944 r. w czasie powstania warszawskiego,
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 1, wzywa Chanę z Ejzen.
Zg. 1790/4f3. KC-5950 aby w 'terminie 3-miesięcznym ~tawlł się do Sądu, gdyż po tym
bergów Lessme.n, córkę Moszka i Lai z Lilenbaumów, małż. Ej· terminie Sąd uzna go za zmarł~go. 'oraz wzywa wszystkie 080-
&enberg, urodz. 15 października 1885 r. w J~rzejowie,ostatnio by, które mogą udzieU~ jakichkolwiek wladomo'ści o laglttio.
Sąd Grodzld w Warszawie" Oddział 7, wzywa Jana Sawie·
zam.w Warszawie, wywiezionej 'W 1943 r. do obozu ,w Oświę·
Itirni u, aby w termlr.!e 3-miesięcznymstawila się do Sądu, gdyż
. kiego, . syna Józefa i Józef y z Seroczyńskich, urodz. 23 ·n,topa- nym. aby w powyższymtermlnlEfdoniosły o nich SądowI.
da 1912 r. we wsi · Kaleń, gm. Lubania, pow. Rawa Malowiec- Zg.277f47. ' KC-:.s160
. po t,m terminie. Sąd uzna ją za lImarłą, oraz wzywa wszystkie
""'y,
i które mogą udzielić ' jakichkolwiek wiadomości , o' zagi-
nlo .. J, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi.
ka. ostatnio zam. w Warszawie, zaginionego w 1944, r. w czasie
powstanIa warsZawskiego. aby w terminie 3-miesięcznym sta· ' Sąd Grodzki w Warszawie, Oddżiał 7, wzywa Irenę CltoJ.
wił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarłe­ nowską •. urodzoną 2 lutego 1916 roku w Kijowie, e. Ka'z hnilnl
Jw. 09/46. "KC-M80 go, oraz wzywa wszy'itkle osoby, które mogą udzielić laki ch· i Natalil , z Grafczyńsklch, ostatnlo zamieszkała wWalsza~ie,
S'Id Grodzki w Wal'Szawie, Oddzłał 7, wzywa Józefa • Jaku· kolwiek wiadOllllości o zaginionym, aby w powyższym terminie zaginionlł w s;~sie powstania warszawskiego, aby w terminie
bil · Na.1.IioJdberga, syna Binema Wolfa l Nenny, z domu Minc, doniQSly .0 nich Sądowi. Zg. 397/47. KC-5954 3-mieslęcznym stawiła się do Sądu, gdyż po tym termiTJleSąd
urOili. w Warszawie 17 września 1914 r., ostatnio zam. w War·, uzna ją ' za' zmarłą, oraz wzywa wszystkie osoby, które mog,
SU!~i e. VI czasie likwidacjighetta, wywiezionego do obozu Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Józefa Z!elló- udzielić · jakichkolwiek wisóomoścl o zaginione), aby w po~yi.
'w treb;lnce, aby w terminie 3-mleslęcznym sławił się do Sądu, skiego, urodz. 25 listopada 1911 . r. we wsi Biejkowska Wola, szymtermlnie doniosły o nich S~dowl, Zg. 314/47. KC-576l
gdyż po' t~m terminie' Sątl uzna go za zmarłego, oraz wzywa
gm. Promna, pow. grójecki, syna Jana i Marli z Marców, wy·
'WlIrystkle osoby. k(óre , mogą udZielić jakichkolwiek wiadomo- wiezionego w 1944 r. do obozu w Mauthausen, aby w terminie , Sąd Grodzki .w Warszawie, . Oddział 7, wzywa Bartłomieja
j lei o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich
3-mleslęcznym stawił sIę do Sądu, gdy t po tym terminie ' Sąd
Sa.ftyruka, .urodz" 28.1.1873 r. w Nowej Wsi, pow. Sokołów, .,.
Sądowi. Zg. 408/47. KC-6082 uzna go .za zmarlego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą na Andrzeja ! I Katarzyny z Karwackich, o.statnio zam. w War.
udzielić jakichkolwiek' wiadomości o zaginionym, aby w powyż­
szawie, zaginionego w t944 r. w czasie powstania warszawskie-o
!5~ ' Grodzki w Warszawie,Oddział 7, wzywa Jakuba-Leona szym temlinie doniosły o nich Sądowi. Zg. 377/47. KC-5955 go, przebywającego w zakładzie cila starców, aby w terminie
ba NtlUgoldberga; syna' Binema Wolfa 'I Nenny, z domu Minc, 3-mieslęcznym stawi! się . do Sądu, gdy t po tym terminie Sfd
w Warszawie, 15 września 1894 r., ostatnio 'zam. w. Warszawie, Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Marię , Danutę uzna go za .zmllrłego, or.az wzywaws'zystkle osoby, które RIOi'
Skorobohatę· Jakubowską, córkę Filipa I Stefanii z Turowskich,
wywiezionego w cżasie likwidacji ghetta do obozu w Trebliri- udzleli~ jaki~hkolwiek wiadomości o zagtnionYm, aby w powyż.
te, aby w teiminie 3-miesięcznym sŁawił się do Sądu, gdyż pO Ilrodz. w R;adomiu 18 maja 1898 r., ostatnio zam. w Warszawie, sZY!lIl terminie doniosły. o oich Sądowi. Zi. ~/47. KC-6762
tym bl'l'minie Sąd uzda go za zmarłego, oraz wzywa wszyst. zaginionej. w .1939 r. w Warszawie, aby w terminie 3-mleslęcz.
. .
nym stawiła. się dQ Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna ją za
'. ' . ' . '

kle o~oby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o za· Sąd Grodzki '9( Warszawie, Odd'Zijlł,7, wzy,wa Helen, Gaoh:,
zmarłą, .or~z wzywa ,wszystkie osoby, które mogą udzie'!ićja·
glnionym,aby w pĆ1Wyżsi'ym' terminie , doniosły o ak:h S~owi. urod z.. ,w Warszawie 26.6:1875 r., córk~ Stllnisława I Heleo,
Zg. 406147. ' KC-6083 kichkoiwiek wiadomości o zaginionej, aby w powyższym termi- z Weinrebów, małż. Fryszkmd, ostatnio zaml; w Warszawie, za·
nie doniosły o nłeh Sądowi. Zg. · 2321/46. KC-5956 ginionej w ghetcie .w 1942 r., aby w terminie 3·mieslęcznym
• Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa AbrarnaNeu~ stawiła si~ do S,ądu, gdyż po tym terminie Sąd' uzna j, za zmar·
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział . 7, wzywa ' Kazfmlerza
~Idberga, laŁ 73, ur: w Warszawie, syna Joska I Estery . Ryw· łą, oraz wzywa wszystki~ osoby, które mogą udzielić jakIch-
ki, z domu Llchtenberg, ostatnio zam. w Warszawie; zaglnio. Szerszen;"j' , syna Michała I Józef y, z domu Szafrańska. urodz. ko:wiek wladoAlości o zaginionej, aby w powytszym tl!rminie
łtego w 1942 r. w ghetcle warsuwsklm, aby w terminie 3·inle-
15.2.1889. w ,todzi, ostatnio zam. w Warszawie, wywiezionego doniosły o nich Sądowi.Zg. 3402/4f3. KC-5763
slęcznYm. - stawił . się ' do . Sądu, gdy! pO tym terminie Sąd , uzna
w 1944 r . .do obozu w Neuegamme k. Hambu'rga, aby VI termi·
lti-e:3~miesięcenym sławił się do Sąrlu;. , gdyLpotym .:termlnle
'ga'~~ ,ttfi~Hego; <Haź W~yWa wszysUHe ~tlbf,które ) cm<igf , ,$-4Ó Gr~ljd . w W.~,~wWj,;Od<biat 7.,~ w~ywa E'ugenio Hertl,
u8ife:ie' 18Itli!nkófWf~1ł wiadomości o iligiiilonym; 'aby· w ': llowy.- : Sąd ' uma . go u!llTlarlego, ,oru, wzywa 'wszystkie oso&y;" które , uradz,. . w,·:Wpr~wię.J~.Q..J881 r" cqr~ęArJ1ol~ , i Anny· L~D.
szyfr/' (eriniilki ' cłonlosły f) nich S,dowI.Zg. 409/47.KC-4I084 : mogiludzielić jakic.hkołwiek wiadomości o ·zaginionym. aby.:VI po- . tyny z Bruma nnów, małż .. HartOlan, os!atniozam, .'91 Warua·
wyiszymterminie doniosły o nich Sądowi. ZIr. ' 103/47. KC--59s8 wie, zaginioną w 1943 r. w Warszawie, aby w terminie 3-mie.
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzlał 7, wzywa Władysława slęcznym stawiła się do Sądu, gdyż po tym terminIe Sąd uzna
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa tukana Wa·
Soleckiego, syna , Józefa I Marianny z Krawczyków, urodz. 7 ilł . za zmarlą, oraz wzywa. w~zystkle 9Soby, które mog, udzie·
łzerwca 1898 r. ' w .Tczówie, pow. Kozie,nlckl, ostatnio zam.
silewskiego, urodz. 13 . października 1886 r. we wsi Koczargi No· Iić j.ąkkhkolWjek wiadomości o ' zaginionej, aby w pQwyb'ym.
:w Warszawie, wywiezionego we wrześniu 1944 r. ' do Pruszko- we, gm. Qżarów, syna Jakuba i Józef y z Ceglińskich, poster. terminie doniosły o nich Sądowi.Zg. 3403/46. ~C-S765
WJI' a następnie do Niemiec, 'aby w terminie 3-mleslęcznym · sta-
Pol. Państw: vi Warszawie, zaginionego w 1944 r. w czasie po-
witsię do Sądu, gdy t po ·tym terminie Sąd uzna go zamarłego,
wstania warszawski ello, aby w terminie 3-miesięcznym 'stawił Sąd (jrodzki, W Warszawie,. Oddział 7,wzywa StanisławaS~·
SIę do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zma"łego,
oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkol- bllólikieg,o, ,s)',O'tDomlnika i Jatlwigi, z d. Martusewlez, U~I.•
wiek wiadomości o zaginionym. aby w powyższym terminie do- orat wzywa wszystkie ' osoby, które mogą udzielić ja1dchkol. 5.5.1894 r., w Uszy,. woj! wi:eńskie, ostlltnio zam. "JI .Rembertowle,
niosły o nich Sądowi. , Zg. 420/47.l(C-6085
Wiek wiadomośCi o zaginionym, aby w powyższym terminie 'do- zaginiollego w 1944 r. w czasie powstania warszawskiego, aby
niosły o nich SądoWI. Zg. 443/47. KC-S960 w, t-ein1lnie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po .tym ter.
Sąd Grod%kl ,w Warsiawie, Oddzi:!ł 7, wzywa J6zefa Wit- minie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie OIoby.
kowskiego; urodzonego 24 marca 1905 r. VI Warszawie, ~yna Sąd Grodzki .,;, Warszawie,Oddział 7; wzywa J6zefa Pleku· które , mogą uc:l~ielić jaklchk<;llwiek , wiadomości Q zaginionym,
'3ana t Weroniki z MajakóW, ostatnio zamieszkałego w Warsza· towskiego, urodt. 6 września 1892 r. w Loudeńszczytnle, pow. aby w. powy,źszym terminie doniosły, o nich Slldowl. '
wie, robotnika, powołanego . w 1939 roku do wojska. aby w ter· sok6łka, wOj. bi<lłostockie, syna Feliksa l Stefanii, z domu Cym~ Zg. 2045/46.' Kc-676'(
minit', 3-miesięcznym zgłosił się do Sądu, gdy! po tym terml· bor, ostatnl0zam. w 'Warszawie, wywiezionego w 1943 prżez
nie Sąd, uzna go , za zmarłego, oraz mywa wszystkie osoby" któ' Niemców do Kosowa, ' 'aby w terminie 3-mleslęcznym stawił się ,Slld Groozki ,w Warszawle"Oddział 7, wzywa Bogusława .Sro-
re . , mogą · udzielić o zaginiony,m jakichkolwiek wiadOOloścl, aby do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za z!TUłrTego, oraż czyńskiego, ,syna Władysława I . Florentyny SolerskleJ. urodz.
'w powytszym terminie doniosły o nich Sądowi. wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek w Warszawie 29.'12,1922 r."osŁatnio zam .. w:Warazawle, Irw~
VII; Zg. 518/47. KC-5873 wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły towanego w styczniu 1944 r. I osadzonego na Pawiaku,aby
o ilkh Sądowi. Zg. 1'89/47. KC-5751 w terminie 3~rriie.sięcznym stawił się do Sądu; . gdyż pó tym ter·
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzia! ,7, wzywa Józeia • Stefa- minie Sąd uzna go za zmarłego, oraz' wzywa wszystkie osoby, '
na Sliwińskiego, syna Stefana I Marianny z~ ' Rzasek, urodz. Są-d Groozki w Wsrszawie, Oddział 7, .wzywa Karoła Ruska, które mogą udzielić jakichko:wiek wiadomości o zaginionym,
w Warszawie 16.3.1'899 r;, ostatnio zam~ w Warszawie, oficera syna Jóiefa i Zofli, z domu Kuzma, urodz. 27 maja 1904 r. we aby , w po~łsz)'m terminie : doniosły o nich Sądowi.
rezerwy, powołanego w 1939 r: na wojn~; aby w terminie 3-mle· wsi Malec, 'pow; BIała Krakowska, ostatnio zam. w Warszawie, Zg. 285/47. K~ .
sięcznym ' stawil się do Sądu, gdyż po tym ' łermlnieSąd uzna wywiezionego 'we wI'ześniu 1944 r. do obozu koncentracyjnego
go za zmarłego. oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą • ' Dacluiu, aby w terminie 3-mieslęcznym ' stawił ' się do S,du, Sąd ,Grodzid WWarszawie. Oddział 7. wzywa Macieja Szyin •
ucbie\ić jakichkolwiek wiadOOlości o zaginionym. aby'" powyi- rt,)v1 po tym terminie Sąd u:ma go za zmarłego, oraz wzywa czaka. syna Heleny Szymczak,. urQ<lz. 1 ~wietnia 1908 r. w~ wsi
,zyin terrttiniedoniosly o nich ,Sądowi. Zg. 256/47. KC-5872 ""."vstkie osoby. Irłóre mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości Zagródki! pOw. Biłgoraj, ostatnio zam. w Warszawie, . lako r\!'
.. uginioilym; Aby 'wpowyższym terminie doniosły o nich Są· zeiwłs!ę powo!en:;go w 1939 r. do wojska 22 p. p. w Siedlcacb,
, SlIdGtod:akłw Warszawie; Oddział 7, wzywa Maksymiłia!1'3 d"'rt. Zg. 373/47. I KC-5752 aby w termlnJ.e 2-m:esięcznym :;tawił się do Sądu, idy t po tym
Wierclńskiego •. syna Józefa I Marianny z Wachnickich, ""<" Jt., J terminie Sąd uzna ,go za ,zmarlego. oraz wzywa 'wszystkie 080-
w Lukowie 26.ll.l909 r" ostatnio zam. ' w WarszawIe, zagl:llo- Sąd Grodzki w Warszawie, Oddz,iał 7, wzywa Bolesława-Eu­ b)', ' które mogoł udzielić jakichkolwiek wladomQścl o zaginio-
nego w 1943 r. ·ne. Pawiaku. aby w terminie . S-miesięcznym sta· zebiusza Czernlejewskiego, urodz. w Warszawie w 1912 r., sy- nym. aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi.
wił. się do Sądu, gdyż, po tym terminie Sąd uzna go za zrner· na Jana - Aleksandra I Leokildli • Janiny z Pękackich, ostatnio Zg. 413/47. K~
lego. oraz wzywa wszystkie , osoby, które mogą udzie1łć jakich- zam. w Warszawie, wywiezionego w kwietniu 1944 r . . ~o obo-
kolwiek ,wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie zu Gross - Rosen, aby w t~rminie 3-miesięcznymsŁawll się Sąd GrodzkI ,w War~zawie, Oddział 7, wzywa Adama • KI-
doniósły o nich Sądowi. Zg: 257/47: • - KC-5871 do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna · go za zmarłego. oraz . zimierza Grauer~,,,,rodz ,17.2.1906 r W Stanisławowie, Iyna Ja·
wzywa wuystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek w.ia- kub,a i Jadwigi, refer~ndarz, Dyrekcji Kol.Paóslw., ostatnio lAI",.
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7. wzywa Rajmunda-An- domoścl ozagińiónym. , aby w powyższym terminie doniosły w Warszawie. W 1939, r. \II związku z działaniami wojeaa,.i
toniego Szepe, urodz.IO wrze~nla 1884 r. vi Warszawie, syna o nich Sądowi. VII: Zg. 2179/46. ' KC-5754 wyjechał do Stani6łaWowa. 8 polem do, Lwowa w 1Q41. 10. .1
'aana I Marianny z tewelskich, ostatnio zam. ·w 'Warszawie, wy". przez Nieril'~ó~ 'ósadzony w więzieniu we Lwowie. Ib; w t.....
wlezionego w 1944 r. do ob~zu Flosenburga, aby w terminie Sąd Gr;xłzki wWąrszawie. "OddzlaJ 7, wzywa Kazimierza Te- nie 3-Dlle';ięczny~stawil , się do Sądu. gdyż po ty.. t.rlJliłde
8'm.1eslęcznym .- stawi! ' się do . Sądu. gdyż po tym terminie Sąd laka. syna :Józeia ,I Marianny ' z Lonisków, urodz. 4 marca .1894 r. Sąd uzna go za l:marłego; oraz wzywa wszystkloe ,*,by kil\re
uzna ' go za zmarłego, oraz wzYwa wszystkie osoby. które mo- we wsi Stara W:eś. pow. węgrowskiego, ostatnio zam. w War- rnolJą udz,ielić jakichkolwiek , wl,adomoścl o ZllPaionyn,""
gą : udzIelić jekkhkolwif'k · wiadomości o zaginionym. aby w po- szawie, wywiezionego w 1944 r do obozu w Ma]'danku, ~ . na- '~ powy'Żsłym terminie doniosły ,o nich Sądowi. .
,,-y.tszY!ńterminie d()njosły' O nich Sądowi. Zg.. 41J4? KC.,-5870 stępniedo'Bud~enwa:~u, aby . .w terminie 3:miesięcinyni .'stawi! • Zg. ,2689146. I~'
Nr 78 "MONITOR POLSKI" -Dnia .29 maja 1941 r.
.Ii

Sąd Grodzki w War.szawie, Oddział 7, wl:yy/a Edwarda·Jana zu .koncentrac . .... Mauthausen, a następnie do obOzu w Me!ku, w Wi ś nie wie, pow . Wągrowiec, syna . Franciszka 1 MullłlllY
B,evensee, s~nlJ Adolia i Klary z KonkCów, ui-odz. w \Vi\;Ue 18.10. aby W . terminie 3'n:iesięcznym stawi! sl~ do Sądu, gdyż po tym ' z d. Januchowskiej, ostatnio zam. w Bydgoszczy. WyątlenloDY
19Hi (., ostatnio zaniieszkałegow Warszawie, wywiezionego terminie Sąd ' uzna go za zmarłego, oraz wzywa :wszystkie oso· został powołany do wojska w 1939 r. lzagin,,!. (lU. Z~ . 201'1).
w 1944 r. we wrzesnIu do obozu bachau, aby w termlnie3·mie- by: które mogą udzielić ' jakichkolwiek · wiadomości c:i zaginio· 8) Na wniosek Marii Masłowskiej, um. w Bydgoszczy, uJ.
~ięcznY'ltJ stawił si ę do Sądu , gdyż Pó ty.in terminie Sąduzl)~;. nym, aby 'w powyżsiym · terminie doniosły o nich $ą<iowl. Jasna 16 m. 11 wszczęto postępowanie o uznanie p zmarle,.
60 za zm a rł e go, oraz wzywa się · wszystkie osoby, które mC)gą Zg, 3494/46. . ' KC-5388 męta jej Stanisława Masłowskiego, ur. 17 styczn!.8 . 11101 r;
I.!d7-i~lić jakichkolwieK wianomości o zaginionym, aby w powyż~ w Mitisku, syna Ju:lana i Aleksartdrii z d. Turajl(owska,. ostat-
~ zy:m l:enn inie doniosły o nkh Sądowi. Zg. 482/46. KC-S68fj Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Roznera Abra· nio zam. w Brześciu n/Bugiem. Wymieniony W · chwili wybuchu
ma • loka, syna ' Szlamy i Lai, ur. Cukier, uTodz. 10 grudnia wojny jako zawodowy sierżant wyruszył w kierunku RumUDH
. Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Mi~zysława­ 1890 r. w Osiek, gm. Jurkowice, .ostatnio zamieszkałego War.w i zaginął. (III. · Zg. 642/46).
Broni sława Mutke, urodz. 7 maja 1919 r. we Lwowie, syna .AI- szawie. zagi11ionego .w 1943 r: III gheicie warszawskim, aby 9) Na wniosek Zofii Zuchelkowskiej, ZIm. w Bydgoszczy; ul.
b~n~ . i Stefanii z Mohaczów, ostatnio zan1. w Warszawie, wy- w terminie 3·mieslę cznym stawił się do Sądu, gdyi po tym Jagiellońska nr 31j7, wszczęto postępowanie o uznanie %Iimar·
wie zionego w 1940 r. do obozu w Oswięcimlu , .aby w terminie krminie . Sąd ;uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie oso· iego Ignacego Zuchelkowskiego, ur. 26 listopada 1903 r. w Je..
3~!pi esięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd by, które mogą udzie1ićjakkhkolwiek wiadomości o zaginionym, nuszkowie, pow. Znlo, syna Stanisława ,i Marianny z d.Nawroc-
. uZf!a go za imarłego. oraz wzywa wsżystkie osoby. które mo- aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. kiej,ostatnio zam. W . Bydgoszczy. Wymieniony zostałpowołaD1
g, ud z ielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w po- Zg. 1152/46' GB-286 do Wojska Polskiego wsiel'pnlu1939 r. i ugln,!. (IIJ;Z,.
wyżs z,yrn terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 385/47. KC-5690 595/46). .,
Sąd Grodzki w Warszawie, wzywa Małgorzat~ . Chojnowską, 10) Na wniosek Kazimierza Struszewskiego, zam. w PMZ'
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Edmunda Osia-
urodzoną 18 siy:znia 1924 roku w Warszawie, C. Kazimierza i Na · czu • Bagien!: y, pow. Tuchola, wszcz~to . postępowanie o UlU'
dacza, syna Józefa i Jótefy, z domu Przybysz,urodz. 1I listo-
talii z Grafczyósk i~h. ostatnio zam. w Warszawie, zaginioną nie za wiarłego Konrada Joppka (Joppek), ur. 3 styezn!a 1891' r.
pad" 1906 r. w Warszawie, ostatnio zam. w Warszawie, zagi·
.w czasie powstania warszawskiego, aby w · terminie 3-mi~sięcz' w Kamienicy, pow. Tucoola, syna Jana I AnieU z d. Kaszubow.
nionego w 1944 r. w czasie · powstania . warszawskiego, aby
nym stawiła się do Sądu , gdyż po · tym termlqle Sąd uzna ją ~kiej . ostatnio zam. w Bydgoszczy. Wymieniony został we wrze·
w terminie 3·miesięcznym stawił . się do Sądu, . gdyż po tym
la zmarłą, oraz wzywa wszystkie OS<lby, które mogą udzielić śniu 1939 r.zabrany przez okupanta I zaginął. (III. Z~. 41.1/46).
ie[1\'~. inie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie oso·
Js kichkolwiek wiadoiności o zaginionej. aby w powyż s zym ter· 11) · Na wniosek Anny Kolewczyńsklej, um. w Bydgosiczy,
by. które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaglnlo-
minie dóniosly o nich Sądowi. Zg. 313/47. KC-5759 ul. Lwowska nr 5 m. 8 wszczęto post~powanle o uznanie ..
n}:m, aby w powyższym krminie doniosły o nich Sądowi.
Zg. ·455/47. . KC- ·5691 zmarłego męża jej Bernartla Kolewczyńskięgo, ur. 3 paźdzłeinł.
Sąd Grodz·ki w Warszawie, Oddział . J, w~ywa Ms rci na. Przy- ka 1909 r. w Bydgoszczy - Szwederowo. s. Mlchałał Kaanynf
~ ąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Bernarda Zu- botr'owskiego, syna Jan:l i Ka taJ'ZY'I1Y z Wyrodów. urodzonego z d. Donczewskiej, 05tatniozam. w Bydgoszczy. Wymieniony,
chowskiego, urodzonego 2 września · 1903 ' r . .w ' Stanisł~wowie, 9 lutego ' 1899 r. W Jek śni kJZywca, ostatnio . zami~zkalego został powołany do wojska w 1939 r. i zaglnłł. (III. Z~. 380/46).
w Wal'Sz2wie, ar-es.llowan ego przez. Nietnoców w 1940 r . w cza·
pow. Grójec, syna Piotra i Roza';jj z Mietelskicn, ostatnio za· 12) Na wniosek Joanny Zlelechowsklej, um. wZlelónce,
sIe przekraczanIa g,rariky .IItewsko • . niemieckiej w polYliżu
mi es zkałego w Warszawie, dozorcę , zaginionego podczas po- pow: Bydgoszcz, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłe~o
Wi:na, aby w terminie 3-rni~ię<:znym .stawił s!,ę do Sądu, gdyż
wstąnia w Warszawie, aby w terminie 3·miesięcznymzgłosił męża jej Leona Zielechowskiego, ur. 22 marca 1883 r. wLlpnfe;
po tym teroffil:nie Sąd uzna go za z.ltJarłego, · otaz wzywa wszy·
si ę do Sądu , gdyż po tym tenninie Sąd uzna go za zmarłego,
stkie oooby, które mogą udz.ielić · jakichkolwiek wiadomości
syna Jana i Michaliny z d. Borowicz, ostatnio zam. w BYd,oliZ·
oraz wzywa wszystkie osoby. które mogą udzielić o zaglnió- ~zy . Wymieniony zaginął w powstaniu warzsawskim w sierpniu
o zaginionym. aby w powytszym terminie doniosły o nkh Są·
r,ym' jakichkolwiek wi~domości , aby w powyiszym terminie 'do- 1944 r. (III. Zg. 499/46). •
.dowi. VII. Zg. 3090/46. ' G. A':"" li 09
niosły ' o nich Sądowi VII. Z? 638/47. KC-s693 13) Na wniosek Agnieszki Harmacińskiej w Bydgouc·zy, ul.
Sowitiskiego . l m. 7 wszczęto postępowanie o uznanie Zl zmar·
, S~d Grodz~1 w Warszawie, Oddz:iał 7, wzywa Bronisława S"d Grodi ki w Wanlzawie Odd~ał 7, wzYwa Jana Kazirnie·
łego męża jej Andrzeja Ha!1l1'Ułclńskego"ur. 10.10.1894 r. w St,·
Smiechowskiego, syna Andrze ja i R:Jzalii, z do'mu Bednar, ur. ria Slkariyń6kiego. uroózonego dn18 19.12.1918 r. w Ossow~u,
syna Edmunda i Janiny z. Mocsuńów, 06tatnio z,arriie.sz,ki!-łego puchowie, pow. Wągrówiec , syna Walentego i Marianny z ·· d.
w Tarnogroozie 18.3.1906 r., ostatnio zam. w Warszawie, wy· Adamskiej, ostatnio zam. w Bydgoszczy. Wymieniony · zriajdo.
w W;irczawie, ul11ieszczonoego w obol,ie w Gross·Rosen w 1944
wiezionego w 1944 r. do obozu w r.\authausen,· aby w terminie wai si~ w czasie powstania warszawskiego w Warsz~włe ' łza-
roku, aby w terminie ' 3·mieslę<::zny,m sŁawił się do Sąoo , gdyż
:.l-m iesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym termirJe ' Sąd ginął. (III. Zg. 720/46). . . . ..
po tyin termil!lle Sąd \l,zna go' za ·zmarłeg<', oral, wzywa wszy·
uzna go za zmarł€go, oraz wzywawszy3~kie osoby. które mogą 14) Na wniosek Sronislawy By~ńskiej, zam. ~ 8ycłgosz~z1.
s tkie osoby, które mogą udl,ieJić jakichkolwiek wiadomości o
udzielić jakichkolwiek wiadomości o Z,1ginionym, aby w pówyź­
iag'lnionym, aby w pow yższ.y m terminie doniąt;;ly o nich Są· ul. l Maja 107 m. 6. wszczęŁo postwowanie o uznanie za zmar-
~ lym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg.460/47, KC-5404
dowi. VIL Zg. 55IJ/47. G: B. 247 łego szwagra jej Piotra Włódarkiewicza, ur. 19.10.1868 r. .w Ko-
ś<:ianie, ' syna Antoniego i Faustyny z d. lborowskłej, ostatDle
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, w~ywa : Lu.:jartil Ro-
Są<! Qrodz.ki w Wa~zawie, Oddz.iel I. wz.ywe Stefana·Bro. um. w .Bydgoszczy. Wymieniony znajdował się .... czasle ·po·
sińskiego, syna Tadeus~ i Marii, Z domu Beyer, urodz. w Po- wstania w Warszawie i zagiQ'ł. (III .. Zg. 693/46). · ..
nistew:! . Janotę. u,rodzonego 7 .. sierpnia 189Er ·f. w Peter~burgu,
znaniu 24 listopada 1914 r., ostatnio zam. w Warszawie, wywle~
syna Slymona i Berty z rntmanów, ostątni(J za\Y1ieszk>łłego " 15) Na wuiosek Józefa Wawrzyniaka, zam. w BydgosJCz)'.
zianego w listopadzie 1944 r. do obozu wOrani-eriburgu, aby
Warszawie, ugi1n1onego w czasie. pov.'Stallia wa~z.w$kieg'O, . ·abY ul. Ruska Nr 67/1, wszcz,to postępowanie o uinanle ze Jll1ar·
w terminie 3 · miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż ' potYlllter-
· w 1erminie3·niieeię<:z.nym (lia"'i.ł się d~ Sądu,g<iyipo · tym ł~go jegą syna Stanisława, ur, 27.12.1914 · r.. w. .Jaroszewle, .pQw.
minie Sąd uzna · go za: zfuarlego, oraz" wzywa wszyslkleosoby,
ktote' mogą ' udzielić jakiChkolwiek wiadotOOśd · ; o Zegil'liOJiYm,
go za
. terminie Sąd . u'z.na 'zn:narlego. oraZ!fl~'f'Ie. ~zystkieos(J· Znin. ·. s,yn,a Jó~faj Ągni.eszklzd.. Zmudzińsldej, ost.tnio .urft4
by;' klÓre mon udziel' ć je·kicHkolwiekwiad.omości o za'giniQ· w Bydgoszczy. Wymleni~ny zosteł w ,i~rpniu 1939 r,~ołari,
<1oy' W powyższym' terminie doniosły ci nich Sądowi . nym, aby w powyższym terminie donidsły o nich Sądowi. Z~.
Zg. 675/47. . . KC--5406 do wojska i zaginął. (III. Zg. 682/46).
702/47. M-3255 16) Na wniosek Maru Mackowlak, um. w Solcu Kujawskim,
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7. wzywa Eugeniusza. ul. Toruńska 25, wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłep
SĄD GRODZKI W BYQGOSZCZY męża jej Macieja Maćkowiaka, ur. 24 luteio 1892 r. w Maksy-
Mariana Straussa, urooz. 22.10.1906 r. w Warszawie, Syą8 AdOl·
fa i B:żbiety - Marcjanny z Witanowskich, małi . Strauss, osta- l) Na wniosek Kazimiery Zawadzkiej, zam. w Bydgoszczy, milianowie, pow, KoimińskI, syna · Wojciecha I Wiktorił . Ryli-
tnio zam. w Warszawie, zaginionego bez wieści w dniu 3 lipca ul. Grunwaldzka 141,
wsz<częto postę.powanie o uznanie u zmar· czyńsklej. oslatnio zam. w Solcu Kujawskim. Wymieniony ' z0-
1943 r. w Wars~awie, aby w terminie 3·mlesięcznym sławi! się łego męia
jej Ignacego Zawadzkiego, ur. 28J 1.1900 r. w Jaru· stał wpaźdzerniku 1939 l . zabrany przez okupanta i zagin,ł.
do Sądu, gdyż po tym Łoermipie Sąd uzna go za zmarłego, oraz żynle, pow. Szubin, syna ojca niez:nanego, matki Wiktorii Za· (III. Zg. 635/46).
wży wa wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek 'lilia. '''adzkiej ostatnio za'mieszkałego w Bydgoszczy. Wymieniony zoo 17) Na wniosek Janiny MiJezyńskiei, zam. w Bydgoszczy, ul.
dOmości o zaginionym ,aby w powyższym terminie doniosły sŁal 4 sierpnia 1939 r. powolany do 70 baonu wartowniczego Chodkiewicza Nr 31 m. ID, wszczęto postępowanie o uznanie
o nicfi Sądowi . Zg. 609/47. KC-5408 w Bydgoszczy i zaglnąl. (Ill. Zg. 611 {46). za zmarłego MaksymiHana Mi,:czyr'tskiego, ur. 3 kwietnia 1907r.
,2) Na wniosek Leokadii Andrzejewskiej, Z&t1. w Bydgoszczy, w Homberg (Niemcy), syna WawrzyńCa i Jadwigi z d. Bugsel..
Sąd Grcdzkl w Warszawie. Oddtiał 7, wzywa Zygmunta ul. Ląkowa nr 30, wszczęŁO postępowanie ' o uznanie za zmar· ostatnio zam. w Bydgoszczy. Wymieniony lostałprzez Niemców
D1uiniewskiego. syna Bronisława i Julii, z domu Kleinert. ur. łego jej męża Antoniego Andrzejewskiego, ur. 3 stycznia 1902 r. w dniu 30 września 1939 r. aresztowany l zaginął.
19 lutego 1905 ~ . w Warszawie, ostatnio zam. w Warszawie. I w Wyskoci, pow. kościatiskiego, syna Michała ł Katarzy.ny z Ma· Wzywa się zaginionych, aby w terminie trzymiesi~cznym ad
który jako starszy sierżant powJłany został dO wojska l pułku tysiak6w, ostatnio zam. w Bydgoszcty. Wymieniony został dnia ukua,nia się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w wyżej ozna-
lotn. w Warszawie, w 1939 r. I odtąd wszelki ślad po 111m zaginął, 24sierpnk! 1939 r. w Bydgoszczy powołany do Wojska Polskie· czonym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani ·i.
aby w terminie 3 · miesięcznym stawi! się do Sądu, gdyż po tym go j zagln.ął. (III.Zg .. 579/40). zmarłych. W'lywa się wszystkie osoby, które mogą udzIelić : o za-
terminie S ęd uzna go Za zmarłego. oraz wzywa wszystkie oso· 3). Na wniosek Heleny Antczak, :am. w BydgosZoCzy, ul. D~­ gmionych wiadomoSci, aby w terminie powyższym doDlosi,
by. k\órempgą . udzielić . jakichko:wiek wiad()lOOści o zaginio- browskiego 18{8, wszctęto postępowame o IJlZnanie . ze zmarłego . o nich SądowI. KC--:5231
nym, aby w po )vyższYI!1 terminre doniosły o nic'h Sądow:. . męża jej Władysława Antcuka, ur. dnia 24.8.18\)9 r. w Potuli-
Zg. 949/46. . KC-S4i2 SĄD GRODZKI W CHORZOWIE
nie, pow. Wągrówiec, syna Józefa I Marianny z d. Kamińskiei,
ostatnio zam. vi Bydgoszczy. Wymieniony został dnia 20.11 . Wszczęto postępowanie o uznanie za zmarłych :
S'ąd Grodzki . w Warszawie, Oddzial7, .wz.ywa Adama , Be· 1939 ·r. aresrtowany przez gestapo i . po kBk.u dniach wywieziony l) Stanisława .Karolaka, ur. 13.9.1895 r. w Sielce - SosnoWiee,
dyńśKiego, syna Frar.ciszka i Agnie!zki z Grabowskich, urodz.
w niewiadomym kierunku i zaginął. (III. Zg. 566/46). SY'M Balcera' Karolaka 1 Bożyny z d. · Pluta, ostatnio zamlenk.
dnia 6 stycznia 1894 r. w Pawłowie. gm. Chlewiska, Pow. ko-
4) Na wniosek J6zefa Biechowsklego, zam. w · Bydgoszczy. w Chorzowie, ul. Bytomska 651. l. 19. 4/46.
I'eckl, dyrektor szkoly Wawelberga w Warszawie, Ostatntozam.
ul. Kujawska 87, wsiczęto postępowanie o: uznanie za zmarłego 2) Herberta AdamuSI!, ur. · 25.4.1911 r. w Król. Hucie. syna
IV Warszawie, zaginionego w 1944 r. VI czasie powstania war·
szawskiego. aby w terminie 3·miesięcznym stawił się do Sądu.
jego brata Fra.nciszka Biechowskiego, ur. 13.),1885 r. w Oslel. Henryka Adamusa i JuUi z d. Mecha, ostatnio zamieszko w cho-
!\ru, pow. Bydgoszcz, syna Izydora i Tekli z d. Buczkowskiej, rzowie /II, ul. Bożogrobc6w 23. I. Zg. 113/46.
~ d~' % po tym terminie Sąd uzna go za7Jtnarlego, oraz wzywa
xamieszkałego ostatnio w Zachodnkh Niemczech. Wymieniony
wszystkie osoby, które mogą udzielić jaklchkolwlek wiadomo- 3) Emanuela Gryca, urodz. 10.3.1910 r. w Małej Dąbrówce,
zaginął w czasie wojny światowej 1914-1918. (III. Zg. 281(46).
·ki o zaginionym, aby w powyższym terminie . doniosły o nich I syna Ryszarda i Marii z d. Wicher, ostatnio zamieszko w Cho. ·
<; ~ dowi. Zg. 1791/46 KC-5414 5) Na wniosek Joanny Mikolaji:zak, um. w Fordonie, ul. rzowie, ul. Zawiszy Czarnego 11. I. Zg. 159/46. J
. Fabryczna· 17; wszczęto post~powanie o ul.nanie za zmarł~go jej 4) Joa<:hima Szejka, urodz.tO.3.1903 r. w Brzezince• . sYnl
męża Jana Mikołajcuka, ur. 29.5.1899 r. w Rabctynie, pow.
S ąd Grodzki w Wacszawie, Oddział 7, wzywa Michała Naj- Piotra i Waleski z d. Peter, ostatnio zamleszk. w SW!ętochloWi-
Wągr6wiec, syna Jakuha I Michaliny z d. Boron, ostatnio zam . cach, ul. Wyzwolenia 20. I. Zg. 178/46. .
\\' 'ra, syna Karola i ·Marianny, z domu Kramarz.urodz. 23 ma-
w Foroonie. Wymieniony został w dniu 24.8.1939 r. powołany 5) Hermanna Sładek, urooz. 6.4.1910 r. w SwiętochlowJc.tch,
I;) i891 w Nawarii, pow. Lwów, inżyniera budowlanego. kap!·
do wojska I zaginął. (III. Zg. 47/47).
!3;13 saperów, ostatnio ·zam. w Warszawie, zaginionego ił 1944 r. syna Teofila i Zofii z d. Renk, ostatnio zamieszko w Swlętoehło ·
w czasie powstania warszawskiego, aby w terminie 3-miesięcz· 6) Na wniosek Pinczewskiej Bronisławy, zam , w Bydgosz' wicach. ul. Armil Czerwonej 62. I. Zg. 354/~6
nyrri sŁawił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzn. go u czy, ul. Kartuska 8, wszczęto postępowanie '0 uznanie za zmar- 6) Grzegorza Kadzimirza. urodz. 21.5.1907 r. \\' Wirku, syna
zrrtarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić ja· łego jej męża Antoniego Plnczewskiego, ur. 12.8.1902 r., syn~ Fra,nciszka i · Agnieszki z d .. Liszka, ostatnio zamieszk o w Nowym ·
kichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyiszym · ter· Jana I Rozalii z d. Michałachowskiej, ur. w Bągarcie. pow. Cheł· Bytomiu, ul. Niedurnego 72. I. Zg. 98{47.
nii riie doniosły o nich Sądowi. Zg: 1945/40. . KC-S389 mno, ostatnio zam. III Bydg05zCZY. Wymieniony został zabrany 7) Augustyna Sabiera. urodz. 14.3.1910 r. w Wielkich Rajdu-
przez niemiecką władzę 14 paidziernika1939 r. i zagi nął. (H! . kach, syna Augustyna Sabiera i Marii l d. BroUik, 05~t:rlO
· S ąd Grodzki w Warszawie, Oddzial 7, wzywa 19naeego Stł'­ Zi. 25{47)_ zamieszko w Chorzowie. ul. Jasll2 ZOo I. 19. 107/47.
f.ań~kiego. syna Jakuba i Biblanny, z domu !wanowiei, urodz. 7) Na wniosek Leokadii Grac,yk z domu Ko~łowska, z,am . 8) Maksymiliana Klaszka, urodz . 23.10.1908 r. w Upln4chSI.,
w '-Warszawie 9 lipca 1888 r., ostatnio zam. w Warszawie, wy " w Bydgoszczy, ul.. Bielicka 40, wszczęto postępowanie o uzna· syna ,'\aksymiliana ; Albertyny z d. Stonawsld, ostatnio za-
wiezionego w 1944 r. podczas powstania warszawskiego do obo- nie ta zmarłego jej męża Walent~i'o Gra':zyka, ur. 30.1 i907 r. tni~~ zk . w Chropaczowie, ul. Zwirki 3. l. Zg. 162/47.
.,MONlTOR::POLSKl" - Dnia 29maja,1947·r. ' n . ' . _u, ,,' u ,' _ _ "_" _ ' _ ' _ _ u Nr- 78 · '

ił) R;Uck;lfa Sauna. ur. 13.3.1904 r. ,w Król. Hucie" syna KI' zmarlych. Wzy~i ' się 'ws!ystkie osoby, które mon~dz1eli~ 'wIa. uk_te,O ,~ Jt.sz~ynie, kt6r, jako iołlJlerz W. P. I06tal \\' t
~Ia BiilM i Pawiny z d. HaTtmann. ostatnio , zam, w Chorzo· domości o zaginionych, aby w termłnie powyższym dolJlosly wrzełsiiu lmt r. ef~łko ranny I od chwIli jego powołania do
.,Ie 'r, ul. ŚW. Barbary 19. I. Zg . 190;47. o nich Sądowi. zr.
301~7. I<C-529S woj5ka to jest od
domości. · . .
września 1939 r. br.k o nim wszelkich Wia·
.
,tO) ,Tomacza 8Yllca, ur. 30.10.1904 r. ~ .Sn)(fuli. pow . Bę·
. SĄD GRODZKI W CZĘ:STOCHOWJE 1 ~: ~lIłtńionelo Pawia K~ryka , oraz wszystkich. kt6nyby
4żin, ..sYM Tomasza i Joanny z d. Kowltczyk . ostatnio zamieszk,
... ' S."i~toehłowl~ch, uf. Wojska Polskleao 14a. I. Zg. 193j47. R,achmi1 Landau, zam. w Częstochowie, Aleja 8, wy$t.pi/~o · II nin1. mogli mie~ J-ldd wiadomości, wzywa się, by doŁr~el:h
11) P....ł. Dybała, urodz. 7.5.19t4 r. w Li~ocie Wołczyńskiej, S ądu Grodzkiego w Cz~tochowie z wniOSKiem Zg , 53r47 o uzn~·. mi~~ćy Ód daty t'lO ogłoszenie dbnleś!i o tym Sądowi. w prZe-
łIOW. 'Kluczborek. syna Juliuata Dybały i Heleny ~ d. Skalee. nie za tmarłą SzajndJi LandlU, córki Chtla i Malki ze Stroblń: : ei,wnym razie9.-ymiemony zostanie uznany Ul zmarłego. · Zg.
e.utnło zamleszk. w Chorzowie Batory. ul. Ks , Damrola SO. skieh, urodzonej ?i Częstochowie w: dnhJ 25 marca 1937 roku 4J.~~ . . KC-5323
1. . ~e. 203/47. . . i tamże . ostatnio umieszkałej. Szajndla Landau w ezasie oklJ1la-
, 12) Alekundra QuCI, urodz . 6:11.l908 r. ~ Łodz i - Dąbró'l/ ' cji, w wyniku akcji aritytydowskiej zOltała z Czestoehowy wy- . Na wniosek Antotliero Darłaka w:Z:yrakowk wszcz~to 1)0 '
Ira, sy. Michał. i Arnieszki z .d. Goł~biewl!k8. · oslatnio ~m . wieziona i od tej pory zalin~la . . st~~włnle ó iJzDlnIe II ,zmarł, K*terzyny z KuchyŁów p~r­
... .thorzowfe, ul. Poulłńska 3. L Zg. 206i47. Na zasadzie art, 5i nast. przepisów o post ~powaniu w ~ra- lale, uród%oneJ w roku 1878, córki Szczepana I Anny z Szosta-
, ,t3) Alfreda Spałek,urodz. 22.l2.1885 r. w Brzezince'; 5yna . \Vie o ur.nanie za zmarłego, DURP. '40, poz. 228/45, S,d wzywa k6w, zamieszkałej w Zyrakowie, która w marcu '1945 r. prte· .
GrzeiOru I Anny ł d.' "Soidol, ost.tnio lam , " Łagiewnikach za ginioną or.azw~zystkie osoby, które by o niej miały jak~· bywaj~c w Dkolicach Leiajska miała zoslać zabitą w czasie ric.

$l. \. Z,.207/ł7. kolwiek wi~()Ill1osć, aby w terminie trzech miesięcy od dnia padu band.
' U) Alojzego Rabanda, urodz , 22 ,61884 r. w Chroplczowie. ukazanie sI~ legoogło!zenia doniosły . o tym Sądowi, gdyż 'Wzywa $i~ zaginion~, by w tennhrię trzech miesięcy odd~ty
.,na f'ra.neiszkai AnŁoniny . zdorriu Mic!1alik, ostatnio um, w przeciwnym ' :wypadku, zaginione Szajndl.1 Landau uznan, b~· ta~o ogłoszenia 'zgłosiła się w tut. Sądzie, zas każdy kto mógł ·
dzIe za zmarlą . Zg. 53/47. {(C-St37 by o niejiJdzieHć wiadomości, by w tymże terminie doniósł
... ChrQpac zowie , uLBytomska 5. t Zi. 211[47 .
ł~) ~ntonleio Rabanda.urodz. 7.1.1894 r. w Chropaczo\vie,
ó tym S~dowi. po u.pływle bowiem 'tego okre5u wymieniona
a,ca' Franciszka i Aatoniny z: d, Michalik, osuinio umieszk .
. S tanislawą . Dziedzk,. zcm , w . Częstochowie . ul. Kawij ,32/56 moh być. ' uznana i3 tmarlą Z~. 10I '47 . M-2433 .
wystąpila do. S ądu GrQ<lzkIeio w Cz~.tochowie z wnioskiem
, .' :. . .

• Chropaczowie. uI.Bytormka ąa. I. Zg. 213/47.


w sprawie Zg. 9{47ciuz.nanie Zlzmarłego m~ża sweflo Tadeu· 'Na ' wniosek i'\\arii Gielarowskiej ' ~ Dębic y \Vszczęto postępo­
.Wzywa ' sl~ 'wY,żej wymlenio!1ych, aby w terminie do trzech
~ za,Bogusława . Dziedzit,~.' syna Stanisława i Aleksandry z Je· wa' nie . o uznanie za zmarł(!go Sunisława Gielarowskiego, uro: ·
n'liesiccy zgłosj'i siC do Sąd!.! Grodzkiego w Chorzowie. gdyż
grów. uroownego w Częstochowie w dniu 8 stycznia 1919 r., dionegó 3\ lipca i904 r., syna Ada,ma i Anieli z Chow;pów.
w przeciwnym razie mol' ,być uzn~ni ~e zmarlych, Zarazem
-4vŻYWa sl~ osoby. które mogą udzielić wiadomości co do zagi.
który według infor,macji posiadanych przez wnioskodawczyni~ zal\nieszka!ego VI ~bicy, który od dnia 26 grudnia 1939 r. za -"
opuścił Czplocl1owe w 1943 r. i od tej pOry zaginął. gin,!. .
• ionych, aby " terminie powyzszym doniosly o Iym Sądowi.
Na zasad'zie, aft. '5i 'nast. dekretu z dnia 29.8.1945 r. w spra- ' Wzyw, się zaginionego, by zgłosil sIę w ciągu trzech mie ·
KC-5460
wje postępówania O ' uznanie Zł zmarłego i stwierdzenie zgonu 5i~cyod daty tego ogłoszenia. zaś każdy kto mógłby orilrt,
p U. R. Pi, Nr40,~oż.. 226 - Sąd Grodzki w CzęstochoWie uddelić wiadomOści, by w tym terminie doniósł o nim Sądowi .
SĄD GRODZKI W. CHRZANOWI E
wzywa zaginlonegti oraz wszystkie osoby, któreby miały o nim 1'0 upływie bowiem tego terminu zaginiony może być uznany
S,d Grodzi" w Chfzanów~ oalasu o' wszczęciu posl~powlI. jakąkolwiek wiadomość , aby w terminie 3 miesięcy od chwili z.a zmarlero: Zg 15/47. . M-~434
Ma o uznanie za zINrłegoJana Głowacza, ostatnio zamieszka. ukazanie się iego o~ło~zenia, dal y znać o tym SądOM , gdyż
łfio w SaUnie. ' powołanego do wojISka w r.1938 do 75 ' p. p. w przedw nym raiie, zagirńony Tadeusz· Bogusław Dz~dzi c SĄD GRODZKI W DRAWSKU
_.. Gf9dnl', . za~nionero w cusfe działań wojen~ych . we';"rze· rnoże być uznanym Za zmarł~go . M:""2306
Na wniosek Auro'ii Krol'ielnickiej, zamieszkałej w Białym
iąitI 1939 r. koło Sulejowl.
, SĄD GRODZKI W DĄBROWIE GORNICZEJ Zd'rojti, pow . Drawsko, ws~czyna siC postępowanie celem uzna-
Vfzywa, siC z.ailnioneao JłM Głowacza : aby ' w lerminie nia z~;; zmarłego Hugonl! Krol'ielnkkiego, urodz. 12.12.1910 ' r.
trzytT\.leli~cznym ziłosi! ' si~ w h,llejuym Sądzie, idyi. w. prze· Sąd Grodz~i , W Dąbrowie - .GÓrniczej , na zasadzie art. 5 de·
w Ka.mjeńcuPodolskim, który wyjechał w nieznanym klerur:ku
IiwDym .raziemote być uznanym za zmarł~go. Wzywa .. &ię kretu z dnia ~9:8.1945 toku na wniosek Magdąleny Czekaj, za· w roku 1935. '
wszystkie . osoby, które mogą udzlelić wiadomości o zaginionym. m ieszkałej w, 8ę-<hinie. przy ulicy :Z:wirki i Wigury pod Nr 40,
wsz~ząl postępowanie o uznanie zaginione~o jej męża Józefa
'Wzywa się zagillionego, ażeby w terminie ' 3.miesi~c~nym
aDY , w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. Zg. 6/47.
zQ;łosil się,gdyz w przeciwnym razie może być uznany la
KC-5174 Czeka ja, syna Walentego i Józef y z Majchrów. urodzoneio
zll'lrłego. Wzywa si~ wszystkie osoby. które mogą udzielić wia-
w dniu 14/27, lutego. 1905 roku w Pietroszycach i zamieszka·
domo.ści o 7.aQ;i,nionym, aieby w powyższym terminie doniosl,
'S,d Grodzki w. Chrunowie oglas:u Q wszcz~iiJ , postępowa· lego dstatnio" we 'wsi: Golonogu, powiatu be<fzińskiego, z.a zmar·
o nic~;'; SądoWI. Zi. 17{47. KC-56lO
fti~ O:u~nanie za zmarłego TadeuszaCieślikowskiego, b. koncy. lego, Wyżej wymieniony Józef Czekaj .", końcu 1926 r. zosul
",ie!,ta ' .dwokackieg~ ,,'Warszawie, ostatnioz4mie!>z~alego powalany do odbyciaezynnej służby wojsko~ej i pel nil służb~
SĄD GRODZKI WE FRYSZTAKU
w Chrunowle, aresztowanego w r. 1942 w' Warszawie i wy· w K: O. P .. jakoby w ma ju 1928 roku zginą! podczas pełnienia
....iezlOftego do I?bozu w Ośwl~cimiu, a nast~pnie wmar.-u 1943 slużby i wszelki ślad po nim zaginął. $ądGrodzkl we Frysztaku' na wniosek Bronislaw y zZagór·
~o obozu w Weimar - Buchenwald, idzie miaiumrzeć 19,8. I Wi ywa się Józefa Czekaja, aby w terminie 00 3 niiesi~cy od skich Lep.kowej w Swfn.rowej wszczęto do Zg. 12/45 póstę·
1943 r.. ~ . , i daty ukazania się niniejszego ogłoszenie, o i:e żyje, zgłosi/ , 8i~ powlIpie . 0 uznanie " 'zmarłego . Franciszka Zagórskiego, syna
Y!Wota siC n~inionego radeusu Cieślikowskiego, ,*by w ter. i do tutejsz~go Sądu. gdy t w przeclwnY'tt1 ruie . uznany bOdue ta , \V()kie<;ha.iMuil Góra, urodzo~io 19 listopada 1888 r. w Szuf·
I!'liille . li' mle$! cza . . , ł sIł ·" .. t . ·· . dl . . ' , ,. z~c1r~ego: ,.RóWnoc.z~śni~ ,. wz~wa si~ . os~b.y, któr~: mog,udzlelić
' I!: ' ~' iY:;"" ,.J;, J~L~łi~ ; ~~L~! .::., u~el~y~ ~ił , z,~~ J!,qyz : I wladGIllQscJ ,o ~i1:nl~nYrn; :aby W d ermlrue pnwyzszymdonło$ły .,
j nar~:weJ, który w roku. 1914 poszedł 'na woj"~ i dotąd z wojny
:nI'd,OYłró,~Ił, ;. :t' , ': : "~: ~ .':' i , .
..." ~f~ę~!n~1. r,~I~ , rn,9~e .•. b.y , ta .. ~~nX!1;l,.. ~a, ,1i~a.r.!~IO,... .,w., l,y:wa.... "I' ' t
lit " wsiystkle oli~)'.. Tdótemo!ią udż1e:ic. o' ulrląiónym \viido~, '0 y_m W/ą'\"".Wl. Ik,," :;
t:). ' .L. , • Z 26 '46
,; " <' "., -
.' " KV"!"5823 »0 :tueell, .mle$!teY ; 'Fr,neistekZaglli-:Ski 'flnien zgłosić st~,
a o~oQby pQsiadai.,c:e ~adomoścl ' o zaginionym donieść o tym Są·
móśet ~abf w' łermi'nie pOwyz.zym ·dcinlol\y o niCbSądowL .' " . ' .. , ". ,
, , ', . .. . .S"d Groozkiw Ó~brĆl, wie G . órnicz.eJ' ' na usadzl'e, 'art. 5 de- , doWl; który po tym terminie orzeknie ostatecznie o wniosku. .
Zg. ~2/,46. .. . KC-515~ ' I" kretiJ i cftlla 29.8.1945.. r. na wniosek Janiny JulIanny l\\i~rka, K.C-5865
SĄD GRODZKI W 'CIECHA ~ OWIE
. . , . '
zam. w Dąbro~ie - Górniczej. ' ul. Konarskiego
, ~ tępowanie : o uina:nie iagłnionego jej meia W.~enteio Mtark~.
2' ' w5z c z ął po·
SĄD GRODZKI W GDANSKU
Sfd Grodzki w Ciechanowie wzYwl. Jana Cefanowlcza. $yn? ~yna Mikbłaja : f Julianny zBorowiecklch, urooz . dnia ł I lutego
Ga(st~c~ .Irena z domu Cic!1Q';ka. r,amIeszkala w OliwIe, ul.
Antoni'gQ ,I. MuR z , Wernerów. urc;xlżoMgo dnia ,24czerwc o 1897. os~titio zamieśikałego w Dąbrowie - Górniczej ta zmar· ,
.' dm, · Dickmaną Nr 5 wniosła o uznanie za zmarłego jej ' m~ta
UIO.!. ," V p,rzemyślanachk/Lwov.'a. , ostatnio zamieszka/ego ' tego. który w r. 1928 wyjechał w Poznańskie i dot,d nie daje
Franciszka Garsteckiego, urqdzonego 29 stycznia 1918 roku
w Nieehodzinle, gm. ' Nijiewo, pow~ ciec)1anowskiego. który znaku życia osobie.
w Torun,iu, syna JÓ7A!fa i Walerii z Nowaków małż. Garstec ·
w roku 1925 wyjechi! 'łIniewiad()~yrn kierunku i do dnia dzi- Wzywasf~Wa~ntegh Miarka. a,by w terminie do 3 miesiccy
kich; który .zol\!al· wCielony do wojska niemieckiego w połowie
tiejuego nie daje znaku życia o ,isobie. aby w terminie 3:mie· ;xi daty ukaza,nia si~ńfrilejs7A!go ogłoszenia, o ile tyje, z głosił
rok,u 1943, i od 1944 roku nie dał o sobie znaku życia ,
Ił~Qym stawU sl~ , do S,du, i4yż po tym tenninie Sąd UZI1<l si~ do lutejsiegoSądu, gdyż w przeciwnym rui~ uznany b~-
Wz.ywa , si~ franCiszka Garste<:kiego. by w terminie trzech
ro r.a zmarlego, oraz wzywa 'wszystkie osoby, które mogą dzie za zmarłego, Równocześnie wzywa si~ osoby. które m('gl!
miesiecy od llka:zania !i~ niniejszego ogłoszenia w Monitorze
udr;,~Ue jakichkolwiek wiadomości o , zaglnlo~ym, _by w ,. powyż- udzielić wiadomości ozaginipnym, aby w terminie powytszym
Polskim zgłosi! siC w sądii~ Grodzkim w Gdańsku. gdyż w
uy:m " t&minie donipsły S~dow.i. ' ~r Zi. , 8/47. , KC-6424, doniosly o ,tym Sądowi. Zg. 38/47. KC-58'H ,
przeciwnym ruie 'może być uznan'y za , zmarłego~ Wtywa ,lIl~
;
"

, Sąd Groozki w Dąbrowie • Górniczej na U1sadzie ar h 5 dt' , '- arazem, wszystkie osoby, które mogą udzieiić wiadomości o za ·
iinlonym. by ' '91 'terminie powyiszym podaly te wiadomości S:f-' .
SĄD
, .
GRODZł<J
. .
W CIESZYNłE kretu z dnIa, 29 Sierpnia 1945 roku n. wniosek Zofii Podkowa ,
dowi Grodzklem;u. w Gdańsku do akt Zg. 4f47 KC-5470
zam. we wsi Kocury, 'pow. Lubliniec, wszczął pO$t~owar.ie
S,d GrodtklwCleszynie n.a wniOsek: o uznanie za r.marłegci zaginionego jej m~ża Stefana Podkowy,
t) Marty Martyn.ek, zam. w 'Cleszynie, Schooowa5; 2) An· urodzone~o 22 kItego 1908 roku w Ryczówku, 5yna Józef;! . Acniesz~ Platliowa, zamieszl<ałe w Gdańsku - Wrzesz-
i\y Ochodłk, zam. w Ustroniu, Gw'ĆIroii Ludowej 5,3) Stanisławy i Ewy z KotdkówlkŁóry w dniu 23.8.1939 .roku zostal, powe, 1~I.!, plac ks. Komorowskiego Nr Ib m. 5 wniosła o uznanie z~
Wrol1ieckiej;zam. w Końskiej -:-l(an.1da 423 - Zaolzie; 4)Aloj· !any do wo"jskajako rei:erwisui wcielony do 715 p.p.w 'tu: zlTlariezo jei i" ~*a Brunona Platha, urodzonego 18.10,1912 roku
zjf Słań'i<owej, Um. w Pogwizdowle '122; 5) MariiSzczybrocha, ! bliI'Icu, ostatnio zamieszkały · w Otbrowie ' - Górniczej i <ld rei" w {(arŁuUłch, syna Romana i Anny z domu Gogolińsl~a. osŁąt·
um. w Clestynle, Mat. l,ka ',48 wszczął poattpowańie ó uzna.' nic z;;mieszJ,:.!ego ~ Gdańsku - Wrzeszczu, z zawodu ślu;ar.z~
":Z3!>U nie daje o sobie znakilżycia ., " . '
m.za zmarlych: Wzywa " sl~ Stefai1aPodkow~, aby w ttrmih;e 3 mjesi~I;~!
!;o'.~jowego.' 'YYl!Jeniony w lutym 1~45 roku zasIał powolany do ..
.,,:,ojska. ~iemieckiego i od tego czasu !.lad o nim zaginą!.
ad 1) Józef. Martynka, ur. 28.8.1900 r., syna Jana j Marii licząc od daty ogłoszenia, zglosll si~, o ile żyje do Mejsze~'o !
z . d01l1u qeśler, ostatnio um. w N~dku (Zaolzie). który j8kc Sądu. gdyż ' w ' I'rzeetwn)'m razie uznany b~ie za · zmarłego . · , Wzywa się ~ginionego, by w terminie tnech miesi~,c " od
lołilierż arrml 11iemleeklej ' walezył we Wrocławiu i od grudnia \VZYW3 się równie-ź 'f-szystkie osoby, 'które m~.- u~zielić ",ja - :: .lkaz.ania ~I~niniejszeg() ogłoszenia w ,Monitorze Polskim zglo-
1944 r. nie podał wiadomosclo sob~; . domości 'o zaginionym, aby w powyższym 'terminie donios!y ! ,:i si~ w SądZ:ie Grodzkim w Gdańsku, gdyż w przeciwnym ra·
ad 2) Emila Ochódka, ur. 23.5;\919 r., syna Jóżefa i Anny o tym Sądo,,:,i.Zg :41!/47. .. . KC-5S2f, de 'moi~ .bY~; Jlzr.any za zmarłego, a zarazem wzywa się wszyst·
kie osoby, , kt6l-e udzielić · mogą o zaginionym wiadomośd.aby
& d.. SmQl~n, osł<łtllio z..,-lleszkałego w Zebrzydowicach, który
Jako żołnierz armiiriiemie'ekiej; brai u~tział w walkach kolo Miń· Sąd Grodzki W DąbrO'Wie - Górniczej na usadaie art. I5d~, w terminie powyższym '\v iadomości tcpodaly Sądowi do akt ·
,kI! I od 22.6.1944 r. nie daje ZDaĆ o .sobie: krelu z dnia 29.8.1945 roku na wniosek Marii Stychno, tam . sprawy :Zg. . 131/46. KC-5471 .
:·ad 3).Leon. Wro~iecklego, ur. 12.2.1901 r., . syna WojcieCha
w Golonogu Lęski62, wszez,ł , post~p'owanieouznanlę .~ Ugi.\
11,i(mego jej me~ Ryszarda Stychno, 5. Jana I K.ónstancji z Plon- Fl'yda ,8afembruch z domu Kachniasz. zamieszkala w, Ró,
• K,iłarJyny, .ostatnlo zamieszkałego w Trzyńcu, który jako po- 4ów; urodzonego 3.4·1906 F., ostatni~ zamlestk~leio · wGoło- ż ąJl:łj Górze, powlaiu gdań,,;kiego . poczta Legowo. w nio s ł "
atinłr.kowy policjł ' pąństwowej poszedl . na wojn~ I wrzesnia I
\logu, który ,wkwieŁniu ,1945 roku wyjechał za priq do 'Klucz· .! o uinanie u :. z~rlego jej ni~ża Leona Barembrucha. urodza·
1939 'r..j odtąd Ditdeje znać osobie: borka i dotąd nie daje znaku łyda o sobie. ..' nego ' )'i dl1 iu ,31 marcal915 ' roku w Łegowie. powiatu gdańskie·
ad 4) 'Pranciuka i Stańka, :.ur. 2~.9. 1895r .. syna Karola i leo· Wzywa aię Ryszard~Stychno, aby w . terminie do 3 l1liesi~cy go. synaJ~na i ~arty z domu Konig. ostatnio zamieszkałego '
pojdyny z d. Skazlk. ostatnio z,amieszkałe,o w Zabłociu ' '<oło . od daty ukazania się' niniejszego ogłoszenia, o ile żyje, zgłosU w le~oWie, %tó~y będąc w wojsku niemieckim rzekomo zgin;11
Frynłlłu. który 'Jako funkcjonarlust poliejl państwowej braI się do tJ,łt~jszego Siłdu. · edył w przecIwnym razie uznany , bę· IV , ~nilll , stycinia 1942 .rok lJ , ~odczas działań wojennych PQO
udział· w wojnie we wrześniu ,1939 r. i odl,d nie podal .,·jado· d?;ie za z;~arlego.R~wnocześnle wzywa- siC osoby, które IlWg,! 'l<lli,",radein. .. '. "
' ,"
' .
mełci o sobIe; udzielić w!a(!omoś. ci l) ,uglnlonym, aby w terminie powyższym WzYWł. si~ ~aginionego ; , by wtenninie trzech miesięcy od
ad 5) .Józefa SZ<;2..ybrocha" Uf. 2O.7.1894r .. syna Franciszka doniosły o, tym Sądowi.Zg. 21/47. ICC-6139 . vydrukowenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Pols.!dm
i. TerUj! z d. Pudełko, ostatnio ~mie!lzkałe"o w Cieszynie, który .:gIOllU 51\; w Sądzie GrodZKim \V GdaIislw, gdyż w przeciwnym··. .
... chWili wybuehu wojny był P!'llieJ-ntem i ostetnio był w;dlia · SĄD GRODZKI W Dt:BICY l r azfęmoż"e być, yznany "za zmarłego , Wzywa się zarazem wszyst .
Ił)' ~R6wntm' w stye~nitj .19,ror. . \Vnio~ekBtónl~ławy {(~rykw Pas~zynie \V.stCI~to
Na Po· I 'l'Ie05Qby, ' kt-ót~ · mOią udzieliE wjadamości o zaginionym. 'aby..
'Zirlr,ionych wzywr, si~ . ~by jetell ty JIt, OI~łosili się \\ , j ągu '1 ~ I)Ov.'anle.' o, uZ~\1ie ;ł zmarłęgo Pawia Ktdryl<a.oIJt'odzont'i'G> l UJ te.rmrnię , poY{ytszym wiadomości te podal y tut~j5zemu Sąd~)'.t:'
do akt. (Zg: tP~i 46): , ,
tr~eeh " mle$i~cy, gd.ji v. ':priedwnym razie :'noiąbyć uznani Ul IV Wolicy Pia:~k0'7l~f,: lpOC r., ' syna , Krystyn y K~ryk , z~mie · KC-5451
(

Nr 78 "MONITOR POLSKI" - Dnia 29 maja 1~47 r. '


Brygida Dorr, zamieszkała w Gdańsku - Sicdlicllch, ,przyuprowadzony przez bandę ukraińskich terrorystów I od tego Macieja I Katarzyny, urodl. w roku 1907, ostatnio zamleaika·
tlI. TagnetergaS6e lO, z, zawodu urzędnika.Ostaf1lią: wiadomość' . czasu zaginął. Sygn. akt. IV. Zg, 76/47. ' " , ' lego we wsi Potok, gminy,Potok, powia,tu kraś!lickl~,.by
nera b o,rra , urodzonego w 'dniu 13 lipCa 1923 :'r. ~ Gd~ńsku, 6) Na wniosek Lucji Heil z SwiętoszQWic - jej męża Lud- \V "terminie nie krótszym nii trzy, a niedłu' ższym ' nlż ·' II.Ć
syna Gertrudy DorT, zamieszkoałejosta1.nio w Gdańsku,' , pr,zy wik. ' E'gona Heil, urodzonego ,201istopa'da 1913 r. w Altsattł rriiesi ę cy od daty wydrukowania ni\liejGzego obwieszczenia zgło·
:lI. Tagnetergasse lO, z zawodu I,lrzędrlika. Ostatnią v.:i~doI:lloŚć wSudelach, syna Ignacego 'l Anny z domu ,Gampert; , ostat- sił się do ' Sądu, gdyż po upływie tego t~rmlnu moie ' by~ u~~·
m iała od niego I m",rcal945 roku spod Stato'~arcfunaPbTI)o, nio zamieszkałego w Swiętoslowicaeh, , ~tóry j"ko żołnierz ny ' za zmarłego oraz wzywa się , wszystkie ' osoby, które ' mOi'
rzu j ' dalszy ś'.ad po nimzaginąl. Wymieniony w grudniu 194a- r. ar:~ii nienrieckiej-30 grudnia 1942 . T., w ,vłalkach . poQ S~lingra- udzielić wiadomości o z.agiitionym. aby w terminie powyżsZyI1l
losłał powołany do wojska niemieckiego w ' Gdąnsku':' ')" , , de,m, taginąt Sygn. a,kt. IV. Zg. 94117. ., ' doniosły o nim Sądowi (Zg. 1,9/47). ' 'M-2453e
,' V{zywa się Wernera Dórra, by w tenminie irz~h miesi~~f " 7) Na wniosek Agnieszki SeideJ z ' Swiętoszowic ...,.. jej męża
od uka,zania się niniejszego oglosl:enia w Monitorz:e ,Poiskl in Stefana Seklel, urodzonego 24 ' grudnia 1907 r. w Bezchlebiu, SĄD GRODZKI W KALISZU
zgłos ił si ę w Sądzie Grodzkim w Gdańsku, gdyż w przeclw"ym !yna' Fabiana ' Sikory' i PauHny z domll Czempiel, ostatnio ' za- Sąd Glodzki w Kaliszu na mocy art. 12 § 2 Dekretu z dnU
razie może być uznany za zmarłef:!'o. Wz:ywa się wszyst0~ ' o~ą· . mieszkalego w Ziemi~icach, który jako żołnierz armii niMlIec-
29 sierpnia 1945 roku (Dz, U. R. P. Nr 40, poz:. 226) podaje do
by. ' k,tóre mogą udzielić wiadomości o ,'zaginiony in, •.bY ,W. ter-, kiej 15 stycznia 1942 r., w walkach na froncie ' wschodnim za- publicznej wiadomości, iż w dniu 21 lutego 1947 roku HeleM
minie powy żs zym podały te wiad<m1ości Sądowi , Crod~kiemu ginął. Sygn. akt. .IV. Zg. 95/'17. Ciesielska, zamiesz:kała w Tuiiszkowie; uJ. Parkowa' Nr 7,pow.
w ,Gd<llisk u do akt Zg. 115/47, ' KC~9629
8) Na wniosek Kunegundy Hoffman z Zernicy - jej męża tureckiego, wniosła do Sądu Grodzkiego w Kaliszu P9Cianie
Ottona Hoffinana, urodzonego 12 grudnia '191'2 r. w 'Gliwica<:h o stwierdzenie z:gonu Edwarda Ciesielskiego, urodzoneio dDJ.
Klaka Gertruda, zamiestkala w Gdallsl\u " Oliwie" prlY j tu ostatnio , zamieszkałego, syna Ottoria ' iWaletil, ?; tlomu WjQ- Z7 sierpnia 1908 roku wtodzi, syn~ Wawuyńca i Anny &O~rod.
ulicy , , O? rońców Westerpl;ltte 22 m, 5 wniosta o :uznariieza,
ka, który jako żołnierz armii niemieckiej , 15 paźdżlernika 1943 r. wiczów. ostatnio zamieszkałegol we wsi Dzierzbin, gm. Zblersk,
l:mar~ego jej , m ę ża . Brunona Klćittnera ~ Kloką, ' ~rOdz~n ~g'o który w sierpniu 1939 roku powoŁany do !czynneJ służby woj. ,
w walkach na froncie wschodnim za~inął. Sygn. akt. IV. Zg,
2O, ) '2 ,~907 roku w Rokoszynie, pow, Tczew, syna JÓzef~ 'j Anny 111/47. ' ' skowej i ,do ,dnia dzisiejszego niępowr6cił.. . ,
t domu Neumann, ostatnio zamieszkalego w Gdańsku - 'Oliwie,
J:: Obrońców Westerplatte Nr 22' z zawodu ' kolej~rza. Wymie- ' 9) Nawniosek Baranow~kiej Bronisławy ,z GUwlc "- jej Wzywa si~ zaginionego, aby 'VI ciągu miesiąca ,od daty ~Ica·
niony w dniu 23.12,1943 r. zostal. w zię t y do
wojska ,niemieckie- męZa 'Piotra Baranowskie'go, ' urOdzonego 7 'lipca 1889 r. w Zim- zania się niniejszego ogłoszenia w' Monitorze Polskim , zgłosił
go .r v/ yjechał do Rumunii, skąd pisał d6 iony20 maJai9i4 1;. nejWód'ce, 'syna Piotra i Katarzyny z ' Zamojskich, ostatnio za- się do Sądu Grodzkiego w KaUszu;gdyż w przeciwnym ra~le

na stępnie wymieniona otrzyma/a Z<I\vmdorri'ienie "Od ' dowództw~ ' mieszkałego wc Lwowie, który · w pażdzierniku 1939 r. zaginął. może być uznany za zaginionego.Wz:Ywasi~ , wszy~tkle ,oaQby. ,
Sygn: Akt. 'IV. Zg. 14O/47: ,. , , . , ' " " , ,' ,. które , mogą udzielić , wiadomości o zaginionym, aby wpow,yż.
niemieckiego, że zgi n ął w Rum unii w rnic js co \V~~ciLeow~' nad
Prutem, , skąd nie wróci!. ' ' , ,, 10) Na wniosek Katarzyny Kuczkó'Wicz: z ' GliWic ' ~ , .tej męża szym terminie doniQsły o nichSądo-Wi. Zg. 41/47. , , KC-$l3O:
, w.zyy.ra się zaginionego, hy w terl1Jinie ttze~h miesięcy ' ~ ' Fraric1szka Kticzkowicza" ua-odzonego25 I.utego l89S r. wOraw·
...- .:' ;

ce, .syna Jan~ ' i Rozalii z dOrilU ,Rafaez; ."ostatnio zamjeszkalego Sąd Grodzki w Kaliszu na mocy art. 5 § tDek~elu zdnw
ukazania się niniejszego ogłosz-enia , ,w ł>1onitórie , PóIskhnzg/ó,
sil się w Sądzie GroozkimwGdańsku, gdyż w przeci\vąy~ra ~ w" Daszawie; wOjewooztwolwowskle,klo)'y n >luteg~ 1945 r. 29 sierpnia 1945 roku (Dz; U: R, P. Nr 40, poz. 226) pOdaje 40
zie może być uznany za ZJ!Tlarłego, a zarazem wlywasię wszyst. ' zo' s tal' uprówadzony przezbarldę ukTaińskl,cb fasz:ystów zaginął. publicznej wiadomości, iż w dniu 12 marca 1947 roku Alek·
[de ,osoby, które mogą udzie!ić wiadomoś~1 o ug-lnionym, aby
Sygn. akt. IV. .z~. 158/47, , . " ' . , , sandra Cywińska. zamieszkała w Sochaczewie, ul. Staszica ,49
Wzywa się zaginionych, aby w{erminie ~iech miesięcy wniosła ,do Sądu Grodzkiego w Kaliszu ' pódanieo uznanie • .
w terminie powyższym wiadomości te podały Sądowi , Grodz-
kiemu w Gdarlsku do akt s-prawy ~ Zg. 22/47. KC-:-5229 zgłosili ' się ' w Sądzie GTodżkim , w Gliwica~h" gdyż Vi przeciw- zmarłego męża swego Karola ., Mariana ,Cywińskiego, urodzó~
nym, razie mogą być uznani za z:ma.rlYcli, wszystkie zaś osoby, I nego dnia 2 Lutego 1897 r. w Plomianach. pow. Lipno, S~IIW
SĄD GRODZKI W GLIWIC.\CH
które mogą udzie:ić wiadomości o zaginionych, aby w terminie 'I Juliana i Marli z Zglinickich małż. Cywi,ńskich, kt9ry jako lekarz
powyżslym doniosły o tym Sądowi. M-2369 w końcu sierpnia 1939 roku żostał z:mobilizowany i udał si~ , do
Na Y"niosek Anny Szewczyk, zamieszkałej~" Radąni, imina swej formacji j ' dotychczas nie powrócił, według wiadomości
Swibie, Sąd Grodzki w Gliwicach wszczął postępoWllnie o~z:na­ SĄD ' GRODZKI W GRODZISKU MAZ. od osób trzecich we wrześniu 1939 r. organizował on upita!
. : .
nie Za z,Tnarłego jej męża Piotra Sz:ewczyka, urodzonęgo 22 lu- : .;

Sąd Grodzki w '


G rodzisku M~z:. wzywa Korzyckiego, An- wojskowy w Dubnie. Od tej Wry Karol- Marian Cywińskiait
tego 1911 r. w Radoni,syna Józefata j Albiny?; domu Pancherz, dał o sobie żadnej wieści.
hu tnika, zamieszka/ego ostatnio w Radoni, który jako żołni~rz drzeja r syna Stanisława i Józef y z ,domu Tomczyąsklej małż .
Kc~zyekich, urodzonego 24 listopada 1906 r. w Podkowieach Wzywa się zaginonego, aby w ciągu 3 miesięcy 00 daty Uki-
armii niemieckiej dnia 18.12.1942 r. w wal'k achnad Donem za:
Duży,ch, ostatnio zamie szkałego w Chy~iczkach, gminy Gro- zania się ninie jszego ogłoszenia w Monitorze Polskim zi10sił
gin ął.
dzisk M.az" który 2 sierpnia 1944 r. jako więzień Więzieąia Mo, si~ do Sądu Grodzkiego w K.aliszu, gdyż w' przęciwnym ratle
Wzywa się zaginionego, aby w terminie , tr'zech miesi~cy
kO,towsklego , zostai .rzekomo rozstr:zełanyprzez gestapo, aby może być tiznany za zaginlonego . .Wzywa .si~ wszystkie osoby,
z głosił s ię w Sądzie Groolkim w Gliwicach, gdyż w przeciw-
w , terminie . 3 riliesię~y stawilsię do , Sądu ; ' gdyż po tym termi- które mogą udzielić' wiadomości o zaginionym. aby w powyż·
nym razie może być , uznany za, zmarłego, wszystkie' z:aś osoby, '
nie Sąd uZ:~ . ~' , za zmar~ego. Zg. , 12/47_ 1764/M sz:yin terminie doniosły o nich Sądowi. Zg. 57/47. KC-552S '
1;tóre mogą udzie:lić wiadomośclo zaginionym, aby , w terminie
po\~Y iszym doniosły o tym Sądowi. IV:Zg; '307/47:: M-2367
. SĄD GRODZKI W JANOWIE ' LUBELSKIM ' Sąd Grodzki w Kaliszu na ,mocy art; 5 § , t Dekretu z dnLl

, Na wniosek Ireny Wiśniewskiej, zamiesz:kałej " w : Gtiwlca ~h, Na ' wniosek Stanisława lewciyka, Ulm~~we wsi Gor~j, gminy 29 sierpnia 1945 roku (Dz:. U. R. P. Nr 40, poz. 226) podaje 'c:lo '
l!L Długa 33, Sąd Grodżkiw Glrwicach.' W$ZCZiłł , post~óQwanie Goraj, Powiatu bilgorajsklego, Sąd Grodzki w Janowie Lubel- publicznej wiadomości, iż w dniu 251uteg.o 1947 roku Helena
() uznanie za vroarłego , jej mę.iaMieczysława TeQfila JÓzefa: skim w,,,-ywa ' niewladom,ego : :; miejsca JlobrŁujana ,Lewczyka, Zakrocka, iam., we , wsi Tykadlqw, gminy Zborów, powiatu ' kao
lViś niewskie go, urodzonego .. maja 1910 r.; w Paraiil, ~ poWiat : sy'na ',t..b~cina 2 j~oz:alii " '~Flisów. , ·orooz., w, dniu 25 "grudnfa
liskiego,wnió5~ do , Sądu' GrOdiklego : w'';'KallsżiJ : pOda'nIe "o 'uz'na· '.
'
L(:5ko, syna Michała i MaTłi Kruciek{ z, ia",\1!du' lek~rta, ' ;'o slat. HI86' -t oku:: ostdnio zamiesżkałego we wsi :Lada'; gmiriy ' ChiZ:ł' nie. ~~ zma*g(f' ~ęfa' s\V~g<? St~farla :z.akroc~!ego~ ' ~ui~~~g~ ,'
nio toamieszkalego we Lwowie" który ,w ' jesienł " .-939 toku , j~~6 nów, powiatu kraśriickiego, a,by w terminie nie krótszym niż dnia 12 , s~el'pnia 1912 roku 'w , Tykadłow,ie. pQwiatu ltaUskle~ą" ,
oficc r Wojsk Polskich zaginął. trzy, a nie dłuż'stymniż · sześć miesi,ęcy od , dqty wydrukowa- sypa Stanisława i Marianny :i domu Kokocińskich małż. Z.· ,
WZY WJ się zaginionego, aby w terminie trzech miesi~cy zgło­ nia ,nin:ie Jszego. obwieszczenia zgłosi) się. , do S~du, , ' gdyż po krockich, który został zebrany pn:ez: ~estapo z: miejsca pobytu
,ii! s ię w Sądzie Grodzkim w Gliwicach, gdyż , w przeciwnym upływie tego , terminu może być ' uznany , z.a zmąrłego oral "wzy-
i wywie~iony do obozu koncentra,cyjnego w Oświęcimiu, idzl.
miał zostać zamordowany w dniu 10,1.1943 roku i od tej pory
rJiie- może być uznany za zmarłego , wszystkie zaś osoby, któ- \\'a się wszystkie osoby, które mogą udzi elić Wlaaomośeio za-
rl: m!J gą ud zielić , wla<!omości ,o zaginionym, aby w ,terminiep'l- ginionym: aby w terminie ' powyższym doniosły o nim Sądowi. nie daje o sobie znaku życia.
w y ż sz ym d o niosły o tym Sądowi. IV. Zg. ,371/47. i ' M--2366 (Zg. 5/47). ' ' M-245,sa Wzywa się zaginonego, aby w ciągu 3 miesIęcy od daty u-kł­
zania się niniejszego ogłosz~ni!l w Monitorze Polskim zgłosił
1\a wniośek Bert y Wiencierz, ' zamieszkal"jw Labędach, Na wniosek Janiny Pająk, 24m. we w!i Ruda ~lin, powia- się do Sądu Grodzkiego w Ka-li szu , gdyż w przedwny'm ruie'
ul. Mieleckiego L. 18, Sąd Grodz,ki w Gliwicach wszcz:ąl 'postę- ' tu Chełm. Sąd Grodzki w Janowie Lubels~im wZYWa niewiado· może być uznany za zaginionego: Wzywa sJę wszystkie osoby, '
p:J\\'3nil! o uznanie za zmarłego. jej męża Józefa ,Wiencierza, ' , mego z: miejsca pobytu Jacka SuBma, syna ,"I:omasla ,i Marianny które mogą udzielić wiadomości o zaginionYm, aby.., powjż- '
urodl'onego 22,8,1919 r. w Rudr.ieńcu, syna Ry szan:ła i JoannY z Krasowskich, urodz. w dniu 13 sierpnia , .1896 'rqku" ostatnio szym terminie doniosły o nich Sądowi: Zg. 45/41. IB-299 ,
z domu ' Zobawa', ostatnio zamieszkałego w Labędacb, który " ja- zamiesz:kałegowe wsi Potok Wielki, gminy Potok, powiat u
ko żołni e rz armil ,'1i0l11ieckiej wClasle d ziałań wojeimych we kraśnickiego, aby w terminie nie krótszym niż trly, a nie dluż ' Sąd Grodzki w Kaliszu na mocy art. ' 12 § 2 Dekretu z dnia
\V ł os ze~.h w roku .1945 zaginął. szym niż sześć miesięcy od daty wydrukowania niniejszego ob· 29 sierpnia 1945 rokli (Dz. U. R, P, Nr 40, poz. 226) pOdaje do
Wzywa się zaginionego, aby w terminie trze cli miesięcy ' wieszczenia zgłosi! się do. Sądu, gdyż po upływie tego terminu publicznej wiadomośc i, iż w dniu l lutego 1'946 r. Janina St...
może być, uznany, Żćł zmarłego oraz wzywa ' się wszystkie osoby, r.isławska, zamieszko w Kaliszu, przy ul. Warszawsktej Nr 16,
z g łosi! s i ę w Sądzie Grodzkim w Gliwicach, gdyż w ' przeciw-
n y 111 razie może być .uznany za , zmarłego. wszystkie 'zaś osoby, ' które mogą , udzielić wiadomości o zaginionym, aby VI terminie, wniosła do Sądu Grodzkiego w Kaliszu podanie ~ stwierdzenie
r.gonu jej męia Stefana Starilsljwskiego; urodlonego ,dm.
które mogą oozielićwiadomości , o, ,zaginionym, a~y 'w termlpie, pc!:wyższym domosły o nim Sądowi. (Zg. '17/47). " M:""2455
17 sierpnia 1906,T. w Majkowie, piJ\l,( ~ kaUsklego, : syna , Wa·
~,owyższym doniosły o tym Sądowi. IV. Zg. 369/47. M"':'2365
Na wniosek Marianny Piendzio. zam. we wsi Krzemień, groi- wrzyl'ica ,i Elżbiety' z Julków' małi. Stanisławskich, stałego , mle- ,
Sąd Grodzki w ' Glhvicach .wszczął _postępowanie d uiaanie ' ny Kawęczyn, powiatu kraśnickiego, Sąd Grodzki w Janowie szkańca Kali:;za, który jako PC?doficer, retęrwy z:o,s tal ' w dnft. ,
za zmarłych : ' Lubelskim wzywa nieWia40mego ?; miejsca pobytu ,Pawła Gzi- 18,8.1939 r. powołany do Wojska :Po:skiego I wcielony , !lo 29: p.
t) 'Na wniosek Marii Wróbel z Rachowic ...... jej męża Józefa ka, syna Andrzeja I Agnieszki z Parysiów, lat 62, ostatnio za. sk. W boju 6-7 września' 1939 r, prawdopódobnie zaginął w le~
mieszkałego. we wsi Krzemleń, gminy Kawęczyn, powiatu kra- sie \\iiJenińskim koło Uniejowa i od tego czasu nie 'ma o rum'
Wróbla, urodzonego II maja 1910r. w Rachowi~ch I fam
ostatnio zamiesz kałego. syna Jakuba i Marii z dómu ' 'Slcgeś- ' śnickIego, aby w terminie nie krótszym niż tn;y, a, nie dłuż-
szym niż sześć miesięcy od daty wydrukowania ns.meJs!ego '
I żadnej wiadomości. ' '
' Wzywa się zagiriioneg.o, aby w ciągu 1 miesią<:a od daty ub,·
'
mund, który jako żolnier~ armii niemieckiej w :walkach na
froncie ws ćhodnim w listopadzie 1944 r. zaginął. Sntn: akt: IV. obwicozcze:nia zgł,:>sil się do Sądu, gdyż po upływie tego ter- zania sl~ niniejszego ogłoszenia w Monitorze Polskimz~łosił
Zg, 763;46. , ' " minu !"loże być U.,,· ći 'ij' za zmarłego orat wzyWa , się wszystkie się do Sądu Grodzkiego w Kaliszu, gdyż w przeciwnym razie "
2) Na w niosek Ignacego Leńczy ' z Gliwic - jego zięcia Pa-
osoby, które mo.gą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w ter·
minie powyższym doniosły o nim SądowI. (Zg. :18/47) '
może być ulnany za zaginionego. Wzywa się wszystkie osoby,
które \ mogą udzielić wiadomości o zag-:nionyun. aby w powyż·
wła Podkowy, urodzonego 30 maja 1915 r. w Giiwicach ' i tu
ostatnio zamieszkałego, syna Kaspra I Franciszki z' dotnIJ Buch· M-2454 5zym terminie doniosly o nich Sądowi. Zg, 59/46. KC-552ł '
ta, który jako ż ołnierz: armii niemieckiej 27 października , 1944 r.'
w bitwie pod Ungvarem zaginął. Sygn, akt. IV. Zg. 811{46. Na wniosek DOlitisk!ej Anny, zam. w Irenie, gm. Zaklików, Sąd Grodzki w Kaliszu na mocy art.. 5 § , Dekretti z dllia .
3) Na wniosek Marty Gilner z Labęd - , jeJm~ ia ' Pawła powiatu kra~niekie~o ~ąd Grodzki w Jan!)wie Lubelskim wzywa 29 sierpnie 1945 roku (Oz , U, R. P, Nr 40. poz. 226) pod.je do
Gil n era~ urodzonego 23 stycznia 1913 ,r . •w KozłDwie, syna Jana r:iewiadomego z m:ejsca pobytu Antoniego DoIlńskiego, - syna publicznej wiadomości , ii w dniu 29 10 1945 r" Mikołaj Banasik,
Dziadzia i Marly z domu Urbanek, ostatnio zamieszkałego 'w 'la- Władysława ' i ,Ann',. z ' Głuchowskich, uroot. dnia 10 czerwca lam , pow. Jarocin - wniósł do' Sądu GrodZKiego w Kaliszu 'po- :
btda eh, który jako żołnierz armii niemieckiej w styczniu i943- r. 1920 roku, osta~nio za~ieszkałego we wsi Irehle, gininy ZakU- danie o uznanie za zmarłą Banasiak Antoninę, urodzoną dnI.
w walkach pod Stalingradem zaginął. Sygn. akt. IV, Zg. 58/47. ków, powiatu kraśnie kiego. aby w terminie ' nie krótszy ni niż 2 stycznia 19to r. w Wroniawach, c6rli;ę Jana i Michaliny z do·
4) Na wniosek Marty Pownuk z: Tworogu . -jej męia Jó- trzy, a nie dłuższym niż s!eść miesięcy Od daty wydrukowa- mu Durman, małż , Banasiak.ostatnio ' zamieszkałej w ' Kt 'istu. '
zefa Pownuka, urodzonego 18 lutego 1907 r_ . W Rarlau, syna' nia niniejszego obwieszczenia zgłosił si~ do Sądu. gdyż po W ' Gołuchowie w 1940 roku ' została aresztowana prz:ez pdicj~ '
uP1ywie tego terminu może być u:rnanyuz:marłego oraz WlY- niemiecką i rzekomo stracona ,j do tej ' poty oie daje o sobie
Rocha i Anny z: domu Ka:eja. górnika, ostatnio zamiesz:blego
w Tworogu, który jako żołnierz: armii nieq11~kiej 20, kwiet- wa si~ wszystkie osoby, które mogą udz;ielic wiadomości o za- . żadnej wiadomości.
nia 1943 r. w walkach pod Tunise!,11 z;aginąl. , Sygri, aktd Y· , Zg, ' ginionym. :aby w terminie powyższym doniosły o nim SądowI. , Wzywa się zagini o ną , aby w terminie 3mlesl~cy od doia uka·
75/47. " " (Zg. 8/47). · M-2456 zania si ę niniejszego ogło szenia 'w Monitorze Polskim . zgto~i~,
5) Na wniosek Julii Dusza z,Gliwk- jejm~ta ' \Vładys!awa : się do Sądu Grodzkiego ' w KaUszu , gdyŻ! w przeelwnym razie'
Duszy, urodzolego 8 sierpnia 1905 r. w Borysławiu. sy~a :An i ' Na wnio!ek Heleny Cieślik: Z"I'Il. wkol;. pótok. : lirniriy pn· 'lw ie być uznana za z marłą , Wzy~' a się, wszystkie ' ' osoby,
dr:teja i Anny z Kowalów, ostatnio zamieszkałego 'w, ol~ic6!- " pnwi..' 'l kraśnickiego. ,Sąd Grodzki w 'JanoWie ' T;ube1sklm
tok ~ , które m o gą udzielic " ,: i ild () l'ln~ C I () 7ag: i nioną. aby II' powyż­
CJch, województwo lwowskie, który 17 lutego , 1'945~; zO$tal,' wz~a llie-w'.;{Jlr!~"go z miejsca pobytu li03cego Gieślika, syna szym 'Ienn!niedonjosly o nich Są~9wi. 22', 581.7.K~Z3
I "MONITOR :POLSKI" - Dnia 29 -maja 1947 f. Nr 78

' " Grodzki w KeUszu M Ilocy art. 5 § 1 Dekretu z dnia osoby, posiadajłce jakiekolwiek 'lliadomoścl o .uiinionym.aby nie u zmał'J.go n1~ia sweio Edwarda [(lementy, urodz~ dni•
• •ierpaia 19t5 roku -(Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 226) podaje do VI terminie. powyższym . doniosły. tutejszemu SądowI. V. Zi. 11 sierpnia 1908 r. w Katowicaeh II, syna Bertolda l Anto. ,.y
jIU8łleznej wiadomości, iż dn . .3 marca 1947 r. Władysława Azdy. 300/47. M-2358 z domu Joachimska w dniu 22 lulego zaginionego.
lciewicz• .um. w Kall!zu. JII'ZY ul. Ai. Stałina Nr 3 wniosła do Wzywa si~ Edwarda Klemen!a, Iby do dnia 15 wrześni.
S~u' Grodzkiero 'fi Kaliszu podanie o uznanie męża swego Aniela Twyrdy z domu Sworzeo, um. w Kalowicach, ul •. ,1947 r. z(łoslł II~ -ił tutejszym slfdzle, gdyż ., przeciwnym ra·
leuce., Azdykiewicu, urcdzGneg-o dnia 24 IipcI 1895 roku 27 Stycznia 17, wniosła do tutejszego S,d'll o uznanie El zmar. ,' '!!!i. moie by~ użnany za imarlego. Równocześnie wzywa lit
.. Kornelinie, . rm. Iwalto-vice, pow. kaljskiego, syna Franciszka lego m~ża swego Gerarda Twyrdteco, urodz . 30.9.191-4 r. łYDa - OfObr, posladaj,ee jakiekolwiek wiadomości o zaginionym••by
t

i AełonlDyz Borwinów małt. Azdykiewicz, ostatnio zamieszka· Józefa i Marii z domu Cieśla, w roku 1945 zarinioMio. _ '_ w termInie powyższym doniosły tuŁejszemuSądowi. V. Zg-
leca w Iwancw:ca~h - 2.3 zmarłego . Zaginiony IV 1920 roku Wzywa si~ Gerarda Twyrdy'ego, aby do dłJia 15 września- ·: 2'18/47. . M-2350
został iCllObilizowuy, _ UdJł się :1lI froot i od tego cza ~ u nie 1947 r. zgłosił si~ w tutejszym S,dzie, gdyż 'fi prteciwnym ra·
uje o · lobie znaku iy~ia. zie moie być uznany za %marłego. RównocześnIe WtY'" liC Marta l(uc z domu Szczyrba, zamieszkała w Kalowlcaćh -
Wżywa sit ."aginio~~o, aby w ciągu 3 Iniesi~cy od daly uka· osoby. posiadające jakiekolwiek wIadomości o ~ginlonym, aby zał~iu. ul. Wojeieehowskieio lOS, ' wniosła do tutejsz~go Sądu
lIłnia li,. niniejszego oił()s~enia w Moniton:e Polskim !głosił w terminie powyższym doniosły tutejszemu Sądowi. V. Ze. o .u%nlale Z4ł tmarłego m~ża swego Jerzego Henryka Kuca.
lit ~o .S,dlJ Grodzkiego ~ ,Kaliszu. gdyż w pneciwnym razie 61/47. M-2357 urodz. dI1Ia7 m.rca 1914 r. w Katowicach III , syna Franeiszka
IIUIte I1Yć uznany za · z,marłego. Wzywa si~ wszystkie osoby, i P'rańdszkl .z ~Cl11U Lesik.tmobillzowanego do wojska ole·
które rpp.n udzielić WI.1domości o zaginiol1yrlJ, aby w powyż· Aron Rajsfeld, zamieszkały w Katowicach ulica Kościuszki 16 mleekiłgo 20 marca 1942 r. pełniiłcego najpierw służbę na
IIYm :terminie .doniosły. o nic:h Sildowi. Zi:'. 51/47. I(C-5116 ~niós! do tuteJSlego Sądu o uznanie U%~rt, swą ion~ ~j~ froncie za~hodnł!ll, a później na wschodnim. ~zie w dniu
z domu Brener, urodzoną dnia 30 września 1907 r. w Bronowi· 23 grucłnla 19~2 f. zaiJnął koło Arbu&owa.
SĄD CU~OD~KI WKATOWICACH cach, córk~ Binema .1 Blumy RuchU z domu Zejbuszyc, wywie. W~'iwa ,i~ Jerzego Kuce, aby w terminie do dnia 10 wru-
zioną we wrześniu 1942 r. z Dzialoszye do obozu w Bełżcu I tam
Agnie5tka Kłd%iela z domuCieślik, umłeatkala '" Kato· . śn!a 19'{7 , r. zgłosił sl~ w 'tutejszym Sądzie, gdyż w paeclw·
zaginęła .
wiCleh III, ul. Wojeieehowskiero nr 79, wniosła do . tutejszego nrm ruie może . być uznany za tmarłego. Równocześnie wzywa
S4du o uznanie za tmarłeio syna swego AnŁonleio Rosy, urodz. Wzywa ~I~ Chaję Rajsfeld, aby w terminie do dola 10 "rż •. sl~ osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionym,
4ftia 12 maja 1908 r. w Zal,żu, synl Franciszka i Arnleszki śnia 1947 r. zgłosila się w tutejszym S,dzie, ~dyż: wprzeciw- aby w terminie powytszym donlosly tutejszemu Sądowi. V. Zg.
& ddrnu Cidlik, powołanego " paidtlerniku 1942 r. do służby nym razie może być uznana u zmarłą . Równocześnie wzywa 301/41. . M-2344
w wojsku njemiecldm gdzie pełnił slużb~ na froncie francu· s i ę osoby, ?Osiadające jakiekolwiek wiadomości o zaginionej,
l!dm,. w roku 1943 we Włoszech I tam zaginę!. aby w lermi!1fepowyż:szym doniosły tu-tejszemu Słdowl. V. Zg.
Zuząnna FaUńs~a t domu Górna, lamleszkala w Katowi ·
Wzy'i\'a się Antonie.go Ros~, aby w terminie do dnia \O wrze· 339/47. M-2356 ~eh,ul. Kochanowskiego 10, wl.liosła do tutejszego S;du
taił IIM7 r. zgłosił śł~ w tutejszym Sędzie, edyt w przeciwnym o u,nanie za zmarłego m~ża swego Leona Falińskiego, urodz.
wypadku może być u%nany ' za zmarłego. Równocześnie wzy· Laja Cymberknopf z domu Lubelsl«ł, z.amieukała w Kalo·
dnia 11 e1.erw~ \906 r. w Konch. syna Franciszka i Franci-
'II, lie osoby, mog,ee mieć jakiekołwiek wiadomości _o ugi· wicach, uj. Kościuszki 16, wniosła do tutejuElio Sildu o uznanie
za zmarłego męża swego Chaskiela Cymberknopfa,- urcdz. dnia
sdd z domu Stawowczyk, zaare~ziowanego · priez gestapo
ft10ftym, aby w terminie powybzym doniosły tutejszemu Są· w marcu 1944 t., osadzoneio najpierw w obozie w Mysłowi­
40..,1. Zł . 248/47. M-2363 16 lipca 1913 r. w Będzinie. syna Fiszela i Sury Fajgli, wywie- cach, ~ w sierpniu 1944 r. wywiezionego do Gross·Rosen, na·
l.ionego w sierpniu 1943 r. z getlui w ~-zinie do obozu kon·
s~pnie z końcem marca 1945 r. do Nordhau~n ł tam zaginio·
AmeHI FIszer % domu PIachta, zamieszkala w Katowicach, centracyjnego w Oświ~clmiu i tam ~ginionego .
nego.
ul. MikoJowska nr 53/14, wniosła do tutejszero Sądu o u'Lnanie Wzywa . się Ghasklela Cymberknopfa, aby w terminie do dnia Wzywa si~ l,eon_Falińskiego , aby . w . termtnie do dnia
u zmarłego meża ,wero Adolfa Fiszera, urodzonego dnia 17 lO września 1947 r.zgłosił si~ w tutejszym S~dzie, idyż 10 wrześnl.a 1947 r. zgłosll si~ w tutejszym Sądzie, gdyż w prze~
ezerwee 1909 r. w Katowicach, • łyna Jana I Reginy z domu w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Równocze- ciwnym razie _ll'Ioie być uznany za zmarłego. Równocześnie
~ruPl, powołaneeo 24 sierpnia 1939 r. do służby w wojsku pol. śnie wzywa si~ osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości w%ywa si~ osoby, posiadające jakiekolwiek wiadomości o. lagi.
1IdnI' kt6ry po wybuchu wojny był w Krakowie, następnie pod o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły tutejszemu
nlonym, aby w terminie powyższym dOniosły tutejszemu SCl'
Sa~.o~lerzem, I w końcu w okolicy Tomaszowa Lubelskiego Sądowi. V. Zg. 338/47. M-2355
dowi. V: .Zg. 331/47. . M-2343
l um uiln'ł.
W~:rwa lie Adolfa Fiszera,aby w terminie do dnia 5 wrze· Lucja Cipa z domu Wi~cek , zamieszkała w Halem!)ie, uli.
Wyzwolenia 20, wniosła' do tutejszego Sądu o uznanie za zmar· Emilia Teresa Matura, z domu Polewka. ~mieszkala w Mi ·
łalt 19ł7 r. Zlłosił lie w tut~jszym sądzie, rclyż w przeciw·
łego m~ża swego Floria:na Cipy, urodz , dnia 10 lutego 1910 r. chafllC)wicach, ul. Bytomska 25, wniosla do tutejstego Sądu
Bym reda może bye uznany u zmarłego. Równocześnie wzywa
w Halembie. syna Józefa ~ Joanny z domu Buchta, zmobillw· o uza.ni. ~ zmarłego m~ża swego Karola Alfonsa Matury ,
lit OIoby, mog,ce mleć jakiekolwiek wiadomości o zaginionym,
óy w tel'min[e powyższym dOJii!)Sły tutejszemu Sądowi. V. Zg. wanego 22 marca 1942 r. do służby w
wojsku ńiemleckim, ur04~oneio tinia 23 październiki 1903 r. w Mielialkowicach, IY '
gdzie ostatnio przebywał w walkach w" Grecji' nawyaple Korfu n, J6zefa I Mardaleny z domu Klossek, ostatnio zamieszkałego
310/45. M--2352
i od września 1944 r. nie ma o nlmiadnej wiadomości •. w Midiłłkowic:ach • .ul. Bytomska 25, w lutym 1945 r. ui1aio·
. ' ErDlMu.rłowsk. 'z.:domu ~wik.zamieszk.1.a ·wKaŁowicach, Wżywa si~ Floriana Gipę, aby do dnia 15 wrześnla - 1947 r. ae~.

*- J'rłel\ońłka 19 m. 9 wniosła do tutejszego S,du o uznanie zgłosił si~ w tutejszym Sądzie, gdyż w .przeciwnym rule może Wzywa ,i~ Karola Alfonsa Matur~, aby do dnia 5 września
za \\młrłego młŻł Iweio Hub~rU Murłciwskieio; urodz. dnia byc uznany za zmarłego. Równocześnie wiywa si~ . 9soby; ~~ 1~1 r. Z-ił~ł ,ił ~ tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym ra·
*CNĆInr. 190~ t.-wRokitsiu; poy.olat KOile., lyha Waleski Mur. siadające jakiekolwiek wiadomości o taglnionym, aby · w termi· zie może . by~ uzo_ny 'u . zmarłego. Równocześnie wzywa si~
ł~"aldej; pclWl)QftelÓ vsi~i'ruu 19łł r.1ło :.fiJibf--'w wojsku nie powy'zszymdonIosly tułej~zemu S..Wi· V.?;f:.J14/4!~ :_. osohy, -posladaj,ce jaklekólwtek Wiadomośel o' -zaginionym, aby ·
fti~. Idzie ·pełąił służbf "r~biRieszy, a omtnió znaj· . M:-.23S4 w terminie ~yiszym doniosły tU,tejszemu Sądowi. V. Zg . .
57/47. . ' . -., . ..." ..- ·· ":>· M-'2342
GottaJ II, w Wiedniu i od czasu t~io nie ma o nim żadnej wie·
id. Rilth WischniŁzer, zamieszkała w Katowicech, ulica Mariac-
Wzywa si, Huberta Murlowskiego, aby ' w terminie do dnia ka Nr 3 walosl.a do tutefszego S,du o u%nanie u zmarłych: Wikter'l Tulc~ , domu Zydel, ~amieszkala w Nowej Wsi ,
5 wnuma · 1947 roku Ziłoslł sie w tutejs:ym Sądzie, gdyż I) ojca swego Abrahama Wischnltzere, urod-z. dnia 26.3.1890 r. uL Zie:o~ nr _8· wniosła do tutejszego Sądu o uznanie za ~mar
:w przeeiwnYm ra~ie może być uznany za zmarłego. Rówftocze· w Koconi, powiat Zywiec, syna Izraela I Loty z domu Krieger, l~iOI"t.a swego Jerzego Tuksa, urodz. dnia (6 lipca 1909 r,
im. wzy",. sil otaby,posiadaj,ce iakiekolwlek wiadomości 2) matki swej Selmy Wischniłzer, .eórki Juliusza U5wensteinl it NoweJ Wsł, syna- Adolfa I Marli z domu Gajdzik, pow:llanego
e . ~rłnl!ln)'(n. aby. w terą1inie powyższYm doniosły tutejszemu i Erny · z domu Griinwald, urodz.· 30.11.1896 r. w Dńngenberg, Jo .lutbY w wojsku niemieckim we wrteśniu 1944 r., poezą!·
S,dowi. V. Ze. 319,*7. .. M-2361 pow. Warburg, wysiedlonych przez okupanta ńawiosrl~ 19łO r. I\GWO pnebywaj~cego we Wrocławiu, a w grudniu 1944 r. pod
z Katowiedo Chrzanowa, Ił w lutym 1943 r. rzekomo wywie, LiłtUCł, idzie'. PQzostał bez wieści. .
1(I1f. Steuer z domu Ale.~sa, zamieszkala w Kochlowieach, zionych do obozu koncentraeyjnego w Oświ~elmiu i tam taii. Wzywaelł Jerzego Tuksa, aby do dnia 10 wr~śnia 1947 r.
... Mikołowska · Z1 wDiosla do ' tutejszego S,du o uznanie za nlonych. z iłosil ~i~ w. tutej6%ym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie moi.~
!;madero m~ża swego Augustyna Józefa Steuera, urodz. dnia Wzywa si~ Abrahama Wisehnitzera i żon~ jego Selm~ z do· ~1yĆ ulnany ~8 -zmarlego. Równocześnie wzywa się o~by, po.
.18 lierpnla 1907 r.W Bykowinie, syna franCiszka i Matyldy mu Griinwald, aby w tenninle do dnia 15 września' 1947 r, zgło­ ~ iadaj~ce Jakiekolwiek wiadomoki o zagInionym. aby \'II ter·
'ArnI"zkl Z domu Obr,ezka, ostatnio zamieszkałego w [(ochło­ sili si~ w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą być minie p<}wyis21ym .doniosły ~utej$lęmu Sądowi. V. Zg, 270/47
wicach. ul. Mikołows1ca 'O. uciłgni~tero do wojska niemiec· uznani za zmarłych. Równocześriie wzywa Sł~ osoby,mog4ee M-2341
kI-ro ochotniczo w styczniu. 1941 r. i w roku 1944 zaginionego. mieć jakiekolwiek wiadomości o zaginionych, aby w terminit
~ .
Wzywa &I~ Augustyna JeSzefa Steuera, .by do dnia 5 wrze· powyższym donosł~ tutejszemu SOldowi. V; Zi. 42/47. Heltna Krupińska z dOliW Krzymińska, zmieszkała w Kalo·
łata 19ł7 r. zgłosJł 8i~ w tute»zym Sądzie, gdyż w przeciwnym
. M-~ wicach, ul. Wita StwOS2.3 S m. 7 wniosła do tutejszego Sądu
fuie .moie by~ uzalny Ul zmarłero. Równoczemie wzywa si~ o uznanie za zmarłego m~ża swego Antoriiego Krupińskiego,
osoby, posiadające jakiel,oIwiek wiadomości o zaginionYm. aby Gertrud.. Głąbik z domu Brachoaczek, zamleszkal4l w Nowej urodz. 4nla 36 listopada 1894 r. w Dobrzankowie, syna Magda·
" termh1ie powyższym doniosły tutejszemu Sądowi. V.Z,. Wsi, ul. Sienkiewicta Nr 4, wniosła do tutejszego S~du o uzna· leny KrupińskIej. aresztowanego przez gestapo w maju 1944 r.
",/4.,. M-2360 nieza zmarłego in~ża swego Leona Głłbika, urod!:onego dnia i os,d~neło w ol>ozie w Mysłowicach, a następnie prteniesio·
r.
31 lipca 1910 w Nowym Bytomiu, syna Józefa i Józef y z do· neeo do Grosl·Ro;;en i od czasu tego zaginionego.
tueja Mientua z · domu · Klabisz, zamieszkała w Bykowiilie. mu Paterok, powołanego w roku 19« do służby w wojsku nie· Wzywa sił Ąntoniego Krupińskiego, aby w t~rmlnie · do dnia
ul. Kochlowicka Nr 4, wlllosł4 do tutejszego · Słdu o uznanie mleckim, gdzie · pełnli służb~ w Glog:JWle,ana:st~pnie na fron- 5 WrZeŚJIla 1947 r. zgłosil . sl~ w tutejszym Sądzie. gdyż w prze·
,. imarłego m~ż. IWegO Walt«. Mientuaa. urodzonego dnia cie wschodnim \V okolicy Wie1kich Strzelec, poezem wszelki ślad clwnym : razie może być uznany za zmarłego. Równocześnie
II w~ześni. 1920 r. w Malej D,brówce. syna Stanisława i Pau- po nim zaginął. Wtywa $I~ _osoby. posiadające jakiekolwiek wiadomości o zagi·
liBy ·, domu Sikora, powolaneao z początkiem .rolm 1940 do Wzywasi~ Leona Gląbika, aby w terminie do dnia lO wrze· qlonym, ~by w terminie p'owyższym donlosiy tutejszemu S~·
ałuiby w wojsku a:emlęc~im, · gdzie pełniłslużb~ n. froncie śnia 1947 r. zrłosił się w tutejszym Sądzie, {Cdyż w przeciwnym dowi. V. Zg. 314/47. M-2340
'llSChodn!m a z kolicem roku 11M2 uginął. wypadku moie być uznany za zmarłego. Równocześnie wzywa
Wzywa si~ WaU6I'a MientlJ$a, aby w terminie do dnia 10 si~ osoby, mogące mieć jakiekolwiek wiadomości o ·zaginionym.
M.arta Kurtok z domu WideTa z Małej Dąbrówki, ul. Owor.
wrze:srńa 1947 r. zgłosił .i~ w t~tejszyńt Sądzie. gdyż w prze- aby w terminie powyższym doniosły tutejszemu Sądowi. V. Zg ,
-:wa 3, · walosła do tutejszego Sądu o uznanie Ul zmarły~h:
- ei'llDym wypadku moie być uz!tłłly za zmarłego. Równocześnie 255/47 . M-235?
-wyw• .• i~ OIoby, moa.ce mieć jakieko1włek wiadomoici o u· I) c6rld swej Heleny Fltzek • . urodz. 12 ezerwca 1903 r,
I. domu Kurtok, ' 2) zi~cia swego, a męża Heleny. Emila Flhki!.
Kiaiollym,'Iby w terminie powyższym doniosły tutejszemu Są· Aniela Szcz~sna z domu Kozldlok z Kochłowic, ul. ks. Skal ·
dowl. V. Zf. 252/47; M-2359 gi 40, wniosła do Jutej~zego Sądu o uznanIe męża sweio .Jó· 4rodz. a ijpca 1903 r., syria Pawła i Agnieszki z domu Kupitel ,
;:amleszkałyeh ostatnio w Katowicach II.
zefa Szcz~snego, urodz. dnia 6.10.1902 r. w Grzybowicach, IYIla
Franciszka Sładek z domu . Penkal.a, zamieszkała w Kato· Jana I MarU z dO!llu Swpa. który jako powstaniec .ewakuował Wymieniona pod I) przebywała w wl~zIeniu w K~ttbusie
wicach, ul. Nadg6rnlków 1. wDIOłłe do tutejszego Sądu o uzna- si~ wraz z inaymi, za ~marłego. . . i . z,ln~e n1leła podczas bombardowania fabryki, IV której pra·
ftle za zmarlego m~ia h'ego Władysław. Sładka, urodz . dnia Wzyw,a sl~ Józefa Szcz.ęsnego, aby do dnia 15 .września ~ował8 z poezątkłem roku 1945 Wymit!Oiony pod 2) osadzony
tl ,wfzt6nla 1888 r. . w .P,ustkowiu Koziegłowakim. syna Roberta 1947 r. zgłosi! się w ~lłtejszym SOlidzie, gdyż w przeciwnym ra·
był 9i obozie w Gross • Ro!ell i "d marea 19H r. nie ll1B e nim
i Kłtar~yny z domu WcilenU,o-wska, ostatnio umieszkalego . zie moie by\! uznany ui zmarł~go. , Równocześnie wzywa si~ i.adnej wieści.-
" Katowicach. ul. Nadgórni1,ów I. aresztowane~o przez ges!l.po osoby, posiadające . jakiekolwie~ wiadom9.ści o zaginionym, a~y WZ;\lI~ · si~ Helen~ Fitzek z d~mu Kurtok i Emila Fittka. aby
'W listopadzie 1939 r. i osldzonego w obozie koneentraeyjnym w terminie p.owyższ~m doniosly tutejszemu Sądowi. .V. Ze. *, dnia iSt lipc,· 1947 r. zgłosili się w tutejszym Sądzi\!", idyi
'" pr,eciwl1ym razIe nl;)gą być uznani ·u zmarlych, ROwllOtze.
'fi Neuengamme kolo liamburka i w roku 1944 uginionego. 470f46. M;~5'
W'1W' .ił Władyslawa S~dkA, aby do dlli.1 15 wr~eśnia ~Ilie W~y"'a ,i~. osoby. posiadające jakiekolwiek wiadomośc!
lM7 f. telosił się w lutej6Zym S,dcle; gdyż w przeelwnYI11 ra- MarLo Klemenła t domu SchuJa . zamieszk.!a w Katowi· I) z.aelnlonych, aby w terminie powyi ~zym doniosły o tym tu·
zie alGi, bre Utl1lły fA emarła(o. RówDO<:ześole Wtyw. al~ :ach II, · ul. Ciibr. Hołubki 9, wnioSła 'tlo - tuf6j$ie~o S4dU o IlzAl f ejł.;ell1u S,dowl V. Zi: 549-550i46. KC-5907
Nr 78 .,MONITOR iPOLSKI" - Dnia 29 maja 1941 r. I

SĄD (j~ODZKI W KePNIE ści 'doniosły S ądd,wi , gdyż w pr!IICłi' n~ razie · uznany zosli!llie Sąd zaginionego. aby w tenhłnle do dnlat2 wrzetłlil
WZY'\'8

. Jti~nna O~ś z d"mu Nawrot, zamieszkała w La6kach wnio· za zmarłego. Ze. 8/47. ' KC-5463 1947 r. zgłosił się, gdyż
w pneciwnym razie będzie uznany r.a
s~ o um8nl~ jej męża Wojciech.t Olesia, syna Szczepana i Mi· ;: marłego. Wzywa się wszystkie osoby, ktÓre mają wiadomości
r4anny z domu Z!obińskie j małżonków Olesiów, urodzonego . Hełe~ Bieńkowska z.amieszkała we wsi Szyszyn. gminy ;) zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o tym S.·
Sławoszewek, powiatu konińskiego, wmosła o u'znanle za zmar- dowi . Zg. 28/46. KC~5S20 '
12 kwietnia 1906 r. i zamieszkałego w Laskach, powiatu kępi11'
łego m~ża Jane 'Bieńkowskiego, syna Józefa I Wiktorii l: Gło­
~ląego .za zmarłego. WojCiech Oleś zoStał wedle Ulpoda,riia wnio~ '­
skodawczypipowolallY do wo;;ka niemieckiego d~ 25.8.194j r. - wackich, urodzonego 29 parozięrnika .1905 roku w osadz.le leśn~j SĄD GRODZKI W KONINIE
i przebY·I'.rał we Francji. Od dnia 10.7.1944 r. nieme o nIm ud- Cygan, gminy Lubochrria, powiatu NW6kiego, zabranego w dniu
SądGroo zki w Koninie podaje do pulilcznej wiadomcści, że
n-ej :Wiadomo~ci. . . 24 sienpnia 1939 roku do Wojska PoWkiego a nast~pnie do nie·
w dniu 31 stycznia 1947 roku Wacława z. Krawczyńskich Pa-
S~d Grodzki w I(~pnie WZY""I Ulglnionego Wojciecha Ole· '~oli gdz.ie ślad po nim zaginął.
'.iociko. zamieszkała w Koninie. wnk>sła do Sądu Grodzkiego
sia, by do dnia 20.9.'1947 r. godz. 12 z~losil się w tute~zym Wzywa się zaginionego, aby w ci'li'U trzech mie!i~cy od
IV Koninie. wniosek o uznanie za zmarłego męu jęj ' Bazyl«go
Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może by~ uznanym za .zmar- daty .ogłoszenia l:grosiłsię do SifClu a osoby, które mają wiado- P;,noczko, urodzcnego dnia 2 kwietnia 1891 roku w SułiIl1<lwie;
mości, aby doniosły Sądowi, gdyż w przeciwnym razie uznany
łeg-o. Wnystkie osoby~, które posladaj~ jaKąkowiek wiadomość pow. Zółkie"-. 'woj. lwowskie. syna Jakuba i Melanii
o. życiu i mlejscu pobytu zaginionego wzyWa si~, by do powyż­ zosŁanie z..a zmarłego. Zg. 3/47. . KC-5161 z Franków małi . Panoczko, który w styczniu 1945 r. w trans·
szego terminu doniosły o tym Sądowi Grodzkiemu wK~me. porcle z 'Lodzi rzekomo z3chorował ! zmarł. Wzywa się zar!-
SĄD GRODZKI W KŁODZKU
IV'. Zł'. 1/47. . KC:;;..s776 nion.ego, aby w tenrUnie trzymiesięcznym, licząc od dnia w.,-
S.\D GRODZKI W KeT ACH
Sąd Grodzki w Kłodz.ku. wzywa SylWestra Hyrycza, syna
Józefa i Rozalii Zygmunt, urodzonego 30 grudma 1901 r. we
drukowania niniejszego ogłoszenia, zgłosił się w tutejszym s,.
dzie. gdyż' IV przedwnymrazie moif' być uznany za zmarłego.
w.si Ludwiczyn. ~ni. ,Torczyn. pow. wek, wcielonego dnia 14 Wzywa się wszystkie osoby, które ' mogą udzielić wiadomości
N. wniosek · Zofii te Sztefińskich Tobiesiew!czowel, zamiesz·
kwietnia 1944 r. do II pułku piechoty IV Dywizji Wojska Pel· o zaginionym. aby w powyższym terminie doniosły o nich Są­
kałeJ w K~tłch, ul. Krakowska Nr 135 wszczęto w tut. S~dzie skiego, aby' w terminie czteromie$ięcznym liCZlIc od daty ogło­ dowi. Zg, 6/47, łl:C-5725
po&t~powanie o U%nanie ' zazmarłego uglnlonego męu jej Wla·
szenla sta'wil się w Sądzie GrodzkIm w Kłodzku, lub w Inny
dysbrwa Tobjasiewlcza, syna Franciszka I Agnieszki z Eliasle-
spOsób dał lnać o sobie. ' gdyż w przeciwnym razie może być MariaLepczyńska z Krcloszyna. ul'. Ląkowa ' 19, wni08l.
wiczów. ur. w K~~ch dnia 20 czerwCa 1886 f ., ostatnio pOd .
uznany za zmariego.· WZy'Wa sit! koażdego, kto może o zaginio- do SąduGrodzkiego w Koninie wnios€k o uznanie la zmarłego
pułkownika Wojek Polskich w stanie spoczynku, zamieszkałego '
nym udzie:ić wlad-omoścl, aby w terminie powytszym o nim do· męża jej Konstamego Lepczyń&kiego, urodzonego 24 marce
ostatnio w Sfanisł&wówie, który w grudniu 1939 r. zaginął.
niósł Sądowi Grodzkiemu w Kłodzku. Zg. 21/47. KC-6094 1908 roku w Ko:onii Rzg6w. syl1:J Franciszka I Antoniny I
Wzywa się zaginionego, by . - jeśli żyje - w terminie do
3 miesl~e}t od dnia ukazańia . si~ . tego . 0głoste"la zgłosil!ie Dryań5kich, ostatnio zamieszkalego w Dąbroszynie. po'wja,tu'
Sąd Grodz·ki w Kłodzku wzywa Franeiszka Kojlscarza, syna '
konińskiego, który został aresztowany przez policję niemieck,
" tut. S~rie, gdyż 'fi prteciwnym rarie moż~ być uznany Z4 Jana j Karoliny Goł~biowskiej, urodz()nego 2 lutego 1916 r.
2l!llarlego. Zalrezem wzywa się wszystkie osoby, które mon i .osadzony ~ więzieniu w Koninie i od tego czasu wszelki
w Gałó'wku, pew. Bochnia, rei. rzym. kat., żonatego, rolnika.
udzlt>\ić wiadomości .0 zaginionym, aby w powyzszym termi· ' ślad o nim zaginął ,
żołnierza , Pulku ..Strzelców Podhalańskich. przebywającego
nie . doniosły o nim Sądo'Wi.Zg. 53/46. . . .. KC-5609 Wzywa się zaginione'go, aby w ciąg.u trzech miesięcy od
w tymże pułku do ' dnia 1 września 1939 r., a po rozbiciu pułku
daty wydrukowania niniejsze~o ogłoszenia zgłosił się ' w tutej-
w pierwszych dniach września 1939 r .. po Fra-ndsz.ku Kojsca-
S.\D GRODZKI W KęT~ZYNIE ~zym Sądzie. gdyż w przeciwnym razie może być uznany Zl
rzu wszelki ślad za·ginął. aby w terminie czteromiesięcznyn,
zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mog~ udzie1if
Std Grodzki w Kętrzynie podaje do wiadomości, że Bukiejko licząc od daty ogłoszenia stawił sl~ w Sądz.ie Grodzkim
wIadcmości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły
Helena, um. we wsi i gm. Potok, pow. kętrzyńskiego, złożyła w Kłodzku, lub w inny sposób dał znać o sobie, gdyż w prze-
o nich Sądowi. Zg. 5/47. KC-S72S
wnlesek · o . uznanie jej męŻ& Jó:r;e'fa Ul zmarłego. Sąd wzywa, ciwnym razie może być uznany za zmarłego.
aby w ozn~zonym t.ermlnle nie krótszym nit I I11lesiąc, 4 nie , Wzywa się każdego, kto może oUlgl'nlonym udzie!lć wiado-
SĄD GRODZKI W 'KONSKICH
dłuuzym niż 3 miesiące zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie moki, aby w terminie powyzszym o nIm doniósł Sądowi Grodz-
mOŻe by~ uznany za zmarłego. . KC-SM I kiemu w Kłodzku. Zg. 13/47. KC-5866 Sąd Grodzki w Końskich wzywa Kawę Władysława.
syntl
Władysława .i Magdaleny z Krasickich, urodzonego dnia 21.
Sąd Grodzki w Kłodzku wzywa Zenona Rutkowskiego, syna czerwca 1891 r. w Przemy.śłu, ostatnio zamiel;zkalego .W. I<oń.
SĄD G~ODZKI W KIELCACH
Andrzeja i Lueji, urodzonego w 1900. r. we wsi Pasternaki, pow, ski ch. który powołany w 1939 r. do służby wojskowej do te)
Na wniosek Heleny ~ FeUksy Allandowej, Kielce. ul. Ch~· postawski, woj. wileńskie. reI. rzym. kat., żonatego, obywatela pory nie wrócił , aby w lermini~ trzymiesięcznym stawił się do
~iń$ka 19 o uznanie za zmarłego jej męża ' Artura M1anda'. Sąd po15kie~, zamieszkałego do 1928. r . . w Pasternakach, który Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna . go za zmarłego, oraz
Grodzki 'W Kielcach wzywa Artura AI1anda" syna ElkOM - Arii w 1928 r. wyjec:hał do Argentyny, a od 1930 r. nie dał o sobie wzywa wszystkie osoby, ktÓ1"e 'nogą udzie~jć jakichkolwiek
i B"jli z BaumriŁterów, urodzonego w Werszawie 1885 r., aby zn3lku życia, ~by w· terrmnie czteromiesięcznym licząc cd daty wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły
zglosi! !l1~najpótnlej w terminie 3·miesięcznym od dłty wy· ogłoszenia stawił. się w Sądzie Grodzkim w Kłodzku, lub w in- Sądowi. . . KC-5879
· drukowania niniejszego ogłoszenia, gdy! po upływie tego Łer­ ny !>posób dał znać o sobie. gdyż w przeciwnym razie może
mittu nasf'l'l stwiercłtenie jego śmiercI. Artur Allattd .w paf- być . u.rnany za zmarłego. . Sąd Grodzki w Końskich wzywa Chmielewskiego Ja.na,' syna
dzlerniku 1939 roku zaginął. Wżywa sIę każdego, kto może o zaginionym ,udzielić wiado- KaroIa i Antoniny z Zurawskich, uródzonego 7 sierpnia 191 t
Sąd wzywa 'WSzystkieh, którzy ó żydu mb śmierci Artu~a mości, aby 'w· terminie powytszym ' o nim doniósł Sądowi Grodz- roku. we. wsi Kwas; gminy Gowarczów, ostatnio zamieszkałego
A1\anda po$iaoają wiadomości, by zft'ladomMl Stld najp6fnlej kiemu w Kłoozkil. Zi. 19[47. KG-:-5787 we wsi'.Huta, gm. Gowarczów, który był aresztowany przeil
· ,, 'powyi~Jm terminIe do Syg;rtCo, . ~29/47; - ' '. I{C~5e14 żandarrniri~ " n(e.mi~ck'l . w )943 , rokuJ.. zosJ,a( ~~..włe~I_9Pt. d,~
• ~ ': :. - • 'I _ . - . ' ; '. , :. ~' - ," • ., • • : ' . .. :, ' : /, ;.,.: ,:•. ::.: . : . •' ... . : ..: '
~:~<~~~I~-c·~~~k~.,wz~~'''Dawida GrYnbird~;:.~Y~
- -o
oQgZ9 •. koncentr.~cY tnego' ·,,~:: : Olwfęc)l}l1u.•: ' : ,P-9_~~~1 _. d(:~~~~
Na wnios~k Magdaaeny Chomki, wSIt-k6~ee, -g'm~ ' DJ~ zam. ~i.ma : i Fradli GUli TerkielŁaub, urodzonego dnia 2 marca 'Vi Guzen; . aby ;W terminie . ttzymleslęcznyt:n,taWłł.sl~ . dO ,~9du~'
mi.,y. poW. kieleckiego o uznanie za znwlego jej męża M.reina 1930 r. w Łodzi, ~. mojżesz()wei, stanu wolnego, zamieszka- gdyż po ty> m terminie Sąd uzna go zazmerłego, oraz wzyw~
Chomkl S~ Grodzki w. Kielcach wzywa Marcina Chomkę. syna łego do końca października 1944 r. w todzi, . wywiezionego wszystkie osoby, które moh udzielić jakichkolwiek wiadomo-
WŁadysława i Zofii 'z ·Baranowskich,ur. w K6ssdwie 1.1 1.1911 przez wladze okupacy jne niemieckie w okolice Gorlic I · tam ści o zaginionym. aby w powyższym terminie doniosły Sądowi.
roku, ostatnio um. w Sitkówce, aby zgłosił sl~najpóiniej w ter· rzekoino zamordowanego, aby w terminie czteromiesięcznym KC-M23
minie3·mieslłcznym od daŁy wydrukowania niniejszego oglosze. licząc od daŁy ogłoszenia stawił się w Sądzie Grodzkim w Kłodz­
nia,~y* po upływie tego terminu nastwi stwierdzenie jego ku, lub winny s.posób dal l:nać o sobie, gdyż 'w przeciwnym Sąd Groozki w Końskich wzywa Kocela Władysława, syna
śmierci. _ . razie może być uznany za zmarłego.- Jana i Katarzyny .z Adamczyków, urodzonego 8 sierpttia 1907 r.
Marcin Chomka w 1942 roku, został wywieziony do Nie· Wzywa się każdego, kto lOOźe o zaginionym udzi.elić wiado· w Sosnowcu, ostatnio zamieszkałego w Muszczarzu. gm. Mle·
mlec na roboty ł od tej pory nie ma o mm żadnej wlad"mości. mości, aby~ w terminie powyższym doniósł o nim Sądowi Grodz- dzierza. pow. Końskie. gdzie pracował jako nauczyciel, któr,
S,d wZ'fWtł wszystkich. któriy O' życiu lub śmierci Marcina kiemu w Kłodzku. Zg. 16/47. KC-5786 dnia 8 kwietnia 1941 r. został aresztowa·ny przez Niemców
Ohomkl pO!ladajł wladomoścl, by z.awladomiH Sąd najpóźniej i wywieziony do Oświęcim:a , aby w t'!!!minie trzymiesięcznym
w powyższym' terminie do Sygn. Co. 2/47. KC-5613 Sąd Grodzki w Kłodzku wzywa Ałeksandra ' Cieślika, syna
slawilsię do Sądu. gdyż pc tym terminie Sąd uzna go za zmar·
Stefana i Stefanii z domu Zwirbla, urodzonego 12 grudnia łego, oraz wzywa wszystkie osoby. które mon tidzlelic" ja-kieh,;
Na w.nio~ek Antoniny Piątek. zam. w Kielcach, ud. Czwarta· 1913 r. w Jatwińsku, pow. SzczucIn, woj. Nowogródzkie, reL kolwiek wiadomośCi o zaginionym. aby w powyższym terminie
ków 198 o uznanie za zmarłego jej męża Józefa Pi~tka. r~ym. kat, żonatego, murarza, zamieszkałego do października
doniosły Sądowi. KC-5874
Sąd Grodzld w Kielcach wzywa Józefa Piątka. syna Win· 1941 r. w Nowym Sączu, ut Ko:ejowa 12. pozostającego do ję­
ceDtego I Marianny z Haj6w, urodz.I909 roku, ostatnio zam. SIeni 1941 r. 118 robołach w Krakowie, alby w terminie czterech SĄD GRODZKI W KOSZALINIE
w l{ielcach. aby zgłosił się najp6źnlej w terminie 3-mlesł~z· miesięcy łfcz4C od daty ogłoszenia stawił się w Sądzie Grodz-
kim w Kładzku. lub w inny sposób dal znać o sobie. gdyż Na wniesek Julii Siecz!!i z d. Ladyberna. zam. 'IN KosuIinie,
nym od ~Ły wydrukowania niniejSzego ogłoszenia. gdyż po
wptteeiwnYllll razie może być uznany za . zmarłego. ul. Gnież~ień5ka Nr 25 Sąd Grodzki w Kcszalinie wszczyna
upływie teło terminu nastąpi stwierdzenie jego śmierci.
. Józef Plttek 28.9.1944 roku zostal zabrany' przez gesł4tpo W7.yW& się k3!roego, kto może o rAlginionym udzielić wiado- posf{powanie celem uznanja za zmarłego m~ża iej Franciszka
.m~ści, aby w terminie . powyższym doniósł o nim . Sądowi Grodz· Sieczkę, u~. 29 listopada 1897 t. we wsi Woronlaki, pow. Zło­
z ~omu I ocł tej pory wsżelki śla<i o nim zaginął.
kiemu w Kłodzku. Zg. 18/47. KC-5427 czów, woj. Tarnopol, syna - Toma5za l Anastazji z 'd: Andru-
Sęd wzywa wszystkich, · któtzy o życiliiub śmierci Józefa: szczysyn, ostatnio zam. w Z. S. R. R. we wsi Bojaryk, . gm,
Piątka po&ladają wiadomośCi. by zawiadomili Sąd najpóźniej
SĄD G~ODZKI WKOLBUSZOWEJ Kaczenbursk, pow. Towda. woj. TiumeM, który dnia 7 marca
w poWyższym termln!e do Sygn. 'Co; ~/47. KC-"S612 1944 r. został powołany do dywlzji TadelJ~Ul Kc śduszki i l:agi-
Na wniosek Antoniny ze Suszków Ziębowei, wieśniaczki.
nął i5 styćznia 1945r. . . .
S.\D G~ODZKI W KLECZEWIE zamieSzkałej w Majdanie Królewskim, powiat K()).buszowa,
>Wzywa się zaginionego, aby w ciągu 3 ' mle:.ięcy od ninlej·
w~zczęto postępowanie o uznanie za zmarłego: Władysława
Józef Luk.sik, zamieszkały w Nowasói. przy ulicy Stalina, sU'go ogłoszenia, zgłcsił się w Sądzie Grodzkim w Koszalinie,
. Ziębę. urodzonego 29 maja 1914 r. w Porębach Dębskich, pow_
powiat\! Zielona - Góra, wniósł o uznanie za zmarlł Helenę. Lu. gdyż w ·przeciwnym razie może być uznany za zmarłego . Nad.
Tarnobrzeg, syna Anny Zięba, zamieszkałe'go ostatnio w Majd'a-
ku!k z domu Szcz~ańsk~, córkę Antoniego i Konstancji z Pie· to wzywa się wszystkie osoby. kt6re mogą udzielić wiadomości
nie, powiat Kolbuszowa, który po otrzymaniu karty mobHizacyj.
trowsklch. urodzoną 16 paidziernika 1911 roku w kolonii Sier· o zaginonym, aby w terminie wspomnianym doniosły o nicn
nej w dniu 27 sienpnia 1939 r. stawil I się do służby wojskowej
nicz~, gmIny Ostrowite, która w majiU 1935 roku opuścila dom Sądowi. Zg, 13/4-7. KC-5053
w LUbaczowie i od tego czasu wszelki słuch o nim iaginął.
· w l<łeezewie i ' ślad po niej zaginął. '
Sąd wzywa zaginionego. aby w terminie dó dnia 27 wrze-
. Wzy-wa sj~ zaginioną, aby w ciągu trzechrnieslęcy od /laty SĄD GRODZKI W KOZLU
śnia 1947 r. zgłosił się, w przeciwnym razie będzie uznany za
ogłoszenia zgłosiła się do Sądu, a osoby. które mają wiadomo· zmarłego . Wzywa się wszystkie osoby, które mają wiadomości
Sąd Grodzki w Koźlu. w sprawie wniosku Marii Rokstein
ś ci doniosły Sądewl. gdyż w przeciwnym razie uznana zostanie IV tężcach , pow. Koźle, o uznanie zaginionego męża Alojzego
· 0 zegiitionym, aby w terminie powyższym d.on~ły o tym Są-
ta tmarł,_ Ze" 9/47. KC-5465 Rol,steina, ur. 22.7.1910 r. w tężcach, pow . Koźle. syna Anto-
dowi. Zg. 3f47, KC-6065
niego i Karoliny Kampf. który jako żołnierz niemiecki w 1942 r.
Mari4nn.a Szablewska, z;arniesikała we wsi Teodorowo, gml· Na wniosek Anieli RzeSIUtko (Le wiliski e i') , wieśniaczki. za- mial zginąć pod Moskwą. za zmarłego - wzywa zaginioneto.
ny Sf4woszewek, powiatu konińskiego. wniosla o uznanie za mie-s;:1iat~j we wsi I ~inie Aleksandrów, powiat Biłgoraj. aby w terminie do dnia 20.6.1947 r. zglosil się. gdyż ~ prze·
tmłf!ę,o StCJnisł<łwa Szaliewskiego, syna Józef y SzabIewsldej. wszcz~ó post~JlOwartie o ' uznanie za zmarłego : Franciszka Le- ciwnY!TI razie może być uznany za zmarłego .' Zara~m wzywa
ur~zonego 1904 roku w Liscu Nowym, powiatu konińskiego . wińsklego, urodzon~go 22 stycznia 1898 r. w Krzątce. powiat \Vszyst~ie ' osoby, .któreby miały wiadomości e zaginionym. by
kl6ry 30 gn~dnia 1929 reku opuśdi dom swój w Teodorowie. Kolbusl:owa. syna Władyslawa i Katarzyny z Kozdębów. ostat· I dn!y znać o nich Sądow i w pow yż s z ym term i:lic. Zg. 85/47.
'powiatu konińskiego w poszukiwaniu pracy i ślad po nim Ul - . nio zamieszkałego w Krzątce, który w roku 1942 został aresz!o· KC-6000
gin,!. I, wany przez Ni~mców. następnIe wywieziony do obozu w Oświę­
Wzywa ,i~ ;:aginionego, aby w ciągu tr~ch mlesi~ey od daty I cimitj: gdf:ie . pr4wdopodobnie zl!in~ł. gdyż od lego czasu ' nie , Sąd Grodzki w KOtlu w sprawie ';\lnl~sku Katarzyny Lew·
~: gł06zenia ~ilos1! si~ do S~du, ' a osoby, -które maił wiadomo- l ma O oim ż4dnej ?,iadOmo~ci. c~-ak w Lezca ch; Jlow ~ Koźle o utnanle ~aginione~o m~ża ·Józefa
_lO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.M
....._O_N_IT_
' OR POLSKI" - Dnia 29 maja 1947r. Nr 78
~ewe%aka, Uf, 5.5.1915 r. w Bitce Sz!ccheekiej, pow. Lwów; syna , Józef, Jerzy Bronowskl, urodzony 18 lutego 1913 r.w Kra· Gdy wobec ,tego jest prawdopodobnem. że wymlerueOJ 1>'.)-
.Marcina i Franciszki Pacz.k<mskiej, który w wojnie rozppczę' kowie . miał w roku 1944 r; zostać aresztowany przez Niemców ti.eśJi śmIerć, zarządza się na wniosek Rozalii Hermanowej po..
t.j 1.9.39 r. brał udział . jako żołnierz Wojska Polskiego, za w Krakowie i od roku 1944 ślad po nIm zaginął. Niewiadomo slępowailie o trtnanieUl zmariych a Ulra~m ogłasza się wez.
wnarłego - wzywa Z'lginionego, aby w terminie do dnia 15.6 czy ' pozostaje przy życiu. ' wank, aby w ciągu 3·mjesi~cy od tego ogłoo~nI!a zagiltieni
1947 r. zgł06n się, gdyż' w przeciwnym razie może być uznany Gdy zatem można przyj~ć, że istnieją warunki usLa\\lOwego zj.awi14 sIę ltilb ud~Ie:()Qo; Sądow~o niCh wjadomośd.Po , upływie
u zmarłego. Zarazem wzywa się wszystkie osoby, 'któreby domriiemania śmierci, zarządu się na wniosek · Atnalil Bronów'; .j ,tego' ferminu Sąd orzeknie ostatecznie o wnios~u. I. 2. Zg.
miały wiadomość o U1ginionym. by dały znać o nich Sądowi sklej; zony Józefa,Jerze~o BrODowskiego wszczęclepostępo"' 75fł7: KC-5722
w powyższym czasie. Zg. 90/47. KC~5603 wania celem uznania wymienionej osoby za zmarłą, a zarazem
Józefa, .Jerzego ' Broncrwskiego: ·Sąd Grodlllki w 'Kl'a~owje na wniO\Se.k inż. Leona Lewińskie·
, s.d Grodzki w Koźlu, w sprawie wniosku . Wiktorii Stogniew 1) wzywa się" aby sławił się przed Sądem lub w iD,ny
go, zam " .. Kra~owje, ul. Oletła 67, .m. 15. wsZ(:zął postępowa·
I , Ltk, pow. Koźle, o uznanie zaginionego męia Pawia Stognie. sposób dal znać osobie w'
terminie 3-miesię~znymod daty n1ece:em uznallia zaz..tna.rlych:
,roll, ur. 4.11.1904 r. w Cisowej, pow. Koźle, syna MicI1,"a i Aty· tego ' ogłoszenia. gdyż w przeciwnym razie l1lOże ' być uznany I) .Dr. medGruny Lew'l4lger .z domu Spira. córki Józefa
li l(-ałaia,kt6ry zaginął bez wieści 8.11.1943 r. w czasie walk za zmarłego. ' Aschera 2·ga im.·i Cł"Niny z HirscbreId6w. ur. w r. 1884 w Kra.
,,( Rosji, za zmarlego- wzywa laginionego, aby w terminie do :'oW'ie, która 'mi.a\e zginąć w Ustopadzle 1943 r. w Oboz~ w
2) wzywa się \l,,'szysŁkie osoby, które mog~ udzielić wIado·
'.a 2t'.6.t947 r. ~Iosil się, gdyż w prleciwnym razie może Oświęcimiu, . .
mości o zaginionym, aby .. wterminle. powyższym doniosły o nich
'b,ć uznany za zmarłego. ' Zarazem wzywa wszystkie osoby,kŁó· 2) ,.Cb,ajma Ohrenstei'n.a, !Syna SZY<lliH!6 ( Chawy z Lember·
Sądo~i. 1.1 Zg.23/47. . . KC..,.5~19
rf!bymiały wiadorooścl ó zaginionym. by dały znać o nich Są· gerów, urodz. wr. 18T1 w Krakowie, który po przesiedleniu
dcwi. KC-5985 z Krakow.a do Wjelic::ki' miał tam umrrećśmiercią nałuralną
'Inż'. ?Łarus1ew Ploń6ki, ur. w t. 1876kfNowogródka. 06tat·
ni~' za m., ...~ LW'Owie, ut Mlą<:zyfu;klego L.S, mIał wyjechać
dnia 5 stycznia 1942 r•• .tony tegoż:
Sąd . Grodzki w KoŹ\IU, w . sprawie wniosku JaninY .Kudera "'1933 r, do LwOwa, od roku 1941 ślad po niin ' zeginąl. Niewia· 3) Doby . vel Dory Ohrenstein z domu Spira. córki J6zefa
.. K!:dzierzynie, ul. Miarki 8, pow. Koźle, o uzn!niezaginion~· domo czy pozostaje przy życiu. . Asthera2·ga, im.1 Chany t Hir6chfeld6w. urodz. w . r. 1872
go męża Eugeniusza Kudery, ur. 14.10,1916 r. wSosr.Jowcu. Gdy , za1em m>Żlbl' pnyj,ć, że
zaislniejllWM'Unki u6tewo- w Krakowie, . i jej sYnowej:
syna Józefa i Elżbiety, kt6ry od 27.1.1942 r.przebywał ''\\I ' p~.
\Vego domniemaniaśm~, zarządu się na wniosek ioi. Jó' 4) Poli .,9hrenitęln ' ! domu Mar.gulie.s . córki Mj1urycego vel
zje karnym w Oświęcimiu za zmarłego _.,-.w,zywa, zaginionego,
. , w terminie do dnla 12,6.1947r. zgłosiLsi~;gdyż w ·przeciw·
z~fa' t;1oW'ickiego, um.
w Krakowie, ·ul. l>ilsud6kjego ·.34 · ~z.czę.· Mojżesza! Ryfki vel Reginy z OhreMteinów..urodz~ Wt. 1912
cle postępowania, . .cel«n uznania wymienlonej .OISoby .zazmar· w Warszawie, . które to osoby ad 3) i . 4) miały 'tgin~ć w eUlsie
DJmrazie może być uznany za . zmarłego. Zara~m . wzYwasl'~ łą, a . zarazem l) wiywa Sl'ę, aby sta wil 6i~ pr~ S,· e,kc}i ",lecie 1942 r. w Wieliczce, . .
'łIszystkie osoby, kŁ6rebymogly udzielić wiadomośCi o zaginio· dem hl'b w inny: apoeóO dal znać o 60bie 'fi terminie 3~mlesJ~~ 5) .Dra SzymO!laOhrenstema. synaCh.. ima i Oooby vdDoiy
ay,m, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sjidtilwt. ·Zg. cznym Od'tego Ógłosz«u,gdyi w przeciwnym rAzie może być ze SfifÓW, wodz, w r.18g8 w . Krakowie, który miał rostać
&6/46. KC-5047 uznany zezmarłego.2)Wz.ywesię . w.szystkieosoby.ktÓre mo· wzstnelany ocia 21 sierpnia w Delawie .kolo Stryja, oraz jego
g~trdzlel~ć wiado~o uginionym, aby w
termlirle powyż. bra!:2.
SĄD' GRODZKI .w KOZMIl\lIE . szym
, .
doniosły o niCb ,
.
SądowI. I. 3. Zi.30
. I
i 47. KC-5369
' 6) Inż . Markusa Ohren5teina~ syna Chaima f Doby vel Dory
Na wniosek Apolonii Białęskiej z Borku, powiatu gostyńskie· że ·Spir6w. urodz. 'IV r. 1907 w Krakow!te , który mleł z,gln,~
;0, Sąd Grodzki w Koźminie wzywa leona Białęskiego.' urodzQ: ju~ian Bochno,6ynMikolaja i Marii z. Nawrockich, urodzo· w pierwszY5hdiliach . kwietnia 1945r.w obozie Mathausen.
1iego .26 marca 1896 rokiJ w Mierucinie, powiat ' Mogilno, syna ny 18.4.1888 r. um. we Lwowie, AL Focha Nr 89. W roku 1941 W!.zyEi!ywymienie.ni pod 1) do 6) mie.sz,kali przed wojną w
Ltdwika i ZUzanny z domu Mr6wczyńskiej, kupca. zamiesz- za.gioął. N;ewiadomo, czypazos!aje przy życiu. , KraKowie. . ' . .
kałego 'IV Borku, który jako Porucznik .wojskapolskiego w dniu Gdy zatem m9żnaprzy jąć, kuistnieją wat:un/ri .uslawo- Wz.ywa &j~ powYZSZ)'Ch Ulg'lniooych, aby w terminie br74!ch
23 września 1939 roku zaginł,I, aby w, terminie 3·mie.-;l~cznym wego domniemani.a śmierci, zarządu się na wniosek Rozalii :niesi~y tgklsilisi~w tut. Sądj:ie, gdyż w przeciwnym rezie
.tawił się do Sądu,lldyżpo upływie tego terminu, Sąd uzna ' go Bochno, zem. ·
w KrakOW'le, iII. Falata 11. b. ws:u::zęcie poStę'
mogą być uznani ze zcnarlych, Wzywa się każdego, kto mial·
M zmarłego, a nadto .wzywa się wszystkie osoby, kt6re mogą pClWania celem uznania wy,inien1oll€j osoby .u z.marl<t, . a za.ra- by W1adomo~i o tych Mginionych, by w .terminie 3·ch miesię·
udzielić . jakichkolwiek Inform,acji o zaginionym, aby w termi· 'z.em Ju:iana . Bochoo, l) wz.ywa się, aby st.1wił się przed cy donióslo nlch ttJ! , Sądowi. I. 2. Zg.57j47. KC-5123
IIlepo~'yższym doniOSłY o tym Sądowi. . KC.,...5155 Sądem lub w lOny sp06Ób dał tnać o sobie w termi~
11:~ 3-miesięczl1ym od tego ogłoszeni6, gdyż w prZECiwnym roll'
zie może być '. uz.nany %Ja zmarłego, . 2) Wzywesię wszystk'e l) Eleon-ora ~ !\rurnholzów Pemper la l 55. ~órl\a AdoUa
SĄD GRODZKI W KRAKOWIE ehajl ' z- Rekhów. zamieszkała w Krakowie. ul. Lubicz 19/9,.
os<>by, które O1Oią ud'uelić. wi4!ldomości o zag)n1onym,aby w
.Michał ' Hołdowicz, ur. 20 września ' 1890 w Kry&owic.ach, terminie powyŻ6z.ym doniosły o n'lch SąQowi. I. Zg.35i47. mi.aLa ?QI$tać ustrzeloną ' przez policję niem:ecką '\\1. . Nowym
pOw. Mościska, syn Mi.chala i Julii z 'd. Chodaczek, oStatoio KC,-5223 Tar~u o/dl1i1J .3 Iisto'pada ' 1943 T. .

:alllmieszkaly we Lwowie, ul. Grabows~ 49 mialw'dniu IS maja 2) SalO\Tl~ Remper, lat 25 . .córka Sioy i Ęleonory z. Krum·
t9~ r. wyjśĆ z domu do pracy wtreil1wajach miejsld::h we Zygmunt Ture.:.ki, urodz.2Skwietnia 1913 r_ '\II Krakowie, holząw! zamiestka!aw Krakowie, ul. Lubicz 19(9, miala być
Lwowie i ,od tej chwili ślad po nlmnginąl. Niewiadomo,c~y syn 'Lu:kasza i Wliktorii z. LilsÓw: 05tatl1J:O zam. vi Krakowie, 'uL wY~?na ~zezpollc~rUemi~ką na Górę Pia.skow.ą we
pozostaje przy życiu. ' . M9Stowa3, miał iglnąć 14 stycz.nw. 1943 r. w obozie w Oświę; LwoWIe I Lam tasLrzelona została w styczniu 1942r.
<1dyzaŁem możni przyjąć, że istnieJł warunki ustawowego cimiu. rozstrrelanY pru1.' gestapo. Od tej elrw'ili', śled' po nim 3) BrollicslewPempoer, !et 35. I Fryderyk PeOlI'e:r. \e.t 33,
domruemania śmierci, zarządza sle na. wniosek HołdówlczKa. zaginął;' Niewiadomo, cz:yporosłaje priyżyciu. . obaj 6ynęwie , l?itly i ElootJQfy z KrumhollÓw . zamleszkaJI '\\1' .
tarzyny, za.m,· ,'\I,' Prokoclmlll.ul.' :I<rąk0:o/ska 66, wszczecle po~ Gdy utem można. prtyjąć, żeiBiiJlnieją wartlnki U&t..awo. Kr,,~owie, ul.t.u~z , 19j9,mie.li~tać podeza& ak<:ji wysiedle.ń., '
st~powanLac~em uznania . wymienionej osOby , za· z~rl., żara- . wowego domniemania śmie.tti.-u'rządZl-' $if "'n.a .·wol~k Ani~1i ~z~j "v _ gh~ftcię w Krakowie -. Podgórzu wysiedleni do ~It<:a
~ni; f) wzYWa . si~, ' aby . ~tąwi( si~ przed ' Sądem lub Tureckiej;" mm. w· Kral<owie, ul. M05!owa' 3wszc~ie ~t~. wpąidz.iernik'U 194.2 r.
'W lnny sposób ,dal znać o so})!e.w .t~rminie3.młesi~cznym .ód powania celem uinartia wymj~niOllego za . ~rłego I zerazem 4) Semwel Pempel';lBt 28 - Witktor Pempe-r. lfIt 30 obaj
tego ' OiIoszenia, gdyż w przeciwnym tazie może być uznany 1) wzywa !Się, ehy stawl! się przed s.ą<lem lub w iony syn~wie . Siny i E~'1OTy · % KrumholzóW. zerrIiesz,kah ' w Kr.1ko·
u zmarłego. 2) wzywa się wszyslkieosoby, które mogą udzie: sj')llSQb dał znać o 6Obie .w terminie 3·miesięc1.nym od. tego w:e;ul. LuJicz 19/9, mielizos!aćrozst.rzelani przez policję ~
licwiado11\ości o zaginionym, 'aby w tenminie powyższym do· ogłosz.enia , gdyż w , przeciwnym raz.ie może być UZltlany za miecką w m1ejscowośd Legionowo pod W;m;zawą w d!li\l9
niosły o nich Sądowi . l. 1 Zg. 64/'7'. KC-5794 -auarłego . . 2) Wzywa lSi~ ws1.ystk:e osoby. które mogą udzielić września 1943(. ,
wiadomości o taginionym, ..by . w ~rmjnie powyższym doniosły
Gdy W()be.~ . tego je.-; t pra9.'dvpodobne.. że wyżej. wymieni~·
Sąd Grodzki w Krakowie. podaje do wiadomosci, że nawnl0·
o nich SądoWi. 1.3. Zg. 54/47. . KC-5149 ni ponieśli ~rć, ~rządza eię M wniosek Zofii z WlOdlerów
!lek Julii Czajkowej; um. wKrakowie. ul. RÓżana 7 wszczął
a) Janina ze Steiglerów He oolumowe , córka Leona Stelglera
Pemper zamlestksłe] w Krakowie, uL Sćlrego 21/2 - postępo'
postępowanie celem uznania ,za zmarłego Michała CzaJki. syna waoie o utnariieza zmarłych wyżej wY\l11enionych a zarfl~m
Sta~i*wa i Katarzyny z d. SzumeMa. urodzonego dnia 20 sierp·
i JUifil \'eITeofili z Lamen6dorfów Steig!erowej, około lat 32 ogła6;z,a si~ wezwanie, aby do' tr~h miesięcy od tego ogl06le'
WÓW.:za6 llczą~. tniała podcU15 przesiedJani~ Zydów wyjec!lsć
nia 1889 r. w Zurawicy, pow. Przemyśl. Zaginiony jakost. po· nia udzielono SądowI wlad()moś~i o' zaginlony~h. ,Po upły:wie
sterunkowy P. P. pełnił slulbę w Porpliszcze, pow. Dzi .. na, do do Ms~'any Oolnej~ gd7Jie vi 1942 r. ros La la za moroowaIIB. teg()t~rminu . i po przeprowadzeniu dowodów. Sąd orzeknie
dnia 17 września 1939 r., w którym zginął. b) malolęt.oie llen.a He\JIStein. lat wówczas 16 Wcrąca, córka ostatecznie <> wniooku. 1. 2. Zg-, 1028/46. I\C-0008
Maksymiliana He1J6tei/UI i RÓly z S~lerów Hellstelnowej.
, W związku z powyższym wzywa się zaginionego, .a·by do
draz . SĄD · GRODZKI W KRASNYMSTAWIE
3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia zgłosi! się. gdyż w prze.'
eiwnym razie ' może być uznany za zmarłego; Rćiwnocześnie
c) maloletnI Adam Heustein, lat . WÓWC.ZB6 15 liez.ący, syn ·
M~ynriliatia HeU6tełna i . Róży ze Stei'g:erów HeUlSteinQ'\\'ej, . Slid Grodzki iw Krasnymstawie. ogłasza. że na wniosek Ge·
'WZywa się wszystkie 05oby, klóre mogą udzie1ićwiadomośc:i nowefy Skorek. zamieszkałej w Stryjnie, toczy I!.ię postępowa­
f') uginIonym, aby w terminiepowyzszym : doniosły o ,nich Są··
zasiaB .. ,iamotdowaoiw gheMcie w Krakowie w rdku 1942.
nie o: uznanie za zmarłego zaginionego Michała Skorka, syna
,- . "

dqwi. 1. ' L' Żg. 881'7. _· M..,.2(06 . Gdy zatem ·moz!".a pttyjąć, ~ zaietn1aly warunki usŁawo'Ool'e·
go domnlemamaśm1arci, UiltZą<lU si~ na wn10sek fz.rae\.1 Meitli· Andrzeja i Franciszki z Kasprzaków, ur ,' w Rybczewicach, gOl ,
Rybl;zewlce, pOw. Krasnystaw, dnia 27 czerwca - 10 lipca 191t
Sld Gr.odzki w Krakowie n.a wniosek Genowefy w.ojtcza~, sa '\116ze~cie !X*5t~pCI'W'3nie celem u%>naiUa wyri1ienionychosó8 roku, ostatnio . tarriiestkałego W StrYJ nie. który %OstaŁ powołany
um. w Krakowie, ut Odrow,ża~8 W1!Zctąl~tipowanie za zmarłych. a , r.a.rw,;:ne l) wzywa się, aby s-tawt1y eie
prż.ed .·Sądein 'Iub 'IV tlU1y sposób dały. mać o sob!.e VI t~· 14 .sie~ 1939rc;>ku do al'ł11ii polskieJ I do obecnego czasu oie
e uznanie za zmarłego jej męża Stimls.lawaZygmunta 2·ga im. powrócił i' nie ma onl1l1 ~adnej wiadomości , .
Wo.ftczaka, urodzonego I maja 1895 r• .w Warszawie, .synaJÓ- mlnie3-mie.si~.(!znym od t~oogłosz:enie, gdyż w przeciwnym
zefa i Emilii z d. Katowskiej, naczelqika Straży Więzlennej, ra'tie mogą być uznane za z.marłe. . 2) Wzywa 6i~ w5zY8tkie . Slt~ . wz)'wa: t) zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy od
zam.ieszkalego ostatnio w Krakowie. ul. Senacka 3, któryd<il osoby, które: mogąudz.ielić wladOlTl9Śd otaginkmych,aby :w ukaŻlania ~ę niniejszego ogłoszenia tgłosił się . gdyż w prze-
.) sobie. wiadomość w. styczniu 1940 r .. po czym ślad . po nim terminlepowyt5z:ym doni06ły o' nidt Sądowi. I.. L .. Zg. 28/47 . . d~!iym razie mo*e być uznany la zmarłego ; 2) wszystkie oso-
zaginął. ' KC-&l68 by. któremqgł udzielić wiadomości o zagi!1ionym. aby III fer-
miniępoW)'i!lym doniosły o nim tut. SądowI. Podstawa praw-
Wzywa się zaginionego, byw tertninie 3 m.le$i~cy 19łosił ,sie l) Mij.ńa . Miin~-, urodz. 22.2.1902 r. w KrakOWiE. córka na: Oekręl z dnia 29sierpnla 1945 r. (Dz. Ust ,Nr 40. pqz. 226),
do tut. S,du, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za Jorefa i Pe&li . ~ Wien«ów r.'\arkowicrow, stale umiestka,1a Zg . $8/«i. KC-5459
zmarłego. Wzywa sl~ kaidello, k~ miałby wiadomości o zagl·
w Krakowie, ·
1Iionym, by w terminie powyższym . doniós!o tym Słdówi, . 2) Iz~{')r Mfinzer, urodzony 6.6.1923 (. w Krakowie,sy,n
J. 3 Zg. 1503/46. . I(C-5724 SĄD GRO.DZ[O W KROSCIENKU n/D,
Jakuba i ' Marii 7J Mar.kawlcrow Mfinzerów. stale Ulmieslikaly
w Krakowie, , N. wolosek Józef y Wiśniowskiej te Szczawnicy wszczęto
Kazimierz Cy'dzlk, syn Józefe i Agnieszki, urodzony ' 18.8. 3) Oska,r Miinr.er,urodzotlydnie 22,2,1928 r, w Krakowie, Postępowanie eelemuznaoia Zł tmsrłego jej męża Sebastiana
l~ r. mial 'być w ' r. 1939. wywieziony ł od 'tego . czasu ślad ~yn Jak~ . · i Mańi 1. . Markowit;zów Miinzer6w , . stale U!mie$~­ \Viśgiowsklego • .urodzonego ąnia 27 listopada 1899 r. w 'Krako-
po nim zaginął. Niewiadomo czy pozostaje przy życiu. Gdy u: koaly w Krakowie, wie, syna Władysła~a iK~tarzyriy ' l Suwajów Wymieniony
tern możne przyjąć, że Istnieją warunki. usla'M)Wego' domniema· 4)M.arla z Miln.ze'r6w Spirowa, tl'I"odz., 14.I0.1899r. 'OJ Kra· wywieziony przez: gestapo w roku 1940 do obozu w Ośw:ęci ·
ma śmierci, zerządza sie .oa wniosek Henryka Cydz.ika, zam. kow, córka Ahrananu i Miody z ):Ienerów Miinzer{lw. stęle :mitl, zost8łna~tępnie przeniesiony do obozu w Hamburgu . a w
"Krakawłe, ul. Brzozowa Nr li m. 11 wsz~zęcle post~'\\Ia· za.miel5z,k.ala w Krakowie, mieli być w październiku 1942 rok.u dnl\l .3..5.L945r. miał utonąć wraz ze zbombardowanymsfat.
ma celem uznania wymienionej osoby za zmarłą, 'a zarazem Ka. wys~lEni przez gestapowców 'l ghetta kt'akowskiego ·na kłem ..CaP ArcOna".
zimięrt;ł Cydzika: I) wzywa się, aby stljwll si~ przed Sądem w.schód I od t~go cza.su .śIad . po nich zag·ihąl. . Wzywa się, ~dtel1l ,zaginionego. by w t.errnini<, 3-rniesięcznym
lub w inny spos6b dał. znać . o so~ie w terminie 3·mięs~e~· 5) Chana Per~berg« ll'rodz. 3.7.1890 r., córka Abraham.a oQ' ~nia óbwies~c:zenia niniejsz.ego ogłoszenia .lIcząc., z~łosił się
nymod tego ogłoszenia, gdyż w pneclwr.i'm razie mo- i Min~IJi z Hellerów Mii nze rów, stal~ umieszkala w Krakowif- w tut, Sąch;ie. : Cdyż '0/ prleclwnym razie będr..ieUlnany za
te być uznany ta zmarłego, 2.) wzywa się wszystkie o.soby. misIa wstać w sierpnM.s 1942 rokuwye;iedlona przez g~tapo1Jl ~rnaFł~go. WZ}'!Ja się wszystkie osoby . które mogą udzielić wia-
kt6remon · udzielić wiadomości o zaginionym. aby w.Łermini"! ców z Wiel.lc1.ki na W!5cl1~ , j od tego cusu s!.ad. po niei ? ~ .l domości o Zaginionym. "a:by III terminie powyższyrJl wiadon1oŚ~1
powyis~ym donIosły o nIeh SądowI. (. 1 Zg.71/47. KC"'"':56:!5. ginłł, te PQ!1aly tutejSl'<!mu.5łdowt Zg llj47 . KC .... S72ł
-.-;;,N,;.;. · _ _...;.._ _ _.;.......;.....~...;.;.;;;_.._
· r...;1.;;8_ .._;.;.;
__._.. _
•...__•.:;; _. .:..-....:•.!!:.M:!.:O~N~I~T~O~R.!P~o~t~s~K!.ł".:.;
,.••-.; ; =..!D~n:!!;ia!.'.!29:L:.!!m~a~J~~I~·9~47!...·!;.f. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;.....;.....;...!,1I:;.:.
....

SĄD GRODZKI W KROtOSZYNIE'-;'(!'" SĄD GRODZKI W KWIDZYNiU zmarł~go, Sąd Grodzki w Lublinie. o2łasZa,i~ na wniosekAl1n~
. S,ri Grodzki w Krotoszynie zawiadamia, iż na wniC)$~k,A~~''': S,d Grodzki w Kwidzyniu podaje ~ :w:IGdomości, . że na Bordo:?" um, w .Lublinie, 3 Maja ' 22/6, v.;szczęte z· ostał() poste'-
ny Frońda, ~am. w Krotoszynie, ul. Młyńska l, wszczęte' ~~~ ; wniosek Balliiny Makowskiej, zam. w KW,idzyniu,.ul. Grunwaldz-
pawame o uznan ie za zmarłe:go " zaginionego jej męża . E."WI- ·
na Bordolo. S . Teodora i Marii .z Michalczewskich, ut. w<t two~­
stało postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej St!!fana: .. ka .3.1, -wszczęto postępowanie o uzoarue .,' li! zmarłego Juliana
wie 25,8.1890, ij1ąJora Wojsk Polskich, któr'y brał udział w woj-
Frpńdy, urodzonego 1.9,1900 r. w L1lcianowie, .pow.szamoŁul" Ma~0'flskiego~ urodz. 27 . maja 1893 , r. ",," GrJlb.aczu, · p·ow. Lu.·
n:e 1939 r. i .od stycznia 1940 r. wszelki 'ślad ' po nim zaglo,I, -
skiego, syna Chryzostoma i Marianny z d.' BUan, który zamle~!,· . : baWai syna Władysława i ,Anny ,z ~ . BU$~e:. · , ..
W· związku l powyższym Sąd Grodzki w Lublinie wZYWI! ~­
kiwał ostatnio w Krotoszynie, ul. Mlyńska I, jako sierżant za- Sąd "Wzywa zaginionego .Jułiaoa Makowskiegp : abystawił .się
ginion€go Erwina Bordolo, aby w termihie 3-miesięcznym od
wodowy 56 p, p. w Krotoszynie braI z pułkiem .) ym udział· do Sądu w ciągu trzech miesięcy orąz \V$.zYst~ie .O$OQy. które '
daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Lu- .
w dzia.łaniach wo jennyoh we wrześniu 1939 r. i. pGdczas. walk .: mogą o nim udzielić wiadomości, abyj~podafy do Sądu w tym·
w Puszczy Kamplnowskiej w dniach 17-19 wr.ześnia 19"39 . r_ · blinie, gdyż W przeciwnym razie tooźe być uznany ia zn1arłeio.
że terminie, licząc od dElty niniejszego ogłoszenia. w ' przeciw . .
~"glnął. - . ' . Nadt6 wtywa się Wszystkie 'os'oby, kt6re" mogą udzielić wiadÓ· ,
nym razie, Sąd mOle uznać juliana Makowskiego ża zmarłego.
I Zg, 17/-ł7, . ' . ' ,; . ' KC-5996 !;'lośd o zaginionym , ' aby w terminiepówyższym doniosły o tym ,
. ~zywa !.i~ zaginionego Stefana . Frońdę, by na.jpÓżni~j wt~r. , Sądow i. Zg, 315f47 . _ .. .. . M-2438 .
~Jnle 3 mlesl~cy od ukazania się niniejszego oglesz.nia , ziłosi! ..
Sł~ w ~ądzi~ Grodzkim w Krotoszynie, gdyż w przeciwnym: ra. Sąd Grodzki w Kwidzyniu pooajedo . wiadomości ; ' że na
SĄD ' GRODZ'Kł W" ł.ABISŻYNIE
- zemoze byc uznany za zmarłego. Wzywa się wszysJkich, któ- wniosek Marii S'chubert z d. Rawalska,zalń : w'ryc-htio.wie, pow.
rz.y by o zaginionym mieli jakieś wiadorn~ści, by.' : najpót~ei Kwidzyn. wszczęto po~tępo-wanie o uznanie za ' zmai-lego Hans~ Sąd Grodz kI w Labiszynle ogłasza~ie na wni~ Sfenisł •..'
w. podanym terminie donieś:i otym Sądowi. II, Zi' 2,? /47.' , .' ' Schuberta, uTodz . 20 stycznia 1922 r. w Gotlingen (Niemcy), wy Wojdń skiej. zam:e.szka!ej w Wapie,nnie powialu srublńsk!e- ,
KC-56Ql , syna Albina- L Marii z d. Fridrisch, ostatnio ' zatnieszkałego go wsz-c zął po6tępowanie o uznanie za zmarłego męża jej Mi·
w. Tyc h!lowie, pow. Kwidzyn. chata WojclfJskiego, uroczonego 20 września 1887 r. w Jabłów­
Sąd wzywa zaginionego Hansa Scliuhel'ta, 'a:&y stawił się d.o ku, pO \1,: i~tu 6zuhińskieg~, cYna Walen tego i Mlchallny z do.
: Sąd 'Grodiki w Krotoszynie zawiadamia, iż na 'wniosek' Wik,
tori! Fechner z d. Baran, zam , w Krotoszynie, uL· Ośtr~wska . i " Sądu w ciągu trzech miesięcy oraz wsz1stkie ósoby. które mo· mu tucza,k, ' ostatnio zamie6i'kełego w Wa-piiennie, powiatu ' nu-
gą o nim udzielić wiadomości, aby je podały . do Sądu· w tymże b i ńsk ieg6. zabranegodn18 30 wrześri 'a " 1939 r. przei .".łedze ':
\V~z;częte zos!~ło postępowanie o uznani~ za zmarł~g,Q ' ~~ź~ · jej oku~cy Jne niemieckie dCl Bydgosż<:ży ! n:.e dającego od dni. "
Wtłhelma Fechnera, urodzonego 26.10 ..1910 r. w Bo:rzęciczka2h, terminie, licząc od daty niniejszego ogłosienia, <gdyż w prze-
20 I:slopada 19"39 r. zna,ku fy<:'ia', o· sobie,' .\,
pąw. krotoszyi1skiego, syna Karo!a i Elnilii z d. Weih~~~cB " ciwnym razie Sąd może Hansa Schuberta uznać 'za zmarłego .
Sąd wzywa: 8) zagIriionego Mi<:hała Wojdński~o, aby."
któr'y zamieszkiwał ostatnio w Krotosz ynie, ul. Mlyńską2(wpi: " 1 Zg, 18/47. KC-5778
t~rmi'nie dodnia · 311ipc.a 1947 t,-zgłosl/6ię, gdyż w przeciwÓ
san,y w .czasie okupacji do HI grupy niemi eckiej Iisl~ ną,rodo~' nym razie może być utnanyta tJrulrłego; , b) W6?y8tkie OId:ly.',' ,
we] powołany został w 194~ r. do armii n:emieckiej l po ataku Sąd Grodzki w Kw idzyniu, podaje do' wiadomości, że na
które mogą ud z ielić . wiadomośed ' o ; zaginionym " Michale Woj."
c zołgów na miejscowość Eschenans w okolicy Belfbrtna' 'frón~' \vnios€k . Weroniki Piwińskiej, zem. w ·Kwidzyniu, Wielka 20,
c i ń,skiem, aby w terminie powyższym doniosły o nich S,d<ni. :·
cie zachodnim w dniu 18.ł \.1944 r. zaginął. -'-; '; wszczęto post ępowanie o uznanie za zmarłego '·. męża jej Jana
Zg. 16/46. KC-5240
PiwiJiskiego, urodz . 21 listopada 1911 r. wewsi 'Cyganaeh, gm .
Wzywa Się zaginioneg'o .\VilheJma rec!lIlera, by naJP9żnieJ'
Chmielów, pow. Tarnobrzeg, syna Wojciecha i Marii, ostatnio
w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszegdóg!osze~ia SąQ Grodzki w · Lablsz,ynie og/ae.za, że M wniosek Helelll.
zamieszka/ego w Kostopolu.
~~ł<?Sił się . w Są~zie ?rod zkim w i<roloszynie, gdY.ż 'Y" p,t.że. :'. Sąd wzywa zaginionego Jana piwińskjego, aby stawił się do
Nowak, z.amięs~kałej w , Lu'bostToniu~ powiatu I%ubińetdezo,
clwnym razIe moze byc uznany za zmarłego. , Wzywa się wszyst- wsz<:zą/ pos t ępoWanie o uthanie ~ zmarłego m~ia jej FeUlcIi4
Sądu w ciągu trzech miesięcy oraz wszystkie osO!>y, które mo·
kich. którzy by o zaginionym mieli jakieś wiadonlO'śd . bynaj- I'\owak<l. urodzonego 22 listopada 19QE!r. w Józefince, POWIatu
gą o nim udzielić wiadomości, aby je podały do Sądu 'w tymże
później w podanym terminie donieśli o tym Sądowi. 'rI . :Zg. - 6wbińs kieg,o, syn~ Wo;"iecha i Francl6z,ki s domu Baerow.
terminie. Ikząc od daty niniejszego ogłoszenia, gdyż w :pr 7 eciw· skiej, ostatpio zamie,szkałego w CLiboskoniu,powieŁu 8;OOil\.:'
'~3 f47, ,',: KC:'-54'58
nym' razie S ąd może uznać go za zmarłego. h Z.g . 14147. ~. kiego, po9,'olanegp do WOjskaP-olekiego do 16 pułku u/enó.. "
." I(C-5791
Sąd Grodzki w Krotoszynie zawiadamia, iż na wniosek hd; w Bydgoo<ocz y w sierpniu 1939 r; i ' zagiatlonego wczasie d1JiAi.
wigi Kot z: d. SteF8ńsklej, zam. w Róiopolu, pow >krót~~żyń­ lań \v~jennych . . ' .
Sąd Grodzki w I(widzyniu podaje do. wiad6mości, że n<l
skiego, wszczęte zostało postępowani e o uznanie: .za- zml!rł~go Sąd \vz.ywa :' e) zaginiorlego Feliksa Now,ke, iby w lermłó"
wniosek Heleny Rowiitskiej, zam. w KWidżyniu, ul. Dworcowa 6 nie do dnia 31 \1pca 1947 K zgłosił się, gdyż w pruclv.iD;m '
rnęża jej Jana Kota. urodzonego 27,12.1905 r. w Kobiernie, syna
wszcz~to postępowanie o uznanie ia ztMrłe20 Januarego Ro,
Stanisława i Marianny z d. lis. który zamieszkiwał 'osŁatnio ra z:e może być uznany za ż,ma.rłego; b) 'WSzystkie osoby, które
wit1 ~ kiego, ,urodz. w 1906 r~ w Zgierzu kfLodżi;syna Władysła. mogą udzieEć \'1iadCl!riośCi o zaginionym F'elikele Nowaku, Iti"
w R6żopolu, w sierpniu 1939 r. powołany został do.' wojska.:. do
wa I Ludmiły z d. Miszkowskiej. ostatnio zamieeź'kałego w Wil- Vi fe rm 'nie powyższym d~ni06ły o .nich Sądowi,Ze. 34/46-
Lwowa, do 1943 r. nie dał o sobie ' żadnej wiadomości, .' nastłl'h· ; nie. . . ., . -.
nie przebywał w obozie koncentracyjnym w Gross '- \Rosen;': ,', . .. KC-5239
skąd pisywał regularnie do grudnia 1944 r. i ' odtąd zaginął. Sąd wzywa zaginionego Januarego Rowińskiego, aby stawił
się do Sądu w ciągu trzech miesięcy oraz wszystkie osoby. . Sąd Gr~zki ' w Lebistynie ' ogluza, . te M wni~ Marii ,
.' Wzywa się zaginionego Jana Kota, by najpói.nhij ' w termi-
które mogą o nim udzielić wiadomości, ~tiy k ' pooilly do Sądu I GHlowej; 'liamieazkałej w Jabłowle- Pl.~klm, powiatu nubi6.
nie 3 miesięcy Od ukazania sl~ niniejszego ' ogłoszent~ zgłosił :' się :
w tym!e terminie, licząc od daŁy niniejszęgo ,QgIQs1';e'nla, gdyż !Skiego wH<:zął - post~powanie o uznanie u zmarłego I!łłh Jej
... Sądzie Grodzkim w Krotoszynle; ' gdyż w przeciwnym ' 'ra'zie' .'
w przeci~nym razie Sąd może Januarego: Rowiń:;kiego użnać Stani5!GWi!' Oma, urrodzonego Ił Ijstopada 1909 r_ w RomeoklCb.
może być uznany za zmarłego. Wzywa się ws-zysłkieh,,; kt6rzy
za zmarłea-o. l. Zg. 29/«>' . '' . . ' . KC-5461 powiatu kaliskiego, syna Konstantego I MarlM1ny c doriluMat.
bY ,<lu'giruonym mieli jakieś ' wiadornOśc! ; bynaJ~Źólej: w ; p!>'<'
(1a,d~tp, Jerminie' ~o~i~ślVo Łym, :,~,do\Vtlt.Zt: ·'ii6/ł7. .' :i ' '>. : i.:
. -"',,, ., : . .. _ , c, .' : : o:. " ". • . , , '. '. I cZalk, C>(>ta~PłQ~miesik«ł~<1w Jablow,i•• Pałucldm, w.y~eZfo,l
, 0 . - ' ,l · ; ..'':' ' -' , , " .-,:',. ,' ':, ~" ,!:': i,; KeLs~22,: " ."; . ~ t, -; ,,,,~,;,~~Aą.,(J!łQD~K;I-: w,.LUaAG.fo\VI7,;>; ::. ~~.; : '·"'!"':Y ,; . · ~eĘ?:" r:~tt~ocW? : \y : !~~O, J, , ~:' ~~r~~el~f :~~~ .C~:~~~ "
',~ . ; Słd Gr~dtklW Lubaczowie wSlCząl. !'Ją .wnIosek l1(al:.!~tyn-y _ ' l . ~'~,mt~~ . ~~i~braQęg~_ W" , rok:il )~~4ł prlez , Wł4~~o~upaet}~ ,;
Ko~ut . VI' Blhalach~ postępowanie o uinanie~ ; zmarłego· .jp.j mę- . n,ell'Je~k~ do lagrukoo<:entra<:y.Jnego w GUQDf\lr lltk,d clił ·
'Sąd Grodzki ' \Ii lCroto~zyniezawi~dart11atA' ;~ :wniosek C~­ ta, Micha!a KohtiŁa, ~yna Jana i KatarzYl!Y Kr~~ •. iJ~odzon('gozneć o!Óbie po ru ós[-atriili6tem '- z dnia 3.12.194ł r.
cylii 'Rychłowśkiej : um, _ \II. JuŁt'óslrtie, iit.. Wroctawska . , 16 .
20 wrześnis 1909, w Bihalach; który na wiosnę-l941 w$tąpił .do , S ąd. w~yw(j:oII) zaginionego Stanisława Gilla, aby w ter~
W$Zclęte zostało postępowanie o Uin~i1Oie -'u zą,aMgo ,męia jej · Wojska Sowieckiego, do wybuchu woj\l'y ,niemiecko . _. sowiec- nic ·.do dtiia31 lipca 1947 ' r. ' zgloisil SIę, gdyż w pr~wnJm .
Antoniego Rychłowskiego. urodzonego 30.11.1894: r. w Su:mie- ' klej przebywał w lasach pod LubaczowemJ od ..tej ,po'ry wszełki razie może być uwany ~e zmariego; b)'WŚzys,tkI. osoby, . ttt6~ '
rzycach,ppw. krotoszyńskiegv, syn\! JÓzeFa .1 Jóiefy ' z d, Sla- ślad po nim zaginął. . ' re, mogą udzielić wiadomo€.<:l· ó ' uginionym StaniSławie GiDu.
!w,?,skiej, kt6ryzamIeszklwa.łostatnio : w Krot6si-ynie; ul. Ko'ź· Sąd Grodzki w Luba czowie wzywa zaginion~ Michała Ko- ćóy w te'rminie powyższym dOni05ly o nich Slidowi. Zg. 5/47,
huta, aby zgłosił się w terminie do trzech miesięcy, licząc od
miriska 46; dnia 23.12.1927 r. umieszczony 'zostaLjakoiJtny-
KC-5243
s łowo chory w Zakładzie psychiatrycznym w Dziekance ' ., Pod-..
dnia ogłoszenia, g<łyt w przeciwnym ,razie : m~ż.ebyĆ l!znany za
Gnieznem i po WYWiezieniu z: tego Zakładu w dniu -ln.1.1940 r~
uurlegc Wzywa się również wnystkie osoby; ', które. mogą
Sąd Grodzki w Labiszynie" ogłasza , ,te na wniosl'k Marianny.
w 'niewł.8domy·m kierunku zaginął. . . " ,; > ·. L Rybczyi1sk'ieJ, za :nieszkałej wi·Smogotze-wie, powiatu SLubińskle~
udzielić wiad~mośd o zagi:Jionym .. aby .VI Jer:minie. powylszYI11
. Wzywa~lę zagInionego Anlqniego ,.i Rychłows'kiegó; by " naj ::': d'Jniosły o nim tuleJszemu Sądowi. Zg. a/4!- , ' 1'01.- 2473 go, wszczął postępowanie ó uznanie Z8zmarłego męza jej; Ja· '
pó~niej VI te'rminie 3 miesięcy od . ukaŻania się niniej~żeg6 :' na ' Rybczyńskiego, urodzonego 28 listopada . 1904, syna J6Żef'
i Marianny. z domu Bałoiyńska, ostatnio zarr.leszkałegó . w Smci~
ogłoszenia ziłosi! si~ w Sądzie Grodzkim w Krotosiynte; gd'Yź
w przeciwny,m ra1:le może być uznany za zmarłego. Wzywa się
SĄD GRODZKI W- LUB~·lI'U'E. " , !. '. " ~orzewie; powhfu siubińs~iego, powolanego . do Wojska P6ł·
Na m()cy art. 5 Dekretu z driia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U, skieg (61 p. p, Bydgoszcz); pr.zed wy:~uchem w.ojny 1939 I taił'
wszystkich, kt6rzy by o zaginionym mieli jakid wiaoómości, by
R. P. Nr 40; poz. 226), w sprawie pos t~powąnia o uznanie za nlo'nego ' w ·· c·~asie dzi<iłan'W,ojeni1ych•. :
n8jpóźni~j w podanym terminie dOnieśli o tym SądClwi. ,
znwlego, Sąd GrOdzki w Lublinie ogłasza. ż~na c sk~tek wnio 7'
' : KC-S330 - Sąd wzywa:' a) zaginionego Jana Rybtzyńsklego, aby w ter·
sku Stanisławy Ciszewskiej. zam. w Lublin:e; PrzY .ul., Leśnej 7
minie do ania 20paźdz!ernika 1947 r. zgłosił się, gdyż w prze-
m. ,6, .zostało wszcięte postępowanie o uinanie za zmarłego , za-
SĄD GRODZKI \V KRZESZOWICACH ' .c I\Vny~il razie może być uznany za zmarłego; b) wszystkie osO-
.~ " ginionego ' Pćlwła Ciszewskiego. s. ~zymórui i KarolinY -J;' Mącz­
by, które mogą ud zi elić wiadomości o zaginionym Janie Ryb.
Na wniosek malaJ. Ewy Staszower, zastąpionejpriez !opie" : kóW; ur . .27 grudnia 1887 r. w Woli Blizockief, który pd roku
czynskim. aby 'w terminie . j>owyiszytn doniosły o nich SCjdowl.
kijna Jaktiba 'Rosnera, zamies~~ałego w Katowicieh,ut-' J~iiei. · 19"39 nie dał . o sobie znaku życia, " o, ' " .
Zg.12/~7 . M-244O
lońska Nr 17 .. Gospoda Polska" "Yszczętezostajepostępowailie W związku z powyższym Sąd Grodzk(, w Lublinie wzywa za,
o uznanie za zmarłego Jakuba Staszawera. urodż: 1870 r., syrf~" ginionegG Ciszewskiego PaYJła, aby, w tęr.p1in.~ .· 3,mie,~ięcznYJ1i .
S ą d Grodzki ' w l..abiszy nieogłasz a " że na wniosek ' Pelagii
Dawida i Reginy ,ze Staszowerów, ostatnio za.rnieszkąlego od da,ty ninieJszego ogłoszenia zgłosił sl~ , w Sądzie Grodzkim
t\\uliyliski~j. zam'ieszkałejw Barcinie. powiatu szubińskiego, .
w Okleśnej, pow. Chrzanów, zaginionego dziadka wnioskodaw.- . w Lub;inie, gdyż w przeciwnyn;' razie moż~ ·być -tiz:na~y za zmar: wszcząl postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej, Fran- .
czy ni, . który wedle twierdzeń wniosku miał zgiJ1łć 'lV,' !I~rp~iti łego~ ' . Nadto wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić
ciszka Mulżyliskiego, ur. 12,8:1900. -syna Bronisława i Marian-
\940 r, zastrzelony przez Niemców w lesie około Chrzanowa. wiadomoś<:i o zaginionym. aby w terminie powyższym doniosly
ny, z domu Nowickiej, ostatnio ' zamleszkałego w Barcinie, po-
Zag'i niony zostaje wezwany, aby w termii-lie trzech mie slęc.y o tym Sądowi. Zg. 313/47. M-2438
;viatu swbińs ki,ę(fo, aresztowanego w- październiku 1939 -r. tpa
zg losił sil:, gdyż w przeciwnym raiie może być uznany.. za żmar- , '. kilku dniach wywiezionego...do koszar, artylery jskich w ąydgosz- "
lego, jak również wezwane zostają wszystkie osoby, . które, . Na mocy art. 5 Dekretu z dnia 29 Si4!fpnia 1945. r. (Dz. U.
czy, poezY Jn , wsze:ki ślad ; , ~ z.aginionym Mulżyńsk;ro zagi1ią~·... · .,:.
mogą ud zielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym R. P. Nr 40, pOl, 226), w s,prawie pOstępowania o uinanie' za
Sądwzy\va: il) zaginionego Franciszka Mu,jżytl s kicgo , ~b, ·
,terminie doniosły o nich Sądowi. Zg, 1214f , KC-6165 zmarłego. Sąd Grodzki w Lublinie ogłasza, że na wniosek Re- w -(ei'i"inie: do dnia 15 września 1947 r. zgłosił się , gąli. w pr~e,;
giny Jasica :, zam. w Lublinie; Solna 5 m. I, . wszczęte zostalo
postępowanie o uznanie za zmarłego zaginionego jej męta, Jó-
ciwnym razie może byc uznany za zmarłego; b) wszystkie osO"
SĄD GRODZKI W "UTNIE , .;, .
zefa Jasicy , S. Jana' i Marii ż' Sztylerow, .ur. ':.3:6.1886 r., . który by, kt6re -' megą' udzielić wiadomości o zaginionym, Fr a ncis~ ku
Są<l Grodzk i IV j(u triie zawiadamia, ze ri<l wniosek Iskra Ha-n- M\ilżyJiskilll ,' aby \v terminie ' powyższym doniosły o nich Są- ;
zaginął we wrześniu 1939 r, podczas ewakuacji'-idotychcias nie
!'!y, zam. w Kutnie , przy ul. Prostej Nr 8 :\vstctę t~'zostało po'; dął o sobie znaku życia. ' . - dowi. Zg, 2/47,' M-2447 .
:; t ę powani~ o stwierdzenie zgonu męża jej [skra :.rozefa, :syna W zwią zk'Jz powyższym Sąd Grodzki VI Lublinie wzywa za·
Pawła I .Marianny, l1l"odzonego 11.11.1911 r., ktili'y 'VI roku ' ginibnegóJózefa jasicę; aby' w terminIe 3~miesięcznyrri Od daty SĄD GRODlKIW Łę:CZYCY,
1943 zoslał przez', gestapo uesztowanyi dotychcu$ : :nie i p{)~ , ogłoszenia zgłosił się
1I.: rócil. ' : '. '. ':, .
* Sądzie Grodzkim W' 'Lubllnie, ' gdyż
", 'przeciwnym razie. może być uznanytli ' ifulirłego.- Nadtu wiy.
Sąd Grodz~i: \~ Łęczycy,. na w,niosek ,Zel$sel Ewy, .zam . '~',L~,
czy-q , ,pr zy, ul. 2 y dowski~r Nr '4. wsicząf postępowaqie .ou'lI~a.- .
Wzywa się Iskra Józefa, aby w przeciągu , trzech iniesięcy wa się wszystkie osoby, które mogą udzieIt8 .wiaddti1oś<:l o zagI- nie 'za zl}larłego jej mę·ża , Zej~sel RO!l1ana , syna Chaima ,'fci-,
od daty ukazania. sl~ niniejSzego o~łószeniazgłoslr;si~, gdyż " nionym,aby w, terminie powytszym ao"iosły ' Ó"tyrn SitdowL ' drySa j RuchU, ~. domu Grli~ber~, urodzonego w .1911 roku. osta-:
IV przeciwnym razie mote być uznan'y za z rna rł~ go; Wi>:ywa , ~ię '. Zg. 30l {47, ' , . '.: ' ;,:, ; M-2437 fniozamieszkalego w Warszawie. przy ulicy Wronie(Nr 4; ~tó­
ponadio .wszystkie osoby, które mogą ~dzie::ć ~j~dbtti~śdb-' ~" 'Y praw~opodobnje zos!af.żabJty -w czasie ' okupacjinlemieekle,i.
,' i nioIlYI~. aby w terminie powyi s,:j;n dOlliosl;:; o' ~i'ch~ąd6Wi ! : ~a mocy art. 5 Dekretu z dnia 29·' sie·tpnia, 1945r, (Oz. l! WZY''''''' , , i? fltzel(l ' i~eli;::;:;n('g(j, ali·y.1V ł ermi!)i~ ~ . ,~,'io?sjęc y
Zg, 25/41. . ,KC.J.&I~O - R p, Nr 40, jXn. 226), w sprąwie post~powanie o uznanie z;j l v'l1 ukaza ilia SI) cil os.:elli" 19losil !iii, gdYż wprżgći~nln;·· r.·
12 , .;MONITOR POl:Sl<}" - Dnia 29 maja 1947 r. ·Nr 78

zle może być utllanyu: tll1&rltiO~ · \\'tY"'• . si~ ponadto .9iszyst· ny u~rlc!gó. " W~ywa I!l~ W&ty&tkiecęoby, które m"n szym $~zie , gdyiw prz:elwnymrazie zostanie uznany za tmar·
kie osoby, któte mog" udzielić ~iadQmo5ei . o .uiiniOnym, aby z.agtn;cmym, ;;.,y W · temiktie powyisiym
\i<l~ić . ińfof.l1'l!a<lj,j CI łeg~. Wzyw~ się wszystkie osoby, które ' mogą udzielić jakich-
" terminie powyilszympoidaly je S~oWi ; (kiriiosły ' o .tyrtl S4®w1. 'Zc,20j47 r . K C - 5 0 2 9 kolwieI< v.1ac!omości o zaginionym, aby w terminie powyżs z ym
li· 37[46: . 1(C-5788 donioSły o tym Sądowi. IV. Zg M/47 M-:::?331
sąp -GrodzIki ~ Lomiy og!.8M.a,~ ' na W'I1idsekstoe.faoii Rul·
Std Grodżki w 4ezycy ,1)1 'WniQRk l'(aoperek · Mari.1nny, lroW:5lci~j, ·· z-am. w Łomży. ' 111. Stadla • KonWY Nr 21 m. 6. SĄD GRODZKI W SZCZECINIE.
zam. we wsi JadwIsin, aminy Gastków, pow. l~zyekieiO,w$zczął pO"'·. · klmżyńsk~o.~!X:!ęt. :ZOe~o ' : post~powanie ' sądowe
. Sąd Gródz.ki w Szczecinie podaje do publicznej wiad omo~ ci,
"ostępowame o utnanie za zmnłęio męża jej, Kacperka Ada· o uz.nanie za 2!DIl'rIego Józefa Rl\ltkowskioego, Byna Leona i Emi-
ie Olga :Tust8nowska, nau<:zycielka. zam. w Szczecinie,!ll.
ma. syna Franciszka i Marli. uroch:onego 2 Ilpca 1901 roku we liS z Rurkow;s·kieh, uród:ZIO~o 30.1 Ll899 r. we W\!i Roga~e, gm.
Oneszkow·ej 17. stawiła wniosek o uznanie za zmarłego Jana
'łI$i Kioudna, izr.iny Gosików, poW. łęczyckiego. ostatniozamiesz· Sl'awi.ski, pow. łdm.żyńskiego w 1939 r; ·zagimone.g<>. .
Tustanowsldego.ur. 6 kwietnia 1883 w Krywenkiem, pow.
kałe~ .we wsi Jądwl~ln, gminy GosŁków, którego w m iesiącu Wzywa się 28g1!Ilio~go Józ.efa Rutkowldego, elDy .się zgol<>- Czortkow. syna Dymitra i Marii. z domu Holubowicz , ostatnio
paioziwniku 1939 ro~~re$%tO'Wa1i żaltiarmł niemieccy za po- sil w term':rue triymi~sięc'Znyin od dnia · obwi€$z,czenia. gdyż
U!rriieszkąłego w Tarnopolu.
sildaa.le broni I od tej chwili wszelki ślad po nim zaginął. w prze<:iwnym ra-zi-e może być ulz.nanyza lJ!Tl3r1ego. WZYWB
W:z.,"Wa się przeto zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy zaginiony w dniu .4 maja 1944 roku z Tarn opo:a wyjechal
6ięwszyelk :e. osQby. kŁóre mogą urlz.iełić wiedotTiości o za.gi.
od ukazanie się ogłoszenia ' zgło!-ilsi~, · gdyż wprzeciwnyr.1 ra· nionym. aby w termi1:rlepowyilszym don:!Q6ły o tym :· Sądowi. w głąb Ras ii.
~ lj~ moż-e być uznany za ~marłego .. Wzywa się . po na dio wszyst· Nr Zg. \0/47. KC-5000 . Wzywą si~
zaginionego, by w terminie do 20 sierpnia 1947 r.
kie osoby, które món udzielić wia<!omośclo zaiinionym, aby zgł66ił . się
do tutejszego Sądu. gdyż w pl'Zeciwnym razie może
" . terminie pc1wyż.szym podaly je S~~. Sąd Grod*i w Lomży <:Jg!.a6u. te Dol wniosek Hallny Ga· być uznany. za zmarłego . Wzywa się również wszystkie osoby,
Zg. ~~ . - ~C-5~ I-e<:k!ej \vszcz~te · ~tał~ postwowanie aądowe o uz.Dlłltie Ul które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, by w terminie
zmarłego Jana Ga.łecklego, syna TOITla6Z8 i JulIanny z Hak, po~yższym doniosly. tut. Sądowi. Zg. 15/47. 1\1-250!~
. Słrl Grodzki w Łęczycy, na . wg!oeek . G1ówczyńskiej AilI'lY. urocizonego 22.4.1887 r. ostetn:o 'UlmI~z.kalego w Łomży : W
um. w Faldrychowskim Smarchoyię, pow. namysłowski. wszczął Ii'pelt 1944 r.wyjeco.ł on ~ tomży 00 Wars28 wy. W dniu 2. SĄD GRODZKI W WALCZU.
P05t~~';!nieo uznanie za zmarłego m~ża jej, GłÓWczyń .•kiego 8. \944 oL w pjerwsiy.m d!'l!u pc1W6lallia wyeiedl z óomu I od
A~nieszka rnchniakowa, zamieszkała IV Kaluniu. gmina Ró'
'J óztfa, syna Wojciecha i MariannY, z dOl11u Dziedzic, uradz':)· t~go CUI,SLl wszelki ślad po nim raginął.
ża. pow: Walcz. wniosła o uznanie za zmarle'go sw~go męże
nego w dniu :3 Ii!ŁOpllda 1913 r~ w Przedeczu, pow. wlodaw· W z );wasi,ę ~inlOnegoJina Galeclciego, aby się ~łoS~ de>
Jana· Dochniaka. urodzonego. we w rześniu 1905 r. \V Slarym
.kiego. oslatnio zamles~kalego we w~i ' Ks8"\lleI"ÓW,: gminy. Sobót· Sądu w terminietn;ymiesłęeznym od dnia obwiesz-cul)la, gdyż
Skałacie, syna Józefa i Marceli. z domu Bernat, ostatnlo za·
h, pow. łęczyckiego . ~tóry w rnllTCU 1.939 I'()ku zos!ał pov.'Oła· w . prz-eóvn ym razie może być uznany za z.marlego.Wz'f;1/a nlieszkałego . w · Starym Skałacie. który jako żołnierz Wojska
ny do' wojska. ~ w dniąch 14 - 17 września 1939 ro~u brał s :~ .w8zystk:e 06aby, . k'tóre mogą udz.iełić informacji o
za~nio­
Po:skiego; od stycznia 194\ r. nie dał o sobie wiadomości .
oozlIIł w walkach nad Bwrą w rejonie Lo'lllicza, $ochal:zewa nym. flby w terminie powyżej wskaunym doni06ły Sądowi
Janą· · Doch'niaka wzywa się, a.by w ciągu 3 miesięcy l.glosił
łB~ Starych i od tej chwili wszelki ślad po nim zaginął. . o zagi<Tlionym. z,g. 22/47. KC-5187
si~ w Sądzie · Grodzkim w W.. lczu. gdyż \V przeciwnym raz ie
W:t:ywa się przeto za~inionego, aby w terminIe 3 mięsięcy może być uznany u zmarłego . Wszyslkie osoby. które mogą
od ' uir~Uinia się ogloucnia . · zgłosił się, · gdyż · w przeciwnym ra· Sąd Grodzki " . ł..omży og,łas za, że na . wnioSek Józefa Ja·
udzielić wiadomości. o zagmlOnym. \'.'zywa się. aby doniosły
zie mate być uznany za zmarłego.. Wzywa ' się ponadto wszyst· niaka, zam. w We r6u'l'lie, u!' Filtrowa 62 m. 118 wszczęte zo.
IV powyź~zym terminie o nim Sądowi. Zg. 23/47 . KC-529~
kie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginiony;t), aby etelo .postępc>waree · !SądoWe o uznanie ze zmarłego Mieczysława
'W . terminie powyższym podały je S"dowi.
Janiaka. syna Slani5ława j Ak!4<sandry z · do;nu Zurek, u.rooz.
17 października 1913 11"• • we wsi Jakać . Stera. gm.Sniadowo, SĄD GRODZKI W WOLSZTYNIE
KC-5790
pow. łomżyń6kiego, który w 1939 r. powołany został do woj· A'l;linz Ja:J kow~ka z JabłollllY , wniosła o uznanie za zmarłę·
S.\D GRODZKI W lOBZENICY. ISka i od 't ego czaBU wJlzelkiślad pa nim zagi'nął. · Według tn· ~o lnłża, Slefana Janko,vskiego. ur. !2.7.\919 r., ostatnio za-
formacji P. C. K. Mi,ec~ysław Janiak, jakokaalonier D.a.k. pa. rr:ieszkllłego . w Trójc}', powiat Sniatyń. Wymieciony w maju
1\. wnio.5ck H-eleny Mur~wskiej, zamieszkałej w Pu~ Z(;zc!'. loe g.t , według bli:iszyclt · informa:ji poo6iacLmych przez rodi! nę i94\ r. . wstąpił do Armii Sowieckiej i od czerwca 1941 r. nia
pow. SWOleńskiego, wszczęto postwowanie o .uznanie za ZJIlla:· zginął w .bitwie pod Tomaszowem Lubelskim . daje znak\! życia o sobie. .
lego, rybaka·, Ignacego ' Murawskiego, urodzonego 24 paździer. Wzywa si~ .zaginionego Mieczysfewa ' Jan:a~a , aby s ię zgło· W~ywa sj~ zaginionl!go, aby do dma 3 wrześni a 1947 roku
nika 1908 w 'Osieku, pow. stąrogard,:kiego. ostatnio zamit's~k , sił w teormin~ trzymiesięcznym od dnia obwleszczena. gdyż
g od~ . 12. zglo3i1 si ę w Sądz i e Grod zkim IV Wolsztynie. gdyż
w P.usz:czc.e, . pow. sępolcńskiego. Wymieniony zoslał zmobilizo· w przeciwnym rarte może być )Jznany ta . zmarłego. Wzywa IV prz.?ci\1inYIl1 tazie może być uwany za zmarie:;:o, Wzywa
wany dnia 29 sierpnia 1939 do 62 p. p. s:ę wlSzylS'tkie osoby, które mogą udz;ielićw iadomośd o zaginio. s: ę wsiyslkj;; ()wby.które mogą udzielić wiadomości o za ginio-
Wzywa się Z8ginione~o, aby w · terminie 3~mie!ięcznym od nym, aloy w tenninie powyższym doniosly o lym S ądow! , Ni
ukaunia się niniejszego og,os~en~, zglosi! się w wyżej ozni.!: nym, eb;' · ~terrńinie powyższym donio:;ly o nich Sądowi.
lt. 4{47 r. I\C-,-5188
:? Zg. 27/17. KC-6013
ezlonynl Slldzle, gdyż w przeciwnym razie lilo!ebyć uznan·y za
T.marłego. W'tywa się wsiystkie osoby, które mogą U<!iieUĆWi~. SĄD GRODZKI W ŁOWICZU.
domości o Z8l:inionym,aby w terminie · pOwyższym doniosły Maria PflaUtil z Rakoniewic. wniosła o uznanie za z:marłeg o
Wnios:':6dawcż yni Marianna Razum,zam. wSzymanowiC<ich. męię ,Óikara ·Pfauma. ostatnio zamieszkałego ' w Rakoniewica ch.
łI .nich Sądowi . . (Zg. Nr 12/47). . . KC':"'fi235
gminy Bąków, pow. łowickiego, zloiy!a . wniosek . ao Sądu \\'ymlenló.ny zóstal w dniu tO.9. 1939 r. w Rakonlewicacl1 aresz ·
Na wniosek Józef y E\agro"'$ki~j. umieSzkałe.j w Wilosia·
Grodzkiegcw ·Lowiczu.o uznanie u zmarłego jej męża, Kon· towany i os:aą~ony .w Raili w Wolsztynie. skąd 30 Iislopada 1939
..,.iu; wszczęt.o po5tępowanieo uzn~hie ' uzm~rłego,~s~~t~~f~
s tantego, który 16 grudnia ·1944 roku zosiał aresztowany przez rok~ wywiez!9ny .został ·w niewiadomym kierunku . Od tego ez,,'
G~s.!apO.ci$3dtony . w W!ęiieniu w Lowkw,' a następnie 6 ' stycz· su zaginął.
kolejowego, "'ana Bagrowskiego, ·urodroI1ego . 9 . maja 190i '
nia 1945 r. ·:wYwieziony w ' nieWiaoomym kierunku. Wzywa "-ię zaginionego, aby do dnia 3 wrześnIa 1947 roku
w Dąbrówce KuJawskiej, , 064tnlo zamIeszkałego . w Wltołlawlu,
który we wrześniu 1939 . prowadził transport· kolejowy z War· Przeto Sąd wzywa K~nstaritego Razuma,uroclzonego 6 kwie· godz. 12, zg~osii się w Sądzie Grodzkim w Wolsztynie. gdyż
uawy d,J Równego i . w. drodle tej. uglnął. tnia ' 1892 roku, syna Mateusza i ' Wiktorii Guzek, by w terminie .,v pTlcdwnymrazie może · być uznany za zmarlego. Wzywa
Wzywa :się zaginionego. aby w . terminie S·miesięcznym od 3·miesięcznym zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie będzie uzn~' ~i\! wszysHde osoby. które mogą udzielić wiadomości o zaginio·
ukazania się· Iliniejszego ogłoszeni~. · zgłosi! się · w wyżej ozna. ny za mlarłego. oraz wszystkich, kto może udzielić wia domośc i nym, aby IV lerminie po wy ż 3zym d oniosły o nich Sąd owi.
czonym Sądzie, gdyż w przeciwnym ra zie' może · być uznany za (J zaginionym, aby 'w termi:Jie powyższym donieśli o nich 2 Zg. 120/-1 6. . KC-6019
unarlego. Wzywa si~ wszystkie osóby. które mogą udzielić wia- Sądowi . Zg. 162/46. . KC-5·166
d6mo ści o zaginion Y';~1. aby w terminic powyższym donbsły !. 2. Zg. 18/47. Tekla Ceglarek z Wols zlyna , wn:osla
(J nich Slldowl. (Zg. t\r 8/47) KC-5234 Mariann~ . Rejmentowa, zamieszkała w Dzierzgowie, i:'miny o uznanie za Pilarłego mę ża BronisIwa Ceglarka, ostatnio za·
Nieboró~', powiatu łowickiego, ~glosiław.niosek o uznanie za m i eszkałego w Wo:sztynie . Wymienieny został powolany w dn iu

:'-Ja wniosek Maria!lny O!.ek.sitlskiej. zamieszkałej w PU6ZCZY, zrr.arłego mężą · jej, Ryszarda - Józefa Rejmenta. urodzonego', :24.81939 r. do 57 p. p. w Poznaniu, a podczas działań wojen·
"IJow. sępoleńskiego, wszczęto postępowanie o mnanie za zmar· 19.3.1895 roku w Widzewie, pow . Noworadomsk, syna Roma· nych w miaslecz.k'll Rybniki, między Ło w ic zem a WarszawIł za'
łego Stanisława O:eksińskip.go, urooz:<mego ' 14 marca \911 n3 i Mieczysławy ~ Strusiów. Wymieniony w styczniu 1944 ro· ginął około \5 ".'fześnia 1939 r.
w Gą c ka ::h. pow. Ciechanów, ostatni", zamieszkałego w Pusz- I,u zostół aresztowany przez Gestapo niemieckie i wywieziony 2. 2. Zg. 21/47. Marta Wilczyńska z. Wol"ztyna. wnio51a
czy, pow. sępol~nskjego; Wymieniof!Y brał udział w dzi.lłan ; ach cło Warsżawy na Pawiak i od tego czasu nie diłje żadnej wla· (') u1:nan;e Ul :rmarłego - męża, Leona Wilczyń ::.kieg o, sL post. PP.
wojennych jako żołnierz 62 p .1'. '\\le wrześniu 1939 r. Gomości · o sobie. Wzywa się przeto Ryszarda · Józefa. Rejlnen· osŁątnio zamiesllkałego \V Wolszlynie. Wymienion y od wrze-
Wzywa się zaginionego, aby w terminie 3-mie5j~cznyin od ta, aby w terminie 3·mlesięcznym od daty l1iniejstego ogłosze. śnia 1939 L nie dał znaku życia o sobie.
ukazania się nIniejszego og!ogze .. i"" tgłosi! s i ę w wyżej ozna· nia sŁawił się do Sądu Grodzkiego w Łowiczu, gdyż po tym 3. 2: Zg. 28/47. Maria Adam z Tłok, wnio~,la o uznanie za
czonym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie · może być uznąny u terminie Sąd może uzrać go u zmaiłego: · · Wszystkie osob.y, zmarłego męża Heliodora Adama , ostatnio zamies zkałego w Tło.
zmarłego. Wzywa się .wszystkie osoby, które mogą oozielić wla· [..lóre - mogą udzielić jakichkolwiek wiadomo5d o :taginionym. kach.powiatu "",olsztyńskiego . W y mię~iony został powołany
domości o taginionym, aby w terminie powyższym donilj>sły wzywa sit. aby w powyższym h,rminie doniosły o tym Sądowi. w dniu 24.8.1939 r. .do 7 dyonu artylerii kon ne j w Poznaniu -
(I nich Sądowi. (Zg. Nr 3/47). I\C·-5233 19. 881M3. GB-273 szwadron Labarów Nl'746, podcl.8sdlia!ań wojennych poć War..
~zawą . 'zagin,,1
, w dniu 21 · wr2:eś~ja 1939
. r.
SĄD G~ODZKI W LOMtY SĄD GRODZIKI W OLESNICY .
w.zywa si~ zaginionych, aby do dnia 3 września 1947 roku,
Sąd Grod~kl w · tomży ogiasza. że na w ni~k AdeIi · Ra. Sąd Grodzki w Oleśnicy, na wniosek Franciśzk i Pruszyń· godz. 12 zglósili się w Sądz.ie Grodzkim w Wolsztynie. gCyż
c:z,yńskiej,zam. W lomiy,1l'IiCćl DworM 43 m. 7 pow. łOmżyń­ skiej,z.ąll1 . we wsi Ptaszków. gm: Wielkie Celniki, pow.Oleśni. w przeCiwnym rdzie mogą być uznani za zmarłych. Wzywa
skiego. wszczęte zoste!<> pos!9lX"'Wnie sądowe o uznanie .··zc ca wdrozyl postępowanie . o uznanie :za zmarłego męia jej, Kon· ~ II; wszyslkie osob.y. które mogą uQzielić wiądomości o Ulginio·
l1JInarłego Stani6lawa Raczyńs ki~o, ey·na JóZAiat · I Fr"neis~ ~lantego Pruszyńskiego, urodzonego w roku 1905, który w dniu nych, aby 'w terminie powyższym doni osł y o nich Sąd ow i.
·z Ję<:z.maków, urodzonego 3.4.1897 'we w~i Dry'""- gm. "szelO' ~. marca 1940 r. zawarł związek tnałżeński z Franciszką Kacz· ((C-6020
nów .. .pow. opoczyń6k*go, ostatnio zamiesz.kałer we wei ' Ro- marek. córką Jana i Sronisławy lucnniak, ił Po upływie 2 mie·
gienice, pow, łomżyńsk iego. który 30.10.1939 r. «4Irinął. · ~ięcy wydalił się na poszukiwanie pracy i do tej pory nie "'ródł. Maria Brzozowska z Rakonie wic. wniosła o uznanie za zmar·
Wzywa sI ę zaginiooogo Stanisława RaczyM~· ,,'by ,się Wzywa się zaginionego Konstantego Pruszyńskiego. ur. 1905 lego . męża Wincentego Brzozowskiego. ostatnio zamieszkałego
~gł05il w terminie trzymiesię.:z.nym od dnia obwle.sLc~nia, gdyż i oku, ażeby w
ciągu 3 miesięcy ' od dnia ogłoszenia zglosił si~ w Ra koniewicach. powiat Wolszl yn. Wymieniony zo sta ł w Charsz·
'W przeciwnym <razie może być uznany za =1a.rkg·· Wzywa s'{' T . tut. Sądżie, w f'rzeciwnym ra,zie może być uznany za zmar· nicy prze:t Gest apo IV dniu 1\ maja 1944 r. aresztowany i osa·
wsz ystkie osoby, które mogą udzielić w i adomości <> u ginlon y nI. 'e gO. Wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości' o za· dz<:ny w tói:nycl1 obozach koncentracyjnych. Ostatnio Drzeby'
aby IV termiole powyższym doniosły o tym Sądctwi. Nir . Zg. g:i nionym, wzywa .się, aby w terminie powyższym donIo s ły Q nich .\\·a.l do .lulego 1 ~45 r. .w o\x.zie Mau lhausen, Po lym czasie za ·
71 /47. . KC-5028 Sądowi. Zg. 24/41. M-2·m ;;in ął.
Wzywa się zaginionego, aby w ciągu J m i esięcy zgłos i! się
S ąd
Grodzki w Lomż:y oglat!ZA. ie nG w['ljos~k Jadwigi Zwie . SĄD GRODZKI W OSTRZESZOWIE. \I.' SądzieGrodzl,dm ' w Wolsz!Yl'1ie , gdyż w przeci wnym razie mo-
rz.yńs.kiej , Ul:miesz.kalej w LOI1'liy, Plac Z6me<rowski 7 m. 1
Kazimierz Thiel z Ostne~zowa , wniQsł o uznanie Z.3 zmarleg' ::(' być uznany za , zm.arłe go . Wz. y\\'a się wszystkie osoby. które
ws~częte zostało po6tę ()O"Hmie eą~we <> u"nanie . z,az.mar!e.:o
brata s ~ego. Stanisława Truela. urodz. 10 września 1920 w Do 10llł udz.ielić \l:iadc.1TIości () {aginionym. aby w terminie p0WyŻ·
Juliana Zw:crzytlskips o, IS} 1'0,3 Juliana i Aleksandry z Piaseckich.
urodzonego VI tomży 28 lipca 1913 f .• który wyjechaf 'd<>Ro- ruchówie. syn/! StanisŁawa l Marii, z domu . Thiel , ostatnio za 'ym doniosl y o nich Sądowi 2 Zg. 4/47 ,'11-23,39
I! jtw 1940 r. i :tam %O&Łił ~:~:ony do wojsKa do Dywizji ·Ko· niiesz.kalego w Ooroehowie, powiatu kępińskiego. który w i ru
rJniu 1944 ~restt0'Yany został przez niemieckie destapo , t'o\arcja ~ ni Dokowiez z· Goździf13 ~;niosl<l o uznanie !<l zmar -
ściu~zkow6kiej i pra'll'dopodob'lie po~gł w bitwaeh pOd War·
a w styczniu' 1945 wywietiony do obow koncentracyjne:;;'· '<j:O męża Jana Dok o\':: cZ J. ostatnio zal1li~s ~k ałego w GoŹdzinie.
tlL!wą·
. Wtywa 61~ zagi,n1oneg<> Julie na Zwie.rzy ń6kiego, aby ~łosił \v Gross - Ro~n I zaginą/. r owla!u ~' ols ~tyt'!skieg0 . W)mien!ony z0~· 1 3 ł w Go?':l zlnie przez
• w t:enn!Ił:. t.rz,ymie5i~znYm od dnLa wydruk~\V'ania runiej· Zaginionego Stanisława Thiela wzy \"' <3 ~Ię. by \Ii ler mi ni,. iJ,"stapo w dntu 19 wne5nia 1939 r . ar~s~tm\·dny i osadzon y
&~ obwiesK~~ia. gdy t w prteeiwilym r.a~e moi.e byćuirLa· 3 . mi esi~ey c:d daty Dllliej6zego ogłoszenia, zglosU sit w t\lteJ - \</ Wvlsz tyniena jpier w w .1resz,cie poiicyjnym pOd ratuszem. na·
Nr 78 "MONITOR POLSKI" - Dnia 29 maja 1947 r. 13
stwrrle w
Rafii. a później w więzieniu. skąd w dnlu-io- pa-idzier.--- że posiadać większą iJość udzjał6w. Czlonl<lem Zlrz~clu Jelit lI.,ołkf uprawniony jest spóJnik Tadeusz Jarząbldewlcz IWImo-
nika 1939 r. wywieziony zosUlł w niewiadomym -kierunWu. - Od . KQnstanty Dąbrowski. Zarząd składasl~ ~ . jednej': lub większej ­ dzielnie. Sprzedaż' i nabycie nJeruchomości oraz ob;:iąianie tych-
tego czasu zaginął. ' liczby członków. Umowę spójki sporządzono -cInia . t -: grUdnia że'wymaga zgody pozostałych : spólników. - K~903
W.zywa alę .:aginionego. aby w ciągu 3 miesięc:yodd'hla 19~6. roku. KC-859
ukazania się ninie j5zego ogłoszenia. zgłosił si~ w Sądzie Grodz· - - 00 rejestru handlowego A nr. 96 wpisano dnia 4 ma~ca '1941
kim w Wolsztynie. gdyż w przeciwnym razie może być uznany i ,' Do rejestru handlowego A . nr. 92 wpisano dnia 28 grudnia firmę E. .Lewandowski I SI. Kiełb. Spółka jawna. Siedzibą spół..
ze zmarłego. Wzywa się wszystkie oSoby. ktÓre mogą lKl<zlellć I 19'46 firmę ..Spawoteehnika", -Erazm Glyda tlS·ka. Jawna spółka ki jest Koiomleri-powiat · Bydgośzcz. ' Przediniotem ' przedslębior.
wiadomości o zaginionym. aby w terminie powyższymdoniQsły Illliidlowa. Siedzibą spółki jest Bydgoszczy; Al. l -Maja 47. Przed· .stwa, , jest burtowy -handel ' ziemiopłodami. I~h -przetwotami. nł<l
o nich SądowI. 2Zg.23/47. -- M~2338 , mimem przedsiębiorstwa > jest sprzedaż- _gazów . przemysłowych sionami I śztucznyfni ·nawozamI.'. Spólnikami są: Edwln L~wiill'<I
i - artykułów techni;:znych. '.' Spólnikami .sq! Erazm Głyda. Jerzy dowskl •. Stanisław Kielb. " 'Do' reprezentowan14 spójki -uprawni....
Dziembowskl • . Zdzisław Wałokówsld.Do zast~powanla spółld u· ni są obaj spólnicy łą(;znie. KC-490S
.-'.
prawnlony jest spólnik Erazm Glyda jednoosobowo., KC--860
USTANOWIENIE KURAtORA
"Do rejestiuhandłowego A nr. 95 wpisaho dnia 3 marca UlU
NIEOBECNYCH - Do re jeslru handlowego ' B nr. Ss przy firmlę: Karbid Wielko· firmę E. Tyddl! lA. Wi~z6rek' Hurtownia Przyborów Szewskó-
po:skl. Spółka Akcyjna w Bydgoszczy wpisano dnia 3 stycznia Rymatsklch. Sp6łka~· jawna wgydgosżczy. Siedzibą spółki Jest
SĄD OKRĘ:GOWY W GDAI'lSKU 1947. - że w miejSoCe zmarłego członka zar.ządu . inż. Stanisława BydgosŻ<iz; ut D;uga 58 m. lO, ·Przedtt1lbtem przedsiębiorstw.
Sąd Okręgowy w Gdańsku. Wydzloał ' Cywi:![Jy uiJ.· Nowy Ro:9leskiego wybrano jedynym członkiem zarządu" Marcina jest hurtowa · sprzedaż 'skór I przybor6w szewsko - rymarskich.
Swiat 28/29 podaje do wiadomości na pOOsiaWie :lrI.157 · §1 - Spikowskiego. KC-861 Spólilikamlsą: · Bdward · Tydda r Antoni WieCzorek. Do reprezen-
kpc. Ob. Ja-n Bado'Wkl. sekr. .sąd. w Gdań6ku rostał\l'Ste.~o. towania spółld jest upoważ-'nlony każd'y ze spólników z osob-
wiony kam tOTem do zastępowania nieznanego oz mlej6(;a 'l»' Do -rejestru handlowego B nr. '42 przy firmie_, Bydgoska Fa· na: KC-4901'
byłu pozwanej Anny Sz.czygielskiej w sprawie i ~'twa , bryka Budyni Wytwórriia Srodków Spożywczych. W.Plotrowskl
Wacława Szc'zygiel6klego I'Trec·iwko Annie Si<:zygielskiej I S·ka. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .w Bydgoszczy Dó .rejl!śtru haildlowegoB'-nr. 4 przy firmie Polska Składni.
" rOlw&!. wpisano ' dnia 11 lutego 1947. że - uchwalą Walnego Zgromadze·'
ce Szkta. Porcelany I ArtYKułów ' Gospodarczy~h. Spółka z ogra;
Wzywa alę nfeotnaną 'Z rniejs<:a pobytu. aby się _"glooila do nia spó~nlków ' z dnia 5 listopada 1946 zmieniono § . 5 umowy nieżoną OdpoWiedzialnością w -Bydgoszczy. wpisano dnia 3 lu-
'UeteStniczeniaw pOmienionY'~ proce.sie. Nr 8/410/47~ M.:-'3314 spółki (kapitał zakładowy). Kapitał zakładowy podwy!szooo tego 1947. że ~ wmiejsee ustępującego członka zarządu Ignace";
o 200.000 zł. ' i wynosi obeenie500,OOO zl.. podziefonych na 50 go I(asprzaka · 'wybrano Władysława Slerpińskiego. KC-":'2721, ·
udziałów po 10.000 zł. Janina Rzymkowska przestała . być człon· -'

kiem : zarządu. I<C-4912


REJ E S T R H A N D l O W Y. :, Do rejest{u handlowego B nr. 54 przy firmIe "StabU". Spół.
Do rejestru handlowego A nr. 738 (Inowrocław). wpisano kat ogranicżoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy wPisano dnia
SĄD OKRĘ:GOWY W BIALYMSTOKU dnia 12 lutego 1948 firmę A<pteka pod Orłem mgr. Danuta Jani· 7 'lutego 1947. że uchwałą nadzwy.::zajn-ego Wa:nego Zgroma-
SIfd Okręgowy w Białymstoku. jako Rejestrowyobwieszcza. szewska. Siedziba: Inowrocław, u1. Kościelna 2. Wyrób I sprze· dzenia z' dnia 17 stycznia 1947 postanowiono likwidację sp61kL
daż lekarstw. KC-4911 Llkwidato~ami są: ~ Bogdan Stachowiak f Franciszek Ziętak. Ukol
ii do rejestru hand·lowego dział B Nr. 2; w dniu '21 grudnia
widatorz~ reprezentują sp6łkę łącznie. Prokura Bogdana Sta"' .
1946 r. wciągnięte zostało następujące dooatkowe ' zglosżenle::
Do _rejestru handlowego A nr. 1 (ł,.obż~ni<:a) _pr,zy firmie chowiaka i 'Romana Głazińskiego · wygasła. KC-2728
.. 91ałostoclde Towarzystwo E!ektrycznoścl. Spółka Akcyjna". . . . . ':

MOCIl aktu. zeznanego przed Zygmuntem Hiibnerem. Notariu· "Produkty · Rolne'> B" Jaskólski i "S.kaw .· Lobżenlcy - wpisano .
dnia 12 lutegolW7.że spólnicy M~rcln. Stępień I Feliks Jaskó!skl SĄD OKReGOWY W BYTOMIU
szem w Warszawie z dn. 30 września 1946r. Repert. Nr. 2239,
na Wałnym Zgromadzeniu Ak~jonarluszów spółki wybrany zoo wystąpfli z spółk,f. ., KC-4910 . Do rejestru ha'ndlowego dział A pod nr. 61 wpisano 11 kwiet·
stał na członka zarządu Adam Rzewli~kl, a na członków Rady " nia 1947 r. firmę: Wytwórnia Mydła I Proszku do prania. Jan
Nadzorczej: Janina Alklewlcz, Swlętosław Baud<iuln de Courte· Do ręjestru · handl!owego A nr. 101 przy firmie Franciszek Bogusz i S·ka z siedzibą miasto chorzów. Przedmiot przedsl~­
nay. Gen. Bernard Stanisław Mond, In!. J6zef Nowl~uńskl~ Te.- Peterson Spadkobiercy . w Bydgoszczy - ~ Okqle _wpisano , dnia 6 : biorstwa: wytwarzanie mydla I proszku do prania. Jan Bogusz
deusz Plentak. Rom~nLasocki. Inż. arch. Kazimierz ' Sylwestro· , marca 1947. że przedsię<bi·orstwo jest pod zarzą~empaństwo· i Franciszek ' Cibor jako spólnicy. Spółka jaw!Wi: Do reprezento-
wiez. RH.B. 2. 1668/M wym. Kierowniki,em jest Ja~ ~~embel, . . .. KC-4909 wania spółki . Sił uprawnieni Jan Bogu5Z I Franciszek Cibor. ktÓ6
rzy reprezentują s·półk.ę- kaidysamoozielnie. 1915/M
SĄD OKRęaOWY W' BRZEGU "
Do. rejestru handlowego A nr. 99 wplsan'o dnia 6iparc:a. 1947
farmę Skład Delikatesów Warzyw . I . Owóców B·;:i,aKucharscy. Do rejestru handJowego. dział A pod _nr. ,15 wpisano ' dnia 14
W rejestrze handłowym Sądu Okręgowego vi ' Briegu :dt1lti Sipółka : jawna. Siedzibą spółki jest By~g~~zci. )11. ' Dworcowa kwietnia 1947 - 1'. przy firmie: .. Gala". Przetwory Chemiczne. Zyg·
5 marca 1947 Dział A numer rejestru l - ·wpls.ano Firmę ' H~n~ " Nr. 73. Przedmiotem spółki jest mkup I sprzedaż artykułów munt Wiliński IspÓł,ka. spQłka i . jawna _ z siedzibą w Chorzowie ..
dklw, pod nazwą "Hurtownia Ziemiopłodów. Wiktor Anselin spoźywczych. warzywa i t. p. Sp6!nikaml są: Stefan Kucharski. Batory.: że spólnik Józef . Kulicki . wystąPi! z spółki, 3 w jego
w' Strzelinie. ulica Brzegowa Nr. 4 Wojewódżtwo Wrocław. Augustyn Kucharski. Spółkę reprezentuje każd·y .z spólników miejSoCe. ws~pil Leon Dopierała. 1916/M _
' Prz~miotem przedsiębiorstwa jest skup l sprzedaż ziemio- oddzielnie, . . KC-4908
płod6woraz Ich ' przetwor6w. , - ," "' - ." -Do rejestru h<lndlowego dzia1 A pod nr. 40 wpisano 8 kwiet-
~ _rejestru ' handlowego 11 ' n~. - 28 przy fiririie Labora10rium nia 1947 r. przy firmie: ..Motoru ch" Zakłady Elektro - Me;:ha ..
lmł, 1: ll8zwl;lko kupca: Wiktor Anselm.; ; " . J<C,.....4920-' Cheiniczno: . F:~imac'eutyczne / ..Sanus~'. Spółka i ograniczoną od· nlczne, Inż. Stefan .,Augustynlak z· siedzibą w Chorzowie. źe Stl,;
i. ~: .
powieąz.ialri~ę~~ą -., w gydgoszc~.y~l>lsano dnia 11 marea .·'l947• . ri~awie . . Ąugu;lbymak wizielano , -prQkucy ; samodzielnej; . ' -19ł7/M .-
W rejestru handlowym Sądu Okręgowego w Brzeg~!l:nia, że 'u~hwałą ' riadiwycżaJnego" Wa iheg6 ŹgromildtenlBi -dQla_'"fS . :~ '.)}.:; ~: ,:: ~ ~.:l~T ; -' '_- " ~'~'F' ''~:'~::. ~, " ·~' 7.;. ,\i· "· .. '·. _ .~~.: :~ ' :~r'~ '. .~J . ~.'":. ',. .~. ;,.....
5 marcal947r. Nr rejestru l , Dział B. \VPi~IWflrmę-:Str~. lutego 19.47 zmieniono U01owęsp61ki vi §§ l (firma). 2(sied~jba): ' Do ,reJestru .handłówegodział A pod nr. 3 wpiSano 14 :kwiet-
lińskl, ,Dom Żbożowy. Spółka I ogr~nl~zoną~powie?zja,t~oś;:i. _ 3 (przedmiot przedsiębiorstwa). 5 (kapitał zakładowy). . Firma nia .1947 r.. przy urmie: ArtykułY' Techniczne. lilż. Mieczysław. -
w StrzelInie. ulica Kolejowa Nr 9, WojęWc)dztw9 WrOcł~w. ' obecnie brzmi: Laboratorium Chemiczno • Farmaceutyąne I·Wy· Jeż i S·ka z siedzibll w Bytomia; że firmę na wniosek Ukwida-"
P,rzedmlotem przedslęblorstw-8 jest zakup I sprzedaż wszej· twórnia Srodków Spożywczych "Sanus", -Spół~a z ograniczoną tora. wykreślo."o z rejestru po przeprowad~onej ' likwidacjl.
I<lch ziemiopłodów I Ich przetworów. artykułów , spożywczych. odpowiedzia'lrlOŚcią. Siedżibą spółki jestBydg06icz; . ~. Jagiei. 1918fM
przemysłowych I opałowych. lońska 10. - Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wytwarzanie
Kapital zakładowy 120.000 zł. Czas trwania nieograniczony. I przera<bianie wszelkiego rodzaju artykułów farmaceutycznych. · -Do rejestru handlowego . dział A pod nr._ 2 wpisano dnia li,
Do: reprezentowania spółld sI!: uprawnieni Bronisław .orożdżyń. oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju zleconych I własny:h ba~ kwietnia . 1947 r. , ,przy firmie .. ..Caro... Zrzeszenie. dla Aprowiza-'
ski ł WładyslawTomcie.k. każdy z nich samodzielnie. Firmę dawczych prac laboratoryjnych l zestawianie mieszanek zioło· cj!. Sląska- Julian Gregorowlcz I Jal'\ Weychan z :siedzib,
spółki podpisują ' w ten sposób. że pod brzmieniem firmy spółki . wych I w~twarzanie środków z ziór leczniczych.. wreszcie wy· .w · Bytomiu. że firmę wykreślono z rejestru po przeprowadzo.
umleścłkt6rykolwlek z nich swój podpis. KC-~921 twarzanie i przerabianie wszelkiego rodzaju artykułów - chemlez· . nej likwidacji. 191~/M
no· technicznych. oraz wyrabianie środków . spożywczych . · K~I­
W rejestrze handlowym Sądu Okręgówego w Brzegu · DziałA . tał , zakładowy podwyższono e 100.000. zł I : wynosi obecnie , Do re-jes1ruhandloweg~ dział A pod nr. 32 : wpisano dnia t8
200.000 zł podzielonych na 200 udziałów po 1.000 -zl. Walerla· kwietnia -194.7 r., przy, firmię:Dom Hand!owo • Techniczny "De·
numer rejestru I wpisano · Firmę Haridkiwą Hurtowy Handel
nowi Koleckiemu udzielono prokury łącznej, ,,,- . .KC~4907 Ha·Te ... .K~ ~irtz I T. .Mroziewicz z siedzibą Vi Bytomiu. te . spół.
ZlemlopłodamJ. Traczyk Stanisław wZieleni::$:h; powialSne: .
'ka jawna się rozwiązała bez prz:eprowa~zenia. -likwida(;ji. Spółk~
lin. · WoJewództwo · ·· Wrocław. Priedmk>terp· przędsiębiorstw03 _
jest skup I sprzedaż zlemiopłod6w oraz Ich przetworów. Właści­ DO rejestru handlowego A nr. 83' .przy '.flrmie ZJemioplody na.- wniosek, ~p6Inik~w wykreSIono z ,rejęstru handlowego. 1920/M
deI. przedsiębiorstwa Stanisław · Traczyk. . :._KC~4919 Pomorskie, . St. · Zmlgrodzki ł S~ka w Bydgosżczy wplsano- dnia
6 marca 1947. że spółkę rozwIązano. Likwidatoramt są dotych. 'De, reJ~truhand.lowego dziai Ap~ nf~66 wpisano dnia la
cUlsowl spólnicy. KC-4906 kwietnia 1947 r. Jirmę: , Przedsiębiorstwo Budowlane- .. Rozbudo~
~ĄO · OKReGOWY W .BYDGOSZCZY wa" ,' PokojOwy! . S()hantka z siedzibą · miasto Chorzów.Przed-
. \ , '
Dctrejestru handlowego A nr ił przy firmie T. N,estarowski .
, :., "
miot ' przedsiębiorstwa: prowadzenie robót przemysłowych i. bit-
Do rejestru handnowego A 97 wpisano dnia 6 marca 1947'fir- 'dowlanych: Franciszek Pokojowy i Piotr Sobantka jako spól-
i S~ka. Wytw6rnla Cukrów ~.Ta.jo~' .-N By'dgosZ(;źywisanodrtfa" mę Stanisław Sperkowski. Nast. właścicielki G. Lubinkowska 1
2 pafdzlemtka 1946. że spó1nlk . Czesław i<oUlrze'Wsk.~wystą~ii' M. Sperkowska. Spółka jawna. Siedzlb~sP6lkii jest Bydgoszcz. nicy. Spółka jawna. Do rePfezento~aąia spółki jest uprawnio-
z spółki. . '. KB:....:.ool8 uL Poznańską 6/4. Handel a~tykułaml gQSlloclarst'}'B domowego. ny Franclszek Pokojowy.- który reprezentuje spółkę samodz~·
nie, ,:. .. 1911/.M
galante.rlą. szpagatami I zabawkami. Sp~p.lkarnl ~ą: Gertruda
Do rejestru handlowego A nr. 105 (Llbiszyn) wpisano driia Lubinkowska. , Marta Sperkowska. . Do . reprezentow.ania . spółkJ . • -- i
: 00 -rejestru h3ofldiowego - dział .s , pod ' nr. 8 wpisano dnia ' 8
, pafdtlernlkaflrmę Apteka pod Orłem. właść. ingr: Piotr Pa· . uprawniony jest każdy '!- spó!nlków z osobna. , N~ wypadek usta· .
kwietnia' 1947 1', -przy fjrmie.D0m ' Handlowy .. Astra". Spólka
włowskl z siedzibą w Labiszynie, Przedrrilolein . przedsiębior . . :nowlenia p'ro\(ury. spółkę ma prawo reprezentować ka~dy z sp6l.
'z . ograniczoną · odpowiedzialnością z siedzi-bą . · w Bytomiu. - . że
stwa jest wyrób i sprzedaż lek6w. KB-6019 nik6w z osol;ma lub też prokurent łącznl~ z jędnym spólnl·
,kiem. . . .. . KC-4905 . uchwałą spólników z· 28 maf:.::a .1947 r. otwarto ' postępowanie Iik~ .
.- wklacyjne.' Ukwidaiorem spółki ustanowiona została Miron~
-Do n!jesłru' handł~wego A nr. 88 ~\v,plsa!l0 ,dnia~ 29 .listopa, . ? . . . Slebodzińska; 1910fM .
d<l 1946 firmę Tadeusz Frankowskl- .:- Ziemippłody 7'" Ja'Y m1 Do rejestru hand·lowego A nr. 98 wplsano~a 6 marca 1947 !i ,

spółka han<llowa, Siedzibą Slpółki jest Bydg>9Szcz• .~. Pac:Ierew~ firmę "Ster". Hurtownia Rowerów I Cz.ęśd Ro'W,erowych Witold , Do ·te]estru :haoolowego działA pod nr; 65 wpisano dnia 18 .
sklego 18.. . Przedmiotem przedslęblorstw~ jest Ulkup I spqe· Piechocki i ,Kazimierz .Bartkowiak. SpÓłka Je:wna, Siedzibą spół· kwietnia 1947 r. przy Urmie: Zakład: Sztuki Kościelnej - Kazi·
daihurtowa ziemiopłodów. Spólnikami .są: Tadellsz .Fr;inkowskl. ki jest Bydgoszcz. uL Podwale 15. m. .1. erzedinJotem ,spółki jest mierz Schaefer':" ~ siedzibą w ,- Piekarach • Sląskich. że firma
Maksymm:m GlU. Spółkę repre~ntuje spólnik Tadeusz Frari· . handel hurtowy rowerami. częściami rowerowymi I pokrewnymi ' brzmi obe-cnie: Zakład Sztuki Kościelnej - Kazimierz &haefer,
kowsk!. KB-gQ49 artykułami. Spólnikami są: Witold Piechockl. KaZimierz Bartko· właścicle!e bracia Srhaefer I S·ka z siedzibą miesjcowość Pie-
wlak. Joannie Piechockiej _udzle!ono prokury,. samodzielnej. Spół· kary. Sląskie . .Oddziały w- Chorzowie I 'Katowi.-:ach. Spółka
. Do rejestru handlowego dilat B nr. ,87 wpi~ano dola · -_28 kę reprezentuje każdy z sPólników z osobna Oraz prokurent rów· iawna.Spó!nikarili" są: A~ojzy Schaefer-. Szymon Schaefer. Mek-
grudnia 1946 firmę Spółka Dzierżawna firmy Schlaak i Dąbrciw~ nież ' sam·odzielnie; · I<C-4904 sarider · Schaefer. Mieczysław Schaefer i ·JÓzefGÓra.Do skłaoa.
.Id. Spólka z og1J'e.nl~zoną odpowiedzia!nośCią· Siedtibą ,skół. nia oświadczeń i pcidpisywania iW_ Imieniu spółki wymagany jest
Id jest Bydgoszcz. ul. Swiecka 14. Przedmiotem przedsiębiorstwa Do rejestru handlowego A nr. ,739 (lno'ivrocław) wpisano podpis - dwóch spólników łącznie; Birma ,dotychczas zarejestro-
jest dalsze :pr9wadzenle przedsiębiorstwa firmy Schla~k 1. I)i1· dnia 4 m!lrca 1947f1r'mę Tadeusz Jarząbkiewlcz I Synowie. Han· wana była pOdrirR.H.A.283 T ' g . 1 9 1 2 f M ·
browski. ' Spólka z ograniczoną odpowiedżialnośtią. : mająceJ Z:1 . \ dei Ziemiopłodów. Siedzibą spółki jest GnlewkowC1. ut Toruń~
przedmlót handel węglem i materlaIami opałowymi .na_ tTloeytr ~ ka38. Przedmiotem -spółki jest ' - h8nd~ i' zbożem• . nasionami Do rejestru handloweg<' dział A pod nr. 63 wpisano 16 kwiet-
mowy dzierżawnej. Kapitał zakłl;ldowy wynosi 1f)5,OOO złoty~h j prnd" ktami młyńskimi. Spólnikamj 9~:Tildeu~l Jarząhkiewkz. nia 19'47r. firiri~: "Adhezja" Wytwórni.&Smarów -ini: Stani.
podt.i~IOny ~sl na 21 , udziął6wpo500 zł. Każdy -spÓlnik-
o • •• • • - •
mo·
Michał Jarzqbkiewicz, Jąkub , Jaulibkle\\1Clt.· Do -·rępretentowaoia • sław . Szćz~anik; -i SJ~zlhll, ,miasto ' Chorzów -- , BałąfY.' - Pr~ .
. . '
,' . ' .. :: . . . .' ~
',1
14 "MONITOR POLSKI" - Dnia 29 maja 1947 r. Nr 78
j
I'
mioŁ przedsiębiorstwa: wytwarzanie wszelkiego rodzaju smarów Do rejestru handlowego B 295 wpisano w dniu 7 stycznia gazynach własnych lub dzlertawionych, szczegó;nie zaś w mii-
.il
przemysłowych. Kupcem rejestrowym jest Stanisław Szcze- 1947 r. f.irmę "Napierała i Raszke - Przedstawicie!stwo Fabryk, gazynach wolnocłowych i chłodniach portowy:h, takup I prze-
panik. 1913/M spółka z ograniczoną ' odpow·iedzialnością". Siedzibą przedsiębior· twarzanie tych artykułów, sortowanie ich i przepakowywanie
stwa jest Sopot, w. Czyżewskiego 13, li przedmiotem przedsta- oraz przeróbka, zakładanie i eksploatacja własnych zakładów ,
Do rejestru handlowego dział A pod nr.e2 wpisarto 16 kwiet- wicielstwo fabryk ze składnicami konsygnacyjnymi. Kapitał Ul- przetwórczych, jak również wykonywanie wszelkich czynnośti
nia 1947 r. firmę. "Blok - Papier", J. Jakubiec i S-ka z siedzi· kładowy wynosi 100.000 złotych . Sp6lnik może mieć większą mają:ych związek z dostawami okrętowymi. Kapitał zakładowy
bił miasta Chorzów. Przedmiot przedsiębiorstw.a: handel arty· ilość udz.iałów. Zarządcami są: Edmund Napierała, Jan Raszke, w'ynosi fa.ooo złotych. Ilość udziałów każdego ze spó!ników nie
kl.!łami papierniczymi .i piśmiennymI. Spółka jawna. Spólnikami Alfons Po!itowski I Seweryn Jęsiak. Zarząd składa siC z jednej jest ograniczona. Zarządcami są: Zenon Borkowski I Małgorza­
są: Anastazja Jakublec i Józef Jakubiec. Spółkę repreżentują lub większej ilości osób. Przy wieloosobowym Zarządzie ta Józefowicz. Zarząd spółki składa się z dwóch członków Za:
spólnicy i to każdy samodzielnie. 1914jM spółkę reprezentują dwaj którzykolwiek członkowie Zarządu rządu. Do z.astępowania spółki wymagane jest współdziałani'~
łącznie. Umowa spółki z ograniaoną odpowiedzialnością z.awar- dwóch członków Zarządu albo współdziałanie jednego członka
SĄD OKRJ;::GOWY W CIESZYNIE ta została 30 g.rudnia 1946 roku. KC-2ł92 Zarządu łącznie z prokurentem. Udzielono prokury Aadonie
Szymańskiej, Alinie Giżyckiej i Jadwidze Opatowskiej. Umowa
Dnia 21 kwietnia 1947 wplsano do rejestru hand.Jowego firmę:
Do rejestru handlowego B ,298 wpisano w dniu łi ' stycznia spółki z ograniczoną odpowiedzia ,loością zawarta zostala 8 mar~
Józef Cichoń i S-ka. Siedziba: Kamienica. Przedmiot przedsię­
1947 r. firmę "Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe - Har- ea 1946. roku. KB-58IZ
biorstwa: Dżierżawa i prowad zenie tartaku P!!ństwowego w Wa-
lewo - ~półka żograniczoną odpowiedzlalnością". Siedzil,ą przed-
pienky, przecieranie drewna obcq;tJ i zakup i przecieranie drew-
siębiorstwa jest Sopot, ul. Marszałka Stalina Nr. 700, a przed- Do rejestru handlowego B 257 wpisano dnia 9 września 1946
na własnego. Spó!nicy: Józef Cichoń i Stefan Kaczor. Stosunki
miotem jest wytwórnia I handeł wszelkiego rodzaju wyrobami następują:e dane dotyczące firmy "Morska Agencja Filmowo-
prawne spółki: Jawna spółka handrowa. Umowa z daty Bielsko,
17 marca 1947, Nr. rep. 4DOJ47. Spólkę reprezentuje każdy spól-
drzewnymi oraz melXami i przyborami szkolnymi, jak również F&!ograficzn.a "Foto - Press", spółka z ograniczon!łodpowie­
roboty budQwlane. , Kapitał zakładowy wynosi 90.000 złotych. dzialnością". Uchwałą Zlgromadzenia spólników z dnia 4 wrześ~
nik samodzielnie. ' M-2232
Spólnik może mieć większą ilość udzialów. Zarządcą jest Win- nia 1946 r. s,półka została rozwiązana a wobec tego, iż spółka
centy Wojciechowicz. Zarząd spółki może się składać z jednej nie rozpoczęła żadnych czynności, rozwiązanie nastąpIlo ' bez
Dnia 21 kwietnia 1947 wpisano do rejestru handlowego fir-
łub większej , ik>śel osób. Przy wieloosobowym Ulrządzie każ­ potrzeby przeprowadzenia likwidacji. Wobec rozwiązania spól-
mę: Wydawnictwo "Paionia" • L. Brandys I S-ka w Cieszynie. dy z członków z.arządu uprawniony jest do samodzielnego re- ki bez potrzeby przeprowadzenia likwidacji spółka ulega wykre-
I'rzedmiot przedsiębiorstwa: Wszelka działa[ność związana z
prezentowania spółki. Umowa spółki z ograni~zoną odpowie- śleniu z rejestru. KB-5813
handlem i produkcją dobrej książki polskiej. Spólnicy: Brandys
dzlalnością zawarta została w dniu 9 stycznia 1947. KC-2191
Ludwik. Jasiewiczowa Wanda, Hessowa Aniela i Hessowa Anna.
Do rejestru handlowego A 64 wpisano października 1946 r.
StosunkI prawne ~ółki : Jawna Is'pólka handiowa. Umowa z da- Do rejestru handlowego A 114 wpisano w dniu 22 listopada
że siedzibąfirmy "Materiały Budowlane, E. Hajduk i S-ka" jest
ty Cieszyn, 2.8.12.1946, Nr rep. 548j47. Spółkę reprezentu.je 1946 r. firm ę "B. Wiśniewski i Spółka", spółka jawna. Siedzibą obecnie Sopot, trI. 3·go Maja 14. 1\B-5814
każdy spólnik samodzielnie. ' M-.!..2233 przedsiębiorstwa jest Sopot, ul. Pod,g órna Nr. 11, a przedmio-
tem składowanie, przerabianie, skup, hurtowa I detalicwa sprze·
Do rejestru handlowego B 95 wpisano dnia 30 września 1946
Dnia 21 kwietnia 1947 wpisano do rejestru handlowego fir- daż na rachunek własny i na rachunek osób i firm / obcych oraz
następujące dane doty;:zące firmy "Spółka Transpol"towo-~­
mę: Wytwórnia zabawek, galanterii i fajek "Dar", Stanisław eksport i import wszelkich ziemiopłodów, nasion, owoców i ich
dycyjna "Blok - Sped", spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś­
Bartosik i S-ka. Siedziba: Cieszyn. Przedmiot przedsiębiorstwa: prżetworów, wszelkich artykułów gospoda rstwa i przemysłu
cią". Członek Zarządu Bronisław Lewandowski zmarł. Na trze-
Wyrób i zbyt zabawek, galanterii i f,ajek. Spólnky: Stanisław wiejskiego, wszelkich produktów potrzebnych wsi i miastu, pro·
ciego członka zarządu powołany został Zygmunt Klotzek.
Bartosik i Zdzisław Bartosik. Stosunki prawne spółki: Jawna wadzenie przedstawicielstw firm obcych, krajowych i zagranicz-
KB-5815
spółka handlowa. Umowa z daty Cieszyn, 8 stycznia i 17 kwiet- nych, wykonywanie dostaw dla za1óg okr ęt owych, oraz wyko-
nia 1947, Nr. rep. 'l:li 770/47. Spółkę reprezentuje każdy s.pól- nywanie w związku z powyższymi interesami możliw ych innych
Do rejestru handlowego B 212 wpisano dnia 3 ' J)aźdzlernika
!lik samodzielnie. M-2234 czynności, uchwa!onych przez spólników. Oddział w Bydgoszczy,
1946 r. w firmie "Polsko· Bałtycka Agencja Okrętowa, spółka
ul. Paderewskiego Nr. 24, Spólnikami spółki jawnej są: Inż.
Dnia 18 kwietnia 1947 wpisano do rejestru handlowego fir-
z ograniczoną odpowiedzialnością" Polish - Baltic Shipping Agen-
Janusz Ihnatowicz, .Bplesław Kowałski, Bronisław Wiśniewski
ey Ud" otwarcie Oddzia.!u w Szcze;:jnie, przy ullcy Wi'lsoua
mę: Przedsiębiorstwo przewozowe stefan Bąk i Karoł Bagan.:. i Tadeusz Wojczyński. Helenie Wiśniewskiej udzielono łącznej
Nr. 4. KB-5816
Siedziba: Bielsko. Przedmiot przedsiębiorstwa: Przewóz towa- prokury, prokurent upoważniony jest do działania tylko łącznie
rów wszelkiego rodzaju. Spólnicy: Stefan Bąk i Karol Baganc. z inż. Januszem Ihnatowi:zem lub Bolesławem Kowalskim albo Do rejestru handlowego B 140 wpisano dnia 4 paźdiiernJka
St~sunki prawne spółki: Jawna spółka handlowa. Umowa z daŁy też z Tadeuszem Wojczyńskim. Spółkę reprezentują na ze-
1946 r. następujące dane, dotyczące firmy "Rolhurt, Hurtownia
Biała Krakowska, 22 stycznia 1947, Nr rep. )8/47. Spólke re- wnątrz dwaj którzykolwiek spó~nicy łącznie I~b jeden którykol-
Płodów i Przetworów Rolnych, s,półka z ograniczoną odpowie-
prezentują obaj spólnicy łącznie. M-2235 wiek z nich łącznie z prokurentem. Dnia 28 list<~pada 1946 r. działnością". Czesław Kopka i Władysław Krzysztońprzestati
wpisano: S'p6!nlcy Janusz . - Antoni Ihnatowicz, BO:e s ław Kowal- być członkami Zarządu, natomiast do Zarządu 'wybrany został
Dnia 21 kwietnia 1947 wpisano do rejestru handlowego, że ski, Bronisław Wiśniewski, Tadeusz - Józef Wojczyński zawarli AI:lOns Murzyński. KB-5817
.w Czechowicach - Dziedzicach otwarto Oddział firmy Komu- ze ' swymi małżonkami odnośnie swych majątków umowy ma-
nalna Kasa Oszczędności miasta Bielska w Bielsku. Prokuren- jątkowe małżeńskie, ustaąawiając d:la swych majątków ustrój
Do , rejestru handlowego B 297 wpisano w dniu 9 stycznia
tem firmy' us1anowiono Pawła HusSara. M-2236 rOzdzielności majątkowej. Dnia 13 stycznia 1947 r. wpisano:
1947 r. firmę "Węglokoks, spółka z ograniczoną odpowiedzial-
Otwarto oddział w Szczednie przy ul. Ledóchowskiego Nr. 13.
nością". Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk - W~zeszc.", '
Dnia 24 kwietnia 1947 wpisano do rejestru handlowego firmę KC-2190 ul. Morska 6, a przedmiotem handel towarami wszelkiego 'ro-
Architekt I budowniczy Franciszek Manowski, ' Przemysł inży­
dzaju, w sz;:zeg6!ności materiałami opałowymi. Kapita1 zakła­
nieryjno budowlany. Siedziba: Skoczów. Oddział w Bielsku. Do rejestru handlowego A 128 wpisano w dniu l marCa 1947
dowy wynosi 300:000 złotych . Każdy spólnik może ' posiadać
Przedmiot przedsiębiorstwa: Biuro ' IProjektodaw-o::ze I wykonywa- ' roku firmę "Zgoda, W. Szmukała i A. .Szkodo", spółka jawn~.
większą ilość udziałów. Zarządcami są: Felik~ Tymieniecki, Zyg-
y nie wszelkich robót z zakresu budownictwa podziemnego i nad- ' Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk - Brzeźno, ul. Gdań­
munt Cupryn i Zygmunt K:lotzek. Zarząd składa się : z dwóch
ziemnego orez robót wodno - melioracyjnych. Kupiec: Franci- ska 5, a przedmiotem wyrąb mięsa i przetwórnia wędlin. Spól.
lub wi ęk szej liczby członków, Weksle własne, pełnomocnictwa,
sżek Manowski. Firma kupca jednoosobowego. Uwagi: Wy- nikami spółki jawnej są: Władysław Szmukała i Adam Szkodo .
akty notarialne i wnioski hipoteczne podpisują w imienlu spół­
kreśla się jako nieważne wpisy dokonane przez okupanta w ru- Spółkę repr~zentują na zewnątrz każdy ze spólników samodziel·
ki 2 c z łonkowie zarządu łącznie, na·tomiast wszelką korespoii- .
brykach 2-5 I d.la przejrzystości przenosi. się sprawę do nie, zaciąganie zobowiąz.ań, spisywanie aktów notarlalnych, wy ·
dencję, oraz pokwitowania z jej. odbioru, czeki, przelewy, żyra
lU. R.H.A.jVII-260. M-2237 stawianie weksli może nastąpić przy współudziale obu spólni-
na wekslach, umowy kupna - sprzedaży ~rtykułów stanowią­
ków. Spólnicy składają swe podpisy pod stemplem firmy.
cych pr żedmiot ha ndlu spółki, odbiór pieniędzy, przesy łek pocz- ,
Sąd Okręgowy w Cieszynie wpisał dnia 14 grudnia 1946 do KC-427U
towych i . towarów podpisuje każdy członek zarządu samodziel-
rejestru handłowego firmę: "Lantex" Jan Lankosz w Bielsku. nie lub 2 prokurenci łącznie . Pod,pisy winny być czynione pod
Siedziba: Bielsko. Przedmiot przedsi~biorstwa: Wyrób sukna.
Do rejestru handlowego A 127 wpisano w dniu 22 lutego
1947 r. !jrmę "Przedsię1'liorstwo Robót Inżynieryjnych , Włodzi­ brzmieniem firmy spółki. Umowa spółki z ograniczoną odpo-
Imię I nazwisko kupca: Jan Lankosz. Prokura: Andrzej Lankosz. wiedzialnośdą zawarta zosłała 21 grudnia 1946 r. KC-2247
mierz Charytonów". Siedijbą przedsiębiorstwa jest Gdańsk -
Stosunki prawne: Firma kupca jednoosobowego. Imiona i nazwi-
Wrzeszcz, ul. Wiązowa 14 m. 5, a przedmiotem wykonywanie
ska osób uprawl1ionych do reprezentowania spółki: Jan Lankosz . . Do rejestru handlowego A 121 wpisano w dniu 15 styczn:a
robót budow:anych~ Firmę. reprezentuje Włodzimierz Ch ary to·
i Prokurent samodżie1nie. M-2231l . 1947 r. firmę "Ziemiopłody J. Głombiowski i S-ka", spółka jaw.
nów jako jednoosobowy kupiec. KC-4269
na. Siedzibą przedsi ębiorstwa są Subkowy, pow. T.czew, bocz-
Dnia 23 kwietnia, 1947 wpisano do rejestru handlowego fir· nica Dworca Tow.arowego w Subkowach, a przedmiotem .ha:1-
Do rejestru han.d lowegoA 126 wpisano w dniu 19 lutego
mę: J. Konczakowskl, właściciel Brunon, Józef Kon::zakowski. dei zbożem i zlemiopłodami. Spólnikami spółki ja'w nej są: Jan
1947 r. firmę "Pomorskie Biuro Elektrotechniczne, Inż . R. No-
Siedziba: Cieszyn. Przedmiot przedsiębiorstwa: Handel żelazem, Głombiowski i Józefina Grot. Do reprezentowania ~półkl na ze-
wicki". Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk - Wrzeszcz, u~.
narzędziami i towarami pokrewnymi. Imię i nazwisko kupca: wnątrz uprawnieni są Jan Głombiowski i Józefina Grot każdy
Libermana Nr. 45-b, a przedmiotem wykonywanie rohót e;ektro-
Brunon Józef Konczakowskl. Stosunki prawne: Firma kupca jed- samodzielliie. KC-2195
instalacyjny:h bez ograniczenlJ napięcia. Inż. Nówicki Roman
noosobowego. III.R.H.A.{VII-259. 1789/"-\
reprezentuje firmę jako jednoosobowy kupiec. KC-4268
Do rejestru handlowego B '104 wpisano dnia 17 stycznia 19·17
Dnla 18 kwietnia 1947 wpisano do rejestru handlowego
Do rejestru handlowego A 20 wpisano w dniu 25 'utego 1947 następują e dane dotyczące firmy "Moda i Sport, A. Zawadzki
AjVn-252, firmę: "Dywan", L. 2.<Iczykiewicz i Spółka w Bie!-
roku następujące zmiany dotycżące firmy: "Inż. Wiadysław i. W. Jankowski, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" . .:
sku. Przedmiot przedsiębiorstwa: Wyrób i sprzedaż dywanów,
Plaskura i S-ka" Przedsiębiorstwo Inżynierskie - Robót Insta- Zgromadzenie spó:ników uchwaliło w dniu 7 stycznia 1947 r . .
chodników, sukna i innych artykułów włókienniczych i ,prowa-
lacyjno - Mechanicznych "Pi~im". Firma brzmi obecnie: "Przed- rozwią zać spółkę i postawić ją w stan likwidacji z dniem .7 stycz-
dzenie skręcalni włókien na rachunek własny i osób · trzeci:h.
nia 1947 r., ustanawiając likwidatorów w osobach Wiesław~ Jan-
Spółnicy: Leokadia Zaczykiewicz- Mayerowa, Longin Zaczyki'e- siębiorstwo Inżynieryjne Robót Insta~cyjno - Mechanicznych Pi·
rim, Karol Cho!ewa i S-ka". Doty.-: hc za sowi spólnicy Inż. Wła ­ kowskie~o i Aleksandra Zawadzkiego, którzy działać v,inni .1ą:z­
wicz, Ryszard Mayer i Irena Mayerówna. Jawna sp6łka hand;o-
dysław Plaskura, Marian Cholewa i Antoni Wadowski ustąpili, nie. KC~2195
wa. Urrłowa z daty Bielsko; 21 marca 1947. Leokadia Zaczy-
kiewicz Mayerowa, Ryszard Mayer reprezentują spółkę każde do spółki przystą,pił jako nowy spólnik Zygmunt Kró!ikowski.
Z nich samodzielnie. 1II.R.H .A.{VII-252. I788/M Spółkę reprezentują Zygmunt Królikowski, Karol Cholewa i Sta- Do rejestru . handlowego B 299 wpisano w dniu 17 stycznia
nisła\V Laśko, zawsze dwaj łą<;zni~ lub jeden łącznie z proku. 1947 r. firmę "Międzynarodowe Targi Gdańskie - M.T.G,
Dnia 12 kwietnia 1947 wpisano do rejestru handlowego rentem. KC-4267 spółka z ograniczoną odpowiedziainością". Siedzibą prz'ćdsię'
A /IV-':134 przy firmie Sląska Fabryka Kartonaży "Beskid", biorstwa jest Gdańsk, Al. Rokossowskiego 27, a przed;niotem
Bracia Serog, właśc. L. Serog i J. Serog w Bielsku: Na podsta- Do rejestru handowego A 125 wpisano w dniu 12 lutego 1947 organizacja i prowadzenie Tar,g ów i wystaw oraz 7\\ii'ą~ahy::h
wie oświadczenia sp61-nika Józefa Seroga oraz spólnika Leopoi- r. firmę "Aptek!! pod Lwem, właściciel inż. mgr. Bazyli - A,lfons z tym imprez. Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000 złoty h.
da Seroga, zastąpionego przez pełnomo~nlka Romana Fisch- Kuszyński". Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gadilsk, Nowy Każdy ' spólnik może posiadać większą iość udziałów. ' Zi!rZądc~­
grunda, wykreśla się firmę jako zlikwidowaną· . Wykreśla się Swiat Nr. 2, a przedmiotem sprzedaż i wyrób leków i środków mi są: Henryk Drozdowski, Dr. Zygmunt Rosner i inż. -Kazi-
jako nIeważne wpisy Ulrządzone przez okupanta w rubryce 2, leczniczych. Firmę reprezentuje inż. mgr. Bazy'1i - Alfons Ku· mierz Bogacki. Do składania oświadc z eil i podpisywania w imiE"
3, 4, 5, 6, 7 i 9. 1409jM szyński jako jednoosobowy właściciel. KC-4266 niu spółki wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
W wypadku' ustanowienia prokury wymagany jest podpis jedn ~'
SĄD OKRJ;::'aOWY W GDAr'l'SKU Do rejestru handlowego dział B pod Nr. kol. 177 wpisano go czlonka Zarządu łącznie z prokurentem. Umowa ' spólki z o-
Do rejestru handlowego B 107 wpisano w dniu 9 stycznia dnia 14 marca 1946 r. firmę: "Shi-pmor", ' Przedsiębiorstwo do- graniczoną odpo wi edzi a l ności ą zawarta została 28 październik~ "
1947 r. następujące dane dotyczące firmy "Dom Hand:owy, Zie· staw Okrętowych, spółka z ograniczon" odpowiedzial no~ci;(. 1946 roku. KC-':"'2191
Iińslci i Strehl, spółka z ograniczoną odpowiedzia!noś ;ią '. Uchwa Siedzibą spółki jest Sopot, Gru!)wa!dzka 86. a przedmiotem do-)
łlł zgromadzenia spó~ ników z dnia 30 listopad .. 1946 r. postano- ~taw3 artykułów żywnościowy;:h oraz wszel ki~h artykułów sprzę ' ' Do rejestru handlowego B 287 wpisano w dniu 30 listopaó;.
wiono przeprowadzić Likwidację powyższej spółki. Likwldato- tu i osprzętu ' okrętowego na statki po'skie r zagranicznE'. zaw: 1946 r. ' firmę .. Browar O"'ywa!E'I ~ ki , spółka z ogrankzoną odpo·
remzosta! obrany mgr. Józef Zieliński. KC-2193 jające do portów polskich, składowanie tych ' artykułów w ma - 1 wiedzialnością". Siedzibą spółki jest Starogard, • przedmiotenr


_Nr .18 '"MONITOR POLSKI" - Dnia 29 maja 1947 f. 15

eksploatacja browaru w szczególności produkcja I zbyt plwa, Do. rejestru ' hand,lowego Wlplsano dnia 31 marca 1947, w dzlałe PRZETARG NIEQGRANICZONY
a ponadto wszelkich artykułów % zakresu browarnictwa, słodow­ B, pod 'Nr 1414 firmę: "SprzętopoI", Wytwórnia Sprzętów Do- Centrala Skór Surowych WojewMzki Oddz'lał 'W Krakowie.
nictwa oraz wód gazowych, minera'lnych, lemoni~d (inny::h ar- mowych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu. ul. Krupnicza 5 ogJasze przetarg , rueograniczony na: -
tykułów przemysłu spożywczego. Kapitał zakiadowy wynosi Przedmiotem działalności spółki jest wytwa,rzanle sprzętów do-
120:()()) zlotych. Spólnik mo,że mleć ty,Jko jeden udział. Józef 1. wykonanie robót remontowych w budynku frontowrm
mowych oraz zakup I sprzedaż na własny I'- cudzy rachunek go- w Krako~, uJ. Wielkka 2, .
Dzlerżewskl występuje jako jednoosobowy zarządca . . przy usta-
nawianiu dwóch lub więcej członków Zarządu, spólkę · reprez&n- tOWych sprzętów domowych. ' 2. wykonanie przehudowy garaży I budylllku gospodM'cz.e-
tuje dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarzą­ rKapltał zakl.adówy spółki wynosi pięćset tysięcy złotych I po- go w Kraikowie przy ~icy Wie:iC'lciej 2.
dzielony ~st na 50 . równych udziałów po . 1(l.OOO.-zł każdy. 3. na U6tawieni~ ' I wykona:nle windy zewnętnil1ej tamże..
du łą.-:znie % prokurentem. Umowa spółki % ograniczoną odpo-
Spó:nik może posiadać większą Dość udziałów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca br. o godz. lHej
wiedzla!nośc1lł zawarta została 16.12.1912 ze zmianami z dnia
w biUll'le Centrali Skór Surowych, Kraków ul. KmpnJcza 5.
9J2.1924,2qi.l934 i 18.7.1936. Uchwa1ą spólników z . dnia Członkami zarządu są: Józef Pltak, Sewery,n Bransch.
Oferty należy składać do dnia lO-go czerwea godz. lO-ta rano
23.4.l938r. przyjęto now'l redakcję urnowy. Spółka byki uprzed- Spółka ' z ograniczon'l odpowiedzialnością . zawarta aktem no- WTaoz z dowodem wpłaty wadium w \\Ty\Sokaś<:i 3 proc. sumy
nio zarejestrowana w wydziale rejestrowym S'ldu Okręgowego
tarialnym notariusza Prądzyńskiego w Poznaniu, nr rep. 128/47. oferowanej.
W Chojnkach pierwotnie pOd Nr. RHB-13, a ostatnio pod Nr.
Zarząd składa się z dwóch lub większej Iictbf ' członków. Każoy Wadium należy z.!ożyć na- konifo Centrali Skór Surowych
imB"';:27; Wobee spalenia samego rejestru wskutek ,dijał~ń
członek zarz~du reprezentuje spółkę sarnoozlelrue.27ę/M Wojewód'Zki, Oddzieł w Krnkowie w Banku Gosp. Krajowego
wojertnych I wobec zmiany właściwości Sądu Okręgowego .:.,.
w Kraikowie 11«' kOinta 167•
• półka ulega wpisaniu do rejestru S'ldu Okręgowego w Gdal\-
C. S. S. zastrzega sobie prawo u!1!eważnienia przetargu
Skll, . jako terytoria!nie obecnie właściwego. Restytucja -wplsó\oV Do rejestru IuIndlowego wpisano dnia 19 marca J947, w dzia-
bez podania przyczyn oraz bez roOOwiązania ponoszenia jekk:~
dą rejestru dokonana została na podstawie o::alałych akt sądo­ le B, pod Nr 200 odnośnie firmy: Bank Poz!l!lńsklego Ziemstwa
kolwJek odszkodowań, wzgt czę&ciowego s'korzysta,nia z oferty.
wych spółki, dotyczęcych rejestru. KC':""978 Kredytowego w Poznaniu, następujące ,d;lne: , Na zarządzenie i'lktei prawo wy:boru oferenta l>ez wzgL na wynik przetar-guJ
Ministra Skarbu z 19.10.1946, w wykonaniu ucllwały Rady MI-
Oferta obowią.zu}e w ciągu 30 dUJ od dn.i.a otwarcia. Pod..
, Do rejestru handlowego B 80 wpisano dnia 14 grudnia 1946 nistrów z 4.4.1946, oraz na podstawie · postanoWienia Sądu Re- kladry ofentO'Ńe do nabycia w bl'\JlfZe C. S. S. . między 12-tą
roku w f.irrtiie .. Import Kawy, Herbaty i Towarów KQlonialny~h _ jestrowego z 3.7.1947, zarządzono wpis otwarcia :.ikwidacji Ban-
- Ind..;e,_ spółka ; ogranlczoJlą ~powledzia,lnością" ;..,. podwyż~
a 14-.t~. M-3388
ku Poznańskiego Ziemstwa - Kredytowego w pożnaniu. likwi-
szenle kapltliłu zakładowego o 250.000 zł., który obecrue wyno- datorami są : Al,fred Ohanowicz, dr Bronisław~rzewsld, adwo- PRZET ARGI NlEOGRANICZONE
li 1.000.000 zlotych. Członek Zarządu Stanisław Koperski ustą­
kat Damazy Gracz, ","szyscy z Poznania; " .. 2791M Dyrekcja Okręgu Pocz.t I Tel€g,rafów w OlsZ'łynle ogłnza
pił. _ Zarząd składa się z 2 członków Jana Reczko LStaIiisława
Wojneckh~go. . Prokura tidz!~!on~ Wincente~u 5łowlkowskiemu ni,rtkj6zym przeta'rgi n!eogranIC'zone na :
w.ygasla. Uchwałą · z dnia 19.11.1946 r. zmieniono arl fi (kapltai) Do rejestru handłowego wpisano dnia 15 stycznia 1947, w Dzki- l) od' budowę gmachu mdeszkalne.go przy ul. Limaoowld. J
, art. 8 (Zarząd)· KC-9i7 le B, Nr 33, odnośnie firmy: Bank Kwlleckł Potocki 1 S-ka, Spół­ go N.r 38/54 w Olsztynlie (stan surowy);
ka Akcyjna w Poznaniu, Al. Marclnkowskiego U, następujące 2) demontaż iJnslalancj.i kana:lzacyjno - wOOodągowej w
;Qo rejestru ~ndJowego B 70 wpisano w dniu 16 grudnia dane: likwidatorami są: dotychczasowy eiion~k zarządu Zyg- tymże gmachu oroz częściowe jej wykonani..e.

1946 r. następują:e dane dotyczące firmy .. Bałtycka Spójka Han- munt Kierski i dotychczasowy zastępca e~łiin~a zarządu Jan Przetarg odbędz,ie się w dniu 11 c~er\Vca 1947 r. o godz,
ll.t\ej w Oddzi.ale Budowlanym Dyrekcj1 Ok.r. P. ł T. w 0167Jty_
dlowa ...:. Wag - spółka z ograniczoną odpowiedzia!nością"· Woźnicki. Udzielone prokury Stanisławowi Beym.owl,Stanisła­
Zgromadzenie spólników uchwałą z dnia 13.12.1946 r, postano- nIe przy ul. Pieniężnego Nr 19. Do dnia II cz,erwca 1947 r~
wowi Dzierzgowskiemu, Stanisławowi Maciejewskiemu l Edmun- godz. lO-ta dopU6z.cozalne jest ~k,ładanie ofert pisemnych. W wy.J
wiło rozwiązać spółkę . Wobec oświadczenia, że spółka nie roz- dowi Godurkiewiczowl wygasły. Na zarządzEmle Ministra Skar- żej wskazanym DUJJl'Ze oferenci mogą otrzymać szczegółowe
poczęła swej działaJności i w przyszłośc,1 działać nie będzie, s.pół­
bu z dnia 19 p8'ździernlka 1946 r., w _wykonaniu uchwały Rady we:runki, określajlł\:e sposób składania ofeq-t j wadium wrn
ka ulega ,wykreśleniu z rejestru bez potrzeby przeprowadzenia
uprzedniej UkwMacji. KC-976
Ministrów z dnia 4.4.1946, oraz na podstawie postanowienia Są­ ~pod'kładami przeta.rgowymi za tWTotem kooztu oraz wszel ...
du Rejestrowego, z dnia 19 listopada 1946, za,rządzono wpis kie informacje. dotyczą.ce · robót. DopusZrCza:ne jeet sldadanle
otwarcia likwidacji Banku. Dnia 19 marca 1947 w,pisano: dr Bro- wadium w postaci obliga.c'j.l PPOK w Urzędz.ie Skarbowym 118
SĄD OKRt:GOWY W GLIWICACH ra.chune1k Dyrek.cji, z (ym, że właściwe pokwitowanie należy
nisława Taszyckiego z Poznania ustanowiono ' dodatkowo trze-
ItH.B.f.42. Dnia 9 kwietnia 1947, do rejestru handlowego doł~zyć do oferty. Dyrekcja Okq-.P. i T. zastrzega sobie
cim likwidatorem. 280/M
Sądu Okręgowego w Gliwicach w ,sprawle firmy: Prze:nysł Kon- prawo wyboru zprzeta;rgu prz,edsi~iorcy bez względu Ile c...
fe.kcyjny . "Wuka", spółka z ograniczoną odpoWiedzialnością , w n~ oraz prawo UiZnanla, że przetarg me dał wynlku. M-3132
Zabrzu, ulica Wolności Nr. 299 wpisano następujące zmiany: SĄb OKRt:GÓWY W SWIDNICY
Członek zarządu Adam Paw.Jikowskl ustąpił. Czocmkiem zarzą­ Do rejestru handlowego S'ldu Okręgowego w Swidni:y wpi- PRZET ARG NlEOORANICZONY ';
du Z'OS'Iar ustanowiony Ludwi~ KIeczewski. Prokury udzielono sano dnia 26 kwietnia 1947 r. pod Nr. I.RHAfI-18 firmę: "Zgo- J. Na ~ont 1Yudowlanylros'za.r w Graj~.
Adamowi paWl.lkowsklemu. I572jM da", Hurt. mąki, kaszy I skup zboża, Ignacy Smekbiła w Bogu- 2. Na założenie instalacji wodo bn. W 15 barakech mie!PJri
szowle, ul. Piaskowskiego 44, powiat Wałbrzych. Przedmiot: kalnych w Wal'lSzawle.
R.H.B.I.49. prue 31 lTlarca -1947 do Rejestru Handlowego Hurtowny skup I sprzedaż artykułów ~żywczych . Kupcem Bliższe inIormacje i śl(';}l'e kos'Ztorysy otrzymać moż-M w:
Sądu Okręgowego w GUwicach wpisana została flr.It!a: "Mon- R«eracle Budow!a.nym Wydziałl\J Kwat. Bud. D.O.W. I prz,.
Jednoo500bowym jest Ignacy Smektal.. 1791/M
taż", Inżynierska Spółka Montażowa, Spółka z ogranl.::zoną od- , ul Solrarieg(> 5.
powledzlalnością w Gliwicach, ulica Zwycięstwa Nr. 26. której Do ofert n-adeży dołączyć lnyH wpłaconego wadium 3 pl"OłJ
przedmiotem przedsiębiorstwa jest; ffiQlltaż, . de1ll()ntaż j tworze- od . $~y o~t<>W'ej. ,
nlęprojektówurządzeń maszynowych; Kapi,tał ' zakładowyspól~
Iri wynosi: ' 100.000 (sto tysięcy) złotych podzielony ni 20 udzla-
łów po 5.000 zł , każdy. Spólnik może miee większę Iloś~ udzie-
.Prie 1'.'r g I Olwarrcf.c ofertM6tą1li w dniu 4.6.1947 ..
l. Ilol remont budowlany - o godz. ll-t~J.
~. na rob. lasta\. wodo kan. o godz. 11.30.
łów, które s4 niepodzielne. Członkami "rz'ldu ustanowieni: Wydr,iaJ Kwaterunkowo - Budowlany U1strzega sobie pra-
In!. Lucjan ' Garbacz I Ini. Jakub Bosackl. Pod wypisanym, wy- wo unieważnienia przetargu bez, podan~Q powodu oraz wybon
PR:~ET ArI~ NIEOORANICZONY
drukowanym lub wyciśnlętYJ?1 brzmieniem , firmy umiesiczają oowohnego oferenta. M-3387,
swoje pOdpisy dwaj .-:złonkowie zarządu Ilł\:znie. Spółka z ogra- Centra!.!! Handlowa PrzemY5łu Elektrotechnlczoogo Oddz.\ał
Dlczon, odpOwiedzialnością ' oparta na umowie spółki . zdziała- . w W-w. Warszawa, Al. Wyz:woterna -13 oglasu ~g nie- OGLOSZENIE O PRZETARGU NR 7i61
Dej W formie aktu notarialnego w Gliwicach dnia 21 marca 1941 ograniczony na wylronanie rdb6t remontowych budynków przy Zarzlld Miejski w Gdań~ku ogłasziI!: przelarg nieograł1aczonr,
Nr• .rep. oot. 561/47 u nOUlrlusza Dr. Liberman Bohosrewiaza. na odbudowę blo1ru mi~z.kalnego w Gdańsku, przy ul. SietIJ
uo\. Na.bułta 16.
_ 1573/>,"\
Srozególowe infO!"lTl&Cje, podJdadlq ~f'g,o.\ve l warunki rricklej 50 i 61.
Przetarg odlbęd.zie się dnia .3 ereI'W<;;': Dr. d godz. 11 w Wy~
pr~etar&1U oŁt'zymeć można w sekretariacie C.H:PJ~. Oddziel
' R~R.A.J.47. Dnia 31 marca ·1947 do Rejestru Handlowego d'Zliałe Teclm!<cznym Zarządu Miejski~go w Gdańsku przy u1iocr
Sądu Okręgcwego w Gliwicach, wpisana została firma: Centra- w War~ZIIIwie A\. Wyz'W'OI~nia 13, w godz. 9.00 - 11.00, co- 3-ogo Maja 9, pokój 303, gdzie oferencI mogą otrzymać blit-
la GOS(podarcza właść. Hajduga Stefan w Zabrzu, ulica Wolności dziennie. Oferty w mlalrowanyeh ~zez:roezystych kopertach, 6ze . informacje, ślepe koo-Z'torysy I wzory ofert araz warunki
Nr 282, której przedmiotem przedsiębiorstwa jest h~rtowa i de- ' bez ~alk6w firmowych ,z napdsem ..Of«ta. na wykonanie robót ogó!tne I techniczne wykonywania robót w godz. 9 - 13 od
tallczna sprzedaż artykułów spożywezych, gospodarczych I ma- remontowych budynków pil"Zy ul. Naroll'tta 16" oo'l ety 5kładać dnia Z4-go maja br. Oferty na'!eży sk~a<lać do gooz. 10.30 d;nie
nufaktury. Posiadaczem firmy jest Hajduga Stefan. Firma kup- w . sekretM'Jade CRJP.E. Oddz. w Wal"8'Z8'Wie do 9.6.47 gach. 3 czerwca 1947 r. w pokoju 310.
ca jednoosobowego. Pod wypisanym, wydrukowanym lub wy- 14.30. WadIUm stanowi l proc. oferty.
ciśniętym brzmieniem firmy umieszcza swój podpis Stefan Haj- Do oferty wmien być dołączony kwit na opłacenie Wadlium Zarząd Miejski zast.rzega sobie prawo wyboru oferenta, bez
duga . samoistnie. 1574/M wz,giędu na wyookość oferty, podziaiiu robót między kilku
w wy.sokoścł 30.000.-, wpłacone w kasie C. H. P. E. Oddz.leł
oferemów, a także u.znanie, że przetarg nie dał wyniku d0-
w W-wie.
SĄD OKRęGOWY W GRUDZIĄDZU datniego. M-3270
Otwarcie ofert na&tą,pi w tym,t e dniu o godz. 15.00.
Sfł Okręgowy w GrudzJądzu, Wydział RejesŁrowy, wpisał . C.H.P.E. Odm. 'W W-'W'Ie U16trZlef;'a sobie. prawo swobodne- PRZETARG
do rejestru handlowego w dziale J3 pod nr. 2 odnośnie firmy '
go wyboru oferenta, bez W'Zg:~ na wys<>kość of6rowanej &U-
~rva", Stanisław Ossowski i S-ka z ograniczoną odpowiedzlal- KUII"etorium Okręgu Sz.kol,nego l.ódZ>łciego oglasz.a przetar,
my zmniejszent. lub %wlęksunla robót do .50 proc. oraz unie- na wyd~rżawienie sadu w OŚJ'od,ku Opieki nad Dzieckiem
IlOściq w Grudziądzu, *e Spółkę reprezentuje Stanisław ,Ossow-
,Id; że spólnik Stanłsław Ossowski nabył wszystkie udziały po- wainletria przetargu bez U!I11OtywOW'8'Di\la i Jl'OIIl.OI!Zlenla ja kich- Kuratorium w PorS'zmcach kalo Patianic gm, Górka Pabia·
aosŁaiych spólników, (\ to udział Hipolita Kotllńsklego w kwo- , kal'wiek odszkodowań. M-3389 nicka.
cle 10.000 zł;, dwa udziały Kazimierza Kucznerowicza w kwocie Oferty na dzierżawę powYŻ6rego 5adu wraz z dowodem
20.000 zł. I dwa udziały Jerzego Piotrowlcza w kwo:!e 20000 tl. OOLOSZENIE O PRZT ARQU NR 7J64 na wadium w wyooko&ci 5 proc. oferowanej sumy wj}ła.cone
Zarz,d s'PÓlkl naleiy wyłącznie do Stanisława Ossowsldego, na I'8cnunek bieżący Kuratorium Nr 167 w Kasie I Urzędu
Zait~d M1ej'$ki w Gdańsku ogłasza p~tal!1g nieogrm'CZOny
który sam jest uprawniony do reprezentowania Spółki. 2169/M Skarbowego w Lod'Z.1 naleiy składać w zamkniętychkopertacl1
na odbudowę b\olru mieszk. w Gdańsku pm.y. ut Siennicldej do Kwatorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego Wydział 6., ut
SĄD ' OKRęGOWY W POZNANIU. 54,55. Jamcza 11 w Lodu do dnia 29 maja ł947 f. do gooz_ tO-tej
Przetarg Odbędzie się dnia 14-go C7JeTWca br. o godz;. II-tej 'z rana. - -,
Do rejestru hand:oweg~ wpisano dnia 27 marca 1947, w dziale S-zczególqwy.ch itnfo~macjj ud'ziela kierCJWni,k Ośroo,ka w POiT"
B. pOd Nr 1413 firmę: "Łączność", Spółka z. ogranlc~on'l odpo- w Wy<I'z.iaie TechnicZ'llym ZaT'Z~du Mlejsk~ ' w GdaOsku przy
ulky 3 Maje 9, pokój 303. gdzie ofeorenei mogą otrzyrnać bNż­ szewi.cach.
wiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem pzredsięblor­
KurAtorlo.m- ustrzega .sóbleprewo wyboru oferty bez wz,gl~­
stwa Jest ' przewo!enle osób I towarów pojazdamlmęchaniczny- ' s"Ze tnforrna.cje, ś!epe IC06ZtorySy ł wzory oferl oraz warunkI du na wysokość ofęrowanej sumy jak również u,n ieważnlenie
mi oraz iawieranle wszelkich tranzakcji handlowy ob. z tym ogólne I te<:hnIcz:oe wykonywani.a rd>ót w godz. 9 do 13 od
przetargu bez podania pOwodów. M-3267
zwt,zanych. _ dnia 2:6. br.
Kapitał załdadowy spółki wynosi trzysta tysięcy złotych I. dzieli Oferty naleiy składać do godz. 10.30 dnia 14.6. br. w II<'- OGŁOSZENIE O. PRZETARGU NR 7,6:,
sl~ na 30 udziałów po 10.000.-, zł każdy. Każdy tpplnik mote , koJu 310.
i Zarząd Miejski w Gdańsku ogłasza przeta,rg nieog,r,aniczooy
mieć wlt;k.sz, Ilość udziałów. ' Wadium stanoWi I ~oc. oferty.
Członkiem zarządu Jest Paweł Bednarz. na odbudowę bloklum1eeZlk. w Gdańsku. przy 0.1 , Sienni<:kiej 52
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarta aktem no-
Zarz~d Miejski za·s!rze.ga sobie prawo wyboru ' oferenta, bez ł 53.
tarialnym _ notariusza Kory'towskiego-z Poznania. 25.3.ł947, Nr wz;gIędu na wysokość oferty, pcxIi:-ału rob6t mię(Jz y kilku ofe- Pr:zeterg OdbędZJie się dnia lO-go czerwca br. o godz. II-tel
rfp. 46ę/47 •. _P~mem przeznaczonym do ogłoszeń jes~ Monitor rentów, a także uznania, że przętaa-g nie, dał 'wyJliiku dodał­ w Wyd.ia:e Technkznym Zarządu Miejskiego w Gdańsku. przy
Poliki. . , - 277lM oielito. J.\-a268 , &Uicl3'foMaja 9, ()Okój 303,gdz.ie oferenci mog~ &.!.ymać
__'_6______________~__________________,___._·~.. M LS_K_I_..____
__O_N_I_T_O_R~P_O__ __a~ja_·_19_4_7_r. __________-------------------------·-N-r_7_8__
D_ni_a_2_9_m

bliżs* informacje, ślepe kontorysy I wzory ofert oraz warun· 5. ZatwieI'(kenie 'i rozpa'lrzenie budże,tu oraz planu działań ' .dzibieSpólki przy ul. Brackiej 25 w Wal!'szawle ZwyciaJne Wal.
kI ogólne I techniczne wykonywania robót w godz. 9 do 13 od ze. rok 1946, . ne Zgiomadzenie akcjonariuszów z następującym porządkiem
dnia 2.6. br. 6. Zatw·erdzenie i upoważn:enie Zarzą du do korzys ta nia ' obrad: \
Ofer ty noależy składać do g9dz. 10.30 dnia 10.6. br. w po· z k'redytów w instytucjach finansowych i osób kredytowych, l) Zagajenie i wybór przewodniczącego Zgromadzema.
koju 310. zaciąganie wszelkiego rodzaju pożyczek krajowych j zag.rani·
cvoych, tudzież do hiPotecznego zabezpieczenia, . . 2) ' Rozpatrzenie I zatwierdzenie bilansu zamk1nięcia I re·
W..dium s tanowi l proc . oferty.
7. Wybór 7 czlonków Zarządu n.a miejsce ustępujących .chun'ku Strat i Zysków, sprawozdań Zrządu I Komisji ·Rewizyj.
Zarząd Miej'Slkl z6ebrzega sobIe prawo wyboru oferenta, ~7. I
.nej za rok 1946, oraz udzelenie wladzom Spól'ki pokwitowania
wzgl~u na wyoookOŚć' oferty, podzialu robót między kilkuofe. . i us laienie ich wyn.agrodzen·ia.
dzialalności.
rerrtów, ' a także UZln.a rua , że przetail'g nie dał wynikudoda :n*€· 8. Wybór członków ' Komisji Rewizyjnej i ootoa!enle wyso. z;

p , M~~ koś.ci 'Ich wynagrod'zenia, 3) Podział zysków za rok 1946. '


9. Wolne wnioski. M-1692 4) Wybór wladz Spółki.
5) Ustalenie wynagrodzeń władz Spół.ki .
OGLOSZENIE I.
Ogłoszenia
6) Wolne wni06lci.
Zar ząd Spólki ,~k~y !,n~j pod fin:ną ,,~m ~owa~o v.,y, B.c.ia . Akcjonariusze chcący wziąć udzial w powyż!zym Walnym
Jabik?wscy S. A. nInIe]'szym zawladaml? akcJooanu~zow, ,ze \. Zgromadzeniu, win ni zastosować się do wymogów art 399
instytucji ' public~nych w dniU 27 cr.erWC"l 1947 r. o godz. \6·teJ, odbęd Zi e Się w s,e- .Kodeksu Hand'lowego. M-316a

OGŁOSZENIE I.
Po my śli art. 50 rQ~p. Prez. R. P. z Q·!'!la 24 paidziernika
1934 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 860) Dy·rek~ ja Komuna~trej Kasy
Oszc~dności Powiatu KrąkowoSkiego w Krakowie ogla·sza, . że I.
majątek Komunalnej Kasy Oszczędności Powiat'tl Krakowskie· 113.11 6.18 600.000.-
go i mająoiek Komunalnej Kasy Oszczędności Związ,ku Między· 2.
'komunalnego w Bochna; zostaną z dniem 30 czerwca 1947 r. za[JJs tow.ąró~ 1.429.668.7\J 227.067.65
złączone 'Z powod u połączeni.a'obu I,{as po myś:oj a 1'1. 46 ust. I 3. Dłutnicy, za'. Nr. 3 313.961.-
wyżej powołanego rozporządzenia pr~z przenię6ienie całego Dostawcy In062.- 3. 7.180.-
mająt ku Komunalnej Kasy Oszoezędności Zwią·zku Między k o· Odbiorcy ' 22.689.01 4. 151.053.-
ml1ll'<l:nego w Bochni na Komu'nalną Kasę ()szczę<!'I1Ości Powia·
ru Krakowskiego . w Krako.wie. .
Wie-rzycielom . .kt6rc'iko~wiek z I(as przysług·uje prawo za·
l .4. Ruchomości, zal. Nr 4
Wartcś.ćplę1w. 56.787
mniej amortyz. 16.464 40.323.-
5.
u.
7.
147.965.64
118.350.-
225.681.69
żądania przed upływem 6 ześdu miesięcy od daty ostatniego 5. Papiery wartościowe
(trz~ i ego) ogłoozenia, a~y wierzyteloość i<:h Z09lal<ł zapłacona. Pożyczka NarodowlI . 10.000.-
M-34i6 6. Udziały wbsne
Ban!< Spó!dzlelczy N. Sącz 2.40ll . ~

Razffi1 . 1.792258.98
Ogłoszenia' prywatne - . . 1.792258.98

RACHUNEK STRAT I ZYSKOW


OGLQSZENIE II. Strafy Kwota Zyski
l. Administracja zał. Nr 9
Kwota
Towanystwo P.rremyslu Metalowego "K. ~ud1!kl i S·ka" 86 1.764.61 I. Zysk bUo na towarze
S. A. w Warszawie, niniejszym 'zawiadamia 'Po ra'z drugi, że .
2. Amortyz. ruchomości i . if3.4G4.- • 1.128..539.00
3. . Odsetki 2.3.029,30
w dni'u lO czerwca 1947 roku o godzinie II rauo, w lokalu
4.CzY$ty zysk 226.681.69
Biura Centrali w Warsza,wie, przy ulJcy Madalińs i :iego Nr 73;75
odbędzie się Walne Zgromadzenie Alrejonari'tl~~ów ~ nastęl>U­ 1.128 539.60 1.128.539.60
jllcym porządkiem diZi4;!lnym:
Zarząd:
I. Zagajenie Zebranłil i wybór przewodmc"l~cegc, . Komisja Rewizyjna.:
Fr. Sierszchulski Zgodność z ' księgami Spółki p;twierdza:
2. Rovpatrzeriie i zatwierd'lenie bHa'!leu ot,:wąi'tie l16 dziei. Mgr. Eug. · Frohlkh
17 stycz.nia 1945 r., . J. Darasz .T. SokuIski
Rada Nadzorcza:
3. Rozpatrzenie I zatwierdzenie .sprawozdania z.arząciu, Ko· Z. MlkołtłJewski Inż. B. Teper
misji Rewizy jnej,. b~\al16u orazfa<:hunku Strat i Zysków, . na A. Mlcha.ik J.Homecki, Prezes K, Czachowski
dZiień 31 gil'udni~ 1945 r.. R. Szymklęwlcz
4, Udtielen~ urz~dowi absolu!ori'tlm Ul dZiałalność 'iW l ". Powyższy bilal1s zńhvierdzony zostal przez ZwycZ9jne Zgrom a uzenie S,pólników{fl1ia 13 kwIetnia 1947. '
1945 r., Nowy Sącz, dn!i! 5 maja 1947. . 24Ię-M


BANK GOSPODARSTWA SPÓŁDZIELCZEGO
Bilans s\lrowy z 'dnia 31 grudnia 1946 r.
STAN CZYNNY 5T AN BIE.JłNY

~----------------~---------------'=-~~--------~--W-I------------------~~------------------~~~,
Złote Złote ~~
Naz wa racł~unku
Rachunek
stary
, Rachunek
okupacy jny
I .
Rachunek
polski
I Nazwa rachunku Ra<:hunek
stary
I Rachunek
okupacy jny
Rachunek
polski
~------------~---~._-------~~------~~---~~~7.(~~--'~~~-------------~~--~~--~~~~~-~~~==------I
t. Kasa i sumy do dyspozycji
2:
3.
Bilety skarbowe
Papiery wartościowe
485.625.37
.
14.658.797.54
-
1.838.389.550.81

25.563.40
lI
l. Kapital zakładowy
1. 622 :.r 5.- 80.752.900.-
327.513.095.-
(udzialy członkowskie)
2. Kapitały rezerwowe
. 3.947.865.84
1.519.787.54
7.970.622.04
1.525.797.58
. 27.222.862.47 .
\.387.170.12
4. UdzIały konsorcjalne 11 .055.01 i 275.D00.- 3.540.000.- 3. Fundusz amortyzacyj~y
5. Banki krajowe 4\.60 I 16.912407.55 66.691.613.35 nieruchomości 230~9 .29
6. Dyskonto . 3.629.552.32 24.684.480.94 5.246.697.867.74 4. Wkłady 2.375.471 .70 9.045.895.82 46.722.456.45
7 Protesty 11.749.30 . 3.559.188.07 599.910.- 5. Rachunki bieżące \.386.673.50 104.065569.74 4.464.502.783.19
8. Kredyty w ' r·kech bież. 445.054.17' 39.588.6g.l54 6.025 f\43.386.85 6. Różne natychmiast płatne'
9. Pożyczki terminowe 13.893.108.37 . 171.089.60 489.853.17-1.31 zobowiązania 6.583.342.60. 175.261.450.10
10. Nieruchomości 2.232.195.84 l - 1'=.':9,4.1'.385 7. Banki krajowe 1.98\.585.55 34.653.820.09 308.032.\81.16
II. R6żn racpunki 3.935.450.23. '79.294.049.61 ~.564 ;894.35 8. Redyskonto weks,:i 3.575.851.70 14.921.582.14 3.601 .583.316.-
12. Rachunki wynikowe za
lała ubiegle 1.680.464.- .
i 6.281.119 .91 - ~
9. Dyskonto akceptów Banku
AkcepŁacyjnego - , .,
7.241.44467
13. Rachunki wynikowe za 10. Otwarte kredyty w N.B.P. 5.296.486.011.01
rok bieżący .... - 378.044.862.36 II. Lokaty skarbowe 2.582.003.53 2.213.554,60
12. Różne rachunkI 1,314.692.97 7.375.388.53 462.20U09.47
13. Rachunki wynikowe za
lata ubiegłe . 79.715.90 826.216.96 1.192.772.34
14. Rachunki wynikowe za
rok bieżący 114.207.42 78.967.26 388.276.0917')
187.047.202.76
...
SUMA BILANSOWA 26.349.859.61 i 4.775.084.958.63 SUMA BILANSOWA 26.349.859.61 187.047.202.76 14.775.084.958.6?
I. Dłużnicy z tyt. gwarancyj 6.7-000.i:. 190.000.- 1.942.323.31S2::.: l I. Zobowiązania z tyto udzie- I----~~---I----------I----------
2 Inkaso 128.985.52 942.467.97 166.526.825.40 lonych gwa rancyj 67.000.- 190.000.- 1.942.323.382.:1 l
'2. Różni za inkaso 1~8 .985.52 942.467.97 166.526.8254 r
Qank (io.spodarst'Wa ~., :1Cłzielczego M-2511
(-) H. Skalecki (....:) .J Kwiecień
4; ; $#, P 4 ,. Ę$
"
4 4 . 4i
PRENU"ERAT A "Monltorę Polskiego" wynosi mlesi~znie zł 250.-. Numer pOjedynciy zl 15.-. Numery speCjalne zł ~O-45. CENY OCiLQSlEJ\l: O zagubionych dokumentach zł 10 za
1 wyraz. - E~ykty, nad$ył~ne przez Starost (Ref. Spraw Inwa lidzk.) zł 4 Uj I wyru. "":" Uzn~nie za tmarłego zł 10 za wiersz mm l śzp (na str . 6 np.); ·- Odtworzenie zagub!ony'ch doku·
mentów zł 10 %a WIersz 111m 1 Szp. (na str. 6 szp.). - lnnt> ogło szeoia sądowe zł 35 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.) - ' PrzetargI i wszelkie inne ogłoszeni;j zł 40 za wiersż ' mm 1 szp.
(na str. 6 szp.). la bilanse I układ tabelaryczny dolicza si~ 50% Za termlnow~ drt!'< ogłoszeń Wydawnictwo nie odpowiada. Ogłoszenia do .. Monitor~ Polskiego" należy kierować wyłączni!'
do Biura Ogloneń j Reklam Polskiej Agencji 'Prasowej PAP .w Waruawle, ui, Młodz . Jugosłow. (Pierackiego) 11 lu!J do Oddziałów Polskie! Ą,gencji Prasowt> , PAP.
Nald··oit za o::łoszenia płatna gotówką z góry
Wvrlawra Polski;! Agem'ja PraS(lWa PAP
Złożono w Zak!. Graf. "Ksi,żka", W'wa, Smołna 12. . TłoczODO w ..Druk. P'łństwowej Nr l" w Warszawie.