Sie sind auf Seite 1von 180

ARXH.COVER.2004.TEL.

BIT 17/6/05 2:53 PM Page 1


C M Y CM MY CY CMY K

EΤΗΣΙΑ
EΚΘΕΣΗ
2004
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:46 “ Æ175
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ1

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004

¶PO™TA™IA™ ¢E¢OMENøN

APXH

∞ıËÓ· 2005
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ2
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ3

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004


¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘
÷ڷÎÙËÚ·
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ4
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ5

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∫∂º∞§∞π√ ¶ƒø∆√ - ∂π™∞°ø°∏ 10

∞. ¢√ª∏ ∆∏™ ∂∫£∂™∏™ 10


µ. ™À¡√¶∆π∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∆√À ∂ƒ°√À ∆∏™ ∞ƒÃ∏™ 11
°. ™À¡£∂™∏ ∆∏™ ∞ƒÃ∏™ 12
¢. À¶√¢√ª∏ ∆∏™ ∞ƒÃ∏™ 13
∞) ∞¡£ƒø¶π¡√ ¢À¡∞ªπ∫√ 13
µ) √π∫√¡√ªπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ 14
°) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ À¶√¢√ª∏ ∫∞π ™Ã∂∆π∫∞ ∂ƒ°∞ 14
∂. §∂π∆√Àƒ°π∫∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ 16

∫∂º∞§∞π√ ¢∂À∆∂ƒ√ - µ∞™π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ 20

∞. ¢π∂¡∂ƒ°∂π∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∂§∂°Ãø¡ 20


∞) ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∫∞π ∂∫∆∞™∏ ¢π√π∫∏∆π∫√À ∂§∂°Ã√À ∞ƒÃ∂π√À 20
µ) ¢π∂¡∂ƒ°∏£∂¡∆∂™ ∂§∂°Ã√π 20
°) ¶∞ƒ∞∆∏ƒ◊™∂π™ ∫∞π ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞ 21

∆√ª∂∞™ À°∂π∞™ 21
∫§∂π™∆∞ ∫À∫§øª∞∆∞ ∆∏§∂√ƒ∞™∏™ 22
¢π∞µπµ∞™∏ ∆ø¡ PNRS ™∆π™ ∏¶∞ ∫∞π ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∂™ ∂∆∞πƒ∂π∂™ 22
∂∫∆∞∫∆√π ∂§∂°Ã√π 23

µ. ¶ƒ√™ºÀ°∂™-°¡øª√¢√∆∏™∂π™-√¢∏°π∂™-∞¶√º∞™∂π™ 24
∞) ¡√ª√£∂∆π∫√ ¶§∞π™π√ ∫∞π °∂¡π∫∂™ ∞ƒÃ∂™ ∆√À ¢π∫∞π√À 29
µ) °¡øª√¢√∆∏™∂π™ 29
°) ∞¶√º∞™∂π™ 30
∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 30
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· 30
¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 32
™˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ 33
°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ·Ú¯Â›ˆÓ 33
∂˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ 33
ª¤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ 35
¢Èη›ˆÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘ 35
¢Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ 36
¢Èη›ˆÌ· ·ÓÙ›ÚÚËÛ˘ 36
∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ 36
∫˘ÚÒÛÂȘ 36
∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ÙÔ̤·˜ 38
¢È·Û˘ÓÔÚȷ΋ ÚÔ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ - PNR 38
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2004 40
¢) ™À°∫ƒπ∆π∫∞ ™∆∞∆π™∆π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ 40
∂) ∞™º∞§∂π∞ √§Àª¶π∞∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 45
™∆) ∏ ∞ƒÃ◊ ¶ƒ√™∆∞™ÿ∞™ ¢∂¢√ªŒ¡ø¡ ø™ ∞ƒÃ◊ ∂§∂°Ã√À
∆√À ∂£¡π∫√À ∆ª◊ª∞∆√™ ∆√À ™À™∆∏ª∞∆√™
¶§∏ƒ√º√ƒπfl¡ SCHENGEN 47
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ SIS 47
1) ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 48

5
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ6

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶ÈÓ·Î·Û ¶ÂÚȯÔÌÂÓˆÓ

2) ¡ÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂˆÓ 48


3) ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· SIS 49
¡ÔÌÔÏÔÁ›· 50
™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· 50

°. Ã√ƒ∏°∏™∏ ∞¢∂πø¡ 54
¢. °¡ø™∆√¶√π∏™∂π™ ∞ƒÃ∂πø¡ 56
E. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞∫∏ ¶√§π∆π∫∏ 59

∫∂º∞§∞π√ ∆ƒπ∆√ - ¢π∂£¡∂π™ ∂•∂§π•∂π™ 64

∞. ∂ÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛı› ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ 64


µ. ∂ÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛı› ›Ù Ì ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ
¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ù Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ∞Ú¯‹˜ 64

∞. «√ª∞¢∞ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 29» ∆∏™ √¢∏°π∞™ 95/46/∂∫ 64


∞) °¡øª√¢√∆∏™∂π™ 65
µ) §√π¶∞ ∫∂πª∂¡∞ 65
µ. ∫√π¡∏ ∞ƒÃ∏ ∂§∂°Ã√À ™∂¡°∫∂¡ 65
∞•π√§√°∏™∏ ™∂¡°∫∂¡ 67
° ∫√π¡∏ ∂¶√¶∆π∫∏ ∞ƒÃ∏ ∂§∂°Ã√À ∂Àƒø¶√§ 68
¢. ∫√π¡∏ ∂¶√¶∆π∫∏ ∞ƒÃ∏ ¶ƒ√™ºÀ°ø¡ ∆∏™ ∂Àƒø¶√§ 71
∂. ∫√π¡∏ ∂¶√¶∆π∫∏ ∞ƒÃ∏ ∆∂§ø¡∂πø¡ 72
™∆. ¢π∂£¡∏™ ™À¡√¢√™ 72
∑. ∂∞ƒπ¡∏ ™À¡√¢√™ 73

¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ 75

°¡øª√¢√∆∏™∏ ∞ƒ. 1/2004 _ ¶ÚfiÛ‚·ÛË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Û ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜


ʷΤÏÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ 76
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 2/2004 _ ∂˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ˘Á›·˜ -
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÚÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· 77
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 3/2004 _ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ù¤ÏË ¢‹ÌÔ˘ 79
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 4/2004 _ ∞›ÙËÌ· √.∞ ÁÈ· ‰È·‚›‚·ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙȘ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞ 80
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 6/2004 _ ∞Ú¯Â›Ô ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ¶∞.™√.K 84
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 7/2004 _ ¢È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔ SIS ÚÔÛÒÔ˘
Ô˘ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ·¤ÎÙËÛ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· 86
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 9/2004 _ ¢Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ 88
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 10/2004 _ ¶ÚfiÛ‚·ÛË ıÂÙÒÓ Ù¤ÎÓˆÓ
Û ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÁÔÓ¤ˆÓ 89
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 11/2004 _ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ¤· 90
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 12/2004 _ ÃÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ 92
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 16/2004 _ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· 93
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 17/2004 _ ÃÔÚ‹ÁËÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 97
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 21/2004 _ ∞Ó·ÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜ ÔÈÓ‹˜ Û ÚÔÛˆÚÈÓ‹
˘ËÚÂÛȷ΋ ‚‚·›ˆÛË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ 98
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 22/2004 _ ÃÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ·ÍÈfiÁÚ·Ê· ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË 99
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 28/2004 _ °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¢.∞.√.∞. 100

6
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ7

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 29/2004 _ ¶·Ú¿ÓÔÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û ÙÚ›ÙÔ


ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰·ÛοÏÔ˘ ·fi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Û¯ÔÏ›Ԣ 102
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 31/2004 _ ¶ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Î·È Î·Ù·‰›Î˜-¢˘Û·Ó·ÏÔÁ›·
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜/ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ 104
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 33/2004 _ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘
ÎÈÓËÙÔ‡ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 106
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 34/2004 _ ∞Ú¯Â›Ô º›ÏˆÓ ¶∞.™√.∫. 107
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 35/2004 _ ¢ÂÏÙ›· ·ÊÈÍ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ 108
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 36/2004 _ ¢Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û ¤ÁÁÚ·Ê· ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ʷΤÏÔ˘ 109
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 37/2004 _ ÃÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹-‰Ú¿ÛÙË
ηÎfi‚Ô˘ÏˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·fi ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 110
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 38/2004 _ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 113
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 39/2004 _ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÛÙÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ 115
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 43/2004 _ ¶ÚfiÛ‚·ÛË Û ÛÙÔȯ›· È·ÙÚÈÎÔ‡ ʷΤÏÔ˘
·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· 119
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 44/2004 _ §‹„Ë Î·È ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜
ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ¤ÓÓÔÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ 121
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 46/2004 _ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ 123
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 47/2004 _ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ 126
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 48/2004 _ ¶·Ú¿ÓÔÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË È·ÙÚÈ΋˜ ‚‚·›ˆÛ˘
Û ÙÚ›ÙÔ ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË 129
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 49/2004 _ ¶·Ú¿ÓÔÌË Û‡ÛÙ·ÛË ·Ú¯Â›Ô˘ Ì ¢·›ÛıËÙ·
‰Â‰Ô̤ӷ ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÚ›ÙÔÓ 130
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 51/2004 _ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· ·Ó˘ÔÙ¿ÎÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 132
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 53/2004 _ ¶·Ú¿ÓÔÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ªª∂ 134
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 54/2004 _ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Û˘ÁηٿıÂÛË
·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ 136
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 56/2004 _ ¢È·ÁÚ·Ê‹ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ·fi ∂ıÓÈ΋ µ¿ÛË
¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (·Úı. 66 ·Ú. 9 ¡.2910/2001) 139
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 57/2004 _ ¢Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘
ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÙËÚ› Ë ÂÚÁÔ‰fiÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó 141
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 58/2004 _ ¢Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘
ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÙËÚ› Ë ÂÚÁÔ‰fiÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó 143
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 61/2004 _ ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÂÚÁÔ‰fiÙË ÛÙÔ˘˜
ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ 145
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 62/2004 _ ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ∞.™.∂.¶ ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙÔ˘ ÙfiÔ 150
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 63/2004 _ ∫ÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜ 152
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 67/2004 _ Õ‰ÂÈ· ‰È·‚›‚·Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÂÈ‚·ÙÒÓ ·fi ÙËÓ √.∞. ÛÙȘ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞ 158
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 68/2004 _ ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÁÁڿʈÓ
·fi ÌÈ· ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ¿ÏÏË 166
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 69/2004 _ ÃÚ‹ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 169

7
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ8

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·


APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ9

∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¶ÚˆÙÔ
∂ÈÛ·ÁˆÁË
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ10

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¶ÚˆÙÔ

∏ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ∞. ¢√ª∏ ∆∏™ ∂∫£∂™∏™


Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ∞ÓÂÍ¿Ú-
ÙËÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·- ∏ ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚ·
ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ÂÊ·Ú- ÎÂÊ¿Ï·È·.
ÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡. 2472/1997 Î·È ¿ÏÏˆÓ ∆Ô ∞ã ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÌÈ-
Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔ- ÎÚ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ·-
ÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·- ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â-
Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹- ‰Ô̤ӈÓ, ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ η-
Ú·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·Ú- ıÒ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘
ÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Ù˘ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È Î¿ı ∞Ú¯‹˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿: ·) ÙÔ ∞ÓıÚÒÈÓÔ
ÊÔÚ¿. Œ¯ÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¢˘Ó·ÌÈÎfi, ‚) Ù· √ÈÎÔÓÔÌÈο ™ÙÔȯ›·
Î·È Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ·fi ‰È΋ Ù˘ ÁÚ·Ì- Î·È Á) ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÀÔ‰ÔÌ‹ ηÈ
Ì·Ù›·, ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¢ÈηÈ- Ù· ¤ÚÁ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ fiÔ˘ ÂÓÙ¿Û-
ÔÛ‡Ó˘ Î·È Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∞Ú¯‹˜
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏË-
ÚÔÊÔÚ›·˜». ∆Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒ-
ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
™ÙÔ µã ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ
‚·ÛÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜,
Ì ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜
ηÙËÁÔڛ˜, ‹ÙÔÈ ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÙËÓ ÂͤٷÛË ÚÔ-
ÛÊ˘ÁÒÓ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ
·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘
ÂΉfiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004, ÙËÓ ¯Ô-
Ú‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Â-
ÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ, ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›Ë-
ÛË ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú¯Â›ˆÓ
Ì ·Ï¿ ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙËÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∞Ú¯‹˜.
∆Ô °ã ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂ-
Ù·È ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ: ÛÙËÓ ∂·ÚÈ-
Ó‹ ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ∂ÈÙÚfiˆÓ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ
¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÙÔ˘˜ 2004
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ƒfiÙÂÚ-
ÓÙ·Ì Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ÛÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ™‡-
ÓÔ‰Ô ∂ÈÙÚfiˆÓ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·-
Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 2004 Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈ‹ıËΠÛÙÔ µÚfiÙÛÏ·‚ Ù˘ ¶Ôψ-
Ó›·˜, Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ∫ÔÈ-
Ó‹ ∞Ú¯‹ ∂ϤÁ¯Ô˘ ™¤ÓÁÎÂÓ, ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹
∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂˘ÚˆfiÏ Î·È ÛÙȘ ÂÚ-
Á·Û›Â˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Ù˘
Ô‰ËÁ›·˜ 95/46/∂∫.
™ÙÔ ¢ã ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·Ú¿Ú-
ÙËÌ· Ì ÙȘ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ

10
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ11

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

Î·È ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ ÂÎ- ˆÏ‹ÛˆÓ, ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰È·›ÛÙˆÛ˘ È-
‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004. ÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ
ÎÈÓËÙ‹˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ η-
µ. ™À¡√¶∆π∫∏ ıÒ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·-
¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∆√À ∂ƒ°√À Ù· ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ÙÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi
∆∏™ ∞ƒÃ∏™ ™‡ÛÙËÌ· ™¤ÓÁÎÂÓ. ∏ ∞Ú¯‹ Âͤ‰ˆÛ 69
·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 10 ·Ó·-
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÚfiÏÔ˘, ‚ÏËÙÈΤ˜ Î·È 3 ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ¶ÔÏ-
Ë ∞Ú¯‹ ÚÔ¤‚Ë ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· Ϥ˜ ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó
¤ÍÈ (36) ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ η›ÚÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÚÔ-
Û 25 ÊÔÚ›˜. √È ÂÈÏÂÁ¤ÓÙ˜ ÊÔÚ›˜ ·- ÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆ-
ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÙÔ̤· ˘Á›·˜, ÙÔ ‰ËÌfi- ÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·-
ÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙÔÓ ÙÔ̤· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ – ·Â- ӷχÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.
ÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ- ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ·-
̤·, Î·È ÏÔÈ¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈ- Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔ-
ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ∂›Û˘ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 Á‹˜ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ™¤ÓÁÎÂÓ, Ë ∞Ú¯‹
Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ¤‰Ú·
·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ SIRENE, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô
¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™¤ÓÁÎÂÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ Î·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË
Ë ÔÔ›· ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ
2003, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚËÁËı› Ë Û¯Â- fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈ-
ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ∞Ú¯‹ Û˘ÌÌÂÙ›- ÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÈ
¯Â Ì ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘ Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘ ›-
ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ Ô˘ Ú·Á- ‰ÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
Ì·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚԂ› Û ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¿-
∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂÈ·˜ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú¯Â›-
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο Û˘- Ô˘ ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ∞Ú¯‹
ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ. ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ, ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏË-
∆Ô 2004, Ë ∞Ú¯‹ ÂÈÏ‹ÊıËΠÂηÙÔ- ı› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‚ÂÏÙ›ˆ-
ÓÙ¿‰ˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û¯Â- Û˘ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∆Ì‹-
ÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ÙËÓ Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ SIS, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹-
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ÛÙËÓ ¤Î-
∂›Û˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÔÏÏÒÓ ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔ-
‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ, ·Ï- ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:
Ï¿ Î·È Ì ‰È΋ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ë ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi
∞Ú¯‹ Âͤ‰ˆÛ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·- °Ú·ÊÂ›Ô SIRENE ηı˘ÛÙÂÚ› ȉȷ›ÙÂÚ·
ӷʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‚·ÛÈ- Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙȘ ·ÈÙÔ‡ÌÂ-
ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ȉȈÙÈ- Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. √È ‰È·‚È‚·˙fiÌÂÓ˜
΋˜ ˙ˆ‹˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∞Ú¯‹ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ Ï‹ÚÂȘ. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË
Û¯ÂÙÈο Ì ‰È·‚È‚¿ÛÂȘ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiÙ·Ó Ë
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ì ÙËÓ ∞Ú¯‹ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ۯÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ηÈ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔȯ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù¤ÏÔ˜, Ë ∞Ú¯‹ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ ∆Ì‹Ì· ÙÔ˘ SIS ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË
‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‘∆∂Iƒ∂™π∞™’, ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·-
ÌÂ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¯ÒÚÈÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ SIS.
ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ∆Ô 2004 ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÌfiÓÔ
Ì ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ 33 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ·ÓÙ›ÚÚËÛ˘
¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ/ª·È¢ÙËÚ›ˆÓ, ÂÙ·ÈÚÂÈ- Schengen. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË Û ۯ¤ÛË
ÒÓ ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ì ٷ ¤ÙË ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2003 ÔÊ›ÏÂÙ·È

11
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ12

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¶ÚˆÙÔ

ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ϤÔÓ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘- ¤ÚÁÔ Ù˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2004,
Ù¤˜ ηٷٛıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfi- ·Ú¿ ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤Ï-
ÌÂÓÔ˘˜ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô SIRENE ÏÂÈ„Ë ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì·
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘. √È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Î·È ÂÓÙÔ-
ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi 11 ÓfiÙÂÚË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜
ÙÔ˘˜ fï˜ Â›Ó·È ∞Ï‚·ÓÔ› Î·È ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ. ÁÓÒÌ˘, Ë ∞Ú¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘Ú-
∞fi ÙȘ 33 ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÙÔ˘ 2004 ‰ÈÂÎ- Á›· Ù˘ ÛÙÔ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. ™Â ηıËÌÂÚÈ-
ÂÚ·ÈÒıËÎ·Ó ÔÈ 12. ∞fi ·˘Ù¤˜, ‰È·ÁÚ¿- Ó‹ ‚¿ÛË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘
ÊËÎ·Ó Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÔÈ 5, Û ∞Ú¯‹˜ ·Ú›¯·Ó ÂÓË̤ڈÛË – ËÏÂ-
2 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÎÙÚÔÓÈ΋ Î·È Û˘Ì‚·ÙÈ΋ - Î·È Û˘Ì‚Ô˘-
∆¿Í˘ ÚÔ¤‚Ë ÛÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ‡ÛÙÂÚ· ·- Ϥ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘
fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, 2 Â- ∞Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈ-
ÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ ÛË Ì ÔÌÈϛ˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ËÌÂÚ›-
ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È 3 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÁÚ¿- ‰Â˜. ∂›Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ ÂÓË̤-
ÊËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚˆÛ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘
ÛÙËÓ ∂∂. ∞Ú¯‹˜ Ì ÙÔ ˘fi ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘. ∏ ∞Ú¯‹ Â›Û˘ ÚÔ-
·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Ì ¢·›- ¤‚Ë ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙËÓ È-
ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ∞Ú¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ «ÂÓÙ‡-
ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 ÙËÓ ÂͤٷÛË 127 ·È- Ô˘» Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ì ÏË-
Ù‹ÛˆÓ, 22 ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ- ÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÓÔÌÈ΋ ʇ-
·˜ ‰È·‚›‚·Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¯ÒÚ˜ Â- ÛË Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ¯Ú‹ÛÈ-
ÎÙfi˜ ∂.∂ Î·È 15 ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, Ù· ‰È-
‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·Ú¯Â›ˆÓ. ∞fi ÙȘ ·ÈÙ‹- ηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ 158 η٤ÏËÍ·Ó ÛÙË ¯ÔÚ‹- ÛÂȘ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ
ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜, ÂÓÒ 6 ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÎÎÚÂ- ‰¤Ô˘Û˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤ӈÓ
ÌÔ‡Ó Â›Ù ÁÈ·Ù› ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÂϤÁ- ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
¯Ô˘ ›Ù ÁÈ·Ù› ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂ- ÙÔ˘˜ ÎÏ. ªÂ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ˘ÏÔÔ›-
Ú˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ È-
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ÛÙÔ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿ-
∂ÈϤÔÓ, ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠ‰È·‰Èηۛ· ÛÙ·ÛË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ Τ-
ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ù˘ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÙÚÈÂÙ›·˜ (2001-2003). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘- «∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜» ·Ó·Ì¤-
Ùfi, ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Â- ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÂ-
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.
∞Ú¯‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘Ì-
ÌfiÚʈۋ˜ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fi- °. ™À¡£∂™∏ ∆∏™ ∞ƒÃ∏™
ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó. ∂›-
Û˘, Ë ∞Ú¯‹ ‰¤¯ıËΠ159 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·- ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹-
Ó·Ó¤ˆÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ fiϘ ÙÚÈÔ˜ °Ô˘ÚÁÔ˘Ú¿Î˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜
‚Ú¤ıËÎ·Ó fiÙÈ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·- ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Â.Ù., Ì ·Ó·ÏËÚˆ-
Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘˜. Ù‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·ÏËÔÎÒÛÙ·, ∂›-
∞fi ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ¿Ԅ˘, Ë ∞Ú¯‹, ÙÈÌÔ ∞ÚÂÔ·Á›ÙË.
Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÓË̤-
ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ∆·ÎÙÈο ̤ÏË Ì ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ıËÙ›·:
ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘˜,
ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·- πˆ¿ÓÓ˘ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶ÏË-
Û›·˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔ-
Û˘Ó¤¯ÈÛ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ Ó›Î˘, ¤ˆ˜ 17.3.2004, ÔfiÙÂ Î·È ·Ú·È-

12
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ13

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

Ù‹ıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÁ) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔ-
ηı‹ÎÔÓÙ· °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ŒÚ¢- ÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ.
Ó·˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô
∞Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙËÓ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ‰ÈÔÚ›ÛıË- ··) ∆Ô ÙÌ‹Ì· ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰Èfi-
Π̠ÙËÓ 1202/24.5.2004 ·fiÊ·ÛË ÙËÙ˜ ηıÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ·
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ (º∂∫ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘
872µ/14.6.2004) Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶ÔÌfiÚ- ∞Ú¯‹˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi ·-
ÙÛ˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ Ó‹ÎÂÈ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ-
∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛ- ¯ˆÓ Û οı ·Ú¯Â›Ô, Ë ÚÔ·Ú·Û΢‹
Û·ÏÔӛ΢ Ì ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ηÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó
°Ú·ÌÌ·Ù‹ ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∆∂π ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÂȉÈÎÒÓ, Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È
∞ıËÓÒÓ. ÏÂÙÔÌÂÚÂÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿Û-
™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ™·ÚË‚·Ï¿Û˘ ÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘
∂›ÙÈÌÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÂ-
Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·-
ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ¶Ú¿ÛÛÔ, Ù. ∞ÚÂÔ·Á›ÙË. Ú·ÎÙ‹Ú·, Ë ÚÔ·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î-
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ºÚ·Áο΢ ‰ÔÛË Ô‰ËÁÈÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓÈ·›· Â-
¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·-
ÃÚ‹ÛÙÔ ¶ÔÏ›ÙË ¢ÈÎËÁfiÚÔ. ÙfiÌÔ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ë ÂͤٷÛË ÚÔ-
ÛÊ˘ÁÒÓ Î·È Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ, Ë Û‡ÓÙ·ÍË
∆·ÎÙÈο ̤ÏË Ì ‰ÈÂÙ‹ ıËÙ›·: ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈ-
ÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÙÌ‹Ì·
™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ §‡ÙÚ·˜ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰È·‰È-
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ·Ó·ÏË- ηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ Ù‹ÚËÛ˘ ηÈ
ÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫·˝ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ú¯Â›ˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
∫·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛ- ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∂›Û˘, ÔÈ ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ˘Ô-
Û·ÏÔӛ΢. ‚ÔËıÔ‡Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÂÂ-
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶··¯Ú›ÛÙÔ˘ ÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Îˆ‰›ÎˆÓ
∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·- ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ·Ó·ÏËÚÒ- ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·-
ÙÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ¶fiË ºÔ˘ÓÙ‰¿ÎË Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÂÈÛË-
∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈ- Á‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜. ∞Îfi-
ÛÙËÌ›Ô˘. ÌË, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙËÓ ∞Ú¯‹ Û fiÚÁ·Ó·
∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÂÈÔ˘ ¶Ô- Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ηıÒ˜ Â›-
Ï˘Ù¯Ó›Ԣ ∞ıËÓÒÓ Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Û˘ Î·È Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞Á¿ÈÔ ¶··ÓÂÔʇÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ·. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙË-
∫·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙË- Ù˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘¿ÁÂÙ·È Ë ÚÔÂ-
Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ÙÔÈÌ·Û›· ʷΤψÓ, Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂ-
ÙÒÓ, Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÓ
¢. À¶√¢√ª∏ ∆∏™ ∞ƒÃ∏™ Á¤ÓÂÈ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ηٿ ÙËÓ
¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘. ∆Ô
∞) ∞¡£ƒø¶π¡√ ¢À¡∞ªπ∫√ ÙÌ‹Ì· ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ Â-
ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
∏ ∞Ú¯‹ ÂÈÎÔ˘ÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·- ÌÒÓ ¡ÔÌÈ΋˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜.
fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ
Â›Â‰Ô ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ‚‚) ∆Ô ÙÌ‹Ì· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÂϯÒ-
·fi ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·: ÓÂÙ·È ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-
··) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÏÂÁÎÙÒÓ, Îfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆ-
‚‚) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, Ù˘ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

13
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ14

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¶ÚˆÙÔ

Î·È Ù˘ ªÂÙ¿ÊÚ·Û˘. ∂›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ µ) √π∫√¡√ªπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞


ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∏ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔ-
∞Ú¯‹˜, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú·, ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ ÚÔ¸-
Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ì ¿ÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂ- ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ˘fi
ۛ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ì ȉÈÒÙ˜ Î·È ›‰ÈÔ ÊÔÚ¤· ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘
Ì ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Û˘ÌÂ- ÔÈΛԢ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ
ÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÔÚÁ¿- ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∆ÔÓ
ÓˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ηıÒ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ
Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ Î·È ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ-
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È Û˘ÓÂ- ÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
‰Ú›ˆÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙÈ- ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¡. 3051/2002 “™˘ÓÙ·Á-
ΛÌÂÓÔ Ù˘ ∞Ú¯‹˜. ∂›Û˘, ÛÙȘ ·Ú- Ì·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜
ÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘¿ÁÂÙ·È Ë ∞Ú¯¤˜, ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË
ηٿÚÙÈÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ, ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ‰Ë-
ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ Ù‡Ô, ηıÒ˜ Î·È ÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Û˘Ó·Ê›˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ’’,
Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘- Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›ӷÈ
Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ú¯‹, ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·Ù¿ÎÙ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ù˘.
Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÂÈ̤- √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÈÎÔ-
ÓˆÓ, Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ª.ª.∂ ÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2004 ÛÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜
ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ÂÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ·
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (1.795,000.00 ¢-
ÚÒ) Î·È ‰··Ó‹ıËΠÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘.
ÁÁ) ∆Ô ÙÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔ- √ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘
ÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ
ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÁÓÒÛÂȘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›- ¤ÙÔ˜ 2005 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ Â-
ÎËÛ˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ófi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ÂÓÓÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÈÏÈ¿-
ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ‰ˆÓ ¢ÚÒ (1.900.000,00 ¢ÚÒ) ηÈ
ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚԂϤÂÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜
¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ªÂÏÒÓ, ÙËÓ ËÏÂ- ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ηÈ
ÎÙÚÔÓÈ΋ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘, ·Ó¿Ï˄˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ 2004 ¤ÓÙÂ
ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂ- Ó¤ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∆Ì‹Ì· ∂ÏÂ-
‰ÚÈ¿ÛˆÓ, ÙË ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊËÛË Î¿ı ÁÎÙÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘
›‰Ô˘˜ ÎÂÈ̤ӈÓ, ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ‰È·‰È-
‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË Î¿ı ·Ó·Áη›Ô˘ ηۛ·˜ ÚfiÛÏ˄˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÂηÂÓ-
·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ó¤· (19) ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙË °Ú·ÌÌ·-
ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ù›· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰Ô̤-
∞Ú¯‹˜. ™Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ
˘¿ÁÂÙ·È Â›Û˘ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈ- ÏfiÁÔ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.
ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜
(¤Î‰ÔÛË ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÏËڈ̋˜, ÌÈ- °) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ À¶√¢√ª∏ ∫∞π
ÛıÔ‰ÔÛ›·˜, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È ·ÔÏ·- ™Ã∂∆π∫∞ ∂ƒ°∞
‚ÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡,
ÂÎηı¿ÚÈÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ‰··ÓÒÓ), Ë ∏ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-
Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ıËΠ¯ÚÔÓÈο Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È·. ∆Ô
Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ 1998 ·ÔÎÙ‹ıËΠ˘ÏÈÎfi (ÛÙ·ıÌÔ› ÂÚ-
ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. Á·Û›·˜ Î·È Â͢ËÚÂÙËÙ¤˜), ηıÒ˜ ηÈ
‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Û˘ÛÙËÌÈÎfi ÏÔ-
ÁÈÛÌÈÎfi Î·È ÁÂÓÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ™ÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘

14
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ15

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

¤ÙÔ˘˜ 2000, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Ó¿Ù˘- ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ∂.¶. ‘∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔ-
ÍË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂȉÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔ- ÊÔÚ›·˜’ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
ÁÒÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘Áηٷ- ‘∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘
ϤÁÔÓÙ·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰Ô-
ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Á›ˆÓ, ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ Ì¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú·’, ÙÔ Ô-
ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ‡- Ô›Ô ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙȘ 24-12-2003, ÌÂ
ıËÛ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÈ- ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1,64 ÂÎ. ú. ™ÙÔ Ï·›-
ÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹- ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ∞Ú¯‹, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ
Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ, ÂÁÁÚ¿- Ù·¯Â›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·-
ʈÓ, ΤÓÙÚÔ˘ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, ÌËÙÚÒÔ˘ ÍÈÔÔÈ› ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‘∫ÔÈÓˆ-
Î·È Î¤ÓÙÚÔ˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÔÏ›ÙË. Ó›·˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜’ ∞.∂., ÛÙË ‚¿ÛË
∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2001, ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜.
Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙÔ Ó¤Ô Ófi- ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2004, ÛÙÔ
ÌÈÛÌ· ∂˘ÚÒ. Ï·›ÛÈÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ Ô-
∆Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, Ë ∞Ú¯‹ ÌÂ- Ô›Ô ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÙÚ›· ˘Ô¤ÚÁ·, η-
Ù·ÎfiÌÈÛ ÛÙ· Ó¤· Ù˘ ÁÚ·Ê›·, fiÔ˘ Ù·ÚÙ›ÛÙËηÓ, ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·-
ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ÂÁηٷÛÙ·ı› ‰Ô- ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∞Ú¯‹˜
ÌË̤ÓË Î·Ïˆ‰›ˆÛË. ∂›Û˘, ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÙËÓ ‘∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜’
ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ‹ Ù˘, Ë ∞Ú¯‹ ¤ıÂÛ ∞.∂., ÙÚ›· Ù‡¯Ë ‰È·Î‹Ú˘Í˘:
Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi 25 ÛÙ·ı- 1. ¢È·Î‹Ú˘ÍË ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
ÌÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, 2 ÊÔÚËÙÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈ- ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚Ô‡-
ÛÙ¤˜, 4 ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜, 1 Û·ÚˆÙ‹, 2 Â͢Ë- ÏÔ˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙÔ ¤Ú-
ÚÂÙËÙ¤˜, Û˘ÛÙËÌÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ηıÒ˜ ÁÔ ‘∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂͢ËÚ¤-
Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Firewall, antivirus Î·È ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·-
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓÙÈÁڿʈÓ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û›· ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈӒ.
›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔË- 2. ¢È·Î‹Ú˘ÍË ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
ÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÛ‡Ú- ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ‘∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ
ıËΠ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ·ÏÈfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ
øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙÈηٿÛÙ·- ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â-
ÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ‰Ô̤ӈÓ.
ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˘Ô- 3. ¢È·Î‹Ú˘ÍË ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ΢ڛˆ˜ Û ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ‘¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ-
ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ Ïfi- ·ÎÔ‡ ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∆ËÏÂʈÓÈÎÔ‡
Áˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜
∞Ú¯‹˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÌ‹ıÂÈ·, ¢Â‰Ô̤ӈӒ.
ηıÒ˜ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂȉÈ΋˜ Û˘Û΢-
‹˜ Û·ÚˆÙ‹ Î·È ÂȉÈÎÔ‡ Û˘ÛÙËÌÈÎÔ‡ ∂›Û˘, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ›
ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÂÊ·ÚÌÔ- ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·-
ÁÒÓ. ∂›Û˘, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ó·- ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
‚¿ıÌÈÛ˘-Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÎÒÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ˘-
Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹- Ô¤ÚÁˆÓ. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ
ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. ª¤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 3Ô ˘Ô¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔ-
ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· η- ÏfiÁËÛË ·˘ÙÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËΠÁÈ·
Ï˘Êı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2005.
∞Ú¯‹˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂.¶. ∫ÔÈ- Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡-
ÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ÌÂÓË ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË, ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÚÁÔ
™¯ÂÙÈο Ì ٷ ¤ÚÁ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â-
ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Í˘ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù·
ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‘∫ÔÈ- ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
ÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜’, Ë ∞Ú¯‹ ›¯Â ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘¢ı‡-
˘Ô‚¿ÏÂÈ, ÙÔ 2003, ÛÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-

15
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ16

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¶ÚˆÙÔ

΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÌÔ‡ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â-


ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·- ‰Ô̤ӈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·
Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢È·- ÚfiÙ˘· (ISO, Common Criteria).
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ̤- ∞ÎfiÌ·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚¿Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÛÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ (vulnerabilities) Î·È Ù·
˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈ- ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· (countermeasures) Û˘-
ÓˆÓ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ˘ÏÈÎÔ‡, Ù· Ô-
Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Ô›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ˘‡ı˘-
˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÈÙ‹- ÓÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË, ÙÂÎÌË-
ÛÂˆÓ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Ú›ˆÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈ-
Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·-
ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È
ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ∂›Û˘, Ë ‰Ë- ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȉÈ΋˜ ˘Ô-
ÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÏËÚÔÊÔ- ‰ÔÌ‹˜ (test beds) ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹, Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·-
Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È
‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, fiˆ˜ ÎÚ˘ÙÔ-
Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ- ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·ÏÁÔÚ›ı̈Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ›-
ÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∞Ú¯‹˜. Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰È·Ù‡ˆÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘-
øÛÙfiÛÔ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯Ú‹Û˘.
ÔÔ›Ô ı· ÂȉڿÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, Ë ∞Ú¯‹ ∂. §∂π∆√Àƒ°π∫∞
ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞
ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ Î·È ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∆ËÓ ∞Ú¯‹ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔ- ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ È‰Ú˘-
Ï‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÓfiÌÔ˘ 2472/97 ÌÂÙ¿ ·fi ÙË
ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ È- ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ù˘ ∂˘-
‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ˘¢- Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ı‡ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÚÒÙË ŒÎıÂÛË Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfi- ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ ÂÚ› ÚÔ-
Ô, Ë ∞Ú¯‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛËÌ·- ÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
ÓÙÈο ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ- ∏ ŒÎıÂÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· Û˘-
΋˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ùfi- ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹Ú-
ÛÔ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÁËÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÌÂ
ÙÔ̤·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤- √‰ËÁ›·˜ 95/46/∂∫ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘Úˆ-
ÓˆÓ. ∏ ÂȉȈÎfiÌÂÓË ·˘Ù‹ ÂȉÈ΋ ˘Ô- ·˚΋ ŒÓˆÛË.
‰ÔÌ‹ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÚԂϤÂÈ ÂȉÈÎfi ÏÔ- ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ·Ú·ÙË-
ÁÈÛÌÈÎfi Î·È ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ
ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ (information systems and Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·:
network security auditing tools, forensic ·) √ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘: ∏ ∂∂ ÛË-
and investigation tools), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙË- ÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÓÒ Ë √‰ËÁ›· ·Ó·Ê¤ÚÂ-
Ù˜ ÙËÏÂÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ. ∂›- Ù·È Û «‰È·Úıڈ̤ӷ» ·Ú¯Â›·, Ô
Û˘, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Û¯ËÌ¿- ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ï›ÂÈ ·fi ÙË
ÙˆÓ, ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·- ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘
ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ˘Ô- ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰›Ô ÂÊ·Ú-
‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÚÔ-
∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂È- ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó Ë
ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘
‰È·‰Èηۛ·˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‚·ı- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‹ fi¯È Úfi‚ÏËÌ· Û˘Ì‚·-

16
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ17

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÙfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂΠ̤-


ı¤ÙÂÈ Ë √‰ËÁ›·. ÚÔ˘˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜.
‚) ∆Ô ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘: ‰) ∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÓË̤ڈÛ˘ ηÈ
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓfiÌÔ, ÔÈ ÚfiÛ‚·Û˘: ∏ ∂∂ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ
‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È Û ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘
οı ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∂›Û˘
¯ÒÚ· Û ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ fiÙ·Ó ·- ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ô˘
ÊÔÚ¿ ˘ÔΛÌÂÓ· ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ë √‰ËÁ›· ‰ÂÓ ‰›- ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Èη›-
‰ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ∫·Ù¿ ˆÌ· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ô˘ ÂÚÈ-
ÙËÓ ∂∂ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ËÌÈ- Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ √‰ËÁ›·, Ó· ÂÓËÌÂ-
Ô˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰ÈfiÚ-
ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ ‰Èη›ˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·- ıˆÛË, ‰È·ÁÚ·Ê‹ ‹ ÎÏ›‰ˆÌ· (‰¤-
ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ. ÛÌ¢ÛË) ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ ·ÊÔ-
Á) £¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔ‡Ó Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÂ
‰Â‰Ô̤ӈÓ: ∏ ∂∂ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ·Ó
Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û ·˘ÙÔ‡˜ Ù· ‰Â-
‰Â‰Ô̤ӷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ÛÙ· ‰Ô̤ӷ.
¢·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ‰‹ÏˆÛ fi- Â) ∏ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Â-
ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ·Ó ˘- È¤‰Ô˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙȘ ÙÚ›Ù˜
¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi ¯ÒÚ˜: ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ë
ÙËÓ √‰ËÁ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. °›ÓÂ- ∂∂ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓË̤-
Ù·È Â›Û˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÚˆÛ‹˜ Ù˘ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ¯Ô-
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô- Ú‹ÁËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ ‰È·‚›‚·Û˘ ‰Â‰Ô-
̤ӷ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÙË- Ì¤ÓˆÓ Û ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ÚÔÎÂÈ̤-
ÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ
ÛÎÔÔ‡˜ Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘
ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋, ȉ›ˆ˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô.
ÏfiÁˆ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘¢ı‡- ∏ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ˘„ËÏ‹ ÚÔÙÂÚ·Èfi-
ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ
ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ∆‡Ô˜ Î·È Ù· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·Ù‡ˆ-
ªª∂, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈ- ÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘
ÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ï‹„˘ ·‰Â›·˜. ∆· ¡. 2472/97. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ ·- ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘.

17
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ18

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·


APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ19

∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ
µ·ÛÈÎÂÛ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙËÙÂÛ
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ20

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

™ÙȘ ·ÚȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ì·ÙÔ˜, Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›-
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÈÔÈÎË- Ô˘ ‹ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù· ÚÔÛfi-
ÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·- ÓÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ
ÛÈÒÓ, Ë ÂͤٷÛË ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ, Ë Âͤٷ- ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∏ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ
ÛË ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿-
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¢·›ÛıË- ÊÔÓÙ·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ηÈ
ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ë ¤Î‰ÔÛË Î·ÓÔÓÈÛÙÈ- Ù· ·Ó·Áη›· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
ÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛˆÓ, Ë ÂÓË̤- ο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÏË-
ÚˆÛË Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔ- ÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÈ·˜ Âȯ›-
Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·- ÚËÛ˘. √È Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤-
Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∂›Û˘ ÛÈ̘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ
Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ˘Ô‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù¯ÓÈ- ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÂÁ-
ÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔ- ¯fiÌÂÓÔ ÊÔÚ¤·.
ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘‡ı˘-
ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ˘- µ) ¢π∂¡∂ƒ°∏£∂¡∆∂™ ∂§∂°Ã√π
Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÂÓË-
̤ڈÛ˘ Î·È Ï‹„˘ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ∆Ô ¤ÙÔ˜ 2004, Ë ∞Ú¯‹ ÚÔ¤‚Ë ÛÙË ‰ÈÂ-
̤ÙÚˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. √È ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Ó¤ÚÁÂÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÍÈ (36) ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÚÔ·- ÂϤÁ¯ˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Û 25 ÊÔÚ›˜ (˘‡-
Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ı˘ÓÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜). √È ÂÈÏÂÁ¤ÓÙ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ÊÔÚ›˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
̤ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÔ̤· ˘Á›·˜ (10 ÊÔÚ›˜),
∞. ¢π∂¡∂ƒ°∂π∞ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (3), ÙÔÓ ÙÔ̤· ÌÂ-
¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∂§∂°Ãø¡ Ù·ÊÔÚÒÓ – ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ (3
ÊÔÚ›˜), ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· (2 ÊÔ-
∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, Ú›˜) Î·È ÏÔÈ¿ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈ-
Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 ÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ (7 ÊÔÚ›˜). ∂›Û˘, Ë
·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 2472/97, ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘
ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÓÔÌÈÌfi- Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ù˘
ÙËÙ·˜ ηٿ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·- Europol Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi
Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹
˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Ó·È ¤Ó· È- (‚Ï. ÎÂÊ. ÙÚ›ÙÔ). √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔ-
‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÓÙ·È ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηÙËÁÔڛ˜:
Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ 1. √È Ù·ÎÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›-
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚ- ˆÓ, ÎÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î¤-
ÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ›Ù ·˘ÙÂ¿Á- ÓÙÚˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÁÂÏÙ· ›Ù ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ˘Á›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô
·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·Ú¯Â›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÔÛÎÔ› Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿Ú-
fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ÙÈÛË Î·È ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜.
2. ∆·ÎÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi
∞) ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∫∞π ∂∫∆∞™∏ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ˘-
¢π√π∫∏∆π∫√À ∂§∂°Ã√À ∞ƒÃ∂π√À ¢ı‡ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Ô-
‰ËÁ›· 1122/26-9-2000, Ë ÔÔ›· ·Ó·-
√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈ-
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘, ÛÙË Ê‡- ÙÔ˘ÚÁ›· ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ÙË-
ÛË Î·È ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÏÂfiÚ·Û˘.
ÙÔÓ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ Ù˘- 3. ∂ȉÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Û˘-
¯fiÓ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ‹ ÙË ‰È·- ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ù· ÔÔ›· ÂÁη-
‚›‚·ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‹ ·-
∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·- ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ
ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹- √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ.

20
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ21

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

4. ∂ȉÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ∂¶π∫√π¡ø¡πø¡


ÂͤٷÛË Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·Â- ñ ∂¡∞ ∆∏§∂√¶∆π∫∂™ ¶∞ƒ∞°ø°∂™ –
ÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ÙËÓ ˘. ·- ∞ƒÃ∂π√ FAME STORY
ÚÈıÌ. 4/28-1-2004 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ñ ∫√π¡√¶ƒ∞•π∞ ∞¡ø™∏ /
∞Ú¯‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ÙˆÓ FREMANTLE PRODUCTIONS A.E.
√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ ªËÙÚÒˆÓ ∂È‚·ÙÒÓ – AƒXEIO º∞ƒª∞ II KAI ∞ƒÃ∂π√
(Passengers Name Records – PNRs) SURVIVOR II
ÚÔ˜ ÙȘ ∏¶∞. ñ ∆ƒ∞¶∂∑∞ ALPHA
5. ÕÏÏÔÈ ¤ÎÙ·ÎÙÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, Ë ·Ó·ÁηÈ- ñ ∆ƒ∞¶∂∑∞ SOCIET∂ GENERAL∂
fiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚԤ΢„ ÛÙÔ ñ ∂∆∞πƒπ∞ ª∂∆∞º√ƒø¡ SPEEDEX
Ï·›ÛÈÔ ÂͤٷÛ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ‹ η- ñ °∏ƒ√∫√ª∂π√ ∞£∏¡ø¡
Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘- ñ ∂∆∞πƒπ∞ EURO CATERING ∞.∂ –
Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Ú¯‹. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫‡Îψ̷ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÂϤÁ- ñ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞™∆∂ƒ∞
¯ıËηÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‚·ÛÈο ·ÓÙÈΛ- µ√À§π∞°ª∂¡∏™ – ∫ÏÂÈÛÙfi ∫‡Îψ-
ÌÂÓ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: Ì· ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘

1) ∆Ô̤·˜ ÀÁ›·˜ °) ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ ∫∞π


ñ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‘√ ∂À∞°°∂§π™ª√™’ ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞
ñ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô
‘∞∆∆π∫√¡’ ∆√ª∂∞™ À°∂π∞™
ñ ø¡∞™∂π√ ∫∞ƒ¢π√Ã∂πƒ√Àƒ°π∫√
∫∂¡∆ƒ√ √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ˘Á›·˜ ·ԂϤ-
ñ π∞∆ƒπ∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂ Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔ-
ñ π∞∆ƒπ∫∏ ∫§π¡π∫∏ Ù‹ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ›‰Ë ÙˆÓ
ª∂∆ƒ√¶√§π∆∞¡ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‹
ñ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‘∂§∂¡∞ µ∂¡π∑∂§√À’ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛ-
ñ ¢È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ EUROMEDICA ÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ ËÁ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ñ ∫∂¡∆ƒ√ ∂§∂°Ã√À ∂π¢π∫ø¡ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ·˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‚·ÛÈ-
§√πªø•∂ø¡ ο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô˘
2) ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘ÎÏÒÌ·Ù· ∆ËÏÂfiÚ·Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤-
ñ ø¡∞™∂π√ ∫∞ƒ¢π√Ã∂πƒ√Àƒ°π∫√ ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ‰È·-
∫∂¡∆ƒ√ ‰ÈηÛÈÒÓ. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÛÎÔ-
ñ π∞™ø – GENERAL ›, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Î·È ÛÙËÓ
ñ ∂ƒƒπ∫√™ ¡∆À¡∞¡ ηٿÚÙÈÛË Î·È ¤Î‰ÔÛË ÂȉÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜
ñ FIRST DATA HELLAS S.A. ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤·
˘Á›·˜.
3) ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ™Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ-
ñ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ ¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·Îfi-
ñ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÏÔ˘ı·:
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ™ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙËÚÔ‡ÓÙ·È
ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ Ù›ıÂ-
4) ∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ∂Ù·Èڛ˜ Î·È ¢È·‚›- ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ 2472/97 ηÈ
‚·ÛË ÙˆÓ PNRs ÛÙȘ ∏¶∞ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ·fi
ñ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞.∂. ÙËÓ ∞Ú¯‹, ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.
ñ DELTA AIRLINES øÛÙfiÛÔ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËηÓ, Û οÔÈÔ
ñ LUFTHANSA AIRLINES ÔÛÔÛÙfi, ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ,
΢ڛˆ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û¯Â-
5) ŒÎÙ·ÎÙÔÈ ŒÏÂÁ¯ÔÈ ‰›ˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢,
ñ À¶√Àƒ°∂π√ ª∂∆∞º√ƒø¡ ∫∞π Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·-

21
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ22

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

ÛÊ·Ï›·˜, Έ‰›ÎˆÓ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ı‡ÓıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘-


‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂÓË̤ڈÛ˘, ¿ÛÎËÛ˘ ‰È- ‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜.
ηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È ·ÓÙ›ÚÚËÛ˘,
ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒӖ̤ÙÚˆÓ ∞™º∞§∂π∞ √§Àª¶π∞∫ø¡
ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ∞°ø¡ø¡
‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·ÓˆÓ˘ÌÔÔ›ËÛ˘ Î·È Î·- (‚Ï. Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·)
Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
¢π∞µπµ∞™∏ ∆ø¡ PNRs ™∆π™ ∏¶∞
∫§∂π™∆∞ ∫À∫§øª∞∆∞ ∫∞π ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∂™ ∂∆∞πƒ∂π∂™
∆∏§∂√ƒ∞™∏™
∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004, Ë ‰È·‚›‚·ÛË ÙˆÓ
∏ ÂͤٷÛË ÙÚÈÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ˘- ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Â-
Á›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È Ù·ÈÚÈÒÓ, ÙˆÓ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓˆÓ Passenger
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙË- Name Records (PNRs) Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ
ÏÂfiÚ·Û˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌfi-
Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù‹ÚËÛ˘ Î·È Â˘- ‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ
·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ™ÎÔfi ÂÂÍÂÚ- ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· ÂͤٷÛ˘ ÙfiÛÔ Û ÂÏ-
Á·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÂÁÎÏË- ÏËÓÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â-
Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó- ‰Ô. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ∞Ú¯‹ Âͤ‰ˆÛÂ
ıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÛıÂ- ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 4/28-1-2004 Î·È ÛÙË ‚¿-
ÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ˘- ÛË ·˘Ù‹˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ·Â-
‡ı˘ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎÙÂ-
ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹- ÏÔ‡Ó Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜
Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌË Â·ÚÎÒ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÙȘ ∏¶∞, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ì ÂӉȿÌÂÛ˜
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛÂȘ.
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯Â- °È· ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ DELTA Î·È LUFTHANSA
ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÛÊ·Ï›- AIRLINES ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ˙‹ÙËÌ· ¯ÔÚ‹ÁË-
·˜. °È· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ Û˘ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·‚›‚·Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â-
·˘Ù¤˜, Ë ∞Ú¯‹ ·ˇı˘Ó ۯÂÙÈΤ˜ Û˘- ÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË
ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÂÂ- Ì ÙȘ √Ï˘ÌȷΤ˜ ∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜, ·-
ÍÂÚÁ·Û›·˜. ÊÔ‡ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ‰È·‚È-
∂›Û˘, Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ˘- ‚¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Â-
‡ı˘ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ η- ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÙË ªÂÁ¿-
ÙËÁÔÚ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂϤÁ¯ıËÎÂ, Ô ÛÎÔ- ÏË µÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
fi˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·- ¯·, ‰ËÏ·‰‹ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜
ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ·- ŒÓˆÛ˘.
Á·ıÒÓ (ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ). √ ¤ÏÂÁ- ¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ΢-
¯Ô˜ ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ- Ú›ˆ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ
ÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹- ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È
Ì·ÙÔ˜, Ï·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ·ÈÙ‹- ¤ÁÈÓ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ:
ÁÈ· Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ñ ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂӉ›ÎÙ˘ Û ÂÌ-
‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ (90 ËÌÂÚÒÓ), ¤- Ê·Ó¤˜ ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›-
ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ‰· ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ô
ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÎÔ‡ÛÈˆÓ ‹ ÂÎÔ‡ÛÈˆÓ ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ Ô-
ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÈ- Ô›· ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÓË̤-
Ô˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Î·È ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰È·‚›‚·ÛË ÙˆÓ
ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Î·È Û PNRs ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞.
·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·- ñ ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·-
Ï›„ÂȘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ·¢- ÛÙ› ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο.

22
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ23

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ñ ¡· ·Ó·ÚÙËı› ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙȘ ∏¶∞ Î·È Ë Û‡ÓÙÔÌË ÌÔÚÊ‹ Ó· Â-


Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰È·‚›‚·- ÈÎÔÏÏ¿Ù·È ÛÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ.
ÛË ÙˆÓ PNRs ÛÙȘ ∏¶∞ Û ÂÌÊ·Ó¤˜ Á) ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ó· ·-
ÛËÌ›Ô, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÛÈ- Ó·ÚÙËı› Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘
ÙËÚ›ˆÓ Î·È ·ÔÛ΢ÒÓ. ÂÙ·ÈÚ›·˜.

∏ ∞Ú¯‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÛÙËÓ √§Àª¶π∞∫∏ ∂∫∆∞∫∆√π ∂§∂°Ã√π


∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞.∂. ¿‰ÂÈ· ‰È·‚›‚·Û˘
ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÈ- ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ªÂ-
‚·ÙÒÓ ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÂÍÂÙ¿ÛÙË-
ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙȘ ∏¶∞ ‹ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ·˘- ΠÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú-
ÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯Â›Ô˘ ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú-
Passenger Name Record (PNR) Ô˘ ¯Â›Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ
ÙËÚ› Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÚÔ˜ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ú¯Â›· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ
¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È ™˘ÓfiÚˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ.
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›- ∞fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ
·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˘‹Ú¯Â ˙‹ÙËÌ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘, ÂÓÙÔ›-
ÙÚÈÒÓ (3) ÂÙÒÓ Î·È ˘fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸- ÛÙËÎ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
Ôı¤ÛÂȘ (67/2004): ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ∞Ú¯‹ ÚÔ¤-
·) ∏ «√§Àª¶π∞∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ‚Ë ÛÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ù¯ÓÈ΋˜ ʇÛˆ˜, ‰Ë-
∞∂» Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ Â- Ï·‰‹ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜
È‚¿Ù˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‚›‚·ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó.
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞, ‰Ë- ∆· ·Ú¯Â›· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·-
Ï·‰‹ ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰Â‰Ô̤ӷ Û›·˜ ALPHA BANK, SPEEDEX ηÈ
ı· ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ, ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ SOCIETE GEN∂RALE ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ÛÂ
·˘Ù¿ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂΛ, Û¯¤ÛË Ì ηٷÁÁÂÏı›۷ ·Ú¿ÓÔÌË Â-
ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙfiÛÔ ÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÛÔ Î·È Û ·ÌÂÚÈη- √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÂÓ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÙȘ η-
ÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘- Ù·ÁÁÂϛ˜.
Ù‹, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfi- √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜
Ô ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·˘- ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÁη-
ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Úfi- Ù·ÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· EURO-
Ù˘Ô ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›- CATERING OE ÛÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ πˆ·Ó-
ÓÂÈ Ë √Ì¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Ó›ÓˆÓ ¤ÁÈÓ ηÙfiÈÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ ηÈ
29 ÛÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 8/2004 Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Î·È ÌÈ· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ̤ۈ Ù˘
ÂÎÙÂÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰‡Ô Û˘Û΢ÒÓ Ï‹„˘ ÂÈ-
‚) ∏ ÂÓË̤ڈÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì- ÎfiÓ·˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂ- ΢ÏÈΛԢ Î·È ÌÈ·˜ Û˘Û΢‹˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
ÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, fiÔ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›·
Ì ·˘ÙfiÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜, ‰È·ÙËÚ› ηٿÛÙËÌ· Ì ›‰Ë Ï·˚΋˜
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ı¤Û˘ Û ο- Ù¤¯Ó˘. ¢È·ÈÛÙÒıËΠÂ›Û˘ fiÙÈ Ì›·
ı Ù‹ÛË Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ Û˘Û΢‹ ‰È¤ıÂÙÂ Î·È ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È fi-
∏¶∞ Î·È Û οı Ù‹ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯Â- ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂÙ¿‰ÔÛË Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. ∏
Ù·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤- ∞Ú¯‹ ··ÁfiÚ¢Û ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÈ
Ó· Ë ÂÎÙÂÓ‹˜ ÌÔÚÊ‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ Â- ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ·ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘-
ÓË̤ڈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, Â¤‚·ÏÂ
ÂÈ‚¿ÙË ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÙÔ˘˜ Û˘- ‰Â Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ 20.000 ∂˘ÚÒ.
ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ·˘Ù‹Ó Ù·ÍȉȈÙÈ- √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·-
ÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ¿- Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘
ÙËÛË ı¤Û˘ Û Ù‹ÛË Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ∞ÛÙ¤Ú· µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙȘ

23
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ24

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ- ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¯Â›· Ó· ı¤ÛÂÈ ÂȉÈÎfi-


¯Â˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ: ÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù‹ÚËÛ˘
ñ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÏfiÁˆ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ Û˘ÌÂÚ›Ï˄˘ ηÈ
∞ıËÓ·˚΋ √Ï˘Ìȷ΋ ƒ·‰ÈÔÙËÏÂÔ- ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Â-
ÙÈ΋ ∞.∂. (Athens Olympic ÈÏÔÁ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ.
Broadcasting AOB) Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘-
‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È·- µ. ¶ƒ√™ºÀ°∂™ –
ÓÔÌ‹ Ù˘ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈ΋˜ Î¿Ï˘- °¡øª√¢√∆∏™∂π™ –
„˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È √¢∏°π∂™ – ∞¶√º∞™∂π™
ÛÎÔfi˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÚÔ-
‚ÔÏ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ∏ ÂͤٷÛË ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË
ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ . ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ Î·›ÚÈÔ
ñ Ë ·Ô˘Û›· ÈӷΛ‰·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙË-
Èı·Ó‹ ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ
™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ °∏ƒ√- ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ¤-
∫√ª∂π√À ∞£∏¡ø¡, ·˘Ùfi˜ ÂÛÙÈ¿- ÙÛÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜. ∏
ÛÙËΠÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÔ-
Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ- ÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜,
ÚÈÎÔ‡ Î·È ˘Á›·˜ Î·È ÛÙ· ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂ- Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜
Ó· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ¢È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰Ô̤ӈÓ,
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, fiˆ˜ Ë ÌË ˘Ô- Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ‹ Ù˘
‚ÔÏ‹ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ï‹„˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÔÔ›·
Ù‹ÚËÛ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤- ηÏÂ›Ù·È Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Úfi-
ÓˆÓ Î·È ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘- ÏÔ Ô˘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ.
ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2004, Ù·
∆¤ÏÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‰¤¯ÙËΠË
ÛÙ· ·Ú¯Â›· FAME STORY, º∞ƒª∞ II ∞Ú¯‹ ·Ó‹Ïı·Ó Û 4.979. ∂Í ·˘ÙÒÓ Ù·
Î·È SURVIVOR II, ‰È·ÈÛÙÒıËΠη- 1.971 ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÚÔÛÊ˘Á¤˜, ÂÚˆ-
Ù·Ú¯‹Ó fiÙÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù‹ÛÂȘ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·-
›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÁÓˆÛÙÔ- ·ÓÙËı› ‹ ÂÈÏ˘ı› ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔ-
ÔÈ‹ÛÂȘ, ›¯·Ó ÚԂ› Û ÂÓË̤ڈÛË Ïfi ÙÔ˘˜, Ù· 415 Û ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù‹-
ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Â›¯·Ó ÙËÚ‹ÛÂÈ Û ÚËÛ˘ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È Ù· 2.593 Û ‰È¿ÊÔÚ·
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜
Ù˘ ∞Ú¯‹˜. øÛÙfiÛÔ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ê‡Ûˆ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜,
Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÊÔÚ›˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜
Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ∞Ú¯‹ ÛÙÔ Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·fiÚ-
Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÚËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·, Î.Ï.

24
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ25

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∂ÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ· ŒÁÁÚ·Ê· ∞ÚÈıÌfi˜


¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜/ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ/·ÈÙ‹ÛÂȘ 1.971
°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù‹ÚËÛ˘ ·Ú¯Â›ˆÓ 415
§ÔÈ¿ ∂ÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ· 2.593
™‡ÓÔÏÔ 4.979

∫·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ/ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ/·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ∞ÚÈıÌfi˜


¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜/∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ 626
∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ /∞ÈÙ‹Ì·Ù· 682
∞ÈÙ‹ÛÂȘ ηٷ¯ÒÚÈÛ˘ Û ϛÛÙ· ∞ÚıÚÔ˘ 13 663
™‡ÓÔÏÔ 1971

25
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ26

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

∏ ∞Ú¯‹ ÂÈÏ‹ÊıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÈÙ‹- ÊÔÚ¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ. ™Â Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·-
ÛÂȘ Î·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ȉȈÙÒÓ, ‰ËÌfi- ‚›‚·Û ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈ-
ÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∆· Û·ÁÁÂϤ·. ™Â 10 ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â¤‚·ÏÂ
·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘- ÚfiÛÙÈÌ· Û ȉÈÒÙ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÂÂ-
Ú›ˆ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ¯Ú‹ÛË ÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û ¿ÏϘ 8 ·ˇı˘ÓÂ
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ‰Ë- Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ.
ÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ·- ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û 2 ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â¤‚·ÏÂ
fi ȉÈÒÙ˜ Î·È ·fi ÙÔ ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÚfiÛÙÈÌ· Û ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜ ‹ ˘ËÚÂ-
Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ∆∂πƒ∂™π∞™. ۛ˜ Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È-
∆· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·›Ô˘ ÂÓÒ Û 10 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ˇı˘-
Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÓÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÂ
ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜, ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ηÈ
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ™Â 3 ÂÚÈ-
ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘˜. ÙÒÛÂȘ ‰È¤Ù·Í ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·Ú·Ófi-
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰Ô- ̈˜ ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·Ú¯Â›·
Ì¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ȉȈÙÒÓ Î·È Û ¿ÏϘ 8 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÂ
2004 Âͤ‰ˆÛ 3 ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È 69 ·Ú¯Â›Ô ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡
·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 10 ·Ó·- ÚÔÛÒÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘. ™Â Ì›·
‚ÏËÙÈΤ˜. ™Â 5 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈÏ‹ÊıË- ÂÚ›ÙˆÛË ‰È¤Ù·Í ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜ ‹
Π·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û ̛· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË
‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ‹ ÚÔÛÊ˘- ȉÈÒÙË ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ó·
Á‹ ȉȈÙÒÓ, ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Â-
ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘Ë- ÂÍÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∂›Û˘, Û ̛· ÂÚ›Ùˆ-
ÚÂÛÈÒÓ Î·È ·Ú¯ÒÓ, ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛË ·¤ÚÚÈ„Â ·›ÙËÌ· ›‰Ú˘Û˘ ·Ú¯Â›Ô˘
‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·- ·fi ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÛÂ
ÓÈÛÌÒÓ. ∂›Û˘, Û 1 ÂÚ›ÙˆÛË ÎËÚ‡- ¿ÏÏË Ì›· ·fi ÊÔÚ¤· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·.
¯ıËΠ·Ó·ÚÌfi‰È· Ó· ·ÔÊ·Óı› ‰ÈfiÙÈ ∆¤ÏÔ˜, Û 12 ˘Ôı¤ÛÂȘ ·ÔÊ¿ÓıËÎÂ
Ù· Û¯ÂÙÈο ı¤Ì·Ù· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ‰È- Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ
ηÈÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ™Â 44 Â- ∂ıÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏË-
ÚÈÙÒÛÂȘ ·¿ÓÙËÛ Û ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‹ Â- ÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ.
ÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi È- ¶¤ÓÙ (5) ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ô˘
‰ÈÒÙ˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›- ÂΉfiıËÎ·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 ÚÔÛ‚ϋıË-
Ô˘. ™Â 12 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·¿ÓÙËÛ Û ·È- Û·Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ¯ˆ-
Ù‹Ì·Ù· ‹ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó Ú›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿-
‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ÓÔÌÈο ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ηٿ ÙÔ ¤-
ÚfiÛˆ· Î·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È- ÙÔ˜ 2004, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·-
η›Ô˘. ™Â 38 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Î·Ó ÂÓ fi- Ù›·˜ Âͤ‰ˆÛ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â› ‰‡Ô (2)
ψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ‰ÂÎÙ¿ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘
˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ȉÈÒÙ˜ ÂÓÒ Û 6 ∞Ú¯‹˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. ∫·È ÔÈ
¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·¤ÚÚÈ„Â Ù· ·ÈÙ‹- ‰‡Ô ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ·ÂÚÚ›ÊıË-
Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ¿ ÂÓ fi- Û·Ó ·fi ÙÔ ™Ù∂.
ψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ 8 ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¤‚·- ∏ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ
Ï·Ó ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ÓÔ- Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
ÌÈο ÚfiÛˆ· Î·È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈ- ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›-
ÛÌÔ›, ÂÓÒ ·¤ÚÚÈ„Â 4 ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó·Î˜:

26
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ27

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∫·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ¶ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ/∫·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ∞ÚÈıÌfi˜


¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜/∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ηٿ ∆Ú·Â˙ÒÓ 72
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜/∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË Û ∞گ›·
Î·È ·Ú·‚›·ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 82
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜/∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ηٿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ 80
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜/∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ηٿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Î·È ÁÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· 15
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ - ∆ÂÈÚÂÛ›·˜ ∞∂ 18
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
(ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, ˘ËÚÂۛ˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î.Ï.) 40
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ/ ª·È¢ÙËÚ›ˆÓ/ ºÔÚ¤ˆÓ ∆Ô̤· ÀÁ›·˜ 28
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÁÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÙËÏÂfiÚ·Û˘ 24
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˆÏ‹ÛÂˆÓ 66
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ¶™ ™¤ÓÁÎÂÓ 33
∂¢∂ 11
∞گ›· µÔ˘Ï¢ÙÒÓ 11
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ - ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· 10
∆‡Ô˜ - ªª∂ 14
£ÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· 3
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÁÈ· ÌË ÈηÓÔÔ›ËÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ 14
¢È¿ÊÔÚ· 105
™‡ÓÔÏÔ 626

27
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ28

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

∫·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ∂ÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ∞ÚÈıÌfi˜


∆Ú·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· 32
¶ÚfiÛ‚·ÛË Û ∞گ›· Î·È ·Ú·‚›·ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 65
ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (˘Ô˘ÚÁ›·, ‰‹ÌÔÈ/ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î.Ï.) 101
∂Î·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ 27
∂Ù·ÈÚ›˜ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ - ∆ÂÈÚÂÛ›·˜ ∞∂ 28
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ (ÛÙ·ıÂÚ‹
Î·È ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, ˘ËÚÂۛ˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î.Ï.) 46
∆Ô̤·˜ ˘Á›·˜ 55
∫ÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù· 30
Direct marketing, ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ 40
¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ¶™ ™¤ÓÁÎÂÓ 3
§›ÛÙ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 24
£ÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· 3
∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ & ¢ÈηÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· 12
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ 8
¡ÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ 31
¢È¿ÊÔÚ· 177
™‡ÓÔÏÔ 682

28
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ29

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ·ÔÊ¿- Ì·ÙÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Â›Ó·È
ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û‡ÌÊ˘ÙË Ì ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÂÎÙfi
ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ù˘, ·ÛΛ
ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ÔÏϤ˜ ·ÔÊ¿-
¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ. ÛÂȘ Î·È ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ Ô˘ ¤-
∞) ¡√ª√£∂∆π∫√ ¶§∞π™π√ ∫∞π ¯Ô˘Ó ˘ÂÚÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ·ÚÔ˜ Î·È ·-
°∂¡π∫∂™ ∞ƒÃ∂™ ∆√À ¢π∫∞π√À ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜, fi-
ˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ÙˆÓ
√È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÁÈ· ÙËÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, Û˘ÌÏË-
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÂ- ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ·-
ÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·- ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÓÒÌÔÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ-
Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Îfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜
Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ √‰Ë- ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÚÔ-
Á›·˜ 95/46 Ù˘ 24.10.1995 ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â-
‰›Î·ÈÔ, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÁÓÒÌÔÓ· Ô˘ η- ‰Ô̤ӈÓ. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë
ıÔ‰ËÁ› ÙËÓ ∞Ú¯‹ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ∞Ú¯‹ ÚÔÛ¤Ê˘Á Û ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‹ ÁÂÓÈ-
ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘. ◊‰Ë Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ Î¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, ȉ›ˆ˜
9∞ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ‰ÈηÈ-
Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ 06.04.2001, Ë ÔÚ·ÍÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔ- Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂ-
Á‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔ- ÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·¯ı› ‹ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Ù˘ ÂÂ-
ÛÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· Î·È ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÚÔÛˆÈ-
ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·Á- ÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
Ì·ÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ıÂÌÂÏ›ˆÛË.
∆Ô ‚·ÛÈÎfi fï˜ Î·È ıÂÌÂÏÈ·Îfi ηÓÔÓÈ- µ) °¡øª√¢√∆∏™∂π™
ÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·Á-
Ì·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·- ªÂ 3 °ÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ë ∞Ú¯‹ ¤ÎÚÈ-
ÔÙ˘ˆı› ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ Ì·˜ ‹ ·ÔÚ- Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË (·) Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ
Ú¤Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ʷΤÏÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÙËÚÔ‡-
ÙÔ˘. ∆ÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÓÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜,
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ- (‚) Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈ-
‰ÂȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 2 ·Ú. 1 ÒÌ·Ù· ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È
Î·È 5 ·Ú. 1 Î·È 3 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‹ Ì ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ˘˜ ·fi
Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Î·È ·˘Ùfi ÊÔÚ›˜ Î·È (Á) Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ- ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÌÂÙ·ÎÏËÙÒÓ
Ô˘ ˆ˜ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ηıÒ˜
¶ÔÏÈÙ›·˜, ÙËÓ ÂχıÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¤ÓˆÓ ˘·ÏÏ‹-
Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË Û‡ÌÊ˘ÙË ÏˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û ÁÚ·Ê›·
Ì ·˘Ù‹Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘-
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯Ò- Ô˘ÚÁ›Ԣ, ·fi ÂÚˆÙÒÓÙ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹,
Ú·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ··Ú·‚›·ÛÙÔ Ù˘ ÁÈ·Ù› Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ η-
ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο. ∂Âȉ‹ fi-
ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5 ∞ Î·È 9 ̈˜ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
·Ú. 1 Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·-
ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÙÔ ··Ú·‚›·- ÙÈο, Ë ÚfiÛ‚·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿
ÛÙÔ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÌÈÎÚfi-
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë ·Ú¯‹ ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÈ-
Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ̤ÛÔ˘ Ì ÛÎÔfi, Ô˘ ÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô-
·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙË ıÂÌÂÏȷ΋ Û˘ÓÙ·Á- ̤ӈÓ, Ô˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›-

29
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ30

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

ÙˆÛË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ Â› ÙfiÔ˘ Âͤ- ÁÚ·Ê›·˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ‰›Î˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂ-
Ù·ÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Ï› ·Ú¯Â›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ηÙfiÈÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤- ÙÔ˘ Ó. 2472/97 (49/2004).
ÓˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∞Ó·ÚÌfi‰È· Ë ∞Ú¯‹ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ
¿ÚıÚÔ 11 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 2472/97. ·Ú¿ÓÔÌÔ ‹ ÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›·
ªfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÓÙÔÈ- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÎÎÚÂ-
ÛÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·, Ù· Ô- ÌÔ‡˜ ‰›Î˘. ∞ÚÌfi‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹-
Ô›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÈÔ Ó· ·ÔÊ·Óı› Û¯ÂÙÈο (68/2004).
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Â- ∂ÈÚˆÓÈΤ˜ ‹ fiÔȘ ¿ÏϘ ·ÍÈÔÏÔÁÈΤ˜
ϤÁ¯Ô˘, ÌÔÚ› Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ¿ÙÔÓÙ·È Û ÚfiÛˆ-
·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ (°Óˆ- Ô ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
ÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·Ú. 1, 2, 3/2004). Ó. 2472/97 Î·È ‰ÂÓ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ·ÚÌÔ-
‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Û˘ÓÈ-
°) ∞¶√º∞™∂π™ ÛÙÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∞Ú¯‹ ÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ‰’ ÙÔ˘ Ó.
¤ÙÔ˜ 2004 ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜ η- 2472/97 (69/2004).
Ù¿ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ :
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆ-
∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·- ÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¡ÔÌÈÌfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ – ™ÎÔfi˜ ÂÂÍÂÚ-
∏ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÎÚ›- Á·Û›·˜
ÓÂÈ Â› Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ‹ ÌË Ù˘ η- ªË ÓfiÌÈÌË Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-
Ù¿ıÂÛ˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÙËÓ ˘ËÚÂ- ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔȯ›ˆÓ ˘Á›·˜ ·ÛÊ·ÏÈ-
Û›· ÙÔ˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÙÔ˘ Ù·˘Ùfi- Ṳ̂ÓÔ˘ Ù˘ Ì ÌË Û‡ÓÓÔÌË ‰È·‚›‚·ÛË
ÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ ÔÈÓ‹˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıË- ·˘ÙÒÓ ·fi ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ‰ËÏ·-
Π(21/2004). ‰‹ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ-
∏ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÎÚ›- ̤ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈ-
ÓÂÈ ·Ó ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ¯ÚËÛÈÌÔ- Û‹ ÙÔ˘. ∆˘¯fiÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›·
ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÓƠ̂̈˜ Û ‰›ÎË. ∞ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Óı› ÙÔ˘ Ó. 2472/97 (2/2004).
Û¯ÂÙÈο (38/2004). ¶·Ú¿ÓÔÌË Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ȉȈÙÈÎfi Â-
∏ ∞Ú¯‹ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂͤٷÛË Î·- Ú¢ÓËÙ‹ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¢·›-
Ù·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛÎfiÌÈÛË Â- ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÚ›-
ÓÒÈÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÈ- ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·fi ÙËÓ
Û·ÁÁÂϤ· ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
ÓÙ·È Û ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ·˘Ù‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘-
Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ˘fiıÂÛË, ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÏËÊı› ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¢Èη- Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘
ÛÙ‹ÚÈÔ (45/2004). ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ı›ÁÂ-
∞˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË ÂͤٷÛË ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹, Ù·È ˘¤ÚÌÂÙÚ· Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·-
Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈËı›۷˜ Û ·˘Ù‹Ó Â͈‰›- ÔηχÙÔÓÙ·È Â˘·›ÛıËÙ· ÛÙÔȯ›·
ÎÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηٿ „˘¯È¿ÙÚÔ˘ ÁÈ· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ù˘ ¿ÎÚˆ˜
¯ÔÚ‹ÁËÛË È·ÙÚÈ΋˜ ‚‚·ÈÒÛˆ˜ Û ÙÚ›- ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜ (16/2004).
ÙÔÓ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Ù˘ ¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ¯Ú‹ÛË È·ÙÚÈ΋˜ Áӈ̿-
Â͈‰›Îˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÔ̤Ó˘ (48/2004). Ù¢Û˘ ÚÔÛʇÁÔ˘Û·˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â
∞Ó·ÚÌfi‰È· Ë ∞Ú¯‹ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Â› ˙ËÙË- Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ˘ËÚÂ-
Ì¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â- ÛÈ·Îfi Ù˘ Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë
‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ‰È- ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
ÎÔÁÚ·Ê›·, ÂÂȉ‹ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÎÔ- Ù˘ ·Ó·ÙÂı› ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ·ÓÙ› ÚˆÈ-

30
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ31

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

Ó‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÛÎÔfi Î·È ‰Ë ÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÈηÓÔÔÈ› ÙËÓ
ÁÈ· ÙË ÌË ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û ı¤ÛË ÚÔ˚- ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ (39/2004).
Ûٷ̤ÓÔ˘, ÂÓÒ ‹‰Ë ›¯Â ÓƠ̂̈˜ ÎÚÈı› ªË ÓfiÌÈÌË Ë Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë Û ÈÛÙÔ-
Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ë- ÔÈËÙÈÎfi ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ›-
ÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (18/2004). ‰Ô˘˜ Î·È Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜,
√ ÓfiÌÈÌÔ˜ Î·È ıÂÌÈÙfi˜ ÙÚfiÔ˜ Û˘ÏÏÔ- Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙË-
Á‹˜ Î·È Û˘ÌÂÚ›Ï˄˘ Û ·Ú¯Â›Ô ÚÔ- Ù· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË ‰È·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ˘-
ÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ›- ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (40/2004).
Ù·È Â·ÚÎÒ˜. ™Â ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ë Â- ÀÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ë
ÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÌË ÓfiÌÈÌË (38/2004). ··›ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó·
∏ ¯Ú‹ÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·fi ÂÙ·ÈÚ›·, ÙÔ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÔÙÂ-
ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË Ï¤ÛÌ·Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ‚ÈÓÙÂÔηۤٷ
ηٷÁÚ·Ê‹-Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¯Ú‹- Ï··ÚÔÛÎfiËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
Û˘ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜, Â- ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Î·È ÂÔ-
ÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ·- ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË (43/2004).
ÚÔ¯‹˜ ·fi ·fiÛÙ·ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Ô- ªË ÓfiÌÈÌË Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÛÙÔ
ÛÙ‹ÚÈ͢ (61/2004). ∞.™.∂.¶. ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ Î·È ÛÙ· Ô-
∞Ú¯‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜, Ù˘ ÚÔÛÊÔÚfiÙËÙ·˜ Ô›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô-
Î·È Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ӷ ÂÏ·ÙÒÓ-·ÛıÂÓÒÓ Ù˘ ˆ˜ ·Ô-
∏ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ÂÌÂÈÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ·-
ÛÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚‚·›ˆÛË Ù·˘ÙfiÙË- Ú·‚·›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 4
Ù·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ·Ú. 1 ‰. ‚’ Î·È 7 ·Ú. 1 Î·È 2 ÙÔ˘ Ófi-
Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿Ú- ÌÔ˘ 2472/97 (50/2004).
ıÚÔ 4 ·Ú. 1 ÂÚ. ‚ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2472/97 ∞ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4
Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË Î·È ·Ú. 1 ÂÚ. ‚ ÙÔ˘ 2472/97 Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷ- Ù˘ ·ÎfiÏÔ˘ı˘ ÊÚ¿Û˘ ÛÙ· ‰È·‚·Ù‹-
ÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ô Ê¤ÚˆÓ ÚÈ· ÙˆÓ ·Ó˘ÔÙ¿ÎÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
ÙË ‚‚·›ˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Â- ‘π™ÃÀ∂π °π∞ ∆∞•π¢π∞ ™∂ Ãøƒ∂™
ÎÙÂϤÛÂÈ ˘ËÚÂÛȷο ηı‹ÎÔÓÙ· ∂•ø∆∂ƒπ∫√À (¶§∏¡ ∂§§∞¢√™) ∫∞π
(21/2004). °π∞ ∂π™√¢√ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ °π∞ ∆∏¡
ªË ÓfiÌÈÌË Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ∂∫¶§∏ƒø™∏ ∆ø¡ ™∆ƒ∞∆πø∆π∫ø¡
ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÎÙ‹Û˘ ∆√À À¶√Ã∂ø™∂ø¡’, ‰ÈfiÙÈ ˘ÂÚ‚·›-
ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·fi ¢‹- ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÏϤ¯ÙË-
ÌÔ Î·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·˘- Î·Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
ÙÔ‡ ÛÙ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÍÂÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘
ÁÈ·Ù› ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÂÂÍÂÚÁ·- Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂ-
Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ·ÔηχÙÂÈ ÂÌ- ˆÓ ÁÈ· ÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 20
̤ۈ˜ ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ·Ú. 1 ÂÚ. ‚ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 1763 fiˆ˜
ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ Ófi-
·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È (27/2004). ÌÔ˘ 3036/2002, ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰È·‚·ÙË-
¡fiÌÈÌË Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ Ú›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂ-
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚÈÎÔ‡. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ‰‡-
¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤- Ó·Ù·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ʇ-
ÏÂÁ¯Ô ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ûˆ˜ ÙÔ˘ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ˆ˜ Ù·ÍȉȈÙÈ-
ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ô ÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, Û ÁÓÒÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙÔ-
‚·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÏÔÁÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÙˆÓ
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ë ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ ·fi ÚfiÛˆ·, Ù· ÔÔ›·
ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô- ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ
̤ӈÓ. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‚ÈÔÌÂÙÚÈ- Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈÓ
ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ›Úȉ·˜ ÙˆÓ ÔÊı·Ï- ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (51/2004).

31
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ32

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

∞ÎÚ›‚ÂÈ·, ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù‹ÚË- Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfi-
Û˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ (3/2004).
¶·Ú¿ÓÔÌË Ë Ù‹ÚËÛË È·ÙÚÈ΋˜ Áӈ̿- ∆Ô ÚfiÛˆÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·-
Ù¢Û˘ ÚÔÛʇÁÔ˘Û·˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â Ù·¯ı› ∂¢∂ ¤¯ÂÈ ˘¤ÚÙÂÚÔ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘Ì-
Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ˘ËÚÂ- ʤÚÔÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘
ÛÈ·Îfi Ù˘ Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂¢∂
·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ù˘, ηٿ ÙËÓ Âͤٷ- fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÚ›ÙˆÓ Â-
ÛË ·›ÙËÛ‹˜ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù˘ ·- ÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ (9/2004).
Ó·ÙÂı› ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ·ÓÙ› ÚˆÈÓ‹˜ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÒÏ˘Ì· ·fi ÙÔÓ Ó.
ÂÚÁ·Û›·˜, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ 2472/97 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ
ÎÚ›ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â› ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·- ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¡Ô-
Ùfi˜ Ù˘ Î·È Ù˘ ·Ú¤Ï¢Û˘ Ù˘ ÚÔ- ̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ
ıÂÛÌ›·˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ηٿ Ù˘ ·fiÚÚÈ- ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢‹ÌÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› ¤-
„˘ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ (18/2004). ¯Ô˘Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı›,
¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ÌË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰›ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ∫∂¶À√ Û¯ÂÙÈο Ì ÛÙÔÈ- 5 ·Ú. 2 ÂÚ. ‰’ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÂÍÂÚÁ·-
¯Â›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â- Û›· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰ËÌfi-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ (‰ÂÏ- ÛÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ (11/2004).
Ù›Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜) Ì ÙÔÓ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÒÏ˘Ì· ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÔ
ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· 2472/97 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û ÌË-
(42/2004). Ó˘fiÌÂÓÔ ·fi ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂ-
ʈӛ·˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÎÏ‹-
¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÎÈÓËÙÔ‡
∏ ηٷÁÁÂÏ›· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô- ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ù˘ ÌËÓ‡ÙÚÈ·˜, ˆ˜ ·Ó·-
Ï·›Ô˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÚ›ı·Ï„˘ ·fi ·- Áη›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË
ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Â-
fiÙ·Ó ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Â˘·›- ÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÙÂÏ¢-
ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ ·fi ‰È·- Ù·›· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı›,
ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ- Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ
΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË 5 ·Ú. 2 ÂÚ. Â’, 7 ·Ú. 2 ÂÚ. Á’ Î·È 11
Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·Ú. 3 (12/2004).
¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘. ªË ÓfiÌÈÌË Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈÁڿʈÓ
∆˘¯fiÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·ÓÙ›- Ù˘¯›ˆÓ, ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ηÈ
ÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ·fi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Û ·-
Ó. 2472/97 (2/2004). ÓÙ›‰ÈÎÔ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤-
¢ÂÓ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È Û ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. ÓˆÓ ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
2472/97 Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÂÙ·ÈÚ›· Û ٷ ¿ÚıÚ· 5 ·Ú. 2 ÂÚ. Â’ Î·È 7 ·Ú. 2
¢‹ÌÔ ÛÙÔȯ›· ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ (ÔÓÔÌ·ÙÂ- ÂÚ. Á’ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2472/97, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ
ÒÓ˘ÌÔ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ‰È‡- Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Èη-
ı˘ÓÛË), ˘fi¯ÚÂˆÓ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓÓfiÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜
ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÂÏÒÓ ¯Ú‹Û˘ ÎÔÈÓfi- Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ô ·ÓÙ›‰ÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô-
¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ ˘-
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ· ¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚ· ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ
Ù¤ÏË, ÚÔ˜ ›ÛÚ·ÍË ÔÊÂÈÏ‹˜ ‰È·È- ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ (17/2004).
ÛÙˆı›Û˘ ·Ú¿‚·Û˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰È·- ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÒÏ˘Ì· ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ
‚›‚·ÛË ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È 2472/97 ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡-
ÙÔ˘ ∞ºª Î·È Ù˘ ¢√À ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÓÙ· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙȘ Ôԛ˜
Ù˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÂÂÍÂÚÁ·- ʤÚÂÙ·È ·fi ·ÓÙ›‰ÈÎfi ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÈÛ¤-
Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹, ·- Ú·ÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘
ÊÔ‡ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙Ë- ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·‚·Û›-
ÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‚¿ÛÂÈ ÓfiÌÔ˘ ˘‡ı˘- ÌÔ˘ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙȉ›ÎˆÓ ›-

32
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ33

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÛÎËı› ‰›¯ˆ˜ ÙË ‚Â- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·-


‚·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚ÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›-
ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ÙȘ ÂÈÙ·- ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ ÛÙ· ¤ÓÙ˘·
Á¤˜, ηٿ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙˆÓ ÂÍÔÊÏËÙÈÎÒÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ·ÚÔ-
¿ÚıÚÔ˘ 7 ·Ú. 2 ÂÚ. Á’ (22/2004). ¯‹˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ¯ˆÚ›˜ Â-
¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ ‰È¢- χıÂÚË Î·È ÂȉÈ΋ Û˘ÁηٿıÂÛË ÂÂ-
ı˘ÓÙ‹ Û¯ÔÏ›Ԣ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤- ÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ-
ÓˆÓ ‰·ÛοÏÔ˘ Û ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ ˆ˜ ÌË (54/2004).
˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Û· Ù· ˘ËÚÂÛȷο ÙÔ˘ η- ¶·Ú¿ÓÔÌË Ë Ù‹ÚËÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘
ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË- ∆∂πƒ∂™π∞™ ∞.∂. ÛÙÔȯ›ˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤-
̤ڈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ (29/2004). ÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙË Û˘Áηٿ-
ªË ÓfiÌÈÌË Ë ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ·fi ¢ËÌÔ- ıÂÛ‹ ÙÔ˘ (66/2004).
ÙÈÎfi µÚÂÊÔÎÔÌÂ›Ô Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜
ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ο̄˘ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ Û˘-
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘ÈÔıÂۛ˜ (38/2004). ÁηٿıÂÛ˘
∏ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÚÔÛÒ- ¡fiÌÈÌË Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ
Ô˘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ ·-
Û ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô- ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘
ÛÙ‹ÚÈÍË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË fi- ∞.™.∂.¶. ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙÔ˘ ÙfiÔ Î·È
Ù·Ó Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ˘- ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤-
ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ‰Èη›ˆÌ· (44/2004). ÓˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜.
∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ŸÌˆ˜, Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ∞.™.∂.¶. Ú¤- ÛÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Â- ›Ó·Î˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Î·È ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ
ÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Î·È ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ (62/2004). (62/2004).
¡fiÌÈÌË Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ·Ú¯Â›ˆÓ
Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¡fiÌÈÌË Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ʛψÓ
Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ
Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ù˘ Â- ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ∞ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·-
ÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁÔ˘ ‰Ë- ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
ÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ (Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›- ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ
Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ – §˘Î›Ԣ), ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤Ó- ˆ˜ ÌÂÏÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi
ÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ˘Â- ·›ÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‘ʛψӒ. ¢ÂÓ
Ú¤¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ (34/2004).
Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›- ∂˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ
ËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÎÙ‹Û˘ Ù˘ ΢ÚÈfiÙË- ∏ ηٷÁÁÂÏ›· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô-
Ù·˜ Â›‰È΢ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ (69/2004). Ï·›Ô˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÚ›ı·Ï„˘ ·fi ·-
ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË,
™˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÙ·Ó ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Â˘·›-
∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ıÂÙÒÓ Ù¤ÎÓˆÓ Ó· ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ ·fi ‰È·-
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤- ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-
Ï¢ÛË ‰ÂÓ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÙÔ˘˜ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÈÔ- Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηÈ
ÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘.
·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ∆˘¯fiÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·ÓÙ›-
ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›- ÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο Ó. 2472/97 (2/2004).
ÙÔ˘˜ Ù¤ÎÓ· (10/2004). °È· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›Ô˘ ·fi ÎfiÌÌ· ÌÂ
∏ Ú·ÎÙÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ··ÈÙ›-

33
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ34

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

Ù·È ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fi- Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ı· Â-


̈˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ÚÔÛÒˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ˘‡ı˘-
Â›Ó·È Ì¤ÏË ·ÏÏ¿ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜,
‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ 4. ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ·Ó·Ï·Ì-
Û˘ÁηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· Ô- ‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·ÓˆÓ˘ÌÔÔ›Ë-
Ô›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. °È· ÙË Û˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·Ú¯Â›Ô˘ Ê›ÏˆÓ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ 5. Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ·
‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹, ·- ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈηÈ-
ÊÔ‡ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ, ÂÓfi- ˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‰Â‰Ô̤-
„ÂÈ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÌË ÓˆÓ È‰›ˆ˜ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÌÈ-
·ÔÎ¿Ï˘„˘ Ù˘ „‹ÊÔ˘, ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ ÛÙ¢ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ
̤ÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
ÛÎÔfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·È ˘fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ:
ÚÔÛÒˆÓ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔ- 1. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Ê·-
Á‹˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ (6/2004). Î¤ÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯Ò-
¶·Ú¿ÓÔÌË Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÚÔ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ,
ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÎÙ‹Û˘ 2. √È ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ı· ÂÍ¿-
ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ë ·- ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛıÂ-
Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· È- ÓÒÓ ÌfiÓÔ fiÛ· ÛÙÔȯ›· ηٿ ÙËÓ Â-
ÛÙÔÔÈËÙÈο Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ, ÁÈ·Ù› ˘ÂÚ- ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ··-
‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú- Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘
¯Â›Ô˘ Î·È ·ÔηχÙÂÈ ÂÌ̤ۈ˜ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘,
ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ- 3. ∏ ·ÓˆÓ˘ÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÛÒˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi ·- ı· Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ӷʤÚÂÙ·È (27/2004). ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ˘fi ÙËÓ
∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û ‘·ÓÔÈÎÙ‹’ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· η-
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÔÈÓÈΤ˜ Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ù·
‰ÈÒÍÂȘ Î·È Î·Ù·‰›Î˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ù·˘ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·-
˘ÂÚ¿ÛÈÛË Û ηٷÁÁÂϛ˜, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛıÂÓ›˜ Ì ٷ È·ÙÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ
·Ú¿ÓÔÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ (46/2004, 47/2004).
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ηٷÁÁÂÏÏfi-
‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔÛ‚·Ï- ÌÂÓ˘ „˘¯È¿ÙÚÔ˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ
ÏfiÌÂÓÔ ‰Èη›ˆÌ· (31/2004). ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ „˘-
ÃÔÚËÁ‹ıËΠ¿‰ÂÈ· Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ò- ¯È΋ ˘Á›· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜ Î·È Ë ¯Ô-
ÛÙ ·˘Ùfi Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Ú‹ÁËÛË Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ‚‚·ÈÒÛÂ-
Û ʷΤÏÔ˘˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÓÔÛËχ- ˆ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›‰ÈÎfi Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘-
ıËÎ·Ó Û ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·- ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ
fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÎÏÈÓÈ΋ Ô˘ Ù¿ÛÛÂÈ Ô Ó. 2472/97, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·
ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ÂÚ¢- Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË
ÓËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÊÔ‡ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘- ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÌÂ
fi„Ë Ù· οوıÈ: ÛÎÔfi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û ‰›ÎË ‰È·˙˘Á›Ô˘
1. Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜. ∏ ·Ú¿ÓÔÌË ·˘-
Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ˜ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ·Ú. Ù‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ˘ÔΛ-
1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ı›ÁÂÈ ˘-
·Ú. 2 ÂÚ. ÛÙ’ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2472/97, ¤ÚÌÂÙÚ· (48/2004).
2. ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú¯Â›Ô˘ Ì ʈÙÔ·ÓÙ›-
ÔÚÈÔıÂÙË̤ÓÔ, ÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ·ÁÔÏÔÁ›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿-
3. Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÚfiÛ‚·- ÓÔÌË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·Ú¯Â›Ô˘ ¢·›ÛıË-
ÛË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó
·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚ- ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
Á·Û›·˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘, 7 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2472/97 (49/2004).

34
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ35

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ªË ÓfiÌÈÌË Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÛÙÔ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηÈ


∞.™.∂.¶. ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂ- ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘.
ÛÈÒÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ Î·È ÛÙ· ∆˘¯fiÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·ÓÙ›-
ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÚÔÛˆÈο ‰Â- ÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
‰Ô̤ӷ ÂÏ·ÙÒÓ-·ÛıÂÓÒÓ Ù˘ ˆ˜ ·- Ó. 2472/97 (2/2004).
Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ÂÌÂÈÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ¢‡Ó·Ù·È Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÂÈ-
·Ú·‚·›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙ· ‚ÈÔ-
4 ·Ú. 1 ‰. ‚’ Î·È 7 ·Ú. 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ÏÔÁÈο Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô-
ÓfiÌÔ˘ 2472/97 (50/2004). ı› ÚÔ˜ ˘ÈÔıÂÛ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿
¶·Ú¿ÓÔÌË Ë Ú·ÎÙÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ-
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ˙ËÙ¿ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ·- ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂ-
ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢- ÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Û˘ÁηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ
·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ ÛÙ· ¤ÓÙ˘- ÚÔÛÒˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÂÓË̤ڈۋ˜
· ÙˆÓ ÂÍÔÊÏËÙÈÎÒÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ·- ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ
ÚÔ¯‹˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ (54/2004). ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù¤ÎÓˆÓ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹-
ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù·
ª¤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÔÔ›· ı· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó (10/2004).
∏ ∞Ú¯‹ ·ˇı˘Ó ۇÛÙ·ÛË Û ˘Ôη- Àfi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘
Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ
ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÓfiÌÈÌË Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË
Ô˘ ÙËÚ›. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ÂÓ‰Ô¸Ë- ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜
ÚÂÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓÙÈ- ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔȯ›-
ÁÚ¿ÊˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓË- ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢‹ÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÌÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Û ¿ÏÏÔ Â- ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ·Ú. 2 ÂÚ.
ÓÂÏ¿ÎË ÙÚ›ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ï·‚ ¤ÙÛÈ ‰’ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·Ó·Áη›·
ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁÚ¿- ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜
ÊˆÓ ·˘ÙÒÓ (52/2004). (11/2004).
∏ ∞Ú¯‹ ·ˇı˘Ó ۇÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÂÙ·È- Àfi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘
Ú›·–˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Ï‹- ÂÓË̤ڈÛ˘, ÓfiÌÈÌË Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÂ
„Ë ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ Î·È ÌËÓ˘fiÌÂÓÔ ·fi ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂ-
Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÊˆÓ›·˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÎÏ‹-
ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤- ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÎÈÓËÙÔ‡
ÓˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ù˘ ÌËÓ‡ÙÚÈ·˜, ˆ˜ ·Ó·-
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‹/Î·È Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Áη›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘
ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™˘- ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÂÓÒ-
ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÌÂ- ÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·-
ϤÙË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·- Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5 ·Ú. 2 ÂÚ. Â’, 7
ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û¯ÂÙÈο Λ- ·Ú. 2 ÂÚ. Á’ Î·È 11 ·Ú. 3 (12/2004).
ÌÂÓ· ÛÙËÓ ∞Ú¯‹. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·- ¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ ‰È¢-
Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‘√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹- ı˘ÓÙ‹ Û¯ÔÏ›Ԣ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤-
Û˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ’ Î·È ÓˆÓ ‰·ÛοÏÔ˘ Û ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ ˆ˜
Ó· ÙÔ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ (61/2004). ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Û· Ù· ˘ËÚÂÛȷο ÙÔ˘ η-
ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË-
¢Èη›ˆÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ̤ڈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ (29/2004).
∏ ηٷÁÁÂÏ›· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô- Àfi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘
Ï·›Ô˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÚ›ı·Ï„˘ ·fi ·- ÂÓË̤ڈÛ˘, ÓfiÌÈÌË Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·-
fiÙ·Ó ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Â˘·›- ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ
ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ ·fi ‰È·- ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚfiÛ‚·Û˘
ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ- ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈ-
΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ú‹ÛˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ›-

35
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ36

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ô-


·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â- Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜
È‚·ÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (39/2004). ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ηٿ ÚÒËÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘
À‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÙ·ÈÚ›·) ˘- ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÔÓÙÔ˜ fiÙÈ ·) ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛÂ
Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ˘ÔΛ- Ô Î·Ù·ÁÁÂÏfiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ, Ô ÔÔ›-
ÌÂÓ· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜) Ô˜ ÂÚÈ›¯Â ȉÈfiÁÚ·ÊË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ η-
ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ- Ù·ÁÁ¤ÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·Ú·‰Ò-
ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË Î·Ù·ÁÚ·- ÛÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÚÔ˜ ʇϷÍË, ‚) ·Ó·ÎÔ›-
Ê‹-Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¯Ú‹Û˘ ÂÊ·Ú- ÓˆÛÂ Ô Î·Ù·ÁÁÂÏfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂ-
ÌÔÁÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ (61/2004). ÓÔ Ù˘ ‰È·ı‹Î˘ ÛÙÔÓ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ˘Â-
Ú¿ÛÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Á) ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ
¢Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ı‹ÎË ÛÙÔ ‰Èη-
∆Ô ÚfiÛˆÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·- ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ Ô Î·Ù·ÁÁÂÏfiÌÂÓÔ˜ ‹Ù·Ó
Ù·¯ı› ∂¢∂ ¤¯ÂÈ ˘¤ÚÙÂÚÔ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘Ì- ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹
ʤÚÔÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘, ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠηٷگ‹Ó ÂÂȉ‹ ÂÍÂ-
ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂¢∂ Ï‹ÊıË ˆ˜ ·Ú¿ÔÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÚ›ÙˆÓ Â- ¿ÚıÚÔ 19 ·Ú. 1 ÂÚ. ÈÁ’ ÙÔ˘ Ó. 2472/97.
ÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ (9/2004). √È ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÔÓÙÔ˜ Ú¤-
√ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘Ô¯ÚÂ- ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó. ∂ÏÏ›„ÂÈ ·Ô‰ÂÈ-
Ô‡Ù·È Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·Ô- ÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù›ıÂÙ·È
Û¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô (8/2004).
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, η-
Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›- ∫˘ÚÒÛÂȘ
ÛÙËÎÂ Ë ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂È‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 30.000 ¢ÚÒ ÛÂ
¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ Ó. 2472 (57/2004). ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË
∂Ù·ÈÚ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Â- ‰È·‚›‚·ÛË Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›- ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ Î·È ÁÈ· ÌË ÚÔË-
ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â- ÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
‰Ô̤ӈÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·- ÁÈ· ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ·˘Ù‹, ηıÒ˜ ηÈ
ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÎÚ›Ûˆ˜ Ô˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 20.000 ¢ÚÒ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-
‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·È- ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Û˘ÏÏÔÁ‹
Ú›·˜ Â› ˘Ôı¤ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ (58/2004). Î·È Î·Ù·¯ÒÚÈÛË Û ·Ú¯Â›Ô ¢·›ÛıËÙÔ˘
∏ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚfiÛ‚·- ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂-
Û˘ Û ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·- ÓÔ˘ Ù˘. ∆¤ÏÔ˜, ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ڈÛ˘ ÛÂ
ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ˘Ë- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ηٷÛÙÚÔ-
ÚÂÛÈ·Îfi Ê¿ÎÂÏÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ- Ê‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ ˘ÔΛ-
Â›Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ·Ó·- ÌÂÓÔ, ˘ÂÚ˯ÔÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô
ʤÚÔÓÙ·È ÔÓfiÌ·Ù· ÙÚ›ÙˆÓ. ∆Ô ›‰ÈÔ È- ›¯Â Û˘ÏϤÍÂÈ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÈ Û ·Ú-
Û¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ê¿ÎÂÏÔ ∂¢∂ Ô˘ ÂÚÈ- ¯Â›Ô ·Ú·Ófï˜ (2/2004).
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Ê¿ÎÂÏÔ ∂È‚ÔÏ‹ ·ڈÛ˘ 30.000 ¢ÚÒ Û Â-
(65/2004). Ù·ÈÚ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ë ÔÔ›·, η›ÙÔÈ Û˘Ó¤ÏÂÍÂ
¢Èη›ˆÌ· ·ÓÙ›ÚÚËÛ˘ ÓƠ̂̈˜ ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË-
¶·Ú¿ÓÔÌË Ë ÌË ·¿ÓÙËÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı¤Ó ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚÔÛʇÁÔ-
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÓÙÔ˜, ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ Â› ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÚ‹-
ÂÁÁڿʈ˜ Â› ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂˆÓ ˘ÔÎÂÈ- ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ˆ˜ fiÊÂÈÏ ۇÌʈӷ Ì ÙÔ
̤ÓÔ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÙËÚÔ‡Û ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ Ó. 2472/97 (5/2004).
·Ú¯Â›Ô Ù˘, η›ÙÔÈ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰Â- ∂È‚ÔÏ‹ ·ڈÛ˘ 50.000 ¢ÚÒ Û ·-
‰Ô̤ÓÔ˘ ‹Ù·Ó ÓfiÌÈÌË. °È· ÙËÓ ·Ú¿- ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË
‚·ÛË ·˘Ù‹ Ë ∞Ú¯‹ Â¤‚·Ï ÚfiÛÙÈÌÔ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ȉȈÙÈÎfi ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ù˘
(5/2004). ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ

36
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ37

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È ËÛË ÚÔ˜ ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÁÁڿʈÓ


ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ì ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ù· ÔÔ›· ·-
ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘, Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÊÔÚÔ‡Ó ˘ÈÔıÂۛ˜ (38/2004).
fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÁÂÓÂÛÈÔ˘Ú- ™‡ÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ∫Ú·ÙÈÎfi £ÂÚ·Â˘Ù‹-
Áfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È ÂÂÈ- ÚÈÔ-∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ó· ÂΉÒÛÂÈ, ÂÓÙfi˜
‰‹ ı›ÁÂÙ·È ˘¤ÚÌÂÙÚ· Ë ÚÔÛˆÈÎfi- Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜, Ó¤Ô È-
ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ÂÂ- ÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÍÂÚÁ·Û›· ·ÔηχÙÔÓÙ·È Â˘·›ÛıËÙ· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜
ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Î·È Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
Ù˘ ¿ÎÚˆ˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜. ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘
∂›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ·, ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙË ‰È·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ-
·ڈÛ˘ 1000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Â- ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (40/2004).
Ú¢ÓËÙ‹ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∂È‚ÔÏ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÛÙÔ ∫∂¶À√ Ó·
Î·È ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂È- ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ‘·ÁÓÒÛÙÔ˘ ·-
Û·ÁÁÂÏ›· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ (16/2004). ÙÚfi˜’ ·fi ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ·
∞˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ‰È¢- ¤Î‰ÔÛË ·ÚÈıÌÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒ-
ı˘ÓÙ‹ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ô˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ, ÒÛÙÂ
Û ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô- Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â-
̤ӷ Ù· ÔÔ›· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ˘- ‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÌÂ
‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô
Ô˘ ÙËÚ› ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›- Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ÂÈ‚ÔÏ‹ ˘-
Ô˘, fiÙ·Ó Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Â›Ó·È ¤Ú·Ó Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÛÙÔ ∫∂¶À√ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë
ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ, Û fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì¤-
οı ‰Â ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÙÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÌÏ‹-
˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ÚˆÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰›ˆÓ Û‡Ìʈӷ
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË (29/2004). Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Û ·ÚfiÌÔȘ ÂÚÈ-
∂È‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (42/2004).
·Ú¿ÓÔÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û ‘·ÓÔÈÎÙ‹’ Â- ∂È‚ÔÏ‹ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ˆ˜
ÈÛÙÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ·ڈÛË ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈ-
ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Î·È Î·Ù·‰›Î˜, Ì ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Û ηٷÁÁÂ- ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰Ô-
ϛ˜, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›- ̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó¤ÏÂÍ ηı’ ˘¤Ú-
ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ‚·ÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ‰Ë-
ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ï·‰‹ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆ-
ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ‰Èη›ˆÌ· (31/2004). Û˘. ∂›Û˘, Ì ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË ÂÈ-
∂È‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 20.000 ¢ÚÒ Û ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 20.000 ¢ÚÒ Û ·-
ÀÔ˘ÚÁfi, ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Â-
ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ˘- ÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘, ÁÈ· ÙË ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó¤ÏÂÍ ηı’ ˘-
ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú- ¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
Á›Ԣ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È·Ù·ÎÙÈÎfi ·fiÊ·Û˘ (43/2004).
Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÂÈ‚ÏË- ∂È‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 5.000 ¢ÚÒ Û η-
ı› ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓË „˘¯›·ÙÚÔ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË
‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏfi ÙÔ˘ (36/2004). ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜,
∂È‚ÔÏ‹ Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ ˆ˜ ·ڈÛË ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÚÔ-
ηٷÛÙÚÔÊ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, Ù· ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù¿ÛÛÂÈ Ô Ó. 2472/97,
ÔÔ›· Û˘ÌÂÚȤϷ‚ Û ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â-
¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Û˘Ï- ÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â-
ÏÔÁ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ¢Ë- ‰Ô̤ӈÓ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·-
ÌÔÙÈÎfi µÚÂÊÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÌË ÎÔÈÓÔÔ›- ÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ „˘¯È¿ÙÚÔ˘ Î·È Ù˘

37
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ38

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¶ÚˆÙÔ

‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ (48/2004). Ù˘ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â-


∂È‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ڈÛ˘ ‘ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ ÛÙ· ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ ÂÍÔ-
ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘’, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÈ- ÊÏËÙÈÎÒÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ·Ô-
ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Û ÚÔÛʇÁÔÓÙ·, ÙÔ Ô- ˙ËÌ›ˆÛ˘ (54/2004).
Ô›Ô ·ÊÔÚÔ‡Û ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Û˘- ∏ ∞Ú¯‹ ·ˇı˘Ó ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛÂ
ÓÙ·ÁÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ¯ˆÚ›˜ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÌËÓ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ηٷÁÚ·-
Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤- Ê‹ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔ-
ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· Û¯ÂÙÈ-
2472/97 (49/2004). ο ÛÙÔȯ›· Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛ-
∂È‚ÔÏ‹ Û‡ÛÙ·Û˘ Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÌÂÓÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ Â›-
ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔ-
·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ ÙËÚ›. ™˘- ÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ô
ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ÂÓ‰Ô¸ËÚÂÛȷ΋ ‰È·‰È- ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜. ∂›Û˘, Ë ∞Ú¯‹ ·ˇı˘-
ηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ó ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· Ó·
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓËÌÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ¤Ó· ÌËÓ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚ-
ÙÌ‹Ì· Û ¿ÏÏÔ ÂÓÂÏ¿ÎË ÙÚ›ÙÔ˜, Ô Ô- Á·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ
Ô›Ô˜ ¤Ï·‚ ¤ÙÛÈ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤- ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜
ÓÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ·˘ÙÒÓ (52/2004). ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÂÊfi-
∂È‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 30.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÛÔÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ
˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰ÈÂÎÂ-
ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ Ú·›ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÁÂÓÈο Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·- ‹ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔÓ
Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (¿ÚıÚÔ 5) ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ (61/2004).
Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›- ∂È‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 5.000 ¢ÚÒ Û ÔÚ-
ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (¿ÚıÚÔ 7) ÙÔ˘ Ó. Á·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÌË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È-
2472/97. ∂›Û˘, ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Ë ‰È·- ηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Â›‰ÈÎˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (65/2004).
ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∆¤ÏÔ˜, Ë ∂È‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 40.000 ¢ÚÒ Û ˘-
∞Ú¯‹ ··ÁfiÚ¢Û Û ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂ- ‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË
ÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ó· ·- ÛÙÔȯ›ˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â
Ó·ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘
ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ·Ú¿ÓÔÌË Â- (66/2004).
ÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ∏ ∞Ú¯‹ ·ˇı˘Ó ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛÂ
ÁÈ·Ù› ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ, ·Ó Î·È Ë ·Ó··Ú·Áˆ- ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤ÁÁÚ·Ê·
Á‹ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ- ·fi ÌÈ· ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ¿ÏÏË, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ
Ûȇ̷ÙÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÁηٿıÂÛË Î·È ÂÓË-
ηٷگ‹Ó ·Ú¿ÓÔÌË, Ë Ù‹ÚËÛË Ù˘ ̤ڈÛË ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (68/2004).
Û¯ÂÙÈ΋˜ ‚ÈÓÙÂÔηۤٷ˜ Ù˘ ÂÎÔ-
Ì‹˜ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, Â›Ó·È ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ÙÔ̤·˜
ÓfiÌÈÌË ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Ô ÓfiÌÔ˜ ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜
ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘
ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ. ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚ- ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÚÔ-
Á·Û›· fï˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÛʇÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ˘ÂÚ¿-
Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜, ηÙËÁÔ-
ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙, ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Û ÂÎÎÚÂÌ‹ ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË,
Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ó.
(53/2004). 2472/97 Î·È 2774/99 (33/2004).
∂È‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 20.000 ¢ÚÒ Û ·- ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙË-
ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÏÂʈӛ·˜ ÚÔ˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· Ï›ÛÙ·˜ ÎÏ‹-
Ú·ÎÙÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÛÂˆÓ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Û˘ÁÎÂ-
˙ËÙ¿ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ·È-

38
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ39

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÙÒÓ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÂÈϤ˜ Î·È Â΂ȷÛÌfi, η- ¯Â ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙË Ï‹„Ë ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fi-
ıÒ˜ Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÈÙÔ‡- Ê·Û˘ Â› ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ
ÓÙ· ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Î·È
ÙÔ ÎÈÓËÙfi ‹ Ù· ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ˘ ÙËϤʈӷ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ
ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÒ˜ ÂÊÈÎÙÔ‡, ›- Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÂͤÏÈÍË ÌÂٷ͇ ∂˘Úˆ·˚-
Ù Ì ‰Èο Ù˘ ̤۷ ›ÙÂ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ∏¶∞ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘
Â›Ó·È Ù¯ÓÈÎÒ˜ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ, Ì ¯Ú‹ÛË ¿Ï- ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‹ ÌË Â·ÚÎÔ‡˜ ÂÈ¤‰Ô˘
ÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ, ‰ÂÓ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È Û ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰È·‚È‚·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰Â-
ÙÔ˘ Ó. 2472/97 (37/2004). ‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ηٿ Ù· ÔÚÈ-
˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 25 Ù˘ √‰ËÁ›·˜
¢È·Û˘ÓÔÚȷ΋ ÚÔ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ – 95/46/∂∫ Ù˘ 24-10-1995, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
PNR ÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ¤Ó·-
ªÂ ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. 2150/10-9-2003 ·›- ÓÙÈ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ-
ÙËÛ‹ Ù˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· «√§Àª¶π∞∫∏ ÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Âχ-
∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞.∂.» ˘¤‚·Ï ÛÙËÓ ıÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘-
∞Ú¯‹ ·›ÙËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·‚›- ÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË Ë ∞Ú¯‹ ›-
‚·Û˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÚÔÛˆÚÈ-
∏¶∞, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÙÔ˘ Ó‹˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·‚›‚·Û˘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi
¡. 2472/97. ‰È¿ÛÙËÌ· 3 ÌËÓÒÓ, ηı’ Ô Ì¤ÚÔ˜ Ë ‰È·-
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·ÈÙÔ‡Û· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‚›‚·ÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿-
ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ı¤Û˘ Û ÈÛ¯‡ ÛÙȘ ÏÂÈ· ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fi-
∏¶∞ Ù˘ Aviation & Transportation ıÂÛË Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÓË-
Act 2001, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∆Â- ̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ù˘ Ï‹„˘
ψÓ›ˆÓ Î·È ™˘ÓfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ù˘ Û˘ÁηٿıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜.
∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ∆Ô ª¿ÈÔ 2004 ˘ÂÁÚ¿ÊË Û˘Ìʈӛ· ÌÂ-
(Department of Homeland Security ٷ͇ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, Û¯ÂÙÈο ÌÂ
Bureau of Customs and Border ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ PNR ÛÙȘ
Protection - CBP) ··ÈÙ› ·fi ÙȘ ·Â- ÙÂψÓÂȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÙËÓ Ô-
ÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔ- Ô›· ‰È·Û·ÊËÓ›˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ Î·È ÔÈ
ÁÔ‡Ó Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙȘ ∏¶∞ ‹ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ›
‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚË- Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ë ‰È·‚›‚·ÛË ·˘Ù‹.
ÁÔ‡Ó ª·ÓÈʤÛÙ· ∂È‚·ÙÒÓ (Passenger ∫·ÙfiÈÓ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ·˘Ù‹˜, Ë ∂˘-
Manifests) ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË Î¿ı ڈ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ÙËÓ ·fi 14-5-
Ù‹Û˘ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÙˆÓ ∏¶∞, 2004 ∞fiÊ·Û‹ Ù˘ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÙÔ °Ú·-
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ô ÚÔ- ÊÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È ™˘-
ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì ÓfiÚˆÓ (CBP) ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÂÈ-
ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ‚·ÙÒÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â-
ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ∏ ¯ÔÚ‹ÁË- ›Â‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘- ·˘ÙÒÓ. ∆Ô ‰Â ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ APIS (Advanced Passenger Ì ÙËÓ ·fi 17-5-2004 ∞fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Â-
Information System). Ó¤ÎÚÈÓ ÙË ™˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹.
™Ù· ª·ÓÈʤÛÙ· ∂È‚·ÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿- ™ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Û˘ÓÂÒ˜ Ô˘, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÓÂÙ·È ÙÔ √ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ªËÙÚÒÔ ∂È‚¿- ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ
ÙË (Passenger Name Record - PNR), ÙÔ ›‰È· ÙËÓ √‰ËÁ›· 95/46/∂∫ Ù˘ 24-10-
ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 34 ‰›· Ô˘ ·- 1995, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤ÎÚÈÓÂ
ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ô
ÂÈ‚¿ÙË, Ù· ÔÔ›· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ PNR, Ë
ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٿ ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÛÙËÓ √§Àª¶π∞∫∏
ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Û οı Ù‹ÛË. ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞.∂. ¿‰ÂÈ· ‰È·‚›‚·Û˘
∏ ∞Ú¯‹ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ú. 4/2004 ›- ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ °Ú·-

39
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ40

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¶ÚˆÙÔ

ÊÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È ™˘- ı¤Û˘ Û οı Ù‹ÛË Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔ-
ÓfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÔÚÈÛÌfi ÙȘ ∏¶∞ Î·È Û οı Ù‹ÛË
∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿- Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞.
ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ (3) ÂÙÒÓ Î·È ˘fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÂÎÙÂÓ‹˜ ÌÔÚÊ‹ ÎÂÈ-
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ (67/2004): ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›-
ñ ∏ «√§Àª¶π∞∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞∂» ‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÈ‚¿ÙË ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·
Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿- ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ·˘Ù‹Ó
Ù˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ‰Â- Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜, ÚÈÓ ·fi
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ı¤Û˘ Û Ù‹ÛË ÌÂ
ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰Â‰Ô̤ӷ ı· ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ ∏¶∞ Î·È Ë Û‡ÓÙÔÌË
‰È·‚È‚¿˙ÂÈ, ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·˘- ÌÔÚÊ‹ (·Ú¿ÚÙËÌ· 1) Ó· ÂÈÎÔÏÏ¿-
Ù¿ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂΛ, ÙÔ Ù·È ÛÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ.
ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙfiÛÔ Û ñ ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ó· ·-
Â˘Úˆ·˚Îfi fiÛÔ Î·È Û ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ó·ÚÙËı› Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘
Â›Â‰Ô ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹, Ù· ÂÙ·ÈÚ›·˜.
‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¿-
ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2004
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Â- (‚Ï. Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·)
ÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë
√Ì¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 ÛÙË ¢) ™À°∫ƒπ∆π∫∞ ™∆∞∆π™∆π∫∞
ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 8/2004 Î·È ÂÚÈ- ™∆√πÃ∂π∞
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Î·È ÌÈ· ÂÎÙÂ-
Ó‹ ÌÔÚÊ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∆· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÂÈÎÔÓ›-
ñ ∏ ÂÓË̤ڈÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì- ˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ η-
‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ «√§Àª¶π∞∫∏ ÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È
∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞∂» ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·- ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ηÈ
˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ·˘Ù‹Ó Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÂηÙÔÛÙÈ·›· ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘
Ú¿ÎÙÔÚ˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ οı ¤ÙÔ˘˜.

40
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ41

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ-∞ÈÙ‹Ì·Ù·
ŒÙÔ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ∞ÚÈıÌfi˜
1999 63,3 141
2000 58,0 423
2001 29,0 281
2002 35,3 565
2003 45,0 771
2004 34,6 682

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜


ŒÙÔ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ∞ÚÈıÌfi˜
1999 15,6 35
2000 8,0 58
2001 8,0 73
2002 2,6 41
2003 1,0 16
2004 2,9 18

41
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ42

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ


ŒÙÔ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ∞ÚÈıÌfi˜
2002 2,4 21
2003 1,0 15
2004 4,5 28

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÁÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÙËÏÂfiÚ·Û˘


ŒÙÔ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ∞ÚÈıÌfi˜
2002 1,7 28
2003 1,0 10
2004 3,8 24

42
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ43

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ


ŒÙÔ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ∞ÚÈıÌfi˜
1999 18,9 42
2000 4,0 29
2001 5,0 46
2002 3,9 62
2003 1,0 11
2004 10,5 66

¶ÔÛÔÛÙfi ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ï›ÛÙ·˜ ÕÚıÚÔ˘ 13


ŒÙÔ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ∞ÚÈıÌfi˜
2002 8,2 13
2003 42,0 719
2004 33,6 663

43
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ44

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË/·Ú·‚›·ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ


ŒÙÔ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ∞ÚÈıÌfi˜
1999 3,3 8
2000 4,0 29
2001 23,0 219
2002 22,9 366
2003 7,0 129
2004 13,1 82

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ÙÚ·Â˙ÒÓ


ŒÙÔ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ∞ÚÈıÌfi˜
1999 2,2 5
2000 3,0 22
2001 2,0 17
2002 1,4 22
2003 1,0 23
2004 11,5 72

44
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ45

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∂) ∞™º∞§∂π∞ √§Àª¶π∞∫ø¡ ÛÎÔ›ٷÈ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ


∞°ø¡ø¡ ÛÎÔfi Ù˘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛ˘.
ñ ∆ËÚÔ‡ÓÙ·È ··ÚÂÁÎϛو˜ Ù· ̤ÙÚ· ·-
∏ ∞Ú¯‹, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙËÓ ·Ô- ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚ-
ÛÙÔÏ‹ Ù˘, Ù˘ ÂÔÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Â- Á·Û›·˜ ηıÒ˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ
ϤÁ¯Ô˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›- ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ñ ∏ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙÚ¤Â-
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ù·È ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÙ¿ (7)
ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ÂϤÁ- ËÌÂÚÒÓ.
¯ˆÓ Û ·Ú¯Â›·, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ˘Ô‰Ô-
̤˜, Ù· ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ‰È·-
ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÛÊ¿- ÈÛÙÒıËΠ·fiÎÏÈÛË Û ۯ¤ÛË ÌÂ
ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™˘- ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó Ù· ·Ú¯Â›· ÈӷΛ‰ˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ·-
¢È·›ÛÙ¢Û˘ Î·È πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏËÌ·- ηٿÏÏËÏˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ÂÂ-
ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÍÂÚÁ·Û›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Û˘-
ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÔÈ ˘Ô‰Ô- Û΢ÒÓ Ï‹„˘ ÂÈÎfiÓˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ
̤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÛÊ·- ·˘Ùfi, Ë ∞Ú¯‹ ··›ÙËÛ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈ-
Ï›·˜ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›- ÛË ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ô Ô-
·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÙË- Ô›Ô˜ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ۠ۯ¤ÛË ÌÂ
ÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÈӷΛ-
∆¿Í˘, Ù· ÔÔ›· ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÁÈ· ‰ˆÓ. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ·˘ÙÒÓ
ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹- Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌfi-
Ì·Ù· Ï‹„˘, ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÂÈÎÔÈ- ÛÈ·˜ ∆¿Í˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· Î·È Î·-
ÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚfiÏÔÈÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚË- Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2005, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤- ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·Ú¿-
ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ Ù·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ
∞ÁÒÓˆÓ. ∞ÎfiÌ·, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó Î·È Ù· ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2005, ˘fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ô-
ÎÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ı¤ÛÂȘ (∞fiÊ·ÛË 63/2004):
ÈÚÔÙ·Í›·˜, √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿Ï- ·) ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈ-
ÏÔÓÙÔ˜, Ù· ÔÔ›·, fï˜, fiˆ˜ ‰È·È- ÙÚ¤ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·
ÛÙÒıËΠηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÔÛÎÔ- ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ΢-
Ô‡Û·Ó ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔ- ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∞·ÁÔ-
Ú›·˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Â›¯·Ó ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ú‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ fiÚˆÓ–ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ, Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘-
Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ √‰ËÁ›· ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÂ
1122/2000 Î·È ÙËÓ ∞fiÊ·ÛË 28/2004 ·˘Ùfi, ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ,
Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∞Ú¯‹: Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ‰È·›-
ñ ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ï‹„Ë Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÂÈ- ÛÙˆÛ˘ ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó, ¿Ï-
ÎfiÓˆÓ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ- ÏˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÎÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.
ñ ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ï‹„Ë Î·È ·ÎÚfi·- ‚) ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂΛӈÓ
ÛË Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÚ·- ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÂÁη-
ÛÙÈÎÒÓ. ÙÂÛÙË̤Ó˜ Û ԉÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÌÂ-
ñ ¶ÚÈÓ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÌ‚¤- Á¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈ-
ÏÂÈ· Ù˘ ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜, ÂÓËÌÂÚÒ- ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë
ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÚfiÛÊÔÚÔ Î·È Û·Ê‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÏÂÈ-
(Â·Ú΋˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¢‰È¿ÎÚÈÙˆÓ È- ÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Â-
ӷΛ‰ˆÓ Û ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌ›·), fiÙÈ ÂÈ- ÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÚÈÔ-
Û¤Ú¯ÂÙ·È Û ¯ÒÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÈÓÙÂÔ- ÚÈṲ̂Ó˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ï·Ù›˜,

45
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ46

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

¿Úη, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜, Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÛÙÔȯ›· ı· Ú¤-


Û˘Ó¿ıÚÔÈÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ (.¯. ÂÈÛfi- ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È.
‰Ô˘˜ ı¿ÙÚˆÓ). ı) ∆ËÚÔ‡ÓÙ·È ··ÚÂÁÎϛو˜ Ù· ̤ÙÚ·
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·- ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚ-
οو οÌÂÚ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ı¤ÛË, Á·Û›·˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ˆÚԉȿÁÚ·ÌÌ· È) ¶ÚÈÓ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÌ‚¤-
Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘- ÏÂÈ· οı ̛·˜ ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ Â-
ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›- ÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÚfiÛÊÔÚÔ
Ù·È: ∫¿ÌÂÚ˜ Ì ·Ú. 133, 138, 149, Î·È Û·Ê‹ (Â·Ú΋˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¢‰È¿-
150, 151, 152, 158, 159, 161, 162, ÎÚÈÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Û ÂÌÊ·Ó‹ ÛË-
163, 165, 170, 173, 176, 177, 178, Ì›·) fiÙÈ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ¯ÒÚÔ Ô Ô-
180, 181, 183, 186, 188, 189, 227, Ô›Ô˜ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔ›ٷÈ, ηıÒ˜ Â›-
231, 232, 233, 236, 274, 275, 283, Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ‚ÈÓÙÂÔ-
285. ÛÎfiËÛ˘.
Á) √È Î¿ÌÂÚ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ 2. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú¤-
ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ï‹„Ë Î·È Ë Î·- ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ
Ù·ÁÚ·Ê‹ ÂÈÎfiÓˆÓ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯‹ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ø˜ ÂÎ ·) ∆Ș ÙÂÏÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Â-
ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ Ó· ÍÔÏÈÛÌÔ‡ CCTV, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ı·
Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ›Ù ӷ Â›Ó·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ-
ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‹ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÚÔ- Á‹ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ
‚ÔÏ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì¤Ûˆ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ı¤-
ηٷÏÏ‹ÏˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ÔÙÈ- ÛÂȘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ
΋˜ ÁˆÓ›·˜, ÎÏ›Û˘ Î·È ˙Ô˘Ì. ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ C4I Î·È ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ Ù˘
‰) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Î·È Ë Î·Ù·- ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ ÚÔ¸-
ÁÚ·Ê‹ ‹¯Ô˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ù· ÌÈ- ‹Ú¯·Ó Î·È ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÓ
ÎÚfiʈӷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ó- ÏfiÁˆ Û‡ÛÙËÌ·.
ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ Ô- ‚) ∆ËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹-
Ô›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı›. Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ·
Â) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·- οı ̛· ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÁηٿÛÙ·-
ÌÂÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ Û Û˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ηÙã ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ
‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ‹ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ fi- ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ο-
Ù·Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë Î˘- ÌÂÚ·˜ (ÔχÁˆÓÔ ‹ ÁÚ·Ì̤˜ ÚÔ‹˜
ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, .¯. ηٿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹), Î·È ÙÔ˘˜ Â-
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉËÏÒÛˆÓ, ‰È·‰ËÏÒ- ÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÙÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜,
ÛˆÓ, Î.Ï. ÎÏ›Û˘ Î·È ˙Ô˘Ì Ù˘ οÌÂÚ·˜.
ÛÙ) ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔ- Á) ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ı·
ÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ·- ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÂÓ-
fi ÙÔ £∂¶∂∫ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∆ÚÔ- ‰ÂÈÎÙÈο ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔ-
¯·›·˜, fiÔ˘ ı· ÙËÚÂ›Ù·È Ë ‚¿ÛË ‰Â- ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ.
‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Ô˘ ˘- ‰) ∫›ÌÂÓÔ ∫Ò‰Èη ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Û¯Â-
ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, Î·È ÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆ-
‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ùfi Î·È ÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È
‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ÔÔÈ·‰‹- ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔÛˆÈ-
ÔÙ ¿ÏÏË ÀËÚÂÛ›· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¢È- ÎÔ‡, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË
‡ı˘ÓÛ˘ ∆ÚÔ¯·›·˜. ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù¿ (¯Ú‹ÛÙ˜ ÔıÔ-
˙) ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‰È·‚›‚·ÛË ‰Â‰Ô̤- ÓÒÓ CCTV, ÛÙ·ıÌÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜
ÓˆÓ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜. Secure-M, ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ Â-
Ë) ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ı· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Ôχ Ï·ÙÒÓ Secure-M, ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Û˘-
ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢- ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÏ.).

46
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ47

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

™∆) ∏ ∞ƒÃ∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞™ ¤¯ÂÈ ÂˆÌÈÛı› Ë ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜


¢∂¢√ª∂¡ø¡ ø™ ∞ƒÃ∏ ∂§∂°Ã√À ¢Â‰Ô̤ӈÓ.
∆√À ∂£¡π∫√À ∆ª∏ª∞∆√™ ∆√À
™À™∆∏ª∞∆√™ ¶§∏ƒ√º√ƒπø¡ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ SIS
™∂¡°∫∂¡
∫·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 114 ™∂™, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ
ªÂ ÙÔÓ ¡. 2514/97 ΢ÚÒıËÎ·Ó Î·È ÂÓ- ∂ıÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· SIS ·ÛÎÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ
ۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÓÓÔÌË Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂ-
Ù¿ÍË Ë ™˘Ìʈӛ· Schengen Î·È Ë ™‡Ì- ÓÔ˘ ̤ÚÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙË
‚·ÛË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡
Schengen (™∂™) Ì ÙȘ Ôԛ˜ ηٷÚ- ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ SIS ··ÈÙ›ٷÈ, Û‡Ìʈ-
ÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÔÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Ó· Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¡. 2472/97, ¿-
ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ì- ‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Â-
‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ (ÂÛˆÙÂÚÈο Û‡- ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤-
ÓÔÚ·) Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ÓˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂ-
Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÚÔ- ÚfiÌÂÓÔ ·Ú¯Â›Ô.
ÛÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 2004 Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ‰È·‰Èη-
°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂ- Û›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡
ÓÔ˘ «¯ÒÚÔ˘ Schengen» Ë ™‡Ì‚·ÛË ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ SIS Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂϤÁ- °Ú·Ê›Ԣ SIRENE, Ë ÔÔ›· ›¯Â ·Ú¯›-
¯Ô˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ÛÂÈ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2003, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
¶ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ó· ¯ÔÚËÁËı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·.
·˘ÙÒÓ Ë ™‡Ì‚·ÛË ıÂÛÌÔıÂÙ› ÙÔ ™‡- ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ 10 Î·È 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›-
ÛÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Schengen (SIS), Ô˘ 2003 Ë ∞Ú¯‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÛÎËÛ˘
‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÎÔÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚÔÊÔ- ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ›-
ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ¤‰Ú·
ηٷ¯ˆÚ›˙ÂÈ, ̤ۈ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∆Ì‹- ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ SIRENE, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô
Ì·ÙÔ˜ SIS, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ηٷ˙Ë- ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ¢È‡-
ÙÔ‡ÌÂÓ· ‹ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· ¿ÙÔÌ· Î·È ·- ı˘ÓÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù·, fiÏ·, ¤ÁÁÚ·- ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 3Ô
Ê· (Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·) Î·È ÙÚ·Â- ∆Ì‹Ì· ∆¯ÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘
˙ÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ·. ∂ıÓÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ø˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ô- ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ (¡-SIS) fiÔ˘
ÏÈÙÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰˘- Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ˘-
Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ
ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Schengen, ÙÌ‹Ì· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘ ›‰È-
Ë ™‡Ì‚·ÛË, Û ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ·, ·ÊÂÓfi˜ Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÌÂÓ ÚԂϤÂÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤- ÔÈ‹ıËΠÂ›Û˘ ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ
ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ∫Ú·ÙÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜,
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·˘Ù¤˜
ÙˆÓ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛˆÓ, ıÂÛÌÔıÂÙÒÓÙ·˜ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤Ó˜ Ó· ÙÚÔÊÔ‰Ô-
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ˘Ô- ÙÔ‡Ó ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤Ó-
ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÁÎÂÓ Ì ηٷ¯ˆÚ›ÛÂȘ ȉ›ˆ˜ ÙÔ˘ ¿Ú-
ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ı¤Û˘ ıÚÔ˘ 96 Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘
Ù˘ Û ÈÛ¯‡ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÙÔÓ ÔÚÈ- ™˘Óı‹Î˘ ™¤ÓÁÎÂÓ, ‰ËÏ·‰‹ ηٷ¯ˆÚ›-
ÛÌfi ÌÈ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜ ∂ϤÁ¯Ô˘, ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜.
·ÚÌfi‰È·˜ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÂ- ∏ ∞Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ·-
ÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ó·
‰ÂÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÈÙ¢¯ı› ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ‰È·-
ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ (¿Ú- Ê¿ÓÂÈ·˜, ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ 2004
ıÚÔ 114 ™∂™). ∆Ș ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔÓ ÀÔ˘Ú-

47
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ48

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¶ÚˆÙÔ

Áfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÌÔÁ‹˜ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ Schengen ηÈ


Ù˘¯fiÓ Û¯fiÏÈ· ‹ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
∆Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ ˙‹ÙËÛ 105, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÈÎfi-
·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ÚÔıÂÛÌ›· Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ˆÚ› Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È
ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ë ÂȉÈÎfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ (¿ÚıÚÔ 4 ·Ú.1 ¡. 2472/97),
ÊfiÚÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó Ë Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ 104 ·Ú.1 Î·È 2 ™∂™. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù·
ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÂϤÁ- ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
¯Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ÓÔÓÙ·È ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó
∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· SIS (¡-SIS), ·ÓÂ-
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: Í·Úًو˜ Ù˘ Û˘Áηٷı¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ˘-
ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ (¿ÚıÚÔ 5 ·Ú. 2 ‰ ¡.
1) ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 2472/97) Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·Ù¿
ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÚfiÔ ıÂÌÈÙfi Î·È ÓfiÌÈÌÔ ÁÈ· ηıÔÚÈ-
ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·fi Ṳ̂ÓÔ˘˜ Û·Ê›˜ Î·È ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÛÎÔ-
ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠηْ ·Ú¯‹Ó Ô‡˜ Î·È Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ıÂÌÈÙ‹ Î·È Ófi-
Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚ- ÌÈÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ
Á·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ·˘ÙÒÓ. ∆Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·¯ˆÚ›-
¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÛÂˆÓ ÛÙÔ N-SIS Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ô ˘-
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙˆÓ ÚÔË- ‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘.
ÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. ∏ ∞Ú¯‹ ÂÂÛ‹Ì·Ó fi- √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·-
̈˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˘ ʇÛˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·- ÊÔÚ¿ ÙËÓ ›‰È· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ηٷ¯ÒÚÈ-
Ù·, Ù· ÔÔ›· Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·- ÛË Î·È, ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰Ô̤-
Û›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ô ÂÎÙÂÏÒÓ
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. °È· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÓfiÌÈ-
·) ∏ ∞Ú¯‹ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ì· Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙË-
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Û˘Ì‚¿Ûˆ˜
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Ó· ¤¯Ô˘Ó Úfi- Î·È È‰›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 94-101,
Û‚·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. øÛÙfiÛÔ ÌÂÙ¿ ·ÏÏ¿ ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÔÎÂÓÙڈ̤- 2472/97. ∞ÊÔÚ¿ ‰Â ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·-
ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‰Â‰Ô- Ù·¯ˆÚ›ÛÂˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘
Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰È¢- ¿ÚıÚÔ˘ 95. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÓÔÌÈÌfi-
ı‡ÓÛÂȘ fiÏ˘ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, ÙÔ ÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·-
°Ú·ÊÂ›Ô SIRENE ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÂ- Ù·¯ˆÚÔ‡Ó Ì¤ÏÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿Ú-
ÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ıÚÔ 105 ™∂™ ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ¿ÚıÚÔ 5 Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ 108/28-1-1981
Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ηıÒ˜
‚) ∫Ú›ıËΠfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û Â- Î·È ÙË ™‡ÛÙ·ÛË R (87) 15 /17-9-1987
Ê·ÚÌÔÁ‹ fiÏ· Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û¯ÂÙÈο
ªÂϤÙ˘ ∂ÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û Ô- Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô-
ÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·. ∆Ô Ófi-
Á) Œ¯ÂÈ ÂÎÔÓËı› Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌÈÌÔ Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÛÊ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· fi- ·˘Ù‹˜ ÛÙÔ N-SIS ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯Â-
̈˜ ÁÈ· ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù·È, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂ-
¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ˘ÈÔıÂÙËı› ˆ˜ Â›ÛËÌÔ ÎÚÈ̤ÓË ÂÁÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ÌÂÙ·-
ΛÌÂÓÔ. ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο
‰Â‰Ô̤ӷ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÓfiÌÈÌ· ÛÙÔ SIS
2) ¡ÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· Ù˘ ™˘Óı‹Î˘.
√È Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂȘ ÛÙÔ SIS ˘fiÎÂÈÓÙ·È ∏ ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ fï˜ ÙÔ˘ ¡. 2472/97,
ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ∂Ê·Ú- fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 4

48
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ49

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

·Ú. 1, Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ Ô˘ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ Î·-
ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·- Ù·¯ÒÚÈÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Úfi-
Û›·˜ ÙÔ˘ N-SIS. Û‚·ÛË ÛÙ· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ê·-
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ù‹ÚË- ΤÏÔ˘, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·-
Û˘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÈÛÙˆı› Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٷ¯Ò-
ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·- ÚÈÛ˘ (‡·ÚÍË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘,
ÛΛ Ë ∞Ú¯‹, ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Ì ·- ÎÏ.). √È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔ-
fiÛ·ÛË, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ·Ú. 4 ÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ηٷ¯ˆÚ›ÛÂȘ Ô˘
ÙÔ˘ ¡. 2521/97, ‰‡Ô ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈ- Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 96 (·ÓÂÈı‡-
ÙÔ˘ÚÁÔ› (Ì›· ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰È- ÌËÙÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›), ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙȘ
ÎÒÓ Î·È Ì›· ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ) Ôԛ˜ Â›Ó·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÏÏÔ‰·-
ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ SIRENE, Ì ÛÎÔfi ÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·-
ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·- Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ
Ù·¯ˆÚ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· SIS. ∏ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô‡Ù ٷ ¿ÙÔÌ· Â-
·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ
Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔ˘Ú›· Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô‡Ù ÔÈ Û˘Ó-
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙË- ı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ
Ù·˜ οı ηٷ¯ˆÚ›Ûˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘-
ıÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ fi- ËÚÂÛ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜
̈˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ‰˘Ó·Ìˆı›. ∂Ӊ¯Ô- ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÈηÓÔÔ›-
̤ӈ˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È- ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂ-
ηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ı· Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ ÚfiÌÂÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ.
ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ñ ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ‰È·‚È‚·-
ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ˙fiÌÂÓ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
Ï‹ÚÂȘ, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Â›Ù ‰ÂÓ
3) ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·È-
∆Ì‹Ì· SIS ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ù ‰ÂÓ
∏ ∞Ú¯‹ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ, ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤ¯Ô˘Ó Â·Ú΋ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ
ηٷ‚ÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÏfiÁˆÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·¯Ò-
‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÚÈÛË. ∫Ú›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·-
∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ SIS, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÚÔ- ·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ÛÙËÓ ÓÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ú·Á-
¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔ- Ì·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. ÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË Î·È Ó· ÂÈÛ˘-
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹- Ó¿ÙÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‹
Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ∞Ú¯‹ ˆ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‹ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ-
∞Ú¯‹ ∂ϤÁ¯Ô˘ Schengen ηٿ ÙËÓ ¿- Τ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÒÛÙ ӷ ηı›ÛٷٷÈ
ÛÎËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜
Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜.
ñ ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ñ ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË
°Ú·ÊÂ›Ô SIRENE ηı˘ÛÙÂÚ› ȉȷ›ÙÂ- ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiÙ·Ó Ë
Ú· Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙȘ ·È- ∞Ú¯‹ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ۯÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ·.
ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∆Ô Úfi‚ÏË- ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ·
Ì· ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì η- Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ˘ÂÚ¤‚Ë ÙÔ˘˜
Ù·¯ˆÚ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ·Ï- 6 Ì‹Ó˜. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË
ÏÔ‰·¤˜ ·Ú¯¤˜, ηıfiÛÔÓ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢È-
SIRENE ¤¯ÂÈ ·˘ÙfiÌ·ÙË (on-line) ‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ.
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ SIS. ™ÙȘ ñ ∏ ∞Ú¯‹ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ÂÚÈÙÒÛÂȘ fï˜ Ô˘ Ë Î·Ù·¯ÒÚÈ- ÙÔ˘ SIS ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·˘-
ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯‹, ÙÔ ÛÙËÚfiÙËÙ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·¯Ò-
°Ú·ÊÂ›Ô SIRENE ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÈÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ SIS.

49
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ50

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

∫Ú›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fiÚÚÈ- Ê‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂˆÓ ·-


„˘ ·›ÙËÛ˘ ·Û‡ÏÔ˘ ‹ ·Ï‹˜ ·Ú¿- fi ÙÔ SIS, ÁÈ·Ù› Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fi-
ÓÔÌ˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ·, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ê·ÛË Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ·ÓÙÈÚÚ‹-
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂ- ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ·Ô-
ÚÈÊÔÚ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ì ʿÛÂˆÓ Ô˘ ‰È¤Ù·Í·Ó ÙËÓ ·¤Ï·ÛË
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ÂÚÈÙÒ- Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηٷ¯ˆÚ›ÛıË-
ÛÂȘ ‡·Ú͢ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fi- Î·Ó ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ·.
Ê·Û˘, ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÔ‡ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ‹ Á) ™Â Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË (7/2004) Ë ∞Ú¯‹
ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈ- ‰È¤Ù·Í ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ·Ù› Ô ÚÔ-
ÊÔÚ¿˜. ∏ ¢ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· η- ÛʇÁˆÓ ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ È-
Ù·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÚÒ- ı·Á¤ÓÂÈ·.
Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ Û·Ó ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·Ù·ÛÙ¿- ™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·
ÛÂˆÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÚÔ-
·‰ÈΛ·˜. ÛʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË ‹
‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏË-
¡ÔÌÔÏÔÁ›· ÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙ ·˘ÍË-
∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÂÎ- ÙÈ΋ Ù¿ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2002, ÔfiÙÂ
ÂÚ·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ, Ë ∞Ú¯‹ η- Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì ·Ú. 245/2003 ÂÈ-
Ù¤ÏËÍ Û ¤Î‰ÔÛË ·ÔÊ¿Ûˆ˜ Û 5 ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Úfi-
ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó fiϘ ·È- Û‚·Û˘ Î·È ·ÓÙ›ÚÚËÛ˘ ¤ÚÂ ӷ ·-
Ù‹ÛÂȘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÙÔ SIS ‹ ÙËÓ ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ Â-
∂ıÓÈ΋ µ¿ÛË ¢Â‰Ô̤ӈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤- ÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ
ÁÈÓ·Ó fiϘ ‰ÂÎÙ¤˜. SIRENE ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌfiÛÈ·˜
·) ™Â 2 ÂÚÈÙÒÛÂȘ (19/2004, 56/2004) ∆¿Í˘ Î·È ÌfiÓÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Èη-
Ë ∞Ú¯‹ ‰È¤Ù·Í ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÓÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ
Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʇÁÂÈ
∂ıÓÈ΋ µ¿ÛË ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹.
‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 66 ·Ú. 9 ÙÔ˘ ŒÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1999 Ë ∞Ú¯‹
¡. 2910/2001 Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «Ë ηٷ- ›¯Â ‰Â¯Ù› Û˘ÓÔÏÈο 309 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·
¯ÒÚÈÛË ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 2000 ˘Ô-
·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ Û˘ÓÂ›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ 128 Ӥ˜ ·ÈÙ‹-
·¤Ï·Û˘ ‹ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÛÂȘ, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2001 ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 271
·ÈÙ›·, ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô, ¤ÍÔ‰Ô, ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2002 Ô ·ÚÈıÌfi˜
·Ú·ÌÔÓ‹ ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤- ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤Êı·Û ÙȘ 293. ∆Ô ¤ÙÔ˜
‰·ÊÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· 2003, ÔfiÙÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙Â-
·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Ù·È Ë Ó¤· ‰È·‰Èηۛ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ
66 ÙÔ˘ ¡. 2910/2001 Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÛÙË- ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 20.
Ú›˙ÂÙ·È Û ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ∆Ô ¤ÙÔ˜ 2004 ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Ú¯‹
¯ÚfiÓÔ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ 33 ·ÈÙ‹ÛÂȘ.
Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ‰ÂÓ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ 33 ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜
Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ Ù˘ 2004 ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ô-
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÓÓÔÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ϛ٘ 11 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ™ÙËÓ
Î·È Â¤Ú¯ÂÙ·È, ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜, ‰È·ÁÚ·- ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜
Ê‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ». Â›Ó·È ˘‹ÎÔÔÈ ∞Ï‚·Ó›·˜ (13 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‹
™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ÔÛÔÛÙfi 40% ¤Ó·ÓÙÈ 20% ÙÔ 2003),
ηÙ›¯·Ó ÓfiÌÈÌ· ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ( 5 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‹ ÔÛÔÛÙfi
Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·- 15% ¤Ó·ÓÙÈ 35 % ÙÔ 2003) Î·È ƒˆÛ›·˜
Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡. 2910/2001. (4 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‹ ÔÛÔÛÙfi 12% ¤Ó·ÓÙÈ
‚) ™Â 2 ÂÚÈÙÒÛÂȘ (20/2004, 10% ÙÔ 2003) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ˘‹-
23/2004) Ë ∞Ú¯‹ ‰È¤Ù·Í ÙË ‰È·ÁÚ·- ÎÔÔÈ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ (3 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‹ ÔÛÔ-

50
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ51

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÛÙfi 9%), ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó (2 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‹ Ô- ̤ÙÚÔ˘ Î·È 3 ÂÚÈÙÒÛÂȘ (25%) ‰È·-
ÛÔÛÙfi 6%) ÂÓÒ ˘‹ÚÍ ·fi Ì›· ·›ÙË- ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ¯Ò-
ÛË (ÔÛÔÛÙfi 3%) ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ·, Ú·˜ ÛÙËÓ ∂∂.
ÙË ªÔω·‚›·, ÙË ™ÏÔ‚·Î›·, ÙËÓ ∆ÛÂ- ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘
¯›·, ÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ Î·È ÙȘ ∏¶∞. ηٷ¯ÒÚÈÛ˘, ۯ‰fiÓ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·
∞fi ÙȘ 33 ·˘Ù¤˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·Ù·¯ˆÚ›-
2004 ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒıËÎ·Ó ÔÈ 12 (ÔÛÔÛÙfi ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
36%). ∞fi ·˘Ù¤˜, ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ì ·- (94%), ÂÓÒ ÌfiÓÔ 2 ηٷ¯ˆÚ›ÛÂȘ ›¯·Ó
fiÊ·ÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÔÈ 5 (41%), Û 2 Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· (6%).
ÂÚÈÙÒÛÂȘ (17%) ÙÔ À¢∆ ÚÔ¤‚Ë ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È Ù· ‰È·-
ÛÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ Â- ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÚÈıÌËÙÈο
ÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, 2 ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ
(17%) ‰È·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Î·È ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ·˘ÙÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÃÒÚ·˜ ÃÒÚ· ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ ∞ÈÙ‹ÛÂȘ SIRENE % Â› Û˘ÓfiÏÔ˘


A010 ∞Ï‚·Ó›· 13 40,00%
A141 ƒÔ˘Ì·Ó›· 5 15,00%
A142 ƒˆÛ›· 4 12,00%
A024 µÔ˘ÏÁ·Ú›· 3 9,00%
A056 ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó 2 6,00%
A137 ¶Ôψӛ· 1 3,00%
A099 ªÔω·‚›· 1 3,00%
A150 ™ÏÔ‚·Î›· 1 3,00%
A170 ∆Û¯›· 1 3,00%
A101 ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ 1 3,00%
A045 ∏¶∞ 1 3,00%
™‡ÓÔÏ·: 11 33 100,00%

51
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ52

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

∫·Ù·ÙÂı›Û˜ ∞ÈÙ‹ÛÂȘ SIRENE 33


∞ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒıËÎ·Ó 12
∞ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó 21

∞Èٛ˜ ¢È·ÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ™¤ÓÁÎÂÓ


∞fiÊ·ÛË ∞Ú¯‹˜ 5
∂ÈÛÙÔÏ‹ ∞Ú¯‹˜ ÚÔ˜ À¢∆ 2
§‹ÍË Ì¤ÙÚÔ˘ 2
¶ÚÔÛ¯ÒÚËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ∂∂ 3

52
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ53

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÃÒÚ· ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ ∫·Ù·¯ÒÚÈÛ˘


∂ÏÏ¿‰· 31
πÙ·Ï›· 2

∞π∆∏™∂π™ SIRENE ¶√À ∫∞∆∞∆∂£∏∫∞¡ ™∆∏¡ ∞ƒÃ∏


∫·Ù·ÙÂı›Û˜ ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Sirene 1000
∞ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒıËÎ·Ó 823
∞ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó 177

53
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ54

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ™¤ÓÁÎÂÓ
ŒÙÔ˜ ¶ÔÛÔÛÙfi ∞ÚÈıÌfi˜
2000 19,0 139
2001 29,0 271
2002 20,4 326
2003 1,2 20
2004 5,3 33

°. Ã√ƒ∏°∏™∏ ∞¢∂πø¡ ∏ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ Û˘ÛÙ‹ıËΠÙÔÓ πÔ‡-


™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¡. ÓÈÔ ÙÔ˘ 2000 ÂͤٷÛÂ, ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜
2472/1997 ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ 2004, 127 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ
ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Ì ¢·›ÛıËÙ· ‰Â-
ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È ¿‰ÂÈ· ‰Ô̤ӷ, 22 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜
›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·Ú- ‰È·‚›‚·Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¯ÒÚ˜ Â-
¯Â›Ô˘. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 8 ηıÈÂÚÒÓÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ÎÙfi˜ ∂.∂ Î·È 15 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¿‰ÂÈ· ‰È·-
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Û ۇӉÂÛ˘ ·Ú¯Â›ˆÓ. ∞fi ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·Ú¯Â›ˆÓ, fi- ·˘Ù¤˜ 158 η٤ÏËÍ·Ó ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿-
Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú¯Â›· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ÂÈ·˜ ÂÓÒ 6 ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Â›ÙÂ
Ó· ‰È·Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÂÚȤ¯ÂÈ Â˘·›ÛıËÙ· ÁÈ·Ù› ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ›Ù ÁÈ·-
‰Â‰Ô̤ӷ ‹ ·Ó Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ Ù› ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›-
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Â˘·›ÛıË- ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜.
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ ·Ó, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·- ∂ÈϤÔÓ, ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠ‰È·‰Èηۛ·
ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ÂΉfiıËηÓ
Ó· Á›ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÂÓÈ·›Ô˘ Έ‰ÈÎÔ‡ ·ÚÈı- ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘
ÌÔ‡. ∞ÎfiÌ·, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÚÈÂÙ›·˜ (2001-2003). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘-
ÙË ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ ÚÔ‹ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â- Ùfi, ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚԂϤÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿- ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ
‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ‰Â- ∞Ú¯‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘Ì-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÌfiÚʈۋ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·-
ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ‰ÂÈÒÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó. ∂ÈϤÔÓ, Ë
™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ∞Ú¯‹ ‰¤¯ıËÎÂ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·ÓÂ-
·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ÒÛÂȘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó Î·Ù¿ ÙË
ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¢·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2004 Î·È ÂΉfiıËÎ·Ó Î·-
∞Ú¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÌÂ- Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2001. ÀÔ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ‚Ï‹ıËÎ·Ó 159 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ·-
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂ- ‰ÂÈÒÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ fiϘ ‚Ú¤ıËηÓ
ۛ˜ ˘Á›·˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, Ì ‚¿ÛË fiÙÈ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹˜
¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ˘˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ï‹„Ë ¿‰ÂÈ·˜ η-
ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ¿ Ù˘. ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.

54
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ55

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∫·ÙËÁÔÚ›· ∞ÚÈıÌfi˜
¡ÔÛÔÎÔÌ›· –ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ 19
π·ÙÚÈο ΤÓÙÚ· –ÎÏÈÓÈΤ˜ 9
ÕÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· 28
∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· 18
°˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ·ÈÛıËÙÈ΋˜ & ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ 1
∂Ù·Èڛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 8
§ÔÈ¤˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÁÚ·Ê›·, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 8
º·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ 2
¶·ÓÂÈÛÙËÌȷο π‰Ú‡Ì·Ù· 8
∂Ú¢ÓËÙ¤˜-ÂÙ·Èڛ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ 7
æ˘¯ÔÏfiÁÔÈ-§ÔÁÔ·È‰ÈÎÔ› 9
º˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ 10
∞Ó·ÓÂÒÛÂȘ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó 159
¢È·Û‡Ó‰ÂÛË ·Ú¯Â›ˆÓ 15
¢È·‚›‚·ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂.∂. 22
™‡ÓÔÏÔ 323

∏ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· Û ‰È·-


ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹.

55
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ56

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

∫·ÙËÁÔڛ˜ ˘‡ı˘ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·- Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ‚) Ó· ¯ÚË-


Û›·˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ·›ÙËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÂ-
·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛıËΠ·fi ÙËÓ ÍÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Ó· ÏË-
∞Ú¯‹ ÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10
·Ú. 2 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2472/1997. ∆¤ÏÔ˜,
∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÂͤٷÛ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·È- Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÌÂ
Ù‹ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È Âͤ‰ˆÛ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ fiÚÔ˘˜ Ë ¿‰ÂÈ· ·Ó·-
¿‰ÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Ì ¢·›- ηÏ›ٷÈ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¿‰ÂȘ
ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÚÈÂÙ‹
fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô- ‰È¿ÚÎÂÈ·.
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰È-
ηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ˘- ¢. °¡ø™∆√¶√π∏™∂π™
ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹ ÙÚ›ÙˆÓ, ÂÓÒ ·ˇı˘Ó ∞ƒÃ∂πø¡
˘ԉ›ÍÂȘ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∆Ô ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ ¡.2472/1997 ·Ó·Ê¤ÚÂ-
˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ Ù·È ÛÙË Û˘Ó¯‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ˘‡-
Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ı˘ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÁÓˆÛÙÔÔ›Ë-
√È fiÚÔÈ ·˘ÙÔ› ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ì¤Û· ÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜
Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¯Ô- 2004 ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙÂÙÚ·Îfi-
Ú‹ÁËÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ı· Ú¤ÂÈ: ÛȘ ‰Âη¤ÓÙ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ (415),
∞) Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó Ù· ·ÓÙ›ÌÂÙÚ· ·- Ï‹ıÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ 2003
ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË ·ÏÏ¿ ηٿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ÙÚÈÂ-
‚·ÛÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ Ù›·˜ 1999-2001, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ
ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ∞Ú¯‹. ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ
µ) Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ΛÌÂÓÔ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠ‹‰Ë Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·
ÎÒ‰Èη ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ¤ÙË. ∂ÈϤÔÓ, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 18 ÙÚÔ-
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÔÔÈËÙÈΤ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ.
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÙËÚ› Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ÙˆÓ
∂›Û˘, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘‚ϋıËÛ·Ó
ı· Ú¤ÂÈ ·) Ó· ÙËÚ› ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ηٿ Ù· ¤ÙË 2000-2004:

56
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ57

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

™ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î· ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË


ÂÈÚfiÛıÂÙ·, ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜, Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔ-
ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÈÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÛËÌ·-
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·fi ÓÙÈÎÒÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜
ÙËÓ ÔÙÈ΋ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔ- 2001 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 47,17% Â› ÙÔ˘ Û˘-
ÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙÔ˘ ¤-
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ÙÔ˘˜ 2002 ÛÙÔ 55,88 %, ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙÔ Ô- 2003 ÛÙÔ 65,75% Î·È ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2004
Ô›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È, Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜, ÛÙÔ 42,5 %.

√È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Û˘- ηÙËÁÔÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ ÌÂ


ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, fiˆ˜ ηو-
ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰Â›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù¤Úˆ.

∫·ÙËÁÔÚ›· ∞ÚÈıÌfi˜
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ∆·Ì›· 3
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ 6
¢ËÌfiÛÈÔ, ∂˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ∆Ô̤·˜ 22
¢È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ∫ÏÈÓÈΤ˜, ¡ÔÛÔÎÔÌ›· 15
∂Ù·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ,
Internet Service Providers, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ 13
∂Ù·ÈÚ›˜ ÚÔÒıËÛ˘ ˆÏ‹ÛˆÓ, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜,
ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ 11
∫¤ÓÙÚ· ∂Ú¢ÓÒÓ 1
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 4
∆Ú¿Â˙˜, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ∂§¢∂ 19
∞ÓÒٷٷ ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· 3
º·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ 3
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·ÚÔ¯‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 16
∫ÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù· 60
™‡ÓÔÏÔ 176

¢È·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο, Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

57
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ58

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

™ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÂÂ- ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ √‰ËÁ›·


ÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ÁÓˆÛÙÔ- 1122/26-9-2000 Ù˘ ∞Ú¯‹˜, 60 ˘‡-
Ô›ËÛË Î·Ù¿ ÙÔ 2004 Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ı˘ÓÔÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó,
Î·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004, ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË
∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ∆·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î˘Îψ̿وÓ
(∂∂∆∆), Ë ∞£∏¡∞ 2004, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∏ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÛÂÈÚ¿
∞ÛÊ·Ï›·˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ô ·fi ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î˘Îψ-
™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È Ë °ÂÓÈ΋ Ì¿ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·-
°Ú·ÌÌ·Ù›· ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜. οو ›Ó·Î·.

∞ÚÈıÌfi˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù’ ¤ÙÔ˜

ŒÙÔ˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î˘Îψ̿وÓ


2001 38
2002 21
2003 21
2004 60

58
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ59

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

√ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒ-


(http://www.dpa.gr) ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÁÈ· Ì˘ Î·È Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤Ï-
ÙÔ 2004 ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÏÂÈ„Ë ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì·
ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ∆Ì‹Ì· Ó· ÏÂÈ-
E. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞∫∏ ÙÔ˘ÚÁ› ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û¯Â‰fiÓ
¶√§π∆π∫∏ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌfiÓÔ Ì ‰‡Ô ÛÙÂϤ¯Ë.
™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Ù·¯‡Ù·ÙˆÓ ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ∞Ú¯‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ˆ˜
ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔÓ Ù¯ÓÔÏÔ- ·ÚÈÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÙË
ÁÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›-
ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, fiÔ˘ ÙÔ ËÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÔÈÓÒÓ–ÛÙfi¯ˆÓ, Û˘-
Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒ˜ ÂÊÈÎÙfi ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ó¤¯ÈÛ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ì ÂÍÂȉÈ-
ϤÔÓ fiÚÈ·, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È Â- ÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂ-
ÓÙÔÓfiÙÂÚË Ë ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Ù·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔı˘Ì›· Î·È ˘¢ı˘-
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ȉȈ- ÓfiÙËÙ· Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ôڛ˜ Ô˘
ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √È Ó¤Â˜ ÚÔ- ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ‹ ËÏÂ-
ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂ- ÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù·-
ÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜, Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔ-
·ÁÔÚ¿˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ Ì›Ô, Ì ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÎÏ‹ÛË ·ÏÏ¿ ηÈ
ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜, ÙÔ Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ∞Ú¯‹˜,
˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ fï˜ Â›Ó·È Ë ÂˆÊÂÏ‹˜ ÁÈ· ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰¤Ô˘Û· ÂÓË̤ڈÛË. √È
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Ì ·fi- ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂ-
Ï˘ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘
¢ڇÙÂÚ· ÛÙ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó È‰ÈÒÙ˜, ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜,
Î·È ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ‰ËÌÔ-
¡¤· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‚ÈÔÌÂ- ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Â-
ÙÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ù· ÁÂÓÂÙÈο ‰Â‰Ô̤- ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fi-
Ó·, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô DNA, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙË ˆ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈ-
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï, ÛÌÔ‡˜, ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÓÔÛÔÎÔ-
ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÚÔÛÒˆÓ, Ù· ÎÏÂÈ- Ì›· Î·È Î¤ÓÙÚ· ˘Á›·˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο
ÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÂÓ¤¯Ô˘Ó ȉڇ̷ٷ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Î.Ï.
ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÚˆ-
˙ˆ‹ Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì ·Ó·- ÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ∞Ú¯‹ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÛËÌ·-
ÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔ- ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯Úfi-
ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ÓÔ˘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÂΛӷ Ô˘ ·ÊÔ-
∂›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙÔ fiÙÈ, ÚÔ‡Ó Ó¤· Î·È ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·.
ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· ÙˆÓ ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ Ô ·ÚÈı-
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ìfi˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯Ô-
ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÓÙ·È ·fi ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô- Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ ıÂÙÈÎfi
̤ӈÓ, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ
Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë Ï‹Ú˘ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ-
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. √ÌÔ›ˆ˜, ÔÈ ˘‡- ̤ӈÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ∞Ú¯‹, ıˆÚÒÓÙ·˜
ı˘ÓÔÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈ- ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ www.dpa.gr ˆ˜ ·-
Îfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÔÈ ÔÔ›- ÚÈÔ Ì¤ÛÔ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡,
ÔÈ ÙËÚÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙ· Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfi-
·Ú¯Â›· ÙÔ˘˜, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- ÌÂÓfi Ù˘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004, ·Ó·Ú-
ο, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÙÒÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ‰ÂÏÙ›· ∆‡-
ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. Ô˘, ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2004 Û˘Ó¯›ÛÙË- ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓËÌÂڈ̤-
ÎÂ Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ıÂÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜

59
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ60

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ

Î·È ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ÔÈ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰Ô̤-


∞Ú¯‹ Â›Û˘ ÚÔ¤‚Ë ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú· Ù˘ ∂˘-
·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÓËÌÂ- Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚-
ÚˆÙÈÎÔ‡ «ÂÓÙ‡Ô˘» Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·
ÌÔÚÊ‹ Ì ٛÙÏÔ «∂ÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÂͤٷÛ˘ ·Ú·fiÓˆÓ. ∆· ̤-
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û·˜ ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ Û·˜ ˙ˆ- ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·fi„ÂȘ
‹˜» Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·Ú·-
ÓÔÌÈ΋ ʇÛË Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ fiÓˆÓ. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á›ÓÂÙ·È Û˘-
∞Ú¯‹˜, ¯Ú‹ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈ- ˙‹ÙËÛË Â› Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Â›Î·ÈÚˆÓ
Ó›ÛÂȘ, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙȘ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó fiϘ ÙȘ
˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÂÂÍÂÚ- ∞Ú¯¤˜, ‰›ÓÔÓÙ·È Ú·ÎÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·-
Á·Û›·˜, ÙȘ ‰¤Ô˘Û˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ˘- Ù· Î·È Á›ÓÂÙ·È Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÓÔÌÔıÂÛÈÒÓ,
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔ- Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÌÈ·˜ ÂÚÈÛ-
ÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘Ô‚Ô- ÛfiÙÂÚÔ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈ-
Ï‹˜ ÌÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜/ηٷÁÁÂÏ›·˜ Î·È Ṳ̂Ó˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ˘Ô-
ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ. ı¤ÛÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô-
∆ÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2004, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ̤ӈÓ. ∫·Ù¿ ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡- Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 ÛÙË
Ô˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ™ÙÔίfiÏÌË Î·È ÛÙËÓ ¶Ú¿Á· Î·È ÛÙȘ Ô-
ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ηٿ ÙÔ ԛ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÎÚÔÛˆ‹-
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ıËΠ·fi Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· ∂ÏÂÁÎÙÒÓ Î·È
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Â› ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Â›Î·ÈÚˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Î¿ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‚ÈÔ-
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ÌÂÙÚÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈ-
ªÂ ÛÎÔfi ÙË Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈ- ο Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi- Ô›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ
ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
∞Ú¯‹ ÙÔ 2004 Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂϤÁ¯ˆÓ Û ·Ú-
ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ Ì ٛÙÏÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¯Â›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ – ‰È·ÊÔ-
ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ ·Ú- ÚÂÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙË-
¯Â›Ô Ì ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÔÌfiÏÔ- Ù˜, Ë ÛÙ¿ıÌÈÛË Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ë ÂÂ-
Á˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ
·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ¿- ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ‚¿ÛÂȘ
ÓˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜, fi- ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ÂÂÍÂÚ-
ˆ˜ Ë ∫ÔÈÓ‹ ∞Ú¯‹ ∂ϤÁ¯Ô˘ (∫∞∂) ™¤Ó- Á·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ-
ÁÎÂÓ, Ë ∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∫∂∞) ̤·, ȉȈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ª.ª.∂., Ë ·-
∂˘ÚˆfiÏ, ˘ÔÔÌ¿‰Â˜ ·˘ÙÒÓ (∂ÈÙÚÔ- Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ
‹ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ, ∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ.
∆ÂψÓ›ˆÓ), Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¿Ú- ∂ÈϤÔÓ, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë
ıÚÔ˘ 29 Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ 95/46/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘- Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈ-
Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì- ÛÙ¤˜ ™˘Ófi‰ˆÓ ‹ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ·
‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ë Eurodac. Î·È ËÌÂÚ›‰Â˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ¶ÚfiÂ-
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ- ‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘-
Ú˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ- ‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜
ٷ͇ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÏÂÈ- ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
ÙÔ˘ÚÁ› Ô ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ˜ CIRCA, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∆ÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2004, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 3Ô˘
Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. √È ¯Ú‹- ™˘Ó‰ڛԢ EXPOSEC 2004 Homeland
ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÂÎÚfiÛˆ- and Corporate Security, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

60
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:42 “ Æ61

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

¢Ú. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∑ÔÚο‰Ë˜ Î·È Ë ¢Ú. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ-
∞ıËÓ¿ ªÔ‡Úη, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÂϤ- ̤· ÙˆÓ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÛÙÔ µÂÚÔ-
ÁÎÙÚÈ·, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ì ϛÓÔ, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2004, Ô ¢Ú. µ·Û›ÏÂÈ-
ı¤Ì·Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: ·. «µÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ Ô˜ ∑ÔÚο‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Úfi-
Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ȉȈÙÈÎfi- ‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ
ÙËÙ·˜» Î·È ‚. «¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆ- Î·È ÙȘ ‰¤Ô˘Û˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ-
ÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Û ˙ËÙ‹Ì·Ù·
ÂÈÎÔÈӈӛ˜». ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Â˘Ú›·
∞ÎfiÌ·, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2004 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ- ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ÙË-
‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Â- ÏÂfiÚ·Û˘.
ıÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ∆¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ٛÙÏÔ
ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â- «Towards a broad European security
Ófi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÔ- environment”, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ
ÁÓˆÌfiÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂Ú¢ÓÒÓ / ªÂÏÂÙÒÓ ∆ËÏÂ-
ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¡.∞.
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. √ ¢Ú. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∑ÔÚο- ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ
‰Ë˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·˘- ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2004 ÛÙË ™fiÊÈ·, Û˘ÌÌÂÙ›-
Ù‹˜, Ì›ÏËÛ ۯÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔ- ¯Â ˆ˜ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· Ë ¢Ú. ∑ˆ‹ ∫·Ú‰·ÛÈ¿-
Á›Â˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÚÔÛÙ·- ‰Ô˘ Ì ı¤Ì·: “Law and regulations on
Û›·˜ Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ security – the initiatives of the Hellenic
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ. DPA on Information systems and
∂›Û˘, ÛÙÔ 2Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ networks security”.
«∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ŒÁÎÏËÌ· 2004», Ô˘ ªÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ÛÙfi¯Ô˜
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2004 Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ηÈ
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¢ڇÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÁÈ·
Ô ¢Ú. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∑ÔÚο‰Ë˜, ˆ˜ ÚÔÂ- Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘, Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·-
‰Ú‡ˆÓ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ «¶ÚÔÛˆÈο fi ÙÔ ¡fiÌÔ, Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂΉ›-
¢Â‰Ô̤ӷ Î·È ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ∞ÔÚ- ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘¢ı‡-
Ú‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ», Ë ¢Ú. ∑ˆ‹ ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˘-
∫·Ú‰·ÛÈ¿‰Ô˘, ¡ÔÌÈ΋ ÂϤÁÎÙÚÈ· Î·È Ô Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
¢Ú. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡¿ÛÙÔ˘, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ- ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ı· ÂÈÙ¢¯ı›, Â-
Îfi˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜, ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜, Ì ı¤Ì·Ù· ÎÙfi˜ ¿ÏψÓ, Î·È Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÂ-
ÔÌÈÏ›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: ·. «∆Ô ıÂÛÌÈÎfi ÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È ÔÌÈÏÈÒÓ, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È
Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔ- ÙÔÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ ÈÛÙÔ-
ÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ» Î·È ‚. ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈ-
«¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô- Û˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÁη-
Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛ‚·- Ù¿ÛÙ·ÛË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ Τ-
ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô». ÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜
∂Í¿ÏÏÔ˘, ηٿ ÙËÓ 36Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ Ù˘ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ «∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜».

61
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ62

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·


APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ63

∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ∆ÚÈÙÔ
¢ÈÂıÓÂȘ ∂ÍÂÏÈÍÂÈÛ
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ64

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ∆ÚÈÙÔ

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Ë ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ‹ Û˘Ì-


∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚ- ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
Á¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ú¯¤˜ ¿ÏÏˆÓ ∞fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔ-
ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆ- Ú›·˜ Ë ÚÒÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ˘Ô-
Û˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜,
ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÓÒ ÔÈ ÏÔÈ¤˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
(¿ÚıÚÔ 19 ¨ 1 ȉ ¡. 2472/97). √È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ‰Â‡-
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ıÂ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÂÈ- ÊÔÚ¿ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙËÓ ¤-
ÙÚÔ¤˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ‰Ú· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚ-
∞Ú¯‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Ì ÂÎÚÔÛÒ- Á·Û›Â˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.
Ô˘˜ Ù˘: ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘
∞. ∂ÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛı› ∞Ú¯‹˜ ÛÙȘ ÈÔ ¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Á›ÓÂ-
‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ù·È ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‡-
ÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ
1) √Ì¿‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¤ÚÁÔ Î·ıÂÌÈ¿˜ ·fi ·˘Ù¤˜.
¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· («√Ì¿‰· ∞. «√ª∞¢∞ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 29»
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29») ∆∏™ √¢∏°π∞™ 95/46/∂∫
2) ∫ÔÈÓ‹ ∞Ú¯‹ ∂ϤÁ¯Ô˘ ™¤ÓÁÎÂÓ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 29 Ù˘ √‰ËÁ›·˜
3) √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ™¤Ó- 95/46/EC ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈ-
ÁÎÂÓ – √Ì¿‰· ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·-
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·-
4) ∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂˘ÚˆfiÏ ÎÙ‹Ú· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔ-
5) ∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂˘ÚˆfiÏ – Ú›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ, Û˘ÛÙ‹ıËÎÂ
∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Ë «√Ì¿‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ
6) ∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∆ÂψÓ›ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·», ÁÓˆÛÙ‹ ηÈ
µ. ∂ÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛı› ˆ˜ «√Ì¿‰· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29», Ë ÔÔ›·
›Ù Ì ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˆ˜
¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ù Ì ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÏÏ¿
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ú¯‹˜ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó. ∏
√Ì¿‰· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÎÚfi-
1) ¢ÈÂıÓ‹˜ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∂ÈÙÚfiˆÓ Î·È ÛˆÔ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰Ô-
∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÓˆÓ Î¿ı ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Î·È ÂÍÂ-
2) ∂·ÚÈÓ‹ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∂ÈÙÚfiˆÓ Î·È Ù¿˙ÂÈ ı¤Ì·Ù· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ‹
∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ
3) √Ì¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ∂ͤٷÛË ¶ÚÔÛÊ˘- ÂӉȷʤÚÔÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÁÒÓ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÌ›-
4) ¢ÈÂıÓ‹˜ √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ∂∂. ∏
¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∆ËÏÂ- ÂͤٷÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Â›Ù ÌÂ-
ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ∆Ô̤· (‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹- Ù¿ ·fi ·›ÙËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂È-
ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂ÈÙÚfi- ÙÚÔ‹˜ ›Ù Ì ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ
Ô˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Ù˘ √Ì¿‰·˜. ∏ √Ì¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÂÎ-
µÂÚÔÏ›ÓÔ˘) ‰ÒÛÂÈ Â›Ù ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ›Ù Î›ÌÂ-
Ó· ÂÚÁ·Û›·˜.
∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È ∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 Ë √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¿Ú-
ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ıÚÔ˘ 29 Âͤ‰ˆÛ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂ-
οı ÂÈÙÚÔ‹˜, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ·Û›·˜.

64
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ65

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∞) °¡øª√¢√∆∏™∂π™ ¯¿ÓÔ˘Ó ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÚÔ‡ÓÙ·È


1) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 1/2004 ÁÈ· ÙÔ Â›- ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘-
Â‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ËÚÂÛÈÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜
∞˘ÛÙÚ·Ï›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ı¤ÛÈ-
PNR ·fi ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ÌˆÓ Û ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷο
2) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 2/2004 ÁÈ· ÙËÓ Â- ‰›ÎÙ˘·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ¤-
·Ú΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â- Ú¢ӷ, ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È ‰›ˆÍË Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó, ÂÚÈÏ·Ì‚·-
PNR ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Â- ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜.
Ù·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ
°Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È µ) §√π¶∞ ∫∂πª∂¡∞
™˘ÓfiÚˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞. 1) ∫›ÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘-
3) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 3/2004 ÁÈ· ÙÔ Â›- ÔÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘ ÂÌÈÛÙÔ-
Â‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Û‡Ó˘ ηÈ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
∫·Ó·‰¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È·‚›‚·ÛË Ù˘ Trusted Computing Group
PNR ·fi ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. (√Ì¿‰·˜ TCG) Ù˘ 23-1-2004
4) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 4/2004 ÁÈ· ÙËÓ Â- 2) ∫›ÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÓÂÙÈο
ÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤- ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ 17-3-2004
ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ 3) ∫ÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ 17-3-2004 Û ·-
ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈ-
5) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 5/2004 ÁÈ· ÙË ÌË ı¤ÛÂˆÓ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË
˙ËÙËı›۷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ‰È·ÊË- 4) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÈÛ-
ÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÛfiÙÂÚÔ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 2002/58. ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ù˘ 25-11-2004
6) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 6/2004 ÁÈ· ÙËÓ Â- 5) ¢‹ÏˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹
Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ 14-5- Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ù˘ 25-11-2004
2004 Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ú΋
ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô- ∆· ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ
Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ √Ì¿‰·˜
PNR ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Â- ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29:
Ù·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ °Ú·- www.europa.eu.int/internal_market/p
ÊÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È rivacy/workingroup/
™˘ÓfiÚˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ù˘ ™˘Ìʈ-
Ó›·˜ ÌÂٷ͇ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙË- B. ∫√π¡∏ ∞ƒÃ∏ ∂§∂°Ã√À
Ù·˜ Î·È ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Ù˘ ™∂¡°∫∂¡
∞ÌÂÚÈ΋˜.
7) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 7/2004 ÁÈ· ÙËÓ ∏ ∞Ú¯‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ‰‡Ô Ù·ÎÙÈο
ÂÚ›ÏË„Ë ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰‡Ô ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÛÙËÓ
ÛÙȘ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÙȘ ıˆ- ∫ÔÈÓ‹ ∞Ú¯‹ ∂ϤÁ¯Ô˘ (∫∞∂) ™¤ÓÁÎÂÓ
Ú‹ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘’ fi„ÈÓ ÙË Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ-
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘- ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ.
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ £Â- ∏ ∫∞∂ ™¤ÓÁÎÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‚¿ÛÂÈ
ˆÚ‹ÛÂȘ (VIS). ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 115 Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ∂Ê·Ú-
8) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 8/2004 ÁÈ· ÙËÓ Â- ÌÔÁ‹˜ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ™¤ÓÁÎÂÓ Ì ·Ú-
ÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘-
ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ PNR ηٿ ËÚÂÛ›·˜ ˘ÔÛÙËڛ͈˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹-
ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ Î·È ÙË
ŒÓˆÛ˘ Î·È ∏¶∞. ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‹
9) °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·Ú. 9/2004 ÁÈ· ÙÔ ÂÚÌËÓ›·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó
Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
·Ôı‹Î¢ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ù˘Á- ·˘ÙÔ‡.

65
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ66

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ∆ÚÈÙÔ

∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 Ë ∫∞∂ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙË-
΢ڛˆ˜ Ì ‰‡Ô ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∆ËÓ Ù·˜ ÒÛÙ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ηÈ
·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔ- Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ó·
ÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ, ÁÓˆÛÙ‹˜ ˆ˜ SIS II, ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ̤ÙÚÔ
Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂϤÁ¯ˆÓ Û ÂıÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘
Â›Â‰Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηٷ¯ˆÚ›ÛÂȘ ÛÎÔÔ‡. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ∫∞∂ ÚÔ-
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 96. Ù›ıÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ·
1) ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ™˘- ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ ·Ú·›ÙËÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ηÈ
(SIS), Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÂ- ÁÈ’ ·˘Ùfi ˙ËÙ¿ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi Ù·
ÁfiÌÂÓÔ˘ SIS II, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·- ·ÚÌfi‰È· Â˘Úˆ·˚ο fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙȘ Â-
ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ∫∞∂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂ- ÍÂÏ›ÍÂȘ.
Ù›·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ SIS II ·ÔÊ·Û›- 2) ¶ÂÚÈ‹Ïı ÂȘ ÁÓÒÛË Ù˘ ∫∞∂ fiÙÈ ÛÂ
ÛÙËΠ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ- ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÙË-
·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÏÔ- Î·Ó ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤Ó-
ÎÏËÚˆı› ÙÔ 2006. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÙÚÔÔ- ÁÎÂÓ ÛÙÔȯ›· ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂ-
Ô›ËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠٛ¯·Ó ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ηٿ Ù˘
΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ∂˘Úˆ- ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘. ∏ ηٷ¯ÒÚÈÛË ¤-
·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·¯Â›- ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ 96 Ù˘ ™‡Ì‚·-
ÚÈÛ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ™¤Ó-
Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÁÎÂÓ (™∂™), Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌË-
ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·- ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂ-
ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹- ÏÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË ‹
Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ Ë ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ›Ù ÁÈ·Ù› ηٷ-
EUROPOL Î·È Ë EUROJUST, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË ÂÈ-
ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Úfi- Û‡ÚÔ˘Û· ÔÈÓ‹ ÛÙÂÚËÙÈ΋ Ù˘ ÂÏ¢-
Û‚·ÛË ÛÙÔ SIS. ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ›ÙÂ
∏ ∫∞∂ ıˆÚ› fiÙÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfi- ÁÈ·Ù› ·Ú·‚›·Û·Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂ-
Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ SIS Ó· ηٷ- Û›· ÁÈ· ›ÛÔ‰Ô, ·Ú·ÌÔÓ‹ Î·È ÂÚÁ·Û›·
ÛÙ› ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ ›ÙÂ
ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÎÔÒÓ, Ì ¯Ú‹ÛË Ì¿ÏÈ- ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ô-
ÛÙ· ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ÂÈ- ¯ÚÒÛ˜ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ‰È¤Ú·Í·Ó ÛÔ‚·-
ÙÚ¤ÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ú¤˜ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì-
‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·Ú-
ÂÓ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·- ΈÙÈÎÒÓ.
ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™˘ÓÂÒ˜ Â¿Ó ˘‹ÚÍ·Ó Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂȘ
∆Ô ¤ÙÔ˜ 2004 Ë ∫∞∂ Âͤ‰ˆÛ ÙË °Óˆ- Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ¿ÚıÚÔ ·˘Ù¤˜ ›-
ÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ 19-5-2004 ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘
·ÊÔ‡ οÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÈÛÙÔ- ™∂™. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ∫∞∂ ·ÔÊ¿-
ÚÈÎfi Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹- ÛÈÛ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙ· ÂıÓÈο
Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÌ‹Ì·Ù· SIS ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Â-
¿ÍÔÓ¤˜ ÙÔ˘, ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ Ï¤Á¯Ô˘.
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÙÔ Ó¤Ô Û‡- ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ë
ÛÙËÌ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ó¤Â˜ ηÙËÁÔ- ∫∞∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿-
ڛ˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó·- Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ı· Â¤-
ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ- ÙÚÂ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ-
ÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂∂. °È· ÙÔ Ïfi- ¯Ô ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi
ÁÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Î·È ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ- ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÚÂ ӷ
ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙ· ÂıÓÈο
∆Ô SIS II Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û‡Ì- ÙÌ‹Ì·Ù· SIS. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·

66
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ67

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ. ∏ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂϤÁ¯ˆÓ


ÚÒÙË Ê¿ÛË, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔÓ Ù˘ ÈÔ ¿Óˆ √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, οıÂ
¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2004, ›¯Â ˆ˜ ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÍ¿ÌËÓÔ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û ¤Ó·
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤- ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Schengen ‹ Û ˘Ô„‹-
ÙÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿- ÊÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ
ÙˆÓ, ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ÙË √Ì¿‰Â˜ ∂ϤÁ¯Ô˘, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ηٿ
‰È¤ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÚÔ‚ÏËÌ¿- ÙÔÌ›˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÂȉÈ-
ÙˆÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, Ô˘ ·Ó·- ÎÔ‡˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ
̤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ, ÔÈ Ô-
2005, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ô›ÔÈ Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÎÚfi-
ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηٷ¯ˆÚ›ÛÂȘ, ÚÔ- ÛˆÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Ë ÏÂÈ- ∫¿ı ÂÍ¿ÌËÓÔ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ù˘ √Ì¿-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ SIS ·- ‰·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿-
ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·
™‡Ì‚·Û˘, ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÔÙÂ- Ù˘ ∂.∂. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ √Ì¿-
ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ‰· ∂ÚÁ·Û›·˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù·
¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë ∫∞∂ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 ·Û¯Ô- ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ √Ì¿‰ˆÓ ∂ϤÁ¯Ô˘, Ë
Ï‹ıËÎÂ Î·È Ì ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·- √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ-
Ù·, fiˆ˜ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ∂˘- ΋ ŒÎıÂÛË ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿-
Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÙÔ˜-̤ÏÔ˜, ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ
Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹- ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÛÙÔ ™˘Ì-
Ú·, ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂Á¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ‚Ô‡ÏÈÔ.
SIRENE Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ SIS ÁÈ· ÙËÓ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èη-
ηٷ¯ÒÚÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÚÔÌÔ- Û›·˜, Ë √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∏ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Schengen ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ √Ì¿‰Â˜ ∂ϤÁ-
˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ô- ¯Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÔÌ›˜:
ÏÔÎÏËÚˆı›.
™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ 1) ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ
∫∞∂ ™¤ÓÁÎÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ 2) ŒÏÂÁ¯Ô˜ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: 3) ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÂÓ·ÂÚ›ˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ
www.schengen-jsa.dataprotection.org 4) ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
5) £ÂˆÚ‹ÛÂȘ & ÚÔÍÂÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
∞•π√§√°∏™∏ ™∂¡°∫∂¡ 6) SIS – SIRENE
·) ªÂ ÙË Ì ·Ú. SCH/Com-ex (98) 26 7) ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰Ô̤ӈÓ
def./16-9-1998 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂ-
ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Schengen, ‰ËÌÈÔ˘Ú- ™ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚÔ-
Á‹ıËÎÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÓÒÌÔÓ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈ-
Schengen Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÎÒÓ, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘
ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„Ë- Î·È ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰Ô̤ӈÓ
Ê›ˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·È- οı ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋
ÛÙˆı› ·Ó ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÌÂ-
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù¤¯ÂÈ ÛÙËÓ √Ì¿‰· ∂ϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿
Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Schengen (™∂™), Ó· η- ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰Ô̤ӈÓ.
Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Èı·Ó¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó·
ÚÔÙ·ıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â- ‚) ™ÙȘ 9 Î·È 10.9.2004 Ë √Ì¿‰· ∂ϤÁ-
ÈÙÚÔ‹˜ ·˘Ù‹˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë √Ì¿- ¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰Ô̤ӈÓ
‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Schengen, Ë ‰ÈÂÍ‹Á·Á ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·-
ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙË ‰ÈÂÓ¤Ú- Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›-
ÁÂÈ· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Î·È ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙ· ˘fi ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÎÚ¿ÙË. Schengen.

67
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ68

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ∆ÚÈÙÔ

°. ∫√π¡∏ ∂¶√¶∆π∫∏ ∞ƒÃ∏ ÍȈ̷Ùo‡¯Ô (Chief Privacy Officer) ÙÔ˘


∂§∂°Ã√À ∂Àƒø¶√§ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Ì ÙË ‰È·-
∏ ∂˘ÚˆfiÏ Â›Ó·È Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ È- ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ˘-
‰Ú‡ıËΠÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ù· ÎÚ¿ÙË Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Û˘Ìʈ-
̤ÏË Ù˘ ∂∂ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È Î·Ù·- Ó›·˜. ∆ÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2004, Ô ·Ó·ÏË-
ÔϤÌËÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÚˆÙ‹˜ Chief Privacy Officer ·Ú¤ÛÙË
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›- ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫∂∞ Î·È ÂÓË̤ڈ-
ÙˆÛË Ô˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁÎÏËÌ·- Û ٷ ̤ÏË Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘-
ÙÈ΋ Ú¿ÍË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ‰ÔÌ‹ ÔÚÁ·- Û· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ȉȈÙÈ-
ӈ̤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı›ÁÂÈ ‰‡Ô ΋˜ ˙ˆ‹˜. ¢¤¯ÙËΠÂ›Û˘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ™Â Ú·ÎÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∫∂∞ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈ· ›ӷÈ
Â›‰Ô, ·ÚÈÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Chief
Â›Ó·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Privacy Officer. ∆ËÓ ∫∂∞ ÂӉȷʤÚÂÈ È-
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂ- ‰È·›ÙÂÚ· ·˘Ù‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ˘fi ÙÔ
ÏÒÓ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂ- ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· Ù˘ ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙË
ÛÈÒÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘. ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÓÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë
¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ∂˘ÚˆfiÏ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È
ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÛÂ
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ë Û‡Ì‚·ÛË ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ë ·ÌÂÚÈη-
∂˘ÚˆfiÏ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ
Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ·˘Ù‹Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰È·-
˘fi„Ë Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ fiÙ·Ó ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚˆfiÏ. ™ÙËÓ
οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ∫∂∞ ˘¤ÂÛ ÙÔ ÁÂÁÔ-
∏ ۇ̂·ÛË ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ›- Ófi˜ fiÙÈ, ηÙfiÈÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Ú·Á-
‰Ú˘ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∂ÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ì·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÓÔ-
ÌÈ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜ ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂- ÌÔıÂÛ›·, ÙÔ FBI ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·Ó
Ó˘ Ì ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈ- ϤÔÓ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Ô‡-
Û˘ Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ ÚÔ˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú- Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
¯¤˜ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ
∏ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó¤- ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ
¯ÈÛÂ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰È·ÚÚÂ‡Û·Ó ¤ÙÔ˜ 2004 ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (National Crime
Ó· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ∂Ô- Information Center), ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∫∂∞) ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚˆfiÏ , ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡-
fiˆ˜ Â›Û˘ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ Ó˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Â-
∞Ú¯‹ ÁÈ· Ù· ∆ÂψÓ›· Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿- Á›ÚÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ
˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ Ô˘ ÙÔ FBI ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÌÔ-
µÚ˘Í¤ÏϘ, Ì ‰‡Ô Ù·ÎÙÈο Î·È ‰‡Ô ·- ÛÔӉȷÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ-
Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË. ∂ÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ‰ÔÙË̤Ó˜ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ‰Â‰Ô̤ӷ
Â›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ-
Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫∂∞ fiÏ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÈÔ ¿Óˆ Û˘Ìʈ-
∂˘ÚˆfiÏ Ì ¤Ó· Ù·ÎÙÈÎfi Î·È ¤Ó· ·Ó·- Ó›·˜. ∏ ∫∂∞ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
ÏËڈ̷ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜. ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ-
∆ËÓ ∫∂∞ ∂Àƒø¶√§ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ‚ÒÛÂÈ Â¿Ó Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÂËÚ¿˙ÂÈ
ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 ΢ڛˆ˜: Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
Ô˘ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘
·. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂ- Û˘Ìʈӛ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı›
ٷ͇ ∂˘ÚˆfiÏ Î·È ∏¶∞ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›‚·- fiÙÈ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜,
ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ: ∏ ∫∂∞ ÛÙÔ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘
Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ
·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ·- Î·È ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÂÈ‚ÔÏ‹˜

68
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ69

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿¯ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ Î·È


ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘-
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â-
ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ. ¢Â‰Ô̤Ó˘, fï˜, Ù˘ ÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi
·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ì ¤‰Ú· ÙȘ µÚ˘-
Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂˘- ͤÏϘ, ÂÓÒ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÚÔÛ¿-
ÚˆfiÏ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Â- ıÂȘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹-
ÈıˆڋÛÂȘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ı· ÂÛÙÈ·- ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıË Ë Û‡ÛÙ·ÛË
ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ··ÚÙÈ˙fiÌÂÓ˘ ·fi
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·ÓÙ·Ï- Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙˆÓ ÂıÓÈ-
Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘Ì- ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· Û˘ÛÙ¿ıËΠÌÂ
ÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ-
∂ÈϤÔÓ, Ë ∫∂∞ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· Û˘- ͢ ÛÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÂ-
ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÔÙ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÙË ‰ËÌÈ-
Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰Â‰Ô- Ô˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÚfiÙ˘Ô˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ·
Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ì ÙÔÓ ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
Chief Privacy Officer ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ˘ÏÒÓ·.
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ·
ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ÂÈÙÚÔ‹
‚. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ §fiÚ‰ˆÓ, ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÔÈ-
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ¶ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Ó¤˜ ÂÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û˘ÁοÏÂÛ·Ó ÎÔÈ-
ηٿ ÙÔ 2004 ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Úˆ- Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›-
ÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¯·Ó Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÔ-
ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ‰È·Ù‹ÚËÛË ‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ù˘ Eurojust. ∏ Û˘ÓÂ-
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰Ú›·ÛË Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÎÔÈ-
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ó‹˜ ÁÓÒÌ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÓfiÌÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ô- ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ˘ÏÒÓ·.
Ù¤ÏÂÛ·Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ
·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÊÔ- Á. ŒÎıÂÛË ¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤-
ÚÔ‡Ó ÂÈ‚¿Ù˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔ- ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Ë ™‡Ì-
ÚÒÓ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÚ› ·Ú·ÎÚ¿- ‚·ÛË ∂˘ÚˆfiÏ ··ÈÙ› ·fi ÙËÓ ∫∂∞
ÙËÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∞˘- ∂Àƒø¶√§ Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ Î·Ù¿ Ù·ÎÙ¿
Ù¤˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiˆ˜ Ù· ˘Ô- ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ¤ÎıÂÛË ‰Ú·ÛÙË-
ıÂÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌÂ- ÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘. ∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 Ë ∫∂∞
Ù·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ Û ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂˘ÚˆfiÏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÂÙÔÈÌ·-
ÂÚ¢ÓÒÓ, ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒ- ۛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘
ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ¤ÎıÂÛ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Î¿Ï˘ÙÂ
ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2002
ÙÔ 2004 Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠¿ÏϘ ÂÔ- ¤ˆ˜ Î·È 2004. ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ Ë ÔÔ›· Ô-
ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·- ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ fiψÓ
Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ¯¿Ú·Í˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ- ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2005.
ÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ‰Â-
‰Ô̤ӈÓ. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∫∂∞ ‰. ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂˘ÚˆfiÏ – ª¿ÚÙÈÔ˜
ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÔÌfiÏÔ- 2004. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 24 ·Ú¿-
ÁÒÓ Ù˘ ·Ú¯ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Â- ÁÚ·ÊÔ˜ 1 Ù˘ ۇ̂·Û˘ ∂˘ÚˆfiÏ, Ë
ÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ™¤ÓÁÎÂÓ Î·È Ù˘ ∫∂∞ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¤ÚÁÔ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Î·Ù¿ fi-
ÎÔÈÓ‹˜ ÂÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈ- ÛÔÓ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È, ηٿ ÙËÓ ·Ôı‹-
ÛÌÔ‡ ∆ÂψÓ›ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÂÈ- ΢ÛË, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰Â-
ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ Û˘- ‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂˘ÚˆfiÏ, Ù·

69
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ70

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ∆ÚÈÙÔ

‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ì¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË


¤ÙÔ˜ 2004 Ë ∫∂∞ ∂˘ÚˆfiÏ Â›¯Â ‰ÈÂÍ¿- Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
ÁÂÈ ÙÚÂȘ ÂÈıˆڋÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (.¯. ¤Ó· ¯Úfi-
Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔ), Î·È ·˘Ùfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ-
·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜. ∏ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂÈıÂÒ- ‚ÒÓÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘Ì-
ÚËÛË ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡, Ë
2004. ∏ ÔÌ¿‰· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ›¯Â ÂÓÙÔÏ‹ Û‡ÛÙ·Û˘ ı· ¤ÚÂÂ, ÂӉ¯Ô-
ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ̤ӈ˜, Ó· ÂÈηÈÚÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔÎÂÈ̤-
·Ú¯Â›ˆÓ ÚÔ˜ ÂͤٷÛË. °È· οı ·Ú- ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
¯Â›Ô, Ë ÔÌ¿‰· ÂͤٷÛ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Îfi ‚·ıÌfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.
·˘Ùfi Û˘ÌÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯È- ∏ ∫∂∞ ‰È·Ù‡ˆÛ ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘-
΋ ÂÓÙÔÏ‹ Û‡ÛÙ·Û˘ ·Ú¯Â›Ô˘, ÚÔÎÂÈ- ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÊ·ÚÌÔ-
̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔ- Á‹˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, fiˆ˜
ڛ˜ ÙˆÓ ÙËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ- ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ,
ÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤- ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Û˘ÌÌfiÚ-
ÏË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ʈÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹. ∞fi οı ·Ú¯Â›Ô Â- Â. ¢È‡ڢÓÛË Ù˘ ∂∂. ∞Ó Î·È Ù· ˘fi ¤-
Ï‹ÊıËÛ·Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ë ÔÈ- ÓÙ·ÍË ÎÚ¿ÙË ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂ ÙÔÓ
fiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ۇ- ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜
ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ï‹ÚË Ì¤ÏË Ù˘ ∫∂∞ ·-
ËÁ‹˜. ∞Ó Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂- fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘Ù¿ ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó
Ó˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú- ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË ∂˘ÚˆfiÏ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸-
¯Â›ˆÓ ÎÚ›ıËΠÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ÈηÓÔ- fiıÂÛË fiÙÈ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘
ÔÈËÙÈ΋, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ 46. ∞fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Û˘Ó¤ÈÙ·Ó 2004, ¤ÁÈÓ·Ó Ï‹ÚË Ì¤ÏË ÔÈ ·ÓÙÈÚÔ-
Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi Ù· Ûˆ›˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙȘ ∞Ú¯¤˜
ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘,
ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∆Û¯È΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ √˘Á-
ÌÂÏÒÓ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ Ù· ‰Â- Á·Ú›·˜, Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜, Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜
‰Ô̤ӷ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ËÁ‹˜, ·ÍÈÔÈ- Î·È Ù˘ ™ÏÔ‚·ÎÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.
ÛÙ›· Î.Ô.Î.). °È· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ë ∫∂∞
ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·- ÛÙ. £¤Ì·Ù· ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∏ ∫∂∞ ÂÎÏË-
ÙÔ˜ ··ÈÙÔ‡Û ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚ- ÚÒÓÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·-
Á·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔÛ‰›-
Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ. ∂ÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ, Â›Û˘, ‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·
fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘‹Ú- ÙfiÛÔ Ù˘ ∫∂∞ fiÛÔ Î·È Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜
¯·Ó ÂÌÊ·Ó›˜ ·Ó·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÌÂٷ͇ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. √
ÙÔ˘ ÙÈ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ÂÓÙÔÏ‹ Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫∂∞ ÔÚ›-
ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÈ ˙ÂÈ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤ÁÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ¿Û-
Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È· ·- ÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫∂∞ Â›Ó·È ·fiÚÚËÙ·,
Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÓÙÔϤ˜ Û‡ÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ Â- ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë ∫∂∞ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ¿ÓÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÈο. ∫·Ù¿ ÙÔ 2004 ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠÔ
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÚË Ô˘ Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· ·Ó·ÙÚ·› ·˘Ù‹ Ë ·Ú¯‹. ŸÏ· Ù· ¤Á-
ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌfiÓÔ Î·ÙËÁÔ- ÁÚ·Ê· ı· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈ-
ڛ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·- Ófi, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Û‡ÛÙ·Û˘ ¤ÚÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘
˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ·Ú- ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ˘, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
¯Â›Ô. ∏ ÔÌ¿‰· Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ- ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Â-
fiÏ Ó· Â·Ó·ÍÈÔÏÔÁ› Ù· ·Ú¯Â›· ‰Â‰Ô- Ófi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ı· ÌÔ-

70
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ71

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÓÔ˘ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ηÈ


¤ÚÁÔ Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ. ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ Ӥ˜
∆Ô ÎÔÈÓfi ı· ·ÔÎÙ¿ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ¤Á- ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÙË
ÁÚ·Ê· ›Ù ·¢ı›·˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂ- ¯Ú‹ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·-
Ï›‰· Ù˘ ∫∂∞ ‹ ηÙfiÈÓ ¤ÁÁÚ·Ê˘ ·›- Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÂÈ-
ÙËÛ˘. °È· οı ·›ÙËÛË ÚfiÛ‚·Û˘ ı· ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘
·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ÌË ñ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÛÔÓ
ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ™Â ÂÚÈ- ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÂίˆÚÔ‡-
ÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ̤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿- ÓÙ·È ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË ∂˘-
ÊÔ˘ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÂÍ·›ÚÂÛË Ô˘ ··- ÚˆfiÏ Î·È,
ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¤Á- ñ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜
ÁÚ·ÊÔ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÂÂÍÂÚÁ·- Û‡ÛÙ·Û˘ ·Ú¯Â›ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜
Û›· Î·È ı· ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÈÌÂÏË̤- ·Ó¿Ï˘ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜
ÓË ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ∫∂∞ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÚ›Ù·
‰ËÌÔÛȇÛÂÈ fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ÁÓˆÌÔ‰Ô- ÎÚ¿ÙË Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.
Ù‹ÛÂȘ Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈ-
ÙÚÔ‹˜ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔı¤ÛË ¢. ∫√π¡∏ ∂¶√¶∆π∫∏ ∞ƒÃ∏
Ù˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¶ƒ√™ºÀ°ø¡ ∆∏™ ∂Àƒø¶√§
‰È‡ı˘ÓÛË http://europoljsb.ue.eu.int.
∫¿ı ÚfiÛˆÔ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·-
˙. ™Ùfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Û˘ Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ Ô˘
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¿ÙÔÌfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ
Ë ∫∂∞ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ: ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ› ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÙË ‰ÈfiÚ-
ñ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÂÙ‹ÛȘ ÂÈıˆڋÛÂȘ ıˆÛË ‹ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ-
Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ Ì ÂȉÈÎfiÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∂¿Ó οÔÈÔ ÚfiÛˆÔ ÂÈ-
ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù·
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËı› ÌÂ
ñ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ ÛÙÔ ·›ÙË-
ÎfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Ì¿ ÙÔ˘, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔ-
ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›- ÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Ù˘
ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ÚÔ‚ÏËÌ·- ∫∂∞. ∞Ó Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
ÙÈ΋˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ‰Â- ·fi ÙËÓ ∫∂∞, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¯¿Ú·ÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Úˆ- Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ‰Ú· ·ÌÂÚfiÏËÙ· ηÈ
ÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÙË Û˘Ì- ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘
ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∫∂∞. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
∫∂∞ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Â›Ó·È
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù·ÎÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Â- ÙÂÏÂÛ›‰ÈΘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ·
·ÊÒÓ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì¤ÚË. ∞Ó Î·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ
∂Ï¢ıÂÚÈÒÓ, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∂Ûˆ- ·ÔÊ¿ÓıËΠÁÈ· ‰‡Ô ÌfiÓÔ ˘Ôı¤ÛÂȘ
ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚- ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ
ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÙÒÓ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔ-
ñ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Ó·- ÛÊ˘Á‹˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È
‰¤ÏÊÔ˘˜ ·fi ÙȘ ˘fi ¤ÓÙ·ÍË ¯ÒÚ˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ô˘ ηٷٛıÂ-
Û˘Ó‰Ú¿ÌÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿- ÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ¢Â‰Ô̤-
ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂıÓÈ- ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÔÎÙÔ‡Ó fiÏÔ Î·È
Τ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›ÁÓˆÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ‡·Ú-
ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ∂˘Úˆ- ͢ Ù˘ ∂˘ÚˆfiÏ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηȈ-
fiÏ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÌÔÚ› ‡ÏÔÁ· Ó· ˘ÔÙÂ-
ñ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙȘ ÔÌfiÏÔÁ¤˜ Ù˘ ı› fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ı·
·Ú¯¤˜ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ™˘ÓÂ›· fi-
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤- ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ

71
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ72

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ∫ÂÊ·Ï·ÈÔ ∆ÚÈÙÔ

ÌÂÚ›ÌÓËÛ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰È- ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤-


ηÛÈÒÓ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›- ÓˆÓ. ™ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ∞Ú¯¤˜
ÛÂÈ ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÌÂÏ- Î·È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
ÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ. ÛÙ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰‡Ô ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÂÏ‹- Ú· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∆Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË
ÊıËÛ·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â› ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ı ¤ÙÔ˜
ıÂÌ¿ÙˆÓ ·Ú¯‹˜. Ë ∞Ú¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÂÎϤÁÂÙ·È
ñ ™ÙËÓ ÚÒÙË ˘fiıÂÛË, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ηٿ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘
ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ- ¤ÙÔ˘˜.
fiÏ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î¿ı ·›ÙËÛË ∏ 26Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ
ÚfiÛ‚·Û˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È fi¯È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜
Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. 2004 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 14-16
ñ ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˘fiıÂÛË, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ µÚfiÙÛÏ·‚ Ù˘ ¶Ô-
ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ- ψӛ·˜. ∆ËÓ ∞Ú¯‹ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô Î.
fiÏ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¡. ºÚ·Áο΢, Ù·ÎÙÈÎfi ̤ÏÔ˜.
ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈ- √È ¢ÈÂıÓ›˜ ™‡ÓÔ‰ÔÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ
ÌÔÔÈ› Ô ·ÈÙÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂ- ÙȘ ∂·ÚÈÓ¤˜ ™˘Ófi‰Ô˘˜, ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÏfi
ÛË fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∆Ô Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ
Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ÌÔÚÊ‹ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ
∂. ∫√π¡∏ ∂¶√¶∆π∫∏ ∞ƒÃ∏ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰Ô̤ӈÓ,
∆∂§ø¡∂πø¡ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ,
΢‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆ-
∏ ∫ÔÈÓ‹ ∂ÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∆ÂψÓ›ˆÓ Ó›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜
ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡- Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÎÂÎÏÂÈṲ̂ӈÓ
ÚÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È Û ·˘Ùfi ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ
ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙÂψÓ›- ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·-
ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‰‡Ô
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ∫·Ù¿ ÙȘ Û˘- Û¯‹Ì·Ù·: ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÓÂ-
Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2004 ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Ú›·ÛË ÙˆÓ ∂ÈÙÚfiˆÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜
Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·fi ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (·ÁÎfiÛÌÈ·)
ÙËÓ OLAF Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· Î·È ÂΛÓË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ
ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜.
º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Ù· ∫ª ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó ™ÙȘ ¢ÈÂıÓ›˜ ™˘Ófi‰Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ıÂ-
ÛÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. Ì·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÁÈ· οı ÌÈ· ·fi ÙȘ
ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ Â›Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜
ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∫∞∂ ‹Ù·Ó Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚË- ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·ÓÙÈ-
Ì·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙË ÚÔÛˆ›˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›-
‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÈıˆڋÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÍÂȘ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ· ‹ οÓÔ˘Ó ·-
¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∆Â- ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â› ÂȉÈÎfiÙÂÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.
ψÓ›ˆÓ, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·- ∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ∂ÈÙÚfi-
fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË. ∆Ô ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆÓ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È „ËÊ›ÛÌ·Ù· Â› ÛË-
·ÎfiÌ· Ï˘ı›, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ- Ì·ÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.
›˜ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ̤ÚÔ˘˜
χÛË Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÌfiÓ˜ Ù˘ 26˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ›¯Â ˆ˜
ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈıÂÒÚËÛË. ÁÂÓÈÎfi ı¤Ì· «∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ-
ÎfiÙËÙ· – ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤-
™∆. ¢π∂£¡∏™ ™À¡√¢√™ ÂÈ·», ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÓÂÌ‹ıËΠ۠¤-
ÓÙ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, Ì ˘ԉȷÈ-
∆ÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Î¿ı ¤ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂ- Ú¤ÛÂȘ, Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ
Ù·È Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Û˘Ó‰ڛ˜.

72
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ73

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

√È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ·- ∑. ∂∞ƒπ¡∏ ™À¡√¢√™


ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·:
∆ÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î¿ı ¤ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯Ò-
·) ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· Ú· Ë ∂·ÚÈÓ‹ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ
Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·- ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰Ô̤ӈÓ. ™ÙË
ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. Û‡ÓÔ‰Ô ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ
·.1. π‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÙÂ- ∞Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ η-
¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ Ì ڷ- ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ-
‰ÈÔÛ˘¯ÓfiÙËÙ˜. ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂. ∆Ë
·.2. ∏ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎfi- οı ¤ÙÔ˜ Ë ∞Ú¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÂÎϤ-
ÙËÙ·. ÁÂÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ηٷÙÂıÂÈ̤Ó˜
·.3. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘
ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.
Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. √È ∂·ÚÈÓ¤˜ ™‡ÓÔ‰ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
‚) ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·- ÎÏÂÈÛÙÒÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ, ÁÈ· οı ıÂÌ·ÙÈ-
Û›·˜ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘-
‚.1. √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ fi„ÂȘ Ù˘ ÚÔÛÙ·- ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤-
Û›·˜ Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜. - πÛÔÚÚÔ- ¯ÂÈ· ÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
ÒÓÙ·˜ ÎfiÛÙË Î·È ÔʤÏË. ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ· ‹ ο-
‚.2. π‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ªª∂. ÓÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Â› ÂȉÈÎfiÙÂÚˆÓ
‚.3. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó
Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. „ËÊ›ÛÌ·Ù· Â› ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.
Á) ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∏ ∂·ÚÈÓ‹ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ∂ÈÙÚfiˆÓ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÎfi Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ
Á.1. √È ·ÂÈϤ˜ Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ¤ÙÔ˜ 2004 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 21-
ÂÔ¯‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰ËÌÔ- 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì Ù˘ √ÏÏ·Ó-
ÎÚ·Ù›·˜, Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·È ÙÔ˘ ‰›·˜. ∏ ∞Ú¯‹ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ
ŒÏÏËÓ· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Î. ¡. ºÚ·- ¶Úfi‰ÚÔ, ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Î·È ¤Ó·Ó ÂÏÂÁÎÙ‹.
ÁοÎË. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂·ÚÈÓ‹˜ ™˘Ófi‰Ô˘
Á.2. µÈÔÌÂÙÚÈ΋ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË. ÙÔ˘ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙȘ ÂÍ‹˜
Á.3. ™‡ÓÙÔ̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÂÚ› È- ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜:
‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·˜. ·) √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜
‰) ∏ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ·¤- ¢Â‰Ô̤ӈÓ
Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‚) ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂ
Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘. ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ
Â) ¢È·Û˘ÓÔÚȷΤ˜ ÚÔ¤˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Á) ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
Î·È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰) ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂ-
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ȉȈÙÈÎfiÙËÙ·˜
Â) ∂˘Úˆ·˚΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ·ÛÙ˘-
∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·ÁÎfiÛÌÈ· Û‡ÓÔ‰Ô ÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·
Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ȉȈÙÈÎfi- ∂›Û˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·-
ÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤- ·Û¯fiÏËÛ·Ó ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿Ú-
ÓˆÓ Î·È ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ „ËÊ›- ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·-
ÛÌ·Ù·: ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È
·) æ‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Úԉȷ- ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ
ÁÚ·ÊÒÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ISO. ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ·
‚) æ‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Î·È ÁÈ·
„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2003 ÁÈ· ÙȘ ·˘Ùfi- ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙËÏÂ-
Ì·Ù˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ. ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÔ̤·.

73
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ74

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·


APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ75

¶·Ú·ÚÙËÌ·
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ76

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

°¡øª√¢√∆∏™∏ ∞ƒ. 1 / 2004 ÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ, ÙË Û˘ÌÌÂ-


ÙÔ¯‹ Û ¤ÓˆÛË, ۈ̷ÙÂ›Ô Î·È Û˘Ó-
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙËÓ ˘Á›·,
∆Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ì ÙÔ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÓÔÈ· Î·È ÙËÓ Â-
Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ڈÙÈ΋ ˙ˆ‹, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο
·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ- Ì ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ‹ ηٷ‰›Î˜.
ο Ì ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ηٿıÂÛ˘ ÛÙË (…)».
µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ·ÍȈ- ∆Ô ¿ÚıÚÔ 11 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¡.2472/97 Ô-
Ì·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÔÛÙÚ·Ù‡ıËÎ·Ó ‹ Ú›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
ÚÔ‹¯ıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÎÚ›- «∂¿Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È
ÛÂȘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·È- Û ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÂÓËÌÂ-
ÙÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù˘ ·ÔÛÙÚ·Ù›·˜. ∏ η- ÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÈÓ
Ù¿ıÂÛË ·˘Ù‹ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÂÚˆÙÒÓÙ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜».
ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ‚Ô˘- 2. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û˘ÓÈ-
ÏÂ˘Ù‹, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢- ÛÙ¿ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ‰Ë-
ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ∏ Û˘-
ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿- ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÂÍÂÈ-
Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜ ‰È·ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 124 Â. ÙÔ˘
Û˘˙‹ÙËÛ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜.
∆Ô ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ·-
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ ÙÔÌÈÎÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, η-
¡√ª√ ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔÛÙÚ·-
Ù›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘-
1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 9∞ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÚÒÙËÛ˘ ÛÙÔ
ÂÍ‹˜: Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Â-
«∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÛÙ·- ϤÁ¯Ô˘, ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘
Û›·˜ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¿ÚıÚÔ˘ 133 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
Î·È ¯Ú‹ÛË, ȉ›ˆ˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ηÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Ú¤ÂÈ
̤۷, ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô- ηٷگ‹Ó Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi.
̤ӈÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔ- øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ˆ˜ ¿Óˆ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÂÚȤ-
ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤- ¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÌÂÚÈο
ÓˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›-
·Ú¯‹, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È ÏÂÈ- ˙Ô˘Ó Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ˘-
ÙÔ˘ÚÁ› fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ». fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÛÙÔȯ.
∆Ô ¿ÚıÚÔ 133 ·Ú.1 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈ- ‚ ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·,
ÛÌÔ‡ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: Ù· ÚÔÛˆÈο ·˘Ù¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔ-
«√È µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛٷهÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9∞
Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ
ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ì ÁÚ·Ù‹ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡.2472/97.
ÚÔ˜ ÙË µÔ˘Ï‹ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁ- ∏ ÈηÓÔÔ›ËÛË, ÂÔ̤ӈ˜, ÙÔ˘ ·È-
ÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÁÂÓÈο Ì ̷ًÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙÒÓÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹,
‰ËÌfiÛÈ· ˘fiıÂÛË». Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÛΛ ÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο
∆Ô ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Â- ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤-
Í‹˜: ÏÂÁ¯Ô, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛı›
«°È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ì ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ
ÓfiÌÔ˘ ÓÔÔ‡ÓÙ·È ˆ˜: ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ì ‚¿ÛË
(…) ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∏
‚) ‘∂˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ’, Ù· ‰Â‰Ô- ·Ú¯‹ ·˘Ù‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ fiˆ˜ Ë ·Úfi-
̤ӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ê˘ÏÂÙÈ΋ ‹ ÛÎÔÙË ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ-
ÂıÓÈ΋ ÚԤϢÛË, Ù· ÔÏÈÙÈο ÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ì ÙË ÌÈ-
ÊÚÔÓ‹Ì·Ù·, ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‹ ÊÈ- ÎÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘

76
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ77

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ê¿ÎÂÏÔÈ Î·È Ù· ·ÈÙÈÔÏÔÁÈο ·ÔÛÙÚ·-


ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù›·˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó
Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È. ÛÙË µÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ Ô ÂÚˆÙÒÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜
3. ŸÙ·Ó Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÂÁÁڿʈÓ, ÛÙÔ ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ Â- ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ
ϤÁ¯Ô˘, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË ıÂÌÂ- ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ùˆ-
Ï›ˆÛË Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ÛË Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÈ-
Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÚˆÙÒÓÙÔ˜ ‚Ô˘- ¯Â›· Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·
ÏÂ˘Ù‹ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢-
Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔ Ì ‰ËÌfiÛÈ· ˘fiıÂÛË ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÓÙ›-
Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ô ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∞Ó·-
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓÒÛË ÚÔÛˆ- Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÁÓÒÛË ·˘-
ÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù‹, Â›Ó·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË
ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÊÔ-
ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ·- ÚÔ‡Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ·˘Ù¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
ÎfiÌË Î·È Û ¢·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, Â- ¿ÚıÚÔ 11 ·Ú.3 ÙÔ˘ ¡. 2472/97.
ÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË
ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘. ∏ ηٿıÂ- ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 2 / 2004
ÛË, fï˜, ÂÁÁڿʈÓ, Ô˘ ÂÚȤ-
¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ – Î·È ∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
Ì¿ÏÈÛÙ· ¢·›ÛıËÙ· – ÌÔÚ› Ó· η- ∏ *** Ì ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ·Ó·ÊÔÚ¿
Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÂ Â˘Ú‡Ù·ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú¯‹ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë ·-
ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·
Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒ- *** Ù˘ ·ˇı˘Ó ¤ÁÁÚ·ÊË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·
ˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ ·- Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ (·ÛÊ·ÏÈ-
ӷʤÚÔÓÙ·È. ∏ ¢Ú›· ·˘Ù‹ ‰ËÌÔ- ÛÙ‹ÚÈÔ ˙ˆ‹˜ Ì ÚfiÛıÂÙ˜ ηχ„ÂȘ),
ÛÈfiÙËÙ·, fiÙ·Ó ·ÊÔÚ¿ Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·- ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ˘ÂÚ˯ÔÁÚ¿ÊËÌ· ÙˆÓ
ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó· ÚÔÛˆÈο ‰Â- ¤Ûˆ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∆Ô ˘ÂÚË-
‰Ô̤ӷ, ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÛÎÔfi ÁÈ· ¯ÔÁÚ¿ÊËÌ· ›¯Â ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙÔ ‰È·-
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ***.
Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡- ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·,
ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È. Ë ÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡
4. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Î·- ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ù˘
Ù¿ıÂÛË ÛÙË µÔ˘Ï‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂ- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ·ÔÙÂÏ› ·-
ÛÈ·ÎÒÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ·Ô- Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂ-
ÛÙÚ·Ù¢ı¤ÓÙˆÓ ‹ ÚÔ·¯ı¤ÓÙˆÓ, η- ˆÓ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘.
ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù˘ ·Ô- ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛʇÁÔ˘Û· Ë ·ÔÎ¿Ï˘-
ÛÙÚ·Ù›·˜, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó „Ë ·fi ÙÔ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ˆ˜
ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ - ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ¿Óˆ È·ÙÚÈÎÔ‡ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË
Î·È Â˘·›ÛıËÙ· - ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘-
Û ¢Ú›· ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÔÙ¤- ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡. 2472/97.
ÏÂÛÌ· Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÛÎÔfi ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-
ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜
Û˘˙‹ÙËÛ˘
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ô ÎÔÈ- ¡√ª√
ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ¯ˆÚ›˜ ˘¤Ú-
ÌÂÙÚË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÂÚ. ‚ ÙÔ˘ ¡.
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› 2472/97, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ˘Á›·˜ Û˘ÓÈ-

77
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ78

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÛÙÔ‡Ó «Â˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ». ∫·Ù¿ ÙÔ Ó˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¢·›ÛıËÙÔ˘ È·ÙÚÈ-


¿ÚıÚÔ 4 ·Ú.1 ÂÚ. · ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÎÔ‡ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ-
Ë ÓfiÌÈÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î‹ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÂÈÙÚ¤-
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ıÂÌÈÙ‹ ÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘, Â-
Î·È ÓfiÌÈÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ¿Ú- ÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ Û οÔÈ·
ıÚÔ 7 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Ë ÂÂ- ÂȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
ÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù’ ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ
·Ú¯‹Ó ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË Â- ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋
ÈÙÚ¤ÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ fi- ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ˘ÂÚ˯ÔÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜ ·-
ÚÔÈ Ô˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡.
ÛÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔ 2472/97. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi Τ-
¿ÚıÚÔ 2 ÂÚ. È· ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ˆ˜ ÓÙÚÔ, ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ‰ÂÓ
«Û˘ÁηٿıÂÛË» ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÓÔ- ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ÚÔÛʇÁÔ˘Û· ÁÈ· ÙË
Â›Ù·È «Î¿ı ÂχıÂÚË, ÚËÙ‹ Î·È ÂȉÈ΋ ‰È·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ ¢·›ÛıËÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘
‰‹ÏˆÛË ‚Ô˘Ï‹Ûˆ˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ˘Á›·˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·È-
Ì ÙÚfiÔ Û·Ê‹, Î·È ÂÓ Ï‹ÚÂÈ ÂÈÁÓÒ- Ú›·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙÔ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi
ÛÂÈ, Î·È Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ, ΤÓÙÚÔ *** ·Ú¤‚Ë ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ
·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı›, ‰¤- ¿ÚıÚˆÓ 7 Î·È 11 ·Ú.3 ÙÔ˘ ¡. 2472/97.
¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â- Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈ- ʷΤÏÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ÂÎ-
ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÙÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó». ∆¤- ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘
ÏÔ˜, ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ·Ú.3 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ·-
ÓfiÌÔ˘, fiÙ·Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒ- ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ó¤ÏÂÍÂ Î·È Î·-
ÓÔÓÙ·È Û ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÂÓË- Ù·¯ÒÚÈÛ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¢·›ÛıËÙÔ
ÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÈÓ ·- ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˘Á›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È
fi ·˘ÙÔ‡˜. ÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 4 ·Ú.1 ÂÚ. · ηÈ
∆Ô ˘ÂÚ˯ÔÁÚ¿ÊËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘Â- 7 ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·-
‚Ï‹ıË Ë ÚÔÛʇÁÔ˘Û·, ·ÔÙÂÏ› ¢- fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ‰È·‚›-
·›ÛıËÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˘Á›·˜, ηٿ ÙËÓ ¤Ó- ‚·ÛË ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ‰È·ÁÓˆ-
ÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÂÚ. ‚ ÙÔ˘ ¡. ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Û ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û‡ÓÓÔ-
2472/97. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌË, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, fiˆ˜ ‰È·‚›‚·ÛË, Û˘Ï- ÓfiÌÈÌË. ∂ÈϤÔÓ Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘
ÏÔÁ‹ Î·È Î·Ù·¯ÒÚÈÛË Û ·Ú¯Â›Ô, ÂÈÙÚ¤- ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›-
ÂÙ·È ÌfiÓÔ ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˜ ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·-
7 ·Ú.2 ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·- fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ·Ú. 2
Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂ- ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ∆˘¯fiÓ «Û˘ÁηٿıÂÛË»
ÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Û ÙÚ›ÙÔÓ ÚÔ¸- ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ
Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚÔÛ¯ÒÚË-
ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜, ‰ÂÓ ·-
¿ÚıÚÔ 11 ·Ú.3 ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÂÚ. È·
Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË «Âχ-
ʷΤÏÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ÂÎ- ıÂÚË, ÚËÙ‹ Î·È ÂȉÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ‚Ô˘Ï‹-
ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ûˆ˜». ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È, ÂÔ̤ӈ˜, ·-
Î·È Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë *** Ú¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·
‰È·‚›‚·Û ÙÔ Â›Ì·¯Ô ˘ÂÚ˯ÔÁÚ¿ÊË- *** ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 4 ·Ú.1 ÂÚ. · Î·È 7
Ì· ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘ ¡. 2472/97.
Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7
·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
Ë ‰È·‚›‚·ÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈ-
Û·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙÔÓ 1. ¢¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ***.
·Ú¿ÓÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- 2. ∂È‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ

78
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ79

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· *** ÚfiÛÙÈÌÔ ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›·. ∏ Â-


ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (30.000) ¢ÚÒ ÁÈ· Ù·ÈÚ›· ·ÚÓ‹ıËΠӷ Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ, ÂÈη-
·Ú¿ÓÔÌË ‰È·‚›‚·ÛË Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÏÔ‡ÌÂÓË ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó.2472/97.
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ Ù˘
*** Î·È ÁÈ· ÌË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤- ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
ÚˆÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·- ¡√ª√
‚›‚·ÛË ·˘Ù‹.
3. ∂È‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·È- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 ·Ú.4 ÙÔ˘
Ú›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· *** ÚfiÛÙÈÌÔ ¡.1828/89, “˘fi¯ÚÂÔÈ ÂȉÈο Û ÂÚÈ-
›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (20.000) ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÒÛÂȘ ηٿÏ˄˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ‹ Ô-
·Ú¿ÓÔÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ‰Ô‡ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÔÔÈ-
Û ·Ú¯Â›Ô ¢·›ÛıËÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Û‰‹ÔÙ ʇÛˆ˜ Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔ‰ÔÌÈ-
‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ˘Á›·˜ Ù˘ ***. Τ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Â›Ó·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÂȘ
4. ∂È‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ·ڈÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈ- ÔÏfiÎÏËÚÔ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ¿‰ÂÈ·
ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· *** ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘
ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ˘ÂÚ˯ÔÁÚ·- ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘”.
Ê‹Ì·ÙÔ˜, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ˘Ô- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ·Ú.2  ÙÔ˘
¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÙÔ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Ó.2472/97, ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·-
ÚÔÛʇÁÔ˘Û·. Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È ¯ˆ-
Ú›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘,
ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·Ôχ-
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 3 / 2004 Ùˆ˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË
ÙÔ˘ ÂÓÓfiÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÂÈ-
∏ ∞Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·- ‰ÈÒÎÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ô
οو : ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù·
√ ¢‹ÌÔ˜ _____ Ì ÙÔ ˘ã·ÚÈıÌ. ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ÙÔ‡ÙÔ
3097/12.11.2003 ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÂÚˆÙ¿ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ
ÙËÓ ∞Ú¯‹ ·Ó ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ˙ËÙ‹- Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ
ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· _______________ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ.
ÛÙÔȯ›· (ÂˆÓ˘Ì›· ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ Ê˘ÛÈ- ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â-
ÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘-∞ºª, ¢√À, ¢/ÓÛË) Ï·ÙÒÓ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÙ·ÈÚ›·˜ -ȉÈÔÎÙË-
˘fi¯ÚÂˆÓ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·- ÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ –ÔÈ Ô-
‚ÔÏ‹ ÙÂÏÒÓ ¯Ú‹Û˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯Ò- Ô›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ
ÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 ·Ú.4 ¤ÚÁÔ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÙÔ˘ Ó.1828/89. ∞fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂ- Ì·˙ÒÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· ·-
Ó‹ÚÁËÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹- ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù¤ÏË Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·-
ÌÔ˘ _____ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ô‰Ô‡˜ Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÓÓÔ-
Ù˘ fiÏ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·˘ı·›ÚÂÙË ÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ ¤-
¯Ú‹ÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÔÊÂÈÏ‹˜ ‰È·È-
·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔ- ÛÙˆı›۷˜ ·Ú¿‚·Û˘, ηıfiÛÔÓ, fi-
ÓÙ¤ÈÓÂÚ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ Î·È ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¢‹-
Ì·˙ÒÓ ¿Óˆ Û ԉfiÛÙڈ̷ fiÔ˘ ·- ÌÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿‰ÂȘ ·fi ÙËÓ
·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË. ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚ-
ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ- Á·ÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ó· ÚÔ-
‚ÒÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ ÂÚ- ·ÙÔ˘Ó Ù· ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·. ∂Í¿Ï-
ÁÔÏ¿‚ˆÓ Î·È È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÏÔ˘, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÙÔ ¤ÓÓÔÌÔ
Ó· ηٷÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÚÔ-
ÓfiÌÈÌ· ÚfiÛÙÈÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ê·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfi-
ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÓfiÌÔ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ˙‹- ÓÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·-
ÙËÛ Ì ÂÍÒ‰ÈÎË ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙËÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÊÔ‡, ·˘Ù¿
ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÙ·ÈÚ›· Ó· Ù˘ ÎÔÈ- ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÔÈ-

79
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ80

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

Ófi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙË ÓfiÌÈÌË ¿- APIS (Advanced Passenger Infor-


‰ÂÈ·. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰È·‚›‚·ÛË ·fi ÙËÓ ÂÓ mation System).
ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ∞ºª Î·È ™Ù· ª·ÓÈʤÛÙ· ∂È‚·ÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì-
Ù˘ ¢√À ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔ- ‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ √ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ªËÙÚÒÔ
ÛÒˆÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÂ- ∂È‚¿ÙË (Passenger Name Record -
ÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È PNR), ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 34
ÂÈÙÚÂÙ‹. ∆· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó ‰›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÈÛ¿ÚÈı-
Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‚¿ÛÂÈ ÓfiÌÔ˘ ˘- Ì· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÙË, Ù· ÔÔ›·
‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜
‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٿ ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ı¤-
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, ‰ÂÓ ˘¿Ú- ÛÂˆÓ Û οı Ù‹ÛË.
¯ÂÈ ÎÒÏ˘Ì· ·fi ÙÔ Ó.2472/97 ÁÈ· ÙË ¯Ô- ªÂ ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. 2207/1-10-2003
Ú‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â- ÎÏ‹ÛË ÂÎÏ‹ıËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ
ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∞ºª Î·È ¢√À, ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÈ Ù˘ ·ÈÙÔ‡Û·˜ Î·È ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙȘ ·-
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ- fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∞Ú¯‹˜
Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙË ÂÙ·ÈÚ›· (¿ÚıÚÔ 11 ·Ú.3). ÙËÓ 9-10-2003.
2. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·fi 19-
12-2003 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚-
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 4 / 2004 ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔÓ
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: πÔ‡ÓÈÔ 2002 Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹
1. ªÂ ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. 2150/10-9-2003 ÂÓË̤ڈÛ ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
·›ÙËÛ‹ Ù˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· fiÙÈ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛÎÚÔ‡-
«√§Àª¶π∞∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞.∂.» Ô˘Ó ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ηÈ
˘¤‚·Ï ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ·›ÙËÛË ¯ÔÚ‹- ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-
ÁËÛ˘ ·‰Â›·˜ ‰È·‚›‚·Û˘ ÚÔÛˆÈ- ÌÂÏÒÓ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞, Û‡Ìʈ- ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∫·Ùfi-
Ó· Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ÈÓ ·˘ÙÔ‡, ÙËÓ 18-2-2003 Ë ∂ÈÙÚÔ-
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·ÈÙÔ‡Û· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‹ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜
fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ı¤Û˘ Û ÈÛ¯‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Âͤ‰ˆÛ·Ó ∫ÔÈ-
ÛÙȘ ∏¶∞ Ù˘ Aviation & Ófi ∞Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ô-
Transportation Act 2001, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ô›Ô ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ‰È·-
¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È ™˘Ófi- Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÈÙÚ¤-
ÚˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ „Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ
∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ (Department ¤Î‰ÔÛË ·fiÊ·Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
of Homeland Security Bureau of ¿ÚıÚÔ 25 ·Ú. 6 Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 95/46,
Customs and Border Protection - Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜
CBP) ··ÈÙ› ·fi ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔ-
ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Ù‹- ÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞.
ÛÂȘ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙȘ ∏¶∞ ‹ ‰È¤Ú- ∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ‰‡Ô
¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù˘ 13-3-2003 ηÈ
ª·ÓÈʤÛÙ· ∂È‚·ÙÒÓ (Passenger Ù˘ 9-10-2003, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∂˘-
Manifests) ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË Î¿ı ڈ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì›·
Ù‹Û˘ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·-
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ô ÛÊ·ÏÈÛı› fiÙÈ ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ù˘ ¢-
ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·- Úˆ·˚΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘’
ÙÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ fi„ÈÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∏¶∞.
Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈ- ∂›Û˘ Ë √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Â- ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ
ÓÂÚÁÂÈÒÓ. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ-
ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (√Ì¿‰· ÂÚÁ·-

80
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ81

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

Û›·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Ù˘ √‰ËÁ›·˜ ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ·-
95/46) Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ë Ô-
ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ô›· ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi
¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·- Â›Â‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·Ù’
ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.∂., Ì ÙȘ °ÓˆÌÔ‰Ô- ÂÍ·›ÚÂÛË, Ì ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ÂÊ’ fi-
Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú. 6/2002 Î·È 4/2003, ·- ÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·-
ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘’ fi„ÈÓ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ:
¿Ù˘ˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ¤ıÂÛ ·) ∆Ô ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤‰ˆ-
ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ÔÊ›- Û ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›-
ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚·ÛË, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ¤¯ÂÈ
ÂÈÙ¢¯ı› ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ÓÔÌÈÎfi ·ÔÛ·Ûı› Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ·ÓÙ›-
Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô- ÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ‹ Ù· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË.
Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞. ‚) (…)
∞fi ÙËÓ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚- Á) ∏ ‰È·‚›‚·ÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ·
΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ ·fi 12-1-2004 ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·Ó¿-
¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Á΢ Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ˘¤ÚÙÂÚÔ˘
∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È ™˘ÓfiÚˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ȉ›ˆ˜ ÁÈ·
Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙȘ Ô- ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·-
ԛ˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·Ó·Ï¿- Û›·˜ Ì ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¿ÏÏ˘
‚ÂÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÚÔ·- ¯ÒÚ·˜, ÂÊfiÛÔÓ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂ-
ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ̤ÚË ¤¯Ô˘Ó ηٷϋ- ÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Â·ÚΛ˜ ÂÁÁ˘‹-
ÍÂÈ Û ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Ù· ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ȉȈÙÈ-
ÔÔ›· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤ıÂÛ ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ Â-
˘’ fi„ÈÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ï¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Û¯Â-
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈ- ÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.
ÓËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚԂϤÂ- (…)».
Ù·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 300 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÁÈ· Á) ∆Ô ¿ÚıÚÔ 11 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù·
ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ‹˜:
Û‡Ó·„Ë Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜. «1. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÔÊ›-
ÏÂÈ, ηٿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â-
ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿- ‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ó·
Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ì ÙÚfiÔ ÚfiÛÊÔÚÔ Î·È
Û˘˙‹ÙËÛ˘ Û·Ê‹ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔȯ›·:
∏ ∞ƒÃ∏ ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ·) ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù·˘Ùfi-
ª∂ ∆√ ¡√ª√ ÙËÙ· ÙÔ˘ Ù˘¯fiÓ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘,
‚) ÙÔÓ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜,
1. ·) ∆Ô ¿ÚıÚÔ 9∞ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Á) ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ‹ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·-
fiÙÈ Ù· ÂÍ‹˜: Ô‰ÂÎÙÒÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
«∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰) ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Úfi-
·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹- Û‚·Û˘.
ÛË, ȉ›ˆ˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷, ÙˆÓ 2. (…)
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ 3. ∂¿Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È
ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔ- Û ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÂÓËÌÂÚÒ-
ÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·- ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÈÓ ·fi
fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ›- ·˘ÙÔ‡˜.
Ù·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ». (…)».
‚) ∆Ô ¿ÚıÚÔ 9 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ‰) ∆Ô ¿ÚıÚÔ 25 ·Ú. 6 Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 95/46
ÂÍ‹˜: ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
«1. (…) «∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Óı›,
2. ∏ ‰È·‚›‚·ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈ- Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ

81
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ82

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

¿ÚıÚÔ 31 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2, fiÙÈ ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂÊfiÛÔÓ


¯ÒÚ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›- ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔÌÈÎfi
Â‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÂÍÂÚ-
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, Á·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô‡Ù ıÂ-
ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‹ ÛÌÔıÂÙË̤ÓË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ Ô˘
ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·- Ó· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÈ-
Ó·Ï¿‚ÂÈ, ȉ›ˆ˜ ηÙfiÈÓ ÙˆÓ ‰È·Ú·Á- ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ
Ì·Ù‡ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·- ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.
Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ∞Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜
ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ‰ÈηȈ- Ù˘ «√§Àª¶π∞∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞∂»,
Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
∆· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·Ó·Áη›· ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ηْ ÂÍ·›ÚÂÛÈÓ ¯ÔÚ‹ÁË-
̤ÙÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Û˘ ·‰Â›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Áη-
Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜». Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤-
Â) ∆Ô ¿ÚıÚÔ 26 ·Ú. 1 Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 95/46 ÓˆÓ Î·È ·Ó Ë ‰È·‚›‚·ÛË Â›Ó·È ··Ú·›-
ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜
«∫·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 25, ·Ó¿Á΢ Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ˘¤ÚÙÂÚÔ˘
Î·È Ì ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ‰È·- ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜.
Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË Û˘Ï-
‰È¤Ô˘Ó Î·Ùã ȉ›·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ù· ÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰È·‚›- ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛٷهÂ-
‚·ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·- Ù·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· (¿ÚıÚÔ 9∞) Î·È È-
ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ ∆Ú›ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·- ‰›ˆ˜ ·fi ÙËÓ √‰ËÁ›· 95/46, ÙÔ ¿ÚıÚÔ
ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÚÔ- 8 Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ÙˆÓ ¢È-
ÛÙ·Û›·˜ (…)ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ- Î·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ù· ¿Ú-
Ëı› ÂÊfiÛÔÓ: ıÚ· 7 Î·È 8 ÙÔ˘ ÿÚÙË £ÂÌÂÏȈ‰ÒÓ
(…) ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆ-
Â) Ë ‰È·‚›‚·ÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË Û˘. ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ
‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ˙ˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Â-
ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· Ù·È Â›Û˘ ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜
‰Â‰Ô̤ӷ (…)». Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.
2. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ıÂ-
‰È·Ù¿ÍÂȘ, fiÙ·Ó Ì›· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·- ÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ
Ï›˙ÂÈ Â·ÚΤ˜ Â›Â‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, Ë ∞Ú¯‹ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ
ÌÔÚ› ÌfiÓÔ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË Ó· ¯ÔÚËÁ‹- ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ-
ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ‰È·‚›‚·Û˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â- ·˚΋ ŒÓˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ·Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂ- ÌfiÓÔ ·Ó ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›-
ÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË ÚËÙ‹ Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÔÈ Û ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·Ó
ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ [Î·È ·Ó Ë ‰È·‚›‚·ÛË ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·Á·ıÒÓ
Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ- Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘Ìʤ-
ÛË ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ Î·È ÙË ‰È·Ê‡- ÚÔÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Û˘ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È
Ï·ÍË ˘¤ÚÙÂÚÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔ- Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜.
ÓÙÔ˜]. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ˘Ô- ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔ-
ΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â- ÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÔ-
ÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÏÔ˝·˜ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Â›-
Ù˘ ‰È·‚›‚·Û˘. Ó·È ÛÙÔȯ›· ·Ó·Áη›· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο
3. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Û ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.
∏¶∞ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó È- ∆Ô ˘fi ÎÚ›ÛË ·›ÙËÌ· Ù˘ «√§Àª¶π∞-
ηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞∂» Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂ-

82
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ83

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

Ù·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙˆÓ ∏¶∞ ÚÔ˜ 4. ∏ ∞Ú¯‹, ÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·¿-
fiϘ ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì Ù‹- Óˆ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›-
ÛÂȘ ÚÔ˜/·fi/‰È· ∏¶∞, Ë ÔÔ›· ÚÔ- ÛË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÏËı› Ë Ï‹„Ë ·-
‚¿ÏÏÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ fiÊ·Û˘ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ·ÈÙÔ‡ÌÂ-
Aviation and Transportation Security Act Ó˘ ¿‰ÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Ìʈ-
2001, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ó›·˜ ÌÂٷ͇ ∂∂ Î·È ∏¶∞ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¸-
Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ôı¤ÛÂȘ ‰È·‚›‚·Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ-
Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ
∏¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ- ÚÔ˜ ÙȘ ∏¶∞.
ÛË ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÌÂÙ¿ Ù· ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ï‹„˘ ·fiÊ·-
ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ 11-9-2001, Î·È ·ÔÛÎÔ› Û˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘
ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ. ∏ ÌË Û˘Ì- ¿‰ÂÈ·˜, Ë ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â-
ÌfiÚʈÛË Ù˘ ·ÈÙÔ‡Û·˜ ‹ Î·È ÔÔÈ·Û‰‹- ÍÂÙ¿ÛÂÈ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Â-
ÔÙ ¿ÏÏ˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ı· ÈÙÚ·› Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ
Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ¯ÚfiÓÔ, ‰È·‚›‚·ÛË ·fi ÙËÓ ·ÈÙÔ‡Û·
‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó. ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ
¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘’ fi„ÈÓ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞.
fiÙÈ ·ÚfiÌÔÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ∏ ¿ÌÂÛË ·fiÏ˘ÙË ¿ÚÓËÛË ‰È·‚›‚·Û˘
ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÙÚ›- ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ¤Ú· ·-
Ù˜ ¯ÒÚ˜, ÙÔ Â›Â‰Ô ÚÔÛÙ·Û›·˜ fi ÙȘ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·-
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌÔÚ› Ó· Ú¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÙÔ‡Û· ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·È-
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, Û‡Ì- Ú›· ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ (‰È·ÎÔ‹
ʈӷ Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓÔÌÈÎfi Ï·›- ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔ˜ Î·È ·fi ∏¶∞ Ì ·-
ÛÈÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·Ú·¿Óˆ, ÁÂ- ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÒÏÂÈ· ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ‚Ï¿-
ÁÔÓfi˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‚Ë Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ù˘ Ê‹Ì˘, ÂȘ ‚¿-
ÂÓÈ·›·˜ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Û ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó), ı· ›¯Â
ÈÛfiÙÈÌË ‚¿ÛË Û ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ Â›‰Ô, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙË ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢ÛË ˙ˆ-
̤ۈ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÔÏÈ- ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤ӈÓ
ÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ (ICA√), fiˆ˜ Â- ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (ÂÈ‚·ÙÒÓ), Ô˘ Û˘Ó-
Í¿ÏÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È Ë ›‰È· Ë ∂˘- ‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù·ÍÈ-
Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ‰ÈÔ‡ ÛÙȘ ∏¶∞.
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ıˆ- ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘
ÚËÙÈÎfi Î·È Ú·ÎÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ù˘
¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ‰ÈÂ- Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÓË̤ڈۋ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹
ıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰È·‚›‚·ÛË ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›- ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ηı›-
ÛÈÔ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂∂-∏¶∞. ª¤¯ÚÈ ÛÙ·Ù·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÛÙÈÁÌ‹˜, fï˜, ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÈÛË Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÁÂÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘ ˘¤ÚÙÂÚÔ˘ ‰ËÌÔ-
ηٷϋÍÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ë ÔÔ›· Ó· ›- Û›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ë Î·-
Ó·È ÓÔÌÈÎÒ˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂, Â- Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ë
ÓÒ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ.
ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ Ë ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 95/46 Û¯Â- ‰È·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·-
ÙÈο Ì ÙÔ ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ∂Ó ·Ó·- ÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ PNR
ÌÔÓ‹ Ù˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ˜ Ù˘ ‰È·‰Èη- ÌÔÚ› Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈ-
Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÂÚÔÔÚÈ- Ṳ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ (3) ÌË-
Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÓÒÓ, ηıã fi ̤ÚÔ˜ Ë ‰È·‚›‚·ÛË ·˘Ù‹
‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ ÂÓËÌÂ- Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ
ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘˜ (˘Ô- Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘
ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ). ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂ-

83
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ84

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÛË (·) fiÙÈ Ë «√§Àª¶π∞∫∏ ∞∂ƒ√- ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ «√§Àª¶π∞∫∏


¶√ƒπ∞ ∞.∂.» ı· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û Ï‹ÚË ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞∂» ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·-
ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ·˘Ù‹Ó Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡˜
ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰Â‰Ô̤ӷ ‰È·‚È‚¿- Ú¿ÎÙÔÚ˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË
˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞, ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ı¤Û˘ Û Ù‹ÛË Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ
Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂΛ Ù· ∏¶∞. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘
‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿, ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ó· ·Ó·ÚÙËı› Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·
Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÛÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.
Î·È Û ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÙËÓ ÂÂ- ‚) √È ÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ
ÍÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚËÙ‹ ¤ÁÁÚ·ÊË Û˘Áη-
Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿- Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È (‚) fiÙÈ ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚËÙ‹ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ
ÂÈ‚·ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ. ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 6 / 2004

°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:


ªÂ ÙËÓ ·fi 3-2-2004 (·Ú. ÚˆÙ.
1. ∏ ∞Ú¯‹ ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·fi- 443/4-2-2004) ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶·ÓÂÏ-
Ê·Û˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·‚›- Ï‹ÓÈÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· ˙ËÙ› Ó· Â-
‚·Û˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÁÎÚ›ÓÂÈ Ë ∞Ú¯‹ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›Ô˘
∏¶∞. ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È
2. ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.
«√§Àª¶π∞∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞∂» ∏ ·›ÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ô˘ Úfi-
ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¿‰ÂÈ· ‰È·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·- Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ
ÙÒÓ ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ˜ ¯ÒÚ· ÙËÓ 8-2-2004 Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â-
Î·È ·fi ÙȘ ∏¶∞ ‹ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ·˘ÙÒÓ, ÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜
Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷ¯ˆÚÈÛıÔ‡Ó Ù·
Passenger Name Record (PNR) Ô˘ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘
ÙËÚ› Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÚÔ˜ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó
¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È ™˘ÓfiÚˆÓ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·.
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›- ∆· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÏÏÂ-
·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:
ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ Î·È ˘fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔ- 1. √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ
¸Ôı¤ÛÂȘ: 2. ŒÙÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘
·) ∏ «√§Àª¶π∞∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ 3. º‡ÏÔ
∞∂» Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ Â- 4. ∞ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘
È‚¿Ù˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‚›‚·ÛË 5. ∞ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∏¶∞, ‰Ë- ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-
Ï·‰‹ ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰Â‰Ô̤ӷ Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜
ı· ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ, ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘
·˘Ù¿ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂΛ,
ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙfiÛÔ ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√¡
ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÛÔ Î·È Û ·ÌÂÚÈη- ¡√ª√
ÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘-
Ù‹, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfi- 1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù·
Ô ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·˘- ÂÍ‹˜:
ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Úfi- «°È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ófi-
Ù˘Ô ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›- ÌÔ˘ ÓÔÔ‡ÓÙ·È ˆ˜:
ÓÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ÂÓË- ·) (…)
̤ڈÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚) ‘∂˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ’, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ

84
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ85

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó (…) Ù· ÔÏÈÙÈο ÊÚÔ- 7 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
Ó‹Ì·Ù· (…)». ÂÚÈÙÒÛÂȘ:
∆Ô ¿ÚıÚÔ 4 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ ·) (…)
Ù· ÂÍ‹˜: Á) ŸÙ·Ó Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Á›ÓÂÙ·È ·fi
«1. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·- ۈ̷Ù›·, ÂÙ·Èڛ˜, ÂÓÒÛÂȘ ÚÔ-
ÎÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌ˘ ÂÂÍÂÚ- ÛÒˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·-
Á·Û›·˜ Ú¤ÂÈ: ÊÔÚ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ‹ ÂÙ·›-
·) ¡· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ıÂÌÈ- ÚˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰Ò-
Ùfi Î·È ÓfiÌÈÌÔ ÁÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ‰Â-
Û·Ê›˜ Î·È ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ÎÔÈ-
Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ıÂÌÈÙ‹ Î·È ÓfiÌÈÌË Â- ÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ (…)».
ÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ 2. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7∞ ·Ú. 1 Á ÙÔ˘
·˘ÙÒÓ. ¡. 2472/97 Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍ·È-
‚) ¡· Â›Ó·È Û˘Ó·Ê‹, ÚfiÛÊÔÚ· Î·È fi¯È ÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÓˆÛÙÔ-
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· οı ÊÔÚ¿ ·- Ô›ËÛ˘ Î·È Ï‹„˘ ·‰Â›·˜ ÂÂÍÂÚÁ·-
·ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ Û›·˜ ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ fiÛÔÓ ·-
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ÊÔÚ¿ Ù· ·Ú¯Â›· ÛÙ· ÔÔ›· ηٷ¯ˆÚ›-
Á) (…) ˙ÔÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
‰) ¡· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÌÔÚÊ‹ Ô˘ Ó· ÓË ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ Ô-
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ô›Ô ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ·È-
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ˘-
ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi- ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
‰Ô˘ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ, ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜,
Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›Ë- ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ ÂÚÈ-
ÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ï¿ ‹ Î·È Â˘·›-
Î·È Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ (…)». ÛıËÙ· ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ, ‰ÂÓ ·-
∆Ô ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ӷ·ÙÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ‹˜
ÂÍ‹˜: ÙÔ˘ Î·È Ï‹„˘ ·‰Â›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘
«1. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂ- ·Ú¯Â›Ô˘.
ÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fï˜ Ô˘ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ı·
2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔ- ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÚ›ÙˆÓ Ô˘
Á‹ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â- ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ
‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈ- ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ Ù˘ Ù‹-
ÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·- ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹.
fi ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜, fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡-
Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘- ÓÙÔ˜, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÚ›ÙˆÓ Ô˘ ı· η-
ı˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: Ù·¯ˆÚÈÛıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ı· Û¯Ë-
·) ∆Ô ˘ÔΛÌÂÓÔ ¤‰ˆÛ ÙË ÁÚ·Ù‹ Ì·ÙÈÛı› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı’ ·˘Ù¿ ¢·›-
Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë Û˘- ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘
ÁηٿıÂÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÛ·Ûı› Ì ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÂÚ. ‚ ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ∆Ô
ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ·Ú¯Â›Ô fï˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈ-
ÛÙ· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË ‹ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô˘ÚÁËı›, ÂÎ Ù˘ ʇÛÂÒ˜ ÙÔ˘, ·ÊÔÚ¿
Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ‰ÂÓ ·›ÚÂÈ ÙËÓ ··- ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ, ˘fi ÙËÓ ¤Ó-
ÁfiÚ¢ÛË. ÓÔÈ· fiÙÈ Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù·
(…)». ‰Â‰Ô̤ӷ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷ¯ˆÚÈ-
∆Ô ¿ÚıÚÔ 7∞ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›- ÛıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Â›Ó·È «Ê›ÏÔÈ» ÂÓfi˜
˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.
«1. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ··Ï- ŒÙÛÈ Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô
Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÓˆ- Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹-
ÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 Î·È ·fi ÙËÓ ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·˘-
˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ï‹„˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÒÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi

85
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ86

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙ· ·Ï¿ ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔÓ ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË,
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔȯ›ˆÓ ¢·ÈÛı‹ÙˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋
‰ÈfiÙÈ ÂÌ̤ۈ˜ ·ÏÏ¿ Û·ÊÒ˜ ˘Ô‰ËÏÒ- ηٷ¯ÒÚÈÛË ÚÔÛÒˆÓ, ÌË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘
ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘- ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û¯ÂÙÈ-
ÔÎÂÈ̤ӈÓ. ∂Ô̤ӈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î‹ ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ηٷ¯ÒÚÈÛË ·˘Ù‹ ·-
ÙË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ï‹„Ë ·‰Â›·˜, Û‡Ì- ÔÙÂÏ› , ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜
ʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÌË ·ÔÎ¿Ï˘„˘ Ù˘ „‹ÊÔ˘,
ÙÔ˘ ¡. 2472/97, ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ Ì¤ÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÈ-
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ú¯Â›Ô˘ ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔ- ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ ÛÎÔfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ù·˘ÙÔ-
ÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘- Ô›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ηٿ ÙË ‰È·‰È-
Ùfi Ë ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Î·Û›· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏
Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÓfiÌÂÓË ·›ÙËÛË. Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó·
3. ãŸˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ù· ‰Â‰Ô̤- ÂÈÙ¢¯ı› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, Ô˘
Ó· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÂ‹ÁÔÓÙÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Ú-
ıÂÌÈÙfi Î·È ÓfiÌÈÌÔ ÁÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ , ¯ÂÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ı· „Ë-
Û·Ê‹ Î·È ÓfiÌÈÌÔ ÛÎÔfi, Ó· ˘Ê›ÛÙ·- Ê›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘
ÓÙ·È ıÂÌÈÙ‹ Î·È ÓfiÌÈÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.
Î·È Ó· Â›Ó·È Û˘Ó·Ê‹, ÚfiÛÊÔÚ· Î·È fi-
¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· οı ÊÔÚ¿ ·- °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ·˘-
ÙÔ‡. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô ∏ ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ:
ÛÎÔfi˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ÌË ·) fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ ·-
ÌÂÏÒÓ, ·ÏÏ¿ «Ê›ÏˆÓ» ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÊÔÚ¿ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·-
Â›Ó·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ·.
ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ‚) fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ú¯Â›Ô˘ ÚÔÛÒ-
¢ڇÙÂÚË Ï·˚΋ ‚¿ÛË. ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·-
√ ÛÎÔfi˜ ·˘Ùfi˜ , ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Û˘Ó- ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË Î·È ÂÔ̤ӈ˜
‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Û ·Ú¯Â›Ô fi- ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁ› ÙËÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ·
ÛˆÓ ÌË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎfiÌ- ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂ-
Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÚfiÌÂÓÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘.
ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ô‰ËÁ›, ÂÓ fi„ÂÈ
Î·È ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Û ·-
Ú·‚›·ÛË Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 7 / 2004
Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ „‹ÊÔ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ , ηٿ ªÂ ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô
ÙÚfiÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ *** ÙÔ˘ *** Î·È Ù˘ *** ˙ËÙ› Ó· ‰È·-
ÎÔÈÓ‹ ›ڷ Ì ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
ÚfiıÂÛ˘ „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ Â- ™¤ÓÁÎÂÓ (SIS), ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ù·-
ÎÏÔÁ¤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 96
ÌÔÚ› ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘- Ù˘ ™˘Ì‚·Û˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ™˘Óı‹-
Ì¤Ú·ÛÌ· ‹ , ¤ÛÙˆ, ÛÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË –È- ΢ ™¤ÓÁÎÂÓ (™∂™), ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·-
‰›ˆ˜ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜- fiÙÈ Ô‰Ôı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· Ì ÙË
fiÛÔÈ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·- Ì ·Ú. *** ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜
‰Èηۛ· ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ***.
ηٿ ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ- ªÂ ÙË Ì ·Ú. *** ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡Ô-
̤ÓÔ ÎfiÌÌ·. Àfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi Î·È ·- ̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ *** ›¯Â ·-
ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ Û˘ÁηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ÌË Ó·ÁÓˆÚÈÛı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· ÙÔ˘
ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜.
ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú¯Â›Ô, Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú- ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙË Ì ·Ú. *** ·fiÊ·-
¯Â›Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂- ÛË Ù˘ ›‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Ó·ÎÏ‹ıËΠË

86
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ87

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÈÔ ¿Óˆ ·fiÊ·ÛË Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ Èı·ÁÂ- ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ


Ó›·˜. µ¿ÛÂÈ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ·- Î·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·-
fiÊ·Û˘ Ô ·ÈÙÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛıËΠÛÙÔ Û›· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘
™∂™ ˆ˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜. ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚËı› ÛÙË ™‡ÛÙËÌ·
¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ fï˜ Ì ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ ‰ÂÓ ÚÔÛ‚¿Ï-
*** ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ *** ÏÔÓÙ·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ-
(º∂∫ ***) Ô ·ÈÙÒÓ Â·Ó¤ÎÙËÛ ÙËÓ Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ,
ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·. Ë ·Ú¯‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔ-
ªÂ ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û‚¿Ûˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹-
ÚÔ˜ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫Ú·ÙÈ΋˜ ∞ÛÊ·- Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ï›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô ·È- ™¤ÓÁÎÂÓ.
ÙÒÓ ˙‹ÙËÛ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤- 2. ∫¿ı ÚfiÛˆÔ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ˙ËÙ‹-
ÓˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ SIS, Ë ÔÔ›· ·ÂÚÚ›- ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢-
ÊıË ÛȈËÚÒ˜. Ó‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÙÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿- Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚËı› ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ·
Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË
Û˘˙‹ÙËÛ˘ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi ·ÛΛ-
Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ ™˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ª¤ÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤-
¡√ª√ ¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› Ë ·›ÙËÛË (…)».
∆Ô ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù·
1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 1 Ù˘ ™∂™ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÂÍ‹˜:
«∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ™˘Ì- «1. ∆Ô ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤-
‚¿Ûˆ˜, ÓÔÔ‡ÓÙ·È ˆ˜: ¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÔÔÙ‰‹-
(…) ÔÙ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
∞ÏÏÔ‰·fi˜: ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó. √È ·ÓÙÈÚ-
¶ÚfiÛˆÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‹ÎÔÔ˜ Ú‹ÛÂȘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ÛÙÔÓ
∫Ú¿ÙÔ˘˜ ª¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó·
∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·›ÙËÌ· ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â-
(…)». Ó¤ÚÁÂÈ·, fiˆ˜ ‰ÈfiÚıˆÛË, ÚÔÛˆÚÈÓ‹
∆Ô ¿ÚıÚÔ 96 Ù˘ ™∂™ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË, ‰¤ÛÌ¢ÛË, ÌË ‰È·-
«1. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·Ï- ‚›‚·ÛË ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Â-
ÏÔ‰·Ô‡˜ ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Û ·Ú¯Â›Ô ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó·
‚¿ÛÂÈ ÌÈ·˜ ÂıÓÈ΋˜ ηٷ¯ˆÚ›Ûˆ˜, Ë ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ Â› ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÚ‹-
ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¤ÚÂÈÛÌ· ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÂˆÓ Ì¤Û· Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂ-
ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÛÌ›· ‰Âη¤ÓÙ (15) ËÌÂÚÒÓ (…).
‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·‰È- 2. ∂¿Ó Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ
ηÛÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÓÔÌÔ- ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÌÚÔı¤Û̈˜ ‹ Ë ·¿ÓÙË-
ıÂÛ›·˜. Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, ÙÔ ˘-
(…)». ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›-
∆Ô ¿ÚıÚÔ 110 Ù˘ ™∂™ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ˆÌ· Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ Î·È Ó·
«∫¿ı ÚfiÛˆÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÒÓ
ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ‹ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ‰Â‰Ô̤- ÙÔ˘ (…)».
ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó 2. ∏ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙË
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ·». ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٷ¯ÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·È-
∆Ô ¿ÚıÚÔ 114 Ù˘ ™∂™ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
«1. ∫¿ı ™˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ª¤ÚÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ™¤ÓÁÎÂÓ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ·
·Ú¯‹ ÂϤÁ¯Ô˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È·, ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ηÈ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂıÓÈÎfi ‰›- ·ÊÔ‡ Ô ·ÈÙÒÓ Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
ηÈÔ Ó· ·ÛΛ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÓË ‰È·‰Èηۛ· ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·-
·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘‡ı˘-

87
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ88

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ


3. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 96 Ù˘ ™∂™, ÁÈ· ÙÔ‡ÙÔ.
ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ηÈ
ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·ÊÔ- ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÚÔ¤-
ÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ΢„ fiÙÈ Ô *** ›¯Â ·Û΋ÛÂÈ ·ÁˆÁ‹ η-
√ ·ÈÙÒÓ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ·- Ù¿ ÙÔ˘ *** Ë ÔÔ›· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔÓ
fiÊ·Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ***, Ë ÔÔ›· *** ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂΉÔı› ·fi-
¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ Ê·ÛË.
∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ (º∂∫ ***), ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÏ- ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-
ÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜
ÂÓ ÏfiÁˆ ηٷ¯ÒÚÈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Û˘˙‹ÙËÛ˘
ÓfiÌÈÌË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ·Ê›.
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¡√ª√

1. ¢¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ *** 1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù·


2. ¢È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Â’ ÔÓfi- ÂÍ‹˜:
Ì·Ù› ÙÔ˘ ηٷ¯ÒÚÈÛ˘ ·fi ÙÔ ™‡- «1. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈ-
ÛÙËÌ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ™¤ÓÁÎÂÓ. ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fi-
Ù·Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤-
¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘.
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 9 / 2004 2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË,
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: fiÙ·Ó:
ªÂ ÙÔ Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ Ë (…)
¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ Â) ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·-
¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ *** ÂÚˆÙ¿ ÙËÓ ∞Ú¯‹ ·Ó Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤Ó-
ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ô
˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ *** Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁË- ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ‹
ıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÈ ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ-
ʷΤÏÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ·fi ÙË ÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤ- ÙÔ‡ÙÔ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈ-
Ù·Û˘ (∂¢∂) ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∆Ô ÂÚÒÙË- ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔ-
Ì· Ù›ıÂÙ·È È‰›ˆ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÛÒˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰Â-
fiÙÈ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·fi *** fiÚÈÛÌ· ·ÏÏ¿ ‰Ô̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ-
Î·È Û ÏÔÈ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ˘- ‰ÂȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ·˘ÙÒÓ».
¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ‰‡Ô ¿ÏÏ· Â- ∆Ô ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Â-
ÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ÙÔÓ *** Î·È ÙË Í‹˜:
***, Ù· ÔÔ›· Ì ÙȘ ·fi *** Î·È *** «1. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂ-
ÁÚ·Ù¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
‰ÂÓ Û˘ÁηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË 2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔ-
ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. Á‹ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â-
ªÂ ÙËÓ ·fi *** ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈ-
∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ *** Ô *** ˙‹- ÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·-
ÙËÛ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú·Á- fi ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜, fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó
ÁÂÏ›·˜ Ô˘ Ó· ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘-
ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ·˘ÙfiÓ. ªÂ ÙÔ Ì ·Ú. ı˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:
ÚˆÙ. *** ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ (…)
¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ *** ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙË- Á) ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÊÔÚ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ
Ì· ÙÔ˘ *** Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁË- Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ˘ÔΛ-
ıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê·, ÁÈ·Ù›, fi- ÌÂÓÔ ‹ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒ-

88
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ89

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÚÈÛË, ¿ÛÎËÛË ‹ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ‰ÈηÈÒ- ÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù·-


Ì·ÙÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ‹ ÂÈı·Ú- ¯ı› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘.
¯ÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘». 2. ∏ ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·-
∆Ô ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘
ÂÍ‹˜: *** ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·-
«1. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛË ÙÔ˘ *** Û fiÛ· ·fi Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘
Â¿Ó ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ʷΤÏÔ˘ Ù˘ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜
Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‹ ·ÔÙ¤- ∂ͤٷÛ˘ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù·¯ı› ÂȘ ‚¿-
ÏÂÛ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÙÚ›Ù·
¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·- ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÚfiÛˆ·.
Û›·˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹-
ÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜.
(…) ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 10 / 2004
4. ∂¿Ó Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ
··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‰Âη¤ÓÙ (15) ËÌÂ- ∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
ÚÒÓ ‹ Â¿Ó Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È- ªÂ Ù· Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** Î·È *** ¤ÁÁÚ·-
ηÓÔÔÈËÙÈ΋, ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â- Ê·, Ô˘ ηٷ¯ˆÚ›ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚˆÙfi-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÎÔÏÏÔ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ηÈ
ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ (…)». *** ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂ-
2. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞Ô-
‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ÙÔ˘ ¡. ΤÓÙÚˆÛ˘ (°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó·-
2472/97, Ô *** ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·- Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ - ¢È‡ı˘Ó-
Û˘ ÛÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ Ê¿ÎÂÏÔ, ÙÔ ÛË ∂ÎÏÔÁÒÓ – ∆Ì‹Ì· ∂ÎÏÔÁÒÓ) ·ˇ-
ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ·Ì¤Ûˆ˜ ı˘Ó ÂÚÒÙËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú¯‹ Û‡Ìʈ-
·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, È- Ó· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∫Ï¿‰Ô˜
‰›ˆ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ë ∂¢∂ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜
¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ˙ËÙ› ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (‰È‡ı˘Ó-
3. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛË, ÙËϤʈÓÔ) ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ·ÙfïÓ
ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤- Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔÓ ÈÔ ¿Óˆ
ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂¢∂ Î·È Û ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤-
ÏÔÈ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÓÔ˘ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÈÔ-
∂¢∂ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜.
ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ***, ·˘Ù¿ ÌÔ- ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-
ÚÔ‡Ó Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ¿Ú- Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜
ıÚˆÓ 5 ·Ú. 2 Â Î·È 7 ·Ú. 2 Á ÙÔ˘ ¡. Û˘˙‹ÙËÛ˘
2472/97, ÁÈ·Ù› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›-
ÙˆÛË ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˘¤ÚÙÂÚÔ ¤ÓÓÔÌÔ ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ *** ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ¡√ª√
ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∂¢∂ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù·¯ı› 1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Â-
ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ Í‹˜:
ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù‹. «1. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈ-
ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fi-
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ù·Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤-
¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘.
1. ∏ ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·- 2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÂ-
¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË,
*** ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ì¤- fiÙ·Ó:
Ûˆ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÙÔ˘ *** (…)
ÛÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ Ê¿ÎÂÏÔ Î·È ÛÙ· Â) ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·-
ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ù˘ ŒÓÔÚ΢ ¢È- Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘

89
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ90

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

¤ÓÓÔÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÂȉÈÒ- ÚԤϢÛË, ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÙ·È


ÎÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ô ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1559 ·Ú. 2
ÙÚ›ÙÔ˜ ‹ ÔÈ ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·- ∞∫. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ fï˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÓÒ-
Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ˘- Û˘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ Ù¤-
fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ÙÔ‡ÙÔ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÚÔ- ÎÓÔ˘ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘
Ê·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ì- Ó· ¤ÏıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜
ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· Ô- ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ
Ô›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó.
‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÂÏ¢- °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ·È-
ıÂڛ˜ ·˘ÙÒÓ». ÙÔ‡Ó Ó· ¯ÔÚËÁ› ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ-
∆Ô ¿ÚıÚÔ 11 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
ÂÍ‹˜: ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο
«1. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÔÊ›- Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘˜, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘-
ÏÂÈ, ηٿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â- ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ó· ÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·
ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ì ÙÚfiÔ ÚfiÛÊÔÚÔ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù¤ÎÓˆÓ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆ-
Û·Ê‹ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜ ÙÔ˘- Ó‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›·
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔȯ›·: Ù· ÔÔ›· ı· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó.
·) ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù·˘Ùfi-
ÙËÙ· ÙÔ˘ Ù˘¯fiÓ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘, °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
‚) ÙÔÓ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ˘˜
·Ô‰¤ÎÙ˜ ‹ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ô‰Â- ∏ ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂Ûˆ-
ÎÙÒÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ηÈ
Á) ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Úfi- ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ¯ÔÚËÁ›
Û‚·Û˘. ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÛÙÔÈ-
(…) ¯Â›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÁÔÓ¤ˆÓ
3. ∂¿Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤-
Û ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÂÓËÌÂÚÒ- ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜
ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÈÓ ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ˘fi ÙËÓ
·˘ÙÔ‡˜ (…)» ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û˘Áη-
2. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Ù·
(∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∫Ï¿‰Ô˜) ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·
¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙË Ì ·Ú. *** ¿‰ÂÈ· ÂÂÍÂÚ- ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù¤ÎÓˆÓ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆ-
Á·Û›·˜ ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›·
‰È·‚›‚·Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Ù· ÔÔ›· ı· ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó.
∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi
Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚËÙ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿- ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 11 / 2004
ÓÂÙ·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ÁÔ-
Ó¤· Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·˙˘Á›Ô˘, Ë ·Ó·- ∏ ∞Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ Ù·
˙‹ÙËÛË ÚÈ˙ÒÓ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÈÔıÂ- ·Ú·Î¿Ùˆ:
ÛÈÒÓ Î·È Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Â·Ó¤ÓˆÛË. ªÂ ÙËÓ º. 321/223/2.6.2003 ·›ÙËÛ‹
ªÂٷ͇ ÙˆÓ ËÁÒÓ fï˜ Ô˘ ‚¿ÛÂÈ Ù˘, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·-
Ù˘ ·‰Â›·˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ÈÔ ¿Óˆ Û›·˜ Ù˘ ¡.∞. _____________ ˙‹ÙËÛÂ
ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ó· Û˘Ï- ·fi ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ∆Ô̤·
ϤÁÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ›‰È· Ù· Î·È ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›-
˘ÔΛÌÂÓ· Î·È fi¯È ¿ÏÏÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, Ó· Ù˘ ÁÓˆ-
ÊÔÚ›˜. Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ
™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ê›ÛÙ·- ÂȘ ·˘Ù¤˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ (ηıÒ˜ Î·È Î¿ıÂ
Ù·È ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ıÂÙÔ‡ Ù¤ÎÓÔ˘ Ù˘¯fiÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Ó· ηٷÚÙÈÛÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÚÔ˜

90
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ91

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∆· ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó·


˙ËÙËı¤ÓÙ· ÛÙÔȯ›· ›ӷÈ: Â›ıÂÙÔ, fi- ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ÙÔ˘˜ °ÂÓÈÎÔ‡˜
ÓÔÌ·, ·ÙÚÒÓ˘ÌÔ, ¤ÙÔ˜ ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜, °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (¿ÚıÚÔ 9
ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ‰È‡ı˘ÓÛË Ó.‰/ÙÔ˜ 17/74 Î·È ¿ÚıÚÔ 10 ·Ú. 7 Ó.
ηÙÔÈΛ·˜, ÙËϤʈÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÎÈÓËÙfi 2307/95). ∞ÎfiÌË ÚËÙÒ˜ ÚԂϤÂÙ·È
ÙËϤʈÓÔ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ·. Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∆ÔÈ΋˜
∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ______ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û¯Â-
·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ËÚÂÛ›· ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙË- ‰›·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ (¿ÚıÚÔ
ÛË ‰ÈfiÙÈ «‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÔÚË- 11 ·Ú. 1 Ó.‰/ÙÔ˜ 17/74).
ÁËıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¯ˆÚ›˜ ∂Ófi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ë ¯Ô-
Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚËÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË ¡fiÌÔ˘ Ô˘ Ú‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÚÔ˜
Ó· ÚԂϤÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆ- ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜
ÛË». ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë º321.2/15/1.7.03 Ù˘ ¡.∞. __________ (·Ô‰¤ÎÙ˘)
¤ÓÙÔÓË Î·È ÔÍ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·-·¿- ηْ ·Ú¯‹Ó ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÙÚÂÙ‹ Û‡Ì-
ÓÙËÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5
ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ·Ú. 2 ÂÚ. ‰ã ÙÔ˘ Ó. 2472/ 97 (ÂÂÍÂÚ-
Ó.‰/ÙÔ˜ 17/74, ÙÔ˘ Ó. 2307/95 (¿ÚıÚÔ Á·Û›· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰ËÌfi-
10) ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ Ó. 2503/97 (¿ÚıÚÔ 12). ÛÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜).
ªÂÙ¿ ‰›ÌËÓÔ ÂÚ›Ô˘, Ë ›‰È· ˆ˜ ¿Óˆ ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰È·Ù¿Íˆ˜ ÙÔ˘
ÀËÚÂÛ›· ˘¤‚·Ï ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙËÓ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ·Ú. 1 ÂÚ. ‚ã ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ˆ˜
Ì ·ÚÈıÌ.ÚˆÙ.2077/2.9.03 ·›ÙËÛ‹ Ù˘, ¿Óˆ ÓfiÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù·
ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Û· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·- ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·,
fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ «Ó· Áӈ̷Ù‡ÛÂÈ Â¿Ó ˘- ÁÈ· Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜,
Ê›ÛÙ·Ù·È ÓÔÌÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ ÎÒÏ˘Ì·, ÙÔ Ô- Ú¤ÂÈ «Ó· Â›Ó·È Û˘Ó·Ê‹, ÚfiÛÊÔÚ·,
Ô›Ô Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fi- Î·È fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· οı ÊÔ-
Ê·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ _____ ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ó· Ú¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ‹ Ó· ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ- ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜», ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô
˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜» «ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË» ÚfiÛÊÔÚ·
∫·ÙfiÈÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ÛÎÔfi ›-
∞Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÀËÚÂÛ›·˜, Ë Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ÛÙÔȯ›· ¤ÁÁ·ÌÔ˜-¿Á·ÌÔ˜
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·¤ÛÙÂÈÏ «Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔ- Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ,
ÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘» Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÂÓÒ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÎÈÓË-
ÙÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ (Ó.‰/ÁÌ· ÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¯Ô-
17/74 Î·È ¿ÚıÚÔ 10 Ó. 2307/95). ÚËÁËı› ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ‰Ëψı› ·fi ÙÔÓ
˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘.
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, Ë ¯ÔÚ‹ÁË-
¡√ª√ ÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ ··-
ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ó. 2472/97, ÂÊfiÛÔÓ
∆Ô ·›ÙËÌ· Ù˘ ¡.∞. _____ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ-
∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·Ú·fiÓÔ˘- ÓÙ·È ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘.
ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¢‹- √ ¢‹ÌÔ˜ _____, ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂ-
ÌÔ˘ ______ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ˜ ÍÂÚÁ·Û›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ
·˘ÙfiÓ ·›ÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘
ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ
19 ·Ú. 1 ÂÚ. ÈãÁ ÙÔ˘ Ó. 2472/97 ). ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·È-
∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ë ÂÎfi- ÙÔ‡Û· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ (¿Ú-
ÓËÛË ÙÔÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆ˜, ıÚÔ 11 ·Ú 3 Ó. 2472/97).
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ Î·È ‰Ú¿Ûˆ˜, Û Â-
Ú›ÙˆÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ ·ÊÔÚ¿ «fi- °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
Ϙ ÙȘ ÂÓ Ùˆ ¡ÔÌÒ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢˘Ó¿-
ÌÂȘ» Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ∏ ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÒÏ˘-

91
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ92

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

Ì· ·fi ÙÔ Ó.2472/97 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›- ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√


ÓˆÛË ÛÙËÓ ·ÈÙÔ‡Û· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¡Ô- ¡√ª√
̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ______ ÙˆÓ
·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ °È· οı ˙‹ÙËÌ· Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ __________ ·ÊÔ‡ ·˘ÙÔ› ¤- ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ
¯Ô˘Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı›. Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ
¡.2774/1999, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤¯ÂÈ Ô
¡.2472/97 (¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2774/99).
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 12 / 2004 ∆· ÛÙÔȯ›· ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·-
ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ηْ
∏ ∞Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ Ù· ¿ÚıÚÔ 2 · Î·È Á ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ∆·
·Ú·Î¿Ùˆ: ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÔÚËÁË-
ªÂ ÙÔ ˘ã·ÚÈıÌ.*** ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ıÔ‡Ó Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Áηٿ-
ÙËÓ ∞Ú¯‹, Ô *** ˙ËÙ› Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹- ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ (¿ÚıÚÔ 5
ÛÂÈ Ë ∞Ú¯‹ ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂ- ·Ú.1) ‹ ·Ó ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤-
ʈӛ·˜ *** ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÛÂȘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Ù˘ ·Ú. 2  ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
ÛÙÔȯ›· ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘.
¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ Ù˘, ÚÔÎÂÈ- ™ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, Ú¤-
̤ÓÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ˘- ÂÈ Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈ-
ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ·ÈÙÒÓ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔ- ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÙËÏÂ-
ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û ‰›ÎË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ- ʈÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙË Û˘-
ÛÙ› ÛÙȘ *** ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂ- ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÒÚ· Î·È Ë̤ڷ Ë ÌËÓ‡-
ÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ *** ÁÈ· ·- ÙÚÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ
Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 331 Î·È 333 ÙÔ˘ Ô ÌËÓ˘fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ˆ˜
¶.∫. ∏ ÌËÓ‡ÙÚÈ· *** ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¿Óˆ ·ÚÈıÌfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÙ›ÓÂÈ
·ÈÙÒÓ ÛÙȘ *** ·fi ÒÚ· 16.00 ¤ˆ˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜, Ë Â-
16.30 ÙËÓ Î¿ÏÂÛ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·- ÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›·
ÚÈıÌfi ÎÈÓËÙÔ‡ *** Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ·˘- ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜
Ù‹Ó Î·È ÙËÓ ·›ÏËÛ fiÙÈ ı· ÙËÓ ÛÎÔ- ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ˘ÂÚ¤-
ÙÒÛÂÈ. ¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È
√ ·ÈÙÒÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙÔ ‰Èη- Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ
ÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿- ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı›ÁÔÓÙ·È ÛÙË Û˘-
ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ-
·ÚÈıÌfi. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ˙‹ÙËÛ ·- ‰ÂȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ Ì ÙËÓ
fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ı·
*** Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ Â- ·Ô‰Âȯı› ÙÔ ‚¿ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ
Ù·ÈÚ›· Ó· ÙÔ˘ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·- Ù˘ ÌËÓ‡ÙÚÈ·˜ ‹ ı· ‰ÈηȈı› ÙÔ ˘Ô-
fi ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ ÙËÏÂʈÓË- ΛÌÂÓÔ.
Ì¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ·- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ·Ú.2 ‰. Á
ÚÈıÌfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈ ÙÔ˘ ¡.2472/1997, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›-
ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈ-
ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·˘Ùfi ÙËÓ ***, Ë ÒÚ· ÎÏ‹- ÙÚ¤ÂÙ·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ
Û˘ Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ·fi Ù· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ¿ÛÎËÛË ‹ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË
ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ. ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘.
√ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ‰ÂÓ ÂͤٷÛ ÙÔ ·›ÙËÌ· ∫·Ùã·Ó·ÏÔÁ›·, ·ÊÔ‡ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì›-
Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÛ- ˙ÔÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ù· ¢·›ÛıËÙ·, ÈÛ¯‡ÂÈ
‰ÈÔÚÈÛÙ› ‰ÈοÛÈÌÔ˜ Ì ·¢ı›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤Ï·ÛÛÔÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÌË Â˘-
ÎÏ‹ÛË ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Î·È ·Ú¤ÂÌ- ·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ.
„ ÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÁÓˆ- ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÒÏ˘Ì· ·-
ÌÔ‰fiÙËÛË. fi ÙÔ Ó.2472/97 ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ

92
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ93

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

·ÈÙÔ‡ÓÙ· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Â- ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È


ÊfiÛÔÓ ÂÓËÌÂÚˆı› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔ ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚÒ˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÊ·›Ú·
˘ÔΛÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ Â- ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜.
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ó·ÎÔ›- ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ Â›‰ÈÎË ¤ÎıÂÛË ·-
ÓˆÛË (¿ÚıÚÔ 11 ·Ú. 3 ÙÔ˘ Ó.2472/97). ӷʤÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜:
«√ ·ÓÙ›‰ÈÎfi˜ Û·˜ ‹Ù·Ó Ó·˘ÙÈÎfi˜ ·fi
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ 1965. ¶ÚÈÓ Ó· Ì·ÚοÚÂÈ Ì ÂÌÔ-
ÚÈÎfi ÏÔ›Ô ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜
∏ ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÒÏ˘- Î·È Â›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 1500 ¤ÓÛËÌ·
Ì· ·fi ÙÔ Ó.2472/97 ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›- ÙÔ˘ π∫∞. ∆Ô 1968 ›¯Â ¿ıÂÈ ¤Ó· ·Ù‡-
ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· *** ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡- ¯ËÌ· ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÂÓÒ
ÓÙ· *** ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∫·Ù¿ ÙË
ÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ *** ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜
·ÚÈıÌfi *** Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ***, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ô ·ÓÙ›‰ÈÎfi˜ Û·˜ ¤¯·Û ÙȘ
Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓË- ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÏÈÔı‡ÌËÛÂ. √È Û˘-
ÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Û ÓÔÛÔ-
ÎÔÌÂ›Ô Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ fiÔ˘ Î·È ·Ú¤-
ÌÂÈÓ ÁÈ· ÓÔÛËÏ›·. ∏ ·Ú¯È΋ ‰È¿ÁÓˆ-
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 16 / 2004 ÛË ‹Ù·Ó ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ηډȿ˜ Î·È ¤-
ÚÂ ӷ ÂÁ¯ÂÈÚÈÛÙ› (…)».
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: «√ ·ÓÙ›‰ÈÎfi˜ Û·˜ *** ›¯Â Ôχ ¿Û¯Ë-
ªÂ ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Ì· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ·ÊÔ‡ Ô ·Ù¤Ú·˜
Ô *** ˘¤‚·Ï ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙËÓ ·fi *** ÙÔ˘ ÛÎfiÙˆÛ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ fiÙ·Ó ·˘-
·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ «È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ·- Ùfi˜ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 6 ÂÙÒÓ. ∆fiÛÔ ·˘Ùfi˜ fi-
ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ» *** ÚÔ˜ ÙËÓ ÛÔ Î·È Ù· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ η٤ÏËÍ·Ó ÛÂ
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· *** Ô˘ ÂÚȤ- ‰È¿ÊÔÚ· ȉڇ̷ٷ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (…)».
¯ÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ «√ ·ÓÙ›‰ÈÎfi˜ Û·˜ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË Û‡-
‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆ- ˙˘Áfi ÙÔ˘ *** ÙÔ 1972 Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó 3
Ô ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ·È‰È¿ (…). ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ *** ›ӷÈ
·ÓÙ›‰ÈÎÔ˜ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¿ÓÂÚÁË ·ÊÔ‡ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
Û ‰›ÎË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈ- ÊÔÚ¿ ÙÔ 1995. ◊Ù·Ó È‰ÈˆÙÈ΋ ˘¿ÏÏË-
Îfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÙËÓ ***. ÏÔ˜ Î·È ‹Ù·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÙÔ π∫∞.
ªÂ ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô ÚÔ- ∞fi ÙfiÙ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¯ˆ-
ÛʇÁˆÓ ˘¤‚·Ï Â›Û˘ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ú›˜ fï˜ ηӤӷ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (…)».
ÙÔ˘ Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ «ªÂÙ¿ ·fi ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤-
ÙÔ˘ æ˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ *** Ì ηӷ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ‰È·›ÛÙˆ-
ÙÔ ÔÔ›Ô ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÚÔÛʇ- Û· fiÙÈ ÛÙȘ 11-4-1987 Ô ·ÓÙ›‰ÈÎfi˜ Û·˜
ÁˆÓ ÓÔÛËχÙËΠ۠·˘Ùfi ˆ˜ ¿Û¯ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÙÔ˘
·fi „˘¯Ô·ıËÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂΉËÏÒ- *** ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ηÙfiÈÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ-
ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î‹˜ ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. ¢ËÏ·‰‹ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË
ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ‹Á·Ó ÂΛ
ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ηÙfiÈÓ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. √È
ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÙÔÓ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ‰È·›ÛÙˆ-
™ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ *** ˘- Û·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ÙÔÓ
¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÙÂÓ›˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ·Ó·- ¿ÊËÛ·Ó ÂχıÂÚÔ Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÂÍÂ-
ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·ÛÙ› Î·È ¿ÏÈ ÌÂÙ¿ ·fi 10 ̤Ú˜.
Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂͤٷÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ
ηıÒ˜ Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ 7-5-1987 Áӈ̿ÙÂ˘Û·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¯Ú‹˙ÂÈ
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘. √È ·Ó¿ÁÎË ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘ Û „˘¯È·ÙÚÈ΋
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·˘- ÎÏÈÓÈ΋ (…)».
ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘·›ÛıËÙ· ÚÔÛˆÈο √ *** ÚËÙ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿

93
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ94

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ·Ú¯Â›· (…)».


‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ∆Ô ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
Û˘ÏϤÍÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜, ÁÈ· «1. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈ-
ÔÏÏ¿ fï˜ ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fi-
ËÁ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. Ù·Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤-
∏ ∞Ú¯‹ Ì ٷ Ì ·Ú. ÚˆÙ. ***, *** Î·È ¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘.
*** ¤ÁÁÚ·Ê· ˙‹ÙËÛ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ 2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÂ-
***, ÙÔ˘ *** Î·È ÙÔ˘ æ˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ¡Ô- ÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË,
ÛÔÎÔÌ›Ԣ ***. fiÙ·Ó:
∆Ô æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô *** Ì ÙÔ (…)
Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ¤ÁÁÚ·Êfi ·¿ÓÙËÛ fi- Â) ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·-
ÙÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ηÙfiÈÓ Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘
ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, fiˆ˜ Â- ¤ÓÓÔÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÂȉÈÒ-
Í¿ÏÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ô
ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ÙÚ›ÙÔ˜ ‹ ÔÈ ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·-
∏ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÂͤıÂÛ ÙȘ ·- Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ˘-
fi„ÂȘ ÙȘ Ì ÙÔ Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ¤Á- fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ÙÔ‡ÙÔ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÚÔ-
ÁÚ·Êfi Ù˘ Î·È Ì ÙÔ Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** Ê·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ì-
Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ¿ Ù˘. √ ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· Ô-
*** ÂͤıÂÛ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ì Ô›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ηÈ
·Ú. ÚˆÙ. *** ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘. ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÂÏ¢-
∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 26-6-2003 ›- ıÂڛ˜ ·˘ÙÒÓ».
¯·Ó ÎÏËı› Ì ÙȘ Ì ·Ú. ÚˆÙ. ***, *** ∆Ô ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
Î·È *** ÎÏ‹ÛÂȘ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Î·È ·Ó¤- «1. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂ-
Ù˘Í·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Ô ÚÔÛʇ- ÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
ÁˆÓ ***, Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ***, Ô 2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔ-
ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÛÙË Ì ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘ Á‹ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â-
***, Î·È Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ***, Ë ‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈ-
ÔÔ›· ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÏË- ÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·-
ÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ *** Î·È ***. fi ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜, fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó
ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿- Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘-
Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜ ı˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:
Û˘˙‹ÙËÛ˘ (…)
‰) ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÊÔÚ¿ ı¤Ì·Ù· ˘Á›-
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ ·˜ Î·È ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÚfiÛˆÔ
¡√ª√ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÌÂ
ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ηÈ
1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ˘fiÎÂÈÙ·È Û ηı‹ÎÔÓ Â¯Â̇ıÂÈ·˜ ‹
ÂÍ‹˜: ÛÂ Û˘Ó·Ê›˜ ÎÒ‰ÈΘ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜,
«1. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·- ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ›-
ÎÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌ˘ ÂÂÍÂÚ- Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ È·ÙÚÈ΋
Á·Û›·˜ Ú¤ÂÈ: ÚfiÏË„Ë, ‰È¿ÁÓˆÛË, ÂÚÈı·Ï„Ë ‹
·) ¡· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ıÂÌÈÙfi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜.
Î·È ÓfiÌÈÌÔ ÁÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, Û·- (…)».
Ê›˜ Î·È ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ó· ˘- ∆Ô ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù·
Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ıÂÌÈÙ‹ Î·È ÓfiÌÈÌË ÂÂ- ÂÍ‹˜:
ÍÂÚÁ·Û›· ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ·˘ÙÒÓ. «1. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆ-
‚) ¡· Â›Ó·È Û˘Ó·Ê‹, ÚfiÛÊÔÚ· Î·È fi¯È ÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›Ó·È ·fiÚÚËÙË.
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· οı ÊÔÚ¿ ·- ¢ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·-
·ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ fi ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙÔÓ ¤-
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹

94
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ95

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙÔ˜ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ú›Ô˘ (1.000.000) ‰Ú·¯ÌÒÓ ¤ˆ˜ ‰¤Î· Â-
ÌfiÓÔÓ Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘. ηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ (10.000.000) ‰Ú·¯ÌÒÓ,
2. °È· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó Ë Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ‚·Ú‡ÙÂÚ·
Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·fi ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.
ÂÈϤÁÂÈ ÚfiÛˆ· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â- (…)».
·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ·Ú¤- 2. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ-
¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¤Î˘„ ÙfiÛÔ ·fi Ù· ÚÔÛÎÔÌÈÛı¤ÓÙ·
Ù¯ÓÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛˆÈ΋˜ ·- ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ η̛·
ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·- ÏÂ˘Ú¿, fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘
ÔÚÚ‹ÙÔ˘. ·Ó¤Ù˘Í·Ó Ù· ̤ÚË, fiÙÈ Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋
(…)». ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜
∆Ô ¿ÚıÚÔ 22 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó Â˘·›ÛıËÙ· ÚÔÛˆÈο ‰Â-
ÂÍ‹˜: ‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙË
«1. ŸÔÈÔ˜ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ- Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ηٷ¯ÒÚÈÛ·Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô
‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹, ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙË
·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈ- Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ
ÙÔ˘ÚÁ›· ·Ú¯Â›Ô˘ ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·- ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Î·ı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘
‚ÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤- ÛÎÔÔ‡ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜.
ÛÂȘ ¯ÔÚËÁ‹Ûˆ˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔ- ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜,
‚ϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ˘fiıÂÛË
ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô
Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ (3) ÂÙÒÓ Î·È ¯ÚË- ÚÔÛʇÁˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·Ó Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘
Ì·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ Âη- ÂÓfi˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ·Ïfi˜ Û˘ÓÂ-
ÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ (1.000.000) ‰Ú·¯ÌÒÓ ¤ˆ˜ È‚¿Ù˘ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎÂ Î·È ··›-
¤ÓÙ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ (5.000.000) ÙËÛ ÓƠ̂̈˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙËÓ ·-
‰Ú·¯ÌÒÓ. ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Û˘Ó¤ÏÂÍ ÛÙÔÈ-
2. ŸÔÈÔ˜ ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ¯Â›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ „˘-
7 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ·Ú- ¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ η-
¯Â›Ô ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ‹ ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È
ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ¿- Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ù˘ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÚÔÛˆÈ-
‰ÂÈ·˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ÌÂ Ê˘Ï¿- ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ-
ÎÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜ Î·È ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘ Î·È ·Ó¿ÁÔÓÙ·È
¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ Â- ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·. µ¿ÛÂÈ ÙˆÓ
ηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ (1.000.000) ‰Ú·¯ÌÒÓ ¤- ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓË-
ˆ˜ ¤ÓÙ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ (5.000.000) Ù‹˜ Û˘Ó¤Ù·Í ÙËÓ ÚÔÛÎÔÌÈÛı›۷ ·-
‰Ú·¯ÌÒÓ. fi *** ¤ÎıÂÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÛÙÂÈÏÂ
(…) ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ·ÓÙ›-
4. ŸÔÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ‰Èη›ˆÌ· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ηٷ¯ÒÚÈÛ ÛÙÔ ·Ú-
Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Û ·Ú¯Â›Ô ‰Â- ¯Â›Ô ÙÔ˘.
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘- ηٷ¯ÒÚÈÛ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÙËÓ ÈÔ
ÙÒÓ ‹ Ù· ·Ê·ÈÚ›, ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ, ‚Ï¿ÙÂÈ, ¿Óˆ ¤ÎıÂÛË Î·È ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ
ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ, ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ÌÂÙ·‰›- ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒ-
‰ÂÈ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ, Ù· ηıÈÛÙ¿ ÚÔÛÈÙ¿ ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ Ù˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ
Û ÌË ‰ÈηÈÔ‡ÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ‹ ÂÈÙÚ¤- ·›ÙËÌ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ·-
ÂÈ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÙËÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘
ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ Ù· ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ *** ÙËÓ
ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ *** ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·-
ÙÚfiÔ, ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘- ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ηْ ·˘Ù‹˜.
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ- √È Î·ı’ˆÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›¯·Ó ¤Ó-
΋ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘- ÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÙȘ Û˘-

95
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ96

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Â›‰ÈΈÓ


ÚÔÛʇÁÔÓÙ· ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
·ÓÙȉÈΛ· ÛÙËÓ ÔÔ›·, ηٿ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘- ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË,
ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ηٿÛÙ·- ÁÈ·Ù› (·) ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ¯ˆÚ›˜ Û˘Áηٿ-
Û˘ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ ·- ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤-
ÔÙÂÏÔ‡Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙÔȯ›Ô. ÓˆÓ, ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ¨ 1
∂›Û˘ Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÈÛ¯˘Ú›- ÙÔ˘ ¡. 2472/97, (‚) ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ¯ˆÚ›˜
˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û ÁÓˆ- ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ηٿ
ÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ù˘, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ¨¨ 1-2 ÙÔ˘ ¡.
¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¡. 2472/97, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È 2472/97, (Á) ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ù· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô- ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ ·fi
̤ӷ ÙˆÓ ·ÓÙȉ›ÎˆÓ Ù˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙÔ
Û˘Ó·›ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ ·- È·ÙÚÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ Î·È (‰) Ë ÂÂÍÂÚÁ·-
ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ·fi fi- Û›· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ fi¯È
¯ËÌ· ˆ˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË Ê‡ÛË Ù˘
3. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·È- ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ
Ú›·, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÛÙÈ- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÏÏ¿ ˘ÂÚ‚·›-
΋˜ ¢ı‡Ó˘ ·fi fi¯ËÌ· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂ- ÓÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔÓ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÂÍÂÚ-
ˆÙÈ΋ ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÔ, ‰ÂÓ ·›ÚÂÈ ÙËÓ ˘- Á·Û›·˜, ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4
Ô¯Ú¤ˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›- ¨ 1 ·-‚ ÙÔ˘ ¡. 2472/97, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
·˜ ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÓfiÌÈÌ˘ ÂÂ- ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ‚¿Ó·˘Û· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfi-
ÍÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fi- ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ·ÊÔ‡ ·Ôηχ-
ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 4, ÙÂÈ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›Á˘ÚÔ
5, 7 Î·È 10 ÙÔ˘ ¡. 2472/97, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ¿ÎÚˆ˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔ- ™˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ˘„ËÏfi
ÚfiÙËÙ·˜, Û˘ÁηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ- ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·,
̤ÓÔ˘, ·‰Â›·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¢·›ÛıË- ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ù˘
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Â- ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô ÚÔÛʇ-
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ú¤- ÁˆÓ ·fi ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹- ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â-
ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘. ‰Ô̤ӈÓ.
√È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡- 4. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
ÓÙ·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û˘- Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Â›‰ÈÎˆÓ ÛÙÔÈ-
ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÏ·- ¯Â›ˆÓ ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÚ¢ÓËÙ‹, Ô-
ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈ- Ô›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ó ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘-
ÛÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯Â›-
ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÓfiÌÈÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ˆÓ ÙÔ˘ ηْ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ ¡. 2472/97.
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Û˘ÓÂÒ˜ ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡
Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù¿ Ì›˙ÔÓ· ÏfiÁÔ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ
ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ÚÔÛÒ- ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ¨ 4 Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ-
ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ·.
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ™˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÚfiÛÙÈ-
Ì ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiˆ˜ ÌÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÚ¢ÓËÙ‹, Ï·Ì‚·ÓÔ-
Â›Ó·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô Ì¤ÓÔ˘ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Â-
ÚÔÛʇÁˆÓ. Ó‹ÚÁËÛ ηÙfiÈÓ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈ-
¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›- ÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜.
ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· 5. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔ-
‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi È·ÙÚfi, ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÛˆ- ÎÔÌÂ›Ô ***, ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔ Ì¤-
Ô Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ·- ÙÚÔ Ô˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÙÔ Â›‰ÈÎÔ ÈÛÙÔ-
fiÚÚËÙÔ. ÔÈËÙÈÎfi ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Ì ·Ú. ÚˆÙ. ***

96
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ97

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ- Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ۈ̷ÙÈ-


‰ÈÎÒÓ ***, Ë ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈʤÚÂÈ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜
ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜. ¢) ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ù›ÙÏÔ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈ-
ΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ
Î·È ÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ·-
1. ∂È‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ 50.000 ¢ÚÒ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜,
ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ***. ηıÒ˜ Î·È ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÎfiÌ·
2. ∂È‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ 1.000 ¢ÚÒ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÙÌ‹Ì·.
ÛÙÔÓ ***. ∆Ô ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ *** ÂÚˆÙ¿ ÙËÓ ∞Ú¯‹
3. ¶·Ú·¤ÌÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ˘fi- ·Ó ‰‡Ó·Ù·È Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›·
ıÂÛ˘ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈ- ·˘Ù¿. ∞fi ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ·-
Ô‰ÈÎÒÓ ***. ÙÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·, fiÙÈ Ô
ÂÓ¿ÁˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È,
·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ó¿ËÚÔ˜ Î·È ·Ó›Î·ÓÔ˜ ÁÈ·
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 17 / 2004 ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹, ·ÊÔ‡ ¤-
Ú·Û ÂÈÙ˘¯Ò˜ fiϘ ÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‰Ô-
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ÎÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘,
ªÂ ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. *** ·›ÙËÛ‹ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜
ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙÔ *** ¶·ÓÂÈÛÙ‹- ÙÔ˘ Î·È Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Â›‰Ô.
ÌÈÔ *** ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. *** Â- ∆· ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰Â‰Ô̤ӷ (·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ
ÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ù˘¯›Ô˘, ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ‚·ı-
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÌÔÏÔÁ›·˜, ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙË-
ÙÔÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ***, fi- Ù· Ô˘ ¤Ï·‚Â, ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·-
ˆ˜ ·˘Ù¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÈÎÒÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ÛÙȘ
ÙÔ˘ ·ÓÙȉ›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ***, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‚È- Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi
‚¿ÛÙËΠÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ∆Ì‹Ì· ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÈηÓÔ-
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·- ًوÓ, ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ÙÔ
ÙÔ˜ ∞ÎÚÔ¿Ûˆ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶Úˆ- ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÙÔ˘
ÙÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÚˆÙ¿ Â¿Ó Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÔ˘‰ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡-
ÙˆÓ ˙ËÙËı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈ- ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
ÌË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜) ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ
¡.2472/1997. ˘Á›· -ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â˘ı¤ˆ˜- ÙÔ˘ ˘Ô-
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ***, ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ Û ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Àfi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ
‰›ÎË ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÁÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ‚Ï¿- ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¢·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ.
‚Ë ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ·Ù‡- H ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ ›-
¯ËÌ·, ˙‹ÙËÛÂ, ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂ- Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹, ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ¨ 2
Ϥ·, Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∆Ì‹Ì· ÂÚ. Á) ÙÔ˘ Ó.2472/1997, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·-
*** ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ *** ÛÙÔȯ›· Ù¿ Ì›˙ÔÓ· ÏfiÁÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÂ
Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ·˘- ÌË Â˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ
Ùfi ÙÔ˘ ÂÓ¿ÁÔÓÙÔ˜ ***, Î·È ‰Ë: ¿ÚıÚÔ 5 ¨ 2 ÂÚ. Â) ÙÔ˘ Ó.2472/1997, Â-
∞) ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘ *** ÊfiÛÔÓ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ó·-
µ) ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ‚·ıÌÔ- Áη›· Î·È ÚfiÛÊÔÚ· ÁÈ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛË
ÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÌËÓÈ·›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘.
ÙˆÓ Â› Ù˘¯›ˆ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·fi Ù· ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·
°) ‚‚·›ˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÂÌÊ·›ÓÔ- ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·¯ı› ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fi-
ÓÙ·È Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ô *** ¤Ï·‚Â, ÙÔ ÙÈ Ô ÂÓ¿ÁˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÂÍ·ÈÙ›·˜
›‰Ô˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿-
·Û΋ÛÂˆÓ (¿ÏÌ·Ù·, ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÎÏ.) ÛÙȘ ‚˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈηÏ›ٷÈ.
Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË øÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë

97
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ98

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ∆Ì‹Ì· *** ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈ-
‚Ï·‚ÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ¿ÏÏ· ·Ô- ÌË Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó.2472/1997.
‰ÂÈÎÙÈο ̤۷ (.¯. È·ÙÚÈ΋ Ú·ÁÌ·-
ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË), ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ·-
Ôχو˜ ·Ó·Áη›·, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 21 / 2004
·ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ·Ú¯Â›Ô,
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÙÂ- ∏ ∞Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ Ù·
Ï›ˆ˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˜ Ù˘ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÂ- ·Ú·Î¿Ùˆ:
ÍÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙȘ *** Ô ∞ÛÙ˘Ê‡Ï·Î·˜ *** ÚÔÛ¤Ê˘-
Á ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ë
ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿- ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·) Â¿Ó Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË Ë Î·Ù¿-
Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜ ıÂÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙË-
Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù·˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÔÈÓ‹˜
Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ‚) Â¿Ó Â›Ó·È
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ ÓfiÌÈÌÔ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘
¡√ª√ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ‚‚·›ˆÛË ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ›ٷÈ
1. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ·Ú. 2 ÂÚ. Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜
Á), ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ Ì›˙ÔÓ· ÏfiÁÔ ÂÊ·Ú- ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.
Ìfi˙ÂÙ·È Î·È Û ÌË Â˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤- ™ÙȘ *** Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË
Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ·Ú. 2 ÂÚ. Â) ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ *** ·fiÊ·Û‹ Ù˘
ÙÔ˘ Ó.2472/1997, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÚÔ- Ô˘ ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. ***
ÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (¢·›ÛıËÙˆÓ ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ¶ÂÈ-
ÌË) Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ÂÈÙÚÂÙ‹, ÂÊfi- ı·Ú¯ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓfïÓ,
ÛÔÓ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ÚfiÛÊÔ- ∞Ú¯ÈÊ˘Ï¿ÎˆÓ, ∞ÛÙ˘Ê˘Ï¿ÎˆÓ *** ·-
ÚË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ¿ÛÎËÛË ‹ ˘Â- ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ÚÔÛʇ-
Ú¿ÛÈÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ‰Èη- ÁÔÓÙ· ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î· Ì ÔÈÓ‹ ·ÚÁ›·˜
ÛÙËÚ›Ô˘. Ì ·fiÏ˘ÛË 6 (¤ÍÈ) ÌËÓÒÓ. ∂ÎÙÂÏÒ-
2. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›- ÓÙ·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô ÚÔÛʇ-
ÙˆÛË, Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÁˆÓ η٤ıÂÛ ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÙÔ˘
·˘ÙÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ¿Ï- Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ∞.∆. ***, fiÔ˘ ˘ËÚÂ-
Ï· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ̤۷ (.¯. È·ÙÚÈ΋ Ù›, Î·È ¤Ï·‚ ÛÙȘ *** ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚Â-
Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË), ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‚·›ˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ∞ÛÙ˘-
Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›·, fiˆ˜ ··È- ÓÔÌÈÎÔ‡, ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶.¢.
Ù› ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ·Ú.2 ÂÚ. Â) ÙÔ˘ 141/1991 ¿ÚıÚÔ 178. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ó.2472/1997, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂ- ‚‚·›ˆÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, fiÙÈ «Ë ·ÚÔ‡-
ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ·Ú¯Â›Ô, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ
Ô ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È¿ÊÔ- ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ
ÚÔ˜ Ù˘ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÚÁ›·˜ ÌÂ
3. √‡Ù fï˜ Ë ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ·fiÏ˘ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù¤ıËΠÙËÓ ***
·Ú. 2 ÂÚ. Á) ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ *** ·fi *** ·fiÊ·-
ÁÈ·Ù› Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛË ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (¢·›ÛıËÙˆÓ ∫Ï¿‰Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂§.∞™.».
‹ ÌË) ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ, fiÙ·Ó Ë ˘ÂÚ¿-
ÛÈÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙË- ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
Ú›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ¡√ª√
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ *** ¶·- ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Ë Î·Ù¿-
ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ *** ıÂÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·-
∫Ú›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÊÔÚ¿ ¤Ó· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ̤ÙÚÔ, Ô˘ ÂÎʇ-
Ô˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ.*** ·›- ÁÂÈ ·fi ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜.

98
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ99

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∏ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ›‰Ô˜ ÔÈÓ‹˜ ÛÙȘ ÓÔÌÈÎfi *** ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚Â-
ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‚·›ˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ηÈ
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÓÈÛÙ¿ Â- Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ fiÙÈ Ô Ê¤ÚˆÓ ÙËÓ ‚‚·›ˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ˘ËÚÂÛȷο
Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·.
Ó.2472/97. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 2. ∞¢ı‡ÓÂÈ Û‡ÛÙ·ÛË, ÚÔÂȉÔÔÈ›
·Ú.1‚ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Î·È Î·Ï› ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·-
Ù· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· Ó· Ù‡- Û›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌÔÛ›·˜ ∆¿-
¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ú¤ÂÈ, ͈˜ ÂÓÙfi˜ ¢ÏfiÁÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¿-
ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· Â›Ó·È Û˘Ó·Ê‹, Úfi- ÓÙˆ˜ fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘ ·’ fiÛÔ Â›-
ÛÊÔÚ· Î·È fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ
οı ÊÔÚ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔ- ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·fiÊ·-
ÒÓ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ∫¿ı ÂÂÍÂÚ- Û˘, Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ Ô‰Ë-
Á·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Á›- Á›Â˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÔÈΛ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ˘Ë-
ÓÂÙ·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘ ÛÎÔ- ÚÂۛ˜ ÒÛÙ ÂÊÂÍ‹˜ ηٿ ÙËÓ ¤Î‰Ô-
Ô‡ ‹ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚfiÛÊÔÚË Î·È ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ‚‚·ÈÒ-
·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢͋ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›- ÛÂˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·ÛÙ˘-
Ó·È ÓfiÌÈÌË. ™ÙËÓ ˘fi ÂͤٷÛË ÂÚ›- ÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÌË Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Î·È Ó·
ÙˆÛË, ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‚Â- ÌËÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Â-
‚·›ˆÛ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ‚‚·›ˆÛË È‚ÏËı›۷˜ ÔÈÓ‹˜.
ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ η-
Ùfi¯Ô˘ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ Î·È Ë
ÂÓË̤ڈÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÚ›ÙÔ˘ fiÙÈ ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 22 / 2004
Ô Ê¤ÚˆÓ ÙË ‚‚·›ˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤-
ÛË Ó· ÂÎÙÂÏ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ∏ ∞Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ Ù·
∏ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÚ›ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔÓ Î¿- ·Ú·Î¿Ùˆ:
ÙÔ¯Ô Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ªÂ ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. *** ·›ÙËÛË
ÔÈÓ‹ ·ÚÁ›·˜ Ì ·fiÏ˘ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú¯‹, Ô *** ˙ËÙÔ‡Û ·fi
ÛÎÔfi˜ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈ- ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ
Ó‹˜ ‚‚·›ˆÛ˘. ∞fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰Â ÔÚıfiÙËÙ· ‹ ÌË Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ Ù˘ ***
ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶.¢. 22/96 ∆Ú¿Â˙·˜ *** Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›-
(¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê· ·fi Ù· ÛÒÌ·Ù· ‹ ·fi Ù· ·ÓÙ›-
¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡) ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ı· ÁÚ·Ê¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ, Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂΛÓË ‰È·ÙËÚ›.
¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ‚‚·ÈÒÛÂ- ∆Ô ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000 Ô ·ÈÙÒÓ Ô‡ÏË-
ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ë ·fi- Û ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· *** ·Î¤ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
Ï˘ÛË ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÓ‹, Ô˘ ÂÈ- Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ *** Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÂÍÔ-
‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘. ÊÏËÙÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·-
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, Ë ·Ó·ÁÚ·- Ï¿‚ÂÈ ÂÈÙ·Á¤˜ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÙÈ-
Ê‹ ÙÔ˘ ›‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆ- Ì‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÒÏËÛ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ
ÚÈÓ‹ ‚‚·›ˆÛË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘- ·˘Ùfi Ô ·ÈÙÒÓ Î·Ù¤ıÂÛ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ
ÓÔÌÈÎÔ‡ *** ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÔ-
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 Ú¿ÛÙÚÈ·-˘fi¯ÚÂË, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â, ˆ˜
¨ 1‚ ÙÔ˘ Ó. 2472/1997 Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡- ÂÓ·ÁÔ̤ÓË, ÚÔÛÂÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ¢Èη-
ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË. ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÍÔÊÏËÙÈ-
Τ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÁÚ¿-
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÊÔÓÙ·Ó 42 ÂÈÙ·Á¤˜ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ Ô-
Ô›ˆÓ, ηٿ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘, ›-
1. ¢È·Ù¿ÛÛÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ·Ê› ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ¯Â ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ô ÂÓ¿ÁˆÓ-·ÈÙÒÓ.
ÔÈÓ‹˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ·ÛÙ˘- √ ·ÈÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈ-

99
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ100

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

Û¤Ú·Í ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ô‡Ù ·˘Ùfi˜ Ô‡Ù ڛÙˆÛË ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜


ηÓ›˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜
ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÓÙȉ›ÎÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ı· ·Ô‰Âȯı› ÙÔ
ηÚÒıËÎ·Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ- ‚¿ÛÈÌÔ ‹ ÙÔ ·‚¿ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ
ÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ *** ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· – ÂÓ¿ÁÔÓÙ·.
∆Ú¿Â˙· Ù· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ. ∏ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ·Ú.2 ‰. Á
∆Ú¿Â˙· Ì ÙËÓ *** ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘- ÙÔ˘ ¡.2472/1997, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›-
ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ °·Ï·ÙÛ›Ô˘ ÂÓË̤ڈ- ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈ-
Û ÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·, fiÙÈ Ê¤ÚÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÚ¤ÂÙ·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ
ÂȘ ‰È·Ù·Á‹Ó ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÌfiÓÔ Û ‰˘Ô ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ¿ÛÎËÛË ‹ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË
·fi ÙȘ 42 ÂÈÙ·Á¤˜. ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘.
√ ·ÈÙÒÓ Â·Ó‹ÏıÂ Î·È Ì ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ∫·Ùã·Ó·ÏÔÁ›·, ·ÊÔ‡ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ›-
·Ú·ÁÁÂÏ›· ˙‹ÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙȘ *** Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì›˙ÔÓ, ‰ËÏ·‰‹
Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ·- ÁÈ· Ù· ¢·›ÛıËÙ·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·È ÁÈ·
ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·fi Ù· ÛÒÌ·Ù· ‹ ·fi Ù· ·- ÙÔ ¤Ï·ÛÛÔÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÌË Â˘·›ÛıËÙ·
ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ‰Â‰Ô̤ӷ.
Ë ∆Ú¿Â˙· ‹ ‚‚·›ˆÛË Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù·
·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
™Â ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ë ∆Ú¿Â˙· ·ÚÓ‹ıË-
Πӷ ·Ú¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· Ù· ÂÓ ∏ ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÒÏ˘-
ÏfiÁˆ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ Ì· ·fi ÙÔ Ó.2472/97 ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË
ΛÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· ÙˆÓ ·ÈÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÈ-
·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔ- ¯Â›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÓ
ÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ÏfiÁˆ ÂÈÙ·ÁÒÓ.

™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
¡√ª√ ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 28 / 2004

∆· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ∏ ∞Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·-


ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î¿Ùˆ
ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ηْ ¿ÚıÚÔ 2 · ªÂ ÙÔ ˘ã·ÚÈıÌ. 2900/3.11.2003 ¤Á-
Î·È Á ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ∆· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÁÚ·Êfi Ù˘ Ë ¢.∞.√.∞ (¢È‡ı˘ÓÛË
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ)
·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ- ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙËÓ ÏÂÈ-
̤ÓÔ˘ (¿ÚıÚÔ 5 ·Ú.1) ‹ ·Ó ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ˘ÚÁ›· ·Ú¯Â›Ô˘ ̤ۈ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ë ÂÍ·›ÚÂÛË Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ™Â
·Ú. 2  ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌ 31/12.1.2004
™ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, Ú¤- ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, Ë ¢.∞.√.∞. ˘¤-
ÂÈ Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ‚·Ï ۯ¤‰ÈÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ 293
·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·‚·Û›- ηÌÂÚÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó
ÌÔ˘ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙȉ›ÎˆÓ , ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÌÂ
Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÛÎËı› ‰›¯ˆ˜ ÙË ‚Â- ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ.715/26.2.2004 ¤ÁÁÚ·Êfi
‚·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚ÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ù˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ÙȘ ÂÈÙ·- 1. √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â-
Á¤˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·- ‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ‰È·-
Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈ- ¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯Ë-
ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ‰È- Ì¿ÙˆÓ Î·È Â˙ÒÓ Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛ‹
ηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË
ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Û ÂÚÈ-
ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ¯ˆ- ÙÒÛÂȘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÒˆÓ ηÈ
Ú›˜ Ó· ı›ÁÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â- ·Á·ıÒÓ ·fi ¤ÎÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.

100
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ101

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· ÙfiÙËÙ· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ı¤·-


ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï›
ÂÈÙ‹ÚËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ÂͤٷÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·-
̤ۈ ÙÔ˘ ˘ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ITS Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ (À¶∂£∞) Ì ıÂÙÈ΋
(TRAFICON). ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¢∞√∞.
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘- 4. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ·: ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ∂È-
ñ ¿ÌÂÛÔ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ı· ¯ÂÈÚËÛȷ΋˜ º¿Û˘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·-
˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfi- ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Úfi-
ÚËÛË, ÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ 293
ñ ¿ÌÂÛË ÂȉÔÔ›ËÛË Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ οÌÂÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó
·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜.
ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù·¯‡ÙË-
Ù·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î˘- ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÔÔıÂÙË-
ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ı› ÂÚ›Ô˘ 100 οÌÂÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜
ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢.∞.√.∞. ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË
Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ı¤·Û˘ Â-
ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ ÚÈÔ¯ÒÓ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı·
ñ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÓ ª¿˚Ô.
Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, η-
ıÒ˜ Î·È ·Ú¿ÓÔÌ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
2. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¡√ª√
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‹¯Ô˘ Â›Ó·È Ô ÂÓÙÔÈ-
ÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ‹- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 Ù˘ √‰ËÁ›·˜
¯ˆÓ, fiˆ˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ ‹ ÂÎÚ‹- 1122/2000 Ù˘ ∞Ú¯‹˜, Ë Ï‹„Ë Î·È ÂÂ-
͈Ó, ̤ۈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ë¯Ë- ÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·-
ÙÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ. ∆· ÌÈÎÚfiʈӷ Ï‹- Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÙËÏÂfi-
„˘ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË- Ú·Û˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÔӛ̈˜, Û˘ÓÂ-
̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ Û ‡„Ô˜ 7-8 ¯Ò˜ ‹ ηٿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·
̤ÙÚˆÓ, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· ·Ô- ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‰ÈfiÙÈ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ
ÙÚ¤ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Î·È ·ÎÚfi·ÛË Û˘- ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹
ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÚ·ÛÙÈ- ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›-
ÎÒÓ. ∂›Û˘, ÛÙÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ ı· Â- ‰Ô˘˜ Ï‹„Ë Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ófi-
ÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÌÂÁ·ÊˆÓÈΤ˜ Û˘- ÌÈÌË, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô-
Û΢¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚË- ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ˘fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘
ÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ¡. 2472/1997, ÂÊfiÛÔÓ Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ Â-
΢ڛˆ˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÚÔ-
ÎÔÈÓÔ‡, ·fi Ù˘¯fiÓ ·Ó·Î‡ÙÔÓÙ˜ ÛÒˆÓ ‹ ·Á·ıÒÓ ‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ΢-
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·-
3. ∆Ô Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ, Ô˘ ÚԂϤ- ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜
ÂÙ·È ÛÙË ™‡Ì‚·ÛË Ì ÙËÓ ∞Ó¿‰Ô¯Ô Î·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜.
∂Ù·ÈÚ›·, ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈÙ˘¯‹ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ
Ù˘ ı¤·Û˘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ∞ÁÒÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈı-
ˆ˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÔ‡ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓ· ·fi fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ηÙ¢- ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ηıÒ˜ ηÈ
ı‡ÓÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ë ∞Ó¿‰Ô¯Ô˜ ∂Ù·È- Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ
Ú›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÙÚÔÔ- ÚÔÛÒˆÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ √Ï˘-
Ô›ËÛ˘ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘, ·Ó·ÊÔÚÈο ÌÈ·ÎÒÓ Î·È ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒ-
Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ù˘ οÌÂ- ÓˆÓ 2004 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·.
Ú·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·- ∂Ô̤ӈ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ

101
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ102

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ


ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ∞Ú¯‹ ·ˇıËÓ Â-
º¿ÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¢È¢ı˘ÓÙ‹
ÎÚ›ÓÂÙ·È ÓfiÌÈÌË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘fi ***, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ó· Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹-
ÂͤٷÛË ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙËÏÂ- ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ηÈ,
fiÚ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó ·˘Ùfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ
1-7-2004 ¤ˆ˜ 4-10-2004, ÂÊfiÛÔÓ, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·-
Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 1 Î·È 2 Ù˘ Ù·ÁÁÂÏ›· ηÈ, Û ηٷʷÙÈ΋ ÂÚ›Ùˆ-
√‰ËÁ›·˜ 1122/2000 Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ÂÍ·- ÛË, Û ÔÈÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.
ÛÊ·ÏÈÛı› fiÙÈ: √ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙËÓ
1. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ï‹„Ë Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ì ·Ú. ÚˆÙ.*** ·¿ÓÙËÛË fiÔ˘ ·Ó·-
ÂÈÎfiÓˆÓ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂ- ʤÚÂÈ fiÙÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÔÈ-
ÚÈÎÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ¯Â›· ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔ Ï·›-
2. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ï‹„Ë Î·È ·ÎÚfi·- ÛÈÔ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜.
ÛË Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÚ·- ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÈÛ‹¯ıË Ë ˘fiıÂÛË ÛÙÔ
ÛÙÈÎÒÓ. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË Û˘ÓÂ-
3. ¶ÚÈÓ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÌ‚¤- ‰Ú›·ÛË Ù˘ 22/1/2004, fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›-
ÏÂÈ· Ù˘ ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜, ÂÓËÌÂÚÒ- ÛÙËΠӷ ·Ó·‚ÏËı› Ë Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ù˘
ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÚfiÛÊÔÚÔ Î·È Û·Ê‹ ÁÈ· Ó· ÎÏËı› Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Ô Î·-
(Â·Ú΋˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¢‰È¿ÎÚÈÙˆÓ È- Ù·ÁÁ¤ÏÏˆÓ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘
ӷΛ‰ˆÓ Û ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌ›·), fiÙÈ ÂÈ- 18/3/2004. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹ ·-
Û¤Ú¯ÂÙ·È Û ¯ÒÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÈÓÙÂÔ- Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ Î·È Ô ÏËÚÂÍÔ‡-
ÛÎÔ›ٷÈ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ***, ***.
ÛÎÔfi Ù˘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛ˘. ∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ *** ÚÔ˜ ÙËÓ
4. ∆ËÚÔ‡ÓÙ·È ··ÚÂÁÎϛو˜ Ù· ̤ÙÚ· ∞Ú¯‹, Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚȯfiÌÂ-
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚ- ÓÔ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ "·Ú¿ÔÓÔ-ηٷÁÁÂ-
Á·Û›·˜ ηıÒ˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ Ï›·" Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ
‰Â‰Ô̤ӈÓ. 19¨1 ÂÚÈÙ. Â Î·È ÈÁ ÙÔ˘ Ó. 2472/97
5. ∏ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙÚ¤- Î·È ·ÊÔÚ¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ
ÂÙ·È ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÙ¿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘
(7) ËÌÂÚÒÓ. ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ. ∂Ô-
̤ӈ˜, ·Ú·‰ÂÎÙ¿ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ηٷÁÁÂ-
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 29 / 2004 Ï›· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ∞Ú¯‹.

∏ ∞Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ Ù· ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√


·Ú·Î¿Ùˆ: ¡√ª√
√ *** ηًÁÁÂÈÏ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹, Ì ٷ ÌÂ
·Ú.ÚˆÙ. *** Î·È *** ¤ÁÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘ fiÙÈ, ∞fi ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔ-
ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. ̤ӈÓ, Ù· ÚÔÛÎÔÌÈ˙fiÌÂÓ· Î·È ÂÈη-
2472/97, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ fi- ÏÔ‡ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÙË Û˘˙‹ÙËÛË
Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ (*** ¢Ë- Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÚԤ΢„·Ó Ù· ÂÍ‹˜ :
ÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ***), ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ Û √ ηٷÁÁ¤ÏψÓ, ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ *** ¢Ë-
ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ***, ηÙfiÈÓ ÚÔ-
Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÊÔÚÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘
˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·Ó ÙÔ˘ *** ÁÚ·Ê›Ԣ *** ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
·˘Ù‹ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ˘- ∂Î·›‰Â˘Û˘ *** ∞ı‹Ó·˜, ‰›‰·Í ηٿ
¿ÁÂÙ·È ‹ fi¯È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Â˘- ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2002-2003 ÙÔ Ì¿ıËÌ·
·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘
·Ó ¤ÁÈÓ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.

102
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ103

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

√ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ù˘ ∏ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÔÓÙÔ˜ ÚÔ˜


∞/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ˘¤‚·Ï ·›ÙË- ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘, Ë ÔÔ›·
ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÚÔ- ÂÚÈ‹Ïı ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· "∂ÈÌfiÚʈÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈ- ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ·˘Ùfi
ÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔ- Ì·˙› Ì ¿ÏϘ fiÌÔȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂӉȷ-
ÁÈÒÓ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂È- ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÂÎ-
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË". ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘
∏ ·›ÙËÛË ·˘Ù‹ ηٷ¯ˆÚ‹ıËΠ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈÙÚÔ‹, Û˘ÓÈÛÙ¿ "·Ú-
ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘Ò- ¯Â›Ô ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·-
ıËÎÂ, ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔÓ ÂӉȷÊÂ- ÎÙ‹Ú·", ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2
ÚfiÌÂÓÔ Î·È ÛÙ¿ÏıËΠÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÂÚÈÙ. Â Î·È ¿ÚıÚÔ 3¨1 ÙÔ˘ Ó.
ÙÔ˘ *** ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ***, Â- 2472/97, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰Â Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË
Ú·ÈÙ¤Úˆ ‰Â ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÙÂ- Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ô
ÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰Â‰Ô-
ÛÙËÓ ∆.¶.∂ Ù˘ *** ∞ı‹Ó·˜. ∏ ·›ÙËÛË- ̤ÓÔ˘ (η̛· ÁÓÒÛË ∏/À) Î·È Ë ÂÓ Û˘-
‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ ‰›Ô: ÁÓÒÛÂȘ ∏/À ›¯Â Ó¯›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ‡ÙÔ˘ Û ÙÚ›Ù·
ÙȘ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ ÂÈÏÔÁ¤˜: ∫·Ì›·, ª¤- ÚfiÛˆ· (Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ) Û˘ÓÈ-
ÙÚÈ·, ∫·Ï¿. √ ηٷÁÁ¤ÏÏˆÓ ÛÙË Û¯ÂÙÈ- ÛÙ¿ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹
΋ ·›ÙËÛË-‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰Â‰Ô̤-
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÁÓÒÛË ÛÙÔ ‰›Ô ÁÓÒ- ÓÔ˘ ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ
ÛÂȘ ∏/À, ‰‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›·, ηٿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ (¿ÚıÚÔ 2 ÂÚÈÙ. ·ã
ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, Û˘ÌÏËÚÒıËΠηٿ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÓfiÌÔ˘), fiˆ˜ ÂÛÊ·Ï̤ӷ
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ Î·È Ô- ıˆÚ› Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏψÓ, ·ÏÏ¿ ·Ïfi.
ÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ϿıÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫¿ı ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆ-
√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË,
***, ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË fiÙÈ Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰¿- Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË
ÛηÏÔ˜ ‰Â ‰È¤ıÂÙ "η̛·" ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ‡-
ÛÙÔ˘˜ ∏/À ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË-‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ (¿ÚıÚÔ 5 ·Ú.1) ¿Ïψ˜, Ó· ÂÌ›-
ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ‹Ïı Û ÙÂÈ ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5
·˘ÙfiÓ ˆ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, Ì ·Ú.2. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â ÂÚ›ÙˆÛË,
ÛÎÔfi ÙË ‰È·‚›‚·Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi- Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›-
‰È· Ó· ÂÈÏËÊı› ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÌfiÚ- Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ˘ÔΛ-
ʈÛ˘ Ù˘ ∆.¶.∂ *** ∞ı‹Ó·˜. £ÂÒ- ÌÂÓÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Û ÙÚ›ÙÔ˘˜,
ÚËÛ ‰Â ÓfiÌÈÌÔ, ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· 11 ·Ú.3. ™ÙËÓ ˘fi ÂͤٷÛË ÂÚ›Ùˆ-
ÙË Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, Ó· ÂÓËÌÂ- ÛË, Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, fiˆ˜ ·Ú·-
ÚÒÛÂÈ ÙËÏÂʈÓÈο ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔ ‰¤¯ıËÎÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ÙË Û˘-
‰È‰·ÎÙÈÎfi Î·È ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ó·
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÁÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ Â›‰ÈÎÔ ÛÙÔȯ›Ô, ηÈ
ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÔÓÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÈϤÔÓ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ
̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fi- ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·˘Ù‹. √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
Ù·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜ ÁÓÒÛÙ˘ ‰Â fiÙÈ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚ-
ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÁÈ· ·˘Ùfi ¿Ï- Á·Û›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡
ψÛÙ ÙÔ˘ ›¯Â ·Ó·ÙÂı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ·‚¿ÛÈÌÔ˜, ηıfi-
ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ÛÔÓ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È, ηٿ ÙȘ Û¯ÂÙÈ-
∂ÈηÏ›ٷÈ, ·ÎfiÌË, fiÙÈ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Τ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ À·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫Ò‰È-
ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi η (Ó.2683/99) ˆ˜ ˘·ÏÏËÏÈ΋ ˘Ô-
ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓ. Ÿˆ˜ ‰Â ·Ú·‰¤¯ıËΠ¯Ú¤ˆÛË, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ‰È¿‰ÔÛË
ηٿ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË, ‰ÂÓ ÂÓË̤ڈÛ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘-
ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›Óˆ- ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·ÏÏ¿
ÛË ·˘Ù‹ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ. ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ, ÚԂϤÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Ë

103
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ104

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤- Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹
ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ (¿ÚıÚÔ 25), *** ·ıÏËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ , ηٷÁ-
·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù‹- Á¤ÏÏÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ Ì ·Ú. ÚˆÙ. 82/02 Ù˘
ÚËÛË Â¯Â̇ıÂÈ·˜ Â› ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ‹ 21-1-2002 ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ‰Ë-
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÁÓˆÛÙÔÔ›Ë-
ÁÓÒÛË ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfi- Û ¢·›ÛıËÙ· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ
ÓÙˆÓ ÙÔ˘ (¿ÚıÚÔ 26 ). ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ·- ÙÔ˘ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜.
ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‹ıÂÏ ıˆÚËı› fiÙÈ Ë ·Ó·- ∏ ∞Ú¯‹ Ì ÙÔ Ì ·Ú. *** ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˙‹-
ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ‹Ù·Ó ÙËÛ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ë
ÓfiÌÈÌË ˆ˜ ÂÌ›ÙÔ˘Û· ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÔ›· ·¿ÓÙËÛ Ì ÙÔ Ì ·Ú. ÚˆÙ.
ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ fi- *** ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘.
ÊÂÈÏ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∞Ú¯‹ Ì ÙË Ì ·Ú.
ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·. ÚˆÙ. *** ÎÏ‹ÛË Î¿ÏÂÛ ÙËÓ √ÌÔ-
∂Ô̤ӈ˜, Ô Î·Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ˜ ‰È¢- ÛÔÓ‰›· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘
ı˘ÓÙ‹˜, Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘, Î·È Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›-
·Ú·‚›·Û ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5 ÛÂȘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÙËÓ 15-5-
·Ú.1 Î·È 11 ·Ú.3 ÙÔ˘ Ó. 2472/97, ‰Èfi- 2003, ÔfiÙ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÎ-
ÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ηٷÁ- ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Ë ∞Ú¯‹ Ì ÙË Ì ·Ú.
Á¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ‰È¤‰ˆ- 25/2003 ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ·Ó¤‚·Ï ÙË Û˘-
Û Û ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰Â- ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ 29-5-2003. ∫·Ù¿ ÙË
‰Ô̤ÓÔ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤Ï- Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔ-
ÏÔÓÙ· Î·È ÂÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÓË- Û‹Ïı·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ-
̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ‰›·˜ Î·È ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘
øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∞Ú¯‹, Ì ÙË Ì ·Ú.
ÂÏ·ÓË̤ӷ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ- ………. ·fiÊ·ÛË, ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÚÔıÂ-
̤ÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙ· ˘Ë- ÛÌ›· ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹
ÚÂÛȷο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È Ë Ï¿ÓË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ ηÈ
ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û˘ÁÁÓˆÛÙ‹, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ·Ó¤‚·Ï ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘-
Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·ڈÛË fiıÂÛ˘.
ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ˘ ·¢ı˘Ó- ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-
ı› ÌfiÓÔ ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜
Û˘˙‹ÙËÛ˘
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
∞¢ı‡ÓÂÈ ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ¡√ª√
ÚÔ˜ ÙÔÓ *** Ó· ÌËÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÂ
ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ 1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù·
Ù· ÔÔ›· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÍ‹˜:
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ ÙËÚ› «°È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ófi-
ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiÙ·Ó Ë ·- ÌÔ˘ ÓÔÔ‡ÓÙ·È ˆ˜:
Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Â›Ó·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·- (…)
ÎÒÓ ÙÔ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ, Û οı ‰Â ÂÚ›- ‚) ‘∂˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ’, Ù· ‰Â‰Ô̤-
ÙˆÛË, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ó· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ê˘ÏÂÙÈ΋ ‹ ÂıÓÈ-
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΋ ÚԤϢÛË, Ù· ÔÏÈÙÈο ÊÚÔÓ‹Ì·-
Ù·, ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‹ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜
ÂÔÈı‹ÛÂȘ, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Óˆ-
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 31 / 2004 ÛË, ۈ̷ÙÂ›Ô Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÔÚ-
Á¿ÓˆÛË, ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ÚfiÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ˙ˆ‹, ηıÒ˜
1. ªÂ ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ‹
ÙÔ˘ Ô ***, ÚÒËÓ ¿ÌÈÛıÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ηٷ‰›Î˜».

104
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ105

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

∆Ô ¿ÚıÚÔ 3 ¨ 1 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ıÂÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘


ÂÍ‹˜: Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹
«√È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ Â- ÙÔ˘, ÁÈ· ·ÁÔÚ¿, ÒÏËÛË Î·È ¯Ú‹ÛË
Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ fiψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·-
·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ηıÒ˜ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿Ûˆӻ.
Î·È ÛÙË ÌË ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ÂÂÍÂÚ- ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÌÂ
Á·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·- ·Ú. ÚˆÙ. *** ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ∞Ú¯‹˜, È-
ÎÙ‹Ú·, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‹ Û¯˘Ú›ÛÙËÎÂ, Ì ÙÔ Ì ·Ú. ÚˆÙ. *** ¤Á-
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Û ·Ú¯Â›Ô». ÁÚ·Êfi Ù˘, fiÙÈ «Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÛÙ¿ÏË
∆Ô ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÊÔÚ›˜
«1. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂ- Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·-
ÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â- ıÏËÙÈÛÌfi Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ôη-
‰Ô̤ӈÓ. Ù¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜
2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔ- Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜».
Á‹ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â- ∫·Ù¿ ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘
‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈ- Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÙËÓ 29-5-2003
ÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·- ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ È-
fi ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜, fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Û¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ·Ú¯Â›Ô ÌÂ
Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘- ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÚÔÛʇ-
ı˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: ÁÔÓÙÔ˜. ∞Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿
(…)». Ù˘ ·˘Ù‹ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÚÔÛ¿ıËÛÂ
∆Ô ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ·ÈÙÈÔÏÔ-
«1. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆ- ÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔ-
ÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›Ó·È ·fiÚÚËÙË. Ô›ËÛ ÙÔÓ ÚÔÛʇÁÔÓÙ· ·Ú¿ ÙÔ
(…) ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ηٷ‰›ÎË ÂȘ ‚¿-
3. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛ¤ıÂÛ·Ó Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈ- ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ηٷ‰›Î˘ ‹Ù·Ó ·Û›‰Ë-
ο Î·È Ù¯ÓÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÔ, ·ÊÔ‡ ÙËÓ *** ›¯Â ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔ
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· º∂∫ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ·fi (…) ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔÓ ÚÔÛʇÁÔÓÙ·.
(…) Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ·ı¤ÌÈÙ˘ Â- 3. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ô ·ÈÙÒÓ ÂͤÙÈÛÂ
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿, ÒÏËÛË
(…)». Î·È ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·ÔÙÂ-
2. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô Ï› ¢·›ÛıËÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ
ÚÔÛʇÁˆÓ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Î·Ù’ ¿ÚıÚÔ 2 ÂÚ. ‚ ÙÔ˘ ¡. 2472/97, ·-
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ì›ÛıÔ˘ ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ
Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∆ÔÈ΋ Î·È Î·Ù·‰›Î˜ ÙÔ˘.
∂ÈÙÚÔ‹ *** Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ √ÌÔ- ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì-
ÛÔÓ‰›·˜ ÚÔ¤‚Ë Û ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ̤ÓË ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â›Ì·¯Ë «·ÓÔÈÎÙ‹» Â-
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ
Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. º∂∫ Ù˘ ***, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈηϤÛÙËΠË
∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ η- √ÌÔÛÔÓ‰›·, ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ÙËÚ› Ë
Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ ÚÔ¤‚Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ
Û ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ Ì ·Ú. ÚˆÙ. 82/02 ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó·
Ù˘ 21-1-2002 ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ÂÈÏËÊı› Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜.
ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢-
ηٿ ϤÍË ÙÔ ÂÍ‹˜: ·›ÛıËÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÂΠ̤-
«™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô Î. ÚÔ˘˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ-
*** ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ- ÌË ÁÈ·Ù› (·) ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Ù˘
‹ *** ¿ÌÈÛıÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ú¯‹˜, fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7
Î·È fi¯È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿- ÙÔ˘ ¡. 2472/97, Î·È (‚) ¤ÁÈÓ ηٿ ·-

105
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ106

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

Ú¿‚·ÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ Ù˘ ∏ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ˘fi-
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ıÂÛË ·˘Ù‹ Ì ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ
10 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘
√ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë √ÌÔÛÔÓ- 2003 ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È Ì ·-
‰›·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ¤‚Ë ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔ- ÚfiÌÔÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú-
Ô›ËÛË Ù˘ ¢·›ÛıËÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÏËÚÔ- ¯ÈÎfi ·›ÙËÌ· Ô ÚÔÛʇÁˆÓ ˙ËÙÔ‡Û ӷ
ÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛʇÁÔÓÙ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋
‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ı¤ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ
Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ù˘ ·˘- ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È¿ڷ͢ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹-
Ù‹, ÁÈ·Ù›, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÂÈ Û ̷ÙÔ˜ Ô Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ***
Î·Ó¤Ó·Ó ÏfiÁÔ ÂÍ·ÈÚ¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋
7 ÙÔ˘ ¡. 2472/97, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ë ÚÔ- ÂÎÎÚÂÌ‹ ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË. ∆fiÙÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂ-
Û‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ϥ·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÛʇ-
ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ- ÁÂÈ Ô ·ÈÙÒÓ Â›¯Â ‰Â¯Ù› ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘
ÛʇÁÔÓÙÔ˜, Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Î·È Î·È ·¤ÛÙÂÈÏ ÂȉÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÚÔ˜
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο, Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‰˘Û·- ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÛÙËÓ Ô-
Ó¿ÏÔÁË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘Ìʤ- Ô›· ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÚËÙ¿ fiÙÈ Ô ÚÔÛʇ-
ÚÔÓ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ·Ó ÁˆÓ ˆ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û ÂÎÎÚÂÌ‹
Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ‰È· ÙÔ˘ ‰›ÎË Â›¯Â ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ÙÔ˘ ·-
ÔÔ›Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔȯ›·.
ÔÈÓÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʇ- ∏ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰Ô̤ӈÓ, ÛÙËÓ
ÁÔÓÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ̤ۈ «·ÓÔÈÎÙ‹˜» ÂÈ- ÔÔ›· ·Ú·Ïϋψ˜ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ô ·ÈÙÒÓ
ÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó Û fiÏ· Ù· Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ,
̤ÏË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔ- ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ
Ú›˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ù˘, ‰Ë- ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙÔ
Ï·‰‹ ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·- ¡.2472/1997 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ
ÎÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ
∞Ú¯‹, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Û·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ ¡.2774/1999 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ·˘- ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÈ-
Ù‹ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·˘- ÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÔ̤· Î·È Âͤ‰ˆÛ ÙȘ ·Ô-
ÛÙËÚfi ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ·- Ê¿ÛÂȘ 8/2004 Î·È 59/2003 ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜.
Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆ-
ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜. ÓÈÒÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙÔÓ ÚÔÛʇÁÔÓÙ·
Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ‰Â‰Ô̤ӷ ΛÓËÛ˘.
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ªÂ ÙËÓ ÎÚÈÓfiÌÂÓË ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿
·›ÙËÛË Ô ÚÔÛʇÁˆÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏË-
1. ¢¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ***. ÚÔÊÔÚËı› ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋
2. ∂È‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Úfi- ı¤ÛË Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡-
ÛÙÈÌÔ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (5000) ¢ÚÒ. ÌÂÓfi˜ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ
Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙȘ 6-3-2003. ∑ËÙ¿ÂÈ ‰Ë-
Ï·‰‹ ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 33 / 2004 ˘’·ÚÈıÌ. *** ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘
Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ¤ÁÈÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÎÏ‹ÛË ·’ ·˘Ùfi
O ***, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ *** Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·- ÚÔ˜ οı ¿ÏÏÔ ÎÈÓËÙfi ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ÙË-
fi ÙȘ *** (·.. ***) ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ Ï¤ÊˆÓÔ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÒÚ˜ ·-
∞Ú¯‹ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ *** ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ fi 12 Ì ¤ˆ˜ Î·È 7 ÌÌ.
ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi *** ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÈÎÔÈ- √ ÚÔÛʇÁˆÓ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔÈ-
ÓˆÓÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ¯Â›· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘
‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ ·›ÙËÛË, ı¤ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙÔ ‰Èη-
‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ Ô Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓfi˜ ÙÔ˘

106
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ107

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ‚ÚÈ- ÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›-
ÛÎfiÙ·Ó ÛÙË *** fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿ ˙ÂÙ·È Ù¯ÓÈο ·fi ı¤ÛË Ù˘ ÎÂÚ·›·˜
ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ ‚Ú›- ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤ-
ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ***. ∆Ô ÛÙÔÈ- ʈÓÔ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ***
¯Â›Ô ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ԉ›- ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ Î·È ÒÚ·
ÍÂÈ fiÙÈ Ô Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓfi˜ ÙÔ˘ ·- Î·È fiÔÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ οÏÂÛ ÙÔÓ ***, ÙÒÚ·
Ú·Ï¿ÓËÛ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì „¢‰Â›˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË
‰ËÏÒÛÂȘ. ◊‰Ë Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’·- ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÏÂʈӋ̷ٷ
ÚÈıÌ.*** ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÊÂ- ·fi ÙÔÓ *** ÚÔ˜ ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ· ÁÈ·
ÙÒÓ *** ·fi ÙȘ *** ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÒ͈˜ ηٿ ÙÔ˘ Û˘- ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 12 .Ì. ¤ˆ˜ Î·È 7 Ì.Ì..
ÁηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙ· ∂Ô̤ӈ˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·-
ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 225 ·Ú. 1 ÊÂÚı› ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ,
ÂÚ. · 98 ÙÔ˘ ¶∫ („¢‰‹˜ ·ÓÒÌÔÙË ÛÙË ÓÔÌÈ΋ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Î·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi
ηٿıÂÛË Î·ÙãÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË). Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ∞Ú¯‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È.
ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-
Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜ °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
Û˘˙‹ÙËÛ˘
¢¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÎÚÈÓfiÌÂÓË ÚÔÛÊ˘Á‹.
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ ÀÔ¯ÚÂÒÓÂÈ ÙËÓ Î·ı‹˜ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Â-
¡√ª√ Ù·ÈÚ›· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ó· ·Ó·ÎÔÈ-
ÓÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÛʇÁÔÓÙ· Ù· ·ÈÙÔ‡-
™ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÚÔ- ÌÂÓ· ‰È· Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤-
ÛʇÁˆÓ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ó· ÁÓˆ- Ó· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ Áˆ-
ÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó
ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË Ë ·ÚÔ¯‹ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘’·-
ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÈıÌ. *** ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ***
ΛÓËÛ˘ ÙÚ›ÙÔ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ *** ·fi ÙȘ 12Ì ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 7 ÌÌ.
ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙËÏÂÈÎÔÈ- ∞Ó ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔÈ-
ÓˆÓÈÒÓ ˆ˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·- ¯Â›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÛʇÁÔÓÙ· ·fi ÙËÓ
Û›·˜, ·Ó·Áη›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Â-
ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ·Ú. 3 ÙÔ˘ Ó.2472/97
·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎÚÈı› Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ú¤ÂÈ
ˆ˜ ÓfiÌÈÌ· ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ì ÙȘ ˘’·- Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘
ÚÈıÌ 8/2003 Î·È 59/2003 ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË
∆Ô Ó¤Ô ·›ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ.
ÛÎÔfi ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰Ë-
Ï·‰‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi
Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙ· ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 34 / 2004
Û ÂÎÎÚÂÌ‹ ‰›ÎË. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ∞Ú¯‹ Ô-
Ê›ÏÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÓfiÌÈ- ∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
̘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ √È *** Î·È *** ˘¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ·fi ***
ηÙã ·Ó·ÏÔÁ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›- (·Ú. ÚˆÙ. ***) ηٷÁÁÂÏ›· ÚÔ˜ ÙËÓ
ÙˆÛË ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ √ ∞Ú¯‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·fi
ÛÎÔfi˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ‰Â- ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ú¯Â›Ô˘ «Ê›ÏˆÓ» ÙÔ˘ ÎfiÌ-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤- Ì·ÙÔ˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·-
ÓˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹
ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌ· Ì ÂΛӷ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÁÈ·
ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ∆Ô ÛÙÔÈ- ·Ú¿ÓÔÌË ›‰Ú˘ÛË ·Ú¯Â›Ô˘ Ì ¢·›-
¯Â›Ô Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ.
ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Áˆ- ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-

107
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ108

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜ 2. ∫Ú›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú-
Û˘˙‹ÙËÛ˘ ¯Â›Ô˘ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô
Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ∞
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ηÈ
¡√ª√ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ
·˘Ùfi ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜
1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 7 ∞ ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÊfi-
ÂÍ‹˜: ÛÔÓ Á›ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ˘-
«1. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ··Ï- Ô„‹ÊÈˆÓ «Ê›ÏˆÓ», Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË.
Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÓˆ-
ÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 Î·È ·fi ÙËÓ
˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ï‹„˘ ·‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 35 / 2004
7 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 100/2002 Ù˘
(…) ∞Ú¯‹˜, ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ˘ã·ÚÈıÌ.
Á. ŸÙ·Ó Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Á›ÓÂÙ·È ·fi *** Ù˘ *** ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘
ۈ̷Ù›·, ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÓÒÛÂȘ ÚÔ- ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ
ÛÒˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·- ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, ˘·Ï-
ÊÔÚ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ‹ ÂÙ·›- Ï‹ÏˆÓ Î·È ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·-
ÚˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰Ò- Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ‰ÂÏÙ›· ·ÊÈ-
ÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ‰Â- Í·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙˆÓ ÍÂ-
‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ÎÔÈ- Óԉԯ›ˆÓ Ó· ÌËÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·-
ÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚ›ÙÔ˘˜. ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·Ï-
(…)». Ï¿ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ
∆Ô ¿ÚıÚÔ 22 ∞ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÌËÓÒÓ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›·, ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓ·
¶∞™√∫ (∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô «‰È·‰Èηۛ· ÂÁ- ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ.
ÁÚ·Ê‹˜ ̤ÏÔ˘˜ - ·ÒÏÂÈ· ȉÈfiÙËÙ·˜ ∏ ∂ÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ *** ˙‹ÙËÛ ·fi
̤ÏÔ˘˜») ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÙËÓ ∞Ú¯‹, Ì ÙÔ ˘ã·ÚÈıÌ. 255/22.1.2004
«º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘, Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·Ó Ë
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 16Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ηÈ
ÙÔ˘˜ Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ-
ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘. √È ·È΋˜ ŒÓˆÛ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ËÌÈ-
Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·-
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤- Ô‡˜ ÂÏ¿Ù˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, Û‡Ì-
‰ÚÔ˘, ÂÍÔÌÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÊˆÓ· Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘,
ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ì ٷ ̤ÏË». ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ-
2. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 22 ∞ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ΋ ‰È¿Ù·ÍË, ·ÏÏ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ÂȉÈÎfi ÓÔÌÈÎfi
ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚԂϤÂÙ·È Ì›· ÂȉÈ΋ ηıÂÛÙÒ˜, ‹ÙÔÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
ηÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ì 54 ÙÔ˘ ¡. 2910/2001 Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. √ ÂÚÈÔÚÈ- ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÍÂÓԉԯ›-
ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ˆÓ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ˘-
ÙˆÓ «Ê›ÏˆÓ» ˆ˜ «ÌÂÏÒÓ» ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·- ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÊÈÍË Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛË
ÙÔ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «Ê›ÏÔÈ». ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜.
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ
·Ú¯Â›Ô ·˘Ùfi Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ∞ ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ¡√ª√

°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ 100/2002 ·fiÊ·ÛË Ù˘


∞Ú¯‹˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ‰È·‚›‚·ÛË ÛÙȘ ·-
1. ∞ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ *** ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ¿-
Î·È ***. ÊÈ͢ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ Ì ٷ ÚÔÛˆÈ-

108
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ109

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈ- Ù˘ Ë ∞Ú¯‹ ·ˇı˘Ó ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË


ÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi *** Ó· ÈηÓÔÔÈ‹-
‚¿ÛË, fiˆ˜ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔ- ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·
·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, ‹- ÚfiÛ‚·Û˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ¡.2472/97 Î·È ¤ÚÂ ̤ÓË ı¤ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12
Ó· ÙÚÔÔÔÈËı›, ‰ÈfiÙÈ ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ ÙÔ ÙÔ˘ Ó.2472/97 ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÌÂ
ÛÎÔfi ı¤ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, Ù· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔ-
fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·- ÚÔ‡Ó Î·È Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË
fiÊ·Û˘, “¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Â- *** ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ.
ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·Ù·˙Ë- ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ËÚÂ-
ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ- Û›·˜ *** Ì ÙÔ ˘ã·ÚÈıÌ. *** ¤ÁÁÚ·Êfi
Ù˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ fiÙÈ ÚÔ-
ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÈÙfiÔ˘ ·fi ÙËÓ Ù›ıÂÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛʇ-
·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·-
·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÙÔ˜ ÚfiÛ‚·Û˘, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÂÓÙÔ‡-
ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙËı›.” ÙÔȘ, fiÙÈ ÛÙ· Û¯ÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ˘¿Ú-
∏ ˘ã·ÚÈıÌ.1500/3/1-Áã/1999 ·ÛÙ˘ÓÔ- ¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘
ÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÚÔÔ- ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘ Î·È Ù˘
ÔÈËı›, ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰ÂÏÙ›· ¿ÊÈ͢ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ù·
·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ, Ë̉·ÒÓ ‹ ˘- ÔÔ›· ʤÚÔ˘Ó ÂȉÈο Έ‰Èο ¯·Ú·ÎÙË-
ËÎfiˆÓ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂. ¢ÂÓ ÚÈÛÙÈο, Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ,
·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÏ¿Ù˜, ÁÈ· fiˆ˜ ıˆÚÔ‡ÛÂ, Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â-
ÙËÓ ¿ÊÈÍË Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ˙‹-
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ- ÙËÛ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·
‰›ˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ ÛÙ·
ηٿ ÙÔ ÓfiÌÔ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜. ∏ ÂÓË̤ڈ- ¤ÁÁÚ·Ê· ·˘Ù¿, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12
ÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ 54 ·Ú. 5 ÙÔ˘ Ó.2472/97.
ÙÔ˘ ¡.2910/2001 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ- ™Â ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜,
‰Ô Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙËÓ ÂÏ- Ë ∞Ú¯‹ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ˘ã¿ÚÈıÌ.45/2003
ÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘ã·- ·fiÊ·ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ
ÚÈıÌ. 4803/13/4-Ì‚ã Ù˘ 2/8.11.1995 ·- ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹-
fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿- ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ-
͢ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È Ë ˘Ô- ÛʇÁÔÓÙÔ˜, ÁÓˆÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Û ·˘-
¯Ú¤ˆÛË Û‡ÓÙ·Í˘, Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ô- ÙfiÓ ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ˘fi Âͤ-
ÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·Ú- Ù·ÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤-
¯‹ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ¿ÊÈ͢ Î·È ·Ó·¯ÒÚË- ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ·˘ÙÒÓ,
Û˘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ ÙˆÓ ÂÈ-
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, Ë ·fiÊ·- ‰ÈÎÒÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ.
ÛË 100/2002 Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙË ªÂ ÓÂfiÙÂÚÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÛÙȘ
ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ‰ÂÏ- 26.11.2003 Ô ÚÔÛʇÁˆÓ Â·Ó‹ÏıÂ
Ù›ˆÓ ¿ÊÈ͢ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÁÈ· ÙË ÌË Û˘ÌÌfiÚ-
ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ËÌÂ- ʈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·-
‰·ÒÓ ‹ ˘ËÎfiˆÓ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¤-
Ù˘ ∂.∂. Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Â- Ï¢ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ∞Ú¯‹ οÏÂÛ Û ·-
ÎÚfi·ÛË ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ Â-
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ η-
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 36 / 2004 ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛʇÁÔÓÙ· ÛÙË Û˘ÓÂ-
‰Ú›·ÛË Ù˘ 29.4.2004. ªÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘
H ∞Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· οوıÈ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘-
ªÂ ÙËÓ ˘ã·ÚÈıÌ. 21/2003 ·fiÊ·Û‹ Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛÙȘ 23.4.2004 ˙‹ÙËÛ ӷ

109
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ110

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÏËÚÔÊÔÚËı› ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Ù˘


∞Ú¯‹ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ηıã˘ÔÙÚÔ‹Ó ·Ú¿‚·Û˘.
›¯Â ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔ˜
ÙËÓ ∞Ú¯‹ ÛÙȘ 10.12.2003. ªÂÙ¿ ·fi ¤- °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙ· Û¯ÂÙÈο
·Ú¯Â›· Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ∂È‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ Â›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙÔ Û˘- ∂˘ÚÒ (20.000 ∂˘ÚÒ) ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ***
ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙË ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ Â›‰ÈÎË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ˘ Ì ÙÔ
·fiÊ·ÛË. ‰È·Ù·ÎÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ì ÙËÓ Ô-
™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ ˘- Ô›· ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·-
Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËÎÂ, ·Ú¤- ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ
ÛÙË ‰Â ÌfiÓÔ Ô ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfi- Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·-
ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ *** Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜.
·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ¿Î·Ú˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ-
˜ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ
Ì ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 37/2004
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ
Ê¿ÎÂÏfi ÙÔ˘. ∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
ªÂ ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. *** ·›ÙËÛ‹
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú¯‹, Ô ***, ÂÂȉ‹ ˘Ê›-
¡√ª√ ÛٷٷÈ, ̤ۈ ÙËÏÂʈÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌË-
Ó˘Ì¿ÙˆÓ, ·ÂÈϤ˜ Î·È Â΂ȷÛÌfi ·fi
∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì ÙÔ ·- ¿ÁÓˆÛÙÔ ‰Ú¿ÛÙË-οÙÔ¯Ô ÎÈÓËÙÔ‡ Ù˘
ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ *** (Ì ·-
ıˆÚËı› ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÚÔ˜ ÚÈıÌfi ***), ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ó· ‰Ò-
·ÎÚfi·ÛË Ô˘ ·ˇıËÓÂ Ë ∞Ú¯‹ . ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÓ ÁÚ·Ù‹
Ÿˆ˜ ÚԤ΢„Â, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂ- ÂÓÙÔÏ‹ ¿ÚÛˆ˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, ÒÛÙÂ
ÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒıËΠ̠ÙÔ Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁËı› ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÏ‹ÛˆÓ
‰È·Ù·ÎÙÈÎfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ·fiÊ·Û˘ Ì ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ (·ÁÓÒÛÙÔ˘)
ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ë ‰ÈÔÈ- ÚÔÛÒÔ˘ Î·È Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› ·˘Ùfi˜ ÂÓ
ÎËÙÈ΋ ·ڈÛË Ù˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘, ÒÚ· ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒ-
Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯Úfi- ÓÔ˘ ÙÔ˘.
ÓÔ˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ- ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-
ÛʇÁÔÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜
ÙÔ˘ Ó.2472/97. ∆ËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ˘- Û˘˙‹ÙËÛ˘
Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·-
ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏfi ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
ÙÔ˘ Â·Ó¤Ï·‚Â Ë ∞Ú¯‹ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¡√ª√
ˆ˜ ¿Óˆ ·fiÊ·Û‹ Ù˘. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·,
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÈÙÔ‡ÌÂÓË 1. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ·Ú. 6 ÙÔ˘
ÚfiÛ‚·ÛË. ¡. 2774/1999 «√ ·Ú¤¯ˆÓ ‰È·ı¤ÛÈ-
∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ù˘ Ú¿Í˘ ̘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜
Ô˘ ·ԉ›¯ıËÎÂ Î·È Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηıÈÛÙ¿ ‰˘-
Ô˘ Â‹Ïı ·fi ·˘Ù‹ ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ó·Ù‹ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÏËڈ̋ ˘Ë-
‰ËÏ. ÛÙÔÓ ÚÔÛʇÁÔÓÙ·, Ë ∞Ú¯‹ ÎÚ›- ÚÂÛÈÒÓ ·ÓˆÓ‡Ìˆ˜ ‹ Ì „¢‰ÒÓ˘ÌÔ
ÓÂÈ ÔÌfiʈӷ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù¯ÓÈο
ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ë ÂÊÈÎÙfi».
ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 21 ·Ú.1 Â- 2. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ·Ú. 7 ‰¿-
‰·Ê. ‚ ÙÔ˘ Ó.2472/97 ·ڈÛË Ô˘ ·- ÊÈÔ · ÙÔ˘ ¡. 2774/1999 «√ ÊÔÚ¤·˜
ӷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·Ù·ÎÙÈÎfi Î·È ÔÈ ÔÔ›· ·ÚÔ¯‹˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·-

110
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ111

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‹ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌ˘ ÛÙÔ ˙ÂÙ·È ÁÈ· οı ˙‹ÙËÌ· Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ
ÎÔÈÓfi ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘-
ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì¤Û· ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤- ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÂȉÈ-
ÚˆÛ˘ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÌË ·Ó·ÁÚ·- ÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¡.2774/1999. ∂Ô-
Ê‹˜ Ù˘ ηÏÔ‡Û·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÁÈ· Â- ̤ӈ˜, fiÙ·Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ë ¯ÔÚ‹-
·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ Ô˘ ÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÂÓ·-
˙ËÙ› ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ηÎfi‚Ô˘ÏˆÓ ‹ fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÒÓ ÎÏ‹ÛˆÓ. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÚÔ¯‹˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘Ë-
Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÚÂÛÈÒÓ Î·Ùã ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔ- 5 ¨ 2 Âã ÙÔ˘ ¡.2472/1997, ÎÚ›ÛË Ô˘
ÌËÙ‹ ·ÔıË·ÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ‰È·- ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ∞Ú¯‹˜.
ı¤ÛÈÌ· ·fi ÙÔÓ ÊÔÚ¤· ·ÚÔ¯‹˜ ‰Ë- ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ˆ˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ
ÌÔÛ›Ô˘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
‹ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÏÂÈ- ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û˘-
ÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·ÓÙÈ ÓÔÌÈÏ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜
˙ËÙ› ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È Î·ÙfiÈÓ Î·È Ô ¡.2225/1994.
‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È», Ì ̤ÁÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi 4. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ¨ 2 Âã ÙÔ˘
‰È¿ÛÙËÌ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ηÎfi‚Ô˘ÏˆÓ ¡.2472/1997 ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·Ù’ ÂÍ·›-
ÎÏ‹ÛÂˆÓ 8 Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔ- ÚÂÛË Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË
ÌËÓ›· ·›ÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· (‚Ï. Û˘ÁηٿıÂÛË, fiÙ·Ó «Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
˘ã ·Ú›ıÌ. 23/15.02.2002 ∞fiÊ·ÛË Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ È-
Ù˘ ∞Ú¯‹˜). ηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓÓfiÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔ-
3. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 79/2002 °ÓˆÌÔ- ÓÙÔ˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Â-
‰fiÙËÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ‹ ÔÈ ÙÚ›ÙÔÈ
·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÂÈÛ·ÁÁÂ- ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù·
Ϥ· ‹ ÁÂÓÈο ·fi ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ‹ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ÙÔ‡-
ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ë ÙÔ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈηȈ-
∞Ú¯‹ Â›Ó·È ·Ó·ÚÌfi‰È· Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÁÈ· Ì¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔ-
ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ù· ÛÙÔÈ- ÛÒˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù·
¯Â›· ·˘Ù¿ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÌÂ-
ÔÈÓÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÏÈÒ‰ÂȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ·˘ÙÒÓ».
¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Á›-
ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰È- ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÚԤ΢-
η ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂ȉÈο „·Ó Ù· ÂÍ‹˜:
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎ- √ ***, ·ÊÔ‡ ηًÁÁÂÈÏ ÛÙÔ ∞.∆. ***
ÎÚÂÌ‹˜ ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ¿ÁÓˆ-
Ù· ·ÈÙËı¤ÓÙ· ÛÙÔȯ›· Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ, ̤ۈ ÙËÏÂʈÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌËÓ˘-
·¢ı›·˜ ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÛÙ‹, Ô Ô- Ì¿ÙˆÓ, ·ÂÈϤ˜ Î·È Â΂ȷÛÌfi, fiˆ˜
Ô›Ô˜ Î·È ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ ·-
·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÓfiÌÂÓË ˘fiıÂ- ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ
ÛË. ŸÙ·Ó ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó Ù˘ *** (·ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. ***), ·‡ı˘ÓÂ
Û¯ÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÙÔ ·›ÙËÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÚÔ˜
ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô- ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ***, ˙Ë-
̤ӷ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ‹ fiÙ·Ó ÔÈ ÙÒÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› ·-
›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ·- fi ÙËÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ***
¢ı›·˜ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·- ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó Ô
Û›·˜, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Û˘Ó- ‰Ú¿ÛÙ˘ Ì ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÈÓËÙfi (Ì ·-
‰ÚÔÌËÙÒÓ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÚÈıÌfi ***), Ó· ·Úı› ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ ÙˆÓ
ÙÔÓ ¡.2472/1997, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÊ·ÚÌfi- ÂÈÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÚÔÛˆÈ-

111
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ112

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ο ÙÔ˘ ÙËϤʈӷ (ÎÈÓËÙfi *** Î·È ÛÙ·- ¶ÚˆÙ. ***), ˙ËÙ› ‰Â Î·È ¿ÏÈ Ó· ÙÔ˘
ıÂÚfi) Î·È Ó· ‰Ôı› ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Á›ÓÂÈ Â- ‰ÔıÔ‡Ó (·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ***) Ù· η-
ÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙËÏÂ- و٤ڈ ÛÙÔȯ›·:
ÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎ- «1) ¡· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁËı› Ï›ÛÙ· ÎÏ‹ÛˆÓ
ÔÌ‹˜ ÙÔ˘. √ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ‰È·‚›‚·Û ÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. *** ηÚÙÔÎÈÓËÙÔ‡ Ù˘
ÙËÓ ·›ÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· *** «ÁÈ· *** ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ·ÂÈϤ˜ ηÈ
ÙËÓ Î·Ù¿ ÓfiÌÔ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰È·Ï·Ì- Â΂ȷÛÌfi
‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ù‹Ó Î·È ÙȘ ÂÓÙ‡ıÂÓ 2) ¡· ·Úı› ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ-
ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘» (ÂÈÛ·Á- ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÂΛÓÔÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ Â›ÙÂ
ÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ***). ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ *** ›Ù ÛÙ· ÛÙ·ıÂÚ¿
∏ ÂÙ·ÈÚ›· *** ÛÙËÓ ··ÓÙËÙÈ΋ ÂÈ- ÙÔ˘ ÙËϤʈӷ *** Î·È ***
ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ *** ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒ- 3) ¡· ‰Ôı› ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›-
ÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ‰È¤- Ù·È ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ÒÛÙ ӷ Â-
Ô˘Ó ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Û˘Ó‰ÚÔ- ÓÙÔÈÛÙ› ÂÓ ÒÚ· ÂÎÔÌ‹˜»
ÌËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Î·Ù·Á- ∆Ô ˘ã ·ÚÈıÌ. 3) ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô
ÁÂÏÏfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ *** ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·- ·ÈÙÒÓ ‰ÂÓ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·
ӈӇ̈˜ ·fi ÙȘ *** (ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â- Ù˘ ∞Ú¯‹˜, Ë ÔÔ›· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
ÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô) Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘
Û ÚÔÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯Ú‹Û˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË.
ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ù˘ *** ηÈ, ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰Â‰Ô̤ӷ ηÈ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ fiÙÈ Ù¯ÓÈο ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ fiÙÈ Ë ‰È·‚›‚·ÛË ÛÙËÓ *** ·-
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜, fi ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ¯ÚÂÒÛÈ- ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔÈ-
̘ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ¯Â›ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ
Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û Ï·ÈÛ›ˆÓ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›Î˘ ‹ ÚÔ·Ó¿-
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈ- ÎÚÈÛ˘, Ë ÈÔ ¿Óˆ ÂÙ·ÈÚ›· ˆ˜ ˘‡-
Ó›·˜ Ù˘ ***, Ô‡Ù ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷ- ı˘ÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È
ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›- ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2472/1997 Ó·
Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Ï‹„Ë ÁÚ·- ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘-
ÙÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ (SMS), ÔÈ ‰Â ·Ó·¿- ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ù· ˘’ ·-
ÓÙËÙ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·- ÚÈıÌ. 1) Î·È 2) ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˙ËÙ› Ô
fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ***, ‰ËÏÒÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛʇÁˆÓ. ∫È’ ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁË-
·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÈÙËı›- Û‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·Ôχ-
Û˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÁÈ· Ùˆ˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË
ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÓfiÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ-
Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ***. ∆·˘- ÛʇÁÔÓÙÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆ-
Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Â ηÏ› ÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· Ó· ıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∆Ô ¤ÓÓÔÌÔ Û˘Ìʤ-
ÚÔÛʇÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙÔ˜ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ
fiÔÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ‰È·- ÚÔÊ·ÓÒ˜, fiˆ˜, ·fi fiÛ· ÚÔ·Ó·-
‰Èηۛ·˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ª¤ÙÚˆÓ ‹ η- ʤÚıËÎ·Ó ÚÔ·ÙÂÈ, ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿-
ÙfiÈÓ ÁÚ·Ù‹˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘
¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ı›-
÷ڷÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ***. ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ
ªÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙÔ˘.
ÙËÓ ∞Ú¯‹ (Ì ·ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. ***) Â·-
Ó‹ÚıÂ Ô *** ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û˘ÌÏË- °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
ڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘
ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ *** ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ *** ÁÈ·
(ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Ù· ÓfiÌÈ- ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙË ***
Ì· ***) Î·È ÙËÓ ·fi *** ¤ÁÎÏËÛË Ô˘ ∫Ú›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ù˘¯fiÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË, ÛÙ·
˘¤‚·ÏÏ ηٿ ·ÁÓÒÛÙˆÓ (·ÚÈıÌ. Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÒ˜ ÂÊÈÎÙÔ‡, ›Ù ÌÂ

112
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ113

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

‰Èο Ù˘ ̤۷ ›ÙÂ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ
·Ó¤ÊÈÎÙÔ, Ì ¯Ú‹ÛË ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ, ·fi ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆ-
ÙËÓ *** ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· ÙˆÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. Ó›·˜ Ì ÙË ÌËÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ***, ÂÓÒ Ô ***
1) Î·È 2) ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ˙‹ÙËÛÂ, ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·,
˙ËÙ›, ‰ÂÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙËÓ ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰Èη-
ÙÔ˘ ¡.2472/1997. ÛÙËÚ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈηٷ-
ÛÙ·ı› Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ Û˘-
Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘.
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 38/2004 ∏ *** ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ fiÙÈ ÛÙ·
‰ÈÎfiÁÚ·Ê· Ù˘ ΢ڛ·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: Î·È ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
∆ËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ *** Ì ·ÚÈıÌ. ·fi ÙÔÓ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ***,
¶ÚˆÙ. *** Î·È fiÏ· Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ- ¤ÁÈÓ ·Ú¿ÓÔÌË ¯Ú‹ÛË Â˘·›ÛıËÙˆÓ
ο Î·È ÎÔÈÓÔÔÈËı¤ÓÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ Ù˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ ***, ***, ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ‰ÈÎfiÁÚ·ÊÔ Ù˘ ΢ڛ·˜
***, ***, ***, *** ·Ú¤Ì‚·Û˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÓ›· ÂÁÁڿʈÓ,
∆· Ú·ÎÙÈο ÙˆÓ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
25.2.2004, 18.3.2004, 20.5.2004 ÙÈÎÔ‡ µÚÂÊÔÎÔÌ›Ԣ *** Î·È Ô˘ ·ÊÔ-
∆Ș ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÏËı¤ÓÙˆÓ Î·È Ù· ÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÈÔıÂÛ›· Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘-
˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û·˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfi-
(Ì ·ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. *** Î·È *** ÙˆÓ ‰ÈÎË- ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤Ï-
ÁfiÚˆÓ *** Î·È *** ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), ˆ˜ Â›- ÏÔ˘Û·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜
Û˘ ÙÔ ·fi *** Ê·Í Ù˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ *** Ù˘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘
(Ì ·ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. ***) ÁÔÓ›˜.
∆Ô Ì ·ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. ∞Ú¯‹˜ *** ··- ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙ· ‰ÈÎfiÁÚ·Ê· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·È-
ÓÙËÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ Ù‹ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ***
¶ÔÏ›ÙË ÛÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. *** ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ ***, ÙÔ ÔÔ›Ô Â-
Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ˘Á›·˜ Ù˘ ***.
∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
∞fi fiÏ· Ù· ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓ·, ÎÚ›ÛÈÌ·, ıËÎ·Ó ÛÙË ‰›ÎË ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›‰ÈÎÔ ‰È-
ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜, Â›Ó·È Ù· ÎËÁfiÚÔ ***, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Ù· ÂÈ΢ÚÒ-
ηو٤ڈ: ∏ ***, ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È- ÓÂÈ Û ·ÎÚÈ‚‹ ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ù· ÂÍ‹˜
ηÛÙÈ΋ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ Ù˘ ı›·˜ Ù˘ ¤ÁÁÚ·Ê·:
***, ˘¤‚·Ï ·›ÙËÛË ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ∞) Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê· ·fi
¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ***, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ı›· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi µÚÂÊÔÎÔÌÂ›Ô *** Î·È Û˘-
Ù˘ Ó· ÙÂı› Û ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘- ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·) ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. ***, Ì ·-
Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. ™ÙË ‰›ÎË ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó, Ô‰¤ÎÙË ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û· Î·È ÎÔÈ-
·ÛÎÒÓÙ·˜ ·ÚÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
Ù˘ ·ÈÙÔ‡Û·˜, Ù· Ù¤ÎÓ·, ·fi ¿ÏÏÔ Á¿- §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ‚) ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. *** ÌÂ
ÌÔ, ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ *** ·Ô‰¤ÎÙË ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ***, ∆Ì‹Ì·
(***, *** Î·È ***). ∆Ô ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤Ú- ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ã ‚·ıÌÔ‡,
ÚÈ„Â ÙËÓ Î‡ÚÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÁÈ·Ù› ηٿ Î·È ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú-
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1667 ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη, ÔÈ ¯Ô˘ ***, ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ *** Î·È ¢È‡-
΢ڛˆ˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ‹Û·Ó ·fi ı˘ÓÛ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
Ù· ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ÁÈ· Ó· ÀËÚÂÛÈÒÓ, Á) ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. *** Ì ·-
˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ì·- Ô‰¤ÎÙË ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ∞ÎÚÔ¿ÛˆÓ
Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË Ï‹„Ë Î·È ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·
ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ fiÚÈÛ ÚÔÛˆÚÈ- Î·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ §ÂÈÙÔ˘Ú-
Ófi ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË Ù˘ *** ÁÒÓ, Î·È ‰) ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. *** ÂÌÈ-
ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘. √È ***, *** Î·È *** ˘- ÛÙ¢ÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ ™˘-
¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË, Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË

113
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ114

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Î. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ***, ∞ÓÙÈ- Ï¢ÛË ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ÂÁÁڿʈÓ,


ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ***, ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢/ÎˆÓ & Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ
√ÈÎ/ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÔ ∆Ì‹Ì· ∫ÔÈ- ¤ÁÈÓ Ì ÓfiÌÈÌÔ Î·È ıÂÌÈÙfi ÙÚfiÔ.
ÓˆÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. (ŸÏ· ‰Â Ù· ¤Á- £· Ú¤ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ÛËÌÂȈı›
ÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ë È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘-
Ù˘ ˘ÈÔıÂÛ›·˜ Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜.) Û·˜ ˆ˜ ˘ÈÔıÂÙË̤ÓÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ ›¯Â
µ) ‰‡Ô ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›
¶ÔÏ›ÙË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·) ÙÔ ˘’ ·- ·fi ÙËÓ ›‰È·.
ÚÈıÌ. *** ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û· Î·È 1.2 ∏ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ***, Â¤‰ÂÈÍ ÌÂÓ ¤Á-
ÙÔÓ ***, Î·È ‚) ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. *** ÚÔ˜ ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›-
ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi µÚÂÊÔÎÔÌÂ›Ô *** (∆· ¤Á- ÙË, Ì ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘
ÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜, ÛÙË ‰›ÎË ÂÓÒ-
ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ù˘ ηٷÁÁ¤Ï- ÈÔÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰È-
ÏÔ˘Û·˜). ΛԢ, ‰ÂÓ ÙÔ ÂÓ¤Ù·Í fï˜ ÛÙÔ
·Ú¯Â›Ô Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ·ÏÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔ-
™∫∂º£∏∫∂ ∫∞∆∞ ¡√ª√ Ô›ËÛ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ·Ú¤¯Ô-
ÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ *** ηٿ
1. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Î·È ÙË ‰›ÎË Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Â-
ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ***, *** Î·È ***, ¤ÛÙÚ„Â. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ·
‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ˘- ÙË ‰ÈÎËÁfiÚÔ ***.
¢ı‡ÓˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú- 1.3. ∞fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi µÚÂÊÔÎÔÌ›Ô
¯Â›Ô˘ Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi *** ÂÍ‹Ïı·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ¤Á-
µÚÂÊÔÎÔÌÂ›Ô *** Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÁÚ·Ê·, Ì ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ
Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ***, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜. ¢ÂÓ ÚÔ·-
***, ÚԤ΢„·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ÙÂÈ, fï˜, ·Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ·˘Ù¿
1.1. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ *** Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ·Ú- ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ·Ú·Ófï˜ ·fi ÙÔ
¯Â›Ô Ì ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ- ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ µÚÂÊÔÎÔ-
ÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ÈÔıÂÛ›· Ù˘ ηٷÁÁ¤Ï- Ì›Ԣ ‹ ·fi ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜,
ÏÔ˘Û·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈ- ÛÙȘ Ôԛ˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËηÓ.
ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, Ù· Â›Ì·¯· ¤ÁÁÚ·Ê· Ù· 1.4. ∆Ô ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ (·fi ***) Ù˘ **** ·-
·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ fi ÙÔ £ÂÚ·Â˘Ù‹ÚÈÔ***, ÙÔ ÔÔ›Ô
¶ÔÏ›ÙË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÔÊÔÚÈÎfi ÂÚȤ¯ÂÈ Â˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ˘-
ÙÔ˘ ·›ÙËÌ·. √ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜, fï˜, Á›·˜ Ù˘, ÓƠ̂̈˜ ‰fiıËΠÛÙÔÓ
ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË , Ì ÙÔ Ì ·ÚÈı. ¶ÚˆÙ. ***, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÚ·Ùfi ·›ÙËÌ¿
∞Ú¯‹˜ *** ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ˘ Ì ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ***, ‰ÈfiÙÈ Ô ÙÂ-
fiÙÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÏÂ˘Ù·›Ô˜ ›¯Â ‰ÈÔÚÈÛı› ÙfiÙ ÌÂ
·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘. ªÂٷ͇ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·Ù·Á‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·È ¤Á- ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ (·fi ***) ÚÔÛˆÚÈ-
ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ófi˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘
ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û· Î·È ÙÔÓ Ù˘ *** Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÓƠ̂̈˜
***, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔÓ *** ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Â.
Ì ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›· ·fi ÙÔ ˘Ë- 1.5. ∏ ***, Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Î·È ·ÓÙ›‰È-
ÚÂÛÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ***, ˘·ÏÏ‹- ÎÔ˜ Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜, ‰ÂÓ Û¯Ë-
ÏÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ***. ∏ *** ÈÛ¯˘Ú›- Ì¿ÙÈÛ ·Ú¯Â›Ô Ì ٷ Â›Ì·¯· ¤Á-
ÛıËΠfiÙÈ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÚ·Ê·.
·˘Ùfi ·fi ÙÔÓ ***, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· 2. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Ë ∞Ú¯‹
ÙÔ˘ ·Ú¿Û¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È¢ÎÚÈ- Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ
Ó›ÛÂȘ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔ Â- ·Ú¿ÓÔÌË ‹ fi¯È Û‡ÛÙ·ÛË ·Ú¯Â›Ô˘
¤ÛÙÚ„ Ì ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›·. Ì ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ η-
∞fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË
*** ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ÚÔ¤- ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ‹ ÌË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘

114
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ115

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ Û ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ


ÙÚ›ÙÔÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó Ù· ÚÔ- ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Î·È Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ
ÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ηٷÁÁ¤Ï- ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·.
ÏÔ˘Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÓÔÌ›- 2. ∞¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÂÍÂÚ-
̈˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰›ÎË, ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· Á·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ µÚÂÊÔÎÔ-
·ÔÊ·Óı› Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Â- Ì›Ԣ *** Û‡ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ ÛÙÔ Ì¤Ï-
ÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ¯Ú‹ÛË ÏÔÓ ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô-
·˘Ù‹. ̤ӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘ÈÔıÂۛ˜ (ηÈ
3. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·: ÂÔ̤ӈ˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÈ-
3.1. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÚÔ- ‰ÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ ÙÔ˘ ¡.2774/1996)
ÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ηٷÁÁ¤Ï- Ó· ÌËÓ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ηÌÈ¿
ÏÔ˘Û·˜ Î·È Ë, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·fi ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›·.
ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ηٷ¯Ò-
ÚÈÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘
*** Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌË ÓfiÌÈÌË ÂÂÍÂÚ- ∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 39/2004
Á·Û›·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‰fiıËΠÂ·Ú΋˜
ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Î·È ıÂÌÈÙfi ∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
ÙÚfiÔ ·fiÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ A.
·˘ÙÒÓ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë √ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ «∂§.
ηٷ¯ÒÚÈÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ Ì ÛÙÔÈ- µ∂¡π∑∂§√™» (¢∞∞) Ì·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›-
¯Â›· Ô˘ Ë ›‰È· Ë Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û· ËÛ Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ·fi *** fiÙÈ
›¯Â ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â-
ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ˘fi„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ú·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Û˘-
Ù˘ ÛÙÔ ‰È·Ù·ÎÙÈÎfi ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚfiÛ‚·Û˘ –ÚÔ-
΢ÚÒÛˆ˜. Û¤Ï·Û˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË
3.2. ¢ÂÓ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ‰˘Ó·Ù‹ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘
·˘Ù¿ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔÏÈ-
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ µÚÂÊÔÎÔÌ›Ԣ. ̤ӷ (∫∂∞) – Airport Services
øÛÙfiÛÔ, Ë ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Operations Center (ASOC). ™ÙÔ Ï·›-
ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi µÚÂÊÔÎÔÌÂ›Ô Û ¿Ï- ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıË-
Ϙ ˘ËÚÂۛ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰È·‚›‚·- ÓÒÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ
ÛË, ÌË ÂÈÙÚÂÙ‹ ·fi ÙÔ ÈÏÔÙÈο ‚ÈÔÌÂÙÚÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ™ÙË
¡.2472/1997. Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ù˘ 13-05-2004
3.3. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ £Â- ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ·Ú¤ÛÙË ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚ-
Ú·Â˘Ù‹ÚÈÔ ***, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰fiıËΠÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ
ÛÙÔÓ *** ÛÙȘ ***, ÓƠ̂̈˜ Ô ˘‡- ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ·-
ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú¤- fi ÙÔ˘˜ ÎÎ. ***, Úfi‰ÚÔ, ***, ÁÂÓÈÎfi
‰ˆÛÂ, ·ÊÔ‡ Ô *** ›¯Â ÙËÓ È‰ÈfiÙË- ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ***, Ù·Ì›· . ∞fi ÙËÓ ·-
Ù· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÓˆÙ¤Úˆ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË, Ù· Û˘ÓËÌ̤ӷ
Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤ÁÁÚ·Ê·, Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·-
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜. Û˘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ù˘ 29-04-2004, ηıÒ˜
3.4. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ *** Î·È ***, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËηÓ
Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ *** ‰ÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ
Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ·Ú¯Â›Ô Ì ٷ Â›Ì·¯· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∞Â-
¤ÁÁÚ·Ê· ηÈ, ÂÔ̤ӈ˜, ‰ÂÓ ˘¤- ÚÔÏÈ̤ӷ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
¯Ô˘Ó ¢ı‡ÓË. 1. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ¢∞∞ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â·Ï‹-
ı¢Û˘ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘·Ï-
1. ∂È‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ *** ˆ˜ ·- Ï‹ÏÔ˘ ηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚfiÛ‚·Û˘
ÚˆÛË ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔ ∫∂∞. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¤ÁÁÚ·Ê·

115
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ116

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ, ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ


Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ˘ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ: ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ∞Ó·-
ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞Â- Áη›ˆÓ ª¤ÙÚˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ¶Ô-
ÚÔÏÈ̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Úfi- ÏÈÙÈ΋ ÃÚ‹Û˘ µÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ∆¯ÓÔ-
Û‚·Û˘ ÛÙÔ ∫∂∞ Î·È ‰ÂÓ ÂÂÎÙ›ÓÂ- ÏÔÁÈÒÓå, ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÔÈ-
Ù·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞Ú¯‹. øÛÙfiÛÔ, Ë
2. ∆Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Â·Ï‹- ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È, Û¯ÂÙÈο
ı¢Û˘ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÙ· ‚ÈÔÌÂÙÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Û ÔÚÈ-
›Úȉ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÊı·ÏÌÒÓ. ¶ÚÔ- Ṳ̂Ó˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔ-
¸Ôı¤ÙÂÈ ‰Â ÌÈ· Ê¿ÛË ÚÔÂÙÔÈÌ·- Ú¿ οÔÈˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·-
Û›·˜ ‹ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÛÊ·Ï›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÂȉÈ-
˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Τ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›-
ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ∫∂∞ ı· ÚÔÛ¤Ú¯Ô- ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚ÈÔÌÂÙÚÈ-
ÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¤Î‰ÔÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ ÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.
ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ Î·È ı· ˘- µ.
Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ·fi ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-
ηٿÏÏËϘ Û˘Û΢¤˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÌÂ- Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË
ÙÚÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ. ∆·
‚ÈÔÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ı· ·Ô- ∏ ∞ƒÃ∏ ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞
ıË·ÔÓÙ·È ÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊË̤ӷ Û ª∂ ∆√ ¡√ª√
‘¤Í˘Ó˜ οÚÙ˜’ (smart cards), Ì·˙›
Ì ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘˜, ÙËÓ Â- 4. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù·
Ù·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ËÌÂ- ÂÍ‹˜:
ÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ οÚÙ·˜ (·Ó ˘- 1. °È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ófi-
¿Ú¯ÂÈ), ηıÒ˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Έ‰È- ÌÔ˘ ÓÔÔ‡ÓÙ·È ˆ˜:
Îfi ·ÚÈıÌfi Ù˘ οÚÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›- ·) “¢Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹-
ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ú·”, οı ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤-
ÂϤÁ¯Ô˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔÏÈ̤- ÚÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤-
Ó·. µÈÔÌÂÙÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˘- ÓˆÓ. ¢ÂÓ ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ӷ
·ÏÏ‹ÏˆÓ ı· ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù· ÛÙ·ÙÈ-
ÛÙȘ smart cards Î·È fi¯È ÛÂ Û˘ÁÎÂ- ÛÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο
ÓÙÚˆÙÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∫¿ı ÛÙÔȯ›·, ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔ-
ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ı· ÂϤÁ- ÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÔ‡Ó Ù·
¯ÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓ· ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
∫∂∞, ·˘Ùfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ‘¤- ∂›Û˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ
͢ÓË Î¿ÚÙ·’ ÙÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÂÍ‹˜:
ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÈÚȉÔÛÎfiËÛË ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÊı·ÏÌÒÓ. ∆· ‚ÈÔÌÂ- ÁÈ· Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÙÚÈο ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ı· Û¯ËÌ·- Ú¤ÂÈ :
Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·Ó¿ÁÓˆ- ·) ¡· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ıÂÌÈÙfi
ÛË Ù˘ ›ÚȉԘ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ı· Û˘- Î·È ÓfiÌÈÌÔ ÁÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, Û·-
ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ·Ô- Ê›˜ Î·È ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ó· ˘-
ıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙËÓ ¤Í˘ÓË Î¿ÚÙ· ηÈ, Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ıÂÌÈÙ‹ Î·È ÓfiÌÈÌË ÂÂ-
ÂÊfiÛÔÓ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È, ı· ÂÈÙÚ¤Â- ÍÂÚÁ·Û›· ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ·˘ÙÒÓ.
Ù·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ∫∂∞. ¢È·ÊÔÚÂÙÈ- ‚) ¡· Â›Ó·È Û˘Ó·Ê‹, ÚfiÛÊÔÚ·, Î·È fi-
ο, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· οı ÊÔÚ¿
ÛÙÔ ∫∂∞. ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘
3. √ ¢∞∞ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·- ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜.
Ó¿ıÂÛ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ Ì Á) ¡· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹ ηÈ, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙Â-
ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ å∞ÔÙ›ÌËÛË ∂ÈÎÈÓ‰˘Ófi- Ù·È, Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÂÓË̤ڈÛË.

116
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ117

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

5. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ù¿- (·.. 245/9) Â¤‚·Ï ÙË ‰È·ÎÔ‹ Â-


ÍÂȘ, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰·ÎÙ˘ÏÔÛÎÔÈÎÒÓ ‰Â-
Ô‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÈÛfi‰Ô˘
ÚÔÛÒÔ˘ Ì ¯Ú‹ÛË ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ‰ËÌÔ-
ÌÂıfi‰ˆÓ ‹, ·ÏÏÈÒ˜, Ë „ËÊȷ΋ ·- ÙÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ, ˆ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Û· ÙÔ
ÂÈÎfiÓÈÛË ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙË- ÛÎÔfi Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ˘¤Ú‚·-
ÚÈÛÙÈÎÔ‡, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ıÂÚ·‡ÂÈ Ë Û˘Áηٿ-
‰Â‰Ô̤ӷ ηÈ, ηٿ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›Ë- ıÂÛË ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤ӈÓ. ŒÎÚÈÓ ̿-
ÛË, ı· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÁÔÓÙ·È Ë-
6. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÈfiÙÂÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì ÙËÓ
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ·Ú. 1 ÙÔ˘ Ó. ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Úfi-
2472/1997 Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈ- ‚ÏËÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔ- Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‹ ¿ÏÏ· ̤۷ ı· ·-
ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ıÂÌÈÙfi Î·È ÓfiÌÈÌÔ ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Ì ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈ-
ÁÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, Û·Ê›˜ Î·È Ófi- ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ó· ÂΉÒ-
ÌÈÌÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ (‰·Ê. ·) Î·È Ó· ÛÂÈ Ë ∞Ú¯‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÌÂÙ¿ ·fi
Â›Ó·È Û˘Ó·Ê‹, ÚfiÛÊÔÚ· Î·È fi¯È ÂÓ‰Âϯ‹ ÌÂϤÙË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù˘¯ÒÓ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· οı ÊÔÚ¿ ·- ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘, Ë ∞Ú¯‹ ÌÂ
·ÈÙÂ›Ù·È ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ Â- ·fiÊ·Û‹ Ù˘ 5-11-2003 (·.·.
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (‰·Ê. ‚). ∫¿ı ÂÂ- 52/2003), ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ÌË ÓfiÌÈÌË ÙË
ÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰Ô̤-
Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Â›- ÓˆÓ ‰·ÎÙ˘ÏÔÛÎfiËÛ˘ Î·È ›Úȉ·˜
Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÂÚÔÏÈ-
‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË. ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ È-
7. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰Â‰Ô- ÏÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ S-Travel,
̤ÓÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ï‹ı¢ÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙË-
ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘ Ù·˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
ÛÎÔÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÌÈÙ‹ Î·È fiÙ·Ó Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó, ÂÂȉ‹, ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË
·ÎfiÌË ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ·Ú¤¯ÂÈ ÁÈ’ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÛÎÔ-
·˘Ù‹Ó ÙËÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 Ô‡ Î·È Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜, ˘ÂÚ-
·Ú. 1 ‹ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ·Ú. 2 ‰. · ÙÔ˘ ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈ-
Ó. 2472/1997, Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·
‰ÈfiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·- ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂȉȈÎfiÌÂ-
ı·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÓÙ›- ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ÂÓÏfiÁˆ ÈÏÔÙÈÎfi Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Î·È ÁÚ·ÌÌ· ÛÎÔÔ‡. ‚) ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÌÂ
Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ (·fiÊ·ÛË ·ÚÈı. ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ 31-03-2003 (·.·.
510/17/15.5.2000 Ù˘ ∞Ú¯‹˜). ŒÙÛÈ, 9/2003) Ë ∞Ú¯‹, ·ÊÔ‡ Â·Ó¤Ï·‚ fi-
Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙÔÓ ·Ú¿- Û· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÓÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·fiÊ·Û‹ Ù˘, ¤ÎÚÈÓÂ, ÂÊ·ÚÌfi˙Ô-
·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ‰¤- ÓÙ·˜ Ù· ›‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·-
¯ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂı› Û ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ Â- ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô‰Ë-
ϤÁ¯Ô˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·- Á›· 115/2001 Ù˘ ∞Ú¯‹˜, ‰ÈηÈÒÌ·-
Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Â›- Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ÂÁηٿ-
Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡. ÛÙ·ÛË ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
8. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÓ·ÚÌfiÓÈ- (ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈ-
Û˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ô‡) ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi
Ì ÙÔÓ ÛÎÔfi Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚfiÛ‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ
Ù˘, Ë ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ‹‰Ë ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ (ÂÓÓ. ȉȷ›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙ˜
Ì ·.. 245/9, 9/2003 Î·È 2582/2003 ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ Û˘-
·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·) Ë ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ) ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘
∞Ú¯‹, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ 20.3.2000 ∞ÙÙÈÎÔ‡ ªÂÙÚfi. Ÿˆ˜ ·fi ÙȘ ·Ô-

117
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ118

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

Ê¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È, οı ۯÂ- ̤ıÔ‰Ô Ô˘ ÚԷӷʤÚıËΠ›ӷÈ


ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·˘- ÎÚ›ÛÈÌ˘ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·-
ÙÔÙÂÏÒ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÛÊ·-
ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÙÔ Û˘Óԉ‡ԢÓ. ÏÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘
9. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ
∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔÏÈ- Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fi-
̤ӷ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ÙÈ ËÈfiÙÂÚ· ̤۷ Â·Ï‹ı¢Û˘ Ù˘
∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›- Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·-
˙ÂÙ·È ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ó¢ڷÏÁÈ΋˜ ÛËÌ·- fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·-
Û›·˜ Î·È ˘„›ÛÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È fiÙÈ ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.
Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞ÂÚÔÏÈ̤-
Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈ- °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.
ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈ- ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
ÛÙ› Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ùfi. ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ
10. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢∞∞ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌ˘
·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÛËÌ·Û›·˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘
ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‚ÈÔ- (∫∂∞), Ë ÔÔ›· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔ
ÌÂÙÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ì ·.. 2054, ·fi 29-08-2003, ¤ÁÁÚ·Êfi
·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÈÙÚ¤-
ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ
‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ›Úȉ·˜ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ Ìfi-
·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·Ô- ÓÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛ¤Ú-
ÙÚ¤ÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÎÔ- ¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜
Ô‡ ‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Ï- ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘
ÏÔÁ‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÌÂ- ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ, ˘fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔ¸-
ÙÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂›Û˘, ·fi Ôı¤ÛÂȘ:
ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙˆÓ ∂ÚÁ·- 1. √ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ ı·
˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ Ë ÂÈı˘Ì›· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Î·È ÚÈÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·- ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·- ÙÔ˘ ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ˘˜
ÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â- ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
·Ï‹ı¢Û˘ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈ- ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂È-
ÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹- ¯ÂÈÚ‹ÛˆÓ.
ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ. 2. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â¤-
11. ∂Ófi„ÂÈ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÎÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‹ ¿ÏÏË Ù¯ÓÈ΋
ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ô˘ ·ÏÏ·Á‹ ‹ ·ÏÏ·Á‹ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û¯Â-
ÚÔËÁ‹ıËηÓ, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‚ÈÔ- ÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÌÂÙÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ›Úȉ·˜ ÙˆÓ Ô- Á›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜,
Êı·ÏÌÒÓ, ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ˘fi ÙÔ Ú›- ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘
ÛÌ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Î·È Ù˘ ∞Ú¯‹˜.
·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È Û 3. √ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ
‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2472/97 Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ
Û˘ÓÂÒ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ-
Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î‹˜) ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÛÂ
Ù˘ ›Úȉ·˜ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â- Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈ-
·Ï‹ı¢ÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚ- ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-
Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˜ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·Êfi ÙÔ˘
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂ- ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ ÂÓÙfi˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ∂›-
ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Û˘, Ô ¢∞∞ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó·
Ô ÛÎÔfi˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ì ÙË ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ÏÂÙÔ-

118
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ119

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÌÂÚ›˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·- ÛË, ȉ›ˆ˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷, ÙˆÓ


ÛÊ·Ï›·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ Ófi-
ÙˆÓ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈ-
ÙˆÓ ÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·ÏÁÔÚ›ıÌˆÓ ÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi ·-
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÈÔÌÂ- ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È
ÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ».
4. √ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ ∫·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 25 ·Ú.1 ‰. Á ÙÔ˘ ™˘-
Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú¯‹, Ì ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ-
ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÈÏÔÙÈ΋˜ Â- Ô˘ «ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇
Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹- ȉȈÙÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛȉȿ˙Ô˘Ó».
Ì·ÙÔ˜, Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ Û ∫·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÛÙÔȯ. ‰ ÙÔ˘ ¡.
¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿- 2472/97 «ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â-
‰ÂÈ·˜, ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ·Ú·- ‰Ô̤ӈӻ Û˘ÓÈÛÙ¿, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ
Ù›ıÂÓÙ·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒ˜ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ,
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÓ- Î·È Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·-
‰Â¯fiÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·fi Ù¯ÓÈ- Ôı‹Î¢ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
΋˜ ÛÎÔÈ¿˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ∫·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ·Ú.1 ÛÙÔȯ. ‚ ÙÔ˘ ¡.
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ 2472/97, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ÂÊfiÛÔÓ Ù·
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô- ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ Â›Ó·È «ÚfiÛÊÔÚ· ηÈ
̤ÓÔ˘˜ - ¯Ú‹ÛÙ˜. fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· οı ÊÔÚ¿
··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ Â-
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜».∫·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ·Ú. 2
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 43 / 2004 ÛÙÔȯ. · ÙÔ˘ ¡. 2472/97, Ë ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙÚ¤Â-
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: Ù·È Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
ªÂ ÙË Ì ·Ú. ÚˆÙ. ***·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤-
ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ô *** ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ Ë ÓÔ˘, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ¤¯ÂÈ ·-
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘- ÔÛ·Ûı› Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È
Ì›· ***, ··ÈÙ› ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ *** ÛÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ÛÙ· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË ‹ ÓfiÌÔ˜ Ô-
Ó· Ù˘ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚ÈÓÙÂÔηۤٷ Ï·- Ú›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ‰ÂÓ ·›ÚÂÈ ÙËÓ
·ÚÔÛÎfiËÛ˘ Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· È- ··ÁfiÚ¢ÛË.
ÛÙÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ™‡Ìʈӷ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2
ηٷ‚ÏËı› ÙÔ 80% ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÓÔÛË- ÛÙÔȯ. È· ÙÔ˘ ¡. 2472/97, Ë «Û˘Áηٿ-
Ï›·˜ Ù˘. √ ÚÔÛʇÁˆÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ıÂÛË» ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «Î¿ı ÂχıÂÚË,
fiÙÈ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·- ÚËÙ‹ Î·È ÂȉÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ‚Ô˘Ï‹Ûˆ˜,
Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÏ›- Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ Û·Ê‹, ηÈ
ˆÓ, ·ÊÔ‡ Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÂÓ Ï‹ÚÂÈ ÂÈÁÓÒÛÂÈ, Î·È Ì ÙËÓ Ô-
·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·- Ô›·, ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ Â- ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı›, ‰¤-
¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‚ϋıË. ¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â-
ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·- ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈ-
¿Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ- ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ÙÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ∏ Â-
΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÓË̤ڈÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏËÚÔ-
ÊfiÚËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi
™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‹ ÙȘ
¡√ª√ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤-
ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ηıÒ˜
1. ∫·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9∞ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Î·È ÙË ‰È-
«∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·- ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·-
fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹- Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ù˘¯fiÓ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘».

119
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ120

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

2. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ÂÎ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘), Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ¤-


Î·È ·fi ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒ- ¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙÔ «·fiÏ˘ÙÔ» ‰Èη›-
ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ***, ÛÙËÓ ˘fi ÎÚ›ÛË ˆÌ· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· Â-
˘fiıÂÛË, Ô ***, ÂÓÂÚÁÒÓ ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi- ϤÁ¯ÂÈ, Ì ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›-
ÛˆÔ˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ***, ηًÁÁÂÈÏ Ԣ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ÙÔÓ Ï‹ÚË È·ÙÚÈÎfi
ÛÙËÓ ∞Ú¯‹ fiÙÈ Ë *** ·Í›ˆÛ ·fi ÙËÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, Ô˘ ÙËÚ›ٷÈ
***, Ë ÔÔ›· ›¯Â Û˘Ó¿„ÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹- ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ, Ì¿ÏÈ-
ÚÈÔ ˙ˆ‹˜ Ì ÚfiÛıÂÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÍfi- ÛÙ·, ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ
‰ˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ , Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ ·-
Ù˘ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚ÈÓÙÂÔηۤٷ ÂÁ¯Â›- ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· Ó· Ï·Ì‚¿-
ÚËÛ˘ Ï··ÚÔÛÎÔÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘, ÓÂÈ ÁÓÒÛË Î¿ı ȷÙÚÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘
ηıÒ˜ Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÈÛÙÔÏÔÁÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. ∏
ÂͤٷÛ˘. ∆· ˆ˜ ¿Óˆ ÛÙÔȯ›· Û˘ÓÈ- ¿ÚÓËÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·-
ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ¡. 2472/97 ¢·›ÛıËÙ· ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ ··›ÙËÛË ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÙËÓ ¤Î-
·˘Ù‹ Ù˘ ηٷÁÁÂÏÏÔ̤Ó˘ ·¤‚ÏÂ ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÌ·.
ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹, fï˜, ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈ-
ÚÔÛʇÁÔ˘Û· ˘‚ϋıË Û ÂÁ¯Â›ÚË- Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ
ÛË ÁÈ· ÙËÓ «ÂÍ·›ÚÂÛË Î‡ÛÙˆ˜ ‰ÂÍÈ¿˜ ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· «ÂχıÂ-
ˆÔı‹Î˘», ÒÛÙ ӷ Ù˘ ηٷ‚ÏËı› Ë ÚË», «ÚËÙ‹» Î·È «ÂȉÈ΋» ‰‹ÏˆÛË ‚Ô˘-
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ∆· ¢·›- Ï‹Ûˆ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ «Û˘-
ÛıËÙ· ·˘Ù¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÁηٿıÂÛË» ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÂ-
ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ***. ÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ – Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
øÛÙfiÛÔ, ·fi Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¤Á- ¢·›ÛıËÙˆÓ – ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘. ∫·Ù¿
ÁÚ·Ê· Ù· ÔÔ›· ÚÔÛÂÎfiÌÈÛÂ Ë ÚÔ- Û˘Ó¤ÂÈ·, ·ÚfiÌÔÈ· ÁÂÓÈ΋ «Û˘Áη-
ÛʇÁÔ˘Û· ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·È- Ù¿ıÂÛË» ÁÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Î·È ¿ÌÂÛË
Ú›·, ÚԤ΢Ù ۷ÊÒ˜ fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ·-
È·ÙÚÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË- ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÓÔÛÔ-
ÎÂ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ··›ÙËÛË Ù˘ ·- ÎÔÌ›Ô, ˘fi ÙË ‰·ÌfiÎÏÂÈ· Û¿ıË Ù˘
ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ¤ÎÙˆÛ˘ ·fi ÙÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÌ·, ‰ÂÓ Â›-
Î·È Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÙfiÛÔ Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡.
Ù˘ ‚ÈÓÙÂÔηۤٷ˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·Ô- 2472/97, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Á΢ÚË Û˘-
ÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÈÛÙÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, ˘- ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηÈ, ÂÔ-
ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·- ̤ӈ˜, ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ-
Û›·˜, ·ÊÔ‡ Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒ˜ Î·Ï˘Ùfi- ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆ-
ÌÂÓË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ·Ô- ÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¡.
‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ôχو˜ ·fi Ù· ÏÔÈ¿ 2472/97 ÂÍÂȉÈ·ÂÈ. ∞ÓÂÍ·Úًو˜
ÚÔÛÎÔÌÈ˙fiÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. Àfi ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ‚ÈÓÙÂÔηۤٷ ÂÁ¯Â›ÚËÛ˘
ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¢·›- ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› «È·ÙÚÈÎfi ¤Á-
ÛıËÙ· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È Â- ÁÚ·ÊÔ», fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÛÊ·-
ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È ·Ó ·Îfi-
ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â- ÌË Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ
ÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ¤ÁÎÂÈÓÙ·È ÛÙË ‰È·›- ÙˆÓ fiÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›Ô˘
ÛÙˆÛË Ù˘ Î·Ï˘ÙfiÌÂÓ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ- Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì «Û˘Áη-
·Î‹˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ηÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ù¿ıÂÛË» ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È Ï‹ÚË Úfi-
Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Û‚·ÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÂ
ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›- οı ȷÙÚÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘
·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌË ÓfiÌÈÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ·-
∏ *** ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ fi ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ·Ú-
·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (¿ÚıÚÔ 5· ¯Â›Ô Ù˘ ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›-
ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î¿Ï˘„˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·- ·˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ÌË ·Ó·Áη›ˆÓ

120
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ121

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÓÔÛÔÎÔ- ÛÙ·ÛË Û˘˙ËÙ‹ıËΠηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·-
ÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ – Ù· ÔÔ›· ·Ô- ÛË Ù˘ *** ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-
‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·fi ¿ÏÏ· ‰ÈηÈÔ- Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú¤ÛÙË Ô
ÏÔÁËÙÈο – ı· ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ ÙËÓ ·Ú¯‹ ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ˜ ***, Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘
Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ Ì¤ÛˆÓ Î·È ***, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ʈÙÔÁÚ·-
ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘ ÛÎÔÔ‡. ʛ˜ Ù˘ ÚÔÛʇÁÔ˘Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤-
ªÂ ‚¿ÛË fiÛ· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚıË- ÓÔ˘ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜
Î·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙfiÛÔ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿Ë-
Ù˘ ‚ÈÓÙÂÔηۤٷ˜ Ù˘ ÂÁ¯Â›ÚËÛ˘ fi- ÚË Î·È fiÙÈ Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·-
ÛÔ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ˆ˜ Ó·ËÚÈ΋˜ ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫·Ù¿
¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˘Á›·˜ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛʇÁÔ˘Û· Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹
ÙË ÌË ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿ÓÔÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›-
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛıËÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘.
(·fi‰ÂÈÍË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï- ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿-
„˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ- Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜
΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘), ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛ˘
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÓfiÌÈÌË. ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√
¡√ª√
°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù·
1) ¢¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹. ÂÍ‹˜:
2) ∂È‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ·ڈÛË ÛÙËÓ *** ÙËÓ «°È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ófi-
ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÔ˘ ÓÔÔ‡ÓÙ·È ˆ˜:
¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÚÔ- ·) ‘¢Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹-
ÛʇÁÔ˘Û·˜ ***, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ‚ÈÓÙÂ- Ú·’, οı ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤-
Ôηۤٷ˜ Ù˘ Ï··ÚÔÛÎfiËÛ˘ Î·È ÚÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤-
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÏÔÁÈ- ÓˆÓ. ¢ÂÓ ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ӷ
΋˜ ÂͤٷÛ˘, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù· ÛÙ·ÙÈ-
ÙËÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· Ù· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο
ÛÙËÓ ÚÔÛʇÁÔ˘Û·. ÛÙÔȯ›·, ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔ-
3) ∂È‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ *** ÚfiÛÙÈÌÔ ‡- ÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÔ‡Ó Ù·
„Ô˘˜ ›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ·- ˘ÔΛÌÂÓ· ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
Ú¿ÓÔÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‚) ‘∂˘·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ’, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ
‰Â‰Ô̤ӈÓ. Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó (…) ÙËÓ ˘Á›·, (…)
(…)
‰) ‘∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈ-
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 44 / 2004 ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·’ (‘ÂÂÍÂÚÁ·Û›·’), οıÂ
ÂÚÁ·Û›· ‹ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Ú·Á-
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: Ì·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ ·fi
ªÂ ÙËÓ ·fi *** (·Ú. ÚˆÙ. ***) ·Ó·- ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‹
ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ë *** ηًÁÁÂÈÏ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ‹ ¤ÓˆÛË ÚÔÛÒˆÓ
Ù· ÂÍ‹˜: ‹ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹-
∏ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Û· Â›Ó·È ·Ó¿ËÚË Û ıÂÈ· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ
ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 67% Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ïfi- Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔ-
ÁÔ ·˘Ùfi ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·Ó·ËÚÈ΋˜ ı¤Û˘ ÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹,
ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈΛ· Ù˘ Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ‰È·Ù‹-
Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ *** ÛÙÔ ***. ∏ *** ˘¤- ÚËÛË ‹ ·Ôı‹Î¢ÛË, Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË,
‚·Ï ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹, Ë ¯Ú‹ÛË, Ë ‰È·‚›‚·ÛË, Ë
*** Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿‰ÔÛË ‹ οı ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‰È¿ıÂ-
·›ÙËÛË Ù˘ ÚÔÛʇÁÔ˘Û·˜ Î·È Ë ¤Ó- ÛË, Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ‹ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜, Ë

121
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ122

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

‰È·Û‡Ó‰ÂÛË, Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË (ÎÏ›‰ˆÌ·), ÙËÓ ÚÔÛʇÁÔ˘Û· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ›ӷÈ


Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÊÔ‡ ·fi ·˘Ù¤˜
(…)». ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› ÙÔ ÚfiÛˆÔ
∆Ô ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
«1. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÂÚ. · ÙÔ˘ ¡. 2472/97.
ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ fiψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·˘Ù¤˜ fï˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÈ-
·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· η- ÛÙÔ‡Ó Â˘·›ÛıËÙ· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤-
ıÒ˜ Î·È ÛÙË ÌË ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË Â- Ó·, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛʇÁÔ˘-
ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û·, ÁÈ·Ù› ·fi ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÔÈ-
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ- ·‰‹ÔÙ ·Ó·ËÚ›·.
ÓÙ·È ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Û 3. ™ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÂÏ‹-
·Ú¯Â›Ô. ÊıËÛ·Ó Î·È ·ÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Û‡ÓÔÏÔ ÚÔÔ-
2. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ÚÈṲ̂ÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ¤Ó·Ó
ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰Ô- ÛÎÔfi Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¿ÛÎËÛË ·Ô-
Ì¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ë ÔÔ›· ÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔÛˆÈ΋˜ ‹ ÔÈÎȷ΋˜
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆ- ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘Ùfi ÙˆÓ
Ô ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ô- ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¯Â›Ô ÚÔÛˆ-
ÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‹ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ». ÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ∞Ú¯‹
∆Ô ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·-
«1. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈ- Ù·ÁÁÂÏ›·.
ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fi- 4. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Â›‰ÈÎˆÓ ÚÔ-
Ù·Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤- ÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ë Ï‹„Ë
¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘. ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›Ë-
2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÂ- Û‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓÓfiÌÔ˘
ÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË, Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
fiÙ·Ó: ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Áηٿ-
(…) ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤-
Â) ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·- ÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÚÔÛʇÁÔ˘Û·˜.
Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ŸÌˆ˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô
ÂÓÓfiÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÂȉÈÒ- ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ˜ ›¯Â ˘¤ÚÙÂÚÔ ¤ÓÓÔ-
ÎÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ô ÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ÚԂ› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
ÙÚ›ÙÔ˜ ‹ ÔÈ ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·- ̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ
Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ˘- ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÒ-
fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ÙÔ‡ÙÔ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÚÔ- ÈÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi-
Ê·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ì- ¯ÚÔÓ· ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒ-
ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· Ô- Ì·Ù· Ù˘ ÚÔÛʇÁÔ˘Û·˜, Ï·Ì‚·ÓÔ-
Ô›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ì¤ÓÔ˘ ˘’ fi„ÈÓ fiÙÈ Ë Ï‹„Ë ÙˆÓ ÊˆÙÔ-
‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÂÏ¢- ÁÚ·ÊÈÒÓ ¤ÁÈÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÌÂ
ıÂڛ˜ ·˘ÙÒÓ». ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÙ·È Î·Ì›· Ù˘-
2. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô Î·- ¯‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÚÔ-
Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ ÙËÓ ÛʇÁÔ˘Û·˜ Ô‡Ù ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë
ÚÔÛʇÁÔ˘Û· ÂÓ ·ÁÓÔ›· Ù˘ Î·È ·- ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜
Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Ú-
Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ıÚÔ˘ 5 ¨ 2  ÙÔ˘ ¡. 2472/97.
Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÙȘ
ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢Ë- °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
ÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ *** ÁÈ· Ó· ˘Ô-
ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Û˘˙‡- 1. ∞ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ***.
ÁÔ˘ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÚÔÛʇÁÔ˘Û· ‰ÂÓ Â›Ó·È 2. ∫Ú›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ *** Ó· ʈ-
·Ó¿ËÚË. ÙÔÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÙËÓ *** Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
√È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÂÓÒÈÔÓ

122
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ123

∞Ú¯Ë ¶ÚÔÛÙ·ÛÈ·Û ¢Â‰ÔÌÂÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ˘ ÷ڷÎÙËÚ·

ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹- ™∫∂º∆∏∫∂ ™Àªºø¡∞ ª∂ ∆√


ÌÔ˘ ***, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›- ¡√ª√
ÍÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘, Û˘ÓÈÛÙ¿
ÓfiÌÈÌË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ 1. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ··È- «1. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂ-
ÙÂ›Ù·È Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤- ÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿Ú- 2.∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔ-
ıÚÔ˘ 5 ¨ 2  ÙÔ˘ ¡. 2472/97. Á‹ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ‰Â-
‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·-
∞¶√º∞™∏ ∞ƒ. 46 / 2004 fi ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜, fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó
Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘-
∏ ∞Ú¯‹ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ı˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ:
∆Ô °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô *** ÙÔ˘ *** ·) ∆Ô ˘ÔΛÌÂÓÔ ¤‰ˆÛ ÙË ÁÚ·Ù‹
¶Â™˘¶ *** ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ˘. ·ÚÈıÌ. Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘…
ÚˆÙ. ***¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿ (…)
ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯‹˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ) ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ
ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ʷΤ- ÁÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-
ÏÔ˘˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ù˘ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∫ÏÈ- ÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ˘-
ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ÙËÚÔ‡- fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·ÓˆÓ˘Ì›·
ÓÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ·Ú¯Â›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙË-
Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·- Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰È-
Û›· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙË ÃÂÈÚÔ˘Ú- Î·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· Ô-
ÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ·fi ÙÔÓ È·ÙÚfi ***Î·È Ô›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È».
ÙËÓ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· ***, ÂÚÁ·˙fi- ∆Ô ¿ÚıÚÔ 2 ÛÙÔȯ. ‚ ÙÔ˘ ¡. 2472/97 Ô-
ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ÎÏÈÓÈ΋. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙ· ¢·›ÛıËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Û˘-
¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë *** ı· ¤¯ÂÈ ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·ÓˆÓ˘ÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ™‡Ìʈӷ ÌÂ
ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÛÙÔȯ. ‰ ˆ˜ «ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·- ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·»
Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· ÙË «Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹, Ë
Ù˘ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·¢- ·Ôı‹Î¢ÛË, Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹, Ë ¯Ú‹ÛË, Ë
ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ‰È¿‰ÔÛË ‹ οı ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‰È¿ıÂ-
ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
·fi ÂÓ‰ÔÎÔÈÏȷΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ» Úfi- ∆Ô ¿ÚıÚÔ 4 ·Ú. 1 ÛÙÔȯ. · Î·È ‚ ÙÔ˘ ¡.
ÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ- 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ô
΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, Û·Ê‹˜ Î·È ÓfiÌÈ-
Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â¿Ó ÂÊ·ÚÌfiÛıËÎÂ Ê˘ÛÈÔ- ÌÔ˜, Ù· ‰Â ‰Â‰Ô̤ӷ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó·Ê‹,
ıÂÚ·›·. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤Ú¢ӷ ÂÁÎÚ›ıË- ÚfiÛÊÔÚ· Î·È fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fi-
Π‹‰Ë ·fi ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ì- Û· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡
‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ™˘Ì- Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜.
‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∆Ô ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ∞Ú¯‹ ı· «1. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆ-
‰ÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú. 7 ÙÔ˘ ÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›Ó·È ·fiÚÚËÙË.
¡. 2472/97, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ¢ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·-
¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ fi ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙÔÓ ¤-
∞Ú¯‹. ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‹
ªÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿- ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙÔ˜ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ηÈ
Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È·ÏÔÁÈ΋˜ ÌfiÓÔÓ Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘.
Û˘˙‹ÙËÛ˘ (…)

123
APXH PROSTASIAS ’04.1 16/06/05 17:43 “ Æ124

∂ÙËÛÈ· ∂ÎıÂÛË 2004 – ¶·Ú·ÚÙËÌ·

2. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈ-


Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈ- ÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ
ο Î·È Ù¯ÓÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ˜, Ì ÙËÓ
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ¤ÁÁÚ·ÊË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤-
ÙÔ˘˜ ·fi Ù˘¯·›· ‹ ·ı¤ÌÈÙË Î·Ù·ÛÙÚÔ- ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ¤ÁÁÚ·ÊË Î·È
Ê‹, Ù˘¯·›· ·ÒÏÂÈ·, ·ÏÏÔ›ˆÛË, ··- ÚËÙ‹ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤ӈÓ
ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ‰È¿‰ÔÛË ‹ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙË
οı ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ·ı¤ÌÈÙ˘ ÂÂÍÂÚÁ·- ‚¤ÏÙÈÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜
Û›·˜. ∞˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·- ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈ-
ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Â›Â‰Ô ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·Ó¿ÏÔ- ÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·-
ÁÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿- ˙ËÙÂ›Ù·È Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÂÍÂÚ-
ÁÂÙ·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ë Ê‡ÛË ÙˆÓ Á·Û›·˜ ÁÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÂÈÛÙËÌÔ-
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. …» ·Ú. 2 ÛÙ ÙÔ˘ ¡. 2472/97 ÚԂϤÂÈ
ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¢-
2. ∞fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·›ÛıËÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ Û˘Áηٿ-
ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¢·›- ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˘fi ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÛıËÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈ- ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘
ÙÚ¤ÂÙ·È ˘fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù˘ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜ Î·È Ù˘ Ï‹„˘ ÙˆÓ ·-
·Ú. 7 ·Ú. 2 · ‹ ÛÙ ÙÔ˘ ¡. 2472/97 Î·È ·Ú·›ÙËÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·-
˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÂÂÍÂÚ- Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤-
Á·Û›·˜ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ˜, Û·Ê‹˜ Î·È Î·ıÔ- ÓˆÓ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
ÚÈṲ̂ÓÔ˜, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›- ∏ ∞Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ Â-
ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ÂÚ›Ùˆ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÛË fiÔ˘ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, fiˆ˜ Úfi-
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û‡Ìʈ- Û‚·ÛË ‹ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ¿ÏÏÔÓ ÛÎÔfi ·fi
Ó· Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ¡. 2472/97. ·˘ÙfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó Ù