Sie sind auf Seite 1von 76

BAo cAo THUONG NIEN

HoAI BAo:

COMECO - ThllO'ng hi~u cue chat 11I9'ng dich Vl,J

TAM NH1N:

86 1 v~ chat ILI'9'ng dich V\) trong kinh doanh h6a dau I~i Vi$1 Nam

so MeNH:

£lOi rnoi phong each phuc V\J lrong ITnh Vl)'C h6a dau

BAN sAc VAN HDA:

Ban sac nnan van - De cao gia Iri oao euc nuyen Ih6ng

SLOGAN:

COMECO vi khach hang phuc V\J

-GiQldaulambieUll/'lll1g;

- Mau cam, the hi~n Sl,l' tuui mat, quyen rO, so; no;, hung phan, sang t~ trang c6ng v$:;

- COMECO "COME + CO (COME nghfa liJ den, CO nghfala c6ng ty) _ mCri gQ; mQ; nguOi;

- COMECO duvc d(jt t~n nen meu cam, trung tiim Iii hinh chi/Jc chis kh6a. Ihtt hitn sUI::

m~nh. Ifi tu~ v&i tam long r¢ng ma, san sang hqp rec cling pMt lrien; - Khung hinh vuong bieu thi eho sll phat tril.n Mn vOng_

TRI~T L Y KINH DOANH:

Dai gia dlnh COMECO - Tat ca vi su hal long ella moi ngllai. vi muc lieu chung.

THAI DQ VOl KHACH HANG vA DOl TAc:

Chuyen nghi~p - H9'P tee - Win win.

THAI DQ DOl VOl CONG vise. rracn nhiem - Sang tao - Hleu qua

THAI DQ DOl VOl DONG NGHlep:

TOn tr9ng - Cong bang - Chia sa

THAI DQ DDI VOl cO DONG vA NHA DAu TlY:

TIn ~y - COng khai - Minh bach.

THAI DQ DOl Val CONG DONG vA xA HOI:

Bao v~ sue khoe - Gili' gin mot tllJang - Hca h9'P C¢ng dOng.

.::::::::

COMECO IIi khach hang phl_lc v~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

~ Ml,JCLl,JC

Gia tn cot 101 bia

ThlJ' gli>i co tJ{jng cua Chu tich HfJi dong Quan tr; ThOng tin chinh ve COMECO

Phan 1. L!CH SIl HO~T BQNG eOA CONG TV ..

III. fJjnh hU'&ng pM! Irian _"

Phan 2. TO CHUC vA NHAN 81,1' I. CO' cau to ctwc cee Cong Iy .

10 14 14 15

1/1. SOIU'Q'ng CB_CNVva chinh s8ch doiva! NLfJ 18

Phan 3. BAo cAD ellA HOI eONG QUAN TRI 20

I. Nhfmg net no! b(!t cce ket qua ho?t dong nilm 2009 . 20

II. Tinh hinh thvc hiijc so val ke boson 2009 21

/II. NhDng thay dol chu yeu trong nam 2009 21

IV ceo rui ro Ian va biijn phtJp phOng ngiPa 22

\I. Trien vQng va ke ho!,)ch m'im 2010.. 23

Phan 4. BAo cAo eOA BAN TONG GIAM cOC.. 26

l. Bao ceo tinh hinh tili chinh m'im 2009 26

II. Bao cao ket qua ho?t c10ng SXKD nllm 2009 ... 28

III. NhCfng tian b¢ Gong ty (fa cer avoc m'lm 2009 28

IV ke boecn pM! trien nllm 2010. 29

Phan 5. BAN GIAI TRiNH BAo cAo TAl CH[NH (Bao ceo cue BKS) 32

Phan 6. cAe CONG TV co LIEN QUAN 36

Phan 7. THONG TIN co DONG vA QUAN TR! CONG TV .. 40

I . Hoqt c10ng cse H¢i c1dng Quim tri va Ban Kiem seer 40

II. Cac dCr Mu tMng k~ v~ cd c16ng .. 45

III. Di~n bien gia cd phieu COM oem 2009 . 46

IV. Trach nhi~m c1di v&i c¢ng c16ng va X8 h¢i cee COMECO trong nsm 2009 47

Phan 8. BAo cAo TAl CHiNH NAM 2009 50

Mang lU'&i ten Ie xtlng dau .

69

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~CO~W~-k~h~.C~h~h~.~n!.~ph~.~C~V~. ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

Nem 2009, tinh hinh kinh te (rong nuoc va the gi&i co nhifJu bien d¢ng, d§ lac dong tf1l'C tiep den hO<;l1 r!¢ng cua COMECO; song b~ng 51)' n6 1I;c, biJng y chi quyel tam, b~ng tinh th~n (Joan kef ve 51,1' lao (J(mg sang 190 cua gen 500 CR CNV Cong ty; cung va; 51,1' img h¢ cua Ouy cd dong, Cong ty da drmg vDng va c6 nhD'l'lg bU'&c pMt ((ien mang trnh chllt riot pM, thu dU'Q'C nhieu kef qua khich I~. COMECO da holm tMnh teen di~n ve vu¢ mUe ke hoecn nam 2009, Doanh thu: 2.821 tya6ng, dliit 120% ke hO<;lch nam; toi nhu~n sau thue: 63,224 tydong, (j?t 324% ke ho?ch nam; tde dQ lang truiYng binh quan S8U 9 nam CPH (2001-2009): 38,84o/"/nam.

De d<;lt dU'Q'C kef qua kinh doanh, ngoai vi~c khOng ngCmg toen thi~n h~ th6ng quan Iy de cung clip cho thi trU'&ng nh{)ng san pham va dich vu t6t nhllt, COMECO con luon quan tam den l'li ich ccs Ngwi lao d()ng, cua Co dong va tham gia vee cec hogt d(jng bao v~ mai trlJ'6'ng sinh thei, oeo v~ soc kh6e c(jng ri6ng. Diem ri~c trung cue COMECO hi~n nay kh6ng chila doanh nghi~p ban Ie xang dfJU rillu Mn & Vi~t Nam xay dl,l11g Hi? thong Quan Ii eMt flJ'9"lg thea tieu chuan ISO 9001:2008 rna con te aoenn nghi~p ban Ie xang dau dau lien 0- Vi~t Nam tnen khai {mg dl,mg lhBnh cong H~ thong Quan Ii Mol trU'img (ISO 14001:2004) ve H~ thong Quan fiAn toen SIPc khoe Ngh€! nghl~p (OHSAS 18001:2007). Sv tbenn cong nay ngoai 'I nghia mang tinh dot pM ~ m~t ap dl,mg h~ thong quan 1'1 Mn lien, con fa SI)' bieu hi~n ra ben ngoai cos thai dO doi v&i cClng dang va X8 hoi: "Baa v~ sec khOe - Gin gitJt mol trU'img - Hoa hqp cQng dang" va mi}t nlm Van hOa va; "Ban s,Ac nhan van - de ceo gla trj d{lO diPc truyen thdng". Day chinh 18 nen m6ng Vtfng chtic dlw m~nh SI,f pMt trien cua COMECO trong tU'Gng fai.

~ __ ~C~O~M~E~CO~W~'k~h~'C~h~h~.~n!g~.h~~~V!Y_l:::::::::::::::::::::J~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

V&i nhimg thenn tich trim, COMECO da vinh dlj'dU'()C To ch(i>c Chat /1J'(;mg Quae t~ (APQO) ((mg Gis; thlFimg Ch~t luvng Quae te Chau A· Thai Binh DI./'O'ng; riJng cue Tieu chuan Do IOOng GMt lU'qng Viet Nam t~ng Bang khen v@ thanh tich (rong ffnh V(J'C do /U'&ng; Ban tuyen giao Trung U'O'ng t$ng Giai thll'img doanh ngh;~p h9i nh~p va phat trjlm nlim 2009; xep h{Jng 161 trong Top 500 doanh nghiep Ion nhaf Viet Nam (VNR 500). EJ6ng th&i nhiFng k&t qua d{Jt GU'r;1C cua COMECO da gop ph/m VaG SI,Y tMnh c6ng chung CUB Thanh pM va CUB Nganh Dau khl Qu6c gia Vi~t Nam irong m1m qua.

BU'&c sang rem 2010, kinh t~ - fai chfnh th€! gi&i va trong nu&c dU'Q'C dvMo van tiep tI,JC di{)n bien pmrc t;;tp, kM/U'&ng do viec ph(1c hal kinh te dang gfip nhif~u kh6 khan, Ben c<;Inh a6 chinh seen qUEm If cLie NM nu&c adl va; kinh doanh xtmg dau v~n con nhieu Mt c~p. HEJQT C6ng Iy xin cam k~t se lam vi(lc no fI,JIe cao nh~t at: phat trirm COMECO len nhfmg t.§m cao moi, aap ifng alJ'f)'C quy~n /9'i cao nhat cho Quy Co aong. EJong thai HfJQT C6ng ty tin tU'&ng r~ng v&i SI,J' no 11,f'C, long yeu nghe, sineo d{)ng sang reo, tinh th.§n aoen kef, y chi quyet tam nh8t djnh t~p thl: lanh aeo va CB. GNV Cong ty se vlft;Yt qua aU'Q'C khO kMn thif tnecn, hoan thanh xufJt s~c nhi(lm vu va nang cao uy tin thU'fYng hi(lu COMECO l(f}n thU'fYng trU'&ng trong nuoc cung nhU'quoc teo

Cung chung vai esc sl,J'ki(ln trc;mg d?i cua ce NU'Oc va Thanh phd, trong rem 2010 COMECO COng se to cnoc ky ni(lm 35 nam ngay thBnh I~p Cong ty va 10 nam co ph/m nee Doanh nghi~p. HEJQT Cong ty hy w;mg rang, COMECO se co them ceo SI,J' ki(ln trQng dt;ii at: ghi vee moc son /ich sif trong nhimg thCli kMc ky ni(lm lrc;mg dfili nay.

Thay m;;1t HEJQT, Ban T6ng Giem aoc Cong ty COMECO toi xln cnsn tMnh cam an Ouy c6 aong, Quy khach hang, Quy aoi rsc aa dong Mnh cung COMECO; cam an cec CO' quan, to chl.i'c, ce nhan de giup aa COMECO trong suot tnoi gian qua. fJong thai ae vU'Q'f qua aU'Q'C nh(}ng tMch ttwc, khO kMn nh~m noen thiJnh xuat sac nhi(lm vv ke hotilch nam 2010 va nhQ>ng nam til:p thea, HfJQT Cong ty mong muon fiap tvc nh~n aU'Q'C SI,I' ung h¢, g~n b6 iau dai eua Quy Co a6ng va SI,I' giUp aa nhi(lt tinh cua Quy vi .

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~V~;.~h~.~Ch~h~a~·n~g~p~h.~C~V~.~ __ ~

.. aja chi *ai~n thcat * Fax

* Email

* Website

* Ngay thanh l.tIp

* Thai di~m co phan h6a * Giay CNE>KKO so

"Ten ell (DNNN)

.. Ma Ch(fng khcan

BAo cAo THUONG NIEN 2009

~ THONG TIN CHiNH viO COMECO

CONG TV co PHAN V" T Tl1 - xANG oAu (COMECO) MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY

SO 90lJ •. ..!00 ISO 14001 :2007 OH5A5 18001 :2004

: 11 Cao Ba Nha. ouan 1, Thanh phc Hb Chi Minh : (84-8) 39.200.123 - 39.200.357

, (84-8) 39.202.296

: comecopetro@hcm.vnn.vn

: http://www.comeco.com.vn; www.comeco.vn : 13-12-1975

: 13-12-2000

: 4103000236, dip ngay 13-12-2000

Gong ty V~t tLP Thiei bj Giao thong V<%In tai (COMECO) :COM

* Ngay niem yet tren Hose : 07-8-2006

* ThU'O'ng hii;!u COMECO : da dang ky t~i CI,IC Sa hl"Pu Cong nghii;!p tLP nam 1993.

~ CHO' VIET TAT

- Gong ty : Gong ty Cp V~t tU' - Xarq oau

- f)Hf)Cf) : f);;.i H¢i f)Ong CO f)ung

- HDQT : H¢i dOng QW3n tr]

- BKS : Ban Ki~m soat

- TGD : Tong Giam abc

- GB.GNV : Can bO, c6ng nnan vien

- CHXD : Cua hang xang dau

- LNST LQ'i nhuan sau thue

~ __ ~C~O~M!EC~O~W~k~h~'C~h~h~.~ng~.h~~~V!Y~:::::::::::::::::::::J:J

L!CH su HO"" T DONG COA CONG TV

I. NHCrNG SV' KII;N QUAN TRQNG II. QuA TRINH PHATTRI~N

III. 81NH HU'aNG PHATTRI~N

Phan 1 ~ L!CHSO'

HO!;'. T DQNG COA CONG TV

BAo cAo THUONG NIEN 2009

I. NHO'NG 51! KII;N QUAN TRQNG

1. Ngay thanh lap : 13-12-1975.

2. Qua trinh hinh thanh Cong ty :

Qua han 34 nam heat d9n9, do quy mo va nhiem Vl,I cue tung giai coen khac nhau

nen ten qoi cue Cong ty dll'Q'c thay dbi nhtr sau

• Phong quan Iy Xang d§u : 5au 30f4f1975, Sa Giao thong van tai TP. Ho Chi Minh da tiep man h~ thong van tai cue Nha LO van che dO cO vo! tren 5.000 phll'O'ng uen van tai hang h6a va hanh khach cac real. to ttuec tr<;lng nay. Sa GTVT da thanh lap Phorq ouan 19 Mng dau de quan I}' cac tram xang va chan phoi nbien lieu cho cac ohuonq tlen van tai no! tren. Phonq Ouan 19 Xang dau chinh la tlen than cue Cong ty ce pharr vat Ill' - Xang dau (COMECO) nqay nay.

• Xi nghi~p RLra xe va Cung (Png Xang d§u: Tli' 08/1977 dlln 12/1978 (true thuoc Sa Giao thong V$n tai Thanh pho He:. Chi Minh)

• Xi nghi~p Cung (Png V;)t tLP: Tw 12/1978 den 12/1981. (true thuoc Sa Giao thong van tai Thanh pho He:. Chi Minh)

• Xi nghi~p Cung (Png Nhien Ii~u: Tw 12f1981 den 10f1992. (true thuoc Sa Giao thong van tal Thanh pho He:. Chi Minh)

• Cong ty V;)t tLP Thiet b! Giao Thong V;)n Tai (COMECO): Tw 10/1992 den 12/2000 (true thuoc Sa Giao thong Cong cnanh Thanh pho Ho Chi Minh)

• Cong ty ce phan V;)t tLP - Xang dau (COMECO) : Tw 12/2000 den nay.

(GOMECO /il thilnh vien cua rang Gong ty CO' khi Giao thong V?n tai Set G6n (SAMCO) til' thfmg 1012004 r1~n thtmg 1/2010)

II. QUA TRiNH PHAT TRI~N

1. Nganh nghe kinh doanh chinh :

- Kinh doanh : xanq, oau, nhot, djch Vl,J nra xe, dich Vl,J Van cbuyen xe bon

- Thiet bj cho tram xang va vat tu', phvonq tien giao thong van tat.

- Xay dl,mg dan dl,lng va cong nghi$p. d$c biet 103 cac tram xang dau va kho xU'ong.

- Cho thue van phone, kho, bat.

~ __ ~C~O~M~EC~O~W~'~ha~'C~h~h~.~ng~p~h~.~C~V~.~::::::::::::::::::::~

2. TInh hinh hcet dQng : 2.1. Nhllng cQt moc quan trc;mg:

- Thang 12/2009 : Nhf)n 2 chLPng chi: H$ thong Ouan Iy Moi trllong ISO 14001 :2004 va H~ thong Quan Iy An loan SLPC khOe OHSAS 18001:2007 do Bureau verltas Certification (BVQI) cue VlIong quoc Anh cap giay chLPng nhan vee thanq 12/2009.

- Thang 12/2008: COng ty da lam l~ Khc'Yi cong xay dl)'ng Cao DC Van phOng COMECO tat 549 8i~n Bien PhO, Phllong 3, Ouan 3, Thanh phD Ho Chi Minh.

- Thang 0812008 : Ban nann eta tri collai cue COMECO.

- Thang 12/2007 : Nhan giay chLPng nh~n 5S do Tong CI,lC Tieu chuan 80 Illang Chat IlIQ'ng Vi~t

Nam cap.

- Thang 1012007: PMt hanf them 4.599.917 co phan tang von dieu I~ tiJo 34 ty dOng len 79,99 ty dong, th~ng dll151 ty dong.

- Thimg 1012004 Nhi;l.n chCmg chi H$ th5ng Quan Iy Chat IlIQ'ng ISO 9001 :2000 do BVQI (VlIO'ng quoc Anh) cap Giay chCrng nhan.

- Thimg 12f2000 : Co pban hoa tneo quyet dinh cua Thu Illang Chinh phu.

- Thang 07/1988 : COMECO da manh dan de xuat va dllQ'c Sl)' chap thuan cue Dy ban Nhan dan

Thanh pha Ho Chi Minh cho phep rna cee cac CLFa hang xang dau COMECO dA kinh doanh ban Ie phuc Vl,I nhan dim thanh phD va da thu oucc nhli'ng ket qua mang linh dot pha cho Sl)' phat trien klnh doanh cue Gong ty thea co che thi tmang.

2.2. Cae dl,l' an dau tlJ' Ian:

2.2.1. Dv-an xaydv-ng Tong khoXang d;w COMECO;

- Dja diem: Xa Phu 80ng va xa Pfuroc Khanh, huyen Nhon Trach, tlnh Dong Nat. (Song Sal Gon, gan doi diem vO'i Kho Xang cau Nha Be, TP. HCM).

- Di~n tich dal : 20ha (200.000 m2)

- Quy mo dau III :

+ Giai aoen 1: soc chua 40.400 m3 cho 4 mat hang xang va dau.

Xay dl)'ng cau cang 25.000 DWT. Tong mec dau tv 236,75 Iy dOng

+ Giai aoen 2: Xay dl)'ng them 10.000 m3 sec ctwa. Tong mrec dau tu : 35,00 Iy dong.

Ngoai ra, Cong ty cOng dV' kien dau ne kinh doanh cac mat hang h6a dau khac nhtr : dau nhon, boa chat, gas, .

Hi~n da IhV'C hi~n mot so cong vlec ntue : 8en bu giai 16a, san lap mat b~ng giai dean I, .. vo! t6ng chi phf Ihl)'C hi$n den 31f12f20091a 18,352 tY dong.

BAo cAo THUONG NIEN 2009

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~V~;.~h~.~Ch~h~a~·n~g~p~h.~C~V~.~ __ ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

2.2.2. Df!' an Cao de Van phOng COMECO:

- Dja di~m : T1;Ii nga ba 8j$n Bien Phu - Nguyen Thien Thuat,

56549 Dii;i:n Bien Ph!], PhLl'IYng 3, Qu$n 3, TP_ HeM -Dien tlch khuon vlen : 70arrf

- Quy me : 10 lang ceo. san thU'(;mg va 2 lang ham

SLr dunq 3 lang (7, 8, 9) lam van pMng ella Cong ty, cac tang con 11;Ii cho thue.

- Tong von d~1U Ill': 115,942 ty dang

DI,I' an dEl oU'Q'c kho! cong xay dl,l'ng V80 27-12-2008. Hlen dang hoan tal cac cong vtec ella giai dean cuoi Du- kien oU'a vao hoat dong cuoi quy 2 nam 2010

2.3. Qua trinh tang ven :

QuA TRINH rANG VON £l1~U u;: COMECO

(DVT'Tri?u<1ong)

r-~"~

........ _~~ •• 2,OOO

I-+-+_+~. 34000

n""9712<J08T'ngV<lnllo'h~'

T",,,,,l112007T'ngV<ln,llO'hO>' ~+-~+-~+~,...+....:r

~+_~+_~+~""+-I~J. 6.120

2.4. K~t qua heat dqng 3 nam 2007 . 2009 :

sANG K~T QuA SXKD Tlr NAM 2007 D~N 2009

T<'ing lai san

2 Vonchus&hCfU

3 V6n(ll~u I,

Doanhlhuthu;ln

Lc;rinhuantrlJ'Crcthue Ll"i nhu~n sau thue Co hie (%) Lilioobanlrt1nCp

Gialr!Cl'lrens6sach d6ng

290_637 86_120

394.9072.087.9413.071.5952.821.220 714

dong

3.275 2.343

-t t 102

GhichU :

- Nem 2000 Cty la DNNN

- Cty d{f(J'c mien thu~ thu nhi[lp doanh nghi~p 50% tir nam 2006 cJ~n nem 2007 do niem y~t tifli HoSE ngay

0710812006

- Chi tra co rcc bimg co phi~u: nem 2007: 6% . nam 2009: 9%,

- Von cM so hCfu nam 2007 tan9 ceo do pMt Mnh them co phi~u (thang dU'von: 151.118 ttieu (fong)

- Lal co btm tren CP " LNST I (So i{f(J'ng CP thea von aieu If: - sol{f(J'ng CP ngtm quy BO)

- Gla tri CP tren so seen " (Von eM sa rou - quy phUc IIlI)1 So lur;mg co phleu lU'u Mnh

~ __ ~C~O~M~EC~O~W~'~ha~-C~h~h~.~ng~p~h~¥~C~.~¥~T~::::::::::::::::::::~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

NGUON VON CHU SO HO'U

II NguOn.6nchus&h(fu (DVT: Tri$udOng)

DOANH THU THUAN

II DoanhthuthuAn(€lVT:Tri~dbng)

2.5. Thimh tich 4,t dU'Q'C trong nhi.Png nam qua;

II T6ngttli stln (E1VT: Tri~uO'Ong)

LQ'I NHUAN SAU THU~ 6322~

60,000

45.000 30,001)

ea

'5.000

c

• Lqi nh<4n sau Ihu~ (DVT: Tri~ COng)

2009 Gi8i thlJ&ng Chat IU'Q'ng Quae!e Chau A- Thai Sinh TO cnoc ChAt 1U'Q'ng Quae t~ (APaO) DlYO'ng

sang khan v~ tMnh tfch 'rang ITnh Vl!C do luang. T6n9 CI,lC Ti~u chuan DLCL Vi~t Nam

Giai thU'&ng Doanh nghioiip HQi nhap va Phat irien Ban Tuyen giao Trung I.IO'n9

X~p h;;lng 161 trang Top 500 Doanh nghioi!p ion nh{lI Trung lam ThOng tin Tin dl,mg - Ngan

Vi~t Nam (VNR 500). hang Nha rwoc Vi~t Nam

2008 Huan chU'Q'ng Doc L{lp hanq ba Chu tich NU'&c.

Giai thU'&ng "Doanh nghioi!p phat trieln ben vCl'ng" 1~1n BO Cong thucnq

thu I

ThutU'ong Chlnh phu

Bang khen

ihU'O'ng hi~u (VATAP)

2007 Giai Vang Chftt 1U'Q'ng VN BQ Khoa hQc - CN

Giili thU'ang 'Thucnq hi(lu vang, Slogan - Logo an

tU'Q'ng"

2002 Huan chU'ong lao dong h,;mg nhat Chu fich NU'oc

Hi~p hOi Ch6ng h~ng gia va aao v~

Giai thU'ong "Doanh nghi~p VN ap dl,lng lbanh c6ng HOi Khoa hQC va Ky thu~t Vi$t Nam

khoa hoc cong ngh~" (BUTEC)

1998 Huan chU'ong lao dong h<;tng hai Chu fich NU'oc

1992 Huan chU'ong lao dQng h,;mg ba HQi dOng Nha nocc

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~V~;.~h~.~Ch~h~a~·n~g~p~h.~C~V~.~ __ ~

sAo cAo THUONG NIEN 2009

III. D!NH Hl10NG PHAr TRI~N

1. Phan tich me! trLrO>ng kinh doanh (SWOT);

£)IEMM~NH(S)

£IIEMYEU(W)

1. Chllac6khocangxangdaunenchll'8 chUd¢ngdll'Q'cngu6nMngvllgiliban

2 Th6ngtin thj twong, doith(J cOn h~n che

3. D~utllnMnl"cchllatheokipI6cd¢phattri~nclla

C1ingly.

4. Tacphonglamvi';'ccuad¢ingUCB.CNVchU'ath{i\SI,I'

chuyennghiep

5 CbngtacMarketing,PRchlJ'3chuyilnnghieP

6 Van phong Cong ty ch{it h'i'p. nam o vi tr; khoflg thu~n iQ'i.

PHOI HQ'P so· Phil! huy diim m~nh t~n d~ng coo hili PHOI HQ'P ST: Phil! huy 6jim m~nh h~n che nguy coo, th:lch thlic

(St,S2,S3. S5, S6) + (01, 02. 03, 05) ---;. Chien I"~c I~ng l'I'6'ng I~P trung (St, 52, 84, 85, 87) + Il2. T5, T7) -4Chien 1"9'c~a d~ngh6a san pham

{S4,S6, S7) + (04,05,06)

_Chienlll9'chQinh~p

(St,S2,S3,S4,S7)+(Tt,T4,T6) _Chil~nlll''lcpMtl'i~ns.anphammdi

WI +(01,02,04,05, 07) ~ Chi~nll,l'Q'c(/jngln.r&nghLtCng ngo~i (WI, W2, W4, W5)+ (T1.T2, T5, T6) _ Chi~nILrqcd~ui.F

(W3, W4, W5) +(06) ~ Chi~n II,I'Q'C H$ thOng Quan I'i Chat lLtQ'ng (W2, W5) + (Tl, T4) _ Chi~n IliVe Marteling

(W2, W3, W4) + (Tl,T6, T7)

_ChienlLtQ'cnguCnnMnh.rc

~ __ ~C~O~M~EC~O~Vi~'~h~'C~h~h~.~ng~.h~~~V~.~Ll::::::::::::::::::::~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

T&~'i~cpMn tich SWOTtren Cong tydLf8 ra muc tieu va chitm IUVC tvw seu:

2. MI,IC lieu chu y~u cue Cong ty :

- Phan dau ooa COMECO Ira thanh : "So 1 ve chat IlJ'gng djch vu trang kinh doanh hoa dau

tai Vi~t Nam (true chinh lil xang dau)". - Khflng nglrng nang cao hieu qua kinhte va xa hoi.

- Thpc hlen da dang boa nganh nghe kinh doanh xoay quanh true chinh la kinh doanh xang dau

- sac loan va phil! trien v6n. Dam bao IO'i ich cua Nha nucc, cll d6ng va NgU'ai lao dQng.

- BaD Vf; mot trU'ang sinh thai, sue kh6e c(lng dong

- Xay dl.,l'ng nen Van boa COMECO va phil! trien ThU'O'ng hieu COMECO nqay canq ben vQ>ng tren

thconq trucnq.

3. Chien 11I'Q'c phat trien trung va dai han :

3.1. Chifin 1lfQ'C tang trufmg t?P trung: Nham muc dich giG> khach hang hi$n tai va gia lang Ihi phan, giai

phap CI,I the de uwc hten nhtr sau

" Cling c6 va giLY vLYng khach hang hien tai.

- neo tuc dau tll' mo r¢ng manq Ill'oi ban Ie xang dau

- Pbattrien h$th6ngd~i 1'1

3.2. Chi6n IU'Q"C h(ji nh?p

- HotrQ'dautll'chokhachhang

- £l<llu tll' xay dl,rng Tong kho Xang dau COMECO tai Nhon Trach - £long Nai.

3.3. Chi6n IU'Q"C ria d?ng h6a va pMt tfirm san phfJm mot . - Cung cap san pham hi~n tat cho khach hang m6'i

- Cung cap san pham rnci cho kbach hang hi$n tai.

- Phat tnen khach hang cong nghi$p

- Me r¢ng lien doanh lien ket

- Chu d¢ng chuyen hll'ong kinh doanh, dau Ill' tai m¢1 sa m~1 b~ng cue Cong Iy nham muc tieu phu hop

vor quy hoach cua Thanh pho va dat hieu qua kinh Ie tai uu

- Tlr'ng oucc dau tll' vee linh VI.,fC tal chfnh. bat dQng san, thuonq rnai vci viec sUo dVng nguon van met each th$n trQng, hi$u qua.

- £lau w vao mot so ITnh VI,l'C lien quan den san pharn h6a oau nhll' . Oau nhon, h6a chat, gas, nhua dU'o-ng,

3.4. Chien IU'Q"C Hfj thong Quan Iy Chat lU'Q'ng .

Ouan tri he thong chat 1U'Q'ng theo cac ueu chuan ISO, OHSAS, 5S va 7 Tleu chi Gia trt cot 16i Viet Narn 3.5. Chi6n IU'Q"C cturc nang

- Chien 1U'Q'c Marketing de rna r¢ng san pham va phat Irien IhU'O'ng hleu

- Chien IU'Q'C dau tll' : £lau tll' may moe, thiet bi lien tlen voi cong ngh$ cao.

-ChitmlU'Q'cnguonh,l'c

+ Tap trung phattrien nguon Il,l'c Irong do uu lien phattrlen nguon nhan luc + Xay dl.,fng Van h6a COMECO.

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~CO~W~·'~h~.C~h~h~.~n!g~ph~.~C~V~. ~

TO CHO'C vA NHAN SI!

I co csu TO CHlt'C eOA CONG TY

II. T6MTATLYL!CHCUACAccANHANTRONG HOI £)ONG QUAN TR!, BAN TONG GIAM ooc vA BAN KI~M SOAT III. so LlfO'NG CB.CNV vA CH[NH SACH 801 VOl NL£l

sAo cAo THUONG NIEN 2009

Phfln2

~ TO CHLrC vA NHAN SI,!'

I. co cAu TO CHllC COA CONG TY :

so DO TO CHlrC

~ __ ~C~O~M~EC~O~Vi~'~h~'C~h~h~.~ng~.h~~~V~.~Ll::::::::::::::::::::~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

BAN KI~M soAr

II. r6M TAr LY L!CH CUAcAc cA NHAN TRONG HOI £lONG QUAN TR1, BAN TONG GIAM DOC vA

1. H¢i dong Quan tr! va Ban r6ng Giam doc:

• Ba TrlJ'O'fIg f)tPc H;;mh : cnu tich H£JQT - rdng Giam doc

Nam sinh 13112/1957 Trinh oo chuyen rnon : tree SI Qulm tfj Kinh doanh (fJH Kinh til TP.HCM), elf nnen Kinh te (£)H Kinh te TP.HCM), C& nhan Chinh If; (PMn viijn Tp_HCM - H9C viijn Chinh Ifj Quae Gia) Tham nlen trong nqanh : 29 nam Thai gian giln bo v&i Cong ty : 29 nem (lam viijc tal Cong ty tll' thang 02/1981 aen nay) Kinh nqhiem quan Iy tai Cong ty : 26 rem

TCr thanq 2/1981, Sa Tnrcnq ace Henf 103 nhan vien phonq Ke hoach. Sau do, Sa ecce bo nhiem choc VI,! Ph6 phonq Ke hoach thang 2/1984; giC!' once VI,! TrLf&ng phcnq Ke hoach thanq 9/1986. Tlr thanq 12/1986 den 511999, Sa giif ctuec Ph6 Giam dbc. TLP 5/1999, Ba duQ'c b6 nhiem vi tri Giam dbc va tLP thanq 12/2000 lam Chu tjoh HOOT kiem T6ng GD cho d&n ngay nay .

• 6ng Huynh Nguyen Triiju : Uy vten HfJQT - PhD Tong G;am doc

Nam sinh' 24/711953 Trinh dO chuyen man C& nMn Kinh te (DH Bach Khoa TP HCM) Trung c§p Chfnh trj (trU'&ng Dtmg Nguyen Van Cif) Tham men trong nqanh : 29 nam Tho! gian gan b6 v&i Cong ty : 29 rem Kinh nghi$m quan Iy l1?-i Cong ty : 26 nem (lam viec fai Cong ty fif 02/1981 den nay)

TLP thano 2/1981, Ong Huynh Nguyen Trieu 113 conq nhan ky tnuat. Nam 1983, Ong la nhan vien ph6ng Ke hoach. Sau d6, Ong eeoc b6 nhiem ctuec VI,J Ph6 ph6ng T6 chuc - Hanh chinh thanq 2/1984 va giCf chuc VI,! Trll'ang ph6ng Vat Ill' - Thi&t bi thang 1/1993. TLP thanq 5/1999, Ong giCr choc Ph6 orarn abc. Thanq 1212000 Llng dU'Q'C b§u lam UV HElOT, Ph6 T6ng GO cho den nay.

Ph6 Tong oum doc.

Nam smh 1711011959 Trinh dO chuyen rnon C& nMn Lu(jt (DH Lu(jt TP.HCM), C(f nnsn Cao dang QTKD (DH M(Y TP.HCM) Trung cap Ly lu{jn Chinh tn (Trung tem Giao ave Chinh tn TP. HCM) thsm nlen Irong nqanh: 32 rem Thc'1i gian gan b6 vor Cong ty : 32 nem (lam viec tai Cong ty tif 411978 den nay) Kinh nghi$m quan Iy tai Cong ty: 13 rem

TLP thang 4/1978, Ba Tran Thi H6ng Linh lam nhan vien Ph6ng Lao dQng - Ti~n IU'O'ng. Sau do, Sa eeoc btl nhiem chuc VI,! Ph6 ph6ng T6 choc - Harth chinh thanq 7/1997 va giCr choc VI,! Tmong ph6ng Ttl choc-. Hanh chinh lhanq 10/2000. Thang 01/2001 den Ihang 04/2007 Ba dU'Q'C bau lam UV HOOT, ttl thang

!:3/2:0:07:9:iCf:C:h":'C:':O:Ph:6:TO:'":9:G8:::Ch:O:d.:"~:\_'Y_c'C"'O"'M"'E"CO"-"V';"'''h~.C':'h~h~.~n!g!,Ph'''.''C''V'''. __ ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

• 6ng Ph~m Cdng Quy~n : Uy vi€m HeQT - Giiim crdc Tal chinh.

Narn sinh 191611963 Trinh d9 chuyen man: tree s9 QTKD (fJH Kinh Ie TP.HCM), Ctf nhtln Tai chfnh (DH Kinh Ie TP.HCM), e& nhan Ngol;li thu'O'ng (fJH Kinh Ie TP.HCM)

Tham nien !rong nqanh 24 rem Thoi gian gan be. v&i Cong ty : 24 nllm (lam vi(Jc tl;li Gong ty fif 6/1986 den nay) Kinh nqhiern quan Iy tai Gong ty : 21 nsm

Tu' Ihang 6/1986, 6ng Pharn Cong Quy~n 113 K§ loan T6ng hop. Sau do, 6ng dU'Q'c b6 nhiem chuc VI,I Ph6 phonq K§ loan thanq 6/1989. TlI' thfmg 1/2001 d§n nay, 6ng ducc bau lam UV H£lQTv8 giiY chuc K§ loan IrlJ'Ong krern Oram d6c Tai chfnh d§n nay .

• 6ng Le riln ThlJ'O'ng . Uy vten HOQT - Giam crdc Kinh doanh.

Nam sinh : 13111/1971 Trinh dO chuyen man: tree 59 QTKD (fJH Kinh Ie rp_ HeM), etf nMn Anh van (DH M& TP. HCM), CIY nhiin QTKD (fJH Kinh te TP. HCM), Cli' nhfln Ngo;;ii thU'O'ng (DH Kinh te TP. HCM).

Tham men lrong nqanh: 17 rem Thai gian qan be vor Ccnq ty : 17 nem (lam vi~c t;;ii Gong ty tif 6/1993 den nay) Kinh nqhrem quan Iy tal Gong Iy: 11 ram

TiY thanq 6/1993, 6ng Le Tan ThU'O'ng 18. nhan vlen T6 Xu§.1 nhap khau. Thanq 7/1996, 6ng Ia nhan vien Phonq K~ hoach. Sau do, 6ng decc b6 nhiem cnuc VI) Ph6 phong Kinh doanh kiern Ouyen Tmong phonq Kinh doanh tiY 10/2000. Tll' Ihang 1/2001, 6ng dU'Q'c bau lam UV HElQT va giiJ cnoc vu Giarn doc Kinh doanh ctc cen nay

Uy vten HeQT - Ph6 Giam Ode Kinh doanh.

Narn sinh 1613/1968 Trinh oQ chuyen man: Thee s9 QTKD (DH M& TP. HCM), C& nhan Ngo$i ngO' (fJH Suo ph$m TP. HCM), K9 suo Tin h9C (DH Bach K'"Ioa HN), Gu' nhfin NgoliJi thU'O'ng (fJH NgoliJi thU'O'ng)

Tham nlen trong nqanh: 17 nem Thai gian g~n b6 vot Gong ty: 17 rem (lam vi(ic t$i Gong ty tif 411993 aen nay) Kinh nqhiem quan 1'1 tar Gong ty: 10 rem

TiY Ihang 4/1993, 6ng Dinh Viet Thling 18. nhan vien Phonq Kinh doanh. Sau d6, 6ng duoc b6 nhiem choc VI) Ph6 phonq Kinh doanh thanq 9/2000. TiY Ihang 12/2001, 6ng dooc bau lam UV BKS Ban Kiem soat. TiY thanq 4/2005 duoc bau lam UV HElQT va giCP cnec vu Ph6 Glam doc Kinh doanh den nay

~ __ ~C~O~M~EC~O~W~'~ha~-C~h~h~.~ng~p~h~¥~C~V~¥~r~::::::::::::::::::::~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

2. Ban Killm soat : Ban Killm scat gam 3 nglJ'ai deu la thanf vien dQc lap khang dieu hanh

• Ba Le Khjc Hdng Lan .- TrWng Ban Kiilm soar COMECO.

Nam sinh 11/5/1954 Trinh d¢chuyen man ell' nhtln Tal cnmn (fJH Tal cnmn - Kt: loan Ha Nr')/) Tham nlen trong nqanh: 32 nem

TLI' nam 1978 - 1979, Sa Le Khac Hong Lan 18. chuyen vien B¢ Tai Chinh. TLI' nam 1979 den nay, Ba cong lac tai S& Tal Chinh Tp. HeM. Thanq 12/2000 Sa dlYQ'C b~u lam TnJ'CYng Ban Kiem scat COMECO den nay

• Ong Nguyen HiPu Hoang. Oy v;{m BKS - Ph6 Giam doc Tal chinh.

Narn sinh' 22/11/1976 Trinh oo chuyen men e& nMn KJ toan Kifflm toen (fJH Kinh Ie TPHCM).

Tham nlen Irong nqanh- 11 nam 'rho! gian gan b6 vet Cong ty 10 rem (lam viijc t?i Cong ty t(r 10/2000 dim nay) Kinh nqhiem quan Iy tal Cong tv 5 nam

TLI' narn 1998 - 1999, L>ng Nguyen HLrU Hoang c6ng lac tai Tru-O'ng Trung hoc Kg thuat nghiep Vl,I Phu Lam vet vi tr! Phu trach phonq Ke loan. TlI' thanq 10/2000, L>ng Nguyen Hou Hoang ta nhan vien Phcnq Kinh Ie - Tai chinh Gong Iy ce pban V~I Ill' - Xang dau. TlI' thanq 4/2005 giO> chuc vu Ph6 Giam d6c Tai chinh den nay. L>ng dll'Q'c bau vao UV BKS Ill' Ihang 4/2005 d~n nay.

Oy vien Ban Ki~m seer • cum rIae D~u ttl'.

Nam sinh 05/5/1973 Trinh d9 chuyen m6n Ky sU' xtiy dv'ng (fJH Bach KhOQ TP. HeM)

Tham nien Irong nqanh 13 nam Thai gian g~n b6 voi Gong ty : 11 rem (lam vi(Jc tl;li Cong ty tiP 7/1999 den nay) Kinh nqhiern quan Iy tar G6ng ty : 7 osm

Tu- nam 1997-1999, L>ng Pham Van Khoa la nhan vien Ph6ng Ky thuat Gong ty ElaLJ tll' Phat trien Xay dl)'ng TlI' 7/1999, L>ng la nhan vien Ph6ng Ky thuat Gong ty ce phan V~t ue- Xang dau. Sau do, L>ng oocc b6 nhlem la Trll'ong ban xay dl)'ng CO' ban Cong ty Iii 7/2004. Tll' thanq 4/2005 den nay, L>ng giQ> choc VI,J oiam doc -EJau Ill'. ro thanq 4/2006 L>ng oucc bau lam UV BKS cho den nay

r:::::::::::::::::::~,~C~O~M~E~CO~W~·'~h~.C~h~h~.~n!g~ph~.~C~V~. ~

sAo cAo THUONG NIEN 2009
III. so LUCYNG CB.CNV vA cH1NH SACH D61 Vat NLD
BANG TONG HO'P rlNH H1NH LAO DONG CUA COMECO NAM 2009
E9 ii!!I'iIl1I ru~ 1tillm\I~1.
A 5(3/1)
Tong so lao dQng 465 475 102
Trinh d9 van tree
Tren dai hoc 03 0,60 06 1,26 200
8C)i hoc 40 8,60 42 8,84 105
Caodc1ng 11 2,40 12 2,53 109
Trunq cap 21 4,50 21 4,42 100
Cap III 304 65,40 309 65,05 102
Cap II 86 18,50 85 17,89 99
'" Cl1inh tr]:
Dang vien 30 6,45 36 7,58 120
Ooan vienthanh nlen '2 19,78 8' 18,74 '7
Ooan vien Cong dean 404 86,88 399 84,00 99
,V Klnh nghi~m :
NL-El c6 Ill' 3 dl1n 5 nam kinh nqhiem '7 20,86 68 14,32 70
NLfl co tren 5 nam kinh nqhiern 210 45,16 247 52,00 118
V ElQtuoi:
NLfJ co tubi d6'i 30 tuoi Ira xuong 231 49,68 225 47,37 97
NlfJ co luoi doi Ill' 31 den 40 96 20,65 112 23,58 117
NLfJ co tubi dai Ill' 41 den 50 60 12,90 57 12,00 95
NLfJ co fuel doi Ill' 51 Ira len 78 16,77 81 17,05 104 - Nguon nhan lvc luon 18 tat san quy qia nhat, CQMECO co mot dOi ngO 475 lao dong c6 trinh co. anh nghe va tan tuy, trang d6 nhieu can bo chu chot co be day gi1n b6 voi Gong ty

- Gong ty dil xay dl,mg va ban hanh Quy che nghl phep thlJ'ang, Quy chtJ tat tro hoc phi, Quy ch~ d6n tiep nhan vlen mot, Quy che IrQ' cap mot Ian chc nglJ'ai nghi huu. Cac Quy che nay kh6ng nhO'ng chi dam baa quyen lQ'i cho nglJ'ai lao dong rna con chu trong den che do dili ngo thea dang, nham gill' va thu hut nhan ta! d~ phat trien nguan nhan l\fc cho Gong ty. NglJ'ai lao dQng dlJ'Q'c hlJ'ong day du (va tren moe) cac che dQ dili r,go theo quy djnh cue Nha nuoc va Thoa ooc lao dong t$p the cua Gong ty

-Dot song nglJ'oi lao dong oocc car thlen

- Moi trlJ'ang lam viec an toan va ngay canq ouoc chuan hoe theo tieu chuen He thong cuen 1'1 Moi tmong

(ISO 14001 :2004) va H~ th6ng QUEln lyAn toan SLYC khoe Ngh~ nghj~p (OHSAS 18001:2007).

- Gong tyee chinh each khuyen khich GB.GNV nang cao Irinh d¢, Irong nam 2009 Gong ty dil du'a ili dao 1;;10 Gao hoc, Dai hoc, Gao d~lng tal chvc 29 nglJ'ai; dil dao tao, bai dlJ'&ng khoanq tren 1.6991U'Q't ncuot ve an toan lao dOng, ph6ng chay chCra chay, nghieP vu kinh doanh xang dau, ISO CO' ban, danh qia vien nQi bo, xay d\fng va ap dl,lng He th6ng QUEln Iy moi trU'ong, ..

- Nqoai SU' quan tam ve vat chal, Gong Iy da t6 chuc cho loan the ngU'ai lao d¢ng va than nhan di nghl dU'6'ng ter vunc rau

- Khen thU'ong cho 82 chau hoc sinh gi6i cac cap la con ngU'ai lao dong

- £)6i vol than nhan nglJ'oi lao dong: Ngoai viec tham hoi cua Gong dean, Gong ty cOng co nhCrng chinh sach

quan tam CI,J the dlJ'Q'C the hlen trong Thea U'O'c Lao dong Tap the nhU' : Tham hoi om oau. hieu hi,

~ __ ~C~O~M~EC~O~Vi~'~h~'C~h~h~.~ng~.h~~~V~.~Ll::::::::::::::::::::~

BAa cAo COA HOI DONG QUAN TR!

I. NHO'NG N~T NOI BAT eOA K~T QuA HOAT DONG NAM 2009 II. TINH HINH THVC HleN so Val Kt:: HOJ;\CH NAM 2U09

III. NHO'NG THAY DOl CHU Y~U TRONG NAM 2009

IV. cAe ROI RO LON vA BI!;N PHAp PHONG NGLYA

v. TRI~N VONG vA K~ HO,<lCH NAM 2010

BAo cAo THUONG NIE N 2009

Ph~n 3

BAo cAo CUA HQI £lONG QUAN TR!

I. NHO'NG NET NOI B~T CUA KET QUA HO~T£)QNG NAM 2009 1. Ket qua heat d()ng nam 2009 :

eon vi tinh Tri~u a6ng

Doanh thu thuan

Lot nhuan truocthae

3.071.595 2.350.000 2.821.220

26.137 26.000 84.298

19.453 19.500 63.224

LQ'i nhuan sau Ihull Cotlrc(%)

15% 12% 20%

12. 32. 32' 167

92 323 325 133

2. MU'o-i 51! ki~n lieu bi~u nam 2009 :

1. Hoan thanh teen di~n va vU'9'I mec k~ hoach SXKD nam 2009.

- Doanhthu

2.821 ty dong, dat 120% ke hoach nam 2009.

- LQ'i nhuan sau thue : 63,224 tY dong, oat 324% ke hoach nam 2009 T6c oQ lang trU'ang binh quan sau 9 narn CPH (2001-2009): 38,84%/nam

2. To croc Ie don nhan Huan chll'O'ng DQc L~p H~ng III do cnu ttch Nuoc t~ng va ky niem 34 nam thanh I~p Cong ty vao ngay23/5/2009

3. Ducc To chuc chat 1U'Q'ng Quae Ie (APQO) t.;ing Giiii thl!'o-ng Chilt IlI'Q'ng Qu6e t~ Ohau A - Thai Binh

DlFO'ng 2009 tal Mexico nqay 0711012009

4.82 sang ki~n, giai phap mot dlJ'Q'c cong nhan va khen thlJ'&ng kip thai.

5. To chcc cuoc thi Eco-Office COMECO trong sinh vien Kien true de lay y tlJ'&ng thiet ke Cao 6e xanh.

6. Trien khai Lrng dl,mg thanh cong He thong ouan Iy Moi trlJ'ang ISO 14001 :2004 va He thong QUEm lyAn toan SLrC khoe OHSAS 18001 :2007, duoo Bureau Veritas Certification (BVQI) danh gia chLrng nhan vao

thanq 1212009

7. Duoc Ban Tuyen giao Trung lJ'O'ng t~ng Giai thU'cYng Doanh nghi~p HQi nh~p va Phat tri~n nam 2009

8. xap hi1lng 161 trang top 500 Doanh nqhiep len nhat Vi~t Nam (VNR 500)

9. £)U'Q'c Tong cue lieu chuan £)0 lU'ang Chat IU'Q'ng t~ng Bang khen vi co thanh tich trong ITnh Vl)'C do lU'ang

10. D6ng gop xa hoi, tLr thien : 506.450_000 dong de xay tang nha tinh nghia, tinh thuonq, quy cham 10 ngU'oi ngheo,

MOl sO Btmg khen ChU11g nMn COMECO ria rial riu'Q'C

BAo cAo THUONG NIEN 2009

II. rlNH H1NH THI,I'C HII;N so Val K~ HOf',CH NAM 2009

Nam 2009 COMECO da hoan thaoh loan dlen, VLPQ't ke hoach nam 2009 va nam 2009 cOng 1<'1 nam co toe do lang trLfong cao nhal sau 9 nam co phan hoa. Doanh thu thuan : 2.821 Iy dong, dat 120% ke hoach nam: 19'1 nhuan truce thue : 84,298 Iy 06ng, lang 224% so vet ke hoach; Loi nhuan sau thue : 63,224 ty dong, lang 224% so vet ke hoach; toe eo lang trU'Crng binh quan sau 9 nam co phan h6a (2001-2009) 38,84%/nam. T6ng tal san oat 470 Iy dong lang 43% so vet narn 2008; von chu sa hCfu dat 346 tY 66n9 [.:llTg 19% 8U vOi nam 2008; ly suM LNST/I(my tili SHflU9t 13.44% [.:lug 128% 8U voi nam 200B; ly suM lNSTfdoanh thu dat 2,24% tang 254% so vci rem 2008; ty sua! LNST/von chu sa hCru oat 18,26% tang 171% so vet narn 2008; thu nhap tren moi ca phieu (EPS) dat 7.495 don9/cptang 220% so vot nam 2008

III. NHO'NG THAY DOl CHO YE:U TRONG NAM 2009

1. v~c!iu tu :

Nam 2009, COMEGO da dau ur veri tong chi phi 113 27.093.914.118 dong cho mot so noi dung chinh nhu sau : San lap mat bang Tang kho Xang dau COMECO; xay dl,l'ng Cao 6c Van phonq COMECO; dau tll' sua chiYa nang cap cac cue himg cue Cong ty va mot 56 Dai Iy cua himg xang dau cua khach hang dll quam ba thtrcnq hieu; ... CI,l the ntue eec

- DI,l' an Cao 6c Van phonq Chi phi thu'c hien trong narn 2009 18 : 16,730 ty dong (thuc hi~n tinh den 31f12/20091a: 56,859 t'1 dong). Hien dang hoan thien dl,l' kien ooa vac hoat donq cuoi quy 1112010

- Tong kho Xang dau COMECO: Bau tll' gia c6 be ke. do dat san lap giai dean II; ttnec hien cac thll tuc dat dai voi moe chi phi nam 200911'1 0,184 t'1 dong (thu'c hien linh den 31/121200911'1 :18,352 tydbng)

- Elau Ill' va hop tac mer r(lng mano luoi ban le xang dau Phat trlen them ouoc 3 CHXD mot veri tong chi phi thuc hien Ie. : 9,872 ty dong.

-Chi phi dau tu-khac : 0,309 1'1 dong

2. V~ khach himg :

Phong trao Ihi dua gioi thieu knach hang mot ecce duy Iri Ihll'6'ng xuyen. Do do, nam 2009 Gong Iy co them 36 khach hang mai vet so 1ll'Q'ng tieu tbu tll'O'ng d6i on dinh.

3. Thay doi khac :

HQ'p dong ban giao va boi IhU'ong khu dat (dien lich khuon vien : 308,9 m2) tal qoc dll'ong Tran Hu'nq Dao - Nguyen Cll' Trinh (CHXD so 10) veri Cong Iy c6 phan Que HU'O'ng Liberty thee cong van so 554fTB-VP, nnay 09-8-2007 va so 5661fUBND-TM. ngay 08-9-2008 cua Ph6 Chll tich Nguyen Thi Hong ky''Ve den bu giai ph6ng mat bang Cua hang xang dau s6 10 ta! g6c duong Tran Hung Dao - Nguyen Cu Trinh, Qui[in 1 cue Cong Iy Co phan V~I Ill' - Xang dau (GOMECO) dll dau Ill' mer rong nang cap Khach san Metrcpore' va Ouyet djnh so 4289/QEl-UB nqay 12-9-2009 cua Oy ban Nhan dan Thanh ph6 ''Ve viec thu hoi oat cce Cong ty Co phan Vi[it Ill' - Xang dau [Cu'a hang 56 1 O) giao cho Cong Iy cll phan Que Huonq de trien khai thuc hlen dl,l' an mer rong Khach san Metropole tal qoc dll'6'ng Nguyen Cu- Trinh - Tran Hu'nq Dao, Phll'img Nguyen Cu Trinh, Ouan 1". Sau khi hai ben thoa thuan, ben CongtyCa phan Que HU'O'ng Liberty dong y tra cho COMECO gia tr! bai thll'6'ng 11'118.009.999.800 dong (chua co VAT)

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~CO~W~·'~h~.C~h~h~.~n!g~ph~.~C~V~. ~

BAo cAo THLJONG NIEN 2009

IV. cAe ROI RO LaN vA BI~N PHAp PHQNG NGCrA

1. Rui ro kinh t4 :

Nam 2010, Nha nuoc Viet Nam Sf! chu tronq thuc d~y qua trinh pnuc hoi va tang In.r&ng kinh te, quan lam den tang tnrong chat 1U'Q'ng, giCr vO>ng lin dinh kinh te vi rna va ngan nglra tai rem phet. DOng thai Chinh phu Sf! tiep tI.,JC so dl,mg chinh sach ti~n I~ va tal kh6a d~ ho trc cac doanh nghiep, th] trubng nOi dia se phil! trien. Do v~y, co the thay rili ro bien dOng ella nen kinh te vc! COMECO 13 khOng cao.

Tuy nhlen, all6n djnh va phat trien kinh doanh, COMECO Sf! phet huy ceo thi! manh cue minh ve he thOng mat b~ng ban Ie xang dAu, v~ von, v~ ap dl,lng cac cong cu Ih§n tien vao quan Iy, v~ xay dvng pbet Irien IhuO'ng hieu va van h6a COMECO, .. nh;§m nang cao chat 1U'Q'ng djch VI,! de thu hut khach hang va nang cao hi~u qua kinh doanh.

2. Rui ro phap lu$t :

La DNNN c6 ph~m h6a, noat dOng cua COMECO chju imh hlJ'ong cue cac van ban phap lu;llt chung, cac van ban phap lu$t va c6 phan h6a, va ch(rng khoan va thi lrlJ'~mg ch(rng khoan. ceo quy pham phep lu$t nay dang trong qua trlnh hoan thien cho phil hop v&i xu th4 hOi nhap. V1 v;lly vi~c thay dOi va m~t chfnh sacf luan c6 th~ xay ra va SV' thay d6i d6 II nhieu co anh hU'&ng d4n hOGiI dOng cua COMECO. Ngoai ra, chfnh sach cce Nha nucc trong ITnh we kinh doanh xang dau va chlnh seen gia, chfnh seen kinh doanh, chfnh sach quan 19 h~ thOng phan phOi, ... khi c6 nhiYng thay d6i, dieu chinh cOng anh hllang d~n heat dOng cua nganh va cue COMECO. HU'ang tai vi~c ma cee thi 1I1J'ang xang dau, NM nucc da ban Mnh mot s6 chfnh each nh~m 6n dlnh dau mOi nh;llp khatJ, 6n dinh manq lU'ai phan phOi, dam bac dll tni', blnh 6n gia xang dau lrong mrco va khfmg bu 10 cho cac DN d~1U mOj nham lang CU'ang SlPC canh tranh cua cac DN Vi$t Nam trong nqanh.

De giam thil!u nhiPng rili ro c6 tfnh chi4n lU'Q'c nay, HDOT COng ty da thuang xuyen pMn Ifch, dll bac Ilnh hlnh d€l dieu chlnh kip thai cac k& hoach nham teo ra let the cenn tranh de dem tal hi~u qua kinh doanh.

3. Rui ro chay n6 :

Xang d~1U la val neu de chay cho nen nguy co hoa ncen luon luon tiem an. De phong ngua liIi ro nay, COMECO IUDn tuen Ihu cac quy djnh ve ph6ng ch6ng chey n6, Irang b] kien Ihuc PCCC cho ngU'ai lao d¢ng va mua bac hiem hoa hoan, cac bao hiem rui ro khac nham dam bac han che tOi da Ihi~1 net cho Congty.

BAo cAo THUONG NIEN 2009

V. TRIEN VQNG vA KE HO~CH NAM 2010 A. 01,1' bao tinh hinh :

1. Nam 2010, Nha nuoc Vii;lt Nam 58 chu tr9ng thuc dliy qua lrinh phuc h6i va tang IrU'cYng kinh te, quan lam den tang trU'ong chat 1U'9'ng, giCP vCPng on dinh kinh Ie vt me va ngan ngCt'a tat lam phat. Toe 60 I8ng trlYong GOP nam 2010 khoanq 6,5%.

2. Chinh phu tlep tuc SLP dunq ntueu chinh sach nham thuc dliy va ho IrQ' doanh nghi(ip, vi v~y thi trl1'ong noi dia 58 phat trlen va canh tranh nqay canq gay gat

3. Nghi dmh 84/2009/ND-CP ve kinh doanh xang dau ail co nhung burro tien mal Irong quan Iy so val Nghi dinh 5S/2007/NEI-CP truce day, dam bao de Nha rwcc uwc 51,!' dieu hanh, qlam sal quan Iy qia xang dllU thea co che thj trU'cmg.

4. Gia xang dliu bien dong phu'c tap va kh61U'ong

5. Cac dl,l' an ton ve he tang glao thong, ha tang d6 thi. thoat nuoc cue Thanh pho thi conq keo oat nen se co nil nhieu tuyen dU'ong IrQng di,§m trong n¢i do lam rae chan d,§ Ihi congo do v~y se anh hU'&ng ton d,§n vlec IU'u thong va kinh doanh xang dau cue COMECO

6. Nhh3U khcan chi phi tang cao nhU': lai suat vay ngan hang, qia dien, nuoc lang. qia thue dal ..

Can CLr vao rJjnh hU'&ng pMI Irilin va dl,/' teo tin.') hinh nmr tren. HDOT rJU'a ra kli hoech, muc lieu nam 2010nhU'sau

Dilu ur pMt lri~n them c&a Mng xtmg dilu moi

Do! xe bon COMECO

B. Ke hoach nam 2010 :

- Dau Ill' phat tnen them toi thleu 2 cera hang xang oau mel

- Dua Cao oe Van phbng vao ho;;.td(Jng khoanq cuoi Quy 11/2010.

- Hlp toe thuc hlen dv an Tong kho Xang dau COMECO tat Nhon Trach, Dong Nai

- Trch hop xong 3 H$ thong (ISO 9001 :2008. ISO 14001:2004 va OHSAS 18001:2007) vao Quy 11/2010

- Duy Irl va cai tien H$ thong Ouan tr!

- TiI§p tuc xay dl,l'ng Van boa va phat trlen ThU'O'ng hieu COMECO gan vO'i chu de thi dua nam 2010 cue

Cong ty : "Bao v~ SLPC kh6e - GiCP gin moi trLl'lYng - Hoe hgp cQng dang".

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~CO~W~·'~h~.C~h~h~.~n!g~ph~.~C~V~. ~

BAo cAo COA BAN TONG GIAM DOC

I. BAo CAD T1NH HiNH TAl CHINH NAM 2009

II. BAD CAD K~T QUA HOAT DONG SXKD NAM 2009

III. NHO'NG TI~N 80 CONG TYD.A. DAT DU'Q'C NAM 2009 IV. K!: HO.l;\CH PHATTRltN NAM 2010

BAo cAo THUONG NIEN 2009

PhAn4

1. Kha nang sinh lai, kha nang thanh toan :

BAo cAo COA BAN TONG GIAM £lOC

I. aso cAo riNH H1NH TAl CHfNH NAM 2009

I 1& J!!!. _IllI _IllI IIf.IiliIiD! IIf.IiIililI
4(311) 5(3/2)
Doanh mu thuan Tr_Cl 2.087.941 3.071.595 2.821.220 135 92
Lcfnhuan sau thue
NQubnv6n chu sahiYlJ
Tlmgtaisan
ratsan ngiinh.m
No phartra 47.453 39.378 124.297 262 316
NQ'nganh,m T,_,:! 39.940 32.912 118.878 298 361
Tien ve cec khoan tuonq dU'O'ngti€1n 116.790 97.497 19.611
TY su&tlQ'i nhu~n TY suar LNST I T6ng tat san (2/4) 4,57 5,89 13,44
TY suat LNST I Doanh thu (2/1) % 0,73 0,63 2,24
TY sua! LNST I V6n chu SH (2/3) % 5,36 6,73 18,26
10 Khanangthanhtoan
Khanangthanhtoan hio!!nhanh (416) Lan 7,00 8,38 3,79 54
Kha nanqthanh toan nQ'nganhan (5/7) Lan 5,99 7,03 2,93
Kha nanqtbanh toan nhanh (8/7) LIm 3,74 3,81 0,16 Nh~n xet chung:

Nhin chung cac cnlueu tal chinh neu tren d~u dat hiE1!u qua han so vet narn 2008. Chi 56 ty su§.t Lgi nhuan sau thue f Tong tat san dat 228% va LQ'i nhuan sau thue f Von chu SO' h[Pu det 271% so vor 2008. RiI~ng cac chi 56 kha nang thanh toan giam so vet nam 2008 tree la trong nam 2009 C6ng ty co vay ngan han de phuc vu cho heat d¢ng san xu§.t kinh doanh, day cOng 113 mQt nguyen nhan gop ph§n tang hiE1!u qua kinh doanh cue C6ng ty the hten qua cac ty suat lei nhuen. £)ong thci C6ng ty luon dam tee oocc kha nang lhanh toan va tinh hlnh taichfnhta kha quan.

2. Phan ncn cac h~ s6 pnu nop trong khu Vl!C kinh doanh :

- Trang khu VI!C Tp. HCM Cong ty chiem llnh vi tri ban Ie xang dau dlYng hanq thlY nhi sau Xi nghi~p Ban Ie Xang oau trvcuwoc Petrolimex

- He thong CHXD cue COMECO vai 28 Cu-a hang co qui mo len, dien tich r¢ng tea lac tai nhCrng vi tr! dac diat~icacQu$n,HuY$ntrangn9ithimh.

- La oon vi tlen phong trong viec tich hop 3 he thong ISO 9001 :2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007 '''13 Cong Cl,I 5S trong teen b¢ he th6ng cua hang xang d§u.

~ __ ~C~O~M!EC~O~W~'~ha~'C~h~h~.~ng~p~h~.~C~V~.~::::::::::::::::::::~

3. Phan tich nhiPng bi~n dQng - nhiPng thay dbi llYn so vai dl,l' ki~n : - Tinh hinh 19m phat, chi so qia lieu dung (CPI) lar,g, gia chl1ng khoan lien tuc bi€ln d¢ng, gia xang oau Ihe gi&i bien d¢ng bat thU'ang nqoai dl,l' soan. Gia xang dau ban Ie Irong nccc thay doi ky luc : 9 Ian tang gia va 71an giam qia Irong nam 2009 lam anh hU'Crng kh6ng nho den heat d¢ng kinh doanh cue Conq ty

- Nhieu khoan chi phi trong rem 2009 tang cao

BAo cAo THUONG NIEN 2009

4. Gili tr] s6 each t1;'i thai dh~m thang 31·12·2008 V6n chu sCrhCfu

343.004.391.681 d

Giatriso sach= -------se ILYQ'ng cp dang ILYU hanh

------ = 41.024 d/cp

8.361.165cp

5. NhiPng thay dbi ve von c6 dong/von gop:

Thang 8/2009 tang von dieu 1$ to 86.120.000.000 dong len 87.840.000.000 dong .

• TU'O'ng D>ng vci so IU'O'ng co phieu tang them la 172.000 cp

Trang do: Ban cho CB.CNV chu ch6t (ESOP) nam TC 2008 172.000 cp

6. T6ng sa co phh~u theotll'ng 101;'i tal thai diem ngay 31·12·2009:

7.50 IU'9'ng c6 phieu dang lU'u hanh thee tung Ioat :

- SolU'O'ng co ptueu IhU'ang dang IU'u hanf tat thai diem 31-12-2009 8.361.165 cp

- SolU'O'ng co phieu niern yet dang IU'u hanh ~i thai diem 31-12-2009 8.784.000 cp

- Gia Iri v6n h6a tai thai diem 31-12-2009 : 531,432 ty dong (gia: 60.500 d/cp)

8. 56 IlI'9'ng c6 phieu quy : - Ton dau ky01/1/2009

- Muatrong nam2009

-Ban tronq narn 2009

-T6n cuoi ky31/12/2009

286.093cp

136.742 cp (so lien mua 6.658.374.600 d) nee

422.835 cp (s6Ii$u dil dU'Q"c kiern toan)

9. C6ttlc nam 2009:

Chi 20 % bang lien mat va co phieu -11 % co tee bang tien

-09% co tuc bang co phieu s6tien

16.722.331.500 dong

9.197.281.500 d6ng, ngay chi 28-01-2010 7.525.050.000 d6ng, ngay GD 29-03-2010

r:::::::::::::::::::~,~C~O~M~E~CO~W~·'~h~.C~h~h~.~n!g~ph~.~C~V~. __ ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

II. BAD cAo K~T QUA HO~T DONG SXKD NAM 2009

- V~ hoat dong SXKD : Narn 2009, n~n kinh I,§ mac du da c6 d§.u hi~u thoat day vuot doc di len, nhU'ng van con dung truce nhi~u kh6 khan, thach thuc nhU' : Mtic lieu the hang h6a giam, nhi!§u doanh nghieP giam quy rna SXKD, thi trLfong chung khoan suy qiarn, nhieu khoan chi phi gia tang; mat khac tinh trang oec dU'ong keo oat. ket xe anh hU'Crng den luang tuyen ra vao CaG CCPa hang de do xang dau. Nhli'ng kh6 khan nay CIa tac dong kh6ng nho den hieu qua SXKD cue Gong ty Tuy nhlen, vai SI)' no II)'C cue tap th~ tanh oeo va CB.CNV Cong ty CIa holm thimh teen di~n, vlJ'9'lmLrc cac chi lieu ke hoach nam 2009, oua locdQ lang

trlJ'ong binh quan cua Cong ty sau 9 nam co phan hoa len: 38,84 %/nam.

Ve conq tac quan Iy:

+ Chap hanh nqhiem chlnh cac quy djnh cue Nha nucc v§ kinh doanh. Qua cac dgt thanh, ki~m tra xanq dau dot xuat cue ceo co quan tham quyen, Cong ty d§u dat k~t qua tot.

+ Bao toan va phat trlen von; dam bac 100i ich Nha nucc. Co dong va NL8

+ tuen dam ceo du lU'gng hang h6a d~ phuc VI) nhan dan thanh pho, g6p pnan blnh on th] trU'Crng va

trat II,!' an toan xa hOi

+ C6ng ty iuon dam oao tot cong tac an ninh tr~t tl,!' va an teen PGGG

- Gong tee thong tin, ban CaD, quyet toan hang ky d§u dU'gc Gong Iy thuc hii;m day du, kip thai, cong khai, minh bach theo dung quy djnh cua cac co quan ban, nqanh. Bao ceo quyM teen cua Cong ty duoc ki~m toan bci dan vi kiem toan doc I$p : Cong ty TNHH Dich vu- TU' vAn Tal chinh K~ toan Nam Vi$t (AASCN)

Ill. NHO'NG TI~N BO CONG TV DA D~T DlJ'Q'C NAM 2009

1. Narn 2009, COMECO da ghi them mot cot moe quan tronq trong lich SlY 34 nam hinh thanh ve phat trien cue Gong ty. Thanq 10/2009, GOMEGO cucc to ctoc Ghat 1U'Q'ng Quoc Ie (APQO) tang Giai th..wng Chat h.l'9'ng Cubc te CMu A - Thai Binh DU'O'ng, Ban Tuyen qiao Trung U'O'ng ti;lng Giai thU'ang "Doanh nghi~p H{li nh~p va Phcit tri~n" I~n IhlJ III, T6ng CI,lC Tleu chuan flo lU'ang Ghat 1U'Q'ng Vii;!I Nam tang Bang khen v§ thanh Ifch do lU'ang. flay la moc son chor 10i trang chang dU'ang han 34 nam h091 dong (1975-2009) va 9 rem sau co phan hoa Doanh nghi~p Nha nocc (2001-2009).

2. Veri SI,l' chi d90 sau sat va tinh than quyet tam cao cue lanh dao Gong ty: SI,l' nang dong - sang 190 cue cac thanh ven Ban Ouan tri GLTD va tinh than trach nhlem cue GB.GNV trong toan Gong ty, GOMEGO da tri§n khai CPng dl,lng thanh cong H~ thong Qulm Iy Moi trU'ong (ISO 14001 :2004) va H~ thong Quan Iy S(rc kh6e An teen Ngh~ nghi~p (OHSAS 18001:2007), duoc Bureau Verilas Certificalion (BVQI) danh gia

chCPng nhan vao thanq 1212009.

£li~m di;lc tnrnq cue COMECO hi(m nay khong chi 113 doanh nghi$p ban Ie xang dau dau tien &Vi$t Nam xay dl,l'ng H$ thong Ouan Iy Chat Il.I'Q'ng theo tieu chuan ISO 9001 :2008 me con 103 doanh nghi~p ban Ie xang d~u d~u tien & Viet Nam tnen khai lrng dung thanh cong He thong QLMT (ISO 14001 :2004) va He thong QLSKATNN (OHSAS 18001:2007). SI,!' tbanh conq nay nqcai "1 nghTa mang tinh dot pha ve mat ap dl,mg h~ thong quan 1"1 tien een, con la sv bi~u hii;!n ra ben nqoai cue mot nen Van hoa voi "Ban sse nMn van - de ceo gia trj aeo ace truYfln thong". flay chinh la nen m6ng vCl'ng chac d~ day manh sv phat tri§n cue COMECO trong IU'O'ng lai va cung chung tay vet C¢ng d6ng d~ teo ve an toan cho cuoc s6ng va bee ve mol trU'ang pnat tnen benviYng.

3. Phong trao sang kien, cal tien ky thuat dvoc duy trt thU'ang xuyen. Tat ca cac "1 tU'ang d~ xuat cua ngU'Cri lao dong deu oecc Gong ty ghi nhi,i.n va xem xet. Narn 2009 da co 82 sang kien, giai phan mai (trong do: 4 stmg kien, 78 giai phap mail oucc cong nhan va bi~u dU'O'ng, khen thU'ang kip thai

~ __ ~C~O~M~EC~O~W~k~h~'C~h~h~.~ng~p~h~.~C~V~.~,~::::::::::::::::::::~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

IV. K~ HO~CH PHATTRI~N NAM 2010

A. Chi lieu k~ hcach flam 2010 :

- Doanh thu . 3.880 Iy dong (baa qom thue qia tri 9ia tang)

: 3.527 Iy dong (kh6ng baa gbm thue gia tri qia lang) - Lot nhuan sau thue : 32 Iy60ng

B. Bien phap thl,l'c hif$n :

1. PMt tri~n san xu5t kinh doanh :

- Nang cao chttlllJ'gng dich vI) ban Ie )(8n9 dliu bbng each hU§.llluY~1l d9i ngG nhan vien ban hang d€: nang

caollrth chuyen nghi$p

- Gili' v(Yng va phat trien he thong d<;li 1'.1 xang dau

- Khai thac co hleu qua kinh doanh dich vu van chuyen cue xe bon

- Nang cao chat 1U'Q'ng tru born di$n Ill' COMECO

- Da danq h6a CaG loai hinh dich VI,I tai CaG Chi nhanh Clr8 hang xang dau.

- ThVC hien da dang h6a nganh ngh,§ kinh doanh, khai thee hieu qua vlec kinh doanh Cao 6c Van ph6ng

COMECO

2. C6ng tee d&u Ill' :

- TaP trung cho vlec li4p tee thuc hi$n 2 dv an Ion la T6ng kho Xang d,g.u COMECO va Cao oc Van ph6ng COMECO

- Dflu lu rna f¢ng h$ Ihong ban Ie xang d.§.u

- Dau lu sue chua ceo Chi nhanh CCPa hang xang cau phu hop voi cac quy djnh mot cue Nha nuoc

- Tiep tuc xay dvng ke hoach chuyen huong dau Ill' t<;li mot so mat bang boac chu d¢ng chuyen hll'ong kinh

doanh d'e nang cao hieu qua

- Dau tu mua 6 t6 va mot so may moe Ihiel b! phuc vu heat dong san xuat kinh doanh

- Mil rong h9'P lac oau Ill' vai cao d6i taco

- £lau tu may m6c trang thiet b! lien lien vor cong ngh$ cao.

- Dflu tu- holr9' cho khach hang

3. Cong tao to choc va quan Iy :

- Ki$n loan co cau t6 choc Cong ty, d.§.u Ill' de nang cao chal Ill'9'ng ngu6n nhan lu'c. Nang cao chal IU9'ng luylm dunq va eao tao. Tang wang cong tao dan 1<;10 n¢i b¢ de chudn h6a dan Iuc Ill'Q'ng lao o¢ng, o~c bi$t la d6i voi hro II19'ng quan Iy esc Chi nhanh

- Ra soat lai h$ thong thu tuc de trch h9'P ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 5S va 7 teu chi Giai thuong Chat Ill'Q'ng Ohau A - Thai Binh DuO'ng. Duy tri va thuang xuyen car til~n H$ thong quan Ir! cue C6ngty

- ouen Iy chat che c6ng tac phonq chey va huan luyen thuang xuyen cong tac chua chay de dam bac an

toan kinh doanh.

- Duy trl va phat trien cac phong trao Ihi dua lrang SXKD, thi dua Ihvc hanh liel klem, Ihi dua sang 1<;10 y Ill'ang mo! (SK, GPM, ... )

- TiYng bucc ling dunq cac Sang kien, Giai phap mot da eucc cong nhan de tiel kiem chi phi W3 nang cao hteu qua SXKD

- Tiep tuc trien khai tbvc hien van h6a COMECO thea tiYng chuyen de. Phat Irien thucnq hieu COMECO tiYngbll'acvCfng chao

- Phat trlen phong trao van Ihe my de nang cao soc kh6e va cac IOE;ii hinh heat d¢ng tinh than khac 190 Sl,l' phat Irien loan dien cho nguai lao dong

- Thtrc tuen 161 trach ntuem c¢ng d6ng de lam lot cong lac chfnh each xa h¢i va kal h9'P quang ba Ihll'O'ng

r:::::::::::::::::::~,~C~O~M~E~CO~W~·'~h~.C~h~h~.~n!g~ph~.~C~V~. ~

hi$uC6ngty

BAN GIAI TRiNH BAo cAo TAl CHiNH

I. KIt:M ToAN £lOC LAp

II. BAo CAD ellA BAN KI~M SOAT

BAo cAo THUONG NIEN 2009

Ph~n5

BAN GIAI TRiNH BAo cAo TAl cHiNH

I. KI£M ToAN DQC L~P

- Ten don vi kj~m toan dQc I$p Cong ty TNHH Djch vu Tu' v~n Taj chinh K4 loan va Kiem loan Nam Vi~t (AASeN)

-Dia chi: se 29 Hoang Sa, Ouan 01, Tp.Ho Chi Minh

- Ki~ml loan vien chlnh ttujc UI!.Yl; hi(m : Cao Til! Hflllg Nyil

- Cong ty Ki~m loan tren de: tnuc hlen kil~m loan cac Bao cao tal chinh nam 2009 cho Cong ty va kh6ng co

vroeuro nosc cac nhan xet cac bret neo.

II. BAo cAo COA BAN KI~M SOAT

1. NhCPng hoat dqng ella Ban Kiiim scat trong nam 2009 :

Can ell' nhfem VI) muc lieu nam 2009 da oooc flai hQi dong cO d6ng tnao luan bieu quyet thong qua, Ban Kiem soat xay dU'ng ke hoach cho cong lac kiem scat nam 2009 CI.,l the nhU' sau :

1.1. Giam sal va danh gia tinh hinh thve hi(ln Nghi quytll ella DH£JCEl.

1 _2_ Glam sal ceo quy dinh nQj bQ hlen hanh cue Gong ty de kien nghi dieu chlnh chc pbu h9'P Irong co che v';'n hanh voi di~u ki$n kinh doanh trong b6i canh hi$n nay va cec quy dinh cua Luat Doanh nghi$p va di~u 1$ Gongty.

1_3_ Phoi h9'P vci ban dieu hanh de uwc hi$n choc nang klem tra qiam sat beat dQng cue cac phonq ban Gong ty thea dung cac quy trinh, quy pham cue Gong ty.

1.4. Kiem tra qlam sat vlec ra quyet dinh, nghi quyet cua HQi dong cuan Iri phu hop vet quy djnh £lieu 1$ cue Gong ty, Nghi quyet £lH£lG£J va theo dung quy dinh phap luat

2. cac y kien nh~n xet cue Ban Ki~m scat : 2,1. Ve eong tac ke teen - tal chinh :

- Gong Iy thuc tuen rqtuem tee cac quy djnh nhu' ke khai thue dung djnh ky, bao cao tat chinh quy, nam dung thai gian, nop nqan sach kip thai day ou. moe hien viec xac nhan cong no dung thea quy che de ra, cac s6 lieU ke toan dU'Q'C CaP nhat nhanh ch6ng, trung thuc chinh xac, khoa hoc nen viec laP bee ceo tar chinh quy. nam dung thee quy dlnh cua Nha nuec

- Gong ty ttwc hien t6t che d6 c6ng bo thong tin dinh ky ve thong tin kip thai theo quy djnh cue Oy ban Chlfng khoan Nha mrcc.

- Trong nam Ban Kiem scat clura phat hi$n xay ra trU'ang h9'P nao vi pham cac quy dinh neu trong meu Ii;! Khong co phat sinh tranh chap hay khieu net ccuen quan tot eong viec ella Gong ty hay to! quyen cca ceo c6 dong phat sinh lli £Jiflu 1$ haylli bfit Clf quyen va nghTa VI) nao do Luat Doanh nghi$p hay cactuat khac quy dinh giCi'a co d6ng vet HDQT, Ban KiI~m scat. Tong Giarn doc dieu barth.

- Cac sOli$u ve k€H qua heat d9n9 san xuat kinh doanh, ta! chinh dil dU'Q'c HDQT bao ceo truce Quy vi c6 dong la xac thee, dung vai ket qua dat dU'Q'C cue Cong Iy va dil dU'Q'C kiem teen b&i Gong ty TNHH Dlch vu TU' van Tal chinh Ke toan va Kiem teen Nam Viet {AASGN}

~ __ ~C~O~M!EC~O~W~'~ha~'C~h~h~.~ng~p~h~.~C~V~.~::::::::::::::::::::~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

2.2. Ve heat dc)ng ella HDQT va TGD :

- Nam 2009, lrang b6i canh khung hoang ta! chfnh va suy thoai kinh t~ Ihl1 9i&l, Cong ty cung khang thoat khoi tinh hinh chung do. Cong ty ail kip thai tri~n khai cac giai phap nham on dinh kinh doanh, d~c bii;lt gia xang dau trong nam qua lien tuc tang. qiam kh6ng 6n dinh, ... da lam anh hll'ang khang nh6 den tinh hinh kilili dearth CUEI CUll\:! ty. Trunq Ilnh 1111111 ~uy Ulu~i kinh La toan cau cln-a phuc 1161 IIhU'llg Cuny ly Vall yilY dvoc toe d¢ tang trU'ong kha cao, ben vli'ng va gop phan on dlnh gia ca thj trU'Crng. os dat oecc nhCi'ng ket qua ntae tren, HDOT va Ban Tong oiem doc Cong ty da co nhieu n3 Iuc trong viec nam bat thong tin, dl)' bao tlnh hlnh all co nhung quyMdinh kinh doanh phu hop, kip thai, nhay ben de giam ttueu rui ro nham nang cao hieu qua kinh doanh

- Hoi d6ng Ouan t~ da xem xet va ban hanh cac Ngh! quyet, Quy~t dinh dap ung yeu d~u doi hoi cue quan IYVaClJa hO<;ltdong san xuat ktnh ooanh

- Hoi d6ng cuen tr! da de cao t-ach nhiem truce Co dong, lam tot conq tac dl.,l' bao tinh hinh kinh doanh ve cac hoat dong khac ue d6 de ra cao quy~t sach dung dan, chi dao dieu hanh kip thoi nang dong, linh hoat, sang teo, 10 truce mat cOng nhU' tinh lau oar ere COMECO

- Hoet dong cua H8QT, Ban TOng etem doc da dua doanh nqhiep nqay canq phat trien va chu dong tao cac tien de de nang cao soc canh tranh trang qua trinh hoi nhap kinh tll qu6c tll.

- H8QT va Ban TG8 da tnuc bien dOng nguyen tac, dOng phap luat, co CO' che phoi hop chat che. bieu qua giCra ceo bo phan ph6ng ban cue Cong ty cang nhu nqoai xa hoi de du'a Cong ty nqay canq phat trlen va co thu'onq hi$uvCrngchactr€mthU'ongtrLl'ong

cac noi dung va eoueu bao cao cue Ban Kiem scat truce Quyv! Co dong nqay hom nay da oucc tluec hien klem scat doc Iap, thee dung quy dinh, dung tham quyen va trach nhiem cue Ban Kiem scat.

Kinh ceo Dai H¢i 86ng CO 8ong. Xin cam on, kinh chuc Quy Co dong rnanh khoe, phat dat.

OYVIf::N

OYVIf::N

BAN KI~MSoAT TRU'ONG BAN

Nguyen Hii'IJ Hoang

Phf}m Van Khoa

U~ Khac Hong Lan

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~CO~W~·'~h~.C~h~h~.~n!g~ph~.~C~V~. ~

cAe CONG TV co LIEN QUAN

BAo cAo THUONG NIEN 2009

Phlm6

cAe CONG TV co LI£N QUAN

1. Cong tv nim glOo tren 50% v6n cl; ph;\nfv6n gop cua Cong ty : Khong c6

2. Cong ty c6 tren 50% van ell phinlvon g6p do Cong tv ham gifr Khong cc

3. Th'IC hi'" diu h, vee cae cong ty co lien quan : 3.1. £liu Ill' mua e5 phl~u :

0500,000 17.500.000 01,000.000 10.000.000

GhlchU :

- each h9ch toen khi ban c6 phiau ; + Gill von: gill mua co phiau tlnh thea gia binh qulm + GitJ ban: gia fhi trU'&ng t~j Ihm diem giao djch.

3.2. T6m tit v~ ho,t d(mg va tinh hinh tai chinh cua cae c6ng ty lien quan :

3.2.1 Cae cong ty dlli nillm y't :

BANG BAD CAD K~T QuA SAN xuAr KINH DOANH COA cAe DON VI COMECO £IAu TlI NAM 2009

1 CtyCpDvl,IOtoH~ngXanh

2 CtyCpCO'khlLIJoGla

3 CtyCpCakhrxangd6u

4 CtyCpvlmgbecdaquy Ph(J NhuOn

5 CtyCpChll'ngkhOllnSAIGoo

6 CtyCpThl.cmgmllrXNKThUElll'c

7 CtyCp9<\nxaMI~nTay

8 etyCpCllphAPetec

9 CtyCpCakhl6tocAnTha

10 CtyCpTh4-KTv;\oAulltPe1ec-

11 CtyCpThll'O'l1gnghl~CIlMau 12 CtyCpKinhdoanh06uQu6ct' (PVOT)

13 CtyCpOuAHlI'O'I1gUbtlrty 14 CtyCpVGnUl.lbl'nVletTfn

TONGCONG (1+11)

Ooanhthuthu'n

T~u~1.313.795

Lvlnhufinuuthu4i

T~u~ 15.814

- Nguon so lieu: Do cac cOng ty cung dip.

- cac cOrlg ty cfnea nij}m yilt: Tlnh hlnh ncet dOng ella cac cling ty con liili d~u blnh thllOng, kinh doanh c6lai.

khOng c6 don Vi nee n;§m Irong di~n b[ ki~m scat ella SO' Giao d[ch Ch(rng khoan TP. HCM va SO' Giao dich Ch(rng khcan Ha NOi

~ __ ~C~O~M~E~CO~W~'~~.C~h~h~.~ng~Ph~~~~!._'l::::::::::::::::::=:J::~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

3.2.2 Cae cong ty chua niem yet (OTC) :

SANG sAo cAo K£T QuA SAN XUAT KINH DOANH COA cAe DON V!

COMECO aAu TU' NA.M 2009

1 Doanhthuthu~n Tri$u (l6n9

2 LQ'lnhu3nlnt6'clhultTri¢uO'6ng

3 LQ'I nhu~n &8uthu6 Tri(lu 01009

- Ngubn s6 li~u : Do CaG cOng ty cung dip.

- Cec cOng ty chua nlem yet: Tinh hinh heat d(lng cua cac cOng ty con lsi (feu blnh thu·tmg, kinh doanh co

lai, ChU'8 phat slnh nhi)ng rui ro I&n

3.3. Tinh hinh dl,P ph6ng giam 9ia chli>ng khoan ;

SANG ov PHQNG GIAM GIA CHlfNG KHOAN riNH D£N 31·12·2009

1 CryCp Dich v~o 10 H~ng Xanh

2 cwcs ce euc oe

3 CtyCpCokhllGlngd6u

4 CtyCpVangb<lcEl~QuyPhuNhu3n 5 CtyCpCh(mgklIoanSG

6 CtyCpThlKl'ngm~iXNKThu€l1K 7 cw Cp Bltn.e MiltnTay

8 CtyCpCapMPetec

9 CtyCpCokhiOtOC6nThcr

10 CtyCpTM·KTvaEl~utlfPelec_

11 Cty Cp ThLYO'ng nghiQpCa Mau

12 CtyCpKinh doanh D~u Qu6c ti! (PVOT 13 CtyCp V~ntal bi~n VI~tTrn

14 CtyCp QuG HlJ'(I'ng Uberty

Ghichu:

- M~nh g;a: 10,000 c1ICp.

- C(jl 7: G;a esc 10f); co phi~u ngtJy 3111212009 GU'CJC tinh nmr seu:

+ Co phi~u d§ niem yel duvc lAy Iheo gia Iron san giao djch : co phieu HAX, LGC, PM5, PNJ, 551, TMC. + Co phi~u ctwe niem yel duvc lay Iheo gia mua vee (da so dJu dUVC mue v&i gia IlJ'CTfIg do; Ihap): 8 co

ph;eu cOn If)i.

- Tong so d§ Irich /~p dl,1'ph6ng giam gia co phieu ngay 31-12-2008/8." 18,172 Iy d6ng In) khoan ncen nh~p lrong nam 2009 te: 11,132 Ii dong, so con 19; dUVC men I~p dl,l'phOng g;llm gill co phieu ngay

r:3:':I':212:0:0':":' ':7:'03:':'Y:' d:on:,:, ==::l_~C~0!l\M~E"'C"'O"."-i 'kJh".~ch~ha~'n,!,:!,p~hU~, c~.~.~_~

THONG TIN co £lONG vA QUAN TR! CONG TY

I. HOOT va BKS

II. cAe DO' usu THONG K~ vs co OCNG

111. DI~N BI~N GIA co PHIt:U COM NAM 2009

IV. rRACH NHII;M DOl val CONG DONG vA xA HOI eUA COMECO TRONG NAM 2009

BAo cAo THUONG NIEN 2009

Ph/m7

THONG TIN cO DONG vA QUAN TRI CONG TV

I. HDQT va BKS

1. Ho,! dOng ella HDQT: 1.1. H~t d('"9 chung;

* Nam 2009, cec thanh viiln HoaT COng ty vc! vai tro dai di~n cho cac cO dOng cue CQMECO CIa Uch CI.,PC ph6i nee. h6 IrQ' cOng lac dieu hanh SXKD va dua ra cac quyllt djnh chlnh xac, kip thai mang hili hi~u qua kinh tll cao. Trong nem 2009, HflQT Cong ty da 10 chuc mQI ky El,i hQi DOng cO dong thU'Crng nien (flH£lCD) nam ti:li chinh 2008 va 18 phien hop HDQT djnh kYde kiem Ira, danh gia kAt qua hoat dOng cOng nhu cbtoec thl,l'c hi~1n ceo heat d¢ng SXKD cue Cong tv. HE>QT luon bam sat ttm hlnh thl,l'C Ie cue COng ty de !'Ie ra cac chu IruO'ng, nghj quyel va quyet dinh nham chi dao kip thai va 1{10 dieu kien thu~n lQ'i cho Ban {lieu hanh COng ty hoen thanh nhi(lm VI,J ke noecn SXKD, dbng thai kiem tra, giam sal cac huat d¢ng dieu

hanh ere Ban TOng eem dOc.

• Cac Nghj quy~t, Quy~1 dinh cue HOQT ban hanh (feu dtra Irim SII IhOng nhAI, dOng thuan cue esc Ihanh vien HOOT. CI,J IhA nem 2009 da thong qua.

- Ban th6a thuSn hOOp lac kinh doanh 9illa COng ty COMECO va TOng COng ty nau Vi$1 Nam - COng ty

TNHH mOt thanh viAn (PV Oil).

- HOOp dong ban giao va b~i thl.16ng khu dat g6c dl.16ng Tran Hling eec - NguyAn Cli Trinh (CHXD sO 10) vot COng ty CO phan QuA HU'Ong Liberty, trong d6 c6 gia trj bOi thl.16ng me COng ty ce phan Qu!! HU'Ong Liberty CIa tra cho COMECO la 16.009.999.800 dong (cnue co VAT).

- £Jau tll met sO dV' an ma rOng miilng 11I&i ban Ie xang dliu.

- QuyAt c1jnh Ihanh lap Chi nhanh s6 33, 34.

- ChiAn 11I0'c nguOn nhan 1i,1C cce COMECO den nam 2020.

- Dbu III mua cO phiitu cce mOl sO cOng ty nho : GOng ty eli phbn Van tai Vi~1 Tin (VTS), ...

- Mua cO phiAu quy COM.

- Ho SO' niem yel bO sung eli phieu COM.

- DOi IU'Q'ng, lieu chuAn ban cO phieu theo ChU'ang trlnh chao ban cO phieu v&i gia lIU dai cho CB.CNV chll chOt.

- Baa ceo lien dO thl,J'c hi~m cue 2 dl,l' an ceo 6c va TOng kho Xang dau COMECO.

- Di~u chinh k~ hcach 100i nhu$n sau Ihue nam 2009 tCr 17,5 tV dOng IAn 19,5 tV dOng (tang 11.4%).

- NOi dung bee ceo, to' Irlnh tai ElHElCEl Ihllang nen nam tat chfnh 2008.

- Thong qua moe chi phf ti~n )lIang ap dl,mg trong Cong ty nem 2009.

- Chi Ira cO Ilrc nam 2009.

- M(rc Ihu lao chi Ira cho tCrng tMnh vi(1n H£JQT, BKS va mec lU'ang chi Ira cho thll ky COng ty.

- Bao ceo ket qua neat dOng san xual kinh doanh hang kyo

- Ban hanh cac Quy che, Quy dinh quan Iy COng ty nhll : Quy che cO phieu thLJang, Quy djnh li6u chuAn

can b¢ dlla vac quy hcech. Quy chA Sang cha, Sang kien, ... - cac n(li dung khac cO lien quan den neat dOng oae GOng ty

• Nghj quyel cce HOQT dllO'c phan cOng va giao ntnem vu CI.,J th~ cho rung thanh viAn ehju trach nnlem uwc hi{in va quan Iy mang cOng vi~ dU'Q'e pMn cOngo

• Quy d~h r6 cec che dO thOng lin, baa ceo va che d;) trach nhi~m dOi v&i tCrng thaoh vlen

~ __ ~C~O~M~E~CO~W~'~~.C~h~h~.~ng~Ph~~~~!._'l::::::::::::::::::=:J::~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

1.2. Giam sat heat di)ng cua TlIng ntam dec;

HElOT thLYbng xuyen ra scat lai cec dl,l' an dau III va kiem Ira tinh hinh tai chinh de quan Iy ch~t che

cac chi phi, ngan chitin va han che nli ro trang heat d¢ng san xuat kinh doanh va dau tlY. De nang cao chAI 11I(),ngcongtacquantrj rui ro:

- HElOT Cong ty cia chu d¢ng Iril~n khai dong thai vtec quy chuan h6a cac quy trinh, quy che quart Iri ella Gong ty vo! vi~c lang cU'ong kiem Ira, giam sal viec thee Ihi cac quy trinh, quy che nay !rong c • ac m~1 hoat d¢ng ella COMECO.

- Hoat d¢ng ella TGD Iuon tuan thu thea dOng phap IU$I, Nghi quyet cue DHDCEI va HDQT, tao li€ln de chc vtec phil! trien ben vCl'ng. De lam dlJ'Q'c viec nay, ngoai vieG rna fOng va phat Irien cac mat ncet dOng SXKD, duy trl tOe d¢ lang IrlJ'&ng thi V~1n de quan tr! rui ro la mol Irong nhCrng nOi dung quan IrQng svoc tap trung quart tri$t Ill' HOOT, BKS, Ban TGO alln tLl'ng eon 'Ii

1.3. Giam sat neet dQng cua cac can be;, quan Iy Cong ty : can bO quan Iy Gong ty gom co ceo Pho TGO va Ke loan IrU'ong

- Cac can bO qui," Iy GOng ty heat dQng Iheo sl! phan c6ng va uy quyen ella HOOT va TOng Giam dOc. HQi

dOng Ouan trj ki~m scat theo ket qua eOng vi$e dupe phan cong.

- Hoi dong Ouan tr] thuc hi~n vlec kiem scat heat dong cua cec can bO quan Iy GOng Iy thee cac Ouy che va Ouy dlnh CIa ban hanh va theo ket qua c6ng vi(le duoc pnan cOng

Cac hOGiI dOng cua TGO va can bO quan Iy Gong ty nqoai viec ctam sal cua HOOT con co SV' giam sat chat che cue Ban Kiem scat Gong ty, Ban Kiem scat NOi bo va cac bO phan quart Iy khac nhAm kip thai phat hii)m va khAc pbuc nhCrng diem yeu, dam bac cho 51,1' phat tri~n lien tuc cue GOng ty. Vi v~y da khOng de xay ra thi$t hai ve m~t v,{il ch{iI, sai pham trong c6ng tac, ban che den moe thap nhal vi~c lang phi cOng nhU' cac rui ro trong tac nghi~p.

2. HOilt d¢ng cue BKS :

- Ban Kiem scat ella Gang ty thl,l'c hlen nhtem vu mot each doc I~p, co quyen tiep can dlm tal ca cac thOng lin va tal lieu co lien quan den tinh hinh hoat d9n9 cua Gang tv. Trong suOt qua trinh ncet dong BKS luon nh$n dU'Q'c sv thu$n lQ'i trong vi$c eung cap thong tin ella cac thanh vien HOOT, Ban TGO va can bo quan Iy Gang tv: nqoai ra con dU'Q'c SI,I' ho tro- tich eve ella Ban Kiem scat Noi bO GOng ty,

- Ban Kiam scat hQP 3 Ian

- Thuo hi$n vi$c giam sat cac heat dong cue Gong ty mot each hi$u qua va Ihl,!'c hi~n day dll cac bao cao

theo yeu cau cue GO 1:I0ng.

3. Phoi h9'P ho~t dQng cua HDQT, BKS, Ban TGD :

- HOOT, BKS va Ban TGO GOng ty cunq hanh dong vi muc lieu chung 103 su 6n dinh va phat trian cua COng ty.

- Trang cac phien hQP cua HOOT deu c6 SI,f Iham gia cua BKS, Ban TGO. Cac y kien thac luan cce BKS, Ban TGE> deu oocc ghi nhan va danh gia cao tinh than gop '1 cho cec neat dong cee GOng ty.

- NhCrng nOi dung Nghi quyet cue HOOT co lien quan d€!n hoat dOng cua BKS va dieu hanh cce Ban TGO

oocc glii a€!n BKS va ban TGE> de cung phOi nee thl,fc nten.

- Trong qua trinh thl,fC hi~n nhiem vu. BKS va Ban TGEl co quyen va c6 trach nhiem de xuat vet HOOT nhung giai pbap quan 1'1 de nang cao hi$u qua heat dong cua Gong ty.

- Ban TGEl Ihl,fc hi~n bao cao, cung cap thOng tin ve heat dong cue Gang ty kip the! cho HOOT ra cac Nghi quyetthl,l'chi$n hi$uqua.

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~V~;.~h~.~Ch~h~a~·n~g~p~h.~C~V~.~ __ ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

4. K6 hcach dj tang c....ong hi~u qua trong ho,! dOng quan tri Cling ty

- Nang cao chAlll1Q'ng nguOn nhan h,e: ell cac thanh vian HElQT, Ban TGE> va can b¢ quan Iy cUa COng ty tham gia cac khoa hC;X; vlt quan et, CEO, CFO, ... do cac tnlcmg trong nccc ho;)c cac chuyen gia rwcc ngoai giang day O'~ nang cao Irlnh 0'0 cnuven mOn va ti~p ~n vet cac kiAu quan Iy hien (.1~i Iran the gh7i; COng ty cOng c6 thA thui! chuyl'm 9ia cao cap trong nucc ncec nucc ngoai.

- sap x~p b¢ may quan Iy thee hU'ang wa linh boat vee chuyen sau d~ vee dam baa tlnh chuyim nghi(lp

vCta th~n h;'li trong sUo dl,mg lao 0'6ng.

- Hoan lhi~n quy trlnh quan trj GOng ty thee cac rna hlnh quan trj tien tiAn

- Cili lien lien rue va ap dl,mg Uch hcp H(llh5ng Quan Iy Chat 1U'Q'ng vCri 7 lieu chi Giili IhLJong Chat 1U'Q'ng

Viet Nam vee mO hlnh quan 19 cce COMECO.

- C6 cac chlnh sach gil) va thu hut lao dOng chat xem. lao dOng kinh nghi~m mOt each hi(lu qua nhU' (fai ngl) v~ ti~n IU'O'ng, thU'o-ng; thU'ang c6 phi~u ESOP, mua bao hiem nhan tho: trq cAp khi khO khan, ...

5. Thu lao cho Hf)QT va BK5 :

Nam 2009 da thllc hi~n chi the lao cho HDOT va Ban KiAm scat theo dung Nghi quyat cue DHDCD (fa thong qua ngay 25-4-2009 nhU' sau :

- Thu lao one HDOT 240.000.000 (f (BO : 4 tri~u (fOng/ngU'Qoi/th8.ng)

- Thu lao cho Ban Ki~m soat : 86.400.000 d (BO : 2,4 tri~u dOng/ngl1i'1ilthang)

T&lg C¢ng nam 2009 : 326.400.000 d.

6. 56 IUVng thcllnh viAn Hf)QT, BK5, Ban TGe (fa c6 chlfng chi dcllo 410 v~ quan trj C6ng ty : 9/9 ngooi.

7. Ty It sohiiu cA phlin cua thanh viin Hf)QTvcll nhlingthay dAi trang tj It nlim gillcA phlin eaa thanh

viin HOQT:

DANH 5AcH THANH VI~N HOQT, BAN TGe, BAN K5 vA NHl1NG NGlIOI LI~N QUAN 50 HO'U cO PHI~U COM (T,i thai dil~m 24-02-2010)

\ij ~ m!l!ImI - --
, H~IObnllQuinTrj
, TnrongElCreH$nh Em:TnrongElCrePh".;mg
2 Hu~nh NguyOnTri$u Vr;: NguyllnThi LUng
s Ph~m ~ng Quy~n Vr;:VuBlchNg<;>c
e La TAn Th...ang Vr;:DU'O'IlgThlfl.!tITrang
, EllnhVi'ITh.!ong Vr;: BuiThu Hllnh
" B.nT6nIlGIAmEl6c
, Tn\nTI1 H6ng Linh Con:Tn\nThjT6Nhlf
Em: Tn\n Thj Thanh Nam
CQNG(I+II)
'" BanK"mSoM
, UiKhilcH6ngLan TnnmgBKS
2 Ph"mVAnKhoa 19.OOO Vr;:LOThjH6ngAnh
a NguyAnHiiuHoong
TONG COHG (1+11+111) 7(4+6)

',M

3,49 2,99 0,,,"

0,51

0,73

0,73

0,,"

0,"

0,20> 0,14

0,""

BAo cAo THUONG NIEN 2009

8. Thong tin v~ cac 9iao djch cd phieu ella thanh 'lien HDOT, Ban TGD, BKS va nglJ'Ooi liem quan :

sAo cAo THI,I'C HI~N GIAO O!CH co PHIEU COM

fkm Vi IInh . cO philn

Ie c:r.mm 1-
G.UI!J lilrllI
1 2 4 1+2+3
H(li Dong Quan Trj 699.955 123.530 823.485
Truong DlfC Hanh CTHElQT - TGD 63.390 26.730 90.120
Em : TrLPO'ng Due PhU'O'ng 222.730 20.040 242.770
Huynh Nguy~n Tri~u UV HDQT - Ph6 TGD 73.370 18.810 92.180
vo : Nguy~nThi Lung 176.650 15.890 192.540
3 Pram COng Quy~n UV HElOT - GEHe 47.865 14.880 62.745
Vr; : VO Blch NgQc 23.780 2.140 25.920
4 LeTanThu'ong UV HDOT - GDKD 30.730 12.330 43.060
Vr;: DU'O'ng Th] Dai Trang 23.800 2.140 25.940
5 ElinhVielTh~ng UV HElOT - Ph6 GDKD 26.710 9.590 36.300
Vr; : Bui Thu H~nh 10.930 980 11.910
" BanTGD 50.590 18.790 69.380
TranThj H6ngLinh Ph6TGEl 39.020 15.120 54.140
Con: Tdm Thi TO Nhll' 4.560 2.720 7.280
Em: Tran Th] Thanh Nam 7.010 950 7.960
CQNG (1+11) 750.545 142.320 892.865
III Ban Kiem scar 27.580 14.530 42.110
LEi Kh;ic HOng Lan Trl.J'6ngBKS 8.660 770 9.430
2 cham Van Khoa UVBKS -ceer 11.170 7.880 19.050
VQ : Le Th] HOng Anh 180 10 190
3 N9uyen HD'u Hoang UV BKS - Ph6 GDTC 7.570 5.870 13.440
TONG CONG (1+11+111) 778.125 156.850 934.975 aa TltI'OI'lgDIicH~, CIIIi liCh HfJQT • TGfJ ClyCPV<ittu-xangcMll PhO TIIIi tlJ'&ngNguydn Th~ Nhln Iraogi,jIIhuVngCMtluvng

(COMECOj Qu&.: I~.-;Mll A-ThAi Binh 0u<7ng (IAPQA) ctlo

va Ong Charles A.Aubr(;y II - Chu Ilch APQO (tV phAi qua) bA Trvong £Icic H~nh, CIIIi /f<;h HOOT - TGD Cly CP Wit so- xAng ddu (COMECO)

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~V~;.~h~.~Ch~h~a~·n~g~p~h.~C~V~.~ __ ~

BAo cAo THLJONG NIEN 2009
t gf .,; .; .; M ~- oj .,:
~ ~ ~_ @ ~ ~ ~ ~ s
~ g ~ ~ ~ ~ ~ re § '"
N §
~ 0 0 0 :il ~ ~ ~ § §
" ~
~ '" ;!2 'il re ~ ;>I; ~
~ :g
; ~ m ~ ! ill i:j g ;po ~
«i .,; M M oj ~
~ ~ ~ :il g ~ § @ 0
i N
~ ~ ~ ~ gj ~ 1jj s ~ '"
~
< t
~ " 0 ~ ~
" OJ '" "8
! g, ~ r- " ~ f
g> 5 0 5 0 {3
,e o s
~ ~ g> jl! g> ~ s OJ " § f i'J "
13 13 8 j i' 13 " :J: ~
;;; tJ 0 > ~
o o ::> a: '"
,g 'j1
" i i " .; jj i
o .,: If. -s ,,_
i :J: , " :s ci .s ci 8 11: s
:;: {" I o '!i ~ ,
I S; S; i ! " g> ~
a -s d ~ !': ~ a :J: '" a z \1 @. :g :g
\1 o o ci'l
~ i ~ .,: ~ :r;~ " ~ I " 5 !': " 1l "8
~ !': :l: o e, , o !': [j o ;
r- m s jj
M ~ ~ ~ ~ ~~ :J: ~ M :J: ~ ~ 1lJ 1lJ
i'o o :3 !': o := !': c 1; 1;
~ ~
I ~ ~ .. ~ ~
~ -5 f ~ ~ s
5 ~ ~ o .~ ~
-;; ~ o ~ f' != I os os
~ '" :i: ! ~ , ~ " "
" " 0 0 c, £ I } c, " "
c o o o .~ ~ ~ ~
'" o :J: " " m = -0 ., 8 0
a I '" :J: z- < r- .s 5 !Ii g'~ " s ~ > ~
I {" § i'" § ~ I -;; "
r- B g !!.- § .g ~ .g Il
~ a '" 6 § ~ fr § ~ ~ ~ ~
r- ~ ~ § > g> g> g>
"' .. e:..~ ~ ~ f' z- ~ "' .. <ll 11 .5 11 .5 ~ ~
o c o o "
,
"
jj
~ COMECO vi khilch hang ph~ vy

BAo cAo THUONG NIEN 2009

II. cAe orr Lieu THONG K£ V£ cO £lONG

1. ell d6ng trong nlJ'6rc va noec ngoai :

CO dong trong nuoac Phap nhan

Canh~n

9.476.765
11 6.371.250
537 3.105.525
59.730
3.600
93 56.130
9.536.505 CO dong nlJ'&c ngoal Phap nnan

ca nhan

0,63 0,04 0,59

TONG CONG (1+11)

100,00

co cAu co £lONG [Tal thoi diem 2410212010)

2. Coo cau c6 dong :

(SaiGon Petro) 1.B29.7S0cp

• Prep I'lIlan & CD chien uQ'C

• (SaiGonPelro)

PMpnhan&C£lCL 4.11S.240cp

c6 ClOlllkhik 1.S24.260cp

No..r&crgoili 59.730cp 0,63%

• COdongkMC

• CB-CNV

• COMECO (cp ngfIn quy)

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~V~;.~h~.~Ch~h~a~·n~g~p~h.~C~V~.~ __ ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

III. DII:N BIEN GIA cO PHII!U COM NAM 2009

BANG GIA cO PHI~U COM NAM 2009

Cao nhat 38.000 35.500 36.600 42.000 46.500 55.000 50.000 55.000 55.000 60.000 62.000 62.000 49.800

Thap nhat 33.100 31.400 33.200 34.700 40.900 44.00() 46.100 48.500 50.500 52.000 51.000 51.000 43.033

rung blnh 35.55033.45034.90038.35043.70049.500 4B.050 51.750 52.750 56.000 56.500 56.500 46.417

DO TH! GIA co PHI~U COM NAM 2009

.000 ,.....
-- --
... ~ ~ i--- --..
l,A Y-
]t: »: ti I--- -.:::-
t:::: ~ ~
.00
..
.ec
. , a . s , , . . m n u
Thang
~Giacaonhat ___ Gitllt1apnhat ..... Giiltrungblnh II I III
;=' I I I
I I ~ __ ~C~O~M~E~CO~W~'k~h~.ch~h~.~n!9~Ph~¥~C~~!._l;::::::::::::::::::::~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

IV. TRAcH NHII;:M DOl VOl CONG DONG vA xA HQI COA COMECO TRONG NAM 2009

1. £)oi v60i CQng dong va X8 hQi :

Thai dl) era COMECO 16i vot C¢ng dang va X8 h¢i 18. :

"Baa v9 SLPc khoe - Gin gii.P moi tnK:mg - Hca hQ'p c¢ng d6ng".

Val y tnoc trach nhi~m tren. trong qua trinh h09! d9ng COMECO luan xem vi~c bao v~ mOl trU'cmg sinh thai, bao v~ SlIC khoe c¢ng dong, cham 10 cho cec gia dinh chinh sach va chia se noi dau la Irach nhiem va Ie s6ng cce minh. Ngoi:li vi~c tham hoi, nam 2009 COMECO con dong gop t6ng s6 libn : 506.450.000 dong de the-e hien ceo n¢i dung nhu: Xay l$n9 nha tinh nghia; nha tinh thU'O'ng; ling h¢ quy khuylm hoc, quy vi ngU'Cri ngheo; piup do dong bee thien tai bao h,JI, hoa hoan: uep SlYC hoc sinh, sinh vien den trll'cmg; ling h¢ dong bao nghElO an Tet.

2. El6i vai khach hang va dOi tee :

Thai d'¢ ciJa COMECO dOi vet khach hang Iii :

"Chuyim nghi~p - HQ'p tac - Win win".

vet phl10ng cham kinh doanh "COMECO vi khach himg phl,lc VI,I", COMECO luan duy Irl SV' hop lac, lien doanh, lien k~t tren nguyen tac thfen chi, Ion Irong 100i Ich cue cec ben tham gia.

3. DOi vai cO dong va nha diu tlJ' :

La SV' 6n dinh gan b6 lau dili vai thai d¢ . ''Tin c~y - Cong khai - Minh bach".

4. D6i vai cong nhan vien :

COMECO luon xem ngooi lao dong 13 von quy, 13 tal san cua doanh nqhiep, cac ch~ do doi vet NLD oocc uwc hi~n day du thee quy djnh. Lanh ceo Cong ty luon quan tam cat ti~n chfnh each v~ v~t chat va tinh th;S1n doi vet

ngU'oi lao dQng.

Khuyen khich, dOng vlen NLD tham gia hoc tap meo dinh hU'ong nang cao chat 1U'Q'ng ngulln nhan lV'c cue

COngly.

Luon tao mol trU'cyng lam vi~c binh dang, gan ket, thll hi$n

"Bfm sac nhan van - De cao gia tr] d;;lO dLPC truyen th6ng". va trietly kinh doanh

"D;;Ii gia dinh COMECO - Tat ca vi s,!, hai 16ng cua mQI nglPo>i, vi muc tieu chung".

~ cnINHSACIlCIIATU'/(lNGCom:co ru

E'2' ..... """"""' ... " •• " •• " •.•. ,,. fl.11 =:::'0: =:;::::~""""'''''''.01'''',",,<h'''"''~;.

-...-- COMECO Irl ~ ...... " •• h~e "¥

~", """<t,;(.",,,..,..&o .....

................ ,~ ""00.1~ "',..

"' >t_ _ .. ; _

.. 000 ".,&:0I".

).,.., __ ~..,,,.:CO ... '<ril.bIo, .....

,,__"", ~..,""'COOl .. ""'_ov,fo .. ' .... w.

.. "' .... ~ HdobG ........ _cO\'"'n

BAo cAo TAl CHINH NAM 2009

BAo cAo THUONG NIEN 2009

Ph~n8 ~

BAo cAo TAl CHiNH NAM 2009 U BAo cAo COA BAN TONG GIAM DOC

Ban Tang Gram <.'Ioc Cong Iy Co ph~tn V~t Ill' - Xang dau (COMECO) trinh bay BaD cao tat chinh da cucc kiern loan ella Cong tycho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thimg 12 nam 2009.

Khai quill:

Cong ty CO phan V~t Ill' - Xang dau (COMECO) dU'gc chuyen dbi III Doanh nghi~p Nha m-oe tnann COng ty Co phan tree Quyet dinh 56 9412000/00-TTG ngay 09 thang 08 nam 2000 cce Thu TU'ong Chinh Phu. Gi~ydang ky kinh doanh 56 4103000236 nqay 13/12/2000 do Sa Ke Hoach va Elau TU' Thanh pho He Chi Minh dp, gi~y dang ky klnh doanh thay <.'IOi Ian 10 ngay 05/8i2009

eon vi Kiem toan : Cong ty TNHH Djch VI,! Tu van Tai chinh Ke loan va Kiem teen Nam Vii;i:t (AASeN) dE: thl,l'c hien kiem teen cac Bao cao tal chinh narn 2009 cho Cong ty.

Cac Sl,I' kii;i:n sau ngay kh6a s6 k~ toan I$p bao cao tal chinh

Khong co Sl,!' ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay lap Bao cao Tal chinh doi hoi oocc diau chinh hay c6ng bo tren bao cao Tal chmh,

COng bo trach nhiem cua HDQT va Ban TGe doi vai Bao cao tai chinh :

Ban TGD COng ty chiu trach nhlem ve vee lap Bao cao tal chinh phan anh trung thee, hop Iy tlnh hinh heat dong, k€!t qua boat dong kinh doanh va linh hinh 111U chuyen tien t~ cua Cong ty trong nam. Trong qua trinh Ii;lp Bao ceo tat chfnh, Ban Tong Giam dbc Cong ty cam kel da juan thu cec yeu cau sau

• LI,I'3 chon cac chinh sach ke loan thich hO'P va ap dunq ceo chinh each nay mot each nhat qaan.

• £)u-a ra cec danh gia va dl,!' doan hO'P Iy va Ihijln tronq

• Lap va trinh bay cac bao ceo tai chinh tren co 5& tuan tnu cac chuan rnvc ke teen. che dO k€! toan va cac quy djnh c6 lien quan tuen Mnh

• Lap cec bee ceo tat chinh dua tren cc 5& h01:J.t dong klnh doanh lien I(,lC, tne trU'ong hO'P kh6ng the cho rang COng ty sa tiep tuc heat dong kinh doanh

Ban TGD Cong ty dam bao rang ceo s6 k~ loan dU'gc hru giCr de phan anh tinh hinh ta! chlnh cue Cong ty, vet moe dO trung thuc, hcp Iy tai bat cli thai diem nao va dam bao rang Bao cao tal chlnh tcan thu cac quy djnh hi~n hanh cue Nha rwcc. £)6ng thai c6 trach nhiem troog vi~c bao dam an teen ta! san cce Cong ty va ttwc hi~n cac bten phap thich hop de ngan ch~n, phat hi$n cac hanh vi gian I$n va cac vi pham khac

Ban TGD COng ty cam ket rang Bao cao tal chinh da phan anh trung moe va hop Iy linh hlnh tai chinh cue Cong ty 11:J.i thai dil!m ngay 31 thang 12 nam 2009, k~t qua heat dong kinh doanh va tinh hinh lou chuyen lian I~ cho nam tat chinh kat muc cling ngay, phu hop vet chuan mltc, che dO ke toan Vi~t Nam va tuan thu cac quy dinh hi~n nanh couen quan.

~ __ ~C~O~M~E~CO~W~'k~h~'C~h~h~.~n!'~Ph~~~V~Y_l:::::::::::::::::::::J~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

J..\

AASCN

se : 50/BCKT/TC

CONG TY TNHH DICH VI) Tl1 VAN TAl CHfNH K~ ToAN vA KI~M loAN NAM VIeT NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO .. LTD. (AASeN) 29 HolIng sa, Qu$n 1. Wnh Ph6 H~ Chi Minh, Tel: (84.8) 39103908; 39104881 _ Fwt: (84.8) 391048e0

BAo cAo KIEM ToAN

vJ Bao cac tili chinh nam 2009

cua GOng ty CO ph/m V~t til' - Xang dAu (COMECO)

Klnh glrl: H¢i dOng ouan tri va Ban TOng etam doc

COng ty CO ph~1n V~I III - Xang dau (COMECO)

Chung toi (fa ki~m teen baa cac tal chinh ella Gong ty eli phtin V;!it Ill' - Xang dau (COMECO) (fU'\yc l<iip ngay 28/01/2010 gbm: Bang can dOi ke toan tal ngay 31 tMng 12 nam 2009, Bac ceo kAt qua hOiiltdQng kinh doanh, BaD cao IlJ'U chuylm li~m t~ ve Ban thuyAt minh bee cac ta! chlnh cho narn tal chlnh kilt muc cling ngay (fl1~C Irinh bay tli lrang 05 elln trang 26 kern thea.

Vi~e I$p va Irlnh bay Bao cac tat ehlnh nay thu¢e trach nhiem ella Ban T6ng Giam d6c COng ty. Trach nhiem ella chung IOi la dlla ra '1 ki~n v~ cac bao ceo nay can cc tren kl:1 qua kiAm loan ella chung IOi CasoyklAn:

Chung tOi dil thl,fC hi~n c6ng vi~e ki6m loan thea cac chwln muc ki~m loan Vi~t Nam. Ceo ehuan mve nay yeu cau cOngvi$e kiAm teen I$p k~ hcach va Ihl,l'e hi~n dllc6 SI,l' dam bao hQ'p Iy rang cec bee ceo tai chlnh khOng con cnoa dl,mg cac sai s61lrQng yiflu. Chung IOi da thlfC hi~n vi~ ki~m tra theo phU'O'flg phap eben miiu va ap dl,mg cac IhCr nghi~m can thil:l, cac bllng chllng xac minh nhCrng thOng lin trong bac cac ta! ehlnh; danh gia vi~ luan Ihu cac chuan nwc va ehl: d¢ kl:loan hi$n hanh, cac nguyAn Lac va phll'O'ng phap kA loan dllQ'c ap d.,mg, cac OOC trnh va xet doan quan trQng ella Tong Giem d5ccUng nhll each Irlnh bay lang qual ceo bee cac ta! chinh. Chung IOi eho rang cOng vi~c kil:m loan ella chung 10i d& dlla ra nhCing erJ se hop 1'1 (fA lam can ell cho'1kiAn ella ehunglOi.

Y klen ella klAm toan vien :

Theo y kil:n ella chUng tOi, Bao ceo lai chinh (fa phan anh trung thl,l'e va hQ'p Iy tren cec khia cam In;mg yeu t1nh hlnh tai ehlnh ella COng ty CO phan V$I III - Xang dau (COMECO) tal ngay 31/1212009, eQng nhll kAt qua ho~tdQng kinh doanh va cac luling heu chuyen ti~n li;llrong nam tai chinh kel thuc eung ngay 3111212009, phu hop vol chui!m mvc va chA d¢ kA teen Vi$1 Nam hi~n hanh va cac quy djnh phap 1'1 c6 Mn quan

Tp. H6 Chi Minh, ngay 05tMng03 m~m 2010

COng ty TNHH Dlch vI,! Til van Tal chfnh Ki teen va KiAm tcan Nam Vitt (AASeN)

KI6m toBn viln

Cao Th] Himg Nga

Chllng chi KTV 56: 0613fKTV

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~w~·~~·~c.~.~.~·n!g~p~.¥~c~.~¥~ __ ~

Chllng chi KTV s6: 01671KTV

BAo cAo THLJONG NIEN 2009

BANG CAN £)01 KE rOAN

T;;ti ngay 31 thang 12 nem 2009

£Jan Vi tfnh: d6ng
~ 11M - £IIiE.I iIilIliiIim
A. TA.l SAN NGAN H~N 100 347.877.887.567 231.462.394.286
I. Tien va cae khoilin tuvng dU'O'ng tien 110 19.610.913.495 97.497.314.671
1.Tilm 111 V.1 19.610.913.495 97.497.314.671
2.CackhoantU'O'ngdU'cyngtian 112
II. cec khoan dau tIP liii chinh ngan hiiln 120 V.2 67.442.104.400 27.973.911.400
1.DauhYngan han 121 74.481.816.000 46.146.016.000
2. DI,I' phOng giam gia dau Ill' ngan ten 129 (7.039.711.600) (18.172.104.600)
III. cae khoiin phiii thu ngan h,n 130 80.264.567.206 44.258.007.179
1. Phai thu khach hanp 131 41.763.462.150 21.207.927.650
2.Tratru&CchongU'6'i ban 132 36.946.097.852 22.766.808.748
5.Cackhoanphaithu khac 135 V.3 1.555.007.204 283.270.781
6. DI,I' phong phal thu ngan han kh6 dbi 139
IV. Hang tAn kho 140 V.4 174.856.909.492 51.726.474.594
1. Hang tOn kho 141 175.561.970.100 53.086.718.085
2. DI,I' phong giam gia hang tOn kho 149 (705.060.608) (1.360.243.491)
V. Tal san ngin h,n khae 150 5.703.392.974 10.006.686.442
1.Chiphrtratrl.l'O'enganhi;ln 151 690.554.468 702.172.414
2. rnue GTGT ecce khflu trw 152 2.840.910.070
3. Thue vii cac khoan khac phai thu Nha nucc 154
4. Tai san ngan ten knac 158 V.5 5.012.838.506 6.463.603.958
B. TAl SAN oAt H~N 200 122.704.224.197 98.553.003.083
I. Cae khoan phai Ihu dili h,n 210
II.TaisaneOdjnh 220 122.704.224.197 98.553.003.083
1. Tal san cO dinh hiiu hinh 221 V.6 20.739.273.445 18.015.301.438
-Nguyengia 222 53.092.776.438 46.305.492.002
-Giatrihaomonluyke 223 (32.353.502.993) (28.290.190.564)
2. Tal san cO dinh thu~ tal chfnh 224
3. Tili san cO dinh v5 hlnh 227 V.7 11.182.064.862 11.439.556.542
-Nguy~ngia 226 12.874.584.020 12.874.584.020
-Giatrihaomon luykli 229 (1.692.519.158) (1.435.027.478)
4. Chi phrxay dvng CO' ban do dang 230 V.8 90.782.885.890 69.098.145.103
III.Balt1(ingsant1lulU' 240
IV. cee khoan diu Ill' tal ehlnh dill h,n 250
V. Tai san dill h,n khae 260
TONG CQNG TAl sAN 270 470.582.111.764 330.015.397.369 SANG CAN DOl KE TOAN

T~i ngay 31 tMng 12 nam 2009

BAo cAo THUONG NIEN 2009

A. NO' PHAI TRA 300 124.296.610.761 39.378.071.435
I. NQ'ngimh\ln 310 118.877.B02.559 32.912.170.377
1. Vayva no ngan han 311 V9 59.000.000.000
2. Phailranglfoi ban 312 19.225.643.027 18.756.018.816
3. NglJ'Ctj mualrati~ntrlJ'6c 313 1.790.437.982 727.723.176
4. Thue va cac khoan phai n¢p Nha nlJ'OC 314 V.1Q 14.696.922.641 3.950.994.620
5. Phaitra ngvoi lao dOng 315 15.527.235.995 3.447.656.388
6. Chi phi phai tra 316 V.l1 178.570.000
7. Phaitra nOi bQ 317 55.401.755 55.401.755
9_ cac khoan phaitra, phalnop khac 319 V.12 8.582.161.159 5.795.805.622
10. Dl,I'phong phaitrangan han 320
II. NQ'dai h,n 330 5.418.808.202 6.465.901.058
4. vevva oc oet han 334 V.13 5.058.102.662 6.105.195.518
6. DV phonq IrQ' cap m£.t viec lam 336 360,705.540 360.705.540
B. VON CHI) Sa HfI'u 400 346.285,501.003 290.631.325.934
I. Von chu s6thiPu 410 V.14 343.004.391.681 288.893.505.153
1. V6nd"autll'cuachuS&hiiu 411 87.840.000.000 86.120.000.000
2. Th.;ing dU'v6n c6 ph~1n 412 159.069.574.134 158.037.574.134
3.V6nkhaccuachuserhiiu 413 16.184.342.487 15.145.085.751
4.COphieuquy(") 414 (18.001.078.300) (11.342.703.700)
7. QuyClautU'phatlrien 417 28.594.611.280 28.594.611.280
8. QuyoVphongtaichlnh 418 4.365.811,750 3.393.141.750
9. Quy kttac thuQc von chu 5& hfru 419
10. Lot nhuen sau uwe chve pnan phoi 420 64.951.130.330 8.945.795.938
II. Nguon kinh phi va quy khac 430 3.281.109.322 1.743.820.781
1.QuYkhenthl.l'ang,phOcIO'i 431 3.281.109.322 1.743.820.781 cAc CHI TIEU NGoAI SANG CAN DOl K~ ToAN

1.Taisimthu~ngoai 2.V;iltI1.l',hangh6anh$ngiiihQ,nhangiac6ng

3. Hang h6a nh$n ban hO, nh$n kY glii, kY CU'Q'c

4. NO' kh6 d6i da xli Iy 5.NQO<,itecac1o.;li

- USD

6. DI,I'ICanchiSVngh;ep,dl,l'an

152,94

686,95

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~V~;.~h~.~Ch~h~a~·n~g~p~h.~C~V~.~ __ ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH

Nam2009

t, Doanh thu ban hang vi cung cap 01 VI.1 2.821.219.829.270 3.071.594.898.848
djchvy
2. Cae khoan glam trir doanh thu 02
3. Doanh thu thulln ban hang va cung 10 Vl.2 2.821.219.829.270 3.071.594.898.848
cap djch vy
4. Gill vOn hang ban 11 VL3 2.658.098.188.270 2.958.247.B29.488
5. LVi nhut" gOp v. blln hang va cung 20 163.121.641.000 113.347.069.360
cipdlchv\I
6. Doanh thu ho,t fJl)ng tal chlnh 21 VIA 9.979.055.025 10.976.864.688
7. Chi phi til chlnh 22 VI.5 (9.658.757.378) 18.178.361.822
Trong do: Chi phi lal vay 23 1.473.635.622 6.257.222
8. Chi phi ban hang 2. 101.269.566.858 73.628.942.534
9. Chi phi qulin Iy doanh nghi!fp 2. 12.377.906.957 6.439.161.891
10. LCjJ'1 nhutn thuln til' ho,t dOng kinh 30 69.111.979.588 28.0n.467,801
doanh
11. Thu nh"p khae 31 18.039.999.800 59.423.636
12. Chi phi khae 32 2.853.791.747
13.Lc;ri nhufinkhae 40 15.186.208.053 59.423.636
14. TOng Ic;ri nhutn k' toan tnr6rc thue .. 84.298.187.641 26,136.891.437
15. Chi phithu' thu nhfip doanh nghitp 51 VI.6 21.074.350.749 6.683.495.499
hitnhanh
16. Chi phithu' thu nhfip doanh nghitp 52
hoiinl,1
17. LVi nhufin SHU thu' thu nhfip doanh 60 63.223.836.892 19.453.395.938
nghi,p
18. Liil coo ban triln ell phieu 70 VI.7 7.495 2.343 NguOi Itp bi6u

K6 toantJv6ong

NguyenHiiu Hoang

BAo cAo THUONG NIEN 2009

BAo cAo LU'U CHUYEN TIEN T~

J. LlIU chuyt'" tlen tiF heat di}ng kinh doanh 01
1. L9f nhu~n tnI(1c (hue 84.298.187.641 26.136.891.437
2. EJieu chinh cho cac khoim
Khauhaotilisanctdinh 02 4.848.145.406 3.662.294.999
- CackhoandV'ph6ng 03 (11.787.575.883) 18.077.233.917
- Lai, lot':'ho~td¢ng d~u tU' 05 (27.923.810.032) (11.016.007.224)
Chi phllai vay 06 1.473,635.622 6.257.222
3. L¢ nhufin liP hOflt d9ng kinh doanh trlJ'6lc 08 50.908.582.754 36.866.670.351
thay r!61 v6n IIPU d9ng
- Tang, giam ceo khoan phai tnu 09 (31.714.884.505) 15.918.643.861
- Tang,giamhangtOnkho 10 (122.475.252.015) (29.207.713.626)
- Tang, giam ceo khoan phai Ira (khang ke lai yay 11 14.193.364.123 (8.729.474.465)
phaitrs,thuethunh$pdoanhnghi$pphainQP)
- Tang,giamchiphllratrlJ'&c 12 11.617.946 (189.891.149)
- liilm I~ivayd~ tra 13 (1.473.635.622) (6.257.222)
- Thu~thu nh$pdoanh nghi~pda n¢p 14 (12.434.168.706) (6.252.444.354)
- litmthukhaetLrh~td¢ngkinhdoanh 15 7.946.878.506
- li~nchikhaeehoh~td¢ngkinhdoanh 16 (6.404.334.159) (6.870.153.349)
LU'U chuy~n tien thuan hi hOilt t1¢ng kinh 20 (101.441.831.678) 1.529.380.047
doanh
II. LlI'U chuy6n tien tLr h0itt !!(lng !!au til'
1. lien chi d~ mua sam, xay dl,l'ng TSCD va cac tai 21 (28.472.025.223) (8.979.992.990)
san dai hen khac
2.TIE"!nthuttrthanh IY,nhl,lQ'!1g ban TSCD va cac 22 18.039.999.800
taisandaih~n khac
3. li~n chi cho vay, mua cac ding ev no ella don vi 23 (2.604.320.000)
khac
4. nen Ihu hOi cho vay, ban liti cec ding cu nO' cue 24 2.604.320.000
don"; khac
5.li~nlhulaichovay,rAtvevalQ'inhu?ndLfQ'C 27 9.671.935.025 10.966.340.810
chia
LIJ'U chuyen Uen thuan tiP hO{ft d¢ng dau til' 30 (760.090.398) 1.986.347.820
III. LlI'U chuyen tien tiJo hO\lt d9ng tai chinh
1. TI~n Ihu Ill' phat hanh c6 phieu. nhan von gop 31 2.752.000.000 8.646.056.464
cuachusahCPu
2. Ti~n chi Ira von g6p cho cac cnu sO hCru, mua I?i 32 (34.994.174.600) (20.043.320.600)
r::J:, phil~u cce ocem nghi~pda pbat hanh
3. Ti~n'iaynganh~n,daih,;mnh?ndLl'9'e 33 426.000.000.000
4. TienchitranQ'gocvay 34 (367.000.000.000) (1.400.000.000)
5.Collk:,lQ'inhu$ndatraehoehusohCPu 36 (2.442.304.500) (10.011.600.000)
LIJ'U chuy(m tien thuan tiP hO{ft d(jng tai 40 24.315.520.900 (22.808.864.136)
chinh
LlI'U ehuyentienthuantrong kY 50 (77.886.401.176) (19.293.136.269)
nlmvatU'O'llgdU'O'llgtienCfauky 60 97.497.314.671 116.791}.450.940
AnhhU'angeuathayCfoitYgiahoidoaiquydoi 61
ngO'ilit~
nenvatU'O'llgCfU'O'llgtiencuoiky 70 19.610.913.495 97.491.314,671 Ngl.J'6tiltipbieu

K~ teen truUng

Nguyen HiPu Hoang

Ph<}lm Cong Qu~n COMECO v; khilch hang ph",c ... '"

BAo cAo THUONG NIEN 2009

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH

Cho nam Uli chfnh kit tbuc ngay 31 thang 12 nam 2009

I. f)~C f)1~M HO~T DONG ellA OOANH NGHlep

1. Hlnh th(PC SOl hCPu van:

COng ty co phAn vat III - Xang dAu (COMECO) d'lI'Q'C chuy~n dlli tCP Doanh nghi$p Nha nucc thanh COng ty ell ph.tm thee Quyal dinh 56 94f2000/QD-TTG ngay 091hang 08 nam 2000 cua Thu Tl10ng Chlnh PhiJ.

Gii~y dang ky kinh doanh sO 4103000236 ngay 13/1212000 do Sa K~ hoach va E>Au te Thanh phO HOChi Minh cap, giay d~ng ky kinh doanh thay dili Ian 10 ngay 05/0812009.

Tn,J sa chlnh cue COng w tet 5011 Cao Ba Nha, phl1Qong Nguyi'in CU'Trinh, cuan 1, Tp.HCM.

2. Linh YIfC kinh doanh : San xuat, thuO'ng mel. djch VI,J, xay dl,mg.

3. Nganh nghA klnh doanh :

Thea giay ch(Png nhan eJang kY kinh doanh thay dOi Il~n thlP 10 ngay 05/0812009 ttl1 Hnh VIle kinh doanh cue COng ty la : Xual, nhap khau : Xiing, dau, nh61:, me, gas, nee chat (1rCI nee chal co tlnh dOc hai rnanh], thiAI bi cho In;Im xang va phLlO'ng til)n giao thOng van tai. Su-a chiia, tan trang phllO'ng li~n, thial bj giao thOng van tal, xay dl,l'ng dan dung va cOng nghi~p. Cho thu~ van phong, kho bai, djch vu n.ia xe. van chuyAn hang h6a, hanh khach (nOi ngoei IMnh va li.!n tlnh). Dtch vu cung (rng tau bi~n, giao nhan hang h6a trong va ngoai nl1Oc. van chuyAn nhien lieu, nh61:, me bang 0 10 (chi heat dOng khi c6 du di~u kien kinh doanh theo qui dinh coe phep luat va d6i vai van chuyAn xang dau chi heat dOng khi dl1Q'c cap Giay chOong nnan du dh~u kien kinh doanh theo quy djnh ala phap lu,flt). Mua ban phan b6n. Cho Ihu~ nha 0. Mua ban khau lrang. Mua ban xe 0 to, xe mO to, xe may, vai, hang may mac. giay dep, quan eo may san, quan ac IhA thao, quan ao bac he. lao dOng, Ihial bi dij)n ILPviAn thOng -di$n t& diau khiAn, thi~1 b] phat sonq.flnh kij)n di~n thoai. Dei Iy mua ban, ky-gLPi hang h6a. Kinh doanh djch vu an u6ng (khOng kinh doanh tei tru so). Quang ceo thlJ'O'ng mat. Lap dilll M th6ng phOng chay chiia chay, 86 sung kinh doanh nha. MOi gi&i bat dOng san. Mua ban may Ifnh, phan mAm may trnh da d6ng g6i, Ihial hi ngo;;.i vi, thiat h] van phong (may tlnh, phan mem may tlnh, thiat b] ngQlili vi nhu may in, photocopy, ket sat, v,fll III nganh in), thiAI bi di~u hoe nhi$! dO, thil1t b] v$ sinh (diau hoa khOng khl, 10 suoi kim icet. he thOng slI'oi bang Ol/aC n6ng, thillt bi v4 sinh), Ihii\1 bj, dl,mg eIJ he thOng dil)n (may billn thA, mO 10' dil)n, an ap. may phSl, day di~n, vat 11IU dan, b6ng den, bimg di~n, cOng lac, cAU chi, aplOmal), v,fllli~u xAy o,ng, thiat bi may nganh cOng nghii)p - khai khoang - lam nghi$p va xAy dl,l'ng. Thil11 ka cac cOng trlnh he tang ky thuSI dO !hi. atam sal !hi cOng xay dl,mg cOng trlnh dan dung va cang nghii;lp. TU' van xay d(,mg. TU' van dau III (loP I\J' van tai chlnh - kA loan). Dei Iy dich vu bLlu chlnh - vi~n thOng (triP dei Iy truy nh,flp internet). Kinh doanh bat dOng san./

BAo cAo THUONG NIEN 2009

II. KY K~ ToAN, eON VI TI£N TI; so DI)NG TRONG K£ loAN

1. Ky k~ tcan : Bat dau ICr ngay 01/01 va kel thuc VEIO ngay 31f12 hang nam

2. Don vi lien t, eo d,mg trong ke tcan : La dbng Vi(ll Nam (VND).

III. CHuAN Mile vA CH£ £)Q K£ loAN Ap DI,JNG

1. Che de;; ke tcan ap dl,lng:

Gong ty ap dl,lng Che dO Ke loan doanh nqhiep ban hanh thee Ouyet dinh 56 1S/20Q6/Q£)-BTC ngay 20/312006 ella BO tlU'6'ng BO 'rat crnnn

2. Tuyen b6 ve vi$c tUoln thu cnuan mvc ke tcan va Che d¢ ke toan :

Cong Iy cla ap dl.,mg cac Chuan mvc ke toan Vie! Nam va cac van ban huong dan Chuan muc do Nha neoc CIa ban nann. Cac bao ceo ta! chinh duoc l.\ip va trinh bay thee dung mot quy dinh ella tung chuan rnec, thong Ill' huonq dAn thuc hien chuan muc va Che do ke toan bien hanh dang ap dung

3. Hinh moe ke toan ap dl,mg : Cong ty ap dl)ng hinh thLPC k§ toan tren may vi tinh,

IV. cAc CHiNH SACH K~ TOAN Ap DI)NG

1. Nguyen tile ghi nh~n cac khoan lien va cac khoim IDO'ng dll'O'ng tien :

Cac nghi~p VI,J kinh te phat sinh bang nqoai t~ dLfQ'C quy d6i ra dbng Vi$t Nam theo tY gia giao ctcn uwc te tai thai di~m phat sinh nghi$p VI,J. T<;Ii thai di~m cuoi nam ceo knoan muc tifln t$ co g6c nqoai t$ dLfQ'C quy d6i thea tY gia binh quart lien ngan hang do Ngan h<'mg Nha nucc Vi$t Nam cOng b6 vao ngay ket thuc nlen do ke teen

Chenh lech tY gia thV'c Ie phat sinh trong ky va chenh l?cch tY gia do danh gia Iai s6 dLf cac khoan muc tien t$ tet thai diem cuoi nam dLfQ'C ket chuyen vao doanh thu hoac chi phi ta! chinh trong nam tai chinh.

Cac khoan dau tLf ng;fm han kh6ng qua 3 thang co kha nang chuy~n doi de dang th8.nh tien va kh6ng co nhieu nli ro lrong chuyen dOi Ihanh tien k~ Ill' ngay mua khoan 03U ue eo tal thai diem bao ceo.

2. Nguyen lac ghi nh~n hang ten kho :

Hang tan kho dU'Q'c tfnh thea gia gOc. TrU'Crng hop gia Ir! thuan co the thV'c hi~m dU'Q'c th;§p han gia goc Ihi phat tinh theo gia trj thuan c6 the thl,l'C hil~n oecc. Gta goc hang ton kho bao g6m chi phi mua. chi phi che bien va cac chi phi lien quan frvc tiep knee phat sinh de co duoc hang Ibn kho & d!a oiem va Ir~ng thai hi~n tai.

Gia Ir! hang ton kho dU'Q'c xac djnh nhu- sau Hang hoa thea phU'O'ng phap Sinh quan gia quyen, viii! tLf theo phU'O'ng phap Nh$p IrLf&C - Xu~t tnroc

HangtankhodU'Q'ch<;lChtoan theo phuonp phap ke khaittneonq xuyen.

DI,!' phong giam gia hang ton kho dLfQ'C I$p vac thai d~m cu6i nam 18 s6 chenh I$ch giiYa gii:'l goc caa hang Ibn kho len hen qia tri thu8n c6 the thee hi$n OLfI,)'C cua chung

3. Nguyen lac ghi nh~n va khAu hao tai san e6 dinh :

Tal san co dinh hli'u hlnh. tai san c6 dinh v6 hinh duoc ghi nhan thea gia goc. Trong qua trinh SlP dung, tai san c6 dinh hCru hinh. tai san c6 dinh v6 hinh OLfQ"C ghi nhan theo nguyen pia, hao rnon lOy ke va gia Irj con I~i

Khau hac OLfI,)'C trich theo phU'O'ng phap dLfang thllng. Thai gian khau hao dlFQ'C uoc tinh nhLP sau

-Nba cfra, vi;itkientruc 02-50nam

- May moe. Ihiel bi 05 -12 nam

- Phucnq ti$n van tal 05 - 10 rem

. Thiel b! van pMng 03 -10 narn

-QuyensCrdl,lngd;§! sc nam

Trang nen 2009, cOng ty c6trich khau hao nhanh mot SOIO<;li tal san 121 may rnoc thie! bi, phuong li~n van tal va dunq cu quanly.

r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~V~;.~h~.~Ch~h~a~·n~g~p~h.~C~V~.~ __ ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

4.Nguyen tAc ghi nh{in eae khoiin diu tU'tili chinh :

Khoan aau til vac c6ng ty con oocc k~ teen thee phU'C1ng phap gia g6c. LQ'i nhuan thuan <3I1O'C chia til cOng ty con phal sinh sau ngay Clau III aLJQ'c ghi nh~n VaG Bao ceo Kat qua heat dOng kinh doanh.

Cac khcan aau hi chlrng khoan tet thai di~m baa ceo, neu ;

- C6 thai han thu hOi ho~c eac han khOng qua 3 thc'mg k~ Ill' ngay mua khoan dau III d6 allQ'c cot ra • wong

clI'O'ng Ii~n·:

- Co thoi han thu hOi vOn dlJ'oi 1 narn h~c trong 1 chu kY kinh doanh dll'Q'c phan lo~i Is tai san ng~n h:;m;

- C6 thai han thu hOi vOn Wn 1 nam ho~c hen 1 chu kY kinh doanh dU'f,YC phan 10lli 181 tat san dlli han;

Dv phong gi;~m gia dau ttl dU'f,YC I$p vee thai diem cuOi nam 18 s6 chenh I~ch giGa gia g6e coe cac khoan aau III dlPQ'c hach loan tren sO kA loan Ian han gia trj Ihi truUng cua chung b;li thai diem l;;Ip dv phOng.

5. NguyAn dc ghl nh'n va v6n h6a eac khoan chi phi di yay :

Chi phi ~i Yay ~lI!;1c ghi nho:m vao chi phi san xual, kinh doanh Irong ky khi pMI sinh, lru chi phi ai vay lien quan In,rc ti~p dAn vili!c ~au III xl!ly dvng hotic san xu&t tar san do dang dU'Q'c Iinh vee gia Irj cue tar san d6 (dU'Q'c vOn hca) khi c6 ~u cec di~!U ki~n quy djnh Irong Chuan muc Ka teen Vi~1 Nam s6 16 "Chi phi di vay'.

Chi phi di vay lien quan In,rc lil!p dl!n vi~c d~1U ItP xay dvng noac san xuat tai san da dang ~IJ'Q'C Ifnh vee gia Irj cua tal san d6 (dU'Q'c vOn hOa). bao ge,m cac khoan lai 1i~n Yay, phan b6 ceo khoan chi~t khAu ho~c phl,l tr¢i khi phat hanh trai phi.f,u. cac khoan chi phi phu phat sinh lien quan to! qua Irlnh lam thu 1\Ic yay.

6.Nguyen de ghi nh'n va phAn bO chi phi Ira tnP60c ;

Ceo chi phi tra tru6c chllli!n quan dan chi phI san xuAt kinh doanh nam ta! chlnh hi~n tai dU'Q'c ghi nh$.n la chi phI tra lruac ngAn han va dU!;1C IInh vee chi phi san xual kinh doanh trong nam ta! chlnh.

Vi~ tfnh vii philn b6 chi phi Ira lruac dai han vac chi phi san xual k:inh doanh ICmg ky hech loan dU'9'c can co vao tfnh chAt. moe ~I) ICing ID~i chi phi dA chon phl10ng phap va lieu moe phAn b6 hQ'p IY. Chi phi tra tru6c dU'Q'c onan b6 dan vac chi phi san xuat kinh doanh theo phtJO'ng phap doong IhAng.

7.NguyAn de ghi nh'n chi phi phil tra :

ceo khoan cht phi thvc IA ctuza phat sinh nhU'ng dlJ'Q'ctrich tnscc V80 chi phi san xuat, kinh doanh Irong kY d~ dam baD khi chi phi pnat sinh Ihl,l'c!a khOng gAy dl)l bi.f,n cho chi phi san xuat k:inh doanh In~n 00 56 dam bac nguyen tAc phu hop giQoa doanh Ihu va chi phI. Khi ceo chi phi d6 phat sinh, neu c6 chenh I$ch vet sO aa trlch, k~ teen lien henh ghi b6 sung hcac ghi giam chi phi IU'O'ng Lrng vet phsn chenh I$ch.

8.NguyOn tae ghi nh'n v6n chu sa h{Pu :

VOn dau to cue chu sO hQou eeoc ghi nhan thee s6 vOn ItHlc gOp cue chu so nou. Thi;ing dLr vOn cO phan dU'Q'c ghi nh$.n thee sO chenh I$ch Ian hem giGoa gia thl,l'c til phat hanh va m~nh gia cA phieu khi phal hanh cA phieu I~m dau, phat hanh bO sung he;)c tai phat hanh cO phiau quy.

CO phii!u quyla cA phieu do COng ty phal nann va sau d6 mua I~i. CO phieu quy dlJ'Q'c ghi nhl;ln thee gia!rj thVC te va Irlnh bay irAn Bang can dOi ka loan la mI)l khcan ghi giam vOn chu sa neu.

lQ'i nhu$.n sau thue chua phan phOi la sO lQ'i nhu$.n It) cac ncet dOng cue doanh nghi~p sau khi tn1 (-) cac khoim di~u chinh do lip dvng hOi t6 thay dbi chlnh seen ki! loan va di~u chlnh hOi 10 sai s61 trQng yi!u cue cec nam nvoc

BAo cAo THUONG NIEN 2009

9. Nguyen tl~c va phU'O'ng phap ghi nh~n doanh thu :

Doanh thu ban himg oucc ghi nnan khi dOng thai thea man cac di€!u ki~n sau :

- Phan 16n rui ro va IQi ich gan lien veri quyen so heru san pham hoac hang h6a da (l'lJI',)'C chuyen giao cho ngU'oi

- COng ty khOng con nam gi(P quyen quan Iy hang h6a ntw nguoi sa nou hang h6a ho~c quyen kiem scat hang

h6a

- Doanh thu dU'Q'c xac djnh tlJ'O'ng d6i chiflc chan

- COng ty CIa thu oecc hoi;jc se thu dlJQ'c lQ'i ich kinh Ie to> giao dich ban hang

- xac dinh eucc chi phi lien quan d~m giao dich ban hang

Doanh tnu cung cElP dich vu : £)U'Q'c ghi nh';'n khi k€H qua ella giao dich d6 d'U'Q'C xac dinh met each dang tin c~y. TrU'ang hop viec cung dip dich VI,! lien quan den nhieu ky thi doanh thu dU'Q'c ghi nhan trong ky thea kat qua phan c6ng vi$c CIa hoan thanh VaG nqay lap Bang Can d6i k~ loan cua ky ('f6. K~t qua cue giao dich cung cap djch VI,I ('fU'9'C xac ('finh khi thea man cac dh~u kien sau

- Doanh thu oecc xac ('finh tU'(.mg d6i chao chan

- C6 kha nang Ihu eocc 19'i Ich kinh t~ tIP giao dich cung cap dicb VI,I d6

- xac dinh ouoc phan cong vi~c da hoan thanh van ngay l,(ip Bang can d6i ke teen.

- xac dinh oocc chi phi phat sinh chc giao dich va chi phi dll hoan thanh giao dich cung cap rfjch VI,I d6.

Phan c6ng vlec cung cap djch VI,I da hoan lhanh dU"qc xac djnh thea phlJ'ang phap danh gia c6ng vi~c hoan

thanh.

Doanh thu hoat di)ng tat chinh : Doanh thu phat sinh tlr tiEm Iai, tilln ban quyen. c6t(rc, lQ'i nnuan eeoc chia ve cac khoan doanh thu heat dOng tal chinh khac oecc ghi nhan khi thoa man dong thai hai (2) di~u ki~n sau .

- C6 kha nang thu dU'Q'c lQ'i ich kinh te tll' giao dich d6.

- Doanh !hu eocc xac djnh tllang doi cnac chan

Co toe. Il;I'i nhuan oocc chia dU'(,Yc ghi nh,(in khi Cong Iy oucc quyen nhan co tee ho~c ('flPQ'c quyen nhan lQ'i

nhuantuvi$cg6pvon

Doanh thu nop ('fang xaydl,l'ng :

Ph!!n cong vi~c bean mann cue HQ'p dong xay dvng lam CO' so xac dinh doanh thu eucc xac dinh theo phU'ang phap ty I~ phan tram (%) giCPa chi phi thvc Ie da phat sinh cua phan c6ng vi$c da hoan thanh tat rnet thai diem so voi t6ng chi phi dV toan cue hop dong.

10.Nguyen tac va phU'O'ng phap ghi nh~m chi phi tai chinh :

Cac khoan chi phidU'Q'cghi nnan vee chi phi tal chinh gom'

- Chi phi hoao cac khoan 10 lien quan den ceo heat d9ng d!!u tU' ta! chinh

-Chi phi cho vay va dl vey vcn.

- cac khcan 10 do thay doi ty gia h6i doai cua cac nghi$p VI,I phat sinh lien quan den ngo~i 10:

- DI,I' ph6ng giam gia dau IU' chCrng khoan

Cac khoan tren coco ghi nhan thea long so phat sinh trong ky, kh6ng bu trll' vet doanh thu heat O'(>ng ta! chinh

11.Nguyen tac va phU'O'ng phap ghi nhan chi phi thue thu nhaP doanh nghi~p hi(ln hanh, chi phi thue thu

nhap doanh nghi(lp hcan I,i :

Chi phi thue Ihu nhap doanh nghitiip hien hanh oecc xac dinh tren cc so thu nh~p chju thue va Ihue suat thue

TNDN trong narn hiti!n hanh.

Chi phi thue thu nnec doanh nghi~p hoan lai duoc xac djnh tren cc so s6 chenh I~ch tern tMi dl1Q'c khau trIP.

so chenh tech tern thOi chiu thue va thue suat thue TNDN. r:::::::::::::::::::~~C~O~M~E~C~O~V~;.~h~.~Ch~h~a~·n~g~p~h.~C~V~.~ __ ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

31/12/2009

V. THONG TIN BO SUNG CHO cAe KHOAN MI,IC TRINH BAy TRONG BANG CAN DOr K~ loAN

£Jan vi tinh: dOng

1. nsn :

nanm~t n~mgLPingan hang Cqng

1.481.225.559 18.129.687.936 19.610.913.495

2. Cae khoin diu tUl tal chfnh ngAn h,n :

31/1212009

ChLrng khoanaaulU'ngan h?n(*) ElautlJ'ngifmhi;mkhac

C(lng

74.481.816.000

74.481.816.000

DI,J' phOng giam giill diu III ngan han Gia trj thuan cua diu tuo ngan h,n

7.039.711.600 67.442.104.400

(") Chi~tdtlU tvcMng khofJn O'c$u tvngan h9n (m~nhgia 10.000 d/cp):

31/1212009
lO{llc6phliu s6cb Glatrjdauttr
ph!n
Clmg ty Cp Ca ph~ Petec 43.800 444.000.000
COng ty Cp TM-KT va Diu III Petec- 26.990 272.599.000
Ha Nam Ninh
COng ty Cp stm xe Mi~n tay 44.300 775.250.000
COng ty Cp XNK Thu ElLrC (TMC) 132.376 4.782.865.000
COng ty Cp CO' khl 0 10 can ThO' 100.000 1.000.000.000
COng ty Cp CO' Khf Xlling dau (PMS) 101.110 3.231.305.000
COng ty Cp Vang Bee Da Quy Phu Nhu(m 214.000 18.189.500.000
C6ng ty Cp CO' khf to Gia (lGC) 275.790 7.019.997.000
COng ty Cp ThlJ'ang NghiQp ca Mau 150.000 3.450.000.000
COng ty Cp Chli'ng khoan Sai GOn (SSI) 81.000 6.169.700.000
COng tyCp Kinh Doanh Diu QuOc I~ (PVDT) 160.000 1.600.000.000
COng ty Cp DV 0 to Hang Xanh (HAX) 3.720 46.600.000
COng ty CP van Till V1$t Tfn 1.000.000 10.000.000.000
COng ty Cp Que HlJ'ang Liberty 500.000 17.500.000.000
COng 74.481.816.000 0110112009

1.294.572.039 96.202.742.632 97.497.314.671

01f01f2009

46.146.016.000

46.146.016.000

18.172.104.600 27.973.911.400

0110112009
s6c6 Glatrjdautu
phln
43.800 444.000.000
26.990 272.599.000
44.300 775250.000
130.876 4.749.965.000
100.000 1.000.000.000
101.110 3.231.305.000
160.500 17.654.500.000
250.720 6.769297.000
150.000 3.450.000.000
81.000 6.169.700.000
160.000 1.600.000.000
2.000 29.400.000
46.146.018.000 BAo cAo THUONG NIE N 2009

3. Cackhoan phalthu nganh{ln khac :

Phaithulhu~thunh"pcilnMn Phailhuti!lmlaidaChilrachocodong

Phai thu reT co khl GTVT Sal eon SAMCO (von nM nU'CrC khi CPH)

Phai thu khac

C{m9

4. Hfmgton kho:

Hang mua dang di dU'Crng Nguy~n li~u, vat lieu ton kho

Chi phf san xuat klnh doanh de danq Hang h6a tOn kho

CQng gill goc hilng ton kho

O"ph6nggiamgiahanglonkho

Gia trj thuan c6 the thl,l'C hi~n duvc cua hang ton kho

5. Tal san ngan han khac :

Tam (mg xay dl,mg rang kho xang dau COMECO Tam ti>ng cOng trinh cao ac GOMECO

T.;Im wng cOng trinh nern XD Xuan Loc - Tin

NghTa Tarn wng cOng tnnn «ern XD Bau Ham Cackhoan~mlrngkh8c

C¢ng

31/12/2009

31.248.428 145.840.170 870.979.070

506.939.536 1.555.007.204

31/1212009

148.949.765.610

18.079.526 3.368.472.683 23.225.652.281 175.561.970.100

705.060.608 174.856.909.492

31/12/2009

506.611.776 2.934.421.835 773.532.485

276.955.412 521.316.998 5.012.838.506

EJon vi tinh: dong

01/01/2009

31.248.428 145.840.170

106.182.183

283.270.781

01/01/2009

28.160.508.385

87.739.318 2.579.554.323 22.258.916.059 53.086.718.085

1.360.243.491 51.726.474.594

01/01/2009

3.833.695.607

1.225.823.649

719.639.W4 684.444.998 6.463.603.958

BAo cAo THUONG NIEN 2009
i8 ~ ~ 1;; ~ ~ ~
"
~ ~ ;! ;! ~ ~
~ ill i;j !;i ~ c; ~
re .; ::i ~ :;:
~ 0 0 !l 1'l ~ ~ !l ~ i!! m =l
~ ~ '" ~ ~ ~ ~ :;i ~ ~
lD lD '" ~
~ ~ ~ lD lD ~ ~ g lD :;; ~ ~
~ ~ ~ i 8 ~ ~ ~ ~ !l ~ ~ ~
ro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~
ee ..
~ ~ ~ ~ ;1; ~ ~ ~ ;; ;; : ~ ~
'" '" '" ~ oj '"
~ I ~ ill ill a g ~ ~ ~ ~ ~ !!
;;;
§ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
g to to Ie Ie :e ill ill :;; lD ~ ~ ~
~
g ~ .,; '"
~ g g B B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;
0
~ ~ ~ ill ill ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
i<l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::; ::; ~ ~
i(l l() ~ :> :!
~
c
" 'i!
~ ;S'
"8
c c
;0' ~ ~ '.'i
"8 o o
a 8 'Ii
-: i o ~ ~ f ~
~ 'S ~ o ~ o ~ .~ ~
'Ii ~ 'S ~ ~ ~ .,
E E I ~ g ~ ~ 1
~ g E f :<S 1 ~ :0 e "\l
~ "\l "iJI i ~ 1 Il "\l ~ g ~ -s il '8 -l1
~ E ~ € ~ -e- , ;" i: :s
I! <: Ii -c .. I' Ii g>
: ;jl ;jl ~ ;jl ;jl ;jl " ~ " ~
'" " " " e
~ COMECO III IrhBch hAng ph'c'c vy I_ BAo cAo THVONG NIEN 2009

7. Tang, giam tiii san co djnh vo hinh :

Chitieu

Nguyen ghl tiii san co dinh vo hinh So dlfdau nam

S6tangtrong nam

SOdlPcuoi nam

Gia trj Clii hao men S6dU'(Jau nam Kh£luhaotrong nam Kh~u nee gi8m Irong nam SodU'cuol nam

Gia trj con 'lili cue tiIi san co djnh vo hinh Tl;Ii ngaydaunam

r,i ngaycu61 nam

S.ChiphixiiydY'ngcO'bimd60dang: -Xiiydl,l'ng co ban d6' dang

+ D\I' an c&a Mng x/ing dlw s6 29

-I- Dvtm TongkhoxtingdauNhan T~ch-f)N

-I- Ovan cce Mng xting dau CH 31

-I- DIFfin Cao oe van phOng va Trung tarn

ThU'O'flg m{li 549 f)i~n Bien Phi;

-I- Dvan Ctfa Mng xting dau s6 33 +f)autU'khac

-Mua sam ta! san co dinh C()ng

9. Vayva n9'ngAnh,":

Vaynga.nhi;lnn Vaydaih.;lnhiimd~n han fra

C9n9

nlrOngcl6:Vayng~nh$nngAnh9ngTMCPHlingHai 34.000.000.000 Vaynganh~nnganMngS~IG6nThLF<1l'lgTin2S_000_0oo.ooo

10. Thu~ va cac khcan phai nQp Nhii. necc :

Thue gia I~ giatang ThueThu nhap doanh nghi~p Thuenhadat Thuelhunh~pcanha.n

cac knoen phainQpkhac

C¢ng

31/12/2009

90.782.885.890 4.445.228.082 18.352.139.132

137.274.558 56.858.882.216

9.872.100.000

90.782.885.890

31112/2009

59.000.000,000

Dan vi /inh: dOng Quy6nSlI'd\mgdat

12.874.584.020

12.874.584.020

1.435,027.478 257,491.680

1.692.519.158

11,439.556.542

11.182.064.862

01/01/2009

63.688.971.772 4.445.228.082 18.168.475.283

137.274.558 40.129.328.097

808.665.752

5.409.173.331

69.098.145.103

01/01/2009

31/12/2009 01/0112009
606.379.881 584.080.431
11_242.944.338 861.742.752
313.690.587 313.690.587
883.979.312 1.499.729.879
1.649.928.523 691.750.971
14.696.922.641 3.950.994.620 r:::::::::::::::::::~\~C=O~M~E~C~O~V~ik~'~.~c'~'~.~·n~g~p~,"~.c~V~.~ __ ~

BAo cAo THUONG NIEN 2009

11.Chiphlphaitril:

31/1212009

Chi phi phaiW C~ng

12. cac khoim phili tra, phill n¢p khtic :

3111212009

Kinhphlc:t'lngl1oi:'ln BaohiAmxahQi, baohiAmyte Nhl,l'B dlJ'6ong OECF

COng ty Nee vet va XAy dl,mg Duang Ihuy 1

COng ty TNHH TMDV VT lOc Thanh Tai Crng tru(1c Phai Ira cho Tran Doan Anh Tuan Cackhoanphailra,ph<linQpkhac

COng

101.442.373

1.763.893.577

3.800.000.000 2.061.096.075 8.582.161.159

3111212009

Vaydai h~n

- Vay ngan hang

• Yay dOl tuvng kh8c (") Nvdaihiiln

COng

5.058.102.662

5.058.102.662

5.058.102.662

Dan vi Ifnh: d6ng 0110112009

178.570.000

178.510.000

01101/2009

14.456.003 45.953.767 1.763.893.577 874.326.200 1.036.0aO.Ooo

2.916.825.209 5.795.805.622

0110112009

6.105.195.518

6.10S.19S.S1B

6.105.195.518

Ghi chu: (') Yay dO; tuvng khBc la khoan titm tai tlV cua ESSO, cOng ty dung de dau ttl tai san VB n.§ng cdp cac lr{Jm xang dau. Khotm ti~n nay duvc giam hang nam de lang v6n meo cong van s6 5565/UB-QLE>T ngay 24/1211997 cua Uy Ban Nhan Dan Thanh pho Ho Chi Minh, va cong viln s6: 17651CQL ngay 2611211996 cua CIIC Quan ''1 vOn va tai san Nh8 nu6c t~i Thanh ph6 H6 Chi Minh. SO lien tang v6n tU'O'flg ling v(fi khau hao ceo tai san d§u ttl hang nilm.

BAo cAo THUONG NIEN 2009

~ §
~ ~
s- ~
~ e. s g
~
'~ ~
0
.g
'0 ~ '~
:g' , , " ~ 'g- e
~ 1 ~ '" .§ 11
a r '8 J? ~ 1 !? ~
,. s a ~ j§ ,
~ ~ £ 'g- 1l 'i a
~ ,~ ~ ~ § s
~ e
~ j 1l > > ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ !'
.. BAo cAo THVONG NIEN 2009

b) Chi tiet von ttau ne cua chu sahl'ru

31/12/2009 TYI~ 01/01/2009 Tyh)

----------

fJon vitinlt dong

• Von g6p cue COng ty TNHH M¢! ThanhVi~ndaukhfThanhph6 -Von g6p cua cac c6dOng khac

C¢ng

16.786.700.000

19,11% 16.786.700.000 19,49%

71.053.300.000

80,89% 69.333.300.000 80,51%

87.840.000.000 100,00% 86.120.000.000 100,00%

01/0112009

c)CaC9Iaodichv~v6nv6>icacchu sohli'u va phen phoi cotCfc, chia 19'1 nhu~n;

Vondautll'cu3Chus&hil'u; Von g6p dAu nam

Von g6p lang trong nam Von g6p giam trong ram V6ng6pcuoinam COI(rc, lQ'i nhu~n da cnta

d)c6phi~U :

SOlll'Q'ngcophieudangkyphalhimh SohJ'Q'ngcophieudabimracOngchung .cs phieu phothOng

-COphieuU'udili SOlll'Q'ngcophleumual'iii

-Co phleu phothOng

-C6phi,!,UU'ul'liii

So h.l'Q'ng co phieu dang h.pu hilnh -C6phiauph6thong

.ce phil!u lIudai

Ghi eM: Menh gi~ c& phi~u dang I!IIJ Mnh: 1O.(){)()dOng (mue; nghin dOng)

31/12/2009

86.120.000.000 1.720.000.000

87.840.000.000 2.482.492.500

31/12/2009

8.784.000 8.784.000 8,784,000

422.835 422.835

8.361.165 8.361.165

79.999.170.000 6.120.830,000

86,120.000.000 14.664.680.000

0110112009

8.612.000 8.612.000 8.612.000

286.093 286.093

8.325.907 8,325,907

~ __ ~C~O~M~E=C~O~V~i'~h~a~Ch~h~a~-n!.~p~h.~C~V~.~/::::::::::::::::::::::l

BAo cAo THUONG NIEN 2009

1. Doanh thu ban hang va cung cap dich VI,I: Nam nay

VI. THONG TIN so SUNG CHO cAe KHOAN Ml,IC TRjNH BAy TRONG BAo CAD K~T QuA HO~T

eQNG KINH DOANH

Doanh thu ban hang 2.809.861.894.410

Doanhlhucungcapdichv\,J 11.357.934.860

DoanhthuhQ'Pl1ongx.aydl,mg

C(lng 2.821.219.829.270

2. Doanh thu thuan VEl ban hang va cung cap djch vl,I : Nam nay

Doanh thutouan ban hang 2.809.861.894.410

Doanhthu thuancungcapdichvl) 11.357.934.860

Doanh thu thu~1n hO'P (l'ong xay dl,l'ng

CI,)n9 2.821.219.829.270

3. Gia von hang ban : Nam nay

Gia von ban hang 2.649.939.066.021

Giavoncungcapdichvl,l 8.159.122.249

Giil v6n hOOp dong xaydl,mg

C9ng

2.658.098.188.270

4. Doanh thu hoil'! (l'9ng titi chinh :

Laitieng&i,lienchovay La; no-qua hen Uiibanc6phiau

Chenh lechtYgia COliiclQ'inhu.jlndlYQ'cchia Thu hO.;lld¢ng knac

C(mg

6.882.603.425

2.789.331.600 307.120.000

9.979.055.025

5.Chi phltalchfnh :

Chi phi lai lien vay

Chi phldl,l'phonggiamgia COphi4u

Giam chi phi do hoan nh~p dl,l' ph6ng co phieu C(tng

Nam nay 1.473.635.622

(11.132.393.000) (9.658.757.378) Nlim nay

6. Thu nh~pkMc:

Thuthanh lytaisanc6djnh Thuliandanbu(') Thunh.jlpkMc

C(mg

30.000.000 18.009.999.800

18.039.999.800

EJonvjlinh:d6ng

NlImtrU'Oi::

3.049.160.758.910 9.867.359.166 12.566.780.772 3.071.594.898.848

Namtruri1c

3.049.160.758.910 9.867.359.166 12.566.780.772 3.071.594.898.848

Namtruri1c

2.938.830.788.473 7.372.863.095 12.044.177.920 2.958.247.829.488

Namnay

8.580.749.236 19.610.184 60.840.000 10.523.878

2.305.141.390

10.976.864.688

Namtruri1c 6.257.222 18.172.104.600

18.178.361.822 Namtruri1c

59.423.636

59.423.636

('): UI khoan Ihu Ii~n 6'!ln bu Ih90 Q£I ~ 42891QfJ.UBND ngay 12J912009 cua Uy Ban NMn d~n TMnh phO HO Chi Minh v~ vi~c thu hOi 6'81 cua C6ng ty cJ ph"n V~llv- Mng dau va giao cho GOng ty Co phtm Que Huung 116 IriAn khai Ihve hien dv tm rOO rCng kMch S<ln Ma/ropoJe Illi coc dU'&ng Ngu~n Cv Trinh - Tr.ln Hung £l;lO, phuUrig Nguyen Cv Trinh, qu~n 1, Tp.HCM.

7. Chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh :

Thui! thu nh('lp doanh nghi~p phai n¢p cca Cong ty dlJ'Q'C xac d]nh vai thui! suat la 25% nen thu nh('lp chiu thult.Quyet teen thui!cuaCOngtysechjuSl,l'kiltmtra cua co quen thu;1.. Do vec ap dO,lng I u('ltvaeacquidinhyelhu'dOiv<rinhi!uIO<ligiao djcn ~hac nheu cOth' (JU'Q'c giai thich thea nhieu each khac nhau, sO thue dUQ'c trlnh bily tr~n Baa cao tai chinn co the bi

thaydOitheoquylttdinncuacaquanthue ~

r:::::::::::::::::::~\~C~O~M~E=C~O~v~i.~.~'~c.~.~.~n!.~p~ •• ~c~v~.~_~

sAo cAo THUONG NIEN 2009

Bang trnh ml1c thuA thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh cue COng ty dU'Q'C trlnh bay dll&i day:

T6n91Q'1 nhu," k6 loan tn,o.c thu6 84.298.187.641

Cjc khoan 4i6u chinh tangf(glam) 19'1 nhuJ" k6

toan til xae dlnh 19"i nhuJ" chju thu6 TNON (784.646)

- Cae khoan dl6u chlnh tAng 2.788.546.954

+ChlphlkhOnghqplQ

+ NQp b~ sung thu6 cce esc nam 2006, 2007, 2008 2.788.546.954

- cae khoin dl6u chlnh giam 2.789.331.600

+c6tLrc, 10'1 nhuilndllQ'Cchia 2.789.331.600

TOng thu nhOp chlu thu6 84.297.402.995

Thu6suAtthu6thunhG;pdoanhnghiQp 25%

ThuG thu nhap doanh nghiQp dllQ'c giam

Chi phi thull thu nhtp doanh nghl(lp hi." hanh 21.074.350.749

8. Lal cO' ban ttiin ell phi6u : Nlm nay

LO'I nMn kG teen sau thu6 TNDN 63.223.836.892

lQ'i nhuan h~c 115 phan b6 cho CEl sa h(hJ CP phO thOng 63.223.836.892

CP ph6 thOng Oan9 1i.1'U hanh binh quan trong kY 8.435.990

UI cO' ban 1ft" c6 phiiu 7.495

9. Chi phi san xuM klnh doanh thea yiu 16 : Nlm nay

Chi phi nguy~n lieu, v~t lieu 8.635.684.015

Chi phi nhan cOng 58.706.062.425

Chi phi khau nee tai san c6 Ojnh 4.848.145.406

Chi phi dlch vl,I mua ngoal 22.809.308.330

Chi phi khac bang tlOn 21.376.876.991

COng 11&.376.017.187

Nlim nay

E>onvjtfnh:ddng Nlmtl1J'6ot:

26.136.891.437

(2.267.264.656)

37.876.734 37.876.734

2.305.141.390 2.305.141.390 23.869.626.781

28%

6.683.495.499

Nlmtl1J'6ot: 19.453.395.938 19.453.395.938 8.302.429 2.343

Nlimtl1J'6ot:

9.115.407.909 41.230.3-45.496 3.662.294.999 16.100.924.523 12.273.176.640 82.382.149.567

VII. THONG TIN KHAc SontuBosli.nh:

56 li(\u so sanh la s6li~u iren Bao cao Tai chinh nam 2008 cue Cong ty CIa ClU'O'C ki~m toan b6i Cong Iy TNHH Dicb vv Tu- van 'ra! chinh K~ teen va Ki~m loan Nam Vi(\t. 56 ueu nay CIa ClU'O'C chan 100ili loili cho pnu ncp (Ie so eann vet s6 li~u nam nay

Ngurdn Hiiu Hoang

~ __ ~C~O~M~E~C~O~.~I~.h~.~C~h~h.~n~g~p~h~.C~~~1'C::::::::::::::::::::1

BAo CAO THUONG NIEN 2009 ~\

He THONG CHI NHANH CIYA HANG xANG oAu COME~

38359704

CH 56 1 G6c Ly Thai T6 LEi Hong Phong, Phmyng 1, Qu~n 10, TP. HeM

38994332

CH s6 3 178/9 M £lj~n Bien Phu, Phl/emg 21, Qu~n Binh Tn,nh, TP. HeM

CH so 4 46 Le Quang Sung. PhllCmg 2, Qu~n 6, TP. HeM

39693884

CH so 6 710 Hong Bang. PhlYCrng 1, Qu~n 11, TP. HeM

36691767

38645289

CH 56 7 49 Tnrong Chinh, PhI.Yong 12, Qu(in Tiin Binh, TP. HeM

38490097

38367509

CH so 8 917 dU'ong 3/2, Phuong 7, Qu(in 11, TP. HeM

38550466

35114907

CH 56 9 79 Ly ThLfcmg Kiet, Phuong 8, Qu(in Tan Blnh, TP. HeM

CH s6 11 292 Dinh B¢ linh, PhU'ang 26, Qu~m Blnh 'rhanh, TP. HeM

38756890

CH s6 10 G6c TrAn HU'ng Dao-Nq. ell' Trinh, P. Ng. ell' Trinh, Qu~n 1, TP. HeM

CH s6 12 572 Kinh Dl1O'ng VU'Q'ng, PhU'cmg 13, Qu(in 6, TP. HeM

CH sc ta 413/13 Tran xuan SOlin, PhU'cmg Tan HU'ng, Qu~n 7, TP. HCM

37711091

CH 50 14 450 Kinh DU'on9 VU'O'ng. PhU'cmg An Lac A, Qu~n Binh Tan, TP. HCM

38750029

38990983

CH 50 15 526 Kinh DU'Ong VU'O'ng, Pheonq An Lac A, Qu~n Binh "ran, TP. HCM

38750038

38291339

CH 50 16 442 cacn Mi\lng Thanq 8, PhU'(mg 11, Qu~n 3, TP. HeM

39316365

37.731.020

CH 50 17 70 aecn £lang, Phlll'1ng 24, Quilln Sinh Th,nh, TP. HeM

37240479

CH 5018 42 - 44 VO Thi Sau, PhU'Crng Tan Djnh, Qu~n 1, TP. HCM

CH 50 19 16t6 Huynh Tan Phat, PhvCrng PM Thuen, Qu~n 7, TP. HCM

CH 5021 12AQuang Trung, PhU'(mg 8,

Qu~n Go Vap, TP. HCM

39968014

CH 50 20 Khu pho 4, ap Xuan TrlJ'6ong, Phvong Linh xuan. Q.Thu Oll'c, TP.HCM (doi di~n KCX Linh Trung)

CH 5022 17t5 Phan Huy lch. PhU'ong 12,

Qu~n Go VAp, TP. HCM

38474522

CH 50 23 1/1 Tan Ky Tan Quy, PhU'on9 Son Ky.

Qu~n Un PM, TP, HCM

37132961

39873006

CH 56 24 C2 Khu cOng nghi$p D(rc Hoa 1 Hanh Pbuc,

xaElfrcHoaElOng,

Huy~n DlI'c Hca, Tinh Long An

37655868

CH so 25 26 HO Hoc Lam, PhU'ong 16, Qu~n 8, TP. HCM

CH 50 26 17/3 Huynh Tan PM!, xa Phu Xuan, Huy~n Nha Be, TP, HCM

072 3779 913

37523952

37828493

CH 56 30 22, HlIO'ng 1(1 2, X8 Phircc vron An,

Huy~n eli Chi, TP, HeM

37905836

CH 50 27 3/40G DU'O'ng Cong Khi, Nhi Tan 1, Tan Thoi Nhi, Hoe Mon, TP. HeM

CH so 31 439 Phan van T~, Phvon9 5,

Qu~n Go Yap, TP. HCM

39854 761

CH 56 29 318 HlIO'ng 1(1 80, khu pho 2, p. Sinh HU'ng Hoa S QU{1n S, Un, TP, HCM

CH sO 32 209 Ly ThU'ong Ki~!, Phvong 7,

Qu~n 11, TP. HCM

39557925

CH sO 33 836 Quoe 1(1 1, Ap NgO Phuc, X8 He. nai 3, H, Trang Bom Tinh Dong Nal

CH so 34 D11t6Q Quoe 1(1 1A, Phllang Tan Tao,

Qu~n Sinh Tiin, TP. HCM

r:::::::::::::::::::::,~C~O~M~E~C~O~.~i~ •• ~a~c~'~'a~·n~.~p~.~.c~.~.~ __ ~

37505046

CHlJTICH N1IOCc(lNOIII>AxAIIOI<II"NOHIAV1~NAOI T~NG

HUAN CHtf0NG D(>C r,,).p

<."t'>NG1"VC6PU.(NV';TTU.1<M'Gv'\U'CO.\IIi<.'O)

r_r""'c .,c,,"' ...... _,.p. .. ..,GoI.._plJIMCWM,..

"""'-- "'t::!'.;;:;;"-:~:t-::e ..... "'·-.,~

CHltNC CHI THI,IC HANIIT

z, (H,

.~-~:=;S_W" --.~"il.-=.-~