Sie sind auf Seite 1von 5

Geografia

Testare pe eşantion reprezentativ


Profilul umanist
Barem de corectare

Nr. Scor Răspunsul aşteptat Scor detaliat Observaţii


subiec- total
tului acord.
I 26 1.a) tipul de mediu temperat, 1p. pentru indicarea tipului
marcat pe hartă cu litera A; de mediu.
b) tipul de mediu subtropical, 1p. - pentru indicarea
marcat pe hartă cu litera F; literei.
c) tipul de mediu subecuatorial,
marcat pe hartă cu litera B.
1p. – pentru înscrierea Dacă se va
2. a. Tropicul de Sud (Tropicul denumirii paralelei. indica
Capricornului); 1 p pentru indicarea temperatura
b. temperaturile medii ale lunii temperaturii medii a lunii medie numai
celei mai calde: + 24º C şi ale celei mai calde şi a la o lună (cea
lunii celei mai reci: +16°C, temperaturii lunii celei mai mai caldă sau
amplitudinea anuală a reci, cea mai rece)
temperaturii aerului: 8°C , 1 p pentru indicarea nu se va
precipitaţiile medii anuale: 150- amplitudinii anuale a acorda 1
250 mm, masele de aer temperaturii aerului, punct.
dominante tropicale; 1 p pentru indicarea
c. specii de plante: exemple – cantităţii medii de Dacă
acacii (scrub), spinifex; precipitaţii, exemplele de
d) adaptări: frunze transformate 1 p pentru indicarea plante de
în spini, frunze ascuţite, aspre şi maselor dominante de aer. deşert nu vor
foarte tăioase, rădăcini lungi; 1 p. pentru indicarea unui fi
e) tip de sol: cenuşii de deşert. exemplu de plante; caracteristice
1 p. pentru indicarea unei pentru
adaptări. continentul
1 p. pentru indicarea tipului Australia, nu
de sol. se va acorda
punctul.

3. a. Cauze: temperaturi scăzute 1 p. pentru indicarea


şi gradul de evaporare mic, zonă fiecărei cauze;
de presiune atmosferică ridicată şi 1 p. pentru explicarea
mişcarea descendentă a maselor fiecărei cauze.
de aer;
b. Cauze: Mediul tropical uscat
nu atinge ţărmul de est, deoarece
estul continentului este influenţat
de curentul cald Australiei de Est,
ce intensifică deplasarea maselor
de aer umede de pe ocean spre
continent, care întîlnind în cale
bariera munţilor Marei Cumpene
1
de Ape, contribuie la căderea
precipitaţiilor pe ţărmul de est,
determinînd formarea unui alt tip
de mediu. O altă cauză ce
determină căderea precipitaţiilor
pe ţărmul de est este alizeul de
sud-est, care aduce mase de aer
umede de pe Oceanul Pacific.
c. Cauza: mişcarea ascendentă a
maselor de aer, ce determină
stabilirea presiunii atmosferice
scăzute; dominarea maselor de
aer ecuatoriale umede.

II 13 1. or. Beijing - 117º long. est 1 p. pentru determinarea La


or. Ottawa – 76º long. vest longitudinii geografice; determinarea
117 º + 76 º = 193 º 1 p. pentru determinarea longitudinii
193 º x 4 min. = 772: 60 = 12 ore deferenţei de oră; geografice se
52 min 1p. pentru determinarea admite
18.00 – 12 ore 52 min = 5 ore 08 orei locale; eroarea de un
min 1p. pentru determinarea grad
5 ore 08 min + 8 ore = Ora 13 şi orei de aterizare a
08 min, ziua 15 ianuarie. avionului;
1p. pentru indicarea zilei.
2. În ziua echinopţiului de
primăvară razele solare cad
perpendicular pe ecuator, reiese 2p pentru răspunsul corect.
că cu cît punctul este localizat
mai aproape de ecuator cu atît 2p pentru argumentarea
Soarele este mai sus de asupra răspunsului.
orizontului. Latitudinea
geografică a oraşului Delhi este
29º lat. nord, iar a oraşului Rio
de Janeiro – 23 º lat. sud, reiese
că Soarele se găseşte mai sus la
Rio de Janeiro.
3. Ziua polară va fi mai lungă pe
paralela de 80˚ lat. Sud.
Lungimea zilei polare creşte de 2p pentru răspunsul corect.
la Cercul polar de Sud (24 ore)
spre Polul Sud ( 6 luni). Din 2p pentru argumentarea
paralele enumerate cea mai răspunsului.
aproape de Polul Sud este
paralela 80˚ lat. Sud.
III 16 1.Caracteristicile tipului de sol Cîte 1p. – pentru indicarea
podzolic: în condiţii de climă unei caracteristici
rece şi umedă, se formează sub
păduri de conifere, sunt
răspîndite în zona temperată,
dispune de un orizont subţire de
humus.
Dacă în
coloana A se
2
2. Cîte 1 punct pentru va indica şi
Germania: 4 indicarea corectă a opţiunea în
Marea Britanie: 3 caracteristicii statului. plus - nu se
România: 1 va acorda 1
Brazilia: 2 punct.
Opţiunea în plus: 5
Nu se va
3. State cu un complex de Cîte 1 punct pentru acorda 1
resurse naturale de importanţă indicarea corectă a grupului punct dacă
mondială: Canada, Republica de state; nu vor fi
Africa de Sud; Cîte 1 punct pentru identificate
State care dispun de una sau indicarea a două exemple corect cele
două resurse naturale de corespunzătoare de state. două
importanţă mondială: Arabia exemple
Saudită, Kuwait; corespunză-
State care dispun de resurse toare
naturale de importanţă naţională grupului de
şi regională: Germania, Franţa; state.
State slab asigurate cu resurse
naturale: Japonia, Elveţia.
IV 7 1. Factori naturali: condiţii Cîte 1p. – pentru indicarea
climatice favorabile, relief de fiecărui factor;
cîmpie şi podiş, soluri fertile,
resurse acvatice.

2. Factori: prezenţa resurselor


umane de muncă calificată, Cîte 1p. – pentru indicarea
prezenţa pieţei de desfacere a fiecărui factor; Cîte 1 punct
producţiei. pentru explicarea fiecărui
factor;

V 16 1.Consecinţe pentru statele în Cîte 2 puncte pentru Se admit şi


curs de dezvoltare: fiecare consecinţă descrisă. alte variante
 Micşorarea numărului de răspuns,
populaţiei; numai să fie
 Devine mai dificilă corecte din
realizarea revoluţiei punct de
ştiinţifico-tehnice în vedere
economia statelor în curs ştiinţific.
de dezvoltare;
 Exodul de intelect,
insuficienţa resurselor de
muncă înalt calificate;
 Calitatea şi
productivitatea ramurilor
economiei acestor state
este scăzută.
Consecinţe pentru statele înalt
dezvoltate:
 Asigurarea statelor cu
resurse de forţă de muncă
ieftine;

3
 Apariţia problemelor
etnice, religioase.
2. Cauze: Cîte 2 puncte pentru fiecare
 Ritmurile înalte de cauză explicată.
consum a resurselor
energetice;
 Prezenţa unor rezerve
limitate a resurselor
energetice;
 Repartiţia neuniformă
a resurselor
energetice în diferite
regiuni ale lumii.
Măsuri de soluţionare: Cîte 2 puncte pentru fiecare
 Elaborarea noilor măsură de soluţionare.
tehnologii, care permit
economisirea de energie
electrică şi combustibil.
 Folosirea surselor
netradiţionale de energie.
VI 17 Exemple de idei: 1.Avantaje ale
Cîte 2 punct pentru fiecare
poziţiei economico-geografice a
avantaj.
Ucrainei:
 Se învecinează cu state
membre ale UE,
determinînd posibilitatea
de a dezvolta mai larg
relaţiile economice
externe cu aceste state.
 Ucraina are ieşire largă la
Marea Neagră, ceia ce
determină lărgirea
legăturilor externe cu
statele riverane ale Mării
Negre . De asemenea are
acces pe cale maritimă
spre regiunile bogate în
petrol din Orientul
Apropiat şi Mijlociu.
 Fiind în vecinătate cu
state mediu dezvoltate
poate să-şi realizeze
mărfurile pe piaţa acestor
state.
 Este avantajos situată la
intersecţia căilor de
transport terestre.
2.Dispune de variate resurse
minerale, printre care se

4
evidenţiază resursele de cărbune 3 puncte pentru aprecierea
şi minereu de fer. Mai dispune asigurării statului cu
de: mangan, uraniu, petrol şi resurse minerale.
gaze naturale săruri de potasiu.
2 puncte pentru indicarea
3. Probleme demografice:
problemelor demografice
îmbătrînirea populaţiei,
(este suficient să fie
înrăutăţirea stării sănătăţii
indicate 2 probleme
populaţiei, progresarea
demografice).
mortalităţii infantile.
Cîte 2 puncte pentru
4. Industria energetică: resurse descrierea unei ramuri Dacă factorii
proprii de combustibil şi energie, industriale de specializare. de localizare
cît şi cele de import (ex. din indicaţi nu
Rusia), în apropiere de vor
combustibil şi de consumator; corespunde
ramurilor
Industria siderurgică: materie descrise nu
primă proprie, în apropiere de se va acorda
baza de materie primă (minereu 1 punct.
de fer) şi combustibil;
Industria constructoare de maşini:
în apropiere de centrele
siderurgice şi resurse de forţă de 2 puncte pentru indicarea
muncă calificată. rolului transportului
maritim.
5. Prin intermediul transportului
maritim se întreţin legături
comerciale cu statele lumii.
Total 95 puncte