Sie sind auf Seite 1von 68

EKSKLUZIVNO HAP[ENJE, TRANSKRIPTI, DNEVNICI

NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA

SPECIJALNO
IZDANJE

UHAP[EN
MLADI]
GLATKO! Najkompletniji dosje www.slobodna-bosna.ba
o najtra`enijem ratnom zlo~incu
na 68 stranica
HAP[ENJE RATKA MLADI]A

6 RATKO MLADI] PRED Ratkom Mladi}em; ekskluzivno za SB 62 SRBIJA I MKSJ


general Divjak se prisje}a mu~nih
SUDOM razgovora koji su obilje`eni prijetnjama,
Hap{enja bez vjere u pravdu
Neuspjela predstava zlo~inca uvredama, ultimatumima
Slobodna Bosna ekskluzivno saznaje kada Srbijanske vlasti su prethodnih godina
je zapravo uhap{en najtra`eniji ha{ki uspjele dogovoriti dobrovoljnu predaju ili
bjegunac Ratko Mladi}, na koji na~in, ko 20
HA[KA OPTU@NICA PROTIV uhapsiti niz ha{kih optu`enika, ali gotovo
je srbijanskim operativcima u ovoj akciji RATKA MLADI]A uvijek nakon nagovaranja svjetskih
asistirao i kakvu je “predstavu” Mladi} zvani~nika ili kao protuuslugu za cilj koji su
^etiri verzije istih zlo~ina u tom trenutku poku{avale ostvariti na
izveo pred sudijama u srbijanskom
Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine me|unarodnom planu; ”Slobodna Bosna”
Prvu optu`nicu protiv RATKA MLADI]A donosi pregled hap{enja i predaja iz Srbije
Tu`iteljstvo Tribunala u Haagu podiglo je u
ljeto 1995. godine neposredno nakon
genocida u Srebrenici dok je ~etvrta
dopunjena optu`nica podignuta prije
godinu dana i jo{ uvijek nije potvr|ena od
Suda u Haagu: “SB“ analizira {ta se
mijenjalo u optu`nicama protiv Mladi}a u
posljednjih deset godina

10 MLADI]EVA “MAPA PUTA”


[esnaest godina skrivanja

“Slobodna Bosna” je proteklih godina u


brojnim tekstovima otkrivala mjesta na koji-
ma se krio zlo~inac Mladi}, kao i lokacije SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revija
na kojima uop}e nije imao potrebu da se
skriva; na{a novinarka donosi najisrpniju IZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
analizu lokacija na kojima je Mladi} boravio
du`e od deceniju i po, otkriva ko mu je Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI]
pomagao da toliko vremena provede na Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI]
slobodi, ko ga je politi~ki i logisti~ki obezb- Ure|uje redakcijski kolegij
je|ivao i kako je za sve to vrijeme 52 TI[INA U SREBRENOM
Novinari
funkcionirala mre`a njegovih jataka GRADU Suzana MIJATOVI], Danka SAVI],
Mirha DEDI], Nedim HASI], Mirsad FAZLI],
Spora pravda za Srebrenicu Dino BAJRAMOVI],
Adisa BA[I], Maja RADEVI]

Tri dana jula 1995. godine bila su dovoljna Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

vojnicima pod komandom RATKA DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]


MLADI]A da zarobe i strijeljaju vi{e od Lektor: Sedina LON^ARI]
osam hiljada Bo{njaka i Hrvata iz ove
Sekretar redakcije: Edina MU[OVI]
nekada{nje za{ti}ene zone Ujedinjenih
naroda; na{i reporteri boravili su u Marketing i prodaja: Amela [KALJI]
e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba
Srebrenici dan nakon hap{enja RATKA
MLADI]A protiv kojeg je Ha{ki tribunal, 24. Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]

jula 1995. godine, desetak dana nakon Revija izlazi sedmi~no


pada ovog grada, podigao optu`nicu za Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895
16 INTERVJU najte`e ratne zlo~ine Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo
Jovan Divjak o Ratku Mladi}u Transakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANK
General JOVAN DIVJAK koji u Be~u ~eka HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213
odluku pravosu|a Austrije o zahtjevu Srbije
MOJA BANKA d.d. SARAJEVO
za njegovo izru~enje, tokom rata je u ime 137-042-60011444-55
Armije BiH pregovarao sa zlo~incem
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u
Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim
brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

[tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac.


Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.

PDV broj 200333040003


e-mail: sl.bos@bih.net.ba

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini

Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 3


NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE

KAKO JE ZLO^INAC RATKO MLADI] MIRNO I


DOSTOJANSTVENO ME\U ZADNJIMA IZA[AO
IZ “KU]E VELIKOG BRATA“ - OD STRICA
Pi{e: SENAD AVDI]

Formirano je sredinom prošle godine istražno koordinativno tijelo u


koje se pored srbijanske Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i
istražitelja direktno delegiranih iz Tribunala u Haagu, uključuje i
bosanskohercegovačka Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA).
Rasporađuju se ko će šta raditi i šta je čiji zadatak. Predstavnici
Tribunala u Haagu zahtijevaju od srbijanskih i bosanskohercegovačkih
obavještajaca da pokriju najširu mrežu (prije svega) raspletenu u
zaštiti Ratka Mladića

K
o je imalo, a kamoli onaj ko je pa`ljivo pratio diplo- `e|i, da se valja po bolnicama i uli~nim mitinzima, ali
matsku i pravosudnu invaziju, briselsko-haa{ku, nema na~ina da predsjednik Srbije raspi{e izbore prije
koja se posljednjih desetak dana obru{ila na dr`avni nego njegova vlast “ot~epi“ proces pregovora o nepovrat-
vrh u Beogradu, nema previ{e prava biti zate~en, izne- nom ulasku u Evropsku uniju. Zbog toga je izmrcvareni
na|en... hap{enjem Ratka Mladi}a u ~etvrtak ujutro u selu Nikoli} (~ija Napredna stranka prema svim istra`ivanjima
Lazarevu u okolini Zrenjanina. javnog mnijenja ima nezanemarljivo ve}i rejting od
Hajdemo redom. Pro{le nedjelje srbijanski mediji Tadi}eve Demokratske stranke) tra`io vanredne izbore,
op{irno su prenosili dijelove redovnog izvje{taja koji je pod egidom: “Izbori, pa Evropa“, a Tadi} benevolentno
glavni tu`itelj Tribunala u Haagu pripremio za Vije}e sig- odgovarao: “Najpre Evropa, pa odmah nakon toga izbori“.
urnosti Ujedinjenih naroda. Tu`itelj Brammertz }e se O po~etku ozbiljnih, ta~nije, bilo kakvih, pregovora
Vije}u sigurnosti u UN-a obratiti tek {estog juna, pa je sa Evropskom unijom Tadi} nije smio ni pomisliti bez
bilo vi{e simptomati~no nego neobi~no da se srbijanski pozitivnog mi{ljenja gazde Tu`ila{tva u Haagu, Sergea
mediji njegovog izvje{taja “do~epaju“ 20-ak dana prije Brammertza, a za to je osnovni, glavni, neizostavni pre-
njegovog “nastupa“. duvjet Ratko Mladi} u }uzi. [to se ti~e Tu`ila{tva u
Brammertzov izvje{taj o saradnji Srbije sa Haagu, zlo~inac iz Hrvatske, skladi{tar Goran Had`i},
Tribunalom bio je, blago re~eno, izrazito negativan, a mo`e i nakon njega iza}i iz ku}e Velikog brata. a
su{tinski pogibeljan po susjednu zemlju i njenu vladaju}u Brammertz je preozbiljan ~ovjek da bi vjerovao kako se
strukturu. “klju~ za hap{enje ha{kih bjegunaca“ nalazi igdje drugo
“Na{a glavna radna hipoteza jeste da su bjegunci u osim u Srbiji.
Srbiji... i nema razloga da tako ne{to ne mislimo. Klju~ za Pro{le godine, ta~no u ovo vrijeme, pred jo{ jedan
nala`enje bjegunaca zasigurno se nalazi u Srbiji“, napisao izvje{taj Vije}u sigurnosti UN-a, niko to od “analiti~ara“
je Brammertz u svom ljutito sro~enom “sastavu“ nije registrirao, niti ozbiljno recipirao. Tu`itelj
pripremljenom za Ujedinjene narode. Brammertz je vlastima u Srbiji predlo`io, nalo`io da u

I
roku odmah implementiraju njegov originalni dokument
stoga dana u Srbiju je stiglo najvi{e uop}e zamislivo koji se zvao Izmjena strategije u potrazi za ha{kim bje-
izaslanstvo Evropske unije predvo|eno Juanom guncima. U tom dokumentu, izme|u ostalog, pi{e:
Maunuelom Barosom i [tefanom Füleom. Lijepo su se “Umjesto tro{enja vremena na pojedina~ne potrage,
ispri~ali sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em i nje- istragu je potrebno usmjeriti u vi{e pravaca“.
govim premijerom Mirkom Cvetkovi}em. Potap{ali ih po “Vi{e pravaca“, umjesto dotada{njih deceniju i pol prak-
ramenu, zarazno se smje{kali, pohvalili su proevropski ticiranih “pojedina~nih potraga“, operativno je zna~ilo da se
kurs srbijanskih vlasti, ali, ali, ali... ostaje golem problem potraga za ratnim bjeguncima (Mladi}em i Had`i}em) vi{e
koji se mora {to prije zatvoriti, a odaziva se na ime “puna ne}e ostavljati na milost i nemilost i dobru volju isklju~ivo
saradnja sa Ha{kim tribunalom“. I mnogo manje srbijanskom obavje{tajno-policijskom aparatu. Formira se
ozbiljnom i prumu}urnom dr`avniku od “srpskog tropartitno istra`no koordinativno tijelo u koje se, pored srbi-
Keneddyja“ Borisa Tadi}a nije trebalo dva puta to re}i. janske Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i
Po~etak pregovora sa Evropskom unijom je ne{to {to mu istra`itelja direktno delegiranih iz Tribunala u Haagu,
spa{ava, ili nepovratno uru{ava vrtoglavu, uspje{nu uklju~uje i bosanskohercegova~ka Obavje{tajno-sigurnosna
dr`avni~ku karijeru. Pustio bi Tadi} svog najja~eg agencija (OSA). Raspora|uju se ko }e {ta raditi i {ta je ~iji
politi~kog rivala Tomislava Nikoli}a da lipsa od gladi i zadatak. Predstavnici Tribunala u Haagu zahtijevaju od srbi-

4 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE
janskih i bosanskohercegova~kih obavje{tajaca da pokriju naj{iru
mre`u (prije svega) raspletenu u za{titi Ratka Mladi}a. Rodbinu, ratne
drugove, kom{ije, simpatizere... Od stotinjak osoba koje su identifici-
rane u toj mre`i skoro polovina je bila iz Bosne i Hercegovine i nalazi-
la se vi{e od godinu dana pod sveobuhvatnom prismotrom ovda{nje
dr`avne obavje{tajno-sigurnosne agencije. Ve} u kasno prolje}e pro{le
godine ovakvim koordiniranim obavje{tajno-policijskim radom, svo-
jevrsnim udru`enim antizlo~ina~kim “projektom“ {iroki krug lokacija
(Rusija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina...) za koje se
pretpostavljalo, pa i tvrdilo da bi se se na njima mogao nalaziti (“kriti)
Ratko Mladi} sveden je na nekih desetak, prili~no izvjesnih. Me|u tih
desetak markirano je i debelim flomasterom podvu~eno selo u okolini
Zrenjenina.

O
tome je “Slobodna Bosna“ pisala prije ne{to vi{e od godinu i
kusur dana, a brojni medijski istra`iva~i, politi~ari, “ha{ki
analiti~ari“, sigurnosno-bezbjednosni profesori-jebivjetri
pojma nisu imali. Sino} na Tre}em dnevniku HRT-a voditelj Mislav
Togonal pita Harisa Silajd`i}a kako komentira to da je Slobodna
Bosna prije Borisa Tadi}a znala gdje mu se krije najpoznatiji evrop-
ski zlo~inac, a ovaj olinjali dr`avotvorni borac za me|unarodnu
pravdu bez da trepne ka`e: “Ne znam, ja ne ~itam “Slobodnu
Bosnu“ i nastavi razvijati bljutavu jufku svojih verbalnih presera-
vanja. Ni pola jada da je to sve {to ovaj dr`avnik ne zna, ne ~ita, ne
poznaje, problem je {to ni{ta pod Bogom ne zna i nema osje}aj
stida da o tome kenjka dvije debele decenije.
Ali, dobro, hap{enje Ratka Mladi}a, da parafraziram sebe sa
po~etka teksta, nije, sportskim rje~nikom re~eno, “iznane|enje
kola“, mo`e, eventualno biti, {to se Boris Tadi} barem ne{to malo

Treba vjerovati da }e
Mladi}, nakon
nepravednih NATO
udara, dovoljno dugo
`ivjeti i herojski
izdr`ati i mo`dani udar!
ranije nije okura`io na taj “hrabar i dr`avni~ki odgovoran ~in“ (citi-
ram izjavu jednog od najutjecajnih svjetskih diplomata, a u osnovi
samo jedan takav postoji) koji je posljednjih dana na velikoj evrop-
skoj turneji.
Boris Tadi} je, uz tu`itelja Sergea Brammertza, jedini pobjed-
nik “efikasne akcije“ u selu Lazarevu pored Zrenjanina. Kad ve}
nije u vrijeme kada je bio ministar odbrane Savezne Republike
NE TUCI MI PO
Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore, smio ra`alovati oficire koji
su Mladi}a vodali ko me~ku od kasarne do kasarne, od Titovog HAAGU: TAMO
skloni{ta, do Milo{evi}evih bunkera {irom “lepe njihove“, hajde IMA SRBA
barem neka je uradio “hrabar i dr`avni~ki odgovoran posao“ u MNOGO
trenutku kada mu ni{ta nije drugo preostalo. Moglo se to uraditi i Portret Mladi}a
u mladosti
mnogo, mnogo ranije, dok se Mladi} vrlo dobro osje}ao i postop-
erativno napredovao zahvalju}i nje`noj, prijateljskoj pru`enoj ruci
tada{njeg direktora VMA, a dana{njeg Tadi}evog ministra zdravlja pre`ivio NATO udare, treba se nadati da |eneral Mladi} po`ivi i
u Vladi Republike Srbije, doktora Zorana Stankovi}a. Ali {ta da se nakon mo`danog! Tadi} je dakle locirao Mladi}a tamo gdje ga je
radi, valjda i zlo~ina~ki mozak ima neke svoje prednosti: ako je srbijanski vojno-obavje{tajni i policijski aparat i ostavio. 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 5


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Slobodna Bosna ekskluzivno saznaje kada je zapravo uhapšen najtraženiji haški


bjegunac Ratko Mladić, na koji način, ko je srbijanskim operativcima u ovoj akciji
asistirao i kakvu je “predstavu” Mladić izveo pred sudijama u srbijanskom
Tužilaštvu za ratne zločine

RATKO MLADI] SE
PRAVI DA JE LUD!
Sud nije nasjeo na Mladi}eve
manipulacije i donio odluku da se Mladi}
po najkra}em postupku izru~i u Haag

KONA^NO
IZA BRAVE
Tokom saslu{anja Mladi} je tra`io
da sjedi na drvenoj stolici, da mu se
svu prisutni predstave imenom i
prezimenom i da ka`u koje su
nacionalnosti, Mladi} je odbio da
potpi{e dokument o saslu{anju,
rekav{i da on svojom rukom nikog
nije ubio

6 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Pi{e: MIRHA DEDI]

S
enzacionalnu vijest da je general
Ratko Mladi} uhap{en, u ~etvrtak
(26. maja) prvi je objavio Jutarnji
list. Ova informacija je, kako na{
list saznaje, procurila od glavnog
tu`ioca za ratne zlo~ine Vladimira
Vuk~evi}a, koji se nalazio na Brionima na
petoj regionalnoj konferenciji tu`ioca koja
se odr`avala iza zatvorenih vrata.
Tu`ilac Vuk~evi} nije krio svoje
ushi}enje, koje je tom prilikom podijelio
sa glavnim tu`iocem Ha{kog tribunala
Sergeom Brammertzom.

KLOPKA ZA GENERALA
“Mi smo svoj posao zavr{ili! General je
u klopci!”, kazao je Vuk~evi} ne skrivaju}i
zadovoljstvo. Uslijedile su ~estitke kolega
iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i
Hrvatske. No, posljednji od njih o~ito nije
mogao odoljeti da ovu ekskluzivnu infor-
maciju ne do{apne uredni{tvu Jutarnjeg KU]A U KOJOJ SU UHAP[ENI MLADI] I NJEGOV JATAK
Mladi} je uhap{en u ku}i svoga ro|aka Branislava Mladi}a u selu Lazarevu kod Zrenjanina
lista!
Ratko Mladi}, biv{i general Vojske
Republike Srpske, prema slu`benim infor- “Mladi} je li{en slobode prije nekoliko pretpostavlja se, izazvalo burniju reakciju ultra-
macijama, uhap{en je u ~etvrtak u ranim dana, ta~nije 22. maja. Vijest je objavljena tek desni~ara, koji bi jedva do~ekali podr{ku poli-
jutarnjim satima u selu Lazarevu kod 26. maja, jer se ~ekalo da Skup{tina Srbije ti~ara da izazovu nerede na ulicama {irom
Zrenjanina. Hap{enje je izvr{ila Bezbje- zavr{i s radom, odnosno da se na taj na~in spri- Srbije. Drugi razlog je dolazak evropskih
dnosno-informativna agencija (BIA), a je~i da opozicija u direktnom televizijskom pri- zvani~nika u Beograd, odnosno visoke pred-
Mladi} je, prema njihovim navodima, jenosu napadne vlast zbog ovog poteza. To bi, stavnice Catherine Ashton.“ 
koristio la`ne dokumente na ime Milorad
Komadi}.
Mladi} je, kako na{ list saznaje od NE PRIZNAJEM HAŠKI TRIBUNAL: “Nikakve
izvora iz vrha srbijanske vlasti, zapravo sudove, osim suda svog naroda, niti priznajem, niti
uhap{en jo{ prije nekoliko dana, ali je
srbijanska Vlada ~ekala pravi trenutak mi treba odbrana, jer su optužbe protiv mene -
kako bi gra|anima Srbije objavila tu
informaciju. idiotske floskule”

ZVANI^NICI SRBIJE NE KRIJU ZADOVOLJSTVO


Vladimir Vuk~evi}, srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine, prvi je na Bledu svojim kolegama otkrio da je policija uhapsila Mladi}a, a javnosti je tu
vijest na vanrednoj pres konferenciji saop{tio predsjednik Srbije Boris Tadi}

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 7


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 Uz ogradu da ne mo`e iznositi sve


detalje akcije, na{ izvor tvrdi da je Vlada u
Beogradu sve precizno isplanirala, svjesna
rizika koje donosi ovakav potez.
“Mladi} je posljednjih nekoliko dana od
hap{enja bio sa nekoliko agenata koji su ga
osiguravali, a lokacija se mijenjala svakod-
nevno. Postojala je bojazan da bi informa-
cija o lokaciji mogla procuriti, pa je i to
jedan od razloga mijenjanja lokacije.
Mladi} je na dan kada je objavljena infor-
macija o njegovom hap{enju preba~en u
zgradu BIA-e. Kako saznajemo, beogradski
operativci u potrazi za Mladi}em radili su u
saradnji s ameri~kom CIA-om i britanskim
MI6”, navodi na{ izvor.

ORONULI ^I^A MLADI]


Hap{enje Ratka Mladi}a je, kako tvrdi
na{ izvor iz srbijanske policije, rezultat
dobrog rada slu`be sigurnosti. SUPRUGA BOSA TRA@I MILIONE
“Nikakvih tu ‘pretorijanskih’ jedinica, Mladi}eva
Mladi}eva supruga
supruga Bosa
Bosa ii sin
sin Darko
Darko tra`ili
tra`ili su
su da
da
ni osiguranja nije bilo. Akcija je provedena im
im dr`ava
dr`ava odmah
odmah isplati
isplati Mladi}eve
Mladi}eve 64
64 zaostale
zaostale
planski. Po{to je uhap{en pod drugim penzije
penzije koje
koje iznose
iznose preko
preko milion
milion dinara
dinara
imenom, o~igledno je da je posao dobro
obavljen, a da je du`e vreme bio ‘pokri-
GENERAL MILORAD KOMADIĆ: “Kada su ga hapsili, van’”, ka`e za Slobodnu Bosnu izvor iz
MUP-a Srbije.
bio vrlo kooperativan, nije se protivio, samo je gledao Oronuli starac, bez kose i s jednom
u pod. Izgledao je vrlo iznemogao, ustao je iz kreveta nepokretnom rukom, nije se protivio kada
su mu u ku}i ro|aka Branka Mladi}a, kod
tek uz pomoć rođaka. U kući je pronađen i pasoš na koga se skrivao, stavili lisice.
“Ratko je bio vrlo iznena|en, ali nije
ime Milorada Komadića, ali sa slikom Ratka Mladića” pru`ao otpor. Ina~e, to vi{e nije onaj ~ovek
kakvog se se}amo s fotografija, izgleda
dosta starije i vrlo iznureno, sporije se kre}e
i }elav je, nije bio preru{en, nije imao
bradu, veoma je ostareo, desnu ruku gotovo
da ne mo`e ni da pomera. Kada su ga hap-
sili, bio je vrlo kooperativan, nije se proti-
vio, samo je gledao u pod. Izgledao je vrlo
iznemogao, ustao je iz kreveta tek uz
pomo} ro|aka. Tom prilikom, u ku}i je
prona|en i paso{ na ime Milorada
Komadi}a, ali sa slikom Ratka Mladi}a.
Branko, koji je priveden zbog sumnje da ga
je skrivao, pomogao je Ratku da se obu~e
pre nego {to su mu stavili lisice”, pri~a na{
sagovornik, koji je u~estvovao u akciji
hap{enja.
Zanimljivo je da su nadle`ni organi i
ranije provjeravali ovo selo, po{to je
op{tepoznato da Ratko ovdje ima dosta rod-
bine.
[ta je sve Mladi} kazao prilikom
saslu{anja u sudu pomo}nik glavnog
tu`ioca za ratne zlo~ine nije mogao re}i,
me|utim kako na{ list saznaje Mladi} je
poku{avao da se pravi lud!
Prvo je tra`io da se okupa, promijeni
odje}u i da se pred sudijom Milanom
Diplari}em, koji ga je saslu{avao, pojavi u
MLADI] SE PRETVARAO DA JE U TE[KOM STANJU generalskom odijelu. Potom je zahtijevao
U sudnici je Ratko Mladi} pred istra`nim sudijom blefirao da je dezorijentisan i da ne da pogleda kako njegovo hap{enje komen-
zna {ta ga sudije pitaju tari{u televizijske stanice u regionu. Nakon

8 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

izvjesnog vremena od svega je odustao. U


SLOBODNA BOSNA JE PRIJE GODINU DANA LOCIRALA RATKA MLADI]A ka~ketu i prili~no zaprljane jakne pojavio
se pred sudnicom s namjerom da ne
sara|uje. Trom i usporen, pri~ao je
Ministar Dačić demantovao nepovezano. Pravio se da ne zna gdje se
nalazi, niti {to treba raditi. Policajac koji ga
pisanje našeg lista da se Mladić je pratio poku{avao je da ga uvede u pros-
toriju za saslu{anje, ali je Mladi} samo sta-
skriva kod Zrenjanina jao ispred vrata, glume}i da nije svjestan
{to treba uraditi.
Da se Ratko Mladi} nalazi na jednoj se, po svemu sude}i, odbjegli general Sudija ~ak nije uspio uzeti ni li~ne
farmi kod Zrenjanina, Slobodna Bosna je uklju~io u uzgoj krava i teladi. Ina~e, podatke od Mladi}a. Na pitanja istra`nog
pisala jo{ u aprilu pro{le godine, a vijesti o ovo nije prvi put da Mladi} boravi u sudije Mladi} je odgovarao nepovezano.
tome prenijeli su i drugi mediji s prostora Vojvodini, gdje ima pouzdanu mre`u Istra`ni sudija mu je postavljao jedno
biv{e Jugoslavije. No, srbijanske vlasti pomaga~a i saradnika, uglavnom iz pitanje, a on je odgovarao na drugo.
tada su tvrdile da nemaju takvih saznanja. Bosne i Hercegovine i Krajine. Rije~ je General se vi{e puta poku{ao obratiti
“Generala Ratka Mladi}a i njegovog o Mladi}evim saradnicima ’s vezom’, tu`iocima, posebno zamjeniku glavnog
{efa osiguranja Zorana Obrenovi}a koji su u Vojvodinu stigli ’namjenski’, tu`ioca Bruni Vekari}u. Provokativno je
Malji}a, pripadnika Desetog diverza- sa kapitalom ’ste~enim’ na rati{tu a citirao izjave glavnog tu`ica Vladimira
ntskog odreda, sigurnosne slu`be koji danas posluju kao ’uspje{ni Vuk~evi}a, koje je on davao u posljednjih
locirale su pro{le sedmice u Vojvodini poslovni ljudi, privrednici i biznis- nekoliko godina vezano za Mladi}a.
- na farmi Poljoprivrednog kombinata meni’”, objavio je na{ list 7. aprila 2010. Unato~ svom pona{anju, Mladi} je ipak
Beograd pored Zrenjanina, na kojoj godine.  pokazao da je svjestan gdje se nalazi. ^ak
je u jednom trenutku rekao da ne priznaje
Ha{ki tribunal. Tako|er, rekao je da je
kod sebe imao oru`je, ali da nije htio da
ga upotrebljava. Raspitivao se kako su
mu `ena i sin.
“Nikakve sudove, osim suda svog
naro da, niti priznajem, niti mi treba
odbrana, jer su te optu`be - idiotske
floskule”, govorio je Mladi}.
Kako istra`ni sudac Milan Diplari}
koji je poku{ao razgovarati s Mladi}em,
nije uspio uspostaviti komunikaciju sa
biv{im ratnim vo|om bosanskih Srba,
sudije su zaklju~ile da je Mladi} u te{kom
psihofizi~kom stanju, predlo`ile da se
odvede na preglede i da se njegovo
saslu{anje odlo`i za sutradan. Mladi}ev
advokat Milo{ [alji} je likovao i tvrdio
da njegov klijent ne}e biti isporu~en
Haagu jer je u jako te{kom stanju.
Sutradan, u petak, na saslu{anju Mladi}
je poku{ao od suda da napravi “cirkus”!
Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine
“MLADI]EVA DECA“ Bruno Vekari} izjavio je da je na
Mladi}eve pristalice su uz baklje i saslu{anju u petak Ratko Mladi} rekao da
povike ”@ivio Mladi}” prodefilovale
centrom Novog Sada
ga optu`nica Ha{kog tribunala uop{te ne
zanima kao i da je “mnogo bolje
izgledao” nego na prekinutom saslu{anju
u ~etvrtak uve~e. “Pitao je za svoju pen-
ziju i tra`io da mu se vrati, a tra`io je
televizor i knjige ruskih pisaca Nikolaja
Gogolja i Lava Tolstoja. Mladi}eva
posljednja `elja je bila da prije odlaska u
Haag posjeti grob svoje k}erke Ane.”
Me|utim, i pored lakrdije koju je
poku{ao da izvede, Sud u Beogradu je
nakon Mladi}evog saslu{anja odlu~io da
su svi uslovi za njegovu ekstradiciju
ispunjeni, te da je Mladi} sposoban prati-
ti su|enje u Ha{kom tribunalu! Mladi},
po svemu sude}i, u ponedjeljak sti`e u
Haag! 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 9


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

“Slobodna Bosna” je proteklih godina u brojnim tekstovima otkrivala mjesta na


kojima se krio zločinac Mladić, kao i lokacije na kojima uopće nije imao potrebu
da se skriva; naša novinarka donosi najiscrpniju analizu lokacija na kojima je
Mladić boravio duže od deceniju i po, otkriva ko mu je pomagao da toliko
vremena provede na slobodi, ko ga je politički i logistički obezbjeđivao i kako je
za sve to vrijeme funkcionirala mreža njegovih jataka

SVE “SIGURNE KU]E”


RATKA MLADI]A
Mladi}evu mre`u jataka ~inio je
“antiha{ki lobi”u dr`avnom vrhu,te
najvi{i oficiri Vojske Jugoslavije
“Slu`beno se Mladi}u gubi trag krajem lutno, nije to problematizovala na bilo koji
Pi{e: MIRHA DEDI] 2006. godine. Kada je Mladi} iza{ao iz na~in. U periodu kad se nije ni skrivao,

R
BiH, odnosno RS-a, on je 1996. godine dakle kada ga niko nije ni tra`io, on se le~io
atko Mladi} bio je u bijegu od jedno kratko vreme bio u Rusiji. Marta na VMA, pod drugim imenom. U leto 1998.
1996. godine, kada ga je s mjesta 1997. godine Mladi} dolazi u Srbiju i od godine na 15 dana odlazi na odmor u
na~elnika Glavnog {taba Vojske tada ovde boravi. Godine 1997. godine Re`evi}e pored Budve. Tu je bio sme{ten u
Republike Srpske smijenila koristio je tri razli~ita imena, u tri razli~ita jednoj velelepnoj ku}i, razapinje {ator u
Biljana Plav{i}. Za to vrijeme perioda, iako znamo da tada{nja vlast apso- dvori{te ku}e za svoje obezbe|enje, koje je
bilo je vi{e poku{aja njegovog hap{enja, ali
svi su zavr{eni bezuspje{no.
Mladi} je vi|an na Romaniji, u Han
Pijesku, Beogradu... Policija je pretresala
brojne vojne objekte i kasarne po Srbiji, za
koje je imala dojave da se Mladi} u njima
krije. Me|utim, kako tvrdi vojni analiti~ar
Ljubodrag Stojadinovi}, nikada ga nisu
tra`ili tamo gdje je zapravo bio. Generala
Mladi}a su, tvrdi on, ~uvale dobre informa-
cije, koje su obi~no glasile: “Rale, pazi idu!“
“Potom bi se Rale sklonio na sigurno”,
ka`e Stojadinovi}.

^OVJEK KOJEG NEMA OD 2006. GODINE


Gotovo svi svjetski mediji su 21. feb-
ruara 2006. objavili vijest da je Ratko
Mladi} lociran i uhap{en, pa ~ak i
preba~en u Haag. U potrazi za Mladi}em
2006. uhap{eni su brojni Mladi}evi jataci,
a u narednih nekoliko godina pretresani su
brojni stanovi, fabrike, kafane, etno sela...
{irom Srbije.
Gdje se sve zapravo skrivao Ratko
Mladi} u posljednjih {esnaest godina, za
na{ list detaljno je ispri~ao Rasim Ljaji}, BEZ RATKA U EVROPU
dugogodi{nji {ef Koordinacionog tima za I pored toga {to se vi{e od 60 posto gra|ana Srbije izjasnilo da ne podr`ava izru~enje generala
saradnju sa Ha{kim tribunalom. bosanskih Srba Ratka Mladi}a, srbijanske vlasti su donijele ~vrstu odluku da ga uhapse i izru~e

10 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

tada bilo brojno. Na pedeset stepeni ti ljudi


MLADI]EV su spavali u {atoru dok se on sam ba{kario
STRAH OD u toj velikoj ku}i. Po{to je crnogorska vlast
TRIBUNALA bila upla{ena da }e imati posledice ukoliko
Od trenutka izru~enja on tu bude du`e boravio, sugerisala je da
Milo{evi}a Ha{kom Mladi} napusti Crnu Goru i vrati se u
tribunalu, zna~i 28.
juna 2001. godine,
Srbiju. To je on i u~inio. @iveo je mirno u
Mladi} odlazi u svojoj ku}i i povremeno odlazio u vojne
ilegalu. Tada objekte. Zna~i, on tada nije imao razloga da
definitivno napu{ta se skriva jer ga niko nije ni tra`io”, ka`e
svoju ku}u i Ljaji}.
odlazi u kasarnu Ratko Mladi} posljednji put se pojavio
Stragari kod
na nekom zvani~nom skupu na Vidovdan
Kragujevca
2000. godine, na proslavi slave Vojske
Republike Srpske, ~iji je bio neprikos-
noveni komandant. Proslava je bila organi-
zovana u Domu Vojske u samom centru
Beograda. Iste godine, samo tri mjeseca
ranije, Mladi} je sjedeo na tribinama na
utakmici Jugoslavija - Kina, ispod cen-
tralne lo`e u kojoj je sjedeo tada{nji
na~elnik General{taba VJ Neboj{a
Pavkovi}, ali i ministar spoljnih poslova
@ivadin Jovanovi}.
Nakon demokratskih promjena Mladi}
postaje manje upadljiv. Rje|e izlazi i vi|a se
sa sve manjim krugom ljudi. Gotovo normal-
no `ivi tako sve do Vidovdana 2001. godine,
kada je Ha{kom tribunalu predat Slobodan
Milo{evi}. Toga dana nestaje. Okru`en sa 40
pripadnika obezbje|enja `ivi u okviru vojnog
kompleksa u Top~ideru. Vlada Zorana
\in|i}a, koja je uhapsila Slobodana
Milo{evi}a, bila je spremna da uhapsi
Mladi}a, ali jedan dio zvani~nih struktura ga
{titi. Glavna tu`iteljka Ha{kog tribunala u to
vrijeme bila je uvjerena da je Mladi} u Srbiji
i insistirala je na njegovoj predaji.

@IVOT BEZ MILO[EVI]A


Kako na{ list saznaje, premijer Zoran
\in|i} je slao svog {efa za informisanje
Vladimira Bebu Popovi}a u Skoplje da Del
Pontevoj prenese poruku da je pitanje dana
kada }e Vlada Srbije poslati Mladi}a u
Haag. Me|utim, \in|i}, zbog sna`nog pro-
tivljenja antiha{kog lobija i zvani~nika
Vojske Jugoslavije, nije mogao da ispuni
svoje obe}anje.
Tada{nji predsjednik Jugoslavije Voji-
slav Ko{tunica ponavljao je da bez zakona
o saradnji sa Ha{kim tribunalom nema
izru~enja. Predstavnici njegove stranke
zbog toga izlaze iz Vlade Zorana \in|i}a.
Mladi} je imao prili~no lagodnu poziciju u
to vrijeme, jo{ uvijek je bio aktivno vojno
lice. Dakle, general koga ~uva Vojska u
okviru vojnih objekata. Mogla ga je,
prema tome, uhapsiti samo Vojna policija.
U to vrijeme na~elnik za bezbjednost
Vojske bio je general Aco Tomi}, dok je
na~elnik General{taba Neboj{a Pavkovi},
~ovjek iz Milo{evi}evog re`ima, koji se
kasnije i sam na{ao pod progonom Ha{kog
tribunala. 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 11


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

MLADI] JE INSISTIRAO DA SE SKRIVA U TITOVIM SKLONI[TIMA

Dugo vremena oko Mladića se nalazilo 50-ak pratilaca


Vojni objekat “Stragari“ u kojem se Mladi} skrivao sagra|en je
za Josipa Broza Tita i bio je ratno komandno mjesto Prve armije. SVE GENERALOVE
Mladi}u su o~ito odgovarala Titova atomska skloni{ta, koja su bila JAZBINE
potpuno zatvorenog tipa sa malim brojem ljudi, koji su do njih mogli Gdje se sve skrivao
da do|u i sa velikim obezbje|enjem. Tako je Mladi} za prvo Ratko Mladi} u
skrovi{te 2001. izabrao atomsko skloni{te “Kara{“ izgra|eno da se posljednjih {esnaest
godina, za na{ list
u njega sklone Tito i njegovi najbli`i saradnici u slu~aju napada. U detaljno je ispri~ao
“Kara{“ se Ratko Mladi} sklonio na dan kada je Haagu predat Rasim Ljaji},
Slobodan Milo{evi}. dugogodi{nji {ef
Mladi} nije napu{tao vojne objekte, ve} samo prelazio iz Koordinacionog tima
jednog u drugi. Iz “Kara{a“ je pre{ao u “Stragare“ da bi 15. febru- za saradnju sa Ha{kim
ara 2002. pre{ao u vojni objekat “Kr~mar“ ili “Cer“ kod Valjeva. Sva tribunalom
tri vojna objekta spadaju u najza{ti}enije centre Vojske i u njih se
ulazi sa posebnom dozvolom. Ni ministar odbrane ne mo`e u te
objekte da u|e nenajavljen. Mladi} je mogao, i to uz pratnju svog
obezbje|enja, a u posjete mu je dolazila i supruga.
Dijelovi obezbje|enja ostaju uz Mladi}a i nakon napu{tanja vojnih
objekata, sve do 1. februara 2003. Mladi}evo skrivanje od 2001. do
prolje}a 2003. prakti~no su finansirali gra|ani Srbije i Crne Gore s
obzirom na to da se Mladi} hranio, snabdijevao svim potrep{tinama i
odr`avao vozni park o tro{ku Vojske, odnosno dr`ave.
“Mladi}evo obezbe|enje u tom periodu ~inilo je 47 osoba. Odgovaraju}i na pitanje u ~emu se razlikuje potraga za
Svi oni su boravili u Top~ideru, me|utim, Mladi} sigurno nije Mladi}em od potrage koju su provodili za Radovanom
sve vreme bio u Top~ideru. Bio je u svojoj ku}i, a oni su se Karad`i}em, Ljaji} ka`e: “U samom operativnom smislu ne
smenjivali i ~uvali ga. Obezbe|enje je funkcionisalo tako {to razlikuje se puno, s tim {to je psiholo{ki profil jednog i dru-
je razmenjivalo pisane ceduljice, koje je posle cepalo. gog dijametralno razli~it i to onda povla~i razlike u na{im
Prenosili su jedni drugima poruke ne ostavljaju}i trag. Pla}ao aktivnostima. Dok je Karad`i} bio egzibicionista u pravom
ih je od 150 do 200 maraka za 15 dana. Me|utim, pojedinci koji smislu te re~i, ovaj je to manje. Mada ne ka`em da ni Mladi}
su skupljali novac za Mladi}evo skrivanje od raznih privatnika nema te sklonosti. Kod Karad`i}a je, recimo, bio daleko manji
i bosanskog lobija u Beogradu dnevno su u kockarnicama u stepen bezbednosne kulture, kod Mladi}a je neuporedivo
hotelu Interkontinental tro{ili na desetine hiljada maraka. ve}i. Jo{ dok je boravio u kasarnama preduzimao je nevi|ene
Me|u obezbe|enjem je ~esto dolazilo do sva|e zbog ~ega su bezbednosne mere. O~evici su nam svedo~ili da su to
tako malo pla}eni. Dakle, do 1. juna 2002. godine na taj na~in neverovatne mere bezbednosti, kakve mo`da ne poznaju ni
je Mladi} skrivan. Ako me pitate da li su predstavnici Vojske agenti CIA. On je, recimo, obuvao vunene ~arape i zimi i leti
znali gde se on nalazi, nema nikakve dileme da jesu i da su da mu se ne bi ~uli koraci, tako|e je pu{tao vodu na slavini
potpuno kontrolisali tu situaciju. Verovatno je znao i deo poli- da me se ne bi ~uo glas. Tako se pona{ao dok je bio u kasar-
ti~kog vrha,” ka`e za na{ list Rasim Ljaji}. nama i stanovima.” 

 “Od trenutka izru~enja Milo{evi}a,


zna~i 28. juna 2001. godine, on odlazi u ile-
galu. Tada definitivno napu{ta svoju ku}u i MLADI]A
odlazi u kasarnu Stragari kod Kragujevca.
U MANA-
Sve do 1. juna 2002. godine on je boravio u
tri vojna objekta - Stragari, Rajac i Kr~mar STIRU
kod Valjeva. Za to vreme Mladi} je bio ^UVAJU
izuzetno rigorozan prema pripadnicima KOBRE
svog obezbe|enja. Kada bi napu{tao jednu Slobodna
Bosna od
kasarnu i odlazio u drugu, on bi sve one izvora iz
koji su znali da je bio u tom objektu postro- srbijanskih
jio i pretio im da }e stradati njihovo tre}e i obavje{taj-
~etvrto koleno ukoliko neko re~ ka`e o nje- nih slu`bi
govom skrivanju”, ka`e za na{ list Rasim saznaje da
Ljaji}. se Ratko
Mladi}
Aca Tomi}, ina~e vjeran Ko{tunicin
krajem
~ovjek, u svakom momentu je imao infor- 2005.
macije u kojem vojnom objektu se nalazi skrivao u
Ratko Mladi}. U to vrijeme Mladi} je iz manastiru
beogradskih kasarni povremeno odlazio do Prohor
ku}e. Prema operativnim podacima, koji P~injski

12 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

zbog ~ega je uhap{en krajem januara 2006.


Njegovo hap{enje istra`ne organe nije prib-
li`ilo Mladi}u, ~ak naprotiv, Mladi} tada
mijenja lokaciju i prelazi u jedan stan u
Sremskoj Mitrovici, gdje se zadr`ao ne{to
vi{e od mjesec dana. Poslije toga je oti{ao u
okolinu Beograda. Za sve to vrijeme trajali
su navodni pregovori o njegovoj predaji.
“Saznali smo da je u januaru 2006.
Mladi} zajedno sa jednim vojnim oficirom,
Stankom Risti}em, dvadesetak dana
boravio u vikendici blizu srpske granice sa
Hrvatskom, u Risti}evom vlasni{tvu.
Saznali smo da se Mladi} po~etkom febru-
ara 2006. preselio u stan u Sremskoj
Mitrovici. Saznali smo da je Mladi} izolo-
van, da sam pe~e hleb, uzima lekove.
Saznali smo da mu porodica daje novac
preko drugog vojnog oficira, izvesnog Jova
\oga“, ka`e Ljaji}.
Tu`iteljka Carla del Ponte u svojoj
SVI SMO MI MLADI] knjizi svjedo~i da je tada dobila neo~eki-
Ultradesni~ari su svoju naklonost prema ratnom zlo~incu Ratku Mladi}u u posljednjih desetak
godina naj~e{}e iskazivali na fudbalskim utakmicama vano obe}anje premijera Vojislava
Ko{tunice - da }e Mladi} biti u pritvoru do
danas postoje, ba{ u tom trenutku, Mladi} iznajmljivali njegovi najbli`i saradnici. kraja aprila te godine. Me|utim, krajem
po~inje da sprema odbranu. Ovakve Tada se nalazio u dubokoj ilegali i uz sebe aprila uhap{en je Stanko Risti}. Mladi} je u
podatke potvr|uje otkri}e do kojeg su do{li imao jednog do dva svoja ~oveka koji su ga me|uvremenu promijenio lokaciju i krije
istra`ni organi. U ku}i Ratka Mladi}a opslu`ivali. Naravno, ve}i broj ljudi je znao se nadomak Beograda. Poslije hap{enja
prona|eni su njegovi ratni dnevnici i snim- da je on tu. Najbli`i smo mu bili u februaru Risti}a gubi mu se svaki trag.
ci razgovora sa brojnim zvani~nicima koje 2006. godine. Tada je Mladi} izbegao Mladi} je, me|utim, sve vrijeme bio
je on tajno snimao. Nije dat odgovor na hap{enje. Posle toga njemu se gubi svaki pred nosom onih koji su ga navodno tra`ili.
pitanje kako je mogu}e da su ti dnevnici trag“, ka`e Ljaji}. Umjesto ozbiljne istrage, vojna i civilna
prona|eni tek tokom posljednjih pretresa. slu`ba bezbjednosti se me|usobno
“Nakon {to je donet Zakon o saradnji sa MLADI]EVA JAZBINA NA optu`uju, dok se sa Ha{kim tribunalom
Tribunalom u aprilu 2002. godine, Mladi} GRANICI SA HRVATSKOM manipuli{e.
postaje sve vi{e upla{en, ali i vojni vrh zbog Prema podacima kojima je raspolagala U septembru 2005. tu`iteljka Carla del
toga {to se krije u vojnim objektima i {alju BIA, pred novu 2006. godinu Ratko Mladi} Ponte doputovala je u Beograd s jasnom
mu poruke da napusti kasarne. On to odbi- odlazi iz Beograda u selo Ljuba, nadomak porukom me|unarodne zajednice: ili
ja. Indirektni pritisak na njega, me|utim, u hrvatske granice. U prvoj ku}i na ulasku u Mladi} u Hagu do Nove godine, ili nove
to vreme bio je sve ve}i, dobijao je poruke selo boravio je oko mjesec dana. Vlasnik sankcije Srbiji.
sa raznih strana da on tu vi{e nije siguran. ku}e je Stanko Risti}, biv{i pilot Vojske Mjesec dana kasnije Slobodna Bosna iz
Na nagovor svog obezbe|enja on 1. juna Republike Srpske i {kolski drug Jove \oga. najpovjerljivijih izvora iz srbijanskih obav-
2002. napu{ta kasarne. Iz Kr~mara ga \ogo je bio pukovnik Vojske Republike je{tajnih slu`bi saznaje da se Ratko Mladi}
odvode u jedan stan na Novom Beogradu. Srpske i glavni obavje{tajac te vojske u skriva u manastiru Prohor P~injski koji se
Od tada pa do novembra 2005. godine on je Beogradu, kao i jedan od najbli`ih nalazi na jugu Srbije na grani~nom prije-
na Novom Beogradu promenio sedam Mladi}evih saradnika. Za \ogu se vjerova- lazu sa Makedonijom. Mladi}a su u tom
stanova u kojima je boravio. Stanove su lo da vodi akciju Mladi}evog skrivanja, manastiru {titili pripadnici specijalizovane 

RODNO SELO RATNOG ZLO^INCA


Ratko Mladi} je, i pored velike nostalgije, tokom posljednjih deset godina izbjegavao da posjeti svoje rodno selo Bo`ani}i kod Kalinovika

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 13


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 protivteroristi~ke jedinice Kobre, a ~itavom


akcijom njegovog skrivanja rukovodio je
pukovnik Vojske SiCG Dragomir Krstovi}. PODR[KA ZDRAVKA TOLIMIRA
Ovaj pukovnik je sve do 2002. godine
slu`beno bio {ef Mladi}evog obezbje|enja.
Na po~etku rata je, po nare|enju Kukanjca,
Mladić se uspaničio nakon
Dragomir Krstovi} reketirao TV repetitor
na Humu! Manastir Prohor P~injski za
hapšenja Zdravka Tolimira
Mladi}evo skrovi{te izabrao je li~no Mladi}a je jedno vrijeme uspje{no ovim potezom propustila priliku da
Krstovi}, prvenstveno jer je bio pogodan za skrivao i general Zdravko Tolimir, njego- Tolimira ispita o kretanju Mladi}a. Ipak,
brzo organizovanje bijega. Tako|e, u ovom va desna ruka tokom rata u BiH, kome se jedna sitnica, koja je procurila u javnosti
manastiru slu`i najekstremnije sve{tenstvo trenutno sudi u Haagu. Na to ukazuje i pokazuje da su ova dvojica bjegunaca
SPC-a. U ovom manastiru Mladi} je proveo izjava Marka Lugonje, jednog od imala sli~an na~in skrivanja. Obojica su se
nekoliko mjeseci. Mladi}evih jataka. skrivala na Novom Beogradu, a za njih su
Kada je srbijansko tu`ila{tvo odlu~ilo “Moj sin je prema Tolimirovim uputstvi- stanove iznajmljivali prijatelji, koji su tvrdili
da se pozabavi vojnim vrhom, koji je poma- ma oti{ao na Banjicu, gde je bio parkiran da im ti stanovi trebaju za {valeraciju.
gao Mladi}u, istraga je zaustavljena. Na auto. Jovo \ogo do{ao je s Mladi}em. Tako su i sami vlasnici stanova, da bi
spisku osumnji~enih prvi put su se na{li Dok je boravio u mom stanu, dva puta sa~uvali ovu tajnu, bili vrlo diskretni.
neki predstavnici zvani~nih dr`avnih sam se susreo sa njim. Uvek je s njim bio Navodno, do Tolimira se stiglo, jer je bio
organa: na~elnik General{taba Neboj{a pratilac koji se povla~io kad bi do{ao. Ne bolestan i bili su mu neophodni ljekari,
Pavkovi}, {ef Vojne slu`be bezbednosti znam gde je general pre dolaska u moj kojima se u{lo u trag. Nikada, me|utim,
Aco Tomi}, Ljubi{a Vukovi}, komandant stan boravio. Samoinicijativno sam mu nije otkriveno ko je Tolimiru pomagao u
Prve armije, Dragan @ivanovi}, na~elnik kupio hranu i po sinu je poslao.“ skrivanju.
{taba komande Beogradskog korpusa, kao i Zdravko Tolimir uhap{en je 2007. Sa Mladi}em su u kontaktu bili brojni
Branislav Puhalo, {ef Mladi}evog ob- godine, zvani~no u Republici Srpskoj, na ljekari, ali nikada nije dokazano da su mu
ezbe|enja. U zahtjevu za sprovo|enje granici sa Srbijom. Mnogi dokazi, pa i tvrd- oni pomagali u skrivanju. Na{ list je prije
nje Tolimira, ukazuju na to da je uhap{en u nekoliko mjeseci dobio pouzdane informa-
istrage navedeno je da osumnji~ene treba
Beogradu i preba~en preko Drine, kako bi cije da se Mladi} lije~io u privatnoj poliklin-
saslu{ati, posebno na okolnosti po ~ijem
tada{nja Vlada Vojislava Ko{tunice ici Alba avis, koja se nalazi u ulici
nalogu su skrivali Mladi}a i da li su za to
sa~uvala imid` da ne hapsi ha{ke bjegunce. Gunduli}ev venac, svega nekoliko stotina
dobijali novac. Me|utim, slu`bena bilje{ka
Kako je sve Tolimir skrivao Mladi}a metara od Predsjedni{tva Srbije u kojem
sa saslu{anja, sa oznakom “strogo
ostalo je nepoznato, jer je srbijanska vlast sjedi Boris Tadi}! 
povjerljivo“, nikada nije stigla do
nadle`nog tu`ioca.
Generali Pavkovi} i Tomi} su, prema
dokazima koje tu`ila{tvo poseduje, poma-
gali da se Mladi} uspje{no skriva, iako su
znali da su protiv njega podignute
optu`nice pred me|unarodnim sudom i
raspisana potjernica.
Zahvaljuju}i toj pomo}i, Mladi} je ne-
smetano `ivio u naj~uvanijim vojnim objek-
tima na teritoriji Srbije sve do juna 2002.
Tako se na~elnik General{taba Pavkovi}
sumnji~i da je omogu}io da Mladi} i njegovo
obezbje|enje koriste nekoliko naj~uvanijih
objekata. Mladi}u je omogu}eno da, uz
pomo} Vojske, neometano napusti te objekte.
Tu`ila{tvo sumnja da je Aco Tomi} li~no
nalo`io da se Mladi}u omogu}i skrivanje. GENERALSKE
“General Aco Tomi} je Sa{i Badnjaru [VALERACIJE
General Zdravko Tolimir
nalagao da se kao li~ni pratilac stara o
je preko svojih
bezbednosti i `ivotnim potrebama Ratka ljudi iznajmljivao
Mladi}a, {to je on i ~inio u vojnim objekti- stanove u Beogradu za
ma, kao i u stanovima u Beogradu. Dok je Ratka Mladi}a, tvrde}i da
Blagoju Govedarici nalagao da komande mu trebaju za {valeranje
stana Prve armije Vojske Jugoslavije
nabavlja namirnice i druge predmete za
`ivotne potrebe, navodno pripadnika Ipak, zahtjev za pro{irenje istrage protiv koje je tu`ila{tvo poku{alo da postavi 2006:
Tridesetog kadrovskog centra Vojske najvi{ih funkcionera Vojske Jugoslavije za{to su skrivali Mladi}a i po ~ijem nalogu
Jugoslavije, a u stvari da iste doture Ratku godinama je stajao u ladici. Nadle`nost za su to ~inili!
Mladi}u. Komanduju}i navedenim ovaj slu~aj sada ima Tu`ila{tvo za ratne Nakon 2006. godine Mladi} se krije po
obezbe|enjem direktno se starao da okriv- zlo~ine, koje je preuzelo predmet u novem- novobeogradskim neboderima i banatskim
ljeni Mladi} ne bude otkriven i predat bru pro{le godine. Aco Tomi} i ostali tek selima uz pomo} nekoliko najvjernijih
dr`avnim organima“, stoji u bilje{ci koju je danas bi mogli da budu pozvani da prvi put ljudi, biv{ih oficira Vojske RS-a, o ~emu je
sa~inilo srbijansko Tu`ila{tvo. pred istra`nim organima odgovore na pitanja na{ list posljednjih godina detaljno pisao! 

14 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Nakon hapšenja i saslušanja zločinca Ratka Mladića, koji je u teškom psihofizičkom


stanju, krucijalno je pitanje da li se on uopšte može braniti od optužbi koje mu se
stavljaju na teret; mnogi su ubijeđeni da o zdravstvenom stanju najtraženijeg zločinca
na Balkanu najviše zna aktuelni ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković

POSEBAN TRETMAN
Pi{e: MIRSAD FAZLI] Sarajevski neurohirurg

P
dr. Kemal Dizdarevi}
rema prvim informacijama, istra- isklju~uje bilo kakvu
`ni sudac u ~etvrtak nije uspio niti ON SVE
ispitati Ratka Mladi}a jer zlo~inac mogu}nost da je Ratko ZNA
nije mogao ni govoriti! ^ak nije Mladi} mogao pre`ivjeti Ministar
dao ni osobne podatke, a kad je i zdravlja
uspio progovoriti, to je bilo nepovezano. mo`dani udar bez Srbije Zoran
Stankovi}
No, ipak je znao gdje se nalazi i {ta ga je uklju~ivanja lije~nika i
sna{lo. To je iskoristio advokat porodice
Mladi}, Milo{ [alji}, koji je od nadle`nih zdravstvenih godini `ivota, tokom 1999. godine. Ipak,
zatra`io da biv{eg komandanta Vojske institucija Srbije prema rije~ima dr. Dizdarevi}a, pacijent
Republike Srpske smjeste u posebnu poslije mo`danog udara mo`e imati rela-
zdravstvenu ustanovu, gdje bi mu bila pojaviti oduzetost suprotne strane tijela, ili tivno normalan i kvalitetan `ivot, {to zavisi
pru`ena adekvatna medicinska njega. kako se to medicinski zove: hemipareza. od intenziteta mo`danog udara, uklju~ene
Tako|e, [alji} je tra`io da se obavi i Vrlo rijetko de{ava se oduzetost samo ruke, terapije i rehabilitacije, {to je opet vrlo va-
vje{ta~enje, kojim bi se utvrdilo da li je ili noge. Me|utim, mo`e se desiti da rijabilno i zavisi od slu~aja do slu~aja.
Mladi} procesno sposoban, odnosno, mo`e dominira slabost ili ruke ili noge, tako da “Pacijent koji pre`ivi mo`dani udar
li se braniti od optu`bi za koje ga terete. laiku izgleda da je pacijentu oduzeta samo mora apsolutno pro}i kroz lije~ni~ki tretm-
ruka, jer on mo`e da hoda, ali ima i slabost an, mora biti podvrgnut rehabilitacionom
KOLIKO SU DVA I DVA noge”, ka`e sarajevski neurohirurg dr. tretmanu i mora biti pod lije~ni~kom kon-
O zdravstvenom stanju najtra`enijeg Kemal Dizdarevi}. trolom”, ka`e dr. Dizdarevi}, koji isklju~uje
zlo~inca na Balkanu spekulisalo se u vi{e Kao posljedica mo`danog udara mo`e bilo kakvu mogu}nost da je Ratko Mladi}
navrata, a mnogi su ubije|eni da o toj tema- do}i do o{te}enja mozga, {to dovodi do mogao pre`ivjeti mo`dani udar bez uklju-
tici najvi{e zna aktuelni ministar zdravlja ograni~enih ili trajnih smetnji u tjelesnim ~ivanja lije~nika i zdravstvenih institucija
Srbije Zoran Stankovi}. Vjeruje se kako je funkcijama kao {to su oduzetost, smetnje u Srbije. Drugim rije~ima, on je morao biti
Mladi} posje}ivao VMA u vrijeme kada je govoru, sluhu, vidu, osje}aju, smanjene hospitaliziran nakon mo`danog udara,
Stankovi} bio njen na~elnik, ba{ kao {to se mo`dane funkcije kao zaboravnost, morao je pro}i proces lije~enja i rehabili-
sumnja da se Mladi} skrivao u kasarnama gubljenje sje}anja i promjene psihi~kog tacije i biti pod stalnom kontrolom lije-
Vojske Jugoslavije kada je ministar odbrane stanja. Neki od ovih simptoma jasno ~nika.
bio Boris Tadi}. Ministar Stankovi} je svo- upu}uju na mo`danu “izudaranost” zlo- O zdravstvenom stanju Ratka Mladi}a
jevremeno na te “prozivke” odgovorio da, ~inca Mladi}a. Nekada{nji Mladi}ev zamj- nesumnjivo }e biti jo{ dosta govora, s
kao ljekar, takve tvrdnje ne `eli da komen- enik, Manojlo Milovanovi} prije desetak obzirom da su i njegova porodica i njihovi
tari{e ni u kom kontekstu, ali je zato dana je pred Ha{kim tribunalom izjavio da advokati u prvi plan isturili tu “slabost”.
advokat porodice Ratka Mladi}a Svetozar je Ratko Mladi} krajem rata u BiH 1995. Naime, nakon {to je posjetio oca, dan
Vuja~i} u maju pro{le godine, kada je do`ivio lak{i mo`dani udar i da ponekad ne nakon njegovog hap{enja, Darko Mladi} je
porodica tra`ila da se Mladi} proglasi zna “da su dva i dva ~etiri”. U to vrijeme, rekao da je zdravstveno stanje njegovog
mrtvim, izjavio da ima nalaze sa VMA iz kako je opisao Milovanovi}, general oca veoma lo{e. “On je ovdje dobio neku
2003., koji govore da je Mladi} i tada bio Mladi} je “po~eo da psuje pukovnike i vrstu ljekarskog pregleda i pod ljekarskim
te{ko bolestan. drugo osoblje Glavnog {taba VRS”, ali je, je nadzorom, ali mi mislimo da to nije
Informacije o zdravstvenom stanju opet navodno, bio svjestan da takvo njego- dovoljno s obzirom na njegovo stanje. Ono
Ratka Mladi}a, iako oskudne i te{ko provj- vo pona{anje ima veze sa mo`danim {to smo vidjeli je zabrinjavaju}e. Pored
erljive, ipak se poklapaju u jednom - danas udarom. toga {to tra`imo da se prebaci u neku bol-
68-godi{nji Mladi} `ivi sa posljedicama nicu, po mogu}nosti na VMA, tra`imo i tim
mo`danog udara! Me|utim, jo{ uvijek se ne OBAVEZAN PROCES LIJE^ENJA ljekara iz Rusije”, rekao je Darko Mladi},
mo`e pouzdano re}i da li je Mladi} pre`ivio U prilog Milovanovi}evom iskazu ide i dodav{i da bi ti ruski ljekari trebalo da
jedan, dva ili ~ak tri mo`dana udara. vijest objavljena prije pet godina. ^ovek, prisustvuju svim pregledima. Ako se izjava
Mo`dani udar, ili udari, razlog su zbog koji je u vrijeme rata bio veoma blizak sa Darka Mladi}a stavi u kontekst zahtjeva
kojeg Mladi} navodno ne mo`e da pomjera Mladi}em, u izjavi za jedan beogradski list Mladi}evih advokata, koji tra`e vje{ta~enje
jednu ruku. “Bilo da se radi o ishemi~nom rekao je da je Mladi} u junu 2006. do`ivio kojim bi se utvrdilo da li je Mladi}
mo`danom udaru koji nastaje zbog za~e- tre}i mo`dani udar i da se veoma lo{e sposoban da se brani od optu`bi koje mu se
pljenosti krvnih sudova, ili hemoragi~nom osje}a. Isti izvor dodao je i da je Mladi} stavljaju na teret, prili~no je jasno u kojem
mo`danom udaru, gdje dolazi do pucanja prvi mo`dani udar imao pred kraj rata - pravcu djeluje i na ~emu }e se bazirati
krvnih sudova, kod pacijenta se mo`e 1995., a da se po drugi put {logirao u 57. odbrana zlo~inca Ratka Mladi}a. 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 15


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

I N T E R V J U
JOVAN DIVJAK O RATKU MLADI]U
General JOVAN DIVJAK koji u Beču čeka odluku pravosuđa Austrije o zahtjevu
Srbije za njegovo izručenje, tokom rata je u ime Armije BiH pregovarao sa
zločincem Ratkom Mladićem; ekskluzivno za SB general Divjak se prisjeća
mučnih razgovora koji su obilježeni prijetnjama, uvredama, ultimatumima

GENERAL DIVJAK
Mladi} je poput razjarenog bika
tra`io da potpi{emo kapitulaciju, da
predamo Sarajevo i Srebrenicu,
ina~e }e vojni~ki da nas “pregazi”!
Razgovarala: DANKA SAVI] DIKTATOR,
DIKTATOR, A
A NE
NE
PREGOVARA^
PREGOVARA^

J
Ratko
Ratko Mladi}
Mladi} ii biv{i
biv{i
ovan Divjak bio je jedan od ~lanova dele- komadant
komadant UNPROFOR-a
UNPROFOR-a
gacije BiH koji su tokom 1993. godine Michael
Michael Rose
Rose
u~estvovali u mirovnim pregovorima s
vojnim i civilnim predstavnicima vlasti
Republike Srpske, a na kojima je glavnu
rije~ vodio Ratko Mladi}. Mirovni pregovori
na sarajevskom aerodromu vo|eni su uz
posredovanje UNPROFOR-a. Podsjetimo da
je UNPROFOR na ~ijem je ~elu u to vrijeme
bio francuski general Philippe Morillon
preuzeo sarajevski aerodrom po~etkom ljeta
1992. godine, nakon ~ega je uspostavljen
“zra~ni most” za dopremanje humanitarne
pomo}i. “Ja li~no mislim da je za gra|ane i
`rtve Srebrenice va`nije to {to se napokon i
Ratko Mladi} na{ao u avionu za Haag nego
{to se to ve} desilo Slobodanu Milo{evi}u i Mladi} se suprotstavio Va{em u~e{}u u nam je prepotentno govorio - potpi{ite, bi}e
Radovanu Karad`i}u, jer upravo je Mladi} njima. Kako su izgledali ti susreti? sve u redu, svaki nam je put nudio njegov
osnovni krivac za genocid u Srebrenici“, ka`e Na tim mirovnim pregovorima tokom plan da se preda Srebrenica, kasnije
Jovan Divjak za na{ list, nekoliko sati nakon marta, aprila 1993. godine, Mladi} je uvek Sarajevo. Kad je zahtevao da se potpi{e
objave vijesti o hap{enju Ratka Mladi}a u selu po~injao time da ne}e da razgovara sa mu- predaja za Sarajevo, kako je on odredio
Lazarevo nadomak Zrenjanina. “Istovremeno, slimanskom delegacijom u kojoj je i izda- po~etkom maja, kazao je da bi dozvolio ~ak
ovo je“, dodaje on, “poraz Srbije i Republike jnik srpskog naroda i time da ne priznaje da da pripadnici [taba Teritorijalne odbrane
Srpske, jer su tvrdili do danas da ne znaju gde sam ja u Armiji Bosne i Hercegovine. Armije BiH mogu iza}i sa li~nim naoru`a-
se on toliko godina krio.“ Naravno, u to vreme Sefer Halilovi} je insi- njem, a ostalo treba da mu se preda.
stirao da je Divjak ~lan ekipe, ~lan prego-
MLADI]EVI ZAHTJEVI O vara~kog tima, deo Armije Bosne i  Pa ti razgovori onda nisu ni izgledali
“ISKLJU^ENJU” DIVJAKA Hercegovine... Me|utim, tih dana kada se ba{ kao pregovori?
 U razgovorima koji su 1993. godine na Aerodromu u aprilu ‘93. razgovaralo o Mladi} je bio siguran da Armija BiH ne
vo|eni na sarajevskom aerodromu, Ratko Srebrenici, a potom u maju o Sarajevu, uvek mo`e da mu se suprotstavi. Te pregovore je 

16 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Foto: Milutin Stoj~evi}


VRIJE\AO ME
JE, ALI NISAM MU
OSTAJAO
OSTAJAO DU@AN
DU@AN
General
General Jovan
Jovan Divjak
Divjak

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 17


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

OPASAN,
OPASAN, LUKAV
LUKAV II
BEZOBZIRAN
BEZOBZIRAN
Tim
Tim je
je rije~ima
rije~ima
ameri~ki
ameri~ki general
general
Wesley
Wesley Clark
Clark
prokomentarisao
prokomentarisao
hap{enje
hap{enje Ratka
Ratka
Mladi}a
Mladi}a

 uvek pratilo “prepucavanje“ i njegove pret- o tome ko {ta treba da uradi, a Mladi} posle sat vremena posrednik brigadir Hays,
nje da on ne}e ni{ta da potpi{e jer }e u}i u koji je dominirao zbog toga {to je imao na~elnik Morillonovog {taba, oficir za pre-
Sarajevo. Na sastanke je dolazio sa predlo- ja~u vojsku, uvek je polazio od toga da govore, preneo mi je njegove (Gverine) re~i
gom o predaji, zna~i potpisivanju pada Sre- su ja~i, nadmo}niji da mogu uraditi vi{e da bi se pregovori mogli nastaviti ako bi
brenice, o ulasku u Sarajevo, ~ak je u nekoj nego {to mo`e uraditi Armija BiH. Divjak priznao da je pre{ao na islam. Ja
svojoj fantaziji video da }e on u}i u grad na Se}am se da je jednom Kraji{nik usporio sam rekao ho}u, potpisa}u da sam pre{ao
belom konju... To je bilo, jednostavno, pre- i poku{ao uticati na njega kazav{i da su na islam ako Gvero si|e sa drveta... A,
pucavanje, odbijali smo, naravno, takve to pregovori izme|u Republike Srpske i pazite, mesec dana kasnije kada je i Rasim
pregovore. U to vreme je bio Morillon, koji Armije BiH i da on treba da se smiri, i da Deli} bio na pregovorima, onda je Hays
je uvek nastojao da odigra izme|u zahteva se ne petlja u to. Zna~i, ~ak je i Kraji{nik kazao: Evo, imam novost, vidim da Gvero
Mladi}a i na{eg odbijanja o bilo kakvom poku{avao uticati na to da Mladi} ne jede banane...
potpisu o predaji. Mladi}eva prepotentnost bude taj koji }e postavljati uslove koje je
je proizilazila iz ~injenice da su oni zaista postavljao...  Sredinom aprila, uz posredovanje
imali kompletno naoru`anje, opremu, UNPROFOR-a, sklopljen je sporazum
podr{ku, artiljeriju, tenkove iz JNA.  Kako je on reagirao na to? komandanata o Srebrenici, a po~etkom
Ni{ta, ignorisao ga je, tako se pona{ao, maja potpisan je novi o Srebrenici
SUPROTSTAVLJANJE bio je u poziciji, ponavljam, zato {to je kao demilitarizovanoj zoni. Kako je to
KRAJI[NIKU imao ja~u vojsku, zato {to je imao podr{ku izgledalo?
 Ko je u~estvovao u ovim razgov- Jugoslavije da mo`e tako da se pona{a. Ovi su pregovori trajali negde od febru-
orima? Dakle, ne samo prema nama, nego je svoju ara do avgusta 1993. godine. A kada je
Sa Mladi}em je uvek bio njegov prepotentnost ispoljavao i prema vlasti RS, Mladi} potpisivao sporazum za Srebrenicu,
pomo}nik za moral Milan Gvero (predao jer je znao da bez uspeha vojske RS ni po~etkom maja 1993. godine, rekao je da }e
se Ha{kom tribunalu 2005. godine, a tamo{nje vlasti nisu mogle ostvarivati svoje on u skoroj budu}nosti u}i u Sarajevo...
optu`nica ga tereti za zlo~ine protiv ideje. Se}am se da sam mu kazao - ne mo`e{ u}i
~ovje~nosti po~injene nad Bo{njacima u u Sarajevo jer ne zna{ da hoda{, ti si, ipak,
Srebernici i @epi u ljeto 1995. godine, PRIJETNJE O nau~io na planinu...
op.a.), te Zdravko Tolimir (u toku je ULASKU U SARAJEVO
su|enje protiv njega u Haagu), a nekad  Koliko su puta tokom 1993. godine  Pored ovih razgovora na sarajevskom
su u Delegaciji bili i predstavnici vlasti odr`ani pregovori na Aerodromu? aerodromu, da li ste sa njim imali ikada
RS-a. Sje}am se da je jednog momenta Pa, mislim da su odr`ani jedno pet-{est neki drugi kontakt?
bio i Mom~ilo Kraji{nik, a sa na{e strane puta, vratimo se na ono da sam jednom ja Ne, nikada van pregovora s njim nisam
Haris Silajd`i}. Uvek su to bili pregovori vodio delegaciju, drugi put Milan Gvero, a kontaktirao. 

18 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

HA[KA OPTU@NICA PROTIV RATKA MLADI]A


Prvu optužnicu protiv RATKA MLADIĆA Tužiteljstvo Tribunala u Haagu podiglo je
u ljeto 1995. godine neposredno nakon genocida u Srebrenici dok je četvrta
dopunjena optužnica podignuta prije godinu dana i još uvijek nije potvrđena od
Suda u Haagu: “SB“ analizira šta se mijenjalo u optužnicama protiv Mladića
u posljednjih deset godina

^ETIRI VERZIJE
ISTIH ZLO^INA
Foto: Milutin Stoj~evi}

DUGO
DUGO ^EKANO
^EKANO
HAP[ENJE
HAP[ENJE
Glavni
Glavni ha{ki
ha{ki tu`itelj
tu`itelj Serge
Serge
Brammertz
Brammertz najavio
najavio je je ovih
ovih
dana
dana mogu}nost
mogu}nost pro{irenja
pro{irenja
optu`nice
optu`nice protiv
protiv Ratka
Ratka
Mladi}a
Mladi}a

20 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Foto: Milutin Stoj~evi}


Priredila: DANKA SAVI]

P
o~etkom ljeta }e se napuniti
{esnaest godina otkako su podi-
gnute ha{ke optu`nice protiv
Ratka Mladi}a, Radovana Kara-
d`i}a, Milana Marti}a zajedno sa
jo{ 21 drugim optu`enim za zlo~ine u
Prijedoru, Bosanskom [amcu i drugim
mjestima u BiH. Nekoliko mjeseci kasnije
(novembar 1995. godine) Me|unarodni
krivi~ni sud za biv{u Jugoslaviju — ICTY
je ponovo podigao optu`nice protiv
Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a, zbog
njihove direktne odgovornosti za zvjerstva
po~injena u julu 1995. godine nad
stanovni{tvom Srebrenice. Nakon pregleda
dokaza koje je podnijelo Tu`iteljstvo, sudi-
ja Fouad Riad je tada potvrdio optu`nicu
kazav{i: “Dokazi koje je podnijelo Tu`ite-
ljstvo opisuju scene nezamislivog divlja-
{tva: na hiljade mu{karaca pogubljenih i
zatrpanih u masovne grobnice, na stotine
`ivih sahranjenih mu{karaca, mu{karci i
`ene saka}eni i zaklani, deca ubijana pred
o~ima svojih majki, deda primoran da jede
jetru svog unuka. Ovo su istinske scene iz
pakla, pisane na najmra~nijim stranicama
ljudske istorije”.
U izmijenjenoj optu`nici, koju je
Tu`iteljstvo podnijelo oktobra 2002.,
objedinjene su prva i druga optu`nica pro-
tiv Mladi}a i smanjen je ukupan broj
optu`bi, tako da su ostale samo one najte`e.

SKRA]ENJE
PRVE OPTU@NICE
U maju pro{le godine Tu`iteljstvo
Ha{kog suda podnijelo je zahtjev za izmj-
enu optu`nice protiv Ratka Mladi}a, neka-
da{njeg komandanta Glavnog {taba Vojske
Republike Srpske, iz 2002. godine. Izmjena
optu`nice je trebala omogu}iti da u slu~aju
njegovog hap{enja (a Haag, Evropska
unija, SAD su godinama vr{ili pritisak na
Srbiju da ga isporu~e) {to prije bude
zakazan po~etak su|enja.
Izmijenjena optu`nica, kako je tada
navelo Tu`iteljstvo u Haagu, sa~injena je da
bi se dovela u sklad s praksom Tribunala u
Haagu i kako bi uklju~ila nove dokaze koji
su sakupljeni od 2002. godine. U pred-
lo`enoj optu`nici, Mladi} se tereti u 11
ta~aka za genocid, zlo~ine protiv
~ovje~nosti i kr{enja zakona i obi~aja rato-
vanja, koji se ti~u etni~kog ~i{}enja na
podru~ju BiH izme|u 1992. i 1995. godine,
kampanju terora nad gra|anima Sarajeva,
uzimanje talaca i genocid po~injen u
Srebrenici u julu 1995. godine, odnosno za DUG
DUG SPISAK
SPISAK ZLO^INA
ZLO^INA
istovjetna djela kao i Radovan Karad`i}. Optu`nica
Optu`nica protiv
protiv Ratka
Ratka Mladi}a
Mladi}a
Ali, kako se sudije o tom prijedlogu jo{ nisu izmijenjena
izmijenjena je je 2002.
2002. godine
godine uu
vrijeme
vrijeme dok
dok je
je glavni
glavni ha{ki
ha{ki
izjasnile, na snazi je i dalje optu`nica koja tu`itelj
tu`itelj bila
bila Carla
Carla del
del Ponte
Ponte
je protiv njega podignuta u oktobru 2002. 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 21


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

HISTORIJAT HA[KE OPTU@NICE


PRVA OPTU@NICA protiv Radovana Karad`i}a i Ratka stanovni{tva Sarajeva, pet ta~aka za te{ke povrede @enevskih
Mladi}a potvr|ena je 25. jula 1995. za vrijeme mandata glavnog konvencija, uklju~uju}i protivpravno zato~enje civila u zato-
tu`itelja Richarda Goldstonea. U optu`nici, koja ima {esnaest ~eni~kim objektima, uni{tavanje imovine velikih razmjera, oduzi-
ta~aka, optu`eni se tereti po: jednoj ta~ki za genocid, tri ta~ke za manje i plja~kanje imovine i protivpravno uzimanje za taoce i
zlo~ine protiv ~ovje~nosti, uklju~uju}i progone na politi~koj, rasnoj kori{tenje kao `ivi {tit pripadnika mirovnih snaga UN-a, sedam
ili vjerskoj osnovi i kampanju snajperskog djelovanja protiv civilnog ta~aka za kr{enja zakona i obi~aja ratovanja, uklju~uju}i pro-
tivpravno zato~enje civila, granatiranje civilnih skupova, uni{tavanje
javnih sveti{ta, oduzimanje i plja~kanje imovine, napade snajper-
ZVJERSTVA KOJA SU
skom vatrom na civile u Sarajevu i protivpravno uzimanje za taoce
ZAPREPASTILA SVIJET i kori{tenje kao `ivi {tit pripadnika mirovnih snaga UN-a.
Dvije optu`nice protiv Ratka
Mladi}a podignute tokom
1995. godine objedinjene
DRUGA OPTU@NICA potvr|ena 16. novembra 1995.
su u jednu u vrijeme (Goldtone, tako|er). U ovoj optu`nici, koja ima dvadeset ta~aka,
mandata prvog ha{kog optu`eni se tereti po jednoj ta~ki za genocid, deset ta~aka za
tu`itelja Richarda zlo~ine protiv ~ovje~nosti, uklju~uju}i istrebljenje i ubistvo, devet
Goldstonea ta~aka za kr{enja zakona i obi~aja ratovanja.

U IZMIJENJENOJ OPTU@NICI, koju je Tu`iteljstvo podnijelo


11. oktobra 2002., (glavna tu`iteljica Carla del Ponte) objedinjene
su prva i druga optu`nica i smanjen je ukupan broj optu`bi, tako da
su ostale samo one najte`e. U njoj se Mladi} tereti po jednoj ta~ki
za genocid i jednoj ta~ki za sau~esni{tvo u genocidu, sedam
ta~aka za zlo~ine protiv ~ovje~nosti, uklju~uju}i progone na
politi~koj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, istrebljenje, ubistvo, deportaci-
ju i druga nehumana djela, {est ta~aka za kr{enja zakona i obi~aja
ratovanja, uklju~uju}i ubistvo, protivpravno terorisanje civila, uzi-
manje talaca i druga nehumana djela.

U predlo`enoj ^ETVRTOJ OPTU@NICI iz maja pro{le godine


(potpisao aktuelni glavni tu`itelj Serge Brammertz), koju sudije jo{
nisu potvrdile, a za koju se vjeruje da }e biti potvr|ena, Mladi} se
tereti u 11 ta~aka za genocid, zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enja
zakona i obi~aja ratovanja, koji se ti~u etni~kog ~i{}enja na
podru~ju BiH izme|u 1992. i 1995. godine, kampanju terora nad
gra|anima Sarajeva, uzimanje talaca i genocid po~injen u
Srebrenici u julu 1995. godine, odnosno za istovjetna djela kao i
Radovan Karad`i}. 

 Prva ha{ka optu`nica protiv Ratka se u 11 ta~aka tereti za ista djela kao i (obuhvata period juli-novembar 1995.
Mladi}a iz 1995. godine (dvije Mladi}eve Karad`i}: genocid, zlo~ine protiv ~ovje- godine) i odnosi se na ubistvo vi{e od 7.000
optu`nice iz juna i novembra 1995. godine ~nosti i kr{enja zakona i obi~aja ratovanja. mu{karaca i dje~aka, kao i nano{enje te{kih
spojene u jednu) ga je, u 16 ta~aka, teretila za Po toj optu`nici Mladi} i Karad`i} su bili fizi~kih i psihi~kih patnji hiljadama `ena,
genocid, zlo~ine protiv ~ovje~nosti i ratne klju~ne li~nosti ~etiri me|usobno povezana djece i staraca prisilno preseljenih sa
zlo~ine koji uklju~uju kampanju snajperisanja udru`ena zlo~ina~ka poduhvata. podru~ja Srebrenice.
Sarajeva. U drugoj optu`nici, obja{njeno je Prvi udru`eni zlo~ina~ki poduhvat bilo U su{tini, predlo`enim izmjenama se
uo~i njenog dono{enja, nije do{lo do smanjen- je etni~ko ~i{}enje sa ciljem nasilnog i tra- poja{njavaju i dopunjavaju optu`be koje se
ja broja op}ina, ve} samo do “restrukturiranja jnog uklanjanja bosanskih Muslimana i ti~u individualne i krivi~ne odgovornosti
navoda optu`nice”, jer su sve op}ine obuh- Hrvata sa velikih dijelova teritorije BiH, optu`enog i preciznije se opisuje karakter
va}ene u prvoj optu`nici obra|ene u barem koje je u osam op}ina doseglo razmjere njegove komandne odgovornosti.
jednom predmetu pred Ha{kim tribunalom. genocida. Ostala tri udru`ena zlo~ina~ka Odgovaraju}i ovih dana na pitanje novi-
poduhvata se odnose na kampanju terora nara, da li ICTY razmatra mogu}nost
OPTU@EN ZA ISTE nad civilnim stanovni{tvom Sarajeva, uzi- pro{irenja optu`nice protiv Mladi}a i na ratne
ZLO^INE KAO I KARAD@I] manje osoblja UN za taoce u maju i junu zlo~ine po~injene u Hrvatskoj, gdje je bio
Ratko Mladi} se u optu`nici protiv 1995. godine, kao i genocid u Srebrenici u zapovjednik 9. korpusa JNA u Kninu, glavni
Radovana Karad`i}a kao “jedan od klju- julu iste godine. ha{ki tu`itelj Serge Brammertz je kazao da je
~nih sau~esnika u udru`enom zlo~ina~kom Kao i u optu`nici protiv Karad`i}a, njegov ured prije nekoliko mjeseci uru~io
poduhvatu ”, te je tada Tu`iteljstvo u Haagu optu`be za genocid su razdvojene u dvije amandman za pro{irenje optu`nice sucima na
predlo`ilo izjedna~enje navoda optu`nica odvojene ta~ke - prva se odnosi na 1992. uvid. “^ekamo zavr{etak istrage u Beogradu,
protiv Karad`i}a i Mladi}a. godinu i obuhvata osam bh. op}ina (Fo~u, a kada Mladi} bude u Haagu svakako }emo
Pro{logodi{njim prijedlogom izmjena, Bratunac, Klju~, Kotor Varo{, Prijedor, razmotriti mogu}nost pro{irenja optu`nice“,
o kojem se sudije jo{ nisu izjasnile, Mladi} Sanski Most, Zvornik i Vlasenicu), a druga dodao je on. 

22 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


U[TEDITE NOVAC!
PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU
SLOBODNE BOSNE
Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima:
polugodi{nja pretplata 20 eura, godi{nja pretplata 35 eura!!!
Tako|er, uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva, iscrpan
servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna!
Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici
www.slobodna-bosna.ba

Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un:
502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank, Sarajevo, Danijela Ozme 3, Bosna i
Hercegovina, SWIFT CODE: RZBABA2S, IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing
d.o.o. Sarajevo, odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu:

Pres-Sing d.o.o., “Slobodna Bosna”, ^ekalu{a ~ikma 6, 71000 Sarajevo

Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice, ime i


prezime, ta~nu adresu i kontakt telefon.

Cijena pretplate:
Za Evropu Godi{nja: 180 EUR
Polugodi{nja: 90 EUR

Za SAD, Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD


(avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD

Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD


(avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD

E-mail adresa je: sl.bos@bih.net.ba


www.slobodna-bosna.ba

Vi znate za{to smo najbolji!


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

MLADI], OD NOVE GODINE DO NOVE GODINE

Iz Mladićevih dnevnika koje “Slobodna Bosna” kompletne posjeduje, po prvi put


detaljno predstavljamo zločinima i masovnim grobnicama popločan put Ratka
Mladića od decembra 1991. do decembra 1993. godine, period u kojem su se
desili ključni momenti za početak rata, planiralo etničko čišćenje i radilo na
komadanju BiH. Čitajući ove detaljne zapise, lako se mogu vidjeti mnogi
uspostavljeni principi Drugog memoranduma SANU koje rukovodstvo RS
i politika iz Beograda i danas provode

KRVAVI RAT
DO ISTREBLJENJA
Kako su zlo~inci Mladi}, Karad`i} i ratno rukovodstvo
RS zlo~inima utabali put kojim danas ide Milorad Dodik
referisanje komandanata pot~injenih jedini- se nastavi ~i{}enje terena ka Svetom Duhu
Priredio: ALMIR PANJETA ca o stanju u zonama odgovornosti tokom i Posedarju:
no}i. Sli~na referisanja odr`ava}e tokom “Pripremiti i po mogu}nosti sru{iti most
“Izvr{iti sve pripreme za do~ek poseta svih narednih godina. U nastavku, Mladi} na rijeci ^ikola i izvori{ta vode za [ibenik
vojnicima povodom Nove godine i pre- zapisuje novogodi{nju ~estitku: staviti pod kontrolu ili dejstvo oru|a za
duzeti odre|ene bezbedonosne mere za{tite “Svim pripadnicima Kninskog korpusa neposredno ga|anje”.
jedinica i komandi” — prva je zabilje{ka iz i narodu ovog kraja ~estitam Novu 1992. Sa Mladi} i narednih dana pedantno bilje`i
bilje`nica Ratka Mladi}a zapisana uo~i `eljom da uspe{no izvr{imo sve zadatke situaciju na terenu, zapisuje naredbe, i
do~eka Nove 1992. godine, godine u kojoj koji nam se budu postavili. Snaga na{a je u vidno je da se sprema napad na Gospi}.
}e po~eti s ~injenjem najgorih ratnih jedinstvu, odlu~nosti i re{enosti da izbori- “Zagovara se napad na Gospi}. Smisao
zlo~ina. Najprije na podru~ju Hrvatske, a mo slobodu i damo puni doprinos u praved- napada na Gospi} je plja~ka. U [TO u
potom u BiH. U prvim zabilje{kama rat jo{ nom re{enju krize u zemlji. Na to nas Gra~acu ostali su kriminalci i lopovi”,
uvijek tinja, i komandant Kninskog korpusa obavezuju i `rtve na{ih palih drugova koji bilje`i rije~i pukovnika [panovi}a.
Mladi} kao da se trudi da preovladavaju {to su u borbi protiv nacizma, usta{a i Mladi} 15. januara bilje`i sastanak sa
obi~nije stvari. Uskoro, na vidjelo }e jedne pla}enika dali svoje `ivote. Put do slobode predstavnicima SO Klju~ u kojoj su
za drugom isplivati ~injenice iz pozadine i mira bi}e te`ak, ali }emo sve te{ko}e i na~elnik stanice javne sigurnosti Vinko
nekih od najve}ih zlo~ina. isku{enja uspe{no savladati.” Kondi}, direktor [IP-a Dane Peji} i koman-
Na dan 30. decembra 1991. godine stoji dant [TO Klju~ Bo{ko Luki}. Mladi}u
raport pukovnika Hasoti}a. Govori o POKOLJ PORODICA ^ENGI] nude smje{taj za vojsku na lokalitetu
pogibiji mladog vojnika Nermina I JANKULOVI] Lani{te, a dio aktivnog sastava JNA pred-
[trkovi}a. Poslije `elja za mir, nastavlja se rat. U la`u da se smjesti u sam Klju~.
“Njegov kov~eg oti{ao u Klju~, nije prvom referisanju u 1992. godini konstatu- “U zadnjih 20 dana rade na formiranju
re{eno pitanje njegovih stvari, nov~ane pri- je se kako je Nova godina proslavljena muslimanske op{tine. Ima dosta ekstremnih
nadle`nosti. Mali je odlikovan, da skokne radno i sve~ano, a pukovnik Terzi} upozo- struja i `ari{ta. O~uvali smo neku stabil-
Haso do porodice” — jedan je od zaklju~aka rava kako je u Split iz Rijeke prispio brod iz nost, nismo imali paravojnu formaciju.
sa tog sastanka. U nastavku se spominje kojeg se iskrcavaju oru`je i motorna vozila Muslimanski deo sabotira savezne zakone,
zasjeda u Gornjem Zemuniku u kojoj je te da je potvr|eno da se u rejonu Mu}a dobro bi bilo da se locira neka od jedinica
poginulo pet a ranjena ~etiri vojnika, dok nalazi jedan bataljon. Konstatuje kako u na prostor Op{tine Klju~”, izvje{tavaju
general Jurjevi} predla`e da se “o~isti oko Dragi{i}ima imaju dva tenka T-55 te da Mladi}a. Na sastanku kolegija komandana-
Aerodroma”. treba provjeriti ~iji su. Pukovnik Savo ta 9. Korpusa, pojavljuje se, pokaza}e se
“Od danas sam komandant korpusa. Jo{ saop{tava kako je u toku dana zauzet kasnije, Mladi}ev stari znanac pukovnik
jedan slo`en i te`ak zadatak”, zapisuje Novigrad te da je zaplijenjeno vi{e raznih Zdravko Tolimir i Mladi}a izvje{tava o
posljednjeg dana 1991. godine Mladi} u vrsta municije i naoru`anja. Mladi} u nas- mobilizaciji u Dalmaciji.
jedan od svojih dnevnika, u 06:21 ujutro, tavku daje zadatak da se o~isti prostor Na sastanku 19. januara sa pred-
nakon ~ega odmah vojni~ki prelazi na Novigrada od mina i zaostalih grupa te da stavnicima UN-a uz Mladi}a u~estvuju i

24 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

DVA RATNA DRUGA


Karad`i} i Mladi} bili
su mozak svih ratnih
operacija i politi~kih igara

pukovnik [TO RSK D u{an Kasum, nenamenski. Prevelik je utro{ak Zolja i granice {tititi ratom ili anga`manom UN-a”.
pomo}nik ministra odbrane RSK Savo Osa.” General Ad`i} ka`e kako plan UN-a nije
Popovi} i predstavnik MUP-a RSK Ilija Na~elnik bezbjednosti pukovnik Kele- plan `elja i o~ekivanja ve} plan kompro-
Priji}. Nakon bilje{ki o sastanku i zabil- ~evi} ka`e kako je “veliki broj starje{ina iz misa koji ako se prihvati, mo`e, ali i ne
je`enog pitanja novinara Save Jankovi}a, 5. VO pre{ao na stranu neprijatelja i sa mora donijeti mir.
Mladi} stavlja kratko u crtici kako je u sobom ponio veliki broj podataka koje je “Svaki drugi predlog je opcija rata.
selu Ervenik ubijeno sedam mje{tana — stavio u slu`bu neprijatelja”. Srpski narod je samo u bici na Kosovu bio
~etiri ~lana porodice ^engi}, i tri ~lana “U BiH nas o~ekuje jo{ gora situacija sam, ali i tada je imao naklonost Evrope.
porodice Jankulovi}. O toj “crtici” svje- nego u Sloveniji i Hrvatskoj, 52 posto organa Danas srpski narod nema za{titu niti
do~i}e u medijima kasnije i baka Marija bezbednosti je oti{lo po raznim osnovama, a saveznika koji mu ho}e stati u za{titu.
^engi} koja je pre`ivjela napad poslije sedam ih je pre{lo neprijatelju”. Samo hrvatski i crnogorski narod ima
kojeg je sina Dragu i starijeg unuka U zadatke za 30. januar Mladi} stavlja embargo na uvoz naoru`anja. Naoru`anje
Slobodana na{la u kuhinji spaljene, a pra}enje aktivnosti uticajnih li~nosti iz uvozi Bosna (HDZ i SDA). Ne mo`e se
snahu Nevenku i mla|eg unuka Gorana vrhovni{tva Hrvatske u Dalmaciji i “otkri- dobiti ni metak na stranom tr`i{tu sem od
zaklane iza ku}e. vanje njihovih stvarnih namjera”. {vercera i lopova koje se mora platiti kon-
Mladi} 22. januara posje}uje Mladi} prvog februara 1992. prisustvu- vertibilnom valutom”, govori Ad`i} na sas-
Sarajevo, gdje se sastaje sa komandan- je pro{irenoj sjednici Predsjedni{tva SFRJ tanku i ka`e kako su im jedini saveznik UN
tom Druge vojne oblasti, a organi na kojoj u uvodnom dijelu potpredsjednik i Vije}e sigurnosti, a Mladi} sve pomno
Korpusa ga informiraju da je 60 posto SFRJ Branko Kosti} ka`e kako je “rat koji bilje`i:
opreme jedinica prislu{kivanja i ometan- je nametnuo Tu|man u~inio da je srpski “Dobro srediti policiju i pripremiti je za
ja 5. Vojne oblasti predato Hrvatskoj, da narod po tre}i put suo~en sa genocidom”. kontrolu teritorije; organizovati TO tako da
su veze neza{ti}ene i “neprijatelj do Dodaje kako su dva glavna cilja debloki- se ona razoru`a, a da njeno naoru`anje bude
podataka dolazi prislu{kivanjem i {piju- ranje kasarni i za{tita srpskog naroda na smje{teno u magacine i ~uvano po sistemu
nima”. podru~jima za koja je ocijenjeno da nisu u duplih klju~eva; dobro organizovati i
Ratko Mili~evi} izvje{tava kako je stanju “odoleti dobro naoru`anim formaci- pripremiti JNA koje bi bile spremne krenu-
do{lo do naglog utro{ka resursa borbene jama Tu|manove vojske”: ti sa granice Krajine ako plan bude izigran:
tehnike i materijalno-tehni~kih sredsta- “Prvi smo zadatak za {est mjeseci 64.000 ljudi, 763 tenka, 460 oklopnih trans-
va, a posebno goriva i municije. ispunili, a onaj dugoro~niji zadatak za{tite portera, 500 artiljerijskog oru|a. Oru`ane
“Najvi{i broj cevi artiljerije i tenkova je srpskog `ivlja je ostvaren jer se linija fronta snage u drugom e{alonu oko 20.000 ljudi,
utro{en, nemamo vi{e namenske industrije, prote`e granicom srpskih etni~kih prostora. preko 1000 tenkova, oko 1000 oklopnih
mnogo se tro{i PO i specijalna municija U tom cilju smo se obratili UN u dilemi da li transportera, oko 85.000 ljudi”. 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 25


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 General Ga~anin konstatira da je te{ka


situacija na teritoriji Jugoslavije, a na
podru~ju Hrvatske i rat:
“Ginu ljudi, hrvatske paravojne forma-
cije se organizuju, naoru`avaju i priprema-
ju. Dvije republike odcepljene, priznata
secesija od nemalog broja zemalja, mo`e se
o~ekivati da se otvori oru`ani sukob na
prostoru BiH. Sve me podse}a na 1941.
godinu i mo`e do}i do grabe`a”
Na sastanku su i Radovan Karad`i},
Goran Had`i}, Veljko D`akula iz SAO
Zapadne Slavonije, Mom~ilo Kraji{nik i
Milutin Kukanjac. Mladi} samo bilje`i da
su se obra}ali, ali ne i obra}anja sama.

“ALIJA IZETBEGOVI]
RADI ZA NJEMA^KU”
U nastavku dnevnika nakon opisa neko-
liko sastanaka, bez posebnog uvoda,
Mladi} upisuje zadatke upu}ene o~ito
prema vi{im instancama, poslije ~ega navo-
di zavr{ne rije~i generala Ad`i}a.
“Mnogi su hteli pobedu na papiru, i
nisu ni{ta dali za rat. Mi smo se borili iz
ose}aja patriotizma i gdje smo imali GOSPODAR RATA
naklonjeno bar tre}inu naroda u~inci su bili Mladi} je ratnu evidenciju
veliki. Tamo gde to nije bilo, mogli smo pa`ljivo bilje~io u dnevnike.
samo tom narodu naneti gubitke”, kazao je Vodio je bilje{ke o svim sastancima,
i skoro svim naredbama
Ad`i}, a Mladi} podvukao posljednju
re~enicu. Ad`i} zaklju~uje i kako je na
pomolu “stvaranje Austro-Njema~kog “Kada to re{imo izvla~i se po “Formirali su ilegalni {tab i to odbegli
carstva u Evropi”. anga`ovanju UN vojska, a mi da imamo majori Hajrudin Osmanagi} koji je pobegao
“To {to nisu uradili Franjo Josip i Hitler, borbene odrede na svakom pravcu. Trebalo iz Jastrebarskog i major Meho U{idi} koji
uspelo je sada Njema~koj koja je Evropi bi nam oko 40.000 ljudi na~i~kano i tamo je pobegao pre dva i po meseca sa aerodro-
nametnula svoj interes. Njema~ka ide na oko 50.000 {to bi bilo vi{e od sada{njeg”. ma @eljava. Njihov {tab je sa sedi{tem u
razbijanje Jugoslavije. U Bosni, apsolutno Na sastanku kolegija komandanata 9. Kladu{i, paravojno se organizuje ovaj deo
je jasno da Alija Izetbegovi} apsolutno radi korpusa 10. februara Mladi}a informiraju o teritorije.”, izvje{tava potpukovnik Milan
za ra~un Njema~ke kako bi ista izbila na tome da “usta{e pale srpske ku}e u selu Prtina, te spominje kako je u grobnici u
Drinu i Savu. Italija, koja je u po~etku bila Banjevici kod Biograda”, te da se u BiH [ibeniku i kapetan fregate Trifunovi}. I tu
za o~uvanje Jugoslavije, sada je za njeno formiraju muslimanske jedinice. Dan kas- se zavr{ava bilje`nica.
razbijanje da bi dobila Istru koju }e nije na sastanku u @itni}u govori se o razm- U nastavku, u drugoj bilje`nici,
verovatno dobiti preko autonomije, a jenama, a spominje se masovna grobnica u ponovno vidimo datum 14. februar, a na
Dalmaciju }e dobiti Njema~ka. Bugari selu ^anak u koju je “vojska sahranila i uvodnim stranicima zapisani su brojevi
otvoreno igraju na Makedoniju”, stoji u jedne i druge” Kraji{nika, pukovnika Milo{a Kosti}a i
Ad`i}evoj zavr{noj rije~i uz konstataciju da “Radovan: Bosanka”. Me|u va`nijim bro-
su “prijatelji jedino Rusija i Gr~ka, kao i MASOVNE jevima je i Ad`i}: 444-4446, te Abdi}: 276-
donekle [panija i Engleska koje ne mogu GROBNICE U [IBENIKU 183 i podvu~eno 664-930. Nekoliko broje-
pomo}i”. Sa razgovora sa delegacijom RH oko va se odnosi na Karad`i}a, a zvao je i Klub
Iako govori o potrebi mira i ~ekanja da otvaranja masovne grobnice u [ibeniku i knji`evnika. Tu je i broj izvjesnog Pere
se Srbima rat nametne kako bi Hrvatska razmjeni zarobljenika Mladi} bilje`i zaht- @dere 070 83 120.
ispala krivac za njegov po~etak, kad je jev hrvatske strane da humanitarne organi- Pukovnik Hasoti} na sastanku Kolegija
do{ao ne temu Bosne, govor je postao zacije “posete podru~ja [kabrnje, Nadina, izvje{tava kako su vojnici iseljeni iz poro-
o{triji. Bru{ke i ostala mjesta u kojima su se di~ne zgrade Ante Malade, te da je njihovo
“Treba ~uvati Bosnu, a ako ona bude de{avali zlo~ini”. Zapisuje i podatke da raspolo`enje prema ovoj porodici veoma
agresivno postupala onda }emo ratovati pa postoje podaci o 60 do 80 ubijenih i lo{e.
{ta bude. Mogu vam priznati hrabrost, masakriranih ljudi u [kabrnji i Nadinu, a u “Zanemarljivo mala {teta je na ku}i
mr`nju protiv razbija~a Jugoslavije ili rata, nastavku se razmjenjuju podaci o Malade. Iza Malade stoji Milka Planinc,
ali ne vi{e od mene. Ne mo`emo imati one odre|enim ljudima iz Splita i Hercegovine stvari su mu bezbedne, samo njegova ku}a
u na{im redovima koji nas zovu izdajica- uz prijedlog da mje{ovita komisija obi|e nije ga|ana”.
ma” mjesta stradanja. Bez posebnog uvoda Mladi} u bilje{ci
Spominje se i podjela oru`ja srpskom Dan kasnije, sastaje se predstavnicima od 16. februara opisuje izvjesnog Iliju
stanovni{tvu uz naoru`avanje 50.000 ljudi komande TO okruga Biha} koji su mu se Reljanovi}a.
na legalan i nelegalan na~in, uz skrivanje po`alili na ~injenicu da se “muslimani “Hrvat, manijak. Zaklao je po~etkom
zolja, osa i drugog oru`ja. organizuju u Krajini”. oktobra Reljanovi} Iku, {to je odmazda jer

26 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Spominje se i ideja generala Mrk{i}a da da, a srpski narod ceo `eli takvu dr`avu.
se snagama UN-a poka`u pu{ke M-48 Narod srpski van ove dr`ave je jako tu`an
(tand`are, op.prir), ali im ostaje otvoreno {to u ovom trenutku u sastavu te dr`ave
pitanje gdje staviti trena`ere za raketa{e. ipak ima makar kakvog saveznika u
Aksentijevi} napominje da je u BiH refer- kom{iluku. Nadajmo se da }e bratski
endum i da od 1. do 9, marta ne}e i}i na slovenski narodi koji se nisu pokatoli~ili
zao{travanje, kao i da informativni centri biti na na{oj strani i da }e se stvoriti
trebaju raditi. Ispod podvu~enog imena povoljnija situacija. Ako nam razbiju i ovu
@ike Danilovi}a, novinara iz Kragujevca, SRJ, onda se zaista u vrlo te{ku situaciju
stoje imena Gradimira Radojkovi}a i dovodi ceo srpski narod. Te{ko je bilo kom
Vojina Brankovi}a uz napomenu da su njih Srbinu u BiH i RSK objasniti sve ovo. Bi}e
dvojica cijelo vrijeme bili u Domu penzion- pitanja ‘a {ta je sa ciljem — svi Srbi u jednoj
era. dr`avi — za sada ni{ta. [ta je onda sa bor-
“Oni su opozicionari i stalno su bili kod bom srpskog naroda u BiH, onda treba re}i
Babi}a i Macure. ^lanovi su SPO-a, to su da je srpski narod dokazao svojom borbom
Dra{kovi}evi ljudi”, stoji u napomeni. da ne}e biti gra|anin drugog reda”, govori
U bilje{ci od 3. marta spominje se da se Ad`i} dodaju}i da srpski narod, sem malih
u Brekovici kod Biha}a izvodi obuka. izuzetaka, `ivi na oslobo|enim teritorijama.
“Imaju zelene uniforme i beretke sa pol- “U neku smo ruku preduhitrili Evropu i
umesecom”. ako insistiraju na samostalnosti Kosova
Na sastanku u Banja Luci 3. marta moraju to dozvoliti i srpskom narodu u
Kasum iznosi podatke o stanju TO i RSK i BiH. SRJ kao dr`ava se mora
mogu}nostima prelaska starje{ina JNA u u~vr{}ivati. Ako bude doneta naredba o
TO, te otvoreno spominje ~etnike. povla~enju JNA sa prostora BiH, to mora
“^etni~ki vojvoda Lazi} sa Kosova biti shva}eno da je u funkciji spa{avanja
iznosi da ima deset do 15 hiljada ljudi onoga {to se spasiti mo`e. Vensov plan na
koje }e anga`ovati u trenutku izvla~enja teritoriji RSK mora da se sprovede i da UN
JNA. U formaciju je u{lo 15 tenkova, a preuzme obavezu za{tite srpskog naroda”.
problem je {to su se Kraji{nici odvikli od Ad`i} ka`e kako se vrlo brzo mo`e
rada, a i deo bi ne{to radio a nema {ta da o~ekivati da Predsjedni{tvo SRJ donese
radi”. odluku da nema ni{ta sa vojskom preko
Drine, i da naredi da se njeni gra|ani vrate.
ETNIČKO ČIŠĆENJE: “U opštini Bratunac sada imamo “Na tu odluku ne mo`emo uticati silom
i za ovaj prostor se ne mo`emo izboriti.
dva muslimana. Ljudi su se opustili, predali su se Ako se donese ovakva odluka onda Vlada
SRBiH treba javno pozvati sve oficire da
pljački i uvećanju imanja, ima grupa od šest ljudi, vodi brane svoj narod. Da to ne bi bilo stihijsko,
ih neki Čubrilo, zovu ga Peki, on je verovatno iz seka mora}ete uraditi slede}e: informisati
komandante brigada i bataljona da budu
Bobote, pljačkaju sve živo“ spremni kad treba, onog momenta da
postroje sastav i postupe ovako, da se
je mu` zaklane `ene (R
Reljanovi} Ivan) ubio
Na sastanku 5. marta bio je prisutan i jedinice JNA izvuku na prostor srpskog
iz lova~ke pu{ke pre 15 godina Reljanovi}
Milan Marti}, a govorilo se o budu}oj orga- naroda i 100 posto popune borcima Srbima.
Mata, svoga brata, koji je otac kolja~a Ilije
nizaciji bataljona u RSK. Pet dana kasnije I da borci i stare{ine ne}e napustiti svoj
koji je uhap{en i odveden u Knin, gubi mu
bilje`i se sastanak sa predstavnicima narod - granice srpskih oblasti na teritoriji
se svaki trag. Podatke dali Kalaj Slavko i
Evropske misije i hrvatskom stranom, a BiH ome|iti i utvr|ivati”.
Pu{evac Mirko iz sela Kacana”.
spominje se i odlazak nekoliko vojnika u Dalje sugeri{e da se {tedi municija, i da
“AKO RAT PRODU@I, MI GA GUBIMO” Mostar kod travara. Mladi} upisuje i se ra~una da se tom municijom treba brani-
U referisanju od 19. februara Mladi}a navode Marka [u{e iz Brati{kovaca koji ga ti i SRJ.
obavje{tavaju o prolasku 10 tenkova s nat- izvje{tava da je uba~ena grupa da ga ubije, “Mo`emo jo{ uvek razbiti RH, mo`emo
pisima ZNG kroz selo Veli}i koji su ali da do sada nije uradila ni{ta. dobro udariti i NATO ako se anga`uje, ali
odve`eni za Livno. Milutin Kukanjac 21. Potpukovnik Sovilj 28. aprila Mladi}a ne mo`emo se njima efikasno suprotstavi-
februara tvrdi kako je pona{anje pukovnika izvje{tava da {kolski centar pje{adije seli iz ti”, poja{njava, dodaju}i da je u BiH Abdi}
Milivojevi}a zabrinjavaju}e. Me|u stavovi- Sarajeva u Po`arevac, te tra`i da se i njemu mnogo realniji od Alije.
ma Glavnog {taba, uz konstatacije da poli- omogu}i preseljenje iz stana. “Mogu se dogovoriti da imaju tri konsti-
ti~ke borbe jo{ traju te da mir nema alterna- tutivne jedinice, da budu demilitarizovani,
tivu, pod stavkom 4 stoji i sljede}e: “Ako AD@I]: “[TEDITE MUNICIJU, da svako ima svoju vojsku. SAD se izjasni-
rat produ`i, mi ga gubimo”. TREBA]E NAM” la da JNA napusti BiH jer nas stalno
Nala`e se da se prije dolaska UN-a Mladi} se 30. aprila sastaje sa general- optu`uju da smo naoru`avali Srbe. Postoji
“oru`je za{teka po ku}ama i podrumima u pukovnikom Ad`i}em koji zahtijeva da opasnost da se zapad i vojno ume{a”.
dubini i po bokovima”. U zadatke se stavl- ve}ina sastanka bude strogo povjerljiva. Ad`i} govori i o pla}anju vojske, kako
ja i pla}anje pripadnika milicije iz “Situacija je izuzetno nepovoljna s JNA, tako i pripadnika Krajine, a Mladi}
Jugoslavije, dok JNA na sebe preuzima jedne, a najpovoljnija s druge strane jer je bilje`i te pod stavkom “ogromne {tete”
pla}anje komandira koje }e ubaciti iz svojih stvorena SRJ, koja nije ono {to smo `eleli, navodi u crticama: “Arkan u Bijeljini,
redova. ali je ipak dr`ava srpsko-crnogorskog naro- ru{enje Fo~e, plja~ka, paljevina, paljenje 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 27


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 hrvatskih sela na Kupresu, bombardovanje sve sem jednog koridora, uskoro }e biti Brankom Kosti}em koji mu ka`e kako
starog dela Sarajeva…” jedna dr`ava i jedna Armija. Na Palama je odlukom o povla~enju dr`avljana SRJ srps-
U daljnjim bilje{kama govori se o Vlada, postoje organi i bud`et. Dr`imo srp- ki narod nije ostavljen samom sebi:
ostanku JNA u BiH, uz dodatak da ako ne ska naselja i {irimo ih”, govori Karad`i} i “Za Srbe u BiH izuzetno je va`no da se
mo`e ostati JNA u BiH, onda }e ostati srp- govori kako bi bilo katastrofalno ako se ne o~uva SRJ. Ne radi se o okretanju le|a
ska vojska. razi|u “sa njima”. Srbima u BiH. Da na oslabimo vojnu mo}
“Od nekoliko hiljada oficira iz BiH “Njema~ka i SAD su prihvatile da stvo- srpskog naroda. Sve se finansira {tampanim
samo je 700 njih re{ilo da idu u BiH. rimo svoju dr`avu na na{im teritorijama. novcem, a to mo`e trajati nekoliko meseci.
Mladi}a tra`e za komandanta, a Savo bi Kasnije }emo se ujediniti sa SRJ, a ne}emo Mi }emo na{e obaveze prema Bosni reg-
mogao da primi Korpus. Nisam zadovoljan da pripajamo ni{ta Srbiji. Uz paritet ide ulisati i planirati, ali trebaju formirati pri-
pona{anjem dela srpskog naroda u rejonu konsenzus. Ovaj Ustav }e razjebati Bosnu hode u BiH. Nama garancije treba dati
Od`aka i Bosanskog Broda, Biha} ne za dvije godine”, prenosi Mladi} Srpska Skup{tina BiH”.
mo`emo sa~uvati, mora biti povu~eno”, Karad`i}eve rije~i. Zanimljivo je da je Na sastanku istog dana poslije podne,
bilje`i Mladi}. koristio autocenzuru napisav{i “raz…”. Kraji{nik iznosi strate{ke ciljeve:
“Na pragu smo ostvarenja na{eg “Da se zauvek razdvojimo od Hrvata i
FRONT NA DRINI vekovnog sna da stvorimo na{u dr`avu bez Muslimana, napraviti koridor Krajina-
Prvi dan maja obilje`io je razgovor sa mnogo unutra{njih neprijatelja. Sa Srbija, uspostaviti vezu sa Srbijom na
Viktorom Andrejevim. Andrejev ga savje- Hrvatima se ne mo`emo ni{ta dogovoriti. Drini, a prese}i vezu Muslimana sa
tuje da se ide kod Vensa i generalnog sekre- Mnoge zablude smo imali oko jugosloven- Sand`akom, Neretva-prirodna granica sa
tara Galija uz napisano veliko pismo gener- skog opredeljenja Muslimana. Izetbegovi} Hrvatima, deo Sarajeva da bude na{. Neka
alnom sekretaru UN i predsedavaju}em je verski fanatik, za podelu je BiH. Muslimani imaju svoj deo grada i vezu sa
savjeta bezbednosti. Napominje i kako se Muslimani su formirali zelene, crvene i svojom teritorijom. Da imamo izlaz na
mo`e o~ekivati zaokret, uz mogu}nost pos- crne beretke. Nismo imali poraza oko more, nismo za to da `ivimo sami. U
jete “bliskog prijatelja Miterana”. Sarajeva. Izetbegovi} se nada u stranu najskorije vreme moramo uspostaviti vezu
Mladi} sa Ad`i}em ponovno razgovara intervenciju, podr`avaju ga Mok i Gen{er”, sa RS Krajinom”.
5. maja i ovaj konstatuje kako ne smiju iznosi Mladi} u crticama Karad`i}evo izla- Karad`i} ka`e kako }e preko Evrope
dozvoliti da se raspadnu u BiH, te da na ganje. dobiti tri Bosne:
Han Pijesku treba biti mjesto {taba na koje “Danas smo bili u Gracu na pregov- “Svakom Muslimanu, sem Osmana
bi trebala iza}i Druga vojna oblast.. orima sa Hrvatima. Do 15.05. razgrani- Karabegovi}a je simpati~na ideja o
General Mandari} 6. maja referi{e kako ~enje, da se razdvojimo, stvorimo koridor, Muslimanskoj dr`avi”.
se na Drini otvorio front. da Drina ne bude granica, i da iza|emo na U bilje{ci od 8. maja stoji rijetka emo-
“U Bratuncu dva predstavnika SDS more. Mislimo da formiramo OS i TO, tivna crtica:
kolju sve {to je muslimansko. Rodoljub
\ukanovi} i Rodoljub Deronji} u 2. Odredu
SO Bratunac dozvali su iz Vukovara RAPORT KOMANDANTU: “Dva predstavnika SDS
kolja~e, i iz sela Ran~e kod Mili}a pobili kolju sve što je muslimansko. Rodoljub Ðukanović i
sve {to su mogli. Predsednik op{tine iz
Ljubovije tra`i da sa pet svojih ljudi sredi, Rodoljub Deronjić u 2. Odredu SO Bratunac dozvali su
ali je predlog da ih Karad`i} smiri jer prete
i majoru Relji}u, komandantu oklopne bru- iz Vukovara koljače, i iz sela Ranče kod Milića pobili
gade. To je jedini pravac prema Sarajevu. U sve što su mogli. Predsednik opštine iz Ljubovije traži
Bratunac poslati nekoga da ih smiri, na|eno
devet muslimana, mladih, bez glave”, da sa pet svojih ljudi sredi, ali je predlog da ih
bilje`i Mladi} uz napomenu da Karad`i}
treba da po{alje nekoga da “smiri ekstreme
Karadžić smiri “
\ukanovi}a i Deronji}a koji uop{te vojsku
ne slu{aju”. odbili smo bilo kakvu zajedni~ku armiju, “U 15:20 Vranje{ Anica iz Knina mi je
Mladi} bilje`i i razgovor sa od zajedni~ke bosanske armije nema ni{ta. poklonila u avionu sat u ime svoje i `ena
Karad`i}em, Kraji{nikom, Ad`i}em i Izraelski sistem odbrane je izvanredan, da Krajine. Hvala!”
grupom generala iz BiH. Teme sastanka su se razbija zelena transferzala. Duboko smo Sastanak sa generalom @ivotom
na~elnik [taba Manojlo Milovanovi}, uvereni da smo napravili dobru dr`avu, Pani}em 9. maja po~eo je ta~no u 9:57.
sjedi{te Vlade i Glavnog {taba, naziv Srbima samo ne godi nered i haos”, Novi komandant Armije Pani}, Mladi}u,
vojske, ozna~avanje, uniforme, te ciljevi: zavr{ava Karad`i}, a Kraji{nik se ubacuje komandantu Kninskog korpusa, govori o
rat ili mir. sa svojim izlaganjem: odlasku na novu funkciju.
“Ako se ide na ratnu opciju, treba jasno “Srpska BiH treba imati svoje OS, ali i “Vi idete Mladi}u na vrlo zna~ajnu
definisati cilj rata i odnose prema nepri- stati u odbranu RSK. Ovo ipak mo`emo du`nost. Moramo biti mirni, o{tri, raditi,
jateljskoj strani i saveznicima” nazvati prognozom, u{li smo u rizik da bi diplomati da budemo. Odmah obi}i sve
Radovan Karad`i} na sastanku koji je dobili {to smo `eleli. Moramo re{iti finan- jedinice, osloboditi se ljudi koji vas ne
po~eo u u 19:20 ka`e kako je Evropa prih- siranje OS dok nam ne profunkcioni{e sis- mogu pratiti ili imaju druga~ije mi{ljenje.
vatila da BiH ima tri konstitutivne jedinice. tem”. Tamo gdje nas napadaju da zapamte. Sa
“Odmicanjem rata mo`e se desiti da rukovodstvima op{tina tesna saradnja u
Hrvati ne prihvate novac, zastavu i ostalo ZAUVIJEK SE RASTATI pravcu da oni podr`e vojsku i da svuda daju
od BiH, oni rade puno, anektira}e zapadnu OD MUSLIMANA I HRVATA izjavu. Deo tehnike }emo pokrenuti, a
Hercegovinu. BiH kao dr`ava ne postoji jer Narednog dana Mladi} je imao sastanak drugo ostaje. Posle izjaviti da su to OS BiH,
nema teritoriju, nema vlast. Kontroli{emo sa, kako je naveo, potpredsjednikom SFRJ da ne `ele da se povuku i da se mi ‘otcepi-

28 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Govori se i o rasporedu jedinica, te postavl-


MLADI] U SREBRENICI janju baterija haubica 155 milimetara na
Od po~etka rata Mladi}u su s terena stizali
Hre{u i u Podgrab.
prijedlozi za “~iš}enje” Srebrenice

OPRO[TAJ MILUTINA KUKANJCA:


“NISAM KRIV ZA MASAKR U
DOBROVOLJA^KOJ”
Na sastanku sa predstavnicima Vlade
srpske BiH general Kukanjac se opra{ta:
“Idem sutra, mo`da se nikada vi{e
ne}emo videti. Ovo Predsedni{tvo SFRJ je
izdajni~ko, u najkriti~nijem trenutku za srp-
ski narod u BiH obra~unavaju se sa gener-
alima. Vrlo je pokvareno od Predsjedni{tva
da me za masakr u Dobrovolja~koj
razre{avaju du`nosti. To su ne~ije igre i
Srbija ho}e da spere ljagu”, kazao je
Kukanjac.
Na sastanku je ponovo raspravljano o
nazivu i organizaciji vojske, ~inovima, kon-
statuju da se sva pamet srpskog naroda
mora staviti na raspolaganje, a Mladi}
mo’. Bi}emo na vezi, ako nema mene — napadom na kolonu; Enver Had`ihasanovi} velikim slovima zapisuje:
Simonovi}. Tu je i pukovnik Den~i} iz 17. -rukovodio napadom na kasarnu Viktor “Srpski narod je jedan, od Knina do
korpusa, borben, naginje ~etni{tvu, ho|e da Bubanj; pukovnik Nad`ak Muharem, per- Kovina, a pravoslavlje od Knina do Sibira”.
ostane komanda u Ugljeviku kod TE.” sonalac”, brifuje Kukanjac, a za Sarajevo Kao {to mu je Pani} i zadao, Mladi}
Istog dana, u 15:30 Mladi} se sastaje sa ka`e da je avetinjski grad. nastavlja obilaziti komandante. Iz 4.
komandom Druge vojne oblasti. Primjetno “Tu~e se mesecima sa MB i artiljerijom. Korpusa izvje{tavaju da su poku{ali akciju
je da su pripreme za totalni rat u punom Nije mi jasno kako Peri{i} ru{i Mostar i kod Mojmila, ali bezuspje{no. U Nevesinju
jeku. Kukanjac ga informi{e i o okru`enim za{to. To rukovodstvo SDS uop{te ne shva- ga kasnije izvje{tavaju o stanju na rati{tima
kasarnama u Sarajevu i drugim gradovima. ta {ta se mo`e dogoditi. Glavno im je crtan- Isto~ne Hercegovine i planovima za izlazak
Isti~e kako je sve ranije bilo spremno te da je karata koje svi prepi{avaju. Svi bi hteli da na Neum. Informi{u ga o rasulu u jedinica-
je mjesecima oprema izmje{tana tako da su im drugi osvoji, a da posle sebi to pripi{u. ma i nefunkcionisanju sudova, a La`eti} iz
izvukli 90 posto efektive, oru`je TO Nemaju nikakvu organizaciju, niko nikoga Gacka govori kako su na Dubrova~ko
ve}inom uzeto te da ni jedno skladi{te nije ne slu{a. Su{tina njihove strategije je da rati{te poslali 220, a prema Mostaru 250
palo. svako dr`i svoj prag i da {to vi{e oplja~ka. ljudi, te da su Beli orlovi oti{li na Bora~ko
“Na prostoru BiH muslimansko-hrvats- Oplja~kali su sva kola, fri {opove i pro- jezero.
ka sprega je nevi|ena. Armija je na udaru, a davnice na aerodromu, to je uradila ~eta iz General-major Peri{i} hvali Mladi}ev
posle Srbi. Nema povla~enja JNA po recep- Vojkovi}a, te{ko da se neko udalji i 10 kilo- dolazak u Nevesinje jer je tako “li~nim
tu Alije Izetbegovi}a. Dobro su organizo- metara od svoga sela. Koljevi} previ{e lan- primjerom pokazao kakav treba biti oficir
vani i dobro su naoru`ani, veliki su dara po svetu, Plav{i}ka je u Sarajevu, Srbi JNA”.
zlo~inci. Za nejake su bili ‘heroji’. Pretrpeli im jako zameraju {to su oti{li na Pale. JNA “Dobili ste pravu li~nost, ako ga
su velike gubitke koje kriju”, ka`e i 2. VO vrlo brzo trebaju prestati da egzisti- podr`ite dobi}ete ono {to `elite”, poru~uje
Kukanjac, navodi kako su glavni ciljevi raju. Ljudi se tako pona{aju kao da za neko- Peri{i} okupljenima, uz konstataciju da se
“studijo TV i Predsedni{tvo, te Mladi}a ga drugog vode borbe, SDS su oti{li na Pale, slabo radi na informisanju i da se uglavnom
informi{e o vi|enju situacije u Sarajevu: spavaju do osam-devet sati”, ogor~en je na gleda HTV i TVSA. Na sastanku su bili
“Sedi{te njihove TO je u zgradi sastanku bio Kukanjac. Ponovno “veli~a” prisutni Bojovi} i Kornja~a. Govori se i o
Predsedni{tva. Glavni su: za MR Kari} mo} zelenih beretki te tvrdi kako su tome kako je UN-ov oficir Mckenzie li~no
Vehbija, otac mu usta{a; komandant Hasan Komandu napali njih 2.000 do 3.000. primio Tau{ana u kola i izvukao ga iz Vojne
Efendi}, pukovnik, Tur~in; pomo}nik Kukanjac nije bio zadovoljan ni odlukama bolnice, uz konstataciju kako je “Mekenzi
Divljak Jovo — trebao i}i u zatvor; [iber Vrhovne komande: uljudan ~ovek”. Predla`e se povla~enje
Stjepan, vezista, upropasti nam veze. “Vlada uverenje stare{ina da je 2. VO Aksentijevi}a iz pregovara~kog tima, jer
Vojske imaju 30.000 u Sarajevu, to je rulja. `rtvovana. Pukovnici poti{teni, jedan ka`e pregovore vodi na {tetu JNA i “samo se
Viki}, zlikovac, ima grupe za teror, koman- da }e uzeti Puh i oti}i. @alosno je {to pop- kezi, smeje i podrugiva”.
dant je specijalne jedinice MUP-a. ^egar unjavaju upitnike. Generalno je nezado- Mladi} 12. maja 1992. godine pris-
Zoran komanduje nekom manjom jedini- voljstvo, Hrvate moramo odavde skloniti”, ustvuje sjednici Skup{tine Srpske BiH i
com. Radi se o nasilnom stvaranju musli- ~ulo se na sastanku, uz konstataciju da su priprema govor koji zapisuje u dnevnik:
mansko-hrvatske dr`ave, NDH, a onda starje{ine istraumatizirani. Spominje se i da “U ovom istorijskom trenutku vidim
nove Austrougarske. Srbi se uni{tavaju gde je dio dokumentacije i akata Glavnog {taba nas sve na ta~ki sa koje su trebali krenuti
se stignu. Glavni zlo~inci i teroristi su ofi- i Predsjedni{tva koje je Kukanjac dobijao na{i preci. Od nje idu, po mom ube|enju,
ciri-izdajnici, pre svega Muslimani. zarobljeno, kao i odre|ene karte sa raspore- samo dva puta : 1. Put osmi{ljenog, organi-
Potpukovnik Muris Zemalovi} pre 10 dana dom jedinica. Konstatuju da je stanje na zovanog, upornog rada i borbe {to je put
oti{ao iz komande VO, prekida sve veze. Drini i kod @epe te{ko. opstanka; 2. Put stihije, pasivnosti, neorga-
Potpukovnik Goki}, Musliman, bio je Mladi} dan kasnije upisuje sastanak sa nizovanosti, mudrovanja i neke borbe kako
komandant bataljona VP, rukovodio pukovnikom Gakovi}em iz 4. korpusa. ko ho}e — put nestanka. Duboko sam 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 29


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 ube|en da za svakog ~oveka ro|enog na


prostoru SR BiH ili onog kome koreni se`u
do ovih prostora, postoji samo prvi put, koji
je put ~asti, slave i opstanka. Jedinstvo i
sloga na{ su opstanak, nesloga i java{luk su
nestanak. Otuda vidim pravo i obavezu
svakoga da kora~a prvim putem i da svoje
mogu}nosti stavi na raspolaganje narodu.
Za stvaranje vojske i dr`ave treba nam
celokupna politi~ka, duhovna, nau~na, kul-
turna i vojna pamet na{eg naroda koja mo`e
uspe{no poneti te{ko breme ovog vremena.
Isku{enja i te`ak put su tek pred nama.
Neprijatelj je svim silama nasrnuo na na{
narod i na{e `ivote. U slo`enim, ratnim i
krvavim vremenima, kad padaju `rtve
najboljih sinova na{eg naroda, stvaramo
svoju vojsku. Vreme te{ko i opasno, ali i
povoljno za formiranje i razvoj vojske, jer
je najja~a narodna vojska koja se ra|a u
buri rata i iz nedara naroda. Mi ne po~inje-
mo niod~ega, polazi{te nam je naoru`an
srpski narod koji se u dosada{njem toku
rata listom odazvao da zaustavi usta{ku
neman. Iz nedara na{eg naroda u
dosada{njem toku rata afirmisao se veliki
broj boraca, dobrovoljaca, kako vojnika
tako i stare{ina ~ija je sveta du`nost da se u
ovom sudbonosnom ~asu stave u slu`bu
vojske koja }e za{tititi svoj narod od istre-
bljenja. Mi ne}emo formirati osvaja~ku
vojsku — tu|e nam ne treba. Formiramo
vojsku koja }e braniti i odbraniti na{e
pragove i za{tititi na{u neja~ od osvaja~kih
ambicija nacisti~kih pla}enika, koja }e da se uvate najve}i Kosovari, da im se daju moraju pustiti djecu, oni njima ne smeju
doneti slobodu svome narodu i omogu}iti privilegije, ne i}i |onom”, kazuje Pani}, te ni{ta, UNPROFOR zna da su na{i tamo.
mu da u miru `ivi na svojim vekovnim daje zadatke i upute o daljem djelovanju. Ilid`u probiti ne smeju”.
ognji{tima”, zavr{ava govor Mladi}, te Koljevi}, koji je tako|er bio na sastanku, Mladi} 19. maja bilje`i podatke o
predla`e Skup{tini da donese zakon kojim ka`e kako {to prije treba dovesti Fikreta evakuaciji vojske iz kasarni Mar{al Tito iz
}e se regulisati ustrojstvo vojske. Abdi}a na razgovore u Beograd jer “on je koje je konvoj oti{ao na Trebevi}, dok su iz
glavni da zameni Aliju”. Kazao je kako se kasarni Viktor Bubanj i Jusuf D`onli}
KAPETAN GARI]: “VI NAM kod njega Kutiljero raspitivao o karakteru preba~eni na Jahorinu. Mladi} 20. maja
NACRTATE, MI OSVOJIMO!” Alije Izetbegovi}a. Predstavnik udru`enja zapisuje bilje{ke o evakuaciji Sarajeva, sa
“Vojskom rukovodi i komanduje Srba iz BiH u Beogradu informi{e skup o spiskom “Srba zarobljenih na Pofali}ima”.
predsednik SR BiH preko Glavnog {taba prikupljanju sredstava za vojsku, ali i Na spisku za evakuaciju nalaze se Biljana
vojske SRBiH… Sistem stajanja na dobrovoljaca po Kanadi i SAD-a preko izv- Plav{i}, njena majka, brat i snaha,
ku}nom pragu, ratnog turizma i samoz- jesnog Vinka Stupara iz Knina. Zanimljiva akademik Milorad Ekme~i}, Milan Lalovi},
vanog organizovanja mora se {to pre je uokvirena bilje{ka na kraju u kojoj stoji: Jago{ Nenadi}, Jovo, Branko i Koviljka
napustiti kao i taktika ho}u-ne}u, kreni- Da se prekine bombardovanje Sarajeva, to Elez, ljekar Violeta i Dragana, profesori
stani i sli~no… ”, poru~uje Mladi}. je muslimanski grad, Srbima je ostala Ilid`a Svetozar Koljevi} i Slavka Leovca.
Kapetan Gari} iz Doboja, rodom sa i deo Sarajeva”. U zabilje{kama od petka, 22. maja, stoji
Romanije, postavlja pitanje politi~arima: Na Palama 16. maja Mladi} prisustvuje izvje{taj izvjesnog Cacovi}a iz Bu}a poto-
“Vi politi~ari treba da nam nacrtate sastanku sa predstavnicima Vlade. ka o zarobljenim Srbima koje, kako je on
kartu i ka`ete {ta ho}ete, mi to da Karad`i} mu govori kako je Ilid`a veoma kazao, dr`e zarobljene u studentskom domu
zauzmemo. Srbi ne}e u rat, meni u Doboju va`na te kako se mora dr`ati skupa sa jed- na Bjelavama, u Vratni~koj {koli,
trebaju dvije ~ete, a Srbi ne}e. Ja sam za nim dijelom grada. Ekonomskoj {koli…
{ajka~u, tradicionalno bi je opravdali. Ko “Treba sve`ih snaga, hrabre i vje{te “U FIS-u dr`e na{e ljude do kolena u
ne}e da stavi {ajka~u treba ga protjerati u starje{ine koji }e odbiti napad ka Ilid`i. vodi po {est dana. Ko{arka{u Ratku
Teheran” Rajlovac moramo zadr`ati zbog spre~avan- Radovanovi}u su otsekli glavu”, zapisao je
General Pani} na jednom od sastanaka ja prodora ka Zenici. Treba doturiti munici- Mladi}. Ratko Radovanovi}, ko{arka{
nekoliko dana poslije u Beogradu dotakao ju ka @u~i, i gdje god se stabilizovalo mora slavne generacije KK “Bosna” iz
se i situacije u Srbiji, te problema Kosova i se udarati granica i bunkeri. Vrlo je va`no Cacovi}evog izvje{taj a danas bi bio
Sand`aka. Sarajevo i region Posavine. Oru`je ne sme fenomen, jer je danas sa “otse~enom
“Ako do|e do krize, mora se to uraditi da se preda Muslimanima, da se zape~ati glavom” sportski direktor KK “FMP
za nekoliko sati, dan je veliki. Dobro bi bilo UNPROFOR i da se deli posle rata. Oni @eleznik”.

30 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

“Tra`e da se dostavi oru`je u Jusuf “U Lisabonu su namerno odugovla~ili


D`onli} i Pazari}u. Novi komandant TO od od 21. do 27. u `elji da nas jo{ jednom fin-
ju~e Sefer Halilovi}”, izvje{tava Bo{kovi}. giraju. Saznali smo od Kineza da SAD
odugovla~e konferenciju o BiH jer na njoj
RAZGOVORI SA FIKRETOM ABDI]EM lak{e lome Srbiju. BiH su primili u UN za
Naredna bilje`nica, kao i ostale, po~inje dva dana, mimo predloga da do prijema
zapisanim brojevima telefona, me|u koji- pro|e mesec dana. Za mesec dana Britanija
ma su najvi{e podebljana i podvu~ena preuzima predsedavanje Evropskom zajed-
imena Gvere koji ima nekoliko telefona, nicom, pitanje je {ta oni misle i {ta nam je
kao i Karad`i}a na vi{e adresa, od kojih i povoljnije. [to se ti~e Beograda, koliko je
jedna u Interkontinentalu u Beogradu. Tu je ranije bilo oholog zaletanja, toliko je sada
i broj pukovnika Ratka Bundala iz zabrinutosti. Srbija }e uvesti racionalno
Kalinovika, koji je osu|en na 19 godina snadbevanje, postoje pri~e o vojnoj inter-
zatvora zbog zlo~ina u Kalinoviku, kao i venciji, a Kutiljero je rekao da smo na dnu
brojevi Pani}a, Ad`i}a, ali i izvjesnog i da se mora krenuti nagore. Zahtevaju da
Hamida… Bilje`nica se nastavlja sa 26. prestanu dejstva oko Sarajeva i pu{tanje
majem, a nigdje u nastavku ne spominje aerodroma. To rade radi lomljenja Srbije i
masakr u Ferhadiji koji se desio 27. maja da joj ne dozvole izlazak na more. Kozirjev
1992. godine. Bilje`i zato da se 28. maja rekao da {to pre postave tenkove na granice
skupa sa Biljanom Plav{i}, Zdravkom i okrenu ih prema nama”, iznio je Karad`i}
Tolimirom, ministrom pravosu|a Momom u crticama detalje i zaklju~ke o pregov-
Mandi}em, predstavnikom MUP-a Mile- orima, osvrnuv{i se i na probleme u
nkom Kari{ikom i prevodiocem puko- Republici:
vnikom ^a|om susre}e se sa predstavnici- “U mnogim op{tinama vlast ne
ma Francuske i izvjesnim @akom Blotom, funkcioni{e. Ima lopova, vojvoda, raznih
podministrom spoljnih poslova zadu`enim vojski. Ne znamo {ta se i kako proizvodi.
za Evropu. Mobilizacija je dala neke rezultate u
Mladi} bilje`i i telefonski razgovor sa Krajini, ne postoji koordinacija komandi,
Fikretom Abdi}em, koji je rekao da je izgubljena je Modri~a, kao i Bosanski
Predsjedni{tvo za dogovor od 10. ili 18. Brod. Padom Modri~e stra{no je ugro`en
maja, te da ih narod napada da su [amac. Oko Drine ne postoji jedinstvena
popustljivi u pregovorima. Poslije ga komanda”, referi{e Karad`i}, te poziva na
izvje{tavaju da je Andrija Hrgovi}, Hrvat, hitno dono{enje odluka. Predvi|a da }e
radio u nabavci, ulazio u kasarnu u civil- “najvi{e posla” imati vojska, policija, i
komanda vojske, {to }e se u nastavku rata
GENERALOV GOVOR: “Vreme teško i opasno, ali i pokazati i ta~nim, a dokazati i u postupcima
za genocid. Upozorava i da se avijacija
povoljno za formiranje i razvoj vojske, jer je najjača smije koristiti samo u krajnjoj nu`di, te daje
narodna vojska koja se rađa u buri rata i iz nedara jasne smjernice za zauzimanje gradova i
etni~ko ~i{}enje.
naroda. Mi ne počinjemo niodčega, polazište nam je “U sredu da do|u komandanti na save-
tovanje o zauzimanju gradova. Mauzer se u
naoružan srpski narod koji se listom odazvao da Bijeljini osilio i on ne mo`e da radi onako
zaustavi ustašku neman” kako on ho}e. U Bijeljini se naseljavaju
Muslimani, imamo uhva}enu poruku: kon-
Tog dana Kraji{nik i Mladi} imaju raz- nom odelu te da je dobio odobrenje da ide trola nikakva, do|i, oru`je ti ne treba. Ako
govor nasamo: na VMA gdje ga je vozio izvjesni ugostitelj je odziv na mobilizaciju dobar, onda da
“Ovo {to }u vam re}i moja je obaveza. Tomi} iz Hrasnice. Pretpostavljaju da je o~istimo Posavinu od Hrvata”.
Imate veliku reputaciju. Svakog ~oveka tre- Hrgovi} ~lan HDZ-a.
bamo iskoristiti u korist srpskog naroda”, U 16:05 pretposljednjeg dana maja KARAD@I]: “SARAJEVO SE MORA
bilje`i Mladi} Kraji{nikove rije~i, ali i Mladi} se sastaje se sa generalom PRESJE]I, ^ISTITI DOBRINJU,
primjedbe upu}ene Kraji{niku: Vilsonom, koji mu prenosi molbu gener- HRASNO, MOJMILO”
“Uvla~e vas u politi~ke igre Hrvati i alnog sekretara da se prestane ga|ati Karad`i} tu daje i jasne smjernice o pre-
muslimani. @ele da razgovaraju. Vi ste veli- Sarajevo granatama. Mladi} dalje bilje`i da sijecanju Sarajeva:
ki politi~ar, a pomalo vas uvla~e. Imate su uhva}eni @arko Tole, komandant 141. “Oko Sarajeva moramo sesti i razgo-
veliko breme popularnosti. Cilj nam je da Brigade ZNG, a sada glavni zapovjednik za varati. To je i na{ odnos prema SRJ, Srbiji i
zavr{imo posao, a ne da obezbedimo mesto Srednju Bosnu, te biv{i major Sead Reki}, JNA. Moramo uzeti kasarnu, prese}i grad,
u istoriji. Trebate biti nedodirljivi… Ja vas nekada{nji komandant Vojne policije, koji utvrditi granicu u Ulici Ante Brki}a, preko
vi{e ne volim nego {to vas volim, ovo sam “ima diverzantsku grupu ja~ine 100 ljudi studentskih domova, i kasarne Jusuf
govorio vojni~ki, mu{ki, srpski!” (usta{a) koji su poklali Srbe u selu Bradina”. D`onli}. Presecanje kod kasarne nateralo bi
Mladi}a 25. maja general Bo{kovi} U nedjelju 31. maja Mladi} je oko 22 ih na pregovore. Moramo imati: koridor u
informira da kod Doke u kancelariji posto- sata na Jahorini na sastanku sa rukovod- Posavini, dio Sarajeva, operativnu grupu na
je prospekti za plamenobaca~e dometa do stvom Srpske republike BiH, gdje ih Drini”.
200 metara, te da je on rekao kako je Aliji Karad`i} informi{e o dogovorima u Prvog dana juna Mladi}u ponovo ima
obe}ana intervencija 6. flote. Lisabonu i Beogradu. sastanak sa Vladom i ~lanovima Predse- 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 31


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 dni{tva SR BiH na kojem je Kraji{nik bije- imaju vojsku i policiju mi ne}emo imati
san {to se umanjuje uloga SDS-a, a Biljana dr`avu. Narod tra`i da do|ete dole, Alija je “GADAFI OD BOSNE”
Plav{i} govori o problemu Sarajeva. sada u Sarajevu. Djeca i balavurdija nas “Ideju o podjeli Bosne dao nam
je Alija Izetbegovi} u Zenici”
“Jedan je problem izme{tanje kasarne, rastura, u Pofali}ima, @epi... Na{ moral nije
drugi je da kasarna bude bastion na{e kao {to je bio“.
odbrane, na{eg dela Sarajeva. Prethodno To{i} s Han Pijeska ka`e kako treba
o~istiti Mojmilo, tu se ukopati u jednu dobro samo definisati zapadnu granicu.
opremljenu zgradu. Nema metoda koje ne bi “Iza le|a moramo sve o~istiti,
trebalo podrediti tom cilju. Ja bi ih zabavila Srebrenicu i @epu. Moramo imati koridor
akcijama prema starom delu grada”. prema Srbiji, i da znamo da neprijatelja
Karad`i} na jednom od sastanaka preteramo, i gdje.“
Tornberiju ka`e da }e pristati na odmicanje Karad`i} isti~e kako bi bilo dobro da se
oru`ja od Aerodroma, ali onda postavlja niz za 4-5 dana u gradu ostvare vojni ciljevi.
uslova, izme|u ostalih i da vojnici UN-a Unkovi} isti~e kako se moraju uzeti
anga`ovani na aerodromu ne smiju biti iz Mojmilo, Vojni~ko polje i Dobrinja.
zemalja koje su u~estvovale u Drugom Kraji{nik ka`e da je bio cilj da se formira
svjetskom ratu, i da iz zemalja protiv kojih Bir~ansko-romanijska regija, i da se odrede
ne{to imaju nema potomaka iz tri generaci- njene granice.
je. Predla`e Kineze, Ruse, Francuze, “Da joj pripadnu Had`i}i, Ilid`a,
Engleze i Australijance. Vojkovi}i i Novo Sarajevo. Dobrinju ako
U ve~ernjim satima ponovno se sastaje mo`emo, da je uzmemo. Oni koji su oslo-
u`i dio dijela dr`avno-politi~kog rukovod- bodili Had`i}e i Vogo{}u, to treba i odbran-
stva. Prisutni su Karad`i}, Koljevi}, iti, to }e biti na{e. Granicu treba braniti i
Plav{i}eva, Kraji{nik i \eri}. Karad`i} odbraniti. Od sutra moramo osvojiti ono {to
tvrdi da je prijedlog UN-a pacifikacija je na{e i biti spremni da odbranimo svoju
Sarajeva. U zahtjevima navodi osloba|anje dr`avu. Da su pametni muslimani bi odmah
koridora preko Zlati{ta, zauzimanje granice kapitulirali jer bi kroz demokratske izbore
u gradu, i govori kako Sarajevo treba rije{iti pobijedili na tim izborima”.
politi~ki i uz tiho dejstvo “mic po mic”:
“Butmir o~istiti, Hrasnicu, Dobrinju i TAJNI PUNKTOVI ZA POMO] IZ SRBIJE
Sokolovi} Koloniju, a u gradu o~istiti Mladi} zapisuje i Koljevi}ev prijedlog
Hrasno prema brdu Mojmilo.” da se organizuju tajni punktovi za snabdje-
Karad`i} je 6. juna u hotelu Bistrica na vanje iz Srbije i da se formira Prva srpska
Jahorini kazao kako ra|anje dr`ave ne ide udarna brigada koja bi se premje{tala po
bez rata.
“Kralj Aleksandar je dobio veliku
dr`avu i izgubio Srbiju. To smo platili
OVENOVO UPOZORENJE: “Što se tiče silovanja,
`rtvama, da li nam je stalo do teritorije ili sledećih meseci ćete naići na ozbiljne teškoće
naroda. Ako mi Srbi ne po~nemo misliti o
dr`avi i o na{oj teritoriji, onda }emo izgu- masmedija. MCK je rekao da su Srbi raspustili
biti. Na mapi smo dobili 66 posto teritorije, Manjaču, a Hrvati i muslimani nisu. Pitanje je
{to bi nam svet osporio. U ovu kartu bi u{lo
1.920.000 stanovnika. Srbija danas ima 66 gdje je prebačeno 500 zarobljenika s Manjače”
posto, Slavonija ima kompaktan prostor. U
uzetoj teritoriji bi bilo 35 posto Muslimana, potrebi, ali im je ostao problem gdje da se prese~en na jednom mestu u rejonu [.
ne smijemo vr{iti pritiske na preseljenje bazira, i kako je najbr`e prebacivati. Ku}e“.
naroda. Nemamo pravo re}i da granica nije Mladi}a informiraju i o 39 poginulih i 76 Na Palama je dan poslije opet sastanak
na Neretvi.“ ranjenih kod @epe. sa Predsjedni{tvom SR BiH kojem pris-
Skup je iz Op{tine Bratunac informiran Mladi}u dolazi i supruga pukovnika ustvuju Karad`i}, Koljevi}, Plav{i}eva,
kako tamo vi{e nema Muslimana. Tri{i}a koja ka`e da je sa Milom Kraji{nik, \eri}, Gvero i zapisni~ar.
“Potpuno je slobodan grad, nema ni Vuka{inovi}, suprugom pukovnika Mladi} bilje`i da je na po~etku sastanka
nekih sela koja su presecala komunikaciju. Vuka{inovi}a, i novinarkom Savi} bila u prisutne informisao o stanju na frontu i
Srebreni~ka op{tina dr`i se polovi~no, Centralnom zatvoru u Sarajevu gdje im je materijalnim resursima za dalji tok rata.
Srebrenica je prazna. Prostor izme|u @epe i bila u`asna tortura. Kraji{nik nakon Mladi}evog i Gverinog
Srebrenice je 90 posto rude boksita. “Svako granatiranje govore: “evo {ta referisanja ka`e kako je “ovo gra|anski
Dogovorili smo se da Srebrenicu podelimo nam radi va{ mu`“. rat“ i kako svako mora ~uvati svoju teri-
popola i da oni ostanu na prostoru Osma~a. Poslije podne 8. juna Mladi}a toriju. Konstatuju da se za odr`avanje
Padom Bratunca pada i Zvornik“, zapisao izvje{tavaju o stanju u jedinicama, a taj dan Sarajeva moraju dovesti jedinice sa
je Mladi}. im je posebno bio te`ak na polo`ajima oko strane.
Izvjesni Ne{kovi} iz Sarajeva (najv- Sarajeva. Pukovnik [ip~i} ka`e da je kod \eri} ka`e kako je za ratnu proizvodnju
jerovatnije Radomir op.pr.) predlo`io je da Vukote dosta te{ka situacija. sve dogovoreno sa \uki}em, te da su direk-
svaka op{tina ostane sa ekspertima i rije{i “Mojmilo nije osvojeno, dosta proble- tori oti{li u Beograd gdje su otvorili ra~une,
granice. ma na Vodovodu, od Butmira prema Ilid`i napla}uju potra`ivanja i nekako {alju platu
“Vojni~ki poraz Alijine vojske je napad, Ilid`a se dobro dr`i. Zlati{te je nap- radnicima i ~ekaju rasplet.
strate{ki cilj. Dok se oni ne poraze i dok ola ovladano, put ispod Trebevi}a je Pukovnik Salapura na referisanju

32 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Istog dana u 12:40 Mladi} bilje`i pre-


govore sa generalom McKenziejem, a gen-
eral-major \uki} ka`e mu kako je po~ela
proizvodnja municije u Pretisu, te da se
municija izvla~i iz Had`i}a.
Na sjednici Predsjedni{tva 15. juna
odlu~eno je da se demontiraju kapaciteti
“Pretisa“ i ma{ine za pravljenje kapisli iz
Gora`da te se prebace na podru~je SRJ.
Koljevi} na sastanku isti~e va`nost ras-
pore|ivanja UNPROFOR-a, i odr`avanja
komunikacije za Ilid`u i Ned`ari}e.
“Dobrinju tretiramo kao na{u teritoriju
u koju su infiltrirani njihovi snajperisti i
teroristi“, ka`e Koljevi}, dok Karad`i} kon-
statuje kako SAD sabotiraju rad na
mirovnom rje{enju krize u BiH “da Srbiju
tu~e na primeru BiH, jer to nisu mogli
u~initi na primeru Kosova“.
Sa komandantima jedinica oko Sarajeva
Mladi} se sastaje 16. juna. Pukovnik
Milo{evi} isti~e da je samovoljno
napu{tanje polo`aja veliki problem, uz
lopove, profitere i dezertere.
“Kradu gra|ani, slobodni ljudi i borci.
Zoran Vitkovi} je {ef onih koji kradu. Po
pitanju vo|enja borbe nema nikakvih pitan-
ja, napadaju u talasima na objekat Bosut i
na Ozrensku ulicu”, kazao je Milo{evi}.
Major Maljkovi} nudi 120 svojih ljudi
za napad na Dobrinju, a major Despotovi}
se `ali da je dio polo`aja prema Lukavi~koj
cesti napu{ten, te da mu pola vojnika nema
ni obu}u ni odje}u. Ka`e da ako se
anga`uje vi{e mladih, mogao dati 200 ljudi
izvje{tava o napadu hrvatsko-muslimanskih op{tina ga izglasala da bude organ bezbed- za Dobrinju, dok Tomo Kova~ nudi njih 70.
snaga od prethodnog dana. nosti. Okru`io se sa 100 ljudi, kriminalaca. “Posle ~i{}enja mogu anga`ovati jo{
“Borbena dejstva ju~er su te`i{no Mozak cele ekipe je Je{ari}. Povezani 150 ljudi koji bi dr`ali polo`aje”, ka`e
izvo|ena u okolini Sarajeva. Napadali su biznisom i ro|a~ki. Ima svoju jedinicu u Kova~, a Mladi} bilje`i da na Igmanu ima
Vidikovac, Vraca i objekat @u~. Napad je garnizonu Bijeljina, primorao je Den~i}a da pripadnika HOS-a pod vodstvom “[ [amarli-
izvr{en i na Ilid`u kao i sa Kobilje Glave ka ga postavi na du`nost komandanta”. je zvanog Daid`a” iza kojih ne stoji
brigadi iz Vogo{}e. Napad se odvijao i od Mladi} je 12. juna u Beogradu. Ad`i} Hrvatska.
Pazari}a ka Had`i}ima i @unovnici. podsje}a da je potrebno maksimalno poli-
Neprijatelj je imao zna~ajne gubitke, oko ti~ko anga`ovanje da se obezbijedi jedinst- U VRIJEME ZABRANJENIH LETOVA
100 mrtvih, mada priznaju 30 mrtvih i oko vo srpskog naroda, i predla`e oja~avanje Mladi} se 20. juna, o~ito telefonom,
300 ranjenih. Prostor oko Kladnja je vojske uz formiranje manevarskih jedinica i ~uje sa kapetanom Mikom Radivojevi}em
zna~ajno na~i~kan muslimanskim snagama anga`man stanovni{tva. iz Frenkijeve grupe.
i oni dr`e Kladanj. U Sarajevu naoru`anih “Stvoriti jedinice za odbranu naselja, “Kada smo na Medenom polju oteli dva
20.000 muslimana i Hrvata, glavni u sve `ene i starije ljude obu~iti u ga|anju i ANA, radili smo sa Zekom i Meni~aninom.
odbrani Sarajeva je \ uka Prazina rukovanju naoru`anjem. Da radi sa pu{kom Komandos sam, pomagao sam u Golubi}u,
(Juka op. Pr.).” na le|ima. Pre}i u odbranu na dostignutim nu|eno nam je da dobijemo Galebove, a
Mladi} 14. juna prenosi Pani}ev zahtjev linijama, i kada uspostavimo liniju onda dati su nam Kraguji — Mika [trajc zna za
za iseljenje vojnih pogona iz Vogo{}e. tra`iti da do|u snage UN“, ka`e Ad`i}. Dan ovo. U ovom momentu mi radimo na pro-
“Ako se ne izvuku dve ma{ine za kap- poslije Mladi} je ponovno na sastanku gramu Kraguja u Batajnici, mo`emo da ih
sule mi smo na kolenima. Do{li smo da ih Predsjedni{tva na kojem Kraji{nik isti~e ukrademo, napravili smo letili{te u
izvu~emo, Srbi nisu dali. Izvucite te ma{ine kako se treba hitno rije{iti pitanje aerodro- Bratuncu pored Drine. Ja sam JAT-ov pilot,
na Pale, da}u helikoptere da se to izvu~e. Te ma. imamo proverene ljude, krenuli bi sa dva do
ma{ine ako ne izvu~emo, osta}emo bez “Ako damo aerodrom, a bez re{enog ~etiri aviona, dejstvovali bi po @epi i oko
pe{adijske municije. Ne mo`emo pitanja Dobrinje, napravi}emo politi~ki Drine. Ima Kraguja u Sarajevu, Rajlovcu.
proizvoditi mine za minobaca~e 120 mm. problem. Treba se oti}i u Bijeljinu, tamo je Navodno ima ~etiri ili sedam Kraguja, dve
Iz Bijeljine Mladi}a izvje{tavaju o najkriti~nija situacija“. Utve i dve Cesne. Ja sam u eskadrili 252”,
Ljubi{i Savi}u Mauzeru. Koljevi} ka`e kako Tomo Kova~ tvrdi ka`e Radivojevi}.
“Samozvani major, neka Arkanova da ima 100 ljudi koje mo`e dati za ~i{}enje Mladi}a 22. juna pukovnik Suboti}
odlikovanja dobio, dr`i u strahu pola Dobrinje, gdje su“najve}i problem izvje{tava o zapa`anjima sa sastanka na
op{tine. Njegova garda vr{i pretrese, podzemne gara`e“. kojem su bili prisutni predstavnici op{tina 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 33


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 [ekovi}i, Mili}i, Vlasenica, Rogatica, Han


Pijesak, Olovo i Zvornik.
“Dana 20. juna oko 19 sati iz rudnika
su izvla~ili rudu sa tri dampera i
transporterom, a kod rudnika Gunjaci nai{li
na muslimansku zasedu i uni{tena su sva tri
dampera i transporter, poginuo je jedan,
lak{e ranjeno pet i te`e ranjen jedan.
Miniran je mosti} izme|u Nove Kasabe i
Konjevi} Polja. Tvrde da u rejonu Bratunca
ima oko 50.000 muslimana, kontroli{u
potpuno Srebrenicu“, zapisuje Mladi}.
Pi{e i o obilasku ranjenika kojem je
prisustvovao i vladika tuzlansko-zvorni~ki,
a povjerenik iz Vlade za kojeg ka`e da je
pro}elav i plav izjavio je kako postoje dvije
grupe paravojske: jedna od Ljube Savi}a
Mauzera, a druga je “Blagojevi}eva vojska
radikalaca“.
“Oni su se jako zaka~ili, prekosutra
pripremaju smenu vlade SAO Semberija, a
Blagojevi} i Mauzer ho}e da smene vladu i
ne slu{aju komandanta Korpusa.
Blagojevi}eva radikalna stranka bila je
preuzela radio-stanicu u Bijeljini i narod su
odvra}ali od Vlade SR BiH i Karad`i}a“.
Na kasnom referisanju 24. juna Gvero
potcrtava da je McKenzie ponovio stav da
u~ine znak dobre volje i sa dva punkta
uklone artiljeriju. MORILLON-RATKOV
MORILLON-RATKOV PRIJATELJ
PRIJATELJ
“Insistirao je da li mo`e saop{titi da “Muslimani
“Muslimani su
su pucali
pucali na
na
}emo odma}i artiljeriju od aerodroma. Na{ mene
mene ju~e.
ju~e. Danas
Danas sam
sam li~no
li~no
je utisak da je McKenzie zadovoljan. zahvalio
zahvalio Halilovi}u
Halilovi}u na
na ovom
ovom poklonu”
poklonu”
Koljevi} je na kraju tra`io da ostane u ~etiri
oka s njim. Simptomati~no je da McKenzie Kompletan srpski `ivalj ~eka glas glavnog oko Jajca je vrlo dobro, u~inili smo vi{e
`eli ista}i da Srbi jednostrano odmi~u {taba. [verceri i vojvodi}i su pali tamo gde nego smo se nadali. Ne smije se rat vi{e
oru`je od aerodroma. Insistirao je da im je mesto. Skelani su se organizovali, voditi“, ka`e Kraji{nik.
ka`emo kada mo`emo re}i da je artiljerija odbili turski napad na branu i popalili Njegov “ispad“ o hitnom prekidu rata
odmaknuta“, ka`e Gvero. muslimanska sela i punih 10 kilometara demantovan je ve} u zabilje{kama sa
oslobodili zonu koju dr`e pod kontrolom“, sastanka u Lukavici, istog dana u 15:50
O^I[]ENO SVE DO izvje{tava @ivanovi}, dodaju}i kako je pola gdje ga izvje{tavaju o tome da su u toku
ULICE MIROSLAVA KRLE@E Skelanskog odreda “u opancima i u dejstva za Hrasno i kotu 648 u kojima je
U bilje{kama o stanju u Korpusu, odelima“ te da nemaju plate pa se zato poginulo devet a ranjeno 11 boraca.
navodi se kako je “o~i{}eno sve do ul. M. dobro brane. Komandant Sarajevskog korpusa izvje{tava
Krle`e, uz izuzetak {kole. U 16:30 Mladi} ima sastanak sa ga i o lo{em u~inku MUP-a.
“MUP se nije uklju~io ve} tri dana u predstavnicima SO Vlasenica. “Milo{evi} je u Ozrenskoj i
akcije na Dobrinji. Vogo{}a se stabilizuje. “U akciju smo krenuli 21. aprila 1992., Milinkladskoj na{ao samo sedam
Milo{evi} dobro radi, tra`i pomo} u veliki broj se izjasnio za iseljenje. Problem policajaca od 140, a 239 ostalih su bili iza
mobilizaciji“ je oko 800 zarobljenih, od ~ega je sino} vojske. Nisu hteli i}i na Dobrinju 5 iako je
Nakon zabilje{ke da je ukupna dovedeno 200 `ena i djece. Mobilisano je tukla artiljerija od 2:30 do 8:50. Od 25. juna
popunjenost jedinica 74 posto, Mladi} 26. oko 1300 boraca, rezerve su minimalne. 1992. godine nema ih nigdje. U
juna u 13:30 bilje`i sastanak u Mili}ima i Adaptiramo kasarnu za sme{taj vojske, a Energoinvestu su slo`ili desetak motornih
referisanje pukovnika @ivanovi}a. postoje dobri uslovi za sme{taj vojnog vozila koja su uzeli od nas“
“Najve}i problem le`i u Srebrenici gdje suda, ima dosta zgrada“, ka`e predsjednik U nastavku pi{e o press konferenciji na
imaju puno {kolovanih oficira — pukovnik SO Vlasenica Milenko Stani} kojoj se govori o posjeti francuskog
Mehi} Red`o komandovao u Mostaru, Na Palama je 27. juna sastanak sa predsjednika Francoisa Miterannda, te od
pukovnik Meho Mustafi}, artiljerac, bio u ~lanovima Predsjedni{tva na kojem su toga koliko se daleko od otvaranja
Bijeljini. Komanda im je u Srebrenici a prisutni Koljevi} i Kraji{nik, Plav{i}eva, aerodroma za humanitarnu pomo}.
zadatak da opserviraju srpsko selo, uni{te \eri}, Tolimir i ministar MUP-a Stani{i}. U ponedjeljak, 29 juna, Tali} izvje{tava
ga, oplja~kaju i spale. Svakog na{eg U dramati~nom obra}anju Kraji{nik o potpunom preuzimanju Modri~e i mosta
zarobljenika mu~e tako {to mu otkriju ka`e da “idu po ivici ponora“. na Bosni, dok je Derventa u tom trenutnku
krvnu grupu i uzmu krv do smrti. Prate “Moramo hitno obustaviti sva dejstva bila podijeljena na zapadni i isto~ni dio.
svaku aktivnost, a na sahranama masovno po Sarajevu i Dobrinji. Moramo istinski Ku{i} izvje{tava o starosnoj strukturi
ubijaju. Ubili su bra}u Ranki}e: Vidoja, prekinuti rat. Zadovoljan sam {to smo jedinica i ka`e kako ima 540 ljudi do 50, i
Ranka i Milutina iz sela Ratkovi}a. poku{ali. Na{a vojska {to radi u Koridoru i 1058 ljudi izme|u 50 i 60 godina. Od

34 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

povjerenik Dragan Jokanovi}, zamjenik povukla, a neke ostale i otrgle su se.


komandanta brigade pukovnik Slobodan Dolaskom Den~i}a i Kapetana Dragana
Vasili}, predsjednica suda za prekr{aje uslo`ila se situacija. Kapetan Dragan je
Mila Lazarevi}, Marko Pavlovi} iz dobar borac ali ograni~enog znanja, ne
komande,, te Gordan Jovanovi}, Slavoljub poznaje eksplozive“, izvje{tavaju Mladi}a.
Toma{evi}, Branko Gruji}... Komandant Stavlja i bilje{ku o aktivnom vojnom
[ekovi}kog odreda Novak Tokanovi} licu Sa{i Sejdinovi}u koji je uhva}en i veza
referisao je o stanju u jedinici. je sa legijom stranaca:
“Ima deponovane pare ako odradi posao
PRIPREME ZA ^I[]ENJE u Kopenhagenu. Otac mu je musliman iz
SREBRENICE I OKOLINE Tuzlanskog kraja, a majka je Srpkinja iz
“Utvr|ujemo granicu. Imali smo pre Loznice“.
dolaska vojske jednu jedinicu pod nazivom Desimir Mitrovi}, rezervni kapetan,
Garda i dejstvovala je pod JNA. Bilo je izvje{tava da je srpska op{tina Skelani
dosta borbi, ali i slabosti kao {to je plja~ka. formirana jo{ 4. aprila:
Sada dejstvuje kao Izvi|a~ka ~eta “Uspeli smo da o~istimo 26 musli-
[ekovi}ke brigade. Milenko Stani} iz manskih sela, spaljeno je sedam na{ih sela.
Vlasenice ka`e da je zapadna granica Dr`imo front od 45 kilometara, tu~emo 31
prema Bira~u definisana, ali da front nije muslimansko selo, ne mo`emo u}i jer
gdje treba. nemamo snaga. Tuzlanski korpus je dolazio u
“Kod Kalesije je, a treba o~istiti Bratunac, a U`i~ki i{ao prema Gora`du. Od
Srebrenicu i okolinu“, poziva Stani}. Skelana prema Srebrenici smo pomerili
Me|u problemima navodi se da je hitno front. Kod Tegara su nam spalili Ratkovi}e i
potrebno uvo|enje zakona o oduzimanju Polimce, a na{i su danas zavr{ili sa Tegarima.
imovine zbog pojave velikog broja Imamo oko 700 ljudi pod oru`jem“.
izbjeglica, i da se defini{e funkcionisanje Miodrag Joki} iz TO Srebrenice
op{tinskih vlasti. Predsjednik privremene izvje{tava o svakodnevnim napadima na
vlade Zvornik Branko Gruji} ka`e kako je rudnik Sase koji ~uva 280 boraca:
ispunjena “Predsednikova odluka da se “U Poto~arima “11. Mart“ ima fabrika
Divi~ i Kozluk nasele na{om decom“: sa~me, trezor srebra (najmanje tona), a ima
“Pored velikih u~enika imali smo i puno i zlata. Imaju tri tri fabrike u Zelenom
problema od raznih formacija, a Den~i} je Jadru, zapaljeno je sve. Kod Sase je
prizvao ove grupe, @u}u i sli~ne. Pojavio se jalovi{te, ako bi to probili bilo bi sve
uni{teno do Crnog mora. To obezbe|uje
kapetan Todorovi}, do{ao iz [apca, me|u
KARADŽIĆEVE INSTRUKCIJE: “Moramo uzeti kasarnu, njima je i neki Izet iz Zrenjanina. Kapetan
Todorovi} je do{ao sa dobrovoljcima, a
preseći Sarajevo, utvrditi granicu u Ulici Ante Brkića, kapetan Izet je radio u TO u Zrenjaninu.
preko studentskih domova, i kasarne Jusuf Džonlić. Platili smo Todorovi}u i njihovim
vojnicima po 110.000 dinara. Musliman
Presecanje kod kasarne nateralo bi ih na pregovore” jedan iz sela Ko`alj pobio je vi{e na{ih
ljudi, njegovo ime je Vehbija, sin je od
Mladi}a tra`e da se naredi Vi{egradu, kapetan Dragan iznenada sa zahtevom da hod`e i u Srebrenici je ili u Jadru“
komandantu Vinku Pandurevi}u da zauzme formira centar u Divi~u, postavio je
prostor Sjeme~a i izvje{tavaju ga da je barikade, niko ne zna koga i za{to on tamo U BRATUNCU PRE@IVJELA
zarobljen komandant TO Rogatica regrutuje. Tu se ne{to popravilo stanje kada SAMO DVA MUSLIMANA
Mehmed Agi} koji “mnogo zna, a nije je do{ao kapetan Joki}, a jutros su Ljubisav Simi}, predsjednik op{tine
saslu{an“. Ve} u utorak 30. juna Mladi} je Draganovi upali u op{tinu sa dugim Bratunac, ka`e kako je prije rata odnos
na sastanku sa predstavnicima op{tine naoru`anjem, a ne znam {ta oni ~ine u stanovni{tva bio 64:36 odsto za muslimane.
Zvornik. Pored njega i Karad`i}a Glinici. Treba da se oslobodimo @u}e, “U op{tini Bratunac sada imamo dva
prisustvuju i Milenko Stani} iz Vlasenice, Crnog i kapetana Dragana“. muslimana. Imali smo paravojne formacije,
predsjednik Predsjedni{tva Srebrenice Mladi} upisuje i zabilje{ku o Marku danas imamo ~istu situaciju, ali dugo
Miodrag Joki}, predsjednik SO Bratunac Pavlovi}u koji je bio anga`ovan na Borovu, vremena stojimo u mestu. Ljudi su se
Ljubisav Simi}, povjerenik iz Bratunca a kasnije u Kninu. opustili, predali su se plja~ki i uve}anju
Stanko Petrovi}, predsjednik SO [ekovi}i “Radio je sa potpukovnikom imanja, ima grupa od {est ljudi, vodi ih neki
Milorad Vukajlovi} i povjerenici Novak Vasiljevi}em i u najdirektnijoj je vezi sa ^ubrilo, zovu ga Peki, on je verovatno iz
Tokanovi} i Mom~ilo Vla~i}. Tu su jo{ Marti}em. Nema vi{e zuba u donjoj vilici, seka Bobote, plja~kaju sve `ivo“.
Bo{ko Vukovi} iz Skelana te predsjednik plave o~i, kestenjasta kosa, nos povijen. Dragan Joki}, in`injerac iz nastavnog
IO Skelana Dana Katani} sa povjerenikom Imaju u borbi 21 mrtvog, a van borbe puno centra, ka`e kako ima problema sa
Vlastimirom Milo{evi}em. Sastanku `rtava i te{kih invalida. Dva slu~aja Draganovim instruktorima, a ponovo se
prisustvuje i predsjednik IO Vlasenica me|usobnog ranjavanja, brat brata isti~e problem njegovih jedinica, i jedinica
Bo`o Mili} sa poslanikom Jovom pogodio, kom{ija kom{iju i jedno ubistvo @u}e i Crnog koji su za vrijeme operacija
Mijatovi}em i povjerenikom Miloradom me|ukom{ijsko. Dobrovolja~ke formacije upadali u hirur{ku salu:
Mrki}em, kao i potpredsjednik Vlade imale izuzetan uspeh, a bile pod vo|stvom “Formiran je nastavni centar bez i~ijeg
Zvornika Radosav Peri}, republi~ki Arkana i [e{elja. Arkanova se uredno odobrenja i saglasnosti. U Centar i{ao kako 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 35


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 je ko hteo, pokrivaju se Karad`i}em, i


pitanje je ko stoji iza Centra. Crni koji ima
osam razreda {kole imenovan na mjesto
upravnika centra, maltretirao sestre u
bolnici“.
U razgovor se uklju~uje i Kapetan
Dragan koji ka`e kako su ga pozvali dok je
tu bio Den~i}, kako bi im pomogao oko
formiranja nastavnog centra.
“Den~i} me je spojio sa Crnim koji je
bio u miliciji, on je po{ten momak. Kada
sam do{ao u Zvornik on je bio avetinjski,
rekli su mi gdje da se smestim. Do{ao sam
pod okriljem fonda, ne kao ratnik. Zbrinuli
smo 12.000 ranjenika, pomagali smo i
bolnice pa i ovu ovde. Do{lo je 30 tona
medicinskog materijala. Do{li smo u Divi~,
smrdeo je, bio je razvaljen, 10 dana smo ga
~istili. Bilo je malo ljudi. Na nivou Korpusa
doneta je odluka da se iz svih brigada
upu}uju ljudi na obuku. Posetio nas je
pukovnik @ivanovi} dva puta, predlo`io je
da nam se {alju ljudi po 15 dana na obuku.
Mi{ljenja sam da je va{a odluka da se ukine
TO izazvala otpor i on i dalje postoji. Nije
prihva}en prvi potpukovnik, a ne}e biti
prihva}en nijedan drugi. Kada se zauzme
kota 424 onda }e se tu}i Zvornik. Kod nas
vlada samodisciplina. Crni je dolazio u
sukob sa mnogima, trenutno je u Gora`du.
Dovodimo specijalce koji dr`e nastavu.
Centar u Divi~u je pogodan {to se mo`e
vojska rastresito rasporediti, a muslimanski
je ambijent. Centar mo`e da obu~ava 2.000
ljudi odjednom, postoji name{taj a hrana je
pokupljena za vojsku. Nije nam cilj da
pametujemo ve} da vam pomognemo.
Sramota je da se o bolnici i ranjenicima GENERAL PRALJAK
tako malo vodi ra~una. Da nam je bio cilj “Prestanite napadati na
da nekoga uhapsimo, ne bi nas spre~ili“, Jajce, dajemo struju”
o{tar je Kapetan Dragan u izlaganju,
potcrtavaju}i da su oni tu da pomognu i da Mladi} 2. jula bilje`i sastanak sa valjuje na prihva}enom sastanku i
}e oti}i onog trenutka kad im ka`u da vi{e Predsjedni{tvom na kojem Biljana Plav{i} fotografiji.
nisu potrebni. saop{tava ostalima da se sin @ivote “Ovde sam do{ao da obi|em generala
Milanovi}a iz Trstenika javlja sa broja 664- McKenzieja, zato je bilo potrebno da
MUP IMA ISTI POZIVNI 211 {to je broj MUP-a iz Sarajeva, i donosi do|em da im dam komplimente. Zahvalju-
U razgovor upada Karad`i} i podr`ava spisak osam zarobljenih vojnika iz ju}i va{em razumevanju radi aerodrom,
Kapetana Dragana tvrde}i kako bi bila {teta Dobrovolja~ke me|u kojem je i Zoran sti`e humanitarna pomo}, a stigli su i neki
da se Centar ukine, te da bi “najlak{e bilo Milanovi}, sin spomenutog @ivote. zna~ajni ljudi kao {to su Mitterand i
da se incident prevazi|e“: U nedjelju 5. jula Mladi} se susre}e sa Carrington”, ka`e Nambiar te isti~e pozi-
“Ljudi iz Centra nisu {to je @u}a i Crni. general-pukovnikom Pani}em, a sastanku tivnu ulogu generala McKenzieja.
Trebamo imati kurseve, regruti su u je prisutan i Tolimir. Mladi} zahtijeva da se Thornberry je ne{to kriti~niji, i ka`e kako
Bijeljini“. starje{ine ro|ene na prostoru BiH upute ga zabrinjava to {to neki dijelovi ugovora
Mladi}a prvog jula u 8 ujutro pukovnik nazad, posebno na podru~je Kalinovika, nisu ispo{tovani.
Ivanovi} izvje{tava o izvjesnom Divljaku, Fo~e, Gacka, Gora`da, Romanije i Bir~a. Predsjedni{tvo SR BiH se sastaje 10.
“Srbinu iz Han Pijeska koji prodaje oru`je i Tra`i ispomo} u odje}i, hrani, gorivu i jula, a Koljevi} na po~etku ka`e kako Batko
municiju muslimanima“. municiji, plate aktivnim vojnim licima. terori{e Grbavicu.
“Dru`io se sa Rifatom iz Novog Pazara, “Za vas je zna~ajno da oko Sarajeva “Mora se uhapsiti. Zovu ga Bato ~etnik,
a i sa Muhamedom Piri}em iz Han dr`ite primirje, a po Bosni mo`ete da radite to su plja~ka{i i predstavljaju privatnu poli-
Pijeska“. {ta god ho}ete. Za pomo} koju ste tra`ili ciju”, ka`e Koljevi}.
Kapetan prve klase Vinko Pandurevi} rekao sam ju~er [ljivi}u da se to realizuje, U 13:05 je ponovno sastanak na kojem
izvje{tava ga da je formirao jedinicu ja~ine pitanje je jedino za naftu. Evo, sada ovi su Karad`i}, Kraji{nik, Koljevi}, Plav{i-
oko 900 ljudi pod oru`jem, i da djeluju na tuku Dubrovnik”, govori Pani}. }eva, \eri}, Buka, Miodi}, Gvero i Tolimir.
desnoj obali Drina. Do izvje{taja su mu Mladi} se potom susre}e sa Satishom Razgovara se o statusu aerodroma i ugov-
poginula 22 borca. Nambiarom koji mu se na po~etku zah- orom sa UNPROFOR-om, a Koljevi} pred-

36 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

la`e da se od McKenzieja tra`i izjava oko formira ekonomska Jugoslavija. Do{ao je se vra}amo prvoj svesci u kojoj Mladi}
napada na srpske dijelove grada, te da se vi{e radi Bosne nego radi Srbije. Do}i }e i bilje`i razgovor sa Pani}em i Simonovi}em
opredijele oko Sarajeva. na aerodrom da razgovara s Alijom, dobio obavljen 18. jula. Ministar informisanja
“Ja bih sve vi{e uvla~ila Francuze i vi{e je nalog da ovo zavr{i“. Peri{i} ka`e kako je u Bijeljini najve}i radio
bih cenila gest Miterana jer je on nas Gvero izvje{tava o stanju u Bile}i, i po oda{ilja~ u svijetu, te da SRJ {alje molbu da
dolaskom i priznao.” molbi Gruba~a izvje{tava da se pukovnik se pola prebaci kod njih. Ka`e se kako je
Karad`i} ka`e kako je vrlo va`no da Spremo ve} du`e vremena prati jer antena bitna jer se njom komunicira sa
zadr`e ono {to imaju u Sarajevu, da se UN “odr`ava kontakte sa vi|enijim muslimani- diplomatskim predstavni{tvima, i da }e tre-
{to vi{e uvla~i u Sarajevo i tako se grad ma i Hrvatima“, te da ima ku}u na primor- bati 250 motornih vozila da se prebaci kod
pacifikuje. Informi{e ih da je na sastanku sa ju koja nije sru{ena i `ena mu stanuje kod Obrenovca uz jako obezbje|enje “da ne bi
D`onsonom razgovarao o demilitarizaciji nekog Hrvata u Pan~evu. do{lo do otpora lokalnih rukovodioca”.
Dobrinje i obezbje|ivanju pomo}i Predsjedni{tvo SR BiH sastaje se i 13. Stojanovi} (SSvetozar?) ka`e kako stran-
Dobrinji. Kraji{nik pak tvrdi kako je demil- jula, a Koljevi} na po~etku izvje{tava kako ci ne razumiju republi~ko dr`avljanstvo u
itarizacija Dobrinje veliki problem: se tra`i da pored monitora UN na Jugoslaviji.
“Nije dobro Radovane ti njima da ne{to polo`ajima artiljerije budu i monitori civili. “[tetu nam prave pojedine puvad`ije
nudi{, neka oni tra`e. Treba da vidimo sa “Napisati naredbu kojom se reguli{e koje poput [e{elja deklamuju da u BiH
na{im oficirima kako i {ta raditi kada bude otvaranje vatre. Ne smije biti samovolje“. imaju toliko i toliko svojih snaga. [to se
invazija“. U nastavku Mladi} bilje`i “spisak mus- ti~e Milana Pani}a, puno stvari i ne zna,
Karad`i} se na sastanku doti~e i Mate limanskih sela koja su ponudila predaju pomalo je puvad`ija, ali }e nam mnogo
Bobana: oru`ja“: Brezje, Dobra~e, Kova~ica, pomo}i. Koristi nam jer ga primaju, probio
“Trebalo bi ~itati signale koje ~ini Vrlazje, Mala, Jarovi}i, Banj Stijena i im je blokadu, on uti~e na novinare, ka`e da
Boban. On je istakao da je zaokru`ena So~ice. }e on ovo re}i Bushu, Bakeru i to oni mora-
Banovina, odnosno Herceg-Bosna. Bilo bi Utorak, 14. jula, Mladi}u po~inje sa ju da uva`avaju.
dobro da ih bacimo preko Save i Neretve. raportom komandanata, pukovnik Mladi}u se savjetuje da izabere civilnog
Muslimani kukaju {to nema intervencije. @ivanovi} izvje{tava o tome kako je savjetnika za informisanje i spominje se
Golica nas da mo`da svet ne `eli podelu postavio ~vrstu odbranu kod rudnika Sase: ime \oge (R Riste?), savjetuje mu se i da
Bosne na dvoje. Pani} je rekao da su musli- “Razbili smo im iluzije! Prikupljamo prima strane novinare te da im govori kako
mani sekta, a Zapad ne `eli islamsku borce u Skelanima“ je srpska strana za mir te da su “oni po~eli“,
dr`avu“, govori Karad`i}, i kako Mladi} Uve~er referi{e Tolimir i ka`e kako je da spominje ratoborne izjave Ejupa Gani}a
zapisuje, govori da }e za razliku od musli- moral druge strane lo{, i kako “be`e preko i Stipe Mesi}a...
mana i Hrvata graditi pravnu, a ne etni~ki Save. Dovla~e poja~anje prema Mostaru, Mladi} 19. jula ima sastanak sa politi-
~istu dr`avu. pripremaju napad na Had`i}e.“ ~kim savjetnikom generala McKenzieja
Islan|aninom Magnusonom koji mu
GENERAL MILOVANOVIĆ: “Neko bi trebao otići u prenosi zahtjeve da se 20. jula omogu}i
odlazak u Zagreb Aliji Izetbegovi}u i
Banja Luku i tražiti od pilota da ne prelijeću u SRJ. “katoli~kom fratru Vinku Piji}u“ (V Vinko
Amerikanci mogu da tuku aerodrom, a bolje i to nego Pulji}, op.pr), te da se obezbijedi nesmetan
odlazak ekipe BiH na Olimpijadu. Ka`e mu
povlačenje. Moja procena je da Amerikanci svakako da }e sa Dokom razgovarati o zarobljenici-
neće tući ni jedan cilj na Balkanu” ma JNA .

Kraji{nik tvrdi kako moraju {to prije Pukovnik Salapura ka`e da je narod PANI]: “ALIJA JE GADAFI OD BOSNE,
razoru`ati muslimane, uz konstataciju: “Ne Pod`eplja, muslimani, tra`io da im se OD SVEGA PRAVI POZORI[TE!”
trebuje carstvo neljudima“. Koljevi} nudi dostavi bra{no te donose odluku da ih se Mladi} u 19:30 ima sastanak sa “pred-
da se treba prodiskutovati i pravno obezbijedi osnovnim namirnicama, sjednikom Pani}em koji mu ka`e kako je
proklamovati status budu}e dr`ave, nakon “bra{nom i zejtinom“. razgovarao sa Izetbegovi}em.
~ega Mladi} velikim slovima podvu~eno U drugi dnevnik koji po~inje sa datu- “Rekao sam mu da pravi pozori{te.
zapisuje: “Stav je zauzet — Pravna dr`ava“. mom 16. juli, i brojevima vjerskih veliko- Rekao sam mu da }e da ga proglasim
dostojnika, Mladi} upisuje obilazak snaga Gadafijem od Bosne. On je bolji politi~ar i
BRISEL, A NE BEJRUT Prvog kraji{kog korpusa pred operaciju za propagandu od nas. Skoro sam mu izba-
Karad`i} dalje govori kako su imali “Koridor”. Pukovnik Kele~evi} ga cio jednog ministra. Dao sam mu lekciju da
zvani~ne i nezvani~ne susrete sa ]osi}em obavje{tava da su snage grupisane u ~etiri su svi Srbi na prostoru Jugoslavije pod
koji je navodno predlo`io da se ide u takti~ke grupe, isti~u}i kako u TG-3 ima mojom za{titom, i ako ijedan bude ubijen ja
pravcu mira i pacifikacije Sarajeva: osinjska brigada sa~injena od mje{tana iz }u ga“ (nema nastavka re~enice, op.pr).
“Treba tu}i tezu o etni~kom ~i{}enju. okoline Dervente, kao i hrabrost pukovnika Dalje se navodi kako bitke u Bosni vi{e ne
Ne}e biti podele Sarajeva na srpski i musli- Mileta Novakovi}a. Informira ga da je sve vrijede, i da oko Gora`da treba da do|u
manski deo, i}i na Brisel a ne na Bejrut“, u redu, osim {to su pri kraju sa municijom. novinari, kao i da treba prikazati snimke
govori Karad`i}, a Mladi} u bilje{kama sve Kele~evi} dodaje da je obi{ao oru`ja koje odlazi u pravcu SRJ.
~e{}e mije{a ekavicu i ijekavicu. Kraji{nik Bir~ansku brigadu kojoj nedostaje municije “Treba novinarima pokazati na{a oru`ja
izvje{tava o sastancima sa ]osi}em na koji- za VBR, a konstatuje i da se muslimansko oko Sarajeva koja su pod kontrolom
ma se govorilo oko monete, te isti~e da }e stanovni{tvo Zvornika smanjilo. UNPROFOR-a, sutra McKenzieju top i
se Pani} zalagati za podjelu Bosne na “Pozadina se dobro u~vrstila. @etvu tenk da damo“.
dvoje. obavljamo, zarobljenike anga`ujemo za General \uki} 20. jula izvje{tava o
“Htio je do}i da razgovara s musliman- branje breskvi, okopavanje soje…”. dostavi 350 tona oru`ja Prvom kraji{kom
ima. Sigurno }e muslimani prihvatiti da se Dnevnik ovdje “preska~e” na 2. avgust, pa korpusu, i doturu Hercegova~kom korpusu. 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 37


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 Karad`i} dan kasnije Mladi}u prenosi predsjednikom vlade Milanom Trbojevi-


META - SARAJEVO
kako sporazum predvi|a primirje od 14 }em koji ka`e kako je neophodno da se iza
“Sarajevo je oružje u rukama
dana te da se u tom periodu ne odgovara na fronta uspostavi pravna, imovinska i druga Alije Izetbegovi}a. Sarajevo je
provokacije. sigurnost. Stani{i} ka`e da je prije morao da napravljeno na srpskoj zemlji,
“Sva te{ka artiljerija da se stavi na uvid kupi sve redom u miliciju, ali da se do{lo do mi ne}emo praviti ustupke na
UN-u, izbeglicama se dozvoljava da se pozicije da se biraju ljudi. ra~un srpskih opština”
vrate ku}ama, kao i kretanja gra|ana iz “Malo smo sara|ivali. Uputio sam
zona dejstava i da mogu i}i gde ho}e. jutros naredbu da se za pet dana sav dio
Zakazuje se konferencija o BiH u Londonu snaga stavi u nadle`nost vojske. Ima}emo
27. jula 1992. Karington je mogao da regularne snage, a na nivou republike speci-
propadne, mi smo ga spasili, a bolja je fran- jalni odred“, poja{njava Stani{i}, a dalje se
cuska opcija. Papir je bio na{ i dobili smo govori o raspodjeli oduzetih automobila.
priznanje za to, nema ni{ta {to ranije nismo Mladi} bilje`i i izlaganje Gavrila
potpisali. Medijski smo ih `estoko potukli“, Kuki}a Crnog iz Bile}e koji je do{ao s
ka`e Karad`i}, te potcrtava da vojska mora fronta da se po`ali.
staviti embargo na informacije osim onih “Rezervni sam vodnik iz Vukovara, ~in
koje odobri Glavni {tab. mi je dao general Aran|elovi}. Radio sam
General-major \uki} ka`e kako su od Slovenije, bio na svim rati{tima, nisam
Grbavica 1 i 2 “dobrim dijelom sa radio za platu ni pare. Front je pukao zah-
ispra`njenim stanovima“. valjuju}i Branku Simi}u, Bojovi}u i ekipi
Mladi} 24. jula bilje`i razgovor sa koji su se puno petljali u vojne stvari. Sa
Elezom koji ka`e kako je jo{ prije rata radio ~etiri momka sam povratio relej na Vele`u -
sa oru`jem na makro planu, koje je dalje jedan je bio iz Bijelog Polja, dva iz Bobote
preuzimao Nedeljko Bosni} koji je u tom i jedan Nevesinjac. Antelj je zlo srpsko,
momentu u Rajlovcu. zato sam i do{ao. Vojnici pri~aju da je
“Bio sam zadu`en izme|u vojske i Srba, Simi} do{ao sa tri autobusa na Bunu da
a pukovnik Gakovi} mi je tada rekao da }u d`aba vojska gine na Slip~i}ima. Tada je
raditi kod Lugonje. Iz Vlade sam se kon- ostavio 800 pu{aka i tri {lepera municije.
frontirao sa pojedincima koji su tra`ili da za ^im je pukao front na Slip~i}ima Turci su
ne~iju tetku dam pet boraca. Sukobi su udarili sa le|a i tada je Gu{i} preuzeo front.
po~eli kada je kapetan In|i} oti{ao u Tada je poginuo pukovnik Pu{ara i jedan
UNPROFOR i neke zna~ajne muslimane major. Oni su poklani, pobili su ih musli-
dao bezveze. Sestra pukovnika Aganovi}a, mani. Antelj (B Boro, op.pr), ~uo sam da je
komandanta kasarne Jusuf D`onli} Emira ubio neku svezanu babu nije vi{e nikoga.
Aganovi}, udana za lekara Mira
Kundurevi}a, bila je silovana. Silovali su je MAJOR KULJANIN: “Zvao sam pet oficira muslimana
Zoran Dragi~evi} i dvojica sa njim, mu` joj
je ubijen. To mi je rekao pokojni Zoran iz Konjica i rekao im: zovite Konjic i ako mi bude nešto
Vickovi}. Lugonja mi je rekao da sam
nepo`eljan u kasarni“, ka`e Mladi}u Elez, majci, sve ću vas pobiti”
~ije ime se ne spominje. Mladi} bilje`i da je
mu` sestre potpukovnika Marka Lugonje On ima oko 200 pripadnika SPO i mi ih do{ao od bijesa, krv nije voda, a svi govore
musliman, prezimena Pili}, “ratni zovemo nebora~ka. Kada je Vuk dr`ao za oficire da su komunjare i izdajnici “,
zlo~inac“, zarobljen u rejonu Livno ili mitinge nije ga bilo 15 dana. Oni se po no}i ka`e Crni Mladi}u, tvrde}i da je Legija
Glamo~, “zna Tolimir“. sa dva brata Grahovca obla~e u uniformu hrvatski {pijun. Dodao je kako je u
Mladi}u se 26. jula kapetan prve klase policije i plja~kaju muslimanske stanove, Sloveniji imao kodno ime Leptir.
Ne|o Lemez `ali kako uz ~este napade koje ubijaju stare babe. To rade Aca Legija i KORNJA^A PUNO
njegova Ilid`anska brigada raspore|ena od Vranjanac koji su ubili 57 `ena i djece. OBE]AVA, A MALO DAJE
Butmira do raskrsnice kod Energoinvesta Crvene beretke, njih sedam-osam rade za Sa predstavnicima operativne grupe
ima i problem sa raznim milicijama. njih, samo gledaju da ukradu neki auto. Podrinje i dijelova Hercegova~kog korpusa
“Veliki kriminal kojem ne mogu da se Antelj ho}e komandu kada se zavr{i rat, Mladi} se sastaje 30. jula, a me|u njima je
suprotstavim. Imao sam pet vrsta milicije, kada se prekinu borbe. On }e izvr{iti pu~. i pukovnik Bundalo iz Kalinovika.
svi su sa nekim ovla{tenjima plja~kali. Paravojne formacije su sve pokrale za tri Izvje{tavaju ga o problemima i presijecanju
Cijela Ilid`a se plja~ka. ^ekli} je vojnim mjeseca, sve ide Bojaku, Antelj sve zna i sa komunikacije Rogoj-To{i}i, kao i mobi-
obveznicima za 100 KM prodavao dozvole nekim deli profit. Neki se izdaju da su lizaciji mu{karaca u Kalinoviku i Trnovu
za putovanje. Pri~aju svi da Tomo Kova~ [e{eljevci, a svaki drugi nosi iskaznicu do 67 godina starosti. Komandant
plja~ka i da se bavi kriminalom. Obrad SPO“, ka`e Crni, a na Mladi}ev upit {ta gora`danske brigade ka`e kako su njegovi
Popadi} ne mo`e ni{ta da uradi jer on ni{ta tra`i, odgovara: borci ve} tri mjeseca u rovovima, ali da su
ne zna. Puno se pri~a da }e Ilid`a mo`da “Ni{ta, do{ao sam samo da vas infor- i dalje voljni da se bore. Ka`e kako je logis-
biti predata i prodata“, ka`e Lemez i pred- mi{em. Potreslo me {to sam 13. jula ubio tika lo{a i da Kornja~a puno obe}ava, ali
la`e da Rajlova~ka brigada “oslobodi Anteljevog pratioca, a to sam morao jer bi malo daje. Zahtijeva da mu se da artiljeri-
Sokolje“, a da Ilid`anska brigada “oslobodi on ubio mene. Ako sam zaradio robiju spre- jskog oru|a, kao i Pero Elez iz bataljona
Stupsko brdo“. man sam uzeti pi{tolj i sam se streljati u Miljevina.
Mladi} 27. jula bilje`i razgovor sa min- Nevesinju, ako je to dobro za srpski narod. Iz naredne sveske, saznajemo da je 2.
istrom MUP-a Mi}om Stani{i}em i pot- Bio sam karate reprezentativac, nisam ovde avgusta Mladi} prisustvovao sastanku

38 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Kraji{nik pak ka`e kako ne treba forsirati


nikakav mir:
“Nijedna na{a inicijativa nije bila prih-
va}ena. Moramo postaviti na{ izlazak na
more”, ka`e Kraji{nik, dok Karad`i} doda-
je da se nigdje ne smije vojni~ki popustiti
jer }e EZ prihvatiti fakti~ko stanje.
“Od mira i na{e inicijative nema ni{ta.
Trebamo doneti zaklju~ak i politi~ku
odluku da narod dignemo na noge.
Mo`emo nametati demilitarizaciju
Sarajeva”, zaklju~uje Koljevi}, dok
Karad`i} konstatuje kako u Banja Luci pos-
toje znatne autonoma{ke snage.
“Crvene beretke treba odmah staviti
pod kontrolu, potpukovnik Saji} je formi-
rao grupu brigada koje su autonoma{ka
vojska”.
Koljevi} u sve unosi ne{to `ustriji ton i
daje prijedloge o zauzimanju Sarajeva.
“Da se zauzme Sarajevo, i da se
diverzantskom akcijom likvidira politi~ko
rukovodstvo!”, predla`e Koljevi}.
Mladi} sastanku Predsjedni{tva pris-
ustvuje i 4. avgusta 1992., zapisuju}i na
po~etku da postoje primjedbe na
Koljevi}ev prijedlog, preska~e dan a 6.
avgusta major Risti} ga izvje{tava o stanju
u Ilija{u, te ga informira da je iz Srbije
donio municiju za tenk 100 mm, 12,7 mm,
14,5 i 152 mm.
“Ho}u da mi ne{to pomognete, tra`im
da mi date jedan tenk iz Had`i}a, stoji,
a imamo 650 sanduka municije za
Predsjedni{tva SR BiH na ~ijem je Karad`i}, i dodaje kako je najve}i pritisak Gvozdiku”.
dnevnom redu bila i informacija o sastanku bio oko toga ho}e li biti intervencije. Ka`e
u Londonu koju je podnio Karad`i}. kako je francuski prijedlog za njih najbolji PRIJATELJSKI ZIMBABVE
Razgovaralo se i o procjeni vojne situacije i jer se zala`u za Versajski i Londonski ugov- Uve~er istog dana u Dobanovcima se
planovima za dalje postupanje. Karad`i} or koji dozvoljavaju promjenu unutra{njih Mladi} sastaje sa premijerom Pani}em i
izvje{tava da je usvojen sporazum o koordi- granica. generalom Pani}em.
nacionom komitetu u kojem }e biti po jedan “Muslimani se uzdaju na vojni ishod i “Konferencija ve~eras mora rezultirati
predstavnik me|unarodne zajednice i me|unarodnu intervenciju. Intervencije da razgrani~imo sa tragedijama, na{a kon-
nacionalne zajednice, i na kojem }e se ne}e biti”, kategori~an je Karad`i}. ferencija je kako da ih nadmudrimo, kako
donositi odluke konsenzusom. Koljevi} isti~e da je sljede}a konferen- da prekinemo rat, odnosno da pobijedimo.
“Dobili smo {to je nastavljena konfer- cija zakazana za 17. avgust, te da }e na njoj Konferencija u Londonu }e biti inkvizicija
encija. Potencirali smo humanitarna pitan- biti i Alija Izetbegovi}: za Srbe. Vi gubite medijski rat, svjetsko
ja, potpisano je da se vra}aju izbjeglice, a “Na konferenciji za Jugoslaviju }e biti mnenje je protiv njih. Mi nismo u dobroj
da se puste Srbi iz Sarajeva. Relativizirana ponu|ena re{enja i onaj ko ih ne bude prih- situaciji u svetu. Oni su pripremili konfer-
je Vlada BiH. Evropska zajednica je vatio bi}e progla{en krivim”. enciju protiv nas bez obzira {ta mi ka`emo.
ponudila tekst Ustava BiH gdje se predvi|a Biljana Plav{i} ka`e da se UNPROFOR Mi prekidamo rat oru`jem, a po~injemo
federacija. Mi smo rekli da se treba nastavi- najvi{e zanima za Zlatka Lagumd`iju. medijski. Prvo neutrali{ite snajpere. Kada
ti rad na tome, muslimani su ga odbili, a Koljevi} tra`i da se uputi protest bi se Srbin, Hrvat i musliman borili protiv
Hrvati su dali primedbe. Tamo se isti~e Caringtonu i Kutilleru u vezi tretmana i terorista — napravite jedan ili dva automobi-
‘suvereni narodi’. Mi }emo napisati i tro{kova, potcrtavaju}i kako se u bilo kojoj la koji }e se boriti protiv terorista i ja }u
poslati svoj predlog Ustava. Potpisali smo opciji ne smije dozvoliti nikakvo stvaranje dovesti TV. Da Mladi} uni{tava nepri-
sa Jevrejskom zajednicom da se isele muslimanske dr`ave. Jedna od opcija je, jateljska upori{ta specijalnim dejstvima
Jevreji iz Sarajeva. Dogovoreno je da se u ka`e, i unitarna BiH u kojoj bi Srbi i Hrvati no}u, a danju njegovi vojnici ~iste ulice,
pono} sa 4. na 5. avgust prekinu sva dejst- gu{ili muslimane: popravljaju puteve, pa ja do|em slobodno i
va u Sarajevu, skupili bi se kod Bristola i “Evropa ne}e dozvoliti podelu na troje, ne guraju me u transporter”, ka`e premijer
pre{li na na{u stranu. Magnuson je rekao da jer bi onda bila stvorena muslimanska Pani}, a njegov prezimenjak, general, ka`e
onda slijedi prebacivanje kopnenim putem, dr`ava. Zapad pod broj 1 mrzi muslimane, kako svijet plete mre`u oko Srba. Navodi
neki prema Beogradu, neki ka Splitu. a pod broj 2 mrze Srbe”. da su prijatelji Zimbabve, Libija,
Opasnost je da muslimani otvore vatru da Karad`i} tvrdi kako je BiH namjerno Rumunija, Kina, Japan i ruski narod.
bi ispalo kako Srbi tuku po Jevrejima. Sve priznata kako bi do{lo do rata, te da Zapad “SAD `ele da se izvuku iz na{e krize,
u~initi da Jevreji sigurno pro|u!”, ka`e “ohrabruje muslimane a ne da im pomo}”. guraju EZ, a pomo}i }e aktivno intervenci- 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 39


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 ju. Treba rat prekinuti a nastaviti borbu. Sve za mir. Ja sam Vanceu otvoreno rekao da
spektakularno izbaciti, a jakim diverza- ho}u da BiH bude u Jugoslaviji i on se
ntsko-takti~kim grupama na Igmanu kas- odmah slo`io. Prava linija — kantonizacija i
apiti usta{e. U Sarajevu imaju vo|e krimi- mi svi gubimo u Londonu”.
nalce koji vrlo lako mogu da se likvidiraju U srijedu, 12. avgusta, Mladi} se sasta-
- na|ite njihove ljude. Iz korijena mijenjajte je sa na~elnikom Glavnog {taba Vojske SRJ
na~in ratovanja, stalno govorite mir, tra`ite gdje se postavljaju pitanja starje{ina, muni-
stalno pregovore, sastanite se sa cije i naoru`avanja. General Pani} ka`e
Izetbegovi}em. Kojeg god stare{inu nam- kako }e neka pitanja biti rje{ena odmah, a
era~ite, uzmite ga. Najva`nije od svega je da }e se po nekima javiti narednih dana.
likvidacija njihovih rukovode}ih ljudi, ali Isti~e da ne smije biti kiksa, te iznosi proc-
ne i Alije Izetbegovi}a i za to je vrlo va`no jenu prema kojoj }e oru`ana intervencija
za konferenciju, i vi imate 10 dana. Zapada uslijediti krajem avgusta ili
Maksimalan kontakt sa muslimanima i po~etkom septembra:
Hrvatima — za{tititi jednu muslimansku “Izrael nas je napao da bi ga priznao
porodicu, zatvoriti na{e ubice. Voditi kur- Vatikan, a Vatikan je za to dobio ~etiri mil-
varsku politiku, ubacivanje grupa u ijarde dolara. Sa Hrvatima treba i}i na
gradove. Vi morate da ih bijete u ~elo, mis- dogovor. Odnos izme|u Hrvata i Srba
lim na rukovodstvo”, sugeri{e Pani} taktiku re{ava problem Jugoslavije. Kupre{ka viso-
ratovanja, dodaju}i kako treba koristiti ravan da ima poseban status za po~etne pre-
japanske novinske agencije i stvoriti govore, moraju otpo~eti pregovori i to ljud-
privredni koridor sa Japanom. Ka`e i kako ski”.
tip diverzanta treba da bude “Robin Hud sa
lukom i strelom”. KOLJEVI] ZAVRTAO “PIPU” NA BA^EVU
“Muslimani da sti~u poverenje u Srbe. Mladi} u 13:50 bilje`i razgovor sa pred-
Morate ste}i reputaciju prave vojske koja se stavnicima UNPROFOR-a. Pukovnik
bori protiv kriminala i paravojski. Davot `ali se na komandanta u Ba~evu koji
Nemogu}e je danas govoriti o spajanju sa ne da da se pusti voda bez nare|enja SDS-
SRJ, danas treba da se borite za `ivot u a, kao i na situaciju da je prilikom popravl-
Bosni,treba da budu va{e inicijative. Mi janja dalekovoda bilo sve u redu dok su
ho}emo da priznamo hrvatsku i musliman- popravljane `ice za Srbe, a da je otvorena
sku BiH i tra`ite pregovore. Muslimani vatra ~im se po~elo raditi na `icama za
u`ivaju veliku podr{ku Bu{a preko Sarajevo kada su ranjena dva civila i
Saudijske Arabije. Da}emo procjenu u o{te}ena dva vozila UN-a. Mladi}eva
novine o stanju oko Jugoslavije, i treba stal- strana pak tvrdi kako se u avionima za
no pozivati svijet da vide {ta je prava stvar. humanitarnu pomo} krijum~ari oru`je koje
Pozvao sam strane novinare na smotru RV i se baca prije slijetanja. Koljevi} uz konstat-
PVO, {to je zna~ajno, a i vi to morate da
radite. Formirajte fond za pla}anje nov- SVI U NAPAD: “Stvoriti jedinice za odbranu naselja,
inara”, predla`e general Pani} i dodaje kako
moraju imati propagatore. sve žene i starije ljude obučiti u gađanju i rukovanju
“Iz svake regije trebate imati ~ovjeka
kojem treba govoriti da }emo govoriti
naoružanjem. Da radi sa puškom na leđima. Preći u
jedno, a raditi drugo. To jeste, izvr{iti odbranu na dostignutim linijama”
pripreme u narodu. To je filozofija i vi
morate raditi ‘ispod `ita’, mora se pripremi- aciju da su Srbi ljudi obe}ava da }e se voda Amerikanci ne}e intervenisati, oni ne}e
ti narod. Predlo`io sam da Mladi} bude sa Ba~eva pustiti jo{ isti dan. poslati avione niti ljude, ali }e obezbediti
komandant Oru`anih snaga BiH, a zamjeni- Mladi} je 18. avgusta bio na sastanku sa logistiku, avione tankere i AVAKS-e”.
ci da mu budu musliman i Hrvat, da se potpukovnikom Grejom iz UN-a na kojem Karad`i} na sastanku ka`e kako se poli-
garantuju prava svima. Bilo bi dobro da se su bili i Tolimir, Karad`i} i Kraji{nik. ti~ka situacija izjedna~ava sa vojnom:
rat u BiH okon~a jer bi tada do{le UN”, “Svjestan sam da imate i morate imati “Glatko mo`emo izvojevati dr`avu.
iznosi general Pani} taktiku, poja{njavaju}i pravo na mir. Vi dva mjeseca niste inicirali Politi~ku bitku moramo dobiti kao i
im kako su Hrvati potro{ili 17 miliona vatru, druga strana ide na me|unarodnu vojni~ku. Po Biha}u ne treba pucati.
dolara za propagandu. intervenciju i ona ubija svoje ljude. Dobi}u Obezbediti mir i i}i na pacifikovanje
“Istina }e da pobijedi — sme{no! Vama 200 posmatra~a, i spreman sam pred bilo Sarajeva, sela ispod Br~kog zauzeti, i ako je
treba mjese~no 500.000 dolara najmanje”, kojojm kamerom da ka`em da ste se dva mogu}e Grada~ac. Izetbegovi} ne}e da pre-
ka`e general Pani}, dok njegov prezimen- meseca maksimalno uzdr`avali. Mogu re}i govara, Engleska i Francuska ne}e inter-
jak ka`e kako moraju imati pametnog, a ne da ste vi za mir”, kazao je Grej, nakon ~ega venciju, a Amerika }e to u~initi u krajnjoj
hrabrog generala: Mladi} stavlja nekoliko bilje{ki: krizi ako Bu{ po~ne gubiti izbore. Ako
“Izetbegovi} je od Karad`i}a napravio “Ugovor za njih ni{ta ne zna~i, u pot- mo`e da se uzme centrala ili deo Jajca. Mi
|avola i agresora, i zato ne}e da sjedne sa punosti su opredeljeni za rat, oni }e pot- }emo da sa Hrvatima napravimo nacrt
njim, a to je napravio zbog propagande. Ti pisati ugovor i izigra}e ga kao i ranije. Ustava, mo`e nam se desiti i da moramo
Mladi}u ne mo`e{ imati boljeg prijatelja od Nemaju profesionalnu vojsku, njihova stati kod Jajca i u Posavini. Bilo bi dobro
mene, u {umi si a ne vidi{ drve}e. Vi vodite komandna struktura je kao u Diznilendu. kada bi se potpisao separatni mir sa
narod u tragediju, ho}ete mir a nemate plan Moramo menjati sliku o sebi preko medija. Hrvatima i me|usobno se priznati. Na kon-

40 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

sklonom alkoholu. Prostor prema rudniku


je blokiran, kod [utice poginulo 9 momaka,
17 ih je ranjeno”, raportira direktor Duki}.
Dalje on i Mladi} konstatuju kako se sa jed-
nom ~etom mora zauzeti @utica i @edensko,
te da ono {to nije za vojsku mora biti u rad-
noj obavezi. Duki} ka`e i kako su dali 2,5
miliona maraka pomo}i narodu, vojsci i
vladi.
U 15 sati 27. avgusta Mladi} se susre}e
sa patrijarhom Pavlom.
“Ne mo`emo birati ni roditelje, ni
vreme ni narod sa kojim }emo `ivjeti. Treba
nam ogromna snaga u Bosni da bi izdr`ali
ovo te{ko vreme. Vi ste na terenu, dobro ste
do{li u ovaj dom. Ima kod nas jedna nega-
tivna individualnost koja pre|e svaku meru,
jer svi su homogeni — Slovenci, Hrvati,
muslimani, Ma|ari, [iptari… Jo{ u sed-
mom veku jedan Grk je rekao da Srbi ne
mogu da se podmite jer su razli~iti i ne
mo`e{ sve obi}i i podmititi. Onaj ko se ne
sla`e sa ne~im od na{ih, on }e i neprijatelja
upotrijebiti da se izbori za svoje mi{ljenje.
Profesorica, predavala francuski, za vreme
okupacije pravila se da ne zna njema~ki, a
kad je bila kod njema~kog komandanta on
joj je rekao: ‘Vi ste Srbi nikakav narod, mi
dnevno hapsimo 15 Srba na va{u dostavu’.
U na{em narodu je bilo ~estitosti i time smo
opstali, a to je ono {to je Marko Miljanov
izneo princip ~oj{tva i juna{tva, a on ga je
samo izneo, to je narod izmislio. ^oj{tvo je
da branim drugog od sebe, a juna{tvo da se
branim od drugoga. Ne daj da te nadvlada
zlo, nego zlo nadvladaj. Da si kod jame, ne
znam {ta bi u~inio ali znam {ta bi trebao
u~initi. Mi govorimo ‘Dobar je onaj koji mi
ferenciji se ne mo`emo ni{ta nadati, postoji pre{ao u HV, Peku{i} Huso, glavni organi- ~ini dobro, zao je onaj ko mi ~ini zlo, {to
mogu}nost da nam na konferenciji nametnu zator muslimana u ^obanovom polju kod nije tako zato {to sam kao individua meri-
re{enja. Kutillero je napisao da od unitarne Mostara”. lo’. Nema principa ni jevan|eljskog koji se
Bosne nema ni{ta, a konferencija }e biti Iz avijacije izvje{tavaju da je ra|eno ne mo`e izokrenuti. ‘Bla`enije je davati
antisrpska”, iznosi Karad`i} naputke i svoja planski te da su “tu~eni zadati ciljevi i nego primati’. On se izokre}e u ‘dajte
vi|enja situacije. usta{ka kolona kod Jablanice”. meni’. Vera nas je u~ila ‘bolje biti mrtav
Pukovnik Dimitrije [ibali} iz Bratunca lav, nego `iv pas’”, iznosi Pavle Mladi}u
izvje{tava da su nabavili dva borbena USPJE[NI PRIVREDNIK DUKI] U li~nu poslanicu i narodne mudrosti, te nas-
“kraguja” i da imaju mogu}nosti napraviti MLADI]EVOJ SLU@BI tavlja s primjerom Crnogorca starca kojem
mre`u malih aerodroma. Ka`e kako su ljudi Mladi} u 14 sati 26. avgusta bilje`i sas- je mladi} iskopao oko uzimaju}i mu oru`je.
u Bratuncu ve} ~etiri mjeseca u rovovima i tanak sa direktorom rudnika “Mili}i” “Starac je tra`io od knjaza Nikole da ga
da tra`e da idu naprijed, te pita mogu li Rajkom Duki}em. (Privrednik godine oslobodi, ovaj se protivio i rekao ‘pa on ti
zauzeti Srebrenicu: 2010. u izboru “Nezavisnih”, op.pr.) je oko isterao’, na {ta je ~i~a odgovorio:
“Imamo i dobrovoljaca, oko 70 iz “Sa podru~ja Bir~a ima 37 oficira u ‘Njemu je 17 godina, meni 50, a vama 300’.
Zenice, ima ih iz Crne Gore. Imamo 1350 vojsci SRJ, sa mnogima sam razgovarao Knjaz ka`e da nije 300, a ~i~a mu re~e da bi
boraca na polo`aju. Za napad nam treba li~no i `alosno je {to se nisu odazvali. morao imati 300 da bi vladao narodom, i
podr{ka, da spojimo Skelane i Mili}e” Pitanje reda poteza nije dobro, Bir~anska ‘onaj mladi} je vi{e zlo u~inio sebi nego
Ka`e i kako iz Srebrenice tra`e primirje regija je vrlo bitna, sa ovog prostora se meni’. U ratovima nam je ginulo ono {to je
i spremni su da priznaju granice do pot- mo`e godi{nje dobiti milion dolara najspremnije bilo, zaboravili smo veru. Mi
punog politi~kog rje{enja. godi{nje. Mora se osloboditi put od Mili}a nikoga ne}emo terati na silu u veru, nas su
Mladi} 20. avgusta bilje`i razgovor sa ka Zvorniku. Bratunac nije dovoljno bor- katoli~ili i tur~ili. Narod nam je strahovito
starje{inama 2. i 3. Armije na kojem se ben, te`e je uspostaviti civilnu vlast nego stradao i strada i danas. Musliman rekao
bave “drugom stranom”. osvojiti teritoriju. Zvornik je potpuno pasi- ‘mi smo jednom kapu promenili, sada nam
“GGrabovica Hajrudin, kapetan prve van. Boksit ima 1300 radnika, 65 posto je je svaka dobra, nemoj imati poverenje u
klase, sada komandant artiljerije u mobilisano. Ima ih koji be`e, vojska tra`i mene’. Taj ~ovek je gvo`|e od kojeg mo`e
Sarajevu; Bo`i}, Hrvat, kapetan prve klase, akcije, za{to ja ne znam.. Komanda bataljo- biti ~elik. Ovo {to rekoste rekli su mi i rani-
artiljerac, sada u ]upriji, brat mu Borislav na prepu{tena je rezervnom kapetanu je, ovde je nemar jedan, tamo se gine, jedan 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 41


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 broj ne}e da pri|e ni duhom ni umom, ne}e


da primi ni izbeglicu ni ranjenika. Pored
ovolikih pogibija od Hrvata i muslimana,
ne dozvoliti da padne krv od nas”, bilje`i
Mladi} patrijarhove savjete i mudrolije.
Potom Mladi} unosi sljede}u bilje{ku:
“DDeli} @arku oduzet 20.04.92. beli
kombi, reg. broj Ljubljana 716-113, sada
nosi tablice SR 0035, tada mu je oduzet
mercedes na prikolici koji se sada nalazi u
Erdutu kod Arkana. Videti i javiti
proto|akonu \uri”.

OJA^ATI POZICIJE OKO SARAJEVA


Mladi} se 29. avgusta u Beogradu sasta-
je s Karad`i}em, te bilje`i njegovo
nare|enje:
“Za jednu do dve nedelje raspustiti sve
ratne zatvore sem kriminalaca koje preba-
citi u redovne zatvore. Zatvorenike predati
MK, sve sem ratnih zlo~inaca za koje imaju
dokazi o zlo~inima. U roku od 96 sati mora
se UNPROFOR-u dati podatke o te{kom
naoru`anju na prostoru SR, ono {to je u
magacinima ne prijavljuje se. U roku od
sedam dana grupisati te{ko oru`je oko
Sarajeva — 11 pozicija, Bija}a, Jajca,
Gora`da; Informativnu slu`bu vojske
oja~ati, oficira staviti u Srnu; Ure|enje
fronta, povla~enja nigdje nema do
politi~kog re{enja: dobro bi bilo da padne
Grada~ac. Kod Br~kog pro{itiri koridor,
o~uvati pozicije oko Sarajeva”, bilje`i
Mladi} Karad`i}eve jasne upute. Mladi} TOPOVIMA DO CILJA
pi{e da je Karad`i} kad mu je rekao da se sa “Rezultatima vojske dovesti
Hrvatima treba najprije stati, na njegovo me|unarodnu zajednicu pred
svršen ~in da priznaju fakti~ko
pitanje ‘Kako?’ odgovorio: “Ne znam ni ja”.
stanje – Republiku Srpsku”
“Oko Sarajeva oja~ati pozicije, prebaci-
ti 5.000 do 6.000 vojnika iz Bosanske
Krajine”, naredio je Karad`i}, a na Ozrenu, neispla}enih plata koje kasne tri ovi iz Predsedni{tva znaju ko je to i rekli su
Mladi}evu opasku kako pokrenuti ljude mjeseca, te kako je Nedi} vladiku Vasilija da znaju njih 15”, pi{e Mladi}.
odgovorio je: “Policijom, nasilno”. nazvao usta{om. Vasilija je, dodaje, na Nakon izvje{taja o stanju naoru`anja,
Karad`i} nare|uje da se ne puca po Biha}u Pavlovi}a }upriji obezbje|ivao Arkan. Karad`i} govori o rezultatima konferencije
jer je tamo sedam posmatra~a UN-a, kao i “Na Ozrenu ima 600 biv{ih Crvenih u Londonu.
da se prema posmatra~ima i novinarima beretki, ve}ina je po jedinicama i korektno “Privukli smo veliku medijsku pa`nju.
bude maksimalno ljubazno. se bore. Kod politi~ara jako izra`eno Dobili smo priliku za razgovore sa
General Gvero ka`e kako je obavio raz- pro~etni~ko raspolo`enje koje ne priznaju”, Kutiljerom, Karingtonom i Vensom. Oni su
govore sa Ili}em, Tali}em, Simi}em, ka`e Gvero. nas pitali da li ostajemo pri odlukama od
komandantima brigada na Ozrenu i koman- U nastavku Mladi} bilje`i kako je 18. marta 92. i da li ho}emo na{ jedinstveni
dantima bataljona, kao i sa predstavnicima “usta{ka ofanziva ‘@ivot ili smrt’ splasnu- kanton. Rekli smo da smo spremni na
policije, vlasti i crkve. la”, te da je kriza u Semberiji. superviziju naoru`anja, raspu{tanje zatvora,
“Civilna vlast je apsolutno bez autorite- “Neprijatelj preuzima inicijativu na vra}anje sela teritorije — pomenuli smo 20
ta. U Petrovu selu je 60 `ena i{amaralo Majevici, stanje u Gora`du — izvr{en je posto teritorije, a to je stvar u kredibilitetu
predsednika op{tine i uzelo mu pi{tolj. proboj od Rogatice ka Gora`du, kada je jer onda priznaju da imamo teritoriju. Dima
Podru~je Ozrena {titi sedam susednih do{lo do spajanja na{ih snaga i dotura nas je prijateljski primio, govorili smo o
op{tina. Osnovni nosilac aktivnosti je prvog konvoja do{lo je do spontane `elji muslimana da stvore zelenu zmiju.
poslanik Nedi}. Mobilisano je 11.750 ljudi, evakuacije stanovni{tva. Muslimani su Dima je obe}ao da }e Francuska u pogod-
neaktivni, aktivni oficiri proterani, pozadin- napadali stanovni{tvo koje se izvla~ilo pri nom momentu postaviti pitanje revizije
ski problemi izra`eni, front veliki, rezervne ~emu je ranjeno 45 a sedam poginulo. Versaja. Mejd`or nas je prijatno primio,
stare{ine upetljani u civilnu vlast. Nemamo situaciju na desnoj obali Drine, do{lo je do pukotine izme|u zapadnih
Formirana je takti~ka grupa Ozren, koman- postoji mogu}nost da je fabrika Pobjeda jo{ saveznika, SAD, Francuska, Engleska,
dant je major Radoji~i} iz Prvog kraji{kog na{a, naredio sam da se svi naoru`ani koji Austrija i Njema~ka su pretrpele poraz.
korpusa, dokazan, a Tali} }e jo{ oja~ati ne}e da se bore razoru`aju. Razoru`ano je Rusija i Gr~ka su za nas. Rekli su nam Rusi
komandu Takti~ke grupe” izvje{tava oko 900 ljudi, oru`je je uskladi{teno u i Englezi da sad ne smemo govoriti o na{im
Gvero, i navodi problem izbjeglica na Rogatici. Dozira neko Krinu u Gora`du, a krajnjim ciljevima, odba~ena je deklaracija

42 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

o Srbiji i mislimo da }e se i}i na prestanak Ministar Bogdan Suboti} ka`e kako je Bilje`i i izvje{taj oca Vasilija koji ka`e
rata u BiH. Kraj rata mo`e da ne ide daleko, potrebno imati pravo stanje vojske, i kako su muslimani do{li do crkve u Priboju,
sve zavisi o izgledima muslimana. Ako bi razlu~iti one koji su u borbi od onih koji se “{to nije bilo u istoriji”.
im izgledi bili ve}i onda bi ih zapad samo vode u vojsci. “Ako bude i{lo traljavo, mi }emo u
tolerisao da i oni ne{to u~ine. Nismo ni{ta jednu ruku krst, u drugu ma~, te re{avati
potpisali {to bi i{lo na na{u {tetu”, opse`no MLADI]: “NEKA I kao nekada. Jedan oficir je rekao da }e dati
izvje{tava Karad`i} o Londonskoj konfer- MUSLIMANA, MORAMO IMATI I [ekovi}e za Bratunac. Sve{tenici su sa na-
enciji. Mladi} potom bilje`i crticu kako je NACIONALNE MANJINE” rodom u Parohiji sem jednoga koji vi{e
Karad`i} dao dozvolu da izbjeglice iz “Neki imaju uniforme a nisu na frontu, ne}e do}i dok sam ja tamo. Komunisti su
Gora`da budu u U`icu. dok borci na frontu nemaju uniforme. oduzeli srpskom narodu zemlju, narod ho}e
Skinuti sve SOS, MO i druge oznake i da ratuje, ho}e da rat zavr{i {to pre”.
“MI SMO VE] DR@AVA” jedinstveno ozna~iti vojsku i vozila”, ka`e i Potom Mladi} bijle`i ]osi}evo izlaga-
Prvi dan septembra obilje`ava izvje{taj dodaje kako je dao ostavku zbog negativnih nje koji govori da je u toku prelomni trenu-
pukovnika Salapure o “intenzivnim dejstvi- pojava, ali da ne primijeti pobolj{anje: tak u vezi rata u BiH.
ma neprijatelja oko Sarajeva” i napadu kod “Osa proizvedena u Pretisu prodaje se “U petak dolaze Vens i Oven da se u
Ilija{a koji je slomljen uz nevjerovatne ~ak i muslimanima!” vezi svega dogovorimo, predsjednik Pani}
gubitke. U Bijeljini se 2. septembra odr`ava Me|u zaklju~cima Mladi} govori i o ide u SSSR, Kinu i Japan. @elim da vas
vojno-politi~ko savjetovanje na kojem odnosu prema muslimanima koji ostanu na ~ujem, jer tu je oktobar, {ta }e narod jesti?
Karad`i} tako|er govori o Londonskoj kon- teritoriji SR BiH: “Moramo imati u dr`avi i Spremaju}i se za najgore spremamo se za
ferenciji, ali i situaciji u SR BiH. nacionalnih manjina”. najbolje”.
“Mi smo ve} dr`ava, ali dr`ava koja ne U ~etvrtak, 3. septembra, Mladi} pi{e da Karad`i} konstatuje kako nema ni
funkcioni{e dobro. Zato smo se i sastali. se preko beogradskog broja javila novinar- jednog Srbina osim u Sarajevu koji ho}e da
Ovaj rat se mo`e zavr{iti ili da Evropa vidi ka iz Srne i pitala za nestanak italijanskog `ivi sa muslimanima i Hrvatima u jednoj
da muslimani nemaju vi{e snage, ili pora- aviona sa humanitarnom pomo}i P-130 koji dr`avi.
zom jedne od strana. Nalazimo se pred ci- je letio na relaciji Split-Sarajevo a navodno “Sa Hrvatima imamo povremene kon-
ljem i moramo protr~ati kroz njega. Sada }e je ga|an iznad Konjica i oboren oko 01:15. takte, a muslimani to ne `ele.”
srpski narod ili stvoriti svoju dr`avu, Zapisuje kako je iz UNPROFOR-a javljeno Buha predla`e da se tajno Mitterandu
Kara|or|evu Srbiju, ili }emo se sabiti na da je nestao iznad sela Dusina 12 kilo- predlo`i ideja da oni ure|uju u OA, a da se
mali prostor”, govori Karad`i}. metara jugoisto~no od Fojnice i da je vojska povu~e u kasarne. Profesor
Predsjednik Vlade Branko \eri} ka`e oboren. Do referisanja u 20:30 nema zabilj- Stojanovi} nakon hvalospjeva srpskoj voj-
kako treba ra~unati da }e se rat nastaviti e{ki, kada Tolimir tvrdi kako }e me|unaro- sci predla`e isturanje novih lica u politi~ki
vrh, odr`avanje izbora i rad na propagandi:
“Dajte podatke, mi }emo to da dajemo u
NAČELNIK BANJA LUKE: “Leglo kriminala je CSB, {tampu. Nema bez propagande ni rata ni
ministar Stanišić je u sve upleten. Nije tačno i da vi ne mira. Sarajevo da skinemo sa TV-a i to je
kraj rata”
znate da je ukradeno 2600 golfova iz TAS-a. Ne može Me|u strate{ke ~inioce sa sastanka
Mladi} upisuje i ovaj:
Joja Tintor biti savjetnik, a moler je i kriminalac!” “Mitterandu ponuditi patronatsku ulogu
u spa{avanju Sarajeva”.
radi dvostrukog odnosa Hrvata, predla`e dna zajednica nastojati da oja~a hrvatsko- Na sjednici SO Bratunac po~inje se
izgradnju dobre odbrane uz konsolidovanje muslimansku koaliciju. izvje{tajem o 250 mrtvih i 450 ranjenih, uz
dr`ave u pozadini, ukidanje oblasti i ja~anje U ponedjeljak, 7. septembra, Mladi} pitanja da li je Bratunac dat za Janju, i da li
dr`ave. Kraji{nik upozorava na lo{ razgovara sa potpukovnikom Miletom }e biti Srebrenica za Olovo-Kladanj.
starje{inski kadar jer ima mnogo onih koji Dubaji}em koji je bio komandant 92. Tu se ova sveska zavr{ava, a na po~etku
su “Srbi, a u stvari nesrbi”. motorizovane brigade koji mu govori o naredne, kao i na ostalima, nalaze se kon-
“Ovo vodi koren zato {to ste iz JNA doga|ajima 15. maja 1992. u Tuzli. takt telefoni. Me|u njima je i ime Zore
koja je vrlo dobro sve uradila sem {to je pri “Imao sam 15. maja oko 9 sastanak sa Vi{njevac i adresa - @ikice Jovanovi}a
kraju neslavno ostavila oru`je neprijatelju. rukovodstvom SO Tuzla i taj se razgovor [panca broj 10 na Dobrinji 1. Sveska
Vrlo se ~esto ogra|ujete od SDS-a, to nije odnosio na dogovor o nenapadanju pri- po~inje datumom 10. septembar i
dobro jer nije SDS partija ve} pokret koji je likom izme{tanja garnizona. Bili su obe}ali izvje{tajem o stanju snaga oko Doboja.
okupio narod i pokrenuo ga u borbu. To je da ne}e biti napada, tra`ili su da se formira Bilje`i kako moral nije na zadovo-
pokret srpskog naroda. Pravoslavna crkva, brigada na paritetnoj osnovi. Pirotski ljavaju}em nivou zbog gubitaka 12. jula
ono {to nam je stra{no nedostajalo, a to je bataljon je oti{ao i bio sam ostao bez ljud- kada je poginulo 40, a ranjeno 108 boraca.
duhovna snaga”, dr`i bukvicu vojsci stva u kasarni. Pristupio sam formiranju 2. Vojno-politi~ko savjetovanje odr`ava se
Kraji{nik, te ka`e kako je cilj razdvajanje sa Majbr, izno{ene su rezerve goriva na Ozren u Banja Luci 13. septembra. Prisutan je i
muslimanima. u rejon Pe}ine, deljeno je oru`je linijom vo|a tima EZ Majhew koji ka`e kako su
“Ako bi kapitulirali muslimani mi bi SDS i pukovnik Dubaji}, ali koliko je dato do{li da pru`e podr{ku i prate humanitarnu
ostali sa njima, a ako bi ostali sa nama brzo ne znam”, sve je {to je zabilje`eno sa sas- situaciju, uz izra`avanje zadovoljstva {to
bi bili ve}ina?” pita se Kraji{nik. tanka. sjedi nasuprot Mladi}a i ima priliku da se s
Postavljaju se i strate{ki ciljevi: “1. Mladi} ve} dan poslije bilje`i sastanak njim upozna. Uve~er u Mahovljanima
Podjela sa Hrvatima i muslimanima; 2. sa generalom Simonovi}em gdje se razgo- Mladi} razgovara sa pilotima. @ale mu se
Koridor; 3. Sarajevo podijeljeno; 4. Srbi u vara o tenkovima za Isto~no - bosanski kor- kako pje{adija ne koristi povoljne uslove da
dolini Drine; 5. Granica na Neretvi i izlazak pus, kadrovima, naoru`anju, nedostatku napreduje, uz konstataciju da su im avioni
na more”. municije, ubojnim sredstvima za avijaciju… zastarjeli i da }e na zimu sve i}i znatno te`e. 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 43


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 U utorak, 15. septembra, Mladi} je na


savjetovanju u Isto~nobosanskom korpusu.
Komandant IBK referi{e o 106 poginulih
boraca i starje{ina. Spominje i specijalnu
brigadu Ljubi{e Savi}a Mauzera iz koje je
poginulo 20 ljudi uklju~uju}i i komandanta
majora Panteli}a. Ka`e i kako je moral ljudi
u brigadi poljuljan od momenta anga`ova-
nja MUP-a Srbije.

ATANASIJE: “HRI[]ANSKA
EVROPA JE ZATAJILA”
Na Ilid`i Mladi} 16. septembra ima sas-
tanak sa predsjednikom SO Ilid`a
Nedeljkom Prstojevi}em koji ga informi{e
o 280 poginulih i 650 ranjenih, te
nedostatku hrane za vojsku i civile. Uve~er
ga na referisanju pukovnik Tolimir
izvje{tava o saznanjima o planu napada
“muslimana da probiju koridor ka Sarajevu
i Cazinskoj krajini”. I dan poslije Mladi} je
u Fo~i gdje razgovara s novinarima, obilazi
bolnicu i polo`aje. Komandant Milan
Tomovi} informi{e ga kako “muslimanske
snage u zadnje vrijeme imaju dosta munici-
je, ga|aju VBR-om, bestrzajnim topovima,
minobaca~ima, postavljaju protivtenkovske
mine sa natpisom na arapskom jezikom. Na
sastanku u Fo~i narednog dana je i vladika
Atanasije Jefti} koji ka`e kako mu je ~ast
“da sa narodom dijeli njegovo vaskrsenje”:
“Te{ko nam je, mnogo te`e nego sagle- SRAMNA ULOGA ABDI]A
Broj Fikreta Abdi}a nalazio se na prvoj
davamo. Te{ko nam je {to je hri{}anska stranici jednog od Mladi}evih dnevnika
Evropa zatajila, jer je jo{ Njego{ rekao da
Evropa dr`i mrtvu ruku Islama nad
Srpstvom. Tradicija ovog naroda je sve- prihvatiti; strujom i vodom ne}emo padne Bosanski Brod i Jajce, be`e im sa
toslavlje, mi moramo da se borimo, znamo manipulisati; kretanje civila; {to skorije fronta, naro~ito studenti, i `ele da povuku
kuda idemo, Rusi i Grci nas vide i cene. dizanje opsada - Gora`de“. Dalje bilje`i snage i napadnu Knin te posjednu Plat prije
Srpska sloga je skupa stvar, nije ona po kako odluka OUN odudara od Londonske nas. Vance je rekao da Tu|man ne}e
svaku cenu, ima i kvalitet srpske sloge. Mi konferencije te je presedan, kao i da je odre|ivati mandat UNPROFOR-u“.
ne prenosimo svoju savest na drugoga. Kozirjev trojanski konj. U prijedloge Mladi} upisuje rje{enje
Islam je prokletstvo ~ove~anstva”. pitanja Konavla, uz konstataciju kako se ne
Na sastanku od 22. septembra Mladi} HRVATI SU ZA MIR, ALI TAJNO smije i}i dalje u rat sa Hrvatima jer im je
bilje`i Karad`i}evo izlaganje koji ka`e U petak, 25. septembra, Mladi} se na Evropa rekla da ako sada stanu imaju
kako ne}e pristati nina{ta osim srpske Jahorini sastaje sa komandantom dr`avu.
dr`ave. Sarajevsko-romanijskog korpusa i dijelom “Ako bi poseli Konavle, problem je {to
“Dali su nam tretman dr`ave, za razliku komandanata brigada oko Jahorine, nakon Hrvati imaju mornaricu. Ako bi mi poseli
od Bobana i turske delegacije — kola, ~ega razgovara sa novinarima “Sarajnjuza“, Konavle, oni bi i{li preko Trebinja. Potez
obezbje|enje. Karington propao na srpskoj a dan poslije je na sastanku sa rukovo- Konavle-Cavtat mo`e da se dr`i jednim
odlu~nosti. Mi smo dobili bitku da mo`emo dstvom op{tine Vogo{}a. Izvje{tavaju ga o bataljonom”, konstatuje pukovnik Gruba~,
~uvati svoju teritoriju. Nije ih briga za djelovanju paravojski koje su pod za{titom a pukovnik Simi} se pita {ta sa
muslimane, potpuno je nova atmosfera. Lista vojske, i interventnom vodu Slavi{e Srebrenicom.
isti~e iz Londonskih dokumenata. Vance me Vukovi}a koji maltretira stanovni{tvo i Plav{i}eva iznosi zahtjeve UNPRO-
nagovorio da sa Bobanom sklopimo narod. U nedjelju, 27. septembra, na FOR-a da postave {tab na Stoj~evcu, fran-
separatni mir. U Hrvatskoj je uspostavljen Palama je sastanak u Predsjedni{tvu sa cusku bolnicu na potezu Ilid`a-Kobilja
mir kada je teritorijalizovan problem. Imaju komandantima korpusa i ~lanovima G[ Glava, te da se prve sedmice u novembru ne
tri nivoa: humanitarni, zaustavljanje rata i vojske RS. puca povodom Sedmice djeteta.
teritorijalno ure|enje. Na{ stav je da rata Karad`i} prenosi kako ga je Vance pitao Na po~etku naredne sveske, me|u
nema ako nema ofanzivnih akcija. Sarajevo da li bi mogli sa Hrvatima sklopiti mir, raznim brojevima, Mladi} ima zapisan i
napustiti ne}emo, prihvatili bi i stari i novi dodaju}i kako su Hrvati za to, ali samo broj bolnice Azroflot u Moskvi, kao jo{
deo. Predlagali smo tip Brisela u Sarajevu, tajno: nekoliko moskovskih kontakata. Tu je i
novi deo srpski, stari muslimanski“, ka`e “Prekju~e se na{a vlada vidjeli i sastali broj Slobodana Praljka, kao i Karad`i}ev
Karad`i}. u Pe~uhu u Ma|arskoj, i tra`ili su da broj u @enevi, u hotelskoj sobi 1121.
U nastavku Mladi} zapisuje u crticama stanemo za tri dana tamo gdje smo, a mi Bilje`i i za pukovnika Poleta da mu `ena
{ta je potpisano: Koridore zemaljske smo tra`ili {est dana. Oni se boje da im Slavica jo{ nije izvu~ena iz Sarajeva, te da

44 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Mari}, ministar kulture i ~lan Predsje- “\uka oti{ao u inostranstvo da kupi


dni{tva. oru`je i municiju. Smatraju da se Sarajevo
“Kako se BiH ne mo`e napraviti bez mo`e deblokirati samo spolja. Na
Srba, tako ne mo`e ni bez muslimana i nas. Ugarskom II pet stra`arskih mesta, rovovi,
Cilj je banovina iz 1939., ako to ne, nastavl- ~etiri papovke i jedna automatska pu{ka,
jamo rat. Ne mo`emo se dr`ati op}inskih svi skupa imaju 120 metaka. Sefer
granica. One se mogu rezati. Nije nam Halilovi} preselio {tab u hotel Sarajevo,
interes da tu~emo vas, a poslije da imamo Talijan preselio {tab u Studio 92, Danijela
mud`ahedine. Nije se pucalo sa Hrvatske Ozme. Na Ugarskom imaju 40 starih i 50
strane prema Br~kom, u Hrvatskoj niko ne novih vojnika, a samo tre}ina ima oru`je. U
`eli da vodi rat, a posebno da gine hrvatska tvornici Astra prave mine za minobaca~e.
vojska. Mi ne}emo da idemo dalje. Ilija Ze~evi} star 80 godina zatvoren je u
Sporazum izme|u Tu|mana i Alije kasarnu Viktor Bubanj kako bi u stan
Izetbegovi}a nema u sebi ni~ega, on je for- uselila rodica prof. dr. Faruka Konjhod`i}a
malan i donijet je na insistiranje koji je promijenio nekoliko stanova”.
Amerikanaca — da se dodvori musliman- Mladi}u se 13. oktobra Karad`i} javlja
skom narodu i islamskom svijetu. @elimo iz @eneve:
da do|e do me|usobnog povjerenja, da se “Amerika tvrdi da smo u subotu imali
prestane tu}i Slavonski Brod”, iznosi 28 borbenih letova sa avijacijom, Bu{ `eli
stavove Prli}. da bombarduje Banja Luku i aerodrom, to
“Muslimani nemaju municije, i mi im }e uraditi van svake sumnje. Muslimani bi
ne}emo ni{ta dati. Muslimani su uzeli dosta dobili krila, a na{i klonuli. Bu{u treba spek-
municije iz Konjica i Mostara. Muslimana takl za izbore. Treba da se avioni prebazira-
je do{lo oko 10.000 u Mostar, imamo krvav ju u SRJ, treba o tome razgovarati sa gener-
problem kako ih kontrolirati, postali su ja~i alom Pani}em i premijerom Pani}em.
od nas u Travniku i u Konjicu. Okupirali su Amerika je beskrupulozna, svi oni gube
Gornji Vakuf, a u Stocu oni ne mogu opali- posao ako Bu{ izgubi. Amerika je za to da
ti ni{ta bez nas. Skinuli smo im 5.000 se izglasa rezolucija UN o intervenciji, a mi
~izama. Za Cazinsku krajinu ubacuju prebaziranjem avijacije dajemo znak dobre
Slovenci kroz UN zonu. Ovdje }e rat volje i ~asno izlazimo pred svetom. Na{i bi
prestati dogovorom izme|u Hrvata i Srba. helikopteri leteli pod znakom UN za nji-
Ako pobijete i 50.000 muslimana vi{e hove i na{e potrebe”, iznosi Karad`i}, a
ne}ete ni{ta posti}i, oni }e se brzo obnovi- Mladi} ka`e da je dio Glavnog {taba na
ti”, ka`e Paljak. Bruno Stoji} dodaje kako osnovu iznijetog predlo`io da se ponudi
dolazak posmatra~a na aerodrom Banja
Luka, ali da se avijacija prebazira na aero-
PUTEVI I STRANPUTICE: “Na pragu smo ostvarenja drome unutar Republike Srpske i da ni u
našeg vekovnog sna da stvorimo našu državu bez kom slu~aju ne ide u SRJ.
U`i dio G[ VRS sastaje se 14. oktobra
mnogo unutrašnjih neprijatelja. Sa Hrvatima se ne ujutro. Razmatra se sporazum Karad`i}-
možemo ništa dogovoriti. Mnoge zablude smo imali Oven o prebaziranju avijacije u SRJ, te pri-
jedlog odluke za posjedanje odbrane u
oko jugoslovenskog opredeljenja Muslimana” Konavlima. Poslije Mladi}evog izlaganja,
general Gvero ka`e kako on kao ~ovjek i
`ivi u ulici Dajanli Osman bega 6 na “muslimanima ne}e ni{ta pu{titi”, najavlju- general ne bi mogao stati iza odluke o
Ciglanama. je da hidrocentralu Jajce mogu nakon povla~enju. Tolimir konstatuje da je gre{ka
opravke pustiti za dva sata, a da se njima za {to nisu poslali faks Predsjedni{tvu u kojem
“PRESTANITE tri sata pusti voda. bi napisali da se s tim ne sla`u:
NAPADATI NA Iz referisanja pukovnika Tolimira “To je po~etak procesa da se da suveren-
JAJCE, DAJEMO STRUJU” sljede}eg dana ne vidi se da je bilo dogov- itet Alijinoj dr`avi, a nas `ele da razoru`aju
Sveska po~inje sastankom sa delegaci- ora izme|u dviju delegacije dan ranije. kao Krajinu. Na{e rukovodstvo u ovom
jom Hrvatske i Herceg Bosne u Pe~uju 5. “Usta{ke snage bje`e sa polo`aja ka momentu slu{a razne {apta~e obave{tajnih
oktobra 1992. Jadranko Prli} na po~etku Bosanskom Brodu, imaju velike gubitke. U slu`bi. Oni su psihopate medijskog rata i
konstatuje da sve {to je do tada dogovoreno Jajcu su usta{e u okru`enju i ne mogu doturi- misle da su neke zvjezde. To je indikator
nije ispo{tovano. Slobodan Praljak se ti hranu i municiju. Usta{ke snage se koncen- Koljevi} i njegove izjave i govori da nisu
nadovezuje i tra`i prekid paljbe i bombar- tri{u kod Ora{ja, Srebrenica i Cerska dobija- granice gdje smo mi sada i on tra`i nasamo
dovanja Slavonskog Broda, te da se ju pomo} iz Tuzle. U Hercegovini su usta{e da razgovara sa hrvatskom stranom”.
pripreme papiri za potpis Boban-Karad`i}: ubacile diverzantsku grupu koja je likvidi- I ostali imaju `ustar stav povodom
“Prestanite napadati na Jajce, dajemo rana”, referi{e Tolimir. Gvero javlja kako se povla~enja avijacije, a general Milovanovi}
struju”. pove}ava samovoljno udaljavanje sa ka`e kako se vojska od takve odluke mora
Prli} ka`e kako potpisivanje dolazi u polo`aja zbog zamora i dugog boravka u bor- ograditi:
obzir samo uz prisustvo me|unarodnih bama, te kako su gubici u Prvom kraji{kom “Neko bi trebao oti}i u Banja Luku i
monitora, Vancea ili Ovena. Sastanku korpusu ve} dugo vremena vrlo veliki. tra`iti od pilota da ne prelije}u u SRJ.
osim njega i Prli}a prisustvuju i Bruno Nave~er se Mladi} sastaje sa Karad`i- Amerikanci mogu da tuku aerodrom, a
Stoji}, ministar odbrane HB, i J ozo }em, i bilje`i obavje{tajne podatke: bolje i to nego povla~enje. Moja procena je 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 45


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 da Amerikanci svakako ne}e tu}i ni jedan


cilj na Balkanu”.
Kraji{nik ka`e kako je sutra sastanak
skup{tine u Fo~i i da neko treba biti iz G[.
U Vogo{}i, saop{tava Kraji{nik, Interventni
vod je demolirao hotel i siluju sve redom.
^lanovi G[ se ne{to iza podne susre}u
sa ~lanovima Predsjedni{tva. Govori se o
istim temama: sporazum Karad`i}-Oven i
Konavli. Kraji{nik ka`e da se kao kontinen-
talna zemlja umije{aju u taj problem, i da
trebaju poslati vojsku tamo “pa makar se
povla~ili nakon pet dana, i umije{ati se u
raspravu o toj teritoriji”.

PLAV[I]: “DA SAKRIJEMO AVIONE I KO


FOL IH NE UPOTREBLJAVAMO?”
Rasprava se nastavlja o povla~enju avi-
jacije, za koje i Plav{i}eva ka`e kako joj se
ne svi|a, jer se boji da ne ostane u SRJ:
“Da li bi mogli napraviti privid da ih
ne}emo upotrebljavati i da ih pokrijemo
ceradom ili sklonimo u hangare? Ucjenjuju
nas i napadaju previ{e, ali mislim da nas
ne}e napasti. Ne bi smjeli pristati da nam
UNPROFOR skida dijelove sa aviona”.
Tolimir konstatuje da ako ode avijacija,
oni je vi{e nikada ne}e mo}i upotrijebiti:
“Koriste isto kao u Hrvatskoj, tra`i}e
nam povla~enje po delovima da ostave Srbe
sa pi{toljima, a Aliju sa topovima i tenkovi- PATRIJARH
ma. Ne}u biti oficir koji se povla~i”. PAVLE
General Milovanovi} ka`e kako je jo{ “Vera nas je u~ila:
bolje biti mrtav lav,
krajem juna najavljena intervencija u dvije
nego živ pas”
varijante: “vojno anga`ovanje i ja~anje
hrvatsko-muslimanske koalicije”.
“Upravo je druga u opciji. Pilote niko }e ina~e biti “~erupanje aviona”, te da je Na sastanku sa Predsjedni{tvom RS-a
ne mo`e poterati sa svoje teritorije, i da potez u stranoj {tampi ocijenjen kao mudar. 19. oktobra raspravlja se o zbivanjima u
bude najamni radnik. Raspala bi nam se Mladi} se u ~etvrtak 15. oktobra sastaje @enevi, gdje Karad`i} poja{njava tok
vojska ako bi nam se prebazirala avijacija. sa Pani}em i \eri}em. Pani} mu oko doga|aja. Najavljuje se i formiranje Vije}a
Aerodrom je daleko 20 kilometara, i bi}e Konavla govori da kada se vojska SRJ ministara:
bolje da pretrpimo deo gubitaka, a da povu~e, oni za dva do tri dana vide {ta }e “Odbili smo pitanje stvaranja zone na
uzvratimo. UN imaju svoju vojsku, neka uraditi, a kao opciju nudi da zaposjednu Ilid`i, a prihvatili smo eventualnu demilita-
misle kako }e ih izvu}i”. brda i ka`u kako nisu znali gdje je grani- rizaciju Sarajeva sa srpskom vlasti i srp-
Kraji{nik ka`e kako je stvar zamr{ena ca.Oko avijacije, Pani} upozorava da bi skom policijom u na{em delu Sarajeva. U
vi{e nego u po~etku: avijacija bila “smla}ena” na aerodromu politi~kom pogledu oti{lo bi se dalje, formi-
“U odluci morate imati deo krivice za Banja Luka”. rao bi se Ministarstki savet — centralni
28 letova u subotu. To je zvani~ni povod, organ koji bi bio jednodom i sastavljen od
ali to nije bitno. Vidim da su male {anse da “SARAJEVO JE NAJHITNIJE, tri konstitutivna naroda. Hrvati predvi|aju
se avioni odvedu tamo. Vidjeti sa USTAV MO@E ^EKATI” neku malu zajedni~ku vojsku, a muslimani
Radovanom da on napravi neki manevar, Mladi} se u 10:35 sastaje sa ruskim pis- zajedni~ku vojsku, monetu, sudstvo, 7-8
ako je on to potpisao onda imamo katastro- cem Eduardom Sovenkom Limonovim koji konstitutivnih jedinica, i sa ovime se ne
fu, jer onda ako ne mo`e on to da realizuje, mu ka`e da je 1. oktobra u Rusiji formiran sla`emo ni mi ni Hrvati”, poja{njava
onda ne mo`e predstavljati narod, i to je front nacionalnog spasa. Izvje{tava ga o Karad`i}.
onda nastavak rata sa nesagledivim stanju u Rusiji i govori kako narod ne zna “Mi }emo imati jednu konstitutivnu
posljedicama. On je tvrdio da oni ho}e do mnogo o stanju na podru~ju Jugoslavije, jedinicu, a muslimani neka imaju koliko
4. novembra da tuku aerodrome. Vidim osim {to vidi na dr`avnoj televiziji koja je, ho}e. Kopredsednici Vance i Oven su
izlaz samo u ugovoru sa SRJ da prebazi- ka`e, zahvaljuju}i Jelcinu, antinacionalna. shvatili da nema ni{ta od unitarne BiH.
ramo avione u Podgoricu i da ih mo`emo U nedjelju, 18 oktobra, Mladi}a Tolimir Mape smo predali. Na konferenciji je
upotrebiti kad ho}emo. U protivnom bi informira o zarobljavanju sedam “Zelenih dominiralo pitanje Sarajeva. Trebamo
Radovan morao pasti. Klju~ je kod beretki” kod Maglaja, me|u kojima i dva preuzeti inicijativu za spas Sarajeva da
Milo{evi}a i Pani}a, kada bi mogli obezbe- oficira koji su im rekli da ima 500 pre`ivi zimu. Oni ho}e da stvore sliku u
diti da nam piloti budu mobilni”. mud`ahedina. Dodaje kako u selu Jezero svetu drasti~nim i stravi~nim prizorom
U razgovor se uklju~uje Karad`i} koji kod Jajca “Hrvati zagovaraju tezu da se Sarajeva. Sarajevo je najhitnije, a ustavno
ka`e kako se avioni moraju premjestiti jer skupa tu~e po muslimanima”. ure|enje mo`e da sa~eka”, izla`e Karad`i}

46 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

da ne letimo do 1. novembra 1992. Dobili stanovni{tva i Srba iz Sarajeva”, nastavlja


smo pouzdane podatke od Vancea da smo u Gvero, o~ito u duhu ranije dogovorene dok-
subotu letili 29 puta i spremala se rezoluci- trine “jedno pri~amo, drugo radimo”.
ja da }e se obarati avioni i tu}i Banja Luka. General \uki} pak izvje{tava da su sa
Dobili smo informacije da }e biti takav ste- fronta zahtjevi za municijom sve ve}i, a da
pen razaranja Banja Luke i aerodroma da bi u Had`i}ima predstavnici op{tine prave
se pokazala silina atomskog oru`ja. Danijel probleme i ne `ele da se iseljava Remontni
Boajer @ivanovi}, predsednik Demokratske zavod dok traje rat. \uki} ka`e i kako se
stranke van Amerike nam je rekao da }e treba “re{iti pitanje logora na Manja~i”. U
Bush bombardovati. Gore smo sjedili ja, Njivicama se 26. oktobra odvijaju pregov-
Buha, ^i~anovi}, pravili smo analizu, udar ori sa delegacijama Hrvatske i Herceg-
bi bio strahovit, egzemplaran, moral bi bio Bosne. Prisutni su Praljak, Milivoj
srozan kod Srba, a podignut kod musli- Petkovi}, Jadranko Prli}, Bruno Stoji} i
mana. Srozani bi bili na politi~kom planu, drugi.
sa SAD ne bi uspostavili odnose 20 godina, “Od zadnjeg sastanka dr`ali smo se
tukli bi i Srbiju i to bi bila katastrofa”. osnovnog dogovora: umirili liniju kod
Mladi} 20. oktobra prenosi i razgovor Mostara i pustili struju kod Jajca. Pao je
izme|u ]osi}a i Izetbegovi}a, pa prema tim Brod, poja~ane su tenzije izme|u Hrvata i
zabilje{kama na Izetbegovi}ev upit zbog muslimana. Prethodni dogovor ne
~ega interveni{e u BiH, odgovara: po{tujete: stalno se tu~e prelaz preko brane
“Paravojne formacije postoje, ali to su kod Mostara, Jajce ste trebali pustiti, a tre-
grupe. A, za{to kod vas ratuju Sand`aklije? bali ste pomo}i oko Konjica. Na dobrom
To su moji gra|ani i vojni obveznici”. smo putu da prisilimo Aliju da dijeli Bosnu.
Na to Izetbegovi} ka`e: “Gospodine Mi }emo {to prisilom, {to logisti~ki nat-
]osi}u, ako ja ho}u, za mjesec dana }u jerati Aliju da sjedne za sto sa Bobanom i
imati 300.000 dobrovoljaca”. Karad`i}em”, govori na sastanku Praljak, a
]osi} ka`e da ga je sastanak sa Mladi} upisuje crticu prema kojoj je
Tu|manom umorio jer je puno neprijatan. Tu|man pristao na sastanak sa Karad`i}em,
“Tu|man je za podelu Bosne na tri dela, ]osi}em i Bobanom. Praljak ka`e kako
pla{i se islamizacije Hrvata i za okon~anje treba stati sa vatrom, i da su granice
je rata. Dogovorili smo se nasamo da Hrvatske jasne, dok granice BiH tek treba
uti~emo na svoje sunarodnjake da se utvrditi.
MAUZER okon~a rat. Tu|man vi{e ne mo`e da izdr`i “Dio posavskih op}ina ne}emo pustiti,
Ratni gospodar Bijeljine rat, ho}e da konsoliduje dr`avu i da re{i mora}e se i}i na kompenzacije, sva ratna
pitanje Krajine. Oven mi je rekao da je osvajanja se ne}e priznati, vama to ne}e
problem Bosne Sarajevo koje je simbol rata odgovarati zbog embarga. Hrvatska ne}e
odstupiti od svog interesa, ne}emo pretera-
U RAT, MAKAR NA SILU: “Oko Sarajeva ojačati no zao{travati sa Srbijom. Interes nam je da
muslimani dobiju svoj kanton, da bi imali
pozicije, prebaciti 5.000 do 6.000 vojnika iz Bosanske gdje odseliti. Izetbegovi} je prisiljen na raz-
Krajine”, naredio je Karadžić, a na Mladićevu opasku govor, prekinuli smo im ~ak i dotur hrane”,
isti~e Praljak.
kako pokrenuti ljude odgovorio je: “Policijom, nasilno”
“AKO NE PUSTE MAMU SIMANU,
i ka`e kako New York Times i CNN vode u BiH. Radovane, mislim da nam je situaci- RASPALI]U VBR-OM PO KONJICU”
antisrpsku kampanju i pogrebe Srba ja te`a u @enevi nego {to ti ocenjuje{. Aliju Mladi}u se dan poslije u Bile}i `ali major
prikazuju kao sahrane muslimana i Hrvata: ne podnose, mrze ga, a i o Tu|manu misle Kuljanin informiraju}i ga da je njegova
“Sarajevo se koristi za presiju, moramo lo{e”. majka Simana Kuljanin uhap{ena u Konjicu:
i}i sa konkretnim planom. Sarajevo je Gvero Mladi}a 23. oktobra izvje{tava i “Na~elnik MUP-a Jasmin Guska je
oru`je u rukama Alije Izetbegovi}a. o sastanku mje{ovitih vojnih komisija na tra`io tela ili `ive Vasviju i Hasnu
Sarajevo je napravljeno na srpskoj zemlji, aerodromu Sarajevo gdje je “muslimane Buturovi} ili }e uhapsiti moju majku, sve
mi ne}emo praviti ustupke na ra~un srpskih predvodio Stjepan [iber, a Hrvate Tihomir Vujovi}e i lekara Petka Gruba~a, penzion-
op{tina i novog djela Sarajeva”. Bla{ki}”: era Straja Vujovi}a i ostale Srbe. Navedene
Kraji{nik ka`e da u stvarima koje ~ine “[iber je tra`io prekid dejstava oko muslimanke su starice po 70 godina i sig-
dr`avu nema pogodbe, dok u stvarima Jajca, Grada~ca, Br~kog, Novog Travnika, urno su ubijene od strane Crvenih beretki, a
kakve su grb, himna, me|unarodni odnosi i Maglaja i Sarajeva. Tra`io je otvaranje sa njima je ubijen i Ivica Markovi}, brat od
~lanstvo u UN koje predstavljaju dr`avu, Tuzlanskog aerodroma za humanitarnu strica Ante Markovi}a, biv{eg premijera.
ima pogodbe. Karad`i} ka`e kako od 4. pomo}, i dostavu pomo}i Bratuncu, Zvao sam pet oficira muslimana iz Konjica
novembra do januara niko ne}e imati tolika Vlasenici, @epi i Srebrenici. Pukovnik i rekao im ‘zovite Konjic i ako mi bude
ovla{tenja da bi intervenisao, posebno jer Bla{ki} je tra`io evakuaciju Hrvata sa ne{to majci sve }u vas pobiti’. Nemam dru-
su Engleska i Francuska protiv toga da se u Stupa, Otesa, Azi}a i Kotor Varo{i. Na{ je gog izbora nego da uspostavim ponovo
Evropi oglase ameri~ke oru`ane snage: predlog prekid ratnih dejstava na prostoru kontakt sa Zejnilom Delali}em i da mu
“Francuska i Engleska su pre~ile BiH i trajan mir, podr`avamo sve humani- tra`im da mi pusti majku, a ako to ne urade
izglasavanje rezolucije o bombardovanju. tarne akcije uz garancije da se ne zloupotre- da ispalim punjenje VBR po musliman-
Dobili smo od CIA-e preko na{eg ~ovjeka bljavaju, i da se omogu}i slobodno kretanje skom delu Konjica.” 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 47


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 Na ve~ernjem referisanju pukovnik


Tolimir konstatuje da je “smanjen dotur PAKAO
PAKAO U
U BIJELJINI
BIJELJINI
pomo}i muslimanima od strane Hrvata. “Ubijena
“Ubijena je
je porodica
porodica
Ka`e kako su na pomolu sukobi u Bugojnu, muslimana
muslimana koja
koja je
je
vode se borbe u Gornjem Vakufu, dok su hranila
hranila desetoro
desetoro djece”
djece”
Hrvati u Konjicu u nepovoljnoj situaciji.
Gvero izvje{tava o novom sastanku na
aerodromu Sarajevo, na kojem je “Morillon
bio pristrasniji prema Muslimanima nego
obi~no”:
Iz Vi{egrada izvje{tavaju o “poznatim
problemima oko Luki}a” te o strahu
stanovni{tva “nakon prodora muslimana od
Gora`da”.
Mladi} se sa komandantom UNPRO-
FOR-a Morillonom sastaje u srijedu 28.
oktobra. Morillon ga na po~etku
obavje{tava da je tra`io sastanak zbog raz-
govora o Banja Luci i nadgledanju aerodro-
ma, te ako je spreman, da razgovaraju o
Trebinju i Prevlaci.
Mladi} je 30. oktobra u Tesli}u, gdje se elementima dr`avnosti, ~vr{}e ili labavije konfiskuje im se imovina, i proglasi ih se
sastaje sa organima vlasti i komandantima, vezanu sa ostalim celinama”. izdajnicima.
dok mu se dan poslije poslanik Savo Sastanku prisustvuje i osoba ozna~ena “Oko spoljne politike i pregovora izgle-
Kne`evi} `ali na sukob u Tesli}u izme|u kao Grk, vjerovatno neko iz sastava jedini- da mi da je knjiga spala na tri slova. Nikola
vlasti i dolasku grupe” Mi}e” iz Doboja. ca gr~kih dobrovoljaca. Pa{i} je vodio ekipu od 114 ~lanova kada je
Zadnji dan oktobra prisustvuje sjednici “Za nas je velika ~ast da se nalazimo na pravio dr`avu. Sada trebamo anga`ovati {to
Skup{tine Republike Srpske. Na po~etku prvoj liniji fronta. Vi branite ceo Balkan, vi{e uglednih ljudi. ^estitam generalu
Karad`i} podnosi izvje{taj sa @enevske branite pravoslavlje. Na{e dru{tvo nije Mladi}u za osloba|anje Jajca. Iz istorije je
konferencije. osnivalo odnose izme|u dve dr`ave ve} poznato da su Turci zauzimanjem Jajca
“Ispod papira od 18. marta 1992. o kon- naroda. Istorija govori da samo Grci i Srbi zavr{ili svoj pohod na zapad”, govori neka-
stituisanju tri zajednice u BiH ne mo`emo brane Balkan i pravoslavlje. Ako su vam da{nji poslanik, poslijeratni vi{estruki
i}i, jer smo se pre progla{enja BiH kao na{e usluge potrebne, mi smo vam na biznismen godine.
dr`ave mi iz nje izdvojili. Mi smo u @enevi raspolaganju. Pomo} smo poslali na Pale”. Na rad Predsjedni{tva `ali se Biljana
prvo izlagali usmeno, a onda smo dobili Poslanik pop Savo Kne`evi} obru{ava Plav{i}, koja ka`e kako se stihijski radi:
upitnike. Hrvatski i Srpski predlog su se na muslimane: “Ja sam po`arni i de`urni u
sli~ni. Ostala bi centralna vlada koja bi “Oni su za nas Muhamedanci, jer oni ne Predsedni{tvu. Informacija ja nemam, {ta
upravljala preko Ministarskog saveta sas- mogu biti Srbi islamske veroispovesti. se de{ava u @enevi ja ne znam. Radi se sti-
tavljenog na paritetnoj osnovi. Dosta toga Takvih Srba nema, Srbi su pravoslavne hijski i sve kreacije su na nivou Karad`i}-
je u{lo u predlog Ahtisarija koga sam ja veroispovesti. Napravimo dr`avu bez Kraji{nik. Primer Gora`da - ne verujem da
odbio ad hoc i to radi na{eg naroda, da on Latina i Muhamedanaca!” je rukovodstvo nekoga izdalo. Dobro je da
vidi da mi nismo odustali od na{ih ciljeva. se ovde istina ka`e. Dobro je i da se zaledi
Sada je to za nas neprihvatljivo, zbog zajed- “NEK MLADI] OPKOLI BRDO vojni konflikt sa Hrvatima, ali ne u
ni~ke monete, zajedni~ke valute i kriterija DOK MI PREGOVARAMO” ovakvim uslovima u Hercegovini”.
konstituisanja sa nacionalnim principom. Poslanik Novakovi} iz Bijeljine je Milan Trbovi} insistira na izglasavanju
Bili bi srpska ve}ina u jednoj do dvije tako|er o{tar, tvrde}i da nema te sile koja u povjerenja Vladi:
provincije. Sada mo`emo i}i ili na poprav- tom momentu mo`e Srbima nanijeti poraz: “Ministar unutra{njih poslova je pred-
ljanje papira, ili da ga odbacimo potpuno. “Batina je iz raja iza{la. Molim da ge- sjedniku Vlade zapretio da }e ga ohladiti i
Mislim da mo`emo i}i na prvo i da prihva- neral Mladi} opkoli brdo dok mi prego- oterao ga u materinu, jer je nare|eno direk-
timo pet provincija: Srpska, Herceg-Bosna varamo. [ansa je da Srbi iza|u sa agresivni- toru Jefti Suboti}u da podigne 500.000
i tri muslimanske: Tuzlanska, Zeni~ka i jom varijantom za ujedinjenje ~etiri srpske DEM da ode Danilo Veselinovi} u Izrael i
Cazinska krajina, s tim da ne mogu imati dr`ave. Dobro bi bilo da imamo ministra za da kupi opremu za MUP. Ja sam tra`io
prednost u zajedni~kim organima zato {to vjere i da to bude neki episkop u Anglo- izve{taj o golfovima i konvojima roba, niko
imaju tri jedinice”, izvje{tava Karad`i}, te saksonskim zemljama”. ne zna kako se desilo. Radovane, ti uvek
dodaje kako “muslimani vr{e pritisak preko Karad`i} nakon svega ka`e kako se ka`e{ da mi sedmi~no imamo sastanke, a ti
humanitarnih i drugih elemenata: “muslimanima treba dati mogu}nost da se nikada nisi sedam dana na Palama, ti
“To ~ine preko Krzi}evih izve{taja, a izvuku, i da se nastavi konferencija”. rukovodi{ iz @eneve”.
Krzi} je predstavnik SDA u Banja Luci. Oni Nadovezuje se Br|anin koji ka`e kako General Mladi} u nastavku dnevnika
se i dalje pona{aju prema nama kao strana u treba re}i da ne priznaju granice BiH niti bilje`i i prijedloge koje je on iznio na jed-
sukobu, jer i oni ne{to ho}e, te{ko im je da muslimane kao narod, te da sa Hrvatima nom od sastanaka:
se izvuku iz ove situacije i `ele da skrpe BiH kao narodom mogu pregovarati. “Bezuslovno povla~enje hrvatskih
kao dr`avu, da nas zatvore u BiH. Na{e Skup{tina nastavlja prvog novembra (u oru`anih snaga sa prostora biv{e BiH; da
strate{ke ciljeve ne mo`e niko redefinisati, zaglavlju pi{e 1.10., op.pr), na kojoj za Alija Izetbegovi} povu~e svoju odluku o
osim Skup{tine i `ivota. Ja mislim da ta~no po~etak Rajko Duki} iz “Boksita” predla`e objavi rata srpskom narodu; da se u
znamo {ta ho}emo. Jednu srpsku celinu sa da se svi koji su oti{li proglase izdajnicima, politi~kim pregovorima ne daju nikakva

48 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

ustupanja i medijske senzacije kao {to su “Tri stvari su najte`e na svijetu: orati oplja~kano je od strane Srba i raznih milici-
demilitarizacija, ustupanje delova teritorije tu|u zemlju, voljeti svoju `enu i vladati ja”, po`alio se Mladi}u pukovnik Radivoj{a.
i sli~no; da se sa Hrvatima uslovi zvani~no Srbima”. U 17:30 Mladi} odlazi na sastanak sa
primirje povla~enjem HOS-a sa na{ih teri- Pukovnik Tolimir na referisanju G[ Suboti}em, ministrom za narodnu odbranu,
torija, ponuditi muslimanskom narodu pre- VRS 11. novembra iznosi podatak da su koji ga na po~etku izvje{tava da je podne-
govore o miru…” “Hrvati i muslimani izgladili nesporazume sen zahtjev Glavnom {tabu Vojske SRJ za
Zapisuje i predvi|anje generala u rejonu Konjica”, ali da su me|usobne upu}ivanje starje{ina iz RS u VRS:
Ninkovi}a, kasnije }e se pokazati uspje{no, sukobe po~eli u Tuzli. General Gvero ka`e “Ovo {to }u vam re}i treba da ostane
o du`ini trajanja rata. kako je za dan poslije planiran rad pod- tajna. Domazetovi} je rekao da postoji
“Rat }e trajati tri do ~etiri godine, treba grupe oko koridora u Sarajevu, za {ta pred- samo jedna varijanta da nas na osnovu dop-
da odmah idemo na progla{enje sve tri la`e anga`ovanje Tolimira. Pukovnik Mari} unskih formacija postave, pa u tom slu~aju
celine naroda”. tvrdi kako je vazduhoplovstvo spremno za sva unapre|enja trebaju i}i po zakonu VJ.
dejstvo, te da imaju ubojitih sredstava za tri Za ovo {to smo uradili oni tra`e da im
UBIJENA PORODICA mjeseca. dostavimo naredbe — predloge, i da s tim
MUSLIMANA SA Mladi} 12. novembra ide na razgovor sa idemo na usagla{avanje. Za ove koje smo
DESETERO DJECE pukovnikom Radivoj{om u vezi s inciden- do sada unapredili trebamo dostaviti pred-
Mladi} 8. novembra bilje`i razgovor sa tom u TRZ Had`i}i. loge. Za pravnike i ljekare }e se prihvatiti
dijelom vojnika i starje{ina u Bijeljini. “Svi nesporazumi su po~eli od momenta prijem u slu`bu na odre|eno vreme i da im
Komandant Druge semberske brigade kada je doneta odluka da se deo sredstava se isplati plata — razlika unazad po
Blagoje Gavrilovi} konstatuje da je moral Zavoda prebaci na novu lokaciju u Banja sada{njim re{enjima”.
vojske ravan nuli: Luci. Vi{e su napravili incidenata, a 29. U Mili}ima se Mladi} 13. novembra
“Janja je veliki problem u Semberiji, oktobra 1992. u TRZ je upao predsjednik susre}e sa grupom Srba iz Amerike i
moja je zona i ne dozvoljavam da iko SO Radi} sa uperenim oru`jem. Zadnjih 12 Rusije, me|u kojima su izme|u ostalih i
Vinko Stupar, Rodoljub Radulovi} i Du{ko
MLADIĆEVE DIREKTIVE: “Izbeći stranu vojnu inter- Perovi} iz Moskve. Iznose mu situaciju u
Americi i Rusiji i daju kontakt Olega A.
venciju, raskrinkati Hrvatsku i prinuditi je da povuče Borisova preko kojeg se, ka`u, “mo`e
nabaviti sve sem atomske bombe”.
OS ili ih poraziti; osloboditi Orašje, proširiti Koridor i U Lukavici je 15. novembra vojno-poli-
deblokirati Ozren; poraziti muslimanske snage i snage ti~ko savjetovanje u Sarajevsko-romani-
jskom korpusu. Potpukovnik Lugonja tvrdi
Hrvatske pre njihove prolećne ofanzive koju najavljuju” kako verbalno zalaganje za RS ne prati i
prakti~no djelovanje pojedinaca:
ulazi, siluje i otima. Kova~ je naredio dana su nam bili isklju~ili veze i nikome se “Ra{irena je pojava kra|e, plja~ke,
plja~ku traktora, MUP oduzeo Opel nismo mogli javiti. Radi} je 31. u 10 ujutro profiterstva, potpuna imovinska nesig-
Omega u Janji, a specijalci jo{ nisu vid- do{ao sa majorom Dunji}em, hapsili nas sa urnost gra|ana. Pojava mo}nika na terenu
jeli rati{ta. Ubijena je porodica musli- uperenim heklerima. Major Dunji} bi svaki koji su sami sebi dovoljni. Mnogi smatraju
mana koja je hranila desetoro djece”, put dolazio u TRZ sa Radi}em i bio je uvek da je plja~ka na~in da naplate svoje
kazao je Gavrilovi}. Potpukovnik Zec drzak i bezobrazan. Omalova`avao je anga`ovanje u ratu”.
predla`e da se svi “tatini sinovi” i studen- pozadince, a posebno generala \uki}a. U 11:20 Mladi} se sastaje sa generalom
ti pozovu u vojsku, te se “ga|a” Hapsili su nas kriminalci i plja~karo{i. Sve Morillonom i na njegovo pitanje {ta bi `elio
poslovicama. {to se moglo oplja~kati iz Had`i}a da UNPROFOR u~ini kako bi se odr`ao
prekid vatre, Mladi} kratko odgovara:
Povla~enje OS Hrvatske sa prostora BiH.
General Morillon se obavezao da }e se
ubudu}e za sastanke sa Mladi}em pismeno
obra}ati glavnom {tabu i korespondirati
preko pukovnika [arkovi}a, te da }e se sve
dr`ati u tajnosti.
Mladi} se na Palama 19. novembra
ponovno sastaje sa Morillonom.
“Tu|man se slo`io da se sretnete sa gen-
eralom Bobetkom, mo`e i na aerodromu
Sarajevo. Do{li bi Bobetko, Bruno Stoji} i
Petkovi}. Nema informacije o sastanku sa
Seferom Halilovi}em”, saop{tava mu
Morillon, a Mladi} odgovara da mo`e raz-
govarati samo sa generalom Tusom u ~etvr-
tak 26. novembra u podne na aerodromu u
Sarajevu, te predla`e da se Gruba~ sretne sa
Bobetkom u nedjelju u Trebinju. Predla`e
sastanak sa Halilovi}em u subotu, 28.
novembra, u podne.
ZAROBLJENICI U NEMILOSTI Pukovnik Tolimir 24. novembra
Đukić:“Rešiti pitanje logora na Manjači” izvje{tava kako kod Grada~ca i Ora{ja 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 49


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 “neprijatelj dovla~i sve`e snage sa ciljem


ofanzivnog dejstva ka koridoru”:
“Oja~avaju i Travnik i Bugojno,
dovla~e artiljeriju i VBR. Pripremaju napad
na Kupres. Panika je zahvatila Travnik, a u
Mostaru su ju~er imali velike gubitke.
Pripremaju napad na Sarajevo, a ofanzivu
planiraju za 26. novembar ’92. Uporno
brane Rogoj i Trnovo. Ima sukoba me|u
muslimanima i Hrvatima u Mostaru,
Bugojnu i Biha}u, a u Prozoru je sukob
izme|u HVO i HOS”.
Pukovnik Tomi} iznosi podatak da
nijedna banka nema para za isplatu plata
vojnicima, te da ranjenici u depadansu u
Banji Kovilja~i nemaju grijanje ni platu, i
kako ih niko nije obi{ao. Pukovnik
Kova~evi} isti~e problem municije i snab-
dijevanja Vogo{}e, dok na~elnik {taba tvrdi
kako UN “pravi ozbiljne probleme i nasilno
gura novac Srebrenici”.

SASTANAK S BOBETKOM
Na Aerodromu Sarajevo Mladi} se sas-
taje sa Jankom Bobetkom, generalom
Hrvatske vojske. Morillon na po~etku sas-
tanka isti~e da se shodno rezoluciji 787 svi
elementi moraju povu}i sa prostora BiH ili
se pot~initi Vladi BiH. Bobetko tvrdi kako
je no} prije agencija Tanjug objavila vijest
da su Tus i Stipeti} potpisali sporazum, i da
vijest nije ta~na jer je Vlada RH pristala na
taj sastanak.
Mladi} 27. 11. bilje`i pregovore sa gen-
eralom Morillonom na kojem su pored
njega prisutni i Karad`i}, Koljevi}, Gvero i “Nakon ovoga bi}e koristan sastanak u Koridoru, a Mladi} dalje bilje`i dijelove
pukovnik @arkovi}. Sa Morillonom su ~etvero — Mladi}, Bobetko, Petkovi} i brigada Hrvatske vojske koji u~estvuju u
Magnuson i Andrejev. Halilovi}, ali se ovaj prijedlog ne prihvata operacijama: 104. Bjelovarska, 106.
Nakon {to je Morillon predstavio svoju od strane Alije Izetbegovi}a. On predla`e Vara`dinska, 100. Sisak, 117. Gospi}, 120.
ekipu, informira Mladi}a i ostale o tome da plan demilitarizacije Sarajeva” Karlovac, 122. \akovo, 140. Dugo selo,
je nakon prekida vatre u BiH “radikalno Konstatuje se kako bi, s obzirom da 153. Zagreba~ka i 111. Rije~ka koja je,
krilo dobilo vi{e zna~aja”. tre}a strana ne u~estvuje u pregovorima, za prema informacijama obavje{tajnih organa,
“Jedan dio ljudi Alije Izetbegovi}a `eli njih i ne zna, bilo dobro da ostanu tajni. pobjegla nakon plja~ke. Zapisuje i pet
da pogor{a situaciju, da pro{iri mandate UN Bilo je govora i o sporu na relaciji Fikret brigada HVO koje su “garnirane sa musli-
i da pobolj{aju svoj polo`aj. Mislim da veli- Abdi}-Izetbegovi}, a Morillon govori kako manima”, te 107. Grada~a~ku brigadu
ka opasnost le`i tu i kr{enje primirja u treba razraditi prakti~ne uslove za prekid (“HVO) sa muslimanima”, 108. Br~ansku i
Sarajevu o~ito dolazi sa njihove strane. neprijateljstava u ~itavoj BiH, te kako ne 3. Tuzlansku koja “nema dovoljno oru`ja”.
Rekao sam im da je poku{aj borbe njihov vjeruje dobroj volji muslimana: U subotu, 5. decembra, Mladi} je u
o~ajni~ki poku{aj bez izgleda na uspjeh. “Nastavi}u sa pritiscima na muslimane i Doboju, gdje mu o kriminalu u vlastitim
Mislim da on sad oklijeva, ne zna {ta da nastoja}u da do|e do sastanka Mladi}- redovima referi{e komandant Operativne
radi i kome da se prikloni, radikalnoj struji Petkovi}-Halilovi}. [to se ti~e povla~enja grupe Doboj pukovnik Slavko Lisica:
ili savjetnicima, kao na primjer Gani}. Vrlo va{ih snaga na desnu obalu Neretve, Mladi} “S
Stojan \uri}, ranjen je u nekim arap-
je va`no da va{e snage ne odgovaraju na je predlo`io da politi~ari defini{u te granice skim zemljama, me|unarodni je krimi-
provokacije. Mo`ete se braniti, ali ne prav- (Karad`i} i Boban). Zna~i, ovo pitanje nalac. Pokrao je 350 auta i prodao u
iti odmazdu jer ule}ete u varijantu da ste treba da se proslijedi Ahtisariju u @enevu, i Srbiju. J ovo Popovi} je samozvani
stalno krivi”, savjetuje ih Morillon. Dodaje da se ostane na tim linijama dok se donese pukovnik, vidjeti ko ga je unepre|ivao,
kako je HVO prema njegovom mi{ljenju, politi~ko rje{enje”. k}i mu vozi Suzuki. Mi}o Stani{i} je
“ostvario sve svoje ciljeve te da su spremni Morillon dalje od generala Mladi}a glavni ho{tapler. Sa Borija je oti{lo 33
na pregovore”. tra`i da se uspostavi prekid neprijateljstava {lepera gra|e. Na~elnik CSB Doboj
Mladi} se 29. 11. na Aerodromu Sarajevo po ~itavoj BiH, uz tvrdnje da neke snage Andrija Bjelo{evi} iz Bosanskog [amca
susre}e sa bojnikom HVO Milivojem Armije BiH poku{avaju da naprave sukobe odnio je vre}u para. Goran Bubi}, pred-
Petkovi}em. Morillon ih na po~etku sastanka i naru~e sporazum o prekidu vatre. Mladi}a sjednik SDS u Tesli}u intelektualno je
obojicu moli da mu ka`u {ta `ele kako bi im moli da poku{a ne odgovarati na vatru. nezreo. U narodu se pri~a da su pojedini
pomogao da prekinu neprijateljstva, a u vezi Dva dana poslije, 3. decembra, Mladi} generali ume{ani u kra|u i profiterstvo”,
sa dogovorom od 10. novembra: je u selu Donji @abari. Informi{u ga o bilje`i Mladi}, nakon ~ega zapisuje

50 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Tali}eve tvrdnje da se za Lisicu pri~a Mladi} je 3. decembra 1992. na sas- intervenciji, te podr{ci koja se mo`e o~eki-
kako je najve}i profiter. tanku sa predstavnicima Banja Luke, vati od Rusije.
“Pri~a se da je pokrao Derventu, da je Lakta{a, Prnjavora i Gradi{ke. Iz Banja “Po nas je katastrofalno {to su nas pri-
pokrao stoku i oterao u Levitu, da je pokrao Luke mu se `ale na Kesi}a i @upljanina, a nudili da se kri{om vi|amo. Mi }emo
spomenike i prodavao seljacima.” Mladi} pored stavlja napomenu ‘pohapsiti na Skup{tini 17. decembra proglasiti
paravojske’. Iz Prnjavora ga obavje{tavaju Deklaraciju o prekidu rata. Ideju o podjeli
MIRA ZNA: “PUKOVNIK o formiranju plja~ka{kih bandi, a iz Bosne dao nam je Alija Izetbegovi} u
BOROJEVI] ZVAO Gradi{ke o pojavi radikala koje vodi Stojan Zenici, ali neko drugi mu ne da da realizu-
ME U KREVET” Trivund`a, pogonski in`injer iz Levite. je tu ideju”, isti~e Karad`i}.
Mladi} u nastavku bilje`i podatke koje Predsjednik SO Gradi{ka Neboj{a Ina{tanin Na Palama se 17. decembra Mladi}
je dobio od Mire Popovi} iz sela Planik, po`alio se i zbog tjeranja kvalitetnih ljudi iz susre}e sa mitropolitom Irinejom i infor-
nastanjene u Petrovu, po zanimanju ste- firmi: mi{e ga o situaciji. Na kasnijem sastanku
nodaktilografkinje, od 1968. Do 1976. radi- “S
Slobodan Puhalac, direktor ‘Levite’, vezanom za raspored Kanadskog bataljona
la u Njema~koj. Ka`e da je bila u pokretu Srbin o`enjen muslimankom, dobar UN-a u Banja Luci, Radoslav Br|anin upo-
`ena Ozrena i da je dala podr{ku JNA. privrednik, kao i Radomir Stojni} iz zorava na “princip popu{tanja”:
“Bilo je mnogo negativnih pojava u ‘Mladena Stojanovi}a’. Zato se u ‘Leviti’ “Bataljon zapo{ljava puno muslimana.
kasarni u Tuzli. Krajem novembra do{lo je osje}a odlazak direktora, proizvodi se za @ele do}i u Banja Luku da na~nu RS gdje je
{est `ena u kasarnu, do{le su sa raznih vojsku, vojska ne pla}a dovoljno i najja~a. Mo`da su do{li radi spa{avanja
strana, izjavile su da ho}e samo u ~etu snaj- mora}emo zatvoriti fabriku”. muslimana i Hrvata kojih ima puno u Banja
perista, sme{tene su u sobu u komandi. Mladi} potom bilje`i svoje izlaganje: Luci”.
Jedna je bila Jasna iz Bijeljine (SDA), “Izbe}i stranu vojnu intervenciju, Mladi} samo u crticama spominje zas-
druga je bila Ru`ica, visoka, ru`na, raskrinkati Hrvatsku i prinuditi je da jedanje Skup{tine na kojem se govorilo o
Deklaraciji o prekidu rata, te bilje`i sas-
SLAVKO LISICA: “Jovo Popović je samozvani pukovnik, tanak sa Ovenom i Morillonom 19. decem-
bra, gdje ih Morillon upozorava kako }e do
vidjeti ko ga je unapređivao, kći mu vozi Suzuki. Mićo 2. januara 1993. biti provokacija, te ih sav-
jetuje da se maksimalno suzdr`avaju.
Stanišić je glavni hoštapler. Sa Borija je otišlo 33 Mladi} se sa lordom Ovenom sastaje u
šlepera građe. Načelnik CSB Doboj Andrija Bjelošević Lukavici 21. decembra.
“[to se ti~e silovanja, slede}ih meseci
iz Bosanskog Šamca odnio je vreću para” }ete nai}i na ozbiljne te{ko}e masmedija,
press zara|uje pare na senzacijama. MCK
smotana, bila udata za Hrvata Slavka povu~e OS ili ih poraziti; osloboditi Ora{je, je rekao da su Srbi raspustili Manja~u, a
Nikoli}a. Zumra, iz firme izba~ena zbog pro{iriti Koridor i deblokirati Ozren; porazi- Hrvati i muslimani nisu. Pitanje je gdje je
prostitucije. Ima ku}u na [i}kom Brdu kod ti muslimanske snage i snage Hrvatske pre preba~eno oko 500 zarobljenika s
Tuzle, nastavnica, ispri~ala da joj je mu` njihove prole}ne ofanzive koju najavljuju; Manja~e”, bilje`i Ovenove rije~i Mladi}.
Hrvat i da joj je uzeo decu i da ho}e da mu rezultatima vojske dovesti me|unarodnu Tu su Morillon i Karad`i} koji, nakon {to je
se osveti”, pri~a Mira Popovi} Mladi}u, a zajednicu pred svr{en ~in da priznaju bilo govora o miru upozorava:
ovaj svaku rije~ bilje`i. Dodaje kako je ona fakti~ko stanje — Republiku Srpsku. “Ne}e biti nikakvog uspeha ako nas
posumnjala u Slavicu, Jasnu i Ru`icu. neko poku{ava ponovo povezati, mi
“Bile su kolovo|e, zavla~ile se kod KARAD@I]: “ALIJA NAM JE U ZENICI stolje}ima `ivimo odvojeno. Kada se
pojedinih stare{ina. Izba~ene su oko Nove DAO IDEJU O PODJELI BiH” ohlade linije fronta, mora se govoriti o
godine, posle se provukle do Br~kog, a Mladi} 7. decembra ima sastanak sa razdvajanju Srba, Hrvata i muslimana”.
Slavka se provukla do Knina, mu` joj je predstavnicima Banja Luke, a ratni Mladi} je 22. decembra na Aerodromu u
~uvao decu, ima crvenkastu kosu i puno se gradona~elnik Predrag Radi} ga o{tro Sarajevu, na sastanku su Morillonom i
{minka, ro|ena je negde oko 1950. Ja sam do~ekuje: Petkovi}em, a Halilovi} nije do{ao.
je videla da izlazi od Pere Vasilja koji je bio “Branko Ostoji}, biznismen iz Austrije, Morillon ka`e da }e sam da ~eka
glavni usta{a i predstavnik HDZ”. bi}e mandatar Vlade jer pla}a 140 dolara Halilovi}a:
Dodaje kako su Ozrenci osudili pot- apartman Karad`i}u u Interkontinentalu. “Oni igraju igru, jer ako potpi{u onda
pukovnika Dubaji}a i nju odredili da ga Leglo kriminala je CSB, ministar Stani{i} ne}e imati stranu agresiju. Da im
ubije, ali ona to nije htjela jer bi pucala “da je u sve upleten. Nije ta~no i da vi ne znate potkre{emo travu pod nogama, ako mo`ete
je bar 1000-ti dio bio kriv.” Kazala je kako da je ukradeno 2600 golfova iz TAS-a. Ne vi da potpi{ete sporazum, a ja }u njega sutra
je i vojnika koji ga je trebao ubiti odvratila: mo`e Joja Tintor biti savjetnik, a moler je i naterati da do|e”.
“Potpukovnika Radoji~i}a su likvidirali kriminalac!” S Morillonom se Mladi} sastaje i 25.
mafija{i Brano Gaji} iz Petrova, Slavko Dan kasnije Mladi} se sastaje sa pred- decembra, koji mu se `ali da su muslimani
Katani} zvani Mamac koji i sada brljavi stavnicima Crvenog krsta, a na sastanku se pucali na njega:
protiv vojske, njegov brat Slobodan spominje i problem Manja~e. U Beograd “Muslimani su pucali na mene ju~e.
Katani} je samozvani na~elnik MUP-a u Mladi} putuje 11. decembra i sastaje se sa Danas sam li~no zahvalio Halilovi}u na
Petrovu. Potporu~nik Borojevi}, aktivni Milo{evi}em od kojeg tra`i podr{ku u ovom poklonu. Ju~era{nji napad je bio sa
starje{ina, komandir komande stana maltre- logistici, te ga upozorava da mediji ciljem da se ja ubijem, molim da mi
tira me na svakom koraku. La`no se pred- poku{avaju unijeti razdor me|u Srbe. Tri pomognete da utvrdim ko je pucao”.
stavljao da je obavje{tajac, vo|a tenkovske dana kasnije sastanak je u Palati Federacije Sljede}i prona|eni zapis je sa sastanka u
jedinice, da je bezbjednjak. Ne mogu dobiti a prisutni su ]osi}, Milo{evi}, general @enevi 2. januara 1993. Mladi} izgleda nije
uniformu jer je on tra`io da idem s njim u Pani}, Karad`i}, Kraji{nik, Koljevi} i bro- imao vremena za pisanje novogodi{njih
krevet”. jni oficiri. Bilo je govora o mogu}oj vojnoj ~estitki… 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 51


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Tri dana jula 1995.


godine bila su
dovoljna vojnicima
pod komandom
RATKA MLADIĆA
da zarobe i strijeljaju
više od osam hiljada
Bošnjaka i Hrvata iz
ove nekadašnje
zaštićene zone
Ujedinjenih naroda;
naši reporteri
boravili su u
Srebrenici dan
nakon hapšenja
RATKA MLADIĆA
protiv kojeg je Haški
tribunal, 24. jula
1995. godine, dese-
tak dana nakon pada
ovog grada, podigao
optužnicu za najteže
ratne zločine

SREBRENICA,
DAN POSLIJE
“Uhap{en je 15 godina prekasno; za
ono {to je napravio Srebreni~anima ne
postoji zemaljska pravda“
52 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.
HAP[ENJE RATKA MLADI]A

puno vijest da je Mladi} uhap{en. Nemam


neke emocije kada ~ujem da ljudi o tome
pri~aju. Previ{e je vremena bio na slobodi
da i{ta mogu o~ekivati od njegovog
su|enja.“ Okupljeni klimaju glavom. Svi
su, ka`u, povratnici. Prvi su se u selo vratili
2001. godine. Sami su popravljali svoje
ku}e, sami `ive od skromnih penzija,
obra|uju}i zemlju. “Nemamo mi ni{ta od
toga {to je on uhap{en. Nema tu pravde, da
je ima, ne bi se desio genocid. Da ima
pravde, svijet bi ga uhapsio jo{ 1995.
godine, ne bi ga pustio da se sakriva sve
ove godne.“

“SKLONIO JE KAMERE
I PO^ELA JE KLANICA“
Abdurahman Babaji}, sedamdesetogo-
di{njak, iz Srebrenice je desetog jula 1995.
godine u zbjegu krenuo ka Tuzli. U koloni
je sa sinom deset dana tumarao {umama da
bi se nekako dokopao Nezuka, sela na lini-
ji razgrani~enja ka Tuzli. “Ne pitaj kako je
bilo. Lutali smo {umom deset dana, putem
koji zdrav ~ovjek pje{ke mo`e pre}i za dan
i po.“ U Srebrenici je, u izbjegli{tvu,
proveo tri godine. U ratu je izgubio starijeg
sina, mla|i se sre}om s njim dokopao slo-
bodnih teritorija. “BBili smo gladni, iscr-
pljeni, postajalo nam je svejedno kako }e
zavr{iti. Dan prije nego {to }e Mladi} u}i u
grad, krenuli smo u {umu, jer smo znali da
}e nas pobiti. Meni su najgore bile zas-
jede“, pri~a Abdurahman, dodaju}i: “Puste
jednu grupu od dvadesetak, trideset ljudi da
pro|u i oni nekako dojave da mo`emo i mi.
I onda sa~ekaju i sve pohvataju: pa na stri-
jeljanje. Iz Srebrenice nas je krenulo 15-16
hiljada, u Nezuk je stiglo jedva pet hiljada“.
Vijest o hap{enju ~uo je dok je odmarao od
rada u polju. “Ne znam, sine. Pravedno je 

Pi{e: NEDIM HASI] MEMORIJALNI CENTAR POTO^ARI


Foto: MARIO ILI^I] Posljednje
Posljednje odredi{te
odredi{te mu~ki
mu~ki ubijenih
ubijenih Srebreni~ana
Srebreni~ana

D`uma, redovna molitva petkom, upra-


vo je okon~ana u selu Glogova, dvadesetak
kilometara od Srebrenice. Tridesetak
mu{karaca, pod vrelim majskim suncem,
brzo se razilazi iz dvori{ta d`amije i kre}e
ka svojim ku}ama.
Preko ceste koja vodi prema Srebrenici,
malo dalje njihove kom{pije Srbi okopava-
ju krompir. Ne `ele komentirati vijest o
hap{enju Ratka Mladi}a. Samo odmahuju
rukom i nastavljaju dalje. S druge strane
ceste, mo`da pomalo neo~ekivano, sli~na
reakcija.
“Niste trebali ni danas ni ju~er ovdje
dolaziti“, pri~aju nam dok se obuvaju u
d`amijskom dvori{tu. “[to dolazite, {ta mi
imamo do toga? Svi u Srebrenicu do|u
samo kad se ne{to desi. I Tihi}, i Bakir i
Reis. Svih ostalih dana mi smo ovdje sami,
prepu{teni sami sebi. Nama ovdje ne zna~i

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 53


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 da su ga uhapsili i da mu se sudi. Najvi{e


zbog onih {to su ubijeni, nama koji smo `ivi HATID@A
HATID@A
njegovo je hap{enje stiglo prekasno. Mi ti MEHMEDOVI]
MEHMEDOVI]
gledamo od ~ega }emo pre`ivjeti. Nas je NA
NA MEZARIMA
MEZARIMA
{estero u ku}i, `ivimo od pomo}i od 300 SVOJIH
SVOJIH SINOVA
SINOVA
maraka.“ Na pitanje kako, vrti glavom i “Nema
“Nema te
te pravde
pravde koja
koja
pozdravlja. “Razmisli sam kako je od 300 mo`e
mo`e ubla`iti
ubla`iti moju
moju bol”
bol”
maraka nahraniti {estero usta. Trebaju o
tome misliti ovi u Sarajevu i Banjoj Luci.
Ako ikog od njih vi{e zanimamo mi koji
smo se vratili ovamo.“ Nekoliko kilometara
ni`e je selo Kravica. Uz cestu zloglasna
zemljoradni~ka zadruga u kojoj je 13. jula
1995. godine strijeljano oko hiljadu
zarobljenih Bo{njaka. Oko zgrade nekoliko
novinarskih ekipa iz Njema~ke i Engleske,
snimaju strati{te. Preko puta srpske ku}e. U
naselju ti{ina. Prelazimo opet preko ceste,
`elimo pitati jesu li ~uli {ta se u ~etvrtak
desilo u selu Lazarevo kod Zrenjanina. No,
ne sti`emo daleko. Upozoreni smo da
nismo dobrodo{li i da ne postavljamo bilo
kakva pitanja. Niko od njih nije, ka`u,
u~estvovao u strijeljanjima zarobljenika u
njihovom selu. A o Mladi}u nemaju komen-
tara, ne `ele uop}e o njemu razgovarati.

U HAAGU ZA MLADI]A NEMA PRAVDE


Cesta koja razdvaja ova dva sela
na~i~kana je policijskim patrolama sve do
Poto~ara. Da li zbog poja~anih mjera sig-
urnosti ili uobi~ajenih radarskih kontrola,
te{ko je ocijeniti. No, policajaca ima vi{e
nego ina~e. “Od ju~e popodne u grad dolaze
strani novinari, snimaju, javljaju se u`ivo.
Zato je pun grad policije“, komentiraju
Srebreni~ani. U Poto~arima, u Memorija-
lnom centru u kojem je ukopano 3749 posm-
rtnih ostataka ubijenih Srebreni~ana, ~ija su
tijela razbacivana po masovnim grobnicama,
Hatid`a Mehmedovi} je ve} cijelo jutro.
Moli se izme|u mezara u kojima su tijela
njezinog mu`a i dva sina. “Starijeg su mi
na{li u grobnici na farmi Pilica, mla|eg kod
{kole u Petkovcu. Sama sam, nemam vi{e
nikoga“, pri~a nam. Ratka Mladi}a vidjela je
posljednji put u bazi UNPROFOR-a u
Poto~arima, gdje se sklonila iz grada koji je
pao 11. jula. “Bila sam kod trake koja nas je
dijelila od njega. U{ao je nadmen, bahat.
Kako se nadmeno pona{ao prema nama,
takav je bio i sa holandskim vojnicima. Brzo
su stigle televizijske kamere i on je imao
neki osmijeh na licu dok je govorio, pri~ao ca. Svi mu{ki, od 13 do 70 godina, su odvo- pravedno to {to je Mladi} u zatvoru i sko-
nam da nam se ni{ta ne}e desiti, da oni koji jeni u stranu. I tada je po~ela klaonica.“ rom putu ka Haagu. “Pravda? Za ovaj bol
ho}e mogu ostati, koji ne}e da idu u auto- Hatid`a zastane na trenutak da obri{e suze. nema pravde? Kakva to pravda mo`e meni
buse.“ Hatid`a pri~a o Mladi}u brzo, “Od tog dana kada je sklonio kamere pa sve vratiti moje sinove, mog mu`a?“ Ka`e da
sje}aju}i se svih detalja tog julskog dana, ba{ do danas ne pro|e dan a da sebe ne upitam nije, nakon {to je ~ula vijest o hap{enju,
kao da su bili prije nekoliko nedjelja, a ne jedno. Pitam se za{to ljudi ubijaju, {ta ih na to osjetila bilo {ta. “Cijeli je svijet znao i
prije 16 godina. “Onda se desilo ne{to {to tjera da strijeljaju kom{ije, prijatelje? Moja gledao {ta se de{ava u Srebrenici tog 11.
ne}u zaboraviti dok sam `iva. Vidjelo se da su djeca su bili cvjetovi, obojica maloljetni kada jula. I cijeli je svijet znao gdje se Mladi}
mu kamere dosadile, naredio je snimateljima su ubijeni, izvedeni iz {kole i do danas nisam krio svih ovih godina. Da su ikada bili
da ih ugase i onog je osmijeha nestalo sa lica. na{la odgovor na to pitanje.“ iskreni u namjeri da ga uhapse, u~inili bi to
Viknuo je: ‘Dosta!’ I ~im su se kamere Hatid`a `ivi sama u ku}i koju je obnovi- prije petnaest godina. Sada je on samo
ugasile, po~eli su razdvajati `ene od mu{kara- la prije desetak godina. Ne misli da je obi~an bolesni starac kojem }e u Haagu biti

54 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

bolje nego u ku}ama u kojima se skrivao.


Ima}e svoju sobu, lijekove, doktora koji }e
ga pratiti. Bi}e mu kao u domu za stare. A
ja od svoje penzije jedva da mogu sebi
lijekove priu{titi. Nema tu pravde.“ Dan
nakon Mladi}evog hap{enja, Srebrenica
`ivi kao da se ni{ta posebno nije desilo.
Pustim ulicama krstare uglavnom nov-
inarske ekipe, tragaju}i za vijestima. ^etvr-
tak je protekao mirno, bez uzbu|enja. “A
{ta }e se to desiti u Srebrenici, ovo je mrtav
grad i sumnjam da bilo kakva vijest ovdje
mo`e izazvati neke proteste ili odu{evljen-
je“, ka`e Abdulah Purkovi}. Srebreni~kog
ugostitelja, koji je nedavno izazvao pa`nju
ovda{nje javnosti kada je emitiran ratni
prilog Slobodana Vaskovi}a, u kojem
donedavni novinar FTV-a govori Abdulahu ABDULAH
{ta treba pri~ati nakon pada Srebrenice,
PURKOVI]
nije previ{e uzbudila vijest o Mladi}evom Nadam se da
hap{enju. “Prostrujalo je gradom tiho, s }e Mladi} jo{
nevjericom“, ka`e Abdulah. “Dobio sam e- dugo `ivjeti
mail sa tom vije{}u, a ne{to kasnije su ljudi da do~eka
po~eli dolaziti i {aputati kako je uhap{en. svoju kaznu
Niko nije vjerovao, a svi smo nekako... ne
znam kako da opi{em, razo~arani. Preklinjale su i mene i mnoge druge ljude dugo. @elim da ga stigne svaka kletva, i
Prekasno se to sve desilo, prekasno. Jo{ da ih ubijemo i da im skratimo muke. Sada bosanska i srpska i hrvatska. Jer smo
kada sam vidio kako izgleda kada su ga `elim da i on moli da ga ubiju a da `ivi tokom opsade Srebrenice tri godine mi svi
policajci odveli u pritvor. Jedan bolesni
deda. Ali, nije me iznenadila slika Mladi}a POTOČARI, JULI 1995.: Naredio je snimateljima da
danas. On je ustvari takav, nula od ~ovje-
ka. Njega je Bog kaznio, ali ga jo{ uvijek ugase kamere. Viknuo je: ‘Dosta!’ I čim su se kamere
nije kaznio dovoljno. Njemu treba biti
kazna da nikada ne umre. Zna{, mene su u ugasile, počeli su razdvajati žene od muškaraca. Svi
ratu u Srebrenici neke `ene koje su bolo- muški, od 13 do 70 godina, su odvojeni u stranu. I
vale od raka, a mi nismo imali lijekova da
im pomognemo, molile da ih ubijem. tada je počela klaonica.“
u gradu ginuli od njegovih granata. A to se
ABDURAHMAN polako zaboravlja.“ Prije {esnaest godina,
BABAJI] Abdulah se sa Mladi}em suo~io nakratko
Za sve nas u Poto~arima, u holandskoj bazi u kojoj su
Mladi}evo hap{enje Srebreni~ani tra`ili spas. Izveden je iz
desilo se petnaest kolone i pred kamerama tada{nje SRT
godina prekasno nare|eno mu je da govori ono {to su
d`elati `eljeli ~uti. Mladi}a nije nikada
zaboravio, iako je, kako ka`e, poku{avao
to u~initi svih ovih godina. “Gledao sam
kako se pona{a prema svojim i holandskim
vojnicima. Tog se dana pona{ao kao da je
~itava zemlja, kao da je cijeli svijet njemu
podre|en. A ustvari je to jedna velika bije-
da od ~ovjeka“, ka`e Abdulah ustaju}i od
stolice. Ide za svojim poslom, nema vre-
mena za mnogo pri~e. Ali zna isto ono {to
zna i Hatid`a. Za ono {to je u~injeno
nakon pada Srebrenice, pravde na ovom
svijetu nema. “Pravde nema, jer mislim da
su ha{ke presude obi~na smijurija. Da ja
silujem ili ubijem nekoga na ulici, pred
mojom ku}om, dobio bih ve}u kaznu od
onih koji su krivi za smrt hiljada ljudi. A
rat im je bio i danas je izgovor za sve.
^ovjek je uvijek ~ovjek i rat ne smije
nikom biti izlika za zlo~ine. Sve ti je to
obi~na lakrdija.“ 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 55


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Knjiga RATKO MLADIĆ - IZMEÐU MITA I HAGA, u kojoj njen autor, bivši
načelnik Uprave za moral i informisanje Vojske Jugoslavije, pukovnik
LJUBODRAG STOJADINOVIĆ teško optužuje generala RATKA MLADIĆA,
objavljena je prije nekoliko godina; naša novinarka izdvaja najinteresantnije
dijelove iz ove izuzetno zanimljive knjige, koja obiluje podacima do kojih je autor
došao razgovarajući sa bivšim komandantom Vojske Republike Srpske i njegovim
najboljim prijateljima i poznavaocima

[IZOFRENA BIOGRAFIJA
GENERALA MLADI]A
Ljubodrag Stojadinovi}: “Mladi} je tra`io da ga
po{tuju, ali to nije postizao vojni~kom skromno{}u,
nego provincijalnom bahato{}u i jednom vrstom
nadmene sirovosti, ~ak pretencioznog primitivizma”
Po Stojadinovi}u, napori Vlade Srbije BIA. To su uglavnom ljudi koji svoju pro-
Pi{e: MIRHA DEDI] da uhapsi Mladi}a svedeni su na tra`enje fesionalnu rehabilitaciju tra`e u ~uvanju

V
najgorih na~ina da se objasni zbog ~ega sopstvene dogmatske biografije. Zato su
ode}i srbijanski vojno-politi~ki Mladi} nije u Haagu, nego na organizovan- oni najpouzdaniji, ali i najopasniji. Me|u
komentator i biv{i na~elnik Upra- je akcije da se on privede. O tome svjedo~e njima ima fanatika spremnih na sve. Jedan
ve za moral i informisanje Vojske amaterske akcije policije {irom Srbije: “Na od takvih, sa konspirativnim imenom
Jugoslavije, pukovnik Ljubodrag referisanju Dr`avnom savetu odbrane, Mensa, tvrdi da je za Mladi}a spreman da
Stojadinovi}, prije nekoliko godi- Vojno-bezbednosna agencija (biv{i KOS) je pogine. Naravno, ne mo`e se znati ko {ta od
na je objavio knjigu: Ratko Mladi} - ozna~ena kao klju~ni faktor za Mladi}evo njih radi ili gde je usmerena ideja akcije da
izme|u mita i Haga. Stojadinovi} u ovoj skrivanje i razotkrivanje. Me|utim, u se Mladi} prona|e ili da bude {to nedostup-
knjizi govori o Mladi}evoj {izofrenoj za{titu Mladi}a upleteni su i pripadnici niji. Na istovetnom zadatku postoje instali-
biografiji, optu`uje ga za masakr u
Srebrenici, govori o vremenu kada se naj-
tra`eniji bjegunac odmetnuo u hajduke, ZABRANJENA KNJIGA
opisuje ga kao simbolom propasti i tvrdi da
se ~ovjek koji u svijetu va`i kao simbol
najte`ih zlo~ina nikada ne}e na}i pred
Ha{kim tribunalom.
Prijetnje, ucjene i zapaljeni
PROBUDI SE, NE[TO SE DE[AVA
Stojadinovićev stan u centru
“Ratko Mladi} je do sada napravio
svoju hajdu~ku biografiju koja traje vi{e od
Beograda
petnaest godina. Nisu ta~ne verzije da je on Stojadinovi}eva knjiga Ratko Mladi} - knjige redovno dobijao telefonske prijetnje.
pregovarao s vlastima u nameri da se preda, izme|u mita i Haga objavljena je u tira`u od “Dobijao sam pozive koji su ovako
jer on nije ~ovek koji bi se predao. Njegova trideset hiljada primjeraka. Me|utim, kada glasili: [ef `eli da vas ~uje, a ja pitam: Koji
odluka da se ovako odnosi prema Ha{kom je iza{la, bilo ju je nemogu}e nabaviti u {ef? Sa~ekajte malo, ~uju se neki glasovi,
tribunalu proizilazi iz vi{e razloga. Prvo da beogradskim knji`arama. Kru`ila je fama {u{tanje i spu{tanje slu{alice. Takvih sam
se `iv ne}e predati, {to je meni li~no rekao da je povu~ena iz prodaje, odnosno poziva imao dosta. Me|utim, nije to bio
1999., zatim da ne `eli da ga vezuju oni zabranjena. Iako tvrdi da se knjiga sasvim prvi put da su mi pretili. Tri godine pre
koje je on vezivao za bandere 1995., mislim sigurno nije dopala odre|enim vojnim i poli- izlaska knjige, zapalili su mi stan u centru
na UNPROFOR-ove oficire, i da ne bi cijskim strukturama, Stojadinovi} za na{ list Beograda, u Zmaj Jovinoj ulici. A beograd-
dozvolio da mu sude oni kojima je on ka`e da “ne veruje” da je knjiga povu~ena. ska policija nikada nije prona{la
No, priznaje da je na po~etku prodaje po~inioce”, ka`e Stojadinovi}. 
sudio”, pi{e Stojadinovi}

56 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

rane obe {kole mi{ljenja i operacija. Pri tom


PRAVDA I KRIVDA postaje neva`no ko je u tome pripadnik
Vode}i
Vode}i srbijanski
srbijanski BIA, a ko VBA.”
vojno-politi~ki
vojno-politi~ki komentator
komentator ii Stojadinovi} opisuje kako otprilike
biv{i
biv{i na~elnik
na~elnik Upra
Upraveve za
za izgledaju akcije policije u hvatanju
moral
moral ii informisanje
informisanje Vojske
Vojske
Jugoslavije,
Mladi}a. “Uzmimo Rajac, objekat u okviru
Jugoslavije, pukovnik
pukovnik
Ljubodrag
Ljubodrag Stojadinovi},
Stojadinovi},
planinske kasarne, koji je i neka vrsta
dao
dao je
je nemjerljiv,
nemjerljiv, iscrpan
iscrpan ii vojnog odmarali{ta. Recimo da je Mladi} u
iskren
iskren doprinos
doprinos prilogu
prilogu za
za apartmanu broj 1, koji se nalazi sedamdese-
biografiju
biografiju zlikovca
zlikovca tak metara desno od kapije. Mladi} je ~ovek
iz
iz Kalinovika
Kalinovika koji voli ptice, ne mo`e da im odoli. Ali,
uglavnom ih gleda kroz prozor. Ne `eli da
se pojavljuje, jer je trista metara desno od
apartmana broj 1, velika kasarnska zgrada.
U njoj su vojna lica koja tu letuju. Ni`e od
apartmana, postoji i podzemno skloni{te,
povezano sa izlazom na put koji vodi do
Gornjeg Milanovca. Mladi}evo obezbe-
|enje je u apartmanu broj 2. Sekretar
komandanta koji je izdao izvr{no nare|enje
da se krene u akciju hap{enja Mladi}a, zna
da je ne{to va`no u toku. U `elji da prvi
saop{ti va`nu informaciju poziva svog
prethodnog {efa penzionera: Ovde se ne{to
de{ava. To je ve} dovoljno. ‘Prethodni {ef’,
~ija je pouzdanost savr{ena, nalazi se u sis-
temu za{tite. On odmah javlja tamo gde
treba. Obezbe|enje pakuje {efa, odnosno
Mladi}a. Za to vreme helikopteri lete prema
Ljigu, a onda prema Ravnoj Gori. Tu negde
}e specijalci sesti u d`ipove. Obu~eni su da
svoj posao obave sa {to manje {tete.
Padobranci iz 63. brigade i kobre. Najbolji
od najboljih. U mrklom mraku, kolona od
tri d`ipa, pod ratnim svetlima, grabi prema
Rajcu. Napadaju sa tri strane, {ok bombama
i zaslepljuju}im sredstvima. Da ne bi bilo
pucnjave i nepotrebne buke. Ta~no znaju
gde je apartman broj 1, u kome se nalazi
o{amu}eni Mladi}. Me|utim, ku}ica je
prazna. Do pre samo pola sata u njoj je bio
onaj koga svi tra`e”, napisao je biv{i
na~elnik Uprave za moral i informisanje
Vojske Jugoslavije.

OD “MRA^NE KU]E” DO “KU]E CVE]A”


Autor knjige Ratko Mladi} - izme|u
mita i Haga ne isklju~uje mogu}nost da se
Mladi} dugo krio u kasarni na Top~ideru,
gdje su ubijena dva vojnika, koje je likvidi-
ralo Mladi}evo obezbje|enje. Biv{i min-
istar odbrane Prvoslav Davini} pozvao je
novinare kako bi objasnio da se radi o
“staroj, mra~noj ku}i, namenjenoj za
ru{enje, u kojoj ima nekoliko radnika,
obezbe|enje, konobari i doma}ice”. A
Stojadinovi}, pak, ka`e: “Me|utim, ta
mra~na ku}a je krila podzemne hodnike
koji od Drajzerove ulice vode prema Ku}i
cve}a. Ona je na jednom kraju spleta
beskona~nih hodnika ispod top~iderskog
brda, koji zatvaraju logi~an krug skrivanja.
To je dakle vu~ja jama, ~iji je smisao
~uvanje ‘pelcera srpske nacije’, dakle
izabranog krema izuzetih od pogibije.” 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 57


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

 Po Stojadinovi}u postoji jo{ jedna


tajanstvena kategorija tragalaca, koja ima
malo izgleda za uspjeh, ali se ne mo`e ni NE]E[ RATKO, NISI NI PRIJE
zanemariti. Ovu grupu ~ine ratni veterani
koji su ve} u~estvovali u otmicama nekih
ha{kih optu`enika “ni`eg ranga”. Oni imaju
Mladićeva opsesija Sarajevom
svoj sindikat i okupljaju se svake godine na Krajem maja 1992. u Sarajevu se radikalne negacije bilo kakvog vojni~kog
sjeveru Austrije. Ovo udru`enje, u kojem Mladi} sreo sa generalom Milutinom umije}a generala Mladi}a, uz ukazivanje
su potpuno ravnopravni Srbi, Hrvati, Kukanjcem, komandantom Druge armi- ratne surovosti, naro~ito prema Sarajevu:
Englezi, Izraelci i drugi, zvani~no nema jske oblasti. Prema svjedo~enju Mladi}a, “Mladi} je svuda oko Sarajeva rasporedio
naziv. U neformalnim razgovorima oni su Kukanjac je, navodno, bio sav slomljen i na desetine ~eli~nih cevi velikog kalibra,
“pomaga~i pravde”. Prema izvoru autora bilo mu je te{ko zbog pogibije vojnika u vi{ecevnih raketnih baca~a tipa plamen i
knjige, bez pomo}i ove organizacije nikada Dobrovolja~koj ulici. “Ja sam ga razumeo oganj od 128 milimetara, minobaca~a, i u
ne bi bio uhap{en Ante Gotovina. Prodali kao ~oveka, ali ne kao komandanta. On skladu sa planovima odmazde, ~iji su ide-
su ga onda kada je na tr`i{tu dostigao me pitao: Rale, burazeru, ka`i mi {ta da jni tvorci sedili na Palama i u Beogradu,
najvi{u cijenu. To su najskuplja iskustva radim? Ubij se, Milutine, rekoh ja njemu, zapo~eo dugo o~ekivani ratni~ki pir. Mladi}
ne~ega {to se zove razbojni~ki jet-set. U eto {ta da radi{.” Takav savjet Kukanjac je `elio ’da nau~i Aliju pameti’, ali su u
njemu je razlika izme|u lovaca i onoga koji nije poslu{ao, mada Mladi} tvrdi da je mis- razorenom Sarajevu stradali i muslimani i
je pod hajkom zanemarljivo mala, jer su svi lio sasvim ozbiljno. Srbi i Hrvati.
iz istog svijeta. Ovo udru`enje ne izvodi Odnos Mladi}a prema Sarajevu, po Za{to je Mladi} uzeo Sarajevo na zub?
operacije, samo pru`a informacije Stojadinovi}evom mi{ljenju, ne mo`e da Da li je to, kako jedan psiholog tvrdi, sin-
odre|enim policijskim strukturama. Jedan bude obja{njen elementarnom vojni~kom, drom selja~eta iz Kalinovika, koga je taj
obavje{tajni oficir iz ove organizacije niti literarnom percepcijom. “Mo`da }e grad nekada potcenio i nije ga primio kao
autoru knjige je ispri~ao da je situacija sa zauvek ostati tajna zbog ~ega se Mladi} sa svojega i dostojnog sebi. U tome je bilo
Mladi}em mnogo komplikovanija nego sa takvom `estinom okomio na Sarajevo. Sva sli~nosti s Radovanom Karad`i}em i nje-
Gotovinom, jer se Mladi} ne pona{a njegova postoje}a obja{njenja na tu temu govim kompleksom pred Sarajevom.
logi~no i zbog toga je pristup njemu mnogo - iracionalna su. Taj grad postao je njego- Mladi} je vi{e puta govorio da je Sarajevo
te`i. va opsesija. To je taj odnos pojedinca srpski grad i da njegovim padom rat mo`e
prema gradu, i nekoga ko ose}a mo} biti zavr{en. Ako je Sarajevo nekada bilo
UKAZ ZA PENZIJU prema meti. Verovatno je ta~na pret- srpsko, za{to ga je onda Mladi} sa takvom
Mladi}ev dosje, koji ve} mjesecima postavka da su Srbi dobili najgoru medi- `estinom ru{io? U ~iju bi korist bio zavr{en
potra`uje Ha{ki tribunal, za autora ove jsku ulogu jo{ 29. aprila 1992., kada je po rat, ako Srbi zlo~inima poma`u pad srp-
knjige predstavlja pravu enigmu: “Gotovo idiotskoj ideji tada{njeg General{taba JNA skog grada?”
je sigurno da Mladi} nije imao samo jedan na aerodromu Butmir uhap{en legitimni Iz nekog razloga Sarajevo je osobena
dosje. Kao mlad oficir, sklon da svoju aro- predsednik BiH Alija Izetbegovi}. Ni vrsta opsesije Ratka Mladi}a. Nakon
gantnu i samoljubivu li~nost stalno isti~e u danas nije jasno kome je uop{te palo na operacije Lukavac 93, on je poru~io musli-
prvi plan, Mladi} je bio zanimljiv Slu`bi pamet da hapsi Aliju. Izetbegovi}a je uhap- manima: “Neka ne sanjaju san da }e ih
sila Armija susedne dr`ave, a zatim ga kao za{tititi neko drugi. Za{titi}e se sami, ako
dr`avne bezbednosti. Me|utim, Tribunalu
taoca vodala ulicama zapaljenog grada. ostave oru`je. Ako se okanu njega, mogu
je bio znatno zanimljiviji onaj drugi dosje,
Niko nije znao {ta bi trebalo uraditi s njim, da `ive na teritoriji koju im ostavljamo. I to
koji je bio u omotu presavijenog papira
i kako ga iskoristiti”, tvrdi Stojadinovi}. im je mnogo. Sarajevo sam ja ostavio za
A-3. Na prvoj strani je fotografija. Na njoj
Me|u generalima VJ ima i poku{aja kraj.” 
Mladi} podse}a na Broza iz epizode koja se
zove bomba{ki proces. Srbin iz Kalinovika
toliko da li~i na Zagorca, ili na prvog Uprkos ~injenici da su bili u koncepcijskoj
vrhovnog, ili je to samo `eljena ideolo{ka sva|i i da je postojao veliki nesporazum,
maska... Ina~e, bez slike i analogije koju Milo{evi} je svojim autoritetom neposred-
ona izaziva, personalni dosje Ratka no izdejstvovao jo{ jednu zvijezdu za gen-
Mladi}a prili~no je dosadan. [kolovanja. erala Mladi}a. U to vrijeme Mladi} je bio
Unapre|enja i preme{taji. Nagrade, najpopularniji Srbin. Milo{evi} nije `elio, a
pohvale, kazne. Odlikovanja. Kraj karijere, definitivno ni smio da ga izgubi. Poku{ao je
penzija, odmetni{tvo. da poka`e da Srbija nije ostavila bra}u na
Poslednji ~in (general-pukovnik), dobio cjedilu. Kona~no, smatrao je da je Mladi}
je 28. decembra 1994. godine. Iako je bilo va`niji od Karad`i}a.
logi~no da je takav akt potpisao Radovan “Te{ko je znati ko je Mladi}u 2002.
Karad`i}, sve je to va`ilo samo uz ukaz koji potpisao ukaz za penziju. Za{to ba{ onda i
je parafirao predsjednik SRJ Zoran Lili}. U u ~ijoj vojsci i na kojoj du`nosti je ovaj
Vrhovnom savetu odbrane tada su sedeli general bio tada? Logika tu`ila{tva bila je
Slobodan Milo{evi} i Momir Bulatovi}. jasna: ako je Srbija pla}ala i unapre|ivala
Nekoliko meseci pre toga, Milo{evi} je generale preko Drine, onda su i druge
blokirao granicu na Drini. Razlog je bio bratske veze vrlo indikativne. Blokade
Mladi}evo odbijanje Vens-Ovenovog krive reke mogle bi da budu samo politi~ki
plana. U pauzi pregovora Mladi} je rekao manevar. Ali, tih podataka nema u
Dobrici ]osi}u: Pro~itao sam sve {to ste Mladi}evom dosijeu. U poznim godinama
napisali. I Deobe, naravno. I ponovo }u da Mladi} je, bar po li~nim papirima, imao
~itam kad stignem, ali vas poslu{ati ne}u!” donekle {izofrenu biografiju. Na neki na~in

58 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

DEBELJU[KAST I RUMEN

Mladić Morillonu: “Strašno volim da igram šah, a


Napoleon je, ako se sećate, jako voleo da igra
simultanku sa svojim maršalima”
“Zapadni generali, koji su do{li na sastanak u svom {tabu 11. juna u 12
Balkan da svoju karijeru okon~aju avantu- sati. Morillon je stigao ta~no na vrijeme.
rom, nisu voljeli Mladi}a, osim mo`da Pro{lo je deset, dvadeset minuta. Pro{lo
Mekenzija”, navodi Stojadinovi}: “Majkl je i pola sata, ali Mladi} nije pokazivao
Rouz je bio siguran da Mladi} ima harizmu i znake gostoprimstva. Tek nakon
lukavost, ali mu je zamerio strate{ku dog- pedeset minuta zaka{njenja, iza{ao je iz
mati~nost, samoljublje i zapu{ten fizi~ki jedne kancelarije, nose}i pod mi{kom
izgled - ’debelju{kast, rumen’. Francuski {ah-garnituru. Morillon je energi~no
legionar, general Filip Morion, verovatno je protestvovao. Me|utim, Mladi} je hla-
cenio Mladi}a, ali ga je neverovatno mrzeo.” dnokrvno kazao: “Znate, ja stra{no
Na sastanku sa generalom Peri{i}em, 17. JEDAN OD PRIMJERA PONI@ENJA volim da igram {ah. Ne znam vojnog
septembra 1994., na kojem je bio prisutan i Ratko Mladi}, Philippe Morillon i Radovan komandanta koji nije voleo tu igru.
autor ove knjige, Morillon je iznio i precizno Karad`i} Napoleon je, ako se se}ate, jako voleo
obrazlo`io 37 slu~ajeva koje je do`ivio kao da igra simultanku sa svojim mar{alima.
poku{aj Mladi}a da ga ponizi. Morillon je vjerovao da Peri{i} ima Ja nisam smeo da dopustim zastavniku da me potu~e, kao {to ni
veliki uticaj na Mladi}a, pa je tra`io od njega da ga upozori da bude Napoleon nije svojim mar{alima.”
korektniji. A Stojadinovi} u svojoj knjizi komentari{e: “Mladi} je tra`io da
Jedan od navedenih primjera poni`enja dogodio se u junu ga Morillon po{tuje, ali to nije postizao vojni~kom skromno{}u,
1994. godine. Morillon je uporno zahtijevao da razgovara sa nego provincijalnom bahato{}u. I jednom vrstom nadmene
Mladi}em, jer je bilo mnogo tema za razgovor. Mladi} je zakazao sirovosti, ~ak pretencioznog primitivizma”. 

srpska verzija doktora D`ekila i mister Kada se Mladi} javio, Milo{evi} je budu}nost”. (Sarajevo, 25. maj 1968.
Hajda. Pod tu|im imenima, Mladi} se tri podigao ton do nepodno{ljive visine, bio je godine.) “Pa {ta”, pitao je Karad`i}: “Je l’
puta le~io na VMA. Mogu}e je da je ‘tu|e to falset u kojem se jedva prepoznavao to tvoje, ono {to ste ti i mladi oficiri
ime’ bilo alibi za rukovodstvo klinike. harizmatski vo|a svih Srba. Milo{evi} je po`eleli svom mar{alu?” A Mladi} mu je
Tribunal, me|utim, nije odustajao. Tra`io rekao da }e ga smijeniti ili ~ak strijeljati. odgovorio: “Nije, Radovane, moje, nego
je od dr`ave otvaranje vojne arhive. Mladi} je odsje~no i odrje{ito odgovorio: tvoje. Nisam pro~itao potpis, mislio sam da
Direktor vojne arhive, pukovnik Basara, “Slu{ajte Vi, nemojte se drati na mene. Ako }e{ se setiti {ta si napisao.”
rekao je da je arhiva nepristupa~na; da se imate {ta da mi ka`ete do|ite ovde, a nemo- Parlament se grohotom smijao, a
njen veliki deo nalazi u vre}ama, a vre}e jte mi popovati iz kabineta. Ja takvih imam Karad`i} je upozorio generala da nije vri-
nedostupne od drugih vre}a, i da se vrlo i ovde za izvoz!” Nakon toga je zalupio jeme za neozbiljnost, po{to je sudbina
mali dio nalazi na mikrofilmovima. slu{alicu. Milo{evi} je jo{ tri puta zvao dr`ave u pitanju.
Me|utim, drugi segment najva`nije arhive operativni centar, ali Mladi} nije htio da se Mladi} je, po Stojadinovi}evom mi{lje-
uni{ten je u no}i 6. oktobra 2000. godine. javi. Onda je Milo{evi} tra`io vezu sa nju, li~no bio uvjeren da je on mesija, da iznad
Tada su uz saglasnost BIA i VBA ~itavu Peri{i}em i naredio mu da ga hitno prona|e njega ne postoji niko, da nikakav drugi vo|a
no} na Banjici gorele vatre, kako bi se i urazumi. Na {ta je Mladi} odgovorio: ne mo`e da mu bude ravan, da je on u stvari
uni{tio materijal tajnih slu`bi”, pi{e dalje “Ajde, ljudi, pustite me da radim!” Mladi} jedna vrsta provi|enja, koji }e biti vo|a Srba
Ljubodrag Stojadinovi}. Prema njegovom se nije slagao s Milo{evi}em u takti~kom u najte`im situacijama i koji }e dovesti do
svjedo~enju, a Stojadinovi} se tokom rata u smislu. On ga nije slu{ao, kao ni Karad`i}a. pobjede. Njegova arogancija je bila usmjere-
BiH imao priliku vidjeti sa Mladi}em, On je Karad`i}a najprije oslovljavao sa na uglavnom prema starijima i mo}nijim od
Milo{evi} je imao veliki uticaj na generala. “predsedni~e”, a zatim sa Radovane. njega. Zbog ovakve Mladi}eve }udi, kao i
Me|utim, Mladi} nije bio slijepi poslu{nik, Karad`i} je imao jaku potrebu da se ogradi svijesti da je kriv za masakr nekoliko hiljada
~esto se znao oteti kontroli svog od op{te nesposobnosti generala Brozove Bo{njaka u Srebrenici, gdje je govorio da on
nadre|enog. Zbog ~ega mu je Milo{evi} armije. To je nekoliko puta ponovio na ima pravo da odlu~uje o `ivotu i smrti, autor
~esto prijetio polo`ajem i `ivotom: sjednicama Parlamenta, posebno u ove knjige je smatrao da se Mladi} `iv ne}e
“Predsednik svih Srba i gospodar njihove Sanskom Mostu, tvrde}i kako sve mane predati. Pored toga Vlada Srbije se uvijek
sudbine, 1994. godine pretio je Mladi}u izra`ene u vojnim operacijama poti~u od nadala da }e pored posljednjeg roka dobiti jo{
streljanjem. Zadovoljstvo da to ~uju imala “slabog stru~nog nivoa Brozovih oficira”. jedan. I uvijek je takva vrsta optimizma bila
je ~itava ‘de`urna posada’ operativnog cen- Nakon jednog takvog Karad`i}evog osvrta, opravdana. Ko{tunicu je Ha{ki tribunal kon-
tra general{taba VJ. Milo{evi} je prvo Mladi} je iza{ao za govornicu, iz d`epa stantno nervirao i po sopstvenom priznanju
poku{ao da na Mladi}a uti~e preko izvadio papir i po~eo da ~ita: “Dragi na{ “izazivao mu goru{icu”. Kona~no je 5. april
Peri{i}a. Ali, nije vredilo. Milo{evi} je dru`e Tito, sre}an ti 76. ro|endan, sa 2006. bio posljednji rok za hap{enje Mladi}a.
tra`io da mu se Mladi} javi {to pre i da mu `eljom da nas jo{ dugo vodi{ putevima “Drugoga ne}e biti”, prijetili su iz Evrope i
li~no objasni neke nelogi~nosti u vezi sa slave i da tvoje vizionarstvo bude najsvj- SAD. Me|utim, najbli`i saradnici premijera
ranijim dogovorom oko nekih stvari”. etlija baklja, koja }e osvjetljavati na{u Srbije, tvrdili su - bi}e jo{ rokova. 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 59


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Poznatog beogradskog novinara MILOMIRA MARIĆA sredinom rata u Bosni i


Hercegovini general Ratko Mladić je odredio za svog budućeg biografa, što se
nikada nije realiziralo. Marić se samo za “SB“ prisjeća višesatnih razgovora sa
Mladićem i iznosi svoje impresije o optuženiku za najgore ratne zločine

MILOMIR MARI],
PUBLICISTA IZ BEOGRADA
Mladi} mi je satima obja{njavao da mu je
kona~ni ratni cilj da granicu Srbije
postavi u Trstu koji je “stari srpski grad“
Mladi} mu je hladno odgovorio: ‘Miluti-
Pi{e: MAJA RADEVI] ne, uzmi pi{tolj i ubij se!’“

P
U vrijeme njihovog susreta u Beogradu,
oznati srbijanski novinar i pisac Mladi} je bio na vrhuncu svoje vojni~ke
Milomir Mari}, sada{nji glavni i slave, sje}a se Mari}. Bio je pun samopouz-
odgovorni urednik TV Avala, kra- danja, slavodobitno je opisivao razne ratne
jem 1993. godine radio je kao “podvige“ i osvajanja bosanskih teritorija...
glavni urednik beogradskog ma- “Pitao sam ga kakva je to suluda vojna
gazina Duga. U to vrijeme Mari} je imao strategija, da se Sarajevo okru`i artiljerijom
nekoliko susreta sa Ratkom Mladi}em, i da se sa brda ga|aju civili, i {ta za tu nje-
tokom kojih mu je Mladi} otvoreno pri~ao govu strategiju zna~i da li je sru{io jo{
o svom `ivotu, razmi{ljanjima, ratnim jednu ku}u, ili ubio jo{ vi{e ljudi?
strategijama u Bosni i Hercegovini, odnosu Jednostavno, od njega kao generala JNA
prema Radovanu Karad`i}u i Slobodanu nisam o~ekivao takvo pona{anje i pitao sam
Milo{evi}u... se kako mu njegova vojni~ka ~ast i moral
“Ti susreti bili su na njegovu inicijativu. dozvoljavaju da radi to {to radi. On je
U to vreme Mladi} je bio u Beogradu, i poku{avao da se opravda, govorio mi je da
su na sarajevskim soliterima snajperisti koji
jednog dana me pozvao i rekao da bi `eleo MARATONSKA ISPOVIJEST
da se sretne sa mnom. I ja sam oti{ao, Mladi} je razgovarao sa Milomirom Mari}em
ga|aju Srpsko Sarajevo, da je on `rtva
se}am se da je taj sastanak bio u vili punih dvanaest sati bez prestanka jedne propagande... Ukratko, poku{ao je da
Bosanka u U`i~koj ulici, negde oko {est se ‘izvadi’ na sve na~ine. U to vreme,
popodne“, otkriva za Slobodnu Bosnu postavljenih. ^esto su ga slali u te 1993., on je ve} postao veliki srpski
Milomir Mari}. ka`njeni~ke garnizone po Strumici, nacionalista. Nosio je {apku srpskih vojvo-
“Po~eli smo razgovarati i on mi je rekao Prizrenu, uglavnom na Kosovu i u da iz Prvog svetskog rata, skinuo petokraku
da je jo{ kao mladi}, u vreme dok je bio na Makedoniji. U vreme vladavine Enver sa svoje uniforme... A samo nekoliko mese-
Vojnoj akademiji, ~itao memoare @ivojina Hod`e bio je raspore|en na albanskoj ci ranije, pripadnicima paravojnih formaci-
Mi{i}a, srpskog vojvode iz Prvog svetskog granici. Na po~etku rata postao je zamenik ja koji su se pojavljivali sa kokardama
rata, i da bi `eleo da ja njemu tako|er komandanta Kninskog korpusa, a kada je nare|ivao je da skinu kokarde i tra`io je da
napi{em njegove memoare.“ poginuo komandant Vukovi}, Mladi} je vrate petokraku, i pretio da }e ih u suprot-
Mari} se i danas `ivo sje}a “maraton- do{ao na njegovo mesto. Kasnije prelazi u nom streljati na licu mesta.
skog“ razgovora sa Mladi}em koji je uslije- Bosnu i preuzima komandu nad Vojskom
dio: trajao je punih dvanaest sati, od {est RS“, pri~a Mari}. “NE ZAUSTAVLJAM
popodne do {est ujutro narednog dana. “Se}am se jedne epizode koju mi je SE PRIJE TRSTA I BE^A“
ispri~ao, a koja se dogodila neposredno U poslednjem popisu stanovni{tva u
JUGOSLOVENSKI VELIKOSRBIN nakon doga|aja u Dobrovolja~koj ulici u tada{njoj Jugoslaviji, Mladi} se izjasnio
“Bilo je potpuno neverovatno - Sarajevu, maja 1992. Komandant Druge kao Jugosloven. I on je zaista bio Jugo-
dvanaest sati on je govorio bez prekida, armijske oblasti, general Milutin Ku- sloven i duboko je verovao u vrednosti tog
gotovo u dahu mi je pri~ao ceo svoj `ivot... kanjac, do{ao je tada na Pale i predao sistema - sve do te ‘93.“, obja{njava na{
To je bila jedna, rekao bih, tipi~na pri~a ofi- Mladi}u vojnike koje je izveo iz Sarajeva. sagovornik.
cira JNA koji je uvek bio svojeglav, uvek na Kukanjac ga je tada, pred celim strojem, Mari} pamti i zanimljiv dijalog sa
svoju ruku i stalno na udaru svojih pret- pitao: ‘[ta da ja sad radim, Ratko?’ A Mladi}em o ciljevima srpske vojske i

60 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

IZME\U DVIJE VATRE


“Karad`i} je bio izbor
Dobrice ]osi}a i te
srpske intelektualne
elite, i Milo{evi}
nikada nije imao
neko naro~ito
poverenje
u njega”, ka`e
Milomir Mari}

eventualnom ishodu ratova u Hrvatskoj i “Mladi} je govorio kako je zgro`en ran. Pretpostavljam da se u me|uvremenu
Bosni. kada vidi da njegova vojska gladuje, dok sa video sa Milo{evi}em ili Peri{i}em...
Pitao sam ga: “ Generale, kako }e druge strane {verceri Mom~ila Kraji{nika, Uglavnom, samo mi je rekao: ‘Danas nema
se zavr{iti ta va{a vojna odiseja?“ On je njegovog brata, i ostali gangsteri trguju sa razgovora, igra}emo {ah.’ I igrali smo {ah
odgovorio: “[ta tu ima novo?! Zna se gde hranom, cigaretama, alkoholom i na tome tog dana od podneva do pono}i. Bez ijedne
srpska vojska zavr{ava svaki rat: na potezu se bogate. ^esto je slao svoje jedinice da re~i. Igrao je fenomenalno i pobe|ivao me
Trst - Be~ - Karlobag. Tako je bilo i u otimaju te {lepere i njegovi prvi sukobi sa je kao od {ale.“
Prvom, i Drugom svetskom ratu, tako }e Karad`i}em su zapravo bili zbog {verca, a Poslije tog drugog susreta, Mari} nije
biti i sada.“ ne zbog neke ideologije ili razli~itih kon- vidio Ratka Mladi}a godinama, sve do 1999.
Ja pitam: “Pa otkud ba{ Trst?“ cepcija. Sa druge strane, Milo{evi} je ve{to “Nije mi se vi{e javljao, ni ja njemu.
A on ka`e: “Moram da osvojim Trst. Jer igrao svoju igru - radio je na tome da zava- Prvi put nakon toga video sam ga za vreme
Trst je stari srpski grad.“ di Karad`i}a i Mladi}a, da bi ih posle kao NATO bombardovanja, 1999. Tih dana
“Po ~emu je Trst srpski grad?“, pitam. mirio. Ali neosporno je da je Milo{evi} ipak Mladi} je svake ve~eri i{ao u centar
Mladi} odgovara: “Zna{, pro{le godine bio na Mladi}evoj strani, jer Karad`i} nije Beograda, u Knez Mihailovu. Bio je
sam {etao Terazijama i video sam u izlogu bio izbor Slobodana Milo{evi}a za vo|u ube|en da }e narod da mu kli~e, da ga slave
neku monografiju, zove se Srbi u Trstu. bosanskih Srba. Karad`i} je bio izbor kao heroja, trebalo mu je to. Ali, ljudi su
Vidi{ da je Trst srpski grad.“ Dobrice ]osi}a i te srpske intelektualne samo ravnodu{no prolazili pored njega i
Gledao sam ga onako, u ~udu. Neverici ... elite, i Milo{evi} nikada nije imao neko niko nije obra}ao pa`nju.“
Rekao sam mu da mislim da }e ti srpski naro~ito poverenje u njega.“ Mari} ka`e da je Ratka Mladi}a posljed-
ratovi - koje po re~ima Slobodana nji put vidio 2000. godine, na stadionu
Milo{evi}a Srbi nisu vodili - da se zavr{e BIO JE RAZO^ARAN [TO GA U Crvene zvezde u Beogradu, na fudbalskoj
tragi~no. I da }e Srbi, kao jedan omiljeni BEOGRADU NIKO NE SLAVI utakmici.
narod u nekakvim svetskim okvirima, koji Razgovor Milomira Mari}a i Ratka “Samo smo se pozdravili i pro{li jedan
je uvek bio na strani pobednika i pravde, Mladi}a u vili Bosanka u Beogradu zavr{en pored drugog. Legenda o Ratku Mladi}u u
prvi put zavr{iti rat sa jednom crnom legen- je, kao {to smo rekli, nakon punih 12 sati. to vreme je ve} nepovratno po~ela da bledi.
dom o srpskom narodu, koja ne}e mo}i da “Kada je svanulo, u {est ujutro, rekao Posle mi je general Neboj{a Pavkovi} rekao
se opere ni za narednih sto godina. On je na sam mu da niti imam vi{e snage da pri~am, da mu je Milo{evi} nalo`io da Mladi}a dr`e
to konstatovao da sam ja izdajnik. niti imam vi{e kaseta za diktafon, baterije podalje od njega. Mladi} se tada pojavio
Odgovorio sam mu: “Kad vi patriote sve su mi se potro{ile, spava mi se, ne znam nepozvan na jednoj proslavi studenata
upropastite, do}i }e vreme na nas izdajnike kako se zovem... Rekao mi je: ‘U redu Vojne akademije. Video je Pavkovi}a i
da spa{avamo {to se spasiti da.“ vojni~e, ratni raspored ti je sutra, na istom rekao mu je: Gde si, Pavkovi}u... Nisi ti
To je bilo i vrijeme Mladi}evih otvorenih mestu, u 12 sati.’ Branislav Puhalo, koji je bolji komandant od mene, iako si pobedio
sukoba sa Radovanom Karad`i}em. Mari} i tada bio njegov pratilac, odvezao me NATO pakt!“
ka`e da ti po~etni sukobi, suprotno ve}ini ku}i“, pri~a Mari}. “Kada sam do{ao Milo{evi} je tada pozvao Pavkovi}a u
tuma~enja, nisu bili prouzrokovani neslagan- sutradan u dogovoreno vreme da nastavimo stranu i kratko rekao: “Skloni ovu budalu
jem o na~inu vo|enja rata u BiH: razgovor, Mladi} je bio potpuno deprimi- odavde, ne}u vi{e da ga vidim.“ 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 61


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

SRBIJA I MKSJ: HAP[ENJA BEZ VJERE U PRAVDU


Srbijanske vlasti su prethodnih godina uspjele dogovoriti dobrovoljnu predaju ili
uhapsiti niz haških optuženika, ali gotovo uvijek nakon nagovaranja svjetskih
zvaničnika ili kao protuuslugu za cilj koji su u tom trenutku pokušavale ostvarit na
međunarodnom planu; “Slobodna Bosna” donosi pregled hapšenja i predaja iz Srbije

PAKOVANJE ZLO^INACA
Hap{enja na koja je Srbija “dobila
najvi{e poena” svakako su ona
Slobodana Milo{evi}a, Radovana
Karad`i}a i Ratka Mladi}a

Ilustracija: Brancaglioni
Pi{e: NID@ARA AHMETA[EVI]

O
d osnivanja Tribunala u Haagu iz
Srbije su isporu~ena 43 optu`e-
nika. Ve}ina njih, me|u kojima je
veliki broj biv{ih visokih
zvani~nika, sami su se predali,
odnosno predali su se u dogovoru sa vlasti-
ma. Tek nekolicina je uhap{ena i to gotovo
uvijek u trenutku koji je ozna~io prekret-
nicu za Srbiju i odnose sa EU-om, SAD-om,
Svjetskom bankom, NATO-om... Hap{enja
na koja je Srbija “dobila najvi{e poena”
svakako su ona Slobodana Milo{evi}a,
Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a.

PREDSJEDNIKA ZA 50 MILIONA DOLARA


Slobodan Milo{evi} je uhap{en 1. aprila
2001., u svojoj ku}i u Beogradu. Uhap{en
je pod optu`bama za zloupotrebu vlasti i
korupciju, ali tek nakon pritiska me|unaro-
dne zajednice i uslova koje su postavile
SAD i Svjetska banka, a prema kojim
Srbija ne bi dobila pomo} od 50 miliona
dolara ako Milo{evi} ne bude uhap{en i
predat Haagu, {to se desilo tek 29. juna.
Tamo{nje vlasti su prvo dugo pregovarale
sa Milo{evi}em koji je, navodno, prijetio da
ne}e `iv biti uhap{en i da }e ubiti i k}erku
Mariju i suprugu Miru, koje su u tim
trenucima bile uz njega. Zvani~ne informa-
cije ka`u da je uz Milo{evi}a bilo i dvade-
setak tjelohranitelja, spremnih da pucaju, a
u ku}i arsenal oru`ja. Na kraju nije bilo
ni{ta i Milo{evi} je mirno preba~en prvo u
zatvor u Beogradu, a onda, nakon jo{ malo
ucjenjivanja i cjenkanja, i u Haag. Vlasti u

62 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

Ilustracija: Brancaglioni
Beogradu, u tom trenutku je to bio Vojislav
Ko{tunica, progla{ene su reformisti~kim i
otvoreno je novo poglavlje u odnosima sa
EU-om. Optu`nica protiv Milo{evi}a
podignuta je 1999. i tretirala je samo zlo~ine
na Kosovu. Godine 2001. je pro{irena i na
zlo~ine po~injene u BiH i Hrvatskoj.
Su|enje mu je po~elo tek u februaru 2002.,
a okon~ano je 14. marta 2006., nakon {to je
preminuo u pritvorskoj jedinici.

^I[]ENJE SRBIJE
Ni{ta manje spektakularno nije bilo ni
hap{enje Radovana Karad`i}a u julu 2008.
godine. Karad`i} je prona|en dok se vozio
gradskim autobusom. Uz sebe je, zvani~na
je verzija, imao dokumente na ime dr.
Dragan Dabi}. Hap{enju su se, ~ini se
najvi{e obradovali zvani~nici u EU. Javier
Sollana ~estitao je Srbiji rije~ima: “Ovo je
dobar dan za Balkan”, te je dodao da vjeru-
je kako Beograd u potpunosti sara|uje sa
Tribunalom. David Miliband, tada ministar
vanjskih poslova Velike Britanije, rekao je
kako }e hap{enje ubrzati put Srbije ka
“europskoj porodici”: “Danas je dan kada
treba ~estitati Srbiji i trenutak da gledamo
unaprijed ka sljede}im koracima u saradnji 

SPECIJALNI LETOVI U HAAG

Hapšenja i dobrovoljne predaje u Srbiji


Prvi kojeg je Srbija uhapsila i predala Haagu, u martu 1996.,
jo{ u vrijeme Milo{evi}a, bio je Dra`en Erdemovi}, pripadnik 10.
diverzantskog voda VRS, koji je priznao da je u Srebrenici
u~estvovao u strijeljanju najmanje 70 ljudi. Erdemovi} je osu|en
na pet godina zatvora, te je pristao svjedo~iti protiv drugih
optu`enih za Srebrenicu. Danas `ivi na sjeveru Evrope i ima novi
identitet. Srbija je, tako|er, uhapsila u novembru 2008. i Predraga
Banovi}a, koji je osu|en na osam godina zatvora za zlo~ine u
logoru Keraterm. S njim je uhap{en i njegov brat Nenad. Obojica
su dan kasnije predati Haagu, ali je Nenad odmah pu{ten nakon
{to je Tu`ila{tvo odustalo od optu`nice.
Nakon hap{enja Milo{evi}a, te tokom 2004. i 2005., u Srbiji se
predao niz optu`enika. Komentatori u Srbiji su tvrdili da su te
predaje organizovane u saradnji sa Vladom, te da su oni koji su
pristali dobili velike svote novca. Tako se predao Ljubi{a Beara,
na~elnik Uprave bezbjednosti VRS, 2004. godine. Beara je odletio
specijalnim letom iz Beograda za Rotterdam u pratnji tada{njeg
ministra pravde Zorana Stojkovi}a. Predali su se i Dragoljub
Ojdani}, ministar odbrane SRJ (2002.), Nikola [ainovi}, premijer
Srbije i potpredsjednik Vlade SRJ (2002.), Milan Marti}, predsjed-
nik RSK (2002.), Mile Mrk{i}, oficir JNA (2002.), Milan
Milutinovi}, predsjednik Srbije (2003.), Milan Babi}, premijer
RSK (2003.), Vladimir Lazarevi}, komandant Pri{tinskog korpusa
Vojske Jugoslavije (2005.), Neboj{a Pavkovi}, komandant Tre}e
armije VJ (2005.), Vlastimir \or|evi}, na~elnik Resora javne
bezbjednosti MUP-a Srbije (2007.), Biljana Plav{i}, potpredsjed-
nica RS (2001.), Pavle Strugar, komandant 2. operativne grupe
JNA (2001.), Miodrag Joki}, komandant 9. Vojnopomorskog sek- PRVO HAP[ENJE U SRBIJI
tora JNA (2001.), Sreten Luki}, na~elnik {taba MUP-a Srbije za Dra`en Erdemovi} osu|en je na pet godina zatvora, a danas `ivi
Kosovo (2005.), Vojislav [e{elj, predsjednik SRS (2003.).  na sjeveru Evrope i ima novi identitet

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 63


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

POSLJEDNJA VIJEST: SUDSKO VIJE]E TRIBUNALA ZA MLADI]A

Mladiću će suditi haški “dream team”: Flugge,


Orie i Moloto
Sudija Cristoph Flugge je ranije izazvao niz kontroverzi kada Karad`i} u julu 2008. godine. Analiti~ari koji prate rad Tribunala
je njema~ki list Der Speigel objavio njegovu izjavu u kojoj on rela- ka`u da je sudija Orie najzaslu`niji za pronala`enje na~ina kako da
tivizira genocid. Prema intervjuu koji je dao za ovaj list, Flugge je proces ide br`e i kako da se svjedoci ispituju efikasnije. Orie je ka-
rekao da je koristiti termin genocid da se opi{u zlo~ini u Srebernici rijeru u Tribunalu po~eo kao advokat u timu odbrane Du{ka Tadi}a.
nepotrebno. Izjava je dovela do niza reakcija, ~ak i javne kampa- Bakone Justice Moloto je sudija koji je bio u prvostepenom
nje protiv sudije. Izme|u ostalog, Flugge je sudija u vije}u na vije}u na su|enjima trojici komandanata OVK, a trenutno je u
su|enju Zdravku Tolimiru. vije}u na su|enju generalu Mom~ilu Peri{i}u.
Holan|anin Alphons Orie je sudija koji je nedavno bio na ~elu Tribunal je donio i odluku prema kojoj je tu`ila{tvu dozvoljena
vije}a koje je izreklo presudu u slu~aju trojice hrvatskih generala, ali izmjena postoje}e optu`nice protiv Ratka Mladi}a. Tu`ila{tvo je
i u vije}u koje je prvostepeno osudilo Mom~ila Kraji{nika. On je zatra`ilo izmjene u maju pro{le godine. Ve}i dio izmjena se odnosi
tako|er bio sudija u vije}u pred kojim se o krivici izjasnio Radovan na preciziranje optu`nice. 

KONA^NO U HAAGU
Pred sudijama Ha{kog
tribunala Ratko Mladi} }e se
pojaviti nakon {esnaest
godina skrivanja

 sa Tribunalom.” Vlastima je trebalo jo{ svjedoke. Karad`i} je optu`en prvi put U septembru 2008., Srbija je ratificirala
malo “poticaja” i kona~no je Karad`i} 1995. zajedno sa Mladi}em, ali su Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju s
do{ao u Haag deset dana nakon hap{enja. optu`nice kasnije (2000. godine) razdvo- EU-om.
Prvi put se pred sudijama pojavio 21. jula jene. Tereti se za genocid, istrebljenje, Zna~ajna su i hap{enja dvojice biv{ih
iste godine, rekav{i da se ne osje}a kri- ubistvo, progone, deportaciju, ne~ovje~na ~elnika Slu`be dr`avne bezbjednosti (SDB)
vim. Su|enje mu je po~elo tek u oktobru djela, protivpravne napade na civile, uzi- Srbije, F ranka Simatovi}a i Jovice
2009., a Tu`ila{tvo trenutno izvodi svoje manje talaca… Stani{i}a, u maju 2003. godine. Obojica su 

64 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

TRAJNI PE^AT

Amor Mašović: “Ostaje gorak okus da će prva zemlja


u historiji koja je osuđena za genocid prije svoje žrtve
zakoračiti u evropsko okrilje”
Pi{e: MIRSAD FAZLI]

P
redsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta za nestale BiH
Amor Ma{ovi}, koji skoro punih devetnaest godina radi na
evidentiranju zlo~ina Ratka Mladi}a, u~estvovao je u otkr-
ivanju i ekshumaciji tijela `rtava iz vi{e od 3.350 masovnih i poje-
dina~nih grobnica, a sa svojim timom otkrio je vi{e od 18.000
posmrtnih ostataka `rtava, mahom Bo{njaka.
Amor Ma{ovi} nakon hap{enja Mladi}a osje}a veliku prazninu.
“Nema nikakve euforije, tim prije {to su neke reakcije na nje-
govo hap{enje bile toliko neprimjerene da su samo jo{ vi{e
produbile tu prazninu u meni. Konkretno, ministar vanjskih
poslova [vedske, svima nama dobro poznati Carl Bildt, ~esti-
tao je Borisu Tadi}u na hap{enju ~ovjeka kojeg je taj isti Tadi}
skrivao po kasarnama kada je obna{ao du`nost ministra
odbrane, 2003., 2004. godine”, ka`e Ma{ovi}, koji je u razgovoru
sa `rtvama Mladi}evih zlo~ina, koje su ostale bez svojih najmilijih,
zaklju~io da i oni osje}aju istu prazninu: “Da se ovo dogodilo
prije deset, petnaest godina vjerovatno bi moj odnos bio pot-
puno druga~iji i imao bih neki osje}aj zadovoljenja pravde.
Mislio sam da }u ovaj trenutak do`ivjeti bitno druga~ije, ali
kako je vrijeme prolazilo tako se u meni gasila nada da }e
pravda biti zadovoljena. Bojim se da je ta nada, bez obzira {to
je do{lo do hap{enja, potpuno i{~ezla.” Ma{ovi} navodi kako,
zapravo, veliki broj `rtava Mladi}evih zlo~ina za ovih petnaest go-
dina koliko, navodno, traje potraga za njim nije ni do~ekao ovaj
trenutak. “Oni koji su do~ekali njegovo hap{enje znaju
ra~unati, znaju koliko je godina danas Ratku Mladi}u, znaju da
je priroda u~inila svoje. I znaju}i kakve je sve zlo~ine po~inio,
svjesni su da ni na koji na~in, kakva god kazna da mu bude
izre~ena, ako uop}e i do`ivi da mu bude izre~ena, oni ne}e
dobiti odgovaraju}u satisfakciju”, ka`e Ma{ovi}.
Sa druge strane, pri~a o tome da je Srbija hap{enjem Ratka
Mladi}a izvr{ila svoje suo~avanje sa pro{lo{}u kod Ma{ovi}a
izaziva strah. On se pita da li to zna~i da desetine hiljada drugih
koji su po~inili zlo~ine nakon hap{enja njihovog komandanta treba-
POTPUNO I[^EZLA NADA
Amor Ma{ovi} ve} skoro dva desetlje}a radi na evidentiranju
zlo~ina Ratka Mladi}a

ju da odahnu i shvate kako oni nikada ne}e odgovarati za svoje


zlo~ine. “Ratko Mladi} jeste bio jedan od izvr{ilaca genocida i
drugih najte`ih zlo~ina, ali tu`no je i `alosno da ideolo{ki
naredbodavci Ratka Mladi}a, ~lanovi Srpske akademije nauka
i umjetnosti, mnoge va{e kolege koje su podstrekavale
~injenje zlo~ina, prvaci Srpske pravoslavne crkve, nikada
ne}e odgovarati za ono {to su oni osmislili, a {to je Ratko
Mladi}, kao jedan od najva`nijih izvr{ilaca, provodio u prak-
si”, ka`e Ma{ovi}, kojeg ipak najvi{e poga|a “trgovina”
hap{enjem Ratka Mladi}a: “Ostaje gorak okus da }e prva zem-
lja u historiji koja je osu|ena za genocid, odnosno zemlja koja
nije sprije~ila genocid, prije svoje `rtve zakora~iti u evropsko
okrilje. Taj osje}aj }e kod onih koji su branili BiH ostaviti
trajni pe~at”, ka`e Ma{ovi}. 

27.5.2011. I SLOBODNA BOSNA 65


HAP[ENJE RATKA MLADI]A

POTO^ARI,
POTO^ARI, PETNAEST
PETNAEST
GODINA
GODINA POSLIJE
POSLIJE
Dosada{nji
Dosada{nji rezultat
rezultat Mladi}evog
Mladi}evog
pohoda
pohoda na
na Srebrenicu
Srebrenicu je
je skoro
skoro
4.000
4.000 sahranjenih
sahranjenih Bo{njaka
Bo{njaka ii Hrvata
Hrvata

 uhap{eni u sklopu policijske operacije Hrvatskoj i na Kosovu. Optu`nica je EU. @upljanin je optu`en za progone na
Sablja, koja je pokrenuta u martu te godine podignuta 1. maja 2003., a uhap{eni su 13. politi~koj, rasnoj i vjerskoj osnovi, istre-
kao odgovor na ubistvo premijera Zorana maja. Stani{i} je u Haag do{ao tek 11. juna, bljenje, ubistvo, mu~enje, nehumana
\in|i}a. U sklopu Operacije uhap{en je a Simatovi} 30. maja. Su|enje je u toku i djela, deportaciju i okrutno postupanje i
veliki broj osoba koje su na bilo koji na~in jedno je od klju~nih u kojima se dokazuje su|enje mu je u toku. Njegovo hap{enje
bile vezane za “zemunski klan” - optu`en umije{anost vlasti Srbije u ratove u susjed- je pozdravljeno u Bruxellesu. Ollie Rehn
za ubistvo, i Crvene beretke, jedinicu speci- nim zemljama. je poru~io da je to jo{ jedan zna~ajan
jalne policije, iz kojih su regrutovani U junu 2008., srbijanska policija je u korak za Srbiju, ali i korak ka pomirenju
~lanovi Klana. Stani{i}, nekada{nji blizini Beograda uhapsila Stojana @up- na Balkanu.
na~elnik SDB-a i Simatovi}, nekada{nji ljanina, biv{eg ~elnika policije u RS-u. Prije @upljanina, 31. maja 2007. u
komandant Jedinice za specijalne namjene, @upljanin je optu`en 1999. godine. U Srbiji je uhap{en Zdravko Tolimir,
u Haagu su optu`eni za ubistva, progone na Haag je preba~en deset dana nakon pomo}nik komandanta za obavje{tajno-
politi~koj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, hap{enja. I njegovo hap{enje pomaknulo bezbjednosne poslove Glavnog {taba VRS,
deportacije i nehumana djela u BiH, je Srbiju korak naprijed u pregovorima sa neposredno odgovoran Mladi}u. Haagu je
predat 1. juna 2007., a su|enje mu je po~elo
u februaru 2010. godine. Tolimir je 2005.
godine optu`en za genocid, udru`ivanje
radi vr{enja genocida, istrebljenje, ubistvo,
progone, prisilno premje{tanje, deportaciju.
Su|enje mu je u toku. Njegovo hap{enje u
EU je ocijenjeno kao zna~ajan dokaz volje
srbijanske vlade da sara|uje sa Haagom.
“Ovo je jo{ jedan dokaz da je vlada u Srbiji
ozbiljno predana cilju da dosegne punu
saradnju sa Tribunalom”, rekao je Ollie
Rehn, komesar za pro{irenje, nakon
hap{enja.
Nakon hap{enja, nastavljeni su prego-
OPTU@ENI ZA UBISTVA, vori o Sporazumu o stabilizaciji i pridru`i-
DEPORTACIJE, NEHUMANA DJELA... vanju EU i Srbije, koji su 2006. bili obu-
Jovica Stani{i} i Franko Simatovi} stavljeni zbog nesaradnje. 

66 SLOBODNA BOSNA I 27.5.2011.