You are on page 1of 4

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

NEOGRAECA MEDII AEVI VII

Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.)

Ηράκλειο, 1-4 Νοεμβρίου 2012

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Εταιρία


Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) διοργανώνουν το Ζ´ Διεθνές
Συνέδριο «Neograeca Medii Aevi VII» με γενικό θέμα: «Χαρτογραφώντας
τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.)». Οι εργασίες του Συνεδρίου θα
πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο από την 1η ως τις 4 Νοεμβρίου 2012.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδριάσεις οργανωμένες στις επόμενες


θεματικές ενότητες:

1. Δημώδεις εκφάνσεις του όψιμου ελληνικού Μεσαίωνα.

2. Από το χειρόγραφο στο χειρόγραφο: παραγωγή και διάδοση


των λογοτεχνικών κειμένων (14ος-17ος αι.).

3. Ζητήματα ποιητικής στην Κρητική Λογοτεχνία της ακμής.

4. Ανακοινώσεις ελεύθερης θεματικής.

Σε ειδική πανηγυρική συνεδρία της Ολομέλειας του Συνεδρίου θα


συγκληθεί η πρώτη συνέλευση της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη της
Δημώδους Ελληνικής Γραμματείας (12ος-17ος αι.).

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ως εισηγητής στις εργασίες του


Συνεδρίου.
Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης ορίζεται στα 20´ λεπτά.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή αποστέλλοντας το δελτίο
συμμετοχής στην ηλεκτρονική: neograecamediiaevi.vii@ekim.gr ή στην
ταχυδρομική διεύθυνση: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Οίκος Α. & Μ.
Καλοκαιρινού, Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 71202
Ηράκλειο Κρήτης.

Ο τίτλος της ανακοίνωσής σας πρέπει να συνοδεύεται και από περίληψη


του περιεχομένου της (όχι μεγαλύτερη των 400 λέξεων).
Τελευταία προθεσμία δήλωσης συμμετοχής ορίζεται η 30ή Οκτωβρίου
2011. Η αποδοχή της θα σας κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά το αργότερο ως
τις 15 Δεκεμβρίου 2011.
Οι οργανωτές προτίθενται να καλύψουν ένα μέρος της δαπάνης
διαμονής σας το οποίο θα προσδιοριστεί στην τελευταία εγκύκλιο που θα
λάβετε και θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Αν πάντως
μπορείτε να καλύψετε το σύνολο ή μέρος των εξόδων σας από τον φορέα
όπου εργάζεστε, η Οργανωτική Επιτροπή θα σας διευκολύνει στέλνοντάς
σας εγκαίρως βεβαίωση συμμετοχής.
Σας παρακαλούμε επίσης να ενημερώσετε τους υποψήφιους
διδάκτορες, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους σας για τη
δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής τους (με ανακοίνωση) στις
εργασίες του Συνεδρίου, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία του.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Στέφανος Κακλαμάνης Αλέξης Καλοκαιρινός


Παν/μίο Κρήτης Παν/μίο Κρήτης & Ε.Κ.Ι.Μ.
NEOGRAECA MEDII AEVI VII
INTERNATIONAL CONGRESS

Mapping Early Μodern Greek Literature (12th-17th century)

Heraklion, 1-4 November 2012

The Department of Philology at the University of Crete and the Society


of Cretan Historical Studies are pleased to host Neograeca Medii Aevi VII,
an international congress on the general theme Mapping Early Modern
Greek Literature (12th-17th century). The conference will be held in
Heraklion from 1st to 4th November 2012.

The programme is to include sessions organized around the following


subject areas:

1. Vernacular manifestations of the late Greek Middles Ages.

2. From manuscript to manuscript: production and dissemi-


nation of literary texts (14th - 17th century).

3. Issues of poetics in Cretan Literature at its peak.

4. Papers on other topics.

A special plenary session of the congress will be devoted to the


inaugural meeting of the International Society for the Study of Vernacular
Greek Literature (12th-17th century).

We would like to invite you to participate as a speaker at the


conference.
Allotted time for papers will be 20 minutes.

To register, please complete the registration form and send it by email


to neograecamediiaevi.vii@ekim.gr, or by post to: The Historical Museum
of Crete, A. & M. Kalokerinos House, Sofokli Venizelou 27 / Lysimachou
Kalokerinou 7, 71202 Heraklion, Crete, Greece.

Paper titles should be accompanied by an abstract of no more than 400


words. The deadline for submissions is 30th October 2011. Notification
of acceptance will be sent out by email no later than 15th December
2011.
It is the hosts’ intention to cover part of accommodation costs. Precise
details will be announced in the final circular, and will depend on available
funding. Nonetheless, if your institution is able to cover part or all of the
cost, the Organizing Committee will be happy to assist by sending
advance confirmation of your attendance.
We would also ask you to contribute to the overall success of the
congress by informing doctoral candidates, associates and colleagues that
they may attend and offer papers.

On behalf of the Organizing Committee

Stephanos Kaklamanis Alexis Kalokerinos


University of Crete University of Crete and S.C.H.S.