You are on page 1of 26

ING. ARH.

ALIJA BEJTI

BIBLIOGRAFIJA TAMPANIH RADOVA O SPOMENICIMA KULTURE U SARAJEVU


NAPOMENA: 1. Tekst u uglatim zagradama je popisivaev, 2. tampa za koju se ne navodi mjesto izlaenja izlazila je u Sarajevu. 3. Ova bibliografija obuhvata radove do kraja god. 1954.

I
OPI PODACI ANDRIJAEVI, NIKO: Staro Sarajevo. S a r a j e v o , a l m a n a h P r e g l e d a , Sarajevo 1928, str. 2930. Opi opis. Arhitektonski spomenici. OREVI, DR. VLADAN: Od Broda do Sarajeva na kiridijskom konju. Jedna etnja kroz Sarajevo prije devedeset godina. Iz uspome na Vl. orevia. ivot u Talihanu i Bezistanu. Ogledna kola prije devet decenija. J u g os l o v e n s k a p o t a , XI/1939, br. 2941 [28 I], str. 6. Odlomci iz Uspomena dr-a Vladana orevia. OREVI, DR. VLADAN: Uspomene. Kul turne sikice iz druge polovine XIX veka. Knjiga prva. Novi Sad 1927. 8. [ir.]. N a str. 720 lanak j o r A l e k s a . S a r a j e v ski D a s k a l iz polovine devetnaestog v e k a . U lanku su donesene uspomene pisca o Sara jevu iz god. 18511854, kad je tu uio kolu. Iz sadr aja: Moderna apoteka u Latinluku pieva strica i oca oke. Opis Talihana i bezistana. O srpskoj koli i uitelju Aleksandru ukaloviu, kojeg su iz Paneva dobavili sarajevski Srbi trgovci. ivot u koli. Imena pievih kolskih drugova. Sijela i narodne pjesme. Selenje u Beograd na kraju tree kolske go dine (1854), kad mu je otac istupio iz suvlasnitva apoteke i prepustio je svome bratu, a pievu stricu. FILIPOVI, DR. MIL[ENKO] S.: Vladislav Skari, Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austro-ugarske okupacije. P o l i t i k a [Beograd], XXXV/1938, br. 10.647 [16 I], str. 18. [ir.]. Prikaz knjige. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: O postan ku i razvitku Sarajeva do 1878. V e e r n j a p o t a , god. 1926, br. 1539 [20 VIII], str. 4; br. 1540 [21 VIII], str. 4; br. 1541 [23 VIII], str. 7; br. 1542 [24 VIII], str. 4; br. 1543 [25 VIII], str. 7; br. 1544 [26 VIII], str. 7. Predavanje odrano na kongresu nastavnika trgo vakih i graanskih kola u Sarajevu 5 VII 1926. Naslov treeg nastavka: S a r a j e v o e s n a f s k a r e p u b l i k a . etvrtog: S a r a j e v s k e k u l turno-prosvjetne i religiozne ustano v e . Petog i estog: Z a d n j i d a n i T u r a k a u S a r a j e v u . S a d r a j : Predhistorijsko doba. Rimsko doba. Dolazak Slavena i slobodna Bosna. Povijest Sarajeva. Prvi pisani spomenik. Pogibija Pavla Radinovia. Tursko doba. Prve vee gradnje. Zahvalnica Ferizbega. Sarajevo-kasaba postaje 1477 Sarajevo-eher. Brzi napredak. Granice Sarajeva i gradnje damija. Crkve [br. 1539]. Poetak zanata. Brusa bezistan. Husrevbegov bezistan. Talihan. Ha novi (karavan-saraji) [br. 1540]. Dolazak Jevreja. Sarajevo-Haleb-Brusa. Najvaniji obrti. Organizacija esnafa. Sarajevo esnafska republika [br. 1541]. Propadanje esnafa. Banje. Sarajevski mostovi. Me drese. 180 mekteba. 170 damija. Tekije. Turbeta [br. 1542]. Biblioteke. Kovanje novaca u Sarajevu. Uprava. Stanovnitvo. Poari i poplave. Mukata [br. 1543]. Topal erif Osman paa (18601869) [br. 1544]. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Kupalite Ilida. N o v i b e h a r , III/19291930, br. 14 15, str. 221223. Povijest izgradnje i naseljivanja. KUAN, JAKA: Grad na Miljacki. [S 1 slikom]. S a r a j e v o , a l m a n a h P r e g 1 ed a, Sarajevo 1928, str. 3031. [ir.] Fizionomija Sarajeva. Opi opis.

213

MALDINI, RUDOLF BARUN: Sa sarajev ske tvrave. H r v a t s k i p l a n i n a r [Zagreb], IX/1906, br. 78, str. 4951. MANDI, KOSTA: Sarajevo. N a r o d n o j e d i n s t v o , i l u s t r o v a n i z v a n i n i a 1m a n a h-k a l e n d a r Drinske banovine z a b u d e t s k u 1930/31 g o d i n u . Godina prva, Sarajevo 1930, str. 193194. [ir.] Presjek kroz prolost. Opi podaci. MANDI, MIHOVIL: Sarajevo i okolina. Prilog domoslovlju Bosne i Hercegovine. k o 1s k i v j e s n i k, XIV/1907, str. 663668, 871897. M[ANDI], M[IHOVIL]: Iz davne prolosti grada Sarajeva. J u g o s l a v e n s k i l i s t , VI/ 1923, br. 77, 80, 81, 100, 108 [1, 6, 7 i 29 IV i 3V]. S a d r a j : I. Kulturno-historijske prilike sara jevske okoline. a) Predhistorijsko doba. b) Rimsko doba. c) Sredovjeni kulturni ostaci. II. Postanak i razvoj mjesta. 1. Sarajevo u srednjem vijeku. 2. Za osmanlijskog doba (16, 17 i 18 vijek). Husrevbegovo doba. Iz kasabe die se eher Sarajevo. Podizanje trgovakog i kulturnog ivota. Princ Eugen Savojski napada Sarajevo. Kuga, potresi i poari u Sarajevu. MLADENOVI, LJUBICA: Sarajevo u doba turskog feudalizma. [Sa slikama.] S a r a j e v o od n a j s t a r i j i h v r e m e n a d o d a n a s , I , Sa rajevo 1954, Izdanje Muzeja grada Sarajeva, str. 4395. S a d r a j : I. Urbanistiki razvoj i arhitektura. Higijenske prilike. Stanovnitvo. II. Ekonomika grada. Zanati. Trgovina. III. Drutveni odnosi. Politiki odnosi. IV. Materijalna kultura. Domaa kultura. Odelo. Oruje. V. Duhovna kultura. Pismenost i knji evnost. Umetnost. VI. [Zakljuak.] Literatura [MUHIBI], MUSTAFA HILMI: Prilog istoriji Sarajeva. G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , I/1889, sv. 1, str. 1720. MUHIBBI MUSTAPHA HILMI: Beitrag zur Geschichte Sarajevos. W i s s e n s c h a f t liche Mittheilungen aus Bosnien u n d d e r H e r c e g o v i n a [Wien], I/1893, str. 503505. Prevod lanka m u z e j a , I/1889. iz Glasnika Zemaljskog

PETRONIUS [pseud,]: Staro Sarajevo. V e e r n j e n o v o s t i , I/1922, br. 6 [11 XII], str. 3; br. 7 [12 XII], str. 2; br. 8 [13 XII], str. 23; br. 9 [14 XII], str. 3; br. 11 [16 XII], str. 5; br. 12 [18 XII], str. 2; br. 13 [19 XII], str. 5; br. 14 [20 XII], str. 2; br. 15 [21 XII], str. 5. S a d r a j : I. Kako je postalo Sarajevo? Naim Sarajlijama (uvod). Gdje je nekad bilo Sarajevo? Hodidjed. Postanak dananjeg Sarajeva. Prvi osniva dananjeg Sarajeva. Odakle ime Sarajevo? II. Ra zvoj i napredak Starog Sarajeva. Bistrik. Baarija i okolina. III. Naziv nekih mahala, ulica i mostova. Naseobine u Skenderiji. Husrevbegov vakat. Opseg Sarajeva. Kako su postali nazivi nekih ulica. IV. Neke interesantnosti iz Starog Sarajeva. Mostovi i seraji. Zanimljivosti u Sarajevu. udni ljudi u Sara jevu. Prva kovnica novca u Sarajevu. Glad i pomor u Sarajevu i Bosni. ivot u Sarajevu. PINTO, B[ENJAMIN]: Vladislav Skari: Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austro-ugarske okupacije. Izdanje Optine gra da Sarajeva. J e v r e j s k i g l a s , X/1937, br. 40 [8 X], str. 25. Prikaz knjige. SARAJEVO. K a l e n d a r G a j r e t , I / 1324 (19061907), Sarajevo 1906, str. 154156. Opis i presjek kroz prolost. SARAJEVO. N o v i T r e b e v i , v e l i ki srpski ilustrovani kalendar u B o s n i i H e r c e g o v i n i z a prostu godinu 1892, god. I, Sarajevo, str. 90. [ir.]. Krai opi opis uz sliku na str. 30. SARAJEVO. V o d i k r o z I I p o k r a jinski slet Sokola Kraljevine Jugo s l a v i j e , S a r a j e v o 2729 j u n a 1934, Sa rajevo, str. 6164. S a d r a j : [Geografski smjetaj i klima]. Posta nak Sarajeva. Karakteristika Sarajeva. Znamenitosti Sarajeva. SARAJEVO [ir.] V o d i k r o z II. zanatlijsko-industrijsku izlobu o d r a v a n u o d 27. j u n a d o 6 . j u l a 1924. pod v i s o k i m p o k r o v i t e l j s t v o m Nje govog Velianstva Kralja Aleksan d r a I. u P r a v o s u d n o j p a l a i u S a r a j e v u , Sarajevo, str. 3940. S a d r a j : [Historijska izgradnja grada. Moderne zgrade. Kulturne i humane ustanove. Izleti u okolinu.] SARAJEVO od najstarijih vremena do da nas. Izdanje Muzeja grada Sarajeva. I. Sarajevo 1954. 8, str. 95 [sa slikama]. S a d r a j : Dr. Alojz Benac: Sarajevo kroz arhe oloke spomenike (do dolaska Turaka). Ljubica Mladenovi: Sarajevo u doba turskog feudalizma. Sadraj lanaka vidi posebno pod prezimenima pisaca u ovom i IV. poglavlju.

PEROJEVI, MARKO: Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austro-ugarske okupacije. J u g o s l a v e n s k i list, XX/ 1937, br. 177 [3 VII], str. 7. Prikaz istoimene monografije od Vl. Skarica. PEROJEVI. MARKO: Odgovor g. Vladislavu Skariu. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XX/ 1937, br. 182 [3 VIII], str. 7. Vidi lanak V. Skaria u ovom poglavlju.

214

SARAJEVO, Grad nekada i sada. Z a d r u n i g l a s n i k , XV/1941, br. 3 [14 II], str. 3. S a d r a j : Vratnik, najnaseljeniji dio Sarajeva. Djevojaka esma u Stroiima, na posljednjoj pa dini Zmajevca. SKARI, VLADISLAV: Kratak pregled hi storije Sarajeva. S a r a j e v o , a l m a n a h P r e g l e d a , Sarajevo 1928, str. 13 [ir.]. SKARI, VLADISLAV: Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austro-ugarske okupacije. Od . [S vie ilustricija.] Sarajevo 1937. Izdanje Optine grada Sarajeva. tamparija Bosanska Pota Josip Bretler. 8, str. 292, sa slikama, 5 planova i karti. S a d r a j : [Predgovor]. A. Geografski pregled: Geografski poloaj. Geoloka graa. Orografija. Hi drografija. Klima. Flora. Fauna. Stanovnitvo. B. Historija: Predhistorijske epohe. Rimsko doba. Sred nji vijek. Tursko doba: 1. Postanak Sarajeva. 2. Nagli razvitak varoi u 16. vijeku. 3. Kulturne prilike u drugoj poli 16. vijeka. 4. Sedamnaesti vijek i kata strofa godine 1697. 5. Poeci anarhije u prvoj poli 18. vijeka. 6. Kulturne i politike prilike u drugoj poli 18. vijeka. 7. Otpor protiv reforama. 8. Od 1850 g. Sarajevo je opet vezirska rezidencija. 9. Borba protiv austro-ugarske okupacije. Prilog: Tuma brojeva na karti Sarajeva pri svretku 16. vijeka. SKARI, VLADISLAV: Sarajevo i njegova okolina. Odgovor gosp. Marku Perojeviu. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XX/1937, br. 181 [4 VIII], str. 6. SOKOLOVI, OSMAN A[SAF]: Nekoliko zanimljivih biljeaka iz sarajevskog sudskog pro tokola od godine 964/5. po hidretu. O s v i t , III/1944, br. 102 [6 II], str. 45. S a d r a j : Sarajevo se izgrauje. Velika kuga u Bosni i Sarajevu. Vezirova blagajna kao mjesto pohrane depozita. Krani kao zanatlije. Ranar (ki rurg) u Sarajevu. Zarobljenik zaposlen u radnji kao opunomoenik gospodarev. Bedelluk na had. Akindija-nemusliman. Vlasi skitalice. Islamizacija. Trgo vaki spor zbog 113 volova. Uskjubskog vakufa du ani u Sarajevu. uprija Isabegova u Sarajevu. Abesinski rob (Arap). Kredit kraninu. Kirija od Beograda do Sarajeva. O primanju egrta na zanat. Cijena pirinu. Zemlja data na obradu. Prodaja ze mlje na selu privolom seljaka. Zastara tube kod suda. Selo Petrovii badi-karje (carina). Dravni slubenici. SOKOLOVI, OSMAN A[SAF]: Jo nekoliko zanimljivih biljeaka iz sarajevskog sudskog pro tokola od godine 964/5 po hidretu. O s v i t , III/1944, br. 104 [20 II], str. 5.

TRALJI, SEID MUSTAFA: Sarajevski grad Vratnik. [S 5 slika]. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XX/1937, br. 227 [26 IX] 239 [10 X]. tampan i separat. 16, str. 68. TRALJI, SEID M[USTAFA]: Sarajevski grad na Vratniku. N o v i b e h a r , VIII/1934 1935, br. 14, str. 231232. TRUHELKA, DR. IRO: Kratak prikaz istorij.e Sarajeva. Preveo Vladislav Skari. S a r a j e v s k i k o m p a s , god. 1921. VASOVI, MILO: Kroz eher-Sarajevo. Svet ivopisnih kontrasta na Ba ariji. Jesen u gradu minareta, ardaka, radioantena i fabrikih dimnjaka. [Sa slikom makete Begove damije.] P r a v d a [Beograd], XXXIV/1938, br. 12217 [16 XI], str. 5. [ir.] VRATNIK. Sa Vratnika u Sarajevu. N a d a , IV/1898, br. 1, str. 15. Uz 4 slike na str. 1, 12 i 13 od brae W. Lea i Ewalda Arndta. VUKOMANOVI, OBREN: Sarajevo. [S 2 slike]. P r o s v e t a, XV/1931, br. 2, str. 3639. Historijsko-geografski podaci. Kratak pregled obje kata starog Sarajeva. ZEKI, DEMILA: Sarajevo, grad damija. (Nekoliko refleksija). M u s l i m a n s k a svi j e s t , I/1936, br. 22 [27 VII], str. 3. IVKOVI, MITA: Sarajevo. Prilog pozna vanju srpskih krajeva i prilika. B r a t s t v o [Beograd], IV/1890, str. 144195. [ir.] Zabiljeke profesora Srpske pravoslavne gimna zije u Sarajevu devedesetih godina prolog vijeka. S a d r a j : [Stanovnitvo i zanimanja. Damije. Ha novi i bezistani. Crkve. Srpske kole. Pain konak. Politike prilike potkraj turske uprave. Sijela. Slave. Svadbe. Igre. Pjesma. Tok okupacije Sarajeva s tek stom narodne pjesme o Hadi Lojinoj buni.] IVKOVI, MITA: Sarajevo od svog po stanka do danas. Napisao . Poarevac 1894. tamparija Mihaila Kostia. 8, str. 160 s 12 slika [ir.] S a d r a j : I. Istorija i geografija, II. Uprava i vlasti (Trgovaki sud. Zemaljsko vijee). III. Zgrade i znamenitosti (kue, sobe, jelo i pie, arija i zanati). IV. Stanovnici: 1. Muhamedovci. 2. Pravoslavni. 3. Katolici. 4. Jevreji. 5. Cigani. Dodatak: Ime Bosna.

215

II SARAJEVO U STRANIM PUTOPISIMA, IZVJETAJIMA I DRUGIM ZNAAJNIJIM DJELIMA ALFIREVI, FRANO: Francuska knjiga o Sarajevu. Rene Peltje, Sarajevo i njegova oko lina (Sarajevo et sa region). P r e g l e d , VIII 1934, knj. X, str. 517522. Prikaz knjige. ASBOTH, JOHANN VON: Bosnien und die Herzegovina. Reisebilder und Studien von , Sectionsrath a. D. im Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Aeuszern Mitglied des ungar Reichstages, Wien 1888. Verlag von Alfred Hlder. Druck von Friedrich Jasper in Wien. 4, str. 488 sa slikama + statistike tabele i 4 geografske karte. O Sarajevu na str. 1112 (Sarajevo) i str. 164 210 (Leben und Treiben von Sarajevo). BATINI, FRA M[IJO] N.: Njekoliko pri loga k bosanskoj crkvenoj poviesti. Sabrao . Starine Jugoslavenske akademije, XVII/1885, str. 77150. Na str. 116150 izvjee i putopis na talijanskom Athanasija Georgicea (Grgievia) iz god. 1626. Podaci o Sarajevu na str. 126127 i 147148. BLAU, DR. OTTO: Reisen in Bosnien und der Hertzegowina. Topograpnische und pflanzengeographische Aufzeichnungen von . Mit einer Karte und Zusatzen von H. Kiepert. Berlin, Ver lag von Dietrich Reimer, 1887. Druck von W. Pormetter, Berlin. v8, str. VIII + 231 + geogr. karta Bosne i Hercegovine (i, posebno, okoline Sarajeva). O Sarajevu (Die Umgegend von Sarajevo) na str. 116. BOPPE, AUGUST: Journal et Correspondance de Gedoyn le Turc Consul de France Alep (16231625), Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1909 b. 8, str. X X V I I I + 232. Godine 1624 proputovao kroz Sarajevo i dao opis prilika u gradu. O tome vidi lanak dr. Milenka Vesnia u ovoj glavi. BORDEAUX, ALBERT: La Bosnie populaire Paysages moeurs et coutumes mines. Par . Ouvrage accompagne de 12 gravures et d'une carte. Paris [Librairie Plon] 1904. m8, str. 303 sa slikama i 1 kartom. Opis Sarajeva (s 1 slikom) na str. 197222 s ovim sadrajem: Vue generale de Sarajevo. Les rues, hotels, palais; la population, la musique bosniaque, le grand bazar, les mosquees, l'Eglise greque, l'Eglise catholique, l'administration. Les environs, le pont du Chevrier, Ilidge, le mont Trebevitch. La Save, depart de la Bosnie. BOROEVI, SVETOZAR: Durch Bosnien, Illustrierter Fuhrer auf der k. k. Bosna-Bahn und der bosnisch-hercegovinischen Staatsbahn Doboj Siminhan. Mit 1 Karte, 1 Plan und 20 Ansichten. Von , Hauptmann im k. k. GeneralstabsCorps. Wien 1887. Verlag der k. k. Bosna-Bahn. Druckerei Steyrermhle. 8, str. 101. U leksikonskom opisu naselja uz prugu BrodSarajevo zaseban lanak o Sarajevu na str. 6573. BOSNIEN und Herzegovina. Ausgabe des Handelsministeriums. Abteilung fr Bosnien und Herzegovina. Sarajevo 1927. Hrvatska tiskara d. d. 8, str. 24 sa slikama. Opis Sarajeva i okoline na str. 9 14, sa 6 slika. BOUE, AMI: Recueil d'itinraires dans la Turquie d'Europe. Details geographiques, topographiques et statistiques sur cet empire. Par , dr. en medicine, membre de la FAcademie imperiale des sciences etc. Tome I. et II. (Publie aux frais de FAcademie imperiale des sciences.) Vienne, 1854. v8. I sv. str. VI + 354; II sv. str. XII + 352. O Sarajevu u sv. II. na str. 137 140. [BRGER, HUGO]: Der Oesterreichische Llyd und sein Verkehrsgebiet. Officielles Reisehandbuch herausgegeben von der Dampfschiffahrts-Gesellschaft des Oester. Lloyd. Chefredacteur: Hugo Brger, I. Theil: Istrien, Dalmatien, Herzegowina und Bosnien. Mit 91 Illustrationen, 3 Fahrplnen und einer geographischen Karte. Wien Brnn Leipzig [1901]. Druck und Verlag von Rudolf M. Rohrer. m8, str. 166 sa slikama + karta jadranske obale s Bosnom i Hercegovinom. O Sarajevu zaseban lanak na str. 133136, s 1 slikom. CAPUS, GUILLAUME: A travers la Bosnie et l'Herzegovine. Etudes et impressions de voyage. Paris 1896. 4. CHAUMETTE-DES FOSSES, AMEDEE: Voyage en Bosnie dans les annes 1807 et 1808. Par , autrefois chancelier du consulat general de Bosne, etc. Paris, impr. de F. Didot, 1822. Str. VIII + 155. O ovome putopisu govori dr. Milenko R. Vesni (Jedan rukopis o Bosni i Hercegovini) u Zori, god. 1898. Vidi i lanak M. S. Filipovia u ovoj glavi. E.: Iz putopisa Evlije elebije. Grad Sarajevo sredinom sedamnaestog stoljea. Sarajevo je u e snaestom i sedamnaestom stoljeu bio najvei i najljepi grad u Evropskoj Turskoj. Jedan po-

216

droban opis Sarajeva prije nego ga je 1697 unitio princ Eugen Savojski. [Sa slikom Careve damije.] N o v i l i s t , III/1943, br. 505 [1 I], str. 910. EVANS, ARTHUR J.: Through Bosnia and the Herzegovina on foot during the insurrection, August and September 1875. With an historical review of Bosnia and a glimpse at the Croats, Slavonians and the ancient Republic of Ragusa. By , B. A., F. S. A. With a map and fifty-eight illustrations from photographies and sketches by the author. London [Longmans, Green, and Co.] 1876. v8, str. LXIII + 435 + 42 + table i zemlj. karte. Second ed. London 1877. v8. O Sarajevu (The panic in Sarajevo) na str. 234 282 (s 1 slikom). EVANS, J. LLOYD: British journalists' tour in the Adriatic & Bosna. By , Editor and Proprietor of the Warwick and Warwickshire Advertiser. Warwick, 1907. Published by Evans & Co. 8, str. 55. O Sarajevu na str. 3644. EVLIJA ELEBI seyahatnamesi. Cild V, Istanbul 1315. Podroban opis Sarajeva na str. 427441. [EVLIJA ELEBIJA]: Iz Evlija elebijina putopisa. Preveo M[ehmed] R[emzi] Deli, D o m o v i n a , 11/1921, br. 82 [11 VIII], str. 23; br. 92 [13 IX], str. 23; br. 95 [20 IX], str. 23; br. 96 [22 IX], str. 2. Prevod je izlazio u vie nastavaka, a u naznae nim brojevima je dio o Sarajevu s ovim sadrajem: Grad i tvrava. Poloaj tvrave. Sarajevske grae vine. Sandaci su ovi. Saraji vezira i prvaka. Da mije [br. 82]. Damije. kole. Mesdidi. kole za izuavanje Kur'ana. kole za uenje hadisa. Osnovne kole. esme. Sebili. Rijeke. Bunarevi. Vodenice. Hamami. Karvansaraji. Bearske odaje. arija i bezistan. Mostovi. Bend. Prie. Boja, lice i oblici gra anstva. Imena ljudi [br. 92]. Nonja ena i ljudi. Crkve. Imareta. Obrt i zanimanje. ita i plodovi. Drvee. Jela. Voe i pia. Bate i teferii. Rudokopi. Bosanski jezik [br. 95]. Raun. Turbeta [br. 96]. [EVLIJA ELEBIJA]: Iz Sejahatname Evlije elebije. Priopio ejih Sejfudin Fehmi efen dija [Kemura]. G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XX/1908, str. 183202, 289342. Prevod putopisa. Opis Sarajeva na str. 184192. F[ILIPOVI], M[ILENKO] S.: Sarajevo u 1808 godini. N a r o d , V/1925, br. 21 [15 III], str. 2 [ir.] Izvadak iz putopisa Amedee-a Chaumette - Des Fosses-a prevod s kratkim uvodom. FILIUS: Eine Automobilreise durch Bosnien, die Herzegowina und Dalmatien. Reiseschilderung fr Automobilisten mit 63 Abbildungen von .

Wien [1908]. Verlag der Buchhandlung fr Sport Fridrich Beck, Wien. m8, str. 84. Opis Sarajeva u posebnom lanku (Sarajevo und Ilide) na str. 4652, sa 6 slika. FRANI, PROF. DRAGUTIN: S acima kroz Bosnu-Hercegovinu, Crnu Goru, Dalmaciju, Jadransko more, Istru i zapadnu Hrvatsku. k o l s k i v j e s n i k , V/1898, str. 6677, 230 250, 378388, 597609, 888923. Na str. 378388, 597609 i 888897 vrijedan opis Sarajeva i okoline. Putopis poslije tampan i u za sebnoj knjizi s ilustracijama pod naslovom S a c i m a k r o z B o s n u - H e r c e g o v i n u , C r n u Go ru, D a l m a c i j u , J a d r a n s k o M o r e , I s t r u ( T r s t , M l e t k e , R i j e k u ) i H r v a t s k u . Napi sao . Donja Tuzla, Tiskara N. Pissenbergera i J. Schnurmachera komanditnog drutva, 1901. 80, str. XXXII + 464, sa slikama. Podaci o Sarajevu i okolini na str. 46 86, s 10 slika. GUIDE de la Bosnie et l'Hercegovine. Edit par Gouvernement de la Bosnie-Hercegovine. 1914 Imprimerie Sarajevoer Tagblatt. 8, str. 31, sa slikama. O Sarajevu i okolini zaseban lanak na str. 17 26, s 3 slike. GUIDLIBRO. Esperanta tra Bosnio kaj Hercegovino. Eldonis La Stelo Bosnia, Asocio de la Bosnia-Hercegovina esperantistaro en Saraje vo. 1911. m8, str. 34, sa slikama. Zaseban lanak o Sarajevu i okolini na str. 828, sa 16 slika. [HADSCHI CHALFA, Mustafa ben Abdalla]: Rumeli und Bosna. Geographisch beschrieben von . Aus dem Trkischen bersetzt von Joseph von Hammer. Wien, 1812. str. XVI + 198. [HADI KALFA]: Hadi-Kalfa ili atib e lebija, turski geograf XVII veka o Balkanskom poluostrvu. S pomonim belekama i objanjenji ma priloio St[ojan] Novakovi. S p o m e n i k s r p s k e k r a l j e v s k e a k a d e m i j e , XVIII 1892. Podaci o Sarajevu u prevodu na str. 79. HEIMER, DR. AUGUST: Genom Bosnien och Hercegovina. Jonkoping 1904. O Sarajevu, Ilidi i Vareu posebno, II. poglavlje. HOERNES, DR. MORIZ: Dinarische Wanderungen. Cultur- und Landschaftsbilder aus Bosnien und der Herzegovina von . Mit 50 zum Theile nach Skizzen des Verfassers angefertigten Abbildungen und einer Karte. Wien, 1888. Verlag von Carl Graeser. 8, str. VI + 364 sa slikama i kartom. Zvveite Auflage, Wien 1894. 8. O Sarajevu zasebno, II. poglavlje na str. 78106 s ovim sadrajem: I. Das Quellbecken der Bosna.

217

Entstehungen der heutigen Stadt. Feuer, Wasser und Pest. Princ Eugen in Sarajevo. Zustnde im XIX Jahrhundert. II. Stadtbild. Bauliche Wahrzeichen. Stadttheile. Rundgang am rechten Ufer der Miljaka. Oeffentliche Gebude und Anstalten. Abendlndischer Firniss. III. Demokratischer Anstrich des Volkslebens. Trkische und christliche Frauen und Mdchen. Landvolk in der Stadt. Die bosnische Buerin. Einheimische Wiirdentrger. Slavisch-muhammedanische Nationalgesichter. [IZVJETAJ biskupa Marijana Maravia o svojoj diecezi god. 1655.] P. Eusebius Fermendin: A c t a B o s n a e etc. [Monumenta spectantia historiam Slavorum meridianalium, Vol. 23], Zagrabiae 1892, pp. 475480. Izvjetaj o Sarajevu na str. 476. JELAVI, VJEKOSLAV: Doivljaji Fran cuza Poullet-a na putu kroz Dubrovnik i Bosnu (godine 1658). Priopio . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XX/1908, str. 2375. Francuski tekst i prevod, ir. Opis grada Sara jeva na str. 5472. KADI, A[LIJA]: Sarajevo prije 270 godina. (Po Evlija elebiji). G a j r e t, god. 1927, br. 7, str. 110111; br. 8, str. 126127. P r e g l e d , I/1927, br. 18, str. 910. [ir.] KAPI, J[URAJ]: Sa putovanja. Od Senjske Rijeke do Bea, Budimpete i Zagreba. Od Splita do Trsta te preko sve Italije. Po Hercegovini i Bosni. U Splitu 1900. 8, str. 300. Na str. 281282 opis Begove damije i arije u obliku knjievnih pisama. KEMF, JULIJE: Od Save do Adrije Bosnom i Hercegovinom. Crtice za mlade. Napisao . Sa pedeset slika [Knjinica za mlade Hrvatskog pe dagoko-knjievnog zbora, knjiga XXXVI]. Za greb 1898. Naklada Hrv. pedagoko-knjievnog zbora. Tiskara i litografija C. Albrechta [Jos. Wittasek]. 8, str. 122 sa slikama. Tree izdanje u Zagrebu god. 1923. O Sarajevu i Ilidi na str. 6788. KLAI, VJEKOSLAV: Bosna. Podaci o ze mljopisu i povijesti. Sabrao ih i poredao . Prvi dio: zemljopis. Sa devet slika i dvie geografske karte. [Pouna knjinica Matice Hrvatske, knj. III]. Zagreb 1878. Naklada Matice Hrvatske. 8, str. XV + 222. O Sarajevu na str. 145150. LUKI, ABEL: Bosnien und die Hercegovina. Kurzgefasste Darstellung aller geographischen, volkswirthschaftlichen und socialen Verhltnisse dieser Lnder nebst vollstndigen Lexicon aller Stadte und wichtigeren Orte mit mglichst genauer Angabe der Einwohnerzahl nach

Religiosbekenntnissen, aller bedeutenderen Flsse, Seen, Heilquellen, Gesundbrunnen, Gebirge, Bergwerke, Klster, historisch-interessanter Burgen und Burgruinen, der schnsten Gebirgsparthien und aller wichtigeren Objekte, mit besonderer Bercksichtigung der Strassen und anderen Comunieationswege, nebst vielen volkswirtschaftlichen und historischen Daten. Mit Bentzung des besten Quellenmaterials und auf Grund persnlicher Reisen verfasst von , Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone, der Kriegsmedaille und eines kais. russischen Ehrenringes in Brillanten. Prag. 8, str. VIII + 118. O Sarajevu, Sarajevskom polju i Ilidi enciklopedijski lanci na str. 8691 i 56. zasebni

MALDINI, WILDENHAINSKI, RUDOLF BARUN: Bosna i Hercegovina. Napisao . Uredio Vjekoslav Novotni. Sa 136 slika. Na svijet izdalo Hrvatsko planinarsko drutvo, Zagreb 1908. Tisak Antuna Scholza. 4, str. XX + 157 + VII. Opis Sarajeva i okoline na str. 138 s 15 slika. S a d r a j : Sarajevo. Sa sarajevske tvrave. Ulaz na Trebevi. Kozija uprija. Na izvoru Moanice. Na izvoru Miljake. Slap Skakavac. Na izvoru Bosne. M[ANDI], K[OSTA]: Sarajevo oko god, 1650. Kralj Dobrovi. Husrev paa Stotinu sedamdeset i est vodenica Mievi i make ta jedu i piju Sarajlije Mnogo je djece, da ih Bog pozivi Okean od ljudi. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XIV/1931, br. 163 [5 VII], str. 1011. Citati iz putopisa Evlije elebije (iz prevoda D. S. ohadia). MANDI, KOSTA: Prvi turisti Francuzi u Sarajevu po austro-ugarskoj okupaciji. [ir.] U g o s t i t e l j , I/1953, br. 78, str. 244249. Prevod impresija o Sarajevu Viconte de Caix de Saint Aymour-a, koji je bio u Sarajevu u maju 1879, a svoja opaanja objavio u Revue de Deux Mondes-u. MANDI, KOSTA: ta je prije 70 godina o Sarajevu rekao jedan turista iz Holandije. U g o s t i t e l j , I/1953, br. 9, str. 291294. Skraen prevod predavanja Holandeza H. T. van Lenen Martinet-a, koji je bio u Sarajevu god. 1883. MARGE, PIERRE: Voyage en Dalmatie, Bosnie-Herzegovine et Montenegro. Par . Ouvrage orne de 56 gravures hors texte. Troisieme edition. Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit et C i e . imprimeurs-editeurs, 1912. m8, str. IX + 373 + slike na zasebnim tablama. Opis Sarajeva i okoline na str. 289315 (s 4 slike) s ovim sadrajem: Ilide. Sarajevo. Le bazar. Le musee. La cite, en bois. La Miliatshka. Les mosques. Macabres jardins publics.

218

MATKOVI, DR. PETAR: Dva talijanska putopisa po balkanskom poluotoku iz XVI vieka. Starine Jugoslavenske akademije, knj. X/1878, str. 201256. Priopen tekst putopisa. S a d r a j : I. Descrizione del viazo de Constantinopoli 1550 de ser Catharin Zen, ambassador straordinario a sultan Soliman, e suo ritorno. II. Descrizione del viaggio per terra di Constantinopoli e della cose principali del paese. Podaci o Sarajevu u Zenovu putopisu, str. 206 i 244. MATKOVI, DR. PETAR: Putovanja po balkanskom poluotoku XVI vieka. II. Putovanje B. Kuripeia, L. Nogarola i B. Ramberta. R a d Jugoslavenske akademije, knj. LVI/ 1881, str. 141232. Kuripeievi podaci iz god. 1530 i Matkovievi komentari o Sarajevu i okolini na str. 160166. MATKOVI, DR. PETAR: Putovanja po balkanskom poluotoku XVI. vieka. V. Putovanje Katarina Zena g. 1550. R a d J u g o s l a v e n ske a k a d e m i j e , knj. LXII/1882, str. 87133. Zenovi podaci i Matkovievi komentari o Sara jevu i okolini na str. 9496. MAURER, FRANZ: Eine Reise durch Bosnien, die Savelnder und Ungarn. Von . Berlin, 1870. Carl Heymann's Verlag. 8, str. 431 + karta Bosne. Zweite Auflage, Berlin 1875. 8. O Sarajevu na str. 341388. M[ILOBAR], DR. F[RAN]: Dva savremena izvjetaja o Bosni iz prve polovine XVII stoljea. Priopio . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XVI/1904, sv. 2, str. 251266; sv. 3, str. 449456. [ir.] Izvjetaji biskupa Marijana Maravia od 15. III. 1655 i patra Bartolomeja Kaia od 16121618. O Sa rajevu podaci u Maravievu izvjetaju na str. 253. [MIKOVI, JOVAN]: Kroz Bosnu, Herce govinu i Boku Kotorsku (putne, vojno-geografske i druge beleke). G o d i n j i c a N i k o l e u p i a , XVI/1896, str. 175222. [ir.] Podaci o Sarajevu na str. 179184. MORGAN, CAMILLO: Dalmatien, Bosnien, Herzegowina, Montenegro und die Jonischen Inseln. Praktischer Reisefhrer von , Vizeprasident des Bundes deutscher Forscher, Ritter mehrerer Orden. Mit 5 Karten. [Griebens Reisefhrer, Band 161], Berlin W., Albert Goldschmit, 1912. m8, str. VI + 226. Opis Sarajeva i okoline na str. 129137. PELLETIER, RENE: Chez les Yougoslaves, de la Save l'Adriatique, Sarajevo et sa region. Avec de nombreuses illustrations hors-texte et plusieurs croquis (carte et plan). Preface de Paul

Labb, Secretaire General de l'Alliance Franaise. Aux Editions des Belles-lettres de la Societ Guillaume Bude. Paris 1934. 8, str. XIX + 273, sa slikama i planom grada (bez mjerila). S a d r a j : Introduction. La Yougoslavie. Coup d' oeil explicatif sur 1' Etat actuel. Plusieurs religions, une nationalite. Orients et Occidents. Sarajevo, Son histoire. Promenades et flaneries. La arija. Les milieux traditionnels. Les musulmans. Les milieux traditionnels, les catholiques. Les milieux traditionnels, les israelites. Survivances pittoresques de vieilles croyances populaires. La poesie populaire. Cuisine nationale. Vision d'Occident. La ville moderne. Saisons. Villes p r i c i p a l e s de province. L'Hercegovine. L' Adriatique yougoslave. POJMAN, JULIUS: Illustrierter Fhrer durch Bosnien und die Herzegowina. Von . [A. Hartleben's illustrierter Fuhrer, No 56.]. Wien und Leipzig. [Erste Auflage] 1903. Zweite, vollkommen neu bearbeitete Auflage, 1907. Dritte Auflage, 1910. Vierte Auflage, Mit 55 Illustrationen, 2 Plnen, einer bersichts und ener Lngenprofilkarte, 1913. A. Hartleben's Verlag. m8, str. XVI + 112 + 40. Opis Sarajeva i okoline u posebnom lanku na str. (IV izdanja) 3758, s 10 slika i planom Sarajeva u 3 boje razmjera 1 : 17.000. PREINDLSBERGER-MRAZOVI, MILENA: Bosnisches Skizzenbuch. Landschafts und KulturBilder aus Bosnien und der Hercegovina. Von . Illustriert von Ludiwig Hans Fischer. Dresden Leipzig, 1900. Druck und Verlag von E. Piersan, Dresden. 8, str. XVI + 338, sa slikama. O Sarajevu i blioj okolini II. i III. poglavlje (Die Stadt des Eroberers, Das Quelland der Bo sna) na str. 1926, s 9 slika. [QUICLET, M.]: Les voyages des M. Quiclet Constantinople par terre Enrichis d'annotations par le sieur P. M. L. A Paris, chez Jean Prome, proche le grand Portail des Augustins du grand Conuent, au bon Pasteur. M. DC. LXIV. Avec privilege. O Sarajevu posebno poglavlje Description de la ville de Bosna-Serai. Tekst i prevod dijela o Bosni objavio dr. iro Truhelka u G l a s n i k u Z e m a l j s k o g m u z e j a , XVII/1905, str. 415440. RAKI, DR. FRANJO: Prilozi za geografsko-statistiki opis bosanskog paaluka. Priobio pravi lan . S t a r i n e J u g o s l a v e n s k e a k a d e m i j e , knj. XIV/1882, str. 173195. Opis bos. paaluka iz doba neto prije god. 1624 te putopis Frana Batruia i Ivana Divnia od ibe nika do Livna i Skoplja (u Bosni) god. 1574. Priop eni tekstovi na talijanskom. Podaci o Sarajevu u prvom prilogu, str. 188. REISEROUTEN in Bosnien und der Herczegovina. Illustrierter Fhrer, Wien, Pest, Leipzig [Erste Auflage], 1892, Mit 58 Abbildungen, einem

219

Plane von Sarajevo und eine Karte. 8, str. VIII + 128. Zweite, berichtigte und wesentlich vermehrte Auflage, Mit 68 Abbildungen, 1895. A. Hartleben's Verlag. m8, str. 150, sa slikama i dvije karte. O Sarajevu i blioj okolini sa str. 6787 I. iz danja i str. 5288 II. izdanja, sa 12 slika. RENNER, HEINRICH: Durch Bosnien und die Hercegovina kreuz und quer. Wanderungen von . Mit 35 Vorbildern, 253 Abbildungen im Text von W. L. Arndt, E. Arndt-eplin u. A. sowie nach photographischen Aufnahmen und einer Uebersichtskarte. Berlin. Erste Auflage 1896. Zweite Auflage 1897. Geographische Verlagshandlung Dietrich Reimer [Ernst Vohsen]. Druck von Otto Elsner, Berlin. v8, str. 481, sa slikama + karta Bosne i Hercegovine. O Sarajevu, Ilidi i vrelu Bosne pet zasebnih lanaka (Sarajevo, Leben und Treiben in der bosnischen Hauptstadt, Aus dem bosnischen Leben und Lieben, Die Neuzeit in Sarajevo, Eine Perle Bosniens) na str. 42103, s 42 slike. RENNER, HENRIK: Herceg-Bosnom uzdu i poprijeko. Putovanja . S trideset i pet ilustra cija po slikama W. L. Arndta, E. Arndt-eplina i dr. te po fotografskim snimcima. S geografskom kartom. Privolom pievom preveo s drugog nje makog izdanja Isa Velikanovi. Mitrovica 1900. Naklada Hrvatske dionike tiskare [N. Dogan]. v8, str. IV + 557, sa slikama + karta. O Sarajevu, Ilidi i Vrelu Bosne pet zasebnih lanaka (Sarajevo, Kako se ivi i posluje u bosan skom glavnom gradu, Iz bosanskog ivovanja i ljubovanja, Novo doba u Sarajevu, Biser Bosne) na str. 48120, s 42 slike. RSKIEWICZ, JOHANN: Studien ber Bos nien und die Herzegovina. Von , k. k. Major im Generalstabe. Mit elf Abbildungen in Holzschnitt und einer lithographierten Karte. Leipzig und Wien 1868. Druck von F. A. Brockhaus, Leipzig. 8, str. 420 + karta Bosne i Hercegovine. Poseban lanak o Sarajevu na str. 175191 s 1 slikom. SARAJEVO u amerikoj reviji. Jedan za nimljiv napis. Novi dani. V e e r n j a p o t a , IX/1930, br. 2619 [8 III], str. 2. Prevod iz posljednje sveske bostonske revije Christian Science Monitor. SCHWEIGER - LERCHENFELD, AMAND FREIH. V.: Bosnien. Das Land und seine Bewohner. Geschichtlich, geographisch, ethnographisch und social-politisch geschildert von . Mit 8 Original-Illutrationen und einer kolorierten Ubersichtskarte. Wien 1878. Druck u. Verlag von L. C.

Zamarski. 8, str. 198 + karta. Zweite Auflage, Wien 1879. Opis Sarajeva na str. 6872 I. izdanja. SMOLE, DR. LEO: Die neuen Reichslande Oesterreich-Ungarns Bosnien und die Herzegovina. Von . Mit 40 Illustrationen. [Illustrierte Lnder und Vlkerkunde, Bd. I.]. Prag und Wien 1909. Verlagshandlung Storia. 8, str. X + 159. O Sarajevu na str. 7790 sa 6 slika. STANOJEVI, MIH[AJLO] M.: Kroz Bosnu i Hercegovinu. Beograd 1902. (ir.) STRAUSZ, ADOLF: Bosnien. Land und Leute. Historisch - ethnographisch - geographische Schilderungen von . Wien, I. Band 1882, II. Band 1884. Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn. 8, I. sv. str. VIII + 340, II. sv. str. VIII + 328. Opis Sarajeva i iscrpniji podaci o sarajevskoj ariji u sv. I., str. 5367. TESTK, JAN: Ku behm Adrie. Od Sa rajeva do Dubrovnku. I. Sarajevo. II. Krajem bogumil. III. Mostar. IV. Na dolin Neretve. V. Dubrovnik. Li. . S illustriciemi dle fo tografi a kreseb K. Liebschera, L. Kuby a Fr. Topio. Tiskem a nkladem J. Otty v Praze. 1897. v8, str. 141, sa slikama. O Sarajevu i blioj okolini posebno, I. poglavlje, str. 743, s 20 slika. TRUHELKA, DR. IRO: Opis Dubrovnika i Bosne iz god. 1658. [ir.] G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XVII/1905, str. 415440. Francuski tekst putopisa M. Quiclet-a i Truhelkin prevod s uvodom. Opis grada Sarajeva na str. 427433. VELC, FERDINAND: Prvodce Bosnou a Hercegovinou. Sestavil . S markou a 65 vyobrazenmi. Vydal Klub eskych turist v Praze, 1907. V komisi Knihkupectv Fr. Rivne v Praze. m8, str. VIII + 152 + karta Bosne i Hercegovine i plan Sarajeva na istoj karti. O Sarajevu i blioj okolini zasebno, III. poglav lje pod naslovom Sarajevo a okoli na str. 3358, s 12 slika. VESNI, DR. MILENKO: Jedan Francuz u Sarajevu 1624 godine. B o s a n s k a v i l a , XXV 1910, br. 36, str. 5860. [ir.] Izvadak iz putopisa Francuza Gedoyna. WEGWEISER durch Bosnien und die Her zegovina. Im Selbstverlage der bos. - herceg. Landesverwaltung. [Sarajevo] 1910. Buchdruckerei

220

und Lithographie Vogler i dr., Sarajevo. 8, str. 32, sa slikama. O Sarajevu zaseban lanak na str. 1626, sa 16 slika. ZEDLITZ, FREIHERRN VON: Blicke auf Bosnien, Rascien, die Herzegovina und Servien bei

der Fortsetzung des Russisch-Trkischen Kriegs im Jahre 1829, von dem , Mitglied und z. Z. einer der Beamten zu Berlin. Berlin, im Verlage der Bossichen Buchhandlung, 1829. Gedruckt bei E. Feister und W. Eisersdorf, Berlin. m8, str. 106. O Sarajevu na str. 7172.

III TURISTIKI VODII KROZ SARAJEVO [DIZDAR, HAMID]: Sarajevo i njegova okolica. [S vie slika u tekstu.] Sarajevo 1947. m8, str. 37 + 19 oglasa. FLACHS, ADOLF: Illustrierter Fhrer durch Sarajevo und Umgebung. Mit 5 Illustr. und einem Dolmetsch. Sarajevo 1892. Commisions Verlag von J. Knigsberger. Drudk von Johann L. Bondi & Sohn, Wien. Str. 31. FHRER. Kleiner durch Sarajevo und Umgebung. Praktischer Fhrer fr Vergngungsreisende. Mit dem neuesten Plane von Sarajevo. Sarajevo. Verlag der Buchhandlung B. Buchwald & Co. m8, str. 16 + viebojni plan grada vel. 57,00 X 29,40 cm. Vodi tampan izmeu god. 1894 i 1914. Na pole ini S t r a s s e n-V e r z e i c h n i s . FHRER. Neuester durch Sarajevo mit einem Plan. Verlag J. Studnika & Co., Sarajevo, Rudolfsgasse. Buchdruckerei Bosn. Post. m8, str. 7 + plan grada. U rijetkom primjerku, koji sam imao pri radu, istrgnut plan, i o njemu stoga ne donosim podataka. MANDI, DR. MIHOVIL: Sarajevo (sa pla nom grada i slikama). Napisao , kustos Zem. muzeja. (Knjinica Otadbine). Dionika tampa rija d. d., Karlovac, 1923. 16, str. 56, sa 6 slika i jednobojnim planom grada bez oznake mjerila. Knjiga je raena kao vodi profesorima-vodiima akih izleta. S a d r a j : Predgovor. Sarajevo i oko lina: I. Opi pregled. A. Topografija. B. Klima. C. Povijest. Kratak plan za razgledanje grada. Popis ulica. MIRALEM, EDHEM: Ljepote Sarajeva i njegove okoline. Schonheiten von Sarajevo und Umgebung, Sarajevo 1935. Dravna tamparija. 8, str. 29 + 29, sa slikama u tekstu i na tablama. Druga polovina knjige na njemakom s napome nom: bersetzt vom Prof. V. Gruji. S a d r a j : Lje pote Sarajeva i njegove okoline. Izjava stranaca o ljepotama Sarajeva. Trebevi. Pale. Jahorina. Romanija. Kasindo. Banja Ilida. Visoko. Kratki pregled istorije Sarajeva. SARAJEVO. Edited by Putnik Co. Lld. BeogradSarajevo (Putnik Guides 3.) 8, str. 32, sa 28 slika. Bez oznake godine i mjesta tampanja. S a d r a j : Sarajevo from its beginning untill to day. Description od the town. Walks and excursions. Communications. Banks. Information. Where to put up. Physicians help. Baths. Societes. Public Offices. Consulates. SARAJEVO. Kroz . Trough Sarajevo. Sarajevo 1950, na srpsko-hrvatskom i engleskom. Izdanje Ureda za informacije pri Pretsjednitvu vlade NR BiH. tamparski zavod Osloboenje. 8, listova 9. Fotografije s tekstom ispod slika. SARAJEVO und Umgebung. Herausgegeben von Rekord Reklam-Bureau. Sarajevo [iz meu 1928 i 1931]. [Omotni naslov]. Buchdrucke rei Risto J. Savi. 16, str. 32, sa slikama. Vodi sadri opis znaajnijih objekata i ustanova s dobrim podacima. Autor nepoznat.

IV ARHEOLOKI SPOMENICI PRETHISTORIJE, RIMSKOGA DOBA I SREDNJEG VIJEKA ma.] S a r a j e v o o d n a j s t a r i j i h v r e m e na do d a n a s , I, Sarajevo 1954, str. 742. S a d r a j : 1. Prehistorisko doba: Butmir, Naklo u Vojkoviima, Gradac kod Kotorca, Sobunar De belo Brdo Zlatite, Gradina, Fortica na Ravnim Bakijama, Obhoa, Nahorevo, Moila, Veliki i Mali Orlovac. 2. Rimsko doba: Ilida, Blauj, Crkvina kod sela Osijek, Stupsko brdo. 3. Srednji vijek.

BENAC, A[LOJZ]: Arheoloka iskopavanja na Ilidi. O d j e k , IV/ 1950, br. 6 [juni], str. 3. [ir]. O najnovijim nalazima god. 1950. BENAC, DR. ALOJZ: Sarajevo kroz arheo loke spomenike (do dolaska Turaka). [Sa slika-

221

[BENAC, DR. ALOJZ]: Najstariji poznati stanovnici Sarajeva i njihova kultura. Izvod iz predavanja . [S 2 slike]. O s l o b o e n j e , X/1952, br. 1691 [29 III], str. 7. Iz predavanja na Narodnom univerzitetu u Sa rajevu. C. .: ivot u okolini Sarajeva prije neko liko hiljada godina. O s l o b o e n j e , IX/1951, br. 1416 [13 V], str. 5. REMONIK, DR. GREGOR: Nalazi iz rim skog doba na Stupu kod Sarajeva. Od , ku stosa muzeja. [Sa 6 slika]. G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XLII/1930, sv. II, str. 211225. O nalazima novca, temelja kue, poklada od ku hinjskog posua i raznog gospodarskog orua te gro bova s orujem. URI, VEJSIL: Pale i okolina. U g o s t i t e l j , I/1953, br. 78, str. 240243. O srednjevjekovnim nadgrobnim spomenicima i tragovima starih naselja u okolini. URI, VEJSIL: Zanimljivi sredovjeni spomenici iz okolice Sarajeva. S a r a j e v s k i n o v i l i s t , II/1942, br. 206 [10 I], str. 5; br. 208 [13 I], str. 6. O srednjevjekovnim nadgrobnim spomenicima. FIALA, FRANJO: Predistorijska istraivanja na Sobunaru kod Sarajeva u god. 1891. Priopio . (Sa 16 slika). G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , III/1891, knj. 4, str. 424431. [ir.]. FIALA, FRANJO: Izvjetaj o iskopinama na Debelom Brdu kod Sarajeva god. 1894. Priop io . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z ej a, VII/1895, str. 123137. FIALA, FRANJO: Prehistoriki nahoaj u Naklu kod Vojkovia. Priopio . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , VI/1892, knj. III, str. 211214. FIALA, FRANJO: Predistorijski nalazi na Sobunaru kod Sarajeva. Pie . (Sa 34 slike). G l a s n i k Z e m a l j s k o g muzeja, II/ 1890, knj. 2, str. 212220. [ir.]. FIALA, FRANJO: Jedna prehistorika nase obina na Debelom Brdu kod Sarajeva. Priopio . (S 12 slika u tekstu i 16 tabli). G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , VI/1894, str. 107140. FIALA, FRANJO: Nova predistorijska na seobina kraj Sarajeva. G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , I/1889, sv. 2, str. 9293. [ir.].

FIALA FRANJO: Prilozi arheologiji Bosne i Hercegovine. Pie . (S 4 slike). G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , I/1889, str. 8992. IV.: Kamena rukotvorina (artefakt) iz Vojkovia kod Sarajeva. GARAANIN, MILUTIN V.: Poloaj Butmira prema preistoriskim nalazitima u Srbiji. G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , N . S.; IV-V/19491950, str. 397402. tampan i separat. GAVELA, BRANKO: O pitanju originalno sti i datovanju butmirske kulture. G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a u S a r a j e v u , N. S., god. 1947, sv. II. str. 111. [ir.]. tampan i separat. ISKOPAVANJA. Arheoloka u sreditu grada Sarajeva. Oekuju se zanimljivi nalazi na starom groblju Carina kod Marijin dvora. (S 2 slike). N o v i l i s t , III/1943, br. 689 (11 VIII), str. 5. O iskopavanju rimskih starina na Marijin-Dvoru. IVANIEVI, PETAR S.: Stari grad. B o s a n s k a v i l a , II/1887, br. 18, str. 282283. [ir.]. Opis grada Hodidjeda i narodna tradicija o njemu. KELLNER, I[VAN]: Rmische Baureste in Ilida bei Sarajevo von . Mit 10 Tafeln und 127 Abbildungen im Texte. W i s s e n s c h a f t liche Mittheilungen aus Bosnien u n d d e r H e r z e g o v i n a , Wien V/1897, str. 131162. Prevod i z G l a s n i k a Z e m a l j s k o g m u z e j a , VII/1895. KELLNER, IVAN: Rimski graevni ostanci u Ilidama kod Sarajeva. (Sa 127 slika i 10 tabli u tekstu). Napisao . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , VII/1895, str. 161197. KOROEC, DR. JOSIP: Likovna umjetnost u Butmiru. G l a s n i k H r v a t s k i h z e m a l j s k i h m u z e j a u S a r a j e v u , LIV/1942, str. 87112. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Sarajev ska okolina u prethistorijsko doba. N o v o s t i [Zagreb], XXI/1927, br. 220 [11 VIII], str. 6. O prethistorijskim lokalitetima u Butmiru, Zlatitu, Soukbunaru, Moilima i dr. NALAZ. Znaajan arheoloki u Sarajevu. Na starom kranskom groblju kod Marijina Dvora iskopane rimske graevine, obloene moza-

222

ikom. Starovjeni sarkofag, bogumilski steci i drugi znaajni objekti. Kontinuitet groblja od IIIXIX stoljea. O b z o r [Zagreb], god. 1939; br. 255 (7 XI), str. 2. PATSCH, DR. CARL: Novi i revidirani natpisi. (S 24 slike). Napisao . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , VI/1894, str. 341358. Pored ostalih lokaliteta: Svrakino Selo, Ilida, Bluuj, Kiseljak, Pazari. PATSCH, DR. KARLO: Sarajevo za rimskog doba. N a d a , I/1895, br. 5, str. 9495. PATSCH, DR. C[ARL]: Sarajevo in rmische Zeit. B o s n i s c h e P o s t , XIII/1896, Nr. 28. PETROVI, JOZO: Zanimljiva poviestna otkria u Hrei kod Sarajeva. [S 2 crtea]. N o v i l i s t , III/1943, br. 570 (19 III), str. 5. O nadgrobnim spomenicima na srednjevjekovnoj nekropoli u Hrei. RADIMSK, W[ACLAV] UND M[ORITZ] HOERNES: Die neolithische Station von Butmir bei Sarajevo in Bosnien. Herausgegeben von bosnisch-hercegovinischem Landesmuseum. I. Band. Bericht von W. Radimsky. Vorwort von M. Hoernes. Mit einem Beitrage von C. Schrter. Wien 1895. 4, str. 54. II. Band 1898. Druck und Verlag von Adolf Holzhausen. SCHRTER, C: Die Pflauzenreste aus der neolithische Landansiedlung von Butmir (in Bo snien). Wien 1895.

SERGEJEVSKI, DIMITRIJE: Arheoloki na lazi u Sarajevu i okolici. (S 25 slika). Napisao . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a u Sa r a j e v u , N. S., sv. II/1947, str. 1350. tampan i separat. SERGEJEVSKI, DIMITRIJE: Rimski nat pisi novi i revidirani. (Sa 6 slika u tekstu). Napi sao . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a Kraljevine Jugoslavije u Sarajevu, LII/1940, sv. I, str. 1519. O natpisima u Sarajevu na str. 1519. VASI, MILOJE M.: Datovanje Butmira. [S 13 slika]. Z b o r n i k u a s t B o g d a n a P o p o v i a , Beograd 1929, str. 295316. [ir.]. X: etnja kroz Sarajevo i okolicu prije 2000 godina. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XXI/1939, br. 69 (22 III), str. 6. O ostacima rimske kulture u gradu. ZAPLATA, R[UDOLF]: Interesantno arhe oloko otkrie u Sarajevskom polju. Rimska varo ica kraj Sarajeva. P o l i t i k a [Beograd], XXXIV/1937, br. 10.290 [16 I], str. 14. [ir.]. O rimskoj naseobini na Ilidi. Nalaz kamenog fragmenta s rimskim natpisom u temelju mosta na rijeci eljeznici. [ZA]PL[ATA, RUDOLF]: Sarajevo u rimsko doba. Rimska ciglana na lijevoj obali Miljacke. Rimsko groblje kod Duhanske tvornice. Ilidanski mozaici. V e e r n j a p o t a , IX/1930, br. 2.606 [20 II], str. 4. ZAPLATA, RUDOLF: Sarajevo u rimsko doba. Rimske ciglane, vile i ljetnikovci u Saraje vu. Na mjestu dananjeg Sarajeva bilo je rimsko selo. Rimski grad se nalazio na Ilidi. Lice Sara jeva u rimsko doba. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XVI/1933, br. 212 [27 VIII], str. 9.

V POSTANAK I OPI GRAEVNI RAZVOJ 1. T o p o g r a f s k e k a r t e (planovi) g r a d a HOLLIK, R.: Sarajevo Sarajevo. Verlag Leon Finci, Sarajevo. Naklada Leon Finci, Sara jevo. Viebojni plan vel. 50 X 40 cm. B. g. [tam pan izmeu god. 1914 i 1918]. Na gornjem i donjem rubu popis ulica. Na pole ini popis znaajnijih objekata. Nova imena ulica [tampana naknadno, poslije god. 1918]. U naslovu druga rije irilicom. KAJON'S Plan von Sarajevo und Umgebung. 1 : 10.000. Aufgenommen im Jahre 1906/7 Stdtischer Geometer Wladyslav Walichnowski. [Sarajevo, poslije 1907, a prije 1914]. Karta u vi ebojnom tisku s izohipsama, vel. 72 X 52,71 cm. NACRT. Depni grada Sarajeva s popi som ulica. Uredio Mustafa Dani. Sarajevo. II. izdanje 1943. Tiskara Bosanska Pota, Sarajevo. Plan u crnotisku s popisom ulica i planom oko line Sarajeva. Vel. 37 X 48 cm. presavijeno na 16 for mat. Naslov na koricama. Mjerilo nije naznaeno.

223

PIFFL, H[UGO]: Plan der aria (Handwerkviertel) in Sarajevo. Masstab 1 : 1875. Gez. v. . Verlag von J. Studnika u. Comp. in Sara jevo. Karta vel. 27,5 X 38,3 cm. Ofset tampa. B. g. [tampano poslije g. 1896]. PLAN. Priruni grada Sarajeva s ozna kom javnih i vanijih drugih ustanova. Mjera 1 : 6250. [Izdava] Gradsko naelstvo Sarajevo, Statistiki otsjek. Litogr. Cemaar i drug, Lju bljana [zastupstvo Trgovaka tamparija, Sara jevo]. [Sarajevo], Godine 1932. Viebojna tampa po kotarevima i popis ulica, vel. 92,5 X 64,2 cm, sloeno na format 8. PLAN von Sarajevo. Reduction der Catastral-Aufnahme aus dem Jahre 1882. Ausgefhrt unter specieller Leitung des Vermessungs-Direktors durch eine Arbeitspartie der VI. Abteilung. Unterdirektor: Hauptmann Anton Kneevi des Infanterie Regiments No. 33. Geometer: Haupt mann Josef Matasi des Infanterie Regiments No. 20. Adjunkte: Felix Naganowski. Gustav Riefs. Ludwig Tautscher. Masstab 1 : 3125 d. N. Photolithographie und Schnellpressendrucik des k. k. Militr-geographischen Instituts zu Wien. Vel. 139 X 195 cm. Viebojna tampa. Sjeeno i u 4 mape na platnu. PLAN i adresar Sarajeva. Sarajevo 1949. Izdanje: Invalidsko preduzee za prodaju knjiga, novina i papira. Sarajevo, 16, str. 48 + oglasi i plan u prilogu. U adresaru: nova imena ulica i trgova, brojevi telefona pojedinih ustanova i drugi komunalni podaci o gradu. Priruni plan grada Sarajeva u mjerilu 1 : 6250 i u dvobojnoj tampi [crno-crveno]. Na pole ini plana popis ulica. Kao izdava plana naznaeno: Gradsko preduzee za kolportau u Sarajevu, 1949 g. 2. Postanak i

STUDNIKA, ALOIS: Sarajevo. Sastavio i crtao . Naklada J. Studnike i dr. Sarajevo [izmeu 1926 i 1929]. Lit. emaar i drug, Lju bljana. Zasebna karta, bez mjerila, vel. 62,7 X 44,2 cm. Na margini popis ulica. Viebojna tampa. SARAJEVO. Naklada J. Studnike i dr. Sarajevo. Mjerilo? Kriegsausgabe. Druck der Sa rajevska tiskara i litografija [Sarajevo, izmeu god. 1914 i 1918]. Karta s popisom ulica, vieboj na tampa, vel 50,90 X 36,7 cm. Na poleini tampana poslije 1918 N o v a i m e n a u l i c a i naslov: N a c r t g r a d a S a r a j e v a . SARAJEVO. Naklada J. Studnika & Co., Sarajevo. Kliej izradila Cinkografija Holjac, Sa rajevo. Mjerilo? [Sarajevo, izmeu 1936 i 1941]. Karta [s popisom ulica] u jednoj boji, vel. 66,70 X X 47,7 cm, sloeno u format 8. TOURISTEN- u. Fremdenverkehrs-Karte der Umgebung von Sarajevo. Carte des touristes et des etrangers de l'environ de Sarajevo. Turistika karta sarajevske okolice [isto i ir.]. Masstab, Echelle, Mjerilo 1 : 75.000. Sarajevo. Tiskara i li tografija Vogler i drugovi. 1909. 8, str. 15 [legen de] + karta u viebojnoj tampi. WALNIY'S Plan von Sarajevo und Umge bung. 1 : 10.000 [Herausgegeben von] UniversalHand- und Adressbuch von Bosnien und Herce govina Bosnische Bote. [Izdao] Opi priruni i adreski koledar za Bosnu i Hercegovinu Bo sanski glasnik. Ausgefhrt im k. und k. militrgeographischen Institute [Wien]. Erste Auflage,? Neuauflage, 1904. Karta u viebojnoj tampi s izohipsama, vel. 77,3 X 53,7 cm, sloena u format 8.

graevni

razvoj

d o g o d . 1878. [Zagreb], XXI/1927, br. 245 [4 IX],

AKA: Iz starog Sarajeva. V e e r n j a p o t a , god. 1928, br. 2072 [26 V], str. 9. Opi razvoj Sarajeva pod Turcima. FILIPOVI, NEDIM: Neki novi podaci iz ranije istorije Sarajeva pod Turcima. P r e gled, a s o p i s za d r u t v e n a p i t a n j a , god. 1953, br. 78, str. 6776. K[AIKOVI], N[IKOLA] T.: Kako je po stalo Sarajevo. Narodno predanje. Zabiljeio od Stevana Petrovia u Sarajevu . B o s a n s k a v i l a , XXVI/1911, br. 78, str. 119. [ir.]. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Poeci kulturnog razvoja eher-Sarajeva. Sarajevo u doba Gazi Husrevbega (15211541). [S 3 slike].

Novosti str. 7.

KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Kako je postalo Sarajevo. Prvi sandakbezi u Vrhbosni i njihove graevine. Prva graevna perioda. Pie . H r v a t s k i l i s t [Osijek], VIII/1927, br. 301 [30 X], str. 10. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Sarajevo od Isabega do Husrevbega. Prva graevna peri oda. N o v i b e h a r , IV/19301931, br. 23, str. 3335. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Sarajevo do Gazi Husrevbega. S p o m e n i c a G a z i Husrevbegove etirostagodinjice, Sarajevo 1932, str. 38.

224

MANDI, DR. MIHOVIL: Postanak Sara jeva. [S 5 slika]. N a r o d n a s t a r i n a [Za greb], sv. 14., knj. VI, br. 1, Zagreb 1927 [izalo 1929!], str. 114. PALDUS, [?]: Sarajevo. Ein Beitrag zur geschichtlichen Entwicklung der Stadt. W i e n e r Z e i t u n g , VIII/1909, No 182. [PEROJEVI, MARKO]: Postanak Sarajeva i njegov teritorijalni razvitak u XV i XVI vijeku. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XIII/1930, br. 120. [25 V], str. 10. Prikaz rada Vl. Skaria pod istim naslovom u G l a s n i k u Z e m a l j s k o g m u z e j a . Dovodi s e u sumnju misao, da je Vrhbosna identina sa Sara jevom. Ime pisca iz br. 125 [1 VI] u lanku o istoj temi. P[EROJEVI], M[ARKO]: Postanak Sara jeva ili je li Vrhbosna identina sa Sarajevom. Jugoslavenski l i s t , XIII/1930, br. 125 [1 VI], str. 9. Odgovor Vl. Skariu na lanak iz br. 123 [29 V]. Kritika miljenja. SARAJEVO. Nekadanje . N a a p r a v d a , 11/1922, br. 53 [22 II], str. 23. Vei lanak s vanijim podacima. 3. Nazivi i

SKARI, VLADISLAV: Postanak Sarajeva i njegov teritorijalni razvitak u 15. i 16. vijeku. [S 1 planom]. Napisao . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XLI/1929, sv. 2, str. 41 55. [ir.]. SKARI, VLADISLAV: Postanak Sarajeva i njegov teritorijalni razvitak u 15. i 16. vijeku. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XIII/1930, br. 123 [29 V], str. 4. Odgovor na kritiku [Marka Perojevia] u br. 120 istog lista. Iznoenje novih dokaza, da je Sarajevo identino s Vrhbosnom. SKARI, VLADISLAV: Vrhbosna je Sara jevo. Drugi odgovor mome kritiaru. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XIII/1930, br. 130 [7 VI], str. 56. Iznoenje daljnjih dokaza protiv kritike [Marka Perojevia] u istom listu br. 125 [1 VI]. TRUHELKA, DR. IRO: Biljeke o postan ku Sarajeva. Pie . N a d a, I/1895, br. 14, str. 263265. ZAPLATA, R[UDOLF]: Biljeke o postanku Sarajeva. U srednjem vijeku u Bosni nema gra dova. ta je prije bilo na mjestu dananjeg Sa rajeva. Prvi poetci grada Sarajeva. Odakle ime Sarajevo. Razna miljenja historiara. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XVI/1933, br. 218 [3 IX], str. 14.

prolost

ulica

IMENA ulica u Sarajevu. B o s a n s k a v i l a , XIII/1898, br. 1920, str. 310. [ir.]. Stare table naziva zamjenjuju se novim pa se predlau jezini ispravci nekih naziva i da se ulici emalui dade ime Sime Milutinovia. IME. Oko imena Hadi Lojine ulice. Akcija stanovnika Novog Sarajeva. J u g o s l a v e n ski l i s t , XIII/1930, br. 272 [23 XI], str. 5. Za prijanji naziv Gotina ulica po Gotti, koji je prije 50 godina udario kamen temeljac Novog Sara jeva sagradivi prvu zgradu u sadanjem Novom Sarajevu. M[ANDI], K[OSTA]: Iz starog Sarajeva. U mahali Ajas-pae. [S 2 crtea]. O s l o b o e n j e , br. od 18 XI 1954, str. 6. Sjeanje pisca o nekim objektima i radnjama u toj mahali za vrijeme austro-ugarske okupacije: Abinunova papirnica, obuarska radnja Madara Silaija,

Biro za posredovanje slube (prva berza rada u Bosni i Hercegovini), prva ortopedska radnja u Bosni Madara Gubara, Lungmosova kavana te srpska en ska osnovna i via djevojaka kola. NAMETAK, ALIJA: Nekoliko sarajevskih sokaka. Povijest njihovih naziva. [Sa skicama]. N o v i l i s t , III/1943, br. 611 [9 V], str. 13. POVIJEST. Iz povijesti Sarajeva. Ulice Kralja Tvrtka i Silvija Kranjevia. Z a d r u n i g l a s n i k , XII/1938, br. 16 [10 IX], str. 23. lanak napisan u povodu gradnje dananjeg e ljezniarskog nebodera u susjedstvu. POVIJEST. Iz povijesti Sarajeva. Ulice Magribija i Dolina. Z a d r u n i g l a s n i k , XII/ 1938, br. 15 [25 VIII], str. 23. lanak napisan u povodu gradnje eljezniarskog nebodera kraj damije Magribije.

15

Nae starine IV

225

VI URBANIZAM ANDRIJAEVI, NIKO: Kakvo je Sarajevo i kakvo bi moralo biti? Kroz Sarajevo. Peri ferija daje poduku za poljepavanje grada. J u g o s l a v e n s k i l i s t , VIII/1925, br. 229 [4 X], str. 5. O urbanistikim i arhitektonskim problemima. Pitanje regulacionog plana. BAUORDNUNG fr Sarajevo [und jene Stdte und Mrkte in Bosnien und der Hercego vina, welche dieser Vorschrift durch eine Verordnung der Landesregierung ausdrcklich unterworfen werden. Genehmigt mit Allerhchster Entschliessung] vom 14. Mai 1880. Wien. Druck und Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1881, 4, str. 26. Naslov izvan uglatih zagrada na omotu i unutra njoj naslovnoj strani, a s onim u zagradama dat na 3. strani ispred teksta. BAUORDNUNG fr die Landeshauptstadt Sarajevo. Sarajevo 1893. Druck der Landesdruckerei. 4, str. 26. BAUTEN und Bauordnung in Sarajevo. B o s n i s c h e P o s t , II/1885, Nr. 60 [26 VII], str. 2. BENDBAA. Kako e izgledati budua . [S 1 idejnom urbanistikom skicom.] S a r a j e v s k i n o v i l i s t , II/1942, br. 294 [25 IV], str. 5. Urbanistika razmatranja. : Perspektive izgradnje novog Sarajeva. Izraeni su prvi dijelovi regulacionog plana. [S 2 slike]. O s l o b o e n j e , V/1947, br. 161 [1 V], str. 16. D. S.: Kakvo je Sarajevo a kakvo bi moralo biti. Lijeva obala Miljacke. Stambeni dio grada. Potreba irokih ulica, sunca, ivota i zelenila. Careva damija i rijaset kao primjer regulacije. Sarajevski kote. J u g o s l a v e n s k i l i s t , VIII/1925, br. 271 [22 XI], str. 3. Pitanje regulacionog plana. FINCI, ING. JAHIEL: O regulacionom pla nu grada Sarajeva. Urbanistiki otsjek Ministar stva graevina pristupio je rjeavanju regulaci onog pitanja u Sarajevu. [S 1 idejnom skicom regulacije]. S a r a j e v s k i d n e v n i k , II/1946, br. 261 [1 V], str. 14. GRABRIJAN, ARH. D[UAN]: Neboder Aleksandrova Baarija [S 2 skice]. Jug o s l a v e n s k i l i s t , XXIII/1940, br. 135 [9 VI], str. 6. Urbanistika razmatranja. Urbanistiko rjeenje u skicama arh. J. Neidhardta. GRABRIJAN, ARH. D[UAN]: Oko regula cije trga Kralja Petra. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XVIII/1935, br. 89 [14 IV], str. 6. GRABRIJAN, ARH. DUAN: Urbanistiko reenje sarajevskih trgova. [S 4 skice]. P r a v da [Beograd], XXXVII/1941, br. 13.047 [23 II], str. 18. [ir.] GRABRIJAN, ARH. DUAN arh. Juraj Neidhardt prof. Zoran Didek: Sarajevo i nje govi trabanti. Arhitektonsko-urbanistika razma tranja uoi izrade nacrta za regulaciju grada Sa rajeva. [S vie ilustracija]. T e h n i k i v j e s n i k [Zagreb], LIX/1942, br. 79, str. 197322. H[USI], D[AVID]: Gradsko zelenilo i pri rodne ljepote okoline Sarajeva. [S 1 slikom]. O s l o b o e n j e , X/1952, br. 1674 [9 III], str. 6. MUFTI, DR. HAZIM: Sarajevski parkovi. [S 1 slikom], K a l e n d a r N a r o d n a u z d a n i c a , VII/1939, str. 6168. Pretvaranje groblja ekrekinice u park [da nanji Veliki park]. I. .: Graevno-arhitektonski razvitak Sa rajeva. Sarajevo jo nema regulacionog plana bu dunosti. Izgled pojedinih skupina zgrada. N a r o d , I/1933, br. 11 [10 V], str. 5. [NEIDHARDT, ING. JURAJ]: Pred rekon strukcijom Baarije. Sarajevska a r i j a kul turno i turistiko arite grada. [S 2 slike]. O s l o b o e n j e , IX/1952, br. 1919 [14 XII], str. 12. NEIDHRADT, PROF. J[URAJ] i ing. arh. Demal eli: Treba li ruiti tekiju? Problem ure enja Bentbae. [S 3 slike]. 7 d a n a , II/1954, br. 43 [11 III], str. 1 i 9. IZLOBA elemenata regulacionog plana Sarajeva. [S 1 slikom]. O s l o b o e n j e , V/ 1947, br. 335 [22 XI], str. 5. Izloba se otvara 22 XI 1947.

226

KADI, ING. MUHAMED: urna potreba regulatorne osnove Sarajeva. Bez regulatorne osnove nema suvremenog grada. [Sa slikama i cr teima]. S a r a j e v s k i n o v i l i s t , I/1941, br. 180 [7 XII], str. 5; br. 181 [8 XII], str. 5; br. 182 [10 XII], str. 5; br. 185 [13 XII], str. 5; br. 189 [18 XII], str. 5; br. 193 [23 XII], str. 5; br. 195 [24 XII], str. 5. II/1942, br. 210 [15 I], str. 5; br. 213 [18 I], str 5; br. 216 [22 I], str. 5. lanak od drugog nastavka dalje ima razliite naslove. S a d r a j : [I] Sve se u Sarajevu gradi s planom, osim Sarajeva. Opasnost prometa [br. 180]. II. Stambena bijeda i divlje etvrti. Grad bez parkova i igralita. Kakav ne smije biti regulacioni plan. Grad bez radosti. Bespravno stanje. Opasnost od javnih radova [br. 181]. [III] Od krtinjaka do suvremenog grada. Prometni problem Sarajeva. Transverzalni i meugradski automobilski promet. Rekonstrukcija Bendbae i obale Miljacke. Gradski teretni kolodvor. eljezniki promet i pitanje stanice [br. 182]. [IV] Osobni promet, motorni i pjeaki. Proirenje Pavelia ulice i pitanje prometa [br. 185]. [V] Stambeno pitanje. Porodine ili najamne kue [br. 189]. [VI] Problem zelenih ploha, portskih igralita, kupalita i poumljavanja okolice. Zelene plohe nisu plua grada. Gdje se ne zelene parkovi crne se groblja. Pitanje sportskih igralita i stadi ona. Sarajevska ljetna kupalita. ume u okolici grada [br. 193]. [VII] Sarajevska zelena politika. Bosna-Saraj zeleni grad. Zato se sijeku stabla? [br. 194]. [VIII] uvanje starih spomenika. to da se radi? Sarajevske bistre v o d e . . . uvanje graevnih spomenika. Sarajevske damije. Rjeenje okolice Be gove damije [br. 210]. [IX] Brusa bezistan. Stari bezistan. Moria han. Saraievske uprije. ejh Sinanova tekija. Groblje i turbeta na Alifakovcu [br. 213]. [X] Moderniziranje pseuoklasicistikih zgrada. Zakljuak. Svretak [br. 216]. KLAI, SMILJAN: Parkovi u Sarajevu. [Sa slikama i 5 skica.] A r h i t e k t u r a [Zagreb], III/ 1949, br. 2527, str. 5659, 9394. KOS, ALFRED: Regulacioni plan i grae vinski pravilnik za grad Sarajevo. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XV/1932, br. 239 [31 VIII], str. 6. Prijedlozi i apel ovlatenog civilnog geometra za pojaanje rada na izradi regulacionog plana i grae vinskog pravilnika. KOVAEVI, ING. ARH. Z[DRAVKO]: Ur banistiko rjeenje Titove ulice. [S 5 slika]. 7 d a n a , I/1953, br. 9 [16 VII], str. 4. O rjeenju Projektantskog zavoda Sarajeva. M[ARTINIS], M[ARCEL]: Regulacioni plan Sarajeva i njegovi ureaji za port. [S 1 idejnom skicom]. S a r a j e v s k i n o v i l i s t , I/1941, br. 72 [3 VIII], str. 5. MARTINIS, ING. MARCEL: O buduem trgu i spomeniku kralja Petra I. Oslobodioca. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XVII/1934, br. 11 [14 I], str. 10.

MLADENOVI, LJUBICA: Sarajevo u knji zi Urbanizam kroz vekove. I. Jugoslavija B r a z d a , IV/1951, br. 6, str. 466468. [ir.]. Kritika gornje knjige od arh. Dobrovia. PAPI, RADIVOJ: Sarajevo, grad zelenila. Reportaa na malu temu. [S 4 slike]. 7 d a n a , I/1953, br. 8 [9 VII], str. 6. PAVII, DR. IVAN: Graevinski pravilnik za grad Sarajevo. Vanost pravilnika za razvitak i ureenje grada. Izradi pravilnika treba po svetiti osobitu panju. Interes graana za pra vilnik. Jugoslavenski list, XV/1932, br. 209 [31 VII], str. 5. Pitanje izrade regulacionog plana i graevinskog pravilnika. PLAN podizanja sarajevskih parkova. O s l o b o e n j e , VI/1948, br. 374 [7 I], str. 5. PLAN. Generalni Sarajeva. Pogled u budunost. O s l o b o e n j e , VIII/1950, br. 1074 [5 IV], str. 2. Analiza plana. [POBOLANJE i ulepanje varoi]. B o s n a , br. 2 od 4 VI 1866. [ir.]. Poziv vlasnicima gradilita, da prije poetka g r a d n j e t r a e od Beledijiskog medlisa (Grad skog odbora) dozvolu, koja se izdaje na osnovi ininirskog p r e g l e d a u s v r h u pobolanja i ulepanja varoi u obziru g r a e v i n a . POSPIIL, JOSEF: Die Sarajevoer Stadtregulierung. S a r a j e v o e r T a g b l a t t , I I / 1909, brojevi od 18, 19 i 20 XI; III/1910, brojevi od 15 i 25 I. POTREBA ureenja Podhrastova. Namee se pitanje ureenja parkova i prikladnog odma ralita. J u t a r n j i g l a s , I/1933, br. 86 [11 IV], str. 3. PREDRADNJE za ureenje Bentbae. Po elo se s ruenjem zgrada na desnoj obali Mi ljacke. [S 1 idejnom skicom]. N o v i l i s t , III/ 1943, br. 617 [16 V], str. 5. S a d r a j : Bentbaa stari problem Sarajeva. Kuda e prolaziti novi put. Novo korito Miljacke. Stvaranje zelenog perivoja. REGULACIJA Aleksandrove ulice gradskim vijeem. J u g o s l a v e n s k i XV/1932, br. 98 [9 IV], str. 6. pred list,

REGULACIJA saobraajnog vora pred no vom eljeznikom stanicom u Sarajevu, [S 1 ski com]. O s l o b o e n j e , V/1947, br. 231 [22 VII], str. 5.

227

SARAJEVO 50 kv. kim. Jedan zanimljiv predlog o proirenju Sarajeva. V e e r n j a p o t a , IX/1930, br. 2623 [13 III], str. 5. SARAJEVO se ne moe razvijati. Smetnje ureenju grada i graevnoj djelatnosti. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XIII/1930, br. 160 [13 VI], str. 4. SLIKA. Arhitektonska Sarajeva. Izrada regulacionog plana. Razgovor saradnika Veernje Pote sa arh. ing. g. Reissom. [S 5 slika.] V e e r n j a p o t a , XI/1931, br. 3165 [24 XII], str. 1112. SNIMANJE. Izvreno avinsko grada. 7 d a n a , I/1953, br. 13 [13 VIII], str. 4. Snimanje izvreno krajem maja 1953 u svrhu izrade generalnog reg. plana Sarajeva. STADTPARK. B o s n i s c h e Post, II/1885, Nr. 94 [22 XI], str. 2. O ureenju parka na muslimanskom groblju u blizini vladine palae. T. V.: Izloba Sarajevo i njegov ureajni plan. O s l o b o e n j e , V/1947, br. 346 [6 XII], str. 5.

TAUBMAN, IVAN: Sarajevo i njegov ure ajni plan. P r e g l e d , III/1948, sv. 12, str. 115127. TRG. Novi u Sarajevu. N a r o d IV/ 1924, br. 26 [9 IV], str. 3: [ir.]. Trg e se urediti ispred nove pravoslavne crkve, da se na njemu podigne spomenik kralju Petru I. TRG. Novi u Sarajevu za spomenik kra lju Petru. Zadovoljeno jednoj potrebi Sarajeva. N a r o d , V/1925, br. 860 [19 VII], str. 2. [ir]. Trg na mjestu gradskog kolodvora pred novom pravoslavnom crkvom. Rjeenje za dizanje kolodvora. TRIFKOVI, JOVO: Jedna vonja kroz Sa rajevo [S karikaturom pisca]. J u g o s l a v e n s k i l i s t , VIII/1925, br. 277 [29 XI], str. 11. Dokazi o graevnom unakaavanju grada. ULICA. Pred dovrenjem najljepe i najmo dernije sarajevske ulice. Regulacija ulice ve je dovrena. Posljednji radovi na postavljanju dvostrukog munjovoznog kolosijeka. [S 1 idejnom urbanistikom skicom]. S a r a j e v s k i n o v i l i s t , II/1942, br. 382 [8 VIII], str. 5. UREENJE i reorganizacija sarajevskih pi jaca. O s l o b o e n j e , X/1952, br. 1726 [7 V], str. 4.

VII POVIJEST I ARHITEKTURA GRAEVNIH OBJEKATA 1. O p i r a d o v i BAJLON, IN. MATO: Arhitektonske oso bine Gazi Husrevbegovih graevina. [S 1 slikom]. Spomenica Gazi Husrevbegove etiristogodinjice, Sarajevo 1932, str. 2830. [ir]. BEJTI, ALIJA: Popis konaka u Sarajevu. O s v i t , II/1943, br. 58 [10 IV], str. 13. Konaci u Sarajevu gdje su god. 1833 otsjeli Alipaa Stoevi i Smailaga engi i njihova pratnja na povratku iz Carigrada. BEJTI, ALIJA: Spomenici osmanlijske ar hitekture u Bosni i Hercegovini. [S vie ilustra cija]. P r i l o z i z a o r i j e n t a l n u f i l o logiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom, IIIIV/1953, str. 229297. Dobrim dijelom podaci o spomenicima u Sara jevu. Rad tampan i kao separat. BUNARI. Sarajevski . Iz prolosti grada. [S 1 slikom]. O s l o b o e n j e , IX/1954, br. 2339 [5 IV], str. 5. [CRKVA srpskopravoslavna.] Z a s t av a o B o s n i , izbor i redakcija Hamdije Kapidia, I, Sarajevo 1953, str. 261 [ir.] Dopis iz Sarajeva od 25 IX u br. 119 od 8 X 1869, da je bosanski valija dopustio podizanje zvonare. URI, VEJSIL: Uglednija muslimanska kua u Sarajevu. [Sa 17 slikaj N a r o d n a s t a r i n a , sv. 14, knj. VI, br. 1, Zagreb 1927 [izalo 1929!], str. 7992. DIZDAR, HAMID: Sarajevske esme u i votu graana i u legendi. Sarajevo je dobilo prvi vodovod 148 godina prije Londona, a 378 godina

228

prije Bea. [S 3 crtea]. J u g o s l a v e n s k a p o t a , XI/1939, br. 2995 [1 IV], str. 910. U povodu knjige H. Kreevljakovia Vodovodi i gradnje na vodi u starom Sarajevu. Podaci iz toga djela. DAMIJE. Sarajevske . M u s l i m a n s k a s v i j e s t , III/1938, br. 52 [21 IX], str. 3. O ruenju damija u abljaku, Magudi i nekim drugim mjestima. GRABIJAN, D[UAN]: Arhitektura na do hvatu ruke. G l a s n i k J u g o s l o v e n s k o g profesorskog drutva, XIX/19381939, sv. 1112, str. 905915. N o v i b e h a r , XIII 19391940, br. 23, str. 309316. [S 13 slika.] U N o v o m b e h a r u naslov: A r h i t e k t u r a na d o h v a t o v j e j e ruke. S a d r a j : I. O mjerilu (Pregled). II. Sarajevo (Razgled). III. Musli manska kua (O postavu). IV. Sarajevske kafane (O konstrukciji i materijalu). V. Turbeta (O relativnosti visine). VI. Baarija (O urbanizmu). VII. Damije (O monumentalnosti). VIII. Ograde sa prozorima (Iluzije). GRABRIJAN, DUAN: Orijentalna hia v Sarajevu. [Sa slikama.] A r h i t e k t u r a [Zagreb], II/1949, br. 2324, str. 4561. H[ADI]J[AHI], M[UHAMED]: Od konca XVII stoljea pa do danas nestale su u Sarajevu dvadeset i dvije damije. H r v a t s k i d n e v nik [Zagreb], V/1940, br. 1489 [23 VI], str. 14. S a d r a j : 1. Uloga vjerskih graevina u kul turi islamskih naselja. 2. Naseobine i damije naih muslimana. 3. Sarajevske damije. Kako je dolo do borbe naih muslimana za vjersko-prosvjetnu auto nomiju. 4. Hoe li se 400-godinja Hadi Kemaludinova damija sruiti? Hrvatski akademik Kreevljakovi za uvanje historijskog spomenika. HISTORIJA sarajevskih eama. U novovjekoj Evropi Sarajevo je meu prvima imalo svoj vodovod. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XXII/1939, br. 19 [22 I], str. 5. Po predavanju Hamdije Kreevljakovia, odra nom u Muslimanskom drutvu Trezvenost. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Vodovodi i gradnje na vodi u starom Sarajevu. Sarajevo 1939. Izdanje Gradske tedionice Opine grada Sarajeva. 8, str. 236 sa slikama, faksimilima + 1 karta. MAZALI, OKO: Starine po okolini Sara jeva. [S 8 skica i tlocrta.] Napisao . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , LI/1939, sv. 1, str. 1935. [ir.] S a d r a j : Stari grad kod Buloga. Dovlii, selo i okolina, a) Turski vodovod, b) ehidsko groblje, v) Turski meteriz (rov), g) Kula i tragovi vodovoda, d) Prehistorijske gromile, ) Bosansko srednjevjekovno groblje. Pale, ruevine grada na vrelu Miljacke i nekropola srednjeg vijeka. Kopoi. a) Nekropola srednjeg vijeka kneza Batia i njegovih, b) Ruevina starog grada.

NEIDHARDT, PROF. ING. ARH. JURAJ: Maketa stare sarajevske arije. [S 12 slika.] A r h i t e k t u a r a [Zagreb], VII/1953, br. 56, str. 3033. P[EROJEVI], M[ARKO]: Hamdija Kreevljakovi: Vodovodi i gradnje na vodi u starom Sa rajevu. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XXI/1939, br. 85 [911 IV], str. 11. Prikaz istoimene knjige. POPIS damija u eher-Sarajevu. M e k t e b , salnama za muslimansku godinu 1326. Druga godina. Uredio i izdao Mehmed Demaludin [auevi] [Sarajevo], str. 136141. [Arebicom]. RESTAURACIJA kulturnih spomenika u Sarajevu. O s l o b o e n j e , V/1948, br. 547 [22 IX], str. 5. ROBISCHON, DIPL. ING. ARCHITEKT ROLF: Bauliches aus den ehemals osmanischen Balkanprovinzen. Von , zur Zeit Gefreiter in einem Infanterie-Regiment. [Sa skicama i fotosima.] D e r B a u m e i s t e r , M o n a t s h e f t e f r B a u k u l t u r u n d B a u p r a x i s [Mnchen], Jahrg. XXXIX/1941, Heft 12 [Dezember], str. 315333. Studija, skice i fotosi stare arhitekture i urba nizma u Sarajevu. SPOMENICI. Za ouvanje historijskih spo menika u Sarajevu. Predlozi opine i histo riara g. Skaria. arija se ne smije modernizovati. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XVI/1933, br. 71 [12 III], str. 6. STIX, EDMUND: Das Bauvvesen in Bosnien und der Hercegovina vom Beginn der Occupation durch die sterr.-Monarchie bis in das Jahr 1887. Eine technisch-statistische Studie, nach mtlichen Quellen zusammengestellt von Baudepartement der Landesregierung unter der Leitung des Regierungsrathes . Herausgegeben von der Landesregierung fr Bosnien und die Hecegovina. Wien 1887. Aus der kaiserlich-kniglichen Hofund Staatsdruckerei. 4, str. I VI + 134 + 2 karte Bosne u bojama + 12 tabli tehnikih sni maka i crtea + 30 tabela. Podaci i o Sarajevu u itavu djelu, a posebno od str. 1419 s ovim naslovima: Baudenkmale, alte Brcken, Moscheen, das trkische Wohnhaus. 1. Die Moschee (Damia). 2. Die Medresse (d. h. hhere mohamedanische Schule). 3. Das mohamedanische Wohnhaus. Tome zasebnom dijelu pripadaju ilustracije na 12 tabli, sve iz Sarajeva. SVARA, MAKSIM: Arhitektura Husrevbegovih graevina. [S 4 slike.] N o v i b e h a r , IV/19301931, br. 23, str. 2225. [ZAPLATA, RUDOLF]: Historijat sarajev skih vodovoda. Z a d r u n i g l a s n i k , XIII 1939, br. 15 [10 VIII], str. 3. Kratak i pregledan lanak,

229

2. S p o m e n i c i

graeni

p r i j e g o d . 1878.

A. K.: Kolobara han e se nanovo izgraditi. Vanost Kolobare za trgovaki promet u ariji. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , III/1938, br. 42 [10 II], str. 6. B.: Bombardirana je uvena Hadi Sinanova tekija. O s v i t , II/1943, br. 94 [19 XII], str. 6. O prolosti objekta i ustanove. [BAAGI, SAFVETBEG] Mirza Safvet [t. j. Safvetbeg Baagi]: Begova damija [S 4 slike.] N a d a , I/1895, str. 1, str. 9. BEJTI, ALIJA: Padai Hadi Nesuhova damija i mahala u Sarajevu. [S 1 slikom.] E 1 H i d a j e , VI/19421943, br. 1011, str. 317322. BEJTI, ALIJA: Skenderpaina tekija u Sa rajevu. N o v i b e h a r , XVI/1944, br. 2, str. 2426. BOROJEVI, MILO: Sinanagina tekija na uglu Golobrdice i Sagrdije ulice. V e e r n j a p o t a , god. 1928, br. 2019 [23 III], str. 23. CRTICE iz istorije Sarajeva. Careva damija i Careva uprija. J u t a r n j i g l a s , I/1933, br. 5 [6 I], str. 8. AJKANOVI, PAROH SIMEUN: Srpskopravoslavna crkva svetih Arhangela u Sarajevu. [S 9 slika u tekstu.] Priopio . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , I/1889. knj. 4, str. 111. [ir.] AJKANOVI, SIMEUN: Die orientalischorthodoxe Kirche der heil. Erzengel in Sarajevo. [S 8 slika.] W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t t h e i l u n g e n aus B o s n i e n und der Herz e g o v i n a [Wien], I/1893, str. 376380. Prevod lanka iz G l a s n i k a Zem. m u z e j a I/1889. [II], P.: Kako je nastala i emu je slu ila sarajevska tvrava Vratnik. [S 1 slikom]. O s l o b o e n j e , X/1952, br. 1723 [4 V], str. 910. UPRIJA. Careva . B o s a n s k a v i l a , XI/1896, br. 22, str. 357358. Kritika miljenja u Bonjaku i Bosanskoj poti da se gornja uprija u Sarajevu tako zove tek od okupacije, a da se prije zvala Hadi Belijinom. UPRIJA. Kozja . B o s n a , br. 14 od 27 VIII 1866. [ir.] Vijest da je izvren opravak uprije i nekih esama po Carevoj mahali iz sredstava vakufa,

DELI, STJ. R.: Iz Sarajeva u 16. vijeku. Ruevine stare banje u Mudelitu. Istoriski nalaz u Sarajevu. [Sa 1 tlocrtom.] V e e r n j a p o t a , god. 1923, br. 620 [31 VII], str. 3. Misao da je to stari Ajasbegov hamam. DESPI, HADI MAKSO: Postanak nae crkve u Sarajevu. Kako je poeta 1862, a svrena i osvetana 1872 godine. [Sa slikom crkve.] P o l i t i k a [Beograd], XXXVIII/1941, br. 11.776 [16 III], str. 18. [ir.] Iznad naslova lanka naslov redakcije: Z a p i s i s t a r o g S a r a j l i j e . S a d r a j : Postavljanje i osvetenje temelja crkve. Skupljanje priloga. Gradnja crkve. Izrada ikonostasa. Zidanje tornja. Osvetenje nove crkve. Skupljanje priloga po Rusiji. DIZDAR, HAMID: Pre 82 godine izradio je prvu veliku katoliku crkvu u Sarajevu Srbin iz Bitolja Stojan Vezenkovi. ivot bosansko-hercegovakih katolika u prolosti. P r a v d a [Beo grad], XXXV/1939, br. 12.265 [3 I], str. 6. [ir.] O gradnji katolike crkve u Sarajevu god. 1856. Dobri podaci. DAMIJA. Gazi Husrevbegova i turbe. K a l e n d a r G a j r e t , I/1324 (19061907), Sarajevo 1906, str. 147148. Uz sliku turbeta na str. 82 turskog dijela kalen dara. DAMIJA. Nestalo je jo jedne damije u Sarajevu. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 7 [16 IV], str. 6. O damiji Halaa Davuda za Pivarom. DAMIJA. Jo jedna sarajevska nestaje. Na mjestu Hadi Idrisove damije vakuf e graditi 4-katnicu. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 14 [22 V], str. 3. DAMIJA. Na mjestu Hadi Idrisove da mije vakuf e sagraditi kafanu. M u s l i m a n ska s v i j e s t , I/1936, br. 15 [28 V], str. 3. DAMIJA. Samo u Sarajevu i Indiji. Strani uenjak o Sarajevu i Magribija . Sinanova te kija i Magribija damija. Antikni rariteti. V e e r n j a p o t a , VIII/1929, br. 2345 [18 IV], str. 5. Engleski uenjak Thomas W. Arnold o starinama u Sarajevu. Unutranjem svodu [stropu] Magribije damije ima neto slino samo u Delhiju u Indiji. F[ILIPOVI], DR. M[ILENKO]: Uspomene jednog Veleanina koji je zidao sarajevsku Novu crkvu. P r e g l e d , II/1928, knj. II, str. 171 173. [ir.]. Uspomene Manasija-Manua Ileva, zvanog Karastojana, starca od 110 godina.

230

GRI, EPAN: Iz prianja Hadi Makse. Kako je dobivena dozvola za gradnju nove srpske crkve. N a r o d , V/1925, br. 7 [25 I], str. 2 [ir.] GUJI, KASIM: Iz prolosti Sarajeva (400godinjica Begove damije). O b z o r , LXXIII/ 1932, br. 232 [14 X], str. 5; br. 233 [15 X], str. 5; br. 236 [17 X], str. 5. HADIBEGI, HAMID: Stara pravoslavna crkva u Sarajevu po turskim dokumentima u nje nome muzeju. [S 1 faksimilom]. N a e starine I/1895, br. 23, str. 444. HADIJAHI, MUHAMED: Kozija uprija u prolosti. N o v i b e h a r , IX/1935-1936, br. 13, str. 1718. HADIMULI, MUSTAFA: Nestalo je jo jedne damije u Sarajevu. [S 1 slikom]. ElH i d a j e , II/1937-1938, br. 10, str. 148150. Poruena Hadi Idris [abijak] damija. HALVADILUK u Sarajevu. I/1895, br. 23, str. 444. Uz sliku od Anke Lynker na str. 444. Nada,

KADI, R[EAD]: Jedan nesretni uprili. Tajna bielog turbeta na Alifakovakom groblju. [S 1 slikom]. N o v i l i s t , II/1942, br. 437 [11 X], str. 13. [KADI, READ] Rek [t. j. Read Kadi]: Ruenje H. abanove kavane na Bendbai. abanova kavana. Najstarija kavana Sarajeva, nekadanja puionica opiuma i vrelo svih novosti starog Sarajeva. [S 1 slikom]. S a r a j e v s k i n o v i l i s t , II/1942, br. 360 [14 VII], str. 6. O kafani u povodu skorog ruenja radi regulacije toga dijela grada. KALABI, MEHMED: Hadi Sinanova te kija. [S 3 slike]. Priopio . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , II/1890, knj. 2, str. 143 148. KAVANA. Mulina u Sarajevu. N a d a , IV/1898, br. 1, str. 1415. Uz sliku [umjetniki prilog] od W. Lea Arndta. KEMURA, EJH SEJFUDIN: Stara hrianska crkva u Sarajevu. Priopio . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XXIII/1911, str. 297 do 302. [ir.] Arhivalni podaci. KEMURA, EJH SEJFUDIN: Sarajevske damije i druge javne zgrade turske dobe. [Sa slikama], Priopio . G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XXI/1909, sv. okt.-dec, str. 533 554. XXII/1910, sv. jan.-mart, str. 41134; sv. apr.-sept, str. 209306; sv. okt.-dec., str. 589 644. XXIII/1911, sv. 1 i 2, str. 175208; sv. 3, str. 391435; sv. 4, str. 535551. S a d r a j : I. Nedara Hadi Ibrahima mesdid u Mjedenici. II. Mesdid u agriima. III. Komatinov mesdid. IV. Mesdid Voloderov u Golodarici ulici. V. Mesdid Hadi Alije Gazganije u irokai. VI. Terzibain mesdid u Balibegovici. VII. Gazi Balibegova damija u Balibegovici. VIII. Kadi Hasanefendina damija na Brdu [god. 1909]. IX. Haradin mesdid u Hadiabdinici ulici. X. Karaferhatovia damija u irokai. XI. Damija H. Sulejmana okadije za Beglukom. Jedilersko turbe. XII. ejhi Bagdadin mesdid. XIII. Mesdid Aik Memije. XIV. Timurhanova damija u Berkui. XV. Podor mesdida Bostaria u Deki. XVI. Hitri Sulejmanov mesdid u Begovcu. XVII. H. Sejidov mesdid u Huremui. XVIII. Damija Hadi Alije Sagra na Hridu. XIX. Hadi Timurhanov mesdid u eljugoviima. XX. esma i turbeta na Alifakovcu. XXI. Mufti Sulejmanova da mija. XXII. Vekilharova (hadijska) damija pod Alifakovcem. XXIII. Medresa Abdulkerim ef. Sim zade Dumiia. XXIV. Seherehajina uprija. XXV. Drvenija uprija. XXVI. Hadi Isatov mesdid u Du gom Sokaku. XXVII. Mesdid Hadi Davuda Halaa za konakom. XXVIII. Jakubpain mesdid u Magudi. XXIX. Hade zade Hadi Ahmedova damija u Hrvatinu. XXX. Mesdid Hadi Mehmeda Vlakovalije u Vlakovcima. XXXI. Damija Hadi Sinana Keedije.

HAN u Sarajevu. N a d a , V/6899, br. 21, str. 334. Uz sliku od Ewalda Arndt-eplina na str. 324. HAN. Besarin se sruio. V e e r n j e n o v o s t i , II/1923, br. 82 [14 III], str. 2. Han u Bjelinoj ulici, sruio se 13 III. 1923. HAN. Moria M u s l i m a n s k a j e s t , II/1937, br. 38 [17 IX], str. 3. svi

HANDI, H[ADI] M[EHMED]: Damija hode Kemaludina prema Zemaljskoj banci u Sa rajevu. Pronaena originalna vakufnama obnovi telja ove damije, Silahdar Muhamed-pae, bo sanskog valije. Jugoslavenski list, XXI/1939, br. 280 [25 XI], str. 7. IBNUL-VATAN [pseudonim]: Mrvice iz istorije Sarajeva. eherehajina uprija. Hurvatan-Harvatin. B o s a n s k a v i l a , XIII/ 1898, br. 2, str. 26. [ir.]. Predaja o osnivau eherehajine uprije i o po stanku imena mahale Harvatin. IBNUL-VATAN [pseudonim]: Mrvice iz istorije Sarajeva. Careva damija i careva uprija. B o s a n s k a v i l a , XIII/1898, br. 11, str. 167168. [ir.].

231

XXXII. Gazi Mehmedbegova damija u Bistriku. XX'XIII. Mekteb Hadi Osmanbega Denetia u Bi striku. XXXIV. Careva, Latinska uprija i umurija. XXXV. Bakrbabina damija na Atmejdanu. XXXVI. Ojandi zade Hadi Ibrahima mesdid na Zelenom mejdanu. XXXVII. oban Hasan Vojvodina damija na obaniji. XXXVIII. Abdulhalim agin mesdid na Mutnom potoku. XXXIX. Hadi Turhanov mesdid na Souk bunaru. XL. Hasan Pehlivanov mesdid pod tekijom. XLI. Peiman Hadi Husejnov mesdid u Tabanici. XLII. Skenderpaina tekija u Sarajevu. XLIII. Oru Pehlivanov mesdid u emalui ulici na domak Gazine banje. XLIV. Hadi Ibrahima Odobae mesdid na Hisetima. XLIV. Ajaspaina damija u Klkijama, sada Franje Josipa ulica. XLVI. Tavil Hadi Mustafin mesdid na Donjim Hisetima. XLVII. ejh Magribina damija u Magribiji. XLVIII. Dajanli Hadi Ibrahimov mesdid na Gorici. XLIX. Kemalbegov mesdid u Koevi. L. Hadi Idrisov mesdid u abljaku [god. 1910]. LI. Hadim Ali paina damija na gornjim Hisetima. LII. Sahtijandi Hade Mahmudov mesdid u Sahtijanui. LIII. Kalin Hadi Alina damija u Franje Josipa ulici. LIV. Nesuh begova damija, sadanja vakufsko - mearifska centralna uprava. LV. Mesdid Hadi Osmanov u Gornjim Ta bacima. LVI. Ferhadbegova damija u Ferhadiji ulici. LVII. Hade Kemaludinova damija na dnu Ferhadije ulice. KEMURA, SEJFUDIN FEHMIJA EF.: Jav ne muslimanske graevine u Sarajevu. Saray Bosnada ebniyei hayriyenin musaver tarihi. I. Ca reva damija. Hunkar damii erifi. [Sa 17 slika u tekstu i 2 table]. G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XX/1908, str. 475512. KONAK. Ruenje starog Denetia konaka. S a r a j e v s k i n o v i l i s t , II/1942, br. 339 [19 VI], str. 5. KONAK. Nestaje staro Sarajevo . . . Povo dom ruenja Denetia konaka. [S 1 slikom]. S a r a j e v s k i n o v i l i s t , II/1942, br. 340 [20 VI], str. 4. KOSANOVI, SAVA: Nova srpskopravoslavna crkva u Sarajevu. [S 2 slike stare crkve.] B r a t s t v o , IX/1933, br. 9, str. 128132. [ir.] KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Husrevbegova banja. S p o m e n i c a G a z i H u srevbegove etiristagodinjice, Sa rajevo 1932, str. 7072. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Bezistan i hanovi. [S 2 slike.] S p o m e n i c a G a z i Husrevbegove etiristagodinjice, Sarajevo 1932, str. 6570. Objekti Gazi Husrevbegova vakufa u Sarajevu. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Nai bezisteni. [Sa slikama i crteima.] N a e s t a r i n e , II/1954, str. 233244. Pored ostalog, u zasebnim poglavljima podaci o Gazi Mehmedbegovu, Gazi Husrevbegovu i Rustempainu (Brusa) bezistanu u Sarajevu. tampan i separat.

KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Sarajev ske daire. Prilog izuavanju spomenika turske ar hitekture u Bosni. [Sa 6 slika.] N a e s t a r i n e , I/1953, str. 163166. tampan i separat. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Damija i vakufnama Muslihudina ekrekije. [S 4 slike i 2 faksimila]. G l a s n i k V r h o v n o g s t a r jeinstva islamske vjerske zajedni ce, VI/1938, br. 1, str. 1738. tampan i separat. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Damija Hode-Kemaludina u Sarajevu. [S 4 crtea.] E l - H i d a j e , III/1939-1940, br. 12, str. 149155. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Han Kolobara u Sarajevu. Povodom poara 29. XII. 1937. N o v i b e h a r , XI/1937-1938, br. 1316, str. 202206. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Hanikah. [S 1 slikom.] N o v i b e h a r , IV/1930-1931, br. 23, str. 3537. S p o m e n i c a G a z i H u srevbegove e t i r i s t a g o d i n j i c e , Sa rajevo 1932, str. 5759. O Gazi Husrevbegovu hanikahu u Sarajevu. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Hatibi i imami Husrevbegove damije. S p o m e n i c a Gazi Husrevbegove etiristagodi n j i c e , Sarajevo 1932, str. 141146. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Imaret i musafirhana. N o v i b e h a r , IV/19301931, br. 23, str. 37. S p o m e n i c a G a z i H u srevbegove etiristagodinjice, Sa rajevo 1932, str. 5963. Gazi Husrevbegove zadubine u Sarajevu. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Mori han u Sarajevu. [S 3 slike]. A r h i t e k t u r a [Za greb], V/1951, br. 912, str. 9294. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Sahatkula i muvekithana. N o v i b e h a r , IV/1930-1931, br. 23, tr. 3738. S p o m e n i c a G a z i Husrevbegove etiristagodinjice, Sarajevo 1932, str. 6364. Objekti Gazi Husrevbegova vakufa u Sarajevu. KREEVLJAKOVI, HAMDIJA: Turbeta i mezari oko Begove damije. [S 3 slike.] S p o menica Gazi Husrevbegove etiri s t a g o d i n j i c e , Sarajevo 1932, str. 3841.

232

KRISTI, B.: Jedna inicijativa za korisnu upotrebu Brusa bezistana. [S 1 slikom.] O s l o b o e n j e , XI/1954, br. 2268 [12 I], str. 4. O upotrebi bezistana za izlobeni prostor. M., VELJKO: eherehajina uprija. J u t a r n j i g l a s , I/1933, br. 6. [7 I], str. 8. Povijest i narodna predaja. MAKSIMOVI, MIRKO: Arheoloke studi je u staroj crkvi u Sarajevu. [S 2 slike.] N a rodno jedinstvo, ilustrovani zvan i n i a l m a n a h-k a l e n d a r D r i n s k e b a n o v i n e za 1932 godinu, Godina trea, Sarajevo 1932, str. 363365. [ir.] M[ARAKOVI, DR.] M[ILAN]: Hoe li se ruiti Gaziler Turbesi? Progres Sarajeva i uva nje starina. Jedno sporno pitanje. V e e n j a p o t a , X/1930, br. 2740 [31 VII], str. 5. [MARTI, FRA GRGA]: O postanku crkve sv. Antuna Paduanskog u Sarajevu. (Iz ostavtine .) S e r a f i n s k i p e r i v o j , XIX/1905, br. 10, str. 303307. MAZALI, [OKO]: Stara crkva u Sara jevu. Razmatranja o njezinoj arhitekturi i prolo sti. Od . [S 9 crtea.] G l a s n i k H r v a t s k i h z e m a l j s k i h m u z e j a , LIV/1942, str. 241269. MILOSAVLJEVI, M. S.: Povodom Zapi sa starog Sarajlije. Na sarajevskoj crkvi je radio i Andreja Damjanovi Zografski. Njega i njegovu brau Hadi Makso Despi ne spominje. P o l i t i k a [Beograd], XXXVIII/1941, br. 11.787 [27 III], str. 9 [ir.] MIRALEM, E[DHEM]: Istina o udotvor nom Jediler turbetu. O s l o b o e n j e , X/ 1952, br. 1735 [18 V], str. 9. MULABDI, EDHEM: U Haremu Begove damije. N o v i b e h a r , IV/19301931, br. 23, str. 2829. OTVORENJE. Ponovo stare damije. N o v i b e h a r , VII/19331934, br. 1114, str. 202. Otvorenje Havade Kemaludinove damije 15. XII 1933. POPRAVAK Aik Memi damije u Sara jevu. N o v i b e h a r , VIII/1934-1935, br. 57, str. 113.

POPRAVAK sarajevskih damija. M u s l i m a n s k a s v i j e s t, I/1936, br. 19 [24 VI], str. 3. Popravljanje damija ejh Ferah i Nebrdilo Hadi Ali. POSTANAK Begove damije. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XII/1929, br. 265 [12 XI], str. 6. POSTANAK Careve, Latinske i umurije uprije. V e e r n j a p o t a , IX/1930, br. 2608 [22 II], str. 10. POTREBA opravka Careve damije. O s v i t , I/1942, br. 16 [14 VI], str. 5.

PROSLAVA etiristogodinjice Gazi Husrevbegove damije. N o v i b e h a r , V/19311932, br. 2122, str. 307. RUENJE damija. N o v i b e h a r , IX/ 19351936, br. 18, str. 256. Ruenje damije Mustafa-pae Skenderpaia 1 III 1936. SAHAT-KULA. Begova u Sarajevu. Sat, koji pokazuje vrijeme ala turka. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XII/1929, br. 147 [23 VI], str. 9. SARAJEVO. El pri Sarajevo. M o n d a K u r i e r o , II/1931, br. 5, str. 23. [Esperanto.] O Gazi Husrevbegovoj damiji. SINAGOGA. Stara sarajevska. Jev r e j s k i i v o t , III/1926, br. 109 [11 VI], str. 3. Prevod lanka na panjolskom koji je izaao u asopisu La Alborada, god. 1901, br. 14 [19 IV]. SKENDERIJA se sruila . . . Tko je kriv za ovu muslimansku sramotu? M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 2 [11 III], str. 4. O Skender-painoj damiji u Sarajevu. ABANOVI, HAZIM: Ko je osnovao sa rajevsku Ferhadiju. G l a s n i k V r h o v n o g i s l a m s k o g s t a r j e i n s t v a , N. S., IV/1953, str. 3240. [AHINOVI EKREMOV, MUNIR]: Stara Hoda Kemaludinova damija u Sarajevu bit e sruena na etiristagodinjicu njenog opstanka, da se izgradi vakufski neboder. [Sa 1 slikom.] M u s l i m a n s k a s v i j e s t , V/1940, br. 7677 [20 IV], str. 4.

233

[AHINOVI,] EKREMOV, M[UNIR]: Kemaludinova damija u Sarajevu i njene starine. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XVI/1933, br. 234 [22 IX], str. 6; br. 235 [23 IX], str. 6; br. 236 [24 IX], str. 4. U povodu usvojenog predloga za popravak spo menika. TALIHAN. Sarajevski . Kroz hodnike starog Bezistana. Veliki trgovaki dvor u Sara jevu. Talihan i Talihanci. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XII/1929, br. 161 [11 VII], str. 5. TRALJI, M[USTAFA] SEID: Damije i mesdidi kojih je u Sarajevu nestalo. (Povjesni prilog). M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 17 [11 VI], str. 23, br. 18 [18 VI], str. 2; br. 19 [25 VI], str. 2; br. 20 [9 VII], str. 2. TRUHELKA, DR. KIRIL: Der Brussabesisten. B o s n i s c h e P o s t , XXIX/1912, Nr. 80 [6 IV]. TRUHELKA, DR. IRO: Begova damija. [ S 8 slika.] S p o m e n i c a G a z i H u s r e v begove etiristagodinjice, Sarajevo 1932, str. 3038. [ir.]. lanak iz monografije o Gazi Husrevbegu u G l a s n i k u Z e m . m u z e j a , XXIV/1912.

TRUHELKA, DR. IRO: Gazi Husrevbeg i njegovo doba. [Sa slikama i crteima.] G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , XXIV/1912, sv. str. 91234. tampan i separat. Podaci o objektima u Sara jevu. TRUHELKA, DR. IRO: Sadrvan (vodo skok). [S 1 slikom.] S p o m e n i c a G a z i Husrevbegove etiristagodinjice, Sarajevo 1932, str. 4243. adrvan u dvoritu Gazi Husrevbegove damije. lanak pretampan iz monografije o Gazi Husrev begu i z G l a s n i k a Z e m . m u z e j a , XXIV/1912. UZUNI, ESAD EF.: Neto o gradu (kate lu) sarajevskom. G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , II/1890, knj. I, str. 113114. VILENJAK [pseudonim]: Begova damija u Sarajevu. N o v i T r e b e v i , veliki srpski ilustrovani k a l e n d a r u Bo s n i i H e r c e g o v i n i za prostu godinu 1893, God. II, Sarajevo, str. 122. [ir.] Opis i narodna predaja uz sliku na str. 41. VOJARNA. Stara Filipovieva i nova Fra nje Josipa I. . N a d a, VIII/1902, br. 23, str. 321. Uz slike na str. 320 i 321.

VIII GROBLJA. GROBNA ARHITEKTURA. BISTE I SPOMEN-PLOE 1. Groblja i pogrebi

CARINA. Nae srpsko-pravoslavno groblje na Carini u Sarajevu. S r p s k a r i j e , XVIII/ 1922, br. 59 [21 III], str. 12; br. 60 [22 III], str. l2; br. 61 [23 III], str. 12. [ir.] EKREKINICA. ije je vlasnitvo park ekrekinica? Spor izmeu vakufske direkcije, povjerenstva i dematskog medlisa. Ostavke lanova medlisa i povjerenstva. Kako e se upotrijebiti 8 mil. dinara, dobivenih od gradske opine. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , III/1938, br. 41 [13 I], str. 3. O velikom parku na kojem je bilo groblje e krekinica. GROB. ekrekijin . M u s l i m a n s v i j e s t , III/1938, br. 50 [27 VII], str. 4. O grobu velikog sarajevskog dobrotvora Hadi Muslihudina ekrekije u velikom parku [ekrekinici] u Sarajevu. ska

GROBLJA. Naa muslimanska i na fizikat. H r v a t s k a s l o g a , III/1921, br. 78 [9 IV], str. 3. lanak protiv daljnjeg pokapanja u groblju u Bolnikoj ulici u blizini Napretkova konvikta. GROBLJE. Oko groblja i kole na Vrat niku. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 13 [21 V], str. 5. GROBLJE. Oko groblja i kole na Vratniku. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 14, [22 V], str. 3. GROBLJE. Staro jevrejsko u Sarajevu. N a d a , I/1895, br. 8, str. 158. Uz sliku od Anke Lynker na str. 153.

234

GROBLJE. Na starom groblju. N o v i i s t o n i k , VI/1939, br. 67, str. 236. [ir.]. Ekshumacija starog srp.-prav. groblja na Vrbanji u Sarajevu. ISKOPAVANJE grobalja na Vratniku. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 19 [25 VI], str. 3. O toku radova i nalazima. MAESTRO, JAKOV: O sefardskom groblju u Sarajevu. [S 3 slike.] J e v r e j s k i g l a s , IX/1936, br. 43 [30 X], str. 24. Najstariji sauvani natpis iz sredine 17 vijeka.

SKARI, VLAD[ISLAV]: Sarajevsko gro blje na Carini. N o v i i s t o n i k , VI/1939, br. 12, str. 381384. O starom kranskom groblju na Marijindvoru u Sarajevu u povodu ekshumacije. [AHINOVI] E[KREMOV, MUNIR]: Da li je u Sarajevu sahranjen Ibrahim paa Alajbegovi. Jedan grob u parku ekrkinica, za kog se tvrdi da u njemu poiva znameniti turski povje sniar Peevija. [S 1 slikom.] M u s l i m a n s k a s v i j e s t , III/1938, br. 47 [12 V], str. 3. [AHINOVI EKREMOV, MUNIR] ENES [t. j. Munir ahinovi Ekremov]: Prekopavanje grobalja na Vratniku. Gradnja osnovne kole, redarstvene stanice i ambulante. Stanovnici protiv prekopavanja grobalja. Izaslanstva i pri jedlozi. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 8 [23 IV], str. 5. VAMIK [pseudonim]: Naa groblja. (Jedan prijedlog). B e h a r , III/19021903, br. 14, str. 217. Predlog da se uredi i uredno odrava groblje na Bakijama. ZAPLATA, RUDOLF: Ekshumacija katoli kih grobova na Marijinom dvoru. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XXI/1939, br. 176 [28 VII], str. 5.

PARNICA o starom groblju u Sarajevu. V r h b o s n a , XXIX/1915, br. 5, str. 78. Biljeka o zavretku parnice 2 III 1914 izmeu katolike upe i pravoslavne crkvene opine u korist prve stranke. RADOVI u groblju na Vratniku. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 18 [18 VI], str. 3. Prekopavanje kola. groblja na kojem e se graditi

2. G r o b n a

arhitektura

grobni

spomenici Osvit, I/1942, br. 23

DALE [pseudonim]: Veliko istorijsko slav lje u Boraku. Posveenje zgrade Ciduk Adin na sarajevskom sefardskom groblju. N a r o d n a i d o v s k a s v i j e s t , I (VI)/1924, br. 27 [6 X], str. 4. Posveenje bilo 5 X 1924. [HADIJAHI, MUHAMED] (Mhj) [t. j. Muhamed Hadijahi]: Akcija za podizanje nad grobnog spomenika hrv. pjesnikinji Umihani uvidinoj u Sarajevu. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , I/1936, br. 3 [18 III], str. 7. - j - : ta je s n a d g r o b n i m spomenikom h r vatskoj pjesnikinji U m i h a n i uvidinoj. Tko j'e

U m i h a n a uvidina? [2 VIII], str. 7.

SVEANOST na sefardskom groblju. i d o v s k a s v i j e s t , V/1923, br. 224 [1 VI], str. 5. Sveanost pri dovrenju radova na regulaciji ogradi groblja u maju 1923. i

[AHINOVI] EKR[EMOV, MUNIR]: Mu slimanska groblja kao povijesni i kulturni spo menici. Apel na gradsku opinu i vakuf. M u s l i m a n s k a s v i j e s t , II/1937, br. 39 [27 X], str. 2.

235

3.

Biste

spomen-ploe MLADENOVI, LJUBICA: Spomenik Gavrilu Principu i drugovima. i v o t , II/1953, knj. II, sv. 9, str. 446447. Muzej Gavrila Principa na Obali. ODBOR: Historijat spomenika. S p o m e nica sveanog otkrivanja spomeni ka Nj. V. B l a e n o p o i v e m K r a l j u P e t r u V e l i k o m O s l o b o d i o c u 11 XI 1923, Sarajevo 1923, str. 69. [ir.]. Historijat gradnje spomenika kralju Petru u krugu Radionice za opravak i pretres municije Art. radionice II. arm. oblasti u Veleiima kod Sarajeva. OTKRIVANJE. Na svean nain izvreno bista Kranjevia, Koia, Kria i Ozme. [S 1 slikom.] O s l o b o e n j e , IX/1952, br. 1906 [1 XII], str. 4. Otkrivanje izvreno 29 XI 1952. OTKRIVANJE. Sveano spomenika. Ve lika patriotska manifestacija. 10.000 ljudi pri sustvuje sveanosti. V e e r n j a p o t a , god. god. 1923, br. 707 [12 XI], str. 7. Otkrivanje spomenika kralju Petru I. na 11 XI 1923 u Veleiima kod Sarajeva. OTKRIVANJE. Sveano spomenploa na istoriskim mjestima u Sarajevu. O s l o b o e n j e , VII/1949, br. 860 [27 VII], str. 3. SPOMENICA sveanog otkrivanja spome nika Nj. V. Blaenopoivem Kralju Petru Veli kom Oslobodiocu 11 IX 1923. [Sa slikama.] Izdala Art. radionica II Arm. oblasti u Sarajevu 11 no vembra 1923 god. Sarajevo 1923. Dravna tam parija, 2, str. 42 + 1 tabla [ir.] Spomenik podignut 19221923 u krugu Radionice za opravak i pretres municije Art. radionice II Arm. oblasti u Veleiima kod Sarajeva. Bista rad Nikole Bodroia. S a d r a j : I. Velikom Kralju Oslobodi ocu u spomen. Historijat spomenika. Spisak uprav nog, nadzornog, radnog osoblja Art. rad. II Arm. oblasti u Sarajevu osnivai spomenika. lanci i prikazi o spomeniku Kralju Petru. II. Fotografski snimci. III. Prilonici. IV. Utvrivanje programa sve anosti. Proglas i program sveanosti. Zakljuak. SPOMENIK Jevrejima palim borcima i rtvama faizma otkrie se u srijedu 10 septem bra. [S 1 slikom.] O s l o b o e n j e , IX/1952, br. 1832 [8 IX], str. 4.

AKCIJA za podizanje spomenika pjesniku S. S. Kranjeviu. Akademija o 70 godinjici ro enja velikog hrvatskog pjesnika. J u g o s l a v e n s k i l i s t , XVIII/1935, br. 68 [21 III], str. 6. BELAGI, EFIK: Postavljanje bista is taknutim kulturnim radnicima u Sarajevu. Mi ljenje jedne komisije strunjaka. [S 1 situacionim planom.] O s l o b o e n j e , IX/1952, br. 1842 [20 IX], str. 4. Pitanje mjesta, gdje e se postaviti biste. GRDI, EPAN: Spomenik Kralja Petra Oslobodioca u Sarajevu. P r o s v e t a , kalendar za god. 1939, Sarajevo, str. 4446. [ir.]. O pripremama za podizanje spomenika. Model spomenika, rad zagrebakog kipara Frana Krinia. Slike spomenika na prvoj tabli umjetnikih priloga u kalendaru. KOMISIJA za pregled i ocjenu nacrta za javne spomenike. B r a z d a , I/1948, br. 5, str. 496. Komisija pri Ministarstvu prosvjete za pregled i ocjenu nacrta buduih javnih spomenika u Sarajevu. L.: Na Dan Republike u Sarajevu e se otkriti biste zaslunim kulturnim radnicima. O s l o b o e n j e , IX/1952, br. 1893 [16 XI], str. 9. LISAC, IVICA: Fotografski snimci. Foto grafski atelje , Sarajevo. S p o m e n i c a s v e a n o g o t k r i v a n j a s p o m e n i k a Nj. V. Blaenopoivem Kralju Petru V e l i k o m O s l o b o d i o c u 11 XI 1923, Sara jevo 1923, str. 1931. Reprodukcija u bakrotisku 14 snimaka spomenika kralju Petru u krugu Radionice za opravku i pretres municije Art. radionice II arm. oblasti u Veleiima kod Sarajeva te osnivaa i graditelja spomenika. MARKOVI, MARKO: Postavljanje popr sja etvorice knjievnika i jednoga slikara na javnim mjestima u Sarajevu. i v o t , I/1952, knj. I, sv. 3, str. 233234. Poprsja knjievnika S. S. Kranjevia, Petra Koia, Hasana Kikia i dra Jovana Kria te slikara Daniela Ozme.

236

AKULA, ST., Kulii K., Strajni, Kosta, A. B.: lanci i prikazi o spomeniku Kralju Petru. Spomenica spomenika Nj. sveanog V. otkrivanja Blaenopoivem

Kralju

Velikom

Oslobodiocu

11

XI

1923, str. 1217. [ir.] etiri lanka, potpisana svaki zasebno, nemaju naslova, ve se redaju pod zajednikim gornjim na slovom.

IX ZAPISI, NATPISI I RUKOPISI. NUMIZMATIKA [DIZDAR, HAMID] Hd [t. j. Hamid Dizdar]: U Sarajevu je pronaeno originalno djelo velikog azerbejdanskog pjesnika Nizamije. [S 4 slike.]. O d j e k , II/1948, br. 13 [april], str. 5. Rukopis Hamsa u Osmana A. Sokolovia. DNEVNIK. Zanimljiv dokumenat iz starog Sarajeva. Pronaen dnevnik Fra Grge Martia. N o v i l i s t , III/1943, br. 746 [15 X], str. 5. Dnevnik o prilikama prije Okupacije. i dogaajima u Sarajevu MUJEZINOVI, MEHMED: Turski natpisi u Sarajevu iz XVI vijeka. [S 13 faksimila.] P r i lozi za orijentalnu filologiju naroda i ispod toriju . J e v r e j s k i jugoslovenskih MOMIROVI, PETAR: skog muzeja zapisa u Nekoliko neobjav Zemalj

ljenih starih zapisa. [Cir.]. G l a s n i k 19491950, str. 417421. Tekstovi Sarajevu. iz stare pravoslavne

S a r a j e v u , N . S., IVV/ crkve u

HAGADA. Sarajevska

t u r s k o m v l a d a v i n o m , II/1951, str. 95114. Tekst i prevod 23 turska natpisa iz g. 15181597. S a d r a j : 1. Natpis na damiji Mustajbega Skenderpaia (9241518). 2. Natpis na damiji Mehmed-bega Isabegovia (9261519/20). 3. Natpis nad glavnim ula zom u Gazi Husrevbegovu damiju 9371530/31). 4. Natpis na Gazi Husrevbegovoj medresi (944153738). 5. Natpis na Husrevbegovom turbetu (9481941). 6. Natpis sa nadgrobnog spomenika imama Abdulahefendije, sina Salihova (9481541). 7. Natpis na nad grobnom spomeniku brae Saliha i Abasa, sinova Muhamedovih (9511544/45). 8. Natpis nad ulazom u turbe Murad-bega Tardia (9521545). 9. Natpis na nadgrobnom spomeniku Hasana, sina Husejnova (955 1548/49). 10. Natpis na nadgrobnom spomeniku Tu ralije, sina Hamzina (9591552). 11. Natpis na nad grobnom spomeniku Kemalbega (9611553/54). 12. Natpis na nadgrobnom spomeniku neke Nefise (962 1555). 13. Natpis na nadgrobnom spomeniku Abdulkerima, sina Hadi Sejdija (9621555). 14. Natpis na nadgrobnom spomeniku Ferdane, kerke Husejnove (9621555). 15. Natpis nad ulazom u Buzadi Hadi Hasanovu damiju (9631555/56). 16. Natpis na nad grobnom spomeniku Ibrahim-bega, sina Kemalbegova (9641557). 17. Natpis nad ulazom u Ali-painu da miju (9681560/61). 18. Natpis na Ferhadiji damiji (9691561/62). 19. Natpis sa kisoska na Abi Hajatu (9851577/78). 20. Natpis na nadgrobnom spomeniku Esme, kerke Mustafine (9911583/84). 21. Natpis na damiji Hade zade (9951586/87), 22. Natpis na Hadi Osmanovom mesdidu (10001592). 23. Natpis na nad grobnom spomeniku Hasana, sina Ahmedova (1005 1597).

i v o t , I/1924, br. 5 [24 IV], str. 1. Prikaz bekog izdanja Hagade. HANDI, H[ADI] MEHMED: Dva vana izvora za historiju Bosne i Hercegovine za vrije me osmanlijskog gospodstva. Kalendar G a j r e t za 1939, str. 8186. O Tarihi dijari Bosna od Muvekita i Kronici Muhameda Enverije Kadia. KOSANOVI, SAVA: Srbulje u sarajevskoj crkvi. dinu. Opis 8 knjiga. KOSANOVI, SAVA: Srpske starine iz Bo sne. G l a s n i k Srpskog uenog dru t v a , knj. 37, god. 1873, str. 179188. [ir.]. Pisma srpsko-pravoslavne sarajevske optine pa trijarsima u Pei i dabrobosanskim mitropolitima iz druge polovine XVII vijeka. LEVI, DR. M[ORIC]: Jevrejski rukopisi u sarajevskom muzeju. [Sa 6 slika.] J e v r e j s k i g l a s , XIII/1940, str. 1617 [22 IV], str. 56. ematizam pravoslavne za 1883 mi go tropolije dabrobosanske

237

MUJEZINOVI, MEHMED: Nekoliko ne vjerodostojnih turskih natpisa u Sarajevu. [S 5 slika.] N a e s t a r i n e , II/1954, str. 217220. S a d r a j : 1. Natpis na nadgrobnom spomeniku Hasei Have. 2. Natpisi na nianima Ajni-dedeta i emsi-dedeta. 3. Natpis nad ulazom u Jakub-pain mesdid. MLER, DAV[ID] HEINR[ICH] und Julius v. Schlosser: Die Haggadah von Sarajevo. Eine spanisch-jdische Bilderhandschrift des Mittelalters. Von . Nebst einem Anhange von Prof. Dr. D. Kaufmann. Wien Hlder, 1898. 4. Tafelbilider. 35 tabla. Prikaz u N a d i , V/1899, br. 1, str. 14. SERGEJEVSKIJ, DIMITRIJE: Numizmati ke beleke. Napisao . Kleine numismatische Beitrage. Von Demetrius Sergejevski. G l a s n i k m u z e j a , XLIV/1938, sv. II, str. 2330. [ir.].

Na str. 23 i 24 o nalazima rimskog novca na po druju Sarajeva i okoline: god. 1929 pri kopanju temelja Berze rada, god. 1931 pri kopanju temelja Srednje tehnike kole i na Gornjem Stupu [Sarajev sko polje]. IK, LAVOSLAV: Zato skrivamo sarajev sku Hagadu? [S 1 slikom.] J e v r e j s k i g l a s , IV/1931, br. 1415 [1 IV], str. 23. TRUHELKA, DR. IRO: Zanimljiv turski novac kovan u Sarajevu. [S 2 slike.] G l a s n i k Z e m a l j s k o g m u z e j a , I/1889, knj. 1, str. 5759. TRUHELKA, DR. KIRIL: Eine trkische, in Sarajevo geprgte Mnze. [S 1 slikom.] W i s s e ns c h a f t l i c h e M r t t h e i l u n g e n a u s Bos n i e n u n d der Hercegovina [Wien], 11/1894, str. 350351. Prevod lanka m u z e j a , I/1889. iz Glasnika Zemaljskog

238