Sie sind auf Seite 1von 36
44, Jdealizmus és moracemus hatdvan 42. Hara és idegen féld / orsedg kéz6ee hadvon Vieszapilianéds: HoLér és hakbrolésag: boriditorokstig Gea Poul Tilich A hatéron Bevereles: A hatar helye. A hater, mint hely Vallasi/os megvaldsulds ¢. kényvem beveretésében ext irtam: ,A halar, Sajatoson Sélelmes helye a megismerds- nek.” Amiker: felkéréek arra, hogy gondol- hoddsom Sejibdeset ax bletembs( / eletem Solydsdval kapesolatbon molas- sam be, akkor felismerGem, hoay a. heldr Sogalma ik ra. Ex a Sogalom személyes és scelemé Sejlédesem egesze- nel szimboluma. Szinke minden beri- leben, eletemnek sxinte minden Gerilecen Paul. Teldec. Avf der Grenze Bevezeles in: The Inéerpretagion of Hestory New York, London 1936 Tartolomfegyeek Beveretés: A hatdr, mint hely 4 4. KL Lemperamentum hatdran 3 2. Varos ds vide hatardn 8 BA tarsadalmi oszhilyok hatdedn 46 h. A valdedg ds a Santazia hatdran 28 5 Tesria és praxts hataran co) 6. Heferondmia. és avtondmia. hadéran 2 + Teolgia és filozdfia hataran & Eqylde és Ebrcodalom batten 8 Valids és kolktva habdran 40. Udkeranizmus && scociolizmus hagdrae Gra ez vole a sorsom, hogy a egriszlencia, a. létexés ket lehetésdge kizot alljak. gy, hoay egyikben se lequek egészen othon, de eqyiktsl se hatdroljam el magam vég- drvéngesen. Amennuire gyomoleszd ex a magataréat a gondolkozas sxempongja- bSC /oldaldvsc — mert feltételeri és bie- fosikja, hoay a gondolodés nuiéot ox oj leheldségek Udrydban —; annyira nehée és veszélyes ex a magatartds ax bet sxempontjabsc, emely axé kivanja / kéve- tele ax emberést, hogy dilandéan donésin, donéselet hozeon, és azzal, hogy valom: meet dané, a 666i lehetdséget chria ki. A dolgok Uyetén bldcdbse es exek- bi a fecriesdgekbSC equsrerre es egy. idegileg adodile / kbvetkezik sors és, feladat cs. Gra A, Wék Lemperamentom hataron Nem jo, ha ilshgosan nagy jelentdséget. Glajdoniéonk sajat karakéeronkel, jelle- qinkel Uelien a cxilék karakterenel, Jelegének. Mégis vonnak, lehetnek a scd- | \SkGen és a Selmendkben /ésdkben olyon | Aolajdonsagok, amelyel feltind mbdon ts meblddnek / megismetlédnek a guerme- kelben &¢ ax onckdleban, 2 mélyre hale bon{libtosokal idézhetnel. ef Gennik, Yar. | déces, azax ince eldénéve Culajdonképpen, | hay tlyenlor me est vonyets silyal a latba ax ordk(d€ (olap)anyag vaay ako raquermekbor benyomasa- Akarhoguan és van, én sohasem kélelkedtem abbar, hogy cay brandenburgi habarLorlomanybsc Jérardfeagod szbrmaré apa és egy Fajnavidélé onya kapcsola£ibi belém- Plantdlddok az a feandGseg, ami Némek- orszag keleti te nyugati fele kdrdt meg- Van, fennad. Keleten jellemzd a melabés keséare bocsitidle es a idbéklerel Li Jeldlée, kicdvekeliu. Aré a jdtekleret, amelen az adot sors felléCeled Wé2se meg bel hoeni a dontssebel ‘srellem: Uren is. a ° A hatévon vald dds, Carése kodas, midgpediq minden vonatkordsbar | —amirdl a kévetkerdkben beszdlni sie- rete — a fentiekben lelrt ketis Srdkide ndlkdl aligha lenne éréhnetd. Ar pai drdkeeg toleblyban vol a. kekés , GrSksbgben. Tolan ax anya oral hald~ la mick? Ennek ax apai €Ulstlynak az let a kdveéverménye, hogy axok ax elemels, amelyeket ax anyai oldalnak Lo- lajdoniéok, cook ox apai elemelkel valo Glands é& Seseileségteli harcban / vitdban Cudéak kibonéakornd. Mindig Gira abdrésre vole seikeeg, hogy érve- nyesdijenek. Ex ax Absrés visroné gyak- ran végletether, sdlsdségebher, Gilad sokhor (Extremen) verebet. Nem ju- Gok osekdlyrénnSl nekem, vem tarbo— zok Srdkségemhez a Vlasszikus ki- © ox anya korai halilanak tudhats be ex) Gri Spelulativ hajlam, Cermésxel, a folo- zol, tulsAgosan nagy atelesseg és bbn- lodal, ax erde tekinGslylisrtelet / ér- zélenyedg a ebinddly irdmyboan, a fax- dalis bracicid Ué-eleven volla. Nyuga- fon, megyan $ jellemd az dletsramhde. vald érxzek, valaminé az éradle / érebb- lekes szemléletecség, sxemmel ldéhatd— Sdg, magalelértelddéség, a mozgéiony- $dg, a ractonaliéds és a demokrdeca. Termésetesen semmiképpen sem lehet a fulajdonsigolnal exé a Lae conde a Lee Sxbl3 kordt Selosxtanc. Méaes day ldéeril, Gay ESndk, hogy rajtok Leresctil vereLet ax Ub, amelyen dL ez a ket equmassal ellentetes, eqymasnak ellentmondd Colaj- donsdgcsoporé énoelém beplantdlddet: / belémpldntalédot. Ke exelnel a kixds- ferén jdkezddot le nagurésel kiled és bel 3 dlelem. Ax igen clove meglévd, Lia lalolé tendencidk jelentcsége nem abbar von, hogy delerminddjdk, delermindtndte ex dletel, hanem hogy az anyagot rendel- eapisilicstela eahamaein eat leheé ox egyik oka annak, hogy Goethe Mlasexibussdga idegen maradé neicem / Elem. Ex oqyonceak eréré ax anccle gordgsegnek inkabs a klacszihus kor eléke es a klasexikus kor vfdut s2aka- sxa. vole elérhets, pace ene a ezamomra, minésem a Klass: 1 percd- dus. 8s minden valdscinisdg scerené i€ beresendck, i rejlenck bizonyos eldfeledteler annak, akogyan o <érée~ helmet interprecaltam, eréelmeztem. Torfenclemértelmezesem jelemzdi : ogy torfom, hogy a térkénelem Kenedrisan eléretér és megy halad valamé Sele; ext ax alldspontot védelmezem axzal o. Klasscilus stemidletel sxemben, amel Scerin€ a térédnelem karforgas, s én- magaba visexazdrul; axt Loréom, hogy aU horeba Uae princtpiue alone reban egumassal ds ex a hare al- bokja a térténelem Lartalmat; vallom a. dinamilos (gazsdari( sxlé tantkdst, famely szeriné ax igarsig maga benne er) 4 a harcban /\irdelemben és a sors- ban, és nem valami sorson dle és sors. nelkok moxdolatiansagbon leledzik, mink Platonnat. Talén adelwdé meédon sikeriié 4 ifejexnem. ext ax alapérzésemet ds meg- Neay tres loromede Ginennigy dves lo. Stientngant oct a'shanny es a Eu ile fe omelyeknek cme:,A démonc, hoxzajarulas = formbcidiébon Siéem. Eben apion” a Créénelem éréelmerésdhez® ee ai- elsd lelkdsz vol és ax egyhazkerilee ros be legos’ szuperintencense. Németorszag eqyes (jain, néhdng berdletin a kisvoros ie meghatdroxs jelegretességel a ,Soldmé- veld poladr" saldtos tpusa adja, jelent. A Seldmivels polgar Lebbnyire jomede polgdr, akinelk varosc lokdsa van és on- non irényiéja meglehetdsen rogy parasel- birkokae? s gardalkodik rajéa. Ex azvéon az ilyen jellegs varosoknak kifejeretien. vidélies aralatot ad. A varose kaxale- Nagy részéhex gardasagi vdvar, cetdlldk és bertel csatlatornak. A vdres min~ den / barmelyik résrérdt nehdny perc Ge 2. Véres és vide hataran ee alak Li lehet joénée a szdnks{éldelure es. ee Damonische, ein Beitrag @ legelskre. A johokat és a Leheneek tur Stnndevtimg der Geschichte | @porasegardasdgdé « Cora GrAc i ; kifejecést pedig A Lechnilea | Feagel és este a varoson keresztil be~ Boe ee nia logosca. rele le a Waellres agi, met elende | Sirois Speen ar der Teck Gell de Wbedpkors Cudiidik vere go. Nhat, Cech jlegd wares) mints rosfal Vesti korbl Suet ds Serdgi ka bolum (Die technische Stadt ale Sym- pulon ab jut az ember a sdk ufeakba.. bol) cima Gnnepi cilkemben taldle. A Az utcakban a. hazak cart sorban allnal hagyvaros irémii vagyodis megdvol se, Soumbometet, bemdk dsleGel de mihelyek | dy romantelos elenetgen ttle tomat- Vannak. 3{jikorom legelsé és legerdsebb jon bennem a Cechnilkat Luldrdval stem- benyomacai kdzb taréoxik a varos vé~ | ben, valaminé megtanitot arra, hogy a delmet nuijts, dvd-ére6 jellege és eauide- naguyvéros jelentdséget a sxellemi &s mb- Joleg @l6-eleven volta, amely ellentdében. vésweli Het lritikus oldaldrsc nézzem. Gl ax éjsrakac erdék és 0 néma srdn- Ehhex jaru& kesd6b ax, hogy equrészé Eéfeldek és a szunnyadé-alvd Salva vikélis’ alapon, czar ar dlebel vold dssre- Silelmelességivel, Wisérleliességével. Pagésben, mdsréset gondolluoddsbsl ere Exe a benyomasok foloxédéak a Ber. | 48% _megertellem orl, ami kizdrilag a Kinbe valé Ubardsok kapcoin. Exeknec | «««‘MAGWVAroshor torkocik és csak of lehet- ax vtardsolndt a vasutat mitilus udp- | S#0€% Eo amit GohbmvildgnalPnevemnel.. xddméng- © formbcidken’ ikem dé Mind- Tevabbé eljototam oda, hoay mélédnuyol- Si GL Lie oiled lagiehactine a Jam bs meabecsctiem eaxtéCilies. dréelem- 8 voy, sbvargie a. wagyvevos ubdn. Ex ben a vildguiros beled és bled véatelen kesd6b sok kilsé as beled ésael bz — | rehatol © kocremikads€, Filoxs scat M fdrsadalmi mozgds a fovarosban Ss koncentralddile Ezek nélkil a tapasrkala~ tok nélud ds exelnek 0 bennem valb rexo- hnonciaja: ndlkiC, toy és mondhatom 0. nogs- vérot migosza’ nélkdC nem jotottam volna. orzd obhor ax enyaghor, amely A jelenkor valdsi helyzete (Die religidse Lage der Gegenwaré) cmd kényvnele olyan sxéles- leord érdeliddést szerzet. Es megis, mindennek elenére a videleuel valé kapesolotom nydlik le és gyékerexik. feluemnek igazan mély, mélységesen mely vébegeiben. Majdnem minder nagy emid- Lem de majdnem minder ergs vigybdAsom a vidékhez fUzddik, a falajhor es ax idé- jérashor, a gabonaféldebher &s a burgonya- sxdr illab&hoz / szagahor, — SelhSalabza- fokkor, sxélhex, virdgokhor és ercidlchér. Minden \es866¢ uéazasom soran akdy Németorsrdg terdlebén, akcr Bél- és Nyvgat-Evrdpon kereszlil mindig a faj- Biményer, a CAjalrSe nyeré benyombsetm Gr 3 fanidie, amelyet a Vallasos megvald- igidee Verwirllichong) ¢. trasom- ban lifejtetem és még inkdbb arok ax ‘antropolégial elSaddsok, amelyeket a Vale- Eqyelem Taylor eldaddsainak keretében tar foam ezel néleic a bajélményel ndlleoe nem olyanok lefek volna, mint omilyenek lebek. Felbvkkan azonban még mas elem 26 a Len- Ger szemiélése Lazepelte, A dinamilus elem, a sxdraxféld Snmagdban myvavd végesség elleni agresszio eleme. Es az eksrtati- kus elem, omely a nagy viherokbon é hwilamokban jeleni meg. Saya ,dinami- kus Lémeg*rS¢ sedi Eanitds, amelyet Tomeg de stelem (Masse und Geist) c. Wyasomban Sejetem ki, a morgd ten- gers nyeré Wbzvellen benyomasombs< ‘xiletet, A enger, omi mincen e15-eleven gondo- lathox hozatorborik © mindegyikben je- Ge volfg a legerdcebbek ds a leamarancéb. bak. Ennek a fermészetdlménunel, Eermé svet dédidenek Lozvetlen médon valé gondo- lakbelé Lifejexésée Laldlcam Schelling Cer mészebfiloxdfidjaban, amelyet mimorban. es bédulatban olvastam a Cermészel dlen ermészet srépségelst kdrdlvave. | De meseze leafontosabb ar a tiny volé a leafontosabh, legjelentdsebb a terméscetel Vald kopesolatomban, hogy nyolc éves korom- {C kexdve rendsxeresen néhdny hetel, 2066 tabb hbnapot a Cenger melek Lslte- fem. Nagy élményt jelentet sxamomra. bs mélyen hatok ram a végtelen é¢ a véges kext hatdr latvdnga. day ahoayon az. a. Cengerporton ax ember sxeme. old tdruc. Meg §elelt ex hajlamomnek, a hatdrhoz. vals von zoddsomnak, azirdnyban vals Cendalisom- hak, €& srimbblomol kindlé fantdxtamnak, amelybst 0. sxubsrloniagrzet é& a gondol lodids produktivitdsa merithelel s nyerbe: tet Ax emberi habdvstitvdcidkedt vald © Gr Ale len von, nybjéotta a fantdzioclemet a bavetkexd eszméimhex és ¢anilasaim- how: *Eonitds ax absrolitrs<, omely alap és mélyeéa, Catone fenckellen, ijeszls SD mélysda eqyidatilea (Grune und Abgrondy + Lanitas a dinamileus igarsdarS¢, oxax ez igazsig dinamikus volbérdl, jelegérét; = Lanids o valldsroc, miné ame a£érés, betérés; ax Srdk(kévaldsda)nak ax add \Srmagibon nyvgrd végessége be vals ‘Bbérése, beldréee. Nietzsche axt mondéa, hogy eguetlon gondolat sem leheé igaz, valde (vahr), amelyee nem @ seabadéan, a sxobad ég alat gondoltak. Ennek a kijelentésnek meg{elelden és ehher cqatodva. gondo- lagaim Lduil igen sok a exabadbon, a srobad ¢g alat exiletet. S5¢ irdsaim nagy részél fale alak vogy Genger- paréon dolgoxtam ki. A varosi és vi: déki Lorferkodas sxabdlyosan. va(éa- Gr 4s kozd ritmusa élelemnel ahhoz a keves dolgahor {aréori, amelyel séréhelet- lenek es elidegenithetetienck. | Gem | igazi es tulajdonképpeni bardtaim. Ex bizonyos Jeszitseget idézel el6 a. sajdé Larsadaimi rétegemhez Laréoxd gyerekel kook és hézdtem, és taréds vole ben- hem ax idegenség raise veldk sxemben és vegig! Liséré ax iskolai évek sordn./ foljaman. Ax elonyt élvexd Selesbb tarsa- | datmi oszéilyhor torloras — eletemnek | ebben a korai srakaszaban, a ayermek- | borban — szocidlis bintudatol Leltet, idézet el bennem. Ex a srocidlis 6in- Fudat kesdbb axoton dénés médon halot monkamra. es élebsorsomra. Jay latom © ax€ gondolom, hogy abban ar eselben, ha egy érzékeny gyermek —, aki a feted fdrsadalme oszkalyhor fartoxik — kora ayermekéveiben sxoros Lapceclatba. Levit. ax alsébb tarsadalmi oszldlyok quer mel vel, akkor cock ket lehetdség van ora mara. Ax eguik az, hogy biclabel benne 0 férsadalmi -sxocidlis 6ntudal. A mé- sik lehetSséa pedig ax, hogy térsadal- mi-sxocidlis jelegd gyiléletel Sele! /vi- Gr se % A tarsadalmi. oszfdlyok hatarén Korn. Idthatéva és nyilvemvaléva véldale szamomra a térsadalmi osztélyok kaze Hk hatérok a kisvaros