Sie sind auf Seite 1von 507

Dr. Esad Kurtovi BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Dr. Esad Kurtovi

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

Sarajevo 2007.

Amili i Nermini

SADRAJ
Sadraj Predgovor Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. Uvod Kratice 1. Izvori, historiografija, pomone historijske nauke 2. Politika historija 3. Topografija 4. Drutvo 5. Privreda 6. Vjera 7. Kultura Registar autora Registar naslova 001 003

005 007 017 029 083 141 201 281 295 345 473 497

PREDGOVOR
Ponu ena Bibliografija proistekla je iz namjere da se saini interno bibliografsko pomagalo za potrebe nastavnika, suradnika i studenata Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi olakanja tekueg rada. Bibliografija nije rezultat dugotrajnijeg i temeljitijeg istraivanja. Uprkos ogranienjima i nedostacima, prikupljeni podaci dobili su, po procjeni autora, zadovoljavajue okvire i mogunost da se prezentiraju irem krugu struke i ljubitelja starine. Na kraju, kada je itav prikupljeni materijal postavljen pred, ipak, prinudni zavretak, sva ranija razmiljanja, kao i sav posao, bili su vraeni na poetak. Materijal je, dodatnim istraivanjem u susjedstvu i ire, mogao biti bar za treinu i vei. Postavka da se od svega napravi solidna bibliografija radova kvalitetne, strune razine, bila je najbolje rjeenje. Kolebanja ipak nije bilo. Drei se injenice da sveukupnu bibliografiju bosanskog srednjovjekovlja do 2000. godine, na zadovoljavajui nain, projektno moe da osmisli i realizira malo vea i sloenija ekipa struke, toj budunosti, realnog i zahvalnog izgleda, radije sam kao poticaj prepustio ovaj i ovakav radni materijal. Zahvaljujem Bibliotekama i bibliotekarima Filozofskog fakulteta, Dravnog arhiva Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Franjevake teologije Sarajevo, Matice hrvatske Ogranak Sarajevo, Gazi Husref-begove biblioteke, Bonjake zajednice kulture Preporod, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Instituta za istoriju u Sarajevu na svesrdnoj ljubaznosti i pomoi u radu. Za nadati se je da istaknuti i dobronamjerni okviri poticajnosti rasprave i prevazilaenja aktualnih informacijskih praznina kao dodatne svrhe ove Bibliografije nee biti pogreno tumaeni. Autor

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH IZVORA I LITERATURE O SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI 1978.-2000.

UVOD
Ratom unesreeni fondovi i poremeeni ritam rada biblioteka u Bosni i Hercegovini, kao i blokada u distribuciji izdavake produkcije unutar i okolo Bosne i Hercegovine tokom rata, predstavljali su svojevremeno uporite za procjenu dugotrajne i znaajne informacijske praznine u spoznaji napisanog o bosanskohercegovakoj prolosti. Oekivalo se da e zavretak rata voditi procesu opeg normaliziranja i da e se, prema njegovom intenzitetu, bre ili sporije, popunjavati taj duboki jarak. Dralo se da e informacija u poslijeratnom izdavatvu, i uz egzistiranje strasti, ipak biti pravovremenija, te da e neke bolesti duhovnog ozraja polako jenjavati. No, kako ni u Bosni i Hercegovini niti okolo nje sam kraj rata nije shvaen kao zavretak jednog procesa, pojam normaliziranja preao je, kao i sva druga oekivanja, u neku drugu dimenziju i oito je da e ekati daljnja bolja vremena. Prilago avanje stanju stvari, koje redovno za sobom vue zaostajanja, ve bere plodove naune bezperspektivnosti. Opa klima danas bi se lako mogla nazvati prisilnim fosiliziranjem lokalnih stvaralatava, vrsto ogra enim kotlinama i labirintom prepunim istovrsno arolikih i identino grubo zabarikadiranih vrata. Ratom stvoreni informacijski jarkovi produbljuju se i ire, ve su neprohodni i hrle prema kanjonima. Biblioteke od kotline do kotline zadovoljne avlijskom produkcijom, ostaju bez obaveznih primjeraka iz susjedstva koja se javno ne poznaju. ini se da e bolja vremena najvei dio ratne i aktualne produkcije doekati naslovima u rijetkim i nepotpunim bibliografijama kao polaznom osnovom. Ugroena je pozicija stvaralatva, istraivakog rada, kritike i valoriziranja. Suvremeni svjetski tokovi su, i od ranije udaljeni, gotovo nesagledivi. Jaka je tendencija da se svako izvanavlijsko i izvankotlinarsko sagledavanje i pristupanje, u avlijama i kotlinama odbrambenim mehanizmom smatra ostacima, krizom samosvijesti i vraanjem okvirima prolih reima. Kao da je ono emu se tei - nauka, dodirljivo i strogo kontrolirano vlasnitvo ideolokih okvira na vlasti i oko vlasti, u naciji i oko nacije. Napisano, ipak, putuje. Najvia struna razina ne zastarijeva, prije ili kasnije stie u svaku kotlinu. Njeno valoriziranje, sporo ali stabilno, nalazi svoje mjesto u razvoju struke. Prepoznaje se pojavnou svojih parametara, disciplinom istraivakog postupka, suvremenom metodologijom, ponudom konstruktivnog dijaloga i respektabilnom uskostrunom recenzijom.

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

* * *
Prikupljanje napisanog o bosanskohercegovakoj prolosti esto je polazna osnova za raznovrsna valoriziranja historiografskog i kulturolokog rasta. Za svakog strunjaka i ljubitelja starine to je neophodan poetni zadatak. Bibliografija se u tom pravcu prezentira kao znaajna sluavka u olakavanju rada. U pregledu napisanog o srednjovjekovnoj Bosni rad bibliografa, historiara medievalista, bibliotekara i ljubitelja starine ne bi se mogao smatrati dovoljno sistematiziranim. U Bosni i Hercegovini medievalistika nema brojne vidove suvremeno organiziranog rada (kadrovski sistem, instituciju, asopis, kao ni redovna sastajanja, naune skupove, projekte, teajeve). Svoj rad medievalisti ostvaruju raspreno u okviru zajednikih institucija (fakulteta, akademija, instituta, muzeja i dr.), usaglaavajui kompromisno svoju kolu u sudbini zajednikog izraza struke svoje institucije. Na svakom mjestu skupnog izraza struke, slabim kvantitetom, razliitim intenzitetom i kvalitetom, izraz medievalista u Bosni i Hercegovini oduvijek je u sjeni nepovoljnog drutvenog valoriziranja. Pored nedostatka drutvene brige, ni redovno hiperkritiki zahtjevi medievalista historiara u podjeli posla nisu rezultirali definiranjima svojih stvarnih potreba. Od medievalista u Bosni i Hercegovini, bibliografija je kao pomona historijska nauka potisnuta bez davanja znaajnijih vlastitih metodolokih obiljeja. Neistraeni i nenapisani pravac pregleda historijata bio- i bibliografskog pristupa bosanskom srednjovjekovlju je uveliko potreban. Prema ostvarenom uvidu, sasvim sigurnim se pokazuje bogat niz solidno i odlino obra enih bio- i bibliografija odre enih tematskih i vremenskih okvira kao i pojedinih autora. Istaknuto, jedini potpuno okvirni pristup biobibliografiji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju u novije vrijeme sainio je Pavo ivkovi objavljivanjem Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni, 1982. godine.1 ivkovievom bibliografijom, sa zapaenim konstruktivnim kritikama i dopunama,
1

U svome radu P. ivkovi je iskoristio do tada najopirniju prikupljenu gra u iz neobjavljenog rukopisa Muhameda Hadijahia Bibliografska gra a za prouavanje historije naroda BiH srednjevjekovnog i turskog perioda -za internu upotrebu-, Sarajevo, juni 1971. Kratak opis rukopisa dao je Mahmud Tralji, Dr. Muhamed Hadijahi, Anali GHB 13-14, Sarajevo 1987., 251-256, 256.

Uvod

uinjeni su kvalitetni pomaci u olakavanju pristupa napisanom o srednjovjekovnoj Bosni te autorima najznaajnijih djela.2 Bibliografija koja se ovdje predstavlja itaocima svojevrsni je nastavak na bibliografiju Pave ivkovia. Sama po sebi ne donosi bitnija standardiziranja. I ona je sekundarna. Zamiljena kao interno pomagalo, prerasla je u prilog potrebi definiranja izuavanja i rada na biobibliografiji bosanskog srednjovjekovlja sa jedne strane, te ispruenu ruku u pravcu prevazilaenja nastalih prekida u informacijskom kretanju napisanog o srednjovjekovnoj Bosni, sa druge strane. Ti dobronamjerni okviri njene svrhe, sa istim eljama se upuuju i velikom broju ljubitelja starine, kako bi svoj pristup i prepoznavanje strune razine, bjekstvom od uestalog suvremenog poimanja historije kao proizvoljne konstrukcije, naroito konstrukcije racionalizma sadanjosti, sami kontekstualizirali u zamanoj izdavakoj produkciji.

* * *
Vremenski period obuhvaen Bibliografijom obuhvata izdavaku produkciju od ukljuivo 1978. do ukljuivo 2000. godine. Iznimno, uvrten je i manji broj radova objavljenih ispod razine donje vremenske granice, a za koje je prona ena recenzija iz ovdje zacrtanog okvira. Pri tom, za takve radove objavljene recenzije prije 1978. godine, nisu uzimane u obzir. Na gornjoj vremenskoj granici uvrteni su, u malom broju, i radovi koji su izali s produenom vremenskom distancom izlaenja (asopisi sa zadranom oznakom izlaenja 2000.g. iako su izili iz tampe tokom 2001.g., dvobrojevi asopisa 2000.-2001., kalendari za 2001. godinu). U obzir nisu uzete recenzije, ocjene, prikazi i osvrti koji su objavljeni tokom 2001. ili 2002. godine, iako se odnose na izdavaku produkciju iz ranijeg, ovdje centralnog vremenskog okvira. Prostor obuhvaen Bibliografijom, blago reeno je dvodimenzionalan. U njegovom sreditu je srednjovjekovna Bosna u svojim razvojnim teritorijalnim fazama. Ovdje su uvrteni i radovi koji prate historiju kroz prizmu dananjih granica Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku.
2

Jedan slian irokookviran rad iz i oko kruga istaknutog bibliografa i bibliofila Mustafe emana, najavljuje se temeljitou prikupljanja kao vaan doprinos u spoznaji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju. Uporedi, Muharem Omerdi, U spomen Mustafi emanu (1925.-1999.), GR IZ BiH LXI/7-8, Sarajevo 1999., 868-870.

10

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Takvim dimenzijama prostora Bibliografija se kronoloki vezuje uz produkciju vezanu za historiju od doseljavanja Slavena do pada srednjovjekovne bosanske drave 1463., kao i pada posljednjeg uporita hercegove zemlje 1482.g. Nerijetko, tu su i radovi koji kroz osmanski period i dalje, ili u antici, u svojoj retrospektivi ili perspektivi seu u srednji vijek. Prilikom sortiranja podataka uzimano je sve to je objavljeno, bez obzira na struni nivo napisanog. Pored uskostrunih radova, zasebnih monografija ili radova u strunoj periodici, te kvalitetnih pristupa struke u izvanstrunoj, irim krugovima italaca pristupanijoj izdavakoj produkciji, u kojoj se sud struke prepoznaje zavidnom samozatajnou i samokritikom, u obzir su uli i nauno-popularni radovi, publicistika, revijalna, mjesena, polumjesena i sedmina izdanja, pa ak i dnevna tampa i kolska izdanja, u kojima je nivo pristupa aroliko neujednaen, do razine slabog i beznaajnog. Razlozi za ovakvu prezentaciju proistiu iz potrebe potpunijeg sagledavanja i prezentiranja aktualnog duhovnog ozraja bosanskog srednjovjekovlja u i oko Bosne i Hercegovine. Po strani stoji i djelimini stvarni osnov, injenica da se u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini mogunosti za struni izraz bile ograniene, te potrebe da se vidi tko se ime bavi. To je ujedno, danas u Bosni i Hercegovini, za materijalne i politike, na nekim mjestima i strune nosioce duhovne nadgradnje i neke koji se predstavljaju strunjacima, ona aktualna avlijska ravan koja podrazumijeva satisfakciju stvaralakog.3 irina objavljenog i uvrtenog u Bibliografiju karakterizira se vrlo znaajnom, naroito strunom produkcijom, koja prati susjedstvo srednjovjekovne Bosne (i Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku) i koja se naslanja na historiografsku produkciju direktno posveenu bosanskom srednjovjekovlju. I nekoliko istaknutih opih pristupa historiografiji, pomonim historijskim naukama, historiji pisma, jezika, knjievnosti, kulture, umjetnosti i dr., kao i metodologiji istraivakog rada, dobronamjerno je prezentirano kao korisno uporite u pristupu i spoznaji bosanskog srednjovjekovlja. Lepeza objavljenog pokuala se prikazati raznim parceliziranjima, na mnogim mjestima zasebnim zavo enjem ponovljenih ili dopunjenih izdanja, skupno ponovo objavljenih radova, pa ak i navo enjem naslova pojedinih dijelova feljtona u tampi.
3

Za nepotrebna nekritika i hiperkritika poistovjeivanja uporedi, Ante kegro, Historiografija u slubi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999.), SP XXXII/2, Zagreb 2000., 367-377. Isti rad objavljen je u: HM V/19-20, Sarajevo 2001., 225-235.

Uvod

11

U Bibliografiji svoje su mjesto, zaslueno, nale i recenzije, prikazi, ocjene, osvrti i kritike, kojima je prezentirana i ocjenjivana objavljena produkcija. Oznaene su zvjezdicama i postavljene ispod bibliografskih jedinica na koje se odnose (skraeno su navo ene, radi tednje prostora). I tu je irina podrazumijevana, pa su, pored strunih pogleda, uvrtavani i utisci, kao i promotivni izvjetaji o pojedinim izdanjima ili naunim skupovima.

* * *
Bibliografija se sastoji od 7 cjelina. U njima je po prezimenima autora ili po naslovima produkcije, abecednim nizom, izvreno globalno tematsko ralanjivanje prikupljenih podataka. Pored imena i prezimena autora te naziva rada, uvrteni su izdavai i vrsta njihovog izdanja, mjesto izdanja, godina izdanja i broj strana. Ponu eno predstavlja izraz manje-vie, ili vie-manje, uspjenog ralanjivanja u cilju lakeg sagledavanja napisanog. Tematsko razdvajanje je i inae najtei dio posla pri prezentiranju bibliografske gra e. Niz suvremenih monografskih pristupa kroz historijat, na primjer grada ili upe, odre enog vremenskog perioda i sl., obra uje vie ili ak sve segmente koji se u svih sedam cjelina nude (politike prilike, topografiju, drutvo, privredu, vjeru, kulturu, kao i izvore u svojim prilozima i dodacima). Njih je teko uspjeno valorizirati pred korisnikom bibliografije. Tako er, odre eni broj jedinica svojim naslovom ne upuuju ponekad na sutinu niti na dimenzije napisanog, pa ih je oteano detaljnije razaznavati. O redakcijskim ili urednikim naslovima u tampi da i ne govorimo. I jedinice koje svojom sutinom tretiraju starija ili novija razdoblja (ak i suvremenija) svojim naslovom mogu da zbune korisnika. U svim sluajevima dodatne anotacije su izostale. Pored osnovnih cjelina, Bibliografija je snadbjevena, na poetku pregledom kratica kojima se bitno smanjio obim ukupne prezentacije, te, na kraju, registrom autora. Najveim dijelom sadrina Bibliografije obra ena je stvarnim uvidom. Dio gra e je preuzet iz postojeih bibliografija, korisnih vodia koji su prezentirani u svim cjelinama, kao i iz samih radova. Zacrtana koncepcija, ograniena materijalnom pozicijom autora, imala je suen prostor za pristup bibliografskoj gra i u Bosni i Hercegovini i izvan njenih okvira. Pored velikih, jo uvijek ivuih poslova na uskla ivanju

12

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

stanja ouvanog fonda, biblioteke ne dobijaju ni danas sve obavezne primjerke. Slabija materijalna pozicija i nedovoljna razmjena uslovljava selektiranu nabavku. Dio ratne produkcije oteano je pronai i kod izdavaa. Na mnogim mjestima angamanom bibliotekara, autora i ljubitelja knjige vre se prikupljanja. Na ovom mjestu ne treba posebno podvlaiti, ali treba znati da se radi o izdavakoj produkciji koja je ujedno, na mnogim mjestima, i jedino dostupna izvorna gra a suvremenog doba.

* * *
Detaljniju ocjenu napisanog kroz Bibliografiju razina ovog uvoda i mogunosti autora ne dozvoljavaju. Za ira medievalna istraivanja i sintetiziranja ovaj kronoloki i sadrinski okvir je relativno mjerljiv. Mjerilom zaokruenih procesa u historiografskom rastu, on ne predstavlja odgovarajuu cjelinu. Po svemu je dio dvaju globalnih okvira u kojima je promjena duhovnog ozraja sa fizikim prekidima drastino izvrila razgranienje. Razliita ponovljena i dopunjavana, ranije valorizirana izdanja, uveliko uslonjavaju i odvlae panju prema poziciji ocjene napisanog uope o bosanskom srednjovjekovlju. Po mnogo emu prijelomna je cjelina, sa egzistirajuim preispitivanjima i redefiniranjima.4 Treba istai da je rad na izvornoj gra i prepoznatljivo mjerilo vrijednosti. Rad na neobjavljenoj gra i je u naglom opadanju. Najvioj razini, strunoj razini, dio uvrtenog, publicistikog, kompilatorskog i nivoa beznaajnog, bie i ostae samo u informaciji ove Bibliografije. Obzirom na pristup opservacija je svakako potrebna. Moglo bi se rei da se kontekstualiziranje pristupa bosanskom srednjovjekovlju nalazi u raskoraku izme u nasilnih stvaranja barijera, koenjem ranijih definiranja, i pokuaja reafirmiranja i redefiniranja istinskih vrijednosti. Ipak, najvie zloupotrebe i neozbiljnosti ide linijama prisilnih krojenja nacionalnih i nacionalistikih pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Takvim nastojanjima kao problem su postavljeni, prije rata u Bosni i Hercegovini i oko nje, uhodani tokovi.

Uporedi polazite za raspravu, Esad Kurtovi, Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998., Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.-1998, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 49-88.

Uvod

13

Istaknuti dometi kljunih, srpske i hrvatske historiografije u prouavanju bosanskohercegovake prolosti, rezultirali su i stvaranjem vlastitih uzusa i kola naspram teinih pitanja bosanskog srednjovjekovlja. Uprkos suprotnostima i pribliavanjima, zbog egzistiranja principijelnosti, one su, zapravo, prepoznatljivi odraz kretanja novovijekovne historije u i oko Bosne i Hercegovine. Naravno, ni ono izme u njih nije imalo drugaije okvire. Pojam novog, modernog izraza u pristupu bosanskom srednjovjekovlju utemeljio je Anto Babi. Njegovim djelom stvorena je jedinstvena medievalna kola. Jedan od najboljih poznavalaca bosanskog srednjovjekovlja, predstavnik srpske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju, Sima irkovi, bezrezervno je Babievu veliinu oznaio spoznajom da itajui njegove radove italac ne moe da odredi koje je nacije autor.5 Takvom jednostavnom pozicijom slikovito je apostrofirana kompleksnost temeljne znaajke novog pogleda. Raskidajui s nacionalnim i nacionalistikim pristupom bosanskom srednjovjekovlju, Babi je svojim djelom ponudio uzus pristupa koji je i u njegovom vremenu teko odgovarao tadanjoj bosanskohercegovakoj zbilji. Iako je Babi respektiran i u srpskoj i u hrvatskoj historiografiji, rijetko je prihvaan kao ravnopravna i konkurentna kola u pristupu bosanskom srednjovjekovlju. Anacionalan i anacionalistiki pristup omoguava bosanskom srednjovjekovlju ivotnost koja je najblia uzusima moderne svjetske historiografije. On je rastereen suvremenih dravnih i narodnih okvira koji se interesno ugra uju u bosansko srednjovjekovlje. Bjekstvo od suvremenih oteanih poimanja u pristupu bosanskom srednjovjekovlju spojilo se u Babievom djelu, mjerilom historiografije uope, sa injenicom da bosansko srednjovjekovlje (koje i ne poznaje dravotvorne okvire i naciju devetnaestog i dvadesetog stoljea), nije odre ivalo niti odre uje modernu, suvremenu i najsuvremeniju historiju Bosne i Hercegovine. Produkcija Bibliografije, najveim dijelom, naprotiv, pokazuje da je teko prepustiti historiju historiarima, te da je odbrana suvremenih pozicija u pogledu na bosanskohercegovaku zbilju utemeljena na uglovima pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Nerijetko se, svjesni veliine Babievog djela, kao i njegovih uenika, (najzad, takav primjer su i kvalitetni dometi srpske i hrvatske historiografije u pristupu bosanskom srednjovjekovlju), mnoga kotlinarska dokazivanja danas ukraavaju njihovim citiranjem. Jako
5

Sima irkovi, Babi Anto, Enciklopedija srpske istoriografije (priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 266-267.

14

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

rasprene kotline u Bosni i Hercegovini, pa i oko nje, svaka bi da ugradi Babia u svoje vitrine, a ipak ga ne mogu kontinuirati uzusima kotlinarskog shvatanja o povezanosti suvremene bosanskohercegovake zbilje i pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Nisu rijetki ni sluajevi kada u suvremenim dokazivanjima Babi, jednostavno, nemajui dravu i naciju, nema mjesta ni u strunom aparatu.6 Dio djelatnika najnovijeg vremena (i prije rata), dimenziju poimanja bosanskog srednjovjekovlja, u koli i deetatizaciji i denacionalizaciji pristupa, prihvatio je i prihvata je kao kompromisnu poziciju modernog bosanskohercegovakog izraza (lokalno) naspram tokova srpske i hrvatske historiografije. Takvim pomirljivim stavovima dodatno se neuspjeno, suvremena nacionalna i nacionalistika sloenost pozicije Bosne i Hercegovine ponovo prenosila i prenosi u pristup i u bosansko srednjovjekovlje, ublaavajui jasan stav Babieve kole. Najnovija kriza stvaralatva, odraz suvremenog udara na poziciju Bosne i Hercegovine, dravu moderne i suvremene historije Bosne i Hercegovine, proizvela je niz nacionalnih i nacionalistikih pristupa u prouavanju prolosti Bosne i Hercegovine. Razvrstavanja su u toku. Prema suvremenim nacionalnim i nacionalistikim pozicijama definira se opet pristup bosanskom srednjovjekovlju. Novina, u odnosu na brojne krize u kojima su srpska i hrvatska historiografija bile blie ili dalje u stavovima, je u injenici da neizvjesnost suvremene pozicije Bosne i Hercegovine rui etabliranje sa vie pozicija ateistike Babieve kole, koja se pogreno poistovjeuje sa, za mnoge, negativnim ishodom i razrijeenjem suvremene bosanskohercegovake zbilje. Ni pozicija stvaralatva kompromisa se ne smatra pogodnim rezultatom. Suvremenost pokazuje da je ohrabrivanje ra anja bonjake kole u pristupu bosanskom srednjovjekovlju, interesno, novo kompromisno pokrie u iekivanju i dogovornom rijeavanju budunosti Bosne i Hercegovine. I uz zategnutu arolikost pristupa, Babieva kola egzistira kao vrhunac strunog pristupa bosanskom srednjovjekovlju. Da li prelazi u idealizam? Rijeenje bosanskohercegovake zbilje, naravno, s tim nema (ima?) veze.

Dio suvremene produkcije, ne prepoznavajui pojam kole i pristup u historiografijama jugoistoka Evrope, umjesto prepoznavanja utemeljenosti pristupa pojedinom pitanju, ak i na mjestima gdje se kole sigurno i stabilno pribliavaju vanstrastvenoj normali, babievskim mjerilima bosanskog srednjovjekovlja, radije se, sistemom suvremene sigurnosti opredjeljuje za potrebnog, nacionalnog i nacionalistikog autora.
6

Uvod

15

* * *
Vana poglavlja o autorima, institucijama, periodici i bibliografiji uope, namjerno su izostavljena. O medievalistima i brojnim autorima koji su pristupali historiji srednjovjekovne Bosne, kao i o autorima uvrtenim u ovu Bibliografiju, broj prona enih informacija u cjelini je obiman. Na desetine istaknutih predstavnika struke dobilo je u ovom vremenskom periodu kvalitetne biobibliografske obrade i nauna valoriziranja formom pojedinanog pristupa ili irih zbornika sa ueem veeg broja uesnika u praenju razliitih segmenata njihova ivota i djela. Kako je samo o najistaknutijim taj broj zamaan, a uz ostale autore, obzirom da su iskoritene enciklopedije, leksikoni, godinjaci, ljetopisi, bio- i bibliografije razliitih tematskih pravaca, adresari, pa i krae biljeke o autorima iz posebnih izdanja ili sa korica knjiga, tu je broj informacija, zajedno sa institucijama struke, asopisima i bibliografijom uope, preao cifru od nekoliko hiljada, pa bi, ukoliko bude izdavaa, sve to moglo da se pojavi u zasebnom izdanju. Prikupljeni rezimei previe su uveali obim Bibliografije, pa su izostavljeni. Po strani stoji injenica da danas rezime stoji i uz beznaajne i nestrune, prema uoj struci, irelevantno i iracionalno recenzirane radove. Ni pokuaji detaljnijeg tematskog registra, sa velikim brojem neproduktivnih i beznaajnih bibliografskih jedinica, nisu bili zadovoljavajue rjeenje. Tako je i sa uvrtavanjem bilo kakvih numerikih, rekapitularnih ili grafikih pokazatelja, mada su zahvalan prostor za empirijsko dokazivanje onog to iskusni i uskostruni recenzenti ve primjenjuju u praksi. Pored uobiajenih nedostataka, isputanja, previda pri uvrtavanju i nedovoljnog istraivanja, prikupljeni materijal nije ni u dovoljnoj pojavnoj mjeri prezentiran pred korisnike. Bibliografija nije prilago ena brojnim standardiziranjima, po kojima se suvremena bibliografija prepoznaje. Nedostaju podaci koji pojavni iskaz bibliografske jedinice potpuno predstavljaju (tamparija, jezik i pismo, dimenzije izdanja, rezime i dr.). Tu pripada i injenica da je dio bibliografskih jedinica sa nedostacima preuzet iz postojeih bibliografija ili literature, a da u njih nije ostvaren stvarni uvid. Izbjegnute su anotacije koje bi pojavnu tehniku nepreciznost obrade i provjere pokazale sigurnijom. Bibliografi ponu enim ne mogu biti zadovoljni. Ni historiari i ljubitelji starine, naroito medievalisti, ne mogu ostati bez primjedbi. Bibliografija je

16

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

predstavljena kao pomagalo i vodi u kratkom, ali informacijski slabo obra enom i sintetskim okvirima nedovoljno valoriziranom periodu. Otuda je njegova svrha kao sekundarnog priloga, uprkos manjkavostima, po naem uvjerenju, opravdana. Pitanje viedimenzionalnog bibliografskog iskaza za medievaliste njime je definirano kao otvoreno i problemsko. Niz pitanja u prezentaciji napisanog o bosanskom srednjovjekovlju bi se moralo uskladiti. Nema ponu enih rijeenja za dovoljno kvalitativan izbor naina prezentiranja vrijednosti i dometa produkcije (izvorne podloge, nove metodologije i nove spoznaje), pozitivne i negativne recenzije (naroito produktivnog, konstruktivnog valoriziranja), valoriziranja u historiografiji i kulturi pisane rijei, izbor naina tematskog prezentiranja, ujednaavanja standardiziranja vrlo arolikih strunih aparata u produkciji i dr. Recenzija je i inae (ako ne i uvijek) ugroena ...

KRATICE
AD BiH Arheoloko drutvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, AGM Anton Gustav Mato", Zagreb, AHO Acta Historico-Oeconomica, asopis za ekonomsku povijest, Zagreb, AHOI Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije, Zagreb, AL BiH Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Anali Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Dubrovnik, ZagrebDubrovnik, Anali GHB Anali Gazi Husref-begove biblioteke, Gazi Husref-begova biblioteka, Sarajevo, ANU BiH Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, AP Arheoloki pregled, Savez arheolokih drutava Jugoslavije, Beograd, Ljubljana, Argumenti Argumenti, asopis za drutvenu teoriju i praksu, Centar za idejnoteorijski rad Opinske konferencije Saveza komunista Hrvatske Rijeka, Rijeka, Arheografski prilozi Arheografski prilozi, Arheografsko odjeljenje Narodne biblioteke Srbije, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Arhivska praksa Arhivska praksa, Historijski arhiv, Tuzla, Arhivist Arhivist, Savez drutava arhivskih radnika Jugoslavije i arhiva Jugoslavije, Beograd, Arhivski zapisi Arhivski zapisi, Dravni arhiv Crne Gore, Cetinje, AV Arhivski vijesnik, Hrvatski dravni arhiv, Zagreb, Avazov focus Avazov focus, Politiki magazin, Nezavisne informativnopolitike novine, PiPP Avaz, Sarajevo, Balcanica Balcanica, Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanoloki institut, Beograd, Balcanoslavica Balcanoslavica, Institut za istrauvanje na staroslovenskata kultura / Institut za staroslovenska kultura, Prilep, Balkan Studies Balkan Studies, Institut for Balkan Studies, Thessaloniki, Balkanistika Balkanistika, Institut po balkanistika, Sofija, Balkanskie issledovanija Balkanskie issledovanija, Akademija nauk SSSR, Institut slavjanovedenija i balkanistiki, Moskva, BAN Blgarskata akademija na naukite, Sofija, Behar Behar, asopis za kulturu i drutvena pitanja, Kulturno drutvo Bonjaka Hrvatske Preporod, Zagreb, BF Bosna franciscana, Franjevaka teologija Sarajevo, Sarajevo, Bibliotekarstvo Bibliotekarstvo, Drutvo bibliotekara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BIGZ Beogradski izdavaki grafiki zavod, Beograd, BiH Bosna i Hercegovina, BiH Kult BiH Kult, List za kulturu, BiH Press, Sarajevo,

18

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

- Bilten Bilten Arhiva Hrvatske, Arhiv Hrvatske, Zagreb, - Bilten FTS Bilten Franjevake teologije Sarajevo, Franjevaka teologija Sarajevo, Sarajevo, - Biljeg vremena Biljeg vremena, Skuptina optine Graanica, Graanica, - Byzantinoslavica Byzantinoslavica, Revue internationale des tudes byzantines, Institut des tudes grecques, romaines et latines, Acadmie Tchcoslovaque des Sciences et Lettres, Prague, (Prag), - BKC Bosanski kulturni centar, Sarajevo, - Bobovac Bobovac, List varekih Hrvata, Opinsko vijee Vare-Hrvatsko kulturno drutvo Napredak Podrunica Vare / Hrvatsko kulturno drutvo Napredak Podrunica Vare, Vare, - Boka Boka, Samoupravna interesna zajednica kulture i nauke, Herceg-Novi, - Bosanski jezik Bosanski jezik, asopis za kulturu bosanskog knjievnog jezika, Tuzla, - Bosniaca Bosniaca, asopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - Bonjaka pismohrana - Bonjaka pismohrana, asopis za povijest i kulturu, Bonjaka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb, - Bonjaki avaz Bonjaki avaz, Informativno-politike novine, Radoni Public, Sarajevo, - Bonjak Bonjak, Bonjaka kulturna zveza-Bonjaki kulturni savez, Ljubljana, - Brotnjo Zbornik Brotnjo. Zbornik, Matica hrvatska Ogranak itluk-Opina (Opinsko vijee) itluk, itluk, - Bulletin HDA Bulletin Hrvatskog dravnog arhiva, Zagreb, - BZK Bonjaka zajednica kulture, Preporod, Sarajevo, - CANU Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd/Podgorica, - CCP Croatica Christiana Periodica, Institut za crkvenu povijest Katolikog bogoslovnog fakulteta, Zagreb, - CK SK Centralni komitet Saveza komunista, - Crkva na kamenu Crkva na kamenu, Informativni list hercegovakih biskupija, Mostar, - eskoslovensk asopis historick eskoslovensk asopis historick, eskoslovensk akademie vd, Praha (Prag), - lanci i gra a lanci i gra a za kulturnu istoriju istone Bosne, Muzej istone Bosne, Tuzla, - S akavski sabor, Split, - SP asopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, - Dani Dani, Bosanskohercegovaki nezavisni news magazin, D. j. l. Civitas, Sarajevo, - DH Dubrovaki horizonti, asopis Drutva Dubrovana i prijatelja dubrovake starine u Zagrebu, Zagreb, - Diadora Diadora, Arheoloki muzej, Zadar, - Didaktiki putokazi Didaktiki putokazi, asopis za bosansku nastavnu praksu, Pedagoki zavod i Pedagoka akademija u Zenici, Zenica, - Dijalog Dijalog, Sarajevo,

Kratice

19

- Dijalog Nova serija Dijalog Nova serija, asopis za filozofska i drutvena pitanja, Centar za filozofska istraivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine-Me unarodni centar za mir u Sarajevu, Sarajevo, - Divan Divan, Kulturno drutvo Bonjaka Preporod, Travnik, - Diwan Diwan, Almanah JU Javne biblioteke Gradaac/Almanah JU Javne biblioteke Alija Isakovi Gradaac, Gradaac, - Dnevni avaz Dnevni avaz, Bosanskohercegovaki politiki dnevnik, Avaz, Sarajevo, - Dobojske novine Dobojske novine, Nezavisne narodne novine, Informativna sluba opine Doboj/Press sluba opine Doboj, Doboj, - Dometi Dometi, Znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske Rijeka, Matica hrvatska, Rijeka, - Domovina Domovina, Sarajevo, - DPO Drutveno-politike organizacije, - Dubrovnik Dubrovnik, Revija za knjievnost, nauku i drutvena pitanja/asopis za knjievnost, umjetnost, znanost i drutvena pitanja/asopis za knjievnost i znanost, Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik, Dubrovnik, - Dubrovnik Annals Dubrovnik Annals, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku, Dubrovnik, ZagrebDubrovnik, - DZS Dravna zaloba Slovenije, Ljubljana, - El-Hidaje El-Hidaje, Udruenje uleme Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - EJ Enciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, - Erasmvs Erasmvs, asopis za kulturu demokracije, Erasmus Gilda, Zagreb, - ES Enciklopedija Slovenije, Ljubljana, - tudes balkaniques tudes balkaniques, Academie Bulgare des sciences, Institut detudes balkaniques, Sofija, - Etudes historiques Etudes historiques, Academie Bulgare des sciensces, Institut dhistoire, Sofia, - FBIH Federacija Bosne i Hercegovine, - FF Filozofski fakultet, - Fontes Fontes, Izvori za hrvatsku povijest, Hrvatski dravni arhiv, Zagreb, - Forum Forum, Razred za suvremenu knjievnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, - Forum Bosnae Forum Bosnae, Bosna Forum, Sarajevo, - FPN Fakultet politikih nauka, - FTS Franjevaka teologija Sarajevo, Sarajevo, - GADAR BiH Glasnik arhiv i Drutva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Dravni arhiv Bosne i Hercegovine i Drutvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - Gaudeamus Gaudeamus, Znanstveno-struni asopis za drutvena pitanja, Hrvatska akademska zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mostar, - GDI BiH Godinjak Drutva istoriara Bosne i Hercegovine, Drutvo istoriara Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

20

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

- GEI Glasnik Etnografskog instituta, Srpska akademija nauka i umetnosti, Etnografski institut, Beograd, - GEM - Glasnik Etnografskog muzeja, Etnografski muzej, Beograd, - Geografski pregled Geografski pregled, Geografsko drutvo Bosne i Hercegovine, Geografski institut i Odsjek za geografiju Prirodnomatematikog fakulteta, Sarajevo, - Geschichte Osteuropas Jahrbcher fr Geschichte Osteuropas, Stuttgart, - GIP Grafiko-izdavako preduzee, - Glas Glas, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, - Glas Glas, Izdavako javno novinsko-izdavako preduzee, Banja Luka, - Glas Trebinja Glas Trebinja, List Optinske konferencije Socijalistikog saveza radnog naroda Trebinje, Informativni centar, Trebinje, - Glasnik Glasnik, Institut za nacionalna istorija, Skopje, - Glasnik Drutva Glasnik Drutva konzervatora Srbije, Drutvo konzervatora Srbije, Beograd, - Glasnik NIN-a Glasnik, specijalno meseno izdanje NIN-a za knjievnost, publicistiku i kulturnu politiku, NIN-Politika, Beograd, - Glasnik SPC Glasnik Srpske pravoslavne crkve, Srpska pravoslavna crkva, Beograd, - Glasnik Vis-a SFRJ Glasnik Vrhovnog islamskog starjeinstva Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije, Sarajevo, - Glasnik Zaviajnog muzeja Glasnik Zaviajnog muzeja, Zaviajni muzej, Pljevlja, - Godinjak Godinjak Odjeljenja za knjievnost, Institut za jezik i knjievnost u Sarajevu, Sarajevo, - Godinjak CBI Godinjak Centra za balkanoloka ispitivanja, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za balkanoloka ispitivanja, Sarajevo, - Godinjak SAD Godinjak Srpskog arheolokog drutva, Srpsko arheoloko drutvo, Beograd, - Godinjak SANU Godinjak Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, - GP Geografski pregled, Sarajevo, - GPF Godinjak Pravnog fakulteta, Pravni fakultet, Sarajevo, - GPM Godinjak Pomorskog muzeja u Kotoru, Pomorski muzej, Kotor, - GR IZ BiH Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, - Graaniki glasnik Graaniki glasnik, Prilozi za kulturnu istoriju Graanice i njene okoline, DJL Monos, Graanica, - Gradina Gradina, List bonjakih institucija Tenja, Teanj, - GZH Grafiki zavod Hrvatske, Zagreb, - GZM (A) Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) Nova serija, Zemaljski muzej, Sarajevo, - GZM (E) Glasnik Zemaljskog muzeja (Etnologija) Nova serija, Zemaljski muzej, Sarajevo, - HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb,

Kratice

21

HAD Hrvatsko arheoloko drutvo, Zagreb, HBL Hrvatski biografski leksikon, Zagreb, HDA Hrvatski dravni arhiv, Zagreb, HDZ BiH Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, Hercegovina Hercegovina, Arhiv Hercegovine - Muzej Hercegovine, Mostar, Hercegovina ( ) Hercegovina ( ), Muzej Herceg-Bosne - Arhiv Herceg-Bosne Zavod za zatitu spomenika kulture Herceg-Bosne - Narodna knjinica Herceg-Bosne, Mostar, Hikmet Hikmet, List za vjersko-teoloka i kulturno-historijska pitanja, Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftiluk tuzlanski, Tuzla, HKD Napredak Hrvatsko kulturno drutvo Napredak, Sarajevo, HM Hrvatska misao, Matica hrvatska, Ogranak Sarajevo, Sarajevo, Hrvatska obzorja Hrvatska obzorja, Split, Hrvatska revija Hrvatska revija, Kulturno-knjievni tromjesenik, Matica hrvatska, Zagreb, Hrvatski glasnik Hrvatski glasnik, Glasilo Hrvatskog kulturnog drutva Napredak - upe Soli, Tuzla, Hrvatski narodni kalendar, Hrvatski narodni godinjak Hrvatski narodni kalendar, Hrvatski narodni godinjak, Hrvatsko kulturno drutvo Napredak, Sarajevo, HZ Historijski zbornik, Savez povijesnih drutava Hrvatske, Zagreb, IA MI BiH Iseljeniki almanah Matice iseljenika Bosne i Hercegovine, Matica iseljenika Bosne i Hercegovine, Sarajevo, I Istorijski asopis, Srpska akademija nauka i umetnosti, Istorijski institut, Beograd, IG Istorijski glasnik, Savez drutava istoriara Republike Srbije, Beograd, IGC Izdavako-grafiki centar, IGKRO Izdavaka grafiko-knjiarska radna organizacija, IKA Izdavaka knjiarska agencija, INP Izdavako-novinarsko preduzee, IP Izdavako preduzee, IRO Izdavaka radna organizacija, Istina o BiH Istina o BiH, List za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu (SarajevoZenica-Frankfurt-Ancona), Eminovi d. o. o., Sarajevo, Istorieski pregled Istorieski pregled, Institut za istorija pri Bulgarskata akademija na naukite, Sofija, Istorija Istorija, Sojuzot na drutvata na istorite na SR Makedonija, Skopje, Istorijski zapisi Istorijski zapisi, Istorijski institut Socijalistike Republike Crne Gore/Republike Crne Gore i Drutvo istoriara Socijalistike Republike/Republike Crne Gore, Titograd/Podgorica, Istraivanja Istraivanja, Institut za istoriju, Novi Sad, IZ Istorijski zbornik, Istorijski institut, Banja Luka, Izraz Izraz, Sarajevo, JAZU Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, JF Junoslovenski filolog, Institut za srpskohrvatski jezik, Beograd,

22

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

- JI Jugoslovenski istorijski asopis, Savez istoriara Jugoslavije, Beograd, - JLZ Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb, - Juki Juki, Zbor franjevakih bogoslova Juki, Sarajevo, - Kabes Kabes, Popularni asopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju/Popularni mjeseni asopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / asopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / asopis za afirmaciju bosanske duhovnosti, Islamski centar Mostar, Mostar, - Kana Kana, Kranska obiteljska revija, Kranska sadanjost, Centar za koncilska istraivanja, dokumentaciju i informacije, Zagreb, - KDB Preporod Kulturno drutvo Bonjaka Preporod, Sarajevo, - KDM Kulturno drutvo Muslimana, - KI Knjievna istorija, Izdavako preduzee Vuk Karadi, Beograd, - Knjievni jezik Knjievni jezik, Odsjek za junoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odjeljenje za jezik Instituta za jezik i knjievnost u Sarajevu, Sarajevo, - Kolo Kolo, Matica hrvatska, Zagreb, - Kosovsko-metohijski zbornik Kosovsko-metohijski zbornik, Srpska akademija nauka i umetnosti, Me uakademijski odbor za prouavanje Kosova i Metohije, Beograd, - Krijesnica Krijesnica, Glasilo Matice hrvatske Zenica, Matica hrvatska Ogranak Zenica, Zenica, - Kronika Kronika, Zveza zgodovinskih drutev Slovenije, Ljubljana, - Krni zaviaj Krni zaviaj, Hercegovaki informativni zbornik za vjerska i drutvena pitanja, Katoliki upski ured Drinovci, Hercegovina / Franjevaki samostan Humac, Humac, - KS Kranska sadanjost, Zagreb, - KUN Kultura, umjetnost, nauka, Oslobo enje, Sarajevo, - Lastavica Lastavica, NIPP Ljiljan, Sarajevo, - LEJ Likovna enciklopedija Jugoslavije, - Lica Lica, asopis za kulturu, Drutvo pisaca Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - LMS Letopis Matice srpske, Novi Sad, - Ljiljan Ljiljan, Nacionalni sedmini list, NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovaki politiki magazin, Ljiljan d. o. o., Sarajevo, - Maruli Maruli, asopis za knjievnost i kulturu, Zagreb, - Matica Matica, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, - MDD Merhamet Muslimansko dobrotvorno drutvo Merhamet, Sarajevo, - MH Matica hrvatska, Zagreb, - MANU Makedonskata akademija na naukite i umetnostite, Skopje, - Mileevski zapisi Mileevski zapisi, Muzej u Prijepolju, Prijepolje, - Miscellanea Miscellanea, Meovita gra a, Srpska akademija nauka i umetnosti, Istorijski institut, Beograd, - MNV Muslimansko nacionalno vijee, - Mogunosti Mogunosti, Knjievnost, umjetnost, kulturni problemi, Knjievni krug, Split,

Kratice

23

- Most Most, Narodna biblioteka Mostar/Podrunica pisaca Hercegovakoneretvanskog kantona, Mostar, - Mostovi Mostovi, Kultura, Me urepublika zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, Pljevlja, - Mostariensia Mostariensia, asopis za humanistike znanosti, Sveuilite u Mostaru, Mostar, - Mostovi Mostovi, Klub mladih Mostovi Konjic, Konjic, - Motrita Motrita, Matica hrvatska, Mostar, - MS Matica srpska, Novi Sad, - MSHSM Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium, - Muallim Muallim, Islamska revija, Udruenje ilmije u R BiH, Sarajevo, - Mnchner Zeitschrift Mnchner Zeitschrift fr Balkankunde, Mnchen, - Nastava povijesti Nastava povijesti: Nastava istorije: Pouk zgodovine: Nastava po istorija, Savez drutava historiara Jugoslavije, Zagreb, - Na svijet Na svijet, Revija Matice iseljenika Bosne i Hercegovine, Matica iseljenika Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - Naa ognjita Naa ognjita, Informativni vjerski list, upni ured Duvno, Duvno/Tomislavgrad, (vidi pod Sveta batina). - Naa rije Naa rije, Informativno-politiki list zeniko-dobojskog kantona/Nezavisne novine, NIPP Naa rije Zenica d. d., Zenica, - Naa kola Naa kola, asopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Savez drutava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - Nai dani Nai dani, List Saveza socijalistike omladine Bosne i Hercegovine, Republika konferencija Saveza socijalistike omladine Bosne i Hercegovine, Novinsko-izdavaka i tamparska organizacija Oslobo enje, Osnovna organizacija udruenog rada Djeija i omladinska tampa, Sarajevo, - Nauni sastanak slavista u Vukove dane Nauni sastanak slavista u Vukove dane, Me unarodni slavistiki centar, Beograd, - NBS Narodna biblioteka Srbije, Beograd, - NEV Nova et vetera, Udruenje katolikih vjerskih slubenika u Socijalistikoj Republici Bosni i Hercegovini, Teoloka biblioteka, Sarajevo, - NIGP Novinsko-izdavako grafiko preduzee, - NIO Novinsko-izdavaka organizacija, - NIP Novinsko-izdavako preduzee, - NIRO Novinsko-izdavaka radna organizacija, - NIP Novinsko-izdavako tamparsko preduzee, - Novi cvijet Novi cvijet, Franjevaki sjemenitarci u Visokom, Franjevaka klasina gimnazija u Visokom, Visoko, Baka Voda, Visoko, - Novi muallim Novi muallim, asopis za odgoj i obrazovanje, Udruenje ilmije Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, - NS Nae starine, Zavod za zatitu spomenika kulture, Sarajevo, - NUB BiH Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - Numizmatiar Numizmatiar, Narodni muzej Beograd Srpsko numizmatiko drutvo, Beograd, - NZ Novopazarski zbornik, Muzej Ras, Novi Pazar,

24

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

- Obavijesti HAD Obavijesti Hrvatskog arheolokog drutva, Hrvatsko arheoloko drutvo, Zagreb, - Obeleja Obeleja, Novinsko-izdavaka radna organizacija Jedinstvo, Pritina, - Odjek Odjek, Revija za umjetnost, nauku i drutvena pitanja, Sarajevo, - Ogledalo Ogledalo, Informativna revija, Prvo muslimansko dioniarsko drutvo, Zagreb, - OOUR Osnovna organizacija udruenog rada, - Opredjeljenja Opredjeljenja, asopis za teoriju i praksu socijalistikogv samoupravnog drutva, Marksistiki studijski centar Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine 'Veljko Vahovi, Sarajevo, - Osjeki zbornik Osjeki zbornik, Muzej Slavonije, Osijek, - Oslobo enje Oslobo enje, BH nezavisni dnevnik, Sarajevo, - Osvit Osvit, Hrvatski tromjesenik za knjievnost i kulturu/asopis za knjievnost, kulturu i drutvene teme, Drutvo hrvatskih knjievnika Herceg Bosne, Mostar, - PFB Prilozi franjevakih bogoslova, Dodatak uz Bilten Franjevake teologije Sarajevo, Sarajevo, - PKJIF Prilozi za knjievnost, jezik, istoriju i folklor, Filoloki fakultet, Beograd, - POF Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut, Sarajevo, - Pogledi Pogledi, asopis za pitanja nauke, umjetnosti i kulture, Kulturno i nauno drutvo Muslimana Preporod Tuzla-Opinsko drutvo Tuzla, Tuzla, - Post scriptum Post scriptum, Independent junior Omladinska organizacija za zatitu ljudskih prava, Biha, - Povijesni prilozi Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, - Pravoslavlje Pravoslavlje, Novine Srpske patrijarije, Srpska patrijarija, Beograd, - Pregled Pregled, asopis za drutvena pitanja, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, - Prilozi Prilozi Instituta za istoriju, Institut za istoriju, Sarajevo, - Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Regionalni zavod za zatitu spomenika kulture u Splitu/Dravna uprava za zatitu kulturne i prirodne batine. Glavno povjerenstvo u Splitu, Split, - Prva linija Prva linija, List Federalnog ministarstva odbrane/obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - Putevi Putevi, Novinsko-izdavaka radna organizacija Glas, Banja Luka, - Rad JAZU Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, - Radio Sa Radio Sarajevo Trei program, Radio Sarajevo, Sarajevo, - Radovi Radovi, Sveuilite u Zagrebu - Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, - Radovi ANU BiH Radovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - Radovi FF Radovi Filozofskog fakulteta, Filozofski fakultet Sarajevo, - Radovi FF Radovi Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Srpskom Sarajevu, Pale, - Radovi HDZU Radovi Hrvatskog drutva za znanost i umjetnost, Hrvatsko drutvo za znanost i umjetnost, Sarajevo, - Radovi Muzeja Radovi Muzeja grada Zenice, Muzej grada Zenice, Zenica,

Kratice

25

- Radovi RPZ Radovi Filozofskog fakulteta, Razdio povijesnih znanosti, Filozofski fakultet, Zadar, - Radovi Zavoda Radovi Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti/Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, Zavod za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zadar, ZagrebZadar, - Radovi Zavoda za slavensku filologiju Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Filozofski fakultet Zagreb, Zagreb, - Raskovnik Raskovnik, Narodna biblioteka Vuk Karadi, Beograd, - Rasprave Rasprave iz hrvatske kulturne prolosti, Zavod za povijesne i drutvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, - RBIH Republika Bosna i Hercegovina, - RCG Republika Crna Gora, - Revija slobodne misli Revija slobodne misli, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, Sarajevo, - Revue des tudes sud-est Revue des tudes sud-est europennes, Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucareti, - RIZ BiH Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - RO Radna organizacija, - Sandak Sandak, Nezavisna bonjaka revija za kulturu i drutveni ivot, Matica muslimanska Bonjaka, Novi Pazar, - SANU Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, - Saoptenja Saoptenja Republikog zavoda za zatitu spomenika kulture, Republiki zavod za zatitu spomenika kulture, Beograd, - Sarajevo 84 Sarajevo 84, Turistiki savez Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, - SDA Stranka demokratske akcije, Sarajevo, - SDP Socijaldemokratska partija, Sarajevo, - SIJ Savez istoriara Jugoslavije, Beograd, - SIZ Samoupravna interesna zajednica, - SKK Splitski knjievni krug, Split, - SKZ Srpska knjievna zadruga, Beograd, - Slavic Review - Slavic Review, American Quarterly of Soviet and East European Studies, Austin, Chicago, - Sloboda Sloboda, Ivangrad, - Sloboda Sloboda, Mostar, - Slobodna Bosna Slobodna Bosna, Nedjeljna informativno-politika revija, Altermedia d. o. o., Sarajevo, - Slobodna BiH Slobodna BiH, Split-Mostar, - Slobodna Dalmacija Slobodna Dalmacija, Split, - Slovo Slovo, Staroslavenski institut, Zagreb, - Slovo Gorina Slovo Gorina, Zajednica za kulturu Slovo Gorina / Informativni centar Ratnog predsjednitva Stolac-Kulturno drutvo Bonjaka Preporod Stolac, Stolac / Stolac-Mostar,

26

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

- SNL Sveuilina naklada Liber, Zagreb, - SO Skuptina optine/opine, - Socijalna medicina Socijalna medicina, Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - Sovetskoe slavjanovedenie Sovetskoe slavjanovedenie, Akademija Nauk Sojuza Sovetskih Socialistieskih Respublik, Institut slavjanovedenija i balkanistiki, Moskva - SP Starohrvatska prosvjeta, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, Split, - Speculum Speculum, A Journal of Medieval Studies, The Medieval Academy of America, Cambridge, Massachusetts, - Spomenik Spomenik, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, - SPKD Prosvjeta Srpsko prosvjetno kulturno drutvo Prosvjeta, Sarajevo, - SR Svjetlo rijei, Livno/Sarajevo, - SR BiH Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, - SR CG Socijalistika Republika Crna Gora, - SRJ Savezna Republika Jugoslavija, - SSDSV Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevia, Zajednica osnovnog obrazovanja, Prijepolje, - SSRN Socijalistiki savez radnog naroda, - SSRNJ Socijalistiki savez radnog naroda Jugoslavije, - Starinar Starinar, Arheoloki institut, Beograd, - Starine HAZU Starine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, - Starine JAZU Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, - Steak Steak, List za kulturu i drutvena pitanja, Hrvatsko kulturno drutvo Napredak, Sarajevo, - Studia croatica Studia croatica, Rivista de estudios politicos y culturales potrocinda por el Instituto Croata latinoamericano de cultura, Buenos Aires (Argentina), - Stvaranje - Stvaranje, asopis za knjievnost i kulturu, Titograd, - SUBNOR Savez udruenja boraca narodnooslobodilakog rata, - SV Studia Vrhbosnensia, Sarajevo, - Sveske Sveske, Institut za prouavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo, - Sveske Drutva Sveske Drutva istoriara umetnosti Srbije, Drutvo istoriara umetnosti Srbije, Beograd, - Sveta batina Sveta batina, upni ured Duvno, Duvno, (vidi pod Naa ognjita), - Svijet Svijet, Oslobo enje, Sarajevo, - Svjetlo rijei Svjetlo rijei, Vjera drutvo, kultura, Katoliki mjesenik, NIGTP Svjetlo rijei d. o. o., Franjevaka provincija Bosna Srebrena, Livno, Sarajevo, - Sdostforschungen Sdostforschungen, Sdost-Institut, Mnchen, - K kolska knjiga, Zagreb, - Takvim Takvim, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo,

Kratice

27

- Tenjak Tenjak, Izdavako, tamparsko-knjiarsko i usluno preduzee Planjax d. o. o. Bobare, Teanj, - The American Historical Review The American Historical Review, American Historical Association, Washington, - Tribunia Tribunia, Zaviajni muzej, Trebinje, - TRZ Vajat Trajna radna zajednica knjievnika i knjievnih prevodilaca Vajat, Beograd, - Unsko-sanske novine Unsko-sanske novine, Novinsko-izdavako preduzee Unsko-sanske novine, Biha, - Usora Usora, Podlistak Hrvatskog glasnika, Hrvatsko kulturno drutvo Napredak upa Soli, Tuzla, - VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Arheoloki muzej, Split, - VAMZ Vijesnik Arheolokog muzeja u Zagrebu, Arheoloki muzej, Zagreb, - Veernji list Veernji list d. d., Zagreb, - VIG Vojnoistorijski glasnik, Vojnoistorijski institut, Beograd, - Vijenac Vijenac, Novina Matice hrvatske za knjievnost, umjetnost i znanost, Matica hrvatska, Zagreb, - Vijesti Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, Zagreb, - Vjesnik HDA Vjesnik Hrvatskog dravnog arhiva u Pazinu i Rijeci, PazinRijeka, - VKBI Vijee Kongresa bonjakih intelektualaca, Sarajevo, - Vrhbosna Vrhbosna, Slubeno glasilo biskupija vrhbosanske metropolije (Sarajevo, Banja Luka, Mostar-Duvno, Trebinje), Biskupski ordinarijati biskupija (Sarajevo, Banja Luka, Mostar-Duvno, Trebinje), Sarajevo, - Vrhbosnensia Vrhbosnensia, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo, - VVM Vesnik Vojnog muzeja, Vojni muzej, Beograd, - Zadarska revija Zadarska revija, asopis za kulturu, znanost i umjetnost, Matica hrvatska Ogranak Zadar, Zadar, (od 1992. nosi naziv Zadarska smotra), - Zadarska smotra Zadarska smotra, Matica hrvatska, Ogranak Zadar, Zadar, - Zapis Zapis, List za kulturu i drutvena pitanja, Udruenje studenata Filozofskog fakulteta u Tuzli, Tuzla, - Zbornik Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraivakog centra Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti / Zbornik Odsjeka za povijesne i drutvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, - Zbornik Kotorske sekcije Zbornik Kotorske sekcije Drutva istoriara Crne Gore, Kotorska sekcija Drutva istoriara Crne Gore, Kotor, - Zbornik MS za istoriju Zbornik Matice srpske za istoriju, Matica srpska, Novi Sad, - Zbornik MS za filologiju i lingvistiku Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Matica srpska, Novi Sad, - Zbornik MS za knjievnost i jezik Zbornik Matice srpske za knjievnost i jezik, Matica srpska, Novi Sad,

28

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

- Zbornik MS za likovne umetnosti Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Matica srpska, Novi Sad, - Zbornik Muzeja Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti, Muzej primenjenih umetnosti, Beograd, - Zbornik NM (IU) Zbornik Narodnog muzeja (Istorija umetnosti), Narodni muzej Beograd, Beograd, - Zbornik radova ITF Zbornik radova Islamskog teolokog fakulteta u Sarajevu, Islamski teoloki fakultet, Sarajevo, - Zbornik radova NM Zbornik radova Narodnog muzeja u aku, aak, - Zbornik Sjenice Zbornik Sjenice, Nauka, kultura, umetnost, Samoupravna interesna zajednica kulture Sjenice/Kulturno-prosvetna zajednica Sjenice, Sjenica, - Zbornik za istoriju BiH Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine, Beograd, - Zbornik Zaviajnog muzeja Zbornik Zaviajnog muzeja, Zaviajni muzej, Travnik, - Z Zgodovinski asopis, Zveza zgodovinskih drutev Slovenije, Ljubljana, - ZFF Zbornik Filozofskog fakulteta, - ZIMS Zbornik Istorijskog muzeja Srbije, Istorijski muzej Srbije, Beograd, - ZIRAL Zajednica izdanja "Ranjeni labud", Mostar, - ZKM Zbornik krajikih muzeja, Banja Luka, - Znaenja Znaenja, asopis za kulturu i drutvena pitanja/asopis za nauku, kulturu i drutveni ivot, Narodna biblioteka Doboj/Narodna biblioteka Matina biblioteka Doboj, Doboj, - Znak Bosne Znak Bosne, List za kulturni preporod Bosne, Kulturno drutvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bonjaka Preporod Zenica, Zenica, - ZNM Zbornik Narodnog muzeja, Narodni muzej, Beograd, - Zograf Zograf, asopis za srednjovekovnu umetnost, Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd, - ZPFR Zbornik Pravnog fakulteta Sveuilita Vladimir Bakari u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka, - ZRVI Zbornik radova Vizantolokog instituta, Srpska akademija nauka i umetnosti, Vizantoloki institut, Beograd, - Zvuk Zvuk, Jugoslovenski muziki asopis, Savez organizacija kompozitora Jugoslavije, Sarajevo, - iva antika iva antika, Skoplje, - ivot ivot, asopis za knjievnost i kulturu, Drutvo pisaca Bosne i Hercegovine-PEN centar Bosne i Hercegovine, Sarajevo, - 5 plus Pet plus, Magazin za djecu i kolu, NIK (Novinsko-izdavaka kua) Sezam d. o. o., Sarajevo.

1. IZVORI, HISTORIOGRAFIJA, POMONE HISTORIJSKE NAUKE

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

31

1. Akimova O. A., Kharakteristike idejno-politieskih i istorieskih vozzrenij Fomi splitskogo, Sovetskoe slavjanovedenie 3, Moskva 1983., 66-78. 2. Akimova O. A. Moskolenko Aleksandrovna Elena, Izuenie hroniki Fomi Splitskogo v jugoslavskoj i russkoj istoriografii, Voprosi istorii slavjan, Vipusk 6, Vorone 1980., 41-50. 3. Albijani Aleksandar, Poglavlje Orbinove istorije o Bosni u izdanju Jovana Rajia 1770. godine: jezika analiza, Balcanica 15, Beograd 1984., 347-358. 4. Al uz Denana, Ima li Bosna pravo na povelju Kulina bana?, Slobodna Bosna IV/96, Sarajevo 1998., 42-43. 5. Alii Ahmed, Uvod - Introduction, Poimenini popis sandaka Vilajeta Hercegovina, (Uvod, prevod, napomene i registre priredio Ahmed S. Alii), Orijentalni institut, Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia, Tom VI, Serija II, Defteri 3, Sarajevo 1985., I-X + I-XI. (Dvojezino). 6. Ani Mladen, Pet dokumenata za povijest istonojadranskog zale a na poetku XV. stoljea, GADAR BiH 29, Sarajevo 1989., 159-168. 7. Ani Mladen, Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina), Z 44/4, Ljubljana 1990., 521-546. 8. Ani Mladen, Ljetopis kraljeva Hrvatske i Dalmacije (vrijeme nastanka i autorstvo Hrvatske redakcije Ljetopisa popa Dukljanina), Zvonimir, kralj hrvatski, (Urednik Neven Budak), MH, Zagreb 1990., 273-304. 9. Ani Mladen, Prilozi, Mladen Ani, Putanja klatna. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. stoljeu, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Biblioteka Djela, Knjiga 9-ZIRAL, Knjiga 100, Biblioteka Steak, Knjiga 2, ZadarMostar 1997., 261-266. 10. Ani Mladen, Prilozi, Mladen Ani, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, Scintillae Stephano Gunjaa dictae 2, Split 1999., 145-158. 11. Andreis Pavao, Povijest grada Trogira, I-II, (Prijevod Vladimir Rismondo), SKK, Split 1977-1978., (I-II = 1129. (* Raukar Tomislav, HZ 31-32, Zagreb 1978-1979., 398407.) 12. An eli Pavao, Narodna tradicija o padu Bobovca, IA MI BiH 20, Sarajevo 1984., 143-145. 13. An eli Pavao, Diplomatika (Bosna i Hercegovina), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 473.

32

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

14. An eli Pavao, Tko bi mogli biti Bret i Krsmir sa Humake ploe?, 100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.). Zbornik radova, SIZ kulture opine Ljubuki, Ljubuki 1985., 165-168. 15. An eli Pavao, Grb (Bosna i Hercegovina) (556-557); Heraldika (Bosna i Hercegovina) (687-688), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986. 16. An eli Tomislav, Dva nova natpisa na stecima u Lukavcu, Sloboda XXXVI/33, Mostar 1980., 6. 17. An eli Tomislav, Dva nova natpisa na stecima u Donjem Lukavcu kod Nevesinja, Tribunia 8, Mostar 1984., 7-10. 18. Ani ime Klai Nikola Domovi elimir, Rjenik stranih rijei (Tu ice, posu enice, kratice i fraze), Sani-Plus, Zagreb 1998., 1504. 19. Antoljak Stjepan, Izvori za historiju naroda Jugoslavije. Srednji vijek, Sveuilite u Splitu, FF Zadar, Posebna izdanja, Svezak 2, Zadar 1978., 166. (* tih Peter, Z 35/3, Ljubljana, 1981., 313.) 20. Antoljak Stjepan, Hrvatska historiografija do 1918., I-II, Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1992., (I-460; II-546). (* Dokoza Ser o, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 183-187; abotarev Andrej, Numizmatike vijesti 35/1(46), Zagreb 1993., 189-192; Ganza-Aras Tereza, Zadarska smotra XLIII/5-6, Zadar 1994., 292-296.) 21. Antoljak Stjepan, Renesansa hrvatske historiografije. Dosadanje, sadanje i budue zadae, Naa sloga, Pazin 1996., 119. (* abotarev Andrej, Povijesni prilozi 14, Zagreb 1995., 331-334; Markus Tomislav, SP XXVIII/3, Zagreb 1996., 471-472.) 22. Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom I-III; Arheoloka karta Bosne i Hercegovine, Tom I-IV; ZM, Sarajevo 1988. (* Fejzagi Admira, Oslobo enje 45/14293, Sarajevo 04.04. 1988., 5; Benac Alojz, Oslobo enje 45/14295, Sarajevo 06.04. 1988., (KUN VIII/321), 9; Babi Branko Benac Alojz, Na svijet XXIV/272, Sarajevo 1988., 26-27; Babi Mirko, Odjek XLII/15-16, Sarajevo 1989., 27; Petrovi Petar, Glasnik SAD 5, Beograd 1989., 178-181.) 23. Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom I, Opi bibliografski dio 242 + 23 table slika, ZM, Sarajevo 1988. 24. Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom II, Arheoloka nalazita, Regija 1-13, 206 + 14 tabli slika, ZM, Sarajevo 1988. 25. Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom III, Arheoloka nalazita, Regija 14-25, 338 + 14 tabli slika, ZM, Sarajevo 1988.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

33

26. Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Arheoloka karta Bosne i Hercegovine, Tom I, Mapa 1, Arheoloka karta regija 1-7, 21 karta, ZM, Sarajevo 1988. 27. Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Arheoloka karta Bosne i Hercegovine, Tom II, Mapa 2, Arheoloka karta regija 8-13, 18 karata, ZM, Sarajevo 1988. 28. Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Arheoloka karta Bosne i Hercegovine, Tom III, Mapa 3, Arheoloka karta regija 14-19, 18 karata, ZM, Sarajevo 1988. 29. Arheoloki leksikon Bosne i Hercegovine, Arheoloka karta Bosne i Hercegovine, Tom IV: Arheoloka karta regija 20-25, 18 karata, ZM, Sarajevo 1988. 30. Arhivist XXIX/1-2, Beograd 1979., 207. (posveen 700 godinjici Dubrovakog arhiva i arhivske slube Jugoslavije). (* Dai Miomir, Istorijski zapisi XXXI (51)/363, Titograd 1978., 19-24; Beri Gojko, Oslobo enje 36/10635, Sarajevo 13.01. 1978., 9; Beri Gojko, Oslobo enje 36/10660, Sarajevo 07.02. 1978., 9; Beri Gojko, Oslobo enje 36/10908, Sarajevo 16.10. 1978., 7; Voje Ignacij, Nai razgledi XXVII/24, Ljubljana 22.12 1978., 728; Voje Ignacij, Z 33/2, Ljubljana 1979., 330-333.) 31. Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek), (Sabrala i uredila Verena Han), SANU, Balkanoloki institut, Posebna izdanja 9, Beograd 1979., 388 + 7 stranica faksimila. (* Petrovi ur ica, Balcanica 11, Beograd 1980., 195-196; Miti Ilija, Anali 19-20, Dubrovnik 1982., 482-484.) 32. Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. SR Bosna i Hercegovina, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1981., 268. 33. Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. SR Hrvatska, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1984., 951. (* anjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 106-107.) 34. Arndt Michael, Prvobitni natpis na grobu bosanske kraljice Katarine (prevod s njemakog originala iz 1977), Juki 19/20, Sarajevo 1989/1990., 132-143. 35. Arslanagi Miralem Isakovi Fahrudin, Istorijska itanka za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja, 1 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1984., 118 . 36. Atanasovski Veljan, Prilozi, Veljan Atanasovski, Pad Hercegovine, Narodna knjiga-SANU, Istorijski institut, Beograd 1979., 220-231. 37. Atlagi Marko ekularac Boidar, Pomone istorijske nauke, Agencija Feliks, Pritina 1997., 462.

34

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

38. Babi Anto, Uvod u istoriju srednjovjekovne bosanske drave, "Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Drutvo i privreda srednjovjekovne bosanske drave, ANU BiH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje drutvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 11-20. 39. Babi Anto, Kancelarija bosanskih vladara, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 80-85. 40. Babi Anto Kovaevi Desanka, Prilog o historiografiji srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Most XXVI/131 (42), Mostar 2000., 73-79. 41. Babi Ivo, Andreis Pavao (Paolo), Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi), JLZ, Zagreb 1983., 123. 42. Babi Ivo, Andreis Pavao, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 14, 43. Babi Ivo, Andreis Pavao, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., 7. 44. Babi Marko, Epigrafika, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 394-395. 45. Badurina An elko, Najvaniji izvori za kransku ikonografiju (83-96); Liturgijska godina (380-381), Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kranstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fui, Marijan Grgi, Radovan Ivanevi, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nei i Doris Barievi), SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 46. Badurina An elko, Apokrifi, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 30. 47. Balta Ivan, Pregled pomonih povijesnih znanosti, MH, Osijek 2000. (* Matijevi Sokol Mirjana, HZ 53, Zagreb 2000., 213-215.) 48. Balta Ivan, Diplomatika analiza latinskih isprava bosanskog bana Tvrtka, Zbornik radova II/2, FF Tuzla 2000., 83-93. 49. Banac Ivo, Grbovi, biljezi identiteta, GZH, Zagreb 1991. (* Grakali Marijan, AV 34-35 (1991-1992), Zagreb 1992., 265-268.) 50. Barbari Josip Kolanovi Josip, ibenski diplomatarij Diplomatarium Sibenicense, Zbornik ibenskih isprava, Muzej grada ibenika, ibenik 1986., 402. (* Prlender Ivica, HZ 40, Zagreb 1987., 462; Boilov Ivan, tudes balkaniques 3, Sofija 1990., 142-143.)

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

35

51. Beljkai-Hadidedi Ljiljana, Razvojne tendencije etnologije u Bosni i Hercegovini, Pregled LXXIV/7-8, Sarajevo 1984., 867-875. 52. Beljkai-Hadidedi Ljiljana, Razvojne tendencije u etnologiji u SR BiH u periodu izgradnje socijalistikog drutvenog ure enja u Jugoslaviji, Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaka Slatina 5-9.10. 1983), Ljubljana 1983., 31-43. 53. Beljkai-Hadidedi Ljiljana, Ezhnological Work in Bosnia and Herzegovina from 1945. to the Present, Etnoloki pregled 23-24, Beograd 1988., 65-73. 54. Benac Alojz, Arheologija (Bosna i Hercegovina), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 225-226. 55. Benac Alojz, Uvodne napomene o stanju i perspektivama razvoja arheoloke nauke u Bosni i Hercegovini, Arheoloka problematika zapadne Bosne, Zbornik 1, AD BiH, Sarajevo 1983., 7-15. 56. Beni Bono, Ljetopis sutjekog samostana, (Priredio Ignacije Gavran), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1979., 342. (* ori Boris, Godinjak 9, Sarajevo 1979., 309-313; Pudi Ivan, PKJIF XLIV/1-2, Beograd 1979., 134-136; Macan Trpimir, Maruli XIII/4, Zagreb 1980., 368; Leti Branko, Radio Sa IX/30, Sarajevo 1980., 599-602; Buatli Ismet, Islamska misao VII/78-79, Sarajevo 1985., 3738; okovi Pejo, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 324-327.) 57. Belagi efik, Natpis vojvode Mastana u Drenici, Most X/50, Mostar 1983., 229234. 58. Belagi efik, Epitaf Vignja Miloevia u Koerinu, IA MI BiH 20, Sarajevo 1984., 140-142. 59. Belagi efik, Epitaf kneza Radivoja Vlatkovia u Opliiima kod apljine, Most XI-XII/55-56, Mostar 1984-1985., 119-123. 60. Belagi efik, Epitaf velikog kaznaca Nespine iz Malog ajnog, Starinar 36, Beograd 1985., 215-220. 61. Belagi efik, Epitaf Vlatka Vla evia, Odjek XXXVIII/22, Sarajevo 1985., 16. 62. Belagi efik, Ktitorski iriliki natpis u Humcu kod Ljubukog, JF 42, Beograd 1986., 129-136. 63. Belagi efik, Dijaci steaka, Odjek XLI/18, Sarajevo 1988., 16. 64. Belagi efik, Dva srednjovjekovna irilika epigrafska spomenika u okolini Makarske, Hercegovina 7-8, Mostar 1990., 15-22.

36

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

65. Bili Josip, Novac (472-475); Numizmatika (484-486), Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987. 66. Bili Josip, Novac, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., 637-638. 67. Bjelogrli Vesna Popovi Tanja padijer Irena, Skraenice najstarijih srpskih rukopisa, Arheografski prilozi 8, Beograd 1986., 39-61. 68. Blagojevi Milo, Beleg, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 38-39. 69. Boba Imre, iril-Konstantin i Svetopolk u Ljetopisu popa Dukljanina, NEV XXXV/1-2, Sarajevo 1985., 143-156. 70. Bogdanovi Dimitrije, irilska paleografija i kodikologija u Jugoslaviji, Arheografski prilozi 1, Beograd 1979., 39-45. 71. Bogdanovi Dimitrije, Inventar irilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI - XVII veka), SANU, Zbornik za istoriju, jezik i knjievnost srpskog naroda, Prvo odeljenje, Knjiga 31, Beograd 1982., X + 289. (* Stani Radomir, Glasnik Drutva 8, Beograd 1984., 105106; Mircea Ion-Radu, Revue des tudes sud-est 22/3, Bucareti 1985., 288-289.) 72. Bosna Hersek bibliyografyasi (Bosnia Herzegovina bibliography), T. C. Babakanlik Devlet Ariveleri Genel Mdrl, Dokmentasyon Daire Bakanlii, Yayin Nu: 8, Ankara 1993., XLVI + 410. 73. Bosna Hersek bibliyografyasi I-II (A Bibliography of Bosnia Herzegovina), T. C. Babakanlik Devlet Ariveleri Genel Mdrl, Dokmentasyon Daire Bakanlii, Yayin Nu: 16, Ankara 1995., LII + 1299. 74. Bokov Vano, Pitanje autentinosti fojnike ahd-name Mehmeda II iz 1463. godine, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 87-105. 75. Bokov ivojin, Apokrifi (27); Hagiografije (238), Jugoslovenski knjievni leksikon, Drugo dopunjeno izdanje, MS, Novi Sad 1984. 76. Bratuli Josip, esmiki Ivan (74); Slavenska (hrvatska) filologija (592), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980. 77. Bratuli Josip, Grkoviev apostol, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 617-618. 78. Bratuli Josip, Leksikon hrvatske glagoljice, Minerva, Zagreb 1995. (* Vrani Silvana, Fluminensia VIII/1-2, Rijeka 1996., 276-281.)

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

37

79. Brkovi Milko, Diplomatike formule latinskih povelja bosansko-humskih vladara i velmoa od XII do XV stoljea, Radovi 24, RPZ 11 (1984-1985), Zadar 1985., 133-148. 80. Brkovi Milko, Biblijsko-teoloke formule u latinskim poveljama bosanskohumskih vladara i velmoa od 12. do 15. stoljea, CCP IX/15, Zagreb 1985., 24-35. 81. Brkovi Milko, Povelja bosanskog kralja Stjepana Ostoje iz godine 1417., Radovi 26, RPZ 13 (1986-1987), Zadar 1987., 225-236. 82. Brkovi Milko, Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji, Hercegovina 6, Mostar 1987., 59-69. 83. Brkovi Milko, Povelja bosanskog kralja Tvrtka I. izdana splitskom nadbiskupu Andriji Gualdo godine 1390. (30. VIII), CCP XII/22, Zagreb 1988., 141-150 84. Brkovi Milko, Latinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoa od XII. do XV. stoljea, CCP XIII/23, Zagreb 1989., 202-210. 85. Brkovi Milko, Latinska povelja bosanskog bana Stjepana II Kotromania iz godine 1333. (15.II.), IZ 10, Banja Luka 1989., 7-17. 86. Brkovi Milko, Tri povelje Bribirskih izdane bosanskom knezu Hrvatinu Stjepaniu, Radovi Zavoda 31, Zadar 1990., 139-154. 87. Brkovi Milko, Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane u Dubrovniku, Anali 28, Dubrovnik 1990., 41-61. 88. Brkovi Milko, Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Splitu, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 109-125. 89. Brkovi Milko, Bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane Trogiru, Radovi Zavoda 33, Zadar 1991., 83-105. 90. Brkovi Milko, Povelja bosanskog kralja Tvrtka I Mleanima iz godine 1385. (23. VIII.), Radovi Zavoda 33, Zadar 1991., 107-118 91. Brkovi Milko, Latinska povelja bosanskog kralja Tvrtka I izdana Brau godine 1390, Radovi Zavoda 33, Zadar 1991., 119-130. 92. Brkovi Milko, etiri bosanske srednjovjekovne latinske isprave izdane ibeniku, CCP XV/27, Zagreb 1991., 38-52. 93. Brkovi Milko, Znaaj i vanost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV. stoljeu, CCP XXI/39, Zagreb 1997., 1-18.

38

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

94. Brkovi Milko, Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosanskohumskih vladara i velmoa, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Djela 10, ZIRAL, Knjiga 106, Zadar - Mostar 1998., 440. (* orali Lovorka, CCP XXIV/46, Zagreb 2000., 249-250; Luki Elvis Mislav, Radovi Zavoda 42, Zadar 2000., 505-510; Kurtovi Esad, BF VIII/13, Sarajevo 2000., 512-516.) 95. Brkovi Milko, U Jajcu izdane isprave bosanskih vladara, Radovi Zavoda 40, Zadar 1998., 97-142. 96. Brkovi Milko, Latinska bosansko-hercegovaka srednjovjekovna kancelarija, Hrvatski narodni godinjak 1999, Godina 46, Sarajevo 1998., 182-191. 97. Brkovi Milko, Diplomatika analiza srednjovjekovnih isprava o Duvnu, Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad, 6.-7. srpnja 2000., Hrvatski institut za povijest Zagreb Naa ognjita Tomislavgrad Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb, Zagreb-Tomislavgrad, 2000., 541-556. 98. Brlek Ivan Mijo, Arhivi strani (Vatikanski arhivi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 293-294. 99. Brogi-Bercoff G., Il Regno degli Slavi di Mauro Orbini e il Copioso ristreto de gli Annali di Rausa di Giacomo Luccari, Studi slavistici in ricordo di C. Verdiani, Pisa 1979. 100. Bubalo or e, Zapisanije (Zapis) (217); Pisar (514), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 101. Budak Neven, "Obsidio Jadrensis" kao povijesno i knjievno djelo nae predrenesanse, Radovi 23, RPZ 10, Zadar 1983-1984., 353-358. 102. Buhvald Volfgang Holveg Armin Princ Oto, Renik grkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka (Tuskulum leksikon), (Preveo Albin Vilhar), Vuk Karadi Beograd, Biblioteka renika, Beograd 1984., 514. (* Jalimam Salih, GDI BiH 37, Sarajevo 1986., 159-161.) 103. Buljan Stjepan, Novca nikad dosta, Svjetlo rijei X/116-117, Sarajevo 1992., 7. 104. Buatli Ismet, Novac srednjovjekovne Bosne, Kabes I/1, Mostar 1995., 25. 105. Camera apostolica (Obligationes et solutiones camerale primo 1299-1560), Svezak 1, HAZU-HDA-KS-Papinski katoliki zavod sv. Jeronima, Monumenta Vaticana Croatica 1, Croatica christiana, Fontes 12, Zagreb-Rim 1996., 705. (* Razum S., Bulletin HDA 8/2, Zagreb 1996., 26-27; orali Lovorka, Radovi Zavoda 39, Zadar 1997., 295-297; Ladi Zoran, CCP XXIV/45, Zagreb 2000., 177-180.)

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

39

106. Codex Christiani nomine Hval (Potpuno faksimilirano izdanje originala iz Univerzitetske biblioteke u Bolonji), Svjetlost-ANU BiH, Sarajevo 1986. 107. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae XVII, (1379.-1394.), JAZU, Zagreb 1981., 765. (* Lui Josip, Radovi 15, Zagreb 1982., 283.) 108. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae XVIII, (1395-1399), (Sabrao Tadija Smiiklas, uredio Duje Rendi Mioevi, dopunili i priredili Miljen amalovi, Vesna Gamulin, Damir Karbi, Zoran Ladi, Mirjana Matijevi-Sokol, Rajka Modri, Jakov Stipii), JAZU, Zagreb 1990., XII + 643. (* Kurelac Miroslav, HZ 45, Zagreb 1992., 321.) 109. Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Supplementa, Svezak I, (1020-1270), (Priredili Josip Barbari i Jasna Markovi), HAZU-HDA, Zagreb 1998., XXVI + 411. (* epuli Tomislav, Fontes 3, Zagreb 1997., 333-334; Margeti Lujo, CCP XXII/42, Zagreb 1998., 140-141; Sirotkovi Hodimir, Zbornik 17, Zagreb 1999., 198-200.) 110. Critobul (Imbbrius), Critobuli Imbriotae Historia, Corpus fontium historiae Byzantinae 22, Series Berolinensis, Diether Roderich reinisch, Berolini/Novi Elboraci, De Gruyter 1983. 111. ovi Borivoj, Arheoloka nalazita (Bosna i Hercegovina), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 236-237. 112. ovi Borivoj, Perspektive arheolokih istraivanja u Bosni i Hercegovini, "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistonoj Evropi", ZM, Sarajevo 1989., 145-152. 113. remonik Gregor, Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i sigilografiju Junih Slavena, ANU BiH, Gra a 22, Odjeljenje drutvenih nauka 18, Sarajevo 1976., 15-154 + Ilustracije (10 tabli + slike). (* Voje Ignacij, Z 32/4, Ljubljana 1978., 506509.) 114. eman Hasan Mirza, Barjak i grb Bosne i Hercegovine, Behar I/2, Zagreb 1992., 15. 115. eman Hasan Mirza, Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine, Safet Halilovi, Restitucija bosanske dravnosti (Izbor priloga i dokumenata), KDM Preporod Zenica, Centar za bosanske studije, Posebna izdanja, Knjiga 1, Zenica 1993., 132-135. 116. eman Mustafa, Ahdnama Povelja bosanskim franjevcima (Uz 530. godinjicu /28. svibnja 1463-28. svibnja 1993), Ljiljan II/20, Sarajevo-Ljubljana 1993., 24-25.

40

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

117. iri Milo, Heraldika 1, (Grb: ilustrovani osnovni pojmovi), Univerzitet umetnosti u Beogradu, (1. izd. 1983.), 2. izdanje 1988., 144. 118. irkovi Sima, Uz prvu knjigu Starih srpskih zapisa i natpisa, Ljubomir Stojanovi, Stari srpski zapisi i natpisi, Knjiga I (Priredio irkovi Sima), SANUNBS-MS, Fototipska izdanja 4, Beograd 1982., 1-61. 119. irkovi Sima, Dopune i objanjenja, Stojan Novakovi, Istorija i tradicija, SKZ, Kolo 75, Knjiga 496, Beograd 1982., 437-478. 120. irkovi Sima, Diplomatika (Srbija), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 476-477. 121. irkovi Sima, His life and work, Mauro Orbini, Il Regno degli Slavi, Pesaro 1601, Otto Sagner, Mnchen 1985., 7-23. 122. irkovi Sima, Diskusija, "Nauno-struni kolokvij o izvedbenom projektu Drutvenog cilja XIII/2", Istraivanja iz oblasti istorije, ANU BiH, Naune komunikacije 6, Odbor za istorijske nauke, Sarajevo 1986., 19-21. 123. irkovi Sima, Istorijski izvori o kosovskom boju, Bitka na Kosovu 1389. godine, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989., 167-196. 124. irkovi Sima, Spomenici na srpskom jeziku (18); Zbornik za istonjaku istorijsku i knjievnu gra u (18-19); Illyricum sacrum (19); Zbornik za istoriju, jezik i knjievnost srpskog naroda (25-26); Fontes rerum Slavorum meridionalium (31), Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 18. 125. irkovi Sima, Re autora. Pred nasle em srpske medievistike sredinom XX veka, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 7-17. 126. irkovi Sima, Arhivi, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 16-17. 127. irkovi Sima Mihalji Rade, Predgovor, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., IX-XV. 128. irkovi Sima Mihalji Rade, Predgovor, Leksikon srpskog srednjeg veka, (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., VII-XI. 129. irovi Dragan, Arhivi (Srbija), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 271-273. 130. orovi Vladimir, Stari srpski zapisi i natpisi (Prikupio i popravio Vladimir orovi), Pei i sinovi, Biblioteka Civilizacije, Beograd 1997.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

41

131. osi Stjepan, Prinos poznavanju tajnitva i arhiva Dubrovake Republike, AV 37, Zagreb 1994., 123-145. 132. okovi Pejo, Prilozi, Pejo okovi, Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443.-1444., Institut za istoriju Banja Luka, Studije i monografije 3, Banja Luka 1988., 133-189. 133. okovi Pejo, Emanuel Grk, ljetopisac, Hrvatski biografski leksikon IV (EGm), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1998., 38. 134. uk Rua, Dinar (152-154); Zlatnici (242-243); Novac (441-444), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 135. D. A., Vie od simbola, Svijet III/97, Sarajevo 1998., 48-49. 136. Dadi arko, Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci, Radovi Zavoda 37, Zadar 1995., 227-236. 137. Dai Miomir, Uvod u istoriju sa osnovama pomonih istorijskih nauka, NIO Univerzitetska rije-Univerzitet Veljko Vlahovi, Biblioteka Udbenici, Titograd 1988., 328. (* Deleti Zdravko, Nastava istorije 3-4, Zagreb 1988., 201-203; Deleti Zdravko, Prosvjetni rad XXXVIII/13-14, Titograd 01.-15.09. 1988., 11; Vojinovi Perko, Ovdje XX/230-231, Titograd 1988., 19; G. K., Pobjeda 44, Titograd 28.05. 1988., 9; irkovi Sima, Pobjeda 44, Titograd 04.06. 1988., 11; S. S., Sloboda XXVI/615, Ivangrad 01.06. 1988., 7; Deleti Zdravko, Sloboda XXVI/616, Ivangrad 15.06. 1988., 7; Stri Petar, Bilten I/2, Arhiv Hrvatske, Zagreb 1989., 19; Vojinovi Perko, Vaspitanje i obrazovanje 1, Titograd 1989., 85-87.) 138. Delonga Vedrana, Latinski epigrafiki spomenici starohrvatske upanije Livno, "Livanjski kraj u povijesti, Zbornik radova", Muzej hrvatskih arheolokih spemenika Split-Opinsko hrvatsko vijee obrane Livno, Split-Livno 1994., 81-88. 139. Delonga Vedrana, The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia, The Museum of Croatian archeological Monuments, (Latinski epigrafski spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika), Monumenta Medii aevi Croatiae 1, Split 1996., 639. (* Birin Ante, Povijesni prilozi 15 (1996), Zagreb 1997., 280-283; Boi-Buani Danica, Mogunosti XLIV/7-9, Split 1997., 216-218; Ivanievi Milan, Hrvatska obzorja V/2, Split 1997., 484-486; Jaki Nikola, Slobodna Dalmacija, Split 15.04. 1998., (Forum), 6; Rapani eljko, Obavijesti HAD XXIX/2, Zagreb 1997., 80-82; Barroca Mrio Jorge, Conimbriga 37, Coimbra 1998., 298-306; Rapani eljko, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 245247; Jaki Nikola, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 247-249; Rapani eljko, Prilozi Instituta za arheologiju 13-14 (1996-1997), Zagreb 1999., 187189; Boi-Buani Danica, Povijesni prilozi 17 (1998), Zagreb 1999., 306-307; Steindorff Ludwig, Sdostforschungen 58, Mnchen 1999., 562-564.)

42

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

140. Delonga Vedrana, Numizmatika / Numismatics (79-84); Sfragistika / Seals (8586), Bribir u srednjem vijeku, 3 promijenjeno izdanje, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, Split 1996. (Dvojezino) 141. Divkovi Mirko, Latinsko-hrvatski rjenik (Reprint izdanje), 4. izdanje, ITRO Naprijed, Zagreb 1987., VIII + 1161. 142. Dizdar Mak, Stari bosanski tekstovi, Svjetlost, Sarajevo 1990. 143. Dizdar Mak, Antologija starih bosanskih tekstova, (Urednik Enes Durakovi), Izdavaka kua Alef, Sarajevo 1997., 416. (O starim bosanskim tekstovima (7-24); Stari bosanski tekstovi (25-299); Biljeke o tekstovima i autorima (301-380); Napomena (407-410). (* Akmadi Hazim, Ljiljan VI/258, Sarajevo 1997., 41; Durakovi Esad, Preporod XXVII/627, Sarajevo 1998., 26.) 144. Dolenec Ivislav, Hrvatska numizmatika. Kovani novac, papirni novac, radne marke, privatna izdanja kovanog novca etoni. Od poetka do danas, Prvi hrvatski bankovni muzej Privredne banke Zagreb, Zagreb 1993., 192. (* Dukat Zdenka, Obavijesti HAD XXV/3, Zagreb 1993., 87-88.) 145. Drlji Rastko, Propast Bosne u ljetopisu fra Ivana Straemana (Kopijarevia), Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 146-150. 146. Durakovi Esad, Orijentalistika problemi metodologije i nominiranja, Odjek LIII/3-4, Sarajevo 2000., 56-64. 147. Daja Sreko, Rimski izvori o propasti bosanskog kraljevstva, Dodatak 3., Sreko Daja, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.-1804.), S njemakog preveo Ladislav Z. Fii. Autorizirao i nadopunio autor, 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje, ZIRAL 105, Biblioteka Steak 4, Mostar 1999., 259-264. 148. Dambo Jozo, Geschicht von der Turckey Jrga iz Nrnberga s izvjeem o propasti Bosne 1463. godine, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, FojnicaSarajevo 2000., 239-248. 149. or evi M. Ivan, Pribor za pisanje, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 568-571. 150. or i Petar, Istorija srpske irilice (Paleografsko-filoloki prilozi), 2. izdanje, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd 1987. (Prvo izdanje 1971.) 151. ur ev Branislav, Ahdnama (43); Arhivi strani (Turski arhivi) (291-293), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

43

152.

ur ev Branislav, Defter, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 403-404.

153. uri Ivan, Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfirogenita, ZRVI 24-25, Beograd 1986., 109-137. 154. Eckhardt Thorvi, Die Bosanica. Eine Sonderform der westlichen Kyrillica, sterreichische Osthefte 20/1, Wien 1978., 183-192. 155. Einhard, ivot Karla Velikog, Zagreb 1992. 156. Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, (Uredio Blagota Drakovi), K, Zagreb 1980., VIII + 911. (* Macan Trpimir, Maruli XIV/2, Zagreb 1981., 199-206; Kessler Wolfgang, Sdostforschungen 40, Mnchen 1981., 396-398; Macan Trpimir, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 83-91.) 157. Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., (10 nenumeriranih stranica + 640). 158. Enciklopedija Jugoslavije, I, JLZ, Zagreb 1980., XXXI + 768. 159. Enciklopedija Jugoslavije, II, JLZ, Zagreb 1982., XXIII + 776. 160. Enciklopedija Jugoslavije, III, JLZ, Zagreb 1984., XXIV + 751. (* ... Glas 42/4309, Banja Luka 25.01. 1985., 7.) 161. Enciklopedija Jugoslavije, IV, JLZ, Zagreb 1986., XXVI + 748. 162. Enciklopedija Jugoslavije, V, JLZ, Zagreb 1988., XXIII + 776. 163. Enciklopedija Jugoslavije, VI, JLZ, Zagreb 1990., XX + 731. 164. Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., XV + 743. (* Steindorff Ludwig, Sdostforschungen 57, Mnchen 1998., 543-545.) 165. Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., XX + 821. (* Vrnjak Hajrudin, Islamska misao XIII/15, Sarajevo 1991., 65-66.) 166. Epigrafika na narodnom jeziku (Srednji vijek), Bonjaka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdani), BZK, Izdavako preduzee Preporod, Bonjaka knjievnost u 100 knjiga, Knjiga 1, Sarajevo 1999., 37-107. (* Perva Bajro, Preporod XXIX/658, Sarajevo 1999., 18.) 167. Feji Nenad, Isprave kotorskih notara iz XV stolea, Miscellanea 8, Beograd 1980., 7-90.

44

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

167. Feji Nenad, Kotorska kancelarija u srednjem veku, I 27, Beograd 1980., 5-62. 168. Feji Nenad, Dokumenti o prodaji i osloba anju bosanskog roblja iz Bosne i Dubrovnika u Kataloniji (XIV i XV vek), Miscellanea XXII/10, Beograd 1982., 3-32. 169. Feji Nenad, Notes sur la trate des Esclaves de Bosnie a Barcelone au Moyen Age, Estudis historics i documents del arxius de protocols 10, Barcelona 1982., 107126. 170. Feji Nenad, irenje kruga izvora o Kosovskom boju, Kosovska bitka u istoriografiji, SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 11, Beograd 1990., 33-40. 171. Fekea Lidija, Osvrt na arheoloku historiografiju srednjeg vijeka 1983.-1999. godine, Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.-1998, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 435-442. 172. Fengler Hajnc Girou Gerhard Unger Villi, Slovar numizmata, (Prevod s njemakog na ruski M. G. Arsenjeva) (Heinz Fengler, Gierow Gerhard, Willy Unger, Numismatik, Transpress lexikon, Berlin 1976), Radio i svjaz, Moskva 1982., 328. 173. Ferjani Boidar, Struktura 30. glave spisa De administrando imperio, ZRVI 18, Beograd 1978., 67-80. 174. Ferjani Boidar, Bizantologija (Vizantologija) (748-749); Bizantologija (Vizantologija) (Srbija) (752-754); Bizantsko-junoslavenski (Vizantijsko-junoslovenski) odnosi (Vizantijski izvori o Slovenima) (761-763), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980. 175. Fermendin Euzebije, Acta Bosne potissimum ecclesiatica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752, Collegit et digessit Eusebius Fermendin, JAZU, MSHSM 23, Zagabriae 1892. (* irkovi Sima, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 25.) 176. Filipovi Milenko, Etnologija (Bosna i Hercegovina), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 70-71. 177. Fine John J. A., Novootkriveni izvor o prilikama u Bosni 1400. godine, GDI BiH 38, Sarajevo 1987., 107-109. 178. Fiskovi Igor, Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika, Dubrovnik XXX/1-3, Dubrovnik 1987. 179. Fiskovi Igor, Djelo Filipa de Diversisa kao izvor poznavanju umjetnosti i kulture Dubrovnika, Igor Fiskovi, Reljef renesansnog Dubrovnika, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 7, Dubrovnik 1993., 19-53.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

45

180. Fiskovi Igor, De Diversis de Quartigianis Filip, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., 180. 181. Flaar Miron, Firentinska republika estita kralju Tvrtku na pobedi u Kosovskoj bici, (S latinskog preveo Miron Flaar), Zadubine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda), Eparhija rako-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd, Prizren-Beograd 1989., 562-563. 182. Foreti Vinko, Znanstvena istraivanja i izdavanje arhivske gra e Dubrovakog arhiva, Arhivist XXIX/1-2, Beograd 1979., 37-55. 183. Foti Aleksandar, Monumenta turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 38. 184. Foti Aleksandar, Defter, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 150-151. 185. Frane Pero, Glagoljska poetnica, Benja, Rijeka 1995. (* Vrani Silvana, Fluminensia VIII/1-2, Rijeka 1996., 276-281.) 186. Fui Branko, Rekonstrukcija glagoljskih natpisa u Humu, Rad JAZU 381, Razred za likovne umjetnosti 8, Zagreb 1978., 127-135. 187. Fui Branko, Glagoljski natpisi, JAZU, Razred za filologiju i Razred za likovne umjetnosti, Djela 57, Zagreb 1982., XI + 422. (* Tandari Josip, CCP VII/11, Zagreb 1983., 120-124; Hercigonja Eduard, Odjek XXXVI/8, Sarajevo 1983., 6-7; Stipevi Aleksandar, Obavijesti HAD XV/1, Zagreb 1983., 26; Dekovi Darko, Istra XXI/1-2, Pula 1983., 132-147; Belagi efik, Radio Sa XIII/45, Sarajevo 1984., 451-457; Belagi efik, Oslobo enje 41/12941, Sarajevo 01.08. 1984., (KUN VI/162), 7; Muni D., VHDA 27, Pazin-Rijeka 1985., 293-295; Tandari Josip, Slovo 35, Zagreb 1985., 172-178; Dogramadieva Ekaterina, Staroblgarska literatura 17, Sofija 1985., 140-141; anjek Franjo, Rev. dHist. Eccl., 81, 1986., 155-158; Pucko G. Vasilij, Byzantinoslavica 47/2, Prag 1986., 236-237.) 188. Fui Branko, Kulturno-povijesni vidovi glagoljske epigrafike, CCP V/8, Zagreb 1981., 135-189. 189. Fui Branko, Glagoljska epigrafika, kulturno-historijski vidovi, KS, Zagreb 1986., 57. 190. Fui Branko, Glagoljica na natpisima u Bosni i Hercegovini, NEV XXXII/1-2, Sarajevo 1982., 255-267. 191. Fui Branko Kapetani Niko, Glagoljski natpis u Konavlima, Anali 35, Dubrovnik 1997., 7-10.

46

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

192. Fui Branko Kapetani Niko, A Glagolitic Inscription in Konavle, Dubrovnik Annals 3, Zagreb-Dubrovnik 1999., 7-11. 193. Gavez Eduard, Odakle dananji grb BiH?, Steak I/4, Sarajevo 1994., 18. 194. Gavran Dragan, Ploa velikog suca Gradjee (Gradie), (Najznaajniji arheoloki spomenik s podruja Zenice), HM II/7-8, Sarajevo 1998., 110-116. 195. Gavran Dragan, Povelja bana Kulina Dubrovanima iz 1189. godine, (Jezine, vjerske i druge refleksije), HM II/7-8, Sarajevo 1998., 117-123. 196. Gavran Dragan, Ploa velikog suca Gradjee (Gradie), (Najznaajniji arheoloki spomenik s podruja Zenice), Krijesnica V/12, Zenica 1998., 19-23. 197. Gavran Ignacije, Uvod, Fra Bono Beni, Ljetopis sutjekog samostana, (Priredio Ignacije Gavran), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1979., 527. 198. Gavran Ignacije, Uvod, "Fra Nikola Lavanin, Ljetopis" (Priredio Gavran Ignacije), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1981., 5-27. 199. Gavran Ignacije, Kulinova povelja, Svjetlo rijei I/4-5, Visoko 1983., 10. 200. Gavran Ignacije, udan napadaj, Svjetlo rijei I/7, Visoko 1983., 10-11. 201. Gavran Ignacije, Kranin Janiar o Bosni XV. stoljea, Svjetlo rijei V/47, Sarajevo 1987., 10-11. 202. Gavran Ignacije, Kulinova povelja, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 215-217. 203. Gavran Ignacije, Ahdnama, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 218-221. 204. Gavran Ignacije, Kranin janiar o Bosni XV. stoljea, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 222-226. 205. Gavran Ignacije, Naa dragocjenost u Carigradu (Misal vojvode Hrvoja), Svjetlo rijei IX/93, Sarajevo 1990., 12-13. 206. Gavran Ignacije, Na najstariji ljetopis (Ljetopis popa Dukljanina), Svjetlo rijei X/106, Sarajevo 1992., 12-13.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

47

207. Gavran Ignacije, Bosansko obiljeje (Uz dravni grb Bosne i Hercegovine), Svjetlo rijei X/109-113, Sarajevo 1992., 12-13. 208. Gavran Ignacije, Na najstariji ljetopis, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 249-252. 209. Gavran Ignacije, Naa dragocjenost iz Carigrada (Misal vojvode Hrvoja), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 253-258. 210. Gavran Ignacije, Dalekoseno djelo (Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija), Svjetlo rijei XV/172, Sarajevo 1997., 14-15. 211. Gavran Ignacije, Dalekoseno djelo (Kraljevstvo Slavena M. Orbina), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 276-282. 212. Glava Tihomir, Epigrafija (Kasni srednji vijek) (74); Heraldika (89); Hronologija (Kasni srednji vijek) (91); Paleografija (Srednji vijek) (135); Sfragistika (162), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 74. 213. Glava Tihomir, Druga ostava bosanskog novca iz Ribia kod Konjica, GZM (A) 44, Sarajevo 1989., 233-266. 214. Glava Tihomir, Druga ostava bosanskog novca iz Ribia kod Konjica, Numizmatike vijesti 44, Zagreb 1991., 62-97. 215. Goldstein Ivo, Historiografija o Prokopiju iz Cezareje, HZ 38, Zagreb 1985., 167190. 216. Goldstein Ivo, Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje, ZRVI 24-25, Beograd 1985., 25-101. 217. Goi Nevenka, Kritiko izdanje Povelje bana Kulina, "Osamsto godina Povelje bana Kulina", ANU BiH, Posebna izdanja 90, Odjeljenje drutvenih nauka 23, Sarajevo 1989., 7-22. 218. Goi Nevenka, Sto pedeset godina publikovanja i prouavanja povelje bana Kulina, "Osamsto godina Povelje bana Kulina", ANU BiH, Posebna izdanja 90, Odjeljenje drutvenih nauka 23, Sarajevo 1989., 45-59. 219. Gllner Carl, Einfhrung, Chronica unnd Beschreibung der Trckey (Mit einer Einfhrung von Carl Gllner), Schriften zur Landeskunde Sieben-brgens, Band 6, Bhlau Verlag-Kln-Wien 1983., VII + XXVII.

48

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

220. Grafenauer Bogo, Struktura in tehnika zgodovinske vede (uvod v tudij zgodovine), Filozofska fakulteta Univerze, Ljubljana 1980., 460. 221. Grakali Marijan, Hrvatski grb (Grbovi hrvatskih zemalja), Nakladni zavod MH, Knjinica Znamen, Zagreb 1990., 126. (* Stri Petar, Vjesnik 51, Zagreb 23.10. 1990., 9.) 223. Grdina Igor, Mikloieva Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Raguzii, Mikloiev zbornik (Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991), Obdobja 13, Ljubljana 1992., 539-552. 224. Gross Mirjana, Historijska znanost. Razvoj, oblik, smjerovi, Sveuulite u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest-Liber, Posebna izdanja 3, Zagreb 1976., 377. (* Kessler Wolfgang, Sdostforschungen 38, Mnchen 1979., 373; vab Mladen, HZ 36, Zagreb 1983., 215-236.) 225. Gross Mirjana, Suvremena historiografija. Korijeni, postignua, traganja, Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveuilita u Zagrebu, Biblioteka Historiae, Knjiga 2, Zagreb 1996., 483. (* vab Mladen, SP XXVIII/3, Zagreb 1996., 457-462; vab Mladen, Vjesnik 57, Zagreb 17.10. 1996., 18; Agii Damir, Kolo VI/1, Zagreb 1997., 437-440.) 226. Grote H., Stammtafeln (Mit Unhang: Calendarium medii aevi), Reprint der Originalausgabe 1877, Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig 1983., XIV + 556 + 24. 227. Grubii Vinko, Misteriozno djelo Methodios i razliita miljenja o njemu, Hrvatska revija XLIV/176-177, Zagreb 1994., 656-666. 228. Gulin Ante, Pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom, Starine JAZU 58, Zagreb 1980., 193-220. 229. Gulin Ante, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Golden Marketing, Biblioteka Povijesna istraivanja, Zagreb 1998., 471. (* Ladi Zoran, CCP XXII/42, Zagreb 1998., 160-164; orali Lovorka, Radovi 31 (1998), Zagreb 1999., 287-298; Ladi Zoran, Zbornik 17, Zagreb 1999., 244-246.) 230. Gnday Dndar, Babakanlik Arivi Genel Mdrl Arhiv Predsjednitva vlade, POF 28-29 (1978-1979), Sarajevo 1980., 463-474. 231. Hadijahi Muhamed, Das Regnum Sclavorum als historische Quelle und als teritoriales Substrat, Sdostforschungen 42, Mnchen 1983., 11-60. 232. Hadijahi Muhamed, Kako su nastali najstariji nai ljetopisi, Dubrovnik XXVIII/4, Dubrovnik 1985., 61-84.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

49

233. Hamm Josip Redakcija EJ, Glagoljica, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 391398. 234. Han Verena, Predgovor, Arhivska gra a o staklu i staklarstvu u Dubrovniku (XIV-XVI vek), (Sabrala i uredila Verena Han), SANU, Balkanoloki institut, Posebna izdanja 9, Beograd 1979., 7-10. 235. Han Verena, Tri veka dubrovakog staklarstva (XIV-XVI vek), SANU, Balkanoloki institut, Posebna izdanja 11, Beograd 1981., 286. (* uri J., Zbornik Muzeja 2627, Beograd 1982-1983., 145-147; Stani Radomir, Sveske Drutva 14, Beograd 1983., 137-138; Miti Ilija, Anali 21, Dubrovnik 1983., 295-297.) 236. Hanekovi Marijan, Dinar, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 454-457. 237. Hercigonja Eduard, Bosanica, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 88-92. 238. Hercigonja Eduard Vukomanovi Slavko, irilica, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 333-342. 239. Heres Tomislav, O hrvatskom grbu i zastavi, Krni zaviaj 23, Humac 1990., 1754. 240. Herkov Zlatko, Mjere (Dubrovaka Republika), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 645. 241. Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.-1998, Prilozi 29, Institut za istoriju, Sarajevo 2000., 45-473. (* Koar Azem, Arhivska praksa 3, Tuzla 2000., 178-182.) 242. Horvat An ela, Dva epitafa u Iloku, Zbornik MS za likovne umetnosti 15, Novi Sad 1979., 307-316 + 2 strane sa 4 slike. 243. Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi), JLZ, Zagreb 1983., 14 + 800. 244. Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., XV + 784. 245. Hrvatski biografski leksikon III (- ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., XVI + 779. (* orali Lovorka, CCP XVII/32, Zagreb 1993., 188-190. 246. Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1998., XV + 766 (* orali Lovorka, Povijesni prilozi 18, Zagreb 1999., 435-438.) 247. Hrvatski opi leksikon (A-), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1996., 1119.

50

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

248. Imamovi Enver, Pod znamenjem predaka (Kako su nastali grb i zastava BiH), Oslobo enje 49/15863, Sarajevo 17.08. 1992., 3. 248. Imamovi Enver, Starobosanski novac, Kabes II/14, Mostar 1996., 42-43. 249. Imamovi Enver, Kakav je bio grb srednjovjekovne bosanske drave, Kabes IV/30, Mostar 1998., 21-24. 250. Isakovi Fahrudin, Istorijska Povijesna itanka, za VI razred osnovne kole, 1 izdanje, Svjetlost, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 95. (13 izdanje, Svjetlost, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 95). 251. Istorijski arhiv Kotor Vodi kroz arhivsku gra u sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki, (Redaktor Milo Miloevi), Istorijski arhiv Kotor, Kotor 1977., 482. (* Tadi Katica, GADAR BiH XVIII-XIX, Sarajevo 1978-1979., 401-404; Sindik Duan, I 25-26, Beograd 1979., 343-344.) 252. Ivanevi Radovan, Uvod u ikonologiju, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kranstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fui, Marijan Grgi, Radovan Ivanevi, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nei i Doris Barievi), SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979., 13-82. 253. Ivi Pavle Jerkovi Vera, Pravopis srpskohrvatskih irilskih povelja i pisama XII i XIII veka, Institut junoslovenskih jezika, Filoloki fakultet, Novi Sad 1981. (* Gabri-Bagari Darija, Knjievni jezik XI/3, Sarajevo 1982., 151-155; JovanoviStipevi Biljana, JF 39, Beograd 1983., 243-257.) 254. Jaki-Cestari Vesna, Obiteljska pripadnost zadarskog kroniara Paulusa de Paulo, Radovi 23, RPZ 10, Zadar 1983-1984., 267-285. 255. Jalimam Salih, Istraivai bosanskog srednjovjekovlja, Preporod 23(4), Zenica 15.11. 1992., 11. 256. Jalimam Salih, O bosanskom grbu, Divan I/7, Travnik 1993., 8. 257. Jalimam Salih, Bonjaci Muslimani kao historiari (do 1878. godine), Kabes III/19, Mostar 1997., 21-24. 258. Jalimam Salih, Izvori za istoriju srednjovjekovne bosanske drave, Historijski arhiv, Tuzla 1997., 144. (* Nilevi Boris, Oslobo enje 54/17669, Sarajevo 10.08. 1997., (KUN) 7; Kadri Omer, GR IZ BiH LX/1-2, Sarajevo 1998., 113-134; Kurtovi Esad, GR IZ BiH, LX/11-12, Sarajevo 1998., 1236-1240; Kurtovi Esad, Oslobo enje 55/17905, Sarajevo 05.04. 1998., (KUN) 2; Serdarevi Mensur, Arhivska praksa 2, Tuzla 1999., 125-127.)

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

51

259. Jalimam Salih, Prilozi, Salih Jalimam, Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja 24, Sarajevo 1998., 51-58. 260. Jalimam Salih, Dubrovaka arhivska gra a o srednjovjekovnoj Bosni, Arhivska praksa 2, Tuzla 1999., 100-107. 261. Japundi Marko, Hrvatska glagoljica, Hrvatska uzdanica, Zagreb 1998. (* Marjanovi Mirko, HM II/9, Sarajevo 1998., 167-169.) 262. Jerkovi Vera, Paleografske odlike povelje Kulina bana, "Osamsto godina Povelje bana Kulina", ANU BiH, Posebna izdanja 90, Odjeljenje drutvenih nauka 23, Sarajevo 1989., 105-121. 263. Joli F. Dalibor, Crvena Hrvatska (Popis znanstvenih povijesnih rasprava), Maruli XIV/4, Zagreb 1981., 377-378. 264. Jrg Nrnberg von, Ayn Tractat von den Trck (Memmingen, Abrecht Kunne, 1482), Chronica unnd Beschreibung der Trckey (Mit einer Einfhrung von Carl Gllner), Schriften zur Landeskunde Sieben-brgens, Band 6, Bhlau Verlag-KlnWien 1983., 107-120. (Faksimil izdanja iz Bayerische Statsbibliothek, Mnchen). 265. Jrg Nrnberg von, Geschicht von der Turckey (Faksimil izdanja) Memmingen: Albrecht Hume, oko 1482-83., prema primjerku iz Bayerische Staatsbibliothek Mnchen (signatura: 40 Inc. s. a. 901m), (Priredio Jozo Dambo), Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTSFranjevaki samostan Fojnica, Fojnica-Sarajevo 2000., 259-274. 266. Josifovi Stefan, Dugosz Jan (Johannes Longinus), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 487. 267. Jovanovi Miroslav, Novac uesnika Kosovske bitke sa srpske strane, Numizmatiar 12, Beograd 1989., 43-50 + 5 stranica ilustracija. 268. Jovi Miomir, Latinski jezik za istoriare, Pritina 1985. 269. Jovi Miomir, Predgovor, Marko Atlagi Boidar ekularac, Pomone istorijske nauke, Agencija Feliks, Pritina 1997., 5. 270. Jovievi R. Radojica, Povelja kralja Tvrtka I Dubrovakoj Republici, Boka 15-16, Herceg-Novi 1984., 475-476 + 1 stranica faksimila. 271. Jugoslovenski knjievni leksikon, Drugo dopunjeno izdanje, MS, Novi Sad 1984., 923. 272. Juri ime, Nikola Modruki, Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987., 465.

52

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

273. Juri ime, Nikola Modruki, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., 635. 274. Juri-Kappel J., Psalter des Hval-Codex zur palographischen und grammatikalischen Charakteristik, Wiener slavistisches Jahrbuch, Band 30, Wien 1983. 275. Jurkovi Mario, Ahd-nama magna charta libertatis (1463-1993), Bilten FTS XX/2, Samobor 1993., 123-125. 276. Kajmakovi Radmila Buturovi enana, Osnovni pravci etnolokih istraivanja u Bosni i Hercegovini, "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistonoj Evropi", ZM, Sarajevo 1989., 153-161. 277. Kajmakovi Zdravko, Novi natpisi na stecima, NS 16-17, Sarajevo 1984., 69-73. 278. Kapetani Niko Vekari nenad, Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Prilozi povijesti stanovnitva Dubrovnika i okolice 6, Dubrovnik 1997., 136. (* Macan Trpimir, Kolo VI/1, MH, Zagreb 1997., 441-442; Macan Trpimir, Maruli XXX/3, Zagreb 1997., 641643; Peri Ivo, Maruli XXX/3, Zagreb 1997., 643-644; Kudeli Zlatko, SP XXIX/2, Zagreb 1997., 408-409; Kurtovi Esad, Naa kola XLVI/13, Sarajevo 2000., 61-63.) 279. Karamati Marko, Milodraka ahdnama, Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998., 592. 280. Karano-Tvrtkovi Pavle, Srbski spomenici ili stare risovule, diplome, povele i snoenija bosanski, serbski, hercegovaki, dalmatinski i dubrovaki kraleva, careva, banova, despota, knezova, vojvoda i vlastelina, Beograd 1840. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 19.) 281. Katalog knjiga tampanih do 1910. godine na jezicima jugoslavenskih naroda, (Obradio Amir Brka), Narodna biblioteka Hamid Dizdar, Teanj 1991., 335. 282. Katii Radoslav, Na ishoditu. Knjievnost u hrvatskim zemljama od 7. do 12. stoljea, MH, I kolo, Mala knjinica 7, Zagreb 1994., 136. (* Bokovi J. Ivan, Slobodna Dalmacija, Split 22.11. 1994., (Forum) 1.) 283. Katii Radoslav, Litterarum studia. Knjievnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja, MH, Biblioteka Theoria, Zagreb 1998., 760. (* Damjanovi Stjepan, Kolo IX/2, Zagreb 1999., 531-547; Auberger Leopold, Sdostforschungen 58, Mnchen 1999., 581-587; Rubi Nela, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 259-260; Kekez Josip, Hrvatsko slovo, Zagreb 05.02. 1999., 6; Bai Stanko, Slobodna Dalmacija, 12.01. 1999., (Forum) 2-3.)

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

53

284. Katii Radoslav, Literatur und Geistesgeschichte des kroatischen Frhmittelalters, Verlag der sterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1999. (* Auberger Leopold, Sdostforschungen 58, Mnchen 1999., 581-587.) 285. Klai Bratoljub, Rjenik stranih rijei: tu ice i posu enice (Priredio eljko Klai), Nakladni zavod MH, Zagreb 1980., XV + 1456. (isto izdanje izalo je 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990). 286. Klai Nada, Nain na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior, VAHD 3233, Split 1979., 171-198. 287. Klai Nada, Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 679-680. 288. Klai Nada, Cutheis (A Cutheis), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 171. 289. Klai Nada, Najnoviji radovi o 29, 30. i 31 poglavlju u djelu De Administrando imperio Konstantina VII Porfirogeneta, SP III/15, Split 1985., 31-60. 290. Klai Nada, Diskusija, "Nauno-struni kolokvij o izvedbenom projektu Drutvenog cilja XIII/2", Istraivanja iz oblasti istorije, ANU BiH, Naune komunikacije 6, Odbor za istorijske nauke, Sarajevo 1986., 30-35. 291. Klen Danilo, Arhivi strani (Talijanski /Italijanski/ arhivi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 289-290. 292. Kneevi or e Peri Zoran Smiljevi Bogdan, Hrestomatija odabranih izvornih tekstova iz istorije za I i II razred srednjeg usmerenog obrazovanja, 5. izdanje, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd 1987., 240. 293. Kneevi Sr an, Bibliografija radova iz oblasti istorijske metodologije, IG 1-2, Beograd 1985., 191-195. 294. Knjiga odredaba dubrovake carinarnice 1277, (Pripremio i preveo Josip Lui), Historijski arhiv Dubrovnik, Dubrovnik 1989., 156. (* Voje Ignacij, Z 44/1, Ljubljana 1989., 136-138; Stipeti Vladimir, Anali 28, Dubrovnik 1990., 239-244.) 295. Konstantin Bagrjanorodnij, Ob upravlenii imperiej, Razvitie etnieskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu rannego srednevekovja, Moskva 1982. 296. Konstantin Filozof, Povest o slovima. itije despota Stefana (Prire iva: G. Jovanovi), SKZ, Stara srpska knjievnost u 24 knjige, Knjiga 11, Beograd 1989. 297. Konstantinovi Zoran, Pukar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji, Raskovnik 5556, Beograd 1989., 41-48.

54

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

298. Konstantinovi Zoran, Pukar Jerg iz Nirnberga o Bosni i Srbiji, "Kosovo u pamenju i seanju", Biblioteka Raskovnik, Knjiga 7, Beograd 1989., 41-48. 299. Kovaevi Boidar, Jugoidiotizmi, Vesnik 720, Beograd 1983. 300. Kovaevi Matko, Arhivska gra a, Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine, (Izlobeni katalog), Zavod za zatitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988., 109-111. 301. Kovaevi Matko, Arhivska gra a, Franjevci na raskru kultura i civilizacija (Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine, MGC, Zagreb 1989., 171-172. (archive material, 173-174.) 302. Kovaevi Matko O povelji bosanskog bana Mateja Ninoslava iz 1247. godine, HM IV/15-16, Sarajevo 2000., 161-167. 303. Kovaevi-Koji Desanka, Dubrovaki arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne Bosne, Arhivist XXIX/1-2, Zagreb 1979., 69-73. 304. Kovaevi-Koji Desanka, Arhivsko-istorijska istraivanja Gornjeg Podrinja, NS 14-15, Sarajevo 1981., 109-125. 305. Kovaevi-Koji Desanka, Srednji vijek, "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)", ANU BiH, Posebna izdanja 65, Odjeljenje drutvenih nauka 12, Sarajevo 1983., 31-36. 306. Kovaevi-Koji Desanka, Diskusija, "Nauno-struni kolokvij o izvedbenom projektu Drutvenog cilja XIII/2", Istraivanja iz oblasti istorije, ANU BiH, Naune komunikacije 6, Odbor za istorijske nauke, Sarajevo 1986., 47. 307. Kovaevi-Koji Desanka, Trgovake knjige brae Kabui (Caboga) 1426-1433, SANU, Spomenik 137, Odeljenje istorijskih nauka 11, Beograd 1999., 366. 308. Kovaevi-Koji Desanka, Kabuii i njihove trgovake knjige, Desanka Kovaevi-Koji, Trgovake knjige brae Kabui (Caboga) 1426-1433, SANU, Spomenik 137, Odeljenje istorijskih nauka 11, Beograd 1999., 11-28. 309. Kovai Slavko, Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi, CCP VII/11, Zagreb 1983., 1-31. 310. Koar Azem, Arhivistika u teoriji i praksi, Knjiga prva, Regionalni historijski arhiv-FF Tuzla, Tuzla 1995., 220. (* Kristi Slobodan, GADAR BiH 33 (1994-1995), Sarajevo 1995., 142-145; Hadiabdi Hadija, Gradina II/14, Teanj 1995., 22.) 311. Koar Azem, Pomone historijske znanosti, Tuzla 1995., 98.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

55

312. Kraljevi Gojko, Novac (Srednji vijek), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 127-128. 313. Krasi Stjepan, Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih u Hrvatsku (1392-1600) II. dio, AV 21-22, Zagreb 1980., 201-321. 314. Krklju Ljubomirka arki Sr an, Odabrani izvori iz dravnopravne istorije Jugoslavije, Nauna knjiga, Beograd 1982., 372. 315. Krleijana 1 (A-LJ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., VII + 584. 316. Kuuk-Sorgu Indira, Pop Nikolajevi ukrao povelju i prodao je Rusima (Povratak otetog), Bonjaki avaz II/51, Sarajevo 12.07. 1995., 9. 317. Kujundi Enes, Rekonstrukcija pamenja. Bibliografija Bosne i Hercegovine i svjetski bibliografski izvori, Svjetlost, Posebna izdanja, Sarajevo 2000., 120. 318. Kuna Herta, Izdavanje bosanskohercegovakih srednjovekovnih kodeksa, Tekstologija srednjovekovnih junoslovenskih knjievnosti, SANU, Nauni skupovi 10, Odeljenje jezika i knjievnosti 2, Beograd 1981., 149-160. 319. Kuna Herta, O Hvalovom zborniku (11-14); On This Edition (11-14); O jeziku i pismu Hvalovog zbornika (15-21); O ovom izdanju (30-32); On Hvals Codex (35-39); On Language and Orthography of Hvals Codex (40-45), Zbornik krstjanina Hvala. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Transcription and Commentary), (Priredili: Nevenka Goi, Biserka Grabar, Vera Jerkovi, Herta Kuna i Anica Nazor), Svjetlost-ANU BiH, Sarajevo 1986., 11-14. 320. Kuna Herta, Hvalov zbornik najreprezentativniji srednjovjekovni rukopis, Odjek XXXIX/24, Sarajevo 1986., 2-3. 321. Kuna Herta, O jednom slabo poznatom bosanskom spomeniku, Odjek XL/22-23, Sarajevo 1987., 39. 322. Kuna Herta, Hvalov zbornik, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 470-471. 323. Kunti-Makvi Bruna, Predgovor prire ivaa i prevodioca, Ivan Lui, O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, (Priredila i prevela Bruna Kunti-Makvi), Biblioteka Latina et Graeca, Knjiga VII, Zagreb 1986., 55-65. 324. Kurelac Miroslav, Arhivi (11-15); Orbin Mavro (437438), Toma arhi akon (684), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980.

56

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

325. Kurelac Miroslav, ivot i djelo Ivana Luia Luciusa, Ivan Lui, O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, (Priredila i prevela Bruna Kunti-Makvi), Biblioteka Latina et Graeca, Knjiga VII, Zagreb 1986., 7-54. 326. Kurelac Miroslav, Bibliografija (1. Djela Ivana Luia), Ivan Lui, O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, (Priredila i prevela Bruna Kunti-Makvi), Biblioteka Latina et Graeca, Knjiga VII, Zagreb 1986., 429-442. 327. Kurelac Miroslav, Nikola Modruki (1427-1480), Krbavska biskupija u srednjem vijeku, Rijeka-Zagreb 1988., 123-142. 328. Kurelac Miroslav, Ivan Lui Lucius, otac hrvatske historiografije, K, Biblioteka Clio Croatica, Zagreb 1994., 179. (* orali Lovorka, Radovi Zavoda 38, Zadar 1996., 269-271; Ladi Zoran, CCP XIX/35, Zagreb 1995., 123127; Ladi Zoran, Zbornik 16, Zagreb 1998., 157-164.) 329. Kurelac Miroslav, Hrvatski protuturski pisci XV stoljea, Rasprave 1, Zagreb 1998., 77-92. 330. Kurelac Miroslav Goldstein Ivo Budak Neven Kunti-Makvi Bruna, Komentar, Ivan Lui, O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, (Priredila i prevela Bruna Kunti-Makvi), Biblioteka Latina et Graeca, Knjiga VII, Zagreb 1986., 373428. 331. Kurtovi Esad, Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998., Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.-1998, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 49-88. 332. Kurtovi Esad, Uz strunu ekskurziju studenata historije u Dubrovniku, Naa kola XLVI/14, Sarajevo 2000., 59-69. 333. Kusti ivko, Poruka kralja Stjepana Tomaevia papi Piju Drugom 1463.; Milodraka Ahdnama, Krni zaviaj 31, Humac 1998., 32-33. 334. Kvesi S., The Cronicle of the Priest of Dioclea (Duklja) and the Problem of Red Croatia, Journal of Croatien Studies 24-25, New York 1984-1985., 51-64. 335. Lastri Filip, Pregled starina Bosanske provincije, (Priredio Andrija Zirdum, preveli imun imi i Ignacije Gavran), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1977., 217. (* Daja Sreko, CCP II/2, Zagreb 1978., 154-157; Daja Sreko, Pregled LXVIII/5, Sarajevo 1978., 752-754; M. H., Maruli XI/4, Zagreb 1978., 397-398; okovi Pejo, IZ 6, Banja Luka 1985., 223-225.) 336. Lavanin Nikola, Ljetopis, (Priredio Gavran Ignacije), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1981., 306. (* Leti Branko, Godinjak 11, Sarajevo 1979., 327-330; Zeli-Buan Benedikta, Maruli XV/6, Zagreb 1982., 567-570;

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

57

okovi Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 227-231; Buatli Ismet, Islamska misao VII/78-79, Sarajevo 1985., 37-38.) 337. Laui Ante vab Mladen, Dukljanin, Hrvatski biografski leksikon III (- ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 688-690. 338. Lazarevi Stefan, Despot Stefan Lazarevi, Knjievni radovi, (Priredio or e Trifunovi), SKZ, Kolo 72, Knjiga 477, Beograd 1979., 244. (* Nikoli Milica, I 27, Beograd 1980., 288-290.) 339. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kranstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fui, Marijan Grgi, Radovan Ivanevi, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nei i Doris Barievi), SNLKS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979., 621. (2. izdanje 1985.; 3. izdanje 1990; Zagreb 1995). (* Bikup Marijan, CCP IV/5, Zagreb 1980., 124-125; Vare Tomo, Maruli XIII/2, Zagreb 1980., 193-194.) 340. Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J), MS, Beograd 1979., 755. 341. Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ), MS, Beograd 1987., 777. 342. Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., XI + 832. 343. Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae, Vol I-II, Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium, Zagrabiae 1973-1978. (* Gavrilovi S., Zbornik MS za istoriju 18, Novi Sad 1978., 167; Vratovi Vladimir, iva antika XXIX/1, Skopje 1979., 185-186; Vratovi Vladimir, Jezik XXVI/4, Zagreb 1979., 126-128; eelj Zlatko, Latina et graeca 14, Zagreb 1979., 124-126.) 344. Leny Jan, Historia Krlestwa Slowian czyli Latopis Popa Duklanina, Warszawa 1988. 345. Lei Anto, Cutheis (A Cutheis), Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., 756. 346. Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., (15 nepaginiranih stranica) + 717. 347. Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987., (10 nepaginiranih stranica) + 720. 348. Litavrin Grigorevi Gennadij Novoseljcev P. A., Konstantin Bagrjanorodnij, Ob upravlenii imperiej, Moskva 1989. 349. Lovrenovi Dubravko, Bosanski mitovi, Erasmvs 18, Zagreb 1996., 26-37.

58

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

350. Lovrenovi Dubravko, Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma, Bilten FTS XXV/1, Sarajevo 1998., 81-83. 351. Lovrenovi Dubravko, Pledoaje protiv historiografije etnocentrizma, Oslobo enje 55/17856, Sarajevo 15.02. 1998., (KUN) 2. 351a. Lovrinovi Nikola, Jedan sluajan nalaz srednjevjekovnog novca, Zbornik Zaviajnog muzeja 4, Travnik 1991., 133-138. 352. Luci Ivan, Povijesna svjedoanstva o Trogiru (I-II), (Preveo Jakov Stipii, suradnik Miroslav Kurelac), SKK, Pisci XVII i XVIII stoljea II/1-2, Split 1979., II/1, 63-722; II/2, 723-1226. (* Raukar Tomislav, HZ 31-32, Zagreb 1978-1979., 398-407; Mihojevi Josip, Maruli XIII/2, Zagreb 1980., 178-181.) 353. Lucio Giovanni, Del Regno di Dalmazia e di Croazia libri sei (Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio Traguriense, libri sei), (Luigi Cesare Pavissich-Paolo Clemente Miossich), (Saggio introduttivo di Vitaliano Brunelli), Edizioni Lint, Trieste 1983. (prijevod sa latinskog na talijanski, reprint izdanja iz 1896) (* Slade-ilovi Mirko, Maruli XVI/6, Zagreb 1983., 673-674.) 354. Lui Ivan, O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, (Priredila i prevela Bruna Kunti-Makvi), Biblioteka Latina et Graeca, Knjiga VII, Zagreb 1986., 472. (* Prlender Ivica, HZ 40, Zagreb 1987., 413-414; eelj Zlatko, Obavijesti HAD XIX/3, Zagreb 1987., 55-56; Margeti Lujo, ZPFR 9, Rijeka 1988., 191.) 355. Lui Josip, Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik), (Nabava ita), AV 21-22, Zagreb 1980., 323-329. 356. Lui Josip, Najstarija zemljina knjiga u Hrvatskoj Dubrovaki zemljinik diobe zemlje u Stonu i Peljecu iz god. 1336., Anali 18, Dubrovnik 1980., 57-89. 357. Lui Josip, Miscellanea saeculi XIV ex archivio Ragusii (Dubrovnik), (IV. Dubrovnik i nae podruje), AV 28, Zagreb 1985., 45-54. 358. Lui Josip, Spisi dubrovake kancelarije, (Priredio Josip Lui), JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Monumenta historica Ragusina, Knjiga II, Zagreb 1984., 431. (* Voje Ignacij, Z 39/1-2, Ljubljana 1985., 153-156; Taradi Branka, Radovi 18, Zagreb 1985., 318-321; Taradi Branka, HZ 38, Zagreb 1985., 331-332; Malovi- uki Marica, Istorijski zapisi XXXVIII (58)/3-4, Titograd 1985., 216-217; Miti Ilija, Anali 22-23, Dubrovnik 1985., 225-227; Kessler Wolfgang, Sdostforschungen 44, Mnchen 1985., 356.) 359. Lui Josip, Spisi dubrovake kancelarije, (Priredio Josip Lui), JAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Monumenta historica Ragusina, Knjiga III, Zagreb 1988., 394. (* Voje Ignacij, Z 43/3, Ljubljana 1989., 457-459; Vekari Nenad, Anali 27, Dubrovnik 1989., 194; Mijatovi An elko, Maruli XXII/5, Zagreb 1989., 676.)

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

59

360. Lui Josip, Spisi dubrovake kancelarije, (Priredio Josip Lui), HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Monumenta historica Ragusina, Knjiga IV, Zagreb 1993., 406. (* Voje Ignacij, Z 48/4, Ljubljana 1994., 579-580; Ivanovi Jozo, Fontes 1, Zagreb 1995., 351-352.). 361. Lui Josip, Dokumenti I-V, Josip Lui Stijepo Obad, Konavoska prevlaka, MH, Ogranak Dubrovnik, Posebna izdanja, Knjiga 2, Dubrovnik 1994., 156-189. 362. Lume Lucio, Larchivio storico di Dubrovnik (Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le citt marchigane), Quaderni della rasegna degli archivi di stato 46, Roma 1977., 181. (* Lui Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 787-789.) 363. Ljetopis popa Dukljanina, (Priredio Slavko Mijukovi), Prosveta-SKZ, "Stara srpska knjievnost u 24 knjige", Knjiga 1, Beograd 1988., 198. 364. Macan Trpimir, Nedostaci i zadaci hrvatske povijesne znanosti, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 7-14. 365. Madacki Saa, Mogunost lociranja Bosniacae na online dostupnim katalozima (Online Public Access Catalogues) na World Wide Webu: eksperiment), Bibliotekarstvo 42 (1997), Sarajevo 1998., 21-48. 366. Madar Boo, Arhivi (Bosna i Hercegovina), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 261-262. 367. Madar Boo, Arhivi u Socijalistikoj Republici Bosni i Hercegovini, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ. SR Bosna i Hercegovina, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1981., 9-17. 368. Maksimovi Jovanka, Iluminacija Hvalovog zbornika (22-29); The Illumination of Hvals Codex (46-54), Zbornik krstjanina Hvala. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Transcription and Comentary), (Priredili: Nevenka Goi, Biserka Grabar, Vera Jerkovi, Herta Kuna i Anica Nazor), Svjetlost-ANU BiH, Sarajevo 1986., 22-29. (Dvojezino). 369. Maksimovi Ljubomir, Struktura 32. glave spisa De administrando imperio, ZRVI 21, Beograd 1982., 25-32. 370. Makuev Vikentije, Istorieskie pamjatniki junih Slavjan i sosjednih im narodov (Ankona, Bolonja, Florencija), ast I, Knjiga 1, Varava 1874. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 23.)

60

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

371. Makuev Vikentije, Istorijski spomenici junih Slavena i okolnih naroda ( enova, Mantova, Milano, Torino), Glasnik Srpskog uenog drutva, Drugo odeljenje, Knjiga 14, Beograd 1882., VI + 323. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 24.) 372. Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 1 (A-J), 3. izdanje, Prosveta, Beograd 1978., XIV + 799. (Fototipsko pretampano izdanje 1980. Prvo izdanje 1959; Drugo izdanje 1968.) 373. Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 2 (K-P), 3. izdanje, Prosveta, Beograd 1978., VI + 943. (Fototipsko pretampano izdanje 1980. Prvo izdanje 1959; Drugo izdanje 1968.) 374. Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 3 (R-), 3. izdanje, Prosveta, Beograd 1978., V + 755. (Fototipsko pretampano izdanje 1980. Prvo izdanje 1959; Drugo izdanje 1968.) 375. Mare Vaclav Frantiek, Hvalov zbornik Slavan dio velike historije, Odjek XXXIX/24, Sarajevo 1986., 3. 376. Marevi Jozo, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rjenik 1-2, Naklada Marka-MH, Zagreb 2000., 1-2 = 3650. (* arac Damir, Slobodna BiH II/447, Split-Mostar 08.12. 1999., 31.) 377. Margeti Lujo, Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior neka pitanja, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 1-36. 378. Margeti Lujo, Pouke i datacije tzv. Ljetopisa popa Dukljanina, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 1-30. 379. Margeti Lujo, Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku. Pravnopovijesne studije, Pravni fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka 2000., 534. (* anjek Franjo, CCP XXIV/46, Zagreb 2000., 276-277.) 380. Margeti Lujo, Liber Methodius i pitanje vrela devete glave Ljetopisa popa Dukljanina, CCP XXIV/46, Zagreb 2000., 1-9. 381. Marjanovi-Duani Smilja, Arenga, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 15. 382. Markovi Mirko, Kartografija, Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987., 23-26. 383. Markovi Mirko, Kartografija, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., 411-416.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

61

384. Mati Bernardin, Dokumenti o prolosti olovskog svetita, BF V/8, Sarajevo 1997., 266-279. 385. Mati Bernardin, Dokumenti o prolosti sutjekog samostana, BF VI/9, Sarajevo 1998., 277-296. 386. Matijevi-Sokol Mirjana, Historijske pomone znanosti (197-198); Historijski izvori srednjega vijeka (199); Isprave (239-240); Ljetopisi, ivotopisi i kronike (348350), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980. 387. Matijevi-Sokol Mirjana, Toma, Arhi akon Splianin (1200.-1268.). Nacrt za jedan portret, Povijesni prilozi 14, Zagreb 1995., 117-135. 388. Maurani Vladimir, Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rjenik I-II, (pretisak), Informator, Zagreb 1975., I-II = 1756 + Dodatci (XVI + 76). (* Roksandi Drago, IG 1-2, Beograd 1978., 164-165.) 389. Medvidovi Lujo, Zov Humake ploe, Motrita 4, Mostar 1997., 69-70. 390. Mejer S. M., Slavjanskie narodi jugo-vostonoj i centralnoj Evropi pod osmanskim vladiestvom (Osmanskie zavoevanija na Balkanah v XIV-XV vv), Hrestomatija po istorii junih i zapadnih slavjan (v treh tomah), Tom I, Epoha feodalizma, (Redaktor Maren M. Frejdenberg), Izdateljstvo Univerzitetskoe, Minsk 1987., 143-151. 391. Mihailovi Konstantin, Konstantin Mihailovi iz Ostrovice, Janiarove uspomene ili turska hronika, (Priredio or e ivanovi), Prosveta-SKZ, Stara srpska knjievnost u 24 knjige", Knjiga 15, Beograd 1986., 245. 392. Mihalji Rade, Razlika izme u zapisa i natpisa, Knjievna re, Beograd 25.02. 1986., 13. 393. Mihalji Rade, Prilozi, Rade Mihalji, Lazar Hrebljanovi. Istorija-kult-predanje, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 247-270. 394. Mihalji Rade, Istorijska podloga izreke od Kulina bana, IG 1-2 (1990-1992), Beograd 1992., 7-13. 395. Mihalji Rade, itija (192-194); Letopisi (367-368); Natpisi (436-438); Povelje (529-532); Rodoslovi (625-627), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 396. Mihalji Rade Steindorff Ludwig, Namentragende Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, No. 33, Wiesbaden 1982. (* Brato Rajko, Z 37/3, Ljubljana 1983., 255-256; Hadijahi Muhamed, Sdostforschungen 43, Mnchen 1984., 448-449.)

62

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

397. Mijukovi Slavko, Predgovor, Ljetopis popa Dukljanina, (Priredio Slavko Mijukovi), Prosveta-SKZ, "Stara srpska knjievnost u 24 knjige", Knjiga 1, Beograd 1988., 9-104. 398. Miklosich Fran, Monumenta serbica spectantia historiam Slerbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae 1858. (Fototipsko izdanje, Graz 1964., XII + 580. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 21.) 399. Mileti Nada, Epigrafija (Rani srednji vijek) (74); Hronologija (Rani srednji vijek) (91), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 400. Milii Ante, iril i Metod u Panoniji, Maruli XIII/4, Zagreb 1980., 321-326. 401. Miloevi Milo, Istorijski arhiv u Kotoru, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 626-627. 402. Miloevi- or evi Nada, Pomeni i zapisi, Stefan Vuki Kosaa, Radmila Pei Nada Miloevi- or evi, Narodna knjievnost, IRO Vuk Karadi, Biblioteka ovek i re, Beograd 1984., 198-203. 403. Mimica Boe, Numizmatika povijest Dubrovnika, HAZU-Arhiv HAZUVitagraf-Mladinska knjiga, Biblioteka Numizmatika knjinica, Rijeka 1994., 516. (* Musta Ivan, Anali 33, Dubrovnik 1995., 225-226.) 404. Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-Glagoliticum, Staroslavenski institut, Codiees selecti 34, Zagreb 1973., XIV + 550 (Fol. 247). (* Rendher Paul, Die Welt der Slawen 25/4, 1980., 179-180.) 405. Miti Ilija, Dubrovaka Republika i njen Arhiv dva znaajna fenomena iz evropske povijesti, Pomorski zbornik 23, Rijeka 1985., 629-639. 406. Monumenta serbocroatica. A Bilingual Anthology of Serbian and Croatian Texts from the 12th to the 19th Century, Thomas Butler, Ann Arbor, Michigan 1980., XXII + 483. (* Dunatov R., Slav. Rev. 40, 1981., 686-687; Grabar Biserka, Slovo 32-33 (1982-1983), Zagreb 1983., 241-244.) 407. Moin Vladimir, Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 750-751. 408. Mr enovi Duan Palavestra Aleksandar Spasi Duan, Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele, Nova knjiga, Beograd 1987., 209. (2. dopunjeno i proireno izdanje, Bata, Beograd 1991.) (* Marjanovi-Duani Smilja, IG 1-2, Beograd 1988., 147-148.)

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

63

409. Mrevi-Radovi Dragana, Od Kulina bana i dobrijeh dana, "Osamsto godina Povelje bana Kulina", ANU BiH, Posebna izdanja 90, Odjeljenje drutvenih nauka 23, Sarajevo 1989., 123-135. 410. Muraj Aleksandra, Etnologija, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 396-397. 411. Musta Ivan, Historijski arhiv Dubrovnik, Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SFRJ, Beograd 1984., 129-154. 412. Musta Ivan, Osvrt na povijesni razvoj zatite arhivske gra e na podruju Dubrovake republike i grada Dubrovnika, AV 37, Zagreb 1994., 19-23. 413. Mui Ivan, Hrvatska kronika 547.-1089., MH, Split 1998., 176. (* Mlivoni Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 27.10. 1998., (Forum) 6.) 414. Mui Ivan, Hrvatska kronika od 547. do 1089. Libellus Gothorum (Kraljevstvo Slavena) kao izvor za stariju povijest Hrvata (s posebnim osvrtom na VI., VII. i VIII. stoljee), Hrvatska obzorja VI/2, Split 1998., 267-328. 415. N. N., Grb porijeklo simbola, Svijet III/105, Sarajevo 1998., 48-49. 416. "Nauno-struni kolokvij o izvedbenom projektu Drutvenog cilja XIII/2", Istraivanja iz oblasti istorije, ANU BiH, Naune komunikacije 6, Odbor za istorijske nauke, Sarajevo 1986., 51. 417. Naumov P. Evgenij, Serbija i Bosnija, Hrestomatija po istorii junih i zapadnih slavjan (v treh tomah), Tom I, Epoha feodalizma, (Redaktor Maren M. Frejdenberg), Izdateljstvo Univerzitetskoe, Minsk 1987., 70-98. 418. Nazor Anica, Hrvojev misal, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 447. 419. Nedeljkovi Branislav, Meovita porota. Dubrovaka dokumenta XIV i XV veka o pograninoj poroti, Miscellanea XVII/6, Beograd 1978., 7-180. 420. Nedeljkovi Branislav, Liber viridis, SANU, Zbornik za istoriju jezik i knjievnost srpskog naroda, III odeljenje, Knjiga 23, Beograd 1984., XXVI + 567. (* Voje Ignacij, Z 40/3, Ljubljana 1986., 345-346.) 421. Nedeljkovi Branislav, Liber croceus, SANU, Zbornik za istoriju jezik i knjievnost srpskog naroda, III odeljenje, Knjiga 24, Beograd 1997., XXXII + 645. (* Ravani Gordan, Povijesni prilozi 16, Zagreb 1997., 321-323; Lonza Nella, Anali 37, Dubrovnik 1999., 349-351; Lonza Nella, Dubrovnik Annals 4, Zagreb-Dubrovnik 2000., 189190.)

64

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

422. Nerali Jadranka, Prirunik za istraivanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. stoljea, Schedario Garampi, 2 svezak, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2000., 962. 423. Nikevi P. Vojislav, O Miroslavljevu jevan elju i oko njega, Zadarska revija XXXVIII/5-6, Zadar 1989., 457-480. 424. Niki Andrija, Regesta dokumenata Kongregacije De propaganda fide, NEV XXXV/1-2, Sarajevo 1985., 117-136. 425. Niki Andrija, Humaka ploa i njezine poruke, Mostarski dani hrvatskog jezika, Mostar 1999., 209-248. 426. Nikoli Svetozar, Staroslovenski jezik I (Pravopis-Glasovi-Oblici), 1. izdanje, Nauna knjiga, Beograd 1978., (2. izdanje, 1981., 252.; 3. izdanje 1984., 252; 4. izdanje, 1987; 9. izdanje, Trebnik, Beograd 1997., 252.). (* Jovanovi Gordana, Zbornik MS za filologiju i lingvistiku XXIV/2, Novi Sad 1981., 190-195.) 427. Nikoli Svetozar, Staroslovenski jezik II (Primeri sa renikom), 6. izdanje, Nauna knjiga, Beograd 1986., 144. (Beograd 1978., 1980.) 5. izdanje 1983; 12. izdanje Trebnik, Beograd 1997., 144.) 428. Nilevi Boris, Zadrati ime dinar (Pred izdavanje novih BH novanica), Oslobo enje 51/16484, Sarajevo 02.05. 1994., 4-5. 429. Nilevi Boris, O srednjovjekovnom bosanskom dinaru Prilog biografiji bosanskog novca, Bosanska vila II/1, Sarajevo 1995., 10-12. 430. Nosi Milan, Humaka ploa, Zbornik Pedagokog fakulteta u Rijeci, Rijeka 1984. 431. Nosi Milan, Humaka ploa, 100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.). Zbornik radova, SIZ kulture opine Ljubuki, Ljubuki 1985., 159-164. 432. Nosi Milan, Humaka ploa, Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 149-159. 433. Novak Viktor, Latinska paleografija, 3. izdanje, Nauna knjiga, Beograd 1987., VII + 356. 434. Novakovi Stojan, Heraldiki obiaji kod Srba u primeni i knjievnosti, Stojan Novakovi, Istorija i tradicija, SKZ, Kolo 75, Knjiga 496, Beograd 1982., 293-434. 435. Novakovi Stojan, Zakonski spomenici srpskih drava srednjega veka, (Prikupio i uredio Stojan Novakovi), SKA, Posebna izdanja, Beograd 1912., XLII +

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

65

912. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 28.) 436. Oberlnder-Trnoveanu Ernest, Un Trsor de Mannaies Serbs et Bosniaques trouv dans la zone des Bouches du Danube (note prliminaire), Numizmatiar 15, Beograd 1992., 69-89. 437. Obui Branko, Peat franjevakog generala Gerarda Odonisa iz godine 1339., Bilten FTS XXV/2, Sarajevo 1998., 378-379. 438. Okuka Milo Peco Asim, Filologija (Bosna i Hercegovina), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 153-154. 439. Omerbegovi Nermina, Pseudoznanost kao politiki program! (Me unarodni forum Bosna: Forum subotom), Oslobo enje 57/19281, Sarajevo 23.10. 2000., 9. 440. Omerevi Bego, Arheologija, Historijski arhiv, Tuzla 1995., 180. (* Biki M., Oslobo enje 52/17012, Sarajevo 19.10. 1995., 12.) 441. Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 4 (Iz-Kzy), JLZ, Zagreb 1978., XV + 704. 442. Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 5 (L-Nigh), JLZ, Zagreb 1979., XV + 751. 443. Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 6 (Nih-Ras), JLZ, Zagreb 1980., XV + 767. 444. Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 7 (Ra-Szy), JLZ, Zagreb 1981., XV + 783. 445. Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 8 (-va), JLZ, Zagreb 1982., XXIII + 792. 446. Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda Miroslav Krlea, Dopunski svezak (A-), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1988., XIX + 752. 447. Orbini Mauro, Il Regno degli Slavi, Pesaro 1601, Nachdruck besorgt von S. irkovi und P. Raheder, mit einem Vorwort von S. irkovi, Otto Sagner, Mnchen 1985., 23 + 473. (* Steindorff Ludwig, Sdostforschungen 45, Mnchen 1986., 383384.) 448. Orbini Mavro, Kraljevstvo Slovena (Prevela Husi Snjeana, priredio anjek Franjo), Golden Marketing-Narodne novine, Povijest hrvatskih politikih ideja, Zagreb 1999., 623. (* orali Lovorka, CCP XXIV/45, Zagreb 2000., 204-206.)

66

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

449. Ore Petar, Pisma i natpisi iz zapadne Hercegovine, Most X/43-44, Mostar 1982., 87-103. 450. Oroli Marko, Ahdnama standardno pravo ili neponovljiv privilegij, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 145-149. 451. "Osamsto godina Povelje bana Kulina", ANU BiH, Posebna izdanja 90, Odjeljenje drutvenih nauka 23, Sarajevo 1989., 135. (* Koreni Bojan, Oslobo enje 46/14914, Sarajevo 26.12. 1989., 9; Koreni Bojan, Oslobo enje 46/14915, Sarajevo 27.12. 1989., 12; Grdina Igor, Z 44/2, Ljubljana 1990., 305-309.) 452. Palavestra Vlajko, Sandalj Hrani Kosaa u naim narodnim predanjima, Hercegovina 1, Mostar 1981., 73-87. 453. Palavestra Vlajko, Narodna predanja o bjeanju kraljice Katarine iz Bosne, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 86-94. 454. Palavestra Vlajko, Narodna predanja o bjeanju kraljice Katarine iz Bosne, NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 213-221. 455. Pavi Milorad, Stari srpski zapisi i natpisi, Prosveta-SKZ, Stara srpska knjievnost u 24 knjige, Knjiga 19, Beograd 1986., 221. 456. Pavlovi Augustin, Katolici i pravoslavni u naim krajevima prema grkim vrelima iz 15. stoljea, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 95-108. 457. Pedagoka enciklopedija, 1, Zavod za udbenike i nastavna sredstva Beograd, IRO kolska knjiga Zagreb, OOUR Zavod za udbenike i nastavna sredstva Sarajevo, Republiki zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udbenika i udbenike literature Titograd, Zavod za izdavanje udbenika Novi Sad, 1989., 444. 458. Pedagoka enciklopedija, 2, Zavod za udbenike i nastavna sredstva Beograd, IRO kolska knjiga Zagreb, OOUR Zavod za udbenike i nastavna sredstva Sarajevo, Republiki zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udbenika i udbenike literature Titograd, Zavod za izdavanje udbenika Novi Sad, 1989., 535. 459. Perii Eduard, Sclavorum Regnum Grgura Barskog, KS, Zagreb 1991., 370. (* anjek Franjo, CCP XV/27, Zagreb 1991., 165-167; Brkovi Milko, Radovi Zavoda 33, Zadar 1991., 303-305; Batovi ime, Zadarska revija XL/6, Zadar 1991., 254-257; ivkovi Pavo, Zadarska revija XL/6, Zadar 1991., 258-259; velec Franjo, Zadarska revija XL/6, Zadar 1991., 260-263; Kolumbi Nikica, Zadarska revija XL/6, Zadar 1991., 264-265; Perii Eduard, Zadarska revija XL/6, Zadar 1991., 266-268; Brkovi

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

67

Milko, HZ 44 (1991), Zagreb 1992., 285-286; tih Peter, Z 46/4, Ljubljana 1992., 554557.) 460. Perii Eduard, Sclavorum Regnum Grgura Barskog, (Reprint izdanja iz 1991), Conteko, Bar 1998., 370. 461. Peri Olga, Diversis Filip de, Hrvatski biografski leksikon III (- ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 401-402. 462. Perovi Milutin, Metodika nastave istorije, Beograd 1995. 463. Pertusi Agostino, Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno, un umanista serbo-dalmata del tardo Quatrocento, vita e opere, Istituto storico italiano per il medio evo, Studi storici 128-130, Roma 1981. (* irkovi Sima, PKJIF 46/1-4 (1980), Beograd 1984., 125-129.) 464. Pei Radmila, Mihailovi Konstantin iz Ostrovice, Radmila Pei Nada Miloevi- or evi, Narodna knjievnost, IRO Vuk Karadi, Biblioteka ovek i re, Beograd 1984., 158. 465. Petrovi Damnjan, Hristoforovi (Hristiforovi, Kristofanovi) Rusko, Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J), MS, Beograd 1979., 409. 466. Petrovi Damnjan, Konstantin Filozof Kosteneki, Leksikon pisaca Jugoslavije III (K-LJ), MS, Beograd 1987., 238-241. 467. Petrovi 1978., 54-57. ur ica, Dubrovaki arhiv kao izvor za etnologiju, Vijesti 3-4, Zagreb

468. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II), I commentarii, ed. L. Totaro, vol. I-II, Milano 1984. 469. Piccolomini Enea Silvio (Papa Pio II), Pii II Commentarii rerum memorabilium, que temporibus suis contigerunt. Ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano von Heck, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Studi e testi 312, Citt del Vaticano 1984. 470. Pirivatri Sr an, Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 33-34. 471. Pisani spomenici Zagrebake biskupije. Monumenta historica episcopalis Zagrabiensis, Svezak V (1395-1420), Sakupio i priredio Andrija Lukanovi, KS, Croatica Christiana Fontes 3, Monumenta historica 1, Zagreb 1992., VI + 714. (* Barbari Josip, Fontes 1, Zagreb 1995., 337-338.)

68

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

472. Poimenini popis sandaka Vilajeta Hercegovina, (Uvod, prevod, napomene i registre priredio Ahmed S. Alii), Orijentalni institut, Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia, Tom VI, Serija II, Defteri 3, Sarajevo 1985., X + XI + 659 + 4 strane faksimila. (* Buatli Ismet, Islamska misao VIII/93, Sarajevo 1986., 30-32; Stojakovi Momilo, I 33 (1986), Beograd 1987., 231-235; ur ev Branislav, GDI BiH 38, Sarajevo 1987., 113-121; Vasi Milan Kovaevi-Koji Desanka, GDI BiH 38, Sarajevo 1987., 123-127.) 473. Popovi B. or e, Prokopije i njegovo doba Prokopije, Tajna historija, (Preveo or e B. Popovi), Stvarnost, Biblioteka Memoria, Zagreb 1989., 175-190. 474. Popovi Rade, Diplomatiki aspekt strukture povelja i pisama vladara XII-XV vijeka, IZ 3, Banja Luka 1982., 149-165. bosanskih

475. Popovi Radomir, Anatema, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 13. 476. Porfirogenet Konstantin, De Administrando Imperio, O upravljanju Carstvom (O temama), (Priredio Mladen vab, preveo Nikola Tomai), August Cesarec-AGM, Biblioteka Fontes, Zagreb 1994., 203. (* Brkovi Milko, Radovi Zavoda 36, Zadar 1994., 355-356; Matijevi-Sokol Mirjana, Obavijesti HAD XXVII/2, Zagreb 1995., 4344.) 477. Posavec Vladimir Budak Neven, Povijesna itanka za esti razred osnovne kole, Profil-International, Zagreb 1997., 93. 478. Posavec Vladimir Medi T., Povijesna itanka za drugi razred gimnazije, Profil-International, Zagreb 1997. 479. Prinzing G., Zur historischen Relevanz der Memoiren eines Janitscharen oder Trkische Chronik des Konstantin Mihajlovi aus Ostrovica, Byzance et les Slaves (Mlanges Ivan Dujev), Paris 1979., 373-384. (* ivanovi or e, Zbornik MS za knjievnost i jezik 30/1, Novi Sad 1982., 141-142.) 480. Prokopije, Tajna historija, (Preveo Memoria, Zagreb 1989., 192. or e B. Popovi), Stvarnost, Biblioteka

481. Prokopije, Procopius Secret History (A. E. R. Boak), Ann Arbor Paperbooks, Ann Arbor 1978. 482. Puci Medo, Spomenici srbski od 1395. do 1423., to est Pisma pisana od Republike dubrovake kraljevima, despotima, vojvodama i knezovima srbskiem, bosanskiem i primorskiem, Drutvo srpske slovesnosti I-II, Beograd (I- 1858., XXXVII + 178 + XXXI; II- 1862. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 20-21.)

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

69

483. Pukar Jerg iz Nirnberga, Traktat o Turcima, "Kosovo u pamenju i seanju", Biblioteka Raskovnik, Knjiga 7, Beograd 1989., 49-72. 484. Radojevi Danilo, Pop Dukljanin (Prilog bibliografiji Kraljevstva Slovena), Stvaranje XLI/8-9, Titograd 1986., 1233-1236. 485. Radojevi Danilo, Kraljevstvo Slovena Popa Dukljanina, Zadarska revija XXXIX/1, Zadar 1990., 31-39. 486. Radojii S. or e, Biografije (61-62); Konstantin filiozof (368-369); Konstantin iz Ostrovice (Janiar) (369); Letopis popa Dukljanina (429-430); Miroslavljevo jevan elje (512), Jugoslovenski knjievni leksikon, Drugo dopunjeno izdanje, MS, Novi Sad 1984. 487. Radojii S. 1980., 202-205. 488. Radojii S. 205-206. or e Grabar Biserka, Apokrifi, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb

or e Sikiri Marija, Apostoli, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980.,

489. Raukar Tomislav, Notari, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 419. 490. Redakcija EJ, Andreis Pavao (Paolo di Tra), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 139. 491. Redakcija LEJ, Arheologija, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 38. 492. Redakcija LEJ, Konstantin VII Porfirogenet (86); Luci Ivan (212), Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987. 493. Re ep Jelka, Letopisi (430); Misal (512-513), Jugoslovenski knjievni leksikon, Drugo dopunjeno izdanje, MS, Novi Sad 1984. 494. Re ep Jelka, Grof or e Brankovi i usmeno predanje, IKA Prometej-Institut za jugoslovenske knjievnosti i optu knjievnost FF-Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine, Biblioteka Saznanja, Novi Sad 1991., 255. 495. Re ep Jelka, Autobiografski iskazi, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 25-26. 496. Regesta franjevakog arhiva u Mostaru 1446-1862. (Priredio Andrija Niki), Franjevaka knjinica u Mostaru, ivot i svjedoanstva, Zaviajna knjinica, Svezak VI, Mostar 1984., 205. (* Buatli Ismet, Islamska misao IX/105-106, Sarajevo 1984.,

70

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

34.; Kadribegovi Aziz, Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/4, Sarajevo 1985., 476-487; ..., Bosna Srebrena XXXVIII/3, Sarajevo 1987., 124.) 497. Registar zbirke Stare srpske povelje i pisma Ljubomira Stojanovia, (Priredili A. Antunovi i dr.), SANU, Istorijski institut, Posebna izdanja, Gra a, Knjiga 13, Beograd 1992., 66. 498. Ren eo Ivan, Novac (Dubrovaka Republika) (645-646); Dukat (674-675), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 499. Ren eo Ivan, Gro, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 616. 500. Ren eo Ivan, Novci bosanskih vladara, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 668-684. 501. Ren eo Ivan, Bosanski novci (Priredio Toni Grbelja), HM IV/14, Sarajevo 2000., 249-253. 502. Rodi Nikola Jovanovi Gordana, Miroslavljevo jevan elje (kritiko izdanje), SANU, Zbornik za istoriju, jezik i knjievnost srpskog naroda, I odeljenje, Knjiga 33, Beograd 1986., 344 + 5 stranica faksimila. (* Kovaevi R., JF 43, Beograd 1987., 293295.) 503. Rupi Bonicije, Humaka ploa, 100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.). Zbornik radova, SIZ kulture opine Ljubuki, Ljubuki 1985., 141-157. 504. "Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)", ANU BiH, Posebna izdanja 65, Odjeljenje drutvenih nauka 12, Sarajevo 1983., 179. (* ehi Nusret, GDI BiH 31-33, Sarajevo 1982., 218-224; ajatovi Boko, Oslobo enje 39/12077, Sarajevo 10.02. 1982., 7; ajatovi Boko, Oslobo enje 39/12079, Sarajevo 12.02. 1982., 11; Petrovi Radoslav, Oslobo enje 39/12080, Sarajevo 13.02. 1982., (KUN), 4; ur ev Branislav, Opredjeljenja XV/2, Sarajevo 1984., 5-20; Stri Petar, HZ 37, Zagreb 1984., 316; Pnek Jaroslav, eskoslovensk asopis historick 35/2, Praha 1987., 298.) 505. Sindik Duan, Pisci srednjovjekovnog latiniteta. Knjievnost Crne Gore od XII do XIX vijeka, 1, Obod, Cetinje 1996., 267. (* Voje Ignacij, Z 54/1, Ljubljana 2000., 130-132.) 506. Sindik Duan, Filigran, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 767-768. 507. Skok Joa, Janus Pannonius (Ivan esmiki), Krleijana 1 (A-LJ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 387-188.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

71

508. Smailagi Nerkez, Leksikon islama (Redaktor Darko Tanaskovi), Svjetlost, Sarajevo 1990., 687. (* Silajdi Haris, Odjek XLIII/15-16, Sarajevo 1990., 22; Neimarlija Hilmo, Odjek XLIII/15-16, Sarajevo 1990., 23.) 509. Smailagi Nerkez, Aka (20): Defter (115-117); Numizmatika (458-459), Nerkez Smailagi, Leksikon islama (Redaktor Darko Tanaskovi), Svjetlost, Sarajevo 1990. 510. Solovjev Aleksandar, Odabrani spomenici srpskog prava (od XII do kraja XV veka), Beograd 1926. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 29.) 511. Solovjev Aleksandar, Istorija srpskog grba i drugi heraldiki radovi, Beograd 2000. (* Atlagi Marko, VIG 1-3, Beograd 2000., 129-132.) 512. Srdanovi Mile, Line, dvoline i trogrbe zastave, Svijet III/90, Sarajevo 1998., 16-18. 513. Stani Mile, Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 163-165. 514. Statut grada Dubrovnika 1272., (Preveli Mate Kriman i Josip Kolanovi), HAD, Dubrovnik 1990. (* Lui Josip, Anali 29, Dubrovnik 1991., 289-290; Lonza Nella, Dubrovnik 3, Dubrovnik 1993., 226-230; Lui Josip, Dubrovnik Annals 1, Dubrovnik 1997., 109-110.) 515. Steindorff W., Die Synode auf der Planities Dalmae, Reichsteilung und Kirchenorganisation im Bilde der Chronik der Priesters von Dioclea, Mitteilungen des Instituts fr sterreichische Geschichtsforschung 93, Wien-Kln-Graz 1985., 279-324. 516. Steindorff W., Liber Methodius. berlegungen zur kyrillomethodianischen Traditionen beim Priester von Dioclea, Mitteilungen des bulgarischen Forschunginstitutes in sterreich 8/1, 1986., 157-172. 517. Stipevi Aleksandar, Povijest knjige, Nakladni zavod MH, Prometej, Knjinica temeljnih djela o civilizaciji, kulturi i umjetnosti, Zagreb 1985., 563. 518. Stipii Jakov, Uvodna rije prevodioca, Ivan Luci, Povijesna svjedoanstva o Trogiru (I-II), (Preveo Jakov Stipii, suradnik Miroslav Kurelac), SKK, Pisci XVII i XVIII stoljea II/1-2, Split 1979., II/1, 7-12. 519. Stipii Jakov, Pomone povijesne znanosti u teoriji i praksi, 2. izdanje, K, Zagreb 1984., 274. (* Lui Josip, Radovi 18, Zagreb 1985., 333-334.) 520. Stipii Jakov, Diplomatika (Hrvatska), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 474475.

72

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

520a. Stojakovi Slobodanka, Zajedniki novac despota ur a Brankovia i bosanskog kralja Tomaa Ostojia iz kovnice Srebrenica, Dinar 14, Beograd 2000., 1719. 521. Stojanovi Ljubomir, Stare srpske povelje i pisma I-II, Beograd 1929-1934., (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 30-31.) 522. Stojanovi Ljubomir, Stari srpski rodoslovi i letopisi, SKA, Zbornik za istoriju i knjievnost srpskoga naroda, Prvo odeljenje, Spomenici na srpskom jeziku, Posebna izdanja 16, Beograd-Sremski Karlovci 1927. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 29-30.) 523. Stojanovi Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi, (* irkovi Sima, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 26-27.) 524. Stojanovi Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi, Knjiga I (Priredio Sima irkovi), SANU-NBS-MS, Fototipska izdanja 4, Beograd 1982., XIV + 480 + 61. 525. Stojanovi Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi, Knjiga II (Priredila Lucija Cerni), SANU-NBS-MS, Fototipska izdanja 5, Beograd 1984., XIV + 482 + 69. 526. Stojanovi Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi, Knjiga III (Priredila Lucija Cerni), SANU-NBS-MS, Fototipska izdanja 7, Beograd 1984., 527. Stojanovi Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi, Knjiga IV (Priredila Lucija Cerni), SANU-NBS-MS, Fototipska izdanja 10, Beograd 1986., 227 + 31. 528. Stojanovi Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi, Knjiga V (Priredila Lucija Cerni), SANU-NBS-MS, Fototipska izdanja 11, Beograd 1987., 334 + 21. 529. Stojanovi Ljubomir, Stari srpski zapisi i natpisi, Knjiga VI (Priredila Lucija Cerni), SANU-NBS-MS, Fototipska izdanja 12, Beograd 1987. 530. Straemanac Ivan, Povijest franjevake provincije Bosne Srebrene, (Priredio, preveo i uvod napisao Stjepan Sran), MH-KS, Biblioteka Latina et Graeca 26, Zagreb 1993., 423. (* Jeleevi Miro, Bilten FTS XXI/1, Samobor 1994., 94-95; Karamati Marko, BF III/4, Samobor 1995., 222-224.) 531. Stulli Bernard, Arhivi (Hrvatska) (264-268); Arhivi strani (Madarski arhivi) (283-284), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

73

532. Stulli Bernard, Povijest (Jadransko more), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 721741. 533. Stulli Bernard, Arhivistika i arhivska sluba. Studije i prilozi, Zagreb 1997. 534. Subotin-Gavrilovi Tatjana, Gramatik (127-128); Dijak (152), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 535. Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998., 1087. 536. abanovi Hazim, Aik-paa Zade (Dervi Ahmed) (315-316); Dursun-beg (693), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980. 537. ali Vilko, Znamenit prilog hrvatstvu Bosne i Hercegovine, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 71-72. 538. ami Midhat, Kako nastaje nauno djelo (Uvo enje u metodologiju i tehniku naunoistraivakog rada opti pristup), esto izdanje, Svjetlost OOUR Izdavaka djelatnost, Sarajevo 1984., 171. 539. anjek Franjo, Veljaka upa u svjetlu Dabiine povelje (26. travnja 1395.), Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 69-85. 540. anjek Franjo, Povijesni pogledi Mavra Orbinija, Mavro Orbini, Kraljevstvo Slovena (Prevela Snjeana Husi), (Priredio Franjo anjek), Golden Marketing Narodne novine, Zagreb 1999., 7-54. 541. anjek Franjo, Pavao Dalmatinac (1170/75.-1255.): Rasprava izme u rimokatolika i bosanskog patarena, Starine HAZU 61, Zagreb 2000., 21-121. 542. anjek Franjo iak Marinko, Orbinijevi izvori (biljeke), Mavro Orbini, Kraljevstvo Slovena (Prevela Snjeana Husi), (Priredio Franjo anjek), Golden Marketing Narodne novine, Zagreb 1999., 535-576. 543. ehi Nusret, Novine u planiranju naunoistraivakog rada u Bosni i Hercegovini u oblasti istoriografije, Pregled LXXVI/9-10, Sarajevo 1986., 973-980. 544. ehi Nusret, O znaaju, rezultatima i propustima u petogodinjem radu (19861991) na istraivanju istorije iz programa Drutvenog cilja 13/2, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 205-209. 545. ekularac Boidar, Dukljansko-zetske povelje, Istorijski institut SR CG, Iz prolosti Crne Gore, Knjiga 15, Titograd 1987., 293. (* eki Smail, Mostovi XX/105,

74

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Pljevlja 1988., 97-99; Steindorff Ludwig, Sdostforschungen 48, Mnchen 1989., 332333.) 546. ekularac Boidar, Tragovi prolosti Crne Gore, (Srednjovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII poetak XVI vijeka), Istorijski institut Crne Gore PodgoricaDravni arhiv Crne Gore Cetinje-tamparija Obod Cetinje, Cetinje 1994., 387. (* Stanii Slavko, Arhivski zapisi I/1, Cetinje 1994., 136-137.) 547. idak Jaroslav, Bizantologija (Vizantologija) (Hrvatska, noviji razvoj), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 751-752. 548. idak Jaroslav, Historiografija, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 201-212. 549. imundi Mate, Jezik darovnice bosanskoga kralja Stjepana Dabie izdane 1395., Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 87-102. 550. ii Ferdo, Izvori bosanske povijesti, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 1-38. 551. kegro Ante, Historiografija u slubi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989-1999.), SP XXXII/2, Zagreb 2000., 367-377. 552. tefani Vjekoslav Bratuli Josip, Biblija (Staroslavenski prijevodi Biblije), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 621-626. 553. uica Marko, Putopisi (565-566); Svedoci (651-652), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 554. undrica Zdravko, Kako je nastala i kako je sauvana bogata arhivska gra a Dubrovakog arhiva, Arhivist XXIX/1-2, Beograd 1979., 23-36. 555. unji Marko, Pismo Marka unjia (upueno ANU BiH), Odjek XXXII/3, Sarajevo 1979., 3. 556. unji Marko, Hrestomatija izvora za optu istoriju srednjeg vijeka, IGKRO Svjetlost, OOUR Zavod za izdavanje udbenika, Sarajevo 1980., 383. (* Gestrin Ferdo, Z 34/1-2, Ljubljana 1980., 235-236; Lovrenovi Dubravko, Odjek XXXIII/12, Sarajevo 1980., 27; Jalimam Salih, GADAR BiH 20-21, Sarajevo 1981., 264-267; Spremi Momilo, IG 1-2, Beograd 1981., 162-163; Dai Miomir, Istorija XVII/2, Skopje 1981., 303-313; Dai Miomir, Prosvjetni rad XXXI/19, Titograd 01.12. 1981., 8; okovi Pejo, IZ 3, Banja Luka 1982., 209-212.)

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

75

557. unji Marko, Autori ija djela slue kao izvori za istoriju prelaznog perioda i ranog srednjeg vijeka, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 117-133. 558. unji Marko, Diskusija, "Nauno-struni kolokvij o izvedbenom projektu Drutvenog cilja XIII/2", Istraivanja iz oblasti istorije, ANU BiH, Naune komunikacije VI, Odbor za istorijske nauke, Sarajevo 1986., 29-30, 47. 559. unji Marko, O vojvodi Vladislavu Kosai i njegovoj srebrnini deponovanoj u Zadru, GDI BiH 39, Sarajevo 1988., 65-71. 560. unji Marko, Trogirski izvjetaji o turskom osvojenju Bosne (1463), GADAR BiH 29, Sarajevo 1989., 139-157. 561. unji Marko, Trogirske vijesti o turskom osvajanju Bosne, IA MI BiH '89, Sarajevo 1989., 135-138. 562. Takovski Jovan, Crkvenoslovenska gramatika, Bogoslovni fakultet Sv. Kliment Ohridski, Skopje 1979., 94. 563. Talley J. Thomas, Kalendar hrianski, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 360-361. 564. Tartaglia Broglio Gaspare, Cronaca Malatestina del secolo XV (dalla Cronaca Universale), a cura di A. G. Luciani, Rimini 1982. 565. The Art of Heraldry. An Encyclopedia of Armory (Arthur Charles Fox-Davies), Bloomsbury Books, London 1986., 504. 566. The Historiograpxy of Yugoslavia 1965-1975., Beograd 1975., 522. (* Grothausen Klaus Detlev, Geschichte Osteuropas XXVI/1, Stuttgart 1978., 148-149.) 567. The Middle Ages. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Loyn), Thomas and Hudson, London 1991., 352. 568. Thwrocz Johannes, "Johannes de Thwrocz, Chronica Hungarorum, apud Erhardun Ratdolt, Venetiis 1488", (fototipsko izdanje), Helikon Kiado, Budapest 1986. 569. Tomai Nikola, ivot i djela cara Konstantina VII Porfirogeneta, Konstantin Porfirogenet, O upravljanju carstvom, (Priredio Mladen vab), August Cesarec, Zagreb 1994., 5-26. 570. Tomovi Gordana, Nadgrobni natpisi iz Podrinja, I 29-30 (1982-1983), Beograd 1983., 47-61 + 6 slika.

76

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

571. Toi uro, Diskusija, "Nauno-struni kolokvij o izvedbenom projektu Drutvenog cilja XIII/2", Istraivanja iz oblasti istorije, ANU BiH, Naune komunikacije 6, Odbor za istorijske nauke, Sarajevo 1986., 43-44. 572. Toi uro, Kancelarije, dvorske (Bosna i Hercegovina), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 559-560. 573. Toi 1992., 5-23. uro, Dvije povelje bosanskog kralja Stjepana Dabie, I 39, Beograd

574. Toi uro, Dvije bosanske povelje iz XV vijeka, I 40-41 (1993-1994), Beograd 1994., 19-42. 575. Toi uro, Datiranje (138-139); Pergament (506-507); Falsifikati (767), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 576. Trifunovi or e, Azbunik srpskih srednjovekovnih knjievnih pojmova, 1. izdanje, Vuk Karadi, Beograd 1975., 359. (* Ioan Eugenia, Revue des tudes sud-est 17/4, Bucareti 1978., 841-842.) 577. Trifunovi or e, ivot, doba i knjievni rad Stefana Lazarevia, Despot Stefan Lazarevi, Knjievni radovi, (priredio or e Trifunovi), SKZ, Kolo 72, Knjiga 477, Beograd 1979., 5-41. 578. Trifunovi or e, Azbunik srpskih srednjovekovnih knjievnih pojmova, 2. izdanje, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 388. 579. Trifunovi or e, Arenga (24-26); Beseda (28); Gramatik (36-37); Dijak (39-40); itije (47-77); Zapis (78-91); Jevan elje (119-122); Nadredni znaci (175-178); Natpis (179-191); Oznaavanje vremena (193-197); Pisanije (239); Pisar (239-240); Pisati (240244); Povelja (256), or e Trifunovi, Azbunik srpskih srednjovekovnih knjievnih pojmova, 2. izdanje, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990. 580. Trogirski spomenici (Zapisci kurije grada Trogira od 1310. do 1331.), (Prepisao i uredio Miho Barada, opsenim registrima i biljekama popratio Marin Berket) , SKK, Svjedoanstva 10, Split 1988., 621. (* Budak Neven, HZ 41, Zagreb 1988., 397.) 581. Ugrinova-Skalovska Radmila, Staroslavenski jezik. Gramatika. Tekstovi. Renik kon gramatika i tekstovite, Univerzitet Kiril i Metodij, Skopje 1979., 168. (* Kuna Herta, Slovo 30, Zagreb 1980., 129-131.) 582. Uri Nenad, Miscellanea (Meovita gra a) (37-38); Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti (160-161), Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

77

583. Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek), Orijentalni institut, Monumenta Turcica historiam Slavorum meridionalium illustrantia 5, Serija III, Vakufname 1, Sarajevo 1985., 278. (* Voje Ignacij, Z 39/4, Ljubljana 1985., 409-410; Jahi Mustafa, Islamska misao VII/80, Sarajevo 1985., 41-42; Andrejevi Andrej, Saoptenja 17, Beograd 1985., 298-299; Kari Fikret, Glasnik VIS-a u SFRJ XLVIII/5, Sarajevo 1985., 563-566.) 584. Veerka Radoslav, Staroslovntina, Sttn pedagogick nakladatelstv, Praha 1984. (* Damjanovi Stjepan, Slovo 35, Zagreb 1985., 204-208.) 585. Vego Marko, Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukia Kosae, Most V/19-20, Mostar 1978., 123-142. 586. Vego Marko, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 502. (* okovi Pejo, IZ 2, Banja Luka 1981., 282-286; Dumbovi Vladimir, Maruli XIV/6, Zagreb 1981., 625-626.) 587. Vego Marko, Humaka ploa najstariji irilski pisani spomenik (X ili XI stoljee) u Bosni i Hercegovini, Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 97-120. 588. Vego Marko, Ploa sa irilskim natpisom i likom Sv. Petra iz Stona (Revizija itanja natpisa), Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 121-128. 589. Vego Marko, irilski natpisi iz Hercegovine, Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 129-141. 590. Vego Marko, Novi i revidirani irilski natpisi iz upe Brono u Hercegovini, Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 142-276. 591. Vego Marko, Ranosrednjovjekovni natpis iz Stona, Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 277-289. 592. Vego Marko, Srednjovjekovni bihaki latinski spomenici XVI vijeka, Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 290-312. 593. Vego Marko, Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vukia Kosae, Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 452-486. 594. Vego Marko, Novi i revidirani srednjovjekovni natpisi iz Bosne, NS 14-15, Sarajevo 1981., 39-64.

78

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

595. Vego Marko, Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjovjekovnoj Hercegovini, Hercegovina 1, Mostar 1981., 279-312. 596. Vego Marko, Izvori o Trebinju i okolini u srednjem vijeku, Tribunia 2, Trebinje 1982., 115-138. 597. Vego Marko, Postanak srednjovjekovne bosanske drave, Svjetlost, Sarajevo 1982., 220. (* okovi Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 236-240; Martinovi Dragana, IG 1-2, Beograd 1983., 124; Kraljevi Gojko, Odjek XXXVI/10, Sarajevo 1983., 22; Rizvanbegovi Izet, Oslobo enje 40/12515, Sarajevo 27.04. 1983., (KUN V/99), 10.) 598. Velc Ferdinand, Bibliografska gra a o Bosni i Hercegovini (1488-1918), NUB BiH, Sarajevo 1991., 128. (* Mikovi Sonja, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 223224.) 599. Veselinovi Rajko, Grujievo evan elje (jevan elje), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 623. 600. Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, VI, (Ljubomir Maksimovi, Ivan uri, Sima irkovi, Boidar Ferjani, Ninoslava Radoevi), SANU, Vizantoloki institut, Posebna izdanja, Knjiga 18, Beograd 1986., XXIII + 674. (* Goldstein Ivo, HZ 39, Zagreb 1986., 299-301; Radi Radivoj, JI 1-4, Beograd 1986., 214-217.) 601. Voje Ignacij, Diskusija, Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (19451982)", ANU BiH, Posebna izdanja 65, Odjeljenje drutvenih nauka 12, Sarajevo 1983., 142-145. 602. Vojni leksikon, Vojnoizdavaki zavod, (Vojna historija Borislav Ratkovi), Beograd 1981., 1129. 603. Vonina Josip, Sre enost gra e u Daniievu Rjeniku iz knjievnih starina srpskih, Zbornik o uri Daniiu, SANU-JAZU, Beograd-Zagreb 1981., 365-369. 604. Vorobeva G. I., Pavel Andreis i ego Istorija goroda Trogira, Obestvennoe soznanie na Balkanah v srednie veka, Kalinin 1982., 113-130. 605. Vrsalovi Nada, Bibliografija izdanja Ljetopisa Popa Dukljanina i odabrana bibliografija radova o Ljetopisu, Ivan Mui, Hrvatska kronika 547.-1089., MH, Split 1998., 137-162. 606. Vujai Dragomir, Iz antroponimije srednjovjekovnih natpisa u Hercegovini, Zbornik VI jugoslovenske onomastike konferencije, SANU, Nauni skupovi 37, Odeljenje jezika i knjievnosti 7, Beograd 1987., 283-291. 607. Vukovi Jovan, Epigrafija (Bosna i Hercegovina, srednji vijek), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 55.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

79

608. Zapiski janiara napisani Konstantinom Mihajloviem iz Ostrovici, (Vvedenie, perevod i kommentarij A. I. Rogova), Pamjatniki srednevekovoj istorii narodov Centralnoj i Vostonoj Evropi, Izdateljstvo Nauka, Moskva 1978., 136. (* ivanovi or e, Zbornik MS za knjievnost i jezik 29/1, Novi Sad 1981., 147-152; Kiselnieva Maria, tudes balkaniques 3, Sofija 1978., 159-160.) 609. Zbornik krstjanina Hvala. Transkripcija i komentar (The Codex of Hval Krstjanin. Transcription and Comentary), (Priredili: Nevenka Goi, Biserka Grabar, Vera Jerkovi, Herta Kuna i Anica Nazor), Svjetlost-ANU BiH, Sarajevo 1986. (* Vlai Zorica, Oslobo enje 42/13273, Sarajevo 04.06. 1985., 7, M. H., Oslobo enje 43/13765, Sarajevo 14.10. 1986., 5; Mai Jozo, Oslobo enje 43/13803, Sarajevo 21.11. 1986., 7; Gabri-Bagari Darija, Oslobo enje 43/13787, Sarajevo 05.11. 1986., (KUN VII/274), 8; Kuna Herta, JF 43, Beograd 1987., 295-298; Vuki Mario, IA MI BiH 23, Sarajevo 1987., 153-155; Vince-Marinac Jasna, Slovo 38, Zagreb 1988., 117-120; ..., Na svijet XXIV/267, Sarajevo 1988., 28.) 610. Zelenika An elko, Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine KosaaKotromani u Rimu, Hercegovina (1) 9, Mostar 1995., 117-128. 611. Zeli-Buan Benedikta, Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor, Maruli XV/5, Zagreb 1982., 388-397. 612. Zeli-Buan Benedikta, Evan elistar kneza Miroslava kao historijski izvor, Maruli XV/6, Zagreb 1982., 519-530. 613. Zirdum Andrija, Uvod (Filip Lastri ivot, linost i povijesni rad), Filip Lastri, Pregled starina Bosanske provincije, (Priredio Andrija Zirdum, preveli imun imi i Ignacije Gavran), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1977., 7-44. 614. Zirdum Andrija, Franjevaki ljetopisi u Bosni i Hercegovini, Radio Sa XIII/45, Sarajevo 1984., 414-436. 615. Zirdum Andrija, Franjevaki ljetopisi u Bosni i Hercegovini, CCP IX/15, Zagreb 1985., 43-64. 616. Zmaji Bartol, Heraldika, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 522-524. 617. Zmaji Bartol, Grb, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 555. 618. Zmaji Bartol, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija. Rjenik heraldikog nazivlja, Golden marketing, Zagreb 1996. (* orali Lovorka, Maruli XXIX/2, Zagreb 1996., 822-823.)

80

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

619. epi Milan, Latinsko-hrvatski ili srpski rjenik, 7. izdanje, K, Zagreb 1979., 326 620. ic Nikola, Vijesti Pavla Vitezovia u njegovoj Kronici o prolosti Bosne i Hercegovine, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 73-79. 621. ic Nikola, Modruki biskup Nikola i propast Bosne, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 140-145. 622. ivanevi Milorad, esmiki Ivan, Jugoslovenski knjievni leksikon, Drugo dopunjeno izdanje, MS, Novi Sad 1984., 113. 623. ivanovi or e, Konstantin Mihailovi iz Ostrovice povodom novih radova, Zbornik MS za knjievnost i jezik XXIV/1, Novi Sad 1976., 33-59. (* Danti An olo, Zbornik MS za knjievnost i jezik XXVI/1, Novi Sad 1978., 89-97; ivanovi or e, Zbornik MS za knjievnost i jezik XXVI/3, Novi Sad 1978., 451-455.) 624. ivanovi or e, Konstantin Mihailovi iz Ostrovice i njegovo delo, Konstantin Mihajlovi iz Ostrovice, Janiarove uspomene ili turska hronika, (Priredio or e ivanovi), Prosveta-SKZ, Stara srpska knjievnost u 24 knjige, Knjiga 15, Beograd 1986., 9-70. 625. ivkovi Pavo, Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka I Kotromania, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 271-278. 626. ivkovi Pavo, Diskusija, Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982)", ANU BiH, Posebna izdanja 65, Odjeljenje drutvenih nauka 12, Sarajevo 1983., 126-131. 627. ivkovi Pavo, Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni, Zaviajni muzej Travnik, Sarajevo 1982., 252. (* okovi Pejo, IZ 3, Banja Luka 1982., 212-216; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 165-178; Brkovi Milko, Pregled LXXIII/5, Sarajevo 1983., 528-529; Hadijahi Muhamed, NEV XXXIII/1-2, Sarajevo 1983., 210-212; Nilevi Boris, Odjek XXXVI/8, Sarajevo 1983., 23; Klari Tihomir, Oslobo enje 40/12459, Sarajevo 02.03. 1983., (KUN V/89), 13; Jalimam Salih, Bibliotekarstvo 30, Sarajevo 1984., 94-101; Voje Ignacij, Z 41/1, Ljubljana 1987., 189-193; Bikup Marijan, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 232-233.) 628. ivkovi Pavo, Pariteti dubrovakog novca u srednjem vijeku, Anali 22-23, Dubrovnik 1985., 31-39. 629. ivkovi Tibor, O prvim poglavljima Letopisa popa Dukljanina, I 44 (1997), Beograd 1998., 11-34.

Izvori, historiografija, pomone historijske nauke

81

630. ubrini Darko, Hrvatska glagoljica: biti pismen, biti svoj, HKD sv. Jeronima (sv. irila i Metoda)-Element, Zagreb 1994., 303. (* orali Lovorka, CCP XVIII/33, Zagreb 1994., 180-182.) 631. ..., Apokrifi (81-82); Aik-paa-Zade (131); Bosanski novac (232); Vukanovo jevan elje (377); Grbovi (442); Dugo Jan (Dlugosz Jan) (522); Dukljanin pop (554), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 1 (A-J), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978. (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 632. ..., Constantine VII Porphyrogenitus, The Middle Ages. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Loyn), Thomas and Hudson, London 1991., 104. 633. ..., Halkokondil Laonik, Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 3 (R), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., (Fototipsko pretampano izdanje 1980)., 556. 634. ..., Iz fermana sultana Mehmeda II. bosanskim franjevcima, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 29. 635. ..., Janczar Micha Konstantynowicz (38); Janus Pannonius (Ivan esmiki) (41); Kalendar (214-217); Kodeks (438); Konstantin VII Porfirogenet (520-521); Konstantin Filozof (521); Kronika (646), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 4 (Iz-Kzy), JLZ, Zagreb 1978. 636. ..., Konstantin VII Porfirogenit; Konstantin Filozof (291); Letopis popa Dukljanina (398); Madijev Mihail (Madius Michaeles) (448), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 2 (K-P), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., VI + 943. (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 637. ..., Litra (147-148); Ljetopis (207); Madijev, Miha de Barbezanis (222); Mihanoviev apostol (468); Miroslavljevo evan elje (499); Misal (500), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 5 (L-Nigh), JLZ, Zagreb 1979. 638. ..., Novac (Povijesni pregled) (71-73); Numizmatika (105); Orbini Mavro (203); Paleografija (267); Pop Dukljanin (552); Prokopije iz Cezareje (644), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 6 (Nih-Ras), JLZ, Zagreb 1980. 639. ..., Sfragistika (Sigilografija) (391); Slavenski jezici (490-491); Staroslavenski jezik (660-661), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 7 (RaSzy), JLZ, Zagreb 1981. 640. ..., Sudbonosni susret fratra i sultana, Svjetlo rijei I/2, Visoko 1983., 8. 641. ..., Pismo iz davnina (Stjepan Tomaevi, kralj bosanski, papi Piju II 1463. godine (Ivan Franjo Juki, Zemljopis i poviestnica Bosne, Zagreb 1851), Svjetlo rijei VII/81, Sarajevo 1989., 15.

82

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

642. ..., Tekst Ahdname, Svjetlo rijei XVI/178, Sarajevo 1998., 7. 643. ..., Toma arhi akon (245); Toponomastika (254-255); Vukanovo jevan elje (601), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 8 (-va), JLZ, Zagreb 1982.

2. POLITIKA HISTORIJA

Politika historija

85

644. Adamek Josip, Frankopani (knezovi Krki), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 154-155. 645. Adamek Josip Kampu Ivan Karaman Igor, Zrinski (ubii, Bribirski), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 775-780. 646. Akarslan Mediha, Bosna Hersek ve Turkiye; Bosna i Hercegovina i Turska, Alternatif Universite, Istanbul 1993., 104. 647. Alibai Avdija, Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti), KDM Preporod Zenica 1995., 223. (* Smriko Vehid, Znak Bosne I/2, Zenica 1995., 62; Danko Muhidin, Gradina II/12, Teanj 1995., 22.) 648. Alibai Avdija, Trajanje Bosne, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 48-49. 649. Ali Adil, Dobojske velike bitke, Dobojske novine I/9, Doboj 1996., 14. 650. Ali Demaludin, Devetnaest stoljea Bosne, PP Dinex, Sarajevo-Frankfurt 1998., 638. (* Uzunovi Alija, Preporod XXVIII/648, Sarajevo 1998., 20; ... Ljiljan VI/276, Sarajevo 1998., 35; ... Oslobo enje 45/18868, Sarajevo 05.09. 1999., (KUN) 6; Maslak Nijazija, GADAR BiH 35 (1998-1999), Sarajevo 2000., 227-228.) 651. Ali Halim, Mjesto Muslimana Bonjaka Sandaka i BiH u obrazovnim programima Srbije, Sandak III/43-44, Novi Pazar 1993., 29-30. 652. Ani Mladen, Veza Malatesta i Bosne. Uvjeti za stvaranje stereotipa, HZ 42, Zagreb 1989., 137-150. 653. Ani Mladen, I rapporti tra i Malatesti e la Bosnia. Le condizioni per la formazione di uno stereotipo, Giornata di studi Malatestiani a Cesena, Atti 8, Centro studi Malatestiani, Rimini 1990., 61-75. 654. Ani Mladen, Stjepan Tvrtko I (o 600-oj obljetnici smrti), Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 88-94. 655. Ani Mladen, "Kriarske vojne" XII stoljea, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995), 13-35. 656. Ani Mladen, Putanja klatna. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV. stoljeu, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Biblioteka Djela, Knjiga 9ZIRAL, Knjiga 100, Biblioteka Steak, Knjiga 2, Zadar-Mostar 1997., 308. (* Daja Sreko, Sdostforschungen 57, Mnchen 1998., 555-557; Birin Ante, Povijesni prilozi 17, Zagreb 1998., 299-303; kegro Ante, BF VI/10, Sarajevo 1998., 286-292; kegro Ante, SP XXX/2, Zagreb 1998., 389-394; Grbelja Toni, HM II/7-8, Sarajevo 1998., 167-169; Musa imun, Motrita 5-6, Mostar 1998., 101; Brzica Stjepan, Steak V/56, Sarajevo 1998., 37; imi Angelina, Oslobo enje 55/17937, Sarajevo 08.05. 1998., 18;

86

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Kurtovi Esad, Prilozi 29, Sarajevo 1999., 248-251; Oroli Tado, Radovi Zavoda 41, Zadar 1999., 301-303.) 657. Ani Mladen, Politika struktura srednjovjekovne Bosne, Hrvatski narodni godinjak 1999, Godina 46, Sarajevo 1998., 173-181. 658. Ani Mladen, Renesansna diplomacija i rat. Primjer pada Bosne 1463. Hrvatska srednjovjekovna diplomacija. Zbornik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske IV/2, Zagreb Zadar 1999., 143-177. 659. An eli Pavao, Bobovac i Kraljeva Sutjeska (Stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV vijeku), Oslobo enje 35/10746, Sarajevo 06.05. 1978., 10. 660. An eli Pavao, Dorothee Gorjanska, reine de Bosnie, Wissenschaftliche Mitteilungen, Heft A, Archologie, Band VI, Sarajevo 1979., 289-308. 661. An eli Pavao, Krunidbena i grobna crkva bosanskih vladara u Milima (Arnautoviima) kod Visokog, GZM (A) 34 (1979), Sarajevo 1980., 183-247. 662. Antoljak Stjepan, Anuvinci (206-212); (Arpadovii) (243-252) (Babonii) (306310), Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi), JLZ, Zagreb 1983. 663. Antoljak Stjepan, Jesu li Hrvati sudjelovali u kosovskoj bici 1389. godine?, HZ 42, Zagreb 1989., 37-55. 664. Antoljak Stjepan, Hrvati u prolosti, (Izabrani radovi), (Izabrao i uredio Stijepo Obad), Knjievni krug, Biblioteka znanstvenih djela, Split 1992., 948. (* Fiamengo Jaka, Slobodna Dalmacija, Split 07.11. 1992., 34; Kampu Ivan, HZ 45 (1992), Zagreb 1993., 207-211; Obad Stijepo, Zadarska smotra XLIII/5-6, Zadar 1994., 286-291.) 665. Antoljak Stjepan, Pregled hrvatske povijesti, Orbis-Laus, Biblioteka Izvori, Split 1994., 247. (* Mirkovi Vojko, Slobodna Dalmacija, Split 19.07. 1994., 19; Obad Stijepo, Zadarska smotra XLIV/1-2, Zadar 1995., 380-382. 666. Antoljak Stjepan, A Survey of Croatian History, Orbis-Laus, Split 1996. 667. Arnautovi Esad, Pregled historije Bosne i Hercegovine od prahistorije do kraja srednjeg vijeka, Univerzitet Demal Bijedi, Pedagoka akademija, Mostar 1997., 159. 668. Arslanagi Miralem Isakovi Fahrudin, Istorija Povijest, za I razred srednjih strunih kola, 5. izdanje, Svjetlost, Sarajevo 1978., 267. (1. izdanje, 1974). 669. Arslanagi Miralem Isakovi Fahrudin, Istorija Povijest, za I razred srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja, 2. izdanje, Izdavako knjiarsko trgovako preduzee Sarajevo, Sarajevo 1990., 313.

Politika historija

87

670. Atanasovski Veljan, Pad Hercegovine, Narodna knjiga-Istorijski institut, Beograd 1979., 264. (* Daja Sreko, Sdostforschunegen 39, Mnchen 1980., 319-320; Dini-Kneevi Duanka, Zbornik MS za istoriju 21, Novi Sad 1980., 171-172; Besarovi Vojka, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 316-318; ipovac Ne o, Oslobo enje 37/11657, Sarajevo 12.11. 1980., 11.) 671. Babi Anto, Batalo, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 525-526. 672. Babi Anto, Bori, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1983., 82. 673. Babi Anto, Dabia Stjepan, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 354. 674. Babi Anto, Hrvatinii (151-153); Jajaka banovina (750), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988. 675. Babi Anto, Tradicija i historijsko pravo u odnosima izme u Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku, BF VIII/12, Sarajevo 2000., 241-247. 676. Babi Anto Kovaevi-Koji Desanka, Iloki Nikola, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 532. 677. Babi Anto Redakcija EJ za BIH (Vego Marko), Srednjovjekovna bosanska drava, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 167-174. 678. Babi Anto Redakcija EJ za BIH (Vego Marko), Srednjovjekovna bosanska drava, Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1983., 79-86. 679. Babi Petar, Prijelaz srpskog kralja Stjepana Dragutina na katolianstvo i pokuaj obnove crkvenog jedinstva s Rimom, Vrhbosnensia I/2, Sarajevo 1997., 257-262. 680. Babinger Franz, Mehmed the Conqueror and His Time, (Translated from the German by Ralph Manheim), Ed. William C. Hickman, Bollingen Series 96, Princeton University Press, 1978. (* Lindner Paul Rudi, Speculum 55/4, Cambridge Massachusetts 1980., 765-766.) 681. Balta Ivan, Povijest Hrvatska povijest, Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera, Osijek 1997. (* Budak Neven, HZ 53, Zagreb 2000., 209-213.) 682. Balta Ivan, Pregled povijesti srednje i jugoistone Europe u srednjem vijeku, Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera, Pedagoki fakultet, Osijek 1999. (* Prlender Ivica, HZ 53, Zagreb 2000., 215-218.) 683. Baagi Safvetbeg, Kratka uputa u prolost Bosne i Hercegovine (od g. 14631850.), Reprint, Sarajevo (1989), 216.

88

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

684. Baagi Safvetbeg, Kratka uputa u prolost Bosne i Hercegovine (od g. 14631850.), Reprint, Matica Bonjaka, Zrich 1994., 228. 685. Baagi Safvetbeg, Znameniti hrvati: Bonjaci i Hercegovci u Turskoj carevini, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 222-229. 686. Beldiceanu-Steinherr Irne Bojovi J. Boko, Le trait de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II, Balcanica 24, Beograd 1993., 75-87. 687. Berberovi Izet, Die Balkangeschichte, Bosanska rije, Wuppertal 1995. 688. Belagi efik, Dokazi rane dravnosti (Iz doba Kulina bana), Oslobo enje 46/14815, Sarajevo 16.09. 1989., (KUN VIII/407), 9. 689. Biograd i njegova okolica u prolosti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa odranog u Biogradu od 11. do 13. studenog 1988. godine, Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Opine Biograd, Biogradski zbornik 1, ZadarBiograd 1990., 720. (* orali Lovorka, Radovi 24, Zagreb 1991., 296-298; Migotti Branka, Obavijesti HAD XXIII/2, Zagreb 1991., 68-70.) 689a. Blagojevi Milo, 'Vladanije' kneza Lazara u Primorju, ZFF XV/1, Beograd 1985., 97-114. 690. Blagojevi Milo, Srbija u doba Nemanjia (Od Kneevine do Carstva: 11681371. Ilustrovana hronika), TRZ Vajat-IRO Beograd, Hronike srpske, Knjiga prva, Beograd 1989., 294. 691. Blagojevi Milo, Vojnoistorijske rekonstrukcije Kosovske bitke, Kosovska bitka u istoriografiji, SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 11, Beograd 1990., 1122. 692. Blagojevi Milo, Srpski narod i srpske zemlje u srednjem veku, Vekovi Srba, Gornji Milanovac 1992. 693. Blagojevi Milo, Jedinstvo i podvojenost srpskih zemalja pre bitke na Kosovu, ZFF XVIII/1, Beograd 1994., 71-92. 694. Blagojevi Milo, Srbija Nemanjia i Hilandar, Drutvo istoriara Junobakog i Sremskog okruga, Biblioteka Nastava istorije, Novi Sad 1999., 132+Prilozi (28 slika i 3 karte). 695. Bogdan Henry, Histoire des pays de lest: des origines notre jour, Perrin, Paris 1994., 630.

Politika historija

89

696. Bogdanovi Dimitrije, Oivljavanje nemanjikih tradicija, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 7-20. 697. Boji Mehmedalija, Feljton: Istorija i politika: ija je Bosna? (1-10): (1) (Drina vjena granica), Oslobo enje 47/15234, Sarajevo 14.11. 1990., 16; (2) (Tri pogrena izvora), Oslobo enje 47/15235, Sarajevo 15.11. 1990., 11; (3) (Iupana Bosna), Oslobo enje 47/15236, Sarajevo 16.11. 1990., 16; (4) (Dva vijeka avarske vladavine), Oslobo enje 47/15237, Sarajevo 17.11. 1990., 14; (5) (Dokazivanje po svaku cijenu), Oslobo enje 47/15239, Sarajevo 19.11. 1990., 10; (6) (Teorija iz magle), Oslobo enje 47/15240, Sarajevo 20.11. 1990., 12; (7) (Da nije Vrajih bogumila), Oslobo enje 47/15241, Sarajevo 21.11. 1990., 16; (8) (Oteto u miraz), Oslobo enje 47/15242, Sarajevo 22.11. 1990., 18; (9) (Najumniji bosanski vladar), Oslobo enje 47/15243, Sarajevo 23.11. 1990., 12; (10) (Silom u drugu vjeru), Oslobo enje 47/15244, Sarajevo 24.11. 1990., 16. 698. Boji Mehmedalija, Prisvajanje istorije srednjovjekovne Bosne, Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor lanaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992., 7-10. 699. Boji Mehmedalija, Feljton: Historija i politika. ija je Bosna? (1-6): (1) Sandak IV/65, Novi Pazar 1995., 18-19 ; (2) Sandak IV/66-67, 1995., 18-19; (3) Sandak V/6869, 1996., 14-15; (4) Sandak V/70, 1996., 18-19; (5) Sandak V/71-72, 1996., 18-19; (6) Sandak VII/73-74, 1997., 23-26. 700. Bojovi J. Boko, Raguse et LEmpire Ottoman (1430-1520), Paris 1998. 701. Boljevi-Vulekovi Vojislav, Rodoslov Vojislavljevia i porijeklo Nemanjia prema Ljetopisu popa Dukljanina, Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraivanja, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 111-129. 702. Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 536. (* Pelesi Muhidin, Ljiljan VI/207, Sarajevo 1997., 38.) 703. Bosna i Hercegovina i svijet, Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 286. (* imi Angelina, Oslobo enje 53/17156, Sarajevo 17.03. 1996., 11.) 704. Bosna i Hercegovina i svijet, Rezimei sa okruglog stola, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1996., 29. 705. Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, VK OS BiH, Sarajevo 1994., 337. (* ... Prva linija III/19, Sarajevo 1994., 48; Deli Rasim, Prva linija IV/20, Sarajevo 1995., 5, 33; Akmadi Hazim, Prva linija IV/21, Sarajevo 1995., 24-25; Tafro Tarik, Ljiljan IV/128, Sarajevo 1995., 28; A. P.,

90

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Oslobo enje 52/16728, Sarajevo 16.01. 1995., 10; Sueska Avdo, Dijalog 1-2, Sarajevo 1995., 231-238; Sueska Avdo, Dialogue Internationale issue 1-2, Sarajevo 1995., 193208; Kulenovi Salih, Bosna i Bonjaci (Dravno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bonjakomuslimanski narod), Uprava za moral Generaltaba, Press centar Armije RBIH, Vojna biblioteka 16, Sarajevo 1995., 9-32; Alibai Avdija, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 57-58; ... Veernji list, Zagreb 06.08. 1995., 23; Maslak Nijazija, Unsko-sanske novine I/10, Biha 1996., 19; Koar Azem, Graaniki glasnik 4, Graanica 1997., 12-14; kegro Ante, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 427-434; kegro Ante, BF VIII/13, Sarajevo 2000., 428-436.) 706. Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, 2. dopunjeno izdanje, BKC, Sarajevo 1998., 433. (* Kolar Ramo, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo, 09.08. 1998., (KUN) 6; ... Prva linija VII/63, Sarajevo 1998., 95; kegro Ante, Povijesni prilozi 18, Zagreb 1999., 459-464; kegro Ante, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 427-434; kegro Ante, Obavijesti HAD XXXII/1, Zagreb 2000., 124-129; kegro Ante, BF VIII/13, Sarajevo 2000., 428-436.) 707. "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 470 + 6 karata. (* Kurtovi Esad, BF V/8, Sarajevo 1997., 319-322; Ivanievi Alojz, Sdostforschungen 58, Mnchen 1999., 578581; Nametak Fehim, POF 49 (1990), Sarajevo 2000., 366-370.) 708. Bosnia Herzegovina. History, culture, heritage, Desearch Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), Newsletter, Bulletin dInformation 31, Istanbul 1993. 709. Bsnia i Hercegovina, El Muslims, (J. Baneres, Marti Garcia Ripll), Centre International Escarr per a les Minories tniques i Nacionalitats IV, Barselona 1985. (* Rai Nikola, Pregled LXXV/7-8, Sarajevo 1985., 937-939.) 710. Boi Ivan, Nemirno pomorje XV veka, SKZ, Beograd 1979., 417. (* Feji Nenad, I 27, Beograd 1980., 285-287; Zlokovi Maksim, Zbornik Kotorske sekcije 2, Kotor 1980., 121-125; Macan Trpimir, Maruli XIII/2, Zagreb 1980., 186.) 711. Boi Ivan, Kotor posle prihvatanja mletake vlasti, Ivan Boi, Nemirno pomorje XV veka, SKZ, Beograd 1979., 3-14. 712. Boi Ivan, Patrovii, Ivan Boi, Nemirno pomorje XV veka, SKZ, Beograd 1979., 105-149. 713. Boi Ivan, Zetske vojvode pod despotima, Ivan Boi, Nemirno pomorje XV veka, SKZ, Beograd 1979., 174-192. 714. Boi Ivan, Balii, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465-467.

Politika historija

91

715. Boi Ivan, O ulozi Vuka Brankovia, Bitka na Kosovu 1389. godine, SANUIstorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989., 60-71. 716. Boi Ivan Redakcija EJ, Bodin, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 19-20. 717. Brandt Miroslav, Tvrtkov uspon na kraljevsko dostojanstvo, est stoljea od smrti bosanskog kralja Tvrtka I, Odjek XLIV/17-18, Sarajevo 1991., 9. 718. Bribir u srednjem vijeku, 1 izdanje, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, Split 1987., 128. (Dvojezino). (* Delonga Vedrana, Obavijesti HAD XIX/3, Zagreb 1987., 63-65.) 719. Bribir u srednjem vijeku, 3 promijenjeno izdanje, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, Split 1996., 95. (Dvojezino) 720. Brkovi Milko, Bosanski kraljevski dvor prema Zadru i Hrvojeva uloga u zadarskim doga ajima krajem XIV i poetkom XV st., Radovi 25, RPZ 12 (1985-1986), Zadar 1986., 255-270. 721. Brkovi Milko, Uloga bosanskog kralja Tvrtka I. u zbivanjima prije, u vrijeme i nakon Kosovske bitke 1389. godine, CCP XIII/23, Zagreb 1989., 1-8. 722. Budak Neven, Baboni Stjepan, Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi), JLZ, Zagreb 1983., 305-306. 723. Budak Neven, Ivan od Paline, prior vranski, vitez sv. Ivana, HZ 42, Zagreb 1989., 57-70. 724. Budak Neven, Prva stoljea Hrvatske, Hrvatska sveuilina naklada, Zagreb 1994., 248. (* Rapani eljko, Obavijesti HAD XXVI/3, Zagreb 1994., 52; Goldstein Ivo, Radovi 28, Zagreb 1995., 328-333; Rapani eljko, Slobodna Dalmacija, Split 14.02. 1995., (Forum) 1.) 725. Budak Neven Posavec Vladimir, Ra anje suvremene Hrvatske i Europe. Od seobe naroda do apsolutizma, (Alternativni udbenik za VI. razred osnovne kole), Zagreb 1997. (* Raji Tihomir, Kolo IX/3, Zagreb 1999., 553-555.) 726. Buri T., Povijesno-arheoloki pregled / A historical and archaeological review, Bribir u srednjem vijeku, 3 promijenjeno izdanje, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, Split 1996., 7-16. (Dvojezino) 727. Castellan Georges, Histoire des Balkans XIVe-XXe sicle, Fayard, Paris 1991., 532. (* Vodopivec Peter, Z 47/1, Ljubljana 1993., 150-152.)

92

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

728. Conte Francis, Les Slaves. Aux origines des civilisations dEurope centrale et orientale (VIe-XIIIe sicles), Albin Michel S. A., Paris 1986. (* Wytrzens Gnther, Geschichte Osteuropas XXXVII/3, Stuttgart 1989., 419-420.) 729. ., Gruba, Kujava ki, Mali leksikon, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 112. 730. ubrilovi Vaso, Evernos (Avernez) Mehmed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 83. 731. utura Dinko, Osvit srednjeg vijeka, Dinko utura Bruna Kunti-Makvi Tihomila Teak-Gregl, Povijest za V. razred osnovne kole, 1. izdanje, Alfa, Zagreb 1996., 100-111. 732. utura Dinko, Osvit srednjeg vijeka, Dinko utura Bruna Kunti-Makvi Tihomila Teak-Gregl, Povijest za V. razred osnovne kole, 3. izmijenjeno izdanje, Alfa, Zagreb 1996., 117-129. 733. uvalo Ante, Historical Dictionary of Bosnia and Herzegovina. European Historical Dictionaires, No. 25, Lanhan, Md. & London: The Scorecrow Press, Inc., 1997., LVI + 335. (* I. R., Svjetlo rijei XV/176, Sarajevo 1997., 21; osi Stjepan, Anali 37, Dubrovnik 1999., 360-362; Tomi Rudi, Motrita 10, Mostar 1999., 114-116; Jozi Anto, Svjetlo rijei XVII/193, Sarajevo 1999., 27.) 734. eman Mustafa, Prilozi bibliografiji objavljenih radova o Kulinu banu, Znak Bosne IV/5-6, Zenica 1998., 103-107. 735. irkovi Sima, Istorija srednjovekovne bosanske drave, SKZ, Beograd 1964., 415. (* Veselinovi Andrija, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 9-10.) 736. irkovi Sima, Obrazovanje srpske drave, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 141-155. 737. irkovi Sima, Srbija izme u Vizantijskog carstva i Bugarske, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 156-169. 738. irkovi Sima, Osamostaljivanje i uspon dukljanske drave, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 180-196. 739. irkovi Sima, Unutranje i spoljne krize u vreme Nemanjinih nasljednika, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 263-272.

Politika historija

93

740. irkovi Sima, Srpske i pomorske zemlje kralja Uroa I, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 341-356. 741. irkovi Sima, Unutranje borbe poetkom XIV veka, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 449-461. 742. irkovi Sima, Unutranja politika kralja Milutina, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 462-475. 743. irkovi Sima, Vladavina Stefana Uroa III Deanskog, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 496-510. 744. irkovi Sima, Godine krize i previranja, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 36-46. 745. irkovi Sima, Protivrenosti balkanske politike, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 230-240. 746. irkovi Sima, Pad Bosne i pokuaji otpora turskom osvajanju, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 390-402. 747. irkovi Sima, Bosna, Lexikon des Mittelalters, Mnchen-Zrich, Artemis Verlag, 1982. (* Peri Janez, Z 35/4, Ljubljana 1981., 392; vab Mladen, Radovi 19, Zagreb 1986., 279-290.) 748. irkovi Sima, Brankovi ura , EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 404.

749. irkovi Sima, Mileeva i Bosna, "Mileeva u istoriji srpskog naroda", SANU, Nauni skupovi 38, Odeljenje istorijskih nauka 6, Beograd 1987., 137-143. 750. irkovi Sima, O sastavu i snazi Lazarevog tabora na Kosovu, VIG XL/2, Beograd 1989., 151-168. 751. irkovi Sima, Bosna i Vizantija, "Osamsto godina Povelje bana Kulina", ANU BiH, Posebna izdanja 90, Odjeljenje drutvenih nauka 23, Sarajevo 1989., 23-35. 752. irkovi Sima, Kosovo polje, 15. juni 1389. (72-79); The Field of Kosovo, 15 june 1389 (80-90), Bitka na Kosovu 1389. godine, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezino).

94

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

753. irkovi Sima, Kolevka Srbije, Kosovo, prolost i sadanjost, Me unarodna politika, Beograd 1989., 19-29. 754. irkovi Sima, Percepcija ishoda Kosovske bitke, Nai dani XXXVI/970 (40), Sarajevo 1989., 40-42. 755. irkovi Sima, Kosovska bitka, Odjek XLII/12, Sarajevo 1989., 8. 756. irkovi Sima, Dragocjena dokumenta (Uz 600-tu godinjicu Kosovske bitke), Na svijet XXV/285-286, Sarajevo 1989., 22-23. 757. irkovi Sima, Feljton: Legende i istine kosovskog boja (1-15): (1) (Sumrak Srbije i Nemanjia), Oslobo enje 46/14726, Sarajevo 19.06. 1989., 10; (2) (Korijeni nesloge), Oslobo enje 46/14727, Sarajevo 20.06. 1989., 15.; (3) (Lazar se priprema za boj), Oslobo enje 46/14728, Sarajevo 21.06. 1989., 12; (4) (Strategija osvajaa), Oslobo enje 46/14729, Sarajevo 22.06. 1989., 10; (5) (Sa titom ili na njemu), Oslobo enje 46/14730, Sarajevo 23.06. 1989., 10; (6) (Milo Obili, vjera il nevjera), Oslobo enje 46/14731, Sarajevo 24.06. 1989., 13; (7) (U ije e ruke klju Balkana), Oslobo enje 46/14733, Sarajevo 26.06. 1989., 10; (8) (Dokaz vjernosti), Oslobo enje 46/14734, Sarajevo 27.06. 1989., 16; (9) (Ustolienje estokog Bajezita), Oslobo enje 46/14735, Sarajevo 28.06. 1989., 13; (10) (Vukova izdaja), Oslobo enje 46/14736, Sarajevo 29.06. 1989., 14; (11) (Hvalisanje kralja Tvrtka), Oslobo enje 46/14737, Sarajevo 30.06. 1989., 13; (12) (Kosovo prag Balkana), Oslobo enje 46/14738, Sarajevo 01.07. 1989., 14; (13) (Koga je bilo vie?), Oslobo enje 46/14739, Sarajevo 02.07. 1989., 10; (14) (Ko je slavio na Kosovu?), Oslobo enje 46/14740, Sarajevo 03.07. 1989., 12; (15) (Bajazit nudi mir), Oslobo enje 46/14741, Sarajevo 04.07. 1989., 13. 758. irkovi Sima, O kosovskom boju, 1389., Zadubine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda), Eparhija rako-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd, Prizren-Beograd 1989., 560-562. 759. irkovi Sima, Srbija uoi bitke na Kosovu, Kosovsko-metohijski zbornik 1, Beograd 1990., 3-20. 760. irkovi Sima, Kosovska bitka kao istorijski problem, Kosovska bitka u istoriografiji, SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 11, Beograd 1990., 109-118. 761. irkovi Sima, Prenoenje kraljevstva u Bosnu, est stoljea od smrti bosanskog kralja Tvrtka I, Odjek XLIV/17-18, Sarajevo 1991., 8. 762. irkovi Sima, I Serbi nel medioevo, Grafiche Milani, Milano 1992. 763. irkovi Sima, La Serbie au moyen ge, Zodiaque, Paris 1992.

Politika historija

95

764. irkovi Sima, U svetu modernih nacija zemlja Bosna moe biti most koji spaja Srbe i Hrvate, Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor lanaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992., 3-5. 765. irkovi Sima, Kosovska bitka u kontekstu srpske i balkanske istorije, Boj na Kosovu - starija i novija saznanja, Beograd 1992., 361-364. 766. irkovi Sima, Percepcija ishoda Kosovske bitke, IG 1-2, Beograd 1994., 7-14. 767. irkovi Sima, Srbi u srednjem veku, Idea, Beograd 1995., 271. (2. izdanje 1997). (* Kovaevi-Koji Desanka, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 423-427; Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 15-16.). 768. irkovi Sima, Serbija srednie veka, Moskva 1996. 769. irkovi Sima, Ugovori (756-758); Uhode (762-763), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 770. irkovi Sima Daja Sreko Spasojevi Boro, Kulturni forum: Prolost se ne moe zaboraviti, Oslobo enje 47/15060, Sarajevo 25.05. 1990., 9. 771. irkovi Sima Mihalji Rade, Osvajanja i odolevanja: Duanova politika 1346-1355., Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 541-556. 772. orovi Vladimir, Historija Bosne, Posebna izdanja SKA 129, Drutveni i istoriski spisi 53, Beograd 1940., 658. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 8.) 773. orovi Vladimir, Bosna i Hercegovina (Fototip izdanja iz 1925), Tenesi, Beograd 1989. 774. orovi Vladimir, Istorija Jugoslavije (reprint izdanja iz 1933), Beograd 1989. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 7-8.) 775. orovi Vladimir, Istorija Srba, I-II, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989. (I = 272; II = 278). (* Voje Ignacij, Z 44/3, Ljubljana 1989., 472-474; Radosavljevi Boris, Z 44/3, Ljubljana 1990., 484-485; Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 9.) 776. orovi Vladimir, O kosovskom boju, 1389., Zadubine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda), Eparhija rako-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd, Prizren-Beograd 1989., 557-558.

96

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

777. orovi Vladimir, Istorija Srba, I-II, BIGZ, Beograd 1995. 778. orovi Vladimir, Historija Bosne (Reprint izdanje), Glas srpski Banja Luka Ars Libri Beograd, Biblioteka Izabrana djela Vladimira orovia 1, Banja Luka Beograd 1999., 3 + 658 + IX. 779. okovi Pejo, Dubica u bosansko-ugarskim odnosima 1398-1402. godine, IZ 2, Banja Luka 1981., 43-53. 780. okovi Pejo, O dolasku Stjepana Tomaa na vlast i njegovom me unarodnom priznanju, IZ 5, Banja Luka 1984., 7-36. 781. okovi Pejo, Bosanska kraljevina u prijelomnim godinama 1443.-1444., Institut za istoriju Banja Luka, Studije i monografije 3, Banja Luka 1988., 218. (* Jalimam Salih, IZ 10, Banja Luka 1989., 224-226; Budak Neven, Radovi 22, Zagreb 1989., 336.) 782. okovi Pejo, Bosansko-ugarski odnosi u irem kontekstu politikih gibanja u X. stoljeu, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 11-37. 783. okovi Pejo, Elizabeta, Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1998., 31-33. 784. uk Rua, Srbija i Venecija u XIII i XIV veku, SANU, Istorijski institut-Prosveta, Posebna izdanja 23, Beograd 1986., 270. (* Toi uro, GDI BiH 38, Sarajevo 1987., 139-140; Milojevi Srbobran, IG 1-2, Beograd 1987., 240-241; Lemaji Nenad, Zbornik MS za istoriju 35, Novi Sad 1987., 209-211; okovi Pejo, IZ 9, Banja Luka 1988., 192-195; Prlender Ivica, HZ 41, Zagreb 1988., 396; Voje Ignacij, Z 43/1, Ljubljana 1989., 137-139; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 199-201.) 785. Dai Miomir, Montenegro bis 1918, Der Jugoslawien-Kreig, Handbruch Vordeschichte, Verlauf und Konzguenzen, Westedeutscher Verlag, Wiesbaden 1999., 109-120. 786. Dai Miomir, Ogledi iz istorije Crne Gore (Studije o doga ajima od kraja 18. vijeka do 1918.), Istorijski institut Crne Gore, Podgorica 2000., 417. 787. Deschner Karlheinz Petrovi Milan, Weltkrieg der Religionen. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan, Weitbrecht, Wien-Stuttgart 1995., 335. (* Prcela Frano, CCP XX/37, Zagreb 1996., 109-111.) 788. Deschner Karlheinz Petrovi Milan, Kreig der Religionen. Dar ewige Kreuzug auf dem Balkan, Wilhlem Heyne Verlag, Munchen 1999., 345. 789. Desnica Gojko, Istorija srpskog naroda (850-1903), Strailovo-Jedinstvo, Knjiga 12, Novi Sad-Beograd 1981., XII + 504.

Politika historija

97

790. Despotovi-Stipevi An elka, Andrija, humski knez, Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi), JLZ, Zagreb 1983., 123. 791. Dini Mihailo, Altomanovi Nikola, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 137. 792. Dini Mihailo, Branivojevii, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 401. 793. Dini Mihailo, aslav (191); Dragutin (547-548); Duan (693-695), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 794. Dini Mihailo, Gojnikovi Petar, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 422. 795. Dini Mihailo, Istorija jo nije uspela da razlui istorijsko Kosovo od legendarnog a postoje opravdani razlozi sumnji da e to ikada moi uiniti, Bitka na Kosovu 1389. godine, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989., 53-57. 796. Dini Mihailo, Zanimljive pojedinosti o Kosovskom boju, Bitka na Kosovu 1389. godine, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989., 58-59. 797. Dini Mihailo, O kosovskom boju, 1389., Zadubine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda), Eparhija rako-prizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd, Prizren-Beograd 1989., 558-560. 798. Dini-Kneevi Duanka, Dubrovnik i Ugarska u XIV i XV veku, FF, Institut za istoriju-VANU, Monografije 28, Novi Sad 1986., 247. (* okovi Pejo, IZ 8, Banja Luka 1987., 188-191; Voje Ignacij, Z 41/4, Ljubljana 1987., 734-736; Vekari Nenad, Anali 26, Dubrovnik 1988., 259-260; Prlender Ivica, HZ 42, Zagreb 1989., 398-399; Kolakovi Radenka, Zbornik MS za istoriju 39, Novi Sad 1989., 189-190.) 799. Ditten H., Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen, Winkelmann F. Kopstein H. Ditten H. Rochow J., Byzanz im 7. Jahrhundert. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus, Berlin 1978. 800. Doklesti Ljubia, Osmanlije i Balkan u vrijeme prve etape njegova osvajanja, HZ 42, Zagreb 1989., 19-30. 801. Donia Robert J. Fine John V. A., Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed, Columbia University Press, New York 1994., XI + 310 + 1 karta. 802. Donia Robert J. Fine John V. A., Bosnia and Hercegovina: a Tradition Betrayed, Hurst and Company, London 1994. (1997., XI + 318). 803. Donia Robert J. Fine John V. A., Bosna i Hercegovina - tradicija koju su izdali, (Prevela Nura Dika Kapi), Fama, Sarajevo 1995., 250. (* Nilevi Boris, Republika I/5, Sarajevo 1995., 42-43; N. S., Oslobo enje 52/16748, Sarajevo 27.01. 1995., 7; imi Angelina, Oslobo enje 52/16749, Sarajevo 28.01. 1995., 10; Dodig Radoslav, Naa

98

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

ognjita XXVI/234, Tomislavgrad 1996., 15; Arnautovi Esad, Most XXII/93 (4), Mostar 1996., 28-31.) 804. Daja Sreko, Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune, grba i biskupije, Juki 15, Sarajevo 1985., 81-102. 805. Daja Sreko, Ideoloki i politoloki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. godine, CCP XVIII/10, Zagreb 1986., 206-214. 806. Daja Sreko, Rama u tkivu povijesnih razdoblja, Selidba Ramljaka. Radovi sa povijesno-teolokog simpozija u povodu 300. obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu, Tebis, Sarajevo 1988. 807. Daja Sreko, Rama u tkivu povijesnih razdoblja, NEV XXXVIII/1-2, Sarajevo 1988., 15-21. 808. Daja Sreko, Srednjovjekovna Bosna: povijesni izvori i interpretacije, Ibidem Prilog Odjeka I/3, (Povelje bana Kulina me a bosanske historije i kulture), Odjek XLII/24, Sarajevo 1989., 14-15. 809. Daja Sreko, Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune, grba i biskupije, est stoljea od smrti bosanskog kralja Tvrtka I, Odjek XLIV/17-18, Sarajevo 1991., 7-8. 810. Daja Sreko, Politika i crkveno-politika pripadnost livanjskog kraja kroz povijest, "Livanjski kraj u povijesti, Zbornik radova", Muzej hrvatskih arheolokih spemenika Split-Opinsko hrvatsko vijee obrane Livno, Split-Livno 1994., 135-142. 811. Daja Sreko, Bosansko srednjovjekovlje kroz prizmu bosanske krune, grba i biskupije, Dodatak 1., Sreko Daja, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.-1804.), S njemakog preveo Ladislav Z. Fii. Autorizirao i nadopunio autor, 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje, ZIRAL 105, Biblioteka Steak 4, Mostar 1999., 227-249. 812. Daja Sreko, Ideoloki i politoloki aspekti propasti bosanskog kraljevstva 1463. godine, Dodatak 2., Sreko Daja, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.-1804.), S njemakog preveo Ladislav Z. Fii. Autorizirao i nadopunio autor, 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje, ZIRAL 105, Biblioteka Steak 4, Mostar 1999., 251-257. 813. Daja Sreko, Osmansko osvojenje Bosne i rimska kurija, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTSFranjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 219-228. 814. uri Ivan, Sumrak Vizantije (Vreme Jovana VIII Paleologa 1392-1448), Narodna knjiga, Biblioteka ovek u vremenu-SANU, Vizantoloki institut, Posebna izdanja

Politika historija

99

17, Beograd 1984., 487. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1989., 400.) (* Goldstein Ivo, Radovi 18, Zagreb 1985., 304-307; Kora Duan, IG 1-2, Beograd 1985., 169-171; Ferjani Boidar, Glasnik NIN-a, 3, Beograd 1985., 72; okovi Pejo, IZ 8, Banja Luka 1987., 179-182.) 815. uri Slobodan, Komadanje drave Bosne, Sandak II/24-25, Novi Pazar 1993., 20-21. 816. uri V. Pekli I., Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. godine, (Udbenik za I. razred strukovnih kola), Zagreb 1997. 817. Ekmei Fadil, Bosna. Kratka popularna povijest, Librairie Ekmecic, Paris 1994., 231. 818. Ekmei Milorad, Epopeja dolazi iz tragedije (Kao preloman doga aj kosovska bitka 1389. postala je mjera nae istorijske veliine), Oslobo enje 46/14731, Sarajevo 24.06. 1989., (KUN VIII/396), 7. 819. Erdyhelyi M., Tvrtko bn s Janos kanonok Cselszvnye, Szazadok a magyar trtenelmi trsulat kzlye 6, Budapest 1987., 508-513. 820. Falczok Waclaw Wasilewski Tadeusz, Historia Jugoslawii, Wroclav-Warszawa-Krakw-Gdask-Ldz, Ossolineum 1985., 572. (* Budak Neven, HZ 39, Zagreb 1986., 335-336; Raji Biserka, I 33, Beograd 1987., 231-235.) 821. Feji Nenad, panci u Dubrovniku u srednjem veku, SANU, Istorijski institutProsveta, Monografije 25, Beogr-ad 1988., 331. (* Marjanovi-Duani Smilja, IG 1-2, Beograd 1988., 145-146; Hrabak Bogumil, Anali 27, Dubrovnik 1989., 187-189; Kostelac Ana, Radovi 24, Zagreb 1991., 283-284.) 822. Ferjani Boidar, Odbrana Nemanjinog nasle a Srbija postaje kraljevina, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 297-314. 823. Ferjani Boidar, Osvajaka politika kralja Duana, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 511-523. 824. Ferjani Boidar, Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (Osvrt na nova tumaenja), ZRVI 35, Beograd 1996., 117-154. 825. Ferluga Jadran, Byzantium on the Balkans. Studien in the Byzantine administration and the Southern Slavs from the VIIth do the XIIth centuries, Amsterdam 1976., 467. (* Weiss G., Sdostforschungen 38, Mnchen 1979., 470-471; Fine John V. A., Byzant Studies 9, 1982., 139-140.)

100

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

826. Ferluga Jadran, Lamministrazione bizantina in Dalmacija, Deputazione di storia Patria per le Venezie, Miscellanea di studi e Memorie 17, Deputazione di Storia Patria 1978., 300. (* Soldo A., HZ 31-32, Zagreb 1978-1979., 419-422; Kreki Baria, Byz. Zeit. 74/1, Mnchen 1981., 79-81; Seibt W., Jahrb. d. sterr. Byz. 30, Wien 1981., 337-340; Weiss G., Sdostforschungen 40, Mnchen 1981., 402; Sansterre J.-M., Byzantion 51, 649.) 827. Ferluga Jadran, Byzanz auf dem Balkan im frhen Mittelalter, Sdostforschungen 44, Mnchen 1985., 1-16. 828. Ferluga Jadran, Pota in metode bizantinske politine in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. do prvih desetletij XI. stoletja, Z 41/4, Ljubljana 1987, 573-583. 829. Ferluga Jadran, Byzance et les Balkans vers la fin du XIIe siecle, Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine, (Me unarodni nauni skup povodom 800 godina manastira Studenice i stogodinjice SANU, septembar 1986), SANU, Nauni skupovi 41, Odeljenje istorijskih nauka 11, Beograd 1988., 17-24. 830. Ferluga Jadran, Bizanc na Jadranu (6.-13. stoletje), Z 44/3, Ljubljana 1990., 363386. 831. Filipovi Muhamed, Bosna i Hercegovina Najvanije geografske, demografske, historijske, kulturne i politike injenice, Epoha, Zagreb 1993. 832. Filipovi Muhamed, Bosna i Hercegovina najvaniji geografski, historijske, kulturne i politike injenice, Compact, Edicija Science, Prvo izdanje, Sarajevo 1997., 171. (* ..., Kabes IV/27-28, Mostar 1998., 64.) 833. Filipovi Muhamed, Bosna i Hercegovina najvaniji geografski, historijske, kulturne i politike injenice, Compact, Drugo neizmjenjeno izdanje, Sarajevo 1997., 171. (* Mulahuseinovi S. Azemina, Oslobo enje 55/17854, Sarajevo 13.02. 1998., 18; Selhanovi Selman, Preporod XXVIII/634, Sarajevo 1998., 22; Kapetanovi Fahrudin, Dobojske novine III/27, Doboj 1998., 14; Manduki Jasmin, Dobojske novine III/28, Doboj 1998., 11.) 834. Filipovi Muhamed, Feljton: Bosna i Hercegovina najvaniji geografski, historijske, kulturne i politike injenice (1, 3-4): (1) (Bosna i Hercegovina najvaniji geografski, historijske, kulturne i politike injenice), Kabes III/22, Mostar 1997., 2935; (3) (Prva bosanska drava), Kabes III/25, Mostar 1997., 28-29; (4) (Drava Bosna i njeni banovi), Kabes III/26, Mostar 1997., 36-39. 835. Filipovi Nenad, Fragmenti o Kosovskom boju, Odjek XLII/12, Sarajevo 1989., 78. 836. Fine John V. A., The Early Medieval Balkans - A Critical Survey from the Sixth to the Twelfth Century, Ann Arbor 1983. (First paperback edition 1991, XXVI + 339).

Politika historija

101

(* Nicol D. M,, History 69, 1984., 448; Abulafia D., Slav. and East Europ. Rev. 62, 1984., 275-277; Vucinich S. W., Speculum 59/4, Cambridge Massachusetts 1984., 900901; Tapkova-Zaimova Vasilika, tudes balkaniques XXI/4, Sofia 1985., 139-141; Angold M., Eng. Hist. Rev. 101, 1986., 212.) 837. Fine John V. A., The Late Medieval Balkans - A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor 1987. (First Paperback edition 1994, XVI + 687). 838. Fine John V. A., The Late Medieval Balkans, University of Michigan Press, 1994. 839. Foreti Vinko, Povijest Dubrovnika do godine 1808., I dio (Od osnutka do 1526.), Nakladni zavod MH, Biblioteka Hrvatske povjesnice, Zagreb 1980., 361. (* Kulini Tomislav, Maruli XIII/3, Zagreb 1980., 292-293; Gljivoje M., Matica XXX/7-8, Zagreb 1980., 50; Vittorio Di Antonio, Nuova rivista storica LXIV/3-4, Perugia 1981., 484-486; Lui Josip, Anali 19-20, Dubrovnik 1982., 488-493; Kreki Baria, Slavic Review XLI/4, Chicago 1982., 747-748.) 840. Foreti Vinko, Bobaljevi (42-44); Branivojevii (271-272), Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989. 841. Foreti Vinko i Redakcija HBL, Crijevi, Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., 715-716. 842. Gavran Ignacije, Pape i Bosna, Kalendar Svetoga Ante 1995, Livno 1995., 103107. 843. Gestrin Ferdo, Mednarodno znanstveno posvetovanje Italija in jugoslovanske deele ob koncu srednjega veka (14.-15. stoletje), Z 38/1-2, Ljubljana 1984., 141-142. 844. Gligorijevi Milo, Dan velike pogibje (Druga strana: Tursko gledanje na Kosovski boj), NIN 2000, Beograd 30. 04. 1989., 51-55. 845. Goldstein Ivo, O Tomislavu i njegovom dobu, Radovi 18, Zagreb 1985., 23-55. 846. Goldstein Ivo, Bizant na Jadranu (od Justinijana I. do Bazilija I.), Latina et Graeca-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1992., 235. (* orali Lovorka, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 187-191; Grgin Borislav, Radovi 25, Zagreb 1992., 263-265; Nenadi D., Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1992., 22; Rapani eljko, Slobodna Dalmacija, Split 21.11. 1992., (Forum) 29; Margeti Lujo, HZ 45 (1992), Zagreb 1993., 306-312; Jarak Mirja, Opuscula archaeologica 16 (1992), Zagreb 1993., 259-262; Jaki Nikola, Obavijesti HAD XXV/1, Zagreb 1993., 37-38.) 847. Goldstein Ivo, Hrvatski rani srednji vijek, Novi Liber-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Historiae 1, Zagreb 1995., 511. (* Budak Neven, Radovi 28, Zagreb 1995., 299-327; Rapani eljko, Obavijesti HAD XXVII/2, Zagreb 1995., 42-43;

102

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Rapani eljko, Slobodna Dalmacija, Split 02.05. 1995., (Forum) 6-7; Margeti Lujo, HZ 48 (1995), Zagreb 1996., 213-231.) 848. Goldstein Ivo, Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. do 1180. godine, Radovi 30, Zagreb 1997., 9-28. 849. Goldstein Ivo, Bizantski izvori o osmanskom osvajanju Bosne 1463. godine, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 229-237. 850. Grafenauer Bogo, Zgodovina slovenskega naroda, I svezek, Tretja izdaja, DZS, Ljubljana 1978., 462. 851. Grafenauer Bogo, Avari, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 382-383. 852. Grdina Igor, Celjski knezi v Evropi, Fit-Media, Celje 1994., XXXV. (* Voje Ignacij, Z 48/3, Ljubljana 1994., 428-429.) 853. Hadiabdi Hadija, Bosanski banovi i kraljevi, Gradina II/13, Teanj 1995., 20. 854. Hadibegi Hamid, Gazi Isabeg, Glasnik VIS-a SFRJ XLVI/1-2, Sarajevo 1983., 147-151. 855. Hadihuseinovi Salih Sidki Muvekkit, Povijest Bosne, Tom I, El-Kalem, Sarajevo 1999., LII + 695. (* Prljaa Mustafa, GR IZ BiH LXI/11-12, Sarajevo 1999., 1191-1192; Smriko Vehid, Didaktiki putokazi V/18, Zenica 2000., 105-106; Kupusovi Amina, Novi muallim I/1, Sarajevo 2000., 124-126; Jalimam Salih, Hikmet XIII/3-4, Tuzla 2000., 130-132.) 856. Hadijahi Muhamed (Hadijahik), Hipoteza za takonareenita Treta slovenska preselba na Balkanot, Glasnik XXVII/3, Skopje 1983., 183-221. 857. Hadiomeragi Maid, Pregledna istorija ivota Bosne, Autorova naklada, Sarajevo 1996. 858. Hadiomeragi Maid, Neosvojivi grad (Odbrana Bobovca), Prva linija III/13, Sarajevo 1994., 13. 859. Hadiomeragi Maid, Protiv sedam carevina, Prva linija III/14, Sarajevo 1994., 14. 860. Hadirovi Ahmed, Nekoliko naznaka o srednjovjekovnoj Bosni u historiografiji, Zbornik radova I/1, FF, Tuzla 1999., 37-42. 861. Hammer Joseph, Historija turskog (osmanskog) carstva, (Priijevod i struna redakcija Nerkez Smailagi), I-III, Nerkez Smailagi, Zagreb 1979., (I. = IX + 536; II. =

Politika historija

103

553; III. = 571) (* Imamovi Mustafa, /Specijalni dodatak: Nerkez Smailagi (19271985)/, Odjek LIII/3-4, Sarajevo 2000., XIII-XV. 862. Hasting Adrian, Juni Slaveni, Bosna forum 1-2, Sarajevo 1998., 13-37. 863. Historia Sowia poudniowych i zachodnich (Jerzy Skowronek, Mieczysaw Tanty, Tadeusz Wasilewski), Warszawa 1977., 770. (* Pulkovska-Simitiev, Glasnik XXII, Skopje 1978., 261-274; Damjanova Eka, tudes balkaniques 2, Sofija 1979., 113-119; Dimova-Maneva Veselina Manev Krsto, Istorieski pregled 35/1, Sofija 1979., 117-120.) 864. Historia Sowia poudniowych i zachodnich (Jerzy Skowronek, Mieczysaw Tanty, Tadeusz Wasilewski), Warszawa 1988. (* Budak Neven, HZ 41, Zagreb 1988., 379-381.) 865. Historija Povijest 2, II razred, Opa gimnazija, Historija Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu kolu i opu gimnaziju), Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1998., 91-95. 866. Historija Povijest, VI razred, Osnovna kola, Historija Povijest (Nastavni plan i program za osnovnu kolu i opu gimnaziju), Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1998., 268-270. 867. Hoensch K. Jrg, Kaiser Sigismund. Herrsher an der Schwelle zur Neuzeit 13681437., Beck Verlag, Mnchen 1996., 652. (* Mlinar Janez, Z 52/1, Ljubljana 1998., 131-132.) 868. Horvat Rudolf, Kralj Tomislav, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 54-58. 869. Hsch Edgar, Geschichte der Balknlander von der Frhzeit bis zur Gegenwart, Verlag C. H. Beck, Mnchen 1988., 335. (* Budak Neven, HZ 42, Zagreb 1989., 405406.) 870. Hrabak Bogumil, Odnosi Herceg-Novog i bosanskih vladara prema Dubrovniku, GPM 26, Kotor 1978., 27-37. 871. Hrabak Bogumil, Herceg-Novi u doba bosanskohercegovake vlasti (1382-1482), Boka 10, Herceg-Novi 1978., 7-31. 872. Hrabak Bogumil, Venecija i Sandalj Hrani u njegovom irenju po primorju poev od Herceg-Novog, Boka 11, Herceg-Novi 1979., 199-225. 873. Hrabak Bogumil, Venecija i bosanska drava, Istraivanja 12, Novi Sad 1989., 407-505.

104

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

874. Hrabak Bogumil, Odredi saveznika kneza Lazara u bici na Kosovu, Uiki zbornik 18, Titovo Uice 1989., 39-50. 875. Hrvatsko-bugarski uzajamni odnosi kroz stoljea, Macedonia Press, Sofija 1999., 160. (* orali Lovorka, Matica 50/9, Zagreb 2000., 60-61.) 876. Ilustrirana povijest Hrvata, Stvarnost, Zagreb 1990. 877. Imamovi Enver, Veliina koja se ne zaboravlja (Historijske magistrale: esto godina od smrti kralja Tvrtka I), Oslobo enje 48/15580, Sarajevo 02.11. 1991., (KUN X/59(517), 6. 878. Imamovi Enver, Bosansko primorje od najstarijih vremena do propasti samostalne drave 1463, "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 5-18. 879. Imamovi Enver, Historija, Uzeir Bavi, Orhan Zupevi, Enver Imamovi, Selma Ferovi, Kulturna i drutvena historija Bosne i Hercegovine (4, 5 i 6 razred osnovne kole, Dopunska nastava), BiH, FBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1996., 138-182. 880. Imamovi Enver, Kulin ban, Kabes III/20, Mostar 1997., 25-26. 881. Imamovi Enver, Velikani bosanske prolosti (Kralj Tvrtko I), Kabes III/21, Mostar 1997., 20-21. 882. Imamovi Enver, Velikani bosanske prolosti (1-3): (1) (Kulin ban), 5 plus 1, Sarajevo 1998., 18-21; (2) (Kralj Tvrtko), 5 plus 3, Sarajevo 1998., 18-20; (3) (Dinastija Kotromania), 5 plus 4, Sarajevo 1999., 18-21; (4) (Neosvojivi Bobovac), 5 plus 5, Sarajevo 1999., 18-20. 883. Imamovi Mustafa, Diplomacija (Bosna i Hercegovina), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 467. 884. Imamovi Mustafa, Historija Bonjaka, Bonjaka zajednica kulture Preporod, Sarajevo 1997. (2. izdanje 1998)., 635. (* Jalimam Salih, GR IZ BiH LIX/11-12, Sarajevo 1997., 1215-1221; A. Ma., Oslobo enje 54/17782, Sarajevo 02.12. 1997., 13; A. Ma., Oslobo enje 54/17783, Sarajevo 03.12. 1997., 18; Tabakovi Aida, Dani 64, Sarajevo 08.12. 1997., 61; Tabakovi J., Ljiljan VI/256, Sarajevo 1997., 41; Pelidija Enes, Ljiljan VI/258, Sarajevo 1997., 34; Grebo Zdravko, Ljiljan VI/258, Sarajevo 1997., 34; Purivatra Atif, Ljiljan VI/258, Sarajevo 1997., 35; Hadiosmanovi Lamija, Ljiljan VI/258, Sarajevo 1997., 35; Sueska Avdo, Ljiljan VI/258, Sarajevo 1997., 35; Zlatar Behija, Ljiljan VI/258, Sarajevo 1997., 35; Filandra air, Ljiljan VI/258, Sarajevo 1997., 35; Gojer Gradimir, Ljiljan VI/258, Sarajevo 1997., 35; Hasovi S., Dnevni avaz III/729, Sarajevo 02.12. 1997., 14; ... Svijet II/83, Sarajevo 1997., 17; A. H., Dnevni avaz III/740, Sarajevo 13.12. 1997., 12; Sueska Avdo, Odjek LI/1-2, Sarajevo

Politika historija

105

1998., 105-107; Ramovi Arifa, Sdostforschungen 57, Mnchen 1998., 549-551; Pelidija Enes, Preporod XXVII/627, Sarajevo 1998., 24; Kico Mehmed, Hercegovina 10, Mostar 1998., 211-212; Kico Mehmed, Muallim 65-66, Sarajevo 1998., 21; Duri Raid, Dijalog nova serija IV/4, Sarajevo 1998., 197-206; Serdarevi Husein, Didaktiki putokazi IV/10, Zenica 1998., 5-6; Ali Enver, Hikmet XI/112-113, Tuzla 1998., 48-50; Novali Fahrudin, Behar VII/34, Zagreb 1998., 12-15, 35-38; Jergovi Miljenko, Oslobo enje 55/17884, Sarajevo 15.03. 1998., (KUN) 6; Mulahuseinovi S. Azemina, Oslobo enje 55/17914, Sarajevo 14.04. 1998., 14; Kuuk-Sorgu Indira Hajdarevi Hadem, Ljiljan VI/260, Sarajevo 1998., 37; Kamberovi Husnija, Prva linija VI/58, Sarajevo 1998., 26-27; Kamber Ale, Dnevni avaz IV/765, Sarajevo 07.01. 1998., 12; Kamberovi Husnija, Prilozi 28, Sarajevo 1999., 246-248; Oroli Tado, Povijesni prilozi 18, Zagreb 1999., 450-459; Donia J. Robert, Nationalites Papers XXVIII/2, 2000.; Holjevac Robert, SP XXXII/3, Zagreb 2000., 617-624.) 885. Imamovi Mustafa, Feljton (1-3): Milenijska povezanost Bosne i Primorja 1, Ljiljan VI/246, Sarajevo 1997., 40; uvari prvog kontinuiteta i autoriteta bosanske drave 2, Ljiljan VI/247, Sarajevo 1997., 43; Bosna glavno podruje dubrovake kontinentalne trgovine 3, Ljiljan VI/248, Sarajevo 1997., 43. 886. Inaldik Halil, Osmansko carstvo, klasino doba 1300-1600 (Prevela Milica Mihajlovi), SKZ, Kolo LXVII, Knjiga 452, Beograd 1974., 357. (* Simoniti Vasko, Z 32/1-2, Ljubljana 1978., 167-171.) 887. Inaldik Halil (Inalcik), The Ottoman Empire. Conquest, Organization and Economy, Variorum reprints 87, London 1978., 362. 888. Inaldik Halil (Inalcik), The Ottoman Empir: The Classical Age 1300-1600, London 1997. 889. Isakovi Fahrudin, Istorija Povijest (za 1. razred gimnazije), 1. izdanje, IDP Udbenici, prirunici i didaktika sredstva, Sarajevo 1991., 189. 890. Isakovi Fahrudin, Zastupljenost srednjovjekovne Bosne u udbenicima historije, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 154-158. 891. Istina o Bosni i Hercegovini. injenice iz istorije Bosne i Hercegovine, Altermedia d. o. o.-NUB BiH, Sarajevo 1991., 86. (* Dodig Radoslav, Hercegovaki tjednik, Mostar 16.08. 1991.) 892. Istorija 1, Ilustrovana enciklopedija, (Joe Kastelic, Janez Milinski, Janez Peri, Ignacij Voje), IRO Vuk Karadi, Beograd 1985., 365. (Srednjovjekovna Srbija, Bosna i Ugarska, 214-215).

106

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

893. Istorija Povijest, Prijedlog nastavnog plana i programa vaspitno-obrazovne osnove za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje, Republiki prosvjetnopedagoki zavod, Sarajevo 1979., 159-177. 894. Istorija Crne Gore, Knjiga prva (Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka), Autori: Zarije Bei, Draga Garaanin i Jovan Kovaevi), Redakcija za istoriju Crne Gore, Titograd 1967., XIII + 508. (* Peri Vidak, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 10-11.) 895. Istorija Crne Gore, Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka, Tom prvi: Crna Gora u doba Nemanjia), Autori: Sima irkovi, Dimitrije Bogdanovi, Vojislav Kora, Jovanka Maksimovi i Pavle Mijovi), Redakcija za istoriju Crne Gore, Titograd 1970., XII + 350. (* Peri Vidak, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 10-11.) 896. Istorija Crne Gore, Knjiga druga (Od kraja XII do kraja XV vijeka, Tom drugi: Crna Gora u doba oblasnih gospodara), Autori: Sima irkovi, Ivan Boi, Dimitrije Bogdanovi, Vojislav uri), Redakcija za istoriju Crne Gore, Titograd 1970., 592. (* Peri Vidak, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 10-11.) 897. Istorija Jugoslavije, Autori: Ivan Boi, Sima irkovi, Milorad Ekmei, Vladimir Dedijer), Beograd 1973; New York 1974; Peking 1984. (* Mihalji Rade Dimi Ljubidrag, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 12-13.) 898. Istorija na Blgarija (Prva blgarska drava), Tom vtori, BAN, Sofija 1981., 505. 899. Istorija srednih vekov. Uebnik dlja studentov istorieskih fakultetov pedagogieskih institutov, Moskva 1980., 576. (* Salivon N. A., Sovetskoe slavjanovedenie 6, Moskva 1981., 127-130.) 900. Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 703. (2. izdanje, Beograd 1994.). (* Macan Trpimir, Maruli XVI/3, Zagreb 1983., 318-324; Ferluga Jadran, Geschichte Osteuropas 32/1, Stuttgart 1984., 143-147; Macan Trpimir, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 251260; irkovi Sima, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 13-15.) 901. Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 598. (2. izdanje, Beograd 1994.). (* Macan Trpimir, Maruli XVI/3, Zagreb 1983., 318-324; Ferluga Jadran, Geschichte Osteuropas 32/1, Stuttgart 1984., 143-147; Macan Trpimir, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 251-

Politika historija

107

260; irkovi Sima, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 13-15.) 902. Ivanovi Voja, Despot Stefan povest o mau i peru 1 (Samodrac svetorodne loze), Duga, Beograd 1990., 92-97. 903. Jablanovi Ivo, Katarina, kraljica bosanska, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 130-139. 904. Jaki ivko, Povijest staroga vijeka za V. razred osnovne kole, K, Zagreb 1995. (* Pai Ibrahim, Ljiljan 318, Sarajevo 1999., 50.) 905. Jaki ivko, Slaveni i Avari ivko Jaki, Povijest staroga vijeka za V. razred osnovne kole, K, Zagreb 1995., 113-115. 906. Jalimam Salih, Pogovor, Avdija Alilbai, Trajanje Bosne (Lomovi bosanske svijesti), KDM Preporod Zenica 1995., 219-220. 907. Janekovi Zdenka, Stjecanje Konavala: Antika tradicija i mit u slubi diplomacije, "Konavle u prolosti, sadanjosti i budunosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije 15, Dubrovnik 1998., 31-45. 908. Jankovi Stjepan, Stjepan Tvrtko I. (od 1353. do 1391.), Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 100-118. 909. Jana Zorn Olga Miheli Darja, Stari in srednji vek, Zgodovina za 6. razred osnovne ole, DZS, Ljubljana 1998., 168. 910. Jelavich Barbara, History of the Balkans, Vol. I, Cambridge University Press 1983., XI + 407. (* Samardi Nikola, I 32, Beograd 1985., 259-261; Proti St. Milan, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 335-336; Macan Trpimir, Maruli XXII/2, Zagreb 1989., 259-261; Leovac Selena, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 218-221.) 911. Jeli Ivan Mauran Ivan, Ilok, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 223-224. 912. Jireek Konstantin, Istorija Srba, Prva knjiga, do 1537. godine, (Politika istorija), Drugo, ispravljeno i dopunjeno izdanje, (Preveo Jovan Radoni), Slovo Ljubve, Biblioteka fototipskih izdanja, Beograd 1978., 512. (2. izdanje, Beograd 1981; Beograd 1984; Prosveta, Biblioteka Naa prolost, Beograd 1988; Zmaj, Biblioteka Fototipskih izdanja, Beograd 1990.). (* Ferluga Jadran, Geschichte Osteuropas XXVII/1, Mnchen 1979., 148; Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 3-5.)

108

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

913. Jovi Miomir, Srpske zemlje i vladari, Parain 1989. (2. izdanje Ljubljana 1990.) 914. Juki Frano Ivan, Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bonjaka, Zagreb 1851., (pretisak, priredio Stjepan Blaanovi), Slavonski Brod 1990. 915. Juki Frano Ivan, Zemljopis i poviestnica Bosne (od Slavoljuba Bonjaka), Fototipski reprint izdanja iz 1851., Demokratska zajednica BiH, Ciklus Ponovljena izdanja, Knjiga 1. Sarajevo 1990. 916. Julinac Pavle, Kratkoje vvedenije v istoriju proishodenija Slaveno-srbskago naroda (Priredio Miroslav Panti), SANU-NBS-MS, Fototipska izdanja, Knjiga 1, Beograd 1981., 287. 917. Kalendar godinjica znaajnih doga aja i linosti nae politike i kulturne istorije 1986-2000. (Priredili Milan Mati, arko Proti, Milan Vesovi), Savezna konferencija SSRNJ, Beograd 1987., 187. 918. Kali Jovanka, Srpski veliki upani u borbi s Vizantijom, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 197-211. 919. Kali Jovanka, Borbe i tekovine velikog upana Stefana Nemanje, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 251-262. 920. Kali Jovanka, Nemirno doba, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 75-87. 921. Kali Jovanka, Snaenje Despotovine, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 88-99. 922. Kali Jovanka, Doba prividnog mira, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 205-217. 923. Kali Jovanka, Despot Stefan Lazarevi i Turci (1421-1327), I 29-30 (1982-1983), Beograd 1983., 7-20. 924. Kali Jovanka, Srbija i zapadni svet 1389-1459, Kosovska bitka i njene posledice, Beograd 1991., 49-56. 925. Kali Jovanka, Srbi u poznom srednjem veku, SANU, Balkanoloki institut, Posebna izdanja, Knjiga 56, Beograd 1994., 213. (* uica Marko, IG 1-2, Beograd 1995., 84-85; irkovi Sima, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 427-428.) 926. Kamberovi Husnija, Tvrtko i Bosna na vrhuncu moi, Istina o BiH I/15, Sarajevo-Ancona-Frankfurt 1994., 19.

Politika historija

109

927. Kampu Ivan, Anuvinci (10); Baboneii (17); Celjski (56-57); Iloki (223); Nelipii (416); Talovci (655), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980. 928. Kampu Ivan, Kosovski boj u objavljenim najstarijim izvorima i novijoj srpskoj historiografiji, HZ 42, Zagreb 1989., 1-17. 929. Karabegovi Ibrahim, Historiografija o Bosni i Hercegovini (Najznaajnija literatura), Didaktiki putokazi V/18, Zenica 2000., 71-79. 930. Karatay Osman, Hirvat Ulusunum, Erken Ortacda Trk Hirvat Iliskileri, Assam, Ankara 2000., XVII + 221. 931. Karbi Damir, Prilozi problematici Kosovske bitke objavljeni u asopisu Obeleja, HZ 43, Zagreb 1990., 425-428. 932. Katii Radoslav, Uz poetke hrvatskih poetaka. Filoloke studije o naem najranijem srednjovjekovlju, Kulturni krug, Biblioteka znanstvenih djela 70, Split 1993., 281. (* Rapani eljko, Slobodna Dalmacija, Split 23.10. 1993., 25; imunovi Petar, Obavijesti HAD XXV/3, Zagreb 1993., 90-92; Nenadi D., Slobodna Dalmacija, Split 08.04. 1994., 29; Mirkovi Vojko, Slobodna Dalmacija, Split 14.05. 1994., 8.) 933. Kati Lovre, Rasprave i lanci iz starije hrvatske povijesti, Split 1993. 934. Kaznai-Hrdalo Ana, Dioba i ubikacija dijelova Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399., Anali 17, Dubrovnik 1979., 17-47. 935. Keen Maurice, Srednjeveka Evropa, Cankarjeva zaloba, Ljubljana 1993., 297. (* arni Ludvik, Z 48/4, Ljubljana 1994., 578-579.) 936. Klai Nada, Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku, K, Zagreb 1976., VII + 712 + 16 priloga. (* Macan Trpimir, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 9296.) 937. Klai Nada, Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 17-79. 938. Klai Nada, Zadnji knezi Celjski v deelah Sv. krone, Celjski zbornik, Posebno izdanje-Zgodovinsko drutvo Ljubljana, Celje 1982., 131. (* Pnk. J., eskoslovensk asopis historick 31/4, Praha 1983., 598.) 939. Klai Nada, Trogir u srednjem vijeku. Javni ivot grada i njegovih ljudi, II/1, Izdanja grada Trogira 5, Muzej grada Trogira, Trogir 1985., 393. (* Steindorff Ludwig, Sdostforschungen 45, Mnchen 1986., 384-385; Macan Trpimir, Maruli XIX/1, Zagreb 1986., 417-419.)

110

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

940. Klai Nada, Ecclesia seu monasterium sancti Michaelis de Rudina, Vjesnik Muzeja poeke kotline 4-5, Slavonska Poega 1986., 50-59. 941. Klai Nada, Srednjovjekovna Bosna. Politiki poloaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377.g.), 1. izdanje, GZH, Zagreb 1989., 344. (* Lovrenovi Dubravko, GDI BiH 40-41 (1989-1990), Sarajevo 1990., 192-195; okovi Pejo, Putevi XXXV/5, Banja Luka 1990., 113-137; Ani Mladen, Oslobo enje 47/14993, Sarajevo 17.03. 1990., 11; Nilevi Boris, Radio Sa XIX/70, Sarajevo 1991., 621-634.) 942. Klai Nada, Bribirski knezovi, Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., 308-317. 943. Klai Nada, Povijest Hrvata u srednjem vijeku, Globus, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1990., 470. (* Margeti Lujo, HZ 45 (1992), Zagreb 1993., 272-276.) 944. Klai Nada, Feljton: Srednjovjekovna Bosna (1-18): (1) (Prolost u politikim okvirima), Oslobo enje 47/15087, Sarajevo 21.06. 1990., 18; (2) (Protjerivanje iz udbenika), Oslobo enje 47/15088, Sarajevo 22.06. 1990., 17; (3) (Javna vlast dokaz dravnosti), Oslobo enje 47/15089, Sarajevo 23.06. 1990., 17; (4) (Samostalna zemlja), Oslobo enje 47/15091, Sarajevo 25.06. 1990., 10; (5) (Zabluda istoriografije), Osloboenje 47/15092, Sarajevo 26.06. 1990., 18; (6) (Falsifikati splitske crkve), Oslobo enje 47/15093, Sarajevo 27.06. 1990., 18; (7) (Banus Culinus Dominus Bosne), Oslobo enje 47/15094, Sarajevo 28.06. 1990., 12; (8) (Tri pisma Grgura IX), Oslobo enje 47/15094, Sarajevo 29.06. 1990., 16; (9) (Ninoslav: Pataren ili pravovjerni), Oslobo enje 47/15095, Sarajevo 30.06. 1990., 17; (10) (Bosansko-dalmatinski odnosi), Oslobo enje 47/15098, Sarajevo 02.07. 1990., 9; (11) (Kumani i bosanski heretici), Oslobo enje 47/15099, Sarajevo 03.07. 1990., 15; (12) (Smrt posljednjeg Arpadovia), Oslobo enje 47/15100, Sarajevo 04.07. 1990., 16; (13) (Mudra utnja bosanskih vladara), Oslobo enje 47/15101, Sarajevo 05.07. 1990., 14; (14) (Dolazak Stjepana II), Oslobo enje 47/15102, Sarajevo 06.07. 1990., 14; (15) (Svjedoci a ne jemci), Oslobo enje 47/15103, Sarajevo 07.07. 1990., 16; (16) (Kratkotrajno veselje ugarskog vladara), 47/15106, Sarajevo 09.07. 1990., 8; (17) (Kriarski rat na Bosnu), Oslobo enje 47/15107, Sarajevo 10.07. 1990., 12; (18) (Posluni vazal ili bosanski buntovnik), Oslobo enje 47/15108, Sarajevo 10.07. 1990., 15. 945. Klai Nada, Samostalni politiki razvitak bosanskih zemalja nisu prekidali niti Hrvati niti Srbi, Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor lanaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992., 6. 946. Klai Nada, Bosna ni srpska ni hrvatska, Behar III/10, Zagreb 1993., 8-9. 947. Klai Nada, Srednjovjekovna Bosna. Politiki poloaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe (1377.g.), 2. izdanje, Eminex, Zagreb 1994., 277. 948. Klai Nada Petricioli Ivo, Zadar u srednjem vijeku, Prolost Zadra II, Zadar 1976.(* Horvat Angela, Sdostforschungen 38, Mnchen 1979., 348-351; Milutinovi

Politika historija

111

Kosta, Istorijski zapisi LXII/1-2, Titograd 1989., 217-222; Dumbovi Vladimir, Maruli XXIII/1, Zagreb 1990., 118-122.) 949. Klai Vjekoslav, Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svretka XIX. stoljea, I-IV, (Priredio Trpimir Macan), Nakladni zavod MH, Biblioteka Hrvatske povjesnice, Zagreb 1980., I-382; II-430; III-380; IV-456). (U istoj izdavakoj kui ovo izdanje je izalo: 1981, 1985, 1988). 950. Klai Vjekoslav, Povijest Bosne (fototip izdanja iz 1882. godine), Svjetlost, Biblioteka Izdanci, Sarajevo 1990., 362. 951. Knezovi Oton, Bosna i Hercegovina od seobe naroda do XII stoljea, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 159-195. 952. Kninski zbornik, MH, Zbornici i monografije, Zagreb 1993., VIII + 247. (* Matijevi-Sokol Mirjana, Obavijesti HAD XXV/3, Zagreb 1993., 95-96; Nazor Ante, CCP XVII/32, Zagreb 1993., 205-207; Nazor Ante, Radovi 27, Zagreb 1994., 383-385.) 953. Kolumbi Nikica, Bobaljevi Vuk, Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., 46. 954. Kont Fransis, Sloveni (Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi VI-XIII vek), I-II, (Prevela s francuskog Gordana Petrovi; Predgovor: Jovanka Kali), Filip Vinji, Biblioteka Retrospektive, Beograd 1989., 685. (* Didrova Ljubinka, Macedoniae acta archaelogica 11, Skopje 1990., 244-248; abotarev Andrej, Povijesni prilozi 13, Zagreb 1994., 247-260.) 955. Koreni Bojan, Feljton: Splet legende i istorije (600 godinjica Kosovske bitke), Oslobo enje 46/14727, Sarajevo 20.06. 1989., 7; Vi enje drugih (Skup u ANU BiH o 600. godinjici Kosovske bitke), Oslobo enje 46/14728, Sarajevo 21.06. 1989., 8. 956. Koreni Bojan, Kraljevska dobra u centralnoj Bosni, Oslobo enje 48/15630, Sarajevo 24.12. 1991., 7. 957. Kos Milko, Celjski grofovi, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 634-635. 958. Kosanovi Jakov, Stoer nae istorije, mit sa izvornom snagom (Nauni skup o Kosovskom boju u SANU), Oslobo enje 46/14730, Sarajevo 23.06. 1989., 8. 959. Kosovska bitka (Vojno-istorijska rasprava), Pretampano iz Ratnika iz 1898 gd., (Fototipsko izdanje), IRO Nauna knjiga, Beograd 1989., 226 + 4 karte. 960. Kovaevi Jovan, Doseljenje Slovena na Balkansko poluostrvo, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 109-124.

112

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

961. Kovaevi-Koji Desanka, O ueu bosanskog odreda u Kosovskoj bici, Nai dani XXXVI/970 (40), Sarajevo 1989., 42. 962. Kovai Anto Slavko, Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovakih franjevaca, NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 117-142. 963. Kovai Anto Slavko, Pad Bosne i Hercegovine pod Turke u spisima bosanskohercegovakih franjevaca, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 60-85. 964. Kraljevi Ivan, Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavloviem 1421.1427. godine o kupnji njegovog dijela Konavala, Hercegovina 4-5 (12-13), Mostar 1998.-1999., 103-109. 965. Kreso Muharem, Diskusija, "Neum i bosansko primorje", Press centar ARBiH, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 39. 966. Kristi Alen, Samostalnost i mo (Kralj Stjepan Tvrtko I. Kotromani), Novi cvijet LXIV, Baka Voda 1995/1996., 35-37. 967. Krkali Hikmet, Vrline i mahne novih gimnazijskih udbenika iz historije, Didaktiki putokazi 6, Zenica 1996., 42-43. 968. Kronologija, Hrvatska, Europa, svijet: Politika i vojna povijest, religija, knjievnost, likovne umjetnosti, znanost i tehniki razvoj, glazba, film, sport, (Urednik Ivo Goldstein), Novi Liber, Zagreb 1996., 368. (* Feldman Andrea, SP XXIX/3, Zagreb 1997., 594-596.) 969. Kruhek Milan, Krajike utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16. stoljea, Institut za suvremenu povijest, Biblioteka Hrvatska povjesnica, Monografije i studije, Knjiga 1, Zagreb 1995., 404. (* Bui Kreimir, Povijesni prilozi 14, Zagreb 1995., 325-328.) 970. Krinik-Buki Vera, Bosnska identiteta. Med preteklostjo in prihodnostjo, Intitut za narodnostna vpraanja, Ljubljana 1996., 136. (* Voje Ignacij, Z 51/2, Ljubljana 1997., 289-290.) 971. Krinik-Buki Vera, Bosanski identitet izme u prolosti i budunosti, Institut za nacionalna pitanja, Ljubljana 1997. (* Redi Enver, Oslobo enje 54/17626, Sarajevo 29.06. 1997., (KUN) 14.) 972. Kunstmann Heinrich, Kretanje Slavena u srednju i istonu Evropu u doba seobe naroda (Preveo Ivan Pederin), Kolo I/5-6, Zagreb 1991., 159-170. 973. Kurnatowska Zofia, Sowiaszcyzna poudniowa, Polska akademia nauk, Institut Historii Kultury materialnej, Wrocaw-Warszawa-Krakw-Gdask 1977., 256.

Politika historija

113

(* Risti Ljubica, I 25-26 (1978-1979), Beograd 1979., 311-312, Pleterski A., Arheoloki vestnik 31, Ljubljana 1980., 343-345.) 974. Lapenda Stjepan, Vi enja i zablude (Bosna i Hercegovina u djelima francuskih autora od najdavnijih vremena do konca XX stoljea), Odjek L/1-3, Sarajevo 1997., 1011. 975. Lei Anto, Boki ore, Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., 104-105. 976. Litavrin Grigorevi Gennadij, Bosnija i Horvatija v XII-XV vv, Istorija srednih vekov, Moskva 1980. 977. Litavrin Grigorevi Gennadij Naumov P. Evgenij, Osobenosti stanovlenija rannefeodalnih slavjanskih gosudarstv na Balkanah, Voprosi socialnoj, politieskoj i kulturnoj istorii jugo-vostonoj Evropi, Balkanskie issledovanija, Vipusk 9, Moskva 1984., 15-28. 978. Lovrenovi Dubravko, Cetinski knez Ivani Nelipi u politikim previranjima u Dalmaciji krajem 14. i tokom prvih decenija 15. stoljea, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 199-220. 979. Lovrenovi Dubravko, Ostrovica i Skradin u mletako-ugarskim ratovima za Dalmaciju (1409.-1420.), HZ 39, Zagreb 1986., 163-172. 980. Lovrenovi Dubravko, Kako je bosanski vojvoda Sandalj Hrani doao u posjed Ostrovice i Skradina, Radovi 19, Zagreb 1986., 231-236. 981. Lovrenovi Dubravko, Da li je Jelena Nelipi bila majka Bale Hercegovia, IZ 7, Banja Luka 1986., 193-198. 982. Lovrenovi Dubravko, Hrvoje Vuki Hrvatini i splitska komuna, Prilozi XXII/23, Sarajevo 1987., 37-45. 983. Lovrenovi Dubravko, Jelena Nelipi, splitska vojvotkinja i bosanska kraljica, Radovi 20, Zagreb 1987., 183-193. 984. Lovrenovi Dubravko, Istoni Jadran u odnosima izme u Hrvoja Vukia i Sandalja Hrania na prelazu iz XIV. u XV. stoljee, GADAR BiH 27, Sarajevo 1987., 55-66. 985. Lovrenovi Dubravko, Feljton: ija je Herceg-Bosna? (1-2); (1) (Izme u legende i stvarnosti), Svjetlo rijei VIII/88-89, Sarajevo 1990., 5; (2) (Dravni suverenitet srednjovjekovne Bosne), Svjetlo rijei VIII/90, Sarajevo 1990., 5.

114

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

986. Lovrenovi Dubravko, Srednjovjekovna bosanska drava, Istina o Bosni i Hercegovini (injenice iz istorije BiH), Altermedia d. o. o.-NUB BiH, Sarajevo 1991., 7-27. 987. Lovrenovi Dubravko, A zemlja ostaje, est stoljea od smrti bosanskog kralja Tvrtka I, Odjek XLIV/17-18, Sarajevo 1991., 9. 988. Lovrenovi Dubravko, Milodraka zakletva, BF I/1, Samobor 1993., 141-153. 989. Lovrenovi Dubravko, Utjecaj Ugarske na odnos Crkve i drave u srednjovjekovnoj Bosni, "Sedam stoljea bosanskih franjevaca 1291.-1991.", (zbornik radova), FTS, Somobor 1994., 37-93. 990. Lovrenovi Dubravko, Feljton (1-2): O mjestu okrunjenja prvog bosanskog kralja Tvrtka I. Kotromania (Corona regni Bosnae) (1), Steak I/7, Sarajevo 1994., 34-35; (2) Steak I/8, Sarajevo 1994., 34-35. 991. Lovrenovi Dubravko, Corona regni Bosnae (Kruna bosanskog kraljevstva), Krijesnica II/6, Zenica 1995., 3-9. 992. Lovrenovi Dubravko, Iliro-romansko-slavenska sinteza (Ra anje novog naroda), Odjek L/1-3, Sarajevo 1997., 8-9. 993. Lovrenovi Dubravko, Illyrian-Roman-Slavic syntesis, Odjek, Special 50th anniversary edition, Sarajevo 1997., 11-15. 994. Lovrenovi Dubravko, Feljton: Tko je i gdje okrunio prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromania (1-2): (1) (Kruna, ezlo i jabuka bosanskog kralja), Oslobo enje 54/17786, Sarajevo 07.12. 1997., (KUN) 6; (2) (O porijeklu bosanske krune), Osloboenje 54/17800, Sarajevo 21.12. 1997., (KUN) 8. 995. Lovrenovi Dubravko, Na ishoditu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze, BF VI/9, Sarajevo 1998., 85-125. 996. Lovrenovi Dubravko, Od slavenskog naseljavanja do bana Kulina (VII-XII st.), Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata, 2. dopunjeno izdanje, BKC, Sarajevo 1998., 43-56. 997. Lovrenovi Dubravko, Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na treem putu tzv. "monarhijske pobonosti"), BF V/8, Sarajevo 1998., 156-193. 998. Lovrenovi Dubravko, Proglaenje Bosne kraljevstvom (Pokuaj revalorizacije), Forum Bosnae 3-4, Sarajevo 1999., 227-287.

Politika historija

115

999. Lovrenovi Ivan Selimbegovi Vildana, Kulin; Stjepan II Kotromani; Tvrtko I Kotromani (14); Stjepan Tomaevi (14-15); Pad Bosne pod tursku vlast (19), Ivan Lovrenovi Vildana Selimbegovi, Prvi milenij Bosne, Dani 135, Sarajevo 31.12. 1999. 1000. Lui Josip, Avari (16); Bosanska drava (44-45); Dubrovaka diplomacija (116); Dubrovaka Republika (116-120); Jajaka banovina (249); Kotromanii (313); Kulin (330); Trpimirovii (692-694); Vuki Hrvatini Hrvoje (740-741); Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980. 1001. Lui Josip, Dubrovnik i kosovska bitka u dokumentima i historiografiji, HZ 42, Zagreb 1989., 91-95. 1002. Lui Josip Raukar Tomislav, Bizant, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 40-41. 1003. Macan Trpimir, Povijest hrvatskog naroda, Nakladni zavod MH, Biblioteka Hrvatske povjesnice, Zagreb 1992., 504. (* Sekuli Ante, HZ 46 (1993), Zagreb 1994., 214-217.) 1004. Macan Trpimir, Povijest hrvatskog naroda (pregled), MH, Mala knjinica, III kolo, knjiga 13, Zagreb 1995., 240. 1005. Macan Trpimir, Povijest hrvatskog naroda (pregled), 3. izdanje, MH, Zagreb 1998. (* i Emil, Hrvatsko slovo, Zagreb 09.04. 1999., 15.) 1006. Macan Trpimir, Povijest hrvatskog naroda (pregled), 4. izdanje, MH, Zagreb 1999. (* Buljan S. Slavica, Naa ognjita XXIX/259, Tomislavgrad 1999., 22.) 1007. Makek Ivo, Povijest 6: udbenik za VI. razred osnovne kole, K, Zagreb 1997., 122. (* Kurtovi Esad, Naa kola XLVI/7-8, Sarajevo 1999., 131-140; Raji Tihomir, Kolo IX/3, Zagreb 1999., 553-555.) 1008. Maksimovi Ljubomir, Trijumf Vizantije poetkom XI veka, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 170-179. 1009. Malcolm Noel, Bosnia a Short History, Macmillan, London 1994., XXIV + 340. (* Zovki Mato, CCP XVIII/34, Zagreb 1994., 174-183; Zovki Mato, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 127-143.) 1010. Malcolm Noel, Bosnia a Short History, University Press, New York 1996., 360. 1011. Malcolm Noel, Povijest Bosne - Kratki pregled, (Prijevod Zlatko Crnkovi), Erasmus Gilda-Novi Liber-Dani, Zagreb 1995., 368. (* Daja Sreko, Erasmvs 14, Zagreb 1995., 96-99; Nilevi Boris, Dijalog NS I/3-4, Sarajevo 1995., 180-185; Kari

116

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Fikret, Ljiljan IV/134, Sarajevo 1995., 30-31; imi Angelina, Oslobo enje 52/17000, Sarajevo 07.10. 1995., 12; Nilevi Boris, Steak III/25, Sarajevo 1996., 22; Barun An elko, BF IV/5, Samobor 1996., 185-191; Dodig Radoslav, Naa ognjita XXVI/234, Tomislavgrad 1996., 15; Maslak Nijazija, Unsko-sanske novine I/9, Biha 1996., 13; ... Didaktiki putokazi 4, Zenica 1996., 48; Daja Sreko, Erasmvs 19, Zagreb 1997., 95; Kico Mehmed, Hercegovina 10, Mostar 1998., 209-211.) 1012. Malcolm Noel, Rase, mitovi i porijeklo (Ulomak iz bestselera Kratka povijest Bosne), Behar IV/19-20, Zagreb 1995., 9-11. 1013. Malcolm Noel, Kosovo A Short History, Macmillan, London 1998. (* vab Mladen, Kolo IX/2, Zagreb 1999., 557-562.) 1014. Malcolm Noel, Kosovo Kratka povijest, (Prevod Senada Kreso, Sabina Berberovi, Amira Sadikovi), Dani, Sarajevo 2000., 520. 1015. Malovi Marica, Stefan Deanski i Zeta, Istorijski zapisi XXXII(LII) XLI/4, Podgorica 1979., 5-69. 1016. Mlyusz Elemr, Zsigmond kirly uralma Magyarorszgon, Gondolat Kiad, Budapest 1990. 1017. Mlyusz Elemr, Kaiser Sigismund in Ungarn (1387-1437), Akadmiai Kiad, Budapest 1990., 422. 1018. Manduki Jasmin, Posljednji Kotromanii, Gradina II/14, Teanj 1995., 21. 1019. Markei Luka, Kulin ban historija i legenda (Uz 800. obljetnicu Povelje Kulina bana), Svjetlo rijei VII/78, Sarajevo 1989., 3. 1020. Mati Antun, Povijest Hrvata za vlade upana i knezova (Od 600-925 g.), Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 42-53. 1021. Mati E., Posljednji hrvatski narodni kraljevi, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 64-68. 1022. Matkovi Hrvoje Drakovi Blagota, Povijest 2, (Udbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1991. 1023. Matuz Josef, Das Osmanische Reich, Grundlinien seiner Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1985.

Politika historija

117

1024. Matuz Josef, Osmansko carstvo, (Preveo Nenad Moaanin), K, Biblioteka Povijesna istraivanja, Zagreb 1992., 223. (* Salihbegovi Ahmet, Behar III/10, Zagreb 1993., 21; Jalimam Salih, GR IZ BiH LX/11-12, Sarajevo 1998., 1420-1422.) 1025. Mauran Ivan, Hrvati i Osmansko Carstvo, Golden marketing, Zagreb 1998., 368. (* Grahovac eljko, Hrvatski narodni godinjak 1999, Godina 46, Sarajevo 1998., 121-123.) 1026. Mihalji Rade, Kraj srpskog carstva, SKZ, Beograd 1975., 327. (* Harisijadis Mara, Zbornik Muzeja 24-25, Beograd 1980-1981., 150-151.) 1027. Mihalji Rade, Doba oblasnih gospodara, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 2135. 1028. Mihalji Rade, Kosovska bitka, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 36-46. 1029. Mihalji Rade, Etnike i politike promene na Balkanskom poluostrvu (61-67); Uspon junoslovenskih zemalja (67-75); Pad junoslovenskih zemalja (94-100), Srednji vek i renesansa, Ilustrovana Istorija sveta, Drugi tom, (Struni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimovi i Rade Mihalji), IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadi-IRO Rad, Beograd 1983. 1030. Mihalji Rade, Lazar Hrebljanovi. Istorija-kult-predanje, 1. izdanje, Nolit, Biblioteka Istorija, Beograd 1984., 377. (2. izdanje 1984.) (* Dini-Kneevi Duanka, Zbornik MS za istoriju 31, Novi Sad 1985., 173-175; Rakova Sneana, tudes balkaniques 21/4, Sofija 1985., 151-153; Matanov H., Istorieski pregled 41/8, Sofia 1985., 74-77; Prlender Ivica, HZ 39, Zagreb 1986., 341-343; uk Rua, IG 1-2, Beograd 1987., 239; okovi Pejo, IZ 8, Banja Luka 1987., 183-187; Jalimam Salih, GDI BiH 38, Sarajevo 1987., 146-148.) 1031. Mihalji Rade, Istorija za VI razred osnovne kole, Zavod za udbenike i nastavna sredstva Beograd-Zavod za izdavanje udbenika Novi Sad, Beograd-Novi Sad 1987., 182. 1032. Mihalji Rade, Lazar Hrebljanovi. Istorija-kult-predanje, BIGZ, Istorijskomemoarska dela, Beograd 1989., 286. (* Kovaevi Branislav, Istorijski zapisi LXIII/34, Titograd 1990., 187-193.) 1033. Mihalji Rade, Kraj srpskog carstva, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 299. (* Kovaevi Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.)

118

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1034. Mihalji Rade, Junaci kosovske legende, BIGZ, Istorijsko-memoarska dela, Beograd 1989., 313. (* Kovaevi Branislav, Istorijski zapisi LXIII/3-4, Titograd 1990., 187-193.) 1035. Mihalji Rade, The Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, BIGZ, Beograd 1989., 248. (* Steindorff Ludwig, Sdostforschungen 49, Mnchen 1990., 442-443.) 1036. Mihalji Rade, Tributi, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 746-748. 1037. Mijatovi An elko, Srednjovjekovne drave, Bosansko Kraljevstvo i Hercegovina u prostoru i vremenu, Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 113-127. 1038. Mijatovi An elko, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1996., 560. (* vab Mladen, SP XXVIII/1, Zagreb 1997., 199-200; Szabo Agnesa, Hrvatsko slovo, Zagreb 07.02. 1997., 14.) 1039. Mijatovi An elko Miroevi Ivo anjek Franjo, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljea, (Udbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. (2. izdanje 1998; 3 izdanje 1999; 4 izdanje 2000.). 1040. Mijovi Pavle, Doseljavanje Slovena u Duklju (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 66-75. 1041. Mileti Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 166-167. 1042. Mileti Nada, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1983., 78-79. 1043. Milutinovi Branislav, Borba Balia sa Mleanima za zetske primorske gradove, Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraivanja, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 199-227. 1044. Milutinovi Kosta, O junoslavenskom obiljeju boja na Kosovu. U povodu 600. godinjice, Zadarska revija XXXVIII/1-2, Zadar 1989., 11-28. 1045. Miroevi Ivo anjek Franjo Macan Trpimir Peri Ivo, Pregled povijesti hrvatskog naroda od VI. st. do naih dana, K, Zagreb 1995.

Politika historija

119

1046. Miti Ilija, Konzulati i konzularna sluba starog Dubrovnika, Historijski institut JAZU, Monografije 4, Dubrovnik 1973. (* Leuti Josip, Anali 17, Dubrovnik 1979., 784-785; Bartl Peter, Sdostforschungen 38, Mnchen 1979., 351-352.) 1047. Miti Ilija, Prilog prouavanju obaveza Dubrovake Republike prema drugim dravama, JI XVIII/3-4, Beograd 1979., 94-103. 1048. Miti Ilija, Me unarodni poloaj Dubrovake Republike s obzirom na njene novane i druge obaveze prema stranim zemljama, Pomorski zbornik 17, Rijeka 1979., 351-356. 1049. Miti Ilija, Dubrovaka drava u me unarodnoj zajednici (od 1358. do 1815.), JAZU-Nakladni zavod MH, Biblioteka Studije, monografije, kritike, Zagreb 1988., 299. (* Steindorff Ludwig, Sdostforschungen 49, Mnchen 1990., 441-442.) 1050. Mitrovi D. Jeremija, Istorija Srba, Curo, Beograd 1994., 516. 1051. Mitrovi Vladislav, Dabrobosanska mitropolija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 355. 1052. Moaanin Nenad, Tursko (Osmansko) carstvo, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 700-701. 1053. Moaanin Nenad, Turska Hrvatska. Hrvati pod vlau Osmanskog Carstva do 1791. godine, MH, Zagreb 1999. (* Mandui Iva, Kolo X/4, Zagreb 2000., 424-426.) 1054. Moskolenko Evseevi Anatolij, Bosnija v XII-XV vv, Istorija junih i zapadnih slavjan, Kurs lekcii, Moskva 1979. 1055. Muharemovi Husein-Huska, Naa vremena i obiaji, Vlastita naklada, 1. izdanje, Biha 1997. (2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Biha 1997., 184.). 1056. Mui Ivan, Podrijetlo Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1989., 276 + 40 tabela. (* Brkovi Milko, Zadarska revija XXXIX/4, Zadar 1990., 544547; Katii Radoslav, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 60-62; Mlivoni Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 14.01. 1990., (Forum) 42; Katii Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 243-270; Mui Ivan, SP III/19 (1989), Split 1991., 271-284; Katii Radoslav, SP III/19 (1989), Split 1991., 285-287.) 1057. Mui Ivan, Podrijetlo i pravjera Hrvata (Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije), Zbornik Kai Split-Nakladni zavod MH, Knjinica Zbornik Kai 22, Split-Zagreb 1991., 366.

120

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1058. Mui Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, 4. dopunjeno i prera eno izdanje, Iberia, Split 1996., 527. (* Mlivoni Ivica, Slobodna Ddalmacija, Split 26.11. 1996., (Forum) 6.) 1059. Mui Ivan, Slaveni, Goti i Hrvati, 5. dopunjeno i prera eno izdanje, Naklada Nediljko Domanovi, Djela iz hrvatske duhovne i kulturne batine 2, Zagreb 1997., 600. 1060. Nastavni planovi i programi:, Nastavni plan i program (Opa gimnazija), Bosna i Hercegovina, FBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999; Historija povijest VI razred, Osnovna kola, Nastavni planovi i programi (Osnovna kola, Osnovna muzika kola, Osnovna baletska kola), RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Pedagoki zavod, Sarajevo, kolska 1994./95., 221-223; Nastavni planovi i programi 2 (Prirodnomatematika gimnazija, Matematiko informatika gimnazija, Uiteljska kola), kolska godina 1995/1996), Pedagoki zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje strune kole), Knjiga 1, kolska godina 1995/1996), Pedagoki zavod, Sarajevo 1995; Nastavni planovi i programi 2 (Srednje tehnike i srodne kole), Knjiga 2, kolska godina 1995/1996), Pedagoki zavod, Sarajevo 1995. 1061. Nastavni program za hrvatski jezik, povijest i etiku u srednjim kolama, Zagreb 1995. 1062. Naumov P. Evgenij, Balkanskoe srednevekovje, Balkanskie issledovanija 5, Moskva 1979. 1063. Naumov P. Evgenij, Bosnijskoe srednevekove v sovetskoj istorieskoj literature, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 237-252. 1064. Naumov P. Evgenij, Kosovskata bitka (1389.g.) vo istorijata na me unarodnite odnosi na Balkanot, Istorija XXII/2, Skopje 1986., 35-53. 1065. Nemeth Kreimir, Babonii (Babonegi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 397399. 1066. "Neum i bosansko primorje", Armija RBiH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 40. (* Ani Mladen, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 110-115; Ani Mladen, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 37.) 1067. Niki Andrija, Stjepan Dabia (? 1395), Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 357-358. 1068. Niki Andrija, Povijesna zrnca, Franjevaka knjinica i arhiv u Mostaru, Mostar 2000.

Politika historija

121

1069. Nilevi Boris, Vojvoda Ivani Pavlovi, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 349361. 1070. Nilevi Boris, Iz ivota posljednjih Pavlovia, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 59-74. 1071. Nilevi Boris, Uee vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovia u politikom ivotu srednjovjekovne Bosne, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 61-68. 1072. Nilevi Boris, O bosansko-turskim odnosima do 1463. godine, Pregled LXXVI/4, Sarajevo 1986., 417-424. 1073. Nilevi Boris, O moralnom stanju Bosne pred 1463. godinu, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 115-123. 1074. Nilevi Boris, Prilog karakterologiji bosanskog srednjeg vijeka, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 11-18. 1075. Nilevi Boris, Bosna i Osmansko Carstvo, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 65-74. 1076. Nilevi Boris, Sjeveroistona Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti. Prilog historiji Srebrenike banovine, BF IV/6, Sarajevo 1996., 116-122. 1077. Nilevi Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske drave, Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, VK OS BiH, Sarajevo 1994., 35-53. 1078. Nilevi Boris, Proces afirmacije srednjovjekovne bosanske drave, Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, BKC, Sarajevo 1998., 57-81. 1079. Nilevi Boris, O krunidbi kralja Tvrtka I (620 godina od krunisanja bosanskog kralja), Bosanska vila IV/10, Sarajevo 1998., 54-55. 1080. Novak Grga, Povijest Splita I-IV, S, Split 1978., (I-IV = 2510). 1081. Novakovi Relja, Odakle su Srbi doli na Balkansko poluostrvo (Istorijskogeografsko razmatranje), SANU, Istorijski instutut -Nauna knjiga, Beograd 1978., 415. (* Leny Jan, Kwart. Histor. 86/2, 1979., 498-503; Welthmann M., Sdostforschungen 39, Mnchen 1980., 316-317.) 1082. Novakovi Relja, Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka (Istorijskogeografsko razmatranje), Problemi i znanja, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1981., 415. (* Macan Trpimir, Maruli XVI/2, Zagreb 1983., 193-196; Daja Sreko, Sdostforschungen 42, Mnchen 1983., 393-394; Macan Trpimir, Trpimir

122

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 103-106.) 1083. Novakovi Relja, Baltiki Sloveni u Beogradu i Srbiji, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1985., 181. 1084. Obradovi Milovan, Vesti o Kosovskoj bici, Obeleja 5, Pritina 1989., 5-13. 1085. Okvirni nastavni program za osnovne kole, Zagreb 1995. 1086. Omanovi Emina, Istorija Povijest, za 6. razred osnovne kole, 5 izdanje, Svjetlost, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1978., 138. (1. izdanje 1974; 9 izdanje, Svjetlost, OOUR Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1982., 148). 1087. Omanovi Emina, Istorija Povijest, za 6. razred osnovne kole, 7 adaptirano izdanje, Svjetlost, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 1990., 176. 1088. Ostrogorski Georgije, Bizantsko-junoslavenski (Vizantijsko-junoslovenski) odnosi (Politiki odnosi), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 754-761. 1089. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije (2. fototipsko izdanje), Sabrana dela, Knjiga 6, (Reprint), Prosveta, Beograd 1983., 593. (Beograd 1996., 596.). 1090. Ostrogorski Georgije, History of the Byzantne State, (Translated from the German by J. M. Hussey), New Brunswiek, New Jersey, Rutgers Univ. Press 1986., XL + 624 + 76. 1091. Ostrogorski Georgije, Istorija Vizantije, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998. 1092. Pl Engel, A kzpkari Bosznia, Histria 17/1, 1995., 3-6. 1093. Pl Engel, Zur Frage der bosnisch-ungarischen Beziehungen im 14.-15. Jahrhundert, Sdostforschungen 56, Mnchen 1997., 27-42. 1094. Pl Engel, Neki problemi bosansko-ugarskih odnosa (prevod s njemakog), Zbornik 16, Zagreb 1998., 57-72. 1095. Pandi Bazilije, Katarina Vuki Kosaa (1424-1478), NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 105-115. 1096. Pandi Bazilije, Katarina Vuki Kosaa (1424-1478), Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 15-25.

Politika historija

123

1097.. Pandi Stjepan Bazilije, Katarina Vuki Kosaa (1424.-1478.), Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 201-218. 1098. Panteli Sreko, Najstarija povijest Hrvata, Meinz 1993., 97. (* Karbi Damir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 177-181). 1099. Papadranos Ioannis, Diavakanika istorika Dokimia, Taios protos, Tessaloniki 1998., 197. 1100. Papi Radivoj, Zapostavljeni Tvrtko Prvi, Oslobo enje 48/15620, Sarajevo 14.12. 1991., 10. 1101. Pavii Tomislav, Povijesni razvitak ibenika do 15. stoljea, Podruje ibenske upanije od prapovijesti do srednjega vijeka, HAD 19, Zagreb 1998., 191196. 1102. Pavlievi Dragutin, Povijest Hrvatske, P. I. P. Pavii, Biblioteka hrvatske povijesti, Zagreb 1994., 422. (* Goldstein Ivo, Radovi 27, Zagreb 1994., 367-369; Posavec Vladimir, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 184-185.) 1103. Pavlievi Dragutin, Povijest Hrvatske, Drugo izmjenjeno i znatno proireno izdanje sa 16 povijesnih karata u boji, P. I. P. Pavii, Zagreb 2000., 618. 1104. Pavlievi Dragutin, Kratka politika i kulturna povijest Bosne i Hercegovine, Hrvatski informativni centar, Zagreb 2000. 1105. Pavlovi Nada, Lazarevi, despot Stefan, Leksikon pisaca Jugoslavije III (KLJ), MS, Beograd 1987., 610-613. 1106. Pelidija Enes Isakovi Fahrudin, Historija za 6. razred osnovne kole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 147. (2. izdanje, Sarajevo 1997.). 1107. Pelidija Enes Isakovi Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994. 1108. Pelidija Enes Isakovi Fahrudin, Historija za II. razred gimnazije, Dotampano drugo izdanje, IP Svjetlost d. d., Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2000., 161. 1109. Peri Ivo, Povijest Hrvata, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997., III + 306. (* Mijatovi An elko, Hrvatsko slovo, Zagreb 16.01. 1998., 15.) 1110. Peri Ivo, A History of the Croats, Centar za transfer tehnologije-Krinen, Zagreb 1997.

124

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1111. Proche Grgory, Histoire de la Croatie et des nations Slaves du Sud: 395-1992, F. X. de Guibert, Paris 1992., 560. 1112. Perojevi Marko, Ban Bori i ban Kulin, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 196-215. 1113. Perojevi Marko, Ban Stjepan, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 216-218. 1114. Perojevi Marko, Ban Matej Ninoslav, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 219-231. 1115. Perojevi Marko, Banovi Prijezda I. i Stjepan I. Kotroman, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 232-238. 1116. Perojevi Marko, ubii gospodari Bosne, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 239-249. 1117. Perojevi Marko, Stjepan II. Kotromani, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 250-285. 1118. Perojevi Marko, Ban Stjepan Tvrtko, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 286-312. 1119. Perojevi Marko, Kralj Stjepan Tvrtko, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 313-349. 1120. Perojevi Marko, Stjepan Dabia, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 350-362. 1121. Perojevi Marko, Jelena Gruba, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 363-373. 1122. Perojevi Marko, Stjepan Ostoja, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 374-412.

Politika historija

125

1123. Perojevi Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtkovi, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 413-426. 1124. Perojevi Marko, Stjepan Ostoja (opet), Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 427-451. 1125. Perojevi Marko, Stjepan Ostoji, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 452-461. 1126. Perojevi Marko, Stjepan Tvrtko II. Tvrtkovi (opet), Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 462-504. 1127. Perojevi Marko, Stjepan Toma Ostoji, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 505-554. 1128. Perojevi Marko, Stjepan Tomaevi, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 555-592. 1129. Petrov Petr, Napadenija na slavjanite na Balkanskija poluostrov (25-40); Zaselvane na slavjanite na Balkanskija poluostrov (40-47); Vojni s Vizantija. Car Roman i car Samuil (402-416), Istorija na Blgarija (Prva blgarska drava), Tom vtori, BAN, Sofija 1981. 1130. Pilar Ivo, Eine Geschichte Kroatiens, Serbiens und Bosniens, Bearbeitet von Michael Ackermann, 1995. 1131. Pilar Ivo, Politiki zemljopis hrvatskih zemalja (pretisak), Motrita 3, Mostar 1997., 117-126. 1132. Pirivatri Sr an, Samuilova drava, obim i karakter, SANU, Vizantoloki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1997.-1998., 227. (* Novak Andrej, Z 54/2, Ljubljana 2000., 299-300.) 1133. Popari Bare, Tuna povijest Hercegove zemlje, (Pretisak pripremio Pejo okovi), Lukom, Zagreb 1997., 176. 1134. Posavec Vladimir, Povijesniar i povjesniari, Radovi 30, Zagreb 1997., 308317.

126

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1135. Posavec Vladimir Medi T., Stvaranje europske civilizacije i kulture (V.XVIII. st.), (Alternativni udbenik za II. razred gimnazije), Zagreb 1997. 1136. Povijest, Nastavni plan i program za osnovnu kolu, Zavod za kolstvo, Mostar 1999., 150-164. 1137. Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 2. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1991., 854. (* Brkovi Milko, Radovi Zavoda 34, Zadar 1992., 237-240; Brkovi Milko, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 181183.) 1138. Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., VII + 856. (* Paponja Sreko, Steak V/57, Sarajevo 1998., 6-7; imi Angelina, Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., (KUN), 3; Kuuk-Sorgu Indira, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 47; Goldstein Ivo, Steak VI/63, Sarajevo 1999., 22-23.) 1139. Povijest Bosne i Hercegovine za osnovne kole (Reprint izd. gra e spaene iz Vijenice), NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1997. 1140. Povijest svijeta od poetka do danas, Naprijed, Zagreb 1977., 771. (Drugo izdanje, Naprijed, Zagreb 1990., 771.) (* Macan Trpimir, Maruli XI/4, Zagreb 1978., 395-397.) 1141. Prilozi istoriji Bosne i Hercegovine I, Drutvo i privreda srednjovjekovne Bosne, ANU BiH, Posebna izdanja 88, Odjeljenje drutvenih nauka 18, Sarajevo 1987., 264. (* Voje Ignacij, Z 41/4, Ljubljana 1987., 736-740; Lovrenovi Dubravko, GDI BIH 37, Sarajevo 1987., 154-156; Nilevi Boris, Odjek XLI/19, Sarajevo 1988., 2425; Jalimam Salih, GADAR BIH 29, Sarajevo 1989., 227-230.) 1142. Prlender Ivica, Dri, Hrvatski biografski leksikon III (- ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 627-629. 1143. Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb Opinsko poglavarstvo Tomislavgrad, Zagreb-Tomislavgrad 1998., 400. 1144. Pulji Ivica, Knez Mihael Vievi, Crkva na kamenu III/26, Mostar 1983., 13. 1145. Pulji Ivica, ta znamo o hercegu?, Crkva na kamenu IV/38, Mostar 1983., 13. 1146. Pulji Ivica, Zabranjeni svetac?, Crkva na kamenu IV/40, Mostar 1983., 13. (Sv. Vladimir).

Politika historija

127

1147. Purkovi Miodrag, Knez i despot Stefan Lazarevi, Sinod SPC, Beograd 1978. (* Kai Duan, Glasnik SPC 8, Beograd 1979., 188; Batakovi Duan, IG 1-2, Beograd 1980., 160; Nikoli Milica, I 27, Beograd 1980., 287-288.) 1148. Radeu Tatjana, upor Pavao, Hrvatski biografski leksikon III (- ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 135-136. 1149. Radoji Nikola, Kosovski boj (9-30); The Battle of Kosovo (31-52), Bitka na Kosovu 1389. godine, SANU-Istorijski muzej Srbije-BIGZ, Galerija 65, Beograd 1989. (Dvojezino). 1150. Radojii S. or e, Bali Jelena, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 465.

1151. Radojii S. or e, Brankovi Jelaa (Jelena, Marija), Brankovi Stefan, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 405. 1152. Radojii S. or e, Jelena, ki kneza Lazara, Spisi o Kosovu, Stara srpska knjievnost u 24 knjige, Knjiga 13, Beograd 2993., 81-85. 1153. Radusinovi Zoran, Knjievni razgovori u Bilei i Gacku (Srpska proza danas. Nauni skup o osnivaima Hercegovine: Vukoviima i Kosaama), Politika, Beograd 19.09. 2000. 1154. Rami Sulejman Veladi Fehim, Kratak pregled historije Bosne i Hercegovine i historije islama, Kulturno i nauno drutvo Muslimana Preporod Tuzla, Tuzla 1994., 158. 1155. Raukar Tomislav, Neretljanska krajina, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 417. 1156. Raukar Tomislav, Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, HZ 36 (1983), Zagreb 1984., 113-140. 1157. Raukar Tomislav, Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389., HZ 42, Zagreb 1989., 31-36. 1158. Raukar Tomislav, Hrvatsko srednjovjekovlje (Prostor, ljudi, ideje), K-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., XVI + 620. (* anjek Franjo, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 327-330; Kampu Ivan, HZ 50, Zagreb 1997.; Bai Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 06.11. 1997., 46; Barbari Josip, AV 41, Zagreb 1998., 203-204; anjek Franjo, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 203-206; Grgin Borislav, Hortus Artium Medievalium 4, Zagreb-Motavun 1998., 252-253; Steindorff Ludwig, Sdostforschungen 58, Mnchen 1999., 589-590; ute Ivica, Zbornik 17, Zagreb 1999., 238-244; Voje Ignacij, Z 54/3 (120), Ljubljana 2000., 467-471.)

128

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1159. Raukar Tomislav Petricioli Ivo velec Franjo Perii ime, Zadar pod mletakom upravom, Prolost Zadra III, RO Narodni list, OOUR Novinskoizdavaka djelatnost-FF Zadar, Zadar 1987., 638 + 48 tabli slika. (* Brkovi Milko, CCP XII/21, Zagreb 1988., 179-181.) 1160. Redakcija EJ, Anuvinci (197-200); Arpadovii (299-303), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980. 1161. Redakcija EJ za BiH, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 167. 1162. Redakcija EJ za BiH, Rani srednji vijek (Historija) (Bosna i Hercegovina), Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1983., 79. 1163. Redakcija HBL, Bobaljevi Domanja, Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., 44. 1164. Redakcija Krleijane, Balii (45); Bodin (67), Krleijana 1 (A-LJ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 67. 1165. Ren eo Ivan, Znaenje bosanskog bana i kralja Tvrdka I. u povijesti hrvatskog naroda (Prigodom 550. godinjice Tvrdkove smrti), Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 119-129. 1166. Sebali F., Povijest za VI. razred osnovne kole, Zagreb 1997. 1167. Serdarevi Husein, Put do obrazovne svjetlosti, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 8-11. 1168. Serdarevi Husein, Put do obrazovne svjetlosti (Biljeke o novim udbenicima iz historije), Didaktiki putokazi 2, Zenica 1995., 44-47. 1169. Serdarevi Husein, Historija, VI razred (Zadaci objektivnog tipa), Didaktiki putokazi VI/20, Zenica 2000., 94-95. 1170. Sindik Duan, Nagovetaji islamizacije Bosne, "Islam, Balkan i velike sile (XIVXX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 159-163. 1171. Singelton Fred, A Short History of the Yugoslav Peoples, Cambridge University Press, Cambrisge 1985., XIV + 309. (* Imamovi Mustafa, IZ 10, Banja Luka 1989., 195202). 1172. Sivri Marijan, Oporuka i smrt hercega Stjepana Vukia Kosae, Motrita 18, Mostar 2000., 78-84.

Politika historija

129

1173. Skokovi Zvonimir Dida, Povijesna istina u kamen utisnuta (Je li ban Tvrtko priznavao suverenitet ugarsko-hrvatskog kralja), Steak III/35, Sarajevo 1996., 29. 1174. Smailagi Nerkez, Osmanska dinastija, Nerkez Smailagi, Leksikon islama (Redaktor Darko Tanaskovi), Svjetlost, Sarajevo 1990., 467-469. 1175. Smriko Vehid, Nastavni plan i program udbenik uenik (Zapaanja o novim udbenicima iz historije), Didaktiki putokazi II/6, Zenica 1996., 44-46. 1176. Socialistiche Republik Bosnien und Herzegowina. Tatsachen, NIRO Oslobo enje, Sarajevo 1981., 64 + 1 karta. 1177. Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat iz EJ II, 2. izdanje, JLZ, Zagreb 1982. (* Filipovi Muhamed, Odjek XXXVI/6, Sarajevo 1983., 8-9; Kajmakovi Zdravko, Odjek XXXVI/22, Sarajevo 1983., 4-5; Karamehmedovi Muhamed, Odjek XXXVI/22, Sarajevo 1983., 5-7; Filipovi Muhamed, Odjek XXXVI/22, Sarajevo 1983., 7-8; Kajmakovi Zdravko, Odjek XXXVII/5, Sarajevo 1984., 3; Benac Alojz, IA MI BIH 20, Sarajevo 1984., 68-69; Kovaevi-Koji Desanka, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 261-262; Sueska Avdo, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 263-271; Juzbai Devad, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 271-282; ehi Nusret, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 282-285; Borovanin Drago, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 286-289; Hurem Rasim, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 290-294; Kreso Muharem, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 294-300; Filipovi Muhamed, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1986., 300-312.) 1178. Spahi Mustafa, Povijest islama za medrese III. i IV. razreda, GHM-RIZ BiH, Sarajevo 1995., 451. 1179. Spremi Momilo, Poetak vladavine ur a Brankovia, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 218-229. 1180. Spremi Momilo, Prvi pad Despotovine, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 241-253. 1181. Spremi Momilo, Duga vojna i obnova drave, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 254-267. 1182. Spremi Momilo, Propast srednjovekovne drave, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 303-313. 1183. Spremi Momilo, Despot ura Brankovi i Papska kurija, ZFF Serija A: Istorijske nauke XVI (Spomenica Svetozara Radojia), Beograd 1989., 163-177.

130

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1184. Spremi Momilo, Kosovska bitka problem izdaje, Kosovska bitka i njene posledice, Beograd 1991., 35-48. 1185. Spremi Momilo, Despot ura Brankovi i njegovo doba, SKZ, Beograd 1994., 859. (* Perovi Milutin, IG 1-2, Beograd 1994., 110-111; Sindik Duan, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 429-431; Markovi Zvezdan, Z 51/4, Ljubljana 1997., 586-589.) 1186. Spremi Momilo, Srpska despotovina izme u Istoka i Zapada, Evropa i Srbi (Me unarodni nauni skup 13-15. decembra 1995), SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 13, Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna re Novi Sad, Beograd 1996., 87-98. 1187. Spremi Momilo, Hara, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 773-774. 1188. Spremi Momilo Kali Jovanka, Sultan Mehmed II Osvaja i Srbija, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 289-302. 1189. Srednji vek i renesansa, Ilustrovana Istorija sveta, Drugi tom, (Struni redaktori jugoslovenskog izdanja: Ljubomir Maksimovi i Rade Mihalji), IRO Narodna knjiga-IRO Vuk Karadi-IRO Rad, Beograd 1983., 383. 1190. Srednjovekovna Bosna (10-15 vek) = Medieval Bosnia (10-15 centuries), Ilustrovana istorija Srba, Tom 6 (Priredili Nikola B. Popovi, Nikola Kusovac, Desanka Miloevi, Prevela Dragana Vulievi), Litera, Beograd 1992., 84. 1191. Stanojevi Stanoje, Istorija srpskog naroda, (Reprint izdanja iz 1908), Dizeldorf 1982., Zemun 1989., Beograd 1993. (* Mihalji Rade, Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1997., 3.) 1192. Stanojevi Stanoje, Nai vladari, Narodna knjiga, Beograd 1989., 96. 1192a. Stanojevi Stanoje, Istorija Bosne i Hercegovine, (Fototipskko izdanje iz 1909.g.), Zbornik VI, Biblioteka Zadubine 1, Beograd 1999., 96. 1193. Stephenson Paul, Byzantium's Balkan Frontier. A Political Study of the Northern Balkans 900-1204, Cambridge 2000., XII + 352. 1194. Stri Petar, Frankapan (387-399); Frankapan Martin IV (416-417), Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1998. 1195. Strecha Mario, Anuvinci (15-16); Arpadovii (20-21), Krleijana 1 (A-LJ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993.

Politika historija

131

1196. Stulli Bernard, Dubrovaka Republika, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1985., 607644. 1197. Stulli Bernard, Povijest Dubrovake Republike, Arhiv Hrvatske-asopis Dubrovnik, Posebna izdanja Arhivskog vjesnika Arhiva Hrvatske 7 - Znanost, Biblioteka D, asopis Dubrovnik 15, Dubrovnik-Zagreb 1989., 140. (* Miovi-Peri Vesna, Anali 28, Dubrovnik 1990., 244-246; Macan Trpimir, Maruli XXIII/1, Zagreb 1990., 259.) 1198. abanovi Hazim, Bosanski paaluk (Postanak i upravna podjela), Svjetlost, Sarajevo 1959., 272. (* ... Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 21.) 1199. abanovi Hazim, Ajas-beg (paa) (45); Bajazid I Jildrim (421); Barak (505), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980. 1200. abanovi Hazim, Bosanski paaluk (Postanak i upravna podjela), Svjetlost, Sarajevo 1982., 272. (* Drnda-ar Hatida, POF 34, Sarajevo 1985., 238-239.) 1201. abanovi Hazim, Bosanski paaluk (beglerbegluk ili elajet), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 101-103. 1202. abanovi Hazim, Ishak beg Tomaevi (609-610); Ishakovii (610), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988. 1203. anjek Franjo Miroevi Ante, Hrvatska i svijet od V. do XVIII. stoljea, K, Zagreb 1994., 344. (Zagreb 1997.) (* orali Lovorka, CCP XVIII/33, Zagreb 1994., 185-189.) 1204. arevi Ivan, Opet o kralju, opet o skraenoj povijesti, o Bosni opet, Bilten FTS XXVI/2, Sarajevo 1999., 453-458. 1205. epanovi arko, Zeta u doba Balia, Zeta u Despotovini (Crnogorci), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 78-82. 1206. idak Jaroslav, Kroz pet stoljea hrvatske povijesti, K, Zagreb 1981., XII + 377. (* Mijatovi An elko, CCP V/8, Zagreb 1981., 90-93; Kessler Wolfgang, Sdostforschungen 41, Mnchen 1982., 445-446; Pavlievi Dragutin, Radovi 15, Zagreb 1982., 253-255.) 1207. idak Jaroslav, Pogled na prolost hrvatskog naroda do godine 1918., Jaroslav idak, Kroz pet stoljea hrvatske povijesti, K, Zagreb 1981., 1-9. 1208. idak Jaroslav, Drislav, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 603-604.

132

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1209. idak Jaroslav, Povijest do 1914. (Hrvati), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 1244. 1210. imi Angelina, Kralj suverene Bosne (Tvrtko I Kotromani i njegovo doba), Oslobo enje 48/15618, Sarajevo 12.12. 1991., 7. 1211. ii Ferdo, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara (pretisak izdanja iz 1925), Nakladni zavod MH, Biblioteka Hrvatske povjesnice, Zagreb 1980., 749. 1212. tedimlija P., Crvena Hrvatska, 2. izdanje, Laus, Split 1991. 1213. undrica Zdravko, Otrovi u Dubrovakoj Republici, Anali 36, Dubrovnik 1998., 45-120. 1214. undrica Zdravko, Poisons and Poisoning in the Republic of Dubrovnik, Dubrovnik Annals 4, Zagreb-Dubrovnik 2000., 7-79. 1215. unji Marko, Vlatko Kosaa u Poljicima, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 145-147. 1216. unji Marko, Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463), Hercegovina 4 (1984), Mostar 1985., 81-90. 1217. unji Marko, Postupni uspon bosansko-venecijanskih ekonomskih odnosa u XV stoljeu, Radovi HDZU 1, Sarajevo (1993), 9-42. 1218. unji Marko, Kraj srednjovjekovne bosanske drave, "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata", VK OS BiH, Sarajevo 1994., 4554. 1219. unji Marko, Suvremeno javno mnijenje o propasti bosanskog kraljevstva, Steak I/9, Sarajevo 1994., 37-38. 1220. unji Marko, Osvrt na ocjene uzroka propasti srednjovjekovne bosanske drave, Radovi HDZU 2, Sarajevo (1994), 25-33. 1221. unji Marko, Venezia e gli ultimi re della Bosnia (1420.-1463.), Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995), 45-54. 1222. unji Marko, Bosna i Venecija (odnosi u XIV. i XV. st.), HKD Napredak, Sarajevo 1996., 410. (* F. Z., Oslobo enje 53/17398, Sarajevo 13.11. 1996., 19; KuukSorgu Indira, Dnevni avaz, Sarajevo 13.11. 1996., 12; Lovrenovi Dubravko, Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 24; Lovrenovi Dubravko, BF V/8, Sarajevo 1997., 308-313; Premec Vladimir, HM I/2, Sarajevo 1996., 199-201; orali Lovorka, CCP XXI/39, Zagreb 1997., 153-156; kegro Ante, SP XXIX/2, Zagreb 1997., 405-407; Redi Enver, Hrvatski narodni godinjak 1997., Godina 45, Sarajevo

Politika historija

133

1996., 386-388, Redi Enver, Revija slobodne misli II/5-6, Sarajevo 1997., 77-79; Daja Sreko, Sdostforschungen 57, Mnchen 1998., 555-557.) 1223. unji Marko, Mediteransko usmjerenje kretanja ljudi i roba iz srednjovjekovne Bosne, HM I/3-4, Sarajevo 1997., 155-159. 1224. unji Marko, La circolazione di persone e merci della Bosnia medievale verso il Mediterraneo, "Prodotti e tecniche d'oltremare nelle economie europee secc. XIIXVIII", (a cura di Simonetta Cavaciocchi), Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato 1998., 781-784. 1225. unji Marko, Unitenje srednjovjekovne bosanske drave, "Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata", 2. izdanje, BKC, Sarajevo 1998., 83-96. 1226. vab Mladen, Bojnii (99); Bori (Bori) (159-160); Celjski (621-624); Celjski, Herman II (Hermann) (625-627), Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989. 1227. Tadi N., Pad Bosne, Naa ognjita X/67, Duvno 1980., 9. 1228. Tanovi Bakir, Pad bosanske srednjovjekovne drave 1463. doba fetha osvajanja Bosne, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 133-145. 1229. Temperley W. V. Herold, The History of Serbia, Amm Press (1917), Reprinted, New York 1990. 1230. Tepi Ibrahim, (Od) uvijek bosanski (iji je Neum), Prva linija III/11, Sarajevo 1994., 8-9. 1231. The Medieval and Renaissance World, General editor: Esmond World, The Hamlyn Publishing Group Limited 1979. 1232. Toi uro, Gruba, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 618.

1233. Toi uro, Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni, Kosovska bitka u istoriografiji, SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 11, Beograd 1990., 101-107. 1234. Toi uro, Bosna i Turci od Kosovske do Angorske bitke, Zbornik za istoriju BiH 1, Beograd 1995., 85-97. 1235. Toi uro, Osloba anje Jajca od Turaka 1463. godine, Radovi FF 2, Srpsko Sarajevo 2000.

134

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1236. Truhelka iro, Godina 1463., (Priredio Grbelja Toni), HM II/6, Sarajevo 1998., 125-128. 1237. Truhelka iro, Rasulo Hercegovine (Priredio Mustafa eman), Kabes V/41-42, Mostar 1999., 31-36. 1238. Turan erafettin, Hersekzde Ahmed paa, Islm ansiklopedisi, Cilt 17, Trkiye Diyanet Vakfi, Istanbul 1998., 235-237. 1239. Trk silahli kurvetleri tarihi. Osmanli devri birinci Kosova meydan muharebesi (15 Haziran 1389), Genelkurmay bakanlici, Ankara 1987. 1240. Uspenski Fjodor, Istorija vizantijskoi imperii I-III, Misl, Moskva 1996-1997. 1241. Uspenski Fjodor, Istorija vizantijskog carstva I-III, Biblioteka Byzantion, Beograd 2000. 1242. Veledar Nazif, Rije recenzenta o drugom izdanju, Husein Huska Muharemovi, Naa vremena i obiaji, Vlastita naklada, 2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Biha 1997., 169-177. 1243. Veselinovi Andrija, Drava srpskih despota, Novinsko-izdavaka ustanova Vojska, Beograd 1995., 313. (* Mii Sinia, IG 1-2, Beograd 1995., 81-82; uk Rua, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 431-433.) 1244. Voje Ignacij, A Short Survey of the History of the Yugoslav nations, Cultural Contributions to the 8th and 11th European Congress on BCG and Cardio vascular Dynanics, Ljubljana 1978., 43-57. 1245. Voje Ignacij, Problematika turskih provala u slovenake zemlje i organizacija odbrane u XV i XVI veku, I 25, Beograd 1978., 117-131. 1246. Voje Ignacij, Katarina Celjska - Kotromanika in njen peat, Celjski zbornik 1977-1981, Celje 1982., 287-292. 1247. Voje Ignacij, Diskusija, Celjani v slovenskem in srednjeevropskem prostoru, Z 37/1-2, Ljubljana 1983., 95-97, 110. 1248. Voje Ignacij, Bosna, Velika ilustrirana enciklopedija, Zgodovina 1, Ljubljana 1983. 1249. Voje Ignacij, Bosna i Hercegovina, ES 1, Ljubljana 1987., 337-338. 1250. Voje Ignacij, Oris zgodovine jugovzhodne Evrope - srednji vek, Ljubljana 1992.

Politika historija

135

1251. Voje Ignacij, Nemirni Balkan. Zgodovinski pregled od 6. do 18. stoletja, DZS, Ljubljana 1994., 295. (* Golec Boris, Z 49/1, Ljubljana 1995., 141-142.) 1252. Voje Ignacij, Slovenci pod pritiskom turkega nasilja, Znanstveni intitut Filozofske fakultete, Ljubljana 1996. (* Gestrin Ferdo, Z 50/3, Ljubljana 1996., 456457.) 1253. Vrbi Josip, Pregled historije BiH do turskih vremena, Knjiga prva, Androvac USA 1994. 1254. Welt der Slaven. Geschichte, Gesellschaft, Kultur, (Hermann J.), Die Sdslawen in Jugoslawien (B. Babi, Janko Beloevi, Svetlana Ercegovi-Pavlovi, D. Mini), 5, Urania Verlag, Leipzig-Jena-Berlin 1986., 332+350. 1255. Zadubine Kosova (Spomenici i znamenja srpskog naroda), Eparhija rakoprizrenska Prizren-Bogoslovni fakultet Beograd, Prizren-Beograd 1989., 876. (* Todi Branislav, Saoptenja 19, Beograd 1987., 300-301.) 1256. Zaninovi Joko, Ivanovci (Malteki vitezovi) na tlu Hrvatske do 1526. godine (povijesni pregled), CCP XVII/31, Zagreb 1993., 25-41. 1257. Zeli-Buan Benedikta, Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju injenica ili pretpostavka?, Maruli XVI/6, Zagreb 1983., 613-621. 1258. Zeli-Buan Benedikta, Takozvana prva slavenska seoba u Dalmaciju injenica ili pretpostavka?, Benedikta Zeli-Buan, lanci i rasprave iz starije hrvatske povijesti, HKD sv. Jeronima (sv. irila i Metoda), Zagreb 1994., 11-22. 1259. Zelmanovi or e, Kotromani Jelisaveta (Elizabeta, Erzsbet Anjou), Krleijana 1 (A-LJ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 482. 1260. Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1979. (* Macan Trpimir, Maruli XIII/2, Zagreb 1980., 185-186.) 1261. Zimi Amir, Historija Bosne uskoro i na naem jeziku, Preporod XXI/480, Sarajevo 1990., 12. 1262. Zlokovi Maksim, Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosaine vladavine, GPM 29-30, Kotor 1981-1982., 41-59. 1263. Zuki Amir Obradovi Ahmet Novakovi emsudin, Historija Povijest, Radna sveska za 6. razred osnovne kole, D. j. l. Duran & Sons, Zenica 1999., 48. 1264. Zvoar Ante, Nastanak i razvoj dravnog suvereniteta srednjovjekovne Bosne (trei dio) (Doba Kotromania i Tomaevia), Hrvatski glasnik II/25, Tuzla 1994., 17.

136

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1265. Zvonimir, kralj hrvatski. Zbornik radova, HAZU-Zavod za hrvatsku povijest FF u Zagrebu, Zagreb 1997., 346. (* Birin Ante, Povijesni prilozi 16, Zagreb 1997., 316317; orali Lovorka, Maruli XXX/3, Zagreb 1997., 678-679; orali Lovorka, CCP XXI/40, Zagreb 1997., 171-175; Matijevi-Sokol Mirjana, Solinska kronika IV/33, Solin 1997., 16; Matijevi-Sokol Mirjana, Obavijesti HAD XXIX/2, Zagreb 1997., 8284; Bai Stanko, Slobodna Dalmacija, Split 24.06. 1997., (Forum) 7.) 1266. ivkovi Dragoje, Istorija crnogorskog naroda (Od starijeg kamenog doba do kraja srednjeg vijeka), Knjiga I, Izdanje autorovih prijatelja, Cetinje 1989., 470. (* ivkovi Pavo, Odjek XLII/22, Sarajevo 1989., 24; irkovi Sima, I 36 (1989), Beograd 1990., 251-263; Brkovi Milko, Zadarska revija XL/2-3, Zadar 1991., 299301.) 1267. ivkovi Pavo, Chronology of Bosnia and Herzegovina, Europe, Revue littraire Mensuelle LVII/606, Paris 1979., 132-135. 1268. ivkovi Pavo, Uee bosanske vlastele u diobi Konavala, Prilozi XV/16, Sarajevo 1979., 181-188. 1269. ivkovi Pavo, Bosna u drugoj deceniji XV stoljea, Radio Sa IX/29, Sarajevo 1980., 65-95. 1270. ivkovi Pavo, Kada je ro en i kada je umro Tvrtko II Tvrtkovi ?, I 28, Beograd 1981., 155-159. 1271. ivkovi Pavo, Tvrtko II Tvrtkovi (Bosna u prvoj polovini XV stoljea), Institut za istoriju, Studije i monografije, Sarajevo 1981., 247. (* okovi Pejo, IZ 2, Banja Luka 1981., 286-290; Ani Mladen, Oslobo enje 38/11922, Sarajevo 05.09. 1981., (KUN III/13) 3; Nilevi Boris, Odjek XXXV/3, Sarajevo 1982., 23; Daja Sreko, Sdostforschungen 41, Mnchen 1982., 446-448; Voje Ignacij, Z 37/3, Ljubljana 1983., 252-254; Rokay Petar, Szdok 119/1, Budapest 1985., 248-249.) 1272. ivkovi Pavo, Bosansko-ugarski sukobi krajem XIV. i u prvoj polovini XV. stoljea, Radio Sa XI/37, Sarajevo 1982., 81-104. 1273. ivkovi Pavo, Bosansko-ugarski ratovi (XII-XV st.), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 105-106. 1274. ivkovi Pavo, Prvi ugarsko-turski sukobi na tlu Bosne (Dobojska bitka 1415. godine), Znaenja II/3-4, Doboj 1983., 149-157. 1275. ivkovi Pavo, Usorska vlasteoska porodica Zlatonosovii i bosanski vladari posljednjih decenija XIV i prve tri decenije XV stoljea, HZ 39, Zagreb 1986., 147-162. 1276. ivkovi Pavo, Iz istorije srednjovjekovne Bosne (1-2); (1) Znaenja V/11, Doboj 1986., 73-84; (2) Znaenja V/12, Doboj 1986., 53-68.

Politika historija

137

1277. ivkovi Pavo, Bosna izme u Dubrovnika i Mletake Republike dvadesetih godina XV stoljea, IZ 7, Banja Luka 1987., 7-24. 1278. ivkovi Pavo, Ivani Nelipi izme u Mletake Republike i bosanskog kralja Tvrtka II Tvrtkovia, Radovi 27, RPZ 14 (1987-1988), Zadar 1988., 151-170. 1279. ivkovi Pavo, Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokuaj pokoravanja Bosanskog Kraljevstva, Radovi 28, RPZ 15, Zadar 1989., 103-134. 1280. ivkovi Pavo, Neki manje poznati detalji o boju na Kosovu polju, Knjievna revija III, Sarajevo 1989. 1281. ivkovi Pavo, Veze Bosne i Biograda sa zale em u zadnjem desetljeu XIV. stoljea, Biograd i njegova okolica u prolosti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa odranog u Biogradu od 11. do 13. studenog 1988. godine, Zavod za povijesne znanosti FF u Zadru-SIZ kulture Opine Biograd, Biogradski zbornik 1, ZadarBiograd 1990., 397-408. 1282. ivkovi Pavo, Matej Ninoslav ban Bosne, Hrvatski narodni kalendar 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 160-167. 1283. ivkovi Pavo, Drutveno-politike prilike u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 10-92. 1284. ivkovi Pavo, Knin i Bosna od kraja 13. do poetka 15. stoljea, Kninski zbornik, MH, Zbornici i monografije, Zagreb 1993., 123-131. 1285. ivkovi Pavo, Napomene iz povijesti Livna, "Livanjski kraj u povijesti, Zbornik radova", Muzej hrvatskih arheolokih spemenika Split-Opinsko hrvatsko vijee obrane Livno, Split-Livno 1994., 135-141. 1286. ivkovi Pavo, Povijest Bosne i Hercegovine do konca XVIII. stoljea i povijest Hrvata bosanske posavine do poetka XX. stoljea, HKD Napredak, Mostar 1994., 220. (* orali Lovorka, Radovi 28, Zagreb 1995., 346-348; Grbelja Toni, HM II/5, Sarajevo 1997., 157-158.) 1287. ivkovi Pavo, Pregled politikih prilika u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji, Povijest hrvatskog Poitelja Zbornik znanstvenog simpozija odranog 16. i 17. veljae 1996. god. u apljini, Opinsko poglavarstvo, apljina-Zagreb 1996., 11-38. 1288. ivkovi Pavo, Sumrak Bosne i Huma (Zadnje godine bosansko-humske neovisnosti), (romanizirano), HKD Napredak, Oraje 1997., 267.

138

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1289. ivkovi Pavo, Ustupanje Konavala Dubrovanima, "Konavle u prolosti, sadanjosti i budunosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije 15, Dubrovnik 1998., 77-100. 1290. ivkovi Pavo, Diplomatski kontakti Bosne i Huma s Dubrovanima o ustupanju Konavala, HM II/6, Sarajevo 1998., 89-105. 1291. ivkovi Pavo, Sigismundova odmazda prema Horvatima i pokuaj pokoravanja Bosanskog kraljevstava, Pavo ivkovi, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 280-310. 1292. ..., Altomanovi Nikola (52); Andrija (knez humski); Andrija (ugarski kralj) (70); Arpadovii (98); Ahmed-paa Hercegovi (130); Babonii (134); Bodin (217); Bori (230); Bosna i Hercegovina (Istorija) (235-237); Vizantija (335-337); Vievi Mihajlo (354); Vlastimir (356-357); Vojislav (363); Vukan Nemanji (377); Vukovi Vlatko (378); Vuki Hrvoje; Vuki-Kosaa Stjepan (379); Dabia Stefan (464); Dragutin (535); Dubrovnik (551-552); Duan (556-557); Zlatonosovii (666); Jelena Gruba (772), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 1 (A-J), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978. (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 1293. ..., Ban (792); Bosansko-ugarski ratovi (807); Bodin (804); Bosna i Hercegovina (Istorija) (808-809); Doboj (838); Neretljani (982); Stefan Toma, Stefan Tomaevi (1065); Tvrtko I (1103), Vojni leksikon, Vojnoizdavaki zavod, (Vojna historija Borislav Ratkovi), Beograd 1981. 1294. ..., Bosnia, The Middle Ages. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Loyn), Thomas and Hudson, London 1991., 60. 1295. ..., Bsnia ed Erzegovina, Nuovissima enciclopedia generale De Agostini, 2 (Aviaz-Cass), Istituto Geografico De Agostini, Torino 1998., 1118-1120. 1296. ..., Bosnia Herzegovina The World Book Encyclopedia, World Book International, Volume 2, London-Sidney-Tunbridge Wels, Chicago 1994., 473-475. 1297. ..., Dabia Stjepan, kralj bosanski (1391-1395) (69); Herceg-Stjepan Vuki Kosaa; Hercegovi Ahmed-paa (130); Isa-beg Ishakovi (137-138); Ostoja, bosanski kralj 1398-1404 i 1408-1418; Ostoji Stjepan, kralj bosanski 1418-1421 (345), Mali leksikon Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984. 1298. ..., Historija bonjakog naroda (Knjiga koja eka izdavae, Mehmedalija Boji), Sandak VI/73-74, Novi Pazar 1997., 4. 1299. ..., Kada i kako se bosanska banovina uzvisi na kraljevinu?, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 92-99.

Politika historija

139

1300. ..., Kosaa, Sandalj Hrani; Kosaa, Stjepan Vuki; Kosaa, Vladislav Hercegovi; Kosaa, Vlatko Hercegovi (568); Kosovo polje (Kosovske bitke) (578); Kotromanii (588); Kulin (675), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 4 (Iz-Kzy), JLZ, Zagreb 1978. 1301. ..., Kosae (308); Kotromani Stepan II; Kotromanii (322); Lazar Hrebljanovi (368); Ma ari (Istorija) (449-451); Manojlo I Komnen (478); Miroslav (569); Mogori (580); Nelipi (640); Neretljani (657); Ostoja Stevan (743); Palina Ivan (759); Petar Gojnikovi (804); Prijezda I (916-917); Prijezda II (917), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 2 (K-P), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., VI + 943. (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 1302. ..., Ladislav Napuljski (8); Lazar (57); Lazarevi Stepan (58); Ludovik I Anuvinac (184); Madari (Povijest) (225-230); Matija Korvin (370); Maurikije (378); Mihajlo Kreimir II (467); Miroslav (hrvatski kralj) (498); Miroslav (humski knez) (498-499); Mogori (532); Murat I (616-617); Nelipii (710); Neretljani (721-722), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 5 (L-Nigh), JLZ, Zagreb 1979. 1303. ..., Ninoslav Matej (32); Ostoja Stjepan (237); Ostoji Stjepan (237); Palina Ivan (274); Pavlovii (349), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 6 (Nih-Ras), JLZ, Zagreb 1980. 1304. ..., Samuilo (267); Sigismund (igmund) (405); Slaveni (488-489); Srbi (604-625); Stjepan II Kotromani; Stjepan III Arpadovi; Stjepan Toma; Stjepan Tomaevi (682), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 7 (Ra-Szy), JLZ, Zagreb 1981. 1305. ..., Stjepan Kotroman; Stjepan Toma; Stjepan Tomaevi (311); Stefan Nemanja (312-313); Tvrtko I Kotromani (362-363); Tvrtko II Tvrtkovi (363); Turska (Istorija) (436-438); Hrvatska (Istorija) (608-612); Celjski grofovi (Celje) (625); Crna Gora (Istorija) (640-644); aslav Klonimirovi (653), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 3 (R-), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 1306. ..., ubi Bribirski Mladen II; ubi Bribirski Pavao; ubii (64); Tomislav (246247); Turci (u uem smislu) (330-334); Tvrtko I Kotromani; Tvrtko II Tvrtkovi (351); Vievi Mihajlo (538); Vukovi Vlatko (603), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 8 (-va), JLZ, Zagreb 1982.

3. TOPOGRAFIJA

Topografija

143

1307. Abdurahmanovi Asim, Busovaa, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 591-592. 1308. Adamek Josip, Dubica (115-116); Pounje (484-485), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980. 1309. Ademovi Fadil, Neimar Bosne, Svijet II/59, Sarajevo 1997., 52-54. 1310. Ajeti Idriz, Contribution to the study of the medieval onomastics in the teritory of Montenegro, Bosnia and Kosova, The Albanians and Their Territories, Tirana 1985., 287-304. 1311. Alaupovi Vladimir, Feljton: Bobovac i vareko podruje kroz stoljea 1: (1) (Prolost se ponovila), Bobovac I/1, Vare 1995., 6. 1312. Alekovi Sulejman, Je li Jeni damija u Travniku bila kada crkva?, Divan I/8, Travnik 1993., 4. 1313. Aleri Danijel, Porfirogenetovi zahumski toponimi, Rasprave Zavoda za jezik 10-11, Zagreb 1984.-1985., 37-43. 1314. Aleri Danijel, Pogled na toponim Poitelj, Filologija 14, Zagreb 1986., 9-18. 1315. Alii S. Ahmed, Hercegovina pod osmanskom vlasti, Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina), NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 208-221. 1316. Alii S. Ahmed, Prilog izuavanju istorije Ljubukog i okolice u XV i XVI stoljeu, 100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.). Zbornik radova, SIZ kulture opine Ljubuki, Ljubuki 1985., 187-202. 1317. Alii S. Ahmed, Pogovor, Husein ii, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda Kroz koje je u toku razvitka prelazio), KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 287-289. 1318. Ali Adil, Doboj prvi put pomenut 1415. godine, Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 15. 1319. Ali Adil, Feljton (1-2): (1) (Isjeci iz hronologije doga aja Doboja i Usore), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 14; (2) (Hronologija doga aja i linosti Usore i Doboja), Dobojske novine I/10, Doboj 1996., 13. 1320. Alilovi Ivan, Hrvatski narodni obiaji u Hercegovini, Hrvatsko knjievno drutvo sv. irila i Metoda, Zagreb 1977., 127. (* A. M., Maruli XI/2, Zagreb 1978., 208-209.) 1321. Alispahi Fatmir, 1050 godina Tuzle, Hrvatski glasnik VIII/87, Tuzla 2000., 9.

144

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1322. Ani Mladen, Biha - slobodna kraljevska varo, IZ 4, Banja Luka 1983., 125134. 1323. Ani Mladen, Bihaki kraj od 1262. do poetka XV. stoljea, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 193-230. 1324. Ani Mladen, Da li je srednjovjekovni Biha nastao na otoku, IZ 7, Banja Luka 1986., 237-238. 1325. Ani Mladen, Cistercitska opatija u Topuskom do pretvaranja u komendu, Radovi 27, Zagreb 1994., 29-42. 1326. Ani Mladen, Jajce. Portret srednjovjekovnog grada, Muzej Hrvatskih arheolokih spomenika, Scintillae Stephano Gunjaa dictae 2, Split 1999., 168. 1327. Ani Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu dananjeg Sarajeva, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 48-82. 1328. Ani Mladen, Razvoj srednjovjekovnog naseobinskog kompleksa na mjestu dananjeg Sarajeva, Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000., MH, Sarajevo 2000., 46-80. 1329. Ani Mladen, Diskusija, Okrugli stol Poitelj juer, danas, sutra (priredio Dragan imovi), Motrita 18, Mostar 2000., 64-66. 1330. Andreji Ljubomir, Prilog etnikoj bibliografiji novopazarskog kraja, Muzej Ras, Novi Pazar 1986., 76. 1331. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Kamenica ili Krivaja, GZM (A) 32 (1977), Sarajevo 1978., 331-343. 1332. An eli Pavao, Arnautovii, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 297. 1333. An eli Pavao, Bie i Blagaj, politiki centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Hercegovina 1, Mostar 1981., 41-72. 1334. An eli Pavao, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 242. (* okovi Pejo, IZ 4, Banja Luka 1983., 231-236; Vego Marko, Oslobo enje 40/12480, Sarajevo 23.03. 1983., (KUN V/92) 11; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 297-299.) 1335. An eli Pavao, Umjesto predgovora, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 7.

Topografija

145

1336. An eli Pavao, Osnovne znaajke teritorijalnopolitike organizacije u srednjovjekovnoj Bosni, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 9-24. 1337. An eli Pavao, Problem naselja i ueg teritorija pod imenom Bosna, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 25-30. 1338. An eli Pavao, Teritorijalno irenje imena Bosna u prvim stoljeima razvitka, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 31-34. 1339. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Trstivnica, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 35-49. 1340. An eli Pavao, Lepenica u srednjem vijeku, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 50-73. 1341. An eli Pavao, Stara bosanska upa Vidogoa ili Vogoa, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 74-84. 1342. An eli Pavao, Teritorijalnopolitika organizacija srednjovjekovne upe Neretve i njezino mjesto u irim politikim okvirima, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 85-116. 1343. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Veenike (Veeri) i postanak Mostara, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 117-141. 1344. An eli Pavao, O usorskim vojvodama i politikom statusu Usore u srednjem vijeku, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 142-172. 1345. An eli Pavao, Ubikacija oblasti Trebotia i teritorijalnopolitika organizacija bosanskog Podrinja u srednjem vijeku, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 173-204. 1346. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Kamenica ili Krivaja, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 205-220. 1347. An eli Pavao, Vladarska imanja u srednjovjekovnoj Bosni, Pavao An eli, Studije o teritorijalnopolitikoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982., 221-242.

146

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1348. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Primorje u Humskoj zemlji, Tribunia 6, Trebinje 1982., 27-40. 1349. An eli Pavao, Blagaj (Historija) (6); Bobovac (17), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1350. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Popovo, Tribunia 7, Trebinje 1983., 61-79. 1351. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa aba, Hercegovina 3, Mostar 1983., 3556. 1352. An eli Pavao, Uvod. Geopolitiki poloaj Visokog, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 9-11. 1353. An eli Pavao, Doba stare bosanske drave, "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984., 101-309. 1354. An eli Pavao, ievo (283); Dobor (491), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1355. An eli Pavao, Dvor (73); Grad (81-82), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 1356. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Primorje u Humskoj zemlji, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 13-25. 1357. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Popovo, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 27-45. 1358. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa aba, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 47-69. 1359. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Veenike (Veeri) i postanak Mostara, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 161-187. 1360. An eli Pavao, Bie i Blagaj, politiki centar Humske zemlje u srednjem vijeku, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 223-254. 1361. An eli Pavao, Srednjovjekovna upa Veenike (Veeri) i postanak Mostara, Motrita 17, Mostar 2000., 28-47.

Topografija

147

1362. An eli Pavao Sivri Marijan An eli Tomislav, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 297. (* osi Stjepan, Anali 38, Dubrovnik-Zagreb 2000., 405-407; Lupis B. Vinicije, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 133-135.) 1363. An eli Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Litice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-29. 1364. An eli Tomislav, Srednjovjekovna humska upa Dubrave, Povijest hrvatskog Poitelja Zbornik znanstvenog simpozija odranog 16. i 17. veljae 1996. god. u apljini, Opinsko poglavarstvo, apljina-Zagreb 1996., 151-167. 1365. An eli Tomislav, Predgovor, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 7-12. 1366. An eli Tomislav, Srednjovjekovna upa Dubrave, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 189-207. 1367. Aranitovi Dobrilo, Bibliografija radova o pljevaljskom kraju, NIRO Pljevaljske novine, Pljevlja 1988., 198. (* Lonar Dragomir, Mostovi XX/105, Pljevlja 1988., 9496.) 1368. Arnaut Muhamed, Govor zenikih Muslimana starosjedilaca, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 35-37. 1369. Arnautovi Esad, Feljton: Trebinje u srednjem vijeku (1-8): (1) (Naselje na lijevoj obali?), Glas Trebinja XXXI/517, Trebinje 01.04. 1983., 11, 13; (2) (Porijeklo naziva), Glas Trebinja XXXI/518, Trebinje 15.04. 1983., 11; (3) (Naziv grada), Glas Trebinja XXXI/519, Trebinje 29.04. 1983., 8; (4) (Trebinjska hronika), Glas Trebinja XXXI/520, Trebinje 13.05. 1983., 13; (5) Travunija u sastavu Duklje), Glas Trebinja XXXI/521, Trebinje 27.05. 1983., 12; (6) Travunija u sastavu Rake), Glas Trebinja XXXI/522, Trebinje 10.06. 1983., 12; (7) (U sastavu Bosne), Glas Trebinja XXXI/523, Trebinje 24.06. 1983., 10; (8) (U novim okolnostima stari sukobi), Glas Trebinja XXXI/524, Trebinje 08.07. 1983., 13. 1370. Arnautovi Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3 izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica Trebinje-Foto-kino klub Trebinje, Trebinje 1990., 55. (* Barakovi Meho, Preporod XXI/487, Sarajevo 1990., 12.) 1371. Arnautovi Esad, Oblici imena Bosna u srednjovjekovnim izvorima, Most XXI/1(90), Mostar 1995. 1372. Atlas svjetske povijesti, dopunjeno izdanje za Jugoslaviju, The Times, Cankarjeva zaloba, Ljubljana-Zagreb 1986., 378. (za srednjovjekovnu Bosnu autor

148

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

karata Sima irkovi) (* Kampu Ivan, HZ 39, Zagreb 1986., 305-307; Heres Tomislav, Maruli XX/1, Zagreb 1987., 86-88.) 1373. Babi Anto, Banica (479); Bilino polje (703), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 703. 1374. Babi Anto, Donji Krajevi (Dolnji Kraji), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 532. 1375. Babi Anto, Gla, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 411-412. 1376. Babi Anto, Izai, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 676. 1377. Babi Anto Kovaevi-Koji Desanka, Hodidjed, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 722. 1378. Babi Anto Kovaevi-Koji Desanka, Humska zemlja, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466-467. 1379. Bai Vinko, Neum pred ra anje novog Neuma, Neum, Zemlja i zaviaj Hrvata, Humski zbornik 1, Opinsko vijee Neum, Neum 1995., 243-258. 1380. Badurina An elko, Hagiotopografija Konavala, "Konavle u prolosti, sadanjosti i budunosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 253-261. 1381. Bagari Ivo, Drenica u turskom defteru iz 1477., Sveta batina VI/56, Duvno 1987., 16. 1382. Bagari Ivo, Duvno. Povijest upa duvanjskog samostana (Prigodom 150 obljetnice dananje upe Duvno 1839-1989), Sveta batina, Knjinica Svete batine 25, Duvno 1989., 271. (* Ivankovi Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82; Heres Tomislav, Sveta batina IX/77, Duvno 1990., 17.) 1383. Bagari Ivo, Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara, Prvi hrvatski kralj Tomislav, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad, Zagreb 1998., 19-36. 1384. Bakari Sulejman, Bosanska Krupa (98); Brono (490), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1385. Banac Ivo, Bosanske granice: Titova izmiljotina ili proizvod povijesne evolucije, Ivo Banac, Cijena Bosne (lanci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.), VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 121-124. 1386. Banac Ivo, Bosanske granice (Titova izmiljotina ili proizvod povijesne evolucije), Prva linija III/18, Sarajevo 1994., 4-5.

Topografija

149

1387. Bandovi Safet, Kameni svjedok, INA Damad, Edicija Tragovi, Knjiga 4, Novi Pazar 1999., 175. 1388. Basler uro, upa i grad Soli u srednjem vijeku, 100 godina Fabrike soli Tuzla, Muzej Istone Bosne-Fabrika soli, Tuzla 1985., 17-20. 1389. Basler 500-501. uro, Ilida (Arheoloka nalazita), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988.,

1390. Basler uro Ajder D. Grbelja Toni, Jajce i okolina, Turistkomerc, Zagreb 1983., 79.; Jajce und Umgebung, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce and its surroundings, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79; Jajce et ses envivnos, Turistkomerc, Zagreb 1984., 79. 1391. Basler uro Benac Alojz, Bunar u prolosti, Mjesna zajednica Bunar nekad i sad, MZ Bunar, Bunar 1978. 1392. Batini Anto, Pliva pjeva i plae, Svjetlo rijei VII/81, Sarajevo 1989., 8-9. 1393. Batini Anto, Krajiki Fratrovac (Reportaa iz Ivanjske kod Banja Luke), Svjetlo rijei VIII/87, Sarajevo 1990., 8-9. 1394. Beatovi or e, Bratunac i okolina u mojim seanjima, Udruenje dobrovoljaca oslobodilakih ratova Srbije 1912-1920, Beograd 1981., 64. 1395. Beirovi Fikret, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju vanosti trstivnikog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 95. 1396. Bejti Alija, Srednjovjekovni grad Hodidid bio je na Vratniku u Sarajevu, Radovi ANU BiH 64, Odjeljenje drutvenih nauka 20, Sarajevo 1979., 107-148. 1397. Bejti Alija, Znamenitosti Sarajeva, Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavaki centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 149-152. 1398. Beli Branko, Soko kod Graanice, Glas komuna XXXIX/1437, Doboj 20.08. 1985., 8. 1399. Benac Alojz, Predgovor, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 5-6. 1400. Belagi efik, Jele na Govzi, Odjek XXXIII/24, Sarajevo 1980., 4. 1401. Bijeljina i okolina kroz istoriju (Nauni projekat), Odbor za izradu monografije Bijeljina i okolina kroz istoriju, Bijeljina 1989., 18. 1402. Bjelajce, monografija, Optinska konferencija SSRN, Mrkonji Grad 1978., 168.

150

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1403. Blagojevi Milo, Bosansko zavrje, ZFF XIV-1, Beograd 1979., 129-144. 1404. Blagojevi Milo, Pregled istorijske geografije srednjovekovne Srbije, ZIMS 20, Beograd 1983., 45-126. 1405. Blagojevi Milo, Severna granica bosanske drave u XIV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 59-76. 1406. Blagojevi Milo, Krajina (319-320); Krajite (320-321); Pae, pasita ili paita (504-505); Planine (519-520); Udeone kneevine (759), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 1407. Blaanovi Stjepan, Bosanska Posavina, Domovinska zajednica Bosanske Posavine, Zagreb 1993. 1408. Blaanovi Stjepan, Tragom nestalog hrvatskog identiteta, Steak III/31-32, Sarajevo 1996., 38-39. 1409. Bojanovski Ivo, Neka pitanja antike topografije donje Neretve, Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka (Znanstveni skup, Metkovi 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 181-192. 1410. Bojanovski Ivo, Dobor u Usori (Sjeverna Bosna), NS 14-15, Sarajevo 1981., 1137. 1411. Bojanovski Ivo, Klju na Sani. Klju srednjovjekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 140-142. 1412. Bojanovski Ivo, Sokol na Plivi, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 287-294. 1413. Bojanovski Ivo, Vrhbosna, srednjovjekovni kastel iznad Sarajeva, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 339-340. 1414. Boji Nikola, River retreats in front of like (postcard of Gorade), Na svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 20. 1415. Bokan J. Branko, Edicija Sanski Most I, NIGP Borba Beograd - NIP Glas Banja Luka, Banja Luka 1980. (* Davidovi Dragan, IZ 2, Banja Luka 1981., 271-278; ekeli Sava, Oslobo enje 38/11773, Sarajevo 18.03. 1981., 8.) 1416. Bokan J. Branko, Srednjovjekovni grad Biha izgra en je na breuljku pored Une a ne na Uni, IZ 7, Banja Luka 1986., 233-236.

Topografija

151

1417. Bori Aras, Neosporivi kontinuitet granica (Tribina na Islamskoj pedagokoj akademiji: Ibrahim Tepi, Historija granica BiH), Naa rije 42/2848, Zenica 1997., 13. 1418. Borovi Mustafa, Grad ljive, historije i turizma, Ljiljan VII/295, Sarajevo 1998., 37. 1419. Bosanska Posavina dio cjelovite Bosne i Hercegovine (Zbornik radova sa okruglog stola odranog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997. 1420. Bosni Mehmed, Mostar i Blagaj, 5 plus 21, Sarajevo 2000., 6-7. 1420a. Bokovi Branislav, Postolja srpske srednjovekovne upanije Nevesinja, Nolit, Biblioteka Kuita, Beograd 2000., 60. 1421. "Bonjaci ipova kroz historiju", Udruenje intelektualaca Bonjaka ipova u izgnanstvu, Zenica 1999., 509. 1422. Boi Ivan, O propasti manastira sv. Mihaila na Prevlaci, Ivan Boi, Nemirno pomorje XV veka, SKZ, Beograd 1979., 83-91. 1423. Bri Ml., upa Livno nekad i danas, Sveta batina V/37, Duvno 1986., 10-12. 1424. Brkljaa Seka, Jedan pogled na Bosansku Posavinu u srednjem vijeku, Bosanska Posavina dio cjelovite Bosne i Hercegovine (Zbornik radova sa okruglog stola odranog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 7-13. 1425. Brkljaa Seka, Iz srednjovjekovne historije Blagaja, Hercegovina 9, Mostar 1997., 15-18. 1426. Budak Neven, Uloga Bihake komune u obrani granice, HZ 42, Zagreb 1989., 163-170. 1427. Budak Neven, Uloga Bihake komune u obrani granice, Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovakog mira 1699., SANU, Nauni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 47-54. 1428. Bukovica. Uz stotu obljetnicu osnutka upe (Priredili Ivo Bagari i Vladimir Kozina), upni ured Sv. Franje Asikog, Bukovica 1980. (* J. I., Krni zaviaj 13, Hercegovina 1980., 34-37; Bubalo Jakov, Naa ognjita X/67, Duvno 1980., 15.) 1429. Buljina Halid, Fojnica od trga do kasabe, GR IZ BiH LIX/5-6, Sarajevo 1997., 437-452.

152

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1430. Buatlija Ibrahim, Bosansko primorje i Neum (geopolitiko razmatranje i odnosi), "Neum i bosansko primorje", Press centar ARBiH, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 29-36. 1431. Buim (Katalog Buim), SDA Opinska organizacija Buim, Buim 1994., (nepaginirano, 10 strana). 1432. Buimki Mesud, Stari most u Mostaru, Behar II/8-9, Zagreb 1993., 28-29. 1433. Cepeli Milko, Povijest sela Vuke, akovo i njegova okolica, Muzej akovtine, Biblioteka Muzeja akovtine, Serija 2, Knjiga 1, Zbornik Muzeja akovtine 1, akovo 1978., 215-274. 1434. Cigeljevi Ante, Feljton (1-4): Deset i pol stoljea grada Soli, dananje Tuzle. Simbol tisugodinje opstojnosti, I. dio, Steak VII/78, Sarajevo 2000., 22-24; II. dio, Steak VII/79-80, Sarajevo 2000., 26-27; III. dio, Steak VII/81, Sarajevo 2000., 26-27; IV. dio, Steak VII/82, Sarajevo 2000., 18-19. 1435. Crni-Pejovi Marija, Herceg-Novi u Dubrovakom arhivu. Boka 13-14, Herceg-Novi 1982., 55-71. 1436. Cvijeti Ratomir, O poreklu imena Priboj, Uiki zbornik 13, Titovo Uice 1984., 419-422. 1437. Cvijovi V., Neki pomeni pljevaljskih toponima u istorijskim izvorima do kraja petnaestog veka, Brezniki zapisi 1, Pljevlja 1990., 5-18. 1437a. ampara Salko Hako, Monografija Gacko, Ajsela, Sarajevo 2000., 369. 1438. apljina (Ilustrovani zbornik), Turistiki savez optine apljina, apljina 1989., IX + 220. 1439. ar-Drnda Hatida, Iz prolosti Jelea, NZ 12, Novi Pazar 1988., 69-72. 1440. ar-Drnda Hatida, Iz prolosti Prijepolja, Prilozi XXII/23, Sarajevo 1987., 4754. 1441. ar-Drnda Hatida, Visoko u sastavu Osmanskog carstva XV i XVI stoljee, POF 40, Sarajevo 1990., 193-217. 1442. ehaji Jasmina, Sarajevo drutvenogeografski pregled, GP 26-27 (1982-1983), Sarajevo 1984., 209-229. 1443. ehi Namik, Prozorski kraj u oslobodilakom ratu i revoluciji, Knjiga I, Optinski odbor SUBNOR-a Prozor, Prozor 1985., 411.

Topografija

153

1444. eli Demal, Sarajevo et ses environs, Turistkomerc, Bibliotheque des petites monographies touristiques, Nu. 17, Zagreb 1978., 96; Sarajevo und Umgebung, Turistkomerc, Bibliothek Kleine Touristische Monographien, Nummer 17, Zagreb 1980., 92. 1445. eli Demal, Poitelj i okolica, Turistkomerc, Biblioteka male turistike monografije 61, Zagreb 1985. 20. (i na francuskom i njemakom) 1446. eli Demal, Poitelj na Neretvi, Most XXII/94 (5), Mostar 1996., 11-31. 1447. epalo Husein, Prusac. Istorijski spomenici, DP Naa rije, Mala biblioteka, Zenica 1990., 60. 1448. epalo Husein, Prusac, Ajvatovica 94. Simpozij, Prusac 1995., 7-13. 1449. epalo Husein, Pisana tradicija Prusca i okoline, MD Hasan Kafija, Prusac 2000., 143. 1450. orali Lovorka, Izvori i literatura o povijesti cesta i puteva u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama i Bosni, Radovi 24, Zagreb 1991., 23-40. 1451. orali Lovorka, Put, putnici, putovanja. Ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama, AGM, Biblioteka Povjesnica, Zagreb 1997., 292. (* Ladi Zoran, Radovi Zavoda 39, Zadar 1997., 302-307; Ravani Gordan, Povijesni prilozi 16 (1996), Zagreb 1997., 314-315; Ladi Zoran, Kolo VII/4, Zagreb 1997., 602-611; BoiBuani Danica, Mogunosti XLIV/10-12, Split 1997., 290-294; Ravani Gordan, CCP XXII/42, Zagreb 1998., 159-160.) 1452. ovi Borivoj, Arheoloka nalazita (Bosna i Hercegovina), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980. 1453. ovi Borivoj, Debelo Brdo, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 396-397. 1454. ovi Borivoj, Golubi, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 427. 1455. remonik Irma, Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini, Z 35/1-2, Ljubljana 1981., 93-99. 1456. ubrilovi Vaso, Balkanski poluotok (Balkansko poluostrvo) (Istorija), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 453-458. 1457. ubrilovi Vaso, Bosanska krajina (Historija), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 94-95. 1458. ukle Mirsad, Lisiii historijsko mjesto, Mostovi 2, Konjic 2000., 4.

154

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1459. usto urija, Blagaj kroz vijekove, Kabes II/6, Mostar 1996.,50. 1460. usto urija, Administrativni Blagaj, Kabes III/25, Mostar 1997., 46. 1461. eman Hasan Mirza, Ishod na Ilidu, Ilida. Sarajevo, Opina Ilida, Sarajevo 2000., 203-292. 1462. eman Mustafa, Dvori Isa-bega Ishakovia, Ljiljan IV/151, Sarajevo 1995., 35. 1463. irkovi Sima, Jedno stolee istorijsko-geografskih istraivanja srednjovekovne Srbije, Mihailo Dini, Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije), SKZ, Beograd 1978., 9-30. 1464. irkovi Sima, Svedoenje karte, Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama, SANU, Galerija 70, Beograd 1991., 11-17. 1465. irkovi Sima, Stare i nove granice, Politika, Beograd 04.09. 1991., 14-15. 1466. irkovi Sima, Naseljeni gradovi Konstantina Porfirogenita i najstarija teritorijalna organizacija, ZRVI 37, Beograd 1998., 9-32. 1467. irkovi Sima, Varo (68); Kazanine (268-269), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 1468. ii Husein, Mostar u Herceg-Bosni (Postanak i razvitak grada Mostara, te prikaz raznih zgoda i nezgoda kroz koje je u toku razvitka prelazio), KDM Preporod, Gradski odbor u Mostaru, Mostar 1991., 294. 1469. osi Stjepan, Iz recenzije, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 266-267. 1470. osi Stjepan Kapetani Niko Ljubi Pero Vekari Nenad, Hrvatska granica na Kleku, upanija dubrovako-neretvanska, Dubrovnik 1999., 110. (* Omeragi Darko, Oslobo enje 55/18912., Sarajevo 19.10. 1999., 10; Bui Domagoj Boidar, HZ 53, Zagreb 2000., 278-279; Holjevac eljko, Matica L/9, Zagreb 2000., 61.) 1471. okovi Pejo, Maglovita stoljea (Tragom najstarijeg poznatog spomena Banjaluke), Glas 44/4950, Banja Luka 14.-15.02. 1987., 6. 1472. okovi Pejo, Od najstarijih vremena do 1527. godine, Banjaluka, Institut za istoriju, Banja Luka 1990., 7-29. 1473. okovi Pejo, Neproslavljena 500. obljetnica (Prilog pola tisuljea dugoj povijesti Banja Luke), HM I/3-4, Sarajevo 1997., 24-38.

Topografija

155

1474. okovi Pejo, Podruje Bosanske Gradike u razvijenom srednjem vijeku, HM III/10, Sarajevo 1999., 106-115. 1475. uk Rua, Dva stara trga u Polimlju, I 29-30 (1982-1983), Beograd 1983., 39-46. 1476. uk Rua, Breza i Komorani - srednjovekovna naselja u Polimlju, I 34, Beograd 1987., 61-73. 1477. uk Rua, Karavanske stanice u Polimlju u srednjem veku, Mileevski zapisi 2, Prijepolje 1997., 7-24. 1478. uk Rua, Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovakoj arhivskoj gra i, Glasnik Zaviajnog muzeja 1, Pljevlja 1999., 55-67. 1479. ulafi Vukoman, Stari putevi, hanovi i hanska privreda u Sandaku, SSDSV 9, Prijepolje 1981., 117-138. 1480. upina Dejan, Mostar i okolica, Turistkomerc, Biblioteka Male turistike monografije 9, Zagreb, 4. izdanje 1978., 59. (5. izd. 1979; 6. izd. 1980; 7. izd. 1981; 8. izd. 1982; 9. izd. 1985; 10. izd. 1986; 11. izd 1988.). (francuski, engleski, njemaki) 1481. Dalmacija Stevo, Iz istorije nekih srednjovjekovnih toponima Bosanske krajine, Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastike konferencije, ANU BiH, Posebna izdanja 70, Odjeljenje drutvenih nauka 13, Sarajevo 1985., 75-80. 1482. Deroko Aleksandar, Grad (burg, katel, plemiki grad, vlastelinski grad), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 470. 1483. Despotovi Vidoje, Manastir Orli i Kalu erske stijene u Donjoj Kozici, Mileevski zapisi 2 (1996), Prijepolje 1997., 321-323. 1484. Dini Mihailo, Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije), SKZ, Beograd 1978., 446. (* ivkovi Pavo, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 309-311; ivkovi Pavo, Radio Sa VIII/26, Sarajevo 1979., 585-589; Macan Trpimir, Maruli XII/1, Zagreb 1979., 74; Voje Ignacij, Z 35/4, Ljubljana 1981., 385-386.) 1485. Dini Mihailo, O nazivima srednjovekovne srpske drave (Sklavonija, Srbija, Raka), Mihailo Dini, Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije), SKZ, Beograd 1978., 33-43. 1486. Dini Mihailo, Zemlje hercega Svetoga Save, Mihailo Dini, Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije), SKZ, Beograd 1978., 178-269. 1487. Dini Mihailo, Srednje Podrinje, Mihailo Dini, Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije), SKZ, Beograd 1978., 294-301.

156

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1488. Dini Mihailo, Srebrnik kraj Srebrnice, Mihailo Dini, Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije), SKZ, Beograd 1978., 357-367. 1489. Dini Mihailo, Trg Drijeva i okolina u srednjem veku, Mihailo Dini, Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije), SKZ, Beograd 1978., 368-399. 1490. Dini Mihailo, Drijeva, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 577. 1491. Dini Mihailo Kajmakovi Zdravko, Dobrun, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 502-503. 1492. Dodig Radoslav, Prvi spomen Ljubukog (Uz 550. obljetnicu (1444.-1994.), Krni zaviaj 28, Humac 1995., 35-38. 1493. Dodig Radoslav, Crtice o podneblju i povijesti ljubukog kraja, Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 349-356. 1494. Dodig Radoslav, Uvod, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 5. 1495. Dodig Radoslav, Iz duvanjske onomastike, Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad, 6.-7. srpnja 2000., Hrvatski institut za povijest Zagreb Naa ognjita Tomislavgrad Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb, Zagreb-Tomislavgrad, 2000., 53-63. 1496. Dokoza Ser o Martinovi Suzana, June granice Dalmacije na zemljovidima od 17.-20. st., Stijepo Obad Ser o Dokoza Suzana Martinovi, June granice Dalmacije od XV. st. do danas, Dravni arhiv u Zadru, Zadar 1999., 17-71. 1497. Dragaljevac, monografski prikaz, Organizacioni odbor za pripremu emisije Znanje- imanje, Banja Luka 1978., 77. 1498. Draganovi Krunoslav Sudar Pero, Komuine i Kondilo s posebnim osvrtom na usorsku banovinu i stari Kuzmodanj, Rimokatoliki upni ured Komuina, Komuina 1981., 174. (* Buturac Josip, Maruli XV/2, Zagreb 1982., 191.) 1499. Dragi Marko, Predaje i legende o tvr avama u Bosni i Hercegovini, Hercegovina 4-5 (12-13), Mostar 1998.-1999., 135-147. 1500. Drakovi Blagota Jeli Ivan Raukar Tomislav, Omi, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 434. 1501. Drino Devad, Tajna tvr ave Fenarlik, Divan III/32-33, Travnik 1995., 9-11

Topografija

157

1502. Drino Devad, Oborci, Divan III/34-35, Travnik 1995., 6-7. 1503. Drmi Ilija, Ognjita se nisu utrnula (Rotimlja Reportaa), Crkva na kamenu VII/62, Mostar 1986., 4-5. 1504. Dugandi Ivan, Biloevice u upi Rasno, Krni zaviaj 29, Humac 1996., 54-56. 1505. Dugandi Ivan, Bazilika i grad Mokriskik kraj irokog Brijega, Naa ognjita XXVI/228, Tomislavgrad 1996., 14. 1506. Dugandi Ivan Sopta Josip, Rasno i Duice-upa Rasno, upni ured RasnoMH Ogranak iroki Brijeg, iroki Brijeg 1999., 418. (* A. I., Naa ognjita XXIX/265, Tomislavgrad 1999., 32; Pandi Bazilije, Naa ognjita XXX/270, Tomislavgrad 2000., 27; Sivri Marijan, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 137-140.) 1507. Dujmovi Ivan, Povijest zavaljske upe, Udruga umjetnika August enoa, Zagreb 1999. (* Skenderovi Robert, Matica L/8, Zagreb 2000., 63-64.) 1508. Dumbovi Vladimir, Pet stoljea zemljopisnih karata Hrvatske od 15. do kraja 19. stoljea (s dodatnim historijskim refleksijama), Maruli XXII/2, Zagreb 1989., 389-403. 1509. Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad, 6.-7. srpnja 2000., Hrvatski institut za povijest Zagreb-Naa ognjita Tomislavgrad-Zajednica Duvnjaka TomislavgradZagreb, Zagreb-Tomislavgrad 2000., 703. (* ... Naa ognjita XXX/269, Tomislavgrad 2000., 20.) 1510. Daja Miroslav, Sa kupreke visoravni, Miroslav Daja Krunoslav Draganovi, Sa kupreke visoravni, 2. izdanje, upni ured Otinovci-Kupres, Bako Polje-Zagreb 1994., 15-150. 1511. Daja Miroslav, Dobretii (Zemljopisno-povijesni zapis), Kalendar Svetoga Ante 1995, Livno 1995., 127-133. 1512. Daja Miroslav Draganovi Krunoslav, Sa kupreke visoravni, 2. izdanje, upni ured Otinovci-Kupres, Bako Polje-Zagreb 1994., 534. (* Vuki Tomo, CUS XXIX/3, Split 1994., 335-337.) 1513. Dambo Jozo, Pogledi u prolost i kulturu epa, Zavidovia, Maglaja, Novog ehera i Komuine I, eherski glasnik, Novi eher 1995., 415. (* Karamati Marko, BF IV/5, Samobor 1996., 216-218; Brei Vinko, Kolo VII/2, Zagreb 1997., 503-508.) 1514. Dumhur Zuko, Foa grad na dvije hladne vode, Na svijet XX/222, Sarajevo 1984., 8-9; Mostar, Na svijet XX/225-226, Sarajevo 1984., 6-7; Grad starih spomenika

158

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

(Zapis o Travniku), Na svijet XXII/246, Sarajevo 1986., 16; Mostar (Writings on Cities), Na svijet XXII/249, Sarajevo 1986., 21. 1515. ondovi Boidar, Herceg-Novi u srednjem vijeku, Boka 13-14, Herceg-Novi 1982., 31-53. 1516. ozi Hakija, Riznica bonjatva (Srebrnica, istorija, istina), Oslobo enje 52/16946, Sarajevo 14.08. 1995., 7. 1517. ozi Hakija, Demografske slike Sarajlija (od 1463. do 1991. godine), Vlastito izdanje, Sarajevo 1996., 124. 1518. ulaban M., Vratiti utvrdi stari izgled (Vranduk kod Zenice), Oslobo enje 56/18929, Sarajevo 05.11. 1999., (Vodi za vikend) 2. 1519. Fekea Lidija, Ranoslovenska nekropola Bagrua u Petoevcima kod Laktaa, GZM (A) 40-41 (1985-1986), Sarajevo 1986., 129-209. 1520. Fekea Lidija, Naselja (Kasni srednji vijek), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 120-121. 1521 Fekea Lidija, Arheoloka istraivanja srednjovjekovnog grada i crkve u selu Gradac kod Hadia, GZM (A) 42-43 (1987-88), Sarajevo 1989., 165-187. 1522 Fekea Lidija, Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnih gradskih naselja u Bosni i Hercegovini, "Urbano bie Bosne i Hercegovine", Okrugli sto Tragom bosanskohercegovake prolosti o urbanom biu BiH, Institut za istorijuMe unarodni centar za mir, Sarajevo 1996., 37-45. 1523 Fekea Lidija Gavrilovi Margita, Od dolaska Slavena do pada bosanskog kraljevstva, Ilida. Sarajevo, Opina Ilida, Sarajevo 2000., 171-190. 1524 Festi Mustafa, Povijesna ekonomska upuenost Sandaka i Bosne, Istona Bosna i Sandak (Znanstveni skup), 23. maja 1994., Udruenje Bonjaka porijeklom iz Sandaka, Sarajevo 1996., 68-71. 1524a. Filipovi Milenko, Glasinac (Reprint izdanja iz 1950.g.), Heres, Beograd Ustanova za kulturu, Sokolac, Beograd 2000., 287. 1525 Filipovi Mirko, upa Livno juer i danas (reportaa), Svjetlo rijei I/6, Visoko 1983., 8-9. 1526 Fii Ladislav, Korijeni i ivot. Povijest upe Dolac s osvrtom na ostale upe lavanske kotline, Visoko 1978., 208. (* Gavran Ignacije, NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 302-303.)

Topografija

159

1527. Fii Ladislav, upa Brajkovii (uz stotu obljetnicu postojanja), Pastoralna biblioteka, Knjinica Pastoralne biblioteke, Svezak 5, Sarajevo 1982., 99 + 1 karta. (* Gavran Ignacije, Bosna Srebrena XXXIII/4, Sarajevo 1982., 131-133.) 1528. Fii Ladislav, Stara dobra majka (reportaa iz Gradnia), Svjetlo rijei III/23, Visoko 1985., 8-9. 1529. Fii Ladislav, Mila kuda si planina (Podhum-itae) (reportaa), Svjetlo rijei IV/43, Visoko 1986., 8-9. 1530. Fojnica kroz vijekove, SO Fojnica-Veselin Maslea Sarajevo, Fojnica-Sarajevo, 1987., 544. (* Mueta-Aeri Vesna, GADAR BiH 27, Sarajevo 1987., 157-162; Petrovi Rade, GDI BiH 38, Sarajevo 1987., 193; Vasilj Snjeana, IZ 8, Banja Luka 1988., 208-210; Vasilj Snjeana, Oslobo enje 45/14554, Sarajevo 24.12. 1988., (KUN VII/370), 9.) 1531. Foreti Vinko, Pogled na prolost upe Pridvorje, upski ured Pridvorje, Pridvorje 1984., 25. 1532. Foti Aleksandar, Vilajet (78-79); Sandak (644), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 1533. Frani Ante, O Vrgorcu, SO Vrgorac, Vrgorac 1991., 60. (* Raji Tihomir, Zadarska smotra XLII/4-5, Zadar 1993., 286-287.) 1534. Franjevaki samostan i crkva na Gorici kod Livna (Vodi), (Tekst Ignacije Gavran), Franjevaki samostan Gorica, Livno 1995., 31. (* Lovri Marko, Bilten FTS XXIII/1, Samobor 1996., 127-128.) 1535. Franji ivko, Povijest Bihaa od najstarijih vremena do 1878. godine, HKD Napredak Podrunica Biha, Biha 1999., 312. 1536. Gafi Mustafa, Iz istorije Travnika (Grad vezira i konzula), Oslobo enje 53/17132, Sarajevo 21.02. 1996., 12. 1537. Gaparovi Ratimir, Bakovii, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 434. 1538. Gaparovi Ratimir, Historijat geografskih upoznavanja i prouavanja Bosne i Hercegovine do 1918. godine, GP 26-27 (1982-1983), Sarajevo 1984., 5-99. 1539. Gavez Eduard, Klek (Neum) i Sutorina, Steak I/3, Sarajevo 1994., 33. 1540. Gavran Ignacije, Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku), Svjetlo rijei II/21, Sarajevo 1984., 10-11.

160

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1541. Gavran Ignacije, Putokaz na vjetrometini (Crkva u Kiseljaku), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 203-206. 1542. Gavran Ignacije, Vrata u ivot. Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevake klasine gimnazije u Visokom, Svjetlo rijei, Sarajevo 2000., 176. 1543. Glagolji Vaso, Predaje o imenu Hercegovina, Naa ognjita IX/50, Duvno 1979., 13. 1544. Glava Tihomir, Varo, Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 183. 1545. Goldstein Ivo, upanije u ranom srednjem vijeku u Hrvatskoj, Hrvatske upanije kroz stoljea, Zagreb 1996., 9-20. 1546. Goi Nevenka, Srednjovjekovni toponim Mile ili Mili, Zbornik za istoriju BiH 2, Beograd 1997., 113-117. 1547. Gradeva Rosica, Nalaganeto na kadijskata institucija na balkanite i mjastoto v provincialnata administracija (XIV naaloto na XVI v.), Balkanistika 3, Sofija 1989., 33-52. 1548. Graljuk Boris, Gornji eher, Banja Luka, AP 22, Beograd 1981., 208-213. 1549. Graljuk Boris, Novija arheoloka otkria i ispitivanja na podruju Banja Luke i okolice, Arheoloka problematika zapadne Bosne, Zbornik 1, AD BiH, Sarajevo 1983., 23-40. 1550. Grapanovi H. Mustafa, Originalni dokumenat o Bijeljini iz 1446. godine, Semberske novine, Bijeljina 15.06. 1984., 11. 1551. Grdina Igor, Obseg bosenske drave za bana Kulina, Z 42/3, Ljubljana 1988., 449-456. 1552. Grkovi Milica, O toponimu Gorade, Radovi FF 1, Pale 1998., 63-66. 1553. Hadrovi Ahmet, Feljton: Bosnom i Hercegovinom kroz gradove: (Foa grad vode, bai i trgovine), Istina o BiH II/21, Sarajevo 1995., 26; (Banjaluka erdan na Vrbasu), Istina o BiH II/25, Sarajevo 1995., 25; (Jajce grad koji je sagradila priroda), Istina o BiH II/29, Sarajevo 1995., 24-25. 1554. Hadrovi Raid, Feljton: Prie iz starih gradova: Splav mi je kua i avlija (Zvornik), Na svijet XXIII/261-262, Sarajevo 1987., 24; Sve zbog lijepe Fjorentinke (Ljubuki), Na svijet XXIII/263, Sarajevo 1987., 23; Sretni grad na dvije rijeke (Foa),

Topografija

161

Na svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 24; Grad svjetlosti i boja (Trebinje), Na svijet XXIV/276, Sarajevo 1988., 29. 1555. Hadialagi Husref, Gradika u prolosti, Geotisak d. d., Delnice 1995., 254. (* Smajlovi Salih, Preporod XXVIII/640, Sarajevo 1998., 25.) 1556. Hadidedi Nedad, Naselja (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 145-148. 1557. Hadidedi Nedad, Naselja (Bosna i Hercegovina), Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1983., 57-60. 1558. Hadihasanovi Beir, Uspavani ljepotan (O Herceg-Novom), Preporod XXI/485, Sarajevo 1990., 6. 1559. Hadijahi Muhamed, Neki pojavni oblici islamske civilizacije u nas, Argumenti 2, Rijeka 1982., 212-219. 1560. Hadiomerovi Maid, Naa onomastika i toponomastika, Steak I/10, Sarajevo 1994., 39. 1561. Hajdarhodi Hamdija, Koliko je staro Trebinje, Oslobo enje 39/12057, Sarajevo 22.01. 1982., 11. 1562. Hajdarpai Raif, Bosna i Bonjaci Bihora, Udruenje Bonjaka porijeklom iz Sandaka, Sarajevo 1997. 1563. Handi Adem, Tuzla i njena okolina u XVI vijeku, Svjetlost, Sarajevo 1975., 401. (* Pelidija Enes, Nastava povijesti 1, Zagreb 1978., 54-57.) 1564. Handi Adem, Bijeljina (Historija), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 698-699. 1565. Handi Adem, Nahija Brod krajem XV i poetkom XVI vijeka, Adem Handi, Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda), Organisation of the Islamic conference, Research Centre for Islamic History, Art and Culture, IRCICA, Istanbul 1994., 101-109. 1566. Hardomilje Prolost, ljudi, obiaji, Harodimlje 1998., 528. (* Marinko Mato, Krni zaviaj 31, Humac 1998., 249; Lozi Vlade, Naa ognjita XXVIII/250, Tomislavgrad 1998., 21.) 1567. Hasanbegovi Omera Safet, Stabla to ljube nebo (300-godinja genealogija rasta i stradanja porodica Hasanbegovia i Paia), Vlastita naklada, Sarajevo 1994., 130 + 9 shema. (* Tanovi Tahir, Preporod XXVI/572, Sarajevo 1995., 18.)

162

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1568. Hasandedi Hivzija, Muslimanska batina Bonjaka u junoj (srednjoj) Hercegovini, Islamski centar, Humica-Bosniaca, Mostar 1997., 194. 1569. Hasandedi Hivzija, Mostar od postanka do razaranja 1992/1993. godine (retrospektiva i sadanjost), Hercegovina 9, Mostar 1997., 19-28. 1570. Hasandedi Hivzija, Muslimanska batina Bonjaka II (Herceg-Novi i okolina, Vrgorac i okolina, Imotska krajina, Makarsko primorje i zapadna Hercegovina), Mostar 1999. 1571. Hasandedi Hivzija, Stari most u Mostaru, Behar IX/48-49, Zagreb 2000., 30-32. 1572. Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina), NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 247. (* B. V., Crkva na kamenu III/14, Mostar 1982., 12.) 1573. Horozovi Irfan Vukmanovi Milan, Banjaluka i okolina, Turistiki savez optine Banjaluka-Turistkomerc Zagreb, Biblioteka Male turistike monografije 54, Zagreb 1984., 63 + 1 karta. 1574. Horvati Dubravko, Drevna vremena Blagaja na Buni, Naa ognjita XI/75, Duvno 1981., 20. 1575. Hrabak Bogumil, Urbani, privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700), Zbornik za istoriju BiH 1, Beograd 1995., 113-159. 1576. Hrabak Bogumil, Niki do polovine XV veka, Beograd 1997., 248. 1577. Hrabak Bogumil, Gorade od XIV do XVI veka, JI XXX/2, Beograd 1997., 1740. 1578. Hrabak Bogumil, Foa do kraja XVIII veka, Beograd 1999. 1579. Hrdalo Ana, Kroz prolost i sadanjost Dubrovakog primorja, DH 21, Zagreb 1981., 63-69. 1580. Hrdalo-Kaznai Ana, Dioba i ubikacija dijela Slanskog primorja u doba pripojenja Dubrovniku godine 1399., Anali 17, Dubrovnik 1979., 17-47. 1581. Hrvati Dinare: ivot, opstojnost, stradanje, nauk i pouka. Zbornik radova Okruglog stola u Bosanskom Grahovu 20. srpnja 1999., Udruga Hrvata PsetGrahovo-Hrvatski informativni centar, Bosansko Grahovo-Zagreb 2000. 1582. Hudovi Mehmed, Zvornik (Slike i biljeke iz prolosti), Drugo dopunjeno i proireno izdanje, Udruenje gra ana optine Zvornik, Sarajevo 2000.

Topografija

163

1583. Husi Aladin, Travnik, rezidentno mjesto srednjovjekovnih bosanskih vladara, GR IZ BiH LXII/3-4, Sarajevo 2000., 303-312. 1584. Husi Aladin, Tvr ave Bosanskog sandaka i njihove posade 1530. godine, POF 49 (1999), Sarajevo 2000., 189-229. 1585. Husi Aladin, O imamskoj slubi u tvr avama Bosanskog sandaka u 15. i prvoj polovini 16. vijeka, Novi muallim I/4, Sarajevo 2000., 84-100. 1586. Ibievi Besim, Srebrenica (1987-1992), Amsterdam 1999., 260. 1587. Ibrahimpai Fikret, Amfiteatar pod vedrim nebom, Most XXII/94 (5), Mostar 1996., 64-67. 1588. Ilida. Sarajevo, Opina Ilida, Sarajevo 2000., 534. (* Jalimam Salih, GR IZ BiH LXVI/11-12, Sarajevo 2000., 1083-1084.) 1589. Imamovi Enver, Ka problemu interpretacije toponima Fojnica, Istorijski zapisi XXXI (LI), XXXV/1-2, Titograd 1978., 141-153. 1590. Imamovi Enver, Kozograd kod Fojnice kraljevski grad, AP 24, Beograd 1985., 150-151. 1591. Imamovi Enver, Neke spoznaje o kraljevskom gradu Kozogradu iznad Fojnice, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 305-313. 1592. Imamovi Enver, Hiljadugodinja praksa (Korijeni regionalizacije BiH), Oslobo enje 49/16004, Sarajevo 05.01. 1993., 2. 1593. Imamovi Enver, Kamena duga (Most kojem se divio svijet), 5 plus 15, Sarajevo 2000., 12-13. 1594. Imamovi Enver, Sarajevo, 5 plus 14, Sarajevo 1999., 12-13. 1595. Imamovi Enver Abdurahmanovi Asim, Bosanska drava u doba kralja Tvrtka (XIV stoljee), Atlas svijeta za osnovnu i srednje kole, Sejtarija, Sarajevo 1998., 30-31. 1596. Imamovi Mustafa, Dravnost i granice Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor lanaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992., 38-40. 1597. Isailovi Marija, Valjevo i okolne oblasti u srednjem veku. Prilozi za istoriju, Narodni muzej, Istraivanja 5, Mili Raki Ostala izdanja 7, SIZ drutvenih delatnosti, Valjevo 1989., 397.

164

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1598. Istorijski atlas, Geokarta, Beograd 1997. (* Kovi Milo, IG 1-2, Beograd 1997., 113-114.) 1599. Ituk Kazimir, 1100. obljetnica prvog spomena grada Livna (892-1992), Bilten FTS XX/1, Samobor 1993., 48-49. 1600. Ivankovi eljko, Koliko je star Vare?, Bobovac III/27, Vare 1997., 10. 1601. Iakovi Kreimir, Ostroac, investicija ivota (Spomenika batina Srednjovjekovni gradovi Pounja), Unsko-sanske novine V/209-210, Biha 28.04.-05.05. 2000., 19. 1602. Jakobovi Zlatko, Brko, hrvatski povijesni grad, Hrvatski narodni godinjak 1998, Godina 45, Sarajevo 1997., 289-299. 1603. Jakobovi Zlatko, Feljton: Hrvati u branskom kraju (Sedam stoljea opstojnosti Hrvata na branskom prostoru) (1-2): (1) Hrvatski glasnik VI/69, Tuzla 1998., 23; (2) Hrvatski glasnik VI/71, Tuzla 1998., 19. 1604. Jalimam Salih, Fojnica u istorijskoj literaturi (Prilozi za bibliografiju), Savjet za pripremu i izdavanje monografije Fojnice, Fojnica 1984., 33. 1605. Jalimam Salih, Bibliografjija radova o istoriji Zenice, Muzej grada Zenice, Radovi Muzeja 9, Zenica 1985., 167. (* Obradovi Branko, IZ 7, Banja Luka 1986., 268272; Jalimam Salih, IZ 9, Banja Luka 1988., 179-183. 1606. Jalimam Salih, Od najstarijih naselja do savremenosti (upa Brod, Najstariji izvor o Zenici), "Zenica (fotomonografija), Muzej grada Zenice, Radovi Muzeja 11, Zenica 1987., 7-9. 1607. Jalimam Salih, Istorijska literatura o Fojnici (prilozi za bibliografiju), "Fojnica kroz vijekove", SO Fojnica-Veselin Maslea, Fojnica-Sarajevo 1987., 505-531. 1608. Jalimam Salih, Vranduk - grad i utvrda, Muzej grada Zenice (Istorijska zbirka), Zenica 1990., 76. 1609. Jalimam Salih, 555 godina Zenice. Putopisne biljeke i zapisi o zenikom kraju, Dom tampe, Zenica 1991., 158. 1610. Jalimam Salih, Granice bosanske drave, Divan I/3, Travnik 1993., 5. 1611. Jalimam Salih, O prvom spomenu Travnika u istoriji (U povodu 530godinjice), Divan I/4, Travnik 1993., 2-3. 1612. Jalimam Salih, Vranduk - kraljevski grad, Zaviajni muzej Travnik-Trekking Co Zenica, Travnik 1996., 145.

Topografija

165

1613. Jalimam Salih, Prolost Zenice do 1941. godine, Muzej grada Zenice, Trekking Co, Zenica 1996., 256 + 16 stranica slika. (* Hasanica-Haimi Indira, Naa rije 41/2808, Zenica 1996., 12.) 1614. Jalimam Salih, O srednjovjekovnoj Veseloj Strai, Divan IV/36-37, Travnik 1996., 21-23. 1615. Jalimam Salih, apljinski kraj u srednjem vijeku, (Podruje donjeg toka Neretve od najstarijih vremena do danas, februara 1997. u Mostaru), Kabes IV/33-34, Mostar 1998., 41-46. 1616. Jalimam Salih, Zeniki kraj kroz arheoloke spomenike, Prilozi 28, Sarajevo 1999., 105-114. 1617. Jalimam Salih, Srednjovjekovni grad Vranduk, Zbornik radova II/2, Tuzla 2000., 103-114. 1618. Jalimam Salih Hajdarevi Hadem, Zenica. Fotomonografija, Zenica 1999., 96. (* Kuuk-Sorgu Indira, Ljiljan 325, Sarajevo 1999., 51.) 1619. Jeli Anto, Rama pod turskom upravom, NEV XXXVIII/1-2, Sarajevo 1988., 3558. 1620. Jeli Mario, Bobovac (Stolni grad bosanskih kraljeva), Novi cvijet LXVI/, Visoko 1996/1997., 30-31. 1621. Jerkovi Radovan, Povijest Neretve, Don Radovan Jerkovi ivot i djelo: prigodom 100. godinjice ro enja i 50. godinjice muenike smrti (1900.-1950.), (Priredio Mile Vidovi), MH Ogranak Metkovi, Biblioteka Povijesna batina 6, Metkovi 2000., 45-152. 1622. Jerkovi Radovan, Povijest neretvanskih upa, Don Radovan Jerkovi ivot i djelo: prigodom 100. godinjice ro enja i 50. godinjice muenike smrti (1900.-1950.), (Priredio Mile Vidovi), MH Ogranak Metkovi, Biblioteka Povijesna batina 6, Metkovi 2000., 151-502. 1623. Joli Robert, upa Kongora, Tomislavgrad 1993. (* Mati Ante, Naa ognjita XXIII/198, Tomislavgrad 1993., 14; Joli Robert, Naa ognjita XXIII/199, Tomislavgrad 1993., 14.) 1624. Juri Ivan, Prolost Metkovia od najstarijih vremena do danas 1422-1984, Izloba (U povodu prvog spomena i 40. obljetnice oslobo enja), (katalog izlobe), Centar za usmjereno obrazovanje Petar Levantin, Metkovi 1984., 108.

166

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1625. Juri Ivan, Deltom Neretve i okolicom (povijest, kultura, umjetnost, prirodne znamenitosti, turizam), Privredni vjesnik, Biblioteka Turistike monografije 22, Zagreb 1990., 128. 1626. Juri Ivan, Spomendani iz prolosti donjeg Poneretvlja, Poglavarstvo grada Metkovia, Metkovi 1996. 1627. Kai Hrvoje, Predgovor Preface, Josip Lui-Stijepo Obad, Konavoska prevlaka, MH, Ogranak Dubrovnik, Posebna izdanja, Knjiga 2, Dubrovnik 1994., 1021. (Dvojezino). 1628. Kajmakovi Radmila, Etnoloka istraivanja u Donjem Podrinju, lanci i gra a 13, Tuzla 1980., 151-162. 1629. Kajmakovi Zdravko, Drina u doba Kosaa, NS 14-15, Sarajevo 1981., 141-177. 1630. Kajmakovi Zdravko Palavestra Vlajko, Feljton: Gornje Podrinje u doba Kosaa (1-10): (1) (Bogata praistorija), Oslobo enje 38/11785, Sarajevo 30.03. 1981., 8; (2) (Rimski period), Oslobo enje 38/11786, Sarajevo 31.03. 1981., 12; (3) Ranohrianski period), Oslobo enje 38/11787, Sarajevo 01.04. 1981., 8; (4) (Bazilika u Pre elu), Oslobo enje 38/11788, Sarajevo 02.04. 1981., 8; (5) (Srednjovjekovne tvr ave), Oslobo enje 38/11789, Sarajevo 03.04. 1981., 12; (6) (Osobenosti drinskih tvr ava), Oslobo enje 38/11790, Sarajevo 04.04. 1981., 10; (7) (Sakralni i memorijalni objekti), Oslobo enje 38/11791, Sarajevo 05.04. 1981., 8; (8) (Grobnica u ivoj stjeni), Oslobo enje 38/11792, Sarajevo 06.04. 1981., 8; (9) (Simbioza raznorodnih uticaja), Oslobo enje 38/11793, Sarajevo 07.04. 1981., 12; (10) (Turski period), Oslobo enje 38/11793, Sarajevo 08.04. 1981., 9. 1631. Kali Jovanka, Najstarija karta Ugarske (Tabula Hungariae), ZRVI 24-25, Beograd 1986., 423-435. 1632. Kali Jovanka, Predturska istorija Novog Pazara, NZ 19, Novi Pazar 1995., 301304. 1633. Kapetani Niko, Konavoske planine, DH XXIV/33, Zagreb 1993., 121-122. 1634. Kapetani Niko, Podjela zemlje u Vitaljini u 15. stoljeu, Anali 37, Dubrovnik 1999., 9-31. 1635. Kapidi Hamdija, Bilea, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 700-701. 1636. Kapidi Hamdija, Blagaj (na Sani), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 6-7. 1637. Kapidi Hamdija, Fatnica (104); Gacko (Historija) (297), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986.

Topografija

167

1638. Kapidi Hamdija Kovaevi-Koji Desanka, Kamengrad, EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 655. 1639. Karai Vendelin, Stara dobra majka (reportaa iz Gradnia), Svjetlo rijei III/23, Visoko 1985., 8-9. 1640. Karaula Marijan, Vrati se sunce (Reportaa iz Suhog Polja-Kupres), Svjetlo rijei V/50, Visoko 1987., 8-9. 1641. Karaula Marijan, Kamenovana povijest (Reportaa iz Bosanskog Grahova), Svjetlo rijei IX/95, Sarajevo 1991., 10-11. 1642. Karaula Marijan, Izme u vode i tu ine (Reportaa iz Podhuma Livno), Svjetlo rijei IX/105, Sarajevo 1991., 10-11. 1643. Kasumovi Ahmet, O toponimima s prijedlogom pod u tuzlanskom govoru, MANU, Vtora jugoslovenska onomastika konferencija (Skopje, 6-9 oktomvri 1977), Skopje 1980., 139-150. 1644. Klai Nada, O Pokuplju kao vjekovnoj krajini izme u Jadrana i Panonije, Arheoloka istraivanja na karlovakom i sisakom podruju, HAD 10 (1985), Zagreb 1986., 189-197. 1645. Kljun Ibrahim, Viegrad (Hronika genocida nad Bonjacima), Centar za istraivanje ratnih zloina nad Bonjacima, Zenica 1996. (* Smajlovi Mustafa, Preporod XXVIII/633, Sarajevo 1998., 27.) 1646. Kneevi Joko, Iz daleke prolosti pljevaljskog kraja, Zaviajni muzej Pljevlja, Pljevlja 1979. 1647. "Konavle u prolosti, sadanjosti i budunosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 311. (* Skenderovi Robert, Vijenac VI/124, Zagreb 22.10. 1998., 28; Kurtovi Esad, BF VII/11, Sarajevo 1999., 326-329.) 1648. Kordi Kornelije, Grb i zastava, Brotnjo. Prvi zbornik, MH Ogranak itlukOpina itluk, itluk 1997., 149-153. 1649. Kordi Kornelije, Nalazita i povijesna mjesta u Brotnju, Brotnjo. Zbornik 2, MH Ogranak itluk-Opina itluk, itluk 1998., 9-36. 1650. Kordi Zvonko, Zapadna Hercegovina u turskom popisu 1475.-1477. godine, Krni zaviaj 22, Humac 1989., 33-40. 1651. Kos Milko, Gradovi (Prijelazno doba do XII/XIII st.), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 492.

168

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1652. Kosori Milica, Gornje podrinje (Rekognisciranje), AP 25, Beograd-Ljubljana 1986., 103-108. 1653. Kotovi Nijazija, Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla, 1. izdanje, El KalemMDD Merhamet, Sarajevo 1995., 348. (* Pelidija Enes, Oslobo enje 52/17060, Sarajevo 07.12. 1995., 11.) 1654. Kotovi Nijazija, Sarajevo izme u dobrotvorstva i zla, 2. dopunjeno izdanje, RIZ BiH-Mladi muslimani 39, Sarajevo 1998., 344. (* Prljaa Mustafa, Oslobo enje 55/18177, Sarajevo 07.01. 1999., 27.) 1655. Kovaevi-Koji Desanka, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske drave, Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1978., 424. (* Hadijahi Muhamed, Prosvjetni list XXXII/580, Sarajevo 1978.; Vego Marko, Oslobo enje 35/10934, Sarajevo 11.11. 1978., 12; Besarovi Vojka, GADAR BiH 18-19, Sarajevo 1978-1979., 406-408; ivkovi Pavo, Pregled LXIX/1, Sarajevo 1979., 114-117; Bjeloviti Milo, GP 23, Sarajevo 1979., 133; Daja Sreko, Mnchner Zeitschrift 2, Mnchen 1979., 231-241; An eli Pavao, Odjek XXXII/1, Sarajevo 1979., 8, 32; Spremi Momilo, JI XVIII/1-2, Beograd 1979., 122-123; Feji Nenad, I 25-26 (1978-1979), Beograd 1979., 325-330; Dini-Kneevi Duanka, Zbornik MS za istoriju 19, Novi Sad 1979., 207-209; Nilevi Boris, Prilozi XVI/17, Sarajevo 1980., 311-313; Kora Duan, IG 1-2, Beograd 1980., 157-160; Dai Miomir, Istorijski zapisi XXXII, 38/1, Titograd 1980., 155-159; Voje Ignacij, Z 34/3, Ljubljana 1980., 363-368; Fine John V. A., , Speculum 55/3, Cambridge Mass. 1980., 626-627; Macan Trpimir, Maruli XIV/5, Zagreb 1981., 521; Ani Mladen, Tribunia 6, Trebinje 1982., 171-176.) 1656. Kovaevi-Koji Desanka, Brtanik, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 522. 1657. Kovaevi-Koji Desanka, Deevice (441-442); Drina (580), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1658. Kovaevi-Koji Desanka, Gradovi (Bosna i Hercegovina, Srednjovjekovna drava), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 507-508. 1659. Kovaevi-Koji Desanka, Fojnica u srednjem vijeku, "Fojnica kroz vijekove", SO Fojnica-Veselin Maslea, Fojnica- Sarajevo 1987., 35-62. 1660. Kovaevi-Koji Desanka, Jele (27); Jezerski (48), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990. 1661. Kovaevi-Koji Desanka, Podgra e (534-535); Stan (696); Trg (737-739), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 1662. Kovi Milo, Nauni skup Prijepolje i srednje Polimlje u prolosti, Prijepolje, 23-24. septembar 1996, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 487-489.

Topografija

169

1663. Kozina Vlatko, Konjic upa na obalama Neretve, Sveta batina VI/47, Duvno 1987., 14-15. 1664. Krajina Mate Slobodan, Feljton: Sredovjena Usora (XIII-XV stoljea) (1-3): (1) Usora VII/39, Tuzla 1998., 1; (2) Usora VII/40, Tuzla 1998., 4; (3) Usora VII/41, Tuzla 1998., 4. 1665. Kraljevi Ante, O nazivu mjesta Koerin, Krni zaviaj 23, Humac 1990., 52-54. 1666. Kraljevi Rudolf, Humska upa Veenike (Veeri), Hercegovina 3 (11), Mostar 1997., 55-65. 1667. Kraljevi Rudolf, Iz recenzije, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 265-266. 1668. Kreevljakovi Hamdija, Biha (Povijest) (687-688); Bilaj (699), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980. 1669. Kreevljakovi Hamdija, Blauj (12); Boac (18-19); Bosanska Dubica (Historija) (92); Bosanska Gradika, Bosanska Kostajnica, (93); Bosanski Brod (Historija) (99-100); Bosanski Koba (Historija) (100); Bosanski Novi (Historija) (100-101); Bosanski Petrovac (Historija) (103); Bosanski amac (104-105); Brod (490); Buim (597); Cazin (Historija) (621), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982. 1670. Kreevljakovi Hamdija, Doboj (Historija) (489); Dubrovnik (Doborovnik) (665); Duvno (Historija) (698), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984. 1671. Kreevljakovi Hamdija, Gabela (295); Glamo (398-399), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986. 1672. Kreevljakovi Hamdija, Izabrana djela I-IV, (Priredili Avdo Sueska i Enes Pelidija), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., I-428; II-741; III-407; IV-341. (* Memija Minka, Islamska misao XIII/157, Sarajevo 1992., 69-70; imi Angelina, Oslobo enje 49/15664, Sarajevo 29.01. 1992., 9; imi Angelina, Oslobo enje 49/15665, Sarajevo 30.01. 1992., 7; Hadibegovi Iljas, Oslobo enje 49/15667, Sarajevo 01.02. 1992., (KUN 71/529), 9; Imamovi Mustafa, Ljiljan IV/64, Sarajevo 1994., 30-31.) 1673. Kreevljakovi Hamdija, Stari bosanski gradovi, Hamdija Kreevljakovi, Izabrana djela II, (Priredili Avdo Sueska i Enes Pelidija), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., 385-445. 1674. Kreevljakovi Hamdija, Stari hercegovaki gradovi, Hamdija Kreevljakovi, Izabrana djela II, (Priredili Avdo Sueska i Enes Pelidija), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., 446-465.

170

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1675. Kreevljakovi Hamdija, Kamengrad, Hamdija Kreevljakovi, Izabrana djela II, (Priredili Avdo Sueska i Enes Pelidija), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., 631-652. 1676. Kreevljakovi Hamdija, Kulen-Vakuf, Hamdija Kreevljakovi, Izabrana djela II, (Priredili Avdo Sueska i Enes Pelidija), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., 653-666. 1677. Kreevljakovi Hamdija, Poitelj na Nertevi, Hamdija Kreevljakovi, Izabrana djela II, (Priredili Avdo Sueska i Enes Pelidija), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., 667-675. 1678. Kreevljakovi Hamdija, Rogatica, Hamdija Kreevljakovi, Izabrana djela II, (Priredili Avdo Sueska i Enes Pelidija), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., 676-684. 1679. Kreevljakovi Hamdija, Visoko, Hamdija Kreevljakovi, Izabrana djela II, (Priredili Avdo Sueska i Enes Pelidija), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., 685-708. 1680. Kreevljakovi Hamdija, Gradovi oko Bosne i njenih pritoka (Stari bosanski gradovi), Hakija ozi, Demografske slike Sarajlija (od 1463. do 1991. godine), Vlastito izdanje, Sarajevo 1996., 7-10. 1681. Kreevljakovi Hamdija, Oko omladinske pruge amac-Sarajevo (Porjeje Bosne) (Sarajevo 1947. Rukopis u Narodnoj biblioteci Teanj. Priredio Adil Ali), Dobojske novine I/8, Doboj 1996., 15. 1682. Kreevljakovi Hamdija Mileti Nadeda, Gorade (Historija), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 431-432. 1683. Kreevljakovi Muhamed, Naselja optine Pucarevo, SIZ kulture ifizike kulture optine Pucarevo-tamparija Mileevo Prijepolje, Pucarevo 1987., 182. (* Spaho D. Fehim, Oslobo enje 44/14061, Sarajevo 12.08. 1987., (KUN VII/285) 7.) 1684. Kreevljakovi Muhamed, Kulturno-istorijsko naslje e Brnjica, NS 18-19, Sarajevo 1989., 177-186. 1685. Krili Edin Karamustafi Edin, 400 godina Gornjeg Vakufa, Kabes III/18, Mostar 1997., 40-41. 1686. Krito Jure, Duvanjski kraj kroz povijest, Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad, 6.7. srpnja 2000., Hrvatski institut za povijest Zagreb Naa ognjita Tomislavgrad Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb, Zagreb-Tomislavgrad, 2000., 17-49.

Topografija

171

1687. Krivokapi Bajo, Foa (192-193); Gua Gora (627), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986. 1688. Kubat Izet, Bosansko podrinje na granici dobra i zla, Istona Bosna i Sandak (Znanstveni skup), 23. maja 1994., Udruenje Bonjaka porijeklom iz Sandaka, Sarajevo 1996., 52-57. 1689. Kulenovi Salih, Izloba: Arheoloko-etnografski prikaz Srebrenice sa okolinom, Centar za kulturu, informacije i obrazovanje Srebrenica, Srebrenica 1987., 17. 1690. Kupusovi Amina, Vakufnama Isa-bega Ishakovia, Prilozi historiji Sarajeva, Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva, odranog 19. do 21. marta 1993. godine, Orijentalni institut - Institut za istoriju, Sarajevo 1997., 47-51. 1691. Kuzmanovi Rajko, elinac Putevi razvoja, SO elinac, elinac 1986., 203. 1692. Lasi Hrvoje, Selo Uzarii na mostarskom blatu, Krni zaviaj 31, Humac 1998., 97-108. 1693. Lemenev F. P., Vjera je nadivjela mnoge poare i poplave, Naa ognjita XI/70, Duvno 1981., 10-11. 1694. Lepirica Alen, Granice srednjovjekovne Bosne, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 131-132. 1695. "Livanjski kraj u povijesti, Zbornik radova", Muzej hrvatskih arheolokih spemenika Split-Opinsko hrvatsko vijee obrane Livno, Split-Livno 1994., 236. (* ..., Svjetlo rijei X/116-117, Sarajevo 1992., 19; Mikovi Anto, Svjetlo rijei XII/136-137, Livno 1994., 22; Barun An elko, BF III/3, Samobor 1995., 232-236.) 1696. Loma Aleksandar, Toponomastika i arheologija antiki lokaliteti kod Pljevlja i Prijepolja i mogui predslavenski ostaci u tamonjoj toponimiji, SANU, Odjeljenje jezika i knjievnosti, Odbor za onomastiku, Onomatoloki prilozi 10, Beograd 1989, 132. 1697. Lonar Milenko, O Porfirogenetovoj Dalmaciji, Diadora 12 (1990), Zadar 1991., 391-400. 1698. Lopai Radoslav, Biha i bihaka krajina, MH, Zagreb 1890 Reprint DINA i IGK, Biha 1991. (* Dafi Rizo, Oslobo enje 48/15398, Sarajevo 04.05. 1991., (KUN X/33(491), 10; ... Ljiljan VI/214, Sarajevo 1997., 23.) 1699. Lopai Radoslav, Biha i bihaka krajina, MH, Zagreb 1995. 1700. Lovrenovi Dubravko, Jajce - biser naega srednjovjekovlja (Uz 600. obljetnicu prvog spomena), Kalendar Svetoga Ante 1997, Livno-Sarajevo 1996., 80-88.

172

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1701. Lovrenovi Dubravko, Ro endan umrlog gostoprimstva, Svijet I/42, Sarajevo 1996., 22-23. 1702. Luci Ljubo, Kako e se sutra zvati ovaj grad? (Koliko je staro Sarajevo), Dani, Sarajevo 17.05. 1993., 28-29. 1703. Lui Josip, Peljeac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovake Republike, Peljeki zbornik 2, Split 1980., 5-72. 1704. Lui Josip, Donji kraji (104); Drijeva (107); Hercegovina (196-197); Neretljani (416-417); Travunja Trebinje (686); Zahumlje Humska zemlja (759), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980. 1705. Lui Josip, Kroz konavosku prolost, Konavoski zbornik I, Dubrovnik 1982., 13-28. 1706. Lui Josip, Prolost dubrovakog primorja do dolaska pod Dubrovaku Republiku, Zbornik Dubrovakog primorja i otoka 1, Dubrovnik 1986., 11-34. 1707. Lui Josip, Ston od VII stoljea do godine 1333., Zbornik radova u ast 50. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona, Ston 1987., 27-35. 1708. Lui Josip, Povijesni atlas, Kartografija Uila-K, Zagreb 1989. 1709. Lui Josip, Iz prolosti dubrovakog kraja u doba Republike, asopis Dubrovnik, Biblioteka D, Knjiga 14, Dubrovnik 1990., 379. (* Macan Trpimir, Maruli XXIV/1, Zagreb 1991., 130; Voje Ignacij, Z 46/2, Ljubljana 1992., 275-279; Vekari Nenad, Anali 29, Dubrovnik 1991., 290-291; Vekari Nenad, Dubrovnik Annals 1, Dubrovnik 1997., 111-113.) 1710. Lui Josip, Peljeac od dolaska Slavena do potpadanja pod vlast Dubrovake Republike, Josip Lui, Iz prolosti dubrovakog kraja u doba Republike, asopis Dubrovnik, Biblioteka D, Knjiga 14, Dubrovnik 1990., 170-235. 1711. Lui Josip, Kroz konavosku prolost, Josip Lui, Iz prolosti dubrovakog kraja u doba Republike, asopis Dubrovnik, Biblioteka D, Knjiga 14, Dubrovnik 1990., 288-301. 1712. Lui Josip, Prolost dubrovakog primorja do dolaska pod Dubrovaku Republiku, Josip Lui, Iz prolosti dubrovakog kraja u doba Republike, asopis Dubrovnik, Biblioteka D, Knjiga 14, Dubrovnik 1990., 334-348. 1713. Lui Josip, Prevlaka u doba Dubrovake Republike, "Josip Lui - Obad Stijepo, Konavoska prevlaka, MH, Dubrovnik 1994., 23-76.

Topografija

173

1714. Lui Josip, Gozze/Guetii i Trsteno u XV. i XVI. stoljeu, Anali 33, Dubrovnik 1995., 7-20. 1715. Lui Josip, Selidba naroda od pol. VI do pol. IX st., Hrvatska kolska kartografija, Zagreb 1999., (zidna karta, mjerilo 1:5 000 000). 1716. Lui Josip Drakovi Blagota, Povijesni atlas za osnovnu kolu, 7. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Kartografija Uila-K, Zagreb 1980., 77. 1717. Lui Josip Drakovi Blagota, Povijesni atlas za osnovnu kolu, Kartografija Uila Zagreb-K Zagreb-Svjetlost, OOUR Zavod za udbenike i nastavna sredstva Sarajevo, 13. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb 1986., III + 77. 1718. Lui Josip Obad Stijepo, Konavoska prevlaka, MH, Ogranak Dubrovnik, Posebna izdanja, Knjiga 2, Dubrovnik 1994., 226. (* Brailo Luko, Slobodna Dalmacija 15792, Split 05.12. 1994., 40; Brailo Luko, Slobodna Dalmacija 15793, Split 06.12. 1994., 40; Bai Stanko, Slobodna Dalmacija 15810, Split 23.12. 1994., 25; Klemeni Mladen, Boundary and Security Bulletin II/4, University of Durham 1995., 102; Mijovi-Koan Stijepo, Hrvatska matica iseljenika XLV/7-8, Zagreb 1995., 20-21; Macan Trpimir, Vijenac 27, Zagreb 12.01. 1995., 22; Stri Petar, Nedjeljna Dalmacija 1237, Split 13.01. 1995., 37; iovi Budimir, Glas Istre 76, Pula 19.03. 1995., 6; Trogrli Stipan, Glas Istre 89, Pula 01.04. 1995., 23.) 1719. Lui Josip Senti Marija, Ston, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 630. 1720. Lui Josip anjek Franjo Anti Ljubomir Vidaek Branko Berti Ivan, Hrvatski povijesni zemljovidi, 3. izdanje, Uila, Zagreb 1995., 88. (* Manduki Jasmin, Gradina II/8, Teanj 1995., 21.) (4. izdanje, Kartografija Uila-K, Zagreb 1996., 88.). 1721. Lukas Filip, Bosna i Hercegovina u geopolitikom pogledu, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 39-77. 1722. Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 376. (* Ili arko, Krni zaviaj 28, Humac 1995., 133-135; orali Lovorka, CCP XXI/39, Zagreb 1997., 147-149.) 1723. Ljuca Adin, Maglaj na tragovima prolosti, Opina grada Maglaja, Prag 1999., 397. 1724. Macan Trpimir, Iz povijesti donjeg Poneretvlja, Galerija Steak Klek, ZagrebKlek 1990.

174

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1725. Maglajski povratak (Urednik Uma Isi), Opina Maglaj, Maglaj 1999., 102. 1726. Magocsi Robert Paul, Historical Atlas of East Central Europe, cartographic design by Geoffrey J. Matthews, University of Washington Press, Seattle London 1993. (* Klemeni Matja, Z 49/3, Ljubljana 1995., 486-487.) 1727. Malovi- uki Marica, Komarnica upa i nahija u srednjem vijeku, Durmitorski zbornik (Na izvoru Vukova jezika) 1, (Zbornik radova sa naunog skupa odranog u avniku 7. i 8. jula 1988.), Istorijski institut SR Crne Gore, Titograd 1991., 185-189. 1728. Malovi- uki Marica, Prilog istoriji Drobnjaka u srednjem veku, Glasnik Zaviajnog muzeja 1, Pljevlja 1999., 145-155. 1729. Mandi Dominik, Mostar u Hercegovini (Njegov postanak i znaaj imena), Osvit 1-2, Mostar 1998., 107-119. 1730. Mandi Dominik, Postanak i razvoj Hercegovine od sredine 15. st. do danas, Krni zaviaj 31, Humac 1998., 25-32. 1731. Mandi Novak Studo, Gacko kroz vijekove (Prilozi istoriji Gacka), SO Gacko, Gacko 1985., 569. (* Dibur Lutvo, Hercegovina 6, Mostar 1987., 237-239; Popovi Radmila, Most XIV/66-67, Mostar 1987., 143-144.) 1732. Mandi Novak Studo, Zemlja zvana Gacko, I-II, SIB eksport-import Beograd SPKD Prosvjeta Gacko, Beograd 1995., (I-693; II-637). 1733. Man eralo Stipo, Velova sve manje (Livanjskih jedanaest stoljea, Oslobo enje 49/15692, Sarajevo 26.02. 1992., 10. 1734. Man eralo Stipo, Probijanje povijesti kroz Livno, Svjetlo rijei XII/133, Livno 1994., 5. 1735. Man eralo Stipo, Na dvoru gospe livanjske (Tragovi bistrikog grada), Svjetlo rijei XII/139, Livno 1994., 16. 1736. Man eralo Stipo, Kutija za uvanje vremena (Prilozi prouavanja prolosti livanjskog kraja), Svjetlo rijei, Livno 1996. 1737. Mari Franjo, Kronologija vanijih doga aja epakog kraja i blie okolice 1458.-1998. (Povodom 540. obljetnice prvog pisanog spomena epa), Ekoloki glasnik-HKD Napredak, Zagreb-epe 1999., 400. (* Kljai Stipo, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 278-280.)

Topografija

175

1738. Mari Zdravko, Hercegovina od pojave prvih ljudi do turskog perioda, Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina), NIRO Privredni vjesnik ZagrebSSRN BIH Me uopinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 64, 193-207. 1739. Marijanovi Zdravko, Osvrt na prolost Kreeva, Hrvatski glasnik VIII/97, Tuzla 2000., 19. 1739a. Mari arko, Mostarska kotlina Bie (Preci i ivot), Beograd 1996., 125. 1740. Marin Emilio, Sv. Vid. Starokranska bazilika i krstionica Narone. Srednjovjekovno groblje. Novovjekovna crkva, VAHD 87-89 (1994-1996), Split 1998., 9-94. 1741. Markovi Mirko, Descriptio Croatiae. Hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata, Naprijed, Zagreb 1993. (* Lui Josip, Radovi 26, Zagreb 1993., 327-331; Lapenda Marko, Obavijesti HAD XXV/2, Zagreb 1993., 46-47; Karaman Igor, AV 37, Zagreb 1994., 317-322.) 1742. Markovi Mirko, Brod. Kulturno-povijesna monografija, MH Ogranak Slavonski Brod, Biblioteka brodskog posavlja, Knjiga 1, Slavonski Brod 1994., 332. 1743. Markovi Mirko, Descriptio Bosnae & Hercegovinae. Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima, AGM, Posebna izdanja, Zagreb 1998., 496. (* Kuuk-Sorgu Indira, Ljiljan VII/310, Sarajevo 1998., 36-37; Barbari Josip, Brotnjo. Zbornik 2, itluk 1998., 53-56; Barbari Josip, Brotnjo. Zbornik 2, itluk 1998., 57-61; Barbari Josip, Zbornik 17, Zagreb 1999., 253-254; Smaji Ramiza, Odjek LII/1-2, Sarajevo 1999., 152-153; Kurtovi Esad, Naa kola XLVI/13, Sarajevo 2000., 53-59; Kurtovi Esad, GADAR BiH 35 (1998-1999.), Sarajevo 2000., 213-218.) 1744. Markovi Novak, Dusina, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 693. 1745. Martinovi Magdalena, I opet e biti crkva u Doboju (Reportaa o upi Doboj), Hrvatski glasnik VIII/97, Tuzla 2000., 26-27. 1746. Maslak Nijazija, Feljton: Bihaki kraj kroz historiju (1-11): (1) (Burna i zanimljiva prolost), Unsko-sanske novine I/1, Biha 1996., 22; (2) (Slobodni kraljevski grad), Unsko-sanske novine I/2, Biha 1996., 14; (3) (Vrijeme ratnih sukoba), Unsko-sanske novine I/3, Biha 1996., 12; (4) (Sistem tvr ava na Uni), Unsko-sanske novine I/4, Biha 1996., 12; (5) (Biha u rukama Bosanaca), Unskosanske novine I/5, Biha 1996., 12; (6) (Veliki vojvoda bosanski), Unsko-sanske novine I/6, Biha 1996., 12; (7) (Otvorena naselja gradskog tipa), Unsko-sanske novine I/7, Biha 1996., 12; (8) (Tipovi posjedovnih odnosa), Unsko-sanske novine I/8, Biha 1996., 14; (9) (Privredna djelatnost posjeda), Unsko-sanske novine I/9, Biha 1996., 12; (10) (Heretika strujanja iz Bosne), Unsko-sanske novine I/10, Biha 1996., 12; (11) (Uspostavljanje osmanske vlasti), Unsko-sanske novine I/11, Biha 1996., 14.

176

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1747. Maslak Nijazija, Klju Bosne je Biha. Historijska dokumentacija o Bihau u Kartografskoj zbirci Kriegs archiva u Beu od XVII do XIX vijeka, Katalog izlobe, Biha 1998. 1748. Mati Radoslav, Toponim Poitelj, Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastike konferencije, ANU BiH, Posebna izdanja 70, Odjeljenje drutvenih nauka 13, Sarajevo 1985. 1749. Memi Mustafa, Bonjaci Muslimani Sandaka i Crne Gore, MNV Sandaka, Sarajevo 1996., 415. 1750. Mihalji Rade, Vas (Ves), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 68-69. 1751. Mijatovi Perica, Feljton: Zla kob starobosanskoga grada Dubrovnika (Legenda i stvarnost o naim srednjovjekovnim gradovima) (1-3): (1) Steak VI/65, Sarajevo 1999., 32-33; (2) Steak VI/66, Sarajevo 1999., 33; (3) Steak VI/67-68, Sarajevo 1999., 32-33. 1752. Mijatovi Radosav, Srednjovekovne upe du Lima, SSDSV 7, Prijepolje 1979., 209-223. (* Trifunovski F. Jovan, GEI 30, Beograd 1981., 185.) 1753. Mijovi Stjepo, Konavle fotomonografija, Drutvo za znanstvene i kulturne djelatnosti Konavala Konavle, Dubrovnik 1984. (* vago Antun, Dubrovnik XXVIII/4, Dubrovnik 1985., 153-154.) 1754. Mikii M., Otra Luka/Bok do poetka domovinskog rata 1992., Otra Luka 1994. 1755. Miki or e, Banja Luka na Krajini hvala, Optina Banja Luka-Institut za istoriju Banja Luka, Banja Luka 1995., 446. 1756. Mileti Drago Karlo, Mostar svjedok kultura, Zajednica opina s hrvatskom veinom Mostar-Glavno tajnitvo HDZ BiH, Mostar 1997., 247. 1757. Mileti Nada, Batkovi, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 527 1758. Mileti Nada, Grudine, Bugojno srednjovekovna nekropola, AP 23, Beograd 1982., 172. 1759. Mileti Nada, Gomjenica, (430); Grudine (621), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986. 1760. Mileti Nada, Gradite (84); Naselja (Rani srednji vijek) (119-120), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988.

Topografija

177

1761. Milii Zvonko, Kulturno blago samostana u Tolisi, (PFB III/4), Bilten FTS XVIII/1, Sarajevo 1991., 33-36. 1762. Milinovi Ante, Prilozi za identifikaciju i ubikaciju srednjovjekovnog grada Novog na Uni, ZKM 7, Banja Luka 1983., 137-147. 1763. Miloevi Milo, Boka kotorska (Istorija), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 4345. 1764. Milutinovi S. Vasiljevi M., Topografsko-istorijski renik Podrinja, Godinjak Me uopinskog istorijskog arhiva 22, abac 1988. 1765. Mio Gabrijel, Ramo moja i krievi tvoji ...!, Naa ognjita XXVII/245, Tomislavgrad 1997., 12-13. 1766. Misailovi Ilija, O poreklu geografskih naziva u uikom kraju, Uiki zbornik 13, Titovo Uice 1984., 377-418. 1767. Mii Sinia, Ston i Peljeac od 1326. do 1333. godine, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 25-32. 1768. Mii Sinia, Humska zemlja u srednjem veku, DBR International PublishingFF, Biblioteka Znamen, Knjiga 10, Beograd 1996., 384. 1769. Mii Sinia, Brod (64-65); Varda, vardite (68); Gaj (111); Dubrava (171); Zemlja (235-236); Mostovi (419); Oblast (457-458); Pristanite (587-588), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 1770. Mlivoni Ivica, Zloini s peatom. Genocid i ratni zloini bonjakih snaga nad Hrvatima BiH 1992.-1994., Centar za prikupljanje i obradu podataka o Domovinskom ratu Zagreb-HKD Napredak Podrunica Split, Mostar-Split-Zagreb 1998., 275. 1771. Monumenta Cartographica Jugoslaviae II, Srednjovekovne karte, (Odabrao i priredio Gavro krivani), SANU, Istorijski institut, Posebna izdanja, Knjiga 20, Beograd 1979., 96. (* Kornrumpf Hans-Jrgen, Sdostforschungen 39, Mnchen 1980., 315; Bogdan P. D., Revue des tudes sud-est 19/2, Bucarest 1981., 413-415.) 1771a. Mrgi-Radoji Jelena, upe i naselja zemlje Usore, JI 1-2, Beograd 2000., 27-42. 1772. Mufti Faruk, Foa 1470-1996 (Neprolazna ljepota), TKP ahinpai, Sarajevo 1997. 1773. Mujezinovi Mehmed, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Knjiga III (Bosanska krajina, Zapadna Bosna i Hercegovine), Veselin Maslea, Biblioteka

178

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Kulturno naslje e, Sarajevo 1982., 475. (* Tralji Mahmud, Glasnik VIS-a u SFRJ XLV/3, Sarajevo 1982., 351-354; Pelidija Enes, Pregled LXXIII/10, Sarajevo 1983., 1035-1037.) 1774. Mujezinovi Nermina, Blagaj kod Mostara, Hercegovina 11-12, Mostar 2000., 55-66. 1775. Mujki H. Jusuf, Zavidovii kroz historiju (Drutveno-ekonomski i kulturni razvoj podruja zavidovike opine od polovine XV do kraja XX vijeka), I tom od 1463 do 1941 godine, Opina Zavidovii, Zavidovii 1999. 1776. Mulaomerovi Jasminko, Blidinje i Rakitno (prilog arheolokoj topografiji), Hercegovina 4, Mostar 1984., 41-49. 1777. Muli Jusuf, Feljton: Sarajevo grad izme u Istoka i Zapada (1-2): (1) (Politiko, vjersko, kulturno i privredno sredite Bosne i Hercegovine), Kabes II/11, Mostar 1996., 40-42; (2) (Nastanak i urbani razvoj), Kabes II/12, Mostar 1996., 22-24. 1778. Musa Gojko, erin zdravom duom die (Reportaa iz erina), Svjetlo rijei IV/46, Visoko 1987., 8-9. 1779. Muslinovi ., lanci Ljube Sparavala o srednjovjekovnoj Hercegovini, JI XIX/1-2, Beograd 1980., 138-142. 1780. Musta Ivan, Enklava Klek u svjetlu diplomatske aktivnosti Dubrovake Republike, Neum, Zemlja i zaviaj Hrvata, Humski zbornik 1, Opinsko vijee Neum, Neum 1995., 151-175. 1781. Musta Ivan, Poitelj u sustavu obrane hrvatsko-ugarske drave od Turaka, Povijest hrvatskog Poitelja, Zbornik znanstvenog simpozija odranog 16. i 17. veljae 1996. god. u apljini, Opinsko poglavarstvo, apljina-Zagreb 1996., 39-79. 1782. Musta Ivan, Diskusija, Okrugli stol Poitelj juer, danas, sutra (Priredio Dragan imovi), Motrita 18, Mostar 2000., 63-64. 1783. Mueta-Aeri Vesna, Srednjovjekovna upa Vrhbosna. Problemi granica i vlasti, Prilozi XX/21, Sarajevo 1985., 257-268. 1784. Mueta-Aeri Vesna, Ostaci srednjovjekovne toponomastike na podruju upe Vrhbosna, GZM (A) 40/41 (1985-1986), Sarajevo 1986., 211-230. 1784a. Mueta-Aeri Vesna, O vlastelinstvu na podruju upe Vrhbosne u XV vijeku, GDI BiH 38, Sarajevo 1987., 87-100. 1785. Mueta-Aeri Vesna, Slinosti i razlike u urbanom razvoju bosanskih gradova Sarajeva i Zvornika u XV stoljeu, "Urbano bie Bosne i Hercegovine", Okrugli sto

Topografija

179

Tragom bosanskohercegovake prolosti o urbanom biu BiH, Institut za istorijuMe unarodni centar za mir, Sarajevo 1996., 57-64. 1786. Mueta-Aeri Vesna, Srednjovjekovno naselje na mjestu dananjeg Sarajeva, Prilozi historiji Sarajeva, Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva, odranog 19. do 21. marta 1993. godine, Orijentalni institut-Institut za istoriju, Sarajevo 1997., 35-45. 1787. Neum, Zemlja i zaviaj Hrvata, Humski zbornik 1, Opinsko vijee Neum, Neum 1995., 436. 1788. Niki Andrija, Tajna smanjivanja katolika s 1647 na 219 osoba (Reportaa iz Nevesinja), Svjetlo rijei VII/80, Sarajevo 1989., 8-9. 1789. Niki Duan, Oronimi Slovini i Cincar (Dva karakteristina oronima iz jugozapadne Bosne), GP 24, Sarajevo 1980., 89-99. 1790. Nikoli Milica, Renesansa Ptolomejeve geografije, Monumenta Cartographica Jugoslaviae II, Srednjovekovne karte, (Odabrao i priredio Gavro krivani), SANU, Istorijski institut, Posebna izdanja, Knjiga 20, Beograd 1979., 64-90. 1791. Nikoli Milica, Karta Balkanskog poluostrva iz prve polovine XV veka, I 2930 (1982-1983), Beograd 1983., 63-75 + 1 karta. 1792. Nikoli Milica, Srednjovekovni grad Bris, Uiki zbornik 13, Titovo Uice 1984., 25-31. 1793. Nilevi Boris, Sjeveroistona Bosna u tokovima srednjovjekovne evropske istorije, Bosanska Posavina dio cjelovite Bosne i Hercegovine, (Zbornik radova sa okruglog stola odranog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 15-36. 1794. Ninkovi Aleksandar, Srednjovjekovni gradovi To evac i Koetina, Radio Sa VIII/26, Sarajevo 1979., 537-541. 1795. Nikanovi Miroslav, Porijeklo stanovnitva teanjskog kraja, GZM (E) 41-42 (1986-1987), Sarajevo 1987., 1-23. 1796. Njavro Mato, Hercegovina (povijest, kultura, umjetnost, prirodne znamenitosti, turizam), Privredni vjesnik, Zagreb 1985. (engleski, talijanski, njemaki i francuski). 1797. Njavro Mato, itluk i Brotnjo (povijest, kultura, umjetnost, prirodne znamenitosti, turizam), Privredni vjesnik, Biblioteka Turistike monografije 11, Zagreb 1987. (engleski, talijanski, njemaki i francuski).

180

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1798. Njavro Mato, Mostar i okolina (povijest, kultura, umjetnost, prirodne znamenitosti, turizam), Turistika propaganda, Biblioteka Turistike monografije 14, Zagreb 1988. 2. izdanje 1990. (engleski, talijanski, njemaki i francuski). 1799. Njavro Mato, Neum, rivijera i zale e (povijest, kultura, umjetnost, prirodne znamenitosti, turizam), Privredni vjesnik, Biblioteka Turistike monografije 18, Zagreb 1989. 1800. Njavro Mato, Poitelj and the lower Neretva (history, culture, art, tourism, scenery), Privredni vjesnik, Library Tourist monographs, num. 6, Zagreb 1985. (talijanski, njemaki i francuski). 1801. Obad Stijepo Dokoza Ser o Martinovi Suzana, June granice Dalmacije od XV. st. do danas, Dravni arhiv u Zadru, Zadar 1999., 104. (* Leuti Ivica, Novi list 16635, Rijeka 15.11. 1999., 15; osi Stjepan, Anali 38, Zagreb-Dubrovnik 2000., 403-405; Holjevac eljko, Matica L/2, Zagreb 2000., 55; Duplani Arsen, Hrvatska obzorja VIII/1, Split 2000., 228-234.) 1802. Odavi or o, Prethodni izvjetaj sa arheolokog iskopavanja na srednjovjekovnom gradu Mievcu, Tribunia 7, Trebinje 1983., 213-215. 1803. Odavi or o, Mievac, Trebinje, srednjovjekovni grad, AP 25, Beograd-Ljubljana 1986., 75-76. 1804. Odavi or o, Biograd, Prusac, srednjovjekovni grad, AP 25, Beograd-Ljubljana 1986., 77. 1805. Odavi 1986., 78. or o, Vesela Straa, Bugojno, srednjovjekovni grad, AP 25, Beograd

1806. Odavi or o, Susjed Grad, Bugojno, srednjovjekovno utvr enje, AP 25, Beograd-Ljubljana 1986., 79-80. 1807. Odavi 184. 1808. Odavi or o, Teanj, srednjovjekovni grad, AP 25, Beograd-Ljubljana 1986.,

or o, Teanj, srednjovjekovni grad, AP 26, Beograd 1986., 256.

1809. Odbor za izdavanje monografije, Uvod, Peri Jeremija Jeo, Olovo u narodnooslobodilakoj borbi, Univerzal, Biblioteka Istorija i revolucija, Tuzla 1981., 7-10. 1810. Omerhodi A., Derventa i okolina, Geografsko drutvo Bosne i Hercegovine, Knjiga 6, Sarajevo 1981. 1811. Ore Petar, Prilog arheolokoj topografiji duvanjske regije, Arheoloka problematika zapadne Bosne, Zbornik 1, AD BiH, Sarajevo 1983., 79-85.

Topografija

181

1812. Ore Petar, Prilog prouavanju starohrvatske upanije Imotski, Imotski zbornik 2, MH, Imotski 1994. 1813. Ore Petar, Narodno gospodarstvo u imenima zemljita zapadne Hercegovine (toponomastika), I-III, (I) Most XV/71-72, Mostar 1988., 89-113; (II) Most XV/73-74, Mostar 1988, 79-99; (III) Most XV-XVI/75-76, Mostar 1988-1989., 111-133. 1814. Ore Petar, Tragovi religioznih vjerovanja i praznovjerja u imenima zemljita, Most XVII/81-82, Mostar 1990., 109-137; (II), Most XVII/83-84, Mostar 1990., 69-91. 1815. Ore Petar, Zemljino-pravni odnosi u imenima zemljita (agrarna toponomastika), Most XVIII/87-88, Mostar 1991., 73-90. 1816. Ore Petar, Toponomastika Poitelja na Neretvi kod apljine, Motrita 17, Mostar 2000., 48-53. 1817. P. A. K. J., Neujna uda Gospe olovske (reportaa), Svjetlo rijei I/4-5, Visoko 1983., 8-9. 1818. Palameta Miroslav, Rotimlja ime i batina, Motrita 13, MH, Mostar 1999., 4351. 1819. Palavestra Vlajko, Historijska narodna predanja i toponomastika u trebinjskoj Povri, GZM (E) 32, Sarajevo 1978., 5-32. 1820. Palavestra Vlajko, Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja, GZM (E) 33, Sarajevo 1979., 85-96. 1821. Palavestra Vlajko, Prilozi za historijsku topografiju Gornjeg Podrinja, Radio Sa VIII/26, Sarajevo 1979., 523-536. 1822. Palavestra Vlajko, Historische Volksberleferung und Toponomastik in Fojnica und Umgebung, Wissenschaftliche Mitteilungen, Heft B, Volskunde, Band III, Sarajevo 1980., 241-301. 1823. Palavestra Vlajko, Biljeke o historijskim predanjima i toponomastici u Gornjem Podrinju, NS 14-15, Sarajevo 1981., 127-139. 1824. Pandi Ankica, Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske, Povijesni muzej Hrvatske, Katalog muzejskih zbirki 22, Zagreb 1987., 112. (* Ivanovi Milina, GEM 51, Beograd 1987., 316-317.) 1825. Pandi Bazilije, Prolost Veljaka, Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 63-68.

182

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1826. Paradik Anto, Moja sjeanja na travniko sjemenite i gimnaziju, Vrhbosanska katolika bogoslovija 1890-1990. Zbornik radova znanstvenog simpozija odranog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obiljeavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije, SV 5, Sarajevo-Bol 1993., 19-33. 1827. Pai Ibrahim, Toponimska srbizacija Glasinca, Vojna biblioteka, Sarajevo 1996. 1828. Pai Ibrahim, Feljton: Srbizacija toponima Glasinca (Agresija prije agresije) (16): (1) Preporod XXVI/595, Sarajevo 1996., 21; (2) Preporod XXVI/596, Sarajevo 1996., 21; (3) Preporod XXVI/597, Sarajevo 1996., 27; (4) Preporod XXVI/598, Sarajevo 1996., 26; (5) Preporod XXVI/599, Sarajevo 1996., 26; (6) Preporod XXVI/600, Sarajevo 1996., 26-27. 1829. Pai Ibrahim, Od hajduka do etnika (Stradanje i genocid nad glasinakim Bonjacima od najstarijih vremena do 1994. godine), Bemust, Biblioteka Dometi, Sarajevo 2000., 287. (* Imamovi Enver, Ljiljan 403, Sarajevo 2000., 45.) 1830. Pavi Stjepan, Novo na starom (Dubravine kod Brkog) (reportaa), Svjetlo rijei I/7, Visoko 1983., 8-9. 1830a. Peco Asim, Iz nae onomastike (Neretva-Mostar, Buna-Blagaj, BregavaSvitava), JF 53, Beograd 1997., 59-73. 1830b. Peco Asim, O porijeklu toponima Mostar, Knjiga o Mostaru, Svet knjige, Beograd 1998., 155-160. 1831. Pederin Ivan, kolovanje mletakih dragomana za turski, arapski, persijski i hrvatskosrpski jezik od XV so XVIII stoljea i njihova sluba, IZ 9, Banja Luka 1988., 35-51. 1832. Pelidija Enes, Bosna i Hercegovina na kartama (O genezi bosansko-hercegovakih granica na povijesnim kartama), Odjek XLVI/3, Sarajevo 1994., 13. 1833. Pelidija Enes, Administrativno upravni odnosi i veze Novopazarskog sandaka i istone Bosne kroz stoljea, Istona Bosna i Sandak (Znanstveni skup), 23. maja 1994., Udruenje Bonjaka porijeklom iz Sandaka, Sarajevo 1996., 27-34. 1834. Pelidija Enes Zlatar Behija, Pljevlja i okolina u prvim stoljeima osmanskoturske vlasti, Me urepublika zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevlja, Biblioteka Tragovi, Pljevlja 1988., 54. 1835. Peri Jeremija Jeo, Olovo u narodnooslobodilakoj borbi, Univerzal, Biblioteka Istorija i revolucija, Tuzla 1981., 387 + 1 karta. (* B. M., NEV XXXII/1-2, Sarajevo 1982., 360-361.)

Topografija

183

1836. Petrovi ur ica, Prilog poznavanju Prijepolja u kasnom srednjem veku, SSDSV 8 (1980), Prijepolje 1981., 157-172. 1837. Petrovi Radoslav Tepi Ibrahim, Sarajevo (78-94); Sarajevo (95-110), Sette citt jugo-slave tra medioevo e Ottocento/Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. stoljea (Skoplje, Sarajevo, Beograd, Zagreb, Cetinje, Ljubljana, Zadar), (a cura di Sergio Anselmi), Quaderni di Proposte e ricerche XIV/9, Ancona 1991. (Dvojezino). 1838. Pirivatri Sr an, Arhont, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 23-25. 1839. Polivjannij I. Dimitrij, Balkanskij gorod XIII-XV vv. tipologija i specifika razvitija, tudes balkaniques 20/1, Sofija 1984., 28-50. 1840. Popovi K. Tomo, Herceg Novi, istorijske biljeke, I (1382-1797), (fototiopsko izdanje), Arhiv Herceg-Novi, Herceg-Novi 1982., 260. 1841. Posavec Vladimir, Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba, Radovi 30, Zagreb 1997., 281-290. 1842. Povijest hrvatskog Poitelja, Zbornik znanstvenog simpozija odranog 16. i 17. veljae 1996. god. u apljini, Opinsko poglavarstvo, apljina-Zagreb 1996., 356. (* evra Omer, Most XXII/94 (5), Mostar 1996., 71-72; evra Omer, Kabes II/5, Mostar 1996., 14.) 1843. Pranji Pero Sudar Pero, Komuina i Kondilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj, Komuina 1981., 174. (* Kovai Slavko, CUS XVII/1, Split 1982., 92-93.) 1844. Prilozi historiji Sarajeva, Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva, odranog 19. do 21. marta 1993. godine, Orijentalni institut-Institut za istoriju, Sarajevo 1997., 531. (* Organizacioni odbor naunog skupa Pola milenija Sarajeva, Veernje novine XXX/8532, Sarajevo 02.04. 1993., 2; Ma A., Oslobo enje 55/17821, Sarajevo 11.01. 1998., (KUN) 5; Selhanovi Selman, Preporod XXVIII/628, Sarajevo 1998., 33; ... Ljiljan VI/273, Sarajevo 1998., 39; Bavi Mubera, POF 47-48 (1997-1998), Sarajevo 1999., 284-287; Juzbai Devad, Prilozi 28, Sarajevo 1999., 423245; Grbelja Toni, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 282-283.) 1845. Prstojevi Miroslav, Zaboravljeno Sarajevo, Ideja, Sarajevo 1992., VII + 345. (* Sidran Miranda, Oslobo enje 49/15700, Sarajevo 05.03. 1992., 7.) 1846. Pudari Svetozar, Katica, Gaj, kasnosrednjovekovna nekropola, AP 25, Beograd-Ljubljana 1986., 113-115.

184

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1847. Pulji Ivica, Neum povijesna domovina Hrvata, Neum, Zemlja i zaviaj Hrvata, Humski zbornik 1, Opinsko vijee Neum, Neum 1995., 11-109. 1848. Pui Ilija, Hercegnovska luka i pristanite u srednjem vijeku, GPM 27-28, Kotor 1979-1980., 25-36. 1849. Putanec Valentin imunovi Petar, Retrospektivna onomastika bibliografija hrvatsko-srpska do godine 1975, JAZU, Razred za filoloke znanosti 68, Zagreb 1987., VII + 408. (* Dumbovi Vladimir, Maruli XXII/5, Zagreb 1989., 671-675.) 1850. Radulovi arko, Gospodarski poloaj i prirodne ljepote, Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina), NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 25-42. 1851. Rahi Esad, Prijepolje duhovna riznica Sandaka, Sandak IV/60, Novi Pazar 1995., 18-19. 1852. Raji Dragan, Znanstveni skup u povodu 600. obljetnice prvog spomena grada Jajca (1396.-1996.), (5.-7. prosinca 1996.), Bilten FTS XXIV/1, Samobor 1997., 84-85. 1853. Rako Vice, Ceste (Putovi, drumovi), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 648-658. 1854. Ramski zbornik 2000, Ramska zajednica Zagreb, Zagreb 2000. (* Vladi Vlado, Motrita 18, Mostar 2000., 204-205.) 1855. Rapani eljko, Arheoloka topografija Paganije, Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka (Znanstveni skup, Metkovi 4-7. X 1977.), HAD 5, Split 1980., 267-270. 1856. Ratkovi Aleksandar, Kula Hercegua, Mostar, srednjovjekovno utvr enje, AP 24, Beograd 1985., 151-153. 1857. Ratkovi Aleksandar, Srednjovjekovni Mostar i problematika njegovog istraivanja, NS 14-15, Sarajevo 1981., 75-78. 1858. Ratkovi Aleksandar, Blagajska tvr ava u svjetlu najnovijih istraivanja, Hercegovina 10, Mostar 1998., 7-16. 1859. Ratkovi Aleksandar, Novi podaci o mostarskoj tvr avi, Hercegovina 11-12, Mostar 2000., 67-78. 1860. Ratni zloini muslimanskih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine, Centar za prikupljanje dokumentacije, Sarajevo., 263. 1861. Raunig Branka, Biha Bosanska Krupa Cazin rekognosciranje, AP 25, Beograd-Ljubljana 1986., 190-192.

Topografija

185

1862. Ravani Gordan, Diskusija, Okrugli stol Poitelj juer, danas, sutra (priredio Dragan imovi), Motrita 18, Mostar 2000., 66-67. 1863. Ravli Aleksandar, Banjaluka Razdoblja i stoljea, 2. izdanje, Veselin Maslea, Sarajevo 1979., 460. (* Daja Mato, Putevi XXVI/5, Banja Luka 1980., 189-191.) 1864. Ravli Aleksandar Aco, Velika Kladua kroz stoljea, SO Velika Kladua, Velika Kladua 1987., 582. 1865. Resulbegovi-Defterdarevi Aziz, Grad Viegrad i okolica, (Fototipsko izdanje), igoja tampa, Beograd 1999., 95. 1866. Rizvanbegovi Fahrudin, Begovina Stolac, Begovina Stolac, BiH, FBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1999., 2-8. (Dvojezino). 1867. Rizvanbegovi Izet, Neke osnovne crte razvoja srednjovjekovnog gradskog naselja Vidoki grad Stolac i njegov znaaj u neposrednom zale u Jadrana, "Urbano bie Bosne i Hercegovine", Okrugli sto Tragom bosanskohercegovake prolosti o urbanom biu BiH, Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir, Sarajevo 1996., 4756. 1868. Rogli Josip Rendi-Mioevi Duje, Cavtat, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 619-620. 1869. Romi Stjepan, Uz 470. godinjicu ergele akovake, akovo i njegova okolica, Muzej akovtine, Biblioteka Muzeja akovtine, Serija 2, Knjiga 1, Zbornik Muzeja akovtine 1, akovo 1978., 27-39. 1870. Rotim Karlo, iroki Brijeg, iroki Brijeg 1994. 1871. Rotim Karlo, upa Mostarski Gradac, iroki Brijeg 1995., 270. (* Joli Robert, Naa ognjita XXVI/227, Tomislavgrad 1996., 17.) 1872. Rotkovi Radoslav, Herceg-Novi (Istorija), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 692-693. 1873. Salihspahi Demal, Sarajevo do Gazi Husrev-bega, Anali GHB IX-X, Sarajevo 1983., 181-205. 1874. Salom Nada, Krije li Kotorac Kateru, Oslobo enje 41/12938, Sarajevo 28.06. 1984., 10. 1875. Samardija D. Duan, Bosanskodubiko podruje u NOR-u i socijalistikoj revoluciji 1941-1945. Monografija, DPO i SO Bosanska Dubica, Bosanska Dubica 1984., 578.

186

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1876. Sanevi Zdravko, Granice Bosne i Hercegovine od 15. do 20. stoljea, Domovina IV/49, Sarajevo 1995., 11-13. 1877. Sankovi-Simi Vjekoslava, Poitelj - Poitelj, Poitelj. Internacionalna Umjetnika Kolonija International Art Colony Poitelj, Udruenje likovnih umjetnika BiH, Sarajevo 2000., 51-106. (uporedo i na engleskom). 1878. Sarajevo (Fotomonografija), IP Svjetlost, Sarajevo 1997., 261. (Tekstovi vie autora koji nisu posebnim nazivima i oznakama razdvajani. Tekst vezan za srednji vijek napisao je Boris Nilevi.). 1879. Sari . Osman, Gataki Stolac u oku i srcu (1645.-1998.), Agencija Zambak, Sarajevo 1998. 1880. Sebeevac Fikret airovi Selim, Naselja novopazarskog kraja, GIP Mrlje, Beograd 1995. (* Bihorac S., Sandak IV/61-62, Novi Pazar 1995., 29; Muovi Ejup, Sandak IV/61-62, Novi Pazar 1995., 29.) 1881. Sedam jugoslovenskih gradova izme u srednjeg vijeka i XIX. stoljea/Sette citta jugo-slave tra medioevo e Ottocento, (a cura di Sergio Anselmi), Quaderni di Proposte e ricerche XIV/9, Ancona 1991., 243. (* Gestrin Ferdo, Z 46/2, Ljubljana 1992., 281-282; Anselmi Sergio, Rivista storica italiana 105/1, Roma 1993., 326-331.) 1882. Selmanovi Medida, Jajce od pada pod Turke do kraja XVI vijeka, POF 42-43 (1992-1993), Sarajevo 1995., 155-190. 1883. Sijari amil, ehotina i Drina i me u njima Foa, Lastavica II/10-11, Sarajevo 1995., 10-11. 1883a. Simonovi Goran, Srednjevekovna zemljana utvr enja u okolini Bosanske Gradike, Glasnik SAD XIV (13), Beograd 1997., 191-210. 1884. Sindik Duan Sindik Ilija, Bar (Istorija), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 501-502. 1885. Sivri Marijan, Srednjovjekovna upa Luka, Povijest hrvatskog Poitelja Zbornik znanstvenog simpozija odranog 16. i 17. veljae 1996. god. u apljini, Opinsko poglavarstvo, apljina-Zagreb 1996., 168-224. 1886. Sivri Marijan, Srednjovjekovna humska upa Dabar, Hercegovina 2 (10), Mostar 1996., 35-47. 1887. Sivri Marijan, Nekoliko najstarijih vijesti o Bronu Brotnju i njegovu imenu, Brotnjo. Prvi zbornik, MH Ogranak itluk-Opina itluk, itluk 1997., 7-19.

Topografija

187

1888. Sivri Marijan, Srednjovjekovna upa Luka, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 71-117. 1889. Sivri Marijan, Srednjovjekovna upa Gorska, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 141-160. 1890. Sivri Marijan, Srednjovjekovna upa Dabar, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 209-222. 1891. Sivri Marijan An eli Tomislav, Srednjovjekovna upa Velika (Veljaci) u Humskoj zemlji, Pavao An eli Marijan Sivri Tomislav An eli, Srednjovjekovne humske upe, ZIRAL, Knjiga 101, Biblioteka Steak, Knjiga 3, Mostar 1999., 119139. 1892. Skari Vladislav, Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije, Izabrana djela, Knjiga I, Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1985. 1893. Smajlovi Mustafa, U Akhisaru, gradu bijelome (Bosnom kroz gradove: Prusac), Preporod XXVIII/629, Sarajevo 1998., 16. 1894. Smlati Sulejman, Banja Luka grad i njegove funkcije, Svjetlost, Sarajevo 1978., 174. (* Bjeloviti Milo, GP 22, Sarajevo 1978., 138-139.) 1895. Sokol Vladimir, Diskusija, Okrugli stol Poitelj juer, danas, sutra (Priredio Dragan imovi), Motrita 18, Mostar 2000., 72-75. 1896. Soldo Anto Josip, avina (Kratki povijesni pregled), Radovi Zavoda 37, Zadar 1995., 207-220. 1897. Soldo piro, Bora, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 77. 1898. Spaho Fehim, Nekoliko turskih dokumenata o manastiru Mileevo, POF 28-29 (1978-1979), Sarajevo 1980., 363-374. 1899. Spaho Fehim, Nekoliko novih podataka o Stocu iz XV i XVI stoljea, POF 37 (1987), Sarajevo 1988., 197-201. 1900. Sparavalo Ljubo, O graninom kamenju izme u srednjovjekovnog Huma i Zete koje spominje Mavro Orbin, IG 1-2, Beograd 1979., 89-97. 1901. Sparavalo Ljubo, Bijela kneza Alekse Patrovia, IG 1-2, Beograd 1981., 63-88.

188

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1902. Sparavalo Ljubo, Novi podaci o Bijeloj, Glas Trebinja XXXI/532, Trebinje 28.10. 1983., 20. 1903. Spasi Duan, Srednjovekovni utvr eni gradovi srednjeg Polimlja, Mileevski zapisi 2, Prijepolje 1997., 37-69. 1904. Spasi Duan, Srednjovekovni utvr eni gradovi pljevaljskog kraja, Glasnik Zaviajnog muzeja 1, Pljevlja 1999., 77-98. 1905. Spomenica ljubukim rtvama (U povodu 600. obljetnice upe Veljaci Ljubuki), Opinsko vijee Ljubuki-Odbor za izgradnju spomen-crkve rtava II. sv. rata i Domovinskog rata, Ljubuki 1998., 400. (* Ili arko, Krni zaviaj 31, Humac 1998., 249-250.) 1906. Spremi Momilo, Jadar u srednjem veku, Jadar u prolosti I, Novi Sad 1985. 1907. Spremi Momilo, Krupanj i Ra evina u srednjem veku, Ra evina u prolosti, Knjiga 1, Beograd 1986., 111-130. 1908. Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama, SANU, Galerija 70, Beograd 1991. 1909. Srebrenica 1995., Knjiga 1, Zloini nad Bonjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991.-1995., (Zbornik radova sa me unarodnog naunog skupa, odranog u Sarajevu, 12. jula 1997.), Institut za istraivanje zloina protiv ovjenosti i me unarodnog prava, Sarajevo 1998., 470. (* Halilovi Safet, Dani 81, Sarajevo 03.08. 1998., 43; Zgodi Esad, Esad Zgodi, Drava, nacija, demokratija (Iz diskursa SDP BiH), Kantonalni odbor SDP, Sarajevo 1998.,117-129.) 1910. Srkulj Stjepan Lui Josip, Hrvatska povijest u dvadeset pet karata, Proireno i dopunjeno izdanje, AGM, Posebna izdanja, Zagreb 1996., 115. (* Agii Damir, Radovi 30, Zagreb 1997., 329-330.) 1911. Srndovi Suzana, Gra a za bibliografiju radova o Hercegovini, Knjiga 1, Monografske publikacije, Drutvo Aleksa anti-Izdavako preduzee Svet knjige, Beograd 2000., 461. 1912. Srpski pisci i naunici o Bosni i Hercegovini, Slubeni list SRJ, Beograd 1995. 1913. Srpski zloini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj Bosni 1991.-1995., Savez zajednica udruga Hrvata izbjeglica i prognanika sjeverozapadne Bosne i Bosanske Posavine Zagreb-Centar za istraivanje i dokumentaciju Mostar-Centar za dokumentaciju u Domovinskom ratu, ZagrebOraje-Mostar-Sarajevo 1999., 502. 1914. Stanojlovi D., Govor povijesnih injenica (Izloba povijesnih karata), Oslobo enje 52/16986, Sarajevo 23.09. 1995., 12.

Topografija

189

1915.Starine i muzeji Travnika (Autor teksta Fatima Masli), Turistiki savez Travnik, Travnik 1990., 47. 1916. Stoki Zoran, Biljeke o kamenom gradu (Iz prolosti dobojske tvr ave), Znaenja 25-26, Doboj 1996., 231-234. 1917. Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Humski zbornik 4, Opina Stolac, Grafocolor Zagreb, Moderna vremena Zagreb, Zagreb Stolac 1999., 520. 1918. Stulli Bernard, Dubrovake odredbe o Konavlima (I), Konavoski zbornik I, Dubrovnik 1982., 29-43. 1919. Sujoldi Enisa, Sjeanje na Poitelj, Divan I/12, Travnik 1993., 12-14; Vrbenac grad, Divan I/12, Travnik 1993., 6-7. 1920. Sujoldi Enver, Grad kaf, Divan II/16-17, Travnik 1994., 6-7. 1921. Szabo Agnesa, Feljton: Crtice iz povijesti bosansko-hercegovakih gradova (122): (1) (Tomislavgrad), Naa ognjita XXVIII/252, Tomislavgrad 1998., 22; (2) (Tomislavgrad), Naa ognjita XXVIII/253, Tomislavgrad 1998., 21; (4) (Grad Jajce 1), Naa ognjita XXVIII/255, Tomislavgrad 1998., 26; (5) (Grad Jajce 2), Naa ognjita XXIX/256, Tomislavgrad 1999., 26; (6), (Grad Jajce 3), Naa ognjita XXIX/257, Tomislavgrad 1999., 26; (8), (Grad Biha 1), Naa ognjita XXIX/259, Tomislavgrad 1999., 26; (12) (Grad Mostar 1), Naa ognjita XXIX/263, Tomislavgrad 1999., 30; (16) (Grad Ljubuki 1), Naa ognjita XXX/267, Tomislavgrad 2000., 28; (17) (Grad apljina 1), Naa ognjita XXX/268, Tomislavgrad 2000., 28; (18) (Grad apljina 2), Naa ognjita XXX/269, Tomislavgrad 2000., 28; (19) (Grad Livno 1), Naa ognjita XXX/270, Tomislavgrad 2000., 28; (20) (Grad Livno 2), Naa ognjita XXX/271-272, Tomislavgrad 2000., 32; (21) (Grad Livno 3), Naa ognjita XXX/274, Tomislavgrad 2000., 28; (22) (Grad Travnik 1), Naa ognjita XXX/275, Tomislavgrad 2000., 32. 1922. ahinovi Nataa Ahi Tarik Pai Hilmo, Visoko kroz povijest, Visoko, privredno-kulturni informator, Smajlovi, 2. izdanje, Visoko 1998., 13-27. 1923. ali Jurica, Diljem zaviaja, Katolika misija Tuilovi, Banja Luka 1999., 142. (* Eegovi Marko, Bilten FTS XXVII/1, Sarajevo 2000., 328.) 1924. ali Jurica, Sjeverozapadno od Banja Luke, Katolika misija Vojni, Banja Luka 1999., 211. (* Eegovi Marko, Bilten FTS XXVII/1, Sarajevo 2000., 328.) 1925. alipurovi Vukoman, Neka pitanja granice Bosne i Hercegovine i Despotovine u XIV i XV veku i mesta i poloaja nekih srednjovekovnih gradova u srednjem Polimlju, SSDSV 7, Prijepolje 1979., 195-207. 1926. epanovi arko, Srednje Polimlje i Potarje (istorijsko-etnoloka rasprava), SANU, Etnografski institut, Posebna izdanja 20, Beograd 1979., 274. (* Trifunovski

190

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Jovan, Balcanica 11, Beograd 1980., 213; Rakoevi Novica, Istorijski zapisi XXXIII/4, Titograd 1980., 195-196.) 1927. ehmanovi Sadida, Bosna i Hercegovina u Kartografskoj zbirci Nacionalne i sveuiline biblioteke Bosne i Hercegovine, Bibliotekarstvo 42 (1997), Sarajevo 1998., 97-99. 1928. idak Jaroslav, Imotski (Povijest), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 549. 1929. kegro Ante, Uskoplje 1, Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austrougarske uprave, Hrvatska uzdanica, Uskoplje 1996., 259. (* Zirdum Andrija, BF V/7, Sarajevo 1997., 256-259; Lui Antun, Motrita 3, Mostar 1997., 106-108; Grbelja Toni, HM I/3-4, Sarajevo 1997., 217-221; Karamati Marko, Bilten FTS XXIV/1, Samobor 1997., 73-75; ari Tomislav, Maruli XXX/1, Zagreb 1997., 215-216; Birin Ante, Povijesni prilozi 17, Zagreb 1998., 337-339.) 1930. kegro Ante, Uskoplje zaviaj fra An ela Zvizdovia?. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTSFranjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 135-144. 1931. kolski istorijski atlas (Priredili i predgovor napisali: Relja Novakovi, Gavro krivani, Vladimir Stojanevi, eljko kalamera), Zavod za izdavanje udbenika SR Srbije, Beograd 9. izdanje 1978., (10. izdanje 1979; 11. izdanje 1980; 12. izdanje 1981; 13. izdanje 1982.). 1932. krivani Gavro, Uticaj rudarstva na razvoj putne mree u XIV. i XV. veku, na teritoriji Srbije, AHOEI 5, Zagreb 1978., 39-56. 1933. krivani Gavro, Uvod, Monumenta Cartographica Jugoslaviae II, Srednjovekovne karte, (Odabrao i priredio Gavro krivani), SANU, Istorijski institut, Posebna izdanja, Knjiga 20, Beograd 1979., 7-8. 1934. krivani Gavro, Idrisijevi podaci o jugoslovenskim zemljama (1154), Monumenta Cartographica Jugoslaviae II, Srednjovekovne karte, (Odabrao i priredio Gavro krivani), SANU, Istorijski institut, Posebna izdanja, Knjiga 20, Beograd 1979., 923. 1935. krivani Gavro, Podaci o jugoslovenskim zemljama na karti fra-Maura Il Mappamondo (1459), Monumenta Cartographica Jugoslaviae II, Srednjovekovne karte, (Odabrao i priredio Gavro krivani), SANU, Istorijski institut, Posebna izdanja, Knjiga 20, Beograd 1979., 25-32. 1936. kuljevi eljko, Rukopis Kakanj ..., Fikret Beirovi, Kakanj i njegova okolina (Prilozi povijesnoantropogeografskom rasvjetljavanju vanosti trstivnikog kraja do 1463.), NIP Kakanjski glas, Kakanj 1995., 5-6.

Topografija

191

1937. obaji Petar, Niki (reprint izdanja iz 1939.), Niki 1995., 155. 1938. uica Marko, Saobraaj, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 645-648. 1939. undrica Zdravko, Stonski rat u XIV stoljeu (1333-1339), Peljeki zbornik 2, Split 1980., 73-190. 1940. unji Marko, Jajce (Historija), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 750-751. 1941. Tepi Ibrahim, Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice, Srebrenica 1995., Knjiga 1, Zloini nad Bonjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991.-1995., (Zbornik radova sa me unarodnog naunog skupa, odranog u Sarajevu, 12. jula 1997.), Institut za istraivanje zloina protiv ovjenosti i me unarodnog prava, Sarajevo 1998., 167-173. 1942. Tepi Ibrahim, Sutorina i bosansko primorje poslije 1463. godine, "Neum i bosansko primorje", Armija RBIH, Press centar, Vojna biblioteka 2, (1 izdanje 1993), 2. izdanje, Sarajevo 1994., 19-27. 1943. Terzi F. Smail, Feljton: Teanjskih 530 godina (1): (1) (Sjedite banova i vojvoda), Oslobo enje 49/15696, Sarajevo 01.03. 1992., 11. 1944. Terzi Slavenko, Beleke sa istorijsko-geografskih istraivanja srednjeg Polimlja (13-17. maj 1996), Mileevski zapisi 2 (1996), Prijepolje 1997., 337-349. 1945. The Times atlas of European history, (Mark Almond, Jeremy Black, Filipe Fernndez-Arnesto, Rosamond McKittvak, Chris Scarre, Andrs Berznay), Times Books, London 1994., 206. 1946. Tihi Smail, Fojnica (Kulturno-historijski spomenici), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 194-195. 1947. Tihi Smail, Sarajevo (Enciklopedija Jugoslavije), Hakija ozi, Demografske slike Sarajlija (od 1463. do 1991. godine), Vlastito izdanje, Sarajevo 1996., 5. (2 puta odtampana ista stranica; autor nije imenovan). 1948. Tihi Smail, Stari grad u Tenju (Na radilitima konzervatora) (Iz Oslobo enja, 6. oktobra 1963. godine), Tenjak II/20, Teanj 1998., 17. 1949. Tomanovi Vaso, O toponimu Herceg-Novi, Boka 13-14, Herceg-Novi 1982., 173-174. 1950. Tomovi Gordana, Jugoslovenske zemlje na srednjovekovnim pomorskim kartama, Monumenta Cartographica Jugoslaviae II, Srednjovekovne karte, (Oda-

192

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

brao i priredio Gavro krivani), SANU, Istorijski institut, Posebna izdanja, Knjiga 20, Beograd 1979., 33-64. 1951. Tomovi Gordana, Srbija na starim geografskim kartama od antike do kraja XVI veka, Srbija i susedne zemlje na starim geografskim kartama, SANU, Galerija 70, Beograd 1991., 21-52. 1952. Tomovi Gordana, upa Crna Stena, SSDSV 14, Prijepolje 1992., 209-218. 1953. Tomovi Gordana, Srpske zemlje u evropskoj kartografiji do kraja XV veka, Evropa i Srbi (Me unarodni nauni skup 13-15. decembra 1995), SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 13, Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna re Novi Sad, Beograd 1996., 189-198. 1954. Tomovi Gordana, Breznica, Glasnik Zaviajnog muzeja 1, Pljevlja 1999., 69-76. 1955. Tomovi Gordana, upa, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 195-197. 1956. Topi Mato, Zato Bobovac?, Bobovac I/1, Vare 1995., 2. 1957. Topi eljko, Xp epe. Srednja Bosna 1990.-1996., HKD Napredak, Rijeka 1997., 176. (* Niki Andrija, BF VI/9, Sarajevo 1998., 346-349; Niki Andrija, Motrita 4, Mostar 1997., 111-112.) 1958. Toi uro, Donji tok Neretve u srednjem vijeku, s posebnim osvrtom na trg Drijeva, Hercegovina 2, Mostar 1982., 45-78. 1959. Toi uro, Trg Drijeva u srednjem vijeku, Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1987., 326. (* Kovaevi-Koji Desanka, Prilozi XXII/23, Sarajevo 1987., 227-229; Ivankovi eljko, Na svijet XXIII/261-262, Sarajevo 1987., 27; okovi Pejo, IZ 9, Banja Luka 1988., 195-199; uk Rua, IG 1-2, Beograd 1988., 143-145; Voje Ignacij, Z 44/4, Ljubljana 1989., 639-641; Milakovi Dragi, Zbornik radova FF 18-19, Pritina 1989., 245-247.) 1960. Toi uro, Rana prolost Travunije, GDI BiH 39, Sarajevo 1988., 42-49.

1961. Toi uro, Srednjovjekovna upa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt), Prilozi XXIV/25-26, Sarajevo 1990., 65-101. 1962. Toi uro, Trebinjski kraj u sklopu nemanjike Srbije, Kalendar Prosvjeta za 1992. g., Sarajevo 1991., 103-117. 1962a. Toi uro, Korijeni u krtenoj Srbiji, Vojska 12 (Specijalni prilog os 12.04. 1994.g.), Beograd 1994., 14-16.

Topografija

193

1963. Toi uro, Trebinjska oblast u srednjem vijeku, SANU, Istorijski institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1998., 303. (* Kurtovi Esad, Most XXVI/125-126 (36-37), Mostar 2000., 105-107.) 1964. Toi uro, Ograde, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 463. 1965. Trbuhovi Vojislav, O znaenju arheolokih nalazita i spomenika na teritoriji srednjeg i donjeg toka Drine u jugoslovenskim i optim okvirima, Glasnik SAD 1, Beograd 1984., 24-27. 1966. Tribe William, Sarajevo. A Walkers guide / etajui Sarajevom, Sarajevo 1983., 93. (* Ekmei Milorad, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 156-157.) 1967. Truhelka iro, O pripadnosti donjeslavonskih upanija, Osjeki zbornik 18-19, Osijek 1987., 376-387. 1968. Truhelka iro, Kraljevski grad Jajce, (Pretisak izdanja iz 1904). (bez oznake godine izdanja). 1969. Tunguz Blagoje, BiH na geografskim kartama 1 (Bogatstvo u raznolikosti), Oslobo enje 48/15354, Sarajevo 19.03.1991., 18. 1970. Tursunovi Vahid, Srebrnik kroz historiju, Bosnia ars, Tuzla 1997. (* Andri Mijo Ivo, Most XXV/119(30), Mostar 1999., 111.) 1971. Tuzlak Nedib, Agonija drevnog Jelea, Prva linija III/15, Sarajevo 1994., 27. 1972. Udovii Martin, Gua Gora, Zbornik Zaviajnog muzeja XVI/3, Travnik 1980., 165-217. 1973. Udovii Martin, Bibliografija historijskih radova o Travniku i okolini, Zbornik Zaviajnog muzeja XVI/3, Travnik 1980., 307-316. 1974. Uduvarli Halil, Tamo gdje se kovao denarius (Fojnica), Oslobo enje 55/17823, Sarajevo 13.01. 1998., 12. 1975. Uduvarli Halil, Drevni grad zemlje Bosne (Bobovac), Svijet IV/164, Sarajevo 1999., 40-41. 1976. Uduvarli Halil, Pomalo zaboravljeni kutak domovine (Reportaa: Jajce), Ljiljan 368-369, Sarajevo 2000., 54-55. 1977. Uljarevi Ante, Imotska krajina, MH, Imotski 1991.

194

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

1978. "Urbano bie Bosne i Hercegovine", Okrugli sto Tragom bosanskohercegovake prolosti o urbanom biu BiH, Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir, Sarajevo 1996., 222. (* Nilevi Boris, Oslobo enje 53/17290, Sarajevo 28.07. 1996., 11.) 1979. Urednitvo, Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 912. 1980. Urednitvo, Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000., MH, Sarajevo 2000., 7-10. 1981. Vasi Milan, Banja Luka (Istorija), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 492-494. 1982. Vasiljevi M., Podrinje u praistoriji, antici, srednjem veku i u tursko doba, Podrinjsko-kolubarski region, abac 1982. 1983. Vego Marko, Historijska karta srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1978. (zidna karta). 1984. Vego Marko, Kultna mjesta u topografiji stare Hercegovine u srednjem vijeku, Starine JAZU 57, Zagreb 1978., 93-110. 1985. Vego Marko, Mostar u srednjem vijeku, IA MI BiH, Sarajevo 1978., 130-139. 1986. Vego Marko, Konjic u srednjem vijeku, Na svijet 152, 153, Sarajevo 1978. 1987. Vego Marko, Bilea u srednjem vijeku, Na svijet 164., Sarajevo 1978. 1988. Vego Marko, Poitelj u srednjem vijeku, Na svijet 166, Sarajevo 1978. 1989. Vego Marko, Ein Beitrage zur Kenntnis der Mittelalterlichen Burgen des Herzogs Stjepan Vuki Kosaa, Balcanoslavica 8, Prilep 1979., 47-69. 1990. Vego Marko, Poitelj u srednjem vijeku, Monografija Poitelja, Poitelj 1979. 1991. Vego Marko, Kako je postalo Sarajevo, Na svijet XII/175, Sarajevo 1979., 6-7. 1992. Vego Marko, Civitas Vrhbosna (Postavljanje problema i rasprava), Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 434-451. 1993. Vego Marko, Prilog poznavanju srednjovjekovnih gradova hercega Stjepana Vukia Kosae, Most VII/28-29, Mostar 1980., 129-140. 1994. Vego Marko, Feljton: Neum Klek u srednjem vijeku (1-2): (1) Sloboda XXXVI/34, Mostar 1980., 13; (2) Sloboda XXXVI/35, Mostar 1980., 13.

Topografija

195

1995. Vego Marko, Feljton (1-4): Gacko u srednjem vijeku, (1) Sloboda XXXVI/36, Mostar 1980., 12; (2) Sloboda XXXVI/37, Mostar 1980., 12.; (3) Sloboda XXXVI/38, Mostar 1980., 7; (4) Sloboda XXXVI/39, Mostar 1980., 8. 1996. Vego Marko, Historija Brotnja od najstarijih vremena do 1878. godine, itluk 1981., 325. (* Hadijahi Muhamed, NEV XXXIII/1-2, Sarajevo 1983., 210; Rizvanbegovi Izet, Oslobo enje 40/12620, Sarajevo 10.08. 1983., (KUN V/111), 7.) 1997. Vego Marko, Livno u srednjem vijeku, IA MI BiH 17, Sarajevo 1981., 161-172. 1998. Vego Marko, Poitelj u srednjem vijeku, Most XXII/94 (5), Mostar 1996., 32-34. 1999. Vekari Nenad, Peljeka naselja u 14. stoljeu, Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, Monografije 8, Dubrovnik 1989., 202. (* Lui Josip, DH 29, Zagreb 1989., 200-202; Brkovi Milko, Radovi Zavoda 32, Zadar 1990., 179-180; Prlender Ivica, Radovi 24, Zagreb 1991., 279-280.) 2000. Veruovi Milorad, Selo Hisardik u prolosti i sadanjosti, SSDSV 8 (1980), Prijepolje 1981., 227-237. 2001. Veselinovi Andrija, Granica izme u Srbije i Bosne u XV veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 87-100. 2002. Veselinovi Andrija, Granica, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 129-131. 2003. "Visoko i okolina kroz historiju 1", SO Visoko, Visoko 1984. (* unji Marko, Odjek XXXVIII/9, Sarajevo 1985., 24-25; Krzovi Ibrahim, Oslobo enje 42/13244, Sarajevo 06.05. 1985., 5.) 2003a. Vlahovi N. Jovo, Prijevor kod Herceg Novog (1427-1997): 500 godina pominjanja, SANU, Odbor za prouavanje sela Kulturno prosvetna zajednica Republike Srbije, Biblioteka Hronike sela 70, Beograd 1997., 477. 2004. Vlahovi Petar, Prijepoljski kraj u istoriji i tradiciji, Mileevski zapisi 2 (1996), Prijepolje 1997., 183-195. 2005. Volim Vitez/I love Vitez, Flash Agency Vitez, Vitez 1998. (Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Vitez 2000., 136.) (Dvojezino). 2006. Vojinovi Mileta, Pljevaljski kraj, (Prolost i porijeklo stanovnitva), PljevljaBeograd 1993., 39 + 15. 2007. Vri Vjeko, Neretvanske upe, Metkovi 1974., 248. (* Vidovi Martin, HZ 3132, Zagreb 1978-1979., 422-426.)

196

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2008. Vri Vjeko, upe Imotske krajine, I dio, Imotski 1978., 320. (* Kusi Ante, CUS XV/1, Split 1980., 90-91.) 2009. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000., MH, Sarajevo 2000., 240. 2010. Vujai Dragomir, Antroponimi (patronimici) u nomenklaturi naziva voda u lijevom slivu Drine, Knjievni jezik VIII/4, Sarajevo 1979., 21-26. 2011. Vujai Dragomir, Prilog prouavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni, Vtora jugoslovenska onomastika konferencija (Skopje, 6-9 oktomvri 1977), MANU, Skopje 1980., 65-69. 2012. Vujai Dragomir, Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine, ANU BiH, Djela 58, Odjeljenje drutvenih nauka 32, Sarajevo 1982., 227. (* Peco Asim, JF 39, Beograd 1983., 279-283; Puji S., GP 28-29, Sarajevo 1986., 139-140.) 2013. Vuki Mario, Jajce, Kalendar Napredak za 1994, Godina 42, Sarajevo 1993., 139-149. 2014. Vuki Mario, Povijesne karte BiH i Hrvatska (Izloba), Steak I/10, Sarajevo 1994., 38. 2015. Vukmanovi Jovan, Konavli. Antropografska i etnoloka ispitivanja, SANU, Posebna izdanja 527, Odeljenje drutvenih nauka 85, Beograd 1980., 476 + ilustracije (47 slika). (* Trifunovski F. Jovan, Balcanica 12, Beograd 1981., 203-204; Barjaktarovi Mirko, GEM 45, Beograd 1981., 280; Miti Ilija, Anali 19-20, Dubrovnik 1982., 484485; Macan Trpimir, Maruli XV/3, Zagreb 1982., 280-283; Macan Trpimir, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 60-64.) 2016. Zelenika An elko, Uskoro fotomonografija Hercegovine, Sloboda XXXVII/6, Mostar 1981., 7. 2017. Zelenika An elko, Gabela na Neretvi u doba Turaka, Radio Sa XII/43, Sarajevo 1983., 389-425. 2018. Zelenika An elko, Zapisi iz starije prolosti Mostara i okolice, Hercegovina 2 (10), Mostar 1996., 61-76. 2019. Zentner Christian, Der groe Bildatlas der Weltgeschichte, Unipert-Verlag, Stuttgart 1995., 640. 2020. Zilahi Almir, Biha je klju Bosne (dani europskog naslje a), Ljiljan VII/299, Sarajevo 1998., 47

Topografija

197

2021. Zirdum Andrija Karamati Marko Jarak Vjeko-Boo, Plehan u slici i rijei, Slavoznak, Plehan 1987., 129. (* Ivankovi Ante, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 82-83.) 2022. Zirdum Anto, Svjedoanstvo Starkamena, Steak IV/46, Sarajevo 1997., 33. 2023. Zirdum Anto, kaf(v) nepoznanica koja polako otkriva lice, Viteki kalendar, godina etvrta, HKD Napredak Podrunica Vitez, Vitez 1998., 98-100. 2024. Zlatar Behija, Ilida, Ilida. Sarajevo, Opina Ilida, Sarajevo 2000., 191-200. 2025. Zlokovi Maksim, Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja, Boka 15-16, HercegNovi 1984., 275-287. 2025a. Zlokovi Maksim, Slovenska upa Draevica, Boka izbor radova, Javna ustanova kulture Herceg-festHerceg-Novi 1998., 23-42. 2025b. Zolota Esad, Prilog za arheoloku kartu Turbeta, Zbornik Zaviajnog muzeja 4, Travnik 1991., 97-111. 2026. Zupevi Orhan, Geografija, Uzeir Bavi, Orhan Zupevi, Enver Imamovi, Selma Ferovi, Kulturna i drutvena historija Bosne i Hercegovine (4, 5 i 6 razred osnovne kole, Dopunska nastava), BiH, FBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1996., 183-217. 2027. eravica Lidija, Gradac kod Hadia srednjovjekovni grad i nekropola, AP 23, Beograd 1982., 142-144. 2028. eravica Zdenko, Travnik Stari grad, AP 26, Ljubljana 1987., 285. 2029. eravica Zdenko, Stolac i stolaki kraj (Pregled povijesti na osnovu kartografije), Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Humski zbornik 4, Opina Stolac, Grafocolor Zagreb, Moderna vremena Zagreb, Zagreb Stolac 1999., 19-71. 2030. ivkovi Pavo, Usora i Soli - poprite znaajnih historijskih doga aja u XIV. i XV. stoljeu, lanci i gra a 15, Tuzla 1984., 33-45. 2031. ivkovi Pavo, Pregled historije Brkog i okoline od najstarijih vremena do austrougarske okupacije, Brko i okolina u radnikom pokretu i NOB-i, Tuzla 1985, 11-54. 2032. ivkovi Pavo, Modria sa okolinom u srednjem vijeku, Modria sa okolinom u prolosti, Odbor za monografiju Modria i okolina kroz istoriju, Modria 1986., 35-72.

198

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2032a. ivkovi Pavo, Podruje Kaknja od najstarijih vremena do austrougarske okupacije 1878. godine, Kakanj. Monografija, Istorijski arhiv Sarajevo-Komisija za istoriju OK SK BiH Kakanj, kakanj 1987., 9-31. 2033. ivkovi Pavo, Kratak pregled istorije opine Oraja, Sto godina proizvodnje duhana u srednjoj bosanskoj Posavini /Bosanac 1888-1988/, Zadrugar, Sarajevo 1989., 9-30. 2034. ivkovi Pavo, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 6 (nepaginiranih) + 361. 2035. ivkovi Pavo, Prilog historiji Bosanske Posavine, Pavo ivkovi, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 1-27. 2036. ivkovi Pavo, Opina Oraje kroz historiju, Pavo ivkovi, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 74-99. 2037. ivkovi Pavo, Pregled historije Brkog i okoline od najstarijih vremena do 1918. godine, Pavo ivkovi, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 100-184. 2038. ivkovi Pavo, Modria sa okolinom u srednjem vijeku, Pavo ivkovi, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 185-221. 2039. upa Tihaljina (U povodu 100. obljetnice obnove upe (1889-1989), Knjinica Svete batine, Knjiga 28, Duvno 1989., 329. 2040. ..., Avtovac (11); Banja Luka (153-154); Bilea (199); Biha (205); Blagaj (207); Bobovac (213); Busovaa (281); Visoko (349); Vrhbosna (374); Gabela (382); Glamo (417); Gorade (430); Doboj; Dobor (523); Dobrun (525); epe (626); rnovnica (633); Zahumlje (Humska zemlja) (652); Zveaj (655); Zvornik (655-656); Zenica (662); Jajce (749-750), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 1 (A-J), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978. (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 2041. ..., Cavtat (126); Jadransko more (307), Pomorski leksikon (A-), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1990. 2042. ..., Hrvatska u doba kralja Tomislava (struni saradnik Agnesa Szabo), Zagreb 1996., (zidna karta, mjerilo 1:500 000). 2043. ..., Jajce (27); Klju (422); Konavle (499-500), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 4 (Iz-Kzy), JLZ, Zagreb 1978.

Topografija

199

2044. ..., Kako je Zenica izgledala nekada, a kako izgleda sada, Post Scriptum 1, Biha 2000., 24-25. 2045. ..., Karavanskom stazom (Sela izme u Trebinja i Dubrovnika pominju se i u 13. vijeku), Oslobo enje 39/12217, Sarajevo 01.07. 1982., 8. 2046. ..., Klju 1 (261); Konavli (285); Livno (405); Mileevac (556); Nevesinje (636); Poitelj (893), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 2 (K-P), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., VI + 943. (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 2047. ..., Lava (40); Lisiii (141); Livno (151-152); Ludmer (183); Mileeva (478); Mostar (589); Nevesinje (734), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 5 (L-Nigh), JLZ, Zagreb 1979. 2048. ..., Od arhivske vijesti do modernog dobra (20. mart 1436-20. mart 1997. godine), Naa rije 42/2845, Zenica 1997., 1. 2049. ..., Ostroac (238); Pljevlja (474); Poitelj (476), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 6 (Nih-Ras), JLZ, Zagreb 1980. 2050. ..., Poitelj, Mali leksikon, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 362. 2051. ..., Rama 2 (27); Sarajevo (154); Srebrenica (287); Teanj (384); Fojnica 1 (514); Foa (521), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 3 (R-), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 2052. ..., Ripa (135); Sarajevo (286-287); Srebrenica (633); Srebrenik (633-634), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 7 (Ra-Szy), JLZ, Zagreb 1981. 2053. ..., Sedam stotina godina Bihaa, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 61. 2054. ..., Temelj odbrane Bosne (Stari bosanski gradovi), Prva linija III/19, Sarajevo 1994., 41-43. 2055. ..., Teanj (193); Travnik (278); Trebinje (279); Trilj (294); Velika Kladua (481); Visoko (537); Vranduk (590); Vrhbosna (594); Zahumlje (662); Zenica (694); Zvornik (723); epe (732); upa (756), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 8 (-va), JLZ, Zagreb 1982. 2056. ..., Vranduk pod zatitom UNESC-a, Krijesnica VI/16-17, Zenica 1999., 71-73.

4. DRUTVO

Drutvo

203

2057. ABC Muslimana (Priredili Atif Purivatra i Muhamed Hadijahi), Bosna, Muslimanska biblioteka, Sarajevo 1990., 189. 2058. Ahi Tarik, Osam stoljea Univerziteta u Visokom, Visoko kroz povijest, Visoko, privredno-kulturni informator, Smajlovi, 2. izdanje, Visoko 1998., 87-91. 2059. Ajvatovica 95, Muftijstvo Travnik, Prusac 1995. (* Rami Aida, Preporod XXVI/578, Sarajevo 1996., 4-5.) 2060. Alaupovi Vladimir, est stoljea Alaupovia, HKD Napredak Podrunica Kiseljak, Kiseljak 1997., 96 + 1 rodoslovna tablica. (* Jeli edomir, Bobovac IV/37, Vare 1998., 7; Beri Damir, Domovina VII/61, Sarajevo 1998., 38-39.) 2061. Alibai Avdija, Zov iskona, Didaktiki putokazi I/2, Zenica 1995., 48-52. 2062. Alii Ahmed, irenje islama u Hercegovini, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 67-73. 2063. Alilovi Ivan, Hrvatski narodni obiaji u Hercegovini, Zagreb 1977. (* Vasilj Stanko, Naa ognjita VIII/43, Duvno 1978., 15.) 2064. Alispahi Zehra, Bonjaci su prvi me u muslimanskim narodima uli u proces demografske tranzicije (Demografska putanja Bonjaka), Ljiljan VII/301, Sarajevo 1998., 26-39. 2065. Among the People. Native Yugoslav Ethnography. Selected Wirting of Milenko S. Filipovi (Edited by Eugene A. Hammel, Robert S. Ehrich, Radmila Fabijani-Filipovi, Joel M. Halpern, Albert B. Lord), University of Michigan, Papers in Slavic Philology 3, Ann Arbor 1982., XX + 295. 2066. Ani Mladen, Prosopografske crtice o Hrvatiniima i Kosaama, I 33 (1986), Beograd 1987., 37-56. 2067. Ani Mladen, Humsko knetvo, Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 129-142. 2068. Ani Mladen, Tri Bosne, HM II/6, Sarajevo 1998., 7-13. 2069. Ani Mladen, Ugarsko-hrvatsko-turski kondominij, Steak V/57, Sarajevo 1998., 8. 2070. Ani Mladen, Izme u povijesti i politike ili Ceterum censeo Bosniam partiendam esse, Motrita 12, Mostar 1999., 73-106.

204

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2071. Ani Mladen, Tko je pogrijeio u Bosni, PanLiber, Osijek-Zagreb-Split 1999., 128. (* Krito Jure, SP XXXI/3, Zagreb 1999., 641-645; Krito Jure, BF VIII/13, Sarajevo 2000., 487-493.) 2072. Andreji Ljubomir, Prilog bibliografiji o etnogenezi, etnikoj istoriji i etnikom identitetu stanovnitva Srbije i Crne Gore, Beograd 1996., 456. 2073. Andri Jasna, Pogled na neke od podataka u dva niza povijesnih svjedoanstava o popisima stanovnika i dobara u Slavoniji i Bosni, Radovi 17, Zagreb 1984., 77-85. 2074. An eli Pavao, Funkcija tepije u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi, Most VI/24, Mostar 1979., 95-98. 2075. An eli Pavao, Mesnovii, Masnovii, Babanjii humska i bosanska vlastela, Hercegovina 2, Mostar 1982., 79-89. 2076. An eli Pavao, Povelja kralja Dabie ubranoviima i velikaki rodovi Hlivnjana, GZM (A) 38, Sarajevo 1983., 133-143. 2077. An eli Pavao, Bosanska kraljica Doroteja Gorjanska, IA MI BiH 19, Sarajevo 1983., 130-135. 2078. An eli Pavao, Vladarski i vlastelinski dvorovi u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi (Priredio i biljekama popratio Toni Grbelja), HM IV/17, Sarajevo 2000., 149156. 2079. An eli Tomislav, Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Radio Sa IX/31, Sarajevo 1980., 549-562. 2080. An eli Tomislav, Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Tribunia 7, Trebinje 1983., 81-100. 2081. An eli Tomislav, Dijaci u slubi srednjovjekovnih bosanskih feudalaca, Motrita 8, Mostar 1998., 64-67. 2082. Anonim, Svaije potujemo a svojim se diimo (pretisak iz 1891), Senad Halilovi, Bosanski jezik, Biblioteka Kljuanin, Biblioteka Bosanski krug, Sarajevo 1991., 134-143. 2083. Anonim, Odgovor na Bavaninovu poslanicu, bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892), Senad Halilovi, Bosanski jezik, Biblioteka Kljuanin, Biblioteka Bosanski krug, Sarajevo 1991., 149-156. 2084. Anonim, Svaije potujemo a svojim se diimo (pretisak iz 1891), Senad Halilovi, Bosanski jezik, Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Batina, Sarajevo 1998., 161-171.

Drutvo

205

2085. Anonim, Odgovor na Bavaninovu poslanicu, bajagi iz bosanske Krajine (sic) (pretisak iz 1892), Senad Halilovi, Bosanski jezik, Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Batina, Sarajevo 1998., 179-188. 2086. Anselmi Sergio, Adriatico. Studi di storia secoli XIV-XIX, Ancona 1991., 453. 2087. Anselmi Sergio, Storie di Adriatico, Il Mulino, Bologna 1996. (* Frejdenberg Maren, Anali 36, Dubrovnik 1998., 497-498.) 2088. Anselmi Sergio, Lucia de partibus Sclavoniae, Sergio Anselmi, Storie di Adriatico, Il Mulino, Bologna 1996. 2089. Antilovi O. Josip, Katarina Kosaa, Crkva na kamenu X/106, Mostar 1989., 11. 2090. Antonijevi Dragoslav, Obredi i obiaji balkanskih stoara, SANU, Balkanoloki institut, Posebna izdanja 16, Beograd 1982., 194 + 22 table. (* Kosti Petar, GEM 47, Beograd 1983., 246-247; Puchner W., Sdostforschungen 43, Mnchen 1984., 360363.) 2091. Aranitovi Dobrilo, Gra a za bibliografiju radova o obiajnom pravu jugoslovenskih naroda 1843-1985., Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 385-527. 2092. Arnautovi Esad, Karakteristike islama u Bosni i Hercegovini, Most XXII/3 (92), Mostar 1996. 2093. Babi Anto, Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama, (Bosna i Hercegovina), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 125-127. 2094. Babi Anto, Drutvo srednjovjekovne bosanske drave, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Drutvo i privreda srednjovjekovne Bosne, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje drutvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 21-83. 2095. Babi Anto, Diplomatska sluba u srednjovjekovnoj Bosni, Me unarodni centar za mir, Biblioteka Memoria Bosniaca, Sarajevo 1995., 115. (* Nilevi Boris, Oslobo enje 53/17301, Sarajevo 08.08. 1996., 14; Vujanovi Vojislav, Steak III/34, Sarajevo 1996., 26-27.) 2096. Babi Anto, Politika kultura (Diplomatska sluba u srednjovjekovnoj Bosni, Me unarodni centar za mir, Sarajevo 1995.), Fragment iz knjige, Oslobo enje 54/17563, Sarajevo 27.04. 1997., (KUN) 14. 2097. Babi Anto Toi uro, Dvorske slube (Bosna i Hercegovina), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 710-711.

206

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2098. Babi Marko, There Was No Orthodox Religion in Medieval Bosnia The Orthodox Religion Was introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century, Enciclopedia Moderna XIV/3 (43), Zagreb 1993., 222-234. 2099. Babi Marko, Hrvati Bosne i Hercegovine u svjetlu povijesnih prijelomnica i statistike, Crtajte granice ne precrtajte ljude, Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljia kardinalom, SV 7, Sarajevo-Bol 1995., 461474. 2100. Babi Mehmed, Bonjak: katolik, musliman ili pravoslavan (Prilog razjanjenju pojma nacije i drugog), Bosna, bonjatvo i bosanski jezik. Zbornik referata sa Osnivake skuptine Matice Bonjaka, Matica Bonjaka, Zrich 1994., 51-54. 2101. Babi Mile, Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdovi 1498.-1998.), Svijet III/127, Sarajevo 1998., 24. 2102. Babi Mile, Bosanska paradigma (Fra An eo Zvizdovi 1498.-1998.), Bilten FTS XXVI/1, Sarajevo 1999., 209-210. 2103. Babi Mirko, Feljton: Istorijsko-kulturoloka fenomenologija Bosne (6-8): (6) (Granino mjesto svjetova), Oslobo enje 48/15573, Sarajevo 26.10. 1991., 10; (7) (Jedinstvena u istoriji svijeta), Oslobo enje 48/15575, Sarajevo 28.10. 1991., 12; (8) (Nestanak Bosanskog kraljevstva), Oslobo enje 48/15576, Sarajevo 29.10. 1991., 12. 2104. Bai Jurica, Stazama medicine starog Dubrovnika, Biblioteka Dokumenti, Rijeka 1988., 125. (* Petrovi Rade, Pregled LXXIX/6-7, Sarajevo 1989., 590-591; Miovi-Peri Vesna, Anali 27, Dubrovnik 1989., 190-191.) 2105. Bai Jurica, O najranijim medicinskim vezama Dubrovnika s Bosnom, DH 29, Zagreb 1989., 67-70. 2105a. Bai Jurica, Magistri medicine srednjovjekovnog Dubrovnika (14. i 15. stoljee), Medicinska naklada, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1997., 160. 2106. Bai Stanko, Osvrt na knjigu Pravoslavna Dalmacija, E. Nikodima Milaa, Ogranak MH u Zadru, Zadar 1998. (* orali Lovorka, CCP XXII/42, Zagreb 1998., 151-153; Grbelja Toni, HM II/7-8, Sarajevo 1998., 169-170.) 2107. Badrov Zlatko, Bez sluha za istoriju, Oslobo enje 53/17361, Sarajevo 07.10. 1996., 19. 2108. Baki Hamza, Feljton (1-2): (1) (Predosjeaj prolosti), Svijet I/31, Sarajevo 1996., 26-27; (2) (Kako su ratovi troili Bonjake), Svijet I/32, Sarajevo 1996., 34-35. 2109. Bali Smail, Die Moslems in Bosnien. Renaissance des Islams, Graz-Wien-Kln 1980.

Drutvo

207

2110. Bali Smail, Kakav je islam?, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 27-29. 2111. Bali Smail, Podunavski muslimani srednjega vijeka, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 186-188. 2112. Bali Smail, Rasprava o Muslimanima u Jugoslaviji na arapskom jeziku, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 19601967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 239. 2113. Bali Smail, Das unbekannte Bosnien, Europas Brcke zur islamischen Welt, Klner Verffentlichungen zur Religionsgeschichte, Band 23, Bhlau Verlag, Kln 1992., 527. (* Prcela Frano, CCP XVIII/33, Zagreb 1994., 169-171.) 2114. Bali Smail, Bosnien und der deutschsprachige Kulturraum. Eine historischzeitgenssiche Skizze, Bhlau Verlag, Kln-Wien 1992., 40. (* Prcela Frano, CCP XIX/36, Zagreb 1995., 103-104.) 2115. Bali Smail, Bosanski Muslimani, Jure Petrievi, Na prekretnici, Brugg, Adria 1986., 66-70. 2116. Bali Smail, Bosna u egzilu 1945-1992. lanci, rasprave, razgovori, Preporod, Biblioteka Behar, Zagreb 1995., 184. (* Maslak Nijazija, Unsko-sanske novine I/14, Biha 1996., 13.) 2117. Bali Smail, Podunavski muslimani srednjeg vijeka, Smail Bali, Bosna u egzilu 1945-1992. lanci, rasprave, razgovori, Preporod, Biblioteka Behar, Zagreb 1995., 11-15. 2118. Bali Smail, Bosanski muslimani, Smail Bali, Bosna u egzilu 1945-1992. lanci, rasprave, razgovori, Preporod, Biblioteka Behar, Zagreb 1995., 16-22. 2119. Bali Smail, Ko smo?, Smail Bali, Bosna u egzilu 1945-1992. lanci, rasprave, razgovori, Preporod, Biblioteka Behar, Zagreb 1995., 23-25. 2120. Bali Smail, Doprinos junih Slavena islamskoj kulturi, Smail Bali, Bosna u egzilu 1945-1992. lanci, rasprave, razgovori, Preporod, Biblioteka Behar, Zagreb 1995., 37-44. 2121. Bali Smail, Bosanski Muslimani, Most XXIII/98 (9), Mostar 1997., 9-15. 2122. Bali Smail, Bosanski Muslimani, Kabes III/20, Mostar 1997., 39-41.

208

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2123. Bali Smail, Povijesni znaaj islama za jugoistonu Evropu (S posebnim osvrtom na Bosnu), Behar VII/37, Zagreb 1998., 8-13, 17. 2124. Bali Smail, Povijesni znaaj islama za jugoistonu Evropu, Kabes IV/39-40, Mostar 1998., 22-28. 2125. Bali Smail, Zaboravljeni islam, Gesellschaft bosnischer akademiker in sterreich, Wien 2000., 311. 2126. Banac Ivo, National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, Ithaca and London, Cornell University Press 1984., 452. (* Grothausen Klaus Detlev, Sdostforschungen 44, Mnchen 1985., 376-377.) 2127. Banac Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Porijeklo, povijest, politika, (Preveo s engleskog Josip entlija), Globus, Plava biblioteka, Zagreb 1988., 420. (* Macan Trpimir, Republika 3-4, Zagreb 1988; Maroja Marijan, Zadarska revija XXXVIII/5-6, Zadar 1989., 589-592; Macan Trpimir, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 203-206.) 2128. Banac Ivo, Cijena Bosne (lanci, izjave i javni nastupi, 1992.-1993.), Europa danas d. o. o., Zagreb 1994., 178. (* Handi Izet, Most XXIV/106-107 (17-18), Mostar 1998., 108-109; Krito Jure, SP XXXI/3, Zagreb 1999., 641-645; Krito Jure, BF VIII/13, Sarajevo 2000., 487-493.) 2129. Banac Ivo, Cijena Bosne (lanci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.), VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 321. 2130. Banac Ivo, Cijena Bosne, Ivo Banac, Cijena Bosne (lanci, izjave i javni nastupi, 1992.-1995.), VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996., 240-250. 2131. Barun An elko, Taj zagonetni svijet Balkana, Kalendar Svetoga Ante 1996, Livno 1995., 45-60. 2132. Baagi Safvet-beg, Bonjaci i Hercegovci u islamskoj knjievnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine), (Priredio Demal ehaji), Svjetlost, Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine, Safvet-beg Baagi: Izabrana djela, Knjiga III, Sarajevo 1986., 322. (* Nametak Fehim, Islamska misao VIII/92, Sarajevo 1986., 31; Mili S., POF 37, Sarajevo 1987., 292-293; Rizvanbegovi Fahrudin, Oslobo enje 44/13977, Sarajevo 20.05. 1987.) 2133. Baagi Safvet-beg, Znameniti Hrvati, Bonjaci i Hercegovci u Turskoj carevini, Safvet-beg Baagi, Bonjaci i Hercegovci u islamskoj knjievnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine), (Priredio Amir Ljubovi), Svjetlost, Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine, Safvet-beg Baagi: Izabrana djela, Knjiga III, Sarajevo 1986., 325-452.

Drutvo

209

2134. Baagi Safvet-beg, Ahmed-paa Hercegovi (335-336); Isa-beg Hranui (376377); Ishak-beg Hrabui (Kotromani) (377-378); Ishak-beg Kraljevi (378); Ishakpaa Gazi (378-379), Znameniti Hrvati, Bonjaci i Hercegovci u Turskoj carevini, Safvet-beg Baagi, Bonjaci i Hercegovci u islamskoj knjievnosti (Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine), (Priredio Amir Ljubovi), Svjetlost, Biblioteka Kulturno naslje e Bosne i Hercegovine, Safvet-beg Baagi: Izabrana djela, Knjiga III, Sarajevo 1986. 2135. Bai Milenko, Stanovnitvo vrbasko-plivskog prostora (demografske karakteristike), GP 22, Sarajevo 1978., 49-73. 2136. Batakovi Duan, The Serbs of Bosnia and Herzegovina. History and politics, Dialogue, Paris 1996., 147. 2137. Batini Anto, BiH domovina i drava, Svjetlo rijei IX/96, Sarajevo 1991., 5. 2138. Bauer Antun, Kraljica patnica (1424-1478), Glasnik srca Isusova i Marijina LXIX/11, Zagreb 1978. 2139. Bavi Uzeir, Determinante etnike posebnosti bosanskih Muslimana u esejima Ahmeda Muradbegovia, Anali GHB 17-18, Sarajevo 1996., 399-406. 2140. Beirovi Fikret, Stolno mjesto bosanskih vladara, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 121-130. 2141. Beirovi Fikret, O politikom i kulturnom sreditu srednjovjekovne bosanske drave, Knjiga saetaka, Bosnian paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 23. 2142. Benac Alojz, Pozdravna rije, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 77. 2143. Besarovi Vojka, Italijani u Bosni i Hercegovini u kasnom srednjem vijeku, GDI BiH 36, Sarajevo 1985., 141-147. 2144. Besarovi Vojka, Italijani - dubrovaki ljekari u srednjovjekovnoj Bosni, Prilozi XXI/22, Sarajevo 1985., 247-256. 2145. Belagi efik, Reljefi kamenih stolica (Jedinstveni spomenici prava srednjovjekovne Bosne i Hercegovine), Oslobo enje 39/12373, Sarajevo 04.12. 1982., (KUN IV/73), 7. 2146. Beuc Ivan, Povijest institucija dravne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, (Pravno povijesne studije), Zagreb 1985. 2147. Beuc Ivan, Povijest drave i prava na podruju SFRJ, Zagreb 1986.

210

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2148. Bjeloviti Milo, Pogovor, Jevto Dedijer, Hercegovina (Antropogeografske studije), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., 358-360. 2149. Bjelovui Z. Nikola, Hrvati uz obalu od Neretve do Bojane, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 347-357. 2150. Blagojevi Milo, O nacionalnom identitetu Srba u srednjem veku, Srbi u evropskoj civilizaciji, Beograd 1993., 20-31. 2151. Blagojevi Milo, Dravna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama, Slubeni list SRJ, Beograd 1997., 368. 2151a. Blagojevi Milo, Srpske udeone kneevine, ZRVI 36, Beograd 1997., 45-62. 2152. Blagojevi Milo, Drava (165-169); Zamanica (212); Kaznac (268); Milosnik (406-407); Milost (407); Protovestijar (596-597); Runici (635-636); Tepija (728); elnik (812-814), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2153. Blagojevi Radoslav, Etnokorijeni bosanskih muslimana (Reagovanja: Feljton Alija Isakovi, Nacionaliziranje Muslimana), Oslobo enje 47/14998, Sarajevo 22.03. 1990., 12. 2154. Bojani Duanka, Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 149-152, 156-158. 2155. Bojovi R. Jovan, Poeci izuavanja obiajnog prava u balkanskim dravama, Istorijski zapisi LXII/3-4, Titograd 1989., 61-70. 2156. Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 159. 2157. Bosanski duh, Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina mogunosti i perspektive razvoja 3, Sarajevo 1997., 162. (* K. R., Oslobo enje 54/17705, Sarajevo 17.09. 1997., 21; Dafi Rizo, Ljiljan VI/272, Sarajevo 1998., 42.) 2158. Bosna, bonjatvo i bosanski jezik. Zbornik referata sa Osnivake skuptine Matice Bonjaka, Matica Bonjaka, Zrich 1994., 109. 2159. Bosna i bonjatvo, Karantanija, Ljubljana 1990., 137-151. 2160. Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (izbor lanaka i odlomaka), (Priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992., 71 + 1 karta.

Drutvo

211

2161. Boi Ivan, Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 164-166. 2162. Brki Milenko, Predgovor, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 9-13. 2163. Brki R., Etnoloka monografija Tenja (Oko pet stotina otkrivenih predmeta), Oslobo enje 39/12216, Sarajevo 30.06. 1982., 12. 2164. Brkovi Savo, Etnogenezofobija prilog kritici velikosrpstva, Knjievna optina, Cetinje 1988., 174. (* Jankovi or e, Glasnik SAD 6, Beograd 1990., 233-236.) 2165. Bubalo or e, Dobri ljudi (161-162); Oslobo enici (477-478); Otrov (481-483); Rob, Robinja (623-625); Sluba (676-678); eljadin (814-815), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2166. Budak Neven, Pregled literature i objavljenih izvora o problemu serva i famula u srednjovjekovnim drutvima na istonom Jadranu, Radovi 17, Zagreb 1984., 5-34. 2167. Budimlija Abdulah, Neto iz duhovno-historijskog ivota Foe, Hikmet VII/77, Tuzla 1994., 172-173. 2168. Bukvi Kemal, Feljton (1): (1) (Tko su i odakle potjeu Muslimani u Hrvatskoj), Dobojske novine II/17, Doboj 1996., 17. 2169. Buljan Stjepan, Proslava blaene Katarine Kotromani u Kreevu, Naa ognjita XXVII/245, Tomislavgrad 1997., 16. 2170. Burnazovi Tufik, Bosanski srednjovjekovni pravni izvori za me unarodno pravo, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 54-65. 2171. Centralna redakcija EJ, Ahmed-paa Hercegovi (44); Banovina (489), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980. 2172. Ceri Mustafa, Islam u Bosni, VKBI, Biblioteka Arabeska 1, Sarajevo 1994., 67. 2173. Cigeljevi Ante, Feljton: Povijest tuzlanskih Hrvata (1-3): (1) (Na istoku katolianstva), Hrvatski glasnik II/25, Tuzla 1994., 19; (2) (Dolazak i pokrtavanje Hrvata), Hrvatski glasnik II/26, Tuzla 1994., 13; (3) (Hrvatsko Podrinje), Hrvatski glasnik II/27, Tuzla 1994. 2174. Crtajte granice ne precrtajte ljude, Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljia kardinalom, SV 7, Sarajevo-Bol 1995., 990.

212

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2175. Cviji Jovan, Balkansko poluostrvo, Sabrana dela, Knjiga 2, SANU-NIRO Knjievne novine-Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd 1987., 550. 2176. amo Edhem, Referat povodom Dana dravnosti Bosne i Hercegovine, VKBI, Tribina 36, Sarajevo 1995., 20-28. 2177. ar Hatida, Demografsko kretanje, socijalni i konfesionalni sastav stanovnitva u visokoj nahiji, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 195-252. 2178. ar-Drnda Hatida, Feljton: Ko su Bonjaci muslimani (1-2): (1) Muallim 61, Sarajevo 1997., 14-15; (2) Muallim 62-63, Sarajevo 1997., 28-30. 2179. auevi Halid, Bonjatvo kao regionalna designacija, Steak IV/43-44, Sarajevo 1997., 7. 2180. eki efkija, Sandako pitanje, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja, Sarajevo 1996. 2181. evra Omer, Stjepan Vuki Kosaa i prilike oko njega, Kabes I/3, Mostar 1996., 26. 2182. evra Omer, Stjepan Ahmed paa Hercegovi, Kabes I/4, Mostar 1996., 30. 2183. orali Lovorka, Prilozi poznavanju prisutnosti i djelovanja doseljenika iz Bosne u Veneciji od XIV. do XVII. stoljea, HZ 45, Zagreb 1993., 31-60. 2184. orali Lovorka, Prisutnost doseljenika sa istone jadranske obale u Veneciji od XIII. do XVIII. stoljea, Radovi 26, Zagreb 1993., 39-78. 2185. orali Lovorka, Neretvani u Veneciji tijekom XV. i XVI. stoljea, Hrvatski neretvanski zbornik 1, MH, Metkovi 1993., 159-167. 2186. orali Lovorka, Bratovtina slavenskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna u Veneciji. Izvori, historiografija i mogunosti istraivanja, Radovi 27, Zagreb 1994., 43-58. 2187. orali Lovorka, Migracije i ivot iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Veneciji (XV-XVII st.), Bosna i Hercegovina i svijet, Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 115124. 2188. orali Lovorka, Tragovima Hrvata u Mlecima u prolosti, Kolo VII/1, Zagreb 1997., 211-223. 2189. ovjek uzoritosti. Prof. dr. Hajrudin Numi 1920-1960, VKBI, Biblioteka Arabeska 10, Sarajevo 1998., 286. (* Kadribegovi Aziz, Ljiljan VII/296, Sarajevo 1998., 51.)

Drutvo

213

2190. ubrilovi Vasa, Odabrani istorijski radovi, Narodna knjiga, Beograd 1983., 666. 2191. ubrilovi Vasa, Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini, Vasa ubrilovi, Odabrani istorijski radovi, Narodna knjiga, Beograd 1983., 207-235. 2192. ubrilovi Vasa, Istorijske osnove Republike Bosne i Hercegovine, Vasa ubrilovi, Odabrani istorijski radovi, Narodna knjiga, Beograd 1983., 273-294. 2193. ubrilovi Vasa, Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 153-154. 2194. ukovi Vera, Porodica i porodini odnosi u srednjovjekovnom Dubrovniku, GPF 31, Sarajevo 1983., 267-281. 2195. usto urija, Hersengovina i Blaggai u 15. vijeku, Kabes I/1, Mostar 1995., 26. 2196. usto urija, Sandalj Hrani i prilike oko njega, Kabes I/2, Mostar 1995., 3435. 2197. eman Mustafa, Veziri i veliki veziri iz Novog ehera, Gradina I/2, Teanj 1994., 18. 2198. eman Mustafa, Feljton: Katarina, kraljica bosanska (1-3): (1) (Katarina, kraljica naa bosanska), Ljiljan IV/88, Sarajevo 1994., 23; (2) (Sablja srebrom okovana), Ljiljan IV/89, Sarajevo 1994., 23; (3) (Nasljednici prijestolja preli su u Istanbul), Ljiljan IV/90, Sarajevo 1994., 23.) 2199. eman Mustafa, Tragovi drevne Bosne, BiH ekskluziv, 1995. 2200. eman Mustafa, Feljton: 820. godina Univerziteta u Bosni (1-3): (1) (Visoko je bilo sjedite prvog bosanskog univerziteta), Ljiljan IV/127, Sarajevo 1995., 29; (2) (U Bosni se upuivalo na znanje koje se nije sticalo na drugim univerzitetima po Evropi), Ljiljan IV/128, Sarajevo 1995., 29; (3) (Kamenje ispod pluga), Ljiljan IV/128, Sarajevo 1995., 31.) 2201. eman Mustafa, Feljton: Ekskluzivni embargo prije 532. godine (1-2): (1) (A moja propast nee biti samo moja), Ljiljan IV/135, Sarajevo 1995., 31; (2) (Svi su Bosnu izdali), Ljiljan IV/136, Sarajevo 1995., 31. 2202. eman Mustafa, Feljton: Hrvoje Vuki Hrvatini veliki vojvoda bosanski (Povodom 580. godinjice smrti) (1-5): (1) Bosanska vojska pod dubrovakim bedemima), Ljiljan V/171, Sarajevo 1996., 43; (2) (U kriarskom ratu zaklano 170 bosanskih plemia), Ljiljan V/172, Sarajevo 1996., 36; (3) (Pogaa nije kruh, ni Slaven ovjek), Ljiljan V/173, Sarajevo 1996., 36; (4) (Bolje je u Bosni imati prijatelja i ivjeti u

214

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

miru, nego s njom ratovati), Ljiljan V/174, Sarajevo 1996., 36-37; (5) (Ko ne zna historiju osu en je da mu se ponavlja), Ljiljan V/175, Sarajevo 1996., 37. 2203. eman Mustafa, Herceg Stjepan Vuki Kosaa, veliki vojvoda bosanski, Kabes III/19, Mostar 1997., 17-20. 2204. eman Mustafa, Sloboda kretanja u Bosni u XV. stoljeu, Ljiljan VI/213, Sarajevo 1997., 30-31. 2205. eman Mustafa, Feljton: Bonjaci veliki veziri (1-2): (1) (Mahmud-paa Adli. Pod njim su pali Carigrad, Smederevo, Bosna, Raka, Hercegovina, Negropont, Egribuz), Ljiljan VI/215, Sarajevo 1997., 42-43; (2) (Ahmed-paa Hercegovi polubrat kraljice Katarine, vezir kod trojice sultana, dobrotvor i pjesnik), Ljiljan VI/216, Sarajevo 1997., 42-43. 2206. eman Mustafa, Bosanska princeza Katarina, kerka posljednje nae kraljice Katarine, umrla je kao muslimanka i u Skoplju joj je podignuto turbe, Ljiljan VI/264, Sarajevo 1997., 40-41. (pogreno odtampano da je broj lista 263). 2207. eman Mustafa, Hadis i hadiske znanosti u Bonjaka (Bibliografija objavljenih radova), Kabes IV/33-34, Mostar 1998., 16-24. 2208. eman Mustafa, Islamske prosvjetne ustanove i islamska prosvjeta u Bonjaka (Bibliografija objavljenih radova, Uvod), GR IZ BiH LXI/3-4, Sarajevo 1999., 377-404. 2209. imi Esad, Osobenosti nacionalnog formiranja Muslimana, Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor lanaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992., 43--47. 2210. irkovi Sima, Poklad kralja Vukaina, ZFF XIV/1, Beograd 1979., 153-163. 2211. irkovi Sima, Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbia and Bosnia, Urban Society of Eastern Europe in Primodern Times, (ed, Baria Kreki), BerkeleyLos Angeles-London, 1987., 158-184. 2212. irkovi Sima, Vlataci. Stranica iz socijalne istorije, GDI BiH 39, Sarajevo 1988., 34-41. 2213. irkovi Sima, Cena najamnika u jugoistonoj Evropi krajem srednjeg veka, Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovakog mira 1699, SANU, Nauni skupovi 48, Odeljenje istorijskih nauka 12, Beograd 1989., 9-25. 2214. irkovi Sima, Jelena, EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 28. 2215. irkovi Sima, Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda, Nastava istorije 1, SIJ, Beograd 1995., 7-20.

Drutvo

215

2216. irkovi Sima, Srednjovekovna faza u tzv. etnogenezi balkanskih naroda, Etnogeneza Hrvata, MH, Zagreb 1996., 28-39. 2217. irkovi Sima, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 516. (* Maksimovi Ljubomir, IG 1-2, Beograd 1997., 93-95; Kurtovi Esad, BF VIII/13, Sarajevo 2000., 509-512.) 2218. irkovi Sima, Udeo srednjeg veka u formiranju etnike karte Balkana, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 171-184. 2219. irkovi Sima, Neostvarena autonomija: Gradsko drutvo u Srbiji i Bosni, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 259-276. 2220. irkovi Sima, Sugubi venac (Prilog istoriji kraljevstva u Bosni), Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 277-305. 2221. irkovi Sima, Rusaka gospoda (Bosanski velikai na putu emancipacije), Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 306-317. 2222. irkovi Sima, Verna sluba i vjera gospodska (Veze line zavisnosti u bosanskoj dravi), Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 320335. 2223. irkovi Sima, Sbor (Prilog istoriji stalekih skuptina kod Junih Slovena), Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 336-340. 2224. irkovi Sima, Rat i drutvo: Najamnici i njihova cena, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 349-366. 2225. irkovi Sima, Susreti velikih civilizacija oko 1300. (Istok i Zapad u jugoistonoj Evropi), Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 369376. 2226. irkovi Sima, Srbi u hrianskoj ekumeni srednjeg veka, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 385-395.

216

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2227. irkovi Sima, Ban (28-29); Batii (34-35); Bratija (63-64); Bratstvo (64); Vitez (83-84); Vlataci (93); Djedii (159-160); Izam (249-250); Knjigonoe (303); Kralj (321324); Latini (362-363); Pleme (521-523); Plemstvo (524-525); Poklisar (538-539); Ropci (628-629); Rusag (634-635); Stanak (696-698); Herceg (774-776); Cehovi (799-800), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2228. irkovi Sima Blagojevi Milo, Zbor, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 222-228. 2229. irkovi Sima Kovaevi-Koji Desanka, Predgovor, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Drutvo i privreda srednjovjekovne Bosne, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje drutvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 7-9. 2230. irkovi Sima Mihalji Rade, Batina (31-33); Veliki upan (73), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2231. irkovi Sima Redakcija EJ, Dijak, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 444. 2232. irkovi Sima Rudi Sr an, Grb (131-133); Posluga (560-561), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2233. ori Tomislav, Sudbina kraljice izbjeglice (O obljetnici smrti Katarine Kosae-Kotromani), Hrvatsko slovo II/79, Zagreb 25.10. 1996., 18. 2234. ori Tomislav, Hrvatska ena u povijesti, K. Krei, Zagreb 1997. (* Grbelja Toni, HM IV/14, Sarajevo 2000., 266-269.) 2235. orkovi Miroslav, Diskusija, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 98, 99. 2236. osi Stjepan, Dubrovaki plemiki i gra anski rodovi konavoskog podrijetla, "Konavle u prolosti, sadanjosti i budunosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije XV/1, Dubrovnik 1998., 47-75. 2237. okovi Pejo, Veliki knez bosanski Tvrtko Borovini, CCP XX/37, Zagreb 1996., 57-81. 2238. okovi Pejo, Glamoani, Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1998., 718-719. 2239. uk Rua, Porodica Sojmirovi iz Novog Brda u Dubrovniku, IG 1-2, Beograd 1993., 13-24.

Drutvo

217

2240. uk Rua, Dubrovake gra anske porodice porijeklom iz srednjovekovne bosanske drave, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 171-181. 2241. uk Rua, Porodica Kasela iz Rudnika, Zbornik za istoriju BiH 1, Beograd 1995., 99-111. 2242. uk Rua, Dubrovake gra anske porodice poreklom iz srpskih zemalja, Zbornik radova X kongresa istoriara Jugoslavije, SIJ, Beograd 1998., 155-160. 2243. Dabinovi Antun, Hrvatska dravna i pravna povijest, Nakladni zavod MH, Biblioteka Hrvatske povjesnice, Zagreb 1990., 571. 2244. Davidovi Dragan, Feljton: Srbi i Dubrovnik (1-3): (1) (Vijekovima prijatelji), Glas 49/6465, Banja Luka 16.12. 1991., 6; (2) (Dominacija katolike crkve), Glas 49/6466, Banja Luka 17.12. 1991., 6; (3) (Katolici Srbi porijeklom), Glas 49/6467, Banja Luka 18.12. 1991., 6. 2245. Dedijer Jevto, Hercegovina (Antropogeografske studije), Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1991., 457. (* Popadi Milosav, Most XVIII/8788, Mostar 1991., 105-106.) 2246. Deli Rasim, Vojno organizovanje u Bosni i Hercegovini kroz istoriju i danas, Safet Halilovi, Restitucija bosanske dravnosti (Izbor priloga i dokumenata), KDM Preporod Zenica, Centar za bosanske studije, Posebna izdanja, Knjiga 1, Zenica 1993., 90-96. 2247. Demirovi Mujo, Bonjatvo (1-2), (1) Unsko-sanske novine III/142, Biha 1999., 16; (2) Unsko-sanske novine III/143, Biha 1999., 16. 2248. Dereti J. Jovan, Serbi. Narod i rasa, Nova Vulgata, Chicago 1996. (* Macan Trpimir, Kolo VII/2, Zagreb 1997., 387-396.) 2249. Dillon John, Grgur Nazijanski, Sv. (oko 330-390), Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998., 320-321. 2250. Dimnjakovi Janko, Teze o hrvatskoj povijesti, Kolo III/7-8, Zagreb 1993., 555565. 2251. Dimnjakovi Janko, Bosanske teze, Kolo VII/4, Zagreb 1997., 477-481. 2252. Dini-Kneevi Duanka, Poloaj ena u Dubrovniku u XIII i XIV veku, SANU, Posebna izdanja 469, Odeljenje istorijskih nauka 2, Beograd 1974., XVII + 223. (* Macan Trpimir, Maruli XII/1, Zagreb 1979., 72-73; Stuard Mosher Susan, The

218

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

American Historical Review 84/2, Washington 1979., 441-442; Goldstein Ivo, HZ 3334, Zagreb 1980-1981.) 2253. Dini-Kneevi Duanka, Uee Vlaha u preradi vune i prevozu tkanina u XIV i XV veku, Istraivanja 7, Novi Sad 1979., 317-325. 2254. Dini-Kneevi Duanka, Uee Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 85-92. 2255. Dini-Kneevi Duanka, Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 173-174. 2256. Dini-Kneevi Duanka, Slovenski ivalj u urbanim naseljima srednjovekovne June Ugarske, Zbornik MS za istoriju 37, Novi Sad 1988., 7-42. 2257. Dini-Kneevi Duanka, Stanovnici bosanske drave u Dubrovniku u srednjem veku, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 159-170. 2258. Dini-Kneevi Duanka, Migracije stanovnitva iz junoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka, SANU, Ogranak u Novom Sadu-FF Odsek za istoriju Novi Sad, Novi Sad 1995., 301. 2259. Dini-Kneevi Duanka, Stanovnitvo srednjovekovnog Dubrovnika - etniki sastav, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 33-47. 2260. Dini-Kneevi Duanka, ene iz srpskih zemalja u srednjovekovnom Dubrovniku, Zbornik radova X kongresa istoriara Jugoslavije, SIJ, Beograd 1998., 357363. 2261. Dini-Kneevi Duanka, Vlasi (86-87); Migracije (403-406), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2262. Dizdar Majo, Bosanski kralj u zemlji bosanskoj, Prva linija VIII/69, Sarajevo 1999., 99. 2263. Dizdarevi Arif, Stablo sa stotinu grana, Most XXV/114 (25), Mostar 1999., 7481. 2264. Djedovi Rusmir, Ljiljani kao simboli bosanske drave i bogumila, Biljeg vremena 3, Graanica 01.10. 1993. 2265. Dodig Radoslav, Ime Hrvat nije slavensko, Naa ognjita XXIV/205, Tomislavgrad 1994., 16.

Drutvo

219

2266. Draganovi Krunoslav, Katarina Kosaa bosanska kraljica (Prigodom 500 godinjice njezine smrti (25.X. 1478.), Sarajevo 1978., 48. (* Kovai Slavko, CUS XVII/1, Split 182., 91-92.) 2267. Draganovi Krunoslav, Masovni prijelazi katolika na pravoslavlje hrvatskog govornog podruja u vrijeme vladavine Turaka, (Prijevod izdanja iz 1937, s njemakog: Mijo Bosanki), Biskupski ordinarijat, Biblioteka Crkva na kamenu, Mostar 1991. (* Grbelja Toni, HM III/11-12, Sarajevo 1998., 284-285.) 2268. Draganovi Krunoslav, Naselja i migracije na Kupresu, Miroslav Daja Krunoslav Draganovi, Sa kupreke visoravni, 2. izdanje, upni ured OtinovciKupres, Bako Polje-Zagreb 1994., 287-470. 2269. Draganovi Krunoslav, Jedno sudbonosno stoljee u povijesti bosanskih Hrvata - katolika, Kalendar Svetoga Ante 1995, Livno 1995., 108-119. 2270. Draganovi Krunoslav, Feljton: Katarina Kosaa bosanska kraljica (1-5): (1) (Carska ro aka), Oslobo enje 53/17151, Sarajevo 12.03. 1996., 18; (2) (Uena i tajanstvena kraljica), Oslobo enje 53/17152, Sarajevo 13.03. 1996., 16; (3) (Voljena vladarka), Oslobo enje 53/17153, Sarajevo 14.03. 1996., 18; (4) (Vjera u Bosni), Oslobo enje 53/17154, Sarajevo 15.03. 1996., 18; (5) (Bosna aptom pade), Oslobo enje 53/17155, Sarajevo 16.03. 1996., 18. 2271. Draganovi Krunoslav Mandi Dominik, Herceg-Bosna i Hrvatska, Split 1991. 2272. Dragi Marko, Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini, Motrita 56, Mostar 1998., 46-49. 2273. Dragi Marko, Predaje i legende o vodama u Bosni i Hercegovini, Motrita 12, Mostar 1999., 34-42. 2274. Dragi Marko, Deset kamenih maeva. Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovine, Mala naklada kue Sveti Jure, Baka Voda 1999., 250. (* ... Slobodna BiH II/421, Split-Mostar 20.11. 1999., 20; Karamati Marko, BF VIII/12, Sarajevo 2000., 313-314; Botica Stipe, HM IV/17, Sarajevo 2000., 265-267; Gudelj Petar, Motrita 15, Mostar 2000., 164-166; Kosanovi Jakov, Steak VII/74, Sarajevo 2000., 19; Dalto Stjepan, Crkva na kamenu XXI/232, Mostar 2000., 13; Niki Andrija, Naa ognjita XXX/267, Tomislavgrad 2000., 26-27.) 2275. Dragi Marko, Hrvatske predaje i legende o povijesnim doga ajima u Bosni i Hercegovini, Gaudeamus 1-2, Mostar 1999., 135-144. 2276. Dragi-Kijuk R. Predrag, Uvod, Mila Nikodim, Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled), Sfairos, Povesna sfera, Nauni krug 1, Beograd 1989., 11-59.

220

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2277. Drino Devad, Bosna i Evropa u srednjem vijeku, Gradina I/6, Teanj 1994., 16. 2278. Drino Devad, Legende o Kopiima, Divan IV/36-37, Travnik 1996., 3-5. 2279. Drino Devad, Legende o Kopiima (Prilog povijesti bonjakih porodica), Most XXII/93 (4), Mostar 1996., 51-55. 2280. Drino Devad, Historijska osnova i identitet, Knjiga saetaka, Bosnian paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 24. 2281. Durakovi Nijaz, Neki aspekti nacionalne afirmacije Muslimana u Jugoslaviji, Sveske III/9, Sarajevo 1985., 7-26. 2282. Durakovi Nijaz, Prokletstvo Muslimana, DAS, Sarajevo 1993., 309. (Prokletstvo Muslimanov, /Prevod Alenka Auersperger i Boidar Pahor/, Esperint, Ljubljana 1994; Prokletstvo Muslimana, Harfograf, Tuzla 1998.) (* Kulenovi Tarik, Behar III/14-15, Zagreb 1994., 22; Kapetanovi B., Gradina II/7, Teanj 1995., 22; Dervievi Alaga, GR IZ BiH, LX/11-12, Sarajevo 1998., 1437-1444.) 2283. Durakovi Nijaz, Nekoliko teza o Bonjacima, Slovo Gorina 22/Nova serija 2, Stolac-Mostar 1996., 9-11. 2284. Duri Raid, Kako izbjei zaboravu (Brojni su pokazatelji bh. dravnog, historijskog i kulturnog identiteta, sa nevjerovatnom irinom, otvorenou i vitalnou), Oslobo enje 49/15688, Sarajevo 22.02. 1992., (KUN 74/532), 8. 2285. Durmievi Enes, Bosanskohercegovaki Muslimani izme u Osmanskog carstva i Austro-Ugarske Monarhije, Odjek LIII/3-4, Sarajevo 2000., 65-70. 2286. Dvornikovi Vladimir, Karakterologija Jugoslavena, (Fototipsko izdanje iz 1939.g.), IP Prosveta Beograd, IRO Prosveta Ni, Biblioteka oveanstvo, Zbornik za kulturnu i politiku istoriju, Knjiga 2, Beogarad-Ni 1990., 1073. 2287. Daja Sreko, Diskusija, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 41, 99-100. 2288. Daja Sreko, Konfessionalitt und Nationalitt Bosniens und der Hercegowina. Voremanzipatorische Phase 1463-1804., R. Oldenburg Verlag, Sdosteuropische Arbeiten 80, Mnchen 1984., 304. (* Karamati Marko, Bosna Srebrena XXXV/5, Sarajevo 1984., 202-203; Karamati Marko, NEV XXXV/1-2, Sarajevo 1985., 197-203; Kessler Wolfgang, Sdosteuropa-Mitteilungen 25/1, 1986., 108-109; Kessler Wolfgang, Geschichte Osteuropas 34, Stuttgart 1986., 466-468; Hitchins Keith, Slavic Review 46, Austin 1986., 157-158; Kornrumpff Hans-Jrgen, Der Islam. Zeitschrift fur Geschichte und Kultur des islamischen Orients 63/2, 1986., 366-367; Donia J. Robert, American Historical Review 91/4, 1986., 958-959; Spuler Berthold, Die Welt des Islams 26, Lieden 1986., 188-190.)

Drutvo

221

2289. Daja Sreko, Bonjani Bonjaci bosanski Muslimani?, Juki 19-20, Sarajevo 1989-1990., 211-212. 2290. Daja Sreko, Diskusija, Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 615-616. 2291. Daja Sreko, Bonjani Bonjaci Bosanski Muslimani, Svjetlo rijei IX/97, Sarajevo 1991., 5. 2292. Daja Sreko, Konfesionalnost i nacionalnost u Bosni i Hercegovini, (Predemancipacijski period 1463-1804), (S njemakog preveo Ladislav Z. Fii), Svjetlost, Sarajevo 1992., 227. (* Vuki Mario, Radovi HDZU 1, Sarajevo (1993), 87-92; Vuki Mario, Steak I/2, Sarajevo 1994., 20; Brzica Stjepan, Steak IV/38, Sarajevo 1997., 29; Oroli Tado, Radovi Zavoda 41, Zadar 1999., 303-305.) 2293. Daja Sreko, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine (Predemancipacijsko razdoblje 1463.-1804.), S njemakog preveo Ladislav Z. Fii. Autorizirao i nadopunio autor, 2 prepravljeno i dopunjeno izdanje, ZIRAL 105, Biblioteka Steak 4, Mostar 1999., 336. (* Lovrenovi Dubravko, Juki 28-29, Sarajevo 1998-1999., 153-159; Lovrenovi Dubravko, Forum Bosnae 7-8, Sarajevo 2000., 381-387; Lovrenovi Dubravko, Didaktiki putokazi VI/19, Zenica 2000., 125-127; Lovrenovi Dubravko, Zapis II/5, Tuzla 2000., 43-45; Kovaevi Mate, Veernji list, Zagreb 27.08. 2000., 31; Jurei Miroslav, Bilten FTS XXVII/1, Sarajevo 2000., 110-111.) 2294. Daja Sreko, Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet, Zbornik Ziral 1970-2000, Ziral, Mostar 2000. 2295. Daja Sreko, Spisateljstvo bosanskih franjevaca i bosnicitet, Matica L/8, Zagreb 2000., 32-35. 2296. Daja Sreko, Tri kulturno-politike sastavnice Bosne i Hercegovine i moderna historiografija, Juki 30-31, Sarajevo 2000.-2001., 145-155. 2297. apovi Lasta, Zakletva, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 204-205. 2298. edovi Rusmir, Srednjovjekovne feudalne familije iz okoline Graanice, Graaniki glasnik 2, Graanica 1996., 8-14. 2299. eki or e, Nevene (439); Suanj (723-724); Taoci (726), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999.

222

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2300. odan ime, Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (Kroz povijesna vrela), Meditor, Zagreb 1994. (* Markus Tomislav, SP XXVII/2, Zagreb 1995., 378-379.) 2301. odan ime, Feljton: Bosna i Hercegovina hrvatska djedovina (1-3): (1) (Samosvojnost povijesnog promiljanja), Domovina IV/49, Sarajevo 1995., 34-36; (2) (Povijest Bosne i Hercegovine), Domovina IV/50, Sarajevo 1995., 36-37; (3) (Povijest Bosne i Hercegovine), Domovina IV/51, Sarajevo 1995., 34-35. 2302. or evi Jasmina, Draevica i Ri ani sredinom XVI vijeka, Zadubina Andrejevi, Biblioteka Dissertatio, Beograd 1997., 130. 2303. ozi Hakija, Bosna sa desne obale Drine, Istina o BiH II/21, Sarajevo 1995., 28.

2304. ozi Hakija, Rat kmetova protiv zemljovlasnika, Istina o BiH II/30, Sarajevo 1995., 24. 2305. ozi Hakija, Neke zanimljive pojedinosti vlasnike i demografske povijesti lakta Drine, Srebrenica 1995., Knjiga 1, Zloini nad Bonjacima u Srebrenici za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991.-1995., (Zbornik radova sa me unarodnog naunog skupa, odranog u Sarajevu, 12. jula 1997.), Institut za istraivanje zloina protiv ovjenosti i me unarodnog prava, Sarajevo 1998., 174-185. 2306. ozi Hakija, Milion hektara zemlje u Srbiji vlasnitvo Bonjaka Muslimana, Istona Bosna i Sandak (Znanstveni skup), 23. maja 1994., Udruenje Bonjaka porijeklom iz Sandaka, Sarajevo 1996., 37-51. 2307. ur ev Branislav, O naseljavanju Vlaha-stoara u sjevernu Srbiju u drugoj polovini XV vijeka, GDI BiH 35 Sarajevo 1984., 9-34. 2308. ur ev Branislav, Neke napomene o islamizaciji i bonjatvu u istoriji Bosne i Hercegovine, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 25-36. 2309. uri Slobodan, Komadanje drave Bosne, Sandak II/24-25, Novi Pazar 1993., 20-21. 2310. Edib Mustafa, Feljton: Sinovi Bosne (1-8): (1) (Od Kulina bana), Ljiljan II/13, Sarajevo-Ljubljana 1993., 25; (2) (Ban Prijezda i kralj Tvrtko), Ljiljan II/14, SarajevoLjubljana 1993., 25; (3) (Dabia i Ishakbeg Hranui), Ljiljan II/15, Sarajevo-Ljubljana 1993., 24; (4) (Od Jelene do Grubaa), Ljiljan II/16, Sarajevo-Ljubljana 1993., 24; (5) (Bosanski vojvoda i herceg splitski), Ljiljan II/17, Sarajevo-Ljubljana 1993., 23; (6) (Patarenski velikai), Ljiljan II/18, Sarajevo-Ljubljana 1993., 23; (7) (Posljednji bosanski kralj), Ljiljan II/20, Sarajevo-Ljubljana 1993., 25; (8) (Pismo kralja Stjepana papi Piju II), Ljiljan II/21, Sarajevo-Ljubljana 1993., 26. 2311. Ekmei Milorad, Predgovor, Zbornik za istoriju BiH 1, Beograd 1995., 1-3.

Drutvo

223

2312. Eri Milivoje, Bosna i Hercegovina u feudalnom poretku, Pregled LXXIV/10, Sarajevo 1984., 1135-1149. 2313. Etnogeneza Hrvata, Zbornik radova sa simpozija odranog 1989. u Zagrebu, Nakladni zavod MH-Zavod za hrvatsku povijest FF Sveuilita u Zagrebu, Biblioteka Hrvatske povjesnice, Zagreb 1996., 287. (* tih Peter, Z 43/1, Ljubljana 1989., 127129; Posavec Vladimir, Radovi 29, Zagreb 1996., 388-390; Dodig Radoslav, Obavijesti HAD XXVIII/3, Zagreb 1996., 71-72; Dodig Radoslav, Naa ognjita XXVI/235, Tomislavgrad 1996., 17.) 2314. Evropa i Srbi (Me unarodni nauni skup 13-15. decembra 1995), SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 13, Istorijski institut SANU Beograd-Pravoslavna re Novi Sad, Beograd 1996. (* Ekmei Milorad, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 483-486.) 2315. Fazlagi Nasuf, Dvorske spletke u Hercegovini, Most XXVI/125-126 (36-37), Mostar 2000., 76-79. 2316. Fekea Lidija, Posljednja bosanska kraljica Katarina, Steak II/22, Sarajevo 1995., 27-28. 2317. Festi Ibrahim, Osnovne karakteristike razvoja uprave u Bosni i Hercegovini, GPF 35 (1987), Sarajevo 1988., 73-87. 2318. Filandra air, Bosansko kraljevstvo u suvremenoj bonjakoj politici, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 12-15. 2319. Filipovi Ibrahim, Filipovii. Bosanska muslimanska porodica. Njen postanak, razvoj i uticaj u vremenu od 1574. do 1991. godine, Porodino izdanje, Sarajevo 1991., 295. 2320. Filipovi Muhamed, Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini, Radio Sa IX/31, Sarajevo 1980., 483-532. 2321. Filipovi Muhamed, Filozofija (Bosna i Hercegovina), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 166-168. 2322. Filipovi Muhamed, Migracija i duhovna situacija u Bosni i Hercegovini (ekscerpt iz saopenja), Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 475-478.

224

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2323. Filipovi Muhamed, Bonjaci na svome, Sandak III/54-55, Novi Pazar 1994., 10. 2324. Filipovi Muhamed, Zemlja posljednje tolerancije, Ljiljan IV/100, Sarajevo 1994., 10-11. 2325. Filipovi Muhamed, Povijest bosanske duhovnosti, Kabes III/20, Mostar 1997., 35-38. 2326. Filipovi Muhamed, Feljton: Bosna i Hercegovina (2): (2) (Osobine distribucije stanovnitva Bosne), Kabes III/23-24, Mostar 1997., 41-45. 2327. Filipovi Muhamed, Bosanski duh u knjievnosti ta je to?, Sandak VI/7374, Novi Pazar 1997., 7-11. 2328. Filipovi Muhamed, Feljton: O Zemlji Bosni (1): (1) (Kroz istoriju sredinom), Svijet III/88, Sarajevo 1998., 29-31. 2329. Filipovi Muhamed, Obnova drave BiH nakon 480 godine od njenog nestanka, Dani VII/130, Sarajevo 26.11. 1999., 43-45. 2330. Filipovi Muhamed Hadidedi Nedad, Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 225-233. 2331. Filipovi Muhamed Hadidedi Nedad, Narodi i narodnosti Bosne i Hercegovine, Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1983., 137-145. 2332. Filipovi Nedim, Uvodne napomene Introductori notes, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 73-75. (Dvojezino) 2333. Filipovi Nedim, Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeu, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 139-148. 2334. Filipovi Nedim, La formation de lethnie muslimane en Bosnie-Herzgovine, Les muslimans en Yougoslave, Chaiers, Belgard 1985., 1-19. 2335. Filipovi Nenad, Islamizacija Bosne u prva dva desetljea osmanske vlasti, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 5365. 2336. Fine John V. A., The Medieval and Ottoman Roots of Modern Bosnian Society, The Muslims of Bosnia Herzegovina. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia, Edited by Mark Pinson, Center for Middle

Drutvo

225

Eastern studies, Harvard Middle Eastern Monographs 28, Cambridge Massachusetts 1994., 1-21. 2337. Fine John V. A., Historijski korijeni jedinstvenog bosanskog identiteta, Knjiga saetaka, Bosnian paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 25. 2338. Fii Ladislav, Posjet grobu bosanske kraljice, Bosna Srebrena XLI/4, Sarajevo 1990., 144. 2339. Foreti Vinko, Smjetaj Hrvata i Srba u srednjem vijeku s naroitim obzirom na Crvenu Hrvatsku, Dubrovnik 4, Dubrovnik 1969., 59-97. (* Macan Trpimir, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 97-102.) 2340. Fortis Alberto, Put po Dalmaciji (Priredio Josip Bratuli), Globus, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1984., XVII + 303. (* Dodig Radoslav, Hercegovina 5, Mostar 1986., 271-273; okovi Pejo, IZ 9, Banja Luka 1988., 188-192.) 2341. Foti Aleksandar, Beg (35-36); Vojvoda (97); Sandak-beg (644-645), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2342. Frejdenberg M. Maren, Rabi v srednevekovom gorode (Dalmacija, XIII-XV vv.), tudes balkaniques XV/3, Sofija 1979., 91-103. 2343. Frejdenberg M. Maren, Krestjanstvo na Balkanah v XII-XVIII vv., Kalinin 1984. 2344. Frejdenberg M. Maren, Dalmatincy v balkanskoj trgovle XV-XVI vv., Voprosy socialnoj, politieskoj i kulturnoj istorii Jugo-Vostonoj Evropy, Balkanskie issledovanija, Moskva 1984., 138-149. 2345. Friedman Francine, The Muslims of Bosnia-Herzegivina: Their Historic Devlepoment from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia, Mark Pinson , Harward 1994. 2346. Friedman Francine, The Bosnian Muslims. Denial of a Nation, Boulder, Colorado/Oxford, Westiew Press 1996., XV + 288. (* Kornrumpf Hans-Jrgen, Sdostforschungen 56, Mnchen 1997., 631-633; Imamovi Mustafa, Ljiljan VI/212, Sarajevo 1997., 55; Kari Enes, Ljiljan VII/281, Sarajevo 1998., 52.) 2347. Furuhagen Hans, Plamen je zapalio svetenik Bogumil, Glas BiH u vedskoj 2, 1993.

226

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2348. Furuhagen Hans, Vatru je zapalio svetenik Bogumil, evko Kadri, Bonjatvo na vjetrometini, BiH kulturno-informativni centar, Drugo izdanje, Helsinborg 2000., 179-184. 2349. Gabelica Ivan, Daytonski sporazum je pravno nitavan i politiki tetan, Motrita 11, Mostar 1999., 42-45. 2350. Gafi Mustafa, Zemljovlasnici Bosne prema zvaninim dokumentima, Autorovo izdanje, Sarajevo 1997., 223. 2351. Garde Paul, La vie et la mort de la Yougoslavie, Librarie Artheme Fayard 1992. (2 izdanje 1994). (* Rajkovi Nataa, Hrvatska revija XLII/166, Zagreb 1992., 334-336.) 2352. Garde Paul, ivot i smrt Jugoslavije, (Preveo s francuskog ivan Filippi), Ceres Zagreb-Ziral Mostar, Biblioteka Ceres, Knjiga 12, Zagreb 1996., 453. (* A. B., Naa rije 42/2850, Zenica 1997., 11; ... Svijet I/40, Sarajevo 1996., 56-59.) 2353. Gavran Dragan, Povijesno-kulturni krug sredinje Bosne, Krijesnica II/6, Zenica 1995., 10. 2354. Gavran Ignacije, Kotromanika na poljskom prijestolju, Svjetlo rijei IV/35, Sarajevo 1986., 10-11. 2355. Gavran Ignacije, Veliina i bijeda jedne velikake porodice (Kosae), Svjetlo rijei V/55, Sarajevo 1987., 10-11. 2356. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 259. (* Kovai Anto Slavko, NEV XXXVIII/1-2, Sarajevo 1988., 286-287.) 2357. Gavran Ignacije, Kotromanika na poljskom prijestolju, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 49-52. 2358. Gavran Ignacije, Veliina i bijeda jedne velikake porodice (Kosae), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 71-75. 2359. Gavran Ignacije, Kraljica blaenica (Katarina Kosaa-Kotromani), Svjetlo rijei VIII/83, Sarajevo 1990., 10-11. 2360. Gavran Ignacije, Ime Hrvat kroz prolost, Svjetlo rijei IX/105, Sarajevo 1991., 12-13. 2361. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 278. (godina izdanja nije upisana). (*

Drutvo

227

Fii Ladislav, Svjetlo rijei XIV/160-161, Livno 1996., 22; Karamati Marko, BF IV/5, Samobor 1996., 226-227.) 2362. Gavran Ignacije, Kraljica blaenica (Katarina Kosaa-Kotromani), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 9-13. 2363. Gavran Ignacije, Ime Hrvat kroz prolost, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 121-126. 2364. Gavran Ignacije, Bosansko obiljeje (Uz dravni grb Bosne i Hercegovine), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 137-141. 2365. Gavran Ignacije, Bosanski vitezovi, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 148152. 2366. Gavran Ignacije, Kraljica Katarina Hrvatica ili: Razgovor o narodnosti, Kalendar Svetoga Ante 1998, Livno-Sarajevo 1997., 65-73. 2367. Gavran Ignacije, Svi bez iznimke katolici (Vjerska pripadnost bosanskih vladara), Svjetlo rijei XVI/189, Sarajevo 1998., 18-19. 2368. Gavran Ignacije, Katoliki korijeni (Vjersko podrijetlo bosanskih muslimana), Svjetlo rijei XVII/193, Sarajevo 1999., 26-27. 2369. Gavrilovi Vera, Lekari, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 364-365. 2370. Genocidom do istrebljenja, Izdavaka udruga Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne, Zagreb 1995. (* Ivka Svjetlana, HM I/3-4, Sarajevo 1997., 231234. 2371. Gestrin Ferdo, Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava / Risultati della storiografia jugoslava, Migracije Slovanov v Italijo Le migrazioni degli Slavi in Italia, 7. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino 7. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani, (Uredil A cura di: Ferdo Gestrin), Zgodovinsko drutvo za Slovenijo, Ljubljana 1978., 2-38. 2372. Gestrin Ferdo, Migracije Slovanov v Italijo. Rezultati jugoslovanske historiografije, Z 32/1, Ljubljana 1978., 7-21. 2373. Gestrin Ferdo, Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava, Quaderni storici 40, Ancona 1979.

228

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2374. Gestrin Ferdo, Migracije Slovanov v Fanu v 15. stoletju, njihova poselitev v mestu in drubena struktura, Z 32/3, Ljubljana 1978., 233-242. 2375. Gestrin Ferdo, Migracije Slovanov v Fanu, njihova poselitev v mestu in drubena struktura, JI XVIII/1-2, Beograd 1979., 21-28. 2376. Gestrin Ferdo, Migracije Slovena u Italiju kroz vekove, I 31, Beograd 1984., 6777. 2377. Gestrin Ferdo, Migracije Slovanov v Italiju skozi stoletja, Glasnik Slovenske matice 8/1, Ljubljana 1984., 49-57. 2378. Gestrin Ferdo, Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava, Quaderni di Proposte e richerce No 3, Ancona 1988., 247-271. 2379. Gestrin Ferdo, Slovani v Pesaru od 15. do 17. stoletja, Z 49/3, Ljubljana 1995., 341-351. 2380. Gestrin Ferdo, Suenjstvo - prisilna migracija Slovanov v Italijo, Z 50/1, Ljubljana 1996., 11-20. 2381. Gestrin Ferdo, Slovanske migracije v Italijo, Slovenska matica, Ljubljana 1998., 297. (* Voje Ignacij, Z 52/3, Ljubljana 1998., 447-451; orali Lovorka, Povijesni prilozi 19, Zagreb 2000., 277-280.) 2381a. Glii Branko, Vladarska titula na novcu bosanskog kralja Stefana Tomaevia, Dinar 10, Beograd 1998., 16-17. 2382. Glomazi Milisav, Etniko i nacionalno bie Crnogoraca, Panpublik, Beograd 1988., 211. 2383. Goldstein Ivo, Ponovo o Srbima u Hrvatskoj u 9. stoljeu, HZ 37, Zagreb 1984. 2384. Goldstein Ivo, Hrvatska povijest izme u Istoka i Zapada, Radovi 27, Zagreb 1994., 303-316. 2385. Golui Antun, Rodovi Slanskog primorja, Zavod za povijesne znanosti HAZU, Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice 2, Dubrovnik 1991. 2386. Golua Boo, Katolika crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941. Bosna i Hercegovina zemlja katolika, pravoslavaca i muslimana, Mostar 1995., 336. (* Zovko Ljubomir, HM I/3-4, Sarajevo 1997., 221-224.) 2387. Golua Boo, Hrvatska u vrijeme kraljeva narodne krvi, Crkva na kamenu XX/218, Mostar 1999., 13.

Drutvo

229

2388. Grafenauer Bogo, Feudalizam u jugoslavenskim (jugoslovenskim) zemljama, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 117-119. 2389. Grafenauer Bogo, Ime (Hrvati), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 1-2. 2390. Grgi Marijan, Ljiljan, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kranstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fui, Marijan Grgi, Radovan Ivanevi, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nei i Doris Barievi), SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979., 387-388. 2391. Grmaa Dolores, Sjeanje na dobru kraljicu, Svjetlo rijei XVIII/211, Sarajevo 2000., 69-70. 2392. Grubii Silvije, Postanak imena Hrvat, Krni zaviaj 22, Humac 1989., 17-25. 2393. Gruhonji Asim, Feljton: Krstaki ratovi (2-3): (2) (Poelo je prije 700 godina), Prva linija III/19, Sarajevo 1994., 40; (3) (Otkud Muslimani u Ma arskoj prije 800 godina), Prva linija IV/20, Sarajevo 1995., 28. 2394. Guji Kasim, Hrvatsko podrijeklo begovih familija u zapadnoj Bosni i Hercegovini, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 230-246. 2395. Hadiahmetovi Ismail, Prihvat islama u Bosni i Hercegovini, Hikmet IX/2 (98), Tuzla 1996., 77-81. 2396. Hadidedi Nedad, Etnika struktura srednjovjekovne Bosne, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 111116. 2397. Hadidedi Zlatko, Istorijske osnove bonjatva, Bosna i bonjatvo, Karantanija, Ljubljana 1990., 137-151. 2398. Hadihasanovi Aziz, Hereza kao usud, Svijet III/90, Sarajevo 1998., 22-23. 2399. Hadijahi Muhamed, Astrologija (Bosna i Hercegovina), EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 309. 2400. Hadijahi Muhamed, Jo jedno bogumilsko islamsko kultno mjesto, Glasnik VIS-a SFRJ XLIV/3, Sarajevo 1981., 257-274. 2401. Hadijahi Muhamed, Die Anfnge der nationalen Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina, Sdostforschungen 21, Mnchem 1962., 168-193. (* Bali Smail, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 371-372.)

230

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2402. Hadijahi Muhamed, Poeci narodnog razvoja u Bosni i Hercegovini, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 19601967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 440-441. 2403. Hadijahi Muhamed, Porijeklo bosanskih Muslimana, Bosna, Muslimanska biblioteka, Sarajevo 1990., 186. (* Numi Hajrudin, as sjeanja. Muhamed Hadijahi (1918-1986), Zbornik priloga sa skupa odranog 22.06. 1996. u Sarajevu, KDB Preporod, Centar za bonjake studije, Biblioteka Dokumenti, Sarajevo 1997., 4849.) 2404. Hadijahi Muhamed, Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih muslimana), 2. izdanje, Islamska zajednica-Putokaz, Zagreb 1990. 2405. Hadijahi Muhamed, Posebnost Bosne i Hercegovine i stradanja Muslimana (Rukopis dostavljen saveznikim snagama 1944), KDM Preporod, Centar za bosanskomuslimanske studije, Biblioteka Dokumenti, Sarajevo 1991., 124. (* Imamovi Mustafa, GR IZ u SFRJ LV/5-6, Sarajevo 1992., 292-297; A. G., Oslobo enje 49/15655, Sarajevo 20.01. 1992., 7; Bandovi Safet, Oslobo enje 49/15675, Sarajevo 08.02. 1992., (KUN 72/530), 7.) 2406. Hadijahi Muhamed, Prvi susret s islamom na Balkanu, Grupa autora, Bonjaci i islam, Visoki saudijski komitet za pomo BiH, Regionalni ured u Sarajevu, Porodina biblioteka 16, Sarajevo 1998., 9-16. 2407. Hadijahi Muhamed H. H. S., Peina u Brataljeviima kod Kladnja kao kultno mjesto, Glasnik VIS-a u SFRJ XLII/5, Sarajevo 1979., 473-490. 2408. Hadiomeragi Maid, Legenda o posljednjim Kotromaniima u Derventi, Bosanska Posavina dio cjelovite Bosne i Hercegovine, (Zbornik radova sa okruglog stola odranog 24.11. 1994. godine u Sarajevu), Sabor Bosanske Posavine u Sarajevu-Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 1997., 37-49. 2409. Hajdarevi Azem, Historijska opravdanost autonomije Sandaka, Sandak I/12, Novi Pazar 1992., 49-50. 2410. Hajdarhodi Hamdija, Feljton: Putevi evropske medicine u Bosni i Hercegovini (1, 4-5): (1) (Nevolje su dolazile s karavanima), Oslobo enje 35/10792, Sarajevo 22.06. 1978., 14; (4) (Slana voda - lijek), Oslobo enje 35/10795, Sarajevo 25.06. 1978., 10; (5) (Od Italije do Drine), Oslobo enje 35/10796, Sarajevo 26.06. 1978., 8. 2411. Halilovi Enver, Bonjaci i vrijeme, FF, Tuzla 1995. (* iga Jusuf, Preporod XXVII/586, Sarajevo 1996., 22.)

Drutvo

231

2412. Halilovi Safet, Restitucija bosanske dravnosti (Izbor priloga i dokumenata), KDM Preporod Zenica, Centar za bosanske studije, Posebna izdanja, Knjiga 1, Zenica 1993., 376. (* Jalimam Ermina, Divan I/3, Travnik 1993., 17.) 2413. Halilovi Safet, Pogovor, Omer Ibrahimagi, Bosna i Bonjaci. Drava i narod koji su trebali nestati, Svjetlost, Sarajevo 1995., 219-222. 2414. Handi Adem, O irenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 37-52. 2415. Handi Adem, Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda), Organisation of the Islamic conference, Research Centre for Islamic History, Art and Culture, IRCICA, Istanbul 1994., XVI + 310. (* Manduki Jasmin, Gradina I/3, Teanj 1994., 18; Bali Smail, Preporod XXVIII/628, Sarajevo 1998., 32.). 2416. Handi Adem, Etnike promjene u sjeveroistonoj Bosni i Posavini u XV i XVI v., Adem Handi, Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda), Organisation of the Islamic conference, Research Centre for Islamic History, Art and Culture, IRCICA, Istanbul 1994., 7-17. 2417. Handi Adem, O irenju islama u sjeveroistonoj Bosni u XV i XVI vijeku, Adem Handi, Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda), Organisation of the Islamic conference, Research Centre for Islamic History, Art and Culture, IRCICA, Istanbul 1994., 33-74. 2418. Handi Adem, O irenju islama u Bosni (s posebnim osvrtom na srednju Bosnu), Adem Handi, Studije o Bosni (Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda), Organisation of the Islamic conference, Research Centre for Islamic History, Art and Culture, IRCICA, Istanbul 1994., 75-89. 2419. Handi Adem, Konfesionalni sastav stanovnitva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljeima osmanske vladavine, POF 42-43 (1992-1993), Sarajevo 1995., 118-153. 2420. Handi Adem, O konfesionalnom sastavu stanovnitva u Bosni i Hercegovini u prvim stoljeima osmanske vladavine, Graaniki glasnik 4, Graanica 1997., 16-20. 2421. Handi Adem, O irenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu, Grupa autora, Bonjaci i islam, Visoki saudijski komitet za pomo BiH, Regionalni ured u Sarajevu, Porodina biblioteka 16, Sarajevo 1998., 41-54. 2422. Handi Mehmed, Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovakih muslimana, (Fototip izdanja iz 1940), (sa starom oznakom: Sarajevo 1940), 34.

232

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2423. Handi Mehmed, Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovakih muslimana, Islamska misao H. Mehmeda Handia. Izbor radova, El-Hidaje, Glavni odbor Sarajevo-RIZ u Republici BiH, Sarajevo 1994., 175-204. 2424. Handi Mehmed, Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovakih Muslimana, Grupa autora, Bonjaci i islam, Visoki saudijski komitet za pomo BiH, Regionalni ured u Sarajevu, Porodina biblioteka 16, Sarajevo 1998., 17-40. 2425. Handi Mehmed, Izabrana djela Mehmeda Handia, Knjiga I-VI, (Prireivai: Esad Durakovi i Enes Kari), Ogledalo, Biblioteka Batina, Sarajevo 1999., I795; II-373; III-391; IV-411; V-604; VI-464. (* Durakovi Esad, Preporod XXIX/672, Sarajevo 1999., 20; Kari Enes, Preporod XXIX/668, Sarajevo 1999., 21; Gazi Lejla, POF 49 (1999), Sarajevo 2000., 293-308; elebi Almedina, Novi muallim I/1, Sarajevo 2000., 116-119; Kadribegovi Aziz, Preporod XXX/676, Sarajevo 2000., 19; Neimarlija Hilmo, Preporod XXX/691, Sarajevo 2000., 26; Bali erif, Preporod XXX/695, Sarajevo 2000., 19.) 2426. Handi Mehmed, Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovakih muslimana, Mehmed Handi, Izabrana djela Mehmeda Handia, Knjiga II, (Prire iva Esad Durakovi), Ogledalo, Biblioteka Batina, Sarajevo 1999., 7-46. 2427. Hasandedi Hivzija, Muslimani prozorske opine, Kabes IV/29, Mostar 1998., 26-27. 2428. Heftrich Urs, Srbi i rat u Bosni (Njemaka polemika 1997.), Behar IX/51, Zagreb 2000., 8-13. 2429. Hodi Sabit, irenje islama u Hercegovini, Kabes II/5, Mostar 1996., 46-47. 2430. Horvat Branko, Nisu svi Muslimani Bonjaci niti su svi Bonjaci Muslimani, Bosna i bonjatvo, Karantanija, Ljubljana 1990., 73-80. 2431. Horvati Dubravko, Pria o izdajici, Svjetlo rijei III/32, Visoko 1985., 10-11. 2432. Hrabak Bogumil, Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 149-152, 158-160. 2433. Hrabak Bogumil, Dubrovani u Ugarskoj i njihove veze sa Bosnom i Srbijom (1300-1541), Godinjak grada Beograda 27, Beograd 1987., 57-70. 2434. Hrabak Bogumil, Knezovi i vojvode Trebinja i Popova do XVII veka, Tribunia 6, Trebinje 1982., 79-88. 2435. Hrabak Bogumil, Razgranavanje katuna i stvaranje grupe katuna, odnosno plemena u nekadanjoj Hercegovini (XIII-XV vek), "Predmet i metod izuavanja

Drutvo

233

patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji", (Radovi sa naunog skupa, Titograd 23. i 24. novembra 1978. godine), CANU, Nauni skupovi 7, Odjeljenje drutvenih nauka 3, Titograd 1981., 181-201. 2436. Hrabak Bogumil, Prenoenje kuge iz italijanskih sajamskih i lukih gradova na prostor Neretva-Bojana (1350-1600), Acta historiae medicinae XXIX/4, Beograd 1989., 5-16. 2437. Hrabak Bogumil, Naseljavanje hercegovakih i kosovskih vlaha u Dalmatinsku Zagoru u XIV, XV i XVI veku, Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 67-87. 2438. Hrabak Bogumil, Diskusija, Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 598-599. 2439. Hrabak Bogumil, elnici stoarskih zajednica u istonoj Hercegovini u XIII XV veku, Zbornik za istoriju BiH 2, Beograd 1997., 139-172. 2440. Hrabak Bogumil, Preseljavanja preslavenskog stanovnitva na Balkan tokom srednjeg veka, Zbornik radova X kongresa istoriara Jugoslavije, SIJ, Beograd 1998., 73-83. 2441. Hrabak Bogumil, Diskusija, Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraivanja, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 429-431. 2442. Hrvati u BiH ciljevi i mogunosti, Zbornik radova sa simpozija, Neum 1922. XII 1994., Mostar 1995. (* imi Stjepan, Steak II/14, Sarajevo 1995., 16-17; Paponja Sreko, Steak II/21, Sarajevo 1995., 12; Filipovi S. Nikola, Steak II/21, Sarajevo 1995., 12-13.) 2443. Hrvatsko podrijetlo bosansko-hercegovakih Muslimana (Zbornik), Hrvatska hercegovaka zajednica Herceg Stjepan, Zagreb 1992. (* M. H., Steak I/1, Sarajevo 1994., 21.) 2444. Hywood Colin, Bosnia Under Ottoman Rule, 1463-1800, The Muslims of Bosnia Herzegovina. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia, Edited by Mark Pinson, Center for Middle Eastern studies, Harvard Middle Eastern Monographs 28, Cambridge Massachusetts 1994., 22-53.

234

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2445. Ibrahimagi Omer, Nacije nisu konstitutivni, ve autohtoni element Bosne i Hercegovine, VKBI, Tribina 15, Sarajevo 1994., 21-28. 2446. Ibrahimagi Omer, Bosna i Bonjaci. Drava i narod koji su trebali nestati, Svjetlost, Sarajevo 1995., 224. (* Halilovi Safet, Slobodna Bosna II/11, Sarajevo 1996., 19; Dambegovi Sanela, Unsko-sanske novine I/9, Biha 1996., 13; Kurtehaji Suad, Graaniki glasnik IV/7, Graanica 1999., 100-102.) 2447. Ibrahimagi Omer, Dan bosanske dravnosti, VKBI, Tribina 36, Sarajevo 1995., 9-19. 2448. Ibrahimagi Omer, Bosna u mirovnom procesu, VKBI, Tribina 41, Sarajevo 1995., 38. 2449. Ibrahimagi Omer, Dravno-pravna i nacionalna vertikala Bosne i Bonjaka (teze), Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 9-11. 2450. Ibrahimagi Omer, Dravnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja 13, Sarajevo 1997., 78. (* Zgodi Esad, GR IZ BiH LIX/910, Sarajevo 1997., 957-964; Zgodi Esad, Esad Zgodi, Drava, nacija, demokratija (Iz diskursa SDP BiH), Kantonalni odbor SDP, Sarajevo 1998., 176-184.) 2451. Ibrahimagi Omer, Dravno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine, Centrala SDA, Sarajevo 1997., 85. 2452. Ibrahimagi Omer, Nunost promjene filozofije miljenja Bonjaka o svojoj odbrani, GR IZ BiH LIX/11-12, Sarajevo 1997., 1091-1098. 2453. Ibrahimagi Omer, Dravno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine (Kratak pregled) Constitutional development of Bosnia and Herzegovina (A Short Survey), VKBI, Biblioteka Posebna izdanja 38, Sarajevo 1998., 134. 2454. Ibrahimagi Omer, Kontinuitet bosanskohercegovake drave, Knjiga saetaka, Bosnian Paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 123-124. 2455. Ibrahimagi Omer, Ljiljani uvaju bosansku duu, Dnevni avaz IV/796, Sarajevo 07.02. 1998., (Fokus 41) 11. 2456. Ibrahimagi Omer, Politiki sistem Bosne i Hercegovine (Udbenik sa hrestomatijom), Knjiga prva, Magistrat, Editio iuridica 5, Sarajevo 1999., 283. (* Ljubovi Esad, Ljiljan 375, Sarajevo 2000., 49; Pejanovi Mirko, Oslobo enje 56/19056, Sarajevo 12.03. 2000., (KUN) 6.

Drutvo

235

2457. Ibrahimovi Ramiza, Struktura vojnike klase u XV i poetkom XVI vijeka s posebnim osvrtom na irenje islama u Bosni, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 269-282. 2458. Ibrakovi D., Kontinuitet bosanske dravnosti (Nauni skup (Bosna i Bonjaci u borbi za opstanak), Naa rije 42/2851, Zenica 1997., 11. 2459. Imamovi Enver, Treba li nam kraljica, Nedjelja, Sarajevo 11.05. 1990. 2460. Imamovi Enver, Feljton: Gdje su i ta je sa grobovima bosanskih vladara (1-2): (1) (Duboki su bunari prolosti), Oslobo enje 48/15335, Sarajevo 28.02. 1991., 9; (2) (Potomci dobrih Bonjana), Oslobo enje 48/15336, Sarajevo 01.03. 1991., 11. 2461. Imamovi Enver, Neobina zemlja, Oslobo enje 48/15393, Sarajevo 27.04. 1991., (KUN X/32(490), 11. 2462. Imamovi Enver, Produkt historijskih imperativa (itanje Herceg-Bosne), Oslobo enje 48/15431, Sarajevo 06.06. 1991., 10. 2463. Imamovi Enver, Tri vjere, a jedan narod, Oslobo enje 48/15639, Sarajevo 04.01. 1992., 7. 2464. Imamovi Enver, Korijeni bosanske dravnosti, Zemlja 1, Sarajevo 1992. 2465. Imamovi Enver, Korijeni bosanske dravnosti, Podrinjske informativne novine, Sarajevo 1992. 2466. Imamovi Enver, Svoji na svome, Slobodna Bosna, Sarajevo 09.01. 1992. 2467. Imamovi Enver, Sve je razvueno i nestalo bez traga (Kada i kako je opljakana kulturna batina sa ovih hercegbosanskih prostora), Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., 8. 2468. Imamovi Enver, Osvrt na podatke koji upuuju da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao Univerzitet, Simpozij Prilog historiji kulturno-obrazovnog razvitka Bosne i Hercegovine, (Sarajevo, septembra 1993), Avicena, Zbornik saetaka, Biblioteka Nauni skupovi III, Sarajevo 1993., 31-32. 2469. Imamovi Enver, Feljton: Mrnja dubokih korijena (1-2): (1) (Svjedoanstva prolosti), Oslobo enje 50/16023, Sarajevo, 24.01. 1993., 2; (2) (Pad bosanske kraljevine), Oslobo enje 50/16024, Sarajevo 25.01. 1993., 2. 2470. Imamovi Enver, Od Dukljana do etnika (Hiljadugodinje prekodrinsko zlo), Oslobo enje 50/16135, Sarajevo 16.05. 1993., 6-7.

236

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2471. Imamovi Enver, Odnos bosanskoga i muslimanskoga kontinuitet, Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. decembar 1992., VKBI, Sarajevo 1994., 67-70. 2472. Imamovi Enver, Kraj antikog doba i dolazak Slavena, Enver Imamovi, Historija 5. razred osnovne kole, 1. izdanje, RBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, Sarajevo 1994., 111. (2. izdanje 1997., 3 izdanje 2000.). 2473. Imamovi Enver, Korijeni Bosne i bosanstva, (Izbor novinskih lanaka, predavanja sa javnih tribina, referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga), Me unarodni centar za mir, Biblioteka Bosna, Sarajevo 1995., 404. (* Omerbegovi Nermina, Oslobo enje 52/17047, Sarajevo 24.11. 1995., 10; Hadirovi Ahmed, Oslobo enje 53/17094, Sarajevo 18.01. 1996., 16; ... Didaktiki putokazi 4, Zenica 1996., 49; Brzica Stjepan, Steak IV/46, Sarajevo 1997., 8-10; ator Muhamed, Kabes III/16, Mostar 1997., 63.) 2474. Imamovi Enver, Robovlasniki lov na Bonjake (Kako su u srednjem vijeku iz Bosne odvo eni u roblje bogumili), Ljiljan IV/113, Sarajevo 1995., 24. 2475. Imamovi Enver, Slavna bosanska vojska, Prva linija IV/22, Sarajevo 1995., 34. 2476. Imamovi Enver, Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana, Bosna i Hercegovina i svijet, Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 47-54. 2477. Imamovi Enver, Bosanska dinastija Kotromania, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 21-37.. 2478. Imamovi Enver, Feljton: Bosanska dinastija Kotromania (1-8): (1) (Vladari Kulinovog roda), Oslobo enje 53/17259, Sarajevo 27.06. 1996., 16; (2) (Kolijevka prave Bosne), Oslobo enje 53/17260, Sarajevo 28.06. 1996., 22; (3) (Tri ene Stjepana II), Oslobo enje 53/17261, Sarajevo 29.06. 1996., 16; (4) (Tajne kraljevskih grobnica), Oslobo enje 53/17262, Sarajevo 30.06. 1996., 16; (5) (Vjerno uz Crkvu bosansku), Oslobo enje 53/17263, Sarajevo 01.07. 1996., 20; (6) (Bosna zlatna i srebrena), Oslobo enje 53/17264, Sarajevo 02.07. 1996., 10; (7) (Riznica Bobovca), Oslobo enje 53/17265, Sarajevo 03.07. 1996., 10; (8) (Propast Kraljevstva), Oslobo enje 53/17266, Sarajevo 04.07. 1996., 16. 2479. Imamovi Enver, Feljton: Korijeni bosanske vojske (1-3): (1) (Bosanski Iliri prijete Rimu), Slobodna Bosna II/10, Sarajevo 1996., 39-41; (2) (Osvajanje Srbije i Hrvatske), Slobodna Bosna II/11, Sarajevo 1996., 39-41; (3) (Slavna bosanska vojska), Slobodna Bosna II/12, Sarajevo 1996., 39-41. 2480. Imamovi Enver, Korijeni kulturno-vjerskih odnosa Bosne i Irana, Kabes III/17, Mostar 1997., 48-49.

Drutvo

237

2481. Imamovi Enver, U ast bosanske kraljice Katarine (Uspjean nastup sarajevskih studenata povodom obiljeavanja 519. godinjice smrti posljednje bosanske kraljice Katarine), Oslobo enje 54/17747, Sarajevo 29.10. 1997., 16. 2482. Imamovi Enver, Porijeklo i pripadnost stanovnitva Bosne i Hercegovine, Art 7, Sarajevo 1998., 115. (* kegro Ante, BF VI/10, Sarajevo 1998., 216-236; kegro Ante, Povijesni prilozi 17, Zagreb 1998., 308-330; Selhanovi Selman, Preporod XXVIII/647, Sarajevo 1998., 19; kegro Ante, Obavijesti HAD XXXI/1, Zagreb 1999., 137-142; kegro Ante, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 317-338; Jalimam Salih, GR IZ BiH LXI/1-2, Sarajevo 1999., 154-156; Kosovac Abdulah, Naa kola XLVI/11, 2000., 61-62; Lovrenovi Dubravko, Dani VIII/173, Sarajevo 22.09. 2000., 48-49; Lovrenovi Dubravko, Steak VII/82, Sarajevo 2000., 35; Rubi Nela, Zarez II/26, Zagreb 2000., 11) 2483. Imamovi Enver, Ljiljani i Bonjaci, Kabes IV/29, Mostar 1998., 30-32. 2484. Imamovi Enver, Feljton: Porijeklo i pripadnost stanovnitva Bosne i Hercegovine (1-20): (1) (Slavenizirani Iliri), Oslobo enje 55/18017, Sarajevo 27.07. 1998., 15; (2) (Prvi ljudi na tlu Bosne), Oslobo enje 55/18018, Sarajevo 28.07. 1998., 13; (3) (Revolucionarni pomaci), Oslobo enje 55/18019, Sarajevo 29.07. 1998., 19; (4) (Zavojevai i pitomi), Oslobo enje 55/18020, Sarajevo 30.07. 1998., 19; (5) (Pod rimskom vlau), Oslobo enje 55/18021, Sarajevo 31.07. 1998., 19; (6) (ija je Bosna), Oslobo enje 55/18022, Sarajevo 01.08. 1998., 19; (7) (Bonjaci, ime predslavenskog porijekla), Oslobo enje 55/18023, Sarajevo 02.08. 1998., 19; (8) (Trei narod), Oslobo enje 55/18024, Sarajevo 03.08. 1998., 14; (9) (Doba bezimenih banova), Oslobo enje 55/18025, Sarajevo 04.08. 1998., 13; (10) (Izme u drave i niije zemlje), Oslobo enje 55/18025, Sarajevo 05.08. 1998., 20; (11) (Antropoloke razlike), Oslobo enje 55/18025, Sarajevo 06.08. 1998., 21; (12) (Poslovino potenje i dobrota), Oslobo enje 55/18026, Sarajevo 07.08. 1998., 19; (13) (Ljiljani me u trnjem), Oslobo enje 55/18027, Sarajevo 08.08. 1998., 18; (14) (Vjersko arenilo Bosne), Oslobo enje 55/18028, Sarajevo 09.08. 1998., 14; (15) (Svi Bosanci, razliita vjera), Oslobo enje 55/18029, Sarajevo 10.08. 1998., 18; (16) (U jednoj porodici dvije vjere), Oslobo enje 55/18030, Sarajevo 11.08. 1998., 13; (17) (Zemlja u rukama domae vlastele), Oslobo enje 55/18031, Sarajevo 12.08. 1998., 22; (19) (Hercegovina vlaka magistrala), Oslobo enje 55/18032, Sarajevo 13.08. 1998., 15; (20) (Vlasi s krivotvorenim imenima), Oslobo enje 55/18033, Sarajevo 14.08. 1998., 18. 2485. Imamovi Enver, Historija bosanske vojske, Art 7, Edicija Bosanski korijeni, Sarajevo 1999., 325. (* Hadirovi Ahmed, Dnevni avaz (Fokus V/128), Sarajevo 30.10. 1999., 18; kegro Ante, Povijesni prilozi 18, Zagreb 1999., 446-450; kegro Ante, Obavijesti HAD XXXI/3, Zagreb 1999., 164-169; Avdi Edin, Slobodna Bosna V/159, Sarajevo 02.12. 1999., 61; A. Ma., Oslobo enje 45/18881, Sarajevo 18.09. 1999., 15; A. u., Oslobo enje 45/18914, Sarajevo 21.10. 1999., 21; kegro Ante, BF VIII/12, Sarajevo 2000., 321-326.)

238

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2486. Imamovi Enver, iji je kralj Stjepan Tomaevi?, Oslobo enje 45/18903, Sarajevo 10.10. 1999., (KUN) 2. 2487. Imamovi Enver, Bosanski vitezovi, 5 plus 6, Sarajevo 1999., 18-21. 2488. Imamovi Enver, Grobovi naih predaka, 5 plus 10, Sarajevo 1999., 22-24. 2489. Imamovi Enver, Dobri bogumili, 5 plus 7, Sarajevo 1999., 18-20. 2490. Imamovi Enver Bonjak Jozo, Poznavanje drutva za IV razred osnovne kole, Sarajevo 1994. 2491. Imamovi Isak, Osebujnost bosansko-hercegovakih Muslimana i njihove narodnosti, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 481-482. 2492. Imamovi Mustafa, Dravni razvoj i drutveno-politiki sistem (Historijski pregled), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 217-221. 2493. Imamovi Mustafa, Dravni razvoj i drutveno-politiki sistem (Historijski pregled), Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1983., 129-133. 2494. Imamovi Mustafa, Diplomacija (Diplomatija) (Bosna i Hercegovina), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 467. 2495. Imamovi Mustafa, Dravnopravni razvitak jugoslovenskih naroda (Nacrt predavanja), Studio m, Sarajevo 1991., 146. 2496. Imamovi Mustafa, Pregled istorije genocida nad Muslimanima jugoslovenskim zemljama, GR IZ u SFRJ LXV/6, Sarajevo 1991., 673-693. u

2497. Imamovi Mustafa, Ustav Bosne i Hercegovine, Bosanski ustav (fototip izdanja iz 1910. godine), Muslimanski glas, Sarajevo 1991., 11-56. 2498. Imamovi Mustafa, Pregled istorije genocida nad Muslimanima u jugoslovenskim zemljama, Safet Halilovi, Restitucija bosanske dravnosti (Izbor priloga i dokumenata), KDM Preporod Zenica, Centar za bosanske studije, Posebna izdanja, Knjiga 1, Zenica 1993., 63-80. 2499. Imamovi Mustafa, Osnove historijske naznake bosanskomuslimanskog nacionalnog identiteta (Uvodni referat sa osnivanja Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca u Sarajevu 22. decembra/prosinca, godine ratne 1992., MAG, Sarajevo 1993., 12.

Drutvo

239

2500. Imamovi Mustafa, Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskoga nacionalnog identiteta, Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. decembar 1992., VKBI, Sarajevo 1994., 11-19. 2501. Imamovi Mustafa, Bosansko-muslimanski narod i njegova geneza, Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, Armija BiH, Press centar, Vojna biblioteka 1, Sarajevo 1. izdanje 1993., 2. izdanje, 1994., 29-38. 2502. Imamovi Mustafa, Dravno-pravni razvitak Bosne u srednjem vijeku, Bosna i Bonjaci (Dravno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine i bonjakomuslimanski narod), Armija RBiH, Uprava za moral Generaltaba, Press centar, Vojna biblioteka 16, Sarajevo 1995., 9-32. 2503. Imamovi Mustafa, Integraciona ideologija i Bosna, Erasmvs 18, Zagreb 1996., 38-47. 2504. Imamovi Mustafa, Feljton: Integracione ideologije Bosne (3): (3) (Bosanski je bio diplomatski jezik na Porti), Ljiljan V/202., Sarajevo 1996., 29. 2505. Imamovi Mustafa, Uvod u historiju Bonjaka, Odjek L/1-3, Sarajevo 1997., 2, 4-5. 2506. Imamovi Mustafa, Introduction to the History of the Bosniaks, Odjek, Special 50th anniversary edition, Sarajevo 1997., 5-10. 2507. Imamovi Mustafa, Dravnost i granice Bosne i Hercegovine, Knjiga saetaka, Bosnian Paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 28. 2508. Imamovi Mustafa, Historija drave i prava Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999., 445. (* Jalimam Salih, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 1080-1082; Serdarevi Husein, Didaktiki putokazi VI/19, Zenica 2000., 128-129.) 2509. Imamovi Mustafa, Predgovor, Marian Wenzel, Bosanski stil na stecima i metalu Bosnian Style on Tombstones and Metal, Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo Publishing, Sarajevo 1999., 7-9. 2510. Imamovi Mustafa, Bonjaci. Bosniaks, VKBI, Biblioteka Posebna izdnja 70, Sarajevo 2000., 39. (Dvojezino). (* ... Oslobo enje 57/19329, Sarajevo 10.12. 2000., (KUN) 8.) 2511. Imamovi Mustafa, Bonjaci, Ko je ko u Bonjaka, VKBI, Sarajevo 2000., 9-16. 2512. Imamovi Mustafa, Predgovor, Ibrahim Pai, Od hajduka do etnika (Stradanje i genocid nad glasinakim Bonjacima od najstarijih vremena do 1994. godine), Bemust, Biblioteka Dometi, Sarajevo 2000., 9-19.

240

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2513. Imamovi Mustafa Mahmutehaji Rusmir, The genocide against the Bosnian Muslims, Bosnia and the Bosnian Muslims 4, Sarajevo 1991., 32. 2514. Isakovi Alija, Rije itaocu, O nacionaliziranju Muslimana (101. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana), (priredio Alija Isakovi), Globus, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1990., 7-19. 2515. Isakovi Alija, O Muslimanima, Preporod XXI/469, Sarajevo 1990., 13. 2516. Isakovi Alija, Autentinost i autohtonost bosanskog duha, Dijalog Nova serija II/8, Sarajevo 1996., 76-77. 2517. Isakovi Alija, Autentinost i autohtonost bosanskog duha, Bosanski duh, Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina mogunosti i perspektive razvoja 3, Sarajevo 1997., 10-11. 2518. Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997. (* Rastovi Aleksandar, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 494-498; Kuuk-Sorgu Indira, Ljiljan VII/290, Sarajevo 1998., 8.) 2519. Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (Muhamed Hadijahi-Mahmud Tralji-Nijaz ukri), Starjeinstvo Islamske zajednice u SR BiH, Svjetlost, Sarajevo 1977., 168. (2 izdanje, Meihat Islamske zajednice u BiH-Izdavaka djelatnost ElKalem, Sarajevo 1991., 168.) (* Mijatovi An elko, CCP III/3, Zagreb 1979., 151153.) 2520. Istona Bosna i Sandak (Znanstveni skup), 23. maja 1994., Udruenje Bonjaka porijeklom iz Sandaka, Sarajevo 1996., 174. 2521. Italia felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente, Romagna, Marche, Abruzzi secoli XIV-XVI", Quaderni di Proposte e richerche 3, Ostra Vetera, Ancona 1988., 334. 2522. Ivankovi eljko, Bosanskohercegovaki Hrvati i njihova nacionalnost, Hrvatski narodni kalendar 1993, Godina 41, Sarajevo 1992., 39-50. 2523. Ivankovi eljko, Bosna, franjevci, Andri koncentrini krugovi istog (Knjievni esej), Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 509-520. 2524. Jahi E. (Hadijahi Muhamed), Islamizirana djeca bosanske kraljice Katarine, NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 223-230. 2525. Jalimam Salih, Istoriar i Vrijeme, Ajvatovica 95, Muftijstvo Travnik, Prusac 1995., 63-70.

Drutvo

241

2526. Jalimam Salih, Feljton: Ratovi srednjovjekovne bosanske drave, Prva linija IV/35, Sarajevo 1995., 30-31; Bosna na vrhuncu moi, Prva linija V/37, Sarajevo 1996., 26-27; Bosna sa dva kralja, Prva linija V/38, Sarajevo 1996., 28-29; Slom bosanske srednjovjekovne drave, Prva linija V/39, Sarajevo 1996., 28-29. 2527. Jalimam Salih, Historijska osnova bosanske posebnosti, Kabes III/20, Mostar 1997., 27-31. 2528. Jalimam Salih, Feljton: Prologomena za studiju o historiji bonjatva (1-3): (1) (Prologomena za studiju o historiji bonjatva), Kabes III/22, Mostar 1997., 48-49; (2) (Bonjaka posebnost), Kabes III/23-24, Mostar 1997., 41-45; (3) (Bonjatvo i jezik), Kabes III/25, Mostar 1997., 36-38. 2529. Jalimam Salih, Ne poprite nego dijalog vjera, Steak V/57, Sarajevo 1998., 8. 2530. Jalimam Salih Spahi Mustafa, Lastavica od bogumilskog zborita do muslimanskog dovita, Zemedia, Zenica 1998., 135. (* Hasanica-Haimi Indira, GR IZ BiH LX/3-4, Sarajevo 1998., 481-483; Pai Mustafa, Preporod XXVIII/641, Sarajevo 1998., 19.) 2531. Janekovi-Rmer Zdenka, Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: izme u prihvaenosti i odbaenosti, Radovi 26, Zagreb 1993., 27-38. 2532. Janekovi-Rmer Zdenka, Javni rituali u politikom diskursu humanistikog Dubrovnika, Radovi 29, Zagreb 1996., 68-86. 2533. Janekovi-Rmer Zdenka, Okvir slobode. Dubrovaka vlastela izme u srednjovjekovlja i humanizma, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Prilozi povijesti stanovnitva Dubrovnika i okolice, Knjiga 8, Zagreb-Dubrovnik 1999., 451. (* Voje Ignacij, Z 54/1, Ljubljana 2000., 137-140.) 2534. Jankovi Dragoslav, Istorija drave i prava naroda Jugoslavije, 10. izdanje, Nauna knjiga, Beograd 1981. 2535. Jankovi Dragoslav Mirkovi Mirko, Dravnopravna istorija Jugoslavije, Nauna knjiga, Beograd 1982. (* Imamovi Mustafa, Odjek XXXVI/22, Sarajevo 1983., 22.) 2536. Jankovi Marija irkovi Sima, Vladika, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 86. 2537. Jelaanin Edib, Niti je ikada kraljica Katarina spominjana kao Hrvatica, niti Bosna kao hrvatska pokrajina, jer tada Hrvatska nije ni postojala (Hrvatski kontinuitet u svojatanju bosanske povijesti: Novo nacionalno prekrtenje posljednje bosanske kraljice Katarine Kosae-Kotromani), Ljiljan VI/211, Sarajevo 1997., 30-31.

242

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2538. Jelavich Charles, South Slav Nationalisms. Textbooks and Yugoslav Union before 1914., Ohio State university Press 1990. 2539. Jelavich Charles, Junoslavenski nacionalizmi (Jugoslovensko ujedinjenje i udbenici prije 1914.), (Prijevod s engleskog Josip entlija), Globus Nakladni zavodK, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1992., 336. 2540. Jele Sead, I srpski i hrvatski i kralj bonjaki, Dani VII/121, Sarajevo 24.09. 1999., 39. 2541. Jurii Gabrijel Hrvatin, Kotromani-Kosaa Katarina (1424-1478), Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998., 494. 2542. Juriin P., Bosanski kralj u Splitu (ta se deava sa sarkofagom Stjepana Tomaevia), Oslobo enje 52/17011, Sarajevo 18.10. 1995., 12. 2543. Kadri evko, Bonjatvo na vjetrometini, BiH kulturno-informativni centar, Drugo izdanje, Helsinborg 2000., 234 + u dodatku: Marko Vego, Historijska karta srednjovjekovne bosanske drave. 2544. Kajmakovi Radmila, Kult predaka, Na svijet XX/227, Sarajevo 1984., 28. 2545. Kajmakovi Radmila, Karavanski saobraaj, Na svijet XXII/248, Sarajevo 1986., 26. 2546. Kamenica Edina, Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni? Oslobo enje 54/17744, Sarajevo 26.10. 1997., (KUN) 6-7. (razgovor sa Enverom Imamoviem), 2547. Kapetani Niko Vekari Nenad, Broj stanovnika Konavala od 15. do 20. stoljea, "Konavle u prolosti, sadanjosti i budunosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije 15, Dubrovnik 1998., 101-110. 2548. Kapetani Niko Vekari Nenad, Stanovnitvo Konavala, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Prilozi povijesti stanovnitva Dubrovnika i okolice, Knjiga 7, Svezak 1 Dubrovnik 1998., 395. (* Benyovski Irena, Povijesni prilozi 17, Zagreb 1998., 332-335; Macan Trpimir, Kolo VIII/2, Zagreb 1998., 350-351; Kurtovi Esad, HM IV/17, Sarajevo 2000., 289-293.) 2549. Kapetani Niko Vekari Nenad, Stanovnitvo Konavala, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Prilozi povijesti stanovnitva Dubrovnika i okolice, Knjiga 7, Svezak 2, Dubrovnik 1999., 438. (* Kurtovi Esad, HM IV/17, Sarajevo 2000., 289-293.)

Drutvo

243

2550. Karabeg Mugdim, Feljton: Stvaranje bosanskohercegovake posebnosti (1): (1) (Gdje se svjetovi stvaraju), Oslobo enje 46/14911, Sarajevo 23.12. 1989., 16. 2551. Karabeg Mugdim, Muslimani potiu od neznaboaca, Oslobo enje 47/15146, Sarajevo 19.08. 1990., (7 dana, br. 28), 6. 2552. Karamati Marko, U kraljevskom Jajcu, Bilten FTS XXVI/2, Sarajevo 1999., 302304. 2553. Karamati Marko, Uvodna rije, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 15-17. 2554. Karan Milenko, Vladar po dobru zapamen (Od Kulina bana i dobrijeh dana), Oslobo enje 48/15396, Sarajevo 30.04., 01. i 02.05. 1991., 6. 2555. Karihman Ferid, Hrvatsko-bonjake teme, Hrvatska sveuilina naklada, Zagreb 1996. (* Ivankovi eljko, Radovi HDZU 4, Sarajevo (1996), 149-153; Matkovi Stjepan, SP XXVIII/1, Zagreb 1997., 211-212.) 2556. Kasumovi Ismet, Bosanski duh, Znak Bosne I/1, Zenica 1995., 5-7. 2557. Katii Radoslav, Pitanje o podrijetlu Hrvata u hrvatskom diskurzu danas, Bilten FTS XXVII/1, Sarajevo 2000., 153-157. 2558. Kavazovi Esad, Nae srednjovjekovno krivino pravo u turskim zakonskim propisima, Kabes III/22, Mostar 1997., 24. 2559. Kico Mehmed, Bibliografija radova o politikom poloaju Bonjaka-Muslimana i bonjakoj kulturi, Divan II/15, Travnik 1995., 16-17. 2560. Kind Christian, Krieg auf dem Balkan. Der jugoslawische Bruderstreit: Geschichte, Hintergrnde, Motive, Verlag NZZ-Verlag Ferdinand Schningh, ZrichPaderborn 1994., 184. (* Prcela Frano, CCP XX/37, Zagreb 1996., 112-113.) 2561. Klai Nada, Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 171-172. 2562. Klai Nada, Herceg, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 691. 2563. Kljuanin Zilhad, Feljton: Nepoznata Bosna (1-4): (1) (Nepotpun pregled nepoznanica), Nai dani XXXVI/972 (42), Sarajevo 1989., 38-39; (2) (Disput o Kulinu banu), Nai dani XXXVI/973 (43), Sarajevo 1989., 46-49; (3) (Komendu za ravnopravnu upotrebu jednog naroda), Nai dani XXXVI/974 (44), Sarajevo 1989., 4649; (4) (Praslavenski elementi u kulturi bosanskih naroda), Nai dani XXXVI/975 (45), Sarajevo 1989., 46-49.

244

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2564. Koovi Bogoljub, O Bosni i bonjatvu, Bosna i bonjatvo, Karantanija, Ljubljana 1990., 61-72. 2565. Komadina Ante, Interkonfesionalni odnosi na podruju trebinjske biskupije, Tisuu godina Trebinjske biskupije, SV 2, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1988., 125-134. 2566. Koprivica A. Branko, O istoriji i legendi u pjesmi Propast Hercegovine (Herceg epan nije zet Crnojevia), Nikike novine, Niki 19.06. 1997., 28-29. 2567. Koreni Bojan, Feljton: Bavarski divan: Dr Sreko M. Daja (1-5): (1) (Repovi tu inske vladavine), Oslobo enje 47/15097, Sarajevo 01.07. 1990., 6; (2) (Prostor velikih migracija), Oslobo enje 47/15098, Sarajevo 02.07. 1990., 7; (3) (Greka evolucionizma), Oslobo enje 47/15099, Sarajevo 03.07. 1990., 8; (4) (Tradicionalizam, klerikalizam, fundamentalizam), Oslobo enje 47/15100, Sarajevo 04.07. 1990., 11; (5) (Kako dostii Zapad?), Oslobo enje 47/15101, Sarajevo 05.07. 1990., 8. 2568. Korjeni Kasim, Povratak i putovanje, Kabes I/2, Mostar 1995., 50-51. 2569. Kostreni Marko, Ban, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 468-469. 2570. Kotori Tarik, Bosanac prva ili etvrta opcija?, Dobojske novine IV/37, Doboj 1999., 9. 2571. Kovaevi Jovan, Avarski kaganat, SKZ, Beograd 1977., 242. (* Maksimovi Ljubomir, IG 1-2, Beograd 1978., 165-166; Vlahovi . Petar, GEI 27, Beograd 1978., 210-212; Leny Jan, Kwart. Histor. 36/1, 1979., 176-179.) 2572. Kovaevi-Koji Desanka, Uee Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 79-84. 2573. Kovaevi-Koji Desanka, Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 168, 172-173. 2574. Kovaevi-Koji Desanka, Drutvena struktura rudarskih gradova, "Socijalna struktura srpskih gradskih naselja (XII-XVIII vek), Smederevo-Beograd 1992., 35-49. 2575. Kovaevi-Koji Desanka, Istaknutiji Dubrovani u Srebrenici u doba Despotovine, "Valjevo - postanak i uspon gradskog sredita", Valjevo 1994., 122-132. 2576. Kovaevi-Koji Desanka, Domai stanovnici - dubrovaki gra ani u gradskim naseljima srednjovjekovne bosanske drave, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 149-158.

Drutvo

245

2577. Kovaevi-Koji Desanka, O domaim trgovcima u srednjovekovnoj Srebrenici, Zbornik za istoriju BiH 1, Beograd 1995., 57-65. 2578. Kovaevi-Koji Desanka, Gostionica (122); Katun (286-287); Katunar (287); Leprozorij (366-367); Stanjanin (699), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2579. Kovai Anto Slavko, Diskusija, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 41, 97, 98, 100. 2580. Kovai Anto Slavko, Katolici u kotorvarokom kraju, upni ured Kotor VaroSvjetlo rijei, Sarajevo 1989. (* ..., Bosna Srebrena 40/5, Sarajevo 1989., 233; ..., Kana 20/11-219, Sarajevo 1989., 23; Karaula Marijan, Svjetlo rijei VII/80, Sarajevo 1989., 12; Karajica Stipo, Bilten FTS XVII/2, PFB II/3, Sarajevo 1989./1990., 83-84; Orlovac Anto, Vrhbosna 1(104)/2, Sarajevo 1990., 41-43; V. S., NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 335-336.) 2581. Kreki Baria, Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398), Studi in memoria di Federigo Melis 2, Firenze 1978., 379-394. (* Lui Josip, Anali 19-20, Dubrovnik 1982., 495.) 2582. Kreki Baria, Dva priloga bosanskoj istoriji petnaestog vijeka, GDI BiH 37, Sarajevo 1986., 137-141. 2583. Kreki Baria, Cirkulacija informacija izme u Dubrovnika i Bosne, GDI BiH 39, Sarajevo 1988., 50-57. 2584. Kreso Muharem, Ugroavanje Bosne i Hercegovine kroz historiju i tradicija njene odbrane, Nauka o odbrani (Grupa autora), RBIH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1996., 89-108. 2585. Kriste uro, Na razme u bez me a (Neke znaajnije veze izme u Dubrovnika i zale a), Hercegovina 4-5 (12-13), Mostar 1998./1999., 199-217. 2586. Krivoi Stjepan, Stanovnitvo Dubrovnika i demografske promjene u prolosti, Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, Prilozi povijesti stanovnitva Dubrovnika i okolice, Knjiga 1, Dubrovnik 1990., 202. (* Prlender Ivica, Radovi 24, Zagreb 1991., 278-279; Frejdenberg Maren, Sdostforschungen 50, Mnchen 1991., 402-407.) 2587. Krzovi Ibrahim, O Dravnom birou u Visokom, Divan I/1, Travnik 1994., 12. 2588. Kuuk-Sorgu Indira, Lukava pljaka bosanske povijesti! (Da bi zbirka Muzeja hrvatskih starina u Splitu bila bogatija, susjedi nisu prezali odnijeti kosti jednog stranca, posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaevia), Avazov focus I/1, Sarajevo 17.10. 1995., 28.

246

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2589. Kuki Slavo, Recenzija, Pavo ivkovi, Etnika i vjerska povijest Bosne, Slavonije i Srijema do konca XVII. stoljea (Dolazak, razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima), Drugo izdanje, HKD Napredak, Sarajevo-Mostar 1998., 253-255. 2590. Kukuljevi-Sakcinski Ivan, Izabrana djela, MH, Zagreb 1997. 2591. Kulenovi Muradif, Duhovni kontinuitet Bonjatva, Behar I/3, Zagreb 1992., 13. 2592. Kulenovi Muradif, Feljton: Bosanski stanak ili dravno-pravna teorija Bosne (1-4): (1) (Bonjaci stari narod Evrope), Ljiljan IV/147, Sarajevo 1995., 36; (2) (Sva nas Bosna pomiriti nee), Ljiljan IV/148, Sarajevo 1995., 33; (3) (Ni bizantska, ni latinska, samo bosanska), Ljiljan IV/149, Sarajevo 1995., 35; (4) (Bosna nije aptom pala), Ljiljan IV/150, Sarajevo 1995., 33. 2593. Kulenovi Muradif, Bosanski stanak, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 47-53. 2594. Kulenovi Muradif, Bur ugurden (Duhovna magistrala bonjakog naroda), Hikmet IX/2(98), Tuzla 1996., 54-57. 2595. Kulenovi Muradif, Recepcija bonjakog nacionalnog imena u Republici Hrvatskoj, Bonjaka pismohrana I/1-4, Zagreb 1999., 9-18. 2596. Kulenovi Muradif, Kamo sree da smo davno prigrlili ime Bonjak i ili za njim (Razgovor s Emir Sinanovi, priredio evko Kadri), evko Kadri, Bonjatvo na vjetrometini, BiH kulturno-informativni centar, Drugo izdanje, Helsinborg 2000., 135-142. 2597. Kulenovi Salih, Etniki procesi na prostoru sjeveroistone Bosne od prahistorije do danas, Pogledi 7, Tuzla 1998., 51-56. 2598. Kulenovi Tarik, Feljton: Bonjaci kao Muslimani (1-2): (1) Behar I/3, Zagreb 1992., 30-31; (2) Behar I/4-6, Zagreb 1993., 16-17. 2599. Kulenovi Tarik, Prisvajanje i otu ivanje bosanskog srednjovjekovlja, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 146-153. 2600. Kulii piro, Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini, O nacionaliziranju Muslimana (101. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana), (Priredio Alija Isakovi), Globus, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1990., 135-146. 2601. Kurbel Virgil, Bosna uvijek bosanska, Behar I/2, Zagreb 1992., 14.

Drutvo

247

2602. Kurtovi Esad, Kako su podijeljene Bosna i Hercegovina?, (Ekskluzivno istraivanje DANA: Udbenici III), Dani VI/91, Sarajevo 1998., 78-81. 2603. Kurtovi Esad, Iz prosopografije Kosaa (Jelena i Teodora), Most XXVI/130 (41), Mostar 2000., 73-77. 2604. Kurtovi ukrija, Poturi se plahi i lakomi, O nacionaliziranju Muslimana (101. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana), (Priredio Alija Isakovi), Globus, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1990., 117-121. 2605. Kusti ivko, Malo zmije malo golubovi, Krni zaviaj 31, Humac 1998., 49-51. 2606. Kusti ivko, apat kraljeva kostura, Jutarnji list, Zagreb 15.09. 1999., 10. 2607. Ladan Tomislav, Bosanski grb, Mladost, Biblioteka Prizma, Zagreb 1990. 2608. Lemaji Nenad, Porodica Belmuevi, Istraivanja 13, Novi Sad 1990., 73-80. 2609. Lemaji Nenad, Velmoa, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 75. 2610. Loma Aleksandar, Kapetan, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 279-280. 2611. Lopai A., Islamization of the Balkans with special reference to Bosnia, Journal of Islamic Studies 5/2, 1994., 163-186. 2612. Lovrenovi Dubravko, Okamenjena stoljea, Svjetlo rijei IX/91, Sarajevo 1990., 7. 2613. Lovrenovi Dubravko, Srednjovjekovna Europa. Definiranje pojmova, utvr ivanje sadraja, ome ivanje prostora, Radovi 27, Zagreb 1994., 289-302. 2614. Lovrenovi Dubravko, Sutjeki fragmenti, Svjetlo rijei XIV/158, Livno 1996., 14-15. 2615. Lovrenovi Dubravko, Bosanska tradicija i puka kultura (Uz obljetnicu smrti alosne bosanske kraljice), Svjetlo rijei XIV/164, Livno 1996., 6. 2616. Lovrenovi Dubravko, Feljton: Bosanski mitovi (1-10): (1) (S perom i kundakom), Oslobo enje 53/17333, Sarajevo 09.09. 1996., 12; (2) (Nasilje nad injenicama), Oslobo enje 53/17334, Sarajevo 10.09. 1996., 14; (3) (Ilirski milenijski kontinuitet), Oslobo enje 53/17335, Sarajevo 11.09. 1996., 24; (4) (Asmilacija Hrvata), Oslobo enje 53/17336, Sarajevo 12.09. 1996., 20; (5) (Teite bogumilskog mita), Oslobo enje 53/17337, Sarajevo 13.09. 1996., 15; (6) (Plemiki kodeks Crkve bosanske), Oslobo enje 53/17338, Sarajevo 14.09. 1996., 18; (7) (Bosna dio turske

248

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

invazije), Oslobo enje 53/17339, Sarajevo 15.09. 1996., 17; (8) (Izme u mrnje i ludila), Oslobo enje 53/17340, Sarajevo 16.09. 1996., 20; (9) (Olovni vojnici i votani vladari), Oslobo enje 53/17341, Sarajevo 17.09. 1996., 12; (10) (Nesigurnost identiteta na mitskoj vatri), Oslobo enje 53/17342, Sarajevo 18.09. 1996., 14. 2617. Lovrenovi Dubravko, Profetija okrenuta unatrag, Svjetlo rijei XV/174, Sarajevo 1997., 22. 2618. Lovrenovi Dubravko, ovjeno pisanje povijesti (Moj odgovor njima), Osloboenje 54/17696, Sarajevo 07.09. 1997., (KUN) 3. 2619. Lovrenovi Dubravko, Politika paradigma i bosansko srednjovjekovlje (U povodu teksta intervjua Envera Imamovia: Kada je osnovan prvi univerzitet u Bosni?), Oslobo enje 54/17751, Sarajevo 02.11. 1997., (KUN) 6-7. 2620. Lovrenovi Dubravko, Kranstvo i barbarizacija svijeta (Uz blagdan Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci), Svjetlo rijei XV/172, Sarajevo 1997., 16. 2621. Lovrenovi Dubravko, Spajanje niega s neim, Steak V/57, Sarajevo 1998., 7. 2622. Lovrenovi Dubravko, Kraljica i njezin narod, Svjetlo rijei XVI/178, Sarajevo 1998., 11. 2623. Lovrenovi Dubravko, Zemlja sa tri biografije (Ekskluzivno istraivanje DANA: Udbenici VI), Dani VII/96, Sarajevo 01.03. 1999., 78-81. 2624. Lovrenovi Dubravko, Sabah propovijed i bosansko srednjovjekovlje, Dani VII/121, Sarajevo 24.09. 1999., 36-38. 2625. Lovrenovi Dubravko, U susret boljoj prolosti, Dani VII/124, Sarajevo 15.10. 1999., 56-58. 2626. Lovrenovi Dubravko, Vitez, herceg i pataren (Ideoloki stereotipi i ivotna stvarnost), Forum Bosnae 7-8, Sarajevo 2000., 257-294. 2627. Lovrenovi Dubravko, Vitez, herceg i pataren (Ideoloki stereotipi i ivotna stvarnost), Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 21-59. 2628. Lovrenovi Dubravko, Zavrna rije na Znanstvenom skupu u povodu 500. obljetnice smrti fra An ela Zvizdovia (1498.-1998.), Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 551-552. 2629. Lovrenovi Dubravko, Putovanje posljednjeg svetopoivega kralja, BF VIII/12, Sarajevo 2000., 248-253.

Drutvo

249

2630. Lovrenovi Dubravko, Knjiga iz Tu manove biblioteke, Dani VIII/173, Sarajevo 29.09. 2000., 54-55. 2631. Lovrenovi Dubravko, Povijest koja ne zastarjeva, evko Kadri, Bonjatvo na vjetrometini, BiH kulturno-informativni centar, Drugo izdanje, Helsinborg 2000., 197-206. 2632. Lovrenovi Ivan, Ex tenebris. Sarajevski dnevnik, AGM, Zagreb 1994., 136. (* Krito Jure, SP XXXI/3, zagreb 1999., 641-645; Krito Jure, BF VIII/13, Sarajevo 2000., 487-493.) 2633. Lovrenovi Ivan, A rgi Boszina, Kalligram Knyvkiad, Pozsny 1995. 2634. Lovrenovi Ivan, Bosna, kraj stoljea, Durieux, Zagreb 1996., 175. (* Markei Luka, BF IV/6, Samobor 1996., 153-156; Markei Luka, Oslobo enje 53/17415, Sarajevo 01.12. 1996., (KUN) 15; Markei Luka, Svjetlo rijei XV/166, Sarajevo 1997., 21; Markei Luka, Hrvatski glasnik V/57, Tuzla 1997., 19; Avdi Edin, Slobodna Bosna III/57, Sarajevo 02.11. 1997., 50.) 2635. Lovrenovi Ivan, Bosanski kralj (O drevnom refleksu uvara Bosne), Dani VII/119, Sarajevo 10.09. 1999., 41. 2636. Lovrenovi Ivan Imamovi Mustafa, Bosnia & Herzegovina a millenium of continuity, Bosnia and its People, Oslobo enje (Publisher), Sarajevo 1992., 36. (* Jalimam Salih, Preporod XXXIII/1, Zenica 1992., 12.) 2637. Lovrenovi Ivan Imamovi Mustafa, Bosna i njezin narod, Safet Halilovi, Restitucija bosanske dravnosti (Izbor priloga i dokumenata), KDM Preporod Zenica, Centar za bosanske studije, Posebna izdanja, Knjiga 1, Zenica 1993., 3-15. 2638. Lovri Stjepan, Bosanska srednjovjekovna dravnost u tradiciji Bosne Srebrene, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 275-283. 2639. Lubovac Ragib, Ko ne eli identifikaciju sa zemljom, Oslobo enje 55/17878, Sarajevo 09.03. 1998., 15. 2639a. Luburi Andrija, Drobnjaci, pleme u Hercegovini (Poreklo, prolost i etnika uloga u naem narodu), (Reprint iz 1930. god.), Nikola Pai, Beograd 1999., 336. 2640. Lui Josip, Nov podatak o Branivojeviima, HZ 31-32, Zagreb 1978-1979., 307311. 2641. Lui Josip, Dopuna o Branivojeviima, HZ 35, Zagreb 1982., 333.

250

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2642. Lui Josip, Nerazumnost optubi (U povodu Srbi u delima nekih hrvatskih istoriara Jeremije Mitrovia, Balkanica XVI-XVII, Beograd 1985-1986, str. 315-331), Balcanica 20, Beograd 1989., 399-403. 2643. Lui Josip, Podaci o doseljavanju Slavena u starijoj dubrovakoj historiografiji, Etnogeneza Hrvata, MH, Zagreb 1995., 79-85. 2644. Luki Dragomir, Kosovska etika i mit simboli ouvanja srpske nacionalne svesti, Znaenja 25-26, Doboj 1996., 9-13. 2645. Luki Zlatko, Razvoj etnikih kategorija u Bosni i Hercegovini, Behar IV/18, Zagreb 1995., 7-11. 2646. Lupis B. Vinicije, Moi sv. Luke evan eliste iz stolnog grada Jajca, Hercegovina 3 (11), Mostar 1997., 31-40. 2647. Macan Trpimir, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 314. (* orali Lovorka, Radovi 27, Zagreb 1994., 369-371.) 2648. Macan Trpimir, Jednostrane interpretacije, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 29-31. 2649. Macan Trpimir, O pristupu srpskokatolikom fenomenu, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 65-77. 2650. Mahmutehaji Rusmir, Bonjaci i/ili Muslimani!?, Atif Purivatra Mustafa Imamovi Rusmir Mahmutehaji, Muslimani i bonjatvo, Bosna, Muslimanska biblioteka, Sarajevo 1991., 73-113. 2651. Mahmutehaji Rusmir, Trajnost stradanja, Most XXII/95 (6), Mostar 1996., 1029. 2652. Mahmutehaji Rusmir, iva Bosna 94 (Politiki eseji & intervjui), /Bosanski arhipelag Superanus (17-24); Potvrda viestoljetne priznatosti (45-47); Naela (139141)/, 2. izdanje, Oslobo enje International, Sarajevo 1995., 218. (Prvo izdanje, Sarajevo 1994.) (* Dedi Mehmed, Pogledi II/3, Tuzla 1995., 112-114; Jahi Adnan, Pogledi II/3, Tuzla 1995., 115-116; Filandra air, Dijalog Nova serija II/17, Sarajevo 1996., 151-152; elebi Mirsad, Znak Bosne I/4, Zenica 1996., 57; elebi Mirsad, Sandake novine I/4, Novi Pazar 1996., 57; Alispahi Nijaz, Nijaz Alispahi, Leda saliniana. Kulturna hronika Tuzle, Radio kameleon, Tuzla 1997., 71-73.)

Drutvo

251

2653. Mahmutehaji Rusmir, Living Bosnia 94 (Political esseays & interviews), /Bosnia, Supreme Archipelago (17-24); Recognition of on age old identity (46-47); Principles (141-143)/, Oslobo enje International, Sarajevo 1996., 220. 2654. Mahmutehaji Rusmir, itanje historije i povjerenje u Bosni. Kriva politika, Radio Kameleon-Did-Durieux, Tuzla-Sarajevo-Zagreb 1998. (* Lovrenovi Dubravko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 279-285; Lovrenovi Dubravko, Odjek LI/3-4, Sarajevo 1998., 105-109; Hodi Kadrija, Oslobo enje 55/18763, Sarajevo 23.05. 1999., (KUN), 8.) 2655. Mahmutehaji Rusmir, Fratar i sultan (Traei perenijalnu misao u sjeanju na susret fra An ela Zvizdovia i sultana Mehmeda el-Fatiha), Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTSFranjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 173-206. 2656. Malovi- uki Marica, Komora (311-312); Komornik (312), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2657. Mandi Dominik, Bosna i Hercegovina. Povijesno kritika istraivanja, Svezak I, Dravna i vjerska pripadnost sredovjene Bosne i Hercegovine, 2. izdanje, ZIRAL, Chicago-Rim 1978. 2658. Mandi Dominik, Bosna i Hercegovina. Povijesno kritika istraivanja, Svezak III, Etnika povijest Bosne i Hercegovine, 2. izdanje, ZIRAL, Toronto-Zrich-RomaChicago 1982., 486. 2659. Mandi Dominik, Hrvati i Srbi, dva stara, razliita naroda, Nakladni zavod MH, Hrvatske povjesnice, Zagreb 1990., 319. 2660. Mandi Dominik, Herceg Bosna i hrvatska Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata (Priredio Toni Grbelja), HM II/7-8, Sarajevo 1998., 145-155. 2661. Mandi Igor, Ponovljeni pokop bogumilstva, Ljiljan II/22, Sarajevo-Ljubljana 1993., 17. 2662. Mandi Nikola, Feljton: Naa prezimena: (Nimii), Crkva na kamenu VIII/85, Mostar 1987., 13; (Tasovii), Crkva na kamenu IX/88, Mostar 1988., 13; (Mikulii), Crkva na kamenu IX/89, Mostar 1988., 13; (Balinovii-Balenovi, Balin i Balen), Crkva na kamenu IX/90, Mostar 1988., 13; (Kneevii starinom Kruevii), Crkva na kamenu IX/95, Mostar 1988., 13; (Rupii), Crkva na kamenu IX/96, Mostar 1988., 13; (Novalii), Crkva na kamenu IX/97, Mostar 1988., 13; (imrakovii), Crkva na kamenu X/98, Mostar 1989., 13; (Ragui, Crkva na kamenu X/104-105, Mostar 1989., 13; (Matii), Crkva na kamenu X/107, Mostar 1989., 13; (Bokovii), Crkva na kamenu XI/109, Mostar 1990., 13; (Ilii), Crkva na kamenu XI/111-112, Mostar 1990., 13; (Ostojii), Crkva na kamenu XV/168, Mostar 1994., 13.

252

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2663. Mandi Nikola, Herceg Stipan Vuki Kosaa, Crkva na kamenu XVII/189, Mostar 1996., 13. 2664. Mandi Nikola, Podrijetlo i razvitak puanstva u Kruevu kod Mostara, Mostar 1997. (* Zovko Ljubomir, Motrita 3, Mostar 1997., 120-126.) 2665. Mandi Nikola, Balinovii, Motrita 3, Mostar 1997., 114-115. 2666. Mandi Nikola, Ilii, Motrita 4, Mostar 1997., 120-121. 2667. Mandi Nikola, Odgovor na Neka razjanjenja o Previiima, Crkva na kamenu XVIII/200, Mostar 1997., 13. 2668. Mandi Nikola, Komlinovii, Brotnjo. Zbornik 2, MH Ogranak itluk-Opina itluk, itluk 1998., 37-40. 2669. Mandi Nikola, Kosae-Hrani, rod Hercega Stipana, Motrita 7, Mostar 1998., 131-132. 2670. Mandi Nikola, Podrijetlo hrvatskih starosjedilakih rodova u Mostaru, Sveuilite u Mostaru-MH Ogranak Mostar, Mostar 1999., 614. (* Niki Andrija, Steak VI/64, Sarajevo 1999., 18-19; Laznibat Velimir, Motrita 12, Mostar 1999., 153154; Niki Andrija, Osvit 3-4, Mostar 2000., 196-203.) 2671. Mandi Nikola, Hrvatsko povijesno pravo na Bosnu i Hercegovinu, Motrita 11, Mostar 1999., 66-70. 2672. Mandi Nikola, Podrijetlo hrvatskih starosjedilakih rodova u Konjicu i okolini, Mostar-Konjic 2000. 2673. Mandi Novak Studo, Srpske porodice Vojvodstva Svetog Save, Autorovo izdanje, Gacko 2000., 587. 2674. Mandi Svetislav, Velika gospoda sve srpske zemlje i drugi prosopografski prilozi, SKZ, Beograd 1986., 237. (* Stani Radomir, Politika, Beograd 20.12. 1986., 12.) 2675. Mar J. H. T., Rastok, Humac i Ljubuki, Krni zaviaj 12, Hercegovina 1979., 2527. 2676. Mar J. H. T., S ove strane modre rijeke, Krni zaviaj 13, Hercegovina 1980., 1319. 2677. Margeti Lujo, Srednjovjekovno hrvatsko pravo stvarna prava, Pravni fakultet u Zagrebu-Pravni fakultet u Rijeci, Zagreb-Rijeka-akovec 1983., 184. (* Sirotkovi Hodimir, Zbornik 13, Zagreb 1983., 249-253.)

Drutvo

253

2678. Margeti Lujo, Nastanak i razvitak srednjovjekovnih drava i prava jugoslavenskih naroda, Hodimir Sirotkovi Lujo Margeti, Povijest drave i prava naroda SFR Jugoslavije, K, Zagreb 1988., 15-105. 2679. Margeti Lujo, Nekoliko napomena o etnogenezi jugoslavenskih naroda, Rad JAZU 451, Zagreb 1990., 1-11. 2680. Margeti Lujo, Hrvatski pravni obiaji, AV 37, Zagreb 1994., 147-159. 2681. Margeti Lujo Maralevski Apostolova Magdalena, Hrvatsko srednjovjekovno pravo vrela s komentarom, Zagreb 1990. (* Stri Petar, HZ 45 (1992), zagreb 1993., 276-278.) 2682. Marijanovi Bernard, 'Slava i Hrvati u Hercegovini, Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Humski zbornik 4, Opina Stolac, Grafocolor Zagreb, Moderna vremena Zagreb, Zagreb Stolac 1999., 441-465. 2683. Marijanovi Zdravko, Pojava i utjecaj Dubrovana na ivot u srednjovjekovnom Kreevu, Hrvatski narodni godinjak 1999, Godina 46, Sarajevo 1998., 192-195. 2684. Marjanovi-Duani Smilja, Vladarske insignije i dravna simbolika u Srbiji od XIII do XV veka, Beograd 1994. (* Meanovi Sanja, IG 1-2, Beograd 1994., 104-105.) 2685. Marjanovi-Duani Smilja, Dinastija (154); Kruna (334-335), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2686. Markei Luka, Sluaj Bosna. Dijagnoza nalazi terapija, Svjetlo rijei, Knjinica Pravda i mir, Knjiga 5, Sarajevo 1995., 253. (* Premec Vladimir, Dijalog Nova serija I/3-4, Sarajevo 1995., 175-179; Mikuli Planinka, Steak II/21, Sarajevo 1995., 25; Ivankovi eljko, Svjetlo rijei XIII/152, Livno 1995., 22; Ivankovi eljko, Bosna Srebrena XLVI/4, Zagreb 1995., 269-271; Abandak Stipo, Bilten FTS XXIII/1, Samobor 1996., 125; Luji Boo, Bilten FTS XXIII/1, Samobor 1996., 103-105; Krito Jure, SP XXXI/3, Zagreb 1999., 641-645; Krito Jure, BF VIII/13, Sarajevo 2000., 487493.) 2687. Markei Luka, Kulin ban povijest i legenda (Uz 800. obljetnicu Povelje Kulina bana), Luka Markei, Sluaj Bosna. Dijagnoza nalazi terapija, Svjetlo rijei, Knjinica Pravda i mir, Knjiga 5, Sarajevo 1995., 33-36. 2688. Markoti Ante, Stanovnitvo Bosne i Hercegovine osnovne karakteristike razvoja naseljenosti i broja stanovnika, GP 24, Sarajevo 1980., 45-71. 2689. Markoti F. Ante, Bosna ostaje bez svjedoka (s demografsko-politikog vidikovca), MH Mostar, Biblioteka (P)ogledi, Knjiga 1, Mostar 1999., 304.

254

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2690. Mar Pjer, Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini (Prevod sa francuskog Nada Jovovi), CID, Biblioteka Svjedoanstva, Podgorica 2000., 99. 2691. Me edovi efko, Drutvo srednjovjekovne Bosne, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 16-20. 2692. Memi Mustafa, Zajednika sudbina Bonjaka i Albanaca kroz historiju, Istona Bosna i Sandak (Znanstveni skup), 23. maja 1994., Udruenje Bonjaka porijeklom iz Sandaka, Sarajevo 1996., 117-131. 2693. Memi Mustafa, Poznati Bonjaci Sandaka i Crne Gore (Od Ahmed-pae Hercegovia i Vehbi emsekadia do Rifata Burdovia i generala Sefera Halilovia), Matica d. j. l., Sarajevo 1998., 231. 2694. Migracije Slovanov v Italijo Le migrazioni degli Slavi in Italia, 7. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino 7. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani, (Uredil A cura di: Ferdo Gestrin), Zgodovinsko drutvo za Slovenijo, Ljubljana 1978. (* Miheli Darja, Z 32/1-2, Ljubljana 1978., 160-161; Spremi Momilo, JI XVII/1-2, Beograd 1979., 195-196.) 2695. Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 675. (* Mikovi Sonja, Stanovnitvo 28-29/3-4, 1-2 (1990) Beograd 1991., 277-279.) 2696. Mihalji Rade, Vladarska titula gospodin, IG 1-2, Beograd 1994., 29-35. 2697. Mihalji Rade, Prezimena izvedena od titula, Raskovnik XXIII/87-90, Beograd 1997., 9-34. 2698. Mihalji Rade, Mara Hrebljanovi, Danica 7 (za 2000), Beograd 1999., 127-147. 2699. Mihalji Rade, Brat (63); Boljar (56); Veliki (71-72); Vlastela (86); Vlastelii (8789); Vojvoda (96-97); Vrada (106-107); Gospodin (121); Dvorski, dvorski knez (143144); Druina (169-170); Kmet (298-299); Knez (299-301); Kum, kumstvo (343-344); Naslednik (433-434); Nasle e (434); Peharnik (509-510); Plemstvo (523-524); Sluga (674-675); Stavilac (693-694); Titule (732-734), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2700. Mijukovi Slavko, Vlatak ne oznaava ni roba, ni kmeta, ni kunu poslugu, ni toponim, ni vlasnika, ni vonjak - ve vlaha, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 113-129. 2701. Miki ivko, O antropolokoj metodologiji terenske obrade skeletnih nalaza, Godinjak CBI XVI/14, Sarajevo 1978., 201-242.

Drutvo

255

2702. Miki ivko, Dinarski antropoloki tip sa srednjovjekovne nekropole Raka Gora steci kod Mostara, Godinjak CBI XVII/15, Sarajevo 1978., 223-280+10 tabli. 2703. Miki ivko, Rezultati antropolokih istraivanja ranosrednjovjekovne nekropole u Koritima kod Duvna, GZM (A) 33 (1978), Sarajevo 1979., 205-222. 2704. Miki ivko, Antropoloki prikaz srednjovjekovnog stanovnika Riica, Riice nekropola steaka, Regionalni zavod za zatitu spomenika kulture, Posebna izdanja 1, Split 1983., 45-59. 2705. Miki ivko, Beitrag zur Anthropologie sptrmischer bis spatmittelalterlicher Bevlkerungen Jugoslawiens, Godinjak CBI XXII/20, Sarajevo 1986., 5-109 + Anhang I (Fototafel I-C + Anhang II: (Verbreitungskarte, Diagramme und Dendrogramme). 2706. Miki ivko, Antropoloka zapaanja o skeletu Vignja Miloevia, Godinjak CBI XXIV/22, Sarajevo 1986., 85-87. 2707. Miki ivko, Prvi pokuaj socijalne stratifikacije srednjovjekovnih steaka, ZFF 17, Beograd 1991., 217-226. 2708. Miki ivko, Ugarci/Trebinje antropoloki sadraj tumula XI, ZFF Serija A: Istorijske nauke 19, Beograd 1997., 27-33 + 2 table slika. 2709. Mikuli Planinka, Pjesma stvorenja, BiH Kult II/2, Sarajevo 1999., 14-15. 2710. Mila Nikodim, Pravoslavna Dalmacija (Istorijski pregled), Sfairos, Povesna sfera, Nauni krug 1, Beograd 1989., 574. 2711. Miloevi- or evi Nada, Herceg Stjepan, Stefan Vuki Kosaa, Radmila Pei Nada Miloevi- or evi, Narodna knjievnost, IRO Vuk Karadi, Biblioteka ovek i re, Beograd 1984., 97. 2712. Miroslav, Feljton: Veliko stoljee (1), Sveta batina V/37, Duvno 1986., 18. 2713. Mii Sinia, Vlastelinstvo (89-91); Pripaa (584-585); Satnik (650), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2714. Miti Ilija, O izbjeglicama iz zale a na podruju Dubrovake Republike, Tribunia 5, Trebinje 1979., 139-149. 2715. Miti Ilija, Imigracijska politika Dubrovake Republike s posebnim obzirom na ustanovu svjetovnog azila, Anali 17, Dubrovnik 1979., 125-163. 2716. Mitrovi D. Jeremija, Srbi u delima nekih hrvatskih istoriara, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 315-331.

256

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2717. Mitrovi D. Jeremija, Narodnosna svest u Srba, Narodna knjiga, Biblioteka Studije i monografije, Beograd 1989., 221. 2718. Mitrovi D. Jeremija, Odgovor na odgovor dr Nike Stania, Balcanica 20, Beograd 1989., 395-398. 2719. Mitrovi D. Jeremija, Moj odgovor dr Josipu Luiu, Balcanica 20, Beograd 1989., 405-413. 2720. Mitrovi D. Jeremija, Srpstvo Dubrovnika, SKZ-Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd 1992., 303. 2721. Moskolenko Evseevi Anatolij, Vozniknovenie i razvitie feodalnih otnoenij u junih i zapadnih slavjan. Horvati i serbi, Uebno-metodieskoe posobie, Moskva 1978. 2722. Mrkobrad Duan, Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji, Savez arheolokih drutava Jugoslavije-Muzej grada Beograda, Beograd 1984., 166 + 1 karta. (* Trbuhovi Leposava, Glasnik SAD 1, Beograd 1984., 72-74.) 2723. Mrkobrad Duan, Bibliografija seobe naroda u Jugoslaviji, Bibliographia archaeologiae Iugoslaviae, Posebna izdanja 2, Savez arheolokih drutava Jugoslavije-Muzej grada Beograda, Beograd 1994. 2724. Mulaibrahimovi Halim, Predgovor, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., III-VIII. 2725. Muli Jusuf, Feljton: Sarajevo grad izme u Istoka i Zapada (3): (Vjerske zajednice), Kabes II/13, Mostar 1996., 43-44. 2726. Musabegovi Nijaz, Neki socioloki aspekti urbanog u srednjovjekovnoj Bosni, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 72-79. 2727. Muovi Ejup, Islamizacija u Novopazarskom sandaku, SSDSV 7, Prijepolje 1979., 105-114. 2728. Muovi Ejup, Etniki procesi i etnika struktura stanovnitva Novog Pazara, SANU, Etnografski institut, Posebna izdanja 19, Beograd 1979. (* Trifunovski F. Jovan, Balcanica 11, Beograd 1980., 212; Stani Radomir, Mostovi XIII/60, Pljevlja 1981., 99-105.) 2729. Nali Zahid, Heretici, vjera i nevjera, Dobojske novine I/5, Doboj 1996., 16.

Drutvo

257

2730. Nali Zahid, Feljton: 1415-ta (1-4): (1) Dobojske novine III/31, Doboj 1998., 11; (2) Dobojske novine III/32, Doboj 1998., 13; (3) Dobojske novine III/33, Doboj 1998., 19; (4) Dobojske novine III/34, Doboj 1998., 16. 2731. Nametak Fehim, Znameniti Bonjaci u vrijeme osmanske vlasti, Muallim 20-21, Sarajevo 1994., 10. 2732. Naumov P. Jevgenij, Voloskaja problema v savremennoj jugoslavskoj istoriografii, Slavjano-voloskie svjazi, Kiinev 1978., 199-217. 2733. Naumov P. Jevgenij, Etnieskoe samosoznanie junih slavjan v VII X vv. (K probleme formirovanija rannofeodalnih narodnostej), Istorija, kultur, etnografija i folklor slavjanskih narodov, Moskva 1978., 241-264. 2734. Naumov P. Jevgenij, Bosanski i humski vlasteliii (Prilog istoriji feudalne staleke terminologije XIV-XV vijeka), GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 2137. 2735. Naumov P. Jevgenij, Balkanskie vlahi i formirovanie drevnoserbskoi narodnosti, Etnieskaja istoria vostoni romancev, Drevnosti srednie veka, Moskva 1979., 1861. 2736. Naumov P. Jevgenij, Dinamika foedalnogo stroja Serbii i Bosnii (V ocenke sovremennoj jugoslavskoj istoriografii), Voprosi istorii slavjan 6, Verone 1980., 24-33. 2737. Naumov P. Jevgenij, Balkanskoe krestjanstvo v feodalnoi sisteme XII-XV vv (K voprosu ob evolucii krestjanskih kategorii i povinnostej v junoslavjanskih stranah i v severnoj Albaniii), Balkanskie issledovanija 7, Moskva 1982., 14-29. 2738. Naumov P. Jevgenij, Gosudarstvennaja vlast i soslovnoe delenie feodalnogo klassa na Balkanah v XIII-XV vv. (K istorii feodalnoj socialnoj terminologii i ierarhii), Voprosi socialnoj, politieskoj i kulturnoj istorii jugo-vostonoj Evropi, Balkanskie issledovanija, Vipusk 9, Moskva 1984., 29-38. 2739. Naumov P. Jevgenij, Etnieskie predstavlenija na Balkanah v epohu rannego Srednevekovja (po materialam Letopisi popa Dukljanina), Sov. etnogr. 1, 1985., 2535. 2740. Naumov P. Jevgenij, Etnike predstave na Balkanu u epohi ranog srednjeg vijeka (po materijalima Ljetopisa popa Dukljanina), Dijalog XIII/1-2, Sarajevo 1989., 234-246. 2741. Naumov P. Jevgenij, Processi razvitija etnieskogo samosoznanija v Serbii i Bosni v XII XIV vv., Razvitie etnieskogo samosoznanija slavjanskih narodov v epohu zrelogo foedalizma, Moskva 1989., 94-117.

258

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2742. Nezirovi Muhamed, Bosna stara evropska zemlja, Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. decembar 1992., VKBI, Sarajevo 1994., 53-55. 2743. Niki Andrija, Iseljavanje hercegovakih katolika od 15. stoljea do danas, Krni zaviaj 13, Hercegovina 1980., 52-59. 2744. Nilevi Boris, Iz migrantske psihologije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u XV i XVI stoljeu, Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 51-56. 2745. Nilevi Boris, O srednjovjekovnom bosanskom gra aninu, "Urbano bie Bosne i Hercegovine", Okrugli sto Tragom bosanskohercegovake prolosti o urbanom biu BiH, Institut za istoriju-Me unarodni centar za mir, Sarajevo 1996., 29-36. 2746. Nilevi Boris, Neka zapaanja o srpsko-pravoslavnoj duhovnosti u Bosni i Hercegovini u osmansko-turskom vremenu, POF 42-43, Sarajevo 1995., 201-209. 2747. Nilevi Boris, Skupno misliti Bosnu, Bosanski duh, Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina mogunosti i perspektive razvoja 3, Sarajevo 1997., 108-110. 2748. Nikanovi Miroslav, Porijeklo stanovnitva Drenice, GZM (E) 38, Sarajevo 1983., 1-61. 2749. Nikanovi Miroslav, Pregled etnolokih istraivanja migracija i porijekla stanovnitva Bosne i Hercegovine, Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 31-41. 2750. Nii Nedeljko, Trebaju li se Hrvati BiH odrei ljiljana, simbola obitelji Hrvatinia?, Hrvatski glasnik VII/83, Tuzla 1999., 8. 2751. Nosi Milan, Prezimena zapadne Hercegovine, Rijeka 1998. 2752. Novakovi Stojan, Istorija i tradicija izabrani radovi, (Priredio Sima irkovi), SKZ, Kolo 75, Knjiga 496, Beograd 1982., 478. (* Pavlovi B., IG 1-2, beograd 1983., 126.) 2753. Nuhi Muhamed, Pledoaje za istraivanje komunikacijskih tokova u bosanskom srednjovjekovlju, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 66-71.

Drutvo

259

2754. Numi Hajrudin, ta Bosanski Muslimani (Bonjaci) jesu i ta im se doga a?, Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. decembar 1992., VKBI, Sarajevo 1994., 43-46. 2755. Numi Hajrudin, Bonjatvo i bosanstvo, VKBI, Tribina 69, Sarajevo 1996., 18. 2756. Numi Hajrudin, ta Bosanski Muslimani (Bonjaci) jesu i ta im se doga a? (56-60); Bonjaka polazita i bonjaki pogledi (75-78); Tri take muslimanskog koda (91-94); Sjedinjeni etnokorijeni Bosanskih Muslimana (95-96); Bonjatvo i bosanstvo (141-153); Bonjaki memento (155-183), ovjek uzoritosti. Prof. dr. Hajrudin Numi 1920-1960, VKBI, Biblioteka Arabeska 10, Sarajevo 1998., 155-183. 2757. O nacionaliziranju Muslimana (101. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana), (Priredio Alija Isakovi), Globus, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1990., 375. (* Jele Sead, Oslobo enje 47/15013, Sarajevo 06.04. 1990., 16; Isakovi Alija, Odjek XLIII/10, Sarajevo 1990., 14; H. ., Preporod XXI/474, Sarajevo 1990., 12; Pejanovi Mirko, Odjek XLIII/10, Sarajevo 1990., 14-15; Durakovi Enes, Odjek XLIII/10, Sarajevo 1990., 14-15; Markei Ivan, Odjek XLIII/10, Sarajevo 1990., 15.) 2758. Okuka Milo, Rama i njeno stanovnitvo, Pregled LXIX/2, Sarajevo 1979., 233245. 2759. Omerbai efko, Odnosi muslimana sa Slavenima prije turskih osvajanja na Balkanu i kontakti Junih Slavena i Arapa, Glasnik VIS-a u SFRJ LI/4, Sarajevo 1988., 356-373. 2760. Omerbai evko, Islam prije dolaska Osmanlija u naim krajevima, VKBI, Tribina 80, Sarajevo 1998. 2761. Omerbai evko, Izbrisana prolost, Sandak IV/58-59, Novi Pazar 1995., 11. 2762. Omerbai evko, Bonjaci u Hrvatskoj, Behar VI/32-33, Zagreb 1997., 16, 46. 2763. Omerbai evko, Islam i muslimani u Hrvatskoj, Meihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Zagreb 1999., 484. (* Mufti Osman, Bonjaka pismohrana I/1-4, Zagreb 1999., 271-280; Tankovi emso, Behar IX/48-49, Zagreb 2000., 43-44.) 2764. Omerbai evko, Povijesna utemeljenost Muslimana Bonjaka u Hrvatskoj, Bonjaka pismohrana I/1-4, Zagreb 1999., 21-29. 2765. Palavestra Vlajko, Diskusija, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 41-42. 2766. Palavestra Vlajko, Narodne pripovjetke i predanja iz Drenice, GZM (E) 37, Sarajevo 1982., 165-188.

260

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2767. Palavestra Vlajko, Porijeklo stanovnitva Rakitna, GZM (E) 39, Sarajevo 1984., 1-142. 2768. Palavestra Vlajko, Staro hercegovako "pleme" Krmpotii, Hercegovina 6, Mostar 1987., 103-116. 2769. Palavestra Vlajko, Svatovska groblja problemi istraivanja, Godinjak CBI XXX/28, Sarajevo 1992-1997., 113-116. 2770. Pandurevi Tatjana, Euforini postupak (Nelegalno iznoenje iz BiH posmrtnih ostataka posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaevia), Oslobo enje 52/17007, Sarajevo 14.10. 1995., 12. 2771. Pandi Stjepan Bazilije, Iz povijesti hrvatskog naroda, Naa ognjita XXI/176, Tomislavgrad 1991., 16. 2772. Pasari-Dubrovanin R., Srpsko-pravoslavno iteljstvo zapadnih krajeva Dubrovake Republike do u 14. stoljee Ston, Stonski rat, Primorje, Srpska pravoslavna episkopija zagrebaka, Zagreb 1983., 29. 2773. Pai Devad, Zemlja izme u istoka i zapada. Tuzla Odbrana kontinuiteta dravnosti Bosne i Hercegovine, Bosnia ars, Edicija Dokumenti, Tuzla 1996., 367. 2774. Pai Hilmo, Drava Bosna i Hercegovina (Nastanak, razvoj i aktualna zbivanja), Klub Bonjakog udruenja pravnika KDB Preporod, Visoko 1995., 54. 2775. Pai Ibrahim, Bonjaci sa prezimenom Brutus iliro-romanski korijeni na tlu BiH stari 2000. godina, Preporod XXX/681, Sarajevo 2000., 27. 2776. Pavkovi F. Nikola, Pravo prvokupa, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 568-571. 2777. Pelesi Muhidin, Feljton: Devet stoljea bonjakih ratovanja u Evropi, Aziji i Africi (1-7): (1) (Iskorak Bosne i Bonjaka iz povijesne sjenke), Ljiljan IV/151, Sarajevo 1995., 24-25; (2) (Islam u Bosni prije dolaska Osmanlija),Ljiljan IV/152, Sarajevo 1995., 22-23; (3) (Bosna izgra uje svoju nezavisnost), Ljiljan IV/153, Sarajevo 1995., 22-23; (4) (Nastanak i uspon bosanskog kraljevstva), Ljiljan V/154, Sarajevo 1995-1996., 2223; (5) (Prihvaanje islama kljuno je obogatilo bonjaku budunost), Ljiljan V/155, Sarajevo 1996., 22-23; (6) Bosanski ejalet vei od Bosanskog kraljevstva), Ljiljan V/ 156, Sarajevo 1996., 22-23; (7) Bonjaci uspinju Osmansko carstvo na vrhuncu slave), Ljiljan V/157, Sarajevo 1996., 22-23. 2778. Pelesi Muhidin, Bonjaci na svjetskim ratitima, Generaltab Armije BIH, Uprava za politika pitanja, Vojna biblioteka 23, Sarajevo 1996., 87. (* Nilevi Boris, Oslobo enje 53/17419, Sarajevo 04.12. 1996., 19; Sara Edina, Dnevni avaz III/441, Sarajevo 30.01. 1997., 13.)

Drutvo

261

2779. Pelesi Muhidin, Bosanska vojska vaan faktor na ratitima srednjovjekovne Evrope, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 95-102. 2780. Pelesi Muhidin, Feljton: Devet stoljea bonjakih ratovanja u Evropi, Aziji i Africi: (Iskorak Bosne i Bonjaka iz historijske sjenke) (1-5): (1) Prva linija V/40, Sarajevo 1996., 28-29; (2) Prva linija V/41, Sarajevo 1996., 28-29; (3) Prva linija V/42, Sarajevo 1996., 28-29; (4) Prva linija V/43, Sarajevo 1996., 32-33; (5) Prva linija V/44, Sarajevo 1996., 32-34. 2781. Pelesi Muhidin, Feljton: Evropski muslimani od Andalusa do Bosne (2-3): (2) (Ratoborno rivalstvo kranskog Zapada spram muslimana), Ljiljan VII/279, Sarajevo 1998., 58-59; (3) (Bonjaci, drevni i autentian narod), Ljiljan VII/280, Sarajevo 1998., 58-59. 2782. Pelidija Enes, Geneza bosanske dravnosti, Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, (1. izdanje 1993) 2. izdanje, Armija BIH, Press centar, Vojna biblioteka 1, Sarajevo 1994., 21-27. 2783. Pelidija Enes, Kratak pregled bonjakog jedinstva kroz historiju, Ajvatovica 95, Muftijstvo Travnik, Prusac 1995., 91-97. 2784. Pelidija Enes, O historijskim aspektima formiranja Armije BIH, Takvim za 1999., RIZ BiH, Sarajevo 1998., 357-372. 2785. Peri or e, Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj eni (1158/9-1459-1521), Zbornik MS za istoriju 35, Novi Sad 1987., 189-208. 2786. Petkovi Toni, Feljton: Legende iz varekog kraja (4-5, 10): (4) (Gradnja grada Bobovca), Bobovac III/29, Vare 1997., 11; (5) (Radakovo izdajstvo), Bobovac III/30, Vare 1997., 11; (10) (Jelena Gruba), Bobovac IV/46, Vare 1998., 10. 2787. Petrovi ur ica, Dubrovake arhivske vesti o drutvenom poloaju ena kod srednjovekovnih Vlaha, I 32 (1985), Beograd 1986., 5-25. 2788. Petrovi ur ica, Srednjovekovni vlasi na teritoriji dananje Crne Gore primer Ri ani, Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraivanja, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 229-264. 2789. Petrovi Marica, Katarina Kosaa, Hrvatski glasnik VII/84, Tuzla 1999., 15. 2790. Petrovi Marica, Obiljeen dan Katarine Kotromani-Kosaa, Hrvatski glasnik VIII/96, Tuzla 2000., 17.

262

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2791. Petrovi Vladeta, Vinica, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 80. 2792. Popovi Anto, Zvizdovievo djelovanje u svjetlu biblijskih paralela (Refleksije u povodu 500. obljetnice), Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 151-172. 2793. Popovi Radomir irkovi Sima, Vera, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 75-77. 2794. Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodoloko-teorijski problemi u izuavanju postanka i razvoja srpske nacije), IRO Narodna knjiga-Marksistiki centar CK SK Srbije, Beograd 1979., 283. 2795. Povijest Bosne i Hercegovine, Podsjetnik i kalendar, Ministarstvo ObraneMinistarstvo Odbrane RBIH, Sarajevo 1993., 11-19. 2796. "Predmet i metod izuavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji", (Radovi sa naunog skupa, Titograd 23. i 24. novembra 1978. godine), CANU, Nauni skupovi 7, Odjeljenje drutvenih nauka 3, Titograd 1981. (* Pejovi oko, Istorijski zapisi XXXI/4, Titograd 1978., 188-191.) 2797. Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 401. 2798. Pulji Ivica, Kraljica Katarina Kosaa, Crkva na kamenu III/23, Mostar 1982., 13. 2799. Pulji Ivica, Najstariji korijeni Puljia, Crkva na kamenu XVII/186, Mostar 1996., 11. 2800. Pulji Ivica, Neka razjanjenja o Previiima, Crkva na kamenu XVII/186, Mostar 1996., 14. 2801. Pulji Ivica, Odgovor ipak nije odgovor!, Crkva na kamenu XVIII/201, Mostar 1997., 13. 2802. Pulji Ivica, Hrvati dubrovakog zale a, Hrvatska obzorja VI/1, Split 1997., 107-128. 2803. Purivatra Atif, Nacionalni i politiki razvitak Muslimana, O nacionaliziranju Muslimana (101. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana), (Priredio Alija Isakovi), Globus, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1990., 208-218.

Drutvo

263

2804. Purivatra Atif, O nacionalnom fenomenu Muslimana, Atif Purivatra Mustafa Imamovi Rusmir Mahmutehaji, Muslimani i bonjatvo, Bosna, Muslimanska biblioteka, Sarajevo 1991., 13-29. 2805. Purivatra Atif Hadijahi Muhamed, Bibliografija Muslimana, ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif - Hadijahi Muhamed), Bosna, Muslimanska biblioteka, Sarajevo 1990., 61-189. 2806. Purivatra Atif Imamovi Mustafa Maglajli Munib Kuukali Zijo, Muslimani, ABC Muslimana (Priredili Purivatra Atif - Hadijahi Muhamed), Bosna, Muslimanska biblioteka, Sarajevo 1990., 9-57. 2807. Purivatra Atif Imamovi Mustafa Mahmutehaji Rusmir, Muslimani i bonjatvo, Bosna, Muslimanska biblioteka, Sarajevo 1991., 123. 2808. Rai Senka, Feljton: Porodica Isa-bega Ishakovia u Sarajevu (1-4): (1) Muallim 57, Sarajevo 1997., 33; (2) Muallim 58, Sarajevo 1997., 34; (3) Muallim 59, Sarajevo 1997., 34; (4) Muallim 60, Sarajevo 1997., 32-33. 2809. Radi Radivoj, Ana Kantakuzina vizantijska nevesta u kui Kosaa, Zbornik za istoriju BiH 2, Beograd 1997., 119-137. 2810. Radusinovi S. Pavle, Stanovnitvo Crne Gore do 1945. godine, SANU, Posebna izdanja 515, Odeljenje drutvenih nauka 80, Beograd 1978. 2811. Ragu eljko, O nacionaliziranju Muslimana (O Bonjacima i bonjatvu), Motrita 4, Mostar 1997., 86-93. 2812. Rahi Esad, Bosna, Sandak i Bonjatvo, Sandak III/53, Novi Pazar 1994., 1415. 2813. Rakova Sneana, Insignia regalia balcanica (Nabljudenija vrhu vladatelskite simvoli, otrazeni v literaturni pametnici), Srednovekovite Balkani (Politika, religija, kultura), Akademino izdateljstvo Prof. Marin Drinov, Institut po balkanistika pri BAN, Sofija 1999., 122-130. 2814. Rapacka Joanna, Leksykon tradycji chorwackich, Slawistyczny srodek wydawniczy, Warszawa 1997. 2815. Redepagi Bajram, Feljton: Bosna i Sandak (1-2): (1) Sudbina Bonjaka na Sandaku i u istonoj Bosni), Istina o BiH I/3, Sarajevo 1994., 19; (2) (Vjekovima pod terorom Srbije i Crne Gore), Istina o BiH I/4, Sarajevo 1994., 19. 2816. Redepagi Bajram, Srpskocrnogorska indoktrinacija na osnovama mitomanske svijesti i genetske paranoje, Istona Bosna i Sandak (Znanstveni skup), 23. maja 1994., Udruenje Bonjaka porijeklom iz Sandaka, Sarajevo 1996., 161-174.

264

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2817. Redi Enver, Drutveno-istorijski aspekt nacionalnog opredjeljivanja Muslimana Bosne i Hercegovine, O nacionaliziranju Muslimana (101. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana), (Priredio Alija Isakovi), Globus, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1990., 149-157. 2818. Redi Enver, Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke (Geneza ideje bosanske, bonjake nacije), ANU BiH-Institut za istoriju, Sarajevo 2000., 220. 2819. Redi Enver, Geneza ideje bosanske, bonjake nacije, Revija slobodne misli 29-30, Sarajevo 2000., 13-18. 2820. Religija i dravotvornost. Deklaracija za svjetsku etiku, ANU BIH, Posebna izdanja 106, Odjeljenje drutvenih nauka, Centar za filozofska istraivanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga, ponude i mira Zajedno, Knjiga 31, Sarajevo 1996., 80. 2821. Rendi-Mioevi Ivo, Zlo velike jetre. Povijest i nepovijest Crnogoraca, Hrvata, Muslimana i Srba, Knjievni krug, Biblioteka znanstvenih djela 85, Split 1996., 449. 2822. Richembergh Beus Goran, Nijemci u Bosni, Behar IV/21, Zagreb 1995., 10-12. 2823. Rokai Petar, Bibliografsko-genealoka beleka o ugarskoj kraljici Jelisaveti Kotromani (Povodom sto pedesete godinjice ro enja Ilariona Ruvarca), Zbornik MS za istoriju 28, Novi Sad 1983., 129-133. 2824. Rokai Petar, Sticanje poseda kao vid imigracije balkanskog stanovnitva za Ugarsku u srednjem veku, Zbornik radova X kongresa istoriara Jugoslavije, SIJ, Beograd 1998., 107-112. 2825. Rotim Karlo, Obrana Herceg-Bosne 1, iroki Brijeg 1997., 623. 2826. Rudi Petar, Isakovci novo nacionalno ime jugoslovenskih muslimana (predlog), Bijelo Polje 1983., 17. (2. izdanje, MK SSRN Ravne Rijeke, Ravne Rijeke 1987.) 2827. Rudi Petar, O nacionalnom imenu Muslimana s osvrtom na knjigu amila Sijaria Herceg-Bosno i tvoji gradovi, Struna knjiga, Beograd 1988. (* Markovi Vojislav, Uiki zbornik 18, Titovo Uice 1989., 371-373; Markovi Vojislav, Mostovi XXII/114-115, Pljevlja 1990., 123-125.) 2828. Runje Petar, Tri hrvatske plemkinje franjevake treoredice, Kai 29, 1997. 2829. S. B., U Kreevu jo ivi uspomena na bosansku kraljicu Katarinu, Naa ognjita X/59, Duvno 1980., 15.

Drutvo

265

2830. Sabitovi Mesud, Bosanski duh u pitanju, Bosanski duh, Odbor savjetovanja Bosna i Hercegovina mogunosti i perspektive razvoja 3, Sarajevo 1997., 7-9. 2831. Samardi Radovan, Prodor islama u jugoistonu Evropu, Uporedna istraivanja 3, Beograd 1991., 35-54. 2832. Samardi Radovan, Prodor islama u jugoistonu Evropu, Istorija srpskog naroda, Trea knjiga, Tom 1, Srbi pod tu inskom vlau 1537-1699, 2. izdanje, SKZ, Beograd 1994., 23-41. 2833. Samardi Radovan, Pristup (Srbi i turski prodor (1459-1537)), Istorija srpskog naroda, Trea knjiga, Tom 1, Srbi pod tu inskom vlau 1537-1699, 2. izdanje, SKZ, Beograd 1994., 117-157. 2834. Sanevi Zdravko, Pojava pamfleta oko povijesti Bosne i Hercegovine, Domovina IV/50, Sarajevo 1995., 4-5. 2835. Sanevi Zdravko, Pogled u Bosnu (Zapisi veleposlanika), Naprijed, Posebno izdanje, Zagreb 1998., 386. (* Marjanovi Mirko, HM II/9, Sarajevo 1998., 170-172; Glibo Rajko, Maruli XXXI/3, Zagreb 1998., 622-624.) 2836. Schiffler-Premec Ljerka, Dragii Juraj, Hrvatski biografski leksikon III (), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 556-558. 2837. Sefer Melisa, Potomci kralja Tvrtka, Behar Journal 11, Zagreb 1995., 11. 2838. Semren Marko, Boji ugodnici u Bosni i Hercegovini od 1291. do 1517. (Za to se ne umire, to odumire!), Crtajte granice ne precrtajte ljude, Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljia kardinalom, SV 7, Sarajevo-Bol 1995., 782-826. 2839. Serdarevi Husein, Domovina i drava u udbenicima historije, Didaktiki putokazi IV/12, Zenica 1998., 75-78. 2840. Sirotkovi Hodimir Margeti Lujo, Povijest drave i prava naroda SFR Jugoslavije, K, Zagreb 1988., 414. (2. izdanje 1990). (* G. M., Novi list XLII/301, Rijeka 26.12. 1988., 9; Matkovi Hrvoje, HZ 42, Zagreb 1989., 356-358; Vukevi Luka, Istorijski zapisi LXII/3-4, Titograd 1989., 190-191; Stri Petar, Radovi 23, Zagreb 1990., 278-284.) 2841. Sivri Ivan, Misli umiru kad ih vie niko ne misli (Antirasprava: Hrvati u BiH hic et nunc), HM IV/17, Sarajevo 2000., 171-194. 2842. Sivri Ivo, Seljaka kultura Bosne i Hercegovine, Chicago 1982., 200. (* D. ., Maruli XVII/2, Zagreb 1984., 240-243.)

266

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2843. Sivri Marijan, Stariji hercegovaki rodovi od polovice 15. do sredine 17. stoljea (prema dubrovakim izvorima), Hercegovina 4-5 (12-13), Mostar 1998./1999., 111-134. 2844. Sivri Marijan, Neto o obitelji Radulinovi, Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Humski zbornik 4, Opina Stolac, Grafocolor Zagreb, Moderna vremena Zagreb, Zagreb Stolac 1999., 137-151. 2845. Sivri Marijan Vekari Nenad, Genealoki prikaz roda Bokovi, Kalendar Napredak za 1994, Godina 42, Sarajevo 1993., 319-344. 2846. Skokovi Zvonimir Dida, Zamrena kopa Kopi, Steak III/34, Sarajevo 1996., 28. 2847. Smailagi Nerkez, Sloveni, Nerkez Smailagi, Leksikon islama (Redaktor Darko Tanaskovi), Svjetlost, Sarajevo 1990., 554-556. 2848. Smriko Vehid, Ljudska prava i slobode u historijskim dokumentima Bosne i Hercegovine, Znak Bosne I/4, Zenica 1996., 10-12. 2849. Softi Aia, Usmene predaje, Ilida. Sarajevo, Opina Ilida, Sarajevo 2000., 317-327. 2850. Sopta Jozo, Grb Kopia u klaustru samostana Male brae u Dubrovniku, Naa ognjita XXVII/237, Tomislavgrad 1997., 14. 2851. Spahi Muris Nurkovi Safet, Geografija, Uzeir Bavi, Muris Spahi, Safet Nurkovi, Fahrudin Isakovi, Selma Ferovi, Kulturna i drutvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne kole, Dopunska nastava), BiH, FBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1996., 193-228. 2852. Spai Vojislav, Gra ansko pravo (Bosna i Hercegovina), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 530-531. 2853. Spasi Duan irkovi Sima, Feljton: Zaboravljeni dinasti (1-3): (1) (Kroz povelje i dokumente), Oslobo enje 46/14890, Sarajevo 02.12. 1989., 12; (2) (Pratei isplatu proviiuna), Oslobo enje 46/14892, Sarajevo 04.12. 1989., 8; (3) (Ubistvo kneza Pavla Radenovia), Oslobo enje 46/14893, Sarajevo 05.12. 1989., 18. 2854. Spremi Momilo, La migrazione degli Slavi nell Italia meridionale e in Sicilia alla fine del Medioevo, Archivio storico italiano 138/503, Roma 1980., 3-15. 2855. Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraivanja, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 464. (* Kurtovi Esad, Most XXVI/132-133 (43-44), Mostar 2000., 98-99.)

Drutvo

267

2856. Stani Nika, Istorijska istina Jeremije D. Mitrovia i njegovo upozorenje na opasnost od nekih hrvatskih istoriara, Balcanica 18-19, Beograd 1987-1988., 411415. 2857. Stipevi Aleksandar, Ilirt historia, jeta, kultura, Rilindja, 1 izdanje, Pritina 1980.; Iliri. Povijest, ivot, kultura, 2. dopunjeno izdanje, K, Zagreb 1989., 203. (3. izdanje, K, Zagreb 1991., 203.) (* kegro Ante, Prilozi XXIV/25-26, Sarajevo 1990., 331-334.) 2858. Sueska Avdo, Istorija drave i prava SFRJ, Svjetlost-Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 3. izdanje 1978., 287. (4. izd. 1979; 5. izd. 1981; 6. izd. 1985; 7. izd. 1987; 8. izd. 1988.). 2859. Sueska Avdo, Recepcija nekih srednjovjekovnih junoslavenskih pravnih ustanova u osmansko-turskom pravu, Pregled LXX/11-12, Sarajevo 1980., 1513-1520. 2860. Sueska Avdo, Elementi naeg srednjovjekovnog prava u turskim zakonskim spomenicima, Zbornik Pravnog fakulteta 3, Rijeka 1982., 181-190. 2861. Sueska Avdo, Istorijske osnove nacionalne posebnosti bosansko-hercegovakih Muslimana, O nacionaliziranju Muslimana (101. godina afirmiranja i negiranja nacionalnog identiteta Muslimana), (Priredio Alija Isakovi), Globus, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1990., 198-207. 2862. Sueska Avdo, Osnovne osobenosti poloaja Bosne u osmansko-turskoj dravi, Istina o Bosni i Hercegovini (injenice iz istorije BiH), Altermedia d. o. o.-NUB BiH, Sarajevo 1991., 29-41. 2863. Sueska Avdo, Uvodna rije, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 21-24. 2864. Sueska Avdo, Dravno pravni razvitak Bosne i Hercegovine (izbor tekstova), Fakultet kriminalistikih nauka, Sarajevo 1995., 159. (2. izdanje 1997). 2865. Sueska Avdo, Kratak osvrt na stanje drutva u Bosanskom ejaletu do tanzimata, Bosna i Hercegovina i svijet, Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 75-89. 2866. Sueska Avdo, Pogled na odnos religije i dravnosti u junoslavenskim zemljama, Religija i dravotvornost. Deklaracija za svjetsku etiku, ANU BIH, Posebna izdanja 106, Odjeljenje drutvenih nauka, Centar za filozofska istraivanjaMe unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga, ponude i mira Zajedno, Knjiga 31, Sarajevo 1996., 31-34. 2867. Suljki Hifzija, iviniko podruje u prolosti, GR IZ BiH LXII/7-8, Sarajevo 2000., 685-704.

268

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2868. ahinovi Nataa, Bogumilsko-islamska kultna mjesta preputena nehaju i sitnom profitu, Oslobo enje 56/19084, Sarajevo 09.04. 2000., (KUN) 2. 2869. anjek Franjo, Diskusija, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 42-43, 98-99. 2870. anjek Franjo, Hrvati prognanici i izbjeglice u XV i XVI stoljeu, Crtajte granice ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljia kardinalom, SV 7, Sarajevo-Bol 1995., 501-506. 2871. anjek Franjo, Hrvatska historiografija izme u Scile i Haribde ili povijesna znanost u Hrvata (Ostvarenja i perspektive), Hrvatska revija XLVIII/4, Zagreb 1998., 805-814. 2872. arevi Ivan, Opet o kralju, opet o skraenoj povijesti, o Bosni opet, Bilten FTS XXVI/2, Sarajevo 1999., 453-458. 2873. arki Sr an, Mir (411); Prokuratori (589), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2874. eibovi Hajrudin, Stablo ivota Kraljevine Bosne, Bonjaki avaz II/50, Sarajevo 05.07. 1995., 9. 2875. idak Jaroslav, Horvati (de Horvati), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 737. 2876. imundi Mate, Znaenje starohrvatskih i drugih slavenskih imena u Povijesti Hrvata za vrijeme narodnih vladra Ferde iia, asopis za zgodovino in narodopisje 1-2, Maribor 1979., 43-50. 2877. imundi Mate, Nepoznata osobna imena na srednjovjekovnim nadgrobnim i drugim kamenim spomenicima u Bosni i Hercegovini, Radovi ANU BiH 70, Odjeljenje drutvenih nauka 21, Sarajevo 1981., 217-229. 2878. ipovac Ne o, astoljubac, zemljoljubac, enoljubac (Zapis o mudrom stvoritelju Hercegovine,,,), IA MI BiH 90, Sarajevo 1990., 139-141. 2879. irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 450. (Nakon izgorjelog tiraa, napravljeno je reprint izdanje). (* Ibrahimovi Ramiza, Islamska misao XIII/160, Sarajevo 1992., 53-56; Kasumovi Ismet, Glasnik VIS-a u SFRJ LIV/3, Sarajevo 1991., 358-360; ebotarev Andrej, Povijesni prilozi 12, Zagreb 1993., 329-345.) 2880. ii Ferdo, Bosna pod turskim gospodstvom, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 215-221.

Drutvo

269

2881. kegro Ante, iji je kralj Stjepan Tomaevi?, Crkva na kamenu XX/12 (229), Mostar 1999., 13. 2882. olji Vladimir, Bit emo ono to jesmo, Steak V/57, Sarajevo 1998., 9. 2883. teko Marko, Diskusija, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 97. 2884. uica Marko, Bosanska vlasteoska porodica Banovii, IG 1-2, Beograd 1993., 2535. 2885. uica Marko, Primiur, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 584. 2886. undrica Zdravko, 1982., 11-41. uro Dragii i Dubrovnik, Dubrovnik XXV/4, Dubrovnik

2887. unji Marko, Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del XV secolo, Migracije Slovanov v Italijo Le migrazioni degli Slavi in Italia, 7. zasjedanje jugoslovansko-italijanske komisije za zgodovino 7. Convegno degli storici Jugoslavi ed Italiani, (Uredil A cura di: Ferdo Gestrin), Zgodovinsko drutvo za Slovenijo, Ljubljana 1978., 1-23. 2888. unji Marko, Immigrazioni di Slavi nel territorio di Ancona nel corso del secolo XV., Italjug VIII/3, Roma 1978. 2889. unji Marko, Slavi nell'Anconitano: il XV secolo, Italia felix, Migrazioni slave e albanesi in Occidente, Romagna, Marche, Abruzzi secoli XIV-XVI", Quaderni di Proposte e richerche 3, Ostra Vetera, Ancona 1988., 111-132. 2890. Tadi N., Ujaci ostadoe s narodom, Naa ognjita VIII/47, Duvno 1978., 6. 2891. Tanaskovi Darko, Islamska ili muslimanska kultura u Bosni, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 291-302. 2892. Tanaskovi Darko, Islamska ili muslimanska kultura u Bosni, Darko Tanaskovi, Islam i mi, Partenon, Beograd 2000., 5-23. 2893. Tankovi emso, Bonjaci u Republici Hrvatskoj, Behar VI/31, Zagreb 1997., 813, 38. 2894. Tanovi Arif, Religija i dravotvornost, Religija i dravotvornost. Deklaracija za svjetsku etiku, ANU BIH, Posebna izdanja 106, Odjeljenje drutvenih nauka, Centar za filozofska istraivanja-Me unarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga, ponude i mira Zajedno, Knjiga 31, Sarajevo 1996., 13-18.

270

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2895. Tanovi Bakir, Hiljadugodinje ime, Bosna i bonjatvo, Karantanija, Ljubljana 1990., 119-127. 2896. Tanovi Bakir, Ko je vlasnik Bosne i Hercegovine?, Eminex s p. o., Zagreb 1995., 93. 2897. Tanovi Hamid, I u osmanskoj imperiji BiH je bila drava u dravi, Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavaki centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 102-104. 2898. Thallczy Lajos, Feljton: O bosanskohercegovakom nazivu beg (1, 3-4): (1) (Prilog za historiju bosanskog plemstva), Ljiljan 330, Sarajevo 1999., 58-59; (3) (Bogumilska /patarenska/ hereza bila je vjera otmjenijih obitelji), Ljiljan 332, Sarajevo 1999., 58-59; (4) (Titulu kneza kasnije je zamijenila begovska titula), Ljiljan 333, Sarajevo 1999., 58-59. (Feljton priredio Salih Jalimam). 2899. The Muslims of Bosnia Herzegovina. Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia, Edited by Mark Pinson, Center for Middle Eastern studies, Harvard Middle Eastern Monographs 28, Cambridge Massachusetts 1994., XIII + 207. (* Dani Asaf, Prva linija IV/21, Sarajevo 1995., 30; Ekmei Milorad, I 42-43 (1995-1996), Beograd 1997., 407-411; Jakir Aleksandar, Sdostforschungen 57, Mnchen 1998., 552-555.) 2900. The Times Guide to the Peoples of Europe, Times Books, London 1994. 2901. The Times, Narodi Evrope (Priredio Felipe Fernndez-Armesto, Urednik hrvatskog izdanja Nika Stani), Naklada Zadro, Biblioteka Prirunici, Zagreb 1997., 413. (* Birin Ante, BF VIII/12, Sarajevo 2000., 308-310.) 2902. Toholj Duko Burzanovi Tihomir, Prilog bibliografiji seoba i migracija u Jugoslaviji, GDI BiH 40-41 (1989-1990), Sarajevo 1990., 224-237. 2903. Tomi E., Tjedan bosanske kraljice Katarine, Svjetlo rijei X/116-117, Sarajevo 1992., 13. 2904. Tomovi Gordana, Tomaev natpis o osnivanju crkve Blagovetenja gospodnjeg 1427. godine kod Orahovca u Metohiji, Kosovsko-metohijski zbornik 1, Beograd 1990., 63-78 + 1 karta + 4 slike. 2905. Tomovi Gordana, upan, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 197-198. 2906. Toi uro, Dubrovanin prezviter Ratko, stonski kancelar, kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 39-58.

Drutvo

271

2907. Toi uro, Stanovnitvo srednjovjekovnog trga Drijeva, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 75-104. 2908. Toi uro, Ure enje srednjovjekovnog trga Drijeva, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 123-137. 2909. Toi uro, O ponaanju dubrovakih carinika u rudniku Deevice, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 148-150. 2910. Toi uro, Petar Primovi - dubrovaki trgovac i zakupac carina u Bosni, GDI BiH 37, Sarajevo 1986., 75-89. 2911. Toi 101. uro, Dubrovaka porodica Hrankovi, Anali 26, Dubrovnik 1988., 87-

2912. Toi uro, Srednjovekovni ivot u trebinjskoj oblasti (feudalna sredina na primjeru jedne regije), "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 77-85. 2913. Toi 1996., 7-18. uro, Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj upi Trebinje, IG 1-2, Beograd

2914. Toi uro, Bosanska kraljica Katarina (1425-1478), Zbornik za istoriju BiH 2, Beograd 1997., 73-112. 2915. Toi uro, O vlakoj skupini Vranei u nahiji Ljubovi a, Mileevski zapisi 2 (1996), Prijepolje 1997., 101-113. 2916. Toi uro, Ponaanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglitvu, Zbornik radova X kongresa istoriara Jugoslavije, SIJ, Beograd 1998., 393-398. 2917. Toi uro, Porodica Miloradovi-Stjepanovi iz vlakog roda Hrabrena, Istorijski zapisi LXX/3-4, Podgorica 1998., 93-106. 2918. Toi uro, Kontinuitet naseljenosti pljevaljskog kraja od praistorije do uspostavljanja turske vlasti, Glasnik Zaviajnog muzeja 1, Pljevlja 1999., 39-53. 2919. Toi uro, Kancelarija, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 277-278. 2920. Trbuhovi Leposava, Tragovi Avara i Slovena u donjem Podrinju i okolini, Glasnik SAD 3, Beograd 1986., 218-222. 2921. Truhelka iro, Studije o podrijetlu (Etnoloka razmatranja iz Bosne i Hercegovine), (Pretisak izdanja iz 1941.), Hrvatsko drutvo folklorista, Knjinica Hrvatskog drutva folklorista 2, Zagreb 1992.

272

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2922. Truhelka iro, Dravno i sudbeno ustrojstvo Bosne u srednjem vijeku, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 593-616. 2923. Tucovi Ermin, Identitet Bonjaka-Muslimana, Kabes I/1, Mostar 1995., 23. 2924. Turkovi Bisera, Bosnia and Herzegovina in the Changing World Order, Saraj Invest, Sarajevo 1996., 163. 2925. Tvrtkovi Safet, I ja sam Tvrtkov potomak, Behar Journal 11, Zagreb 1995., 11. 2926. Valenta Anto, Podjela Bosne i borba za cjelovitost, HKD Napredak, Vitez 1991. (2. izdanje 1994., 87). 2927. Vasi Milan, Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 149-152, 160-161. 2928. Vego Marko, Diplomatska aktivnost hercega Stjepana Kosae na Jadranu, IA MI BiH 15, 1979., 125-130. 2929. Vego Marko, Diskusija, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 41, 43, 99, 100. 2930. Vejzagi Nerudin, Feljton: Na tragu otkria (1): (1) (I Bosna i univerzitet), Oslobo enje 55/18770, Sarajevo 30.05. 1999., (KUN) 5. 2931. Vekari Nenad, Stanovnitvo poluotoka Peljeca, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice, Knjiga 3, Svezak 1, Dubrovnik 1992. 2932. Vekari Nenad, Stanovnitvo poluotoka Peljeca, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice, Knjiga 3, Svezak 2, Dubrovnik 1993. 2933. Veselinovi Andrija, Zamanika vojska (209-210); Konzuli (313-314), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 2934. Vidovi Marko, Feljton: Od naroda do drave (1-3): (1) Steak V/50, Sarajevo 1998., 12-13; (2) Steak V/51, Sarajevo 1998., 25-27; (3), Steak V/53, Sarajevo 1998., 13. 2935. Vidovi Marko, Bosna: porijeklo imena zemlje, dravnog poglavara ban i vjerskog uenja povezanog sa stecima, Knjiga saetaka, Bosnian Paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 36.

Drutvo

273

2936. Vilfan Sergej, Poglavlja iz pravne zgodovine, Ljubljana 1985. 2937. Vlahovi Petar, Narodi i etnike zajednice sveta, Vuk Karadi, Beograd 1984., 292.(* D. Z., Maruli XVIII/1, Zagreb 1985., 763-765.) 2938. Vlahovi Petar, Postanak i razvoj srpske nacije (Etnoloki pristup), Postanak i razvoj srpske nacije (Neki metodoloko-teorijski problemi u izuavanju postanka i razvoja srpske nacije), IRO Narodna knjiga-Marksistiki centar CK SK Srbije, Beograd 1979., 85-112. 2939. Vlasi u XV i XVI vijeku, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 73-177. 2940. Voje Ignacij, Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 174. 2941. Voje Ignacij, Migracioni procesi iz Bosne u slovenakim zemljama za vrijeme turskih provala u 16. stoljeu, Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 89-99. 2942. Vrgo Miro, Fra An eo Zvizdovi (1420.-1498.). Duhovni lik, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTSFranjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 125-134. 2943. Vukanovi Tatomir, Etnogeneza Junih Slovena, Vranjski glasnik 10 (poseban otisak), Vranje 1974., 370 + 35 tabli slika + 3 karte. (* Leny Jan, Slavia antiqua 25, Warszawa 1978., 363-373.) 2944. Vukevi Nikica, Etimologija pojma Vlah i njegova razna znaenja, "Predmet i metod izuavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji", (Radovi sa naunog skupa, Titograd 23. i 24. novembra 1978. godine), CANU, Nauni skupovi 7, Odjeljenje drutvenih nauka 3, Titograd 1981., 315-342. 2945. Vuki Mario, Feljton: Koliko je stara Bosna (1-3): (1) (Povijest i falsifikati), Steak I/1, Sarajevo 1994., 26-27; (2) (Povijest, bezna e, nada), Steak I/2, Sarajevo 1994., 36-37; (3) (Nacije, surogati, povijest), Steak I/3, Sarajevo 1994., 34-35. 2946. Vukorep Stanislav, Staro neumsko puanstvo, Neum, Zemlja i zaviaj Hrvata, Humski zbornik 1, Opinsko vijee Neum, Neum 1995., 177-193. 2947. Vukorep Stanislav, Prilog prouavanju podrijetla hrvatskog puanstva poiteljskog kraja, Zbornik znanstvenog simpozija odranog 16. i 17. veljae 1996. god. u apljini, Opinsko poglavarstvo, apljina-Zagreb 1996., 275-333.

274

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2948. Vuki Tomo, Katolici i pravoslavni u Bosni i Hercegovini, Hrvatski narodni kalendar 1993, Godina 41, Sarajevo 1992., 21-38. 2949. Vuki Tomo, Popis plemikih obitelji u kraljevstvu Bosne u godini pada Bosne (1463) i Hercegovine (1482) pod Turke, Mostariensia 1, Mostar 1994. 2950. Vuki Tomo, Kontinuitet hrvatskog i katolikog umiranja u Bosni i Hercegovini (Prilog prouavanju odnosa me u narodima u Bosni i Hercegovini), Crtajte granice ne precrtajte ljude, Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljia kardinalom, SV 7, Sarajevo-Bol 1995., 303342. 2951. Vuki Tomo, Papa i Crkva me u Hrvatima, Hrvatski narodni godinjak 1998., Godina 46, Sarajevo 1997., 46-53. 2952. Vuki Tomo, Mi i oni. Siguran identitet pretpostavka susretanja (Miscellanea de oecumenismo), Vrhbosanska katolika teologija, Sarajevo 2000., 342. 2953. Zbornik radova X kongresa istoriara Jugoslavije, SIJ, Beograd 1998. 2954. Zdenk Va, The World of the Ancient Slavs, Orbis Publishing London, Prag 1983., 240. (* Heres Tomislav, Maruli XX/1, Zagreb 1987., 89-93.) 2955. ZEF MIRDITA, Balkanski Vlasi u svijetlu podataka Bizantskih izvora, Povijesni prilozi 14, Zagreb 1995., 25-115. 2956. Zef Mirdita Stri Petar Janjatovi Bosiljka Maticka Marijan Pavlievi Dragutin, Sedmi kongres Saveza historiara Jugoslavije, HZ 42, Zagreb 1989., 359369. 2957. Zelenika An elko, Feljton: Bosanska kraljica Katarina Kosaa-Kotromani (13): (1) Naa ognjita XXVIII/249, Tomislavgrad 1998., 22; (2) Naa ognjita XXVIII/250, Tomislavgrad 1998., 22; (3) Naa ognjita XXVIII/251, Tomislavgrad 1998., 30. 2958. Zeli-Buan Benedikta, Neka gledita novije historiografije na Porfirogenetove tvrdnje o etnikoj pripadnosti podruja Crvene (June) Hrvatske, Maruli XIII/5-6, Zagreb 1980., 426-441. 2959. Zeli-Buan Benedikta, Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji, Maruli XXV/5, Zagreb 1992., 558-564. 2960. Zeli-Buan Benedikta, Feljton: Nestajanje katolika u Trebinjsko-mrkanjskoj biskupiji (1): (1) Naa ognjita XXVI/233, Tomislavgrad 1996., 18.

Drutvo

275

2961. Zgodi Esad, Drava i pravo srednjovjekovne Bosne, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 38-46. 2962. Zgodi Esad, Drava, nacija, demokratija (Iz diskursa SDP BiH), Kantonalni odbor SDP, Sarajevo 1998., 185. 2963. Zgodi Esad, Obnova dravnosti BiH (109-116); Katarina, papa i Bosna (133143), Esad Zgodi, Drava, nacija, demokratija (Iz diskursa SDP BiH), Kantonalni odbor SDP, Sarajevo 1998. 2964. Zirdum Andrija, Diskusija, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 97, 98. 2965. Zirdum Anto, Prezimena izvedena iz zanimanja u srednjoj Bosni, Motrita 4, Mostar 1997., 121-122. 2966. Zlatar Behija, O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeu, Prilozi XIV/14-15, Sarajevo 1978., 81-139. 2967. Zlatar Behija, irenje islama i islamska kultura u Sarajevu i okolini, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 12-22. 2968. Zlatar Behija, Isa-beg Ishakovi, Lastavica I/1, Sarajevo 1994., 11. 2969. Zlatar Behija, Ahmed-paa Hercegovi, Lastavica II/6, Sarajevo 1995., 21. 2970. Zovko Iv., Ime Hrvat u narodnoj predaji Bosne i Hercegovine, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 368-373. 2971. Zovko Ljubomir, Recenzija, Pavo ivkovi, Etnika i vjerska povijest Bosne, Slavonije i Srijema do konca XVII. stoljea (Dolazak, razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima), Drugo izdanje, HKD Napredak, Sarajevo-Mostar 1998., 256-257. 2972. Zubechea G. M., Diskusija, "Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku", Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 161-162. 2973. Zulfikarpai Adil, lanci i intervjui, Bonjaki institut, Zrich 1991., 713. 2974. Zulfikarpai Adil, Etniki problem Muslimana Muslimani i Jugoslavija (37-41); Muslimani i srpsko-hrvatski odnosi (55-57), Adil Zulfikarpai, lanci i intervjui, Bonjaki institut, Zrich 1991. 2975. Zulfikarpai Adil Gotovac Vlado Tripalo Mika Banac Ivo, Okovana Bosna, (Razgovor), (Moderator razgovora Mladen Malaa, tekst priredio Vlado

276

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Pavlini), II izdanje, Bonjaki institut, Zrich 1995., 162. (* Salom Nada, Oslobo enje 52/17065, Sarajevo 12.12. 1995., 11; Salom Nada, Oslobo enje 52/17066, Sarajevo 13.12. 1995., 11; Meanovi Samir, Behar V/22-23, Zagreb 1996., 29; Kulenovi Tarik, Ljiljan V/155, Sarajevo 1996., 24; ..., Oslobo enje 53/17141, Sarajevo 02.03. 1996., 13.) 2976. arkovi-Tafro Tatjana, Srbi hode Bosnom u vrijeme Kotromania, Kalendar Prosvjeta, Godinjak SPKD 1996, Sarajevo 1996., 47-49. 2977. epi Boo, Perspektive Hrvata u Bosni i Hercegovini, Motrita 5-6, Mostar 1998., 5-15. 2978. iga Jusuf, Islamska civilizacija i bosanski muslimani, VKBI, Tribina 6, Sarajevo 1994., 22. 2979. iga Jusuf, Islamski peat u tradiciji i kulturi bosanskih muslimana (Bonjaka) i na geopolitikom prostoru bosanske drave, Duhovna snaga odbrane, Armija RBIH, Press centar, Vojna biblioteka 5, 2. izdanje, Sarajevo 1994., 35-46. 2980. ivalj Husein, Da li su Turci (Muslimani) palili manastire, Preporod, 30 godina, 1970-2000 (Izbor tekstova), RIZ u BiH, Izdavaki centar El-Kalem, Sarajevo 2000., 16-17. 2981. ivkovi Matej, Utjecaji turske, austrougarske i jugoslavenske vlasti na demografske promjene u Bosni i Hercegovini, HM IV/17, Sarajevo 2000., 140-145. 2982. ivkovi Matej ivkovi Pavo, Demografske promjene na bosanskohercegovakom prostoru kroz povijest, Motrita 8, Mostar 1998., 31-46. 2983. ivkovi Pavo, Istorijski izvori o pojavi kuge u srednjovjekovnoj Bosni, Zbornik radova II kongresa infektologa Jugoslavije, Zagreb 1978., 280-283. 2984. ivkovi Pavo, Ekonomsko - socijalne promjene u bosanskom drutvu u XIV. i XV. stoljeu (Utjecaj primorskih gradova na ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom drutvu u 14. i 15. stoljeu. Pojava gra anske klase i novog plemstva), Univerzal, Biblioteka Istorija i revolucija, Tuzla 1986., 227. (* Sivri Marijan, Tribunia 9 (1985), Trebinje 1986., 57-60.; okovi Pejo, IZ 7, Banja Luka 1986., 239-242; Voje Ignacij, Z 41/2, Ljubljana 1987., 252-254; Vekari Nenad, Anali 26, Dubrovnik 1988., 260.) 2985. ivkovi Pavo, Socijalne i ekonomske promjene na dvoru bosanskih kraljeva i velikaa tijekom 14. i 15. stoljea, Radovi 21, Zagreb 1988., 23-34. 2986. ivkovi Pavo, Dubrovako-bosansko-humska saradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV i XV stoljea, Anali 26, Dubrovnik 1988., 67-76.

Drutvo

277

2987. ivkovi Pavo, Gospodarske prilike kao osnovni uzrok migracijskih kretanja iz primorja u zale e i obratno, Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 49-50. 2988. ivkovi Pavo, Narodnosna slika Bosne i Hercegovine tijekom 15. i 16. stoljea, Zadarska smotra XLI/6, Zadar 1992., 43-66. 2989. ivkovi Pavo, Hrvati Bosanske Posavine u prolosti, Radovi 32, RPZ 19, Zadar 1992-1993., 255-297. 2990. ivkovi Pavo, Demografske promjene na prostoru BiH do XVIII. stoljea s osvrtom o stradanju Hrvata, Mostariensia 1, Mostar 1994., 43-50. 2991. ivkovi Pavo, Sudbonosna stoljea u povijesti bosanskohercegovakih Hrvata, Hrvati u BiH ciljevi i mogunosti, Zbornik radova sa simpozija, Neum 19-22. XII 1994., Mostar 1995., 31-46. 2992. ivkovi Pavo, Stoljetni razvitak i nestajanje Hrvata katolika u BiH (Tuna povijest katolianstva na prostorima BiH), Crtajte granice ne precrtajte ljude, Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljia kardinalom, SV 7, Sarajevo-Bol 1995., 475-500. 2993. ivkovi Pavo, Etnika i vjerska povijest Bosne, Slavonije i Srijema do konca XVII. stoljea (Dolazak, razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima), HKD Napredak, Sarajevo-Mostar 1996., 257. (* Kudeli Zlatko, SP XXVIII/3, Zagreb 1996., 467-469; Sivri Marijan, Hercegovina 2 (10), Mostar 1996., 218-220; IKA, Svjetlo rijei XIV/160-161, Livno 1996., 22; osi Stjepan, Anali 35, Dubrovnik 1997., 253255; Grbelje Toni, HM II/6, Sarajevo 1998., 135-137.) 2994. ivkovi Pavo, Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine, HM I/2, Sarajevo 1997., 101-110. 2995. ivkovi Pavo, Napuenost i okruenje u razdoblju osmanske prevlasti, HM I/3-4, Sarajevo 1997., 7-23. 2996. ivkovi Pavo, Etnika i vjerska povijest Bosne, Slavonije i Srijema do konca XVII. stoljea (Dolazak, razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima), 2 izdanje, HKD Napredak, Sarajevo-Mostar 1998., 260. 2997. ivkovi Pavo, Feljton: Pavao ivkovi odgovara Muhamedu Filipoviu (1-2): (1) (Neu polemiku stilom mrnje) Dnevni avaz IV/795, Sarajevo 06.02. 1998., 15; (2) (Veliki Tunjin skok od ortodoksnog komuniste do liberala), Dnevni avaz IV/796, Sarajevo 07.02. 1998., 13.

278

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

2998. ivkovi Pavo, Bremenita prolost Hrvata Bosne i Hercegovine i njihove demografske promjene, Motrita 11, Mostar 1999., 46-56. 2999. ivkovi Pavo, Hrvati Bosanske Posavine u prolosti, Pavo ivkovi, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 28-73. 3000. ivkovi Pavo, Etnike i vjerske prilike u Bosanskoj Posavini prije i za vrijeme Turaka, Pavo ivkovi, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 222-230. 3001. ivkovi Pavo, Napuenost i okruenje urazdoblju osmanske prevlasti, Pavo ivkovi, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 231-253. 3002. ivkovi Pavo, Islamizacija na podruju Soli i Posavine, Pavo ivkovi, Studije iz povijesti Bosanske Posavine, Usore i Soli, HKD Napredak, Podrunica Osijek, Osijek 2000., 254-269. 3003. ivkovi Pavo Stoli Vladimir, Rad dubrovakih ljekara na tlu Bosne u XV stoljeu, Zbornik radova: Trei kongres ljekara Bosne i Hercegovine, Drutvo ljekara BiH, Sarajevo 1985., 53-56. 3004. ivkovi Pavo Stoli Vladimir Kosti ivojin, Lepra u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi, Acta historica medicinae, pharmatiae et veterinae XIX/1-2, Sarajevo 1979., 93-97. 3005. ivkovi Pavo Stoli Vladimir Kosti ivojin, Leprozorijumi u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi prema podacima dubrovakog arhiva, Acta historica medicinae, pharmatiae et veterinae XIX/1-2, Sarajevo 1979., 98-102. 3006. ivkovi Pavo Stoli Vladimir Kosti ivojin, Istorijski podaci o lepri i leprozorijima u srednjovjekovnoj bosanskoj dravi, Socijalna medicina XXVI/1-2, Sarajevo 1979., 103-109. 3007. ivkovi Pavo Stoli Vladimir Kosti ivojin, Istorijski izvori o pojavi kuge srednjovjekovnoj Bosni, III kongres infektologa Jugoslavije, Dubrovnik 3-6.X 1979, Zbornik radova, Zbor lijenika Hrvatske, Knjiga 1, Zagreb 1979., 280-283. 3008. ivkovi Tibor, O plemenskom ustrojstvu i vojnoj snazi podunavskih Slovena u VI i VII veku, ZRVI 35, Beograd 1996., 97-116. 3009. ..., Avari (6); Bajan (137-138); Ban (149); Vitez (351); Vlasi (356); Vojvoda (360), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 1 (A-J), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978. (Fototipsko pretampano izdanje 1980).

Drutvo

279

3010. ..., Duhovni razvoj Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu 1949-1994, Univerzitet u Sarajevu, Posebna edicija Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 1995., 13-33. 3011. ..., ija je Bosna zemlja, Crkva na kamenu XII/127, Mostar 1991., 1, 3. 3012. ..., Katarina Kosaa (1424-1478), Hrvatski glasnik V/63, Tuzla 1997., 1. 3013. ..., Katuni (215); Muslimani (611), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 2 (K-P), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., VI + 943. (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 3014. ..., Kneginje iz loze Nemanjia, Politika, Beograd 15.07. 1989., 22. 3015. ..., Knez (424); Komornik (475), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 4 (Iz-Kzy), JLZ, Zagreb 1978. 3016. ..., Kopii hrvatski plemii, Naa ognjita XXVII/237, Tomislavgrad 1997., 20. 3017. ..., Logotet (159); Muslimani (Historija) (622-630), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 5 (L-Nigh), JLZ, Zagreb 1979. 3018. ..., Sabor (234-235); Sasi (293), Opa enciklopedija Leksikografskog zavoda, 7 (Ra-Szy), JLZ, Zagreb 1981. Jugoslovenskog

3019. ..., Sasi (157); Sloveni (243), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 3 (R-), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 3020. ..., Starobosansko obiljeje (Prijedlog grba i zastave Bosne i Hercegovine), Oslobo enje 48/15565, Sarajevo 18.10. 1991., 1. 3021. ..., Tepija (181); Vlasi (553), Opa enciklopedija Leksikografskog zavoda, 8 (-va), JLZ, Zagreb 1982. Jugoslovenskog

3022. ..., Feljton: ivotni putevi bosanskih bogumila (1-5): (1) (ivotni putevi bosanskih bogumila), Dobojske novine I/1, Doboj 1996., 12; (2) (Bosanska drava), Dobojske novine I/2, Doboj 1996., 16; (3) (Bosanska drava), Dobojske novine I/3, Doboj 1996., 15; (4) (Bosanska crkva), Dobojske novine I/4, Doboj 1996., 16; (5) (ivotni putevi bosanskih bogumila), Dobojske novine I/6, Doboj 1996., 14.

5. PRIVREDA

Privreda

283

3023. An eli Pavao, Marginalija o tragovima starog rudarstva i metalurgije u srednjoj Bosni, GZM (A) 38, Sarajevo 1983., 145-152. 3024. An eli Pavao, Tragovi rudarske i metalurgijske djelatnosti u okolini Konjica, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 229-237. 3025. An eli Pavao Ibrahimpai Fikret, Nekoliko priloga za upoznavanje tehnologije starog rudarstva i metalurgije u Bosni, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 221-228. 3026. Anselmi Sergio, Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednje-vzhodno Italijo v 15. stoletju, Z 32/4, Ljubljana 1978., 397-406. 3027. Baki Ljubomir, Rudarsko-proizvodni odnosi u Bosni i Hercegovini u tursko doba, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 247-282. 3028. Bibliographia historico-oeconomica Iugoslaviae Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije, Komisija za ekonomsku historiju Jugoslavije-Redakcija Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, (Urednik Erceg Ivan), Zagreb 1978., 231. (* Dai Miomir, Istorijski zapisi XXXI-XXXVI/3, Titograd 1978., 183-184; Zdraveva Milka, Glasnik XXIII/1, Skopje 1979., 293-295; Petrovi Radoslav, GDI BiH 28-30 (19771979), Sarajevo 1979., 318; umrada Janez, Z 33/3, Ljubljana 1979., 508-510; Hristov Risto, JI XIX/3-4, Beograd 1980., 393-394; Kessler Wolfgang, Sdostforschungen 39, Mnchen 1980., 309-310; Lu. Ne., eskoslovensk asopis historick 29/3, Praha 1981., 475.) 3029. Blagojevi Milo, Osnove privrednog razvitka, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 357-371. 3030. Blagojevi Milo, Star (699-700); Una (762), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3031. Bubalo or e, Vosak (103-104); Votana kua (104-106); Kantar (276-277); Med (387-388); Pelarstvo (606-608), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3032. Budak Neven, Trgovina radnom snagom na istonom Jadranu razvoj i znaaj, HZ 37, Zagreb 1984., 105-138. 3033. Burnazovi Tufik Jusi Abid, Ekonomska saradnja srednjovjekovne Bosne s drugim dravama, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 80-85.

284

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3034 irkovi Sima, Dubrovani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne, AHOEI 6, Zagreb 1979., 1-20. 3035. irkovi Sima, The Production of Gold, Silver and Cooper int the Central Parts of the Balkans 13th to the 16th Century, Precious Metals in the Age of Expansion, Beitrge zur Wirtschaftsgeschichte 2, Stuttgart 1981., 41-69. 3036. irkovi Sima, Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo, Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori dEuropa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale, Atti della Decima settimana di Studio, Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini, Firenze 1983., 291-311. 3037. irkovi Sima, Die ostlichen Teile Jugoslawiens 1350-1650. Handbuch der europaischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band 3, 1986. 3038. irkovi Sima, Ragusa e il suo retroterra nel Medio Evo, Ragusa e il Mediterraneo. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Et moderna, (A cura Antonio di Vitorio), Caccuci editore, Bari 1990., 15-26. 3039. irkovi Sima, Continuit et repture des hierarchies: le cas des villes dalmates et de leur arrire-pays, Gerarchie economiche e gerarchie sociali: secoli XII-XVIII, Atti della Dodocesima Settimana di Studio, Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini, Serie II, Vol. 12, Firenze 1990., 73-89. 3040. irkovi Sima, Dubrovnik i zale e u srednjem veku, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 47-55. 3041. irkovi Sima, Razvoj i zaostalost na balkanskom poluostrvu izme u XIII i XVI stolea, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 21-36. 3042. irkovi Sima, Dubrovnik i zale e u srednjem veku, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 47-55. 3043. irkovi Sima, Proizvodnja zlata, srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do poetka novog veka, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 80-103. 3044. irkovi Sima, Dva zakasnela poleta u balkanskom rudarstvu: XV i XVI vek, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 104-112.

Privreda

285

3045. irkovi Sima, Dubrovani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 113-134. 3046. irkovi Sima, Merenje i mere u srednjovekovnoj Srbiji, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 134-168. 3047. irkovi Sima, Kontinuitet i prekid me u hijerarhijama: Primorski gradovi i njihovo zale e u srednjem veku, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 185-196. 3048. irkovi Sima, Aspra (25); Barut (29-30); Boje (53-54); Valturk (67); Delovi (144); Zanati (214-217); Kamata (273-274); Mere i tegovi (392-396); Pana ur (488-489); Rudari (629-631); Rudarstvo (631-634); Sasi (649); Trgovina (741-745), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3049. irkovi Sima Kovaevi-Koji Desanka, Lconomie naturelle et la production marchande aux XIIIe-XVe sicles dans les regions actualles de la Yougoslavie, Balcanica 13-14, Beograd 1982-1983., 45-56. 3050. irkovi Sima Kovaevi-Koji Desanka, Naturalna privreda i trina proizvodnja izme u XIII i XV stolea, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 37-46. 3051. uk Rua, Izvoz stoke i stoarskih proizvoda iz Srbije u Veneciju u XIII. i XIV. veku, AHOEI 14, Zagreb 1987., 57-63. 3052. uk Rua, Delatnost dubrovakog trgovca Luke Milanovia dvadesetih godina XV veka, I 38, Beograd 1991., 19-30. 3053. uk Rua, Poslovanje Dubrovana u Podrinju, "Valjevo - postanak i uspon gradskog sredita", Valjevo-Beograd 1993., 111-121. 3054. uk Rua, Radi Grubaevi, dubrovaki suknar i trgovac, I 39 (1992), Beograd 1993. 3055. uk Rua, Tobolarevii Dubrovani poreklom iz Prijepolja, IG 1-2, Beograd 1996., 19-29. 3056. uk Rua, Dubrovaka porodica Benvenuti u srpskim zemljama, I 44 (1997), Beograd 1998., 113-127.

286

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3057. uk Rua, Trgovci iz zetskih gradova u Dubrovniku i srpskim zemljama u srednjem veku, Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraivanja, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 153-167. 3058. uk Rua, Zalog (211); Jemac, jemstvo (264-265); Kolonije (310-311), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3059. Dini Mihailo, Dubrovaka srednjovekovna karavanska trgovina, Mihailo Dini, Srpske zemlje u srednjem veku (Istorijsko-geografske studije), SKZ, Beograd 1978., 305-330. 3060. Dini-Kneevi Duanka, Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika, SANU, Posebna izdanja 540, Odeljenje istorijskih nauka 8, Beograd 1982., 340. (* Martinovi Dragana, IG 1-2, Beograd 1983., 125; Steindorff Ludwig, Sdostforschungen 43, Mnchen 1984., 488-489.) 3061. Dini-Kneevi Duanka, Dallinterno a Ragusa nel XIV secolo, Italia felix, Ancona 1988. 3062. Dumbovi Vladimir, Znaenje Kreeva u metalurkoj proizvodnji stare Bosne (historijsko-geografski prikaz), Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 405419. 3063. akovi Luka, Rudarstvo i topioniarstvo u Bosni i Hercegovini, Univerzal, Biblioteka Istorija i revolucija, Tuzla, 1980., 177. (* ivkovi Pavo, Radio Sa X/34, Sarajevo 1981., 563-565; ivkovi Pavo, Oslobo enje 38/11852, Sarajevo 27.06 1981., (KUN) 4.) 3064. ur ev Branislav, Kada i kako su nastali despota Stefana zakoni za Novo Brdo, ANU BiH, Djela 65, Odjeljenje drutvenih nauka 37, Sarajevo 1987., 97. (* Milutinovi Kosta, Pregled LXXVIII/2-3, Sarajevo 1988., 302-305.) 3065. ur ev Branislav, Da li je poznati rudarski zakon despota Stefana vaio i za Srebrenicu?, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 211-220. 3066. Feji Nenad, Trgovina bosanskim robljem u Barceloni krajem XIV i poetkom XV veka, I 28, Beograd 1981., 27-48. 3067. Fekea Lidija, Saobraaj (Kasni srednji vijek) (160-161); Trgovina (Kasni srednji vijek) (171-173), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988.

Privreda

287

3068. Filipovi Milenko, Batina srednjovjekovnih rudara Sasa u junoslavenskim zemljama, Godinjak CBI XXXI/29, Sarajevo 2000. 3069. Filipovi Muhamed, Dae (dabine) (Bosna i Hercegovina), EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 356. 3070. Foti Aleksandar, Aka (ake), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 5-6. 3071. Freidenberg M. Maren, Dalmatinci v balkanskoi trgovle XIV-XVI vv., Voprosi socialnoj, politieskoj i kulturnoj istorii jugo-vostonoj Evropi, Balkanskie issledovanija, Vipusk 9, Moskva 1984., 38-49. 3072. Gavran Ignacije, Knjiga o kovinarstvu i ivot u Bosni (Agricola, De re metallica), Svjetlo rijei I/9, Visoko 1983., 10-11. 3073. Gestrin Ferdo, Il comercio dei pellami nelle Marche del XV e della prima met del XVI secolo, Le Marche e l Adriatico orientale: economia, societ, cultura dal XIII secolo al primo ottocento, Atti e memorie, Nuova serie anno 82 (1977), Ancona 1978. 3074. Glava Tihomir, Lov (Kasni srednji vijek) (104); Metalurgija (Kasni srednji vijek) (107-108); Poljoprivreda (Kasni srednji vijek) (141); Rudarstvo (Srednji vijek) (150); Zanatstvo (Kasni srednji vijek) (188-189), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 3075. Gostia Nikola, Dosadanja istraivanja razvitka metalurke tehnologije u BiH, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 21-44. 3076. Handi Adem, Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljea, POF 36 (1976), Sarajevo 1978., 7-42. 3077. Handi Adem, Rudarstvo i rudarski trgovi u Bosni u drugoj polovini XV vijeka, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 283-306. 3078. Hrabak Bogumil, Izvoz plemenitih metala iz Bosne u Dubrovnik u vreme osmanlijske vlasti, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 75-85. 3079. Hrabak Bogumil, Dubrovako srebro u Italiji i Kataloniji u XIV, XV i XVI veku, IG 1-2, Beograd 1980., 57-78. 3080. Hrabak Bogumil, Gleta iz Bosne u XV i XVI veku, IZ 5, Banja Luka 1984., 183202.

288

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3081. Jevti Milan, Konj i korienje konja u prolosti Srba, ZIMS 20, Beograd 1983., 5-43. 3082. Kapetanovi Kemal, Ispitivanje nekih metalurkih uzoraka iz arheologije Bosne i Hercegovine, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 45-56. 3083. Kati V. Relja, Stoarstvo srednjovekovne Srbije, SANU, Posebna izdanja 513, Odeljenje medicinskih nauka 30, Beograd 1978., 166. (* Trifunovski F. Jovan, Balcanica 12, Beograd 1981., 202-203.) 3084. Klici Josip, Kratak historijat razvoja rudnika i eljezare Vare, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 437-454. 3085. Kosaa Stjepan, Bosna i oruje (Zapis o zemlji), Prva linija II/6, Sarajevo 1993., 8. 3086. Kovaevi-Koji Desanka, Privredni uspon, Istorija srpskog naroda II, (Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537.), SKZ, Beograd 1982., 100-108. 3087. Kovaevi-Koji Desanka, Srbija, majdan srebra i zlata, Istorija srpskog naroda II, (Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537.), SKZ, Beograd 1982., 268-277. 3088. Kovaevi-Koji Desanka, Carine (Srednjovjekovne carine) (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 612. 3089. Kovaevi-Koji Desanka, O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 113-122. 3090. Kovaevi-Koji Desanka, Ekonomske veze i kulturni uticaji izme u bosanske drave i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 35-44. 3091. Kovaevi-Koji Desanka, Relazioni fra i centri minerarii e le campagne in Serbia e la Bosnia nel medioevo, Storia della citta, Rivista Internazionale di storia urbana e teritoriale, Roma 1986., 91-94. 3092. Kovaevi-Koji Desanka, Privredni razvoj srednjovjekovne bosanske drave, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Drutvo i privreda srednjovjekovne Bosne, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje drutvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 85-190. 3093. Kovaevi-Koji Desanka, Dvojno knjigovodstvo u Dubrovniku i Benko Kotruljevi, GDI BiH 39, Sarajevo 1988., 57-64.

Privreda

289

3094. Kovaevi-Koji Desanka, Kulinova povelja i bosansko-dubrovaki odnosi, "Osamsto godina Povelje bana Kulina", ANU BiH, Posebna izdanja 90, Odjeljenje drutvenih nauka 23, Sarajevo 1989., 37-44. 3095. Kovaevi-Koji Desanka, Il commercio Raguseo di terraferma nel medio evo, Ragusa e il Mediterraneo. Ruole e funzioni di una Repubblica marinera tra Medioevo ed Et moderna, (A cura Antonio di Vitorio), Cacucci editore, Bari 1990., 61-78. 3096. Kovaevi-Koji Desanka, Srpsko srebro i zlato u evropskoj proizvodnji (XIV XV vijek), Evropa i Srbi (Me unarodni nauni skup 13-15. decembra 1995), SANU, Istorijski institut, Beograd-Pravoslavna re Novi Sad, Zbornik radova 13, Beograd 1996., 165-173. 3097. Kovaevi-Koji Desanka, O rudarskoj proizvodnji u srednjovjekovnoj Bosni, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 177-183. 3098. Kovaevi-Koji Desanka, Kredit, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 326-329. 3099. Kreki Baria, Italian Creditors in Dubrovnik (Ragusa) and the Balkan Trade. Thirteenth through Fifteenth Centuries, The Dawn of Modern Banking, Los Angeles 1979., 241-254. 3100. Kreki Baria, Venetian Merchants in the Balkan Hinterland in the Fourtheenth Century, Wirtschaftskrfte und Wirtschaftswege, Festschrift fr Hermann Kellenbenz, Vol I, Mittelmeer und Kontinent, Beitrge zur Wirtschaftstgeschichte 4, Nrnberg 1978., 413-429. 3101. Kreki Baria, Mleci i unutranjost Balkana u etrnaestom veku, ZRVI 21, Beograd 1982., 143-158. 3102. Kreki Baria, Dubrovnik, Italy and Balkans in the Late Midlle Ages, Variorum Reprints, Collected Studies, Series 125, London 1980., VI + 326. (* Feji Nenad, I 28, Beograd 1981., 176-178; Miti Ilija, Sdostforschungen 40, Mnchen 1981., 404-405; Miti Ilija, Anali 19-20, Dubrovnik 1982., 481-482.) 3103. Krei Ivan, Nain za vadit zlato (Priredio Zdravko Devetak), HM I/5, Sarajevo 1997., 150-153. 3104. Kulovi Hamdija, Pogovor, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 479. 3105. Kurtovi Esad, "Dravni depozit" (Depozit banice Anke, Sandalja Hrania i Katarine u Dubrovniku 1406.-1413. godine), Prilozi 28, Sarajevo 1999., 57-103.

290

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3106. Kurtovi Esad, Uz prepoznatljivo obiljeje bosanskog srednjovjekovlja. Povelja Kulina bana (1189.-1999.), neiscrpna tema bosanskohercegovake prolosti, Naa kola XLVI/10, Sarajevo 1999., 131-136. 3107. Kurtovi Esad, Kretanje u depozitu Sandalja Hrania u Dubrovniku 1413.1435.g., Hercegovina 11-12, Mostar 2000., 29-53. 3108. Kurtovi Esad, Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovanima, Anali 38, Dubrovnik 2000, 103-120. 3109. Lemaji Nenad, Oruari, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 474. 3110. Lui Josip, O nekim oblicima neagrarne privrede u dubrovakom zale u na prijelazu XIII u XIV stoljee, I 31, Beograd 1984., 41-51. 3111. Lui Josip, Trgovake veze Dubrovnika s balkanskim zale em u srednjem vijeku, Dubrovnik XXVIII/4, Dubrovnik 1985., 95-98. 3112. Malovi- uki Marica, Drobnjaci u karavanskoj trgovini Polimlja u srednjem veku, Mileevski zapisi 2 (1996), Prijepolje 1997., 25-33. 3113. Malovi- uki Marica, Delatnost Stefana Marinova u drugoj polovini XIV veka, I 44 (1997), Beograd 1998., 103-111. 3114. Malovi- uki Marica, Kumerk (344-346); Poklad (537-538); Purgari (604-605), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3115. Mananikova P. Nelli, Trgovlja Dubrovnika i formirovanie vnutrennego rinka v zemljah Serbii i Bosnii v XIV pervoj polovine XV. v (K postanovke voprosa), Voprosi istorii Slavjan, Vorone 1985., 28-48. 3116. Mananikova P. Nelli, Dubrovnik od XIII do XV stoljea, Problemi trgovine, Voroneskij universitet, Vorone 1999., 207. 3117. Markovi Biljana, Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevia (Prevod i pravnoistorijska studija), SANU, Spomenik 126, Odeljenje drutvenih nauka 24, Beograd 1985., 64. 3118. Mihalji Rade, Konj, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 314-315. 3119. Mikolji Vinko, Rudarstvo u Bosni u srednjem vijeku, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 651-667.

Privreda

291

3120. Milanovi Radovan, Ekonomika (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982.,234-236. 3121. Milanovi Radovan, Ekonomika (Bosna i Hercegovina), Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1983., 146-148. 3122. Mileti Nada, Metalurgija (Rani srednji vijek) (107); Poljoprivreda (Rani srednji vijek) (141); Saobraaj (Rani srednji vijek) (160); Trgovina (Rani srednji vijek) (171), Zanatstvo (Rani srednji vijek) (188), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 3123. Mirkovi Mijo, Ekonomska historija Jugoslavije, 5. izdanje, Pula-Rijeka 1985. 3124. Mii Sinia, Lov u srednjovekovnoj Srbiji, IG 1-2, Beograd 1995., 51-66. 3125. Mii Sinia, rvanj (195); Zveri (229); Ribolov (619-620), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3126. Mii Sinia Veselinovi Andrija, Carine, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 792-795. 3127. Mrgi Jelena, Zakup, Zakupnina, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 209-210. 3128. Muli Jusuf, Feljton: Sarajevo grad izme u Istoka i Zapada (5): (5) (Razvoj privrede), Kabes III/15, Mostar 1997., 47-48. 3129. Olendzki K., Handel niewolnikami bosniackimi w XIII i XIV wieku, Kwartalnik historyszny 95, 1988., 57-82. 3130. Palavestra Vlajko, O porijeklu vjerovanja u jamskog duha Perkmana kod nas, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 239-245. 3131. Pederin Ivan, Livno i karavanski put od Jajca do Splita u XV stoljeu, "Livanjski kraj u povijesti, Zbornik radova", Muzej hrvatskih arheolokih spemenika SplitOpinsko hrvatsko vijee obrane Livno, Split-Livno 1994., 127-133. 3132. Petrovi ur ica, Dubrovako oruje u XIV veku, Vojni muzej, Posebna izdanja 5, Beograd 1976., 306. (* Toi uro, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 307-309; Lui Josip, HZ 31-32, Zagreb 1978-1979., 493-494; Miti Ilija, Anali 17, Dubrovnik 1979., 782-783; Simoniti Vasko, Z 33/2, Ljubljana 1979., 335.) 3133. Petrovi ur ica, Sklavina, GEM 50, Beograd 1986., 13-41.

292

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3134. Petrovi 1988., 7-28.

ur ica, O siru u srednjovekovnom Dubrovniku, IG 1-2, Beograd

3135. Petrovi ur ica, Razboj, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 609-610. 3136. Ragusa e il Mediterraneo. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Et moderna, (A cura Antonio di Vittorio), Cacucci editore, Bari 1990., 410. 3137. Ramovi A. Mehmed, Stari rudnici, Geoininjering, Sarajevo 1981., 175. 3138. Ramovi A. Mehmed, Nalazita ruda zlata, bakra, kalaja, eljeza, srebra, olova, ive, antimona i arsena u SR BiH, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 9-20. 3139. Rodi Nikola, Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima, JF 42, Beograd 1986., 137-146. 3140. Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 486, 3141. Smoljan Vlado, Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine, Gospodarska komora, Mostar 1996., 315. (* unji Marko, Radovi HDZU 4, Sarajevo (1996), 137141; Katz Vera, Hrvatski narodni godinjak 1998, Godina 45, Sarajevo 1997., 329-331; Hadibegovi Iljas, Hercegovina 10, Mostar 1998., 119-139.) 3142. Spremi Momilo, So (Sol) (679); Trgovaka drutva (741-745), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3143. uica Marko, Bisage (49); Kramar (324); Ponosnici (552-553), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3144. unji Marko, Trgovina bosanskim robljem, Hrvatski narodni kalendar 1995, Godina 43, Sarajevo 1994., 346-353. 3145. unji Marko, Mjere, novac, zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom podruju (XIV. i XV. st.), - I. dio, Radovi HDZU 4, Sarajevo (1996), 37-74. 3146. unji Marko, Mjere, novac, zarade i cijene na dalmatinsko-bosanskom podruju (XIV. i XV. st.), - II. dio, Radovi HDZU 5, Sarajevo (1997), 37-64. 3147. Tomovi Gordana, Srednjovekovno rudarstvo, "Rudarstvo Jugoslavije", Zagreb-Beograd 1982., 123-127.

Privreda

293

3148. Tomovi Gordana, Srednjovekovna rudarska toponimija u okolini Prijepolja, Mileevski zapisi 2 (1996), Prijepolje 1997., 91-99. 3149. Toi uro, O drijevskoj carini, Prilozi XV/16, Sarajevo 1979., 189-195.

3150. Toi uro, O izvozu itarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku, Prilozi XIX/20, Sarajevo 1984., 109-118. 3151. Toi uro, O krijumarenju soli na Neretvi, Tribunia 9, Trebinje 1985., 25-30

3152. Toi uro, Zemljoradnja u srednjovjekovnoj upi Trebinje, GDI BiH 40-41 (1989-1990.), Sarajevo 1990., 42-58. 3153. Toi uro, Stoarstvo u srednjovjekovnoj trebinjskoj oblasti, IG 1-2, Beograd 1995., 37-50. 3154. Toi uro, Dobitak (Dobit, dobitje) (160-161); Zimovite (241-242); Ispolica (260); Karavan (281-282); Plot (525), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3155. Vego Marko, Bosanski trgovci i dubrovaki financijeri u drugoj polovici 15. i u prvoj polovici 16. stoljea, Anali 15-16, Dubrovnik 1978., 53-68. 3156. Vego Marko, Rudarstvo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999.,185-209. 3157. Veselinovi Andrija, Zabrane i prekidi trgovine u Srbiji u doba Despotovine, IG 1-2, Beograd 1983., 25-42. 3158. Voje Ignacij, Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, ANU BiH, Djela 49, Odjeljenje drutvenih nauka 29, Sarajevo 1976., 390 + 17 tabela + 1 grafiki prikaz. (* Miti Ilija, Anali 17, Dubrovnik 1979., 779-780; Raukar Tomislav, HZ 3132, Zagreb 1978-1979., 349-357; Lui Josip, HZ 31-32, Zagreb 1978-1979., 408-410; Budak Neven, Radovi 15, Zagreb 1982., 260-262.) 3159. Voje Ignacij, Neki problemi prouavanja ekonomske istorije srednjovjekovnog Dubrovnika (sa osvrtom veza sa zale em), IG 1-2, Beograd 1978., 69-91. 3160. Voje Ignacij, Bosanski svinec v kreditni trgovini srednjevekega Dubrovnika, Z 32/1-2, Ljubljana 1978., 37-59. 3161. Voje Ignacij, Relazioni comerciali tra Ragusa (Dubrovnik) e le Marche nel trecento e nel quattrocento, Le Marche e l Adriatico orientale: economia, societ, cultura dal XIII secolo al primo ottocento, Atti e memorie, Nuova serie anno 82 (1977), Ancona 1978.

294

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3162. Voje Ignacij, Privatne poslovne knjige dubrovnikih trgovcev (XIV stoletje), Z 34/1-2, Ljubljana 1980.,237-250. 3163. Voje Ignacij, Poslovanje dubrovnikih trgovskih drub v srednji in juni Italiji v 15. stoletju, JI XIX/3-4, Beograd 1980., 77-85. 3164. Voje Ignacij, Probleme der Quantifizierung des Handels und der Produktion des Mittelalterlichen Ragusa (Dubrovnik), sterreicheische Osthefte 27, Wien 1985., 283-299. 3165. Voje Ignacij, Poskusi kvantifikacije trgovinskega prometa in proizvodnje v srednjevekem Dubrovniku, Z 42/3, Ljubljana 1988., 373-387. 3166. Voje Ignacij, Kreditno poslovanje u srednjovjekovnom Dubrovniku, DH 29, Zagreb 1989., 60-66. 3167. Voje Ignacij, Neka pitanja u trgovini sa bosanskim olovom u Dubrovniku, Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do poetka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999., 335-359. 3168. Zirdum Anto, Srednjovjekovna rudarska naselja u lavanskoj regiji, Kalendar Svetoga Ante 2000, Sarajevo 1999., 157-164. 3169. Zlokovi Maksim, Pomorstvo Novoga za vrijeme Tvrtkove i Kosaine vladavine, GPM 29-30, Kotor 1981-1982., 41-59. 3170. ivkovi Pavo, Kreditno-trgovake veze Braila Tezalovia sa Dubrovanima, Z 34/2, Ljubljana 1980., 299-311. 3171. ..., Rudarstvo (Historijat), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 7 (Ra-Szy), JLZ, Zagreb 1981., 188-189.

6. VJERA

Vjera

297

3172. A. B., Bosanski franjevci, Ljiljan II/25, Sarajevo-Ljubljana 1993., (Podlistak) 6. 3173. Adamek Josip Jeli Ivan, kulture, K, Zagreb 1980., 127. akovo, Enciklopedija hrvatske povijesti i

3174. Ademovi Fadil, Crkva bosanska, Svijet I/46, Sarajevo 1996., 58-59. 3175. Ali Salih, Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu, Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 153-193. 3176. Alilovi Ivan, Bartul Alverinski (17); Jakov Markijski (18-19), Ivan Alilovi, Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. 1918., Ivan AliloviKS, Zagreb 1986. 3177. Ani Jozo, Duvanjska biskupija i duvanjski sabor, Crkva na kamenu, Knjiga 25, Mostar 1990., 101. (* R. P., Crkva na kamenu XX/210, Mostar 1999., 15.) 3178. Ani Jozo, Osvrt na miljenje dr. Ante kegre o duvanjskoj biskupiji, Crkva na kamenu XXI/237-238, Mostar 2000., 15. 3179. Ani Mladen, Jedan fragment iz ivota Sandalja Hrania, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 253-260. 3180. Ani Mladen, Gdje je bio podignut prvi franjevaki samostan u srednjovjekovnoj Bosni, Prilozi XXII/21, Sarajevo 1985., 95-114. 3181. Ani Mladen, Neuspjeh dualistike alternative. O recepciji bosanske hereze u komunalnim drutvima istonog Jadrana, Prilozi XXII/23, Sarajevo 1987., 7-35. 3182. Ani Mladen, Pobonost franjevaca Bosanske vikarije u drugoj polovici XIV. stoljea, "Sedam stoljea bosanskih franjevaca 1291.-1991.", (zbornik radova), FTS, Samobor 1994., 109-125. 3183. Angelov Dimitr, The Bulgarian State and the European Middle Ages, Etudes historiques 10, Sofia 1980., 11-33. 3184. Angelov Dimitr, Bogomilstvo, Istorija na Blgarija (Prva blgarska drava), Tom vtori, BAN, Sofija 1981., 374-389. 3185. Antoljak Stjepan, Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11. i 12. stoljea, Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 55-66. 3186. Aranitovi Dobrilo, Pravoslavna religija i pravoslavna crkva u naim laikim periodinim publikacijama (1970-1991), Pravoslavlje, Ni 1991., 242-254.

298

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3187. Atlija Alojzije, Franjevci nekad i danas na upama u Bosanskoj Krajini, NEV XXIX/2, Sarajevo 1979., 217-270. 3188. Atlija Alojzije, Franjevci i njihova prisutnost u Bosanskoj Krajini (U povodu stote obljetnice banjaluke biskupije), NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 267-303. 3189. Augustinovi Ante, Povijest Katolike crkve u Bosni i Hercegovini a poglavito u Usori i epu (Prilog povijesnom istraivanju o Hrvatima i Crkvi u Hrvata u Bosni i Hercegovini), PUSP Kulin ban epe, Mostar-epe 1997., 467. (* A. H., Svjetlo rijei XV/176, Sarajevo 1997., 21; Drmi Ilija, Hrvatski narodni godinjak 1998, Godina 45, Sarajevo 1997., 320-322; Ivankovi eljko, HM III/13, Sarajevo 1999., 282-284.) 3190. B. V., Samo loa uspomena (Uz tisuugodinji jubilej trebinjsko-mrkanske biskupije), Crkva na kamenu IV/36, Mostar 1983., 12. 3191. Babi Anto, O bosanskim hereticima I, (Priredio Toni Grbelja), HM II/3-4, Sarajevo 1997., 187-193. 3192. Babi Anto, O bosanskim hereticima II, (Priredio Toni Grbelja), HM II/5, Sarajevo 1997., 139-149. 3193. Babi Marko, There Was no Ortodox Religion in medieval Bosnia (The Ortodox Religion Was Introduced in Bosnia by the Turks in the 15th Century), Encyclopedia moderna XIV/3 (43), Zagreb 1993., 222-234. 3194. Babi Mile, Odnos izme u konkretne bosanske franjevake prakse i izvornog Franjinog duha, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 207-216. 3195. Babi Petar, Il Provinciale Vetus e il problema della diocesi di Bosna, Roma 1980. 3196. Babi Petar, Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Bosni, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 93-117. 3197. Badankovi Nikola, Dodatak 1: Bosna Srebrena juer i danas, Bosna Srebrena XLII/2, Sarajevo 1991., (28 karata). 3198. Badurina An elko, Benediktinci (143); Cisterciti (183); Dominikanci (208); Franjevci (231-232); Hereza (252); Hijerarhija (253); Maniheizam (392), Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kranstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fui, Marijan Grgi, Radovan Ivanevi, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nei i Doris Barievi), SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979.

Vjera

299

3199. Bagari Ivo, Duvno i Hercegovina u izvjetajima makarskog biskupa, Naa ognjita XI/70, Duvno 1981., 18. 3200. Bagari Ivo, Bogumili u prvom turskom popisu Hercegovine (1477.), Sveta batina IX/83, Duvno 1990., 14. 3201. Bagari Ivo, Feljton: Samostani i samostanci u europskoj povijesti (1-2): (1) Naa ognjita XXVIII/254, Tomislavgrad 1998., 6; (2) Naa ognjita XXVIII/255, Tomislavgrad 1998., 6-7. 3202. Baji Jovo, Otigoe kod Bugojna zaviaj gosta Radina, Obeleja XVIII/2, Pritina 1985., 143-155. 3203. Bakula Petar, Kratka povijest franjevaca u Hercegovini, Franjevaka knjinica i arhiv, Mostar 1995. 3204. Bali Smail, Islam u Ugarskoj srednjega vijeka, Behar VIII/42, Zagreb 1999., 2831. 3205. Bali Smail, Islam u srednjovjekovnoj Ma arskoj (Autorizirani i dopunjeni prijevod s njemakog Salim Abid Hadi), GR IZ BiH LXI/7-8, Sarajevo 1999., 795814. 3206. Balta Ivan, Srednjovjekovna Bosna kao poprite sukoba patarena i katolike crkve u ispravama Diplomatikog zbornika, Zbornik radova I/1, Tuzla 1999., 17-26. 3207. Bandalo Milorad, Promocija Bosne Srebrene (Kratak pregled sedamstoljetne povijesti), Novi cvijet XLIX/2, Visoko 1990/1991., 3-4. 3208. Bandi Duan, Narodna religija Srba u 100 pojmova, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1991., 366. (* Proi-Dvorni Mirjana, GEM 56, Beograd 1992., 411-413.) 3209. Barun An elko, Bosna Srebrena nekad i danas, Bosna Srebrena (Ratno izdanje) 6-1, Baka Voda 1994., 39-46. 3210. Barun An elko, Bosna Srebrena nekad i danas, Kalendar Svetoga Ante 1995, Livno 1994., 140-152. 3211. Barun An elko, Franjevci u hrvatskom narodu, Kalendar Svetoga Ante 1997, Livno-Sarajevo 1996., 64-79. 3212. Barun An elko, 500 godina batine Milodraa (Fra An eo Zvizdovi, (1420.1498.), Kalendar Svetoga Ante 1999, Sarajevo 1998., 44-61.

300

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3213. Basler uro, Katolika crkva u Bosni pod konac srednjeg vijeka, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 26-29. 3214. Basler uro, Die Bosnische Kirche im fruhlen Mittelalter, Vita religiosa, morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secc. X-XI, (A cura di Atanasio G. Matani), Padova 1982. 3215. Basler uro, Katedrala u Sarajevu. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo 1989., 98. 3216. Basler uro, Arheoloki spomenici kranstva u Bosni i Hercegovini do XV. stoljea, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 1-9. 3217. Bai Jasna, Dominikanci, Krleijana 1 (A-LJ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 162. 3218. Beli Miljenko, Pozdravi, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., XI-XII. 3219. Benkovi arko, Socijalna i politika uloga i znaenje Crkve bosanske, GPF 5, Banja Luka 1981., 307-333. 3220. Benkovi arko, Drutveni revolt u religijskoj formi, Argumenti 1, Rijeka 1981., 131-149. 3221. Benkovi arko, Bogumilstvo i islamizacija, Argumenti 2, Rijeka 1982., 220-234. 3222. Berkhout T. Carl Russel B. Jeffrey, Medieval Heresies a Bibliography 19601979, Subsidia mediaevalia 11, Pontifical Institute of mediaeval studies, Toronto 1981., 190. (* anjek Franjo, CCP VI/9, Zagreb 1982., 111-113.) 3223. Bilogrivi Nikola, Katolika crkva na podruju dananje Banjaluke biskupije do invazije Turaka. Topoloke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac), SV 10, Vrhbosanska katolika teologija, Sarajevo 1998., 336. (* Kleina Davor, Vrhbosna X (CVIII)/1 (99), Sarajevo 1999., 118-119; Milinovi Ante, HM IV/17, Sarajevo 2000., 272-276.) 3224. Boba Imre, Djelovanje slavenskih apostola sv. Konstantina i Metoda i poetak Bosanske biskupije, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 125-142.

Vjera

301

3225. Boesse Jean Lacoudre Jacques, Grki i latinski oci (Smjerovi kranstva), Marie-Madeleine Davy, Enciklopedija Mistika, I svezak, ITP Naprijed, Posebna izdanja, Zagreb 1990., 233-264. 3226. Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 254. (* Stoiovski Blagoj, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 302-304; Jalimam Salih, GDI BiH 34, Sarajevo 1983., 160-164; okovi Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; emkov G., Sdostforschungen 43, Mnchen 1984., 322323; anjek Franjo, CCP IX/15, Zagreb 1985., 108-110; Jalimam Salih, GADAR BiH 25, Sarajevo 1985., 301-302.) 3227. Boi Ivan, Potiskivanje pravoslavlja, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 278-288. 3228. Brajko Ante, Pravno-povijesni poloaj trebinjsko-mrkanske biskupije, Tisuu godina Trebinjske biskupije, SV 2, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1988., 217-230. 3229. Brandt Miroslav, Izvori zla (Dubrovnik i heretika Bosna), August Cesarec, Zagreb 1989. 3230. Brkovi Luka, Genocid nad katolikiom crkvom u Bosni i Hercegovini (Crkva kao zajednica u povijesnom hodu), Steak II/23, Sarajevo 1995., 23-25. 3231. Brkovi Luka, Crkva u BiH, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 12-13. 3232. Brkovi Milko, Bibliografija radova iz hrvatske crkvene povijesti, CCP XIV/25, Zagreb 1990., 137-164. 3233. Bubalo or e, Kudugeri (340); Poganici (Pogani, Poganini) (533-534), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3234. Buljan Stjepan, Povezanost rudara i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 333-346. 3235. Buljan Stjepan, Kreevo stara biskupska rezidencija, Svjetlo rijei IX/103, Sarajevo 1991., 17. 3236. Buljina Halid, Razvoj konfesionalnih zajednica, GR IZ BiH LXII/11-12, Sarajevo 2000., 991-1010. 3237. Burns Yvon, (Berns Ivon), The Testament of Gost Radin, Islam, Balkan i velike sile (XIV-XX vek)", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova, Knjiga 14, Beograd 1997., 165-173.

302

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3238. Buturac Josip, Popis upa zagrebake biskupije 1334. i 1501. godine, Starine 59, Zagreb 1980., 43-108. 3239. Buturac Josip, Barska nadbiskupija, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 514. 3240. Buturac Josip Kovai Slavko, Kaptoli (Hrvatska), EJ 6, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1990., 675-676. 3241. Buzuk Anto, Svetite voda svetog Jakova u Deevicama, Bilten FTS XXVII/2, Sarajevo 2000., 234-238. 3242. Cermanovi Aleksandrina Srejovi Dragoslav, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IP Savremena administracija, Beograd 1996., 609. 3243. Cigeljevi Ante, Petsto godina franjevakog samostana Sv. Petra i Pavla u Tuzli, Hrvatski glasnik IV/46, Tuzla 1996., 22-23. 3244. Cunjak Mla an, Testament Gosta Radina, Glasnik SPC 4, Beograd 1980., 82-84. 3245. Cvitkovi Ivan, Rjenik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991., 294. (* Nilevi Boris, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991), 238-239; Tai Devad, Oslobo enje 49/15681, Sarajevo 15.02. 1992., (KUN 73/531), 9.) 3246. Cvitkovi Ivan, Bogumili (60); Krani bosanske crkve (Krstjani Crkve bosanske) (160); Manihejstvo (178), Ivan Cvitkovi, Rjenik religijskih pojmova, Vlastito izdanje, Sarajevo 1991. 3247. ajkanovi Veselin, O srpskom vrhovnom bogu, (Reprint izdanja iz 1941), TRZ Panpublik, Beograd 1989. 3248. anak-Medi Milka, Katedrale, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 283-286. 3249. anar Nusret, Manihejska prolost srednjovjekovne Bosne (Intervju sa Salihom Hadialiem), Islamska misao XII/143, Sarajevo 1990., 7-15. 3250. auevi Denana, ivot i pravni poloaj franjevaca u Bosni Srebrenoj prema turskim dokumentima, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, SarajevoFojnica 2000., 285-300. 3251. evra Omer, Religija Bonjaka u srednjem vijeku (Istine i zablude o bosanskim krstjanima), Kabes I/3, Mostar 1996., 23.

Vjera

303

3252. irkovi Sima, Glose Srekovievog jevan elja i uenje bosanske crkve, Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 207-222. 3253. irkovi Sima, The Bosnian Patarenes and Western Heresies, Heresy in Eastern Europe, London 1984. 3254. irkovi Sima, Von der Ketzerbewegung zur Landskirche,: Die Bosnische Kirche, Rapports I, Comite international des sciences historiques XVIe congres international des sciences historiques, Stuttgart du 25 aout au 1er septembre 1985, Stuttgart 1985., 355-357. 3255. irkovi Sima, Bosanska crkva u bosanskoj dravi, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Drutvo i privreda srednjovjekovne Bosne, ANU BIH, Posebna izdanja 79, Odjeljenje drutvenih nauka 17, Sarajevo 1987., 191-254. 3256. irkovi Sima, Jedna parnica srebrenikih franjevaca, GDI BiH 40-41 (19891990.), Sarajevo 1990., 30-41. 3257. irkovi Sima, Dualistika heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Glasnik CANU, Odjeljenje drutvenih nauka 9, Podgorica 1995., 7-34. 3258. irkovi Sima, Dualistika heterodoksija u ulozi zemaljske crkve: Bosanska crkva, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 214-239. 3259. irkovi Sima, Katolike parohije u srednjovjekovnoj Srbiji, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997.,240-258. 3260. irkovi Sima, Babuni (27-28); Benediktinci (39-40); Bogomili, bogumili (51-52); Gost (121-122); Djed (158-159); Dominikanci (163-164); Krstjani (333-334); Patareni (496-497); Franjevci (769-771), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3261. irkovi Sima, Recenzija rukopisa, Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni, IPP Hamidovi, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (dvije stranice, bez oznake stranica, na poetku knjige). 3262. orovi Vladimir, Istorija Bosne ne moe se izlagati bez veze sa franjevakim redom, Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor lanaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992., 18. 3262a. orovi Vladimir, Srpski manastiri u Hercegovini (Priredio Zavod za udbenike i nastavna sredstva, beograd 1999., 328. or e O. Piljevi),

304

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3263. okovi Pejo, O gostima Crkve bosanske, IZ 4, Banja Luka 1983., 7-40. 3264. okovi Pejo, Bosanski krstjani u oima svojih kranskih suvremenika, Nastava povijesti III/4, Zagreb 1988., 188-191. 3265. okovi Pejo, Tomaev progon sljedbenika Crkve bosanske 1459., Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana - njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u naoj zemlji, 26. i 27. X 1989., u Sarajevu, "Migracije i Bosna i Hercegovina", Institut za istoriju-Institut za izuavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo 1990., 43-48. 3266. okovi Pejo, Krstjanin Vlatko Tumurli i njegovo doba (1403.-1423.), CCP XIX/35, Zagreb 1995., 1-54. 3267. okovi Pejo, Filip Dubrovanin, vikar (218-219); Franjo iz Firence, vikar (446), Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1998. 3268. okovi Pejo, Ustrojstvo Crkve bosanske, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 61-83. 3269. okovi Pejo, Prilog za diskusiju, Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.1998, Prilozi 29, Sarajevo 2000., 443-447. 3270. Davidovi Svetislav Proto, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960 do 1930 godine), 2. izdanje, Srpska pravoslavna crkvena optina sarajevska, Biblioteka Vjera i kultura, Sarajevo 1991., 83. (3. izdanje, Dobrica knjiga, Biblioteka Odglas 2, Novi Sad 1998., 108 strana). 3271. Dini Mihailo, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3272. Dobrosali P. M., Gospin lik s Vidotaka, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 381-384. 3273. Draevac Ante, Bernard, dubrovaki nadbiskup, Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi), JLZ, Zagreb 1983., 697-698. 3274. Draevac Ante, Srednjovjekovna stonsko-zahumska biskupija, Tisuu godina Trebinjske biskupije, SV 2, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1988., 83-90. 3275. Draganovi Krunoslav, Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 296-307.

Vjera

305

3276. Draganovi Krunoslav, Katolika Crkva u sredovjenoj Bosni, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 685-766. 3277. Dragi Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i muenici u povijesti i predaji, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 151-157. 3278. Dragi Marko, Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i muenici u povijesti i predaji, Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000., MH, Sarajevo 2000., 149-155. 3279. Dragojlovi Dragoljub, Isihazam i bogumilstvo, Balcanica 11, Beograd 1980., 19-28. 3280. Dragojlovi Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, I, Bogumilski rodonaelnici, SANU, Vizantoloki institut, Posebna izdanja 2, Beograd 1982., 234. (* okovi Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222.) 3281. Dragojlovi Dragoljub, Dualizam srednjovekovnih jeretika, Balcanica 10, Beograd 1979., 75-92. 3282. Dragojlovi Dragoljub, Jeretike crkve "Dalmatiae" i "Slavoniae", Balcanica 12, Beograd 1981., 27-38. 3283. Dragojlovi Dragoljub, Bogumilstvo na Balkanu i u Maloj Aziji, II, Bogumilstvo na pravoslavnom istoku, SANU, Vizantoloki institut, Posebna izdanja 15, Beograd 1982., 234. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXVII/1-2, Skopje 1983., 229233; okovi Pejo, IZ 5, Banja Luka 1984., 218-222; Jalimam Salih, GDI BiH 35, Sarajevo 1984., 139-142; Matanov H., Istorieski pregled 40/2, Sofia 1984., 109-113; emkov G., Sdostforschungen 44, Mnchen 1985., 263-264.) 3284. Dragojlovi Dragoljub, Zbornik Krstjanina Hvala i problem crkve bosanske, Balcanica 12, Beograd 1982-1983., 73-84. 3285. Dragojlovi Dragoljub, Hijerarhija crkve bosanske, Balcanica 15, Beograd 1984., 55-67. 3286. Dragojlovi Dragoljub, izmatiki popovi franjevakih Dubia i pravoslavna tradicija u srednjovjekovnoj Bosni, Balcanica 16-17, Beograd 1985-1986., 43-55. 3287. Dragojlovi Dragoljub, Krstjani i jeretika Crkva bosanska, SANU, Balkanoloki institut, Posebna izdanja 30, Beograd 1987., 281. (* anjek Franjo, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 139-142; Grdina Igor, Z 43/2, Ljubljana 1989., 296-298.) 3288. Dragojlovi Dragoljub, Crkva bosanskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 16-17.

306

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3289. Dragojlovi Dragoljub, Uzroci verskih sukoba na Balkanskom poluostrvu u srednjem veku, Kultura 91-92, Beograd 1993., 99-110. 3290. Dragojlovi Dragoljub Anti Vera, Bogumilstvoto vo srednovekovnata izvorna gra a, MANU, Skopje 1978., 275. (* Aristotelus Evantija, Glasnik XXII/1-2, Skopje 1978., 293-296; anjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 147-149; Jalimam Salih, Prilozi XVII/18, Sarajevo 1981., 321-324.) 3291. Dragutinac Mitar, Augustin Kaoti (135); Grgur Nazijanski (247); Jakov Markijski (291), Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kranstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fui, Marijan Grgi, Radovan Ivanevi, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nei i Doris Barievi), SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3292. Duvernoy Jean, Le catherisme. La religion des cathares, E. Privat, Toulouse 1976., 404. (* anjek Franjo, CCP III/3, Zagreb 1979., 150-151.) 3293. Duvernoy Jean, Le catherisme. L histoire des cathares, E. Privat, Toulouse 1979., 398. (* anjek Franjo, CCP IV/6, Zagreb 1980., 75-76.) 3294. Daja Miroslav, Katolicizam na Kupresu, Miroslav Daja Krunoslav Draganovi, Sa kupreke visoravni, 2. izdanje, upni ured Otinovci-Kupres, Bako Polje-Zagreb 1994., 151-286. 3295. Daja Sreko, Die Bosnische Kirche und das Islamisierungsproblem Bosnies und der Herzegowina in den Forschungen nach dem zweiten Weltkrieg, Dr Rudolf Trofenik, Beitrage zur Kenntnis, Sudosteuropas und des Nahen Orientis, Band 28, Mnchen 1978., 145. (* Karamati Marko, CCP II/2, Zagreb 1978., 159-161; Basler uro, Sdostforschungen 38, Mnchen 1979., 347-348.) 3296. Daja Sreko, Noch eine Fragiliche Interpretation der Bosnischen Mittelalterlichen Konfessiongeschichte, Mnchner Zeitschrift fr Balkankunde 1, Mnchen 1978., 247-254. 3297. Daja Sreko, Fineova interpretacija bosanske konfesionalne povijesti, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KSFTS, Sarajevo 1979., 52-59. 3298. Daja Sreko, Tlo nastanka i protubogomilska komponenta ibenske molitve?, CCP III/3, Zagreb 1979., 80-92. 3299. Daja Sreko, Der bosnische Konfessionalismus - Ein Phnomen der weltgeschihtlichen Peripherie, Saeculum XXXV/3-4, Verlag Karl Alber, Freiburg-Mnchen 1984., 267-292.

Vjera

307

3300. Daja Sreko, Bosanska podijeljenost na konfesije (S njemakog preveo Ignacije Gavran), Juki 16-17, Sarajevo 1986/1987., 71-109. 3301. Daja Sreko, Katolianstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 153-178. 3302. Daja Sreko, Od Kulina do austro-ugarske okupacije, Katolianstvo u Bosni i Hercegovini, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 37-78. 3303. Daja Sreko, Svijet politike i franjevatvo u Europi 14. stoljea, CCP XVI/29, Zagreb 1992, 33-41. 3304. Daja Sreko, Katolianstvo u Bosni i Hercegovini od Kulina bana do austrougarske okupacije, Katolianstvo u Bosni i Hercegovini, 2. izd. 1997., 37-74. 3305. Daka Beir, Islamski motivi u predaji bonjakih muslimana, Znak Bosne I/3, Zenica 1995., 42-43. 3306. Daka Beir, Manihejstvo, bogumilstvo i islam, VKBI, Tribina 72, Sarajevo 1997., 27. 3307. Daka Beir, Feljton: Manihejstvo, bogumilstvo i islam (1-9): (1) (Religijska hereza protiv neravnopravnog drutva), Oslobo enje 54/17481, Sarajevo 04.02. 1997., 20; (2) (Fleksibilna religija), Oslobo enje 54/17482, Sarajevo 05.02. 1997., 21; (3) (Dioklecijanova prijetnja), Oslobo enje 54/17483, Sarajevo 06.02. 1997., 23; (4) (Jedinstvo dvije suprotnosti), Oslobo enje 54/17484, Sarajevo 07.02. 1997., 16; (5) (Pojave oponenata), Oslobo enje 54/17485, Sarajevo 08.02. 1997., 27; (6) (Utoite u Bosni), Oslobo enje 54/17486, Sarajevo 09.02. 1997., 26; (7) (Manihejsko naslje e), Oslobo enje 54/17487, Sarajevo 10.02. 1997., 18; (8) (Zato granica na Drini), Oslobo enje 54/17488, Sarajevo 11.02. 1997., 15; (9) (Etniko jezgro islamizirani bogumili), Oslobo enje 54/17489, Sarajevo 12.02. 1997., 21. 3308. Dambo Jozo, Die Franziskaer im mittelalterlichen Bosnien, Franzisanische forschungen 35, Verlag Coelde 1991., 256. (* Prcela Frano, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 151-152.) 3309. Elijade Mira Kuliano P. Joan, Vodi kroz svetske religije, Narodna knjigaAlfa, Biblioteka Posebna izdanja 46, Beograd 1996., 353. 3310. Ellwood S. Robert, Demoni, demonologija, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 157-160. 3311. Esin Emel, The conjectural links of Bogumilism with central Asian manicheism, Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja, MANU-SANUANU BiH, Skopje 1982., 104-112 + 7 stranica ilustracija.

308

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3312. F. V., Proslava sedamstote obljetnice dolaska franjevaca u Bosnu, Naa ognjita XXI/174, Tomislavgrad 1991., 13. 3313. Filipovi Muhamed, Gost, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 458. 3314. Fine John V. A., The Bosnian Churc: A New Interpretation. A Study of the Bosnian Church and Its Place in State and Society from te 13th to the 15th Centruies, East European Quaterly, Columbia University Press 1975. (* Simoniti Vasko, Z 33/1, Ljubljana 1979., 190-191; Daja Sreko, Mnchner Zeitschrift 1, Mnchen 1978., 247-254; Daja Sreko, CCP III/3, Zagreb 1979., 143-146; Wozniak E. Frank, Balkan Studies 20/1, Thessaloniki 1979., 185-187.) 3315. Fine John V. A., Zakljuci mojih poslednjih istraivanja o pitanju Bosanske crkve, Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja, MANUSANU-ANU BiH, Skopje 1982., 127-133. 3316. Fine John V. A., Mid-Fiftrrnth Century Sources on the Bosnian Church: Their Problems and Significance, Medievalia et Humanistica, New Series 12, Byzantin and Western Studies, 1984., 17-31. 3317. Fii Ladislav, Stoljea Bosne srebrene, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 56-57. 3318. Fii Ladislav, Dramatino polutisuljee (Razgovor s fra Petrom An eloviem, provincijalom franjevaca, u povodu obljetnice smrti fra An ela Zvizdovia), Svjetlo rijei XVI/178, Sarajevo 1998., 6-7. 3319. Flaar Miron, O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope, Aleksandrina Cermanovi Dragoslav Srejovi, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, 2. dopunjeno izdanje, IP Savremena administracija, Beograd 1996., XIII-XLII. 3320. Foreti Vinko, Dubrovaka biskupija, EJ 3, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 606. 3321. Foreti Vinko, Mala braa u diplomatskoj slubi Republike, Samostan Male brae u Dubrovniku, KS, Analecta croatica christiana 21-Samostan Male brae, Zagreb-Dubrovnik 1985., 375-403. 3322. Frankovi M., Uz 750-obljetnicu Vrhbosanske katedrale Sv. Petra i Pavla u Sarajevu, Hrvatski glasnik III/32, Tuzla 1994., 19. 3323. Franjevaka provincija Bosna Srebrena (ematizam), Tekst Marko Karamati, Franjevaki provincijalat, Sarajevo 1991., 300. (* Tomi Eduard, Bilten FTS XX/1, Samobor 1992./1993., 50-51.) 3324. Furuhagenn Hans, Bogumili i bogomili (Priredio S. K.), Behar II/7, Zagreb 1993., 24-25.

Vjera

309

3324a. Gakovi N. Petar, Prilozi za istoriju i etnografiju Bosne (Nestanak Bogumila, islamizacija Bosne, poreklo Srba na sjeverozapadu Bosne, Bosna vilajet), (Fototipsko izdanje iz 1933. i 1939.g.), igoja tampa, Beograd 2000, 89. 3325. Gavran Ignacije, Duhovni rad franjevaca, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19-20. 3326. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogrijeiti (O sv. Jovanu Markijskom), Svjetlo rijei V/52-53, Sarajevo 1987., 10-11. 3327. Gavran Ignacije, I sveci znaju pogrijeiti (O sv. Jovanu Markijskom), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 65-70. 3328. Gavran Ignacije, Suputnici bosanske povijesti, (Sedam stoljea djelovanja bosanskih franjevaca), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 2, Sarajevo 1990., 161. (* Semren Marko, NEV XXXIX-XL/1-2, Sarajevo 1990., 336-337; Ivankovi eljko, Oslobo enje 47/15269, Sarajevo 22.12. 1990., (KUN IX/14(472), 13; Markei Luka, Svjetlo rijei IX/105, Sarajevo 1991., 19; trbac Marinko, Bilten FTS XVIII/2, (PFB III/5), Sarajevo 1991., 67-68; Duvnjak Ante, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 219221.) 3329. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Hrvatski narodni kalendar za 1991, Godina 39, Sarajevo 1990., 25-31. 3330. Gavran Ignacije, Sedamstoljetna prisutnost franjevaca u Bosni, Krni zaviaj 24, Humac 1991., 15-20. 3331. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Svjetlo rijei X/114-115, Sarajevo 1992., 12-13. 3332. Gavran Ignacije, Zagonetna crkva bosanskih krstjana, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 142-147. 3333. Gavran Ignacije, Franjevci i katolici na podruju Visokog za turske vladavine, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995)., 9-32. 3334. Gavran Ignacije, Pokrtavanje Hrvata, Svjetlo rijei XV/168, Sarajevo 1997., 1415. 3335. Gavran Ignacije, iji su bosanski krstjani ?, Kalendar Svetoga Ante 1997, LivnoSarajevo 1996., 41-50. 3336. Gavran Ignacije, iji su bosanski krstjani ?, (pretisak), HM I/2, Sarajevo 1997., 235-241.

310

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3337. Gavran Ignacije, Putevi i putokazi III (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 355. (* Karamati Marko, BF VI/10, Sarajevo 1998., 273-275; Ivankovi eljko, Bobovac IV/49, Vare 1999., 3; Harni Slavko, Maruli XXXII/3, Zagreb 1999., 622-624.) 3338. Gavran Ignacije, Pokrtenje Hrvata, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 99-104. 3339. Gavran Ignacije, Majka i keri (Kako se razvijala bosanska franjevaka provincija), Svjetlo rijei XVII/191, Sarajevo 1999., 26-27. 3340. Gavran Ignacije, Vrata u ivot (Uz 100. obljetnicu postojanja zgrade Franjevake klasine gimnazije u Visokom), Svjetlo rijei, Sarajevo 2000., 176. 3341. Gerersdorfer Vera, Katari bogumili trubaduri, Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 143151. 3342. Gerersdorfer Vera, Tko su bili katari, RFF29 RPZ 19, Zadar 1989-1990., 247-265. 3343. Glazier Michael, Maniheizam, Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998., 553. 3344. Glosar Religijskih pojmova, (Pripremili: Ifet Mustafi, Hadi Olivera Jovanovi, Niko Iki, Eliezer Papo), Me ureligijsko vijee Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1999. (* Kadribegovi Aziz, Preporod XXIX/671, Sarajevo 1999., 28; Talji Isnam, Ljiljan 353, Sarajevo 1999., 45.) 3345. Gluac Vaso, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janji), INP Knjievne novine d.d., Beograd 1992., 326. 3346. Golua Boo, Doseljenje i pokrtenje Hrvata, Crkva na kamenu XIX/216, Mostar 1998., 13. 3347. Golua Boo, Crkva bosanskih krstjana, Crkva na kamenu XX/219, Mostar 1999., 13. 3348. Golua Boo, Stare hrvatske biskupije, Crkva na kamenu XX/222, Mostar 1999., 13. 3349. Goi Nevenka, Bogumilska lina imena u zapisima bosanskih srednjovjekovnih rukopisnih knjiga i u drugim istorijskim izvorima, Zbornik VI jugoslovenske

Vjera

311

onomastike konferencije, SANU, Nauni skupovi 37, Odeljenje jezika i knjievnosti 7, Beograd 1987., 303-312. 3350. Gregg C. Robert, Maniheizam (433); Pravovjerje i jeres (554), Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990. 3351. Grgi Marijan, Grgur udotvorac, Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kranstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fui, Marijan Grgi, Radovan Ivanevi, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nei i Doris Barievi), SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979., 246247. 3352. Gruji M. Radoslav, Pravoslavna srpska crkva, (Reprint izdanja iz 1921), Svetlost-Kaleni, Kragujevac 1989. (3. izdanje, Beograd 1995., 231.). 3353. Gulin Ante, Srednjovjekovni bosansko- akovaki kaptol i njegovi peati, Rasprave 1, Zagreb 1998., 7-35. 3354. Gui Emerik, Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko- akovake i srijemske: nainjen iz povijesnih izvora s pridodanim ivotopisima, Dravni arhiv, Osijek 2000. 3355. Hadiali Salih, Manihejska prolost srednjovjekovne Bosne (Intervju, Nusret anar i Enes Durmievi), Kabes IV/39-40, Mostar 1998., 37-47. 3356. Hadijahi Muhamed, Sinkretistiki elementi u islamu u Bosni i Hercegovini, POF 28-29 (1978-1979), Sarajevo 1980., 301-329. 3357. Hadijahi Muhamed, Uloga i znaaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa, Anali GHB IX-X, Sarajevo 1983., 219-240. 3358. Hadijahi Muhamed, Da li je najstariji slavenski zakon Metodijev Zakon sudnij ljudem donesen na Duvanjskom saboru?, Forum XXIV/50-12, Zagreb 1985., 1103-1138. 3359. Hadijahi Muhamed, Pitanje rasprostranjenosti Metodove nadbiskupije juno od Save, CCP IX/15, Zagreb 1985., 1-23. 3360. Hadijahi Muhamed, irilsko-metodijevske tradicije Crkve bosanske, NEV XXXV/1-2, Sarajevo 1985., 157-173. 3361. Hadijahi Muhamed, Mjesto i uloga bosanskih muslimana u politikom razvoju naih naroda, Takvim za 2001, Sarajevo 2000., 203-208. 3362. Hannsley James, Papstvo (536-537); Rimokatolicizam (590-592), Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990.

312

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3363. Hellwig K. Monika, Gnosticizam, Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998., 316-317. 3364. Heres Tomislav, Feljton: Bosanska crkva u svjetlu novih spoznaja i povijesne znanosti (1-53): (1) Sveta batina VIII/71, Duvno 1989., 18 (53) Naa ognjita XXIV/214, Tomislavgrad 1994., 18. (Serijal od 53 nastavka objavljen pod istim naslovom u Svetoj batini/Naim ognjitima Duvno/Tomislavgrad u periodu od 1989. do 1994. godine). 3365. Hoko Emanuel, Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevatva, NEV XXXII/1-2, Sarajevo 1982., 281-287. 3366. Hoko Emanuel, Franjin jubilej i povijesnost bosanskog franjevatva, Bosna Srebrena XXXIII/7, Sarajevo 1982., 265-273. 3367. Hoko Emanuel, Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljea, KS, Analecta Croatica Christiana 102, Zagreb 2000. 3368. Imamovi Enver, Bogumilstvo vjera naih predaka, Kabes II/9, Mostar 1996., 32-33. 3369. Imamovi Enver, Feljton: Korijeni kranstva u Bosni i Hercegovini (1-3): (1) (Sv. Jeronim Bosanac), Oslobo enje 54/17545, Sarajevo 09.04. 1997., 7; (2) (Heretici i pravovjerni), Oslobo enje 54/17546, Sarajevo 10.04. 1997., 7; (3) (Sultanova povelja), Oslobo enje 54/17547, Sarajevo 11.04. 1997., 7. 3370. Imamovi Enver, Feljton: Bosansko bogumilstvo (1-4): (1) (U Srbiji je Nemanja jedan dio bogumila spalio, a drugi protjerao: Izgnanici su nali utoite u Bosni), Slobodna Bosna V/128, Sarajevo 1999., 54-56; Slobodna Bosna V/128, Sarajevo 1999., 54-56; (2) (Bogumili su u svom uenju odbacili skoro sve kranske elemente: Nisu imali ni crkve, ni oltare), Slobodna Bosna V/129, Sarajevo 1999., 63-66; (3) (Pape su bile ustrajne da bogumilima stanu ukraj, ali u satiranju bosanskog bogumilstva aktivno su sudjelovali i srpski vladari), Slobodna Bosna V/130, Sarajevo 1999., 63-66; (4) (U Bosni se primanje islama odvijalo bez prisile: Bonjacke je u krilo islama gurnula sama Evropa!), Slobodna Bosna V/131, Sarajevo 1999., 63-66. 3371. Imamovi Enver, Franjevci (Sedam stotina godina sa Bosnom i njenim narodom), 5 plus 15, Sarajevo 2000., 12-13. 3372. "Istorija 1, Ilustrovana enciklopedija, (Joe Kastelic, Janez Milinski, Janez Peri, Ignacij Voje)", IRO Vuk Karadi, Beograd 1985., 365. (Jeresi u katolikoj Evropi, 180-181). 3373. Ivanova Klimentina, Sluba na sv. Ahil Lariski (Prespanski) ot sinajskija praznien minej N0 25, Paleobulgarica/Staroblgaristika XV/4, Sofija 1991.

Vjera

313

3374. Ivanova Klimentina, Neizvestna srbska sluba za sv. Ahil Lariski (Prespanski), Staroblgarska literatura 31, Sofija 1999., 24-40. 3375. Jalimam Salih, Dolazak i poetna djelatnost franjevaca u Bosni i Hercegovini, Radio Sa XIII/45, Sarajevo 1984., 333-347. 3376. Jalimam Salih, Prilog bibliografiji o "Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu, GDI BiH 36, Sarajevo 1985., 178-196. 3377. Jalimam Salih, Izvori i literatura o djelatnosti predstavnika dominikanaskog prosjakog reda na teritoriji srednjovjekovne Bosne, Bibliotekarstvo 32, Sarajevo 1986., 126-133. 3378. Jalimam Salih, Dominikanci i antiheretiki prirunici, Bibliotekarstvo 33 (1987), Sarajevo 1988., 56-62. 3379. Jalimam Salih, Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni, CCP XII/22, Zagreb 1988., 73-86. 3380. Jalimam Salih, Bosanski franjevaci na jezuitskom trgu u Zagrebu, NEV XXXVIII/1-2, Sarajevo 1988., 282-284. 3381. Jalimam Salih, Spor dominikanaca i franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, CCP XIII/23, Zagreb 1989., 9-19. 3382. Jalimam Salih, Biljeka o dominikancima u srednjovjekovnoj Srbiji, I 38, Beograd 1991., 221-231. 3383. Jalimam Salih, Brak srednjovjekovnih Bonjana, Divan II/14, Travnik 1994., 1719. 3384. Jalimam Salih, Studija o bosanskim bogomilima, Optina Kalesija, Zenica 1996., 206. (* Pelesi Muhidin, Ljiljan V/203, Sarajevo 1996., 32; Zei Devad, Divan IV/42-43, Travnik 1996., 22; Kadri Omer, Kabes III/20, Mostar 1997., 62; Harai Hajrudin, Preporod XXVII/622, Sarajevo 1997., 21; Hasanica-Haimi Indira, Naa rije 42/2836, Zenica 1997., 12.) 3385. Jalimam Salih, Prilog za buduu bibliografiju bosanskih bogomila, Bosniaca 1, Sarajevo 1996., 32-34. 3386. Jalimam Salih, Feljton: Studija o bosanskim bogomilima (1-4): (1) (Autentina vjera bosanska), Ljiljan V/205., Sarajevo 1996., 36; (2) (Vjera i vjersko djelovanje bosanskih bogomila), Ljiljan VI/206., Sarajevo 1997., 36-37; (3) (Kriari i inkvizicija protiv dobrih Bonjana), Ljiljan VI/207., Sarajevo 1997., 39; (4) (uvari srednjovjekovne bosanske drave), Ljiljan VI/208., Sarajevo 1997., 43.

314

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3387. Jalimam Salih, Politiki poloaj bosanskih bogomila, GR IZ BiH LIX/9-10, Sarajevo 1997., 891-902. 3388. Jalimam Salih, Bogomilski skriptorij, Odjek L/1-3, Sarajevo 1997., 6-7. 3389. Jalimam Salih, Bogomilstvo i islam, Odjek L/1-3, Sarajevo 1997., 6-8. 3390. Jalimam Salih, Bogumilstvo i islam, Kabes III/26, Mostar 1997., 40-43. 3391. Jalimam Salih, Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja 24, Sarajevo 1998., 61. 3392. Jalimam Salih, Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni, BF V/8, Sarajevo 1998., 194-203. 3393. Jalimam Salih, Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni, BF VI/9, Sarajevo 1998., 126-136. 3394. Jalimam Salih, Eshatologija i kosmologija bosanskih bogumila, GR IZ BiH LX/1-2, Sarajevo 1998., 113-134. 3395. Jalimam Salih, Dijalog izme u vjerama u srednjovjekovnoj Bosni, Knjiga saetaka, Bosnian Paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 29. 3396. Jalimam Salih, Bosanski bogomili i steci, Kabes IV/29, Mostar 1998., 37-40. 3397. Jalimam Salih, Umjetniko stvaranje bosanskih bogomila, Kabes IV/30, Mostar 1998., 40-41. 3398. Jalimam Salih, Mediteran i bogomilska Bosna, Kabes IV/31-32, Mostar 1998., 36-38. 3399. Jalimam Salih, Brak i bosanski bogomili, Kabes IV/37-38, Mostar 1998., 56-57. 3400. Jalimam Salih, Srednjovjekovna Bosna i bosanski bogomili, Prva linija VII/63, Sarajevo 1998., 101-104. 3401. Jalimam Salih, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni, IPP Hamidovi, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., 198. (* Nilevi Boris, Kabes V/41-42, Mostar 1999., 55; Kurtovi Esad, GR IZ BIH LXI/7-8, Sarajevo 1999., 877882; Pelesi Muhidin, Ljiljan VIII/330, Sarajevo 1999., 49.) 3402. Jalimam Salih, Historija bosanskih bogomila, IPP Hamidovi, Tuzla 1999., 313. (* Hasanica-Haimi Indira, GR IZ BiH LXI/11-12, Sarajevo 1999., 1196-1198.)

Vjera

315

3403. Jalimam Salih, Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi, BF VI/10, Sarajevo 1999., 91-100. 3404. Jalimam Salih, Rubne biljeke o dominikancima i katolikoj crkvi u doba Tvrtka I. Kotromania, BF VII/11, Sarajevo 1999., 150-160. 3405. Jalimam Salih, Nastavna interpretacija srednjovjekovne bosanske historije, Zbornik radova I/1, FF, Tuzla 1999., 27-35. 3406. Jalimam Salih, Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu, Hercegovina 11-12, Mostar 2000., 15-28. 3407. Jalimam Salih, Bosanski bogomili u vrijeme Tvrtka I Kotromania (1353-1391), Hikmet XIII/1-2, Tuzla 2000., 43-45. 3408. Jani J. or e, Povratak, Vaso Gluac, Istina o bogumilima (Istorijska rasprava), (Reprint izdanja iz 1941/1945.g., priredio or e J. Janji), INP Knjievne novine d.d., Beograd 1992., 307-324. 3409. Jankovi Marija, Episkopije Srpske crkve 1220. godine, Sava Nemanji Sveti Sava, istorija i predanje, SANU, Nauni skupovi 7, Predsednitvo 1, Beograd 1979., 73-83. 3410. Jankovi Marija, Episkopije i mitropolije srpske crkve u srednjem vijeku, SANU, Istorijski institut-Narodna knjiga, Beograd 1985., 227. (* Voje Ignacij, Z 39/1-2, Ljubljana 1985., 156-158; Prlender Ivica, HZ 38, Zagreb 1985., 335-336; Jalimam Salih, GDI BiH 37, Sarajevo 1986., 162-164; okovi Pejo, IZ 10, Banja Luka 1989., 219-223.) 3411. Jankovi Marija, Mileevska mitropolija, "Mileeva u istoriji srpskog naroda", SANU, Nauni skupovi 38, Odeljenje istorijskih nauka 6, Beograd 1987., 145-153. 3412. Jankovi Marija, Danilo, banjski i humski episkop, Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba, (Me unarodni nauni skup povodom 650 godina od smrti, decembar 1987), SANU, Nauni skupovi 58, Odeljenje istorijskih nauka 17, Beograd 1991., 83-88. 3413. Jankovi Marija, Episkopije (182-183); Mitropolije (412), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3414. Joli F. Dalibor, Crkva bosanska (Popis znanstvenih rasprava), Maruli XIV/6, Zagreb 1981., 578-581. 3415. Joli Robert, Feljton: Bogumili ili krstjani? (1-12): (1) Bogumili ili krstjani? Naa ognjita XXV/219, Tomislavgrad 1995., 18; (2) (Povijesna znanost o bogumilima ili krstjanima), Naa ognjita XXV/221, Tomislavgrad 1995., 27; (3) (Sadraj i povijest dualizma), Naa ognjita XXV/222, Tomislavgrad 1995., 22; (4) (Srednjovjekovni

316

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

dualistiki pokreti), Naa ognjita XXV/223, Tomislavgrad 1995., 18; (5) (Bosanska biskupija), Naa ognjita XXV/224, Tomislavgrad 1995., 18; (6) (Djelatnost Svete Stolice na unitenju krivovjerja u Bosni), Naa ognjita XXV/225, Tomislavgrad 1995., 18; (7) (Franjevci obraaju krivovjerce u Bosni), Naa ognjita XXVI/226, Tomislavgrad 1996., 18; (8) (Islamizacija Bosne i konani nestanak Crkve bosanske), Naa ognjita XXVI/227, Tomislavgrad 1996., 18; (9) (Strani i domai izvori), Naa ognjita XXVI/228, Tomislavgrad 1996., 18; (10) (Nauk Crkve bosanske), Naa ognjita XXVI/229, Tomislavgrad 1996., 18; (11) (Hijerarhijsko ure enje Crkve bosanske), Naa ognjita XXVI/230, Tomislavgrad 1996., 18; (12) (Ugled Crkve bosanske i djeda bosanskog), Naa ognjita XXVI/231, Tomislavgrad 1996., 18. 3416. Joli Robert, Bogumili ili krstjani?, Posuki zbornik I/1, MH Posuje, Posuje 1996., 7-46. 3417. Joli Robert, Crkvene prilike Posuja kroz stoljea turske vladavine (od XV. stoljea do 1878.), Ljetopis posuki, MH, Posuje 1998., 97-106. 3418. Jurii Gabrijel Hrvatin, Kaoti Augustin, Bl. (oko 1260-1323), Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998., 472. 3419. Kali Jovanka, Crkvene prilike u srpskim zemlajma do stvaranja arhiepiskopije 1219. godine, Sava Nemanji Sveti Sava, istorija i predanje, SANU, Nauni skupovi 7, Predsednitvo 1, Beograd 1979., 27-52. 3420. Kamber Dragutin, Vjera bosanskih vladara, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 164-176. 3421. Kantardiev Risto, Bogumilsko vaspitanje, Pedagoka enciklopedija, 1, Zavod za udbenike i nastavna sredstva Beograd, IRO kolska knjiga Zagreb, OOUR Zavod za udbenike i nastavna sredstva Sarajevo, Republiki zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udbenika i udbenike literature Titograd, Zavod za izdavanje udbenika Novi Sad, 1989., 58. 3422. Kapetani Niko Vekari Nenad, Granice konavoskih crkvenih upa, Anali 33, Dubrovnik 1995., 21-34. 3423. Kapitani Vicko, Franjevci me u Hrvatima (296-297); Hrvatska, Crkva u Hrvata (355-360), Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998. 3424. Karai Vendelin, Konjic kao u bajci (reportaa), Svjetlo rijei I/9, Visoko 1983., 10-11.

Vjera

317

3425. Karahasan Devad, Kunje fra An ela Zvizdovia, Bilten FTS XXVI/1, Sarajevo 1998/1999. 3426. Karamati Marko, Bosanski franjevci, Erasmus Gilda, kolska knjinica, Hrvatska knjievnost od Baanske ploe do naih dana, Knjiga 3, Zagreb 1994., 93. (* Zirdum Andrija, BF III/3, Samobor 1995., 228-229; Zirdum Andrija, Bilten FTS XXII/1, Samobor 1995., 103-104; Grubii Vinko, Matica 46/12, Zagreb 1996., 22-24; Grubii Vinko, Bilten FTS XXIV/1, Samobor 1997., 54-57.) 3427. Karaula Ivan, Bosanski franjevci u Slavoniji, Kalendar Svetoga Ante 1996, Livno 1995., 90-95. 3428. Karaula Marijan, Darovnica odredila povijest (Sedam i pol stoljea akovae biskupije), Svjetlo rijei VII/79, Sarajevo 1989., 8-9. akova i

3429. Karbi Damir, Osnutak Duvanjske biskupije u svjetlu politike ubia bribirskih, Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad, 6.-7. srpnja 2000., Hrvatski institut za povijest Zagreb Naa ognjita Tomislavgrad Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb, Zagreb-Tomislavgrad, 2000., 125-133. 3430. Kai Lj. Dusn, Pogled u prolost Srpske crkve (Kratak istorijski pregled), Sveti arhijerejski sinod SPC, Beograd 1984., 84. 3431. Katolianstvo u Bosni i Hercegovini, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 136. (* Palameta Miroslav, Hrvatski narodni kalendar 1994, Godina 42, Sarajevo 1993., 351353; Peri Ratko, CUS XXVIII/3, Split 1993., 356-360; Pakvalin Veljko, Steak I/4, Sarajevo 1994., 30-31; Tomi Bono, Bilten FTS XXI/1, Samobor 1994., 91-92; orali Lovorka, Radovi 28, Zagreb 1995., 337-338; Lovri Stjepan, Hrvatski narodni godinjak 1998, godina 45, Sarajevo 1997., 317-319.) 3432. Katolianstvo u Bosni i Hercegovini, 2. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1997., 134. 3433. Kelly F., Krivovjerje/Krivovjerci, Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998., 497-501. 3434. Kesich Veselin, Pravoslavne crkve, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 552-554. 3435. Klai Vjekoslav, Bogumili su na neki nain bili socijalni demokrati srednjeg vieka (12); Katolika crkva u bosanskoj dravi prije Turaka (18-19), Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor lanaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992.

318

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3436. Kneevi B., Crkve i manastiri u srednjem Polimlju, Mileevski zapisi 2, Prijepolje 1997., 71-89. 3437. Kolari Josip, Povijest kranstva u Hrvata, Sveuilite u Zagrebu-Studia Croatica, Zagreb 1998. 3438. Koroman Veselko, Markijski Jakov, Veselko Koroman, Kronoloka biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine, HM II/6, Sarajevo 1998., 153. 3439. Kovaevi-Koji Desanka, Franjevci u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne, Radovi HDZU 3, Sarajevo (1995), 33-44. 3440. Kovai Anto Slavko, Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. (Prilog povijesti hrvatske knjievnosti i kulture), Svjetlost-NUB BiH-Franjevaki provincijalat Bosne Srebrene, Sarajevo 1991., 473. (* Babi Mirko, CCP XV/28, Zagreb 1991., 139142; Jalimam Salih, Odjek XLIV/15-16, Sarajevo 1991., 10; Jalimam Salih, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 379-384; Ivankovi eljko, Svjetlo rijei IX/104, Sarajevo 1991., 19; Ivankovi eljko, Oslobo enje 48/15419, Sarajevo 25.05. 1991., (KUN 10/36(494), 10; Markei Luka, BF I/1, Samobor 1993., 187-190.) 3441. Kovai Anto Slavko, Uvod (7-26); Markijski Jakov (226-227), Slavko Anto Kovai, Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. (Prilog povijesti hrvatske knjievnosti i kulture), Svjetlost-NUB BiH-Franjevaki provincijalat Bosne Srebrene, Sarajevo 1991. 3442. Kovai Slavko, Splitska metropolija u dvanaestom stoljeu, Krbavska biskupija u srednjem vijeku. Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. obljetnice osnutka Krbavske biskupije (odranom u Rijeci 23-24. travnja 1986. godine), Visoka bogoslovna kola-KS, Rijeka-Zagreb 1988., 11-39. 3443. Kovai Slavko, Pozdravi, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., XIII-XIV. 3444. Kovai Slavko, Makarska biskupija, Makarski biskup fra Bartul Kai arkovi, Brist, 1572.-Suuraj, 1645, ivot djelo vrijeme, Zbornik radova sa znanstvenog skupa odranog u Suuraju 24. lipnja 1995), Suuraj 1995., 113-138. 3445. Kovai Slavko, Makarska biskupija, Boek Sanja, Iz riznice makarske katedrale, Gradski muzej, Makarska 1995., 11-16. 3446. Kovai Slavko, Akoncije, Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi), JLZ, Zagreb 1983., 38-39.

Vjera

319

3447. Kozina Vlatko Bagari Ivo, Bukovica uz stotu obljetnicu upe, upni ured u Bukovici, Bukovica 1980. 3448. Krasi Stjepan, Djelovanje dominikanaca u srednjem vijeku, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 173240. 3449. Krasi Stjepan, Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni, akovo 1996.

3450. Krasi Stjepan, Pregled povijesti Dominikanskog reda u hrvatskim krajevima, Globus, Zagreb 1996. 3451. Krasi Stjepan, Generalno uilite Dominikanskog reda u Zadru ili Universitas Jadretina (1396-1807), FF, Zadar 1996. (* Goli Pavao, Maruli XXX/4, Zagreb 1997., 882-883; Kordi Kornelije, Motrita 3, Mostar 1997., 105-106; Lozi Vlade, Naa ognjita XXVII/237, Tomislavgrad 1997., 13.) 3452. Krasi Stjepan, Dominikanci. Povijest Reda u hrvatskim krajevima, Hrvatska dominikanska provincija, Globus, Zagreb 1997. (* Korade Mijo, SP XXX/2, Zagreb 1998., 401-406.) 3453. Krasi Stjepan, Generalno uilite Dominikanskog reda u Zadru. Prvo hrvatsko sveuilite (1396.-1807.), Brotnjo. Prvi zbornik, MH Ogranak itluk-Opina itluk, itluk 1997., 39-50. 3454. Krasi Stjepan Razzi Serafin, Povijest dubrovake metropolije i dubrovakih nadbiskupa, Biskupski ordinarijat Dubrovnik, Dubrovnik 1999. (* Verazi Nika, HZ 53, Zagreb 2000., 219-220). 3455. Krasi Stjepan Redakcija EJ idak Jaroslav, Dominikanci, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1984., 521-523. 3456. Krlea Miroslav, Bogumili (Bosanske medijevalne teme), Behar VI/32-33, Zagreb 1997., 5-7. 3457. Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., XVIII + 321. (* ... Svjetlo rijei VII/76-77, Sarajevo 1989., 7; ... Crkva na kamenu X/104-105, Mostar 1989., 1.) 3458. Kujundi Juraj, Crkvene prilike u Bosni za vrijeme ranog srednjeg vijeka, NEV XXX/2, Sarajevo 1980., 181-185. 3459. Kujundi Juraj, Povijest kranstva na tlu mostarsko-duvanjske biskupije do ranog srednjeg vijeka, NEV XXXII/1-2, Sarajevo 1982., 138-148.

320

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3460. Kujundi Juraj, Feljton: Stari franjevaki samostan na Grebenu, Svjetlo rijei VII/74, Sarajevo 1989., 11; Franjevaki samostan Svete Marije u Zvorniku, Svjetlo rijei VII/75, Sarajevo 1989., 11; Samostan Sv. Marije u Srebrenici, Svjetlo rijei VII/76-77, Sarajevo 1989., 11; Samostan Svete Marije u Olovu, Svjetlo rijei VII/78, Sarajevo 1989., 11; Samostan Svete Marije na Gradovrhu, Svjetlo rijei VII/79, Sarajevo 1989., 11; Samostan Sv. Ilije kod Modrie, Svjetlo rijei VII/80, Sarajevo 1989., 11; Stari franjevaki samostani u Mostaru, Svjetlo rijei VII/81, Sarajevo 1989., 11; Stari franjevaki samostan u Ljubukom, Svjetlo rijei VIII/82, Sarajevo 1990., 11. 3461. Kujundi Juraj, Feljton; Nae prve biskupije, Crkva na kamenu X/107, Mostar 1989., 13-14; Crkva za dolaska Slavena, Crkva na kamenu X/108, Mostar 1989., 13-14; Provale Tatara i Nemanjia, Crkva na kamenu XI/109, Mostar 1990., 11; Kranstvo oko Bilee, Crkva na kamenu XI/110, Mostar 1990., 11, 13; Stolac, Borasi, Cim, Crkva na kamenu XI/111-112, Mostar 1990., 13. 3462. Kulii piro, Stara slovenska religija u svjetlu novijih istraivanja posebno balkanolokih, ANU BiH, Djela 56, Centar za balkanoloka istraivanja 3, Sarajevo 1979. (* Vlahovi Petar, GEI 19, Beograd 1980., 151-154; Hadidedi Nedad, Oslobo enje 37/11420, Sarajevo 19.03. 1980., 11.) 3463. Kulii piro Petrovi . P. Panteli N., Srpski mitoloki renik, Drugo dopunjeno izdanje, Beograd 1998. (Prvo izdanje, Nolit Beograd 1970.) 3464. Kusti ivko, Mali klju povijesti crkve u Hrvata, 6. popravljeno izdanje, Zagreb 1989. 3465. Kutzli Rudolf, Die Bogumilen, Urachhaus, Stuttgart 1977., 262. (* Kujundi Juraj, NEV XXX/2, Sarajevo 1980., 212-214.) 3466. Lafont Robert Duvernoy Jean Roquebert-Martel Philippe, Les cathares en occitanie, Fayard, Paris 1982., 480. (* anjek Franjo, CCP VIII/13, Zagreb 1984., 9596.) 3467. Lambert M. D., Medieval heresy. Popular movements from Bogomil to Hus, London 1992. 3468. Leith H. John, Simvoli i ispovedanje vere, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 637-639. 3469. Loss Milan, Dualist heresy in the Midle Ages, eskoslovenska Akademie ved, Praha 1974., 397. (* anjek Franjo, CCP III/4, Zagreb 1979., 125-126.) 3470. Lovrenovi Dubravko, udo sedamstoljetnog trajanja, Hrvatski narodni kalendar za prijestupnu 1992, Godina 40, Sarajevo 1991., 167-181.

Vjera

321

3471. Lovrenovi Dubravko, Evropska paradigma bosanskog franjevatva. Spomen na Jurja Dragiia 1445.-1520., BF I/2, Samobor 1994., 177-180. 3472. Lovrenovi Dubravko, Bosanska drava i bosanska biskupija u srednjem vijeku, Steak I/12, Sarajevo 1994., 17. 3473. Lovrenovi Ivan, Sedam stoljea franjevaca u BiH, IA MI BiH 25, Sarajevo 1989., 175-178. 3474. Lovrenovi Ivan, Sedam stoljea bosanskih franjevaca 1291-1991, Franjevaki provincijalat, Sarajevo 1991., 36. 3475. Lovrenovi Ivan, Fratri u Bosni Bosna u fratrima, Bilten FTS XXVI/1, Sarajevo 1998/1999. 3476. Lovrenovi Ivan Selimbegovi Vildana, Fra An eo Zvizdovi (15); Franjevci u Bosni (19), Ivan Lovrenovi Vildana Selimbegovi, Prvi milenij Bosne, Dani 135, Sarajevo 31.12. 1999. 3477. Lovri Marko, Dominikanci u srednjovjekovnoj Bosni, Bilten FTS XXII/2, Samobor 1995., 193-199. 3478. owmiaski Henrik, Religia Sowian i jej upadek (w.VI-XII), Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979., 432. (* Koroljuk D. V., Sovetskoe slavjanovedenie 2, Moskva 1981., 101-104; Raji Biserka, I 33, Beograd 1986., 228230.) 3479. Luci Ljubo, Tko je batinik bogumilske tradicije? (Aktualno pitanje, razgovor s drom Franjom anjekom, profesorom Teolokog fakulteta u Zagrebu), Svjetlo rijei VIII/86, Sarajevo 1990., 7, 12. 3480. Luci Ljubo, Feljton: U ta smo neko vjerovali. Slavenske religije (1-5): (1) Steak I/4, Sarajevo 1994., 36-37; (2) Steak I/5, Sarajevo 1994., 36-37; (3) Steak I/6, Sarajevo 1994., 37; (4) Steak I/7, Sarajevo 1994., 38; (5) Steak I/8, Sarajevo 1994., 33. 3481. Luci Ljubo, Episcopi martyres Biskupi svjedoci, Steak I/12, Sarajevo 1994., 18. 3482. Luci Ljubo, Franjevaka prisutnost u Sarajevu, HM IV/14, Sarajevo 2000., 109128. 3483. Luci Ljubo, Franjevaka prisutnost u Sarajevu, Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000., MH, Sarajevo 2000., 209228.

322

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3484. Lui Josip, Bogumili, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 42. 3485. Malaj Vinko, Rieputijev, Farlatijev i Koletijev Illirycum sacrum, kao izvor crkvene historije balkanskih naroda, Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraivanja, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 45-50. 3486. Mandi Dominik, Bogomilska crkva bosanskih krstjana, 2. izdanje, Sabrana djela 4, ZIRAL, Chicago-Roma-Zrich-Toronto 1979. 3487. Mandi Dominik, Osnutak franjevakog samostana i bogoslovije u Mostaru (1890.-1895.), Krni zaviaj 28, Humac 1995., 39-60. 3488. Mandi Dominik, Hrvatski sabor na Duvanjskom polju godine 753, (Pretisak) Naa ognjita, Tomislavgrad 1996. 3489. Mandi Dominik, El significado de la provincia franciscana de Bosnia en la historia del pueblo Croata, Studia croatica XXXIX/138, Buenos Aires 1998., 256-262. 3490. Marinko Mato, Nestanak Crkve bosanske i njezin udio u islamizaciji Bosne i Hercegovine, Godinjak Poljikog dekanata 24, Poljica 1999., 115-131. 3491. Mari Franjo, Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini izme u 1463. i 1995. godine prema crkvenim dokumentima, Katahetski salezijanski centar, Zagreb 1998., XX + 922. 3492. Marjanovi Mirko, Alverinski Bartol (14); Markijski Jakov (65), Mirko Marjanovi, Leksikon hrvatskih knjievnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas, HM IV/14, Sarajevo 2000. 3493. Markei Luka, Budite hrabri predragi...! (Uz proslavu: Sedam stoljea franjevaca Bosne Srebrene), Luka Markei, Sluaj Bosna. Dijagnoza nalazi terapija, Svjetlo rijei, Knjinica Pravda i mir, Knjiga 5, Sarajevo 1995., 96-98. 3494. Markei Luka, Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini, BF VII/11, Sarajevo 1999., 140-149. 3495. Martins Rudolf, Gedanken zum bosnisch-herzegowinischen Mittelalter. Die religse viefalt in Sdosteuropa, seine Auswirkung auf die Gegenwart, Wien 1987. (* Kujundi Juraj, NEV XXXVII/1-2, Sarajevo 1987., 235-236; Filipovi Muhamed, Odjek XLII/17, Sarajevo 1989., 23-24.) 3496. Martins Rudolf, Odnos srednjovjekovne Bosne prema Evropi i odrazi kasne antike, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea

Vjera

323

spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 118-124. 3497. Marty E. Martin, Hrianstvo, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 263-270. 3498. Matani G. Atanasio, San Francesco dAssisi e le origini minoritische tra gli Slavi del Sud, Francesco dAssisi nella storia, Convegno di studi: secoli XIII-XV, Istituto storico dei cappuccini, Roma 1983., 311-317. 3499. Matani Anastazije, Pitanje povijesti veze izme u starovjekovnih manihejaca i srednjovjekovnih dualistiko-gnostikih kranskih heretika (S posebnim osvrtom na bosanske krstjane), Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 143-156. 3500. Matijevi Nada, Tko je i kada pokrstio Hrvate?, Steak I/10, Sarajevo 1994., 27. 3501. Matijevi Nada, Tko je i kada pokrstio Hrvate?, Hrvatski glasnik III/35, Tuzla 1995., 15-16. 3502. Mihalji Rade, Vile (79-80); Starac (700-701), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 3503. Mihaljevi Jozo, Crkva bosanskih krstjana i franjevci, Sveta batina IX/83, Duvno 1990., 13. 3504. Mijatovi An elko, Problem nestanka Crkve bosanske u poratnoj historiografiji, CCP II/2, Zagreb 1978., 1-16. 3505. Mileeva u istoriji srpskog naroda, SANU, Nauni skupovi 38, Odeljenje istorijskih nauka 6, Beograd 1987. (* ... Glas 42/4418, Banja Luka 04.06. 1985., 4; Manojlovi LJ., Uiki zbornik 14, Titovo Uice 1986., 381-382.) 3506. Mileti Nada, Religija (Rani srednji vijek); Religija (Kasni srednji vijek), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 148. 3507. Milievi A. I., O Kulinu banu i njegovoj crkveno-narodnoj politici, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 86-91. 3508. Milinkovi Bosiljka, Bibliografija radova o religiji, crkvi i ateizmu objavljenih u Jugoslaviji od 1945. do 1981., Institut za drutvena istraivanja Sveuulita u Zagrebu, Zagreb 1982., VI + 389. (* Miorda Marko, CUS XIX/1, Split 1984., 97-99.)

324

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3509. Milinkovi Bosiljka, Bibliografija radova o religiji, crkvi i ateizmu 1945-1985., Stvarnost, Biblioteka Religija i drutvo, Zagreb 1985., 420. (* Jalimam Salih, NEV XXXVIII/1-2, Sarajevo 1988., 288-292.) 3510. Miljkovi Ema, Muslimanstvo i bogumilstvo u istoriografiji, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 185-195. 3511. Misao i djelo Ivana Stojkovia (1390/95-1444), Zbornik radova s Me unarodnog simpozija u Dubrovniku, KS, Zagreb 1986. (* imunda Drago, CUS XX/1, Split 1987., 89-90.) 3512. Musa Gojko, Humac svetog Ante (reportaa), Svjetlo rijei I/3, Visoko 1983., 67. 3513. Najetovi Demal, Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. godine, Krijesnica VI/16-17, Zenica 1999., 13-17. 3514. Najetovi Demal, Crkvena ispovijed bosanskih krstjana na Bilinom polju 1203. godine, Preporod XXIX/658, Sarajevo 1999., 22-23. 3515. Naumov P. Evgenij, Bogomilstvo na Balkanah v svete novejih issledovanii, Sovetskoe slavjanovedenie 1, Moskva 1979. 3516. Naumov P. Evgenij, Serbskie srednevekovie istoniki o bogumilstve (k ocenke ih svidetelstvo v istoriografii), Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istrauvanja, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 89-95. 3517. Niki Andrija, La separazione dei francescani nati in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e linstituzione della loro Custodia (Pars dissertationis), Roma 1979., 78. (* Hoko Franjo Emanuel, CCP IV/5, Zagreb 1980., 115-117; Kovai Slavko, CUS XV/1, Split 1980., 94.) 3518. Niki Andrija, Osnivanje apostolskog vikarijata u Hercegovini, CCP III/3, Zagreb 1979., 21-50. 3519. Niki Andrija, Jakov Markijski, Leksikon pisaca Jugoslavije II ( -J), MS, Beograd 1979., 516. 3520. Niki Andrija, Apostolski vikarijat (biskupija) u Hercegovini, Krni zaviaj 12, Hercegovina 1979., 29-36. 3521. Niki Andrija, Franjevaki samostan na Humcu, Krni zaviaj 21, Hercegovina 1988., 41-50.

Vjera

325

3522. Niki Andrija, Desa, mrkanjski biskup, Hrvatski biografski leksikon III (), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 312. 3523. Niki Andrija, Franjevci i irenje prosvjete u Hercegovini od XIII. stoljea do 1995. godine, Mostar 1996. 3524. Niki Andrija, Dolazak franjevaca u Humsku zemlju, Povijest hrvatskog Poitelja, Zbornik znanstvenog simpozija odranog 16. i 17. veljae 1996. god. u apljini, Opinsko poglavarstvo, apljina-Zagreb 1996., 238-248. 3525. Niki Andrija, Drevne katolike crkve u Mostaru II, HM I/3-4, Sarajevo 1997., 62-81. 3526. Niki Andrija, Katolici u Sarajevu od 1450. do 1919., HM III/13, Sarajevo 1999., 7-53. 3527. Niki Andrija, Katolici u Sarajevu od 1450. do 1919. Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000., MH, Sarajevo 2000., 159205. 3528. Niki Andrija, Davni franjevaki samostani u Novom i na Biu, Krni zaviaj 33, Humac 2000., 9-21. 3529. Niki Andrija, Katolici duvanjskog kraja do osmanske okupacije, Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad, 6.-7. srpnja 2000., Hrvatski institut za povijest Zagreb Naa ognjita Tomislavgrad Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb, ZagrebTomislavgrad, 2000., 143-150. 3530. Niki Andrija, Franjevaki samostani u Hercegovini, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 203-223. 3531. Niki Andrija Bakula Petar, Kratka povijest franjevaca u Hercegovini, Mostar-Veljaci 1996. 3532. Nilevi Boris, Odnos izme u pravoslavnog svetenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini od XV. do kraja XVII. stoljea, Prilozi XXI/20, Sarajevo 1984., 129-141. 3533. Nilevi Boris, Pitanje etniko-konfesionalnih promjena u Bosni i Hercegovini nastalih dolaskom osmanske vlasti (prevashodno kod srpskog naroda), Prilozi XXII/21, Sarajevo 1986., 221-233. 3534. Nilevi Boris, Uloga i znaaj manastira Mileeve u historiji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini do obnove Peke patrijarije 1557. godine, "Mileeva u istoriji srpskog naroda", SANU, Nauni skupovi 38, Odeljenje istorijskih nauka 6, Beograd 1987., 175-185.

326

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3535. Nilevi Boris, Iz historije srpske pravoslavne crkve u Bosni u srednjem vijeku, Pregled LXXVII/10, Sarajevo 1987., 1101-1106. 3536. Nilevi Boris, From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina 1463-1557., Survey XIV/1-2, Sarajevo 1987., 141-156. 3537. Nilevi Boris, From the History of the Serbian Ortodox Church in Bosnia in the Middle Age, Survey XV/1-2, Sarajevo 1988., 134-141. 3538. Nilevi Boris, Prilog srpskoj crkvenoj organizaciji u Bosni i Hercegovini 14631557. godine, POF 37 (1987), Sarajevo 1988., 173-184. 3539. Nilevi Boris, Pravoslavna crkva u osmansko-turskom vremenu, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 17. 3540. Nilevi Boris, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Peke patrijarije, Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1990., 263. (* Brkljaa Seka, GDI BiH 40-41 (1989-1990), Sarajevo 1990., 196-199; Zlatar Behija, POF 40 (1990), Sarajevo 1991., 473-475; Pelidija Enes, Oslobo enje 48/15419, Sarajevo 25.05. 1991., 10; Sueska Avdo, Prilozi XXV/27, Sarajevo (1991)., 209-211; Popovi Radomir, IG 1-2 (1990-1992), Beograd 1992., 137-139.) 3541. Nilevi Boris, Srpsko-pravoslavna crkva u Bosni - Istorijski hod, Ogledalo I/2, Zagreb 1990., 58-59. 3542. Nilevi Boris, Slika religioznosti srednjovjekovne Bosne pred osmanski dolazak, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 337-346. 3543. Nilevi Boris, Svjetlost manastir u tmini Balkana, etiristo godina manastira Pive (Zbornik radova sa naunog skupa odranog u Pluinama 1987), Istorijski institut SR CG, Titograd 1991., 67-75. 3544. Nilevi Boris, O srpsko-pravoslavnoj crkvi u srednjovjekovnoj Bosni, Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor lanaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992., 15-17. 3545. Nilevi Boris, O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Bosanska vila I/1, Sarajevo 1994., 2-3. 3546. Nilevi Boris, Odnosi srpsko-pravoslavnog svetenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do poetka XVII. stoljea, BF III/4, Samobor 1995., 99-113. 3547. Nilevi Boris, Crtice iz Bogumilskog ivota. Nasilje nad bosanskom sfingom, Republika I/4, Sarajevo 1995., 37.

Vjera

327

3548. Nilevi Boris, O Pravoslavnoj vjeri u Tvrtkovoj Bosni, Kalendar Prosvjeta, Godinjak SPKD 1996, Sarajevo 1996., 39-42. 3549. Nilevi Boris, O postanku stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Prilozi historiji Sarajeva, Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva, odranog 19. do 21. marta 1993. godine, Orijentalni institut - Institut za istoriju, Sarajevo 1997., 61-65. 3550. Nilevi Boris, Pravoslavna prokletstva vjernika Crkve bosanske, Odjek LI/3-4, Sarajevo 1998., 11-12. 3551. Nilevi Boris, Miljenje, Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni, IPP Hamidovi, Biblioteka Posebnih izdanja, Tuzla 1999., (jedna stranica, bez oznake stranice, na poetku knjige). 3552. Nodilo Natko, Stara vjera Srba i Hrvata, Logos, Split 1981., 704. (* Milutinovi Kosta, JI XX/1-4, Beograd 1981., 309-311.) 3553. Oakley Francis, Inkvizicija, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 289. 3554. Orlovac Ante, 7. st. franjevaca u Bosni, Crkva na kamenu XII/127, Mostar 1991., 13. 3555. Orlovac Ante, Crkve i crkvine iz predturskog vremena na podruju dananje Banjaluke biskupije, I. dodatak, Nikola Bilogrivi, Katolika crkva na podruju dananje Banjaluke biskupije do invazije Turaka. Topoloke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac), SV 10, Vrhbosanska katolika teologija, Sarajevo 1998., 293298. 3556. Orlovac Ante, Izbor iz literature o predturskom vremenu na tlu dananje Banjaluke biskupije objavljene nakon 1925. godine, II. dodatak, Nikola Bilogrivi, Katolika crkva na podruju dananje Banjaluke biskupije do invazije Turaka. Topoloke i povijesne crtice (Priredio Anto Orlovac), SV 10, Vrhbosanska katolika teologija, Sarajevo 1998., 299-302. 3557. Oroli Marko, Sedamstoljetno djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini, Franjevci na raskru kultura i civilizacija (Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine, MGC, Zagreb 1989., 17-36. (Seven Centuries of Franciscan Presence in Bosnia and Herzegovina, 37-43.) 3558. Oroli Marko, Kronologija djelovanja bosansko-hercegovakih franjevaca, Franjevci na raskru kultura i civilizacija (Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine, MGC, Zagreb 1989., 45-46. (A Chronological Survey of the Activities of Bosnian and Herzegovinian Franciscans, 47-48.)

328

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3559. Oxtoby G. Willard, Dualizam, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 172-173. 3560. Palanovi Elizabeta, Bartul Alverinski, Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi), JLZ, Zagreb 1983., 493. 3561. Pandi Stjepan Bazilije, Izvjetaji makarske biskupije sauvani u Tajnom vatikanskom arhivu, NEV XXX/1, Sarajevo 1980., 140-192. 3562. Pandi Stjepan Bazilije, Povijesni okviri crkve u Hercegovini, Krni zaviaj 16, Hercegovina 1983., 11-17. 3563. Pandi Stjepan Bazilije, Djelovanje franjevaca od 13. do 15. stoljea u bosanskoj dravi, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 241-268. 3564. Pandi Stjepan Bazilije, Hercegovaki franjevci (Stota obljetnica uzdignua Hercegovake kustodije u provinciju), Krni zaviaj 24, Humac 1991., 39-46. 3565. Pandi Stjepan Bazilije, Pokrtavanje Hrvata, Naa ognjita XXI/172, Tomislavgrad 1991., 14. 3566. Pandi Stjepan Bazilije, Franjevaki misionari na Balkanu u tursko doba, "Sedam stoljea bosanskih franjevaca 1291.-1991.", (zbornik radova), FTS, Samobor 1994., 95-108. 3567. Pandi Stjepan Bazilije, Bosna Argentina. Studien zur Geschihte des Franziskanerordens in Bosnien und der Herzegowina, Kln, Weimar, Wien, Bhlau Verlag, Kln 1995., 427. (* Dambo Jozo, Sdostforschungen 57, Mnchen 1998., 557558.) 3568. Pandi Stjepan Bazilije, Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije, BF V/7, Sarajevo 1997., 154-166. 3569. Pandi Stjepan Bazilije, Bosna i sabor u Mantovi (1459.-1460.), BF VI/10, Sarajevo 1998., 101-111. 3570. Papasova Katja, Christen oder Ketzer die Bogomilen, Edition Perceval, Band 10, Oghan Verlag, Stuttgart 1983. (* Kujundi Juraj, NEV XXXIII/1-2, Sarajevo 1983., 217-218.) 3571. Pavi eljko, Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastike misli u Bosni i Hercegovini, BF VII/11, Sarajevo 1999., 82-111.

Vjera

329

3572. Pavkovi F. Nikola, tap, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 827-828. 3573. Pelesi Muhidin, Recenzija, Salih Jalimam, Zapadnoevropski heretici i bosanski bogomili, VKBI, Biblioteka Posebna izdanja 24, Sarajevo 1998., 5-6. 3574. Pelidija Enes, Mjesto i uloga vjere u nastanku, opstojnosti i budunosti bosanske drave, Duhovna snaga odbrane, Armija RBIH, Press centar, Vojna biblioteka 5, 2. izdanje, Sarajevo 1994., 25-34. 3575. Pelusi Simonetta, Novum Testamentum Bosniacum Marcianum (La Chiesa Bosniaca, Il lascito Recanati, Novum Testamentum Bosniacum Marcianum), Padova 1991., 15-96. 3576. Peri Ratko, Pregled prolih i sadanjih me usobnih odnosa katolika, pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini, Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini. Unitavanje katolikih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991.1996.), Hrvatski informativni centar, Biskupska konferencija BiH, Hrvatska matica iseljenika BiH, Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997., 25-33. 3577. Peri Ratko, Da im spomen ouvamo, Biskupski ordinarijat Mostar, Mostar 2000., 519 3578. Perii Vladan, Grigorije Bogoslov ili Nazijanzin, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 221. 3579. Pesari Ratko, Srpsko-pravoslavno iteljstvo zapadnih krajeva Dubrovake Republike do u 14. stoljee, Ston, Stonski Rt, Primorje, Srpska pravoslavna episkopija zagrebaka, Zagreb 1983., 28. (* Macan Trpimir, Maruli XVII/6, Zagreb 1984., 721-726; Macan Trpimir, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 45-51.) 3580. Peorda Zrinka, Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku, CCP XXIV/45, Zagreb 2000., 29-57. 3581. Petei iril, Bogomilstvo i islam, Fokus 9, Zagreb 1981. 3582. Petei iril, Bogomilstvo i islam, Bosna i Hercegovina ogledalo razuma (Izbor lanaka, odlomaka i ilustracija, priredio David Atlagi), IGC Borba, Beograd 1992., 11-14. 3583. Petrovi Leo, Krani bosanske crkve, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 177-182.

330

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3584. Petrovi Leo, Popovi glagoljai, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 183-193. 3585. Petrovi Leo, Katoliko stanovnitvo u Mostaru, Prilozi hrvatstvu Bosne i Hercegovine. (Zbirka tekstova iz napredkovih kalendara), (Uredio Milenko Brki), PCC Me ugorje, Studenci 1995., 324-337. 3586. Petrovi Leo, Krani bosanske crkve ("Kr'stiani cr'kve bos'nske"), Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni, 2. izdanje, Svjetlo rijei-ZIRAL, Knjinica Batina 8, Sarajevo-Mostar 1999., 303. (* Zelenika An elko, Hercegovina 4-5 (12-13), Mostar 1998./1999., 269-270; Kurtovi Esad, BF VII/11, Sarajevo 1999., 300-303; Dodig Radoslav, Naa ognjita XXIX/258, Tomislavgrad 1999., 22; Lovrenovi Dubravko, Svjetlo rijei XVII/191, Sarajevo 1999., 29; Lovrenovi Dubravko, Oslobo enje 55/18236, Sarajevo 07.03. 1999., (KUN) 8; imi Angelina, Oslobo enje 55/18232, Sarajevo 03.03. 1999., 19; imi Angelina, Svjetlo rijei XVII/192, Sarajevo 1999., 30, ..., Svjetlo rijei XVII/192, Sarajevo 1999., 30; Niki Andrija, Steak VII/81, Sarajevo 2000., 14-15.) 3587. Petrovi Leo, Ni patareni ni bogumili (Tko su bosanski krstjani) (Iz predgovora, Krstjani bosnske crkve), Svjetlo rijei XVII/191, Sarajevo 1999., 29. 3588. Petrovi Miodrag, Pomen bogomila - babuna u Zakonopravilu svetoga Save i crkva bosanska, Manastir Svetog arhan ela Stefana, Beograd (Slanci) 1995., 51. 3589. Petrovi Miodrag, Pomen bogomila - babuna u Zakonopravilu svetoga Save i crkva bosanska, "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995., 263-283. 3589a. Petrovi Miodrag, A Mention of the Bogomils-Babons in the Legal Codex of the St. Sava and the Bosnian Church, Relations 1-2, (I dio), Beograd 1996., 367-380; Relations 3-6 (II. dio), Beograd 1996., 127-138. 3589b. Petrovi Miodrag, Kudugeri bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska', Manastir Svetog arhan ela Stefana, Beograd (Slanci) 1998., 104. 3590. Petrovi Miodrag, Kudugeri bogomili u vizantijskim i srpskim izvorima i 'Crkva bosanska', I 44 (1997), Beograd 1998., 35-75. 3590a. Petrovi Miodrag, Bogomili i Crkva bosanska, Danica 6, Beograd 1999., 152157. 3591. Petrovi R., Nauni skup Slovenska paganska religija, Prilep, 30.09-4.10. 1986, Glasnik SAD 3, Beograd 1986., 119.

Vjera

331

3592. Pleterski A., Simpozij Slovanska paganska religija7materijalni ostanki in pisani viri, Prilep, 30.09-4.10. 1986, Arheoloki vestnik 38, Ljubljana 1987., 457-458. 3593. Popovi Radomir, Hrianstvo na Balkanu (270-273); Srpska pravoslavna crkva (651-653), Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990. 3594. Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 205. (* Oroli Marko, Bosna Srebrena XXIX/3, Sarajevo 1978., 54; Ap., Bosna Srebrena XXIX/3, Sarajevo 1978., 208-212, Karamati Marko, CCP III/3, Zagreb 1979., 204-210; Jalimam Salih, GADAR BiH 22, Sarajevo 1982., 260-264. 3595. Principe H. Walter, Benediktinci (82); Cisterciti (137); Dominikanci (169); Franjevci (204); Religiozni redovi (584-586), Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990. 3596. Pulji Ivica, Feljton: Povijest hercegovake katedralne crkve (8-10): (8) (U susret kunjama), Crkva na kamenu III/14, Mostar 1982., 14-15; (9) (Hercegovo doba), Crkva na kamenu III/15, Mostar 1982., 12-13; (10) (Stoljea turskog uspona), Crkva na kamenu III/16, Mostar 1982., 12-13. 3597. Pulji Ivica, 1000 god. Trebinjske biskupije, Crkva na kamenu III/31-32, Mostar 1983., 3. 3598. Pulji Ivica, Uz stogodinjicu trebinjske upske crkve, Krni zaviaj 16, Hercegovina 1983., 25-30. 3599. Pulji Ivica, Prva stoljea trebinjske biskupije, Krni zaviaj 17, Hercegovina 1984., 7-17. 3600. Pulji Ivica, Prva stoljea trebinjske biskupije, "Tisuu godina trebinjske biskupije", SV 2, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1988., 47-82. 3601. Pulji Ivica, Uvod u simpozij, Kranstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., XVII-XVIII. 3602. Pulji Ivica, U susret velikom jubileju (IX stoljea spominjanja Bosanske biskupije), Teoloke teme (Zbornik predavanja odranih u Vrhbosanskoj bogosloviji), Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 325-336. 3603. Pulji Ivica, Granice trebinjske biskupije, Crtajte granice ne precrtajte ljude, Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljia kardinalom, SV 7, Sarajevo-Bol 1995., 443-460.

332

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3604. Pulji Ivica, Crkvene prilike u srednjovjekovnoj Humskoj zemlji, Povijest hrvatskog Poitelja, Zbornik znanstvenog simpozija odranog 16. i 17. veljae 1996. god. u apljini, Opinsko poglavarstvo, apljina 1996., 88-150. 3604a. Puzovi Predrag, Srpska crkva u Bosni i Hercegovini, 2000 godina hrianstva, Vukan, Beograd 2000., 71-176. 3605. Radman Ivo, Rane Bosne Srebrene, Svjetlo rijei, Livno 1994., 88. (* Peji Marinko, Bilten FTS XXI/2, Samobor 1994., 223-224.) 3606. Radojevi Danilo, Autokefalna crnogorska pravoslavna crkva, Zadarska revija XL/2-3, Zadar 1991., 45-56. 3607. Raji Danijel, Fra An eo Zvizdovi (1420-1498), Novi cvijet LXVIII, Visoko 1998/1999., 41-43. 3608. Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini. Unitavanje katolikih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991.-1996.), Hrvatski informativni centar, Biskupska konferencija BiH, Hrvatska matica iseljenika BiH, Banja Luka-Mostare-SarajevoZagreb 1997., 371. (* Karamati Marko, BF VI/9, Sarajevo 1998., 332-337; Marjanovi Mirko, HM II/7-8, Sarajevo 1998., 180-182; Pilsel Drago, Oslobo enje 55/17898, Sarajevo 29.03. 1998., (KUN), 7; H. G., Hrvatski glasnik VII/74, Tuzla 1998., 13.) 3609. Religije svijeta (John Bowker), (Prijevod Rudjer Jeny, Beatrice Miunovi, Petar Vujai), Znanje, Biblioteka Posebna izdanja, Zagreb 1998., 200. 3610. Religiozni obredi, obiaji i simboli, (S poljskog prevela Biserka Raji), Radnika tampa, Beograd 1980., 443. 3611. Runje Petar, Novi prilozi za ivot o Mateja Bonjaka-Mistilia franjevca treoreca (o. 1430-1525), CCP IX/16, Zagreb 1985., 107-118. 3612. Runje Petar, O crkvi svete Marije u Jajcu, treorecima i asnoj sestri Stanici treeg reda sv. Franje u srednjem vijeku, Maruli XX/4, Zagreb 1987., 413-417. 3613. Runje Petar, Prema izvorima, Biblioteka Novo i staro, Knjiga 2, Zagreb 1990., 211. (* orali Lovorka, CCP XVI/30, Zagreb 1992., 282-285.) 3614. Runje Petar, Treoreci na podruju Jajca u srednjem vijeku, Petar Runje, Prema izvorima, Biblioteka Novo i staro, Knjiga 2, Zagreb 1990., 74-76. 3615. Runje Petar, O crkvi svete Marije u Jajcu, treorecima i asnoj sestri Stanici treeg reda sv. Franje u srednjem vijeku, Petar Runje, Prema izvorima, Biblioteka Novo i staro, Knjiga 2, Zagreb 1990., 93-98.

Vjera

333

3616. Runje Petar, Novi prilozi za ivot o Mateja Bonjaka-Mistilia franjevca treoreca (o. 1430-1525), Petar Runje, Prema izvorima, Biblioteka Novo i staro, Knjiga 2, Zagreb 1990., 147-158. 3617. Rupi Bonicije, Makarska biskupija i zapadna Hercegovina do g. 1735 (U povodu 100-te obljetnice utvr enja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini), NEV XXXI/1-2, Sarajevo 1981., 107-136. 3618. Rupi Bonifacije, Znaenje Dubia fra Bartola iz Alverna iz godine 1372/73. za povijest Bosne, Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis (Zbornik Radova u ast Baziliju Stjepanu Pandiu povodom 70. obljetnice ivota), Bamberg 1988., 1-35. 3619. Rupi Bonifacije, Znaenje "Dubia" fra Bartola iz Alverne iz godine 1372/73. za povijest Bosne, Zbornik 15, Zagreb 1988., 65-90. 3620. Rupi Ljudevit, Franjevaka karizma u Bosni, NEV XXXII/1-2, Sarajevo 1982., 269-280. 3621. Rupi Ljudevit, Vjera i religioznost upe Veljaci, Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 51-62. 3621a. Ruvarac Ilarion, Neto o Bosni Dabarskoj i Dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni (Priredio Predrag R. Dragi Kijuk), "Catena mundi", Ibarske novosti-Matica Srba iseljenika Srbije, Kraljevo-Beograd 1992., 223-228. 3622. Samardi Radovan, Svetosavlje i kosovski zavet, Pravoslavlje XXIII/526, Beograd 15.02. 1989., 1-3. 3623. Samardi Radovan, Srpska pravoslavna crkva u XVI i XVII veku, Istorija srpskog naroda, Trea knjiga, Tom 2, Srbi pod tu inskom vlau 1537-1699, 2. izdanje, SKZ, Beograd 1994., 7-101. 3624. Samostan Male brae u Dubrovniku, KS, Analecta croatica christiana 21Samostan Male brae, Zagreb-Dubrovnik 1985., 849. (* Jalimam Salih, IZ 7, Banja Luka 1986., 255-259; Jalimam Salih, Bibliotekarstvo 32, Sarajevo 1986., 149-151; Soldo Ante Josip, CUS XXI/3, Split 1986., 336-339, Blaevi Velimir, NEV XXXVII/1-2, Sarajevo 1987., 225-230.) 3625. "Sedam stoljea bosanskih franjevaca 1291.-1991.", (Zbornik radova), FTS, Samobor 1994., 2knjiga 73. (* Karamati Marko, CCP XV/27, Zagreb 1991., 262-272; Karamati Marko, Kolo I/3, Zagreb 1991., 183-194; Karamati Marko, Bilten FTS XVIII/2, Sarajevo 1991., 29-35; Karamati Marko, Naa ognjita XXI/176, Tomislavgrad 1991., 10; Cvjetkovi B., Oslobo enje 48/15389, Sarajevo 23.04. 1991., 12; Cvjetkovi B., Oslobo enje 48/15386, Sarajevo 20.04. 1991., (KUN 10/31(489), 10;

334

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

taka V. Cvjetkovi B., Oslobo enje 48/15385, Sarajevo 19.04. 1991., 11; taka V. Cvjetkovi B., Oslobo enje 48/15387, Sarajevo 21.04. 1991., 7; ..., Svjetlo rijei IX/98, Sarajevo 1991., 8-9, 14; ..., Bosna Srebrena XLII/2, Sarajevo 1991., 74-77; ..., Bosna Srebrena XLII/3, Sarajevo 1991., 205-210; imi Angelina, Steak II/14, Sarajevo 1995., 28-29; unji Marko, Steak II/14, Sarajevo 1995., 30; Tomi Bono, Bilten FTS XXII/1, Samobor 1995., 107-108; imi Angelina, Oslobo enje 52/16757, Sarajevo 05.02. 1995., 10.) 3626. Semren Marko, Il Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517), Pontificium Athenaeum, Facultas theologica sectio spiritualitatis, Thesses ed laurem, n. 293, Fracati, Tipografia Grammaroli, Roma 1987., 93. (* Matani Atanasio, Archivium franciscanum historicum 81, Roma 1988., 202; Hoko Franjo Emanuel, CCP XXIII/23, Zagreb 1989., 103-104.) 3627. Semren Marko, Dolazak franjevaca u banovinu Bosnu, Bosna Srebrena XXXVIII/1, Sarajevo 1987., 21-23. 3628. Semren Marko, Muenici i svjedoci vjere (Iz srednjovjekovne povijesti katolike crkve u Bosni), BF III/4, Samobor 1995., 114-122. 3629. Semren Marko, ivot i umiranje pod kriem. Svjedoenje kranske i franjevake duhovnosti bosanskih franjevaca, Svjetlo rijei, Sarajevo 2000., 234. (* An elovi Petar, Bosna Srebrena LI/2, Sarajevo 2000., 100-101; imi Angelina, Oslobo enje 56/19148, Sarajevo 12.06. 2000., 11.) 3630. Sikiri Marija anjek Franjo Ujevi Mate, Franjevci (OFM Ordo fratrum minorum, Red male brae), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 259-262. 3631. Sivri Marijan, Franjevaki samostani i crkve bosanske vikarije (parohije) u oporukama dubrovakog notarijata od srednjeg vijeka do 1808. godine, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 143-171. 3632. Sjeverski Saa, Feljton: O Zvjezdovia dolazku prid cara (1-3): (1) O Zvjezdovia dolazku prid cara, Steak V/54, Sarajevo 1998., 14-15; (2) (Autentinost povijesne nude), Steak V/56, Sarajevo 1998., 28-29; (3), (Dokument povijesne istine), Steak V/57, Sarajevo 1998., 14-15. 3633. Slijepevi oko, Istorija Srpske pravoslavne crkve I (Od pokrtenja Srba do kraja XVIII veka), 2. izdanje, BIGZ, Beograd 1991., 502. 3634. Solovjev Aleksandar, Bogumili, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 31-32. 3635. Solovjev Aleksandar, Svedoanstva pravoslavnih izvora o bogumilstvu na Balkanu (Reprint izd. gra e spaene iz Vijenice), NUB BiH, Edicija Memoria Bosniaca, Sarajevo 1998.

Vjera

335

3636. Sopta Josip, Gost Radin (Radivoj) Butkovi i njegov grob, Hercegovina 6-7 (1415), Mostar 2000./2001., 49-60. 3637. Sopta Josip, Franjevci bosanske vikarije na podruju Dubrovnika, Hercegovina 6-7 (14-15), Mostar 2000./2001., 173-187. 3638. Spahi Izet, Tko su bili bogomili, Biljeg vremena 11, Graanica 1994. 3639. Spahi Izet, Feljton: Bosna i franjevci (1-2): (1) Biljeg vremena 18, Graanica 1994;(2) Biljeg vremena 19, Graanica 1994. 3640. Spremi Momilo, Srbi i florentinska unija crkava 1439. godine, ZRVI 24-25, Beograd 1986., 413-426. 3641. Stojanov Juri, The Hidden Tradition in Europe. The secret history of medieval Christian heresy, Arkana Penguin books 1994. 3642. Stojanov Juri, Nastajanje paradigme srednjovjekovne bosanske hereze i njezinih savremenih odraza, Knjiga saetaka, Bosnian Paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 35. 3643. Stojanov Jurij, Nastanak srednjovjekovne paradigme heretike Bosne i njeni moderni odjeci, Forum Bosnae 7-8, Sarajevo 2000., 295-308. 3644. Strecha Mario, Bogumili (70-71); Bogumilski mramorovi (71), Krleijana 1 (A-LJ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993. 3645. Sudar Pero, Novo sjeme sjetveno, Steak I/12, Sarajevo 1994., 20-21. 3646. Swearer K. Donald Zinn A. Grover, Monasticizam, istoni i zapadni, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 476-479. 3647. ali Jurica, Katolici na podruju upe Trn u prolosti, NEV XXXV/1-2, Sarajevo 1985., 117-128. 3648. anjek Franjo, Les Chrtiens bosniaques et le mouvement cathare XIIe-XVe sicles, Publications de la Sorbonne, Sr. N. S. Recherches 20, Paris-Louvain 1976., 260. (* Gouillard J., Cahiers de Civil. Mdiv. 22, 1979., 94-95.) 3649. anjek Franjo, La phnomne dualiste vu per les historiens balkaniques, Cahiers de Fanjeaux 14, Toulouse 1979., 249-270. 3650. anjek Franjo, Bosanski krstjani u drugoj polovici XV stoljea, NEV XXIX/1, Sarajevo 1979., 143-151.

336

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3651. anjek Franjo, Bosanski krstjani u drugoj polovici XV. stoljea, Povijesnoteoloki simpozij u povodu 500 obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine, KS-FTS, Sarajevo 1979., 30-38. 3652. anjek Franjo, Blaeni Augustin Kaoti, Trogiranin (o. 1260-1323). Biobibliografski podaci, CCP III/4, Zagreb 1979., 133-154. 3653. anjek Franjo, Interrogatio Iohannis (Ivanova pitanja) - katarski apokrif slavenske provenijencije i dualistiko poimanje stvaranja svijeta u srednjem vijeku, CCP V/7, Zagreb 1981., 43-64. 3654. anjek Franjo, Poeci teologije u Hrvata, CCP V/7, Zagreb 1981., 125-139. 3655. anjek Franjo, Predgovor, Guy Testas Jean Testas, Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenovi), KS, Zagreb 1982., 6-10. 3656. anjek Franjo, Dernires traces du catharisme dans les Balkans, Chaires de Fanjeaux 20, Toulouse 1985., 119-134. 3657. anjek Franjo, L initation cathare dans l occident medieval, Heresis 5, Carcassonne 1985., 19-27. 3658. anjek Franjo, Crkva i kranstvo u Hrvata, I srednji vijek, KS, Zagreb 1988. 3659. anjek Franjo, Butkovi Radin Juraj (Georgij), Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., 535. 3660. anjek Franjo, Izvori o crkvi bosansko-humskih krstjana, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989., 19. 3661. anjek Franjo, Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse, Collection de lEcole franaise de Rome 128, Rome 1990., 289-300. 3662. anjek Franjo, Pozdravi, "Kranstvo srednjovjekovne Bosne", Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., XVI. 3663. anjek Franjo, Crkva bosanska: Dualistika sljedba ili evan eoski ideal zajednitva u duhu pracrkve, "Kranstvo srednjovjekovne Bosne", Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 157-172. 3664. anjek Franjo, Siromatvo siromanog Krista (Sedam stoljea bosanskih franjevaca), Oslobo enje 48/15386, Sarajevo 20.04. 1991., (KUN 10/31(489), 10.

Vjera

337

3665. anjek Franjo, Kranstvo na hrvatskom prostoru. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.-20. st.), 1. izdanje, KS, Zagreb 1991., 568. (* Brkovi Milko, Radovi Zavoda 33, Zadar 1991., 301-302; orali Lovorka, Radovi 25, Zagreb 1992., 298-300; Mlivoni Ivica, Slobodna Dalmacija, Split 08.02. 1992., (Forum 154) 28; Stri Petar, HZ 45 (1992), Zagreb 1993., 303-306.) 3666. anjek Franjo, Svijet politike i franjevatvo u Europi 14. stoljea, CCP XVI/29, Zagreb 1992., 33-41. 3667. anjek Franjo, Crkva i kranstvo u Hrvata (Srednji vijek), KS, Biblioteka Prirunici 22, Zagreb 1993., 629. (* orali Lovorka, Radovi Zavoda 36, Zadar 1994., 356-360; orali Lovorka, Radovi 27, Zagreb 1994., 363-365; orali Lovorka, Maruli XXVII/2, Zagreb 1994., 318-320; orali Lovorka, HZ 47 (1994), Zagreb 1995., 187190.) 3668. anjek Franjo, Le catarisme: l unit des rituels. Apport des sources bosniaques, Heresis 21, Carcassonne 1993., 29-46. 3669. anjek Franjo, Danijel (Daniel), bosanski biskup, Hrvatski biografski leksikon III (- ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 218-219. 3670. anjek Franjo, Pojam stvaranja u Crkvi bosansko-humskih krstjana, Prilozi za istraivanje hrvatske filozofske batine 21/1-2, Zagreb 1995., 7-23. 3671. anjek Franjo, Bosanska (katolika) biskupija i heterodoksni krstjani, Vjesnik HAZU IV/1-3, Zagreb 1995, 33-52. 3672. anjek Franjo, Bosanska biskupija i heterodoksni krstjani, Hrvatski narodni kalendar 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 163-186. 3673. anjek Franjo, Kranstvo na hrvatskom prostoru. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.-20. st), Drugo, prera eno i dopunjeno izdanje, KS, Zagreb 1996., 613. (* Brkovi Milko, Radovi Zavoda 39, Zadar 1997., 314-319; orali Lovorka, CCP XXI/39, Zagreb 1997., 149-151.) 3674. anjek Franjo, Les rencontres franco-croates au Moyen ge, Clovis: histoire et mmorie II, Paris 1997. 3675. anjek Franjo, Osam stoljea nositelji europskih integracijskih procesa (Pape, Apostolska Stolica i Hrvati), Steak IV/40, Sarajevo 1997., 10-12. 3676. anjek Franjo, La notion de cration dans lEglise des chrtiens au 14e et 15e sicles, Revue dhistoire ecclsiastique 93, 1998., 27-45. 3677. anjek Franjo, Dobri muje Crkve bosanskih i humskih krstjana, Hrvatski narodni godinjak 1999, Godina 46, Sarajevo 1998., 165-172.

338

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3678. anjek Franjo, Dobri muje Crkve bosanskih i humskih krstjana, Steak V/58, Sarajevo 1998., 10-12. 3679. anjek Franjo, Bogumili (110-111); Bosansko-humski krstjani (112-113); Dominikanci me u Hrvatima (186-187), Stojkovi Ivan (1392/95-1443) (916-917), Suvremena katolika enciklopedija (Priredili Michael Glazier i Monika K. Hellwig), (Glavni urednik hrvatskog izdanja dr. Mato Zovki), Laus, Split 1998. 3680. anjek Franjo, Dobri muje Crkve bosansko-humskih krstjana, Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Humski zbornik 4, Opina Stolac, Grafocolor Zagreb, Moderna vremena Zagreb, Zagreb Stolac 1999., 121-132. 3681. anjek Franjo, Les chrtiens bosniens. Courant evanglique ou secte cathare?, Christianity in Est Central Europe, Lublin 1999., 285-294. 3682. anjek Franjo, Srednjovjekovna povijest (izabrani tekstovi), Zagreb 2000. 3683. anjek Franjo, Inkvizicija, CCP XXIV/46, Zagreb 2000., 221-234. 3684. anjek Franjo okovi Pejo, Dragonja, bosanski biskup, Hrvatski biografski leksikon III (- ), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1993., 571-572. 3685. idak Jaroslav, Babuni, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980., 400. 3686. idak Jaroslav, Vjerski odnosi u Stonu i na stonskom ratu (Peljecu) u srednjem vijeku, HZ 33-34, Zagreb 1980-1981., 275-290. 3687. idak Jaroslav, Bogumili (Crkva bosanska), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 32-35. 3688. idak Jaroslav, Humska eparhija, EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 466. 3689. imi Angelina, Mjesto navijetenja rijei Boje (750. obljetnica Vrbosanske katedrale Sv. Petra), Steak I/12, Sarajevo 1994., 16. 3690. imi Angelina, Pravoslavno svetenstvo i franjevci (Tribina SKD Prosveta), Oslobo enje 51/16410, Sarajevo 16.02. 1994., 2. 3691. imi Angelina, Uporite naroda (Franjevci u Bosni), Oslobo enje 51/16504, Sarajevo 22.05. 1994., 5. 3692. imi Matija, Feljton: Hval i bosanski krstjani, Crkva na kamenu VIII/78, Mostar 1987., 13; Jesu li bosanski krstjani katolici, Crkva na kamenu VIII/79-80, Mostar 1987., 13; Islamizacija u Bosni, Crkva na kamenu VIII/81-82, Mostar 1987., 13.

Vjera

339

3693. kegro Ante, Rimokatolika upa Skoplje, BF IV/5, Samobor 1996., 105-128. 3694. kegro Ante, Je li Duvno bilo biskupsko sjedite?, Crkva na kamenu XXI/235, Mostar 2000., 15. 3695. kegro Ante, Ponovo o duvanjskoj biskupiji, Crkva na kamenu XXI/240, Mostar 2000., 15. 3696. kegro Ante, Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedite?, Povijesni prilozi 19, Zagreb 2000., 9-85. 3697. kegro Ante, Duvanjski prostori u antici, Duvanjski zbornik. Zbornik radova s me unarodnoga znanstvenog skupa Duvanjski kraj kroz povijest: Tomislavgrad, 6.7. srpnja 2000., Hrvatski institut za povijest Zagreb Naa ognjita Tomislavgrad Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad-Zagreb, Zagreb-Tomislavgrad, 2000., 79-113. 3698. pionjak Roko, Franjevaki samostan u Gradovrhu, NEV XXXVIII/1-2, Sarajevo 1988., 167-186. 3699. ukri Nijaz, Doprinos namaza procesu irenja islama i njegova izvjesna podudarnost sa bogumilskom molitvom, Glasnik VIS-a u SFRJ XLVII/2, Sarajevo 1984., 149-158. 3700. uljak Andrija, Pozdravi, "Kranstvo srednjovjekovne Bosne", Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., XVI. 3701. uljak Andrija, Bosanski biskupi od prelaza u akovo do 1526., "Kranstvo srednjovjekovne Bosne", Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 269282. 3702. unji Marko, Mossolmani di Bossina, Prilozi XXII/23, Sarajevo 1987., 55-61. 3703. unji Marko, Mossolmani di Bossina, IA MI BiH '88, Sarajevo 1988., 93-94. 3704. unji Marko, Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti, (Priredio Grbelja Toni), HM III/9, Sarajevo 1998., 155-158. 3705. Tanaskovi Darko, Islam na Balkanu, Enciklopedija ivih religija, Nolit, Biblioteka Odrednice, Beograd 1990., 300-309. 3706. Testas Guy Testas Jean, Inkvizicija (Prevod Ivica Tomljenovi), KS, Zagreb 1982., 209 + 1 karta. (* Mijatovi An elko, CCP VI/9, Zagreb 1982., 139-141.)

340

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3707. The Modern Catholic Encyclopedia, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1994. 3708. "Tisuu godina Trebinjske biskupije", (priredio Ivica Pulji), SV 2, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1988., 251. (* Ili arko, Krni zaviaj 17, Hercegovina 1984., 99-106; Ili arko, Sveta batina III/22, Duvno 1984., 10; ..., Crkva na kamenu V/53-44, Mostar 1984., 14-17; Pulji Ivica, CCP IX/15, Zagreb 1985., 246-248; Macan Trpimir, Maruli XXI/5, Zagreb 1988., 643-645.) 3709. Tomii Zlatko, Bogonosci: Ivo Pilar o bogumilima, Hrvatska obzorja V/3, Zagreb 1997., 649-670. 3710. Tomljenovi Ivan, Dubrovanin Ivan Stojkovi (1390/95.-1443.) borac za jedinstvo zapada i zbliavanje sa istokom, CCP VI/9, Zagreb 1982., 1-12. 3711. Tomovski Tomo, Makedonija v IV XIV vv., Istorija makedonskogo naroda, MANU, Skopje 1986., 5-64. 3712. Truhelka iro, Bosanska narodna (patarenska) crkva, Povijest Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do godine 1463., Knjiga prva, 3. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1998., 767-793. 3713. Turinovi Josip, Ivan Stojkovi u slubi zajednitva crkve, CCP XIV/25, Zagreb 1991., 211-220. 3714. Uedek Hari Baskin Vejd, Renik paganskih religija. Kultovi, obredi i rituali politeistikih religija od kamenog doba do danas, (Prevela s engleskog Jasmina Zec), Novo delo, Beograd 1988., 374. 3715. Ujevi Mate, Franjevci, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 259-262. 3716. Vasilj Snjeana, Od rimskog osvajanja do bana Kulina, Katolianstvo u Bosni i Hercegovini, 1. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1993., 5-36. 3717. Vasilj Snjeana, Od rimskog osvajanja do bana Kulina, Katolianstvo u Bosni i Hercegovini, 2. izdanje, HKD Napredak, Sarajevo 1997., 7-36. 3718. Vasiljev Spasoje, Slovenska mitologija, Arion Smederevo, Biblioteka Astra, Kolo II, Knjiga 7, Beograd 1986., 199. (* Barii Ranko, GEM 51, Beograd 1987., 319321.) 3719. Vego Marko, Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima, Most V/17-18, Mostar 1978., 109-142.

Vjera

341

3720. Vego Marko, Patarenstvo u Hercegovini u svjetlu arheolokih spomenika, Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 315-336. 3721. Vego Marko, Patarenstvo u srednjovjekovnoj Hercegovini u svjetlu likovnih ostvarenja na nadgrobnim spomenicima, Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 337-382. 3722. Vego Marko, Kultna mjesta u Hercegovini u srednjem vijeku, Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo 1980., 411-433. 3723. Vego Marko, Pleme Kosaa u svjetlu patarenskog pitanja, Most X/50, Mostar 1983., 235-243. 3724. Vez ljubavi u tkanju jedne povijesti (Priredile: Admirata Lui, Angelina Pavia, Magna Borovac, Maneta Mijo, Marija Filipovi), Vrhovna uprava Drube sestara sluavki malog Isusa, Zagreb 1991., 411. 3725. vi -, Prva katedrala trebinjskih biskupa (Uz 1000 godinjicu), Crkva na kamenu IV/33-34, Mostar 1983., 20. 3726. Vidovi Mile, Povijest crkve u Hrvata, Crkva u svijetu, Biblioteka Radovi, Knjiga 17, Split 1996., 615. (* Danoli Josip, Slobodna Dalmacija, Split 25.06. 1996., (Forum) 3.) 3727. Vidovi Mirko, Kako su krstjani nali spas u islamu (1), Steak VI/67-68, Sarajevo 1999., 10-11; (2), Steak VI/69, Sarajevo 1999., 10-11. 3728. Vidovi-Oberman Irena, Prilog ouvanju duhovne batine (Sa izlobe karata hercegovake franjevake provincije), Steak III/31-32, Sarajevo 1996., 25. 3729. Vita religiosa, mode e sociale ed i concili di Split dei secc. X-XI, (A cura di Atanasio G. Matani), Medeoevo e umanesimo 49, Editrice Antenore, Padova 1982., 568. (* Matani J. Atanazio, CUS XVII/3, Split 1982., 293-295; Pesari Josip, CUS XIX/2, Split 1984., 204-207.) 3730. Voje Ignacij, Bogumili, ES 1, Ljubljana 1987., 286-287. 3731. Vrgo Miro, Fra An eo Zvizdovi (1420./?/-1498.). Uoi petstote obljetnice smrti, BF V/7, Sarajevo 1997., 167-198. 3732. Vujanovi Vojislav Mullayasmin Nefisa, Bosna kao izbor: Tragom duhovnih tradicija, Knjiga saetaka, Bosnian Paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 37.

342

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3733. Vuki Mario, Povijesni odnosi Bosne i Svete Stolice, Steak I/9, Sarajevo 1994., 6-7. 3734. Vuki Mario, Katedrala svjedok postojanja Vrhbosne, Steak I/12, Sarajevo 1994., 17. 3735. Vuki Mario imi Angelina, Staro-novo stajalite (Znanstveni pogled na srednjovjekovnu Bosnu), Steak I/8, Sarajevo 1994., 18. (Predavanje Johna Finea Bosanska crkva u Sarajevu). 3736. Vuki Tomo, Bosna i Hercegovina prostor povijesnog sretanja, suivota i sukoba pripadnika razliitih vjera, Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini. Unitavanje katolikih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991.-1996.), Hrvatski informativni centar, Biskupska konferencija BiH, Hrvatska matica iseljenika BiH, Banja Luka-Mostar-Sarajevo-Zagreb 1997., 11-23. 3737. Vuki Tomo, Kontinuitet hrvatskog i katolikog umiranja u BiH. Prilog prouavanju odnosa me u narodima i vjeronazorima, Crtajte granice ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljia kardinalom, SV 7, Sarajevo-Bol 1995., 303-343. 3738. Wenzel Marian, Bosanska povijest i austrougarska politika: Zemaljski muzej u Sarajevu i bogumilska romansa, Erasmvs 15, Zagreb 1996., 63-72. 3739. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 500. obljetnice smrti Fra An ela Zvizdovia, FTS-Franjevaki samostan Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000., 555. (* Karamati Marko, Steak V/59, Sarajevo 1998., 10-11; Mai Jozo, Slobodna Bosna, Sarajevo 16.10. 1998.; Mikuli Planinka, Vijenac, Zagreb 19,11. 1998.) 3740. Zelenika An elko, Katolike crkve u starom Drijevu i Gabeli (Prilog povijesti Katolike crkve u donjoj Neretvi), "Sedam stoljea bosanskih franjevaca 1291.-1991.", (Zbornik radova), FTS, Samobor 1994., 125-136. 3741. Zirdum Andrija, Je li Peregrin Saksonac pobjegao iz Bosne?, Bosna Srebrena XXIX/1-2, Sarajevo 1978., 21-22. 3742. Zirdum Andrija, Franjevaki samostan Skakava (Dubrave), CCP VI/9, Zagreb 1982., 37-43. 3743. Zlatar Zdenko, Archangel Michael and the Dragon: Slavic Apochrypha, Bogomilism, and Dualist Cosmology in the Medieval Balcans, Encyclopedia moderna XIII/2, Zagreb 1992., 252-272. 3744. Zorani Hakija, Srednjovjekovni Bonjani i njihova vjera, Bosanska srednjovjekovna drava i suvremenost (Zbornik radova), FPN, Sarajevo 1996., 103-110.

Vjera

343

3745. ivkovi Pavo, Jakov Markijski i bosanski franjevci. Pokuaj reformiranja bosanskih franjevaca, IZ 5, Banja Luka 1984., 169-182. 3746. ivkovi Pavo, Pojava bogumilstva i anatema kao nain borbe protiv heretika, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 42-48. 3747. ivkovi Pavo, Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj, Hercegovina 4-5 (12-13), Mostar 1998./1999., 85-95. 3748. ivkovi Pavo, Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovake i Splitske biskupije, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 99-112. 3749. ivkovi Pavo, Vrhbosanska biskupija sufragan u procijepu Dubrovake i Splitske biskupije, Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000., MH, Sarajevo 2000., 97-110. 3750. ugaj Marijan, Hrvatska biskupija od 1352 do 1578. godine (I), CCP X/17, Zagreb 1986., 92-112. 3751. ugaj Marijan, Hrvatska biskupija 1352 1578 (II), CCP X/18, Zagreb 1986., 126. 3752. ugaj Marijan, I Conventi dei Minori Conventuali tra i Croati dalle origini fino al 1500, Rim-Somobor 1989. 3753. ugaj Marijan, Bosanska vikarija i franjevci konventualci, CCP XIII/24, Zagreb 1989., 1-26. 3754. ugaj Marijan, Bosanska vikarija i franjevci konventualci, CCP XV/25, Zagreb 1991., 1-48. 3755. ..., Bogomili (Bogumili) (216); Bosanska katolika eparhija; Bosanska crkva (232), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 1 (A-J), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978. (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 3756. ..., Bogomils, The Middle Ages. A Concise encyclopaedie (General editor: Henry R. Loyn), Thomas and Hudson, London 1991., 54. 3757. ..., Bogumili (Mali leksikon), Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 38. 3758. ..., Catholic churc in Bosnia and Hercegovina Katolika crkva u Bosni i Hercegovini, Steak I/9, Sarajevo 1994., 39. (dvojezino).

344

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3759. ..., Da li jo ima bogumila u Evropi?, Bosanski pogledi. Nezavisni list Muslimana Bosne i Hercegovine u iseljenitvu 1960-1967, (Pretisak), Stamaco (Zrich), London 1984., 405. 3760. ..., Famozni fratar i silni osvaja (Fra An eo Zvizdovi i Mehmed el Fatih) (Stoljea Bosne srebrene), Svjetlo rijei IX/99, Sarajevo 1991., 14. 3761. ..., Hrvatski sveci i blaenici (Bl. Augustin Kaoti, dominikanac, biskup, Trogir, oko 1260.-Lucera, 3.VIII. 1323.), Hrvatski narodni kalendar 1995, Godina 43, Sarajevo 1994., 43-56. 3762. ..., Katari, Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 4 (IzKzy), JLZ, Zagreb 1978., 308. 3763. ..., Katolika crkva u Bosni i Hercegovini, Hrvatski narodni kalendar 1995, Godina 43, Sarajevo 1994., 38-42. 3764. ..., Manihejci, Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 2 (K-P), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., (Fototipsko pretampano izdanje 1980)., 478. 3765. ..., Manihejizam ili Manihejstvo, Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 5 (L-Nigh), JLZ, Zagreb 1979., 304-305. 3766. ..., Nikola Modruki (28); Perun (391); Rastudije ili Aristodije (765), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 6 (Nih-Ras), JLZ, Zagreb 1980. 3767. ..., Radin gost (6); Franjevci (538), Mala enciklopedija Prosveta. Opta enciklopedija, 3 (R-), 3 izdanje, Prosveta, Beograd 1978., (Fototipsko pretampano izdanje 1980). 3768. ..., Samostan (262-263); Stojkovi Ivan (686-687), Opa enciklopedija Jugoslovenskog Leksikografskog zavoda, 7 (Ra-Szy), JLZ, Zagreb 1981. 3769. ..., Sukob sveca i kralja (Sv. Jakov Markijski i Tvrtko II. Tvrtkovi) (Stoljea Bosne srebrene), Svjetlo rijei IX/97, Sarajevo 1991., 14.

7. KULTURA

Kultura

347

3770. Agi Nihad, udo i zagonetka (Teorija rodova i bosanska srednjovjekovna knjievnost), Bonjaka knjievnost u knjievnoj kritici (Starija knjievnost), (Priredili: Enes Durakovi i Fehim Nametak), I knjiga, Izdavaka kua Alef, Sarajevo 1998., 103-106. 3771. Ahmetaevi Nidara, Steci su koriteni za gradnju mosta i seoske damije, a UNPROFOR je od nekropole napravio poljski WC, Slobodna Bosna V/191, Sarajevo 2000., 63-66. 3772. Ali Fikreta Cvejanov Milenko Kneevi Anto, Kroz Zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Vodi, ZM, Sarajevo 1979., 82. 3773. Alihodi Idriz, Bilig, Zapis I/1, Tuzla 1999., 38. 3774. Alilovi Ivan, Juraj Dragii, Ivan Alilovi, Biobibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do god. 1918., Ivan Alilovi-KS, Zagreb 1986., 19-23. 3775. Alispahi Nijaz, Dolazim iz zemlje Bosne, govorim bosanskim jezikom, Nijaz Alispahi, Leda saliniana. Kulturna hronika Tuzle, Radio kameleon, Tuzla 1997., 465-471. 3776. Am. K., Me a bosanske kulture (Danas se navrava 800. godina od Kulinove povelje), Oslobo enje 46/14797, Sarajevo 29.08. 1989., 6. 3777. Am. K., Mediteran i Bosna, Oslobo enje 54/17516, Sarajevo 11.03. 1997., 20. 3778. An eli Pavao, Der urbanistiche Komplex des mittelalterlichen Visoki in Bosnien, Balcanoslavica 8, Prilep 1979., 101-114. 3779. An eli Pavao, Cim, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 669-670. 3780. An eli Pavao, Doba srednjovjekovne bosanske drave, "Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod tursku vlast", Drugo prera eno i dopunjeno izdanje, Veselin Maslea, Sarajevo 1984., 435-587. 3781. An eli Pavao, ievo (270); Fortifikacijska arhitektura (Bosna i Hercegovina) (421-422), Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984. 3782. An eli Pavao, ta je sauvalo vrijeme unitie nemar (Zato se nesvakidanji arheoloki lokaliteti u Vranjevu Selu kod Neuma nakon mukotrpnog otkopavanja moraju ponovo zatrpati?), Oslobo enje 42/13143, Sarajevo 23.01. 1985., (KUN VII/189), 8. 3783. An eli Pavao, Fortifikacijska (fortifikaciona) arhitektura (Bosna i Hercegovina), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 203-204.

348

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3784. An eli Pavao, Kasni srednji vijek (arheoloko-istorijski osvrt), AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988., 44-49. 3785. An eli Pavao, Renesansa (148); Romanika (148-149), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 3786. An eli Pavao, Baagia Greda (B), Regija 1: Velika Kladua, Cazin, Biha, Bosanska Krupa, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 14. 3787. An eli Pavao, Gradina (BD), Gradina (Svodna, BN), Gradina (Tavija-Marinkovii, BN), Regija 2: Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Prijedor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 36. 3788. An eli Pavao, Koba (Bosanski Koba, S) 51, Motajica (planina, S) 53, Romanovci (BG) 54, Regija 3: Bosanska Gradika, Srbac, Laktai, Prnjavor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3789. An eli Pavao, Kulat (Z) 93, Zvornik 1 (Z) 98-99, Regija 6: Brko, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3790. An eli Pavao, Grad (Sokol, G), Regija 7: Graanica, Srebrenik, Lukavac, Tuzla, Banovii, ivinice, Kalesija, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 106. 3791. An eli Pavao, Teanj 2 (Te), Regija 8: Tesli, Teanj, Maglaj, epe, Zavidovii, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 122. 3792. An eli Pavao, Jezero (J), Katel (B), Komotin (J) 180, Susid (B), Vesela Straa (B), Vinac 1 (J) 187, Regija 12: ipovo, Jajce, Donji Vakuf, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3793. An eli Pavao, Gradina (Dvor, B) 199, Medvjedgrad (B) 202, kaf (Bosni, V), Torian (T) 205, Vranduk (Z) 205-206, Vrbenac (Z) 206, Regija 13: Travnik, Zenica, Pucarevo, Vitez, Busovaa, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3794. An eli Pavao, Bedem (Vi) 14, Biskupii (Vi), Bobovac (Va) 15, ajan-Grad (Vi) 16-17, Dvori (Kraljeva Sutjeska, Ka) 17, Grad (Dobrinje, Vi), Grad (Sebinjski grad, Ka), Grad (Vinjica, Ki) 18, Gradac (Zabr e, Ki) 19, Gradina (Kopai, Vi), Gradina Lagumi (F) 20, Katela (F) 21, Kreevo 2 (Kr) 22, Vare (V), Visoki (V) 27, Visoko 27-28, Zgonovi (Vi) 28, Regija 14: Kakanj, Vare, Visoko, Breza, Kiseljak, Fojnica, Kreevo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988.

Kultura

349

3795. An eli Pavao, Pavlovac (P) 54, Tuhelj (H) 57, Regija 15: Ilija, Vogoa, Sarajevo-Centar, Sarajevo-Stari Grad, Sarajevo-Novi Grad, Novo Sarajevo, Hadii, Ilida, Pale, Trnovo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3796. An eli Pavao, Bira (V) 67, Klievac (S), Komi (V) 73, Olovac (O) 76, Perin () 77, Srebrenik 79, ubin (S) 80, Varo (HP), Veledin (Veletin, V) 81, Regija 16: Olovo, Kladanj, ekovii, Vlasenica, Han Pijesak, Bratunac, Srebrenica, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3797. An eli Pavao, Bora (Ro), Brodar (V) 92, Dobrun 1 (V), Dobrun 2 (V) 94, Hrtar (V) 99, Viegrad 2 (V) 108, Regija 17: Rogatica, Rudo, Sokolac, Viegrad, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3798. An eli Pavao, Hercegov grad (K), Regija 18: ajnie, Foa, Gorade, Kalinovik, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 124. 3799. An eli Pavao, Trebinje (T), Regija 20: Bilea, Ljubinje, Stolac, Trebinje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 193-194. 3800. An eli Pavao, Bojie 1 (K) 208, Borovac (K), Crkvina (Gornja Bijela, K) 209, Crkvina (Plavuzi, K), Crkvine (K) 210, Grad (Bare, K) 212, Grad (Ribii, K) 212-213, Grad Biograd (K), Grad ernjeevo (K), Grad Lis (K), Gradac (Glavatievo, K) 213, Gradina Bokevac (K), Gradina Dbar (K), Gradina Vraba (K), Grka glavica (K) 215, Igrie (Gradina, K) 217, Knepolje (J), Kom (Kaii, K) 218, Kruevac (K) 219, Lovnica (K) 220, Obre (K) 221, Smreke (K) 223, arevina (K), ibenik (K), Varda (K) 224, Regija 21: Prozor, Jablanica, Konjic, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3801. An eli Pavao, Blagaj 2 (M) 290, Blagaj (Stjepan grad, M) 290-291, Kosmaj () 300, Mostar (M) 303, Varda (Kosor, M) 307, Regija 24: Litica, Mostar, itluk, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3802. An eli Pavao, Crkvina (Brestnica, N) 321, Grad (Lj), Gradina (Bivolje Brdo, ) 325, Humac 2 (Lj) 328, Visoka (Grab, Lj) 336, Regija 25: Grude, Ljubuki, apljina, Neum, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3803. An eli Pavao Graljuk Boris, Zveaj (BL), Regija 9: Banja Luka, elinac, Skender Vakuf, Kotor Varo, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 133. 3804. An eli Pavao Mileti Nada, Vratar (Ro), Regija 17: Rogatica, Rudo, Sokolac, Viegrad, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 108.

350

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3805. An eli Pavao Mileti Nada, Kaursko groblje (Vrbljani, K), Regija 21: Prozor, Jablanica, Konjic, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 217. 3806. An eli Tomislav, Srednjovjekovni grad kod vrela Litice u Hercegovini, Tribunia 4, Trebinje 1978., 11-24 + V tabli. 3807. An eli Tomislav, Ostaci kasnoantike sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posuja, Hercegovina 1, Mostar 1981., 27-39. 3808. An eli Tomislav, Znaajni sakralni objekti (Arheoloko istraivanje na Tepiima kod itluka), Sloboda XXXVIII/38, Mostar 1982., 6. 3809. An eli Tomislav, Ostava srednjovjekovnog novca iz Me ina kod Mostara, Hercegovina 2, Mostar 1982., 33-44. 3810. An eli Tomislav, Crkvina, Tepii kod itluka - kasnoantika i srednjovekovna arhitektura, AP 23, Beograd 1982., 99-101. 3811. An eli Tomislav, Crkvina, Tepii kod itluka, Hercegovina - kasnoantika i srednjovekovna sakralna arhitektura, AP 24, Beograd 1985., 109-110. 3812. An eli Tomislav, Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod itluka u Hercegovini, Hercegovina 5, Mostar 1986., 19-22. 3813. An eli Tomislav, Tepii kod itluka i Trijebnje kod Stoca, sakralni objekti, AP 25, Ljubljana-Beograd 1986., 74-75. 3814. An eli Tomislav, Crkvina (Potoci, M), Crkvina (Tepii, ), Crkvina (itomislii, M) 292, Crkvine (Cim, M) 292-293, Gradina (L) 297, Me ine 2 (M) 302, Regija 24: Litica, Mostar, itluk, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3815. An eli Tomislav, Srednjovjekovna crkva u Tepiima kod itluka, Hercegovina 1 (9), Mostar 1995., 95-115. 3816. An eli Tomislav, Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini, Hercegovina 2 (10), Mostar 1996., 49-59. 3817. An eli Tomislav, Preliminarno izvjee o sluajnom arheolokom nalazitu na lokalitetu Gradac, u Uzdolu kod Prozora, Hercegovina 3 (11), Mostar 1997., 7-15. 3818. An eli Tomislav, Srednjovjekovna crkva u Tepiima kod itluka, Brotnjo. Prvi zbornik, MH Ogranak itluk-Opina itluk, itluk 1997., 21-37.

Kultura

351

3819. An eli Tomislav, Crkvine kao arheoloki lokaliteti u stolakom kraju, Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Humski zbornik 4, Opina Stolac, Grafocolor Zagreb, Moderna vremena Zagreb, Zagreb Stolac 1999., 117-120. 3820. Arhitektonsko naslje e i savremena grafika Bosne i Hercegovine Architektonisches erbe und moderne graphik in Bosnien und Herzegowina, (Katalog izlobe: Priredili Ibrahim Krzovi i Nedeljko Rosi), Drutvo arhitekata Sarajevo, Umjetnika galerija BiH, Izdanje 49, Sarajevo 1978., (nepaginirano, 43). (dvojezino). 3821. Arnaut Muhamed, Pisma u bosanskom jeziku sa posebnim osvrtom na bosanicu, Znak Bosne I/2, Zenica 1995., 29-32. 3822. Arnaut Muhamed, Bosanski jezik i njegova grafija, Didaktiki putokazi II/6, Zenica 1996., 7-13. 3823. Arnaut Muhamed, Bosanski jezik i njegova grafija, Senad Halilovi, Bosanski jezik, Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Batina, Sarajevo 1998., 287-301. 3824. Arnautovi Esad, Staro Trebinje u fotografiji, 3. izdanje, Kulturno-prosvjetna zajednica, Trebinje 1990. 3825. Atanackovi-Sali Vukosava, Znaajni arheoloki nalazi na lokalitetu akumulacije hidroelektrane Salakovac, Sloboda XXXV/46, Mostar 1979., 6. 3826. Atanackovi-Sali Vukosava, Crkvina, Donji Jasenjani, Hercegovina - ostaci srednjovekovne crkve i nekropole steaka, AP 21, Beograd 1979., 152-154. 3827. Atanackovi-Sali Vukosava, Nalaz franakog oruja u Hercegovini, Slovo Gorina 10, Stolac 1982., 54-56. 3828. Atanackovi-Sali Vukosava, Frnkische Waffenfunde in der Herzegowina, Balcanoslavica 10, Prilep 1983., 17-28. 3829. Atanackovi-Sali Vukosava, Arheoloko istraivanje srednjovjekovne nekropole Pivnice u Harodimlju kod Ljubukog, 100 godina Muzeja na Humcu (18841984.). Zbornik radova, SIZ kulture opine Ljubuki, Ljubuki 1985., 169-184+2 table. 3830. Atanackovi-Sali Vukosava, Desivoje (G), Regija 19: Nevesinje, Gacko, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 143. 3831. Atanackovi-Sali Vukosava, Crkvina (Ljuti do-Potkom, S) 170, airi (S) 172, Glavica (Pjeivac, S) 174, Polutok-Krstac (Pjeivac, S) 188, Regija 20: Bilea, Ljubinje, Stolac, Trebinje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988.

352

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3832. Atanackovi-Sali Vukosava, Grebac (L) 242, Podvornice (L) 248, Regija 22: Glamo, Livno, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3833. Atanackovi-Sali Vukosava, Crkvina (Pod, Donji Jasenjani, M), Crkvina (Kuti, M) 292, Crkvina (M) 292, Grdojevac (M) 298, Lipovci (L), Markovac (M) 302, Smrenjaci (M) 305, Steci (M) 306, Toplo (M) 307, Vukodol (M) 308, Regija 24: Litica, Mostar, itluk, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3834. Atanackovi-Sali Vukosava, Crkvice (Lj), Crkvina (Lj) 321, Desilo () 322, Grebine 1 (Lj), Grebine 2 (Lj) 327, Kajtezovina (Lj) 328, Luine (Lj) 330, Pivnice (Lj) 333, Regija 25: Grude, Ljubuki, apljina, Neum, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3835. Atanackovi-Sali Vukosava, Zatitno arheoloko istraivanje srednjovjekovne nekropole Steci u Rakoj Gori kod Mostara, NS 18-19, Sarajevo 1989., 65-98. 3836. Babi Anto, Artisti, zabava i razonoda, Odjek XXXV/21-22, Sarajevo 1982., 5. 3837. Babi Marko, Gla (455), Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984. 3838. Babi Mirko, Povelja bana Kulina i njeno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine (Povodom 800 godina od izdavanja), Radio Sa XVII/65, Sarajevo 1989., 378-388. 3839. Babi- or evi Gordana, Manojlo Grk, Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987., 271-272. 3840. Bach Ivan, Metalni dijelovi pojasa iz 14. stoljea iz Bile kod Travnika, Zbornik Zaviajnog muzeja XVI/3, Travnik 1980., 95-106. 3841. Badurina An elko, Glagoljica (240); Liturgijski jezik (381-382), Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kranstva, (Uredio An elko Badurina; Autori: An elko Badurina, Branko Fui, Marijan Grgi, Radovan Ivanevi, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nei i Doris Barievi), SNL-KS-Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1979. 3842. Badurina An elko, Iluminacije (224-225); Redovniko graditeljstvo (533-536), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980. 3843. Badurina An elko, Benediktinci (95-96); Bosanica (159-160); Cisterciti (233); Dominikanci (328-329); Franjevci (BiH) (430); Ivanovci (657), Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984.

Kultura

353

3844. Badurina An elko, Pismo, Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987., 587-589. 3845. Badurina An elko, Bosanica, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (ANove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., 111. 3846. Badurina An elko Dobroni Lelja, Franjevci, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., 263-265. 3847. Bagoje Kate, Kneev dvor u Pridvorju, "Konavle u prolosti, sadanjosti i budunosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije 15, Dubrovnik 1998., 279-293. 3848. Bakari Kemal, Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine, Knjiga I, Komunikacijska struktura arheolokog znanja, NUB BiH, Edicija Bosanskohercegovake bibliografije, Sarajevo 1999., 247. 3849. Bakari Kemal, Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine, Knjiga II, Fontes et note archaeologicae, Knjiga 1, NUB BiH, Edicija Bosanskohercegovake bibliografije, Sarajevo 2000., 336. 3850. Bakari Kemal, Bibliografija arheologije Bosne i Hercegovine, Knjiga III, Fontes et note archaeologicae, Knjiga 2, NUB BiH, Edicija Bosanskohercegovake bibliografije, Sarajevo 2000., 438. 3851. Bali Smail, Feljton: Bosanski jezik i bonjatvo (1-2): (1) (Izme u vlahaluka i latinluka), Ljiljan II/47, Sarajevo-Ljubljana 1993., 26; (2) (Ljubi prvo sebe), Ljiljan II/48, Sarajevo-Ljubljana 1993., 26-27. 3852. Bali Smail, Kultura Bonjaka muslimanska komponenta, Drugo dopunjeno izdanje, PP R&R Izdavako preduzee Tuzla, Zagreb 1994., 368. (* Zei Devad, Znak Bosne I/2, Zenica 1995., 49; Piri Alija, Behar IV/21, Zagreb 1995., 23; Piri Alija, Oslobo enje 52/16949, Sarajevo 17.08. 1995., 7; iga Jusuf, Preporod XXVI/581, Sarajevo 1996., 25; eman Mustafa, Ljiljan V/168, Sarajevo 1996., 33; Maslak Nijazija, Unsko-sanske novine I/7, Biha 1996., 14.) 3853. Barac Antun, Geschichte der jugoslavischen Literaturen von den Anfngen bis zur Gegenwart, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1977., XVIII + 396. (* Pribi Rade, Sdostforschungen 38, Mnchen 1979., 378.) 3854. Basler uro, Zagonetka oltarskih ploa iz bazilike u Zenici, Radio Sa VIII/25, Sarajevo 1979., 539-543. 3855. Basler uro, Gra evinarstvo kasnoantikog doba u Bosni i Hercegovini, Materijali, tehnike i strukture predantikog i antikog graditeljstva na istonom jadran-

354

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

skom prostoru, Znanstveni kolokvij odran u Zadru od 6-8. XII 1976., Odjel za arheologiju Centra za povijesne znanosti JAZU, Zagreb 1980., 135-140. 3856. Basler uro, Romaniki kapiteli iz Kreeva, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskoviev zbornik I), Split 1980., 200-207. 3857. Basler uro, Grko latinska pismenost, "Pisana rije u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. godine The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918", Veselin Maslea, Sarajevo 1982., 37-48. 3858. Basler uro, Istoni zid grada Blagaja na Buni (Arheoloka skica), Hercegovina 3, Mostar 1983., 29-34. 3859. Basler uro, Franjevci arheolozi u Bosni i Hercegovini, Radio Sa XIII/45, Sarajevo 1984., 437-442. 3860. Basler uro, Arnautovii (40); Bilea (130); Biograd kod Konjica (132); Bie Polje (134); Bjelosavljevii (138-139); Blagaj na Buni, Blagaj na Sani (139); Blauj (143); Bosanska Gradika, Bosanska Krupa, Bosanski Koba, Bosansko Grahovo (160); Bosna i Hercegovina (Srednji vijek) (165-168); Brajkovii (185); Bratunac (188); Brono (197); Crna (240); erin (267); itluk (274); Doboj (317-318); Gornja Tuzla (466); Grad (BiH) (484-485); Grborezi (497); Ilida (628); Izai (661); Jajce (666), Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984. 3861. Basler uro, Nova postavka Muzeja franjevakog samostana Humac, 100 godina Muzeja na Humcu (1884-1984.). Zbornik radova, SIZ kulture opine Ljubuki, Ljubuki 1985., 17-30. 3862. Basler uro, Kranska arheologija, Crkva na kamenu, Biblioteka Crkve na kamenu, Mostar 1986., 140. (2. izdanje, Biblioteka Crkve na kamenu 23, Mostar 1990., 174.) (* Karamati Marko, NEV XXXVI/1-2, Sarajevo 1986., 197-198; Heres Tomislav, Maruli XIX/5, Zagreb 1986., 666-668; kegro Ante, Obavijesti HAD XX/1, Zagreb 1988., 36-37; kegro Ante, Obavijesti HAD XXII/2, Zagreb 1990., 64-66.) 3863. Basler uro, Grborezi (563); Kulturni odnosi (Grko-jugoslavenski odnosi) (581-582), EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986. 3864. Basler uro, Rano doba, "Umjetniko blago Bosne i Hercegovine", ( uro Basler, Demal eli, Zdravko Kajmakovi, Azra Begi), Svjetlost, Sarajevo 1987., 4446. 3865. Basler uro, Romanika, "Umjetniko blago Bosne i Hercegovine", ( uro Basler, Demal eli, Zdravko Kajmakovi, Azra Begi), Svjetlost, Sarajevo 1987., 46. 3866. Basler uro, Gotika, "Umjetniko blago Bosne i Hercegovine", ( uro Basler, Demal eli, Zdravko Kajmakovi, Azra Begi), Svjetlost, Sarajevo 1987., 46-54.

Kultura

355

3867. Basler uro, Steci , "Umjetniko blago Bosne i Hercegovine", ( uro Basler, Demal eli, Zdravko Kajmakovi, Azra Begi), Svjetlost, Sarajevo 1987., 58-66. 3868. Basler uro, Klju (58); Koluni (75); Konjic (86); Kulen Vakuf (155); Lisiii, Litica (196); Mahovljani (232); Mievac (322); Mogorjelo (363-364); Mokro (365-366); Muhainovii (390); Mujdii (391-392); Nerezi (454); Neum (Klek) (459); Ostroac, Ostroac na Uni, Oanii (519); Ostrovica (518.519), Otoka (521); Pale (528); Prusac (648), Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987. 3869. Basler uro, Arheoloki spomenici na podruju Trebinjske biskupije, "Tisuu godina Trebinjske biskupije", SV 2, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1988., 31-40. 3870. Basler 752. uro, Jajce (Kulturni spomenici), EJ 5, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1988., 751-

3871. Basler uro, Crkvina (Buni, B), Regija 1: Velika Kladua, Cazin, Biha, Bosanska Krupa, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 15. 3872. Basler uro, Crkvina (BN) 35, Kule (BN) 37, Regija 2: Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Prijedor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3873. Basler uro, Crkvina (Kremna, P) 48, Varo (Kremna, P) 55, Regija 3: Bosanska Gradika, Srbac, Laktai, Prnjavor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3874. Basler uro, Crkvina (Kuljenovci, De) 62, Crkvina (Makljenovac, Do) 62-63, Grad (Brestovo, Do) 64, Gradina (BB) 65, Regija 4: Bosanski Brod, Derventa, Doboj, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3875. Basler uro, Maneljski grad (Donja Mahala, O), Regija 5: Odak, Bosanski amac, Oraje, Modria, Gradaac, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 78. 3876. Basler uro, Teoak (U) 97, Zvornik 2 (Z) 99, Regija 6: Brko, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3877. Basler uro, Srebrenik (T), Regija 7: Graanica, Srebrenik, Lukavac, Tuzla, Banovii, ivinice, Kalesija, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 108.

356

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3878. Basler uro, Crkvina (K) 175, Donji Mujdii 2 () 176, Regija 12: ipovo, Jajce, Donji Vakuf, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3879. Basler uro, Bedem (Kr) 14, Crkvina (B), Crkvina (Grko groblje, Ka), Crkvina (Podastinje, Ki) 16, Karaula (Ka) 21, Regija 14: Kakanj, Vare, Visoko, Breza, Kiseljak, Fojnica, Kreevo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3880. Basler uro, Crkvina (Mjehovine, K), Crkvina (Potpee, F), Crkvina (VikoIgrite, F) 120, Grad na Gujnaku (K) 122, Regija 18: ajnie, Foa, Gorade, Kalinovik, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3881. Basler uro, Bijela damija (S), Regija 16: Olovo, Kladanj, ekovii, Vlasenica, Han Pijesak, Bratunac, Srebrenica, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 67. 3882. Basler uro, Adrijin dol (B), Badanj (Borojevii, S) 168, Vidoki grad (S) 195, Vjetrenica (T) 196, Regija 20: Bilea, Ljubinje, Stolac, Trebinje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3883. Basler uro, Gradac (Hudutsko, P), Regija 21: Prozor, Jablanica, Konjic, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 213. 3884. Basler uro, Grebine (P) 267, Stranj 1 (D) 276, Regija 23: Duvno, Posuje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3885. Basler uro, Crkvina (Duice, L) 292, Hodbina 1 (M) 299, Kamenak (ula, M) 300, Regija 24: Litica, Mostar, itluk, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3886. Basler uro, apljina (), Regija 25: Grude, Ljubuki, apljina, Neum, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 322. 3887. Basler uro, Metal, Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine, (Izlobeni katalog), Zavod za zatitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988., 68-70. 3888. Basler uro, Kameni spomenici, Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine, (Izlobeni katalog), Zavod za zatitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljea Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988., 139-140. 3889. Basler 18-19. uro, Kulturna atmosfera XIII stoljea, Odjek XLII/18, Sarajevo 1989.,

Kultura

357

3890. Basler uro, Metal, Franjevci na raskru kultura i civilizacija (Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine, MGC, Zagreb 1989., 129-131. (Metalwork, 131134.) 3891. Basler uro, Kameni spoomenici, Franjevci na raskru kultura i civilizacija (Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine, MGC, Zagreb 1989., 195-196. (Stone Monuments, 197-198.) 3892. Basler uro, Grborezi (314); Jajce (373-374), Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995. 3893. Basler uro Beli Boko, ardaine (ardaine, BB), Regija 4: Bosanski Brod, Derventa, Doboj, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 63. 3894. Basler uro Belagi efik Benac Alojz, Kupres, Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987., 158. 3895. Basler uro ovi Borivoj, Gradina (Veliki grad, Mrkodol, D), Regija 23: Duvno, Posuje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 265. 3896. Basler uro Kraljevi Gojko, Gradina (Grad, P), Regija 23: Duvno, Posuje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 264. 3897. Basler uro Kreevljakovi Hamdija, Duvno, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 366. 3898. Basler uro Mileti Nada, Markovac (Donji Detlak, De), Regija 4: Bosanski Brod, Derventa, Doboj, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 67. 3899. Basler uro Mileti Nada, Mramorje (BG), Regija 11: ipovo, Jajce, Donji Vakuf, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 164. 3900. Basler uro Mileti Nada, Jeljan (K), Regija 12: Graanica, Srebrenik, Lukavac, Tuzla, Banovii, ivinice, Kalesija, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 180. 3901. Basler uro Mileti Nada, Glavica (Ki) 18, Gradac (Ki) 19, Sr (B) 26, Regija 14: Kakanj, Vare, Visoko, Breza, Kiseljak, Fojnica, Kreevo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988.

358

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3902. Basler uro Mileti Nada, Gradac (K) 122, Koriljeva (K) 126, Suho Polje (K) 130, Regija 18: ajnie, Foa, Gorade, Kalinovik, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3903. Basler uro Mileti Nada, Gradac (Donje Selo, K), Regija 21: Prozor, Jablanica, Konjic, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 213. 3904. Basler uro Mileti Nada, Gradina (), Regija 24: Litica, Mostar, itluk, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 297. 3905. Basler uro Mileti Nada, Mogorjelo () 331, Nerezi () 331-332, atorova gomila () 335, Regija 25: Grude, Ljubuki, apljina, Neum, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 3906. Batini V. Mijo, Franjevaki samostan u Fojnici od stoljea 14. do 20., Franjevaki samostan Fojnica, (Zagreb 1913), Fojnica 1998., 194. 3907. Bavi Uzeir, Bosanski jezik i knjievnost, Uzeir Bavi, Muris Spahi, Safet Nurkovi, Fahrudin Isakovi, Selma Ferovi, Kulturna i drutvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne kole, Dopunska nastava), BiH, FBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1996., 6-158. 3908. Beirbegovi Madida, Urbanizacija i prosvjetni objekti u bosanskom ejaletu kao faktori irenja islamske kulture, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 359-367. 3909. Begi Azra, Duhovnost i destrukcija, Odjek XLV/3-10, Sarajevo 1992., 7. 3910. Belamari Josip, Bjelmuevi, Hrvatski biografski leksikon II (Bj-C), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., 8-9. 3911. Beli Boko, Donja gradina (P) 49, Gradina (P) 50, Grko greblje (P) 51, LipikGaj (P) 52, Mitrovaa (P) 53, Rimsko greblje (P) 54, Regija 3: Bosanska Gradika, Srbac, Laktai, Prnjavor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3912. Beli Boko, Baa (Do) 62, Crkvina (Do), Crkvite (Do) 63, Damija na ariji (Do), Digerovac (Dr), Dinovsko greblje (Dr), Dinovsko greblje (Do), GlavicaMramorje (Do), Grad (Do) 64, Gradina (Mravii, Do) 64-65, Gradina (Ritei, Do), Grko greblje (Brestovo, Do), Grko greblje (Osredak, Do), Grko greblje (Ritei, Do), Grko greblje (Vrela, BB), Greblje na Lipi (Do), Grebljice (Dr) 65, Kamenje (Do), Kamenje na Vijencu (Do), Katunite (Svatovsko greblje, Do), Klupe (Do), Kosica (Do), Kuno greblje (Do), Kuno greblje (Osjeani-Potoani, Do), Kuno greblje (Prnjavor Mali, Do) 66, Madarsko greblje (Do), Mramor na Kunom groblju (Do), Mramorje na humci (Do), Obli kamen (Do) 67, Plejii (Do), Svatovsko greblje (Miinci, Dr),

Kultura

359

Svatovsko greblje (Velika Soanica, Dr), Torovi (Do), Uler (Razvale, Do) 68, Zabrdo (Do) 69, Regija 4: Bosanski Brod, Derventa, Doboj, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3913. Beli Boko, Begove bare (M), Cigla (M), Crkvina (B), Crkvite na Ormanici (G), elije (M) 76, Ei groblje (G), Gradac (M), Gradaac (Gradina, G), Gradina (M), Grko greblje (M), Greda kod humke Miia (M), Grob na Grabu (G) 77, Klisa (M), Madarovac (M), Madarsko greblje (O), Madarsko greblje (M), Mramorje (O), Mramorje (M) 78, dreban (Peria brdo, M) 80, Regija 5: Odak, Bosanski amac, Oraje, Modria, Gradaac, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3914. Beli Boko, Bavka (M), Biljezi (Z), Crkvina (Barii, Tes), Crkvina (eeva, Tes), Crkvina (Mramor, Tes), Crkvina (Ugodnovii, Tes), Crkvie (Te) 116, Crkvie (Tes) 116-117, eava (Tes), Dinovsko greblje na Ogradici (Te), Gaj (Tes), Grad (), Grad vojvode Momila (Tes), Gradac (Z) 117, Grko greblje (Gornje Bijelo Buje, Tes), Grko greblje (Ribnica, Z), Grko greblje (Gaj, Z), Grko greblje (Kovai, Z) 118, Hodina voda (Tes), Kamenje (eava, Tes), Kamenje (Donja Paklenica, M), Kamenje (Osojnica, M), Kamenje (Paini Konaci, Z), Kamenje na Prisoju (Tes), Karaula (Tes), Kaursko greblje (Z), Krst (Tes), Kuno greblje (Gomjenica, Tes) 119, Kuno greblje (Judin grob, Te) 119-120, Kuno greblje (Omanjska, Te), Kuno greblje na elaru (M), Mramorje (Tes), Mramorje (Z), Mramorje ispod Gradine (Tes), Mramorje u gaju (Tes), Mramorje u Selitu (Tes) 120, Porez (M), Raskre (Te) 121, Trzna () 122, Regija 8: Tesli, Teanj, Maglaj, epe, Zavidovii, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 3915. Beli Boko Glava Tihomir, Dobor (M), Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 76. 3916. Beloevac Vanja, Srednjovekovni nadgrobni spomenici na nekropoli u Marinoj umi, Glasnik Zaviajnog muzeja 1, Pljevlja 1999., 99-143. 3917. Beloevi Janko, Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljea, SNL, Zagreb 1980., 208. (* Macan Trpimir, Maruli XIV/2, Zagreb 1981., 199; Ercegovi-Pavlovi Slavenka, Starinar 32, Beograd 1981., 100-102; Jelovina Duan, SP III/12, Split 1982., 219-223; Herrmann J., Zeit. f. Archologie 16/1, Berlin 1982., 143-144; Ss Cs. A., Archaeologiai Ertesit 109/2, Budapest 1982., 328-330; olle M., Pam. archeol. 73/2, Praha 1982., 515-516; Kenk R., Praehist. Zeit. 58/2, Berlin 1983., 284-289; Tovornik V., Archaeologica Austriaca 67, Wien 1983., 191-193.) 3918. Beloevi Janko, Arheoloka batina ranog srednjeg vijeka na obali i irem priobalnom podruju istonog Jadrana, Jugoslovenski seminar za strane slaviste 37, FF-Institut za junoslovenske jezike, Novi Sad 1987., 151-160.

360

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3919. Benac Alojz, Jedan istorijski pogled na izuavanje steaka, Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na najnovite istrauvanja, MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982., 195-205. 3920. Benac Alojz, ovka, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 275. 3921. Benac Alojz, Hrustovaa (SM), Regija 10: Sanski Most, Klju, Mrkonji Grad, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 146-147. 3922. Benac Alojz, Gradina (Alihode, T), Regija 13: Travnik, Zenica, Pucarevo, Vitez, Busovaa, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 198. 3923. Benac Alojz, O problematici srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika, GZM (A) 44, Sarajevo 1989., 201-208. 3924. Benac Alojz An eli Pavao, Arnautovii (Vi), Regija 14: Kakanj, Vare, Visoko, Breza, Kiseljak, Fojnica, Kreevo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 14. 3925. Benac Alojz ovi Borivoj, Zecovi (Grad, P), Regija 2: Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Prijedor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 39. 3926. Benac Alojz Kraljevi Ljiljana Levi Aleksandar, Banja Luka, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 67-68. 3927. Benac Alojz Mazali oko, Bila, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 130. 3928. Beni Gordana, Delmati i Hrvati (Izlobe: Zbirka franjevakog samostana iz Livna u Arheolokom muzeju u Zagrebu), Slobodna Dalmacija 57/17611, Split 27.01. 2000., 37. 3929. Beni Gordana, Od Delmata do naih dana (Izlobe: U iekivanju arheoloke zbirke Franjevakog muzeja na Gorici u Livnu), Slobodna Dalmacija 57/17651, Split 07.03. 2000., (Forum) 4-5. 3930. Beriti Dubravka, Brotnjice, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 199. 3931. Beriti Dubravka, Brotnjice, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., 128. 3932. Belagi efik, Niani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini, ANU BiH, Djela 53, Odjeljenje drutvenih nauka 30, Sarajevo 1978., IV + 95 + ilustracije (63 slike). (*

Kultura

361

Kujundi Juraj, NEV XXVIII/1-2, Sarajevo 1978., 413-414; Tihi Smail, Oslobo enje 36/10794, Sarajevo 24.06. 1978., 17; ivkovi Pavo, Radio Sa VIII/25, Sarajevo 1979., 565-568.) 3933. Belagi efik, Autohtoni spomenici (Steci sjeverne Dalmacije), Odjek XXXI/2, Sarajevo 1978., 22. 3934. Belagi efik, Iz knjige Steci, Duvanjski dani kulture, SIZ kulture, Duvno, 1978. 3935. Belagi efik, Nian Mahmuta Brankovia, ZNM 12, Beograd 1979., 477-489. 3936. Belagi efik, Zatita steaka, ovek i njegova ivotna sredina 2, Beograd 1979., 49-51. 3937. Belagi efik, Scena kola i lova kao reljefni motivi steaka, Most VI/26-27, Mostar 1979., 95-107. 3938. Belagi efik, Steci u Boljunima, Slovo Gorina 7, Stolac 1979., 28-34. 3939. Belagi efik, Jedan austrougarski popis steaka, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskoviev zbornik I), Split 1980., 638-647. 3940. Belagi efik, Majstori steaka, Radio Sa VIII-IX/27-28 (1979-1980), Sarajevo 1980., 249-273. 3941. Belagi efik, Biljezi pismenosti (iriliki epigrafski spomenici stare Bosne), Odjek XXXIV/8, Sarajevo 1981., 9. 3942. Belagi efik, Armenski hakari i nai steci, NS 14-15, Sarajevo 1981., 65-83. 3943. Belagi efik, Dvije nekropole steaka u okolini Knina, NS 14-15, Sarajevo 1981., 97-105. 3944. Belagi efik, Steci u okolini Trogira, GEM 45, Beograd 1981., 155-192. (* Trifunovski F. Jovan, Balcanica 15, Beograd 1984., 428-429.) 3945. Belagi efik, Novi hrianski nian (U selu Stranama kod Prae prona en je jo jedan vrijedan spomenik iz XV vijeka), Oslobo enje 38/11791, Sarajevo 25.04. 1981., (KUN) 3. 3946. Belagi efik, Steci - kultura i umjetnost, Veselin Maslea, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1982., 638. (* Zori Damir, Radovi 17, Zagreb 1984., 207211; Stani Radomir, Glasnik Drutva 8, Beograd 1984., 108-109; Bokovi ur e, Starinar 36, Beograd 1985., 256-257.)

362

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3947. Belagi efik, Izvjetaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrtuci 1960.1961. god., GZM (A) 37, Sarajevo 1982., 87-92. 3948. Belagi efik, Hrianski niani u Stranama kod Prae, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982., 261-270. 3949. Belagi efik, Si kami varda... (Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora), Odjek XXXV/19, Sarajevo 1982., 13. 3950. Belagi efik, Pretpostavke i dokazi (O lokalitetu Crkvina kod sela Vrtuci na Ilidi), Oslobo enje 39/12168, Sarajevo 15.05. 1982., (KUN IV/49), 2. 3951. Belagi efik, iro Truhelka i steci, Radovi ANU BiH 73, Odjeljenje drutvenih nauka 22, Sarajevo 1983., 37-55. 3952. Belagi efik, O umjetnosti steaka, Radio Sa XII/40, Sarajevo 1983., 319-348. 3953. Belagi efik, Broj i teritorija steaka (najnovije stanje), Most X/46-47, Mostar 1983., 91-94. 3954. Belagi efik, Natpis vojvode Mastana u Drenici, Most X/50, Mostar 1983., 229-234. 3955. Belagi efik, Srednjovjekovne kamene stolice iz Donje Bukovice i Kosora, IA MI BiH 19, Sarajevo 1983., 124-129. 3956. Belagi efik, Koliki je broj steaka, Oslobo enje 40/12614, Sarajevo 05.08. 1983., 7. 3957. Belagi efik, Tajna kamenih stolica, Oslobo enje 40/12627, Sarajevo 18.08. 1983., 7. 3958. Belagi efik, Avtovac (52); Bahtijevica (59); Biskup (133); Blidinje (143); Boljuni (155); Brankovii (186); Bukovica (208); Buturovi Polje (213); Cernica (227); Crkvina (239); ukli (276); Donja Zgoa (331); Drenica (338); Goia han (469); Gradac (486); Gruba (505); Gvozno (511); Hrea (542); Jele (686), Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984. 3959. Belagi efik, Feljton: Gradein natpis iz Puhovca (1-3): (1) (Spomenik izuzetne vrijednosti), Naa rije XXIX/1776, Zenica 1984., 9; (2) (Jedinstven sluaj u epigrafici), Naa rije XXIX/1777, Zenica 1984., 9; (3) (Gradia Kulinov sudija), Naa rije XXIX/1778, Zenica 1984., 8. 3960. Belagi efik, Kamene stolice u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini, ANU BiH, Djela 59, Odjeljenje drutvenih nauka 34, Sarajevo 1985., 119. (* Jalimam Salih, Odjek XL/1, Sarajevo 1987., 25; Jalimam Salih, IZ 9, Banja Luka 1988., 186-187.)

Kultura

363

3961. Belagi efik, Plodovi naeg vremena (Zbog ega, i pored svih drutvenih odluka i akcija, steci i dalje propadaju?), Oslobo enje 42/13421, Sarajevo 30.10. 1985., (KUN VII/222) 8. 3962. Belagi efik, Gruba, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 618. 3963. Belagi efik, Steci - simboli u kamenu, Sarajevo '84, Turistiki savez, Sarajevo 1986., 25-29. 3964. Belagi efik, Kamene stolice stare Bosne, Sarajevo '84, Turistiki savez, Sarajevo 1986., 25-28. 3965. Belagi efik, Presentation of hunt on steaks, Na svijet XXII/248, Sarajevo 1986., 28. 3966. Belagi efik, Dance presentation on steaks, Na svijet XXII/251, Sarajevo 1986., 28. 3967. Belagi efik, ivot i obiaji predaka (Bosanska srednjovjekovna umjetnost), Oslobo enje 43/13543, Sarajevo 05.03. 1986., (KUN VIII/237) 8. 3968. Belagi efik, Kalinovik (6); Kopoi (90); La evine (169); Ludmer (213); Ljubinje (218); Ljubomir (226); Ljubuki (227); Naklo (421); Obalj (488); Olovo (496); Opliii (502); Podgradinje (604); Police (608); Popovo polje (618); Radimlja (676-677), Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987. 3969. Belagi efik, Povodom dolaska grofa Tisze u Sarajevo 1918. godine (i rasprave Dr. . Truhelke), Osjeki zbornik 18-19, Osijek 1987., 389-398. 3970. Belagi efik, Korito atrnje u Hamziima, Hercegovina 6, Mostar 1987., 71-81. 3971. Belagi efik, Narodne i borbene igre na stecima, IA MI BiH 23, Sarajevo 1987., 170-171. 3972. Belagi efik, Turniri na stecima, Na svijet XXIII/258, Sarajevo 1987., 24. 3973. Belagi efik, Masters of steaks (Gruba and Semorad were two of the best known steak stonecutters), Na svijet XXIII/265-266, Sarajevo 1987., 32. 3974. Belagi efik, Jedinstvena umjetnika pojava (Na podruju optine itluk postoje lokaliteti iz prvih decenija 16. vijeka, koji su pripadali upi Brono, u Humskoj Zemlji), Oslobo enje 44/14025, Sarajevo 07.07. 1987., 7. 3975. Belagi efik, Kameno korito u Hamziima, IA MI BiH 24, Sarajevo 1988., 9596.

364

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

3976. Belagi efik, Dijaci steaka, Odjek XLI/18, Sarajevo 1988., 16. 3977. Belagi efik, Kameno korito iz Pai Kule, Na svijet XXIV/270, Sarajevo 1988., 33. 3978. Belagi efik, Klesari steaka, Na svijet XXIV/275, Sarajevo 1988., 30. 3979. Belagi efik, Klesanje kao umjetnost, Oslobo enje 45/14450, Sarajevo 10.09. 1988., (KUN VII/355), 8. 3980. Belagi efik, Hrianski nian, IA MI BiH 25, Sarajevo 1989., 142-143. 3981. Belagi efik, iriliki epigrafi stare Bosne, Odjek XLIII/4, Sarajevo 1990., 21. 3982. Belagi efik, Zajedniko obiljeje pisma, Odjek XLIII/13-14, Sarajevo 1990., 30. 3983. Belagi efik, O velikom kamenu, Oslobo enje XLVII/15240, Sarajevo 21.11. 1990., 12. 3984. Belagi efik, Steci u Boljunima, Slovo Gorina, Mostar 1997., 33-40. 3985. Belagi efik Zeevi Lj., Narodne i borbene igre na stecima, Muzej XIV olimpijskih igara, Sarajevo 1986., 20. 3986. Beus Zorica, Evropska turneja biliga (BiH steci u Parizu), Oslobo enje 48/15576, Sarajevo 29.10. 1991., 7. 3987. Bevanda Mladen, Bosanski franjevci u pedagogiji i narodu, Most XVIII/87-88, Mostar 1991., 57-60. 3988. Bezi-Boani Nevenka, Cavtat (222); Imotska krajina (639); Grabovac (470), Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984. 3989. Bezi-Boani Nevenka, Cavtat (145-146); Dragosali Radoje (Radoje s Neretve) (204); Imotska krajina (359), Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995. 3990. Biki Jasmina, Na kostima i stecima pravi se put, Ljiljan 388, Sarajevo 2000., 41. 3991. Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine (Izlobeni katalog), Zavod za zatitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslje a Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988., 150. (* ... Na svijet XXV/281, Sarajevo 1989., 34.)

Kultura

365

3992. Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine (Marko Karamati Andrija Niki), Privredni vijesnik, Zagreb 1990., 146. (* Karada Filip, Bilten FTS XVIII/1, (PFB III/4), Sarajevo 1991., 51.) 3993. Blago na putevima Jugoslavije, Enciklopedijsko-turistiki vodi, Jugoslavijapublik, Beograd 1983., 616 + 46 karti. (* Mikl-Curk I., Arheoloki vestnik 36, Ljubljana 1985., 370-371.) 3994. Boban Vjekoslav, Povijest svjedoi da je dananje stanje glede uporabe hrvatskog jezika u BiH katastrofalno!, Motrita 13, Mostar 1999., 14-16. 3995. Boban Vjekoslav, Hrvatska ikavica u Herceg-Bosni (Antireferat kao metafora), Osvit 2-3, Mostar 1999., 5-14. 3996. Boba Mirko, Steak Mihovila Grahovia, Juki 15, Sarajevo 1985., 103-110. 3997. Bogdanovi Dimitrije, Istorija stare srpske knjievnosti, 1. izdanje, SKZ, Kolo 73, Knjiga 487, Beograd 1980., 306. (* Stani Radomir, Glasnik Drutva 6, Beograd 1982., 97-98.) 3998. Bogdanovi Dimitrije, Poeci srpske knjievnosti, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 212-229. 3999. Bogdanovi Dimitrije, Istorija stare srpske knjievnosti, 2. izdanje, SKZ, Beograd 1991., VII + 311. 4000. Bogievi Vojislav, Pismenost u Bosni i Hercegovini (od pojave slovenske pismenosti u IX v. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. godine), Veselin Maslea, Sarajevo 1975., 334. (* uri Hajrudin, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979., 311-314.) 4001. Bogovi Mile, Put glagoljice od redovnika preko seoskih sveenika do biskupskog dvora (U povodu 750. obljetnice pisma Inocenta IV. senjskom biskupu Filipu), CCP XXII/41, Zagreb 1998., 53-70. 4002. Bojanovski Ivo, Einige Ergebnisse in der Erforschung mittelalterliener Burgen im Bosnien mit beseonderer Beachtung der Transformation der Burgen im Artilleriefestungen, Balcanoslavica 7, Skopje 1978., 71-97. 4003. Bojanovski Ivo, Crkvina (Podzvizd, VK), Crkvina 2 (Velika Gata-Krnja, B), Crkvina (VK) 17, Hresno (Gradina, VK) 20, Japar-grad (Gradina, BK) 21, Podzvizd (Grad, VK), Radotina kula (C) 24, Stari Grad (BK), Stijena (Grad, C) 25, turli (C), Trac (Grad, C) 26, Regija 1: Velika Kladua, Cazin, Biha, Bosanska Krupa, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988.

366

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4005. Bojanovski Ivo, Cintor (BD) 34, Kula (BN), Kulsko brdo (BN) 37, Regija 2: Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Prijedor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4006. Bojanovski Ivo, Grad na Stogu (Z), Regija 8: Tesli, Teanj, Maglaj, epe, Zavidovii, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 117. 4007. Bojanovski Ivo, Gradina () 129, Kotor (KV) 131, Svinjara (KV) 132, Regija 9: Banja Luka, elinac, Skender Vakuf, Kotor Varo, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4008. Bojanovski Ivo, Crkvina (Donji Dabar, SM) 142, Crkvina (Kijevo, SM) 142-143, Crkvina (ehovci, SM) 143, Grad (Dabrac, MG) 144, Gradina (Dabrac, MG), Gradina (SM) 145, Kamiak 1 (K) 147, Tomina kula (SM) 150, Veliki Grad (Gradina, Arifov grad, SM), Zidina (Gradina, SM) 151, Regija 10: Sanski Most, Klju, Mrkonji Grad, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4009. Bojanovski Ivo, Gradina (Crkvina, Donje Vrtoe-Morae, TD) 161, Momilova kula (Tiin grad, BG) 164, Regija 11: Bosanski Petrovac, Titov Drvar, Bosansko Grahovo, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4010. Bojanovski Ivo, Sokol (Sokolac, ), Regija 12: ipovo, Jajce, Donji Vakuf, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 185. 4011. Bojanovski Ivo, Duge njive (Kaursko groblje, Ka), Regija 14: Kakanj, Vare, Visoko, Breza, Kiseljak, Fojnica, Kreevo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 17. 4012. Bojanovski Ivo, ur evac 1 (Gradina, S) 69, Lubardita (S) 74, Rae-Ljubina (S) 78, Regija 16: Olovo, Kladanj, ekovii, Vlasenica, Han Pijesak, Bratunac, Srebrenica, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4013. Bojanovski Ivo, Gaj (Ro) 94, Gradina (Stolica, Ro) 97, Njivica (Ro) 103, Regija 17: Rogatica, Rudo, Sokolac, Viegrad, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4014. Bojanovski Ivo, Luka (N), Regija 19: Nevesinje, Gacko, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 148. 4015. Bojanovski Ivo, Crkvina (Crnii, S), Regija 20: Bilea, Ljubinje, Stolac, Trebinje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 170. 4016. Bojanovski Ivo, Gradi (G), Regija 22: Glamo, Livno, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 239.

Kultura

367

4017. Bojanovski Ivo, Crkvine (Baine njive, Tihaljina-Mlinarevii, G) 321, Draevica (Gornji Radiii,-Ladine, Lj) 323, Samograd (Grab-gorica, Lj) 334, Regija 25: Grude, Ljubuki, apljina, Neum, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4018. Bojanovski Ivo, Neki rezultati prouavanja srednjovjekovnih gradova u Bosni s posebnim osvrtom na transformaciju burga u artiljerijsku tvr avu, NS 18-19, Sarajevo 1989., 109-118. 4019. Bojanovski Ivo Glava Tihomir, Biograd (N), Regija 19: Nevesinje, Gacko, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 141. 4020. Bojanovski Ivo Mileti Nada, Boica (N), Regija 19: Nevesinje, Gacko, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 141. 4021. Bonai Mandini Maja, Nalazi novca s lokaliteta sv. Vid u Vidu kod Metkovia, VAHD 87-89 (1994-1996), Split 1998., 177-192. 4022. Bosna i Hercegovina, (Alojz Benac Ivan Lovrenovi), Jugoslovenska revijaSvjetlost, Sarajevo-Beograd 1980., 216. (* Dizdar Enver, Oslobo enje 36/11238, Sarajevo 15.09. 1979., 10; Benac Alojz, Odjek XXXIII/22, Sarajevo 1980., 9; Benac Alojz, Oslobo enje 37/11625, Sarajevo 11.10. 1980., 10; Babi Mirko, JI XX/1-4, Beograd 1981., 321-322; Macan Trpimir, Maruli XIV/5, Zagreb 1981., 521-522.) 4023. "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistonoj Evropi", ZM, Sarajevo 1989., 168. (* Alva Tatjana, Oslobo enje 45/14477, Sarajevo 07.10. 1988., 9.) 4024. Bosnia y Hercegovina, Secretaria de Informaciones del Consejo Ejcutivo de la Asamblea de la Republica Socialista de Bosnia y Herzegovina, Sarajevo 1978., 232. 4025. Bosnie - Hercegovine, (Alojz Benac Ivan Lovrenovi), Jugoslovenska revijaSvjetlost, Sarajevo-Beograd 1980., 216. 4026. Bokovi or e, Osvrt na neka pitanja o graditeljskim vezama izme u Primorja i centralnih oblasti Balkana u srednjem veku, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (Fiskoviev zbornik 1), Split 1981., 285-290. 4027. Bokovi or e, La culture medievale sur la teritoire de la Yugoslavie entre lorient et loccident, Starinar 32, Beograd 1981., 87-90. 4028. Bonjaka knjievnost u knjievnoj kritici (Starija knjievnost), (Priredili Enes Durakovi i Fehim Nametak), I knjiga, Izdavaka kua Alef, Sarajevo 1998., 974. (* Kadri Adnan, POF 49 (1999), Sarajevo 2000., 351-354; Danko Muhidin, Behar VIII/43-44, Zagreb 1999., 25-28.)

368

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4029. Bratuli Josip, Biblije, misali i brevijari (36-37); iril i Metodije (75), Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980. 4030. Bratuli Josip, Jezik, EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 145-146. 4031. Bratuli Josip, Jezik, Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1983., 145-146. 4032. Bratuli Josip, Grkoviev apostol, EJ 4, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1986., 617-618. 4033. Bratuli Josip, Leksikon hrvatske glagoljice, Minerva, Zagreb 1995. 4034. Bratuli Josip Vonina Josip, Pismo, Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, K, Zagreb 1980., 457. 4035. Brozovi Dalibor, O broju i sastavu lanova slavenske jezine zajednice, Filologija 8, Zagreb 1978., 53-66. 4036. Brozovi Dalibor, Jezik (Bosna i Hercegovina), EJ 2, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1982., 233-234. 4037. Brozovi Dalibor, Jezik (Bosna i Hercegovina), Socijalistika Republika Bosna i Hercegovina, Separat II. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1983., 145146. 4038. Bublin Mehmed, Gradovi Bosne i Hercegovine (Milenijum razvoja i godine urbicida) The Cities of Bosnia and Herzegovina (A Millennium of Development and the Years of Urbicide), Sarajevo Publishing, Biblioteka Kulturno naslje e BiH, Sarajevo 1999., 255 + 1 karta. (Dvojezino). (* Omerbegovi Nermina, Oslobo enje 56/18943, Sarajevo 19.11. 1999., 24.) 4039. Budak Neven, Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog podruja u prvim fazama njegova razvitka (do 12. st.), SP III/16, Split 1986., 125-139. 4040. Buljevi Zrinka, Stakleni inventar lokaliteta sv. Vid u Vidu kod Metkovia, VAHD 87-89 (1994-1996), Split 1998., 123-175. 4041. Buljina Halid, Kulturno-istorijski spomenici, "Fojnica kroz vijekove", SO Fojnica-Svjetlost, Fojnica-Sarajevo 1987., 125-135. 4042. Cerovina Slavko, Kako je nastajao knjievni srpskohrvatski-hrvatskosrpski jezik, Na svijet XX/219, Sarajevo 1984., 30. 4043. auevi Denana, Osam vijekova svoja (Magistrale bosanske historije i kulture), Oslobo enje 49/15695, Sarajevo 29.02. 1992., (KUN 75/533), 9.)

Kultura

369

4044. eli Demal, Kulturno-historijski spomenici Hercegovine, Hercegovina (Fotomonografija Hercegovina), NIRO Privredni vjesnik Zagreb-SSRN BIH Me uopinska konferencija Mostar, Zagreb 1981., 232-236. 4045. eli Demal, Tokovi pisane rijei u Bosni i Hercegovini; Currents of literacy in Bosnia and Hercegovina, "Pisana rije u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. godine The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918", Veselin Maslea, Sarajevo 1982., 5-34. (Dvojezino). 4046. eli Demal, Pisana rije u Bosni i Hercegovini, Odjek XXXV/18, Sarajevo 1982., 14-15. 4047. eli Demal, Prilog prouavanju porijekla stare bosansko-hercegovake gradske kue, Slovo Gorina 12, Stolac 1984., 38-44. 4048. eli Demal, Dvorci (Bosna i Hercegovina), EJ 3, JLZ, 2 izdanje, Zagreb, 1984., 702. 4049. eli Demal, Grad (Bosna i Hercegovina), EJ 4, JLZ, 2 izdanje, Zagreb, 1986., 470-472. 4050. eli Demal, Gradovi i naselja, "Umjetniko blago Bosne i Hercegovine", ( uro Basler, Demal eli, Zdravko Kajmakovi, Azra Begi), Svjetlost, Sarajevo 1987., 67-95. 4051. eli Demal, Narodna umjetnost (Bosna i Hercegovina), Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987., 433-434. 4052. eli Demal, Graditelji Sarajeva, Radio Sa XVI/60, Sarajevo 1988., 361-370. 4053. eli Demal, Domae i orijentalno u materijalnom i kulturnom naslje u bosansko-hercegovakih Muslimana, irenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu, POF 41, Sarajevo 1991., 347-357. 4054. eli Demal, Trajanje u drvetu i kamenu, Most XXII/95 (6), Mostar 1996., 3034. 4055. eli Demal Mujezinovi Mehmed, Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, 2. izdanje, Sarajevo-Publishing, Biblioteka Kulturno naslje e, Sarajevo 1998. 4056. elji Bojan, Najstariji samostani provincije Bosne Srebrene, Novi cvijet/Boino izdanje 1994, Baka Voda 1994., 23-25. 4057. evra Salko, (Za)to (je) bosanica, Salko evra, (S) ploe humske glagol, Islamski kulturni centar, Biblioteka Matica bosanska, Mostar 2000., 7-9.

370

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4058. igoja Brankica, Bosanica, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 56-59. 4059. orali Lovorka, Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domovini, CCP XVII/31, Zagreb 1993., 49-128. 4060. ori Boris, Pismenost i knjiga bosansko-hercegovakih Hrvata u osmansko doba, "Pisana rije u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena do 1918. godine The Written Word in Bosnia and Herzegovina from Earliest Times up to 1918", Veselin Maslea, Sarajevo 1982., 179-193. 4061. ovi Borivoj, Praistorijski tumulusi sa srednjovjekovnim ukopima u selu Orahu kod Bilee, Tribunia 6, Trebinje 1982., 7-26. 4062. ovi Borivoj, Gradina (Veliki Badi-Drenova Glavica, BK) 20, Kekia glavica (BK) 21, Regija 1: Velika Kladua, Cazin, Biha, Bosanska Krupa, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4063. ovi Borivoj, Crkvina (Kamiani, P) 34, Otra glavica (BN) 38, Regija 2: Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Prijedor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4064. ovi Borivoj, Gradina (Tepia gradina, K), Gradina (Sastavci, SM), Regija 10: Sanski Most, Klju, Mrkonji Grad, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 145. 4065. ovi Borivoj, Debelo brdo (C) 42, Naklo (Ilida) 53, Rajino brdo (P) 55, Regija 15: Ilija, Vogoa, Sarajevo-Centar, Sarajevo-Stari Grad, Sarajevo-Novi Grad, Novo Sarajevo, Hadii, Ilida, Pale, Trnovo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4066. ovi Borivoj, Borci (Vrlazje, Ro), Brankovii (Ro) 92, Crkvina (Sjeversko, Ro) 93, itluci (S) 94, Guevo (Ro) 98, Mramorje (Ro) 102, Pjeivica 1 (Ro) 104, Podlijak 1 (Ro), Previja (S) 105, Rusanovii (Ro) 106, Regija 17: Rogatica, Rudo, Sokolac, Viegrad, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4067. ovi Borivoj, Doli (T) 173, Glavice (T) 175, Grebnice (T) 180, Ljeskova glavica (T) 185, Orah (B) 188, Rui njive (B) 191, Zagrebnice (T) 197, Regija 20: Bilea, Ljubinje, Stolac, Trebinje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4068. ovi Borivoj, Velika gradina (Varvara, P), Regija 21: Prozor, Jablanica, Konjic, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 225. 4069. ovi Borivoj, Banovo groblje (L) 235, Golinjevo 1 (L) 238, Regija 22: Glamo, Livno, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988.

Kultura

371

4070. ovi Borivoj, Glavica (D), Gomile (Mrkodol, D), Gomile (Omolje, D), Gomile (P), Gomile (Matin han, D) 263, Grad (D) 264, Velika gradina (D) 277, Regija 23: Duvno, Posuje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4071. ovi Borivoj, Gradina (Mokro, L), Regija 24: Litica, Mostar, itluk, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 297-298. 4072. ovi Borivoj Marijanovi Ivanka, Gradina (Crkvine, B), Regija 16: Olovo, Kladanj, ekovii, Vlasenica, Han Pijesak, Bratunac, Srebrenica, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 71. 4073. ovi Borivoj Mileti Nada, ivaljevii (Pribievac, Ro), Regija 17: Rogatica, Rudo, Sokolac, Viegrad, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 109. 4074. ovi Borivoj Mileti Nada, Gradac (Donji Kranjii, P), Regija 21: Prozor, Jablanica, Konjic, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 213. 4075. ovi Borivoj Mileti Nada, iljak (Dolac, G), Regija 22: Glamo, Livno, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 249. 4076. ovi Borivoj Mileti Nada, Gradina (D) 264-265, Mandina gradina (D) 270, Steak (P) 276, Regija 23: Duvno, Posuje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4077. remonik Irma, Bronzani nalazi sa slavenskih naselja sjeveroistone Bosne, ZNM 9-10, Beograd 1979., 139-144. 4078. remonik Irma, Tipovi slovenskih nastambi na enih u sjeveroistonoj Bosni, Arhivski vestnik 31, Ljubljana 1980., 132-158. 4079. remonik Irma, Nalazi prvih ranoslavenskih naselja u Bosni i Hercegovini, Z 35/1-2, Ljubljana 1981., 93-99. 4080. remonik Irma, Gromile (avkii), Regija 1: Velika Kladua, Cazin, Biha, Bosanska Krupa, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 20. 4081. remonik Irma, Crkvina (P), Regija 2: Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Prijedor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 35. 4082. remonik Irma, Bosanska Raa 1 (Bi), Brodac (Bi) 89, Jazbine 1 (Bi) 91, Kaldrma (U), Klisica (Z) 92, Oraii (Bi) 95, Prekaje (Bi) 96, Regija 6: Brko, Bijeljina,

372

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

Lopare, Ugljevik, Zvornik, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4083. remonik Irma, Crkvine (abljak, Te), Regija 8: Tesli, Teanj, Maglaj, epe, Zavidovii, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 116. 4084. remonik Irma, Palaite (Palaie, P), Regija 13: Travnik, Zenica, Pucarevo, Vitez, Busovaa, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 203. 4085. remonik Irma, Crkvina (Rogaii, Ilida), Regija 15: Ilija, Vogoa, SarajevoCentar, Sarajevo-Stari Grad, Sarajevo-Novi Grad, Novo Sarajevo, Hadii, Ilida, Pale, Trnovo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 41. 4086. remonik Irma, Crkvite (S), Regija 16: Olovo, Kladanj, ekovii, Vlasenica, Han Pijesak, Bratunac, Srebrenica, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 68. 4087. remonik Irma, Gajevine (V) 94, Kre (V) 100, Regija 17: Rogatica, Rudo, Sokolac, Viegrad, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4088. remonik Irma, Crkvina (B) 170, Draeva strana (B) 173, Krstac (S) 184, Regija 20: Bilea, Ljubinje, Stolac, Trebinje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4089. remonik Irma, Crkvina (K), Regija 21: Prozor, Jablanica, Konjic, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 210. 4090. remonik Irma, Gradina (M), Regija 24: Litica, Mostar, itluk, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 296. 4091. remonik Irma, Kuita (), Regija 25: Grude, Ljubuki, apljina, Neum, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 329. 4092. remonik Irma, Rimsko utvr enje na Gradini u Biogracima kod Litice, GZM (A) 42-43 (1987-1988), Sarajevo 1989., 83-128. 4093. remonik Irma Glava Tihomir, Gorica 4 (G), Regija 25: Grude, Ljubuki, apljina, Neum, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 324.

Kultura

373

4094. remonik Irma Mileti Nada, Metaljka (Metalka, J), Regija 12: ipovo, Jajce, Donji Vakuf, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 182. 4095. rnja Zvane, Kulturna povijest Hrvatske (eseji i panorame), I-III, Otokar Kerovani, Rijeka 1978., (I-227; II-240; III-302). 4096. udesna Jugoslavija, Svjetlost, Sarajevo 1982., 263. 4097. eman Mirza Hasan, Stad och arkitektur i Bosnien och Hercegovina, Bosnien ett islamiskt kulturarv i Europa. En moske i Maglaj, Medelhavsmuseet, Stockholm 1999., 35-45. 4098. eman Mirza Hasan, Det islamiskt arvet i konsten i Bosnien i Hercegovina, Bosnien ett islamiskt kulturarv i Europa. Foremal fran Zemaljski muzej, Sarajevo, Medelhavsmuseet, Stockholm 1999., 17-28. 4099. eman Mirza Hasan, Islamsko naslije e u umjetnosti Bosne i Hercegovine (prvi dio), GR IZ BiH LXII/1-2, Sarajevo 2000., 97-118; (drugi dio), GR IZ BiH LXII/34, Sarajevo 2000., 283-302. 4100. eman Mustafa, Feljton: Petsto godina bosanske (muslimanske) knjievnosti (1): (1) Ljiljan II/33, Sarajevo-Ljubljana 1993., 26-27. 4101. eman Mustafa, Petsto godina bonjake knjievnosti, Mustafa eman, Bibliografija bonjake knjievnosti, Sebil d. o. o., Zagreb 1994., 13-20. 4102. eman Mustafa, Feljton: Obljetnice 220. godina Hasanaginice (8): (8) (Dubrovako-bonjake veze, Ljiljan IV/64, Sarajevo 1994., 37. 4103. eri Salem, Muslimani srpskohrvatskog jezika, Svjetlost, Sarajevo 1968., 246. (* Macan Trpimir, Trpimir Macan, Povijesni prijepori, MH, Ogranak Dubrovnik, Biblioteka Prolost i sadanjost, Knjiga 6, Dubrovnik 1992., 241-247.) 4104. irkovi Sima, Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj dravi, "Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistonoj Evropi", ZM, Sarajevo 1989., 61-69. 4105. irkovi Sima, Dvor i kultura u bosanskoj dravi, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 435-445. 4106. irkovi Sima, Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni, Sima irkovi, Rabotnici, vojnici, duhovnici. Drutva srednjovekovnog Balkana, Equilibrium, Biblioteka Dimenzije istorije 1, Beograd 1997., 446-454.

374

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4107. irkovi Sima, Dvor (139-142); Viteke igre (84-85); Staklo (694-696), Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999. 4108. ori Boo, Srpski jezik, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 688-693. 4109. okovi Pejo, Emanuel Grk, slikar (1), Emanuel Grk, slikar (2), Emanuel Grk, prepisiva i iluminator (XIV. st) (38), Hrvatski biografski leksikon IV (E-Gm), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1998., 38. 4110. uri Slobodan, Art and Architecture in the Balkans, an Annotated bibliography, Reference publications in art history, Boston, Massachusetts 1984., 384. (* Gabeli Smiljka, Zograf 15, Beograd 1984., 96-97.) 4111. D. D., Oruje kroz vijekove (Izloba), Oslobo enje 45/14240, Sarajevo 11.02. 1988., 7. 4112. Deanovi Ana, Iluminacija, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, (A-Nove), Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb 1995., 356-359. 4113. Delonga Vedrana, Staklo / Glass, Bribir u srednjem vijeku, 3 promijenjeno izdanje, Muzej hrvatskih arheolokih spomenika, Split 1996., 69-72. (dvojezino: hrvatski i engleski) 4114. Dereti Jovan. Istorija srpske knjievnosti, Nolit, Beograd 1983. (* Gordi S., LMS 433, Novi Sad 1984., 415-423.) 4115. Dereti Jovan. Etide iz stare srpske knjievnosti, Svetovi, Novi Sad 2000. 4116. Dimitrijevi Branka, Analiza proporcija tlocrta crkve u Gracu kod Hadia, GZM (A) 42-43 (1987-1988), Sarajevo 1989., 189-190. 4117. Dizdar Mak, Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz ivot XIX/11-12, Sarajevo 1970), Senad Halilovi, Bosanski jezik, Biblioteka Kljuanin, Biblioteka Bosanski krug, Sarajevo 1991., 187-200. 4118. Dizdar Mak, Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz ivot XIX/11-12, Sarajevo 1970), Bosanski jezik, Uprava za politika pitanja Generaltaba, Press centar Armije RBIH, Vojna biblioteka 15, 2. dopunjeno izdanje, Sarajevo 1995., 23-34. 4119. Dizdar Mak, Marginalije o jeziku i oko njega, Behar III/14-15, Zagreb 1994., 1417. 4120. Dizdar Mak, Biljeke i rjenik manje poznatih rijei, fraza i pojmova, Mak Dizdar, Kameni spava, Svjetlost, Biblioteka Savremenici, Sarajevo 1998., 159-171.

Kultura

375

4121. Dizdar Mak, Marginalije o jeziku i oko njega (pretisak iz ivot XIX/11-12, Sarajevo 1970), Senad Halilovi, Bosanski jezik, Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Batina, Sarajevo 1998., 225-240. 4122. Dizdar Mak, O starim bosanskim tekstovima, Bonjaka knjievnost u knjievnoj kritici (Starija knjievnost), (Priredili: Enes Durakovi i Fehim Nametak), I knjiga, Izdavaka kua Alef, Sarajevo 1998., 75-92 4123. Dizdar Srebren, Razvoj i perspektive obrazovanja nastavnika u Bosni i Hercegovini, Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta/porta, Sarajevo 1998., V + 215. 4124. Dizdarevi Hasko, Hercegovaki spomenici kulture, Oslobo enje 35/10746, Sarajevo 06.05. 1978., 14. 4125. Dodig Radoslav, Greda - srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu, Hercegovina 4, Mostar 1985., 73-80. 4126. Dodig Radoslav, Na temeljima hrama boga Jupitera (Muzej franjevakog samostana na Humcu kod Ljubukog), IA MI BiH, Sarajevo 1987., 176-177. 4127. Dodig Radoslav, Drinova Draga (Lj) 323, Greda (Lj) 327, Regija 25: Grude, Ljubuki, apljina, Neum, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4128. Dodig Radoslav, Krstionica iz movare, Naa ognjita XXIII/198, Tomislavgrad 1993., 13. 4129. Dodig Radoslav, Hrvati se ne mogu odrei irilice (Razgovor s prof. dr. Vladom Pandiem), Naa ognjita XXIV/211, Tomislavgrad 1994., 5. 4130. Dodig Radoslav, Putovanje Alberta Fortisa kroz Hercegovinu 1773., Kalendar Napredak za 1996, Godina 44, Sarajevo 1995., 153-160. 4131. Dodig Radoslav, Davne crkve u Gorici (Starokranska i starohrvatska crkva), Krni zaviaj 28, Humac 1995., 9-13. 4132. Dodig Radoslav, Arheoloki lokaliteti u Ljubukom, Ljubuki kraj, ljudi i vrijeme, Knjiga 1., Zbornik Znanstvenog simpozija odranog u Ljubukom 11. i 12. kolovoza 1995., Ziral-Naa djeca, Mostar - Zagreb 1996., 143-148. 4133. Dodig Radoslav, Steci u Drinovoj Dragi u Veljacima (U ast 600. obljetnice spomena Veljaka (1395.-1995.), Krni zaviaj 29, Humac 1996., 50-53. 4134. Dodig Radoslav, Mlade kod Veljaka kontinuitet od antike, Hercegovina 3 (11), Mostar 1997., 17-22.

376

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4135. Dodig Radoslav Bonjak ime, Graina kod Otri-seoca (Metkovi) pretpovijesni i srednjovjekovni lokalitet, Obavijesti HAD XXVIII/1, Zagreb 1996., 2427. 4136. Dragi Marko, Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini, Motrita 15, Mostar 2000., 41-51. 4137. Dragojlovi Dragoljub, Apokalipsa bosanskih krstjana i staroslovensko knjievno nasle e, KI XIII/52, Beograd 1981., 603-610. 4138. Dragojlovi Dragoljub, Crkvena knjievnost u srednjovekovnoj Bosni do sredine XIII veka, KI XV/59, Beograd 1983., 339-346. 4139. Dragojlovi Dragoljub, Istorija srednjovekovne bosanske knjievnosti (I), KI XVI/61, Beograd 1983., 87-128. 4140. Dragojlovi Dragoljub, Biblijska knjievnost u srednjovekovnoj Bosni (II), KI XVI/62, Beograd 1983., 213-258. 4141. Dragojlovi Dragoljub, Istorija srednjovekovne bosanske knjievnosti (III), KI XVI/63, Beograd 1984., 49-57. 4142. Dragojlovi Dragoljub, Vesti o pozoritu u srednjovekovnoj junoslovenskoj knjievnosti, Folklorni teatar u balkanskim i podunavskim zemljama. Zbornik radova, SANU, Balkanoloki institut, Posebna izdanja 21, Beograd 1984., 75-80. 4143. Dragojlovi Dragoljub, Obrednik krstjanina Radosava i staromakedonsko nasle e, MANU, Zbornik na trudove posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75 godininata od ivotot, Skopje 1986., 39-46. 4144. Dragojlovi Dragoljub, Istorija srpske knjievnosti u srednjovekovnoj bosanskoj dravi, Svetovi, Biblioteka AZ, Novi Sad 1997., 234. 4145. Dudi N., Stara groblja i nadgrobni belezi u Srbiji, Beograd 1995. 4146. Dugandi Ivan, Nekropola Biloevia u upi Rasno, Naa ognjita XXVI/226, Tomislavgrad 1996., 15. 4147. Dugandi Ivan, Oteti steak, Naa ognjita XXX/273, Tomislavgrad 2000., 26. 4148. Duri Raid, Bosanski izme u srpskoga i hrvatskoga jezika, Znak Bosne IV/56, Zenica 1998., 4-13. 4149. Duvnjak Stjepan, Franjevaki samostan u Kraljevoj Sutjesci, Kolo VII/2, Zagreb 1993., 471-478.

Kultura

377

4150. Duvnjak Stjepan, Vrijednosti i vanosti franjevakog samostana u Kraljevoj Sutjesci, Krijesnica II/6, Zenica 1995., 11-15. 4151. ur evi Milan, Vrbaka, Gornji Pogradci, Bosanska Gradika srednjovekovni grad, AP 23, Beograd 1982., 146-148. 4152. ur evi Milan, Ranoslovenske gradine na podruju Bosanske Gradike, Arheoloka problematika zapadne Bosne, Zbornik 1, AD BiH, Sarajevo 1983., 225229 + 1 karta. 4153. ur evi Milan, Babia kula (BG), Bain (BG), Berek (L) 47, Crkvite (BG) 48, uria brdo (BG) 49, Gradi (BG), Gradina (Bistrica, BG), Gradina (JablanicaKoturevi, BG), Gradina (Seferovci, BG), Gradina (Sovjak, BG) 50, Gradina (Trebovljani, BG), Gradina (Turjak-mitrani, BG), Gradina (Vakuf, BG), Kace (BG) 51, Lisiji brijeg-Cintor (BG) 52, Marijin grad (BG), Nagoni (BG), Palanka (BG) 53, Raljevi (BG) 54, Varoanka (BG) 55, Regija 3: Bosanska Gradika, Srbac, Laktai, Prnjavor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4154. uri J. Vojislav, Poeci umetnosti kod Srba, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 230-248. 4155. uri J. Vojislav, Preokret u umetnosti Nemanjinog doba, Istorija srpskog naroda, Prva knjiga, Od najstarijih vremena do Marike bitke (1371), SKZ, Beograd 1981., 273-296. 4156. uri J. Vojislav, Umetnost u Bosni izme u jadranskih gradova i Srbije, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 343-370. 4157. uri J. Vojislav, Poslednja umetnika arita, Istorija srpskog naroda, Druga knjiga, Doba borbi za ouvanje i obnovu drave (1371-1537), SKZ, Beograd 1982., 535-545. 4158. uri J. Vojislav, Gotiko slikarstvo u Vizantiji i kod Srba uoi turskog osvajanja, Zograf 18, Beograd 1987., 46-53. 4159. Erceg Vlado Frankovi Dragutin Toi uro, Osnovne odlike razvoja pismenosti i kolstva u srednjem vijeku, Pedagoka enciklopedija, 1, Zavod za udbenike i nastavna sredstva Beograd, IRO kolska knjiga Zagreb, OOUR Zavod za udbenike i nastavna sredstva Sarajevo, Republiki zavod za unapre ivanje vaspitanja i obrazovanja OOUR Izdavanje udbenika i udbenike literature Titograd, Zavod za izdavanje udbenika Novi Sad, 1989., 315. 4160. Erdeljan Jelena, Nadgrobni spomenici oblasti Rasa, Beograd 1996.

378

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4161. Erdeljan Jelena, Minijature, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 408-410. 4162. Erdman-Pandi Elisabeth, Juraj Dragii (1445-1520) i idovi (O 500. obljetnici dolaska idova u Bosnu) Encyclopedia moderna XIII/3 (39), Zagreb 1992. 4163. Erdman-Pandi Elisabeth Pandi Basilius, Juraj Dragii und Johannes Reuchlin. Eine Untersuchung zum Kampf fr die jdischen Bchler mit einem Nachdruck der Defensio praestantissimi viri Joannis Reuchlin (1517) von Georgius benignus (Juraj Dragii), Foch Slavische Philologie der Universitt, Quellen und Beitrage zur kroatischer Kulturgeschichte 1, Bamberg 1989., 141. (* Kessler Wolfgang, Sdostforschungen 50, Mnchen 1991., 434-435.) 4164. Esin Emel, SIN (Bosna-Hersek'de Bogomillere atfedilen, XIII-XVI. asillardan lahdler ile Anadoludaki XII-XIV yuzyillardan musahhas tasvirli turk mezar taslari arasinda bir mukayese, POF 30, Sarajevo 1980., 107-138. 4165. timologieskij slovar slavjanskih jazykov. Praslavjanskij leksieskij fond. Otvetstvennyj redaktor len-korrespondent AN SSSR: O. N. Trubaev, vypusk 1-15 (A-loka), Nauka, Moskva 1974-1988. (* Kneevi Anto, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 24, Zagreb 1989., 183-188.) 4166. F. Z., Bosna i svijet, Oslobo enje 54/17496, Sarajevo 19.02. 1997., 14. 4167. Fabijani Radmila Popi Marica, Odjeljenje za etnologiju, Vodi kroz zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, ZM, Sarajevo 1989., 47-67. 4168. Fabijani Radmila Popi Marica, Ethnological department, Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina, ZM, Sarajevo 1989., 49-71. 4169. Fazlagi Nasuf, Steci iz okoline Donjeg Vakufa, Nova obzorja 8 (Godinjak za knjievnost i kulturu), Bugojno 1990. 4170. Fazlagi Nasuf, Tragovi u kamenu (Jedan majdan steaka na Gatakom polju star je najmanje petsto godina), Most XXVI/124 (35), Mostar 2000., 88. 4171. Fekea Lidija, Grobovi (Kasni srednji vijek) (88-89); Nonja (Kasni srednji vijek) (124-126), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 4172. Fekea Lidija, Crkvica (Ilida), Crkvice (T), Crkvina (Krst, V), Crkvina (Ilija), Crkvina (Umoljani, Dolovi, T) 41, Crkvite (P) 41-42, Gradac (Bogetii, T), Gradac (H), Gradac (Nahorevo, C) 44, Gradina (Dovlii-ehovine, P) 44-45, Gradina (Praa, P), Gradina (Preani, T), Gradina (iii, T) 45, Mali Kri (Ilida) 51, Mramorje (P) 52, Pavlovac (Ilida), Pocrkavlje (Ilija), Pod gradom (Okruglica, P), Podlipa (V) 54, Regija 15: Ilija, Vogoa, Sarajevo-Centar, Sarajevo-Stari Grad, Sarajevo-Novi Grad,

Kultura

379

Novo Sarajevo, Hadii, Ilida, Pale, Trnovo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4173. Fekea Lidija, Keramike posude u grobovima ranoslavenskog perioda na teritoriji Bosne i Hercegovine, GZM (A) 42-43, Sarajevo 1989., 209-231. 4175. Fekea Lidija, Slika iz ivota srednjeg vijeka (Izloba Bribir u srednjem vijeku), Oslobo enje 47/14968, Sarajevo 20.02. 1990., 9. 4176. Fekea Lidija, Srednjovjekovna Bosna u tokovima evropske civilizacije, "Bosna i Hercegovina i svijet", Institut za istoriju, Sarajevo 1996., 39-45. 4177. Fekea Lidija, Dokazi bosanske samostalnosti (Na Visokom polju nalaze se etiri znaajna lokaliteta), Oslobo enje 53/17087, Sarajevo 08.01. 1996., 12. 4178. Fekea Lidija, Spomenici svjetlo Bosne, Oslobo enje 53/17088, Sarajevo 09.01. 1996., 11. 4179. Fekea Lidija, Znanstveno tumaenje prolosti, Oslobo enje 53/17390, Sarajevo 05.11. 1996., 18. 4180. Fekea Lidija, Rezultati ranijih arheolokih istraivanja kasnoantikih i srednjovjekovnih lokaliteta na podruju Sarajeva, Prilozi historiji Sarajeva, Radovi sa znanstvenog simpozija Pola milenija Sarajeva, odranog 19. do 21. marta 1993. godine, Orijentalni institut-Institut za istoriju, Sarajevo 1997., 19-34. 4181. Fekea Lidija, Srednjovjekovni arheoloki spomenici Sarajeva i blie okoline, HM III/11-12, Sarajevo 1999., 83-98. 4182. Fekea Lidija, Srednjovjekovni arheoloki spomenici Sarajeva i blie okoline, Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000., MH, Sarajevo 2000., 81-96. 4183. Fekea Lidija Gavrilovi Margit, Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini, Steak I/12, Sarajevo 1994., 19. 4184. Fekea Lidija Gavrilovi Margit, Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini, BF V/8, Sarajevo 1997., 219-233. 4185. Ferovi Selma, Muzika kultura, Uzeir Bavi, Muris Spahi, Safet Nurkovi, Fahrudin Isakovi, Selma Ferovi, Kulturna i drutvena historija Bosne i Hercegovine (7 i 8 razred osnovne kole, Dopunska nastava), BiH, FBiH, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo 1996., 257-295. 4186. Filipovi Muhamed, Uvod u razvoj teorijske misli u Bosni i Hercegovini, Radio Sa IX/31, Sarajevo 1980., 483-532.

380

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4187. Filipovi Muhamed, Feljton: Bosna i Hercegovina (8): (8) (Kultura Bosne i Hercegovine), Kabes IV/31-32, Mostar 1998., 27-31. 4188. Fiskovi Cvito, Srednjovjekovne ae iz Orebia i Nevesinja, VAHD 72-73, Split 1979., 211-218. 4189. Fiskovi Cvito, Eseji, SKK, Logos, Split 1982., 655. 4190. Fiskovi Cvito, Nae urbanistiko naslje e, Cvito Fiskovi, Eseji, SKK, Logos, Split 1982., 17-57. 4191. Fiskovi Cvito, Dalmatinska graditeljska batia, Cvito Fiskovi, Eseji, SKK, Logos, Split 1982., 58-77. 4192. Fiskovi Cvito, Dalmatinski majstori XIII-XVI stoljea u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Cvito Fiskovi, Eseji, SKK, Logos, Split 1982., 102-183. 4193. Fiskovi Cvito, Steci u upi dubrovakoj, Zbornik upe dubrovake, Dubrovnik 1985., 3-21 + 7 slika. 4194. Fiskovi Igor, Antun, dubrovaki klesar, Hrvatski biografski leksikon I (ABi), JLZ, Zagreb 1983., 196. 4195. Fiskovi Igor, Bonino da Milano, Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984., 156-157. 4196. Fiskovi Igor, Bogosali Radivoj, klesar, Hrvatski biografski leksikon II (BjC), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1989., 81. 4197. Fiskovi Igor, Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima, "Konavle u prolosti, sadanjosti i budunosti 1", Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Monografije 15, Dubrovnik 1998., 263-277. 4198. Frange Ivo, Povijest hrvatske knjievnosti, Zagreb-Ljubljana 1987. (* Balentovi Ivo, Maruli XXI/4, Zagreb 1988., 522-523; Ivatinovi Jakov, Maruli XXI/6, Zagreb 1988., 740-744; Nuk Hrvoje, Maruli XXI/6, Zagreb 1988., 745-746.) 4199. Frange Ivo, Geschichte der kroatischen Literatur. Von den Anfngen bis zur Gegenwart, Bhlau Verlag, Kln-Weimar-Wien 1995., XIV + 989. (* Prcela Frano, CCP XXII/41, Zagreb 1998., 215-217.) 4200. Frange Ivo, Stoljea knjievnog i kulturnog djelovanja franjevaca u Bosni i Hercegovini, Osvit 1-4, Mostar 1997., 3-10. 4201. Franjevci na raskru kultura i civilizacija (Blago franjevakih samostana Bosne i Hercegovine, MGC, Zagreb 1989., 244.

Kultura

381

4202. Frankovi M., Hrvatske gusle, Hrvatski glasnik II/25, Tuzla 1994., 15. 4203. Fui Branko, Sjevreni i juni put (Glagoljica i irilica), Kranstvo srednjovjekovne Bosne", Radovi simpozija povodom 9 stoljea spominjanja bosanske biskupije (1089-1989), SV 4, Vrhbosanska visoka teoloka kola, Sarajevo 1991., 283-294. 4204. Fui Branko, Hrvatski glagoljski i irilski natpisi, Hrvatska i Europa. Kultura, znanost, umjetnost, Svezak I, HAZU, Zagreb 1997. 4205. Gabrievi K., Antika nekropola u Sinju. Prilog prouavanju prapovijesnih vjerovanja, VAHD 76, Split 1983., 89-96. 4206. Gagro Karmen, Nakit, Likovna enciklopedija Jugoslavije 2, (K-Ren), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1987., 417-421. 4207. Gali Stjepan, Steci govore svojim jezikom (Prilog prouavanju hrvatskog jezika na stecima stolakog kraja), Stolac u povijesti i kulturi Hrvata, Humski zbornik 4, Opina Stolac, Grafocolor Zagreb, Moderna vremena Zagreb, Zagreb Stolac 1999., 435-440. 4208. Gavazzi Milovan, Grobovi s krugom od kamena u Bosni i Hercegovini, Vrela i sudbine narodnih tradicija, Zagreb 1978., 236-243. 4209. Gavran Dragan, Povijesni osvrt na aktualnu jezinu problematiku, Krijesnica II/4, Zenica 1995., 3-7. 4210. Gavran Ignacije, Steci, Svjetlo rijei I/3, Visoko 1983., 8. 4211. Gavran Ignacije, Fojnika misnica i kralj Matija, Svjetlo rijei I/8, Visoko 1983., 10-11. 4212. Gavran Ignacije, Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci, Svjetlo rijei II/10, Sarajevo 1984., 10-11. 4213. Gavran Ignacije, Kraljevska crkva u Milima, u Visokom, Svjetlo rijei IV/37, Sarajevo 1986., 10-11. 4214. Gavran Ignacije, Steci, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 162-164. 4215. Gavran Ignacije, Kraljev dvor u Kraljevoj Sutjesci, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 179-181.

382

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4216. Gavran Ignacije, Kraljevska crkva u Milima, u Visokom, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 182-185. 4217. Gavran Ignacije, Fojnika misnica i kralj Matija, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 1, Sarajevo 1988., 186-188. 4218. Gavran Ignacije, Bosanski vitezovi (Igre i natjecanja u naoj prolosti), Svjetlo rijei VIII/87, Sarajevo 1990., 10-11. 4219. Gavran Ignacije, Bosanski franjevci i crkveno graditeljstvo, Svjetlo rijei XI/122, Livno 1995., 12-13. 4220. Gavran Ignacije, Do veliine u izbjeglitvu (Fra Juraj Dragii 1445-1520), Svjetlo rijei XI/129, Livno 1993., 12-13. 4221. Gavran Ignacije, Nadgrobnik nepoznatog velikaa (Steak iz Donje Zgoe), Svjetlo rijei XIII/142, Livno 1995., 14-15. 4222. Gavran Ignacije, Vrijeme gradi vrijeme razgra uje (Katolike crkve u Jajcu kroz stoljea), Svjetlo rijei XIII/151, Livno 1995., 14-15. 4223. Gavran Ignacije, Nadgrobnik nepoznatog velikaa (Steak iz Donje Zgoe), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 211-215. 4224. Gavran Ignacije, Bosanski franjevci i graditeljstvo, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi II, (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 6, Livno 1995., 226-232. 4225. Gavran Ignacije, Nepoznati svijet bosanice, Svjetlo rijei XV/175, Sarajevo 1997., 14-15. 4226. Gavran Ignacije, Lapidarij Franjevake gimnazije Visoko, Visoko 1998., 28. (* Karamati Marko, BF VI/9, Sarajevo 1998., 340-341.) 4227. Gavran Ignacije, Kratki vodii kroz Franjevaku gimnaziju i njezin lapidarij, Visoko 1998., 28. (* Karamati Marko, BF VI/9, Sarajevo 1998., 340-341.) 4228. Gavran Ignacije, Do veliine u izbjeglitvu (Fra Juraj Dragii, 1445-1520), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 9-14.

Kultura

383

4229. Gavran Ignacije, Vrijeme gradi, vrijeme razgra uje (Katolike crkve u Jajcu kroz stoljea), Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 231-237. 4230. Gavran Ignacije, Nepoznati svijet bosanice, Ignacije Gavran, Putevi i putokazi III (Niz lanaka o naoj prolosti), Svjetlo rijei, Knjinica Batina, Knjiga 7, Sarajevo 1998., 270-275. 4231. Gavran Ignacije, Ljepotica u zabiti (Samostanska crkva u Kraljevoj Sutjesci), Svjetlo rijei XVIII/205, Sarajevo 2000., 62-64. 4232. Gavrilovi Margita, Dvije predromanike crkve iz okolice Sarajeva, HM III/1112, Sarajevo 1999., 113-120. 4233. Gavrilovi Margita, Dvije predromanike crkve iz okolice Sarajeva, Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljea, Separat Hrvatske misli 11/12, 13/1999. i 14/2000., MH, Sarajevo 2000., 111-118. 4234. Glamoanin Fidreta, Me uputnica, Rebrovac, Zenica, srednjovjekovna nekropola, AP 21, Beograd 1979., 154-156. 4235. Glamoanin Fidreta, Me uputnica, Rebrovac, Zenica, srednjovjekovna nekropola, AP 22, Beograd 1981., 153-155. 4236. Glamoanin Fidreta, Steci obiljeje jednog vremena. Me uputnica, Rebrovac, Zenica srednjovjekovna nekropola, Naa rije XXV/1468, Zenica 27.02. 1981., (Podlistak Kultura i umjetnost II/7), 3. 4237. Glava Tihomir, A contribution to the study of the Medieval town of Visoki, Balcanoslavica 7, Prilep 1978., 141-153. 4238. Glava Tihomir, Iskopavanje preromanike crkve u Vrutcima kod vrela Bosne, GZM (A) 37, Sarajevo 1982., 93-122. 4239. Glava Tihomir, Sudbina jednog grba na kamenu (Nadgrobni spomenik knezu Petru Nikoliu u Vranjevu Selu kod Neuma), Oslobo enje 43/13696, Sarajevo 06.08. 1986., (KUN VII/259), 6. 4240. Glava Tihomir, Nekropola knezova Nikolia u Vranjevu Selu kod Neuma, GZM (A) 42-43 (1987-1988), Sarajevo 1988., 143-164. 4241. Glava Tihomir, Oruje kroz vijekove, Na svijet XXIV/269, Sarajevo 1988., 1819.

384

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4242. Glava Tihomir, Arhitektura (Kasni srednji vijek) (58); Oru e (Kasni srednji vijek), 130); Oruje (Kasni srednji vijek) (132-133); Pismenost (Kasni srednji vijek) (138), Opti leksikografski dio, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988. 4243. Glava Tihomir, Dubica (BD) 35, Jelovac (BD) 37, Stari grad (Prikovrh) (BD) 38, Regija 2: Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Prijedor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4244. Glava Tihomir, Slatina (L), Regija 3: Bosanska Gradika, Srbac, Laktai, Prnjavor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 54. 4245. Glava Tihomir, Crkvina (M) 76, Kamenja (B) 78, Regija 5: Odak, Bosanski amac, Oraje, Modria, Gradaac, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4246. Glava Tihomir, Gradac (Z) 117, Gradi (M) 118, Regija 8: Tesli, Teanj, Maglaj, epe, Zavidovii, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4247. Glava Tihomir, Kamengrad, (SM) 147, Lokve (K) 148, Peri-Grad (K), Polom (MG), Prizren (Prizrenac, K) 149, Regija 10: Sanski Most, Klju, Mrkonji Grad, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4248. Glava Tihomir, Bugojno 3 (B) 174, Donji Mujdii 3 () 176, Regija 12: ipovo, Jajce, Donji Vakuf, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4249. Glava Tihomir, Gole (T), 198, Klisa (Z) 201, Selite-Selite Prkia (Z) 204, Regija 13: Travnik, Zenica, Pucarevo, Vitez, Busovaa, Arheoloka nalazita, Regije 113, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4250. Glava Tihomir, Crkvenjak (Ka), Regija 14: Kakanj, Vare, Visoko, Breza, Kiseljak, Fojnica, Kreevo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 16. 4251. Glava Tihomir, Crkvina (Ilida), Regija 15: Ilija, Vogoa, Sarajevo-Centar, Sarajevo-Stari Grad, Sarajevo-Novi Grad, Novo Sarajevo, Hadii, Ilida, Pale, Trnovo, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 41. 4252. Glava Tihomir, Bare (S) 67, Crkvine (S) 68, Jerinin grad () 72, Poijak (HP) 78, Regija 16: Olovo, Kladanj, ekovii, Vlasenica, Han Pijesak, Bratunac, Srebrenica, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4253. Glava Tihomir, Gradac (Lijepi grad, Ru) 96, Gradina (Dolovi, Ru) 97, Gradina (Zagra e, Ru) 98, Konaev do 1 (S), Ljubanj (Ru) 100, Regija 17: Rogatica, Rudo,

Kultura

385

Sokolac, Viegrad, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4254. Glava Tihomir, Grad (Ljusii, K), Grad (Obalj, K), Gradina (Bunovi, F) 122, Gradina (Jele, F) 123, Stjepangrad (K) 130, Vratar (Sutiska, F) 131-132, Regija 18: ajnie, Foa, Gorade, Kalinovik, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4255. Glava Tihomir, Grad (N) 144-145, Slivlja (G) 152, Val (N) 153, Regija 19: Nevesinje, Gacko, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4256. Glava Tihomir, Crkvina (T) 171, Gornji Turani (T) 176, Klobuk (T) 183, Vranjska 1 (B) 196, Regija 20: Bilea, Ljubinje, Stolac, Trebinje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4257. Glava Tihomir, Bamernice (K) 208, Bovani (K), Bubalua (K) 209, Duge (K) 211, Goriko polje (K) 212, Groblje (K), Hrast (K) 216, Igrie (K), Janar (K) 217, Komadinov do (K), Kostajnica (K) 218, Prozor (P), Rasov greb (K) 222, Ribii 2 (K) 223, Topalov greb (J) 224, Zelenice (K) 226, Regija 21: Prozor, Jablanica, Konjic, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4258. Glava Tihomir, Bistriki grad (L) 235, Crkvina (Dolac-Prisoje, G), Crkvina (Dubrave, G) 236, Crkvina (Potkraj, G), Crkvina (Radoslalije, G) 237, Glamo 2 (G) 237-238, Medvjedgrad (G) 246, Orlac (G) 247, Rajan (G) 248, Stari grad (G) 249, Vrba 1 (G) 250, Regija 22: Glamo, Livno, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4259. Glava Tihomir, Ciberina njiva (M) 291, Dobri (L) 293, Regija 24: Litica, Mostar, itluk, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4260. Glava Tihomir, Moevii (N) 331, Novkovia klanac (N) 332, Regija 25: Grude, Ljubuki, apljina, Neum, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4261. Glava Tihomir, Osam vijekova povelje Kulina bana, IA MI BiH 25, Sarajevo 1989., 127-129. 4262. Glava Tihomir, Crkve u Bosni i Hercegovini od IX do XIII stoljea (arheoloko-topografski pregled), Hrvatski narodni godinjak 1991, Godite 39, Sarajevo 1990., 55-65. 4263. Glava Tihomir, Iz zemlje nie povijest, Svjetlo rijei XII/135, Livno 1994., 14.

386

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4264. Glava Tihomir, Otkrivanje sv. Ive (dosadanji rezultati istraivanja ostataka prvog franjevakog samostana u Livnu), "Livanjski kraj u povijesti, Zbornik radova", Muzej hrvatskih arheolokih spemenika Split-Opinsko hrvatsko vijee obrane Livno, Split-Livno 1994., 105-111. 4265. Glava Tihomir, Samostan Sv. Ivana Krstitelja u Livnu, najstariji franjevaki samostan u Bosni i Hercegovini, Hrvatski narodni kalendar 1995, Godina 43, Sarajevo 1994., 332-345. 4266. Glava Tihomir, Arheoloko nalazite amatorje u Gorici, Motrita 7, Mostar 1998., 68-73. 4267. Glava Tihomir, Srednjovjekovne crkve u Jajcu, Motrita 8, Mostar 1998., 67-70. 4268. Glava Tihomir, Arheoloko nalazite Mokro kod irokog Brijega, Motrita 12, Mostar 1999., 22-27. 4269. Glava Tihomir Mileti Nada, Crkvina ruica (B), Regija 20: Bilea, Ljubinje, Stolac, Trebinje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 171. 4270. Glava Tihomir Ore Petar, Gradina (Grad, Vir-Glavica, P), Regija 23: Duvno, Posuje, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 266. 4271. Glava Tihomir Raunig Branka, Bjelaj (Bilaj, BP) 159, Crkvina (BP) 160, Gradac (BG), Grad-ovka (BP) 161, Rmanj (TD) 165, Visu-Grad () 166, Regija 11: Bosanski Petrovac, Titov Drvar, Bosansko Grahovo, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4272. Glava Tihomir Zelenika An elko, Klju (G), Regija 19: Nevesinje, Gacko, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988., 147. 4273. Golua Boo, Steci (mramorje, biljezi), Motrita 18, Mostar 2000., 60-62. 4274. Goi Nevenka, Jezika adaptacija grkih linih imena u bosanskim evan eljima (XIV-XV vijek), Knjievni jezik VIII/4, Sarajevo 1979., 27-33. 4275. Goi Nevenka, Bosansko rukopisno evan elje Sofijske narodne biblioteke Kiril i Metodij, Radovi ANU BiH 70, Odjeljenje drutvenih nauka 21, Sarajevo 1981., 231-242. 4276. Goi Nevenka, Znaajan projekt (Jugoslovenski doprinos izuavanju i obradi leksike opeslovenskog knjievnog (crkvenoslovenskog) jezika, Odjek XXXIV/18, Sarajevo 1981., 16.

Kultura

387

4277. Goi Nevenka, Da li je Grigorovi-Giljferdingovo evan elje aprakos?, Nauni sastanak slavista u Vukove dane XIV/1, Beograd 1985., 117-122. 4278. Gotovac Slavko, Kovai vremena, Oslobo enje 39/12094, Sarajevo 27.02. 1982., (KUN) 1. 4279. Govedarica Blagoje, Debeljaa (K) 175, Dokanova glavica (K) 176, Pustopolje (K) 184, Strljanica (K) 185-186, Regija 12: ipovo, Jajce, Donji Vakuf, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4280. Govedarica Blagoje, Girski grad (S) 95, Grad Vitanj (S) 96, Gradina (S) 98, Regija 17: Rogatica, Rudo, Sokolac, Viegrad, Arheoloka nalazita, Regije 14-25, AL BIH, Tom III, ZM, Sarajevo 1988. 4281. Govedarica Blagoje Mileti Nada, Uzur-Glavica (K), Regija 12: ipovo, Jajce, Donji Vakuf, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 186. 4282. Govi Tamara, Dragiiev povratak u Dubrovnik, Matica L/7, Zagreb 2000., 5354. 4283. Grahovac Gavrilo, Temeljne knjige o Bosni, Knjiga saetaka, Bosnian Paradigm, International Conference, Me unarodni forum Bosna, Sarajevo 1998., 26. 4284. Graljuk Boris, Banja Luka Kastel. Kasnoantiko naselje, srednjovekovna i novovekovna utvrda, AP 26 (1985), Ljubljana 1986., 137-138. 4285. Graljuk Boris, Zidine/Krupa na Vrbasu, AP 27 (1986), Ljubljana 1987., 155-157. 4286. Graljuk Boris, Gradina (L) 50, Krevine-Nadlugovi (P) 51, Regija 3: Bosanska Gradika, Srbac, Laktai, Prnjavor, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4287. Graljuk Boris, Derventa (D), Duboac (D), Regija 4: Bosanski Brod, Derventa, Doboj, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988., 63 4288. Graljuk Boris, Bronzani Majdan (BL), 128, Greben-grad (BL), Kastel (BL) 130, Peine (BL), Tavnjak (Crkvenite, BL) 132, Vuaj grad (Crkveni grad, BL), Zmajevac () 133, Regija 9: Banja Luka, elinac, Skender Vakuf, Kotor Varo, Arheoloka nalazita, Regije 1-13, AL BIH, Tom II, ZM, Sarajevo 1988. 4289. Graljuk Boris, Rezultati (pokusnih) arheolokih iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu "Zidine" u Krupi na Vrbasu, NS 18-19, Sarajevo 1989., 99-108. 4290. Graljuk Boris, Franjevaka grebanska kustodija bosanske vikarije, Hrvatski iseljeniki zbornik 1998, Zagreb 1997., 251-272.

388

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4291. Gramatika bosanskog jezika za srednje kole, Dio I. i II., Nauka o glasovima i oblicima, (Reprint izdanja iz 1890), Bosanska rije, Wuppertal 1994., 135. 4292. Grani Ante, Bosanski jezik mit ili stvarnost?, Bosna, bonjatvo i bosanski jezik. Zbornik referata sa Osnivake skuptine Matice Bonjaka, Matica Bonjaka, Zrich 1994., 23-47. 4293. Grani Ante, Bosanski jezik mit i stvarenost, evko Kadri, Bonjatvo na vjetrometini, BiH kulturno-informativni centar, Drugo izdanje, Helsinborg 2000., 185189. 4294. Grkovi Milica, Imena, Leksikon srpskog srednjeg veka (Priredili Sima irkovi i Rade Mihalji), Knowledge, Beograd 1999., 254-255. 4295. Grkovi-Mejdor Jasminka, O ispitivanju srednjovekovnog pisanog nasle a Crne Gore, Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraivanja, Zbornik radova sa Okruglog stola Istorijskog instituta, Istorijski institut RCG, Knjiga 3, Podgorica 1999., 27-44. 4296. Grozdani Sulejman, Bonjaka epigrafika, Bonjaka epigrafika (Priredio Sulejman Grozdani), BZK, Izdavako preduzee Preporod, Bonjaka knjievnost u 100 knjiga, Knjiga 1, Sarajevo 1999., 5-36. 4297. Grubii Vinko, Grafija hrvatske lapidarne irilice, Mnchen Barcelona 1978. 4298. Guide to collections of the Regional Museum of Bosnia and Hercegovina, ZM, Sarajevo 1984., 116. 4299. Guide to through collections of the National Museum of Bosnia and Hercegovina, ZM, Sarajevo 1989., 125. 4300. Hadiosmanovi Lamija, Neke naznake o knjizi u prolosti stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Bibliotekarstvo 30, Sarajevo 1984., 75-78. 4301. Halilovi Senahid, Bosanski jezik, Biblioteka Kljuanin, Biblioteka Bosanski krug, Sarajevo 1991., 259. (* Pranjkovi Ivo, Behar I/1, Zagreb 1992., 24-25; Koreni Bojan, Oslobo enje 48/15644, Sarajevo 09.01. 1992., 9; Nikevi V., Sandak II/20, Novi Pazar 1993., 28-29.) 4302. Halilovi Senahid, Uticaj civilizacijskih i jezikih dodira na govornu raslojenost (na primjeru jugoistone Hercegovine i june Dalmacije), Radio Sa XXIV/70, Sarajevo 1991., 533-554. 4303. Halilovi Senahid, O bosanskom jeziku, Ratni kongres bosanskomuslimanskih intelektualaca 22. decembar 1992., VKBI, Sarajevo 1994., 80-81.

Kultura

389

4304. Halilovi Senahid, O imenu jezika, Sandak III/50, Novi Pazar 1994., 30. 4305. Halilovi Senahid, Bonjaci imaju svoj bosanski jezik (Bosanski jezik juer i sutra), Istina o BiH I/3, Sarajevo 1994., 9. 4306. Halilovi Senahid, O imenu jezika, Istina o BiH I/4, Sarajevo 1994., 11. 4307. Halilovi Senahid, Bosanski jezik, VKBI, Tribina 28, Sarajevo 1995., 34. 4308. Halilovi Senahid, O bosanskome jeziku jue i danas, Bosanski jezik, Armija RBIH, Press centar, Uprava za politika pitanja Generaltaba, Vojna biblioteka 15, 2. dopunjeno izdanje, Sarajevo 1995., 61-75. 4309. Halilovi Senahid, Govorni tipovi u me urijeju Neretve i Rijeke dubrovake, Institut za jezik u Sarajevu, Bosanskohercegovaki dijalektoloki zbornik 7, Sarajevo 1996., 286. (* Valjevac Naila, Znak Bosne IV/5-6, Zenica 1998., 94-95.) 4310. Halilovi Senahid, Pravopis bosanskog jezika, KDB Preporod, Sarajevo 1996., 626. (* Loli Amra, Divan IV/42-43, Travnik 1996., 9-10; Dodig Radoslav, Veernji list, Zagreb 06.10. 1996., 18; ... Ljiljan V/187., Sarajevo 1996., 33; Karahasan Devad, Ljiljan V/188., Sarajevo 1996., 36; Halilovi Asim, Pogledi 5, Tuzla 1997., 84-87; Alispahi Nijaz, Pogledi 5, Tuzla 1997., 88-89; ator Muhamed, Kabes III/23-24, Mostar 1997., 59-60; Nitovi Hazema, Didaktiki putokazi V/16, Zenica 1999., 6; Jahi Devad, Didaktiki putokazi V/16, Zenica 1999., 7; Arnaut Muhamed, Didaktiki putokazi V/16, Zenica 1999., 7; Danko Muhidin, Didaktiki putokazi V/16, Zenica 1999., 7; Pali Ismail, Didaktiki putokazi V/16, Zenica 1999., 7.) 4311. Halilovi Senahid, Bosanski jezik, Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Batina, Sarajevo 1998. (* ator Muhamed, Didaktiki putokazi IV/13, Zenica 1998., 16-17.) 4312. Han Verena, Neke karakteristike srednjovekovnog stakla na Balkanu (XII-XV vek), Balcanica 11, Beograd 1980., 45-62 + 1 stranica slika. 4313. Han Verena, Nalazi srednjovekovnog stakla u Polimlju, SSDSV 8 (1980), Prijepolje 1981., 173-184. 4314. Han Verena, Slikari iz Dalmacije oslikavaju gotiko i renesansno staklo u Muranu, Balcanica 13-14, Beograd 1982-1983., 341-352 + 2 slike. 4315. Harisijadis Mara, Figuralni inicijali u Radosavljevoj apokalipsi, Zograf 9, Beograd 1978., 50-53. 4316. Harisijadis Mara, Aleksandrida (6-7); Daniievo jevan elje ili Drugo beogradsko jevan elje (292), Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J), JLZ Miroslav Krlea, Zagreb 1984.

390

Bibliografija objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000.

4317. Harisijadis Mara, Iluminacija rukopisa bosanskog porekla u srednjem veku, Glas SANU 354, Odeljenje istorijskih nauka 6, Beograd 1988., 91-135 + 57 slika. 4318. Hercigonja Eduard, Srednjovjekovna knjievnost, Povijest hrvatske knjievnosti 2, Liber-Mladost, Zagreb 1976., 428. (* Kvapil M., Slavia 18, 1979., 78-83.) 4319. Hercigonja Eduard, Nad iskonom hrvatske knjige. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju, SNL, Biblioteka znanstvenih radova, Zagreb 1983., 449. (* Kessler Wolfgang, Sdostforschungen 44, Mnchen 1985., 377-378.) 4320. Hercigonja Eduard, Slova velikago Kulina bana, Povelje bana Kulina me a bosanske historije i kulture, Odjek XLII/15-16, Sarajevo 1989., 6-7. 4321. Hercigonja Eduard, Slova velikago Kulina bana, Ibidem Prilog Odjeka I/3, (Povelje bana Kulina me a bosanske historije i kulture), Odjek XLII/24, Sarajevo 1989., 15-16. 4322. Hercigonja Eduard, Tropismena i trojezina kultura hrvatskog srednjovjekovlja, MH, I kolo, Mala knjinica 8, Zagreb 1994., 280. (* Bokovi J. Ivan, Slobodna Dalmacija, Split 22.11. 1994., (Forum) 1.) 4323. Hercigonja Eduard, Glagoljatvo i glagolizam, Hrvatska i Europa. Kultura, znanost, umjetnost, Svezak I, HAZU, Zagreb 1997. 4324. Heres Tomislav, Pokuaj razjanjenja velike zagonetke o postanku glagoljice, Poljica I/4, Gota 1979., 7-27. 4325. Heres Tomislav, Poljiki spomenici i neka pitanja podrijetla i razvitka glagoljskog pisma, Maruli XV/1, Z