Sie sind auf Seite 1von 2

&&&& ckdckdckdckd ifififif EkdiEkdifEkdiEkdifff iHiHiHiH om;om;om;om; pdwfpdwfpdwfpdwf ""gwf""gwfgwfgwf

tusGef&kdtusGef&kd@tusGef&kdtusGef&kd@@@rrrSrSSSmmmm &ckdifEkdifiHx&ckdifEkdifiHxlaxmifzkd&ckdifEkdifiHx&ckdifEkdifiHxlaxmifzkdlaxmifzkd@laxmifzkd@@@twGufqkdatwGufqkdatwGufqkdatwGufqkda uuuu ckdifrmacwfckdifrmacwfckdifrmacwfckdifrmacwfrDa&rDa&rDa&rDa&

onal Army////

///ckdif/ ckdifckdifrmwkd;wufjyD;ckdif rmwkd;wufjyD;rmwkd;wufjyD;rmwkd;wufjyD; 'Drkdua&pDpepfeef'Drkdua&pDpepfeef@'Drkdua&pDpepfeef'Drkdua&pDpepfeef @@@a&;qJGxma&;qJGxma&;qJGxma&;qJGxm ;;;;a&;a&;a&;a&; tajccHOya'tajccHOya'tajccHOya'tajccHOya'

mzkdmzkdmzkdmzkd@@@@ pD;yGg;a&;pDrHudef;pD;yGg;a&;pDrHudef;pD;yGg;a&;pDrHudef;pD;yGg;a&;pDrHudef;

//// ynma&ynma&;ynma&ynma&;;pDrHudef;;pDrHudef;pDrHudef;pDrHudef; E ducation Plan

&kd&kd@&kd&kd@@@vkdtyfyga&vkdtyfyga&vkdtyfyga&//vkdtyfyga&////// ,if;vkdtyfcsu,if;vkdtyfcsuf,if;vkdtyfcsu,if;vkdtyfcsufff wdxJrSmwdxJrSmwdxJrSmwdxJrSm &ckdif&ckdif&ckdif&ckdif usifhxkH;usifhxkH;usifhxkH;usifhxkH; 103103103103 ac:a&ac:a&ac:a&ac:a&

of Conduct

edwkdif;edwkdif;edwkdif;edwkdif;edwkdif;edwkdif;edwkdif;edwkdif; usif=uHtm;xkwf&a&usif=uHtm;xkwf&a&usif=uHtm;xkwf&a&usif=uHtm;xkwf&a& ukd,fuukd,fuukd,fuukd,fu sifhsifhsifhsifh w&m;vkdw&m;vkd@w&m;vkdw&m;vkd@@@av;av;av;av; ac:vkdac:vkd@ac:vkdac:vkd@@@&a&&a&&a&//&a&////// a'usifhxkH;wdukda'usifhxkH;wdukda'usifhxkH;wdukda'usifhxkH;wdukd &ckdifrif;tqufq&ckdifrif;tqufq&ckdifrif;tqufq&ckdifrif;tqufq ufufufuf eefeef@eefeef@@@ &ckdifvlrsKd;&kd&ckdifvlrsKd;&kd@&ckdifvlrsKd;&kd&ckdifvlrsKd;&kd@@@ ESpfaygif;ajrmufjrm;pGmESpfaygif;ajrmufjrm;pGmusifhokH;ESpfaygif;ajrmufjrm;pGmESpfaygif;ajrmufjrm;pGmusifhokH;usifhokH;usifhokH;a&a&a&a& tpkdiftvm[dtpkdiftvm[dtpkdiftvm[dtpkdiftvm[d cyga&//cyga&//cyga&//cyga&//

&ckdifEkdifiHom;&ckdifEkdifiHom;jzpfzkd&ckdifEkdifiHom;&ckdifEkdifiHom;jzpfzkdjzpfzkd@jzpfzkd@@@twGuftwGuftwGuftwGuf t,ift,ift,ift,ifqkH;qkH;qkH;qkH; pnf;urf;[dzkdpnf;urf;[dzkdpnf;urf;[dzkdpnf;urf;[dzkd@@@vkdyga&@vkdyga&vkdyga&vkdyga&

pnf;urf;qkdpGmpnf;urf;qkdpGmpnf;urf;qkdpGmpnf;urf;qkdpGm wukd,fwnf;pnf;urf;wukd,fwnf;pnf;urf;wukd,fwnf;pnf;urf;wukd,fwnf;pnf;urf;

[dzkd[dzkd@[dzkd[dzkd@@@vkdyga&//vkdyga&//vkdyga&//vkdyga&// *smrefw*smrefwd*smrefw*smrefwddd[m[m[m[m rD;yGdKifhrrD;yGdKifhrSrD;yGdKifhrrD;yGdKifhrSSSmmmm rDrDrDrD ;eDjyxm;au;eDjyxm;au;eDjyxm;au;eDjyxm;au um;oSsif;vloSsum;oSsif;vloSsifum;oSsif;vloSsum;oSsif;vloSsifif;if;;auvnf;;auvnf;auvnf;auvnf; vrf;ukdvrf;ukdvrf;ukdvrf;ukdjzwfjzwfjzwfjzwf vkdvkdvkdvkd@@@rul;//@rul;//rul;//rul;// *syefwd[m*syefwd[m*syefwd[m*syefwd[m

ttttkyfkyfpkvkdufpnf;urf;kyfkyfpkvkdufpnf;urf;pkvkdufpnf;urf;pkvkdufpnf;urf;

&ckdiftrsKd;om;ppfwyf&ckdiftrsKd;om;ppfwyf&ckdiftrsKd;om;ppfwyf&ckdiftrsKd;om;ppfwyf Arakan Nati

Constitution //// a&wkda&&a&wkda&&a&wkda&&a&wkda&&Snfwkd;wufvSnfwkd;wufvSnfwkd;wufvSnfwkd;wufv

Economic Plan

Ethical Code okdokd@okdokd@@@r[kwfr[kwfr[kwfr[kwf Code

tvkyfukdtvkyfukdtvkyfukdtvkyfukd jyjyif;xjyjyif;xjyjyif;xjyjyif;xxefvkyfuwfawxefvkyfuwfawxefvkyfuwfawxefvkyfuwfaw vkvkvkvk yfawcgrSmyfawcgrSmyfawcgrSmyfawcgrSm yk*~KdvfwOD;yk*~KdvfwOD;yk*~KdvfwOD;yk*~KdvfwOD; tusKd;tjrwfukdr=unfhyJtusKd;tjrwfukdr=unfhyJtusKd;tjrwfukdr=unfhyJtusKd;tjrwfukdr=unfhyJukd,fhukd,fhukd,fhukd,fhabababab ;u;u;u;u vkyfaz:ukdifzufvkyfaz:ukdifzufvkyfaz:ukdifzufvkyfaz:ukdifzuf tvkyfrtvkyfrodrf;tvkyfrtvkyfrodrf;odrf;odrf;odrf;odrf;odrf;vkdodrf;vkdvkd@vkd@@@ ooloolllvnf;rodrf;vnf;rodrf;vnf;rodrf;ayvnf;rodrf;ayayay;;;; ;; nOfhnOfheufnOfhnOfheufeufoef;ac:ausmfxdeufoef;ac:ausmfxdoef;ac:ausmfxdoef;ac:ausmfxd wa,muwa,muwa,muwa,mufukdwa,mufapmif;fukdwa,mufapmif;fukdwa,mufapmif;fukdwa,mufapmif; =unfhjyD;=unfhjyD;=unfhjyD;=unfhjyD; tdrfrjyefaytdrfrjyefay;tdrfrjyefaytdrfrjyefay;;;

ttttvkyfvkyfuwfawvkyfvkyfuwfawvkyfvkyfuwfawvkyfvkyfuwfaw Zma=umifhvkyfuZma=umifhvkyfuZma=umifhvkyfuZma=umifhvkyfu av;av;av;av;qkdauqkdauqkdauqkdau trsKd;om;tusKd;trsKd;om;tusKd;pDyGg;trsKd;om;tusKd;trsKd;om;tusKd;pDyGg;pDyGg;pDyGg; National Inte

OD;pm;yD;OD;pm;yD;jyD;auOD;pm;yD;OD;pm;yD; jyD;aujyD;aujyD;au vkyvkyfvkyvky ff fuwfuwfuwfpGmjzpfyga&uwf pGmjzpfyga&pGmjzpfyga&/pGmjzpfyga& /// oooo l&kdl&kdl&kdl&kd@@@tvkyfvkyfaw@tvkyfvkyfawtvkyfvkyfawtvkyfvkyfaw ''\''\\etjrifum;\etjrifum;etjrifum;etjrifum; Do nothing b

left undone jzpfyga&/jzpfyga&/jzpfyga&/jzpfyga&/ pmayopmayopmayopmayo

vkyfrSefvkyfrSefvkyfrSefvkyfrSef;;rodv;;rodvrodvkyf&zkdrodvkyf&zkdkyf&zkd@kyf&zkd@@@

tvkyfcsdefjyD;cgtvkyfcsdefjyD;cgtvkyfcsdefjyD;cgtvkyfcsdefjyD;cg

rvkyfawudpPrusefvkdufpDauhrvkyfawudpPrusefvkdufpDauh”rvkyfawudpPrusefvkdufpDauhrvkyfawudpPrusefvkdufpDauh””” qqqq kdpGmukdpGmukdpGmukdpGmu ““““tvkyfvkyfawcgrSmtvkyfvkyfawcgrSmtvkyfvkyfawcgrSmtvkyfvkyfawcgrSm pdwfygvufygpdwfygvufygpdwfygvufygpdwfygvufyg

,if;ykdifaosS,if;ykdifaosSmifvkyfau,if;ykdifaosS,if;ykdifaosSmifvkyfaumifvkyfaumifvkyfau tvtvkyf[mvkyftvtvkyf[mvkyfkyf[mvkyfkyf[mvkyf rSef;rodrSef;rodrSef;rodrSef;rod wckvnf;rusefwckvnf;rusefjyD;vm;ca&wckvnf;rusefwckvnf;rusefjyD;vm;ca&jyD;vm;ca&”jyD;vm;ca&””” &ckdifEkdifiHom;&ckdifEkdifiHom;&ckdifEkdifiHom;&ckdifEkdifiHom; wdrmav;okdwdrmav;okdwdrmav;okdwdrmav;okd@@@@ *syefwd*syefwd*syefwd*syefwd

''\''\\etjri\etjrietjrifuketjrifukfukdfukddd ppJGjrppJGjrppJGjrppJGjrjrJvufukdifxm;jyD;jrJvufukdifxm;jyD;jrJvufukdifxm;jyD;jrJvufukdifxm;jyD; auvkyfuwf&zkdauvkyfuwf&zkdauvkyfuwf&zkdauvkyfuwf&zkd@@@//@//////

ests ukdolukdol@ukdolukdol@@@xufigxufigxufigxufig ut nothing is

abmt&abmt&abmt&abmt&ajym&auajym&auajym&auajym&au

““““wckauvnf;rvkyfauhwckauvnf;rvkyfauhwckauvnf;rvkyfauhwckauvnf;rvkyfauh

a,aua,aua,aua,au av;av;av;av;

&ckdifusifhxkH;&ckdifusifhxkH;&ckdifusifhxkH;&ckdifusifhxkH; 103103103103 qkdpGm[mqkdpGm[mqkdpGm[mqkdpGm[m Ak'<bmoAk'<bmoAk'<bmoAk'<bmo mukdtajccHxm;a&mukdtajccHxm;a&mukdtajccHxm;a&mukdtajccHxm;a& usifhpkdifjzKdufawusifhpkdifjzKdufawusifhpkdifjzKdufawusifhpkdifjzKdufaw &ckdifEkdifiH[m&ckdifEkdifiH[m&ckdifEkdifiH[m&ckdifEkdifiH[m bk&m;bk&m;bk&m;bk&m; ocifvufxufuyifocifvufxufuyifocifvufxufuyifocifvufxufuyif Ak'<bmomEkdifiHjzkdufvmAk'<bmomEkdifiHjzkdufvmAk'<bmomEkdifiHjzkdufvmAk'<bmomEkdifiHjzkdufvmyga&yga&yga&yga& ,if;usifhpkd,if;usifhpkd,if;usifhp,if;usifhpdd ifrmifrmkkifrmifrm yxrqkH;yxrqkH;yxrqkH;yxrqkH;uZmav;qkdauuZmav;qkdauuZmav;qkdauuZmav;qkdau Ak'<HAk'<HAk'<HAk'<H o&eHo&eHo&eHo&eH udp>mrd/udp>mrd/udp>mrd/udp>mrd/ "rRH"rRH"rRH"rRH o&eHo&eHo&eHo&eH udp>mrd/udp>mrd/udp>mrd/udp>mrd/ oHCoHCHoHCoHCHHH

&ckdifEkdifiHom;ppfp&ckdifEkdifiHom;ppfp&ckdifEkdifiHom;ppfp&ckdifEkdifiHom;ppfppfqkdpGmpfqkdpGmpfqkdpGmpfqkdpGm Ak'<bmomppfppfjzpf&zkdAk'<bmomppfppfjzpf&zkd@Ak'<bmomppfppfjzpf&zkdAk'<bmomppfppfjzpf&zkd@@@//////// t&Sift&Sift&Sift&Sif em*dENem*dENem*dENem*dEN armfuGef;vmarmfuGef;vmarmfuGef;vmarmfuGef;vm

Ak'<bAk'<bAk'<bAk'<bmomomomomusifhpkdifukdmusifhpkdifukdmusifhpkdifukdmusifhpkdifukd

xdef;odrf;apmifhxdef;odrf;apmifha&Smuf&zkdxdef;odrf;apmifhxdef;odrf;apmifha&Smuf&zkda&Smuf&zkd@a&Smuf&zkd@@@//////// trsKd;ukd,ftrsKd;ukd,ftrsKd;ukd,ftrsKd;ukd,f av;apmifha&Smuav;apmifha&Smuav;apmifha&Smuav;apmifha&Smuf&zkdf&zkd@f&zkdf&zkd@@@////////

&ckdifEkdifiH&ckdifEkdifiH&ckdifEkdifiH&ckdifEkdifiH &ckdifvlrsKd;&kd&ckdifvlrsKd;&kd@&ckdifvlrsKd;&kd&ckdifvlrsKd;&kd@@@ ESpfaygif;ESpfaygif;rsm;pGmESpfaygif;ESpfaygif;rsm;pGmrsm;pGmrsm;pGm

&ckdiforwdu&ckdiforwdu&ckdiforwdu&ckdiforwdu &ckdifom;ukd,luwfaw&ckdifom;ukd,luwfaw&ckdifom;ukd,luwfaw&ckdifom;ukd,luwfaw ,if;[ma=umifh,if;[ma=umifh,if;[ma=umifh,if;[ma=umifh tusGef&kdtusGef&kd@tusGef&kdtusGef&kd@@@vlrsKd;vlrsKd;vlrsKd;vlrsKd; ESpfaygif;axmifeefESpfaygif;axmifeef@ESpfaygif;axmifeefESpfaygif;axmifeef@@@csDjyD;acsDjyD;acsDjyD;acsDjyD;a uuuu &&&&yfyfwnfEkdifcyfyfwnfEkdifcwnfEkdifcygwnfEkdifcygyga&//yga&//a&//a&// trsKd;eeftrsKd;eef@trsKd;eeftrsKd;eef@@@oDvoDvoDvukdapmifhaoDvukdapmifhaukdapmifha&ukdapmifha&&qkdpGm[&qkdpGm[qkdpGm[qkdpGm[mmmm vlvlvlvl wa,mufrSmwa,mufrSmwa,mufrSmwa,mufrSm jcDESpfacsmjcDESpfacsmjcDESpfacsmjcDESpfacsmif;eefif;eef@if;eefif;eef@@@wla&wla&wla&wla& trsKd;ukdrapmiftrsKd;ukdrapmiftrsKd;ukdrapmiftrsKd;ukdrapmifhauhauhauhau jcDjcDjcDjcD wacsmif;ryga&vlykdifwacsmif;ryga&vlykdifwacsmif;ryga&vlykdifwacsmif;ryga&vlykdif

ukd,fhtrsKukd,fhtrsKukd,fhtrsKukd,fhtrsKd;ukdd;ukdd;ukdd;ukd

Zma=umifhwnfwefZma=umifhwnfwef@Zma=umifhwnfwefZma=umifhwnfwef@@@cav;qkdpGm[mcav;qkdpGm[mcav;qkdpGm[mcav;qkdpGm[m &ckdifom;&ckdifom;&ckdifom;&ckdifom;wduwduwduwdu &c&c&c&cdddd kkiforukd,iforukd,kkiforukd,iforukd,luwfaw/luwfaw/luwfaw/luwfaw/

o&eHo&eHo&eHo&eH udp>mrdudp>mrdudp>mrdudp>mrd tcsKyftcsKyfajym&tcsKyftcsKyfajym&ajym&zkdajym&zkdzkd@zkd@@@qkdqkdqkdqkdauauauau trsKd;oDvqkdpGmrSmtrsKd;oDvqkdpGmrSmtrsKd;oDvqkdpGmrSmtrsKd;oDvqkdpGmrSm oDvqkdpGmoDvqkdpGmoDvqkdpGmoDvqkdpGm

Ak'<bmomukdqkdvkda&Ak'<bmomukdqkdvkda&Ak'<bmomukdqkdvkda&Ak'<bmomukdqkdvkda&

,if;[ma=umifh,if;[ma=umifh,if;[ma=umifh,if;[ma=umifh

axmheifhaxmheifhaxmheifhaxmheifhaxmheifhaxmheifhaxmheifhaxmheifh *sKdif;axmufeef*sKdif;axmufeef@*sKdif;axmufeef*sKdif;axmufeef@@@ aoSsmufvm;eD&a&vleefaoSsmufvm;eD&a&vleefaoSsmufvm;eD&a&vleefaoSsmufvm;eD&a&vleef@@@wla&@wla&wla&wla& ,if,if;,if,if;;;ykdifrjzpf&atmifykdifrjzpf&atmifykdifrjzpf&atmifykdifrjzpf&atmif apmifhapmifhaosSmufuwfapmifhapmifhaosSmufuwfaosSmufuwfaosSmufuwf zkdhtxl;vkdtyfyga&/zkdhtxl;vkdtyfyga&/zkdhtxl;vkdtyfyga&/zkdhtxl;vkdtyfyga&/ ////

&ckdifEkdifiHom;pdwf"gwfckdifjrJz&ckdifEkdifiHom;pdwf"gwfckdifjrJzkd&ckdifEkdifiHom;pdwf"gwfckdifjrJz&ckdifEkdifiHom;pdwf"gwfckdifjrJzkdkdkd@@@@twGuftwGuftwGuftwGuf tusGef&kdtusGef&kd@tusGef&kdtusGef&kd@@@[m[m[m[m The Bengali Mind b*FvDb*FvDb*FvDb*FvD (ukvm;)(ukvm;)(ukvm;)(ukvm;) pdwf"gwfpdwf"gwfpdwf"gwfpdwf"gwf The Burman Mind Armpdwf"gwfArmpdwf"gwf&kdArmpdwf"gwfArmpdwf"gwf&kd&kd@&kd@@@uuukdem;vnf&zkd/hukdem;vnf&zkd/hkdem;vnf&zkd/hkdem;vnf&zkd/h ukvm;pdwf"gwfqkdukvm;pdwf"gwfqkdpGmukvm;pdwf"gwfqkdukvm;pdwf"gwfqkdpGmpGmpGm eefeef@eefeef@@@ywfoufjyD;auywfoufjyD;auywfoufjyD;auywfoufjyD;au tusGeftusGeftusGeftusGef e,l;a,mufwuUokdvfe,l;a,mufwuUokdvfe,l;a,mufwuUokdvfe,l;a,mufwuUokdvf rSmrSmrSmrSm The Arab Mind qkda&pmtkyfwtkyfukdjyXghef;cyga&qkda&pmtkyfwtkyfukdjyXghef;cyga&qkda&pmtkyfwtkyfukdjyXghef;cyga&qkda&pmtkyfwtkyfukdjyXghef;cyga& ,if;pmtkyfyg,if;pmtkyfyg,if;pmtkyfyg,if;pmtkyfyg tESpfcsKyfutESpfcsKyfutESpfcsKyfutESpfcsKyfu They are not capable of seeing others as others t"dy`g,fut"dy`g,fut"dy`g,fut"dy`g,fu tm&yftm&yfrlqviftm&yftm&yfrlqvifrlqvifwd[mrlqvifwd[mwd[mwd[m tjcm;vlwdukdtjcm;vlwdukdtjcm;vlwdukdtjcm;vlwdukd tjcm;vlwdvkdtjcm;vlwdvkd@tjcm;vlwdvkdtjcm;vlwdvkd@@@jjjjrifEkdifpGrf;r[d//rifEkdifpGrf;r[d//rifEkdifpGrf;r[d//rifEkdifpGrf;r[d// The Burman Mind ArmpdwfuawmhcgArmpdwfuawmhcgArmpdwfuawmhcgArmpdwfuawmhcg wkdif;&if;om;wdukdwkdif;&if;om;wdukdwkdif;&if;om;wdukdwkdif;&if;om;wdukd wkdifwkdif;wkdifwkdif;;&if;om;&if;om&if;om;&if;om;;wd;wdwdwd vkdvkd@vkdvkd@@@jrifjrifjrifjrif EkdifpGrf;r[dvkdEkdifpGrf;r[dvkd@EkdifpGrf;r[dvkdEkdifpGrf;r[dvkd@@@wGd&a&//wGd&a&//wGd&a&//wGd&a&//

&ckdifEkdifiHom;pdwf"gwfyDyDjyifjyif[&ckdifEkdifiHom;pdwf"gwfyDyDjyifjyif[dzkd&ckdifEkdifiHom;pdwf"gwfyDyDjyifjyif[&ckdifEkdifiHom;pdwf"gwfyDyDjyifjyif[dzkddzkd@dzkd@@@qkdpGmqkdpGmqkdpGmqkdpGm ---- (1)(1)(1)(1) *smrefwdykdifpnf;urf;[d&zkd*smrefwdykdifpnf;urf;[d&zkd@*smrefwdykdifpnf;urf;[d&zkd*smrefwdykdifpnf;urf;[d&zkd@@@//////// (2)(2)(2)(2) *syefwdykd*syefwdykdif*syefwdykd*syefwdykdififif tvkyfukdtvkyfukdtvkyfukdtvkyfukd jyjyif;xxefvkyf&zkjyjyif;xxefvkyf&zkdjyjyif;xxefvkyf&zkjyjyif;xxefvkyf&zkddd@@@@//////// (3)(3)(3)(3) trsKdtrsKd;ukdapmifh&zkdtrsKdtrsKd;ukdapmifh&zkd;ukdapmifh&zkd@;ukdapmifh&zkd@@@//////// (4)(4)(4)(4) Ak'<bmeefAk'<bmeef@Ak'<bmeefAk'<bmeef@@@ Ak'<bmukd,fusifhw&m;Ak'<bmukd,fusifhw&m;Ak'<bmukd,fusifhw&m;Ak'<bmukd,fusifhw&m; ( Code of Ethics ) oDvukdapmifh&zkdh//oDvukdapmifh&zkdh//oDvukdapmifh&zkdh//oDvukdapmifh&zkdh// (5)(5)(5)(5) ukvm;pdwfukvm;pdwf"gwfukvm;pdwfukvm;pdwf "gwf"gwf/"gwf /// ArmpdwfArmpdwf"gwfArmpdwfArmpdwf "gwf"gwfukdod&zkd"gwf ukdod&zkdukdod&zkd@ukdod&zkd @@@////////

ygarmuQa'gufygarmuQa'gufwmat;ausmfygarmuQa'gufygarmuQa'gufwmat;ausmfwmat;ausmfwmat;ausmf

e,l;a,mufjrKde,l;a,mufjrKd@e,l;a,mufjrKde,l;a,mufjrKd@@@

08/18/201108/18/201108/18/201108/18/2011