Sie sind auf Seite 1von 4

MINI PASIRKA, tip PR 255

NAMENA Namenjena je za preradu ko{ti~avog i jagodi~astog vo}a: vi{anja, {ljiva, jagoda, malina, breskvi, kajsija, {ipurka, kao i jabu~astog vo}a: jabuka, kru{aka, dunja, itd, koje se prethodno moraju izdrobiti uz pomo} ma{ine za drobljenje (preporuka: Ma{ina za drobljenje, tip PR 114 ili PR 114 M). Kod povr}a pasirka se mo`e upotrebiti za preradu paradajza, {argarepe, cvekle, itd, tako|e uz odgovaraju}u prethodnu pripremu.

br. listova: 4 list broj: 1

obradio: datum 1994 god.

MINI PASIRKA tip PR 255

Beograd

NA^IN RADA

Ma{ina se radi i isporu~uje u dve osnovne varijante: kao jednostepena mini pasirka, i kao kaskada pasirki - vi{estepena (PR 255 / 2). Ukoliko je potrebno samo odvajanje ko{tica, isporu~uje se samo jedna pasirka sa odgovaraju}im sitom, pomo}u kojeg se odvajaju krupni delovi poko`ice i ko{tica, uobi~ajeno perforacije 2-6 mm. Ako je potrebno dobiti veoma finu pastu, ugra|uje se odgovaraju}e sito sa sitnom perforacijom (i do 0,4 mm), gde se odvajaju najsitniji ~vrsti delovi plodova. Gotova fino ispasirana masa sliva se u prihvatni sud, odakle se pumpom odvodi na dalju tehnolo{ku preradu (ovaj deo opreme ne spada u obim standardne isporuke). Pojedine proizvode potrebno je prethodno pripremiti za pasiranje. Ta priprema se kod {ipurka sastoji u blan{iranju, kod mrkve i cvekle u blan{iranju i drobljenju, tako|e i dunja, a ostalo jabu~asto vo}e potrebno je samo izdrobiti. Sva re{enja, najkvalitetniji ugra|eni materijali i delovi su identi~ni kao i na industrijskim ma{inama velikih kapaciteta, tako da je mini pasirka PR 255 prava mini industrijska univerzalna ma{ina

br. listova: 4 list broj: 2

obradio: datum 1994 god.

MINI PASIRKA tip PR 255

Beograd

TEHNI^KE KARAKTERISTIKE
Kapacitet pasirke zavisi od vrste proizvoda, zrelosti plodova i od prethodne pripreme, za one proizvode za koje je taj tretman neophodan. Kapacitet zavisi, svakako, i od veli~ine otvora na situ (ako su otvori na sitima manji i kapacitet je samim tim manji). Sita za pasirke proizvode se sa slede}im otvorima: 0,4/ 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2, / 2,5 / 3,5 / 4 / 6 / 8 mm, s tim {to se ma{ina isporu~uje sa jednim sitom, po `elji kupca, a ostala sita se posebno naru~uju. Na osnovu iskustva mo`e se ra~unati sa kapacitetom od min 200-500 kg/h. Snaga pogonskog elektro motora iznosi 1,5 kW. Mini pasirka PR 255 predvi|ena je za monta`u zajedno sa mini mlinom za vo}e tip PR 114M, ~ime se za odre|ene vrste vo}a mo`e ostvariti kontinualni tehnolo{ki proces industrijskog tipa.

br. listova: 4 list broj: 3

obradio: datum 1994 god.

MINI PASIRKA tip PR 255

Beograd

br. Listova: 4

obradio:

list broj: 4

datum: 1994 god

MINI PASIRKA tip PR 255

Beograd