,vy.o Ü32.

I n g . B E N N O O E P A U S C H E G * Lector univ. GRETE K L A S T E R - U N G U R E A N U

Germana
pentru

ingineri şi tehnicieni
Coordonator Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

EDITURA TEHNICĂ • BUCUREŞTI

?cA 0 ;

Grfoyu}

BIBLIOTECA MUNICIPALA ,' '. 3 1 D O V E A N U -

Inventar n r . ins.

w

Redactori: Nina Diaconescu, ing. Constantin Marin Tehnoredactor: Nicolae Şerbănescu Coperta şi supracoperta: Eugen Kery
Coli de tipar 35. Planşe l. Tiraj 9300 + 90 + 40 exemplare legate C. Z. 43-8:62 Tiparul executat sub comanda nr. 103 la întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu nr. 89—97 Bucureşti Republica Socialistă România

"•«ectSu***

CUVÎNT INAINTE

Dezvoltarea industriei noastre este strîns legata ie relaţiile tehnicoştiinţifice şi economice cu ţările avînd un înalt nivel de dezvoltare tehnică. între aceste ţări se numără şi Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Austria, Elveţia, precum şi ţările nordice şi altele, unde limba germană este un mijloc de comunicare folosit în legăturile economice inter­ naţionale. De asemenea, pentru completarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor în pas cu dezvoltarea rapidă a tehnicii moderne, există o literatură vastă în toate do­ meniile tehnice, publicată în limba germană, material informativ, care stă la dispoziţia inginerilor şi tehnicienilor în bibliotecile instituţiilor de documentare, de proiectare, în uzine şi fabrici, în întreprinderi de export şi import, în bibliote­ cile facultăţilor tehnice etc. Legăturile directe cu reprezentanţii firmelor străine, interpretarea corectă a diverselor cataloage pentru achiziţionarea maşinilor, a manualelor şi instrucţiu­ nilor pentru exploatarea utilajelor şi instalaţiilor sau ducerea de tratative cu reprezentanţii firmelor străine care cumpără de la noi maşini-unelte, tractoare, utilaje de foraj etc. implică adesea cunoaşterea limbii germane. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că numărul inginerilor şi tehni­ cienilor care sînt trimişi în străinătate pentru specializare sau ca participanţi la diverse conferinţe şi congrese internaţionale este în permanentă creştere. Fără cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională, printre care se numără şi limba germană, cadrele chemate să lucreze în domeniile menţionate şi să reprezinte ţara noastră, nu pot face faţă acestor sarcini. Lucrarea „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este o încercare de a veni în sprijinul inginerilor şi tehnicienilor în vederea însuşirii limbii germane şi familiarizării — pe cit este posibil în cadrul unei asemenea lucrări — cu voi cabularul şi limbajul tehnic german. Desigur că nu este posibil de a se cuprinde toate domeniile tehnice, chiar numai cu cîte o singură lecţie. De aceea autorii au considerat util de a alege ca bază ramura construcţiilor de maşini, ca cea mai răspîndită în ţara noastră, şi care cuprinde un însemnat număr de cuvinte de bază valabile şi pentru alte ramuri înrudite. Lucrarea cuprinde 25 de lecţii, 15 articole tehnice de interes general ca lec­ tură suplimentară, începînd cu lecţia a 11-a, precum şi o culegere de dialoguri

4

CUVÎNT I N A I N T E

şi conversaţii de uz cotidian pentru cei care intră în contact direct cu inginerii şi tehnicienii străini sau sînt trimişi în străinătate şi deci nevoiţi să se informeze sau să se orienteze în mijlocul unei populaţii care vorbeşte limba germană. Pe lîngă aceste două părţi de fond ale cărţii, o a treia parte dă cheia de rezolvare a celor 580 exerciţii, pe care cititorii studioşi o pot consulta spre a controla încercările lor proprii de soluţionare. Un vocabular german-român de circa 2400 cuvinte, cu indicaţia caracteru­ lui lor gramatical şi a lecţiei în care au apărut, oral şi în scris, încheie volu­ mul. O scurtă bibliografie orientează asupra surselor principale de documentare. Chiar şi o răsfoire sumară a cuprinsului dă o impresie de ordine strictă, de migală şi competenţă, calităţi indispensabile pentru acest gen de manuale. O examinare mai atentă revelează multe alte avantaje. Succesiunea lecţiilor introduce treptat cititorul atît în elementele de bază ale limbii germane cît şi în bazele tehnologiei industriale moderne. Reguli gra­ maticale şi excepţiile de la acestea uşurează înţelegerea topicii şi a modului de exprimare a limbii germane. Pe măsură ce lexicul şi gramatica se complică, se adîncesc şi problemele tehnologice. Această înaintare progresivă pe ambele planuri nu se puteau realiza în bune condiţii, decît prin colaborarea strînsă între un autor filolog şi altul tehnolog, ambii erudiţi în specialitatea lor şi cunoscînd perfect limba germană precum şi limba română. „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" se adresează tuturor inginerilor şi tehnicienilor din instituţiile de cercetare şi proiectare, din uzine şi fabrici, din întreprinderile de export şi import, precum şi studenţilor din facultăţile tehnice din ţară. Este de presupus că toţi cei vizaţi vor primi cu interes apariţia acestei cărţi şi o vor utiliza din plin.
Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

CUPRINSUL

Introducere Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană PARTEA I Lehrstück 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lehrstück 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Lehrstück 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Lehrstück 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 1. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Articolul hotărît, nehotărît şi nehotărît negat Pronumele demonstrativ „das" Pronumele interogativ „was" ? Propoziţia interogativă Numeralul cardinal 1 — 12 2. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Pronumele personal Adjectivul predicativ Conjuncţia „auch" Pluralul substantivelor 3. Das Werkzeug Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Prezentul indicativ al verbelor Prezentul indicativ al verbului „sein" Substantive compuse Substantive derivate 4. Die Werkbelegschaft Pronunţare şi ortografie Prezentul indicativ al verbului „haben" Cazul acuzativ al substantivelor Valenţa verbelor Pronumele interogativ „wer ?" Prepoziţii cu acuzativul Verbe derivate

12 12

32 36 37 39 40 40 41 43 48 49 50 51 52 57 64 65 66 69 69 72 75 78 80 80 82 85 86 87 89 92 94 96 98 100 100 101 102 105 108 109

Lehrstück 5. Meßgeräte 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pronunţare şi ortografie Cazul dativ al substantivelor Prepoziţii cu dativul Valenţa verbelor (continuare) Substantivarea infinitivului Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît Pronumele indefinit „man" Cazurile dativ şi acuzativ al unor substantive masculine (completare)

Lehrstück 6. I m Konstruktionsbüro 6.0 Pronunţare şi ortografie 6.1 Verbe corespondente

/

6

CUPRINSUL

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Lehrstück 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Lehrstück 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Lehrstück 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Prepoziţii bicazuale Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (continuare şi rezumare) Valenţa verbelor (continuare) Ordinea părţilor sintactice Substantive compuse (continuare) 7. Zählen und Rechnen Pronunţare şi ortografie Numeralele cardinale Numeralele ordinale Imperativul de politeţe Cazul genitiv al substantivelor Negaţia „nicht" Substantive derivate (-ung) Valenţa verbelor (continuare) 8. Die Maßeinheiten Pronunţare şi ortografie Verbe cu modificări vocalice Declinarea substantivelor (sinteză şi recapitulare) Pronume demonstrative Substantive derivate Valenţa verbelor Genul substantivelor compuse cu „Meter" 9. Die Metalle Pronunţare şi 'ortografie Adjectivul atributiv Pronumele interogative Verbe derivate Valenţa verbelor Substantive compuse (continuare) Adjective compuse

112 118 119 102 102 125 128 129 132 133 134 136 138 139 141 143 144 145 151 153 153 154 156 159 159 163 165 167 167 168 170 172 173 176 177 180 180 182 1S2 184 187 188 191 193 196 198 198 400

Lehrstück 10. Das Werk. Unsere Erzeugnisse 10.0 Pronunţare şi ortografie 10.1 Pronumele posesiv 10.2 Pronumele personal (completare) 10.3 Verbe modale 10.4 Infinitivul prepoziţional 10.5 Pronume indefinite 10.6 Valenţa verbelor 10.7 Substantive compuse (continuare) Lehrstück 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11. Die Gießerei Pronunţare şi ortografie Verbe separabile Cadrul sintactic al propoziţiei germane Comparaţia adjectivelor Adverbele pronominale Valenţa verbelor Cuvinte prescurtate Lectura suplimentară: „Die Strahltechnik"

CUPRINSUL

7

Lehrstück 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Lehrstück 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

12. I m Werkstoff lager Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Verbe reflexive Adverbele „her" şi „hin" Cuvinte interogative Omiterea unor părţi sintactice Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Werkstoffe" 13. Die Werkstoffprüfung. Pronunţare şi ortografie Participiul perfect al verbelor Diateza pasivă Pronumele impersonal „es" (completare) Participiul prezent Numerale compuse Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii Valenţa verbelor

202 205 206 207 209 210 210 211 213 215 219 219 221 224 224 226 226 227 229 231 234 235 237 238 240 241 242 244 247 248 250 251 252 254 255 258 261 261 264 265 269 269 271 273 276 277 280 281

coordonatoare

1

Lehrstück 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Lehrstück 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Lehrstück 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

Lectura suplimentară: „Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung" 14. Die Werkzeugmaschinen Pronunţare şi ortografie Perfectul verbelor Imperativul familiar înlocuirea substantivelor Indicarea măsurilor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (I) 15. Die Kaltverformung in der Stanzerei Pronunţare şi ortografie Diateza pasivă (completare) Prepoziţii cu genitivul Verbul modal „lassen" Substantive verbale Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (II) 16. Die Verarbeitung der Kunststoffe Pronunţare şi ortografie Părţile sintactice (sinteză) Propoziţii secundare (subordonate) Imperfectul verbelor Adjective derivate Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (III) 17. Das Schweißen Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative Pronumele relative Pronumele reciproc

I

Lehrstück 17.0 17.1 17.2 17.3

8

CUPRINSUL

17.4 17.5 17.6 17.7 Lehrstück 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 Lehrstück 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

Comparaţia adjectivelor, participiilor şi adverbelor compuse Substantive nearticulate Sensul substantivelor compuse Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Das Gasschmelzschweißen" 18 : Der Werkzeugbau Pronunţare şi ortografie Infinitivul prepoziţional (completare) Propoziţii infinitivale Conjuncţii subordonatoare Poziţia predicatului în propoziţia regentă Perfectul verbelor modale Substantive derivate (completare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectură suplimentară: „Über Elektroerosion" 19: Korrosion Pronunţare şi ortografie Propoziţii subordonate neintroduse Propoziţii finale Comparaţia adverbelor Numerale fracţionare Structura, poziţia şi regimul prepoziţiilor (sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Symbiose zwischen Zink und Lack"

282 282 283 285 286 289 292 292 293 295 296 297 298 301 303 304 306 307 310 311 312 313 316 317 319 322 322 324 326 326 327 329 330 332 333 335 338 339 343 344 346 349 350 352 355 359 362 363

Lehrstück 20: Die Montage 20.0 Pronunţare şi ortografie 20.1 Locuţiuni cu verbe funcţionale 20.2 Adjective şi participii substantivale 20.3 Genitivul numelor proprii 20.4 Verbe cu funcţia de verb modal 20.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară; „Gilberths MTM-Methode" Lehrstück 21: Der innerbetriebliche Transport 21.0 Pronunţare şi ortografie 21.1 Mai mult ca perfectul 21.2 Propoziţii subordonate temporale 21.3 Parafrazarea genitivului 21.4 Cuvinte polisemantice 21.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Lager- und Fördertechnik" Lehrstack 22 : Die Kunststoffe in der Technik 22.0 Pronunţare şi ortografie 22.1 Viitorul I al verbelor 22.2 Formele verbale (sinteza I) 22.3 Atributul dezvoltat 22.4 Cuvinte similare 22.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Die Kunststoffe im Autobau"

CUPRINSUL

9

Lehrstück 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4

23 : Die Pulvermetallurgie Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative continuative Construcţii participiale; Modul conjunctiv al verbelor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über das Entwerfen pulvermetallurgisch herzustellender Teile" 24 : Das Explosionsverformen von Metallen Pronunţare şi ortografie Apoziţia; Verbe cu regim prepoziţional (sinteză) Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză) Familii de cuvinte Valenţa verbelor Lectura suplime ntară :„ Ü ber Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen" 25 : Automation Pronunţare şi ortografie Vorbirea indirectă Conjunctivul I Modurile şi diatezele verbale (Recapitulare şi sinteză) Propoziţii subordonate prescurtate Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Automatische Fertigungsstraßen"

365 367 368 370 371 375 377 379 382 382 384 387 391 392 394 396 399 400 403 407 410 411 416 418

Lehrstück 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5

Lehrstück 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6

PARTEA A II-A

Gespräch 1: Gespräch 2: Gespräch 3: Gespräch 4: Gespräch 5: Gespräch 6: Gespräch 7: Gespräch 8: Gespräch 9: Gespräch 10:

Die Zeit Die Uhrzeit; Die Reise: I m Hotel In der Gaststätte In der S t a d t : Ein Besuch auf der Leipziger Technischen Messe Eine Stadtrundfahrt durch München Einkäufe Die Heimreise:

422 427 433 438 444 449 455 460 465 470

PARTEA A III-A

Cheia exerciţiilor Semne de prescurtare a unor cuvinte din limba germană Dicţionar german-român Indice alfabetic de probleme gramaticale şi lexicale Bibliografie

476 530 531 558 560

INTRODUCERE

„Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este axată pe teme şi texte teh­ nice, spre deosebire de alte lucrări valoroase apărute la noi în ţară pentru învăţarea limbii germane. Limbajul tehnic german diferă de limbajul uzual nu numai prin numărul mare de termeni tehnici dar, în multe cazuri, şi prin felul de formulare a diverselor probleme tehnice, prin felul de exprimare a gîndirii tehnice. Structura manualului. Lucrarea de faţă este alcătuită din trei părţi. Partea I conţine 25 de lecţii, dintre care primele cuprind baza grama­ ticală necesară pentru înţelegerea textelor mai dificile din lecţiile următoare. Cele 25 de lecţii tratează diferite probleme tehnice sub forma de texte descrip­ tive şi de dialog. Partea a Ii-a cuprinde 10 dialoguri, conversaţii pe teme uzuale despre călătorii, la hotel, la restaurant, la ghişeele poştei, la vizitarea unui tîrg de mostre în străinătate etc. Partea a IlI-a conţine cheia exerciţiilor, o listă de prescurtări uzuale folosite atît în manual cît mai ales în reviste şi cărţi tehnice, vocabularul germanromân, bibliografia şi alte anexe. Structura lecţiilor. Fiecare lecţie cuprinde: A. — un text tehnic axat pe tema indicată de titlul lecţiei, B. —rubrica „Vocabular", C. — rubrica „Explicaţii şi exerciţii", iar începînd cu lecţia a 11-a şi un punct D. — „Lectură suplimentară" cuprinzînd un scurt articol tehnic cu vocabularul respectiv. T e x t e l e sînt însoţite de un număr de ilustraţii şi desene tehnice pentru uşurarea înţelegerii şi sugerarea situaţiei schiţate. Ele cuprind evidenţieri ale unor cuvinte, forme şi structuri gramaticale cu trimiterea -— prin interme­ diul notelor de la subsolul paginii — la punctul respectiv din capitolul „Expli­ caţii". Textele primelor trei lecţii sînt dublate în întregime de transcrierea lor fonetică, venită în sprijinul însuşirii cît mai repede a citirii corecte. î n privinţa v o c a b u l a r e l o r lecţiilor sînt de menţionat urmă­ toarele : 1. Substantivele sînt prezentate de la început cu articolul hotărît 1 ), cu indicarea accentului principal şi a lungimii vocalei accentuate 2 ), cu desi> î n vocabularul alfabetic din partea a I l I - a a manualului s-a înlocuit articolul hotărît cu indicarea genului prin literele m., f., n. (masculin, feminin, neutru), completîndu-se totodată numărul lecţiei unde apare pentru prima dată cuvîntul. 2 ) — = vocală lungă sau diftong; •;• = vocală scurtă. Un cuvînt nemarcat are o vocală radicală scurtă.
x

(Exemplu: das Aufbringen. cu toate acestea. adică: aplicarea sau punerea sau depunerea). Punctul şi virgula (. -s. sînt date din nou în vocabularul alfabetic general. Virgula (. totuşi. -e = nitul. Astfel se explică complexitatea indicaţiilor posibile la unele verbe ca de pildă la verbul: Infinitivul eintretenAccentul Imperfectul ( I . se indică în vocabularul general toate sensurile învăţate. apare şi indicarea în paranteză a modificărilor vocalice la prezent (lecţia a 8-a). trat ein.'-n = bucşa). *' Toate aceste indicaţii. = „şi") marchează o enumerare de sensuri apropiate (Exemplu: bewegen = a mişca. doar). ci prin menţiunea vb. Substantivele care nu au plural sînt marcate cu menţiunea f. refl. = măsu­ rarea). . vocalei la prezent 3. a verbului auxiliar (lecţia a 14-a) şi a formei imperfectului la verbele de conjugare tare (lecţia a 16-a) 4 ). î n vocabularul general diferă numai indicarea diatezei reflexive.pl. a structurii separabile (lecţia a 11-a). care nu este d a t ă prin pronumele reflexiv „sich". perfect ist eingetreten) verbul auxiliar Modificarea. 3> Numai la substantivele masculine şi neutre. a participiului perfect (lecţia a 13-a). / v e r b separabil Participiul. iar pe măsură ce proble­ mele gramaticale respective au fost explicate. De exemplu pentru cuvintele care apar în diferitele lecţii cu mai multe sensuri. la substantivele feminine genitivul nediferenţiindu-se prin desinenţă de nominativ. a pune în mişcare). cum să nu.) marchează o enumerare de sensuri mai deosebite unele de altele (Exemplu: doch = ba da. cel legat de contextul dat în lecţia respectivă. (Exemple: der Niet. = aplicarea / punerea / depunerea. = verb reflexiv. pl. Pentru edificarea asupra altor sensuri ale cuvintelor polisemantice recomandăm a se recurge la un dicţionar mai mare. necesare pentru cunoaşterea conjugării verbelor. a diatezei reflexive (lecţia a 12-a).12 INTRODUCERE nenţa genitivului singular3) şi a nominativului plural. die Büchse. referindu-se şi la verbele învăţate pînă la lecţia a 16-a. pi. f. (Exemplu: das Messen. Sensul cuvintelor este de obicei. -(e)s. f. -s. în vederea înţelegerii exacte a sensuri­ lor indicate este necesar a se observa cu atenţie punctuaţia în traducerea cuvintelor: Astfel: Bara oblică (/ = sau) marchează variante sau elemente facultative. 2. Verbele sînt prezentate la început numai la forma infinitivului cu indicarea accentului principal ca şi la substantive.

polisemie. de răspîndire generală şi frecvenţă gene­ rală m a r e . l > Recomandăm a se studia cu atenţie tabelul din capitolul „Pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere". pag. de specialitate diferită. b) Problemelor lexicale (structura cuvintelor. Vocabularul lecturilor suplimentare nu este cuprins în vocabularul general din partea a IlI-a a manualului. .INTRODUCERE 13 Rubrica E x p l i c a ţ i i ş i e x e r c i ţ i i dă indicaţii cu privire la: a) Pronunţarea. familii de cuvinte. Ele sînt concepute totodată şi ca un model pentru cel care studiază spre a continua şirul exemplelor pînă la deplina însuşire a problemelor care se pun în funcţie de viteza de învăţare a fiecărui individ în parte. vocabular care se compune mai ales din două categorii de cuvinte: a) vocabular de bază. în numeroase cazuri. de limbajul general literar sau cotidian. î n afară de aceste aproximativ 2 000 de cuvinte cuprinse în vocabularul alfabetic din partea a IlI-a. unde este nevoie. rubrica „Semnul fonetic". pe principiul repetiţiei şi al aplicării faptelor lingvistice identificate şi explicate anterior. î n cele 25 de lecţii ale părţii I şi în cele 10 dialoguri din partea a Ii-a se transmite cititorilor un vocabular de circa 2 000 de cuvinte din lexicul limbii germane contemporane. 18 pînă la 23. Conţinutul lingvistic al manualului. care diferă şi în privinţa ordinei de urgenţă. necesar categoriei de cititori cărora li se adresează manualul de faţă.a) care se pun cu acuitate în limbajul tehnic. accentuarea şi ortografia corectă a cuvintelor şi struc­ turilor mai dificile ale textului respectiv. începînd cu o descriere concisă a problemei cu exemple edificatoare urmate imediat de exerciţii corespunzătoare. b) vocabularul tehnic. E x e r c i ţ i i l e sînt numerotate de la 1 pînă la 580. neologisme. L e x i c u l . s-a ţinut seama pe cît posibil de principiul frecvenţei şi al caracterului uzual în limbajul tehnic. li s-au acordat în manualul de faţă o atenţie deosebită. Exerciţiile urmăresc să înlesnească celui care studiază familiarizarea cu structurile gramaticale şi lexicale ale limbii germane. şi la alfabetul fonetic internaţional x ). recurgîndu-se. c) î n ce priveşte problemele gramaticale cuprinse în textul lecţiei. Cele 4—5 probleme gramaticale şi lexicale extrase din textul a cîte unei lecţii sînt tratate fiecare separat. ş. L e c t u r a s u p l i m e n t a r ă reprezintă un exerciţiu sintetic de lectură şi aplicare a cunoştinţelor acumulate prin studiul lecţiilor 1—10. cititorului i se oferă încă un număr de circa 600 de cuvinte prin intermediul lecturilor suplimentare. fapt care facili­ tează căutarea rezolvării corecte (acolo unde este cazul) sub numărul res­ pectiv la „Cheia exerciţiilor" din partea a IlI-a a manualului. uzual.

Manualul de faţă se adresează inginerilor şi tehnicienilor care au mai venit cîndva în contact cu limba germană (în şcoală. De aceea s-a acordat o atenţie deosebită relevării caracterului siste­ matic al faptelor de limbă. principiu accentuat în zilele noastre de lingvis­ tica confrontativă. iar în domeniul ortografiei •— asupra principalelor dificultăţi care apar în redarea sunetelor limbii germane. conversaţii. vocabularul relativ redus al manualului de faţă corespunde necesităţii unei selecţii şi unui dozaj asimilabil pentru cel care studiază. mai puţin la conversaţii cotidiene. dicţionare. î n domeniul pronunţării s-a insistat asupra acelor particularităţi ale limbii germane care asigură înţelegerea sensului comunicării. Luarea în consideraţie şi punerea în corelaţie a caracterului specific al diferitelor limbi naţionale. frecvent întîlnite în texte tehnice.). ') v. în depla­ sări s. relativ puţin adaptate. Indicele problemelor gramaticale. principalele structuri morfologice şi sintactice al limbii germane contemporane l. lăsînd la o parte excepţiile şi aspectele mai puţin frecvente. . într-o ordine dictată de specificul limbajului tehnic. Concepţia ştiinţifică şi metodică a manualului. Rezultatele cer­ cetărilor socio-lingvistice îşi găsesc oglinda în manualul de faţă în tratarea limbajului tehnic ca fenomen lingvistic evident cu particularităţile sale spe­ cifice.14 INTRODUCERE Avînd în vedere marea bogăţie a lexicului limbii germane contemporane. în cadrul manualu­ lui de faţă. Totuşi. în familie. pentru a veni în ajutorul începătorilor neiniţiaţi. Partea a IlI-a. a raportului structurilor limbii germane faţă de structurile echi­ valente ale limbii române. Selecţia şi prezentarea problemelor de limbă s-au făcut în lumina concepţiei moderne despre limbă ca principal sistem de semne pus în slujba comunicării în interiorul societăţii umane. şi contrastivă. Structurile gramaticale. se porneşte în primele lecţii de la formele şi structurile cele mai simple. cu consecvenţă. care diferă de limbajul tehnic în privinţa cantităţii şi calităţii diferitelor probleme gramaticale şi de stil. Aşa se explică progresia rapidă şi pornirea — începînd din lecţia a 4-a — de la texte coerente mai ample. acordîndu-se atenţia cuve­ nită fixării (sau reactivizării) lor. sublinierii a ceea ce este principal şi esenţial.a. Ele asi­ gură înţelegerea lecturilor tehnice în vederea documentării. dar este totodată conceput ca o bază pe care ulterior şi cu ajutorul altor mijloace (lecturi. precum şi de teoria modernă a învăţării limbilor străine. manuale) se pot grefa cunoştinţe lexicale mai ample. de limbă-standard. precum şi al celor care au mai uitat din cunoştinţele de bază. dat fiind că textele neadaptate (sau puţin adaptate) cuprind numeroase probleme de limbă care trebuie explicate şi însuşite. ceea ce impune la rîndul său macrostructura lecţiilor. precum şi parti­ ciparea la discuţii în domeniul tehnic. a determinat relevarea. fără a se intra în amănunte sau explicaţii teoretice. Manualul cuprinde.

precum şi Editurii tehnice datorită căreia acest manual vede lumina tiparului. ci intenţionează să fie un îndrumător practic pentru însuşirea limbajului tehnic german ca instrument de comunicare. Pentru autocontrolul privitor la însuşirea materiei. forme de bază etc. orice limbă străină nu poate fi învăţată fără participarea şi munca activă din partea ace­ luia care doreşte să şi-o însuşească. dr. Recomandări privind folosirea manualului.). b) După prima lectură (fără glas) şi înţelegerea conţinutului textului. la cheia exerciţiilor. de docu­ mentare şi de lucru pentru inginerii şi tehnicienii ţării noastre. Partea a Ii-a a manualului se va studia ca şi cele 25 de lecţii. recomandăm a le studia la rînd şi a nu începe studiul unei lecţii pînă nu s-au însuşit lecţiile premergătoare. î n încheiere dorim cititorilor noştri spor în învăţarea limbajului tehnic german cu ajutorul lucrării de faţă. doc. Acad. Aurel Avramescu pentru îndrumările competente primite în vederea orientării textelor manualului. întrucît între cele 25 de lecţii există o oarecare înlănţuire. Le mulţumim anticipat pentru sugestii în vederea îmbunătăţirii unei eventuale ediţii noi. în grup. la capitolele din rubrica „Explicaţii". AUTORII . Indiferent de metoda folosită. recomandăm a rezolva exerciţiile cu multă atenţie şi a verifica ulterior. Mulţumim. desinenţă. învăţarea unei limbi străine cere efort. f) Efectuarea exerciţiilor de sinteză (ultimele 2—3 din fiecare lecţie). apoi în scris. exactitatea rezolvării. g) Parcurgerea lecturii suplimentare (acolo unde există). atenţie şi perseverenţă. Simpla citire a lecţiilor sau a exerciţiilor nu este suficientă. căutîndu-se în vocabular cuvintele necunoscute şi dîndu-se curs trimiterilor prin intermediul notelor de subsol. a textului. de asemenea. fără grabă. iar însu­ şirea cuvintelor şi a dialogurilor se va face eventual prin exersare. recomandăm ca etalon efectuarea orală liberă a exerciţiilor de sinteză din cadrul celor 25 de lecţii precum şi a exerciţiilor de aplicare date pe marginea dialogurilor din partea a Ii-a. memorarea cu glas tare a cuvintelor. cu toate indicaţiile date în vocabular (articol. De asemenea.INTRODUCERE 15 Manualul nu urmăreşte informarea teoretică a cititorului asupra speci­ ficului limbii germane. ing. Recomandăm de aceea ca fiecare lecţie să fie studiată temeinic înainte de a se trece mai departe. înţelegem prin studiu temeinic următoarele faze: a) Citirea atentă. d) Recitirea explicaţiilor gramaticale şi efectuarea exerciţiilor mai înth oral (cu glas tare). c) Parcurgerea exerciţiilor de pronunţare şi ortografie. e) Recitirea textului cu glas tare.

M n. F g.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII Î N LIMBA GERMANĂ I. E f. I a h J k. şi ß sînt foarte frecvent folosite. dar alfabetul limbii germane cuprinde literele qu. x . R iot ca el em en o pe cu er s.1) Litera Denumirea Litera Denumirea Litera Denumirea a. X e ef ghe ha i y. C d. Literele k. Literatura tehnică se tipăreşte în toate ţările unde se vorbeşte limba germană exclusiv cu litere latine. H i. T u. N o. G h. > în scrieri şi tipărituri mai vechi. L m. Y z. nu-şi mai găseşte aplicaţie. în schimb nu sînt considerate ca făcînd parte din alfabetul german literele cu semne dia­ critice (cum ar fi ă. A b. cu unele diferenţe faţă de alfabetul limbii române. s > B se pronunţă [s]. U v. Alfabetul în limba germană contemporană se folosesc literele alfabetului latin. ş şi ţ în limba română). V w. ß. w şi y care se folosesc în scrierea română numai pentru redarea unor cuvinte străine. S ß2) es es-ţet te u fau ve ics üpsilon be ţe de t. P qu. W x. î. se folosea frecvent aşa-numitul „scris gotic" care. Z tet Numărul de litere este egal cu cel din alfabetul limbii române (27). astăzi. D e. B c. pînă la mijlocul secolului al XX-lea. Q " r. w. K 1. O P.

4 > Pentru alte amănunte. dicţionarele de pronunţare indicate în bibliografia manu­ alului.1' — Grupuri specifice de litere care redau împreună un singur fonem şi care trebuie deci identificate şi reţinute ca unităţi de pronunţare pentru ca citirea şi scrierea să se desfăşoare curgător. în scrierea germană se mai folosesc: — Litere cu semne diacritice: ä. ci») zz (ţ) ei (ae) eu (oö) ^ ^ g ^ II.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII !N LIMBA GERMANĂ 17 Cele 27 de litere ale alfabetului nefiind suficiente pentru redarea numă­ rului mult mai mare de sunete ale limbii germane. Grupuri pentru vocale aa (a lung) ee (e lung) oo (o lung) ie (i lung) ah (a lung) ah (e* lung) eh (e lung) oh (o lung) öh (ö lung) ieh (i lung) ih (i lung) uh (u lung) üh (ü lung) specifice de litere pentru consoane bb (b) dd (d) ff (f) gg (g) 11 (1) mm (ra) n n (n) PP (P) rr (r) ss (s) eh (h») c k *)• (k) ng (n din „bancă") ph (f) rh (r) sch (ş) th (t) pentru ai (ae) au (ao) äu (oö) diftongi pentru africate chs (cs) gs (cs) Pf (Pf) tz*> (ţ) tsch (ce. v. Pronunţarea literelor şi a grupelor de litere în pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere. 3 ! tz se scrie în loc de zz în cuvinte de origine germană. ö. „Pronunţarea literelor şi a gru­ purilor de litere" şi punctul III. în limba germană există numeroase deosebiri faţă de rostirea literelor din limba română. J ) Indicaţii pentru pronunţarea Umlautelor v. 2 ) ck se scrie în loc de kk. ü. *) Asteriscul marchează că apropierea faţă de sunetul respectiv din limba română este doar aproximativă. alin. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Dăm mai jos în ordine alfabetică cele mai importante dintre posibilităţile de pronunţare4'. numite şi „Umlaute". punctul II. „Particularităţi fonetice". D. 1/103 .

în neologisme de provenienţă engleză: Containerfkon'temar]. închis sau deschis W [ae] W w [«] [•:] [ao] [o:] [30] au ao o lung. cînd fac parte din două morfeme diferite: AbbUdung['apbIldUr)] înainte de a. în cuvinte germane şi unele neologisme: bauen[baoan].I. Temperatur [tempera'tu:r] Fräser ['fre:zar]. „Ortografia". alin. M [ts] X s w x ) Semnele fonetice sînt selectate din alfabetul fonetic adoptat de Asociaţia fonetică inter­ naţională A. înainte de ä. . (Association Phonetique Internationale). la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: ebblos['splo:s]. i. v. d) din punctul V. engleze şi spaniole: Aktrice[ak'trisa]. condiţii 2) a a lung. Taifun [tae'fu:n]. Saal [za:l] Zahl [tsa:l]. Hälfte ['helfta]. Auto[aoto]. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: grob[gro:p].18 PAETICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul 1) fonetic Exemple. das [das]. înainte de e. deschis e scurt.P. cele specificate la punctul III. deschis ae e deschis. deschis a scurt. deschis a lung. în neologisme de provenienţă franceză: Mohair [mo'he:r]. läuft[b0ft] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: Hebel['he:bal]. în neologisme de provenienţă franceză: Sauce ['so:sa]. închis a scurt. deschis a lung. i. haben['ha'. chauffieren[fo'fi:ran] Häuserf'hoozar]. u. alin. acht[axt].ban] da[da:]: Hammer['hamar]. Creme ['kre:ma]. fair[fs:r]. fährt [fs:rt] în cuvinte germane şi unele neologisme: Mai[mae]. A ?) Cf. o. fahren ['fa:ran] zählen ['tse:lan]. 1. hängen ['heypn] Waage ['varga]. gemäß[ga'me:s]. e. ö. lung sau scurt e lung. Baiser [be'ze:]. deschis e lung. „Particularităţi fonetice". deschis 3 [a:] [a] M [«:] [«] [«:] [«:] Rad[ra:t]. gibst[gi:pst] ä3) aa ah ah ) ai e lung. r : Cafe[ka'fe:]. y în neologisme franceze. y în neologisme latine şi greceşti: Celsius['tselziUs]. închis äu 3 ) b OÖ b P bb b P Pb c c [b] M [Pb] între vocale: Ebbe['eba]. a ) Pentru pronunţarea lungă sau scurtă a vocalelor. brauchen ['braoxan].

eu. 0. închis e lung. fertig['fertlc]. suchen [zu:xan]. înainte de a. i în neologisme de provenienţă italiană: Cello['tfelo] după ä. ci (i)h din „odihnă" Semnul fonetic Exemple. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană Stadtrjtat]. sehr[ze:r] kein[kaen]. u. ü. n : rechtfrect]. r . Ecke[Jeka] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: das[das]. în sufixul -chen: Rädchen[retcan]. ladt[ls:t] Hebel['he:b3l]. la sfîrşitul de cuvînt şi înainte de consoană Rad[ra:t]. freundlich[fro0ntllţ] între vocale: addieren[a'di:ran]. în neologisme de provenienţă franceză: Chef[Jcf]. ci chs ck d cs c d M [d] [t] [d] [t] t dd dt e d t t e lung închis e scurt deschis e lung deschis e scurt. i. sechsfzeks] în loc de kk după vocală scurtă. unser['Unzar]. la început de cuvînt în neologisme de provenienţă greacă. în neologisme de provenienţă engleză sau spaniolă: chartern['tfa:rt3rn] cînd fac parte din acelaşi morfem: Biichsef'bYksa]. Feder [fe:dsr]. ei. accentuată: Block[bbk]. r. regnen ['re:gnan]. elegant[elegant]. 1. închis e slab. sieben ['zi:ban] Ideep'de:]. drei[drae] leihen[laean]. Rechnung['recnUn]. Reihe[raea] C [tfl ch (a)h din „meteahnă" c w M M [tj] [ks] Ş ce. la început de cuvînt înainte de e. äu şi 1. Theater[te'atar]. neaccentuat W te:] M [e] ee eh ei eih e lung. în neologisme de provenienţă franceză: Dessert[dese:r]. i. e. wichtig['vlctlc]. 0. Chior [klo:r]. Erz[e:rts]. închis ae ae [e:] [e:] [ae] [ae] . y în neologisme de provenienţă greacă: Chemiefce'mi:] după a. condiţii înainte de e.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 19 Literele Posibilităţi de pronunţare ce. leer[le:r] gehen[ge:9n]. au: nach[na:x]. m. Frage['fra:ga]. Charakter[ka'raktar]. manch[manc]. ö.

Giro [d3i:ro]. her [he:r]. Konstruktion [konstrUk'tio:n] în neologisme de provenienţă engleză: Spikes [spaekz]. în interiorul cuvintelor înainte de altă con­ soană decît 1. r. după n: Legierung [le'gi:rU-rj] — la început de cuvînt înainte de vocală: haben ['ha:ban]. Regler [re:gk»r]. m. ziehen [tsi:an] Maschine [ma'Ji:na]. hin [hin] — d u p ă sau între vocale: Lehrling ['le:r\Irj]. richtig [TIctI 9 ] Mechanik [me'camk]. viel [fi:l]. Stoff [Jtof] la începutul cuvintelor înainte de orice vocală sau consoană: Gewinde [ga'vlnda]. Milieu [ml'lfo:] auf[aof]. la sfîrşitul cuvintelor după orice vocală sau consoană în afară de i şi n: Werkzeug [*verktso0k]. ziehen ['tsi:an] ra M [g] c M (i)h din „odihnă" j ge. Gewinde [ga'vlnda]. fahren ['fa'. deschis i scurt. condiţii eu OÖ ö lung închis f ff g f î g [00] [00 heute [Tiaato]. în interiorul cuvintelor înainte de 1. zwanzigste ['tsvantslcsta]. în interiorul cuvintelor înainte de vocală: Lager [la:gar]. Gips [gips]. în neologisme de provenienţă engleză sau italiană: Gin[d3ln].ran] schaffen ['Jafan]. Montage[mon'ta:5e]. Viertel ['flrtal] sieh [zi:]. n : Signal [zi'gno:l]. Benzin [ben'tsim] ist [Ist]. legt[le:kt] în sufixul -ig la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană: fertig ['fertlc]. închis i scurt. m. Größe [gro:sa] gut [gu:t]. r. Spirale [Jpi'ra:la] înainte de vocală: Familie [fa'mi:lîa]. neun [noon].20 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. wie [vi:] vierzig ['flrtslc]. închis i consonantic ae ie ieh ier i lung închis i scurt. Legierung [le'gi:rUr|]. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur [in3e'ni0:r]. klug [klu:k]. n : tragbar ['tra: kba:r]. offside [ofsaed] hier [hi:r]. deschis i lung închis ie sau ir M [3] m M 00 ci] m [ae] PO [I] P O [îe:] | în neologisme de provenienţă Portier [porţie:]. Offizier [te] franceză: [ofi'tsi:r] . în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur[in3s'ni0:r]. gi nu se pronunţă b h nu se pronunţă i i lung.

jung [jUrJ în neologisme de provenienţă franceză: Journal [3ur'na:l] în neologisme de provenienţă engleză: Job [d 3 ob] în neologisme de provenienţă spaniolă: Quijote [ki'xota] klug [klu:k]. Feld [feit] alle ['ala]. Bohrer ['bo:rar] Höhe ['h0:a]. Tachometer [taxo'me:tar] Größe [gr0:sa]. benötigen [ba'n0:tlgan] zwölf [tsvoelf]. groß [gro:s]. Werke [verka] în neologisme: Stukkatur [Jtuka'tu:r] i [X] k kk 1 11 c c 1 1 i (ca în iarbă) li M M [i] [i] legen [le:gan]. jeder [je:dar]. nimm [ftro:m] [nlm] m Pi] [m] [m] m mm n m m n n (ca în bancă) în orice situaţie. condiţii ja [ja:]. können ['koenan] Ökonomie [0kono'mi:] ohne ['o:na]. soll ['zol] în unele neologisme franceze: Guillotine [gijo'ti:na] în neologisme spaniole s. planen [pla:nen] înainte de g şi k: lang [larj]. Röhre [r0:ra] Zoo [tso:]. blau [blao]. Sprengung wann [van]. Route ['ru:ta] în neologisme de provenienţă engleză: Count [kaont] . links [links] ng nn 0 n (ca în bancă) n o lung închis o scurt deschis o scurt închis ö lung închis ö scurt deschis ö scurt închis o lung închis ö lung închis o lung închis u lung închis u închis lung sau scurt au hi M [0:] [0] [0] [o:]. gi h Semnul fonetic Li] [5] Exemple. Boot [bo:t] în neologisme de provenienţă Boom [bu:m] engleză: ö oh öh 00 [u:J [u:] [ao] ou în neologisme de provenienţă. dar nu înaintea unui g sau k: Niet [ni:t]. trennen [fpreijUir]] ['trenan] Boden ['bo:dan]. [oe] [0] [0:] [ö:] [0:] lang [lan].a.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII IN LIMBA GERMANĂ 21 Literele Posibilităţi de pronunţare i (ca în iarbă) j ge.: brilliant [bril'jant] Maschine [ma'fi:na]. Kontrolle [kon'trola] Auto ['aoto]. stellen ['Jtslan]. Strom kommen ['koman]. vor [fo:r] Dorn [dorn]. franceză: Journal [3ur'na:l].

Lampe ['lampa] Pfeil [pfael]. suchen ['zu:xan]. groß [gro:s] arbeiten ['arbaetan]. condiţii P Pf ph PP qu P Pf f P CV [p] prüfen ['pry:fan]. schreiben ['Jraeban]. Portier [por'tle:] Rheuma [ro0ma]. messen ['mesan] fleißig ['flaeslţ]. Tafel ['ta:fal]. schwarz [Jvarts] Schlüssel ['JlYsal]. fräsen ['frezau].22 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple.bequem [ba'kve:m] în neologisme de provenienţă franceză şi spaniolă: Quai [ke:] rechnen ['recnan]. al. ultim. eins [aens]. punctul III „Particularităţi fonetice". Felsen ['felzan] la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: was [vas].na] în neologisme de origine italiană: Maraschino [mara'ski:no] schwer [JVe:r]. pct. Arbeitsplatz farbaetsplats] v. Gipfel [glpfal] M M [p] [kv] Phenol [fe'no:l]. Rhythmus ['rYtmUs] M1' rh IT S r r z s Ş M M W M [J] Herr [her]. Meister ['maestar] la sfîrşit de cuvînt în neologisme de pro­ venienţă franceză: Diner [di'ne:]. Meister ['maestar] — la început de cuvînt înainte de p şi t : Spirale [jpi'ra:la]. irren [Iran] — la începutul cuvîntului şi în interior înainte de vocală: sieben ['zi:ban]. Rhytmus ['rYtmUs] sch Ş SC [ß [sk] schw ss ß t şv s s [fv] W M [t] [ts] [t] [ts] t t th ts 11 t ţ hältst [heltst]. knapp [knap] c r r nu se pronunţă quantitativ [kvantita'ti:f]. Meister ['maestar] înainte de i consonantic: Konstruktion [konstrUk'tsiom] Theater [te'a:tar]. . Maschine [ma'Jr. Oszillograph [ostsilo'gra:f] Gruppe [grUpa]. F. Strom [Jtro:m] schwer [Jve:r].

vor [fo:r]. ziehen [tsi:an] în neologisme: Zero ['zero] în unele neologisme: Bronze ['bronsa]. verfahren [fer'fa:ran] korrosiv [koro'zi:f] în neologisme: Volumen ['vo'lu:man]. ci t ţ u lung închis u scurt deschis u scurt închis [tj] deutsch [daotf]. Kurbel ['kUrbal] konstruieren [kanstru'i:ran] für [iy. zwanzig w V nu se pronunţă y ü lung închis ü scurt închis ü scurt închis i scurt închis i consonantic ae [y:] [Y] [y] H [î] [ae] [ts] z t z s W [s] [tsv] [ts] zw zz ţv t Skizze ['skltsa]. Werkzeug ['verktsook] la sfîrşitul unor nume de localităţi: Treptow ['trepto:] Analyse [ana'ly:za]. ['tsvantslc] zwölf [tsvoelf]. Stuhl [ftu:l] Ü ü lung închis ü scurt deschis ü scurt închis u lung închis ü lung închis f V uh tih V führen ['fy:ran]. rund [rUnt]. früh [fry:] vier [fi:r]. Psyche ['psy:ca] Hymne ['hymna] ZyHnder [tsy'llndar]. Schublehre ['Ju:ple:ra] Nummer ['nUmar]. hybrid [hy'bri:t] în neologisme englezeşti: Hobby ['hobi] în neologisme franceze: Rayon [ra'Iö:] în neologisme de provenienţă engleză: Nylon ['naelon] zu [tsu:]. Quiz [kvls] zwei [tsvae]. Brett [bret] sitzen ['zltsan]. zehn [tse:n].' " PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 23 Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Welle ['vela]. Ventil [ven'ti:l] was [vas]. prüfen ['pry:fan]. suchen [zu:xan]. über ['y:bar] fünf [fYnf].il. rutschen ['rUtfan] Mitte ['mita]. flüssig ['flYsIc] 'Büro [by'ro:] Uhr [u:r]. condiţii tsch tt ce. Razzia ['ratsia] . Platz [plats] ra [ts] [u:] [U] [u] [y:] [Y] [y] [u:] [y=] [f] [v] [v] tz u du [du:].

daß. [I]. Deosebim: 8 vocale lungi: [a:]. Cantitatea vocalelor. deci. [u]. sobă.[y] Variantele lungi sînt de regulă accentuate. denn wenn kann offen Mitte (e (e (a (o (i scurt) scurt) scurt) scurt) scurt) = = = = = căci cînd. Limba germană are vocale lungi şi scurte. Block [bbk] Platz [plats] . şi bibliografia manualului. leer [le:r]. Particularităţi fonetice După cum rezultă din tabelul de mai sus. wir [vi:r] (Excepţii: ab. barcă. . in. [o:]. [«]. [oe]. hat. [U]. -înainte de două sau mai multe consoane diferite: Stift [ftlft].). vom. um. das. Vocalele se pronunţă x) lung -înainte de o consoană simplă cînd sînt accentuate: Rad [ra:t]. [i:]. sunetele limbii germane pre­ zintă numeroase particularităţi de articulaţie. (Excepţii: Art. im. zur s. *) Pentru regulile succinte date aici există numeroase excepţii şi completări. pe cine. iar cele scurte — mai scurt şi mai apăsat decît vocalele limbii române. dacă poate deschis mijloc Trebuie. La unele cuvinte asemănătoare. Ele se pronunţă mult mai lung şi mai încordat. Bolzen ['boltsan]. îndeosebi vocalele.a. [I]. dar şi multe dintre consoane. Cele mai remarcabile deosebiri faţă de articulaţia în limba română sînt următoarele: A. zum. [o]. [Y]. Boot [bo:t]. man. Schlüssel [jlYsal]. gut [gu:t]. [e:]. Boden ['bo:dan]. chirie. -înainte de h ortografic (care nu scurt . [a]. von. [0].înainte de consoane simple cînd sînt neaccentuate: sieben ['zi:b3n] Material [mate'rîad] -înainte de consoană dublă Welle ['vela]. am. an. fertig ['fertig]. să se acorde o atenţie deosebită realizării corecte a cantităţii vocalelor pentru a se evita confuzii în comunicare. precum şi — la nevoie — consultarea unui dicţionar special de pronunţare. -cînd vocala apare dublată: Waage ['va:g3]. [e].24 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ III. V. [e:]. [e]. [y:] 16 vocale scurte: [a]. diferenţa cantitativă a vocalei indică sensuri deosebite. [u:]. Exemple: den wen Kahn Ofen Miete (e lung) = (e lung) = (a lung) = (o lung) = (i lung) = pe care. Büchse ['bYksa]. es. de aceea se recomandă respectarea cu grijă a indicaţiilor de pronunţare date în lecţiile manualului de faţă. [i]. Hebel ['he:bal]. Nummer ['nUmar]. [0:]. [o].

Exemple: spät [fps:t] = tîrziu. prezintă vocalele: [e:] = e lung închis redat în scris prin e. dar arată lungimea vocalei): vier [fi:r]. 'e. 'u etc. PO [a]. [e:] = e lung deschis. [I] [o:]. ee. Dreher ['dre:gr]. D. [y] [o]. rasch [raj]. Particularităţi deosebite în pronunţare. seria deschisă este specifică pentru cuvintele de origine germană. Exemple: Das / ist / ein / Arbeiter. Fräser ['frs:zgr] = frezor. în comparaţie cu limba română. Caracterul exploziv al vocalelor iniţiale. redat în scris prin ä.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 25 se pronunţă. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e.a. s. 'i. Exemple: Feder ['fe:d3r] = arc. — vocala i înainte de e ortografic (care nu se pronunţă. [YJ Majoritatea vocalelor lungi sînt închise. 'o. Tisch [tlj] s. Dintre vocalele scurte. Uhr [u:r]. [u:]. [y:] [o]. Er be/ arbeitet / einen Block / in / unserer Werkstatt. vierzig. [i]. [e]. dar indică lungimea vocalei precedente): Zahl [tsa:l]. . astfel încît să înceapă cu un uşor pocnet al coardelor vocale: 'a. Din cele 24 de variante ale vocalelor enumerate mai sus sînt deschise nerotunjite [a]. [0]. [a] închise M . Mond. Calitatea vocalelor. Vocalele situate la început de cuvînt sau de silabă se pronunţă apăsat. [U]. se pronunţă mult mai deschis decît e din limba română literara. [oe].) — înainte de -eh şi -seh: ich [Ic] noch [nox]. sau ah. Städte. Datorită acestei însuşiri se realizează citirea nelegată a cuvintelor. hier [hi:r] (Excepţii: vierzehn. zehn [tse :n] = zece. B.a. vocalele limbii germane sînt — deschise sau închise (în funcţie de deschiderea relativ mai mare sau mai mică a maxilarelor la articulaţie). C. — rotunjite sau nerotunjite (în funcţie de rotunjirea buzelor la articulaţia lor). dar poziţia buzelor ca pentru i. seria închisă pentru neologisme şi cuvinte cu foste vocale lungi care au devenit neaccen­ tuate. rotunjite [s]. Vier­ tel) s. viel [fi:l]. [I]. sau eh. erst. [»:]. [u].a. werden. aproximativ ca un e ardele­ nesc. Din punct de vedere calitativ.

iar poziţia buzelor ca pentru fluierat. zer. F. urmat de un e scurt. se compune dintr-un a scurt accentuat. alin. şi [oe] = o scurt deschis. redat prin ii sau v.26 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ [o:] = o lung închis.în care e se pronunţă [s]). [y:] = ü lung închis. [o] = o scurt. urmat de un ö scurt. se compune dintr-un o scurt accen­ tuat foarte deschis. neaccentuat. Mai [mae] = (luna) mai. închis. Exemple: neun [no0n] = nouă. er-. redat în scris prin eu sau äu 1 ). Exemple: Boden ['bo:dsn]. redat în scris prin o. Exemplu: für [fy:r] = pentru. redat în scris numai prin e. d) din punctul V. dintre care doi pot fi redaţi în scris în două feluri: [ae]. neaccentuat. neaccentuat. . deutsch [do0tf] = german. [I] = i scurt. Calitatea consoanelor. Block [blök] = bloc. richtig ['rlctlc] = corect. [t]. Exemple: auch [oox] — de asemenea. [«o]. [f]. Größe ['gr0s9] = mărime. dünn [dYn] = subţire. Limba germană are trei diftongi. ver-. mult mai deschis decît o din limba româna. mult mai deschis decît i din limba română. redat în scris prin o. „Ortografia". Exemple: gehören [ga'h0:ran] = a aparţine. Această vocală se găseşte numai în silabele neaccentuate (cu excepţia prefixelor emp-. deschis. ent-. iih sau y şi [Y] = ii scurt deschis. [a] == e scurt. [z]. Limba germană are următoarele 21 de con­ soane : bilabiale: [b]. grün [gry:n] == verde. Exemple: drei [drae] = trei. [9] velare: [g]. neaccentuat. se pronunţa cu poziţia limbii ca pentru i. sieben [zi:ban] — şapte). se pronunţă apropiat de e. redat în scris prin ii. bohren ['bo:ran] = a găuri. redat în scris prin au. E. [m] labiodentale: [v]. oh sau eu. redat în scris prin ei sau ai. [o0]. redat prin ö sau eu. închis. fiind o vocală între e şi ö apropiată de ă românesc sau e mut din limba franceză. care se pronunţă apropiat de a. deschis. [X]. [f] dentale: [d]. [r] l palatale: [j]. se pronunţă foarte slab şi relaxat. [p]. [0:] = ö lung închis. Diftongii limbii germane. se compune dintr-un a scurt accentuat şi un o scurt. oo sau oh. [k]. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru o. iar poziţia buzelor ca pentru o. [n] alveolare: [3]. deschis. închis. dar cu poziţia buzelor ca pentru u. Exemple: Stift [Jtlft] = ştift. [1]. (Exemple: Lager [\a:gar] = lagăr. zwölf [tsvoelf] = douăsprezece. [y] faringale: [h] ) Cf. Exemple: Rolle ['rola] = rolă. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. [s]. genau [ga'nao] = exact.

de regulă. accentul se poate muta de pe o silabă pe alta în timpul flexiunii. redat în scris prin h. g la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană se pronunţă [p]. Arbeiter. plural — die Direktoren. şi un accent secundar. de exemplu la substantivele masculine terminate în -or neaccentuat: singular — der Direktor. Aceste con­ soane ocluzive surde se pronunţă aspirat. în special privitor la cuvintele de provenienţă străină. Hammer. anwenden. jetzt = acum. derivate şi compuse. verwenden. fie postdorsal (prin fricţiune sonoră între partea posterioară a limbii şi cerul gurii [-JJ]). pe silaba radicală: Exemple: Hebel. [r]. kh. Exemple: grob [gro:p] = grosolan. pe radicalul cuvîn­ tului de bază. [j]. în limba germană-standard se impune tot mai mult ultima variantă. Accentul î n limba germană. Bohrer ['bo:rgr] = burghiu. î n cuvinte compuse. dar şi la cuvinte ger­ mane. Asurzirea consoanelor oclusive sonore. astfel încît se aude după ele un h. G. î n cuvinte multiplu compuse. Exemple: Lehrstück. HQchleistungswerkzeug. accentul cade pe radicalul cuvîntului determinativ. accentul este în general fix. Feld [fslt] = cîmp. herstellen. Exemple: drehen ['dre:an] = a strunji. IV. La unele cuvinte. t. Exemple: Fliehkraftregler. tt. Thexth = text. Gewindebohrer. rr sau rh. dar cu o fricţiune expiratorie mai puternică. hellgelb. jeder = fiecare. După vocală sau între vocale nu se pronunţă. Hebel. ck sau kk. Werkzeug ['vsrktso0k] = sculă. redate în scris prin p. dar cu o fricţiune expiratorie mai slabă. pe radicalul cuvîntului determinativ. [h]. De aceea recomandăm a se respecta cu grijă indicaţiile de accentuare date în rubrica „Vocabular" a lecţiilor din manualul de faţă. [k]. se pronunţă asemănător consoanei i din „iarbă" sau „iederă". se pronunţă la începutul cuvintelor asemănă­ tor consoanei h din „hartă". fiind semn ortografic de lungire a vocalelor. . d. gehören. care se accentuează mai ales pe ultima sau penultima silabă (Exemple: Ingenieur. Cuvîntul se accentuează. [t]. Exemple: hier. Lehrling. fie uvular sau graseiat prin vibrarea omuşorului [R]. Wertstück" = piesă. redat în scris prin j . Consoanele b. Exemple:^'« = da. De la aceste reguli de bază există numeroase excepţii. k sau pp. redat în scris prin r. Montage). realizîndu-se printr-o explozie mai energică decît în limba română. poate fi pronunţat fie apical (prin vibrarea vîrfului limbii). th.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 27 Particularităţi calitative în pronunţare: [p]> M» M . Gewinde. se deosebeşte un accent principal. Exemple: Phaphier = hîrtie. î n ultima vreme. ph.

inclusiv a numelor de popoare (der Rumäne — românul. der Block 2) blocul. Punctuaţia în limba germană. Euer etc. die Höhe = înălţimea). Euch. — a pronumelui de politeţe şi a formelor sale (Sie. c) Indicarea scurtimii vocalelor prin dublarea consoanei care urmează (Exemple: die Welle = arborele.). — prin dublarea literei (Exemple: die Waage = cîntarul. die Schweizer Industrie = industria elveţiană) sau cu sufixul -sehe din nume de persoane. vid). b) Indicarea lungimii vocalelor — prin h după orice vocală (Exemple: die Zahl = numărul. Dich. das Schräubchen — şurubelul. diminutivul de la cuvîntul: die Schraube = şurubul). Ihnen.) şi a pronumelor personale şi posesive pentru persoana a Ii-a singular şi plural în scrisori (Exemple: Du. . de la verbul halten — a ţine. der Platz2) = locul). semnele de punctuaţie sînt aceleaşi ca şi în limba română. dar folosirea lor diferă în unele privinţe şi anume: l ) a Este în pregătire o reformă a ortografiei germane. die Einsteinsche Relativitätstheorie = teoria relativităţii a lui Einstein). d) Scrierea cu ä (pentru sunetul [e]) şi äu (pentru sunetul [00]) dacă cuvîntul provine de la o formă de bază care cuprinde a sau au. VI. Februar etc. a numelor lunilor (Januar. Dein. dacă exprimă realizări sau proprietăţi personale (Exemple: die Planksche Quantentheorie = teoria cuantelor a lui Plank. (Exemple: die Räder = roţile. Ihr etc. leer = gol. Ost. West). der Deutsche — germanul). — a adjectivelor derivate cu sufixul -er din nume de localităţi sau ţări (Exemple: die Leipziger Messe = Tîrgul de la Leipzig. das Messen = măsuratul. ) eh şi tz se scriu în loc de kh şi « . Süd. pluralul cuvîntului das Rad — roata.28 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ V. er hält = el ţine. a zilelor săptămînii (Montag. Ihr.). Ortografia Cele mai importante particularităţi ale ortografiei limbii germane sînt în momentul de faţă x ): a) Scrierea cu iniţială mare — a tuturor substantivelor (Exemple: das Ventil — ventilul. Dienstag e t a j si a punctelor cardinale (Nord. Dir. das Neue — noul). — prin e după i (Exemple: der Niet = nitul). der Hebel — pîrghia) şi a cuvintelor substantivate (Exemple: das Messen — măsuratul.

= întrebaţi dacă are timp şi dacă poate să facă acest desen). (Exemplu: Nach dem Messen wird das Material chemisch analysiert. (Exemplu: Fragen Sie.R. = Analiza pare a fi ieşit bună). Folosirea ei urmează unor reguli foarte precise şi nu poate fi supusă bunului plac pentru marcarea unor pauze (retorice) în cursul vorbirii. materialul este analizat chimic). • cînd propoziţia infinitivală este subiect şi stă la începutul frazei. Se fac excepţii de la această regulă generală în unele cazuri. brauchen. = După măsurare. ob er Zeit hat und ob er diese Zeichnung machen kann. b) Propoziţiile principale dezvoltate complete se separă prin virgulă. — cînd părţile propoziţiei infinitivale sînt intercalate între părţile pro­ poziţiei regente. (Exemplu: Fahren Sie zur Leipziger Messe. în schimb nu se pune la cuvinte pre­ scurtate formate din iniţiale (Exemple: SRR \ Sozialistische Republik Rumä­ nien = R. (Exemplu: Der Genosse. — (Exemplu: Diese Maschine zu montieren ist seine Aufgabe. = Vrem să încercăm să aplicăm acest procedeu). (Exemplu: Die Analyse scheint gut ausgefallen zu sein.") Xu se obişnuieşte folosirea liniei de dialog. (zweite) Kopie — copia a 2-a. = Tovarăşul care lucrează acolo este maistrul Ionescu). oder kommen Sie nach Bukarest ? = Mergeţi la Tîrgul de la Leipzig sau veniţi la Bucureşti ?) c) Virgula este obligatorie pentru delimitarea propoziţiilor subordonate de orice fel faţă de regentă şi între ele. Subliniem pentru folosirea virgulei unele deosebiri faţă de punctuaţia în limba română: a) în propoziţia dezvoltată. (achten) Stock = la etajul al 8-lea am 11. scheinen.S.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 29 Punctul este folosit şi pentru specificarea numeralului ordinal (Exemple: die 2. ca cele următoare: — cînd propoziţiile subordonate de acelaşi grad sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). — cînd propoziţia infinitivală depinde de verbele „sein. ist der Meister Ionescu. Virgula are în limba germană exclusiv funcţie gramaticală. (Exemplu: Dieses Verfahren wollen wir anzuwenden versuchen. (Exemplu: Er sagt: „Ich komme. der dort arbei­ tet.a. pflegen" s. . (elften) Juni = la 11 iunie). im 8. haben. = Wir wollen versuchen. = A monta această maşină este obligaţia lui). Semnele citării (ghilimelele) marchează şi vorbirea directă. Celelalte semne de punctuaţie se folosesc într-un mod similar ca şi în limba română.). chiar dacă sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). dieses Verfahren anzuwenden. circumstanţialele care precedează subiectul şi predicatul la începutul propoziţiei nu se separă prin virgulă.

.

Partea I .

3 Ja. []a: j 'nUmar drae 'Ist das ga'vlnda || ] . ['fraoba] [di: 'Jrooba] cito lyji **^ K. Nummer 1 ist der Stift. ['nUmar'«ens 'Ist der ftlft||] Ist Nummer 1 der Stift ? ['Ist 'nUmar 'aens der 'ftlft ?] Nrl Ja. das Gewinde. [ftlft] [der ftlft] der [der] 11 + Nummer eins ist der Stift. Gewinde. Text [tskst] Nummer 1 (eins [aens]) Stift. ['nUmartsvoe 'Ist di: 'J"raoba]J ] Ist Nummer 2 die Schraube ? ['Ist 'nUmar tsvae di: frooba] ? Ja. [ga'vlnda] [das ga'vlnda] Ist Nummer 3 das Gewinde ? ['Ist 'nUmar drae das ga'vlnda ?] Nr.Lehrstück Nummer 1 (eins) ['le:rJtYk 'nUmar 'aens] DIE MASCHINENTEILE [di: ma'yiinanto^b] A. r Z Nummer zwei ist die Schraube. der Stift. [ja: j'nUmar tsvo/'Ist di: jr«pba||]. das [das] Nummer drei ist das Gewinde. Nummer 3 ist das Gewinde. [ja: / 'nUmar 'aens 'Ist der ftlft|| ] die [di:] Nummer 2 ("zwei [£$z>«e]j. Schraube. ['nUmar drae 'Ist das ga'vlndajj ] Nummer 3 (drei [drae]). die Schraube. Nummer 2 ist die Schraube.

4 Nummer 5 (fünf [fYnf]). ra:t||] kein [kaen] Nummer 7 (sieben ['ziibdri]).5 Nummer fünf ist eine Büchse. ['nUmar fYnf 'Ist 'oena 'bYks3||] ein ['qen\ Was ist Nummer sechs ? [vas 'Ist 'nUmar zeks?||] Nummer 6 (sechs [zcks]) Rad. Büchse. der Niet. die Büchse.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 33 was ? [vas] ein Nummer 4 (vier [fi:r]). das Rad. das ist ein Hebel. [r«:t] [das ra:t] Nummer sechs ist ein Rad. ['nUmar zsks 'Ist 'qen. der Hebel. [ni:t] [der ni:t] ['qen] /^t*\ \ \( Was ist Nummer vier? [vas 'Ist 'nUmar fi: r ?] Nummer vier ist ein Niet. Niet. das ist kein Niet. Hebel. ^ T O T ^ ^ s t das ein Niet ? ['he:bal] [der 'he:bal] e^^^Ş) ['Ist das 'qen ni:t ?] Nein. CbYksa] [di: 'bYksa] •M- Nr. ['nUmar fi:r 'Ist 'qen ni:t||] eine ['«ena] Was ist Nummer fünf? [vas 'Ist 'nUmar fYnf?] Nr. 1/103 . [nqen / das 'Ist kaen ni:t | das 'Ist 'qen 'he:bal|| ] Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c.

['nUmar 'elf 'Ist kaen Jpllnt|| 'nUmar 'elf 'Ist 'aenz 'rola|| ] . das ist ein Ventil. Splint. das ist kein Rad. Feder. [fe:dar] [di:fe:d3r] Ist das eine Schraube ? ['Ist das 'aena 'Jraoba ?] Nein. das Ventil. [vsn'ti:!] [das ven'ti:!] si Ist das ein Rad ? ['Ist das 'aen ra:t ?] Nein. Nummer 10 ist ein Splint. das ist keine Schraube. [naen | das 'Ist 'koena 'JYopba | das 'Ist 'oena 'fe:dar||] kein [k«en] Nnmmer 9 (neun [no0n]). Lfpllnt] [der Jpllnt] -Hier ist ein Splint. Ventil. Nummer 11 ist eine Rolle. [hi:r 'Ist 'gena 'rola||] Mr. die Rolle ['rola] [di: 'rola] r-\ -Hier ist eine Rolle. 10 Nummer 10 ist kein Hebel. das ist eine Feder. ['nUmar tse:n 'Ist kaen 'he:bal || 'nUmar tse:n 'Ist 'aen Jpllnt||] Nummer 11 (elf ['elf]). [hi:r 'Ist 'aen Jpllnt|| ] Nr. [naen | das 'Ist koen ra:t/das 'Ist 'aen ven'ti:l|| ] hier [hi:r] (?) Nummer 10 (zehn [tse:n]).34 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE keine ['k«ena] Nummer 8 (acht ['axt]J.tt Nummer 11 ist kein Splint. der Splint. die Feder. Rolle.

şapte pîrghia. -(e)s. pentru substantivele feminine şi numai pluralul (aici: —n) . -e fünf Büchse. aceştia. -e der Stift. -(e)s. -n drei Gewinde. levierul. maneta acestea 11 D u p ă forma de bază a substantivelor masculine şi neutre dăm desinenţele genitiului şi pluraluluii (aici: -(e) s. ^er das sieben Hebel. -e). . das Lager ['la:gar] [das 'la:ggr] T —i— Hier ist ein Lager [hi:r 'Ist 'aen 'la:gar|| ] r Nummer 12 ist keine Rolle. -(e)s. -s. -n sechs Rad. -(e)s .(e)s. ['nUmar tsvoelf 'Ist kaenz 'rola|| 'nUmar tsvoelf 'Ist 'aen 'la:gar|j] B. -(e)s. -e der Text. Vocabular das Lehrstück. -e1» die Nummer. capitolul numărul unu organul de maşină textul ştiftul este da doi şurubul trei filetul (ghiventul) ce patru nitul cinci bucşa şase roata acesta. -e ist die das der die das der v zwei Schraube. -s.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 35 Nummer 12 (zwölf [tsvoelf]) Lager. aceasta. -n X) eins der Maschinenteil. was vier Niet. Nummer 12 ist ein Lager. - ia lecţia.

-n douăsprezece zwölf lagărul. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 1. peniţa die Feder. C. -s. aici hier unsprezece elf rola. Explicaţii şi exerciţii 1. Observaţie: învăţaţi toate cuvintele din vocabular cu glas tare pînă la com­ pleta lor însuşire. punctul 1. magazia das Lager.0. die Zahl 1 '. -e zece zehn splintul der Splint. -en numărul.5. -(e)s. depozitul. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! ta:] Zahl Râd Lager [a] das was acht [e:J Feder Hebel Lehrstück w [i:] Text Ventil sechs Maschinenteil elf Niet vier sieben die [ae] [I] Gewinde Stift ist M Rolle [U] Nummer Null [Y] Büchse fünf [ojl zwölf eins zwei drei ein eine kein keine [«2l Schraube [00] neun.36 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE nu nein opt acht arcul. rolul die Rolle. D V. . resortul. supapa das Ventil. -s. -n nouă neun ventilul.

Büchse.1. die Büchse — bucşa. ein au aceleaşi funcţii ca şi corespondentele lor din limba română: der Niet — nitul. „nu (este) o". (Exemplu: der Stift). Aici nu este nici un şurub.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 37 Exerciţiul 2. în trei categorii: Masculine Feminine Neutre Genul substantivelor este indicat prin articolul care stă totdeauna în faţa substantivului şi se scrie separat. das şi articolul nehotărît ein. sau „nici un". eine Büchse — o bucşă. Articolul hotărît der. Deosebim un articol hotărît. Exemple: Das ist kein Niet. Acesta nu este un nit. Hier ist keine Schraube.1.2. ein Niet — un nit. în limba germană. eine. Cele trei articole sînt la: Singular Felul articolului masculin feminin neutru 1) 2) 3) hotăiît nehotărît nehotărît negat der Stift ein Stift kein Stift die Schraube eine Schraube keine Schraube das Gewinde ein Gewinde kein Gewinde 1. 1.1. „nici o". die. Copiaţi şi reţineţi diferenţa dintre „sch" şi „chs"! seh [J]: Schraube. 1. . Articolul nehotărît negat nu are corespondent în limba română şi se traduce prin „nu (este) un".1 Articolul. substantivele se împart. Maschine chs [ks]: sechs. un articol nehotărît şi un articol nehotărît negat. ein Ventil — un ventil. Exersaţi scrierea substantivelor cu literă mare! der — tift der — ebel der — iet das — ewinde das — ad die — üchse die — aschine die — ummer die — chraube das — entil die — eder der — ext die — ahl das •— ager Exerciţiul 3. das Ventil — ventila. după gen.

. eine. . . ein. Rad Feder c. das Rad. die Schraube. V e n t i l b. resortul: neutru neutru: das Rad roata: feminin s. . kein. .38 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 1. Genul substantivelor din limba germană nu coincide totdeauna cu cel din limba română: Exemple: în limba germană în limba română masculin: der Hebel xArghia: feminin masculin: der Stift neutru stifte: feminin: die Feder arc«/. . . Exerciţiul 4.1. Deoarece în limba germană nu există reguli precise pentru stabi­ lirea genului gramatical al substantivelor. Nu copiaţi articolele. . .1. das.4. . . keine.a. acestea trebuie învăţate totdeauna cu articolul hotărît respectiv. Exemple: der Hebel. Hebel Splint Lager Stift Büchse Niet Gewinde . S c h r a u b « . .3. kein. . Stabiliţi denumirile următoarelor imagini ! Pronunţaţi-le împreună cu articolele corespunzătoare! d^ <«^? d ei k ei ei ei k" k" k" x ) învăţaţi mai întîi bine cuvintele de la rubrica „Vocabular" şi apoi controlaţi însuşirea articolelor prin exerciţii. 1. Ventil Splint Lager Stift Hebel Büchse . Indicaţi articolele următoarelor substantive: *) a. ci treceţi-le din memorie ! . Splint Gewinde Niet Feder Hebel Rad Stift Büchse . Feder Gewinde Exerciţiul 5. ein. . die. der.

—Acesta este şurubul. la singular şi la plural (v. în consecinţă. Exerciţiul 6. das se poate referi la substantive masculine. Das ist die Schraube. . Das ist keine Büchse. cît şi pronume demonstrativ (stînd de obicei singur).LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 39 (?) HJÜ •¥ ei_ ei_ ei_ k~ k k d_ ei_ k m !^_ r^ w d_ ei_ k~ d_ ei k~ d_ ei_ k~ k 1. Das ist eine Büchse.2. Ca pronume demon­ strativ. — Aceasta este pîrghia. nehotărît şi nehotărît negat! Model: Das ist die Büchse.1. „acestea". 1. în funcţie de substantivul pe care îl arată. Pronumele demonstrativ das" Das ist der Hebel. Das ist das Gewinde. feminine sau neutre. „aceştia". „aceasta". Formaţi propoziţii după modelul dat. şi lecţia a 2-a) şi. —Acesta este filetul. poate fi tradus prin pronumele demonstrative „acesta". Cuvîntul „das" este atît articol (înaintea unui substantiv neutru).2. alternativ cu articolele hotărtt.

Exemplu: Was ist das? Das ist ein Stift.1. Acesta nu este un ventil. 1. Traduceţi în limba germană! a. indiferent de gen gramatical sau număr. Pronumele interogativ Das ist Zahl. Hebel. b. Ventil. Acesta nu este un resort.1. Exemplu: Ist Nummer 2 eine Schraube ? La propoziţia interogativă care începe cu un cuvînt interogativ (propo­ ziţia interogativă parţială) se răspunde completînd un cuvînt sau o parte sintactică: . Exerciţiul 8.4. f. Propoziţia interogativă 1.. 1. noţiuni). Nummer 1 ist der Stift. în funcţie de răspunsul pe care îl cer. . Pronumele interogativ „was ?" se referă la toate obiectele din realitate în afara persoanelor (lucruri neînsufleţite. . Exemplu: Was ist Nummer vier? fie cu predicatul. Acesta este un filet. Aceasta nu este o roată. . „was"? was? = ce? Nummer 10 ist ein Splint. e.3. Das ist Splint. animale. . . Was ist Numer 10 ? Ein Splint. propoziţiile interogative (întrebările) încep în limba germană fie cu un cuvînt interogativ. . Nummer 2 ist eine Schraube . . Completaţi întrebărilede mai jos cu pronumele interogativ: „wasV şi răspundeţi cu glas tare! a. . d. Das ist ein Rad. Acesta este ştiftul.ist Nummer 3 ? c.40 LEHRSTOCK 1: DIE MASCHINENTEILE Feder. . Aceasta este o bucşă. . Was ist das? Das ist eine Feder.3. ist Nummer 2 ? 1. c.4. Gewinde.ist das? d.ist Nummer 1 ? b. Nummer 3 ist das Gewinde. plante. Was ist das? Das ist ein Rad. Exerciţiul 7.

g. începem propoziţia interogativă în mod obligatoriu cu predicatul (verbul). Das ist ein Rad. f. punînd subiectul în locul doi: Exemplu: Ist das ein Niet ? Ist die Schraube hier ? Exerciţiul 9. f. Exerciţiul 10. d. Ja. Este acesta un nit ? 1. null Uhr (ora zero) ş. d. Exerciţiul 11. Ce este aceasta ? f. hier ist kein Gewinde. Nummer 7 ist kein Niet. Ventilul este aici ? h. c. . La propoziţia interogativă care începe cu predicatul (propoziţia interogativă totală) se răspunde prin „Ja" (da) sau „Nein" (nu). Das ist ein Gewinde. Nein. Dar: null Grad (zero grade).5. 1. Formaţi întrebări cu pronumele interogativ „was?" la care să răspundă următoarele propoziţii: a. hier ist ein Lager. Ist Nummer 7 ein Niet ? — Nein. Ja. Exemplu: Ist Nummer 1 der Stift ? — Ja. Nummer 12 ist ein Lager. b.a. Nummer 1 ist der Stift. (Aceasta este egal cu zero). la care să răspundă următoarele propoziţii! a. Acesta este ştiftul ? c. Numeralul cardinal Die Zahlen 0 null » 1 eins 2 zwei 1 3 drei 4 vier 5 fünf l ) Numeralul null (zero) se scrie în anumite condiţii şi cu literă mare. das ist kein Niet. Nummer 5 ist eine Büchse. Formaţi propoziţii interogative totale. Nr. hier ist eine Büchse. 2 este un şurub ? b. hier ist ein Rad. das ist ein Lager. b. e.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 41 Exemplu: Was ist Nummer vier ? Nummer vier ist ein Niet. Ja. Aceasta este o pîrghie ? e. Nummer 10 ist ein Splint. de exemplu: Nummer Null (Nr. e. Traduceţi în limba germană! Răspundeţi! a. sau: Das ist gleich Null. 0). Nummer 7 ist ein Hebel. Nein. (Sau mai scurt: Ein Niet). c. Reţineţi ! Cînd cerem ca răspuns „Ja" (da) sau „Nein" (nu). das ist ein Hebel.4. Das ist ein Hebel. Ja. das ist ein Ventil. Este aici o bucşă ? g. Aici este un filet ? d.2. Nummer 2 ist eine Schraube.

. ? .. 7. 10. 2. fiind deosebit de importante pentru ingineri şi tehnicieni. Număraţi în ordinea inversă! 12. .ist k Nummer . Scrieţi şi pronunţaţi cu glas tare numeralele de la 0 la 12 pînă cînd le stăpîniţi perfect! Exerciţiul 13. se vor învăţa cu multă atenţie ! Exerciţiul 12. . . 6 . . 8. 0 Exerciţiul 14. ? Ei B.. 4.42 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 6 sechs 10 zehn 7 sieben 11 elf 8 acht 12 zwölf 9 neun Observaţie: Nume/alele. Completaţi dialogul cu fiecare dintre substantivele învăţate în lecţia de faţă! Efectiiaţi-l de atîtea ori oral cîte substantive sînt! Completaţi articolele ! A.. ist ei . Was ist das ? Was ist Nummer .. — Nummer . .. 9.. ist d . 11. .... . ? Und was ist N u m m e r .. 1.. — Das ist ei .. ' 5 . . — Nein.. . Nummer . 3.

Lehrstück Nummer 2 (zwei ) DIE MASCHINENTEILE A. [das 'Ist 'qgx 'aen g3'vlnda[| ] Es ist fein. [das 'Ist aen ftlft||] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist eine Büchse. Text Frage wie? [vi:] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist ein Stift. ['es 'Ist % n j | ] . [das 'Ist 'aend 'bYks9J Was ist das ? [vas 'Ist das ?] P2|— Wie ist der Stift? [vi: 'Ist der ftlft ?] Er ist konisch. ['e:r 'Ist 'ko:nIJj| ] Wie ist die Büchse ? [vi: 'Ist di: 'bYKsa?] Sie ist zylindrisch. [zi: 'Ist tsy'lIndrlfH] Wie ist das Gewinde ? [vi: 'Ist das ga'vlnda ?] 4 Das ist ein Gewinde. [das 'Ist-'aeng3'vlnda|| ] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Es ist grob. [•'es 'Ist gro:p|| ] Wie ist es ? [vi: 'Ist -es ?] Das ist auch ein Gewinde.

44

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

Singular

S > s^

UJ
Das ist ein Zylinder, [das 'Ist 'qen tsy'llndar||] Er ist leicht. [<e:r 'Ist laset] |] Das siwi 2 Zylinder, [das zlnt tsvae tsy'llnd3r||] Sie sind leicht. [zi: zlnt l«£ct||]

Das ist ein Block. [das 'Ist 'aen bbk||] Er ist schwer. [>'e:r 'Ist Jve:r||]

Das siwi 2 Blöcke, [das zlnt tsvae 'bloeka||J Sie sind schwer. [zi: zlnt JVe:r||]

Das ist ein Ventil, [das 'Ist 'aen vsn'ti:l||]

Das sind 3 Ventile.

Es ist lang. [.'es 'Ist layUJ

•-M

[das zlnt drae ven'ti:b|]] Sie sind lang, [zi: zlntla#||]

L p

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

45

Das ist eine Feder [das 'Ist'aena 'fe:dar||] Sie ist kurz, [zi: 'Ist kUrts||]

Das sind 2 Federn. [das zlnt tsvqe 'fe:d3rn||] Sie sind kurz, [zi: zlnt kUrts||]

®

®

®

Hier ist ein Splint. [hi:r 'Ist «oen /pllnt||] Er ist dünn. [•e:r 'Ist dYn||]

Hier sind 2 Splinte. [hi:r zlnt tsvoe jpllnt9||] Sie sind dünn. [zi: zlnt dYn||]

I

*£]
Dort ist eine Kurbel, [dort 'Ist -'oena 'kUrbal Sie ist dick. Izi: 'Ist dlk|[] Dort sind 2 Kurbeln. [dort zlnt tsvae 'kUrbaln||] Sie sind dick. [zi: zlnt dlk||]

I

46

LEHRSTÜCK]2: DIE MASCHINENTEILE

:=

t3=3Hier sind keine Kurbeln, [hi:r zlnt 'koena 'kUrboln] sondern 2 Wellen. ['zondorn tsvae 'vel3n|| ]

Hier ist keine Kurbel, [hi:r -Ist 'kaene 'kUrbol] sondern eine Welle, ['zondorn aeii3 'vela|| ] & >

4±><t><±>
Dort sind keine Wellen, [dort zlnt 'komo 'vjbnj sondern 3 Niete, ['zondorn drae ni:to||]

Dort ist keine Welle, [dort 'Ist 'koeno'vdo] sondern ein Niet, ['zondorn -'aen ni:t||]

Dort ist kein Niet, [dort 'Ist kaen ni:t] sondern eine Tafel, ['zondarn 'aene 'ta:fol||] Die Tafel ist eckig. [di: 'ta:fol -'Ist -eklc||]

Dort sind keine Niete, [dort zInt'krten3'ni:to| sondern Tafeln, ['zondorn 'ta:f3ln||] Die Tafeln sind eckig. [di: 'ta:foln zlnt 'sklc||]

Die Rollen und die Zylinder sind rund, [di: 'robn 'Unt dktsy'llndor z l n t rUnt] •

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

47

Die Ventile und die Wellen sind l a n g , [di: vsn'ti:l9 'Unt di: 'vslan zlnt lay||] Die Tafeln und die Blöcke sind eckig, [di: 'ta:f9ln 'Unt di: 'bloeka zlnt eklc||]

Die Scheiben und die Splinte sind dünn, [di: 'jqcban -Unt di: 'J'pllntg zlnt dYn||]

# f ff

B. Vocabular
die Frage, -n wie
§r

konisch sie zylindrisch es grob auch fein der Zylinder, -s, sind leicht der Block, (e)s, - e schwer lang kurz dünn dort die Kurbel, -n dick

întrebarea cum el conic ea, ei, ele cilindric el, ea grosolan şi, de asemenea fin cilindrul sînt uşor blocul, lingoul greu lung scurt subţire acolo manivela, cotul gros

48

LEHRSTOCK 2: DIE MASCHINENTEILE

sondern die Welle, -n die Tafel, -n eckig rund die Scheibe, -en das Feld, -es, -er * > der Boden, -s, ^ das Auto, -s, -s (Automobil)

ci arborele, axul tabla, tabelul unghiular rotund şaiba, discul cîmpul (magnetic) fundul (cazanului); solul automobilul

C. Explicaţii şi exerciţii 2.0. Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 15. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! [a] lang Welle Feld eckig es [Y] [U] [i:] M [o:] dünn Kurbel wie Block BQden kurz sje dort kQnisch rund sondern grob und Exerciţiul 16. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! sie [zi:] Büchse ['bYksa] Stift [ftlft] sieben ['zr.ban] Splint [Jpllnt] sechs [zeks] sind [zlnt] schwer [Jve:r] Hebel ['he-.bal] sondern ['zondarn] Schraube ['jrooba] hier [hi:r] leicht [lae$t] eckig [-ekle] Exerciţiul 17. Exersaţi pronunţarea nelegată a cuvintelor! Das / ist / auch / ein / Niet. Hier / ist / ein / Auto. Eine / Feder / und / ein / Ventil. [a:] Tâfel Frage

w

[e:] schwer er

[I] dick Zylinder zylindrisch

Auch / er / ist / lang. Kein / Niet /, / sondern / ein / Gewinde. Was / ist / Nummer / elf ?

I) Ultimele 3 cuvinte le veţi găsi la rubrica C. „Explicaţii şi exerciţii" (2.4.1).

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

49

2.1. Pronumele personal
2.1.1. Spre a se economisi timp şi energie, substantivele limbii germane sînt înlocuite în fluxul vorbirii prin pronume personale, în felul următor:
Substantive masculine: Substantive feminine: Substantive neutre: Substantive la plural Toate genurile:

der Zylinder

die Welle

das Lager

die Zylinder die Wellen die Lager

i er

4sie

es

sie

Reţineţi ! Spre deosebire de limba română, pronumele personal nu poate lipsi de lîngă verb. Exemple: în limba germană în limba română Wie ist der Splint ? Cum este splintul ? Er ist dünn. (Este) subţire. Wie ist die Welle ? Cum este arborele ? Sie ist lang. (Este) lung. Wie ist das Gewinde ? Cum este filetul? Es ist grob. (Este) grosolan. Wie sind die Ventile ? Cum sînt ventilele ? Sie sind kurz. (Sînt) scurte. Exerciţiul 18. Evitaţi în propoziţiile a 2-a şi a 3-a repetarea substantivului! Folosiţi pronumele personal corespunzător! a. Der Stift ist hier. d. Die Niete sind dort. Der Stift ist konisch. Die Niete sind kurz. Der Stift ist kurz. Die Niete sind leicht. Dort ist der Block. e. Die Kurbel ist dort. Der Block ist eckig. Die Kurbel ist dick. Der Block ist schwer. Die Kurbel ist schwer. Hier ist der Zylinder. f. Die Tafeln sind eckig. Der Zylinder ist leicht. Die Tafeln sind leicht. Der Zylinder ist rund. Die Tafeln sind dünn.
Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 11/103

50

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

g. Hier ist das Gewinde. h. Dort ist das Rad. Das Gewinde ist fein. Das Rad ist rund. Das Gewinde ist lang. Das Rad ist schwer. Exerciţiul 19. Răspundeţi cu „Ja" sau „Nein", folosind în răspuns pro­ numele personal în locul substantivului din întrebare! a. Ist die Kurbel hier ? g Sind die Tafeln eckig ? b . Sind die Zylinder dick ? h Ist das Rad hier ? c. Ist der Zylinder lang? i. Ist der Zylinder eckig ? d. Sind die Ventile dort ? )• Sind die Ventile lang ? e. Ist die Feder lang? k Ist das Gewinde fein ? f. Ist der Block leicht ? 1. Ist die Büchse zylindrisch ? Exerciţiul 20. Răspundeţi la întrebări, înlocuind în răspuns substantivele prin pronumele personale corespunzătoare! a. Wie sind die Tafeln ? e. Wie sind die Stifte ? b. Wie ist das Rad ? f. Wie ist die Büchse ? c. Wie ist die Schraube ? g. Wie sind die Zylinder ? d. Wie sind die Rollen ? h. Wie ist der Block ?

2.2. Adjectivul predicativ
2.2.1. Spre deosebire de limba română, în limba germană adjectivul predicativ este invariabil, nefăcînd acordul cu subiectul nici după număr şi nici după genul substantivelor. Exemple: în limba germană în limba română Der Stift ist konisch. Ştiftul este conic. Die Stifte sind konisch. Ştifturile sînt conice. Die Büchse ist zylindrisch. Bucşa este cilindrică. Die Büchse« sind zylindrisch. Bucşele sînt cilindrice. Der Block ist schwer. Blocul este greu. Die Blöcke sind schwer. Blocurile sînt grele. Exerciţiul 21. Traduceţi în limba germană! a. Cum este nitul? Este uşor. b. Cum sînt roţile ? Sînt rotunde. c. Cum este lagărul? Este rotund. d. Cum sînt tablele ? Sînt unghiulare. e. Cum sînt arcurile ? Sînt rotunde şi uşoare. f. Cum este ştiftul? Este scurt. g. Cum este bucşa ? Este cilindrică, h. Cum sînt pîrghiile ? Sînt grele. i. Cum este şurubul? Este lung.

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

51

a. b. c. d. e. f. g.

Exerciţiul 22. Răspundeţi la întrebări (oral şi în scris) ! Wie ist der Stift ? ... Er ist (conic, cilindric, lung). Wie sind die Büchsen? (uşoare, cilindrice, rotunde). Wie ist der Zylinder ? (uşor, greu, rotund). Wie ist die Schraube ? (lung, fin, cilindric). Was ist rund ? (cilindrul, cilindrii, rolele). Was ist eckig ? (blocurile, tablele, blocul). Was ist leicht ? (arcurile, şuruburile, nitul).

2.3. Conjuncţia „auch"
2.3.1. Conjuncţia „auch" leagă un substantiv (un pronume, un adverb s.a.) de o acţiune sau de o stare amintită în legătură cu un alt substantiv (pronume, adverb etc.). Exemple: Die Schraube ist hier. — Şurubul este aici. Auch der Splint ist hier. —• Şi splintul este aici. Der Niet ist auch hier. — Nitul este de asemenea aici. 2.3.2. „Auch" se traduce prin „şi" sau „de asemenea" în funcţie de poziţia lui în propoziţie şi de accent, şi anume: a) „auch" neaccentuat, stînd înaintea cuvîntului pe care îl leagă şi care poartă un accent puternic, se traduce prin „şi". Exemple: Auch die Rolle ist rund. — Şi rola este rotundă. Auch das ist ein Niet. — Şi acesta este un nit. Auch er ist kurz. •— Şi el este scurt. Auch eine Welle ist dort. — Şi un arbore este acolo. Auch hier ist eine Rolle. — Şi aici este o rolă. b) „auch" accentuat, stînd de obicei după verb sau după cuvîntul pe care îl leagă, se traduce prin „de asemenea". Exemple: Das ist auch ein Gewinde. — Acesta este de asemenea un filet. Die Büchse ist auch zylindrisch. — Bucşa este de asemenea cilindrică. Der Hebel ist auch hier. — Pîrghia este de asemenea aici. Das Rad ist rund, die Rolle auch. — Roata este rotundă, rola de asemenea. Der Block ist eckig, die Tafel auch. — Blocul este unghiular., tabla de asemenea. Er ist schwer, sie auch. — El este greu, ea de asemenea. Dort ist ein Stift, hier auch. •— Acolo este un ştift, aici de asemenea. c) în propoziţia interogativă totală, „auch" accentuat stă înaintea cuvîn­ tului pe care îl leagă.

52

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Exemple: Sind dort auch Schrauben ? Ist das auch eine Welle ? Observaţie: în limba română, legarea prin „şi" fiind mai obişnuită decît legarea prin „de asemenea", „auch" din propoziţiile de tipul celor de la punctele b) şi c) poate fi tradus şi prin „şi", făcîndu-se inversiunea necesară. Exemple. Der Stift ist auch kurz. — Ştiftul este de asemenea scurt, sau: Şi ştiftul este scurt. Exerciţiul 23. Formaţi propoziţii afirmind că cele indicate în propoziţiile de mai jos sînt valabile şi pentru substantivele din coloana a doua! Folosiţi „auch" neaccentuat! Model: Auch der Splint ist dünn. (Der Splint). Die Schraube ist dünn. a. Der Block ist schwer. (Die Kurbel). b. Die Büchse ist zylindrisch. (Die Rolle). c. Die Feder ist kurz. (Der Niet). d. Die Rolle ist dick. (Die Welle). e. Das Gewinde ist fein. (Die Feder). f. Der Stift ist hier. (Der Splint). Exerciţiul 24. Formaţi propoziţii din exemplele propuse în exerciţiul precedent, folosind „auch" accentuat! Model: Die Schraube ist dünn. (Der Splint). Der Splint ist auch dünn. Exerciţiul 25. Prescurtaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent şi rostiţi-le legate de propoziţiile-stimul! Model: Die Schraube ist dünn, der Splint auch.

2.4. Pluralul substantivelor
2.4.1. După felul în care substantivele formează pluralul, ele pot fi împăr­ ţite în următoarele cinci grupe:
Grupa Singular Plural

I—

1—fără desinenţă "—fără desinenţă + tremă 1—cu desinenţa e ' — c u desinenţa e + tremă

der Hebel der Boden das Ventil der Block

die Hebel (-) die Böden (^) die Ventile (-e) die Blöcke (—e)

II—

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

53
Plural

Grupa

Singular

III-

.—cu desinenţa er ' — c u desinenţa er + tremă

das Feld das Rad die Schraube die Zahl das Auto

die Felder (-er) die Räder (—er) die Schraube» (-n) die Zahlen (-en) die Autos (-s)

IV-

, — cu desinenţa -n totdeauna fără '•—cu desinenţa -en tremă cu desinenţa s totdeauna fără tremă

V

Recomandare. La fiecare substantiv se va memora, odată cu articolul hotărît singular, şi desinenţa genitivului1! şi forma pluralului. Exemplu: Der Boden, -s, -^. (pronunţaţi: der Boden — des Bodens — die Böden) 'Pluralul articulat şi nearticulat 2.4.2. La formarea pluralului cele trei articole se comportă în felul următor:
a) Articolul hotărît (der, die, das) are o singură formă die, indiferent de genul substantivelor b) Articolul nehotărît (ein, eine, ein) nu are formă de plural; substantivele rămîn deci nearticulate c) Articolul nehotărît negat (kein, keine, kein) are la plural pentru toate trei genurile, forma keine Singular der Hebel die Schraube das Ventil ein Zylinder eine Kurbel ein Gewinde kein Stift keine Feder kein Lager Plural die Hebel die Schrauben die Ventile — Zylinder — Kurbeln ~ Gewinde keine Stifte keine Federn keine Lager

Articolul hotărît Singular der die Plural
i

Recapitulare Articolul nehotărît Singular ein eine Plural ein

Articolul nehotărît negat Singular kein keine Plural keine kein

das

1

1

—IdieJ—
*' v. lecţia a 7-a, punctul 7.4.

54

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Felul articolului

numărul

masculin

feminin

neutru

hotărît

singular plural singular plural singular plural

der Stift die Stifte ein Stift kein Stifte Stift

die die

Schraube Schrauben

das die ein —

Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde

nehotărît

eine Schraube — Schrauben

1

nehotărît negat

keine Schraube keine Schrauben

kein Gewinde keine Gewinde

keine Stifte

Exerciţiul 26. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tarei Singular Singular Plural Plural der Hebel die Tafel die Hebel die Schraube die Kurbel das Gewinde die Welle die Büchse die Rolle der Zylinder das Lager der Block der Stift Exerciţiul 27. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Singular Plural Singular Plural ein Niet — Niete ein Splint eine Büchse ein Stift ein Rad ein Gewinde ein Lager ein Ventil eine Schraube eine Feder Exerciţiul 28. Formaţi pluralul următoarelor substantive ! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Plural Singular Plural Singular keine Welle keine Wellen kein Splint kein Ventil keine Rolle keine Feder kein Lager keine Tafel keine Kurbel Exerciţiul 29. Treceţi următoarele propoziţii la plural, oral şi în scris! Model: Hier ist die Feder. Hier sind die Federn. a. Wie ist der Stift ? e. Dort ist die Schraube. b. Wie ist die Feder ? f. Wie ist das Gewinde ? c. Das Rad ist hier. g. Die Rolle ist hier. d. Dort ist der Niet. h. Das ist das Auto.

Das ist kein Hebel. Das ist keine Büchse. folo­ sind articolul nehotărît negat la singular şi plural! Model: Das ist kein Lager. Ein Hebel ist dort. a. Ist hier eine Feder ? b. Das ist die c. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul 34. Treceţi substantivele mai jos înşirate în coloane după gen. oral şi în scris! Model: Dort ist ein Rad. Das sind keine Scheiben. Ist das ein Ventil ? Exerciţiul 31. Das ist eine Exerciţiul 35. Rostiţi propoziţiile completate! a. Dort ist das Feder Stift Boden Splint Zylinder Lager Kurbel Ventil Block Schraube Welle Rolle Feld Zahl Büchse Rad Niet Auto Hebel Gewinde Exerciţiul 33. Das sind keine Lager.LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE 55 Exerciţiul 30. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Das ist ein Lager. g. Hier ist ein Stift. e. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Dort ist ein Rad. Ist dort ein Niet ? c. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Hier ist der Niet. e. 32 fragmentele de propoziţie de mai jos ! Rostiţi propoziţiile. f. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Exerciţiul 37. Hier ist kein Splint. h. Hier ist kein Zylinder. Dort ist kein Rad. oral şi în scrisl Model: Das ist keine Scheibe. completînd fragmentele de propoziţie respective cu fiecare dintre substantivele coloanei. Hier ist kein Stift. Ist das eine Scheibe ? d. a. completate cu fiecare substantiv ! a. Hier ist der b . Exerciţiul 36. Hier sind die Niete. Das ist ein b . b. Dort sind Räder. Exerciţiul 32. Completaţi cu substantivele înşirate în coloane în exerciţiul nr. c. f. Hier ist ein Lager. Das sind Lager. Exerciţiul 34. d. Treceţi toate substantivele învăţate pînă acum în coloane la tipul de formare a pluralului corespunzător! I n der Ofen —e —e — er in — er | iv -(ein | v —s der Hebel E XEMPI der Stift der Knopf das Feld das Rad die Schraube das Auto .

Ce este acolo ? Nu este acolo nici o bucşă ? Nu. Scheibe. Traduceţi în limba germană! Cum sînt şuruburile ? Sînt scurte ? Nu. ? Nein. . ? Ja. . Wie ist d _ ? Er (sie. er (sie. Răspundeţi la întrebări.. folosind în răspuns numeralele 7—12 înaintea substantivelor ! a. Ist das . Ist d _ . Model: Sind hier zwei Schrauben? Nein. Ist das ei_. Lager. Ist d .. sînt lungi. Gewinde. Ventil. Completaţi următorul model de dialog cu fiecare dintre substantivele învăţate pînă acum ! Folosiţi adjectivele şi numeralele corespun­ zătoare ! A. Welle.. Wie sind sie ? Exerciţiul 40. Schraube. Hebel. hier? Nein. es) ist dort. . Das ist ei . Model: Ist dort eine Schraube ? Nein dort sind zwei Schrauben. Büchse. Aici nu este nici o tablă.. Niet. dort sind... ci arbori.. Feder.. das ist ei . b... aici este o rolă. er (sie. . Acestea nu sînt arcuri. ? Ja. Blocurile sînt grele şi unghiulare.. Zylinder..56 LEHRSTUCK 2: DIE MASCHINENTEILE Exerciţiul 38. Feld. hier sind 10 Schrauben. Tafel. es) ist. Stift. Exerciţiul 39. aici nu este nici o bucşă. Splint. Was ist das ? B. es) ist.. Kurbel. Block. Sie sind.

das sind Maschinen. [ja: | das zlnt ma'Ji :nsn|| ] .m||3 Lehrling: ['le:rll 9 ] Meister: ['mqestar] Sind das Maschinen? [zlnt das ma'Jirnan?] Ja. [das 'Ist di: ma'Ji:n3nhal9]|] Hier stehen die Maschinen. Text Meister: ['maestar] Das ist die Maschinenhalle.Lehrstück Nummer 3 (drei) DAS WERKZEUG [das Verktso0g] A. [hi:r 'Jte:han di: ma'Ji:n.

[das -'Ist 'ama 'dre :maji :na ('dre:bajk)||) Das ist eine Fräsmaschine. [zi: zlnt gro:s 'Unt fve:r||] .: DAS WERKZEUG Das ist eine Drehmaschine (Drehbank).LEHRSTÜCK ?. [das -Ist' aene 'frs:smaji:na||] Sie sind groß und schwer.

j] bist du: '-aox 'flaeslc ?] . Die Welle ist lang.'arb«etar||] Lehrling: ['le:rll$] Was arbeitet der Arbeiter Moraru? [vas -'arboetat der' 'arboetar?] Meister: ['maestdr] Er dreht eine Welle.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 59 Das ist der Arbeiter Moraru. Bist du auch fleißig ? [zi: 'Ist 'flaeslc. [das' 'Ist di: "arbaetgrlnjl] Sie ist fleißig. [das -Ist der. [e:r dre:t aene 'vslajj cli: 'vsla 'Ist la#||] Das ist die Arbeiterin Florescu.

[hi:r Jte:t •'om3'bo:rmaJ'i:n3 j|zi: 'Ist ho:x||] Die Arbeiter arbeiten. [vi:r 'dre:3n||] Und was macht ihr hier? [-'Unt vas maxt i:r hi:r?] Wir bohren. Sie ist hoch.60 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Lehrling: ['le:rll?. [vi:r bo:ran|| ] Was macht ihr dort ? [vas maxt i:r dort ?] Wir fräsen. [di :-"arb#et3r ''arbaet3n||] Lehrling: [leirllf/] Arbeiter: [''arboetar] Lehrling: ['le:rlly] Arbeiter: p'arboetsr] Lehrling: ['le:rllŢ/] Arbeiter: ["arbßetsr] Lehrling: ['le:rll#] Was arbeitet ihr ? [was -"arboetat i:r?] Wir drehen. ich bin auch fleißig. [vi:r 'fre:z3n||] Was arbeitest du hier ? [vas 'arboetest du: hi:r?] .] Ja. [ja: Icbln aox 'üaesi$\\] Was arbeitet die Arbeiterin Florescu ? vas-" arbaetst di: ["arbaetarln?] Meister: ['moestgr] Sie bohrt eine Büchse. [zi: bo:rt «ena 'bYks3||] Hier steht eine Bohrmaschine.

[tso0ga zlnt gd'nag\\ ] Lehrling: ['le:rlly] Meister: [moestar] Sind das auch Werkzeuge ? [zlnt das'oox 'vsrktsotfga?] Ja. ['jlaefarlj der 'arb#etor dort 'Ist me 'canikar • Hier liegen Werkzeuge: Spiralbohrer. Sie sind Dreher. Fräser und ['/l«efan|| zi: zlnt'dre:3r| 'bo:rer| 'frs:zar Unt] Schleifer.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 61 Arbeiter: ['arboetarj Meister: ['moestar] Ich schleife ein Zahnrad. Fräser und Meßwerkzeuge. fräsen und [di:-"arboetor hi:r 'dre: an| 'bo: ran| 'fre:zan Unt] schleifen. bohren. [Ic '$laeid 'aen 'tsa:nra:t||] Die Arbeiter hier drehen. Gewinde[hi:r 'li: gan 'vsrktso0ga|jpi'r«:lbo:rar| ga'vlnda-] bohrer. dort liegen zwei Meißel. Die Werk[bo: rar| 'fre: zar| 'Unt 'm£sverktso0ga|| di: 'verk-] zeuge sind genau. Hier liegt eine [ja: |das zlnt 'qox 'verktso0ga 1 hi: r 'li: kt 'aena] 1 Feile und hier ein Dorn. das sind auch Werkzeuge. Bohrer. ['%la' Unt hi:r 'aen dorn| dort -lirgan tsvqe 'moesal|] . Der Arbeiter dort ist Mechaniker.

Genosse Ionescu.62 LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG zwei Hämmer. [tsvae 'hsmar| 'aen 'Jr«obanJ"lysal \jnţ . ein Schraubenschlüssel und eine Schraubenlehre.'gena ['J"r#obanle:ra||] Lehrling: ['Ie:rll7)] Meister: ['moestar] Ionescu: Was sucht der Arbeiter? [vas zu:xt der '-'arboeter ?] Was suchen Sie. [da: 'Ist di: 'Ju:ple:ra | ganosa|| ] . Wo ist sie ? ['Ic zu:xa '«ena 'j"u:ple:ra|| vo: 'Ist zi: ?] Meister: ['mgestar] Da ist die Schublehre. Genosse Ionescu ? [was zu:xan zi: |ga'nosa ?] Ich suche eine Schublehre.

.der Fräser. -s.arbeiten drehen die Arbeiterin.das Meßwerkzeug. -n stehen der Lehrling. denumind un ansamblu nediferenţiat de unelte sau scule. -(e)s. -s. a suci muncitoarea harnic eşti tu a găuri maşina de găurit înalt voi noi şi a face a freza eu a şlefui roata dinţată. se: referă la mai multe unelte sau scule privite separat. -e x) der Meister. a roti. a învîrti.e r der Dreher.LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG 63 B. -s. burghiul frezorul. -n hoch ihr wir und machen fräsen ich schleifen das Zahnrad. pinionul strungarul găuritorul (muncitorul).der Gewindebohrer. -n der Arbeiter. -s. uneltele maistrul. unealta. foarte rar folosit. -e die Maschine.der Schleifer. -s. -es. cît Şi sensul „uneltele/sculele". -(e)s. -n die Drehmaschine. -n 1 die Drehbank. -s.. -s. meşterul sala/hala maşinilor a sta (în poziţie verticală) ucenicul maşina strungul maşina de frezat muncitorul a lucra.der Mechaniker.liegen der Spiralbohrer. -s. -e genau scula. Pluralul „die Werkzeuge". . -(e) s. a munci a strunji. -nen fleißig bist du bohren die Bohrmaschine. der Bohrer. sculele. ^e J die Fräsmaschine. freza şlefuitorul mecanicul a sta (în poziţie orizontală) burghiul spiral tarodul scula de măsurat exact 11 Substantivul „das Werkzeug" are la forma singularului atît sensul „unealta/scula". Vocabular das Werkzeug. -s. die Maschinenhalle.

Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! [e:] [o:] M der Lghrling der Fräser der BQhrer die Drehbank die Fräsmaschine bohren die Drehmaschine fräsen die Bohrmaschine der Dreher hoch drehen wo die Schublehre stehen [u:] [a:] M das Zahnrad liegen suchen ihr da wir Sie [ae] der Meister fleißig schleifen die Feile der Meißel der Schleifer das Werkzeug [das 'vsrktso0k] der Mechaniker [der me'cÄnikor] Exerciţiul 42. -s. -s. -n der Dorn. die Maschinenhalle. die Bohrmaschine.64 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG die Feile. die Schrauben­ lehre. der Schraubenschlüssel. -n wo ? da pila dornul dalta ciocanul cheia pentru şuruburi micrometrul a căuta dumneavoastră tovarăşul şublerul unde ? aici C.die Schräubenlehre. der Gewindebohrer.0. die Drehmaschine. der Spiralbohrer. das Zahnrad. der Hammer. -e der Meißel. das Meßwerkzeug. die Drghbank. die Fräsmaschine. -n. . Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 41. die Schublehre. -n die Schublehre. -s. Explicaţii şi exerciţii 3. -n suchen Sie der Genosse. -(e)s. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! a) das Werkzeug. der Schraubenschlüssel.

die Arbeiterinnen. l~gen... Genosse Popescu ? —. neutru: es (el sau ea). iar la plural o singură formă: sie (ei..noi). ist fleißig. Wie ist die Arbeiterin Florescu ? —. L-rling. 1/103 .. dumneavoastră). e. g. pronumele însoţeşte în mod obligatoriu forma verbală. Schubl~re. identică pentru singular şi plural. deosebim trei genuri la singular: masculin: er (el). arbeiten. ~r. d. pot fi parteneri la discuţie sau pot fi subiect de discuţie. punctul 2..1. Pronumele personal (completare) 3. după cum urmează: Singular Persoana Rolul Forma de politeţe ich du er. b.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 65 b) der Arbeiter. schleife ein Zahnrad... Completaţi răspunsurile cu pronumele personal corespunzător ! a. f. sie. La persoana a IlI-a.. b--ren. Was machen die Arbeiter?-—. La persoana I. 5 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. persoanele se pot afla în trei situaţii dife­ rite: pot vorbi. în procesul de vorbire. Wo liegt das Werkzeug? —.. La persoana a Ii-a. Dr~bank.. dr~en. Was bohrt ihr hier? —. 3. Was arbeiten Sie. ele).1. c) der Genosse. wir (.2.. liegt dort. Completaţi vocala împreună cu semnul ortografic de lungime! Controlaţi scrierea corectă cu ajutorul vocabularului! st~en. Pro­ numele personal ajută la distingerea acestor trei situaţii. cu ajutorul formelor sale.. Wie sind die Werkzeuge? —.1. 1] Exerciţiul 44... es wir ihr sie Plural Forma de politeţe I II III care vorbeşte cu care se vorbeşte despre care se vorbeşte Sie Sie 3.1. Was suchst du? —. die Arbeiterin. fräst. genau. Reţineţi! La orice persoană. das Gewinde. Z~nrad. Exerciţiul 43. Pronumele de politeţe se scrie totdeauna cu iniţială mare. feminin: sie (ea). suche eine Schublehre. ihr (voi) şi forma de politeţe „Sie" (dumneata. şi lecţia a 2-a. deosebim pronumele familiar: du (tu). h. pronumele are numai o singură formă la singular şi la plural: ich (eu). 11 v. c.. sind genau. Was macht der Arbeiter hier? —..1.1. bohren Büchsen.

Prezentul indicativ al verbelor 3. Infinitiv Rădăcina Exemple: schleifen schleif­ bohren bohr­ drehen dreh­ suchen suchDesinenţele personale pentru prezentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe Persoana I Plural Forma de politeţe Persoana I -en II -t „ III -en -en II -st -e -en III -t Exemplu: bohren. Rădăcina verbului se obţine de la forma infinitivului prin eliminarea terminaţiei -en. d.. . e. Sie ist fleißig. indiferent de timp: Exemplu: Die Werkzeuge sind genau.66 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 45.2. Wo liegt es? Wo liegen .. Ich arbeite hier.1.2. 3. schleift Zahnräder. ... Prezentul indicativ al verbelor exprimă acţiuni sau stări care au loc în momentul în care se vorbeşte: Exemplu: Hier arbeitet eine Arbeiterin.. b. drehen Wellen.. Er dreht eine Welle. . Du schleifst ein Zahnrad. sind fleißig..2. Singular Forma de politeţe ich bohre wir bohren du bohrst Sie bohren ihr bohrt er — sie bohren sie —bohrt es — Plural Forma de politeţe Sie bohren .2... . sau care au o valabilitate generală. Prezentul indicativ se formează adăugind la rădăcina verbului desinenţele personale. Treceţi propoziţiile la plural! a.? 3. c. arbeiten hier..

g.4. schleife. sie —arbeitet es—1 wir arbeiten ihr arbeitet Sie arbeiten sie arbeiten Forma de politeţe Sie arbeiten 3. Wir arbeiten. Was such Sie. Genosse Preda? f. c. Exemplu: arbeiten.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 67 3. Exersaţi desinenţele a. fräse. Die Arbeiter arbeit fleißig b. bohre. . . Sie arbeiten. Wir bohr und schleif_ . suche Du arbeitest. mache.2. Sie arbeitet. Was arbeit ihr hier ? h. la unele verbe se intercalează un -eîntre rădăcină si desinenţele consonantice. Ihr arbeitet. se elimină de obicei consoana s din desinenţa persoanei a Ii-a sin­ gular. d. Ich such die Schraubenlehre. Pentru uşurarea pronunţării. Exemplu: fräsen Singular Plural Forma de politeţe ich fräse du fräst er—. sie— fräst es—1 wir fräsen ihr fräst Sie fräsen sie fräsen Forma de politeţe Sie fräsen Exerciţiul 46. . Singular Plural Forma de politeţe ich arbeite du arbeitest er_. Wo steh er ? personale! e.3. La verbele a căror rădăcină-se termină în s (sau alte consoane siflante). . . Er bohr eine Büchse.2. drehe. . Exerciţiul 47. Exersaţi formele verbale ! Continuaţi ! Ich arbeite. Dudreh eine Welle. Er arbeitet.

Dort . fac acelaşi lucru! Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a. b.. d. Ich arbeite. d. Wer . . Ich Wir d. Exerciţiul 52. c. b.. hier. wir hier? Ja. der Arbeiter Moraru. Exerciţiul 53. Exerciţiul 50. Ich suche eine Schublehre. dort. 7 Arbeiter und arbeiten. hier... . b . Deosebiţi verbul „stehen" de verbul „liegen" ! Completaţi următoarele propoziţii ! a.. Ce lucrează el aici ? El şlefuieşte o bucşă... Ich bohre. f.. e. . Hier . Er schleift ein Zahnrad. Unde lucraţi dv. Er sucht eine Feile. Wir bohren auch. eine Büchse. Unde lucrează ei ? Ei lucrează acolo.68 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 48. wir .. eine Bohrmaschine. Er bohrt. b.. c. b. Ich Wir c. Was suchen sie hier ? e. . . drehen.. ? Eu lucrez aici. e. Was suchen Sie hier ? d. Sie sind zylindrisch. întrebaţi dacă partenerul (partenerii) dv. Deosebiţi persoana a III-a plural de forma de politeţe ! Traduceţi în limba româna ! a. . eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu . schleifen... W o .. Hier ... c. Traduceţi în limba germană! a. h.. Er schleift. g. e. Die Maschinen . Sind Sie Mechaniker ? Exerciţiul 51.. Sie arbeiten. Die Arbeiterin bohrt Büchsen. Afirmaţi că faceţi acelaşi lucrul Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a.... Wo .. Schleifen Sie ein Zahnrad. arbeiten. Unde lucrează el? El lucrează de asemenea acolo. Schleifst du auch ? Schleift ihr auch ? b... Die Arbeiter sind fleißig. Ich schleife. Wer . Wer . e. Die Werkzeuge .. f. die Arbeiterin Florescu. die Fräsmaschine? . d. Genosse Popescu ? c. W e r . Was machen die Dreher ? Sie drehen.. Exerciţiul 49. Ea frezează o bucşă şi 4 roţi dinţate. Ich drehe. die Schublehre? Der Arbeiter Popa .. die Welle dort? c. dort ? Dort . die Schublehre. Er dreht. Dv. e.. d... die Wellen? Die Arbeiter . Ich bohre auch. die Feile? f.. die Wellen. găuriţi 3 bucşe şi 11 bolţuri. suchen la forma corespunzătoare ! a. g. Completaţi următoarele propoziţii cit verbele bohren..

.. Exemple: der Schraubenschlüssel — cheia pentru şuruburi.1. Exerciţiul 56. Wo . hier.. Arbeiterin.. ihr? 3. hier. Wir . Wir ..4. şi în special în limbajul tehnic....3.1.. Du Du Exerciţiul 55. . genau.. es . Transformaţi propoziţiile din exerciţiul de conjugare pre­ cedent în întrebări totale ! Răspundeţi ! Model: Bin ich fleißig ? — Ja..4. Was . h.. Sie . Dreher. a. se folosesc foarte multe cuvinte compuse. b. Formele lui la pre­ zentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe ich b in du b ist er — sie— ist es — wir sind ihr seid Sie sind sie sind Sie sind Plural Forma de politeţe Exerciţiul 54. Prezentul indicativ al verbului „sein" = a fi 3. Lehrlinge. Conjugaţi! Ich bin Arbeiter Ich bin fleißig.. Das Werkzeug . Wo . du bist fleißig. Verbul „sein" = a fi este un verb neregulat.. das Werkzeug? f.. . c. ihr auch Dreher? d.. mai ales din categoria substantivelor..3. Ich . în limba germană.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 69 3. die Maschinen ? e.. Substantive compuse 3. du Arbeiter? g... pinionul. die Maschinenhalle — hala (sala) maşinilor. Completaţi propoziţiile următoare cu formele verbului „sein" — a fi... das Zahnrad — roata dinţată. .

i—• poate fi o forma de singular sau de plural. în consecinţă. plural: die Zahnräder. Fräsmaschine. dar rămîne ca atare ne­ schimbat (Az'/Zschraube.2. Fräsmaschine.4. Orice substantiv compus constă din două elemente: a) Cuvîntul de bază. care •—se află la sjîrşitul cuvtntului ccmpus (de ex. — este puternic accentuat: Zahnrad. Zahnrad) •—determină genul substantivului compus şi. accentuat.70 LEHRSTÜCK 3: TMS WERKZEUG 3. — trebuie să fie un substantiv şi formează ca atare formele de plural şi de declinare: das" Zahnrad. Muşchinenhalle). der Zehn + doj Rod = dos Zahnrad Exemplu: der Zahn-f. b) Cuvîntul determinativ. adjectiv: .das Rad = das Zahnrad. Maschinenhalle. Exemplu: das Zahn/rad Cuvîntul determinativ ZohnAccentul: das\ rad Traducerea: Cuvîntul de bază das Zahn rad roata dinţată. plural: die Maschinenhallen. care — stă la începutul cuvîntului compus (de exemplu das Zahnrad) •— poate să fie format din orice parte de vorbire (substantiv: Zahnrad.Feinmechanik). die Maschinenhalle. 1 •—nu este. . articolul. verb.

4. Traducerea substantivelor compuse din limba germană în limba română se face inversînd elementele cuvîntului compus.4. Atunci avem de-a face cu substantive multiplucompuse. die Scheibe*> + das Rad • f. cuvîntul determinativ sau cel de bază sau ambele sînt. das Rad ~j~ der Zahn c. die Rolle 1} + die Well d. ţ L * * j P f Traducerea se face. Exerciţiul 57. respectiv cu cheia exerciţiilor. das Gewinde + die Rolle k.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 3. der Federhebel" —die Hebelfeder * Substantivelor feminine şi masculine terminate în -e li se adaugă de obicei u n -n cînd > şint cuvinte determinative. das Bolzengewinde . das Gewinde -f der Bohrer _ h. das Gewinde + der Stift 1. Exemple: die Lagerrolle das Rollenlager rola lagărului lagărul cu role (rola de rulment) (rulmentul cu role). ca de exemplu: 4 das Schraubenzahnrad = roata dinţată elicoidală. cu cheia exerciţiilor (cap. la rîndul lor. die Feder •+. şi în cazul substantivelor multiplu compuse. dar în altă ordine ! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi. De multe ori. porninduse de la sfârşitul cuvîntului către început. R e exemplu: die Schraube -j.4. Formaţi substantive compuse din următoarele elemente! Sta­ biliţi articolul cuvîntului compus! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi apoi cu ajutorul dicţionarului tehnic. der Blockzylinder —der Zylinderblock b.die Büchse g. . der Schlüssel + die Schraube Exerciţiul 58.— d e r Gewindebolzen c. Nerespectarea acestei reguli poate duce la înţelegerea greşită a cuvintelor compuse. das Rad + die Welle b. das Gewinde + der Dorn i. IV) dacă aţi tradus corect! _a. Deosebiţi sensul cuvintelor -compuse din aceleaşi elemente. das Gewinde -j. dacă aţi tradus corect! a. 3. I j ' 1 —* t die Hebelnietmaschine = maşina de nituit cu pîrghie. Se începe cu cuvîntul de bază şi se continuă cu cuvîntul determinativ (sau cu cuvintele determinative în cazul substantivelor multiplu compuse).der Fräser j .3. compuse.die Feder — die Schraubenfeder. der Federhammer —die Hammerfeder d. die Scheibe 1) + der Fräser e.

5.die Ventilfeder die Gewindeschraube — das Schraubengewinde die Hebelrolle — der Rollenhebel die Lagerrolle — das Rollenlager ]• Exerciţiul 59. e.1. die Gewindefräsmaschine m. f. Pîrghia cu arc p. die Hebeldrehachse i.-en = distanta. x sînt > die Distanz. die Kurbelwellenfräsmaschine e. Strungul pentru arbori g. Dornul expandabil (arcuitor) h. Şaiba pentru şurub n. Fundul cilindrului d. Distanţa 1! dintre nituri j . Şurubul de lagăr c. die Hebelnietmaschine j . 3. die Gewindeschleifmaschine n. das Zylinderrollenlager d. Formaţi echivalentul din limba germană al următorilor termeni tehnici! Controlaţi traducerea corectă la cheia exerciţiilor! i. gh. Maşina de nituit k.die Schraubenfeder * das Federventil . IV). O categorie numeroasă "de substantive ale limbii germane formate prin adăugarea sufixului -er la rădăcina unui verb.5. Substantive derivate 3. die Gewinderollmaschine g. Exerciţiul 60. Maşina de nituit cu role(prin rulare) a. Arborele pîrghiei f. die Gewindedrehbank (-maschine) k. găuritorul) fräsen —der Fräser (freza. dacă ati tradus corect! a. die Räderfräsmaschine b. frezorul) schleifen • der Schleifer — (şlefuitorul) arbeiten — der Arbeiter (muncitorul). die Fräserschleifmaschine f. Căutaţi substantivele compuse din textul lecţiei şi stabiliţi din ce elemente (părţi de vorbire) sînt formate! Exerciţiul 61. respectiv cu cheia exerciţiilor (cap. încercaţi să stabiliţi sensul următoarelor substantive compuse şi controlaţi apoi cu dicţionarul tehnic. Maşina de nituit cu pîrghie m. Roata cu manivelă o. Numărul cilindrilor e. Exemple: drehen — der Dreher (strungarul) bohren — der Bohrer (burghiul. die Rollennietmaschine h. . i. Bucşa de lagăr b. Scula de nituit 1. Roata cu disc.72 LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG die Federscheibe — die Scheibenfeder die Federschraube —. die Zylinderschleif maschine 1. die Zylinderbohrmaschine c. die Spiralbohrerfräsmaschine.

Die Arbeiterin hier schleift. Sie ist.5. Exerciţiul 64. Exemple: der Bohrer-—găuritorul.. Exerciţiul 62. Sie arbeitet. Formaţi cuvîntul derivat respectiv! a. .. • scule: der Bohrer. Du bist d. der Fräser. der Dreher. c.LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG 73 Substantivele astfel formate au următoarele caracteristici: — sînt toate de gen masculin.. — rămîn la plural neschimbate: der Arbeiter — die Arbeiter.. Der Arbeiter hier bohrt.. •— denumesc : • persoane cu respectivele profesii sau ocupaţii: der Arbeiter. d. Die Arbeiterin hier fräst. Die Arbeiterin hier bohrt. der Fräser — frezorul. Die Arbeiterin hier dreht. Du drehst. Exemple: die Arbeiterin — die Arbeiterinnen. Sufixul -in adăugat la substantivele formate ca mai sus arată că profesia sau ocupaţia respectivă este îndeplinită de o persoană feminină. Er fräst. die Dreherin — die Dreherinnen. Er ist . burghiul.. Wir arbeiten. Exersaţi accentuarea substantivelor compuse! Schrauben Schlüssel Dreh ma schi ne Fräs ma schi ne Bohr ma schi ne Meß werk zeug Schub leh re Ma schi nen hal le Spi ral boh rer Ge win de boh rer Werk zeug Zahn rad .. Substantivele formate cu sufixul -in formează pluralul cu terminaţia -nen. Sie ist. Wir sind e. Sie ist b. . Exemple: der Arbeiter — die Arbeiterin (muncitoarea) der Fräser — die Fräserin (frezoarea) der Dreher —die Dreherin (strungăriţa). Sie ist. c. . . Der Arbeiter hier schleift. Formaţi cuvîntul derivat respectiv ! a. Sie ist..2. Er ist Exerciţiul 63. De multe ori substantivele astfel formate au ambele sensuri. Er ist b. 3. freza. e.

Wo steht stehen liegt liegen steht sie. ich bin Arbeiterin. Fräser. Bohrer. Arbeiterin (Dreherin) ? c. bohre. Was arbeiten Sie ? Ich drehe. Sind Sie Ja. Realizaţi oral toate răspunsurile posibile Arbeiterin Arbeiter.74 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 65. Arbeiter (Dreher etc. Dreher. fräse. schleife. a. Ja. . Was sind Sie ? Ich bin Ich bin Dreherin.) ? b. Schleifer. Wie ist sind die die die der die die der die das der das Drehmaschine(n) ? — Sie Bohrmaschine(n) ? — Maschinenhalle(n) ? (die) Arbeiter ? Bohrmaschine ? Arbeiterinnen ? Hammer ? Feile ? Zahnrad ? Schraubenschlüssel ? Meßwerkzeug ? Hier Dort ist sind schwer e. ich bin Arbeiter. d. Wir drehen.

Meister. Konstrukteure. Hier arbeiten viele Ingenieure.6. Arbeiterinnen und Lehrlinge. Explicaţii. Arbeiter. Er leitet das Werk. Der Oberingenieur leitet die (Fabri­ kation.1. Die Ingenieure. planen und konstruieren3). punctul 4. Es hat 1( einen Direktor 2). 2) v.JEr ist klug und energisch. Sie gehen auch in die Maschinenhallen und kontrollieren die Maschinenteile. Sie konstruieren Maschinenteile für die Maschinen. Techniker. Auch die Kontrolleure kontrollieren die Teile. punctul 4. punctul 4.2. Explicaţii. Text Das ist ein Werk. Techniker und Konstrukteure rechnen. 3 > v. 11 . Explicaţii. v. Das Werk ist groß. Die Meister führen die Ingenieure und Konstrukteure durch die Hallen. Laboran­ ten.Lehrstück Nummer 4 DIE WERKBELEGSCHAFT A. Das ist die Belegschaft.

Dort sind Arbeiter. -(e)s. Der Hof ist groß. Es steht dort um die Ecke. Sie haben Fehler.76 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Die Teile hier sind gut. Sie montieren die Maschinenteile. -en ['vsrkbaleikjaft] das Werk. > explicaţii. Die Monteure kommen in die Monta­ gehallen. B. Dort stehen sie um die Maschinen.5. Die Teile dort sind schlecht. totalitatea salariaţilor dintr-o întreprindere uzina mare are . Die Laborantinnen analysieren das Material und die Teile. Die Laboranten bringen die Analysen in das Konstruktionsbüro. Sie transportieren die Maschinen durch den Hof11 in das Lager. Vocabular die Werkbelegschaft. Der Kran­ führer transportiert die Maschinen in den Hof. -e groß hat * v. Sie sind ohne Fehler. punctul 4.

-s. Direktoren klug" [klu:k] energisch leiten der Oberingenieur. -e [-'t0:r] der Laborant.LEHRSTÜCK 4? WERKBELEGSCHAFT 77 der Direktor. -e [-'o:b3rln5enl0:r] die Fabrikation. partea. prost a avea laboranta a analiza materialul a aduce analiza t'fi:fe] der Ingenieur. corect fără greşeala rău. a conta a plănui.['tscnikgr] der Konstrukteur. -en [-'tsîo:n] viele directorul înţelept. -nen analysieren das Material -s. -en die Belegschaft. -s. -n [-'ly:z 9 ] . deştept. -n der Kontrolleur. proiectantul laborantul' totalitatea muncitorilor şi funcţio­ narilor (dintr-o întreprindere) a calcula. -s. -s. porţiunea bun. -e gut Qhne der Fghler. -s. -e der Techniker. (e)s. a planifica a construi. inteligent energic a conduce inginerul şef fabricaţia multe inginerul tehnicianul constructorul. schlecht [jlsct] haben die Laborantin. -ien bringen ['briysn] die Analyse. -en rechnen ['rscnan] planen konstruieren für gehen in kontrollieren führen durch die Halle. -e [-'10: r] der Teil. a proiecta pentru a merge în a controla a conduce prin hala controlorul piesa. -s. -s. -en.

-n biroul de construcţie / de proiectare montorul a veni hala de montaj în jurul. [-'ta:£] um montieren der Kranführer. -e t-'t0:r] kommen die Montagehalle. păstrîndu-şi în parte specificul limbii din care provin.0.78 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT das Konstruktionsbüro.0. . — e die Ecke. [-tsio :nsbYro:] der Monteur.transportieren der Hof. -s. -n C. -s. Explicaţii şi exerciţii 4. -s. în lecţia de faţă este vorba de următoarele cuvinte: der Ingenieur ['Inje'hfeCr] die Montage [mon'ta:^] der Konstrukteur [konstruk't0:r] die Fabrikation [fabrikß'tsrom] der Kontrolleur [kontro'l0:r] die Konstruktion [konstruk'tsîom] der Monteur [mon't0:r] die Analyse [ana'lyiza]. -(s) -es. Multe dintre cuvintele de origine negermană (împrumuturi lexicale. neologisme) fac excepţie de la regulile de pronunţare şi scriere a cuvintelor germane.1. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 66. după (colţ) a monta macaragiul a transporta curtea colţul. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [e:] [a:] [i:] Lehrling planen viele gehen haben konstruieren Fehler Material Maschinenteil stehen Montagehalle kontrollieren Kranführer hier Lager analysieren [u:] klug gut [0:] groß Oberingenieur Fabrikation Konstruktion Büro Hof [0:] [y:] Ingenieur für führen Konstrukteur Analvsen Kontrolleur Monteur 4.

der Konstrukteur. Skizze (Schiţa) — cuvinte de origine străină. 11 Literele k şi z. setzen (a aşeza). Sie / gehen / auch / in / die / Ma­ schinenhallen. ci sub forma ck şi tz.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 79 Exerciţiul 67. Exerciţiul 72. fleißig. Accentuaţi corect cuvintele compusei Oberingenieur das Werkzeug die Kranführer die das Zahnrad Spiralbohrer das Konstruktionsbüro die Gewindebohrer die die Montagehalle Schraubenschlüssel die die Maschinenhalle Maschinenteil die Drehmaschine Bohrmaschine Schraubenlehre Schublehre Fräsmaschine Werkbelegschaft. der der der der der der Exerciţiul 71. Reţineţi scrierea cu ß a următoarelor cuvinte! Exersaţi scrierea ! Meißel. nu se dublează sub forma kk şi zz. die Fabrikation. Citiţi textul lecţiei căutînd să evitaţi legarea cuvintelor! Exemplu: Er / ist / klug / und / energisch. . Exerciţiul 70. groß. în cuvinte de origine germană. die Konstruktion. Exemple: die Ecke (colţul). Meßwerkzeug. Reţineţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Rolle dünn Schlüssel Ecke * > Nummer Block Welle Hammer Genosse dick Halle kommen eckig Exerciţiul 68. Reţineţi scrierea cu semn de lungire a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Niet Zahl Lehrstück Bohrer ihr Kranführer führen vier Zahnrad zehn Bohrmaschine sieben Lehrling bohren liegen Dreher ohne viele Drehmaschine konstruieren drehen kontrollieren Schublehre transportieren stehen analysieren Fehler montieren gehen Exerciţiul 69. Exersaţi accentuarea corectă! der Techniker. Dar: Akkusativ (acuzativ).

Prezentul indicativ al verbului „haben" = a avea 4...1..) Meßwerkzeug haben (Ich habe Meßwerkzeug.7.) Exerciţiul 74... du . der Mechaniker Meßwerkzeug? 4.. Substantivele care în propoziţie au rolul de complement direct al verbului. . das Werk ein Lager? f.1. ich . ... care au la acuzativ singular un articol terminat în -n. lecţia a 5-a.2.. . du dort eine Feile? h... kein Material b. ihr eine Fräsmaschine? d...1) x > Unele categorii de substantive masculine au şi desinenţe la acuzativ. stau la cazul acuzativ. du Material? Ja. ."! a....2. .80 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4.. punctul 5. Cazul acuzativ al substantivelor 4. .. .. Verbul „haben" = a avea prezintă în conjugarea sa unele excepţii de la regula formării prezentului indicativ. wir Zahnräder? e..1. Material Nein. ich eine Schraubenlehre hier ? g. ich .) . în limba germană acuzativul substantivelor nu diferă de nominativ. die Arbeiterin Werkzeug ? c.1. Se conjugă după cum urmează: Singular Plural Forma de politeţe ich habe du hast er sie—i—hat es—l wir haben ihr h a b t Sic haben sie haben Forma de politeţe Sie haben Exerciţiul 73. Completaţi întrebările următoare cu formele verbului haben I Răspundeţi: a) cu „Ja".... (v.. du ... răspunzînd la întrebarea „wen?" (pe cine?) sau „was?" (ce?). cu excepţia substantivelor masculine. ... . Conjugaţi oral expresiile următoare: Material haben (Ich habe Material. b) cu „Nein" ..

LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 81 Nominativ Acuzativ Masculin Genul wert wasj wen? was? der 1 ein \ Meister kein J die 1 eine > Arbeiterin keine J das 1 ein \ Kind L> kein J der ein kein die eine keine das ein kein Bohrer den 1 einen > Meister keinenj die 1 eine > Arbeiterin keine J das ein kein 1 > Kind J den einen keinen die eine keine das ein kein Bohrer Feminin Feile Feile Neutru Rad Rad Observaţie. şi nu subiectul. La acuzativ se află numai acele substantive care.3. avînd aceeaşi formă atît pentru nominativ cît şi pentru acuzativ. Pronumele interogativ „was?" 2 '. was? was ? Complement Subiect (acuzativ) (nominativ) Exerciţiul 75. Exemplu: Das Werk hat einen Direktor.1/103 Germana pentru ingineri şi tehnicieni . . Exersaţi formarea acuzativului substantivelor masculine. ) v. Das Werk hat b. răspunzînd la întrebarea „was?". şi lecţia I punctul 1. sînt complementul direct al verbului. -er = copilul. nu poate fi un criteriu sigur pentru identificarea acuzativului. Der Arbeiter sucht einen Hammer einen Direktor Schraubenschlüssel Oberingenieur Spiralbohrer Kontrolleur J 2 Plural die 1 Meister die — > Arbeiterinnen — keine j Kinder keine Bohrer Feilen Räder die 1 Meister die — i Arbeiterinnen — keine J Kinder keine Bohrer Feilen Räder ) das Kind. realizînd următoarele propoziţii ! a.

D . D Ingenieur sucht d— Direktor. El poate fi comparat cu un element chimic care are un anumit număr de valenţe. e. . Valenţa verbelor 4. Răspundeţi completând articolele! Wen suchen Sie ? b. 4.3. Completaţi articolele! Puneţi întrebările „wer7" „was?" şt „wen: „was?' a. D Direktor sucht ein Konstrukteur. Haben Sie dort Hammer ? Hammer kein ein­ Gewindebohrer ? Gewindebohrer Schraubenlehre ? Schraubenlehre Exerciţiul 77. D Kranführer transportiert ein Maschinenteil. Ein Arbeiter bringt ein Spiralbohrer. c.1. Wen suchen Sie? Ein__ Techniker | D Direktor | D Oberingenieur Ein Arbeiterin Ein Mechaniker. cîte valenţe are verbul. h. Was dreht der Arbeiter dort ? Ein Ventil Ein Zahnrad Ein Dorn Ein Welle Ein Meißel Ein Zylinder f. g. adică prin completarea sensului predicatului cu atîtea părţi sintactice. D Laborant analysiert d Material. d. Propoziţiile se formează prin saturarea acestor valenţe.82 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT c. wir haben hier g. Predicatul (verbul) este elementul de bază al propoziţiei germane. f. D Monteur hat ein Schraubenschlüssel. Laborantin D Maschine Nein. D Lehrling bringt d Schraubenschlüssel. Was schleifen Sie hier ? d. Genosse kontrolliert d Fabrikation.3. | D Laborantin c. Der Meister sucht Der Maschinenteil hat den Arbeiter keinen Fehler Lehrling Schraubenstift Fräser Splint Exerciţiul 76. Wer sucht wen ? b. Was kontrolliert der Oberingenieur ? e. Was transportiert er ? D Material D Konstrukteur D Meßwerkzeug D Monteur D .

în afară de subiect şi predicat. pe lîngă subiect. Der Meister geht durch die Halle. Die Arbeiter bohren. Der Direktor leitet das Werk. Exemple: wer ? was ? wo ? wohin ? Das Werkzeug liegt dort. în funcţie de valenţa fiecărui verb. care cer numai un subiect: Exemple: wer ? was ? Der Ingenieur rechnet.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 83 în majoritatea cazurilor nu este deci suficient ca o propoziţie să aibă subiect şi predicat pentru a fi o propoziţie corectă. deosebim pînă la lecţiile de faţă inclusiv. Der Genosse führt die Arbeiter. un lucru sau o noţiune asupra căreia se reflectă direct acţiunea verbului). 4.3. v. care cer. două sau mai multe complemente. (alte tipuri de complemente v. punctul 4. După valenţa lor. care cer un subiect şi două complemente. (Alte combinaţii de complemente. c) Verbe trivalente. > . Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruk­ tionsbüro. bb) un complement de loc sau direcţie (exprimat printr-un adverb un substantiv cu prepoziţie s. Die Maschine steht. b) Verbe bivalente.2 al lecţiei de faţă. şi unul. lecţiile următoare).). urmă* toarele categorii de verbe: a) Verbe monovalente. o propoziţie trebuie să mai cuprindă. Der Genosse arbeitet. Cele două complemente pot fi de exemplu: ca) un substantiv la acuzativ şi un complement de loc: Exemple: wer ? wen ? wohin ? Der Meister führt die Ingenieure durch die Hallen. şi un complement. * V.a. lecţiile următoare). Acest complement poate fi: ba) un complement direct (exprimat printr-un substantiv la acuzativ 1} care arată o persoană. Die Monteure montieren die Maschinenteile. Exemple: wer ? wen ? was ? Das Werk hat einen Hof.2. Der Laborant macht eine Analyse. Der Ingenieur kommt in das Konstruktionsbüro.

înaintează. A> = v erb bivalent. a merge în frunte. bringen^. Sensul: a merge. cu subiect şi complement direct. cu subiect şi complement de loc. Die Maschine steht. stehen2{K. Der Arbeiter steht hier. A. Sensul: a conduce. Sensul: a conduce. cu subiect. ioc) = verb bivalent. gehen2(x. = Ucenicul aduce o pilă. Der Genosse führt die Arbeiter. Verbul „bringen" bringen^-. a însoţi. A) = verb bivalent. a înainta. a pleca. = Lucrul merge. Numeroase verbe din limba germană au diferite valenţe şi sens diferit în funcţie de valenţă. Verbul „führen" führen^. = Tovarăşul conduce pe muncitori. numai cu subiect la nominativ. = Muncitorul stă aici (în picioare). Sensul: a sta în picioare. = Ucenicul pleacă. Exemple: Verbul „stehen" stehen^) = verb monovalent. a nu funcţiona. Sensul: a aduce. = Maistrul îi conduce (însoţeşte) pe ingineri prin hală.3. Sensul: a sta. cu subiect şi complement la acuzativ. complement direct şi com­ plement de loc. complement direct şi com­ plement de loc. führen^. Exerciţiul 78.84 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4. cu subiect. ioc) = verb trivalent. Verbul „gehen" geheilt) = verb monovalent. Die Arbeit geht. Pentru a înţelege deci sensul precis al verbelor este nevoie să le cunoaştem valenţa. cu subiect şi complement de loc. numai cu subiect la nominativ. Analizaţi valenţa verbelor din text! . Wir gehen in die Maschinenhalle. ioc) = verb bivalent. a transporta. Der Lehrling bringt eine Feile. = Mergem (ne deplasăm) în hala maşinilor. ioc) = verb trivalent.3. Sensul: a duce. = Labo­ ranta duce analiza în biroul de proiectare. Sensul: a se deplasa. Der Lehrling geht. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruktionsbüro. = Maşina stă (nu funcţionează ) . A. Der Meister führt die Ingenieure durch die Halle.

. Der Direktor führt . Exemple: Wer leitet das Konstruktionsbüro ? Der Ingenieur.. Die Arbeiterin schleift. . rechnen. Die Arbeiterin bringt .beringenieur kommt ..sau trivalente: transportieren. suchen.. Bivalente: sein. b.4. Exemple: ' Ich bringe das Werkzeug... bohren. . drehen. respectînd valenţa lor ! Monovalente: arbeiten. gehen. Exerciţiul 80..sau bivalente: stehen. planen. Der O. fräsen. leiten. Die Laboranten bringen .. indiferent de număr. Mono.. f.. Ich. Die Monteure stehen .. d. j . . Exerciţiul 81. i. . Wen sucht der Genosse ? Wen suchen die Arbeiter ? .. h. liegen. f. Der Kranführer transportiert . Completaţi fragmentele de propoziţii..LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELGSCHAFT 85 Exerciţiul 79. Den Meister..sau a nici uneia. Completaţi fragmentele de propoziţii. d. după caz ! a.. . . analysieren. Pronumele interogativ „wer" ? 4.1. ... Zwei Ingenieur t. c. schleifen. .. g.4. e. cu părţi sintactice (la alegerea dv. e. Pronumele interogativ „wer?" = cine ? se referă la substantive — nume de persoane.. Das Werk ist . Die Konstrukteure konstruieren. . Einen Lehrling. Formaţi propoziţii cu verbele învăţate pînă acum. haben. .. b... führen. .. Die Maschine steht . Der Direktor leitet . . . kontrollieren. konstruieren. Die Lehrlinge arbeiten . . evidenţiind sensu diferit al verbelor prin adăugarea unei sau a două părţi sintactice. După „wen?" poate urma şi forma persoanei a 3-a plural. La acuzativ are forma „wen ?" = pe cine ? „Wer ?" se foloseşte numai cu persoana a 3-a singular a verbelor. Die Meister führen . Bi. Die Laboranten machen . Das ist .... . şi pronume personale la cazul nominativ.J necesare încheierii sensului propoziţiei! a. i 4. montieren. Den Kontrolleur. c. kommen.. . . bringen. Ich bringe das Werkzeug in die Halle. Der Arbeiter bohrt .. machen. ... Einen Mechaniker.

3. cînd acestea arată lucruri. e.1. b. luate în sens general. Der Lehrling bringt einen Kontrolleur. Exemplu: für den Ingenieur = pentru inginer Substantivele nearticulate după o prepoziţie constituie cazuri excepţio­ nale şi vor fi tratate ca atare (v.a.5. Formaţi întrebări la care să răspundă cuvintele evidenţiate ! Răspundeţi ! Model: Der Direktor leitet das Werk. însuşiri s. x b. contra. für d in d Oberingenieur Konstruktionsbüro c. a. spre für = pentru um = în jurul ohne = fără şi altele Exemple: durch das Werk = prin uzină für den Meister = pentru maistru ohne den Ingenieur — fără inginer Observaţie. Wir suchen den Oberingenieur. punctul 4. Er transportiert das Material in d _ Hof durch d Montagehalle ohne d Kranführer Observaţie. Cazul acuzativ poate fi cerut atît de verbe v cît şi de prepoziţiile: durch = prin gegen = împotriva. Prepoziţii cu acuzativul 4. Ein Ingenieur kontrolliert die Konstrukteure. către. Spre deosebire de limba română.86 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Exerciţiul 82.5. Der Genosse führt die Arbeiter. Wer leitet das Werk? Der Direktor. Exerciţiul 83. Completaţi articolele ! Wir gehen durch d Hof. in d Montagehalle. c. um d Ecke. Der Techniker konstruiert ein Werkzeug. în limba germană prepoziţiile nu exclud articolul. d. . Sie bringt die Analyse > v. 4. Prepoziţia „ohne" (fără) este adesea urmată de substantive nearticulate. prepoziţia „ohne" în lecţia de faţă).

(Schublehre. Wie konstruieren Sie das ohne . Wer leitet das Werk ? e. Techniker und Konstrukteure ? g. Exemplu: Wir kommen ohne den Meister. ? (Ingenieure. Schraubenschlüssel. Was konstruieren sie ? h. Konstruk­ teure. Was ist das ? (prima figură din text) b. Denumirile de profesie derivate de la aceste verbe au sufixul -eur. Analyse. Exemple: kontrollieren — der Kontrolleur montieren — der Monteur konstruieren — der Konstrukteur. verbele terminate în -ieren şi conjugaţi-le în propoziţii! Exemple: Ich montiere die Maschinenteile.. în limbajul tehnic german. Wer leitet die Fabrikation ? f.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 87 Arbeiten Sie ohne Meßwerkzeug ? Ein Maschinenteil ohne Fehler.. Er arbeitet ohne . (sinteză).. Wer arbeitet hier ? c. montieren. Was sind Arbeiter und Arbeiterinnen. Was arbeiten die Arbeiter und Arbeiterinnen ? .6. Was arbeiten die Ingenieure. Formaţi propoziţii. însuşiri. Was kontrollieren die Kontrolleure ? i. Du montierst . Analysen) ? Exemple: 4. Exemple: konstruieren. Techniker. Meister. Techniker und Konstrukteure. kontrollieren. Lehrlinge und Ingenieure ? d. verbele de origine negermană formate cu sufixul -ieren sînt foarte frecvente. Maschinen). Verbe derivate 4. Exerciţiul 84. se pune articolul. Exerciţiul 85. Cînd este vorba de anumite lucruri. Sufixul -ieren este totdeauna accentuat. completînd sau evitînd articolul! a.6.. Căutaţi din textul lecţiei.1. persoane etc.. Exerciţiul 86.. b. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Monteure und Laboranten. Techniker.

Directorul o conduce. . m.88 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT j. Aici este hala de montaj. Montorii montează aici piesele. ingineri şi constructori lucrează aici. Wie Was Wer Was sind die Maschinenteile ? arbeiten die Laboranten ? montiert die Maschinenteile ? macht der Kranführer ? Exerciţiul 87 (sinteză). Uzina este mare. Macaragiul transportă piesele şi maşinile la magazie. tehnicieni. k. Uzina are şi un inginer şef. Controlorii controlează piesele: ele sînt fără defecte. Mulţi muncitori. Traduceţi în limba germană ! . Ei construiesc piese pentru maşini. 1.

punctul 5. ilustraţie.Abbildung" (Abb.Lehrstück Nummer 5 MESSGERATE A. 3 > v. f Fig. punctul 5. Explicaţii.6. punctul 5. e > Figur (prescurtat Fig. ) x > 2 ) 3 . Sie dienen zum Messen3' von Größen. punctul 5.4. imagine. Explicaţii. Zum*' Messen von Maschinen­ teilen braucht man 5 ' Feinmeßgeräte.5.. Sie messen sehr genau. > y. 2 Figur l ' zeigt ein Mikrometer und eine Meßuhr. Explicaţii. Mechanikern und Kontrol­ leuren bei2' der Arbeit. Sie gehören zu den Werkzeugen. Text Die Meßgeräte helfen den Drehern1-1 Fräsern. 6 Figur 2 zeigt ein Bandmaß und ein Meter­ maß. Explicaţii. Explicaţii. punctul 5. Blöcken und Zylindern. Bild şi Abbildung (prescurtat Abb. Beim *' Messen von Hallen und Maschinen braucht man ein Bandmaß oder ein Metermaß v. în reviste şi cărţi tehnice germane slnt folosite mai mult cuvintele „Bild" şi . v.1. *) v. Die Arbeiter und Kontrolleure messen mit den Meßgeräten die Abmes­ sungen von Wellen.).) au acelaşi înţeles: figură. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu.2.

6) de la pag. Bild 5 zeigt ein Ampermeter oder einen Strommesser. Bild 5 Bild 6 Zur Messung von Drehzahlen gehört ein Tachometer. Man braucht sie zum Messen der Stromstärke und Spannung. Bild 3 1 ' zeigt ein Manometer. Der Laborant Ionescu bringt ein Meßgerät aus dem Lager. . 11 v. Die Schwingungen messen wir mit einem Oszillographen. Sie dienen zum Messen von Druck und Temperatur. Abbildung 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen von Schwingungen. 89. Abbildung 71' zeigt einen Oszillographen. nota de picior nr. Der Laborant Ionescu bringt ein Voltmeter vom Kontrolleur Preda. W4 Bild 6 ein Voltmeter. im Bild 4 ein Thermometer.90 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Die Laboranten und Laborantinnen arbeiten auch mit den Meßgeräten. Der Strommesser gleicht dem Voltmeter.

-en das Ampermeter. -es. (v.LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 91 B. punc­ tul 5. -(e)s. Vocabular das Meßgerät. şi „Introducere" la înce­ > putul manualului). (fără plural). die Meßuhr.6. das Thermometer. -s. -en (Fig. a face parte din la a măsura cu dimensiunea a întrebuinţa. cineva. f. -(e)s. -s. figura manometrul termometrul presiunea temperatura ampermetrul * f. -en brauchen man das Feinmeßgerät. pl. lucrul a servi la. l ! von die Größe. Substantive care nu au forma de plural. -en dienen zum = zu + dem [tsUm] das Messen. -s. -en ['mss'u:r] beim = bei + dem das Bandmaß.) zeigen ['tsaeggn] das Mikrometer. . -s. -(e)s.) aparatul de măsurat de precizie figura a arăta micrometrul ceasornicul comparator la ruleta sau. ilustraţia. -e oder das Metermaß. către măsurarea de la mărimea a apartine. ori metrul de măsură imaginea. spre. -n gehören zu [tsu:] messen mit die Abmessung. pl. -es. -e das Bild. der Druck. ^e die Temperatur. aparatul de măsurat a ajuta la munca. -er das Manometer. a folosi toată lumea. -(e)s. -s. -e ['mesg9re:t] helfen bei die Arbeit. oricine (v. -e die Figur.

-s. Explicaţii şi exerciţii 5.0. -s. -s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 88. -en. -en (Abb. ilustraţia. Pronunţaţi [a] Arbeit arbeiten M Meßgerät helfen vocalele scurte accentuate foarte [I] Zylinder Schwingung [o:] [U] von zum Voltmeter scurt! [oe] Blöcke . Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [e:] [i:] [o:] [u:] [0:] Bandmaß Dreher Meßgerät dienen Strom Meßuhr Kontrolleur Metermaß Metermaß Fräsen Maschine Technologe Größe Drehzahl sie gehören sehr Exerciţiul 89. -en. -en der Oszillograph. -en [ostsIlo'gra:f] die Abbildung. -n ['ftroimfterka] die Spannung.) vom = von + dem [fom] der Technologe.der [tsUr] die Messung.92 LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE der Strommesser. -en die Drehzahl. [tax-] die Schwingung. -en ['JpanUtf] zur = zu -f. spre măsurarea turaţia tahometrul oscilaţia oscilograful imaginea. [Volt-] gleichen die Stromstärke. -en • [tsc-] ampermetrul voltmetrul a se asemăna intensitatea curentului tensiunea la. ['Jtro:mmes9r] das Voltmeter. figura de la tehnologul. C. -en das Tachometer.

0. pronunţate [s]. . Abmessungen. Exerciţiul 91. după pronunţarea lor şi a vocalelor învecinate. Reţineţi.1. Dublu s (ss) se scrie numai între vocale. iar consoana este surdă: Exemple: die Größe ['gr0:ss] die Maße der Meißel fleißig. Messun­ gen.modul de accentuare a cuvintelor! j i j j_ i / dienen gehören messen Zylinder Größe Maschine Werkzeug helfen J Feinmeßgerät Meßinstrument Meßgerät Kontrolleur Arbeiter Laborant Abmessung Metermaß Stromstärke / Laborantin Manometer Technologe Ampermeter Tachometer Thermometer Mechaniker Maschinenteil Temperatur Oszillograph 5. Spannung. iar consoana s este surdă: Exemple: messen ['mssan] wir messen die Abmessung Eszet (pronunţă: estet) ( = ß) se scrie: a) între vocale cînd prima este lungă sau este diftong. Exersaţi -pronunţarea sunetului \rf].LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 93 Abmessung Halle Spannung Messen Werkzeug Welle Exerciţiul 90. Cînd folosim literele ss şi ß ? î n folosirea corectă a literelor ss şi ß trebuie să ne ghidăm după poziţia lor în cuvînt. ss şi ß sînt totdeauna consoane surde. Schwingung. Schwingungen. cînd prima vocală este scurtă şi accentuată. Messung. Spannungen. scris -ng din urmă­ toarele cuvinte! Abmessung.

94 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE b) la sfîrşit de cuvînt după vocală lungă. Exemple: groß [gro:s] •— die Größe das Maß — die Maße.1. răspunzînd la întrebarea „wem?" (cui?). n. c) la sfîrşit de cuvînt (şi cînd este element de cuvînt compus) după vocală scurtă. Substantivele care în propoziţie au rol de complement indirect al verbului. Nominativ Genul wer? wem? Dativ masculin der ein kein die eine keine das ein kein die \ Arbeiter dem einem keinem der einer keiner dem einem keinem den keinen > Arbeiter feminin \ Laborantin > Laborantin neutru > Bandmaß i Bandmaß 1 Arbeitern Y Laborantinnen ) Bandmaße)» plural 1 Arbeiter > Laborantinnen keine | Bandmaße . d) înainte de consoană în loc de ss: Exemple: er mißt [mlst] (el măsoară)—messen ihr meßt (voi măsuraţi) — messen. 5. care se adaugă atunci cînd substantivul la nominativul plural nu se termină cu -n. Dativul substantivelor se deosebeşte de nominativ prin articolele: m. MESSUHR. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie ss: Exemple: Meßuhr ['mssou:r] — messen Miß ! — messen.1. plural dem der dem den einem einer einem — keinem keiner keinem keinen iar la plural şi prin desinenţa -n. f. stau la cazul dativ. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie tot ß. e) în titluri. anunţuri sau alte texte.1. în loc de ß SG scrie SS" * Exemple": GRÖSSE. Cazul dativ al substantivelor 5. scrise numai cu litere mari. das MASS.

. D_ Techniker. . Exersaţi formarea dativului plural. Wir helfen dem Personal. Wem dient die Meßuhr zum Messen ? D_ Arbeiterin. c. Exerciţiul 93. Ampermeter ein Bandmaß. Ingenieur. Konstruktionsbüro. completînd articolele! Wem gehört das Meßgerät ? b. D Meister. .LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 95 Exerciţiul 92. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Laborantin. Hier sind Meßinstrumente. Wem bringt die Laborantin die Analyse ? D Meister D Technologe Exerciţiul 97. Technikerin. Exersaţi formarea dativului singular. . Mechaniker. Wem zeigt der Meister das Meßgerät ? D_ Laborantin. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Verificaţi forma de plural a substantivelor ! Wir helfaden Arbeiter Lehrling Ingenieur Technikerin_ Laborant Exerciţiul 94. D. Răspundeţi. „wen?" şi „was?" a. D Mechaniker. Die Arbeiterin bringt d Meister ein Feile. Es gleicht ein Sie gleichen Manometer Meßuhr ein Oszillographen. Wir helfen der Direktor. . Wer bringt wem was ? . D_ Lehrling. Completaţi propoziţia a doua cu dativul substantivului respectiv ! Hier ist ein Meßgerät. . Werk. Wir helfen dem Lehrling. Meßuhr. Exerciţiul 95. D Ingenieur. Răspundeţi cu dativul la plural! Wem zeigt der Ingenieur die Maschinenhalle ? D— Lehrling— D Monteur D Techniker D Ingenieur b. Exerciţiul 96. D_ Laborantin. . . Arbeiterin. Completaţi propoziţiile cu cazurile dativ şi acuzativ singular! •Ajutaţi-vă cu întrebările „wem?".

Tachometer. wer ? Die Arbeiterinnen. wem? Den Drehern und den Fräsern. Ampermeter. der Kontrol­ leur. î n afară de verbe. wem ? Den Arbeiterinnen. de la la. wem ? Dem Meister. Das Gerät gleicht ein Voltmeter. der Konstrukteur.2. die Meisterin. der Dreher. Ca şi prepoziţiile care cer cazul dativul nu exclud articolul. wem ? Dem Arbeiter. cazul dativ mai poate fi cerut şi de prepoziţiile: mit von zu bei aus =s = = = = cu de. c. Exemple: mit dem Bohrer mit einem Bohrer mit keinem Bohrer Exerciţiul 99. wer ? Die Arbeiterin. (La fei: die Laborantin.2. wen ? Den Meister. wen ? Die Arbeiterin.96 LEHRSTÜCK 5i MESSGERÄTE b . wer ? Die Dreher und die Fräser. wen ? Den Arbeiter. der Lehrling. wen ? Die Laboranten. . wem ? Der Arbeiterin. pentru la din Exemple: mit dem Bohrer von der Laborantin zu dem Ingenieur bei den Maschinen aus dem Konstruktionsbüro acuzativ. Die Lehrlinge helfen d Arbeiter d. wen ? Die Dreher und die Fräser. Manometer. prepoziţiile cu şi numeroase altele. s. das Kind. die Genossin. der Kranführer. wem ? Dem Personal. Prepoziţii cu dativul 5. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! wer ? Der Arbeiter. die Technikerin. der Techniker. spre. (La fei: der Ingenieur. wer ? Die Laboranten. wen ? Das Personal. der Monteur. Completaţi articolele! ein Temperatur mit a. Der Ingenieur zeigt d Laboranten ein . der Fräser).a. v/er ? Der Meister. Exerciţiul 98. Wir messen d ein d Druck ein d Strom ein d Drehzahl Thermometer. wer ? Das Personal. Analyse.) 5. der Direktor. wen ? Die Arbeiterinnen.1. wem ? Den Laboranten.

c. der. Exerciţiul 100.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 97 ein Meßuhr. d. der. ein Bandmaß. ZI l d Montage. Arbeiterri. ein Mikrometer. arbeitet für d Konstrukteure. von d Ingenieur. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! aus dem. den b. ZI l d f. von d Mechanikern. der. b. Completat articolele la cazul dativ sau acuzativ în funcţie de regimul prepoziţiilor 1 für d Kontrolleur. Der Kontrolleur arbeitet mit 1 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Bei d Lehrlingen. Die Arbeiterin bringt das Meßgerät von d Kontrolleuren. kommt aus d Lager. den von dem. Wo ist der Meister ? Bei d Arbeitern. a. Der Direktor geht ZI i d Meister. e. Der Ingenieur kommt aus d Lager. den mit dem. aus d Konstruktionsbüro. Bringen Sie das Meßwerkzeug aus d Lager ! für d Techniker ! von d Laboranten ! d. steht bei d Maschine. von d Meister. den bei dem. 1/103 . Hier ist ein Meßgerät aus d Lager. Bei d Technikern. Die Laborantin geht durch d Hof. der. Exerciţiul 101. den zu dem. der. aus d Maschinenhalle. Kontrollieren Sie den Druck ohne d Manometer ? oder mit d Manometer ? die Arbeit ohne d Meßuhr ? oder mit d Meßuhr? Kontrolleur ? die Maschine ohne d oder mit d Kontrolleur? zu d Arbeitern ! c.

c) Un complement direct (exprimat printr-un substantiv acuzativ 31 ) cu la cazul Exemple: wer? was? wen} was} messen2(N.1 al lecţiei de faţă. Textul lecţiei de faţă cuprinde verbe bivalente care au.2.zu+D): Die Arbeiter brauchen die Meßgeräte zum Messen.98 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5.bei+D): Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren bei der Arbeit. în funcţie de acestea. Exemple: wer} was? wem! helfen2(N. b) Un complement prepoziţional (exprimat printr-un substantiv prepoziţie 2)). brauchen2(N. arbeiten2(N.3.1. 3 ' v.A.A): Wir brauchen ein Bandmaß.A): Wir messen die Schwingungen.mit+D): Die Laboranten arbeiten mit Meßgeräten.D) = a aparţine *' v. zeigen2(N. valenţă diferită: gehören2(N. următorul complement: a) Un complement indirect (exprimat printr-un substantiv la cazul dativ l J care arată o persoană. lecţia 4 punctul 4. gehÖren2(N. Valenţa verbelor (Continuare) 5. a > v.3.A): Bild 5 zeigt ein Ampermeter. în afară de subiect.3. Verbele „helfen" şi „brauchen" pot fi şi trivalente avînd în afară subiect. Exemple: wer ? was ? wozu ? dienen2(N)ZU+D): Die Meßgeräte dienen zum Messen. e) Un complement la acuzativ şi un complement prepoziţional: Exemplu: wer ? was ? wen ? was ? wozu ? brauchen2(N. un lucru sau o noţiune spre care este îndreptată acţiunea verbului). gleichen2(N>D): Das Ampermeter gleicht dem Voltmeter.tU+D): Sie gehören zu den Meßwerkzeugen.D): Die Meßgeräte helfen den Arbeitern. punctul 5. următoarele complemente: d) Un substantiv la dativ şi un complement prepoziţional: de Exemplu: wer ? was ? wem ? wobei ? helfen3(N>D. Verbul „gehören" are două sensuri diferite şi. . lecţia 4 punctul 4.

.. d.. messen. Completaţi fragmentele de propoziţie cu substantive pre­ cedate de prepoziţii..... bei ... .. . gehört. g.. die Maschinenhalle. dient. ... . Ruleta face parte din instrumentele de măsurat.. d Kontrollieren. Das Meßwerkzeug dort gehört ein .. potrivite ca sens! a. d Lehrling ... b.. Der Meister zeigt d . helfen.. gleicht.. Exerciţiul 106. .... . Exerciţiul 102. D__ . dient.. Wir brauchen. .... .... a.. b... Der Genosse dort gehört ... D . d Monteur .. Die Lehrlinge helfen d . zum . c. d Meßinstrument .. . d.... mit . ein .. .. f. c. cerute de valenţa verbului respectiv ! a. D ...zuD) = a face parte din Exemplu: Die Monteure gehören zu den Arbeitern. Completaţi fragmentele de propoziţie cu cîte 5 substantive la cazul dativ.. .. d Meßgerät .. dînd atenţie regimului verbului „gehören".. d Laborant . D— ... Exerciţiul 105. Exerciţiul 104. Formaţi propoziţii complete din următoarele fragmente. b... Das Bandmaß gehört . b.. d Messen.. geriören2(N. Ucenicii fac parte din muncitori ? f. zeigt.. e. Cui (îi) aparţine acest manometru ? c El aparţine maistrului... d__ Meßwerkzeug . Das Meßgerät dient zum Messen von Größen. d Arbeit... întregind părţile sintactice necesare! Model: D . c. D _ .. a. .. Das Meßgerät hier gleicht ein ... Die Technologen helfen den Kontrolleuren.. d.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 99 Exemplu: Das Werkzeug gehört dem Meister.. Ampermetrul de acolo aparţine laborantei. Şurubul de aici face parte din aparatul de măsurat ? e.. Traduceţi în limba germana... D .. Analizaţi valenţa verbelor din text! Stabiliţi care sînt complementele cerute! Exerciţiul 103..

Für wen ist das Bohren leicht (schwer) ? Montieren Planen Transportieren 5.100 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5. apoi în scris. Răspundeţi conform modelului dat! Model: Für wen ist das Feilen leicht ? Für den Meister.5. bohren — das Bohren — găuritul.4. articolul hotărît la cazurile dativ şi acuzativ se poate contopi. Exemple: messen —das Messen —măsuratul. schwer. Exerciţiul 108. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît 5. Infinitivur fiecărui verb poate fi transformat în substantiv prin adăugarea articolului neutru „das" şi scriindu-1 cu iniţială mare. Substantivarea infinitivului 5. Se traduce în limba română — de obicei — cu supinul.5. schleifen. Substituiţi infinitivul substantivat din modelul dat cu cel al verbelor date în paranteză! Executaţi exerciţiul întîi oral. rechnen. (arbeiten. transportieren.1. konstruieren. Cu unele dintre prepoziţiile cele mai uzuale. feilen. planen). formînd un singur cuvînt ! Exemplu: Die Meßgeräte dienen zum Messen. / \ zu + dem = zum în limbajul literar şi tehnic german sînt uzuale următoarele contopiri l) : Prepoziţia Forma articolului Rezultatul bei dem > beim + von dem >vom + zu dem >zum + zu der >zur + 3 > Deocamdată referitoare numai la prepoziţiile învăţate pînă la lecţia de faţă. montieren. Model: Das Messen ist leicht. . schwer ? Für den Lehrling. schleifen — das Schleifen — şlefuitul. analysieren.1. Exerciţiul 107.4.

vom Ingenieur = de la inginer. Die Laboranten gehen zu d _ Arbeit. Der Meister ist bei dem Ingenieur. f. toţi oamenii. Exerciţiul 109. Sau: Avem nevoie de instrumente de măsurat pentru măsurarea mărimilor. Meßgeräte braucht man zum Messen von Größen = Instrumentele de măsurat se folosesc pentru măsurarea mărimilor. Exemple: Hier montiert man die Maschinenteile = Aici se montează piesele maşinilor. a.6. fără a se specifica cine le îndeplineşte. Unul dintre acestea este pronumele indefinit „man".LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 101 — beim Messen = la măsurat. în limba germană există mai multe mijloace de a se evita indicarea subiectului acţiunii. Der Oberingenieur kommt von d Direktor. Exerciţiul 111.6. Messen. d. Se foloseşte cu verbul la persoana a IlI-a singular şi se traduce în limba română cu forma reflexivă impersonală sau cu alte forme de exprimare impersonală. Identificaţi pronumele indefinit „man" în text şi stabiliţi c " ce verb este folosit! Exerciţiul 112. Exemple: 5.1. Der Kontrolleur kommt zu d Kranführer. e. c. zum Kontrollieren = pentru controlat. Der Monteur bringt den Maschinenteil von d Kontrolleur. Transformaţi propoziţiile următoare în propoziţii impersonale cu ajutorul pronumelui indefinit „man" ! . de exemplu: Manometrul se foloseşte (sau: este folosit) la măsurarea presiunii. zur Arbeit == la muncă. toate persoanele". Pronumele indefinit „man" are sensul de „toată lumea. Die Lehrlinge sind bei d . Căutaţi formele contopite în text şi stabiliţi ce elemente cuprind ! Exerciţiul 110. Der Meister ist bei d Ingenieur. b. în limbajul tehnic este foarte frecvent procedeul de a se indica acţiuni în sens general. Pronumele indefinit "man" 5. Der Meister ist beim Ingenieur. Completaţi articolul şi apoi înlocuiţi-l împreună cu pre­ poziţia prin forma contopită corespunzătoare! Model: Der Meister ist bei d Ingenieur.

dativ : dem Laborante« acuzativ : den Laborante«. Aici se calculează şi se planifică. a. Exemple: der Genosse — die Genossen.7. Unde se transportă strungul ? m. Durch den Hof kommen wir in die Maschinenhalle. Unde se fac analizele? g. Dort konstruieren die Ingenieure eine Bohrmaschine. Aici se şlefuiesc cilindri.7. Der Meister zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. punctul 2. dativ : dem Genossen acuzativ : den Genosse« der Laborant — die Laboranten. Im Konstruktionsbüro rechnen die Ingenieure und planen die Inge­ nieure. b. Wir brauchen den Bohrer zum Bohren. rămîn la dativul şi acuzativul singular totuşi neschimbate. formarea pluralului substantivelor din lecţia a 2-a.tAici se lucrează cu hărnicie. Cu maşina de găurit se găureşte.102 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Model: Hier montieren die Monteure die Maschinenteile. Cazurile dativ şi acuzativ ale unor substantive masculine (completare) 5.1. 5. i. Tovarăşii sînt conduşi (însoţiţi) şi prin hala maşinilor ? 1. Unde se montează maşinile ? k. Traduceţi în limba germană! a. f. . e. O parte dintre substantivele masculine care formează pluralul cu ajutorul desinenţei -(e)n1) primesc această terminaţie şi la dativul şi acu­ zativul singular. d. v. e. deşi primesc la plural desinenţa -(e)n. Aici se strunjesc fileturi. Unde se frezează arborele ? h. b. Acolo se şlefuiesc pinioane. c. Unele substantive masculine. La lucru nu se face nici o greşeală. Sculele se folosesc la lucru. Hier montiert man die Maschinenteile. 1 >. Exerciţiul 113.4. d. j . c.

-n. -n = tehnologul. Hier arbeitet man mit einem Technologe . Exemple: der Oszillograph. Exerciţiul 114. . Wir messen mit dem Manometer. de unde se poate deduce. mit dem Oszillograph mit dem Bandmaß . şi desinenţa pentru cazurile dativ şi acuzativ singular. -en. -en == oscilograful der Technologe. . b.. Comparaţi formarea cazurilor dativ şi acuzativ la diferitele tipuri de substantive masculine: N D A wer ? wem ? wen ? der Meister dem Meister den Meister der Laborant dem Laborante» den Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? die Meister den Meistern die Meister die Laboranten den Laboranten die Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? der Lehrling dem Lehrling den Lehrling der Genosse dem Genossen den Genossen N D A wer ? wem ? wen ? die Lehrling« den Lehrlingen die Lehrlinge die Genossen den Genossen die Genossen Exerciţiul 115. der Transformator—die Transformatoren dativ : dem Transformator = transformatorului acuzativ : den Transformator = transformatorul Diferenţierea celor două categorii de substantive masculine terminate la plural în -(e)n se va face cu ajutorul rubricii „Vocabular". mit einem Techniker . mit einem Monteur . pe lîngă desinenţa pluralului. mit dem Meßgerät .LEHRSTÜCK 5: MESSGERATE 103 Exemple: der Direktor — die Direktoren : dativ : dem Direktor = directorului acuzativ : den Direktor = pe director. mit einem Laborant . Completaţi desinenţele substantivelor unde este necesar! Orientaţi-vă după desinenţa pluralului! a.

Haben Sie hier einen Oszillograph ? einen Ingenieur ? einen Technolog ? einen Laborant ? Exerciţiul 116. von Schwingungen. zum Messen von Schwingungen ? a. sondern zum Messen von Temperaturen. We"n (was) suchen Sie? c. Wen zeigt Abb. Was braucht man beim Messen von Hallen ? f. der Kontrolleur). Nennen Sie (indicaţi) Meßgeräte! c. Was braucht man zum Messen von Maschinenteilen ? e. Răspundeţi cu „Nein. j . Wem helfen Sie ? b. Wer bringt das Meßgerät aus dem Lager ? Exerciţiul 118 (sinteză). der Monteur. Was mißt man mit den Meßgeräten ? b . c. Exerciţiul 117 (sinteză). Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. Răspundeţi scurt cu substantivele enumerate la cazul cerut! Model: Wem helfen Sie ? — Dem Meister. das Voltmeter Maschinenteilen ? f. Wem gehört das Meßgerät ? e. das Mikrometer Spannungen ? d. der Laborant. der Technologe. von Drehzahlen. für den Laborant für den Konstrukteur i für den Technologe d.104 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE für den K o n t r o l l e u r _ . 7 ? g. Wem helfen die Meßgeräte ? d. Wem zeigen Sie die Analyse ? d. a. sondern"! Model: Brauchen wir das Thermometer zum Messen von Schwingungen ? — Nein. Man bringt die Analysen . von Abmessungen . 8 ? k. Arbeiten auch die Laboranten mit Meßgeräten? i. von Hallen und Maschinen. der Lehrling. Nennen Sie (indicaţi) das Meßgerät zum Messen von Druck und Temperatur . Brauchen wir das Ampermeter das Manometer Drehzahlen ? b. der Techniker. den Oszillographen Stromstärke ? c. von Stromstärke und Spannung. Wen (was) kontrolliert der Oberingenieur ? (der Meister. der Oszillograph. das Tachometer Abmessungen ? e. Was zeigen Bild 3 und Abb. von Wellen . der Genosse. Blöcken und Zylin­ dern. Wen suchen Sie ? — Den Oberingenieur. Wem gehört das Bandmaß ? h.

punctul punctul punctul punctul 6. An 2) der Decke hängen die Lampen. 6. Rechts sind die Fenster.5. v.\ Lehrstück Nummer 6 IM KONSTRUKTIONSBÜRO A. 6. Explicaţii.1. An den Reißbrettern befestigen die Zeichner das Zeichenpapier. Linealen und Reißfedern. 6. Unter den Zei­ chenbrettern stehen Papierkörbe. v. Explicaţii. Explicaţii.6.4> Über dem Papier befestigen sie die Skizzen. Explicaţii.2. Sie arbeiten an den Zeichenbrettern mit Bleistiften. Links stehen 1J Stahlschränke. Vor den Zeit chenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. Über den Zeichenbrettern hängen auch Lampen. Es ist groß und hell. > > 3 > •1 2 x v. Text Hier ist das Konstruktionsbüro. Sie sind hoch und breit. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter3' oder Reißbretter. v. .

ein Bleistift und ein Radiergummi. ein Notizblock. Genosse Dima steckt das Kabelende mit dem Stecker in die Steckdose. Die Genossen besprechen den Apparat und die Fabrikation. Auf einem Tisch neben einem Fenster liegen viele Zeichnungen. Der Zeichner legt sie auf den Tisch. breit links der Stahlschrank. -n vor [fo:r] a ) v. zwei Ku­ gelschreiber. înainte ['Jta:l-j an die Decke. Auch ein Telefon steht da. Am 1! Tisch sitzt ein Ingenieur. . Vocabular im = in + dem hell rechts [rscts] das Fenster. Der Tisch steht hinter einem Reißbrett. Der Apparat funktioniert. Auf dem Tisch liegt Papier. Genosse Dumitrescu fragt den Direktor: „Wohin liefern wir die Apparate ? Expor­ tieren Avir sie ?" Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". -n hängen die Lampe. B. Es ist eine Neukonstruktion. -(e)s. punctul 6.106 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Eine Zeichnung ist fertig. ein Lineal. ^c în luminos la/în dreapta fereastra lat la / în stînga dulapul de oţel la. Unter dem Tisch ist ein Stuhl. Zwischen dem Telefon und Ober­ ingenieur Munteanu stellt ein Techniker einen Apparat. Links sitzt der Direktor. Rechts steht Konstrukteur Dima und links ist Ingenieur Dumitrescu. Explicaţii. -s. Um den Tisch sitzt die Werkleitung. a agăţa lampa în faţa.3. In der Mitte sehen wir Oberingenieur Munteanu. Er prüft die Zeichnungen. pe tavanul a atîrna. ein Heft.

după. -(e)s. -e ['blqejtltt] das Lineal. -s. Radiergummi. în urmă scaunul a şedea. -e zwischen stellen t'/tdan] die die das das der der der das . -^e befestigen das Zeichenpapier. -er ['tsaecan-] das Reißbrett. -s. -(e)s. -(e)s. . peste desenatorul desenatoarea creionul linia. în spatele. -e hinter der Stuhl. a examina lîngă conducerea uzinei mijlocul a vedea hîrtia caietul blocul de notiţe creionul cu pastă. -s. -s.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 107 das Zeichenbrett. -e Notizblock. -s TelefQn. -nen ['tsaecnarln] der Bleistift. -s. -(e)s. -(e)s. rigla trăgătorul. -n unter der Papierkorb. deasupra masa în dosul. -n sehen [ze:an] Papier. a sta jos a verifica. -e die Reißfeder. . -(e)s. -e Heft.e planşeta deasupra. -en Mitte. -(e)s. -s. -n [skltsa] fertig ['fsrtic] legen auf der Tisch. -e die Skizze. ['tsijecnar] die Zeichnerin. peste.e Kugelschreiber. -(e)s. pixul guma de şters telefonul între a pune / a aşeza (în poziţie verticală) Lftu:l] sitzen ['zltsan] prüfen neben Werkleitung. -er über der Zeichner. -s. peniţa de desen sub coşul de hîrtie a fixa hîrtia de desen schiţa gata a pune / a aşeza (în poziţia orizontală) pe.

-(e)s. Explicaţii şi exerciţii 6. -er [lant] ins = in + das das Ausland. -n ['ftskdo:z9] funktionieren die Neukonstruktion.108 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO der Apparat. [' 'aoslant] aparatul a băga. -en besprechen [bg'Jprscgn] fragen wohin ? liefern exportieren antworten die Fabrik.0. f. a pune. -s. încotro ? a livra a exporta a răspunde fabrica ţara în străinătatea ['Jtdran] C. -en das Land. [ytskar] die Steckdose. -s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 119. -e stecken das Kabelende. -(e)s. -s. a dezbate a întreba unde ?. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [o:] [a:] [e:] M Stahlschrank stehen Papier Konstruktion Lineal legen liegen groß Apparat neben viele hoch Kabel sehen Radier­ vor Telefon gummi fragen Fabrikation liefern Fabrik [0:] [y-3 Ingenieur über Konstrukteur prüfen [u:] Kugelschreiber Stuhl . a introduce capul / capătul de cablu fişa (ştecărul) priza a funcţiona construcţia nouă a discuta. -n der Stecker. pl.

LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 109 Exerciţiul 120. besprechen 6. între verbele stehen (a sta în poziţie verticală) 1 Şi stellen (a pune ceva în poziţie verticală) M . Exerciţiul 123.1.0. Exersaţi pronunţarea deschisă şi închisă a vocalelor i scurt [7] şi i lung [»':] / [I] [I] PO PO hinter Tisch Papier hier Radiergummi zwischen liegen Skizze Notiz Fabrik links Mitte liefern sitzen Exerciţiul 121. După aceleaşi reguli se pronunţă şi complexul „ s p " [Jp] sau [sp]. Splint.1. Spannung. Deosebiţi! [st] [ft] stehen Stiît ist stellen Stuhl Konstruktion stecken Siahlschrank Fenster Stecker Bleistift befestigen Steckdose Werkstatt Meister Strom Lehrstück Observaţie. b) [st] în interiorul şi la sfîrşitul cuvintelor: der Meister ['maestar].1.1. Verbe corespondente 6. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor neologisme! Papier Radiergummi Neukonstruktion Fabrik Exerciţiul 122. chiar dacă acestea formează a doua parte a unui cuvînt compus: der Bleistift ['blaeftlft]. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [ae] ! ein Zeichenbrett ein Feinmeßgerät arbeiten ein Reißbrett ein Teil gleichen ein Zeichner ein Meißel zeigen eine Zejchnerin ein Zeichenpapier leiten ein Bleistift eine Zeichnung schleifen 6. Cum se pronunţă complexul „st"? Grupul de litere „st" se pronunţa: a) [ft] la începutul cuvintelor. Reţineţi ! se pronunţă [Jp]: S^iralbohrer.

Zeichnung hängt an dem Reißbrett. Der Stecker steckt in der Steckdose. Papier liegt auf dem Tisch. . Ich lege das Papier auf den Tisch. atît poziţia cît şi aducerea în poziţia respectivă. Ich stecke den Stecker in die Steckdose. Ich stelle den Stuhl unter den Tisch. Ich hänge die Zeichnung an das Reißbrett. iar verbele din coloana din dreapta arată acţiunea de a aduce un lucru în poziţia corespunzătoare verbelor din prima coloană. Ingenieur sitzt an dem Tisch. Exemple: Der Das Der Die Stuhl steht unter dem Tisch. şi setzen k ^ _ există o corespondenţă evidentă de sens. Verbele • \ hängen şi stecken J sticken (a atîrna) (a agăţa) (a fi introdus) (a introduce) pot exprima ambele sensuri. Verbele cuprinse în coloana din stînga exprimă o anumită poziţie. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch.110 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO liegen (a sta în poziţie orizontală) si legen AB (a aşeza) (a pune ceva în poziţie orizontală) sitzen (a şedea) 1 hanger.

. Wir.. d. das Telefon auf den Tisch. f. an dem Fenster.2. Die Lampe. Er. auf dem Stuhl. b.... Verbele din coloana dreaptă exprimă o deplasare. al lecţiei de faţă.. punctul 6.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIO NSBÜRO 111 Verbele din coloana stingă exprimă o stare pe loc. Ich. auf dem Tisch... das Kind auf einen Stuhl. den Bleistift auf das Papier. unter dem Reißbrett... unter.. Die Zeichnerin. über dem Tisch. den Papierkorb unter das Reißbrett. Completaţi propoziţiile cu verbele corespondente potrivite! a... die Lampe über das Reißbrett. Der Zeichner. in. Formaţi propoziţii potrivit ca sens la forma de politeţe ! Model: interogative totale. Es. c... die Reißfeder neben die Zeichnung. neben. completând verbul den Apparat auf den Tisch. _ acuzativ vor. Der Techniker. b.. de aceea se folosesc în întrebări care încep cu „wo"? (unde? în ce loc?). Wir. jetzt in der Steckdose. Exerciţiul 125.. den Notizblock auf den Tisch. Exemple: Wo steht der S t u h l ? — U n d e stă scaunul? Wohin stelle ich den Stuhl ? —• Unde aşez scaunul ? stehen liegen sitzen hängen stecken stellen legen setzen hängen stecken + an.. Die Genossen. c.. Der Notizblock. iar în răspuns.. 11 v.. prepo­ ziţiile bicazuale x) sînt urmate de cazul acuzativ. g. Er..... . den Stecker in die Steckdose. pre­ poziţiile bicazuale 1J sînt urmate de cazul dativ. Stellen Sie den Apparat auf den Tisch ? a. die Zeichnung neben das Telefon. hinter.. _ dativ + über. zwischen Exerciţiul 124. de aceea se folosesc întrebări care încep cu „wohin?" (unde? încotro?). e. Das Kind. die Skizze über die Zeichnung. Sie.. neben dem Telefon.. iar în răspunsuri. auf.

a) Dacă verbul arată o stare pe loc sau o acţiune pe loc. die Lampe an die Decke. Man steckt den Stecker in die Steckdose. Die Zeichnung liegt auf dem Tisch. wo ? Im Konstruktionsbüro. b) Dacă verbul arată o deplasare. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen = între pot fi urmate atît de cazul acuzativ cît şi de cazul dativ al substantivului în faţa căruia stau. wo ? Vor dem Fenster.1. Der Ingenieur sitzt an dem Tisch. f. den Papierkorb neben den Schrank. întrebăm wo ? = unde ? în ce loc ? şi folosim dativul după prepoziţie.2. întrebăm „wohin ? unde ? încotro ? şi folosim acuzativul după prepoziţie. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. Prepoziţiile an = la (pe o suprafaţă verticală) auf = pe (pe o hinter = în spatele in = în. wohin ? In das Konst­ ruktionsbüro.3 al lecţiei. . Exemple: Das Reißbrett steht vor dem Fenster. wo ? Über dem Reißbrett. e. wo ? In der Steckdose.2. Die Lampe hängt über dem Reißbrett. wohin ? In die Steckdose Der Direktor kommt in das Konstruktionsbüro. wohin ? An den Tisch. 6. wo ? An dem Tisch. wohin ? Auf den Tisch. în funcţie de sensul verbului folosit în propoziţie. 1 ) Vezi punctul 6.112 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO d. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. Der Direktor ist im (in + dem) x ) Konstruktions­ büro. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. Exemple: Der Zeichner stellt das Reißbrett vor das Fenster wohin ? Vor das Fenster. das Kabelende in die Steckdose. Prepoziţii bicazuale 6. wohin ? Über das Reißbrett. Der Stecker steckt in der Steckdose. wo ? Auf dem Tisch.

LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 113 Deosebiţi sensul exact al prepoziţiilor! an =h auf auf an ^ neben neben B neben neben die DecJte -zwiscfi&t 8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103 .

neben. Auf dem Reißbrett. An die Fenster. An der Decke.114 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO SCHEMA Prepoziţiile an. An dem Reißbrett. în ce loc ? 1 + acuzativul 1 wohin = unde ? 1 încotro: fiind cerute de -verbele care exprimă o stare ^>e /oc sau acţiune fără direcţie o mişcare cu direcţie Exerciţiul 126. wohin ? An den Tisch. An das Reißbrett. wo ? Auf dem Tisch. Analizaţi prepoziţiile bicazuale din textul lecţiei şi extra geţi-le cu ajutorul următorului tabel! Prepoziţia Sintagma în care este cuprinsă Cazul Veibul întrebarea Exemplu: an an cler Decke D hängen Wo hängen die Lampen ? Exerciţiul 127. Auf die Zeichnung. auf. unde. hinter. Repetaţi cu glas tare! Reţineţi ! wo ? An dem Tisch. i über. An die Decke. zwischen cer dativul 1 i 1 1 wo ? —. Auf das Reißbrett. unter. Auf die Maschinen. . An den Fenstern. in. Auf der Zeichnung. vor. wohin ? Auf den Tisch. Auf den Maschinen.

wo i In dem Schrank. Zeichnung. wo Über Über Über Über Unter Unter Unter Unter dem der dem den dem der dem den Tisch. An keiner Decke. Maschine.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 115 vvo i Hinter Hinter Hinter Hinter dem der dem den Tisch. Wohin ? An keinen Tisch. An einer Decke. Neben dem Telefon. Schränken. articolele hotărîte Exerciţiul 128. Papier. In dem Büro. wo r Neben dem Tisch. Tisch. Hinter das Reißbrett. In die Hallen. Büro. Vor der Halle. Zeichnungen. dem der dem den den die das die Schrank. Zwischen die Schränke. etc. Fenster und dem Reißbrett. den die das die Tisch. Zeichnung und der Skizze. Reißbrett. Wohin ? An einen Tisch. Wohin ? Zwischen den Tisch und den Schrank. etc. In den Hallen. In der Maschine. Zwischen das Fenster und das Reißbrett. Tisch. An keine Decke. Vor den Apparaten. Papier. Neben den Zeichnungen. Telefon. In die Maschine. etc. Zeichnung. wohin ? Hinter den Tisch. . Hinter die Schränke. etc. An eine Decke. wohin ? In den Schrank. wo: den die das die wo r Vor dem Schrank. wohin ? Neben Neben Neben Neben wohin ? Über Über Über Über wohin ? Unter Unter Unter Unter wohin ? Vor Vor Vor Vor den die das die Tisch. Hinter die Maschine. In das Büro. Repetaţi exerciţiul precedent. Maschine. Wo ? An keinem Tisch. b) articole nehotărîte negate! Model: Wo ? An einem Tisch. Zwischen die Zeichnung und die Skizze. Vor dem Büro. Schränken. înlocuind prin a) articole nehotărîte. Apparaten. Zeichnung. Halle. Reißbrettern. Reißbretter. Zeichnung. Apparate. Telefon. Telefon. wo i Zwischen Zwischen Zwischen Zwischen Tisch und dem Schrank. Apparate. Neben der Maschine.

den Reißbrettern der Mitte. dem Tisch . Wohin hängen. das Papier. Răspundeţi cu prepoziţia dată şi cu substantivul din pa­ ranteză la cazul potrivit! a.116 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 129.den Kugelschreibern. Wo stehen die Reißbretter? b. Priviţi prima imagine cu prepoziţia potrivită ! a. in Wo ist der Meister? Wo sind die Maschinenteile ? Wohin geht der Oberingenieur ? Wo arbeitet die Genossin ? Wohin transportiert man die Maschine ? Wo analysiert man das Material? (die Maschinenhalle) (das Lager) (das Konstruktionsbüro) (die Fabrik) (der Hof) (das Laboratorium) (eine Drehmaschine) an Wo arbeitet der Genosse ? (die Bohrmaschine) Wo steht die Arbeiterin? Wohin hängt der Zeichner die (das Zeichenbrett) Skizze ? Wohin setzt sich der Kontrolleur? (das Fenster) . Wo liegt der Bleistift ? sau a textului şi completaţi răspunsurile den Fenstern. Wo steht der Tisch ? d. Exerciţiul 130. das Telefon. das Reißbrett Wohin legt der Ingenieur den . Wohin legen wir das Werkzeug ? den Tisch. Wo liegt das Papier? f. completînd răspunsul cu prepoziţia potrivită .. Wohin stellen wir den Stahl­ schrank ? die Fenster. dem Tisch der Decke . den Direktor. dem Reißbrett. dem Tisch dem Tisch den Reißbrettern. Exerciţiul 131. Wo arbeiten die Zeichner? c. Wohin stellen wir das Reiß­ brett?-' das Fenster. Wohin geht der Meister? die Maschinenhalle. Răspundeţi. den Reißbrettern. Wo sitzt der Ingenieur ? e. Notizblock? . wir die Skizze ? . Wo sind die Lampen? g. Wohin stellt man das Telefon ? Wohin steckt der Techniker den Stecker? die Steckdose.

d Meister und ein Arbeiter. Ausland...... auf Wo sucht der Lehrling das Werkzeug? (der Tisch).LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 117 C.. Der Ingenieur steht .... d— Tisch. i.. Er legt die Maschinenteile . Der Laborant kommt . Răspundeţi cu substantivul dat în paranteză. d. Wohin legt der Zeichner die Skizze ? (die Zeichnung). Der Lehrling geht . d Maschinenhalle und steht . Wohin gehen die Kontrolleure ? (die Drehmaschine). d Maschinen.. Der Zeichner befestigt die Zeichnung . Die Arbeiter gehen . dem Lager... d Maschine .. d . Maschine. (Reißbrett) Wo hängt die Zeichnung ? Wohin hängen die Zeichner die Zeichnung ? c... (Tisch) Wo steht der Apparat ? Wohin stellen die Laboranten den Apparat ? b. d Reißbrett und zeichnet. d .. Die Montagehalle steht .. d e. d Schrank. Wo sitzt der Ingenieur? (der Stuhl). Er stellt das Zeichenbrett. Das Werk exportiert die Apparate . d Fenster. Sie hängt . f... Der Zeichner steckt die Zeichnung . Completaţi prepoziţia bicazuală potrivită şi desinenţa arti­ colului ! Fiţi atenţi la sensul verbelor şighidaţi-vă după întrebarea „wo?" sau „wohin ?" a. Wo prüft der Meister den Ma­ schinenteil ? (die Lampe). h... d Tisch.. d... (Reißbrett) Wo steht der Papierkorb? Wohin stellt man den Papierkorb ? . d Tisch. (Notizblock) Wo liegt der Radiergummi ? Wohin legt der Zeichner den Radiergummi. f.. Halle und steht . (Lampe) Wo steht die Drehmaschine ? Wohin stellen wir die Drehmaschine ? d. d Reißbrett. (Fenster) Wo steht der Stahlschrank ? Wohin stellen wir den Stahlschrank ? g. precedat de prepoziţia corespunzătoare ! a.. (Decke) Wo hängen die Lampen ? Wohin hängt man die Lampen ? e.. unter Exerciţiul 132. Der Monteur hängt die Lampe .. Wo liegt der Schraubenschlüssel? (die Maschine).. Exerciţiul 133. g... c. d Werk und arbeiten .

3. + das > ins 1 b. . Inginerul sade în spatele planşetelor la o masă în faţa geamului. ' hinter + dem > hinterm : hinterm Schrank + das > hinters : hinters Papier über + dem > überm : überm Tisch + das > übers : übers Material / unter + dem > unterm : unterm Notizblock : unters Papier + das > unters vor + dem > vorm : vorm Schrank : vors Fenster. Puneţi schiţa între desene ? j . El pune desenul pe masă. Puneţi coşurile de hîrtie sub planşete ? i. (Stahlschrank) Wo steckt die Zeichnung ? Wohin stecken sie die Zeichnung ? Exerciţiul 134. an + dem > am : wohin ? ans Fenster -j. Eu fixez hîrtia de desen pe planşetă. e. Desenatorii stau în faţa planşetelor şi desenează. + das > vor J ) Formele de la punctul b) sînt caracteristice pentru limba vorbită. 1. h. b. f. Deasupra mesei atîrnă o lampă. Următoarele prepoziţii bicazuale se contopesc frecvent cu forme ale articolului hotărît: : wo ? am Reißbrett a. Schiţa atîrnă pe planşetă deasupra desenului. Traduceţi în limba germană ! a. g. d. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (Continuare şi. Unde sade directorul ? La mijloc ? 6. Unde punem aparatul ? Pe masă ? k.118 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO h. c.das > ans : wohin ? aufs Papier auf + das > aufs im + dem > im : wo ? im Konstruktionsbüro : wohin? ins Werk. Aparatul stă pe masa între telefon şi blocul de notiţe.1. (Radiergummi) Wo liegt der Bleistift ? Wohin legt der Ingenieur den Bleistift ? i.rezumare) 6. Hîrtia stă în dulapul de lîhgă fereastră.3. cotidiană sau familiară. Ele se evită într-un limbaj literar ales.

Verbele stellen. liegen2(N. lcc) Das Papier liegt im Schrank. totdeauna un complement direct şi un complement de loc. f.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 119 Recapitulare Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît + das > ans + dem > am an an beim auf bei aufs hinterm 1] durch hinter durchs 1! im für in fürs^ überm x) in über ins unterm 1) um unter ums v vom über von übers 1! vor vorm v> vor vors i) zu zum zu + der > zur Exerciţiul 135. Die Arbeiter kommen zu der Arbeit in das Werk. stecken2(N. Exemple: wer ? was ? wen ? was ? wohin ? stellen3(N. sînt trivalente. 6. Der Konstrukteur sitzt an dem Tisch in der Mitte. pe lîngă subiect. stecken. A. setzen. e. hängen. Bei dem Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. b.4.1. un complement de loc: Exemple: wer ? was ? wo ? stehen2(N. Man braucht zu dem Zeichnen einen Bleistift. pe lîngă subiect. sitzen2(N. care exprimă o stare pe loc sînt bivalente. stecken3(N. c. Efectuaţi contopirile posibile în propoziţiile următoare! a.2. stecken. hängen. liegen. ioc) Das Papier hängt am Reißbrett. A. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor zu den Arbeitern. Verbele stehen. ioc) Der Zeichner sitzt am Tisch. legen3(N. cerînd. Valenţa verbelor (Continuare) 6. ioc) Der Bleistift steckt im Notizblock 6. hängens(N> A> loc ): Die Zeichnerin steckt den Bleistift in den Notizblock. i j : Der Direktor 11 Forme familiare.AiIoc) : Der Ingenieur hängt die Skizze an das Reißbrett. legt das Papier in den Schrank. sitzen. d. hângen2(N. . )oc) : Der Konstrukteur stellt den Apparat auf den Tisch. ioc) : Der Zeichner setzt sich an den Tisch. liegen. setzen3(N. Sie transportieren das Material in das Lager hinter die Maschinenhalle. A. care exprimă o deplasare.4. ioc) Der Apparat steht auf dem Tisch.4. cerînd.

. fragen1(N) Der Meister fragt. Der Zeichner antwortet m. Completaţi fragmentele de propoziţie! a. . befestigen. .. Das Werk liefert .. A. Die Maschine steht c. . Verbele lecţiei de faţă au următoarele valenţe: iunktionieren 1{N ) Der Apparat funktioniert. Ordinea părţilor sintactice 6. fragen2(N. predicat. o. antworten 2(N . complemente circumstanţiale. . în funcţie de partea sintactică şi de tipul de propoziţie. . A. sehen2(N. j . . .. Ordinea (topica) părţilor sintactice este diferită în limba germană şi în limba română. Das Papier hängt . i0C) Wir liefern die Apparate ins Ausland.120 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 6.. AJ Der Meister fragt den Lehrling. AJ Er befestigt das Papier am Reißbrett. antworten1(N) Der Lehrling antwortet. Der Stecker steckt d. adică urmează în mod obligatoriu după partea sintactică cu care începem propoziţia. In propoziţia principală enunţiativă. . Der Bleistift liegt . Propoziţiile se compun din părţi sintactice: subiect. Wir exportieren die Apparate. Der Monteur legt .3.. lecţia a 16-a. N.4. indiferent ce parte sintactică ar fi.5. Wir besprechen . Man befestigt . . verbul conjugat ( = partea con­ jugată a predicatului) stă pe locul II. e. Man exportiert . Ele pot fi formate dintr-un singur cuvînt sau din grupuri de cuvinte (sintagme) 1).5. A> Wir sehen eine Zeichnung. .IOO sauD) den Werken „Electronica". 6. Wer stellt . prüfen2(N.. 11 Mai pot fi exprimate şi prin propoziţii secundare: v. Die Werkleitung sitzt h. Der Techniker steht 1.2. atri­ but. . n.. D) Der Lehrling antwortet dem Meister.5. . ? f. A) Die Genossen besprechen eine Neukon­ struktion. sau: liefern3(N. Der Ingenieur fragt . 6. Exemple: subiect — predicat —• complement de loc Er steht hier. ? p.2. Die Ingenieure prüfen g.1. Sehen Sie . exportieren 2(N . b. punctul 16. k.. A> Sie prüfen den Apparat. . . Exerciţiul 136. Der Apparat steht auf dem Tisch. besprechen2(N.. . .

die Arbeiter In die Mitte die Bohrmaschine. Exemple: Wie funktioniert der Apparat ? Wo arbeitet Genosse Ionescu ? Was sehen wir in der Maschinenhalle ? Wer schleift das Zahnrad ? Wohin liefern wir die Apparate ? Spre comparaţie: în limba română. Exemple: Cum funcţionează aparatul ? Unde lucrează tov. pe primul loc stă cuvîntul inte­ rogativ.5.5. în propoziţiile interogative parţiale se accentuează cuvîntul interogativ. Acest fenomen se numeşte inversiune. 6. Inversiunea subiectului este un prilej frecvent de interferenţă (greşeli de limbă) din cauza deosebirilor faţă de ordinea părţilor sintactice în limba română. în propoziţia interogativă parţială. pe al doilea verbul conjugat. subliniat de accentul principal în pro­ poziţie. die Arbeiter Din cauza poziţiei fixe a predicatului.3.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 121 Exemple: I IV II III Die Arbeiter stellen die Bohrmaschine in die Mitte. Ionescu ? 6.4. Die Bohrmaschine in die Mitte. exemplul 2 şi 3 de mai sus). Propoziţia interogativă totală începe cu verbul conjugat. cînd propoziţia începe cu altă parte sintactică (v. Exemple: Funktioniert der Apparat gut ? Arbeitet Genosse Ionescu hier ? Schleifen Sie das Zahnrad ? Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? Ordinea părţilor sintactice Tipul de propoziţie Wir Propoziţia enunţiativă Die Apparate I II III IV exportieren exportieren die Apparate wir ins Ausland ins Ausland Propoziţia intero­ gativă parţială Wohin exportieren wir die Apparate ? Propoziţia intero­ gativă totală Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? . subiectul trece după verbul conju­ gat.

începeţi propoziţiile cu partea sintactică subliniată! Efectuaţi inversiunea subiectului! a. Die Zeichenbretter stehen vor den Fenstern. schleift — an der Schleifmaschine — der Arbeiter Ionescu — einen Maschinenteil. Pentru fabricile din ţară construim piesele de maşini. Exerciţiul 140. wie? wo?. b. înlocuind ultima parte sintactică prin cuvîntul intero­ gativ corespunzător (wer? was?. Exerciţiul 142. Formaţi propoziţii interogative parţiale din părţile sintactice date în exerciţiul nr. c. c. Die Fenster sind rechts. h. Formaţi propoziţii enunţiative din părţile sintactice indi­ cate. f. d.122 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 137. führt — durch die Maschinenhalle — der Meister — den Ingenieur. Formaţi propoziţii interogative totale din părţile sintactice enumerate în exerciţiul precedent! Exerciţiul 141. Traduceţi în limba germană ! a. die Zahnräder. kommen — mit der Analyse — die Laborantinnen — in das Kon­ struktionsbüro. Ein Techniker stellt einen Apparat zwischen das Telefon und den Notizblock. Exerciţiul 139. g. e. d. genau. g. 139. realizînd toate variantele posibile ! I II HI IV Model: Die Kontrolleure Die Zahnräder Genau messen messen messen die Zahnräder die Kontrolleure die Kontrolleure genau. sucht — einen Gewindebohrer — der Arbeiter-—bei dem Werkzeug. în hala maşinilor muncitorii lucrează cu hărnicie. Model: Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder? (genau). . Genosse Dima steckt das Kabelende in die Steckdose. Sie legen die Zeichnungen auf den Tisch. Maşina de găurit muncitorii o aşază în faţa geamului. messen — die Kontrolleure — die Zahnräder — genau. dreht — dort — eine Arbeiterin — Zylinder. Analizaţi ordinea părţilor sintactice din textul lecţiei! Specificaţi cu ce parte sintactică încep propoziţiile şi unde se află subiectul! Exerciţiul 138. b. a. Sie befestigen Zeichenpapier und Skizzen am Reißbrett. wen?. wohin?. c. f. bringt — dem Monteur — einen Schraubenschlüssel — ein Lehrling. Die Zeichner arbeiten fleißig an den Reißbrettern. e. b. Das Konstruktionsbüro ist hier.

cuvîntul determinativ este format din radicalul unui verb.Maschine w. stellen + Schraube b.1. se intercalează un -eänaintea sau după ultima consoană pentru uşurarea pronunţării.6. 2 > Hängelampe . schleifen + Papier schleifen 4.LEHRSTUCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 123 d.Maschine v. stellen prüfen + Gerät + Stift r. prüfen + Maschine messen + Tisch x. în hală macaragiul transportă piesele de maşini. Substantive compuse (Continuare) 6. în hala de montaj lucrează montorii la maşini. stellen zeichnen x) + Papier + Rad s. Exemplu: zeichen-en zeichen Zeichenbrett. stecken -f.die Maschine die Fräsmaschine radieren + der Gummi = der Radiergummi. messen c. zeichnen + das Brett = das Zeichenbrett. messen rechnen x) + Maschine + Größe q. h. fräsfrj -f. Cü manometru! controlorul măsoară presiunea. Cu burghiul ucenicul găureşte metalul. suchen + Gerät o. 6. reißen + Brett n. Exemple: fräsen + die Maschine = die Fräsmaschine. La multe dintre substantivele compuse. messen + Werkzeug + Apparat p. în depozit materialele stau lingă scule.6. în curte muncitorii le transportă. 1. g. f.die Dose = die Steckdose. e. stellen + Scheibe stehen + Lampe u. schleifen + Scheibe drehen -+. Formaţi cuvinte compuse ! Adăugaţi articolul! Veri ficaţi traducerea exactă la cheia exercitiilor! a. prüfen + Dorn. stellen reißen + Feder + Rolle t. hängen 2) + Lampe J ) La verbele al căror radical se termină cu un grup de consoane. x) Exerciţiul 143. bohren + Maschine m.

und was antwortet der Direktor ? . Wer steht an den Zeichenbrettern ? h. Was fragt Genosse Dumitrescu. Wo sind die Fenster ? f. Wo stehen die Papierkörbe? k. Sind das Hängelampen ? e. Wo stehen die Stahlschränke ? c. Funktioniert der Apparat ? p. Wo hängen die Lampen? d. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între-. Wie ist das Konstruktionsbüro ? b. Was steht vor den Fenstern? g. Wo befestigt man das Zeichenpapier ? Und wo die Skizzen ? j .124 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 144 (sinteză). Was liegt auf dem Tisch ? Was steht auf dem Tisch ? n. bări ! a. Was arbeiten die Zeichner und Zeichnerinnen ? i. Was besprechen die Genossen ? o. Wo steht der Tisch ? m. Wo sitzt die Werkleitung? 1.

" Dort fragt er den Leiter des Kurses: „Was lehren Sie heute die Lehrlinge ?" Der Leiter antwortet: „Wir lernen zählen und rechnen. Sie ist falsch." Ing. Explicaţii. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. Zeichner. v. Explicaţii. Der Bolzen des Kolbens51 ist nicht 120. .67.6".Lehrstück Nummer 7 ZÄHLEN U N D RECHNEN A. v." Ing.1. 2> hier! 357." Ing. Sie besprechen den Apparat des Konstrukteurs Dima. Meister Roşea antwortet: „Ja. 257 x 0. Oprea geht zum Zeichner Vasilescu und sagt: „Die Zeichnung ist nicht richtig. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 7. Nein. wirklich. Oprea: „Sagen Sie bitte dem Direktor. 7. Explicaţii. son­ dern 102. hier ist ein Fehler." ) > 3 > 4 > 5 > 6 ) 2 1 v. Laboranten. 7.3.4. Wohin schicke ich die Kopie der Zeichnung nach der Korrektur?" Ing.3—186. sondern 79. 7. 7. hier ist ein Fehler in der Rechnung Î"1' Meister Roşea: „Ein Fehler? Wo? Ich sehe keinen Fehler \" Ingenieur Oprea: „Sehen Sie. son­ dern 170. Oprea: kommt zur Sekretärin und fragt: „Wo ist der Direktor?" Sekretärin: „Er ist im Büro des Chefkonstrukteurs. Text Die Ingenieure.1 mm.7 ist nicht3' 171.6.31 ist nicht 78. hier sind sogar zwei4) Fehler. nicht ein Fehler. Explicaţii. Explicaţii. v. Ingenieur Oprea sagt zum Meister Roşea aus der Werkstatt IV: „Meister Roşea." Der Zeichner: „Entschuldigen Sie bitte ! Ich korrigiere das.01 mm und nicht 0. Techniker.3 mm.6. 7. Explicaţii.67.3 mm lang und die Toleranz ist 0.2. v. ich gehe jetzt zum Schulungs­ kurs der Lehrlinge. Oprea: „Schicken Sie die erste 6 ' Kopie in die Halle II zu Meister Lungu und die zweite Kopie zu Ingenieur Voinea aus der Werkstatt VI. v.5.

5 + 3. 5. acht hoch zwei ist vierundsechzig. 0. Wir multiplizieren 3 • 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. fünfundzwanzig durch fünf ist fünf.43 null Komma null drei und (plus) null Komma vier ist null Komma dreiundvierzig. 3 x 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn ist sechs. sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn. Wir 62 82 63 2 potenzieren = 36 = 64 = 216 6. vierundfünfzig durch zwei ist siebenundzwanzig. 8. Quadratwurzel «MS sechsunddreißig ist sechs. .f 216 = 6 7.7 = 5. 25 von 100 ist 25% fünfundzwanzig von hundert ist fünfundzwanzig Prozent. achtundzwanzig weniger (minus) fünf ist dreiundzwanzig. 3. Wir subtrahieren 30 — 11 = 19 28 — 5 = 23 Wir lesen acht und (plus) fünf ist ( = ) dreizehn. Dte Dezimalzahlen 1. sechs hoch zwei ist sechsunddreißig. vierundfünfzig geteilt durch zwei ist siebenundzwanzig.03 + 0. 9 x 7 = 63 4. Wir ziehen die Wurzel ]/ 36 = 6 . vierzehn und (plus) sieben ist ( = ) einundzwanzig. Die Prozente 900 von 1 000 ist 90% neunhundert von tausend ist neunzig Prozent.2 eins Komma fünf und (plus) drei Komma sieben ist fünf Komma zwei. Wir addieren 8 + 5 = 13 14 + 7 = 21 2. dreißig weniger (minus) elf ist neunzehn. neun mal sieben ist dreiundsechzig.126 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN "Wir fragen: Wieviel ist? Wir schreiben 1. Wir dividieren 25 : 5 = 5 54 : 2 = 27 fünfundzwanzig geteilt durch fünf ist fünf.4 = 0.

sagen aus die Werkstatt.die Toleranz. -e lehren heute lernen zählen wieviel schreiben lgsen addieren subtrahieren număratul calculatul.pl. poftim a corecta a trimite copia la. -en grste zweite die Sekretärin -nen das Bürg. Vocabular das Zählen. primul. calcularea a spune din atelierul socoteala. f. -s der Chefkonstrukteur. -en nicht wirklich sogar die Zeichnung. -es. -e jetzt der Schulungskurs.pl. exact. -s. -n nach die Korrektur. prima al doilea. -e der Leiter. -es. -en richtig falsch der Bolzen. .e n die Rechnung. -s. f. calculul nu într-adevăr chiar desenul corect. a instrui azi a învăţa a număra cît a scrie a citi a aduna a scădea . -s. -s.der Kolben. după corectura cel dintîi. dirigintele cursul a preda.der Kurs. -s. -en entschuldigen bitte korrigieren schicken die Kopie. das Rechnen. a doua secretara biroul constructorul şef acum cursul de şcolarizare conducătorul. -s. cea dintîi. just greşit bolţul pistonul toleranţa a (se) scuza vă rog. -s. spre.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 127 B.

pl. Pronunţare şi ortografie 7. -(e) s.128 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN die die die die das das weniger multiplizieren mal dividieren teilen potenzieren hoch ziehen Wurzel. 7.2.0.0. aici: ridicat. -s. -e die Kopie. 7. -e der Chefkonstrukteur. i 7. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [i:] [o:] M M Zahl Fehler Kopie Büro Korrektur Ingenieur Sekretärin sagen sehen ziehen wo ? Schulung Konstrukteur • sogar gehen korrigieren fragen Lehrling addieren lehren subtrahieren multiplizieren dividieren potenzieren 7. -en Komma.0. înmulţit cu a împărţi a împărţi. -n Dezimalzahl.0. a se diviza a ridica la o putere înalt.zwei — die Zahl — der Bolzen — die Toleranz — der Oszillograph — die Dezimalzahl — die Wurzel • das Prozent — zählen — — multiplizieren — potenzieren — Wurzel ziehen — der Notizblock — kurz — der Zylinder — das Zahnrad — das Meßwerkzeug. Reţineţi pronunţarea deosebită a următoarelor cuvinte! die Kopie.0.4. -n Quadratwurzel.1. -n Kubikwurzel.3. -e mai puţin a înmulţi ori. -s Prozent. la a trage rădăcina rădăcina pătrată rădăcina cubică numărul decimal virgula procentul. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului „z" [ts]! Zeichnen — zeigen —• der Zeichner — zum —• die Skizze — die Zeichnung — sitzen — zwischen — zu —. -n m . Reţineţi ortografia deosebită a neologismelor! der Ingenieur. -e die Korrektur. -en der Apparat. die Kopien [ko'pi: | ko'pi:n] der Chefkonstrukteur ['JefkonstrUkt0:r] die Quadratwurzel [kv«'dr«:tvUrtsal].

c.î. Numeralele cardinale de la 13 în sus sînt compuse din numeralele de bază 1—10 sau derivate din acestea.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 129 7. In loc de „dreizig".send.0. S — Gere > . sînt compuse în ordine inversă faţă de limba română: Exemplu: douăzeci si unu und 21 einundzwanzig71 1. De la 13 pînă la 19 inclusiv. einhundert. numerale compuse este totdeauna „ein": einundzwanzig. 7) Numeralul 1 (cir?) ir. einvs.. alcătuite din zeci şi unităţi. în felul următor: a. în loc de „sechszig".1. i/:03 .1.i'. Neologismele se accentuează de multe ori pe ultima silabă. "> In. einund­ dreißig. avînd „-zehn" (zece) drept cuvînt de bază: 13 dreizehn 17 siebzehn21 14 vierzehn 18 achtzehn 15 fünfzehn 19 neunzehn.5. 16 sechzehn 1( b. Numeralele cardinale 7. în icc de „zweizig". numeralele cardinale sînt compuse. Reţineţi ! der Konstrukteur das Büro die Toleranz das Prozent die Kopie der Apparat die Korrektur die Konstruktion Quadrat die Fabrik Kubik das Papier Dezimal das Telefon Notiz das Lineal 7. Numeralele de la 21 în sus. loc de „siebenzig". S) 3 > 4) 6> zwanzig 22 zweiundzwanzig In loc de • „sechsehr. Zecile sînt derivate cu ajutorul sufixului -zig: 20 zwanzig s! 60 sechzig 5) 4> 30 dreißig 70 siebzig 6) 40 vierzig 80 achtzig 50 fünfzig 90 neunzig. c. In loc de „siebenzehn".".

Observaţii: a. Exemplu: . b . d.130 LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 23 dreiundzwanzig 32 zweiunddreißig 24 vierundzwanzig 33 dreiunddreißig 25 fünfundzwanzig 34 vierunddreißig 26 sechsundzwanzig 35 fünfunddreißig 27 siebenundzwanzig 36 sechsunddreißig 28 achtundzwanzig 37 siebenunddreißig 29 neunundzwanzig 38 achtunddreißig 30 dreißig 4) 39 neununddreißig 31 einunddreißig 40 vierzig ş. Cu excepţia milioanelor şi miliardelor. Milioanele şi miliardele sînt exprimate prin substantive feminine: 1 000 000 1 (eine) Million 1 500 000 1 Million fünfhunderttausend 2 000 000 2 (zwei) Millionen 10 000 000 10 (zehn) Millionen 1 000 000 000 1 (eine) Milliarde 2 000 000 000 2 (zwei) Milliarden. c. c.d. Anii de la 1 000 pînă la 2 000 se exprimă numai în sute.m.a. Sutele şi miile sînt exprimate prin cuvinte simple. im Jahre 1974 î n anul 1974 ( X 1974 (neunzehnhundertvierundsiebzig) . iar multiplii lor se compun cu numeralele de bază şi compuşii lor: 100 (ein) hundert l 000 (ein) tausend 200 zweihundert 2 000 zweitausend 300 dreihundert 5 000 fünftausend 400 vierhundert 10 000 zehntausend 500 fünfhundert 16 000 sechzehntausend 600 sechshundert 20 000 zwanzigtausend 700 siebenhundert 80 000 achtzigtausend 800 achthundert 100 000 hunderttausend 900 neunhundert 900 000 neunhunderttausend. numeralele cardinale se scriu împreună: 999 999 = Neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzing. după unităţi: 84 = vierundachtzig 284 = zweihundertvierundachtzig 3 284 = dreitausendzweihundertvierundachtzig. Zecile se pronunţă oricînd la sfîrşit.

8 : 1 6 = . . 96 : 13 = . 17 % von 7 512.01 = c. 327. . 48 % von 3 715. . . 107 249. . 414. . f26 564. Exerciţiul 146. Pronunţaţi cu glas tare numeralul şi substantivul. e. 586. Citiţi cu glas tare! a. 18. . . 26 + 14 = 40. 888. 444. 257 + 652 = . ]/2224. . Exerciţiul 147. 0. . 717. Im Konstruktionsbüro stehen 14 Zeichenbretter. 550. 777. 616. . 919. 33 x 15 = . g. 20 % von 14 308. . .6 = . .. 744 — 17 = . f529. 3 270 — 625 = . Rollen und Büchsen. 12 Kontrolleure prüfen 10 276 Schrauben.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 131 Exerciţiul 145. 0.3 + 1.. b. . . Pronunţaţi cu glas tare şi scrieţi în litere următoarele cifre: 6 3 . 67. . 16. 366 + 21 = . .. . 14 — 8 = .. 28 x 4 = . 515. . Pronunţaţi foarte clar ultima silabă! dreizehn — dreißig vierzehn — vierzig fünf zehn — fünf zig sechzehn — sechzig siebzehn •—. completînd desinenţa pluralului ! 12 349 Schraub1 872 Râd747 Meißel 174 788 Niet14 734 Ventil63 Spiralbohrer 249 733 Stift813 Kurbel2 Hämmer53 412 Splint4 319 Lager10 111 Dorn3 756 Feder28 534 Zahnrad17 Schraubenschlüssel913 Teil5 Schublehr26 Zeichenbrett- Exerciţiul 148. 17..9 + 0.. .01 + 11. . . 17. b . 36 x 0. 42 . 1 277 + 486 = . 815. 83. 330. 82. 91. c. Im Jahre 1974 liefern wir 27 600 Apparate und im Jahre 1975 expor­ tieren wir 12 460 Maschinen. 92 . . . 13 249.. . 0. . 60 : 12 = . . 313. . In der Werkhalle sind 116 Maschinen. 19. . 222 : 21 = . .siebzig achtzehn — achtzig neunzehn — neunzig cu glas tare următoarele numerale. 37. e. . 78. . 252 . 54.. In dem Werk arbeiten 1 270 Arbeiter und 57 Ingenieure. 999. 15. 1356.' 397. d. . fi 056. 24. 14 704. diferenţiind 14. 818. d. 127 + 56 = . f 22 . .06 x 221 = . 295 — 86 = . . .9 = . 660. Exerciţiul 149. .4 = .. h... . 41. . . . Scrieţi şi calculaţi cu glas tare! a. 17. ... 645. 13.

Exemplu: vier — der (die.numeralul cardinal + -te sau -ste în funcţie de ultimele două cifre ale numeralului. c. ) î n loc de „dreite". Der 3. d. Arbeiterin bohrt die 35. Numeralele ordinale indică locul într-un şir sau într-o serie şi se formează prin derivare de la numeralele cardinale. Acestea sînt 39. Traduceţi în limba germană ! a. Die 22. după cum urmează: a. das) vierte (al patrulea).8%.1. Zeichenbrett steht am Fenster.2. Cît este 1 327 + 229? d. c. Maschine ist eine Fräsmaschine. c. î n atelierul VI lucrează 316 muncitori şi muncitoare. b. de la 20 pînă la 100 Articolul hotărît + numeralul cardinal + . Kopie. b. 7. das) hunderteinundzwanzigste 415 der (die. das) vierzigste (al patruzecilea). Aici învaţă 126 ucenici. das) achthundertdreiundsiebzigste. Exerciţiul 151. Citiţi cu glas tare! Das 2. numeralele: der (die. Exemplu: vierzig.132 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 150. de la 1 pînă la 19 Articolul hotărît + numeralul cardinal + -te. 126 sînt mun­ citoare. Fac excepţie de la regula generală de formare. das) dritte 2) der (die. Genosse von links ist ein Techniker. de la 101 în sus Cu articolul hotărît -f. Exemple: 102 der (die.der (die. Exemplu: die 2. Numeralele ordinale 7. das) erste 1) der (die. aplicîndu-se regulile de la a şi b . Inginerul Oprea conduce 13 ingineri.2. Die 6. 17 tehnicieni şi 297 muncitori. . > I n loc de „achtte". Büchse. das) hundertzweite 121 der (die. das) vierhundertfünfzehnte 873 der (die. x 2 3 a.s t e . das) achte 3) Numeralele ordinale se marchează în scris printr-un punct aşezat du pă cifre. b. > î n loc de „einste".

Notizblock der 114. ist kurz. Arbeiterin das 134.3.3. Invitaţiile sau rugăminţile sînt marcate. vă ru­ găm ! Imperativul de politeţe are o singură formă pentru singular şi plural. g. Meßgerät das 93. Zahnrad der 1244 Stift die 12. Apparat hat einen Fehler.. Niet das 6. Completaţi cu numeralul ordinal care urmează. Die 8. Zylinder das 4 Lager die 19. liegt dort. Neukonstruktion. der. Zeichnung bringen Sie in die 2. f. Splint 9. Schraube ist lang. Kurbel die 470.. die 9.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 133 e. 6 Techniker. Der 38. Hier sind 4 Reißfedern die 5. Hebel die 3416. 10 Arbeiterinnen 16 Zeichner 9 Meßgeräte b. Hier sind steht dort. se expri­ mă în limba germană cu ajutorul imperativului de politeţe. îndrumări. invitaţii. Imperativul de politeţe 7. h. . compusă dintr-o formă verbală identică cu infinitivul şi pronumele de poli­ teţe „Sie" aşezat după un verb. Exerciţiul 152. Bohrer der 915. der 4. 2 Rechnungen 5 Kopien 14 Zeichnungen 21 Bleistifte 7. Rad der 36. Schraube der 1001. Feile der 74. Büchse die 4. Rolle die Exerciţiul 153. Zeichenbrett das 24.1. Wir liefern heute die 50. de obicei. i. Citiţi cu glas tare! der 122. Ventil das 17. a. după mo­ delul dat! Găsiţi articolul hotărît corespunzător! 3 Lehrlinge. Feder 10. prin cuvîntul „bitte" = vă rog. Dispoziţii. Hammer der die 618. Montagehalle. Rad am Auto ist ein Reserverad (roată de rezervă Die 4. Welle die 178 Feder das 750. Das 5. porunci sau rugăminţi adresate unor persoane cu care nu sîntem în relaţii familiare sau de prietenie. Gewinde die 102.

der. e. Precizarea la cazul genitiv răspunde la întrebarea „wessen?" = al (a. Wir ziehen die Wurzel aus 999. c. terminate la singular în -or neaccentuat. de exemplu cele de > origine negermană. Der Meister korrigiert den Fehler.4. vă rog ! Schicken Sie die Kopie in die Halle II ! = Trimiteţi copia la hala II ! Exerciţiul 154. Exemple: das Meßgerät.1. keines — pentru masculin şi neutru. ale) cui ? Cazul genitiv este marcat prin următoarele forme ale articolului: des. 7. Sie schreibt eine Rechnung. d. b. — keiner — pentru plural. Kommen Sie auch in die Werkstatt ! a. care la nominativul plural primesc desinenţa . * Excepţie de la această regulă fac o serie de substantive masculine. exprimînd dispoziţia să se procedeze la fel ca în pro­ poziţia stimul! Model: Der Ingenieur kommt in die Werkstatt. au această desinenţă şi la genitivul singular 1!. Wessen Büro ? = Biroul cui ? Das Büro des Chefingenieurs = Biroul inginerului şef. precizarea sensului exact al unui substantiv se face frecvent cu ajutorul altui substantiv la cazul genitiv. f. G: des Stromes. ai. Exemplu: der Direktor. eines. . în limbajul tehnic şi cotidian. bitte ! = Scuzaţi. des Direktors. Substantivele masculine. Substantivele neutre şi majoritatea substantivelor masculine primesc în plus desinenţa -s sau -es. G.134 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exemple: Sehen Sie ! = Priviţi ! Entschuldigen Sie. plural die Direktoren. G: des Meßgerätes der Strom. Die Genossen prüfen die Neukonstruktion.4. keiner •— pentru feminin. plural die Ströme. formează genitivul singular cu -s. plural die Meßgeräte. Deşi primesc desinenţa -en la plural. Formaţi -propoziţii imperative cu imperativul de politeţe şi cu conjuncţia „auch". Cazul genitiv al substantivelor 7. Die Lehrlinge addieren die Zahlen.(e)n. = Biroul. Exemplu: Das Büro. Er dividiert 12 durch 3. der. einer.

Schulungskurs ist Genosse Pascu. Formaţi după gen şi după desinenţa der Splint. ist gut. Ingenieur Der Leiter . Zeichnung ist falsch. die der Mechaniker. -n das Feld. h. e.. Fabrik.. Zahl 784... -er Exerciţiul 156. Substantivele feminine şi substantivele la plural. . . der die der die der die Kurs Kurse Bolzen Bolzen Technologe Technologen (-e) (-) (-n) des der des der des der Kurses Kurse Bolzens Bolzen Technolog«« Technologen feminin sg. -n das Gewinde. die Rechnungen sg.. Fragen Sie den Direktor . Büro sind hoch. -er Büchse. -n das Manometer. pl... das Land pl. Plural: die Oszillographen. orientîndu-vă pluralului ! Schraube. c) sg. Hier liegt der Bolzen . Werk Die Arbeit . Ziehen Sie die Quadratwurzel . b. g.. -en die der Genosse. Kolben Die Kopie . . c d.. Die Fenster . Fräser. -e die der Laborant. -e Scheibe. G: des Oszillographen. genitivul următoarelor substantive.e die der Zylinder. pl. Completaţi articolul şi desinenţa genitivului! Hier ist das Büro . -n die a. Formarea genitivului Genul Nominativ Desinenţa de plural Genitiv masculin a) sg. Zahl.. -nen das Bandmaß. die Länder (-en) der Rechnung der Rechnungen des Landes der Länder neutru (-er) Exerciţiul 155.. f. pl. b) sg. formează genitivul numai cu ajutorul articolului.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 135 Exemplu: der Oszillograph. die Rechnung pl.die der Ingenieur. -en das Ventil. -e Schublehre. indiferent de gen... -n das Werkzeug. -en das Zeichenbrett.. fără desinenţă. -e Arbeiterin.. -e die der Block..

c. keine. Exemple: Das ist ein Fehler. . dort liegt sie.1. keine. numerale şi alte părţi de vorbire. d. adverbe. Der Zeichner hat Reißfedern. Toate trei negaţiile pot fi traduse în limba română prin „nu" l \ de aceea trebuie reţinute exact regulile lor de folosire. Aceasta este analiza laborantului. Exprimaţi cu ajutorul genitivului sensul date ! Model: Der Lehrling hat einen Schraubenschlüssel. Das sind Schrauben. Bolţul pistonului este lung. Die Zeichnerin hat ein Lineal." numai în propoziţii cu verbul „sein" = a fi. Văd lagărul maşinii. a. Das ist kein Fehler. î n limba germană există trei negaţii: „nein". 7. neagă propoziţii întregi şi nu face parte dintr-o propoziţie. a) Negaţia „nein" este exclamativă. Acolo este directorul uzinei. adjective. f. Der Strom hat eine Spannung. Die Werkhalle hat eine Mitte. Exemplu: Ist das die Kopie der Zeichnung ? Nein. Aici este desenul desenatorului. Negaţia "nicht" 7. keine. Der Kontrolleur hat Feinmeßgeräte. neagă verbe. kein" şi „nicht". Vezi şi lecţia 1. Das sind keine Schrauben.5. c) Negaţia „nicht" este folosită numai în propoziţii. b. punctul 1. dacă este urmată de o propoziţie. Acesta este cablul aparatului. „kein. kein" stă totdeauna înaintea substantivului şi neagă numai substantive cu articolul nehotărît sau fără articol. Poate sta singură. Traduceţi în limba germană! Aici este inginerul atelierului. J > Articolul negativ „kein. sau se separă prin virgulă. propoziţiilor Exerciţiul 158. e.136 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 157. b) Articolul nehotărît negat „kein. Das ist der Schraubenschlüssel des Lehrlings. sub­ stantive articulate cu articolul hotărît. Unde este şurubul maşinii ? Acclo este masa secretarei. Der Laborant hat einen Notizblock. Ion este ucenicul lucrătorului. kein. g.1.5. Aici este greşeala calculului. Der Apparat hat einen Stecker.

5. se aşază înaintea cuvîntului sau a sintagmei respective. a. h. 2 x 2 ist nicht 5.5. Unser Werk exportiert die Apparate nicht. Exemple: Wir schicken den Genossen nicht zum Schulungskurs. Wir analysieren das Material. sondern die Sekretärin. Negaţi următoarele propoziţii! Sie macht die Analyse. Exemple: Wir brauchen nicht die Kopien. Wir brauchen nicht die Kopie. negaţia „nicht" stă înaintea complementului. Exemple: Ich sehe den Fehler nicht. Stellen Sie den Apparat nicht auf den Tisch ! Die Kopie liegt nicht dort. Er liest nicht viel. de timp sau de mod. dar acesta este completat de un complement de loc.j LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 137 Ich sehe den Fehler nicht. Exerciţiul 160. Wir kontrollieren die Apparate. a. Cînd negaţia „nicht" neagă un verb conjugat. b. Der Kontrolleur arbeitet in der Maschinenhalle. se aşază la sfîrşitul propoziţiei. Exerciţiul 159. c d. Das Lager ist nicht groB. b. Sie suchen den Oberingenieur. Der Meister kommt. Die Arbeiter brauchen das Werkzeug. Die Zeichner befestigen die Skizzen nicht an den Zeichen­ brettern. Der Lehrling potenziert richtig. urmează adesea alternativa introdusă prin „sondern" = ci: 2 x 2 ist nicht 5. Negaţi părţile propoziţiei subliniate! Der Laborant multipliziert die Zahlen. Nicht der Meister schreibt die Rechnung. c d. Der Direktor ist nicht im Büro.3. Der Ingenieur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. Cînd negaţia „nicht" neagă alte părţi ale propoziţiei. 7. Der Genosse leitet das Werk. wir brauchen das Original. de direcţie. sondern 4. Die Analysen sind nicht fertig. sondern 4. Er schleift das Zahnrad.2. e. î n propoziţii în care se neagă verbul conjugat. Wir besprechen das heute. g. 7. f. După un cuvînt negat cu „nicht". sondern das Original. Wir multiplizieren die Zahlen nicht. Exemple: .

Mit dem Manometer messen wir die Temperatur. Wir addieren 3 + 4. Hängt die Lampe an der Wand ? c. h. (4 + 5) b.1. Vieh Arbeiter sind in der Werkstatt. h. (25) g. Montorii nu montează maşinile în curte. Exemple: rechnen — die Rechnung entschuldigen •— die Entschuldigung . e.6. Ich brauche eine Meßuhr. c. Ea nu aduce analiza la hala de montaj. Ist die Toleranz groß ? 7. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive de la verbe. Kommt der Chefkonstrukteur zum Direktor ? e. Er prüft die Temperatur genau. (Fräsmaschinen) d. Liegt die Zeichnung auf dem Tisch ? d. (rechts) f. Aparatul nu funcţionează ? Exerciţiul 163. ci o duce în biroul directorului. k. g. (eine Kurbel) c. (in der Montagehalle) Exerciţiul 162. b. Traduceţi în limba germană ! Daţi atenţie poziţiei negaţiei „nicht" înaintea complementului de loc sau de direcţie! a. Er schleift einen Bolzen. f. Aceasta nu este o maşină de găurit. ci lîngă maşina de frezat. 5 x 5 = 26. Desenatorul nu pune desenele pe masă.6. ich gehe nicht zum Direktor. Die Monteure arbeiten im Lager.) b. Substantive derivate (-ung) 7. Macaragiul nu transportă materialul ? d. Negaţi partea de propoziţie evidenţiată şi continuaţi cu „sondern" urmat de cuvintele din paranteză! a. Ciocanul nu este greu ? j . (ein Bandmaß) i. ci la atelier. Gehen Sie zum Direktor ? (Nein. Nu merg la cursul ucenicilor. Die Neukonstruktion funktioniert richtig. Die Fenster sind links. i. Analiza nu este bună ? f. Exerciţiul 161. (auf dem Tisch) e. Die Zeichnung ist im Stahlschrank.138 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN e. Macaragiul nu transportă material. ci piese ale maşinilor. Das Konstruktionsbüro ist groß. Răspundeţi cu „Nein" urmat de răspunsul potrivit! a. (den Druck) h. g. Die Fabrik exportiert Bohrmaschinen. El nu este aici.

a. A) Sagen Sie das der Sekretärin. : addieren2(N. sitzen e. formează pluralul în -en şi arată: a.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 139 Substantivele verbale în -ung sînt de gen feminin. drehen b. Exerciţiul 164. Exerciţiul 165 (sinteză). -en. A) : Man korrigiert den Fehler. AJ : Ich schreibe eine Rechnung. schicken3(N. messen i. multiplizieren3(N( A> mit D) : Wir multiplizieren die Zahl mit zehn. : sagen3(N. Lesen Sie ! h. schreiben2(N. Potenzieren Sie ! g. -en. dividieren1(N) : Wir dividieren (jetzt). leiten j . Rezultatul acţiunii respective: rechnen — die Rechnung. führen 7. liefern g. zeichnen — die Zeichnung. Addieren Sie ! d. subtrahieren3(N. traduceţi-le şi controlaţi traducerea la „cheia exerciţiilor". Entschuldigen Sie ! e. subtrahieren1(N) : Wir subtrahieren (jetzt). : lesen2(N. Acţiunea respectivă: prüfen — die Prüfung.) : Man potenziert die Zahl hoch drei. multiplizieren2(Ni A) : Wir multiplizieren die Zahlen. ZU DJ : Wir addieren das Resultat zu der Zahl 21. AJ : Er zieht die Wurzel. Schicken Sie ! c Subtrahieren Sie ! i. A sau >nf. Schreiben Sie ! k. multiplizieren1(N) : Wir multiplizieren (jetzt). hoch num. Formaţi substantive cu sufixul -ung de la următoarele verbe. rugăminţi) adăugind părţile sintactice cerute de valenţă potrivite ca sens ! a. A. Valenţa verbelor (Continuare) Verbele noi din lecţia de faţă au următoarele valenţe: addieren1(N) : Wir addieren (jetzt). potenzieren3(Nj A. A. bohren. lehren3(N. planen d. c. Ai in A) : Schicken Sie die Kopie in die Werkstatt. dividieren3(N. -en. durch AJ : Wir dividieren die Zahl durch 4. korrigieren2(N. entschuldigen2(Ni A) : Er entschuldigt den Fehler. b. AJ Er liest eine Rechnung. D.) : Er lehrt die Lehrlinge Mathematik (rechnen). stellen h. A. Formulaţi propoziţii imperative (invitaţii. A) Wir addieren die Zahlen. Multiplizieren Sie ! j . Ziehen Sie ! 1. A. von D) : Wir subtrahieren die Zahl 4 von 71. Sagen Sie ! b. -en. befestigen f. Dividieren Sie ! . besprechen — die Besprechung. addieren3(N.7. Korrigieren Sie ! f. ziehen2(N. ordine.

Ist die Toleranz 0. Wer korrigiert den Fehler? f. Wie lang ist der Bolzen des Kolbens ? h. Wo ist der Direktor ? 1. Wohin geht der Ingenieur ? m . Was korrigiert der Zeichner ? g. Wie subtrahieren wir auf deutsch ? p. W a s lehrt der Meister die Lehrlinge? n. Wie dividieren wir auf deutsch ? s. Wie ist die Zeichnung? e. Was fragt der Ingenieur die Sekretärin ? k. Wer sieht den Fehler? d. Povestiţi textul! . Wie potenzieren wir auf deutsch ? t. Wer arbeitet viel mit Zahlen ? b.1 m m ? i. Wie lesen wir auf deutsch die Dezimalzahlen ? Exerciţiul 167. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între* bări ! a. Wie addieren wir auf deutsch ? o. Wohin schickt der Zeichner die Kopie nach der Korrektur ? j .140 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 166 (sinteză). Wer hat hier einen Fehler in der Rechnung ? c. Wie ziehen wir die Wurzel ? u. Wie multiplizieren wir auf deutsch ? r.

3 m. In dieser 3) Halle mißt man den Rauminhalt oder das Volumen.3. 2> . je­ ner 3) Motor arbeitet mit 5 200 U/min. Dieser Elektromotor links hat eine Drehzahl von 2 800 U/min (Umdrehungen pro Minute). Sie zählen die Teile und geben sie : Montage. Text In der Technik mißt1' man alles sehr genau. Explicaţii. Diese Welle hat einen Durch­ messer von 36.2 mm (Millime­ ter) und eine Länge von 463 mm. v.Lehrstück Nummer 8 DIE MASSEINHEITEN A. i* :. die Temperaturen usw.4. punctul 8. Die Ober­ fläche der Halle mißt 3502 m 2 (Qua­ dratmeter).2' die Masse. «>^ Diese Kontrolleure sehen wir hier bei der Arbeit. Die Arbeiter helfen bei der Vermessung der Halle. der Rauminhalt 29 066 m 3 (Kubikmeter). Explicaţii.7 mm und eine Länge von 586 mm. die Strom­ stärke. Es gibt Maßeinheiten für die Länge.1. 3 > v. die Breite 34 m und die Höhe 8. jene Welle einen Durchmesser von 43. punctul 8. die Zeit. Sie lesen die Zeichnungen und messen die Maschinenteile. l ' v. punctul 8. Explicaţii. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m (Meter).

totul. > > v. a fi de. Dann läßt sie den Druck fallen. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA (KiloVoltampere). această. (Mikron). Diese beträgt + 32. -n die Höhe. -n usw (und so weiter) 2) die Zeit. Das Manometer zeigt 1. a se ridica la metrul lăţimea înălţimea suprafaţa metrul pătrat aceste * v. şi tabela cu prescurtări din partea a IV-a a manualului de faţă. -e das Volumen. Der Behälter hält den Druck.006 mm (plus minus null Komma null null sechs Millimeter oder 6 y. toate.6° C. -s die Breite. Sie läßt den Druck im Behälter steigen. -en der Rauminhalt.5 at (Atmosphären). Explicaţii. diese. dieses betragen (ä) das Meter. -en dieser. alles sehr es gibt die Länge. . -(e)s. conţinutul volumul măsurarea acest. -n das Qudratmeter. Das Manometer zeigt 6.142 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Dieses Gerät prüft die Festigkeit des Materials. -n die Oberfläche. 2 unitatea de măsură tehnica tot. f.5 at. aceşti. Hier mißt ein Laborant die Leistung dieses Transformators. Er mißt die Stromstärke zu 50 A (Ampere) und die Spannung zu 380 V (Volt). Für diese Probe des Behälters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. punctul 8. B. -s die Vermessung. Die Laborantin mißt auch die Temperatur. Die Toleranz für diesen Maschinenteil ist ± 0. Vocabular die Maßeinheit. orice foarte (mult) există lungimea masa şi aşa mai departe timpul volumul. Es mißt eine Festigkeit bis zu 1 000 kp/mm2 (Kilo­ pond pro Quadratmillimeter).6. pl. Hier kontrolliert eine Laborantin mit einem Manometer 1! den Druck dieses Behälters. -s. -en die Technik. -n die Masse.

-s.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 143 das Kubikmeter. -n lang (adv. atunci montajul motorul electric turaţia învîrtirea. Sufixul -ig la sfîrşit de cuvînt sau înaintea unei consoane se pro­ nunţă—[Ic]. aceea. der Kilopond. -en die Drehzahl. -en der Transformator. de minutul acela. lassen (ä) steigen halten (ä) die Atmosphäre.) die Leistung. Exerciţiul 168. -s.1. Pronunţaţi corect consoana [9]. pl. das Quadratmillimeter. -en das Kilovoltampere. -en der Durchmesser. -en die Umdrehung. a cădea proba ora timp de. der Behälter. din următoarele cuvinte: TecĂnik wirklich gleichen Festigkeit . aceia. -n jener. -s. Explicaţii şi exerciţii 8. f. -en pro die Minute. -s. das Millimeter. -s.. jenes der Motor. -s. -s. rotirea pe.0. -n [mon'ta:33] der Elektromotor.0. -s metrul cub apoi. die Festigkeit. dann die Montage. Pronunţare şi ortografie 8. -n die Stunde. rotaţia. în timp de randamentul transformatorul kilovoltam perul C. -s. das Mikron. scrisă „eh" sau . -n [atmo'sfs:re] fallen (ä) die Probe. acelea motorul diametrul milimetru rezistenţa kilogramforţă (kgf) milimetrul pătrat micronul recipientul a lăsa a urca a ţine atmosfera a coborî.-ig". -s. -s. jene.

.1.1.1.144 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN OberfläcAe MecAaniker schlecht ZeicAnung besprechen durcA DurcAmesser recAts leicAt Rec/mung icA nicAt Exerciţiul 169. Verbe cu modificări vocalice 8. besprecAen. RauminAalt. Rec/mung. Exersaţi vinte ! Durchmesser Spannung Masse Vermessen lassen scrierea cu consoane duble a următoarelor Halle Millimeter fallen stellen bestimmen cu­ M ' " [?]' . macAen TacAometer besprecAen Exerciţiul 170. Deosebiţi [c] de [h] / Pronunţaţi! wicAtig. Exerciţiul 171. Astfel. Aell. Deosebiţi 11} de Tel / Pronunţaţi ! richtig fertig fleißig eckig. Numeroase verbe ale limbii germane prezintă în conjugare diferite modificări ale vocalei radicale. gleichen acAt sucAen nicAt Rechnung hocA brauchen icA Mechaniker. persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular. gleicAen. subtraAieren. Exerciţiul 172. BeAälter. Reţineţi şi exersaţi scrierea următoarelor cuvinte! Atmosphäre Quadratmeter Millimeter Apparat Montage Oszillograph Kubikmeter Korrektur Skizze Ingenieur. unele dintre verbele cu e sau a în rădă­ cină modifică aceste vocale la prezentul indicativ. recAts. după cum urmează: a) Verbe cu e radical îl schimbă în i sau ie la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular: Exemple: g eben messen sehen lesen helfen ich gebe ich messe ich sehe ich helfe ich lese du mißt du gibst du siehst du hilfst du liest er mißt er gibt er sieht er hilft er liest wir messen wir geben wir sehen wir helfen wir lesen ihr meßt ihr gebt ihr seht ihr helft ihr lest sie messen sie geben sie sehen sie helfen sie lesen. MaßeinAeit. Aelfen. TecAnik.

8. • > b. Exemple: lassen laufen betragen halten fallen ich lasse ich laufe ich falle ich halte du läßt du lätdst du fällst du hältst er läuit er läßt er fällt er beträgt er hält wir laufen wir fallen wir lassen wir halten ihr lauft ihr fallt ihr laßt ihr haltet sie laufen sie fallen sie betragen sie halten sie lassen Exerciţiul 173.. acuzativ. Sie lassen die Zeichnungen im Schrank. Ich halte einen Schulungskurs. Die Lehrlinge lesen eine Rechnung.. sie im Schrank. du .. d. Exerciţiul 174. f.. ]0 Germana pentru ingineri şi tehnicieni 1/103 . h.. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. du dort ? a.. die Zahlen. Pentru a putea îndeplini diferite funcţiuni în propoziţii.. dem Lehrling. d. Was . Ich sehe hier einen Apparat. eine Sitzung.2. Die Arbeiter messen die Oberfläche des Hofes. Die Temperaturen fallen. dativ. Ich lese die Zeichnung. atît la numărul singular. Die Genossen besprechen (e > i ) eine Neukonstruktion.. . Completaţi propoziţia a doua cu forma persoanei a 2-a singular! a.LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 145 b) Verbe cu a sau au radical le schimbă în ä (sau äu) la persoanele. cît şi la plural. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch.. e. du dem Arbeiter ? g. du .... Was . du .. g. e. substan­ tivele limbii germane se declină. Die Kontrolleure geben die Maschinenteile zur Montage.a Ii-a şi a IlI-a singular.. die Breite. f. genitiv. b. c. Ich helfe dem Meister. Treceţi propoziţiile la singular! Die Leistungen betragen nicht viel.. Ich messe die Länge. du .2. Die Behälter halten den Druck nicht. Declinarea substantivelor (Sinteză şi recapitulare) 8. du . adică pot avea diferite forme pentru cele patru cazuri: nominativ.1. c.

în funcţie de gen şi număr. a) prin articole: Articolul hotarît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ der des dem den die der der die das des dem das die der den die Articolul nehotărît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ ein eines einem einen eine einer einer eine ein eines einem ein Nu există Substantivul nu este articulat Articolul nehotărît negat Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ kein keines keinem keinen keine keiner keiner keine kein keines keinem kein keine keiner keinen keine .2. Formele cazuale sînt marcate.2.146 LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8.

Declinarea exactă a articolului hotărît. der. des Meters. das Meter. şi dativul rămîne neschimbat. die Büros G. Genul substantivului în cauză. A. Toate substantivele feminine rămîn la singular neschimbate şi marchează cele patru cazuri numai prin seria de articole: die. III. die Behälter A. Exemple: N. D. G. der Zeit. D.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 147 b. der. d. die Exemple: N. der Behälter G. acuzativ dativ 8. dativ. Următoarele patru reguli: I. Dacă nominativul plural nu se termină în -n sau -s. der Zeit. dem. trebuie să cunoaştem bine următoarele: a. der Kolben G. Pentru aflarea formelor cazuale corecte. primesc la dativ desi­ nenţa -n dacă nominativul plural nu se termină cu -n sau -s. iar cazurile sînt marcate prin seria de articole: die. Exemple: N. Pluralul substantivului în cauză. Toate substantivele la plural. der. die. Toate substantivele neutre primesc la genitivul singular desinenţa -(e)s şi marchează cazurile şi prin seria de articole: das. den Büros A. die Zeit.2. die Kolben A. den Kolben D. die Zeit. des. b. II. die Büros Substantivele masculine care primesc şi la plural desinenţa -(e)n. das. prin cîteva desinenţe ale substantivelor adăugate la forma nomina­ tivului singular respectiv plural: Desinenţa Genul Numărul Cazul -(e)s -(e)n -n masculin şi neutru masculin x> toate genurile 2> singular singular plural genitiv genitiv. die Kolben N. A. der Büros D.3. . G. c. das Meter. den. den Behältern D. die Behälter dar: N. dem Meter. în acest caz. indiferent de gen. cerute în diferite situaţii în propoziţie.

14S LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN IV. dem Strom D. der Genosse plural: die Genossen G. A. Modele de declinare Singular a. cu excepţia acelora care primesc la nominativul singular desinenţa -(e)n. D. Substantivele masculine au la genitivul singular desinenţa -(e)s. Exemple: N. Reţinem deocam­ dată categoria substantivelor de origine negermană. A. Exemple: Singular N. den Genossen. dem. dativul şi acuzativul singular. Excepţie. N. die der der die Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Feminine Zeit Zeit Zeit Zeit die der den die Transformatoren Transformatoren Transformatoren Transformatoren pe măsură ce vor interveni die der der die die der der die Maschine Maschine Maschine Maschine . der Strom plural: die Ströme N. Acestea au desinenţa -(e)n şi la genitivul. G. G. N. terminate în -or ne­ accentuat la nominativul singular. Cazurile sînt marcate şi prin seria de articole: der. der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor der des dem den Transformator Transformators Transformator Transformator Plural die Direktors« die Motoren der Direktoren der Motoren den Direktoren den Motoren die Direktoren die Motoren Alte excepţii de la regula IV vor fi semnalate în manual. des Stromes G. den Strom A. A. D. D. den. des Genossen D. care formează pluralul cu desinenţa -en dar primesc totuşi la genitivul singular desinenţa -(e)s. De la regula IV există şi numeroase excepţii. G. dem Genossen A. des.

A. Transformator Transformators Tranformator Transformator Plural: die Transformatore« die Direktoren Plural die Motore«. D. G. dar cu -(e)s la genitivul singular der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor. Neutre N.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 149 b. der des dem den Technologe Technolog«« Technologen Technologe« der des dem den Laborant Laborante« Laboranten Laboranten Plural: die Technologen (-n) die Laboranten (-en) die Genosse« (-n) e. das des dem das Rad ~Ra. N. G. D. der des dem den cu -(e)n la plural.d(e)s Rad Rad das des dem das Werkzeug Werkzeug (e) s Werkzeug Werkzeug das des dem das Ventil Ventil (e)s Ventil Ventil c. 1 N. D. A. die der den die Substantive fără desinenţă. A. der des dem den Stift Stift (e)s Stift Stift (cu pluralul der des dem den fără -(e)n) der des dem den Strom Strom (e)s Strom Strom Meister Meisters Meister Meister Plural: die Stifte -(e) die Meister (-) d. G. D. D. G. f. Meister Meister Meister» Meister . A. Maser iline cu pluralul die Ströme («e) în (-(«)«) der des dem den Genosse Genosse« Genosse« Genossen. A. Masculine N. G. Masculine N. die der den die Bleistifte Bleistifte Bleistifte« Bleistifte cu -e sau -er la plural die der den die Ströme Ströme Ströme« Ströme die der den die Räder Räder Räder« Räder.

der Fehler. A. Rolle. Substantive neschimbate la plural dar care se termină în -n N. Splint. Bohrmaschine. der Laborant. Formaţi genitivul singular şi nominativul plural după modelul următor! Genitiv Pluralul nominativ Nominativ des Apparates die Apparate der Apparat der Arbeiterin die Arbeiterinnen die Arbeiterin des Gewindes die Gewinde das Gewinde la cuvintele: der Techniker. die Zeichnung keine Zeichnung der Zeichnung einer Zeichnung keiner Zeichnung c. die Zahl. Lager. Substantive N. Büchse. der Technologe. der Lehrling. das Werkzeug. Ventil. G. Kolben. Completaţi cu articolele hotărît. D. Arbeit. Bleistift. der Hammer kein Hammer des Hammers eines Hammers keines Hammers eine Zeichnung b. Drehbank. Mechaniker. das Rad. . die der den die cu -(e)n sau -s la plural die der den die Autos Autos Autos Autos (-s) Oszillographen Oszillographen Oszillographen Oszillographen (-en) h. nehotărît şi nehotărît negat la nominativ şi la genitiv după modelul următor: Articol hotărît Articol nehotărît Articol nehotărît negat ein Hammer a. Bohrer. G. das Auto. Niet. die Toleranz. der Bleistift. A. der Stift. Stift. D. der Ingenieur. das Gerät. Exerciţiul 177. das Werk ein Werk kein Werk des Werkes eines Werkes keines Werkes la următoarele cuvinte: Hebel.150 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN g. der Motor. die Feder. die Bolzen der Bolzen den Bolzen die Bolzen die Kolben der Kolben den Kolben die Kolben die Böden der Böden den Böden die Böden (•-) (-) (-) Exerciţiul 175. der Text. Schlüssel. Feile.! Exerciţiul 176. die Wurzel. der Kolben. Schublehre. Dorn. die Zeichnerin. der Direktor. Scheibe. Analizaţi substantivele din text şi stabiliţi la ce cazuri sînt folosite. Gerät.

Exemple: Ein Behälter ist hier. Completaţi sintagmele de mai jos cu articolele hotărît şi nehotărît! a. Exerciţiul 179. „Dieser" arată un obiect situat aproape de vorbitor. d. g. Zeichnerin. der Bleistift . der Tisch .. der Stift ..3. Dieser Behälter ist klein. die Arbeiter .: Konstrukteurs. aceasta jener.1. Direktors.. Pronume demonstrative 8. . c. jenes = acela. jene.... e... Maschine.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 151 Exerciţiul 178. der Hammer eines Arbeiters. Jener Behälter ist groß.3. b. die Neukonstruktion . der Hammer der Arbeiters.. diese. aceea sînt pronume demonstrative. Cuvintele dieser.. f. Formaţi nominativul şi dativul plural după modelul următor ! Nominativ Plural nominativ Plural dativ der Stift die Stifte den Stiften der Laborant die Laboranten den Laboranten der Technologe der Konstrukteur der Lehrling der Arbeiter der Genosse der Behälter das Auto der Apparat die Maschine das Material 8. „jener" un obiect situat departe de vorbitor. der Kollege . Ingenieurs. Ein Behälter ist dort.. h. Werkes. dieses = acesta.

Der Arbeiter hier heißt Popescu. diese dieses jener. Kontrolleure kontrollieren die Teile. Die Leistung des Elektromotors hier ist gut. G. e. Die Zeichnungen hier gehören dem Konstrukteur dort... c. Wo ist die Skizze der Zeichnung dort ? i. D. G. Singular jener jenes enem enen ene ener ener ene enes enes enem enes Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural jene jener jenen jene jene jener jenen jene jene jener jenen jene Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder Exerciţiul 180.. N. Meßapparat ist genau. Jen. Wir helfen dem Arbeiter hier. f.. d. jenes \ Singular N..152 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Pronumele demonstrative „dieser" şi „jener" se conjugă cu terminaţii!' cazuale pe care le găsim şi la articolul hotărît. Die Werkstatt dort ist sehr groß.. Dies. b. D. A. Dies. Meßuhr ist ungenau.. A. Ingenieur und jen. A. Wer arbeitet in dem Büro dort ? g. G. Geben Sie dem Monteur jen. A.. c. dieser.. Meister ist gut. Completaţi desinenţele! a.. h. G. Dieser Arbeiter heißt Popescu.. Exerciţiul 181. Die Apparate dort liefern wir ins Ausland.. Jen . Dies. D. f. g. e. dieser dieses diesem diesen diese dieser dieser diese dieses dieses diesem dieses Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder N. G.. D. Jen. înlocuiţi cuvintele „hier" şi „dort" din sintagmele subli­ niate cu pronumele demonstrativ corespunzător la forma cazuală cerută! Model: Der Arbeiter hier heißt Popescu. b. Laborantin gehen in die Halle.. D. A. a. Meßwerkzeuge. Meßwerkzeug ist groß. N. A. G. Maschine läuft mit 3 780 U/min.... N. Dies. . N. Die Welle jen. D.. d. Wie groß ist der Rauminhalt des Behälters hier ? h.

Formaţi substantive abstracte cu ajutorul sufixului -e de la următoarele adjective! cu Umlaut fără Umlaut gut schwer groß dünn hoch dick kurz rund lang hell 8..... Wir lassen die Meßgeräte hier. Substantivele derivate cu -e din adjective sînt de gen feminin... . ioc) Die Leistung beträgt 150 kVA.? h.. Ele pot avea Umlaut. Sie bestimmen den Druck.1.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 153 8.. loc sau inf.. . die Breite = lăţimea..läßt....? . Exerciţiul 182.4..fällt? c ... Valenţa verbelor Verbele din lecţia de fată au următoarea valenţă: betragen 2(N .. . Completaţi propoziţiile următoare şi răspundeţi ! Model: .? e..bestimmt. Der Motor läuft.5. lang = lung.läuft? d. die Länge = lungimea.) halten 2(Ni A) Der Behälter hält den Druck. care indică calitatea respectivă. . l a S S e n 3 ( N .. Substantive derivate 8. AJ fallen1(N) laufen 1(N) laufen2(N. Die Temperatur fällt. ..4. steigen 1(N) Die Temperatur steigt. Cu ajutorul sufixului -e se formează din adjective substantive abstracte.beträgt.? steigt? a b.... A. beträgt.. ? Was beträgt 8 at ? Der Druck beträgt 8 at f. A) b e s t i m m e n ^ . Exemple: breit = l a t ...? g..hält. Der Lehrling läuft durch die Halle...läuft. Exerciţiul 183.

R. recomandăm preferarea genului neutru în folosirea substantivului „Meter" şi a compuşilor săi: Unităţi de măsură Instrumente de măsurat das Ampermeter Meter das şi der m das Barometer Dezimeter das dm das Dynamometer Kilometer das şi der km das Elektrometer Kubikmeter das m3 Kubikdezimeter das dm 3 Galvanometer das Hydrometer das Kubikkilometer das km 3 das Kubikmillimeter das mm 3 Ionometer Kubikzentimeter das cm3 Manometer das Millimeter das şi der mm Mikrometer das Quadrantelektrometer das şi der Quadratmeter das şi der m 2 2 Spektrometer das Quadratdezimeter das şi der dm das şi der Tachometer Quadratkilometer das şi der km2 Quadratmillimeter das şi der mm 2 Thermometer das das Quadratzentimeter das şi der cm2 Voltmeter das Zentimeter Wattmeter das şi der cm Exerciţiul 184. Tendinţa de dezvoltare este adoptarea definitivă a genului neutru (cu excepţia Elveţiei unde se menţine articolul masculin). iar pe de alta parte.S.154 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8. 1967): das Kilometer (Klien.6. Wie mißt man alles in der Technik ? b. der Kilometer (Duden.6. Was mißt man mit dem Meter ? Mit dem Quadratmeter ? Mit dem Kubikmeter ? c.. 1966).D. fapt care a determinat pe de o parte. genul substantivului „Meter" oscilează între masculin (der Meter) şi neutru (das Meter).G. Wie groß sind der Durchmesser und die Länge der Welle ? . Exemple. Din acest fapt se explică indicarea neuniformă a genului acestui substantiv şi al compuşilor săi în diferite dic­ ţionare ale limbii germane. Wieviel beträgt der Rauminhalt und die Oberfläche ? e. Wie viele Umdrehungen macht dieser Elektromotor pro Minute? f. generalizarea articolului „das" în dicţionarele din R. în practica vorbirii. Leipzig. die Breite und die Höhe dieser Halle ? d. Mannheim. das şi der Kilometer (Dicţionarul Academiei R. 1962)..1. (sinteză). Was mißt man mit dem Tachometer ? g. Fremdwörterbuch. Wieviel beträgt die Länge. în ciuda oscilaţiilor pe care le semnalăm în tabelul de mai jos.S. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări! a. Genul substantivelor compuse cu "METER' 8. aşezarea în primul loc a articolului „das" în dicţionarul Academiei R.R. acolo unde se menţionează două posibilităţi..

Was kontrolliert die Laborantin mit dem Manometer ? i. Cum se măsoară volumul şi suprafaţa ? b.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 155 h. Traduceţi în limba germană! a. Cît de mare este toleranţa pentru această piesă ? g. Inginerul măsoară diametrul şi lungimea arborelui. Presiunea în recipient este mare şi nu scade. Pentru măsuratul halei avem nevoie de metru. Lăsaţi presiunea timp de 2 ore la 6 at. . f. Examinaţi vă rog rezistenţa acestui material! d. Cîte turaţii are electromotorul acela ? c. h. Was mißt der Laborant ? k. Wie macht sie das? j . e. Wie groß ist die Leistung des Transformators ? Exerciţiul 185 (sinteză).

Eine Legierung mit Chrom.3. punctele 9. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. punctul 9. im Automobilbau. 3 > v. Man unterscheidet zwei große Gruppen: 1.5. Die Buntmetalle oder NE-Metalle unterteilt man in Schwermetalle und Leichtmetalle. Es gibt graues und weißes Roheisen. Explicaţii. 2 J . ) v. Text Die moderne 1) Technik verwendet 2) eine große Anzahl von Metallen. Aus Tabelle 1 ersieht man die Farben und die Temperaturen. Das flüssige Eisen hat eine rotgelbe Farbe. punctul 9. Zink.2. Buntmetalle oder Nichteisenmetalle (NE-Metalle). Man verarbeitet sie in großen Mengen in der Flugzeugindustrie. Mangan oder Vanadium verändert die Festigkeit und Härte des Stahls. 2. Sehr wichtig sind auch die Legierungen mit Silizium. Aluminium und Magnesium sind Leichtmetalle. Kupfer ist rot. Messing ist gelb. ) v. Aus grauem Roheisen erzeugt man Gußeisen. Nickel und Blei sind Schwermetalle.Lehrstück Nummer 9 DIE METALLE A. Beim Erhitzen auf 220—330°C erscheinen auf der Oberfläche die Anlaßfarben.und Eisenlegierungen). Schwarzmetalle 3) (Eisen.1 şi 9. sondern leichte Metalle. Man kann den Stahl auch härten. Die Legierungen mit Aluminium sind keine schweren Metalle. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie. aus weißem Roheisen Stahl. Magnesium usw. Explicaţii. Kupfer. Flüssiges Eisen hat eine Temperatur von über 1 500°C. Zinn. die von Aluminium silbrig. Man gewinnt das Eisen aus Erzen im Hochofen und bezeichnet es als Roh­ eisen. Die Legierungen von Kupfer sind rötlich. Explicaţii. Ein sehr wichtiges Metall in der modernen Industrie ist das Aluminium. In die Gruppe Schwarzmetalle zählt man vor allem Eisen und Stahl. Aluminium ist silberweiß.

a deduce culoarea.pl.) die Eisenlegierung. -en das Chrom. -s. drept fonta (brută) gri. -n gelb hellgelb dunkelgelb metalul modern a se întrebuinţa. das Vanadium. -s. pl. pl. f. f. -n ersehen (ie) die Farbe. a observa. -s. în primul rînd oţelul a obţine minereul furnalul. pl.pl. a confecţiona fonta de turnătorie aliajul cromul manganul vanadiul a modifica duritatea a căli încălzirea a apărea culoarea de revenire tabelul a vedea. -s. -(e)s. unterscheiden die Gruppe. -e gewinnen das Erz. -e das NE-Metall. -s. cenuşiu alb a produce. grau weiß erzeugen das Gußeisen. -s. die Legierung.LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 157 B. verändern die Härte. -es. bezeichnen als das Roheisen. -(e)s. das Metall.pl. -(e)s. -n härten das Erhitzen. f. vopseaua galben galben deschis galben închis . -n das Schwarzmetall. pl. -e das Eisen. f. a deosebi grupa metalul negru fierul aliajul de fier metalul neferos metalul neferos prescurtare pentru metalul neferos înainte de toate. erscheinen die Anlaßfarbe. -s. -e vor allem der Stahl. das Mangan. -e der Hochofen. (f. -(e)s. -n die Tabelle. f. f. -(e)s. -e das Nichteisenmetall. f. -en das Buntmetall.pl. -(e)s. -e modern verwenden die Anzahl. z±. -s. a folosi numărul a distinge. cuptorul înalt a denumi ca.

pl. -s. -s. farbig bunt Messing. însemnat industria siliciul a prelucra cantitatea mare. f. -n Automobilbau. -e Leichtmetall. pl.pl. -s. a subîmpărţi.pl. f. -s. pl. a com­ partimenta metalul greu metalul uşor cuprul zincul staniul. f. f. -(e)s. verarbeiten Menge.158 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE braun lf gelbbruan rQt braunrot purpurrot violett blau*« dunkelblau kornblumenblau hellblau graublau grün 1J graugrün schwarz * > flüssig rotgelb unterteilen das das das das das das das das das das Schwgrmetall. -(e)s. pl. f. silberweiß rötlich silbrig wichtig Industrie. -s. pl. Aluminium. f. -s. Zinn. Magnesium. cositorul nichelul plumbul aluminiul magneziul colorat variat colorat. mulţimea industria de avioane construcţia / industria de automobile electrotehnica chimic > Aceste culori nu apar în text. -n Silizium. pl. f. lichid roşu-gălbui a (sub) diviza. multicolor alama argintiu roşiatic argintiu important. Blei. pl. ch§misch x die das die die der die brun. -s. -n Flugzeugindustrie. pl. f. -e Kupfer. pl. s-au introdus în vocabular fiind culori de bază. -s. Zink. f. . -s. maro maro-gălbui roşu roşu-maroniu purpuriu violet albastru albastru închis albastru intens albastru deschis gri-albăstrui verde verde cenuşiu negru fluid. Nickel. Elektrotechnik f. f. -s.

erscheinen. befestigen. Leichtmetall. sagen s. wichtig. gewinnen.1. halten. entschuldigen. flüssig. gewinnen. Exersaţi accentuarea corectă a verbelor fără prefix şi cu prefix! Verbe fără prefix: härten. Adjectivul atributiv 9. Atributive se numesc acele adjective care stau pe lîngă un sub­ stantiv specificîndu-i sensul.1. lassen. Verbe cu prefix: bezeichnen. lesen. lichid) . steigen. Tabelle.1. besprechen. Metall. erzeugen. Exemple: die Technik — die moderne Technik (tehnica) (tehnica modernă) das Eisen — das flüssige Eisen (fierul) (fierul topit. Nickel. -r i > 9. zählen. schreiben. Explicaţii şi exerciţii (BIBLIOTECA'M^TÎBPAU MIHAIL SADOVEANU _Ş u c ureF. Exersaţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cuvinte l Gruppe.0. bestimmen.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 159 C. ersehen. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 186. bezeichnen. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului [p]. Exerciţiul 189. hellgelb. ziehen. 9. gehören. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor compuse şi de origine străină! a) Hoch — o — fen c) Tabelle b) Anlaßfarbe Schwarz — me — tall Nichteisenmetall Legierung Bunt — me — tall Eisenlegierung Industrie Roh — ei — sen Flugzeugindustrie Metall Guß — ei — sen Elektrotechnik Vanadium dun — kel — blau Automobilbau Aluminium pur — pur — rot Magnesium sil — ber — weiß Silizium Exerciţiul 188. farbig. verarbeiten Exerciţiul 187.a. rechnen. Messing. Zinn. scris ck sau -ig! Technik. fallen. rechnen. laufen. y . verwenden. chemisch. flüssig. silberig. betragen. Nichteisenmetall. verändern.

în felul următor: a) Adoptînd desinenţele articolului hotărît corespunzător. Adjectivul atributiv se acordă cu substantivul în gen.2. număr şi caz. î n limba germană adjectivul atributiv stă în faţa substantivului.160 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 9. *' Genitivul singular masculin şi neutru face excepţie. pronume sau alt cuvînt determinativ care să poarte aceste desinenţe. Schema desinenţelor cSmg. .1. dacă nu are în faţa sa un articol. atunci punem desinenţa -(e)n la toate cazurile singular şi plural cu excepţia nominativului (toate genurile) şi a acuzativului (feminin şi neutru) singular unde avem desinenţa -e. Plur.1. Exemple: eine große Zahl — un număr mare dieses wichtige Metall — acest metal important zwei silberweiße Legierungen — două aliaje argintii 9. Articolul der die des der dem der den die das des dem das die der den die Masculin braunroter braunroten 1 ' braunrotem braunroten braunrote braunroter braunroten braunrote Stahl Stahles Stahl Stahl Feminin große großer großer große große großer großen große Härte Härte Härte Härte Härten Härten Härten Härten Neutru gutes guten 1 ' gutem gutes gute guter guten gute Erz Erzes Erz Erz Erze Erze Erzen Erze Sing. N -e G -en D -en A -en -e -en -en -e -en -en -en -en -e -en -en -e Masculin der braunrote des braunroten dem braunroten den braunroten Exemple Feminin Stahl die Stahls der Stahl der Stahl die die der den die große Härte großen Härte großen Härte große Härte Härten Härten Härten Härten das des dem das die der den die Neutru gute guten guten gute Erz Erzes Erz Erz N G Plur. avînd desinenţa -(e)n. Stähle Stähle Stählen Stähle b) Dacă adjectivul atributiv este precedat de un cuvînt determinativ care are desinenţa cazului respectiv.3. D die braunroten der braunroten den braunroten die braunroten Stähle Stähle Stählen Stähle großen großen großen großen guten guten guten guten Erze Erze Erzen Erze. între articol (sau pronume şi numeral) şi substantiv.

Das Blei ist schwer. Die Farbe ist hell. Der Durchmesser ist groß. Die Büchse ist zylindrisch. Das Zinn ist silberweiß. d. der harte Stahl. prepoziţiile s. eine. Exemple: ein großer Behälter. j .a. b. 11/103 . f. Das Gewinde ist grob. Citiţi cu voce tare şi obişnuiţi-vă cu poziţia adjectivului înaintea substantivului ! der fertige Stahl die moderne Technik das flüssige Metall der konische Stift die große Gruppe das richtige Meßgerät der moderne Apparatebau die fleißige Arbeiterin das helle Büro ein schweres Rad ein kluger Direktor eine genaue Zahl ein leichtes Metall ein runder Tisch eine breite Halle ein großes Volumen ein moderner Motor eine eckige Tafel die genauen Zahlen die konischen Stifte fertige Stähle die schweren Räder die kurzen Wellen große Gruppen die kurzen Lineale die runden Tische fleißige Arbeiter Exerciţiul 191. c. articolul nehotărît negat kein. e. dar: eines großen Behälters kein großer Behälter ein wichtiges Metall kein wichtiges Metall mit flüssigem Eisen bei großem Druck aus fertigen Maschinenteilen (plural !) Exerciţiul 190. Die Tabelle ist lang. ein.). Das Papier ist dünn. kein. keine. c) In cazul în care cuvîntul determinativ din faţa adjectivului este defec­ tiv de vreo desinenţă cazuală sau invariabil (de exemplu: articolul nehotărît ein. h. 11 — German a pentru ingineri şi tehnicieni — c. Der Kontrolleur ist energisch. Exerciţiul 192. adjectivul adoptă desinenţa cazului respectiv. a. Der Stahl ist hart. g. Transformaţi propoziţiile din exerciţiul precedent în sin­ tagme cu adjective atributive şi articol nehotărît! Model: Der Stahl ist hart: ein harter Stahl. Transformaţi propoziţiile în sintagme cu adjective atri­ butive şi articol hotărit! Model: Der Stahl ist h a r t . i.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 161 La fei: dieser große Hochofen jener große Hochofen diese wichtige Legierung jene wichtige Legierung dieses weiße Roheisen jenes weiße Roheisen.

ein hoher. Completaţi desinenţa adjectivelor! In diesem hell Konstruktionsbüro zeichnen die fleißig Zeichner viel. Wir Arbeiten mit dies schwer Maschine. Diese Maschine ist . Exerciţiul 194. d. (schwer).. Wir messen mit dies genau Voltmeter. Die energisch Kon­ trolleure geben die gut Teile zur Montage.. ein hohes etc.. die hellgelb Anlaßfarbe eine richtig— Zeichnung ein wichtig Buntmetall der technisch Fehler ein groß Rauminhalt keine gut— Legierung dieser lang Tisch das eckig Zeichenbrett b. (gut). Die Welle ist . f. Răspundeţi cu adjectivele din paranteză! a. are drept forme atributive der (die. b. b. Completaţi cu adjectivele din paranteză! a. (rund)... mit silberweiß Chrom bei höh 1] Spannung mit dem silberweiß Chrom bei höh x) Temperaturen von groß Härte bei höh x) Druck von dieser fleißig Arbeiterin für einen modern— Motor durch jene breit Hallen für die gut— Leistung durch gut Montage ohne eine genau Zahl aus graublau Stahl ohne genau Zahlen. Das Werk exportiert die modern . (groß). das) hohe. Auch die groß Automo­ bilindustrie braucht diese gut und leicht Apparate. Das genaue Mikrometer. g. Eine runde Rolle. Für die modern Apparate braucht man sehr genau— Teile. f. Dieser kleine Bolzen.. wie z. c.B. Der schwere Block. Er arbeitet mit dies_^ gut Arbeitern. e. Exerciţiul 196. (genau). Die Halle ist . . Dieses Lager ist . Jene Arbeiter arbeiten . Apparate in viel Länder. Ich montiere dies lang Welle. l > Adjectivul „hoch" — înalt. Jenes leichte Meßgerät. Jenes Voltmeter mißt . c. Die falsch— Teile geben sie den Meistern..162 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Exerciţiul 193. Sie montieren das rund Lager.. gelb Messing und rötlich Kupfer.. In der Elektro­ technik dienen auch viel Apparate zum genau Messen von höh Span­ nungen. (lang). Maschinenteile.. Sie sind für die chemisch Industrie bestimmt. aus silberweiß— Aluminium. Exerciţiul 195. Declinaţi la singular şi plural! a. e. h. Completaţi desinenţele adjectivelor! Respectaţi numărul şi genul substantivului. Mit was für Zahlen rechnen Sie? (groß). Wir arbeiten in dies groß > Halle. d. Exerciţiul 197. regimul prepoziţiilor} a. Die dünne Tafel. Keine große Leistung. Diese lange Welle.. Sehr viel Teile sind aus bunt Metallen..

i. e. g. d. Welches Metall verwenden Sie ? —. pronumele nu se acorda cu substantivul. avînd forma invariabilă „welches?" Exemple: Welches ist der Durchmesser dieser Welle ? Welches ist die Anzahl der Umdrehungen? Welches sind die Anlaßfarben des Stahls ? . Pronumele interogativ „welcher? welche? welches?" stînd în faţa unui substantiv înlocuieşte articolul hotărît. f. Kolben.Das leichte Metall. Schrauben? Schrauben? Schrauben? Schrauben? Stînd singur la începutul întrebării şi fiind urmat de predicat (de obicei •o formă a verbului „sein" — a fi). h. număr şi caz. Welche Werkzeuge brauchst du ? —. Was für eine Temperatur bezeichnet graugrün? (hoch).1.2.Die guten Werkzeuge. c. spre deosebire de echivalentul său („care") din limba română care rămîne invariabil.2. farbig). Kolben. Se acordă deci cu substantivul de care întreabă privitor la gen. Von welcher Farbe ist das Metall? (graublau). Welche Metalle verwendet die Flugzeugindustrie? (leicht). Welche Metalle nennt m a n ( s e numesc) Buntmetalle? (bunt. preluînd desinenţele acestuia la toate cazurile.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 163 b. Was für eine Rechnung braucht der Ingenieur? (richtig). Kolben. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „welcher ? welche? welches?" răspunde o sintagmă cu articolul hotărît: Exemple: Welcher Stift liegt dort ? — Der konische Stift. Pronume interogative De o sintagmă care cuprinde un adjectiv atributiv întrebăm de obicei cu pronumele interogative: a) welcher ? — welche ? — welches ? = care ? b) was für ein ? — was für eine ? •— was für ein ? = ce (fel de) ? 9. Welcher Druck verändert die Temperatur? (groß). 9. Declinarea pronumelui interogativ „welcher ? welche ? welches ?" M N G D A welcher welches welchem welchen Kolben ? Kolbens ? Kolben ? Kolben ? F welche welcher welcher welche Schraube Schraube Schraube Schraube ? ? ? ? N welches welches welchem welches Rad ? Rad ? Rad? Rad? welche welcher welchen welche PI. Was für Eisen hat eine rotgelbe Farbe? (flüssig). Welche Farbe ist das ? — Die hellgelbe Farbe. Kolben. Aus welchem Roheisen erzeugt man Gußeisen? (grau).

Was für ein Direktor haben Sie ? h. D Nu se foloseşte. Was für Werkzeuge brauchst du ? Gute Werkzeuge. -e. Exemple: Was ist das für eine Zeichnung? Was sind das für Meßgeräte ? Was ist das für Material ? Exerciţiul 198.2. In welch Zeit ist der Apparat fertig ? j . Formaţi întrebări cu „welcher 1" sau „was für einV la care să răspundă următoarele propoziţii! a. Welch Mikrometer braucht er ? b.2. iar „ein. eine.-" şi la singular. pronumele „was für ein. Exemple: Was für Stahl verwenden Sie ? Was für Arbeit haben Sie ? Was für Metall ist das ? Frecvent. Bei welch Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Was für eine Farbe ist das? Das ist eine hellgelbe Farbe. Completaţi desinenţele pronumelui interogativ! a. Mit welch—. Für welch Werkstätten bringt ihr Material? i. Welch Gruppen von Metallen gibt es ? e.-V M N G D A Was für ein Kolben? eines Kolbens ? einem Kolben ? einen Kolben ? F Was für eine Schraube ? einer Schraube ? einer Schraube ? eine Schraube ? N Was für ein Rad ? eines Rads ? einem R a d ? ein Rad ? Pi. -e. Rolle schleift sie ? c. Was für ein—. Was für Werk­ zeuge ? _i) Werkzeugen ? Werkzeuge ? întrebînd de substantivele folosite nearticulat. Hier liegt eine schwere Welle. acest pronume se împarte în două. b. Şi acest pronume se acordă în gen. Die hohe Temperatur verändert die Farbe. -e. Welch— Stahl verwenden Sie hier? d. Elementele „was für?" rămîn invariabile. Declinarea pronumelui interogativ „was für ein.-?" pierde elementul „ein. Exemple: Was für ein Stift liegt dort ? Ein konischer Stift.164 LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 9. număr şi caz cu substantivul de care întreabă. was für ?" răspunde o sintagmă cu adjec­ tiv atributiv precedat de articolul nehotărît. An was für ein Zeichnung arbeiten Sie ? Exerciţiul 199. Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. . ein". iar „für ein. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „was für ein ? was für eine ? was für ein ? pl. la începutul întrebării rămînînd numai „was". se declină ca şi articolul nehotărît. -e.-" e plasat mai tîrziu.

Die gelbe Legierung ist Messing. 1. f. Was für eine Farbe hat das chen Sie ? c. Das ist eine falsche Quadratwurzel.1. ver . Was für eine Höhe hat die Halle ? Arbeiter ? b. Der Block hat eine große Oberfläche. bezeichnen = a denumi emp — empfehlen empfinden = a simţi = a recomanda. a munci = a prelucra. Was für Techniker arbeiten hier ? Was für Schwingungen mißt der e. Was für Apparate erzeugen Sie ? Sie? c. h. zerbrechen = a rupe. ent entstehen entladen = a descărca = a se forma. miß __ mißfallen = a displăcea mißbrauchen = a abuza. Was für ein Metall härten die a. Was für einen Notizblock haben Sie ? Oszillograph ? Was für Leichtmetalle kennen f.3. k. 9. verstehen = a înţelege verwenden = a folosi: zer . Sie gibt mir einen breiten Radiergummi. Exemple: arbeiten = a lucra. în limbajul tehnic german se folosesc foarte multe verbe derivate de la un verb simplu cu ajutorul unui prefix care schimbă complet sensul verbului. a lua naştere Există următoarele prefixe verbale în limba germană: be bearbeiten = a prelucra. despărfind pronumele „ivas für ein}" Model: Was für eine Höhe hat die Halle ? Was hat die Halle für eine Höhe ? g. Reformulaţi întrebările de mai jos. Er arbeitet nach einer richtigen Zeichnung. erzeugen = a produce ge — gebrauchen = a folosi gehören = a aparţine. i. e. er erarbeiten = a obţine prin muncă. Hier ist ein helles Büro. g. Was für einen Transformator brau­ h. a sparge . Ich arbeite mit klugen und energischen Technikern. a transforma verarbeiten = a sta stehen entstehen = a se forma. Es ist ein grobes Gewinde. Exerciţiul 200. Was für ein Behälter ist das ? Chrom ? d. Dort sehe ich ein großes Zahnrad.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 165 Wir arbeiten mit genauen Meßgeräten.3. d. zerfallen a descompune. Verbe derivate 9.

ent-. erscheinen — Anlaßfarben —. pronumele şi prepoziţiile necesare! Model: Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. ent-. Formaţi propoziţii din următoarele cuvinte adăugind articolele. er-.. bearbeite (Wir bearbeiten) einen Maschinenteil. ent-. verbe-. er-. d. er-. g. verändern — Legierung — Chrom— Festigkeit. er-. verbe-. er-. verbe-.166 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Aceste prefixe sînt totdeauna neaccentuate. verbe-. ver-. ent-. ent-. er-. a. verwenden — Aluminium — Flugzeugindustrie. er-. ver-. verbe-. verbe-. accentul cade pe verb. verbe-. miß-. ver-. verarbeiten — Werk — Buntmetalle. ver-. ver- : Exerciţiul 203. . er-. ver­ be-. er-. zer ent. ge-. h. unterscheiden — grau — weiß — Roheisen. verbe-.. er-.Erhitzen. f. verbe-. e. verbe-. verbe-. ent-. Du gebrauchst (Ihr gebraucht) jene Werkzeuge. Formaţi verbe derivate din elementele date mai jos ! Cău­ taţi-le înţelesul în cheia exercitiilor ! arbeiten brauchen dienen fallen führen gehen gleichen halten hängen kommen lassen legen rechnen schreiben sehen stehen steigen stellen suchen ziehen : : : : : : be-. erzeugen — Apparate — Leichtmetall. ver­ ge-. Exemple: Ich. zerbe-. er-. Căutaţi verbele din text şi stabiliţi care sînt simple şi care sînt derivate! Exerciţiul 202. ent-. bezeichnen — diese Farben — Anlaßfarben. ge-. verbe-. zerbe-. zerbe-. ver be-. miß. gewinnen — Eisen — Buntmetalle — Erz. Exerciţiul 201. c. ent-. b. Er verwendet (Sie verwenden) dieses Material. er-. er.

diese Farben 3 (N. In unserem Werk verwenden wir Gußeisen für die Maschinen­ teile. A als A) Man bezeichnet als Anlaßfarben. formînd începutul cuvintelor respective. Formali cîte două propoziţii cu fiecare dintre verbele tabelei de mai sus. erzeugen.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 167 9. A). verändern. verarbeiten. den Exerciţiul 204. das schwarze Metall —das Schwarzmetall b. 3 (N.6. Substantive compuse (Continuare) 9. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2 (N.5. A z u D ) zählen Aluminium zählt man zu NE-Metallen. Unser Werk erzeugt Apparate.5. în cazul acesta. unterscheiden bezeichnen Die Anlaßfarben erscheinen. gewinnen. 1J cuvinte determinative ale substantivelor compuse pot fi şi adjective. Pe lîngă substantive şi radicale verbale. 9.4 şi lecţia a 6-a. das rohe Eisen —das Roheisen v. adjectivele sînt scrise cu literă mare. unterteilen. Exerciţiul 205. .4.Metal = das Leichtmetall roh + Eisen = das Roheisen.1. erscheinen ersehen. a) numai cu părţile sintactice cerute de valenţă. şi sînt accentuate ca orice cuvînt determinativ. punctul 6. şi b) cu alte completări posibile ! Model: Wir verwenden Gußeisen. punctul 3. härten. Căutaţi substantivele compuse cu adjective din text! Exerciţiul 206. Cercetaţi dacă există diferenţe de sens între adjectivul atributiv şi adjectivul-element al cuvîntului compus! a. lecţia a 3-a din manualul de faţă. Exemple: hoch + Ofen = der Hochofen bunt + Metall = das Buntmetall leicht -f.

168 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE c. das bunte Metall e. Traducerea se face ca de obicei începînd de la sfîrşit: silberweiß = (alb ca argintul) = argintiu purpurrot = roşu-purpuriu gelbbraun = maro-gălbui. der Stahl.grau = stahlgrau. 9. hoch + modern d. 9.lang i. der hohe Ofen d. hell -f violett f. jene Maschinen. ein Eisen.6. hoch -f. Adjective compuse 9. das Papier. Sau: meterbreites Papier. adjectivele pot fi la rîndul lor compuse. der Stift. die Farbe.1. das Millimeter -f. die Tafel. das schwere Metall f. Controlaţi traducerea la cheia exerciţiilor ! a. Cu adjectivele compuse în exerciţiul anterior formaţi sin­ tagme. dünn -f. der Transport + fertig j . Exerciţiul 209.flüssig.lang h.6.6. das Meter + breit g. fie substan­ tive sau alte părţi de vorbire. Exemple: rot = roşu hellrot = roşu deschis gelb = galben dunkelgelb = galben închis blau = albastru hellblau = albastru deschis grün = verde dunkelgrün = verde închis Exerciţiul 207. alăturîndu-le ca atribut următoarelor substantive ! Model: das meterbreite Papier. das Zentimeter -f. Formaţi adjective compuse din elementele de mai jos şi traduceţi-le.wichtig b. schwarz + grau c. ein Apparat. Substantivele care sînt cuvinte determinative ale unor adjective compuse se scriu cu literă mică: silberweiß. avînd drept cuvinte determinative fie alte adjective. La fel ca şi substantivele şi verbele. . das Kilometer + weit 1. Exemple: grau + blau = graublau das Silber + weiß == silberweiß braun -j. eine Technik.2. se folosesc adjectivele „hell" şi „dunkel" ca prim element al compunerii. die Maschinenteile. das Meter + hoch k.rot = braunrot die Kornblume + blau = kornblu­ menblau gelb + braun = gelbbraun der Stahl -f. dunkel + grün e. das leichte Metall — der —das —das —-das Hochofen Buntmetall Schwermetall Leichtmetall. Căutaţi din text adjectivele compuse şi stabiliţi din ce elemente se compun ! Exerciţiul 208. Pentru a se indica nuanţa deschisă sau închisă a unei culori.

Wie kann man diese verändern ? g. Exerciţiul 211. Was für Roheisen gibt es ? e. f. h. Welches ist ein wichtiges Metall in der Industrie ? o. trecîndu-le la acuzativ şi în subordinea fragmentului „wir brauchen" ! Model: Wir brauchen meterbreites Papier. Welche Farbe hat Kupfer. Kann man die Härte und die Festigkeit des Stahles verändern ? f. Wie sind die Buntmetalle ? m. Traduceţi în limba germană ! a. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Welche Metalle zählt man zu den Schwarzmetallen? d. Was für eine Farbe hat flüssiges Eisen ? j . Nennen Sie einige Schwermetalle ! k. Aluminium ? n. Nennen Sie einige Leichtmetalle ! 1. Care este culoarea fierului topit? (lichid). Welches sind die Gruppen? c. Messing. d.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 169 Exerciţiul 210. Metale colorate sau multicolore sînt metale neferoase. Din fierul brut cenuşiu se obţine fonta. Unde se pot vedea culorile de revenire ? c. i. Metalele se folosesc şi în industria chimică ? k. Care sînt metalele neferoase ? . g. Nennen Sie (numiţi) einige Anlaßfarben ! h. Metalele se împart în metale feroase şi metale neferoase. Wo verarbeitet man Aluminium in großen Mengen? Exerciţiul 212. Ce se produce din fierul brut alb? e. Ce (fel de) culoare are fierul topit? b. Ce metale se prelucrează în această uzină modernă ? j . Din sintagmele formate în exerciţiul anterior formali pro­ poziţii. Obţinem în cuptoarele înalte fierul din minereu. Wie viele große Gruppen von Metallen gibt es (există) ? b. (sinteză). Wie hoch ist die Temperatur von flüssigem Eisen ? i.

v. Explicaţii. beiter wollen Sie auch begrüßen. Wir wollen noch prei Hallen bauen. Die Produktion in diesen Hallen wollen wir automatisieren. Ihr Werk besichtigen zu können. Der Direktor begrüßt die Gäste.Lehrstück Nummer 10 DAS WERK. Kollege Schulze möchte Sie nun durch das Werk führen. 10. Dadurch können wir die Planzahlen erfüllen.2. Bitte wollen Sie nach dem Besuch unseres Werkes wieder in mein Büro kommen ?" Ingenieur Munteanu sagt: „Kollege Direktor. UNSERE ERZEUGNISSE A. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. „es ist Zeit". Da kommt Ingenieur Dr.1. Müller und fragt: „Schulze. Text Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht unser1* Werk. Explicaţii. Viele unserer Erzeugnisse müssen wir modernisieren. v. Wir erzeugen viele Maschinen und Apparate. Ich möchte i} Ihnen zunächst einige 5) Angaben über unser Werk machen. Wir erwarten Sie 1" > > > 4 > 5 > 6 ) 2 3 x v. sind das Ihre Gäste aus Rumänien ? Bitte kommen Sie auch in mein Labor! Meine Mitar-. Sie dürfen auch Skizzen machen. Wir planen jetzt den Ausbau unserer Werkstätten. Explicaţii.7.4. Explicaţii. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 10. 10.5. Der Wert unserer Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. Wir müssen daher sehr genau rechnen und planen. In unserem Werk arbeiten 2 950 Angestellte und Arbeiter ." „Kommen Sie. Explicaţii. Sie sollen auch unsere Arbeit kennenlernen. Er sagt: „Meine Damen und Herrn ! Es bereitet mir2) ein besonderes Vergnügen.3. Sie in unserem Werk zu begrüßen3'. Unsere Arbeiter und Angestellten er­ warten schon Ihren Besuch. wir müssen jetzt gehen". 10. Dort können Sie auch rechnen und zeichnen. v. v. Explicaţii. Die Produktion soll im Jahre 1976 auf über 350 Millionen steigen. . sagt Ingenieur Schulze und sieht auf seine Uhr. 10. Sagen Sie uns bitte alle Ihre Wünsche ! Meine Sekretärin ist über alles informiert und kann Ihnen helfen. Aus diesen Zahlen können Sie die Größe dieses Werkes ersehen. Sie können im Raum neben meinem Arbeitszimmer6' arbeiten. 10. v. wir danken Ihnen und sind sehr erfreut.

-en müssen al nostru.e die Dame. -s.können der Ausbau. -e. -en bereiten mjr besonder das Vergnügen. unii indicaţia a da anul a trebui a fi valoarea cam. -e möchte. (e)s. B. ich möchte Ihnen zunächst einige die Angabe. f. Jeder hat seinen Tisch mit Apparaten und arbeitet an seiner Analyse. încă de pe acum vizita aş vrea. -es. a noastră. -(e)s. pl. die Produktion. circa marca a putea extinderea (unui complex. înainte de toate cîţiva. -(e)s. -e sollen sein der Wert. -en (das) Rumänien besuchen begrüßen der Gast.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. . -n. ale noastre produsul delegaţia România a vizita a saluta oaspetele doamna domnul a face (plăcere) mie deosebit plăcerea salariatul a aştepta deja. cîteva. -e etwa die Mark. -n der Herr. a unei con strucţii) producţia a trebui. -(e) s. der Angestellte. -ses. a fi obligat . -se die Delegation. aş dori dumneavoastră în primul rînd.pl. aproximativ.das Erzeugnis. Vocabular unser. 1:. ai noştri. -n erwarten schon der Besuch. -n ggben (i) das Jahr. UNSERE ERZEUGNISSE 171 Im Labor sehen die Gäste alle Laboranten und Laborantinnen an ih­ ren Arbeitsplätzen.

Explicaţii şi exerciţii 10. -e. . -s. cabinetul dorinţa informat din nou. ceasornicul laboratorul (prescurtat) colaboratorul a face cunoştinţă locul de muncă fiecare. -e Arbeitszimmer. Dort können ie arbeiten. Ich möchte Ihnen einige Daten geben. Sagen Sie uns Ihre Wünsche. Pronunţare şi ortografie 10. a construi a automatiza prin aceasta cifra de plan a îndeplini colegul a avea voie încăperea. -s Mitarbeiter. Er zeigt hnen auch hren Arbeitsraum. spaţiul biroul. -es. Completaţi cu iniţiale mari sau mici ! Hier ist Kollege Schulze. -n dürfen Raum. = Spuneţi-ne dorinţele dv. a vedea ceasul.e informiert wieder danken erfreut besichtigen Uhr.Wunsch. -es de aceea.172 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. prin urmare a moderniza a vrea încă a clădi. = Vă aşteptăm în uzina noastră. ie können hre Zeichnungen und Skiz- . aşadar. -es.0. eine Sekretärin ist über alles informiert.0. -(e)s. .e jeder. iarăşi a mulţumi bucuros a vizita. C. -s. -n. Pronumele de politeţe (personale şi posesive) se scriu cu literă mare. r möchte ie durch das Werk führen. -en Labor. = Aş vrea să vă dau unele date. Exerciţiul 213. iar. -en erfüllen Kollege.1. UNSERE ERZEUGNISSE die der der das der die das der der daher modernisieren wollen noch bauen automatisieren dadurch Planzahl. Exemple: Wir erwarten Sie in unserem Werk. -s kennenlernen Arbeitsplatz.

müssen. Herr. Exerciţiul 217. obiecte sau noţiuni. erfüllen. ale lor dv. Exerciţiul 218. alle. bitten. a t a al său. corespunzător fiecărei persoane la singular şi la plu­ ral. sollen.. a noastră al vostru. 10. a dv. Pronumele posesive sînt: Singular Pronumele personal masculin feminin neutru Plural masculin feminin neutru ich du er sie es wir ihr sie Sie mein meine mein dein deine dein sein seine sein ihr ihre ihr sein seine sein unser unsere unser euer eure euer ihr ihre ihr Ihr Ihre Ihr = = = = = = = = = al meu.1. ie ie wieder.1. a mea al tău. a sa al ei. können. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu consoană dublă ! Kollege.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. UNSERE ERZEUGNISSE 175 zen im Stahlschrank lassen. Exersaţi pronunţarea şi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte ! der Kollege [ko'le:g3] der Angestellte [-"ang^tsh^] die Delegation [deleg«'tsîo:n] der Mitarbeiter [''rait'arboetsr] die Produktion [produk'tsîo:n] die Planzahl ['pl«:ntsa:l] das Labor [la'bo:r]. Exerciţiul 214. ale ei săi (ei). Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten ie und wollen —hnen hre Arbeits­ plätze zeigen. Exerciţiul 216.. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanei [j] la începutul cuvintelor 1 das Jahr •— jetzt — ja — jeder — jede — jedes. wollen.asa(ei) al nostru. a voastră al lor. Pentru a indica relaţia de apartenenţă între o persoană şi un obiect sau între două persoane. . Pronumele posesiv 10. Angestellte. ale voastre lor. ale sale (ei) noştri. ale tale săi. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [00] din urmă­ toarele cuvinte! Erzeugnis -— beläuft — Flugzeugindustrie — erzeugen — heute — Neukonstruktion •— Werkzeug — neun. ale dv. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu „h" ortografic! Planzahl — Uhr •— Jahr •— erhöhen. ale noastre voştri. a ei al säu (ei). dort finden. ale sale ei.1. ale mele tăi. a lor al dv. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre = ai = ai = ai = ai — ai = ai = ai = ai = ai mei. Exerciţiul 215. în limba germană se folo­ seşte pronumele posesiv.

lecţia a 9-a.174 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. ) v. 1 ) Exemplu de declinare: Singular N sein großer Wert seine fertige Skizze sein kurzes Lineal G seines großen Wertes seiner fertigen Skizze seines kurzen Lineals D seinem großen Wert seiner fertigen Skizze seinem kurzen Lineal sein kurzes Lineal. Asupra adjectivului atributiv care urmează. pronumele posesiv are aceleaşi desi­ nenţe ca şi articolul hotărît sau pronumele demonstrative.4.1. Exemple: unser Gast = oaspetele nostru meine Dame = doamna mea sein Arbeitszimmer = cabinetul său de lucru Ihre Kollegen = colegii dv. . 9.2. pronumele posesiv stă înaintea substantivului înlocuind articolul. seine fertige Skizze A seinen großen Wert N G D A seine seiner seinen seine x großen großen großen großen Werte Werte Werten Werte Plural seine fertigen seiner fertigen seinen fertigen seine fertigen Skizzen Skizzen Skizzen Skizzen seine seiner seinen seine kurzen kurzen kurzen kurzen Lineale Lineale Linealen Lineale.1.1.3.1. nu au desinenţe cazuale la nominativ singular masculin şi neutru şi la acuzativ singular neutru. pronumele posesiv are aceeaşi influenţă ca şi articolul nehotărît. Spre deosebire de limba română. Pronumele posesiv precede adjectivul atributiv: Exemple : mein großer Wunsch = dorinţa mea cea mare unsere chemische Industrie = industria noastră chimică dein helles Labor = laboratorul tău luminos 10. Toate numele posesive se declină la fel ca şi articolul nehotărît. Ca şi acesta. pct. La plural. UNSERE ERZEUGNISSE 10. Exemplu de declinare: Singular masculin feminin neutru Hammer N mein meine Feile mein Mikrometer G meines Hammers meiner Feile meines Mikrometers D meinem Hammer meiner Feile • meinem Mikrometer A meinen Hammer mein Mikrometer meine Feile Plural meine Feilen N meine Hämmer meine Mikrometer G meiner Hämmer meiner Feilen meiner Mikrometer D meinen Hämmern meinen Feilen meinen Mikrometern A meine Hämmer meine Feilen meine Mikrometer 10.

Exerciţiul 223. Găsiţi un pronume posesiv potrivit pentru următoarele substantive ! . Techniker.. polit.. Ihr seht hier eine Werkstatt. Sie (pron. b .. . .. Gast. Erzeugnisse. Uhr... e. d.. g.. Ausbau. . Werk. .. .. c.. Uns Direktor sagt zu unser Gästen.. Die Zeichnerin bringt (ihr Skizzen) in (unser Büro).. f. UNSERE ERZEUGNISSE 175 a.. .. . . Exerciţiul 222. Er hat eine Nummer.. d. . Dort kommt (dein Mitarbeiter) mit (sein .. Maschinen. . d.. Ingenieur. .) nehmen einen Schraubenschlüssel. f.. (Sein Arbeitszimmer) liegt neben (eur Konstruktionsbüro)... Geben Sie (Ihr Rechnung) (mein Sekretärin).LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. e. Angestellter. Du hast zwei Feilen... g.... Wunsch.. f. . Wir stehen in unser Halle. . Anzahl. Kollegen). . . Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a. Declinaţi la singular şi la plural următoarele sintagme ! mein Gast meine Uhr mein Labor dein Kollege deine Gruppe dein Arbeitszimmer sein Mitarbeiter seine Tabelle sein Volumen ihr Wunsch ihre Farbe ihr Zeichenbrett unser Raum unsere Industrie unser Erzeugnis euer Arbeitsplatz eure Leistung euer Meßgerät Ihr Transformator Ihre Legierung Ihr Tachometer Exerciţiul 220. e. Direktor. Meister. a III-a pi.. c. Completaţi cu desinenţele pronumele posesive ! a. f. .) erzeugen Zahnräder. b . Ich habe eine Frage. g. Mit eur Arbeitern. Exerciţiul 221. c.. Halle.. e. b. Auf unser Maschinen.. b... .. Wir arbeiten für uns Werk. Das ist unser Elektromotor. c. WTir haben einen Elektromotor.. Wert. Exerciţiul 219. Daten. Wir geben (Ihr Gast—) Daten über (unser Produktion). Sie (pers. Exprimaţi cu ajutorul pronumelui posesiv cui îi aparţin lucrurile amintite în propoziţiile stimul! Model: Wir haben einen Elektromotor. d. Wir gehen von mein Werkstätte zu eur Labor. Führen Sie (mein Gast) durch (unser Maschinenhalle). Gäste. Produktion. . Zeigen Sie (unser Delegation) die Erzeugnisse (Ihr Werk ). a..

b. Completaţi cu pronumele personal potrivit la cazul dativ ! a. îi) (ei. c.2. f. Wem danken die Gäste? (wir).176 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. III Nominativ ich du er sie es mir Dativ dir ihm ihr ihm (mie.. îi) (lui. c. I Pers. Wir danken . Exerciţiul 224.. d. ne) (vouă. Ich danke . Du hilfst uns. b..2. Pers. Wem bringen Sie die Kopie? (er). II Pers. Formele cazului dativ sînt: Singular Pers. Wem schreibt die Sekretärin die Rechnung? (du). Pronumele personal (Completare) 10. îi. Wir danken . Sie (pron. Exemple: Es ist Zeit = E timpul. Wem liefern wir die Apparate ? (sie pl.. vă) (lor.. meinen. în aceste cazuri nu se traduce. fem. f.) helfen mir. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe .. vă) 10.. I ihr sie Sie wir euch ihnen Ihnen uns (vouă. .. îmi) (ţie. . Răspundeţi cu pronumele personale din paranteză la cazul dativ! a. sing. = Mă bu­ cură să vă salut în uzina noastră. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein = în anul 1976 urmează să fie 3 800.) . Ihr helft uns. UNSERE ERZEUGNISSE 10. Pronumele personal poate fi declinat la toate cazurile.. . Forma „es" a pronumelui personal este adesea folosit ca subiect impersonal sau formal. Wem gibt der Ingenieur die Zeichnung ? (sie.. Er hilft mir. polit. polit. Es freut mich. g..2.2. Wem schickt ihr die Skizze? (ihr). e.. Hat er Hast du Habt ihr Hat sie Exerciţiul 225. Sie (fem. II Pers. ei) Plural Pers.) e. Sie in unserem Werk zu begrüßen. le) (dv. Ich danke ... sing) hilft ihm.1. . d. Wem sagen Sie das ? (Sie) . îţi) (lui. III Pron. Er dankt .

punctul 10.3. Mit wem montiert er die Maschine ? (ich). Mit wem geht ihr zum Direktor? (Sie).LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.1. wollen (a vrea) 10. De la un al şaselea verb modal „mögen" se folosesc mai frecvent formele de conjunctiv I I : 2 ' ich möchte (aş dori) wir möchten (am dori) ihr möchtet (aţi dori) du möchtest (ai dori) sie möchten (ar dori) er sie \ möchte (ar dori) Sie möchten (aţi dori).3.3.3. sg. Mit wem kommen sie in die Werkstätte ? (ich). Mit wem besprechen Sie die Zeichnung ? (Sie).3. > > v. posibilitate.2. punctul 23. intenţie s. 1. Von wem bringen Sie das Papier? (sie. es s * v. pl. Cele mai uzuale verbe modale ale limbii germane sînt: können (a putea) dürfen (a avea permisiunea) müssen (a fi obligat) sollen (a trebui) 1) . a Sin ich du er 1 sie > es J wir ihr sie Sie kann kannst kann muß mußt muß will willst will darf darfst darf soll sollst soll 3.5. lecţia a 23-a. UNSERE ERZEUGNISSE 177 ]• k. "3 J3 C M können könnt können können müssen müßt müssen müssen wollen wollt wollen wollen dürfen dürft dürfen dürfen sollen sollt sollen sollen 10. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Wem antwortet der Genosse? (ich).3. Aceste verbe modale au o conjugare neregulată la prezentul indw cativ. Von wem hast du die Skizze ? (sie. Mit wem arbeitet er hier? (wir). Verbe modale 10. folosim verbe modale. m o. Wem gehört das Bandmaß? (er). Pentru a specifica sensul de obligativitate.).). în legătură cu o acţiune verbală.3.a. 10. fem. il/103 .

5. — Ar dori să vină la noi. al doilea verb stă la infinitiv şi la sfîrşit. Trebuie (sîntem obligaţi) să îndeplinim cifrele de plan. Şi în propoziţiile interogative. — Să vină. — Trebuie să-i răspund. UNSERE ERZEUGNISSE 10.—Astăzi putem să corectăm greşeala. Totuşi au un sens foarte diferit: „müssen" — exprimă obligativitate certă. muß ihm antworten. Verbele modale au o influenţă hotărîtoare asupra construcţiei propoziţiilor în limba germană. Heute können wir korrigieren. Sensul verbelor modale „müssen" şi „sollen" se confundă uneori datorită faptului că ambele pot fi traduse în limba română prin „a trebui". Er möchte zu uns kommen. ca de exemplu: prevedere: Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. — Astăzi putem corecta.—Astăzi putem să corectăm greşeala în desen.178 LEHRSTOCK 10: DAS WERK. Heute können wir den Fehler korrigieren. Er möchte zu uns ins Werk kommen. (Dar nu sînteţi obligat). verbul modal „sollen" mai are di­ ferite alte sensuri. .3. Exemple: Wollen Sie noch eine Halle bauen ? Wo wollen Sie die Halle bauen ? Dürfen wir uns eine Skizze machen ? Wer kann uns die Skizze machen ? 10. în afară de sensul de „recomandare". Verbul „sollen" se traduce cel mai bine prin conjunctivul singur. Ich. şi anume: Verbul al cărui sens îl specifică (al doilea verb din propoziţie) stă tot­ deauna la infinitiv (în limba română de obicei la subjonctiv) şi la sfîrşitul propoziţiei. Să ne spuneţi dorinţele dv. fără verb modal: Exemple: Er soll kommen. Ich muß ihm heute antworten.3. „sollen" — exprimă o recomandare fără obligativitate: Exemplu: Sie sollen uns Ihre Wünsche sagen. •— Trebuie să-i răspund azi. — Trebuie să răspund. chiar constrîngere. — Să determinăm lăţimea halei. presupunere incertă: Wo ist der Meister ? Er soll beim Direktor sein ! Unde este maistrul ? Se zice că ar fi la director. Exemplu: Wir müssen die Planzahlen erfüllen.—Ar dori să vină la noi în uzină. urmează) să fie 3 800. Wir sollen die Breite der Halle bestimmen. Exemple: Ich muß antworten. — în anul 1976 se prevede (este vorba. Heute können wir den Fehler in der Zeichnung korrigieren.4.

die Zeichnung machen. die Kopie dem Meister geben. müssen.. g. Sie . (pot).. c.. d.Aş dori să vizitez uzina dv. e. b. Wir dürfen die Werkstätten besuchen.. (poate).. e. den Apparat konstruieren. Sie soll die Zeichnung machen.. (se zice că).. (au voie).. g. Wir wollen die Apparate sehen. h.. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan ? e. im Labor arbeiten. in der Halle arbeiten.. b. Wir . Ich muß in meine Werkstatt gehen. . Exerciţiul 229.. c.. e. 125 Büchsen drehen. er im Laboratorium besichtigen ? Wir .. Die Produktion soll über 100 Millionen betragen. i. Du .. Er ... den Apparat kontrollieren. Wir . (trebuie). das Labor besuchen... Er möchte unser Werk besichtigen. Trebuie să dai desenul colaboratorului d-tale. d. Sie können die Planzahlen erfüllen. Der Apparat . Er . g.. die Bolzen nicht bohren. in die Werkstatt gehen.. d. f. Der Zeichner .. Ihr .. Exerciţiul 228. können. die Maschinenteile messen. die Analysen sehen. Wir .. nicht funktionieren... Du .. Pot să vă arăt totul. die Maschinen montieren... Ihr . (vrem). Aveţi voie să vizitaţi uzina noastră. Die Arbeiter . h. die Planzahl erfüllen. Er . Traduceţi în limba română! a. Ihnen alles zeigen. Wir wollen im Labor arbeiten.. (urmează să).. wollen.. Exerciţiul 227.. Was . Ihnen die Maschinen zeigen. die Produktion automatisieren. Vrem să mai construim trei hale. die Zeichnung machen. dürfen. Wir . die Zeichnung dem Meister geben.. Die Gäste ... (poate).. d. Traduceţi în limba germană ! a... f... b.. Die Arbeiterin . UNSERE ERZEUGNISSE 179 Exerciţiul 226.. die Gäste aus Rumänien begrüßen. c Der Monteur .. Ich . Completaţi propoziţiile cu verbul potrivit! Traduceţi-le! a. f. sollen.. Sie .. Ich . die Maschinenteile montieren. b.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Producţia urmează să se ridice în anul 1975 la peste 200 milioane. Sie können die Größe unseres Werkes ersehen.. c. Puneţi verbul la persoana potrivită! a.

cu sisteme de declinare foarte diferite. „einige" (unii). Este important a deosebi exact culorile de revenire.4. de a moderniza atelierele. Sie zu begrüßen. Exemple: Das Vergnügen.1. j.5. a. Der Wunsch. toate). Infinitivul prepoziţional 10. el trebuie să stea în limba germană la infinitivul precedat de prepoziţia „zu". „alles. a automatiza producţia. Wir sind erfreut. kommen zu können. Traduceţi în limba germană ! Puneţi virgulă în locul liniilor ! de a vă vedea.1. b.5. Am dorinţa de a saluta oaspeţii. UNSERE ERZEUGNISSE h. Infinitivul prepoziţional stă totdeauna la sfîrşitul propoziţiei. = Plăcerea de a vă saluta. k. Vreau să cunosc munca dv. Cuvintele „jeder.4. sau „viel.2. Astfel: . jede. jedes" (fiecare). hier zu arbeiten. 10. Dacă un verb lămureşte mai îndeaproape sensul unui substantiv sau adjectiv. = Sîntem bucuroşi că putem veni. mulţi. îmi face plăcere de a fi oaspetele dv. i. de a discuta acum cifrele de plan ? d. Exerciţiul 230. toţi. c. Avem destul (genügend) spaţiu de a construi maşini mari. Trebuie să vedem laboranţii la locul lor de muncă. multă. multe) sînt pronume indefinite. de a cunoaşte muncitorii şi tehnicienii din uzina dv. alle" (tot.180 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. 10. de a-i cunoaşte. 10. = Dorinţa de a munci. Aţi dori să salutaţi musafirii? Se zice că aceste doamne şi aceşti domni vin din România. Dacă de infinitivul cu „zu" mai depind alte părţi sintactice. de a fi colaboratorul dv. Exemplu: Der Wunsch zu arbeiten.4. Pronume indefinite 10. = Dorinţa de a munci aci. precum şi „man". după substantivul sau adjectivul pe care îl lămureşte se pune virgulă. de a construi încă o hală. viele" (mult. Este just (richtig) de a vizita acum uzina ? de a schimba acum tabela ? e. a produce maşini bune.

Spre comparaţie: N G D A die der den die Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen einige einiger einigen einige Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen (unii colegi) (a unor colegi) (unor colegi) (pe unii colegi). Arbeiter. pronumele de mai sus pot fi folosite fie singure. fie înaintea unui substantiv. g. c All unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. lecţia a 5-a. b. „alles" (tot) şi „viel" (mult) se folosesc mai ales la forma neutră singular şi la plural. h. . jedes" (fiecare) are forme pentru cele trei genuri.6. v. Besprechen Sie all Zeichnungen mit jed Meister. se declină numai la plural cu desinenţele artico­ lului hotărît. Desinenţele sînt cele ale articolului hotărît. e. d. all Hallen zu besichtigen. Aus einig Zahlen können Sie all ersehen. Are la toate cazurile desinenţele articolului hotărît. unele). punctul 5. . Exerciţiul 231.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. N G D A M jeder Arbeiter jedes (sau jeden) Arbeiters jedem Arbeiter jeden Arbeiter F jede Zahl jeder Zahl jeder Zahl jede Zahl N jedes Jahr jedes (sau jeden) Jahres jedem Jahr jedes Jahr. Es ist der Wunsch einig Mitarbeiter. In jed Werkstätte arbeiten viel. jede. „viei" are forme cu şi fără desinenţă la nominativul şi acuzativul singular: N G D A alles alles aliem alles alle aller allen alle viel(es) vieles vielem viel(es) viele vieler vielen viele. în afară de „man". Jed soll all kennenlernen und viel— können. Completaţi desinenţele pronumelor indefinite ! a. Haben Sie viel Wünsche ? Sagen Sie uns all— ! f. „jeder". In einig Jahren soll die Produktion auf viel Millionen steigen. dar numai la singular. UNSERE ERZEUGNISSE 181 „man" — (intraductibil1') este invariabil (Nominativ singular) „einige" — (unii.

k.. die Tabelle + der Kopf d.. .. können. Geben Sie . modernisieren dürfen. kennenlernen.6... adj. die Delegation + der Leiter b.. Cu -n de legătură a. Exerciţiul 233. Wir automatisieren . begrüßen.. ? h. der Motor 2) + die Drehzahl ') Cu -es de legătură: die Jahreszahl ') Cu -en de legătură: die Motorendrehzahl.7. . Bauen Sie . Formulaţi cuvinte compuse din următoarele elemente! Traduceţi-le şi verificaţi la cheia exerciţiilor. das Jahr 1 ' + die Zahl d.1. .. Wollen Sie . f. Completaţi fragmentele de propoziţii cu părţile sintactice care mai lipsesc pentru saturarea valenţei ! Model: Bauen Sie einen Transformator? a.) sau (N. Substantive compuse (Continuare) 10.. erfüllen.. cele două elemente compo­ nente sînt legate printr-un -s sau -n de legătură. dacă aţi tradus corect! 1... die Produktion + die Menge c. ich möchte danken geben sein Exerciţiul 232. .. die Farbe + die Skala b. müssen.. . besichtigen. die Maschine + der Teil = der Maschinenteil. .N) automatisieren. Wir können . bauen. D. Er dankt . Exemple: die Arbeit + das Zimmer = das Arbeitszimmer. Die Gäste besichtigen . Wer begrüßt . . 10. D) 3 (N.7.. A) 2 (N. sollen.182 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Valenţa verbelor Verbele din lecţia de faţă au următoarele valenţe: Indicele Verbe 2 (N. CM -s de legătură 2. g. — j . . Ihr erfüllt . UNSERE ERZEUGNISSE 10.. A) 2 (N... b.. Das ist . e. d. die Arbeit + der Platz a. La numeroase substantive compuse. besuchen. wollen.. Ich möchte .. inf) 2 (N. die Gruppe + der Leiter c. c... ? i.

Completaţi fragmentele de propoziţii cu sintagmele indi­ cate ! Fiţi atenţi la desinenţele adjectivelor ! a. Wir arbeiten in . die Analyse + der Fehler n. die Halle + das Fenster g. Die Delegation geht zu . Wie groß ist die Belegschaft dieses Werkes ? f. die Fabrikation + der Fehler m. e. (die fleißige Arbeiterin). Die Delegation besichtigt . Der Monteur braucht . Wo können die Gäste arbeiten ? r. die Arbeit + die Gruppe e. Exerciţiul 234. die Festigkeit + der Wert h. Wer besucht das Werk ? b. die Schulung + der Kurs ) . die Schraube + die Lehre m. Wer führt die Gäste durch das Werk ? o... die Länge + das Maß f. die Nummer + die Tafel k. . die Leistung + der Faktor f. h.Was wollen sie automatisieren? n. die Skizze + das Papier j .. die Schwingung + die Zahl 1.. Diese Teile sind aus . Was sehen Sie im Labor ? v. Korrigieren Sie bitte . Wie viele sollen es im Jahr 1976 sein? g. Was erzeugt das Werk ? h.. Was hat jeder Laborant im Labor ? .. f. b. (viele schwere Metalle). Die Lehrlinge arbeiten mit . die Büchse + der Durchmesser. d. Wieviel beträgt der Wert der Erzeugnisse ? i. c. Wie hoch soll die Produktion im Jahre 1976 sein? ) . . UNSERE ERZEUGNISSE 183 e. Wer will den Gästen helfen ? s. Exerciţiul 235 (sinteză). Wer erwartet den Besuch der Delegation ? d. Was wollen sie modernisieren ? m... Dürfen die Gäste Skizzen machen ? p. die Konstruktion + das Büro n. Was plant die Werkleitung jetzt ? 1.... Was möchte der Direktor den Gästen zuerst geben ? e. (ein langer Stift). g.. (der legierte Stahl). (ein modernes Labor). die Rechnung + die Größe k. die Maschine + die Halle 1. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Wer dankt dem Direktor ? Was sagt er ? t. Besichtigen die Gäste auch ein Labor ? Welches ? u.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.. (ein guter Meister). (jede falsche Zeichnung).. Er verarbeitet . (ein großer Arbeitsraum). . Wer begrüßt die Gäste ? c. die Oberfläche + der Druck h.... die Decke + die Lampe i. die Umdrehung + die Zahl g. Was kann man aus diesen Zahlen ersehen ? k... die Spannung + der Messer i...

x) Ing. *) v. Dort stellt er sie dem Leiter der Gießerei. punctele 11. Dadurch können wir die kleineren. vor. punctul 11. Zuerst führt er sie in die Gießerei. Temperguß. NEMetallen und Gußlegierungen wie z. Berger zählt dann die wichtigsten Verfahren auf. > * v. Wir stellen damit Teile guter.5)" Munteanu: „Wir führen dieses Verfahren auch in unsere Fabrikation ein. Ingenieur Berger. Explicaţii. Munteanu fragt: „Woraus3' besteht Ihr Fabrikationsprogramm?" Ing.3. Explicaţii. Auch verbessern wir dadurch das Gefüge der Gußteile. Text Ingenieur Schneider zeigt den Gästen aus Rumänien das Werk. aber es ist doch eines der modernsten Verfahren." Ing." Munteanu: „Womit formen Sie diese Teile." Berger: „Sie haben recht. Kollege Munteanu. bzw. 3 Explicaţii. Genosse Munteanu fragt: „Kollege Berger.4.2. verlorenen Modellen. die Leichtmetalle ?" Ing.3 t Kapazität. punctul 11.B. 5 ) v. . Rotguß. u. Sie ist um 40% größer2) als vor vier Jahren. Berger erklärt: „Unsere Gießerei ist 3 400 m 2 groß. Allerdings ist die Produktivität dieses Verfahrens weniger gut. wir gießen sie nach dem Femgießverfahren.B." Ing. (sogenannten). Wir wollen aber das Programm ausbauen. (beziehungsweise) in Induktionsöfen von 6.6. wollen Sie unsere Gußputzerei ansehen?" * v. besserer und auch bester Qualität her. 4) (zum Beispiel) Silumin.2.Lehrstück Nummer 11 DIE GIESSEREI A. (unter anderem) höchste Präzision und geringste Nacharbeit.a. Kollege Berger?" Berger: „Diese Teile formen wir mit sog. Sie ist eine wichtige Abteilung unseres Werkes. punctul 11. Berger: „Wir gießen Teile aus Grauguß. punctul 11. Wir erzielen damit auch die wichtigsten Vorteile. Berger: „Die Leichtmetalle schmelzen wir in Niederfrequenz-Tiegel­ öfen bzw. Wir wenden es schon seit längerer Zeit an. Kollege Munteanu. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. welche Verfahren wenden Sie beim Schmelzen der Metalle an ? Worin schmelzen Sie z. > > v. Explicaţii. Explicaţii.1 şi 11.

s. a mări ausbauen a enumera. comp. -güsse aliajul de turnătorie die Gußlegierung. de la „wichtig" cel mai important 11 v." Die Gruppe tritt in die Werkstatt ein. Kollege Berger. Ing. Vocabular turnătoria die Gießerei. -en din ce woraus a consta/a se compune din bestehen programul de fabricaţie das Fabrikationsprogramm. (citeşte: zum Beispiel)x) siluminiul das Silumin." Genosse Antonescu fragt: „Wozu verwenden Sie den härteren Stahl­ schrot?" Ing. despărţirea die Abteilung. oft aber auch weniger harten. a înşira aufzählen wichtigsten. Aber ich möchte mit Ihnen gerne noch weiter über das Strahlverfahren sprechen. . um 40% mai mare größer. tombacul der Rotguß. Kollege Berger. sectorul. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de faţă. gerne. Berger: „Zum Putzen der Tempergußteile. Kollege Munteanu. -güsse fonta maleabilă der Temperguß. f. -gusses. natürlich komme ich auch mit. -en aici: ca wie de exemplu z. -s. Georgescu kommst du auch mit ?" Georgescu: „Ja." Berger: „Recht gerne. -gusses." B. -(e)s. Wir wollen nun das Labor besichtigen. -(e).LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 185 Munteanu: „Ja. cu 40% um. superi. -e a turna gießen fonta (cenuşie) lucrată der Grauguß. a pune în faţă vorstellen a explica erklären aici: cu. -en mai întîi. Munteanu fragt den Kollegen Berger: „Kollege Berger. Wir erzielen dadurch eine sehr glatte Oberfläche". în primul rînd zuerst a prezenta. Munteanu: „Besten Dank. pl. -güsse bronzul. Ing. dar. de la groß secţia. însă aber programul das Programm. -e a lărgi. -gusses.B. womit putzen Sie die Gußrohlinge aus der Sandgießerei ?" Berger: „Wir putzen nur noch mit Schleuderstrahlmaschinen und ver­ wenden härteren Stahlschrot.

neînsemnat gering prelucrarea suplimentară Nacharbeit. -(e)s. de la „hoch" precizia Präzision.186 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das Verfahren. comp. -s. de la „gut" cel mai bun besten. într-adevăr. superi. superi. -s. puţin. de la „gut" calitatea Qualität. -e procedeul de turnare de precizie Feingießverfahren. -s. -en capacitatea a produce. comp. negreşit allerdings productivitatea Produktivität. welche. a fabrica herstellen cu aceasta. -s. -s. superi. pl.pl. -e piesa turnată a introduce. ') v. . -s. f. a folosi topirea în ce. cuptorul de inducţie Kapazität. a realiza erzielen avantajul Vorteil. -e între altele u. mai mic kleiner. de la „klein" mic klein feinsten. a modela formen aşa-numit. welches anwenden das Schmelzen. prin aceasta damit mai bine besser. ce-i drept. superi. pl. -(e)s. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de fată. worjn schmelzen (i) der Niederfrequenz-Tiegelofen. (citeşte: beziehungsweise) 1) respectiv Induktionsofen. ce a aplica. -(e). der die procedeul die das das der der die die das die care. (citeşte: sogenannte (n)) x) pierdut verloren modelul Modell. cel mai mic mic. unde a se topi cuptorul de topit cu creuzet de joasă tensiune bzw. a corecta verbessern structura Gefüge. de la „fein" cel mai fin leichtesten (superi. a importa einführen a obţine. de la „gering" cel mai puţin. -en cu ce womit a forma. f.a. (citeşte: unter anderem) 1 ' cel mai înalt höchste. -en a îmbunătăţi. de la „leicht") cel mai uşor Gußteil. de la welcher. aşa-zis SQg. welche. -en geringste.

0. fireşte a intra a curăţa piesa turnată turnătoria cu forme de nisip de acum numai maşina de sablat cu jet de alice mai tare. f. superi. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte! der Niederfrequenz-Tiegelofen die Abteilung die Gießerei das Fabrikatiqnsprogramm das Feingießverfahren die Präzision der Induktionsofen die Nacharbeit das Labor . a privi bucuros. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 236. mai dur tare. -s. cu plăcere a veni cu cineva natural. de doi ani mai lungi. Explicaţii şi exerciţii 11. -(e)s. sigur. -en ansehen (ie) gerne mitkommen natürlich eintreten (i) putzen Gußrohling. (e)s. nun weiter über Strafverfahren.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 187 die der die die der das der der das recht. -e oft wofür Putzen. -s sprechen (i) recht (gerne) aici: dreptate. cu toate acestea cel mai modern d e . deseori. C.pl.pl. -n härter. seit zwei Jahren länger. comp. de la „lang" Gußputzerei. -es f. -s. adesea pentru ce curăţirea piesa turnată din fontă maleabilă neted mulţumirea acum mai departe aici: despre procedeul (de curăţire) prin jet a vorbi aici: (cu) multă (plăcere). -en nur noch Schleuderstrahlmaschine. -e glatt Dank. de la „hart" hart (das) Stahlschrot. comp. aici: mai îndelungat curăţătoria de piese turnate a se uita. Sie haben recht doch modernsten. aveţi dreptate totuşi. de la „modern" sejt. -e Sandgießerei. dur alicea de oţel des. Tempergußteil.

Oberfläche. größer). breiter. b) wichtiges ['vlctlggs]. erklären. feinsten. am richtigsten.2. a executa stellen = a pune (în po. 11. a munci ausarbeiten = a finisa führen = a conduce durchführen = a efectua. Verfahren. dunkel. langes. Exemplu: am wichtigsten [am 'vlcticstan] La fel: das flüssigste. 11. des Jahres. Kapazität. iar în desinenţe ca -en (gießen. [s] Gäste. Arbeiter. länger. wichtigsten. Vocala e neaccentuat [a] în sufixe şi desinenţe ca -er (Leiter. Verbe separ abile 11. härter. Hebel) în vorbirea curentă se poate chiar suprima. des Gastes. länger. anwenden. Kollegen. Exerciţiul 237. se pro­ nunţă [-Ig-] cînd se află înaintea unei desinenţe care începe cu o vocală. Schlüssel. modifică conside­ rabil sensul verbului compus în comparaţie cu verbul simplu (cuvîntul de bază).0.1. des Raumes. erklären. Tafel. Jahren. richtiges. Exemplu: wichtiges ['vlctlgas]. das farbigste. La fel: flüssiges. Zylinder. Meißel. Meister.1. care la sfîrşit de cuvînt se pronunţă [Te]. al căror cuvînt determinativ. Kabel. se pronunţă [-Ic]. -es (des Werkes. kleineren. aufzählen. fertiger. des Stahlschrotes. Teilen. Präzision. d) Kurbel ['kUrbal]. vorstellen. geringes. sprechen. Nickel. größer. erzielen. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei ä lung [e:] şi ä scurt [«]/ ' [e:] Rumänien.1.vorstellen = a prezenta ziţia verticală) . Sufixul -ig. Lager.0. besten. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei „e" neaccentuată! Suprimaţi vocala la punctele c) şi d) ! a) Nummer ['nUnwr]. richtiger.1. Feder. zählen. Qualität. înaintea unei desinenţe care începe cu o consoană. Exemple: arbeiten = a lucra. wichtiges) se pronunţă foarte slab. eintreten. numit „particulă". schmelzen. 11. am wenigsten. Gästen. des Gußteiles.188 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das die die der die Strahlverfahren Schleuderstrahlmaschine Gußputzerei Gußrohling Sandgießerei woraus womit wofür damit sau damit dadurch sau dadurch dafür sau dafür. fertiges. flüssiger. höher. c) gießen ['giisan]. în limbajul tehnic german se folosesc numeroase verbe com­ puse. Verfahren) sau -el (Tiegel. Exerciţiul 238. kleines.

un tersuchen = a cerceta. zudrehen. sînt de multe ori neaccentuate (şi deci insepa­ > rabile). Exemplu: Ich stelle den Strom ab. dar pot fi şi neaccentuate. şi se aşază la sfîrşitul propoziţiei. 1) Exemple: unterteilen = a subîmparţi. Er stellt die Maschine ab. Verbele compuse cu particule accentuate şi separabile se numesc verbe separabile. Particulele verbelor compuse pot fi accentuate. Dintre cele mai frecvente particule fac parte: ab: abstellen = a închide. a unterscheiden = a deosebi. durchlaufen — a parcurge.a. aufstellen. * Particulele „durch. um" s. a opri. a ausbauen _ = a lărgi finisa bei: beistehen beilegen = a anexa = a asista durch: durchdrücken = a străpunge durchführen = a efectua. Particulele accentuate ale verbelor compuse se separă în timpul conjugării de verbul propriu-zis. über. unterstellen = a pune dedesubt a pieri vorgehen = a proceda vor: vorstellen = a prezenta zudrehen zu* zulassen a admite = a închide prin învîrtire (un robinet) 11. Wir stellen die Gäste vor. unter.2.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 189 Cuvintele determinative (particule) ale verbelor compuse sînt mai ales prepoziţii. a monta anwenden an: anbringen = a aplica auf: aufstellen = a enumera = a amplasa (o aufzählen maşină) aus: ausarbeiten __ a elabora. abschleifen = a netezi (prin şle­ fuire) a fixa.1. ca în toate exem­ plele de mai sus: Exemple: ausarbeiten. Sie stellen die Belegschaft vor. a execut prin presare = a opri einstellen ein: einführen a introduce her: herkommen = a produce = a veni încoace herstellen hin: hingehen a merge acolo hinbringen = a aduce acolo mitkommen = a însoţi mit: mitarbeiten a colabora über: übergehen a trece la ceva überhitzen = a supraîncălzi = sau cineva um: umarbeiten umformen = a transforma = a modifica unter: untergehen = a se scufunda. dar şi adverbe sau alte părţi de vorbire. Ihr stellt die Genossen vor. Du stellst den Apparat ab. durchführen. .

Maschinenteile herstellen.. Exerciţiul 239.ausdurcheinmitum fiihren ent..aufausdurcheinvorzugehen ent.3.beiübergever. die Werkstatt ausbauen. Ich stelle die Gäste vor Du .anver.aneraufver. Ihr unterscheidet. Sie unterscheiden.ausdurch einhinüberumuntervorstehen aufbeent.ausdurcheinunter- rechnen beaberausver.aufausemherumvor- . d.190 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. Verbele compuse cu particule neaccentuate sînt inseparabile şi se comportă în timpul conjugării ca un verb obişnuit.abver.mitumvor- schreiben beabver. Exerciţiul 240. simplu sau derivat cu prefix. e. Wir unterscheiden.unter vorhalten beabent. ein neues Verfahren anwenden.1.anver.aufauseinunteruravor- stellen abbeent. das Strahlverfahren einführen. a.aufzer. formaţi verbe derivate şi compuse cu ajutorul prefixelor şi particulelor indicate ! Căutaţi înţelesul lor în cheia exerciţiilor ! Citiţi verbele formate şi observaţi deosebirile de accentuare! arbeiten beaberaufver. De la verbele simple date mai jos. Conjugaţi verbele separabile de mai jos în propoziţii ! Model: die Gäste vorstellen. c. Er unterscheidet. die Gäste vorstellen b. Du unterscheidest. Exemple: Ich unterscheide (deosebesc).

v. Pe care le-am învăţat pînă la lecţia de faţă. finită). punctul 7. 11 2) 3) 4) 5) forma t verbală fi nită ele in v. v. b.2.a. Die Halle ist 30 m lang. să se obişnuiască să constate la fiecare pro­ poziţie ce elemente ale predicatului se află la sfîrşit. şi. v. Cadrul sintactic al propoziţiei germane 11.2. şi alte elemente infinite (nepersonale).5. Cadrul verbal (sintactic) poate fi format din următoarele tipuri de predicate complexe: 2) a.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 191 11. Exemple: Die Gäste wollen nun das Labor besichtigen. adică este a doua parte sintactică.1. Recomandăm cititorilor de texte tehnice germane să se aştepte oricînd mai degrabă la predicate complexe în poziţie distanţată decît la pre­ dicate simple. indiferent cu ce începe propoziţia. lecţia a 10-a. c. adverb s. Numeroase alte posibilităţi vor fi prezentate !n lecţiile următoare. Aceste propoziţii au un predicat simplu care se află totdeauna pe locul I I . Cele mai multe propoziţii în limbajul tehnic german au însă un predicat complex care cuprinde. 11. Această deprindere de a privi propoziţia germană ca printr-o lunetă-foarfece este foarte importantă. verb + particulă separabilă 4) . d. verb negat cu „nicht" 5). punctul 6. a ) 11. Exemple: Wir erzielen eine bessere Qualität.2.2.). verb modal + verb principal la infinitiv 3) . punctul 10. care se aşază la sfîrşitul propoziţiei. Predicatul propoziţiilor germane poate fi format dintr-o singură ! formă verbală (personală. . Wie schmelzen Sie die Leichtmetalle ? Dadurch verbessert man das Gefüge der Gußteile. adjectiv. în consecinţă.3. în afară de forma verbală finită (personală care îşi menţine poziţia în locul II). punctul 11.3.2.5. lecţia a 7-a. Această poziţie distanţată a elementelor predicatului complex se numeşte cadru verbal sau cadru sintactic.1. Exemplu: Wir stellen in unserem Werk Teile bester Qualität her fment finit Cadrul sintactic (particulă) 11.4. Hier erzeugt man diese Apparate nicht.2. Wir führen dieses Verfahren auch hier ein. verbul „sein" + nume predicativ (substantiv. şi lecţia a 6-a.

Labor diese Teile das /besichtigen ( ~~ / ~" m a n - \ Oaspeţii vor acum laboratorul. Er erklärt uns dieses Verfahren nicht. (können). Negaţi următoarele propoziţii! Model: Er erklärt uns dieses Verfahren. (O O) Exerciţiul 241. Wir gießen Teile aus Grauguß oder NE-Metallen. (wollen). Der Druck im Behälter fällt. Die Gießerei ist 3 400 m 2 groß. b. . die Gießerei. Indicaţi dimensiuni ale obiectelor indicate la „a". c. b. b. a. der Raum. groß. die Tabelle. Hier \erzeugtk * m a diese Teile A nicht/ Aici nu se produc aceste piese. Exerciţiul 242. der Behälter. einführen —der Meister — die Lehrlinge — in die Arbeit. die Oberfläche. c. der Rauminhalt. Die Farbe verändert sich. ausbauen — die Werkleitung — die Gießerei c. Exerciţiul 243.192 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI deoarece abia elementele de la sfîrşit determină sensul exact al întregii pro­ poziţii. Oaspeţii vor să viziteze laboratorul. die Halle. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte! a. Er erklärt uns dises Verfahren. lang.! Model: Die Halle ist 15 m breit. Man zeigt uns das Labor. das Labor. Der Ingenieur will den Gästen das Werk zeigen. die Werkstatt. hoch. (wollen). formînd propoziţii cu cadru verbal! Predicatul simplu trece la infinitiv ! Model: Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. herstellen — Man — neue Gußlegierungen d. Spre comparaţie: Die Gäste /W0//ß/7\ Hier V erZ6U0t n u n Die Gäste ( wollen \ J nun das Labor. dick. / Aici se produc aceste piese. breit. der Durchmesser. aufzählen — der Ingenieur — die Teile des Apparates b. a. schwer. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm? (müssen). e. das Arbeitszimmer. Wir verarbeiten dieses Material. d. Introduceţi verbele modale date în paranteză la forma cerută. Exerciţiul 244. d. (sollen). folosind adjectivele date la „b" şi unităţile de măsură la alegerea dv. a.

mai lung. *3 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. pentru a se indica gradul cel mai înalt al însuşirii respective. pentru a se indica superioritatea sau inferioritatea cu privire la o însuşire. care formează gradele de com­ paraţie numai cu determinative aşezate înaintea adjectivului (lung. Diese Maschinenhalle ist am breitesten (die breiteste). '1/103 . kurz — kürzer — kürzest. cel mai lung. > Unele adjective simple care au a sau o. (das längste).). ein langes Kabel = cablul mai lung länger — das längere Kabel ein längeres Kabel = un cablu mai lung. Dieses Kabel ist am längsten. şi anume: a) gradul comparativ.1. lecţia a 9-a. Pentru a exprima diferenţele graduale ale însuşirilor unor obiecte în comparaţie cu ale altor obiecte. adjectivele formează grade de comparaţie. mai puţin lung etc.3. 11.3. Comparaţia adjectivelor 11. Spre deosebire de limba română. şi anume: pentru pozitiv -i pentru comparativ: -er. Folosindu-se gndele de comparaţie în propoziţie ca adjective atributive în faţa unui substantiv.3. punctul 9. = cablul cel mai lung. 1 ' v. comparativul apare fără alt adaos. fie de articolul hotărît şi avînd desinenţele obişnuite de declinare. primesc la comparativ şi superlativ Umlaut: Exemple: lang — länger — längst. sufixele de grad sînt urmate de desinenţele de declinare.3. uneori şi u ca vocală radicală. x ) = cablul lung Exemplu: lang — das lange Kabel = un cablu lung. > klein — kleiner — kleinst pentru superlativ: -st. längst — das längste Kabel Folosite ca nume predicative împreună cu verbul „sein" — a fi sau alte verbe. groß •— größer — größt.2.3. b) gradul superlativ. Die Maschinenhalle ist viel breiter. iar superlativul este fie precedat de prepoziţia „am" şi avînd desinenţa -en. adjectivele limbii germane formează gradele de comparaţie de superioritate prin sufixe. J L _ 1m % i^ 9-* groß größer größt kurz ktirier tönest 11.\ LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 193 11. Exemple: Dieses Kabel ist länger.1.

genul. Exemple: hech — weniger hoch — am wenigsten hoch. Analizaţi adjectivele din textul lecţiei şi stabiliţi gradul de comparaţie. Diese Schraube ist kürzer als die andere.3. nahe x) — näher — nächst.194 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. 11. -h intercalează înaintea sufixului superlativului un -e eufonic pentru uşurarea pronunţării: breit — breiter — breitest: der breiteste Tisch. Acest şurub este mai scurt decît celălalt. Das vierte Arbeitszimmer ist am kleinsten (das kleinste). genau so) wie — cu comparativul (relaţie de inegalitate): als — cu superlativul (relaţie de supremaţie): von. Acest şurub este tot atît (exact atît) de scurt ca celălalt. Die fünf Meßwerte sind genau. Gradele de comparaţie de inferioritate se formează prin cuvin­ tele determinative invariabile „weniger. Treceţi următoarele propoziţii la comparativul şi superla­ tivul de superioritate şi de inferioritate! Model: Die fünf Arbeitszimmer sind klein. 11. a. Acest şurub este cel mai scurt din toate. groß — größer — größt. Exerciţiul 245. hart — minder hart — am wenigsten hart.4. b.3. -x.7. Das erste Arbeitszimmer ist klein. -ß. J s ) nahe = apraape. -z.6. 11. Exemple: Diese Schraube ist ebenso (genau so) kurz wie die andere. Adjectivul „gut" formează gradele de comparaţie neregulat? gut — besser — best. -s.3.5. -seh. numărul şi cazul! Exerciţiul 246. c. Adjectivele terminate în -t. am mindesten" 2). eine weniger hche Halle. Die fünf Hallen sind groß. Die fünf Verfahren sind wichtig. -d. ) învechit. die am wenigsten harte Legierung. se folesese următoarele adverbe şi conjuncţii: — cu pozitivul (relaţie de egalitate): ebenso (so.3. . minder" 2> şi „am wenigsten. Das fünfte Arbeitszimmer ist am wenigsten klein. Diese Schraube ist die kürzeste von allen. Das dritte Arbeitszimmer ist weniger klein. kurz — kürzer —kürzest: die kürzeste Schraube. La unele adjective apar mici neregularităţi în scriere şi pronunţare: hoch — höher — höchst. Pentiu legaica giadelcr de ccnparaţie de termenul respectiv de comparaţie. Das zweite Arbeitszimmer ist kleiner.

stabiliţi compa­ raţii după următorul model! Model: Die erste Halle ist ebenso groß wie die zweite. Aparatul cel mai exact 1-a proiectat inginerul Popescu.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 195 Exerciţiul 247. Acesta este un avantaj mai mare. b. Dieser Bleistift ist am härtesten. d. Dieses Papier ist am dünnsten. Das ist das längere Lineal. c. f. Ist die Toleranz dieser Welle ebenso groß wie die jenes Bolzens ? . Die (cele mai moderne) Verfahren werden in unserer Gießerei verwendet. c. i. Traduceţi în limba germană! a. Dieser Vorteil ist größer. g. er arbeitet ebenso genau wie ich. a. e. Sie haben (mai bune) Resultate erzielt. Secţia cea mai mare este turnătoria. Exerciţiul 249. e. b. Exerciţiul 251. Der (cel mai bun) Induktionsofen steht rechts. Dies sind (mai precise) Gußteile. Transformaţi adjectivul predicativ în adjectiv atributiv! Model: Dieses Lineal ist länger. Wir erzielen so eine (mai bună) Qualität der Teile. . Cel mai precis instrument de măsurat este micrometrul. Răspundeţi după modelul următor! Arbeitet er ebenso genau wie ich ? Ja. Traduceţi adjectivele din paranteză şi treceţi-le la cazul potrivit! a. e. Dieses Papier ist dünner. Ist dieses Gewinde ebenso fein wie jenes ? d. Sind diese Gußteile ebenso klein wie jene ? c. er arbeitet weniger genau als ich. Eines der (important) Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. f. h. Folosind exemplele din exerciţiul anterior. Das sind die (cei mai buni) Arbeiter der Gießerei. Exerciţiul 248. Nein. g. Ist Ihre Gießerei ebenso groß wie unsere ? b. b. Dieser Vorteil ist am größten. Die zweite Halle ist größer als die dritte. . *• Piesele cele mai uşoare sînt din metale uşoare.Aplicăm procedeele cele mai moderne. d. Piese mai precise am obţinut prin turnare de precizie. a. Das Werk wendet (mai moderne) Verfahren an. h. Die vierte Halle ist die größte von allen. . Piesa cea mai mică este această rolă. c. d. . Dadurch erzielen sie die (cea mai înaltă) Produktivität. Exerciţiul 250. Dieser Bleistift ist härter.

4. Adverbele pronominale 11. dafür — pentru aceasta s. Sensul exact al adverbelor pronominale.3.a. Pronumele „was"..a. în special al celor de­ monstrative. Adverbele pronominale pot fi formate din următoarele pre­ poziţii : Seria interogativă Seria demonstrativă an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + 4+ + + + + + 44- was was was was was was was was was was was was was > > > > > > > > > > > > > + was > + was > + was > woran ? (la ce ?) worauf ? (pe ce ?) woraus ? (din ce ?) wobei ? (cu ce prilej ?) wordurch ? (prin ce ?) wofür ? (pentru ce ?) wogegen ? (împotriva cărui fapt?) worin ? (în ce ?) womit ? (cu ce ?) wonach ? (după ce ?) worüber ? (despre ce ?) worum ? (pentru ce ?) worunter ? (printre care lucruri ?) wovon ? (de la ce ?) wovor ? (în faţa cărui fapt ?) wozu ? (la ce ?) an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + + + + + + + + 44- das > das > das > das > das > das > das > das das das das das das > > > > > > daran darauf daraus dabei dadurch dafür dagegen (la aceasta) (pe aceasta) (din aceasta) (cu acest prilej) (prin aceasta) (pentru aceasta) (împotriva acestui fapt) darin (în aceasta) damit (cu aceasta) danach (după aceasta) darüber (despre aceasta) darum (pentru aceea) darunter (printre acestea) (de la aceasta) (în faţa acestui fapt) (la aceasta) 4.das > dazu 11.196 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11.4.1. aceştia.4. formînd: a) o serie de cuvinte interogative: womit? = cu ce. poate fi tradus atît .4.das > davor 4. acestea). Pronumele „das" ca element al adverbului pronominal referindu-se la lucruri şi noţiuni abstracte.2. depinde de context. da i dar J 11. aceasta. Cele mai uzuale prepoziţii se pot contopi cu pronumele interoga­ tiv „was ?" (ce ?) şi cu pronumele demonstrativ „das" (acesta. Aceste cuvinte se numesc adverbe pronominale. respectiv „das" formează primul element al adverbului pronominal şi apare sub forma: wo î wor i > înainte de consoană \ înainte de vocală. wofür 1 = pentru ce ? s.das > davon 4. b) o serie de cuvinte demonstrative: damit — cu aceasta.

b. Wir stellen diese Teile aus Grauguß her. Despre ce vorbiţi cu oaspeţii ? h.Zeichnen Sie an diesem Reißbrett? d. Sprechen Sie über dieses Verfahren? b. Was mache ich damit ? Aici sînt desenele. f. Hier schmilzt man die Leichtmetalle in Induktionsöfen. aceştia. a. d. Răspundeţi cu „Ja" şi cu adverbe pronominale demonstra­ tive! Model: Schreiben Sie mit diesem Bleistift ? J a . ich schreibe damit. Acum nu vorbim despre aceasta. acestea) în funcţie de genul şi numărul substantivului de referinţă. Formaţi întrebări cu verbe pronominale interogative la care să răspundă părţile de propoziţie subliniate ! Model: Wir messen die Länge mit dem Meter. g. Căutaţi adverbele pronominale din text şi stabiliţi sensul lor exact! Exerciţiul 253.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 197 cu pronumele demonstrativ (acesta. Du mußt die Dezimalzahl mit 3 multiplizieren. c.Hilft Ihnen das Meßgerät beim Messen ? c . Ist ein Fehler in dieser Rechnung ? e. Fragen Sie die Zeichnerin nach der Skizze ? *• Brauchen Sie die Reißfeder zum Zeichnen ? . In unserem Werk verarbeiten wir NE-Metalle zu Gußteilen. Wir messen die Länge mit dem Meter. dar şi cu pronume personale. e. Hier sind die Zeichnungen. Traduceţi în limba germană ! începeţi întrebările cu adverbe pronominale interogative ! a. Pentru ce vă trebuie aparatul ? g. La ce serveşte manometrul ? Exerciţiul 254. Man erzielt durch dieses Verjähren eine bessere Qualität. Womit messen wir die Länge ? Mit dem Meter. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch. a. Prin ce obţineţi o calitate mai bună ? e. Ce fac cu ele ? Exerciţiul 252. h. aceasta. î n ce constă procedeul de sablat cu jet de alice ? c. Wir antworten auf Ihre Fragen. Exemplu: Wir sprechen jetzt nicht darüber. Din ce se compune programul de fabricaţie ? b. Cu ce curăţaţi piesele turnate ? d. Pe ce desenaţi ? f. Exerciţiul 255.

Cuvinte prescurtate 11. der Trafo < d e r Transformator die K r i p o < d i e Kriminalpolizei ls> das Fewa •< Feinwaschmittel 14) .6. în limbajul tehnic german întîlnim foarte des cuvinte prescurtate de structură diferită şi mod diferit de rostire. schmelzen. Erklären Sie mir das Verfahren ! Wir formen die Teile mit verlorenen Modellen. < sogenannt. Iniţiale 2 separate 3 Iniţiale legate a) cu punct final b) fără puncte 4 Silabe legate fără punct l-M ) v. crt. Prescurtări constînd din Exemple 1 Părţi de cuvînt a) cu punct b) fără punct a) cu punct b) fără punct Ing. Der Apparat besteht aus 2 Teilen. Formaţi şi scrieţi cife o propoziţie cu fiecare dintre verbele de mai sus. usw. = beziehungsweise. verbessern aufzählen. Exerciţiul 256.B a n d » ) .Format 9>. Valenţa Indicele de valenţă Valenţa Verbe verbelor Exemple 1(N) 2 (NA) 2(N aus D) 2(N über A) 2(N in A) 3(N A D) 3 (NA mit D) 3 (NA in A) mitkommen gießen. = zum Beispiel. Wir bauen die Werkstatt aus. . vorstellen formen einführen Er kommt mit.1. u.6.5. = Ingenieur. ausbauen herstellen. D I N 8>. Tipuri frecvente sînt următoarele: Nr. ORWO-Film 10) A g f a . D I N . următoare sus.a. Die Gäste treten in das Büro ein. Sie sprechen über die Produktion.B. das Labor < das Laboratorium. folosind cuvinte din lecţiile anterioare pentru saturarea valenţei! 11.198 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. der Tacho < der Tachometer z. = und so weiter. = unter anderem NE-Metall = Nichteisenmetall. putzen erzielen. Wir sehen das Labor an. Wir gießen Maschinenteile. anwenden. pag. ELBA-Batterien »>. sog. Führen Sie die Laboraüten in die Arbeit ein. VDI = Verein Deutscher Ingenieure l> ETZ = Elektrotechnische Zeitschrift 2> P K W = Personenkraftwagen 3 ' L K W = Lastkraftwagen 4 ) K F z = Kraftfahrzeug 5> U K W = Ultrakurzwelle « > V E B = Volkseigener Betrieb 7» bzw. Wir verbessern das Verfahren. ansehen bestehen sprechen eintreten erklären.

Haben Sie einen P K W (Personenkraftwagen. . Woraus gießt man die Teile in dieser Gießerei ? g. Strahlschrot = Hier verwenden wir zum Beispiel Strahlschrot. 3b şi 4.64. Was für Teile kann man durch das Feingießverfahren herstellen ? 1. 7) întreprindere industrială de stat (naţionalizată). (sinteză). Von welcher Qualität sind die Teile ? j . Wohin führt er sie zuerst? c. 3) autoturism. Ist sie heute so groß wie vor 4 Jahren ? f. 5) autovehicul. 11. Strahlverfahren = das sogenannte Strahlverfahren. Wie formt man in dieser Gießerei die Teile? k. Rotguß usw.6. Was erzielt man dadurch ? . = Grauguß. 14) FEWA-detergent. Grauguß. Prescurtările formate din iniţiale mari se scriu totdeauna fără puncte şi se pronunţă: Tipul 2b: fie sub forma cuvintelor respective întregi. Welches sind die Vorteile des Feingießverfahrens ? m . 2) Revista Electrotehnică. das Fewa ['feva] die Kripo ['kripoj. 12) bateria ELBA. Exemple: das sog. Exemple: Aluminium ist ein NE-Metall (Nichteisenmetall. Wem stellt er die Gäste vor ? d. sau: Pe-ka-we) ? Möchten Sie ORWOFilme (Orwofilme) cder Agfa-Filme (Agfafilme) ? Exerciţiul 257. Wozu verwendet man den härteren Strahlschrot ? p.B. W a s sehen die Gäste nach der Gießerei? n. 11. 6) undă ultrascurtă. 11. 9) format DIN. Wie groß ist die Gießerei ? e. Wie groß ist der Induktionsofen ? i. Womit putzt man hier die Gußrohlinge ? o. Temperguß. 1 4) camion.2. cuvintele prescurtate se pronunţă fără a se ţine seama de prescurtare. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. Worin schmilzt man die Leichtmetalle ? h.3. Tipul 3b: ca şi cuvinte noi.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 199 1) Asociaţia Inginerilor Germani. 11) banda (magnetofon) Agfa. Temperguß. 8) Deutsche Industrie Normen = norme industriale germane. Prescurtările formate din silabe (tipul 4) se citesc ca şi cum ar fi cuvinte noi: Exemple: der Trafo ['trafo]. fie rostindu-se fie­ care literă separat. Cu excepţia tipurilor arătate la rubricile 2b. Hier verwenden wir z. Schneider den Gästen aus Rumänien zeigen? b. 13) poliţia judiciară. Rotguß und so weiter.6. sau: En-E-Metall). Was soll Ing. 10) film ORWO.

1 DIE STRAHLTECHNIK1» Die Strahltechnik geht 2) auf das Jahr 1871 zurück 2'. Worüber möchte Ing. a arunca materialul de sablare tamburul rotativ aici: a se roti . Die Schleuderräder laufen Bild 1 1. Die Drehtrommel läuft U ) mit kleiner Drehzahl. mit dem Schulungsleiter sprechen. f. in das Arbeitszimmer des Direktors eintreten. Der Erfinder 3) dieser Technik ist Benjamin Chew Tigham. Vocabular 1) die Strahltechnik zurückgehen 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Erfinder das Prinzip die Erfindung gültig das Schleuderrad schleudern das Strahlmittel die Drehtrommel laufen tehnica jetului a merge înapoi. Conjugaţi în propoziţii la prezentul indicativ! Verbele schimbă vocala e în ii a. Bild 1 zeigt dieses Prinzip. Das Leichtmetall im Labor schmelzen. die Temperatur aus den Anlaßfarben ersehen. Berger noch sprechen ? Exerciţiul 258. I). eine Zeichnung ansehen. c. Das Prinzip*' seiner Erfindung 5) ist auch heute noch gültig 6). Lectura suplimentară Nr. b. Munteanu mit Ing.200 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI r. Was wollen die Gäste noch besichtigen ? s. d. e. a data din inventatorul principiul invenţia valabil rotorul centrifug a centrifuga. Die Schleu­ derräder 7) a schleudern 8) das Strahlmittel 8) b auf die Gußteile c. Diese liegen in der Drehtrommel 10) d. dem Ingenieur die Zeichnung geben.

Bild 2 Bild 3 Man wendet die Strahltechnik auch zum Entzundern 17) von Draht 1 8 ) und dicken Blechen 19) an.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 201 mit großer Drehzahl. Nach der Putzarbeit 1 2 ' transportieren die Becherwerke 13 ' e. Man kann durch die Strahltechnik auch Oberflä­ chen von Stahl härten 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die das der der der das der das Putzarbeit Becherwerk Stahlschrot Stahldraht Strahl Entzundern Draht Blech munca (operaţia de curăţire) elevatorul cu cupe alicea din oţel sîrma de oţel jetul curăţirea de arsură (ţundăr) sîrma tabla . Bild 3 zeigt das Schleuderrad mit dem Strahl 1 6 ) . Bild 2 zeigt diesen Stahlschrot aus Stahldraht 1 5 '. das Strahlmittel in die Behälter f. Das Strahlmittel besteht aus Stahl­ schrot 14 '.

5.Lehrstück Nummer 12 IM WERKSTOFFLAGER A.1. •> v." Die Gruppe begibt sich zu dem dritten Gebäude und geht in das Haupt­ lager hinein. Im Lager 1 befinden sich die Metalle und im Lager 2 die anderen Werkstoffe. ich erinnere mich genau. Kollege Schneider. Er nimmt aus dem Stahlschrank einen Lageplan heraus 2) und legt ihn 3 ) auf den Tisch. punctul punctul punctul punctul punctul 12. 12. Wir wollen uns nicht länger verspäten !" Munteanu: „Wo liegt das Werkstoff lager ?" Schneider: „Bitte. 5) Schneider: „In dieser Halle lagern wir den größten Teil unserer Werkstoffe. Explicaţii. Isoliermaterial usw. 12. Messing und anderen NE-Metallen. Explicaţii. Bandringe aus Eisen." Antonescu: „Welche Metalle bewahren Sie im ersten Lager a u f ? " Schneider: „Hauptsächlich Stangeneisen.2. die „Elektrowerke" haben ein ähnliches Lager?" Munteanu: „Ja. *) v. Explicaţii. Kollege Schneider. 12. Explicaţii. WTir können es leicht erreichen.4. Platz zu nehmen. Profileisen." *l v. was 4 ) zeigen Sie uns h e u t e ? " Schneider: „Das Werkstofflager !" Georgescu: „Wann können wir hingehen?" Schneider: „Ich kann Sie gleich hinführen. 12." Georgescu: „Erinnerst du dich." Georgescu: „Wie ist Ihr Werkstofflager organisiert ?" Schneider: „Grundsätzlich unterteilt es sich in Lager 1 und Lager 2. . Ingenieur Schneider bittet sie. 3î v. Munteanu. sehen Sie sich den Lageplan an ! Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. 5 ) v. Bleche. Munteanu: „Ja. Ihr Wert beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. Text Die Gruppe von" Ingenieuren und Technikern befindet sich r> im Büro des Direktors. woher beziehen Sie diese Bandringe ?" Schneider: „Von den Vereinigten Blech. Explicaţii. „Haben Sie Fragen an m i c h ? " Ing.und Stahlwerken.3.

err eichen sich begeben (i) das Hauptlager. -(e) s. Isolierpapiere. genommen) herausnehmen (i) der Lageplan. -s. kommen Sie her ! Holen Sie bitte eine Blech­ schere ! So. Hier lagern wir alle Arten von Isolierstoffen und Kunstpreßstoffen. puţin a întîrzia al treilea. Novotex und Pertinax. dort sehen Sie Asbest­ platten. Kollege Schneider?" Schneider: „Bitte wollen Sie hier links hineingehen ? Wir sehen uns nun Lager 2 an. la fel a (con)duce (într-) acolo ceva. celălalt.e mich wann hjngehen gleich hinführen etwas sich verspäten dritten das Gebäude. Schulze.und Apparatebau". altă etc. a treia clădirea a ajunge. organisieren grundsätzlich anderen depozitul de materiale /materie primă a se găsi locul a lua a se secate. pl. a merge înăuntru a depozita materia primă.. principial alt.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 203 Munteanu: „Darf ich mir ein Muster n e h m e n ? " Schneider: „Aber gewiß ! Nur einen Moment bitte ! Der Praktikant soll eine Schere herbringen. imediat.hinejngehen lagern der Werkstoff. Vocabular das Werkstofflager.sich befinden der Platz. .B. a atinge a se duce. B. danke. . -s. f. a lua afară planul de ansamblu/de situaţie pe mine. mă cînd a se duce (într-acolo) 1) îndată. Schichtpreßstoffe wie Textolit. celelalte. -es. a pleca depozitul/lagărul principal a intra." Georgescu: „Wofür benötigen Sie die dickeren Pertinaxplatten ?" Schneider: „Für den Transformatoren. Preßspan. 2) egal. -s. materialul a se ridica la. -e sich belaufen (äu) DM = Deutsche Mark. Ich will einige Beispiele herausgreifen wie z. . geben Sie sie her !" Munteanu: „Wohin führen Sie uns nun. Glimmerfohen usw.e nehmen (i. -(e) s. a valora marca germană (moneda) a organiza din principiu.

-es. -n folia de mică die Glimmerfolie. -(e)s. mag­ netic. -(e) s. f. -en. . -es. -(e) s. -s. f. pl. -n construcţia de transformatoare der Transformatorenbau.und Stahlwerke Uzinele Unite de Tablă şi Oţel (de­ numirea unei uzine oarecare) sigur. -es. -e der Bandring.das Blech. ') das Moment.e preşpanul. -e materialul plastic de presare das Beispiel. clipa der Moment. a se duce şi a lua die Blechschere. pl. das Isoliermaterial. -s. -(e) s. -e momentul (în tehnică. pl.) . polar etc. -e sich erinnern die Elektrowerke. f. -e hîrtia izolant ă der Preßspan. -en foarfece die Schere. pl. -(e) s. construcţia de aparate der Apparatebau. 1J -(e) s. -s.das Profileisen. -ien aufbewahren hauptsächlich das Stangeneisen. -(e) s. novotextul das Novotex. -e exemplul herausgreifen a alege (la întîmplare) das Isolierpapier. a-şi aduce aminte Uzinele electrice (denumirea unei uzine oarecare) asemănător ähnlich de unde. din ce parte woher a primi beziehen die Vereinigten Blech. cartonul presat der Schichtpreßstoff. de exemplu momentul de torsiune. principal fierul/oţelul în bare fierul/otelul profilat tabla colacul de bandă a-şi aminti. pertinaxul das Pertinax. -e materialul plastic stratificat textolitul das Textolit.-e materialul izolant der Kunstpreßstoff. hîrtie presată. -n a avea nevoie benötigen placa de pertinax die Pertinaxplatte. -n herbringen a aduce (încoace) holen a aduce. -n foarfecele de tablă hergeben (i) a da (încoace). -es. pl.pl. -(e) s.204 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER materialul izolant a păstra. f. placa de azbest die Asbestplatte. -en felul der Isolierstoff. desigur gewiß momentul. a remite die Art. -s. f. a depozita mai ales. -(e) s. -(e) s. -e practicantul de Praktikant.

Exersaţi prcnunfarea corectă a sunetului -e final [a]! [3] ! die Gruppe heute der Lageplan der Kollege bitte der Apparatebau des Gebäude einige der Gebäudeteil die Halle alle der Härtegrad die Metalle pl. was für ein. Pronunţare şi ortografie 12. cuvintele nu sînt uniform accentuate. lăsînd cuvxntul interogativ neaccentuat! Was ? Wer ? Wen ? Wem ? Wessen ? Wo ? Wie ? Wann ? Womit ? Wofür ? Wozu ? Woher ? Wohin ? * Excepţie fac cuvintele interogative care întreabă de adjective sau numerale: welcher. lăsînd titlul neaccentuat! Genosse. Schulungsleiter.1. Exerciţiul 260. Kontrolleur. chiar dacă acestea sînt incluse într-un cuvînt compus. şi le pronunţaţi cu glas tare. der Gewindebohrer die Bleche pl.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 205 C. -.0.0. Chefkonstrukteur. Kollege Berger s. Oberingenieur. -e. î n cursul vorbirii sau citirii. unser Werk. Meister Habermann. Formaţi întrebări cu cuvintele interogative care urmează şi pronunţaţi-le cu glas tare. Ingenieur. Direktor Schulze. Explicaţii şi exerciţii 12.2. se pronunţă foarte redus.0. — pronumele personale şi reflexive: Er befindet sich hier. Exerciţiul 261. Monteur. apropiat de „ö" slab. — pronumele posesive: mein Arbeitszimmer. Meister. — prepoziţiile: im Büro. ein Lageplan. î n limba germană rămîn în mod normal neaccentuate: — articolele: die Gruppe. wieviel ? Welche Farbe ist das? Wieviel Blech brauchen Sie? .a. Labo­ rant. Prakti­ kant. die Probezeit 12. Techniker. Direktor. Folosiţi cuvintele de mai jos drept titluri pentru nume de familie la alegerea dv. -es. Konstrukteur. zu dem dritten Gebäude. > -e. Kollege. Exerciţiul 259. Herr. Sunetul -e slab [3] de la sfîrşitul cuvintelor. — cuvintele interogative: *' Wer ist das? Was zeigen Sie uns heute? Wo liegt das Werkstofflager ? — titlurile: Ingenieur Schneider.

II Pers.) m.206 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 262.1. (pe el. II Pers. I I I Plural Pers. III Forma de politeţe ihr euch euch sie ihnen sie Sie Ihnen Sie Exerciţiul 263. (pe el. le) personal Plural Pers. pronumele personal are următoarele forme: Pers. pe ele. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 264. ne) îl. La cazul acuzativ. II m N G D A ich mir mich du dir dich er ihm ihn Pers. I Singular Pers. f. n. Căutaţi în text prenumele personale şi stabiliţi persoana. îi. (pe tine. I Pers. I euch (pe voi. I I I Forma de politeţe Sie (pe dv.1. (pe noi. o) Declinarea pronumelui Singular Cazul Pers. (pe ea. II Pers. înlocuiţi substantivul „Lageplan" din propoziţia model cu cuvintele indicate în paranteză ! Completaţi propoziţia a doua cu pronumele personal corespunzător la cazul acuzativ ! .1. I Pers. vă) sie (pe ei. mich dich ihn sie es xms (pe mine. Exersaţi Werk — stoff Band — ring Preß — span Blech — schere Glimmer — folie Stangen — eisen Nicht — metall accentuarea corectă a cuvintelor! Iso — lier — stoff Transforma — to—renbau Appa — ra — tebau As — best — platte Perti — nax — platte Pro — f il — eisen E — lek — trowerke Mo — ment Prakti — kant Texto — lit Perti — nax 12. Pronumele personal (Completare) 12. mă) te) îl) o) pe ea. III f sie ihr sie n es ihm es wir uns uns Pers.

c. d. iar la persoanele I şi a Il-a coincide cu pronumele perso­ nal. ein Isolierstoff. ein Zeichenpapier. ein Behälter. e. Verbe reflexive 12. vier Schrauben). cazul acuzativ sau dativ. (Maistrul scuză greşeala) (Maistrul se scuză) E r nimmt ein Muster.2.2. ein Profileisen. ein Hammer. viele Zeichnungen. Die Techniker wenden das Strahlverfahren nicht an. ein Dorn. g. ein Bolzen. Pronumele reflexiv stă la cazul acuzativ sau dativ. f. Die Werkleitung benötigt den Lageplan. pronumele reflexiv stă la cazul dativ. în funcţie de raportul sintactic în care se află autorul acţiunii de verb: a) dacă autorul acţiunii este subiect -f. eine Kopie. Er nimmt sich ein Muster. Die Gruppe besichtigt das Werkstofflager. Repetaţi propoziţiile de mai jos.complement direct. b. zwei Stecker. .1. Sensul reflexiv este marcat prin pronumele reflexiv care urmează după verb şi care are numai pentru persoana a IlI-a singular şi plural o formă specială: „sich" = se.2. eine Skizze. (El ia o mostră) (îşi ia o mostră) 12. Der Chefingenieur begiüßt den Gast. 12. ein Lineal. Verbele reflexive arată o acţiune care se răsfrînge direct sau indi" rect asupra autorului ei. Exemple: nereflexiv reflexiv Ich frage den Lehrling: „Wo ist Ich frage mich: „Wo ist das das Voltmeter ?" Voltmeter?" ( î l întreb pe ucenic:) (Eu mă întreb:) Der Meister entschuldigt den Der Meister entschuldigt sich. Die Arbeiterin erfüllt die Planzahlen. pronumele reflexiv stă la acuzativ. Bringen Sie ihn bitte her! (eine Glimmer folie. einige Niete. Exerciţiul 265. ein Bleistift. h.2.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 207 Model: Dort liegt ein Lageplan. Der Praktikant bringt die Skizze her. Fehler. b) dacă autorul acţiunii este subiect + complement indirect la dativ. Der Direktor spricht mit den Gästen. înlocuind substantivele prin pronumele personal la cazul corespunzător! a. Der Ingenieur stellt die Gäste dem Direktor vor.

) eine Neukonstruktion ansehen. Er nimmt sich ein Muster. Sie nehmen sich ein Muster.2. Ich nehme mir ein Muster (Eu mă scuz) (Eu îmi iau o mostră) Du entschuldigst dich. 12. e. Wir haben uns verspätet. erklären — Sie — diesen Fehler — wie d. Er entschuldigt sich. Exemplu: sich (ac. Nu toate verbele reflexive din limba română sînt reflexive şi în limba germană şi invers. Sehen Sie sich diesen Apparat an ! — Priviţi (la) acest aparat ! Unele verbe reflexive prezintă deosebiri cu privire la cazul pronumelui reflexiv în limba germană faţă de cel din limba română. Ihr nehmt euch ein Muster. Wir nehmen uns ein Muster. sich (ac. unterscheiden —• Schwarzmetalle — Nichteisenmetalle — von b. Ich erinnere mich genau. subiectele fiind lucruri sau noţiuni care nu pot acţiona. halten — die Temperatur — auf 280°.) genau erinnern. Produsele se îmbunătăţesc din an în an. Am întîrziat.) aminti. Exemple: sich verspäten — a întîrzia.2. c. sich (ac. b.) erinnern — a-şi (dat. sich etwas ansehen — a privi (la) ceva.3. Exerciţiul 266. Du nimmst dir ein Muster. verändern — die Anlaßfarben — sehr c. îmi amintesc exact. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte punînd verbul la forma reflexivă! a.4. Sie entschuldigen sich.) in der Maschinenhalle befinden. în limbajul tehnic. Ihr entschuldigt euch. Wir entschuldigen uns. forma reflexivă este de obicei folosită în sens impersonal. Conjugaţi expresiile următoare la forma reflexivă ! a. Exemple: Das Werkstofflager befindet sich im dritten Gebäude. Depozitul de materiale se află în clădirea a treia. 12. verbessern — das Verfahren — jedes Jahr. sich (dat. . Exerciţiul 267. Die Erzeugnisse verbessern sich von Jahr zu Jahr.208 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exemple: Ich entschuldige mich.

) hineingehen = a intra. adverbele „her" şi „hin" sînt. Exemple: herausnehmen = a secate (afară). holen hinaus + : kommen. führen.. ! c. sehen. bringen. ! d.2. führen. Bringen Sie die Schere her ! — Aduceţi foarfecele aici ! hiniuhren — a cenduce (într-) acolo. Gehen Sie hin ! = Mergeţi acolo ! /»erbringen = a aduce aici. geben heraus + : kommen. legen. com­ puse cu prepoziţii sau adverbe.. führen hinein + : gehen.LEHRSTÜCK 12: IM WERK STOFF LA GER 209 12. Sensul lor specific se păstrează şi în aceste cembinaţii. stellen.: kommen.. führen. Gehen Sie bitte hinein! = Vă rog intraţi ! (Eu rămîn aici) Exerciţiul 268. „heraus" şi „hinaus" şi stabiliţi sensul lor exact. ! — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. schicken. explicind cine şi în ce situaţie ar putea să spună aceste propoziţii I a.. Adverbele „her" şi „hin" sînt de obicei compuse (separabil) cu verbe şi arată direcţia acţiunii în felul următor: a) „her" direcţia spre vorbitor: b) „hin" direcţia plecînd de la vorbitor: I < her hin Exemple: /zerkommen = a veni încoace. Bringen Sie bitte die Zeichnungen . stellen. führen. sehen. sehen hin -f : gehen. Transportieren Sie die Maschine . Exerciţiul 269. stellen. legen. Führen Sie bitte die Gäste .. 1/10} .3. bringen. Completaţi fragmentele de propoziţie alternativ cu „herein" „hinein". Fcarte frecvent. schicken. Formaţi verbe cempuse din următoarele elemente şi verificaţi sensul lor cu ajutorul cheii exerciţiilcr ! her -f : kommen. Schicken Sie einen Lehrling . Nehmen Sie die Zeichnung heraus ! = Scoateţi desenul (din mapă.. schicken. Adverbele „her" şi „hin" 12.3. din dulap etc. a merge înăuntru. leiten. schicken. bringen. führen.. . schicken. stellen. la rîndul lor.1. gehen. Genossin Sekretärin ! b. sehen. geben. formînd împreună particula separabilă a veibelcr. Führen Sie die Gäste hin ! — Conduceţi oaspeţii acolo ! 12.. Kommen Sie her ! = Veniţi încoace ! hingehen — a merge (într-) acolo.3. laufen. bringen. transportieren herein -f.

lecţia a 11-a punctul 11. -es ? care ? wohin ? = = încotro ? cînd? wann ? was für. întrebaţi pe rînd de cuvintele subliniate din următoarele propoziţii cu cuvîntul interogativ corespunzător! Pronunţaţi fiecare întrebare cu glas tare! Model. d. b. -e ? ce fel de ? = de ce ? warum ? = cu ce ? womit ? wofür ? = pentru ce ? worin ? = în ce ? wonach ? = după ce ? ş. .4. wer ? wen ? wohin ? Wer führt die Gäste ins Werkstofflager ? Wen führt Ing.a.5. Ingenieur Munteanu nimmt sich ein Muster. legate prin „und" au anumite părţi sintactice comune. 12.d. De aceea se recomandă memorarea lor cu toată atenţia. Cînd două propoziţii coordonate. Die Delegation aus Rumänien geht ins Werkstoff lager. Schneider die Gäste ? a. Schneider ins Werkstofflager ? Wohin führt Ing. Omiterea unor părţi sintactice 12.m. Im Büro des Direktors besprechen Sie die Neukonstruktion. ci se înlocuiesc fie prin pronume personale. ') v.5. e. Cuvinte interogative (sinteză) 12.4. Cuvintele interogative din limba germană încep toate cu „w" şi sînt.4. -e. ein. Ingenieur Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager.1) Exerciţiul 270. în majoritatea lor. cuvinte scurte care pot fi uşor confundate.1. c.210 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 12. aceste părţi nu se repetă în a doua propoziţie. was ? wie? = cum ? cît de ? = ce ? wer ? wieso ? = cum aşa ? = eine ? wen ? wieviel ? = pe eine ? = cît? wem ? wo ? = unde ? = cui ? z= wessen ? woher ? de unde ? = al cui ? welcher. Der Chefingenieur zeigt den Gästen ein modernes Verfahren. fie se suprimă. Wir beziehen dieses Jahr diesen Werkstoff aus Rumänien.

lagern.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 211 Exemplu: „Ingenieur Schneider nimmt aus dem Stahlschrank einen Lage­ plan heraus und (Ingenieur Schneider) legt ihn (den Lageplan) auf den Tisch. 12. b.6.) 2(N auf A) 2(N an A) sich belaufen sich erinnern Der Wert beläuft sich auf 4 Millionen Lei. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne. organisieren sich befinden. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne. A. sich 2(N loc. Ihr verspätet euch. herausnehmen herbringen. Formaţi cîte o propoziţie cu fiecare dintre verbele din tabela de mai sus. Die Kollegin erinnert sich an den Besuch. errechnen herausgreifen. Im Stahlschrank befinden sich die Zeichnungen für die Neukonstruk­ tion. benötigen. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple Wir gehen hinein. 1(N) hingehen. hergeben. von D) beziehen Exerciţiul 272. nehmen. den 3(N. sich begeben 2(N. c. hineingehen sich verspäten aufbewahren.A) Der Praktikant gibt die Schere her. Das Isolierungsmaterial befindet im Lager 2. Wir beziehen die Apparate von „Electroaparataj"-Werken. Der Direktor begiüßt die Delegation. Legaţi cîte două propoziţii prin „und" şi efectuaţi omisiunile şi înlocuirile necesare în a doua propoziţie! a. Platz zu nehmen. hinführen holen. Kollege Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. Exerciţiul 271. Respectaţi valenţa verbelor! . Der Direktor bittet die Delegation. Führen Sie die Delegation hin.

. Was zeigt ihnen Ing. Apparate . plăci de azbest. — eisen : Profil ... — muster : Bau ...... — stoff : Isolier . .. ... Welches Werk hat noch ein ähnliches Lager ? j .. în care depozit depozitaţi celelalte materiale ? d. Woher bezieht das Werk die Bandringe? k. Vreţi să vedeţi (sich ansehen) materialul din depozitul al doilea ? c. Avem nevoie..212 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 273. Motoren .. Beden ........ Eisen ... Wie ist das Werkstofflager organisiert ? h. Kunstpreß . T .. Wofür benötigt man die dicken Pertinaxplatten ? Exerciţiul 274..Stangen . Munteariu mitnehmen ? 1.. . colaci de bandă....Stahl . Duceţi-vă şi aduceţi-vă o mostră. Auto­ mobil. Răspundeţi! a. Farben .. Werk .... . Kupfer . Werkzeug . Was bringt der Praktikant ? m. Messing .Metall .. .. din fier.... Metall . Maschi­ nen . . Aduceţi mostrele materialelor din depozitul 1 aici.Montage .. b. noi primim (beziehen) numai fier profilat şi fier în bare. Werkzeug . f. . Transformatoren ... de materiale izolante ca hîrtie izolantă. . . . . Druck .Band. . plăci de pertinax şi textolit. Lager .. Motoren .Magnet .. — ring : Band . Telefon . Was besichtigen die Gäste ? d.. Schneider ? c..... e.. folie de mică.. . h..Tisch .. Uzina noastră vă livrează acum tablă. — lager : Haupt .. . Was befindet sich im Lager 1 ? i.Eisen .. (sinteză) Traduceţi în limba germană ! a.. Papier .. .. .... . Wo liegt das Werkstofflager ? e. . mai ales. .Asbest ... .Gußeisen. Formaţi cuvinte compuse cu următoarele cuvinte de bază ! Rostiţi cuvintele cu glas tare împreună cü articolul lor! — bau : Flugzeug . Exerciţiul 275...... .. Welche Werkstoffe lagert man im Lager 2 ? n. Schichtpreß . Maschinen ... . Wo befindet sich die Gruppe von Ingenieuren und Technikern ? b. g.. Druck .. . .. Wie hoch ist der Wert der Werkstoffe ? g.. — platte : Pertinax ... U . Povestiţi textul lecţiei! Exerciţiul 276.. Was will sich Ing. . din alamă şi alte metale neferoase... ..... De la uzinele dv. Was lagert man im Hauptlager ? f.. (sinteză). .. .... . Vă rugăm să intraţi în depozitul principal...

însuşirea calitatea precum şi abaterea de la dimensiune abaterea de la greutate Republica Federală Germania Republica Democrată Germană prescripţia . a spune din acestea semifabricatul numărul mare. Sie sind in fast 8 ' allen Ländern genormt 9). 2 ÜBER WERKSTOFFE Die Werkstoffe und Rohstoffe1'. Abmessungen sowie14) Maß-15' und Gewichtsabweichungen16). materialul materialul de bază prelucrarea a numi.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 213 D. Lectura suplimentară Nr. Man nennt *' einen Teil davon 5) auch Halb­ fabrikate 6). Materialien sind Ausgangsstoffe2' für die weitere Verarbeitung3'. mulţimea aproape normat norma a se referi proprietatea. bzw. Die Normen 10) beziehen u ) sich auf Eigenschaften 12). In der BRD 17) und der DDR 18) bezeichnet man diese Vorschriften 19) als Vocabular 1) der Rohstoff 2) der Ausgangsstoff 3) die Verarbeitung 4) 5) nennen davon 6) das Halbfabrikat 7) die Unzahl 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die fast genormt Norm sich beziehen Eigenschaft Güte sowie Maßabweichung Gewichtsabwei­ chung BDR Bundesrepu­ blik Deutschland DDR Deutsche Demokratische Republik Vorschrift die die die die die materia prima. Güte 13) . Es gibt eine Unzahl" von Werkstoffen.

Es ist deshalb 24) das Bestreben Z5) der Konstrukteure und Technologen. 20) sich anpassen. a se strădui peste aceasta. den Materialbedarf 26> so klein als möglich 2 . silinţa consumul de materiale posibil pe cît posibil a se osteni.214 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER DIN (Deutsche Industrie Normen). ) zu halten. 21) allgemein 22) der Fortschritt 23) der Kostenanteil 24) deshalb 25) das Bestreben 26) der Materialbedarf 27) möglich als möglich 28) bemühen 29) darüber hinaus 30) die Materialemsparung a se adapta în general progresul cota-parte a cheltuielilor (preţul de cost) de aceea strădania. Die Normen verändern sich von Zeit zu Zeit und passen 20) sich dem allgemeinen 21) technischen Fortschritt 22) an. Der Kostenanteil 2 3 ) der Werkstoffe ist bei fast allen Erzeugnissen sehr hoch. afară de aceasta economia de materiale . Materialeinsparungen 30> zu erzielen. Die Belegschaften der Werkstätten bemühen z 8 ) sich darüber hinaus 2 9 ) .

V. 3. Eine bestimmte Spannung im Stab.Lehrstück Nummer 13 DIE W E R K S T O F F P R Ü F U N G A. Statische Prüfverfahren. 2. Das Verhalten oder die Verfor­ mung des Probestabes bei steigender Belastung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve entsprechend aufgezeichnet.4. 7. V. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu piüfen. 13. Text Zweck der Werkstoffpiüfung ist es. V. Bei der Zerreiß­ probe muß aber die Elastizitätsgrenze überschritten werden. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. und zwar die Elastizitäts­ grenze. Explicaţii. Es * werden 2) zur Piüfung der verschiedenen > Eigenschaften vielseitige Prüfverfahren angewendet 3) . Es werden nun einige Verfahren kurz beschrieben: a. «) V. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werk­ stoffes ermittelt.1. 1. Zerstörungsfreie Prüfungen. Elektrische Piüfungen usw.6. 13. Explicaţii. darf nicht überschritten werden. Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. punctul punctul punctul punctul 13. Zug.2. de verificat Explicaţii. Dynamische Piüf verfahren. . A. Technologische Prüfungen. 13. sondern auch die Streckgrenze. Aus dem Zerreißversuch wird nicht nur die Zugfestigkeit. wenn der Stab zerrissen werden soll.l).3. sonst 6) wird eine dauernde Dehnung oder plastische Verformung festgestellt. 1) 2/ 3) i) 5) V. = Explicaţii. 6. Im folgenden') wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Piüfverfahren gegeben. Explicaţii.oder Zerreißversuch Ein Probestab aus dem zu prüfenden 5 ) Werkstoff wird in eine Werkstoffprüfmaschine eingespannt und zunehmend bis zum Zerreißen belastet (Abb. punctul 13. 5.

amănunţit privirea de ansamblu. Explicaţii. -e die Ermittlung. trecerea în re­ vistă determinarea compoziţia.2 nicht erhalten.5. So wird er durch die Meßinstrumente nicht gemessen. punctul 13. -en die Zusammensetzung. 2) dann werden in den Stromkreis die Meßinstrumente eingebaut. B.2) proba. Vocabular Werkstoffpiüfung. (Abb. -en verschieden vielseitig das Prüfverfahren. Die Mittelwerte ergeben dann ein genaueres Resultat. Durch die Schutzelektrode 3 wird (°. controlul. -en Eigenschaft.216 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG b. U f V 'Probe Genaue Meßwerte bei Werkstoffprü­ fungen werden nach einmaligem Versuch Abb. I . darum werden diese nicht nur einmal 1) .folgend im folgenden ausführlich der Überblick. calitatea aici: verb auxiliar (v. Prüfung des inneren Widerstandes elektrisch nichtleitender Werkstoffe Es wird der Probekörper in das Prüfgeätr zwischen die Elektroden 1. -s. denn die ringförmige Schutzelektrode führt den Strom wieder in den Stromkreis ^pannungs^ue'M zurück. examenul diferit. sondern zweimal. -(e) s. punctul 13. verificarea. dreimal oder mehrfach wiederholt. Prüfungen bei schwingender Beanspruchung der Werkstoffe oder Schalt­ versuche an elektrischen Apparaten werden deshalb 10 Millionen mal und noch mehr wiederholt. und 2 gebracht. -en statisch dynamisch J die der die die încercarea materialelor scopul prelucrarea proprietatea. -en Zweck. compunerea static dinamic ) v.W das Messen des Oberflächenstromes verhin­ dert. -en werden (i) die Prüfung. deosebit multilateral procedeul/metoda de verificare următor în cele ce urmează detaliat. Aus den Meßwerten wird der innere Widerstand errechnet. -(e) s. -e Verarbeitung. însuşirea.

f. a determina. a depăşi altfel permanent alungirea plastic a constata. -n einspannen zunehmend belasten bis zu das Zerreißen. das Verhalten. -s. -en die Brucheinschnürung. a nota anumit bara şi anume limita de elasticitate a păşi peste. -en ermitteln inner încercarea la rezistenţă oscilant sarcina tehnologic nedistructiv electric a descrie încercarea la întindere / la tracţiune încercarea la rupere epruveta.e und zwar die Elastizitätsgrenze. die Verformung. -e der Probestab. -en plastisch feststellen wenn zerreißen (zerrissen) die Zugfestigkeit. -(e) s. a însemna. -n überschreiten (überschritten) sonst dauernd die Dehnung. .pl. a stabili dacă a rupe rezistenţa la întindere/la tracţiune limita de curgere alungirea la rupere gîtuirea relativă la rupere a afla. -n die Form. a fixa crescînd a încărca pînă la ruperea comportarea deformarea crescînd maşina de încercare a rezistenţei la rupere forma curba corespunzător a înregistra. f. -en die Streckgrenze. -en steigend die Zerreißmaschine. -(e) s. -n die Bruchdehnung.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 217 die Festigkeitsprüfung.e die Werkstoffprüfmaschine. bara de probă maşina de încercat materiale a strînge. -en technologisch zerstörungsfrei elektrisch beschreiben (beschrieben) der Zugversuch. -n entsprechend aufzeichnen bestimmt (e) der Stab. a stabili interior . pl. . -(e) s. -(e) s. -s. -en schwingend die Belastung. -en die Kurve. -e der Zerreißversuch.

-es. de la bringen) der Stromkreis. . a monta electrodul de gardă/de protecţie curentul de suprafaţă a împiedica. globul pămîntesc electrodul adus circuitul electric /de curent a aşeza.e verhindern denn ringförmig der Strom. de la „m der Meßwert. (e) s. -s. -s das Galvanometer 1 '. -s die Erde x>. din această cauză o dată de două ori de trei ori de mai multe ori a repeta valoarea medie a rezulta rezultatul solicitarea proba de comutare de aceea. din această cauză mai mult J ) Cuvintele din Abb. -(e) s. -n die Elektrode. ergeben) das Resultat. -e einbauen die Schutzelektrode. 2 .e zurück so gemessen (part. circular curentul înapoi aşa. unic încercarea. . a opri căci. perf. -(e) s. -e ergeben (i. -en der Schaltversuch.das Prüfgerät. -(e) s. . erhalten) darum einmal zweimal dreimal mehrfach wiederholen der Mittelwert. -n gebracht (part. experienţa. -e erhalten (ä. -n der Oberflächenstrom. -(e) s. -(e) s.218 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG der Widerstand. deoarece. a afla prin calcul o singură dată. -(e) s. în felul acesta ") măsurat valoarea măsurată a calcula. astfel. -e die Spannungsquelle 1). de la viel) rezistenţa rău conducător epruveta aparatul de verificat sursa de tensiune voltmetrul galvanometrul pămîntul. -e die Beanspruchung.e nichtleitend der Probekörper. -e deshalb mehr (comp. -(e) s. perf. -(e)s. întrucît inelar. -e errechnen einmalig der Versuch. en der Spannungsmesser 1). proba a obţine de aceea.

Exersaţi şi reţineţi accentuarea corectă a cuzintelcr lungi din textul lecţiei ! Căutaţi şi alte exemple din rubrica „vocabular" ! J_ _ _ _ J _ _ _ L _ _ _ Über — blick Zer — reiß — versuch Ober —flächen—ström Zug — versuch Zer — reiß — maschine Werk — stoff — piüfung Schalt — versuch Ver — such Bruch — ein — schnürung 13.a. Feld. beschrei­ ben. zunehmend. Explicaţii şi exerciţii 13. [-k]. Flugzeug Exerciţiul 279. Literele -b. Participiul perfect al verbelor are următoarele caracteristici formale: — Prefixul ge. E-t]Exerciţiul 278. nichtleitend •— g: Weikzeug. x > Cu excepţia combinaţiilor -ig [Ic] şi ng [n] (v. Zahnrad. steigend." sînt participiile perfect ale verbelor „anwenden. Participiul -perfect al verbelor 13. folgend. belasten s. gegeben. în funcţie de conjugarea de care aparţine verbul.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 219 C. — d: Widerstand. punctul II. şi tabelul din capitolul introductiv „Parti­ cularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". eingespannt. -d la sfîrşitul cuvintelor se pronunţă [-p]. litera g). — Desinenţa -t sau -en. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului -ng [//] la mij­ locul şi sfîrşitul cuvintelor! Dehnung — Dehnungen Legierung — Legierungen Prüfung •— Piüfungen Umdrehung — Umdrehungen Belastung — Belastungen Leistung — Leistungen Verarbeitung — Verarbeitungen Spannung — Spannungen Abbildung •— Abbildungen Rechnung — Rechnungen 13. dauernd.1. . 13. Cuvintele „angewendet.a.la verbele care sînt accentuate pe prima silabă. belastet s. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanelor finale! — b: Probestab. (vezi tabelul).0.". avînd forme şi funcţii foarte diferite.0. -g11.1.1. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 277. einspannen. schwingend.1. — Schimbarea vocalei radicale (Ablaut) la majoritatea verbelor care au desinenţa -en la participiu. beschrieben. forme verbale de o importanţă deosebită pentru texte tehnice. geben.1.2.

-as B R — O W IL» .SB « 'S Xl > X! M < D C < Ü XJ N .1 (LI *+-< « ţ « gg. «fiii' um I I I I I I I I I I I I 6 i i I I i i fi I I I I II v ä Ulli! ^'S S 3 - u Ö . JJ « ao ce I I M H _ I I d d u <l> auiiä înţnţuţAno jntndaaus EJ lisS.U O D •s g o H e r i3 rt „ d 5 — Ü •" 0 u a •*-> * o H cc Q< r c -3 •g x » ö o 3 g-s-s.J3A) 3? — inxjjaid n o (ţqEţis u a n i d ţ p a p ţE a d aţBnţuaaaB sqjaA) aS — ţnxijaid p i p j .220 LEHRSTÜCK 13: D I E W E R K S T O F F P R Ü F U N G fffl '5 o ö3 £§ i 8i$ 3 v Q 00 c« in o OJ U U U V BD BD 00 60 BD 0 0 Ifi 6ß 3> 3 C C « ü O 2 41 oo & N ^ ™ 4J 0) « 40 JJ 00.M 007s bo rt 8 Ü L dl« O î • 4) • ootfl g .5 Ö a s a U S 3 S 6 S S «-Ş »• I I I I I I ö d I I I I I I l) C « ö d I I II II O p-t a %£ s .O 0 0 : 3 3 1 J3 "3 | P< cS alten lassen rgeben ekomm :allen m.00 60 6 0 £ P .5 "3 S 1 1 «iX J! « > S « oi cg eg V .B g ö ca S CJ o X I Ö tuO tfl (O N XI N .0 d fi -S d .H -S •g«S.g *0> CC S H ' S CC X l HJ Ö§ o§ •o ö f j ' S 8 • S 1 1 'S •a g"2 a S B-iE-8 5jţqei«dos eţnoiţacd ţ d n p (ţqcţis Btnud ad aţEnţuaooB aq.-H U fl ü « •33 o g § . 5 c «) C w ä> ^S (11 Ö i £ i gvg 6 S.5 ai1 I I I I I d S 1) ^4 «J ß ß Ö tutu M M I ! fi a> I M X> eg u cg O "O B J3 v 8 k.g s a l-a •¥ I & g> ci .

Exemple: sich befinden (befunden) = a se afla (aflat) hineingehen (hineingegangen) = a intra (intrat) beziehen (bezogen) = a primi (primit) Exerciţiul 280.3. sein — gewesen s. Vocala după infinitiv vă indică in ce fel se modifică vocala radicală a participiidui perfect. deoarece ne interesează mai mult acţiunile verbale şi obiectele lor decît cei care efectuează acţiunile. analysieren funktionieren sagen brauchen antworten gehören schicken dienen arbeiten haben stellen drehen suchen aufzählen herstellen einführen ausbauen konstruieren transportieren entschuldigen befestigen erfüllen kontrollieren unterteilen begrüßen leiten verarbeiten erklären verändern besichtigen liefern erzeugen besuchen erzielen machen verbessern bestimmen exportieren montieren verwenden bezeichnen fragen planen vorstellen bohren rechnen zeigen führen Exerciţiul 281. se recomandă a se memora odată cu infinitivul şi participiul perfect al verbelor format cu desinenţa -en. dürfen -— gedurft •— (avut voie).sau nu. Formaţi participiul! herausgreifen (i) erscheinen (ie) steigen (ie) befinden (u) gewinnen (o) besprechen (o) sprechen (o) unterscheiden (ie) liegen (e) schmelzen (o) gleichen (i) schleifen (i) 13. Următoarele verbe învăţate formează participiul perfect cu desinenţa -t. cu sau fără schimbare de vocală. diferenţiate în tabela de mai sus. în limba germană există diferite posibilităţi de exprimare impersonală: . können — gekonnt — (putut). Unele verbe neregulate nu se încadrează în cele 9 tipuri de for­ mare a participiului perfect.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 221 13. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce cu care desi­ nenţă se formează participiul perfect şi dacă acesta prezintă schimbare de vocală sau nu.1. adică autorii acţiunilor.1. Formaţi participiul perfect. 13.2.a. în textele tehnice predomină modul de exprimare impersonal.2.1. fiind mai puţin numeroase. Diateza pasivă 13. Exemple: bringen — gebracht — (adus). müssen — gemußt. Controlaţi după criteriul accentuării (pe prima satt pe altă silabă) dacă participiul are şi prefixul ge.4.

sau se aduce) wird verwendet.3. punctul 5. diateza pasivă se supune obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţia principală. Aici se dă — sau: este dată o privire de ansamblu asupra procedeelor de verificare. Diateza activă Autorul Acţiunea Obiectul Die Laborantin Man Wir bringt verwendet erzielen die Analyse Isoliermaterial gute Resultate Obiectul Diateza pasivă-^ Acţiunea Die Analyse (Analiza Das Isoliermaterial (Materialul izolant Gute Resultate (Rezultate bune wird gebracht. este adusă. este folosit. — cu pronumele „ m a n " 2 ' : Man schmilzt das Metall im Induktionsofen. lecţia 5.4. sînt obţinute. Fiind o formă verbală compusă din mai multe elemente. .2.212 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG — cu pronumele „es" 1): E s ist Zeit. 13. iar participiul perfect la sfîrşitul propoziţiei. werden erzielt. punctul 10. a D v.2. lecţia 10.2.2.6. = Se topeşte metalul în cuptorul de inducţie. Formele verbului auxiliar „werden" la indicativul prezent sînt: ich werde wir werden du wirst ihr werdet er wird sie werden 13. — cu diateza pasivă. Exemple: Hier wird ein Überblick über Prüfverfahren gegeben. ! 13. Diateza pasivă se formează din verbul auxiliar „werden" + par­ ticipiul perfect al verbului despre care este vorba. = Este timpul. ) v. Verbul auxiliar stă la început (în locul I I sau I). sau: se folo­ seşte) . sau: se obţin). Diateza pasivă este acea formă verbală care ne permite să indicăm acţiunile verbale şi obiectele lor fără a face vreo aluzie la autorul acţiunii.2.2.

fiind subiect gramatical. Exemple: Die Eigenschaften sollen geprüft werden.6. zählen. e. entschuldigen. c. schicken. vorstellen. angewendet werden. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden gebracht werden. Conjugaţi următoarele verbe la diateza pasivă! verhindern.. Man zeichnet die Verformung in Form einer Kurve auf. Exerciţiul 284. ansehen. Genaue Meßwerte werden nach einmaligem Versuch nicht erhalten.5. d. Exerciţiul 283. Valori exacte de măsurare nu se obţin la o singură încer­ care.LEHRSTÜCK ' 3 : DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 223 Der Probestab wird in eine Maschine eingespannt. a IlI-a plural de la anwenden. begrüßen. f. şi indicaţi infinitivul activ şi pasiv al verbului respectiv! Model: Werden . Man belastet den Probekörper * bis zum Zerreißen. însuşirile urmează să fie examinate. h. între altele. 13. Man spannt einen Probestab 1} in die Werkstoffprüfmaschine. bezeichnen. Diateza pasivă are şi un infinitiv special care se foloseşte. sau: este fixată într-o maşină). . Man beschreibt einige von diesen Verfahren. Fiind o modalitate de exprimare impersonală. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. Comportarea epruvetei se notează.2. > g. Man wendet vielseitige Prüfverfahren an. Căutaţi în text formele de diateză pasivă. D.. Man prüft die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften. hinführen. Man gibt hier einen Überblick *' über Prüfverfahren. holen. Limita de elasticitate nu are voie să fie depăşită. Exemple: Das Verhalten des Probestabes wird aufgezeichnet. Werden die wichtigsten Verfahren hier kurz beschiiebcn ? Aici sînt descrise—sau: se descriu pe scurt cele mai impor­ tante procedee ? 13. angewendet: pers. Infinitivul diatezei pasive se formează din infini­ tivul verbului „werden" precedat de participiul perfect al verbului în cauză.2. (Epruveta se fixează. diateza pasivă este tradusă în limba română de obicei prin forma impersonală reflexivă (cu „se"). l ) în propoziţia transformată apare la cazul nominativ. be­ suchen. identificaţi per­ soana şi numărul lor. după verbele modale. Epruveta trebuie să fie aşezată între electrozi. Man überschreitet die Elastizitätsgrenze. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă! începeţi propoziţia cu partea sintactică subliniată! a. Exerciţiul 282.

Pe lîngă funcţia sa de pronume personal şi impersonal 1 '. steigender. Der Direktor begrüßt die ausländische Delegation. Este important a se readuce curentul de suprafaţă în circuit. entspr echen— J > v. în textele tehnice.3. stînd la începutul propoziţiei în locul subiectului propriu-zis. zunehmen — a creşte. die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften zu prüfen. Der Ingenieur baut das Meßinstrument in den Stromkreis ein. Pronumele „es" poate fi şi corelativ (înlocuitor. de diateza pasivă. steigen — a urca.3. c. Se introduce corpul de probă în aparatul de verificat. Wir wiederholen die Schaltversuche 10 Millionen mal.1. Der Techniker bringt den Probekörper in eine Zerreißmaschine. schwingen — a oscila.4. . Exemple: Zweck der Werkstoffprüfung ist es. b.224 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 285. reprezentant) al unei propoziţii secundare sau al unui infinitiv prepoziţional. f. „folgen — a urma. Sînt descrise aici cîteva procedee pe scurt. Scopul verificării materialelor este să se examineze proprie­ tăţile lor. pro­ numele „es" mai poate fi subiect dublu. schwingenden." sînt participiile prezente ale verbelor. Exemple: Es werden hier einige Verfahren kurz beschrieben. Es wird der Probekörper in das Prüfgerät gebracht. Die Arbeiter und Techniker wenden verschiedene Verfahren an.2. evitînd indicarea autorului (subiectului)! Model: Der Laborant prüft den Werkstoff im Labor. Pronumele „es" (Completare) 13.1 şi lecţia a 10-a. lecţia a 2-a punctul 2.1. Participiul prezent 13. e.2. Der Werkstoff wird im Labor geprüft.2. de obicei. Wichtig ist es. Nici în această situaţie nu se traduce. a.a. punctul 10.4. 13.3. den Oberflächenstrom in den Stromkreis zurück­ zuführen. „es" nu se traduce. în acest caz. pronumele „es" în această funcţie este urmat. Cuvintele „folgenden. zunehmend. Redaţi cu ajutorul diatezei pasive conţinutul următoarelor propoziţii. d. care urmează după predicat. Die Belastung überschreitet die Elastizitätsgrenze. 13. 13. ent­ sprechend s.

Exemplu: Der Probestab wird zunehmend belastet — epruveta se încarcă crescînd. entsprechen — das Verfahren e. Folosit ca adverb pe lîngă verbe. Exerciţiul 286.... leiten .4. e. entsprechen : Der .. 13. dauern — die Beanspruchung Exerciţiul 287. . zerreißen — der Probestab d. care înlocuieşte desinenţa infinitivului. zunehmen — der Widerstand b. . legaţi-le ca atribut de substantivele alăturate şi traduceţi sintagmele astfel formate! a. überschreitend = care depăşeşte). sau se tra­ duce cu o propoziţie relativă (d. rechnen und messen : Man ermittelt den Wert . Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze c. eine dauernde Dehnung — o lungire permanentă. Exemple: bei schwingender Belastung = în condiţiile unei sarcini osci­ lante . .. und . ex.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 225 a corespunde. Participiul prezent poate fi folosit ca atribut pe lîngă substantive. (1/103 * .. Exemple: bei entsprechender Belastung = la o sarcină corespunzătoare.. -ant(ă) din limba română. = Epruveta se încarcă crescînd. adică forme verbale care sînt folosite ca adjective sau adverbe arătînd acţiunea în curs de desfăşurare. f. continuu).. Treceţi sintagmele de mai sus l a plural! Exerciţiul 288. d. steigen — die Temperatur c. .. stehen : Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern. pe care apoi le traduceţi ! Model: Man belastet den Probestab dauernd. participiul prezent rămîne nedeclinat şi poate fi tradus şi cu gerunziul românesc. Formaţi pariicipiile prezente de la următoarele verbe. .4.3.. . Der Probestab wird zunehmend belastet..2. führen : Das Werk ist in der Produktion . dauern : Man belastet den Probestab . b.. folgen — die Prüfung f. : Dieser Werkstoff ist elektrisch . Semnul formal caracteristic participiului prezent este desinenţa (-e)nd.. Exemple: entsprechen entsprechend = corespunzător dauern dauernd = permanent schwingen schwingend = oscilant zunehmen zunehmend = crescînd überschreiten überschreitend = care depăşeşte 13. 15 — Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. . în cazul acesta el se declină ca orice adjectiv şi corespunde cu adjectivele terminate în -tor(toare) sau -ent(ă). a. . (Se încarcă ... Formaţi participiile prezente de la următoarele verbe şicompletaţi cu ele propoziţiile alăturate.

2. Der Versuch wird wiederholt. apoi predicatul (forma finită). Wir wendeten das Verfahren schon an.6. Pentru a arăta multiplicitatea unei acţiuni sau unui lucru.3. Ele sînt invariabile. se folosesc numerale multiplicative..5. care este de fapt substan­ tivul „das Mal = data. (5) f. Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii coordonatoare 13. sondern auch urmează subiectul (sau altă parte sintactică). (2) c. Ich frage sie immer.6. sieben — siebenmal = de şapte ori. zwei — zweimal = de două ori.1. hundert — hundertfach = de sute de ori. aber.. Exemple: eins — einfach = simplu. sondern. Aceste numerale se folosesc ca adjective sau adverbe. darum. (6) d. Sie müssen den Versuch wiederholen. Exemplu: eins — einmal = o dată. von dreifachem Wert = de valoare triplă. Exemplu: ein einmaliger Versuch. (4) b. zwanzig — zwanzigmal = de douăzeci de ori. Cuvintele „und. oara". Exemple: eine sechsfache Wiederholung = o repetiţie de şase ori. înzecit. denn. Sie können diesen Meßwert auch erhalten. oder. Muß ich Ihnen das erklären ? (3) e.1. denn. 13. dann. allein.5. ja. Completaţi următoarele propoziţii cu numerale iterative corespunzătoare cifrei date în paranteză! a.a" sînt conjuncţii care leagă (coordonează) propoziţii principale. (10) 13.5. Aceste numerale se numesc numerale iterative. compuse din numeralul cardinal + -fach.226 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 13. deci ordinea normală cu predicatul în locul II. aber. 13. oder. Numerale compuse 13. zehn — zehnfach = de zece ori. Ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie după aceste conjuncţii este diferită. . După conjuncţiile und. Exerciţiul 289.5. Numărul de repetare a unei acţiuni este indicat prin numerale compuse din numeralul cardinal respectiv + -mal. Numeralele iterative pot fi transformate în adjective cu ajutorul sufixului -ig. nicht nur . sonst ş. deshalb.

Model: ermitteln: So ermitteln wir den Mittelwert. deci avem inversiune. Wir haben den Meßwert festgestellt.7. Valenţa verbelor t 13.1. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la diateza pasivă ! Model: Der Mittelwert wird ermittelt. Valoarea de măsurare trebuie să fie exactă. denn der Meßwert ist nicht genau. (aber) b. Cu excepţia verbului „zerreißen" care aici are valenţa 1(N). cer un com­ plement direct la acuzativ. căci valoarea de măsurare nu este exactă. Respectaţi regula cu privire la ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie! a. Man braucht das elektrische Prüfgerät nicht. Formaţi cu fiecare dintre cele 15 verbe noi ale lecţiei cîteo propoziţie cu subiecte şi complemente la alegerea dv. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. Wir wollen seinen Widerstand messen. Bringen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. Wir brauchen die Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung.7. Exemple: anwenden: Wir wenden dieses Verfahren an. Der Meßwert muß genau sein. (denn). toate verbele noi ale lecţiei de faţă au indicele de valenţă 2(N. (oder) d. Der Meßwert ist nicht genau. e. Eine dauernde Verformung tritt ein. (darum) 13. Legaţi cele două propoziţii date prin conjuncţia indicată în paranteză. (sonst) c. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. feststellen: Man stellt ein besseres Resultat fest. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. deci sînt verbe tranzitive care. Repetăm încercarea. pe lîngă subiect. . Exerciţiul 291. dar poate fi şi bivalent. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. altfel repetăm încercarea. (sondern) f.A). Exerciţiul 290. sonst wiederholen wir den Versuch. Exemple: Wir wiederholen den Versuch. Der Versuch wird noch einmal wiederholt. Exerciţiul 292.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 227 După celelalte conjuncţii coordonatoare urmează predicatul.

Wie erhält man genaue Meßwerte ? p. Welches ist der Zweck der Werkstoffprüfung ? b. Căutaţi în text substantivele formate cu sufixul -ung x) şi stabiliţi de la care verbe provin. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. lecţia a 7-a. Folosiţi procedeul de verificare static sau dinamic ? c. Ce (welches) procedeu serveşte la determinarea rezistenţei la întindere ? f. Wie lange muß der Probestab bei der Zerreißprobe belastet werden ? g. Wohin muß der Probekörper gebracht werden ? m. Welches sind die wichtigsten Prüfverfahren ? e. b.6. Was ist eine Zug. Warum müssen Schaltversuche oder Proben bei schwingender Belas­ tung so vielmal wiederholt werden ? Exerciţiul 294 (sinteză). Wann tritt eine dauernde Dehnung des Probestabes ein ? i. punctul 7. Cum se împiedică măsurarea curentului de suprafaţă ? g. Was ist eine plastische Verformung ? j . e. Wie errechnet man den inneren Widerstand ? o. * v. Exerciţiul 295 (sinteză). curentul de suprafaţă este reintrodus în circuit. > . Nu este voie să se depăşească limita de elasticitate. Wie zeichnet die Zerreißmaschine die Verformung auf ? h. Wozu dient die Schutzelektrode? n. Was stellt man in der Werkstoffprüfung fest ? d. — zusammengesetzt — zusammensetzend. Prin electrodul de gardă. Was für Prüfverfahren werden angewendet ? c.oder Zerreißprobe ? f. Indicaţi infinitivul şi participiile verbului respectiv ! Model: Die Verformung — verformen -— verformt — verformend die Zusammensetzung — zusammensetzen. Welche Eigenschaften werden im Zerreißversuch ermittelt ? k. Ce se fixează în maşina de încercat materiale ? d. Traduceţi în limba germană ! a. Wievielmal werden Schaltversuche an elektrischen Apparaten wie­ derholt ? r.228 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 293 (sinteză). Dăm în cele ce urmează o scurtă privire de ansamblu asupra proce­ deelor de verificare. Womit prüft man den Widerstand elektrisch nichtleitender Werk­ stoffe ? 1.

Das Gerät wird von einer Trockenbat- Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7) 8) 9) 10) immer mehr Gütekontrolle Fertigung Abnahme Werkstück Ultraschall Röntgenstrahl Gammastrahl Gerät Serienfertigung Ultraschallverfahren 11) transportabel 12) gestatten 13) die Eisenbahnschiene 14) besitzen 15) rechteckig 16) die Oszillographenröhre 17) gewöhnlich die die die das der der der das die das tot mai mult controlul calităţii producţiei fabricaţia recepţionarea piesa ultrasunetul raza Roentgen raza gama aparatul fabricaţia în serie procedeul cu ultrasunete transportabil a permite şina de cale ferată a poseda dreptunghiular tubul catodic (de oscilograf) obişnuit . werden durch elektromagnetische Verfahren. wie z. Werkstoffe oder Werkstücke 5) . Lectura suplimentară Nr. 3. ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG Zerstörungsfreie Prüfverfahren werden immer mehr * in der Gütekon­ > trolle 2). Es arbeitet nach dem Ultraschallverfahren 10) ist leicht transportabel n ) und gestattet 12) auch das Prüfen großer Stücke wie z. Eisenbahnschienen13). mit Röntgen.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 229 D. mit Ultraschall 6) .B. auch Gußteile. Ein modernes Gerät 8) zur Prüfung von Werkstücken wird der Industrie für Serienfertigung 9) geliefert.oder Gammastrahlen 7) zerstö­ rungsfrei geprüft.B. der Fertigung 3) und Abnahme 4) angewendet. Das Ultraschall Defektoskop besitzt 14) eine rechteckige 13) Oszillographenröhre 16) wodurch seine Abmessungen etwa 30% kleiner als gewöhnlich 17) sind.

a construi .230 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG terie 18) gespeist 1 9 ' und kann bei Temperaturen von •—10 °C bis + 6 0 ° C verwendet werden. Das Ultraschall Defektoskop Unipan 510 20) hat das Institut für Technik der Polnischen Akademie der Wissenschaften 21) ent­ wickelt 22'. a mînca denumirea tipului ştiinţa a dezvolta. a proiecta. 18) die Trockenbatterie 19) speisen (în tehnică) 20) Unipan 510 21) die Wissenschaft 22) entwickeln bateria uscată a alimenta.

Etwa 30% sind Drehmaschinen wie z. geben Sie mir mal den Katalog der neuen Portal­ fräsmaschine". Radial­ bohrmaschinen und daneben Schleifmaschinen von verschiedener Bauart.und Bohrhaltern bewegt ?" Schneider: „Doch. Schneider. Lehmann: „Ich habe gestern die Betriebsanleitung von Ing.1. wir haben keine zweite gekauft. ." Munteanu: „Haben Sie keine automatischen Drehmaschinen im Betrieb?" Schneider: „Doch. Kollege Munteanu. haben Sie noch so eine Werkzeugmaschine gekauft ?" Schneider: „Nein. Er hat auch den Katalog genommen". Krause geholt. wir haben welche 2 '. Explicaţii. Diese Maschine ist eine Sonderbauart. Schneider: „Doch. „wir sind nun in die größte Halle unseres Werkes eingetreten 1). Das Werkstück liegt etwa einen Meter 3 ' hoch über dem Boden auf dem Maschi­ ! nentisch festgespannt". Meister Lehmann. Einspindeldrehautomaten. Karusseldrehmaschinen usw. Lehmann: „Ich habe keinen. punctul 14.Lehrstück Nummer 14 DIE WERKZEUGMASCHINEN A. 11 2) 3) v.B. das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. Wir haben hier fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt1'.3. sagt Ing. Dort rechts sehen Sie Revolver­ drehmaschinen. v. Mehrspindeldrehautomaten und numerisch gesteuerte Drehmaschinen. punctul 14. Hier links haben wir eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen aufgestellt: Universalfräsmaschinen. Munteanu: „Wird da nicht das ganze Portal mit Fräs. punctul 14. Sie hat viel Geld gekostet".: Universaldreh­ maschinen. Explicaţii. Sie müssen einen haben". ' •' Georgescu: „Kollege Schneider. Explicaţii. Kollege Schneider". Sie sehen hier die Abbildung und dort die technischen Daten der Maschine". Die meisten davon sind spanende Werk­ zeugmaschinen. Schneider: „Dann geben Sie die Betriebsanleitung her ! So. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. v. Text „Kollege Munteanu". Plandrehmaschinen.4.

-n der Einspindeldrehautomat. întreprinderea. Wir haben auch alle numerisch gesteuerten Arbeitsgänge geprüft". betreten) fast alle die Bauart. -n die Plandrehmaschine. a amplasa de la aceasta/ acesta / aceştia / acestea aşchietoare strungul universal strungul frontal strungul carusel automat exploatarea. Kollege Munteanu. Vocabular die Werkzeugmaschine. B. wollen Sie die Daten notieren ?" Munteanu: „Ja. -n betreten (i. -n die Karusseldrehmaschine. Schneider: „Wir haben diese Werkzeugmaschine über 60 Stunden lang eingefahren. -(e)s.0 m Genauigkeit: 0.0 t Motorleistung: 40 kW Ing.2.1 mm Gewicht: 160. . punctul 14. toţi tipul de construcţie a instala. Munteanu hat dann die wichtigsten Daten aufgeschrieben. func­ ţiunea ba da. cum să nu strungul-revolver strungul automat monoax ) v. -en J maşina-unealtă a intra aproape toate. Georgescu oder Antonescu. gebt 1 ' mir bitte einen Notizblock !" Ing.232 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Antonescu: „Konen Sie uns einige technische Daten geben?" Schneider: „Ja. Hier sind welche: Länge: 10. Genosse Georgescu hat weitere Daten der Werkzeugmaschine in seinen Notizblock eingetragen.2 m Schleichgang: 5 mm/min Höhe: 3. gib *' mir bitte die Betriebsanleitung und den Katalog. -en aufstellen davon spanend die Universaldrehmaschie. gerne. Explicaţii. Nach dieser Erläuterung hat die rumänische Delegation diese Werk­ zeugmaschine noch eine Stunde lang beobachtet. Müller.3 m Eilgang: 10 m/min Breite: 4. -en. -n automatisch der Betrieb. -e doch die Revolverdrehmaschine. das möchte ich.

-(e)s. . (e)s. de la einmal) ia (ia. eingefahren) explicaţia die Erläuterung.. -en a prevedea vorsehen (ie. -(e)s. comandat die Universalfräsmaschine. -en. amîndouă beide tehnic technisch tot. -e soluţia die Lösung. -n ieri gestern die Betriebsanleitung. -e a prinde. -es. ^ e exactitatea. -e suportul frezei der Fräshalter. pl. vorgesehen) piesa (de prelucrat) das Werkstück. eingetragen) . suportul burghiului der Bohrhalter. -s. -en a observa. a face rodajul einfahren (ä. -(e)s.. -er a costa kosten a nota notieren (notiert) a nota. -n maşina de şlefuit mal (presc. -en instrucţiunea de exploatare a încuia einsperren amîndoi. a scrie aufschreiben (aufgeschrieben) greutatea das Gewicht. a fixa festspannen a cumpăra kaufen construcţia specială die Sonderbauart. -n maşina de frezat universală die Radialbohrmaschine. -(e)s. a mişca. a studia. -s. lang a roda.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 233 der Mehrspindeldrehautomat. -e catalogul nou neu maşina de frezat portal die Portalfräsmaschine. întreg ganz portalul das Portal. precizia die Genauigkeit. -e mersul rapid der Eilgang. -e masa maşinii der Maschinentisch. -(e)s. dă-mi) der Katalog. -(e)s. en strungul automat multiax numgrisch numeric gesteuert dirijat.e mersul de tîrîre der Schleichgang. puterea motorului die Motorleistung. -n maşina de găurit radială die Schleifmaschine. f. a examina beobachten aici: mai multe weitere a înscrie eintragen (ä. a pune în mişcare bewegen uzina furnizoare das Lieferwerk. -en aici: timp de . -(e)s. -en banul das Geld.

ihr wollt festspannen — erfüllt — er muß.baJta:p] die Abbildung ['aphlldUn] deshalb ['dsshalp] die Sandgießerei ['zantgi:s3r«e] der Widerstand ['vi:dsrjtant] dauernd ['dooarnt] der Katalog [kata'lo:k] die Zugfestigkeit ['tsu:kfestlckaet] die Flugzeugindustrie ['flu:ktso0k'lndas Werkzeug ['verktso0k] dU'stri:] b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană. Der Probesta6/muß 350 mm lang sein. du kannst — aufgestellt können attfstellen — festgespannt wollen •—er will.1.d. Die Zugfestigkeit beträgt/40 kp/mm2. Dieses Werkzeug/kommt aus dem Ausland. chiar şi atunci cînd cuvîntul respectiv formează prima parte a unui cuvînt compus. Exemple: la sfîrşit de cuvînt în cuvinte compuse der Betrieb [ba'trkp] die Abteilung [ap't«elUr|] der Probestab ['pro. -g se pronunţă [p]. Exersaţi menţinerea consoanelor duble ccnjugînd înscris cîteva verbe din lista de mai sus! . er beschreibt [b9'Jr«ept] es bewegt sich [bave:kt]. ihr meßt messen s a. — er mißt. litera g face excepţie cînd este cuprinsă în complexele -ig [Ig] sau -ng [ti]. Exemple: • eingesperrt — mitkommen — er kommt mit einsperren — ich kann. man erzeugt ['er'tso0kt] în ambele situaţii. atît timp cît vocala verbului rămîne scurtă.a. Pronunţare şi ortografie 14. -d.m. -g ! Separaţi-le de începutul cuvintelor care urmează! Der Betrieö/ist groß. Explicaţii şi exerciţii 14. Literele -b.234 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN C.0.0.0. [t]. -d. 14. Verbele care la infinitiv au o consoană dublă. Man verwendet es im Flugzeugbau. Dublu ss se transformă în ß înainte de consoană şi la sfîrşitul cuvintelor.[k]: a) la sfîrşit de cuvînt. ihr laßt bestimmen lassen s.2. o păstrează în tot timpul conjugării. Exemple: das ergibt ['er'gi:pt].d.m.. du mußt erfüllen müssen — bestimmt — er läßt. Er wir^/zunehmeni/belastet. Exerciţiul 297. Litera -d se află foarte rar înainte de consoană. Exersaţi pronunţarea asurzită a literelor -b. Exerciţiul 296.

a. •— alte cîteva verbe: sein. eintreten s. 1 ] Exemple: ich habe geprüft = am verificat. Pentru a se indica acţiuni încheiate în momentul vorbirii se foloseşte timpul indicativ perfect al verbelor. Majoritatea verbelor din limba germană formează timpul perfect cu verbul auxiliar „haben" însoţit de participiul perfect.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 235 Exerciţiul 298. n u prea numeroase. s. bleiben. Cîteva grupuri de verbe.a. ca de exemplu: mitkommen. hinein­ gehen.1. aufgehen s. ich habe erhalten = am obţinut du hast geprüft du hast erhalten er h a t erhalten er h a t geprüft wir haben erhalten wir haben geprüft ihr habt erhalten ihr habt geprüft sie haben erhalten sie haben geprüft 14. laufen.1.2. hingehen.1. verschwinden. punctul 13. astfel: — verbele de deplasare într-o direcţie: gehen.1.a. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor lungi! [o:] [u:] [a:] [e:] [i:] "" [y:] [0] sagen Kollege hier Katalog nun prüfen größte Plandrehmaschine betreten Maschine holen Höhe automatisch numerisch Betrieb Bohrhalter Lösung mal geben verschieden vorsehen Portal Meter notieren hoch Daten Boden 14. -— verbele de trecere dintr-o stare în alta: erscheinen.a. steigen s. dar foarte impor­ tante şi frecvente. auf­ treten.1. fallen. Perfectul verbelor 14. schmelzen. werden. formează timpul perfect cu verbul auxiliar „sein". lecţia a 13-a. kommen. Exemple: ich bin gekommen = am venit. > ich bin eingetreten = am intrat du bist eingetreten . şi compusele lor. du bist gekommen * v. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor lungi! Werkzeugmaschine Revolverdrehmaschine Radialbohrmaschine Universaldrehmaschine Einspindeldrehautomat Portalfräsmaschine Plandrehmaschine Mehrsprindeldrehautomat Betriebsanleitung Karusseldrehmaschine Universalfräsmaschine Maschinentisch Exerciţiul 299. begegnen.

f.. Wir spannen es auf dem Maschinentisch fest. Ing. Das Werkstück bewegt sich nicht. Wann erscheinen die Anlaßfarben ? d. Wer gibt Ihnen die Betriebsanleitung ? d. Wer holt die Skizze aus dem Konstruktionsbüro ? f. Stellen Sie die neuen Maschinen jetzt auf ? b. în propoziţii. aceste forme verbale compuse se supun obligativi­ tăţii formării cadrului sintactic J). Răspundeţi cu„Ich habe (bin). Die Temperatur steigt auf 220°C. c. cu verbul auxiliar „sein": zur Arbeit gehen ins Werk mitkommen in das Lager hineingehen Exerciţiul 301. Sie sehen einen Einspindeldrehautomaten. e.2... Der Oberingenieur kommt. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfecţi a. Das Eisen schmilzt bei 1 530°C.. Exerciţiul 300. Ing. Wo stellen Sie die Maschine auf ? b. Exerciţiul 303. Sperren Sie die Zeichnungen ein ? ) v.3. h. punctul 11. er wir ihr sie . Munteanu hat uns die wichtigsten Daten gegeben. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! a. g. g. Bei 280°C tritt die violette Anlaßfarbe auf. einen Katalog erhalten das Werkstück in die Maschine festspannen eine andere Lösung vorsehen b. Von wem erhalten Sie die technischen Daten ? e.1. Der Druck fällt. b." a. cu verbul auxiliar „haben". Munteanu ne-a dat cele mai importante date. c. lecţia a 11-a. Exemple: Wir sind in die größte Halle des Werkes eingetreten." sau „Wir haben (sind). Am intrat în cea mai mare hală a uzinei.236 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN ist gekommen er ist eingetreten sind gekommen wir sind eingetreten seid gekommen ihr seid eingetreten sind gekommen sie sind eingetreten 14. Tragen Sie die Zahlen in die Zeichnung ein ? Exerciţiul 302. Die Sekretärin tritt ein. Conjugaţi următoarele expresii la timpul perfect! Orientaţi-vă asupra formării participiului perfect la rubrica vocabular! a.

Pluralul coincide cu forma verbală pentru perscana a 2-a plural prezent indicativ. II pl. Treceţi următoarele propoziţii la ambele forme ale impera­ tivului familiar ! a.2. Holen Sie eine Betriebsanleitung ! e. Helft ! Gebt her ! Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala a în ä. du gibst her. II sg. Imperativul familiar 14. Geben Sie mir den Katalog ! c Treten Sie in die Halle ein ! d. Hilf ! Gib her ! pers. du hilfst. pers. II pi. Exemple: Indicativ Imperativ pers. Căutaţi în textul lecţiei forme ale imperativului familiar l Exerciţiul 305. II sg. po­ runcilor etc. imperativul familiar nu este însoţit de pronume şi are forme deosebite de singular şi plural. Spre deosebire de imperativul de politeţe. nu suferă la imperativ această modificare: Exemple: Indicativ Imperativ pers.1. g. o schimbă şi la imperativ şi nu au niciodată desinenţa -e: Exemple: Indicativ Imperativ pers. şi pl. II sg.2. ihr helft. du trägst. ihr gebt her. f. du kaufst Kauf(e) ! — Cumpără ! pers.2. II pl. îndemnurilor. a rugăminţilor. Holen Sie die Betriebsanleitung aus dem Büro ? Nehmen Sie Platz ! Kaufen Sie noch so eine Werkzeugmaschine ? Gehen Sie auch zum Direktor hinein ? Bleiben Sie hier ! 14. ihr tragt. Formulaţi invitaţii la cele trei forme de imperativ (forma de politeţe.) pe baza următoarelor propoziţii: . du hältst Trag(e) ! Halt(e) ! pers. ihr haltet Tragt ! Haltet ! Exerciţiul 304. sin­ gularul se deosebeşte de persoana a Ii-a singular prezent indicativ prin desi­ nenţa facultativă -e. e. d. Sperren Sie die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 306.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 237 c. între persoane care îşi spun „tu" se folosesc formele imperativului familiar pentru exprimarea invitaţiilor. Stellen Sie die Maschine auf ! b. ihr kauft Kauft ! — Cumpăraţi ! 14. a Ii-a sg. Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala radicală din e în i.2.

keine d.3. die. wir haben eines. articolul nehotărît ein. eines pi. sie h a t keine.238 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN a. ein indefinit einer. nearticulate indefinit welcher. welche. 14. wir haben welche gemacht. eine. d. es gibt hier welchen. wir haben welches. H a t die Maschine kein Voltmeter ? Nein. keines pl. Haben Sie Zerreißversuche gemacht ? J a . articolul hotărît der. H a t die Maschine keine Kurbel ? Nein. Haben Sie ein Werkstück ? Ja. Wir fahren die Portalfräsmaschine ein. Haben Sie Blech ? Ja. Haben Sie einen Probekörper ? Ja. Model: Wir sprechen mit dem Direktor.1.3. welches . sie. b. sie h a t keinen. Wir sehen höchste Genauigkeit vor. es gibt welche. kein indefinit keiner. Sprechen Sie ! Sprich auch mit dem Direktor ! Sprecht \ Wir schreiben die Erläuterungen auf. c. Inlociiirea substantivelor 14. wir haben einen. b . es pi. eine. sie h a t keine. wir haben eine. articolul nehotărît negat: kein. Wir steuern den Arbeitsgang. c. H a t die Maschine keinen Eilgang ? Nein. ist das Resultat ? Es ist gut. Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Ja. Gibt es hier Glimmerfolie ? Ja. sie h a t keines. Haben Sic Kataloge ? — Ja. ist die Abbildung ? Hier ist sie. sind die Meßwerte ? Hier sind sie. keine. Gibt es hier Rotguß ? Ja. substantivele se înlocuiesc în propoziţii care urmează sau în răspunsuri care încep cu „Ja — da" şi „Doch — ba da" sau „Nein — nu" în felul următor: Substantive articulate cu: Se înlocuiesc prin pronumele Exemple a. Pentru a nu fi repetate. H a t die Maschine keine Schwingungen ? Nein. sie Wo Wo Wie Wo ist der Katalog ? Dort ist er. das personal er. wir haben. keine.

Comparaţi! Articolul nehotărît negat Singular N. 14. H a t diese Probe einen Zweck ? Zeichnen Sie eine Kurve ? b : Haben Sie Universaldrehmaschinen ? Bringen Sie Iseliermaterial ? Brauchen Sie Stahlschrot ? c: Wiederholt man den Schaltversuch ? Bauen Sie das Prüfgerät ein ? Zeichnen Sie die Resultate auf ? . Exerciţiul 307. indiferent cum este articulat substantivul înlocuit. H a t die Maschine einen Eilgang ? Nein. se foloseşte numai pronumele indefinit „keiner. keines se deosebesc de articolul nehotărît şi nehotărît negat prin sistemul complet al desinenţelor de declinare. keines keiner keines D. După răspunsuri care încep cu „Nein". -e. G.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 239 14. nu are. Exemple: Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Nein. c) şi d) nu se folosesc pronume.3. das ist einer. la fel ca şi articolul nehotărît. eine.3. wir haben keines. wir haben keine. în timp ce articolele sînt defective de desinenţă la cazul nominativ masculin. eines şi keiner. D. în cazul b) pronumele poate lipsi. în cazurile a). Dar a) :Haben Sie den Katalog gebracht PNein. Haben Sie Blech ? Nein. eine. keine keiner keinen keine Pronumele keiner keine keines keiner keinem keiner keinen keine keine keiner keinen keine indefinit keines keines keinem keines Pronumele indefinit einer.3.ich habe ihn nicht gebracht.3. am făcut. eines nu are plural. Aţi făcut încercări ? —• Da. Aveţi o p i e s ă ? — D a . sie hat keinen. în cazurile b) c) şi d). Răspundeţi cu „Ja" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Ist das ein Drehautomat? J a . -es". A. keinkeinkeine G. î n limba română. keinem keiner keinem A.4. Exemple: Cum este rezultatul ? — Este bun. 14. keine. Pronumele indefinite einer. respectiv la neutru nominativ şi acuzativ.2. Nu are maşina mers accelerat ? — Nu. avem (una). keinen keine keinPlural N.

(1 cm) .4. această unitate stă la cazul acuzativ.4.. der Zoll. wir kaufen eine. Die Asbestplatte ist dick. Der Maschinentisch ist lang und breit.240 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Exerciţiul 308. der Millimetei etc. 0. Am rodat aceste maşini-unelte peste 60 de ore. Das Werkstück ist schwer. Acuzativul este perceptibil numai în cazul unităţilor de măsură de gen masculin (der Meter. Zeigen Sie mir kein Prüfverfahren ? Hat das Material keine Streckgrenze ? b: Gibt man uns hier keine Erläuterungen? Finden wir dort keine Radialbohrmaschinen ? Bringen Sie keine Abbildungen her ? c: Ist der Arbeitsgang nicht gesteuert ? Muß man die Revolverdrehmaschine nicht einfahren ? Wollen Sie die Resultate nicht notieren ? 14. Indicarea măsurilor 14. der Kilometer. (1 t) b. wir stellen hier keine auf. Răspundeţi cu „Nein" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Stellen Sie hier eine Maschine auf ? Nein. der Zentimeter. Completaţi propoziţiile următoare cu unităţile de măsură din paranteză ! a. Cînd indicăm în limba germană însuşirile unui lucru sau ale unei noţiuni prin adjective însoţite de unitatea de măsură respectivă.1.65 m) c. (1 m . Wir haben diese Werkzeugmaschinen über 60 Stunden lang eingefahren.. Răspundeţi cu „Doch" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Kaufen Sie keine Karusseldrehmaschine ? Doch. Exemple: Das Werkstück liegt einen Meter hoch über dem Boden. Ist das eine Radialbohrmaschine ? Haben Sie eine Betriebsanleitung ? b : Brauchen Sie keinen Katalog ? Suchen Sie keine Lösung ? Spannen Sie kein Werkstück ein ? c: Nehmen Sie den Probekörper heraus? Schreiben Sie die Lieferwerke auf ? Haben Sie die Daten eingetragen ? Exerciţiul 309. Piesa se află la înălţimea de un metru deasupra solului.) Exerciţiul 310.

Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. Munteanu in der Betriebsanleitung ? m. Wohin ist die Delegation eingetreten ? b. Formaţi propoziţii cu verbele tranzitive (care au indicele de valenţă 2 NA după exemplele date în tabelul de mai sus ! Exerciţiul 312. aufschreiben. H a t Meister Lehmann einen Katalog der neuen Portalfräsmaschine ? i. Treceţi propoziţiile formate în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă ! Model: Er schreibt die Daten auf. Die Daten werden aufgeschrieben. bewegen.6 m) (45 min) (1 km) verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2 (NA) aufstellen.. Was ist hier aufgestellt ? c. H a t er eine Betriebsanleitung ? j . notieren. (28 m . Wohin hat sie Meister Müller eingesperrt ? 1.Wie hoch liegt das Werkstück über dem Boden ? P. Exerciţiul 311. Das Hauptlager liegt weit. 4. '1/103 . einsperren.Wo ist es festgespannt ? • Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.5.Was sucht Ing. Die Werkstoffprüfung dauert f. (sinteză). Valenţa r hoch. Exerciţiul 313. Die Halle ist lang und e. 14.. 2(N loc) eintreten Wir treten in das Büro ein. steuern. Woher hat er sie geholt ? k. eintragen. vorsehen Er schreibt die Daten auf.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 241 d. Was für Werkzeugmaschinen sind das ? d. Man spannt das Werkstück fest. Welche Werkzeugmaschinen stehen hier ? e. Welche Maschinen stehen dort rechts ? Welche links ? h.Was bewegt sich an der Portalfräsmaschine ? n .Wer hat diese Lösung vorgesehen ? °. einfahren. Wo stehen diese ? g. H a t der Betrieb automatische Drehmaschinen ? f. lang. festspannen.

Nu avem catalog. r. Der Ankauf besteht aus den Phasen 6 ': frage 7 '. Lieferung 10 ' und Inbetriebnahme 1 1 '. Vreţi să notaţi date ? Da. c. te rog. Unde aţi aşezat strungul-revolver ? — î n hala cea mare. 1. Aveţi strunguri carusel ? — Nu. S-a prevăzut vreo soluţie ? — Nu. u. Bestellung 9 '. e. f. b . trebuie să cumpărăm.242 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN H a t die Werkzeugmaschine viel gekostet ? Was möchte Ing. w. Munteanu aufgeschrieben ? Wie lange h a t man diese Werkzeugmaschine eingefahren ? Wie lange hat die Delegation die Werkzeugmaschine beobachtet ? Exerciţiul 314 (sinteză). Angebot 8 '. Maistrul a adus deja unul. s. v. Aduceţi-mi un catalog. i. Daţi-ne vă rog unul. nici una. Lectura suplimentară Nr. g. Munteanu notieren ? Wer gibt ihm einen Notizblock ? Welche Daten hat Ing. Cît timp (wie lang) trebuie rodate maşinile de şlefuit ? 0 zi. 4 DER A N K A U F " VON WERKZEUGMASCHINEN (I) Der Kauf 2 ' einer modernen Werkzeugmaschine erfordert 31 größte merksamkeit 4) und Umsicht 5 '. Traduceţi în limba germană! Folosiţi pi mele ie înlocuire corespunzătoare ! a. î). Notează. rezultatele. t. d. h. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Ankauf der Kauf erfordern die Aufmerksamkeit die Umsicht die Phase die Anfrage das Angebot die Bestellung die Lieferung die Inbetriebnahme achiziţia cumpărarea a cere atenţia circumspecţia faza întrebarea (cererea de oferta comanda livrarea luarea în exploatare ofertă) . aş vrea să notez. Aici sînt aşezate maşini de diferite tipuri şi de diferite construcţii.

den Automatisierungsgrad 23) der Maschine e. Sie soll wenigstens folgendes enthalten: a. Spezialwerkzeuge g. Losgröße 22) d. Zeichnungen der Teile. die auf der Maschine hergestellt werden sollen c. Sie ist der Anfang13' der Zusammenarbeit u) zwischen Verbraucher15) (Besteller16)) und Her­ steller 17> (Lieferant18'). Die Anfrage stellt 19) man in Zusammenarbeit mit den Fachleuten 20) des Werkes auf. Zubehör 27). den Genauigkeitsgrad24) der Maschine f.) obig die Beilage zwecks die Ausarbeitung die Fortsetzung . 16. 20 ) 21 22 23 24' 25' 26 27 28' 29 30' 31) 32 33) der die der der formulieren Anfang Zusammenarbeit Verbraucher Besteller a formula începutul colaborarea consumatorul persoana (unitatea) care face comanda producătorul. 17 18 19. 12] 13) 14 15. (Fortsetzung 33 ' im Lehrstück 15). das Lastenheft21) b. sg. zusätzliche 25) Ausrüstungen 26).LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 2+3 Jede Anfrage muß sehr genau formuliert12) werden. cu scopul elaborarea continuarea co der Hersteller der Lieferant aufstellen die Fachleute das Lastenheft die Losgröße der Automafisierungsgrad der Genauigkeitsgrad zusätzlich die Ausrüstung das Zubehör die Leistungsdaten (f. Die Anfrage soll dem Hersteller oder den Herstellern mit obigen291 Bei­ lagen 30) zwecks 31) Ausarbeitung32) des Angebotes zugestellt werden. fabricantul furnizorul aici: a stabili oameni de specialitate caietul de sarcini mărimea seriei de fabricaţie gradul de automatizare gradul de precizie suplimentar echipamentul accesoriile performanţa mai sus-menţionat anexa pentru. sonstige wichtige Leistungsdaten 28).

15. Heulrole fosei" Äußere Feierschichten werden gestreckt Abb. Explicaţii. Es soll der Stab 1 durch das Ziehwerkzeug 2 gezogen werden. punctu 1 punctul punctul punctul 15. Während dieser Verformung wird die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser gestaucht. Explicaţii.f 4 tbb. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet worden '. gezogen. Kaltverformen eingeteilt werden. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertig­ ungszeiten erzielen 3). können aufgrund2' ihrer besonderen Eigenschaften in kaltem Zustande gebogen.a. 15. v. Abb.2. Die Form­ gebung nach „ b " wird unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenge­ faßt. Warm verformen b. *' > 3 > * > 2 v. Explicaţii.2 In Abb. Explicaţii. Drähte. .3. Das Verformen nach „a" umfaßt das Schmieden und Walzen. werden.4. v. 15. Infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges verändert sich der Durchmesser des Stabes.1. Bandmaterial u. gestanzt usw. Dazu müssen sie weich sein und ein gutes Fließvermögen be­ sitzen.Lehrstück Nummer 15 DIE K A L T V E R F O R M U N G I N DER STANZEREI A. tiefgezogen. Bleche. v. 1 zeigt das Verformen durch Biegen. Text Das Verformen *' von Metallen kann in: a. Der Stab wird dadurch auf den kleinsten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. die Faser­ schichte unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt.

-(e)s. pl. Viele Fabriken lassen solche Werkzeuge von besonderen Werkstätten herstellen. Es sollen hier einige der wichtigsten Bauarten genannt werden: Exzenterpressen Kniehebelziehpressen Kurbelpressen Schnelläuferpressen Revolverpressen Friktionspressen Stuffenpressen Einspindelautomaten Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. pl. Kaltverformen. -s. Werkstätten für Kaltverformungen nennt man auch Stanzereien. f. -s.ä (und ähnliches) aufgrund kalt der Zystand. 3 zu einem Hohlgefäß 2 umgeformt. Warmverformen. pl. Die Teile 1 in Abb. das Walzen. die Formgebung. -en der Sammelbegriff. -e zus ammenf assen der Draht. f. -ien u.e biegen (gebogen) die die das das das deformarea la rece atelierul de ştanţare. Diese sind mit mechanischen oder mit hydraulischen Abb.4 Pressen ausgerüstet. ^e das Bandmaterial. a rezuma sîrma materialul în bandă şi altele asemănătoare pe baza rece starea a îndoi . pl. -(e)s. 4 sind aus einem Blechstreiffen ge­ stanzt worden. f.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 245 Beim Tiefziehen wird der Blechwerkstoff 1 laut Abb. -(e)s.3 Abb. tausend Tonnen. f. -(e)s. B. -en Verformen. . f. -s. -s. einteilen umfassen das Schmieden. Vocabular Kaltverformung. -s. -en Stanzerei. ştanţare deformarea deformarea la cald deformarea la rece a împărţi a cuprinde forjarea laminarea obţinerea formei prin deformarea plastică noţiunea colectivă a cuprinde dintr-o dată. pl. Die Stanzwerkzeuge und Tiefziehwerkzeuge werden von mechanischen oder hydraulischen Pressen betätigt.

-n gberhalb neutral Faser.e umformen der Blechstreifen. -n stauchen unterhalb dabei strecken Ziehverfahren. f. -s. cu acest prilej a întinde procedeul de tragere / ambutisare a reprezenta (în imagine) scula de tras în urma. -e mechanisch hydraulisch die Presse. -s. cu ajutorul fără aşchiere timpul de fabricaţie îndoirea în timpul stratul de fibre deasupra. solches nennen (genannt) ausrüsten die Exzenterpresse. solche. -e infolge die Bohrung. f. astfel de a numi. -(e)s. atare. -(e)s. a refula dedesubtul. în susul neutru fibra a îngroşa. -en a ambutisa a stanţa pentru aceasta moale capacitatea de curgere (la deformare) a poseda prin. abbilden Ziehwerkzeug. alezajul a micşora ambutisarea adîncă materialul din tablă conform recipientul tubulär a transforma. pl.das Stanzwerkzeug. -en die Kurbelpresse. în josul la aceasta. -n betätigen solcher. f. a indica a echipa. ca urmare. -e laut das Hohlgefäß. -es. der Blechwerkstoff.246 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI das die das die die das das tiefziehen (tiefgezogen) stanzen dazu weich Fließvermögen. din cauza gaura. -s. -s. . a utila presa excentrică presa cu manivelă . -s. -e das Tiefziehwerkzeug. pl. -(e)s. datorită. a da altă formă fîşia de tablă scula de stanţat scula pentru ambutisarea adîncă mecanic hidraulic presa a acţiona asemenea. -(e)s. -en verringern das Tiefziehen. -en Biegen.pl. während Faserschichte. besitzen (besessen) vermittels spanlos Fertigungszeit.

Zusammensetzung [tsu'zamsnzstsUtj]. de exemplu în Sammelbegriff ['zamalbagrlf] besonderen [ba'zondgran]. umfaßt [Um'fast]. regula C. Pronunţare şi ortografie 15. î n pronunţare există două sunete: [z] = s sonor. Eisen [-'«ezan]. pressen ['presan]. Litera s redă: A. -n presa-revolver presa etajată presa cu genunchi / cu pîrghie articu­ lată presa rapidă presa cu fricţiune automatul monoax forţa de presiune a oscila. 'Exemple: sehen ['ze:an]. Literele ss şi ß redau oricînd sunetul s surd [s] 1 '. l) v.e schwanken die Tonne. b) în interiorul cuvintelor între vocale. -en Einspindelautomat. B.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 247 die Revolverpresse. . punctul 5. Exemple: das [das]. des Drahtes [des 'dr«:tas]. -en die Kniehebelpresse. [s] = s surd. Explicaţii şi exerciţii 15. Sunetul [s] = s surd: a) la sfîrşitul cuvintelor. Faser ['fa:zar] ş.0. sagen ['za:ggn]. indiferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt pre­ cedate de alte elemente. -en die die der die Schnelläuferpresse. a varia tona C. în anumite condiţii. .0. contingenţă cu sunetul [j] (v. pentru redarea sunetelor de mai sus dispunem de semnele s. Resultat [rezUl'ta:t].a.1. de exemplu în: gutes ['gu:t9s].) î n scriere. -en Preßkraft. Schaltversuch ['faltfsrzu:^]. -en die Stufenpresse. vorsehen ['fo:rze:3n] .0. -en Friktionspresse. ss si ß.1. lecţia a 5-a. Corelarea dintre pronunţarea şi scrierea sunetului S în limba germană prezintă o situaţie destul de complicată. Aceste două sunete s au. spanlos ['Jpa:nlo:s]. Exemple: Faser ['fazar]. sunetul [z] = s sonor: a) înainte de vocală la începutul radicalelor cuvintelor. -(e)s. besitzen [ba'zltsan]. Versuch [fsr'zmx].

vermessen. deci: 2 * v. Friktionspresse [frlk'tsîo:nspresa]. Zustand. Verformung. ss. Exemple: Stanzerei [jtantsa'roe]. einspannen [-"aenfpanan]. Ziehverfahren. Festigkeit ['fsstlckaet]. 15. Fließvermögen. Hohlgefäß. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor cuvinte: Verformen [fsr'forman].0. c) ca sunet de legătură a cuvintelor compuse x).0. verringern. Einspindelautomat. Zerreißversuch. Sunetul [f]: a) în combinaţia „sch". Warmverformung. verändern. Blechwerkstoff. verspäten [fsr'fp^tan].1 > ) werden — wurde — (ist) geworden. Citiţi textul cu glas tare. Verarbeitung. Participiul verbului auxiliar pierde prefixul ge. besitzen. Faserschichte ['fa'. Literele f şi v se pronunţă la fel [f] în cuvinte de origine germană. stanzen. vorsehen. şi ß ! Exerciţiul 317. Exemple: Schmieden ['Juri: dan]. Exerciţiul 315. Stanzerei. dînd atenţie la pronunţarea corectă a literelor s.1. viel­ seitig. punctul 5. Timpul perfect al diatezei pasive se formează din perfectul verbu­ lui auxiliar „werden" 2) şi participiul perfect al verbului principal. besonder. Stufen­ presse. mechanisch. Identificaţi pronunţarea literelor s. lecţia a 5-a. verwenden. b) înainte de consoanele t şi p la începutul radicalelor cuvintelor. . Exerciţiul 318. ausrüsten. spanlos. Fließvermögen.1. umfassen. Eigenschaft. Werkstück ['vsrkftYk]. Pronunţaţi şi redaţi în scriere ortografică următoarele cuvinte ! ['Jtu:fanprss3] [-'arbaetsga». C. Blechstreifen. Fertigungszeit. indi­ ferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt precedate de alte elemente. Exemple: Fertigungszeit ['fertIgUr|stsaet]. vorstellen. Diateza pasivă (Completare) 15. Zustand ['tsu:jt«nt]. Acesta se intercalează între formele verbului auxiliar. Kaltverformung.1.248 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană: Exemple: Fenster ['fenstgr]. Zugversuch. stauchen. ausrüsten ['-'«osrYstan]. verbessern. ss şi ß: Sammelbegriff. Presse.zarflţts]. verhindern.] [ga'j'to03rt] ['JVarikan] [u:niver'za:lfre:sma[i:n3] [tser'raesfsrzuix] [[ba'zondar] ['fsstjpanan] [edastitsitetsgrentsa] ['me:rfplnd3l'aotoma:t] ['Jlctpresjtof] [tssr'J"t0:rUrisfrae] 15. Faser schichte. belasten [ba'lastan]. Exerciţiul 316. schwanken. strecken.2.

(sollen) e. (subiect) Dieses Blech ist von dem Arbeiter Ionescu tiefgezogen worden. d. Treceţi propoziţiile date în exerciţiul precedent la timpul perfect al diatezei pasive! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. Die Daten sind von dem Meister aufgeschrieben worden. Prin ce a fost obţinută această proprietate a materialului ? Exemple: . (dürfen) d. Der Ingenieur trägt die Leistungen ein.1. Căutaţi în text formele verbale la diateza pasivă şi definiţi ~e forme sînt! Exerciţiul 323. b. Introduceţi în propoziţie verbul modal dat în paranteză! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. Exerciţiul 321.2. Ein Techniker macht diese Abbildung. Diese Faserschicht wird gestaucht. (können) Das Blech kann hydraulisch gebogen werden. ransformînd subiectul în complement de agent. Jene Revolverpresse wird nicht betätigt. Eine Kurbelpresse formt jene Teile um. Exemplu: Der Arbeiter Ionescu hat dieses Blech tief gezogen. a. Ein Elektromotor betätigt diese Schnelläuferpresse. precedat de „von" l Model: Der Meister schreibt die Daten auf. Acesta este marcat de prepoziţia „von". Exerciţiul 319. Der Praktikant zeichnet die Belastung auf. (sollen) c. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă (timpul perfect). a. Das Blech ist hydraulisch gebogen worden. (müssen) b. Hohlgefäße werden tiefgezogen. A fost desenat (reprezentat) ich bin genannt worden wir sind genannt worden (am fost menţionat) du bist genannt worden ihr seid genannt worden er ist genannt worden sie sind genannt worden 15. Der Druck wird entsprechend verringert. Exerciţiul 322. c. într-o propoziţie formată cu diateza pasivă poate fi indicat totuşi şi subiectul (logic) al acţiunii sub forma unui complement de agent.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 249 Perfectul verbului auxiliar werden Participiul verbului principal Perfectul diatezei pasive E r ist geworden + abgebildet > Er ist abgebildet worden. Unser Werk wird mit neuen Maschinen ausgerüstet. e. Traduceţi în limba germană! a. Cum a fost împărţită deformarea metalelor ? b. (müssen) Exerciţiul 320.

Exerciţiul 324. Aceste piese trebuie presate. acest strat de fibre este refulat. Prepoziţia wegen se poate aşeza şi după substantiv. Prepoziţii cu regim de genitiv sînt: = în loc de oberhalb = deasupra (an) statt aufgrund = pe baza trotz — în ciuda. Prepoziţii cu genitivul 15. Cum pot fi deformate metalele noi ? d.2. wegen (das Verformen) c. 15.2. infolge (die Bohrung) (die Exzenterpresse) (das Walzen) (das Tiefziehwerkzeug) (ein Stab) d.2. în timpul deformării. trotz dem hohen Druck.2. Dintre aceste prepoziţii. vermittels (die Presse) (die Genauigkeit) (der Einspindelau­ (der Bohrhalter) tomat) .a. Exemple: Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Metalle verformt werden. Während der Verformung wird diese Faserschichte gestaucht. dar atunci cere obligatoriu genitivul: der guten Eigenschaften wegen. fără să rezulte vreo deosebire de sens: laut dem Plan. metalele pot fi deformate. 15. cu toate că ungeachtet = făcînd abstracţie außerhalb = în afară unterhalb = dedesubtul diesseits = dincoace de unweit = nu departe de infolge = ca urmare (ver) mittels = cu ajutorul inmitten = în mijlocul während = în timpul innerhalb = în interiorul wegen == din cauza = dincolo jenseits laut = conform s.250 LEHRSTÜCK 15: DIE KALT VERFORMUNG IN DER STANZEREI c. Această fîşie de tablă a fost ambutisată adînc. trotz şi wegen pot fi construite şi cu dativul.1.2. e. statt (der Blechstreifen) (der Druck) a. Pe baza proprietăţilor lor. 15. destul de frecvente în textele tehnice. Formaţi genitivul substantivelor puse în paranteză ! Pro­ nunţaţi cu glas tare ! b.3. prepoziţia wegen se construieşte de obicei cu dativul cînd substantivul care urmează este la plural: wegen den verschiedenen Faser­ schichten. cer cazul genitiv al substantivelor sau prenumelor de care sînt urmate. laut. Numeroase prepoziţii ale limbii germane. Cum poate fi obţinut un timp de fabricaţie mai scurt ? f.

Multe uzine comandă să se fabrice astfel de scule. Exemple: Viele Werke lassen solche Werkzeuge herstellen. Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? — Nein. Verbul modal "lassen' 15. wir lassen sie in einer Werkstatt stanzen. sau: pot fi obţinute timpuri de fabricaţie mai scurte. personal. c) ca verb reflexiv: a se putea. dar este adesea folosit ca verb modal. Nu. b) a permite. ci punem pe cineva să o facă. gelassen) = a lăsa" se conjugă ca un verb obişnuit cu schimbarea vocalei radicale din a > ä. Die Preßkraft steigt infolge verrinwegen ungeachtet gertsich verändertsich 15. Exemplu: Er läßt den Lehrling den Draht ziehen. arătînd că acţiunea nu o facem înşine. befindet sich a. b. Lasă. Exerciţiul 326. Răspundeţi cu „Nein". . Verbul „lassen (ä. îşi schimbă sensul. sau: singur.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 251 Exerciţiul 325. oberhalb d •— Ziehwerkzeug-. împreună cu infinitivul altui verb. unterhalb •Widerstand-. Formali toate variantele posibile ! Pronunţaţi cu glas tare ! Completaţi desinenţele ! innerhalb d -— Maschine. însuşi etc. arătînd că puneţi pe altcineva să facă ceea ce exprimă întrebările ! a. î n această situaţie. a determina să se facă ceva.1. a pune să se facă ceva.3. a lăsa (la fel ca şi în limba română). wir lassen sie stanzen. sau: Pune pe ucenic să întindă sîrma. Sensul a) al verbului modal „lassen" reiese mai clar din opoziţie cu pronumele de întărire (invariabil) „selbst" = însumi. comandăm să fie stanţate într-un atelier.3. Exemplu: Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? Singuri vă stanţaţi piesele ? Nein. Der Motor außerhalb d — Einspindelautomat-. şi poate să însemne: a) a comanda. Astfel se pot obţine. Exemplu: So lassen sich kurze Fertigungszeiten erzielen.. însuţi.

Diese Faserschichten können gestaucht werden. înlocuind verbul „können" + infinitivul pasiv prin „lassen". deformarea). Exemple: v e r f o r m e n — d a s Verformen (deformatul. adăugîndu-i-se nuanţa de sens exprimată de sufix. tiefge­ zogen.6. Die Formgebung durch Kaltverformung kann unter den Sammel­ begriff „Stanzerei" zusammengefaßt werden.4. 15. Dăm aci cîteva tipuri frecvente de substantive verbale: a) Infinitivul substantivat. dar se traduce şi cu infinitivul lung substantivat.TVERFORMUNG IN DER STANZEREI b.4. Exemple: verformen — die Verformung (deformarea. punctul 3. Substantive verbale 15. punctul 7. gestanzt. d. e. walzen — das Walzen (laminatul. Betätigen Sie die Friktionspresse selbst ? Exerciţiul 327. Das Ziehverfahren kann so abgebildet werden. şi lecţia 7. b. *' v. *> v. Formen Sie die Metalle selbst um ? c. care corespund cu infinitivul lung substantivat din limba română. adică în substantive formate din verbe prin diferite mij­ loace. prefix sau alt mijloc de formare a substantivului verbal. forjarea). Bandmaterial u. .252 LEHRSTÜCK 15: DIE KAI. schmieden — das Schmieden (forjatul. laminarea). abundă în sub­ stantive verbale.5. gezogen. Drähte. Limbajul tehnic. Pressen Sie den Blechwerkstoff selbst ? e. a.2. c) Substantive masculine derivate cu sufixul -er2).1. Reformulaţi propoziţiile următoare. Ziehen Sie das Blech selbst tief ? d. So lassen sich bessere Resultate erzielen. 15. fiind un limbaj al acţiunilor. c. fabricarea).4. eine Form geben-—-die Formgebung (darea formei). care arată persoane sau instrumente care îndeplinesc acţiunea respectivă. verb reflexiv! Model: So können bessere Resultate erzielt werden. care corespunde cu supinul substantivat din limba română. Rüsten Sie die Werkstätten selbst aus ? f. Bleche. proces sau rezul­ tat).a. gepreßt werden. şi lecţia 3. în substantivele verbale se păstrează de obicei sensul de bază al verbe­ lor. Das Verformen von Metallen kann in Warmverformen und Kaltver­ formen eingeteilt werden. b) Substantive feminine derivate cu sufixul -ung 1). fertigen — die Fertigung (procedura. können gebogen.

de multe ori şi cu modi­ ficare de vocală. . b. arată actul de deformare prin actul de îndoire. —die . trenul. betätigen.3. întinderea) eintreten — der Eintritt (intrarea) schleifen — der Schliff (şliful) gehen — der Gang (mersul) e. Exemple: strecken — die Strecke (întinderea. distanţa) stanzen — die Stanze (stanţa) hergeben — die Hergabe (predarea) helfen •— die Hilfe (ajutorul) f.. de multe ori şi cu schim­ barea de vocală: Exemple: vorsehen — die Vorsicht (prevederea. Exemple: fallen — d e r Fall (căderea. Substantivele verbale arătate la punctele a) şi b) sînt adesea confundate. Căutaţi în text substantivele verbale şi stabiliţi mijlocul de formare şi sensul lor exact! Exerciţiul 329. Substantivele cu -ung arată procesul respectiv sau rezultatul lui (de ex.. steuern.. Exemple: . Pentru traducerea textelor tehnice este important să se reţină: a) Infinitivul substantivat arată un act sau o activitate.. cazul) halten — der Halt (sprijinul) bauen — der Bau (construcţia) şi cu modificare de vocală.. bewegen. aufstellen. La fei: abbilden. . zeigt das Verformen durch Biegen Fig. o anumită însuşire sau înfăţişare). Diese Verformung nennt man Streckung... wiederholen. Substantive feminine derivate cu sufixul -e. Exerciţiul 328. stabilind diferenţele de sens cu ajutorul cheii exerciţiilor ! Model: einteilen — das Einteilen — die Einteilung biegen — d a s . Substantive masculine radicale fără modificare de vocală. Exemple: ziehen — der Zug (trăsătura.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 253 halten •— der Halter (dispozitivul care ţine) besitzen — der Besitzer (posesorul) zeigen — der Zeiger (arătătorul) d.. Formaţi substantive verbale prin substantiv ar ea infiniti­ vului şi prin derivarea cu -ung. Substantive feminine derivate cu sufixul -t. verringern. Exemplu: Abb... Exemplu: Während der Verformung (în timpul procesului de deformare). tracţiunea. ausrüsten. strecken — das ..4. umformen. verändern. — d i e . precauţia) schreiben — die Schrift (scrisul) 15. eintragen. (Această [însuşire de] deformare se numeşte [aspect de] întindere)..

Was soll mit dem Stab geschehen ? 2) j .. . . Wie wird die Formgebung durch Kalt verformen gennant ? d. a b ? e.. Was geschieht (ce se întîmplă) mit den Faserschichten bei der Ver­ formung durch Biegen ? h. biegt man . biegt man . Formaţi propoziţii interogative care încep cu cuvinte inte­ rogative 1J şi adăugaţi părţile sintactice cerute de valenţă.. ? m.. ? i..4... geschehen (ie) — geschah — (ist) geschehen = a se întîmplă. toate verbele noi ale lecţiei sînt verbe tranzitive. Was läßt sich vermittels der spanlosen Formgebung erzielen ? g.... zwischen D + D ) . ein? b. punctul 12. gestanzt worden ? n. Wir lassen diese Teile umformen. Drähten.. betätigt man ...).. Verbul „lassen" are indicele de valenţă 3(N....254 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 15. Wovon werden die Stanzwerkzeuge betätigt ? o. .. Wie nennt man Werkstätten für Kaltverformungen ? r... loc sau inf. Woraus sind die Teile aus Abb.! Model: . ? f. Valenţa verbelor 15. Was umfaßt das Warmverformen ? c.. Stellen alle Fabriken solche Werkzeuge selbst her ? p.... Wie läßt sich das Verformen von Metallen einteilen? b. aus? d. ? Wie biegt man Metallstäbe ? a.... lecţia 12. ? h. formt man .. Wie groß ist die Preßkraft dieser Pressen ? 2) ») v.. bildet man .A). Was geschieht mit dem Blechwerkstoff in Abb. Exemple: Er läßt den Schraubenschlüssel auf dem Maschinentisch.. Welches sind die wichtigsten Bauarten der Pressen ? s.1. Wie müssen diese Materialien sein ? f. Exerciţiul 330.. u m ? c. erzielt man . Was geschieht mit dem Stab ? 1. streckt man . . la alegerea dv.A.... .. ? g. verringert man . Der Druck schwankt zwischen 5 und 10 ät. zieht man . avînd valenţa 2(N.5. 2 abgebildet ? i-.. teilt man .. .. . . . Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a... Bandmaterial usw. Was kann mit Blechen. durch Kaltver­ formung gemacht werden ? e... ? j .5. Was ist in Abb. tief? Exerciţiul 331 (sinteză). .. rüstet man .. Verbul „schwanken" are indicele de valenţă 3(N. . Wieso (cum de) verändert sich der Durchmesser des Stabes? k. î n afara verbelor „lassen" şi „schwanken".

(sinteză). 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) beantworten beilegen Maßzeichnung Anlage Fundamentbild separat Steuerschrank Hydraulikaggregat a răspunde a anexa. Lectura suplimentară Nr. 1) . Prin ce se poate obţine un timp de fabricaţie mai scurt ? e. Maßzeichnungen 3 ) der Werkzeugmaschine oder Anlage 4) c. Schmieden und Walzen gehören zum Warm­ verformen etc. 5 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (II) Das Angebot des Herstellers soll alle Punkte der Anfrage beantworten Dem Angebot sollen beigelegt 2) werden: a.LEHRSTÜCK IS: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 255 Exerciţiul 332. Prospekte mit Bildern und Aufbau der Maschine b. De unde procură fabricile asemenea scule ? Exerciţiul 334 (sinteză). a adăuga desenul cotat instalaţia desenul (imaginea) fundamentului separat dulapul de comandă agregatul hidraulic die die das der das . Hydraulikaggregate 8> usw. Traduceţi şi răspundeţi in limba germană! a. Separate 8) Steuerschränke 7). încercaţi să reformulaţi în scris întregul text înlocuind predicatele prin altele cu sens apropiat sau intrcducind verbe modale! Model: Das Verformen von Metallen läßt sich in a) Warmverformen. Das Fundamentbild 5) d. b) Kaltverformen einteilen. D. Ce se poate face cu metalele pe baza proprietăţilor lor deosebite ? d. Povestiţi textul! Explicaţi imaginile! Exerciţiul 333. Ce cuprinde deformarea la cald ? c. Cum se poate împărţi deformarea metalelor ? b. Prin ce se acţionează presele mecanice şi hidraulice ? g. Ce se arată în fig. 2 ? f. (sinteză).

Wegmeßsysteme 34) (analog 35) — 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 32 33 die die das die die der der die das der die der der das die die Filteranlage Kühlanlage Gewicht Ausrüstung Lage Querschnitt sämtlich Anschluß Luft Wasser Verbrauch Schutzvorrichtung Lärmpegel instalaţia de filtrare instalaţia de răcire greutatea echipamentul poziţia secţiunea total. Wasser 18> und Verbrauch lfl> (kW. Daten über elektrische Ausrüstung 12) (Stromart. racordarea aerul apa consumul dispozitivul de protecţie nivelul de zgomot decibel vopsirea.256 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI e. Garantie 31) Bei numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen zusätzliche32) Infor­ mationen 33) über Aufbau der Steuerung. Spannung. Frequenz usw. m. Genaue Lage 13) und der Querschnitt 14) sämtlicher 15> Anschlüsse 16) für Strom.B) oder Kühlanlagen 10) f. m3) i. Farbanstrich 23> (eventuell Farbenmuster 24)) 1. Luft 17>. Filtereinsätze)30). întreţinerea cartuşul filtrului garanţia suplimentar informaţia sistemul de măsurat parcursul analog Farbanstrich Farbenmuster Zubehörteile Empfehlung präventiv funktionell die Wartung der Filtereinsatz die Garantie zusätzlich die Information H das Wegmeßsystem 35 analog dB . Schutzvorrichtungen 2<" j . Strom­ stärke. Lärmpegel21» (in dB) 2 2 ' k. Filter.B. aici: tuturor conexiunea. complet. stratul de vopsea mostra de culoare accesoriile recomandarea preventiv funcţional deservirea. Zubehörteile25) und Empfehlungen26> für präventive 27) oder funk­ tionelle 28) Wartung 29) (z. Gewichte u> g.) h.

L E H R S T Ü C K 15: D I E K A L T V E R F O R M U N G IN D E R STANZEREI 257 absolut 3 6 ) — digital 37) ) sowie 38) Rückmeldesystem 39) (direkt 40) — indirekt 4 1 ) ). Schaltinfonnationen 42) usw. (Fortsetzung im Lehrstück 16) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) absolut digital sowie das Rückmeldesystem direkt indirekt die Schaltinformation die Angabe eventuell persönlich der Sachverständige das Herstellerwerk erweitern absolut digital precum şi semnalul de reavizare.cieni 1/103 . Die Angaben 43) sollen eventuell 4 4 ) durch persönlichen 45) Besuch emes Sachverständigen 4 6 ) des Herstellerwerkes 47) erweitert 4 8 ) werden. de achitare direct indirect informaţia de comandă indicaţia eventual personal expertul uzina producătoare a lărgi ' Germana pentru ingineri şi tehni.

Die mo­ dernen Verarbeitungsmaschinen können sowohl mechanisch. -(e) s. Haushaltgeräte aller Art. Vocabular der der l 2 Kunststoff.4. Behälter usw.x) Zu Beginn war 2 ' die Verarbeitung der Kunststoffe ziemlich einfach. Die Phenolharze. benannt nach seinem Erfinder Leo Hendrik Baekeland (1863—1944). Profile. punctul 16.3. Text Im folgenden soll kurz gezeigt werden. erzeugte man z. Folien. punctul 16. materialul plastic la ce. Es ist erklärlich3).2. Rohre.3 respectiv 16. Warmpressen. daß man beim klassischen Preßverfahren das Bakelitpulver in Preßwerkzeugen plastifizierte und daß nach Formung und Aushärtung der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug ausgestoßen wurde. den sog. Alle sind heute in großen Mengen lieferbar. weil *' die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. pentru ce ) v. wozu Kunststoffe (Plaste) verwen­ det werden. B. bzw. Kalandrieren. punctul 16. das Bakelit. Den Kunststoffen auf Basis von Phenolharzen. Duroplasten. -e wozu materialul plastic masa plastică. Die Thermoplaste ermöglichten bekanntlich die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und von Ausgangsstoffen für viele Industrien.B. Extrudieren.4. 3 > v. und wie sie verarbeitet werden können. folgten die Thermoplaste. Kanister. Diese machten große Fortschritte.Lehrstück Nummer 16 DIE VERARBEITUNGDER KUNSTSTOFFE (Plaste) A. Explicaţii. Explicaţii. verarbeitete man schon im Jahre 1907 zu Gegenstän­ den.h. . -(e) s. Wir wissen. daß diese Entwicklung auch zum Bau neuer Maschinentypen für die Verarbeitung der Plaste führte. > v. Kunstleder. daß 1 ' neue Verarbeitungsverfahren entwickelt werden mußten.. Flaschen. Diese sind auf thermischer Grundlage plastisch formbar. als auch hydraulisch oder pneumatisch. Die vielseitigen Eigenschaften der verschiedenen Plaste führten dazu. Seither brachten Forschung und Industrie sehr viele neue Kunststoffe auf den Markt. Durch Spritz­ gießen. Explicaţii. daß sie unter Druck und Wärme verarbeitet werden. Blasen usw. was heute daraus herstellbar ist. d. vor allem aber vollautomatisch gesteuert werden. -e Plast.

.e seither de atunci brachte (imperf. -(e) s. deoarece überall peste tot. -e răşina fenolică Bakelit. als auch atît . -s. benannt) a numi. -(e) s.e daß că Verarbeitungsverfahren. dirijat. de la „sein") a fost. a regla steuern f a b S i f T"»" S D VA U | AOEN . de la machen) au făcut.. -en aplicarea fanden (imperf. -(e) s. pl. conducea Verarbeitungsmaschine. f. Maschinentyp.. ist gewesen) a fi ziemlich destul de (mult. era sein (war. de la benennen) numit.inventatorul obiectul Gegenstand. -en cercetarea piaţa Markt.. de la finden) au găsit.. reglat gesteuert (part. simplu etc. mare. aducea bringen-brachte-gebracht a aduce Forschung.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 259 der das das der der die der das der die die der der die IBIBLIOTECA NIWNinPALA daraus 1 hgrstellbar Beginn. -(e) s. -e progresul weil fiindcă. găseau finden-fand-gefunden a găsi erklärlich explicabil Entwicklung.procedeul de prelucrare entwickelt(part. -(e) s. de la steuern) a comanda. -en dezvoltarea construcţia Bau. -e bachelita benannt (part. începutul I B L J O U R e s TI war (imperf. de la bringen) a adus. trebuiau müssen-mußte-gemußt a trebui machten (imperf.) einfach simplu Phenglharz. . benennen (benannte. făceau Fortschritt. a denumi Erfinder. -en tipul de maşină führte (imperf. cît şi pneumatisch pneumatic vollautomatisch complet automat comandat. pretutindeni immer mehr tot mai mult Anwendung. de la entwickeln) dezvoltat entwickeln a dezvolta mußten (imperf. -s. pl. a dirija. pentru că. de la müssen) au trebuit. -n maşina de prelucrat sowohl . de la führen) a condus. -(e) s. f. -(e) s. -es.

au dat glichen) (dădeau) posibilitatea a înlesni. -(e) s. -s. -s. -(e) s. -e au urmat. solidificarea Aushärtung. -(e) s. a cunoaşte wissen (wußte. pl. -en y duroplastul Duroplast. de la folgen) a urma folgen termoplastul Thermoplast. -s. -en fecţionarea Unzahl. -en ausgestoßen (part. -. de la ausstoßen) aruncat/împins afară ausstoßen (stieß aus.260 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE das das das die die die der der die die die die der das das das das das das das das die das die der a şti. -n pielea sintetică Kunstleder. pl. f. f. numărul mare Ausgangsstoff. f. producerea.h. -s. f.e de t . foiţa Folie.praful de bachelită Bakelitpulver. . -e foaia. pl. producţia. -(e) s. -(e) s. de la ermö­ au înlesnit. suflarea erzeugte (imperf. materialul de bază Spritzgießen. -n bidonul Kanister. -n maleabil formbar adică d. pl. a da posibilitatea ermöglichen după cum se ştie bekanntlich fabricaţia. f. întărirea. sumedenia. -e a plastifia plastifizieren formarea Formung. pl. ausgestoßen) a arunca/a împinge afară baza Basis. extrudarea Kalandrieren. -e profilul Profil. (das heißt) căldura Wärme. presarea la cald Extrudieren. con­ Herstellung. -(e) s. -en ţeava Rohr. -s. -e termic thermisch baza Grundlage. confecţiona obiectul de uz casnic Haushaltgerät. calandrarea Blasen. -s. -e materia primă. f. de la erzeugen) a confecţionat.pl.t felul aller Art. -s. -(e) s.scula de presat Preßwerkzeug. butelia. f. ermöglichten (imperf. gewußt) clasic klassisch procedeul de presare Preßverfahren. pl. înlesneau. f.livrabil lieferbar . -en mulţimea. sticla Flasche. urmau folgten (imperf. -s. pl. -s. turnarea prin injecţie Warmpressen.

Predicatul simplu sau complex. Exersaţi pronunţarea diferenţiată a sufixelor adjectivale! [-19] C-II9] ' ' [-IJ] vielseitig erklärlich mechanisch ringförmig bekanntlich klassisch einmalig ziemlich thermisch flüssig hauptsächlich plastisch wichtig ähnlich automatisch fertig wirklich elektrisch Exerciţiul 336. care răspunde la întrebările: Was tut das Subjekt? (Ce face subiectul?) sau: Was geschieht mit dem Subjekt? (Ce se întîmplă cu subiectul?) sau: Was (Wie) ist das Subjekt? (Ce sau: cum este subiectul?). Was tut diese Maschine ? Das Bakelitpulver wird in Preßwerkzeugen plastifiziert. Diese Maschine verarbeitet Kunststoffe. Părţile sintactice (Sinteză) 16. Forma neconjugată (infinkă) sau numele predicativ se află pe locul ultim. Exemple. pe locul I în propoziţiile interogative totale şi propoziţiile imperative (prima parte sintactică). Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! _ / _ ' _ _ _ J_ — — _ _ J _ fol — gen • den — ver — ar •— bei — tet Ba — ke •— lit Kunst — stof — fe Ver •— ar — bei — tung Du — ro — plast her • stell —• bar — Phe — noi —• har — ze Ther — mo — plast Ge — gen — stand Ma — schi— nen — typ . Propoziţiile limbii germane sînt compuse din următoarele părţi sintactice: 16.0.1.1.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 261 G.1. Forma conjugată a predicatului (verbul finit) se află: pe locul II în propoziţiile afirmative şi interogative parţiale (a 2-a parte sintactică). Ei — gen — schaf t Fort — schrit— te An — wen — dung Preß — werk — zeug 16.1. Was geschieht mit dem Bakelitpulver ? . Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 335. Explicaţii şi exerciţii 16.

fiind a 3-a. Ce ?) W e m ? (Cui?) Wessen ? (Al cui ? A cui ?) Woran ? (La ce ?) Worauf ? (Pe ce ?) Warum ? (De ce ?) ş. Subiectul exprimat prin substantive. Exemple: Zeigen Sie dem Gast das neue Verarbeitungsverfahren.1. Complementele cerute de valenţa verbului (predicatului propoziţiei) răspund la următoarele întrebări: Felul complementului întrebările la care răspunde la la la cu cazul acuzativ cazul dativ cazul genitiv prepoziţie la infinitiv Wen ? Was ? (Pe cine. Exemple: Das Bakelitpulver wird gepreßt.a. de obicei. Wen ? Was ? Wonach ? 16. Was sind die Thermoplaste ? 16.1. pronume sau sintagme 1J răspunde la întrebările: wer ? was ? (Cine ? Ce ?) şi stă de regulă la începutul propoziţiei.262 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Die Thermoplaste sind moderne Kunststoffe. parte sintactică. Wer? Was? Hier arbeitet der neue Oberingenieur des Werkes. Wem? Wen? Was? Fragen Sie die Sekretärin nach der Rechnung. a 4-a etc. . după verbul finit al pro­ poziţiei.2.3. Complemente circumstanţiale cerute de valenţa verbului sau libere care pot fi: Felul circum­ stanţialului întrebările la care răspunde de de de de de de de de de timp loc mod instrument consecinţă cauză scop condiţie concesie ş. dar poate sta şi după verb. W a s ? (Ce?) Complementele sînt exprimate prin substantive sau pronume la cazurile respective sau prin sintagme şi se aşază. W a n n ? (Cînd ?) Wie lange ? (Cît timp ?) Seit wann ? (De cînd ?) ş. Wer? Was? 16.a.1.4. Wo ? (Unde ?) Woher ? (De unde ?) Wohin ? (încotro ?) Wie ? (Cum ?) In welcher Weise ? (în ce fel ?) Womit ? (Cu ce ?) Wie (sehr?) (Cît de m u l t ? Cît?) Warum ? (De ce ?) Aus welchem Grund ? (Din ce cauză ?) Wozu ? (La ce ?) Zu welchem Zweck ? (în ce scop ?) Wann ? (Cînd ?) Unter welcher Bedingung ? (în ce condiţie ?) Trotz welchen Umstandes ? (în ciuda cărui fapt ?) l ) Sintagma = un grup de cuvinte care formează o singură parte sintactică (răspunde la întrebarea respectivă).a.

-es ? adverbial (adverb) după sub­ stantiv Welcher. -e. Felul atributului Poziţia faţă de substantiv întrebările la care răspunde Exemple: adjectival (adjectiv. Analizaţi textul lecţiei. cu prepoziţie. . Wann ? Wohin ? Man mißt den Druck mit einem Manometer. stabilind din ce părţi sintactice se compun propoziţiile. Womit ? Zum Verarbeiten der Kunststoffe braucht man Verarbei­ tungsmaschinen . Welcher Einspindelautomat ? Exerciţiul 337. numeral. das) wievielte ? Wieviel ? după sub­ stantiv Welcher. Wessen ? Die Arbeit an der Maschine. WTozu ? 16.5. -e. participiu) substantival (substantiv la genitiv. Welche Arbeit ? Die Eigenschaft sich zu biegen. -e ? es ? Was für ein. pronume. -e. Puneţi întrebările respective şi observaţi prin ce sînt expri­ mate părţile sintactice! .1. Atributul care poate însoţi orice substantiv (sau alt cuvînt nominal) formînd cu acesta o sintagmă. -e. Welche Eigenschaft ? Der Einspindelautomat hier. Welches Preßverfahren ? Die Verarbeitung der Plaste. -es ? Wessen ? după sub­ stantiv Welcher. -es ? Exemple: Das klassische Preßverfahren. apoziţie) verbal (infinitiv cu „zu") înaintea sub­ stantivului Welcher.? Der (die.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 263 Heute kommt die Delegation in das Konstruktionsbüro.

lecţia a 19-a. ist das Spritzgießen. wenn s.a. propoziţiile secundare au următoarele semne distinctive: a) se separă oricînd de regentă 1) prin virgulă. c) sînt. b) au verbul conjugat la sfîrşit. (Propoziţie subiectivă). şi a se căuta apoi semnalmentele princi­ pale de structură (cuvîntul introductiv. Propoziţii secundare (Subordonate) 16. lecţia a 17-a. (Warum ?) weil die Kunsstoffe überall Anwendung finden. Was ?) daß man das Bakelitpulver plastifiziert. c) pronume relative 3).a. le pot urma sau pot fi chiar intercalate în regentă.2. de regulă. recomandăm a se urmări în timpul lecturii îndeosebi virgulele.264 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 16.2. Cuvintele introductive ale propoziţiilor secundare pot fi: a) conjuncţii subordonatoare: daß.a. a se aplica metoda „luneta-foarfece" 4)). lecţia a 11-a.2 4 > v. Exemple: Weil das Verfahren einfach ist.1. Textele tehnice germane. b) cuvinte interogative. Das modernste Verfahren. weil. Părţile sintactice ale propoziţiilor pot fi exprimate şi prin pro­ poziţii întregi.2. Exemple! Man muß das Verarbeitungsverfahren ändern. fiind bogate în propoziţii secundare. legate de regentă printr-un cuvînt introductiv 2). (Propoziţie completivă).2.2.4. adică propoziţia din care reprezintă o parte sintactică. Wen ? Was ? Man muß ändern. verbul finit la sfîrşit.2. (Propoziţie cauzală).2 3 > v. (Propoziţie completivă). Deosebim deci propoziţii subiective. Exemple: Hier wird gezeigt. daß hohe Leistungen erzielt werden. wodurch man Kunststoffe formt. (Complement la acuzativ). a > Excepţii v. was nicht richtig ist. punctul 17. (Wer? Was?) was aus Kunststoffen herstellbar ist. punctele 19. wenden wir es an. şi lecţia a 18-a. l > Propoziţie regentă = propoziţia supraordonată celei secundare. wo? wie? wann? wer? warum? s.2.2.2. 16. 16.5. atributive s. de mod etc. circumstanţiale (de timp. Das Verfahren ermöglicht.). 16. completive. care pot marca începutul unei propoziţii secundare. punctul 11. de loc. 16. Acestea sînt propoziţiile subordonate (sau secundare). Propoziţiile secundare pot preceda regentele. în limba germană. . punctul 18.3.1 şi 19. Diese Verfahren machen Fortschritte. (Wen. Wir wissen.

Sie ist vollautomatisch gesteuert. „Wir wissen . daß Kunststoffe verarbeitet werden können. căutînd propoziţiile secundare şi stabiliţi la ce întrebare răspund şi prin ce sînt introduse! Exerciţiul 339." cu ajutorul conjuncţiei „daß" ! Model: Kunststoffe können verarbeitet werden. e.en ihr baut ihr bau -t.werden.3.en b) Cu modificarea vocalei radicale şi fără desinenţe personale la persoa­ nele I si a IlI-a singular: verbele de conjugare tare. î n limba germană.e wir bauen wir bau -t. Analizaţi textul lecţiei. 'ö 1 16.est er baut er bau -t. Kunststoffe können verarbeitet werden. Exerciţiul 340.e (eu construiam sau: am construit) du baust du bau -t. Wir wissen.între radicalul verbului şi desinenţa personală: verbele de conjugare slabă. b. Man kann aus Kunststoff Hausgeräte herstellen. Sie arbeitet spanlos. d.1. Der fertige Teil wird ausgestoßen. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Sie funktioniert elektrisch. e.3. Pentru a se relata (a povesti) acţiuni trecute. . Sie muß nicht von Arbeitern betätigt. c. verbele pot forma imperfectul în două feluri: &)Cu ajutorul sufixului -t. subordonîndu-le regentei. d. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare cauzale cu ajutorul conjuncţiei „weil" subordonîndu-le regentei „Diese Maschine hat eine hohe Leistung" ! Model: Sie ist vollautomatisch gesteuert. weil sie vollautomatisch gesteuert ist.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 265 Exerciţiul 338. b. Exemplu: Verbul „bauen" —• a construi Prezent Imperfect ich baue Ich bau -t. a. Diese Eigenschaften führen zur Entwicklung neuer Verfahren. Imperfectul verbelor 16. Sie kann dauernd belastet werden.et sie bauen sie bau -t. a.. c. se foloseşte timpul imperfect (sau preferit) al verbelor. Die Verarbeitung ist nicht einfach..

este necesar a se memora odată cu infinitivul şi cu participiul perfect al verbelor de conjugare tare şi neregulată şi persoana I singular imperfect.2. sau: am găsit) ich finde du findest du fand •— est er findet er fand wir finden wir fand — en ihr findet ihr fand — et sie finden sie fand — en c) Verbele neregulate combină. semnele ambelor conjugări. dar au si alte neregularităţi.266 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exemplu Verbul „finden" a găsi Prezent Imperfect ich fand (eu găseam. de obicei. Exemplu: verbul „bringen" — a aduce Prezent Imperfect ich bringe ich brachte (eu aduceam. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce în ce fel verbul respectiv formează imperfectul.3. am adus) du bringst du brachtest er bringt er brachte wir bringen wir brachten ihr bringt ihr brachtet sie bringen sie brachten 16. avînd la imperfect atît schimbarea vocalei cît şi sufixul -t-. aceasta fiind a treia din cele trei forme de bază ale verbului care trebuie reţinute spre a se putea conjuga corect: Exemple: I II III Infinitivul Imperfectul Participiul perfect stieß aus ausgestoßen a) Verbe tari: ausstoßen besitzen besaß besessen ziehen gezogen zog lassen ließ gelassen eintragen trug ein eingetragen aufschreiben schrieb auf aufgeschrieben vorsehen sah vor vorgesehen überschreiten überschritt überschritten b) Verbe neregulate: bringen brachte gebracht entstehen entstand entstanden nennen nannte genannt hineingehen ging hinein (ist) hineingegangen sein war (ist) gewesen .

Exemplu: Prezent: ich stoße aus.3.3. . prelucrarea a fost simplă.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 267 haben hatte gehabt können konnte gekonnt werden wurde (ist) geworden*> s.5. este suficient a se cunoaşte infinitivul. Exemplu: Zu Beginn war die Verarbeitung einfach.a. *' Incepînd cu lecţia de faţă se vor da cele trei forme de bază ale verbelor de conjugare tare şi neregulată la rubrica vocabular. lecţia 11.3. ich rüste a u s . fiind în limba germană timpul de povestire. prelucrarea era simplă sau: La început. Verbele auxiliare temporale şi modale formează timpul imperfect în mod neregulat.4. ich rüstete a u s .3. Timpul imperfect.3. Diateza pasivă se formează la timpul imperfect cu formele de imperfect ale verbului auxiliar „werden".3.7.3. Verbe auxiliare de timp sein haben werden ich war ich hatte ich wurde du warst du hattest du wurdest er war er hatte er wurde wir waren wir hatten wir wurden ihr wart ihr hattet ihr wurdet sie waren sie wurden sie hatten Verbe auxiliare de mod können müssen dürfen mögen sollen wollen ich konnte mußte durfte mochte sollte wollte durftest mochtest solltest wolltest du konntest mußtest mußte mochte sollte wollte er konnte durfte wir konnten mußten durften mochten sollten wollten ihr konntet mußtet durftet mochtet solltet wolltet mußten durften mochten sollten wollten sie konnten 16.1. Exemplu: ich wurde genannt (am fost denumit) wir wurden genannt du wurdest genannt ihr wurdet genannt er wurde genannt sie wurden genannt 16. participiul şi regula de la punctul 16. ci şi cu timpul perfect compus (timpul de povestire din limba română). Formele de bază ale verbelor învăţate pînă acum se vor găsi în dicţionarul final. Verbe separabile 2) se separă şi la imperfect. Imperfect: ich stieß aus.a. punctul 11. ich teilte ein etc. ich teile ein etc. 16.1.6. Pentru conjugarea corectă a verbelor de conjugare slabă. 2 » v. poate fi tradus nu numai cu imperfectul. La început. 16. 16.

. diese Bauart nicht . kam mit. Nach den Phenolharzen folgen die Thermoplaste. sprach.. Blechwerkstoff umformen. e.. Man plastifiziert das Bakelit durch Druck und Wärme. ist eingetreten) Wir . in die Maschinenhalle ... Gießerei ... vorgesehen) Der Katalog .. . eine Asbestplatte nehmen. (mitkommen. belaufen) Die Planzahlen . das neue Verarbeitungsverfahren. Completaţi următoarele propoziţii cu verbele date în pa­ ranteză la timpul imperfect! a. Conjugaţi la timpul imperfect! Verificaţi tipul de conju­ gare a verbelor ! a. (entstehen. (sich belaufen. c. (vorsehen. . f. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von Rohren. (bringen.. d. c. gesprochen) Man . gebracht) Der Praktikant . einen Kanister. von der neuen Verarbeitungsmaschine. b. ist mitgekommen) Der Kollege . b . ein neues Verfahren entwickeln. c. ins Büro eintreten. Er arbeitet an den Preßwerkzeugen. bessere Resultate erhalten. Ich entwickle einen Plan.. ist entstanden) So . Exerciţiul 343. d. f.. sah vor. Exerciţiul 345. d. Căutaţi în vocabularul final şi memoraţi formele de bază ale tuturor verbelor de conjugare tare. e.268 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 341.. învăţate pînă la lecţia de faţă! sein messen schreiben ersehen mitkommen stehen helfen laufen erscheinen ansehen liegen besprechen fallen gewinnen gießen schleifen sehen halten unterscheiden bestehen gehen sitzen steigen geben herausgreifen kommen ziehen lassen eintreten hergeben gleichen lesen betragen sprechen herbringen . entstand. belief sich... e. g. b.. Căutaţi verbele din textul lecţiei şi identificaţi pe cele care stau la timpul imperfect! Exerciţiul 342. brachte. (sprechen. Treceţi următoarele propoziţii la timpul imperfect! Pro­ poziţiile cuprind verbe de conjugare slabă ! a.. . (eintreten... sich auf 5 Millionen. Exerciţiul 344.. den Kunststoff plastifizieren.. Sie bauen einen neuen Maschinentyp. trat ein. f.

steuern. Silber.4. Ringform. plastifizieren Es folgen die Thermoplaste Dieser Maschinentyp ermöglicht Spritzgießen. Plast. Mechanik. ermöglichen. erfüllen. Zylin­ der. wichtig. folgen bringen. prüfen. Ecke. Exerciţiul 348. automatisch s. verwenden. b. Nu. Metallurgie. transpor­ tieren. liefern.. alcătuiţi pro­ poziţii simple pe care le reformulaţi apoi cu diateza pasivă după modelul următor ! Model: Diese Zahlen sind kontrollierbar.. Valenţa verbelor t Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2(N. erreichen.a. modernisieren. grundsätzlich s. einmal.. entwickeln.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 269 nehmen hingehen überschreiten einfahren tiefziehen beziehen sich belaufen herausnehmen sich befinden zerreißen beschreiben aufschreiben vorsehen hineingehen ergeben werden biegen sich begeben erhalten eintragen besitzen 16. confundaţi sufixele! Accentuaţi corect! a. De la următoarele categorii de cuvinte aţi învăţat adjective formate cu sufixele -isch şi -ig! Amintiţi-vi-le şi pronunţaţi-le cu glas tare. konstruieren. Formaţi adjective de la următoarele verbe cu ajutorul sufi­ xului -bar. Exerciţiul 346. anwendbar = aplicabil schmelzen. Verbe sau alte părţi de vorbire cu ajutorul unor sufixe carac­ teristice. lesen.1.5. das . — bar: formbar. flüssig s. — lieh: ähnlich. Diese Zahlen können kontrolliert werden. Hydraulik. chemisch. mechanisch. kontrollieren. halten. Technik. ausstoßen. î n textele tehnice se întîlnesc numeroase adjective formate de la substantive. gießen. — ig: fertig. richtig. care exprimă posibilitatea de a se face ceva ! Traduceţi adjectivele şi controlaţi traducerea cu cheia exerciţiilor ! Model: anwenden.4.a. elektrisch. messen.. bauen. Cele mai des întîlnite sufixe sînt: — isch: konisch. Adjective derivate 16. Exerciţiul 347. Energie.. hauptsächlich.A) entstehen. 16. drehen. Thermik. fleißig.a. Mathematik. zählen. Cu adjectivele formate în exerciţiul anterior.a. Nummer. Farbe. lieferbar s.

. c... h. Formaţi cîte o întrebare parţială cu fiecare dintre verbele date şi răspundeţi cu cuvinte la alegerea dv. baut man . Wie werden moderne Verarbeitungsmaschinen gesteuert ? j .. Gibt es heute viele Kunststoffe ? g. încă acum 70 de ani. f... Was ist das Bakelit ? e. Wozu führte die Entwicklung neuer Verarbeitungsverfahren ? i. Materialele plastice au avut însuşiri foarte multilaterale. ? e.... bringt . ... Nennen Sie Maschinenteile und andere Gegenstände aus Kunststoff! Exerciţiul 351. Auf welcher Grundlage sind Thermoplaste formbar? m ... Wie plastifizierte man das Bakelit beim klassischen Preßverfahren ? k...... Inventatorul bachelitei a fost L.. d.. folgen .. aus? c.. Traduceţi în limba germană ! a.. Warum mußten die Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe entwickelt werden ? h... Dezvoltarea de noi maşini şi procedee se explică prin aceea că materia­ lele plastice au putut fi folosite multilateral.. stößt . . Aşa se explică (faptul) că au fost produse multe obiecte de uz casnic... Was sind Duroplaste ? Was sind Thermoplaste ? 1. răşina fenolică şi-a găsit aplicaţia prin prelu­ crare în obiecte. ? Exerciţiul 350 (sinteză). entsteht . ? d. g.. Wodurch können Gegenstände aus Kunststoffen hergestellt werden ? o. .270 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 349. . b.. . ? i.. ändert man . e.. ? f. Seit wann wird Bakelit verarbeitet ? f. i. W a s ermöglichten die Thermoplaste? n.. plastifiziert man . Baekeland.. entsteht .. Wer erfand das Bakelit ? d. ?' Wie entsteht Kunstleder ? a. .. H. Wie war die Verarbeitung der Kunststoffe zu Beginn ? c. Termoplastul nu putea fi prelucrat mecanic.. ? g.. .. î n acest text trebuie arătat la ce servesc materialele plastice. entwickelt man .. ? h. .. ermöglicht . ? b.. ? j ... . .. steuert . Vedem că piesa finită este împinsă afară din scula de presat. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. Termoplastele au făcut posibil ca să fie fabricate un număr mare de obiecte. Was soll in diesem Text gezeigt werden ? b. ! Model: .

IO) 11) 12 13) 14) 15) 16) 17) der Vergleich schriftlich die Auslegung der Ersatzteil der Liefertermin die Abnahmebedingung die Verpackung der Transport u. 6 7. Vocabular 1) 2 3.U. der Ersatzteile 4). Lieferung und Inbetriebnahme. Luft. Vor der Montage soll die Betriebsanlei­ tung von sachverständigem u> Personal genau studiert 121 werden. erfolgt die schriftliche 2) Bestellung. Wasser. Montage u. Tran­ sport 8>. Abnahmebedingungen 6) Verpackung 7). competent a studia montarea îndrumarea montorul de specialitate lichidul de răcire legătura . Kühlmittel 16 '. 4 5. Vor Inbetriebnahme müssen alle Anschlüsse für Strom. Sie soll die wich­ tigsten Punkte des Angebotes enthalten.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 271 D. 9. Lectura suplimentară Nr. eventuell unter Anleitung 11 ' eines Fachmonteurs 15 ' des Lieferwerkes erfolgen. genau geprüft werden. hydraulische Ver­ bindungen 17) usw.U. Liefertermin 5). 6 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (III) Die Bestellung. 9 ) mit Monteurbesuch 10) . unter Umständen der Monteurbesuch sachverständig studieren das Montieren die Anleitung der Fachmonteur das Kühlmittel die Verbindung comparaţia în scris interpretarea piesa de schimb termenul de livrare condiţia de recepţie ambalajul transportul eventual vizita unui montor expert. 8. die Auslegung 3 ' der Garantie. Nach genauer Prüfung des Angebotes und Vergleich l) mit dem Lastenheft. Das Mon­ tieren 13 ' der Maschine soll von guten Monteuren.

Beson­ dere Aufmerksamkeit muß numerisch gesteuerten oder automatischen Ma­ schinen geschenkt werden 23' wie z. 18) 19) 20) 21) 22) 23) das die die die die Einfahren Abnahme Verarbeitungsmaschine Bedingung Fertigung schenken rodajul recepţia maşina de prelucrat condiţia fabricaţia a acorda.B.272 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Das Einfahren 18) und die Abnahme 1 9 ' der Werkzeug-oder Verarbeitungs­ maschinen 20 ) soll unter den Bedingungen 21 ' der Fertigung 22 ' erfolgen. auch den Maschinen für die Verarbei­ tung der Kunststoffe. a da .

heißt Lichtbogen-bzw. Es gibt noch verschiedene Sonderverfahren Schweißen unter Pulver (UP-Verfahren). Feuerschweißen. 1/103 .2. Text Durch das Schweißen verbindet man Werkstoffe unter Einwirkung von Wärme fest miteinander. muß der Strom durch Transformatoren. welches2' durch einen elektrischen Lichtbogen oder eine Gas­ flamme geschieht.. das sehr viel Anwendung findet. Beim Lichtbogenschweißen erhitzt der elektrische Licht­ bogen. Bei Entzündungstempe­ ratur und Oxydation (Verbrennung) erfolgt das Trennen des Werkstoffes. den man zum Schweißen be­ nötigt. Thermitpreß­ schweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. 17. Explicaţii. welches seinerseits in Stumpfschweißen. 8 Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt. Gasbrennschneiden. die zur Verbindung notwendig ist1'. Ein Verfahren. Preßschweißen: Kaltpreßschweißen. der 11 2) 3) v. ist das elektrische Licht­ bogenschweißen5'. 17. Gleichrichter oder Umformer umgewandelt werden. Da diese Spannungen im Netz nicht verfügbar sind. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. Die meistverwendeten Ver­ fahren sind: a. Explicaţii. Punktschweißen und Nahtschweißen *' unterteilt ist. die man im Ma­ schinenbau.1 şi 17.4. 17. Explicaţii. b. Die Umformer werden durch Wechsel­ strom. die Schweiß­ stelle bis zur Schmelztemperatur. Ein solcher Maschinensatz. Das Trennen.6.Lehrstück Nummer 17 DAS SCHWEISSEN A.oder Drehstrommotoren angetrieben. Die Temperatur. hat eine Spannung von 20—65 V. Die Schweißstellen werden beim Schweiz ßen auf 3 500—4 000°C erhitzt. Explicaţii. Schiffsbau usw. v Explicaţii. unter Schutzgas (C0 2 oder Argon) mit Wolfram­ elektrode (WIG-Verfahren = Wolfram-Inert-Gas) usw. Der Strom. punctul punctul punctul punctul punctul 17.5. elektrisches Widerstands^ schweißen und Gasschmelzschweißen. weitgehendst3' anwendet. ist in das Preßschwei­ ßen und in das Schmelzschweißen eingeteilt. 17.2. Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen. die auch alle weit­ gehendst verbreitet sind. Schmelzschweißen: Lichtbogenschweißen.

Vocabular das Schweißen. ist ge­ schehen) heißen (hieß. sind erprobt und in der Praxis anwendbar. f. f. -n geschehen (ie. Explicaţii. f. Beim Kaltschweißen. Beim Reibschweißen. pl. Verschweißungen von Metallen. com­ pact împreună legarea. pl. kann man bereits bei Raumtemperatur. das Schmelzschweißen. -s. -s. îmbinarea necesar a determina temperatura de aprindere oxidarea arderea. daß fest aneinander 1) gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. lang anhaltenden Druck oder Schlag best­ möglich verbinden. pl. erreicht man eine Schweißverbindung dadurch. pl. pl. ist unter der Bezeichnung „Schweißumformer" bekannt. das ebenfalls erprobt ist. a îmbina influenţa. die ohne Zufuhr äußerer Wärme er­ folgen. a uni. -s. geschah. meistverwendet das Kaltpreßschweißen. -en notwendig bestimmen die Entzündungstemperatur. -(e)s. tăierea arcul electric flacăra de gaz a se întîmpla. der Schiffbau. pl. einige NE-Metalle durch hohen. punctul 17. efectul durabil. -en die Verbrennung. -en fest miteinander die Verbindung. welches verhältnismäßig einfach ist. -s. a rezulta separarea. weitgehendst das Preßschweißen. rezistent. a avea loc. -en erfolgen das Trennen. f. -s. f. -(e)s. *' v. sudarea a lega. -s. f. -s. pl. f. B. unirea. -s. der Maschinenbau. solid.3. combustia a urma. -en die Oydation. tare. verbinden (verband. verbunden) die Einwirkung. f.274 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN aus Antriebsmotor und Stromerzeuger besteht. f. a se petrece a se numi tăierea cu arcul electric tăierea cu gaz construcţia de maşini construcţia navală în cea mai mare măsură sudarea prin presiune sudarea prin topire cel mai des folosit sudarea prin presare la rece . das Gasbrennschneiden. die Gasflamme. der Lichtbogen. pl. geheißen) das Lichtbogenschneiden. pl.

practicabil anwendbar relativ verhältnismäßig . -s procedeul cu electrodul de wolfram şi gaz inert a răspîndi verbreiten a încălzi (la incandescenţă) erhitzen locul sudurii die Schweißstelle. -s. fiindcă das Netz. -s. redresorul der Umformer. f. pl. convertizorul a transforma umwandeln motorul de curent alternativ der Wechselstrommotor. -es. f. -s. pl. -s. f. -en denumirea der Schweißumformer. sudarea prin puncte das Nahtschweißen. -en electrodul de wolfram das WIG-Verfahren. f. -s. -es. convertizorul de sudare cunoscut bekannt sudarea/îmbinarea prin sudură die Verschweißung. pl. -s. sudarea cu arc electric das Gasschmelzschweißen. das Thermitpreßschweißen. -s. -s. f. pl. der Antriebsmotor. sudarea cap la cap das Punktschweißen. -en alimentarea die Zufuhr. f. a acţiona agregatul de maşini der Maschinensatz. a experimenta erproben practica die Praxis. -en antreiben (trieb an. sudarea cu gaz das Sonderverfahren. -s. -en motorul trifazat der Drehstrommotor. f. argonul (gazul) die Wolframelektrode. -s. -s. f. -n die Schmelztemperatur. sudarea electrică prin rezistenţă seinerseits la rîndul său. -s.f. -s. din exterior äußere a încerca. -s. -s. sudarea prin cusătură das Lichtbogenschweißen. pl. angetrieben) a antrena. sudarea prin forjare sudarea aluminotermică (prin pre>= siune) das Widerstandschweißen. generatorul electric die Bezeichnung. pl. -e reţeaua verfügbar disponibil der Gleichrichter. pl. -en temperatura de topire da deoarece. -en din afară. . f. -en motorul de acţionare der Stromerzeuger. -e gazul inert / de protecţie das Argon. pl. pl. -s. -s. pl. din partea lui das Stumpfschweißen. -s. -es. pulberea das Schutzgas.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 275 das Feuerschweißen. procedeul special das Pulver. aplicabil.

Flugzeug/industrie. Uhr.0. gehen. Stahl.276 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN bereits die Raumtemperatur. ziehen. ieh : es geschieht. Pronunţare şi ortografie 17.e bestmöglich das Reibschweißen. eh : Drehstrom. Exerciţiul 353. Rohr. nelegată a următoarelor cuvinte ! Strom/erzeuger. Nahtschweißen. vorsehen. die Schweißverbindung. Schweiß/umformer. Cuvintele care încep cu o vocală şi intră ca element constitutiv într-un cuvînt compus nu se leagă în pronunţare de celelalte elemente care le preced. sehr. pi. de la pressen) pressen schnell gegeneinander rotieren deja. Raum/inhalt. . Nicht /eisenmetalî. f. Mit/arbeiter. weitgehend. oh : ohne. Rohling. mit/ein/ander. einfahren. Dehnung. de pe acum temperatura mediului înconjurător continuu lovitura cît mai bine posibil sudarea prin frecare îmbinarea prin sudare de asemenea laolaltă presat a presa repede unul faţă de altul a se roti C. Exersaţi scrierea cu h ca semn de lungire a vocalelor! Pronunţaţi fără h! ah : Zahl. uh : Zufuhr. Draht. man sieht vor. Exersaţi pronunţarea corectă. Wolfram/elektrode. an/ ein/ander. Verfahren. Stuhl. Bohrung. man fährt ein. Bruch/einschnürung. üh : einführen. Maß/einheit. bestehen. Exemple: Stromerzeuger pronunţat: Strom / erzeuger Schweißumformer „ Schweiß / umformer Wolframelektrode „ Wolfram / elektrode Exerciţiul 352. Explicaţii şi exerciţii 17. öh : Höhe.1. Einspindel/automat.0. -es. gegen/ein/ander. . -s. tiefziehen. Stähle. ah : Zählen. -en anhaltend der Schlag. Schutz/elektrode. nehmen. hohen. -en ebenfalls aneinander gepreßt (part.

den man zum Schweißen benötigt der Strom Propoziţiile subordonate care determină mai îndeaproape sensul unui substantiv pot avea diferite cuvinte introductive. Propoziţii relative 17. Temperatura care este necesară pentru îmbinare este determinată de felul materialului.1. ein) ? (Ce fel de}) das Lichtbogenschweißen ein elektrischer Lichtbogen das Schweißen unter Pulver das Trennen des Werkstoffes der Strom.1. wird durch die Art des Werkstoffes be­ stimmt. . lecţia 24. ele încep cu un pronume relativ 2 '.1. x 2) > v. v.1. Propoziţie relativă Das Trennen. Separarea care se face cu ajutorul unui arc electric este cu­ noscută ca tăiere prin arc electric. de aceea le numim propoziţii relative. punctul 24. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht heißt Licht bogen schnei­ den.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 277 17.2 al lecţiei de faţă. Precizările necesare pentru stabilirea exactă a sensului unui substantiv pot fi făcute sub diferite forme: Procedeul 1 Sensul general Sensul precizat a) compunere: b) diferite atribute: c) prin apoziţii l> d) prin propoziţii subordonate: das ein das das Schweißen Lichtbogen Schweißen Trennen Welcher} Weichet Welches! (care 7) Was für ein (eine. punctul 17. Exemple: Die Temperatur. De cele mai multe ori însă. I die zur Verbindung notwendig ist.

dacă funcţia lui ca parte sintactică cere acest lucru.1. Aceste cuvinte sînt aşezate între substantivul determinat şi propoziţia relativă. t ! I - neutru sg. acuzativ Verschweißungen von Metallen.1... 17. de obicei. welches verhältnismäßig einfach ist. | den man zum Schweißen benötigt | Excepţie se face numai atunci.5. nominativ 17. o întrerupere a propoziţiei supraordonate (v. toate exemplele de mai sus). t I 17. Exemplu: Die Gasflamme. şi exemplele de mai sus !) Exemplu: Der Strom.. die man im Maschinenţ I bau. mit der man schweißt.. .. die man zum Umwandeln des Stromes braucht.. plural nominativ Beim Kaltschweißen. anwendet. f hat eine Spannung von 20—65 V.1.. Formaţi toate variantele posibile. Exemple: Der Strom. Der Transformator wandelt den Strom um. sg.. Pronumele relativ se acordă cu substantivul determinat în gen şi număr. Ele se recunosc uşor după poziţia pronumelui relativ după prima virgulă şi verbul finit înainte de virgula de la sfîrşit.4. Exemple: Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen. die ohne Zufuhr äußerer Wärme erfolgen.2. mase. Propoziţiile relative sînt aşezate imediat după substantivul pe care îl determină şi de aceea produc. muß . propoziţiile relative sînt tot­ deauna separate prin virgulă de propoziţia supraordonată (v. Exemplu: Die Umformer. Căutaţi în textul lecţiei propoziţiile relative şi stabiliţi ce substantiv este determinat de ele! Exerciţiul 355. Exerciţiul 354.278 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 17. citind cu glas tare pînă la automatizare! .1. Spre deosebire de limba română. . den man zum Schweißen benötigt..3. Schiffbau usw.. cînd substantivul determinat mai are alte atribute după el sau cînd propoziţia relativă ar separa o particulă ori alt cuvînt izolat de restul propoziţiei. Pronumele relativ poate fi precedat de o prepoziţie. dar cazul depinde de propriul său rol sintactic în propoziţia relativă.. den man zum Schweißen benötigt.. werden durch Wechselstrommotoren angetrieben.

. ist sehr modern. Beim Kaltpreßschweißen verbindet man durch hohen Druck. (mit welchem) b. (welche) die man zuerst bearbeiten muß. . Das Reib­ schweißen ist ebenfalls erprobt. Das Verfahren. Die Temperatur wird beim Schweißen entwickelt. .. die beim Schweißen entsteht. die. . Der Strom. (nach welchem) d. .LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 279 der vom Transformator umgewandelt wird. d. (welche) an denen man arbeitet. (welchen) mit dem man beim Schweißen arbeitet.. Die Temperatur ist sehr hoch... (an welchen) Exerciţiul 356. (welches) nach dem in vielen Werken gearbeitet wird... înlocuind substantivul care se repetă. . . das.. a. (mit welcher) c. . das auch sehr viel Anwendung findet.. Das Kaltpreßschweißen ist verhältnismäßig einfach. .... Das Reibschweißen geschieht bei Raumtemperatur.. Das Trennen heißt Gasbrennschneiden. Die Temperatur.. Der Lichtbogen wird zwi­ schen Werkstück und Elektrode erzeugt. Der Lichtbogen erhitzt die Schweißstelle. c. Transformaţi a doua propoziţie într-o propoziţie relativă. (welche) mit der man beim Schweißen rechnen muß.. Die Schweißstellen. Das Trennen geschieht mittels einer Gasflamme. (welche) die man durch einen elektrischen Lichtbogen erzeugt.. das hier angewendet wird. a.. (welcher) den man zum Schweißen braucht. . .. (welches) das man sehr oft anwendet. die auf 3 500—4 000°C erhitzt werden. b. prin pronumele relativ „der. .. e.. Ein Verfahren. Das Verjähren wird hier ange­ wendet. .. plural die" ! Model: Das Verfahren ist sehr modern.. ...

. m. f. die.. welches" se declină în felul următor: Plural Singular Singular m. Materialul care urmează să fie sudat trebuie să aibă anumite însu­ şiri.2. was = cine.. cu arc electric. ce 1! . Primele două pronume au acelaşi înţeles şi pot fi folosite în acelaşi fel. das" este însă preferat sinonimu­ lui său..280 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 357. care este un procedeu foarte cunoscut. La sudare. die. cărei. Pronumele relative „der.2. n. welche. welche = care. 17. cărei. die = care.1. Pronume relative 17. welche. î n germana modernă. * v. . a.2. se îmbină materialele strîns unele de altele. locul de sudare se încălzeşte pînă la topire. beim Schweißen verwendet wird. welches. pl. Prin sudarea care se împarte în sudare prin presiune şi sudare prin topire.. zwischen Werkstück und Elektrode erzeug wird. b. punctul 23.. = al cărui. Sudarea. d. . das. 17. e... > .2. . Lecţia 23.1. welcher. c.că­ ror denen welchem welcher welchem welchen = cărui. das" şi „welcher . pl. die. î n limba germană există trei serii de pronume relative: der. căror welchen welche welches welche = p e care A den die das die Exerciţiul 358. Traduceţi în limba germană. Die Elektrode. f. welches welche = care. Îmbinarea de materiale care se face cu un arc electric este cunoscută ca sudură cu arc electric. Completaţi cu ambele pronume relative la cazul cerut! Nominativ: Der Lichtbogen. pronumele „der. care se aplică foarte mult. welcher welche N der die das die G dessen deren dessen deren D dem der dem Plural n. se poate face în diferite feluri. wer..

aus ..... Bezeichnung das Verfahren er­ klärt.... Die Schmelztemperatur.. die Transformatoren antreiben. Die Kunststoffe... die Kunststoffe entwickelt werden. Motor elektrisch betrieben wird...... Die Entzündungstemperatur. este un prenume reci­ proc. d. Exemple: miteinander = unul cu celălalt gegeneinander = unul împotriva celuilalt. . . mit .... in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde.. 17. Das Kunstleder. unter .3. überall Anwendung finden.LEHRSTOCK NUMMER 17: DAS SCHWEISSEN 281 Das WIG-Verfahren. Dativ: Der Gleichrichter.. obiecte sau noţiuni care se află într-un raport de acţiune reciprocă..... Die Verarbeitungsmaschine.. Das Reibschweißen . viele Gegenstände gearbeitet werden. El arată două sau mai multe persoane. .3. . nach . man erzeugen muß. wir hier rechnen müs­ sen. man für das Umwandeln des Stro­ mes braucht..... Pronumele „einander" este invariabil. Genitiv: Der Schweißumformer. . Anwendung beim Schweißen bekannt ist.... Cuvîntul „einander" = unul pe celălalt..... heute vollautomatisch erfolgen kann. ... Die Wärme...1. . .. Die Basis... . c.. hier Anwendung findet.. . . b... f.. mit .. geschweißt wird. man hier beschreibt. . 17.. hier gearbeitet wird. în direcţia opusă celuilalt aneinander = unul de altul .. Acuzativ: Der Stromerzeuger. g.. Exerciţiul 359.. Maschinensatz aus Antriebsmo­ tor und Stromerzeuger besteht. .. man Strom umwandelt.2. . . e... Die Verschweißungen. Der Gegenstand. Das Schutzgas. . Pronumele reciproc 17... ..... dar apare de obicei compus cu prepoziţii. Die Schutzgase.. Die Antriebsmotoren ...... . Das Kaltpreßschweißen. . . . ... wir hier erproben. . Die Sonderverfahren.. an .. . Der Fortschritt. . ... man hier arbeitet. ... Die Herstellung von Plasten... auf . . Completaţi prenumele relativ necesar! a. Einwirkung festgestellt werden kann.... . . ..3.....

Dăm mai jos cîteva dintre aceste cazuri: a.5. hochgelegen 17. care au cuvinte com­ parabile drept cuvînt determinativ. über-. Cele două agregate stau unul lîngă celălalt. Aveţi toate uneltele laolaltă ? f. Comparaţia adjectivelor.1. langan­ haltend. d. Noi lucrăm unul pentru celălalt. von-. b. ţineţi unul depărtat de celălalt! e. Exerciţiul 361. für-. De obicei se adaugă desinenţele gradelor la cuvîntul de bază x). Nu puneţi electrozii unul pe celălalt. Căutaţi in text adjective. Aşezăm maşinile una după cealaltă. lecţia a 11-a punctul 11.3. La cuvîntul determinativ: wohlbekannt. Dacă un adjectiv.4. se poate compara prima parte: Exemple: vielseitig •— mehrseitig wohl möglich — eher möglich — bestmöglich vielverwendet — öfter verwendet — meistverwendet Exerciţiul 362. c. Exemple: weitgehend -— weitgehender — weitgehendst vielseitig — vielseitiger — vielseitigst La unele adjective. participiu sau adverb compus trebuie să ex­ prime un grad superior sau suprem. vielseitig. Formaţi gradele de comparaţie ale următoarelor cuvinte! a.4. Substantive nearticulate 17. 17.282 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 360. . Traduceţi în limba germană ! a. aus-. substantivele se folosesc în numeroase cazuri fără articol. neben-. Părţile se rotesc unele cu altele. participiilor şi adverbelor compuse 17. el poate forma gradul comparativ şi gradul superlativ. schnell: otierend. participii sau adverbe compuse.5. bei-. in-. nach-. vor-.1. Formaţi cuvinte compuse cu pronumele reciproc „einander" şi cu următoarele cuvinte determinative! Traduceţi cuvintele obţinute ! Controlaţi la cheia exerciţiilor I auf-. La cuvîntul de bază: notwendig. participii şi adverbe cemţuu şi stabiliţi gradul lor de comparaţie! Exerciţiul 363. hinter-. *' v. unter-. î n limbajul tehnic. Substantive cu sens general: Schweißen ist ein bekanntes Verfahren. zu-. weitgehend. b. durch-.

6. Tăiaţi articolele de prisos. Ele sînt determinate de raportul real în care se află cuvîntul deter­ minativ (primul element) faţă de cuvîntul de bază (aldoilea element).3. 17.2.LEHRSTÜCK NUMMER 17: DÂS SCHWEISSEN 283 b.1. Verfahren findet auch sehr viel Anwendung. lecţia a 3-a. d.5. f. Thermitpreßschweißen. Cînd substantivele reprezintă citate sau denumiri: Dieses Verfahren heißt Lichtbogenschweißen. posesive. Relaţiile semantice3' dintre elementele de compunere pot fi foarte diferite. elektrisches Widerstandsschweißen etc. " Semantic = de sens.a.und die Gewichtsabweichungen.formen beziehen sich auf die Eigenschaften. die Abmessungen sowie die Maß. Primul cuvînt poate exprima pentru al doilea: l > v. Sensul substantivelor compuse 17. Es gibt eine Unzahl von den Werkstoffen. bei Entzündungstemperatur und Oxydation. Substantive enumerate: Kaltprcßschweißen. Sie sind in fast allen den Ländern genormt. c. Foarte adesea după propoziţii: unter Einwirkung von Wärme. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre substantive sînt folosite fără articol şi în care din categoriile de mai sus se încadrează ! Exerciţiul 365. die Güte. unter Schutzgas. die Materialien sind die Ausgangs­ stoffe für die weitere Verarbeitung.6. Die J. lecţia a 9-a punctul 9. Exemplu: Wechsel — ström — motor Motor — de curent — alternativ 17. Lecţia a 2-a. 2 din lecţia a 12-a! Die Werkstoffe und Rolhstoffe bzw. Sensul substantivelor compuse se afla — după cum am învăţat 2) — — prin traducerea elementelor de compunere începînd de la sfîrşit spre început. zwischen Werkstück und Elektrode: aus Antriebsmotor und Stromerzeuger. punctul 3.din următorul text. punctul 2. ghidîndu-vă după regulile de mai sus ! După ce aţi efectuat exerciţiul. Feuerschweißen. Man nennt einen Teil davon auch die Halbfabrikate. Die Normen verändern sich von der Zeit zu der Zeit und passen sich dem allge­ meinen technischen Fortschritt an.2.4. numerale s. Cînd articolul este înlocuit prin pronume demonstrative. Substantive la plural cînd dispare articolul nehotărît 1 ': Man verbindet Werkstoffe fest miteinander. . comparaţi rezultatul cu textul lecturii suplimentare Nr. interogative. Exerciţiul 364.: Dieses. *' v. b.6. e.

O cauză: die Entzündungstemperatur = temperatura (cauzată) de aprin­ dere ş. Un mod: das Punktschweißen = sudarea prin puncte der Gleichrichter = redresorul e. Un loc: die . Dat fiind faptul că relaţia existentă între elementele cuvîntului compus nu este materializată în limba germană. Un material: die WW/ramelektrode = electrodul din wolfram der B/ecÂstreifen = fîşia de (din) tablă der Lichtbogen = arcul voltaic (din lumină) c.Raumtemperatur = temperatura mediului înconjurător der Oberflächenstrom = curentul de suprafaţă f. Un mijloc satt instrument: das Lichtbogenschweißen = sudarea prin arc electric der Wechselstrommotor = motorul de curent alternativ d.284 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN a. deoa­ rece ele trebuie de cele mai multe ori exprimate în limba română prin prepoziţii sau forme de cazuri. cunoaşterea raporturilor reale garantează traducerea corectă. Un scop sau un rezultat: der Antriebsmotor = motorul de (pentru) acţionare der Stromerzeuger = generatorul de curent der Maschinenbau = construcţia de maşini b. numai experienţa în domeniul tehnic. Cunoaşterea acestor relaţii ajută la traducerea cuvintelor compuse. Stabiliţi felul relaţiilor semantice la următoarele sub­ stantive compuse şi verificaţi prin ce mijloace traducerea consacrată înlimba română materializează aceste relaţii! das Lichtbogenschneiden der Maschinensatz der Schiffbau das Gasschmelzschweißen die Schweißverbindung der Kunststoff das WI G-Verfahren der Schweißumformer die Schmelztemperatur das Feuerschweißen die Schweißstelle das Haushaltgerät das Sonderverfahren die Kaltverformung das Nahtschweißen das Preßschweißen das Gasbrennschweißen der Ausgangsstoff die Schutzelektrode das Kaltpreßschweißen der Schaltversuch die Preßkraft die Schleifmaschine das Hohlgefäß Exerciţiul 367. Căutaţi cit mai multe din cuvintele compuse mai lungi din lecţiile anterioare şi procedaţi ca în exerciţiul precedent! . Exerciţiul 366.m.a.

. verbinden... ... Indicaţi felul pentru: .motor.. Die Prüfung erfolgt bei hoher Temperatur. Man preßt ... b. d.. . erproben.verfahren. . Indicaţi cu vocabularul pe care îl posedaţi. d.. Man teilt .schrank.. Indicaţi modul pentru: ... maschine. rotieren Der Versuch gelingt. Indicaţi scopuri posibile pentru: .LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 285 Exerciţiul 368. c.industrie. Der Transformator wandelt den Strom um..spân.A) heißen antreiben. Präp... erfolgt vor . Dieses Verfahren heißt Schweißen.. erproben? f. Schmelzverfahren. gelingt nicht immer. .. . Wodurch kann man Werkstoffe fest miteinander verbinden ? ..fräsmaschine. Răspundeţi! a.. ... .... 2(N...papier...schweißen..! Respectaţi valenţa verbelor respective! a. Man teilt das Schweißverfahren ein in: Preßverfahren.. Valenţa verbelor 3 Indice de valenţă Verbe Exemple 1(N) gelingen..N) 2(N. erhitzen..Werkzeug... . . e.. ... h. Wie hoch darf man .elektrode.) 3(N. 2(N. in A) einteilen Exerciţiul 369.. Formaţi propoziţii completind fragmentele cu cuvinte la alegerea dv... ..presse. .bauart..material etc.folie.eisen etc. Das Zahnrad rotiert. pressen..... .... . Wo können wir .hal­ le.. unwandeln erfolgen. 17. .. .. .stoff. .drehmaschine... . Exerciţiul 370 (sinteză).. ...... erhitzen? g.. . in . geschehen Man verbindet die Werkstoffe. bestimmen. c.metall.7. .. muß umgewandelt werden..A.bau. cuvinte deter­ minative pentru cuvintele de bază date mai jos.. heißt . Indicaţi materiale din care pot fi făcute obiectele: ... respectînd relaţia semantică cerută ! a. gerät... .verformen. ein.. b....platte. verbreiten. .

Was geschieht beim Reibschweißen ? Exerciţiul 371 (sinteză). Kann der Strom aus dem Stromnetz zum Schweißen verwendet werden ? o. Was ist ein Schweißumformer ? r. Wie hoch wird die Schweißstelle erhitzt ? m. die zum Schweißen erforderlich3' ist. Was ist Lichtbogenschneiden ? f. Wie erfolgt das Kaltpreßschweißen ? s. Womit arbeitet man beim Lichtbogenschweißen ? 1. Welche Arten von Preßschweißen können Sie nennen ? i.286 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN b. Lectura suplimentară Nr. Was heißt UP-Verfahren und WIG-Verfahren ? k. Welche Arten von Schmelzschweißen kennen Sie ? j . Welche Temperatur wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt ? d. Woraus besteht ein Maschinensatz zum Umformen von Strom ? p. Wie kann man das Schweißen einteilen ? h. Bei welcher Temperatur erfolgt das Trennen von Werkstoffen ? e. den man zum Schweißen benötigt ? n. încercaţi să expuneţi textul liber ca pe o mică conferinţă ! D. 7 DAS GASSCHMELZSCHWEISSEN Das Gasschmelzschweißen wird in der Praxis meist1' als autogenes2' Schweißen bezeichnet.Wie groß ist die Spannung des Stromes. Die Wärme. Wo wird die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen angewen­ det ? g. Wodurch wird die Temperatur bestimmt. wird durch Verbrennung eines Gases4' zusammen5' mit Sauerstoff6' in einem Schweiß- Vocabular 1) meist 2) autogen 3) erforderlich 4) das Gas 5) zusammen 6) der Sauerstoff cel mai mult autogen necesar gazul împreună oxigenul . die man zur Verbindung braucht ? c.

se scriu toate trei cînd urmează încă o consoană: der Sauerstoff + die Flamme = die Sauer­ stoffflamme. ascuţit a limita de înainte.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 287 brenner7' erzeugt. Der Werkstoff wird flammenkm35' helleuchtender20hlammenkege!2I) bis zum Schmelzpunkt8' erhitzt. *) Cuvinte din desen (Bild 1) . welcher davor27' liegt.' Teil der Flamme.Schweißione3B) . C02 gesetzt12'. Der heißeste2. Als Brenngas13' verwendet aus der Luft30) 14) man heute meistens Azetylen und 15) Wasserstoff oder Sauerstoff. cînd urmează o vocală. soll das Schweißgut28' berühren296! 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) der Schweißbrenner der Schmelzpunkt die Stoßkante (von) selbst zusammenfließen zusetzen das Brenngas das Azetylen der Wasserstoff die Sauerstoff flamme l) der Temperaturverlauf innerhalb die Flamme helleuchtend *' der Flammenkegel *' scharf begrenzen vorder abrunden heißest davor das Schweißgut berühren arzătorul de sudare punctul de topire muchia de îmbinare de la sine a se contopi a adăuga gazul de ardere acetilena hidrogenul flacăra de oxigen alura curbei de temperatură în interiorul flacăra strălucitor conul de flacără pronunţat.Streuflamme3*) fließen die Stoßkanten91 von selbst 10 ' 11 (autogen) zusammen '. din faţă a rotunji cel mai fierbinte înainte. se scriu numai două: der Sauerstoff + die Fabrik = die Sauerstoffabrik. Meist wird da­ bei Werkstoff in Form von Draht zu­ 1 -Zuströmen/. în faţă materialul de sudat a atinge 1 > în cazurile în care prin compunerea cuvintelor s-ar alătura trei consoane de acelaşi fel. Bildl Der helleuchtende20' Flammenkegel21' 22 23 24 ist scharf ' begrenzt ' und im vorderen ' Teil abgerundet25'. Dabei . Bild 1 zeigt eine Azetylen-Sau­ erstoffflame 16) und deren Temperatur­ verlauf17' innerhalb18' der Flamme19'.

dadurch verbrennen 30 Kohlenoxyd 31) und Wasserstoff und bilden 32) die Streuflamme 33). 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) die Luft*» verbrennen das Kohlenoxyd bilden die Streuflamme der Flammenkern* die Schweißzone*' der Zustrom*' aerul a arde oxidul de carbon a forma flacăra de dispersie miezul flăcării zona de sudare afluxul.288 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Hier tritt der Sauerstoff der Luft 301 in die Flamme ein. afluenţa *' Cuvinte din desen (Bild 1) .

5 > v.v. 18.a. Sowohl Kleinbetriebe wie auch Großindustrien haben für ihre Fertigung Stanzwerkzeuge.1' Dem Werkzeugbau eines Betriebes ist daher größte Aufmerksamkeit zu schenken. Die Aufgabe. > > v.3. Erosionsmaschinen u. Explicaţii. Explicaţii. Bei Verwendung typisierter Teile im Werkzeugbau sind ungenaue Teile nachzu­ arbeiten oder auszutauschen. Explicaţii. Hier sind z.5' Der Härterei eines Werkzeugbaus kommt daher eine sehr wichtige Rolle zu. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen und diesen die jüngeren Arbeiter zuzuteilen. Profilschleifmaschinen mit Bildschirm. !9 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Die wichtigsten Werkstoffe sind Stähle und Stahllegierungen. wenn3' der Werkzeugbau mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet ist.1. wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. punctul punctul punctul punctul punctul 18. Die Leiter eines Werkzeugbaues haben da­ rauf zu achten. daß3' die Belegschaft mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. 18. 1/103 .5.Lehrstück Nummer 18 DER W E R K Z E U G B A U A. Montagevorricht2 * v.2. Im gesamten Werkzeugbau ist Genauigkeit an erste Stelle zu setzen. Biegewerkzeuge. zu erwähnen: Kopierfräsmaschinen. Die Belegschaft des Werkzeugbaues muß aus den bestqualifizierten Arbeitern des Werkes bestehen. Die vorgeschriebenen Toleranzen müssen genauestens eingehalten werden.B. Explicaţii. Die gemessenen Werte haben die Kontrolleure mit den Daten der Zeichnungen zu vergleichen. Nach der Endbearbeitung aller Teile soll der Zusammenbau jedes Werk­ zeuges nur von geschulten Werkzeugmachern durchgeführt werden. Man hat feststellen können4'. Die Kontrolleure des Werkzeugbaues haben streng darauf zu achten. Explicaţii.6. Diese richtig zu bearbeiten und zu härten ist von größter Wichtigkeit. daß die besten Resultate dann erzielt werden. daß die von den Werkzeugkonstrukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. Text Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. 4 > v. Schweißvorrichtungen. Die Meßwerte müssen mit den Sollwerten übereinstimmen. 3) v.2' kann nur erfüllt werden. 18. gutes Werkzeug herzustellen. 18.

sculăria fabricaţia atenţia a dărui. mußte 1 ' man kleinste Präzisionswerk­ zeuge entwickeln. problema foarte modern maşina specială a menţiona. -n erwähnen die Kopierfräsmaschine. vertraut der Werkzeugschlosser. Vocabular der Werkzeugbau. besonders für den Karosse­ riebau. wie Rädchen. wobei auch Kunstharze weitge­ hendste Anwendung gefunden haben. -n die Profilschleifmaschine der Bildschirm.v.und Uhren­ industrie kleine und kleinste Teilchen.4. geschult (partic. -es. f. B. das Arbeitsverfahren. a respecta. -en die Stahllegierung. -s. -en schenken Aufmerksamkeit schenken die Aufgabe. -en bearbeiten l atelierul de sculărie. -en die Aufmerksamkeit.a. a acorda a se acorda atenţie sarcina. -(e)s. Weil man für die Elektro. aussuchen jünger (superi. scopul. -n hochmodern die Spezialmaschine. a ţine seama de. punctul 18.B. Die Automobilindustrie hat. sog. -es. für die Verarbeitung der Plaste vollkommen neuartige SpezialWerkzeuge konstruieren müssen. h a t stanzen und biegen müssen. Die Kunststoffindustrie h a t z. die Fertigung. a şcolariza dispozitivul aliajul de oţel a prelucra > v. . sculerul a alege mai tînăr tînăr a repartiza cadrul tînăr / cadrele tinere instruit a instrui. -n u. de la jung) jung zuteilen der Nachwuchs. Stäbchen usw. a lua în seamă procedeul de lucru familiarizat ajustorul sculer. a da. Scheibchen. Explicaţii. -s. -e die Erosionsmaschine. Großwerkzeuge bauen müssen.pl. pl. a aminti freza de copiat maşina de rectificat profiluri ecranul maşina de eroziune şi multe altele cel mai bine calificat a avea grijă. (und viele (s) andere) bestqualifiziert achten auf + ac. f.290 LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU ungen usw. de la schulen) schulen die Vorrichtung. verschiedenster Bauart entwickelt.

(e)s. (-e)s. (-e)s. asamblarea. angegeben) a indica. -en atelierul de călire/tratamente termice zukommen (kam zu. hielt ein. vorge­ schrieben) a prescrie eingehalten (partic. imprecis nacharbeiten a retuşa. a efectua der Zusammenbau. f. gab an. sculerul vorgeschrieben (partic. de la angeben) indicat angeben (i. -n industria de material plastic / de mase plastice complet vollkommen nou. complet. -(e)s. folosirea typisiert (partic.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 291 die Wichtigkeit. -en dispozitivul de montaj die Kunststoffindustrie. -n locul. -e proiectantul de scule angegeben (pârtie. întreg. -(e)s. eingehalten) a respecta die Verwendung -en întrebuinţarea. de la typisieren) tipizat typisieren a tipiza ungenau inexact. a arăta der Härtegrad. -s. (-e)s. la ce. -n marea industrie das Biegewerkzeug. f. -en prelucrarea finală durchführen a executa. a se potrivi die Endbearbeitung. (e)s. -e scula de îndoit die Schwejßvorrichtung. montajul der Werkzeugmacher.pl. -e gradul de duritate vergleichen a compara der Sollwert. -s. -en importanţa die Härterei. prilej cu care .pl. a corecta austauschen a schimba. de la einhalten) respectat einhalten (ä. într-un gen/fel nou neuartig scula specială das Spezialwerkzeug. a pune der Kleinbetrieb. riguros der Werkzeugkonstrukteur. -e valoarea prescrisă/de referinţa übereinstimmen a corespunde. poziţia setzen a aşeza. total die Stelle. das GrQßwerkzeug. a preschimba gesamt tot. -e întreprinderea mică die Großindustrie. ist zugekommen) a reveni streng sever. -en dispozitivul de sudat die Montagevorrichtung. -es. -e construcţia de caroserie der Karosseriebau. de la vor­ schreiben) prescris vorschreiben (schrieb vor. -e scula mare wobei la care.

292

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

das Kunstharz, -es, -e răşina sintetică gefunden (partic. de la finden) găsit die Elektroindustrie, -n industria electrotehnică die Uhrenindustrie, -n industria de ceasornice das Teilchen, -s, - (dim. de la Teil) piesa mică, părticica das Rädchen, -s, - (dim. de la Rad) rotiţa das Scheibchen, -s, - (dim. de la şaiba mică Scheibe) das Stäbchen, -s, - (dim de la Stab) bara mică, ştiftul mic das Präzisionswerkzeug, -(e)s, -e scula de precizie

C. Explicaţii şi exerciţii 18.0. Pronunţare şi ortografie
Exerciţiul 372. Exersaţi pronunţarea asurzită [p, t, k] a literelor b , d, g din următoarele cuvinte! Verificaţi' problema la punctul 14.0.1. clin lecţia a 14-a ! Werkzeugbau, Betriebsanleitung, Bildschirm, Belegschaft, Werkzeug­ schlosser, Flugzeugindustrie, Rädchen, Scheibchen, Stäbchen, Reibschweißen, Widerstandsschweißen, Antriebmotor, Grundlage, Bandmaterial. Exerciţiul 373. Pronunţaţi corect literele z —• [ts] şi s = [z] şt [s] / Hier sind z.B. zu erwähnen: Spezialmaschinen, wie Erosionsmaschinen usw. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Diesen sind die jünge­ ren Arbeiter zuzuteilen. Nur so sind die besten Resultate zu erzielen. Exerciţiul 374. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor infinitive prepoziţionale!.

L _
zu zu zu zu zu zu zu achten schenken setzen bringen steuern folgen strecken zu zu zu zu zu zu zu

;
erwähnen bearbeiten vergleichen entwickeln erzielen bestehen erfüllen

j_

.

auszusuchen zuzuteilen auszugeben vorzuschreiben einzuhalten nachzuarbeiten auszutauschen

18.1. Infinitivul

prepoziţional (Completare)1'

18.1.1. Infinitivul prepoziţional (cu „zu") se formează în felul următor: a. La verbele simple, derivate şi compuse neseparabile, prin aşezarea prepoziţiei „zu" în faţa verbului (scris separat);
* v. şi lecţia a 10-a, punctul 10.4. >

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

293

b. La verbele compuse separabile, prin intercalarea prepoziţiei „zu" între particulă şi verb (scris într-un singur cuvînt). Exemple: zu achten, zu erwähnen, zu unterteilen, auszusuchen, einzu­ teilen, herzustellen. 18.1.2. î n propoziţie, infinitivul prepoziţional poate forma împreună cu verbele „haben" şi „sein" un predicat complex. Predicatul cu „haben" + infinitivul prepoziţional are sens activ şi exprimă o obligaţie (aproximativ egal cu sensul verbului „müssen"); cel cu verbul „sein" + infinitivul prepo­ ziţional are sens pasiv şi exprimă fie o obligaţie, fie o posibilitate (apropiată de sensul verbului „können"). Exemple: Wir haben Präzisionswerkzeuge zu bauen. Avem de construit scule de precizie. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Trebuie să fie aleşi cei mai buni sculeri. Nur so ist beste Qualität zu erzielen. Numai aşa se poate obţine calitatea cea mai bună. 18.1.3. Combinaţia „haben" + infinitiv prepoziţional corespunde ca sens cu construcţia similară din limba română: Exemplu: Sie haben einen Werkstoff zu bearbeiten. Ei au de prelucrat un material. Construcţia „sein" + infinitiv prepoziţional se traduce cu „trebuie" + diateza pasivă sau reflexivă cînd exprimă o obligaţie, deoarece combinaţia corespunzătoare din limba română exprimă numai o posibilitate. Exemple: Dafür sind verschiedene Stahllegierungen zu verwenden. Pentru aceasta trebuie să fie alese (sau să se aleagă) diferite aliaje de oţel. Von den Spezialmaschinen sind zu erwähnen... = Dintre ma­ şinile speciale trebuie (sau pot fi) amintite (sau: sînt de amintit): ... Nur durch bestes Werkzeug ist größte Produktion zu erzielen. Numai prin cele mai bune scule se poate obţine producţia maximă. Exerciţiul 375. Formaţi infinitivul prepoziţional de la următoarele verbe! erwähnen, zuteilen, bearbeiten, schenken, erproben, umwandeln, achten, aussuchen, verbinden, vorbereiten, erhitzen, ermöglichen, ausstoßen, um­ formen, umfassen, zukommen, angeben, vergleichen, übereinstimmen, vor­ schreiben, einhalten, nacharbeiten, typisieren, entwickeln. Exerciţiul 376. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul activ !

294

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

Model: Wir haben den Nachwuchs zu schulen. Wir müssen den Nachwuchs schulen. a. Wir haben den Nachwuchs zu schulen. b. Der Meister hat die besten Arbeiter auszusuchen. c. Die Werkzeugschlosser haben die Werkstoffe zu bearbeiten. d. Sie haben Spezialwerkzeug zu entwickeln. e. Die Arbeiterin hat sehr kleine Teilchen zu stanzen. f. Die Kontrolleure haben die Werte zu vergleichen. Exerciţiul 377. Exprimaţi următoarele propsziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul pasiv ! * > Model: Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. a. Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. b. Die Stäbe sind richtig zu härten. c. Auf genaues Messen ist streng zu achten. d. Die Zeichnungen sind zu vergleichen. e. Die Teile sind nachzuarbeiten. f. Kleinste Teilchen sind mit Präzisionswerkzeugen herzustellen. Exerciţiul 378. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul construcţiilor „haben" sate „sein" -\- infinitivul prepoziţional! Model: Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. a. Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. b. Man muß Spezialwerkzeug entwickeln. c. Wir müssen die ungenauen Teile austauschen. d. Die Härtegrade müssen genau gemessen und geprüft werden. e. Der Werkzeugbau muß gutes Werkzeug herstellen. f. Dieser Abteilung muß die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. g. Die Leitung des Betriebes muß auf größte Produktivität achten. h. Jetzt müssen die besten Werkzeugschlosser ausgesucht werden, i. Man muß den Werkzeugbau an erste Stelle setzen.

18.2. Propoziţii

infinitivale

18.2.1. Infinitivul prepoziţional care întregeşte sensul unui substantiv, adjectiv2' sau verb, poate avea părţi sintactice proprii, care îi întregesc la rîndul lui sensul, infinitivul devenind predicatul unei propoziţii proprii.
') v. lecţia a 15-a, punctul 15.1. 2 > v. lecţia a 10-a, punctul 10.4.

LEHRSTÜCK18: DER WERKZEUGBAU

295

Exemple: Die Art zu schleifen = Modul de a şlefui / (Welche Art?) Die Art, Zahnräder zu schleifen j=Modul de a şlefui roţi dinţate (Wen? Was?) propoziţii infinitivaleEs ist nicht leicht, eine sehr hohe Produktivität zu erzielen. Wenn es gelingt, die Teile kalt zu schweißen,. 18.2.2. Propoziţiile infinitivale se separă prin virgulă de regentă, au pre­ dicatul (infinitivul cu „zu") la sfîrşit, îndeplinesc funcţia a diferite părţi sintactice (subiect, complement, atribut), au deci semnalmentele unei pro­ poziţii subordonate, dar nu au cuvînt introductiv (v. exemplele de mai sus). 18.2.3. Propoziţiile infinitivale se traduc în limba română, fie cu infini­ tivul precedat de prepoziţia „de", fie prin modul conjunctiv (să). Exemple: Es ist notwendig, Spezialwerkzeuge zu bauen. = Este necesar a se construi (sau: să se construiască) scule speciale. Es ist mir ein Vergnügen, Sie begrüßen zu können = Este o plăcere pentru mine, de a vă putea (sau: să vă pot) saluta. Exerciţiul 379. Din grupurile de cuvinte date în paranteză formaţi propo­ ziţii infinitivale care să răspundă la întrebările de mai jos ! Legaţi apoi ambele propoziţii într-o frază ! Mod'el: Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). Immer mehr Kunststoffe zu verwenden. Es ist modern, immer mehr Kunststoffe zu verwenden. a. Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). b. Was ist notwendig? (die Härtegrade genau messen). c. Was ist sehr einfach? (die Gußteile putzen). d. Was ist teuer? (schlechte Arbeit liefern). e. Was ist wichtig? (die besten Arbeiter aussuchen). f. Was ist falsch ? (mit ungeschulten Arbeitern arbeiten). g. Was ist klug? (dem Werkzeugbau größte Aufmerksamkeit schenken), h. Was ist richtig? (genau nach der Zeichnung arbeiten). i. Was ist gut ? (das Werkzeug prüfen). Exerciţiul 380. Transformaţi următoarele grupuri de propoziţii înfraze cu propoziţii infinitivale! Model: Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft, leicht zu schmelzen, a. Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht.

t

296

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

b. Wir verwenden dieses Verfahren: wir verbinden diese Teile durch Kaltpreßschweißen. c. Der neue Apparat hat diesen Zweck: er zeigt den Härtegrad an. d. Die Werkzeugmacher machten diesen Versuch: sie tauschten die ungenauen Teile aus. e. Das Präzisionswerkzeug hat diesen Vorteil: es kann kleinste Teil­ chen herstellen. f. Der Leiter des Werkzeugbaues hat diesen Wunsch: er will den Nach­ wuchs besser schulen. Exerciţiul 381. Transformaţi următoarele fraze, formulînd propoziţii infinitivale (fără conjuncţii şi fără subiect) ! Model: Man muß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. Man muß darauf achten, die besten Arbeiter auszuwählen. a. Man m u ß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. b. Es muß gelingen, daß wir in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge entwickeln. c. Die Betriebsanleitung sieht vor, daß man den Sollwert nicht über­ schreitet. d. Wir müssen es so organisieren, daß wir die Härtegrade einhalten können. e. Man muß es erreichen, daß man die Fertigung typisiert.

18.3. Conjuncţii subordonatoare
18.3.1. î n textele tehnice se întîlnesc frecvent următoarele conjuncţii care introduc propoziţii subordonate şi care sînt deci un semnal pentru a se căuta predicatul la sfîrşit:

daß weil da wenn als bevor nachdem bis seit

= = = = = = = = =

că, încît, ca pentru că, deoarece deoarece dacă, cînd cînd înainte ca după ce pînă cînd de cînd

obwohl obgleich während falls damit so daß als ob als wenn s.a.

= = = = = = = =

deşi deşi în timp ce în cazul cînd pentru ca aşa încît ca si cînd ca şi cînd

Exerciţiul 382. Verificaţi textul lecţiei!

ce conjuncţii

subordonatoare sînt folosite în

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

297

Exerciţiul 383. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „daß" = că, încît, ca ! Model: Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. Man muß darauf achten, daß gutes Werkzeug hergestellt wird. a. Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. b. Die Betriebsanleitung muß angeben. Die Sollwerte werden genau eingehalten. c. Die Spezialmaschine ermöglicht es. Spezialwerkzeug wird entwickelt. d. Man muß die Teile so bearbeiten. Sie stimmen überein. Exerciţiul 384. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „wenn = dacă" ! Model: Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. Die Produktion ist groß, wenn man mit gutem Werkzeug ar­ beitet. a. Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. b. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Der Werkzeugbau wird mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet. c. Die Qualität ist gut. Die Belegschaft des Werkzeugbaues besteht aus den besten Arbeitern. d. Die Arbeit ist leicht. Man ist mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut. e. Man erzielt gutes Werkzeug. Die Stähle und Stahllegierungen werden richtig bearbeitet. 18.4. Poziţia predicatului în propoziţia regentă

18.4.1. Dacă propoziţia regentă urmează în frază după o propoziţie subordonată, predicatul (forma conjugată) urmează imediat după propoziţia secundară. Exemplu: Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet, erzielt man eine hohe Produktion. Exerciţiul 385. Inversaţi cele două propoziţii ale frazelor obţinute în exer­ ciţiul precedent! Daţi atenţie poziţiei predicatului din regentă imediat după propoziţia subordonată ! Exerciţiul 386. Traduceţi în limba germană ! a. Că cele mai bune rezultate se obţin atunci cînd cadrele tinere sînt bine instruite, s-a constatat cu exactitate (genau). b. Ca oţelurile şi aliajele de oţel să fie bine prelucrate şi călite, este foarte important. c. Dacă se respectă toleranţele prescrise, se obţin scule bune. d. Dacă trebuie să se producă scule speciale, trebuie să se utilizeze sculăria cu maşini speciale.

298

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

18.5. Perfectul verbelor modale
18.5.1. Verbele modale „dürfen, können, müssen, wollen, sollen, lassen1)" fac excepţie de la regula formării perfectului verbelor, 2) atunci cînd au func­ ţia de verb modal, şi anume formează perfectul cu infinitivul (în loc de parti­ cipiul perfect) şi cu verbul auxiliar „haben". Exemple: Man hat Spezialwerkzeuge konstruieren müssen. Der Leiter des Werkzeugbaus hat die besten Arbeiter aus­ suchen können. Die Arbeiter haben die Härtegrade messen wollen. Man hat die Toleranz nicht überschreiten dürfen. 18.5.2. în propoziţiile secundare, timpul perfect al verbelor modale face excepţie de la regula poziţiei finale a verbului conjugat,3' acesta precedând cele două infinitive care stau la sfîrşit. Exemple: Die Arbeiter haben das Meßwerkzeug gebraucht, weil sie die Härtegrade haben messen wollen. Unser Spezialwerkzeug ist von guter Qualität, weil wir den Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen haben ausrüsten können. Exerciţiul 387. Căutaţi formele perfectului verbelor modale din textul lecţiei I Exerciţiul 388. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! Model: Wir können bestes Werkzeug erzeugen. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. a. Wir können bestes Werkzeug erzeugen. b. Sie müssen dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken. c. Die Leitung will die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen aus­ rüsten. d. Die Belegschaft soll aus den besten Arbeitern bestehen. e. Man muß auf große Genauigkeit achten. f. Sie dürfen den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten.

18.6. Substantive derivate (Completare şi sinteză)
18.6.1. în textele tehnice întîlnim frecvent substantive formate de la alte cuvinte cu ajutorul unor sufixe (sau prefixe). Cunoaşterea cuvîntului de bază şi a sensului sufixului (sau prefixului) uşurează înţelegerea lecturii şi ne scuteşte de a mai recurge la dicţionare.
v. lecţia a 10-a, punctul 10.3. v. lecţia a 14-a, punctul 14.1. * v. lecţia a 16-a, punctul 16.2. >
x > 2>

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

299

Exemple: wichtig = important; die Wichtigkeit = importanţa, verwenden = a folosi; die Verwendung = folosirea, der Teil — partea; das Teilchen = părticica, warm = cald; die Wärme = căldura. 18.6.2. Dăm mai jos cele mai frecvente sufixe întîlnite în texte tehnice, pentru formarea substantivelor derivate cu nuanţele de sens cele mai repre­ zentative.
Sub­ stantiv de genul masculin Sufixul Cuvîntul de bază Sensul sufixului Exemple

-er(ler)

radical de verb

persoană sau instru­ ment care face ac­ ţiunea

bohren — Bohrer; Werkzeug machen — Werkzeugmacher; umformen — Umformer warm — W ä r m e ; groß — Größe; angeben — Angabe; feilen — Feile gießen-Gießerei; stanzenStanzerei; hart-Härterei fein-Feinheit; gleich-Gleichheit wichtig-Wichtigkeit; festFestigkeit Arbeiter — Arbeiterschaft; belegen — Belegschaft

-e

adjectiv *>, însuşire radical de verb 1 ' acţiune, rezultatul, sau instrumentul radical de verb adjectiv !> adjectiv acţiune sau / şi locul acţiunii însuşire

-ei (-erei) -heit feminin -keit (igkeit) -schaft

adjectiv substantiv sau verb radical de verb

însuşire

colectiv

-ung

acţiune sau rezultatul zuteilen — Zuteilung; vorrichten — Vorrichtung acţiunii persoană feminină acţiune sau rezultat Arbeiter — Arbeiterin

-in

substantiv *)

-nis neutru

radical de verb

erzeugen — Erzeugnis; ergeben — Ergebnis Teil — Teilchen; Rad — Rädchen

-chen

substantiv J>

forma micşorată (diminutiv)

* Deseori cu modificarea vocalei radicale. >

300

LEHRSTOCK 18: DER WERKZEUGBAU

Exerciţiul 389. Căutaţi în textul lecţiei şi în alte texte citite anterior sub­ stantive derivate cu sufixe şi stabiliţi de la ce cuvinte provin ! Exerciţiul 390. Formaţi substantive derivate de la cuvintele indicate cu ajutorul sufixelor date ! Traduceţi substantivele şi controlaţi apoi la cheia exerciţiilor dacă aţi tradus corect!

der -er | die | -e -ung -heit -keit -igkeit [ das -chen

arbeiten, drehen, bohren, fräsen, Kran führen, leiten, stecken, zeichnen, behalten feilen, analysieren, skizzieren, proben, schmieden, groß, stark, breit, hoch, flach, hart, gut, dick, kurz, lang, kalt abmessen, spannen, schwingen, zeichnen, rechnen, leisten, umdrehen, legieren, verändern, bezeichnen ein, bunt, falsch, klug, rund, grob, modern, verschieden, neu, weich, besonder, einfach, gesamt, vollkommen flüssig, farbig, richtig, eckig, ähnlich, vielseitig, formbar, notwendig, neuartig genau, hell, fest, schnell Schraube, Rad, Rolle, Teil, Tisch, Stuhl, Fenster, Papier

Exerciţiul 391. Transformaţi propoziţiile în sintagme după modelul dat ! Continuaţi exerciţiul, căutînd singuri substantive şi adjective potrivite ! Model: Die Werkstoffe sind verschieden. Die Verschiedenheit der Werkstoffe. a. Die Werkstoffe sind verschieden (modern, besonder). b. Die Rechnung ist falsch (richtig, einfach). c. Das Metall ist weich (... d. Der Direktor ist klug (... e. Das Gewinde ist grob (... f. Das Verfahren ist vollkommen (... Exerciţiul 392. Efectuaţi un exerciţiu similar sufixele -keit (a-e) şi -igkeit (f-h) ! a. Die Oberfläche ist farbig. b . Die Figuren sind eckig. c. Die Apparate sind ähnlich. d. Das Verfahren ist vielseitig. e. Der Werkstoff ist formbar. f. Die Zeichnung ist genau. g. Die Umdrehungen sind schnell. h. Die Lampe ist hell. ca cel precedent, folosind

LEHRSTUCK 18: DER WERKZEUGBAU

301

18.7. Valenţa
Indicele de valenţă Verbele

verbelor
Exemple

1(N)

übereinstimmen

Die Teile stimmen überein.

2(N,A)

angeben, ansuchen, austauschen, bearbeiten, einhalten, entwikkeln, erwähnen, nacharbeiten, tjrpisieren, vergleichen, vor­ schreiben

Man gibt alle Maße an. Sie haben ein neues Verfahren entwickelt.

2(N, auf + A) 2(N, mit + D)

achten übereinstimmen, vergleichen

Achten Sie auf den Härtegrad. Das Werkstück stimmt mit der Zeichnung überein.

3(N, D, A) 3(N, A, loc)

schenken, zuteilen, zukommen setzen

Schenken Sie der Vorrichtung mehr Aufmerksamkeit. Wir setzen den Werkzeugbau an erste Stelle.

Exerciţiul 393. Formaţi propoziţii cu verbele care au valenţa 2 (N,A), completând părţi sintactice potrivite ca sens! a. ... gibt ... an. f. . schreibt ... vor. vergleicht ... (mit...). b. ... sucht ... aus. g. c. ... tauschen ... aus. h. . typisieren ... . d. ... arbeitet ... nach. i. . bearbeitet ... . e. ... hält ... ein. j . . entwickeln ... . Exerciţiul 394. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă! Model: Die Betriebsanleitung gibt die Leistung an. Die Leistung wird von der Betriebsanleitung angegeben. Exerciţiul 395. Formaţi propoziţii cu verbele indicate, respectîndu-le va­ lenţa ! a. übereinstimmen : Die Zahlen ... b. achten : Der Werkzeugschlosser ...

302

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

c. vergleichen : Die Kontrolleure ... d. schenken : Wir müssen ... e. zuteilen : Der Meister ... f. zukommen : Die größte Wichtigkeit ... Exerciţiul 396. (sinteză). Citiţi textul şi răspundeţi! a.J Wodurch ist größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes zu erzielen ? b. Ist der Werkzeugbau eine wichtige Abteilung des Betriebes ? c. Wie muß er ausgerüstet sein ? d. Welche modernen Spezialmaschinen kennen Sie ? e. Welche Arbeiter müssen zur Belegschaft des Werkzeugbaues gehören ? f. Worauf haben die Leiter des Werkzeugbaues zu achten ? g. Wem müssen die jüngeren Arbeiter zugeteilt werden ? h. Wann kann man nur beste Resultate erzielen ? i. Welches sind die wichtigsten Werkstoffe für Werkzeuge und Vorrich­ tungen ? j . Wo werden diese bearbeitet ? k. Worauf haben die Kontrolleure zu achten ? 1. Womit sind die gemessenen Werte zu vergleichen ? m. Womit müssen die gemessenen Werte übereinstimmen ? n. Durch wen soll der Zusammenbau jedes Werkzeuges durchgeführt werden ? 0. Sind die vorgeschriebenen Toleranzen einzuhalten ? p. Was muß mit ungenauen Teilen geschehen ? r. Ist Genauigkeit im Werkzeugbau wichtig ? s. Welche Arten von Werkzeugen haben Kleinbetriebe und Großindus­ trien entwickelt ? t. Wo verwendet man Spezialwerkzeuge ? u. Wo verwendet man Großwerkzeuge. Und wofür? v. Welche Industrien benötigen Präzisionswerkzeuge? W a r u m ? Exerciţiul 397. Căutaţi să expuneţi textul oral, ghidîndu-vă după urmă torul plan! 1. Die Wichtigkeit des Werkzeugbaues. 2. Die Qualität der Belegschaft eines Werkzeugbaues. 3. Die Bearbeitung der Werkstoffe für den Werkzeugbau. 4. Die Kontrolle und Montage im Werkzeugbau. 5. Verschiedene Arten von Industriewerkzeugen.

Bei der Funkenerosion5' erfolgt das Abtragen durch einen elektrischen Funken6'. 8 ÜBER ELEKTROEROSION « Unter Elektroerosion ist allgemein2' das Abtragen3' von Metall durch den elektrischen Strom zu verstehen*'. Bei der elektrochemischen7' Erosion erfolgt eine elektrolytische8' Bearbeitung9' der Metalle. 2 electroeroziunea în general îndepărtarea a înţelege eroziunea prin scînteie scînteia electrochimie electrolitic prelucrarea electrolitul apos acidul sarea de curînd. Abb. Abb. recent eroziunea prin laser străpungerea complicat extrem a realiza matriţa a eroda matriţa de forjat cîrligul de macara . Als Elektro­ lyt 10 ' sind wässerige11' Lösungen von Säuren12' und Salzen13' zu verwenden. In unserem Lande arbeitet das Polytechnische Institut in Timişoara an diesem Verfahren.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 303 D.1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) die Elektroerosion allgemein das Abtragen verstehen die Funkenerosion der Funken elektrochemisch elektrolytisch die Bearbeitung der Elektrolvt wässerig die Säure das Salz neuerdings die Lasererosion der Durchbruch kompliziert äußerst durchführen die Matrize erodieren das Schmiedegesenk der Kranhaken Abb. Abb. 1 zeigt den Durchbruch in einer Matritze20' für kleine Rädchen. Durch Erosion können sehr feine Durchbrü­ che 16> oder komplizierte17) Formen in äußerst 18) harten Werkstoffen und in kürzester Zeit durch­ geführt19' werden. 2 ein erodiertes21' Schmiedegesenk22' für Kran­ haken »>. Neuerdings14' ist die Lasererosion15' in Entwicklung. Lectura suplimentară Nr.

Maschinen und Apparate dagegen meistens durch Farbanstriche gegen Korrosion geschützt. Explicaţii. Werkstücke aus Metall werden zumeist durch antikorrosive Metallschichten. das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. Um Metalloberflächen vor Korrosion zu bewahren2'. damit ein gutes Haften möglich ist. 19. v. . Explicaţii. 19. Explicaţii. Die Überzüge sind höchstens 1/104' bis 1/100 mm dick. desto leichter. dauer­ hafter und besser haften die Schutzschichten auf der Oberfläche. Text Wird ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört1'. Explicaţii. Zink.Lehrstück Nummer 19 KORROSION A. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. 1/1000 mm stark. Man soll daher die Metalloberflächen lieber mit einem Überzug schützen. als daß die Teile der Korrosion ausgesetzt bleiben. dann können auch andere Verfahren angewendet werden.2. das meist teuer ist. Chrom. v.3. ist ein festes Haften der Schutzschichten sicher. wie z. damit das Metall vor chemischen Reak­ tionen wohl bewahrt bleibt. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind.5. Das Aufbringen von Schutzschichten. Sind besondere Eigenschaften der Überzüge not­ wendig. Silber und Kadmium. so spricht man von Korrosion. Zinn. erweist sich aber jedenfalls als vorteilhafter. Die Überzüge müssen sehr dicht sein. Je eher3' die Metalle vor Korrosion geschützt werden.B.1.B. 19. > > > 4 > 5 > 3 3 x v. trägt man Schutzschichten auf. 19.4. Rost soll man von Metallteilen entfernen. punctul punctul punctul punctul punctul 19. Explicaţii. Das Aufbringen von Metallschichten erfolgt am besten und einfachsten auf galvanischem WTege. Die Oberflächen müssen vor dem Aufbringen der Schutzschichten zu­ mindest gründlich entfettet werden. v. bei Silber-oder Goldschichten. Die Teile nennt man dann „feuerverzinkt". Für Überzüge eignen sich am besten folgende Metalle: Nickel. ohne daß sich dabei die sonstigen Eigenschaften der Metalle verändern. ohne die Oberflächen zu beschädigen. wie z. v. oft aber auch nur bis zu 5.

de la „dauer­ haft") mai durabil. -(e)s. -en stratul de metal dagegen aici: în schimb meistens de cele mai multe Farbanstrich.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 305 B. a rămîne ori. -n sonstig je — desto eher coroziunea metalic electrochimie reacţia a distruge aici: pentru suprafaţa metalului a păstra. -en stratul de argint Germana pentru ingineri }i tehnicieni — c. a se fixa. Vocabular die Korrosion. trug auf. Überzug. către . . mai dauerhaft durabil. alt cu cît — cu atît mai mai curînd.e învelişul protector dicht etanş damit aici: pentru ca wohl bine. foarte adesea die der der die schützen leichter (comp. ist geblieben) a rămîne. -en metallisch elektrochemisch die Reaktion. -e stratul de vopsea gegen contra. 1/103 ori (de protecţie) spre. mai de­ grabă a proteja mai uşor rezistent a adera. aufge­ tragen) die Schutzschichte. probabil bleiben (blieb. a conserva a aplica (un strat) stratul protector celălalt. -(e)s. rezistent haften a se lipi. lipit de cele mai multe zumeist anticorosiv antikorrosiv Metallschichte. de la „leicht") dauerhafter (comp. a sta höchstens cel mult. doar 1/10 (ein Zehntel) o zecime 1/100 (ein Hundertstel) o sutime 1/1000 (ein Tausendstel) o miime stark aici: gros Silberschicht. -en zerstören um die Metalloberfläche. mai devreme. împotriva. -n bewahren auftragen (ä.

• der Metallteil. f. -es. möglich der Rost. de la einfach) galvanisch der Wgg. cufundarea cel puţin zincat prin scufundare Explicaţii şi exerciţii 19. mindestens feuerverzinkt stratul de aur a se potrivi. adeziunea. pl. -(e)s. Citiţi textul dînd atenţie pronunţării separate a cuvintelor care încep cu o vocala şi pronunţării clare a consoanelor (asurzite) de la sfîrşitul cuvintelor! . -e das Tauchen. erwiesen) de la gern) pl. f. -s. statt zumindest gründlich entfetten das Haften. meist (superi. aderarea. -e entfernen beschädigen reinigen sicher am einfachsten (superi.306 LEHRSTÜCK 19: KORROSION die Goldschicht. de cele mai multe ori scump a se dovedi în orice caz avantajos a expune.0. pl. de la gut) das Silber. măcar temeinic a degresa lipirea. prinderea. -en sich eignen am besten (superi. pl. f. -s. -(e)s. das Aufbringen. das Kadmium. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 398. f. f. f. a întrerupe mai degrabă în locul. a fi bun pentru ceva cel mai bine argintul cadmiul aplicarea/ punerea/ depunerea unui strat cel mai mult. de la viel) (erwies. -s. fixarea. teuer sich erweisen jedenfalls vorteilhaft aussetzen lieber (comp. pl. a deteriora a curăţa sigur cel mai simplu galvanic drumul. aderenţa posibil rugina piesa de metal a îndepărta a strica. în loc de cel puţin. pl. -s. calea scufundarea. -s.

Herstellung. Werkstoff. 17-a. klassisch. 11 : metallisch. vollkommen. Sammelbegriff. > v. pressen.1.4. Um Metall / Oberflächen etc. ermitteln. 17. Asbest­ platte. Messing.1. Propoziţii subordonate neintroduse 19. Verbrennung. 11 2 > 3 v. putînd fi identificate formal numai după felul sau poziţia predicatului. care trebuie să apere metalul împotriva coroziunii. daß die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost geschützt werden. Gasbrennschneiden. ss : besser. 18-a. 16. wie die Oberfläche gereinigt werden muti. Die Betriebsanleitung gibt an. Durchmesser. nennen. bestimmen. Angestellte. completive şi atributive nu au cuvînt introductiv. mm : Zusammenbau. überall. trebuie să fie foarte etanş.2. übereinstimmen. Propoziţiile infinitivale4) subiective. Sollwert. dann. Der Überzug.2. so spricht man von Korrosion.1. dar sînt uşor de identificat după infinitivul format cu (>zü" de la sfîrşitul propoziţiei.1. Unele tipuri de propoziţii subordonate apar totuşi fără cuvînt introductiv. Flamme. punctul 12. festspannen. > lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a 18-a. « v. der das Metall vor Korrosion schützen soll.3. wenn. Herr. Exerciţiul 399. Beginn.2 şi lecţia a 12-a. ff : Schiffbau. sau cuvinte inte­ rogative 3)) care marchează începutul propoziţiei secundare. Exersaţi scrierea următoarelor cuvinte cu consoane duble! tt : entfetten. Mittelwert. Majoritatea propoziţiilor subordonate întîlnite în textele tehnice au cuvinte introductive (conjuncţii1).2. korrosiv. 18. Masse. 19. bekannt. Ermittlung.2. v. ebenfalls. einsperren. . Glimmerfolie.1. Karosserie. Kunststoff. Programm. Stelle. pp : Apparat. = Este avantajos ca metalele să fie protejate împotriva ruginii. verbessern. Sammelbegriff. Gruppe. = învelişul protector. trennen. Fortschritt. muß sehr dicht sein. rr : Korrosion. 16-a. nn : Zinn. flüssig. = Instrucţiunile de funcţionare indică felul cum trebuie să fie curăţată suprafaţa. schnell. astfel: 19. 19. umfassen. Modell. punctul punctul punctul punctul 18. jedenfalls. pronume relative 2). Exemple: Es ist vorteilhaft.LE HRSTÜCK 19: KORROSION 307 De exemplu: Wird / ein metallischer Werkstoff von der / Oberfläche / aus durch chemische / oder / elektrochemische Re/aktion zerstört. Tonne.1. feststellen.

die Metalle vor Korrosion zu bewahren. preluînd funcţia unui semnal de început. Prima dintre cele două prepoziţii stă la începutul propoziţiei infinitivale. ohne zu = fără a. > v. fără a-1 schimba. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre propoziţiile subordonate nu au cuvînt introductiv ! Exerciţiul 401.1. die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost zu schützen. b. . lecţia 23. Exemple: Wenn man die Oberfläche gründlich reinigt. so haften die Schutz­ schichten sicher. ohne es zu verändern. = Mai bine să se apere suprafeţele metalice cu un înveliş protector scump. au ca predicat un infinitiv însoţit de două prepoziţii.4.3. daß sie mit einem Überzug geschützt werden. ' v. daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. Vorbirea indirectă 3 '. daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird.2. Propoziţiile infinitivale finale sau modale.2. decît să fie lăsate expuse ruginii. Reinigt man die Oberfläche gründlich. Es ist notwendig. punînd în locul ei verbul finit al predicatului.2. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale . 19. 19. = învelişurile protectoare apără metalul. de exemplu: (an)statt zu = în loc de a . — Dacă suprafeţele se curăţă bine. textul lecţiei de faţă şi al celei precedente. punctul 23. Exemple: Um das Metall zu schützen. î n propoziţiile condiţionale care ar trebui să înceapă cu „wenn" 2) = dacă. straturile protectoare aderă sigur. 19.1. Exerciţiul 400.1.1. Die Überzüge schützen das Metall.cu infinitivul format cu „zu" ! Model: Es ist notwendig. Man soll die Metalloberflächen lieber mit einem teuren Überzug schützen. s. Wie ist es möglich daß die metallischen Oberflächen vor dem Rost geschützt werden ? daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird? i daß die Teile in flüssiges Zink getaucht werden ? x 2 3 Exemplu: > v.2. Es ist notwendig daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. so haften die Schutzschichten sicher.308 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Es ist vorteilhaft. müssen die Überzüge dicht sein. se poate renunţa la conjuncţia introductivă. care indică scopul sau modul unei acţiuni. punctul 25. um zu= pentru a. a.2.a. = Pentru a proteja metalul. învelişurile protectoare trebuie să fie etanşe. Construcţiile participiale 1). lecţia a 25-a.

înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „unt. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „statt.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 309 daß man die Schutzschicht aufträgt.. soll man keine Schutzschicht auftragen. Ohne daß die Oberfläche gereinigt wird. ohne daß man auf ihre besonderen Eigenschaften achtet. als daß man die Teile der Korrosion ausgesetzt läßt. Exerciţiul 404. f. Exerciţiul 403. Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. statt daß man das gal­ vanische Verfahren anwendet. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen.. damit sie gegen Korrosion schützen.. Das Aufbringen von Schutzschichten ist jedenfalls vorteilhafter. c.. e. ohne daß man die Oberfläche beschädigt. b . trägt man Schutzschichten auf. Reformulaţi propoziţiile cu „wenn". ohne daß sich das Metall verändert. als . c. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. Man soll keine Überzüge verwenden. b. Die Überzüge müssen dicht sein. Man muß die Oberflächen gründlich entfetten. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. muß man sie in flüssiges Zink tauchen.. a. a.. zu. d. c. daß man die Apparate durch einen Farban­ strich schützt. statt daß man sie dem Rost ausgesetzt läßt. zu" ! Model: Rost soll man von Metallteilen entfernen. Werkstücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metall­ schichten schützen. daß man die Metalle nicht der Korrosion aussetzt. Rost soll man von Metallteilen entfernen> ohne die Oberflächen zu beschädigen. Damit man „feuerverzinkte" Teile erhält.. ohne daß man die Oberflä­ chen beschädigt. ohne. d. Rost soll man von Metallteilen entfernen. g.zu" ! Suprimaţi subiectul! Model: Man muß die Oberfläche gründlich entfetten.. dann spricht man von Korrosion. Exerciţiul 402. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. Damit man Metalloberflächen vor Korrosion bewahrt. zu. Es ist vorteilhaft. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. . folosind varianta lor neintrodusă ! Model: Wenn Stahl oder Eisen von Rost zerstört wird.

Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. în propoziţia cu „um .2. Din următoarele grupuri de propoziţii formaţi fraze cu propoziţii finale cu „um. |um das Metall zu schützen. Die Oberfläche muß zerstört sein. d. c. fiind subînţeles. so haftet der Überzug sicher. Wenn man Metall vor chemischen Reaktionen bewahren will. .. damit das Metall geschützt ist.. dann spricht man von Korrosion. Propoziţiile subordonate care exprimă un scop sînt frecvente în textele tehnice. Propoziţii finale 19.. Wenn Stahl oder Eisen vom Rost zerstört wird. zu" pot fi folosite numai dacă subiectele subordonatei şi regentei sînt identice. d. Exemple: Subiecte diferite: Man trägt einen Überzug auf. damit der Überzug gut haftet. Constataţi dacă toate propoziţiile finale din frazele de mai jos pot fi exprimate prin construcţii infinitivale cu „um. Wenn man die Oberfläche gründlich entfettet. damit man von Korrosion sprechen kann. zu" ! Efectuaţi trans­ formările posibile ! a. Man trägt eine Schutzschicht auf. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. Wenn man die Schutzschicht rechtzeitig (din timp) aufträgt.. dann spricht man von Korrosion. Das Metall muß eine Schutzschicht haben.. f. damit es vor chemischer Reaktion bewahrt bleibt. e. Die Oberfläche muß entfettet werden.1. Exerciţiul 406. e.zu" = pentru a. Er will den Nach­ wuchs schulen.2. damit man die Teile gegen Rost schützt. Exerciţiul 405.. jdamit man das Metall schützt. besser und dauerhafter. zu" nu apare subiectul. zu"! a.. damit man feuerver­ zinkte Teile erhält. b. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. dann haftet sie leichter.. Subiecte identice: Man trägt einen Überzug auf. dann verwendet man andere Verfahren. b. so muß man eine Schutzschicht auftragen.310 LEHRSTÜCK 19: KORROSION a.. sau pot apărea sub forma propoziţiilor infinitivale cu „um . 19. Wenn besondere Eigenschaften der Überzüge notwendig sind. Construcţiile cu „um . damit das Metall nicht der Korrosion ausgesetzt bleibt. Die Überzüge müssen dicht sein.. Ele pot fi introduse prin „damit" = ca să. c.

Man darf die Ober­ fläche nicht beschädigen. Comparaţia adverbelor 19. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt.3. bestens c. superlativul adverbelor poate avea mai multe forme: a. Wir verwenden dazu gern 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. punctul 11. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. > Comparativul şi superlativul coincid ca formă cu comparativul şi superlativul adjec­ tivelor viel. Căutaţi în text forme de comparaţie ale adverbelor şi deter­ minaţi forma de bază (pozitivul). Exemplu: oft — öfter — am öftesten adesea — mai adesea — cel mai adesea 19. 11 2 v. Man soll einen Überzug auf Metalle auftragen. c.3. Superlativul precedat de prepoziţia „am" (vezi exemplele de mai sus) b. höchstens.3. 19. Pozitiv Comparativ Superlativ sehr mehr am meisten 2) gern lieber am liebsten 2) bald eher am ehesten wohl besser am besten 2) 19.3. lecţia a 11-a. Superlativul fără sufix: Exemple: meist. Exerciţiul 407. d. Wir wollen die Metallober­ fläche vor Rost bewahren. Maschinen schützt man oft durch Farbanstriche. Treceţi adverbul din următoarele propoziţii la gradul comparativ ! Traduceţi ambele propoziţii! a. . höchst = foarte. lieb şi gut. în cel mai înalt grad. b. Superlativul cu sufixul -ens. gradul de comparaţie şi felul de formare ! Exerciţiul 408. Unele adverbe pot forma gradele de comparaţie ca şi adjectivele 1). c.1. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. d. Spre deosebire de adjective. mai ales adverbele monosilabice: Exemple: meistens. zumindest. Cele mai frecvent folosite adverbe comparabile au însă forme neregulate la gradele de comparaţie. Man verwendet am besten NE-Metalle.3.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 311 b.3. äußerst = extrem de. Man muß die Schutzschicht bald auftragen.2.

Numerale fracţionare 19. Pentru a se exprima fracţii.. Die Schutzschicht ist . In dieser Halle steht 1/5 der Fräsmaschinen. folgende Metalle: oft 19. Apparate werden ...312 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Exerciţiul 409. La plural. —dreiviertel 4 das (ein) Fünfhundertstel v das (ein) Achtel.4.4.. Citiţi cu glas tare următoarele indicaţii şi probleme! a. 1 ' 2 r 3 • das Ganze (ein Ganzes. durch Rost zerstört. Die s. das (ein Zehntel. b.. durch Farbanstrich geschützt. aceste substantive rămîn neschimbate: das (ein) Viertel I— . Metallische Oberflächen werden . meist. gründlich entfettet. meistens b. die Ganzen) 20 2 1 3 1 4 8 50 • das (ein) Zwanzigstel ein halb. .. — fünf Achtel 8 ' das (ein) Zehntausendstel 1 10 3 s. ein Halbes) — — das (ein) Fünfzigstel 2 das (ein) Drittel.. — zwei Drittel 3 3 das (ein) Fünfundsiebzigstel 75 100 500 10 000 v b — — das (ein) Hundertstel v das (ein) Viertel. höchstens e. Für Überzüge eignen sich . Die Teile werden . iar pentru — forma este neregulată....1. die Hälfte (das Halbe. 1/100 mm stark. zumeist c. Introduceţi pe rînd adverbele din coloana din dreapta în toate propoziţiile date şi traduceţi variantele! a. Wir brauchen 1/1000 mm starke Folien.a Schutzschicht darf höchstens 1/10 bis 1/100 mm dick sein. die (drei) Viertel I — • Excepţii fac nume­ ralele fracţionare _ si —.a. — drei Zehntel 10 Exerciţiul 410. c. în limba germană se formează sub­ stantive neutre prin adăugarea sufixului-tel Ide la —la — I sau-stei I de la — r [ 3 19J { 20 mai departe la numeralul cardinal. mindestens d. zumindest.

poziţia şi regimul prepoziţiilor (Sinteză) 19. fie că preced amîndouă cuvîntul al cărui raport îl exprimă.2. sau: der Betriebs­ anleitung nach. Structura.1. datorită: wegen der Korrosion. . aus Stahl... fie că încadrează cuvîntul de referinţă. datorită de la. sau: dem Hauptlager gegenüber.3. durch Korrosion. punctul 19. Exemplu: von der Oberfläche aus = pornind de la suprafaţă.5. astfel: nach (D) = după. Cele mai multe prepoziţii ale limbii germane sînt cuvinte scurte. simple. sau: der Zeichnung gemäß. Prepoziţii cornpltxc Prepoziţii'Cadnt bis zu bis an bis auf bis in bis über von Seiten von wegen (D) (A) (A) (A) (A) (G) (G) = = = = = = = pînă la pînă la pînă la pînă în pînă peste din partea din cauza um von von von an von von von von (G) (D) (D) (D) (D) (G) (D) (D) (D) willen an auf aus vorbei wegen bis (zu) (D) zu (D) nach (D) = = = = = = = = = de dragul începînd de la din timpul pornind de la trecînd pe la pe baza. Exemplu: bis zu 1/1000 mm stark = pînă la (grosimea de) 1/1000 mm. sau: der Korrosion wegen.LEHRSTOCK 19: KORROSION 313 d. pînă la de la —la de la —la 19. 1/6 der Belegschaft sind Arbeiterinnen. Die Toleranz dieses Lagers beträgt 3/100 mm. f. gemäß (D) = conform: gemäß der Zeichnung. Exemple: in der Maschinenhalle. Diese Schraube hat ein Gewinde von 7/8 (Zoll = toi).2). wegen (G) = din cauza.5.5. care se aşază înaintea cuvîntului al cărui raport faţă de alte părţi sintactice îl exprimă.5. e. Unele prepoziţii sînt compuse din două cuvinte care. Den 1/1000 Teil eines Millimeters nennt man Mikron. De regulă. jene von l5/8- 19. g. faţă în faţă cu: gegenüber dem Hauptlager. 19. conform: nach der Betriebsanleitung. prepoziţiile preced cuvintele ale căror rapoarte faţă de alte părţi sintactice le exprimă. gegenüber (D) = faţă de.5. Excepţie fac prepoziţiile-cadru (v. dar există şi prepoziţii care pot fi aşezate după cuvîntul lor de refe­ rinţă.

4.5. punctul 15. punctul 5.2. Realizaţi cu glas tare pînă la automatizare sintagmele propuse şi traduceţi-le ! des Lageplans La fel cu: anstelle. lecţia a 15-a. 5 > v.314 LEHRSTÜCK 19: KORROSION 19. a. lecţia a 6-a. a > v. punctul 6. anhand der Betriebsanleitung bezüglich. 4 ' v. . lecţia a 4-a. lecţia a 5-a. după cum urmează: Prepoziţii *) cu genitivul !> dativul'* acuzativul *' dativul + acuzativul *) anhand anstelle aufgrund außerhalb bezüglich = cu ajutorul = în locul = pe baza = în afară de = referitor la einschließlich = inclusiv hinsichtlich infolge innerhalb laut oberhalb (ver) mittels statt trotz unterhalb während wegen zwecks = cu privire la = ca urmare = înăuntrul. hinsichtlich. Prepoziţiile limbii germane pot cere un singur caz (prepoziţii monocazuale) sau două cazuri diferite (prepoziţii bicazuale) în funcţie de context. a > v.2. prin inter­ mediul = în loc de = în ciuda = = = = dedesubtul în timpul din cauza cu scopul ab = de la aus = din außer = în afară de bei = la binnen = în intervalul dank = datorită entgegen = împotriva gegenüber = faţă în (cu) gemäß = conform mit = cu nach = după nächst = aproape de nebst = pe lîngă samt = împreună cu seit = de von = de la zu = la bis = pînă durch s= prin entlang = de-a lungul für = pentru gegen = împotriva ohne = fără u m = în jurul an = la auf = pe hinter = în spatele in = în neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen= între Exerciţiul 411. aufgrund.2. punctul 4. laut des Resultats der Zeichnungen ] ) Dintre numeroasele prepoziţii ale limbii germane dăm aici numai cele folosite frecvent în textele tehnice. în interiorul = conform = deasupra = cu ajutorul.5.

Traduceţi în limba germană! Realizaţi ambele poziţii posibile ale prepoziţiilor: gegenüber.. In dies.Zehntel Millimeter dick. ab einer Stunde La fel cu: binnen. | der Wichtigkeit entgegen j dem Schweißverfahren j den Sollwerten d. wegen! a. f.Reaktion. Completaţi desinenţele cerute de propoziţii! a. Nickel eignet sich sehr gut für ein. F a ţ ă de un strat de vopsea. Die Belastung steigt oft die Elastizitätsgrenze. . nächst der Schutzschicht dem Rädchen den Spezialmaschinen Exerciţiul 412. Completaţi cu prepoziţii-cadru sau prepoziţii complexe cerute de context! a. Vor d. der Schutzschicht statt des Kunstharzes der Farbanstriche c. Statt d.Fall spricht man von ein. d. piesa a trebuit să fie ajustată (nachar­ beiten). Exerciţiul 414. dem Hauptlager . seit einer Minute einer Sekunde einem J a h r einem halben Jahr f. După felul de sudare. einschließlich . inerhalb.anti­ korrosiven Metall. nebst. d.elektrochemisch.antikorrosiven Metall— kann man auch ein. e. b . gemäß. Conform planului de producţie mai avem de asamblat 250 de aparate. gemäß j dem Härtegrad La fel cu: außer. samt | dem Überzug La fel cu: dank. c. deosebim sudarea la rece şi sudarea la cald.metallisch. nach. .Überzug aus ein. c. der Schweißstelle unterhalb des Hohlgefäßes der Faserschichten e. Din cauza desenului inexact. Man schützt die Werkstücke durch ein. Die Überzüge sind bis zu ein.dicht. b. .. Die Gäste gingen . nach.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 315 des Überzugs La fel cu: infolge. stratul protector metalic este mai avantajos.Farbanstrich verwenden. b. g.Wege.Überzug. b. Das geschieht am best. wegen.Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. oberhalb des Bildschirmes La fel cu: außerhalb. trotz. Exerciţiul 413.auf galvanisch.

Man entfettet die Me­ tallteile. Wovor muß man bewahren ? k. Wozu reinigt man . Wozu eignet sich c. Wann spricht man von Korrosion ? b. 2 (N... f. Ändern sich die Eigenschaften der Metalle beim Auftragen von Schutzschichten ? d. şi răspundeţi! a. 3 Metern auf! Die Temperatur steigt . entfernen.. bewahren Der Überzug schützt das Metall vor Rost. Wo haftet . besser und dauerhafter haftet ? . reinigen. ' Exerciţiul 415.... Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemple 2 (N... Wie kann man Metalloberflächen vor Korrosion schützen ? c. Was beschädigt .316 LEHRSTÜCK 19: KORROSION e... D. A vor D) schützen. ? i. la alegerea dv... damit die Schutzschicht leichter. d./Was zerstört . des Druckes 60°C. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl . Das Prüfverfahren wurde Kontrollkommission wiederholt. 3 . 2 600 U/min. Stellen Sie die Maschinen . A) beschädigen. Wie entfettet man .. Was muß man tun.. Citiţi textul şi răspundeţi! a..6. A) aussetzen Setzen Sie metalische Oberflächen nicht der Korrosion aus ! 3 (N. Wo bleibt . Wie entfernt man . ? j . e.. 3(N. Wie schützt man <i. 3 200 U/min .. loc) haften...... 2(N f-ür A) sich eignen Kadmium eignet sich für Überzüge. Welchem Einfluß darf man . ? h. ? Exerciţiul 416 (sinteză). ? b. Formaţi întrebări completând fragmentele proptise cu părţi sintactice necesare. e... ? g. 19. entfetten. bleiben Die Schutzschicht haftet an der Oberfläche.. ? nicht aussetzen ? f. zerstören Der Rost zerstört die metallische Oberfläche.

Warum müssen die Oberflächen gereinigt werden? 0. Vocabular 1) die Symbiose 2) der Lack 3) verzinkt 4) ausüben 5) aufeinander 6) die Wechselwirkung 7) gegenseitig simbioza lacul zincat a exercita unul peste altul efectul reciproc reciproc .LEHRSTÜCK 19: KORROSION 31 e. Lectura suplimentară Nr. Womit werden Maschinen und Apparate gegen Korrosion geschützt ? g. Wie dick können Schutzschichten sein ? j . ghidîndu-vă după urmă­ torul plan ! 1. Welche Eigenschaften müssen (oder können) Schutzschichten haben ? 5. Wie soll man den Rost entfernen ? p. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten ? k. 9 „SYMBIOSE"« ZWISCHEN ZINK UND LACK2' Verzinktes 3 ' Blech und Lack üben 4) aufeinander5) eine interessante Wechselwirkung61 aus: sie schützen sich gegenseitig7'. Wie müssen die Schutzschichten sein ? h. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten? 6.Was muß vor dem Aufbringen des Überzuges geschehen? n. Gibt es verschiedene Schutzschichten ? 4. Was ist Korrosion ? 2. Soll man teuere Schutzschichten auftragen ? m. Was sind „feuerverzinkte" Teile ? Exerciţiul 417 (sinteză). Warum müssen die Überzüge dicht sein ? i. Womit werden Werkstücke aus Metall gegen Korrosion geschützt ? f. Expuneţi textul oral. Wie geschieht das Aufbringen von Schutzschichten ? D. Ist das Aufbringen von Schutzschichten teuer ? Ist es vorteilhaft ? 1. Wie erfolgt das Aufbringen von Schutzschichten am besten ? s. Welche anderen Verfahren sind noch möglich ? t. Wann haften die Schutzschichten sicher ? r. Wie schützt man Metalloberflächen gegen Korrosion ? 3.

So schützen sich Zink und Farbe gegenseitig in einer „Symbiose". Zinkoxyd dagegen hat fast das gleiche Volumen wie Zink. dann kann man nach längerer Einwirkung u) von Luftfeuchtigkeit12' und Sauerstoff folgendes festellen: die durch Haar­ risse 13) im Lack bis auf die Metalloberfläche eingedrungene 14) Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff hat im ersten Fall 15) Zinkoxyd und im zweiten Fall Rost erzeugt. . fisura a etanşa porul stratul de vopsea 8) 9) 10) 11) 12) 13) H) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) je . um den Lack abzuheben. . Das Kor­ rosionsprodukt des Zinks verstopft22) die Risse 23) und dichtet 24) die Poren 2ä) des Anstrichs 20) ab..318 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Wenn man verzinktes und unverzinktes 8) Stahlblech mit je 9 ) einer Lacksehichte überzieht 10) . crăpătura subţire a pătrunde cazul mai voluminos a ridica prin urmare a lua naştere a se forma forţa de expansiune a ajunge . unverzinkt überziehen die Einwirkung die Luftfeuchtigkeit der Haarriß eindringen der Fall voluminöser abheben somit entstehen Expansionskraft ausreichen verstopfen der Riß abdichten die Pore der Anstrich die nezincat cîte a (se) acoperi acţiunea (chimică) umiditatea aerului fisura. Die entstehende 19) Expansionskraft20> reicht 21) nicht aus. a astupa crăpătura. Rost ist voluminöser 16> als Stahl und hebt 17) somit 18) den Lack ab.

2. Geräten usw. Text Obwohl die Montage die letzte Phase der Fertigung darstellt. * v. Alle Abteilungen eines Werkes müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. Trotzdem ist aber Handarbeit das Teuerste in der Fabri­ kation. Die Montage von Motoren.3. Deshalb wird immer mehr Frank B. was die Montage benötigt. wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. Das Notwendigste. „D". kann man nur dann erfolgreich zum Abschluß bringen. * v. Explicaţii. punctul 20. muß man trotzdem in Erwägung ziehenx). Explicaţii. Geschulte Monteure sieht3) man stets besser und schneller arbeiten 3) als ungeschulte. Maschinen. die man keines­ falls in Kauf nehmen kann. als auch bei Montagearbeiten am Fließband dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. Das bisher Erwähnte. denn das Meiste an Geldeinsparungen ist bei Montagearbeiten zu erreichen. > s ' v. Explicaţii. Lectura suplimentară nr. Sowohl bei Einzelmontage. *) v. die für die Güte der Erzeugnisse verantwortlich sind. punctul 20. Explicaţii. 10: „Gilberths MTM-Methode".4. şi alineatul punctul 20. Gilberths *' Methode der vor­ bestimmten Zeiten 5) in der Montage zur Anwendung gebracht. Insbesondere die Kontrolleure. muß zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. punctul 20. Obgleich diese Forderung einfach erscheint. müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. > s> v. sowie weitere Notwendigkeiten der Montage muß man immer und insbesondere dann zur Diskussion stellen. daß sie oft als das Haptsächlichste -> in der ' Produktion zu behandeln ist.1. wenn es nicht zu Stockungen kommen soll. sofern keine Automatisierung vorliegt. Montagearbeiten bestehen zum größten Teil aus Handarbeit. wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. stellt sie an die Fertigung ständig hohe Anforderungen. Appa­ raten. .Lehrstück Nummer 20 DIE MONTAGE A.

ultima letzte faza Phase. . confecţionat gefertigt (part. . pl. a separa. -n ceea ce este mai bun. -en a pune la dispoziţie zur Verfügung stellen deşi. a despărţi trennen necesarul Notwendige. -n. -n. consideraţia. -n. -en permanent. totuşi trotzdem considerarea. a trata behandeln eficace. cel mai bun... pl. -en . Vocabular die die das der der das die die die die die das das das die deşi. cea mai bună beitragen (ä. a cere Anforderungen stellen îndeosebi. cu toate că obgleich cerinţa. pl. cu bune rezultate erfolgreich încheierea. răspunzător. a ţine sub suprave­ unter Aufsicht halten ghere ceea ce este bine / corect / just Richtige. chibzuirea Erwägung. oprirea Stockung. -n. -en a ridica pretenţii. f. pl. cu succes. terminarea Abschluß.s s e zum Abschluß bringen (brachte. bun. trug bei. f. pl. responsabil verantwortlich supravegherea. cu toate că obwohl cel / cea din urmă. -en a lua în consideraţie in Erwägung ziehen principalul. -n. la timp. ireproşabil einwandfrei fabricat. a în:heia . în special insbesondere calitatea Güte. de la fertigen) a fabrica. mai ales. lucrul cel mai Beste. f. lucrul cel mai important Hauptsächlichste. f. -n.320 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE B. punctual. pl. beigetra­ a contribui gen) fără greşeală. -en a supraveghea. pretenţia Forderung. -n a reprezenta darstellen cu toate acestea. -sses. ceea ce este greşit Falsche. gebracht) responsabilul Verantwortliche. continuu ständig cererea. f. la timpul potrivit zeitgerecht stagnarea. a confecţiona fertigen dispoziţia Verfügung. controlul Aufsicht. f. ultimul. pretenţia Anforderung.

întrucît automatizarea a fi. . angajarea a fi folosit. nici­ decum cumpărarea a accepta (implicit. f. . f. sowie die Notwendigkeit. în permanenţă neinstruit ceea ce este scump / preţios. organizaţia atelierul de montaj a fi vorba de capitolul lectura suplimentară — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. -es. -n vorbestimmt zur Anwendung bringen das Meiste. odată cu altceva) montajul individual munca de montaj banda rulantă îndemînatic. pl. mereu. -(e)s. -es.e n sich handeln um + ac. . f. -n a stagna = (intervin stagnări) în nici un chip. -n. -en die Montagewerkstatt. -en die Diskussion.e der Einsatz. die Methode.e in Kauf nehmen die Einzelmontage. vorgelegen) stets ungeschult das Teuere. -en sofern die Automatisierung. a fi angajat. -en das Fließband. -n. lucrul manual numai dacă. încercat forţa de muncă întrebuinţarea. -en vorliegen (lag vor. -en bisher das Erwähnte. . a pune în aplicare majoritatea. -n. -n die Montagearbeit. die Geldeinsparung. -en zur Diskussion stellen die Neueinrichtung. il/103 . a fi pus în funcţiune munca manuală. a exista totdeauna. pl. pl. în nici un caz.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 321 zu Stockungen kommen (es koi zu Stockungen) keinesfalls der Kauf. der Abschnitt. -e die Zusatzlektüre.e r geübt die Arbeitskraft. -(e)s. în caz că. partea cea mai m a r e economia de bani de pînă acum. pînă aici lucrul amintit precum şi necesitatea discuţia a pune în discuţie instalaţia / amenajarea nouă organizarea. . lucrul scump metoda prestabilit a aplica.e zum Einsatz kommen die Handarbeit. -en die Organisation.

şi în limba germană se observă — în special în limbajul tehnico-ştiinţific — tendinţa de a se înlocui verbele simple prin locuţiuni.1. ca: „a lua în consideraţie" în loc de „a considera". Aceste locuţiuni verbale prezintă în general avantajul de a exprima un sens mai precis al 11 ! v. „a ţine sub supraveghere" în loc de „a supraveghea" s. Exemplu: zur Verfügung stellen. Wir stellen Ihnen das zur Verfügung. la infinitiv: in Erwägung ziehen zu Stockungen kommen zum Abschluß bringen in Kauf nehmen zur Verfügung stellen zum Einsatz kommen Anforderungen stellen zur Anwendung bringen unter Aufsicht halten zur Diskussion stellen b. punctul 20. verbele rămîn neaccentuate. . Pronunţare şi ortografie 20. Phase Exerciţiul 418.0.barfkca] r'kaltfsrfarmU^] [fsr'fertlgan] [3stsilo'gra:f] ['vErkJt3fpry:fUîf] [fe'no:lharts] l'iol-aotoma:tl$] ['fr.1. > Locuţiune = grup de cuvinte care la un loc au valoarea unei singure părţi de vorbire. Redaţi ortografia următoarelor cuvinte: ['fo:rze:3n] [fer'fy:gU*. Exersaţi accentuarea corectă a locuţiunilor! a. în propoziţie: Wir ziehen das in Erwägung.0. î n locuţiunile verbale .1.1. Explicaţii şi exerciţii 20. v şi ph. Wir nehmen das in Kauf. Bringen Sie das zur Anwendung. Werkstoff. Stellen Sie das zur Diskussion.0. Sunetul [f] se redă în limba germană prin literele f. Verfahren. al lecţiei de faţă.] ['jtr«:lfsrfa:r3n] ['kUnst/tof] ['arboetsfa:z9] [atmo'sfera] [V. Locuţiuni® cu verbe funcţionale 20. Wir bringen das zum Abschluß. ca şi celelalte părţi ale locuţiunii.a. Ca şi în limba română modernă.322 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE C.2. 20. Sie kommen jetzt zum Einsatz.lzoetlc] ['li:f3rb«:r] 1) 20. se accentuează substantivele.1. Exemple: Fertigung. Es kommt zu Stockungen. Halten Sie das unter Aufsicht. Exerciţiul 419. ff. Wir stellen keine Anforderungen.

Fiind compuse din mai multe cuvinte. Bringen Sie die Zerreißprobe zum Abschluß! = încheiaţi (terminaţi) proba de rupere! = a accepta. pentru ca întreaga locu­ ţiune să poată fi folosită în propoziţie ca verb (predicat etc. * Astfel se explică denumirea de „verb funcţional" (Funktionsverb). î n locuţiunile cu verbe funcţionale. iar verbul.! Model: Infinitivul Propoziţia in Erwägung ziehen zum Abschluß bringen in Erwägung ziehen Man muß die Zeit auch in Erwägung ziehen. de exemplu: „a pune (a lua) în discuţie" (precizînd momentul începerii discuţiei).1. dezgolit aproape complet de sens. Die Montage ist ein wichtiges Problem.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 323 acţiunii indicate.1. stabiliţi forma infinitivului şi formaţi cu fiecare cîte o propoziţie la alegerea dv. Li s-au pus la dispoziţie sculerilor cele mai moderne maşini. locuţiunile verbale se supun obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţie. sensul este reprezentat de un substantiv (de obicei un substantiv verbal). 20. Căutaţi în textul lecţiei locuţiunile verbale. zur Verfügung stellen = a pune la dispoziţie. = Nu putem accepta aceste greşeli în desene. Montajul este o problemă importantă pentru că ridică pretenţii mari. păstrează numai funcţia de verb 1). iar restul locuţiunii—locul ultim sau penultim.) Exemple: in Erwägung ziehen = a lua în consideraţie. verbul ocupînd locul al doilea sau ultim. weil sie hohe Anforderungen stellt. 20. Wir können diese Fehler in den Zeich­ in Kauf nehmen nungen nicht in Kauf nehmen. Exerciţiul 420. Welche Räume stellen Sie uns zur Verfügung ? = Ce încăperi ne puneţi la dispoziţie ? zum Abschluß bringen = a încheia. > .2. = Se ia în consideraţie un nou procedeu. Exemple: Mann stellte den Werkzeugschlossern modernste Maschinen zur Verfügung.3. Man zieht ein neues Ver­ fahren in Erwägung.

Punem în discuţie necesitatea de a se folosi lucrul de mînă în proce­ deul de presare la rece. Nu putem accepta muncitori necalificaţi în secţia de montaj. . -n = responsabilul. Adjectivele şi participiile (prezente şi perfecte) pot fi folosite ca substantive. 20. e. Exemplu: verantwortlich — der Verantwortliche — ein Verantwortlicher responsabilul un responsabil 20.1.1. folosind locuţiuni cu verbe funcţionale ! a.2. punctul 9. Traduceţi în limba germană. Montajul ridică pretenţii mari la adresa (an + A) pregătirii montorilor. -n = ultimul. dar păstrîndu-şi modul de declinare ca adjective 1!. J ) v. Cercetaţi de la care dintre verbele învăţate provin următoarele locuţiuni cu verbe funcţionale. ultima. a stagna anwenden = a aplica einsetzen = a pune în joc anfordern = a cere diskutieren = a discuta beaufsichtigen = a supraveghea erwägen = a chibzui Exerciţiul 422. Puneţi în funcţiune cele mai bune forţe de muncă şi maşini! c. Adjective şi participii substantivale 20. f. Traduceţi locuţiunile şi apoi controlaţi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! einen Beitrag leisten in Verbindung stehen einer Behandlung unterziehen in Bewegung setzen zur Darstellung bringen zur Aufstellung bringen zur Entwicklung gelangen zur Wiederholung kommen zum Austausch kommen zur Sprache kommen zur Übereinstimmung gelangen sich in Herstellung befinden im Bau sein zur Erfüllung bringen Exerciţiul 423. der / die Letzte. Vă punem cu plăcere la dispoziţie cataloagele noastre. Procesul de fabricaţie trebuie să fie ţinut permanent sub supraveghere. d. adjectivele sau participiile arată persoane: Exemple: der / die Verantwortliche.2.2. der / die Bestqualifizierte. -n = persoana cu pregătirea cea mai bună. lecţia a 9-a.324 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Exerciţiul 421. Cercetaţi care dintre locuţiunile cu verbe funcţionale clin textul lecţiei se apropie ca sens şi provenienţă de următoarele verbe: abschließen = a încheia stocken = a se opri. Substantivate prin articole masculine sau feminine. responsabila. b.2. primind articolul hotărît sau nehotărît şi fiind scrise cu iniţiale mari.

besonder. Formaţi adjective şi participii substantivate.in Kauf. Das Notwendigst.ist. einfach. c. modern. erreichbar. Wir nehmen nur Einwandfrei. Formaţi adjective şi participii substantivate. d. Geschult. Hier liegt etwas (ähnlich) vor. Mit (ungeschult) kann man nichts (besonder) erzielen. Pot fi substantivate adjective la orice grad de comparaţie 1J. ceea ce este cel mai bun das Hauptsächlichste = lucrul principal 20. bekannt. e.3. Man muß das (entsprechend) aussuchen. grundsätzlich. c. Completaţi desinenţele adjectivelor şi participiilor substan­ tivate din următoarele sintagme! a. Das ist das Best. care arată noţiuni sau lucruri! Traduceţi-le! Model: fertig — das Fertige = ceea ce este gata fertig. leitend. . Diese Maschinen sind das Teuersţ-. entsprechend.3. Exerciţiul 428. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 425. d. klug. ' v. wichtig.unterscheiden können. Unsere (bekannt) wollen das (wichtigst) im Werk sehen. punctul 11. b. zu bringen. gleich. Es handelt sich um das (hauptsächlich) in der Produktion.in dieser Abteilung zum Einsatz.vom Falsch. b.müssen das Richtig. energisch. Exerciţiul 426. la singular şi la plural. Exerciţiul 427. Exemple: das Gute — das Bessere • — das Beste ceea ce este bun — ceea ce este mai bun — ceea ce este cel mai bun das Notwendige — das Notwendigere —• das Notwendigste ceea ce este necesar — ceea ce este mai necesar — ceea ce este cel mai necesar Exerciţiul 424.2. care arată persoane! Model: vielseitig — der / die Vielseitige — die Vielseitigen = persoana multilaterală. neu. fleißig. Completaţi următoarele propoziţii cu adjectivele sau participiile din paranteză substantivate la forma potrivită! a. de genul neutru. streng. Căutaţi adjectivele şi participate substantivate din textul lecţiei şi stabiliţi genul. geschult.LEHRSTOCK 20: DIE MONTAGE 325 Genul neutru al adjectivelor sau participiilor substantivate denotă o noţiune sau un lucru: Exemple: das Richtige = ceea ce este just / drept / bun das Falsche = ceea ce este greşit das Beste = lucrul cel mai bun. Alle Verantwortlich. lecţia a 11-a. aber auch das Modernst-. verfügbar. e. ähnlich. lieferbar.von allem Erreichbar-.

* v. în loc de genitiv se foloseşte „von" cu dativul. Der Meister lehrt die Lehrlinge richtig arbeiten. Gilberth. Helmut Beier. Meister Neumann. K. acesta rămîne neschimbat cu excepţia cuvintelor „Genosse" (tovarăş) şi „Herr" (domn) care primesc la genitiv. Introduceţi pe rînd numele indicate în propoziţiile date! a. J o n a s . indiferent de gen.3. Gilberth. dar rămîn neschim­ bate la cazurile dativ şi acuzativ. machen = a face" s. Michael Weiß.a. Hans J o s t . Schneiders al Dr. = Se văd roţile învîrtindu-se. Dacă numele propriu se termină în -s. lehren = a învăţa.1.4.326 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 20. Müller. Exemplu: N Wer ist das ? — Frank B. -ß. Franz) 20.3.. G Wessen Methode ist das ? — F r a n k Gilberths Methode. > . Joachim) d.3.4. Franz Gehl) c.3. Verbele „sehen = a vedea. punctul 15. Exemple: Das ist Peters Kugelschreiber. (Ing. — Maistrul îi învaţă pe ucenici să lucreze cum trebuie. Forderung (Karl.3.. Exemplu: Hier ist die Zeichnung von Inge Schwarz.2. lecţia 10. Herr Theil. Exemple: Man sieht die Räder rotieren. pot fi folosite asemănător ca verbele modale x) împreună cu alt verb la infinitiv. Numele proprii de persoane pot fi declinate. Genitivul numelor proprii 20. Gilberth. Cînd numelui îi precede un titlu...4. Genosse Schulze) b. Der Meister erklärte die Methode .3. dativ şi acuzativ desinenţa -n.. Arbeitsplatz (Direktor Grabe. La genitiv primesc desinenţa-s. Sie arbeiten unter der Aufsicht . Cînd se folosesc ambele. -x. hören = a auzi. Hammer Genossen Munteanus Herrn Emil Radtkes Exerciţiul 429.3.. 20. se declină numele de familie. şi lecţia 15. Kurt Hammers Sonderverfahren = Procedeul special Ing.1. 20. Exemple: Dr. (Ing. -z. D Wem gelang das ? — Frank B. Verbe cu funcţia de verb modal 20. 20. Hier ist . Meister Kunz.3. punctul 10. Pot fi declinate atît prenumele cît şi numele de familie. Das ist Peter Bergers Kugelschreiber. Wir sprechen von .. A Wen erwähnt man h i e r ? — F r a n k B..

bei.. hören) cer în traducere gerunziul celui de-al doilea verb.2.. Machen Sie das Eisen schmelzen! e.4.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 327 Aceste verbe cer însă totdeauna şi un complement la acuzativ.. W e n ? — d i e Lehrlinge.. Wo können wir die Maschinen das Kunstleder bearbeiten sehen ? f.. Formaţi propoziţii. dar.. al doilea infinitiv se traduce cu conjunctivul con­ form regulei generale... Hören Sie den Ingenieur die Werkstoffe aufzählen ? b . fertigt . 3 (N. behandeln. 2 0 . A) darstellen. Verbele care exprimă un simţ al omului (sehen. . Wen lehrt er die Teile richtig trennen ? c. Schutzschicht von Exerciţiul 431. behandelt . fertigen Abb. .. 10 stellt die neue Methode dar.. completînd părţile sintactice necesare! a. trägt zu . e. . 5 .. Der Meister lehrt arbeiten. Hier hört man die Friktionspresse arbeiten. Man sieht hier alle Arbeiter stanzen.. E s handelt sich u m eine Stockung. Exerciţiul 430.. Exemplu: Wir hören die Maschine laufen.. . = învăţaţi-mă să pun în funcţiune aparatul.. A von D) trennen Das trennt die der Oberfläche.. 2 (N zu D) 2 (N um A) beitragen sich handeln Das trägt sehr viel zur Verbesserung der Qualität bei. d. Efectuaţi cu glas tare variaţiile posibile pînă la automa­ tizare ! .. . 2 (N... Exemple: Man sieht rotieren. .. stellt . După celelalte verbe. d. Exemplu: Lehren Sie mich den Apparat bedienen. Exerciţiul 432. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemple 1(N) vorliegen Eine neue Methode liegt vor. Traduceţi în limba română! a. b . .. von . . Wen ? — Die Räder. c. = Auzim maşina funcţionînd. 20. trennt ..

eine Neueinrichtung. eine Phase (Diskussion. Spezialwerkzeug. Sammelbegriff) einen Kleinbetrieb (Gleichrichter. Es liegt ein Fehler. Antriebsmotor. Verantwort­ lichen. Kunstharz d. wenn das nicht geschieht ? i. Ist sie ein wichtiges Problem der Fabrikation ? c. Korrosion. eine Eigenschaft Oxydation. W a n n muß man die Notwendigkeiten der Montage besonders zur Diskussion stellen ? Exerciţiul 434. Silber. Kunststoff b. Darf man Stockungen der Produktion in Kauf nehmen ? j . Buntmetall Exerciţiul 433. Was für Arbeitskräfte sollen bei der Montage zum Einsatz kommen ? k. Stockung. Reibschweißen. Wozu kommt es. Vorrichtung. Welche Phase der Fertigung stellt die Montage dar ? b. WIG-Verfahren) ein Fließband (Arbeitsverfahren. Nachwuchs. Es handelt sich um die Einzelmontage (Güte. Woraus bestehen Montagearbeiten zum größten Teil ? 1. Was m u ß man der Montage immer zur Verfügung stellen ? h. Apparaten und Maschinen erfolgreich zum Abschluß bringen ? d.328 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Abschluß des Fertigungsprozesses (Einsatz von Maschinen. Silumin. Scheibchen) Kadmium. ein Thermoplast vor. Ist Handarbeit vorteilhaft ? m. Ma­ schinentyp) Rost. ein Sollwert. c. eine Aufgabe. Verbrennung. Welche Methode wendet man zur Geldeinsparung bei Montagearbeiten an ? n. Redaţi oral textul. Werkzeugbau. Lichtbo­ genschweißen. Oxydation. Es handelt sich um das Hauptsächlichste (Notwendigste. ghidîndu-vă după următorul plan de expunere ! a. Was haben die Kontrolleure der Gütekontrolle zu tun ? g. Metall­ schichte. Werkzeugschlosser. Wie kann man die Montage von Motoren. E s handelt sich um den . (sinteză) Citiţi textul şi răspundeţi ! a. Was für Anforderungen stellt die Montage ? f. Mon­ tagewerkstatt). Sollwert. Härtegrad der Metalle. Geldeinsparung. Metallteil. Was müssen alle Abteilungen tun ? e.

e. Arbeitszeiten 9) für diese Grundbewegungen festzulegen10). Lectura suplimentară Nr. war es möglich. wenn man Gilberths Namen 4) von hinten nach vorne liest. Die Qualifikation der Arbeitskräfte. Aus diesen läßt sich jegliche n> Art von Kombinationen berechnen 12 ). Sie bilden die Grunlage für die Entwicklung der sog. Gilberth hat 16 Grundbewegungen x industrieller Tätigkeit 2 ' > identifiziert. Diese „Threblings" hat man nach Gilberths Tod 5) auf 17 und später 6) auf 18 erweitert 7) . Die Wichtigkeit der Montage in der Fabrikation. Die Zusammenarbeit aller Abteilungen. vorbestimmten Zeiten. 10 Güberths M TM-Methode Frank B. d.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 329 a. c. Er charakterisierte sie durch graphische Symbole und Farben und nannte sie „Threblings". b. activitatea cuvîntul numele moartea mai tîrziu lărgit recunoscut timpul de lucru a stabili oricare a calcula organizarea locului de muncă metoda timpurilor măsurate oferă economic . Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) S) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) die die das der der Grundbewegung Tätigkeit Wort Name Tod später erweitert anerkannt die Arbeitszeit festlegen jegliche berechnen die Arbeitsplatzgestaltung Measuring Time Method bietet wirtschaftlich mişcarea de bază acţiunea. zu der auch eine entsprechende Arbeitsplatzgestaltung 13) gehört. Das Wort 3) ergibt sich. Die Kontrolle in der Fertigung. Diese Methode. D. Da jede Tätigkeit in der Industrie aus den anerkannten 8) 18 Grundbe­ wegungen besteht. Arbeitsmethoden bei Montagearbeiten. heißt MTM (Measuring Time Method) 14> und bietet 15) große wirt­ schaftliche 16) Vorteile in der Industrie.

2.a. Es wurde u. stellt man vorerst die Metall­ flußdiagramme für die gesamte Fertigung zusammen. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. Elektrokarren. sowie Lagergestelle. Seit längerer Zeit schenkt man nun diesem Problem besondere Auf­ merksamkeit. Nachdem 3) die Tagung eröffnet worden war. da man erkannt hat. Stapler. daß das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen und Fertigungseinrichtungen eine ständige Quelle von Verschwen­ dung ist.und Hertransporte inerhalb des Betriebes erspart. . Container und andere Transportsysteme gelöst. Dr. Werner das Wort zu dem Thema: „Der innerbetriebliche Transport — eine ständige Quelle der Verschwendung". Bevor 3) heute eine Fabrik entworfen wird. Trotzdem hatte x) man damals wie auch heute den Transport von Werkstoffen 4) und Werkstücken von Maschine zu Maschine durchführen müssen 1].4. Explicaţii. 21. wird der Plan zur sinnvollen Aufstellung von Maschinen und sonstigen Fertigungseinrichtungen ausgearbeitet. sowie andere technologische Studien erarbeitet worden sind. Maschinen so aufzustellen. Schneider. folgendes erläutert: „Als 3) die ersten Fabriken in Betrieb genommen wurden. v." ') ' ) 4 > 2 3 v. sowohl am Vormittag als 2) auch am Nachmittag an den Vorträgen und Veranstaltungen der Tagung teilzunehmen. Paletten. Sobald diese. 21. nicht. Explicaţii. 1 ' gelang es Ing. v. Einladungen für die rumänische Delegation zu beschaffen. Mit Hilfe von Materialflußdiagrammen lernte man. 21. wie Förderbänder. punctul punctul punctul punctul 21.Lehrstück Nummer 21 DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT A. Explicaţii. Hängebahnen. Die Fragen des eigentlichen innerbetrieblichen Transportes hat man heute durch modern Fördermittel. der kost­ spielige Hin. Nach Durchsicht des Programms vereinbarte man. „Materialfluß" usw. Zuerst ergriff Prof. bis 3> diese vollständig bearbeitet und die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert waren. v.3. begann die Reihe der Vorträge. Explicaţii. Text Nachdem im Werk das Programm der Tagung bekannt geworden war.1. kannte man Begriffe wie „Innerbetrieblicher Transport".

-en vereinbaren der Vormittag. -(e)s. -n die Verschwendung. conferinţa a reuşi invitaţia a procura. expunerea festivitatea. rîndul. pe cînd. -(e)s. -e das Wort ergreifen das Thema. gekannt) der Begriff. dimineaţa după masă. -e nachdem die Tagung. a stabili înainte de amiază. şirul a lua cuvîntul. referatul. -(e)s. după amiaza conferinţa. -(e)s. parcurgerea a conveni. întreg. pe vremea (cînd) complet. teilgenommen) eröffnen beginnen (begann. -(e)s. (e)s. -(e)s. -e der Vortrag. a expune cînd. cheltuiala excesivă a explica. -n ergreifen (ergriff. die Fertigungseinrichtung. -en gelingen (gelang.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 331 B. -en die Quelle. -s. a-şi da seama nepotrivit amplasarea instalaţia de fabricaţie . a face rost de examinarea. -s. —sse damals vollständig das Endprodukt. -en beschaffen die Durchsicht. a participa a deschide a începe seria. organizarea a lua parte. -e der Materialfluß. -e das Fertiglager. -en în interiorul uzinei / exploatării transportul după ce sesiunea. . Vocabular innerbetrieblich der Transport. sursa risipa. spusele a lua cuvîntul tema izvorul. erkannt) unsachgemäß das Aufstellen. a descoperi. -sses. f. -e der Nachmittag. pe atunci. -(e)s. -en teilnehmen (i:nahm teil. total produsul finit depozitul pentru produse finite a livra. ergriffen) das Wort. -en erläutern als in Betrieb nehmen kennen (kannte. -s. cercetarea. ist gelungen) die Einladung.e die Veranstaltung. în vreme ce a pune în funcţiune a cunoaşte noţiunea fluxul de materiale atunci. pl. begonnen) die Reihe. a preda (la destinaţie) problema a recunoaşte. -e erkennen (erkannte. abliefern das Problem.

-s.stivuitorul die Hängebahn.0. -e transportul încolo transportul încoace der Hertransport. mai înainte.e r banda de transport der Elektrokarren. -n studiul erarbeiten a obţine. mijlocul de transport das Förderband. -(e)s. -c planul sinnvoll potrivit scopului. scump kostspielig der Hintransport. a rezolva C. cu rost ausarbeiten a elabora eigentlich propnu-zis das Fördermittel. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor aglomerări de consoane a) -\.b) şi vocale nelegate c) ! die a) Durchsicht durchführen b) die Veranstaltung der Materialfluß c) eröffnen erarbeiten cuvinte cu . -n ajutorul das Materialflußdiagramm. în interiorul ersparen a economisi bevor înainte de a entwerfen (i. -(e)s. -s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 435. a dobîndi. -(e)s. -(e)s. -(e)s.332 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT die Hilfe. neîntrerupt kontinuierlich costisitor. -e sistemul de transport lösen a soluţiona. -en transportorul suspendat das Lagergestell. -e rastelul die Palette.electrocarul der Stapler. entworfen] ) a proiecta. -(e)s. -n paleta der Container. Explicaţii şi exerciţii 21.[kon'teinar] conteinerul das Transportsystem. . a realiza prin muncă der Plan. înainte de toate sobald de îndată ce die Studie. -e innerhalb înăuntrul. -(e)s. a concepe zusammenstellen a alcătui vorerst mai întîi. entwarf. . -s. -e diagrama fluxului de materiale continuu. -s.

... i. erö . en. . erke .. geno . t. V o r m i .. e. pro­ ducţia s-a mărit continuu.1.. e. i . ung.. ständig. 21. Mai mult ca perfectul 21. en. nen.. e n . t.2. worden (în loc de „geworden") intercalîndu-se participiul verbului de conjugat: ich war erkannt worden Mai mult ca perfectul (diateza pasivă) ich war erkannt worden = fusesem wir waren erkannt worden recunoscut du warst erkannt worden ihr wart erkannt worden er war erkannt worden sie waren erkannt worden *' r. erbetrie­ blich. .. vo . se foloseşte timpul mai mult ca perfect. zusa ..... Diagra. ag.. e n . beka. Nachmi.. Completaţi cu consoanele duble care lipsesc ! Progra. enste . Alegerea verbului auxiliar se face după aceleaşi reguli ca şi la timpul perfect 1 ) . Pentru a se exprima acţiuni încheiate în trecut înaintea unei alte acţiuni indicate la timpul imperfect. Aufste ... .. 21. steigerte sich die Produktion kontinuierlich.. Que . .1... Lagergest . . lecţia a 14-a.. geka . ha .. Werksto . Semnul distinctiv al timpului mai mult ca perfect este verbul auxiliar („haben" sau „sein") la forma imperfectului („hatte".. . = După ce se automatizase secţia. b e s c h a .) ich war ich hatte entworfen =: eu proiecgefolg gefolgt = eu urmasem tasem du hattest entworfen du warst gefolgt er hatte entworfen er war gefolgt wir hatten entworfen wir waren gefolgt ihr hattet entworfen ihr wart gefolgt sie hatten entworfen sie waren gefolgt La diateza pasivă... . .. a g . e.... .1.. el. v o .1. Exemple: Mai mult ca perfectul (diateza activă. Exemplu: Nachdem man die Abteilung automatisiert hatte.. punctul 14.. ... Fördermi..1. en. ... erhalb. s i .LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 333 ersparen die Aufmerksamkeit vereinbaren ergreifen die Verschwendung zuerst entwerfen der Werkstoff bearbeiten vollständig das Werkstück vorerst Exerciţiul 436.. „war").... P a l e . urmat la diateza activă de participiul perfect al verbului conjugat. mai mult ca perfectul se formează din mai mult ca perfectul verbului auxiliar „werden" al cărui participiu are o formă defectivă: ich war . ..

vorbereiten. Fiind compuse din mai multe cuvinte. bekannt geworden uzină. Introduceţi în următoarele propoziţii verbul modal indicat în paranteză la timpul mai mult ca perfect! . IV. ich war im Werk geblieben. Locul I Locul II Locurile III. gelungen Das Programm estern im Werk der Tagung Programul sesiunii devenise ieri cunoscut în Exerciţiul 437.. müssen. Mai mult ca perfectul verbelor modale ich hatte beginnen müssen = trebuisem wir hatten beginnen müssen să încep du hattest beginnen müssen ihr hattet beginnen müssen er hatte beginnen müssen sie hatten beginnen müssen 21.. a) beschaffen. formînd propoziţii scurte ! Model: Ich war dem Werkzeugbau zugeteilt worden. eintreten.3.334 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Verbele modale formează mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar „haben' la forma imperfectului urmat de infinitiv: ich hatte . Schneider Schneider reuşise să . Es war Ing. b) cu „sein" ! Model: ich hatte Einladungen beschafft.1. gehen Exerciţiul 438. Conjugaţi la mai mult ca perfectul activ: a) cu verbul auxiliar „haben". nennen. formele mai mult ca per­ fectului se supun obligativităţii formării cadrului verbal. erarbeiten b) bleiben. zuteilen. Locurile ultim şi penultim Die Werkleitung hatte Conducerea uzinei schiţase programul sesiunii. hinführen Exerciţiul 439... intercalîndu-se infinitivul celui de-al doilea verb: ich hatte beginnen müssen.. verhindern. Conjugali la mai mult ca perfectul pasiv următoarele verbe. teilnehmen.. Ing.

Schneider să procure invitaţiile. Inainte ca ing. f. c) (wollen) Prof. punînd-o în relaţie cu o acţiune anterioară. b) (können) Ing. g. Schneider die Einladungen beschafft hat. nu putem să mergem la se­ siune. können wir nicht zur Tagung gehen. Haben Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e.2. Schulze sollte an der Tagung teilnehmen. b. e) (wollen) Genosse Popescu hatte das Wort ergriffen.2. posterioară sau simultană. Der Leiter der rumänischen Delegation ergriff das Wort. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutert. d. Durch dieses Verfahren sind viele Transporte erspart worden. De îndată ce ing. Man hat ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. i. Exerciţiul 440. Auch Ing. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. Schneider procură invitaţiile. •hen wir zur După ce ing. Schneider die Einladungen beschafft. Schnei­ der procură invitaţiile. j . f) (müssen) Man hatte die Endprodukte abgeliefert. 21. a) (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. Propoziţiile subordonate pot preciza momentul desfăşurării acţiunii din propoziţia regentă. Bevor Ing. Welche Versuche werden im Laboratorium durchgeführt ? h. Berger hatte an der Tagung nicht teilgenommen. Schneider die Einladungen beschafft. mergem la sesiune . Die Kollegen vom Werkzeugbau haben dieses Problem gelöst. Sobald Ing. Wer mußte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten ? c. Der Vortrag konnte dieses Problem nur kurz erläutern.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 335 Model: (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. d) (sollen) Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durch­ sicht gegeben. Propoziţii subordonate temporale 21. Exemple: Acţiune anterioară Acţiune simultană Acţiune posterioară Nachdem Ing. Tagung. Treceţi următoarele propoziţii la timpul mai mult ca perfect! a.1. Wir lieferten die Endprodukte im Fertiglager ab.

respectîndu-se următoarea corespondenţă a timpurilor: In propoziţia regentă în propozifia subordonată Prezent sau viitor 2) Perfect Der Vortrag beginnt. [ nachdem die Delegation angekommen ist. beginnt die Aufstellung. Sobald die Delegation angekommen ist. kannte man den Begriff „innerbe­ trieblichen Transport" nicht. J Mai mult ca perfect > nachdem die Delegation angekommen war. Der Vortrag wird beginnen 2 ) Imperfect sau perfect Der Vortrag begann. > 2 > v.336 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Raportul de anterioritate. posteritate sau simultaneitate a propoziţiei secundare este de obicei clar exprimat prin sensul conjuncţiei introductive. şi punctul 21. Conjuncţii temporale Exprimînd raportul de Conjuncţii Exemple a.1. 21.2. Schneider das Diagramm b. Anterioritate als nachdem seit(dem) sobald sowie wenn = cînd = = = = = după ce de cînd de îndată ce de îndată ce totdeauna cînd s.a.3. Als die Tagung eröffnet worden war.2. Posterioritate bevor bis ehe = înainte de a = pînă (ce) = înainte de a Bevor man eine Fabrik entwirft. erläutert Ing.2. . Nachdem das Diagramm entworfen ist. Raportul de anterioritate trebuie exprimat — în afară de con­ juncţia corespunzătoare •— şi prin timpul verbal anterior celui folosit în pro­ poziţia regentă. Der Vortrag hat begonnen. muß man ein Materialflußdiagramm auf­ stellen. J * v. Simultaneitate als indes während wenn = cînd *' = în timp ce = în timp ce = cînd l ' Als die ersten Fabriken gebaut wurden. no­ tiert Genosse A die Daten. c. Während der Professor spricht. lecţia a 22-a. punctul 22. begannen die Vorträge.

ist der Hin.. Wenn man diese Quelle der Verschwendung erkennt. Conjuncţia „wenn" marchează acţiuni prezente sau viitoare. notierten wir das Notwendigste. lieferte man sie ins Fertiglager ab... trebuie să se întoc­ mească o diagramă a fluxului de materiale.. 1/103 ... Berger die Einladungen bringt.. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. — Anterioritate: timp anterior în propoziţia subordonată Exemple: Als die Endprodukte vollständig montiert worden waren. suchte man neue Methoden. kannte man diesen Begriff nicht. momentane. Conjuncţiile „als" şi „wenn" prezintă dificultăţi din două puncte de vedere: a. Completaţi conjuncţia care lipseşte! a.. werden sie im Fertiglager abgeliefert. wir dieses System anwenden.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 337 21. c. sprechen wir über das Pro­ gramm der Tagung. Conjuncţia „wenn" poate marca şi acţiuni trecute. b. die Endprodukte fertig montiert sind. dar atunci este de obicei întărită prin adverbul „immer" = totdeauna. stellt man die Maschinen auf. Conjuncţia „als" marchează numai acţiuni trecute. b. Exerciţiul 441. man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. . der Professor sprach. cît şi propoziţii de simultaneitate. Căutaţi propoziţiile temporale din textul lecţiei şi stabiliţi raportul faţă de acţiunea regentă ! Exerciţiul 442. Wenn die Endprodukte vollständig montiert worden sind. Exemplu: Wenn man eine Fabrik entwirft. muß man einen Plan haben. das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. erzielte man gute Resultate. liefert man sie im Fertiglager ab. f. .. g. Ing. Raportul temporal diferit este specificat prin corespondenţa timpurilor: •—• Simultaneitate: acelaşi timp în regentă şi subordonată Exemple: Als man die Quelle der Verschwendung erkannte.. de durată. e.. . . . . 22 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Exemplu: Immer wenn man diese Methode anwendete.. schenkt man diesem Problem mehr Aufmerksamkeit. . d. schenkte man dem Problem mehr Aufmerksamkeit.und Hertransport kein Problem mehr. î n aceste situaţii ambele conjuncţii se traduc prin „cînd". muß man ein Materialfluß­ diagramm aufstellen. = Cînd se proiectează o fabrică.2... Ambele pot introduce atît propoziţii de anterioritate. man erkannt hatte. Exemplu: Als man die ersten Fabriken in Betrieb nahm.3.

... . (das Materialflußdiagramm •— ausarbeiten — man. c.3.338 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Exerciţiul 443. Formaţi propoziţii de anterioritate din cuvintele date în paranteză ! Căutaţi conjuncţiile potrivite ! Model: Wir nehmen die Fabrik in Betrieb.. Parafrazarea genitivului 21. . Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. c. . Completaţi cu „ah" sau „wenn" ! a. b. 3 . d... 2 1 . .. war Ing. Schneider die Einladungen beschafft. die Endprodukte abgeliefert werden sollen. este înlocuit frecvent prin cazul dativ precedat de prepoziţia „von" = de. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. . der Transport erfolgte..1. . (das Materialflußdiagramm — ausarbeiten — man). . Exerciţiul 444... Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. Ing.. (wir — das neue Ver­ fahren — anwenden).. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. Man begrüßte die Delegation. hatten wir noch keine Einladungen. . (das Programm—bekannt werden). Schulze nicht im Werk. Die Delegation nahm an der Tagung teil. wenn man das Material­ flußdiagramm ausgearbeitet hat. Genitivul substantivelor nearticulate (la singular şi plural) fiind prea puţin marcat din lipsa articolului. d.) b .. a.. Exemple: Singular Plural Die Aufstellung S Si der Fertigungseinrichtung der Fertigungseinrichtungen einer Fertigungseinrichtung von Fertigungseinrichtungen mit Hilfe / ^ des Staplers der Stapler eines Staplers von Staplern Das Aufbringen der Schutzschicht einer Schutzschicht Der Bau / des Fertiglagers eines Fertiglagers ^ der Fertiglager von Fertiglagern der Schutzschichten von Schutzschichten . (die Tagung — eröffnet werden).. die Tagung begann... . müssen sie vollständig montiert sein..

sfredelul. Es begann eine Reihe der Vorträge. mai ales termenii tehnci propriu-zişi.4. als Werksingenieur weiß es am besten. 21. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung der Transportanlagen. î n limbajul tehnic. v.2. . tavanul. Exemple: die Feder: resortul. Căutaţi în text genitivele parafrazate şi cuvîntul pe care îl determină! Traduceţi sintagmele ! Exerciţiul 446. 21. pana. Als man die Endprodukte ab­ lieferte.a. b. g. înlocuiţi genitivele subliniate prin forme parafrazate! Traduceţi propoziţiile modificate ! a. um.und Hertransport geschieht mit Hilfe der Förderbänder. palierul. je. laut. Totuşi unele cuvinte îşi păstrează şi în textele tehnice însuşirea caracteristică pentru cuvintele din vocabularul general de a avea mai multe sensuri. Kollege N.1.. contextul precizează foarte clar despre care sens al cuvîntului este vorba. De obicei. Man spricht hier über die Entwicklung der Fördermittel. kontrollierte man sie noch einmal. Das Verfahren wird beim Bau der Fabriken angewendet. găuritorul (muncitorul) die Decke: m a n t a u a . Cîteva din cele mai frecvente sînt următoarele x) : Cuvîntul Sensurile decît Funcţia compară lucruri inegale Exemple Eine Metallschiclit schützt besser als ein Farbanstrich. Der Hin. unter etc. arcul.4. Die Anwendung der Handarbeit ist hier nicht notwendig. pana (de pasăre).LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 339 Exerciţiul 445.R. auf.4. doch. Wir transportieren das Material mit Hilfe der Container. f. cuvertura. depozitul. magazia der Bohrer: burghiul. cînd als introduce propoziţii temporale ca leagă două substantive (sau pronume + sub­ stantiv) 11 Pentru alte cuvinte polisemantice ca: an. durch. d. Cuvinte polisemantice —J 21. sensurile date în Dicţionarul german-rprnân. peniţa das Lager: lagărul. pătura s. e. Editura Academiei R. Mai dificilă este stabilirea sensului unor cuvinte polisemantice care îndeplinesc funcţii gramaticale. cuvintele au de obicei un sens foarte precis şi unic. c. reazemul.S.

_ _. de cînd Seit die Tagung begonnen hat._ către. indică locul introduce propoziţiile cauzale aici da deoarece Da stehen die Lagergestelle. Das ist ein Stapler. terminat indică încheierea unei activităţi.340 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvintul Sensurile Funcţia Exemple indică materialul aus din indică provenienţa Ein Zahnrad aus Kunststoff. der Tag. das Wort. haben wir alle Vorträge gehört. über dem Lagergestell. deasupra über despre . nach Italien seit drei Tagen. (articolul hotărît) care der. aceasta după nach determină substantive introduce propoziţii relative arată lucruri sau noţiuni indică un moment în timp Der Plan. Nach dem Vortrag. Man sprach über moderne För­ dermittel. der hier vorliegt. die Reihe. Da wir dieses Problem nicht kennen. die. Ein Arbeiter aus dem Elektrowerk Der Vortrag ist aus. spre în seit de indică direcţia spre o localitate sau ţară indică un interval de timp scurs introduce propoziţii temporale indică un loc indică un complement nach Constanţa. sprechen wir über et­ was anderes. das acesta.

ist der Hin-und Hertransport eine Quelle der Verschwendung. Wenn man das Problem nicht kennt. cum introduce întrebări Wie erzielt Qualität ? man eine bessere cît de ca introduce întrebări introduce exemplificări Wie groß ist die Halle ? Begriffe wie „Materialfluß" oder „innerbetrieblicher Transport".LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 341 Cuvîntul Sensurile Funcţia Exemple de von de la parafrazează genitivul indică provenienţa mit Hilfe von Maschinen. îndată ce introduce propoziţii temporale Wie der Plan fertig ist. Während man die Oberfläche reinigt. cînd wenn dacă introduce propoziţii temporale introduce propoziţii condiţionale Wenn der Plan fertig ist. beginnt die Aufstellung der Transport­ anlage . be­ ginnen wir mit der Montage. von Italien. von Gilberth în timpul während în timp ce însoţeşte substantive la genitiv introduce propoziţii temporale während des Vortrages. darf sie nicht beschä­ digt werden. interessant wie ca (şi) compară lucruri egale după cum introduce propoziţii cauzale Wie man sieht. soll man nicht darüber sprechen. Ein Thema ist so wie das andere.

zum Fertiglager. Lucrul de mînă este mai scump decît automatizarea. d. producem scule de precizie de cea mai bună calitate. b. Cînd s-a schiţat planul. clădiri sau activităţi însoţeşte infinitive substantivate însoţeşte infinitive zum Direktor. în timp ce se montează instalaţia de transport. i. faceţi diagrama fluxului de materiale. c. . Transportul încoace este tot atît de scump ca şi transportul încolo. dv. nu am cunoscut această problemă. das Problem einen Container zu beschaffen. Căutaţi în cît mai multe dintre textele parcurse cuvintele cuprinse în lista de mai sus şi constataţi în fiecare caz ce înseamnă! Exerciţiul 448. pentru zum Durchführen portes. Die Montagewerkstatt ist zu. Das Metall beginnt zu schmel­ zen. ZU să însoţeşte infinitive de a însoţeşte infinitive prea închis însoţeşte adjective indică o stare închisă Exerciţiul 447. j . nu montăm ma­ şinile. e. des Trans­ de Wir haben einen Plan zu ent­ werfen. zum Vortrag. O schiţă nu este atît de exactă ca un desen gata elaborat.342 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvmtul Sensurile Funcţia Exemple la însoţeşte substantive care arată persoane. De cînd folosim aceste maşini. Livrăm mijloace de transport şi alte produse finite în Italia. zu hoch und zu breit. Deoarece planul de amplasare nu este gata elaborat. Traduceţi în limba germană! a. Dv. g. h. Avem nevoie de un stivuitor pentru transportarea produselor finite. ca inginer trebuie să cunoaşteţi toate sistemele de transport. f.

Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi la următoarele întrebări ! a. Cît de repede puteţi să schiţaţi un plan pentru amplasarea de maşiniunelte ? 21. După conferinţă discutăm despre problema risipei de curent. p. Was vereinbarte man ? 1 > Verbul „beginnen" poate avea şi valenţa 2 (N. !) erläutern — das Problem zusammenstellen — das Diagramm durchführen — d e r Transport (ac. Formaţi cu următoarele verbe şi substantive propoziţii interogative cu „Wer ?" şi cu predicatul la timpul mai mult ca perfect! Model: beschaffen — die Einladungen Wer hatte die Einladungen beschafft ? beschaffen — die Einladungen abliefern — die Endprodukte eröffnen — die Tagung ersparen — der Strom ergreifen — das Wort entwerfen — der Plan (ac. Wer hatte die Einladungen beschafft ? c.5. Cum transportăm produsele finite dacă nu avem mijloace de transport ? o. care încep cu „Vcn wem}" = de către cine ? Model: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Exerciţiul 451 (sinteză). m. der Montage des Exerciţiul 449. Este foarte modern de a se folosi piese din materiale plastice. !) ausarbeiten — die Zeichnungen Exerciţiul 450. De mai mult timp montăm şi maşini ca freze de copiat. Valenţa verbelor Indice de valenţă 2 (N. Kannte man das Programm der Tagung ? d. A): Man beginnt keine Arbeit ohne Plan- . maşini de rec­ tificat şi automate monoax. Cu grupurile de cuvinte dat eîn exerciţiul precedent formaţi propoziţii la mai mult ca perfectul diatezei pasive. Man beginnt mit Transportsystems.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 343 k. n. A) Verbe (toate verbele noi ale lecţiei cu excepţia celor de mai jos) teilnehmen beginnen J> Beschaffen Exemple Sie einen Container ! 2 (N an D) 2 (N mit D) Wir nehmen an der Tagung teil. Woran nahm die rumänische Delegation teil ? b. Aţi îndepărtat rugina de la suprafaţă ? 1.

Ist der innerbetriebliche Transport nur ein modernes Problem ? j . Expuneţi oral ideile textului. wurde auch der Lagertechnik lange Zeit keine besondere und gezielte 3) Aufmerksamkeit geschenkt.: „rationell" = raţional. W a s muß man vorher ausarbeiten? n . Wie muß heute der innerbetriebliche Transport organisiert sein ? e. Wann arbeitet man heute das Materialflußdiagramm aus ? o. als man die ersten Fabriken baute ? i. Wie müssen Maschinen aufgestellt werden ? m . „Palettenregal" = poliţă (raft) pentru palete etc. h. „optimal" = optim. b. etc. ghidîndu-vă după următorul plan ! a.UND FÖRDERTECHNIK 2 > Wie dem innerbetrieblichen Transport. De asemenea nu s-au introdus cuvinte care — pe baza celor învăţate — pot fi deduse de cititor (de ex: „Lagersystem" = sistemul de depozitare. Was ist das unsachgemäße Aufstellen von Fertigungseinrichtungen ? 1. 11 ÜBER LAGER « . Welche Fördermittel verwendet man heute im innerbetrieblichen Transport ? Exerciţiul 452.). Lectura suplimentară* Nr. D. Seit wann gibt es dieses Problem ? c. Im Vocabular 1) die Lagertechnik 2) die Fördertechnik 3) gezielt (de la:) zielen tehnica depozitării tehnica transportului ţintit. Worin besteht der innerbetriebliche Transport ? Was wird transpor­ tiert und wohin ? k.) . Welche Mittel gibt es heute dafür ? e. Welche Folgen hat das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen ? d. Die Notwendigkeit des innerbetrieblichen Transports. f. orientat anume spre a ţinti aceasta *> Atenţie ! începînd cu această lectură suplimentară nu s-au mai introdus în vocabularul lecturii cuvinte similare cu cele în limba română (de ex. g.344 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Wann begannen die Vorträge ? Wer ergriff als erster das Wort ? Worüber sprach er ? Welche Begriffe waren nicht bekannt.

Beschickung 17 ' und Entnahme 1 8 ' gehen besonders schnell und reibungslos 19 ' vor sich. wenn das Lager mit Palettenregalen ausgerüstet ist. a (se) dezvolta depozitarea a cere a utiliza. luarea fără frecare. aici: fără greutate stivuitorul locul de depozitare depozitul înalt dispozitivul de deservire (manipu­ lare) a echipa. materialul încărcarea scoaterea. raftul răspîndirea paletizat marfa.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 345 Zuge*1 allgemeiner 5 ' Rationalisierungsmaßnahmen 6 ' hatte sich im Laufe der Zeit 7 ) eine besondere Lagertechnik herausgebildet 8 ) . Sie ermöglichen die Ablage 211 der Paletten in Regale von bis zu 3 m Höhe.B. a exploata punctul de vedere. a înzestra . optimal ausgenützt 11 ' wird. Weite Verbreitung 14 ' hat die Lagerung von palettisiertem 15 ' Gut 1 6 ' gefunden. criteriul tipul de poliţe. Hochlager 22 ' mit Regalen von über 15 m Höhe werden mit besonderen Regalbedienungsgeräten 23' versehen 24). im 8) 9) die 10) 11) 12) der 13) die 14) die 15) 16) das 17) die 18) die 19) 20) der 21) die 22) das 23) das 24) im Zuge allgemein Rationalisierungsmaßnahme Laufe der Zeit herausbilden Lagerung verlangen ausnützen Gesichtspunkt Regaltype Verbreitung palettisiert Gut Beschickung Entnahme reibungslos Hubstapler Ablage Hochlager Regalbedienungsgerät verseilen aici: în cursul general măsura de raţionalizare în decursul timpului (a (se) forma. Bei diesem Lagersystem haben sich Fördermittel wie z. Hubstapler 2 0 ' als besonders vorteilhaft erwiesen. Man hatte zunächst von einer rationellen Lagerung 9 ' vor allem verlangt 10 '. der zur Verfügung steht. daß der Raum. 4) 5) 6) die 7). Sog. Von diesem Gesichtspunkt 12 ' aus wurden verschiedene Regaltypen 13 ' und neue Lagersysteme entwickelt.

die zeitweilig Temperaturen bis zu 1200° C aushalten. ohne daß die übrigen Eigenschaften der Plaste davon beein­ flußt werden. die immer 3 3ldm3/Kopf 75dm3lKopF 286dm3 lKopf alle Werkstoffe mehr an Bedeutung zunehmen.Lehrstück Nummer 22 DIE K U N S T S T O F F E I N DER T E C H N I K A. den heute bereits in allen Industriezweigen verwendeten Kunststoffen neue 2 2 3 ) > > *) v. Man wird vor allem die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit3' noch weiter erhöhen. Es soll bereits Plaste geben. Cuvintele din punctul 22.d Naturgummi. figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului lecţiei. die heute bei über 35 Mill. die den Kunststoffen noch anhaften. E s e Sgnthetisches ßummi werden allerdings kaum noch Bild 1 umwälzende technische Neue­ rungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeichnen sein. zu beseitigen.3. v. Bereits im Jahre 1983 werden die che­ mischen Werkstoffe.«?V nehmen. Explicaţii. b Eisen. volumens der Welt ausfüllen. punctul 22.1. Explicaţii. im Werkstoffbedarf der Zukunft allmählich von den Pla­ sten verdrängt werden. in einem noch schnelle­ ren Rhythmus vollziehen 1 '. die wenigen Nachteile. Text Seit dem Jahre 1930 hat sich die Produktion von Kunststoffen in der Welt praktisch alle fünf Jahre verdoppelt. die heute noch 2) eine Vorrangstellung ein­ /. c übrige Metalle. Die durch weitere Forschungen erzielten Resultate werden es erlauben. Explicaţii. v. punctul 22. . Man wird aber versuchen. Bild 1 *' 2l03m3 erlaubt einen Blick in die voraus­ sichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2000. Nach Ansicht der Fachleute wird sich J) die Produktion. Danach werden die Metalle (b im Bilde). 223 dm IKopf Chemiewerkstoffe 37dnfßopf etwa die Hälfte des Werkstoff­ a Kunststoffe. t liegt.4.

a avea loc a permite. Die durch die chemische Industrie bereits. opinia. -en einnehmen (i. Die durch die Industrie heute aus Kunststoffen hergestellten Formteile u. 1J — presc. ein­ genommen) der Werkstoffbedarf. isolierend. billig. voll­ zogen) erlauben der Blick. farbig. korrosionsfest. -e voraussichtlich danach die Vorrangstellung. pe cît se pare după aceea. Haartrockner. die Zukunft. die für Kunststoffe kenn­ zeichnend sind: leicht. B. glänzend. Neue Anwendungsgebiete. bei denen Hitzebeständigkeit Grund­ bedingung ist. . Die von den Kunststoffen gebotenen Vorteile haben sich in der Praxis tausendfach bewährt. după aceasta poziţia fruntaşă. werden bekanntlich weitgehendst an Stelle von Stahl und anderen Metallen eingesetzt. f. de la Million der Rhythmus.pl.f. -(e)s. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. nahm ein. a înlocui > sau: die Mio. Gehäuse für Hand­ bohrmaschinen. die als Werkstoffe eine Reihe großer Vorteile aufweisen. a da voie privirea probabil. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. erzeugten Plaste. Gegenstände sind unübersehbar. Das meist als Isoliermaterial für elektrische Kabel verwendete Gummi ist heute praktisch durch Kunststoffisolierung ersetzt worden. Teile wie Zahnräder.e r (pi.pl. -men sich vollziehen (vollzog. -en der Fachmann. allmählich verdrängen x lumea practic a dubla părerea. primul loc a ocupa. . şi Fachleute) die Mill. cu timpul a da la o parte. (e)s. -en praktisch verdoppeln die Ansicht. elektrische Apparate aller Art haben die bisher dafür verwendeten Metalleweitgehendst ersetzt. Vocabular die Welt. schalldämpfend. leicht verformbar usw. Hier einige Beispiele. . -(e)s. a deţine necesarul de materiale viitorul treptat.LEHRSTOCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 34? Anwendungsgebiete zu eröffnen. concepţia specialistul milionul ritmul a se întîmpla.

-(e)s. -s. a spori. -s. ausfüllen kaum umwälzend die Neuerung. -n der Haartrockner. die Handbohrmaschine. -e das Anwendungsgebiet. -s. a creşte jumătatea volumul de materiale a umple. cealaltă. hielt aus. foarte mare. -e verzeichnen versuchen der Nachteil. der Rahmen. der Sockel. ausge­ halten) der/die übrige. a rezista celalalt. -e aufweisen (wies auf. -e anhaften beseitigen die Hitzebeständigkeit. din timp în timp a suporta. -n însemnătatea. puţin probabil răsturnător. importanţa a se mări. a fi lipit de a înlătura rezistenţa la temperaturi înalte a mări. geboten) sich bewähren kennzeichnend billig korrosionsfest isolierend seh alldämpfend glänzend verformbar der Formteil. -s. -en das Gebiet. -(e)s. ceilalţi. -en zunehmen (i. celelalte a influenţa ramura industrială domeniul de aplicare a arăta. cu greu. nemărginit carcasa maşina de găurit portativă uscătorul de păr cadrul soclul. postamentul maşina de scris .348 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK die Bedeutung. (-e)s. -n das Werkstoffvolumen. a înălţa uneori. a ocupa abia. revoluţionar inovaţia domeniul a înregistra a încerca dezavantajul a fi inerent. a ridica. -s. epocal. -e unübersehbar das Gehäuse. nahm zu. die übrigen beeinflussen der Industriezweig. zuge­ nommen) die Hälfte. -en erhöhen zeitweilig aushalten (ä. -(e)s. die Schreibmaschine. aufgewiesen) einsetzen bieten (bot. a prezenta a introduce a oferi a se dovedi corespunzător semnificativ ieftin rezistent la coroziune izolant amortizînd zgomotul lucios (de)formabil piesa formată imens. (e)s.

T.n < Kunststoff.. Atributul dezvoltat 1 ' poate fi mai uşor înţeles cînd se pronunţă cu o pauză între articol (sau pronume) şi complinirea atributului.0..gung. übrige Metall. St. Exerciţiul 454.. die / heute bei 350°C liegende Hitzebeständigkeit.. * v.rmaschine. . -en Einsatzmöglichkeit..3 al lecţiei de faţă. Pronunţare şi ortografie 22..rtrockner.. W. versuchen....pl.en. > .g... das / meist als Isolierma­ terial verwendete Gummi. Kunststoffisolierung. -s...pl.ß..r. H. Exerciţiul 453. -en Grundbedingung..r. . K. obw. ..ben.. Handb. . m.. -e Naturgummi.men. bish..... die / durch weitere Forschungen erzielten Resultate..t...1. [o:] Produkti. Exersaţi pronunţarea vocalelor lungi din următoarele cuvinte şi completaţi cu ortografia corectă! [a:] J .. -s.. ersp.. punctul 22. [i:] l. -s. -s....ren.. gesch. . St. einige / von den Kunststoffen gebotenen Vorteile.kunft. vollz. . weitg..0. -s synthetische Gummi.lt. f.. h..misch. Schreibmasch. respectând pauza indicată prin linia oblică! Accentuaţi cuvintele subliniate! in einem / viel schnelleren R h y t h m u s .r. -s a înlocui cauciucul izolaţia din material plastic condiţia de bază/principală posibilitatea de folosire / de între­ buinţare materialul plastic fierul restul metalul cauciucul natural cauciucul sintetic C. [e:] w. erpr..gen... Geb.. R... Probi.bel.men. einn.. Vol...ne.hi. n. N.. alle / bisher bereits erzeugten Plaste.. [u:] Z. f.. eh. Citiţi următoarele sintagme..len..r.n..men. Explicaţii şi exerciţii 22.pier.. die / heute bereits in allen Industriezv/eigen ver­ wendeten Kunststoffe. -(e)s.. innerbetr..m.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 349 das die die die der das das das das das ersetzen Gummi.blich....endst.rteil..rden. -es.se.....1... -e Eisen.gen. bew..twendig.... Ph. eine / allerdings umwälzende technische Neuerung. erz...ren. gr.. g.. V.ne.chteile..

...ber.. Viitorul I se formează din verbul auxiliar „werden" la prezent urmat de infinitivul verbului de conjugat. viitorul I este de multe ori confundat cu diateza pasivă.a. Viitorul I ich werde versuchen wir werden versuchen eu voi încerca du wirst versuchen ihr werdet versuchen er wird versuchen sie werden versuchen 22.nt. verbe modale s..glich. Exemple: ich werde entlassen: a) viitor. Viitorul I al verbelor 22.1.1. ..lieh.2. 1 .ren. . tipul de participiu nr.ren. punctul 13.3. viitor) „werden" + participiu Die Metalle werden von den Kunststoffen verdrängt (Sens pasiv.. 2 2 ... .digen. Datorită verbului auxiliar „werden".en. voi concedia b) pasiv prezent: sînt concediat er (sie. Zahnr. Erw.brigen..tekontrolle...1. acest timp verbal este rar folosit şi adesea înlocuit prin alte posibilităţi de exprimare a unor acţiuni viitoare (timpul prezent.ren. durchf. 22. 8.. .. l.).es) wird erhalten: a) viitor: va obţine b) pasiv prezent: este obţinut.sen.1... allm. . . 11 v.. contextul precizează sensul. . erw. sich bew. m.350 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK [0:] [y:] £e:] erh. Acţiuni care urmează a fi îndeplinite se pot indica cu ajutorul timpului viitor I al verbelor. Verf.1. G..gung.gung. h... lecţia a 13-a. besch.der.chstens.. î n textele tehnice. Diferenţa dintre aceste două forme este însă foarte clară: Viitorul I Diateza pasivă „werden" + infinitiv Die Kunststoffe werden die Metalle verdrängen (Sens activ.. se obţine î n aceste situaţii.. . prezent) Confuziile sînt posibile numai în cazul acelor verbe care au aceeaşi formă la infinitiv şi la participiu 1J.. zerst....

Treceţi la viitorul I următoarele propoziţii! a.6. Transportul va influenţa probabil calitatea. formele viitorului I se supun obligativităţii formării cadrului verbal. b. e. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert. g. Man kann Kunststoffe schon weitgehend verwenden. Welche Hitzebeständigkeit weist dieser Kunststoff auf ? f. 22. punctul 13. c. lecţia a 13-a. î n limba germană contemporană. Fiind alcătuite din mai multe cuvinte.4. Man muß das Gehäuse ersetzen. Die Temperatur erhöht sich bis zu 800°C. Exerciţiul 457. Exprimaţi următoarele dispoziţii cu ajutorul viitorului l a. h. porunci. . Exerciţiul 455.5. Exemplu: Der Transport wird die Qualität wohl beeinflussen. Wie bewährt sich dieses Isoliermaterial? d. Exemplu: Nach Ansicht der Fachleute wird sich die Produktion in einem noch schnellerem Rhythmus vollziehen. Exemplu: Sie werden das Volumen verdoppeln! = Veţi dubla volumul! b) Presupuneri.1. Der Werkstoffbedarf verdoppelt sich.1. Căutaţi în textul lecţiei formele viitorului I! Traduceţi frazele respective ! Exerciţiul 456. formele viitorului I sînt folo­ site şi cu alt sens decît cel de acţiune viitoare. Beseitigen Sie den Rost von der Oberfläche ! J > v. Cu ajutorul viitorului I se pot exprima: a) Dispoziţiuni. Viitorul I al diatezei pasive ich werde zugeteilt werden wir werden zugeteilt werden voi fi repartizat du wirst zugeteilt werden ihr werdet zugeteilt werden er wird zugeteilt werden sie werden zugeteilt werden Formele verbelor modale la viitorul I încadrează infinitivul celui de-al doilea verb: Viitorul I al verbelor modale ich werde versuchen müssen wir werden versuchen müssen va trebui să încerc du wirst versuchen müssen ihr werdet versuchen müssen er wird versuchen müssen sie werden versuchen müssen 22. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 351 Timpul viitor al diatezei pasive conţine de două ori verbul auxiliar „wer­ den" (ca verb auxiliar şi ca element al infinitivului pasiv 1) ).2.

Formele verbale (Sinteza I) 22. f. c. La diateza activă. d.352 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK b. verbele limbii germane formează următoarei timpuri: Prezentul Tipul de bază Radicalul verbului 4.1.de­ sinenţele personale Variante cu modificări vocalice cu e-eufonic cu eliziunea lui-sa> ä fall-en ich fall-e du fäll-st er fäll-t wir fall-en ihr fall-t sie fall-en e>i geb-en ich geb-e du gib-st er gib-t wir geb-en ihr geb-t sie geben versuch-en ich versuch-e du versuch-st er versuch-t wir versuch-en ihr versuch-t sie versuch-en eröffn-en ich eröffn-e du eröffn-e-st er eröffn-e-t wir eröffn-en ihr eröffn-e-t sie eröffn-en ersetzt-en ich ersetz-e du ersetz-t er ersetz-t wir ersetz-en ihr ersetz-t sie ersetz-en Imperfectul Verbe slabe Viitorul Auxiliarul „werden" la prezent -} finitivul verbului principal Radicalul verbal ne­ modificat + desinenţele imperfectului slab ersetzen ersetz-te ersetz-test ersetz-te ersetz-ten ersetz-tet ersetz-ten Verbe tari Radicalul verbal mo­ dificat -}.2. Erhöhen Sie den Druck ! Ersetzen Sie den Maschinenteil ! Arbeiten Sie den Plan für den Werkst off bedarf aus ! Entwerfen Sie das Programm der Veranstaltungen ! Liefern Sie die Endprodukte zeitgerecht ab ! 22.desinenţele imperfectului tare geb-en gabgab-st gabgab-en gab-t gab-en ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie ' ich du er wir ihr sie beeinfluss-en beeinflussen werde beeinflussen wirst beeinflussen wird werden beeinflussen werdet beeinflussen werden beeinflussen . e.2.

verbele limbii germane formează următoarele timpuri: Prezentul Imperfectul Auxiliarul werden" la prezent 4. La diateza pasivă.participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Auxiliarul „werden" la imp crfect -+• p .2.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 353 Perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" prezent + participiul perfect geben habe hast hat haben habt haben fallen bin bist ist sind seid sind Mai mult ca perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" Ia imperfect + participiul perfect geben hatte hattest hatte hatten hattet hatten fallen war warst war waren wart waren ' ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen 22.2. rticipiul perfect ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Viitorul I Auxiliarul „werden" la viitor + participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt werden werden werden werden werden werden ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Perfectul Auxiliarul „werden" la perfect + participiul perfect b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden Mai mult ca perfectul Auxiliari 1 „werden" la imperfect + participiul perfect ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt worden worden worden worden worden worden 23 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 11/103 .

.354 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 22........ können etc. mögen Perfectul ich habe.. müssen etc.. mögen etc.. ich werde... Verbele modale formează timpurile în felul următor: können müssen sollen wollen dürfen mögen Prezentul ich du er wir ihr sie kann kannst kann können könnt können ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen ich du er wir ihr sie soll sollst soll sollen sollt sollen ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Imperfectul ich du er wir ihr sie konnte konntest konnte konnten konttet konnten ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Viitorul I ich werde. ich habe.. mögen .. ich habe. ich werde. wollen etc.. hatte..3. ich etc.. ich hatte.. dürfen etc. ich hatte. ich werde...... müssen etc.. ich habe. ich hatte. ich hatte... ich etc.2. wollen etc.. dürfen etc.. ich habe. können etc. wollen etc.. müssen etc. sollen etc. sollen etc. ich werde. sollen etc.. können etc..... ich habe. Mai mult ca perfectul ich hatte.. dürfen etc. werde.

Atributul dezvoltat (Cadrul nominal) 22. Textele tehnico-ştiinţifice scrise în limba germană cuprind adesea anumite macrosintagme1' cu o structură deosebită care îngreuiază înţelegerea textului. Exemplu: Man wird die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebe­ ständigkeit noch weiter erhöhend Complement direct 4.3. forrnînd un cadru nominal. die Hitzebeständigkeit ein Rhythmus alle Resultate viele Vorteile Cadrul nominal l ) v.3.3.4 0 0 X liegende Hitzebeständigkeit noch weiter erhöhen Sa va | mări | în continuare | rezistenţa la căldură | care se află | astăzi | la 350 —400°C * T I 22. Specificul acestor structuri este următorul: a) Sînt delimitate de un substantiv (ca ultim element) şi articolul său sau un pronume respectiv numeral (ca prim element). Exemple. chenarul din schema care urmează.1. .atribut dezvoltat Circumstanţial de mod Predicat forma infinită heute bei 3 5 0 .LEHRSTUCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 355 22.2. întrerupînd aparent fluxul logic al informaţiei.

deci între articol şi atribut.356 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK • b) în faţa substantivului se află un participiu sau adjectiv ca atribut al substantivului. Traducerea în limba română a construcţiei cu atribut dezvoltat se face în ordinea 1—4—3—2. numeral) viele von den KunstStoffen 22. Exemplu: l viele 2 von den Kunststoffen 3 gebotenen 4 Vorteile '' multe avantaje • oferite de materialele plastice . cerute de scopul comunicativ. Exemple: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit ein noch viel . Exemple: die liegende Hitzebeständigkeit ein schnellerer Rhythmus alle erzielten Resultate viele gebotenen Vorteile t Î Cadrul nominal c) în faţa atributului. adjectiv) gebotenen 4 Substantiv Vorteile Articol (pronume.3. schnellerer Rhythmus alle durch weitere For­ schungen erzielten Resultate viele von den Kunststoffen gebotenen Vorteile t f Cadrul nominal în structura construcţiei cu atribut dezvoltat se pot deosebi deci patru elemente (în ordinea rostirii): 1 2 Complinire 3 Atribut (participiu.3. se află alte compliniri diverse ca formă şi conţinut.

dar în traducere se aşază lingă verb. £«wi^I«: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit \_-t----~"~" rezistenţa la căldură '' care se află ^"~~~--^^ astăzi la 350—400°C în cazul cind participiul prezent are un pronume reflexiv („sich"). . în limba română traducem elementele 2 şi 3 (complinirea şi atributul) în ordinea 3—2 cu o propoziţie introdusă cu „care". acesta stă imediat după elementul 1 (articol.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 337 în cazul unor construcţii cu articolul hotărît. elementele 1 + 4 se leagă în traducere în ordinea (4'+ !)• Exemplu: der von den Kunststoffen gebotene Vorteil ^X -*-—•"""'^ ""-—-^ oferit 3 de materialele plastice 2 avantajul 4+1 în cazul unor construcţii cu participiul prezent. pronume sau numeral).

punctul punctul punctul punctul punctul punctul 11. cadrul sintactic1'. v. propoziţie infinitivală 4). 18. punctul 19.. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat prin introducere i treptată în cadrul nomin..1. propoziţie subordonată introdusă2' sau ne­ introdusă 3). în felul următor: Die | von den Kunststoffen | gebotenen | Vorteile Avantajele oferite de materialele plastice s-au dovedit a fi corespunzătoare în practică de mii de ori. 18-a.358 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Exemplu: die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion \ ^ producţia ^ ^ 1 ^ - ^ care se dublează la fiecare cinci ani 22. 23. de exemplu. 16-a. 23-a. . traducerea se va desfăşura în felul ur­ mător: Traducerea unei propoziţii cu atribut dezvoltat şi cadru sintactic se va desfăşura. apoziţie 5) sau con­ strucţie participială 6) ). întreruperea firului logic al înţelegerii (traducerii) este de obicei semnalul existenţei uneia dintre con­ strucţiile sintactice specifice limbii germane cu o structură deosebită faţă de limba română. 24.1.1. Exerciţiul 458.4. v. v. Werkstoff volumen ) > 3 ' *> ! > "I 2 l v. atribut dezvoltat. 24-a. în acest caz recomandăm în primul rînd identificarea con­ strucţiei (de ex. punctul 17. în cazul atributului dezvoltat. 19.2. 19-a. lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a a a 11-a. în lectura unor texte tehnico-ştiinţifice. v.2.2 şi lecţia 19.2 şi lecţia a 17-a.3. v.2. 16.il a clementelor propuse! Traduceţi sintagmele! Model: das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung • das .

se dovedeşte corespunzătoare. das Anwendungsgebiet—wichtigste—für Plaststoffe d. verdoppelnde Produktion die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion a.. Modificarea sau sesizarea inexactă a unui sunet sau a unei litere dintr-un cuvînt scurt cu funcţie gramaticală (articole. Produktion die sich . 22. die Produktion — sich verdoppelnde — alle fünf Jahre b. b. f. das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung b. die Handbohrmaschinen — erzeugten — in unserem Werk e. Domeniul cel mai cunoscut astăzi pentru folosirea materialelor plastice este şi un domeniu de aplicare pentru procedee tehnice recent ( = nou) dezvoltate. die Neuerung — sich bewährende — in der Praxis. Metoda dezvoltată de dv. Cuvinte similare 22.4. der Werkstoffbedarf — verzeichnete — in den letzten Jahren. Observăm ritmul mereu crescînd al producţiei. dat fiind că multe din aceste cuvinte sînt foarte asemănătoare. Livrăm maşinile de găurit portative produse în uzina noastră şi în străinătate.1.4.. . conjuncţii) poate provoca o confuzie sau neînţelegerea unui text rostit sau scris.. der Werkstoff bedarf — sich erhöhende — ständig d. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat cu participiul prezent reflexiv ! Model: die Produktion — sich verdoppelnd — alle fünf Jahre die . e. Va trebui dublat volumul de materiale înregistrat în ultimii doi ani. c.. die Vorrangstellung — eingenommene — von den Metallen f. formînd construcţii cu atribut dezvoltat! a.. die Veränderungen — sich vollziehenden — an der Oberfläche c. e. Pentru imprimarea diferenţelor dăm mai jos o listă a unor cuvinte care sînt adesea confundate. das Gummi — ersetzte — als Isoliermaterial c. propoziţii. Despre care modificări ce se produc la suprafeţele metalice este vorba ? d.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER das . Exerciţiul 459. Exerciţiul 460. der Rhythmus — zunehmende — ständig h. die Kunststoffe — sich eignenden — als Schutzschicht. în practică. Traduceţi în limba germană. reprezintă o inovaţie care. pronume. die Formteile — eingesetzten — bei der Montage g. verwendete Werkstoffvolumen | das bei der Fertigung verwendete W e | a..

Kunststoff ist besser. Es n i m m t ständig zu.neutru Das Volumen ist groß.. Wir verwenden dazu Kunststoffe. adv. pe acesta cărora. nur *) Cuvintele notate cu *) sînt frecvent folosite ca particule separabile ale verbelor. den die Kunst­ stoffe bieten. aber ich kann nicht. Das Volumen verdoppelt nicht. pron. E s ist bekannt.360 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Scrierea Pronunţarea Sensul Partea de vorbire Exemplificări aber oder als alles auf*) auch aus *> das daß dann denn den denen er es nach *) noch doch nicht nichts nun nur [a:bar] [ordar] [als] [alas] dar. ea după. das wir verwenden. dar nu nimic acum numai conjuncţie adverb conjuncţie pronume articol pronume [es] [na:x] [noxj [nI C t] [nlcts] [nu:n] [nu:r] pron. Die Werkzeuge. Dann erfolgt die Aufstellung. Er ist Fachmann. Er erläutert. sich Ansicht. was wir t u n können. ori ca. decît. de asemenea din. cînd tot pe şi. Wir beseitigen nichts. prepoziţie adverb conj. eine Schutzschicht aus Plast Das Material. . apoi căci pe care. aus Metall oder Kunststoff Kunststoff ist besser als Metall. auf der Oberfläche Auch Kunststoff eignet sich dafür. Wir sind nun der daß. Wir verwenden doch Gummi. denn er ist korrosionsfest. acesta. daß Metalle der Korrosion ausgesetzt sind. de la conjuncţie conjuncţie conjuncţie pronume prepoziţie adverb prepoziţie Ich will. însă sau. care el el. aceasta. mase. care pronume că atunci. Der Nachteil. către încă totuşi. adverb pronume adverb adverb nach der Methode Gilberths. Man ersetzt noch zwei Teile. avînd atunci de regulă alt sens decît cel indicat aici. mit denen man arbeitet. fef] [<*°s] [das] [das] [dan] [den] [de:n] [de:nan] articol —.. Das ist alles.

Vormittag . Mate­ rialflußdiagrammen notwendig.. . . seit man daran arbeitet. . . man mit der Produktion beginnt.. Behälter ist . cu la în de... Citiţi cu atenţie cîteva din textele ultimelor lecţii şi diferenţiaţi cuvintele similare... .... Seit 3 Jahren. Completaţi cu cuvintele potrivite din lista de mai sus! a.. . Man arbeitet weiter an dem Projekt. Fabriken ist das Ausarbeiten . so bestim­ men wir auch. 2 at gefallen.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 361 Scrierea Pronunţarea Sensul de Partea vorbire Exemplificări schon schön seit seid um *' am im von vor *' wann wenn wen wem wieder *> weiter •) wie wo [Jo:n] [J0:n] [zagt] [zaet] [Um] [am] [Im] [fon] [fo:r] [van] [ven] [ve:n] [ve:m] [vi: dar] [vaetar] [vi:] [vo] deja frumos de sînteţi în jurul. Der Druck .... 2 t Werkstoff notwendig.. Form ausgefüllt.... de la înainte cînd cînd. wir müs­ sen Material einsparen. d. + a r t . der Neueinrichtung . Seid ihr damit fertig ? um 350°C am Sockel im schnellsten Rhythmus die Aufstellung von Maschinen vor der Anwendung Wann setzt ein ? Wenn man wird die Wen wollen man die Maschinen den Druck erhöht. b. . wir bestimmen.. iarăşi mai departe cum unde adverb adjectiv prepoziţie conjuncţie verb prepoziţie prep. c.. Ihrem Verfahren sind .. prepoziţie prepoziţie adverb conjuncţie pronume pronume adverb adj. -fart. wir arbeiten und für .. Sie ersetzen ? Wem erläutern Sie das ? Der Werkstoffbedarf ist wieder größer. la. adv.. ... prep. . mit .. dacă pe cine cui din nou. Wie bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Wo bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Exerciţiul 461. adverb adverb Haben Sie das schon versucht? Der Anstrich soll eine schöne Farbe haben. wir die Maschinen erzeugen. stabilind pronunţarea şi sensul lor ! Exerciţiul 462..

Exerciţiul 465. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent cu construcţii cu atribut dezvoltat! Model: . . A sau inf.... .. aus. d. jExerciţiul 464. einsetzen.. . D) 2 (N mod) Wir versuchen bessere t a t e zu erzielen. Kunststoff . A) sich bewähren. auf.. Man trägt . beseitigen. a. ... verzeichnen versuchen anhaften sich vollziehen Der Rhythmus nimmt zu.. sie sind nicht korrosionsfest. beeinflussen. ... ein... . e. bieten.. ersetzt . Completaţi propoziţiile cu cuvinte la alegerea dv.. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemplificări 1(N) 2 (N.. . beeinflußt ..... versucht die Belegschaft? .. . aushalten. haften diese Vorteile a n ? b... 2 2 .. Wenn der Kunststoff ... weist .. weist ... c. keinesfalls ..... die Oberfläche auf. 2 (N.. füllt . besser ist.. .. f. care se referă la a doua parte sintactică cerută de următoarele verbe! Răspundeţi! Model: .) 2 (N. nimmt .. man hier verwendet.. 8verzeichnen h.. haften diese Vorteile a n ? (anhaften 2 (ND)) Wem haften diese Vorteile an ? Den Kunststoffen. bietet . ein.. erhöhen. setzt . . Unsere Abteilung weist bessere Resultate auf... ersetzen wir die metallischen Teile. respectînd valenţa verbelor! f. .. Metall. Resul­ Viele Vorteile haften den Kunst­ stoffen an. . auf... hier eine Schutzschicht . verdrängen.. b. die von unserer Abteilung aufgewiesenen besseren Resultate.362 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK e. beseitigt .. erlauben. Formaţi propoziţii interogative. .. i.. Farbe. Die Kunststoffe werden die Me­ talle verdrängen. ersetzen. ausfüllen. Exerciţiul AbZ. 5 .. verdrängen . a.. verdoppeln. zunehmen aufweisen.. einnehmen.. Die Verbrennung vollzieht sich einwandfrei.

Citiţi şi răspundeţi! a. Exerciţiul 468 (sinteză).. Wird sich die Produktion von Kunststoffen noch weiter erhöhen ? c. Auf welchen Anwendungsgebieten werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet werden ? Exerciţiul 467 (sinteză).LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 363 c. precum şi în lectura suplimentară nr. Domenii de aplicare a materialelor plastice. Expuneţi oral textul pe baza următorului plant 1. 2. Seit wann und in welchem Rhythmus hat sich die Produktion von Kunststoffen verdoppelt ? b. 3. Wie stark wird die Verwendung der chemischen Werkstoffe im Jahre 1983 sein? h. 4. Werden noch viele Neuerungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeich­ nen sein ? i. Schimbarea raportului de folosire în comparaţie cu alte materiale. Welche Nachteile haften den Kunststoffen heute noch an ? ]. Redactaţi din memorie. . o scurtă prezentare cu titlul: „Kunststoffe als Werkstoff" în care vă veţi referi şi la ideile cuprinse în textul lecţiei a 16-a. Anstelle welcher Werkstoffe werden die Plaste verwendet ? m. Gibt es Formteile aus Kunststoffen? Nennen Sie welche ! 0. Avantajele şi dezavantajele materialelor plastice astăzi. .. vollzieht sich das Kaltschweißen ? Exerciţiul 466 (sinteză). pe baza planului din exerciţiul precedent. Wodurch werden die Metalle verdrängt werden ? g. Was sehen wir auf Bild 1 ? e. Lectura suplimentară Nr. Was nimmt heute noch eine Vorrangstellung ein ? Und im Jahre 2000 ? f. Was wird mit dem Gummi als Isoliermaterial geschehen ? p. Welcher Ansicht sind die Fachleute ? d. Wie hoch ist die Hitzebeständigkeit der Kunststoffe heute ? k. 12 DIE KUNSTSTOFFE IM AUTOBAU Im Vergleich zu den im Autobau im Jahre 1939 je 1 ' Wagen eingebauten zwei Kilogramm Kunststoffen waren es 1965 18 kg und 1970 rund 35 kg. Perspectivele producţiei de materiale plastice. Bieten die Kunststoffe Vorteile ? Welche ? n. 12! D. In den siebziger21 Jahren rechnet man mit etwa 50 kg und 1980 werden es nach Schätzungen 3 ' schon über 100 kg sein. Sind neue Anwendungsgebiete für Kunststoffe möglich ? 1.

de (fiecare) în deceniul al şaptelea aprecierea. Sie werden zusammen nur 26 kg gegenüber14' 99 kg der Metall­ teile wiegen 15).364 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Die heute am meisten gekauften modernen Mittelklasse-Wagen4' besitzen einige hundert Teile aus etwa 12 verschiedenen Kunststoffen. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) je in den siebziger Jahreri Schätzung Mittelklasse-Wagen abgesehen spielt Gegensatz fallend Preistendenz Tür Motorhaube Kofferraumdeckel Kotflügel gegenüber wiegen pentru. evaluarea automobilul de categorie mijlocie în afară (de). Sowohl die Anzahl der Teile. Kofferraumdeckel12) und vordere Kotflügel13) aus Kunst­ stoffen bauen. făcînd abstracţie (de) joacă opoziţia în scădere tendinţa preţurilor uşa capota/compartimentul motorului capota/compartimentul portbagaj ului aripa faţă de a cîntări die der der die die die der der . Eine bekannte Automobilfabrik wird Karosserieteile wie Türen10'. als auch die der chemischen Werkstoffe wird in Zukunft immer größer werden. Mo­ torhauben u>. Abgesehen 5) von den guten physikalischen Eigen­ schaften spielt6' die im Gegensatz7' zu Metallen fallende8' Preistendenz9' bei Kunststoffen eine wichtige Rolle.

Lehrstück Nummer 23 DIE PULVERMETALLURGIE A. ') v. Text Die Pulvermetallurgie.3 mm festzuhalten. wobei Platinpulver verarbeitet wurde 1) .2. nach chemischen Methoden erzeugt. In der heutigen Pulvermetallurgie wären31 etwa folgende Hauptarbeits­ gänge zu erwähnen: Pulvergewinnung. befaßt sich. Explicaţii. Pulver mit größeren Teilchen. Die Dichte des Preßgutes. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen. Wenn es gelänge. Schon im Mittelalter verarbeiteten Hand­ werker in Südamerika Goldstaub. könnte man das Sintern des Preßgutes nennen. auch Sintern genannt und — falls erforderlich •— Nach­ bearbeitung des Preßgutes.1. Nach 1945 trat dann ein neuer Auf­ schwung ein. was jedoch zu weit führen würde. auch unter höherem Druck verarbeitet. Coolidge Wolframpulver. > v. bzw. Man versteht darunter das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. auf höhere Temperaturen erhitzt21. 2 J . könnte auf 95—98% erhöht werden. Explicaţii. 1918 als W. dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungs­ gebiete offen. punctul 23. die im Vergleich zu Schmiedeteilen bei 90% liegt. Wichtig ist.D. Für die Pulvergewinnung könnte 3) man. Formgebung. Erst um 1809 fand aber die Pul­ vermetallurgie praktische Anwendung.11 mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Verarbeitung zu Halbzeugen. Als einen wichtigen Vorgang in der Pulvermetallurgie. verdichtete und anschließend bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt in Schutzgasatmosphäre sinterte. > v. was allgemein bekannt ist.3. Explicaţii. Als Richtwerte wären Korngrößen von 0. punctul 23.3' noch eine ganze Reihe von Methoden nennen. auch Metallkeramik genannt. Warmbehandlung der Formteile. insbesondere aber in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschloß. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelz­ punkt erfolgt. noch feinere Pulversorten billig zu erzeugen.06—0. ergeben weniger brauch­ bares Sintermaterial. bzw. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. was meistens durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck geschieht. punctul 23. wodurch diese Verfahrenstechnik im Maschinenbau. Halbzeug.

pulberea de metal das Halbzeug. dacă falls f. pulberea de platină das Wolframpulver. -e vasul das Gefäß. evul mediu der Handwerker. -s. pulberea de wolfram a îndesa. posibilitatea die Möglichkeit. . compactarea prin forjare das Verschmieden. f. -es. înviorarea der Aufschwung. -e atmosfera de gaz protector die Schutzgasatmosphäre. -en sinterizarea das Sintern. -s. -.366 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE Zu erwähnen wären noch die Hartmetalle. -s. -s. -(e)s. metalurgia pulberi­ lor sich befassen mit + dat. giuvaerurile der Schmuck. -(e)s. -n a sinteriza sintern impulsul. avîntul.pl. -s. -(e)s. bijuteriile. -s. -e das Platinpulver. Vocabular die Pulvermetallurgie. -s. -en erschließen (erschloß.pl.pl. f. f. . B. de allgemein general die Gewinnung. -en mecanica fină/de precizie die Feinmechanik.e obţinerea pulberilor die Pulvergewinnung. în continuare anschließend aproape nahe punctul de topire der Schmelzpunkt.pl. -(e)s. mit Kobalt legiert. . -en obţinerea. -es. în caz că. -en presarea. zu Plätt­ chen gepreßt und gesintert werden. das sind Legierungen hoher Härte.pl. extracţia das Metallpulver. f. pl. die Metallkeramik.pl. f. -e semifabricatul das Mittelalter. compactarea das Verpressen. a se ocupa cu. f. erschlossen) a deschide operaţia principală der Hauptarbeitsgang. meseriaşul America de Sud Südamerika. en metalurgia pulberilor metaloceramica. zur Herstellung von Schneiden an spanabhebenden Hochleistungs­ werkzeugen. f. tratamentul termic die Warmbehandlung. -s.pl. Es sind dies hochschmelzende Metallkarbide (Wolfram-Titan­ oder Molybdänkarbide). -s. praful de aur der Goldstaub.e tehnologia/procedeul de fabricaţie die Verfahrenstechnik. a comprima verdichten imediat după. die im Preßverfahren. -s.

a păstra sortul/ categoria de pulbere deschis densitatea comparaţia piesa forjată utilizabil. -e das Plättchen. . Explicaţii şi exerciţii 23. -e h ochschmelzend das Metallkarbid. -n offen die Dichte. Revolver­ presse [re'volvarpresa]. galvanisch [gal'va:nlj]. -(e)s. Vergleich [fsr'glaec]. folosibil materialul de sinterizat procesul. vor [fo:r]. muchia tăietoare aşchiind scula de mare randament refractar carbidul metalic plăcuţa C. Volumen [vo'lu:man]. -s.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 367 erforderlich die Nächbearbeitung. Exemple: vier [fi:r]. cu granulaţia fină valoarea orientativă mărimea granulei aici: a reţine. Volt [volt]. desfăşurarea.0. fest­ gehalten) die Pulversorte. Exemple: Ventil [vsntid]. -n spanabhebend das Hochleistungswerkzeug. Verfahren [fEr'fatran]. -en das Preßgut. -(e)s. .e r jedoch elektrolytisch feinkörnig der Richtwert. -n. -e die Schneide. - necesar finisarea piesa presată însă electrolitic granulat fin. -(e)s. verstanden) darunter das Zusammenbacken. Vorgang ['fo:rg9r|]. î n cuvinte de origine străină se pronunţă de obicei [v]. -(e)s.1. Litera v în cuvinte de origine germană se pronunţă [f]. hielt fest. das Pulverteilchen. -s. -e brauchbar das Sintermaterial. -e der Schmiedeteil. -e die Korngröße. Universalpresse [univer'za: lpreso]. viel [fi:l]. -s. vollautomatisch ['fol'ootoma:tlj] etc. -n festhalten (ä. Pronunţare şi ortografie 21.e verstehen (verstand. -en der Vergleich. -(e)s. -(e)s.0. -s. . -(e)s. (e)s. -ien der Vorgang. das Hartmetall. pl. von [fon]. procedeul a înţelege aici: prin aceasta compactarea prin coacere particula de pulbere metalul dur (produsul metaloceramic sinterizat) tăişul. f.

Propoziţii relative continuative 23. Nerven ['nerfan] s. was allgemein bekannt ist..2..1. Exemple: Pulver ['pUlfgr].. Nerv [nerf]. punctul 17. Wolframpulver.1. Platinpulver.1. 1 . de obicei. Propoziţiile relative l j precizează. lecţia a 11-a. wodurch. worüber" 3) etc. Pulberea care se obţine pe calea electrolitică. l 2 3 ' v... sau de adverbe pronominale ca „wobei..1.. Exemple: antikorrosiv ['antikorozi:f]. punctul 17.4. b) la mijlocul cuvîntului în unele cuvinte răzleţe. exprimînd însă legătura strînsă dintre aceste informaţii noi şi cele enunţate înainte. Oktav [ok't«:f]. fiind deci după conţinutul lor propoziţii principale. lecţia a 17-a. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte lungi ! Pulvermetallurgie Höchleistungswerkzeug Schützgasatmosphäre Elektrotechnik Hauptarbeitsgänge Metallkeramik Pülvergewinnung Verfahrenstechnik Warmbehandlung Molybdankarbid Nachbearbeitung Zusammenbacken Anwendungsgebie t 2 3 .2. > v.1. Pot fi intercalate în alte propoziţii ca un fel de observaţii în paranteză pe marginea celor spuse în acel loc.a. Pulver­ gewinnung. . Exersaţi pronunţarea corectă a cuvîntului „Pulver" în următoarele cuvinte compuse! Pulvermetallurgie. das auf elektrolytischem Wege gewonnen wird. sensul substantivului pe lîngă care stau: Exemplu: Das Pulver. 23.. 23. Metallpulver.1. lecţia a 17-a. wovon.2. Exerciţiul 470. Pot cuprinde însă şi în continuare informaţii noi. Exerciţiul 469.2. Pulversorten.1. Metalurgia pulberilor se ocupă — ceea ce este în genere cunoscut — cu obţinerea de pulberi metalice.. în special cele introduse de pronumele relative „wer" sau „was" 2). mit der Gewinnung von Metallpulvern. > v. Exemplu: Die Pulvermetallurgie befaßt sich.2.. au şi alte funcţii: 23.368 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE î n unele cuvinte de origine străină s-a fixat totuşi pronunţarea [f] şi anume: a) la sfîrşit de cuvînt. Pulverteilchen. punctul 11. Unele tipuri de propoziţii relative. Stativ [fta'ti:f].

prelucrîndu-se pulbere de platină. wobei Platinpulver verarbeitet wurde.1. dîndu-le forma propoziţiilor relative continuative ! Model: Heute kann man Metallpulver verdichten. '1/103 . 24 -— Germana pentru ingineri fi tehnicieni —. fapt prin care s-au deschis noi posibilităţi în construc­ ţia de maşini. (Der Direktor erklärte das. Heute kann man Metallpulver verdichten. Das Werk verarbeitet hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug..c. Cele două propoziţii din exemplu cuprind informaţii independente şi ar putea fi separate prin punct.) b.2.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 369 Exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein. 23.2. Metall­ pulver verdichten. — încă o serie întreagă de metode. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. Exemplu: Für die Pulvergewinnung könnte man. în metalurgia pulberilor s-a înregistrat un nou avînt. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt. în electrotehnică şi mecanica fină.3. Privitor la propoziţiile relative continuative recomandăm separarea prin punct şi începerea unei propoziţii noi 1 '. în traducerea acestor propoziţii relative cuvintele de introducere pot fi (şi în cazul parantezelor trebuie să fie) redate cu următoarele structuri din limba română: wer = cel care wodurch = fapt prin care was = ceea ce worüber = fapt despre care wobei = prilej cu care wovon = fapt de la care etc. de exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein.1.) : > v . e x e m p l u l d e l a p u n c t u l 23. Dadurch (Prin aceasta. Exerciţiul 471. metalurgia pulberilor şi-a găsit aplicaţia în practică. Căutaţi în text propoziţiile relative continuative şi constataţi ce funcţie au! Traduceţi în scris frazele respective.2. in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen wurden. in der Elektrotechnik 1 und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen. Heute kann man. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt). Construcţii cu propoziţie relativă confiniiativă exprimă însă o mai strînsă legătură dintre cele două idei. Exemplu: Erst um 1809 fand die Pulvermetallurgie praktische Anwen­ dung. = Pentru obţi­ nerea pulberilor s-ar putea indica — ceea ce ar duce însă prea departe. urmînd recomandările de la punctul 23. noch eine ganze Reihe von Methoden nennen.. Introduceţi în propoziţiile de mai jos observaţiile date în paranteză.) wurden im Maschinenbau. = Abia în 1809. sau traducerea prin gerunziu.3.! Exerciţiul 472. = După 1945. was jedoch zu weit führen würde. a. wodurch im Maschinenbau.2.1.

Dafür ist hoher Druck erforderlich.1.370 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c..) Exerciţiul 473. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet.3. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. im Mittelalter. Exemplu: Das Wolf rampul ver.2. | zu Schmuck. (Wir hörten das auf der Tagung. participiul (sau adjectivul) este primul element al complexului şi se acordă cu substantivul. D. Wichtig ist. nach chemischen Methoden erzeugt. punctul 22. Construcţii participiale 23. Coolidge sinterte Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasatmosphäre. j auf höhere Temperaturen erhitzt. % construcţia participială Man verarbeitete Goldstaub. rămînînd ultimul element al sintagmei. D. Exemplu: atribut dezvoltat Man verarbeitete | auf höhere Temperaturen erhitzten j Goldstaub zu Schmuck. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. c. * v.. Dabei benö­ tigte er sehr hohe Temperaturen.2. Die Metallpulver werden auf chemischem oder elektrolytischem Weg erzeugt. în limbajul tehnico-ştiinţific. (Das geschah z. apărînd la forma nedeclinată. Dabei benötigte er sehr hohe Temperaturen. Dabei muß das Pulver sehr feinkörnig sein.) d. W. 23. Das erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. Dadurch sind sie nicht sehr billig... (Das erläuterte der Professor im Vortrag. Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. Der Goldstaub konnte durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen verarbeitet werden. d. în limba română. D. Transformaţi propoziţia a 2-a într-o propoziţie relativă continuativă ! Model: W. participiul (sau adjectivul)..) e. D.B. b. W.. W. Pulberea de wolfram. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. atributele dezvoltate 1} volumi­ noase pot fi aşezate şi după substantiv. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg ge­ wonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. > . produsă după metode chimice. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. fiind separate prin virgule. a. în acest caz. e. lecţia a 22-a. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. nu se mai acordă cu substantivul.

die heute Anwendung findenden Verfahren Exerciţiul 476. nur bei hoher Temperatur schmelzend. dorite. der allgemein bekannt ist b) ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie c) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. die nur bei hohen Temperaturen schmelzen. c) construcţii participiale ! Model: ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. Modul conjunctiv al verbelor 23. allgemein bekannt. Transformaţi propoziţia dată în paranteză în următoarele structuri: a) propoziţii relative atributive.. die nur bei hohen Temperaturen schmelzenden Metallkarbide b. die zu Plättchen gepreßten Metallkarbide d. a) die Metallkarbide. die auf 98% erhöhte Dichte e. şi ca atare este mai rar întîlnit într-un context tehnico-ştiinţific. auf höhere Temperaturen erhitzt. b) atribute dezvoltate. . b) Die Metallkarbide. a. Modul conjunctiv exprimă acţiuni incerte. Transformaţi atributele dezvoltate: a) în propoziţii relative: b) în construcţii participiale! Model: die nur bei hoher Temperatur schmelzenden Metallkarbide.. Exemplu: Die Dichte des Preßgutes könnte auf 95—98% erhöht werden. Densitatea materialului de presat ar putea fi mărită la 95—98%..) 23...3.1.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 371 Exerciţiul 474. a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) b) das Metallpulver (Es ist auf elektrolytischem Weg erzeugt) c) die Dichte des Preßgutes (Sie liegt bei 90%) d) das Pulver (Es wird unter höherem Druck verarbeitet) e) das Zusammenbacken (Es erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. die mit Kobalt legierten Metallkarbide c. Căutaţi în textul lecţiei construcţiile participiale şi transformaţi-le în atribute dezvoltate! Model: Goldstaub. Formele verbale învăţate pînă la lecţia de faţă au făcut parte din modul indicativ (exprimînd acţiuni reale) sau modul imperativ (exprimînd acţiuni cerute)..3. chiar ireale. auf höhere Temperaturen erhitzter Goldstaub Exerciţiul 475..

punctul 21.372 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. î n limba germană modernă deosebim două forme ale modului conjunctiv: conjunctivul 7 1 ' conjunctivul II Conjunctivul II. Datorită acestor apropieri şi deci a posibilităţilor de confuzie.2. . cores­ punde modului condiţional-optativ din limba română. lecţia a 21-a. punctul 25. > v. Conjunctivul II prezent al verbelor slabe coincide total cu imperfectul (v. Prezentul verbelor tari şi neregulate. conjunctivul I I prezent: pentru acţiuni în desfăşurare.3. > v.2. conjunctivul I I trecut: pentru acţiuni încheiate. chenarele A şi B ) . chenarele C şi D).1. avînd ca şi acesta două timpuri. mai des folosit în comparaţie cu conjunctivul I. care nu poate fi confundată cu alte forme. Formele conjunctivului I I se apropie ca formă de timpurile imperfect 2 ' şi mai mult ca perfect 3 '. chenarul A din modelul de conjugare). precum şi conjunctivul I I trecut au ca semn distinctiv Umlaut pe vocala radicală a verbelor tari (unde este posibil) şi a auxiliarelor (v. lecţia a 16-a. diferite sînt şi unele desinenţe ale conjunctivului I I prezent faţă de imperfect. limba germană modernă a dezvoltat şi o formă paralelă parafrazată pentru ambele tipuri ale conjunctivului I I (v. lecţia a 25-a. CONJUNCTIVUL I I (Model de conjugare) a) Forme simple Spre comparaţie: [Ăl Verbe slabe Verbe tari I Imperfectul Indicativ ich erhöhte aş mări du erhöhtest er erhöhte wir erhöhten ihr erhöhtet sie erhöhten ich erschlösse aş deschide du erschlössest er erschlösse wir erschlössen ihr erschlösset sie erschlössen ich erhöhte du er wir ihr sie erhöhtest erhöhte erhöhten erhöhtet erhöhten ich erschloß du erschlössest er erschloß wir erschlossen ihr erschloßt sie erschlossen l 2 3 > v.3. punctul 16.

LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 373 !B| Trecut Verbe slabe a) cu „haben" ich hätte gepreßt aş fi presat du hättest gepreßt er hätte gepreßt wir hätten gepreßt ihr hättet gepreßt sie hätten gepreßt ich hätte entworfen aş fi proiectat du hättest entworfen er hätte entworfen wir hätten entworfen ihr hättet entworfen sie hätten entworfen ich hatte gepreßt du hattest gepreßt er hatte gepreßt wir hatten gepreßt ihr hattet gepreßt sie hatten gepreßt ich war gefolgt dus warst gefolgt er war gefolgt wir waren gefolgt ihr wart gefolgt sie waren gefolgt ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie hatte entworfen hattest entworfen h a t t e entworfen hatten entworfen hattet entworfen hatten entworfen wargekommen warst gekommen war gekommen waren gekommen wart gekommen waren gekommen Verbe tari Mai mult ca perfectul indicativ b) cu „sein" ich wäre gefolgt aş fi urmat du wärst gefolgt er wäre gefolgt wir wären gefolgt ihr wärt gefolgt sie wären gefolgt ich wäre gekommen aş fi venit du wärst gekommen er wäre gekommen wir wären gekommen ihr wärt gekommen sie wären gekommen b) Forme parafrazate cu „würde" E Prezent / e r h ö h e n = aş mări ich würde <f ^erschließen = aş deschide du er wir ihr sie würdest würde würden würdet würden erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen ffl Trecut ich du er wir ihr sie: a) cu „haben" .gepreßt * / a ş fi presat würde / ^haben^ ^entworfen/ ^ a ş fi proiectat würdest gepreßt/entworfen haben würde gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben würdet gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben b) cu „sein" /gefolgt v / a ş fi urmat würde < Q ^>sein/ ^gekommen' ^ a ş fi venit würdest gefolgt/gekommen sein würde gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein würdet gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein ich du er wir ihr sie .

3. La prezent. presa. müßte. Exemple: Formele de bază stehen •— stand — gestanden verstehen — verstand— verstanden entwerfen — entwarf •—• entworfen Conjunctivul ich stünde II = aş sta ich verstünde = aş înţelege ich entwürfe = aş proiecta 23. La trecut. veni Trecut: ich hätte erhöht. Formele conjunctivului II. avînd altă vocală radicală decît Umlautul vocalei imper­ fectului. Exemple: Prezent: ich würde erhöhen. dürfte. . Exprimăm cu ajutorul acestor forme acţiuni. dann stünden der Metallkeramik weitere Anwendungsgebiete offen. Reformaţi cu ajutorul conjunctivului II următoarele afir­ maţii.4. erschlossen. deschide. Die Formgebung muß unter hohem Druck geschehen.. erschließen. = aş mări. presat ich wäre gefolgt. gekommen e t c . aş fi mărit. = Dacă ar fi posibil să se producă ieftin sorturi de pulberi mai fine. Unele verbe tari formează prezentul conjunctivului II (simplu) în mod neregulat.a. Exemple: Wenn es möglich wäre. gepreßt etc. condiţii şi comparaţii ireale. simple şi parafrazate. Exerciţiul 477. Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. nu sînt folosite cu aceeaşi frecvenţă. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. b. In der heutigen Pulvermetallurgie wären folgende Hauptarbeitsgänge zu erwähnen: . folgen kommen etc. dorinţe. würde) şi de mod (könnte. întrebări şi constatări precaute s. se preferă forma simplă la orice categorie de verbe. = î n metalurgia pulberilor din ziua de astăzi ar fi de men­ ţionat următoarele operaţii principale: .. atunci metaloceramicii i-ar fi deschise alte domenii de aplicare. Căutaţi formele de conjunctiv II în textul lecţiei şi deter­ minaţi la ce timp se află! Exerciţiul 478.. în rest se preferă forma parafrazată. a. = urmat. ' Verbele modale „sollen" şi „wollen" nu primesc Umlaut la conjunctivul I I prezent. urma. deschis.3. formele simple se mai păstrează doar la verbele auxiliare de timp (wäre.3. formule de politeţe. ipoteze. pressen. dîndu-le o notă de precauţie! Model: Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. hätte. möchte1)).. venit Modul de folosire a conjunctivului I I este similar ca şi cel al condiţionalului-optativ din limba română.374 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen.

LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 375 c. Es kann gelingen. Wenn das Pulver auf chemischem Weg gewonnen wird. g. sintern. so hätten sich neue Mög­ lichkeiten erschlossen. Exerciţiul 479. ist das Halbzeug weniger brauchbar.! a. Jetzt hält fest. folosind conjunctivul II trecut! Model: Wenn der Versuch gelungen wäre. die Metallkarbide. Exerciţiul 480. Exerciţiul 481. d. Wenn der Versuch gelingt. Hartmetalle sind z. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2(N. verdichten. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt wird. la alegerea dv. wäre das Halbzeug weniger brauchbar.4. festhalten. so erschließen sich neue Möglichkeiten. c. b. feinere Pulversorten billig zu erzeugen.B. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung steht. Das Zusammenbacken muß durch Hitze erfolgen. folosind conjunctivul II prezent! Model: Wenn die Teilchen größer sind. kommt es zu neuen Fortschritten. ist es fein­ körniger. verstehen Halten Sie dieses Arbeitsverfahren fest ? W. A) erschließen. f. pressen. Wenn die Teilchen größer wären. Das geschieht durch Werkzeugen. Caracterizaţi drept ipotetice următoarele acţiuni şi condiţiile lor. 23. Caracterizaţi acţiunile indicate în exerciţiul precedent drept ireale. Verpressen in 2(N mod sau timp 2(N mit D) geschehen sich befassen Der Professor befaßt sich mit Pulver­ metallurgie. e. Coolidge verdichtete Wolfram­ pulver. d. Completaţi fragmentele de propoziţii cu cele două părţi sintactice necesare. a. Wenn die Teilchen größer sind. ist das Halbzeug weniger brauch­ bar. e. Die chemisch gewonnenen Pulver sollen möglichst feinkörnig sein. Wie verdichtete ? . b.D. steigt die Pro­ duktion unseres Werkes. Pulver mit größeren Teilchen ergibt weniger brauchbares Sinterma­ terial.

Traduceţi în limba germană! a. construcţiile de maşini şi mecanica fină. Seit wann ist die Pulvermetallurgie bekannt ? d. Wie sinterte er das Wolframpulver ? j . Pulberea nu este fin granulată. Wann trat ein neuer Aufschwung in der Pulvermetallurgie ein ? k. Dacă ar fi fost o finisare a pieselor presate. d. Wie wird sie noch genannt ? c. Warum sintert ? d. Was erschließt diese Verfahrenstechnik ? 1. Wie preßt ? h. Was sind Hartmetalle ? z. Immer erschließen e. ar fi mai fin gra­ nulate. ar fi găsit un domeniu de aplicare mai mare. Kann man hier alle Methoden der Pulvergewinnung nennen ? p.376 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. Welches Pulver wurde zuerst verarbeitet ? h. Wann fand die Pulvermetallurgie praktische Anwendung ? g. Wozu dienen sie ? Exerciţiul 483 (sinteză). Jetzt befaßt sich Exerciţiul 482 (sinteză). Was ergäbe sich. Immer geschieht g. D. Wo liegt heute die Dichte des Preßgutes ? u. Dacă s-ar produce pulberile pe cale electrolitică. fapt datorită căruia calitatea semi­ fabricatului este mai puţin bună. Was ergibt das Pulver mit größeren Teilchen ? w.Wie geschieht die Formgebung? n. aceasta s-ar fi făcut după sinterizare. Könnte sie erhöht werden ? . wenn es gelänge feinere Pulversorten billig zu erzeugen ? t. Welche Eigenschaft der Pulver ist für die Pulvermetallurgie wichtig ? r. Welche Richtwerte für Korngrößen könnte man nennen ? s. Was gelang W. e. ar fi un pro­ cedeu nou în uzina noastră. c. Wie verarbeiteten die Handwerker des Mittelalters den Goldstaub ? e. . Citiţi textul şi răspundeţi! a. Această tehnologie de fabricaţie ar deschide noi posibilităţi în elec­ trotehnică. Welche Hauptarbeitsgänge der heutigen Pulvermetallurgie sind zu erwähnen ? m. Womit befaßt sich die Pulvermetallurgie ? b. f. b. Was versteht man unter Sintern ? o. Wozu verarbeiteten sie ihn ? f. Coolidge ? i. v. So verstand f. Dacă metaloceramica ar fi fost cunoscută. Fabricarea pieselor prin tehnica metalurgiei pulberilor.

sowie Vermei­ dung U ) dünner Wandungen 12. a indica îmbinarea. Auf einfache Formen. din partea aici: anumit cunoştinţa. Abb. 13 ÜBER DAS ENTWERFEN1' PULVERMETALLURGISCH1) HERZUSTELLENDER TEILE » Pulvermetallurgische Verarbeitung der Teile r. hier alle Ge­ sichtspunkte 5) aufzuzählen. wäre besonders hinzuweisen 13). die beim Entwerfen derartiger 6 ) Teile zu berücksichtigen 7 ) sind.l gegeben werden. . An­ hand 8) einiger Erläuterungen und eines Beispieles mögen lediglich 9) einige grundsätzliche Hinweise 10) Abb. a sfîrşi (a se pierde) die der der die die der *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului. Lectura suplimentară Nr. racordarea drept. gut acht .LEHRSTÜCK NUMMER 23: DIE PULVERMETALLURGIE 377 D.. cunoaşterea punctul de vedere asemenea a lua în consideraţie cu ajutorul numai indicaţia evitarea peretele (grosimea peretelui) a arăta. direct a se termina.*' Ansätze 14) sollen gerade 15) verlaufen 16> Vocabular 1) das Entwerfen pulvermetallur­ gisch herzustellender Teile 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) seitens gewiß Kenntnis Gesichtspunkt derartig berücksichtigen anhand lediglich Hinweis Vermeidung Wandung hinweisen Ansatz gerade verlaufen proiectarea pieselor care urmează a fi produse pe calea metalurgiei pulbe­ rilor de la. 1 zeigt ein Beispiel. erfordert seitens 2 ) des Konstrukteurs gewisse 3 ) Kenntnisse 4 ) über die Möglichkeiten dieses Ver­ fahrens. Es würde zu weit führen. (Wandungen a und b).

was auch zu größerem Ausschuß 27> führen würde. 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) der Zyl indermantel also auslaufen der Radius ersichtlich vermeiden die Ausführung vorziehen der Fall herabsetzen der Ausschuß nicht gut besser mantaua de cilindru deci. der Hebel an dem Zylindermantel 1 7 ) in obiger Abbildung. aşadar a se ramifica raza vizibil a evita executarea a prefera cazul a micşora. a reduce rebutul nu e bine mai bine .378 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE wie z. bessere Ausführung 2 3 ) mit einer gerade auf den Zylindermantel laufenden Kante ist vorzuziehen 24'. Die Herstellung der linken Ausführung wäre auch möglich. es sind also 18) auslaufende 19) Ansätze sowie Radien 20). zu vermeiden 22K Die rechte.B. doch würde in diesem Falle 25) die Dichte und damit die Festigkeit des Teiles herabgesetzt 2 6 ) werden. was links ersichtlich ist 21) .

v.3. v. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2 800 kp/cm2 entwickeln und b) den Sprengstoffen.1.2. Explicaţii. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten (1 850— 8 350 m/s) detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. Johnsen. N. . bzw. Anfangs schien es. Text Das Explosionsverformen.oder Treibstoffen. Tatsächlich verfügte Adamson. verschiedene Kes­ selbleche durch explosive Beanspruchung zu prüfen. Wen man den Ursprung dieser Idee verfolgen würde. C. Patente für die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken4) durch Explosionsstoffe zu erhalten.und Raumfahrt­ technik darauf zurückgegriffen hätte. 1888. beruht auf 2 > dem Prinzip. wenn nicht die moderne Raketen. doch zeigte sich bald. v. şi lectura punctul 24. Explicaţii. wenn zumindest einiges über die Explo­ sionsstoffe selbst gesagt würde 5) . punctul 24. als ob die Anwendung von Schießstoffen für die Ver­ formung möglich wäre. der Erfinder des Explosions­ verformens. daß das Arbeiten mit Spreng­ stoffen vorteilhafter ist und so verzichtete man auf Schießstoffe und entschied sich für Versuche mit Sprengstoffen. v. Trotz dieser Vorarbeiten hätte aber diese Technik keine beson­ dere Bedeutung erlangt. dann ist man dem Wesen dieses Prinzips am nächsten. punctul 24. 1897 gelang es Munroe undW. Jones erteilte Patent über das Auf­ treiben von Zylindern zu Fässern.3) daß diese gar nicht so neu ist. Es dürfte von Interesse sein. Explicaţii. Explicaţii. dann käme man zu der überraschenden Feststellung. Diese bestehen aus zwei Gruppen und zwar: a) den Schieß. suplimentară „Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen". zwei englischen Ingenieuren.Lehrstück Nummer 24 DAS EXPLOSIONSVERFORMEN V O N METALLEN A. dieses interessante Verfahren11. punctul 24. Bezieht man sich auf das 1909 an J.4. schon im Jahre 1876 über die Möglichkeit. > ) > 4 ) 6 > 2 3 x v.

1 *' zeigt schematisch das Distanz­ verfahren. die Idee. -n verfolgen würde (conj.380 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN •jsssrtank f Vakuumleitungsanschluß g DistanzyerFahren AbhJ Das Explosionsverfahren selbst besteht nun aus zwei grundsätzlich ver­ schiedenen Anwendungen von Spreng­ stoffen : a) dem Kontaktverfahren. Beim Detonieren der Ladung tritt eine Verformung des Rohteiles ein. Abb. -en gar nicht tatsächlich verfügen über -j. Vocabular das Explosionsverformen.pl. II de la „kommen"] überraschend die Feststellung. das Prinzip. meist durch Wasser als druckübertragendes Medium zur Anwendung kommt. -(e)s. wobei sich der Sprengstoff als Energie­ quelle an der Verformung beteiligt. II de la „werden") würde verfolgen käme (conj. f. de fapt a dispune de tabla de cazan exploziv *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului .ac. -(e)s. -s. -ien üblich die Energiequelle. -e explosiv deformarea prin explozie interesant a se baza pe principiul obişnuit sursa de energie materialul exploziv originea. wobei der Sprengstoff direkt auf das Werk­ stück einwirkt und b) dem Distanzverfahren.dat. interessant beruhen auf -f. începutul ideea a urmări i ar urmări ar veni surprinzător constatarea de loc într-adevăr. B. realmente. das Kesselblech. f. -(e)s.pl. -e der Ursprung. -n der Explosionsstoff. -(e)s. wobei die Ladung indirekt.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

381

das Patent, -(e)s, -e die Erzeugung, -en der Flüssigkeitsdruck, -(e)s, - e sich beziehen (bezog, bezogen) auf + ac. erteilen Auftreiben, -s, f.pl. Faß, -sses, -sser Wesen, -s, nächst (en) (superi, de la nah(e)) trotz Vorarbeit, -en erlangen eine Bedeutung erlangen Raketentechnik, -en Raumfahrttechnik, -en

brevetul aici; producerea presiunea hidraulică (exercitată de lichid) a se referi la

das das das die die die

das der der

der die

a da, a acorda umflarea, lărgirea butoiul esenţa, realitatea cel mai apropiat în ciuda, cu toate că lucrarea preliminară / pregătitoare a ajunge, a dobîndi, a cîştiga a deveni important tehnica rachetelor tehnica astronauticii / zborurilor cos­ mice zurückgreifen (griff zurück, zurück­ a reveni asupra unui lucru gegriffen) auf + ac. hätte (conj. II de la „haben"); ar (aş) fi revenit zurückgegriffen hätte dürfte (conj. II de la „dürfen") ar (aş) putea interesul Interesse, -s, -n a fi interesant von Interesse sein însumi, însuţi, însuşi etc. selbst substanţa de artificii Schießstoff, -(e)s, -e Treibstoff, -(e)s, -e carburantul, combustibilul încet langsam abbrennen (brannte ab, ist abge­ a arde brannt) substanţa explozivă Sprengstoff, -(e)s, -e extrem extrem viteza Geschwindigkeit, -en a detona detonieren la început, mai întîi anfangs a părea, a face impresia că... scheinen (schien, geschienen) ca şi cînd als ob ar (aş) fi wäre (conj. II de la „sein") curînd, în curînd bald a renunţa la verzichten auf + ac. a se hotărî, a se decide pentru sich entscheiden (entschied, entschieden für -f- ac.)

382

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

das Kontaktverfahren, -s,direkt einwirken auf + ac. das Distanzverfahren, -s,die Ladung, -en indirekt das Wasser, -s- şi druckübertragend das Medium, -s, -ien schematisch das Detonieren, -s, f. pl. der Rohteil, -(e)s, -e sich beteiligen an + dat. a) der Wassertank, -(e)s, -s b) die Ladung, -en c) der Niederhaltering, (e)s, -e d) die Matrize, -n e) der Rohteil, -(e)s, -e f) der Vakuumleitungsanschluß, -sses, - s s e g) das Distanzverfahren, -s, f.pl.

procedeul de contact direct a acţiona, a influenţa asupra procedeul de distanţă aici: încărcătura, (sarcina electrică) indirect apa transmit ător de presiune mediul schematic detonarea piesa brută a lua parte, a participa tancul / rezervorul / de apă încărcătura inelul de strîngere matriţa piesa brută racordarea la conducta de vid procedeul de distanţă

C. Explicaţii şi exerciţii 24.0 Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 484. Reţineţi particularităţile în pronunţarea şi accentuarea în limba germană a următoarelor cuvinte de răspîndire internaţională ! das Prinzip [prln'tsi:p] detonieren [deto'nüran] die Energie [ensr'gi:] die Rakete [ra'ke:tg] die Idee [i'de:] extrem [eks'tre:m] die Explosion [sksplo'zio:n] das Medium ['merdiUm] explosiv [sksplo:zi:f] schematisch [j"e'ma:tl{] der Zylinder [tsy'llndar] 24.1. Apoziţia

24.1.1. Precizări foarte importante sau suplimentare în legătură cu un substantiv pot fi date sub forma apoziţiilor. Acestea sînt sintagme cu nucleu nominal (substantiv) aşezate imediat după cuvîntul de referinţă şi separate prin virgulă.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

383

Exemple: Adamson, der Erfinder des Explosionsverformens, lebte vor hundert Jahren. Adamson, inventatorul deformării prin explozie, a trăit acum o sută de ani. Das Explosionsverformen, dieses interessante Prinzip, muß noch weitergehend angewendet werden. Deformarea prin explozie, acest principiu interesant, trebuie să fie aplicat pe o scară şi mai largă. Datorită poziţiei lor imediat după cuvîntul de referinţă, apoziţiile întrerup ca o paranteză firul logic al propoziţiei (v. exemplele de mai sus). 24.1.2. Spre deosebire de limba română, în limba germană apoziţia stă în acelaşi caz ca şi cuvîntul de referinţă 1). Exemple: Das Verfahren Adamsons, des Erfinders des Explosionsverformens, ... (Wessen ?) genitiv Es gelang Munroe und W.C. Johnson, genitiv zwei englischen Ingenieuren, ...

(Wem?) dativ dativ 2) Wir verwenden „Cordtex" , den wichtigsten Sprengstoff für das Explosions(Wen? W a s ? ) verformen. acuzativ acuzativ

Exerciţiul 485. Căutaţi apoziţiile existente în textul lecţiei şi stabiliţi: a) cuvîntul lor de referinţă şi cazul la care se află, b) cazul apoziţiei! Exerciţiul 486. Transformaţi a doua propoziţie într-o apoziţie! Model: Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosions­ verformens. Wir erwähnen Adamson, den Erfinder des Explosionsverformens. a. Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosionsverformens. b. Man sprach von den Explosionsstoffen. Sie sind neue Energiequellen zur Verformung von Metallen. c. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist bekannt. Es ist das Auftreiben von Zylindern zu Hohlgefäßen. d. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. Das waren zwei englische Ingenieure. e. Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Gebiet erschließt unübersehbare Möglichkeiten. Es ist das Gebiet der Raketen- und Raumfahrttechnik.
) Excepţii se găsesc în limbajul oficial, de obicei cînd se indică funcţia unor persoane. Aceste apoziţii stau (ca şi în limba română) totdeauna la cazul nominativ, indiferent de genul substantivului de referinţă. Exemplu: Wir sprachen mit dem Genossen N., Vorsitzender der Delegation. = Am vorbit cu tov. N., preşedintele delegaţiei. 2 ) Denumirea unui material explosiv pe bază de nitroglicerină
1

384

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

f. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. Das sind die Schieß? oder Treibstoffe und die Sprengstoffe. g. Sehr wichtig ist die Art des Sprengstoffes. Er ist die Energiequelle für das Explosionsverformen.

24.2. Verbe cu regim prepoziţional (Sinteză)
24.2.1. După cum am arătat la capitolul „Valenţa verbelor" 1!, unele verbe nu cer numai cazuri pure ale substantivelor (sau pronumelor), ci şi prepoziţii urmate de substantive (sau pronume) la un caz cerut de aceste pre­ poziţii ( = complement prepoziţional). Exemple: achten 2(N auf A) = a se da atenţie; Man muß auf die Geschwindigkeit achten = Trebuie să se dea atenţie vitezei. gehören 2(N zu D) = a face p a r t e ; Treibstoffe gehören zu den Energiequellen = Carburanţii fac parte din sursele de energie. unterscheiden 3(N,A von D) = a deosebi; Man unterscheidet die Treibstoffe von den Sprengstoffen. — Se deosebesc carburanţii de substanţele explozive. 24.2.2. Complementul prepoziţional este fie a doua parte sintactică cerută de verbele bivalente, fie a treia (pe lîngă un acuzativ sau dativ), completînd valenţa verbelor trivalente (v. exemplele de mai sus). Dintre verbele învăţate pînâ la lecţia de faţă inclusiv au regim prepoziţional următoarele:
Verbe cerînd prepoziţia urmată de cazul Exemplificări

sich er-innern teilnehmen sich beteiligen achten antworten sich belaufen sich beziehen einwirken verzichten zurückgreifen beruhen
1

an

A D

Erinnern Sie sich an den Vortrag ? Nehmen Sie an dem Programm teil? Wer beteiligt sich an der Veranstaltung ? Man muß auf die Geschwindigkeit achten. Antworten Sie auf diese Frage! Der Wert beläuft sich auf 2 Millionen. Sie beziehen sich auf das Patent von J. N. Jones. Korrosion wirkt auf Metalloberflächen ein. Wir müssen auf die Vorarbeit verzichten. Hier greift man auf eine alte Methode zurück. Qualität beruht auf guter Arbeit.

auf

A

D

> începînd cu lecţia a 4-a a manualului de faţă, în fiecare lecţie.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

385

Verbe

ccrind prepoziţia

urmată de cazul

Exemplificări

bestehen ersehen dividieren ersetzen sich eignen sich entscheiden einteilen sich unterteilen

aus

D

Die Maschine besteht aus 2 115 Teilen. Sie ersehen den Richtwert aus dem Diagramm. 5 7 Wie dividiert man 7- durch — ? 8 14 Man ersetzt diesen Treibstoff durch einen

durch

A

anderen.

für

A

Dieses Metall eignet sich besser für Schutzüberzüge. Wir entscheiden uns für das neuere Prinzip. Explosionsstoffe teilt man in Treibstoffe und Sprengstoffe ein. Das Explosionsverformen unterteilt man in Kon­ taktverfahren und Distanzverfahren. Man beginnt mit dem Auftreiben von Fässern. Befassen Sie sich mit Explosionsstoffen ? Multplizieren Sie (x2a) mit (x2 + ax + a2) ! Die Korngröße stimmt mit dem Richtwert überein/. Kann man einen Farbanstrich mit einer Metall­ schicht vergleichen ? Der Genosse fragt nach dem Patent.

in

A

beginnen sich befassen multiplizieren übereinstimmen vergleichen

mit

D

fragen verfügen sprechen

nach über

D A

Wir sprechen über Raimfahrttechnik Verfügen Sie über die notwendigen Explosions­ stoffe ? Es handelt sich um den Flüssigheitsdruck.

sich handeln subtrahieren trennen sich unterscheiden

U S

A D

von

Subtrahieren Sie 576 von 3 726 ! Wie trennt man die Metalloberfläche von dem Medium ? Wodurch unterscheidet sich ein Faß von einem Zylinder ? Man muß Metallteile vor Korrosion bewahren. Schützen Sie die Metalle vor Rost. Addieren Sie 24 TIS zu der letzten Summe. Alle tragen zur Fertigung der Endprodukte bei. Dient dieser Vorgang zur Verbesserung der Qua­ lität ? Gummi gehört zu den Isolierstoffen. Goldstaub verarbeitet man zu Sehmuck.

bewahren schützen addieren beitragen dienen gehören verarbeiten

vor

D

zu

D

25 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

386

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.2.3. î n numeroase cazuri, prepoziţia cerută de verb are un corespon­ dent exact în limba română. Exemple: bestehen aus + D = a consta, a se compune din sich entscheiden für -f- A = a se hotărî, a se decide pentru übereinstimmen mit + D = a corespunde cu s.a. La alte verbe, prepoziţia din limba germană diferă de cea din limba română. Exemple: sich erinnern an + A = a-şi aminti de achten auf -f A = a fi atent la dividieren durch + A = a împărţi la verfügen über -f- A = a dispune de Unora dintre verbele prepoziţionale ale limbii germane le corespund în limba română verbe fără regim prepoziţional. Exemplu: warten auf -f- A = a aştepta; Wir warten auf eine Ladung. = Aşteptăm o încărcătură. Recomandăm memorarea, odată cu formele de bază ale verbului, regimului prepoziţional în cazurile în care diferă de regimul din limba română. Exemple: teilnehmen — nahm teil — teilgenommen an + D = a participa la sich belaufen — belief — belaufen auf + A = a se ridica la fragen nach + D = a întreba de verfügen über + A — a dispune de subtrahieren von + D = a scădea din s.a. Exerciţiul 487. Căutaţi în textul lecţiei verbele cu regim prepoziţcnalşi stabiliţi cazul substantivelor cerute de prepoziţie! Treceţi apoi verbele la infi­ nitiv în următorul tabel!
Exemplul Verbul Prepoziţia
Cazul

Model: Das Explosionsverformen beruht auf dem Prinzip,...

beruhen

auf +

D

Exerciţiul 488. Memoraţi regimul prepoziţional al. verbelor din tabela de la punctul 24.2.2 şi completaţi apoi prepoziţia şi desinenţele cazuale din următoarele propoziţii ! a. Der Vortrag bezieht sich ... d- Wesen dieses Prinzips. b. Die Explosionsstoffe bestehen ... zwei groß- Gruppen. c. Wollen Sie sich ... d- Distanzverfahren entscheiden?

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

387

d. Die ganze Energie muß sich ... d- Verformung beteiligen. e. Unser Werk verfügt ... d- modernst- Maschinen. f. Man muß ... d- Transport ins Fertiglager verzichten. g. Der Flüssigkeitsdruck wirkt... d- Metalloberfläche ein. h. Wir wollen ... d- Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Exerciţiul 489. întrebaţi de părţile sintactice completate în exerciţiul pre­ cedent cu adverbul pronominal corespunzător! Model: Worauf bezieht sich der Vortrag ?

24.3. Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză)
24.3.1. î n limbajul tehnic, majoritatea cuvintelor au o structură foarte complexă. Cunoaşterea elementelor de structură şi a funcţiilor lor ajută la înţelegerea sensului cuvintelor şi scuteşte adesea pe cititor de a mai recurge la dicţionar. 24.3.2. Judecind după elementele din care sînt alcătuite, cuvintele limbii germane se împart în trei categorii: 24.3.2.1. Cuvinte simple (cuvinte radicale)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

der der die die das das

Weg Tag Welt Art Wort Wasser s.a.

kennen lösen bleiben bringen folgen kommen s.a.

dicht stark fest teuer sicher schnell s.a.

bald oft auf in daß weil s.a.

24.3.2.2. Cuvinte compuse x) a) din două cuvinte (cuvînt de bază şi cuvînt determinativ)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

das die der der der die

Kesselblech Vorarbeit Rohteil Treibstoff Sollwert Gasflamme s.a.

zurückgreifen festhalten durchführen abbrennen einteilen tiefziehen s.a.

sinnvoll erfolgreich zeitgerecht hochmodern spanlos braunrot s.a.

dreimal mehrfach zuerst dadurch wobei bisher s.a.

!> v. lecţia 3, punctul 3.4; lecţia 9, punctul 9.5; lecţia 11, punctul 11.1.

388

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

b) din mai mult decît două cuvinte (multiplu compuse)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die R a u m f a h r t t e c h n i k der H a u p t a r b e i t s g a n g die S c h u t z g a s a t m o s p h ä r e das Hochleistungswerkzeug die Werkstoffprüfmaschine

druckübertragend spanabhebend e i n w a n d f r e i s.a.

miteinander gegeneinander v i e r u n d z w a n z i g s.a.

s.a.

24.3.2.3. Cuvinte derivate x) a) formate cu prefix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

d a s Gefäß der Fersuch d e r Begriff s.a.

fceruhen entscheiden erteilen zerstören verfügen s.a.

ungenau WMrichtig b e s o n d e r s.a.

ftevor en/lang g e m ä ß s.a.

b) formate cu sufix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die 'Ladung die Dichte der Stapler das Plätteten d e r Z e i c h n e r s.a.

funktionieren detonieren r e i n i g e n s.a.

möglieh brauchbar ständig dauerhaft praktisch

s.a.

anfangs stets höchstens viertens s.a.

c) formate cu prefix şi sufix
Substantive Verbe

d a s Gewinde d a s Gefüge s.a.

beseitigen beschädigen

s.a.

-

J > v. lecţia 7, punctul 7.6; lecţia 8, punctul 8.4; lecţia 9 punctul 9.3; lecţia 15, punctul 15.4; lecţia 16 punctul 16.4; lecţia 18, punctul 18.6.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

389

d) formate cu schimbare de vocală, cu sau fără prefixe sau sufixe
Substantive

Verbe

Adjective tatsächlich feinkörnig gründlich ringförmig hauptsächlich s.a.

Alte părţi de vorbire

das der die der der

Maß Druck Größe Ursprung Vorgang s.a.

setzen zählen begrüßen benötigen verändern s.a.

wofür womit s.a.

Derivarea cu prefixe şi sufixe se face de la cuvinte simple• (dicht — die Dichte; zeichnen — der Zeichner; rein-—reinigen), de la cuvinte compuse (umformeii — der Umformer; feststellen — die Feststellung; Einfluß — beein­ flussen; sachgemäß — unsachgemäß), de la alte cuvinte derivate (fertigen — die Fertigung; notwendig — die Notwendigkeit; erreichen-—erreichbar), precum şi de la grupuri de cuvinte (Gewinde bohren — der Gewindebohrer; Geld einsparen — die Geldeinsparung). Elementele cuvintelor compuse "pot fi, la rîndul lor, cuvinte derivate (die Flüssigkeit + der Druck = der Flüssigkeitsdruck; das Korn -f-die Größe = die Korngröße; die Anwendung -j- das Gebiet — das Anwendungs­ gebiet). 24.3.3. Din cele de mai sus rezultă că structura cuvintelor poate fi uneori foarte complexă. î n schimb, numărul prefixelor şi sufixelor este limitat, iar acestea au de obicei un sens sau o funcţie foarte precisă. Cunoaşterea acestora şi a sensului cuvintelor simple ne ajută să deducem înţelesul cuvintelor cu •o structură mai complexă. Exemplu: • die Einsatzmöglichkeit = substantiv compus din „Einsatz•+ Möglichkeit" ; der Einsatz = substantiv derivat prin schimbare de vocală de la + „einsetzen" = a folosi, a pune în aplicare ; die Möglichkeit = substantiv derivat cu sufixul -ke.it de la „möglich" = posibil; einsetzen = verb compus din „ein + setzen" ; möglich = adjectiv derivat cu sufixul -lieh de la „mögen" = a putea. die Ein — satz — mög — lieh — keit aplicare '-,;. posibil

^\^ posibilitate -* " ^ posibilitatea de aplicare

390

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPI.OSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.3.4. Uneori, cuvintele derivate (mai puţin cele compuse) au suferit considerabile modificări de sens faţă de cuvîntul de bază. Exemple: stehen (a sta) — verstehen (a înţelege) springen (a sări) — der Ursprung (originea) flach (plat, neted) — die Fläche (suprafaţa, aria) fassen (a prinde, a cuprinde) — das Faß (butoiul) das Zeug (materialul) •— erzeugen (a produce) — das Werkzeug (unealta) î n aceste cazuri vom recurge la dicţionar pentru stabilirea exactă a sensului. Exerciţiul 490. Stabiliţi structura cuvintelor din textul lecţiei ! Exerciţiul 491. Analizaţi structura următoarelor cuvinte (elementele com­ ponente ! ) Werkstoffbedarf Geschwindigkeit Anwendungsgebiet Hochleistungswerkzeug Fertigungseinrichtung Beanspruchung Hauptarbeitsgang Verantwortliche Kunststoffisolierung Endbearbeitung Widerstandsschweißen Haartrockner Betriebsamkeit Tiefziehwerkzeuge Hohlgefäß Exerciţiul 492. De la ce cuvinte (sau grupuri de cuvinte) sînt derivate următoarele substantive şi prin ce mijloace ? Gleichrichter Verschweißung Entwicklung Stromerzeuger Zufuhr Herstellung Schweißumformer Einwirkung Erfinder Bezeichnung Fortschritt Stanzerei Härterei Formgebung Eigenschaft Genauigkeit Zugfestigkeit Sandgießerei Exerciţiul 493. Ce înseamnă următoarele cuvinte? încercaţi să deduceţi sensul din structura lor (cunoaşteţi toate elementele !) şi controlaţi apoi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! die Eckigkeit der Wichtigkeitsgrad der Entwurf die Betriebsleitung die Kürze die Stromeinsparung die Verfügbarkeit schwierig die Anwendbarkeit die Vereinbarung die Beantwortung das Herstellungsverfah­ die Befestigungsvorrich­ ren tung die Gesamtheit unverändert Exerciţiul 494. Cunoaşteţi substantive derivate de la următoarele cuvinte? Indicaţi-le ! laden = a încărca bedeuten = a însemna abschließen = a încheia das Handwerk == meseria hitzebeständig = rezis­ tent la căldură

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

391

gewinnen = a obţine der Teil = partea das Haar trocknen = a usca părul

mit Farbe anstreichen = a da cu vopsea Werkzeug machen = a einladen = a invita face unelte durchsehen = a parcurge kalt verformen = a mo­ dela la rece

das Hans

= casa

24.4. Familii de cuvinte
24.4.1. Cuvintele derivate sau compuse care au la bază acelaşi cuvînt simplu formează, împreună cu acesta, o familie de cuvinte. Exemple: gießen = a turna der Guß der Gußteil der Gießer der Grauguß der Gußrohling die Gießerei die Sandgießerei der Rotguß die Gußlegierung das Spritzgießen der Temperguß das Feingießverfahren ş.a das Wort == citvîntul verantworten wörtlich s.a. die Antwort antworten die Verantwortung beantworten verantwortlich die Beantwortung der Verantwortliche die Verantwortlichkeit andere = c elălalt, altul abändern anders s.a. ändern die Abänderung die Änderung verändern abänderbar die Veränderung umändern veränderlich die Umänderung die Veränderlichkeit umänderbar verändert unverändert stehen = a sta ständig der Stand der Bestand vollständig bestehen die Entstehung unvollständig entstehen der Verstand verstehen das Verständnis der Zustand der Widerstand herstellbar die Stelle stellen die Herstellung vorstellbar herstellen vorstellen die Vorstellung feststellbar

prüfen. zurück­ greifen sich beteiligen sich entscheiden verfügen Der Sprengstoff beruht auf der von Nitroglyzerin. Man erteilte ein Patent an den Fach­ mann. zeichnen. 2(N inf.a. fahren*. 3(N. suchen. Exerciţiul 496. ziehen*. halten*. stecken. die Form. der Teil. geben*. verzichten. 2 (N auf D) 2(N auf A) 2(N an D) 2(N für A) 2(N über A) beruhen einwirken. Er verfügt über eine Ladung Spreng­ stoff. drehen. bauen. verfolgen Dieses Verfahren erlangt große Bedeu­ tung. A an D) erteilen * (De la cuvintele n o t a t e cu* cunoaşteţi derivate cu modificări de vocală) . Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) abbrennen. wirken*. Recapitulaţi vocabularul lecţiilor 1—24 şi constataţi ce cuvinte cunoaşteţi din familiile următoarelor cuvinte simple ! Stabiliţi structura lor ! arbeiten. das Zeug (mate­ rialul). Man entschied sich für diese Geschwin­ digkeit. liegen*.) scheinen Der Richtwert scheint genau zu sein. Beteiligen Sie sich an der Vorarbeit. lehren. Notaţi-le într-un caiet şi completaţi-le pe măsură ce înaintaţi cu lectura ! 24. treiben*. sitzen*. fest. Exerciţiul 495. detonieren Die Ladung brennt ab. Basis Wir verzichten auf diese Energiequellen. Constituiţi şi alte familii de cuvinte din vocabularul învăţat. bohren. A) erlangen. messen*. Ersetzen Sie dieses Medium durch Wasser. A durch A) ersetzen 3(N. winden (a răsuci)*.392 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN aufstellbar feststellen die Feststellung darstellbar die Aufstellung aufstellen zusammenstellbar die Darstellung darstellen die Anstellung zusammenstellen anstellen der Angestellte s. der Stoff. 2(N.5. die Zahl*.

Das Prinzip des Explosionsverformens. Als was beteiligt sich der Sprengstoff an der Verformung ? Exerciţiul 499. Expuneţi crai şi în scris textul pe baza următorului plan! a. Die besondere Bedeutung dieser Technik heute. Was zeigt Abb. Johnson ? f. d. Für welches Gebiet der Technik ist das Explosionsverformen heute besonders bedeutend ? h. (sinteză). Formulaţi întrebări cu verbele şi subiectele date în aşa fel ca să răspundă a doua parte sintactică cerută de valenţă! Răspundeţi apoi la întrebări ! Model: erlangen — die neue Methode Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. Wann sprechen wir von Distanzverfahren ? o. C.und Nachteile. Citiţi textul şi răspundeţi ! a. . b. e. Aus welchen Verfahren besteht das Explosionsverformen ? m. ihre Vor. Ist die Idee des Explosionsverformens neu ? d.oder Treibstoffe ? j . N.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 393 Exerciţiul 497. Jones 1909? g. Über welche Möglichkeit verfügte Adamson schon 1876? e. Welcher Explosionsstoff erweist sich als vorteilhafter ? 1. Wie teilt man die Explosionsstoffe ein ? i. Was sind Schieß. 1 ? p. Welche Patente erhielten Munroe und W. a) erlangen — die neue Methode e) beruhen — das Distanzver­ fahren b) verfügen — das Werk f) sich entscheiden — die Fachleute c) verfolgen — die Kontrolleure g) verzichten — man d) sich beteiligen — die Delegation h) einwirken — die Detonation Exerciţiul 498 (sinteză). Was tritt beim Detonieren der Ladung ein ? r. Die Anwendungsarten von Sprengstoffen. Seit wann ist dieses Verfahren bekannt ? c. Worauf beruht das Explosionsverformen ? b. Welches Patent erhielt J. Was wird ersetzt und wodurch ? c. Was sind Sprengstoffe ? k. Wann sprechen wir von Kontaktverfahren ? n. Die Explosionsstoffe.

so daß ihnen weniger Bedeutung zukommt. weil sie sich leicht in jede gewünschte Form legen lassen und Variationen 1 3 ) des auf den Rohteil einwirkenden Druckes ge- 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) handhaben pressen Zusatz Weichmacher Hand wünschen scharf Messer zurechtschneiden. Sprengschnüre sind für das Explosionsver­ formen sehr vorteilhaft. Andere ergeben nach Zusatz 3) eines Weichmachers 4) die sog. a manipula a presa adaosul plastifiantul mîna a dori ascuţit cuţitul tăiat potrivit fitilul detonant învelişul din material plastic a umple variaţia der der die das 10) die 11) die 12) 13) die . die mit dem Explosionsstoff gefüllt 12) ist. „plastischen" Explosionsstoffe. Eine andere praktische Form sind Sprengschnüre 10). 14 ÜBER EXPLOSIONSSTOFFE FÜR DAS VERFORMEN VON METALLEN Die Explosionsstoffe bestehen aus verschiedenen chemischen Zusam­ mensetzungen und sind in flüssiger oder fester Form verfügbar. Lectură suplimentară Nr.394 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN D. Diese Typen sind auch in Folien verschiedener Stärke lieferbar. Diese bestehen aus einer Kunststoffhülle n ) von etwa 6 mm Durchmesser. (schnitt zurecht. Flüssige Explosionsstoffe lassen sich schwerer handhaben 1 ! . Feste Explosionsstoffe lassen sich in bestimmte Formen gießen oder pressen 2). die sich von Hand 5) in die gewün­ schte 6) Form pressen lassen. die mit einem scharfen 7 ) Messer 8) zurechtgeschnitten 9 ) werden können. zurechtgeschnitten) Sprengschnur Kunststoff hülle füllen Variation a mînui.

Fast alle Explosionsstoffe können durch eine elektrische Zündkapsel 18 * mit Magnetzünder 19> zur Explosion 20) gebracht werden.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 395 statten 14). amorsa magnetou explozia . die meistens auf Basis von Nitroglyzerin 16> aufgebaut 1 7 ) sind. 14) gestatten 15) der Plastikexplosionsstoff 16) das Nitroglyzerin 17) sich aufbauen (baute auf. Es gibt dann noch verschiedene Typen von Plastikexplosionsstof­ fen 15). aufgebaut) 18) die Zündkapsel 19) die Magnetzünder 20) die Explosion a permite substanţa explozivă plastică nitroglicerina aici: a se compune pe baza de.

unwillkürlich. daß diese Auffassung heute nicht mehr ganz zutreffend sei 2 ) und der Begriff „Automation" enger gefaßt werden müsse. daß sich damals kaum jemand eine Vorstellung habe machen können. *) v. die Automation sei die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses. die die erforderlichen Arbeitsgänge in Einzeloperationen durchführen. Text Ein Forscher hat einmal behauptet.2. Explicaţii. sowie vollautomatische und vollkontinuierliche Getreidemühlen. erscheint der Automat als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungsstraße 4) durch Verkettung von Einzelmaschinen.4. die ohne direkten menschlichen Ein­ griff erfolgen. Während aber in der Mechanisierung der Mensch ein wesentliches Glied der Fertigung war. •*) v. solle man als Automation bezeichnen. als der Mensch die ersten Werkzeuge wie Knüppel. daß die sog. Es scheint. Erwähnenswert wären auch Webstühle. 3 > v. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertigerzeugnis einschließlich der notwendigen Kontrollen in einer Vielzahl von oft elektronisch gesteuerten Operationen durch. 2 ' Alle Vorgänge. als sei diese Meinung im Laufe der Entwicklung Allge­ meingut geworden 3) und habe überall Aufnahme gefunden./ Lehrstück Nummer 25 AUTOMATION* A. der bereits in der Steinzeit begonnen habe. Zu jener Zeit sind derartige Erfindungen und ihre Anwendung revolutionierend gewesen. Man hat darauf hingewiesen. die über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation führte. als James W a t t den Fliehkraftregler erfand. die selbständig. punctul 25. Anstelle einer Vielzahl von handbedienten Werkzeugmaschinen. schuf. Nach Ansicht anderer Forscher. Produktionstechnik eine stürmische Entwicklung durchgemacht hat. sondern kann in das 18. Hebel. Jahrhundert verlegt werden. die bereits vor 150 Jahren durch Lochstreifen gesteuert worden sind. *' auch „Automatisierung". Explicaţii. * > Demgegenüber wurde die Meinung geäußert. zwangsläufig. Diese Auffassung müsse zwecks einheitlicher Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden. doch muß wohl angenommen werden. die es in Amerika gegeben haben soll. v. tritt er heute bei der Automation fast völlig zurück. punctul 25. also Vorgänge. Beile usw.1. geht die Geburtsstunde der Automation nicht bis in die Steinzeit zurück. şi lectura suplimentară „Automatische Fertigungsstraßen" 2) . selbstregelnd ablaufen. welchen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. Explicaţii. punctul 25.

bunul general a se generaliza primirea.e das Allgemeingut. pct. consideraţia. ist abge­ laufen) menschlich der Eingriff.pl. adoptarea. 25. pct. -en zutreffend enger (superi. -en. concepţia potrivit. admiterea. -(e)s. -en der Forscher. . Explicaţia. das Beil. 25. independent forţat. Explicaţii. Explicaţii. obligatoriu involuntar autoreglat a decurge omenesc intervenţia (v.pl. -(e)s. -(e)s. -en der Betracht. pct.2) pentru. gezogen) der Lauf. -sse die Steinzeit.2) a prinde de sine stătător.2) continuarea. (e)s. Explicaţii. -en der Knüppel. -n automatizarea cercetătorul a afirma (v. I de la „haben") der Mensch. 25. corespunzător mai strîns. -en äußern eine Meinung äußern die Auffassung.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 397 B.2) omul ciomagul toporul a crea faţă de aceasta. in Betracht ziehen. nimerit. . -en der Entwicklungsprozeß. contrar acestui lucru părerea. -s. decursul bunul obştesc. mai îngust strîns. f. -e solle (conj. aici: cursul. . -e schaffen (schuf. geschaffen) demgegenüber die Meinung. lief ab. cu scopul uniform definiţia considerarea a lua în considerare. -sses. de la eng) eng müsse (conj. urmarea procesul de evoluţie / de dezvoltare epoca de piatră (v. (zog. I de la „müssen") fassen selbständig zwangsläufig unwillkürlich selbstregelnd ablaufen (äu. părerea. strîmt (v. 25. îngust. I de la „sollen") zwecks einheitlich die Begriffsbestimmung. opinia a exprima a exprima o părere înţelegerea. -s. I de la „sein") die Fortsetzung. f. Vocabular die Automation.e r Allgemeingut werden die Aufnahme. habe (conj. pct. -(e)s. behaupten sei (conj.

-n Verkettung.nahm an. vollkontinuierlich Getreidemühle. angenom­ men) jemand Vorstellung. -er zurücktreten (i. handbedient Arbeitsgang. numărul mare servit manual operaţia (de lucru) operaţia individuală maşina individuală linia tehnologică (de fabricaţie) înlănţuirea transformarea materia primă produsul finit .398 LEHRSTÜCK NUMMER 25: AUTOMATION die das der der der die die die der die die das die der die die die die die der das Geburtsstunde.) Produktionstechnik. -en Umwandlung. astfel de invenţia revoluţionînd. erfunden) erwähnenswert Webstuhl. esenţial. -e verlegen Fliehkraftregler. a indica tehnica producţiei furtunos a trece prin mecanizarea fundamental. -(e)s. -n derartig Erfindung. . -en revolutionierend wohl annehmen (i . a se întoarce (aici: a data) secolul aici: a transpune. a plasa regulatorul centrifug a inventa demn de menţionat. -se ora naşterii (aici: începutul) a merge înapoi. -en stürmisch durchmachen Mechanisierung. -(e)s. -en Rohstoff. -s. remarcabil războiul de ţesut banda perforată complet continuu / neîntrerupt moara de cereale / de grîne asemenea. ist zurückgegangen) Jahrhundert. ist zurückgetreten) völlig Vielzahl. -en wesentlich Glied. -n zurückgehen (ging zurück. -(e)s. hingewiesen auf -f ac. -e hinweisen (wies hin. trat zurück. . ideea gradul a arăta.e Einzeloperation. -en Grad.e Lochstreifen. -e Fertigerzeugnis.pl. -ses. elementul component a se retrage principal complet. -n Fertigungsstraße. a considera cineva imaginea. (e)s. -s. -en Einzelmaschine. f. revoluţionar aici: probabil aici: a presupune. total sumedenia. erfinden (erfand. -s. -(e)s.

Exemple: Sind hier Einzeloperationen notwendig ? / Seit wann gibt es Automation ? Virgula (. V[. schuf.) 4 ). Explicaţii şi exerciţii 25. şi semnul exclamării. ') punctul 2 ) 3 ' 4 > v. (!) La fel. marcînd încheierea unei propoziţii enunţiative.1.. cere coborîrea vocii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie ter­ minală). als der Mensch die ersten Werkzeuge wieKnüppel. Exemple: Die Produktionstechnik hat eine stürmische Entwicklung durchgemacht. (!) La fel două puncte (:). uneori.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 399 einschließlich elektronisch ob inclusiv electronic dacă C. capitolul introductiv „Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". Semnele de punctuaţie avînd anumite funcţii sintactice*> sugerează următoarele mişcări ale vocii în timpul lecturii cu glas tare: Punctul (. .). Semnul de întrebare ( ? ) 3 ) .. marcînd sfîrşitul unei propoziţii subordonate sau întreru­ perea unei propoziţii în general. şi coborîrea vocii în cazul propoziţiei interogative parţiale (care începe cu un cuvînt interogativ) în ambele situaţii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie interogativă).0. Hebel. . La fel punctul şi virgula (.0. şi de obicei. cere menţinerea vocii la aceeaşi înălţime începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie progredientă). Punctuaţia. semnul exclamării. Pronunţare şi ortografie 25. Beile usw.. cere ridicarea vocii în cazul propoziţiei interogative totale (care începe cu predicatul). marcînd încheierea unei propoziţii intero­ gative.) 2 ).

25. gîndite sau scrise de cineva se poate face în două feluri: D a) Prin reproducerea întocmai a cuvintelor sale ( = Vorbirea directă). subliniind ultimele silabe puternic accentuate înaintea fiecărui punct şi fiecărei virgule ! Citiţi apoi textul cu glas tare. Exemple: Ing. Berger susţinea: „Automatizare există din secolul al XVIII-lea".1. b) Prin redarea conţinutului celor spuse sau gîndite exprimate într-o reformulare făcută de raportor 2> ( = Vorbirea indirectă). se va ţine seama de următorul complex de reguli: J 2 > î n limbajul tehnic. Ing. Jahrhundert. Redarea celor spuse. Exerciţiul 500. respectînd regulile de intonaţie! Exerciţiul 501. Berger behauptete: „Automation gibt es seit dem 18.1. Exemplu: Ing.1. ' Raportor = cel care relatează cele spuse sau gîndite de cineva. die selbständig ablaufen. 'Exersaţi pronunţarea mai dificilă a următoarelor cuvinte ! der Entwicklungsprozeß [ent'vIklU^sprotses] demgegenüber ['de:mge:ggny:b9r] selbständig ['zelpftendlc] zwangsläufig ['tsva^slooilc] unwillkürlich ['Unvllky:rllc] selbstregelnd ['zelpstre:g9lnt] die Begriffsbestimmung [ba'grlfsbaftlmU?/] die Geburtsstunde [gg'buirts/tUnda] der Fliehkraftregler ['fli:kraftre:kbr] der Webstuhl ['ve:pjtu:l] die Fertigungsstraße ['fsrtlgUysftraisg] das Fertigerzeugnis ['fertlcsrtsogknls] 25. es gebe Automation seit dem 18. Jahrhundert". Ing. Vorbirea indirectă 25.400 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Exemplu: Alle Vorgänge. Berger behauptete. î n limbajul beletristic sau colocvial există şi alte posibilităţi. Pregătiţi lectura textului.2. bezeichnet man als Automation. î n reformularea vorbirii directe.1. adică în transpunerea ei în vorbirea indirectă. Berger susţinea că există automatizare încă din secolul al XVIII-lea. .

reflexive şi posesive se schimbă.1. 1/103 .3. propoziţii subordonate B. De obicei se preferă varianta neintrodusă. ob diese zutreffend sei. Adverbele de Ioc şi de timp precum şi pronumele demonstrative prin care se poate exprima o apropiere sau o depărtare în spaţiu sau în timp. separîndu-se de aceasta prin virgulă.1. regler erfunden ?" Er fragte: „Ist diese Auffassung zutreffend ?" Er fragte. Pronumele personale. Er behauptete. Jahrhundert Automation". Jahrhundert Automation.2.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 401 25. > Conjuncţia „dacă" corespunde deci cu „wenn" în propoziţii condiţionale şi cu „ob" In vorbirea indirectă. ob wir uns Sie sich mit der Mechanisierung mit der Mechanisierung unserer Ihrer Abteilung?" Abteilung befassen. es gebe seit dem 18. Exemple: Genosse Ionescu sagte: „Ich greife Genosse Ionescu sagte. referindu-se la persoanele sau lucrurile despre care se vorbeşte. er greife auf auf meine erste Idee zurück".2. daß es seit dem 18. dar între ele prin punct cînd sînt neintroduse. Auffassung 25. se schimbă. referindu-se la relaţiile respective de spaţiu şi timp văzute din punctul de vedere al raportorului. în vorbirea indirectă: în vorbirea directă: > propoziţii subordonate Propoziţiile enunţiative a) introduse cu daß b) neintroduse 1J Exemplu: Er behauptete: „Es gibt seit dem 18. Genosse Ionescu fragte: „Befassen Genosse Ionescu fragte. 2 11 26 — Germana pentru ingineri fi tehnicieni — c. Propoziţiile principale din vorbirea directă devin propoziţii subordonate propoziţiei de declaraţie. din punctul de vedere al raportorului. wer den Fliehkraftregler erfunden habe. Propoziţiile interogative > introduse cu cuvîntul interogativ a) parţiale respectiv introduse cu conjuncţia ob (dacă) 2 ) b) totale Exemple: Er fragte: „Wer hat den Fliehkraft­ Er fragte. seine erste Idee zurück.2. 25.1.1. Jahrhundert Automation gebe. Er behauptete.2.

c) Conjunctivul 12)—cînd redă cu obiectivitate ceea ce a spus cineva.1.1. 25. ob es hier bei bei Ihnen eine Schreibmaschine ? uns eine Schreibmaschine gebe. punctul 18. v. ob wir die die notwendigen Lochstreifen?" notwendigen Lochstreifen haben. 14.1.402 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION . punctul 23. Exemplu: Herr Meier behauptet: „Alle WebHerr Meier behauptet. alle Web­ stühle sind vollautomatisch".1. 25.>. conjunctivul I perfect 3) Exemplu: Genosse Barbu fragt: Genosse Barbu fragt. punctul punctul punctul punctul 22. sau: alle Webstühle wären vollau­ tomatisch. a 21-a. sau: ob wir die notwendigen Loch­ streifen hätten. 6) v.1. a) Indicativ — cînd garantează adevărul celor relatate. Raportorul îşi poate exprima atitudinea faţă de cele relatate prin trecerea predicatului din vorbirea directă la următoarele moduri în vorbirea indirectă.5.2. . tion?" > v. a 14-a. Exemple: Kollege Schulz fragt: „Gibt es dort Kollege Schulz fragt. Timpurile verbale folosite în vorbirea directă se transpun în vorbirea indirectă în felul următor: a) Prezentul indicativ conjunctivul I prezent 3) b) Viitorul indicativ 4 ' conjunctivul I viitor 3 ' s) 6) c) Perfectul . 7 > v. sau: alle Webstühle seien vollau­ tomatisch. 16. a 16-a. .4. 41 v.3.2.5.2.3. „Wie verläuft diese Einzeloperawie diese Einzeloperation verlaufe. 25. se pot înlocui cu formele conjunctivului II (forma simplă) 1] şi în cazul unei relatări obiective. b) Conjunctivul II (forma simplă) X) — cînd se îndoieşte de adevărul celor relatate. şi lecţia 18-a. 25. stuhle sind vollautomatisch. 21.2 a 22-a. imperfectul . In cazul cînd formele conjunctivului 1 2 ) coincid cu indicativul. Exemplu: Kollege Braun fragt: „Haben Sie Kollege Braun fragt. Wir haben hier keine". 2) 3 l lecţia punctul punctul lecţia lecţia lecţia lecţia a 23-a. Sie haben dort keine. » v. mai mult ca perfectul 7) . 5 ) v.

L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION 403 „Wie wird diese Einzeloperation wie diese Einzeloperation verlaufen verlaufen ?" werde. Conjunctivul I 25. Conjunctivul I prezent se formează adăugîndu-se la radicalul infinitivului seria de desinenţe Exemplu: Spre comparaţie: indicativul Singular Pers. I . 25.2.1. lecţia a 10-a. III .est du faßt du fassest Pers.1. Hofmann sagt: Ing. Hofmann sagt.3. Imperativul din vorbirea directă se redă în vorbirea indirectă prin parafrazare cu următoarele verbe modale x) : mögen = cînd este vorba de o rugăminte .2. Hof mann bittet: Ing. müssen = cînd este vorba de un ordin. punctul 10.en wir fassen ihr fasset ihr faßt Pers. I .. Hofmann sagt.6.e ich fasse ich fasse Pers. conjunctivul I perfect — pentru acţiuni ce au avut loc.2. Ing. Hofmann bittet. conjunctivul I viitor — pentru acţiuni ce urmează să aibă loc. II .2. Hofmann sagt: Ing. II . I I I .2. r wle „Wie verlief diese Einzeloperation?" ^ i e s c Emzeloperahon verlaufen „Wie war diese Einzeloperation ver­ laufen" ? 25. o invitaţie.et Pers. wir müssen die „Reinigen Sie die Oberfläche !" Oberfläche reinigen.e er faßt er fasse wir fassen Plural Pers. 25. sollen = cînd este vorba de un îndemn. Modul conjunctiv I are trei timpuri: conjunctivul I prezent — pentru acţiuni în desfăşurare . wir sollen uns „Sehen Sie sich den Lageplan an !" den Lageplan ansehen. „Wie ist diese Einzeloperation verlaufen?" .. Ing.en sie fassen sie fassen J > v.2 al lecţiei de faţă. Observaţie: Exerciţii pentru fixarea vorbirii indirecte urmează după punctul 25. Exemple: Ing. wir mögen ins „Kommen Sie ins Konstruktionsbüro!" Konstruktionsbüro kommen. .

solle. mögen. muß.404 LEHRSTOCK 25: AUTOMATION Schimbările vocalei radicale a unor verbe tari la indicativul prezent. könne. Exemple: Spre comparaţie: indicativul Conjunctivul I viitor ich werde hinweisen ich werde hinweisen du wirst hinweisen du werdest hinweisen er wird hinweisen er werde hinweisen wir werden hinweisen wir werden hinweisen ihr werdet hinweisen ihr werdet hinweisen sie werden hinweisen sie werden hinweisen 25. pornind de la infinitiv. se anulează la conjunctiv. müssen. wollest er dürfe. soll. . sollet. wolle will etc.2. Diateza pasivă a conjunctivului I este marcată.4. mag. sollen. sollen. könnest.2. solle. du dürfest. müsset. „haben" ş:i „werden" au la conjunctivul I prezei următoarele forme: werden Spre comparaţie: indicativul sein haben ich habe ich werde ich bin ich habe ich werde ich sei du habest du werdest du bist du seist du hast du wirst er habe er werde er ist er hat er wird er sei wir seien wir haben wir werden wir sind wir haben wir werden ihr habet ihr werdet ihr seid ihr seiet ihr habt ihr werdet sie seien sie haben sie werden sie sind sie haben sie werden Verbele modale formează conjunctivul I prezent ca toate verbele regulate. könnet. avînd verbul auxiliar la conjunctivul I. möget. numai prin verbul auxiliar „werden" la modul conjunctiv I. könne. II şi I I I sing. müsse. wollen 25. pers. mögest. sollest. wollen ihr dürfet. ich darf. wollet sie dürfen. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich halte ich nehme ich halte ich nehme du nehmest du hältst du nimmst du haltest er halte er nehme er hält er nimmt wir halten wir nehmen wir halten wir nehmen ihr haltet ihr nehmet ihr haltet ihr nehmt sie nehmen sie halten sie nehmen sie halten Verbele auxiliare „sein . können. müsse. Conjunctivul I viitor şi perfect se formează ca şi viitorul I şi per­ fectul indicativ. müssest. mögen.3. de asemenea. möge. kann. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich dürfe. möge. wolle wir dürfen. können. müssen.

Meier susţine că toate războaiele de ţesut sînt complet automatizate. Exerciţiul 504. Orice s-ar afirma. Citiţi textul lecţiei şi constataţi cînd intervine vorbirea indi­ rectă ! Stabiliţi de la ce propoziţie de declaraţie depinde! Exerciţiul 503. In Zu­ kunft werde jeder Arbeitsgang . tehnica producţiei s-a dezvoltat rapid. Was man auch immer behaupte.. .1..2. Conjugaţi la timpurile conjunctivului I următoarele ex­ presii ! eine Meinung äußern eine Fertigungsstraße aufstellen J ) v. . wird gearbeitet Heute werde bereits viel mit Automation gearbeitet. Dl. Exerciţiul 502. î n alte funcţii decît cea din vorbirea indirectă. alle Webstühle seien vollautomatisch. sind gesteuert worden Der Direktor erklärte. schon vor 50 Jahren seien einige Maschinen automatisch gesteuert worden. wird automatisiert werden automatisiert werden. die Produktionstechnik hat sich schnell ent­ wickelt.. Exemple: Herr Meier behauptet. î n traducerea conjunctivului I în limba română se foloseşte indicativul cînd se relatează cu obiectivitate cele spuse sau gîndite de cineva 1 '.".. trecîndu-le la vorbirea directă! Model: Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung etc. Transformaţi părţile textului redactat la vorbirea indirectă. punctul 25.2. conjunctivul I se redă în limba română prin condiţionalul optativ.4 c) al lecţiei de faţă. Conjunctivul I perfect Spre comparaţie: indicativul ich habe geschaffen ich sei erschienen ich habe geschaffen ich bin er­ schienen du habest geschaffen du seist erschienen du hast geschaffen du bist er­ schienen er habe geschaffen er sei erschienen er hat geschaffen er ist er­ schienen wir haben geschaffen wir seien erschienen wir haben geschaffen wir sind erschienen ihr habet geschaffen ihr seiet erschienen ihr habt geschaffen ihr seid er­ schienen sie haben geschaffen sie seien erschienen sie haben geschaffen sie sind er­ schienen 25.4.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 405 Spre comparaţie: indicativul Exemple: .

„Schon vor 150 Jahren waren einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. Der Leiter der Delegation fragte: „Welche Art von Automation wenden Sie in Ihrem Werk an ?" „Geschieht es in Form von Einzelmaschinen oder von automatischen Fer­ tigungsstraßen ?" „Führt dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder vom Halbzeug zum Fertigerzeugnis d u r c h ? " d. Ein Genosse wollte wissen: „Erhöht die neue Energiequelle die Geschwindigkeit ?" „Wie wirkte der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile ein ?" „Kann man auf das Kontaktverfahren verzichten?" „Werden wir über den notwendigen Treibstoff verfügen?" „Wer beteiligt sich an den Vorarbeiten?" e. der Explosionsstoff wurde bereits hertransportiert." ." b. Der Oberingenieur bestimmte: „Hier wird das Explosionsverfahren angewendet. Der Ingenieur erläuterte: „Die Automation geht nicht bis in die Steinzeit zurück". Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück. In der Betriebsanleitung steht: „Reinigen Sie die Oberfläche !" „Entfernen Sie den Rost möglichst gründlich !" „Bewahren Sie die Metallteile vor Korrosion !" „Entfetten Sie die Metallflächen vor der Montage \" „Achten Sie bitte auf richtige Aufstellung der Maschine 1" f. Treceţi următoarele propoziţii la vorbirea indirectă (va­ rianta obiectivă)." „Die Geschwindigkeit muß erhöht werden." c. Der Professor erklärte.406 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION automatisch ablaufen auf eine Erfindung hinweisen die Zeit in Betracht ziehen ein neues Fördermittel erfinden Exerciţiul 505. subordonîndu-le propoziţiilor de declaraţie respective! Model: Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück". sonst wird der Flüssigkeitsdruck zu stark. „Man kann ihren Anfang ins 18." „Nach 150 Jahren wird die Automation einen noch höheren Grad erreichen. wird die Ladung abgebrannt. bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. a. Jahrhundert verlegen"." „Wenn dieser Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden ist. „Damals hat James W a t t den Fliehkraftregler erfunden"." „Bei der Mechanisierung war er ein wesentliches Glied der Fertigung.

perfectul 2 '. als ob nichts geschehen sei.3. 11 v. Exemple: Sie werden sich mit der Verfahrenstechnik befassen. îşi au funcţiile lor bine stabilite. punctul 22. Sie reinigen jetzt die Metallteile ! = Dv. 1 . 5 > v. punctul 8. vă veţi ocupa de tehnica procedeului. ' ' v.3. indicativul este. folosit mai ales în vorbirea indirectă. punctul 21. lecţia de faţă. în acest caz. lecţia a 11-a. precum şi pentru exprimarea unor forme de imperativ". = Se va hotărî probabil pentru procedeul de distanţă.2 şi 3. sau ireale. lecţia a 14-a. o dispoziţie (de obicei prin viitor sau prezent).1. = A spus că nu va veni.1. Imperativul — modul acţiunilor solicitate.3. mai mult ca perfectul 4) şi viitorul 5 '. viitor şi perfect. = Dv. curăţaţi acum piesele metalice ! b) o acţiune nesigură.2. 25. 81 v. lecţia a 16-a. ireale. punctul 25.1. Sie sprachen weiter. Indicativul are următoarele timpuri: prezentul 1 '.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 407 25. Exemple: Er wird sich wohl für das Distanzverfahren entscheiden.3. punctul 25. Dintre acestea.3. Dar şi celelalte două moduri. indicativul.2. Kommen Sie ! Conjunctivul — modul acţiunilor posibile. lecţia de faţă. 3) v.3.1. incerte. în mod normal. probabilă. lecţia a 3-a punctele 3. punctul 10. Er käme. 25.1. lecţia a 21-a.1. deşi folosite mai rar. 6 > v. Modurile şi diatezele verbale ( R e c a p i t u l a r e şi sinteză) 25. în limbajul tehnic predomină. lecţia a 18-a.3. Exemple: Er sagte.1. 2) v. însoţit de un adverb care exprimă incertitudinea. punctul 23. punctul 16. 4) v.3. imperfectul (sau preteritul) 3). lecţia a 4-a.1. . punctul 18.3. Deşi funcţia principală a indicativului constă în exprimarea unor acţiuni sau stări reale. punctul 14.1 lecţia a 10-a. dar şi în alte propoziţii secundare. lecţia a 22-a. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei moduri: Exemple: ••• '•<"•' Indicativul — modul acţiunilor reale. folosit pentru expri­ marea unor acţiuni dorite.3. punctul 4 . Er kommt. lecţia a 8-a. lecţia de faţă. Conjunctivul are următoarele forme: a) Conjunctivul I 6 ' cu timpurile prezent. punctul 11. b) Conjunctivul II 8 ' cu timpurile prezent şi trecut. acest mod mai poate exprima în anumite contexte: a) un ordin. = Au vorbit mai departe ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic.1. de obicei. er komme nicht.5.

Exemple: Sei unser Gast ! = Fi oaspetele nostru ! Seid unsere Gäste ! = Fiţi oaspeţii noştri ! c) Imperativul pentru pers. Exemple: Kommen Sie ! = Veniţi ! Beteiligen Sie sich an der Tagung ! = Participaţi la sesiune ! Seien Sie unser Gast ! = Fiţi oaspetele nostru ! Nehmen Sie Platz ! = Luaţi loc ! Imperativul de politeţe poate fi formulat şi cu verbele modale „mögen" şi „wollen" sau cu conjunctivul II „würde" pentru a i se da o notă deosebită de politeţe şi serviabilitate. mai ales în vorbirea indirectă. a IlI-a singular. a Il-a singular şi plural. format din conjunctivul I prezent al pers. ) v. care exprimă invitaţii. = Dacă ar fi venit. lecţia a 14-a. = Dacă ar veni. ar fi participat la sesiune. a Ii-a singular prin -a sau omiterea ei. Exemple: Komm ! = Vino ! Kommt ! == Veniţi ! Beteilige dich (Beteiligt euch) an der Tagung ! = Participă (Participaţi) la sesiune ! Nimm (Nehmt) Platz ! = Ia (Luaţi) loc ! De la verbul „sein" = a fi se formează imperativul familiar pornind de la conjunctivul I prezent cu omiterea pronumelui (şi a desinenţei la singular). ar participa la sesiune.408 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Wenn er käme. a) Imperativul de politeţe 11 pentru pers. punctul 7. müssen" la indicativul sau conjunctivul I prezent. a IlI-a singular se folosesc frecvent forme de imperativ parafrazate cu ajutorul verbelor modale „mögen. sollen. punctul 14. 25. x 2 Exemple: > v. a Ii-a singular şi plural. format pornind de la indicativul prezent prin omiterea pronumelui şi înlocuirea desi­ nenţei la pers. .1.a plural cu inversarea pronumelui. Wenn er gekommen wäre. a I l I . Imperativul are numai timpul prezent cu următoarele forme. hätte er an der Tagung teilgenommen.3. Exemple: Er komme ! = Să vină ! Er beteilige sich an der Tagung ! = Să participe la sesiune ! Er sei unser Gast ! = Să fie oaspetele nostru ! Er nehme Platz ! = Să ia loc ! Pentru pers. Exemple: Wollen Sie bitte kommen ! = Vreţi vă rog să veniţi ! Möchten Sie bitte Platz nehmen ! = Vreţi vă rog să luaţi loc ! Würden Sie bitte unser Gast sein ! = Aţi vrea vă rog să fiţi oaspetele nostru ! b) Imperativul familiar 2) pentru pers.2. lecţia a 7-a. rugăminţi sau porunci. würde er an der Tagung teilnehmen.3. format din conjunctivul I prezent.3. solicitări.

Exemple: Sie mögen kommen ! = Să vină ! Sie sollen den Termin verlegen ! = Să amîne termenul ! Sie müssen sich an der Tagung beteiligen ! = Să participe la sesiune ! î n vorbirea indirectă. sie sollten an der Tagung teilnehmen. să participe la sesiune. Exemple: Wir verdoppeln das Werkstoff Volumen.2. f) Imperativul impersonal. Diateza pasivă 1] — pentru acţiuni pe care le suferă subiectul. lecţia a 12-a. că trebuie să se hotărască. dürfen" la conjunctivul I. Se traduce în limba română tot cu infinitivul. Diateza reflexivă2) — pentru acţiuni care se răsfrîng asupra subiec­ tului.2. Rost sorgfältig beseitigen ! = A se îndepărta cu grijă rugina ! Oberfläche nicht beschädigen ! = A nu se vătăma suprafaţa ! Ungenaue Teile austauschen ! = A se schimba părţile neprecis lucrate! î n limbajul tehnic se întîlneşte mai ales această ultimă formă. a IlI-a plural. punctul 13. = Spuneţi-i să vină. > v. sollen. = Spuneţi-le să binevoiască să vină. format din conjunctivul I prezent cu inversarea pronumelui personal. lecţia a 13-a. . 25. parafrazat prin verbele mo­ dale „mögen". I plural. Exemple: Sagen Sie ihnen. să participe la sesiune. punctul 12.2. können. că trebuie să se hotărască. 2 Exemple: *) v. a IlI-a plural este para­ frazat prin conjunctivul II. d) Imperativul pentru pers. müssen. er mag/möge kommen. er soll/solle an der Ta­ gung teilnehmen. Exemple: Gehen wir ! = Să mergem ! Nehmen wir Platz ! = Să luăm loc ! Verlegen wir den Termin ! = Să amînăm termenul ! e) Imperativul pentru pers.3. sie müßten sich entscheiden. imperativul pentru pers. er muß/müsse sich entscheiden. 1 Se dublează volumul Das Werkstoffvolumen verdoppelt sich. = Dublăm volumul de material. J de material. sie möchten kommen. format din infinitivul (uneori şi din partici­ piul perfect al) verbelor.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 409 Exemple:'Sagen Sie ihm. Das Werkstoffvolumen wird verdoppelt. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei diateze: Diateza activă — pentru acţiuni pe care le desfăşoară subiectul.

als sei die Anwendung dieses Verfahrens möglich. 25. Propoziţii subordonate prescurtate 25. Sie hielten an der alten Methode fest. Anfangs schien es. Anfangs schien es. Der Werkstoffbedarf nahm so sehr zu. Atît diateza pasivă cît şi diateza reflexivă ajută în limbajul tehnic la formularea unei exprimări impersonale. a.4.4. Se pare Completă: als ob diese Meinung Allgemeingut geworden sei ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. Exemple: Die Geschwindigkeit wird erhöht. als ob er der Oberingenieur sei. Die Geschwindigkeit erhöht sich. Prescurtaţi următoarele propoziţii aşezînd verbul finit în locul conjuncţiei „ob" ! comparative ireale. als ob sich die Produktion verdoppeln müsse. als ob es keine neuen gebe. c. daß dieses Erzeugnis sich bewährt hat. Er verfügte über die Arbeitsmethoden. Exerciţiul 506. ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. Model: Anfangs schien es. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. . compuse de obicei din 2 cuvinte) pot fi prescurtate. b. iar în locul său se aşază verbul finit Exemplu: Propoziţia principală Propoziţia subordonată Es scheint.410 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Limbajul tehnic este caracterizat prin formulări frecvente cu diateza pasivă. = Se arată că acest produs s-a dovedit a fi bun. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. d.1. Unele propoziţii subordonate introduse prin conjuncţii complexe (locuţiuni conjuncţionale. 1 = g e y. J Es wird darauf hingewiesen. eliminîndu-se al doilea cuvînt al conjuncţiei. prescurtată : als sei diese Meinung Allgemeingut geworden.

în două părţi: partea finită (= verb la forma personală. Predicatul cuprinde în mod obligatoriu un verb (principal sau auxiliar) la o formă finită ( = conjugată) sau un infinitiv prepoziţional (infinitiv cu „zu").5. lecţia a 11-a. Una dintre cele mai marcante particularităţi ale limbajului teh­ nic german este •— pe lîngă structura cuvintelor de specialitate v— structura propoziţiei. ba) totală der Arbeitsgang automatisch Pn ab? bb) parţială 11 2) 3 Wie Pf läuft der Arbeitsgang Pn ab? v. complement etc. Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) 25. Deosebirile cele mai specifice se referă la ordinea părţilor de propoziţie (predicat. punctul 11. *** vezi pag. Deosebirile numeroase faţă de construcţia propoziţiei din limba română cer ca înainte de a trece la lectura unui text tehnic german sau de a audia conferinţe.3.5. Predicatul poate consta dintr-un singur cuvînt (predicatul s i m p l u v ) sau din două ori mai multe cuvinte. auditorul sau participantul să cunoască bine particularităţile structurii sintactice a limbii germane pentru a putea înţelege şi vorbi. de aceea indicăm în tabelul de mai jos numai poziţia predicatului complex. care se împart.5. Predicatul simplu se comportă în privinţa ordinii în propoziţie ca şi partea finită a predicatului complex. Predicatul trebuie deci în primul rînd identificat şi înţeles. lecţia a 6-a.1. IV etc.).2. punctul 6. indiferent de numărul cuvintelor. cititorul. * ** lecţia a 24-a.2. v. expuneri şi explicaţii ori de a participa la discuţii de ordin tehnic.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 4H 25.5. Propoziţia principală a) enunţiativă b) interogativă Pf Läuft Pf** Der Arbeits­ läuft gang automatisch Pn*** ab. PF) şi partea infinită sau nominală (predicatul complex. Locul pen­ ultim Locul ultim A. Poziţia predicatului şi a părţilor sale este cheia înţelegerii propo­ ziţiei germane. Pn 3) ). 25. punctul 24. 413 . Felul propoziţiei Locul I» Locul II Locurile III. subiect. ) v.

17-a. Prepoziţia secundară Pn a) introdusă > Pf Läuft l Pn durch ! Das Projekt genau Pf führe durch führen ! Pn das Projekt genau durch ! Pn durchführen! Sie bitte das Pro­ jekt genau Pf möge das Projekt genau Pn durchführen! Pf läuft. . 18-a.1. IV etc.1. faţă punctul punctul punctul punctul punctul 16. Pn ab..2. 25. daß der Arbeits­ gang automatisch ab- b) neintrodusă > 3 der Arbeits­ gang automatisch c) infjnitivală 3) um das Projekt genau Pn durchzu­ führen.2 17. so. 19.412 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Felul propoziţiei Locul I« Locul II Locurile I I I . 19-a. d) prescurtată 41 als Pf laufe der Arbeits­ gang automa­ tisch * v. lecţia 4 > v. lecţia 3 > v.. 4. 18. Locul penultim 1 Locul ultim c) imperativa Pf Führen ca) cu imperativ Sie das Projekt genau Pn cb) cu infinitiv Man ce) cu conjunctiv Pf Wollen cd) cu verb modal Man sau: B. Pn ab. lecţia a a a a de 16-a. lecţia > lecţia 2 > v.

Exemplu: Locul I Locul II I Locul p e n u l t i m Locul ultim müssen. . *** Pn = partea nominală nepersonală a predicatului. parte sintactică (subiect.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 413 „Locul I. Exemple: Locul I Locul I I Locul ultim Locul penultim Pf Der Arbeits­ gang läuft Kein Arbeits­ läuft gang Pn nicht automatisch hier automatisch ab ab.5. atunci stă în faţa acesteia ca şi negaţia „kein". III etc. Exemplu: 1 1 Locul I Locul I I Locul p e n u l t i m j Locul u l t i m 1 Wir Pf haben den Termin \ Pn i nicht verlegt Negaţia „nicht" este primul element şi în partea nominală a predicatului propoziţiei secundare. circumstanţial). Negaţia „nicht" poate fi o parte infinită a predicatului şi se com­ portă ca elementul Pn din tabela de mai sus. damit wir den Termin nicht verlegen Dacă negaţia „nicht" neagă altă parte sintactică. II." înseamnă în acest context: prima. predicat. atributul de orice fel fiind considerat ca element al părţii sintactice formate de cuvîntul său de referinţă. complement. 25. Exemplu: J Locul I Locul II Locul penultim l Locul ultim Wir Pf verlegen 1 Pn dem Ter­ min i nicht Dacă partea nominală a predicatului cuprinde şi alte elemente în afară de negaţie.3. aceasta este primul element. a doua. în cazul cînd neagă verbul. a treia etc. ** Pf = partea finită a predicatului.

Dacă locul I este ocupat de altă parte sintactică. Jahr­ hundert Watt den Fliehkraftreg­ ler schon im 18. .5. adică în propoziţia principală după forma finită a predicatului sau după subiect dacă acesta este un pronume. după care subiectul trebuie să preceadă predicatul.5.5. Jahr­ hundert Den Flieh­ kraftregler hat den Fliehkraftregler schon im 18. Locul I Locul II Locurile III. punctul 25. erfunden. 11 Regula din limba română. beteiligen. Jahrhun­ dert Watt erfunden. der daß wie 2 > v. Subiectul poate ocupa oricare dintre poziţiile lăsate libere de pre­ dicat în propoziţie. IV etc.5. Locul pen­ ultim Locul ultim Watt Schon im 18. Exemple. Locul I j Locul II j 1 Locul penultim Locul ultim i Watt. IV etc.. hat. Wir wissen.414 LEHRSTÜCK AUTOMATION 25. respectiv după subiect în propoziţia secundară. > v.4. Er fragte. hat. subiectul stă în locul I I I sau chiar IV. punctul 12. hat hat erfunden. fiind cuvînt introductiv (pronume relativ sau interogativ) sau urmând imediat după cuvîntul introductiv ori după pronumele reflexiv 2). wie ob kann soll man wir sich diese Verkettung man sich diese Verket­ tung sich diese Verkettung uns an dem Verfahren äußern ? vorstellen vorstellen ? soll.. Pronumele reflexiv1' stă cît mai la începutul propoziţiei. în propoziţia secundară. V etc. J : Watt sich den Fliehkraftregler den Fliehkraftregler das Erzeugnis erfunden erfunden bewährt hat. Locul I Locul II Locurile III.. nu se aplică la limba germană. Exemple. lecţia a 12-a. subiectul se află de obicei cît mai la începutul propoziţiei. lecţia de faţă. Exemple. 25.2. Locul penultim Locul ultim Wie Wie Er fragte.4.

erklärt.. erklärt. fragen. IV etc.5. iar complementul la acuzativ pe cel prepoziţional. Locul pen­ ultim Locul ultim Die Gieße­ rei Sie muß müssen der Werkzeugmachern die Rohteile den Meister nach dem Werkzeug liefern. pronumele la acuzativ precede toate celelalte. după subiect. . De obicei urmează după forma finită a predicatului (Pf) în propoziţia principală. cu prepoziţie) pot ocupa de asemenea oricare dintre poziţiile lăsate libere de predicat. IV etc. la dativ. 25. Exemple: Locul I Locul II Locurile III.. de timp. de cauză etc. Locul penultim Locul ultim Ich Ich Ich Ich habe habe habe habe dem Lehrling das Ver­ fahren ihm das Verfahren es ihm es ihm dadurch erklärt. Locul penultim Locul ultim Die Gieße­ rei Die Guß­ rohlinge weil muß muß die Gießerei die Gußrohlinge die Gießerei die Gußrohlinge erzeugen erzeugen. iar în propo­ ziţia secundară.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 415 25. Determinările circumstanţiale (de loc.6. daß. complementul la dativ precede de obicei pe celelalte. Cînd unul sau mai multe complemente sînt exprimate prin pronume personale.7. IV etc.) pot ocupa de asemenea oricare dintre locurile lăsate libere de predicat. exprimate prin substan­ tive. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. de mod.5. erklärt. erzeugen muß Cînd în propoziţie sînt mai multe complemente. Complementele (la acuzativ. Exemple: Locul I Locul II Locurile III.

Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) 2(N. Man nimmt an.5. behaupten erschienen hinweisen fassen verlegen Die Mechanisierung tritt zurück. Exemple: Locul I Locul I I Locul I I I Locurile IV. . 25. durchmachen. Locul penultim | Locul ultim Dieser Vorgang ist heute dieser Vorgang dieser Vorgang heute Heute ist Sehr bekannt ist sehr be­ kannt. gezeigt.5. Atributul de orice fel v formează o singură parte sintactică cu cuvîntul său de referinţă şi de aceea stă totdeauna imediat înainte sau după acesta.5. lecţia a 16-a. cea mai puţin importantă parte urmînd imediat după forma finită a predicatului (Pf). Părţile sintactice din interiorul cadrului verbal 1 ) . sehr bekannt 25. Wir weisen Sie auf die Verkettung der Fertigungsstraße hin. V etc. iar cea mai importantă stînd la sfîrsit înaintea părţii nominale a predicatului (Pn). lecţia a 11-a. indiferent de felul lor. Thal Ing.1.9. erfinden. punctul 16. A) 2(N. gezeigt. schaffen annehmen. 25. Jedes Fertigerzeugnis macht diese Ein­ zeloperation durch. v. daß alles gut abläuft. punctul 11. Thal Er hat hat hat heute den Gästen sie den Gästen die Monta­ gewerkstatt heute die Monta­ gewerkstatt heute den Gästen gezeigt.2. sînt aşezate în ordinea importanţei comunicative crescînde. daß) 2(N als N) 2(N auf A) 3(N. Locul p e n u l t i m Locul ultim Ing. Fassen Sie Ihre Worte kurz ! Man verlegt den Termin ins nächste Jahr. Der Sprengstoff erscheint als Energie­ quelle.8. A mod) 3(N. 2 > v.416 L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION Exemple: Locul I Locul I I Locurile I I I . IV e t c . A timp) 11 zurücktreten äußern.6.

Welche Entwicklung hat die Produktionstechnik mitgemacht ? m. Aş vrea să întreb ce rol a jucat omul în procesul de mecanizare. Wovon konnte sich damals aber niemand eine Vorstellung machen ? 1. Inginerul susţine că automatul a efectuat şi controalele necesare. Wie waren diese ersten automatischen Erfindungen ? k.. f. daß die Mechanisierung zurücktrete. Seit wann gibt es Automation? b. inclusiv cele date. la vor­ birea indirectă cu „daß" subordonindu-le propoziţiei de declaraţie: „Er sagte.. atunci cînd au fost inventate primele unelte. Exerciţiul 508 (sinteză). Oaspetele şi-a exprimat părerea că automatizarea ar fi început în epoca de piatră. El a explicat că acest control constă dintr-un număr mare de operaţii. Am vrea să ştim ce grad va atinge automatizarea peste 200 de ani. Formaţi propoziţii şi cu verbele din tabela de mai sus care nu sînt exemplificate! Treceţi apoi toate propoziţiile. Welche Meinung ist heute nicht mehr ganz zutreffend ? d." ! Model: Die Mechanisierung tritt zurück. Wann erfand James W a t t den Fliehkraftregler ? g.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 417 Exerciţiul 507. Exerciţiul 510 (sinteză). Specialiştii spun că automatizarea se află într-un proces de dezvoltare continuă. Nu ştim dacă (ob !) putem înlocui toate maşinile-unelte deservite mecanic. pot fi luate în considerare la definirea automatizării. Traduceţi în limba germană! a.. d. g. c. e. pîrghii. H a t diese Meinung überall Aufnahme gefunden ? f. Was versteht man unter Automation ? e. prin automate. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. h. In welcher Form kann der Automat erscheinen ? r. Was führt der Automat durch ? Exerciţiul 509 (sinteză). Seit wann gibt es automatisch gesteuerte Webstühle ? h. Was erscheint heute anstelle der handbedienten Werkzeugmaschinen ? p.Welche Rolle spielte der Mensch in der Mechanisierung? n. Welche Rolle spielt er in der Automation ? o. Wo hat es die ersten vollkontinuierlichen Getreidemühlen gegeben ? j . Wer erfand den Fliehkraftregler? i. b. Ne întrebăm dacă unelte ca ciomege. Welches waren die ersten Werkzeuge der Menschen ? c. 1/103 . Expuneţi în scris şi oral ideile cuprinse în textul lecţiei după următorul plan! Was versteht man unter Automation ? Und unter Mechanisierung ? Seit wann gibt es Automation? 27 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Er sagte. care sînt adesea ghidate electronic. topoare etc.

Vocabular 1) 2) 3) 4) 5. eine Tube 10 ' für Pasten 11 ' oder Cremen12') durch 13 ' die ent­ sprechenden Arbeitsgänge. Maschinen.B. 15 AUTOMATISCHE FERTIGUNGSSTRASSEN Unter Fertigungsstraße oder Fertigungslinie 1 ' versteht 21 man die An­ reihung 3 ' von Maschinen. Lectura suplimentară Nr. In­ stallationen 6 ' usw. 6) 7) 8 ) 9. bzw. so spricht man von einer automatischen Fertigungsstraße. der Zylinderblock 8 ' eines Automobilmotors 9 ') oder das Er­ zeugnis (z. Geräten. Installationen usw.B. Vorrichtungen. durchgeleitet 13 '. selbständig. in strenger 6 ' Folge 7 ' der für die vollkommene Fertigung eines Werkstückes oder Erzeugnisses notwendigen Arbeitsgänge. sever succesiunea blocul de cilindri motorul de automobil tubul pasta crema trecut (condus) prin .418 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Welches waren die ersten Erfindungen auf dem Gebiet der Automation ? Wie hat sich die Automatisierung entwickelt ? Wie wird sich die Automatisierung in Zukunft entwickeln ? D. Wird das Werkstück (z. also ohne menschlichen Eingriff. Kontroll.und Meßvorrichtungen 4 '. IO) 1! ) 12 13) die Fertigungslinie versteht (man) die Anreihung die Meßvorrichtung die Installation streng die Folge der Zylinderblock der Automobilmotor die Tube die Paste die Creme durchgeleitet linia de fabricaţie se înţelege înşirarea dispozitivul de măsurat instalaţia strict.

bis zum letzten Arbeitsgang. Innen. einen Glühofen 23 '. vermittels automatisch gesteuerter Transport­ vorrichtungen 22 '. 1 * sei der Ablauf15' für die automatische Fertigung einer Tube.24 ' und Außenlackiermaschinen 25 ' usw.) durchläuft 20 ' dieses zunächst die Fließdruckpresse 21 '. Nach Ein­ fettung 18 ' des Rohmaterials in der Einfetttrommel 19 ' (rechts in der Abb.ransporl Glühofen cuptorul de recoacere Innenlackiermaschine maşina de lăcuit interior maşina de lăcuit exterior Außenlackiermaschine înşurubarea Aufschrauben Hütchen pălărioara (căpăcelul) Abfüllen umplerea Herstellerwerk uzina producătoare Abfüllautomat automatul de umplere *) Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . dozarea Inhalt conţinutul Einfettung ungerea. wobei die Umformung zur Tube erfolgt und von töa. kurz beschrieben. dem Aufschrauben 26 ' des Hütchens 27 '.< Anhand 14 ' der Abb.. Das Abfüllen 28 ' mit Pasten oder Cremen geschieht im betreffenden Hersteller­ werk 29 ' ebenfalls automatisch in sog. IT 15) 16) 17 18 19 20 IV 22 23 24 25 26 27 28 i 29 i 30 i der die der die die die die der die die das das das das der cu ajutorul anhand Ablauf mersul Abfüllung umplerea. ohne Abfüllung 16 ' des Inhaltes 17 '. Abfüllautomaten 30 '.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 419 Abb. durchljef durchlaufen) a parcurge Fließdruckpresse presa de extruziune Transportvorrichtung dispozitivul de t. gresarea Einfetttrommel toba de gresare durchlaufen (äu.

420 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION a) b) c) d) e) f) g) h) i) ]) k) die die die der die der die der die die die Einfetttrommel Fließdruckpresse Tubendrehbank Glühofen Innenlackiermaschine Innenlack Einbrennofen Außenlackiermaschine Trockenofen für Lackierung Bedruckung Druckmaschine Hütchenaufschraubmaschine toba de gresare presa de extruziune strungul pentru tuburi cuptorul de recoacere maşina de lăcuit interior cuptorul de uscat lacul din interior maşina de lăcuit exterior cuptorul de uscat lăcuirea imprimarea/tipărirea maşina de imprimat/tipărit maşina de înşurubat capacele * .

Partea a ll-a .

das heißt: nicht heute. im Juli oder August." . . „Natürlich mit der Familie?" „Ja. . Da gibt's bei uns wochenlang herrliches Wetter".'/ l. an die Schwarzmeerküste auf Urlaub".. daß ich mit meinen Kollegen erst im Winter kommen kann. mit meiner Frau und den Kindern. oder übermorgen." „Wir erwarten Sie jedenfalls so bald wie möglich in Bukarest.wj. in den Monaten Dezember-Januar. September oder 1. A. Herr Munteanu". Dienstag. ". „Es könnte auch sein." „Schade. Herr Berger. Es wird aber doch Herbst werden." „Es wird mir ein Vergnügen sein. Herr Berger. ' .c.• . Oktober.nz. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen". „Auf Wiedersehen. gebe ich Ihnen Bescheid". Unsere Reise hängt von den Arbeiten für den Fünf jahresplan ab. ich hoffe." „Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung. Aber morgen. Herr Munteanu. daß Sie nicht noch jetzt im Frühling oder Sommer kommen. Im nächsten J a h r komme ich aber bestimmt." „So schnell?" „Ja. I . leider! Übrigens — wann werden Sie nach Rumänien kommen ? Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ?" „Das kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende.Gespräch Nummer 1 DIE ZEIT i I M. Text Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: „Nun. ' i 7 i i . „Gute Nacht. so 15. nicht w a h r ? " „Ja. Mittwoch.fJ. „Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest.¥ .

-s. f. -n zu Ende gehen leider übrigens der Zeitpunkt. f. -s. admirabil. minunat herrlich Wetter. -s. numai Winter. momentul mîine marţea poimîine miercurea răspunsul. -es. -s. ianuarie călătoria Reise. f. informaţia. Vocabular das Gespräch. -e der Augenblick. -s.pl. decembrie Januar. -e der Sommer. pl. -(e) 5. abgehangen) a depinde Fünfjahresplan. iarna Monat. f. -e luna Dezember. -n abhängen (hing ab. • s. ^ e planul cincinal bestimmt precis. august Schwarzmeerküste. -s. -e Bescheid geben (i. -e übermorgen der Mittwoch. gab. sigur. pl der Oktober. iulie August. pl. -(e)s. -s. f. vremea. -(e)s. ge geben) dienstlich nicht wahr ? hoffen der Herbst.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 423 B. -(e)s. -s. a nădăjdui toamna septembrie octombrie păcat primăvara vara aici: atunci timp de mai multe săptămîm. -(e)s.pl. timpul erst aici: abia. oprirea sfîrşitul. f. — e der Aufenthalt. -s. -(e)s. f. -e das Ende. cert Juli. lămurirea a da răspuns/o informaţie în interes de serviciu nu-i aşa ? a spera.pl. -e der Bescheid. a se termina din păcate de altfel momentul clipa. litoralul Mării Negre . -e morgen der Dienstag. săptămîni de-a rîndul splendid.pl. da wochenlang das der der der der die der der der die dialogul. -(e)s. -e der September. -s. f. capătul a se apropia de sfîrşit. schade der Frühling. -s. -(e)s.pl. -s. conversaţia şederea.

. soţia copilul amabil. .424 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT der die die das Urlaub. încă în acest an. Exemple: fünfzehnter September 1 . auf Urlaub = în concediu. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. la Bucureşti în interes de serviciu. -e Familie.pl. (fünfzehnter) September oder 1. Es könnte sein = S-ar putea. . nu-i aşa ? (întrebarea de confirmare are topica propoziţiei enunţiative.. -en Kind. şi colegii dv. doamna. . -(e)s. adică: forma finită a predicatului în locul II. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen. -u > = 15 septembrie r der fünfzehnte September j am fünfzehnten September) * . ? im Augenblick = pentru moment. care nu se traduce). so 15.. prietenos revederea La revedere ! noaptea Noapte bună! C. A f t x.. = îmi va face plăcere să vă pot saluta pe dv..e Gute Nacht concediul familia femeia. f. aproximativ 15 septembrie sau 1 octombrie. j x-ri-i. Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ? = Pe cînd putem să aşteptăm vizita dv. -es. la Bucureşti.. . Predicatul este puternic accentuat. î > = m/la 15 septembrie den fünfzehnten beptemberf ' Da gibt's ( = gibt es) bei uns wochenlang herrliches Wetter. . Auf Wiedersehen ! die Nacht. . (erster) Oktober. -er freundlich das Wiedersehen. . Explicaţii şi exerciţii 1. nicht wahr ? = î n orice caz veniţi. c t. .. (Data se indică cu ajutorul numeralului ordinal. = Atunci este la noi săptămîni de-a rîndul un timp minunat. -n Frau. Es wird mir ein Vergnügen sein. = Şederea noastră aici se apropie de sfîrşit. i. so bald wie möglich = cît de repede posibil. -s. . Numeralul ordinal se declină ca orice adjectiv. acum Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest. iar intonaţia interogativă are loc în formula de confirmare „nicht w a h r ? " Adesea întrebarea de confirmare cuprinde cuvîntul de întărire „doch". c-i. marcat în scris cu punct după cifră. = .

etc. Winter Dezember Januar Februar Jede Woche hat 7 Tage 1 Montag 2 Dienstag 3 Mittwoch 4 Donnerstag 5 Freitag 6 Samstag 7 Sonntag 2 Quartale oder 6 Monate nennt man ein Halbjahr 1] Observaţie. -(e)s. der Frühling etc.) » Reţineţi: der Tag. Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. Numele zilelor săptămînii. b. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende. . -e trimestrul die Jahreszeit.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 42 5 2. Herbst September Oktober November 4. Sommer Juni Juli August 3.. Reţineţi următorul vocabular suplimentar ! 12 Monate oder 4 Quartale 1) Erstes Quartal 1 Januar 2 Februar 3 März Zweites Quartal 4 April 5 Mai 6 Juni Drittes Quartal 7 Juli 8 August 9 September Viertes Quartal 10 Oktober 11 November 12 Dezember Ein Jahr hat: 365 Tage 1 ' oder 52 Wochen« 4 Jahreszeiten 1] \ 1. -(e)s. Transformaţi următoarele propoziţii în întrebări de confir­ mare prin adăugarea cuvîntului de întărire „doch" şi a formulei de confirmare „nicht wahr?" Rostiţi propoziţiile cu glas tare. der Januar etc. semestrul Exerciţiul 511. ale lunilor şi anotimpurilor sînt de gen masculin (der Montag. nicht wahr ? a. cu intonaţia respectivă! Model: Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. observaţia după acest tabel. zma die Woche. l > v. Sie werden im Sommer nach Rumänien kommen. Frühling März April Mai 2. -n săptămîna das Quartal. -en anotimpul das Halbjahr..

Răspundeţi! a. 7. lunile. Juli. Sie fahren mit Ihrer Familie an die Schwarzmeerküste. 12. April. folosind vorbirea indi­ rectă ! Exerciţiul 515. Oktober. Exerciţiul 513. 1. August. Wovon hängt Herrn Bergers Reise ab ? g. nach Rumänien kommen zu können ? f. Sie gehen im Juli auf Urlaub. Den wievielten haben wir h e u t e ? — D e n 10. 18. Mai. März. Exerciţiul 512. Răspundeţi la fiecare din întrebările de mai jos cu datele indicate după modelul dat! Model: Der wievielte ist heute?-—Der 10. (zehnter) Juni werden. Wir dürfen Sie in Bukarest erwarten. Warum schlägt Genosse Munteanu ihm vor. (zehnten) Juni.426 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT c. Kommt Herr Berger dienstlich nach Rumänien oder auf Urlaub ? Exerciţiul 514. 31. Dauern die Versuche noch lange ? — Es wird 10. September. Übermorgen können Sie mir Bescheid geben. Wer spricht in diesem Dialog ? b. (zehnte) Juni. e. Am wievielten kommt Herr Berger?'—Am 10. datele. 29. Repovestiţi conţinutul dialogului. g. Was sagt Genosse Munteanu zu Herrn Berger ? c. f. d. (zehnten) Juni. November. im Frühling oder im Som­ mer zu kommen ? h. 21. Was möchte Genosse Munteanu wissen ? d. Wann kann ihm Herr Berger Bescheid sagen ? e. 8. Februar. 24. 16. anotimpurile) ! . Im Frühling ist bei Ihnen immer herrliches Wetter. Dezember. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l cu cit mai multe variaţii ale indicaţiilor de timp (zilele săptămhiii. Januar. 4. Wann hofft Herr Berger.

halb 10) 935 J015 Prüfung der Lieferverträge. Ich glaube. (9 Uhr 35 bis 10 Uhr 15/Viertel nach 10/Viertel 11) 102»—1045 (10 Uhr 20/20 nach 10 bis 10 Uhr Pause. Wir haben bis 8 Uhr noch eine halbe Stunde Zeit. Eine Frage bitte: Wann kommt Kollege Popescu aus Berlin an ?" Sekretärin: „Um IS 45 (18 Uhr 45/drei Viertel 7). Mayer. Bitte. Text Berger: „Guten Morgen. hier ist die Tagesordnung der heutigen Besprechungen. 8 15 —8 45 Besprechung mit den Ingenieuren für (8 Uhr 15/Viertel 9 bis 8 Uhr 45/ Gerätebau.Gespräch Nummer 2 DIE UHRZEIT A. Imbiß 45/drei Viertel 11/Viertel vor 11) r i Expresiile dinaintea barei şi cea după bară. bis gegen 12 (12 Uhr 45/drei Viertel eins)." Berger: „Was meinen Sie. Fräulein Mayer. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung ! Wie spät ist es ?" 30 l Munteanu: „Es ist jetzt genau 7 (7 Uhr 30/halb 8) >. meine Herren. Kollege Munteanu. wie lange werden wohl die Besprechungen dauern ?" 45 Munteanu: „Ich nehme an. Lassen Sie mal sehen: 8—815 Begrüßung und Besprechung der Lie(8 Uhr bis 8 Uhr 15/Viertel 9) ferungen." Berger: „Guten Tag. Nachmittag um 1710 (17 Uhr 10/10 nach 5) sollten wir auf dem Bahnhof sein. . dann kommt mein Kollege Popescu von Berlin zurück." Berger: „Danke bestens Frl. Dann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung. Um 13 Uhr müssen wir im Labor sein und um 14 Uhr beim Mittag­ essen. drei Viertel 9/Viertel vor 9) g55 930 Besprechung mit der Leitung des (8 Uhr 55/5 vor 9 bis 9 Uhr 30/ Werkes. date în paranteză. sînt echivalente.

-e die Unterzeichnung. -s. -n der Imbiß. -en heutig die Begrüßung. Guten Morgen die Verspätung. ist zurückgekommen) glauben der Tag.nachmittag des Bahnhof." Berger: „Prima ! Nach dem Essen treffen wir uns um 18 Uhr und fahren zum Bahnhof hinaus. -en meinen dauern das Mittagessen. negocierea a socoti. -en spät halb die Besprechung. der Liefervertrag. Vocabular die Uhrzeit. . -s. f. -sses. -e Guten Tag ! das Fräulein. după amiază gara. -s (prescurtat Frl.e zurückkommen (kam zurück. tratativele. -en der Gerätebau.pl. -(e)s. a fi de părere a dura masa de prînz după masă. furnizarea construcţia de aparataj contractul de livrare / furnizare pauza gustarea. duduia ordinea de zi de azi salutul de primire / de întîmpinare livrarea. -en die Lieferung. -(e)s." Munteanu: „Abgemacht ! Aber pünktlich !" B. -(e)s. -en timpul indicat de ceas dimineaţa Bună dimineaţa! întîrzierea tîrziu jumătate convorbirea. (10 Uhr 50/Zehn vor 11 bis 12 Uhr) Munteanu: „Das ist ja ausgezeichnet! Wunderbar ! Wir haben dann noch eine Menge Zeit und können so um 1220 (12 Uhr 20/20 nach 12) oder 1230 (12 Uhr 30/halb 1) im Labor sein und gegen 2 Uhr zu Mittag speisen. —e die Pause.428 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 10 50 —12 00 Unterzeichnung der Verträge. a crede.) die Tagesordnung. -s. aperitivul semnarea . -es. staţia a se întoarce a crede ziua Bună ziua ! domnişoara. -en der Morgen.

în orice sistem. cu următoarele caracteristici principale: Sistemul oficial: După cifrele 1-—24 pentru indicarea orelor întregi se intercalează cuvîntul „Uhr". Explicaţii şi exerciţii 1. apoi pe urmă nachher prînzul cer Mittag. Exemple: 12 45 : zwölf Uhr fünfundvierzig (Minuten). . -s. -e a mînca. La sfîrşit poate urma (facultativ !) imit> cuvîntul „Uhr". masa clas Essen. -e excelent ausgezeichnet minunat. a întîlni treffen (i. aici: s-a făcut! abgemacht punctual pünktlich C. Indicarea orei cuprinde. = Este acum exact ora 7 30 . Sistemul colocvial: a) Orele întregi se indică numai cu cifrele 1—12.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 429 contractul der Vertrag. pentru a se indica mi­ nutele (sau sfertul de ceas) trecute de ora întreagă sau rămase pînă la ora urmă­ toare. Deosebim în limba germană un sistem oficial şi unul colocvial de a se indica ora. Învăţaţi formulele pentru indicarea orei! Wie spät ist es ? sau: Wieviel Uhr ist es ? = Cît este ceasul ? Es ist jetzt genau 730 (7 Uhr dreißig / halb 8). ist a pleca afară (din oraş) hinausgefahren) hotărît. Exemple: 18 10 : zehn (Minuten) nach sechs (Uhr). 21 1 5 : Viertel nach neun (Uhr). admirabil wunderbar după aceea. fuhr hinaus. getroffen) hinausfahren (ä. c) Cuvîntul „halb" — jumătate se raportează totdeauna la următoarea oră întreagă. -s. -(e)s. traf. în mod obligatoriu cuvîntul „es" înainte sau după verb: Es ist 8 Uhr. Jetzt ist es 8 Uhr. iar la sfîrşit poate urma (facultativ !) cuvîntul „Minuten". 12 45 : Viertel vor eins (sau: vor ein U h r ) . a lua masa speisen asta-i grozav! prima! mîncarea. b) Se folosesc prepoziţiile „nach" — după Viertel ier şi „vor" = înainte. 22 20 : zwanzig (Minuten) nach zehn (Uhr). 18 10 : achtzehn Uhr zehn (Minuten).

sub forma unei propoziţii prin­ cipale. Observaţie. = Cred că atunci se întoarce colegul meu Georgescu de la Berlin. Formularea cu „daß" sună mai greoi). Wie lange dauern die Besprechungen ? — Drei Stunden. iar „eins" cînd nu se foloseşte cuvîntul „Uhr". Observaţie. Ich glaube. Dar: Ich habe es ja gewußt / = Am ştiut doar (asta) ! Exerciţiul 516. Numeralul pentru ora 1 este „ein" cînd se foloseşte cuvîntul „Uhr". Wann beginnen die Besprechungen ? — Um 1 (eins/ein Uhr). care se raportează de asemenea la ora următoare. — Presupun că pînă la orele 1243. 15 15 : Viertel vier.430 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exemple: 7 30 : halb a c h t .. care nu se traduce cînd propoziţia nu contrazice altă părere. 12 30 : halb eins. dann kommt mein Kollege Georgescu von Berlin zurück. Exersaţi indicarea orei. Bis gegen zwölf oder ein Uhr. 15 30 : halb vier. Exemple: 8 15 : Viertel neun. = Cît (timp) durează tratativele ? — Trei ore. în limba germană apar frecvent fără conjuncţia introductivă. 8 45 : drei Viertel neun. Wann kommt Genosse Georgescu ? -— Um ein Uhr. bis gegen 1243. (Propoziţiile com­ pletive care în limba română încep cu conjuncţia „că". = Cînd încep tratativele ? — La (ora) 1. Exemple: 20 20 : fünf Minuten nach Viertel neun zehn Minuten vor halb neun 10 36 : sechs Minuten nach halb elf neun Minuten vor drei Viertel elf. răspunzînd la întrebările. 15 45 : drei Viertel vier. beim Mittagessen = la masa de prînz. d) Minutele se pot raporta cu ajutorul prepoziţiilor „nach" şi „vor" şi la jumătăţile şi sferturile de oră. Pînă pe la ora două­ sprezece sau unu. auf dem Bahnhof = la gară. Wie spät ist es ?" şi „Wann kommt Genosse Georgescu ?" Folosiţi a) sistemul oficial b) sistemul colocvial! Model: Wie spät ist es ? — Es ist ein Uhr. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Was meinen Sie ? = Ce părere aveţi ? Ich nehme an. Danke bestens ! = Vă mulţumesc foarte mult ! Das ist ja ausgezeichnet ! = (Asta e) excelent ! Propoziţiile exclamative cuprind adesea cuvîntul de întărire „ja". . La fel pot fi folosite indicaţiile „Viertel" = un sfert şi „drei Viertel" = trei sferturi. La întrebarea „wann?" = cînd? se răspunde cu prepoziţia „um" + indicarea orei: Wann kommt Genosse Georgescu ? — Um 6 Uhr. De durată întrebăm cu „wie lange" ? = Cît timp ? 2.

Presupun că vine punctual la tratative. wann ihr Kollege Popescu ankommt ? h. A spus că trebuie să fim pe la ora 20 20 la gară. f. Wo müssen die Ingenieure um 13 Uhr sein? Und um 14 U h r ? f. ausgezeichnet. wunderbar. Was gibt die Sekretärin den beiden Ingenieuren ? j . Văd că secretara are ordinea de zi. Răspundeţi! a. e. Wann müssen sie auf dem Bahnhof sein ? Warum ? g. Traduceţi în limba germană! Evitaţi juncţiei „că" ! a. Cred că domnul Berger este la Berlin. învăţaţi dialogul pe de rost şi recitaţi-l cit mai des şi cit cit mai multe variante! 0© 0 0 0 0 0© 0© 0© genau nach vor . Wann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung ? d. herrlich. Was steht auf der Tagesordnung ? Exerciţiul 520. Formulaţi propoziţii exclamative cu „ja" cu următoarele cuvinte! Model: Das ist ja prima! prima. schade. c. Welche Personen sprechen in diesem Dialog ? b. Wissen die Ingenieure genau. Ştiu că tratativele nu durează mult. echivalentul con­ Exerciţiul 518. Wann kommt Herr Berger ? c. Ştiu că mai aveţi o oră timp.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 431 Exerciţiul 517. b. Wie lange werden sie dauern ? e. Exerciţiul 519. d. Repovestiţi dialogul! Exerciţiul 521. Wen fragen sie ? i.

. ? Sekretärin: Sie haben noch eine Viertel Stunde Zeit. ? Sekretärin: Ich glaube. ? Sekretärin: Drei Tage war er dort. dialog! .. Gast: ... Gast: . sie dauern sicher 2—3 Stunden.432 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exerciţiul 522. Gast: . Gast: .. ? Sekretärin: Um 13 Uhr. Gast: ..... ? Sekretärin: Herr Schulze kommt um 1540 auf dem Bahnhof an... Gast: . ? Sekretärin: Die Besprechungen beginnen um 8 Uhr.. ? Sekretärin: Es ist jetzt genau 7 45 Uhr. im Restaurant „Berlin". Completaţi cu întrebările corespunzătoare următorul Gast: ...

Um 836 fährt er ab. bei je'dem Paßamt oder Polizeirevier. Haben Sie internationale Währung. Darin sind zwei Flaschen Kognak und einige kleine Geschenke." Paßkontrolle: „Ihr Visum ist nur einen Monat gültig?" Georgescu: „Ja. Paßkontrolle: „Guten Tag. Georgescu: „Georgescu. da sind ja auch Ihre Kollegen. Auf dem Bahnsteig erwartet Ingenieur Berger die Gäste. bitte ? Haben Sie etwas zu ver­ zollen ?" Georgescu: „Da oben im Gepäcknetz habe ich einen großen und zwei kleine Handkoffer. da ist mein Paß. bitte.1/103 . Ah.8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. es ist der zweite Waggon nach dem Schlafwagen. da sind wir!" Berger: „Willkommen in Leipzig." Antonescu: „Gibt's in diesem Zug einen Speisewagen?" Schaffner: „Ja. Freut mich. ein paar Geschenke und einen Fotoapparat". Dollar" ? Munteanu: „Nein." Munteanu: „Ich habe auch zwei Flaschen Alkohol." Schaffner: „Ihre Fahrkarten. Sie kennenzulernen. — Danke. . Sind diese Sachen zollpflichtig ?" Zollkontrolle: „Nein. wir haben keine Währung. Herr Berger." ." Zollkontrolle: „Welches ist Ihr Gepäck. Text Der Zug mit der rumänischen Delegation nähert sich der deutschen Grenze." Nach zwei Stunden Fahrt nähert sich der Zug dem Reiseziel. — Auch die Platzkarten. bitte. Frau Georgescu und Herr Antonescu ! — Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: „Frau Tretter. Wie lange hält der Zug an der Grenze" ? Zollkontrolle: „Etwa eine halbe Stunde. Zollkontrolle: „Ist auch frei. Herr Schneider und Herr Petzold". Darf ich um Ihre Pässe bitten?" Munteanu: „Ja.Gespräch Nummer 3 • 3 DIE REISE • • A. bis zu zwei Flaschen starke Getränke sind frei. bitte. Mark. Munteanu: „Hallo. Kann ich es für weitere 2—3 Monate verlängern lassen ?" Paßkontrolle: „Selbstverständlich.

-a gültig verlängern das Paßamt. -e ein paar der Fotoapparat. -(e)s. die großen Koffer zur Gepäckaufbewahrung. -e die Zollkontrolle. -n zollpflichtig das Getränk. -s.e sich nähern die Grenze. frontiera controlul paşapoartelor paşaportul a ruga. -e der Handkoffer. darin der Kognak. — So. -(e)s verzollen das Gepäcknetz. -sses." „Also los. gehalten) trenul a (se) apropia graniţa. -s halten (ä. cîteva aparatul de fotografiat valuta dolarul aici: a (se) opri . -s. a cere cuiva ceva viza valabil a prelungi biroul paşapoartelor circumscripţia de poliţie controlul vamal bagajul a vămui plasa pentru bagaje (în tren) geamantanul. -(e)s." (zum Träger) „Was schulden wir Ihnen für das Tragen des Gepäcks"? „50 Pfennige pro Gepäckstück. — sse bitten (bat. . -(e)s. danke! Hier Ihr Gepäck­ schein. hallo Träger ! Bitte das Gepäck hier zu meinem Wagen.434 GESPRÄCH 3: DIE REISE Tretter: Berger: Munteanu: Beamter: Berger: Antonescu: Träger: „Gleichfalls.20 M (eine Mark zwanzig). -e die Sache. hielt. lucrul supus vămii/vămuirii băutura liber alcoolul cîţiva." „Was kostet die Aufbewahrung ?" „1. -e die Währung. -en der Dollar. valiza înăuntru coniacul cadoul.e r das Polizeirevier. Bitte nehmen Sie Platz. darul obiectul." B. -s. Vocabular der Zug. -s. -es. -n die Paßkontrolle. -(e)s. . -n das Gepäck. gebeten) das Visum. -(e)s. „Da steht mein Wagen. -e frei der Alkohol. Herr Georgescu. -s.das Geschenk. -n der Paß. -(e)s.

Schlafwagen. ist abge­ fahren) die Fahrkarte. biletul cu loc nume­ rotat vagonul restaurant vagonul de dormit călătoria ţinta călătoriei peronul binevenit Bine ati venit ! a ! aici: a prezenta.-e Bahnsteig. -(e)s. fuhr ab.pl. -n der der die das der Speisewagen.GESPRÄCH 3: DIE REISE 435 der Schaffner. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Darf ich um Ihre Pässe bitten? = Paşapoartele dv.-e willkommen Willkommen ! ah ! vorstellen (sich) freuen gleichfalls los! conductorul a pleca biletul de tren tichetul de loc. -e das Gepäckstück. -n. f. vă rog ! Da ist mein Paß ! = Iată paşaportul meu ! nur einen Monat gültig = valabil numai pentru o lună für weitere 2—3 Monate = pentru alte 2—3 luni Haben Sie etwas zu verzollen ? = Aveţi lucruri pentru care trebuie să vamă ? Sind diese Sachen zollpflichtig ? = Pentru aceste lucruri trebuie să se plă­ tească vamă ? . -en der Gepäckschein.der Wagen. maşina păstrarea bagajelor. -e schulden das Tragen. der Pfennig. -(e)s. -s. -n die Aufbewahrung. -s. -en Reiseziel. a face plăcere (de) asemenea haide ! înainte ! dă-i drumul ! să mergem ! să începem ! hamalul automobilul.die Gepäckaufbewahrung'. abfahren (ä. -s. -(e)s.Fahrt. -s. Explicaţii şi exerciţii 1. -en der Beamte. a recomanda a bucura. -e C.. -s. -(e)s. -s. -n die Platzkarte. coletul der Träger. -s. depozit pentru bagaje de mînă funcţionarul păstrarea tichetul/recipisa de bagaje a datora cuiva ceva dusul pfenigul bagajul.

ca şi cînd aii fi iov. Căutaţi în dialog propoziţiile incomplete (eliptice de subiect sau de predicat) caracteristice pentru limbajul colocviul! Exerciţiul 524. H a t er etwas zu verzollen ? g. = Das alles ist auch frei = Pentru toate acestea de asemenea nu se percepe vamă. Wie lange ist Genossen Georgescus Visum gültig ? d. Da kommt er ja ! = Iată că vine ! a. Ein Träger nähert sich. e. Unsere Freunde warten. Wen stellt Herr Berger ihnen vor ? 1. b. Wer erwartet sie ? k. Was zahlt man in der Gepäckaufbewahrung ? Was bekommt man dafür ? n. Sie kennenzulernen ! = Es freut mich. Wo befindet sich die rumänische Delegation ? Wohin fährt sie ? b. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii excla­ mative cu „da" şi „ja"! Model: Er kommt. d. Hat Genosse Georgescu Gepäck ? f. Womit fahren die Kollegen in die Stadt ? Exerciţiul 526. c. Nach wieviel Stunden kommen die Genossen am Reiseziel an ? j . Was kostet die Aufbewahrung ? = Cît costă păstrarea (bagajelor) ? Exerciţiul 523. ! (Propoziţii exclamative). Der Zug kommt. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi cele două scene (la frontiera şi la sosire) ! . Wie lange hält der Zug an der Grenze ? = Cît timp stă trenul la frontieră ? Da sind wir ! == Iată-ne ! Am sosit ! Da sind ja auch Ihre Kollegen ! = Iată şi colegii dv. Exerciţiul 525. h. Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: = îmi permiteţi să vă prezint pe colegii mei: Freut mich. Kann man das Visum verlängern lassen ? Wo ? e. (Propoziţie eliptică de subiect). Da ist eine Flasche Kognak. Da steht mein Handkoffer. Was muß man dem Träger bezahlen ? o. f. = Vine. Was muß die Paßkontrolle sehen ? Und die Zollkontrolle ? c. Răspundeţi! a.436 GESPRÄCH 3: DIE REISE Ist auch frei. g. Ingenieur Berger kommt. Georgescu ! Exerciţiul 527. Wohin bringt der Träger das Handgepäck ? Und das große Gepäck ? m. Repovestiţi dialogul aşa. Sie kennenzulernen ! = încîntat de cunoştinţă ! Also los ! = Să mergen ! („los" — exclamaţie colocvială pentru pornirea unei activităţi). Sind kleine Geschenke zollpflichtig ? h. Mein Paß ist da. Wie lange hält der Zug an der Grenze ? i. Da steht unser Wagen.

hier ist meine Fahrkarte ! Schaffner: . Pentru un aparat de fotografiat se plăteşte vamă ? c..GESPRÄCH 3: DIE REISE 437 Exerciţiul 528.. ? Schaffner: Natürlich. Unde pot să-mi dau viza la prelungit ? b... ? Schaffner: 50 Pfennig. Trebuie să avem tichete pentru locuri în acest tren ? f. d. meine Freunde erwarten mich. Munteanu: . Unde putem să ne lăsăm bagajele ? g. ! Munteanu: Braucht man in diesem Zug Platzkarten? Schaffner: Ja. Traduceţi în limba germană ! a... Nu am valută.. .. ? Munteanu: Doch ! Ich hoffe. îmi permiteţi să vă prezint pe soţia mea ! i. Cît timp stă trenul în această gară ? e. Munteanu: .... von der Grenze weiter. încîntat de cunoştinţă ! Exerciţiul 529. Munteanu: . Cît costă păstrarea bagajelor ? h. ? Schaffner: In zwei Stunden sind wir dort. ! Munteanu: Bitte. Schaffner: Dann ist alles in Ordnung ! Gute Reise ! rugăminţile . in der Gepäckaufbewahrung.. Completaţi dialogul cu întrebările sau cu care lipsesc ! Schaffner: .

" Antonescu: „Oh. Telefon und Radio! Sagen Sie bitte. nach der langen Reise. Antonescu: „Wo liegen unsere Zimmer. gerne.Gespräch Nummer 4 IM HOTEL A." „Ja." Maria Georgescu (im Frisiersalon): „Ich[möchte mein Haar toupieren lassen. Text „So. Wir treffen uns hier in der Hotelhalle. Nummer 214—216." Geschäftsführer: „Jawohl. Nehmen Sie bitte den Fahrstuhl. Bitte folgen Sie mir. rechts den Korridor entlang. Balkon. wenn's Ihnen recht ist. die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen?" „Ja. die sind aber schön ! Mit Bad. wir holen Sie gegen 2 Uhr zum Mittagessen ab. Auf Munteanu: Wiedersehen !" Im zweiten Stock des Hotels." Berger: „Dann ist ja alles in Ordnung ! Herr Munteanu. gegenüber dem Frühstückszimmer und Zimmermädchen: dem Speisesaal. können wir hier unsere Kleider aufbügeln. stimmt! Die Zimmer sind reserviert. Hier sind die Zimmerschlüssel. Hier bitte. Das „Elektrowerk" hat für unsere Gäste aus Rumänien drei Einbettzimmer buchen lassen. bitte ? Zimmermädchen: „214—216. sie liegen im zweiten Stock. Der Junge wird das Gepäck gleich nach oben bringen." „Sofort ! Bitte nehmen Sie hier Platz. sicher !" Zimmermädchen: Maria Georgescu: „Wo befindet sich der Frisiersalon ? Ich möchte meine Frisur in Ordnung g^3SBk& ^ bringen lassen. Wünschen Sie Friseur: die Haare etwas kürzer ?" Berger: ." „Im Erdgeschoß. da sind wir ! — Guten Tag ! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen.

-(e)s. de sus ascensorul. -s. şeful camera cu un singur pat / d e persoană a trece în registru." Berger (zu Genossen Munteanu): „Ah.buchen jawohl Stimmt ! stimmen Zimmer. -s. exact aici: Aşa e ! î n regulă ! a fi exact camera. Vocabular das Hotel. liftul ordinea. gelegen) Stock. das Einbettzimmer. odaia a rezerva aici: a se afla. a aduce (ceva sau a conveni. Munteanu: „Bitte.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 439 „Ja. -n Zimmermädchen. a fi pe plac holul hotelului camerista coridorul de-a lungul o ! frumos o das der der der der die die das der . Sie ist noch beim Friseur.Korridor. -s. aber schneiden Sie sie nicht zu kurz. regulă a lua. Hotelhalle. -(e)s. -s. -s.und hier unterschreiben Sie bitte. -e entlang oh l schön hotelul directorul. Genosse Antonescu ließ sich rasieren. — So. -en abholen recht sein -f. -n.dat. aşa e. a înr da. -s. a se găsi etajul cheia camerei băiatul sus. die Anmeldescheine ! Ich möchte sie für mich und meine Kollegen ausfüllen.Junge. -s. -werke Zimmerschlüssel. da sind Sie ja ! Und Herr Antonescu auch ! Munteanu: „Frau Georgescu kommt auch gleich. -n oben. desigur. nach oben von oben Fahrstuhl." Maria Georgescu: B. und Genosse Munteanu ging zur Rezeption des Hotels.reservieren liegen (lag.der Geschäftsführer. în sus. Bitte tragen Sie nur Ihre Anschriften in Rumänien hier ein." Beamter: „Wir haben sie aufgrund Ihrer Pässe schon ausgefüllt." Inzwischen ist es 13 50 geworden. -e Ordnung.

-(e)s. încălţămintea salonul de coafură coafura a aranja. = . gheata. aşa este ! (Propoziţie eliptică de subiect). geschnitten) inzwischen werden (i. -(e)s.. -e Frisiersalon: -s.. -er Balkgn. -e sofort wünschen schneiden (schnitt. Explicaţii şi exerciţii 1. ist geworden) rasieren Rezeption. wenn's Ihnen recht ist. -(e)s. îndată a dori. haina. -(e)s.440 GESPRACH 4: IM KOTEL das der das das die der der die das das der das der die der die B^d. = .. -en unterschreiben baia balconul radioul rochia. a deveni a bărbieri recepţia fişa de înscriere la evidenţa populaţiei aici: a completa adresa a semna. wurde. pl. -sses. waschen (wusch. dacă vă convine. drei Einbettzimmer buchen lassen.. -s. gewaschen) Schuh.. -s. -sse gegenüber Frühstückszimmer. -(e)s. ... imediat. a iscăli C. -(e)s. lenjeria a spăla pantoful. coaforul numaidecît. -säle Haar. . Reţineţi -particularităţile următoarelor formulări! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen! = Aş dori să vorbesc cu şeful! Das „Elektrowerk" h a t .. . dacă sînteti de acord. = Uzina „Elektrowerk" a rezervat trei camere de o persoană. a pofti a tăia între timp aici: a se face. îmbrăcămintea a călca (din nou) aici: ruf aria. -s Speisesaal. wenn es Ihnen recht ist. stimmt ! = Jawohl. nach oben = în sus . a pune în ordine parterul faţă în faţă sala pentru micul dejun sala de mese părul a tapa (părul) frizerul... -(e)s. Jawohl. f. -e Radio.. -e ausfüllen Anschrift. -e toupieren [tu] Friseur [-z0:r]. -er aufbügeln Wäsche. -en Anmeldeschein. es (sau: das) stimmt: = Da. -s Frisur.. -s Klejd. -en in Ordnung bringen Erdgeschoß. exact ! Da.. .

GESPRÄCH 4: IM HOTEL 441 Oh. a achita. -ea = patul ' die Liege. 9 > auf der Parkseite = a i c i : spre parc. mein Haar — meine Haare = părul meu (Singularul şi pluralul substantivului „das Haar" pot fi folosite cu acelaşi sens). (ersten) Etage im 2. dar ce frumoase sînt! (Propoziţia exclamativă care exprimă o surpriză cuprinde adesea un pronume demonstrativ şi cuvîntul „aber"). Das Hotelzimmer liegt: im im Erdgeschoß 1. (zweiten) Stock / in der 2. (ersten) Stock / in der 1. -(e)s. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Das Hotel: die der das das der der die das der der Hotelhalle/das Foyer [foa'je:] Empfang/die Rezeption Einbettzimmer/das Einzelzimmer Zweibettzimmer/das Doppelzimmer Fahrstuhl/der Lift Korridor/der Gang Treppe 1) Frühstückszimmer Speisessai Frisiersalon Das Hotelzimmer muß man: bestellen buchen reservieren abmelden 6) bezahlen 7) Dienstleistungen Zimmer aufräumen u> Wäsche waschen 1 2 3 Das Hotelzimmer: das B e t t 2 ) das Bad die Liege 3 i das Radio der Tisch das Telefon der Stuhl der Balkon Das Fenster/der Balkon geht in den Park '"/auf den Hof. 7 > bezahlen = a plăti. -(e)s. 6 > abmelden = a anunţa plecarea cuiva. -n = scara > das Bett. . -n = şezlongul 4 > der Park. l0 > die Dienstleistung = serviciul n > Zimmer aufräumen = a face curăţenie în cameră. (zweiten) Etage auf der Straßenseite s) auf der Parkseite 9) 10) 5) für den Gast: j Haare schneiden / frisieren rasieren > die Treppe. die sind aber schön! = O. 2. 8 > auf der Straßenseite = aici: spre stradă. -e (şi s) = parcul 5 > bestellen = aici: a comanda.

Exerciţiul 533. wie komme ich (cum ajung) . wo liegt / ist . Für wen hat es sie reservieren lassen ? c. c.•ii 2 G E S P R Ä C H 4 : IM H O T E L Schuhe putzen Kleider aufbügeln Anzüge bürsten J) Gepäck nach oben / nach unten brin­ gen Anmeldeschein ausfüllen Ferngespräch anmelden 2) Exerciţiul 530. Răspundeţi! a. Der Balkon ist groß. Formulaţi întrebări în legătură cu serviciile pentru oaspeţi (Dienstleistungen für den Gast) după modelul următor: Haare schneiden. d. Antonescu ! Exerciţiul 535... Wozu gibt es im Hotel einen Speisesaal. ein Frühstückszimmer. Was müssen sie bei der Rezeption lassen ? f. Formulaţi propoziţii exclamative de surpriză despre urmă­ toarele constatări ! Model: Der Speisesaal ist groß. Wie sind die Hotelzimmer ? Was gibt es in jedem ? j . Maria Georgescu! 1 2 > Anzüge bürsten = a peria costume (bărbăteşti).. einen Fahrstuhl ? Exerciţiul 534. Das Anmelden ging schnell. h. freundlich. Welche Dienstleistungen für den Gast gibt es im Hotel ? k. Der Friseur arbeitet gut. Der Fahrstuhl fährt schnell. Wie viele Zimmer hat das „Elektrowerk" im Hotel buchen lassen ? b. Oh. Das Ferngespräch kam schnell. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi scena întocmai ! Exerciţiul 536. ? Exerciţiul 532. Completaţi următorul dialog cu replicile probabile ale personajului Ing. f. Formulaţi cu vocabularul dat mai sus întrebări de orientare în interiorul hotelului care încep cu: Bitte. b. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi tov. Das Zimmer ist schön. e. Wer zeigt den Gästen die Zimmer ? i. Wer bringt das Gepäck hinauf / nach oben ? h. einen Frisiersalon. ist der aber groß ! a.. > Ferngespräch anmelden = a anunţa convorbiri telefonice interurbane. Kann ich mir hier die Haare schneiden lassen ? Exerciţiul 531. der ist aber groß ! Sau: Oh. . Wie kommen die Gäste hinauf / nach oben ? g. ? Bitte. Der Koffer ist schwer. Das Frühstückszammer ist g. Wo melden sich die Gäste an ? e. Wo liegen die Zimmer ? d.

Maria Georgescu: Rezeption: Entschuldigen Sie bitte. sie haben Baikon. Maria Georgescu: Rezeption: Natürlich haben wir einen Fahrstuhl ! Ing. auf den Hof ! Ing. Maria Georgescu (am Telefon): Kann ich bei Ihnen für 2 Personen Zimmer bestellen ? Rezeption: Ja. Ing. wir haben freie Zimmer. Maria Georgescu: Rezeption: Nein. Zimmer Nummer 721 und 722. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Im ersten Stock. Nummer 117 und 118. wir reservieren Ihnen zwei Zimmer im 4. in Ordnung! Die Zimmer sind gebucht. Maria Georgescu: Rezeption: Das Frühstückszimmer liegt im 1. Nummer 436 und 437.GESPRÄCH 4. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Maria Georgescu: Rezeption: Ein Doppelzimmer oder zwei Einzelzimmer ? Mit Bacl oder ohne Bad? Ing. Stock. Ing. Für wann möchten Sie sie reservieren lassen ? Ing. So. IM HOTEL 443 Ing. der Frisiersalon im Erdgeschoß. Maria Georgescu: Rezeption: Auf welchen Namen bitte ? — Gut. Stock noch freie Zimmer. Stock. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Maria Georgescu: Rezeption: Mit Balkon auf der Parkseite haben wir nur im 7. Ing. das Telefon läutet ! Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! Auf Wiedersehen am Donnerstag ! . Ing. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Jawohl.

Sie ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet." „Mir bringen Sie bitte zwei Spiegeleier mit Schinken." „Wünschen Sie auch einen Nachtisch?" „Ja. 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot. Frau Georgescu." „Bestellen wir je ein Gedeck oder essen wir nach der Karte?" „Ich schlage vor." „Mir bringen Sie etwas Obst." „Ich möchte einmal Fisch mit Mayonnaise. Text Berger: Ober: Munteanu: Berger: Ober: Antonescu: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Berger: Antonescu: Munteanu: Ober: Georgescu: Antonescu: Berger: Munteanu: „Ist der Tisch hier frei." ." „Zweimal Kalbsbraten. bedauere. ich bringe sofort die Speisekarte. der Tisch ist reserviert." „Sehr wohl ! Was wünschen Sie zu trinken?" „Ich würde einen Rheinwein vorschlagen. Wurst." „Und ich eine Pastete in Aspik. hier ist die Speisekarte und hier die Weinkarte. Herr Ober?" „Nein." „Womit sollen wir anfangen ? Bitte." „Bitte." „Kalbsbraten mit Beilage." „Eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse." „Eine Portion Birnenkompott. Sie haben recht. wählen Sie !" „Ich nehme eine kalte Platte mit Schinken. Das Essen hier ist ausgezeichnet." „Was darf ich als zweiten Gang bringen?" „Einmal gebackene Leber mit Kartoffelpüree." „Sehr gut ! Einverstanden !" „Ich möchte lieber eine Flasche Bier. Und nun wünsche ich Ihnen guten Appetit !" „Herr Berger. Bitte nehmen Sie Platz. bitte ein Schokoladeeis und nachher einen schwarzen Kaffee.Gespräch Nummer 5 ••'"tm-ipt I N DER GASTSTÄTTE • A. Der Tisch dort drüben ist aber frei. bitte. nach der Karte zu essen.

fing an. etc. -n maioneza Pastete. -n nach der Karte vorschlagen (ä. angefangen) a începe a alege wählen gustarea/mîncarea rece. -e peştele Mayonnaise [-n£:za]. -(e)s. -n der Ober. -e pîinea neagră Fisch. tacîmul a mînca lista de bucate după listă a propune bogat (în conţinut) aici: felul de mîncare (primul. . cîrnatul. aß. -er ochiul la capac Gang. -s. -(e)s." Ober: „Danke bestens. -n bestellen das Gedeck. vorgeschlagen) reichhaltig das Gericht. -(e)s.GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE 445 Berger: „Wollen wir noch etwas bestellen ?" Antonescu: „Nein. -(e)s. 1/2 kg) Pfund. . -n pasteta. -(e)s.e aici: felul de mîncare (primul. -e essen (i. răciturile. danke. -s. gegessen) die Karte. -e aspicul. -e die die der die das der das der die die der das der restaurantul. Vocabular die Gaststätte. -n anfangen (ä. -Sorten Schwarzbrot.) a prepara. alles zusammen. -n şunca Schinken. a găti zubereiten lista de vinuri Weinkarte. es war ein hervorragendes Essen.40 Mark. pateul Aspik. -s. (e)s. bedauern drüben die Speisekarte." Berger: „Herr Ober.) . în partea cealaltă lista de bucate aici: a comanda meniul. aperitivul kalte Platte.e funtul (aprox." Ober: „Bitte die Rechnung: 37. al doilea etc." Berger (steht auf): „Mahlzeit allerseits !" B. -e brînza Käse. -(e)s. a-i pare rău dincolo. salamul Wurst. ospătăria ospătarul a regreta. -s. bitte zahlen. piftia Spiegelei. Ist in Ordnung. al doilea." Berger: „Hier 40 Mark. schlug vor.

getrunken) Rhejnwein. Appetit. . -arten Kalbsbraten.446 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE das das der das der die der das der das der die das das der die servieren backen (ä.. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări] Nein. f. -e Nachtisch. f.. -s Portion.. -s Gemüse. -s. -s. -(e)s. . gebacken) Kartoffelpüre. -e Schokoladeeis. (Propoziţie eliptică de subiect). a se scula masa Să vă fie de bine ! (Şi: Poftă bună!) la toată lumea. tuturor C. -(e)s. pl. -e Guten Appetit ! danke ! hervorragend zahlen zusammen danke bestens ! aufstehen (stand auf. -(e)s. -en Mahlzeit ! allerseits a servi a prăji. -e Kaffee. Explicaţii şi exerciţii 1. -en Birnenkompott. -s. -(e)s. ist auf­ gestanden) Mahlzeit. Beilage. = Nein. ich bedauere = Nu. buk. je ein Gedeck = cîte un meniu.pl. a coace. -(e)s. a frige pireul de cartofi puiul grătarul legumele friptura de viţel aici: garnitura (la mîncare) Prea bine ! a bea vinul de Rin de acord berea desertul îngheţata de şocolată cafeaua porţia compotul de pere fructele comestibile pofta Poftă bună ! Mulţumesc ! excelent. regret. -s. deosebit a plăti împreună mulţumesc foarte mult ! a se ridica în picioare. -s. -e einverstanden Bier. a nu servi meniul zilei. . Grill. -e Obst. bedauere. -s.. nach der Karte essen = a mînca / a comanda după listă. Hähnchen. -es. -n Sehr wohl ' trinken (trank. -es.

desert şi bău­ tură. . -n = aperitivul / felul întîi.. vă rog. Wo essen die rumänischen Gäste ? x 2 ) die Vorspeise. der Fisch — essen c. die Flasche Wein — trinken Exerciţiul 539. Fisch mit Mayonnaise Kalbsbraten mit Beilage Pastete in Aspik Gebratenes Hähnchen Spiegeleier mit Schinken mit Gemüse Getränke Wein — Rheinwein Bier Mineralwasser Wir bestellen: Ich nehme Der Ober fragt: Was wünschen Sie zu essen/zu trin­ ken ? Ich möchte ein . das Schokoladeeis — essen e. Noch ein Wunsch ? Exerciţiul 537. bringen/servieren? Bringen Sie mir ein . Gang/Hauptgericht 2 ) Nachtisch Schokoladeeis Schwarzer/Türkischer Kaffee Birnenkompo. der Türkische — trinken f. SchwarzKartoffelpüree brot). -e = felui al doilea 3 ) kaufen = a cumpăra . Gebackene Leber mit Wurst. Käse. Formulaţi comenzi compuse din două feluri. bitte zahlen ! = Domnule ospătar. -(e)s. plata ! 2. folosind denumirile şi formulele de mai sus! Exerciţiul 538.. . Formulaţi întrebări cu verbul „wollen" şi următoarele grupuri de cuvinte! Model: das Bier — trinken Wollen wir ein Bier trinken ? = Bem o bere ? a.tt Obst Kalte Platte (Schinken. Răspundeţi ! a.GESPRÄCH S: IN DER GASTSTÄTTE 447 Was darf ich als zweiten Gang bringen ? Ce-mi permiteţi să servesc ca felul al doilea ? Wollen wir noch etwas bestellen ? = Mai comandăm ceva ? Herr Ober... Obst — kaufen 3) b... Gang/Vorspeise x) 2. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! 1. ) das Hauptgericht. Was darf ich . der Kalbsbraten — bestellen d.

.448 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE Finden Sie einen freien Tisch ? Was bringt der Ober sofort ? Bestellen Sie ein Gedeck ? Was sagt Herr Berger. c. — e = începutul. Was bestellt jeder ? g. Wer bezahlt die Rechnung ? Exerciţiul 540. wie ist die Speisekarte. învăţaţi dialogul pe de rost şi exersaţi-l în cit mai multe variante ! Exerciţiul 542. hier ist die Speisekarte und die Weinkarte. e. ! Gast : ? Ober : J a . erster Gang. Was wünscht Herr Berger am Anfang x) und am Ende des Essens ? i. Bitte nehmen Sie Platz ! Gast : ? Ober : Sofort ! Bitte. Was trinken sie ? h. 2 ) empfehlen (ie. aber ich würde empfehlen 2) nach der Karte zu essen. d. der Tisch hier am Fenster ist frei. das Mineralwasser ! Der Kaffee kommt gleich ! Ich wünsche guten Appetit ! Gast : — Ober : Sofort ! Macht 11 Mark 75 ! — Besten Dank ! Auf Wiedersehen ! b. zweiter Gang. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi Munteanu! Exerciţiul 541. Gast : Ober : Sehr wohl ! Und was darf ich als zweiten Gang bringen ? Gast : Ober : Möchten Sie auch einen Nachtisch haben ? Gast : Ober : Einen Türkischen ! Und was wünschen Sie zu trinken ? Gast : Ober : Mineralwasser. D der Anfang. wir haben auch zwei Gedecke. Completaţi dialogul de mai jos la alegerea dv. und wie sind die Ge­ richte ? f. Gast : ? Ober : Gewiß. empfohlen) = a recomanda. Ich bin gleich wieder da ! — So. -(e)s. empfahl.

in fünf Minuten sind Sie dort. wir sind auf der Hauptpost und fahren zur Messe hinaus. Ingenieur Munteanu wartet den Summton ab und wählt die Nummer der „Elektrowerke": 22-32-57. Wir treffen uns um 830 am Haupteingang des Messegeländes." Munteanu: „Ich möchte einen Brief aufgeben. — So. Moment mal ! Schreiben Sie auf die Rückseite des Briefumschlages den Ab­ sender mit Adresse und hier die Postleitzahl bitte." Beamter: „Einfach oder eingeschrieben?" Munteanu: „Eingeschrieben mit Luftpost." Antonescu: „Vielen Dank für die Auskunft. dann die zweite Seitenstraße nach rechts." Kassiererin: „90 Pfennige. da gehen Sie mal zu Fuß die Straße entlang. eine Frage ! Wie komme ich am schnellsten zur Hauptpost ?" Passant: „Ja." 29 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c." Beamter: „Bitte." Berger: „In Ordnung." „Wo gibt's da in der Nähe einen Münzfernsprecher?" Beamter: „Gleich an der Ecke des Korridors." Antonescu: „Drei Fahrkarten bis zur Post. Linie 26 oder den Autobus 48. vor den Na­ men der Stadt. das habe ich in der Eile vergessen. Munteanu am Telefon. bitte vorgehen.Gespräch Nummer 6 I N DER S T A D T A. dieses Telegramm nach Magdeburg und dieses nach Bukarest. Text „Entschuldigen Sie bitte. bitte. Ist es weit bis zur Haltestelle?" Passant: „Nein." Munteanu: „Danke vielmals." Munteanu: „Ach. Herderstraße. (1/103 Munteanu: . Noch eine Frage. Wo ist der Telegrammschalter?" Beamter: „Dritter Schalter rechts." Munteanu: „Fährt dieser Autobus zur Hauptpost?" Kassiererin: „Ja. Von dort nehmen Sie die Straßenbahn. Herr Berger. bitte. hier die Briefmarken ! Eine Mark zwanzig." Munteanu: „Zwei Vordrucke für Telegramme. steigen Sie aus ! Die Hauptpost ist das große Gebäude gleich links. Dritte Haltestelle. Munteanu: „Hallo.

-ns. -en die Auskunft. —e der Brief. Vocabular Stadt. pasantul. ist vorgc'gangen) aussteigen (i. -s. -(e)s. -n die Postleitzahl. ist ausge­ stiegen) die Post. die Adresse. pl. die Straße. colete) aici: a trimite o scrisoare recoman­ dată poşta aeriană timbrul poştal dosul (partea din spate) plicul expeditorul adresa codul localităţii numele ah ! of ! vai ! . -en der Name. f. -n die Straßenbahn. a înainta a coborî poşta informaţia scrisoarea aici: a expedia (scrisori. -en. eingeschrieben) die Luftpost. -n der Briefumschlag." B. -es.s s e zu Fuß . stieg aus. — e Hauptpost.e der Absender. -nen vorgehen (ging vor. -en Passant. ist gefahren) die Kassiererin.450 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Antonescu: Passant: Antonescu: Taxi: Antonescu: „Wo finde ich einen Taxenstand bitte ? „Erste Straße links auf dem Rathausplatz. -n die Rückseite. -n die Seitenstraße." „Hallo Taxi ! Sind Sie frei?" „Ja. . -ses. -n fahren (ä. wohin?" „Zum Haupteingang der Technischen Messe. aufgegeben) einschreiben (schrieb ein . taxatoarea a merge înainte. -en die Linie. -en Fuß. die Briefmarke. -n ach ! die die der der oraşul poşta centrală trecătorul. -e aufgeben (gab auf. -(e)s. fuhr. -n der Autobus. -se vielmals die Haltestelle. pietonul piciorul pe jos strada strada laterală tramvaiul linia autobuzul aici: foarte mult staţia a merge (cu un vehicul) casieriţa. .

Moment mal ! = Un moment ! (Exclamaţie colocvială foarte frecventă). adesea cuvîntul „mal" (intraductibil) care îndulceşte sensul de ordin al formei verbale. -s. -n der Haupteingang. der Vordruck.) Herderstraße. . pl. pieţelor etc. îndrumările.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 451 die Eile. -(e)s. formează cuvinte compuse cu -straße. -es. da gehen Sie mal die Straße entlang. . -s. . urgenţa a uita ghişeul de telegrame aici: ghişeul formularul telegrama apropierea telefonul automat (cu fisă) a aştepta tonul (în telefon) tîrgul de mostre intrarea principală terenul tîrgului de mostre staţie de taximetre piaţa primăriei tîrgul tehnic de mostre C. -n graba. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Wie komme ich. -platz. rugăminţile cuprind. (în limbajul colocvial. sînt direct compuse... -s. auf der Hauptpost = la poşta centrală .. der Taxenstand. -s.. f. -allee etc.e die Technische Messe. bitte vorgehen ! = Da. der Schalter. invitaţiile.. -e die Nähe.. numele străzilor. vergaß. -e das Messegelände. vergessen (i. zur Hauptpost ? = Cum (pot să) ajung la poşta centrală ? Ja.. -(e)s. vă rog să înaintaţi ! (Infinitiv folosit ca imperativ impersonal. Explicaţii şi exerciţii 1. vergessen) der Telegrammschalter.e die Messe. dacă sînt substantive.. pl. mergeţi de-a lungul străzii.e der Rathausplatz. -(e)s. piaţa primăriei. der Münzfernsprecher. -(e)s. (în limba germană.) Ja. Din acelaşi motiv propoziţiile imperative care răspund la o întrebare încep cu „da". mai multe cuvinte se leagă cu cratimă (Karl-Marx-Platz). = Da. pe lîngă forma imperativului. -(e)s. abwarten der Summton. -e das Telegramm. f. Cînd este vorba de un singur cuvînt. Rathausplatz = strada Herder. de asemenea in­ traductibil.

die Telefonnummer — das Elektrowerk c. Formulaţi dispoziţii „îndulcite" cu „mal" ! Model: ein Taxi — bestellen Bestellen Sie mal ein Taxi ! a. eine Briefmarke — kaufen g. einen Taxenstand — suchen b. fisa receptorul A se ridica receptorul ! A se introduce moneda (monedele). vă rog ! moneda. das Telegramm — aufgeben hen l > 2 > 3 Der Brief: das Briefpapier der die die die der Briefumschlag Briefmarke Adresse Postleitzahl Absender > *) 6 > •) metroul Urcarea 1 Urcaţi. den Bus 32 — nehmen h. die Adresse — schreiben f. bis an die Straßenecke ged. der Haupteingang — die Technische Messe Exerciţiul 544.452 GESPRÄCH 6: IN DER STADT 2. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Die Stadt: die Straße die die die der der Herderstraße Hauptstraße Seitenstraße Platz Rathausplatz Verkehrsmittel: die Straßenbahn/die Linie 26 die U-Bahn « der Bus/der Autobus 48 die Haltestelle die Fahrkarte Einsteigen! E) Vorgehen ! Aussteigen ! Am Telefon: der Münzfernsprecher Hörer abnehmen ! 5) die Münze 3) Münze (n) einwerfen ! 6) 4) der Hörer Summton abwarten ! der Summton Nummer wählen ! Exerciţiul 543. das Gebäude — die Hauptpost f. Formulaţi sintagme cu genitivul din următoarele grupuri de cuvinte ! Model: die Ecke — die Straße die Ecke der Straße der Name —die Stadt d. die Rückseite — der Briefumschlag die Haltestelle — der Bus 48 e. . bis zur dritten Haltestelle — fahren c. ein Taxi — bestellen e.

Straßen Ernst Thälmann Lenin Post Wolfgang Amadeus Mozart Plätze Bahnhof Schiller Karl Liebknecht Johann Sebastian Bach Exerciţiul 546. Wie weit (dt de departe) muß er fahren ? g.1 Model: Heute Nachmittag sind wir auf die Hauptpost gegangen etc. Wo treffen sie sich mit Herrn Berger ? Exerciţiul 547. Exerciţiul 548. Wie kann man Briefe aufgeben ? Was muß auf jedem Briefumschlag stehen ? Was geben die zwei Genossen noch auf ? m. Womit kann er fahren ? f. învăţaţi dialogul pe din afară şi jucaţi cît mai des scenele respective ! . Wie wollen Sie den Brief aufgeben ? j . wo die Hauptpost liegt ? c. Wohin will Genosse Munteanu gehen ? b. Pronunţaţi cu glas tare denumirile poartă următoarele nume şi folosiţi-le apoi în sintagme „auf" + dativ! străzilor care cu „in" şi Model: Karl Marx: die Karl-Marx-Straße — in der Karl-Marx-Straße. Răspundeţi ! a.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 453 Exerciţiul 545. Kann er zu Fuß zur Hauptpost kommen oder muß er fahren ? e. Warum fahren Genosse Munteanu und Genosse Antonescu auf die Post? i. Womit fahren sie ? r. Wie telefoniert man ? o. Beethoven: der Beethovenplatz — auf dem Beethovenplatz. Weiß er. Anto­ nescu ar răspunde seara la întrebarea „ Was haben Sie heute nachmittag gemacht ?" = Ce aţi făcut astăzi după amiază ? Folosiţi timpul perfect şi adăugaţi indicaţii ora . Wo muß er aussteigen ? h. Wen fragt er nach dem Weg ? d. Wohin fahren die Genossen von der Post ? p. Warum suchen sie nachher den Münzfernsprecher ? n. Repovestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cîndtov.

la Automobil Clubul Român (Rumänischer Automobilklub) din Strada Nikos Beloianis nr. îndrumaţi pe cineva în limba germană. Priviţi următorul plan al centrului oraşului Leipzig! Punctele A — F reprezintă pietoni care vor să ajungă în străzile şi pieţele mai jos indicate. pe următorul subiect! Doriţi să expediaţi două scrisori: una simplă la Dresden. îndrumaţi-i răspunzînd la întrebarea lor ! : Wie komme ich in die Universitätsstraße ? B : Wie komme ich auf den Sachsenplatz ? C : Wie kann ich von hier zum Karl-Marx-Platz kommen? D : Wie komme ich von hier auf den Markt ? E : Wie komme ich von hier zum Bahnhofsplatz ? F : Wie kann ich in die Hain­ straße kommen ? Exerciţiul 550.454 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Exerciţiul 549. Alcătuiţi un scurt dialog cu im funcţionar la poştă. man nimmt zuerst den Hörer ab. învăţîndu-l cum trebuie să telefoneze! începeţi aşa: Zum Telefonieren braucht man zwei Zehnpfennigmünzen. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la Piaţa Victoriei din Bucureşti în Piaţa Romană. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la gară la hotelul cel mai mare din oraşul dv. * Man geht > zum Münzfernsprecher.! A u^^j x ) moneda de 10 pfenigi . şi de acolo. Nu ştiţi cît costă timbrele şi nici codul oraşului Dresden. etc. una reco­ mandată la Bucureşti. Exerciţiul 551. nu prin poşta aeriană. 27 / (Piaţa Cosmonauţilor) Exerciţiul 553. Exerciţiul 552.

. da sind Sie ja ! Guten Morgen ! Wir wollen zunächst von der „Allgemeinen Auskunftsstelle" einen Führer durch die Messe beschaffen. hier eine Zusammenstellung unseres Lieferprogrammes. Auslastungen für Petroleumraffinerien usw. bloß wird die Zeit nicht reichen. meine Herren." „Unser Besuch verspricht sehr interessant zu werden." Die rumänische Delegation und Herr Berger gingen dann anschließend auch zu verschiedenen Ständen der DDR.Gespräch Nummer 7 EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE A. auf die wir entsprechende Rabatte gewähren. Werkzeugmaschinen. Wir hätten." Berger: Georgescu: Aussteller: Munteanu: Aussteller: ." „Da sehe ich eben im Führer durch die Messe einige Zahlen: über 9 000 Aussteller aus über 60 Ländern. wie gesagt. bitte für unsere Gäste etwas zu trinken. In Halle 324: „Herr Berger." „Ja. Liefertermine und technische Unterlagen. auch nur einen größeren Teil der Ausstellungsstände zu besuchen. bitte ?" „Danke. Bitte treten Sie da in unser Büro ein." „Ich möchte mit Ihnen gern hier einige Stände der rumänischenAussteller besuchen. Guten Tag. hier der Stand einer westdeutschen Firma. Fräulein Huber. darunter auch Rumänien mit Traktoren. Eine Zigarette. Wir sind aus Rumänien und interessieren uns für Ihre Erzeugnisse." „Ich freue mich über Ihren Besuch. Preise. Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Text Berger: Munteanu: Berger: Antonescu: „Ah. r „Bitte. Österreichs und der UdSSR. gern einige Auskünfte über Ihre Erzeugnisse.

-en die Petroleumraffinerie." Munteanu: „Wir danken Ihnen für Ihre freundlichen Auskünfte. Kataloge und technischen Unterlagen für unsere Erzeugnisse. die Zigarette. -(e)s.456 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Antonescu: „Ist die Verpackung in den Preisen inbegriffen?" Aussteller: „Jawohl. sämtliche Prospekte. ver­ sprochen) bloß reichen der Ausstellungsstand. Wir werden Sie in etwa einer Woche in Ihrem Werk in München besuchen." Aussteller: „Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und erwarte Sie in München. abia a ajunge standul/pavilionul de expoziţie tocmai persoana care expune. -en der Führer. -(e)s. doar. einschließlich Ver­ packung. die UdSSR (Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken) westdeutsch sich interessieren für + ac. versprach. -s. die wir gewähren. Vocabular die Leipziger Technische Messe die Auskunftsstelle. Für Auslandsliefe­ rungen finden Sie in dieser Sammelmappe die Zahlungserleichte­ rungen. -n der Preis. -s die Ausrüstung. -n der Stand. -(e)s." B. pl. die Preise verstehen sich ab Werk. f. expozantul echipamentul rafinăria de petrol standul român(esc) Republica Democrată Germană Austria Uniunea Sovietică vestgerman a purta interes ţigareta preţul termenul de livrare . -s. versprechen (i. -e Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leip­ zig biroul de informaţii aici: ghidul (carte) a promite numai. -e der Liefertermin.e rumänisch die D D R (Deutsche Demokratische Republik) Österreich." Munteanu: „Und welches sind die Zahlungsbedingungen?" Aussteller: „Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestel­ lung und der Rest bei Lieferung ab Werk. -^e eben der Aussteller. . Auf Wiedersehen.

Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Die Leipziger Technische Messe = Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leipzig. -en inbegriffen Zahlungsbedingung. Am dori să obţinem . = Ne interesează produsele dv. -en Sammelmappe.. -e gewähren Verpackung. die (eine) Leipzigerin = = locuitoarea (o locuitoare) din Leipzig. -es. -en gewöhnlich Anzahlung. -(e)s. -e aici: documentarea alcătuirea programul de livrare preţul orientativ rabatul.. -en Rest. -en sämtlich Prospekt. vienez). -en Bestellung. reducerea de preţ a acorda. -n Zusammenstellung.. unele informaţii. (Verbul reflexiv „sich interessieren für" + ac. a da ambalajul inclusiv. 2. -e Auslandslieferung. -n Zahlungserleichterung. -en Bestätigung. aici: cum am spus.) in etwa einer Woche = peste aproximativ o săptămînă..) Wir hätten gern einige Auskünfte. exportul mapa de colecţie uşurarea în materie de plată complet. interessieren uns für Ihre Erzeugnisse. -e Richtpreis. -e Rabatt. Cu aceste adjective se denumesc şi locuitorii oraşelor respective: der (ein) Leipziger = locuitorul (un locuitor) din Leipzig. -(e)s. -en Lieferprogramm -(e)s..GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TCEHNISCHEN MESSE 457 die die das der der die die die die die der die die die der Unterlage. auch nur einen größeren Teil = chiar şi numai o parte mai mare Wir . (De la numele de oraşe se pot forma cu sufixul -er adjective care sînt invariabile şi se scriu cu literă mare: Leipzig — Leipziger (din/de la Leipzig). Wien — Wiener (din/de la Viena. total prospectul C. Diferenţiaţi cuvintele înrudite pe care le-aţi învăţat din acest grup ! . die Leipziger = locuitorii din Leipzig.. München — Münchener (din/de la München). -(e)s. wie gesagt = cum s-a spus. (Propoziţie eliptică de subiect şi predicat finit. are sensul de a purta interes pentru un lucru. Explicaţii şi exerciţii 1. inclus condiţia de plată de obicei acontul confirmarea comanda restul livrarea în străinătate.

Wir erwarten Sie in drei Tagen. Exerciţiul 557. Elektro-Erzeugnisse. Completaţi tabela de mai sus cu substantive similar con struite şi traduceţi-le ţinînd seama de indicaţiile tabelei! Controlaţi exactitatei traducerii la cheia exerciţiilor! Exerciţiul 555. după modelul dat! Model: Leipzig — die Messe die Leipziger Messe. Model: Ich interessiere mich für Werkzeugmaschinen. Prospekte und Kataloge). München — die Ausstellung: Wien — die Elektrowerke. . in etwa drei Tagen. Du interessierst dich für . in einer Woche. (Werkzeugmaschinen.. technische Unter­ lagen. Ausrüstungen für Petroleumraffinerien die Ausstellungsstände der DDR. in etwa drei Monaten. Bukarest — die Gießereien. Hamburg — die Flugzeugindustrie. Traktoren. = vă aşteptăm peste trei zile. in etwa zwei Jahren.die Ta­ gung . Conjugaţi verbul reflexiv „sich interessieren für -f.ac' în propoziţii. Exerciţiul 556. Formaţi adjective de la următoarele nume de oraşe şi legaţi-le de substantivele alăturate. in einem Monat. in zwei Wochen. in einem Jahr.. Realizaţi oral toate variantele şi imprimaţi~vă formula. .458 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF'DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Verbul Acţiunea Rezultatul procesul Agentul Compuşi diverşi ausstellen (a expune) aufstellen (a aşeza) darstellen (a reprezenta) feststellen (a constata) herstellen (a fabrica) vorstellen (a prezenta) zusammenstellen (a alcătui) bestellen (a comanda) das Ausstellen (expunerea) das Aufstellen (Aşezatul) die Ausstellung (expoziţia) der Aussteller (expozantul) der Ausstellungs­ stand standul de expoziţie die Feststellung (constatarea) die Herstellung (fabricarea) die Vorstellung (prezentarea) die Zusammen­ stellung (alcătuirea) die Bestellung (comanda) Exerciţiul 554. indicînd la fiecare persoană alt obiect căruia i se poartă interes. Dresden . Zahlungserleichterungen. in etwa einer Woche.

Was erhielt die Delegation von dem Aussteller ? 1. răspunzînd la întrebările puse de o persoană care încă nu a vizitat niciodată Tîrgul Tehnic de la Leipzig! A. Was stellen wir aus ? B A. nachdem er die rumänische Delegation begrüßt hatte ? b. Wohin wird die rumänische Delegation nach etwa einer Woche fahren ? Exerciţiul 559. Completaţi dialogul în limita vocabularului cunoscut. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Repovestiţi conţinutul dialogului la timpul perfect! Exerciţiul 560. Berger mit der rumänischen Delegation besichtigen ? f. Was verlangen wir (ce cerem) von den Ausstellern ? B A. Was beschafft Ing. Was für Produkte stellte Rumänien auf der Messe aus ? e.Exerciţiul 558. Hat auch Rumänien hier einen Ausstellungstand ? B A. Was wollte die Delegation von dem Aussteller ? i. Was für Preise wurden angegeben ? j . Welche Stände wollte Ing. Welche Stände besuchen wir ? B A. Bei welchem Stand hielt sich die Delegation länger auf ? h. Wie verspricht der Besuch der Leipziger Messe zu werden ? c. Fragen wir auch nach Lieferprogrammen und Zahlungsbedingungen ? B . Berger. Können die Besucher alle Ausstellungsstände besichtigen ? d. Können wir an diesem Nachmittag alles besuchen ? B A. Gibt es einen Führer durch die Messe ? B A. Besuchen wir heute die Technische Messe ? B A. Welches sind die Zahlungsbedingungen ? k. Welche Stände besichtigten sie anschließend ? g.

— Wir fahren jetzt durch die großen Geschäftsstraßen Münchens. Olympi­ schen Spiele eine weltbekannte Stadt geworden. von denen ein großer Teil in den vielen Industriebetrieben in und um München arbeitet. Stimmt das ?" Meierhuber: „Ja." Munteanu: „Welches ist das eigentliche Zentrum der Stadt ?" Meierhuber: „Wir sind bald da ! Es ist der Marienplatz." Georgescu: „München soll die Stadt der meisten Museen und Denkmäler der Bundesrepublik Deutschland sein. Anfang jeden Jahres. Ist das ein altes Fest ?" Meierhuber: „Ja." Georgescu: „Hier gibt es das sog. wie auch der Münchener Fasching." Antonescu: „Wie viele Einwohner hat München?" Meierhuber: „Zur Zeit etwa 1 270 000 Einwohner. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen.Gespräch Nummer 8 EINE S T A D T R U N D F A H R T DURCH M Ü N C H E N ~W-t*''i'i»'rtjfr*J 'in^â^t^^ăMhti. denn München ist besonders durch die XX. mit dem alten und neuen Rathaus. zu einer Stadtrundfahrt durch München ein. Residenz und andere Sehenswürdigkeiten. . die sog. es wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert." x > Numele unei berării renumite din München. das stimmt ! Am bekanntesten ist das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik. Oktoberfest. Auf der Fahrt vom Werk in die Stadt erläuterte Herr Meierhuber: „Es wird Sie vielleicht interessieren. Herr Meierhuber. Text • ** Nachdem die rumänische Delegation ihren Besuch im Werk für Elektro­ geräte beendet hatte. 1638 errichtet. lud sie der Exportleiter. das berühmte Hofbräuhaus 1)." Munteanu: „Gewiß. zunächst einiges über unsere Stadt zu erfahren. In der Nähe liegt das National­ theater. das auch viele Ausländer besuchen. «! t A.

und morgen will ich Ihnen auch das Olympische Stadion. -e Anfang. erfuhr. -s. a auzi olimpic jocul cunoscut în toată lumea/în lumea întreagă locuitorul întreprinderea industrială petrecerea populară din octombrie străinul serbarea. -(e)s. a ridica. -e Ausländer. Zentren errichten alt* turul oraşului aparatul electric a termina a invita şeful serviciului de export aici: drumul probabil. erfahren) olympisch das Spiel. -e alljährlich feiern Münch(e)ner Fasching." Georgescu: „Oh. a întemeia aici: vechi der der die das . poate. das ist ja wunderbar. Herr Meierhuber ! Sie sind ein ganz reizender Gastgeber !" Georgescu: B. Fest. unele lucruri a afla. Oktoberfest. • weltbekannt der der das der das Einwohner. — Übrigens — ich habe für den Abend Theaterkarten besorgt. wir parken hier und gehen zu F u ß durch die Unterführung auf den Geh­ steig gegenüber. a sărbători din/de la München carnavalul începutul strada / centrul comercial centrul a construi. . -s. Herr Meierhuber ! Könnten wir auch die berühmte Pinakothek mit den Gemälden von Dürer. die Fahrt. -s. -es. -(e)s. eingeladen) der Exportleiter. -s. Industriebetrieb. Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten zeigen. So. -s. -en das Elektrogerät. an de an a serba. van Dyk usw. eventual cîte ceva. -(e)s. -en vielleicht einiges erfahren (ä. festivitatea anual. Vocabular die Stadtrundfahrt. Rubens. lud ein. -es. -n Zentrum.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 461 „Sehr liebenswürdig. -(e)s. -e beenden ejnladen (ä.e Geschäftsstraße. besichtigen?" Meierhuber: „Natürlich ! Wir sind nicht weit davon entfernt.

.. emp­ fohlen) liebenswürdig die Pinakothek. -e die Theaterkarte. monumental muzeul monumentul Republica Federală Germania ştiinţa naturii aici: cît mai călduros a recomanda amabil pinacoteca. . -e der Abend. -s. -s. es wird alljährlich . —er das Nationaltheater. -en das Gemälde.. -(e)s. a face rost de stadionul aici: castelul englez(esc) grădina aici: fermecător. dien das Schloß. Museen das Denkmal. -sses. - primaria teatrul naţional celebru. galeria de pictură tabloul.•462 GESPRÄCH 8: EIN STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN das Rathaus. -(e)s. adorabil extrem de adorabil gazda C.. BRD) die Naturwissenschaft. -en das Museum. Explicaţii şi exerciţii 1. la ora actuală in und um München = în oraşul München şi împrejurimile lui . -en der Gehsteig. renumit reşedinţa lucrul demn de a fi văzut. -en wärmstens empfehlen (ie. empfahl. weit parken die Unterführung. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! auf der Fahrt in die Stadt = în drum spre oraş Es wird Sie vielleicht interessieren = Vă interesează probabil einiges über unsere Stadt = unele lucruri despre oraşul nostru zur Zeit = în momentul de faţă. -s. pictura departe a parca (un automobil) aici: pasajul subteran trotuarul seara biletul de teatru a procura. -sser englisch der Garten. -s. -s. berühmt die Residenz. gefeiert = se sărbătoreşte an de an . -en die Sehenswürdigkeit. -s. -n besorgen das Stadion.e r die Bundesrepublik Deutschland '(presc. reizend ganz reizend der Gastgeber. -s. -es.

(Adjectivul „ganz" serveşte adesea ca întărire pentru alt adjectiv. sein. Das Oktoberfest ist sehr schön. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! In der Stadt das die die der Zentrum Geschäftsstraße Unterführung Gehsteig Sehenswürdigkeiten das das die das das der das der Denkmal Museum Pinakothek Schloß Hofbräuhaus Marienplatz Oktoberfest Münchner Fasching Gebäude das Nationaltheater das Rathaus das Stadion Exerciţiul 561. realizînd die die der das cu glas tare Stadt München. der Englische Garten. diese Werkzeugmaschinen. d.) 2. . Zentrum von München. Wir erfahren einiges über „einiges über". Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen ! = Vă recomand cu toată căldura să-1 vizitaţi ! Wir sind nicht weit davon entfernt. a. Der Fasching wird alljährlich gefeiert. = Nu sîntem departe. c. Münchener Fasching.. b. Formulaţi presupuneri cu verbul „sollen" referitoare la următoarele însuşiri ale lucrurilor indicate ! Model: München ist die Stadt der meisten Museen. b.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 463 der Münchner Fasching = Carnavalul din München Wir sind bald da ! = Am sosit îndată ! München soll die Stadt der meisten Museen . ein ganz reizender Gastgeber = o gazdă extrem de amabilă. Sagen Sie uns einiges über Ihre Zahlungsbedingungen.. Das Rathaus ist sehr alt. München ist die Stadt der meisten Museen. Exerciţiul 562. München soll die Stadt der meisten Museen sein. Reţineţi formula toate variantele posibile! a. = Numele unui parc din München. Gemälde der Pinakothek. das neue Fertigungsverfahren. Ihre Liefertermine. = Se zice că München este oraşul cu cele mai multe muzee.

Was wissen Sie über das Oktoberfest ? g. încercaţi să alcătuiţi un scurt dialog care s-ar putea rosti cu prilejul unui tur al oraşului Bucureşti. Was macht die rumänische Delegation nach dem Besuch im Werk für Elektrogeräte in München ? b. respectiv al oraşului unde domiciliaţi! . f. Das Zentrum ist sehr weit entfernt. Das Stadion ist ganz modern. Răspundeţi! a. Exerciţiul 563. Repovestiţi conţinutul dialogului la imperfect cu titlul „Ein Tag in München" ! Exerciţiul 565. i. Wohin gehen die Genossen am Abend? k. Welche Sehenswürdigkeiten liegen im Zentrum von München ? h. Wodurch ist München weltbekannt geworden ? d. Wer fährt mit ihnen durch die Stadt ? c. Nennen Sie (Indicaţi) einige Museen von München. învăţaţi dialogul pe de rost şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 566. Wo arbeitet ein großer Teil davon ? f. Cu ajutorul dicţionarelor şi al materialelor turistice care vă statt la îndemînă.464 GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN e. Was sollen sie morgen besichtigen ? Exerciţiul 564. g. Viele Ausländer besichtigen die Pinakothek. Wie viele Einwohner hat die Stadt ? e. Was besucht die rumänische Delegation am Ende ? j .

Gespräch Nummer 9 EINKÄUFE A. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ Verkäuferin: tät. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu. sehr leicht und bequem im Tragen. Tadelloser Verkäuferin: Schnitt. in braun oder blau. da rechts ist die Kabine." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. in grau oder braun. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. er gefällt mir. — Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. '1/103 .und Herrenbekleidung befinden. wo sich die Abteilungen für Damen." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren ?" Verkäuferin: „Ja." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. Größe 49—50." Georgescu: „Tatsächlich. z.B." Antonescu: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. „Guten Tag." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln ? Wir haben eine große Auswahl. ich nehme den Mantel." Antonescu: „Ja." Georgescu: „Gut." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c." Verkäuferin: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen. Ich kaufe das Kleid. Wie teuer?" „1159 Schillinge. rechts nebenan. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen." Munteanu: „Schön. bitte. 1180 Schillinge. — Bitte den Kassenzettel. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb Georgescu: oder grün. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" „Im gleichen Stockwerk. der Anzug gefällt mir.

-s. fasonul comod aici: purtatul bonul de casă / de plată der der die der der tadellos der Schnitt. - . Vocabular der aie der das die die der die der der das die Einkauf. -nen Mantel.e cumpărătura. paltonul gulerul de calitatea întîi căptuşeala de mătase a încerca. Kragen.pl. -^er Damenbekleidung. -(e)s. -s. -n kleiden gefallen (ä. allerlei Spielzeug für ihre Kinder. Geschenke für Bekannte.e Rückreise. ieftin şilingul mîneca sortimentul extraordinar cu gust alături costumul bărbătesc costumul. rău) a plăcea convenabil. feine Toilettenseifen u. -s. -(e)s.v. gefallen) preiswert Schilling. îmbrăcămintea barbă tească ireproşabil croiala. wie: Parfüms.e Anzug.. eine elektrische Eisenbahn u. . . Auswahl. Freunde und Verwandte. -s. -es. -s. -s. -n Kaufladen. -(e)s. a sta (bine. -s. Kaufhaus. wie: eine Puppe. -en außerordentlich geschmackvoll nebenan Herrenanzug. -s. gefiel. magazinul unive îmbrăcămintea pentru femei îmbrăcămintea pentru bărbaţi mantoul/paltonul de lînă vînzătoarea mantoul.a.a. f. . -e bequem das Tragen. probieren Kabine. erstklassig Seidenfutter. -en Herrenbekleidung. -e Ärmel. -en Wollmantel. B.466 GESPRACH 9: EINKÄUFE Verkäuferin: „Einen Stock höher. a proba cabina a îmbrăca. ein Tonbandgerät. zwei Paar Schuhe. der Kassenzettel. Hemden. tîrguiala călătoria/drumul de înapoiere magazinul. die Treppe links oder den Fahrstuhl geradeaus. prăvălia casa de comerţ. -s. -(e)s. Verkäuferin." Frau Georgescu und ihre Kollegen Munteanu und Antonescu kauften noch eine Handtasche.

-es. (Limbajul de reclamă în limba germană se caracterizează printr-o abundenţă de adjective şi adverbe cu forme şi sensuri de superlativ. Wie teuer ? = Prescurtat de la „wie teuer ist der Anzug ?" = Cît costă (cos­ tumul) ? Einen Stock höher = cu un etaj mai sus. lecţia a 3-a a manualului de faţă. „das Spielzeug" are la > forma singularului şi sens de plural.. are sensul de a sta bine. îmi place. preferăm traducerile aproximative. textual tradusă: Această rochie de jersey „extraordinar de plină de gust". -n jucăria.. gefallen) se poate referi numai la lucruri sau aspecte care se văd. -n der Freund. -n das Parfüm. v. dar viabile în limba română). -(e)s. sună de multe ori exagerat. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. a îmbrăca bine). . traduse în limba română. (Verbul „gefallen" (ä. amicul ruda parfumul săpunul de toaletă C. formula de mai sus. desemnînd jucării în ansamblu. -(e)s. -e der Verwandte. nu la mîncăruri sau băuturi.. 2 ) schmecken = a simţi gustul. -en das Hemd. -e das Paar. * La fel ca şi „das Werkzeug". er gefällt mir = .GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 467 das Spielzeug x). -(e)s. -s. î n aceste cazuri. aici: trenul cunoscutul prietenul. -n. de tot felul păpuşa calea ferată. Explicaţii şi exerciţii 1. = Această rochie de jersey creată cu foarte mult gust. jucăriile drept înainte poşeta cămaşa magnetofonul perechea fei de fei de. -en. -e geradeaus die Handtasche. -e allerlei die Puppe. Senzaţiile gustului sînt exprimate de verbul „schmecken" 2) ). -en der Bekannte. a place (despre mîncăruri şi băuturi) . = Mantoul vă vine/vă stă excelent. Aceste formulări. se aud sau se simt. Wie teuer ist der Mantel ? = Cît costă mantoul ? Dieses außerordentlich geschmackvolle Jerseykleid. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări ! in hellgelb oder grün = de culoare galben deschis sau verde. ca de ex. referitor la îmbrăcăminte. gefiel. -en das Tonbandgerät. -(e)s. -n die Eisenbahn.. -s die Toilettenseife. (Verbul „stehen" împreună cu adjectivul „gut" sau un echivalent al său.

468 GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 2. a se urca. das Hotelzimmer. Exerciţiul 567. Reţineţi particularităţile formulărilor pentru indicarea direcţiei unei călătorii sau deplasări ! Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien. die Verkäuferin. spre. in Bukarest aussteigen. Exerciţiul 568. ihm Der Anzug ausgezeichnet. Exerciţiul 569. către. Eine Handtasche in violett. der Wollmantel. în limba germană se folosesc următoarele prepoziţii cu sens special: in = la. über = prin. Schokoladeeis. Der Mantel Ihnen gut. Ein Kleid in dunkelrot oder dunkelblau. weiß oder schwarz. steht b. mein Kollege. l > einsteigen (stieg ein. von — bis = de la — pînă la. (Pentru indicarea direcţiei de deplasare într-o călătorie. Hähnchen vom Grill. Identificaţi în textul dialogului adjectivele şi adverbele „de reclamă" şi notaţi-le împreună cu cuvintele lor de referinţă la cazul nomi­ nativ ! Model: ein reizender Mantel. Bier schmeckt mir (nicht). die Stadtrundfahrt. sehr gut ihr Das Kleid nicht gut. nach = la. Afirmaţi că vă plac (sau nu vă plac) următoarele lucruri! Alegeţi verbul potrivit (gefallen sau schmecken) ! Model: Das Kleid gefällt mir (nicht). Ein Anzug in grau oder braun. der Kalbsbraten. in München einsteigen x>. erstklassiges Seidenfutter. von München nach Bukarest über Wien fahren. diese Puppe. = întorcîndu-se de la München la Bucureşti prin Viena. das Mittagessen. Realizaţi cu glas tare următoarele variante! a. kalte Platte. der Herrenanzug. von München bis Wien. . eingestiegen) = a se sui. die langen Ärmel. Ein Mantel in hellgelb oder grün. dir tadellos. nach Bukarest fahren.

. poate de culoare albastru 1 închis sau negru. Cît costă? Da. Vînzător:. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 574. Traduceţi în limba germană următorul dialog! Folosiţi vocabularul din dialogul dat! Client: Vă rog... Hält dieser Zug . Freunde und Bekannte ? Exerciţiul 572. aş vrea să probez încă un palton. Was kaufte Herr Munteanu ? f. Braşov oder . Wien und müssen ... Was kauften sie noch für sich selbst ? Für ihre Kinder ? Für Ver­ wandte. Aşa este modern. Se poartă (Man trägt) mînecî mai scurte. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi iov. Vînzător: Vă mulţumesc foarte mult. La revedere ! . Aveţi mărimea mea ? Vînzător r Desigur ! Poftim !! Acesta are o croială elegantă.. Leipzig ? d. unde este sectorul de îmbrăcăminte pentru bărbaţi ? Vinzător: La etajul IV. Client: Aş dori verde închis sau maro închis.. un guler modern !.. Paltonul vă vine excelent.. Sibiu? c.. Client: Dar mînecile sînt prea scurte. Was suchten die Kollegen nachher ? j .. foarte comod şi uşor la purtare.. Este un palton de lînă. Completaţi prepoziţiile necesare! a. f. Was für einen Herrenanzug fand er ? . Georgescu! Exerciţiul 573. Bukarest . Nürnberg? e. Kaufte sie ihn ? e. Fährt man .. •'*••'• şi mînecile^ sînt mai lungi.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 469 Exerciţiul 570.. Vînzător: Vă recomand pe acesta.. mărimea 52. Vînzător: Ce culoare ? Avem un sortiment foarte bogat.. i... Cluj . Wann kommt Genosse Popescu .. Sie fahren .'. Potsdam? Exerciţiul 571. Linz aussteigen.. Bukarest .... Vă rog. îl iau. acesta îmi place. Wie war das Kleid ? g. Pot | . Was wollte Frau Georgescu kaufen ? c. Wie lange dauert die Reise . luaţi liftul ! Client: Aş dori un palton bărbătesc.. Wie war der Mantel ? d. să va. Client: Da.. Was besuchten die rumänischen Kollegen in Wien ? b.. Wien? b... Köln? Fährt er ... bine. Răspundeţi ! a. Und was wollte Herr Antonescu kaufen ? h. fac bonul ?"• Client: ' N u . Doriţi să-1 încercaţi ? Poftiţi la cabină. Wo steht der Zug ..

sowie die Zuschläge für Schnellzug bzw. 202/801 (Wiener Walzer) ab 1015 an 14*° ab 1520 an 1940 a b 20 09 an 5 20 Zug Nr. welche Züge verkehren von Wien nach Bukarest und wann treffen sie dort ein ?" Beamtin: „Ich notiere Ihnen die Abfahrts. Fräulein." In Anbetracht der langen Reisezeit fuhren Ing.und Ankunftszeiten: Zug Nr. Können Sie uns schon jetzt vormerken?" Beamtin: „Ja. selbstverständlich. Wir möchten am 26. 4 sind die Fahrpreise erster und zweiter Klasse. Die Genossen Munteanu und Antonescu bereiteten die Heimreise vor und besuchten das Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen. Munteanu und Antonescu zum Reisebüro der österreichischen Fluggesellschaft AUA. bitte drei Flugkarten. Am Informationsschalter: Munteanu: „Bitte. Antonescu: „Guten Tag.) Budapest Curtici Bukarest ll50 Am Fahrkartenschalter Nr. Schlafwagen ausgehängt. Wie viele Plätze darf ich buchen ? Wünschen Sie vielleicht auch gleich die Flugkarten?" Antonescu: „Jawohl.—Wie fahren wir am besten zum Schwechater Flughafen hinaus ?" . 212 (Orientexpreß) 16 os 20 25 21 1 5 po 220 Wien (Ost-•Bhf. Munteanu: „Danke für die Auskunft. Text Der Aufenthalt der rumänischen Delegation im Ausland näherte sich seinem Ende.Gespräch Nummer 10 DIE HEIMREISE A. September nach Bukarest fliegen.

— Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten. -en die Ankunftszeit. -n vorbereiten das Reisebüro. ist ein­ getroffen) die Abfahrtszeit. -e die Klasse. -es. mitnehmen. Prospekte usw. -s österreichisch die Bundesbahn." „Wieviel Gepäck ist zulässig ? Wir wollen verschiedene techni­ sche Unterlagen.e (presc. -en der Östbahnhof." „Danke. Reisegepäck ist im Flugpreis inbegriffen. .und Zoll­ formalitäten auf dem Flughafen." „Danke. Auf Wiedersehen. Kataloge. . Um ll 4 5 ist die Abfahrt von unserem Reisebüro. -(e)s. verkehren eintreffen (i. der Fahrpreis. ^e der Schnellzug.) ab an der Fahrkartenschalter. B. a expune la vedere . -(e)s. Ich wünsche Ihnen einen ange­ nehmen Flug. Um 1610 landen Sie auf dem Bukarester Flughafen Otopeni. Was kosten die Flugkarten?" „4600 Schillinge bitte. Sie haben genügend Zeit für die Paß. -en der Informationsschalter. hat aus­ gehangen) călătoria spre casă/spre ţară a pregăti biroul de voiaj austriac calea ferată federală ghişeul de informaţii a circula a sosi (la destinaţie) ora plecării ora sosirii gara de est aici: plecarea aici: sosirea ghişeul de bilete pentru călătorie preţul călătoriei clasa suplimentul trenul accelerat a afişa. Vocabular die Heimreise. Fräulein. -s. Sie können dort jede Währung einwechseln." „Wann startet das Flugzeug?" „Um 1315. Ost. -s. -n der Zuschlag. traf ein." „Gibt es auf dem Flughafen eine Wechselstube ?" „Ja. Bhf." „25 kg.e aushängen (hing aus. -(e)s. -s. Für je 5 kg.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 471 Beamtin: Munteanu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Munteanu: Beamtin: Munteanu: „Am besten fahren Sie mit unseren Autobussen. Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten.

-en fliegen (flog. faţă de timpul/durata de călătorie societatea de aviaţie a zbura a nota în prealabil..>i. " . nahm mit. entrichten / I O " :-b J die Wechselstube.. -en : starten das Flugzeug.". . -(e)s. -(e)s.: Reţineţi. -(e)s.. aici: a înregistra pentru rezervare de locuri biletul de avion aeroportul plecarea. -e das Obergepäck. = Avînd în vedere durata lungă a călă­ toriei. . in Anbetracht die Reisezeit. -e genügend die Paßformalität.'"' considerarea avînd în vedere.- ••:. pornirea a porni. (Formula „in Anbetracht" cere cazul genitiv.. -n der Flughafen. a decola avionul suficient formalitatea/controlul paşapoartelor formalitatea/controlul vamal(ă) admisibil a lua/a duce cu sine bagajul preţul/ costul zborului surplusul de bagaje (care depăşeşte limita maximă admisă) a plăti.-. -en zulässig mitnehmen (i.pl. . -(e)s..e C. luînd în considerare. -(e)s. îmbelşugat a ateriza plăcut.pjk. -'. -n ""'J" y einwechseln. agreabil zborul landen angenehm • '«•. f. (Cratima (-)" poate înlocui părţi ale unor cuvinte compuse care se repetă în . particularităţile următoarelor formulări ! In Anbetracht der langen Reisezeit. ist geflogen) vormerken die Flugkarte. ' \: der Flugpreis.: die Zollformalität. a achita^ casă de schimb a schimba (mai ales bani) copios.) für die Paß. pl.472 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE der Anbetracht.:'\ . . mit­ genommen) das Reisegepäck. ••••••: der Flug. f. -en die Fluggesellschaft. -es. -ren.und Zollformalitäten = für die Paßformalitäten und Zollforma­ litäten = pentru formalităţile de control al paşapoartelor şi de control vamal.. Explicaţii şi exerciţii 1.' . f. ausgiebig •>'i--] •••>'•':': '' . die Abfahrt. -s.

d. Womit wollen sie fahren ? c. ceasul. b. aceste maşini-unelte. cămaşa. c. aceşti pantofi. Schlaf. Was kaufen die Genossen gleich ? . a. Wer reserviert die Plätze ? j . Schlafwagen und Speisewagen. Was kosten die Flugkarten ? = Cît costă biletele de avion ? 2. Exerciţiul 576. Warum fahren die Genossen nicht mit dem Zug ? f. Exerciţiul 577. scula. Wintermäntel und Sommermäntel." de preţul următoarelor obiecte! Biletul de tren de la Viena la Bucureşti. Wo informieren sie sich ? d. Womit wollen sie nun reisen ? g. Wann wollen sie nach Bukarest fliegen ? h. Arbeitsanzüge und Arbeitswerkzeug. trenul electric.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 473 imediata apropiere înainte sau după cuvîntul înlocuit.und Speisewagen. Kann man ihnen Plätze reservieren ? i. magnetofonul. scrisoarea recomandată. Gibt ihnen die Beamtin Auskunft ? e. Was wollen die Genossen Munteanu und Antonescu vorbereiten ? b. jucăria. Răspundeţi ! a. înlocuiţi cuvintul care se repetă prin cratimă ! Pronunţaţi apoi cu glas tare! Model: Schlafwagen und Speisewagen.. poşeta. parfumul. Damenbekleidung und Damenschuhe. Diferenţiaţi următoarele cuvinte apropiate ca formă! die Auskunft <-> die Ankunft <-» die Zukunft (informaţia) (sosirea) (viitorul) der Abschluß «-> die Abfahrt <-> die Fahrt (încheierea) (plecarea) (călătoria) die Aufsicht <-» der Aufschwung <-> der Aufenthalt (supravegherea) (avîntul) <-» (oprirea) die Ansicht <-> die Aussicht <-» die Durchsicht (părerea) (perspectiva) (controlarea) der Ausbau <-» das Ausland (dezvoltarea) (străinătatea) Exerciţiul 575. telegrama. paltonul. întrebaţi cu formula colocvială „Was kostet (kosten).) jede Währung = orice valută. dacă acesta are exact aceleaşi caracteristici de formă şi sens ca şi repetarea sa..

Wann startet das Flugzeug ? Wann landet es in Bukarest ? n. Wo liegt der Wiener Flughafen ? Wie heißt er ? m. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi tov.. Womit fahren sie zum Flughafen hinaus ? 1. Was wird im Flugzeug serviert ? Exerciţiul 578. . Alcătuiţi mici dialoguri între un client şi un funcţionar la biroul de voiaj. Was zahlt man für Übergepäck ? p. cu următoarele subiecte: a) Informare asupra mersului trenurilor şi asupra preţului unui bilet de călătorie. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des! Exerciţiul 580. b) Informarea asupra mersului avioanelor şi asupra preţului unui bilet de avion. la alegerea dv.474 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE k. Munteanul Exerciţiul 579. Wieviel Reisegepäck ist zulässig ? o.

Partea a Hl-a .

Ist hier ein Rad ? f. kein) Hebel. c. c) keine Schraube. Ist hier eine Büchse? c. der Hebel. das Rad. keine) Feder. keine) Rolle. d. kein) R a d . Ist das ein Niet ? d. kein Stift. der Niet. Hier ist das Gewinde. kein) Hebel. ein Rad. Ist das ein Lager? b. das Gewinde. Die Kurbel ist dort. keine Büchse. Nummer sechs ist kein Hebel. Exerciţiul 7: a.CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 4: a) der Splint. Dort ist der Block. eine Feder. Was ist das ? Exerciţiul 10: a. Was ist Nummer 10 ? c. ein Gewinde. f. Was ist das? c. der (ein. kein) Splint. Er ist kurz. ein Stift. kein) Ventil. die (eine. Exerciţiul 9: a. Das ist kein Ventil. er ist kurz. / Nein. g. kein) Ventil. kein) Niet. Exerciţiul 5: der (ein. kein) Stift. Ist Nr. Was ist Nummer 2 ? d. Und was ist Nummer sechs ? Ein Hebel ? B. Ja. das (ein. Sie ist dick / schwer. keine) Feder. . Dort ist das Rad. eine Büchse. kein) Gewinde. / Nein. Was ist Nummer 12 ? g. das (ein. c. Ist hier ein Gewinde ? h. Exerciţiul 18: a. f. keine Feder. die (eine. sie ist dort. kein) Gewinde. A. ein Niet. Sie sind k u r z / l e i c h t . Es ist rund / schwer. die Büchse. die Feder. Er ist eckig / schwer. b) ein Hebel. keine) Büchse. Was ist das ? B. Das ist eine Feder. Exerciţiul 19: a. Was ist Nummer 5 ? f. Nein. Ist hier ein Gewinde ? Exerciţiul 11: a. er ist lang. c. Was ist Nummer fünf ? B. Ja. Hier ist der Zylinder. Der Stift ist hier. Das ist das (ein. Er ist leicht / rund. d. Ist das Ventil hier ? e. die (eine. e. sie sind dick. Nummer fünf ist die Büchse. keine) Zahl. Nummer sechs ist ein Rad. Die Tafeln sind eckig. Das ist die (eine. Exerciţiul 6: Das ist die (eine. sie sind dünn. b. das (ein. die (eine. Das ist der (ein. Ist hier eine Büchse ? d. Ist das ein Niet ? Exerciţiul 14: (Model): A. Das ist der Stift. h. Sie sind leicht / dünn. keine) Schraube. Ist das ein Hebel ? e. das (ein. Was ist das ? e. kein) Lager. Was ist das ? b. e. Er ist konisch. b. kein Ventil. Das ist eine Büchse. Ja. der Stift. kein Splint. ein Splint. Das ist das (ein. kein Lager. Ist das ein Hebel? b. 2 eine Schraube ? f. Die Niete sind dort. Das ist der (ein. kein Hebel. der (ein. das Ventil. Das ist ein Gewinde. sie ist hier. ein Lager. Das ist kein Rad. A. Es ist fein / lang. / Nein. Ja. b. kein) Splint. d. kein Gewinde. Ist das ein Stift ? g. Das ist eine Büchse. der (ein.

Räder. Auch die Feder ist fein. Sind hier Federn ? f. er ist leicht. Der Niet ist auch kurz. Sie ist kurz. Exerciţiul 24: a. f. Dort sind die Niete. Exerciţiul 22: a. c. die Wellen. e. Exerciţiul 20: a. Auch der Niet ist kurz. Exerciţiul 26: die Schrauben. . Auch die Welle ist dick. Das sind keine Hebel. e. b. Sie sind schwer. Exerciţiul 21: a. g. d. g. keine Ventile. d. Auch die Kurbel ist schwer. er ist schwer. Wie ist die Büchse ? Sie ist zylindrisch. Wie ist das Lager ? Es ist rund. Wie ist der Stift ? Er ist kurz. Wie sind die Räder ? Sie sind rund. Ja. Ja. d. sie ist kurz. die Rolle auch. Ja. Sie sind eckig. h. Wie sind die Federn ? Sie sind rund und leicht. c. f. Exerciţiul 30: a. d. die Feder auch. i. e. f. Die Federn / Die Schrauben sind leicht. b. die Zylinder. Die Feder ist kurz. Es ist rund. Exerciţiul 25: a. e. f. Die Welle ist auch dick. es ist fein. Hier sind keine Stifte. k. die Rollen. / Nein. Wie sind die Hebel ? Sie sind schwer. Die Feder ist auch fein. g. e. / Nein. Sie sind rund. er ist rund. c. keine Lager. Wie sind die Felder ? g. Wie ist der Niet ? Er ist leicht. die Kurbeln. j . Wie sind die Stifte? b. Ja. Die Büchse ist zylindrisch. f. es ist dort. es ist grob. Der Block ist eckig. der Splint auch. Exerciţiul 27: Büchsen. Sind dort Niete ? g. er ist rund.CHEIA EXERCIŢIILOR 477 sie sind dort. Die Rolle ist dick. die Büchsen. Das Gewinde ist fein. Hier sind Lager. es ist hier. / Nein. die Blöcke. f. Der Stift ist hier. c. sie sind lang. e. Die Blöcke / Die Tafeln sind eckig. Exerciţiul 29: a. Sind das Ventile ? Exerciţiul 31: a. b. Der Niet ist leicht. sie sind hier. keine Tafeln. Sie ist lang / fein / zylindrisch. Sind das Scheiben ? h. Ja. g. Sie ist zylindrisch. Dort sind keine Räder. f. Das sind keine Büchsen. Er ist konisch / zylindrisch / lang. Auch die Rolle ist zylin­ drisch. Auch der Splint ist hier. f. c. Sie sind kurz. Dort sind Räder. Hier sind keine Zylinder. b. Wie sind die Tafeln ? Sie sind eckig. i. Ja. keine Federn. Exerciţiul 23: a. Sie sind leicht/ zylindrisch / rund. sie ist lang. Federn. die Welle auch. b. h. Exerciţiul 28: keine Rollen. sie sind kurz. d. b. die Stifte. d. Gewinde. d. Splinte. Die Rolle ist auch zylin­ drisch. die Kurbel auch. g. Schrauben. / Nein. / Nein. Dort sind die Schrauben. Hier sind Stifte. d. 1. Sie sind rund. sie sind eckig. Der Block ist schwer. Ja. e. / Nein. Die Kurbel ist auch schwer. die Lager. Hier sind keine Splinte. h. Hebel sind dort. sie ist zylindrisch. / Nein. Lager. die Tafeln. Ventile. Nein. Der Splint ist auch hier. Wie sind die Federn? c. Der Zylinder ist rund. Stifte. f. Er ist leicht / schwer / rund. e. c. d. Das sind die Autos. keine Kurbeln. Wie ist die Schraube ? Sie ist lang. Die Zylinder / Die Rollen sind rund. der Niet auch. Die Räder sind hier. Er ist eckig. c. e. die Gewinde. b. b. / Nein. c. keine Splinte. h. Die Rollen sind hier.

die Rolle. sie ist dort. Hebel Splint). die Kurbel. Das ist ein Zylinder (Block. der Stift. das Lager. der Zylinder der Boden. Hebel. Feld. b. Stift. Das ist eine Fedei {Schraube. Kurbel. die Tafel. Rolle) c. Rad. die Welle. sie ist dünn. die Büchse. Zahl. Boden. Niet.478 CHEIA EXERCIŢULOR Exerciţiul 32: a. Räder. das Ventil. Rad. Büchsen. der Niet. b. Ventil. J a . Gewinde). Felder. Sie ist rund. Autos. Hebel Splinte. Ventil. Hier ist der Zylinder (Block. Stifte. Niet. Exerciţiul 37: I -e II •^e das Gewinde. Gewinde). der Hebel. Das ist eine Scheibe. die Zahl. Zahlen. Schrauben. der Knopf das Feld das Rad -er III ^er IV V -(e)n die Nummer. Büchse. der Maschinenteil. die Scheibe -s das Auto Exerciţiul 39: (Model) Was ist das ? Ist das eine Scheibe ? Ist die Scheibe hier ? Wie ist die Scheibe ? Ist die Scheibe dünn ? Ist das eine Scheibe ? Wie sind sie ? B. Exerciţiul 35: Das sind Federn (Zylinder. Kurbeln. Welle. . Blöcke. Das ist die Feder (Schraube. Rollen. Lager. Auto. Exerciţiul 34: a. Nein. Böden. die Frage. Splint. das ist eine Scheibe. Gewinde). J a . der Ofen das Lehrstück. Boden. der Text. Welle. die Feder. Zahl. Ventile. Niete. Lager Auto. Nein. die Schraube. Dort ist das Feld (Lager. Kurbel. Rolle). der Splint der Block. Büchse. Stift. Wellen. dort sind zwei Scheiben Sie sind leicht.

Şlefuiţi o roată dinţată. machen. Ele sînt cilin­ drice. g. g. e. Wo arbeiten sie ? Sie arbeiten dort. Es liegt dort. schleifen. f. Wo liegen sie ? Exerciţiul 46: Du arbeitest. d. Wer dreht die Wellen ? Die Arbeiter drehen die Wellen. bohrt. Exerciţiul 47: a. d. sondern Wellen. Er fräst. suchen. dreht. Ce caută ei aici ? e. Sie sind genau. sucht. Drehbank. Er ist Arbeiter. Sie arbeiten. f.CHEIA EXERCIŢIILOR 479 Exerciţiul 40: Wie sind die Schrauben ? Sind sie kurz ? Nein. Muncitoarea găureşte bucşe. suchst. Ich drehe auch. Wo arbeitet er ? Er arbeitet auch dort. c. drehst. sucht. e. Exerciţiul 49: b. bohren. h. d. Zahnrad. Muncitorii sînt harnici. hier ist eine Rolle. b. machst. Sie arbeiten. fräst. suche. Sie bohren 3 Büchsen und 11 Bolzen. Wo steht die Fräsmaschine ? Exerciţiul 54 (Model): Ich bin Arbeiter. Schleifen wir hier ? Ja. fräst. Exerciţiul 53: a. Wir schleifen auch Zahnräder. Ce căutaţi aici ? d. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite hier. machen. Sie fräst eine Büchse und 4 Zahnräder. bohrst. schleift. d. dreht. Wer bohrt eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu bohrt eine Büchse. drehst. Was ist dort ? Ist dort keine Büchse ? Nein. Sie ist fleißig. Die Blöcke sind schwer und eckig. Du bist Arbeiter. e. bohrt. drehen. drehen. Wer arbeitet dort ? Dort arbeitet der Arbeiter Moraru. dreht. e. Exerciţiul 45: a. fräst. b. e. liegen. Die Maschinen stehen dort. bohren. b. Wir sind Arbeiter. steht. c. ihr. f. bohrt. g. Suchst du auch eine Schublehre ? Sucht ihr auch eine Schublehre ? Exerciţiul 50: a. sucht. fräsen. Wir suchen auch eine Feile. Arbeitest du auch ? Arbeitet ihr auch ? c. Ihr seid Arbeiter. Ei lucrează. Ce fac strungarii ? Ei strunjesc. wir schleifen hier. Ich schleife auch ein Zahnrad. schleifen. Ich schleife auch. Ihr schleift Zahnräder. c. Wir bohren Büchsen. bohren. i. Wer sucht die Schublehre ? Der Arbeiter Popa sucht die Schublehre. Sie drehen Wellen. e. Das sind keine Federn. c. macht. Drehst du auch ? Dreht ihr auch ? e. Wir drehen auch. Was arbeitet er hier? Er schleift eine Büchse. Ich schleife ein Zahn­ rad. d. bohrt. . h. schleifst. c. d. b. Ihr arbeitet. Hier stehen 7 Arbeiter und arbeiten. Sie sind Arbeiter. b. Wir schleifen auch. Sie arbeitet. suchen. arbeiten. macht. Exerciţiul 48: b. Ich suche eine Schublehre. macht. arbeitet. tovarăşe Popescu ? c. Die Werkzeuge liegen hier. Wir arbeiten hier. Wo liegt die Feile? c. Liegt die Welle dort? g. b. schleift. Dort steht eine Bohrmaschine. Lehrling. Er arbeitet. sie sind lang. Sînteţi mecanic ? Exerciţiul 51: a. schleift. Exerciţiul 43: stehen. Schublehre. bohren. Exerciţiul 44: a. f. h. Hier steht die Arbeiterin Florescu. Hier ist keine Tafel. fräsen. drehen. c. d. f. Ich suche auch eine Feile. fräst. Sie sind fleißig. b. hier ist keine Büchse. Exerciţiul 52: a. e. suchen. Bohrst du auch ? Bohrt ihr auch ? d. schleifen. Wir arbeiten.

maşina de frezat filet. der Federhebel = pîrghia cu arc die Hebelfeder = arcul de pîrghie e. maşina de nituit cu pîrghie. die Federbüchse bucşa arcuitoare g. f. — Ist sie fleißig ? Ja. Exerciţiul 61: a. strungul de filetat . maşina de alezat cilindri. c. sie ist fleißig. der Federhammer = ciocanul de die Hammerfeder = coada de ciocan forjă cu arc d. c. maşina de frezat roţi dinţate. d. der Radzahn dintele de angrenaj c. e. der Blockzylinder = blocul de cider Zylinderblock = blocul cilindrilor lindru b. Was seid ihr ? Exerciţiul 57: a. k. — Bist du fleißig? J a . 1. sie sind fleißig. maşina de nituit prin rulare. die Nietdistanz. der Zylinderboden. die . Wo ist das Werkzeug? c. g. die Rollenwelle arborele de rolă d. seid ihr auch Dreher ? h. arborele b. die Schrauben­ scheibe. b. der Federhebel. die Hebelwelle. f. ihr seid fleißig. die Schlüsselschraube şurubul cheie Exerciţiul 58: a. Exerciţiul 56: a. e. j . g. d. die Lagerrolle = rola de rulment das Rollenlager = rulmentul cu role Exerciţiul 59: a. g. das Scheibenrad roata-disc f. die Radwelle semiosia. n. Wir sind hier. — Sind sie fleißig ? Ja. 1. — Ist er fleißig ? Ja. die Lagerbüchse. rul­ mentul cu role cilindrice. Ich bin Dreher. maşina de rectificat filete. die Hebelrolle = rola pîrghiei der Rollenhebel = pîrghia cu role j . es ist genau. das Federventil = ventilul cu arc die Ventilfeder = resortul de supapă h. i. du bist fleißig. der Gewindebohrer tarodul h. der Federdorn. ich bin fleißig. die Federschraube = şurubul de arc die Schraubenfeder = arcul elicoidal g. maşina de rectificat cilindri. die Giwinderolle rola de rulat filet k. maşina de frezat arbori cotiţi. Wir sind Lehrlinge. Wo sind die Maschinen? b. der Scheibenfräser freza-disc e. maşina de ascuţit burghie elicoidale. i. maşina de roluit filete. — Sind wir fleißig ? Ja. — Seid ihr fleißig ? Ja. maşina de ascuţit freze. Das Werkzeug ist hier. m. axa de rotaţie / de oscilaţie a pîrghiei. Sie ist Arbeiterin. die Rollennietmaschine. Bist du Arbeiter ? d. die Nietmaschine. das Niet­ werkzeug . die Lagerschraube. das Bolzengewinde = filetul pentru der Gewindebolzen = bolţul filetat şuruburi c. wir sind fleißig. m.480 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 55: Bin ich fleißig? J a . j . k. b. er ist fleißig. der Gewindefräser freza de filetat j . der Gewindedorn dornul filetat i. die Federscheibe = şaiba arcuitoare die Scheibenfeder = pana de disc f. h. e. die Hebelnietmaschine. f. die Gewindeschraube = şurubul das Schraubengewinde = filetul pentru lemn şurubului i. der Gewindestift ştiftul filetat 1. h.

Ich kaufe das Kleid. der Anzug gefällt mir. Georgescu: „Guten Tag. Größe 49—50." Antonescu: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln? Wir haben eine große Auswahl. da rechts ist die K a b i n e . Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen.und Herrenbekleidung befinden.B. sehr leicht und bequem im Tragen. 1/103 . Wie teuer?" Verkäuferin: „1159 Schillinge. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. bitte. — D e r Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ t ä t . Tadelloser Schnitt." Antonescu: „Ja. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren?" Verkäuferin: „Ja. z." Georgescu: „Gut." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. in grau oder braun. in braun oder blau. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb oder grün. er gefällt mir. ich nehme den Mantel. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" Verkäuferin: „Im gleichen Stockwerk. 1180 Schillinge." Georgescu: „Tatsächlich. wo sich die Abteilungen für Damen." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 r Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen.Gespräch Nummer 9 EINKAUFE A." Verkäuferin: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. — Bitte den Kassenzettel. rechts nebenan." Munteanu: „Schön.

Wen bringt der Lehrling ? Einen Kontrolleur. b. dem Mechaniker. Exerciţiul 93: Wir helfen den Arbeitern / den Lehrlingen / den Inge­ nieuren / den Technikerinnen / den Laboranten. Ingenieure. c. k. bohren und fräsen. rechnen und kon­ struieren. Wer bringt einen Kontrolleur ? Der Lehrling. Exerciţiul 83: a. e. Exerciţiul 97: a. Die Arbeiter und Arbeiterinnen drehen. Die Kon­ trolleure kontrollieren die Maschinenteile. e. Wie konstru­ ieren Sie das ohne die Ingenieure / ohne die Techniker / ohne die Konstruk­ teure / ohne Analysen. d. e. Dem Lehrling. Die Maschinenteile sind ohne Fehler. Techniker. den Technikern. m. Sie sind die Werkbelegschaft. Das Werk hat auch einen Oberingenieur. b. Den Ingenieuren. b. Die Kontrolleure kontrollieren die Maschinenteile: sie sind ohne Fehler. Exerciţiul 86: a. Wen führt der Genosse ? Die Arbeiter. Die Laboranten bringen die Analysen. Die Monteure montieren die Maschinenteile. Der Kranführer transportiert die Maschinen und Maschinenteile. Wer bringt wem was ? b. Der Oberingenieur leitet die Fabrikation. Exerciţiul 95: a. den Meistern. Exerciţiul 94: Es gleicht einer Meßuhr / einem Oszillographen / einem Bandmaß. Der Direktor führt das Werk. Exerciţiul 84: a. Wer kontrolliert die Konstrukteure ? Ein Ingenieur. Sie gleichen Manometern / Meßuhren / Amperemetern. Ingenieure und Konstrukteure arbeiten hier. d. b. dem Mechaniker. Sie bringt die Analyse für den Oberingenieur / in das Konstruk­ tionsbüro. c. den Monteuren. g. Er arbeitet ohne Schublehre / ohne Schraubenschlüs­ sel / ohne Analyse / ohne den Techniker / ohne Maschinen. f. den Technologen. Der Direktor leitet es. Techniker. Der Kranführer transportiert die Maschinenteile und Maschinen in das Lager. Der Arbeiterin. Der Direktor führt die Ingenieure durch das Werk. Er transportiert das Material in den Hof / durch die Monta­ gehalle / ohne den Kranführer. f. Wer zeigt . Hier ist die Montagehalle. der Labo­ rantin. Laboranten. Der Direktor leitet das Werk. Das ist ein Werk. dem Meister. Die Arbeiterin bringt dem Meister eine Feile. Dem Ingenieur. Der Ingenieur zeigt dem Laboranten eine Analyse. Wen kontrolliert der Ingenieur ? Die Konstrukteure. Sie konstruieren Maschinen und Maschinenteile. Exerciţiul 96: a. Viele Arbeiter. Wen suchen wir ? Den Oberingenieur. dem Techniker. Die Laboranten bringen die Analysen in die Maschinenhalle. Die Laboranten machen Analysen. b. i. Den Lehrlingen. Exerciţiul 87: Das Werk ist groß. Hier arbeiten Arbeiter und Arbei­ terinnen. Die Monteure montieren hier Maschinenteile. b. Wir gehen durch den Hof / um die Ecke / in die Mon­ tagehalle. Techniker und Konstrukteure planen. Wer führt die Arbeiter ? Der Genosse. h.482 CHEIA EXERCIŢIILOR Monteure stehen um die Maschinen. Sie konstruieren Maschinenteile für Maschinen. Wer konstruiert ein Werkzeug? Der Techniker. c. Die Ingenieure. 1. der Laborantin. j . Wer sucht den Oberingenieur ? Wir. Exerciţiul 82: a. c.

Bringen Sie das Meßwerkzeug zu den Arbeitern ! / aus dem Lager ! / für die Techniker ! / von den Laboranten ! d. Wem gehört dieses Manometer ? c. Wem helfen Sie ? Dem Meister / dem Techniker / dem Laboranten / dem Lehrling / dem Technologen / dem Monteur / dem Genos­ sen / dem Kontrolleur. c. Hier ist ein Meßgerät für den Kontrolleur / aus dem Lager / von dem Ingenieur. i. Hier schleift man Zylinder. Wo montiert man die Maschinen? k. Der Monteur bringt den Maschinen­ teil vom Kontrolleur. e. Man braucht den Bohrer zum Bohren. Durch den Hof kommt man in die Maschinenhalle. Wen (Was) suchen Sie ? Den Meister / den Tech- . Die Lehrlinge helfen den Arbeitern. d. Wo macht man die Ana­ lysen ? g. Der Monteur bringt den Maschinenteil von dem Kontrolleur. f. Der Meister ist beim Ingenieur. Gehört die Schraube hier zu dem Meßgerät ? e.CHEIA EXERCIŢULOR 483 wem was ? c. Man zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Hier dreht man Gewinde. Im Konstruktionsbüro rechnet man und plant man. Was gleicht wem ? Exerciţiul 100: a. Der Kon­ trolleur kommt zum Kranführer. d. Hier arbeitet man mit einem Technologen / mit einem Laboranten / mit einem Monteur / mit einem Techniker. Exerciţiul 115: a. e. c. b. Das Gerät gleicht einem Voltmeter. c. f. Wo fräst man die Welle ? h. Dort konstruiert man eine Bohrmaschine. Exerciţiul 113: a. Wohin trans­ portiert man die Drehmaschine ? m. Die Laboranten gehen zur Arbeit. Die Lehrlinge sind beim Messen. Das Ampermeter dort gehört der Laborantin. c. d. Wer hilft wem ? d. Exerciţiul 110: a. b. j . Hier rechnet man und plant man. Wir messen mit dem Manometer / mit dem Meß­ gerät / mit dem Oszillographen / mit dem Bandmaß. Führt man die Genossen auch durch die Maschinenhalle ? 1. Der Meister ist bei dem Ingenieur. Kontrollieren Sie den Druck ohne das Mano­ meter ? oder mit dem Manometer ? / die Arbeit ohne die Meßuhr ? oder mit der Meßuhr ? / die Maschine ohne den Kontrolleur ? oder mit dem Kontrol­ leur ? c. Mit der Bohrmaschine bohrt man. d. Exerciţiul 112: a. e. Dort schleift man Zahnräder. Haben Sie hier einen Oszillographen ? / einen Ingenieur ? / einen Technologen ? / einen Laboranten ? Exerciţiul 116: a. b. b. Gehören die Lehrlinge zu den Arbei­ tern ? f. Der Kontrolleur kommt zu dem Kranführer. d. Das Bandmaß gehört zu den Meßinstrumenten. Der Oberingenieur kommt vom Direktor. Exerciţiul 106: a. Es gehört dem Meister. Die Werkzeuge braucht man beim Arbeiten. Die Laboranten gehen zu der Arbeit. Bei der Arbeit macht man keinen Fehler. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor. Man bringt die Analysen für den Kontrolleur / für den Laboranten / für den Konstrukteur / für den Technologen. b. Die Lehrlinge sind bei dem Messen. Die Laborantin geht durch den Hof / kommt aus dem Lager / steht bei der Maschine / arbeitet für die Konstrukteure. Hier arbeitet man fleißig b. b.

f. An einer Dreh­ maschine. c. Meßuhr. In der Fabrik. Das Mikrometer. An den Tisch hinter dem Reißbrett / An dem Tisch hinter den Reißbrettern. Unter die Drehmaschine. Beim Messen von Hallen braucht man ein Bandmaß. Der Laborant Ionescu bringt das Meßgerät aus dem Lager. c. d. Stecken Sie das Kabelende in die Steck­ dose ? Exerciţiul 129: a. An den Reißbrettern. Abb. das Bandmaß. Der Techniker stellt das Telefon auf den Tisch. In das Konstruk­ tionsbüro. An der Bohrmaschine. das Ampermeter. das Thermometer. e. e. Mit den Meßgeräten mißt man Abmessungen. c. Auf die Zeichnung. sondern zum Messen von Schwin­ gungen. c. f. b. Unter der Lampe. Die Genossen setzen das Kind auf einen Stuhl. h. f. Er steckt jetzt in der Steckdose. c. c. sondern zum Messen von Spannungen. Im Lager. Es steht auf dem Tisch. e. Nein. Unter der Maschine. In die Steckdose. Nein. das Voltmeter. In der Maschinenhalle. sondern zum Messen von Druck. In den Hof. Vor den Direktor.484 CHEIA EXERCIŢIILOR niker / den Laboranten / den Lehrling / den Technologen / den Oszillogra­ phen / den Monteur / den Genossen / den Kontrolleur etc. Legen Sie die Reißfeder neben die Zeichnung ? c. Das Kind steht an dem Fenster. Legen Sie die Skizze über die Zeichnung ? d. Neben das Telefon. Zum Messen von Maschinenteilen braucht man Feinmeßgeräte. Auf dem Tisch. Nein. Exerciţiul 117: a. Der Zeichner stellt den Papierkorb unter das Reißbrett. g. f. 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen. sondern zum Messen von Drehzahlen. Wir stecken den Stecker in die Steckdose. die Feinmeßgeräte: Mikrometer. Hängen Sie die Lampe an die Decke ? e. k. Sie liegt neben dem Telefon. d. e. Ich lege den Notizblock auf den Tisch. h. d. In die Maschinenhalle. An das Fenster. Exerciţiul 125: a. Das Manometer. An der Decke über den Reißbrettern. Der Notizblock liegt auf dem Stuhl. Im Laboratorium. Ja. b. Bild 3 zeigt ein Manometer und Abb. Exerciţiul 130: a. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. Auf dem Tisch. das Tachometer. g. g. sondern zum Messen von Abmessungen. b. sondern zum Messen von Stromstärke. die Meßuhr. das Bandmaß. Mechanikern und Drehern. Vor den Fenstern. An das Reißbrett über das Papier. die Laboranten arbeiten auch mit Meßgeräten. Fräsern. f. In der Mitte. Nein. Vor das Fenster. i. Neben die Fenster. 7 einen Oszillographen. Stellen Sie den Papierkorb neben den Schrank ? f. der Oszillograph. Nein. Er steht unter dem Reißbrett. b. Auf den Tisch. Auf dem Stuhl. An das Zeichenbrett. Auf dem Tisch neben den Kugelschreibern. Exerciţiul 118: a. . Nein. b. Exerciţiul 131: a. d. Exerciţiul 124: a. Die Lampe hängt über dem Tisch. b. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. g. Die Zeichnerin legt die Zeichnung neben das Telefon. e. das Tachometer. d. j . Legen Sie den Bleistift auf das Papier? b. Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren. d.

e. An der Decke / An die Decke. Er stellt das Zeichenbrett vor das Fenster. Das Kabelende steckt Genosse Dima in die Steckdose. Wohin stellen wir den Apparat ? Auf den Tisch ? k. Der Zeichner steckt die Zeichnung in den Schrank. Die Zeichner stehen vor den Reißbrettern und zeich­ nen. Die Montagehalle steht neben dem Lager. Legt ihr (sau: Legen Sie) die Skizze zwischen die Zeichnungen ? j . Der Ingenieur steht an dem Reißbrett und zeichnet. Unter der Lampe / Unter die Lampe. h. c. Wo sitzt der Direktor ? In der Mitte ? Exerciţiul 135: a. 1. Der Laborant kommt in die Halle und steht vor der Maschine. Ich befestige das Zeichenpapier an dem Zeichenbrett. b. e. i. e. Der Apparat steht auf dem Tisch zwischen dem Telefon und dem Notizblock. Exerciţiul 140: a. f. Der Lehrling geht in die Maschi­ nenhalle und steht vor der Maschine. Die Arbeiter gehen in das Werk und arbeiten an den Maschinen. Führt der Meister den Ingenieur durch die Maschi- . Die Arbeiter kommen zur Arbeit ins Werk. Der Ingenieur sitzt hinter den Zeichenbrettern an einem Tisch vor dem Fenster. h. f. c. f. Messen die Kontrolleure die Zahnräder genau? b. An dem Reißbrett / An das Reißbrett. Rechts sind die Fenster. f. d. e. f. b. Bringt ein Lehrling dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? e. Zwischen das Telefon und den Notizblock stellt ein Techniker einen Apparat. Vor den Fenstern stehen die Zeichenbretter. Auf dem Notizblock / Auf den Notizblock. Sie transportieren das Material ins Lager hinter die Maschinenhalle. g. Man braucht zum Zeichnen einen Bleistift. In dem Stahl­ schrank / In den Stahlschrank. Auf dem Tisch / Auf den Tisch. h. Der Zeichner befestigt die Zeichnung an dem Reißbrett. Der Monteur hängt die Lampe über den Tisch. Exerciţiul 134: a. g. Stellt ihr (sau: Stellen Sie) die Papierkörbe unter die Reißbretter ? i. i. Beim Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. Über dem Tisch hängt eine Lampe. Das Papier liegt in dem Stahlschrank neben dem Fenster. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. Fleißig arbeiten die Zeichner an den Reißbrettern. Neben dem Fenster / Neben das Fenster.CHEIA EXERCIŢIILOR 485 Exerciţiul 132: a. b. Sie hängt über dem Tisch. Hier ist das Konstruktionsbüro. Schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine einen Maschinenteil ? c. g. b. d. Unter dem Reißbrett / Unter das Reißbrett. e. Dreht eine Arbei­ terin dort Zylinder ? f. d. Der Oberingenieur kommt vom Direktor zu den Arbeitern. g. neben dem Meister und einem Arbeiter. Sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer bei dem Werkzeug ? d. c. Das Werk exportiert die Apparate in das Ausland. Auf den Tisch legen sie die Zeichnungen. c. Der Konstrukteur sitzt am Tisch in der Mitte. d. Die Skizze hängt an dem Reißbrett über der Zeichnung. b. c. Neben dem Radiergummi / Neben den Radiergummi. Er legt die Maschinenteile auf den Tisch. Exerciţiul 138: a. h. Zeichenpapier und Skizzen befestigen sie am Reißbrett. Exerciţiul 133: a. d.

Für die Fabriken im Land konstruieren wir die Maschinenteile.486 CHEIA EXERCIŢULOR nenhalle ? g. das d. das w. die k. f. der p. Die Bohrmaschine stellen die Arbeiter vor das Fenster. e. Mit dem Manometer mißt der Kontrolleur den Druck. b. h. e. der r. Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder ? (genau). Wer bringt dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? (Ein Lehrling). der Bohrmaschine Reißbrett Meßwerkzeug Rechenmaschine Prüfgerät Zeichenpapier Reißfeder Stehlampe Drehmaschine Schleifmaschine Meßtisch Hängelampe Stellschraube Suchgerät Meßapparat Meßgröße Stellstift Stellrad Stellrolle Stellscheibe Schleifscheibe Schleifpapier Prüfmaschine Prüfdorn maşina de găurit planşeta scula de măsurat maşina de calculat aparatul de verificat hîrtia de desen trăgătorul lampa cu picior strungul maşina de şlefuit masa de măsurat lampa de plafon şurub de ajustare detectorul aparatul de măsurat mărimea de măsurat ştiftul de ajustare roata de ajustare rola de ajustare discul de ajustare discul abraziv (şlefuit) hîrtia abrazivă maşina de încercat dorn (calibru-tampon) de control . c. d. Was schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine ? (einen Maschi­ nenteil) . Kommen die Laborantinnen mit der Analyse in das Konstruk­ tionsbüro ? Exerciţiul 141: a. f. b. In der Halle transportiert der Kranführer die Maschinenteile. das c. in dem Hof transportieren sie die Arbeiter. die t. Wohin kommen die Laborantinnen mit der Analyse ? (Ins Konstruktionsbüro). die h. d. der 1. g. die m. Wo sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer ? (Bei dem Werk­ zeug) . die v. Mit dem Bohrer bohrt der Lehrling das Metall. die i. die x. Exerciţiul 143: a. die n. In der Maschinenhalle arbeiten die Arbeiter fleißig. die u. g. Wen führt der Meister durch die Maschinenhalle ? (den Ingenieur). das s. Im Lager liegen die Materialien neben den Werkzeugen. Exerciţiul 142: a. die q. die e. die b. c. das o. die j . das g. In der Montagehalle arbeiten die Monteure an Maschinen. das f. Was dreht dort eine Arbeiterin ? (Zylinder).

8%. Die Werk­ leitung sitzt um den Tisch. j . 645 — sechshundertfünfundvierzig. das sind Hängelampen. b. 327 — dieihundertsiebenundzwanzig. Addieren Sie auch die Zahlen ! c. n. ein Lineal. d. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter oder Reißbretter. Korrigieren Sie auch den Fehler ! b. Der Bolzen des Kolbens ist . 1 356 — (ein) tausenddreihundertsechsundfünfzig. der 21. Auf dem Tisch liegt Papier. des Werkzeugs. Genosse Dumitrescu fragt: „Wohin liefern wir die Apparate ? Exportieren wir sie" ? Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". f. 107 249 —hundertsiebentausendzweihundertneunundvierzig. 815-—achthundertfünfzehn. Ziehen Sie auch die Wurzel aus 999 ! e. (fünfzehnte). Fragen Sie den Direktor des Werkes. Hier lernen 126 Lehrlinge. des Mechani­ kers . der 17. ein Bleistift und ein Radiergummi. Dort ist der Direktor des Werkes. In der Werkstatt VI arbeiten 316 Arbeiter und Arbeiterinnen. das 10. Die Arbeit des Fräsers ist gut. h. Der Tisch steht in der Mitte. (zehnte). (sechste). das sind 39. (siebente). (dritte). m. Das Zeichenpapier befestigt man an den Reißbrettern. ein Notizblock. Die Fenster sind rechts. Hier ist das Büro des Ingenieurs. c. des Bandmaßes. Sie zeichnen Maschinenteile. 126 sind Arbeiterinnen. f. der Schublehre. des Laboranten. (einundzwanzigste). e. Die Stahlschränke stehen neben den Fenstern. Exerciţiul 153: a. Die Lampen hängen an der Decke. Exerciţiul 154: a. Hier liegt der Bolzen des Kolbens. i. c. des Ingenieurs.CHEIA EXERCIŢIILOR 487 Exerciţiul 144: a. Exerciţiul 156: a. 13 249 — dreizehntausendzweihundertneunundvierzig. der Arbeiterin. der Scheibe. 14 7 0 4 — vierzehntausendsiebenhundertvier. der Schraube. die 11. Das Konstruktionsbüro ist groß und hell. des Genossen. des Gewindes. 586—fünfhundertsechsundachtzig. g. Wieviel ist 1 327 + 229 ? d. Die Genossen besprechen einen neuen Apparat. Prüfen Sie auch die Neukonstruktion ! Exerciţiul 155: des Splintes. Ich sehe das Lager der Maschine. o. g. Exerciţiul 146 : 63 — dreiundsechzig. der Zahl. 397 — dreihundertsiebenundneunzig. (siebzehnte). die 15. des Blockes. Dividieren Sie auch 12 durch 3 ! f. der 7. der Fabrik. Die Papierkörbe stehen unter den Zeichenbrettern. p. 1. der Büchse. b. An den Zeichenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. e. 17 Techniker und 297 Arbeiter. b. des Ventils. Exerciţiul 150: a. k. Ja. Ziehen Sie die Quadratwurzel der Zahl 784. der Apparat funktioniert. b. des Zeichenbrettes. ein Kugelschreiber. d. Ja. Auf dem Tisch steht ein Telefon. des Manometers. ein Heft. Die Kopie der Zeichnung ist falsch. die 3. des Feldes. Schreiben Sie auch eine Rechnung ! d. Der Leiter des Schulungskurses ist Genosse Pascu. c. h. Der Ingenieur Oprea führt (leitet) 13 Ingenieure. die 6. Die Fenster des Büros sind hoch. des Zylinders. 17 — siebzehn. und die Skizzen über dem Papier. (elfte). Exerciţiul 158: Hier ist der Ingenieur der Werkstatt.

er kommt nicht zum Direktor. b. Exerciţiul 159: a. son­ dern sie trägt sie ins Büro des Direktors. d. k. c. die Lieferung — livrarea. Laboranten. sie ist nicht groß. Wo ist die Schraube der Maschine ? Dort ist der Tisch der Sekretärin. sondern eine Kurbel. Wir addieren nicht 5 + 4. întărirea. d. die Planung — planificarea. Techniker. die Sitzung — şedinţa. Der Bolzen des Kolbens ist 102. Wir sub- . Nein. b. f. h. sondern neben der Fräsmaschine. die Toleranz ist nicht 0. Der Direktor ist im Büro des Chefkonstrukteurs. Meister Roşea hat hier einen Fehler in der Rechnung. Der Kranführer transportiert nicht Material. Der Zeichner schickt die Kopie in die Halle II zu Meister Lungu. sie liegt nicht auf dem Tisch. e. Exerciţiul 166: a. Transportiert der Kranführer das Material nicht ? d. Exerciţiul 160: a. Nein. d. sondern rechts. Der Zeichner korrigiert den Fehler. Ingenieur Oprea sieht den Fehler. Hier ist die Zeichnung des Zeichners. h. Das ist die Analyse des Laboranten. sondern 1 + 5 . g. d. Die Zeichnung ist nicht im Stahlschrank. Der Meister lehrt die Lehrlinge zählen. Sie suchen den Oberingenieur nicht. Die Fenster sind nicht links. Er schleift nicht einen Bolzen. i. Der Ingenieur geht zum Schulungskurs der Lehrlinge. die Leitung — conducerea. Das ist keine Bohrmaschine. etc. c. sie hängt nicht an der Wand. Er schleift das Zahn­ rad nicht. Das ist der Kabel des Apparates. Wir besprechen das nicht heute. c. Ist der Hammer nicht schwer? j . Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. Hier ist der Fehler der Rechnung. Ist die Analyse nicht gut ? f. i. g. c.1 mm. Die Monteure montieren die Maschinen nicht im Hof. e. Zeichner. m. Ion ist der Lehrling des Arbeiters. Die Zeich­ nung ist falsch. Der Ingenieur fragt die Sekretärin: „Wo ist der Direktor" ? j . Wir addieren: 3 + 4 = 7 (drei und / plus vier ist sieben). Exerciţiul 162: a. e. b. Er ist nicht hier. Sie macht die Analyse nicht. die Messung — măsurătoarea. i. f. sondern in die Werkstatt. rechnen und arbeiten. e. Nicht der Laborant multipliziert die Zahlen. b. Exerciţiul 161: a. Fuktioniert der Apparat nicht ? Exerciţiul 163: a. e. g. Der Kontrolleur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. 1. d. die Drehung — rotaţia. b. e. b. Exerciţiul 164: a. c. Der Lehrling potenziert nicht richtig. sondern Maschinenteile. sondern auf dem Tisch. die Führung — conducerea. Ich gehe nicht zum Schulungskurs der Lehrlinge. Der Zeichner legt die Zeichnungen nicht auf den Tisch. Nein. n. h. die Bohrung — gaura / alezajul. d.488 CHEIA EXERCIŢIILOR lang. Die Stellung —poziţia. sondern 0. Wir kontrollieren die Apparate nicht. b. ich gehe nicht zum Direktor. c. j . conducta. Sie bringt die Analyse nicht zur Montagehalle. Nein. etc. c. Nein. Die Fabrik exportiert nicht Bohrmaschinen. k. Die Ingenieure.3 mm lang. sondern Fräsmaschinen. Die Neukonstruktion funktioniert nicht richtig etc.01 mm. die Befestigung — consoli­ darea. Nein.

e. des Rads. des Laboranten. den Apparaten. des Geräts. der Kollege des / eines Ingenieurs.01 Null Komma Null eins. Die Leistung dieses Elektromotors ist gut. Wir potenzieren: 7 3 = 343 (sieben hoch drei ist dreihundertdreiundvierzig. i. Sie läßt die Zeichnung im Schrank. Geben Sie dem Monteur jene Meßwerkzeuge. die Lehrlinge. Der Genosse bespricht eine Neukonstruktion. du läßt sie im Schrank. die Materialien. die Geräte. Jene Apparate liefern wir ins Ausland. die Neukonstruktion des / eines Konstrukteurs. die Arbeiter. b. Jener Meister ist gut. die Temperatur fällt. g. f. e. Dieser Meßapparat ist genau. e. c. f. Wir helfen diesem Arbeiter. h. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. e. b. f. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. e. die Bleistifte. d. Der Arbeiter mißt die Oberfläche des Hofes. Exerciţiul 180: a. t. Ich sehe hier einen Apparat. Jener Ingenieur und jene Laborantin gehen in die Halle. die Stifte etc. Was siehst du dort ? Exerciţiul 174: a. der Bleistift der / einer Zeichnerin. du mißt die Breite. d. c. der Zeich­ nerin. f. g. des Ingenieurs. der Zahl. s. Exerciţiul 178: c. du hilfst dem Lehrling. Wir ziehen die Wurzel: 2 J/49 = 7 (Quadratwurzel aus neundundvierzig ist sieben).CHEIA EXERCIŢIILOR 489 trahieren: 7 — 3 = 4 (sieben weniger / minus drei ist vier). Was gibst du dem Arbeiter ? g. Wir lesen die Dezimalzahlen: 1. des Lehrlings. die Behälter. die Zahlen. f. Dieser Arbeiter heißt Popescu. die Genossen. der Stift der / einer Maschine. Der Behäl­ ter hält den Druck nicht. h. den Technologen. b. Ich lese die Zeichnung. die Techniker. Die Welle jener Maschine läuft mit 3 780 U/min. Diese Kontrolleure kontrollieren die Teile. der Tisch des / eines Direktors. Diese Zeichnungen gehören jenem Konstrukteur. Wer arbei­ tet in jenem Büro ? g. d. Der Lehrling liest eine Rechnung. p. die Inge­ nieure . d. die Lehrlinge. die Konstrukteure. d. r. Ich helfe dem Meister. du liest die Zahlen.5 (eins Komma fünf). Exerciţiul 181: a. des Bleistifts. Jene Werkstatt ist sehr groß. Diese Meßuhr ist ungenau. h. Exerciţiul 173: a. die Maschinen. Ich messe die Länge. Wir multi­ plizieren: 7 X 3 = 21 (sieben mal drei ist einundzwanzig). g. Dieses Meßwerkzeug ist groß. des Textes. den Behältern. Wie groß ist der Rauminhalt dieses Behälters ? h. die Werkzeuge der / einer Fabrik. Der Kon­ trolleur gibt den Maschinenteil zur Montage. b. Wo ist die Skizze jener Zeichnung ? i. Ich halte einen Schulungskurs. den Konstrukteuren. Exerciţiul 179: Die Technologen. Exerciţiul 176: Des Technikers. Wir dividieren: 21 : 7 = 3 (einundzwanzig durch sieben ist drei). die Räder. des Stifts. du hältst eine Sitzung. den Genossen. den Materialien. o. c. den Arbei­ tern. die Zeichnerinnen. den Lehrlingen. die Arbeiter des / eines Werkes. 0. die Texte. . Die Leistung beträgt nicht viel. die Autos den Autos. den Maschinen. die Apparate. die Laboranten. c.

Der Ingenieur mißt den Durchmesser und die Länge der Welle. Dieser Elektromotor macht 2 800 Umdrehungen pro Minute. Fără Umlaut: die Schwere. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA. Exerciţiul 193: a. Wir arbeiten in dieser großen Halle. Die falschen Teile geben sie den Meistern. In der Elektrotechnik dienen auch viele Apparate zum genauen Messen von hohen Spannungen. aus silberweißem Aluminium. die Dünne. mit dem Quadratmeter mißt man die Flächen und mit dem Kubikmeter mißt man den Rauminhalt.5 at. e. keine gute Legierung. mit silberweißem Chrom. für einen modernen Motor. Die Halle ist groß. bei hoher Spannung. Für die modernen Apparate braucht man sehr genaue Teile. Für diese Probe des Behäl­ ters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. ein wichtiges Buntmetall. eine richtige Zeichnung. mit dem silberweißen Chrom. Der Durchmesser beträgt 36.490 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 182: Cu Umlaut: die Güte. Exerciţiul 184: a. die Kürze. Wie viele Umdrehungen macht jener Elektromotor ? c. Lassen Sie den Druck 2 Stunden lang auf 6 at. c. von großer H ä r t e . wie z. g. Mit dem Tachometer mißt man die Zahl der Umdrehungen. der technische Fehler. Diese Maschine ist schwer. j . gelbem Messing und rötlichem Kupfer. f. die Breite 34 m und die Höhe 8. f. d. die Laborantin kontrolliert den Druck dieses Behälters. b. Sie sind für die chemische Industrie bestimmt. Das Werk exportiert die modernen Apparate in viele Länder. Exerciţiul 196: a. dieser langer Tisch. b. . Exerciţiul 194: In diesem hellen Konstruktionsbüro zeichnen die flei­ ßigen Zeichner viele Maschinenteile. Die energischen Kontrolleure geben die guten Teile zur Montage. bei hohem Druck. die Helle. die hellgelbe Anlaßfarbe. Wir arbeiten mit dieser schweren Maschine. Das Manometer zeigt 6. Der Druck in dem Behälter ist hoch und fällt nicht. durch gute Montage . Mit dem Meter mißt man die Länge. Exerciţiul 185: a. Wie groß ist die Toleranz für diesen Maschinenteil ? g. die Größe.2 mm und die Länge 596 mm. durch jene breiten Hallen. Das Manometer zeigt 1. ein großer Rauminhalt. b. von dieser fleißigen Arbeiterin. e. Auch die große Automobilindustrie braucht diese guten und leichten Apparate. die Dicke. Kontrollieren Sie bitte die Festigkeit dieses Materials! d.B. Der Laborant mißt die Leistung dieses Transformators. ohne eine genaue Zahl.5 m. In der Technik mißt man alles sehr genau. die Höhe. Sehr viele Teile sind aus bunten Metallen. ohne genaue Zahlen. Für das Messen der Halle brauchen wir ein Meter. die Runde. Der Raumin­ halt beträgt 29 066 m 3 und die Oberfläche 3 502 m 2 . h. für die gute Leistung. Wie mißt man den Rauminhalt und die Oberfläche ? b. das eckige Zeichenbrett. Dann läßt sie den Druck fallen. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m. Zuerst läßt sie den Druck steigen. die Länge. h.5 at. aus graublauem Stahl. i. bei hohen Temperaturen. k.

Er arbeitet mit diesen guten Arbeitern. ver­ hängen — a acoperi. Welche Legierung ist Messing ? I. führen: entführen — a răpi. Das flüssige Eisen. Welche Gruppen von Metallen gibt es ? e. entkommen — a scăpa. Sie montieren das runde Lager. Der große Druck. Welches Mikrometer braucht er? b. brauchen: gebrauchen — a între­ buinţa. gefallen — a plăcea. c. verführen — a seduce. fallen: befal­ len— a ataca. Was mißt der Oszillograph für Schwin­ gungen ? j . Exerciţiul 198: a. a reveni. halten: behalten — a reţine. a camufla. gehen: begehen — a umbla pe. Bei welcher Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g.. Exerciţiul 197: a. Nach was für einer Zeichnung arbeitet er? f. a suporta. Was hat das Chrom für eine Farbe ? i. zerfallen — a se dezagrega. Eine richtige Rechnung. An was für einer Zeichnung arbeiten Sie? Exerciţiul 199: a.. Was für eine Quadratwurzel ist das? g. Was haben sie für einen Notizblock ? f. Mit welchem Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. Was brauchen Sie für einen Transformator ? c. Dieses Lager ist rund. Was für eine Oberfläche hat der Block ? e. a se împopoţîna. b. verkommen — a decădea. d. Was ist das für ein Behälter ? d. Mit was für Meßgeräten arbeitet ihr ? d. a merita. Was härten die Arbeiter für ein Metall ? h. Was hat die Halle für eine Höhe? b...CHEIA EXERCIŢIILOR 491 c. f. verbrauchen — a consuma. Jene Arbeiter arbeiten gut. erhalten — a primi. vergleichen — a compara. e. Die leichten Metalle. vergehen — a trece. lassen: belassen — a lăsa . Welchen Stahl verwenden Sie hier ? d. f. verdienen-—a cîştiga. Was für einen Radiergummi gibt sie mir? i. Was für ein Büro ist hier? h. Aus grauem Roheisen. Was arbei­ ten hier für Techniker ? e. Ich montiere diese lange Welle. verarbeiten — a prelucra (a transforma). In welcher Zeit ist der Apparat fertig? j . verfallen •— a se dărîma. hängen: behän­ gen — a acoperi cu ceva. dienen: bedienen-—a servi. enthalten — a se abţine. Jenes Voltmeter mißt genau. i. kommen: bekommen — a primi (ceva) . Für welche Werkstätten bringt ihr Material ? i. mißbrauchen — a abuza de. Mit großen Zahlen.. zergehen — a se topi. Eine hohe Temperatur. Welche Temperatur verändert die Farbe ? c. g.. a se scurge. entfallen — a scăpa. entgehen — a scăpa. ergehen — a fi emis. Die Welle ist lang. d. h. verhalten — a reţine. erarbeiten — a obţine (prin muncă). Mit was für Technikern arbeiten Sie ? j . a folosi. Was für ein Gewinde ist es ? Exerciţiul 200: a. Von graublauer Farbe. gleichen: begleichen — a achita. Was für eine Rolle schleift sie ? c. Wir messen mit diesem genauen Voltmeter. Was kennen Sie für Leichtmetalle ? Exerciţiul 202: Arbeiten: b e a r b e i t e n — a prelucra. WTas für einen Direktor haben sie ? h. Was erzeu­ gen Sie für Apparate ? g. Was für ein Zahnrad sehen Sie dort ? k. mißfallen — a displăcea. Die farbigen Metalle / die bunten Mettalle. Was für eine Welle liegt hier? b. erhängen — a (se) spînzura. e. a cuprinde. a se descompune.

i. stellen: bestellen — a comanda. sehen: besehen — a se uita la. b. suchen: besuchen — a vizita} ersuchen — a cere. wir brauchen hellvioletten Stahl. a se strîmba. transportfertig — gata pentru transport. die transportfertige Tafel. a demonta. die dunkelgrüne Farbe. die zentimeterlangen Maschinenteile. a solicita. verziehen — a se deforma. Man unterscheidet graues und weißes Roheisen. f. a depune. wir brauchen dunkelgrüne Farbe. h. wir brauchen schwarzgraues Eisen. wir brauchen eine transportfertige Tafel. ein dünnflüssiges Eisen. Exerciţiul 210: Wir brauchen meterbreites Papier. Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. verschreiben — a prescrie. der millimeterlange Stift. wir brauchen einen millimeterlangen Stift. a greşi. wir brauchen einen transportfertigen Apparat. Aus Erz gewinnt man Eisen und Buntmetalle. a socoti greşit. wir brauchen zentimeterlange Maschinenteile. verlegen — a muta. versteigen — a se rătăci în munţi. c. c. a rătăci. j . erstei­ gen — a se sui. meterbreit—lat de mai mulţi metri. a se referi. schreiben: beschreiben — a descrie. k. erstehen — a lua fiinţă. verstellen — a schimba locul. Wir erzeugen Apparate aus Leichtmetall. entlassen — a elibera. g. d. entstehen — a lua naştere. zentimeterlang — lung de mai mulţi centimetri. ziehen: beziehen — a se instala. h. Das Werk verarbeitet auch Buntmetalle. a produce. hochmodern— foarte modern. verstehen — a înţelege. Diese Farben bezeichnet man als Anlaßfarben. b. Exerciţiul 211: a. wir brauchen jene meterhohen Maschinen. g. gestehen — a mărturisi. verrechnen — a încheia o socoteală. e. hellviolett — violet deschis. versehen — a echipa. ver­ lassen — a părăsi. Zu den Schwarzmetallen zählt man . wir brauchen den hoch­ wichtigen Stahl. Exerciţiul 203: a. versuchen — a încerca. rechnen: berechnen—a evalua. Es gibt Schwarzmetalle und Buntmetalle. a greşi la scris. entziehen — a (se) retrage. de aici se deduce. errechnen — a afla prin calcul. Es gibt zwei große Gruppen von Metallen. dünnflüssig — foarte fluid. erlassen — a decreta. zerlassen — a topi (unt-grăsimi). dunkelgrün — verde închis. erstellen — a face. d. a calcula. a denatura. wir brauchen dünnflüssiges Eisen. eine hochmoderne Technik. a bara. kilometerweit — (lat) departe de cîţiva kilometri.492 CHEIA EXERCIŢIILOR pe loc. hoch­ wichtig — foarte important. ein transport­ fertiger Apparat. der hochwichtige Stahl. steigen: besteigen — a se urca. wir brauchen eine hochmoderne Technik. b. ein schwarzgraues Eisen. Beim Erhitzen erscheinen die Anlaßfarben. der hellviolette Stahl. e emite un ordin. 1. f. ersehen — a vedea. schwarzgrau — cenuşiu închis. Durch eine Legierung mit Chrom verändert man die Festigkeit. Exerciţiul 209: Das meterbreite Papier. zerlegen — a descompune (în bucăţi). a amina. e. c. stehen: bestehen — a fi compus din. millimeter­ lang— lung de mai mulţi milimetri. Exerciţiul 208: a. jene meterhohe Maschinen. entstellen — a se desfigura. erlegen — a achita. meterhoch — înalt de cîţiva metri. erziehen — a educa . legen: belegen — a acoperi.

g. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie verarbeitet man Aluminium in großen Mengen. e. i. dort finden Sie sie wieder. j . c. hell­ blau. f. Wir danken dir. Sie hilft ihm. Kupfer. Sie helfen mir. Blei. c. Geben Sie ihre Rechnung meiner Sekretärin. Die farbigen Metalle oder Buntmetalle sind Nichteisenmetalle. Welches ist die Farbe des flüssigen Eisens ? g. Wir stehen in unserer Halle. Aluminium. dunkelblau. c. Welches sind die Nichteisen­ metalle ? Exerciţiul 213: Hier ist Kollege Schulze. b. m. Sein Arbeitszimmer liegt neben eurem Konstruktionsbüro. o. Ich danke Ihnen. Messing ist gelb. Er zeigt Ihnen auch Ihren Arbeitsraum. Zeigen Sie unserer Delegation die Erzeugnisse Ihres Werkes. violett. Ja. Mangan oder Vanadium. k. er möchte Sie durch das Werk führen. Wo kann man die Anlaßfarben ersehen? c. d. Wir gehen von meiner Werkstätte zu eurem Labor. Es gibt graues und weißes Roheisen. Die Metalle unterteilt man in Schwarzmetalle und in Nichteisenmetalle. 1. Ihr helft uns. d. d. d. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten Sie und wollen Ihnen ihre Arbeits­ plätze zeigen. Aluminium ist silberweiß. Die Temperatur von flüssigem Eisen ist von über 1 500°C. im Auto­ mobilbau. Exerciţiul 212: a. Mit euren Arbeitern. Zinn. e. Magnesium. In den Hochöfen gewinnen wir das Eisen aus Erz. Seine Sekretärin ist über alles informiert. e. b. d. f. Dort können Sie arbeiten. Exerciţiul 224: a. Du hilfst uns. Durch Legierung mit Chrom. Er hilft mir. Flüssiges Eisen hat eine rotgelbe Farbe. In der Flugzeugindustrie. b. Hat er ihm Hast du dir Habt ihr euch Hat sie ihr . f. Was für Metalle werden in diesem modernen Werk verarbeitet ? j . Die Zeichnerin bringt ihre Skizzen in unser Büro. Ich danke ihm. h. Er dankt ihr. Dort kommt dein Mitarbeiter mit seinen Kollegen.CHEIA EXERCIŢIILOR 493 vor allem Eisen und Stahl. Welche Farbe hat flüssiges Eisen? b. f. e. graugrün. Führen Sie meinen Gast durch unsere Maschinenhalle. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Sie können Ihre Zeichnungen und Skizzen im Stahlschrank lassen. h. Werden die Metalle auch in der chemischen Industrie verwendet ? k. Wir geben Ihren Gästen Daten über unsere Produktion. Exerciţiul 223: a. Nickel. Exerciţiul 221: a. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe Ihnen meinen. Unser Direktor sagt zu unseren Gäs­ ten. Wir danken euch. Kupfer ist rot. Zink. g. Auf unseren Maschinen. Aus grauem Roheisen wird Gußeisen erzeugt. Was wird aus weißem Roheisen erzeugt ? e. f. hellgelb. n. i. Das Aluminium. Wir arbeiten für unser Werk.

Haben Sie viele Wünsche ? Sagen Sie uns alle. Ea să facă desenul. Trebuie să merg în atelierul meu. m. El ar vrea să viziteze uzina noastră. Die Arbeiter sollen 125 Büchsen drehen. j . g. g. Exerciţiul 231: a. Der Zeichner muß die Kopie dem Meister geben. b. Vrem să vedem aparatele. Exerciţiul 230: a. ihr. h. c. Wir wollen noch drei Werkhallen konstruieren. In einigen Jahren soll die Produktion auf viele Millionen steigen. mir. die Arbeitsgruppe = grupul de lucru . c. Diese Damen und Herren sollen aus Rumänien kommen. Es bereitet mir Vergnügen. Ihnen. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan. Von ihr. e. Möchten Sie / Möchtet ihr die Gäste begrüßen ? k. f. j . Ich möchte Ihr / euer Werk besuchen h. Die Gäste dürfen im Labor arbeiten. Exerciţiul 229: a. Mit Ihnen. anul e. Der Monteur kann die Maschinenteile montieren. Im Jahre 1975 soll die Produktion bis über 200 Millionen steigen. h. I: a. alle Hallen zu be­ sichtigen. der Delegationsleiter = conducătorul delegaţiei c. Putem vizita (Avem voie să vizităm) atelierele. b. d. b. Es ist wichtig. f. Mit mir. Sie zu sehen / die Gäste zu begrüßen / sie kennenzulernen. d. Sie können den Apparat konstruieren. Der Apparat soll nicht funktionieren. Aus einigen Zahlen können Sie alles ersehen. Ich möchte Ihre / eure Arbeit kennenlernen. die Jahreszahl = data. Puteţi să vă daţi seama de mărimea uzinei noastre. Ihr Gast zu sein / die Arbeiter und Techniker Ihres Werkes kennenzulernen / Ihr Mit­ arbeiter zu sein. e. d. Jeder soll alles kennenlernen und vieles können. Von ihnen. k. Alle unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Können Sie / Könnt ihr die Planzahlen erfüllen ? e. f. b. 1. h. Producţia urmează să însumeze peste 100 de milioane. Es ist der Wunsch einiger Mitarbeiter. d. g. c. Mit mir. ihnen. i. g. e. b. Ich habe den Wunsch. jetzt die Planzahlen zu besprechen? / d a s Werk jetzt zu besuchen? / jetzt die Tabelle zu wechseln ? e. Wir haben genügend Raum große Maschinen zu konstruieren / die Werk­ stätten zu modernisieren / noch eine Werkhalle zu konstruieren. Exerciţiul 228: a. der Arbeitsplatz = locul de muncă b. ihm. Ist es richtig. Exerciţiul 226: a. n. e. Exerciţiul 233: Col. Wir wollen Ihnen die Maschinen zeigen. Besprechen sie alle Zeichnungen mit jedem Meister. d.494 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 225: a. Wir müssen die Laboranten an ihrem Arbeitsplatz sehen. d. dir. Ich kann Ihnen / euch alles zeigen. c. Die Arbeiterin kann die Bolzen nicht bohren. Mit uns. f. h. o. Mit Ihnen. euch. die Produktionsmenge = cantitatea producţiei d. p. Vrem să muncim în laborator. f. c. i. Sie dürfen / Ihr dürft unser Werk besuchen. ihm. i. uns. c. Du mußt die Zeichnung deinem Mitarbeiter geben. In jeder Werkstätte arbeiten viele Arbeiter. die Anlaßfarben genau zu unterscheiden / gute Maschinen zu bauen / die Produktion zu automatisieren. g. b.

der Leistungsfaktor = factorul de putere g. der Spannungsmesser = voltmetrul j .CHEIA EXERCIŢIILOR 495 f. Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht das Werk. 1. der Festigkeitswert == valoarea rezistenţei i. Der Monteur braucht einen langen Stift. Aus diesen Zahlen kann man die Größe des Werkes ersehen. der Oberflächendruck =. Der Wert der Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. d. sie dürfen Skizzen machen. presiunea superficială h. Die Werkleitung plant jetzt den Ausbau der Werkstätten. die Schraubenlehre = micrometrul m. g. der Tabellenkopf = capul de tabelă d. Die Delegation besichtigt ein modernes Labor. f. Wir arbeiten in einem großen Arbeitsraum. die Schwingungszahl <= numărul de oscilaţie m. der Schulungskurs = cursul de calificare k. Diese Teile sind aus vielen schweren Metallen. j . Die Lehrlinge arbeiten mit einem guten Meister. i. Ja. g. Exerciţiul 235: a. Im Jahre 1976 sollen es 3800 sein. Der Direktor begrüßt die Gäste. b. Er möchte ihnen zuerst einige Daten über das Werk geben. das Längenmaß = măsura de lungime f. das Konstruktionsbüro = biroul de proiectare Col. Das Werk erzeugt viele Maschinen und Apparate. o. Im Jahre 1976 soll die Produktion auf über 350 Millionen steigen. d. p. m. der Analysenfehler = greşeala de analiză n. a. Die Ar­ beiter und Angestellten erwarten den Besuch der Delegation. Die Belegschaft hat 2950 Angestellte und Arbeiter. Kollege Schulze führt die Gäste durch das Werk. e. r. n. Sie wollen viele ihrer Erzeugnisse modernisieren. b. die Rechnungsgröße = valoarea teoretică / mărimea de calcul 1. f. Die Delegation geht zu der fleißigen Arbeiterin. c. die Motorendrehzahl = turaţia motorului e. Die Sekretärin des Direktors will den Gästen helfen. die Maschinenhalle = hala de maşini 1. s. e. Ingenieur Munteanu dankt dem Direktor und sagt: „Wir sind sehr erfreut . das Skizzenpapier = hîrtia pentru schiţe j . c. Sie können im Raum neben dem Arbeitszimmer des Direktors arbeiten. h. die Nummerntafel = tăbliţa pentru numărul de ordine k. k.der Fabrikationsfehler = greşeala de fabricaţie n. h. Er verarbeitet den legierten Stahl. Korrigieren Sie bitte jede falsche Zeichnung. Sie wollen die Produktion automatisieren. die Umdrehungszahl = turaţia h. II: a. die Farbenskala = scala de culori b. das Hallenfenster = fereastra halei g. der Gruppenleiter = conducătorul grupei c. der Büchsendurchmesser = diametrul bucşei Exerciţiul 234. die Deckenlampe = plafoniera i.

durchhalten = a rezista pînă la capăt. Man stellt neue Gußlegierun­ gen her. Der Meister führt die Lehrlinge in die Arbeit ein. Wir erzielen so eine bessere Qualität der Teile. umstellen = a schimba poziţia. a merge în faţă. zuführen = a aduce. Dieses ist der größere Vorteil. Exerciţiul 249: a. anführen = a conduce. verstehen = a înţelege. sich verstellen = a se preface. vor­ schreiben = a prescrie. vorrechnen = a demonstra un calcul. mitrechnen = a urmări soco­ titul . abstellen = a depozita. abgehen = a pleca. mitarbeiten = a colabora. das Labor des Ingenieurs Dr. erhalten = a obţine. umschreiben = a transcrie. umgehen = a umbla. verschreiben == a prescrie. beistehen = a asista. sich verhalten = a se comporta. aufstehen = a se scula . vorgehen = a proceda. herstellen = a fabrica . schrei­ ben : beschreiben = a descrie. vorstellen = a prezenta. vorstehen = a fi în frunte. f. rechnen: berechnen = a cal­ cula . aufgehen = a răsări. b. aufhalten = a reţine. ausrechnen — a calcula. gestehen = a mărturisi. durcharbeiten = a parcurge. stehen: bestehen = a consta. a apune. untergehen = a se scufunda. stellen: bestellen = a co­ manda . aufschreiben = a nota. sich einarbeiten = a se obişnui cu munca. ab­ rechnen = a scădea. verarbeiten = a prelucra. aushalten = a rezista. umarbeiten = a transforma. c. Exerciţiul 243: a. errechnen = a afla calculînd. a transforma. aufführen = a repre­ zenta . ein­ halten = a respecta. Dieses ist der größte Vorteil. ausstellen = a expune. hingehen = a merge acolo. halten: behalten= a păstra. u. umrechnen = a recalcula. b. a se termina. einschreiben — a înscrie. b.496 CHEIA EXERCIŢIILOR Ihr Werk besichtigen zu können". anhalten = a opri. vergehen = a trece. übergehen = a trece cu vederea. Jeder Laborant hat seinen Tisch mit Ap­ paraten. einstellen = a opri. Müller. sich unter­ stehen = a îndrăzni. c. a opri. umschreiben = a parafraza. ausführen = a efectua. Ja. Eines der wichtigsten Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. Sie sehen alle Laboranten und Laboran­ tinnen an ihren Arbeitsplätzen. einführen = a in­ troduce. Exerciţiul 240: arbeiten: bearbeiten = a prelucra. entstehen = ase forma. überstehen = a trece prin ceva. ausarbeiten = a elabora. verstellen = a muta. gehen: entgehen = a scăpa. unterhalten = a petrece. erarbeiten = a obţine prin muncă. durchführen = a executa. enthalten = a cuprinde. abhalten = a reţine. Dieses ist der härteste Bleistift. übergehen = a trece (la duşman). vorführen = a demonstra. zergehen = a se topi. abschreiben = a copia. verrechnen = a încheia socotelile. a adăuga. Exerciţiul 248: a. Die Werkleitung baut die Gießerei aus. ausgehen = a ieşi. durchgehen = a parcurge. c. e. t. d. Dieses ist das dünnere Papier. sie besichtigen auch ein Labor. aufstellen = a aşeza. unterschreiben = a semna. entstellen = a desfigura. a ajuta. Der . verführen = a seduce. führen: entführen = a răpi. Dieses ist das dünnste Papier. ab arbeiten — a consuma prelucrînd. abarbeiten = a plăti prin muncă. Dieses ist der härtere Bleistift. d. Der Ingenieur zählt die Teile des Apparates auf. v. anstellen = a angaja.

B. Die Gießerei ist 3400 m2 groß. Ja. dieses Gewinde ist ebenso fein wie jenes. Nein. Dies sind genauere Gußteile. e. das Meßgerät hilft mir dabei. Zuerst führt er sie in die Gießerei. Ge­ nauere Maschinenteile haben wir durch das Feingießverfahren erhalten. Berger über das Strahl­ verfahren sprechen. Wir wenden die modernsten Verfahren an. h. die Toleranz dieser Welle ist ebenso groß wie die jenes Bolzens. e. b. d. Ja. Temperguß. d. m. c. Dadurch erzielt man eine sehr glatte Oberfläche. Das sind die besten Arbeiter der Gießerei. Nach der Gießerei sehen die Gäste die Gußputzerei. Der Induktionsofen hat eine Kapa­ zität von 6. s. Die Vorteile dieses Verfahrens sind unter anderem höchste Präzision und geringste Nach­ arbeit. Das ist ein größerer Vorteil. Die leichtes­ ten Teile sind aus Leichtmetallen. h. f. Die Leichtmetalle schmilzt man in NiederfrequenzTiegel-Öfen. Die Teile sind von guter. Ja. Dadurch erzielen sie die höchste Pro­ duktivität. Munteanu möchte noch mit Ing. f. bzw. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm ? b. i. ich zeichne daran. f. Die Gäste wollen noch das Labor besichtigen. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. Das Werk wendet mo­ dernere Verfahren an. Wofür brauchen Sie den Apparat ? g. die Toleranz dieser Welle ist weniger groß als die jenes Bolzens. Ja. g. Wo­ rin besteht das Strahlverfahren ? c. Nein. Exerciţiul 253: a. Ingenieur Schneider soll den Gästen aus Rumä­ nien das Werk zeigen. c. r. Wo­ durch erzielen Sie eine bessere Qualität ? e. Wozu dient das Manometer ? Exerciţiul 255: a. Ing. ich spreche darüber. b. Nein. Ingenieur Berger. Rotguß. e. o. Womit putzen Sie die Gußteile ? d. Exerciţiul 251: a. unsere Gießerei ist weniger groß als Ihre. NE-Metallen und Gußlegierungen wie z. 1.CHEIA EXERCIŢIILOR 497 beste Induktionsofen steht rechts. n. c. Exerciţiul 250: a. c. d. Ja. Ja.3 t. in Induktionsöfen. Ja. g. Ja. 32 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103 . besserer und auch bester Qualität. b. Der kleinste Teil ist diese Rolle. Die Guß­ rohlinge putzt man hier mit Schleuderstrahlmaschinen. Nein. Ja. diese Gußteile sind weniger klein als jene. Den härteren Stahlschrot verwendet man zum Putzen der Tempergußteile. Ja. Er stellt sie dem Leiter der Gießerei. Die modernsten Verfahren werden in unserer Gießerei ver­ wendet. d. g. vor. f. sie ist um 40% größer als vor vier Jahren. j . Das genaueste Meßgerät ist das Mikrometer. i. unsere Gießerei ist ebenso groß wie Ihre. Sie haben bessere Resultate er­ zielt. Worüber reden Sie mit den Gästen ? h. d. Exerciţiul 257: a. p. Die größte Abteilung ist die Gießerei. diese Gußteile sind ebenso klein wie jene. e. ich brauche die Reißfeder dazu. h. Worauf zeichnen Sie ? f. Dadurch kann man die kleineren. es ist ein Fehler darin. ich frage die Zeichnerin danach. Den genauesten Apparat hat Ingenieur Popescu projektiert. Silumin. dieses Gewinde ist weniger fein als jenes. Man gießt die Teile aus Grauguß. Die Teile formt man nach dem Feingießverfahren. b. k. Nein.

hinaus: hinauskommen = a veni afară. hereinschicken = a trimite înăuntru. hintransportieren = a transporta acolo. b. Er begrüßt ihn. hinbringen = a aduce acolo. hinlaufen = a alerga acolo.498 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 264: Dort liegt eine Glimmerfolie. în poziţie orizontală. Exerciţiul 270: a. hinausstellen = a pune afară. Wem zeigt der Chef­ ingenieur ein modernes Verfahren ? Was zeigt der Chefingenieur den Gästen ? e. hinausgehen = a ieşi afară. Er bringt sie her. c. hineinschicken = a tri­ mite înăuntru. b. Wo besprechen sie die Neukonstruktion ? In wessen Büro besprechen sie die Neukonstruk­ tion ? Was besprechen sie im Büro des Direktors ? d. hineinsehen = a privi înăuntru. hereinbringen = a aduce înăuntru. hineinlegen = a pune înăuntru. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt ein Behälter. hinein = hineingehen = a merge înăuntru. hersehen = a se uita încoace. herausführen = a conduce afară. hineingeben = a pune înăuntru. hereinführen = a aduce înăuntru. herein: hereinkommen = a veni înăuntru. a adăoga. Der Direktor begrüßt die Delegation und bittet sie. Exerciţiul 265: a. hineinführen = a conduce înăuntru. g. c. Wann beziehen wir diesen Werkstoff aus Rumänien ? Was beziehen wir dieses J a h r aus Rumänien ? Woher beziehen wir dieses J a h r diesen Werk­ stoff ? Exerciţiul 271: a. herführen = a conduce încoace. e. Bringen Sie ihn bitte her ! etc. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne und führt die Gäste ins Werkstofflager. herstellen = a fabrica. Wie erklären Sie sich diesen Fehler ? d. hinsehen = a se uita acolo. Exerciţiul 268: her: herkommen = a veni încoace. herausholen = a scoate. a ieşi. Wer nimmt sich ein Muster ? Was nimmt sich Ing. Munteanu ? c. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Bolzen. Sie benötigt ihn. herausbringen = a aduce afară. b. Exerciţiul 267: a. hinausführen = a conduce afară. Die Temperatur hält sich bei 280°. d. Platz zu nehmen. Wer geht ins Werkstofflager ? Welche Delegation geht ins Werkstofflager ? Wohin geht die Delegation aus Rumänien ? b. a intra. Bringen Sie es bitte her ! Dort liegt ein Isolierstoff. hinführen = a conduce acolo. Er spricht mit ihnen. hinschicken = a trimite acolo . hergeben = a d a . hinstellen = a pune acolo. herbringen = a aduce încoace. în poziiţe verticală. Die Anlaßfarben verändern sich sehr. heraus: herauskommen = a veni afară. f. hinausschicken = a trimite afară. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt eine Kopie. hereinsehen = a privi înăuntru. Er stellt sie ihm vor. herschikken = a trimite încoace . hineinstellen = a pune înăuntru. e. hin: hingehen = a merge acolo. Die Schwarzmetalle unterscheiden sich von den Nichteisenmetallen. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne und die Zeichnungen für die Neukonstruktion. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Profileisen. . hineinleiten = a conduce înăuntru. Sie besichtigt es. herlegen = a pune aici. h. Sie erfüllt sie. c. Sie wenden es nicht an. Jedes J a h r verbessert sich das Verfahren.

gehört. b. besprochen. gedient. gesagt. m. Die Werkstoffe werden auf ihre Eigenschaften ge­ prüft. verarbeitet. eingeführt. Munteanu will sich ein Muster mitnehmen. Für den Transformatoren — und Apparatebau. Der Praktikant bringt eine Blechschere. k. f. c. gesucht. erzeugt. Asbestplatten. erfüllt. Bandringe aus Eisen. entschuldigt. j . Hier lagert man alle Arten von Isolierstoffen und Kunst­ preßstoffen. aus Messing und anderen Nicht­ eisenmetallen. Ein Probestab wird in die Werkstoffprüfmaschine gespannt.CHEIA EXERCIŢIILOR 499 Exerciţiul 273: a. geliefert. f. Der Wert der Werkstoffe beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. ausgebaut. Exerciţiul 281: herausgegriffen. befestigt. gearbeitet. bestimmt. begrüßt. f. Die Gäste besichtigen das Werk­ stofflager. d. vorgestellt. die folgende . Die Schaltversuche werden 10 Millionen mal wiederholt. geschmolzen. konstruiert. Exerciţiul 274: a. Der Probekörper wird bis zum Zerreißen belastet. Vielseitige Prüfverfahren werden angewendet. Ing. Von den Vereinigten Blech. c. expor­ tiert. b. Sie befindet sich im Büro des Direktors. gefragt. befunden. besucht. 1. c. e. d. unterschieden. verwendet. gedreht. gebohrt. Die Elastizitätsgrenze wird über­ schritten. gezeigt. Das Meßinstrument wird in den Stromkreis eingebaut. unterteilt. Die Elektrowerke haben ein ähnliches Lager. e. Die ausländische Delegation wird begrüßt. Ein Überblick wird hier über Prüfverfahren gegeben. verbessert. h. bezeichnet. Die Verformung wird in Form einer Kurve aufgezeichnet. ins Hauptlager einzutreten. gehabt. f. i. geleitet. gebraucht. geplant. gestiegen. kontrolliert. Die Elastizitätsgrenze wird überschritten. n. erschienen. Wir bitten Sie. b. e. das entsprechende Verfahren = procedeul corespunzător. Der Probekörper wird in eine Zerreißmaschine gebracht. Im Lager 1 befinden sich die Metalle. g. gerechnet. Einige von diesen Verfahren werden beschrieben. aufgezählt. gestellt. geglichen. Wir brauchen hauptsächlich Isolierstoffe wie Isolierpapier. geschickt. Bringen Sie die Muster der Werkstoffe aus dem Lager her. geschliffen. c. Im Hauptlager lagert man den größten Teil der Werkstoffe. verändert. g. Unser Werk liefert Ihnen jetzt Blech. erzielt. d. gewonnen. besichtigt. Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. Pertinaxplatten und Textolit. Schneider zeigt ihnen einen Lageplan. Es unterteilt sich in Lager 1 und Lager 2. Exerciţiul 280: Cu prefixul ge-: geantwortet. Lager ansehen ? c. g. b. e. montiert. gesprochen. Fără prefixul ge-: analysiert. der zerreißende Probestab = epruveta care se r u p e . In welchem Lager lagern Sie die anderen Werkstoffe ? d. gemacht. h.und Stahlwerken. hergestellt. Von Ihren Werken beziehen wir nur Profileisen und Stangeneisen. Glimmerfolie. transportiert. Gehen Sie und bringen Sie sich ein Muster. erklärt. Ing. ge­ legen. b. Wollen Sie sich die Werkstoffe aus dem 2. Exerciţiul 285: a. funktioniert. Exerciţiul 284: a. Exerciţiul 286: a. h. Verschiedene Verfahren werden angewendet.geführt.

Er muß bis zum Zerreißen belastet werden. b. c. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden 1 und 2 gebracht werden. Exerciţiul 290: a. e. die entsprechenden Verfahren. Dynamisches Prüfverfahren usw. Der Versuch wird viermal wiederholt. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werkstoffes ermittelt. aber der Versuch wird noch einmal wiederholt. durch den die Festigkeit des Werkstoffes ge­ prüft wird. Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern stehend.'die steigende Temperatur = temperatura în urcare Ş f. Es werden viel­ seitige Prüfverfahren angewendet. Brin­ gen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. die Streckgrenze.oder Zerreißprobe ist ein Versuch. Das Werk ist in der Produktion führend. sonst tritt eine dauernde Verformung ein. Dieser Werkstoff ist elektrisch leitend. Exerciţiul 293: a. b. oder der Meßwert ist nicht genau. Die Verformung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve aufgezeichnet. Eine Zug. k. e. b. Wir haben den Meßwert festgestellt. die zerreißenden Probestäbe. denn wir wollen seinen Widerstand messen. Exerciţiul 289: a. Wir wenden das Verfahren schon sechsmal an. d. die dauernde Beanspruchung = solicitarea permanentă. = Valoarea măsurată depăşeşte corespunzător limita de elastici­ tate. Sie müssen den Versuch fünfmal wieder­ holen.500 CHEIA EXERCIŢIILOR Prüfung = următoarea verificare. Der Widerstand elektrisch nichtleitender Werkstoffe wird mit dem Prüf­ gerät geprüft. f. c. darum braucht man das elektrische Prüfgerät nicht. d. Die Schutzelektrode dient zum Verhindern des Messens . 3. b. Sie können diesen Meßwert auch zehnmal erhalten. i. = Acest material este conducător electric de electricitate. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. d. Wenn die Elastizitätsgrenze überschritten wird. Eine plastische Verformung ist eine dauernde Dehnung. 1. d. = Desenatorii lucrează la planşete stînd. Der Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze ent­ sprechend. die zunehmenden Widerstände. Es werden die Zugfestigkeit. = Se încarcă epruveta continuu. Muß ich Ihnen das dreimal erklären ? e. f. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. b. Exerciţiul 288: a. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. d. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu prüfen. Man ermittelt den Wert rechnend und messend. Die Elektrizitätsgrenze darf nicht über­ schritten werden. h. f. = Uzina este conducătoare în producţie. die dauernden Beanspruchungen. Stati­ sches Prüfverfahren. j . m. e. = Se află valoarea calculînd şi măsurînd. e. c. Die wichtigsten Prüf­ verfahren sind: 1. g. 2. sondern die Festigkeitsprüfung bei schwingender Be­ lastung. der zunehmende Widerstand = rezis­ tenţa crescîndă. f. c. die folgenden Prüfungen.. In der Werkstoffprüfung stellt man die verschiedenen Eigenschaften der Werkstoffe fest. d. Man belastet den Probestab dauernd. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. c. Exerciţiul 287: a. Der Zweck der Werkstoffprüfung ist. f. die steigenden Temperaturen. Ich frage sie immer zweimal. e.

sondern zweimal. Die Temperatur ist auf 220°G gestie­ gen.CHEIA EXERCIŢIILOR 501 des Oberflächenstromes. Wir haben es auf dem Maschinentisch festgespannt. c. f. g. Was wird in die Werkstoffprüfmaschine eingespannt ? d. es) sperrt ein er (sie. Wann sind die Anlaßfarben er­ schienen ? d. es) kommt mit wir sperren ein wir kommen mit ihr sperrt ein ihr kommt mit sie sperren ein sie kommen mit Exerciţiul 301: a. b. d. Sie haben einen Einspindeldrehautomaten gesehen. Ich habe sie schon eingesperrt. n. Genaue Meßwerte erhält man nach mehrmaligen Versuchen. Im folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Prüfverfahren. a. Weil die Mittelwerte dann ein genaueres Resultat geben. Wir sind schon zum Direktor hineingegangen. Bei 280°C ist die violette Anlaßfarbe aufgetreten. e. c. Wie wird das Messen des Oberflächenstromes verhindert ? g. g. h. Der innere Widerstand wird aus den Meßwerten errechnet. Sie werden nicht nur einmal. e. dreimal oder mehrfach wiederholt. Exerciţiul 303: a. b. Welches Prüf­ verfahren dient zum Messen des Widerstandes bei Dehnung ? f. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. . Durch die Schutzelek­ trode wird der Oberflächenstrom wieder in den Stromkreis zurückgeführt. g. o. Die Sekretärin ist eingetreten. Wer hat die Skizze aus dem Konstruktionsbüro geholt ? f. Haben Sie die Zahlen in die Zeichnung eingetragen ? Exerciţiul 302. Von wem haben Sie die technischen Daten erhalten ? e. r. Das Eisen ist bei 1530°C geschmolzen. Exerciţiul 297: (Model): ich sperre ein ich komme mit du sperrst ein du kommst mit er (sie. Wo haben Sie die Maschine aufgestellt ? b. Das Werkstück hat sich nicht bewegt. Wer hat Ihnen die Betriebsan­ leitung gegeben ? d. Ich bin hiergeblieben. Wir haben Platz genommen. e. Wenden Sie das statische oder das dynamische Prüf­ verfahren an ? c. Ich habe sie schon geholt. Der Oberingenieur ist gekommen. p. Der Druck ist gefallen. c. Wir haben noch so eine Werkzeugmaschine gekauft. Exerciţiul 294: Werkstoffprüfung — prüfen — geprüft -— prüfend Verarbeitung —• verarbeiten — verarbeitet — verarbeitend Prüfung — prüfen — geprüft — prüfend Ermittlung — ermitteln — ermittelt — ermittelnd Belastung — belasten — belastet — belastend Verformung — verformen — verformt — verformend Spannung — spannen — gespannt — spannend Dehnung — dehnen — gedehnt — dehnend Brucheinschnürung — einschnüren — eingeschnürt — einschnürend Beanspruchung — beanspruchen •— beansprucht — beanspruchend Exerciţiul 295: a. Wir haben sie schon aufgestellt. f. b.

Die Werkstoffprüfung dauert 45 Minuten lang. ich bringe welches.6 Meter hoch. Ja. Hier sind Maschinen von verschiedenen Typen und Bauarten aufgestellt. Holt eine Betriebs­ anleitung ! e. J a . h. Das ganze Portal mit Fräs. sie hat einen. w. b. Die Delegation hat sie noch eine Stunde lang beobachtet.502 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 305: a. Munteanu hat die wichtigsten Daten aufgeschrieben. Stellt die Maschine auf ! b. Stell(e) die Maschine auf !. Hier sind fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt. ich zeichne sie auf. u. das ist keine. Exerciţiul 308: a. Wie lange müssen die Schleifmaschinen eingefahren werden ? Einen Tag. Exerciţiul 309: a. ich brauche wel­ chen. v. Nein. links steht eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen: Universalfräsmaschinen. d. Radialbohrmaschinen und Schleifmaschinen. es hat eine. e. Hole eine Betriebsanleitung !. Die Asbestplatte ist einen Zentimeter dick. wir finden dort wel­ che. Nein. Ing. Geben Sie uns bitte einen. Exerciţiul 310: a. Ja. r. Doch. ich will sie notieren. Rechts stehen automatische Drehmaschinen. Er hat sie von Ing. wir stellen keine auf. das ist einer. Exerciţiul 313: a. Wohin haben Sie die Revolverdrehmaschine aufgestellt ? In die große Halle. Gib mir den Katalog !. c. ich möchte welche notieren. Doch. c. b. s. wir haben sie nicht eingetragen. er hat keinen. Die Delegation ist in die große Halle des Werkes ein­ getreten. ich suche keine. c. Doch. g. Tritt in die Halle ein !. Nein. H a t . Gebt mir den Katalog ! c. Doch. j . wir kaufen eine. Wollen Sie Daten notieren ? J a . Exerciţiul 314: a. f. Das Hauptlager liegt einen Kilometer weit. c. Müller gibt ihm einen Notiz­ block. Das Werkstück ist eine Tonne schwer. er hat eine. Doch. Der Maschi­ nentisch ist einen Meter lang und fünfundsechzig Zentimeter breit. Ing. Krause geholt. Es ist auf dem Maschinentisch festgespannt. Das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. Ja. t. i. o. Hier stehen: Univer­ saldrehmaschinen. p. Haben Sie Karrusseldrehmaschinen ? Nein. wir haben welche. Nein. Nein. b. ich zeichne eine. Doch. ich nehme ihn nicht heraus. n. Nein. m. e. er ist gesteuert. Er sieht die Abbildung und die technischen Daten der Maschine. c. ich brauche keinen. Nein. g. Nein. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. Karrusseldrehmaschinen usw. Plandrehmaschinen. ich spanne keines ein. Nein. d. Sperr(e) die Zeichnungen ein !. e. f. f. J a . er hat welche. Die meisten sind spanende Werkzeugmaschinen. Ja. ich bring welche. Ja. Doch. wir haben keine. Ja. Nein. b. k. man muß sie einfahren. Sperrt die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 307: a. Tretet in die Halle ein ! d. J a . Die Halle ist achtundzwanzig Meter lang und 4.und Bohrhaltern bewegt sich. 1. Diese Werkzeugmaschine hat man 60 Stunden lang eingefahren. d. b. ich schreibe sie nicht auf. sie hat viel Geld gekostet. wir zeigen Ihnen eines. c. ich baue es ein. Munteanu möchte einige technische Daten notieren. wir müssen welche kaufen. Doch. b. man gibt uns welche. Wir haben keinen Katalog. Etwa einen Meter hoch über dem Boden. Ja. J a . Doch. Sie stehen rechts und links. man wiederholt i h n . Ja.

c. f. c. Diese Abbildung ist von einem Techniker gemacht worden. Exerciţiul 323: a. Wodurch ist diese Eigenschaft des Werkstoffes erzielt worden ? c. Nein. wir lassen ihn pressen. Der Meister hat schon einen gebracht. aşezarea) — das Bewegen (mişcatul. i. wir lassen sie umformen. Diese Faserschicht soll gestaucht werden. e. Jene Revolverpresse darf nicht be­ tätigt werden. wir lassen sie ausrüsten. Unser Werk ist mit neuen Maschinen ausgerüstet worden. Hohlgefäße müssen tiefgezogen werden. Exerciţiul 320: a. Die­ ser Blechstreifen ist tiefgezogen worden. Diese Fasernschichten lassen sich stauchen. Exerciţiul 329: abbilden (a reprezenta) aufstellen (a aşeza) bewegen (a mişca) — das Abbilden (reprezentatul. Jene Teile sind von einer Kurbelpresse umgeformt worden. Exerciţiul 317: Stufenpresse Arbeitsgang gesteuert schwanken Universalfräsmaschine Zerreißversuch besonder festspannen Elastizitätsgrenze Mehrspindelautomat Schichtpreßstoff zerstörungsfrei Exerciţiul 319: a.CHEIA EXERCIŢIILOR 503 man eine Lösung vorgesehen ? Nein. Bandmaterial u. Diese Faserschicht ist gestaucht worden. Der Druck muß entsprechend verringert werden. Drähte. b. e. wir lassen es tiefziehen. Die Hohlgefäße sind tief gezogen worden. (imaginea) — die Aufstellung (aşezarea. d. lassen sich biegen. Die Formgebung durch Kalt­ verformung läßt sich unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenfassen. e. keine. Jene Revolverpresse ist nicht betätigt worden. Nein. d. c. e. die Resultate. tiefziehen. Wie können die neuen Werkstoffe verformt werden ? d. d. Notiere. c. e. d. b. Bringen Sie mir einen Katalog. Nein. ziehen. Wie kann eine kürzere Fertigungszeit erzielt werden ? f. wir lassen sie betätigen. Nein. Exerciţiul 321: a. Die Belastung ist von dem Praktikanten aufgezeichnet worden. b. reprezentarea) — das Aufstellen (aşezatul. Exerciţiul 326: a. Unser Werk soll mit neuen Maschinen ausgerüstet werden. e. Bleche. Die Leistungen sind von dem Ingenieur eingetragen worden. stanzen. Exerciţiul 327: a. h. Der Druck ist entsprechend verringert worden. c. Diese Teile müssen ge­ preßt werden. pressen. d.a. Nein. Wie ist die Verformung der Metalle eingeteilt worden ? b. wir lassen sie stanzen. mişcarea) — die Abbildung. bitte. b. ordinea) die Bewegung (mişcarea) . Das Ziehverfahren läßt sich so abbilden. Diese Schnelläufer­ presse ist von einem Elektromotor betätigt worden. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warm­ verformen und Kaltverformen einteilen. Nein. b.

p. j . Nein. k. m. viele lassen solche Werk­ zeuge von besonderen Werkstätten herstellen. tausend Tonnen. repetarea) — das Verändern (schimbatul. s. Man nennt sie auch Stanze­ reien. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertigungs­ zeiten erzielten. Kurbel­ pressen. acţionarea) —• das Ausrüsten echipatul. Der Stab wird dadurch auf den klein­ sten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. Der Blechwerkstoff wird beim Tiefziehen zu einem Hohlgefäß umgeformt. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie gebogen. schimbarea) — das Verringern (micşoratul. Sie wird „Stanzerei" genannt. i. ghidarea) — das Eintragen (înregistrarea) — das Wiederholen (repetatul. In Abb. Stufenpressen usw. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warmver­ formen und Kaltverformen einteilen. f. tiefgezogen. Der Stahl soll durch das Ziehwerkuzeg 2 gezogen werden. Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet. d. h. e. micşorarea) — das Umformen (transformatul. Die Teile aus Abb. — das Steuern (ghidatul. 4 sind aus einem Blechstreifen gestanzt worden. Revolverpressen. c. Die wichtigsten Bauarten der Pressen sind: Exzenterpressen. echiparea) — die Steuerung (ghidarea) :— die Eintragung (datele înregistrate) — die Wiederholung (repetarea) — die Veränderung (schimbarea) — die Verringerung (micşorarea) — die Umformung (transformarea) — die Betätigung (acţionarea) . die unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. Sie werden von mechani­ schen oder hydraulischen Pressen betätigt. transformarea) — das Betätigen (acţionatul. g. gezogen. 1.504 CHEIA EXERCIŢIILOR steuern (a ghida) eintragen (a înregistra) wiederholen (a repeta) verändern (a schimba) verringern (a micşora) umformen (a transforma) betätigen (a acţiona) ausrüsten (a echipa) — die Ausrüstung (echipamentul) Exerciţiul 331: a. Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und Walzen. r. b. o. gestanzt usw. n. Die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser wird ge­ staucht. Der Durchmesser des Stabes verändert sich infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges. Sie müssen weich sein und ein gutes Fließvermögen besitzen. werden.

konstruierbar = care se poate construi. meßbar = măsurabil. Ich entwickelte einen Plan. Es soll gezeigt werden. d. Exerciţiul 343: a. b.CHEIA EXERCIŢIILOR 505 Exerciţiul 333: a. Was kann mit den Metallen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften gemacht werden ? Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie ge­ bogen. Was umfaßt das Warm­ verformen ? Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und das Walzen. ringförmig. f. gezogen. d. Wir wissen. Wir wissen. weil sie voll­ automatisch gesteuert ist. drehbar = care se poate răsuci. d. e. e. tiefgezogen. Exerciţiul 340: a. Z3dindrisch. Man plastifizierte das Bakelit durch Druck und Wärme. f. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. g. 2 gezeigt ? In Abb. lesbar = citeţ. Ja. hydraulisch. e. Er arbeitete an den Preßwerkzeugen. daß man aus Kunst­ stoffen Meßgeräte herstellen kann. Sie bauten einen neuen MaschinentypExerciţiul 346: a. Exerciţiul 350: a. erfüllbar = care se poate îndeplini. b. numerisch. gestanzt usw. b. Wie kann das Verformen von Metallen eingeteilt werden ? In Warmverformen und Kaltverformen. c. Wir wissen. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. weil sie elektrisch funktioniert. d. b. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. mechanisch. c. zählbar == care se poate număra. e. es gibt heute sehr viele Kunststoffe. werden. Exerciţiul 347: schmelzbar = care se poate topi. thermisch. f. Farbig. 2 wird das Ziehverfahren gezeigt. d. prüfbar — controlabil. plastisch. daß die Verarbeitung nicht einfach ist. erreichbar = la care se poate ajunge. wozu Kunststoffe verwendet werden. kontrollierbar = care se poate controla. haltbar = durabil . weil sie spanlos arbeitet. Das Bakelit ist ein Phenolharz. weil sie nicht von Arbeitern betätigt werden muß. Technisch. einmalig. h. lie­ ferbar = livrabil. Was wird in Abb. Woher beschaffen die Fabriken solche Werkzeuge ? Die Fabriken lassen sie in besonderen Werkstätten herstellen. daß Kunststoffe verarbeitet werden kön­ nen. weil sie dauernd belastet werden kann. Das Bakelit erfand Leo Hendrik Backeland. b. Seit dem Jahre 1907. Sie führte zum Bau neuer Maschinentypen für . was heute daraus herstellbar ist und wie sie verarbeitet werden kön­ nen. Zu Beginn war sie ziemlich einfach. Wodurch wer­ den die mechanischen und hydraulischen Pressen betätigt ? Durch Motoren. c. energisch. mathematisch. Wodurch läßt sich eine kürzere Fertigungszeit erzielen ? Durch die spanlose Formgebung. eckig. transportierbar = transportabil. b. daß diese Eigenschaften zur Entwicklung neuer Verfahren führen. Weil die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. Wir wissen. g. e. c. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Exerciţiul 339: a. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. silbrig. Wir wissen. c. Nach den Phenolharzen folgten die Thermoplaste. verwendbar = folosibil. daß der fertige Teil ausgestoßen wird. Dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung von Rohren. me­ tallurgisch. modernisierbar = care se poate moderniza. gießbar = care se poate t u r n a .

Exerciţiul 351: a. Das Schutz­ gas. erhitzt die Schweiß­ stelle. die/welche . Behälter usw. j .. . mit der/welcher . Exerciţiul 356: a.. mit d e m / welchem. b. Die Sonderverfahren. b. Die Schmelztemperatur. b. Das Ver­ binden. In diesem Text muß gezeigt werden. Sie können mechanisch. hydraulisch... Das WIG-Verfahren. Kunstleder. das mittels einer Gasflamme geschieht. die / welche . Das Schweißen. das / welches . Schon vor 70 Jahren hat das Phenolharz seine Verwendung im Verar­ beiten von Gegenständen gefunden. Durch Schweißen. Rohre.. Die Thermoplaste ermöglichten die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und Ausgangs­ stoffen für viele Industrien.. Flaschen. Wir sehen. erwärmt sich die Schweißstelle bis zum Schmelzen.. e. Die Thermoplaste konnten nicht mechanisch verar­ beitet werden.. m. Beim Kaltpreßschweißen. verbindet man durch hohen Druck. Das Reibschweißen. f. c. den/welchen. Die Verschweißungen. o. die auf thermischer Grundlage plastisch formbar sind. nach denen / welchen .. Acuzativ: Der Stromerzeuger. der geschweißt werden soll. ist sehr hoch. der /welcher .. . muß gewisse Eigenschaften haben. Kanister.. Das Reibschweißen. i.. das/welches. Die Temperatur. c. heißt Gasbrennschneiden.. . Exerciţiul 357: a. Die Plastmassen hatten sehr viel­ seitige Eigenschaften. daß eine Unmenge von Gegenständen fabriziert wird. Die Entzündungstemperatur. die / welche. das verhältnis­ mäßig einfach ist.. die beim Schweißen entwickelt wird.. . e. Duroplaste sind Kunststoffe auf Basis von Phenol­ harzen. Die Entwicklung von neuen Maschinen und Verfahren läßt sich dadurch erklären. . Der Erfinder des Bakelits war L.506 CHEIA EXERCIŢIILOR die Verarbeitung der Plaste. Kalandrieren.. Man plastifizierte es in Preßwerkzeugen. d.. . Extru­ dieren.. unter dem / welchem . Durch Spritzgießen. das mit einem Lichtbogen geschieht. d. Profile. ist als Lichtbogenschweißen bekannt. Die Antriebs­ motoren.. i. daß der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug herausgestoßen wird.... verbindet man die Werkstoffe fest miteinander. und Thermoplaste sind Kunststoffe. daß man sehr viele Haushaltge­ räte hergestellt hat. Die Elek­ trode. Der Werkstoff. e. Backeland. k. Der Lichtbogen. . daß die Plaste vielseitige Anwendung fanden. Exerciţiul 358: Nominativ: Der Lichtbogen. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird.. ge­ schieht bei Raumtemperatur. das sehr viel angewendet wird. welches in Schmelzschweißen und in Kalt­ preßschweißen eingeteilt wird. Das Trennen. H.. c. Folien. das ebenfalls erprobt ist. Auf thermischer Grundlage.. das ein sehr bekanntes Verfahren ist. Blasen usw. d.. h. die /welche.. Beim Lichtbogenschweißen. Die Thermoplaste haben es ermöglicht. Dativ: Der Gleichrichter. So läßt es sich erklären.. kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Warmpressen. n. 1... wozu die Plast­ massen verwendet werden. g. pneu­ matisch und vor allem vollautomatisch gesteuert werden.

Der Fortschritt. nebeneinander = unul lîngă altul. zu erproben. Man arbeitet mit einem elektrischen Lichtbogen. zu bearbeiten. voneinander = unul de celă­ lalt . Die Verbindung erreicht man dadurch. d. Die Schutzgase. . höhergelegen — höchstgelegen. d. d e r e n . Exerciţiul 359: a. zu verbinden.. r. zu schenken. Nein. lang anhaltenden Druck oder Schlag.. schnel­ ler rotierend — schnellrotierend.. beieinander = laolaltă. besser bekannt—bestbekannt. f. Kaltpreßschweißen. Durch die Art des Werkstoffes. zu achten. Das Kunstleder. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht. e. e. amestecat. Die Kunststoffe.. Beim Kaltschweißen verbindet man die Metalle bereits bei Raumtemperatur durch hohen.. Wir stellen die Maschinen hinter­ einander auf. b.. . ineinander = unul în celălalt. b. nacheinander = unul după celălalt. Gasschmelzschweißen. untereinander = unul sub celălalt. Durch Schweißen. .. Aus Antriebsmotor und Stromzeuger. Die Schweißstelle wird auf 3 500—4 000°C erhitzt.. Das Kalt­ preßschweißen. deren... Thermitschweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. dessen. .. o. Man kann es in Preß­ schweißen und Schmelzschweißen einteilen. Die Teile drehen sich miteinander. voreinander = unul în faţa celuilalt. übereinander = unul deasupra celuilalt. Die Temperatur. dessen. d. füreinander = unul pentru celălalt. länger anhaltend — länsgstanhaltend. Feuer­ schweißen. die heute vollautomatisch erfolgen kann. notwendiger •— notwendigst. Stellen Sie die Elektroden nicht aufeinander.. . c. durcheinander = de-a valma. aus dem viele Gegen­ stände gearbeitet werden. n. Die Wärme. vorzu- . Die zwei Maschinensätze stehen nebeneinander. zueinander = unul către celălalt. an dem hier gearbeitet wird. Exerciţiul 375: Zu erwähnen. zuzuteilen. die zur Verbindung notwendig ist. Exerciţiul 361: a... 1. auf der die Kunststoffe entwickelt werden. Die Herstellung von Plasten.. Exerciţiul 360: aufeinander — unul peste celălalt. Der Strom hat eine Spannung von 20— 65 V. auszusuchen. c. . b. g. Exerciţiul 370: a. Im Maschinenbau.. k.. daß fest anein­ ander gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. j . er kann nicht verwendet werden. H a b t ihr alle Werkzeuge beieinander ! f. die überall Anwendung finden. umzuwandeln. . Exerciţiul 363 : a. .. weitgehender—weitgehendst. h. f.. Die Verarbeitungsmaschine. Schiffbau usw. elektrisches Widerstandsschweißen. der aus Antriebs­ motor und Stromerzeuger besteht. Der Gegenstand. vielseitiger — vielsei­ tigst. Bei Entzündungs­ temperatur.. Das Trennen. auseinander = unul depărtîndu-se de celălalt. i. c. Ein Schweißumformer ist ein Maschinensatz. m. . . deren Motor elektrisch betrieben wird.. Licht­ bogenschweißen..CHEIA EXERCIŢIILOR 507 Genitiv: Der Schweißumformer. s. p. g. Wir arbeiten füreinander. der in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. Die Basis. Das Schweißen unter Pulver und das Schweißen mit Wolframelektrode. b. . halten Sie sie entfernt voneinander ! e. hintereinander = unul după celălalt.

Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. b. d. e. d. e. b. c. d. Die Produktion ist groß. Es muß gelingen. d. c. nachzuarbeiten. Kleinste Teilchen müssen mit Präzisionswerkzeugen hergestellt werden. e. kleinste Teilchen herstellen zu können. den Nachwuchs besser zu schulen. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft. Auf genaues Messen muß streng geachtet werden. Die Teile müssen nachgearbeitet werden. Exerciţiul 376. Man hat den Werkzeugbau an erste Stelle zu setzen. zu ermöglichen. f. b. wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren . Man hat Spezialwerkzeug anzuwenden. daß die Sollwerte genau eingehalten werden. f. Wir verwenden das Verfahren. einzuhalten. Die Betriebsanleitung sieht vor. c. zu erhitzen. b. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Die Härtegrade sind genau zu messen und zu prüfen. h. anzugeben. Die Arbeiterin muß sehr kleine Teilchen stanzen.. umzuformen. b. Die Qualität ist gut. zu vergleichen. f. Wir haben die ungenauen Teile aus­ zutauschen. Die Arbeit ist leicht. Exerciţiul 380 : a. Die Stäbe müssen richtig gehärtet werden. a. zu typisieren. übereinzustimmen. i. Die Kontrolleure müssen die Werte vergleichen. Das Präzisionswerkzeug hat den Vorteil. Exerciţiul 381: a. Man muß die Teile so bearbeiten. e. Der Werkzeugbau hat gutes Werkzeug herzustellen. Der Leiter des Werkzeugbaues hat den Wunsch. Exerciţiul 377: a. Wir müssen es so organisieren. Die Leitung des Betriebes hat auf größte Produktivität zu achten. d. d. wenn man mit gutem Werk­ zeug arbeitet. d. Die Werkzeugschlosser müssen die Werkstoffe bearbeiten. den Härtegrad anzuzeigen. zuzukommen. b. diese Teile durch Kaltpreß­ schweißen zu verbinden. wenn die Belegschaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. Man muß darauf achten. die Fertigung zu typisieren. den Sollwert nicht zu über­ schreiten. daß gutes Werkzeug her­ gestellt wird. zu umfassen. Die Betriebsanleitung muß angeben. Exerciţiul 384: a. e. daß sie überein­ stimmen. g. Wir müssen den Nachwuchs schulen. c. f. Die Werkzeugmacher machten den Versuch. Exerciţiul 378: a. c. Die Zeichnungen müssen verglichen werden.508 CHEIA EXERCIŢIILOR bereiten. in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge zu entwickeln. Sie müssen Spezialwerkzeug entwickeln. die ungenauen Teile auszutauschen. wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. Die Spezialmaschine ermöglicht es. c. die Härtegrade einhalten zu können. auszustoßen. b. leicht zu schmelzen. Jetzt sind die besten Werkzeugschlosser auszusuchen. zu entwickeln. Der Meister muß die besten Arbeiter aussuchen. vorzuschreiben. Man muß es erreichen. daß Spezialwerk­ zeug entwickelt wird. die besten Arbeiter auszu­ wählen. c. Dieser Abteilung ist die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Man muß darauf achten. Exerciţiul 383: a. Der neue Apparat hat den Zweck.

b. ist die Produktion groß. tăria. exactitatea. die Skizze = schiţa. muß man den Werkzeugbau mit speziellen Maschinen ausrüsten. der Fräser = frezorul. d. Exerciţiul 385: a. die Eckigkeit = . die Spannung = tensiunea. Die Belegschaft hat aus den besten Arbeitern bestehen sollen. Daß man die besten Resultate dann erhält. die Veränderung = schimbarea. e. -heit: die Einheit = unitatea. Man hat auf große Genauigkeit achten müssen. Wenn man die vorgeschriebenen Toleranzen einhält. die Breite = lăţimea . die Falschheit = falsitatea. Exerciţiul 388: a. die Länge = lungimea. Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet. die Richtigkeit = justeţea. wenn die Stähle und Stahllegie­ rungen richtig bearbeitet werden. der Behälter = recipientul. der Bohrer = găuritorul. Daß die Stähle und Stahllegierungen gut bearbeitet und gehärtet sein sollen. modificarea. kann man gutes Werkzeug herstellen. c. die Besonderheit = particularitatea. Exerciţiul 386: a. Wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. ist die Qualität gut. Wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. Sie haben den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten dürfen. hat man genau festgestellt.CHEIA EXERCIŢIILOR 509 vertraut ist. die Stärke = puterea. Wenn die Stähle und Stahllegierungen richtig bearbeitet werden. der Kranführer == macaragiul. ist sehr wichtig. wenn die jungen Kader gut geschult sind. Exerciţiul 390: -er: der Arbeiter = muncitorul. d. b. die Verschiedenheit = deosebirea. der Dreher = strungarul. socoteala. die Vollkommenheit = perfecţiunea. die Umdrehung = turaţia. c. -keit: die Flüssigkeit = lichidul. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. die Dicke = grosimea. c. die Leistung = realizarea. Man erzielt gutes Werkzeug. -ung: die Abmessung = dimensiunea. die Probe = încercarea. puterea. die Kälte = frigul. erzielt man gutes Werkzeug. die Kürze = scurtimea. die Härte = duritatea . Sie haben dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. die Gesamtheit = totalitatea. performanţa. ist die Arbeit leicht. -e: die Feile = pila. die Schwingung = oscilaţia. Die Leitung hat die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen ausrüsten wollen. die Zeichnung = desenul. die Rundheit = rotunjimea. Wenn die Beleg­ schaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. die Güte = calitatea. die Bezeichnung = denumirea. die Neuheit = noutatea. e. e. der Lei­ ter = conducătorul. Wenn man Spezialwerkzeuge herstellen muß. f. erzielt man gute Werkzeuge. die Fläche = suprafaţa. die Legierung = aliajul. die Rechnung = calculul. die Klugheit = înţelepciunea. die Schmiede = forja. die Einfach­ heit = simplitatea. b. die Höhe = înălţimea. die Weichheit = moliciunea. der Stecker = ştecărul (fişa). der Zeichner = desenanatorul. die Farbigkeit = caracterul / aspectul colorat. d. die Größe = mărimea. die Buntheit = caracterul / aspectul colorat. die Grobheit = aspectul grosolan. die Modernheit = caracterul modern. die Analyse = analiza.

j . d. Exerciţiul 392: a. Sowohl Kleinbetriebe als auch Großindustrien haben Stanzwerkzeuge. n. Neue Apparate werden von ihnen entwickelt. c.510 CHEIA EXERCIŢIILOR aspectul colţuros. -chen: das Schräubchen = şurubelul. f. das Röllchen = rola mică. g. Die Maße wurden von ihm genau eingehalten. e. Die Vollkommenheit / Genauigkeit / Anwendbarkeit des Verfahrens. das Rädchen ~ rotiţa. c. Nur durch die geschulten Werkzeugmacher. o. b. Kopierfräsmaschinen. i. Die Weichheit / Härte / Formbarkeit des Metalles. e. Profilschleifmaschinen mit Bild­ schirm. J a . das Papierchen = hîrtiuţa. Sie haben darauf zu achten. Mit den Daten der Zeichnung. h. Das Pressen wird von den Inge­ nieuren typisiert. In der Härterei. Die Grobheit / Feinheit / Länge des Gewindes. Die Ähnlichkeit der Apparate. Die Spezialwerkzeuge verwendet man in der Kunststoffindustrie. das Tischchen = măsuţa. Nur wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. die Vielseitigkeit = multi­ lateralitatea. j . das Teilchen = părticica. Montagevorrrichtungen usw. d. t. f. Das Werkzeug wurde von den Lehrlingen ausgetauscht. J a . d. Die Formbarkeit des Werkstoffes. Die Skizze wurde von dem Zeichner ausgesucht. Durch dieses Gerät wird der Druck angegeben. Die Vielseitigkeit des Verfahrens. die Notwen­ digkeit = necesitatea. Die Falschheit / Richtigkeit / Einfachheit der Rechnung. c. Schweißvorrichtungen. die Ähnlichkeit = asemănarea. g. die Formbarkeit = posibilitatea de deformare. c. viteza. die Helligkeit = luminozitatea.5 mm werden von der Betriebsanleitung angegeben. Erosionsmaschinen usw. Genauigkeit ist an erste Stelle zu setzen. Exerciţiul 396: a. Die Büchse wurde von dem Arbeiter nach­ gearbeitet. Die Klugheit / Vielsei­ tigkeit des Direktors. g. sie sind genauestens einzuhalten. Die Eckigkeit der Figuren. Exerciţiul 394: a. m. e. daß die von den Werkzeugkon­ strukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. Die Werkstücke werden von dem Meister mit der Zeichnung verglichen. i. Sie haben darauf zu achten. h. Mit den Sollwerten. Die Farbigkeit der Oberfläche. f. die Schnelligkeit = repeziciunea. h. daß die Belegschaft mit den modernsten Arbeits­ verfahren vertraut ist. b. k. das Stühlchen = scăunelul. Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. f. Die Genauigkeit der Zeichnung. Den besten Werkzeugschlossern. s. Er muß mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet sein. d. das Fens­ terchen = ferestruica. Stähle und Stahllegierungen. er ist eine sehr wichtige Abteilung des Betriebes. -igkeit: die Genau­ igkeit = exactitatea. Die bestqualifizierten Arbeiter. 1. die Festigkeit == rezis­ t e n ţ a . p. Ja. b. b. Biege Werkzeuge. 3. die Neuartigkeit = caracterul nou. Viele Werkstücke wurden von ihm bearbeitet. Die Schnelligkeit der Umdrehungen. Exerciţiul 391: Die Verschiedenheit / Modernheit / Besonderheit der Werkstoffe. r. entwickelt. Unge­ naue Teile sind nachzuarbeiten oder auszutauschen. . e. Die Helligkeit der Lampe.

g. Will man Metall vor chemischen Reaktionen schützen. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. so haftet der Überzug sicher. c. e. Exerciţiul 403: a. c. soll man keine Schutzschicht auftragen. ohne die Oberfläche zu beschädigen. Um Metalloberflächen vor Korro­ sion zu bewahren. dann haftet sie leichter. d. um die Teile gegen Rost zu schützen. b. d. um gegen Korrosion zu schützen. c. die Schutzschicht aufzutragen / die Metalle nicht der Korrosion auszusetzen / die Apparate durch einen Farbanstrich zu schützen. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. b. e. Sind beson­ dere Eigenschaften der Überzüge notwendig. Man verwendet am besten NE-Metalle. um vor chemischer Reaktion bewahrt zu bleiben. als die Teile der Korrosion ausgesetzt zu lassen. f. u m den Nachwuchs zu schulen. b. Rost soll man von Metallteilen entfernen. c. um einen Überzug auf Metalle aufzutragen. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. damit der Überzug gut haftet. Exerciţiul 406: a. Die Überzüge müssen dicht sein. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. Man soll keine Überzüge verwenden. Um „feuerverzinkte" Teile zu erhalten. trägt man Schutzschichten auf. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. um feuerverzinkte Teile zu erhalten. Man muß die Oberfläche gründlich einfetten. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. Maschinen schützt man öfter durch Farbanstriche. e. damit man von Korrosion sprechen kann. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. Ohne die Oberfläche zu rei­ nigen. b. Exerciţiul 402: a. um die Metalloberfläche vor Rost zu bewahren. d. ohne das Metall zu verändern. Die Oberfläche muß zerstört sein. Werk­ stücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metallschichten schützen.CHEIA EXERCIŢIILOR 5H Exerciţiul 401: a. b. f. Exerciţiul 404: a. besser und dauerhafter. Das Aufbringen von Schutz­ schichten ist jedenfalls vorteilhafter. dann spricht man von Korrosion. Maşinile se protejează . dann verwendet man andere Verfahren. Wie ist es möglich. die Metalle vor Korrosion zu bewah­ ren / sie mit einem Überzug zu schützen / die Oberfläche gründlich zu rei­ nigen. Exerciţiul 405: a. Wird die Oberfläche gründlich entfettet. damit das Metall geschützt ist. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. die metallischen Oberflächen vor dem Rost zu schützen ? / die Oberfläche gründlich zu reinigen ? / die Teile in flüssiges Zink zu tauchen ? c. Die Oberfläche muß entfettet werden. Die Überzüge müssen dicht sein. so muß man eine Schutzschicht auftragen. Wird die Schutzschicht rechtzeitig aufgetragen. Exerciţiul 408: a. Est ist vorteilhaft. statt das galvanische Verfahren anzuwenden. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. c. ohne auf ihre besonderen Eigenschaften zu achten. b. Maşinile se protejează adesea prin straturi de vopsea. Man trägt eine Schutzschicht auf. statt sie dem Rost auszusetzen. d. Es ist notwendig. d.

g. f. Silber und Kadmium. Nach der Art des Schweißens / Der Art des Schweißens nach unterscheiden wir Kaltschweißen und Warmschweißen. c. a. Gegen­ über einem Farbanstrich / Einem Farbanstrich gegenüber ist die metal­ lische Schutzschicht vorteilhafter. c. Nickel eignet sich sehr gut für einen metallischen Überzug. Da­ mit das Metall vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt bleibt. Ja. i. t. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. Statt der antikorrosiven Metalle kann man auch einen Farbanstrich ver­ wenden. In diesem Fall spricht man von einer elektrochemischen Reaktion. Die Oberflächen müssen gründlich ent­ fettet werden. d. f.1 512 CHEIA EXERCIŢIILOR mai adesea prin straturi de vopsea. oft aber auch nur 1/1000 mm stark sein. e. Trebuie să se aplice mai curînd stratul de vopsea. als das Metall der Korrosion ausgesetzt zu lassen. Zinn. Die Überzüge sind bis zu einem Zehntel Millimeter dick. f. Exerciţiul 412: a. Nein. aber es ist vorteilhaft. o. ohne die Oberflächen zu beschädigen. Wegen der ungenauen Zeichnung / Der ungenauen Zeichnung wegen mußte das Werkstück nachgearbeitet werden. c. Das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. Sie können von 1/10 bis 1/100 mm dick. Sie müssen sehr dicht sein. Man soll den Rost entfernen. Exerciţiul 413: a. Aşa se păstrează mai bine suprafaţa de reacţii chimice. b. Zink. die in flüssiges Zink getaucht worden sind. Damit ein gutes Haften möglich ist. d. Die Belastung steigt oft bis über die Elastizitätsgrenze. Wenn ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört wird. lieber soll man teuere Schutzschichten auftragen. m. c. p. Durch antikorrosive Metallschutzschich­ ten. 1. Man muß die Schutzschicht eher auf­ tragen. Folosim de preferinţă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. r. j . Chrom. Gemäß dem Produktionsplan / Dem Produktionsplan gemäß haben wir noch 250 Apparate zusammenzustellen. Meistens durch Farbanstriche. sie ändern sich nicht. . Nickel. c. s. Das geschieht am besten auf galvanischem Wege. Aşa se păstrează bine suprafaţa de reacţii chimice. g. d. Man schützt die Werkstücke durch einen dichten Überzug aus einem antikorrosiven Metall. e. Folosim mai degrabă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. Vor dem Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. Die Gäste gingen an dem Hauptlager vorbei. h. d. n. Ja. Stellen Sie die Maschi­ nen von 3 zu 3 Metern auf. Das Prüfverfahren wurde von Seiten der Kontrollkommision wiederholt. „Feuerverzinkte" Teile sind Teile. Die Temperatur steigt des Druckes wegen auf 60°C. b. Trebuie să se aplice mai devreme stratul de vopsea. Man muß sie so bald wie möglich auftragen. d. b. Wir ver­ wenden dazu lieber 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. Exerciţiul 414: a. b. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl von 3 200 U/min auf 2 600 U/min. b. Durch Auftragen von Schutzschichten. k. Exerciţiul 416: a. Auf galvanischem Wege. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen besser bewahrt.

d.z u Stockungen bringen kommen anwenden •— zur Anwendung einsetzen -. Wir stellen Ihnen gerne unsere Kataloge zur Verfügung. Exerciţiul 425: Geschult — der / die Geschulte — die Geschulten = persoana instruită. Wir stellen die Notwendigkeit zur Diskussion. Die Montage stellt hohe Anforderungen an die Vorbe­ reitung der Monteure.z u m Einsatz bringen kommen anfordern — Anforderungen diskutieren .. 1/103 . c. beim Kaltpreßverfahren Handarbeit zu gebrauchen. Setzen Sie die besten Arbeitskräfte und Maschinen in Bewegung. b. Wir können in der Montageabteilung keine unqualifizierten Arbeiter in Kauf nehmen. a prezenta entwickeln = a dezvolta zur Entwicklung gelangen a fi dezvoltat.CHEIA EXERCIŢIILOR 513 Exerciţiul 418: Verfügung Strahlverfahren vorsehen Atmosphäre Kunststoff Arbeitsphase Oberfläche verfertigen Kaltverformung Oszillograph Phenolharz Werkstoffprüfung vollautomatisch lieferbar vielseitig Exerciţiul 421: abschließen — z u m Abschluß stocken .in Erwägung halten ziehen Exerciţiul 422: beitragen . a lua fiinţă austauschen = a schimba zum Austausch kommen a fi schimbat übereinstimmen = a zur Übereinstimmung ge­ a cădea de acord coincide langen bauen = a construi im Bau sein a fi în construcţie in Verbindung stehen verbinden = a lega a fi în legătură bewegen = a mişca in Bewegung setzen a pune în mişcare aufstellen = a aşeza zur Aufstellung bringen a fi aşezat wiederholen = a repeta zur Wiederholung kommen a fi repetat sprechen = a vorbi zur Sprache kommen a fi dat în vileag herstellen = a fabrica sich in Herstellung befinden a fi în curs de producere erfüllen = a îndeplini zur Erfüllung bringen a aduce la îndeplinire Exerciţiul 423: a. Der Fabrikationsvorgang muß dauernd unter Aufsicht gehalten werden. streng — der / die Strenge — die Strengen = persoana Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. f. e.== a contribui einen Beitrag leisten a aduce o contribuţie behandeln = a trata einer Behandlung un­ a supune unui trata­ terziehen ment darstellen = a reprezenta zur Darstellung bringen .z u r Diskussion stellen stellen beaufsichtigen — unter Aufsicht erwägen .

das Ähnliche = ceea ce este asemănător. bekannt — der / die Bekannte — die Bekannten = persoana cunos­ cută . Aufstellung. d. d. Mit Ungeschulten kann man nichts Besonderes erreichen. Sie müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. leitend — der / die Leitende — die Leitenden = persoana conducă­ toare . Wir nehmen nur Einwandfreies in Kauf. e. Gilberths. Sie arbeiten unter der Aufsicht von Ing. Das Notwendigste ist. Aici se aude presa de fricţiune lucrînd. . das Gleiche = echivalentul. n. Unde putem vedea maşinile prelucrînd pielea sintetică? f. Exerciţiul 436: Programm. sie ist vorteilhaft. Hier ist Direktor Grabes / Meister Neumanns / Hans Josts / Joachims Arbeitsplatz. Man muß ihr immer das Notwendigste zeitgerecht zur Verfügung stellen. Lager­ gestell. Ja. c. b. Wir sprechen von Karls / Herrn Theils / Franz Behls Forderung. Sie müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. Exerciţiul 427: a. aber auch das Modernste. man darf sie nicht in Kauf nehmen. Es kommt zu Stockungen. fleißig — der / die Fleißige — die Fleißigen = persoana harnică. h. f. Exerciţiul 433: a. Exerciţiul 429: a. Nein. . d. b. Ja. g. Exerciţiul 428: a. c. g. Die Methode Frank B. Auziţi pe inginer enumerînd materialele ? b. Wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. Alle Verantwortlichen müssen das Richtige vom Falschen unterscheiden können. e. k. klug — der / die Kluge — die Klugen = persoana deşteaptă. das Wichtige = lucrul important. d. das Lieferbare = ceea ce este livrabil. das Erreichbare = ceea ce se poate realiza / atinge. Sie stellt ständig hohe Anforderungen. Exerciţiul 426: Das Fertige = ceea ce este gata. Paletten. Die Montage stellt die letzte Phase der Fertigung dar. Geschulte in dieser Abteilung zum Einsatz zu bringen.514 CHEIA EXERCIŢIILOR severă. Fördermittel. Aus Handarbeit. Hier liegt etwas Ähnliches vor. das Neue = noul. Es handelt sich um das Hauptsächliche in der Produktion. das Grundsätzliche = lucrul principal. j . i. Es dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. Diese Maschinen sind das Teuerste. Der Meister erklärte die Methode Ing. das Verfügbare = ceea ce este disponibil. b. c. das Moderne = ceea ce este modern. e. bekannt. sinnvoll. zusammenstellen. sie ist oft das Hauptsächlichste in der Fabrikation. ener­ gisch — der / die Energische — die Energischen — persoana energică. Wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. 1. Jonas / von Meister Kunz / von Michael Weiß / von Franz. Pe cine îl învaţă să despartă corect părţile ? c. Aici vedem pe toţi muncitorii ştanţînd. Faceţi să se topească fierul ! e. Unsere Bekannten wollen das Wichtigste im Werk sehen. das Einfache = ceea ce este simplu. innerbetrieblich. c. das Besondere = ceea ce este deosebit. Müllers / Helmut Bliers / Genossen Schulzes. Diagramm. b. m. Das ist das Beste von allem Erreichbaren. Exerciţiul 430: a. Man muß das Entsprechende aussuchen. das Entsprechende = ceea ce este cores­ punzător .

nachdem das Programm bekannt geworden war. Welche Versuche waren im Laboratorium durch­ geführt worden ? h. nachdem die Tagung eröffnet worden war. j . c. eröffnen. Man spricht hier über die Entwicklung von Fördermitteln. Wenn Ing. gekannt. Berger hatte an der Tagung nicht teilnehmen können. Wer hatte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten müssen ? c. Wenn man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. transportul încolo şi încoace are loc cu ajutorul unor benzi de transport. ist der Hin. Exerciţiul 440: a. Exerciţiul 439: a. Wenn die Endprodukte abgeliefert werden sollen. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. b. vollständig. hatten wir noch keine Ein­ ladungen. a început un şir de discursuri. f. Als die Tagung begann. müssen sie vollständig montiert sein. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. Als man erkannt hatte. b. c. Als der Transport erfolgte. c. Wenn Ing. genommen. Sobald wir dieses System anwenden. hatte. g. f. Quelle. muß man einen Plan haben. stellt man die Maschinen auf. d. c. e. Exerciţiul 446: a. b. d. procedeul se foloseşte la construcţia de fabrici. i. Nachdem das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. Wenn die Endprodukte fertig sind. Die Kollegen vom Werkzeugbau hatten dieses Problem gelöst. Die Delegation nahm an der Tagung teil. Hatten Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. Schulze hatte an der Tagung teilnehmen sollen. e. Schneider die Einladungen beschafft. b. Schulze nicht im Werk.CHEIA EXERCIŢIILOR 515 innerhalb. Der Vortrag hatte dieses Problem nur kurz erläutern können. b. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. Vormittag. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. Werkstoffe. Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durchsicht geben sollen. erkennen. Man begrüßte die Delegation. Man hatte die Endprodukte abliefern müssen. Der Leiter der rumänischen Delegation hatte das Wort ergriffen. d. notierten wir das Notwendigste. suchte man neue Methoden.und Hertransport kein Problem mehr. b. war Ing. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung von Transportan- . Wir hatten die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert. Exerciţiul 442: a. Nachmittag. Ing. Auch Ing. e. Durch dieses Verfahren waren viele Transporte erspart worden.und Hertransport geschieht mit Hilfe von Förderbändern. Das Verfahren wird beim Bau von Fabriken verwendet. Der Hin. sprechen wir über das Programm der Tagung. g. Es begann eine Reihe von Vorträgen. Exerciţiul 444: a. wenn man das Materialflußdiagramm ausgearbeitet hat. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutern wollen. aici se vorbeşte despre evoluţia unor mij­ loace de transport. Prof. Man hatte ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. d. wenn wir das neue Verfahren anwenden. d. Während der Professor sprach. Exerciţiul 443: a. f. c. Genosse Popescu hatte das Wort ergreifen wollen. beschaffen. d. werden sie im Fertiglager abgeliefert. Berger die Einladungen bringt. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen.

g. sowohl am Vormittag alls auch am Nachmittag an der Tagung teilzunehmen. So. g.516 CHEIA EXERCIŢIILOR lagen. Seit längerer Zeit montieren wir auch Maschinen wie Kopierfräsmaschinen. folosirea lucrului de mînă nu este necesară aici. Wie schnell können Sie einen Plan für die Aufstellung von Werkzeugmaschinen skizzieren ? . n. k. Als man den Plan skizzierte. Dr. g.. i. Es ist sehr modern. Exerciţiul 449: Wer hatte die Einladungen beschafft ? Wer hatte die Tagung eröffnet? Wer hatte das Wort ergriffen? Wer hatte das Problem erläutert ? Wer hatte den Transport durchgeführt ? Wer hatte die Endpro­ dukte abgeliefert ? Wer hatte den Strom erspart ? Wer hatte den Plan ent­ worfen ? Wer hatte das Diagramm zusammengestellt ? Wer hatte die Zeich­ nungen ausgearbeitet ? . Nein. Seitdem wir diese Maschinen verwenden. c. m. wenn wir keine Transportmittel haben ? o. d. Metarialfluß­ diagramme für die gesamte Fertigung. f. Die Handarbeit ist teurer als die Automatisierung. vă rugăm să schiţaţi amplasarea de instalaţii de transport. transportăm mate­ rialul cu ajutorul conteinerelor. Er besteht im Transport von Werkstoffen und -stücken von Maschine zu Maschine. Ja. Schleifmaschi­ nen und Einspindelautomaten. Innerbetrieblicher Transport. Ing. m. i. man kannte es. b. Der Hertransport ist ebenso teuer wie der Hintransport. Exerciţiul 448: a. Eine ständige Quelle von Verschwen­ dung. Wir brauchen einen Stapler für das Transportieren der Fertigwaren. . e. kannten wir dieses Problem nicht.. Während man die Transportanlage montiert. c. Materialfluß usw. Weil der Aufstellungsplan noch nicht fertig ausgearbeitet ist. machen Sie das Materialflußdiagramm. Wie transportieren wir die Endprodukte. f. f. Teile aus Kunststoffen zu gebrauchen. Schneider. Wir liefern Transportmittel und andere Fertigwaren nach Italien. n. h. Nachdem die Tagung eröffnet worden war. Bevor eine Fabrik in Betrieb genom- . e. er ist nicht nur ein modernes Problem. j . Man vereinbarte. Prof. Nach der Tagung besprechen wir das Stromverschwendungsproblem. Habt ihr den Rost von der Oberfläche entfernt ? 1. montieren wir die Maschinen nicht. Die Anwendung von Handarbeit ist hier nicht notwendig. Exerciţiul 450: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Von wem war die Tagung eröffnet worden ? Von wem war das Wort ergriffen worden ? Von wem war das Problem erläutert worden ? Von wem war der Transport durchgeführt worden ? Von wem waren die Endprodukte abgelie­ fert worden ? Von wem war der Strom erspart worden ? Von wem war der Plan entworfen worden ? Von wem war das Diagramm zusammengestellt worden ? Von wem waren die Zeichnungen ausgearbeitet worden ? Exerciţiul 451: a. h. d. Sie als Ingenieur müssen alle Transportsysteme kennen. An der Tagung. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. j . Eine Skizze ist nicht so genau wie eine fertig aus­ gearbeitete Zeichnung. . Werner. . b. k. Wir transportieren das Material mit Hilfe von Containern. p. stellen wir Präzisionswerkzeuge von bester Qualität her. 1. Er sprach über den innerbetrieblichen Transport.

bisher. Weg. erzie­ len. Welche Hitzebeständigkeit wird dieser Kunststoff aufweisen ? f. weitgehendst. Exerciţiul 460: a. Verfügung. b. der zunehmende Rhythmus — der ständig zunehmende Rhythmus. g. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert werden: e. c. Die Temperatur wird sich bis zu 800°C erhöhen. notwendig. Sie werden den Plan für den Werkstoffbedarf ausarbeiten ! e. . Vorteil. die erzeugten Handbohrmas schinen — die in unserem Werk erzeugten Handbohrmaschinen. Wir liefern die in unserem Werk erzeugten trag­ baren Bohrmaschinen auch ins Ausland. groß. die eingesetzten Formteile — die bei der Montage eingesetz­ ten Fbrmteile. Exerciţiul 459: a. über. Das in den letzten zwei . c. erwähnt. Tagung. möglich. bewahren. Nachteile. Produktion. Wie wird sich dieses Isoliermaterial bewähren? d. Erwägung. g. erproben. Exerciţiul 456: a. Exerciţiul 454: Jahr.CHEIA EXERCIŢIILOR 517 men wird. die ein­ genommene Vorrangstellung — die von den Metallen eingenommene Vor­ rangstellung. Zukunft. gegen. o. Stapler. Von welchen sich an der Ober­ fläche vollziehenden Veränderungen ist die Rede ? d. h. Container usw. chemisch. b. Man wird Kunststoffe schon weitgehend ver­ wenden können. Haartrockner. Wir bemerken den fortwährend zunehmenden Rhy­ thmus der Produktion. versuchen. Stapler. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt werden. Lager­ gestelle. die sich vollziehenden Veränderun­ gen — die sich an der Oberfläche vollziehenden Veränderungen. Schreibmaschine. der verzeichnete Werkstoff b e d a r f — d e r in den letzten 1 Jahren verzeichnete Werkstoff bedarf. Der Werkstoff bedarf wird sich verdoppeln. h. . Stahl. ersetzen ! d. erhöhen. liegen. b. einnehmen. d. c. Handbohrmaschine.. übrigen. Exerciţiul 458: a. Sie werden den Rost von der Oberfläche beseitigen ! b. Förderbänder. das wichtigste Anwendungsgebiet — das für Plaststoffe wichtigste Anwendungsgebiet. Sie werden den Druck erhöhen ! c. Gebiet. werden. höchstens. sich bewäh­ ren. Sie werden das Programm der Veranstaltungen entwerfen ! f. Volumen. Phase. mehr. die sich verdoppelnde Produktion — die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion. lösen. Man wird das Gehäuse ersetzen müssen. obwohl. beschädigen. innerbetrieblich. Rahmen. Gütekontrolle. vollziehen. das ersetzte Gummi — das als Isoliermaterial ersetzte Gummi. e. f. c. ohne. durchführen. das verwendete Werkstoffvolumen — das bei der Fertigung verwendete Werkstoffvolumen. Sie werden die Endpro­ dukte zeitgerecht abliefern ! . . Paletten. die sich eignenden Kunststoffe —• die sich als Schutzschicht eignenden Kunststoffe. Exerciţiul 457: a. Elektrokarren. e. Kabel. hier. Problem. die sich bewährende Neuerung — d i e sich in der Praxis bewährende Neuerung. allmählich. der sich erhöhende Werkstoffbedarf — der sich ständig erhöhende Werkstoffbedarf. zerstören. ersparen. Hängebahnen. Zahnräder. d. b. Sie werden den Maschinenteil. geschult.

elektrische Apparate aller Art. c. Vor der Neueinrichtung von Fabriken ist das Ausarbeiten von Materialflußdiagrammen notwendig. Sie wird etwa die Hälfte des Werkstoffvolumens der Welt ausfüllen. Die schwache Hitze­ beständigkeit. Bis zum Jahre 2 000 werden sie aber allmählich von den Plastmassen ver­ drängt werden. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. korrosionsfest. Neue Anwendungsgebiete. p. dann ersetzen wir die metallischen Teile. d. e. h. hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. Nach Ihrem Verfahren sind noch 2 t Werkstoff notwendig. i.518 CHEIA EXERCIŢIILOR Jahren aufgezeichnete Werkstoffvolumen wird verdoppelt werden müssen. Sie ist etwa 350—400CC hoch. es werden kaum noch umwäl­ zende technische Neuerungen zu verzeichnen sein. Man trägt auch hier eine Schutzschicht aus Kunststoff oder Farbe. Was versucht diese Belegschaft ? Anstelle von Metallen Kunststoffe zu verwenden. Der Goldstaub konnte. Coolidge sinterte wie der Professor im Vortrag erläuterte. g. Die von Ihnen entwickelte Methode stellt eine Neuerung dar. D. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. e. Metallpulver verdichten. wann man mit der Produktion beginnt. Das heute am meisten bekannte Gebiet für die Verwendung der Plastmassen ist auch ein Anwendungsgebiet für neu entwickelte technische Verfahren. J a . Es wird durch Kunststoffisolierung ersetzt werden. Zahnräder. Seit dem Jahre 1930 hat sie sich alle 5 Jahre verdop­ pelt. k. d. b. e. Exerciţiul 465: a. W. einige Vorteile: sie sind leicht. bei denen Hitzebeständigkeit Grundbedingung ist. Die Metalle. Daß die Produktion sich in einem noch schnelleren Rhythmus vollziehen wird. b. schalldämpfend. denn sie sind nicht korrosionsfest. daß die auf elektro- . leicht verformbar usw. Der Druck im Behälter ist am Vormittag um 2 at gefallen. so bestimmen wir auch. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefä­ ßen verarbeitet werden. glänzend. doch wir müssen Material einsparen. m. Anstelle von Stahl und anderen Metallen. mit wem wir arbeiten und für wen wir die Maschinen erzeugen. c. j . J a . o. was z. Gehäuse für Handbohrmaschinen. aber keinesfalls aus Metall auf die Oberfläche auf. Nein. Wem haften diese Vorteile a n ? Dem Kunststoff. Ja. Wichtig ist. 1. Exerciţiul 466: a. Bild 1 erlaubt einen Blick in die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2 000. Ja. Wenn wir bestimmen. Heute kann man. f. den man hier verwen­ det. besser ist. Das Werk verarbeitet wie der Direktor erklärte. Wie vollzieht sich das Kaltschweißen ? Bei sehr hohem Druck. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. Durch die Plastmassen. es gibt Formteile aus Kunst­ stoffen. Exerciţiul 462: a. b. c. wie wir auf der Tagung hörten. Wenn der Kunststoff. b. isolierend. c. es sind neue Anwen­ dungsgebiete möglich. f.B. d. Exerciţiul 472: a. im Mittelalter geschah. Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasat­ mosphäre. die sich in der Praxis als entsprechend bewährt. Haartrockner. billig. f. n. farbig. sie wird sich noch weiter erhöhen. e.

. c... die Metallkarbide. b.. Die Dichte. Es könnte gelingen. wobei das Pulver sehr feinkörnig sein muß. d.. bei 90% liegend. das auf elektrolytischem Wege erzeugt ist. ..... so würden sich neue Mö­ glichkeiten erschließen.. Das Pulver. die mit Kobalt legiert sind. die Metallkarbide.. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt würde. auf 98% erhöht. D. die auf 98% erhöht ist. c. die zu Plättchen gepreßt sind.. .. .. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet.. unter höherem Druck verarbeitet. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. Das Zusammenbacken.. allgemein bekannt.. Die Dichte des Preßgutes. Die Metallkarbide.. käme es zu neuen Fortschritten. wäre es feinkörniger. der allgemein bekannt ist.. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. die Verfahren... das Metallpulver. die heute Anwen­ dung finden. zu Plättchen gepreßt. wofür hoher Druck erforderlich ist.. Wenn der Versuch gelänge. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver... die Metallkarbide. b.. das Zusammenbacken durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgend. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung stünde. .. b. d. auf elektrolytischem Wege erzeugt. .. das unter höherem Druck verarbeitet wird.. .. Die chemisch gewonnenen Pulver sollten möglichst feinkörnig sein... die Dichte.. die bei 90% lie­ gende Dichte des Preßgutes . e.. d... nur bei hohen Temperaturen schmelzend.CHEIA EXERCIŢIILOR 519 lytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. .. Die Formgebung müßte unter hohem Druck geschehen... was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt... e. Exerciţiul 476: a. W. die Dichte des Preßgutes... Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. d.. Pulver mit größeren Teilchen würden weniger brauchbares Sintermaterial ergeben. e. c. Hartmetalle wären z. Die Metallkarbide. das auf elektrolytischem Wege erzeugte Metallpulver .B.. die nur bei hohen Temperaturen schmelzen.. wodurch sie nicht sehr billig sind. die bei 90% liegt.. das Pulver.. f. c.. Exerciţiul 475: a. e. d. Das Zusammenbacken müßte durch Hitze erfolgen. Wenn die Teilchen größer wären. . mit Kobalt legiert. . .... Die Metallkarbide.. das unter höherem Druck verarbeitete Pulver. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgende Zu­ sammenbacken. Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. c. Exerciţiul 479: a. .. Die Metallkarbide.. Das Metall­ pulver.... Exerciţiul 473: a. ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie..... heute Anwendung findend. e. g..... b.. .. Die Verfahren.. ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. . feinere Pulversorten billig zu erzeugen... b.. Die Metallpulver werden auf chemischem oder auf elektrolytischem Weg erzeugt.. Exerciţiul 478: a. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen würde. Ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. wäre das Halbzeug weniger brauchbar. . stiege die Produktion unseres Werkes.

e. Sehr wichtig ist die Art des Spreng­ stoffes. p.?!. . Wenn die Metallkeramik bekannt gewesen wäre. b. i. n. d. v.3 mm. Pulvergewinnung. wären sie feinkörniger. wäre es zu neuen Fortschritten gekommen.. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. s. d.und Raumfahrttechnik erschließt unübersehbare Möglichkeiten. g. r. Platinpulver. . im Maschinenbau und in der Feinmechanik er­ schließen. Es gelang ihm. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. w. z. Das Pulver ist nicht feinkörnig. Halbzeug. Exerciţiul 483: a. : . Erst um 1809.J 520 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 480: a. c. Korn­ größen von 0. f. wäre das Halbzeug weniger brauchbar gewesen. den Erfinder des Explosions­ verformens. Zur Herstellung von Schneiden an. Nach 1945. Sie erschließt neue Möglichkeiten. c. Sie liegt bei 90%. c. Seit dem Mittelalter ist sie schon bekannt. Nachbearbeitung des Preß­ gutes. den Schieß­ oder Treibstoffen und den Sprengstoffen. Wolframpulver zu sintern. feinkörnig zu sein. Wenn der Versuch gelungen wäre. c. j . d.nach dem Sintern gemacht worden. Nein.wo­ durch die Qualität des Halbzeugs weniger gut ist. g. Warmbehandlung der Formteile. e.spanabhebenden Hochleistungswerkzeugen. i Exerciţiul 486: a. dem Gebiet der Raketen. Wir erwähnen Adamson. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen worden wäre. des Auf­ treibens von Zylindern zu Hohlgefäßen ist bekannt. k. Weniger brauchbares Sintermaterial. Durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck. so hätten sich neue Möglichkeiten erschlossen. Formgebung.:. m.06—0. d. o. Dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungsgebiete offen. Unter Sin­ tern versteht man das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung gestanden hätte. Die Fabrikationstechnologie würde neue Möglich­ keiten in der Elektrotechnik. wäre es feinkörniger gewesen. Die Herstellung von Teilen durch die Technik der Pulvermetallurgie wäre ein neues Verfahren in unserem i Werk. Ja. 1. wäre das. Die Bedeutung dieses Verfahrens. . Wenn eine Nachbearbeitung des Preßgutes nötig gewesen wäre. u. durch Verschmieden. Exerciţiul 482: a.-. t. Wenn die Teilchen größer gewesen wären.. Die Eigenschaft. b. f. b. Legierungen hoher Härte. . den neuen Energiequellen zur Verformung von Metallen. man kann hier nicht alle nennen. Man sprach von den Explosionsstoffen. Sie wird noch Metallkeramik genannt. Wenn man das Pulver auf elektrolytischem Wege herstellen würde. h. der Energiequelle für das Explosionsverformen. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt worden wäre. Zu Schmuck und Gefäßen. b. Sie verarbeiteten ihn. auf höhere Tempera­ turen erhitzt. f. erhöht wer­ den. zwei engli­ schen Ingenieuren. hätte sie ein größeres Anwendungsgebiet gefunden. sie könnte. e. Vi Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Ge­ biet. Er sinterte es in Schutzgasatmosphäre und bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt. bzw. Mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Ver­ arbeitung zu Halbzeugen. wäre die Produktion unseres Werkes gestiegen.

.. Wollen Sie sich für das Distanzverfahren entscheiden ? d. Worüber verfügt unser Werk ? f.die Stromeinsparung = economia de tivul de fixare curent der Wichtigkeitsgrad = gradul de im.m.. Unser Werk verfügt über die modernsten Maschinen. Worauf muß man verzichten? g. c. Worauf wirkt der Flüssigkeitsdruck ein? h. Exerciţiul 489: a.a. Exerciţiul 491: Haar-trockn-er Ge-schwind-ig-keit Hohl-ge-f äß Be-an-spruch-ung . Werk-stof f-be-darf Haupt-arbeit-s-gang Fert-ig-ung-s-ein-richt-ung Wider-stand-s-schweißen Ver-ant-wort-lich-e Ţief-zieh-werk-zeuge End-be-arbeit-ung Ân-wend-ung-s-ge-bieţ Be-trieb-sam-keit Üoch-leist-ung-s-werk-zeug Kunst-stoff-isolier-ung •. b. Woran muß sich die ganze Energie beteiligen ? e.CHEIA EXERCIŢIILOR 52 Exerciţiul 488: a. Worauf wollen wir zurückgreifen? Exerciţiul 490: (model): das = cuvînt simplu Explosionsverformen = cuvînt compus din două cuvinte derivate dieses = cuvînt simplu interessante = cuvînt derivat dintr-un cuvînt compus Verfahren = cuvînt derivat ş. Woraus bestehen die Explosionsstoffe ? c. Man muß auf den Transport ins Fertiglager verzichten. umformen einwirken stanzen bezeichnen fortschreiten eigen härten Form geben Sand gießen genau zugfest Exerciţiul 493: die Eckigkeit = forma unghiulară die Verfügbarkeit = disponibilitatea die Kürze = scurtimea . Worauf bezieht sich der Vortrag? b. Wofür wollen sie sich entscheiden ? d. h.-. Der Vortrag bezieht sich auf das Wesen dieses Prinzips.die Anwendbarkeit = aplicabilitatea portantă . die Vereinbarung = convenţia schwierig = dificil die Gesamtheit = totalitatea die Beantwortung = răspunsul der Entwurf = proiectul die Befestigungsvorrichtung = dispozi. f. Der Flüssigktitsdruck wirkt auf die Metalloberfläche ein. . e. Exerciţiul 492: entwickeln gleichrichten verschweißen herstellen Stromerzeugen zuführen erfinden Schweißen. Wir wollen auf die Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei großen Gruppen.d.. Die ganze Energie muß sich an der Verformung beteiligen. g.

Die üblichen Energiequellen werden durch Explosionsstoffe ersetzt. b.oder Treibstoffe. und in Sprengstoffe. Wofür tntscheiden sich die Fachleute ? — Für das neue Verfahren. i. f. c. Wenn der Sprengstoff direkt auf das Werkstück einwirkt. Aus dem Kontakt­ verfahren und dem Distanzverfahren. Über die Möglichkeit. Wenn die Ladung indirekt zur Anwendung kommt. Woran beteiligt sich die Delegation ? — An dem Versuch. verformen. Sprengstoffe sind Explosionsstoffe. verarbeiten. bearbeiten. verschiedene Kesselbleche durch ex­ plosive Beanspruchung zu prüfen. der Umformer. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. g. Worauf beruht das Distanzverfahren ? — Auf Einwirkung des Spreng­ stoffes durch eine Flüssigkeit. Der Sprengstoff erweist sich als vorteilhafter. Was verfolgen die Kontrolleure ? — Die Güte der Erzeugnisse. Schieß. die Verformung. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2800 kp/cm2 entwickeln. die Arbeiterin. g. Worüber verfügt das Werk ? — Über moderne Maschinen.und Raumfahrttech­ nik. Für die moderne Raketen. Exerciţiul 498: a. Exerciţiul 497: a. d. Worauf verzichtet man ? — Auf den Schieß. ausarbeiten s. f. b. Es beruht auf dem Prinzip. der Arbeiter. Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. k. Das Patent über das Auftreiben von Zylindern zu Fässern.522 CHEIA EXERCIŢIILOR die Betriebsleitung = conducerea întreprinderii die der die das der das Herstellungsverfahren = procedeul de fabricaţie unverändert = neschimbat Exerciţiul 494: Ladung = încărcătura das Gehäuse = carcasa Handwerker = meseriaşul die Einladung = invitaţia Gewinnung = obţinerea die Durchsicht = examinarea Teilchen = părticica der Abschluß = încheierea Haartrockner = uscătorul pentru der Farbanstrich = stratul de păr vopsea die Bedeutung = însemnătatea der Werkzeugmacher = sculerul die Hitzebeständigkeit = rezistenţa la die Kaltverformung = deformarea la căldură rece Exerciţiul 495: (Model): arbeiten: die Arbeit.a. h. d. die Form: formen.oder Treib­ stoffe sind Explosionsstoffe. e. der Schweißumformer s. 1. Nein. In Schieß. c. sie ist gar nicht so neu. e. Worauf wirkt die Detonation ein ? — Auf eine Metalloberfläche.oder Treibstoff. h. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. m. Patente für die Erzeugung von Flüssig­ keitsdrücken durch Explosionsstoffe. umformen. n. j . .a.

CHEIA EXERCIŢIILOR

523

meist durch Wasser als druckübertragendes Medium, o. Abb. 1 zeigt das Dis­ tanzverfahren, p. Eine Verformung des Rohteiles, r. Als Energiequelle. Exerciţiul 503: (Model): Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses, der bereits in der Steinzeit begonnen hat, als der Mensch die ersten Werkzeuge ... schuf." Exerciţiul 505: a. Der Professor erklärte, bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Bei der Mechanisierung sei er ein wesentliches Glied der Fertigung gewesen. Nach 150 Jahren werde die Automation einen noch höheren Grad erreichen. b. Der Ingenieur erläuterte, die Automation gehe nicht bis in die Steinzeit zurück. Man könne ihren Anfang ins 18. Jahrhundert verlegen. Damals habe James Watt den Fliehkraftregler erfunden. Schon vor 150 Jahren seien einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. c. Der Leiter der Delegation fragte, welche Art von Automation wir in unserem Werk anwenden. Ob es in Form von Einzelmaschinen oder von auto­ matischen Fertigungsstraßen geschehe. Ob dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder von Halbzeug zum Fertigerzeugnis durch­ führe. d. Ein Genosse wollte wissen, ob die neue Energiequelle die Geschwin­ digkeit erhöhe. Wie der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile einwirke. Ob man auf das Kontaktverfahren verzichten könne. Ob sie über den notwendigen Treib­ stoff verfügen werden. Wer sich an den Vorarbeiten beteilige. e. In der Betriebsanleitung steht, man solle die Oberfläche reinigen. Man solle den Rost möglichst gründlich entfernen. Man soll die Metallteile vor Korro­ sion bewahren. Man solle die Metallflächen vor der Montage entfetten. Man soll auf die richtige Aufstellung der Maschine achten. f. Der Oberingenieur bestimmte, dort müsse das Explosionsverfahren ange­ wendet werden, der Explosionsstoff sei bereits hintransportiert worden. Die Geschwindigkeit müsse erhöht werden, sonst werde der Flüssigkeitsdruck zu stark. Wenn jener Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden sei, werde die Ladung abgebrannt. Exerciţiul 506: a. Anfangs schien es, als sti die Anwendung dieses Verfahrens möglich, b. Er verfügte über die Arbeitsmethoden, als sei er der Oberingenieur. c. Sie hielten an der alten Methode fest, als gebe es keine neuen, d. Der Werk­ stoff bedarf nahm so sehr zu, als müsse sich die Produktion verdoppeln. Exerciţiul 507: a. Der Fachmann muß seine Meinung äußern. Der Mensch erfindet sich sein Werkzeug selbst. Er schuf einen neuen Apparat. Wir behaup­ ten das auch jetzt. b. Er sagte, daß die Mechanisierung zurücktrete, daß der Fachmann seine Meinung äußern müsse, daß jedes Fertigerzeugnis diese Einzeloperation durch­ machen müsse, daß der Mensch sich sein Werkzeug selbst erfinde, daß er einen neuen Apparat schaffe. Daß man annehme, daß alles gut ablaufe, daß wir das

524

CHEIA EXERCIŢIILOR

auch jetzt behaupten, daß der Sprengstoff als Energiequelle erscheine, daß sie uns auf die Verkettung der Fertigungsstraße hinweisen, daß wir unsere Worte kurz fassen sollen, daß man den Termin ins nächste Jahr verlege. Exerciţiul 508: a. Seit dem 18. Jahrhundert, b. Die ersten Werkzeuge des Menschen waren Knüppel, Hebel, Beile usw. c. Die Meinung, daß es seit der Steinzeit Automation gebe. d. Unter Automation versteht man alle Vor­ gänge, die selbständig, zwangsläufig, unwillkürlich, selbstregelnd ablaufen. e. Ja, es scheint, daß diese Meinung überall Aufnahme gefunden habe. f. Im 18. Jahrhundert, g. Seit 150 Jahren, h. James Watt. i. In Amerika, j . Diese ersten vollautomatischen Erfindungen waren revolutionierend, k. Davon, wel­ chen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. I. Eine stürmische Entwicklung über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation, m. Dort war er ein wesentliches Glied der Fertigung, n. In der Automation tritt er fast völlig zurück, o. Heute erscheint anstelle der handbedienten Werkzeugmaschi­ nen der Automat, p. Als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungs­ straße, r. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertig­ erzeugnis durch, einschließlich der notwendigen Kontrollen. Exerciţiul 509: a. Die Fachleute sagen, die Automation befinde sich in einem dauernden Entwicklungsprozeß, b. Ich möchte fragen, welche Rolle der Mensch im Mechänisierungsprozeß gespielt hat. c. Wir wissen nicht, ob wir alle mechanisch bedienten Werkzeugmaschinen durch Automation ersetzen können, d. Der Ingenieur behauptet, der Automat habe auch die notwendigen Kontrollen durchgeführt, e. Er hat erklärt, daß diese Kontrolle in einer Viel­ zahl von Operationen bestehe, die oft elektronisch gesteuert seien, f. Wir möchten wissen, welchen Grad die Automatisierung über 200 Jahre erreichen wird. g. Der Gast äußerte die Meinung, die Automation habe in der Steinzeit begonnen, damals, als die ersten Werkzeuge erfunden worden seien, h. Wir fragen uns, ob Werkzeuge wie Knüppel, Hebel, Beile usw. bei der Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden können; Exerciţiul 511: â. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende, nicht wahr? b. Sie werden im Sommer doch nach Rumänien kommen, nicht wahr? c. Übermorgen können Sie mir doch Bescheid geben, nicht wahr ? etc. Exerciţiul 512: (Model): Der 24. (vierundzwanzigste) Januar — den 24. (vierundzwanzigsten) Januar — am 24. (vierundzwanzigsten) Januar — E s wird 24. (vierundzwanzigster) Januar werden. Exerciţiul 513: a. In diesem Dialog sprechen Herr Berger und Genosse Munteanu. b. Er sagt ihm, ihr Aufenthalt dort gehe bald zu Ende. c. E r möchte wissen, wann Herr Berger nach Rumänien kommen werde, d. Dienstag öder Mittwoch, e. Er hofft noch im Herbst oder Winter nach Bukarest kommen zu können, f. Seine Reise hängt von den Arbeiten für den Fünfjahresplan ab. g. Weil es in der Zeit in Rumänien wochenlang herrliches Wetter gibt. h. Dieses Jahr kommt er dienstlich, und nächstes Jahr kommt Herr Berger auf Urlaub nach Rumänien.

CHEIA EXERCIŢIILOR

525

Exerciţiul 517: a. Ich weiß, Sie haben noch eine Stunde Zeit. b. Ich glaube, Herr Berger ist in Berlin, c. Ich nehme an, er kommt pünktlich zu den Be­ sprechungen, d. Ich sehe, die Sekretärin hat die Tagesordnung, e. Er hat ge­ sagt, wir müssen um 2020 auf dem Bahnhof sein. f. Ich weiß, die Besprechungen dauern nicht lange. Exerciţiul 518: Das ist ja prima ! Das ist ja ausgezeichnet ! Das ist ja wun­ derbar ! Das ist ja herrlich ! Das ist ja schade. Exerciţiul 519: a. Herr Berger, Genosse Munteanu und die Sekretärin. b. Er kommt genau um 730. c. Die Besprechungen mit der Werkleitung begin­ nen um 8 Uhr. d. Sie werden bis gegen 1245 dauern, e. Um 13 Uhr müssen sie im Labor und um 14 Uhr beim Mittagessen sein. f. Auf dem Bahnhof müssen sie um 1710 sein, denn dann kommt Kollege Popescu von Berlin zurück, g. Nein, wir wissen es nicht, h. Sie fragen die Sekretärin danach, i. Sie gibt ihnen die Tagesordnung, j . Auf der Tagesordnung steht das Tagesprogramm. Exerciţiul 522: Wie spät / Wieviel Uhr ist es ? — Wann beginnen die Besprechungen ? — Habe ich noch Zeit, einen Kaffee zu trinken ? — Wie lange dauern die Besprechungen ? — W a n n kommt Herr Schulze an ? — W i e lange war er in Dresden ? — Wann und wo essen wir zu Mittag ? Exerciţiul 524: a. Da ist ja mein Paß ! b. Da ist ja eine Flasche Kognak ! c. Da kommt ja der Zug ! d. Da warten ja unsere Freunde ! etc. Exerciţiul 525: a. Die rumänische Delegation befindet sich auf der Reise in die DDR, in der Nähe der Grenze, b. Die Paßkontrolle muß die Reisepässe sehen, die Zollkontrolle muß das Gepäck kontrollieren, c. Nur einen Monat. d. Ja, bei jedem Paßamt oder Polizeirevier, e. Ja, er hat drei Koffer, f. Nein, er hat nichts zu verzollen.' g. Nein, sie sind nicht zollpflichtig, h. Etwa eine halbe Stunde, i. Nach zwei Stunden Fahrt, j . Es erwartet sie Ingenieur Berger und seine Kollegen, k. Er stellt ihnen seine Kollegen vor. 1. Das Handgepäck trägt er zum Wagen, das große zur Gepäckaufbewahrung, m. Man bezahlt 1,20 M pro Gepäckstück, und man bekommt dafür einen Gepäckschein, n. 50 Pfennige pro Gepäckstück, o. Mit dem Wagen. Exerciţiul 528: a. Wo kann ich mein Visum verlängern lassen ? b. Ist ein Fotoapparat zollpflichtig ? c. Ich habe keine internationale Währung, d. Wie lange hält der Zug auf diesem Bahnhof ? e. Müssen wir für diesen Zug Platz­ karten haben ? f. Wo können wir unser Gepäck lassen ? g. Wieviel kostet die Gepäckaufbewahrung ? h. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Frau vorzustellen ! i. Freut mich, Sie kennenzulernen. Exerciţiul 529: Fahrkarten, bitte ! —Auch die Platzkarten, bitte ! —Wie­ viel kostet eine Platzkarte ? — W a n n sind wir in Leipzig ? — Kann ich dort mein Gepäck auf dem Bahnhof lassen? — W i r d e n Sie von jemandem erwartet ? Exerciţiul 530: Kann ich mir hier das Zimmer aufräumen lassen? Kann ich mir hier die Wäsche waschen lassen ? Kann ich mir hier die Schuhe putzen lassen ? Kann ich mir hier die Kltider aufbügeln lassen ? Kann ich mir hier die Anzüge bürsten lassen ? Kann ich mir hier die Haare schneiden / mich hier

526

CHEIA EXERCIŢIILOR

frisieren lassen ? Kann ich mich hier rasieren lassen ? Kann ich mein Gepäck nach unten / oben bringen lassen ? Kann ich hier meinen Anmeldeschein aus­ füllen lassen ? Kann ich hier ein Ferngespräch anmelden lassen ? Exerciţiul 532: a. Oh, das ist aber / ist das aber schön ! b. Oh, der fährt aber / fährt der aber schnell ! c. Oh, das ist aber / ist das aber freundlich ! d. Oh, das kam aber / kam das aber schnell ! e. Oh, der ist aber / ist der aber schwer ! f. Oh, das ging aber / ging das aber schnell ! g. Oh, der ist aber / ist der aber groß ! h. Oh, der arbeitet aber / arbeitet der aber gut ! Exerciţiul 533: a. Drei Einbettzimmer, b. Für die Gäste aus Rumänien. c. Sie liegen im zweiten Stock, d. Sie melden sich bei der Rezeption an. e. Die Reisepässe, f. Mit dem Fahrstuhl, g. Der Junge, h. Das Zimmermädchen zeigt den Gästen die Zimmer, i. Die Hotelzimmer sind schön, jedes Zimmer hat Bad, Balkon, Telefon und Radio, j . Man kann sich im Hotel das Zimmer aufräumen, die Kleider aufbügeln, die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen, k. Im Speisesaal ißt man zu Mittag, im Frühstückszimmer nimmt man das Früh­ stück ein, im Frisiersalon lassen sich die Damen frisieren, mit dem Fahrstuhl fährt man nach oben. Exerciţiul 536: Für den 15. und 16. März. — Zwei Einzelzimmer mit Bad. — Bitte, wo liegen die Zimmer ? — Oh, sie liegen zu nahe an der Straße. Könnten Sie mir keine anderen geben, in einem höheren Stockwerk ? — Haben die Zimmer auch Balkon ? — Geht der Balkon nach dem Park ? — Oh, ich möchte aber zwei Zimmer mit Balkon auf der Parkseite ! — Ja, bitte, es können auch Zimmer im 7. Stock sein. — Gibt es im Hotel einen Fahrstuhl ? — Und wo liegt das Frühstückszimmer und der Frisiersalon ? — Sie haben keinen Frisiersalon ? Wo soll ich dann meine Haare frisieren lassen ? Wissen Sie, nach der langen Reise... Exerciţiul 538: a. Wollen wir einen Kalbsbraten bestellen? b. Wollen wir ein Schokoladeeis essen ? c. Wollen wir einen Türkischen trinken ? d. Wollen wir Obst kaufen ? e. Wollen wir einen Fisch essen ? f. Wollen wir eine Flasche Wein trinken ? Exerciţiul 539: a. Die rumänischen Gäste essen in der Gaststätte, b. Ja, sie finden einen freien Tisch, c. Er bringt die Speisekarte, d. Nein, sie bestellen kein Gedeck, sie essen nach der Karte, e. Die Karte ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet, f. Frau Georgescu bestellt eine kalte Platte mit Schinken, Wurst, 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot, Herr Antonescu möchte einmal Fisch mit Mayonnaise, Herr Munteanu nimmt eine Pastete in Aspik und Herr Berger verlangt zwei Spiegeleier mit Schinken. Als zweiter Gang folgt gebackene Leber mit Kartoffelpüree, Kalbsbraten mit Beilage, eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse und zweimal Kalbsbraten. g. Sie trinken Rheinwein und Bier. h. Am Anfang wünscht Herr Berger „Guten Appetit !" und am Ende „Mahlzeit allerseits !" i. Die Rechnung bezahlt Herr Berger.

CHEIA EXERCIŢILOR

527

Exerciţiul 542: Ist der Tisch hier am Fenster frei ? Könnten Sie uns die Speisekarte und die Weinkarte bringen ? — Haben Sie auch Gedecke ? — Ich möchte als ersten Gang zwei Spiegeleier mit Schinken. — Kalbsbraten mit Kartoffelpüree. — Ja, einen Türkischen. — Mineralwasser. — Danke schön ; Danke sehr ! — Herr Ober, bitte zahlen ! Exerciţiul 543: a. Der Name der Straße, b. die Haltestelle des Busses 48. c. Das Gebäude der Hauptpost, d. die Rückseite des Briefumschlags, e. die Telefonnummer des Elektrowerks. f. der Haupteingang der Technischen Messe. Exerciţiul 544: a. Bestellen Sie mal ein Taxi ! b. Schreiben Sie mal die Adresse ! c. Kaufen Sie mal eine Briefmarke ! d. Geben Sie mal das Tele­ gramm auf ! e. Suchen Sie mal einen Taxenstand ! f. Fahren Sie mal bis zur dritten Haltestelle ! g. Nehmen Sie mal den Bus 32 ! h. Gehen Sie mal bis an die Straßenecke ! Exerciţiul 546: a. Genosse Munteanu will zur Hauptpost gehen, b. Nein, er weiß es nicht, c. Er fragt einen Passanten nach dem Weg. d. Nein, er muß fahren, e. Er kann mit der Straßenbahn oder mit dem Autobus fahren, f. Er muß 3 Haltestellen weit fahren, g. Er muß bei der Herderstraße aussteigen, h. Sie müssen einen Brief aufgeben, i. Sie wollen ihn eingeschrieben mit Luftpost aufgeben, j . Einfach oder eingeschrieben, k. Auf jedem Briefumschlag muß die genaue Adresse und der Absender stehen. 1. Sie geben noch 2 Telegramme auf. m. Damit sie mit Herrn Berger, der sich im Elektrowerk befindet, sprechen können, n. Man nimmt den Hörer ab, man wirft eine Münze / zwei Münzen ein, man wartet den Summton ab und wählt die Nummer, o. Von der Post fahren sie zur Messe hinaus, p. Sie fahren mit einem Taxi. r. Sie treffen sich am Haupt­ eingang des Messegeländes. Exerciţiul 557: Die Münchner Ausstellung; die Wiener Elektrowerke; die Dresdener Tagung; die Hamburger Flugzeugindustrie; die Bukarester Gießereien. Exerciţiul 558: a. Herr Berger verschafft einen Führer durch die Messe. b. Der Besuch verspricht sehr interessant zu werden, c. Nein, sie können sie nicht alle besuchen, d. Traktoren, Werkzeugmaschinen, Ausrüstungen für Petroleumraffinerien usw. e. Er wollte gerne einige Stände der rumänischen Aussteller besuchen, f. Die Stände der DDR, Österreichs und der UdSSR, g. Bei dem Stand der Bundesrepublik Deutschland, h. Sie wollten einige Auskünfte über die Preise, Erzeugnisse, Liefertermine und einige technische Unterlagen, i. Es wurden die Richtpreise angegeben, j . Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestellung und der Rest bei Lieferung ab Werk. k. Sie erhielten eine Sammelmappe mit den gewünschten Auskünften. 1. Sie wird nach München fahren. Exerciţiul 560 (Model): Ja, wir besuchen sie heute nachmittag. •— Nein, wir können nur einen Teil sehen. — Ja, natürlich gibt es einen. — Ja, Rumä­ nien hat auch einen reichen Ausstellungsstand. — Ausrüstungen für Petroleum­ raffinerien, Werkzeugmaschinen, Traktoren u.a.m. — Die Stände der DDR

528

CHEIA F.XERCIŢIILOR

und der UdSSR.—Technische Unterlagen. — Ja, natürlich fragen wir auch danach. Exerciţiul 562: a. München soll die Stadt der meisten Museen sein. b. Das Oktoberfest soll sehr schön sein. c. Das Rathaus soll sehr alt sein. d. Der Fa­ sching soll alljährlich gefeiert werden, e. Viele Ausländer sollen die Pinakothek besichtigen, f. Das Stadion soll ganz modern sein. g. Das Zentrum soll sehr weit entfernt sein. Exerciţiul 563: a. Nachher macht sie eine Stadtrundfahrt durch München. b. Herr Meierhuber fährt mit ihnen durch die Stadt, c. Durch die X X . Olym­ pischen Spiele, d. Die Stadt hat zur Zeit 1 270 000 Einwohner, e. In den vielen Industriebetrieben in und um München, f. Es ist ein altes Fest und wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert, g. Es gibt hier den Marienplatz, 1638 errichtet, mit dem alten und neuen Rathaus. In der Nähe liegt das National­ theater, das berühmte Hof bräuhaus und die sog. Residenz, h. Das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik, die Pinakothek, i. Am Ende besichtigen sie die Pinakothek, j . Ins Theater, k. Morgen sollen sie das Olym­ pische Stadion, Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten besichtigen. Exerciţiul 569: Schokoladeeis schmeckt mir (nicht). Der Herrenanzug gefällt mir (nicht). Das Hotelzimmer gefällt mir (nicht). Der Kalbsbraten schmeckt mir (nicht). Diese Puppe gefällt mir (nicht). Der Wollmantel gefällt mir (nicht). Hähnchen vom Grill schmeckt mir (nicht). Kalte Platte schmeckt mir (nicht). Die langen Ärmel gefallen mir (nicht). Mein Kollege gefällt mir (nicht). Die Verkäuferin gefällt mir (nicht). Die Stadtrundfahrt gefällt mir (nicht). Das Mittagessen schmeckt mir (nicht). Exerciţiul 570: a. Wie lange dauert die Reise von Bukarest nach Wien ? b. Fährt man von Bukarest nach Cluj über Braşov oder über Sibiu ? c. Wann kommt Genosse Popescu nach / von Leipzig ? d. Wo steht der Zug nach Köln ? Fährt er über Nürnberg ? e. Sie fahren über Wien und müssen in Linz ausstei­ gen, f. Hält dieser Zug in Potsdam ? Exerciţiul 571: a. Die Kaufläden in den Wiener Geschäftsstraßen, b. Sie wollte einen Wollmantel kaufen, c. Er war reizend, mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter, d. Ja, sie kaufte ihn. e. Er kaufte ein JerseyKleid für seine Frau. f. Es hatte die Größe 49—50 und hatte lange Ärmel. g. Herr Antonescu wollte einen Herrenanzug kaufen, h. Er fand einen Herren­ anzug aus Tergal. i. Sie suchten die Abteilung für Spielzeug und Elektrogeräte. j . Sie kauften noch eine Handtasche, Hemden, ein Tonbandgerät, zwei Paar Schuhe, allerlei Spielzeug, wie: eine Puppe, eine elektrische Eisenbahn u.a.; Geschenke für Bekannte, wie: Parfüms, feine Toilettenseifen u.v.a. Exerciţiul 574: Wo ist bitte die Abteilung für Herrenanzüge ? Verkäufer: Im IV. Stock. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl ! Kunde: Ich möchte einen Herrenmantel, Größe 52. Verkäufer: Welche Farbe ? Wir haben eine sehr reiche Auswahl.

CHEIA EXERCIŢIILOR

529

Kunde: Ich möchte dunkelgrün oder dunkelbraun. Verkäufer: Ich empfehle Ihnen diesen. Es ist ein Wollmantel, sehr ange­ nehm und leicht zu tragen. Möchten Sie ihn probieren ? Bitte zur Kabine. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. Kunde: Aber die Ärmel sind zu kurz. Verkäufer: So ist das modern. Man trägt kürzere Ärmel. Kann ich Ihnen den Kassenzettel geben? Kunde: Nein, ich möchte noch einen Mantel probieren, vielleicht in dunkel­ blau oder in schwarz. Haben Sie meine Größe ? Verkäufer: Aber gewiß ! Bitte ! Dieser hat einen eleganten Schnitt, einen modernen Kragen und die Ärmel sind länger. Kunde: Ja, dieser gefällt mir. Wie teuer ? / Was kostet er ? Ja, gut, ich nehme ihn. Verkäufer: Vielen Dank ! Auf Wiedersehen ! Exerciţiul 577: a. SL wollen die Heimreise vorbereiten, b. Sie wollen mit dem Zug fahren, c. Sie informieren sich im Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen, d. Ja, die Beamtin gibt ihnen Auskunft, e. Weil die Reisezeit zu lang ist. f. Sie wollen mit dem Flugzeug reisen, g. Sie wollen am 26. Sep­ tember nach Bukarest fliegen, h. Ja, man kann ihnen Plätze reservieren. i. Die Beamtin, j . Sie kaufen gleich drei Flugkarten, k. Sie fahren mit den Autobussen zum Flughafen hinaus. 1. Der Wiener Flughafen liegt außerhalb der Stadt. Er heißt Schwechater Flughafen, m. Das Flugzeug startet um 1315. Es landet um 1610 auf dem Bukarester Flughafen, n. 25 kg Reisegepäck ist zulässig, o. Für je 5 kg Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten, p. Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.

34 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

SEMNE DE PRESCURTARE A U N O R C U V I N T E D I N LIMBA GERMANĂ

a. Abb. Anm. Aufl. Ausg. Bd. bzw. dgl. d.h. d.i. f. Fa. f.f. 1. lfd. lfd.J. lfd.Nr. m.E.

die die die die der das das die der das die

Jg-

o.a.
rd. s. S. s.o. sog. Std. s.u. u. u.a. u.a. u.a.m.; u.dgl. (m) usf. usw. u.U. u.v.a. u.Z. u.zw. vgl. v.o. v.u.Z. v.u. Z. z.B. z.T. z.Z.

die

am sau an Abbildung, -en Anmerkung, -en Auflage, -n Ausgabe, -n Band, -(e)s, -^e beziehungsweise dergleichen heißt ist und folgende (Seite) Firma, -men und folgende (Seiten) Jahrgang, -(e)s, —e lies laufend laufende J a h r laufende Nummer meines Erachtens oder ähnlich(es) rund siehe Seite siehe oben sogenannt Stunde siehe unten und unter ander(e)m, und andere, und anders und ähnliche(s)

la, pe imaginea, figura însemnarea, observaţia, adnotarea ediţia, tirajul editarea volumul respectiv asemenea adică adică, vasâzică, anume şi următoarea (pagină) firma, întreprinderea şi următoarele (pagini) anul de apariţie, colecţia anuală citeşte în curs anul curent numărul curent după părerea/aprecierea mea sau (altceva) asemănător/asemenea cam, aproximativ, circa vezi pagina vezi mai sus aşa-numit, aşa-zis ora vezi mai jos
Şi

între altele, şi alţii, şi altfel şi altceva asemănător/altele asemănă­ toare • şi multe altele şi asemenea (mai multe) şi aşa mai departe (înainte) etc. şi aşa mai departe eventual, în anumite condiţii şi multe altele al erei noastre şi anume compară I de sus înaintea erei noastre de jos numărul, cifra; rîndul de exemplu în parte/parţial la ora actuală

; und andere(s) mehr und dergleichen (mehi) und so fort und so weiter unter Umständen und viele (s) andere unserer Zeitrechnung und zwar vergleich (e) von oben vor unserer Zeit von unten die Zahl; die Zeile zum Beispiel zum Teil zur Zeit

DICŢIONAR

GERMAN — ROMÂN

In dicţionarul care maticale + ac. adj. adv. art. conj. f. f. pi. f. sg. interj.

urmează se găsesc următoarele prescurtări pentru indicaţii m. n. num. prep. prese. pron. = = = = = = V. = vb. = vb. refl. = masculin neutru numeral prepoziţie prescurtare pronume vezi verb verb reflexiv

gra-

+ dat.

= = = = = — = = = =

cu acuzativul adjectiv adverb articol conjuncţie cu dativul feminin fără plural fără singular interjecţie

ab adv. aici: plecarea D IO1' ab bilden vb. a (re)prezenta (în imagine) 152) Abbildung, -en (prese. Abb.) / . imagine, figură, ilustraţie 5 ab brennen (brannte ab, ist abgebrannt) vb. a arde 24 Abend, -5, -e m. seară D 8 aber conj. dar, însă 11 ab fahren (ä; fuhr ab, ist abgefahren ) vb. a pleca D 3 Abfahrt, -en f. plecare, pornire D 10 Abfahrtszeit, -en f. oră de plecare D 10 abgemacht interj, s-a făcut ! hotărît ! D 2 ab hängen (hing ab, abgehangen) von + dat. vb. a depinde D 1 ab holen vb. a lua, a aduce (ceva sau pe cineva) D ablaufen (äu; lief ab, ist abgelaufen) vb. a decurge 25 abliefern vb. a livra, a preda (la destinaţie) 21 Abmessung, -en, f. dimensiune 5 Abschluß, -sses,~sse m. încheiere, ter­ minare; zum Abschluß bringen (brachte, gebracht) a încheia 20

Abschnitt, -(e)s, -e m. capitol Absender, -s m. expeditor Abteilung, -en f. secţie, sector; Abteilung, -en f. despărţire ab warten vb. a aştepta ach ! interj, ah ! of ! vai ! acht num. opt achten auf + ac. vb. a avea grijă, a res­ pecta, a ţine seama de, a lua în seamă addieren vb. a aduna Adresse, -n f. adresă ah ! interj, a ! ähnlich adj. asemănător Alkohol, -s, -e m. alcool alle pron. toţi, toate allerlei num. fel de fel de, de tot felul, tot felul de allerseits adv. tuturor, la toata lumea; din toate părţile allerdings adv. ce-i drept, într-adevăr, negreşit alles pron. tot, totul; toate, orice allgemein adv. general

20 D 6 11 D 6 D 6 1 18 7 D 6 D 3 12 D 3 14 D 9 D 5 11 8 23

* Aceste grupuri de litere şi cifre indică, în primul caz (D 10) numărul dialogului (adică al > zecelea dialog din partea a doua a manualului), iar în al doilea caz (15), numărul lecţiei din partea întîi a manualului în care apare termenul pentru prima dată (adică lecţia nr. 15). 2 ' Pentru aflarea accentului se va consulta capitolul B .Vocabular" din lecţiile indi­ cate prin cifra arătata în coloană din dreapta dicţionarului.

532

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

Allgemeingut, -(e)s- ^er n. bun obştesc, bun general; A llgcmcingut werden a se generaliza 25 alljährlich adj. anual, an de an D8 allmählich adv. treptat, cu timpul 22 als conj, 1. ca, drept; 2. decît; 3. cînd, pe cînd, în vreme ce 9 als ob conj. ca şi cînd 24 alt adj. aici: vechi D8 Aluminium, -s, f. pi. n. aluminiu 9 Ampermeter, -s n. ampermetru 5 an prep. la, pe 6 an adv. aici: sosire D 10 Analyse, -n f. analiză .4 analysieren vb. a analiza 4 Anbetracht, - (e)s,f. pi. m. considerare; in Anbetracht avînd în vedere, luînd în considerare, faţă de D 10 andere adj. şi pron. alt, altă, alţi, alte; celălalt, cealaltă, ceilalţi, celelalte 12 aneinander adv. laolaltă 17 Anfang, -(e)s, — e m. început D8 an fangen (ä; fing an, angefangen) vb. a începe D 5 anfangs adv. la început, mai întîi 24 Anforderung, ~en f. cerere, pretenţie; Anforderungen stellen a ridica pretenţii, a cere 20 Angabe, n, f. indicaţia 10 angeben (i; gab an, angegeben) vb. a indica, a arăta 18 angenehm adj. plăcut, agreabil D 10 Angestellte, -n, -n m. şi f. salariat, salariată 10 anhaften vb. a fi inerent, a fi lipit de 22 anhaltend adj. continuu 17 Ankunftszeit, -en f. oră de sosire D 10 Anlaßfarbe, -n f. culoare de revenire 9 Anmeldeschein, -(e)s, -e m. fişă de înscriere la evidenţa populaţiei D4 annehmen (i; nahm an, angenommen) vb. aici: a presupune, a considera 25 anschließend adv. imediat după, în continuare 23 Anschrift, -en f. adresă D4 an sehen (ie; sah an, angesehen) vb. a se uita, a privi 11 Ansicht, -en f. părere, opinii, concepţie 22 antikorrosiv adj. anticorosiv 19 antreiben (trieb an, angetrieben) vb. a antrena, a acţiona 17 Antriebsmotor, -s, -en m. motor de acţionare 17 antworten vb. a răspunde 6 anwendbar adj. aplicabil, practicabil 17

anwenden vb. a aplica, a folosi Anwendung, -en f. aplicare; zur Anwendung bringen (brachte, gebracht) a pune în aplicare Anwendungsgebiet, -(e)s, -e n. dome­ niu de aplicare Anzahl, / . pi. f. n u m ă r ; cantitate Anzahlung, -en f. acont Anzug, -(e)s, *±e m. costum, îmbrăcă­ minte bărbătească Apparat, -(e)s, -e m. aparat Apparatebau, -(e)s, f. pi. m. construc­ ţie de aparate Appetit, -(e)s, -e m. poftă; Guten Appetit ! Poftă bună ! Arbeit, -en f. muncă, lucru; lucrare arbeiten vb. a lucra, a munci Arbeiter, -s -m. muncitor Arbeiterin, -nen f. muncitoare Arbeitsgang, -(e)s, - « m . operaţie (de lucru) Arbeitskraft, —e f. forţă de muncă Arbeitsplatz, -es,—e m. loc de muncă Arbeitsverfahren, -s -n. procedeu de lucru Arbeitszimmer, -5, -n. birou, cabinet Argon, -s, f. pi. n. argon (gazul) Ärmel, -s, m. mînecă Art, en f. fel; aller Art de t o t felul Asbestplatte, -n f. placă de azbest Aspik, -(e)s, -e m. aspic, răcitură, piftie Atmosphäre, -n f. atmosferă auch conj. şi adv. şi, de asemenea auf prep. pe, peste, deasupra aufbewahren, vb. a păstra, a depozita Aufbewahrung, -en f. păstrare Aufbringen, s, f. pi. n. aplicare / punere / depunere a unui strat aufbügeln vb. a călca (din nou) Aufenthalt, -(e)s, -e m. şedere, oprire Auffassung, -en f. înţelegere, părere, concepţie Aufgabe, -n f. sarcină, scop, problemă aufgeben (i, gab auf, aufgegeben) vb. aici: a expedia (scrisori, colete etc.) aufgrund prep. pe baza Aufmerksamkeit, -en f. atenţie; Auf­ merksamkeit schenken a acorda atenţie Aufnahme, -n f. primire, admitere, adoptare aufschreiben (schrieb auf, auf­ geschrieben) vb. a nota, a scrie Aufschwung, -(e)s, —c m. impuls, avînt înviorare

11 16 22 9 D 7 D 9 6 12 D 5 5 3 3 3 25 20 10 18 10 17 D 9 12 12 D5 8 2 6 12 D 3 19 D 4 D 1 25 18 D 6 15 18 25 14 23

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

533

Aufsicht, -en f. supraveghere, control; unter Aufsicht halten a supraveghea, a ţine sub supraveghere 20 aufstehen, stand auf, ist aufgestanden vb. a se ridica în picioare D 5 aufstellen vb. a instala, a amplasa 14 Aufstellen, -s, f. pi. n. amplasare 21 auftragen (ă, trug auf, aufgetragen) vb. a aplica (un strat) 19 Auftreiben, -s, / . pi. n. umflare, lărgire 24 aufweisen (wies auf, aufgewiesen) vb. a arăta, a prezenta 22 aufzählen vb. a enumera, a înşira 11 aufzeichnen vb. a înregistra, a însemna a nota 13 Augenblick, -(e)s, -e m. clipă, moment D 1 August, -(e)s, -e m. luna august D 1 aus prep. din 7 ausarbeiten vb. a elabora 21 Ausbau, -(e)s,f. pi. m. extindere (unui complex, unei construcţii) 10 ausbauen vb. a lărgi, a mări 11 äußere adj. din afară, din exterior 17 ausführlich adj. detaliat, amănunţit 13 ausfüllen, vb. a umple, a ocupa, a completa 22 Ausgangsstoff, -(e)s, -e m. materie primă, material de bază 16 ausgezeichnet adj. excelent D 2 ausgiebig adj. copios, îmbelşugat D 10 aushalten (ä; hielt aus, ausgehalten) vb. a suporta, a rezista 22 aushängen (hing aus, ausgehangen) vb. a afişa, a expune la vedere D 10 Aushärtung, -en f. întărire, solidificare 16 Auskunft, — e f. informaţie, lămurire D 6 Auskunftstelle, -n, / b i r o u de informaţii D 7 Ausland, -(e)s, f. pi. n. străinătate 6 Ausländer, -s, m. străin D 8 Auslandslieferung, -en f. livrare în străinătate, export D 7 ausrüsten vb. a echipa, a utila 15 Ausrüstung, -en f. echipament D 7 aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen vb. a coborî D 6 Aussteller, -s, m. expozant, persoana care expune D 7 Ausstellungsstand, -(e)s,—e m. stand / pavilion de expoziţie D 7 aussetzen vb. a expune; a întrerupe 19 ausstoßen (ä; stieß aus, ausgestoßen) vb. a arunca / a împinge afară 16 aussuchen vb. a alege 18 äußern vb. a exprima 25

außerordentlich adj. extraordinar D 9 austauschen vb. a schimba, a pre­ schimba 18 Auswahl, -en f. sortiment D 9 Auto, -s, -s n. automobil 2 Autobus, -ses, -se m. autobuz D 6 automatisieren vb. a automatiza 10 automatisch adj. automat 14 Automation, -en f. automatizare 25 Automatisierung, -en f. automatizare 20 Automobilbau, -(e)s, f. pi. ni. construcţie/ industrie de automobile : 9

backen (ä; buh, gebacken) vb. a prăji, a coace, a frige D 5 Bad, -es, —er n. baie D 4 Bahnhof, -(e)s, ^e m. gară, staţie D 2 Bahnsteig, -(e)s, -e m. peron D 3 Bakelit, -(e)s, -e n. bachelită 16 Bakelitpulver, -s, n. praf de bachelită 16 bald adv. curînd, în curînd 24 Balkon, -(e)s, -c,n. balcon D 4 Bandmaß, -es, -e n. ruletă. 5 Bandmaterial, -(e)s, -ien material în bandă 15 Bandring, - (e)s, -e m. colac de bandă 12 Basis, -en f. b a z ă ; 16 Bau, -(e)s, f. pi. in. construcţie 16 Bauart, -en f. tip de construcţie 14 bauen vb. a clădi, a construi 10 Beamte, -n, -n in. funcţionar D 3 Beanspruchung, -en f. solicitare 13 bearbeiten vb. a prelucra 18 bedauern vb. a regreta, a-i pare rău D 5 Bedeutung, -en f. însemnătate, impor­ t a n ţ ă ; eine Bedeutung erlangen a deveni important 22 bedienen vb. a servi beeinflussen vb. a influenţa 22 beenden vb. a termina D 8 befassen mit + dat., vb. refl. a se ocupa 23 de befestigen vb. a fixa 6 befinden (befand, befunden) vb. refl. 12 a se găsi, a se afla Beginn, -(e)s, f. pi. m. început 16 beginnen (begann, begonnen) vb. a începe begeben (i; begab, begeben) vb. refl. 12 a se duce, a, pleca Begriff, -(e)s, -e m. noţiune 21

înainte de a bewahren vb. a deteriora 19 beschaffen vb. vb. funcţiune. a pune în mişcare bezeichnen vb. a trata 25 behaupten vb. deja. a observa. vb. ecran billig adj. de pe acum 17 beruhen auf + dat. besprach. a numi. la 14 beide num. comandă besten v. a consta / a se compune din 2. a dezbate 6 Besprechung. a descrie 13 beseitigen vb. ceea ce este mai bun. besessen) vb. belaufen) auf + ao. a afirma 5 bei prep. a fi de. a exista. adv. răspuns. lucrul cel mai bun bestehen (bestand. ilustraţie Bildschirm. -e m. confirmare Beste. -n f. -s. m. imagine.. beschrieben) vb. bezogen) vb. a avea nevoie 12 beobachten vb. -(e)s. bestanden) vb. a însuma betreten (i. in Betracht ziehen (zog. D 9 cunoscută. betrug. gab. gewußt) a fi lămurit D 1 beschreiben (beschrieb. 3. refl. întreprindere. trug bei. şi f. -en f. a se ridica la. vizită besuchen vb. negociere D 2 besser v. denumire beziehen (bezog. pi. aici: garnitură la mîncare D 5 beim bei dem prep. -e n. -en f. -e m. consideraţie. considerare. gut Bestätigung. f. renumit. -(e)s. a saluta 10 Begrüßung. -en f. gegeben) a da un răspuns / o informaţie. topor 25 Beilage. refl. a studia. la 5 Beispiel. salut de primire / de D 2 întîmpinare 8 Behälter. convorbire. -(e)s.' cert bestmöglich adv. a vedea 10 besitzen (besaß. -n. cunoscut. a denumi 16 benötigen vb. vb. Bescheid wissen (wußte. n. a continua bestellen vb. a încărca Belastung. -(e)s. 2. + art. m. -[e)s. a contribui 17 bekannt adj. a comanda Bestellung. desigur. cunoscut Bekannte. -c îndoit Bier. beigetragen) 20 zu + dat. pi. genommen) a pune în funcţiune Betriebsanleitung. a se dovedi cores­ punzător bewegen vb. f. a determina bestimmt 1. definiţie begrüßen vb. a îndoi Biegen. a examina 14 bequem adj. n. gut bestimmen vb. a participa Betracht. besprochen) vb. trata­ tive . bewähren. benannt) vb. -(e)s. a discuta. a acţiona beteiligen an + dat. a înlătura 22 besichtigen vb. -e m. -(e)s. exploatare. aus + dat. a vizita. a face rost de 21 Bescheid. 1. a conserva. m. -n m. totalitate de mun­ citori şi funcţionari (dintr-o între­ prindere) benennen (benannte. a face. -s. cunoştinţă 16 bekanntlich adv. după cum se ştie 13 belasten vb. 1. celebru D 8 beschädigen vb. pi. anumit. -e n. bere bieten (bot. exemplu 12 beitragen (ä. -en f. a face rost de D 8 besprechen (i. cel mai bine cali­ ficat Besuch. -es. vb. a se ridica la. a se baza pe 24 berühmt adj. betreten) vb. betrat. 1. ieftin 11 D 7 11 20 11 D 5 D 7 11 17 13 17 18 10 10 15 24 25 14 14 14 21 19 22 14 9 17 12 15 15 18 D 5 22 5 18 22 . 2. -en f. refl. cît mai bine posibil bestqualifiziert adj. geboten) vb a oferi Bild. lămurire. precis. -n. -en f.. -en f. gezogen) a lua în consideraţie betragen (ä. refl. amîndouă Beii. recipient 20 behandeln vb. amîndoi. -en f. gebogen) vb. betragen) vb. f. a se referi la biegen (bog. infor­ maţie. adj.. a valora 12 Belegschaft. a procura. a intra Betrieb. instrucţiune de exploatare bevor conj. comod D 9 bereiten vb. -(eis. a pregăti 10 bereits adv. a vizita betätigen vb.534 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 25 Begriffsbestimmung. fisură. Beseheid geben (i . sich beziehen auf -f ac. vb. 2. in Betrieb nehmen (nahm. sarcină 13 belaufen (äu. îndoire sculă de Biegewerkzeug. deosebit 10 besorgen vb. a poseda 15 besonder adj. a procura. -(c)s. a mişca. en f. -e n. -er n. a păstra. a strica. a denumi Bezeichnung. a lua parte. a primi. belief.

pi. privire Block. fîşie de tablă Blechwerkstoff. sol bohren vb. utilizabil. conj. suflare blau adj. pi. -s. m. colorat variat D 5 13 20 Buntmetall. prin aceasta 2. -n f. -c m. creion Blick. -en f. după aceea. mulţumire danke ! vb. m. -s. suport al burghiului Bohrmaschine. burghiu. doamnă Damenbekleidung. pînă aici. -(e)s. damit conj. plumb bleiben (blieb. poftim bitten (bat. -s m. chimic Chrom. pentru ca danach adv. foarfece de tablă Blechstreifen. -n f. -(e)s. doar. -n f. a aduce. -e m. aşadar. a trece în registru. bitten um -f ac. durabil dauern vb. bringen brauchbar adj. crom Chefkonstrukteur. atunci. alezaj Bolzen. aceasta. la aceasta. adv. maro braunrot adj. şi interj. -e « . fiindcă 3. compot de pere bis conj. m bolţ brachte v. —e m.'• m. a înre­ gistra Bundesbahn. a mulţumi dann adv. . a cere cuiva ceva Blasen. maşină de găurit Bohrung. -s. -s. pe vremea (cînd) Dame. mulţumesc danke bestens ! mulţumesc foarte mult ! danken vb. a întrebuinţa. permanent davon adv. cu aceasta. a găuri Bohrer. bucşă buchen vb. pi. prin aceea dagegen adv. pînă la. albastru Blech. de aceea. gebeten) vb. că dauerhaft adj. a reprezenta darum adv. / . 2. a sta Bleistift. acesta. tablă Blechschere. -s. -« / . constructor şef Container. bis zu pînă la bisher adv. -s. gaură. aici: în schimb daher adv. rămîne. gîtuire rela­ tivă la rupere Büchse. aceştia. acestea daß conj. m. + interj. alungire la rupere Brucheinschnürung. bloc. -s. cale ferată federală bunt adj. a duce Bruchdehnung. -s n. înăuntru darstellen vb. -en f. -e m. aici. sein bitte vb. plic bringen (brachte. prin urmare damals adv. cu acest prilej dadurch adv. a ruga. m fund (de cazan). din'această cauză darunter adv. ist geblieben ) vb. lingou bloß adv. -(e)s. pi. de aici. -s. -en f.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 535 Birnenkompott. -(e)s. adv. aici: prin aceasta das pron. a avea nevoie braun adj. lăţime Brief. pe atunci. roşu maroniu BRD / . (e)s. pînă acum bist v. material din tablă Blei. pînă. n. vă rog. de aceea. a dura dauernd adj. m e t a l neferos Büro. n. scrisoare Briefmarke. multicolor. atunci dabei adv. conteiner 9 9 7 21 D 5 9 9 D 8 6 8 D 6 D 6 D 6 4 13 D 4 D 10 9 da 1. gebracht) vb. f. m. -s. pentru aceasta DDR /. . birou bzw. -en f. (citeşte: beziehungsweise) respectiv 9 7 11 D 3 16 9 12 12 15 15 9 19 6 22 2 D 7 2 3 3 14 3 15 7 23 chemisch adj. -(e)s. de la aceasta / acesta / aceştia / acestea dazu adv. -(e)s. a folosi. -en f. -(e)s. -n f. -e m. lat Breite. Deutsche Demokratische Repu­ blik Republica Democrată Germană 3 15 10 19 10 21 10 D 9 11 22 11 D 5 10 8 16 D 3 20 13 23 1 16 19 D 2 13 14 15 D 7 . după aceasta Dank. -es. prin aceasta. apoi. găuritor (mun­ citor) Bohrhaltcr. -n f. îmbrăcăminte pentru femei damit 1. -e n. abia Boden. din aceasta darf v. -(e)s. -e n. timbru poştal Briefumschlag. folosibil brauchen vb.e m. /. -s / . dürfen darin adv. brun. deoarece. Bundes Republik Deutschland Republica Federală Germania breit adj. numai. atunci daraus adv.

aceste 8 direkt adj. -e m. intervenţie einhalten (ă. -s. n. -(e)s. tîrguială einladen (ă. astfel de 25 deshalb adv. al treilea / a treia 12 drüben adv. nahm ein. acest. a roti. dens 19 Dichte. -(e)s. unele lucruri einige pron.^e m. monument D 8 denn conj. a face rodajul einführen vb. galben închis durch prep. căci. ^e f. -en f. a învîrti. presiune 5 druckübertragend adj. strungar 3 Drehmaschine. din această cauză 13 detonieren vb. pl. -es. deoarece. tu 3 dünn adj. detonare 24 Dezember. in. -en f. -n. a servi 5 Dienstag. etanş. unic. -(e)s. mai curînd. o singură dată einnehmen (i. subţire 2 dunkelblau adj. a executa. proprietate. 2. m.. propriu-zis eignen vb. durfte. -s. -en m. o dată einmalig adj. această (a). a efectua durchmachen vb. diametru. a importa Eingriff. a suci 3 Dreher. pi. simplu einfahren (ä. de aceea. decembrie D 1 Dezimalzahl. -5 m. în interes de serviciu D 1 dieser. cîte ceva. dieses. -en f. întrucît 13 derartig adj. -s. Durchsicht. mai degrabă. -(e)s. -(e)s. procedeu de distanţă 24 dividieren vb. marţi D 1 dienstlich adv. conj. examinare. pi. unii Einkauf. cum să nu 11 Dollar. a invita Einladung. m. cameră cu un singur p a t / de o persoană einfach adj. *+e m. -s. -en f. unu D 7 17 4 2 19 13 21 19 D 6 14 13 D 4 16 14 11 25 18 25 D 8 10 D 9 D 8 21 13 13 22 1 . a aşeza Einbettzimmer. a monta. -(e)s. ^-e m. -^e m. n.536 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Decke. albastru închis dunkelgelb adj. f. -s. sîrmă 15 Drehbank. f.h. calitate eigentlich adv. gros. -en f. fuhr ein. alungire 13 Delegation. turaţie 5 drei num. -s. -(e)s. prin durchführen vb. direct 24 Direktor. gedurft) vb. strung 3 drehen vb. a roda. totuşi. -(e)s. colţ eckig adj. faţă de aceasta. lud ein. zur Dis­ kussion stellen a pune în discuţie 20 Distanzverfahren. cercetare. citeşte: das heißt adică 16 dicht adj. a introduce. motor trifazat 17 Drehzahl. Direktoren m. -s. gras 2 dienen vb. a fi bun pentru ceva Eile / . cîteva. contrar acestui lucru 25 Denkmal. discuţie. strung 3 Drehstrommotor. director 4 Diskussion. eingenom­ men) vb. a împărţi 7 DM Deutsche Mark. cu toate acestea. diese. acolo 2 Draht. trei 1 dreimal num. grabă. tavan 6 Dehnung. hielt ein. ba d a . -e m. a strunji. dolar D 3 Dorn. a ocupa. eingefahren) vb. aceşti. cîţiva. -en f. a respecta einheitlich adj. însuşire. a se potrivi. -n / . a trece prin Durchmesser. a detona 24 Detonieren. număr zecimal 7 d. diese pron. -en f. -n f. de asemenea Ecke. uniform einiges pron. delegaţie 10 demgegenüber adv. Ü W n. cumpărătură. f. duroplast dynamisch adj. tocmai ebenfalls adv. -e m. asemenea. f. -e m. unghiular eher adv. a avea voie Duroplast. -s. f. urgenţă Eilgang. adv. în partea cealaltă D 5 Druck. mar­ ca germană (moneda) 12 doch 1. -s. dincolo. transmiţător de presiune 24 du pron. densitate 23 dick adj. eingehalten) vb. refl. -en f. -en f. -n f. pi. parcurgere dürfen (a. mai devreme Eigenschaft. de trei ori 13 dritte num. a deţine eins num. pl. dorn 3 dort adv. dinamic 9 9 4 18 25 8 21 10 16 13 E eben adv. invitaţie einmal num. mers rapid einbauen vb. eingeladen) vb.

a 21 realiza prin muncă 13 Erde. -n f. -es. -en f. electrotehnică 9 elf num. vb. a acţiona. -n f. a fixa 13 einsperren vb. -n / . -n f. a veni 11 einverstanden adv. -en m. întrebuinţare. de-a lungul D 4 entrichten vb. electrolitic 23 Elektromotor. limită de elas­ ticitate 13 elektrisch adj. electrod 13 Elektrogerät. pi. -en m. industrie elec­ trotehnică 18 Elektrokarren. a apuca 21 erhalten (ä. aici: a trimite o scrisoare recomandată D 6 einsetzen vb. entwarf. el 2 erarbeiten vb. ergriffen) vb. empfahl. a încălzi (la incandescenţă) 17 . -s. a auzi D 8 erfinden (erfand. -s. -sses. glob pămîntesc Erdgeschoß. a se termina D 1 Endprodukt. + ac. vb. -(e)s. -(e)s. maşină indivi­ duală 25 Einzelmontage. empfohlen) vb. a intra. ergeben) vb. -•-• e m. a concepe 16 entwickeln vb. erfuhr. -en f. a influenţa asupra 24 Einwirkung. englez (esc) D 8 entfernen vb. a încuia 14 Einspindelautomat. unsprezece 1 empfehlen (ie. -s. a rezulta 17 erfolgreich adj. montaj individual 20 Einzeloperation. a scuza 7 entsprechend adj. îngust. m. a îndepărta 19 entfetten vb. -en f. trat ein. -s m locuitor D 8 Einzelmaschine. energic 4 eng adj. a fi angajat. erfunden) vb. -n f. strung automat monoax 14 einteilen vb. -en f. a degresa 19 entlang prep. aparat elec­ tric D 8 Elektroindustrie. proces de evoluţie / de dezvoltare 25 Entzündungstemperatur. a avea loc. tren D 9 Eisenlegierung. strîns. -e n. trug ein. fără gre­ şeală 20 einwechseln vb. a începe. rezulta 13 ergreifen (ergriff. strimt 25 englisch adj. electronic 25 Elektrotechnik / . anga­ jare .—e n. inventator 16 Erfindung. a se hotărî / a se decide pentru 24 entschuldigen vb. ist eingetroffen) vb. a sosi la destinaţie D 10 eintreten (i. a afla. pămînt. refl. -en m. a obţine. ist eingetreten) vb. -en / . n. electrocar 21 elektrolytisch adj. -sses. operaţie indivi­ duală 25 Eisen. prelucrare finală 18 Ende. a inventa 25 Erfinder. 21 a proiecta. erhielt. erhalten) vb. ireproşabil. sursă de energie 24 energisch adj. produs finit/ final 21 Energiequelle. entschieden) für + ac. f. efect 17 Einwohner. a îndeplini 10 ergeben (i. -en f. a urma. aliaj de fier 9 Elastizitätsgrenze. a achita D 10 entscheiden (entschied. -n n. cu bune rezultate 20 erforderlich adj. a fi pus în funcţiune 20 Einsatzmöglichkeit. -n f. cale ferată. motor electric 8 elektronisch adj.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 537 Einsatz. f. a plăti. a împărţi 15 ein tragen (ă. corespunzător 13 entwerfen (i. pi. a schimba (mai ales bani) D 10 einwirken auf. capăt. -en f. de acord D 5 einwandfrei adj. -en. -en. necesar 23 erfreut adj. electric 13 elektrochemisch adj. a dobîndi. zu Ende gehen a se apropia de sfîrşit. influenţă. sfîrşit. a strînge. erfahren) vb. -sse n. inclusiv 25 einschreiben (schrieb ein. -n f. eingetragen) vb. -s. entworfen) vb. electrochimie 19 Elektrode. a lua. bucuros 10 erfüllen vb. a înscrie 14 eintreffen (i. vb. parter 4 erfahren (ä. tempe­ ratură de aprindere 17 er pron. a obţine 13 erhitzen vb. a dezvolta 16 Entwicklung. posibilitate de folosire / de întrebuinţare 22 einschließlich prep. -cn f. fier 9 Eisenbahn. dezvoltare Entwicklungsprozeß. zum Einsatz kommen a fi folosit. eingeschrie­ ben) vb. -s. eficace. a recomanda D 8 Endbearbeitung. invenţie 25 erfolgen.a. a introduce 22 einspannen vb. cu succes. -en f. automat monoax 15 Einspindeldrehautomat. -sse m. ergab. traf ein. -m.

—e m. ist erschienen) vb. -en f. prima. -en f. -s. -n n. a da posi­ bilitatea eröffnen vb. fabrică Fabrikation. -e m. in Erwägung ziehen a lua în consideraţie erwähnen vb. ea essen (i. -en f. f. a înlesni. primul.- . aproximativ. produs Erzeugung. -s. a stabili Ermittlung. ist gefallen) vb. -e m. a menţiona. vb. -n. -(e)s. a experimenta errechnen vb. a da voie erläutern vb. a ridica. -s. a apărea erschließen (erschloß. călătorie. aß. material exploziv Explosionsverformen. a calcula. -n f. -ses. a. -(e)s. a coborî. a construi. -en f. cea dinţii erstklassig adj. a atinge errichten vb. f. a explica erklärlich adj. aproape Feder. a ajunge. ascensor. n. -(e)s. arc. a obţine. -n f. -n f. a mer­ ge cu un vehicul Fahrkarte. a explica. determinare ermöglichen vb. -n. a în­ temeia erscheinen (erschien. refl. dacă falsch adj. f. gegessen) vb. încălzire erhöhen. a recunoaşte. -e m. a aştepta erweisen (erwies. masă etwa adv. colorat Fasching. a se dovedi Erz. n. ceva. -(e)s. conside­ raţie. a vedea. -n. n f. demn de menţio­ nat. puţin explosiv adj. a deduce ersetzen vb. şef al serviciului export extrem adj. erwiesen) vb. a înălţa erinnern vb. pi. ist gefahren) vb. a aminti erwähnenswert adj. -es. pi. -s. a observa. a produce. el. fabricaţie Fabrikationsprogramm. a da. pi. -e m. minereu erzeugen vb. a-şi da seama erklären vb. extrem Extrudieren. a încerca. drum fallen (ă. a confecţiona Erzeugnis. erschlossen) vb. a permite. aici: a deschide ersehen (ie. ersah. extrudare Exzenterpresse. familie fanden v. -n. pi.—er (pi. -en f. resort. remarcabil Erwähnte. a înlocui ersparen vb. n. a determina. a afla prin calcul erreichen vb. presă excentrică 2 D5 D2 10 12 24 24 24 6 D 8 24 16 15 Fabrik. fibră Faserschichte. aminti. strat de vop­ sea (de protecţie) Farbe. a afla. -s m. f. butoi Faser. şi Fachleute) m. -n. finden Farbanstrich. cel dintîi. bilet de călătorie Fahrkartenschalter. exploziv Explosionsstoff. 9 22 21 D1 7 D9 24 20 18 25 20 10 19 9 9 10 24 11 es pron. fuhr. m. n.f. a descoperi. specialist fahren (ä. a mări. considerare. a dobîndi. a deschide Erosionsmaschine. a cădea falls conj. ceea ce este greşit Familie. a ridica. defor­ mare prin explozie exportieren vb. culoare. fiel. a expune Erläuterung. lift Fahrt. maşină de ero­ ziune erproben vb. / . cam. m greşeală 6 4 11 22 D 6 D 3 D 10 D 10 D4 D 3 8 23 7 201 D1 19' 9 9 D8 24 15 15 25 14 1 4. explicabil erlangen. -n. a ecoiiomisi erst adv. carnaval Faß. circa etwas pron. aici: abia. -en f. -e n. -en f. a realiza 9 22 12 21 11 16 24 22 21 14 13 13 16 21 18 17 13 12 D8 9 23 . a ajunge. în caz că. -s. a acorda Erwägung. a mînca Essen. de calitatea întîi erteilen vb. preţ de călătorie Fahrstuhl. mîncare. -(e)s. numai erste num. ersehen) vb. pro­ gram de fabricaţie Fachmann. ghişeu de bilete pentru călătorie Fahrpreis. erkannt) vb. vopsea farbig adj. -s. a exporta Exportleiter. -^-sser n. -s. a prinde fast adv. a cîştiga erlauben vb. explicaţie ermitteln vb. strat de fibre fassen vb. -sses. lucru amintit erwarten vb. -se n. vb. greşit Falsche. -n f. -es. chibzuire. peniţă Fehler. f.53S DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Erhitzen. a aduce aminte erkennen (erkannte. aici: producere erzielen vb. -e n.

harnic fliegen (flog. -(prese. solid. vb. foiţă Förderband. -5. -n f. -ses. -s m. domni­ şoară. -(e)s. serbare. —er n. lichid Flüssigkeitsdruck. a confecţiona Fertigerzeugnis. tărie Festigkeitsprüfung. hielt jest. -e m. ist geflogen) vb. pi.—e in. m.pi. . rezistenţă. n. aici: ghid (carte) D10 D 10 D 10 D 10 D 10 9 9 24 16 13 16 21 21 20 13 16 11 15 22 16 25 16 16 25 D3 3 14 3 D1 D2 Di D3 D9 D1 15 D4 D4 D4 D I D4 4 D7 . n. -n f. presiune hidraulică (exercitată de lichid) folgen vb. -(e)s. -(e)s. s. pilă fein adj. a prinde. -(e)s. -s. figură finden (fand. -(e)s. următor. n. pi. s. f. formare Forscher. -es. a conduce Führer. foaie. -e m. frizer. butelie sticlă fleißig adj. -s. -er n. progres Fortsetzung. -s. f. bandă rulantă Fließvermögen. n. produs fi­ nit Fertiglager. timp de fabricaţie fest adj. suport de freză Fräsmaschine. gata fertigen vb.) f. -en / . -es. pl. / . . aici: a reţine. / . presă cu fricţiune Friseur [-z0:r]. depozit pentru pro­ duse finite Fertigung. regulator cen­ trifug Fließband. a sărbători Feile. -e 11. f. a găsi Fisch. duduie frei adj. a bucura. -en f. maleabil formen vb. -e m. s. cercetare Fortschritt. pl. sală pentru micul dejun führen vb. s. -s. f. prieten. -cn f. m. durabil. a fabrica. -c m. societate de avi­ aţie Flughafen. obţinerea formei prin deformare plastică Formteil. -en (prese. amabil. -e m.—er n. cu granulaţie fină Feinmechanik. cîmp. doamnă. industrie de avioane flüssig adj. pretenţie Form. n. -se n. salon de coafură Frisur. avion Flugzeugindustrie / . m. aparat de mă­ surat de precizie Feld. a serba. -es. amic freundlich adj.(e)s.) n. -n f. im folgenden în cele ce urmează Folie. -e m. -es. -en f. n.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 539 feiern vb. Fig. maşină de frezat Frau. pl. fereastră fertig adj. -e m. f. -n f. zbor D8 3 2 11 23 23 5 2 6 6 20 25 21 18 21 25 15 D 17 8 23 8 13 14 13 24 17 19 5 16 D 5 16 3 D 10 25 20 15 D 10 Fluggesellschaft. aparat de foto­ grafiat Frage. cerinţă. m. ^e m. a freza Fräser. -(s.(c)s. (e)s. —e n. fluid. a forma. gefunden) vb. f. soţie Fräulein. -n. aeroport Flugkarte. urmare Fotoapparat. peşte Flasche. a urma folgend adj. sudare prin forjare feuerverzinkt adj. festgehalten) vb. preţ /cost de zbor Flugzeug. compact Fest. fin Feingießverfahren. -s. Frl. -en f. aici: cîmp mag­ netic Fenster. festivitate festhalten (ä. a zbura Fliehkraftregler. -n întrebare fragen vb. -(e)s. 5. bilet de avion Flugpreis. mijloc de transport Forderung. s. instalaţie de fabricaţie Fertigungsstraße. capacitate de curgere (la deformare) Flug. freză Fräshalter. a face plăcere Freund. primăvară Frühstückszimmer. coafor Frisiersalon. -en f. -en f. rezistent. mecanică fină/ de precizie Feinmeßgerät. -en f. -e m. -en / . -(e)s. piesă formată Formung. / . procedeu de turnare de precizie feinkörnig adj. granulat fin. n. tare. -s ni. încercare la rezistenţă festspannen vb. -n f. -s. linie tehnologică (de fabricaţie) Fertigungszeit. coafură. femeie. f. constatare Feuerschweißen. m. -en f. continuare. -en f. formă formbar adj. 4". -en f. fabricaţie Fertigungseinrichtung. a întreba fräsen. -e n. a stabili Feststellung. frezor. Frühling. bandă de trans­ port Fördermittel. zincat prin scufun­ dare Figur. cercetător Forschung. a modela Formgebung. a constata. a păstra Festigkeit. -n f. liber freuen vb. 5. a fixa feststellen vb. prietenos Friktionspresse. -cn f.

-e n. dialog. steuern Getränk. meniu. pictură Gemüse. obiect gegenüber prep. -(e)s. a da Gewicht. -5 n. a se întîmpla. 2. spre. filet (ghivent) Gewindebohrer. lucios glatt adj. -n m. picior. -s. -n f. faţă în faţă Gehäuse. neted glauben vb. -n. -e n. structură gefunden v. construcţie de aparataj Gericht. -(e)s. băutură Getreidemühle. pi. cadou. unul faţă de altul Gegenstand. împotriva. aici: început Gedeck. tovarăş genügend. gewonnen) vb. bagaj. a funcţiona für prep. a reuşi Gemälde. a cîştiga Gewinnung. păstrare a bagajelor. sudare cu gaz Gast. gefallen) vb. gegeben) vb. -(e)s. galben gelbbraun adj. a plăcea Gefäß. a turna Gießerei. puţin. economie de bani gelingen (gelang. al doilea etc. -arten n. es gibt există Gebiet -(e)s. îndată. -es. bani Geldeinsparung. n. -es. mic. gab. -(e)s. -en f. flacără de gaz Gasschmelzschweißen. -(e)s. n. -(e)s. extrem de adorabil Garten. -en f. -stücke n.540 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN fünf num. -s n. plasă pentru ba­ gaje (în tren) Gepäckschein. tablou. ist gegangen) vb. stradă/centru comercial geschehen (ie. -e n. galvanic Galvanometer. maro-gălbui Geld. încercat gewähren vb. plan cincinal funktionieren vb. trotuar gelb adj. a aparţine. depozit pentru bagaje de mînă Gepäcknetz. sigur. gefiel. -n f. -ni. întreg. / . oaspete Gastgeber. director. aici: fel de mîncare (primul. suficient Gepäck. geglichen) vb. legume 19 13 D5 14 D8 24 17 17 17 10 D8 D5 12 8 22 13 25 D5 D9 23 11 19 17 16 D4 22 4 5 D8 9 9 14 20 21 D 8 D5 genau adj. -e n. pentru Fuß. adj. aici: fel de mîncare (primul. -c n. -sse n. -e n. şef Geschäftsstraße. -(e)s. ieri gesteuert v. / . ganz reizend. cinci Fiinfjahr(es) plan -(e)s. bringen Geburtsstunde. -e n. tot. geschah ist geschehen) vb. -e n. -e n. —sse m. -sses. tăiere cu gaz Gasflamme. îndemînatic. -s m. întreg. extracţie gewiß adv. bucuros. al doilea etc. -e m. tichet/recipisă de bagaje Gepäckstück. -(e)s. la fel. cu plăcere gesamt adj. —e m. către gegeneinander pron. total Geschäftsführer. -(e)s. -er n. gazdă Gaststätte. oră de naştere. pi. egal. -en / . clădire geben (i. m. -en f. dar geschmackvoll adj. tacîm gefallen (ă. imediat gleichen (glich. restaurant. adv. n galvanometru Gang. ist gelungen) vb. greutate Gewinde. drept înainte Gerätebau. a se ase­ măna 3 14 3 D 10 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 9 D 2 D 5 11 11 18 D 4 D 8 17 D 3 0 9 24 D 1 14 14 D 3 25 20 D 7 14 1 3 9 23 12 D 7 11 11 22 11 D 2 12 5 . neînsemnat gern(e) adv.) gering adj. f. -e m. a crede gleich 1. ospătărie Gebäude. finden gegenprep. de obicei gießen (goß. contrar. zu Fuß pe jos 1 D1 6 4 D6 galvanisch adj. obţinere. gegossen) vb. -(e)s. exact Genauigkeit. conversaţie gestern adv. -s. -en f. -s. tot. — e in. -s m. -es. carcasă gehen (ging. a d a . -s m. -n f. tarod gewinnen (gewann. adj. -s n. a acorda. ^e m. -(e)s. -n f. n. ^-e m. a face parte din Gehsteig. -en f. moară de cereale/de grîne geübt adj. a merge gehören vb. colet geradeaus adv. a se petrece Geschenk. -(e)s. -s. pi. exactitate. viteză Gespräch. -(e)s. domeniu gebracht v. complet. -s. desigur gewöhnlich adv. bagaj Gepäckaufbewahrung. cu gust Geschwindigkeit. -s n. s.) ganz adj. -n f. grădină gar nicht adv. deloc Gasbrennschneiden. precizie Genosse. -(e)s. turnatorie glänzend adj. a ob­ ţine. vas Gefüge.

frontieră Grill. -5 m. corect Güte / . ^e m. semifabricat 23 Hälfte. -e m. temeinic grundsätzlich adv. —e m. a alege (la întîmplare) 12 . f. -n f. a adera. mare Größe. staţie. am besten) adj. principal. verde-cenuşiu Grauguß.h. pi. a ajuta 6 hell adj. -s. pi. -en f. poşetă Handwerker. -n f. -(e)s. operaţie 23 principală Haupteingang. calitate D 3 17 25 12 19 23 25 9 9 9 11 D 3 D5 2 4 5 18 18 9 22 16 19 12 9 D 3 22 9 11 11 11 11 4 20 H Haar. element component Glimmerfolie. a ţine. gehangen) vb.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 541 gleichfalls adv. a se lipi. -er n. galben deschis 9 Hemd. -s m. grad grau adj. -en f. semestru D4 22 4 19 19 D5 D2 Dl Halbzeug. -en f. -^sse m. meseriaş 23 hängen (hing. a se numi. -e n. -s. refl. pi. 20 lucru manual handbedient adj. gri-albăstrui graugrün adj. mai ales. grătar grob adj. verde Grundbedingung. mărime Großindustrie. albastru deschis 9 hellgelb adj. f. muncă manuală. -s m. hielt. prese. uscător de păr haben (hatte. f. -n f. maşină de 22 găurit portativă handeln vb. -5 m. condiţie de bază /principală Grundlage. -(e)s. grupă gültig adj. -n. -(e)s. gumă Gußeisen. bază gründlich adj. -en f. -(e)s. transportor suspen­ dat 21 hart adj. + um + ac. a fi vorba 20 de D3 Handkoffer. deservit manual 25 Handbohrmaschine. -s. aderenţă Hähnchen. -n f. -en f. n. sculă mare grün adj. -n f. pui halb adj. praf de aur Grad. adj. -e m. jumătate 22 Halle. caiet Heimreise. tare. -s. (de) asemenea Gleichrichter. grosolan groß adj. -s n. -s m. -(e)s. principial Gruppe. metal dur 23 (produs metaloceramic sinterizat) Hauptarbeitsgang. principal 12 Hauptsächlichste -n. -s. -m. -s m. a agăţa 6 Hängebahn. valabil Gummi. heraus­ gegriffen) vb. geheißen) vb. -s. adică 5 helfen (i. dur 11 Härte.-»/. obiect de 16 uz casnic 1 Hebel. -(e)s. -e n. hală 4 halten (ä. -n f. manetă 6 Heft. d. atelier de călire/de trata­ 18 mente termice Hartmetall. -en f. f. fontă de turnă­ torie Gußlegierung. fontă (cenuşie) lucrată Grenze. fixare. cămaşă D9 herausgreifen (griff heraus. half. pi. depozit/lagăr prin12 cipal Hauptpost. -e n. geholfen) vb. -en f. păr Haartrockner. / . piesă turnată Gußteil. folie de mică Goldschicht. valiză. -(e)s. gri. -es. -sses. a avea haften vb. 20 lucrul cel mai important Haushaltgerät. a atîrna 6 hängen vb. curăţătorie de piese turnate Gußrohling. gehalten) vb. -n f. oprire 3 Hammer. -e n. -e n. a căli 9 Härterei. -e m. n. luminos hellblau adj. -s. levier. geamantan D9 Handtasche. mare industrie Großwerkzeug. lipire. -(e)s. adeziune. gehabt) vb. a opri 8 D6 Haltestelle. -en f. -e m. m. aliaj de turnăto­ rie Gußputzerei. cenuşiu graublau adj. -s. grad de duritate 18 härten vb. piesă turnată gut (besser. -(c)s. ciocan Handarbeit. redresor Glied. pîrghie. şi adj. a rămîne lipit Haften. -n f. a se fixa. duritate 9 Härtegrad. n. călătorie spre casă/ D 10 spre ţară 17 heißen (hieß. strat de aur Goldstaub. intrare D6 principală Hauptlager. cauciuc. prin­ dere. -(e)s. -n f. bun. -e ii. pi. -n f. n. din principiu. graniţă. -en n. -(e)s. aderare. -(e)s. -(e)s. -e n. -n f. poştă centrală D6 hauptsächlich adv. -(e)s. D 1 das heißt. -n f. jumătate Halbjahr.

-5 m. fabricabil herstellen vb. în urma. splendid. -e m. a produce. hol de hotel Hundertstel. -e n. domn 10 Herrenanzug. -(e)s. în dosul. ca urmare. foarte modern 18 Hochofen. izolant 22 . rezistenţă la temperaturi înalte 22 hoch adj. -s m. -n f. a nădăjdui Höhe. înălţime Hohlgefäß. interes. a purta interes D7 inzwischen adv. -n n. da­ torită. ramură industrială 22 infolge prep. -n. -es. în in­ teriorul 21 innerbetrieblich adj. (în) totdeauna. ajutor 21 hinausfahren (ă. de astăzi D2 hier adv. -sses. după. idee 24 Ihnen pron. a arăta. a indica Hitzebeständigkeit. -e m. interior 13 innerhalb prep. din cauza 15 Informationsschalter. refl. cuptor de in­ ducţie 11 Industrie. -(e)s. în interiorul uzi­ nei/exploatării 21 ins in + dos în 6 insbesondere conj. a aduce (încoace) 12 D1 Herbst. voi 3 im = in + dein în 6 Imbif). oricînd. -n f. -en f. -e m. admirabil. -en m. industrie 9 Industriebetrieb. -(e)s. gustare. ist hinein­ gegangen) vb. hergegeben) vb. costum bărbătesc Herrenbekleidung. dat. recipient tu­ bulär holen vb. heraus­ genommen) vb. confecţionare Hertransport. -n f. transport încolo 21 hinweisen (wies hin. hotel Hotelhalle. hidraulic 8 15 12 D4 D 4 19 15 ich pron. informat 10 Ingenieur. mereu. 11 producere. -(e)s. -n f. astăzi 7 heutig adj. producţie. între timp D4 isolierend adj. 16 a aşeza aici Herstellung. -e m. cuptor înalt. transport 16 încoace 21 hervorragend adj. ghişeu de informaţii D 10 informiert adj. -s. eu 3 Idee. a merge înă­ untru 12 hin führen vb. toamnă hergeben (i. hingewiesen) auf + ac. -(c)s. fabricaţie. -en f. -s m. hergebracht) vb. ridicat la 3 Hochleistungswerkzeug. vb. 24 von Interesse sein a fi interesant/ important interessieren + für + ac. immer mehr adv.e ni. -n f. a pleca afară (din oraş) D2 hineingehen (ging hinein. în urmă 6 Hintransport. a (con)duce într-acolo/ către 12 hingehen (ging hin.542 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN herausnehmen (i. refractar 19 höchstens adv. deosebit D5 heute adv. -s n. .(e)s. ^. îmbrăcăminte D 9 pentru bărbaţi D9 herrlich adj. a se duce şi a lua Hotel. -sse m. tot mai mult 16 in prep. între­ prindere industrială D 8 Industriezweig. vb. a fabrica. interesant 24 Interesse. cel mult. în special 20 interessant adj. inclusiv. -e m. aperitiv D2 immer adv.^e m.. aici 1 Hilfe. indirect 24 Induktionsofen. în deosebi. -s. minunat D 1 herstellbar adj. ist hingegangen) vb. gab her. a scoate. nahm heraus. doar Hof. inginer 4 inner adj. -sse n. -s. mai ales. -(e)s. în spatele. -e m. -en f. înalt. a aduce. a spera. de la Sie dumnea­ voastră 10 ihr pron. 12 a da (încoace) a remite Herr. inclus D 7 Indirekt adj. -sses. în 4 inbegriffen prep. fuhr hinaus. a intra. -5 n sutime hydraulisch adj. excelent. curte 4 D 1 hoffen vb. = înăuntrul. sculă de mare randament 23 hochmodern adj. furnal 9 23 hochschmelzend adj. ist hinausgefahren ) vb. a se duce (într-acolo) 12 hinter prep. a lua afară 12 herbringen (brachte her.

îmbră­ căminte kleiden vb. -nen f. -s. -s. acelea jetzt adv.. -s. gekannt) vb. procedeu de contact / • 14 Dă D9 D6 14 20 14 D9 D9 22 20 21 10 22 24 8 8 D 1 D10 16 D 4 D 9 11 18 4 15 2 25 7 D3 10 7 4 2 10 4 4 4 24 . -s. casă de comerţ Kaufladen. fiecare jedoch conj. nach der Karte după listă Kartoffelpüree. da. anotimp Jahrhundert. da Jahr. pro­ iectant Konstruktionsbüro. a face cunoştinţă kennzeichnend adj. tînăr Junge. în nici un caz. f. n. -e m. a îmbrăca. cu cît — cu atît mai jedenfalls adv. casieriţă. prăvălie kaum adv. -s m. brînză Kassenzettel. -e m. a cumpăra Kaufhaus. pron. a putea konstruieren vb. f. -s. coniac Kollege. m. n. -e m. rece Kaltpreßschweißen. -e n. clasic Kleid. butca Knüppel. -s. —er n. -s. a proiecta Konstrukteur. -n n. deformare la re­ ce Kanister. -e n. cap/capăt de cablu Kabine. pl. a sta (bine. -n f. -e m. konnte. jedes pron. n. strung carusel Käse. aceea. a construi. exact je-desto conj. birou de construcţie/de proiectare Kontaktverfahren. sudare prin presare la rece Kaltverformen. —e m. -n. -(e)s. coleg Komma. -s m. -s f. cadmiu Kaffee. -s. ciomag Kolben. cumpărare. întreprindere mică klug adj. -s / . n. jene. pl. m. rău) klein adj. -er n. cu greu. aceia. -n. -5. -(e)s. -s. deştept Kniehebelpresse. semnificativ Kesselblech. -s. m. jede. a cunoaşte kennen lernen vb. tablă de cazan Kilopond. material izo­ lant 12 12 12 ja adv. jene. -en f. calandrare Kalbsbraten. -s. in Kauf nehmen a accepta (implicit. gekonnt) vb.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 543 Isoliermaterial. secol Januar. -s. cineva jener. abia. virgulă kommen (kam. inteligent. cafea Kalandrieren. m. kilogramforţă (kgf) Kilovoltampere. capacitate Karosseriebau. —e m. -s. pireu de car­ tofi 6 D9 19 D5 16 D5 15 17 15 15 16 11 18 D5 D5 Karusseldrehmaschinc. -s. băiat 1 10 D1 25 D1 D4 19 19 10 23 25 8 7 D1 13 D4 K Kabelende. -e n. n. -s n. bidon Kapazität. -(e)s. iulie jung adj. kilovoîtamper Kind. pl. înţelept. con­ strucţie de caroserii Karte. -n f. mic Kleinbetrieb. -s n. -en1/. -er n. -es. acum Juli. -s. listă de bucate. -es. aşa e. catalog Kauf. desigur. friptură de viţel kalt adj. nicidecum kennen (kannte. -. puţin pro­ babil keinesfalls adv. -e m. însă jemand pron. bon de casă/de plată Kassiererin. pl. -. deformare la rece Kaltverformung. -(e)s. -n m. clasă klassisch adj. odată cu altceva) kaufen vb. copil Klasse. pl. -5 / . acela. -Sorten m. -es. m. taxatoare Katalog. -n. ist gekommen) vb. în nici un chip. -fe)s. -ien n. -m. haină. -es. -s m. / . a veni konisch adj. ianuarie jawohl adv. -s. -n f. magazin. -n m. m. -. -5 n. hîrtie izolantă Isolierstoff. jenes pl. piston Kognak. rochie. -(e)s. cabină Kadmium. f. constructor. material izolant Isolierpapier. presă cu genunchi/ cu pîrghie articulată Knopf. -en f. an Jahreszeit. în orice caz jeder. -s. -s. magazin uni­ versal. -s. -s. conic können (a. -e n. -(e)s.

manivelă cot Kurbelpresse. gelegen) vb. -en f. -e m. laborator Laborant. -n / . -s. adj. a se afla. costisitor. die Leipziger Technische Messe Tîrgul de Mos­ tre Tehnic de la Leipzig Leistung. a aşeza Legierung. a conduce Leiter. -(e)s. capitol leicht adj. 1. -n f. mărime de granulă Korrektur. curs kurz adj. -es. piele sintetică Kunststoff. scurt 21 4 4 7 18 9 23 7 D4 7 19 22 14 21 D9 4 8 7 6 16 16 18 22 18 12 9 2 15 13 7 2 Labor. -en f. -n f. -en. ^-er n. -s. -(e)s. guler Kranführer. -« / . -e ni. izolaţie din material plastic Kunstharz. aici: curs. las. n. adj. termen de livrare Lieferung. controlor kontrollieren vb. program de livrare Liefertermin. -n f. încărcare. -s. ^e r. ließ. f. -s. -s. -nen f. gelesen) vb. lungime langsam. -e)s. -e m. m. conducător. lecţie. macaragiu Kubikmeter. -arten ::. -en f. -(e)s. -n / . -s. depozit. cupru Kurbel. -s. corectură Korridor. -s. -(e)s. uşor Leichtmetall. freză de copiat kornblumenblau adj. -es. a citi letzte adj.544 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN kontinuierlich adj. -(e)s. f. furnizare Liefervertrag. lagăr. gelassen) vb. a corecta Korrosion en.i. -e n. -e n. coridor korrigieren vb. livrare. albastru intens Korngröße. n. -s. ultimul. -(e)s. -e m. a controla Kopie. a se găsi Lineal. contract de livrare/furnizare Lieferwerk. -e n. a instrui. -n / .a. -e n. -s. -(e)s. lampă 10 4 4 24 12 1 21 12 6 Land. -s. ultima Lichtbogen. încet lassen (ä. randament leiten vb. -n f. -(ejs. la/în stînga Lochstreifen. -e n. metru cub Kubikwurzel. linie links adv. a ateriza lang 1. -n f. -e m. -en f. -e m. livrabil liefern vb. n. -e m. creion cu pastă Kunstleder. din păcate Leipziger adj. decurs laut prep. -(e)s. ni. f. răşină sintetică Kunstpreßstoff. a învăţa lesen (ie. amabil lieferbar adj. laborant Laborantin. pi. a preda Lehrling. magazie Lagergestell. -e n. adv. metal uşor leider adv. -en / . cel/cea din urmă. m arc electric/voltaic Lichtbogenschneiden. ucenic Lehrstück. -s. a livra Lieferprogramm. pi. a da comandă să Lauf. -es. -(e)s. -s. linie. -s n. rădăcină cubică Kugelschreiber. -n. presă cu manivelă Kurve. -n. ţară landen vb. rastel lagern vb. de la Leipzig. -s. a sta (în poziţie orizontală). pix. material plastic de presare Kupfer. industrie de material plastic/de mase plastice Kunststoffisolierung. -m. lăsa. lung. ^e m. a costa kostspielig adj. sarcină electrică Lageplan. tăiere cu arc electric Lichtbogenschweißen. diriginte lernen vb. haide ! înainte ! să mergem 1 dă-i drumul ! să începem ! 6 D 10 2 8 24 8 25 15 6 9 7 3 1 2 9 Dl D7 8 4 7 7 7 20 17 17 17 19 D 8 16 6 D 7 D 7 D 2 D 2 14 3 6 D 6 6 25 D 3 . scump Kragen. conform legen vb. 2. de la gern adv. mai degrabă liebenswürdig adj. a pune (în poziţie orizontală). neîntre­ rupt Kontrolleur. curbă Kurs. plan de ansam­ blu Lager. -e n. încărcătură. continuu. pi. sudare cu arc electric lieber comp. -s. f. -. bandă perforată los ! interj. -s. 2. laborantă Ladung. copie Kopierfräsmaschine. -n f. -en f. riglă Linie. material plastic Kunststoffindustrie. a depozita Lampe. coroziune korrosionsfest adj. m. -en m. / . n. timp de Länge. uzina furnizoare liegen (lag. -m. ^e m. rezistent la coroziune kosten vb. aliaj lehren vb.

f. metalic 19 Metallkarbid. omenesc 25 Menge. poştă aeriană 21 14 D6 M machen vb. f. metodă 20 mich pron. metaloceramică. de cele mai multe ori 19 Meiste. pulbere de meta^ 23 Metallschichte. f. —e m. pi. -n f. -en f. mie 10 mit prep. metal 9 metallisch adj. -(e)s. -ten n. -(e)s. colaborator 10 miteinander adv. mangan Manometer. alamă 9 Meßuhr. soluţie Luftpost / . f. -e m. f. om 25 menschlich adj. -en f.pl. -e n. mitge­ nommen) vb. comp. n. tip de maşină Masse. teren al tîrgului de mostre D6 messen (i. prînz D 2 Mittagessen. organ de maşină Maschinentisch. a soluţiona. n. pi. pi. mijloc 6 35 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. -5 n. -(e)s.. -s m. -n. maß. sculă de măsurat 3 Meßwert. milimetru 8 mindestens. marcă (monedă) Markt. -n f. 1. -s m. -e n. -(e)s. masă a ma­ şinii Maschinentyp. toată lumea. -en / . nahm mit. f. material Materialfluß. metru de măsură 5 Methode. -n f. a rezolva Lösung. -s m. matriţă Mayonnaise [-'we:za]. ceasornic comparator 5 Messung. -(e)s. en m. -es. pe mine. -en m. -n f. micrometru 5 Mikron. agregat de ma­ şini Maschinenteil. -(e)s. mantou. carbid metalic 23 Metallkeramik. 1/103 . n. de la viei cel mai mult. -e n. -e m. meşter 3 meistverwendet adj. înmulţit cu. opinie. unitate de măsură Material. mulţime 9 Messe. diagramă de flux de materiale Matritze. strung automat multiax meinen vb. ori. palton Mark. n. cantitate mare. tîrg de mostre D6 Messegelände. -en f. -s m. -s m. -s n. a măsura 5 Messen. cel puţin 19 Minute. -es. masă Maßeinheit. flux de ma­ teriale Materialflußdiagramm. -en. valoare măsurată 13 Metall. părere. mecanizare Medium. împreună 17 mitkommen (kam mit. -en f. -sses. -en f. sala/hala maşinilor Maschinensatz. -n f. -n f. -s. metru 8 Metermaß. -(e)s. prese. . -n f. -e n. mecanic Mechanisierung.. mecanic mechanisch adj. aparat de măsurat 5 Messing. cu 5 Mitarbeiter. construc­ ţie de maşini Maschinenhalle. -n / . -5 n. a socoti. strat de metal 19 Metallteil. cineva Mangan. -dien n. f. s n.DICŢIONARE GERMA. -e m. piaţă Maschine. a lua/a duce cu sine D 10 Mittag.N-ROMÂN 545 lösen vb. -n f. de mai multe ori. daltă 3 9 D5 7 14 5 9 5 D9 10 16 3 17 3 17 1 14 16 8 8 4 21 21 24 D5 3 15 25 24 13 13 14 D2 25 3 meist num. cel mai des fo­ losit 17 Mensch. pi. (prese. Mahlzeit ! Poftă bună 1 Să vă fie de bine ! mal adv. -en f. -e m. de cele mai multe ori 19 Meister. -s n. -(e)s.—e m. -en f. mediu mehr num. a face Magnesium. -(e)s. ~sse m. a fi de părere Meinung. pi. -(e)s. 2.) milion 22 Millimeter. in. -(e)s.. maistru. -e m. / . mă 12 Mikrometer. comp. a crede. -s. măsurare. oricine. majoritate. metalurgie a pulberilor 23 Mctalloberfläche. adv.pl. -s «. -n f. n. piesă de metal 19 Meter. a veni cu cineva 11 mitnehmen (i. măsurare 5 Meßwerkzeug. ist mitgekom­ men) vb. Mill. cea mai mare parte 20 meistens adv. masă. -sses. maioneză Mechaniker. -en. masă de prînz D 2 Mitte. măsurat 5 Meßgerät. multiplu Mehrspindeldrehautomat. -s. -n f. -en f. -en m. -5 n. micron 8 Million. -s f. gemessen) vb. magneziu Mahlzeit. -n f. de la viei mai mult mehrfach adj. -e n. pi. de la einmal ia man pron. -(e)s. -sse n. eine Meinung äußern a exprima o părere Meißel. -s. maşină Maschinenbau. minut 8 mir pron. manometru Mantei. -s n. suprafaţă a me­ talului 19 Metallpulver.(e)s.

refl. putere a moto­ rului multiplizieren vb. dezavantaj Nachtisch. rău conducător Nickel. metal neferos nichtleitend adj. clipă Moment. muncă de montaj Montagehalle. sijnr. a corecta Nachbearbeitung. nit noch adv. -(c)s. -en n. lună Montage. superi. de la na/te 1. plasă neu adj. a numi. nouă neutral adj. Guten Morgen ! Bună dimineaţa ! Motor. -e m. -en / . -u f. a se apropia Nahtschweiften. ev mediu Mittelwert. -e n. ştiinţă a na­ turii neben prep. -e m. -5. neutru nicht adv. a moderniza mögen (mochte. -m. a retuşa. după masă. instalaţie/amena­ jare nouă Neuerung. următor Nacht. pl. muzeu müssen (mußte. -e n. şi adv. a indica Netz. nahm. / . a nota D2 24 Dl 22 D5 18 23 D6 D 3 17 D6 D8 11 D8 6 D9 12 1 9 15 17 14 18 20 22 6 1 15 7 9 13 9 N nach prep. montor montieren vb. după amiază 7 11 18 23 21 D2 21 11 24 1 10 14 . -cn f. la. pl. miercuri möchte v. / . nicht wahr ? nu-i aşa ? Nichteisenmetall -(c)s. -cnf. a înmulţi Münch(e)ner adj. (e)s. n. nu . încă notieren vb. -e n. f. posibilitate Moment. -s n. -e m. aproape Nähe. dispozitiv de montaj Montagewerkstatt. a lua nein adv. într-un gen/fel nou Neueinrichtung. -n m. reţea. din/de îa München Münzfernsprecher. ich möchte aş dori. -es. nume Nationaltheater. a putea. genannt) vb. montaj Montagearbeit. -en f. nichel Niederfrequenz-Tiegelofen. genommen) vb. -n f. gemußt) vb. m. a monta morgen adv. -(e)s. -s m. teatru naţional natürlich adj. noapte. ich möchte. a tre­ bui. nu NE-MctaU (Nichteisenmetall). apropiere nähern vb. nou. -cn m. -c m. -n f. spre. fireşte Naturwissenschaft. pe urmă Nachmittag. --c f. desert Nachwuchs. -(c)s. moment. -s. -e m.re medic Mittwoch. inovaţie Neukonstruktion. după aceea. — en f. după ce nachher adv. -(e)s. prelucrare suplimen­ tară nacharbeiten vb. cel mai apropiat. aş vrea möglich adj. -en f. finisare nachdem conj. moment (de tor­ siune. cadre tinere nahe adj. gemocht) vb. -s. nou neuartig adj. -e m. şi conj. -cn f. apoi. -es. a fi obligat 23 13 D 1 10 11 9 10 10 19 23 12 12 D 1 8 20 4 18 20 4 4 Dl D2 8 14 7 D8 D6 D8 1" nachmittag adu. -(c)s. -(c)s. -c m. -(e)s. modern modernisieren vb. f. metal neferos nennen (nannte. -(e)s. hală de montaj Montagevorrichtung. valoa. -s m. -s. -ns. -en f. -eu f. alături nehmen (i. polar etc. -s. posibil Möglichkeit. -en f. a dori. -c m. -e n. pl. după Nacharbeit. Gute Nac/it ! noapte bună ! Nachteil. -s. magnetic. a pofti. mîine Morgen. -cn f.546 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Mittelalter. cuptor de topit cu creuzet de joasă tensiune Niederhaltering. -s. după amiază nächste adj. num. aş vrea Modell. model modern adj. construcţie nouă neun. -c m. mögen. lingă nebenan adv. -(c)s. -c m / i n e l de strîngere Niet. după masă. natural. sudare prin cusătură Name. motor Motorleistung. pl.) Monat. -s. -c n. telefon automat (cu fisă) Museum. atelier de montaj Monteur. -es. dimineaţă. cadru tînăr. 2.

-n f. pereche D 9 paar num. deşi. 3 divizionară a mărcii) 5 Pfund. -en f. n. —e m. inginer şef 4 obgleich adv.D 3 poarte Paßformalität. -e n. -^-e m. -sses. plan 14 Plandrehmaschine. -en. deasupra. pi. necesar Notwendigkeit. -en f. fructe comestibile D 5 obwohl adv. număr numerisch. pauză Paß. f. gară de est D 10 Österreich. adesea. -es. von oben — de sus D4 Ober. control al paşa­ poartelor Petroleumraffinerie. 1/2 kg) 20 Phase. pi. -n f. des. pi. -n f. -n f. -s m. răşină fenolicâ Pinakothek. pateu pastetă 24 Patent. novotex notwendig adj. octombrie D 1 Oktoberfest. -n. pinacotecă. oscilograf 5 Oxydation. a parca (un automobil) D 8 Parfüm. suprafaţă 8 Oberflächenstrom. -es. cu toate că 20 Obst. -s. -e n.. regulă. circumscripţie 3 de poliţie 14 Portal. a plastifia 13 plastisch adj. -en f. 12 Pertinaxplatte. -en m. ein paar cîţiva. -en f. plastic 23 Platinpulver. olimpic D 8 Ordnung. -s. -n f. rafinerie de D 3 7 petrol 12 pertinax Pertinax. -(e)s. parfum D 9 Passant. -(e)s. loc Platzkarte. •-« m. -s. -(e)s. / . fără 4 Oktober. — n. n. cifră de plan Plast. f. n. pulbere de platină 23 Plättchen. plăcuţă Platte. -e n. -n. sau. -n f. hîrtie 6 Papierkorb. -en f. -(e)s. organizare. -(e)s. acum nur adv. —sse m. -s.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 547 Notizblock. -n f. pl. in Ordnung bringen = a aranja. -(e)s. -n f. -n. o ! D 4 ohne prep. -en f. fenig. mate­ 16 rial plastic 16 plastifizieren vb. austriac D 10 Oszillograph. -e m. -e m. -es. în susul 15 Oberingenieur. D 3 cîteva Palette. -es. fază lb Phenolharz. placă de pertinax (monedă Pfennig. maşină de 14 frezat portal . pasant. in Ordnung ! în ordine / regulă !. nur noch = de acum. -es. dacă 25 oben adv. -c n. m. numai. -en. pneumatic Polizeidienstelle. numai 6 12 17 20 20 1 14 11 11 ob conj. -en f. a plănui. cuptor. necesitate Nummer. -en m. -n f. -es. placă. ~-c m. adj. ori 5 Ofen. pi. numeric nun adv. masă plastică. sus. -(e)s. -(e)s. ordine. bloc de notiţe Novotex. a organiza 12 Ostbahnhof. deseori 11 oh ! interj. oxidare 17 Paar. coş de hîrtie 6 parken vb. pieton D 6 D 5 Pastete. paletă 21 Papier. -s. -in. cu toate că 20 oder conj. -n f. bilet cu 3 loc numerotat 16 pneumatisch adj. a planifica 10 Planzahl. f. curent de suprafaţă 13 oberhalb prep. -(e)s. Austria D 7 österreichisch adj. tichet de loc. strung frontal 4 planen vb. — e (prese. -e n. Ost Bhf) m. —er n birou de paşa. -s. / . ospătar D5 Oberfläche. -c n. trecător. funt (aprox. aperitiv 12 Platz. -n f. -e m. paşaport Paßamt. deşi. -es. -en f. a pune în ordine D 4 Organisation. galerie D 8 de picturi 21 Plan. orga­ nizaţie 20 organisieren vb. -n f. portal Portalfräsmaschinc. f. formalitate / con­ D 3 trol al paşapoartelor D 10 Paßkontrolle. necesar Notwendige. deschis 23 oft adv. sobă 2 offen adj. kalte Platte gustare / 5 mîncare rece. -5. nach oben — in sus. -(e)s. petrecere populară din Octombrie D 8 olympisch adj. -(e)s. -s. -e m. -e n. -e n brevet D 2 Pause.

presă pressen vb. forţă de presiune Preßschweißen. -n f. -s. izvor 8 8 7 11 D 1 21 K Rabatt. —e f. -s. particulă do pulbere pünktlich adj.548 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Portion. aparat de veri­ ficat Prüfung. —er n. sculă de precizie Preis. —e m. n. -en m. -s n. -(e)s. -(e)s. -en f. -e n. f. a bărbieri Rathaus. pi. -s n. spaţiu. a proba Probekörper. sort / categorie de pulbere Pulverteilchen. -en f. -(e)s. metru p ă t r a t Quadratmillimeter. -e m. -(e)s. -(e)s. / . milimetru pătrat Quadratwurzel. pe. pi. n. -en f. punctual Punktschweißen. -e n. -s. fier / oţel profilat Profilschleifmaschine. -ien n. piaţă a pri­ măriei Raum. -n f. -s n. con­ trol. primărie Rathausplatz. f. program Prospekt. -en f. -fe)s. pi. sudare prin presiune Preßspan. tehnică a astronauticii / a zborurilor cosmice Rauminhalt. preşpan. porţie. maşină de rectificat profiluri Programm. -n /. -e n. verificare. -(e)s. producţie Produktionstechnik. -s n. temperatură a mediului înconjurător D 7 1 18 14 6 D 4 22 24 D 4 D 8 D 6 10 24 8 17 . -(c)s. obţinere de pulberi Pulvermetallurgie. -s m. -n f. -es. practică Präzision. a verifica. f. piesă presată Preßkraft. încăpere Raumfahrttechnik. -(e)s. -en f. cadru Raketentechnik. -e n. -(e)s. ±±er n. -e n. gumă de şters Radio. ^er n. preţ preiswert adj. probă. -en f. a încerca. -(e)s. carton presat Preß verfahren. -s n. a ridica Ia o putere Praktikant. practicant praktisch adj. metalurgie a pulberilor Pulversorte. practic Praxis. sculă de presat prima ! adj. -n f. -e n. pi. -es. -en. curăţire 23 23 23 23 D 2 17 D 9 9 11 11 QU Quadratmeter. -s ni. -en f. -en f. -e n. bară de probă Problem -(e)s. / . poştă Postleitzahl. procent prüfen vb. purpuriu putzen vb. a presa Preßgut. f. trimestru Quelle. roată Rädchen. -s. reducere de preţ Rad. -n f. sudare prin puncte Puppe. -e m. volum. D 5 D 6 D 6 7 12 22 17 11 18 D 7 D 9 15 17 23 15 17 12 16 16 D 2 24 8 8 D 9 13 13 21 10 25 11 16 12 18 11 D 7 7 6 13 13 13 17 Pulvergewinnung. sursă. număr al unui oficiu poştal /codul localităţii potenzieren vb. -en f. epruvetă Probestab. rotiţă Radialbohrmaschine. calitate Quartal. n. epruvetă. principiu pro prep. precizie Präzisionswerkzeug. a curăţa Putzen. examen Prüfverfahren. tehnică a rache­ telor rasieren vb. -e n. pulbere. -s «. maşină de găurit radială Radiergummi. -en f. ^e m. —e m. -n f. -(e)s. păpuşă purpurrot adj. radio Rahmen. rabat. tehnică de producţie Produktivität. prospect Prozent. procedeu de presare Preßwerkzeug. hîrtie presată. productivitate Profil. conţinut Raumtemperatur. -s. porţiune Post. şi interj. «. probă probieren vb. problemă Produktion. -5 n. -es. -es. grozav ! asta-i grozav ! Prinzip. convenabil. -e m. -e m. de Probe. -s m. n. profil Profileisen. a examina Prüfgerät. —e m. procedeu / metodă de verificare Pulver. -en f. -(e)s. f. -(e)s. -en f. rădăcină pătrată Qualität. pi. -en f. -(c)s. -n f. ieftin Presse. -s. -s.

a dărui. -s n. revoluţionînd. -e n. -e m. a da. bronz. pl. socoteală recht adv. a acorda 12 Schere. 1. -e m. planşetă Reißfeder. pi. -n / . şaibă. construcţie de 17 nave D 9 Schilling. -en f. -(e)s. -n f. f. călătorie Reisebüro. -s m. geschaffen) vb. -s. trăgător. sudare prin frecare reichen vb. a se roti rötlich adj. -n f. substanţă de 24 artificii Schiffbau. ritm richtig adj. f. şaibă mică 18 scheinen (schien. a conta Rechnen. -er n. •(e)s. presă revolver Rezeption. peniţă de desen reizend adj. exact. total D 7 Sanclgießerei. călătorie / drum de înapoiere Rückseite. -e n. păcat D 1 schaffen (schuf. -n f. valoare orien­ tativă ringförmig adj. a curăţa Reise. f. -(e)s. socotire Rechnung. -n f. şlefuitor Schleifmaschine. -(e)s. roşu rotgelb adj. a conveni. lovitură 4 schlecht adj rău. preţ orientativ Richtwert. rezultat revolutionierend adj. rînd. pl. a socoti. -(e)s. -n / . -(e)s. 1. schematic 18 schenken vb. calcul. -e m. român (esc) rund adj. ij-sse m. -5 m. foarte. just Richtige. mers de 14 tîrîre • vb. -» / . -(e)s. m rugină rot adj. -s. drept. adorabil reservieren vb. / . roşiatic Rückreise. reşedinţă Rest. a fi pe plac. timp / durată de călă­ torie Reiseziel. -e m. ceea ce este bine / corect / just Richtpreis. n. m. geschienen) vb. -s. obiect.n. disc 2 Scheibchen. -en f. -en f. conductor D 3 schalldämpfend adj. a schleifen (schliff. -e m. serie. -n f. ^e m. = la / în dreapta Reibschweißen. 1. ţintă a călătoriei Reißbrett. piesă brută Rolle. vin de Rin Rhythmus. -men m. material plastic stratificat 12 schicken vb. şir reinigen u&. 2. bogat (în conţinut) Reihe. just. -n f. -(e)s. -e m. şiling D 5 Schinken. recht sein + dat. -n f. -en f. comutator D 6 Schaltversuch. -e m. strung revolver Revolverpresse. circular Roheisen. foarfece Schichtpreßstoff. f. a spune Sammelbegriff. a calcula. -es. -e m. complet. ţeava Rohstoff. -(e)s. maşină de şlefuit 14 . n. prost Schleichgang. •s m. -es.pl. f. -(e)s. vagon de dormit 17 Schlag. roşu gălbui Rotguß. pl. noţiune colectivă. n. f. -n f. materie primă Rohteil. pl. -e m. a 24 părea. calculare. geschliffen) 3 şlefui 3 Schleifer. e m. lucru D sagen vb. -sses. -e n. birou de voiaj Reisegepäck. a rezerva Residenz. -en f. revo­ luţionar Revolverdrehmaschine. a ajunge reichhaltig adj. -es. f. f. -en f. şuncă D 3 Schlafwagen. rol Rost. fermecător. -n f. -e m. recepţie Rheinwein. n.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 549 17 9 D 9 D 6 10 D 7 2 Reaktion. recht gern (e) = cu multă plăcere rechts adv. bagaj Reisezeit. amortizînd zgomo­ tul 22 Schalter. turnătorie cu forme de nisip 11 schade adv. -ses. corect. -(e)s. calcul. mapă de colecţie D 7 sämtlich adj. rest Resultat. -(e)s. recht haben = a avea dreptate . -s. a face impresia că 24 schematisch adj. a crea 25 Schaffner. -e m. -s. -n. -5 m. tombac 19 4 7 7 rotieren vb. rotund 11 6 17 D 7 D 5 21 19 D 1 D 10 D 10 D 10 D3 6 6 D 8 D 4 D 8 D 7 13 25 14 15 D 4 D 5 22 7 20 D 7 23 13 9 16 25 24 1 19 9 9 11 Sache. -(e)s. -5. pl. a trimite 7 Schießstoff. rolă 2. -(c)s. fontă brută Rohr. inelar. 15 Sammelmappe. probă de 13 comutare Scheibe. România rumänisch adj. ghişeu 2. -(ejs. bine. -(e)s. n. pl. reacţie rechnen vb. -s n. -s. dos /partea din spate Rumänien.

ea. n. f. deja. n. croială. a proteja 19 Schutzgas. -s. siluminiu 11 sind vb. a sinteriza 23 Sintern. natural D 3 September. castel D 8 schmelzen (i. -n f. încălţăminte D 4 schulden vb. geschnitten) vb. metal greu 9 schwingend adj. sudură prin topire 17 Schmelztemperatur.^em. lucru demn de văzut. pi. giuvaeruri 23 Schneide. -e m. sehr wohl •-prea bine 8 Seidenfutter. din partea lui 17 seit prep. metal negru 9 Schweißen. forjare 15 Schmiedeteil. tăiş. a fi 10 seinerseits adv. micrometru 3 Schraubenschlüssel. frumos D 4 Schraube. -e m. -(e)s. greu 2 Schwermetall. -n f. -es. siliciu 9 Silumin. -e m. f. -n f. sigur 19 sie pron. înşivă. -(e)s. -s n. a varia 9 schwarz adj. pîine neagră D 5 Schwarzmeerküste. f. a (se) topi 11 Schmelzen. însuţi. -s m. -nen f. bijuterii. -s. -s m. -s m. sah. însumi. -s. tempera­ tură de topire 17 Schmieden. gaz inert / de pro­ 17 tecţie Schutzgasatmosphäre. -n f. geschrieben) vb. de atunci 16 Sekretärin. -(c)s. pi. a vedea 6 Sehenswürdigkeit. -(e)s. căptuşeală de mătase D 9 sein (bin. -cn / . ele 2 Sie pron. sein s 21 innvoll adj. litoralul Mării Negre D 1 Schwarzmetall. -e n. f. cheie pentru şuruburi 3 schreiben (schrieb. -cn f. 1. pi. broască. argint h Silberschicht. însuşi. încă de pe acum 10 schön adj. loc de sudură 17 Schweißverbindung. topire 11 Schmelzpunkt. de la sine înţeles. punct de topire 23 Schmelzschweißen. repede 17 Schnelläuferpresse. -s. de sine stătător. oscilaţie 5 sechs num. sinterizare 23 . şapte Silber. -s. curs de şco­ larizare 7 Schutzelektrode. şurub 1 Schraubenlehre. pi. a oscila. f. ist gewesen) vb. dumneavoastră 3 1 sieben num. -es. secretară 7 selbst pron. pantof. -(c)s. la rindul său . -e m. tren accelerat D 10 Schnitt. -en f. schmolz. v. convertizor de sudare 17 Schweißvorrichtung. n. argintiu 9 silbrig adj. autoreglat 25 selbstständig adj. f. maşină de scris 22 Schublehre. foarte (mult). monument D 8 sehr adv. muchie tăietoare 23 schneiden (schnitt. -n f. -(c)s. potrivit scopului. -sses. -e n.550 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Schleuderstrahlmaschine. a aşeza. -(e)s. = şase 1 sehen (ie. / . -n f. -s. n. -(e)s. oscilant 13 Schwingung. îmbinare prin sudare 17 Schweißumformer. septembrie D 1 setzen vb. n. -» / . atmosferă de gaz protector 23 Schutzschichte. n. -en f. 2. presă rapidă 15 Schnellzug. -e m. -e n. şubler 3 Schuh. a scrie 7 Schreibmaschine. strat protector 19 15 schwanken vb. —sser n. -n f. pi. pi. gesehen) vb. (ist) geschmol­ zen) vb. stradă laterală D 6 seither adv. îngheţată de şocolată D 5 schon adv. dispozitiv de sudat 18 schwer adj. independent 25 selbstverständlich adj. -s. argintiu 9 Silizium. -n / . -n f. -es. fason D 9 Schokoladeeis. f. înşine. a pune 18 sicher adj. cu rost s intern vb. -cn f. -(c)s. a instrui. sudare 17 Schweißstelle. de 11 Seitenstraße. -n f. ei. -n f. -s. înşişi 24 selbstregelnd adj. a datora D 3 schulen vb. pi. piesă forjată 23 Schmuck. -e n. negru Schwarzbrot. a şcolariza 18 Schulungskurs. pi. -n f. electrod de gardă / de protecţie 13 schützen vb. strat de argint h silberweiß adj.-e n. -en f. n. maşină de sablat cu jet de alice 11 Schloß. 2. war. 1. a tăia D 4 schnell adj. -e m. gheată.

gros. a stanţa Stanzerei. -e n. ~e f. ştanţare Stanzwerkzeug. atelier de ştanţare. 20 întrucît sofort adv. în locul. a f) sta jos 6 Skizze. atit — cît şi 16 spanabhebend adj. ştand. -s. soclu. -ie. -s in. postament sofern conj. maşină specială 18 Spezialwerkzeug. sever. -n / . stradă Straßenbahn. —e m. a introduce Stecker. a pune. priză stecken vb. sală de mese D 4 Speisewagen. ştecăr stehen (stand. -n f. chiar solcher. -s n. -s. jucam D 9 Spiralbohrer. material 23 de sinterizat sitzen (saß. -(e) n. II. -n / . aşchietoare 14 spanlos adj. 15 atare. vagon restaurant D 3 Spezialmaschine. alice de oţel Stand. -cu. -s. etaj Stockung. tensiune 5 Spannungsmesser. -5 n. generator electrie . m şplint 1 sprechen (i. în permanenţă steuern vb. a îngraşă. pi. listă de bucate D 5 Speisesaal. cs kommt zu Stockungen intervin stagnări Strahlverfahren. -(c)s. a băga. turnare prin injecţie 16 Stab. oraş Stadtrundfahrt. stadion Stadt. procedeu (de curăţire) prin jet Straße. a vorbi 11 Sprengstoff. stivuitor stanzen vb. dulap de oţel Stahlschrot. -s m. gesprochen) vb. -s m. -e ui. -(e)s. mereu. numaidecît. sprach. nuni ai dacă. astfel de 10 sollen vb. ~c m. voltmetru 13 Spannungsquelle. zu Stockungen kommen a stagna. de la sogenannt adj. -(e)s. tramvai strecken vb. loc. burghiu spiral 3 Splint. bl. în caz că. / . a mînca. construcţie specială 14 sondern conj. îndată D 4 sog. substanţă explozivă 24 Spritzgießen. -uf. -s. -(e)s. -n f. imediat. sculă de stanţat stark adj. prese. -s in. a dirija. a refula Steckdose.(e ) s. ~c in. -e m. -werke m. -n f. -(e)s. -(e)s. aşa e ! exact! în regulă ! Stock. pi. tare. vară D 1 Sonderbauart. static statt prep. poziţie stellen vb. solches pron. -s. alt. f. -en f. aşchiind 23 spanend adj. riguros Strom. gestiegen) vb. . —e m. aşa-zis 7 sogar adv. / . Stäbchen. altfel 13 sonstig adj. -c. puternic starten vb. aşa11 numit. precum şi 20 sowohl — als auch conj. crescînd Steinzeit. asemenea. gestanden) vb. a comanda. fier / oţel în bare Stapler. a întinde Streckgrenze. în felul acesta 21 sobald conj. continuu Stangeneisen. joc D 8 Spielzeug. a fi exact stimmt ! vb. sursă de tensiune 13 speisen vb. curent Stromerzeuger. stagnare. totdeauna. bară mică. în loc de stauchen vb. valoare prescrisă / de referinţă 18 Sommer.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 551 D 8 D 6 D 8 9 18 6 11 D 7 20 12 21 15 15 15 19 D 10 13 19 15 6