You are on page 1of 7

Kemikaali ohutuskaart

vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC

EUPAREN M WG 50

Koostamise kuupäev: 28.04.2006

1. TOIMEAINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE


Toote nimi: EUPAREN M WG 50
Toote kood (UVP): 00922153, 04358406
Kasutusala: fungitsiid

Tootja: Bayer CropScience AG


Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim
Germany
Telefon: +49(0)69-305-5748
Faks: +49(0)69-305-80950
Vastutav osakond: Material and Transport Safety Management
+49(0)69-305-82369/12588
Kohalik hädaabi number: 112

Esindaja Eestis: Bayer CropScience


Esindus Baltimaades

Telefon: +372 51 66 215

2. KOOSTIS/INFORMATSIOON KOOSTISAINETE KOHTA


Kemikaal sisaldab:
Vees dispergeeruvad graanulid
Tolüülfluaniid 50,0 %

Ohtlikud koostisained:
Kemikaali nimetus CAS-Nr. / Ohutunnused Riskilaused Kontsentratsioon [%]
EINECS-Nr.
Tolüülfluaniid 731-27-1 T, N R23, 50.00
211-986-9 R36/37/38,
R43, R48/20,
R50/53
metüleeniga seotud 90387-57-8 R52/53 > 5.00 - < 25.00
arüülsulfooniku 291-331-1
kondensatsiooni produkt
Silikoon, amorfne 7631-86-9 > 25.00 - < 50.00
231-545-4

3. OHTLIKKUS
Riskilaused inimesele ja keskkonnale:
Ärritab silmi.
Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat)
Väga mürgine veeorganismidele.
4. ESMAABI
Üldinformatsioon:
Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Eemaldada otsekohe preparaadiga kokkupuutunud
või läbiimbunud riided ning kahjutustada ohutult. Teadvusekaotuse ohu puhul, asetada/
transportida stabiilses, külili asendis.
Sissehingamisel:
Pöörduda koheselt arsti poole. Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas
ja lasta tal puhata.
Kokkupuutel nahaga:
Pesta koheselt rohke vee ja seebiga, võimalusel polüetüleenglükool 400 lahusega,
seejärel loputada veega.
Silma sattumisel:
Eemaldada kontaktläätsed ja loputada silmi põhjalikult veega, ka silmalaugude alt,
vähemalt 15 minutit.. Võtta koheselt ühendust silmaarstiga.
Allaneelamisel:
Kutsuda esile oksendamine ainult juhul kui: 1. kannatanu on täielikult teadvusel; 2.
meditsiiniline abi ei ole koheselt kättesaadav; 3. alla neelati suur kogus (rohkem kui
suutäis) kemikaali; 4. allaneelamisest on möödas vähem kui 1 tund. (Okse ei tohi sattuda
hingamisteedesse). Pöörduda koheselt arsti poole.
Informatsioon arstile:
Ravi
Maoloputus ei ole tavaliselt vajalik. Juhul, kui alla neelati suur kogus (rohkem kui suutäis)
kemikaali, anda aktiivsütt ja naatriumsulfaati.

5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL


Sobivad kustutusvahendid:
piserdatav veejuga
kustutuspulber CO2
vaht
liiv

Spetsiifilised ohud kustutustööde ajal:


Tulekahju puhul võivad eralduda järgmised gaasid:
Vesinikkloriid (HCl)
vesiniktsüaniid (vesiniktsüaniidhape)
vesinikfloriid
süsinikmonooksiid (CO)
vääveldioksiid (SO2)
lämmastikoksiidid (NOx)
Tuletõrjujate kaitsevahendid:
Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu ja udu sissehingamist.
Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.
Lisainformatsioon:
Koguda mahavalgunud kustutusmaterjal.
Vältida tulekahju kustutusvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD


Isikukaitsemeetmed:
Vältida kokkupuudet mahavalgunud kemikaaliga või kemikaaliga saastunud pindadega.
Kanda isikukaitsevahendeid. Takistada kaitsevahenditeta isikute ligipääs kemikaalile.
Hoida eemal süttimisallikast.
Keskkonnakaitse meetmed:
Takistada preparaadi sattumist pinnasesse ja pinna- või põhjavette/kanalisatsiooni.
Kemikaali sattumisel jõgedesse, järvedesse või kraavidesse teavitada õnnetusest
vastutavaid ametkondi.
Kui suure koguse mahavalgunud kemikaali kokku kogumine osutub võimatuks, teavitada
sellest keskkonnakaitseinspektsiooni.
Saastuse likvideerimise meetmed:
Koguda mahavalgunud kemikaal pühkides või tolmuimeja abil ning kühveldada kindlalt
suletud vastavalt märgistatud konteinerisse ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Puhastada põrandad ja teised saastunud pinnad põhjalikult, järgides
keskkonnakaitsenõudeid.
Hoida sobivast materjalist kindlalt suletud konteineris kahjutustamiseni.
Lisainformatsioon:
Informatsioon isikukaitsevahendite kohta – vt punkt 8
Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13

7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE
Käitlemine
Ohutu käitlemise nõuded:
Kasutada ainult nõuetekohaselt ventileeritavates ruumides.

Tulekahjust ja plahvatusest hoidumise nõuded:


Hoida eemal kuumus- ja süttimisallikast.
Tolm võib kokkupuutel õhuga moodustada plahvatusohtlikke ühendeid.
Hoiustamine
Nõuded hoiuruumidele ja pakenditele:
Hoida pakend tihedalt suletuna.
Vältida kõrvaliste isikute ligipääsu kemikaalide hoiuruumile.
Säilitada ainult originaalpakendis.
Üldised säilitusnõuded:
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Stabiilne säilitamine:
Säilitustemperatuur: <50°C.
Säilitustemperatuur ei tohi ületada +50°C.
Sobivad materjalid:
alumiiniumkile (min. 0,007 mm alumiiniumi)

8. MÕJU INIMESELE, ISIKUKAITSEVAHENDID


Viide COSHH mõõtmissüsteemidele (Control of Substances Hazardous to Health
(Amendment) Regulations 2004). Praktilise kasutamise ajal tuleb tööohutuseeskirju eelistada
isikukaitsevahendite punktis toodud parameetritele. Viide ka COSHH Essentials.
Töökoha kontrolli parameetrid
Komponendid CAS-Nr. Kontrolli parameetrid Täiendatud Alus
Silikoon, amorfne 7631-86-9 10 mg/m3 2005 EH40 WEL
(Sissehingatav tolm) (TWA)
Silikoon, amorfne 7631-86-9 4 mg/m3 2005 EH40 WEL
(Hingamisteedesse sattuv (TWA)
tolm)
Silikoon, amorfne 7631-86-9 6 mg/m3 2005 EH40 WEL
(Sissehingatav tolm) (TWA)
Silikoon, amorfne 7631-86-9 2.4 mg/m3 2005 EH40 WEL
(Hingamisteedesse sattuv (TWA)
tolm)

Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: Kasutada respiraatorit EN149FFP1.
Hingamisteede kaitsevahendid on vajalikud ainult lühiajalise
kasutamise järelmõjude vältimiseks, kui kõik nõuetekohased
abinõud on rakendatud, et vähendada kemikaaliga kokkupuutumise
ohtu st ruumid on nõuetekohaselt ventileeritud. Hingamisteede
kaitsevahendite kasutamisel ja hooldamisel järgida alati
valmistajatehase soovitusi.

Käte kaitse: Kanda CE-markeeringuga (või samaväärseid) nitriil-kummikindaid


(minimaalne paksus 0,40 mm). Kemikaaliga määrdunud kindad
pesta. Kui on määrdunud kemikaali sisepind, kindad on läbikulunud
või kui välispinda ei ole võimalik kemikaalist puhastada,
kahjutustada. Pesta käsi alati enne sööki, suitsetamist või tualeti
kasutamist.
Silmade kaitse: Kaitseprillid EN166
Naha ja kehapiirkondade Kanda standardset kaitseriietust.
kaitse: Võimalusel kanda alusriideid. Kemikaalikindla ülikonna alla kanda
polüester/puuvillaseid või puuvillaseid alusrõivad. Alusrõivaid sageli
pesta.

Hügieenimeetmed:
Vältida kemikaali sattumist nahale, silma ja riietele.
Hoida tööriided eraldi.
Pesta käed koheselt pärast töö lõppu, vajadusel minna duši alla.
Eemaldada kemikaaliga läbiimbunud ja määrdunud rõivad koheselt ning puhastada
need hoolikalt enne järgmist kasutamiskorda.
Rõivad, mida ei õnnestu puhastada, tuleb hävitada (põletada).

Kaitsemeetmed:
Avatud kemikaalipakendite käitlemisel või kui on nahaga kokkupuutumise oht:
Täielik kaitseülikond

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED


Välimus
Olek, vorm Graanulid
Värvus Valge kuni beež
Lõhn Aromaatne
Ohutusandmed
Tolmu plahvatusohtlikkuse Tolm võib plahvatada (modifitseeritud Hartmanni toru, süütamine
klass pideva sädeme generaatoriga)
Lahustuvus vees Dispergeeruv
Löögitundlikkus Ei ole tundlik
Isesüttivuse number CN3 Lokaalne isesüttivus ilma edasise levikuta temp 20 °C
Oksüdeerivad omadused Ei ole oksüdeeriv
10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME
Välditavad tingimused: Äärmuslikud temperatuurid ja otsene päikesevalgus
Välditavad materjalid: puuduvad
Ohtlikud reaktsioonid: Kemikaal võib süttida

11. TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON


Akuutne oraalne toksilisus LD50 (rott) >2,500 mg/kg

Akuutne dermaalne toksilisus LD50 (rott) > 2,000 mg/kg

Nahaärritus Kerge ärritav mõju – ei vaja erimärgistust (küülik)

Silmade ärritus Ärritab silmi (guinea siga)

Ülitundlikkus Tekitab ülitundlikust (küülik)


OECD Test Guideline 406, Buehler test;
OECD Test Guideline 406, Magnusson & Kligman test

12. ÖKOLOOGILINE INFORMATSIOON


Ökotoksikoloogiline mõju
Toksilisus kaladele LC50 (vikerforell (Oncorhynchus mykiss)) 0,03 mg/l
Mõju kestus: 96 h
Toksilisus vesikirbule EC50 (vesikirp (Daphnia magna)) 0,19 mg/l
Mõju kestus: 48 h
Väärtus kehtib toimeaine kohta.
Toksilisus vetikatele EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) > 10 mg/l
Mõju kestus ja kasvukiirus: 72 h.

13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS


Kemikaal
Preparaat viia vastavalt märgistatud konteineris ohtlike jäätmete käitlejale vastavalt
Eesti Vabariigis sätestatud eeskirjadele.

Kahjutustavad pakendid
Väikesed konteinerid (<10 kg) loputada hoolikalt surveveega või käsitsi vähemalt kolm
korda.
Lisada pritsi paaki täitmise ajal puhastusvahendeid.
Kahjutustada tühjad ja puhastatud pakendid ohutult.
Suured pakendid (>25 kg) ei loputata ega kasutata muudel eesmärkidel.
Suured pakendid viiakse ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Järgi kasutusjuhendi nõudeid.

Kasutamata toote jäätmeklass:


020108 agrokemikaali jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

14. VEONÕUDED

ADR/RID/ADNR
UN-No 3077
Märgistus 9
Pakendi grupp III
Ohuklass. 90
Toote kirjeldus UN 3077 KESKKONNAOHTLIK AINE, TAHKE, N.O.S.
(TOLÜÜLFLUANIIDI SEGU)
IMDG
UN-No 3082
klass 9
Pakendi grupp III
EmS F-A , S-F
Merevee saastaja Merevee saastaja
Toote kirjeldus KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S.
(TOLÜÜLFLUANIIDI SEGU)

IATA
UN-No 3077
klass 9
Pakedi grupp III
Toote kirjeldus KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S.
(TOLÜÜLFLUANIIDI SEGU)

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID


Kemikaal on klassifitseeritakse ja märgistatakse vastavalt EC Ohtlike Valmististe Direktiivile
1999/45/EC.

Klassifikatsioon:
Märgistus vastavalt EEC Direktiivile

Etiketile märgitavad ohtlikud komponendid/toimeained:


• Tolüülfluaniid

Sümbolid
Xi Ärritav
N Keskkonnaohtlik

R-laused
R36 Ärritab silmi.
R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
R50 Väga mürgine veeorganismidele.

S-laused
S24 Vältida kokkupuudet nahaga.
S37 Kanda sobivaid kaitsekindaid.
S35 Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult..
S57 Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Teatud valmististe märgistus erandkorras:


Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Täiendav informatsioon
WHO-klassifikatsioon: III (kergelt kahjulik)

Kohalikud õigusaktid

16. MUU INFORMATSIOON


Muu teave:
Punktis 2 toodud R-lausete sisu:
R23 Mürgine sissehingamisel.
R36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.
R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
R48/20 Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.
R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda
kahjustavat toimet.
R52/53 Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda
kahjustavat toimet.

Punktis 15 toodud klassifikatsiooni aluseks on Euroopa Valmististe Direktiiv (1999/45/EC ja


hilisemad muudatused). Käesolevas Kemikaali Ohutuskaardis sisalduv informatsioon on
kooskõlas EC Direktiiviga 1991/155/EC.
Käesolev Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali
ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel
teadmistel. Kemikaali ohutuskaart ei anna toote kvaliteedile garantiid ega luba seda kasutada
muul eesmärgil kui sätestatud kasutusjuhendis. Esitatud informatsioon kehtib kemikaali kohta
ainult juhul, kui seda kasutatakse ettenähtud kasutusjuhendi põhjal.

Täiendav informatsioon toimeaine kohta: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und


Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA,
Industrieverb. Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH,
2000 ISBN 3-405-15809-5