You are on page 1of 7

Kemikaali ohutuskaart

vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC

TATTOO M SC 550

Koostamise kuupäev: 04.08.2006

1. TOIMEAINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE


Toote nimi: TATTOO M 550 SC 2X10L
Toote kood (UVP): 05934524
Kasutusala: fungitsiid

Tootja: Bayer CropScience AG


Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim
Germany
Telefon: +49(0)69-305-5748
Faks: +49(0)69-305-80950
Vastutav osakond: Material and Transport Safety Management
+49(0)69-305-82369/12588
Kohalik hädaabi number: 112

Esindaja Eestis: Bayer CropScience


Esindus Baltimaades

Telefon: +372 51 66 215

2. KOOSTIS/INFORMATSIOON KOOSTISAINETE KOHTA


Kemikaal sisaldab:
Suspensioonikontsentraat (SC)
20.00% Propamokarb-hüdrokloriid (248 g/l), 24.32% Mankotseeb (301.6 g/l )

Ohtlikud koostisained:
Kemikaali nimetus CAS-Nr. / Ohutunnused Riskilaused Kontsentratsioon [%]
EINECS-Nr.
Mankotseeb 8018-01-7 Xi R37, R43 24,32

Väävel(II)-sulfaat 7758-99-8 Xn, N R22, R36/38, >= 1,00 - <= 5,00


pentahüdraat R50/53
Meteenamiin 100-97-0 F, Xn R11, R42/43 >= 0,10 - <= 1,00
202-905-8

3. OHTLIKKUS
Riskilaused inimesele ja keskkonnale:
Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat
toimet.
4. ESMAABI
Üldinformatsioon:
Eemaldada koheselt kemikaaliga saastunud ja läbiimbunud riided ning kahjutustada
ohutult.
Sissehingamisel:
Viia kannatanu värske õhu kätte ja pöörduda arsti poole. Asetada/transportida kannatanu
stabiilses külili asendis.
Kokkupuutel nahaga:
Pesta koheselt rohke veega ja seebiga. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel:
Loputada koheselt rohke veega ning pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel:
Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud veega ning anda kannatanule väikeste
lonksudena vett juua. Manustada aktiivsütt. Pöörduda otsekohe arsti poole.
Informatsioon arstile:

Süptomid:
Silmade ja limaskesta ärritus, naha punetus, unisus, oksendamine. Allergilised
reaktsioonid, ebamugavustunne soolestikus ja maos. Alkoholi manustamisel sümptomid
süvenevad.
Riskid:
Alkoholi manustamisel sümptomid süvenevad.
Ravimeetmed:
Esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi.
Alkoholi tarbimine keelatud 1-2 nädalat pärast mürgistusjuhtumit Antabuse’ efekti ohu
tõttu.

5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL


Sobivad kustutusvahendid:
Kemikaal ise ei põle. Kustutusvahendid valitakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale.

Spetsiifilised ohud kustutustööde ajal:


Kemikaal ise ei põle. Jahutada suletud konteinereid veejoaga
Tuletõrjujate kaitsevahendid:
Tulekahju ja/või plahvatuse korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid.
Kanda kaitseülikonda.
Lisainformatsioon:
Koguda tulekahju kustutusvesi eraldi. Vältida tulekahju kustutusvee sattumist
veekogudesse ja kanalisatsiooni.

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD


Isikukaitsemeetmed:
Kanda isikukaitsevahendeid. Takistada kaitsevahenditeta isikute juurdepääs
õnnetuskohta.
Keskkonnakaitse meetmed:
Takistada preparaadi sattumist pinnasesse ja pinna- või põhjavette/kanalisatsiooni.
Kemikaali sattumisel jõgedesse, järvedesse või kraavidesse teavitada õnnetusest
vastutavaid ametkondi.
Saastuse likvideerimise meetmed:
Koguda mahavalgunud kemikaal absorbeerivate materjalidega (nt liiv, muld vm sobiv
absorbent).
Kühveldada mahavalgunud materjal kindlalt suletud vastavalt märgistatud konteinerisse
ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Puhastada põrandad ja kemikaaliga saastunud pinnad rohke veega.
Lisainformatsioon:
Informatsioon isikukaitsevahendite kohta – vt punkt 8
Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13

7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE
Käitlemine
Ohutu käitlemise nõuded:
Hoida pakend tihedalt suletuna.
Vältida kemikaali imbumist pinnasesse.

Tulekahju ja plahvatuse vältimise nõuded:


Erimeetmed ei ole vajalikud.
Hoiustamine
Nõuded hoiuruumidele ja pakenditele:
Hoida originaalpakendis.
Hoida otsese päikesevalguse eest.
Üldised säilitusnõuded:
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Stabiilne säilitamine:
Säilimisaeg: 24 kuud.
Säilitustemperatuur <28°C..
Muu teave: soovitatud säilitustingimustel hoiustatuna stabiilne.

Sobivad materjalid: HDPE - suure tihedusega polüetüleen

8. MÕJU INIMESELE, ISIKUKAITSEVAHENDID


Töökoha parameetrid
Lisanõudeid ei ole.

Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: Tavatingimustes ei ole hingamisteede kaitsevahendid vajalikud.
Hingamisteede kaitsevahendeid tuleb kasutada lühiajaliste
tegevuste järelmõju kontrollimiseks, kui kõik praktilised sammud on
astutud, et vältida kemikaali välja voolamist. Tagatud peab olema
väljatõmbega ventilatsioon. Hingamisteede kaitsevahendite
kasutamisel järgida alati valmistajatehase soovitusi kasutamiseks ja
hoiustamiseks.
Käte kaitse: Kandke CE (või samaväärseid) nitriili sisaldavad kummikindad
(minimaalne paksus 40 mm). Pesta saastunud kindad. Kui kinnaste
sisepind on saastunud, kindad on hõrenenud/purunenud või kui
välist saastust ei ole võimalik eemaldada - kahjutustada ohutult.
Pesta käed alati enne söömist, joomist, suitsetamist või tualeti
kasutamist.

Silmade kaitse: Kaitseprillid EN166 (5. kasutusklass või samaväärne)

Naha ja kehapiirkondade Kanda standardset kaitseülikonda.


kaitse: Võimalusel alati kanda kahte rõivakihti. Kemikaalikindla
kaitseülikonna all tuleb võimalusel kanda polüester/puuvilla segu või
puuvillaseid riideid, mida pestakse professionaalselt ja sageli.

Hügieenimeetmed:
Hoida eemal söögist, joogist ja loomasöödast.
Eemaldada kemikaaliga läbiimbunud ja määrdunud rõivad koheselt.
Vältida kokkupuudet nahaga ja silma sattumist.
Puhastada hoolikalt kemikaaliga kokkupuutunud naha enne töövaheaega ja tööpäeva
lõpul.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED


Välimus
Olek, vorm Vedelik, suspensioon
Värvus Helepruun
Lõhn Nõrk, iseloomulik lõhn
Ohutusandmed
pH 4,7-6,5 1% lahuse korral 23°C juures
Keemispunkt Ca 100 °C
Leekpunkt Ei esine
Isesüttimistemperatuur Kemikaal ei ole iseeneslikult süttiv
Tihedus ca. 1,248 g/cm³ 20 °C juures
Lahustuvus vees Dispergeeruv
Viskoossus, dünaamiline 160 - 260 mPa.s 20 °C juures
Plahvatusohtlikkus Ei plahvata

10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME


Ohtlikud laguproduktid Ohtlikke laguprodukte ei ole teada

Termiline lagunemine: Nõuetekohasel käitlemisel kemikaal ei lagune


Ohtlikud reaktsioonid: Ohtlikke reaktsioone ei teki.

11. TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON


Akuutne oraalne toksilisus LD50 (rott) >5000 mg/kg

Akuutne dermaalne toksilisus LD50 (rott) > 4,000 mg/kg

Nahaärritus Kergelt ärritav mõju – ei vaja erimärgistust(küülik)

Silmade ärritus Kergelt ärritav mõju – ei vaja erimärgistust(küülik)

Ülitundlikkus Tekitab ülitundlikkust (guinea siga)


OECD Test Guideline 406, Buehler test
Kokkupuutel nahaga võib tekitada ülitundlikkust.

12. ÖKOLOOGILINE INFORMATSIOON


Ökotoksikoloogiline mõju
Toksilisus kaladele LC50 (vikerforell (Oncorhynchus mykiss)) 13,1 mg/l Staatiline katse.
Mõju kestus: 96 h
Toksilisus kaladele NOEC vikerforell (Oncorhynchus mykiss) 4,35 mg/l
Staatiline katse
Mõju kestus: 96 h
Toksilisus vesikirbule EC50 (vesikirp (Daphnia magna)) 3,5 mg/l
Staatiline katse.
Mõju kestus: 48 h
Toksilisus vesikirbule NOEC (Daphnia) 1,23 mg/l
Staatiline katse
Mõju kestus: 48 h
Toksilisus vetikatele IC50 (Scenedesmus subspicatus) >160 mg/l
Mõju kestus ja kasvukiirus: 96 h
Toksilisus vetikatele NOEC (vetikas) 0,055 mg/l
Mõju kestus: 96 h

Ökoloogiline lisainformatsioon:
Vältida preparaadi sattumist pinna- ja põhjavette.
Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat
toimet.
Mitte valada kanalisatsiooni ega drenaaži.

13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS


Kemikaal
Kahjutustada eraldi majapidamisjäätmetest. Vältida preparaadi sattumist
kanalisatsiooni.
Kahjutustada kui ohtlikud jäätmed.

Kahjutustavad pakendid
Mitte kasutada konteinereid muude ainete hoiustamiseks.
Konteinerid, mida ei ole võimalik puhastada, kahjutustada kui ohtlikud jäätmed.

Kasutamata toote jäätmeklass:


020108 agrokemikaali jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

14. VEONÕUDED

ADR/RID/ADNR
UN-No 3082
Märgistus 9
Pakendi grupp III
Ohuklass. 90
Toote kirjeldus UN 3082 KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S.
(MANKOTSEEBI LAHUS)

IMDG
UN-No 3082
Klass 9
Pakendi grupp III
EmS F-A , S-F
Merevee saastaja Merevee saastaja
Toote kirjeldus KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S.
(MANKOTSEEBI LAHUS)

IATA
UN-No 3082
Klass 9
Pakedi grupp III
Toote kirjeldus KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, N.O.S.
(MANKOTSEEBI LAHUS)
15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
Kemikaal on klassifitseeritakse ja märgistatakse vastavalt EC Ohtlike Valmististe Direktiivile
1999/45/EC.
Klassifikatsioon:
Märgistus vastavalt EEC Direktiivile
Etiketile märgitavad ohtlikud komponendid/toimeained:
• Mankotseeb

Sümbolid
Xi Ärritav
N Keskkonnaohtlik

R-laused
R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust
R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda
kahjustavat toimet.

S-laused
S24 Vältida kokkupuudet nahaga.
S35 Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult..
S37 Kanda sobivaid kaitsekindaid.
S57 Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Teatud valmististe märgistus erandkorras:


Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Täiendav informatsioon
WHO-klassifikatsioon: III (Kergelt kahjulik)

Kohalikud õigusaktid

16. MUU INFORMATSIOON


Muu teave:
Punktis 2 toodud R-lausete sisu:
R11 Väga tuleohtlik.
R22 Kahjulik allaneelamisel.
R36/38 Ärritab silmi ja nahka.
R37 Ärritab hingamiselundeid.
R42/43 Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.
R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda
kahjustavat toimet.

Punktis 15 toodud klassifikatsiooni aluseks on Euroopa Valmististe Direktiiv (1999/45/EC ja


hilisemad muudatused). Käesolevas Kemikaali Ohutuskaardis sisalduv informatsioon on
kooskõlas EC Direktiiviga 1991/155/EC.
Käesolev Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali
ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel
teadmistel. Kemikaali ohutuskaart ei anna toote kvaliteedile garantiid ega luba seda kasutada
muul eesmärgil kui sätestatud kasutusjuhendis. Esitatud informatsioon kehtib kemikaali kohta
ainult juhul, kui seda kasutatakse ettenähtud kasutusjuhendi põhjal.

Täiendav informatsioon toimeaine kohta: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und


Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA,
Industrieverb. Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH,
2000 ISBN 3-405-15809-5