Sie sind auf Seite 1von 4

]q-sf-hnsS atf?

tPmen-bvn-d-m Ipdp sshIn-bn-cp-p. [rXn-sns-n _p Inn-.


AXp-sImv thK-nemWv \S-n-cp--Xv. ""Rm\p-apv, \nq'' F hnfn tIv
Xncnp t\mn-b-tm Zmtam-Z-c \oi H-sa-m thn HmSnhcn-I-bm-Wv.
]pjv]Iw IS-p-t]m-bXv Atm-gmWv Adn--Xv. Fpw cmhnse ImWm-dp-Xm-Wv \ois\. ]pjv]-I-ns ]Snbv Fs Imp-\np-I-bmtWm
Fp t]mepw kwibw tXmnbn-cpp. ]t Ipdp Znh-k-ambn \o-is\
ImWm-dn-tm Fp Nnn-bvp-I-bm-bn-cpp Rm.
\o-i hmsX oWn-n-p-p tXmn. \S-v ASp-s-n-b-tm
InX-bvp-pmbn-cpp. Imep-I hmsX timjn--Xp-t]m-se. IpIpw
]gb ssNX-\y-an-. Iqc s\n\p IpdpsIbp apjn ]qWqen\p am{Xw amsam-p-an-. aS-nb ssI--bn sImfpnbn mnIv kn-bpw ]g-bXp
Xs.
]q \pm thn-bmWv Zmtam-Z-c \o-is Pw. AXn\p ]n-b-XmWv
\J- hfnb \o hnc-ep-I. ]q- Fn-n-Sn-bvm t\mn-t\mn
\op-t]m-bXmsWp tXmpw. Hcn-bv Rm\Xv At-l-tmSp ]d-bpIbpw
sNbvXp.
""AtXmv hsey Imcy-ey,'' \o-i Nncn-p. ""\ymh--n-\v ]t
AePn-v. Csm Pa-ow sXmSm hm-m-bn-p-v. shcep Ivtey?'' Atlw
cp ssIIfpw Fs t\sc \on. ""Ak-ly-amb sNmdn-bm-Wv. sImdp Ign-m
sXmen ]ppw. ]ns \odm sXmS-pw. ]t \avv {]hrn samS-m
thbvtzm?''
\o-i-s\-n-\mWv Cs\ I-s-Sp--sXv Rm BtemNn-bvm-dp-v.
\mep a-fn aqp s]IpnI-fp-tSbpw IeymWw Ign-p. aqp t]cpw \
nXn-bn. BIpn hntZ-iv Db tPmen-bn. Abm hosSms ]pXp-n-Wn-XpsImSpp. ""aI ]tdWvv Zp_m-bn-tebvv sNm. \avv ]tzm? Ae-vse Imcyw ]ns Bcm t\mvm?''
t\cw ]pe-cp--tXmsS \o-i kn-bp-ambn Cd-pw. hop-ap---fnepw
sXmSnbXn-cp-I-fnepw ]cp-n-\np-Xp ImWmw. GXp honepw Ib-dn-s-m Hcp
aSn-bp-an-. A-e-n-te-bvp ]q ]dn-bvm\m-Wtm.
Hcp Imev Fs hop-h-f-nepw hcm-dp-m-bn-cpp \o-i. Ipdp Imeambn ]Xnhn-. As-n Fn-\mWv Atlw Fs hop-h-f-n hcp-Xv?
AhnsS Ctm ]qP-bvs-Sp-m-hp Hcp ]qhp t]mep-an--tm.
Fs hopappw Hcp Imev am-chpw \ymh-hpw sXnbpw iwJp-]pjv]-hp-sams Dm-bn-cp-p.
sIm--p apv Ah-sbms DW-n-tmbn.
Ingtzmdp \nn-cp kz-ecnacw IS-]p-gn hoWXv Ign sIm-am-Wv.
F{Xtbm sIm-fmbn AXn\p Xcmhp-{X ]q sNmcnn-mWv AXp sNcnp-ho-W-Xv.
AXns ASp-p-Xs \nn-cp K-cm-P\pw Ctm-gn-.
sXtzmdp \nim-Knbvv A{XXs hb-m-bn-n-.
AXn-tmgpw
cm{XnIfn Ccn-p-ap-dn-bpsS P\me hgn hmk\ ]c-n-smv Xs kmn-y-a-dnbn-bvp-p.
Hcp Ipn-bpsS ssI]n-Snv FXntc Hcp kv{Xo hp. Inse {]km-Zhpw s\nbnse N-\pdnbpw A-e-n\n-p hc-hm-sWp tXmnp. \o-is\ Iv
Ah \np. ""Hcp ]pjv]m-RvPen ]d-n-pv \mtf-bvv,'' Ipnsb Nqn Ah
XpSp. ""tams s]d-m-fm-Wv.''

-1-

\o-i Ahsc t\mn kvt\l-]qhw Nncn-p. ktm-j-tmsS Ah


IS-p-t]m-b-tm Fs t\sc Xncn-p. ""Ahs\ ]dm aXn. Cu
]qshms Fhn-Sv-m-m\m Rm?''
]sms Bh-iy-n-\p ]q \mn\np Xs Inn-bn-cp-p
FmWv \o-i ]d-bm-dp-Xv. Ctm Xosc aXn-bm-hp-n-. ]q hfsc
Ipdpt]mbn.
hgn-]m-Sp-I IqSn-bXpw Imc-W-amhmw.
Ctm Bsc-nepw
Xrqv t]mhp-tm B. Fw. B. ^vfth-gvkn\np hmn-sm-p-h-cm
Gn-bvpw. ""Xma-c-sbmpw Ctm \sS \mvev Inm-t\-ey.''
Nnw ]nd-p--Xn\p sXmp apm-bn-cp-p- \o-is\ HSp-hn I-Xv. Hmnbvv Iptd ]q thn hcp-atm F thh-emXnbn-em-bn-cpp Av Atlw.
]t Hmn \o-is\ In-. Ap am{X-a ]ns Iptd \mf-tbvv \ois\ ItXbn-.
Fm-sWv At\z-jn-bvp-I-sbm-p-ap-m-bn-.
Atmtgbvpw HmW-ns Xncmbn. apS-pZnh-k-p XpS--amhp-Ibpw sNbvXp.
HmW-n\p ]q-f-an-Ssempw Dm-bn Csmw. Ap-hn\v BZy-am-Zysams henb Dm-l-am-bn-cp-p. hep-Xmhpw tXmdpw aSn-bm-bn-p-S-n. HSp-hn-semSp-hn \n-n-bv-W-sa am-bn. Ign cp sIm-ambn Ah IqsS-bn-m-Xp-sImv ]qfw F NSpw Ah-km-\n-p.
A-n-tv `mcy-bpsS A\n-b-n-bpsS aI Bcy-pn h-tmgmWv
]qf-t-n Hm-Xv. Ahpw aSn-bm-bn-cp-p. \n-n-tm ]q
hmn-sm-p-h-ct Fm-bn-cpp tNmZyw. ]q-f-an-Sm Xrq-cp-\nv ]q hmnsmp hcnI! Hcp mnIv Ih In sImSpv sXmSn-bn\nv ]q ]dnpsImp-h-cm ]d-p. Ac aWn-qtdmfw ]d-n Aep\Sv Bcy-pn Hcp]nSn
]qhp-ambn aS-n-sbn. Ipdp app-n-q-hv, aqtm \mtem sN-c-n. D-XpsImv HmWw t]mse Fp ]dv sNdnb Hcp ]q-f-an-p. ]ntpXs Ah-
aS-n-tm-b-Xp-sImv ]ns ]q-f-an-S-ep-m-bn-.
Xncp-thm-W-n-\mWv _pn-apv icn-bv-dn--Xv.
Xrm--c-b-s\
shbvWa-tm. ]d-n apgp-h Ae-p-\-S-npw Xp-pSw Hcp Xpp t]mepw
Inn-bn-. Aep\Sp Iv Abm-c hnhcw Xnc-n. Xtev Iptd-t
]dp apgp-h \Sv Xp-p-S-sams ]dn-p-sIm-p-t]mhpXv Abm- Ip-ht{X. Atm-gmWv Xtev Duc-Iv Xp-pSw hnm shn-cp Imcyw F\nbvtm h-Xv. Csm--ns {]tXy-I-X-bm-bn-cpp AXv. ]t ]Ww
sImSpp hmm A`n-am\w k-Xn-n-. HSp-hn Hcp l\p-amInco-S-n adbvtn hp Xrm--c-b--s\.
HmW-n\v tIc-f-n ]q--hSw XIr-Xn-bmbn \S-p. Fm sImhpw
]Xn-hp-Xp Xs. ]t Csmw Ih-e-I-fmb Ih-e-I-sfms ]q--h-S-m-tcsmp \nd-ncpp. Fmw Xangv\mn\nv Fn-b-h. Pa-nbpw Pp-a-nbpw
hmSm-a-nbpw Xma-cbpw I\-Imw-_-chpw hgn-tbm-c--fn Ipan-p-Iq-Sn. ]qv
\ hne-bp-am-bn-cp-p. Intem-{Km-an\v 100 apX 250 Ddp-nI hsc-.
]-dn am{X-a ]q thW-sa-nepw Xangv\mSv I\n-bWw, Fp-]n
\apv Fsms A]w kn\n-knkw Ien Nmcp-I-tk-c-bn aepInS-psImv \app ]d-bmw. AXp-sIm-smpw tIc-f-n ]q Dm-hn--tm.
FpsImmWv ]qn{X maw? ]--dn-I t]mse \psS an ]qsSnIfpw hf-cm-Xm-b-XmtWm? Bh-iy-m IqSn-b-XmtWm? hmWn-PymSnm-\-n
Ipn-ap-, Bq-dnbw Fnh \p-h-fm _rlXv ]-Xn-I \ap-p-ap--tm.
AXns-n-n-s-ptm Pa-nbpw Pp-a-nbpw?
]q tIc-f-n\np t]mbnv Ctm cp Zi-I-sa-n-ep-am-bn-m-W-Ww.
Apw Bdpw skp-I-fn hoSp shbvp-tm apw Hcm-Uw-_-c-am-Wv. Dhcmhs apw Cn-I-bnv an\p-n-sh-p. hoSpsn Imdp tht? Imdp-s-n
sjp tht? Fmw Ignv ]qs-Sn-Ip hf-cm FhnsS apw?

-2-

apapw t]mse--s-bm-bn-cn-bvpp app-th-en-I-fpw. Ap-p- sXmnm-cs IeymWw ""aI-c-am-k-n then sIn-bm Asm'' BsWp tIv IYmImcn {]nb F. Fns aI tNmZy-am-bt{X ""At F\nbvp then ImWnp
Xtczm?'' Fv. ]mhw {]nb Fhn-sS-\np then ImWn-p-sIm-Sp-m? then-bn-m-Xmtm then--ep-I-fnse ]qhp-I CmXmbn. then-bv-p-dhpw Cp-dhpw \np
hntijw ]d-n-cp Abmcpw Cm-Xm-bn. ]ckv]cw \ Icn-aXn-ep-I
sIn, apI-fn Ipn-n-p-Ifpw ]mhn. ssPh-a-Xn-ep-I, ]qthenI Fsms
tIp-Xp ck-am-Wv. sN-c-n-q-hp-I [mcmfw ]qp \np then-I
Hmv Cv shdpsX s\Sp-hon-Sm-sap am{Xw.
\psS \mn sN-c-n-q-fpsS Poh t]mepw A]-I-Sn-embn
Ign sImw. aoeo _Kv F Hcp IoSw hv Ah-sbmw Hcp hn[w \in-n-p.
`mKy-n\v IoSw A[nIw sshImsX ]nhmn-tm-bn. As-n sN-c-n-bnm Hcp tIcfw \app ImtWn hts\!
IoS- B{I-an-n-sm-p-a-, ]v [mcm-f-ap-m-bn--cp F{X-tbm ]qsSnI Cp ImWm-Xmbncnbvpp. Fn\v ]qhp-I? F{X-Xcw apsSn-I-fmWv
Cv A{]-Xy--am-bn-cn-bvp--Xv. ]p \ tp ambvm D]-tbm-Kn-n-cp
In-s-Sn-I t]mepw Cv -A]qh-am-bn-cn-bvpp.
F. hn. IrjvW-hm-cn-bcpsS "app-I' F Ihn-X-bn ]qhp-Ip ]Icw
In-sSn \p-h-fp--Xn-t\-n ]d-bp-p-v. ""shn--fp sNSn-I, ac-fpw,/sImn-n-fp XoI-np thcp-I./In-tbdpw Icn--m--cn-p-ta/Iqn-b-Spn-n-anp Ir{Xna/p-smp Xobpw sNbvXp. taem-enp/an thtcm-Sn-.
Ipn-se--p-I/p hnS-hp-I tXmdpw ]e-Xcw/In-I \p hfn-bn-cnp
Rm'' Fpw ""IpjvT-tcmKw ]nSn-s]p hnc-ep-I/appw sImgnp ac-hn ssIS/samp Np-I--n--Ss-\n/-bvtw {]nb--c-amb kkyw'' Fpw F.
hn. Fgp-Xp-p. \psS a\-p-I \ncm{Z-am-hp--Xns AS-bm-f-amtWm ]q-fpsS
Cu Xntcm-[m\w? ]qPbvsSpm\pw ]qm-{X-n shbvm\pw ]q-f-an-Sm-\p-asnns \ap-s-n\p ]qhp-I? ""Fnp ]qhp-I? Fsbo tXm-n
s]mn--S-cp-hn app-Itf'' Fv Ah-km-\n-bvp IhnX k-S-n-cn-tbm-sS-bmsX \app hmbn-bvm-\m-hn-.
Fs H-sa-m-\p ]cn-{i-a-n-\n-S-bn \o-is InXv hmsX IqSn.
""Fm, Ipdp Znh-km-botem In-v,'' tmn _v C\nbpw Fn-bn-n Fdnv Rm \o-i\p t\sc Xncn-p-. Atm-gmWv \o-i Xm Bip-]-{Xn-bnem-bn-cp-p- F-dn-bn--Xv. sFknbp-hn InSp ]p Znhkw. a-sf-m-hcpw
Fn-bn-cp-p.
""BZy-am-bmWv Bip-]-{Xn-hmkw,'' \o-i ]d-p. ""HmSn-tm-cm tXmn.
hovev hvpw sImdp Znh-kw sIS-nhp. oWw Ctmgpw hnpamdovey.
Fmepw F{X Znh-kmp shm hovencn-bvvm?''
{]hrn apS-p--Xn-t\--n--s-bmWv \o-i-\n-tmgpw thh-em-Xn. Fn\m-W-sXv F\nbvp a\-n-em-hp-n-. Zmtam-Z-c \o-is Ime-tijw aI
\mcm-b-W hcptam ame sIm? Ctms Xan-gv\m-n\nv ]q-cm-dp-Im
A-e--fn-se-nbvp ]q C\n-bp Imev ame-bm-bn-s FnpXpSpw. AtXmsS \o-i\pw {_m-Wn-b-bpw ]pjv]-Ihpsams Hm am{X-amhpw. \mthmdp ]mSp ]pp-h Cm-Xm-b-Xp- t]m-se, Xpbn-ep-Wp ]mW
C-m-Xm-bXp t]mse, ame sIp Ig-I-m-c-\pw. Hw \S-p \o-is\ AXphsc ImWmXp t]mse Rm t\mn.
Atm hgn-bpsS CS-p-h-i-p Hcp sXnsSn \o-i\p t\sc
Igpp \on. AtXmsS \o-i Fs ad-p. At-lns \o hnc-ep-I
sXn-qhn-s\ Fn-n-Snp-.

-3-

(A-aqn)

-4-