Sie sind auf Seite 1von 1

Carte des permis miniers MAJ septembre 2009

Kniaba

Madina Foulb

Souroumdou

Massa Kounda

Hrmakono

Bransan

# 0 # 0 # 0 # 0

Sonkounkoun Dembala Berola Madina


E E E E E

Nord West Sabadola Sabadola_RechercheNiamia

Makana Miko

Kounemba Sambarabougou

Daorala

Mako

Kanoumering Bousankhoba Dalafin

Dalema

Tomboronkoto

Etato
Sangola

Silacounda_Baitilaye Kdougou

Dindefelou

Velingara

Lgende
Permis rendus Permis octroys Projet Lankard

Bambadji