Sie sind auf Seite 1von 1

3. Ablativ apsolutni zamjenjuje vremensku, uzronu, dopusnu i pogodbenu reenicu. Ab.Abs. moe stajati i posve samostalno. 3a.

a. Ablativ apsolutni s participom S konstrukcije je u ablativu, a P u participu. sjeti se! Ptcp. prez. i fut. su aktivni, a ptcp. perf. pasivan je po znaenju! Caesare regnante. Ako Cezar vlada. Caesare necato. Kad je Cezar vladao. Budui da Cezar vlada. Premda Cezar vlada. Nakon to je Cezar ubijen. Budui da je Cezar ubijen. Premda je Cezar ubijen. Ako je Cezar ubijen. Kad Cezar bude pobijedio. Budui da e Cezar pobijediti. Premda e Cezar pobijediti. Ako Cezar bude pobijedio.

Caesare victuro.

Ako je P konstrukcije ptcp.perf., moe se jo prevesti i glagolskim prilogom prolim na vi. Caesare necato. Ubivi Cezara.

3b. Ablativ apsolutni bez participa uvijek je istovremen s uvodnom reenicom umjesto ptcp. koristi pridjeve ili imenice koje znae ast, slubu, dob ili zanimanje. Caesare duce. Cicerone consule. Alexandro puero. Homero vivo. Cicerone oratore. Dok je Cezar bio voa. Dok je Ciceron bio konzul. Dok je Aleksandar bio djeak. Dok je Homer bio iv. (Za Homerova ivota.) Dok je Ciceron bio govornik.