P. 1
Direkt 1a 1b

Direkt 1a 1b

|Views: 1,549|Likes:
Veröffentlicht vonTomek Kuchna

More info:

Published by: Tomek Kuchna on Oct 25, 2011
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2015

pdf

text

original

Testy

Podsumowaniem każdego rozdziału z podręcznika jest test, który powinien być poprzedzony powtórzeniem
wszystkich zagadnień eksykanych i gramatycznych reaizowanych w danym materiae! Proponowane testy
przewidziane s" na jedn" godzinę ekcyjn"! #ażdy z nich zbudowany jest z pięciu ub sze$ciu zadań różnego typu
odpowiednio punktowanych! % zadaniach &'łóż diaog według opisu( oraz &Przetłumacz na język niemiecki( na końcu
każdego zdania w nawiasie podana jest dodatkowo iczba punktów, jak" można maksymanie otrzymać za prawidłowe
wykonanie zadania! )auczycie, oceniaj"c tłumaczenie zdań, może na przykład odejmować *,+ punktu za każdy typ
błędu językowego!
,aksymana iczba punktów, jak" mog" uzyskać rozwi"zuj"cy test, przedstawia się następuj"co-
. w testach /, 0, 1, 2 . 0/ punkty
. w testach 3, +, 4, 3* . 05 punktów
. w testach 5, 6 oraz w testach podsumowuj"cych . 1* punktów!
Poniższa tabea iustruje proponowan" skaę ocen-
Maksymalna liczba punktów 32 36 40
ceuj"cy 03,+ . 0/ 0+,+ . 05 02 . 1*
bardzo dobry /2 . 03 0/,+ . 0+ 05 . 04,+
dobry /1 . /4,+ /6 . 0/ 0* . 0+,+
dostateczny 36,+ . /0,+ /* . /5,+ // . /2,+
dopuszczaj"cy 33 . 36 3/,+ . 32,+ 31 . /3,+
niedostateczny * . 3*,+ * . 3/ * . 30,+
7mawiaj"c wyniki testów, warto zatrzymać się na zadaniach, które przysporzyły uczniom najwięcej trudno$ci! Przy
najbiższej okazji można wspónie powtórzyć odpowiedni materiał i krótko sprawdzić e8ekty powtórki! % in8ormacji
zwrotnej nie może również zabrakn"ć podkre$enia najepszych prac i podania zadań, z jakimi uczniowie nie miei
probemów! 'miejętnie przekazany komentarz mobiizuje uczniów do daszego wysiłku!
39
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/36
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. Pronomen und Verbformen. Ordne zu. Przyporządkuj formy czasowników do odpowiednich zaimków.………/5
wohnt • heiße • ist • spielst • bin • möchte • wohnst • surft • heißt • bist
ich 99999999999999999999999999999999999999999999999999
du 99999999999999999999999999999999999999999999999999
er, sie, es 99999999999999999999999999999999999999999999999999
B. Stell Fragen. Uó! pytania do odpowiedzi. ………/5
3! 9999999999999999999999999999999999999999999999 : ;ch bin ,arkus!
/! 9999999999999999999999999999999999999999999999 : ;ch bin 31 <ahre at!
0! 9999999999999999999999999999999999999999999999 : ;ch wohne in =anau!
1! 9999999999999999999999999999999999999999999999 : ;n der )>he ?on @rank8urt!
+! 9999999999999999999999999999999999999999999999 : ;ch mAchte @uBbaspieer werden!
C. Rekonstruiere den ialog. Uó! dialo" z"odnie z opisem. ………/!"
 ,arek pyta Caniea, gdzie mieszka! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Canie mówi, że mieszka w Fugsburgu, w pobiżu ,onachium! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,arek pyta Caniea o wiek! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Canie odpowiada, że ma 35 at! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,arek mówi, że jest w tym samym wieku! Pyta Caniea, czy chętnie gra w piłkę nożn"! D/E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Canie odpowiada twierdz"co! Codaje, że chciałby zostać piłkarzem! Pyta ,arka, kim chciałby zostać! D/E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,arek odpowiada, że chciałby zostać menedżerem! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Canie żegna się z ,arkiem! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
. Stell z#ei der $ier Freunde %&ukas' (ulia' Sara)' Florian* $or. Przedstaw dwoje z czwórki przyjació.
Uwz"l#dnij informacje o wieku$ miejscu zamieszkania$ hobby i wymarzonym zawodzie. ………/+
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,. -bersetze. Przetumacz na j#zyk niemiecki. ………/+
3! Gzy nazywasz się Petra: . )ie, mam na imię #arin! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! ;e at ma Hukas: 36: . )ie, on ma 35 at! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! )azywam się Tina, gram w tenisa, na 8ecie i ubię muzykę! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! Idzie eży @reising: . @reising eży w południowych )iemczech, w pobiżu ,onachium! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
40
"
#
$
"

%
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/32
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. ,rg.nze die Verben. %pisz brakujące czasowniki. ………//
3! Jinedine Jidane 9999999999999999 8Kr Lea ,adrid!
/! ;sabee @Ksi 9999999999999999 #ommunikationswissenscha8t!
0! Fdam ,ałysz 9999999999999999 mit den Mkiern!
1! <uia Loberts 9999999999999999 @ime!
+! Nros Lamazzotti 9999999999999999 #onzerte!
5! )aomi Gampbe 9999999999999999 neue #eider!
B. Stell Fragen. Uó! pytania do odpowiedzi. ………/0
3! 9999999999999999999999999999999999999999: Nr kommt aus %isła!
/! 9999999999999999999999999999999999999999: Nr wohnt in ,adrid!
0! 9999999999999999999999999999999999999999: )ein, er spricht nur ;taienisch!
1! 9999999999999999999999999999999999999999: Mie spricht Ceutsch, @ranzAsisch und ;taienisch!
+! 9999999999999999999999999999999999999999: Mie dreht @ime!
5! 9999999999999999999999999999999999999999: )aomi wohnt in ,onte Garo!
C. Rekonstruiere den ialog. &apisz dialo" z"odnie z opisem. ………/+
,arek pyta Caniea, czy mówi po niemiecku! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Canie oczywi$cie mówi po niemiecku! Codaje, że jest Fustriakiem! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,arek pyta Caniea o to, sk"d pochodzi! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Canie pochodzi z Leutte! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,arek pyta o położenie Leutte! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Canie okre$a położenie Leutte Dw Tyrou, w pobiżu ;nnsbruckaE! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,arek pyta Caniea, czy również mieszka w Leutte! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 Canie odpowiada, że mieszka w ,onachium! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
. Bilde S.tze #ie im Beis1iel. Uó! zdania wedu" przykadu. ………/5
Przykład- <ohanna kommt aus Oase!
'ie ist 'chweizerin. 'ie spricht (eutsch und )ranzösisch.
3! ,arie Gaire kommt aus Paris!
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! Garmen kommt aus ,adrid!
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! #atarzyna kommt aus %arschau!
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! @atima kommt aus ;stanbu!
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! <ames kommt aus Hondon!
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
41
"
#
$
"

2
,. Ant#orte frei. *dpowiedz na pytania. ………/2
3! %oher kommst du: 9999999999999999999999999999999999999999999999999
/! %eche Mprachen sprichst du: 9999999999999999999999999999999999999999999999999
0! %as macht ein M>nger: 9999999999999999999999999999999999999999999999999
1! %o spricht man @ranzAsisch: 9999999999999999999999999999999999999999999999999
F. -bersetze. Przetumacz na j#zyk niemiecki. ………/0
3! )azywam się <ustine i pochodzę ze Mzwajcarii! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! ,ówię po niemiecku, ae moim językiem ojczystym jest 8rancuski! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! Pan ,eier jest )iemcem, ae mieszka w Fustrii! D/E
____________________________________________________________________________
42
"
#
$
"

2
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/32
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. ,rg.nze die Verben. %pisz brakujące czasowniki. ………/2
3! @rau Mchoz 9999999999999999999999 Ceutsch!
/! %ir 9999999999999999999999 bis 35 'hr in der Mchue!
0! %as 9999999999999999999999 ihr am )achmittag:
1! =err Orehme, was 9999999999999999999999 Mie in ;hrer @reizeit:
+! ;ch 9999999999999999999999 ,usik!
5! )iko und Tina 9999999999999999999999 ein Ouch!
6! ,aP 9999999999999999999999 einen ;n8ormatikkurs!
4! 9999999999999999999999 du gern zur Mchue:
B. Stell Fragen. Uó! pytania do odpowiedzi. ………/5
3! 9999999999999999999999999999999999999999: Mie heiBt MchierQIymnasium!
/! 9999999999999999999999999999999999999999: %ir sind /1 MchKer in der #asse!
0! 9999999999999999999999999999999999999999: Nr ist unser #assenehrer!
1! 9999999999999999999999999999999999999999: %ir besuchen einen ,usikkurs!
+! 9999999999999999999999999999999999999999: %ir beiben bis 3+ 'hr in der Mchue!
C. Rekonstruiere den ialog. &apisz dialo" z"odnie z opisem. ………/+
 Hena upewnia się, czy rozmawia z pani" Mchoz! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Pani Mchoz odpowiada twierdz"co! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 Hena pyta nauczyciekę o nauczany przedmiot! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
)auczycieka odpowiada, że uczy języka niemieckiego w kasie +in der ,lasse- 3*F! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 Hena pyta o to, jacy s" uczniowie i uczennice! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Pani Mchoz odpowiada, że mii i sympatyczni! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 Hena pyta o to, czym pani Mchoz zajmuje się w wonym czasie! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Pani Mchoz odpowiada, że czyta i pisze eQmaie! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
. Stell die z#ei Freundinnen $or. *pisz dwie przyjacióki. %ykorzystaj podane informacje. ………/+
)ame- Tina und Legina
Oeru8- MchKerinnen
Fter - 35
%ohnort- HKbeck
Mchue- ThomasQ,annQMchue
#asse- 3*O
Hiebings8>cher- Nngisch, Oioogie
)achmittagskurse- ;n8ormatik, ,usik
Cas sind Tina und Legina! Mie 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
43
"
#
$
"

3
,. S3)reib es auf euts3). 'formuuj zdania po niemiecku z"odnie ze wskazówkami. ………/4
3! )apisz, że twój nauczycie matematyki nazywa się )owak! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! Japytaj pani" Mchneider o to, czy jest mężatk" i czy ma dzieci! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! )apisz, że do godzinie 35 zostajesz w szkoe! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! Japytaj Litę o numer jej tee8onu komórkowego! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! )apisz, że jesz w szkoe, DponieważE jest stołówka! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
44
"
#
$
"

3
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/32
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. ,rg.nze die Verben. %pisz brakujące czasowniki. ………/2
3! %ie ?iee Personen 99999999999999999 ihr zu =ause:
/! %o 99999999999999999 die IroBetern ?on <uia: ;n @reising:
0! %ie ?iee Ieschwister 99999999999999999 du:
1! ;ch 99999999999999999 Ninzekind, ich 99999999999999999 keine Ieschwister!
+! 99999999999999999 du =austiere: )ein, aber ich 99999999999999999 so gern einen =und haben!
5! %ie 99999999999999999 die Mchwestern ?on Tina:
B. Stell Fragen. Uó! pytania do odpowiedzi. ………/0
3! 999999999999999999999999999999999999999999999: <a, einen Oruder!
/! 999999999999999999999999999999999999999999999: )ein, ich habe keine Mchwester!
0! 999999999999999999999999999999999999999999999: Cas ist meine Tante =ega!
1! 999999999999999999999999999999999999999999999: Mie heiBt ,onika!
+! 999999999999999999999999999999999999999999999: Nr ist der =und ?on <uia!
5! 999999999999999999999999999999999999999999999: )ein, ich habe keinen =und!
C. ,rg.nze5 einen' eine' ein. Uzupenij zdania. ………/2
3! Tina hat 999999999 Mchwester! /! ;ch habe 999999999 Gousin! Nr wohnt in Oonn! 0! Fnna hat nur
999999999 7pa! 1!;ch habe ?iee =austiere! ;ch habe 999999999 #atze, 999999999 =amster und
999999999 #aninchen! +! ;ch bin Ninzekind, aber ich mAchte so gern 999999999 Oruder oder 999999999
Mchwester haben!
. Stell deine Familie $or. *pisz swoją rodzin#$ wspominając o dziadkach$ rodzicach$ rodze.stwie$
ich wieku$ miejscu zamieszkania i zwierz#tach. ………/0
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
,. 6ie lautet der Plural7 (opisz formy liczby mno"iej. ………/2
ein Oruder zwei 9999999999999999999 ein 7pa zwei 9999999999999999999
ein =und zwei 9999999999999999999 eine #atze zwei 9999999999999999999
eine Tante zwei 9999999999999999999 ein #aninchen zwei 9999999999999999999
eine Mchwester zwei 9999999999999999999 ein @isch zwei 9999999999999999999
F. S3)reib es auf euts3). 'formuuj zdania po niemiecku z"odnie ze wskazówkami. ………/+
3! )apisz, że jeste$ jedynakiem, ae bardzo chciałby$ mieć brata! D/E
_________________________________________________________________
/! Japytaj Loberta, jak nazywa się siostra Patryka! D3E
_________________________________________________________________
0! Japytaj Fdama, kto to jest! Fdam odpowiada, że to jest dyrektor szkoły! D/E
_________________________________________________________________
1! )apisz, że ciocia Rukasza mieszka w Oerinie! D3E
_________________________________________________________________
+! Poin8ormuj, że masz psa i żółwia! Pies wabi się Oack, a żółw . Mchii! D/E
_________________________________________________________________
45
"
#
$
"

4
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/36
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. 6ie )ei8en die R.ume7 Vergiss den Artikel ni3)t. Przetumacz na j#zyk niemiecki$
pami#tając o rodzajniku. ………/+
pokój dzienny 999999999999999999999999 kuchnia 999999999999999999999999
sypiania 999999999999999999999999 pracownia 999999999999999999999999
łazienka 999999999999999999999999 ogród 999999999999999999999999
bakon 999999999999999999999999 mieszkanie 999999999999999999999999
B. ,rg.nze den 9e:t. Uzupenij tekst. ………/2
"ef/llt • %ohnun" • 0alkon • teile • "em1tlich • 'tock • 2entrum • 2immer
;ch wohne im 99999999999999999 ?on HKbeck! %ir haben eine 0QJimmerQ 9999999999999999999
Mie ist groB und 9999999999999999999 Mie 9999999999999999999 mir sehr! Cie %ohnung iegt im
zweiten 9999999999999999999 Mie hat einem keinen 9999999999999999999 ;ch habe eider kein
9999999999999999999 8Kr mich aein, ich 9999999999999999999 das Jimmer mit meinem Oruder!
C. Rekonstruiere den ialog. Uó! dialo" z"odnie z opisem. ………/;
<uia wita Tinę! Japrasza do mieszkania, pyta o samopoczucie! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 Tina odpowiada, że u niej wszystko dobrze! ,ówi, że mieszkanie <uii jest duże i przytune! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
<uia dziękuje, pokazuje koeżance swój pokój i pyta, jak jej się podoba! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Tina mówi, że jest bardzo duży! Lównież chciałaby mieć pokój tyko da siebie!
)iestety dziei pokój ze swoj" siostr"! D0E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
. Ant#orte. *dpowiedz na pytania. ………/0
3! %o iegt deine %ohnungSdein =aus:
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! %ie groB ist deine %ohnungSdein =aus: %ie ?iee Jimmer hat sieSes:
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! %ie ist dein Jimmer:
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! %as hast du in deinem Jimmer:
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! %as machst du in deinem Jimmer:
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
5! %ie ge8>t dir dein Jimmer:
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
46
"
#
$
"

&
,. Bes3)reibe das <aus. *pisz dom na podstawie informacji z o"oszenia. ………/5
Reihenhaus in Lindau, direkt am See, 142 m
2
, 4 Zimmer,
Küche, Ho!raum, Ke""er, #ara$e% $ro&er #arten '(00 m
2
)*
+iete% ,uro --0 .+onat* /0/ 1mmoi"ien% 0(51*3--(15
Cieses Leihenhaus 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
F. -bersetze. Przetumacz na j#zyk niemiecki. ………/2
3! Gze$ć Petra, co u ciebie: . )iestety, nie za dobrze! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! To jest moje biurko, nie za bardzo mi się podoba! <est małe! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
4(
"
#
$
"

&
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/40
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. 6ie )ei8t auf euts3)7 Vergiss den Artikel ni3)t.
Przetumacz na j#zyk niemiecki$ pami#tając o rodzajnikach. ………/!"
ryba- 999999999999999999999999999999999999 ser- 999999999999999999999999999999999999
bułka- 99999999999999999999999999999999999 warzywa- 99999999999999999999999999999999
pieczeń wieprzowa- 999999999999999999999999 kotet- 99999999999999999999999999999999999
kiełbaski-999999999999999999999999999999999 makaron- 99999999999999999999999999999999
piwo- 999999999999999999999999999999999999 jajka- 99999999999999999999999999999999999
B. ,rg.nze die 1assenden Artikel im =ominati$ oder Akkusati$.
%pisz rodzajnik w mianowniku lub bierniku. ………/5
3! 99999999 Mchokopudding ist ecker! ;ch esse 99999999 Mchokopudding! /! %ie schmeckt
99999999 Jwiebesuppe: 'nd 99999999 @isch: 0! %as nimmst du: 99999999 MchinkenbrAtchen
oder 99999999 =amburger: 1! ;ch mAchte 99999999 %ein trinken! %as kostet 99999999 Ias
Lotwein: +! ;m Iastho8 Monne esse ich 99999999 Mchweinebraten und ich trinke 99999999 Oier!
C. ,rg.nze5 essen' ne)men' m>gen. Uzupenij zdania formami podanych czasowników. ………/5
3! %as 9999999999999999 du in der Pause: ;ch 9999999999999999 einen Mchokoriege!
/! 9999999999999999 du @isch: )ein, @isch 9999999999999999 ich nicht so gern! 0! Peter hat
keinen =unger! Nr 9999999999999999 nichts! 1! ;ch 9999999999999999 einen =amburger!
9999999999999999 du auch einen =amburger: +! 9999999999999999 Mie etwas trinken:
5! Ju Fbend 999999999999999 wir immer kat! 'nd ihr: %as 9999999999999999 ihr:
. Rekonstruiere den ialog. &apisz dialo" z"odnie z opisem. ………/+
Japytaj koegę, czy ubi ser! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
7n mówi, że nie je sera! )ie ubi go! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Japytaj go, jakie jest jego uubione danie! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
#oega odpowiada, że jego uubionym daniem jest kotet z 8rytkami! Fe jego mama mówi, że to nie jest
zbyt zdrowe! D/E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Japytaj, co jada na $niadanie! D3E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
#oega pije na $niadanie kawę z mekiem i je bułkę z masłem i marmoad"! Fbo je croissanta! D/E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,. Bes3)reibe eine besondere 6urstsorte. &apisz kilka zda. o wybranym "atunku kiebasy.
%spomnij na przykad o jej wy"lądzie$ sposobie przy"otowania i podawania. ………//
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
4-
"
#
$
"

6
F. -bersetze. Przetumacz na j#zyk niemiecki. ………/;
3! )ic nie jadam na $niadanie! Piję tyko herbatę ub kawę! D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! % restauracji Iourmet jest wiee specjałów! %ezmę 8iet z ryby! D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! )ie ubię zupy! Gzy nie ma makaronu: D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! %ezmę kurczaka z 8rytkami! F ty co weTmiesz: D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! <akie jest twoje uubione danie: D3E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
49
"
#
$
"

6
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/40
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. 6ie )ei8t das auf euts3)7 Vergiss den Artikel ni3)t.
Przetumacz na j#zyk niemiecki$ pami#tając o rodzajnikach. ………/!"
dom towarowy-9999999999999999999999999999 kino- 999999999999999999999999999999999999
piekarnia- 99999999999999999999999999999999 ko$ciół- 999999999999999999999999999999999
pac zabaw- 999999999999999999999999999999 ratusz- 9999999999999999999999999999999999
dworzec-999999999999999999999999999999999 rynek- 99999999999999999999999999999999999
apteka- 9999999999999999999999999999999999 pomnik- 999999999999999999999999999999999
B. Bilde S.tze na3) dem Beis1iel und benutze dabei die 1assende Pr.1osition.
Uó! zdania wedu" przykadu$ pami#tając o odpowiednim przyimku. ………/5
Przykład- der (om 3 der 4arktplatz.  (er (om lie"t am 4arktplatz.
3! das ;n8oQOKro S die @uBg>ngerzone  99999999999999999999999999999999999999999999999
/! die Peterskirche S der Ciebsturm  99999999999999999999999999999999999999999999999
0! das #ino S die Ftstadt  99999999999999999999999999999999999999999999999
1! das ,usikpa?ion S der Mee  99999999999999999999999999999999999999999999999
+! die Pizzeria S die ,aPimiianstraBe  99999999999999999999999999999999999999999999999
C. ,rg.nze5 mit dem' mit der' zum' zur. Uzupenij zdania. ………//
3! ;ch 8ahre 99999999999 'QOahn nach =ause! /! %ie komme ich 99999999999 Pinakothek:
0! @>hrt dieser Ous 99999999999 @ugha8en: 1! Oitte, 8ahren Mie mich 99999999999 Oahnho8!
+! Cer Tourist 8>hrt 99999999999 MtraBenbahn in die Mtadt! 5! @>hrst du 99999999999 TaPi:
. Rekonstruiere den ialog. &apisz dialo" z"odnie z opisem. ………/+
Japytaj przechodnia o drogę do ratusza! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 Przechodzień mówi, że ratusz znajduje się na deptaku! ,ówi, aby i$ć cały czas prosto aż do skrzyżowania,
następnie skręcić w prawo i i$ć daej wzdłuż OerthodstraBe! )astępnie naeży skręcić w drug" uicę w ewo,
to jest już LathausstraBe! Latusz znajduje się niedaeko! D1E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Powiedz, że woałby$ jechać autobusem, tramwajem abo metrem! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Przechodzień radzi, aby pojechać autobusem nr 35 abo metrem, ini" nr 1! D3E
,. 6as gibt es in deiner Stadt %ni3)t*7 6o liegt das denn7 ,rz.)le. &apisz kilka zda. o swoim mie5cie.
6o i "dzie si# w nim znajduje7 8 cze"o tam nie ma7 ………/2
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
F. -bersetze. Przetumacz na j#zyk niemiecki. ………/!"
50
"
#
$
"

'
3! Gzy w pobiżu jest piekarnia: . Tak, obok apteki! D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! <adę na dworzec taksówk" abo tramwajem! D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! ,łodzieżowy dom kutury jest na deptaku obok ratusza! D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! Gzy w twoim mie$cie jest deptak: . )ie, ae jest rynek! D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! Idzie mieszkasz: . ,ieszkam na Oahnho8straBe przed supermarketem! D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
51
"
#
$
"

'
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/36
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. ,rg.nze. Uzupenij zdania. ………/0
3! Orot kau8e ich 9999999999 O>ckerei! /! ;ch mAchte joggen, aso gehe ich 999999999999 Park!
0! %ir gehen heute Fbend ae 999999999999 ! #ino! 1! Ceutsch erne ich 999999999999 Mprachschue!
+! 7bst und IemKse kau8t @rau #Kcho 999999999999 ,arkt! 5! ;ch gehe o8t 999999999999 Oioaden!
B. 6as ge)>rt #o)in7 Ordne zu. Przyporządkuj. ………/5
im ,aufhaus • in der 0/ckerei • im 0ioladen • in die 0outi9ue • auf den 4arkt
auf der Post • :or dem ;athaus • im ;estaurant • :or dem ,ino • ins ,onzert
C. Ant#orte frei. *dpowiedz na pytania. ………/5
3! %o 8inden wir ein TaPi: 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! %o parkt =err ,eier das Futo: 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! %ohin gehen wir heute Fbend: 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! %o joggt @rau %eige: 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! %ohin gehst du so schne: 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
. Rekonstruiere den ialog. &apisz dialo" z"odnie z opisem. ………/;
Pytasz przyjaciea, czy ma ochotę pój$ć wieczorem na dyskotekę! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
7n mówi, że nie ma ochoty! %ieczorem jest koncert w Mtadthae! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Pytasz, ie kosztuje biet Ddie <intrittskarteE! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,ówi, że kosztuje tyko 3* euro! Proponuje, żeby$cie się spotkai w centrum przed ratuszem! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
)ie zgadzasz się! Proponujesz spotkanie przed supermarketem na Oahnho8straBe o 32!**!
Pytasz, czy pojedziecie autobusem, czy tramwajem! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,ówi, że pojedziecie autobusem nr /*! D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
,. Stelle das ?ae6e kurz $or. &apisz kilka zda. o domu towarowym ,a(e%e.
%spomnij na przykad o je"o poo!eniu$ wielko5ci i asortymencie. ………//
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
52
(o) (o*in)
"
#
$
"

+
F. -bersetze. Przetumacz na j#zyk niemiecki. ………/+
3! Przepraszam, pani #Kcho, kupuje pani warzywa w supermarkecie czy na targu: D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! ;dę do apteki, a potem na dworzec! D3E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! ,am ochotę pój$ć wieczorem do restauracji! Gzy idziesz ze mn": D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! % młodzieżowym domu kutury jutro wieczorem gra zespół jazzowy z Oerina! D/E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! % #aCe%e artykuły spożywcze znajduj" się na 5 piętrze! D3E
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
53
"
#
$
"

+
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/32
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. Setze das 1assende Verb ein. %pisz wa5ciwe formy podanych czasowników. ………//
ausruhen • anrufen • anfan"en • zur1ckkommen • fernsehen • aufstehen
3! 'm wie ?ie 'hr 999999999999999 der 'nterricht 9999999 : /! @rau %etz 999999999999999
jeden Tag um 5 'hr 9999999 ! 0! ;ch nehme mein =andy und 9999999999999 meine @reundin Tina
9999999 ! 1! <eden Tag 9999999999999 ich ?on 36 bis 32 'hr 9999999 ! +! %ann 99999999999999
du nach =ause 9999999 : 5! ;ch bin mKde und ich 99999999999999 mich ein bisschen 9999999 !
B. 6as ma3)t <err @idek7 Bilde S.tze. 6zym zajmuje si# pan 2idek7 Uó! zdania. ………/0
3! abhoen S die #inder 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! ?orbereiten S das ,ittagessen 999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! au8r>umen S die %ohnung 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! abwaschen S das Ieschirr 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! sich ausruhen S nach dem Nssen 9999999999999999999999999999999999999999999999999999
5! einkau8en S der Mupermarkt 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999
C. 9rennbar %9* oder untrennbar %A*7 ?reuze an und bilde dann S.tze. 6zasownik rozdzielnie +=-
czy nierozdzielnie zo!ony +U-7 2aznacz$ a nast#pnie uó! zdania. ………/5
3! beginnen T ' 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! zuhAren T ' 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! au8wachen T ' 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! ?erstehen T ' 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! nachsprechen T ' 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
. 6ie s1.t ist es7 ,tóra jest "odzina7 &apisz sownie. ………//
4!*+ 99999999999999999999999999999999 3*!0* 99999999999999999999999999999999999
31!0+ 99999999999999999999999999999999 /3!+* 99999999999999999999999999999999999
33!1+ 99999999999999999999999999999999 6!/* 999999999999999999999999999999999999
,. 6ie l.uft dein 9ag ab7 ,rz.)le. %S3)reibe mindestens se3)s S.tze.*
&apisz przynajmniej > zda. o swoim dniu. ………/0
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
F. -bersetze. Przetumacz na j#zyk niemiecki. ………/;
3! %staję codziennie o 5!**, ae chciałbym wstawać o 3*!**! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! Gzy chciałby$ wyj$ć dzi$ wieczorem: . )ie, nie mam ochoty wychodzić! D/E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! Pan Jidek jest bezrobotny i prowadzi dom! %ykonuje prace domowe! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! Po jedzeniu moja mama sprz"ta, a tata zmywa naczynia! F ja og"dam teewizję! D0E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
54
"
#
$
"

,
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/36
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. ,rg.nze die 1assenden Possessi$1ronomina. %pisz wa5ciwe zaimki dzier!awcze. ………/2
3! Tina, wie heiBen 99999999999 Ntern: /! ;ch 8ahre mit 99999999999 @ahrrad zur Mchue!
0! ;n 9999999999 @reizeit spiet Lita #arinette! 1! %ir tre88en 99999999999 @reunde im <ugendzentrum!
+! Mind das die Ntern ?on Timo und ,aP: <a, das sind 999999999999 Ntern! 5! ,it wem sprichst du:
,it 999999999999 Ceutschehrer: 6! @rau Mchuz, was macht eigentich 999999999999 ,ann:
4! #inder, habt ihr 999999999999 Mchusachen dabei:
B. 6as brau3)en die &eute7 6ze"o potrzebują te osoby7 Uzupenij. ………/5
Przykład- ;ita möchte in einem *rchester spielen. 'ie braucht ihre ,larinette.
3! Mebastian mAchte 8otogra8ieren! 99999999999999999999999999999999999999999999999
/! @orian mAchte im ;nternet sur8en! 99999999999999999999999999999999999999999999999
0! Mte88i mAchte Tennis spieen! 99999999999999999999999999999999999999999999999
1! ,arek mAchte zu Hena 8ahren! 99999999999999999999999999999999999999999999999
+! Hena mAchte modische #eider kau8en! 99999999999999999999999999999999999999999999999
C. Ant#orte und $er#ende dabei Personal1ronomina.
*dpowiedz na pytania$ u!ywając zaimków osobowych. ………/2
3! Miehst du heute Thomas in der Mchue: <a, 999999999999999999999999999999999999
/! Iehst du mit ,artina aus: <a, 9999999999999999999999999999999999999
0! IehArt dieses =andy dir: <a, 999999999999999999999999999999999999
1! Mpiest du mit deinen @reunden @uBba: <a, 999999999999999999999999999999999999
+! H>dst du ae #assenkameraden ein: <a, 999999999999999999999999999999999999
5! Orauchst du heute das Futo: <a, 999999999999999999999999999999999999
6! %em gehArt dieses Ouch: Cem Ceutschehrer: <a, 9999999999999999999999999999999999999
4! Lu8st du mich sp>ter an: <a, 9999999999999999999999999999999999999
. Ant#orte und $er#ende dabei Personal1ronomina.
*dpowiedz na pytania$ u!ywając zaimków osobowych. ………/2
3! Iibst du deiner Mchwester dein =andy: )ein, 99999999999999999999999999999999999
/! Iibst du Peter deine NQ,aiQFdresse: )ein, 99999999999999999999999999999999999
0! ,utti, kau8st du mir einen neuen Haptop: )ein, 99999999999999999999999999999999999
1! Iibt der Hehrer den MchKern die Tests zurKck: <a, 9999999999999999999999999999999999999
,. Stell deinen besten Freund bz#. deine beste Freundin $or.
%S3)reibe mindestens se3)s S.tze.*
&apisz przynajmniej > zda. o swojej przyjacióce3swoim przyjacielu. ………/0
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
55
"
#
$
"

%
0
F. -bersetze. Przetumacz na j#zyk niemiecki. ………/!/
3! Nrika, co robisz w wonym czasie: . % wonym czasie uprawiam sport! D/E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! Co kogo naeży ten tee8on komórkowy: Timo, czy on naeży do ciebie: . )ie, to nie jest mój tee8on komórkowy! D0E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! J kim wychodzisz wieczorem: . %ychodzę z moimi przyjaciółmi! ;dziemy do dyskoteki! D0E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! #ogo zapraszasz na przyjęcie: Piotra: . )ie, nie zapraszam go! 7n jest nudnyU D0E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! Gzy dasz mi swój długopis: . Tak, chętnie ci go dam! D/E
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
56
"
#
$
"

%
0
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/36
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. 6el3)es 6ort 1asst in #el3)e &B3ke7 Vier 6>rter 1assen in keine &B3ke.
Uzupenij tekst podanymi wyrazami. Uwa"a? 6ztery wyrazy nie pasują do !adnej luki. ………/0
<ane kommt D3E 99999999999 den 'MF, aber sie D/E 99999999999 jetzt in Oerin! Mie D0E 99999999999 nicht
sehr gut Ceutsch! Ceshab besucht sie einen D1E 999999999 ! Mie D+E 99999999999sp>ter in Ceutschand
studieren! Mie hat D5E 999999999 Oruder, <ohn! Nr D6E 99999999999 // und D4E 999999999 ;n8ormatik in Hondon!
Cie D2E 999999999 ?on <ane und <ohn D3*E 9999999999 in )ew Vork! Cer Water D33E 999999999 as Poizist, die
,utter ist D3/E 99999999999 !
F! arbeitet O! ist G! mag C! einen
N! aus @! mAchte I! in =! bei
;! Hehrerin <! spricht #! studiert H! wohnen
,! #urs )! ein 7! Ntern P! wohnt
B. 6ie sagt man auf euts3)7 Przetumacz zdania na j#zyk niemiecki. ………/C"
3! Mk"d pochodzi pan Lossi: . 7n pochodzi z %łoch! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! ,ieszkasz w ,onachium czy w Oerinie: D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! Pani Mchoz nie jest mężatk", ae ma syna! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! Hubię zwierzęta! ,am psa i dwa koty! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! Gzy masz rodzeństwo: . Tak, mam brata! 7n mieszka w Mzwajcarii! D0E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
5! #iedy zmarł twój dziadek: D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
6! Idzie mieszka twoja ciocia Nmma: . % domu jednorodzinnym na wsi! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
4! Po południu odrabiam zadania domowe i uczęszczam na kurs komputerowy! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
2! Czień dobry, panie ,eier, co u pana słychać: D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
3*! Przepraszam, panie ,eier, jest pan )iemcem czy Fustriakiem: D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
5(
-
.
$
/
0
1
2
$
$
"
#
$
"
C. Ri3)tig oder fals3)7 &ies den 9e:t und kreuze an.
Prawda +;- czy fasz +)-7 Przeczytaj tekst i zakre5l odpowiednio. ………/0
=ao, ich bin die ,arion! ;ch bin 35 und wohne mit meiner Mchwester #atrin und mit meiner
,utter in ,Knchen! ,ein Water wohnt im ,oment in ;rand!
Nr ist Gomputeranaytiker und er arbeitet 8Kr eine @irma in Gork! Nr spricht per8ekt Nngisch!
Ceshab hat er diese Mtee bekommen! Nr kommt eider nur zweima im ,onat nach =ause zurKck!
,eine Mchwester mag Tiere sehr, aso haben wir ?iee Tiere zu =ause- einen =und, zwei Iod8ische und
einen =amster! %ir hatten auch einen #anarien?oge, aber eider ist er etzte %oche gestorben! ;n
meiner @reizeit spiee ich Iitarre! ,eine Mchwester spiet auch ein ;nstrument, sie spiet #arinette!
,anchma spieen wir zusammen! Cas macht wirkich MpaBU ,eine ,utter kommt aus MKdtiro, aus
Oozen! Mie ist zweisprachig, d!h! sie spricht per8ekt Ceutsch und ;taienisch! Heider spreche ich nur ein
wenig ;taienisch!
3 4
3! Cie Mchwester ?on ,arion wohnt in ,Knchen
/! Cer Water ?on ,arion kommt aus Gork
0! ,arion spricht per8ekt Nngisch
1! Ju =ause hat ,arion einen #anarien?oge!
+! ,arion mag ,usik!
5! Cie ,utter ?on ,arion ist ;taienerin!
. &ies die S.tze ! bis +. <>re zuerst den 9e:t o)ne zu s3)reiben. Beim z#eiten <>ren kreuze
dann an.

Przeczytaj zdania @AB. %ysuchaj najpierw na"rania nicze"o nie notując. Po dru"im wysuchaniu zakre5l$ która
informacja jest prawdziwa +;-$ a która faszywa +)-.
………/+
3 4
3! @orian hat Ieschwister!
/! Cie @amiie ?on @orian wohnt in Fugsburg!
0! Cer Water ?on @orian spricht gut Nngisch!
1! Cer 7pa ?on @orian ist 46 <ahre at!
+! Cer 7pa ?on @orian hat einen =und!
5! Cie 7ma ?on @orian ist 3222 gestorben!
6! Cie ,utter ?on @orian arbeitet den ganzen Tag!
4! Cer Oruder ?on @orian spiet nicht so gern @uBba!
5-
-
.
$
/
0
1
2
$
$
"
#
$
"
Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ atum________ !!!/36
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A. 6el3)es 6ort 1asst in #el3)e &B3ke7 Vier 6>rter 1assen in keine &B3ke.
Uzupenij tekst podanymi wyrazami. Uwa"a? 6ztery wyrazy nie pasują do !adnej luki. ………/0
Canie studiert ;n8ormatik D3E 99999999999999 @reien 'ni?ersit>t Oerin! IewAhnich D/E 99999999 er um 4 'hr
999999999 ! 7hne zu 8rKhstKcken 8>hrt er D0E 999999999 @ahrrad zur 'ni! Nr tri88t sich mit seinen
Mtudienkoegen D1E 99999999999 Ga8eteria und 8rKhstKckt! 'm 2 'hr D+E 99999999999 die Woresungen und die
Meminare 99999999999 ! ,anchma ?erbringt Canie den ganzen D5E 99999999999 in der Oibiothek! Won 30 bis
31 'hr macht er D6E 99999999999 ! Nr geht mit seinen @reunden D4E 99999999999 ,ensa und sie essen
zusammen D2E 99999999999 ! D3*E 99999999999 ,ittagspause geht es wieder os! Iegen 36 'hr D33E
999999999 er dann nach =ause 999999999 ! Jweima die %oche geht er aber direkt D3/E 99999999999
Tenniscub! Fbends tri88t er sich mit seiner @reundin Tania!
F! im O! zu ,ittag G! an der C! mit dem
N! in der @! ,ittagessen I! mit der =! Wormittag
;! in die <! steht !!! au8 #! in den H! nach der
,! 8angen !!! an )! 8>hrt !!! zurKck 7! ?or die P! ,ittagspause
B. 6ie sagt man auf euts3)7 Przetumacz zdania na j#zyk niemiecki. ………/C"
3! Idzie spotkamy się dzisiaj wieczorem: Przed kinem: D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
/! ,uzeum jest na deptaku obok ratusza! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0! <ak dojdę do muzeum: D3E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
1! % moim mie$cie nie ma pacu zabaw! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
+! Proszę i$ć cały czas prosto aż do $wiateł, potem w prawo! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
5! Gzy masz ochotę pój$ć do kina: . )ie mam ochoty! GhodTmy raczej na koncert! D0E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
6! Go robi się w centrum młodzieżowym: . Tutaj można spotkać dużo udzi! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
4! 7dzież męska jest na pierwszym piętrze, a kosmetyki . na parterze! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
2! Timo dzwoni do koeżanki, a potem wychodzi! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
3*! % domu $cieę łóżko i nakrywam do stołu! D/E
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
59
-
.
$
/
0
1
2
$
$
"
#
$
"
C. Ri3)tig oder fals3)7 &ies den 9e:t und kreuze an.
Prawda +;- czy fasz +)-7 Przeczytaj tekst i zakre5l odpowiednio. ………/5
Bernd erzählt:
;n unserer GiXue sind wir 3* Heute, <ungs und ,>dchen, ae um die 31Q3+ <ahre! %ir wohnen am Mtadtrand
?on Pauen! Cas iegt in Machsen! %ir tre88en uns meistens an einer Oushatestee! %ir wissen n>mich nicht, wo
wir uns sonst tre88en kAnnen! ;n unserem Mtadt?ierte gibt es zwar ein <ugendzentrum, aber keiner ?on uns geht
hin! Cort kann man nur Tischtennis oder Oiard spieen!
Cas ist todangweiigU ,anchma tre88en wir uns au8 dem Patz ?or einem Ninkau8sQzentrum und dort 8ahren wir
Mkateboard oder wir skaten! Probematisch wird bei schechtem %etter, ?or aem wenn es regnet! Cann beiben
wir zu =ause, oder wir tre88en uns in einem #au8haus! %arum gibt es in diesem Mtadt?ierte keine @reizeitr>ume
8Kr uns <ugendiche: @Kr die #einkinder gibt es Mpiep>tze, aber
8Kr uns nichts! %as wir brauchen ist ein Laum, wo man zusammensitzen und reden kann!
3 4
3! ;n der GiXue ?on Oernd sind 31Q3+ <ungs und ,>dchen!
/! Oernd tri88t sich mit seinen @reunden im <ugendzentrum!
0! Oernd und seine @reunde 8ahren Mkateboard ?or einem Ninkau8szentrum!
1! Oeim schechten %etter gehen ae ins <ugendzentrum!
+! Fm Mtadtrand ?on Pauen gibt es ?iee Mpiep>tze!
. &ies die S.tze ! bis ;. <>re zuerst den 9e:t o)ne zu s3)reiben. Beim z#eiten <>ren kreuze
dann an.

Przeczytaj zdania @AC. %ysuchaj najpierw na"rania nicze"o nie notując. Po dru"im wysuchaniu zakre5l$
która informacja jest prawdziwa +;-$ a która faszywa +)-.
………/;
3 4
3! <ohannes steht um 6!1+ 'hr au8!
/! <ohannes hat jeden Tag sechs Mtunden 'nterricht!
0! <ohannes beibt normaerweise bis 30!3+ 'hr in der Mchue!
1! ,ittwochs beibt <ohannes auch nachmittags in der Mchue!
+! <ohannes isst aein zu ,ittag, denn seine ,utter ist nicht zu =ause!
5! )ach dem Nssen sieht <ohannes bis 3+!0* 'hr 8ern!
6! <ohannes hat jeden Tag ?iee =ausau8gaben au8!
4! 'm 32 'hr sieht <ohannes 8ern!
2! <ohannes isst um 34!0* 'hr mit seiner @amiie zu Fbend!
60
-
.
$
/
0
1
2
$
$
"
#
$
"
"est %
A.
ich heiBe, bin, mAchteY du spiest, wohnst, heiBt, bistY erSsieSes
wohnt, ist, mAchte, sur8t, heiBt
B.
!. %er bist du:
C. %ie at bist du:
/. %o wohnst du:
2. %o iegt =anau:
5. %as mAchtest du werden:
C.
 Canie, wo wohnst du:

;ch wohne in Fugsburg! Cas iegt in der )>he ?on ,Knchen!
 Canie, wie at bist du:
 ;ch bin 31!
 ;ch bin auch 31!
 Canie, spiest du gern @uBba:

<a, und ich mAchte @uBbaspieer werden! 'nd du:
 %as mAchtest du werden:
 ;ch mAchte ,anager werden!
 TschKs, ,arek!
.
Cas ist Hukas! Nr wohnt in ,Knchen! Nr ist 35! Nr spiet @uBba
und mAchte @uBbaspieer werden! Cas ist Marah! Mie wohnt in
@reising! Mie ist 35! Mie spiet @Ate und mag ,usik! Mie mAchte
,usikehrerin werden! Cas ist <uia! Mie wohnt in @reising! Mie
ist 35! Mie mag Nngisch und reist gern! Mie mAchte Hehrerin
oder Leiseeiterin werden! Cas ist @orian! Nr wohnt in
,Knchen! Nr ist 36! Nr sur8t gern im ;nternet und schickt ?iee
NQ,ais! Nr mAchte ;n8ormatiker werden!
,.
!. =eiBt du Petra: . )ein, ich heiBe #arinY C. %ie at ist Hukas:
36: . )ein, er ist 35 <ahre atY /. ;ch heiBe Tina, ich spieQe
Tennis, spiee @Ate und mag ,usikY 2. %o iegt @reising: .
@reising iegt in MKddeutschand, in der )>he ?on ,Knchen!
"est 2
A.
!. spietY C. studiertY /. springtY 2. drehtY 5. gibtY 0. probiert
B.
!. %oher kommt ,ałysz:
C. %o wohnt Jidane:
/. Mpricht Lamazzotti Ceutsch:
2. %eche Mprachen spricht ;sabee:
5. %as macht <uia Loberts:
0. %er wohnt in ,onte Garo:S%o wohnt )aomi:
C.
 Canie, sprichst du Ceutsch:
 )atKrich spreche ich Ceutsch! ;ch bin Zsterreicher!
 'nd woher kommst du:
 ;ch komme aus Leutte!
 'nd wo iegt das denn:
 Cas iegt in Tiro, in der )>he ?on ;nnsbruck!
 %ohnst du auch in Leutte:
 )ein, ich wohne in ,Knchen!
.
!. ,arie Gaire ist @ranzAsin! Mie spricht @ranzAsischY
C. Garmen ist Mpanierin! Mie spricht MpanischY /. #atarzyna
ist Poin! Mie spricht PonischY 2. @atima ist TKrkin! Mie spricht
TKrkischY 5. <ames ist Nng>nder! Nr spricht NngischY
,.
!. ;ch komme aus Poen, aus MtettinY C. ;ch spreche Ponisch,
Ceutsch und ein wenig NngischY /. Nr gibt #onzerteY
2. ;n @rankreich, in der Mchweiz und in Oegien spricht man
@ranzAsisch!
F.
!. ;ch heiBe <ustine und komme aus der Mchweiz! C. ;ch
spreche Ceutsch aber meine ,uttersprache ist @ranzAsisch! /.
=err ,eier ist Ceutscher, aber er wohnt in Zsterreich!
"est 3
A.
!. unterrichtetY C. beibenY /. machtY 2. machenY 5. hAreY
0. esenY 4. besuchtY +. Iehst
B.
!. %ie heiBt eure Mchue: C. %ie ?iee seid ihr in der #asse:
/. %er ist =err ,Ker: 2. %as macht ihr am )achmittag: 5.
%ie ange beibt ihr in der Mchue:
C.
 Mind Mie @rau Mchoz:
 <a, ich bin @rau Mchoz!
 @rau Mchoz, was unterrichten Mie:
 ;ch unterrichte Ceutsch in der #asse 3*F!
 'nd wie sind die MchKer und MchKerinnen:
 Mie sind nett und sympathisch!
 @rau Mchoz, was machen Mie in ;hrer @reizeit:
61
 ;ch ese und schreibe NQ,ais!
.
Cas sind Tina und Legina! Mie sind MchKerinnen! Mie sind 35
<ahre at und wohnen in HKbeck! Mie besuchen die ThomasQ
,annQMchue! Mie sind in der #asse 3*O! Mie ernen gern
Nngisch und Oioogie! Fm )achmittag ernen sie ;n8ormatik und
,usik!
,.
!. ,ein ,atheehrer heiBt )owakY C. @rau Mchneider, sind Mie
?erheiratet: =aben Mie #inder: /. ;ch beibe bis 35 'hr in der
MchueY 2. Lita, wie ist deine =andynummer: 5. ;ch esse in der
Mchue, es gibt eine ,ensa!
"est 4
A.
!. seidY C. wohnenY /. hastY 2. bin, habeY 5. =ast, mAchteY
0. heiBen
B.
!. =ast du Ieschwister:
C. =ast du eine Mchwester:
/. %er ist das:
2. %ie heiBt deine ,utter:
5. %er ist TriPi:
0. =ast du einen =und:
C.
!. eineY C. einenY /. einenY 2. eine, einen, einY 5. einen, eine
.
Przykadowe rozwiązanieD ,eine 7ma heiBt %iktoria und
ist 6* <ahre at! ,ein 7pa <óze8 ist eider schon gestorben!
,ein Water Tomasz ist 11 <ahre at! ,eine ,utter heiBt Nwa!
Mie ist 13 <ahre at! ;ch bin Ninzekind, aber ich mAchte so
gerne einen Oruder haben! %ir wohnen in Heszno! %ir haben
einen =und! Nr heiBt Robuz!
,.
zwei OrKder, =unde, Tanten, Mchwestern, 7pas, #atzen,
#aninchen, @ische
F.
!. ;ch bin Ninzekind, aber ich mAchte so gern einen OruQder
habenY C. Lobert, wie heiBt die Mchwester ?on Patrick: /.
Fdam, wer ist das: Cas ist der Mchudirektor! 2. Cie Tante ?on
Hukas wohnt in OerinY 5. ;ch habe einen =und und eine
MchidkrAte! Cer =und heiBt Oack und die MchidkrAte . Mchii!
"est &
A.
das %ohnzimmer, die #Kche, das Mcha8zimmer, das FrbeitsQ
zimmer, das Oad, der Iarten, der Oakon, die %ohnung
B.
;ch wohne im Jentrum ?on HKbeck! %ir haben eine 0QJimmerQ
%ohnung! Mie ist groB und gemKtich! Mie ge8>t mir sehr! Cie
%ohnung iegt im zweiten Mtock! Mie hat einen keinen Oakon!
;ch habe eider kein Jimmer 8Kr mich aein, eider teie ich das
Jimmer mit meinem Oruder!
C.
 =ao, Tina, komm rein! %ie geht[s:
 Iut, danke! Ceine %ohnung ist schAn und gemKtich! 
Canke! Cas ist mein Jimmer! %ie ge8>t es dir:

Ns ist sehr groB! ;ch mAchte auch ein Jimmer 8Kr mich aein
haben! Heider teie ich das Jimmer mit meiner Mchwester!
.
Przykadowe rozwiązanieD
3! ,ein =aus iegt in 7borniki \"skie!
/! ,ein =aus ist 3/* m/ groB! Ns hat ?ier Jimmer, eine #Kche
und ein Oad!
0! ,ein Jimmer ist groB, he und schAn!
1! ;n meinem Jimmer habe ich ein Oett, einen MchreibQtisch,
einen Messe und einen #eiderschrank!
+! ;n meinem Jimmer ese ich OKcher, hAre ,usik und mache
=ausau8gaben!
5! ,ein Jimmer ge8>t mir sehr gut! ;ch 8inde mein Jimmer
8antastisch!
,.
Cieses Leihenhaus iegt in Hindau, direkt am Mee! Cas =aus ist
31/ m
/
groB und hat ?ier Jimmer, eine #Kche, einen
=obbyraum, einen #eer und eine Iarage! Cas =aus hat auch
einen Iarten! Cie ,iete kostet 44* Nuro pro ,onat!
F.
3! =ao, Petra! %ie geht[s dir: . Heider nicht sehr gut!
/! Cas ist mein Mchreibtisch, aber er ge8>t mir nicht so gut! Nr
ist kein!
62
9est 0
A.
der @ischY der #>seY das OrAtchenY das IemKseY
der MchweinebratenY das MchnitzeY die %KrstchenY
die )udenY das OierY die Nier
B.
!. Cer, den C. die, der /. Nin, einen 2. einen, ein 5. einen,
ein
C.
!. isst, esse C. ,agst, esseSmag /. isst 2. nehmeSesse,
)immstS;sst 5. ,Achten 0. essen, esst
.
 ,agst du #>se:
 )ein, ich esse keinen #>se! ;ch mag keinen #>se!
 %as ist dein Hiebingsessen:
 ,ein Hiebingsessen ist Mchnitze mit Pommes! Fber meine
,utter sagt, das ist nicht sehr gesund!
 'nd was isst du zum @rKhstKck:
 Jum @rKhstKck trinke ich einen ,ichka88ee und esse ein
OrAtchen mit Outter und ,armeade! 7der ich esse ein
Groissant!
,.
Przykadowe rozwiązanieD Cie ThKringer
Oratwurst ist 3+Q/* Jentimeter ang! Mie schmeckt am
besten in einem OrAtchen mit Men8 oder #etchup dazu!
F.
!. Jum @rKhstKck esse ich nichts! ;ch trinke nur einen Tee
oder einen #a88ee!
C. ;m Lestaurant &Iourmet] gibt es ?iee Mpeziait>ten! ;ch
nehme ein @isch8iet!
/. ;ch mag keine Muppe! Iibt es keine )uden:
2. ;ch nehme =>hnchen mit Pommes! 'nd was nimmst du:
5. %as ist dein Hiebingsessen:
9est 4
A.
das #au8hausY die O>ckereiY der MpiepatzY der Oahnho8Y die
FpothekeY das #inoY die #ircheY das LathausY der ,arktpatzY
das Cenkma
B.
!. Cas ;n8oQOKro iegt in der @uBg>ngerzone!
C. Cie Peterskirche iegt neben dem Ciebsturm!
/. Cas #ino iegt in der Ftstadt!
2. Cas ,usikpa?ion iegt am Mee!
5. Cie Pizzeria iegt in der ,aPimiianstraBe!
C.
!. mit der C. zur /. zum 2. zum 5. mit der 0. mit dem
.
 Nntschudigen Mie bitte, wie komme ich zum Lathaus:
 Cas Lathaus iegt in der @uBg>ngerzone! Iehen Mie immer
geradeaus bis zur #reuzung, dann DnachE rechts, die
OerthodstraBe entang! )ehmen Mie dann die zweite MtraBe
inks, das ist die LathausstraBe! Cas Lathaus ist nicht weit
weg!
 Fber ich mAchte mit dem Ous, mit der MtraBenbahn oder mit
der 'QOahn zum Lathaus DdorthinE 8ahren!
 Cann nehmen Mie den Ous )ummer 35 oder die 'QOahnQ
Hinie 1!
,.
Przykadowe rozwiązanieD ;ch meiner Mtadt gibt es z!O! eine
Oibiothek! Mie iegt neben dem Lathaus am Lathauspatz! ;n
meiner Mtadt gibt es aber kein Theater und kein #ino!
F.
!. Iibt es eine O>ckerei hier in der )>he: . <a, neben der
Fpotheke!
C. ;ch 8ahre mit dem TaPi oder mit der MtraBenbahn zum
Oahnho8!
/. Cas <ugendzentrum iegt in der @uBg>ngerzone neben dem
Lathaus!
2. Iibt es eine @uBg>ngerzone in deiner Mtadt: . )ein, aber
es gibt einen ,arktpatz!
5. %o wohnst du: . ;ch wohne in der Oahnho8straBe ?or dem
Mupermarkt!
9est +
A.
!. in der C. in den /. ins 2. in der 5. au8 dem 0. in den
B. %o7- im #au8haus, in der O>ckerei, im Oioaden, au8 der
Post, ?or dem Lathaus, im Lestaurant, ?or dem #ino
%ohin7- in die OoutiXue, au8 den ,arkt, ins #onzert
C. Przykadowe rozwiązanieD !. Wor dem Theater! C. Wor dem
=ote! /. ;ns Theater! 2. ;m Park! 5. ;n den Mupermarkt!
.
 Mte8an, hast du Hust, heute Fbend in die Cisco zu gehen:
59
 )ein, ich habe keine Hust! =eute Fbend gibt es ein #onzert
in der Mtadthae!
 %as kostet die Nintrittskarte:
 Mie kostet nur 3* Nuro! Fso, tre88en wir uns im Jentrum ?or
dem Lathaus!
 )ein, nicht ?or dem Lathaus! Tre88en wir uns um 32 'hr ?or
dem Mupermarkt in der Oahnho8straBe! @ahren wir mit dem Ous
oder mit der MtraBenbahn:
 %ir 8ahren mit dem Ous )ummer /*!
,.
Przykadowe rozwiązanieD Cas #aCe%e ist das grABte
#au8haus Nuropas und iegt in Oerin! ;m #aCe%e arbeiten
/1** Personen! ;m #aCe%e kann man Kber 04*!*** Frtike
kau8en! Cas #aCe%e hat 5 Ntagen! ;n der 5! Ntage 8indet man
Ceikatessen aus der ganzen %et!
F.
!. Nntschudigen Mie bitte, @rau #Kcho, kau8en Mie IemKse
im Mupermarkt oder au8 dem ,arkt:
C. ;ch gehe in die Fpotheke und dann zum Oahnho8!
/. ;ch habe Hust, heute Fbend ins Lestaurant zu gehen!
#ommst du mit:
2. ;m <ugendzentrum spiet morgen Fbend eine <azzQOand
aus Oerin!
5. ;m #aCe%e sind die Hebensmitte in der 5! Ntage!
9est ;
A.
!. 8>ngt ^ an C. steht ^ au8 /. ru8e ^ an 2. sehe ^ 8ern 5.
kommst ^ zurKck 0. ruhe ^ aus!
B.
!. Nr hot die #inder ab!
C. Nr bereitet das ,ittagessen ?or!
/. Nr r>umt die %ohnung au8!
2. Nr w>chst das Ieschirr ab!
5. Nr ruht sich nach dem Nssen aus!
0. Nr kau8t in dem Mupermarkt ein!
C. Przykadowe rozwiązanieD
!. D'E %ann beginnt die Mchue:
C. DTE =Ar au8merksam zuU
/. DTE ;ch wache um 5 'hr au8!
2. D'E ;ch ?erstehe nicht!
5. DTE Mprich die M>tze nachU
.
4!*+- 8Kn8 nach achtY 3*!0*- hab e8Y 31!0+- 8Kn8 nach hab dreiY
/3!+*- zehn ?or zehnY 33!1+- Wierte ?or zwA8Y 6!/*- zehn ?or
hab acht!
,.
Przykadowe rozwiązanieD ;ch stehe um 6 'hr au8, ich 8rKhstKcke
und 8ahre mit dem Ous zur Mchue! Cer 'nterricht 8>ngt um 4
'hr an! ;ch beibe bis 30!0* in der Mchue! Cann komme ich
nach =ause zurKck und esse mit meiner ,utti zu ,ittag! Fm
)achmittag erne ich 8Kr die Mchue! 'm 36 'hr sehe ich 8ern
oder ich ru8e meine @reundin an! %ir essen um 32 'hr zu
Fbend! 'm // 'hr gehe ich dann scha8en!
F.
!. ;ch stehe jeden Tag um 5 'hr au8, aber ich mAchte um 3*
'hr au8stehen!
C. ,Achtest du heute Fbend ausgehen: . )ein, ich habe
keine Hust auszugehen!
/. =err Jidek ist arbeitsos und arbeitet as =ausmann!
Nr macht den =aushat!
2. )ach dem Nssen r>umt meine ,utter au8 und mein Water
w>scht das Ieschirr ab! 'nd ich sehe 8ern!
9est !"
A.
!. deine C. meinem /. ihrer 2. unsere 5. ihre 0. deinem 4.
;hr +. eure
B.
!. Nr braucht seinen @otoapparat!
C. Nr braucht seinen GomputerSHaptop!
/. Mie braucht ihren Tennissch>ger!
2. Nr braucht sein @ahrrad!
5. Mie braucht ihren ,odekataog!
C.
!. <a, ich sehe ihn!
C. <a, ich gehe mit ihr aus!
/. <a, es gehArt mir!
2. <a, ich spiee mit ihnen!
5. <a, ich ade sie ae ein!
0. <a, ich brauche es!
4. <a, es gehArt ihm!
+. <a, ich ru8e dich sp>ter an!
.
!. )ein, ich gebe es ihr nicht!
C. )ein, ich gebe sie ihm nicht!
60
/. )ein, ich kau8e ihn dir nicht!
2. <a, er gibt sie ihnen zurKck!
,.
Przykadowe rozwiązanieD ;ch habe ?iee @reunde, aber mein
bester @reund ist Thomas! ;ch 8inde ihn sehr sympathisch und
ePtra?agant! Nr hat ?ie @reizeit! Nr ernt n>mich wenig 8Kr die
Mchue! ;n seiner @reizeit spiet er @uBba oder sur8t im ;nternet!
Nr bekommt o8t schechte )oten, aber seine Ntern sind nicht
streng oder autorit>r! ;ch spiee o8t mit ihm!
F.
!. Nrika, was machst du in deiner @reizeit: . ;n meiner @reizeit
treibe ich Mport!
C. %em gehArt dieses =andy: IehArt es dir, Timo: . )ein,
das ist nicht mein =andy!
/. ,it wem gehst du heute Fbend aus: . ;ch gehe mit meinen
@reunden aus! %ir gehen in die Cisco!
2. %en >dst du zur Party ein: Peter: . )ein, ihn ade ich
nicht ein! Nr ist so angweiigU
5. Iibst du mir deinen #ugeschreiber, bitte: . <a, ich gebe
ihn dir gern!
61
Abs3)lusstest !A
A.
3N, /P, 0<, 1,, +@, 5C, 6O, 4#, 27, 3*H, 33F, 3/;
B.
!. %oher kommt =err Lossi: . Nr kommt aus ;taien!
C. %ohnst du in ,Knchen oder in Oerin:
/. @rau Mchoz ist nicht ?erheiratet, aber sie hat einen
Mohn!
2. ;ch mag Tiere! ;ch habe einen =und und zwei
#atzen!
5. =ast du Ieschwister: . <a, ich habe einen Oruder!
Nr wohnt in der Mchweiz!
0. %ann ist dein 7pa gestorben:
4. %o wohnt deine Tante Nmma: . ;n einem
Nin8amiienhaus au8 dem Hande!
+. )achmittags mache ich =ausau8gaben und besuche
einen ;n8ormatikkurs!
;. Iuten Tag, =err ,eier, wie geht[s ;hnen:
!". Nntschudigen Mie bitte, =err ,eier, sind Mie
Ceutscher oder Zsterreicher:
C.
3L, /@, 0@, 1@, +L, 5L
.
3L, /@, 0L, 1@, +L, 5L, 6@, 4@
"ranskrypc5a6
(ie )amilie :on )lorian
 'nd du bist der @orian, oder:
 <a, der bin ich!
 Mag ma, @orian, wie ?iee Personen seid ihr zu
=ause:
 %ir sind 8Kn8 Personen- meine Ntern, mein Oruder
,ichae, mein 7pa und ich!
 'nd ihr wohnt hier in @rank8urt, nicht wahr:
 <a, wir wohnen jetzt in @rank8urt, aber wir sind nicht
?on hier! %ir kommen n>mich aus Fugsburg! Cas
iegt nicht weit weg ?on ,Knchen!
 Fch, so! 'nd was macht eigentich dein Water hier in
@rank8urt:
 Nr hat eine neue Mtee as Oankangesteter
ge8unden, und zwar bei der 'nited Oank! %ir sind
aso ae hierQher gezogen !!!
 'nited Oank !!! das ist eine engische Oank, oder:
 <a, der =auptsitz ?on der Oank ist in Hondon!
 'nd spricht dein Water Nngisch:
 <a, und sehr gut sogarU
 @orian, du hast gesagt, dein 7pa wohnt auch bei
euch! %ie at ist er eigentich:
 Nr ist 64, aber er ist noch akti?, dynamisch und rKstig!
Nr arbeitet im Iarten, geht mit seinem =und
spazieren, spiet #a?ier !!! Meine @rau, d!h! meine
7ma, ist 3222 gestorben!
 'nd was macht deine ,utter:
 Mie hat einen Teizeitjob in einem OKro! Mie arbeitet
aso nur ?ormittags ?on 4 bis 3/! )achmittags ist sie
immer zu =ause!
 'nd dein Oruder ,ichae: ;st er jKnger oder >ter as
du:
 Nr ist / <ahre jKnger as ich, er ist erst 30!
 'nd ?ersteht ihr euch gut:
 <a, wir haben gemeinsame =obbys, @uBba z!O! %ir
gehen o8t zusammen spieen! 'nd wir sind natKrich
beide @ans ?on @G OayernU
62
Abs3)lusstest !B
A.
3G, /<, 0C, 1N, +,, 5=, 6P, 4;, 2O, 3*H, 33), 3/#
B.
!. %o tre88en wir uns heute Fbend: Wor dem #ino:
C. Cas ,useum iegt in der @uBg>ngerzone neben dem
Lathaus!
/. %ie komme ich zum ,useum:
2. ;n meiner Mtadt gibt es keinen Mpiepatz!
5. Iehen Mie immer geradeaus bis zur Fmpe,
dann rechts!
0. =ast du Hust ins #ino zu gehen: . )ein, ich habe
keine Hust! Iehen wir ieber ins #onzert!
4. %as macht man im <ugendzentrum: . =ier tri88t man
?iee Heute!
+. Cie =errenbekeidung ist in der ersten Ntage, und
die #osmetikprodukte . im Nrdgeschoss!
;. Timo ru8t seine @reundin an und dann geht er weg!
!". Ju =ause mache ich das Oett und decke den Tisch!
C.
3@, /@, 0L, 1@, +L
.
3@, /@, 0L, 1@, +L, 5@, 6@, 4L, 2@
"ranskrypc5a6
Eohannes =a"esablauf
 Mag ma, <ohannes, um wie ?ie 'hr stehst du
gewAhnich au8:
 Mehr 8rKh, denn der 'nterricht 8>ngt schon um 6!1+
DWierte ?or achtE an! ;n der ersten Mtunde haben wir
dreima die %oche ,athe! Cas 8inde ich bAd, denn
wir sind ae in der #asse noch nicht ganz wach !!!
 'nd wie ?iee Mtunden 'nterricht hast du jeden Tag:
 ;ch habe sechs Mtunden 'nterricht, mittwochs und
donnerstags sieben Mtunden! ;nsgesamt habe ich
aso 0/ Mtunden die %oche!
 'nd bis wann beibst du in der Mchue:
 )ormaerweise gehe ich um 30!3+ wieder nach
=ause! ,ittwochs und donnerstags erst um 31 'hr!
 Iibt es keinen 'nterricht oder andere Fkti?it>ten am
)achmittag:
 CochU Ns gibt z!O! die ,Agichkeit, in der Mchuband
zu spieen! Fber ich spiee eider kein ;nstrument!
7der man kann in dem ;n8ormatikkurs ernen, wie
man z!O! eine eigene =omepage gestatet! %as ich
aber schon kann! Fso gehe ich nach dem 'nterricht
direkt nach =ause!
 ;sst du aein zu ,ittag:
 <a, denn meine ,utter arbeitet in einem OKro und
kommt erst um 35 'hr nach =ause zurKck! Fso
mache ich mir etwas zu essen! Mp>ter schate ich
den Gomputer an, checke meine NQ,ais, sur8e eine
habe Mtunde im ;nternet, so bis 3+!0*!
 =ast du ?iee =ausau8gaben:
 )ein, nicht ?iee- Nine Mtunde reicht, denn in mehr
as drei @>chern muss ich seten was machen!
 ;ch sehe, du bist sehr besch>8tigt, <ohannes! =ast
du keine Jeit zum @ernsehen:
 Fch, das )achmittagsprogramm im @ernsehen ist
uninteressant! Fber die )achrichten um 32 'hr im
JC@ sind ein @iPpunkt in meinem Tagesabau8!
 'nd wann wird bei dir zu Fbend gegessen:
 Fso, mein Water kommt meistens um 34!0* nach
=ause zurKck! Fbendessen ist um 32!0*! 'nd dann,
gegen /3!0* gehe ich scha8en!
63

Vorname/Name ____________________________ Klasse _________ Datum________ ………/36
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

wohnt • heiße • ist • spielst • bin • möchte • wohnst • surft • heißt • bist ich du __________________________________________________ __________________________________________________ ………/5

er, sie, es __________________________________________________ B. Stell Fragen. Ułóż pytania do odpowiedzi. 1. ______________________________________________ ? Ich bin Markus. 2. ______________________________________________ ? Ich bin 14 Jahre alt. 3. ______________________________________________ ? Ich wohne in Hanau. 4. ______________________________________________ ? In der Nähe von Frankfurt. 5. ______________________________________________ ? Ich möchte Fußballspieler werden. C. Rekonstruiere den Dialog. Ułóż dialog zgodnie z opisem.  ………/10

Marek pyta Daniela, gdzie mieszka. (1) ___________________________________________________________________________________ Daniel mówi, że mieszka w Augsburgu, w pobliżu Monachium. (1) ___________________________________________________________________________________ Marek pyta Daniela o wiek. (1) ___________________________________________________________________________________ Daniel odpowiada, że ma 16 lat. (1) ___________________________________________________________________________________ Marek mówi, że jest w tym samym wieku. Pyta Daniela, czy chętnie gra w piłkę nożną. (2) ___________________________________________________________________________________ Daniel odpowiada twierdząco. Dodaje, że chciałby zostać piłkarzem. Pyta Marka, kim chciałby zostać. (2) ___________________________________________________________________________________ Marek odpowiada, że chciałby zostać menedżerem. (1) ___________________________________________________________________________________ Daniel żegna się z Markiem. (1) ___________________________________________________________________________________ D. Stell zwei der vier Freunde (Lukas, Julia, Sarah, Florian) vor. Przedstaw dwoje z czwórki przyjaciół. Uwzględnij informacje o wieku, miejscu zamieszkania, hobby i wymarzonym zawodzie. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ E. Übersetze. Przetłumacz na język niemiecki. 1. Czy nazywasz się Petra? – Nie, mam na imię Karin. (2) ____________________________________________________________________________ 2. Ile lat ma Lukas? 17? – Nie, on ma 16 lat. (2) ____________________________________________________________________________ 3. Nazywam się Tina, gram w tenisa, na flecie i lubię muzykę. (2) ____________________________________________________________________________ 4. Gdzie leży Freising? – Freising leży w południowych Niemczech, w pobliżu Monachium. (2) ____________________________________________________________________________ ………/8 ………/8

40

TEST 1

A. Pronomen und Verbformen. Ordne zu. Przyporządkuj formy czasowników do odpowiednich zaimków.………/5

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->