You are on page 1of 147

Alaupovi

U Vukoslavievom grbovniku iz godine 1700. ( uva se kod obitelji Boreli u Beogradu ) nalazi se popis nekih plemikih obitelji iz Bosne koje su doivjele 1463., ali su i nadalje ostale u Bosni. Meu njima spominje se obitelj Alaupovia. Prema tomu Alaupovii su staro bosansko plemstvo. U poveljama bana Stjepana II. Kotromania iz godine 1331. spominje se elnik Hlap iz Usore. Njegov sin Pribislav Chlapponik se spominje na povelji istog bana godine 1345. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1906. stranica 437. ). Da li su oni lanovi obitelji Alaupovia ? Fra Nikola Lavanin pie u svom Ljetopisu da obitelj Alaupovia ivi u Fojnici. (Glasnik Zemaljskog muzeja 1915. str. 2757).

Bali ( Baoi )
Osniva dinastije Balia, zetski vlastelin, Bala I., ivio je u 13. stoljeu. Slavu obitelji Balia pronijeli su Balini sinovi: Stracimir, uro I.i Bala II. Spominju se u dokumentima iz 1360. godine, kao gospodari Zete i sjeverne Albanije. Bili su sloni i proirili su svoju vlast prema sjeveru i zauzeli su Prizren (1372.) i prema Dubrovniku. S njihovom smru prestaje mo Balia. Stracimirov sin, uro II., nije bio u stanju da ouva batinu, jer je imao snane protivnike: Turke, koji su se nakon pobjede na rijeci Marici 1371. snano uvrstili na Balkanu i Mleane, koji su eljeli zagospodariti na juno - istonim obalama Jadranskog mora. Slabost ure I. iskoritavaju Crnojevii, gospodari Crne Gore i bosanski ban Tvrtko I., koji preuzima Konavle. uro Bali je umro 1378. Bio je zet srpskog kralja Vukaina. Njegov nasljednik Bala III., vodi bezuspjene borbe s Turcima. Poginuo je u borbi protiv Turaka 13.9.1385. S njim izumire dinastija Balia, gospodara Zete. Po pravu nasljedstva Zeta je prikljuena Srbiji kneza Lazara Hrebljanovia.

Baki U selu Donji Bakii kod Olova nalazi se veliki steak na kojemu se vidi tit sa vujom glavom. ( Glasnik Zemaljksog muzeja, 1889. str. 74 ).

Bibi U Korjeni Neorievom grbovniku stoji da plemika obitelj Bibi potjee od Midenog brda u Zagorju. Drugih podataka nema.

Bijeloperovi U grbu ove plemike obitelji vidi se krilo s bijelim perjem, dakle grb koji objanjava ime plemike obitelji. Grb Bijeloperovia nalazi se u ilirskim grbovnicima ( u Korjeni Neorievom u Zagrebu, u Skorojevievom u Beu ). O plemikoj obitelji Bjeloperovia nema podataka.

Biloevi U Korjeni Neorievom grbovniku, napominje se da pl. obitelj Biloevi potjee od Mostara. U jednoj povelji iz godine 1395. nalazi se potpis kneza Stipca Biloevia od Usore.

Bisalji
Grb ove plemike obitelji, nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. O ovoj plemikoj obitelji, nema podataka, osim to se u Korjeni Neorievom grbovniku spominje da potjee iz Duvna.

Bogainovi
Bogainovii se zovu jo i Dobrainovii. Imali su svoje posjede u okolici Nikia. Bili su u srodstvu sa Ohmueviima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojniki ) grbovnik. Grb Bogainovia se nalazi u Korjeni Neorievom grbovniku.

Bogopankovi Grb plemike obitelhji Bogopankovi nalazi se u grbovniku Korjeni Neori i u grbovniku to se uva u muzeju primjenjenih umjetnosti u Beogradu. Vlah Opankovi ( Bogopankovi) spominje se u narodnoj pjesmi u vezi sa Reljom Krilaticom ( Ohmuevi ).

Bosna
Grb Bosne je sloen od dva grba: od grba Bosne kakav je izradio Ulrich Richental u svom grbovniku raenom izmeu 1414. 1418. i od grba Ilirije sastavljenog koncem 16. stoljea po zamisli dubrovakih ilira. S ovakvom kombinacijom oni su htjeli rei da je srce Ilirije u Bosni. Ovaj ilirski grb Bosne, nije slian grbu Bosne iz doba bosanskih kraljeva: plavo polje sa zlatnom krunom od ljiljana. Ovaj grb Bosne odaje da Fojniki grbovnik nije sastavljen 1340. nego da potjee iz vremena ilirskog pokreta u Dubrovniku, dakle koncem 16. stoljea.

Bosni
Grb plemike obitelji Bosni, nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Bosnii su preselili u Ugarsku. Tamo su ukljueni u ugarsko plemstvo. Grb to su ga dobili u Ugarskoj ne slae se sa ovim ovdje. Dr. A. Solovjev . Prilozi za bosansku i ilirsku heraldiku u Glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu ( Arheologija). Nova serija, sveska IX ( 1954. ), str. 93.

Branilovi Grb ove plemike obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Potjeu iz Risve. Drugih podataka nema.

Brankovii
U vrijeme Stefana Deanskog ( 1322. - 1331. ) ivio je vojvoda Mladen; moda potomak Nemanjinog sina Vukana. Njegov sin Branko Mladenovi bio je namjesnik cara Duana u Ohridu. Njegovi sinovi Vuk, uro i Roman zovu se Brankovii. Vuk Brankovi, zet kneza Lazara pogiba s njim na Kosovu 1389. Opjevan je u narodnoj pjesmi. Vukov brat uro I. spominje se u vezi s bitkom kod Angore 1402. uro nasljeuje batinu despota Stefana Lazarevia svoga ujaka. Vodi borbe i s Turcima i s Ugrima. Od godine 1427. do 1430. zida Smederevo, novu prijestolnicu Srbije. Umire 1456. , nakon to je Beograd osloboen turske opsade. uru I. Naslijedio je despot Lazar, otac bosanske kraljice Mare, ene Stjepana Tomaevia vjenan, 1.IV.1459. okrunjen, 1461. Despot Lazar Brankovi umro je 1458. Naslijedio ga je Vuk. Isticao se u bojevima s Turcima i zbog toga opjevan u narodnoj pjesmi kao Zmaj Ognjeni Vuk. Umro je 1485. Iza Vuka imenovan j e za despota uro II. ( 1486. 1496. ). Iza ure II., dolazi za despota Jovan ( 1496. 1502. ) i s njim izumire loza Brankovia.

Brzojevi
U grbu ove plemike obitelji nalazi se riba, i prema poslovici brz ko riba ovaj znak oznauje jednu vrlinu dotine plemike obitelji. U Korjeni Neorievom grbovniku stoji da ova obitelj potjee iz Rogoznice ktraj Omia. Drugih podataka nema.

Bugarska
Lav se javlja na bugarskim novcima od vremena cara Ivana imana ( 1271. 1393.) . Pored lava na novcima se javlja i orao, i tako lav prestaje biti jedinstveni dravni amblem za Bugarsku do kraja 16. stoljea S pojavom ilirskih grbova, meu kojima ovaj fojniki grbovnik zauzima vano mjesto, javlja se i grb Bugarske s lavom, jer i Bugarska ulazi u sferu ilirskog pokreta.

Burmasovi
U okolici Stoca u Hercegovini postoji od 1400. godine pastirska opina Burmasovii. U Korjeni . Neorievom grbovniku navodi se da su Burmasovii iz Podbilja kraj Imotskog. Nema podataka o ovoj plemikoj obitelji.

Cetinjani Ovoga grba nema u Korjeni Neorievom grbovniku, ali se nalazi u ostalim ilirskim grbovnicima. Nema podataka o ovoj obitelji osim to samo njezino ime pokazuje da potjee iz podruja rijeke Cetine.

Kovai
Iz ove plemike obitelji spominje se godina 1378. Vojskovoa kralja Tvrtka I., vojvoda Vlatko Kovai ( u Ljetopisu fra Nikole Lavanina u Glasnuiku Zemaljskog muzeja XXVII (1915.), stranica 273.). Na opem sastanku bosanskog plemstva to ga je 24.VI.1446. odrao kralj Stjepan Toma u Konjicu, nalazi se Ivan Kovai vojvoda Donji Kraja (Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII (1915.), stranica 282.).

Crnojevii
Crnojevii su vlastelinska i vladalaka obitelj u Zeti (Crnoj Gori ) u 14. i 15. stoljeu. Njihovo prvo obiteljsko ime bilo je uraevii po urau Iliu, elniku, koji se spominje u dokumentima od godine 1326. pa do 1362. Jedan lan iz ove obitelji nazvan je Crnoje , i po njemu se njegovi potomci nazivaju Crnojevii. Nakon smrti Bale III. ( 1419.), preuzimaju Crnojevii vlast u Zeti ( Crnoj Gori ). Stefan Crnojevi ( 1426. 1465. ), oslanja se na Mletke. Da bi bolje zatitio svoju zemlju od Turaka, koji osvajaju dio po dio od Srbije, odvaja se od srpskog despota ure Brankovia i osamostaljuje se. Njegov sin Ivan ( 1465. 1490. ), prenaa prijestolnicu iz abljaka prema jugu, dalje od Turaka, na Cetinje ( 1485. ). Njegovi sinovi i nasljednici uro ( 1490. 1496. ) i Stefan (1469. 1499. ), nemoni su pred turskim navalama. Zeta je zauzeta 1499. Posljedni Crnojevi je Ivanov potureni sin Skender beg. On vlada u Crnogorskom sandaku ( 1514. 1528. ). S njim izumire loza Crnojevia.

ihori
ihorii su bili u XV. stoljeu jedna od znamenitijih porodica u predjelima izmeu Neretve i Kotorskog zaljeva. Na nadgrobnom spomeniku u Velianima ( Popovo Polje ) spominju se svi ihorii: Nenac, Vlatko, Dabiiv i Stjepko. Na spomeniku pie da su ivjeli u dane kralja Tvrtka . Nenac je bio kaznec (blagajnik), Vlatko upan, Dabiiv sluga ( dvorjanik ), a Stjepko Tepija (nadglednik nad slubom).

ubreti
Na opem sastanku bosanskog plemstva odranom u Konjicu 24.lipnja 1446. u prisutnosti kralja Stjepana Tomaa nalazi se uz ostale velikodostojnike i Pavao ubreti vojvoda zvorniki i glavni peharnik ( Glasnik Zemaljksog muzeja XXVII ( 1915. ), stranica 282. Isti Pavao ubreti nalazi se meu potpisnicima na povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaevia izdanog u Jajcu 23. studenog 1461. nakon krunidbe.

Dalmacija
Grb Dalmacije javlja se po prvi put u grbovniku Ulricha Richentala sastavljenom u razdoblju izmeu 1414. i 1418. godine Iz ovog grbovnika preuzeo ga je 1483. Konrad Grnenberg u svoj grbovnik. Objavljen je zatim 1555. u grbovniku Vergila Solisa, a 1575. u Kosmografiji Sebastijana Mnstera. Preko ovih grbovnika preao je grb Dalmacije u ilirske grbovnike raene koncem 16. stoljea, meu koje se ubraja i ovaj Fojniki. Simbolika grba Dalmacije nije opisana , ali se misli da tri okrunjene glave oznauju pobjedu nad gusarima.

Debelji U Korjeni Neorievom grbovniku stoji da ova plemika obitelj potjee iz Lazarija u Srbiji. U narodnoj pjesmi spominje se junak Novak Debelji. ( A. Solovjev Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi u glasniku Skopskog naunog drutva XII ( 1032. ) str. 97.).

Debelji
Za Debeljie se kae u Korjeni Neorievom grbovniku da potjeu iz Lazarevia u Srbiji kao i Oblaii. Aleksandar Solovjev zna za Novaka Debeljia, junaka narodne pjesme o kojem govore Vrani i Gerlah u svojim putopisima ( Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi u Glasniku Skopskog naunog drutva XII ( 1932. ) stranica 98. ).

Deskojevi Grb plemike obitelji Deskojevi nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Bliih podataka nema.

Didlovi Grb ove obitelji nalazi se u Korjeni Neorievom grbovnikui u ostalim ilirskim grbovnicima. O plemikoj obitelji Didlovia nema podataka. Sudei po heraldikim elementima izraenim na titu moglo bi se rei da su Didlovii iz Rae.

Dinjii
Velmoe Dinjiii imali su posjede u istonoj Bosni oko Srebrenice. Od ove plemike obitelji spominju se u bosanskim poveljama od 1399. do 1421. ovi velikai: Dinjii Kova uz kralja Ostoju. Dinjii Dragia kao knez od Podrinja uz kralja Stjepana Tomu i Tvrtka II. Dinjii Vladislav uz kralja Tvrtka II. Posljednji od roda Dinjiia spominje se godine 1442. Kova Dinjii na elu 600 do 700 konjanika u obrani Bosne. Njegovi potomci nazivaju se Kovaevii.

Dinji
Grb plemike obitelji Dinji (Deignich ), nalazi se u ilirskim grbovnicima , ali nema bliih podataka odakle su i kakave su slube vrili.

Djendisalji Grb Djendisaljia nalazi se u ilirskim grbovnicima, ali pobliih podataka o toj plemikoj obitelji nema.

Dobrijevi Plemika obitelj Dobrijevi nalazi se samo u Fojnikom grbovniku. O plem,ikoj obitelji Dobrijevi nema podataka, ali se na povelji bana Stjepana Kotromanjia iz godine 1332. spominje Vlatko Dobrovojevi.

Draojevi
Milutin Draojevi, prvi lan plemike obitelji Draojevia, spominje se godine 1332. uz bosanskog bana Stjepana Kotromania, a godine 1334. uz Stjepana Nemanjia. Sin Miltjena upan Sanko je osniva pl. obitelji Sankovia koji se nazivaju takoer i Senevi (vidi lanak Konst. Jereeka Vlastela humska na natpisu u Velianima u glasniku Zemaljskog muzeja, 1892. str. 279 285. ).

Dukainovi
Dukainovi ( Dukaini ) veoma je ugledna albaneka obitelj iz plemena Mirdita. Nakom smrti Bale II. Balia, preuzimaju vodea mjesta u Gornjoj Zeti, gdje imaju posjede. Iz ove obitelji spominje se Pavao Dukodini ( +1467.). Vojisava, kerka Skenderbega Kastriotia udata je za Luku Dukaini. Nakon pada Albanije, Dukaini odlaze u Mletke. Studiju o Dukainima napisao je I.Boi u Zborniku Filozofskog fakulteta u Beogradu VIII. 1 ( 1964. ).

Eklii Grb plemike obitelji Eklii nalazi se samo u Fojnikom grbovniku. Drugih podataka o ovoj plemikoj obitelji nema.

Enzeblovi Grb plemike obitelji Enzeblovi ( kod Korjeni Neoria Enzebinovi ) nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Plemika obitelj Enzeblovi je starinom iz Grahova.

Frankopanopvi
Na ovom grbu vide se dva lava kako lome kruh ( leones prangentes panem). Od dijelova prand (entes) pan(em) nastalo je obiteljsko ime rimskih Frankopana, jedne grane krkih knezova sa sjeditem na Trsatu. Od godine 1430. usvajaju krki knezovi ovaj rimski grb kao svoj, a dotle su imali zvijezdu u titu.

Glumi
U vezi s ovim grbom treba napomenuti da se on u svim ilirskim grbovnicima pripisuje plemikoj obitelji Glavi, jedino se u Fojnikom grbovniku pripisuje obitelji Glumi. Obitelj Glumi je u vrijeme sastavljanja ovog grbovnika imala ugledne lanove u franjevakom redu u Bosni. Ovu zamjenu objanjava A. Solovjev u svojoj stuiji Postanak ilirske heraldike i porodiva Ohmuevi u Glasniku Skopskog naunog drutva XII. ( 1932. ), str. 103.

Gojkovi
Grb plemike obitelji Gojkovi, nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Poblii podataka o ovoj plemikoj obitelji nema.

Gradanovii Ime ove plemike obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima . U Korjeni Neorievom grbovniku napominje se da obitelj Gradanovi potjee iz Kozice nedaleko od rijeke Cetine.

Grebljanovi
Osniva ove obitelji je Pribac Grebljanovi ( Hrebljanovi) srpski velika iz 13. stoljea. Njegov sin Lazar ( 1329. 15.VI.1389. ) obnaao je na dvoru Stjepana Nemanjia (Duana Silnog ) slubu logofeta, koja se na dvoru bosanskih kraljeva naziva stavilac, jer sastavlja ugovore i povelje. Pri diobi srpskog carstva nakon smrti cara Duana, zapao je kneza Lazara sjeverni dio. Prijestolnica njegove kneevine je grad Kruevac. Nakon njegove pogibije na Kosovu Polju 15.VI.1389., ulazi u narodnu poeziju kao car Lazar. Njegov sin Stjepan Lazarevi (1389. 1427. ) proivljava teke godine kada se Turci uvruju na Balkanu a posebno u Srbiji. Sa njegovom smru izumire obitelj Grebljanovia. Nasljeuje ga njegov sestri uro Brankovi.

Grubevi
Grb plemike obitelji Grubevi nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Mjesto odakle potjee ova porodica nesigurno je. Prema Korjeni Neorievom grbovniku oni potjeu iz itluka kraj Mostara. Godine 1463. spominje se Boidar Grubevi (Mikloi, Monumenta serbica, 506 ). Postoji moguost da je ovo grb Vuka Bania Kotromania nazvanog Grubevi, unuka kralja Tvrtka I. koji je ivio u progonstvu u Dubrovniku sedam godina. Na ovom grbu vide se boje Dubrovnika. O Vuku Baniu Kotromaniu (Grubeviu ) pisao je Dr. iro Truhelka u glasniku Zemaljksog muzeja, 1915. str. 359 363.

Grubievi
Uz grb ove plemike obitelji nalazi u Korjeni Neorievu grbovniku slijedea napomena: od razliitih mista. Od ovoga su plemena Grubissichi na Makarskoj, knezovi od starine. Da li ovi knezovi od starine potjeu od Grubie peharnika ije se ime nalazi meu brljarima bana Matije Ninoslava iz godine 1234. Zanimljiva su imena tih brljara: Ugrin, Radonja, Grdomil, Semijum, Pura, Grubia, Bjelhan. Grubievi (Grubii, Grubei ) su se preselili u Mletke i dobili su velika priznanja za svoje zasluge.

Grupkovi
Godine 1430. spominje se upan Grupko u Draevici. Njega mole Dubrovani da dopusti svojim ljudima da stupe u slubu Dubrovniku. U razdoblju izmeu 1450. 1470. upravlja upom knez Radi Grupkovi

Haleni ( Aljini )
U okolici Kraljeve Sutjeske ima selo Haljinii. Sela su prema starom obiaju nazivaju po imenu vlastelina komu pripadaju. U nekrologiju franjevakog samostana u Kraljevoj Sutjesci spominje se da je godine 1606. umro Marijan Aljini rodom i Aljinia. ( Glasnik Zemaljskog muzeja, 1916. str. 339.

Hrabrenovi Uz grb ove plemike obitelji nalazi se u Korjeni Neorievom grbovniku napomena da ova obitelj potjee iz Banja Luke. Drugih podataka nema.

Hrvatska
Grb Hrvatske ima od davnina oblik ahovskog polja u kojem pojedine kocke predstavljaju plemena ujedinjena u dravnu zajednicu. U Fojnikom grbovniku broj kocki je 5 x 5 ahovsko polje s 8 x 8 kocki javlja se kao grb Hrvatske na povelji o izboru Habsburgovaca za hrvatske kraljeve 1527. godine. Od te godine je pravo ahovsko polje stalan grb Hrvatske.

Hrvojevii
Na slici je grb splitskog hercega i , velikog bosanskog vojvode Hrvoja Vukia Hrvatinia ( oko 1350. 1416. ). U prezimenu vojvode Hrvoja, nalazi se ime njegova oca ( Vukac ) i njegova djeda Hrvatina. Hrvatin sin Stjepanov spominje se u dokumentima 1299. godine, kao knez u Kljuu, ija se vlast protee u donjem toku rijeke Une, Save i Vrbasa, koji se zbog toga zovu Donji Kraji ( partes provinciarum inferiores terre Bossinensis ). Veliki vojvoda Hrvoje Vuki Hrvatini, centralna je osoba u politikom ivotu Bosne u razdoblju izmeu 1390. do 1415., kada vodi opasnu igru s kraljevskim krunama. Branio je samostalnost Bosne od pretenzija ugarskog kralja Sigismunda , da postane bosanskim kraljem. Godine 1403. imenovao ga je napuljski vladar Ladislav za hercega grada Splita i za svog glavnog namjesnika.Tada je ovaj veliki vojvoda bosanski uao u tok i zbivanja europske politike. Ne nalazei naina da obrani sebe i Bosnu od Sigismunda, obratio se Turcima za pomo i pozvao ih u Bosnu 1415. Umro je 1416.ne ostavivi potomka.

Hvaokovi Grb ove plemike obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima , ali su imena razliita: kod Korjenia Favkovi, kod Skorojevia Huankovi. Nema podataka za ovu plemiku obitelj.

Ilirija
Zemlja na koju se odnosi ovaj grb Ilirije, najvjerojatnije je Slovenija, ako se rauna rimski Illyricum. Po svojim amblemima: polumjesec i zvijezda, ovaj bi grb mogao posluiti kao grb cijeloga Balkana, svih ilirskih (to jest slavenskih ) zemalja na Balkanu. Amblemi koji su uzeti za ovaj grb, zaista se nalaze na mnogobrojnim nadgrobnim spomenicima i ukrasnim predmetima iz ilirskih vremena i zatim u Srednjem vijeku.

Jablani
Jablani Radin i sin mu Pavao Radinovi, nalaze se na dvoru kralja Tvrtka I. ( 1377. 1391. ) kao veledostojnici. Pavao Radinovi vlada na podruju izmeu rijeke Bosne i Drine. Stoluje u Boru. Drao je rudokope u Olovu i Fojnici. Ubijen je 1415. pri razraunavanju politikih frakcija meu bosanskim plemiima. Sinovi Pavlovi su Petar i Radoslav Pavlovi. Oni su dugo godina bili najmoniji velikai u Bosni i sudjelovali su u svim vanim dogaajima bosanskog kraljevstva. U vrijeme progona bogumila stavili su se njima u zatitu i oslonili su se na Turke. Petar je poginuo u borbi 1420. Radoslav nastavlja vladanje u zemlji Pavlovia u kojoj se nalazi Vlasenica, Rogatica, Kladanj. On ima sina Ivania. Pavlovii su izginuli 1463. pri obrani Bosne.

Jamometovi Na opem sastanku to ga je 24.VI.1446. odrao kralj Stjepna Toma s ciljem da uvrsti bosansko kraljevstvo i Rau, bili su prisutni i bosanski i srpski velikodostojnici. Meu srpskim velikodostojnicima nalazi se i vojvoda Velimi Jamometovi, kraljev namjesnik u Rai. ( Glasnik Zemaljskog muzeja XXVII ( 1915. ) stranica 282.

Kai
Kaii su bili jedno od dvanaest hrvatskih plemena koja su 1102. potpisali Pacta conventa. Podruje njihove vlasti bilo je izmeu Cetine i Neretve sa sjeditem u Omiu. Kao susjedi Bosne a jo vie kao vatreni pristalice bogumila, upletali su se Kaii u unutranje prilike u Bosni. Godine 1222. ometaju kriarsku vojnu protiv bogumila u Bosni. Osvajanjem Omia od strane Mleana struena je mo Kaia. Pod kraj XV.. stoljea dola je njihova krajina ( od Cetzine do Neretve ) pod tursku vlast. Grb Kaia sa nadgrobne ploe u Dranici iz XV. Stoljea, slaem se sa grbom Kaia um ovom (Fojnikom ) grvoniku.

Kastrioti
Kastriotii su albanska kneevska obitelj iz 14. stoljea. Najstariji lan ove obitelji koji se spominje u povijesti bio je Ivan Kastrioti, gospodar Kroje. Njegov sin Juraj ( u Carigradu za vrijeme zatoenitva nazvan Skender beg ), nakon nekoliko uspjenih pobjeda nad turskim vojskama, pronio je slavu svoje obitelji po cijeloj Europi i uao je ne samo u povijest , nego i u narodnu poeziju. ivio je od 1403. 1468. U sudbonosnim godinama bosanskog kraljevstva traio je posljednji bosanski kralj pomo za obranu i od njega. Juraj Kastrioti, obeao mu je svoju pomo. Zato se i njegov grb nalazi u grbovniku bosanskog plemstva.

Klei Velmoe Kleii Petar i Pavao stalno se nalaze uz bosanske kraljeve. Godine 1389. imenovao je Tvrtko I. Kleia Pavla za vojvodu bosanskih eta. Knez Petar Klei spominje se na povelji kralja Stjepana Ostojia od 4.XII.1419.,a slijedee godine je u sviti kralja Tvrtka II.

Kneevi
Kneevii su ugledna kneevska obitelj iz XIII. stoljea. Andrija Kneevi se spominje godine 1370. u dvorskoj slubi kod bana Tvrtka. Godine 1398. spominje se Andrija Kneevi kao gospodar Graaca, Soli, Kamena i kao vojvoda nad tisuu vojnika. Toma Kneevi ( +1451. ) istakao se kao branitelj Bobovca. On je sagradio crkvu i samostan u Kreevu. Jakov Kneevi prati kraljicu Katarinu u Italiju. Mihael Kneevi imao je za enu Anu iz kneevske obitelji Ohmuevia. Augustin Kneevi bio je oenjen sa Ivanicom estokrilovi. Ova kneevska obitelj ostala je u Bosni i nakon pada bosanskog kraljevstva i granala se.

Kopi
U Borelijevem grbovniku nabraja se nekoliko bosanskih plemikih obitelji koje su prele na Islam. Meu njima je i pl. obitelj Kopi. Za vrijeme turskih navala na Ugarsku ( 1525. 1542. istakli su se Dafer beg i Murat beg Kopi. Od sultana Sulejmana II dobili timar u okolici Rame, koji i sada nosi njihovo ime Kopii.

Kopjevi
etiri koplja na titu Kopjevia pokazuje odakle dolazi ime ove pl. obitelji i kakvu su slubu vrili njezini najstariji lanovi. Prvi od Kopjevia spominje se dvorski knez Radi Kopjevi u slubi velmoe Radoslava Pavlovia gospodara Podrinja sa sjeditem u tvrdom gradu Boru. Uz Radia spominje se i Ozrin Kopjevi upan kneza Pavla. Iz ovih podataka se vidi da je plemika obitelj Kopjevia ivjela u 15. stoljeu.

Kosai
Obitelj Kosaa spada meu najuglednije obitelji bosansko hercegovakog plemstva u 14. i 15. stoljeu. Osniva ove obitelji je Vuk Kosaa. ivio je koncem 14. stoljea. Po njegovu imenu Vuk, nazvat e se njegovi sinovi Vukovii. Njegov stariji sin Vlatko bio je vojvoda humski, a mlai zvan Hrana, vojvoda bosanski. Na dvoru bosanskog kralja Tvrtka I., obnaa Vlatko Vukovi najuglednije slube. Skupa sa hrvatskim vojvodom Ivanom Polinom sudjeluje u bitci na Kosovu 1389. Vlatkov brat Hrana Vukovi, otac je glasovitog velmoe Sandalja Hrania. U burnim dogaajima, nakon smrti bosanskog kralja Tvrtka I. ( + 1391.), Sandalj se bori da obrani bosansko kraljevstvo od nasrtaja Sigismunda. Bori se takoer i za samostalnost Hercegovine. Tu samostalnost ostvaruje 1448. njegov brati Stjepan Vuki (tako nazvan po ocu Vukcu ), postavi hercegom humske zemlje, koja se zatim po njemu naziva Hercegovina. Kerka Stjepana Vukia Katarina udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaa. Ona je maeha posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaevia. Na kraljevskom dvoru je aena kao kraljica majka i zato je priznata kao posljednja bosanska kraljica. Umrla je u Rimu, 1478. godine.

Kosovi
U Korjeni - Neorievom grbovniku stoji da plemika obitelj Kosovia potjee iz Cetine i da su prei bili knezovi. Prema Borelijevu zborniku Kosovii su preli na Islam. Bosanski historiar Fra Filip iz Oevije u svojoj knjizi Epitome spominje u godini 1568. Fra Martina Kosovia. ( A. Solovjev Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi u Glasniku Skopsko naunog drutva XII. ( 1932. ), str. 98. ).

Kostanji Za Kostanjie se tvrdi u Korjeni _ Neorievom grbovniku, da su starinom iz Gornjeg Drvenika u Primorju. Bili su u viestrukom srodstvu s Ohmueviima.

Kotromani Obitelj Kotromania vlada u Bosni od XIII. do XVI. Stoljea. Obitelj potjee od bana Prijezde ( 1254. 1287.). Sjedite obitelji je u upi Zemljak, u gradu Kotoru ( sada Kotor Varo ). Po gradu Kotor naziva se sin bana Prijezde Stjepan I. Kotroman (1287. 1316.). Njegov sin i nasljednik je Stjepan II. Kotromani ( 1316. 1353.). Nasljeuje ga Tvrtko I. Kao ban od od 1353. do 1377. i kao kralj od 1377. 1391. Slijedei kraljevi su: Dabia, Jelena, Stjepan Ostoja ( od njega potjee pobona loza Ostojia). Tvrtko II. ( od njega potjee pobona loza Tvrkovia). Stjepan Ostoji, Stjepan Toma ( od njega potjee pobona loza Tomaevia) i Stjepan Tomaevvi (+1463.). Nakon rasula Nemanjike drave u Srbiji 1371. godine, bosanski ban Tvrtko I., unuk srpskoga kralja Dragutina, preuzima dio svoje batine i godine 1377. kruni se za kralja Srbije. Tim se nazivom ponose Kotromanii cijelo vrijeme svoga kraljevanja ( do 1463.).

Kragueni U grbu krilo kragujevo pokazuje da je grb napravljen prema imenu obitelji. Za ovu plemiku obitelj zna se da su bili glasoviti knezovi bosanski a da su se kasnije preselili u Poljica gdje su uivali veliki ugled ( A. Solovjev Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi u Glasniku Skopskog naunog drutva XII. ( 1932. ) , str. 99 ).

Krajinovi Grb ove plemike obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Iz ove obitelji spominje se knez Radoje kao komornik hercega Stjepana Vukia u godini 1466. ( A. Solovjev Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi. U Glasniki Skopskog naunog drutva XII. ( 1932. ), str. 98.

Krasojevi Plemika obitelj Krasojevi starinom je iz Hercegovine ( iz okolice Bilea ). Godine 1378. spominje se karnac ( blagajnik ) kralja Tvrtka I. kao vojskovoa u Stonu. Na njega raunaju Dubrovani u borbi protiv Mleana ( Povijest hrvatski zemalja Bosne i Hercegovine, izdao Napredak str. 318.).

Kristi
Kristii su jedna grana kraljevske porodice Kotromania. Ova grana zapoinje s kraljem Stjepanom Ostojom Kristi. On vlada prvi put od 1398. do 1404. i drugi put od 1408. do 1418. Njegovi sinovi kralj Stjepan Ostoji (1443. 1461 ), nose prezime po oevu imenu. Trei sin kralja Stjepana Ostoje , Radivoj, koji je osporavao vladanje Tvrtka II., kad je on nastupio po drugi put (1421. 1443. ) i drao se prema njemu kao protukralj, zadrao je prezime Kristi. U sudbonosnoj godini 1463. pokazao je mnogo hrabrosti u obrani bosanskog kraljevstva, branei Kreevo. Dubrovani su mu 29.V.1463. odobrili kupnju puanog praha, ali je sve ve bilo prekasno.

Krii Grb plemike obitelji Krii nalazi se u ilirskim grbovnicima. U Korjeni Neorievom grbovniku stoji napomena da Kriii potjeu od Vinjana kod Posuja. Drugih podataka nema.

Kruievi Plemika obitelj Kruievii ( Krusichichi ) bosanskog je porijekla od bosanskog velikog kneza Tiimira. Preselila se u Poljica u katun Zvean. ( A. Solovjev Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi, Glasnik Skopskog naunog drutva, XII. ( 1932. ) , str. 97.) .

Kukreti U Korjeni Neorievom grbovniku stoji napomena da ova plemika obitelj potjee iz Bosne. Drugih podataka nema.

Kutlovi U svojoj studiji Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi objavljenoj u glasniku Skopskog naunog drutva XII ( 1932. ) Aleksandar Solovjev pie da knez Tasovac nosi naslov katunara Kutlovia. Katunar je plemiki naslov za plemstvo u zetskom kraju.

Ljubeti
O plemikoj obitelji Ljubeti nema bliih podataka. Njihov grb se nalazi u svim ilirskim grbovnicima.

Ljubibrati Ljubibratii potjeu iz okolice Trebinja. Tamo su bili knezovi. U dokumentima se spominju u godini 1404. i 1432. kao opasni za Dubrovnik. U srodstvu su sa Ohmueviima i kao takvi ulaze u njihov ( to jest Fojniki ) grbovnik.

Makedonija
Grb Makedonije: Zlatni lav s krunom nad glavom i crveno polje na titu, javlja se po prvi put u grbovniku Libellus scutorum vel signorum publicorum, to ga je 1555. objavio njemaki heraldiar Vergil Solis iz Nrnberga. Iz ovog grbovnika preao je u ilirske grbovnike meu kojima jedno od prvih mjesta zauzima ovaj Fojniki grbovnik.

Marguti
Plemika obitelj Marguti ( Margeti, Margiti ) veoma je rairena, i teko je odrediti kraj odakle potjee njezina starina. Godine 1569., spominje se u Poljicima Marko Marguti. lanovi ove obitelji bili su u srodstvu s Ohmueviima u XVI stoljeu. Margutii su ivjeli u Fojnici u XVI. Stoljeu.

Maslovii
Maslovii ( Masnovii ), plemika obitelj starinom iz Livna, kako stoje u Korjeni Neorievom grbovniku. Iz ove plemike obitelji potjee Fra Grgur Masnovi, provincijal franjevaca u Bosni. ( Fermendin, Acta Bosnae, 316. ). U godinama 1378. 1399. spominje se knez Priboja Masnovi ( Mikloi, Monumenta serbica, 189, 226, 237 ).

Matejkovi
U Korjeni Neorievom zborniku grbova, napominje se da ova plemika obitelj potjee iz Raska. U Borelijevom grbovniku se kae za ovu obitelj da je preselila u Ankonu ( Italija ) i da se tamo istakla svojim zaslugama.

Meklini Grb Meklinia nalazi se u ilirskim grbovnicima, ali bez ikakvih podataka o toj plemikoj obitelji.

Milienovi
Grb ove plemike obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima, ali bez podataka u vezi s njom. Iz ljetopisa fra Nikole Lavanina zna se da je u Fojnici ivjela obitelj Miljenovi.

Mirilovi U godini 1430. spominju se u dubrovakim dokumentima Mirilovii, podanici Sandalja Hrania (Glasnik Zemaljskog muzeja, 1917. str. 160. ). Selo Mrilovii nalazi se u okolici Bilea. ( Glasnik Zemaljskog muzeja 1907. str. 392.

Mokrovi Grb plemike obitelji Mokrovi nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj je bila u srodstvu s Ohmueviima. Drugih podataka nema.

Morovlai
Grb pl. obitelji Morovlai nalazi se samo u Fojnikom grbovniku. O ovoj obitelji nema podataka. U pismu Dubrovana od 29.VIII. 1378. u kojem daju upute svome poslaniku kod kralja Tvrtka I. spominju se Morovlasi kao njegovi ratnici.

Mrnjavevii
Mrnjavevii su vlastelinska obitelj iz 13. i 14. stoljea. Osniva ove obitelji je Mrnjava kaznac u Trebinju. Njegovi sinovi Ugljea i Vukain zauzimaju visoke poloaje u Duanovu carstvu. Ugljea se spominje godine 1346. kao carev namjesnik u Trebinju. Vukain se spominje godine 1350. kao upan u Prilepu. Iza smrti cara Duana ( 1371.), osamostaljuje se Vukain i vlada kao despot i konano kao kralj. Vukaina nasljeuje njegov sin Marko (Kraljevi ). Kralj Vukain i Kraljevi Marko su poznati u povijesti Makedonije kao veoma sposobni i zasluni vladari. Kraljevi Marko je uao u narodnu pjesmu kao branilac potlaenih i kao neustraivi borac za slobodu. Braa Kraljevia Marka Andrija i Mitro su velikodostojnici kod hrvatsko-ugarskog kralja Sigismunda.

Nemanjii
Ime vladarske srpske dinastije Nemanjia potjee od njezinog osnivaa Stefana Nemanjia ( 1113. 1200. ), vladara u Rai. Nasljeuje ga njegov sin Stefan Prvovjenani, tako nazvanm, jer je on prvi okrunjeni kralj. Krunu je dobio od pape Honorija III. S krunom je dobio i veliki ugled u Europi. Vladao je od 1200. do 1228. godine. Nakon smrti Stefana Prvovjenanog nastupaju borbe za prijesto meu njegovim sinovima Radoslavom , Vladislavom i Uroom. Godine 1243. Uro preuzima vlast i vlada do 1276. Poslije Uroeve smrti, njegovi sinovi Dragutin i Milutin dijele kraljevstvo. Dragutin preuzima sjeverni dio i naziva se kralj Srbije, a Milutin preuzima juni dio, staru Srbiju, Rau i naziva se kralj Rae. U Fojnikom grbovniku nalaze se grbovi i jednog i drugog dijela Nemanjike drave to jest i grb Srbije i grb Rae. Milutin vlada od 1281. 1321. Nasljeuje ga sin mu Stefan Deanski ( 1321. 1331. ). Vlast preuzima Stefan Nemanja nazvan Duan Silni, okrunjen je za cara 1346., a umro je 1355. Naslijedio ga je car Uro ( 1355.- 1371. ). Iza njegove smrti nastupa rasulo Nemanjike drave.

Neori Za ovu plemiku opbitelj navodi se u Korjeni Neorievom grbovniku da su Neorii bani od Muchia.

Nimii Sjedite plemike obitelji Nimii bilo je u Crvenom Grmu kraj Ljubukog. Knez Vuk Nimii spominje se 1395. godine ( A. Solovjev Postanaka ilirske heraldike porodica Ohmuevi u Glasniku Skopskog naunog drutbva, XII. ( 1932. ) str. 99 ).

Novakovi
Obiteljsko ime Novakovi javlja se izmeu XIV. i XVI. Stoljea na vie mjesta: u Bosni, u Zeti i u Dalmaciji. U Bosni se javlja Ninoslav Novakovi na povelji bana Stjepana Kotromania iz godine 1353. kao predstavnik podruja zvanog Donji Krai t.j. niz rijeke Vrbas, Sanu i Unu. Skupa s njima je Stanac Gospilovi s braom. Novakovii iz Dalmacije u XVI. stoljeu roaci su Ohmuevia. Novakovii iz Zete imali su svoje posjede u Zaablju. Radi rake potkove u ukrasu ovog grba, vjerojatno se ovaj grb odnosi na njih.

Oblai
U povijesnim knjigama Srednjega vijeka ne spominje se plemika obitelj Oblai, ali za nju zna narodna pjesma. Rade Oblai je junak narodnog epa. U Korjeni Neorievom grbovniku stoji napomena da ova obitelj potjee iz Lazaria. Gornji podatci su uzeti iz lanka Aleksandra Solovjeva Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi objavljen u Glasniku Skopskog naunog drutva XII ( 1932. ) str. 97. i iz lanka Mihaila Dinia Relja Ohmuevi objavljenog u Zbornuiku radova vizantolokog instituta 9 ( 1966. ) str. 110.

Ohmuevi
Ohmuevii su staro bosansko plemstvo. U 14. stoljeu je jedna grana preselila u Hercegovinu, a zatim u Dalmaciju u Slano. Godine 1588. podnio je admiral Petar Ohmuevi zahtjev dubrovakim vlastima da mu se izda potvrda o plemstvu njegovih prea. Odgovor je bio negativan, jer se u poveljama bosanskih vladara, koje se uvaju u dravnim arhivima ne spominju Ohmuevii. K tomu ova potvrda nosi sa sobom teke politike i finansijske implikacije. Dokazi Petra Ohmuevia potvreni su kasnije slijedeim nalazima: 1. Spomen ploa u Zenici iz godine 1193. na kojoj se spominje obitelj Ohmuevia (Vego: Zbornik srednjovjekovnih natpisa, Marko IV,br.252). 2. Dokazi da je postojala smuka upa s gradom Truhelj kraj Kreeva ( Glasnik Zemaljskog muzeja, 1891.). 3. Peat sa grbom Ogmuevia naast u Bolu (Glasnik Zemaljskog muzeja, 1904.). Grb sa ovog peata je indetian sa grbom u ovom grbovniku.

Ovo je sloeni grb: u lijevom gornjem i u desnom donjem dijelu tita nalazi se grb Ohmuevia; u lijevom donjem dijelu grb je Kovaia; u desnom gornjem dijelu grb je Radimirovi-Ivanovi; u sredini tita je grb Jablania. Ovaj sloeni grb ostao je bezimen.

Parmekanovi
Grb plemike obitelji Parmekanovi nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Pobliih podataka nema.

Paai O plemikoj obitelji Paai nema podataka.

Posvetna stranica Gornji dio pisan je bosanicom i glasi: Rodoslovie bosanskoga aliti ilirikoga i sarpskoga vladania zaiedno postavljeno po Stanislavu Rubiu popu,na slavu Stipana Nemanjia cara Sarbljena i Bonjaka 1340. Donji dio stranice je latinski napisna potvrda koju je potpisao u Kraljevoj Sutjesci, 8. srpnja 1800. fra Grga Ili, biskup i apostolski vikar u Bosni. Potvrda svjedoi da je Grbovnik brino uvan u franjevakom samostanu u Fojnici od pamtivjeka, naime od zauzea bosanskog kraljesva.

Predojevi Meu bosanskim plemikim obiteljima koje su prele na Islam u Borelijevom grbovniku, spominje se i pl. obitelj Predojevia. Iz ove plemike obitelji istakao se vojskovoa Islan Predojevi. Poginu pri opsjedanju Siska 1593. Plemika obitelj Predojevia potjee iz Hercegovine iz okolice Bilee. Njihovi predci ivjeli su u XIV. stoljeu.

Primorje
Ovaj grb trebao bi biti grb bosanskog Primorja. Na njemu se vidi oboruana desna ruka sa sabljom krivoijom. Sablja ili ( ma ) u ruci je znak hercekog dostojanstva. Pravo na ovaj znak dostojanstva dobio je bosanski vojvoda Hrvoje Hrvatinovi, kada je 1403. postao splitskim hercegom. Ovaj znak se vidi na njegovom grbu u ovom grbovniku ( list 23. ), kao ukras nad njegovim obiteljskim grbom koji se vidi na titu. Budui da je vojvoda Hrvoje, herceg splitski, bio i gospodar bosanskog Primorja, njegov znak dostojanstva postao je grbom Primorja.

Radijelovi
Propast bosanske kraljevine osjetila je i Fojnica, gdje su se bile pribrale mnoge vlasteoske obitelji, kao: Alaupovi, Radijelovi, Sitni, Vuenulovi (Vuevi) i jo neke (Fra Mijo V. Batini: Franjevaki samostan u Fojnici, str.15.). Na polju Milodraevu i sada ima selo Radijelovii. Milodraevo je blizu Fojnice.

Radimirovi Ivanovi Grb ove plemike obitelji nalazi se samo u Fojnikom grbovniku. Grb ove obitelji ulazi u sloeni grb na stranici 139. ovog grbovnika i pokazuje da je ova obitelj u srodstvu sa Ohmueviima.

Rajkovi Iz povelje bana Tvrtka iz godine 1370. vidi se da su braa Rajkovi Stjepan i Vuk obranili Bobovac i da su izmirili bana Tvrtka s njegovim bratom Vukom. Za nagradu dobili su velike posjede u Usori. Spomenuta povelja se nalazi u Acta croatica od ure urmina, I.,85.

Raa Grb Rake: plavo na titu sa tri srebrene potkove nalaze se na Sutjekom rodoslovlju ( 1582.). Ovaj grb Rake nema povijesne podloge, to jest ne zna se prema emu je nainjen.

Resi Resii su ivjeli u okolici Bobovca. U grbovniku Korjeni Neorievom stoji zabiljeeno da su bili dobri i vjerni u vojnoj sluni. Nakon 1463. preli su u Trogir.

Rubi
Rubii su veoma ugledna obitlj iz Huma ( Hercegovina ). Vuk Rubi, knez humske zemlje s bratjom nalazi se meu potpisnicima na jednoj povelji kralja Tvrtzka II. Od 12.VIII.1434. ( Mikloi, Monumenta serbica. 378 ). Dubrovaki historiograf Jakov Lukarevi ( 1551. 1615.) zna za Stanislava Rupia i slui se njegovim ivotopisom Stjepana Nemanjia. Ovo je djelo izgubljeno. Isti historiograf navodi da je Stanislav Rupi bio na dvoru Stjepana Nemanjia zaduen da vodi dvorsku kancelariju o grbovima (ban od cimerja) Cimer je maarska rije i znai ukras nad titom, nad glavom. Svi ilirski grbovnici, pozivaju se na Stanislava Rubia kao na onoga koji je prvi sastavio zbirku grbova.

Ruijerevi
U djelu Mavre Orbinija Kraljevstvo Slavena opisana je borba bosanskog bana Stjepana II. Kotromania ( 1314. 1353. ) protiv Branivojevia. U toj borbi istakli su se dvojica bosanskih vojvoda: Poznan Puri i Ruir. Vojvoda Ruir je preao kasnije u slubu Stjepana Nemanjia. Da li je ovo grb vojvode Ruira i njegovih potomaka Ruirevia ( Ruiezevia ) ? Sigurnijih podataka o pl. obitelji Ruijerevia nema.

Sagrijelovi Grb Sagrijelovia nalazi se u svim ilirskim grbovnicima, ali podataka o toj plemikoj obitelji nema.

Senevi
U vrijeme iza smrti kralja Tvrtka I. ( 1391.) slabi centralna vlast i jaaju snani feudalci. Meu najmonijim velmoama toga vremena su Sandalj Hrani, Stjepan Vuki, herceg Sv. Save, braa Sankovi i vojvoda Hrvoje Vuki Hrvatini, herceg splitski. Braa Sankovi ( Senevi ) su bili kaznac Sanko ( latinski Senco ) i upan Gradoje. Senkov sin upan Bijeljak. Sredite njihovi posjeda bilo je Nevesinje. Da su Senevii jednako Sankovii, objanjeno je u lanku Konst. Jiveeka Vlastela humska na natpisu u Velianima objavljenom u Glasniku zemaljskog muzeja, 1892., str. 284.

Sestrii Za plemiku obitelj Sestrii, nema podataka.

Sitniani U grbovniku Korjeni _ Neori stoji za ovu plemiku obitelji da potjee iz Kosova Polja. Drugih podataka o ovoj plemikoj obitelji nema.

Sladojevi Ime tepije visokog dvorjanika ) Sladoja nalazi se na povelji bana Tvrtka I Kotromania od 1.lipnja 1367. U Korjeni Neorievom grbovniku stoji da plemika obitelj Sladojevi potjee iz Imotskog.

Slavonija
Ovaj grb Slavonije ne odgovara onom slubenom to ga je hrvatsko-ugarski kralj Ladislav potvrdio 1496. godine, a prikazuje dvije rijeke ( Dravu i Savu ) a meu njima lasicu ili kunu. Grb Slavonije je mijenjao svoj oblik. U ovom grbovniku se vidi jedan od tih oblika: ti lasice na bijelom polju.

Slika Bogorodice
Na ovoj slici treba uoiti amblem Bosne (dvije crne voraste grane i na njima dvije okrunjene crnake glave ), pa se moe zakljuiti da je umjetnik htio prikazati Bogorodicu kao zatitnicu Ilira i kao zatitnicu bosanskog kraljevstva.

Slika Svetog Jeronima Sveti Jeronim je zatitnik Ilira.

Slika Svetog Kuzme i Damjana Sveta braa Kuzma i Damjan, zatitnici kue Nemanjia.

Smokrovi O plemikoj obitelji Smokrovi ( Smokronovi ) nema podataka.

Sojimirovi Za plemiku obitelj Sojimirovi postoje podatci da potjee s Glasinca ( kod Sarajeva ).

Sokolovi
Sokolovii su poznata bosanska plemika obitelj. Njihovo je sjedite kod Viegrada. U Borelijevom grbovniku (1700. ), kae se za ovu obitelj da je prela na Islam. Poznati lanovi ove obitelji jesu: 1. Ferhad beg Sokolovi, bosanski sandak beg od 1573. do 1580., a zatim bosanski begler beg od 1580. do 1588. sa sjeditem u Banja Luci. U Banja Luci je podigao damiju koja se po njegovom imenu zove Ferhadija. 2. Mehmed paa ( roen oko 1500. u Sokoloviima kraj Viegrada umro 1579. u Carigradu ). 3. Makarije Sokolovi, koji nakon obnavljanja peke patrijarije ( 1557. ) postaje srpskim patrijarhom.

Srbija
Ovakav grb Srbije: crveno polje sa bijelim kriem u sredini oko kojega su poredane etiri sjekire od halebarde ( viteko oruje ) javlja se u 14. stoljeu. U vrijeme kada kralj Dragutin ( 1276. - 1282.) preuzme sjeverni dio Srbije za se, preuzet e on i ovaj grb, a kralju Milutinu koji je vladao u junom dijelu Srbije ostao je grb Rake. Budui da se od toga doba Srbija irila prema sjeveru, preuzet e ovaj grb sve veu vanost i postat e jedinim grbom Srbije.

Stankovi Grb ove plemike obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Ova obitelj potjee iz Vuevice kod Plive. Tri srebrena kopita na titu odaju rako porijeklo.

Svilojevi
Za obitelj Svilojevi nema sigurnih podataka. Aleksandar Solovjev u svom lanku Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi ( Glasnik Skopskog naunog drutva XII ( 1932. ), str. 98 ) navodi Tomaa Svilojevia kao pisca lane povelje iz godine 1268. Navodi takoer i Mihaila Siladjija kao zapovjednika Beograda u XV. stoljeu, ali s napomenom da je to junak narodnog epa

Sudi Plemika obitelj Sudi veoma je ugledna obitelj meu bosanskim plemstvom. Sudii su preselili u Poljica. Na vjenanju kralja Stjepana Tomaa sa Katarinom Kosaa Vuki bio je prisutan Sudi ( ime mu nepoznato ), vitez iz Poljica. Ebusuud, ejih ul islami kod Sulejmana El Kanuni, je lan plemike obitelji Sudi.

anti Plemika obitelj antia starinom je od Neretve. Grb ove obitelji nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Na povelji kralja Stjepana Tomaa od 22.VIII. 1446. nalazi se meu bosanskim velikaima i dvorski knez Ivan anti, (Mikloi, Monumenta serbica, 44o ).

estokrilovi Za ovu plemiku obitelj stoji u Korjeni Neorievom grbovniku da je iz Perasta ( Boka kotorska ). U gradu Hercegnovom to ga je podigao bosanski kralj Tvrtko I. ivjeli su neki bosanski plemii i odatle su se raseljavali po okolini. Vjerojatno su to uninili i estokrilovii.

imrakovi Spominju se u Sutjekom rodoslovlju kao slavni imovani. Sjedite ove obitelji je u Zaablju ( Crna Gora ). ivjeli su u 14. i 15. stoljeu.

ubi
Grb knezova bribirskih ulazi u Fojniki grbovnik u kojemu se uglavnom nalaze grbovi bosanskih i srpskih plemia, jer je kneevska obitelj ubia vladala u Bosni od 1299. do 1322. i jer su rodbinske veze bosanskih vladara bile vrlo uske. Od ovih rodbinskih veza dostatno je spomenuti da je majka bosanskog kralja Tvrtka I. ubika, ker kneza Jurja II. klikog. Autentini grb bribirskih knezova krilo labudovo, je mnogo slian grbu u ovom grbovniku.

Tarzarovi Grb ove obitelji nalazi se u ilirskom grbovnicima, ali o samoj obitelji nema podataka.

Tasovi Tasovii su starinom iz okolice Banja Luke. U vrijeme pada Bosne, prebjegli su u Italiju i postali su slavni u Toskani. U velikom su srodstvu s Ohmueviima. Njihovi se potomci sada nazivaju Dudan. Zato ?

Teevi Grb plemike obitelji Teevi nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. Nema podataka o ovoj obitelji. U blizini Bobovca nalazi se selo Teevo.

Tihinovi Na povelji od 17.VII.1392. kojom kralj Dabia potvruje Dubrovanima njihove povelje uz glavne velikae bosanskog kraljevstva nalazi se i upan Juraj Tihinovi. Ovu plemiku obitelj zastupao je na dvoru posljednjega bosanskoga kralja Stjepana Tomaevia ( 1461. 1463. ) vojvoda Vuki Tihinovi.

Tolii Grb plemike obitelji Tolii nalazi se u svim ilirskim grbovnicima. U godini 1405. spominje se Tolia, upan vojvoda Sandalja Hrania ( Medo Puci Spomenici srpski, 65. 66. ).

Tomanovi
Za Tomanovie stoji u Korjeni - Neorievom grbovniku da su Toljenovii i da potjeu iz Hercegovine. Toljen je knez Zahumlja (Hercegovina ). Umro 1239. godine. Prije njega su u Zahumlju vladali Petar, Andrija, Miroslav, Daa, Gradihna i zetski kralj Bodin (+1102.). Godine 1322. prikljuuje bosanski ban Stjepan Kotromani Zahumlje Bosni. Godine 1448. Zahumlje se odvaja od Bosne i postaje samostalno Hercegovina.

Tvrtkovii
Kralj Tvrtko II. ( ? 1448. ), sin Tvrtka I. ( vladao od 1353.- 1391.) nazvao se po starom bosanskom obiaju imenom svoga oca Tvrtka Kotromania i prozvao se Tvrtkovi. Nije odmah naslijedio svoga oca, jer je bio maloljetan, pa su po pravu seniorata doli na prijestolje najprije kralj Dabia, a zatim njegova ena Jelena. Vladanje kralja Tvrtka II. bilo je uzdrmano

Ugrinovi
Plemika obitelj Ugrinovia zvala se drugaije Sinovii. U Poljicima je postojala ugledna obitelj Sinovia, gospode ugarske. Od te obitelji bili su birani u Poljikoj republici veliki kneevi i vojvode ( dr. A. Solovjev Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku u Glasniku Zemaljksog muzeja, Arheologija, sv.IX. (1954.) str. 127 ). U bosanskim dokumentima spominje se knez Ugrin na povelji bana Matije Ninoslava iz god. 1234. ( Mikloi, Monumenta serbica 32 34. ).

Vili U grbovniku Korjeni Neori stoji da plemika obitelj Vili potjee iz Gornjeg Vakufa u Bosni. U okolici Gornjeg Vakufa nalazi se mjesto zvano Vilia Vrelo. Drugih podataka nema.

Vladimirovi
lanovi ove velikake obitelji obnaali su visoke slube na dvoru bosanskih vladara. Vladimirovi Radoslav je uz kralja Stjepana Ostojia. Vladimirovi Jurko je na dvoru Tvrtka II. Vladimirovi Radivoj sudac je na dvoru kralja Stjepana Tomaa. Vladimirovi Vladoje potpisuje povelje kralja Stjepana Tomaevia.

Vlai U vezi sa grbom plemike obitelji Vlai A. Solovjev donosi biljeku prema kojoj bi Vlai i Nemanji bili jedno pleme. ( A. Solovjev Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmuevi u Glasniku Skopskog naunog drutva, XII. ( 1932. ), str. 98. ).

Vojinovii U slubi cara Duana Silnog ( 1331. 1355.) ove su etiri obitelji zauzimale najuglednije poloaje u carstvu: Mrnjavevii, Brankovii, Hrebljanovii, Balii u Zeti i Vojinovii u jednom dijelu Huma. Ime obitelji potjee od Vojina. Njegovi sinovi Vojislav i Toma su gotovo uvijek stajali uz Sjepana Nemanju pie Mavro Orbini u svojoj knjizi Kraljevstvo Slovena Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanovi skupa sa svojim stricem Vojislavom, vode pljakaki rat protiv Dubrovnika poevi od 1358. pa nadalje. Noikola Altomanovi ( Vojinovi ) knez uiki, nekada naprasit i silan, zavrio je bijedno svoj ivot, zarobljen i osljepljen ( 1373. ) S njim izumire loza Vojinovia. Njihov grb, to ga donosi Orbini, je identian sa grbom o ovom grbovniku.

Vojkovi Na povelji bosanskog bana Stjepana II. Kotromania iz godine 1322. meu bosanskim velikaima nalazi se vojvoda Vojko od Usore. ( Glasnik Zemaljskog muzeja , XVIII. ( 1906. ), str. 403. ). Iza 1463. obitelj Vojkovia je prebjegla u ibenik.

Vojnovii
U slubi cara Duana Silnog ( 1331. 1355. ) ove su etiri obitelji zauzimale najuglednije poloaje u carstvu: Mrnjavevii, Brankovii, Hrebljanovii, Balii u Zeti i Vojnovii u jednom dijelu Huma. Ime obitelji potjee od Vojina. Njegovi sinovi Vojislav i Toma su gotovo uvijek stajali uz Stjepana Nemanju pie Mavro Orbini u svojoj knjizi Kraljevstvo Slavena. Tomin sin Nikola nazvan po imenu svoga oca Altomanovi skupa sa svojim stricem Vojislavom vode pljakaki rat protiv Dubrovnika, poevi od 1358. pa nadalje. Nikola Altomanovi (Vojnovi ), knez uiki, nekada naprasit i silan, zavrio je bijedno svoj ivot zarobljen i osljepljen (1373.). S njim izumire loza Vojnovia. Njihov grb, to ga donosi Orbini, identian je sa grbom u ovom grbovniku.

Vranii Grb plemike obitelji Vranii, nalazi se samo u Fojnikom grbovniku. Nema podataka u vezi s ovom plemikom obitelji.

Vukoti Knez Vukac Vukoti nalazi se meu velmoama na povelji kralja Tvrtka II. Iz godine 1419. ( Mikloi, Monumenta serbica, 291 294. ).

Vukovi
Plemika obitelj Vukovia potjee od Vlatka Vukovia, sina Vuka Kosae. Vlatko Vukovi predvodi bosanske ete na Kosovu 1389. Njegov brat Hrana Vukovi, veliki vojvoda bosanski, umro je 1432. Od Hrane Vukovia potjee glasoviti Sandalj Hrani, veliki vojvoda bosanski. Umro 1435. Brat Sandalja Hrania zvao se Vukac Hrani ( + 1432. ). Sin Vukca Hrania je glasoviti Stjepan Vuki, herceg Sv. Save. Po ovom naslovu herceg nazvana je pokrajina kojom je on upravljao Hecegovina Katarina, ki Stjepana Vukia, udala se za bosanskog kralja Stjepana Tomaa. Ona je posljednja bosanska kraljica.

Zajedniki ( sloeni ) grb A = Macedonia C = Bosna E = Dalmacija J = Nemanji G = Hrvatska H = Raka K = Kotromani I = Primorje F = B = Slavonija D = Bugarska Srbija

Zlatonosovi
Nakon smrti kralja Tvrtka I. ( 1377. 1391. ) osamostaljuju se bosanski feudalci i postaju baruni. Meu bosanske barune spadaju braa Vukain i Vukmir Zlatonosovi. Njihova se oblast prostire izmeu Spree i Drine. Oni su uz kralja Stjepana Ostoju, Stjepana Tvrtka II. I Stjepana Ostojia kao vojvode i savjetnici. Na njihovu mo rauna dubrovaka republika i alje im darove. Trojica Zatonosovia: Vladj, Stjepan i Vuk, bili su zarobljeni na Kosovu polju 1389. i ostali su u zarobljenitvu u Turskoj.

Zoranovi Jedini podatak za ovu plemiku obitelj jest da ona potjee od Sarajeva. Taj podatak se nalazi u Korjeni Neorievom grbovniku sastavljenom 1595.

Zvijezdi
Po zvijezdama na titu i na ukrasu, ovaj grb govori da pripada obitelji Zvijezdi ili Zvijezdovi. U Bosni je u 15. stoljeu postojala pl. obitelj Zvijezdovi ( = Zvijezdi ). Toj obitelji pripada Fra Aneo Zvijezdovi ( = Zvijezdi ), koji je od sultana Mehmeda II. El Fatiha, dobio Ahdnamu, a to je povelja o slobodi katolike vjere u Bosni. Brau fra Anelovu, knezove Domu i Milutina, spominje Skender baa 1486. godine ( Glasnik Zemaljskog muzeja, VI (1894). Da li dubrovaka pl. obitelj Zvijezdi ( de Stella) potjee iz Bosne ? Na ovu obitelj se poziva Petar Ohmuevi u svom rodoslovlju kao na svoje roake ( Mihailo Dimi Relja Ohmuevi u Zborniku radova Vizantolokog instituta 1966. str. 110. ).

arkojevi Prema Korjeni Neorievom grbovniku pl. obitelj arkojevia potjee iz Zaabljaka. Mavro Orbini u svojoj knjizi Kraljevstvo Slavena spominje Mrku arkojevia, vlastelina u pratnji kneza Lazara Hrebljanovia i da je pl. obitelj arkovia imala posjede na uu Bojane.

dralovi Uz grb ove plemike obitelji stoji u Korjeni Neorievom grbovniku napomena da ralovii potjeu iz Sutjeske. U narodnoj pjesmi spomnje se prokleta kula dralovia u bugojanskom polju.

upanovi Za ovu plemiku obitelj stoji u Korjeni Neorievom, zborniku da potjee iz upanjca na Duvnu. Ohmuevii se pozivaju na ovu obitelj kao na svoje srodnike.