Sie sind auf Seite 1von 753

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Genesis 1 ¶ÂrÄA'AhÃw 2 :¶ÂrˇˇïA'Ah túE'Ãw £«yõamAKHah túE' £y°ih»lÈ' 'ZflrA–b tyõiH'„r¸–b 1 yú≈n¸Kp-lav tepõexfir¸m £yÅih»lÈ' fix˚˘rÃw £ÙÚh¸t yûˇˇ≈n¸Kp-lav ™eHYOxÃw ˚hÅOb√w èˇˇ˚hèOt húAtÃyAh -te' £yôih»lÈ' 'Ërˇˇü¬Cy¬w 4 :rÙø'-yihÃyï¬w rÙÚ' yûˇˇihÃy £yõih»lÈ' rem'B◊Cy¬w 3 :£«yïAGmah 'âflrŸq«Cy¬w 5 :™eHøOxah §yúEb˚ rÙY'Ah §yúE–b £yÅih»lÈ' lZ„–d¸b¬Cy¬w bÙÚX-yi–k rÙY'Ah £ÙBy r’qYOb-yihÃyï¬w bÂrˇˇúev-yihÃyï¬w hAlÃy°Al 'flrˇˇûˇˇ“q ™eHYOxalÃw £ÙØy èˇˇrÙ'Al |£yòih»lÈ'

lyÅÊ–d¸bam yûˇˇihy«w £«y°AGmah ™ÙZt¸–b fivyõ÷qflr yúihÃy £yÅih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 6 > :dˇˇïAxe' èˇˇreH·' èˇˇ£«yèaGmah §yòE–b lÄ„–d¸b¬Cy¬w Çfivy÷qflrAh-te' ê£yih»lÈ' Wavûˇˇ¬Cy¬w 7 :£«yïAmAl £«yõam §yúE–b '^flrŸq«Cy¬w 8 :§ïEk-yihÃyï¬w fivy°÷qflrAl lûˇˇavEm rˇˇõeH·' £«yÅaGmah §yûˇˇEb˚ fivyÅ÷qflrAl taxûˇˇaGtim

> :yï«nEH £ÙBy r’qYOb-yihÃyï¬w bÂrˇˇúev-yihÃyï¬w £«y°AmAH fivyõ÷qflrˇˇïAl £yôih»lÈ'

hõe'flrEtÃw dÅAxe' £Ù˘qAm-le' èˇˇ£«yèamAKHah taxòaGtim £«yäaGmah ˚=w“–q«y £yÄih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 9 £«yõaGmah hú≈wŸqim¸l˚ ¶ÂrÅe' èˇˇhAHA–b¬Cyal |£yòih»lÈ' 'âflrŸq«Cy¬w 10 :§ïEk-yihÃyï¬w h°AHA–b¬Cyah èˇˇ¶ÂrèA'Ah 'òEHËdˇˇïaGt £yÄih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 11 :bÙøX-yi–k £yõih»lÈ' 'Ërˇˇú¬Cy¬w £y°iGm¬y 'Zflr“q ÙYb-ÙvËr¬z rˇˇúeH·' ÙØnyim¸l èˇˇyÊr¸Kp heW`Ov yãÊr¸Kp ¶ûˇˇEv vfirØ∆z fivyZÊrÃzam beWEvò 'eHÅ–d ˚hØ≈nyim¸l èˇˇvfirè∆z fivy`ÊrÃzam beWûˇˇEv 'eH–d∏ ¶ÂräA'Ah 'âEcÙGt¬w 12 :§ïEk-yihÃyï¬w ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav -yihÃy¬¿w 13 :bÙøX-yi–k £yõih»lÈ' 'Ërˇˇú¬Cy¬w ˚h°≈nyim¸l ÙYb-ÙvËr¬z rˇˇúeH·' ]3 y_Êr¸Kp-heWøOv ¶üEvÃw èˇˇtOrO'¸m yòihÃy £yÄih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 14 > :yïiHyil¸H £ÙBy r’qYOb-yihÃy¬¿w bÂrˇˇúev £yÅÊd·vÙZm¸l˚ èˇˇtOtO'¸l ˚`yAhÃw hAlÃy°AGlah §yûˇˇEb˚ £ÙõCyah §yúE–b lyàÊ–d¸bah¸l £«yÅamAKHah fivyûˇˇ÷qËri–b ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav ryõi'Ah¸l £«yÅamAKHah fivyûˇˇ÷qËri–b èˇˇtOrÙ'¸mil ˚`yAhÃw 15 :£yï«nAHÃw £yõim√y¸l˚ rÙ`'AGmah-te' £y°ilOdÃFgah t˜OrO'¸Gmah yú≈n¸H-te' £yÅih»lÈ' Wavûˇˇ¬Cy¬w 16 :§ïEk-yihÃy¬¿w tõE'Ãw hAlÃyÅaGlah telûˇˇeH¸mem¸l èˇˇ§OX“–qah rÙ`'AGmah-te'Ãw £ÙØCyah telûˇˇeH¸mem¸l èˇˇlOd√Fgah :¶ÂrˇˇïA'Ah-lav ryõi'Ah¸l £«y°AmAKHah fivyûˇˇ÷qËri–b £yõih»lÈ' £ôAtO' §úEGt«Cy¬w 17 :£yïibAkÙ–kah

£yõih»lÈ' 'Ërˇˇú¬Cy¬w ™eHÚOxah §yûˇˇEb˚ rÙY'Ah §yúE–b lyÅÊ–d¸bah·lï˚ hAlÃyÅaGlab˚ £ÙûˇˇCya–b èˇˇlOH¸milÃw 18 rem'û◊Cy¬w 20 > :yïivyibËr £ÙBy r’qYOb-yihÃyï¬w bÂrˇˇúev-yihÃyï¬w 19 :bÙøX-yi–k yõ≈n¸Kp-lav ¶ÂrÅA'Ah-lav •ûˇˇEpÙvÃy èˇˇ•ÙvÃw h°√Cyax Hepûˇˇ∆n ¶ÂrˇˇõeH £«yÅaGmah ˚ZcËr¸H«y £yÅih»lÈ' Hepûˇˇ∆n-lA–k tûˇˇE'Ãw £y°ilOdÃFgah £õ«ny«FnaGtah-te' £yÅih»lÈ' 'Zflr¸b«Cy¬w 21 :£«yïAmAKHah fivyú÷qËr ˚hØ≈nyim¸l èˇˇ•√nA–k •Ù`v-lA–k tâE'Ãw £Äeh≈nyïim¸l £«yäaGmah ˚âcËrAH ÉreH·' teWáemOrˇˇïAh |hûˇˇ√Cyaxa¡h ˚ÄbËr˚ ˚˘r¸Kp rˇˇÚOm'El £yõih»lÈ' £ôAtO' ™ÂrˇˇüAbÃy¬w 22 :bÙøX-yi–k £yõih»lÈ' 'Ërˇˇú¬Cy¬w r’qYOb-yihÃyï¬w bÂrˇˇúev-yihÃyï¬w 23 :¶ÂrˇˇïA'A–b bÂrˇˇú«y •ÙYvAhÃw £yÅiGm¬Cya–b èˇˇ£«yèaGmah-te' ˚`'¸lim˚ –hØ√nyim¸l èˇˇh√Cyax Hepò∆n ¶ÂräA'Ah 'âEcÙGt £yÄih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 24 > :yïiHyim·x £ÙBy t=¬Cyax-te' É£yih»lÈ' Wavûˇˇ¬Cy¬w 25 :§ïEk-yihÃyï¬w –h°√nyim¸l ¶Ârˇˇõe'-ÙtÃyïaxÃw Wem_Âr√w húAmEh¸–b ˚h°≈nyim¸l hõAmfld·'ïAh WemBÂr-lA–k tôE'Ãw –hØ√nyim¸l èˇˇhAmEh¸–bah-te'Ãw –hÆ√nyim¸l ¶ÂräA'Ah ˚nõEm¸lac¸–b £_fldA' húeW·vï¬n £yÅih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 26 :bÙøX-yi–k £yõih»lÈ' 'Ërˇˇú¬Cy¬w ¶ÂrÅA'Ah-lAk¸b˚ èˇˇhAmEh¸–bab˚ £«yÄamAKHah •ÙZv¸b˚ £M√Cyah t=¬gËdib É˚–dËr«yÃw ˚n°Et˚mËdi–k èˇˇ£fldA'A¡h-te' |£yòih»lÈ' 'âflr¸b«Cy¬w 27 :¶ÂrˇˇïA'Ah-lav WúEmOrA¡h WemYÂrAh-lAk¸b˚ ™ÂrˇˇûˇˇAbÃy¬w 28 :£ïAtO' 'BflrA–b hõAb‘qÃn˚ rˇˇúAk√z ÙÚtO' 'ZflrA–b £yõih»lÈ' £elúec¸–b ÙÅm¸lac¸–b Ah°uH¸bikÃw ¶ÂrˇˇõA'Ah-te' ˚B'¸lim˚ ˚_bËr˚ ˚ır¸Kp £yÄih»lÈ' £äehAl rem'=◊Cy¬w Ç£yih»lÈ' ê£AtO' :¶ÂrˇˇïA'Ah-lav teWúemOrA¡h hõ√Cyax-lAk¸b˚ £«yÅamAKHah •ÙZv¸b˚ èˇˇ£√Cyah tò¬gËdi–b ˚ãdËr˚ -lav èˇˇreH·' vfirÆ∆z fivZ„rOz |beWûˇˇEv-lA–k-te' £äekAl yiGtâat√n Éh≈Fnih £yÄih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 29 hõ∆y¸hï«y £úekAl vfirˇˇ°√z fivZ„rOz ¶õEv-yÊr¸p Ùú–b-reH·' ¶ôEvAh-lA–k-te'Ãw ¶ÂrÅA'Ah-lAk yûˇˇ≈n¸Kp WûˇˇEmÙr |lZOk¸l˚ £«yäamAKHah •Ùâv-lAk¸l˚ ¶ÂrA'Ah∏ tûˇˇ¬Cyax-lAk¸lï˚ 30 :hïAl¸kA'¸l :§ïEk-yihÃyï¬w h°Al¸kA'¸l beWõEv qÂrˇˇú∆y-lA–k-te' hØ√Cyax Hepûˇˇ∆n èˇˇÙ–b-reH·' ¶ÂrÄA'Ah-lav -yihÃy¬¿w bÂrˇˇúev-yihÃy¬¿w dˇˇÚO'¸m bÙYX-h≈FnihÃw hÅAWAv rˇˇûˇˇeH·'-lA–k-te' èˇˇ£yih»lÈ' 'Ërˇˇò¬Cy¬w 31

> :yïiKHiKHah £ÙBy r’qYOb

Genesis 2 :£ïA'Ab¸c-lAkÃw ¶ÂrˇˇõA'AhÃw £«yúamAKHah ˚ôGlukÃy¬w 1 £ÙûˇˇCya–b èˇˇtO–b¸H«Cy¬w h°AWAv rˇˇûˇˇeH·' ÙõGt¸k'al¸m yÅivyib¸KHah £ÙûˇˇCya–b èˇˇ£yih»lÈ' lòakÃy¬w 2

£Ùûy-te' èˇˇ£yih»lÈ' ™ÂrˇˇòAbÃy¬w 3 :hïAWAv rˇˇúeH·' ÙõGt¸k'al¸m-lA–kim yÅivyib¸KHah £yõih»lÈ' 'BflrA–b-reH·' ÙÅGt¸k'al¸m-lA–kim èˇˇtabAH Ù`b yûˇˇi–k ÙÚtO' HY„–d—qÃy¬w yÅivyib¸KHah £°A'ËrˇˇïA–bih¸–b ¶ÂrˇˇõA'AhÃw £«yôamAKHah tÙ˙d¸lÙt heGlûˇˇE' 4 > :tÙøW·val hÄÂdAKWah fixyûˇˇiW |lZOkÃw 5 :£«yïAmAHÃw ¶Ârˇˇúe' £yõih»lÈ' hú√whÃy tÙ_W·v £ÙÆy¸–b hò√whÃy ryäiX¸mih 'â◊l Éyi–k x°Am¸c«y £ÂrˇˇûˇˇeX hYÂdAKWah beWúEv-lAkÃw ¶ÂrÅA'Ab hûˇˇ∆y¸hï«y £ÂreXò -§im hûˇˇel·vï¬y dˇˇõE'Ãw 6 :hïAmfld·'ïAh-te' dˇˇYOb·vïal §«yÅa' £ZfldA'Ãw ¶ÂrÅA'Ah-lav èˇˇ£yih»lÈ' -te' £yäih»lÈ' h=√whÃy Érecy«Cy¬w 7 :hïAmfld·'ïAh-yï≈n¸Kp-lA–k-tïe' hõ“q¸HihÃw ¶Ârˇˇ°A'Ah Hepú∆n¸l £YfldA'ïAh yúihÃyï¬w £y°«Cyax tûˇˇam¸H«n wyõAKpa'¸–b xúaKp«Cy¬w hÅAmfld·'ûˇˇAh-§im èˇˇrApAv £ÄfldA'ïAh rˇˇúeH·' £YfldA'ïAh-te' £ÅAH £eWûˇˇ√Cy¬w £Âdˇˇ°’–qim §ÂdˇˇõEv¸–b-§¬Fg £yôih»lÈ' hü√whÃy vãaLX«Cy¬w 8 :hï√Cyax bÙZXÃw hõe'Ëram¸l dˇˇúAm¸x∆n ¶ôEv-lA–k hÅAmfld·'ûˇˇAh-§im èˇˇ£yih»lÈ' hò√whÃy xãam¸c¬Cy¬w 9 :rˇˇïAc√y 'ûˇˇEcOy èˇˇrAh√nÃw 10 :vΩflr√w bÙBX tavYfi–dah ¶àEvÃw §Ø√Fgah ™ÙZt¸–b èˇˇ£y«Cyaxïah ¶òEvÃw l°Ak·'am¸l £úEH 11 :£yïiH'flr húAvA–bËra'¸l hõ√yAhÃw dÅ„rAKp«y èˇˇ£AKHim˚ §°√Fgah-te' tÙ˜q¸Hah¸l §ÂdÅEvEm :bïAh√∑zah £õAH-reH·' hÅAly«w·xïah ¶Ârˇˇûˇˇe'-lA–k tE'ò bÄEbO–sah '˚Zh §ÙÚHyiKp dˇˇõAxe'ïAh rˇˇúAh√Fnah-£ïEHÃw 13 :£ahøOKHah §ebúe'Ãw xal˜Od¸–bah £úAH bÙÚX 'wõihah ¶ÂrˇˇúA'Ah bôahœzï˚ 12 èˇˇyiHyil¸KHah rˇˇòAh√Fnah £âEHÃw 14 :H˚ï–k ¶Ârˇˇúe'-lA–k tõE' bÅEbÙ–sah '˚Zh §ÙÚxy«Fg yõ«nEKHah :tΩflr¸p '˚Bh yõivyibËrˇˇïAh rˇˇúAh√FnahÃw r˚°KHa' tûˇˇamËd÷q ™õElOhïah '˚Bh l’qÅ–dix :–hΩflr¸mAH¸l˚ –hYfld¸bAv¸l §ÂdÅEv-§¬g¸b ˚hûˇˇEx«Fn¬Cy¬w £ÚfldA'ïAh-te' £yõih»lÈ' hú√whÃy xô—–q«Cy¬w 15 :lïEk'◊Gt lBOkA' §õ√Fgah-¶ïEv lBO–kim rˇˇÚOm'El £YfldA'ïAh-lav £yÅih»lÈ' hûˇˇ√whÃy èˇˇwacÃy¬w 16 tÙBm ˚FnõeGmim ú߸lAk·' £Ù_y¸–b yÄi–k ˚Fn°eGmim lõak'◊t 'B◊l vÅflr√w bÙZX èˇˇtavèfi–dah ¶ÄEvEm˚ 17 -–heWÈvïe' Ù°–dab¸l £YfldA'ïAh tÙByÈh bÙ_X-'◊l £yÅih»lÈ' hûˇˇ√whÃy èˇˇrem'è◊Cy¬w 18 :t˚ømAGt èˇˇhÂdAKWah tò¬Cyax-lA–k hÄAmfld·'ïAh-§im £yäih»lÈ' h=√whÃy Érec«Cy¬w 19 :Ùï–dÃg∆n¸–k r∆zõEv ]1 ÙúGl ÉlOkÃw ÙÚl-'flrŸq«Cy-ham tÙY'Ëril £ÅfldA'ûˇˇAh-le' èˇˇ'Eb√Cy¬w £«yÅamAKHah •ÙZv-lA–k èˇˇtE'Ãw tÙÄmEH £äfldA'ïAh 'âflrŸq«Cy¬w 20 :Ùøm¸H '˚Bh hõ√Cyax Hepú∆n £_fldA'ïAh Ù^l-'flrŸq«y râeH·' 'úAcAm-'ø◊l £àfldA'¸l˚ hÚÂdAKWah tûˇˇ¬Cyax lYOk¸l˚ £«yÅamAKHah •ÙZv¸l˚ èˇˇhAmEh¸–bah-lAk¸l xÄ—–q«Cy¬w §°AHy«Cy¬w £YfldA'Ah-lav hôAm„–dËraGt |£yüih»lÈ' h=√whÃy ÉlEKp¬Cy¬w 21 :Ùï–dÃg∆n¸–k r∆zõEv vôAlEFcah-tïe' |£yüih»lÈ' h=√whÃy ɧeb«Cy¬w 22 :h√FnïeGt¸xaGt rˇˇõAWA–b rˇˇBOFg¸s«Cy¬w wyÅAtOv¸laFcim èˇˇtaxa' Ç£fldA'A¡h êrem'◊Cy¬w 23 :£ΩfldA'ïAh-le' Ahõe'ibÃy¬w h°AKHi'¸l £YfldA'ïAh-§im xú—qAl-reH·' yÚÊrAW¸–bim rˇˇõAWAb˚ yÅamAc·vïEm £ecevò £avÄaKpah t'û◊z :t'Ω◊∑z-hAx›qïul Hyõi'Em yúi–k hÅAKHi' 'Z„r“–q«y èˇˇt'◊z¸l rˇˇúAWAb¸l ˚YyAhÃw ÙÅGt¸Hi'¸–b qûˇˇabfldÃw Ù°Gmi'-te'Ãw wyõibA'-te' HyÅi'-b√z·v¬¿y èˇˇ§E–k-lav 24 :˚HïAHO–b¸t«y 'Y◊lÃw Ù°Gt¸Hi'Ãw £YfldA'ïAh £yÅiGm˚r·v èˇˇ£ehy≈n¸H ˚`y¸hï«Cy¬w 25 :dˇˇïAxe'

Genesis 3 £y°ih»lÈ' hûˇˇ√whÃy hõAWAv rˇˇúeH·' hÅÂdAKWah tûˇˇ¬Cyax èˇˇlO–kim £˚ÅrAv hûˇˇ√yAh èˇˇHAx√FnahÃw 1 :§ï√Fgah ¶úEv lYO–kim ˚Ål¸k'ø◊t 'Z◊l £yÅih»lÈ' rˇˇûˇˇamA'-yïi–k •a'ò hÅAKHi'ûˇˇAh-le' èˇˇrem'è◊Cy¬w ê¶EvAh yZÊr¸Kpim˚ 3 :lïEk'◊n §õ√Fgah-¶ïEv yBÊr¸Kpim H°Ax√Fnah-le' hõAKHi'ïAh rem'B◊Gt¬w 2 -§eKp Ù°–b ˚YvÃFgit 'B◊lÃw ˚FnÅeGmim èˇˇ˚l¸k'ø◊t '`◊l £yÄih»lÈ' rˇˇûˇˇamA' ǧ√Fgah-™Ùt¸–b rˇˇûˇˇeH·' fivZ„dOy yi–kò 5 :§˚øtum¸Gt tÙYm-'ø◊l h°AKHi'ïAh-le' HõAx√Fnah rem'B◊Cy¬w 4 :§˚øtum¸Gt yõEvËdOy £yÅih»l'ïE–k èˇˇ£ety«y¸h«w £°eky≈nyïEv ˚YxŸq¸p«nÃw ˚FnÅeGmim £ûˇˇek¸lAk·' èˇˇ£Ùy¸–b yÄi–k £yÅih»lÈ' '˚Zh-h√w·'ïat yüikÃw läAk·'am¸l ¶âEvAh ÉbÙX yûˇˇi–k háAKHi'ïAh 'ÂrˇˇûˇˇEGt¬w 6 :vΩflr√w bÙBX –hôAHyi'¸l-£¬Fg §üEGtiGt¬w l°ak'◊Gt¬w ÙYyËriKpim xú—–qiGt¬w lyÅi–k¸Wah¸l èˇˇ¶EvAh dˇˇòAm¸x∆nÃw £«yƬnyEvAl èˇˇ˚r¸Kp¸t«Cyï¬w £°Eh £õiGmÁryïEv yúi–k ˚ÅvËdˇˇûˇˇ≈Cy¬w £Åehy≈n¸H yûˇˇ≈nyEv èˇˇh√n¸xè—qAKpiGt¬w 7 :lïak'◊Cy¬w –hõAGmiv £yôih»lÈ' hü√whÃy lÙâq-te' ˚ãv¸m¸H«Cyï¬w 8 :t¡OrOg·x £õehAl ˚BW·v¬Cy¬w hØ√nE'¸t hûˇˇEl·v £yÅih»lÈ' hûˇˇ√whÃy èˇˇy≈n¸Kpim ÙÄGt¸Hi'Ãw £äfldA'ïAh 'âE–bax¸t«Cy¬w £Ù°Cyah fix˚˘r¸l §õ√Fga–b ™úEGlah¸tim :hA–kï∆Cya' ÙYl rem'B◊Cy¬w £ÚfldA'ïAh-le' £yõih»lÈ' hú√whÃy '_flrŸq«Cy¬w 9 :§ï√Fgah ¶úEv ™ÙYt¸–b :'ïEbAxE'√w yikYOnA' £ıOryEv-yïi–k '_flryi'√w §°√Fga–b yiGt¸võamAH ú߸lOq-te' rem'D◊Cy¬w 10 yúiGt¸lib¸l ßyôity«Fwic rˇˇüeH·' ¶ÄEvAh-§im·h hAGt°A' £˜OryEv yúi–k Ø߸l dyûˇˇ«Fgih yimò rem'D◊Cy¬w 11 'wôih yÅÊdAGmiv hAGtûˇˇat√n rˇˇûˇˇeH·' èˇˇhAKHi'ïAh £ÚfldA'ïAh rem'Y◊Cy¬w 12 :AGt¸lïAkA' ˚FnõeGmim-lAk·' t'û◊∑z-ham hõAKHi'Al £yôih»lÈ' hü√whÃy rem'=◊Cy¬w 13 :lïEkO'√w ¶õEvAh-§im yúiGl-h√n¸tï√n |£yúih»lÈ' hâAÙhÃy Érem'◊Cy¬w 14 :lïEkO'√w y«nõa'yiKHih HúAx√Fnah hÅAKHi'ïAh èˇˇrem'è◊Gt¬w ty°iWAv

êHAx√Fnah-lïe' hÚÂdAKWah tûˇˇ¬Cyax lYO–kim˚ hÅAmEh¸–bah-lA–kim èˇˇhAGta' r˚`rA' Çt'◊∑z AtyûˇˇiWAv yûˇˇi–k :ßyï∆Cyax yúEmÃy-lA–k lõak'◊Gt rˇˇúApAvÃw ™ÅElEt ûˇˇßÃnOxÃFg-lav –h°AvËr¬z §yûˇˇEb˚ õß·vËr¬z §yúEb˚ hÅAKHi'ïAh §yûˇˇEb˚ èˇˇßÃnyïE–b tyÄiHA' |hûˇˇAbyE'Ãw 15

< :bæ‘qAv ˚Fnúep˚H¸Gt hõAGta'Ãw H'Å◊r ûˇˇß¸p˚HÃy '˚hò rÄamA' hûˇˇAKHi'Ah-lïe' 16

£y°«nAb yZÊd¸lïEGt becõev¸–b ™Ø≈nOrˇˇïEhÃw ™ûˇˇ≈nÙb¸Fciv èˇˇhe–bËra' hòA–bËrah

< :™ïA–b-lAH¸m«y '˚YhÃw ™ÅEt“q˚ZH¸Gt èˇˇ™EHyi'-le'Ãw

rˇˇòeH·' ¶ÅEvAh-§im èˇˇlak'è◊Gt¬w ÇßeGt¸Hi' lÙ˘q¸l ]3 êAGt¸vamAH-yïi–k rÄamA' £ZfldA'¸l˚ 17

˚Fn°eGmim lõak'◊t 'B◊l rÅOm'El èˇˇßyèity«Fwic ßÅÂr˚b·vïa–b èˇˇhAmfld·'ïAh h`flr˚r·' :ßyï∆Cyax yúEmÃy lYO–k h√FnÅel·k'ø◊Gt èˇˇ§ÙbAFciv¸–b :hΩÂdAKWah beWúEv-te' õAGt¸lakA'Ãw ™°Al Ωfixyûˇˇim¸caGt rˇˇYfi–dËrfidÃw ¶ÙıqÃw 18 £exÅel lak'Z◊Gt èˇˇßyèeKpa' tòav≈z¸–b 19 AGt¸x°“–qul h√FnõeGmim yúi–k hÅAmfld·'ûˇˇAh-le' èˇˇß¸b˚øH dˇˇòav :b˚øHAGt rˇˇõApAv-le'Ãw hAGtÅa' rˇˇûˇˇApAv-yïi–k

ÉWav¬Cy¬w 21 :yïAx-lA–k £úE' hõAtÃyïAh 'wúih yôi–k h°√Fwax ÙõGt¸Hi' £úEH £_fldA'ïAh '^flrŸq«Cy¬w 20

> :£ïEHi–b¸l¬Cy¬w rÙYv tÙBn¸tA–k ÙôGt¸Hi'¸l˚ £^fldA'¸l £yäih»lÈ' h=√whÃy |rem'û◊Cy¬w 22

-§eKp |hûˇˇAGtavÃw vÚflr√w bÙZX tavYfidAl ˚FnÅeGmim dˇˇûˇˇaxa'¸–k èˇˇh√yAh èˇˇ£fldA'ïAh §òEh £yÄih»lÈ' hûˇˇ√whÃy hú√whÃy ˚hôEx¸GlaHÃyï¬w 23 :£ïAlOv¸l yúax√w lõakA'Ãw £yØ«Cyaxïah ¶ûˇˇEvEm £¬Fgò èˇˇx—qAlÃw ÙÄd√y xûˇˇal¸H«y -te' HÂrˇˇõ√gÃy¬w 24 :£ïAKHim xõ—–qul rˇˇúeH·' hÅAmfld·'ûˇˇAh-te' èˇˇdOb·vïal §Âdˇˇ°Ev-§¬Fgim £yõih»lÈ' èˇˇbÂrèexah Xahòal tâE'Ãw £yÄibÁr¸–kah-te' §ÂdäEv-§¬g¸l £Âdâ’–qim ɧE–k¸H¬Cy¬w £ÚfldA'ïAh

< :£yï«Cyaxïah ¶úEv ™ÂrˇˇY–d-te' ràOm¸Hil tekÅeKpah¸tiGmah

Genesis 4 rem'à◊Gt¬w §«yÅ—q-te' delûˇˇEGt¬w èˇˇrahèaGt¬w Ù°Gt¸Hi' hûˇˇ√Fwax-te' vYfid√y £ÅfldA'ûˇˇAhÃw 1 èˇˇlebèeh-yihÃyï¬w leb°Ah-te' wyõixA'-te' tÂdÅelAl •esZOGt¬w 2 :hï√whÃy-te' Hyõi' yityú«n“q y^Êr¸Kpim §«yä—q 'âEb√Cy¬w £y°im√y ¶ûˇˇ‘–qim yõihÃy¬¿w 3 :hïAmfld·' dˇˇúEbOv hõ√yAh §«yà—qÃw §'Å◊c hEv˘Or ÙYn'◊c tÙırOk¸–bim '˚_h-£¬g 'yúibEh lebâehÃw 4 :hï√whyïal hõAxÃnim hôAmfld·'A¡h ÙYtAxÃnim-le'Ãw §«yú—q-le'Ãw 5 :ÙøtAxÃnim-le'Ãw lebõeh-le' hØ√whÃy vaHûˇˇ«Cy¬w §°ehEb¸lexïEm˚ hAGmAlò §«y°“q-le' hõ√whÃy rem'B◊Cy¬w 6 :wyï√nAKp ˚Yl¸Kp«Cyï¬w dÅO'¸m èˇˇ§«yè—q¸l raxò«Cy¬w h°AvAH 'Z◊l 'Z◊l èˇˇ£i'Ãw tÅE'¸W èˇˇbyiXyEGt-£i' 'Ù`l·h 7 :ßyï∆nAp ˚Bl¸p√n hAGmõAlÃw ™ÅAl hflrˇˇûˇˇAx :Ùï–b-lAH¸miGt hõAGta'Ãw ÙÅt“q˚ZH¸Gt èˇˇßyèelE'Ãw ¶°EbOr t'ûˇˇALXax xatõeKpal byÅiXyEt lebúeh-le' §«yô—q £“qú√Cy¬w hÅÂdAKWa–b £ûˇˇAtÙy¸hi–b èˇˇyihÃy¬¿w wy°ixA' lebûˇˇeh-le' §«yõ—q rem'B◊Cy¬w 8 'Z◊l èˇˇrem'è◊Cy¬w ßy°ixA' lebûˇˇeh yõE' §«yÅ—q-le' èˇˇh√whÃy rem'`◊Cy¬w 9 :˚hï≈gËrah¬Cy¬w wyõixA' £yú÷q·vOc ßyÅixA' yûˇˇEmË–d lÙqò Aty°iWAv hûˇˇem rem'Y◊Cy¬w 10 :yikΩOnA' yõixA' rˇˇúEmOH·h yiGt¸vÅfid√y -te' hûˇˇAt¸cAKp rˇˇûˇˇeH·' èˇˇhAmfld·'ïAh-§im hAGt°A' r˚˘rA' hõAGtavÃw 11 :hïAmfld·'ïAh-§im yõalE' -'ø◊l hÅAmfld·'ûˇˇAh-te' èˇˇdOb·vïat yòi–k 12 :ßΩÂd√Cyim ßyõixA' yúEmË–d-te' taxô—qAl AhyÅiKp h°√whÃy-le' §«yõ—q rem'B◊Cy¬w 13 :¶ÂrˇˇïA'Ab hú∆y¸hïiGt dˇˇõ√n√w vú√n ™°Al –hõAxO–k-tEGt •úEsOt ßyõ∆nAKpim˚ hÅAmfld·'A¡h yûˇˇ≈n¸Kp èˇˇlavEm £ÙÆCyah yäitO' AGt¸Hâfir≈Fg ɧEh 14 :'øOWÃFnim yõ«nOw·v lÙıd√Fg ÙZl rem'^◊Cy¬w 15 :y«nï≈gËrah¬¿y yõi'¸cOm-lAk hú√yAhÃw ¶ÂrÅA'A–b èˇˇd√n√w vò√n yityM«yAhÃw rˇˇ°EtA–se' yúiGt¸lib¸l tÙÅ' èˇˇ§«yè—q¸l hò√whÃy £eW=√Cy¬w £°“–q…y £«yõatAv¸biH §«yÅ—q gZ„rOh-lA–k èˇˇ§EkAl hÆ√whÃy dÙYn-¶Ârˇˇïe'¸–b beHú≈Cy¬w h°√whÃy yûˇˇ≈n¸piGlim §«yõ—q 'Ecú≈Cy¬w 16 :Ùø'¸cOm-lA–k ÙYtO'-tÙ–kah ryÅiv h∆nZO–b èˇˇyihÃyï¬w ™Ù°n·x-te' delûˇˇEGt¬w rahõaGt¬w ÙÅGt¸Hi'-te' èˇˇ§«yè—q vfidˇˇò≈Cy¬w 17 :§ÂdˇˇïEv-tamËd÷q dàflryivÃw dÅflryiv-te' èˇˇ™Ùn·xïal dˇˇòEl√Fw«Cy¬w 18 :™ÙΩn·x ÙBn¸–b £õEH¸–k ryÅivAh £ûˇˇEH èˇˇ'flrŸq«Cy¬w -te' dˇˇúal√y lõE'AH˚t¸m˚ lÅE'AH˚Zt¸m-te' èˇˇdal√y lÄE'√yCyix¸m˚ l°E'√y˚øx¸m-te' dˇˇõal√y :hïAGlic tyõ«nEKHah £úEHÃw hÅfldAv èˇˇtaxa'ïAh £òEH £y°iH√n yûˇˇEGt¸H ™emõel ÙBl-xæ—–qï«Cy¬w 19 :™emïAl £úEHÃw 21 :hï∆nŸqim˚ lehYO' búEHOy yàib·' hØ√yAh '˚Zh l°Ab√y-te' hYfldAv delúEGt¬w 20 'wÄih-£¬g hûˇˇAGlicÃw 22 :bï√g˚vÃw rÙõFni–k WúEpOGt-lA–k yàib·' hØ√yAh '˚Zh l°Ab˚y wyõixA'

-lab˚ïGt tÙBx·'ï¬w l°∆zËrab˚ teHYOxÃn HB„rOx-lA–k HàEX»l §«yÅ—q lab˚ûˇˇGt-te' èˇˇhfld¸lï√y wyÄAH√n¸l ™emäel rem'=◊Cy¬w 23 :hïAm·vï¬n §«yõ—q

y°itflr¸mi' h√Fnõ≈z¸'ah ™emÅel yûˇˇEHÃn yÅilÙq §avûˇˇam¸H èˇˇhAGlicÃw h`fldAv :hïAv¸biHÃw £yúiv¸biH ™emõelÃw §«y°“q-£—–q…y £«yõatAv¸biH yúi–k 24 :yïitflru–bax¸l delõ∆yÃw yÅiv¸cip¸l èˇˇyiGtÃgèfirAh Hyòi' yûˇˇi–k -tïAH yûˇˇi–k t°EH ÙYm¸H-te' 'BflrŸqiGt¬w §ÅE–b delûˇˇEGt¬w ÙÅGt¸Hi'-te' èˇˇdÙv £BfldA' vfid=≈Cy¬w 25 -daGl…y èˇˇ'˚h-£¬Fg tòEH¸l˚ 26 :§«yæ“q ÙYgflr·h yúi–k lebÅeh taxûˇˇaGt rÅExa' vfirˇˇûˇˇ∆z èˇˇ£yih»lÈ' yòil

> :hï√whÃy £úEH¸–b '˜◊rŸqil lÅax˚h zûˇˇA' HÙ°nÈ' ÙYm¸H-te' 'BflrŸq«Cy¬w §ÅE–b

Genesis 5 £yõih»lÈ' t˚BmËdi–b £ÅfldA' èˇˇ£yih»lÈ' '`◊r¸–b £ÙÆy¸–b £ÚfldA' t˜Od¸lÙGt repÅEs hûˇˇ∆z 1 £ÅfldA' èˇˇ£Am¸H-te' '`flrŸq«Cy¬w £ÄAtO' ™ÂrˇˇûˇˇAbÃy¬w £°A'flr¸–b hõAb‘qÃn˚ rˇˇúAk√z 2 :ÙøtO' húAWAv delÙúCy¬w hØ√nAH èˇˇta'¸m˚ £yòiH»l¸H £ÄfldA' yûˇˇixÃy¬¿w 3 < :£ïA'ËrˇˇïA–bih £ÙYy¸–b èˇˇy„r·xa¡' £ÄfldA'-yEmÃy ˚ûy¸hï«Cy¬w 4 :tïEH ÙYm¸H-te' 'BflrŸq«Cy¬w ÙÚm¸lac¸–k ÙYt˚mËdi–b yòEmÃy-lA–k ˚Uy¸hï«Cy¬w 5 :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH tYO'Em hú∆nOm¸H tÅEH-te' Ù˘dyilÙh -yixÃy¬¿w 6 < :tøOm√Cy¬w h°√nAH £yõiH»l¸H˚ hØ√nAH èˇˇtÙ'Em vòaH¸Gt yÅax-reH·' èˇˇ£fldA' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa¡' tÄEH-yixÃy¬¿w 7 :HÙΩnÈ'-te' delÙõCy¬w h°√nAH tûˇˇa'¸m˚ £yõ«nAH HúEmAx tàEH èˇˇ˚y¸hï«Cy¬w 8 :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH tÙY'Em hú∆nOm¸H˚ £yØ«nAH vabûˇˇeH HÙØnÈ'-te' yúixÃy¬¿w 9 < :tøOm√Cy¬w h°√nAH tÙY'Em vúaH¸t˚ hØ√nAH èˇˇh„r¸Wev £yòEGt¸H tÅEH-yEmÃy-lA–k -te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa¡' HÙÆnÈ' yûˇˇixÃy¬¿w 10 :§ï√ny‘q-te' delÙõCy¬w h°√nAH £yûˇˇiv¸HiGt HÙYnÈ'

èˇˇ˚y¸hï«Cy¬w 11 :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH tÙY'Em hú∆nOm¸H˚ hØ√nAH èˇˇh„r¸Wev HòEm·x §Ø√ny‘q yúixÃy¬¿w 12 < :tøOm√Cy¬w h°√nAH tÙY'Em vúaH¸t˚ £yØ«nAH HûˇˇEmAx HÙØnÈ' yûˇˇEmÃy-lA–k Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa' §Æ√ny‘q yûˇˇixÃy¬w 13 :lïE'¸lal·ha¡m-te' delÙõCy¬w h°√nAH £yûˇˇiv¸biH §õ√ny‘q :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH tÙY'Em hú∆nOm¸H˚ hØ√nAH £yûˇˇivA–bËra' lÅE'¸lal·ha¡m-te'

< :tøOm√Cy¬w h°√nAH tÙY'Em vúaH¸t˚ £yØ«nAH reWûˇˇev §Ø√ny‘q yûˇˇEmÃy-lA–k èˇˇ˚y¸hï«Cy¬w 14

yûˇˇixÃy¬¿w 16 :dÂrˇˇï√y-te' delÙõCy¬w h°√nAH £yûˇˇiKHiHÃw £yõ«nAH HúEmAx lÅE'¸lal·ha¡m yûˇˇixÃy¬¿w 15

h°√nAH tÙY'Em hú∆nOm¸H˚ hØ√nAH £yûˇˇiH»l¸H dÂrØ∆y-te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa¡' lÄE'¸lal·ha¡m hØ√nAH èˇˇ£yiv¸HitÃw HòEmAx lÅE'¸lal·ham yûˇˇEmÃy-lA–k èˇˇ˚y¸h«Cy¬w 17 :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w hõ√nAH £yôiKHiHÃw £«yüaGt¸H dÂrD∆y-yixÃy¬¿w 18 < :tøOm√Cy¬w h°√nAH tÙY'Em hú∆nOm¸H˚ ™ÙØn·x-te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa¡' dÂrÆ∆y-yixÃy¬¿w 19 :™ÙΩn·x-te' delÙõCy¬w h°√nAH tûˇˇa'¸m˚ £«yòaGt¸H dÂrØ∆y-yEmÃy-lA–k èˇˇ˚y¸hï«Cy¬w 20 :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH tÙY'Em hú∆nOm¸H £yõiKHiHÃw HúEmAx ™ÙØn·x yûˇˇixÃy¬¿w 21 > :tøOm√Cy¬w h°√nAH tÙY'Em vúaH¸t˚ hØ√nAH èˇˇ£yiKHiHÃw èˇˇy„r·xa¡' £yÄih»lÈ'A¡h-te' ™ÙMn·x ™âEGlah¸t«Cy¬w 22 :xalïAH˚t¸m-te' delÙõCy¬w h°√nAH yõihÃy¬w 23 :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH tÙY'Em HB»l¸H xalÅeH˚t¸m-te' Ù˘dyilÙh ™ÙYn·x ™úEGlah¸t«Cy¬w 24 :hï√nAH tÙY'Em HB»l¸H˚ hØ√nAH èˇˇ£yiKHiHÃw HòEmAx ™Ù°n·x yûˇˇEmÃy-lA–k xalÅeH˚t¸m yûˇˇixÃy¬w 25 > :£yïih»lÈ' ÙYtO' xú—qAl-yïi–k ˚FnD∆nyE'Ãw £y°ih»lÈ'A¡h-te' xalÄeH˚t¸m yûˇˇixÃy¬¿w 26 :™emïAl-te' delÙõCy¬w h°√nAH tûˇˇa'¸m˚ hõ√nAH £yô«nOm¸H˚ vabüeH delÙúCy¬w h°√nAH tÙY'Em vúab¸H˚ hØ√nAH èˇˇ£y«nÙm¸H˚ £«yòaGt¸H ™emÅel-te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa¡' vúaH¸t˚ hØ√nAH èˇˇ£yiKHiHÃw vaHòEGt xalÅeH˚t¸m yûˇˇEmÃy-lA–k èˇˇ˚y¸h«Cy¬w 27 :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b tûˇˇa'¸m˚ hõ√nAH £yô«nOm¸H˚ £«yüaGt¸H ™emàel-yixÃy¬¿w 28 > :tøOm√Cy¬w h°√nAH tÙY'Em èˇˇ˚nèEW·vaGmïim ˚nòEm·x¬nÃy ]3 h∏U∆z rˇˇÚOm'El fixYOn Ù_m¸H-te' '^flrŸq«Cy¬w 29 :§ïE–b delÙõCy¬w h°√nAH èˇˇy„r·xa¡' ™emÄel-yixÃy¬¿w 30 :hï√whÃy –hYflrËrE¡' rˇˇúeH·' hÅAmfld·'ûˇˇAh-§im ˚nyÅ„d√y §ÙZb¸FcivEm˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH tYO'Em HúEm·x¬w hØ√nAH èˇˇ£yiv¸HitÃw HòEmAx fixØOn-te' Ù˘dyilÙh h°√nAH tÙY'Em vúab¸H˚ hØ√nAH èˇˇ£yiv¸biHÃw vabòeH ™emÅel-yEmÃy-lA–k èˇˇyihÃy¬¿w 31 :tÙΩnAb˚ -te' £õEH-te' fixØOn delÙûˇˇCy¬w h°√nAH tÙY'Em HúEm·x-§e–b fixDOn-yihÃy¬¿w 32 < :tøOm√Cy¬w :tepï√y-te'Ãw £úAx

Genesis 6 :£ïehAl ˚ıd¸Gl…y tÙYnAb˚ h°Amfld·'A¡h yûˇˇ≈n¸Kp-lav b˜OrAl £ÅfldA'A¡h lûˇˇExEh-yïi–k èˇˇyihÃyï¬w 1 £yÅiH√n èˇˇ£ehAl ˚`xŸq«Cy¬w h√Fn°Eh tYObOX yúi–k £ÅfldA'ïAh tÙûn¸–b-te' èˇˇ£yih»lÈ'ïAh-y≈n¸b ˚`'Ër«Cy¬w 2 £õ¬FgaH¸–b £ÅAlOv¸l èˇˇ£fldA'ïAb yòix˚r §Ùâd√y-'ø◊l hÆ√whÃy rem'û◊Cy¬w 3 :˚rˇˇïAxA–b rˇˇúeH·' lYO–kim

£yûˇˇim√Cya–b ê¶ÂrA'Ab ˚ûyAh £yãilipÃFnah 4 :hï√nAH £yYÊr¸WevÃw húA'Em wyÅAm√y ˚ûyAhÃw rˇˇ°AWAb '˚Zh ˚˜d¸l√yÃw £ÅfldA'A¡h tÙûn¸–b-le' èˇˇ£yih»lÈ'ïAh yò≈n¸–b ˚'äOb√y râeH·' §ÄEk-y„r·xïa' £ûˇˇ¬gÃw Ç£EhAh

> :£ïEKHah yúEHÃna' £õAlÙvEm rˇˇúeH·' £y_ÊrO–b«Fgah hAGmüEh £°ehAl

ÙÅ–bil tZOb¸H¸xam èˇˇrecè≈y-lAkÃw ¶Ârˇˇ°A'A–b £YfldA'Ah túavflr hôA–bfir yúi–k hØ√whÃy 'Ërˇˇûˇˇ¬Cy¬w 5 bõEFcav¸t«Cy¬w ¶Ârˇˇ°A'A–b £YfldA'A¡h-te' húAWAv-yïi–k hØ√whÃy £exûˇˇ√Fn«Cy¬w 6 :£ÙïCyah-lA–k vYfir qBfir yûˇˇ≈n¸Kp èˇˇlavEm èˇˇyit'èflrA–b-reH·' £`fldA'Ah-te' hâex¸me' hÆ√whÃy rem'û◊Cy¬w 7 :Ùï–bil-le' yúi–k yiGt¸mõax«n yúi–k £«y°AmAKHah •ÙZv-davÃw WemYÂr-dav hÅAmEh¸–b-dav èˇˇ£fldA'E¡m hÅAmfld·'A¡h fixØOn t˘Od¸lÙGt heGlE'ò 9 > :hï√whÃy yú≈nyEv¸–b §õEx 'AcúAm fixDOnÃw 8 :£ïityiW·v delÙúCy¬w 10 :fixΩOn-™eGlah¸tïih £yõih»lÈ'A¡h-te' wy°AtOrˇˇ¡Od¸–b hõ√yAh £yúimAGt qy_Ê–dac Hyúi' fixÆOn yûˇˇ≈n¸pil ¶ÂrˇˇõA'Ah túExAKHiGt¬w 11 :tepï√y-te'Ãw £úAx-te' £õEH-te' £y°«nAb hûˇˇAH»l¸H fixYOn hûˇˇ≈FnihÃw ¶ÂrˇˇõA'Ah-te' £yôih»lÈ' 'Ërˇˇü¬Cy¬w 12 :sïAmAx ¶ÂrˇˇõA'Ah 'úElAGmiGt¬w £y°ih»lÈ'A¡h < :¶ÂrˇˇïA'Ah-lav Ùõ–kËrfi–d-te' rˇˇôAWA–b-lA–k tyüix¸Hih-yïi–k hAt°Ax¸H«n sõAmAx ¶ÂrˇˇôA'Ah húA'¸lAm-yïi–k yجnAp¸l 'ûˇˇA–b èˇˇrAWA–b-lA–k ¶ò‘q fixÆOn¸l £yäih»lÈ' rem'=◊Cy¬w 13 repØOg-yEc·v tûˇˇabEGt èˇˇß¸l hòEW·v 14 :¶ÂrˇˇïA'Ah-te' £õAtyix¸Ham yú«nÃnihÃw £°ehy≈n¸Kpim hD∆zÃw 15 :repøO–ka–b ¶˚Yxim˚ t«yúa–bim –hôAtO' úAGtËrapïAkÃw h°AbEGtah-te' hûˇˇeW·vaïGt £yõ«Fn÷q –hÅA–b¸xflr èˇˇhAGma' £yòiKHim·x hÅAbEGtah ™ÂrO'ò hÄAGma' tÙZ'Em H^»l¸H –h°AtO' hõeW·vïaGt rˇˇúeH·' h√Fnûˇˇelak¸Gt èˇˇhAGma'-le'Ãw hÄAbEGtal ]3 hûˇˇeW·vaGt |rahZOc 16 :–hïAtAmÙq hõAGma' £yúiH»l¸H˚ :AhïeW·vaïGt £yõiHil¸H˚ £ú«Cy«n¸H £ô«CyiGt¸xaGt £y°iWAGt –hZfl–dic¸–b hõAbEGtah xatúep˚ hAl¸vÅam¸lim ]1 rÄAWA–b-lA–k tûˇˇExaH¸l ¶ÂrÅA'Ah-lav èˇˇ£«yèam l˚ú–baGmah-te' 'yâibEm Éy«nÃnih yÆ«n·'¬w 17 yúitOm÷q·h¬w 18 :vï√wÃg«y ¶ÂrˇˇõA'A–b-reH·' lBO–k £«y°AmAKHah taxõaGtim £yØ«Cyax fix˚˘r èˇˇÙ–b-reH·' ßyõ∆nAb-yïEHÃn˚ ú߸Gt¸Hi'Ãw ßyô∆nAb˚ hàAGta' hÅAbEGtah-le' èˇˇAt'Ab˚ ™°AGti' yõityÊr¸–b-te' hõAbEGtah-le' 'yúibAGt l_O–kim £«yü¬n¸H rãAWA–b-lA–kïim yaxAhÑ-lA–kim˚ 19 :™ïAGti' èˇˇhAmEh¸–bah-§im˚ ˚hÆ≈nyim¸l •ÙZvAhEm 20 :˚Ωy¸hï«y hõAb‘qÃn˚ rˇˇúAk√z ™°AGti' tûOy·xah¸l :tÙΩy·xa¡h¸l ßyõelE' ˚'BOb√y l_O–kim £«yü¬n¸H ˚h°≈nyim¸l hõAmfld·'A¡h WemBÂr l_O–kim –hØ√nyim¸l ô߸l hú√yAhÃw ßy°elE' õAGt¸pasA'Ãw lÅEkA'≈¿y rˇˇûˇˇeH·' èˇˇlAk·'a¡m-lA–kim Æ߸l-x—q hûˇˇAGta'Ãw 21

< :hïAWAv §úE–k ]3 myõih»lÈ' Ù_tO' hú√Fwic râeH·' lOk¸–k∏ fix°On Wavõ¬Cy¬w 22 :hïAl¸kA'¸l £õehAlÃw

Genesis 7 ú߸tO'-yïi–k h°AbEGtah-le' õ߸tyE–b-lAkÃw húAGta'-'ø◊–b fixØOn¸l èˇˇh√whÃy rem'`◊Cy¬w 1 ô߸l-x—–qïiGt hÄflrÙh¸LXah hûˇˇAmEh¸–bah |lZO–kim 2 :hï∆∑zah rÙú–da–b yõ¬nAp¸l qyBÊ–dac yityôi'flr £«yõ¬n¸H 'wôih hBflrOh¸X 'Z◊l reH·'∏ háAmEh¸–bah-§im˚ Ù°Gt¸Hi'Ãw Hyûˇˇi' hõAv¸biH húAv¸biH tÙúCyax¸l h°Ab‘qÃn˚ rˇˇûˇˇAk√z hõAv¸biH húAv¸biH £«yôamAKHah •Ù^vEm £ûˇˇ¬Fg 3 :ÙïGt¸Hi'Ãw Hyúi' -lav ryûˇˇiX¸mam èˇˇyikOnïA' hÄAv¸biH dÙäv £yâim√y¸l Éyi–k 4 :¶ÂrˇˇïA'Ah-lAk yú≈n¸Kp-lav vfirˇˇõ∆z rˇˇûˇˇeH·' èˇˇ£˚qÃyah-lA–k-tïe' yityÄixAm˚ hAlÃy°Al £yõivA–bËra'Ãw £ÙØy £yûˇˇivA–bËra' ¶ÂrÅA'Ah :hï√whÃy ˚hõ√Fwic-reH·' lBOk¸–k fix°On Wavõ¬Cy¬w 5 :hïAmfld·'A¡h yú≈n¸Kp lõavEm yityÅiWAv fixÆOn '◊bûˇˇ√Cy¬w 7 :¶ÂrˇˇïA'Ah-lav £«yõam hØ√yAh l˚ûˇˇ–baGmahÃw h°√nAH tÙY'Em HúEH-§e–b fixDOnÃw 6 -§im 8 :l˚ï–baGmah yúEm yõ≈n¸Kpim h°AbEGtah-le' ÙõGti' wyô√nAb-yïEHÃn˚ ÙüGt¸Hi'Ãw wy√nAb˚∏ lBOkÃw •ÙÅvAh-§âim˚ hÚflrOh¸X h√Fnõ∆nyE' rˇˇúeH·' hÅAmEh¸–bâah-§im˚ hÅflrÙh¸LXah èˇˇhAmEh¸–bah rˇˇûˇˇAk√z hõAbEGtah-le' fix_On-le' ˚'üA–b £«yM¬n¸H £«y=¬n¸H 9 :hïAmfld·'ïAh-lav WõEmOr-reH·' yûˇˇEm˚ £y°im√Cyah tûˇˇav¸biH¸l yõihÃy¬¿w 10 :fixΩOn-te' £yõih»lÈ' hú√Fwic rˇˇôeH·'aï–k h°Ab‘qÃn˚ èˇˇHÂdèOxa–b fixØOn-y≈Cyax¸l èˇˇh√nAH tÙ`'Em-HEH t=¬n¸Hi–b 11 :¶ÂrˇˇïA'Ah-lav ˚YyAh l˚Å–baGmah £ÙZh¸Gt èˇˇtOnÃy¸vam-lïA–k èˇˇ˚vŸq¸b«n hÆ∆∑zah £ÙûˇˇCya–b HÂdˇˇÚOxal £ÙYy rˇˇúAWAv-hïAv¸biH¸–b yØ«nEKHah £ÙØy £yûˇˇivA–bËra' ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav £eHõ∆Fgah yúihÃy¬¿w 12 :˚xïAGt¸p«n £«yõamAKHah tBO–bÁr·'¬w hÅA–bfir fix°On-y≈n¸–b tepõ∆y√w £úAxÃw-£EHÃw fixØOn 'ûˇˇA–b èˇˇh∆∑zah £ÙòCyah £ecâev¸–b 13 :hAlÃyïAl £yõivA–bËra'Ãw hûˇˇ√Cyaxa¡h-lAkÃw hAGmäEh 14 :hïAbEGtah-le' £õAGti' wyô√nAb-yïEHÃn teH^»l¸H˚ fixÆOn teHûˇˇE'Ãw ˚h°≈nyim¸l ¶ÂrˇˇõA'Ah-lav WúEmOrAh Wem_ÂrAh-lAkÃw –hØ√nyim¸l èˇˇhAmEh¸–bah-lAkÃw –hÆ√nyim¸l -le' fixYOn-le' ˚'BOb√Cy¬w 15 :•ï√nA–k-lA–k rÙúKpic lYO–k ˚hØ≈nyim¸l •ÙZvAh-lAkÃw râAk√z £yÄi'A–bahÃw 16 :£yï«Cyax fix˚ır Ùõ–b-reH·' rÅAWA–bah-lA–kim èˇˇ£«yè¬n¸H £«yò¬n¸H h°AbEGtah :Ù¡d·vaï–b hõ√whÃy rˇˇBOFg¸s«Cy¬w £y°ih»lÈ' ÙYtO' hú√Fwic rˇˇôeH·'aï–k ˚'ÅA–b èˇˇrAWA–b-lA–kim hòAb‘qÃn˚ -te' èˇˇ˚'¸W«Cy¬w £«yÄaGmah ˚ûˇˇ–bËr«Cy¬w ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav £ÙYy £yúivA–bËra' l˚ô–baGmah yüihÃy¬¿w 17

¶Ârˇˇ°A'Ah-lav dˇˇYO'¸m ˚ú–bËr«Cy¬w £«yôaGmah ˚ır¸–bÃg«Cy¬w 18 :¶ÂrˇˇïA'Ah lúavEm £flrˇˇõAGt¬w hÅAbEGtah ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav dˇˇYO'¸m dˇˇBO'¸m ]3 Fw_r¸bú√Fg £«yÄaGmahÃw 19 :£«yïAGmah yú≈n¸Kp-lav hõAbEGtah ™elúEGt¬w h`„r¸Wev HâEm·x 20 :£«yïAmAKHah-lA–k taxõaGt-reH·' £yÅihObÃFgah èˇˇ£yÊrAhe¡h-lA–k ˚Ä–sukÃy¬w WûˇˇEmOrAh |rˇˇûˇˇAWA–b-lA–k vU¬wÃg«Cy¬w 21 :£yΩÊrAheh ˚õ–sukÃy¬w £«y°AGmah ˚˜r¸b√Fg hAl¸vÅam¸lim èˇˇhAGma' ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav ¶Z„rOKHah ¶ÂrˇˇõeKHah-lAk¸b˚ hØ√Cyaxûˇˇab˚ èˇˇhAmEh¸–bab˚ •Ù`vA–b ¶ÂrÄA'Ah-lav hõAbflrˇˇïAxe–b rˇˇúeH·' l_O–kim wyÄAKpa'¸–b £yM«Cyax fix˚âr-tam¸H«n ÉreH·' láO–k 22 :£ΩfldA'Ah lYOkÃw -dav £`fldA'Em hÄAmfld·'A¡h yûˇˇ≈n¸Kp-lav |rˇˇûˇˇeH·' |£˚˘qÃyah-lA–k-tïe' xamM«Cy¬w 23 :˚tïEm fix_On-™a' ]1 re'üAKH«y¬w ¶Ârˇˇ°A'Ah-§im ˚YxAGm«Cy¬w £«yÅamAKHah •ÙZv-davÃw èˇˇWemèÂr-dav èˇˇhAmEh¸–b :£ÙΩy tõa'¸m˚ £yúiKHim·x ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav £«yõaGmah ˚ır¸–bÃg«Cy¬w 24 :hïAbEGta–b ÙõGti' rˇˇúeH·'¬¿w

Genesis 8 rˇˇúeH·' hÅAmEh¸–bah-lA–k-te'Ãw èˇˇh√Cyaxa¡h-lA–k tòE'Ãw fixØOn-te' èˇˇ£yih»lÈ' rˇˇ`O–kÃz«Cy¬w 1 èˇˇ˚r¸kïA–s«Cy¬w 2 :£«yïAGmah ˚–kYOH√Cy¬w ¶ÂrÅA'Ah-lav èˇˇfix˚èr £yúih»lÈ' râEb·v¬Cy¬w h°AbEGta–b ÙõGti' ˚büuH√Cy¬w 3 :£«yïAmAKHah-§im £eHõ∆Fgah 'úElA–k«Cy¬w £«y°AmAKHah tYO–bÁr·'¬¿w £ÙÅh¸Gt tûOnÃy¸vam tõa'¸m˚ £yúiKHim·x hàEcŸqim £«yÅaGmah ˚˘r¸s¸x¬Cy¬w bÙÚH√w ™ÙZlAh ¶ÂrˇˇõA'Ah lúavEm £«yôaGmah lõav HÂdˇˇÚOxal £ÙYy rˇˇúAWAv-hAv¸biH¸–b yÅivyib¸KHah HÂdˇˇZOxa–b èˇˇhAbEGtah x¬nòAGt¬w 4 :£ÙΩy èˇˇyÊryiW·vAï–b yÚÊryiW·vA¡h HÂdˇˇZOxah dˇˇõav rÙÅsAxÃw ™ÙZlAh èˇˇ˚yAh £«yÄaGmahÃw 5 :XΩflrflr·' yB„rAh xûˇˇaGt¸p«Cy¬w £Ù°y £yûˇˇivA–bËra' ¶õ‘–qim yàihÃy¬¿w 6 :£yΩÊrAhe¡h yúEH'flr ˚Y'Ër«n HÂdÅOxal dˇˇûˇˇAxe'¸–b èˇˇ'Ùc√y 'òEc≈Cy¬w bÚ„rOvA¡h-te' xõaGlaHÃy¬w 7 :hïAWAv rˇˇúeH·' hõAbEGtah §ÙúGlax-te' fixØOn Ù°Gti'Em hõ√nÙCyah-te' xúaGlaHÃy¬w 8 :¶ÂrˇˇïA'Ah lúavEm £«yõaGmah teHBObÃy-dav bÙÅH√w fixÙMnAm h=√nÙCyah ÉhA'¸cAm-'ø◊lÃw 9 :hïAmfld·'A¡h yú≈n¸Kp lõavEm £«yÅaGmah ˚Glûˇˇ—q·h èˇˇtÙ'Ëril ¶Ârˇˇ°A'Ah-lAk yûˇˇ≈n¸Kp-lav £«yõam-yi–k hÅAbEGtah-le' èˇˇwyAlE' bAHòAGt¬w –hÄAlÃgfir-•ak¸l túav¸biH dÙÅv lexûˇˇ√Cy¬w 10 :hïAbEGtah-le' wyõAlE' –hôAtO' 'úEb√Cy¬w AhÅex“–q«Cy¬w èˇˇÙd√y xòal¸H«Cy¬w èˇˇh√nÙCyah wyòAlE' 'â◊bAGt¬w 11 :hïAbEGtah-§im hõ√nÙCyah-te' xúaGlaH •es_OCy¬w £yÚÊrEx·' £yõim√y lúavEm £«yõaGmah ˚Glú—q-yi–k fixØOn vfidˇˇûˇˇ≈Cy¬w Ahy°ip¸–b •ZflrAX t«yõ¬z-hEl·v hú≈FnihÃw bÂrÅev tûˇˇEv¸l -'ø◊lÃw hØ√nÙCyah-te' èˇˇxaGlaHÃy¬w £yÚÊrEx·' £yõim√y túav¸biH dÙÅv lexûˇˇ√Cy«Cy¬w 12 :¶ÂrˇˇïA'Ah èˇˇ§ÙH'ÊrAï–b hÆ√nAH tÙä'Em-HEHÃw tâaxa'¸–b yihÃy¬¿w∏ 13 :dÙøv wyõAlE'-b˚H húAp¸s√y hÅAbEGtah hûˇˇEs¸kim-te' èˇˇfixèOn rasò√Cy¬w ¶Ârˇˇ°A'Ah lûˇˇavEm £«yõaGmah ˚BbËrˇˇïAx HÂdÅOxal dˇˇûˇˇAxe'¸–b £ÙYy £y_Êr¸WevÃw hüAv¸biH¸–b yØ«nEKHah èˇˇHÂdèOxab˚ 14 :hïAmfld·'A¡h yú≈n¸Kp ˚YbËrA¡x hú≈FnihÃw 'ËrD¬Cy¬w 'õEc 16 :rˇˇøOm'El fixBOn-le' £yõih»lÈ' rˇˇúE–bfidÃy¬w 15 < :¶ÂrˇˇïA'Ah hõAH¸b√y HÂdˇˇÚOxal -rˇˇïeH·' h=√Cyaxah-lA–k 17 :™ïAGti' ßyõ∆nAb-yïEHÃn˚ ßyú∆nAb˚ ô߸Gt¸Hi'Ãw hàAGta' h°AbEGtah-§im ¶ÂrˇˇõA'Ah-lav WúEmOrAh Wem_ÂrAh-lAk¸b˚ hôAmEh¸–bab˚ •Ù^vA–b rÄAWA–b-lA–kim M߸Gti' wyô√nAb˚ fix°On-'Ecõ≈Cy¬w 18 :¶ÂrˇˇïA'Ah-lav ˚YbflrÃw ˚ırAp˚ ¶ÂrÅA'Ab ˚ZcËrA¡HÃw ™°AGti' 'ûˇˇEcÃyah** 'EcÙh* lYO–k •ÙÅvAh-lAkÃw èˇˇWemèÂrAh-lA–k hÆ√Cyaxa¡h-lA–k 19 :ÙïGti' wyõ√nAb-yïEHÃn˚ ÙúGt¸Hi'Ãw fix_On §ebú«Cy¬w 20 :hïAbEGtah-§im ˚Y'¸c√y £ÅehyEtZOx¸Kp¸Him¸l ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav WûˇˇEmÙr lavú¬Cy¬w rÅOhALXah •ÙZvAh èˇˇlO–kim˚ hÄflrÙh¸LXah hûˇˇAmEh¸–bah |lZO–kim xã—–q«Cy¬w h°√whya¡l fixõE–bÃzim ÙÄ–bil-le' hM√whÃy rem'=◊Cy¬w ÇfixOxy«Fnah fixyZ„r-te' êh√whÃy xfirˇˇûˇˇ√Cy¬w 21 :fixïE–bÃziGma–b tY»lOv £_fldA'Ah büEl recûˇˇ≈y yi–k∏ £ÅfldA'A¡h r˚Zb·va–b èˇˇhAmfld·'ïAh-te' dÙ`v lâEGl—q¸l •isO'Ñ-'ø◊l :yityïiWAv rˇˇúeH·'aï–k yõax-lA–k-te' tÙú–kah¸l dÙ_v •úisO'-'ø◊lÃw wyÚflruvÃFnim vYfir £äOx√w râOqÃw ryic“qÃw∏ vfirº∆z ¶Ârˇˇ°A'Ah yûˇˇEmÃy-lA–k dˇˇYOv 22 :˚tøO–b¸H«y 'B◊l hAlÃyõal√w £ÙByÃw •Ârˇˇ_Ox√w ¶«yü—qÃw

Genesis 9 ˚B'¸lim˚ ˚YbËr˚ ˚ır¸Kp £ôehAl rem'^◊Cy¬w wy°√nA–b-te'Ãw fixYOn-te' £yÅih»lÈ' ™ÂrˇˇûˇˇAbÃy¬w 1 -lA–k lõavÃw ¶ÂrÅA'Ah tûˇˇ¬Cyax-lA–k lavò hØ∆y¸hï«y èˇˇ£ek¸GtixÃw £òek·'firÙm˚ 2 :¶ÂrˇˇïA'Ah-te' :˚nïAGt«n £úekËd∆y¸–b £õ√Cyah yú≈gË–d-lAk¸bï˚ hôAmfld·'A¡h W^OmËriGt râeH·' ÉlOk¸–b £«y°AmAKHah •ÙZv £õekAl yiGtúat√n beWÅEv qÂrˇˇûˇˇ∆y¸–k h°Al¸kA'¸l hõ∆y¸h«y £úekAl yÅax-'˚h rˇˇûˇˇeH·' èˇˇWemèÂr-lA–k 3 £òek¸mÊ–d-te' ™âa'Ãw 5 :˚lïEk'◊t 'B◊l ÙYmfld ÙBH¸p¬n¸–b ràAWA–b-™a' 4 :løO–k-te' Hyûˇˇi' èˇˇd¬Cyim £ÄfldA'A¡h dˇˇûˇˇ¬Cyim˚ ˚Fn°eHËrËde' hõ√Cyax-lA–k dˇˇú¬Cyim HÅOrËde' èˇˇ£ekyEtøOH¸p¬n¸l ™°EpAKH«y ÙZmfl–d £YfldA'Aï–b £ÅfldA'A¡h £Zfi–d èˇˇ™EpOH 6 :£ΩfldA'A¡h Hepú∆n-te' H˜OrËde' wyÅixA'

:–hïAb-˚bËr˚ ¶ÂrˇˇõA'Ab ˚BcËriH ˚ÚbËr˚ ˚˘r¸Kp £õeGta'Ãw 7 :£ΩfldA'Ah-te' hõAWAv £yÅih»lÈ' £elûˇˇec¸–b yi–kò £yô÷qEm yú«nÃnih yD«n·'¬w 9 :rˇˇøOm'El ÙõGti' wyú√nA–b-le'Ãw fixØOn-le' èˇˇ£yih»lÈ' rem'`◊Cy¬w 8 < èˇˇh√Cyaxa¡h Hepò∆n-lA–k tâE'Ãw 10 :£ïeky„r·xa¡' £õek·vËr¬z-tïe'Ãw £°ek¸Gti' yõityÊr¸–b-te' yûˇˇE'¸cOy èˇˇlO–kim £°ek¸Gti' ¶ÂrˇˇõA'Ah tú¬Cyax-lAk¸bï˚ hôAmEh¸–ba–b •Ù^vA–b £Åek¸Gti' rˇˇûˇˇeH·' t^„rA–k«y-'ø◊lÃw £Åek¸Gti' èˇˇyityÊr¸–b-te' yòitOm÷q·h¬w 11 :¶ÂrˇˇïA'Ah tú¬Cyax lYOk¸l hÅAbEGtah :¶ÂrˇˇïA'Ah túExaH¸l l˚õ–bam dÙ_v hú∆y¸h«y-'ø◊lÃw l˚°–baGmah yûˇˇEGmim dÙYv rˇˇôAWA–b-lA–k §yôEb˚ £Åeky≈nyûˇˇEb˚ èˇˇy«nyE–b §ÄEtOn yûˇˇ«n·'-reH·' èˇˇtyÊr¸–bah-tÙø' t'`◊z £yÄih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 12 §°√nAvïe–b yiGtõat√n yàiGt¸H—q-te' 13 :£ïAlÙv t˜OrOd¸l £°ek¸Gti' rˇˇûˇˇeH·' hõ√Cyax Hepú∆n-lA–k ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav §õ√nAv yú«nÃna¡v¸–b hD√yAhÃw 14 :¶ÂrˇˇïA'Ah §yúEb˚ yõ«nyE–b tyÅÊr¸–b tÙZ'¸l èˇˇhAtÃyïAhÃw §yôEb˚ £Åeky≈nyûˇˇEb˚ èˇˇy«nyE–b rˇˇòeH·' yÄityÊr¸–b-te' yûˇˇiGtËrak√zÃw 15 :§ï√nAve–b teHõ’–qah húAt·'Ër«nÃw -lA–k tõExaH¸l l˚Å–bam¸l èˇˇ£«yèaGmah dÙ`v h=∆y¸hï«y-'ø◊lÃw rˇˇ°AWA–b-lAk¸–b hõ√Cyax Hepú∆n-lA–k §yûˇˇE–b £ÅAlÙv tyZÊr¸–b èˇˇrO–kÃzil AhyÄityi'Ër˚ §°√nAvïe–b teHõ’–qah húAtÃyAhÃw 16 :rˇˇïAWA–b rem'B◊Cy¬w 17 :¶ÂrˇˇïA'Ah-lav rˇˇúeH·' rˇˇõAWA–b-lAk¸–b hØ√Cyax Hepûˇˇ∆n-lA–k èˇˇ§yEb˚ £yÅih»lÈ' rˇˇõAWA–b-lA–k §yúEb˚ yD«nyE–b yitÅOm÷q·h rˇˇûˇˇeH·' èˇˇtyÊr¸–bah-tÙø' t'`◊z fix°On-le' £yõih»lÈ'

:§avï√n¸k yúib·' '˚Yh £àAxÃw tep°√y√w £ûˇˇAxÃw £õEH hÅAbEGtah-§im èˇˇ£yi'¸cΩOCyah fixÆOn-y≈n¸b ˚ûy¸hï«Cy¬w 18 > :¶ÂrˇˇïA'Ah-lav rˇˇúeH·' fixYOn lexú√Cy¬w 20 :¶ÂrˇˇïA'Ah-lAk húAc¸pï√n heGlõE'Em˚ fix°On-y≈n¸–b heGlõE' húAH»l¸H 19 ™ÙBt¸–b lõ¬Fg¸t«Cy¬w rˇˇ°A–k¸H«Cy¬w §«yõ¬Cyah-§im ¸Gt¸Hú≈Cy¬w 21 :£ÂrˇˇïA–k võaLX«Cy¬w h°Amfld·'A¡h Hyûˇˇi' wyõAxe'-yï≈n¸Hil dˇˇú≈Fg¬Cy¬w wy°ibA' tûˇˇ¬wËrev tõE' §avجn¸k yûˇˇib·' £Axò 'ËrƬCy¬w 22 ]q :hø»lÛhA' èˇˇ˚k¸lï≈Cy¬w £Åehy≈n¸H £ûˇˇek¸H-lav ]3 èFwmyèiW√Cy¬w hÄAl¸miKWah-te' tepM∆y√w £âEH Éx—–q«Cy¬w 23 :¶˚øxa–b 'B◊l £õehyib·' tú¬wËrevÃw tyØ«FnfirˇˇZOx·' èˇˇ£ehy≈n¸p˚ £°ehyib·' tûˇˇ¬wËrev tõE' ˚à–sakÃy¬w tyØ«FnfirˇˇZOx·' rem'Y◊Cy¬w 25 :§ïAX“–qah ÙBn¸–b ÙYl-hAWúAv-reH·' tôE' vfidD≈Cy¬w Ù°ny≈Cyim fixYOn ¶’qyú«Cy¬w 24 :˚ø'flr rem'D◊Cy¬w 26 :wyïAxe'¸l hú∆y¸hï«y £yYÊdAb·v debúev §av°√n¸–k r˚˘rA' :ÙmïAl debúev §avõ¬n¸k yúihy«w £°EH yEhZ»lÈ' hõAÙhÃy ™˚ırA–b :ÙmïAl debúev §avõ¬n¸k yúihy«w £°EH-yElÛhïA'¸–b §YO–k¸H«yÃw tepØ∆y¸l èˇˇ£yih»lÈ' ¸Gt¸pò¬y 27 -lA–k èˇˇ˚y¸hï«Cy¬w 29 :hï√nAH £yõiKHim·x¬¿w hØ√nAH èˇˇtÙ'Em H`»l¸H l˚°–baGmah rˇˇûˇˇaxa' fixYOn-yixÃy¬¿w 28

> :tøOm√Cy¬w h°√nAH £yõiKHim·x¬w hØ√nAH èˇˇtÙ'Em vòaH¸Gt fixØOn-yEmÃy

Genesis 10 rˇˇúaxa' £yõ«nA–b £ôehAl ˚ıd¸l√Fw«Cy¬w tep°√y√w £ûˇˇAx £õEH fixØOn-y≈n¸–b t˘Od¸lÙGt èˇˇheGlèE'Ãw 1 :sΩflryitÃw ™eHõem˚ l°AbutÃw §ûˇˇ√w√yÃw yYfidAm˚ gÙØgAm˚ remûOFg tepØ∆y yûˇˇ≈n¸–b 2 :l˚ï–baGmah Hy°iHËratÃw hûˇˇAHyilÈ' §õ√w√y yú≈n¸b˚ 4 :hïAmËr¬gOtÃw tõapyÊrÃw zú¬n·–k¸Ha' rem°OFg yõ≈n¸b˚ 3 Ù°nOH¸lil Hyõi' £ÅAtOcËra'¸–b èˇˇ£«yÙFgah yò≈Cyi' ˚ãdËr¸p«n heGlE'Em∏ 5 :£yï«nfldOdÃw £yõiGti–k :§avï√n¸k˚ X˚Bp˚ £«yYfir¸cim˚ H˚ú–k £°Ax yõ≈n¸b˚ 6 :£ïeh≈yÙg¸–b £õAtOx¸Kp¸Him¸l 'úAb¸H hõAm¸vfir yú≈n¸b˚ '°Ak¸Gt¸basÃw hõAm¸vfirÃw húAGt¸basÃw hÅAly«w·x¬¿w èˇˇ'Ab¸s H˚Åk yûˇˇ≈n¸b˚ 7 -'˚øh 9 :¶ÂrˇˇïA'A–b rˇˇYO–b«Fg tÙBy¸hi¡l lÅExEh '˚Zh dˇˇ˝Or¸m«n-te' dˇˇûˇˇal√y H˚YkÃw 8 :§ΩfldËd˚ :hï√whÃy yú≈n¸pil d«yõac rÙú–b«Fg dˇˇ_Or¸m«n¸–k rÅamA'ï≈y èˇˇ§E–k-lav h°√whÃy yûˇˇ≈n¸pil d«yõac-rˇˇøO–b«g hú√yAh :rˇˇïAvÃniH ¶Ârˇˇõe'¸–b h°≈n¸lakÃw dˇˇûˇˇa–ka'Ãw ™Ârˇˇõe'Ãw lÅebA–b èˇˇÙGt¸kal¸mam tyòiH'„r yâih¸Gt¬w 10 -te'Ãw ryõiv tBObOxËr-te'Ãw hØ≈wÃnyûˇˇ«n-te' èˇˇ§ebè«Cy¬w r˚°KHa' 'ûˇˇAc√y 'wõihah ¶ÂrˇˇúA'Ah-§im 11 £«yáfir¸cim˚ 13 :hïAlOdÃFgah ryúivAh 'wõih xal°A–k §yûˇˇEb˚ hõ≈wÃnyï«n §yúE–b §esÅÂr-te'ïÃw 12 :xalïA–k -te'ïÃw 14 :£yïixuGt¸p¬n-te'Ãw £yõibAh¸l-te'Ãw £yôim√n·v-te'Ãw £y^Êd˚l-te' dãal√y :£yΩÊrOGt¸pa–k-te'Ãw £yõiGt¸Hil¸Kp £ôAKHim ˚B'¸c√y râeH·' £yÄixul¸sa–k-te'Ãw £yãisÁr¸taKp èˇˇyis˚bÃyah-te'Ãw 16 :tïEx-te'Ãw Ù˜rOk¸–b §ıOdyic-te' dˇˇôal√y §avƬn¸k˚ 15 < :yï«nyi–sah-te'Ãw yõ÷qËrava¡h-te'Ãw yú«Fwixa¡h-te'Ãw 17 :yïiH√FgËr«Fgah tõE'Ãw yÅÊrOmÈ'ûˇˇAh-te'Ãw tÙYx¸Kp¸Him ˚cÅOp√n rˇˇûˇˇaxa'Ãw y°itAm·xa¡h-te'Ãw yYÊrAm¸Fcah-te'Ãw yBÊd√wËra'A¡h-te'Ãw 18 hãAk·'O–b h°√∑zav-dav hflrˇˇYflrÃg húAk·'O–b §ÅOdyiFcim èˇˇy«n·v¬n¸–ka¡h l˚`bÃFg yãihÃy¬¿w 19 :yï«n·v¬n¸–ka¡h £ÅAx-y≈n¸b heGlûˇˇE' 20 :vaHïAl-dav £õ«yOb¸c˚ húAmËda'Ãw h_flrOm·v¬w hAm˙Od¸s -£¬Fg dˇˇõaGl…y £úEH¸l˚ 21 < :£ïeh≈yÙg¸–b £õAtOcËra'¸–b £°AtOnøOH¸lil £õAtOx¸Kp¸Him¸l r˚°KHa'Ãw £ûˇˇAlyEv £õEH yú≈n¸–b 22 :lÙ¡d√Fgah tepú∆y yõix·' rebÅEv-y≈n¸–b-lA–k èˇˇyib·' '˚Úh :Hïam√w retú∆gÃw l˚YxÃw ¶˚Bv £Úflr·' yõ≈n¸b˚ 23 :£Ωflr·'¬¿w d˚BlÃw dˇˇõaH¸kaKpËra'Ãw dˇˇõaGl…y rebúEv¸l˚ 25 :rebïEv-te' dˇˇúal√y xalõeHÃw xal°AH-te' dˇˇûˇˇal√y dˇˇõaH¸kaKpËra'Ãw 24

:§ïAXŸq√y wyõixA' £úEHÃw ¶ÂrÅA'Ah hûˇˇ√g¸l¸p«n èˇˇwyAm√y¸b yòi–k gelÄeKp dãAxe'A¡h £ûˇˇEH £y°«nAb yûˇˇ≈n¸H :xfirˇˇï√y-te'Ãw t∆wõAmËrac·x-te'Ãw •el°AH-te'Ãw dˇˇYfldÙm¸la'-te' dÅal√y §ûˇˇAXŸq√yÃw 26 -te'Ãw lúAbÙv-te'Ãw 28 :hïAlŸqÊ–d-te'Ãw lõ√z˚'-te'Ãw £BflrÙd·h-te'Ãw 27 heGlõE'-lA–k b°AbÙy-te'Ãw hõAly«w·x-te'Ãw rˇˇúipÙ'-te'Ãw 29 :'ïAb¸H-te'Ãw lõE'Amyïib·' :£Âdˇˇæ’–qah rˇˇúah hflrˇˇõAp¸s húAk·'O–b '°AHEGmim £õAbAHÙm yúihÃy¬¿w 30 :§ïAXŸq√y yú≈n¸–b heGlûˇˇE' 32 :£ïeh≈yÙg¸l £õAtOcËra'¸–b £°AtOnOH¸lil £õAtOx¸Kp¸Him¸l £ÅEH-y≈n¸b heGlûˇˇE' 31 ¶ÂrˇˇõA'A–b £ô«yÙFgah ˚˙dËr¸p«n heGläE'Em˚ £°eh≈yÙg¸–b £õAtOd¸lÙt¸l fix_On-y≈n¸–b t^Ox¸Kp¸Him

> :l˚ï–baGmah rˇˇúaxa'

Genesis 11 £ûˇˇAv¸s√n¸–b yõihÃy¬¿w 2 :£yΩÊdAx·' £yYÊrAbËd˚ t°Axe' hûˇˇApAW ¶ÂrˇˇõA'Ah-lAk yúihÃy¬¿w 1 -le' Hyûˇˇi' ˚ãr¸m'◊Cy¬w 3 :£ïAH ˚b¸Hú≈Cy¬w rˇˇõAvÃniH ¶Ârˇˇúe'¸–b hôAvŸqib ˚B'¸c¸m«Cy¬¿w £Âdˇˇ°’–qim §ebÅA'¸l èˇˇh√nEb¸Glah £òehAl yâih¸Gt¬w h°Ap„r¸Wil hõApËr¸W«nÃw £yØ«nEb¸l hûˇˇ√n¸–b¸l«n hAbAhò ˚hÄEv„r èˇˇlfl–dÃgim˚ ryÄiv ˚nûˇˇAGl-h∆n¸b«n |hAbûˇˇAh ˚ãr¸m'◊Cy¬w 4 :remøOxal £õehAl hú√yAh rÅAmExûˇˇahÃw dÂrˇˇûˇˇ≈Cy¬w 5 :¶ÂrˇˇïA'Ah-lAk yú≈n¸Kp-lav ¶˚Yp√n-§eKp £°EH ˚nõAGl-heW·vï¬nÃw £«yÅamAKHab ÙZH'◊rÃw rem'û◊Cy¬w 6 :£ΩfldA'Ah yú≈n¸–b ˚YnA–b rˇˇúeH·' lÚfl–dÃgiGmah-te'Ãw ryõivAh-te' tBO'Ëril hØ√whÃy -'ø◊l èˇˇhAGtavÃw tÙÚW·val £ûˇˇAGlixah hõ∆zÃw £ÅAGluk¸l èˇˇtaxa' hòApAWÃw èˇˇdAxe' £òav §ûˇˇEh hÆ√whÃy £°AtAp¸W £õAH húAl¸b√nÃw hÅfldËr≈¿n hAbAhò 7 :tÙøW·va¡l ˚YmÃz√y rˇˇúeH·' l_O–k £ÅehEm rˇˇûˇˇEcA–b«y yûˇˇ≈n¸Kp-lav £õAKHim £ôAtO' hú√whÃy ¶ep=√Cy¬w 8 :˚hïEv„r túap¸W Hyõi' ˚Åv¸m¸H«y 'Z◊l èˇˇreH·' -yi–k lÅebA–b èˇˇ–hAm¸H '`flr“q §ãE–k-lav 9 :ryïivAh tBOn¸bil ˚YlË–d¸x¬Cy¬¿w ¶Ârˇˇ°A'Ah-lAk

-lA–k yõ≈n¸Kp-lav hØ√whÃy £ûˇˇAcyipÈh èˇˇ£AKHim˚ ¶Ârˇˇ°A'Ah-lA–k tûˇˇap¸W hõ√whÃy lúalA–b £ôAH £«yõat√n¸H dˇˇ°AH¸kaKpËra'-te' delÙõCy¬w hØ√nAH tûˇˇa'¸m-§e–b £EHò £ÅEH t˘Od¸lÙGt heGlE'ò 10 > :¶ÂrˇˇïA'Ah tÙY'Em HúEm·x dÅAH¸kaKpËra'-te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa¡' £ÄEH-yixÃy¬¿w 11 :l˚ï–baGmah rˇˇúaxa' £yõiH»l¸H˚ HúEmAx yÅax dˇˇûˇˇaH¸kaKpËra'Ãw 12 < :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH xalÅeH-te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa¡' dÄaH¸kaKpËra' yûˇˇixÃy¬¿w 13 :xalïAH-te' delÙõCy¬w h°√nAH xalúeHÃw 14 < :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH tÙY'Em vúa–bËra'Ãw £yØ«nAH HZ»lAH -te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa' xalÄeH-yixÃy¬¿w 15 :rebïEv-te' delÙõCy¬w h°√nAH £yûˇˇiH»l¸H yõax

< :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH tÙY'Em vúa–bËra'Ãw £yØ«nAH HZ»lAH rebÅEv

rebÄEv-yixÃyï¬w 17 :gelïAKp-te' delÙõCy¬w h°√nAH £yõiH»l¸H˚ vúa–bËra' rebàEv-yixÃyï¬w 16 delÙúCy¬w h°√nAH tÙY'Em vúa–bËra'Ãw hØ√nAH £yûˇˇiH»l¸H gelÅeKp-te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa' :˚øvËr-te' delÙõCy¬w h°√nAH £yûˇˇiH»l¸H gelõep-yixÃy¬¿w 18 < :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH £«yûˇˇat'Am˚ £yõ«nAH vaHúEGt ˚ÅvËr-te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa' gelÄep-yixÃy¬¿w 19 -te' delÙõCy¬w h°√nAH £yõiH»l¸H˚ £«yúaGt¸H ˚ÅvËr yûˇˇixÃy¬w 20 < :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b h°√nAH £«yûˇˇat'Am˚ £yõ«nAH vabúeH g˚År¸W-te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa' ˚ÄvËr yûˇˇixÃy¬w 21 :g˚¡r¸W -te' delÙõCy¬w h°√nAH £yûˇˇiH»l¸H g˚˜r¸W yúixÃy¬w 22 < :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w delÙúCy¬w h°√nAH £«yûˇˇat'Am rÙYx√n-te' ÙıdyilÙh y_„r·xa' g˚Är¸W yûˇˇixÃy¬w 23 :rÙøx√n -te' delÙõCy¬w h°√nAH £yYÊr¸WevÃw vaHúEGt rÙÅx√n yûˇˇixÃy¬w 24 < :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b tûˇˇa'¸m˚ hõ√nAH hB„r¸Wev-vïaH¸Gt xfirÅeGt-te' Ù˘dyilÙh èˇˇy„r·xa' rÙÄx√n yûˇˇixÃy¬w 25 :xfirˇˇïAGt èˇˇdelÙèCy¬w h°√nAH £yûˇˇiv¸biH xfirˇˇõet-yixÃy¬¿w 26 < :tÙΩnAb˚ £yõ«nA–b delÙúCy¬w h°√nAH

-te'Ãw rÙYx√n-te' £Åflr¸ba'-te' dyûˇˇilÙh xfireGtò xfirÅeGt t˘Od¸lÙGt èˇˇheGlèE'Ãw 27 :§ΩflrAh-te'Ãw rÙYx√n-te' £Åflr¸ba'-te' ¶Ârˇˇúe'¸–b wy°ibA' xfirˇˇûˇˇeGt yõ≈n¸Kp-lav §ÅflrAh tAmûˇˇ√Cy¬w 28 :XÙøl-te' dyúilÙh §YflrAhÃw §ÚflrAh -teHïE' £òEH £y°iH√n £õehAl rÙ_x√nÃw £^flr¸ba' xâ—–q«Cy¬w 29 :£yΩÊ–d¸Wa–k r˚B'¸–b ÙõGtËdalÙm :hïA–k¸s«y yúib·'¬¿w hõA–k¸lim-yïib·' §BflrAh-ta–b hÅA–k¸lim èˇˇrÙx√n-teHïE' £òEHÃw yÅflrAW èˇˇ£flr¸ba' ÙÆn¸–b £Zflr¸ba'-te' xfiräeGt xâ—–q«Cy¬w 31 :dˇˇïAl√w –hõAl §yúE' hÚflr“q·v yYfirAW yúih¸Gt¬w 30 ˚â'¸c≈Cy¬w Ù°n¸–b £Zflr¸ba' teHõE' ÙÅtAGla–k yZfirAW èˇˇtE'Ãw ÙØn¸–b-§e–b èˇˇ§flrAh-§e–b XÙ`l-te'Ãw :£ïAH ˚b¸Hú≈Cy¬w §YflrAx-dav ˚'BOb√Cy¬w §avجn¸–k hAcËrˇˇûˇˇa' èˇˇtekèelAl £yÄÊ–d¸Wa–k r˚Z'Em £äAGti'

< :§ΩflrAx¸–b xfirˇˇõeGt tAmú√Cy¬w h°√nAH £«yûˇˇat'Am˚ £yõ«nAH HúEmAx xfirÅet-yEmÃy ˚ûy¸h«Cy¬w 32

Genesis 12 tyûˇˇE–bim˚ õ߸GtËdalÙïGmim˚ ú߸cËra'Em ô߸l-™el £Åflr¸ba'-le' èˇˇh√whÃy rem'`◊Cy¬w 1

Ø߸kÂrˇˇûˇˇAb·'¬w lÙÅd√Fg yÙûg¸l èˇˇß¸Wevïe'Ãw 2 :≠ïe'Ëra' rˇˇúeH·' ¶ÂrˇˇõA'Ah-le' ßy°ibA' rˇˇÚO'A' õ߸leGl—q¸m˚ ßyÅekËrˇˇûˇˇAb¸m èˇˇhAkrˇˇïAb·'¬w 3 :hïAkflr¸–b hõ≈y¸h∆w ß°em¸H hõAlË–d¬g·'¬w èˇˇwyAlE' rˇˇòe–bÊ–d râeH·'a–k £Äflr¸ba' ™elûˇˇ≈Cy¬w 4 :hïAmfld·'Ah tBOx¸Kp¸Him lYO–k Ø߸b ˚ZkËr¸b«nÃw ÙYt'Ec¸–b hØ√nAH £yûˇˇiv¸biHÃw èˇˇ£y«nAH HòEmAx-§e–b £Äflr¸ba'Ãw XÙÚl ÙõGti' ™elú≈Cy¬w hØ√whÃy -lA–k-te'Ãw wyÄixA'-§e–b XÙZl-te'Ãw ÙäGt¸Hi' yâfirAW-te' É£flr¸ba' xûˇˇ—–q«Cy¬w 5 :§ΩflrAxEm hAcËrˇˇûˇˇa' èˇˇtekèelAl ˚Ä'¸c≈Cy¬w §ÚflrAx¸b ˚ZWAv-reH·' Hepõ∆Fnah-te'Ãw ˚HÅAkflr rˇˇûˇˇeH·' èˇˇ£AH˚kËr dˇˇõav £Åek¸H £Ù˘q¸m davò ¶ÂrÅA'A–b èˇˇ£flr¸ba' rˇˇ`Ob·v¬Cy¬w 6 :§avï√n¸–k hAcËrˇˇúa' ˚'YOb√Cy¬w §avجn¸–k rem'D◊Cy¬w £Åflr¸ba'-le' èˇˇh√whÃy '`flr≈Cy¬w 7 :¶ÂrˇˇïA'A–b zúA' yõ«n·v¬n¸–ka¡hÃw hÚÂrÙm §ÙZlE' :wyïAlE' húe'Ër«Fnah hõ√whyal fixÅE–bÃzim èˇˇ£AH §ebò«Cy¬w t'°◊∑zah ¶ÂrˇˇûˇˇA'Ah-te' §õEGte' Øß·vËr=¬z¸l

yûˇˇavAhÃw èˇˇ£√Cyim lòE'-tyïE–b ]q hÚ»lÛhA' Xûˇˇ≈Cy¬w lõE'-tyïEb¸l £Âdˇˇô’–qim hflrÄAhAh £äAKHim qâEGt¸v¬Cy¬w 8 £Åflr¸ba' vûˇˇa–s«Cy¬w 9 :hï√whÃy £úEH¸–b 'YflrŸq«Cy¬w hØ√whya¡l èˇˇfixèE–bÃzim £òAH-§ebï«Cy¬w £ÂdÅ’–qim

> :hA–bÃgï∆Fnah fivÙYs√nÃw ™ÙBlAh

dˇˇúEbAk-yïi–k £ÅAH r˚ûgAl èˇˇhAmÃyèfir¸cim £`flr¸ba' dÂr=≈Cy¬w ¶Ârˇˇ°A'A–b bõAvflr yúihÃy¬w 10 -le' èˇˇrem'è◊Cy¬w hAmÃyÚflr¸cim 'ÙZbAl byYÊrŸqih rˇˇúeH·'a–k yàihÃy¬w 11 :¶ÂrˇˇïA'A–b bõAvflrAh -yïi–k hÆ√yAhÃw 12 :¸GtïA' hõe'Ëram-tapÃy húAKHi' yôi–k yiGt¸vÅfid√y 'ûˇˇ√n-h≈Fnih ÙÅGt¸Hi' yZfirAW :˚ïCyaxÃy ™úAtO'Ãw yõitO' ˚BgËrAhÃw t'°◊z ÙûˇˇGt¸Hi' ˚˜r¸mA'Ãw £yÅÊr¸ciGmah èˇˇ™AtO' ˚`'Ër«y :™ïElAlÃgi–b yõiH¸p¬n húAtÃyAxÃw ™Å„r˚b·vab yûˇˇil-baXyï«y èˇˇ§avèam¸l ¸Gt°A' yitZOx·' 'õ√n-yÊr¸mi' 13 húAp√y-yïi–k hÅAKHi'ûˇˇAh-te' èˇˇ£yÊr¸ciGmah ˚`'Ër«Cy¬w hAmÃyÚflr¸cim £Yflr¸ba' 'ÙBb¸–k yàihÃy¬w 14 xú—–quGt¬w hÚOvËraKp-le' –hõAtO' ˚Bl¸lïahÃy¬w hÅOvËrap yZ„rAW èˇˇ–hAtO' ˚`'Ër«Cy¬w 15 :dˇˇøO'¸m 'wõih èˇˇr“qAb˚-§'◊c Ù`l-yihÃy¬¿w –hÚflr˚b·va–b byõiXyEh £Bflr¸ba'¸l˚ 16 :høOvËraKp tyúE–b hõAKHi'Ah h_OvËraKp-te' |hü√whÃy v=¬Fg¬nÃy¬w 17 :£yïiGlamÃg˚ tYOnOt·'¬w tÅOxAp¸H˚ èˇˇ£yÊdAb·v¬w £yÅÊrOm·x¬w '`flrŸq«Cy¬w 18 :£Ωflr¸ba' teHúE' yYfirAW rˇˇúabË–d-lav ÙÚtyE–b-te'Ãw £yõilOdÃFg £yúiv√gÃn yúi–k yÅiGl AGtËdˇˇûˇˇ¬Fgih-'◊l hAGmAlò y°iGl AtyûˇˇiWAv t'Y◊∑z-ham rem'D◊Cy¬w £Åflr¸ba'¸l èˇˇhOvËrap hàAGtavÃw h°AKHi'¸l yõil –hôAtO' xú—–qe'√w 'wÅih yitZOx·' èˇˇAGtËrèamA' hòAmAl 19 :'wïih õ߸Gt¸Hi' -te'Ãw Ù_tO' ˚Bx¸GlaHÃy¬¿w £y°iH√n·' hYOvËraKp wyôAlAv wúacÃy¬w 20 :™ïEl√w xú—q õ߸Gt¸Hi' hú≈Fnih :Ùøl-reH·'-lA–k-te'Ãw ÙõGt¸Hi'

Genesis 13 ÙõGmiv XÙBlÃw Ù_l-reH·'-lAkÃw ÙüGt¸Hi'Ãw '˚h∏ £«yäfir¸ciGmim £âflr¸ba' Élav¬Cy¬w 1 wyÅAvA–sam¸l èˇˇ™elè≈Cy¬w 3 :bïAh√∑zab˚ •esõe–ka–b hD∆nŸqiGma–b dˇˇÚO'¸m dˇˇûˇˇEbA–k £Yflr¸ba'Ãw 2 :hA–bÃgï∆Fnah §yúE–b hÅAGlix¸Gta–b èˇˇÙlÛhA¡'** h»lÛhA'* £òAH h√yâAh-reH·' £ÙÄqAGmah-dav l°E'-tyïE–b-davÃw b∆gõ∆Fnim h°√nOH'ÊrA–b £õAH hAWúAv-reH·' fixÅE–bÃziGmah èˇˇ£Ùq¸m-le' 4 :yïAvAh §yúEb˚ lõE'-tyïE–b hú√yAh £Úflr¸ba'-te' ™õElOhah XÙÅl¸l-£¬gÃw 5 :hï√whÃy £úEH¸–b £Yflr¸ba' £ôAH 'BflrŸq«Cy¬w hò√yAh-yïi–k wÚfl–d¸x¬y tebûˇˇeHAl ¶ÂrˇˇõA'Ah £ôAtO' 'úAW√n-'◊lÃw 6 :£yïilAhO'Ãw rˇˇõ“qAb˚-§'◊c -hï≈nŸqim yûˇˇEvOr §yE–bò byÄÊr-yihÃy¬¿w 7 :wΩfl–d¸x¬y tebúeHAl ˚Yl¸kï√y 'B◊lÃw bÅflr èˇˇ£AH˚kËr :¶ÂrˇˇïA'A–b búEHOy zõA' yØ«∑zÊr¸KpahÃw èˇˇy«n·v¬n¸–kïahÃw XÙÚl-h≈nŸqim yûˇˇEvOr §yõEb˚ £Åflr¸ba' yõavOr §yúEb˚ ßyØ∆nyEb˚ yûˇˇ«nyE–b èˇˇhAbyÊr¸m yòih¸t '=√n-la' XÙÄl-le' £äflr¸ba' rem'=◊Cy¬w 8 dÂrˇˇúAKpih ßyØ∆nAp¸l èˇˇ¶ÂrèA'Ah-lAk '`◊l·h 9 :˚n¸xï√n·' £yõixa' £yúiH√n·'-yïi–k ßy°evOr §yûˇˇEb˚ XÙZl-'AKW«Cy¬w 10 :hAlyïi'¸m¸Wa'Ãw §yõim√Cyah-£i'Ãw h√nÅimyE'Ãw l'Z◊m¸KWah-£i' y°AlAvEm 'õ√n tûˇˇExaH |yûˇˇ≈n¸pil h°’q¸Ham –hõAGluk yúi–k §Å„–dËr¬Cyah rˇˇûˇˇa–ki–k-lA–k-te' èˇˇ'Ër¬Cy¬w wyÆ√nyEv-te' :ravøOc hõAk·'O–b £«yÅfir¸cim ¶Ârˇˇûˇˇe'¸–k èˇˇh√whÃy-§¬g¸–k hÅflrOm·v-te'Ãw èˇˇ£Od¸s-te' hÆ√whÃy Hyõi' ˚ÅdËrˇˇûˇˇAKp«Cy¬w £Âdˇˇ°’–qim XÙYl vúa–s«Cy¬w §Å„–dËr¬Cyah rˇˇûˇˇa–ki–k-lA–k tE'ò XÙÄl ÙZl-rax¸b«Cy¬w 11 rÅA–ki–kah yZ„rAv¸–b èˇˇbaH√y XÙÄlÃw §av°√n¸–k-¶Ârˇˇïe'¸–b bûˇˇaH√y £Yflr¸ba' 12 :wyïixA' lúavEm :dˇˇøO'¸m hõ√whyal £y°i'ALXaxÃw £yõivflr £ÅOd¸s yûˇˇEHÃna'Ãw 13 :£¡Od¸s-dav lõahÈ'∆Cy¬w èˇˇßyè∆nyEv 'ò√n 'ûˇˇAW ÙÅGmivE¡m XÙZl-dÂrˇˇïAKpih èˇˇy„r·xa' £Äflr¸ba'-le' rˇˇûˇˇamA' hU√why¬¿w 14 yüi–k 15 :hAGmï√y√w hAmËdˇˇú‘q√w hA–bÃgõ∆n√w h√nBOpAc £°AH hûˇˇAGta'-reH·' £Ù˜qAGmah-§im hÅE'Ër˚ :£ïAlÙv-dav õß·vËr¬z¸lï˚ h√Fn°∆n¸Gte' ûˇˇß¸l hõe'Or húAGta'-reH·' ¶ÂrˇˇôA'Ah-lA–k-te' -te' èˇˇtÙn¸mil HyÄi' lûˇˇak˚y-£i' |rˇˇûˇˇeH·' ¶Ârˇˇ°A'Ah rˇˇûˇˇap·va–k õß·vËr¬z-tïe' yúiGt¸maWÃw 16 –hõA–kËrA'¸l ¶ÂrÅA'A–b ™ûˇˇEGlah¸tih £˚qò 17 :hï∆nAGm«y õß·vËr¬z-£ï¬Fg ¶ÂrÅA'Ah rˇˇûˇˇap·v 'Y„r¸mam yú≈n»lE'¸–b beHô≈Cy¬w '_◊b√Cy¬w £Äflr¸ba' lûˇˇahÈ'∆Cy¬w 18 :h√Fnï∆n¸Gte' õ߸l yúi–k –h°A–b¸xflr¸l˚

> :hï√whya¡l fixõE–bÃzim £úAH-§ebï«Cy¬w §Ù˝r¸bex¸–b rˇˇûˇˇeH·'

Genesis 14 rˇˇ°AsAGle' ™elûˇˇem ™ÙYyËra' rÅAvÃniH-™elïem lûˇˇepflr¸ma' èˇˇyEmyi–b yÄihÃy¬w 1 -te' hÄAmAx¸lim ˚ZWAv 2 :£ï«yÙFg ™elúem lõAvËditÃw £ÅAlyEv ™elûˇˇem èˇˇremèOvAlËrfld¸–k hÄAmËda' ™elûˇˇem |bûˇˇA'ÃniH hÚflrOm·v ™elûˇˇem võaHËri–b-te'Ãw £ÅOd¸s ™elûˇˇem èˇˇvfirèe–b ˚År¸bïAx èˇˇheGlèE'-lA–k 3 :ravøOc-'yih valõe–b ™elúem˚ ]3 myØ«yÙb¸c** £y«yOb¸c* ™elûˇˇem èˇˇrebèE'¸meHÃw qemõEv-le' -te' ˚˜d¸bAv hØ√nAH èˇˇh„r¸Wev £yòEGt¸H 4 :xalïeGmah £ú√y '˚Yh £yÚÊ–diKWah 'ûˇˇA–b hM√nAH hâ„r¸Wev Éva–bËra'¸b˚ 5 :˚dˇˇΩflrAm hõ√nAH hB„r¸Wev-H»l¸H˚ remÚOvAlËrfld¸–k £«yجnËr—q t˘Or¸Gt¸Hav¸–b èˇˇ£yi'ApËr-te' ˚ò–k¬Cy¬w ÙÅGti' rˇˇûˇˇeH·' èˇˇ£yikAl¸GmahÃw remÄOvAlËrfld¸k yYÊrOxah-te'Ãw 6 :£«yïAt√yËr÷q hõ≈wAH¸–b £yÅimyE'A¡h èˇˇtE'Ãw £°Ah¸–b £yõ«z˚∑zah-te'Ãw ˚'äOb√Cy¬w ˚buH√Cy¬w∏ 7 :rˇˇïA–bËdiGmah-lav rˇˇõeH·' §Åflr'AKp lyûˇˇE' davò ry°ivEW £ZflrËrah¸–b -te' èˇˇ£¬gÃw y°÷qElAm·vAh hY„d¸W-lA–k-tïe' ˚à–k¬Cy¬w HÅ„d“q 'wûˇˇih èˇˇXAKp¸Him §yòEv-le' ™elòem˚ hÄflrOm·v ™elûˇˇem˚ £äOd¸s-™elïem 'âEc≈Cy¬w 8 :rˇˇïAmAGt §BOc¸cïax¸–b bõEHOCyah yÅÊrOmÈ'ûˇˇAh hÅAmAx¸lim èˇˇ£AGti' ˚`kËravï¬Cy¬w ravÚOc-'wih valõe–b ™elúem˚ £Ø«yÙb¸c** £y«yOb¸c* ™elûˇˇem˚ èˇˇhAmËda' £Ø«yÙFg ™elûˇˇem èˇˇlAvËditÃw £ÄAlyEv ™elûˇˇem remäOvAlËrfld¸–k tûˇˇE' 9 :£yΩÊ–diKWah qemõEv¸–b -te' £yõikAl¸m húAvA–bËra' rˇˇ°AsAGle' ™elûˇˇem ™ÙYyËra'Ãw rÅAvÃniH ™elûˇˇem èˇˇlepflr¸ma'Ãw £ıOd¸s-™elïem ˚sô…n√Cy¬w rÅAmEx èˇˇtOrÈ'e–b t`OrÈ'eï–b ]1 myÄÊ–diWah qemûˇˇEvÃw 10 :hïAKHim·xah HâukËr-lA–k-te' ˚xŸq«Cy¬w∏ 11 :˚sï√Fn hflrˇˇúeh £yYÊrA'¸H«FnahÃw hAGm°AH-˚l¸Kp«Cy¬w hYflrOm·v¬w Ù_HukËr-te'Ãw XÙ^l-te' ˚âxŸq«Cy¬w 12 :˚kïEl≈Cy¬w £õAl¸kA'-lA–k-te'Ãw h_flrOm·v¬w £˙Od¸s XyÅilAKpah èˇˇ'◊b√Cy¬w 13 :£¡Od¸si–b bõEHOy '˚BhÃw ˚k°El≈Cy¬w £Yflr¸ba' yúix·'-§e–b èˇˇlO–k¸He' yòix·' yÄÊrOmÈ'Ah 'Z„r¸mam yM≈n»lïE'¸–b §âEkOH É'˚hÃw yÚÊr¸bivAh £Zflr¸ba'¸l dˇˇõ≈Fg¬Cy¬w wy°ixA' hõA–b¸H«n yúi–k £Åflr¸ba' vûˇˇam¸H«Cy¬w 14 :£Ωflr¸ba'-tyÊr¸b yúEl·va–b £õEhÃw rØ≈nAv yûˇˇix·'¬w -dav •˜O–dËr«Cy¬w tÙÅ'Em HZ»l¸H˚ èˇˇrAWAv hò√nOm¸H ÙÄtyEb yZ„dyilÃy wyäAky«n·x-te' qÂr=√Cy¬w hÅAbÙx-dav èˇˇ£EpË–dËr«Cy¬¿w £°E–k¬Cy¬w wyYfldAb·v¬w '˚Bh hAlÃyôal |£üehyEl·v qâElAx≈Cy¬w 15 :§Ωfl–d wyòixA' XÙâl-te' É£¬gÃw H°ukËrAh-lA–k tõE' beHD√Cy¬w 16 :qeWïAGmfid¸l l'Y◊m¸KWim rˇˇúeH·' ê£Od¸s-™elïem 'ûˇˇEc≈Cy¬w 17 :£ïAvAh-te'Ãw £yõiH√Fnah-te' £ú¬gÃw byÅiHEh èˇˇÙHukËr˚ rˇˇûˇˇeH·' £yõikAl¸Gmah-te'Ãw ]1 remÅOvAl-rfld¸–k-te' èˇˇtÙ–kahE¡m ÙÄb˚H yZ„r·xa' ÇÙt'flrŸqil

£ÅElAH ™elûˇˇem èˇˇqÂdèec-yi–k¸lam˚ 18 :™elïeGmah qemúEv '˚Yh hØ≈wAH qemûˇˇEv-le' Ù°Gti' rˇˇ°am'◊Cy¬w ˚hõEkËrAbÃy¬¿w 19 :§ÙΩy¸lev lúE'¸l §õEhOk '˚BhÃw §«y°√y√w £exûˇˇel 'yõicÙh ßÚÂd√y¸–b ßyYÂrAc §ú≈Fgim-reH·' §ÙØy¸lev lûˇˇE' èˇˇ™˚rAb˚ 20 :¶ÂrˇˇïA'√w £«yúamAH hõ≈nOq §ÙØy¸lev lûˇˇE'¸l èˇˇ£flr¸ba' ™˚`rA–b HepØ∆Fnah yûˇˇil-§eGt £Úflr¸ba'-le' £˜Od¸s-™elïem rem'B◊Cy¬w 21 :løO–kim rˇˇõEW·vam ÙBl-§eGt«Cy¬w -le' y`Êd√y yitâOmyÊr·h £˝Od¸s ™elûˇˇem-le' £Yflr¸ba' rem'B◊Cy¬w 22 :™ïAl-xæ—q HõukËrAhÃw lavجn-™Ù¡r¸W dˇˇûˇˇavÃw èˇˇX˚xim-£i' 23 :¶ÂrˇˇïA'√w £«yúamAH hõ≈nOq §ÙØy¸lev lûˇˇE' èˇˇh√whÃy :£Ωflr¸ba'-te' yiGtËrˇˇúaHÈveh yõ«n·' rÅam'◊t 'Z◊lÃw ™°Al-reH·'-lA–kim xõ—–qe'-£i'Ãw y°iGti' ˚Yk¸lAh rˇˇúeH·' £yÅiH√n·'A¡h èˇˇqelèExÃw £yÅÊrAvÃFnah ˚Zl¸kA¡' rˇˇûˇˇeH·' qfirˇˇò yÄfidAv¸li–b 24

< :£æ“q¸lex ˚BxŸq«y £õEh 'Å„r¸mam˚ lZO–k¸He' èˇˇr≈nAv

Genesis 15 hõ∆z·xaGmaï–b £Åflr¸ba'-le' èˇˇh√whÃy-rabËd hò√yAh heGlÄE'Ah £yZÊrAbË–dah |rˇˇûˇˇaxa' 1 rem'û◊Cy¬w 2 :dˇˇøO'¸m húE–bËrah õßËrAk¸W ™ÅAl §ûˇˇ≈gAm èˇˇyikOnA' £Äflr¸ba' 'ZflryiGt-la' rˇˇÚOm'El yÅityE–b qeHûˇˇem-§eb˚ yÚÊryÊr·v ™ûˇˇElÙh yõikOnA'Ãw yÅil-§eGtiGt-ham èˇˇh«whŒy yò√nOd·' £Äflr¸ba' hú≈FnihÃw vfirˇˇ°√z hAGtõat√n 'B◊l yÅil §ûˇˇEh £Åflr¸ba' rem'û◊Cy¬w 3 :r∆zïevyilÈ' qeWúeGmfi–d '˚Yh h°∆z õ߸Hflryï«y 'B◊l rÅOm'El èˇˇwyAlE' hò√whÃy-rabËd h=≈FnihÃw 4 :yïitO' HB„rÙy yõityE–b-§eb èˇˇrem'è◊Cy¬w hAc˚Äxah ÙätO' 'âEcÙCy¬w 5 :ßïeHflryï«y '˚Yh ßyÅevEGmim 'ûˇˇEc≈y rˇˇûˇˇeH·' èˇˇ£i'-yi–k ÙÅl rem'û◊Cy¬w £°AtO' rˇˇZOKp¸sil lõak˚Gt-£i' £yÅibAkÙûˇˇ–kah èˇˇrOp¸s˚ hAmÃyÄamAKHah 'ûˇˇ√n-Xe–bah wy°AlE' rem'Y◊Cy¬w 7 :hæ“qfld¸c ÙõGl Ahúeb¸H¸x¬Cy¬w h°√whyaï–b §õimÈ'ehÃw 6 :ßïevËr¬z hõ∆y¸h«y hBO–k t'Y◊∑zah ¶ÂrˇˇúA'Ah-te' ô߸l tetüAl £yÅÊ–d¸Wa–k r˚Z'Em èˇˇßyèit'EcÙh rˇˇòeH·' hÆ√whÃy yûˇˇ«n·' rem'û◊Cy¬w 9 :h√FnïeHflryi¡' yúi–k vYfidE' húAGma–b hØ«whŒy yûˇˇ√nOd·' rˇˇ°am'◊Cy¬w 8 :–hïAGt¸HÊr¸l

:lï√zÙgÃw rˇˇYOtÃw H°AGluH¸m l«yûˇˇa'Ãw teHõeGluH¸m zúEvÃw teHÅeGluH¸m hûˇˇAlÃgev èˇˇyil húAxŸq wyÄAlE' t'ZfirŸqil Ù˜r¸ti–b-Hyi' §úEGt«Cy¬w ™∆wÅAGta–b èˇˇ£AtO' rˇˇòEGtabÃy¬w heGlÄE'-lA–k-te' ÙZl-xæ—–qï«Cy¬w 10 búEKH¬Cy¬w £yÚÊr√g¸Kpah-lav X«yõavAh dÂrˇˇú≈Cy¬w 11 :rˇˇïAtAb 'B◊l ]1 rˇˇYOKpicah-te'Ãw ˚h°Ev„r hú≈FnihÃw £Úflr¸ba'-lav hûˇˇAl¸p√n hõAm„–dËratÃw 'ÙÅbAl èˇˇHemèeKHah yòihÃy¬w 12 :£Ωflr¸ba' £õAtO' -yi–k väfidEGt fivâOd√y £Äflr¸ba'¸l rem'û◊Cy¬w 13 :wyïAlAv telúepOn hõAlOdÃg húAkEH·x hôAmyE' tÙY'Em vúa–bËra' £°AtO' ˚ûˇˇFnivÃw £˚˜dAb·v¬w £ÅehAl 'Z◊l èˇˇ¶Ârèe'¸–b Æß·vËr¬z hûˇˇ∆y¸h«y |rˇˇûˇˇ≈g HúukËri–b ˚Y'¸c≈y §úEk-y„r·xa'Ãw yik°OnA' §Zfl–d ˚dˇˇYOb·v¬y rˇˇúeH·' yÙôFgah-te' £ü¬gÃw 14 :hï√nAH :hïAbÙX húAbyEW¸–b rˇˇõEb“–qiGt £ÙÚlAH¸–b ßyõetOb·'-le' 'ÙBbAGt hôAGta'Ãw 15 :lÙ¡d√Fg yòihÃy¬w 17 :h√FnïEh-dav yYÊrOmÈ'Ah §BOw·v £ôElAH-'◊l yüi–k h√Fn°Eh ˚b˚ZH√y yõivyibËr rÙıdÃw 16

§yõE–b rÅabAv rˇˇûˇˇeH·' HÅE' dyûˇˇiKpalÃw èˇˇ§AHAv r˚òFnat h=≈FnihÃw h°√yAh hõAXAl·v¬w hA'ÅA–b èˇˇHemèeKHah rˇˇÚOm'El tyZÊr¸–b £Yflr¸ba'-te' hô√whÃy t^firA–k '˚Ähah £ÙûˇˇCya–b 18 :heGlïE'Ah £yBÊr√zÃFgah l˜Od√Fgah rˇˇúAh√Fnah-dav £«yÅfir¸cim rˇˇûˇˇahÃFnim t'Ø◊∑zah ¶ÂrˇˇûˇˇA'Ah-te' èˇˇyiGtèat√n Æß·vËr¬z¸l yúiGtixah-te'Ãw 20 :yï«nOmËd—–qah tõE'Ãw yØ«∑z«nŸ–qah-te'Ãw èˇˇy«ny‘–qah-te' 19 :tΩflr¸Kp-rahÃn -te'Ãw yØ«n·v¬n¸–ka¡h-te'Ãw èˇˇyÊrOmÈ'A¡h-te'Ãw 21 :£yïi'ApËrAh-te'Ãw yõ«∑zÊr¸Kpah-te'Ãw

< :yïis˚bÃyah-te'Ãw yõiH√FgËr«Fgah

Genesis 16 –húAm¸H˚ tyYÊr¸cim húAx¸piH –hôAlÃw ÙÚl hYfld¸l√y 'B◊l £Åflr¸ba' teHûˇˇE' èˇˇyfirAWÃw 1 èˇˇ'√n-'◊–b tÂdÅeGlim èˇˇh√whÃy y«n`firAc·v 'U√n-h≈Fnih £Äflr¸ba'-le' yäfirAW rem'â◊Gt¬w 2 :rˇˇï√gAh xã—–qiGt¬w 3 :yΩflrAW lÙıq¸l £Yflr¸ba' vúam¸H«Cy¬w ]1 h√Fn°EGmim hõ∆nA–bi' yúal˚' yÅitAx¸piH-le' £yØ«nAH reWûˇˇev èˇˇ¶‘–qim –hÅAtAx¸piH èˇˇtyÊr¸ciGmah rˇˇò√gAh-te' £Äflr¸ba'-teHïE' yZfirAW :hïAKHi'¸l ÙBl –hõAHyi' £Bflr¸ba'¸l –hôAtO' §úEGtiGt¬w §av°√n¸–k ¶Ârˇˇûˇˇe'¸–b £Yflr¸ba' tebúeH¸l :Ahyï∆nyEv¸–b –hõAGtËribÃFg lú—qEGt¬w hAtÅflrAh yûˇˇi–k èˇˇ'ÂrèEGt¬w rah°aGt¬w rˇˇõ√gAh-le' 'B◊b√Cy¬w 4 ßÅ’qyEx¸–b èˇˇyitAx¸piH yiGtòat√n yÄikOnA' ÇßyelAv yûˇˇisAm·x ê£flr¸ba'-le' yZfirAW rem'â◊Gt¬w 5 rem'=◊Cy¬w 6 ]4 :ß$yï∆nyEb˚ yú«nyE–b hõ√whÃy XBOKp¸H«y Ahy°∆nyEv¸–b lõ—qE'√w hAtÅflrAh yûˇˇi–k èˇˇ'ÂrèEGt¬w Ahûˇˇ∆Fnav¸Gt¬w ™«y°√nyEv¸–b bÙûˇˇLXah –hõAl-yiW·v ™Å„d√y¸–b èˇˇ™EtAx¸piH hò≈Fnih yÄfirAW-le' £äflr¸ba' rˇˇ°A–bËdiGma–b £«yõaGmah §yúEv-lav hô√whÃy ™üa'¸lam –hãA'Ac¸m«Cyï¬w 7 :Ahyï∆nAKpim xYfir¸biGt¬w yÅfirAW h√nûˇˇA'Ãw t'õAb hú∆∑zim-yïE' y_firAW túax¸piH rU√gAh rÄam'◊Cy¬w 8 :r˚øH ™ÂrˇˇBÂd¸–b §«yõavAh-lav ™ûˇˇa'¸lam èˇˇ–hAl rem'`◊Cy¬w 9 :taxΩfirO–b yõikOnA' yÅiGtËribÃFg yZfirAW èˇˇy≈n¸Kpim rem'à◊Gt¬w yik°ElEt ™ûˇˇa'¸lam èˇˇ–hAl rem'`◊Cy¬w 10 :AhyΩÂd√y taxúaGt yõ«Fnav¸tihÃw ™°EGtËribÃFg-le' yib˚YH hØ√whÃy èˇˇ–hAl rem'`◊Cy¬w 11 :b¡OrEm rˇˇõEpA–s«y 'B◊lÃw ™°EvËr¬z-te' hõe–bËra' húA–bËrah hØ√whÃy hØ√whÃy ™ûˇˇa'¸lam l'ÅEvAm¸H«y èˇˇÙm¸H t'`flr“qÃw §°E–b ¸GtËdˇˇûˇˇalOyÃw hYflrAh ™ú√Fnih Ù°–b lYO–k dˇˇú¬yÃw lÅO–kab Ù˘d√y £ÅfldA' 'ÂrˇˇûˇˇeKp èˇˇh∆y¸h«y '˚`hÃw 12 :™ï≈yÃnAv-le' hõ√whÃy vúamAH-yïi–k £ú¬g·h hÄflr¸mA¡' yûˇˇi–k y°i'Òr lûˇˇE' hõAGta' AhyÅelE' rˇˇûˇˇEbO–dah èˇˇh√whÃy-£EH '`flrŸqiGt¬w 13 :§øO–k¸H«y wyõAxe'-lAk yú≈n¸Kp-lavÃw y°i'Or yõaxal rˇˇúE'¸–b rÅE'¸–bal 'Zflr“q èˇˇ§E–k-lav 14 :yïi'Or yB„r·xa' yityõi'flr £_»l·h £^flr¸ba' 'âflrŸq«Cy¬w §°E–b £Yflr¸ba'¸l rˇˇô√gAh delüEGt¬w 15 :dÂrˇˇïA–b §yúEb˚ HY„d“q-§yEb hú≈Fnih HûˇˇEHÃw hõ√nAH £yú«nOm¸H-§e–b £àflr¸ba'Ãw 16 :l'ïEvAm¸H«y rˇˇõ√gAh hBfld¸l√y-reH·' Ù_n¸–b-£eH < :£Ωflr¸ba'¸l l'õEvAm¸H«y-te' rˇˇú√gAh-tÂdˇˇïel¸–b £y°«nAH

Genesis 17 -le' hM√whÃy 'âflr≈Cy¬w £y°«nAH vaHûˇˇEtÃw hõ√nAH £yúiv¸HiGt-§e–b £Åflr¸ba' yûˇˇihÃy¬w 1 hú√n¸Gte'Ãw 2 :£yïimAt hú≈y¸h∆w yõ¬nAp¸l ™úEGlah¸tih yÅfi–daH lûˇˇE'-y«n·' èˇˇwyAlE' rem'`◊Cy¬w £Äflr¸ba' -lav £Yflr¸ba' lBOKp«Cy¬w 3 :dˇˇøO'¸m dˇˇBO'¸mi–b õ߸tÙ' húe–bËra'Ãw ß°∆nyEb˚ yûˇˇ«nyE–b yõityÊr¸b bõa'¸l AtyD«yAhÃw ™°AGti' yõityÊr¸b hú≈Fnih yD«n·' 4 :rˇˇøOm'El £yõih»lÈ' ÙôGti' rˇˇúE–bfidÃy¬w wy°√nAKp £ÅAhflr¸ba' èˇˇß¸miH hò√yAhÃw £Úflr¸ba' õ߸miH-te' dÙ_v 'B„r“–q«y-'◊lÃw 5 :£ï«yÙFg §ÙBm·h £°«yÙg¸l ßyõiGtatÃn˚ dÅO'¸m dˇˇZO'¸mi–b èˇˇß¸tøO' yòit„r¸pihÃw 6 :ßyïiGtatÃn £õ«yÙFg §ÙBm·h-ba' yôi–k üß·vËr¬z §yâEb˚ ßÆ∆nyEb˚ yûˇˇ«nyE–b yäityÊr¸–b-te' yâitOm÷q·h¬w 7 :˚'ïEc≈y ú߸Gmim £yõikAl¸m˚ :ßyΩÂr·xa' õß·vËr¬z¸lï˚ £yÅih»l'ïEl èˇˇß¸l tÙ`y¸hil £°AlÙv tyZÊr¸bil £õAtOrOd¸l ßy_Âr·xa' §avجn¸–k ¶Ârˇˇûˇˇe'-lA–k tE'ò ßyÄÂr…g¸m ¶Ârˇˇûˇˇe' |tûˇˇE' ßyäÂr·xa' ]3 âAk·vËr¬z¸l˚ ߸l∏ yûˇˇiGtat√nÃw 8

£ÅAhflr¸ba'-le' èˇˇ£yih»lÈ' rem'`◊Cy¬w 9 :£yïih»l'El £õehAl yityú«yAhÃw £°AlÙv tõ¬∑zux·'al t'û◊z 10 :£ïAtOrOd¸l ßyYÂr·xa¡' úß·vËr¬zÃw hôAGta' rˇˇÚOm¸Hit yûˇˇityÊr¸–b-te' hõAGta'Ãw

£õekAl lÙúGmih ßyÚÂr·xa' õß·vËr¬z §yúEb˚ £Åeky≈nyûˇˇEb˚ èˇˇy«nyE–b ˚Är¸m¸HiGt rˇˇûˇˇeH·' yãityÊr¸–b yõ«nyE–b tyÅÊr¸–b tÙZ'¸l èˇˇh√yAhÃw £°ek¸talËrAv rˇˇûˇˇaW¸–b tõE' £àeGt¸lamÃn˚ 11 :rˇˇïAk√z-lA–k dyûˇˇilÃy £°ekyEtOrOd¸l rˇˇõAk√z-lA–k £ôekAl lÙúGm«y £yÄim√y tûˇˇ¬nOm¸H-§eb˚ 12 :£ïeky≈nyEb˚ |lÙüGmih 13 :'˚øh õß·vËr¬∑zïim 'B◊l rˇˇôeH·' rÅAk≈n-§e–b lZO–kim èˇˇ•esèe–k-t¬nŸqim˚ t«yÅA–b tyBÊr¸bil £õekËraW¸bi–b yôityÊr¸b hüAtÃyAhÃw ß°eKp¸sa–k tûˇˇ¬nŸqim˚ õ߸tyEï–b dyúilÃy lÙôGm«y hôAtËr¸k«nÃw ÙÅtAlËrAv rˇˇûˇˇaW¸–b-te' èˇˇlÙGm«y-'ø◊l rˇˇòeH·' rÄAk√z |lZ„rAvÃw 14 :£ïAlÙv

< :rˇˇïapEh yõityÊr¸–b-te' Ahy°eGmavEm 'wõihah Hepú∆Fnah èˇˇ£yih»lÈ' rem'`◊Cy¬w 15 :–hïAm¸H hYflrAW yúi–k yÚflrAW –hõAm¸H-te' 'BflrŸqit-'◊l Ø߸Gt¸Hi' yZfirAW £ÅAhflr¸ba'-le'

£Ø«yÙg¸l hûˇˇAtÃyïAhÃw èˇˇAhyèiGt¸kfirˇˇïEb˚ §°E–b õ߸l h√FnôeGmim yiGtüat√n £=¬gÃw –hÅAtO' yûˇˇiGt¸kfirEb˚ 16 rem'û◊Cy¬w q°Ax¸c«Cy¬w wyõ√nAKp-lav £ôAhflr¸ba' l^OKp«Cy¬w 17 :˚Ωy¸h«y h√FnúeGmim £yõiGmav yúEk¸lam :dˇˇïElEGt hõ√nAH £yúiv¸HiGt-tab·h hÅflrAW-£âi'Ãw dÅEl√Fw«y èˇˇh√nAH-hïA'Em §òeb¸Glah ÙÄ–bil¸–b :ßyï∆nAp¸l hú∆y¸x«y l'õEvAm¸H«y ˚Bl £y°ih»lÈ'A¡h-le' £õAhflr¸ba' rem'B◊Cy¬w 18 ÙYm¸H-te' At'Bflr“qÃw §ÅE–b èˇˇß¸l tÂdˇˇòelOy Æ߸Gt¸Hi' hZflrAW èˇˇlAb·' £yÄih»lÈ' rem'û◊Cy¬w 19 :wyΩflr·xa' ÙBvËr¬z¸l £õAlÙv tyBÊr¸bil ÙôGti' yúityÊr¸–b-te' yâitOm÷q·h¬w q°Ax¸c«y yúityE–bËrihÃw Ù_tO' yúity„r¸pihÃw ÙÄtO' yiGt¸kZfirE–b |hûˇˇ≈Fnih ÇßyiGt¸vam¸H ]3 êl'EvAm¸H«y¸lï˚ 20 -te'Ãw 21 :lÙ¡d√Fg yÙBg¸l wyõiGtatÃn˚ dyÅilÙy èˇˇ£i'yiWÃn rˇˇòAWAv-£y≈n¸H dˇˇÚO'¸m dˇˇZO'¸mi–b ÙYtO' hõ√nAKHa–b hØ∆∑zah dˇˇûˇˇEvÙGmal èˇˇhflrAW ò߸l dâElEGt ÉreH·' q°Ax¸c«y-te' £yûˇˇ÷qA' yõityÊr¸–b :£ïAhflr¸ba' lõavEm £yÅih»lÈ' lavûˇˇ¬Cy¬w Ù°Gti' rˇˇûˇˇE–bfid¸l lõakÃy¬w 22 :tÂrˇˇïexa'Ah -lA–k èˇˇtE'Ãw èˇˇÙtyEb y`„dyilÃy-lA–k tâE'Ãw ÙÆn¸–b l'ûˇˇEvAm¸H«y-te' £äAhflr¸ba' xâ—–q«Cy¬w 23 £ÄAtAlËrAv rˇˇûˇˇaW¸–b-te' lAmM√Cy¬w £°Ahflr¸ba' tyûˇˇE–b yõEHÃna'¸–b ràAk√z-lA–k ÙÅKp¸sa–k tûˇˇ¬nŸqim £yúiv¸HiGt-§e–b £ÅAhflr¸bâa'Ãw 24 :£yïih»lÈ' ÙõGti' rˇˇúe–bÊ–d rˇˇôeH·'a–k hØ∆∑zah £ÙûˇˇCyah èˇˇ£ecèev¸–b hY„r¸Wev HB»l¸H-§e–b ÙØn¸–b l'ûˇˇEvAm¸H«yÃw 25 :ÙøtAlËrAv rˇˇúaW¸–b ÙYlOGmih¸–b h°√nAH vaHõEt√w £°Ahflr¸ba' lÙõGm«n hØ∆∑zah £ÙûˇˇCyah èˇˇ£ecèev¸–b 26 :ÙøtAlËrAv rˇˇúaW¸–b tõE' ÙÅlOGmâih¸–b h°√nAH -§e–b tûˇˇE'Em •esõe–k-t¬nŸqim˚ t«yÅA–b dyûˇˇilÃy èˇˇÙtyEb yòEHÃna'-lAkÃw 27 :ÙΩn¸–b l'õEvAm¸H«yÃw

> :ÙïGti' ˚lYOGm«n rˇˇ°Ak≈n

Genesis 18 lehYO'Ah-xatïeKp búEHOy '˚_hÃw 'Ú„r¸mam yõ≈n»lE'¸–b hØ√whÃy èˇˇwyAlE' '`flr≈Cy¬w 1 'ËrƬCy¬w wy°AlAv £yõibAFc«n £yÅiH√n·' hûˇˇAH»l¸H èˇˇh≈FnihÃw 'ËrجCy¬w èˇˇwy√nyEv 'òAKW«Cy¬w 2 :£ÙïCyah £BOx¸–k '=√n-£i' yÆ√nOd·' rˇˇ°am'◊Cy¬w 3 :hAcËrˇˇïA' ˚xõaGt¸H«Cy¬w lehÅO'Ah xatûˇˇeKpim èˇˇ£At'flrŸqil ¶flrˇˇò√Cy¬w -Xav¸m 'ûˇˇ√n-xæ—–q…y 4 :ßΩ–d¸bav lúavEm rˇˇYOb·vat 'ú√n-la' ßyØ∆nyEv¸–b èˇˇ§Ex yit'òAcAm ˚`d·vasÃw £exäel-tap hâAxŸqe'Ãw 5 :¶ïEvAh taxúaGt ˚Yn·vAKHïihÃw £°ekyElÃgfir ˚Yc·xfirÃw £«yÅam §úE–k ˚År¸m'û◊Cy¬w £°ekË–d¸bav-lïav £õeGtËrab·v §úE–k-lav-yïi–k ˚rÅOb·vaGt rˇˇûˇˇaxa' èˇˇ£ek¸–bil rem'Æ◊Cy¬w hÚflrAW-le' hAlÈhYO'Ah £ôAhflr¸ba' rˇˇüEhamÃy¬w 6 :AGtËrˇˇïa–bÊ–d rˇˇúeH·'a–k hõeW·vaGt ¶Zflr rˇˇõ“qA–bah-le'Ãw 7 :tÙΩguv yúiW·v¬w yiH˚Yl telÅOs xamûˇˇ’q èˇˇ£yi'¸s H`»l¸H yãÊr·ham :ÙøtO' tÙBW·val rˇˇõEhamÃy¬w ravجFnah-le' §ûˇˇEGt«Cy¬w èˇˇbÙX√w ™`fir rä“qA–b-§e–b xâ—–q«Cy¬w £°Ahflr¸ba' dˇˇüEmOv-'˚øhÃw £°ehy≈n¸pil §õEGt«Cy¬w hÅAWAv rˇˇûˇˇeH·' èˇˇr“qA–bah-§eb˚ bÄAlAxÃw häA'¸mex xâ—–q«Cy¬w 8 rem'Y◊Cy¬w ß°eGt¸Hi' hZflrAW hõ≈Cya' ]4 $w$y$ÅAl$E' ˚˘r¸m'◊Cy¬w 9 :˚lïEk'◊Cy¬w ¶õEvAh taxúaGt £ôehyEl·v hZflrAW¸l §õEb-h≈FnihÃw hØ√Cyax tûˇˇEvA–k èˇˇßyèelE' b˚`HA' bÙZH rem'Æ◊Cy¬w 10 :lehøO'Ab hú≈Fnih èˇˇhflrAWÃw £òAhflr¸ba'Ãw 11 :wyΩflr·xa' '˚BhÃw lehYO'Ah xatúeKp tavôamOH hBflrAWÃw ß°eGt¸Hi' qúax¸ciGt¬w 12 :£yïiH√Fna–k xfirˇˇYO' hÅflrAW¸l tÙûy¸hil èˇˇlfidAx £y°im√Cya–b £yõi'A–b £yØ«n‘qÃz :§æ‘q√z yõ«nOd'¬¿w hØ√nËdev yûˇˇiGl-hAtÃyA¡h èˇˇyit»l¸b y`„r·xa' rˇˇÚOm'El –hûˇˇA–bËr÷q¸–b hYflrAW £ô√n¸mu' •úa'ah rÄOm'El häflrAW hâ“q·xAc Éh∆∑z hAGmûˇˇAl £°Ahflr¸ba'-le' hõ√whÃy rem'B◊Cy¬w 13 túEvA–k ßyôelE' b˚BHA' dãEvÙGmal rˇˇ°Abfl–d hõ√whÃyEm 'úElAKp«y·h 14 :yiGtÃnæ—q√z yú«n·'¬w dˇˇõElE' |rem'B◊Cy¬w hA'Ú„r√y |yûˇˇi–k yiGtŸqõaxAc 'B◊l rˇˇ_Om'El |h^flrAW HâExak¸Gt¬w 15 :§ïEb hBflrAW¸l˚ hõ√Cyax £˝Od¸s yûˇˇ≈n¸Kp-lav ˚põ÷q¸H¬Cy¬w £yÅiH√n·'A¡h èˇˇ£AKHim ˚mòÿq√Cy¬w 16 :¸GtŸqïAxAc yúi–k 'Y◊l £ÅAhflr¸ba'E¡m èˇˇy«n·' hòe–sak¸ma¡h rˇˇ°AmA' hõAÙhyï¬w 17 :£ïAx¸GlaH¸l £õAGmiv ™úElOh £ÅAhflr¸bâa'Ãw

ÙÅb ˚kËr¸b=«nÃw £˚ÚcAvÃw lÙ˜d√Fg yÙBg¸l hô∆y¸hï«y Ù^yAh £ÅAhflr¸bâa'Ãw 18 :hïeWOv yú«n·' rˇˇõeH·' èˇˇÙtyE–b-te'Ãw wyò√nA–b-te' hM∆FwacÃy râeH·' ɧavam¸l wyÄiGt¸vfidÃy yûˇˇi–k 19 :¶ÂrˇˇïA'Ah yú≈yÙFg lYO–k èˇˇh√whÃy 'yòibAh §avÄam¸l X°AKp¸Him˚ hõ“qfld¸c tÙBW·val hØ√whÃy ™ÂrˇˇZ–d èˇˇ˚r¸mïAHÃw wyÅflr·xa' £ıOd¸s tô—q·v¬z hØ√whÃy rem'û◊Cy¬w 20 :wyïAlAv rˇˇõe–bÊ–d-reH·' túE' £ÅAhflr¸ba'-lav hÅe'Ëre'Ãw 'ûˇˇ√Fn-hfldrˇˇïE' 21 :dˇˇøO'¸m hYfld¸bAk yúi–k £ÅAt'ALXâaxÃw hA–bÚflr-yi–k hYflrOm·v¬w èˇˇ£AKHim ˚`n¸p«Cy¬w 22 :hAvΩfldE' 'Y◊l-£i'Ãw h°AlA–k |˚ZWAv yõalE' hA'úA–bah –hôAt“q·vac¸–kah Hú¬Fg«Cy¬w 23 :hï√whÃy yú≈n¸pil dˇˇõEmOv ˚FnBÂdÙv £ÅAhflr¸bâa'Ãw hAm˝Od¸s ˚Yk¸l≈Cy¬w £yÅiH√n·'A¡h £yúiKHim·x Hô≈y yúal˚' 24 :vïAHflr-£iv qyYÊ–dac hÅeKp¸siGt •ûˇˇa'ah rˇˇ°am'◊Cy¬w £õAhflr¸ba' £yúiKHim·x §avôam¸l £ÙÅqAGmal 'ûˇˇAKWit-'◊lÃw èˇˇheKp¸siGt •òa'ah ry°ivAh ™ÙZt¸–b £õ÷qyÊ–dac tyòimAh¸l hÆ∆∑zah rˇˇûˇˇAbfl–da–k |tZOW·vEm M߸Gl hAlâilAx 25 :–hïA–bËr÷q¸–b rˇˇúeH·' £õ÷qyÊ–daFcah ¶ÂrÅA'Ah-lA–k èˇˇXEpOH·h ™ÅAGl hAlûˇˇilAx v°AHflrA–k qyYÊ–daFcak hú√yAhÃw vÅAHflr-£iv èˇˇqyÊ–dac £õ÷qyÊ–dac £yúiKHim·x £_Od¸sib 'úAc¸me'-£i' hØ√whÃy rem'û◊Cy¬w 26 :XïAKp¸Him hõeW·v¬y 'B◊l rˇˇ°am'◊Cy¬w £õAhflr¸ba' §avú¬Cy¬w 27 :£Ωflr˚b·va–b £Ù˜qAGmah-lAk¸l yit'úAW√nÃw ry°ivAh ™ÙZt¸–b yal˚'∏ 28 :repïE'√w rˇˇúApAv yõikOnA'Ãw yØ√nOd·'-le' rˇˇûˇˇE–bfid¸l èˇˇyiGt¸lèa'Ùh 'ò√n-h≈Fnih ry°ivAh-lA–k-te' hõAKHim·xa–b tyúix¸Hat·h hÅAKHim·x èˇˇ£÷qyÊ–daFcah £yòiKHim·x §˚ãr¸s¸x¬y dÙäv •es=OCy¬w 29 :hïAKHim·x¬w £yõivA–bËra' £ÅAH 'ûˇˇAc¸me'-£i' tyÅix¸Ha' 'Z◊l èˇˇrem'è◊Cy¬w hÅeWÈve¡' 'Z◊l èˇˇrem'è◊Cy¬w £y°ivA–bËra' £õAH §˚B'¸cAGm«y yôal˚' rÅam'◊Cy¬w èˇˇwyAlE' rˇˇòE–bfid¸l yôal˚' hflrÅE–bfid·'¬w èˇˇy√nOd'a¡l raxò«y 'U√n-la' rem'◊Cy¬w∏ 30 :£yïivA–bËra'Ah r˚Yb·va–b :£yïiH»l¸H £õAH 'úAc¸me'-£i' hÅeWÈve¡' 'Z◊l èˇˇrem'è◊Cy¬w £y°iH»l¸H £õAH §˚B'¸cAGm«y £yÚÊr¸Wev £õAH §˚B'¸cAGm«y yôal˚' yØ√nOd·'-le' rˇˇûˇˇE–bfid¸l èˇˇyiGt¸lèa'Ùh 'ò√n-hï≈Fnih rem'Æ◊Cy¬w 31 èˇˇy√nOd'ïal raxò«y 'U√n-la' rem'◊Cy¬w∏ 32 :£yΩÊr¸WevA¡h r˚Yb·va–b tyÅix¸Ha' 'Z◊l èˇˇrem'è◊Cy¬w tyÅix¸Ha' 'Z◊l èˇˇrem'è◊Cy¬w hÚflrAW·v £õAH §˚B'¸cAGm«y yôal˚' £avÅaKpah-™a' hZflr¸–bfid·'¬w £°Ahflr¸ba'-le' rˇˇõE–bfid¸l hÅAGli–k rˇˇûˇˇeH·'a–k hØ√whÃy ™elûˇˇ≈Cy¬w 33 :hΩflrAW·vAh r˚Yb·va–b :ÙømOq¸mil búAH £õAhflr¸ba'Ãw

Genesis 19 -ravïaH¸–b bûˇˇEHOy XÙYlÃw bÂrÅevA–b èˇˇhAmèOd¸s £yòikA'¸laGmah y=≈n¸H ˚'Ob√Cy¬w∏ 1 hûˇˇ∆Fnih rem'M◊Cy¬w 2 :hAcËrˇˇïA' £«yõaKpa' ˚xúaGt¸H«Cy¬w £ÅAt'flrŸqil £“qûˇˇ√Cy¬w èˇˇXÙl-'Ër¬Cy¬w £˝Od¸s £õeGt¸ma–k¸HihÃw £ÅekyElÃgfir ˚Zc·xfirÃw èˇˇ˚nyèilÃw £òekË–d¸bav tyâE–b-le' '√n∏ ˚r˚Zs yƬnOd·'-'√Fn dÅO'¸m £ûˇˇA–b-rac¸p«Cy¬w 3 :§yïil√n bÙYxËrAb yúi–k 'Å◊Gl ˚˘r¸m'◊Cy¬w £°ek¸–kËrfid¸l ]2 mûˇˇeGt¸kal·h¬w :˚lïEk'◊Cy¬w hõApA' tÙúFcam˚ hÅeGt¸Him èˇˇ£ehAl Wavò¬Cy¬w ÙÚtyE–b-le' ˚'YOb√Cy¬w wyÅAlE' ˚rˇˇûˇˇus√Cy¬w -davÃw ravõ¬Fnim t«yÅa–bah-lav ˚–bûˇˇas√n èˇˇ£Od¸s yòEHÃna' ryäivAh yâEHÃna'Ãw Ç˚bA–k¸H«y ê£ÂreX 4 £yôiH√n·'Ah hü≈Cya' ÙÅl ˚r¸m'û◊Cy¬w èˇˇXÙl-le' ˚`'ËrŸq«Cy¬w 5 :hïec“–qim £õAvAh-lA–k §°‘q√z £ôehEl·' 'üEc≈Cy¬w 6 :£ïAtO' hõAvËd≈nÃw ˚nyÅElE' £ûˇˇE'yicÙh hAlÃy°AGlah ßyõelE' ˚'úA–b-reH·' ]3 :˚vΩ„rAGt yõaxa' 'ú√n-la' rˇˇ°am'◊Cy¬w 7 :wyΩflr·xa' rˇˇú¬gAs telY–dahÃw hAx¸t°eKpah XÙYl £ÅekyEl·' èˇˇ§eh¸te' 'ò√Fn-hA'yïicÙ' HyÅi' èˇˇ˚vËd√y-'ø◊l rˇˇòeH·' tÙÆnAb yûˇˇEGt¸H yäil '=√n-h≈Fnih 8 -lav-yïi–k rÅAbfld ˚ZW·vaGt-la' èˇˇlE'Ah £yòiH√n·'ïAl qfir∏ £°eky≈nyEv¸–b bÙõLXa–k §ÅehAl ˚ZW·v¬w èˇˇr˚gAl-'ïA–b dˇˇòAxe'Ah èˇˇ˚r¸m'Ω◊Cy¬w hA'¸lÄAh-H∆Fg |˚˘r¸m'◊Cy¬w 9 :yïitflrOq lúEc¸–b ˚'õA–b §úE–k ˚YHÃFg«Cyï¬w dÅO'¸m èˇˇXÙl¸–b Hyòi'Ab ˚âr¸c¸p«Cy¬w £°ehEm õ߸l vBfir√n hàAGtav XÙÅpAH XZOKp¸H«Cy¬w £õehyEl·' XÙ_l-te' ˚'yüib√Cy¬w £Åfld√y-te' èˇˇ£yiH√n·'A¡h ˚`x¸l¸H«Cy¬w 10 :telΩfl–dah rˇˇBO–b¸Hil èˇˇ˚–kih t«yÄa–bah xatûˇˇeKp-reH·' £yãiH√n·'Ah-te'ïÃw 11 :˚rˇˇï√gAs telY–dah-te'Ãw hAtÃy°A–bah £yäiH√n·'Ah ]3 Fwâr¸m'◊Cy¬w 12 :xatïAKpah 'B◊c¸mil ˚Y'¸l«Cy¬w lÙ˝d√Fg-davÃw §YOX“–qim £yÅÊr≈wÃna–sa–b ry°ivA–b õ߸l-reH·' lBOkÃw ßyÅetOn¸b˚ ßyûˇˇ∆nAb˚ èˇˇ§AtAx hÅOp ûˇˇß¸l-yïim dOvò XÙÄl-le' -yïi–k h°∆∑zah £Ù˜qAGmah-te' ˚n¸xجn·' £yûˇˇitix¸Ham-yïi–k 13 :£Ù¿qAGmah-§im 'õEcÙh XÙäl 'âEc≈Cy¬w 14 :–hïAt·xaH¸l hõ√whÃy ˚núEx¸GlaHÃy¬w hØ√whÃy yûˇˇ≈n¸Kp-te' èˇˇ£At“q·vac hòAlËd√¿g -yïi–k hØ∆∑zah £Ù˘qAGmah-§im èˇˇ˚'¸Fc ˚m˚òq èˇˇrem'è◊Cy¬w wyÄAtOn¸b yûˇˇExŸq»l |wyûˇˇ√nAt·x-le' |rˇˇûˇˇE–bfidÃy¬w èˇˇÙm¸k˚ 15 :wyï√nAt·x yú≈nyEv¸–b qõExac¸mik yúihÃy¬w ry°ivAh-te' hõ√whÃy tyúix¸Ham M߸Gt¸Hi'-tïe' xâ—q É£˚q rˇˇÚOm'El XÙZl¸–b £yõikA'¸laGmah ˚cyúi'√Cy¬w hÅAlAv raxûˇˇaKHah |–héAm¸ham¸t«Cy¬¿w 16 :ryïivAh §BOw·va–b hõepA–siGt-§eKp tÅO'Ac¸m«Fnah èˇˇßyèetOn¸b yòEGt¸H-te'Ãw wy°AlAv hõ√whÃy túal¸mex¸–b wyÅAtOn¸b yûˇˇEGt¸H èˇˇd¬y¸b˚ ÙÄGt¸Hi'-d¬y¸b˚ Ù˘d√y¸–b £yäiH√n·'Ah ]3 Fwq=«z·x¬Cy¬w

èˇˇrem'è◊Cy¬w hAc˚Äxah £äAtO' £âA'yicÙh¸k ÉyihÃy¬w 17 :ryïivAl ¶˚Bxim ˚hõux«Fn¬Cy¬w ˚húu'icOCy¬w hflrˇˇúAhAh rˇˇ°A–ki–kah-lAk¸–b dˇˇYOm·vaGt-lïa'Ãw ßyÅÂr·xa' Xyûˇˇi–baGt-la' ßÅeH¸p¬n-lav XûˇˇElAGmih '√nÑ-h≈Fnih 19 :yï√nOd·' 'õ√n-la' £°ehEl·' XÙYl rem'B◊Cy¬w 18 :hïepA–siGt-§eKp XõElAGmih tÙYy·xah¸l yÅÊdAGmiv èˇˇAtyèiWAv rˇˇòeH·' ÆßË–d¸sax lZ„–dÃgaGt¬w Çßy∆nyEv¸–b ê§Ex ûˇˇßË–d¸bav 'âAcAm :yiGtïam√w hõAvflrAh y«nú—qA–bËdiGt-§eKp hflrÅAhAh XûˇˇElAGmih¸l èˇˇlak˚' '`◊l yÄikOnA'Ãw y°iH¸p¬n-te' 'M√Fn hâAX¸lAGmi' rˇˇ°Av¸cim 'yûˇˇihÃw hAGmõAH s˚BnAl hôAbOrŸq t'^◊∑zah ryâivAh '√nÑ-h≈Fnih 20 ßyØ∆nAp yit'ûˇˇAW√n èˇˇh≈Fnih wyÅAlE' rem'û◊Cy¬w 21 :yïiH¸p¬n yúix¸t˚ 'wõih rˇˇôAv¸cim 'B◊l·h hAGmÄAH XûˇˇElAGmih èˇˇrEham 22 :AGtËrˇˇïa–bÊ–d rˇˇúeH·' ryõivAh-te' yúi–k¸pAh yôiGt¸lib¸l h°∆∑zah rˇˇûˇˇAbfl–dal £õ¬Fg -£EH 'Bflr“q §ôE–k-lav hAGm°AH õß·'O–b-dav rÅAbfl–d tÙZW·val èˇˇlak˚' '`◊l yûˇˇi–k hAGmÅAH hÆ√why¬¿w 24 :hflr·vøOc 'úA–b XÙYlÃw ¶Ârˇˇ°A'Ah-lav 'ûˇˇAc√y HemõeKHah 23 :ravÙøc ryõivAh :£«yïAmAKHah-§im hõ√whÃy túE'Em H°E'√w tyZÊr¸p√Fg hYflrOm·v-lavÃw £_Od¸s-lav ryüiX¸mih £yÅÊrAveh yûˇˇEb¸HOy-lA–k èˇˇtE'Ãw rˇˇ°A–ki–kah-lA–k tõE'Ãw lÅE'Ah £yZÊrAveh-te' èˇˇ™Op·h¬Cy¬¿w 25 £úE–k¸H¬Cy¬w 27 :xalïem byúicÃn yõih¸Gt¬w wyÚflr·xa'Em ÙõGt¸Hi' XúE–baGt¬w 26 :hïAmfld·'Ah xamõecÃw •Ä‘q¸H¬Cy¬w 28 :hï√whÃy yú≈n¸Kp-te' £õAH damúAv-reH·' £ÙÅqAGmâah-le' r’qÚO–ba–b £õAhflr¸ba'

èˇˇhAlAv hò≈FnihÃw 'ËrƬCy¬w rˇˇ°A–ki–kah ¶Ârˇˇûˇˇe' yõ≈n¸Kp-lA–k-lïavÃw hÅflrOm·v¬w èˇˇ£Od¸s yò≈n¸Kp-lav -te' £yõih»lÈ' rˇˇBO–kÃz«Cy¬w rÅA–ki–kah yZ„rAv-te' èˇˇ£yih»lÈ' tòExaH¸–b yÄihÃy¬w 29 :§ïAH¸bi–kah rˇˇYOXy÷q¸–k ¶ÂrÅA'Ah rˇˇZOXy÷q -reH·' £yÅÊrAvûˇˇeh-te' èˇˇ™Op·ha–b hÅAkEp·hah ™ÙûˇˇGtim èˇˇXÙl-te' xòaGlaHÃy¬w £°Ahflr¸ba' yúi–k ÙÅGmiv èˇˇwyAtOn¸b yòEGt¸H˚ rÄAhA–b beHûˇˇ≈Cy¬w ravÙäFcim XÙâl Élav¬Cy¬w 30 :XÙøl §õEhA–b búaH√y rem'^◊Gt¬w 31 :wyïAtOn¸b yúEGt¸H˚ '˚Yh hÅflrAv¸Gma–b èˇˇbeHè≈Cy¬w ravÙÚc¸–b tebûˇˇeHAl 'Y„r√y ™ÂrˇˇYÂd¸–k ˚nyÅElAv 'ÙZbAl èˇˇ¶ÂrèA'A–b §yòE' Hyâi'Ãw §°‘q√z ˚nyûˇˇibA' hYflryiv¸Fcah-le' h_flryik¸–bah hú∆CyaxÃn˚ Ù°Gmiv hûˇˇAb¸–k¸H«nÃw §«yõ¬y ˚nyôibA'-te' hü’q¸H¬n hâAk¸l 32 :¶ÂrˇˇïA'Ah-lA–k èˇˇhflryik¸–bah '`◊bAGt¬w '˚Úh hAlÃyûˇˇaGla–b §«yõ¬y §ôehyib·'-te' ®yü’q¸HaGt¬w 33 :vfirˇˇï√z ˚nyõibA'Em tÅflrÛxAGmïim èˇˇyihÃy¬¿w 34 ]4 :–hïAm$˚q¸b˚ –hõAb¸kiH¸–b vBfid√y-'ø◊lÃw AhyÅibA'-te' bûˇˇa–k¸HiGt¬w §«yM¬y ˚Fnâ’q¸H¬n y°ibA'-te' Hemõe' yiGt¸búakAH-§Eh hÅflryiv¸Fcah-le' èˇˇhflryik¸–bah rem'`◊Gt¬w £ûˇˇ¬Fg ®yä’q¸HaGt¬w 35 :vfirˇˇï√z ˚nyõibA'Em hú∆CyaxÃn˚ ÙÅGmiv yûˇˇib¸kiH èˇˇyi'èOb˚ hAlÃyÄaGlah-£¬Fg vBfid√y-'ø◊lÃw ÙÅGmiv bûˇˇa–k¸HiGt¬w èˇˇhflryiv¸Fcah £“qòAGt¬w §«y°√y §õehyib·'-te' '˚_hah hAlÃyüaGla–b delòEGt¬w 37 :§ïehyib·'Em XÙYl-tÙΩn¸b yúEGt¸H ®y_Âr·haGt¬¿w 36 :–hïAmÿq¸b˚ –hõAb¸kiH¸–b :£ÙïCyah-dav bõA'Ùm-yïib·' '˚Bh b°A'Ùm ÙYm¸H 'BflrŸqiGt¬w §ÅE–b èˇˇhflryik¸–bah -yï≈n¸b yúib·' '˚_h y°iGmav-§e–b ÙYm¸H 'BflrŸqiGt¬w §ÅE–b hfld¸lûˇˇ√y èˇˇ'wih-£¬g h`flryiv¸FcahÃw 38

< :£ÙïCyah-dav §ÙõGmav

Genesis 20 r˚ÚH §yûˇˇEb˚ HY„d“q-§yE–b beHú≈Cy¬w b∆gØ∆Fnah hAcËrˇˇûˇˇa' èˇˇ£Ahflr¸ba' £òAKHim vâa–s«Cy¬w 1 xÄal¸H«Cy¬w 'w°ih yitZOx·' ÙõGt¸Hi' hBflrAW-le' £ôAhflr¸ba' rem'^◊Cy¬w 2 :rˇˇΩflrÃgi–b r√gõ√Cy¬w ™elõemyib·'-le' £yôih»lÈ' '^◊b√Cy¬w 3 :hΩflrAW-te' xõ—–q«Cy¬w rÅflrÃFg ™elûˇˇem èˇˇ™elèemyib·' 'wõihÃw AGt¸xÅ—qAl-reH·' hûˇˇAKHi'Ah-lav èˇˇtEm úßÃFnih ÙÄl rem'û◊Cy¬w hAlÃy°AGlah £ÙZl·xa–b -£¬Fg yÙBg·h yD√nOd·' ràam'◊Cy¬w Ahy°elE' bYfir“q 'B◊l ™elàemyib·'¬w 4 :lavïA–b talúuv¸–b 'wúih-£¬g-'yïihÃw 'wÅih yitZOx·' èˇˇyil-ramïA' '˚`h 'â◊l·h 5 :g¡Or·haGt qyYÊ–dac wyâAlE' Érem'◊Cy¬w 6 :t'Ω◊z yityúiWAv yõaKpa–k §BOyŸq«n¸b˚ yôibAb¸l-£At¸–b '˚Úh yûˇˇixA' hYflr¸mA¡' ™^OW¸xe'√w t'Ø◊∑z AtyûˇˇiWAv èˇˇß¸bAb¸l-£At¸b yòi–k èˇˇyiGt¸vèfid√y yòikOnA' £ûˇˇ¬Fg £Ä»l·xa–b £yäih»lÈ'A¡h hÄAGtavÃw 7 :AhyïelE' fivBOFgÃnil ßyõiGtatÃn-'◊l §úE–k-lav y°il-ÙX·xEm õ߸tÙø' yôikOnA'-£¬Fg ûˇˇßÃnyïE'-£i'Ãw h°≈y¸xï∆w õßËdavaï–b lúEGlaKp¸t«yÃw '˚Åh 'yûˇˇib√n-yïi–k èˇˇHyi'Ah-teHïE' bòEHAh ™eläemyib·' £âE–k¸H¬Cy¬w 8 :™ïAl-reH·'-lAkÃw hõAGta' t˚ÅmAGt tÙZm-yi–k vfi–dˇˇò byÄiHEm £°ehy≈nÃzA'¸–b heGlõE'Ah £yBÊrAbË–dah-lA–k-te' rˇˇôE–bfidÃy¬w wyÅfldAb·v-lAk¸l èˇˇ'flrŸq«Cy¬w r’qÄO–ba–b -hïem Ùäl rem'=◊Cy¬w £ÄAhflr¸ba'¸l ™eläemyib·' 'âflrŸq«Cy¬w 9 :dˇˇøO'¸m £yõiH√n·'Ah ˚B'Ëryï«Cy¬w hûˇˇA'AX·x yõiGt¸kal¸mam-lavÃw yôalAv At'üEbEh-yïi–k ™ÅAl yit'ûˇˇAXAx-hïem˚ èˇˇ˚nèAGl AtyòiWAv -le' ™elõemyib·' rem'B◊Cy¬w 10 :yΩÊdAGmiv AtyõiWAv ˚ÅWAvï≈y-'◊l rˇˇûˇˇeH·' èˇˇ£yiW·vam h°AlOdÃg £ÅAhflr¸ba' èˇˇrem'è◊Cy¬w 11 :hï∆∑zah rˇˇúAbfl–dah-te' AtyõiWAv yúi–k AtyÅi'flr hûˇˇAm £°Ahflr¸ba' rˇˇúabË–d-lav y«n˚Ygflr·h¬w h°∆∑zah £Ù˜qAGma–b £yÅih»lÈ' tûˇˇa'Ër«y-§yE' qfirˇˇò yiGtËrÄamA' yûˇˇi–k yõil-yih¸Gt¬w y°iGmi'-tab 'Z◊l ™õa' 'wÅih èˇˇyibA'-tab yòitOx·' hÆ√n¸mA'-£¬gÃw 12 :yïiGt¸Hi'

hûˇˇ∆z –hÅAl rˇˇûˇˇamO'√w ÇyibA' tyûˇˇE–bim ê£yih»lÈ' yÄitO' ˚Zv¸tih rˇˇüeH·'a–k yãihÃy¬w 13 :hïAKHi'¸l yõil-yÊr¸mi' hAGmÅAH 'ÙZb√n rˇˇûˇˇeH·' èˇˇ£ÙqAGmah-lA–k lòe' yÚÊdAGmiv yõiW·vaGt rˇˇúeH·' ™Å„–d¸sax §õEGt«Cy¬w tÅOxAp¸H˚ èˇˇ£yÊdAb·v¬w rÄ“qAb˚ §'Z◊c ™eläemyib·' xâ—–q«Cy¬w 14 :'˚øh yúixA' yõicËra' hú≈Fnih ™elÅemyib·' rem'û◊Cy¬w 15 :ÙïGt¸Hi' hBflrAW tõE' ÙÅl beHûˇˇ√Cy¬w £°Ahflr¸ba'¸l èˇˇ•esèe–k •elòe' yiGtäat√n h=≈Fnih rÄamA' hZflrAW¸l˚ 16 :bïEH ßyõ∆nyEv¸–b bÙúLXa–b ßy°∆nAp¸l :taxïAkOnÃw lYO–k túE'Ãw ™°AGti' rˇˇûˇˇeH·' lYOk¸l £«yجnyEv t˚Zs¸–k èˇˇ™Al-'˚h hò≈Fnih ™yÅixA'¸l -te'Ãw ™elüemyib·'-te' £yäih»lÈ' 'âAKpËr«Cy¬w £y°ih»lÈ'Ah-le' £õAhflr¸ba' lúEGlaKp¸t«Cy¬w 17 tyûˇˇEb¸l £exYÂr-lA–k dˇˇúav¸–b hØ√whÃy èˇˇracAv rˇˇ`OcAv-yïi–k 18 :˚dˇˇïEl≈Cy¬w wyõAtOh¸ma'Ãw ÙôGt¸Hi' < :£ïAhflr¸ba' teHúE' hYflrAW rˇˇúabË–d-lav ™el°emyib·'

Genesis 21 rˇˇúeH·'a–k hYflrAW¸l hô√whÃy Wavü¬Cy¬w rˇˇ°AmA' rˇˇûˇˇeH·'a–k hYflrAW-te' dˇˇú—qAKp hô√why¬¿w 1 rˇˇúe–bÊ–d-reH·' dàEvÙGmal wy°√nÿqÃzil §õE–b £ôAhflr¸ba'¸l h^flrAW delâEGt¬w ÉrahaGt¬w 2 :rˇˇïE–bÊ–d -hfld¸l√y-reH·' Ù_l-dalÙïFnah Ù^n¸–b-£eH-tïe' £äAhflr¸ba' 'âflrŸq«Cy¬w 3 :£yïih»lÈ' ÙYtO' £y°im√y tõ¬nOm¸H-§e–b ÙØn¸–b qûˇˇAx¸c«y-te' èˇˇ£Ahflr¸ba' lAmò√Cy¬w 4 :qïAx¸c«y hYflrAW ÙúGl tõE' ÙÅl delûˇˇ√Fwih¸–b h°√nAH tûˇˇa'¸m-§e–b £õAhflr¸ba'Ãw 5 :£yïih»lÈ' ÙYtO' hú√Fwic rˇˇôeH·'a–k -qax¸cï«y fivõEmOKHah-lA–k £y°ih»lÈ' yõil hAWúAv qàOx¸c hÅflrAW rem'Z◊Gt¬w 6 :ÙΩn¸–b qúAx¸c«y §õEb yiGtËdˇˇúal√y-yïi–k hÚflrAW £yõ«nAb h“qyú«nyEh £ÅAhflr¸ba'¸l èˇˇlEGlim yòim rem'Ä◊Gt¬w 7 :yïil £ÙYy¸–b lÙÅd√g hûˇˇeGt¸Him èˇˇ£Ahflr¸ba' Wavò¬Cy¬w l°am√Fg«Cy¬w delõ∆Cyah lBfi–dÃg«Cy¬w 8 :wyï√nÿqÃzil hBfld¸l√y-reH·' ty_Êr¸ciGmah rˇˇü√gAh-§e–b-tïe' häflrAW 'ÂrâEGt¬w 9 :qïAx¸c«y-te' lúEm√Fgih -te'Ãw t'Y◊∑zah húAmA'Ah H_„r√Fg £ÅAhflr¸ba'¸l èˇˇrem'è◊Gt¬w 10 :qïExac¸m £õAhflr¸ba'¸l vfirˇˇü≈Cy¬w 11 :qïAx¸c«y-£iv yõ«n¸–b-£iv t'Ø◊∑zah hûˇˇAmA'Ah-§e–b èˇˇHfiry«y '`◊l yûˇˇi–k –h°√n¸–b -le' £yäih»lÈ' rem'=◊Cy¬w 12 :ÙΩn¸–b tıOdÙ' lõav £°Ahflr¸ba' yûˇˇ≈nyEv¸–b dˇˇYO'¸m rˇˇôAbfl–dah rˇˇúam'◊Gt râeH·' ÉlO–k ßÅetAm·'-lavÃw ravûˇˇ¬Fnah-lav èˇˇßyè∆nyEv¸–b v`fir≈y-la' £ÄAhflr¸ba' -§e–b-te' £ú¬gÃw 13 :vfirˇˇï√z õ߸l 'B„r“–q«y qÅAx¸c«y¸b yûˇˇi–k –h°AlOq¸–b vûˇˇam¸H hYflrAW ßyôelE' -xæ—–qï«Cy¬w r’qáO–ba–b |£ûˇˇAhflr¸ba' £ûˇˇE–k¸H¬Cy¬w 14 :'˚øh õß·vËr¬z yúi–k ˚Fn°emyiW·' yÙûg¸l hõAmA'Ah Ah°ex¸GlaHÃyï¬w delõ∆Cyah-te'Ãw –hôAm¸kiH-lav £üAW r√gAhÑ-le' §ûˇˇEGt«Cy¬w £«yäam tamâExÃw É£exel ™ûˇˇEl¸HaGt¬w tem°Exah-§im £«yõaGmah ˚Bl¸k«Cy¬w 15 :vabïAH rˇˇúE'¸–b rˇˇõa–bËdim¸–b vatÅEGt¬w ™elûˇˇEGt¬w èˇˇqExËrah d∆gÆ∆Fnim –häAl beHâEGt¬w É™elEGt¬w 16 :£ïixyiKWah dˇˇúaxa' taxõaGt delØ∆Cyah-te' 'úAKWiGt¬w d∆gØ∆Fnim beHûˇˇEGt¬w del°√Cyah tÙZm¸–b hõe'Ëre'-la' hÅflr¸mA¡' yûˇˇi–k teHÅ’q yûˇˇ≈w·xaX¸mi–k ™âa'¸lam É'flrŸq«Cy¬w Çrav¬Fnah lÙ˘q-te' ê£yih»lÈ' vûˇˇam¸H«Cy¬w 17 :¸–k¸bïEGt¬w –hõAlOq-te' -yïi–k yÅi'ËryûˇˇiGt-la' rˇˇ°√gAh ™ûˇˇAGl-ham –hõAl rem'B◊Cy¬w £«yÅamAKHah-§im èˇˇr√gAh-le' |£yòih»lÈ' -te' yûˇˇi'¸W yim˚qò 18 :£ïAH-'˚h rˇˇúeH·'a–b ravõ¬Fnah lÙıq-le' £yôih»lÈ' vüamAH èˇˇ£yih»lÈ' xò—q¸p«Cy¬w 19 :˚FnïemyiW·' lÙ˜d√Fg yÙBg¸l-yïi–k Ù°–b ™Y„d√y-te' y÷qyú«z·xahÃw ravجFnah -te' Ÿq¸HõaGt¬w £«yÅam èˇˇtemèExah-te' 'òEGlam¸Gt¬w ™eläEGt¬w £«y°Am rˇˇûˇˇE'¸–b 'ÂrˇˇõEGt¬w AhyØ∆nyEv-te' húebOr yõihÃy¬w rÅA–bËdiGma–b èˇˇbeHè≈Cy¬w lÚfl–dÃg«Cy¬w ravõ¬Fnah-te' £yôih»lÈ' yüihÃy¬w 20 :ravï√Fnah :£«yΩflr¸cim ¶Ârˇˇúe'Em hõAKHi' ÙôGmi' ÙBl-xæ—–qïiGt¬w §Úflr'AKp rˇˇûˇˇa–bËdim¸–b beHõ≈Cy¬w 21 :tïAKH—q ÙÅ'Ab¸c-raW èˇˇlOkyip˚ ™elÄemyib·' rem'û◊Cy¬w 'wÅihah tûˇˇEvA–b èˇˇyihÃy¬¿w 22 > hÄAGtavÃw 23 :hïeWOv hõAGta'-reH·' lBOk¸–b Ø߸Gmiv £yûˇˇih»lÈ' rˇˇÚOm'El £õAhflr¸ba'-le' -reH·' desäexa–k yÚÊ–d¸k∆n¸l˚ yõ«ny«n¸l˚ yÅil rˇˇ˘Oq¸HiGt-£i' h√FnÅEh èˇˇ£yih»l'ïEb yòiGl hAv¸bâAKHih èˇˇrem'è◊Cy¬w 24 :–hïA–b hAGtËrˇˇú¬Fg-reH·' ¶ÂrˇˇõA'Ah-£ivÃw yÅÊdAGmiv hûˇˇeW·vaGt èˇˇß¸Gmiv yityòiWAv èˇˇtÙdO'-lav ™el°emyib·'-te' £õAhflr¸ba' fixúikÙhÃw 25 :fivïEbAKHi' yõikOnA' £ÅAhflr¸ba' yiGt¸vÅfid√y 'Z◊l ™elÅemyib·' rem'û◊Cy¬w 26 :™elïemyib·' yB„d¸bav ˚YlÃz√Fg rˇˇúeH·' £«yÅaGmah rˇˇûˇˇE'¸–b 'B◊l yôikOnA' £ü¬gÃw yÄiGl AGtËdˇˇûˇˇ¬Fgih-'◊l hãAGta'-£¬gÃw h°∆∑zah rˇˇûˇˇAbfl–dah-te' hõAWAv yúim ™el°emyib·'al §õEGt«Cy¬w rÅ“qAb˚ §'Z◊c èˇˇ£Ahflr¸ba' xò—–q«Cy¬w 27 :£ÙïCyah yúiGt¸li–b yiGt¸võamAH §'Y◊Fcah tBOW¸bi–k vabôeH-te' £ÄAhflr¸ba' bûˇˇEFc¬Cy¬w 28 :tyΩÊr¸–b £õehy≈n¸H ˚BtËr¸k«Cy¬w èˇˇtOWAb¸–k vabòeH h√FnÄEh hûˇˇAm £°Ahflr¸ba'-le' ™elõemyib·' rem'B◊Cy¬w 29 :§ïehË–dab¸l xõ—–qiGt tÅOWAb¸–k vabûˇˇeH-te' yi–kò rem'D◊Cy¬w 30 :h√nΩfl–dab¸l AGt¸bõaFcih rˇˇúeH·' heGlÅE'Ah -lav 31 :t'Ω◊∑zah rˇˇúE'¸–bah-te' yiGtËrˇˇõapAx yúi–k hÅfldEv¸l yûˇˇiGl-h∆y¸hïiGt èˇˇr˚b·va–b yÚÊd√Cyim ˚BtËr¸k«Cy¬w 32 :£ïehy≈n¸H ˚Yv¸–b¸H«n £úAH yôi–k vab°AH rˇˇûˇˇE'¸–b '˚Yhah £ÙıqAGmal '_flr“q §ÄE–k

¶Ârˇˇúe'-le' ˚bõuH√Cy¬w ÙÅ'Ab¸c-raW èˇˇlOkyip˚ ™elÄemyib·' £“qûˇˇ√Cy¬w vab°AH rˇˇûˇˇE'¸bi–b tyYÊr¸b lúE' hõ√whÃy £úEH¸–b £ÅAH-'flrŸq=«Cy¬w vab°AH rˇˇûˇˇE'¸bi–b leHõe' vúaLX«Cy¬w 33 :£yïiGt¸Hil¸Kp

> :£yïi–bfir £yúim√y £yõiGt¸Hil¸Kp ¶Ârˇˇúe'¸–b £ôAhflr¸ba' r√gü√Cy¬w 34 :£ïAlÙv

Genesis 22 £°Ahflr¸ba'-te' hõA–s«n £yÅih»lÈ'ûˇˇAhÃw heGlÅE'Ah £yZÊrAbË–dah èˇˇraxa' yÄihÃy¬w 1 -te' èˇˇßÃni–b-te' '√nÑ-x—q rem'º◊Cy¬w 2 :y«nï≈Fnih rem'B◊Cy¬w £õAhflr¸ba' wyÅAlE' rem'û◊Cy¬w ˚hòEl·vahÃw h°√CyÊrOGmah ¶Ârˇˇõe'-le' Ø߸l-™elÃw qÅAx¸c«y-te' èˇˇAGt¸bèahA'-reH·' òßËdyïixÃy £äAhflr¸ba' £âE–k¸H¬Cy¬w 3 :ßyïelE' rˇˇúamO' rˇˇõeH·' £yÅÊrAhïeh dˇˇûˇˇaxa' lavò hÅAlOv¸l èˇˇ£AH Ù°n¸–b qûˇˇAx¸c«y tõE'Ãw ÙÅGti' èˇˇwyflrAvÃn yò≈n¸H-te' xã—–q«Cy¬w ÙÅrOm·x-te' èˇˇHOb·x¬Cyï¬w r’qÄO–ba–b :£yïih»lÈ'Ah ÙBl-ramïA'-reH·' £Ù˜qAGmah-le' ™elØ≈Cy¬w £“qûˇˇ√Cy¬w hÅAlOv yûˇˇEc·v èˇˇv—–qabÃy¬w :qøOxflrEm £Ù˜qAGmah-te' 'Ërˇˇú¬Cy¬w wyô√nyEv-te' £üAhflr¸ba' 'âAKW«Cy¬w yÄiHyil¸KHah £ÙûˇˇCya–b 4 ravجFnahÃw yûˇˇ«n·'¬w rÙÅm·xah-£ïiv èˇˇhOKp £úekAl-˚b¸H wyÄflrAvÃn-le' £äAhflr¸ba' rem'=◊Cy¬w 5 yûˇˇEc·v-te' £äAhflr¸ba' xâ—–q«Cy¬w 6 :£ïekyEl·' hAb˚BH√nÃw hõ∆w·xaGt¸Hï«nÃw hÚO–k-dav hõAk¸l≈n tel°ek·'aGmïah-te'Ãw HõE'Ah-te' ÙÅd√y¸–b xûˇˇ—–q«Cy¬w ÙØn¸–b qûˇˇAx¸c«y-lav èˇˇ£eWè√Cy¬w hÄAlOvAh yÅibA' rem'û◊Cy¬w èˇˇwyibA' £òAhflr¸ba'-le' qäAx¸c«y rem'=◊Cy¬w 7 :wΩfl–d¸x¬y £õehy≈n¸H ˚Bk¸l≈Cy¬w

èˇˇrem'è◊Cy¬w 8 :hïAlOv¸l hõeKWah hú≈Cya'Ãw £yÅicEvûˇˇAhÃw èˇˇHE'Ah hò≈Fnih rem'Æ◊Cy¬w y°«n¸b yï«Fnûˇˇ∆Fnih rem'Y◊Cy¬w :wΩfl–d¸x¬y £õehy≈n¸H ˚Bk¸l≈Cy¬w y°«n¸–b hõAlOv¸l hôeKWah ÙúGl-he'Ër«y £yãih»lÈ' £ÅAhflr¸ba' -te' èˇˇ£Ahflr¸ba' £òAH §eb=«Cy¬w Ç£yih»lÈ'Ah ÙZl-ramïA' rˇˇûˇˇeH·' ê£ÙqAGmah-lïe' ˚'ÄOb√Cy¬w 9 -lav èˇˇÙtO' £eWò√Cy¬w ÙØn¸–b qûˇˇAx¸c«y-te' èˇˇdOq·v¬Cyï¬w £y°icEvAh-te' ™˜Or·v¬Cyï¬w fixÅE–bÃziGmah -te' xõ—–q«Cy¬w ÙÅd√y-te' èˇˇ£Ahflr¸ba' xòal¸H«Cy¬w 10 :£yïicEvAl lavõaGmim fixÅE–bÃziGmah £«yÅamAKHah-§im èˇˇh√whÃy ™òa'¸lam wyäAlE' 'âflrŸq«Cy¬w 11 :ÙΩn¸–b-te' XYOx¸Hil tel°ek·'aGmïah èˇˇßËdˇˇï√y xòal¸HiGt-la' rem'Æ◊Cy¬w 12 :y«nï≈Fnih rem'Y◊Cy¬w £°Ahflr¸ba' |£ûˇˇAhflr¸ba' rem'Y◊Cy¬w èˇˇ£yih»lÈ' '`„rÃy-yïi–k yiGt¸vÄfid√y hûˇˇAGtav |yûˇˇi–k ]1 hAGm˚Ú'¸m ÙYl WavúaGt-la'Ãw ravجFnah-le' -te' £äAhflr¸ba' 'âAKW«Cy¬w 13 :y«FnïeGmim õßËdyixÃy-te' úßÃni–b-te' AGt¸kôaWAx 'B◊lÃw hAGtÅa' xûˇˇ—–q«Cy¬w èˇˇ£Ahflr¸ba' ™elò≈Cy¬w wy°√nËr—q¸–b ™õab¸–sa–b zúaxÈ'∆n ràaxa' l«yÅa'-h≈FnihÃw èˇˇ'Ër¬Cy¬w wyÆ√nyEv £ÙıqAGmah-£ïEH £ôAhflr¸ba' '^flrŸq«Cy¬w 14 :ÙΩn¸–b taxúaGt hõAlOv¸l ˚húEl·v¬Cy¬w l«yÅa'Ah-te' :hïe'flr≈y hõ√whÃy rˇˇúah¸–b £ÙØCyah rˇˇûˇˇEmA'≈y èˇˇreH·' h°e'Ër«y |hûˇˇ√whÃy '˚Yhah yúi–b rem'D◊Cy¬w 16 :£«yïAmAKHah-§im tyõ«nEH £°Ahflr¸ba'-le' hõ√whÃy ™úa'¸lam '_flrŸq«Cy¬w 15 AGt¸kõaWAx 'B◊lÃw hØ∆∑zah rˇˇûˇˇAbfl–dah-te' èˇˇAtyèiWAv rˇˇòeH·' §av¬yò yÄi–k h°√whÃy-£u'Ãn yiGt¸võa–b¸H«n èˇˇß·vËr¬z-tïe' hòe–bËra' hâA–bËrahÃw Æ߸kÂrAb·' ™Z„rAb-yïi–k 17 :ßΩÂdyixÃy-te' úßÃni–b-te' ravúaH tõE' Øß·vËr¬z HZfir«yÃw £°√Cyah tûˇˇap¸W-lav rˇˇõeH·' lÙàxakÃw £«yÅamAKHah yûˇˇEb¸kÙk¸–k :yïilOq¸–b AGt¸võamAH rˇˇúeH·' b’qàEv ¶Ârˇˇ°A'Ah yûˇˇ≈yÙFg lYO–k Øß·vËr¬z¸b ˚ZkrA–b¸tihÃw 18 :wyïAbÃyO' beHú≈Cy¬w vab°AH rˇˇûˇˇE'¸–b-le' wYfl–d¸x¬y ˚Bk¸l≈Cy¬w ˚môÿq√Cy¬w wyÅflrAvÃn-le' èˇˇ£Ahflr¸ba' bAHò√Cy¬w 19

> :vabïAH rˇˇúE'¸bi–b £õAhflr¸ba'

hâfld¸l√y h≈Fnih∏ rˇˇÚOm'El £õAhflr¸ba'¸l dˇˇú¬Fg…Cy¬w heGlÅE'Ah £yZÊrAbË–dah èˇˇy„r·xa' yÄihÃy¬w 20 wy°ixA' z˚ûˇˇ–b-te'Ãw Ù˜rOk¸–b ¶˚Bv-te' 21 :ßyïixA' rÙBx√n¸l £yõ«nA–b 'wôih-£¬g húA–k¸lim -te'Ãw HYfl–d¸liKp-te'Ãw ÙØz·x-te'Ãw deWûˇˇe–k-te'Ãw 22 :£Ωflr·' yúib·' lõE'˚mŸq-te'Ãw hZfld¸l√y èˇˇheGlèE' hú√nOm¸H h°“q¸bÊr-te' dˇˇûˇˇal√y lõE'˚t¸b˚ 23 :lïE'˚t¸–b tõE'Ãw •°AlËd«y -£¬Fg delòEGt¬w h°Am˚'Ër –hûˇˇAm¸H˚ ÙYHÃgalyïip˚ 24 :£ïAhflr¸ba' yúix·' rÙYx√n¸l hÅA–k¸lim < :hïAk·vam-tïe'Ãw HaxõaGt-te'Ãw £axجFg-te'Ãw xabûˇˇeX-te' èˇˇ'wih

Genesis 23 yõ≈n¸H £y°«nAH vabûˇˇeHÃw hõ√nAH £yBÊr¸WevÃw hô√nAH húA'Em hÅflrAW yûˇˇ≈Cyax èˇˇ˚y¸h«Cy¬w 1 §av°√n¸–k ¶Ârˇˇûˇˇe'¸–b §Ù˜r¸bex 'wúih vôa–bËra' tú¬yËr÷q¸–b hÄflrAW tAmûˇˇAGt¬w 2 :hΩflrAW yú≈Cyax yûˇˇ≈n¸Kp lõavEm £ÅAhflr¸ba' èˇˇ£“qè√Cy¬w 3 :–hïAtO–k¸bilÃw hYflrAW¸l dˇˇBOKp¸sil £ÅAhflr¸ba' èˇˇ'◊b√Cy¬w yòil ˚=n¸Gt £°ekAGmiv yõikOnA' búAHÙtÃw-r≈Fg 4 :rˇˇøOm'El tõEx-y≈n¸–b-le' rˇˇúE–bfidÃy¬w ÙÚtEm -te' tôEx-y≈n¸b ˚^n·v¬Cy¬w 5 :yï√nAp¸Glim yõitEm hBflr¸–bŸqe'Ãw £ÅekAGmiv èˇˇrebè’q-t¬∑zux·' ˚nÅEkÙt¸–b èˇˇhAGta' £yòih»lÈ' 'yâiWÃn yÆ«nOd·' |˚nûˇˇEvAm¸H 6 :Ùøl rˇˇBOm'El £õAhflr¸ba' õ߸Gmim húel¸k«y-'ø◊l Ù_r¸b÷q-te' ˚FnÅeGmim Hyûˇˇi' ß°etEm-te' rˇˇYObŸq ˚nyÅ„rAbŸq rˇˇûˇˇax¸bim¸–b

:tïEx-y≈n¸bil ¶ÂrˇˇõA'Ah-£av¸l ˚xúaGt¸H«Cy¬w £ôAhflr¸ba' £“qü√Cy¬w 7 :ßïetEm rˇˇBObŸ–qim yجnAp¸Glim èˇˇyitEm-te' rˇˇ`O–bŸqil £Äek¸H¸p¬n-tïe' Hûˇˇ≈y-£i' rˇˇÚOm'El £õAGti' rˇˇúE–bfidÃy¬w 8 èˇˇhAlEKp¸kaGmah t`firAv¸m-te' yÄil-§eGt«yÃw 9 :raxøOc-§e–b §Ùır¸pev¸–b yõil-˚vÃgip˚ y«n˚àvAm¸H -t¬∑zux·'al £õek¸kÙt¸–b yôil h√Fnú∆n¸Gt«y 'äElAm •esâek¸–b ˚hÚ„dAW hûˇˇEcŸqi–b rˇˇõeH·' ÙÅl-reH·' èˇˇ£Ahflr¸ba'-te' yòiGtixah §Ùâr¸pev ɧav¬Cy¬w t°Ex-y≈n¸–b ™ÙZt¸–b bõEHOy §Ùır¸pevÃw 10 :rebæ“q y«nÅEvAm¸H yûˇˇ«nOd·'-'ø◊l 11 :rˇˇøOm'El Ù˜ryiv-ravïaH yúE'A–b l_Ok¸l tÅEx-y≈n¸b yûˇˇ≈nÃzA'¸–b

AhyúiGtatÃn yôiGmav-y≈n¸b yü≈nyEv¸l Ahy°iGtatÃn ûˇˇß¸l Ùõ–b-reH·' hBflrAv¸GmahÃw ™ÅAl yiGtûˇˇat√n èˇˇhÂdAKWah -le' râE–bfidÃy¬w 13 :¶ÂrˇˇïA'Ah £úav yõ≈n¸pil £ÅAhflr¸ba' èˇˇ˚xèaGt¸H«Cy¬w 12 :ßïetEm rˇˇBObŸq ™õAGl •esòe–k yiGtäat√n y«n°EvAm¸H ˚Yl húAGta'-£i' ™ôa' rÅOm'El èˇˇ¶ÂrèA'Ah-£av yò≈nÃzA'¸–b §Ùär¸pev -te' §Ù_r¸pev §avü¬Cy¬w 14 :hAGmïAH yõitEm-te' hBflr¸–bŸqe'Ãw y«FnÅeGmim xûˇˇ—q èˇˇhÂdAKWah •esôe–k-l’qïeH t^O'Em vâa–bËra' ɶÂre' y«nÅEvAm¸H yûˇˇ«nOd·' 15 :Ùøl rˇˇBOm'El £õAhflr¸ba' ǧÙr¸pev-le' ê£Ahflr¸ba' vûˇˇam¸H«Cy¬w 16 :rˇˇøObŸq õ߸tEm-te'Ãw 'w°ih-ham õßÃnyïEb˚ yú«nyE–b vòa–bËra' t°Ex-y≈n¸b yûˇˇ≈nÃzA'¸–b rˇˇõe–bÊ–d rˇˇúeH·' •esàe–kah-te' §ÅOr¸pev¸l èˇˇ£Ahflr¸ba' lòOq¸H«Cy¬w èˇˇreH·' §ÙÄr¸pev hZ„d¸W |£“qûˇˇ√Cy¬w 17 :rˇˇïExO–sal rˇˇõEbOv •esÅe–k l’qûˇˇeH èˇˇtÙ'Em èˇˇ¶EvAh-lAkÃw ÙÅ–b-reH·' hZflrAv¸GmahÃw èˇˇhÂdAKWah 'Ú„r¸mam yûˇˇ≈n¸pil rˇˇõeH·' hÅAlEKp¸kaGma–b yûˇˇ≈nyEv¸l hõ√nŸqim¸l £úAhflr¸ba'¸l 18 :byïibAs ÙYlubÃFg-lAk¸–b rˇˇúeH·' hÅÂdAKWa–b rˇˇûˇˇeH·' -te' £äAhflr¸ba' râab“q ɧEk-y„r·xa'Ãw 19 :Ù¡ryiv-ravïaH yúE'A–b lYOk¸–b t°Ex-y≈n¸b §Ù˝r¸bex 'wûˇˇih 'Y„r¸mam yú≈n¸Kp-lav hôAlEKp¸kaGmah h^„d¸W tãfirAv¸m-le' ÙÄGt¸Hi' hZflrAW -t¬∑zux·'al £õAhflr¸ba'¸l Ùô–b-reH·' h^flrAv¸GmahÃw häÂdAKWah £“q=√Cy¬w 20 :§avï√n¸–k ¶Ârˇˇõe'¸–b

< :tïEx-y≈n¸–b tõE'Em reb°“q

Genesis 24 :løO–ka–b £õAhflr¸ba'-te' ™BfirE–b hô√why¬¿w £y°im√Cya–b 'õA–b §Å‘q√z £ûˇˇAhflr¸ba'Ãw 1 'ú√n-£yïiW ÙÚl-reH·'-lAk¸–b lõEHOGmah ÙÅtyE–b §ûˇˇ—qÃz èˇˇÙ–d¸bav-le' £ÄAhflr¸ba' rem'û◊Cy¬w 2 ¶Ârˇˇ°A'Ah yõEh»l'≈¿w £«yÅamAKHah yûˇˇEh»lÈ' èˇˇh√whyaï–b Øß·vyûˇˇi–b¸Ha'Ãw 3 :yïik„rÃy taxúaGt õßËd√y :Ùï–bËr÷q¸–b búEHÙy yõikOnA' rˇˇúeH·' yØ«n·v¬n¸–kïah èˇˇtÙn¸–bim yØ«n¸bil èˇˇhAKHi' xò—–qit-'ø◊l râeH·' :qïAx¸c«y¸l yú«n¸bil hõAKHi' úAGt¸x—qAlÃw ™°ElEGt yõiGtËdalÙm-le'Ãw yôicËra'-le' yüi–k 4 -le' yYfir·xa' tekúelAl hÅAKHi'ïAh hûˇˇeb'◊t-'◊l èˇˇyal˚' debÅevAh èˇˇwyAlE' rem'`◊Cy¬w 5 :£ïAKHim At'úAc√y-reH·' ¶ÂrˇˇõA'Ah-le' ØßÃni–b-te' èˇˇbyiHA' bòEHAhïeh t'°◊∑zah ¶ÂrˇˇûˇˇA'Ah |hûˇˇ√whÃy 7 :hAGmïAH yõ«n¸–b-te' byúiHAGt-§eKp Ø߸l remûˇˇAKHih £°Ahflr¸ba' wyõAlE' rem'B◊Cy¬w 6 râeH·'¬w ÇyiGtËdalÙøm ¶Ârˇˇûˇˇe'Em˚ êyibA' tyûˇˇE–bim y«näax“q¸l râeH·' £«yÄamAKHah yûˇˇEh»lÈ' '˚Äh t'°◊∑zah ¶ÂrˇˇûˇˇA'Ah-te' §õEGte' Øß·vËr=¬z¸l rÅOm'El èˇˇyil-vïa–b¸Hï«n rˇˇòeH·'¬w yäil-re–bÊ–d hòeb'◊t 'â◊l-£i'Ãw 8 :£ïAKHim yõ«n¸bil hôAKHi' úAGt¸x—qAlÃw ßyØ∆nAp¸l èˇˇÙkA'¸lam xòal¸H«y bõEHAt 'B◊l yØ«n¸–b-te' qZfir t'°◊z yõitAvub¸KHim Atyà÷–q«nÃw ßyÅÂr·xa' tekûˇˇelAl èˇˇhAKHi'ïAh ÙÅl vïabûˇˇAKH«Cy¬w wy°√nOd·' £õAhflr¸ba' ™Ârˇˇú∆y taxôaGt ÙÅd√y-te' èˇˇdebèevAh £eWò√Cy¬w 9 :hAGmïAH èˇˇwy√nOd·' yòEGlamÃFgim £yäiGlamÃg hâflrAW·v debevAh∏ xûˇˇ—–q«Cy¬w 10 :hï∆∑zah rˇˇõAbfl–dah-lav ryúiv-le' £«yYfir·h¬¿n £Bfir·'-le' ™elô≈Cy¬w £“qÆ√Cy¬w Ù˝d√y¸–b wyõ√nOd·' b˚BX-lAkÃw ™elØ≈Cy¬w bÂrÅev tûˇˇEv¸l £«y°AGmah rˇˇûˇˇE'¸–b-le' ryõivAl ¶˚Bxim £yôiGlamÃFgah ™^„r¸b¬Cy¬w 11 :rÙøx√n 'ú√n-h„rŸqah £ÅAhflr¸ba' yûˇˇ«nOd·' èˇˇyEh»lÈ' hÆ√whÃy |réam'◊Cy¬w 12 :tøOb·'OKHah t'úEc tõEv¸l §yûˇˇEv-lav bõAFc«n yúikOnA' hô≈Fnih 13 :£ïAhflr¸ba' yú«nOd·' £õiv desàex-hEW·v¬w £Ù°Cyah yõ¬nAp¸l rˇˇòamO' râeH·' Äflr·v¬Fnïah hûˇˇ√yAhÃw 14 :£«yïAm bBO'¸Hil tYO'¸cOy ryÅivAh yûˇˇEHÃna' èˇˇtÙn¸b˚ £«y°AGmah –hòAtO' h°’q¸Ha' ßyõeGlamÃFg-£¬gÃw hÅEt¸H hZflr¸mA'Ãw hÅeGt¸He'Ãw èˇˇ™„–dak 'ò√n-yiLXah èˇˇAhyèelE' -yihÃyï¬w 15 :yï«nOd·'-£iv desõex AtyúiWAv-yi–k vÅfidE' –hûˇˇAb˚ qÅAx¸c«y¸l ûˇˇßË–d¸bav¸l èˇˇAGt¸xèakOh -§e–b lûˇˇE'˚t¸bil èˇˇhfld¸Gl…y rˇˇòeH·' t'ÄEcOy hûˇˇ“q¸bÊr hü≈FnihÃw ÇrE–bfid¸l hûˇˇAGli–k ê£ÂreX '˚Äh tòabOX Äflr·v¬FnïahÃw 16 :–hïAm¸kiH-lav –hYfl–dakÃw £°Ahflr¸ba' yûˇˇix·' rÙYx√n teHúE' hÅA–k¸lim –hYfl–dak 'úEGlam¸Gt¬w h√nÃyÅavAh dÂrˇˇûˇˇEGt¬w –h°AvfldÃy 'Z◊l Hyõi'Ãw hàAl˚t¸–b dÅO'¸m èˇˇhe'Ëram £«yõam-Xav¸m 'ô√n y«nyúi'yimÃgah rem'D◊Cy¬w –h°At'flrŸqil debõevAh ¶flrˇˇú√Cy¬w 17 :lavïAGt¬w :˚hæ‘q¸HaGt¬w –hYfld√y-lav –h_fl–da–k dÂrˇˇ^OGt¬w rÄEham¸Gt¬w y°«nOd·' hûˇˇEt¸H rem'Y◊Gt¬w 18 :™Ω„–da–kim :tøOGt¸Hil ˚õGli–k-£i' dˇˇúav bÅA'¸He' èˇˇßyèeGlamÃgil £ò¬Fg rem'Ä◊Gt¬w ÙÚtOq¸Hah¸l lõak¸Gt¬w 19 bÚO'¸Hil rˇˇõE'¸–bah-lïe' dÙ_v ¶flrˇˇúAGt¬w t’qÅOKHah-le' èˇˇ–hfl–da–k rˇˇòav¸Gt¬w rÄEham¸Gt¬w 20

bõa'¸HiGt¬w fixyüil¸ciha¡h tavÄfidAl HyàÊr·xam –h°Al hõE'AGt¸Him Hyúi'AhÃw 21 :wyïAGlamÃFg-lAk¸l xò—–q«Cy¬w tÙÅGt¸Hil èˇˇ£yiGlamÃFgah ˚òGli–k râeH·'a–k yÄihÃy¬w 22 :'ø»l-£i' Ùõ–kËrfi–d hô√whÃy bõAh√z hBflrAW·v AhyÅÂd√y-lav èˇˇ£yÊdyim¸c yò≈n¸H˚ ÙÚl“q¸Him v—qõe–b bÅAh√z £∆zûˇˇ∆n èˇˇHyi'Ah £ÙıqAm ™yôibA'-tyE–b Hü≈y·h y°il 'õ√n yÊdyú«Fgah ¸GtÅa' yûˇˇim-ta–b èˇˇrem'è◊Cy¬w 23 :£ïAl“q¸Him hYfld¸l√y rˇˇúeH·' hàA–k¸lim-§e–b yik°OnA' lõE'˚t¸–b-ta–b wyÅAlE' rem'Z◊Gt¬w 24 :§yïilAl ˚nõAl £Ù˜qAm-£¬Fg ˚n°AGmiv bZfir 'ÙõKp¸sim-£¬Fg §ebúeGt-£¬Fg wyÅAlE' rem'Z◊Gt¬w 25 :rÙøx√n¸l èˇˇyEh»lÈ' èˇˇh√whÃy ™˚`rA–b rem'Æ◊Cy¬w 27 :hï√whya¡l ˚xõaGt¸H«Cy¬w HyÅi'Ah dˇˇ˘O–q«Cy¬w 26 :§˚ølAl èˇˇ™Ârè–da–b yÄikOnA' y°«nOd·' £ûˇˇivEm ÙõGtim·'¬w Ùô–d¸sax bú¬zAv-'ø◊l reH·'∏ £ÅAhflr¸ba' yûˇˇ«nOd·' –h°AGmi' tyûˇˇEb¸l dˇˇõ≈FgaGt¬w Åflr·v¬Fnïah èˇˇ¶flrèAGt¬w 28 :yï«nOd·' yúEx·' tyõE–b hØ√whÃy y«nûˇˇax√n Hyôi'Ah-le' §üAbAl ¶flr=√Cy¬w §°AbAl ÙZm¸H˚ xõA' hú“q¸bÊr¸l˚ 29 :heGlïE'Ah £yYÊrAbË–da–k -lav ê£yÊdim¸Fcah-te'ïÃw £∆zÆ∆Fnah-te' tZO'Ëri–k |yûˇˇihÃy¬w 30 :§«yïAvAh-le' hAc˚Yxah yõalE' rˇˇúe–bÊd-høO–k rÅOm'El èˇˇÙtOx·' hò“q¸bÊr yã„r¸bÊ–d-te' ÙÄv¸mAH¸k˚ ÇÙtOx·' yZ„dÃy rem'D◊Cy¬w 31 :§«yïAvAh-lav £yõiGlamÃFgah-lav dˇˇúEmOv hô≈FnihÃw HyÅi'Ah-le' èˇˇ'◊b√Cy¬w Hy°i'Ah :£yïiGlamÃFgal £Ù˜qAm˚ t«yÅa–bah yityûˇˇ«FniKp èˇˇyikOnA'Ãw ¶˚Åxa–b èˇˇdOm·vat hAGmòAl h°√whÃy ™˚˘r¸–b 'Ùõ–b £yÅiGlamÃFgal èˇˇ'ÙKp¸sim˚ §ebòeGt §âEGt«Cy¬w £y°iGlamÃFgah xõaGtapÃy¬w hAtÃyÅa–bah èˇˇHyi'Ah '`◊b√Cy¬w 32 lÅOkÈ'el èˇˇwy√nAp¸l £òaW˚Cy¬w** £eWy«Cy¬w* 33 :ÙïGti' rˇˇúeH·' £yõiH√n·'Ah yúElÃgfirÃw wyÅAlÃgfir ¶ZOxËril èˇˇ£«yèam˚ debúev rˇˇ°am'◊Cy¬w 34 :rˇˇïE–bfi–d rem'Y◊Cy¬w yÚflrAbË–d yiGtËrˇˇõa–bÊ–d-£i' dˇˇúav lÅakO' 'Z◊l èˇˇrem'è◊Cy¬w §'`◊c Ùãl-§eGt«Cy¬w lÚfl–dÃg«Cy¬w dˇˇYO'¸m yô«nOd·'-te' ™^firE–b hU√why¬w 35 :yikΩOnA' £õAhflr¸ba' ÉhflrAW deláEGt¬w 36 :£yΩÊrOm·x¬w £yõiGlamÃg˚ tÅOxAp¸H˚ èˇˇ£ÊdAb·v¬w bÅAh√zÃw •esûˇˇekÃw èˇˇr“qAb˚ :Ùøl-reH·'-lA–k-te' ]1 ÙõGl-§eGt«Cy¬w –h°At√nŸq«z yY„r·xa' yØ«nOd'a¡l èˇˇ§Eb yú«nOd·' teHâE' rˇˇúeH·' yØ«n·v¬n¸–kïah èˇˇtÙn¸–bim yØ«n¸bil èˇˇhAKHi' xò—–qiGt-'◊l rˇˇÚOm'El yõ«nOd·' y«núEvi–b¸H¬Cy¬w 37 y°iGt¸xaKp¸Him-le'Ãw ™õElEGt yôibA'-tyE–b-le' '^◊l-£i' 38 :ÙøcËra'¸–b búEHOy yõikOnA' :yΩflr·xa' hõAKHi'Ah ™úElEt-'◊l yôalu' y°«nOd·'-le' rˇˇõamO'√w 39 :yï«n¸bil hõAKHi' úAGt¸x—qAlÃw èˇˇ™AGti' Ù`kA'¸lam xâal¸H«y wyÆ√nAp¸l yiGt¸kûˇˇaGlah¸tih-reH·' hU√whÃy y°AlE' rem'Y◊Cy¬w 40 zòA' 41 :yïibA' tyúE–bim˚ yõiGt¸xaKp¸HiGmim yØ«n¸bil èˇˇhAKHi' òAGt¸x—qAlÃw ßÅe–kËrfi–d fixyûˇˇil¸cihÃw yõ÷q√n Atyú«yAhÃw ™ÅAl èˇˇ˚n¸Gt«y '`◊l-£i'Ãw y°iGt¸xaKp¸Him-le' 'ÙYbAt yúi–k yÅitAlûˇˇA'Em èˇˇh’q√FniGt £ÅAhflr¸ba' yûˇˇ«nOd·' èˇˇyEh»lÈ' èˇˇh√whÃy rÄamO'√w §«y°AvAh-le' £ÙõCyah 'B◊bA'√w 42 :yïitAlA'Em bõAFc«n yúikOnA' hô≈Fnih 43 :AhyïelAv ™úElOh yõikOnA' rˇˇúeH·' yÅi–kËrfi–d fixyûˇˇil¸cam èˇˇ'√Fn-߸H∆y-£i' -y«nyæ÷q¸Hah AhyÅelE' yûˇˇiGtËramA'Ãw bÅO'¸Hil t'ûˇˇEcOCyah èˇˇhAm¸lavïAh hò√yAhÃw £«y°AGmah §yûˇˇEv-lav ßyõeGlamÃgil £ú¬gÃw hÅEt¸H hûˇˇAGta'-£¬Fg èˇˇyalE' h`flr¸mA'Ãw 44 :™Ω„–da–kim £«yõam-Xav¸m 'ú√n häeGlak·' £ÂrâeX Éy«n·' 45 :yï«nOd·'-§eb¸l hõ√whÃy fixyúikOh-reH·' hÅAKHi'A¡h 'wûˇˇih b°A'¸He' h√nÃyõavAh dÂrˇˇúEGt¬w –hÅAm¸kiH-lav –hZfl–dakÃw èˇˇt'EcOy hò“q¸bÊr h=≈FnihÃw yÄi–bil-le' rˇˇûˇˇE–bfid¸l AhyÅelAvïEm èˇˇ–hfl–da–k dÂrÙòGt¬w rÄEham¸Gt¬w 46 :'ï√n y«nyú÷q¸Hah AhyõelE' rˇˇúamO'√w b°A'¸HiGt¬w :hAtæ“q¸Hih £yõiGlamÃFgah £ú¬gÃw ¸Gt¸HàE'√w h°’q¸Ha' ßyõeGlamÃFg-£¬gÃw hÅEt¸H rem'Z◊Gt¬w rˇˇúeH·' rÙÅx√n-§e–b èˇˇlE'˚t¸–b-ta–b rem'Ä◊Gt¬w ǸGta' yûˇˇim-ta–b êramO'√w –hÄAtO' lûˇˇa'¸He'√w 47 dˇˇıO–qe'√w 48 :AhyΩÂd√y-lav £yYÊdyim¸FcahÃw –hÅAKpa'-lav èˇˇ£∆zè∆Fnah £òiWA'√w h°A–k¸lim ÙõGl-hfld¸lï√y èˇˇy«nèaxÃnih rˇˇòeH·' £ÅAhflr¸ba' yûˇˇ«nOd·' èˇˇyEh»lÈ' èˇˇh√whÃy-te' ™Ä„rAb·'√w h°√whyal hõ∆w·xaGt¸He'ï√w £âek¸H∆y-£i' hAGtavÃw∏ 49 :ÙΩn¸bil yõ«nOd·' yúix·'-ta–b-te' taxô—qAl tÅemÈ' ™ÂrˇˇZÂd¸–b -lav hú∆n¸pe'Ãw yÅil ˚dyûˇˇ«Fgah 'à◊l-£i'Ãw y°il ˚dyûˇˇ«Fgah yõ«nOd·'-te' tôemÈ'∆¿w desüex £yäiWOv 'ûˇˇAc√y hõ√whÃyEm ˚År¸m'û◊Cy¬w èˇˇlE'˚t¸b˚ §òAbAl §av=¬Cy¬w 50 :l'ø◊m¸W-lav ÙB' §yõim√y xûˇˇ—q ßyõ∆nAp¸l hú“q¸bÊr-hï≈Fnih 51 :bÙøX-Ù' vBfir ßyõelE' rˇˇúE–bfi–d lôak˚n 'B◊l rˇˇ°Abfl–dah vôamAH rˇˇúeH·'a–k yàihÃy¬w 52 :hï√whÃy rˇˇúe–bÊ–d rˇˇõeH·'a–k ßyØ∆nOd·'-§eb¸l èˇˇhAKHi' yòih¸t˚ ™°El√w debäevAh 'âEcÙCy¬w 53 :hï√whya¡l hAcËrˇˇõa' ˚xúaGt¸H«Cy¬w £°ehy„r¸bÊ–d-te' £õAhflr¸ba' debúev AhyõixA'¸l §úat√n tØOnfl–dÃgâim˚ h°“q¸bÊr¸l §õEGt«Cy¬w £yÅÊd√g¸b˚ èˇˇbAh√z yòEl¸k˚ •esâek-yEl¸–k ˚m˚˘q√Cy¬w ˚ny°il√Cy¬w ÙõGmiv-reH·' £yúiH√n·'AhÃw '˚_h ˚ÄGt¸H«Cy¬w ˚Zl¸k'◊Cy¬w 54 :–hïAGmi'¸l˚ Bflr·v¬Fnah bâEHEGt –hÅAGmi'Ãw èˇˇAhyèixA' rem'`◊Cy¬w 55 :yï«nOd'a¡l y«núux¸GlaH rem'Y◊Cy¬w r’qÅO–bab yÅitO' ˚˘r·xa'¸Gt-la' èˇˇ£ehEl·' rem'`◊Cy¬w 56 :™ïElEGt rˇˇõaxa' rÙÚWAv ÙZ' £yõim√y ˚nôAGti' Úflr·v¬Fnïal 'ZflrŸq«n ˚˜r¸m'◊Cy¬w 57 :yï«nOd'a¡l hõAk¸lE'Ãw y«n˚àx¸GlaH y°i–kËrfi–d fixyûˇˇil¸cih hõ√why¬¿w -£iv yõik¸lEt·h AhyÅelE' ˚˘r¸m'◊Cy¬w èˇˇh“q¸bÊr¸l ˚`'ËrŸq«Cy¬w 58 :AhyïiKp-te' hõAl·'¸H«nÃw

–h°AGtŸq«nEm-te'Ãw £õAtOx·' hú“q¸bÊr-te' ˚_x¸GlaHÃyï¬w 59 :™ïElE' rem'Y◊Gt¬w h°∆∑zah Hyûˇˇi'Ah –hÅAl ˚r¸m'û◊Cy¬w èˇˇh“q¸bÊr-te' ˚`krAbÃy¬w 60 :wyïAH√n·'-te'Ãw £õAhflr¸ba' debúev-te'Ãw h°AbAbËr yûˇˇEp¸la'¸l yõ«y·h ¸Gtúa' ˚nàEtOx·' :wyïA'ÃnOW ravúaH tõE' ™ÅEvËr¬z HZfiry«yÃw yZ„r·xa' h√n¸kõalEGt¬w £yÅiGlamÃFgah-lav èˇˇh√n¸bèa–kËriGt¬w AhyÄetOr·v¬nÃw hä“q¸bÊr £“qâAGt¬w 61 yõaxal rˇˇúE'¸–b 'ÙÅ–bim 'ûˇˇA–b èˇˇqAx¸c«yÃw 62 :™ïal≈Cy¬w hõ“q¸bÊr-te' debôevAh xú—–q«Cy¬w Hy°i'Ah

tÙûn¸pil hYÂdAKWa–b fix˚BWAl qôAx¸c«y 'úEc≈Cy¬w 63 :b∆gï∆Fnah ¶Ârˇˇúe'¸–b bõEHÙy '˚BhÃw y°i'Or AhyØ∆nyEv-te' èˇˇh“q¸bÊr 'òAKWiGt¬w 64 :£yïi'A–b £yõiGlamÃg hú≈FnihÃw 'ËrجCy¬w èˇˇwy√nyEv 'òAKW«Cy¬w bÂrˇˇ°Av -yïim debÄevAh-le' rem'Z◊Gt¬w 65 :lïAm√Fgah lúavEm lYOKpiGt¬w q°Ax¸c«y-te' 'ÂrˇˇõEGt¬w xú—–qiGt¬w y°«nOd·' '˚Zh debõevAh rem'B◊Cy¬w ˚nÅEt'flrŸqil èˇˇhÂdAKWa–b ™òElOhah èˇˇh∆zAGlah Hyòi'Ah rˇˇúeH·' £yYÊrAbË–dah-lA–k túE' q°Ax¸c«y¸l debõevAh rˇˇúEKpasÃy¬w 66 :sïA–k¸tiGt¬w •yõivAFcah -yih¸Gt¬w hô“q¸bÊr-te' xü—–q«Cy¬w ÙÅGmi' hZflrAW èˇˇhAlÈhèO'Ah qÄAx¸c«y Ahûˇˇe'ibÃy¬w 67 :hïAWAv

> :ÙïGmi' yB„r·xa' qõAx¸c«y £úEx√Fn«Cy¬w Ah°ebAhÈ'∆Cy¬w hõAKHi'¸l ÙBl

Genesis 25 -te' ÙÄl delûˇˇEGt¬w 2 :hΩflr˚XŸq –húAm¸H˚ hõAKHi' xú—–q«Cy¬w £ôAhflr¸ba' •es^OCy¬w 1 §ûˇˇAHŸq√yÃw 3 :fix˚øH-te'Ãw qõA–b¸H«y-te'Ãw §°√yËdim-te'Ãw §Yfld¸m-te'Ãw §ÅAHŸq√y-te'Ãw èˇˇ§flr¸m«z :£yïiGmu'¸l˚ £yõiH˚X¸l˚ £BÊr˚KHa' ˚_yAh §ÅfldËd yûˇˇ≈n¸b˚ §ÚfldË–d-te'Ãw 'õAb¸H-te' dÅal√y yú≈n¸–b heGlõE'-lA–k h°Avfl–d¸le'Ãw vYfldyib·'¬w ™ØOn·x¬w èˇˇrepèEv√w hòApyEv §Æ√yËdim yûˇˇ≈n¸b˚ 4 yò≈n¸bilÃw 6 :qïAx¸c«y¸l ÙYl-reH·'-lA–k-te' £ôAhflr¸ba' §üEGt«Cy¬w 5 :hΩflr˚XŸq

qòAx¸c«y lâavEm £ãEx¸GlaHÃyï¬w t°OnAGtam £õAhflr¸ba' §úat√n £ÅAhflr¸ba'¸l rˇˇûˇˇeH·' èˇˇ£yiHÃgalyïiKpah £õAhflr¸ba' yú≈Cyax-yï≈n¸H yôEmÃy heGlÄE'Ãw 7 :£Âdˇˇæ’q ¶Ârˇˇúe'-le' hAmËdˇˇõ‘q yÅax ˚FnZÂdÙv¸–b èˇˇÙn¸–b £ôAhflr¸ba' tAmü√Cy¬w v=¬wÃg«Cy¬w 8 :£yï«nAH HúEmAxÃw hõ√nAH £yúiv¸biHÃw hô√nAH túa'¸m y°Ax-reH·' qòAx¸c«y ÙätO' ˚âr¸–bŸq«Cy¬w 9 :wyïAGmav-le' •esõA'≈Cy¬w fiv°EbAWÃw §ûˇˇ‘q√z hõAbÙX húAbyEW¸–b yÅiGtixïah èˇˇraxèOc-§e–b §`Or¸pev hã„d¸W-le' h°AlEKp¸kaGmah tYfirAv¸m-le' wyØ√nA–b èˇˇl'EvAm¸H«yÃw t°Ex-y≈n¸–b tûˇˇE'Em £õAhflr¸ba' hú√n“q-reH·' h_ÂdAKWah 10 :'Ω„r¸mam yú≈n¸Kp-lav rˇˇõeH·' ™ÂrˇˇúAbÃy¬w £ÅAhflr¸ba' tÙZm èˇˇy„r·xa' yÄihÃy¬w 11 :ÙïGt¸Hi' hBflrAWÃw £õAhflr¸ba' rˇˇúa–bÿq hAGmôAH

< :yïi'Or yõaxal rˇˇúE'¸–b-£iv qÅAx¸c«y beHûˇˇ≈Cy¬w Ù°n¸–b qûˇˇAx¸c«y-te' £yõih»lÈ'

ty_Êr¸ciGmah rˇˇü√gAh häfld¸l√y râeH·' £°Ahflr¸ba'-§e–b l'õEvAm¸H«y tıOd¸lOGt heGlôE'Ãw 12 £õAtOm¸Hi–b l'ÅEvAm¸H«y yûˇˇ≈n¸–b èˇˇtÙm¸H heGlÄE'Ãw 13 :£ïAhflr¸ba'¸l hYflrAW túax¸piH vúAm¸Him˚ 14 :£ïAW¸bim˚ lõE'¸–bËda'Ãw rˇˇBfld‘qÃw tØOyAbÃn èˇˇl'EvAm¸H«y rˇˇ`Ok¸–b £°AtOd¸lÙt¸l yò≈n¸–b £ãEh heGlûˇˇE' 16 :hAmËdˇˇæ‘q√w Hyõip√n r˚BXÃy 'ÅAmyEtÃw dˇˇZfid·x 15 :'ïAKWam˚ hõAm˚dÃw £õi'yiWÃn rˇˇúAWAv-£y≈n¸H £°AtOryïiX¸b˚ £õehy„r¸cax¸–b £ÅAtOm¸H heGlûˇˇE'Ãw èˇˇl'EvAm¸H«y vabûˇˇeHÃw hõ√nAH £yúiH»l¸H˚ hô√nAH túa'¸m l'ÅEvAm¸H«y yûˇˇ≈Cyax èˇˇy≈n¸H heGlÄE'Ãw 17 :£ïAtOGmu'¸l

èˇˇreH·' r˚ÄH-dav häAly«w·xE¡m ˚=n¸–k¸H«Cy¬w 18 :wyïAGmav-le' •esõA'≈Cy¬w tAmØ√Cy¬w vûˇˇ¬wÃg«Cy¬w £y°«nAH

> :lïAp√n wyõAxe'-lAk yú≈n¸Kp-lav hflr˚°KHa' hõAk·'O–b £«yÅfir¸cim yûˇˇ≈n¸Kp-lav

:qïAx¸c«y-te' dyúilÙh £õAhflr¸ba' £°Ahflr¸ba'-§e–b qõAx¸c«y tıOd¸lÙGt heGlôE'Ãw 19 èˇˇlE'˚t¸–b-ta–b hÄ“q¸bÊr-te' ÙûˇˇGt¸x—q¸–b hØ√nAH £yûˇˇivA–bËra'-§e–b èˇˇqAx¸c«y yòihÃy¬w 20 qòAx¸c«y râaGt¸v∆Cy¬w 21 :hïAKHi'¸l ÙBl yõiGmfir·'Ah §úAbAl tÙ_x·' £Úflr·' §Yfi–daKpim yÅiGmfir·'A¡h hú“q¸bÊr rahõaGt¬w hØ√whÃy èˇˇÙl retòAv≈Cy¬w 'w°ih hYflr“q·v yúi–k ÙÅGt¸Hi' xakûOn¸l èˇˇh√whya¡l yik°OnA' hõ∆∑z hAGmúAl §ÅE–k-£i' rem'Z◊Gt¬w –hÅA–bËr÷q¸–b èˇˇ£y«nA–bah ˚`c·c¡Or¸t«Cy¬w 22 :ÙïGt¸Hi' –hÄAl hM√whÃy rem'=◊Cy¬w 23 :hï√whÃy-te' HıOrËdil ™elõEGt¬w ˚dˇˇÚ„rAKp«y ™«yõavEGmim £yÅiGmu'¸l yûˇˇ≈n¸H˚ ™Ø≈n¸Xib¸–b èˇˇ£«yÙg** £y«yOg* yò≈n¸H :ryïivAc dˇˇBOb·v¬y bYfirÃw ¶ÅAmÈ'ï∆y £ZO'¸lim èˇˇ£O'¸l˚ èˇˇ§ÙH'ÊrAh 'òEc≈Cy¬w 25 :–hï√n¸Xib¸–b £õimÙt hú≈FnihÃw tÂdˇˇ°elAl Ahyõem√y ˚B'¸l¸m«Cy¬w 24 'ûˇˇAc√y §ãEk-y„r·xïa'Ãw 26 :wïAWEv ÙYm¸H ˚B'ËrŸq«Cy¬w rˇˇ°AvEW tÂrˇˇZ–da'¸–k ÙõGlu–k yØ«nÙmËda' hõ√nAH £yúiKHiH-§e–b qôAx¸c«yÃw b˝Oq·v¬y ÙYm¸H 'BflrŸq«Cy¬w wÅAWEv bûˇˇ‘q·va–b èˇˇt∆zèexO' Ù`d√yÃw wyÄixA' d«yõac fivB„dOy Hyôi' wÄAWEv yûˇˇihÃy¬w £yÅÊrAvÃFnah èˇˇ˚lË–dÃg«Cy¬¿w 27 :£ïAtO' tÂdˇˇúel¸–b Hyûˇˇi' d«yûˇˇac-yi–k wõAWEv-te' qôAx¸c«y búahÈ'∆Cy¬w 28 :£yïilAhO' bõEHOy £ÅAGt Hyûˇˇi' èˇˇbOq·v¬yÃw hÚÂdAW

-§im wôAWEv 'B◊b√Cy¬w dy°«z√n b˜Oq·v¬y d∆zú√Cy¬w 29 :b¿Oq·v¬y-tïe' tebúehO' hõ“q¸bÊrÃw wy°ip¸–b £`OdA'Ah-§im èˇˇ'√n y«nòEXyiv¸lah bÄOq·v¬y-lïe' wäAWEv rem'=◊Cy¬w 30 :•ï≈yAv '˚BhÃw hYÂdAKWah b˝Oq·v¬y rem'Y◊Cy¬w 31 :£Ù¡dÈ' ÙYm¸H-'Ωflr“q §úE–k-lav yik°OnA' •õ≈yAv yúi–k hØ∆∑zah èˇˇ£OdA'Ah t˚ÚmAl ™õElÙh yúikOnA' hô≈Fnih wÅAWEv rem'û◊Cy¬w 32 :yïil õ߸tflrˇˇøOk¸–b-te' £ÙôCyak hBflr¸kim

ÙÚl võabAKH«Cy¬w ]3 mÙØCya–k èˇˇyiGl hAv¸bòAKHih bÄOq·v¬y rem'û◊Cy¬w 33 :hΩflrOk¸–b yõil hú∆∑z-hAGmAlÃw £yÅiHfld·v dyûˇˇ«zÃn˚ £exelò wÄAWEv¸l §ûˇˇat√n bãOq·v¬yÃw 34 :b¿Oq·v¬y¸l ÙYtflrOk¸–b-te' rˇˇBO–k¸m«Cy¬w

< :hΩflrOk¸–bah-te' wõAWEv zebú«Cy¬w ™°al≈Cy¬w £“qõ√Cy¬w ¸Gt¸HØ≈Cy¬w lak'û◊Cy¬w

Genesis 26 yûˇˇEmyi–b hõ√yAh rˇˇúeH·' §ÙÅH'ÊrAh bûˇˇAvflrAh èˇˇdab¸Glim ¶ÂrÅA'A–b èˇˇbAvflr yòihÃy¬w 1 '`flr≈Cy¬w 2 :hflrˇˇΩflrÃFg £yõiGt¸Hil¸Kp-™elïem ]1 ¸kelúeGmyib·'-le' qôAx¸c«y ™elü≈Cy¬w £°Ahflr¸ba' :ßyïelE' rˇˇúamO' rˇˇõeH·' ¶ÂrÅA'A–b §ZOk¸H hAmÃyÚflr¸cim dˇˇZ„rEGt-la' rem'Y◊Cy¬w hØ√whÃy èˇˇwyAlE' -te' èˇˇ§EGte' Æß·vËr¬z¸lï˚ ûˇˇß¸l-yïi–k ≠°ekËrAb·'¬w õ߸Gmiv hú∆y¸hïe'Ãw t'Ø◊∑zah ¶ÂrˇˇûˇˇA'A–b ]3 r˚Fgò 3 £úAhflr¸ba'¸l yiGt¸võa–b¸H«n rˇˇúeH·' hÅAvub¸KHah-te' èˇˇyitOmæ÷q·h¬w lÅE'Ah tZOcflr·'ïAh-lA–k -lA–k túE' Øß·vËr¬z¸l yûˇˇiGtat√nÃw £«yÅamAKHah yûˇˇEb¸kÙk¸–k èˇˇß·vËr¬z-tïe' yòityE–bËrihÃw 4 :ßyïibA' vúamAH-reH·' b’qàEv 5 :¶ÂrˇˇïA'Ah yú≈yÙFg lYO–k Øß·vËr¬z¸b ˚ZkrA–b¸tihÃw l°E'Ah tYOcflr·'Ah qõAx¸c«y beHú≈Cy¬w 6 :yïAtOrÙtÃw yúatÙ–qux yõatOw¸cim yÅiGtËram¸Him èˇˇrOm¸H«Cy¬w y°ilOq¸–b £õAhflr¸ba' èˇˇ'„r√y yòi–k 'w°ih yitZOx·' rem'Y◊Cy¬w ÙÅGt¸Hi'¸l èˇˇ£ÙqAGmah yòEHÃna' ˚ãl·'¸H«Cyï¬w 7 :rˇˇΩflrÃgi–b hõe'Ëram túabÙX-yïi–k hÅ“q¸bÊr-lav èˇˇ£ÙqAGmah yòEHÃna' y«nM…gËrahï¬y-§eKp yÅiGt¸Hi' rˇˇZOm'El £yÅiGt¸Hil¸Kp ™elûˇˇem èˇˇ™elèemyib·' •Ä‘q¸H¬Cy¬w £yÅim√Cyah èˇˇ£AH ÙBl-˚kËrˇˇïA' yûˇˇi–k yÄihÃy¬w 8 :'yïih 'âflrŸq«Cy¬w 9 :ÙïGt¸Hi' hú“q¸bÊr tõE' qÅExac¸m èˇˇqAx¸c«y hò≈FnihÃw 'ËrƬCy¬w §Ù°Glaxa¡h dˇˇõav¸–b 'w°ih yitZOx·' AGtËrˇˇõamA' ™yúE'Ãw 'wÅih èˇˇß¸Gt¸Hi' hò≈Fnih ™ûˇˇa' èˇˇrem'è◊Cy¬w qÄAx¸c«y¸l ™eläemyib·' ™elÅemyib·' rem'û◊Cy¬w 10 :AhyïelAv t˚YmA'-§eKp yiGtËrÅamA' yûˇˇi–k qÅAx¸c«y èˇˇwyAlE' rem'`◊Cy¬w ˚nyõElAv úAt'EbEhÃw ßÅeGt¸Hi'-te' èˇˇ£AvAh dˇˇòaxa' bãakAH Xav¸mi–k∏ ˚n°AGl AtyûˇˇiWAv t'Y◊∑z-ham hô∆∑zah Hyúi'A–b fivM≈gOFnah rˇˇÚOm'El £õAvAh-lA–k-te' ™elÅemyib·' wûˇˇacÃy¬w 11 :£ïAHA' 'ôAc¸m«Cy¬w 'wÅihah ¶ÂrˇˇûˇˇA'A–b èˇˇqAx¸c«y v`firÃz«Cy¬w 12 :tïAm˚y tÙBm ÙõGt¸Hi'¸b˚ èˇˇ™ÙlAh ™elò≈Cy¬w Hy°i'Ah lYfi–dÃg«Cy¬w 13 :hï√whÃy ˚hõEkrAbÃy¬¿w £yÚÊrAv¸H hûˇˇA'Em 'wõihah hú√nAKHa–b hYfl–dub·v¬w rÅ“qAb hûˇˇ≈nŸqim˚ èˇˇ§'◊c-h≈nŸqim Ù`l-yihÃy¬¿w 14 :dˇˇøO'¸m lYfid√g-yïi–k dˇˇúav lÅ„d√gÃw wyÅibA' yZ„d¸bav èˇˇ˚r¸pïAx rˇˇòeH·' tÄOrE'¸–bah-lAkÃw 15 :£yïiGt¸Hil¸Kp ÙYtO' ˚B'Ãn—qÃy¬w h°A–bfir rem'B◊Cy¬w 16 :rˇˇïApAv £˚Y'¸lamÃy¬w £yÅiGt¸Hil¸Kp £˚Zm¸Gtis wy°ibA' £ûˇˇAhflr¸ba' yõEmyi–b £õAKHim ™elú≈Cy¬w 17 :dˇˇøO'¸m ]3 FwFnõeGmim-AGt¸mïacAv-yïi–k ˚nÅAGmivE¡m ™Elò q°Ax¸c«y-le' ™elõemyib·' t˘OrE'¸–b-te' |rˇˇZOKp¸x¬Cy¬w qäAx¸c«y bAH=√Cy¬w 18 :£ïAH beHú≈Cy¬w rˇˇYflrÃFg-laxï¬n¸–b §axú«Cy¬w q°Ax¸c«y tÙZm yY„r·xa' £yÅiGt¸Hil¸Kp £˚Zm¸GtasÃy¬w wyÅibA' £ûˇˇAhflr¸ba' èˇˇyEmyi–b èˇˇ˚r¸pïAx rˇˇòeH·' £«yÄaGmah ˚ır¸Kp¸x¬Cy¬w 19 :wyïibA' §õehAl 'Bflr“q-reH·' tàOmEKHa–k tÙÅmEH èˇˇ§ehAl '`flrŸq«Cy¬w £°Ahflr¸ba' rÄflrÃg yûˇˇEvOr ˚byäÊr√Cy¬w 20 :£yï«Cyax £«yúam rˇˇõE'¸–b £ÅAH-˚'¸c¸m=«Cy¬w lax°√Fna–b qõAx¸c«y-yΩ„d¸bav ˚˜q¸KWav¸tïih yúi–k qeWÅEv èˇˇrE'¸–bah-£ïEH '`flrŸq«Cy¬w £«y°AGmah ˚nûˇˇAl rˇˇYOm'El qôAx¸c«y yúEvOr-£iv :hï√n¸XiW –hõAm¸H 'BflrŸq«Cy¬w Ahy°elAv-£¬Fg ˚byYÊr√Cy¬w tÂrÅexa' rˇˇûˇˇE'¸–b èˇˇ˚r¸Kp¸x¬Cyï¬w 21 :ÙïGmiv èˇˇ–hAm¸H '`flrŸq«Cy¬w Ahy°elAv ˚Ybflr 'B◊lÃw tÂrÅexa' rˇˇûˇˇE'¸–b èˇˇrOKp¸x¬Cy¬w £ÄAKHim qûˇˇEGt¸v¬Cy¬w 22 lavú¬Cy¬w 23 :¶ÂrˇˇïA'Ab ˚nyBÊrAp˚ ˚nõAl hô√whÃy byüixËrih hãAGtav-yïi–k rem'Æ◊Cy¬w tÙÅbOxËr yàikOnA' rem'D◊Cy¬w '˚Åhah hAlÃyûˇˇaGla–b èˇˇh√whÃy wyòAlE' 'âflr≈Cy¬w 24 :vabïAH rˇˇúE'¸–b £õAKHim yûˇˇityE–bËrihÃw èˇˇßyèiGt¸kfirˇˇïEb˚ yikØOnA' ûˇˇß¸Gti'-yïi–k èˇˇ'flryiGt-la' ßy°ibA' £ûˇˇAhflr¸ba' yõEh»lÈ' £ûˇˇEH¸–b èˇˇ'flrŸq«Cy¬w fixÄE–bÃzim £ûˇˇAH §ebü«Cy¬w 25 :yΩÊ–d¸bav £úAhflr¸ba' r˚Yb·va–b Øß·vËr¬z-tïe' ™elàemyib·'¬w 26 :rˇˇïE'¸–b qõAx¸c«y-y„d¸bav £úAH-˚r¸k«Cy¬w ÙÚlÛhA' £õAH-X∆Cy¬w hØ√whÃy :Ùø'Ab¸c-raW lYOkyip˚ ˚hÅEv„rˇˇïEm èˇˇt¬∑zux·'¬w rˇˇÚflrÃFgim wyõAlE' ™úalAh èˇˇ£ehEl·' rem'`◊Cy¬w 27 :£ïek¸Gti'Em y«n˚Yx¸GlaH¸Gt¬w yÅitO' £ûˇˇet'≈n¸W èˇˇ£eGta'Ãw y°AlE' £ûˇˇet'A–b fiv˚õ–dam qÅAx¸c«y ˚nyõEtÙnyE–b hôAlA' 'ú√n yâih¸Gt rem'Æ◊Fn¬w Ç™AGmiv |hûˇˇ√whÃy hûˇˇ√yAh-yïi–k ê˚nyi'flr ÙZ'flr ˚Är¸m'◊Cy¬w 28 èˇˇreH·'a–k hÄAvflr ˚näAGmiv ]1 hâEW·vaGt-£i' 29 :™ïAGmiv tyYÊr¸b húAtËr¸k«nÃw ß°∆nyEb˚ ˚nyûˇˇ≈nyE–b hõAGtav húAGta' £ÙÚlAH¸–b õß·xïEGlaHÃFn¬w bÙÅX-qfir èˇˇß¸Gmiv ˚nyòiWAv râeH·'akÃw ß˚Øn·vï¬gÃn 'Z◊l r’qÅO–bab ˚myûˇˇi–k¸H¬Cy¬w 31 :˚ïGt¸H«Cy¬w ˚Yl¸k'◊Cy¬w hÅeGt¸Him èˇˇ£ehAl Wavò¬Cy¬w 30 :hï√whÃy ™˚ır¸–b

|yûˇˇihÃy¬w 32 :£ÙølAH¸–b ÙõGti'Em ˚Bk¸l≈Cy¬w qÅAx¸c«y £ûˇˇEx¸GlaHÃy¬w wy°ixA'¸l Hyûˇˇi' ˚Yv¸bAKH«Cy¬w ˚rˇˇ°ApAx rˇˇûˇˇeH·' rˇˇõE'¸–bah tÙıdO'-lav ÙÅl ˚dˇˇûˇˇ«Fg¬Cy¬w qÅAx¸c«y yZ„d¸bav èˇˇ˚'èOb√Cy¬w '˚Ähah £ÙûˇˇCya–b èˇˇryivAh-£EH §òE–k-lav h°Av¸biH –hõAtO' 'BflrŸq«Cy¬w 33 :£«yïAm ˚n'úAcAm ÙYl ˚r¸m'B◊Cy¬w xò—–q«Cy¬w hØ√nAH £yûˇˇivA–bËra'-§e–b èˇˇwAWEv yòihÃy¬w 34 < :hï∆∑zah £ÙúCyah dˇˇõav vabÅeH rˇˇûˇˇE'¸–b :yïiGtixa¡h §Y»lyE'-ta–b tÅam¸WûˇˇA–b-te'Ãw y°iGtixïah yYÊrE'¸–b-ta–b tyÅÊd˚hÃy-te' èˇˇhAKHi'

< :hæ“q¸bÊr¸l˚ qõAx¸c«y¸l fix˚˝r tfirˇˇZOm ®yõ∆y¸hiGt¬w 35

Genesis 27 |wûˇˇAWEv-te' 'ãflrŸq«Cy¬w tÚO'ËrEm wyõ√nyEv ®yúeh¸kiGt¬w qÅAx¸c«y §ûˇˇ‘q√z-yïi–k èˇˇyihÃy¬w 1 'õ√n-h≈Fnih rem'D◊Cy¬w 2 :y«nï≈Fnih wyõAlE' rem'B◊Cy¬w yØ«n¸–b èˇˇwyAlE' rem'`◊Cy¬w lÄOd√Fgah Ùûn¸–b ß°eGt¸H—qÃw õßÃy¸leGt ßyÅelEk 'ûˇˇ√n-'AW èˇˇhAGtavÃw 3 :yïitÙm £ÙBy yiGt¸vYfid√y 'B◊l yiGtÃn°—q√z yiGt¸bôahA' rˇˇúeH·'a–k £yäiGmav¸Xam yâil-hEW·v¬w 4 :d«yïAc** hfldyEc* yõiGl hfld˚BcÃw hÅÂdAKWah èˇˇ'EcÃw hûˇˇ“q¸bÊrÃw 5 :t˚ømA' £ÂrˇˇúeX¸–b yõiH¸p¬n ú߸kÂrAb¸Gt r˚_b·va–b hAl°EkO'Ãw yõiGl hA'yúibAhÃw :'yïibAh¸l d«yõac d˚BcAl hÅÂdAKWah èˇˇwAWEv ™elò≈Cy¬w Ù°n¸–b wõAWEv-le' qÅAx¸c«y rˇˇûˇˇE–bfid¸–b tavÅamOH rˇˇôE–bfid¸m ßyÅibA'-te' èˇˇyiGt¸vèamAH hò≈Fnih rˇˇÚOm'El –hõ√n¸–b bıOq·v¬y-le' hÅflr¸mïA' èˇˇh“q¸bÊrÃw 6 hAl°EkO'Ãw £yõiGmav¸Xam yúil-hEW·v¬w d«yôac yúiGl hA'yâibAh 7 :rˇˇøOm'El ßyõixA' wúAWEv-le' yõ«n·' rˇˇúeH·'al y°ilOq¸–b vûˇˇam¸H yõ«n¸b húAGtavÃw 8 :yïitÙm yú≈n¸pil hõ√whÃy yú≈n¸pil hôAk¸kÂrAb·'¬w £y°ibOX £yõ«∑ziv yú≈yfldÃFg yô≈n¸H £ÄAKHim yûˇˇil-xæ—qÃw §'Å◊Fcah-le' èˇˇ'√n-™el 9 :™ïAtO' hú√Fwac¸m ßyõibA'¸l úAt'EbEhÃw 10 :bïEhA' rˇˇúeH·'a–k ßyõibA'¸l £yôiGmav¸Xam £üAtO' hâeWÈve¡'Ãw hõ“q¸bÊr-le' bÅOq·v¬y rem'û◊Cy¬w 11 :ÙøtÙm yú≈n¸pil õ߸kÂrAbÃy rˇˇúeH·' rˇˇôub·va–b l°AkA'Ãw yÅibA' èˇˇy«nèEKHumÃy yòal˚' 12 :qïAlAx Hyúi' yõikOnA'Ãw rÅivAW Hyûˇˇi' èˇˇyixA' wòAWEv §ûˇˇEh Ù°Gmi' rem'`◊Gt¬w 13 :hïAkflr¸b 'B◊lÃw hõAlAlŸq yôalAv yúit'EbEhÃw fiv°EGt¸vat¸mi–k wyõ√nyEv¸b yityú«yAhÃw xÅ—–q«Cy¬w èˇˇ™elè≈Cy¬w 14 :yïil-xæ—q ™úElÃw yõilOq¸–b vúam¸H ™ôa' y°«n¸–b õ߸tAl¸l÷q yúalAv ÙÅGmi' èˇˇÙl h“q¸bÊr∏ xûˇˇ—–qiGt¬w 15 :wyïibA' búEhA' rˇˇõeH·'a–k £yÅiGmav¸Xam èˇˇÙGmi' WavòaGt¬w Ù°Gmi'¸l 'õEb√Cy¬w -tïe' HúE–b¸laGt¬w t«y°A–ba–b –hõAGti' rˇˇúeH·' tÅOdum·xah èˇˇlOd√Fgah –hò√n¸–b wäAWEv yâ„dÃgi–b-te' lõavÃw wyÚfld√y-lav hAHyõi–b¸lih £yØ«∑zivïAh yûˇˇ≈yfldÃFg èˇˇtOrOv tÄE'Ãw 16 :§ïAX“–qah –hú√n¸–b b˜Oq·v¬y hAt°AWAv rˇˇûˇˇeH·' £exõeGlah-te'Ãw £yôiGmav¸XaGmah-te' §üEGtiGt¬w 17 :wyΩflr'√Fwac tú—q¸lex yúim y«FnØ∆Fnih rem'û◊Cy¬w y°ibA' ]3 rem'û◊Cy¬w wyõibA'-le' 'B◊b√Cy¬w 18 :–hï√n¸–b bıOq·v¬y dˇˇõ¬y¸–b rˇˇúeH·'a–k yityàiWAv ßÅÂrOk¸–b wûˇˇAWEv èˇˇyikOnA' wyÄibA'-le' bäOq·v¬y rem'=◊Cy¬w 19 :yï«n¸–b hõAGta' :ßïeH¸p¬n y«FnúakrAb¸Gt r˚Yb·va–b yÅÊdyEFcim èˇˇhAl¸kA'Ãw hÄAb¸H 'ûˇˇ√n-£˚¿q y°AlE' AGtËrˇˇõa–bÊ–d h_flrŸqih yúi–k rem'D◊Cy¬w y°«n¸–b 'Y◊c¸mil AGtËrˇˇúahim hô∆∑z-ham ÙØn¸–b-le' èˇˇqAx¸c«y rem'`◊Cy¬w 20 y°«n¸–b õ߸Hïum·'¬w 'ú√Fn-hAHÃFg bÅOq·v¬y-lïe' èˇˇqAx¸c«y rem'`◊Cy¬w 21 :yï√nAp¸l ßyõeh»lÈ' hú√whÃy ˚h°EKHumÃy¬w wyõibA' qúAx¸c«y-le' bôOq·v¬y Hü¬Fg«Cy¬w 22 :'ø»l-£i' wõAWEv yú«n¸–b hô∆z húAGta'ïah wyÄfld√y ˚ûyAh-yïi–k ÙÅryi–kih 'Z◊lÃw 23 :wïAWEv yB„dÃy £«yYfid√CyahÃw bÅOq·v¬y lÙ˘q èˇˇlO–qah rem'Æ◊Cy¬w rem'Y◊Cy¬w w°AWEv yûˇˇ«n¸–b hõ∆z húAGta' rem'D◊Cy¬w 24 :˚hïEkËrAbÃyï¬w t˝Oriv¸W wyõixA' wúAWEv y_„dyi–k -H∆Fg¬Cy¬w y°iH¸p¬n õ߸kÂrˇˇïAb¸Gt §avúam¸l yØ«n¸–b dyûˇˇEFcim èˇˇhAl¸køO'Ãw èˇˇyiGl hAHò«Fgah rem'Æ◊Cy¬w 25 :y«nïA' 'ú√Fn-hAHÃFg wy°ibA' qûˇˇAx¸c«y wyõAlE' rem'B◊Cy¬w 26 :¸Gt¸Hï≈Cy¬w §«yõ¬y ÙTl 'Ebü√Cy¬w lÅak'◊Cy¬w èˇˇÙl rem'Æ◊Cy¬w ˚h°EkrAbÃy¬¿w wyYfld√g¸–b fixyB„r-te' xfirˇˇô√Cy¬w ÙÅl-qaKH«Cy¬w èˇˇH¬Fg«Cy¬w 27 :yï«n¸–b yõiGl-h“q¸H˚ :hï√whÃy ÙYkrE–b rˇˇúeH·' hÅÂdAW fixyZ„r¸–k yØ«n¸–b fixyZ„r èˇˇhE'Ër ¶Ârˇˇ°A'Ah yõ≈Fnam¸Him˚ £«yÅamAKHah èˇˇlaLXim £yÅih»lÈ'Ah èˇˇß¸l-§eGtï«yÃw 28 :H¡OryitÃw §õ√gfl–d bıOrÃw £yÅiGmu'¸l èˇˇß¸l ˚`w·xaGt¸Hï«yÃw** …w·xaGt¸H«yÃw* £yÄiGmav ß˚˘d¸bav¬¿y 29 ß°eGmi' yûˇˇ≈n¸–b õ߸l ]1 Fwú˚·xaGt¸H«yÃw ßyÅexa'¸l èˇˇryibÃg hò≈wÈh :™˚¡rA–b ßyõekrAb¸mï˚ r˚ÅrA' ßyZÂrËrO' bÅOq·v¬y èˇˇ'Ac√y '`◊c√y ™ûˇˇa' yÄihÃy¬w ÇbOq·v¬y-tïe' ™Z„rAb¸l êqAx¸c«y hûˇˇAGli–k râeH·'a–k yÄihÃy¬w 30 £yÅiGmav¸Xam èˇˇ'˚h-£¬Fg Wavò¬Cy¬w 31 :Ù¡dyEFcim 'õA–b wyÅixA' wûˇˇAWEvÃw wy°ibA' qûˇˇAx¸c«y yõ≈n¸Kp túE'Em r˚Yb·va–b ÙØn¸–b dyûˇˇEFcim èˇˇlak'◊yÃw èˇˇyibA' £òÿq√y wyÄibA'¸l rem'û◊Cy¬w wy°ibA'¸l 'õEb√Cy¬w úßÃni–b yô«n·' rem'D◊Cy¬w hAGt°A'-yim wyõibA' qúAx¸c«y Ù_l rem'B◊Cy¬w 32 :ßïeH¸p¬n y«FnúakrAb¸Gt 'ÙápE'-yïim rem'º◊Cy¬w ÇdO'¸m-dav hûˇˇAlOdÃFg êhfldflr·x qûˇˇAx¸c«y dâfirÈx∆Cy¬w 33 :wïAWEv õßËrˇˇøOk¸b -£¬Fg ˚h°EkrAb·'√w 'ÙYbAGt £ÂrˇˇúeX¸–b l_O–kim lúakO'√w yäil 'Eb=√Cy¬w Éd«yac-dˇˇïAFcah '˚Zh

húAlOdÃFg hÅ“qAv¸c qûˇˇav¸c«Cy¬w wyÅibA' yZ„r¸bÊ–d-te' èˇˇwAWEv fiv`Om¸Hi–k 34 :hï∆y¸h«y ™˚˜rA–b 'úA–b rem'D◊Cy¬w 35 :yïibA' y«nõA'-£¬g y«núEkrA–b wyÅibA'¸l rem'û◊Cy¬w dˇˇÚO'¸m-dav hYflrAm˚ bÄOq·v¬y Ùäm¸H 'âflr“q Éyik·h rem'º◊Cy¬w 36 :ßïetAkËri–b xõ—–q«Cy¬w h°AmËrim¸–b ßyõixA' ràam'◊Cy¬w y°itAkËri–b xûˇˇ—qAl hõAGtav hú≈FnihÃw xÅ“qAl yûˇˇitflrOk¸–b-te' £«yÅam·vap hûˇˇ∆z èˇˇy«nèEbŸq¸v¬Cy¬¿w wyúiGt¸maW ryãibÃFg §ûˇˇEh wÄAWEv¸l rem'û◊Cy¬w qäAx¸c«y §av=¬Cy¬w 37 :hïAkflr¸–b yõiGl AGt¸lúacA'-'◊l·h hûˇˇAk¸l˚ wy°iGt¸kam¸s H˜OryitÃw §ú√gfldÃw £yÅÊdAb·val èˇˇÙl yiGtòat√n wyÄAxe'-lA–k-te'Ãw èˇˇ™Al -'wïih tòaxa' hâAkflr¸bïah wyÄibA'-le' wäAWEv rem'=◊Cy¬w 38 :yï«n¸–b hõeWÈve¡' húAm 'ÙÅpE' qúAx¸c«y §avô¬Cy¬w 39 :¸–k¸bï≈Cy¬w ÙYlOq wôAWEv 'úAKW«Cy¬w y°ibA' y«nõA'-£¬g y«núEkrA–b yÅibA' èˇˇß¸l wy°AlE' rem'û◊Cy¬w wyõibA' :lïAvEm £«yõamAKHah lúaLXim˚ ßÅebAHÙøm hûˇˇ∆y¸h«y èˇˇ¶ÂrèA'Ah yò≈Fnam¸Him hU≈Fnih dˇˇÚOb·vaGt ßyõixA'-te'Ãw hØ∆y¸xïit ûˇˇß¸–bËrax-lavÃw 40 :ßΩÂr'√Fwac lúavEm ÙõGluv úAGtŸqfirAp˚ dyÅÊrAGt rˇˇûˇˇeH·'a–k èˇˇh√yAhÃw wäAWEv rem'=◊Cy¬w wy°ibA' ÙYkrE–b rˇˇúeH·' hÅAkflr¸–bâah-lav bÅOq·v¬y-tïe' èˇˇwAWEv £`OX¸W«Cy¬w 41 hÅ“q¸bÊr¸l dˇˇûˇˇ¬Fg…Cy¬w 42 :yïixA' bıOq·v¬y-te' hõ√gËrahïa'Ãw yÅibA' lebûˇˇE' èˇˇyEmÃy èˇˇ˚bËrŸq«y ÙÄ–bil¸–b rem'Z◊Gt¬w §ÅAX“–qah –hûˇˇ√n¸–b èˇˇbOq·v¬y¸l '`flrŸqiGt¬w xãal¸HiGt¬w l˝Od√Fgah –hûˇˇ√n¸–b wõAWEv yB„r¸bÊ–d-te' y°ilOq¸–b vûˇˇam¸H yõ«n¸b húAGtavÃw 43 :ßï∆gËrAh¸l õ߸l £úEx¬n¸tim ßyÅixA' wûˇˇAWEv èˇˇh≈Fnih wyÅAlE' dˇˇúav £yÚÊdAx·' £yûˇˇim√y ÙõGmiv úAGt¸baH√yÃw 44 :h√nΩflrAx yõixA' §úAbAl-le' ô߸l-xfir¸–b £˚˙qÃw -reH·' tûˇˇE' èˇˇxakAHÃw Æ߸Gmim ßyäixA'-•a' b˚âH-dav 45 :ßyïixA' túam·x b˚YHAGt-reH·' :dˇˇïAxe' £ÙBy £õeky≈n¸H-£¬Fg lôa–k¸He' húAmAl £°AKHim ßyûˇˇiGt¸x—q¸l˚ yõiGt¸xalAHÃw ÙÅGl AtyûˇˇiWAv -£i' t°Ex tÙûn¸–b yõ≈n¸Kpim yجCyax¸b yiGt¸cûˇˇ—q qÅAx¸c«y-le' èˇˇh“q¸bÊr rem'`◊Gt¬w 46 :£yï«Cyax yõiGl hAGmúAl ¶ÂrÅA'Ah tÙûn¸–bim èˇˇheGlèE'A–k tòEx-tÙΩn¸–bim hâAKHi' bOq·v¬y∏ fixûˇˇ‘q»l

Genesis 28 xú—–qit-'ø◊l ÙÅl rem'û◊Cy¬w èˇˇ˚hè≈FwacÃy¬w ÙÚtO' ™ÂrˇˇûˇˇAbÃy¬w b˜Oq·v¬y-lïe' qôAx¸c«y 'BflrŸq«Cy¬w 1 ß°eGmi' yûˇˇib·' lõE'˚t¸b hAtyúE–b £Åflr·' hï√nZ–daKp èˇˇ™El £˚ıq 2 :§avï√n¸–k tÙBn¸–bim hõAKHi' Ø߸tøO' ™Z„rAbÃy èˇˇyfi–daH lòE'Ãw 3 :ßïeGmi' yúix·' §õAbAl tÙBn¸–bim hÅAKHi' èˇˇ£AKHim ò߸l-x—qÃw £ÅAhflr¸ba' tûˇˇa–kËri–b-te' èˇˇß¸l-§eGtï«yÃw 4 :£yïiGmav lúahŸqil Atyõ«yAhÃw ß°e–bËr¬yÃw õßËr¸p¬yÃw £yõih»lÈ' §úat√n-reH·' ßyÅÂr…g¸m ¶Ârˇˇûˇˇe'-te' èˇˇß¸Gt¸HÊr¸l ™°AGti' ûˇˇß·vËr¬z¸l˚ õ߸l §òAbAl-le' £Úflr·' hï√nZ–daKp ™elõ≈Cy¬w bÅOq·v¬y-tïe' èˇˇqAx¸c«y xòal¸H«Cy¬w 5 :£ïAhflr¸ba'¸l -yïi–k wÄAWEv 'Ërˇˇûˇˇ¬Cy¬w 6 :wïAWEvÃw b˜Oq·v¬y £úE' hÅ“q¸bÊr yûˇˇix·' yÅiGmfir·'ïAh èˇˇlE'˚t¸–b-§e–b h°AKHi' £õAKHim ÙBl-taxæ—qAl £Åflr·' hï√nZ–daKp èˇˇÙtO' xòaGliHÃw ÇbOq·v¬y-tïe' êqAx¸c«y ™ZfirEb vûˇˇam¸H«Cy¬w 7 :§avï√n¸–k tÙBn¸–bim hõAKHi' xú—–qit-'ø◊l rÅOm'El èˇˇwyAlAv wòacÃy¬w ÙÅtO' ÙZkrAb¸–b tÙYvflr yúi–k wÅAWEv 'Ërˇˇûˇˇ¬Cy¬w 8 :£Ωflr·' hï√nB–daKp ™elõ≈Cy¬w Ù°Gmi'-le'Ãw wyõibA'-le' bÅOq·v¬y xá—–q«Cy¬w l'°EvAm¸H«y-le' wõAWEv ™elú≈Cy¬w 9 :wyïibA' qúAx¸c«y yõ≈nyEv¸–b §av°√n¸–k tÙûn¸–b ÙBl wyõAH√n-lav tÙ_yAbÃn tÙ^x·' £äAhflr¸ba'-§e–b l'âEvAm¸H«y-ta–b |tûˇˇal·xAm-tïe' :h√nΩflrAx ™elõ≈Cy¬w vab°AH rˇˇûˇˇE'¸–bim b˜Oq·v¬y 'úEc≈Cy¬w 10 < :hïAKHi'¸l £eWõ√Cy¬w £ÙÅqAGmah yûˇˇ≈n¸ba'Em èˇˇx—–q«Cy¬w HemÅeKHah 'ûˇˇAb-yi–k èˇˇ£AH §elò√Cy¬w £ÙäqAGma–b v=¬Fg¸p«Cy¬w 11 hAcËrÅa' bûˇˇAFcum èˇˇ£AGlus hò≈FnihÃw £Ä»l·x¬Cy¬¿w 12 :'˚øhah £ÙıqAGma–b bõa–k¸H«Cy¬w wy°AtOH·'Ωfir¸m :Ùï–b £yYÊdËrOyÃw £yúilOv £yÅih»lÈ' yûˇˇEk·'¸lam èˇˇh≈FnihÃw hAmÃy°AmAKHah fivyûˇˇ«Fgam ÙYH'◊rÃw yõEh»l'≈w ßyÅibA' £ûˇˇAhflr¸ba' èˇˇyEh»lÈ' hÆ√whÃy yûˇˇ«n·' Çram'◊Cy¬w êwyAlAv bûˇˇAFc«n hM√whÃy h=≈FnihÃw 13 hò√yAhÃw 14 :ßïevËr¬z¸l˚ h√Fnõ∆n¸Gte' ú߸l AhyÅelAv bûˇˇEkOH èˇˇhAGta' rˇˇòeH·' ¶ÂrÄA'Ah q°Ax¸c«y ô߸b ˚Bkr¸b«nÃw hA–bÃg°∆n√w h√nZOpAcÃw hAmËdˇˇõ‘q√w hAGmú√y ôAGt¸cfirAp˚ ¶ÂrÅA'Ah rˇˇûˇˇap·va–k èˇˇß·vËr¬z lZOk¸–b èˇˇßyèiGtËram¸H˚ ™ÄAGmiv yäikOnA' h=≈FnihÃw 15 :ßïevËr¬z¸b˚ hõAmfld·'Ah tBOx¸Kp¸Him-lA–k rˇˇûˇˇeH·' davò Ø߸b√zÈve¡' 'Z◊l yi–kò t'°◊∑zah hõAmfld·'Ah-le' ßyÅitObûˇˇiH·h¬w ™ÅElEGt-reH·' èˇˇ§EkA' ]3 rem'D◊Cy¬w ÇÙt√n¸KHim êbOq·v¬y ¶ûˇˇ—qy«Cy¬w 16 :™ïAl yiGtËrˇˇõa–bÊ–d-reH·' túE' yityÅiWAv-£i' 'YflrÙFn-ham rÅam'◊Cy¬w èˇˇ'flry«Cy¬w 17 :yiGt¸vΩfld√y 'B◊l yõikOnA'Ãw h°∆∑zah £Ù˜qAGma–b hØ√whÃy Hûˇˇ≈y £âE–k¸H¬Cy¬w 18 :£«yïAmAKHah ravúaH hõ∆zÃw £yÅih»lÈ' tyûˇˇE–b-£i' yi–kò hÆ∆z §yûˇˇE' h°∆∑zah £Ù˘qAGmah h°AbEFcam –hõAtO' £eWú√Cy¬w wyÅAtOH·'Ωfir¸m £ûˇˇAW-reH·' èˇˇ§ebèe'Ah-te' xò—–q«Cy¬w r’qÄO–ba–b bäOq·v¬y l°E'-tyïE–b '˚Yhah £ÙıqAGmah-£ïEH-te' '_flrŸq«Cy¬w 19 :–hïAH'◊r-lav §emõeH qBOc«Cy¬w -£i' rˇˇÚOm'El rÂdˇˇûˇˇ∆n b˜Oq·v¬y rˇˇBfi–d«Cy¬w 20 :hï√nOH'ÊrAl ryõivAh-£EH z˚Bl £ôAl˚'Ãw

yúil-§atï√nÃw ™ÅElÙh yûˇˇikOnA' rˇˇûˇˇeH·' èˇˇh∆∑zah ™Ârˇˇ`–da–b èˇˇy«nèfirAm¸H˚ yÄÊdAGmiv £yäih»lÈ' h=∆y¸h«y hô√whÃy hü√yAhÃw y°ibA' tyûˇˇE–b-le' £ÙYlAH¸b yúiGt¸baHÃw 21 :HøO–b¸lil d∆gúeb˚ lYOkÈ'el £exôel £y°ih»lÈ' tyûˇˇE–b hõ∆y¸h«y hÅAbEFcam èˇˇyiGt¸mèaW-reH·' t'Æ◊∑zah §ebûˇˇe'AhÃw 22 :£yïih»l'El yõil :™ïAl ˚FnBÂr¸KWav·' rˇˇõEKWav yÅil-§eGtiGt rˇˇûˇˇeH·' èˇˇlOkÃw

Genesis 29 hü≈FnihÃw 'ËrU¬Cy¬w 2 :£Âdˇˇæ’q-y≈n¸b hAcËrˇˇúa' ™elõ≈Cy¬w wy°AlÃgfir b˜Oq·v¬y 'úAKW«Cy¬w 1 rˇˇûˇˇE'¸–bah-§im yi–kò AhyÅelAv £yûˇˇic¸bOr èˇˇ§'◊c-y„rËdev hòAH»l¸H £ãAH-h≈FnihÃw hÄÂdAKWa–b rˇˇûˇˇE'¸b hAGmûˇˇAH-˚p¸se'∆nÃw 3 :rˇˇïE'¸–bah yúiKp-lav hõAlOdÃFg §ebúe'AhÃw £yÚÊrfld·vAh ˚˜q¸H¬y 'wÅihah §'Ú◊Fcah-te' ˚˜q¸HihÃw rÅE'¸–bah yûˇˇiKp èˇˇlavEm èˇˇ§ebèe'Ah-te' ˚`l·l√gÃw £yÄÊrfld·vAh-lAk yõaxa' bÅOq·v¬y èˇˇ£ehAl rem'`◊Cy¬w 4 :–hïAmOq¸mil rˇˇõE'¸–bah yúiKp-lav §ebôe'Ah-te' ˚byüiHEhÃw §ûˇˇAbAl-te' £õeGt¸vfidÃyah £ÅehAl rem'û◊Cy¬w 5 :˚n¸xï√n·' §YflrAxEm ˚År¸m'û◊Cy¬w £°eGta' §«yûˇˇa'Em èˇˇh≈FnihÃw £ÙÅlAH ˚˘r¸m'◊Cy¬w ÙÚl £ÙZlAH·h £õehAl rem'B◊Cy¬w 6 :˚n¸vΩfld√y ˚˜r¸m'◊Cy¬w rÙÚx√n-§e–b •ûˇˇEsA'Eh tõEv-'◊l lÙÅd√Fg £ÙûˇˇCyah èˇˇdÙv §úEh rem'Æ◊Cy¬w 7 :§'ø◊Fcah-£iv hõA'A–b ÙÅGti–b lûˇˇExflr èˇˇ˚p¸sïA'≈y rˇˇòeH·' dˇˇûˇˇav ±lak˚n 'Z◊l ê˚r¸m'◊Cy¬w 8 :˚øvËr ˚Bk¸l˚ §'Y◊Fcah ˚ıq¸Hah h°∆nŸqiGmah :§'ø◊Fcah ˚nyõ÷q¸HihÃw rˇˇ°E'¸–bah yûˇˇiKp lõavEm §ebÅe'Ah-te' èˇˇ˚l·lï√gÃw £yÅÊrfld·vûˇˇAh-lA–k hõAvOr yúi–k AhyÅibA'¸l rˇˇûˇˇeH·' èˇˇ§'◊Fcah-£iv hA'ÄA–b |lûˇˇExflrÃw £°AGmiv rˇˇûˇˇE–bfid¸m ˚FnYÂdÙv 9 -te'Ãw ÙÅGmi' yûˇˇix·' èˇˇ§AbAl-ta–b lÄExflr-te' bäOq·v¬y hâA'flr ÉreH·'a–k yáihÃy¬w 10 :'wïih Ÿq¸HD¬Cy¬w rÅE'¸–bah yûˇˇiKp èˇˇlavEm èˇˇ§ebèe'Ah-te' l∆gò√Cy¬w bÄOq·v¬y Hûˇˇ¬Fg«Cy¬w Ù°Gmi' yûˇˇix·' §õAbAl §'B◊c :¸–k¸bï≈Cy¬w ÙYlOq-te' 'úAKW«Cy¬w l°Exflr¸l b˜Oq·v¬y qúaKH«Cy¬w 11 :ÙïGmi' yúix·' §õAbAl §'B◊c-te' dˇˇú≈FgaGt¬w ¶flrˇˇõAGt¬w '˚Úh hõ“q¸bÊr-§eb yúikÃw '˚Åh èˇˇAhyèibA' yòix·' yûˇˇi–k lÄExflr¸l bäOq·v¬y d=≈Fg¬Cy¬w 12 èˇˇÙt'flrŸqil ¶flrˇˇò√Cy¬w ÙÄtOx·'-§e–b b˘Oq·v¬y |vamûˇˇEH-te' §äAbAl fivâOm¸Hik ÉyihÃy¬w 13 :AhyïibA'¸l -lA–k túE' §ÅAbAl¸l rˇˇûˇˇEKpasÃy¬w ÙÚtyE–b-le' ˚hõE'yibÃy¬w ÙÅl-qeKH¬nÃy¬w èˇˇÙl-qe–baxÃy¬w beHú≈Cy¬w hAGt°A' yYÊrAW¸b˚ yúim¸cav ™ôa' §ÅAbAl èˇˇÙl rem'`◊Cy¬w 14 :heGlïE'Ah £yYÊrAbË–dah £°√Fnix y«nõaGtËdab·v¬w hAGtÅa' yûˇˇixA'-yik·h bÅOq·v¬y¸l èˇˇ§AbAl rem'`◊Cy¬w 15 :£yïim√y HÂdˇˇBOx ÙõGmiv £úEHÃw hÅA'El èˇˇhAlOdÃFgah £òEH tÙ°nAb yûˇˇEGt¸H §õAbAl¸l˚ 16 :ßïeGtËru–k¸WaGm-ham yõiGl hfldyú«Fgah túapy«w ra'YOGt-tapÃy hÅAtÃyïAh èˇˇlExflrÃw tÙ°–kfir hõA'El yú≈nyEvÃw 17 :lïExflr hõ√FnaXŸ–qah lúExflr¸–b £yØ«nAH vabûˇˇeH èˇˇßËdAbÈve¡' rem'Æ◊Cy¬w l°Exflr-te' b˜Oq·v¬y búahÈ'∆Cy¬w 18 :hïe'Ëram Hyûˇˇi'¸l –hõAtO' yúiGtiGtim ™ÅAl –hûˇˇAtO' yûˇˇiGtiGt ]3 bÙXò §ÄAbAl rem'û◊Cy¬w 19 :hï√FnaXŸ–qah õ߸Gti–b èˇˇwy√nyEv¸b ˚`y¸h«Cy¬w £y°«nAH vabûˇˇeH lõExflr¸–b bôOq·v¬y dˇˇ^Ob·v¬Cy¬w 20 :yΩÊdAGmiv hõAb¸H rˇˇ°Exa' -te' hûˇˇAbAh èˇˇ§AbAl-le' bòOq·v¬y rem'=◊Cy¬w 21 :–hïAtO' ÙYtAb·ha'¸–b £yÅÊdAx·' £yûˇˇim√y¸–k yúEHÃna'-lA–k-te' §ôAbAl •BOsÈ'∆Cy¬w 22 :AhyïelE' hA'ÙYbA'Ãw y°Am√y ˚Y'¸lAm yúi–k yÅiGt¸Hi' –hõAtO' 'úEb√Cy¬w ÙÅGtib hûˇˇA'El-te' èˇˇx—–q«Cy¬w bÂrÅevAb yûˇˇihÃy¬w 23 :hïeGt¸Him Wavú¬Cy¬w £Ù˜qAGmah ÙõGtib húA'El¸l ÙÚtAx¸piH hõAKp¸l«z-te' –hÅAl èˇˇ§AbAl §òEGt«Cy¬w 24 :AhyïelE' 'Y◊b√Cy¬w wy°AlE' èˇˇt'◊∑z-ham §ÄAbAl-le' rem'û◊Cy¬w h°A'El 'wõih-h≈FnihÃw r’qÅO–bab yûˇˇihÃy¬w 25 :hïAx¸piH -'◊l §ÅAbAl rem'û◊Cy¬w 26 :y«nïAtyiGmÊr hAGmõAlÃw ™ÅAGmiv yiGtËdˇˇûˇˇabAv èˇˇlExflr¸b '`◊l·h yÅiGl AtyûˇˇiWAv t'°◊z fivûˇˇub¸H 'õEGlam 27 :hΩflryik¸–bah yú≈n¸pil hYflryiv¸Fcah túEtAl ˚n°EmÙq¸mi–b §õEk húeWAv≈y £yú«nAH-vabïeH dÙYv yÅÊdAGmiv dˇˇZOb·vaGt rˇˇûˇˇeH·' èˇˇhfldOb·va–b t'Æ◊z-te'-£¬Fg M߸l h=√n¸Gt«nÃw ÙõGti–b lúExflr-te' Ù_l-§eGt«Cy¬w t'°◊z fivûˇˇub¸H 'õEGlamÃy¬w §ÅE–k èˇˇbOq·v¬y Wavò¬Cy¬w 28 :tÙ¡rEx·' :hïAx¸piH¸l –hõAl ÙÚtAx¸piH hõAh¸li–b-te' ÙÅGti–b lûˇˇExflr¸l èˇˇ§AbAl §òEGt«Cy¬w 29 :hïAKHi'¸l ÙBl dÙYv ÙÅGmiv dˇˇZOb·v¬Cy¬w h°A'EGlim lõExflr-te'-£ï¬Fg búahÈ'∆Cy¬w lÅExflr-le' £ûˇˇ¬Fg èˇˇ'◊b√Cy¬w 30 -te' xõaGt¸p«Cy¬w hÅA'El hûˇˇA'˚n¸W-yïi–k èˇˇh√whÃy 'Ërˇˇò¬Cy¬w 31 :tÙ¡rEx·' £yú«nAH-vabïeH yûˇˇi–k §°Eb˚'Ër ÙYm¸H 'BflrŸqiGt¬w §ÅE–b delûˇˇEGt¬w èˇˇhA'El rahòaGt¬w 32 :hΩflr“q·v lõExflrÃw –h°Am¸xfir êdÙv rahûˇˇaGt¬w 33 :yïiHyi' y«núabAhÈ'∆y hõAGtav yúi–k yØ«yÃnAv¸–b èˇˇh√whÃy hòA'flr-yïi–k hÄflr¸mïA' h°∆z-te'-£¬Fg yõil-§eGt«Cy¬w yikØOnA' hûˇˇA'˚n¸W-yïi–k èˇˇh√whÃy vòamAH-yïi–k rem'Ä◊Gt¬w ǧE–b delûˇˇEGt¬w hò∆wAGl«y èˇˇ£avèaKpah hòAGtav rem'Ä◊Gt¬w ǧE–b delûˇˇEGt¬w êdÙv rahûˇˇaGt¬w 34 :§Ùøv¸miH ÙYm¸H 'BflrŸqiGt¬w :yï«wEl ÙYm¸H-'Ωflr“q §úE–k-lav £y°«nAb hûˇˇAH»l¸H ÙYl yiGtËdˇˇúal√y-yïi–k yÅalE' èˇˇyiHyi' húA'Ër“q §ôE–k-lav hØ√whÃy-te' hZÂdÙ' èˇˇ£avèaKpah èˇˇrem'è◊Gt¬w §ÄE–b delûˇˇEGt¬w dÙäv rahâaGt¬w 35 :tÂdˇˇïeGlim dˇˇYOm·vaGtï¬w hÚfld˚hÃy ÙYm¸H

Genesis 30 bÅOq·v¬y¸l èˇˇhfld¸lï√y '`◊l yûˇˇi–k lÄExflr 'ÂrˇˇûˇˇEGt¬w 1 húAtEm §«yõa'-£i'Ãw £yØ«nAb yûˇˇiGl-hAbïAh èˇˇbOq·v¬y-lïe' rem'`◊Gt¬w –h°AtOx·'a–b lõExflr 'ú≈Fn—q¸Gt¬w -reH·' yikØOnA' èˇˇ£yih»lÈ' taxòat·h rem'Æ◊Cy¬w l°Exflr¸–b b˜Oq·v¬y •úa'-raxï«Cy¬w 2 :yikΩOnA' èˇˇdElEtÃw Ahy°elE' 'Z◊–b hõAh¸lib yúitAm·' hô≈Fnih rem'à◊Gt¬w 3 :§eXïAb-yÊr¸Kp ™õEGmim vú¬nAm –hõAtAx¸piH húAh¸li–b-te' Ù_l-§eGtiGt¬w 4 :h√FnïeGmim yõikOnA'-£¬g hú∆nA–bi'Ãw yÅa–kËri–b-lav rem'`◊Gt¬w 6 :§ïE–b b˜Oq·v¬y¸l delúEGt¬w hÅAh¸li–b rahûˇˇaGt¬w 5 :b¿Oq·v¬y AhyõelE' 'B◊b√Cy¬w h°AKHi'¸l :§Ωfl–d ÙYm¸H húA'Ër“q §ôE–k-lav §°E–b yõil-§eGt«Cy¬w yÅilOq¸–b vûˇˇamAH èˇˇ£¬gÃw £yÅih»lÈ' y«Fnûˇˇ¬nfl–d èˇˇlExflr rem'Z◊Gt¬w 8 :b¿Oq·v¬y¸l yõ«nEH §úE–b l°Exflr tûˇˇax¸piH hõAh¸li–b delàEGt¬w dÙÅv rahûˇˇaGt¬w 7 ÙYm¸H 'BflrŸqiGt¬w yiGt¸lÚOk√y-£¬Fg yõitOx·'-£iv yiGt¸lôaGt¸p«n |£yüih»lÈ' yâEl˚Gt¸p¬n lÄExflr –hÅAtAx¸piH hûˇˇAKp¸l«z-te' èˇˇx—–qiGt¬w tÂdˇˇ°eGlim hYfld¸mAv yúi–k hÅA'El 'ÂrˇˇûˇˇEGt¬w 9 :yïilAGt¸p¬n :§ïE–b bıOq·v¬y¸l hõA'El túax¸piH hôAKp¸l«z delÄEGt¬w 10 :hïAKHi'¸l b˜Oq·v¬y¸l –hôAtO' §úEGtiGt¬w tûˇˇax¸piH èˇˇhAKp¸l«z delÄEGt¬w 12 :dˇˇï√Fg ÙYm¸H-te' 'BflrŸqiGt¬w dˇˇ°√g** 'ûˇˇA–b** d√g¸–b* hõA'El rem'B◊Gt¬w 11 tÙ°nA–b y«n˚˜r¸KHi' yúi–k yàÊr¸HA'¸–b hÅA'El rem'Z◊Gt¬w 13 :b¿Oq·v¬y¸l yõ«nEH §úE–b hÅA'El 'òAc¸m«Cy¬w £yÄiLXix-ryicŸq yûˇˇEmyi–b §äEb˚'Ër ™el=≈Cy¬w 14 :rˇˇïEHA' ÙYm¸H-te' 'BflrŸqiGt¬w hÅA'El-le' èˇˇlExflr rem'`◊Gt¬w Ù°Gmi' hõA'El-le' £ÅAtO' 'ûˇˇEb√Cy¬w hÅÂdAKWa–b èˇˇ£yi'fld˚¡d yÅiHyi'-te' ™ûˇˇEGt¸x—q èˇˇXav¸mah –hÄAl rem'Z◊Gt¬w 15 :™ï≈n¸–b yõE'fld˚–dim yÅil 'ûˇˇ√n-y«n¸Gt taxõaGt hAlÃyÅaGlah èˇˇ™AGmiv bòa–k¸H«y èˇˇ§EkAl lÄExflr rem'Z◊Gt¬w y°«n¸–b yõE'fld˚–d-te' £ú¬Fg taxà—qAlÃw ÙÄt'flrŸqil häA'El 'âEcEGt¬w ÇbÂrevA–b êhÂdAKWah-§im ]3 b˘Oq·v¬y 'â◊b√Cy¬w 16 :™ï≈n¸b yúE'fld˚–d hAlÃyúaGla–b –hõAGmiv búa–k¸H«Cy¬w y°«n¸–b yõE'fld˚d¸–b ßyÅiGtËrak¸W rˇˇZOkAW yi–kò 'ÙÅbAGt yûˇˇalE' èˇˇrem'è◊Gt¬w :yïiHyim·x §úE–b b˜Oq·v¬y¸l delúEGt¬w rahôaGt¬w h°A'El-le' £yõih»lÈ' vúam¸H«Cy¬w 17 :'˚øh 'BflrŸqiGt¬w y°iHyi'¸l yõitAx¸piH yiGtúat√n-reH·' yÅÊrAk¸W èˇˇ£yih»lÈ' §òat√n hÄA'El rem'Z◊Gt¬w 18 rem'Z◊Gt¬w 20 ]1 :b¿Oq·v¬y¸Gl yõiKHiH-§E–b delúEGt¬w hÅA'El èˇˇdÙv rahòaGt¬w 19 :rˇˇïAkSAKW«y ÙYm¸H ÙYl yiGtËdˇˇúal√y-yïi–k yÅiHyi' y«nûˇˇEl¸–bÃz«y èˇˇ£avèaKpah ÇbÙX debûˇˇ≈z êyitO' |£yúih»lÈ' y«nâfidAbÃz hÄA'El -te' 'BflrŸqiGt¬w t°a–b hfld¸lûˇˇ√y rˇˇõaxa'Ãw 21 :§˚ølubÃz ÙYm¸H-te' 'BflrŸqiGt¬w £y°«nAb hûˇˇAKHiH xõaGt¸p«Cy¬w £yÅih»lÈ' èˇˇAhyèelE' vòam¸H«Cy¬w l°Exflr-te' £yõih»lÈ' rˇˇBO–kÃz«Cy¬w 22 :hï√nyÊ–d –hõAm¸H :yïitAKpËrex-te' £yõih»lÈ' •úasA' rem'à◊Gt¬w §°E–b delûˇˇEGt¬w rahõaGt¬w 23 :–hïAm¸xfir-te' yàihÃy¬w 25 :rˇˇïExa' §úE–b yõil hô√whÃy •üEsOy rˇˇÚOm'El •õEsÙy Ù_m¸H-te' '^flrŸqiGt¬w 24 hÅAk¸lûˇˇE'Ãw èˇˇy«nèEx¸GlaH §ÅAbAl-le' èˇˇbOq·v¬y rem'`◊Cy¬w •°EsÙy-te' lõExflr hBfld¸l√y rˇˇôeH·'a–k ô߸tøO' yiGtËdˇˇüabAv râeH·' yÄfidAlÃy-te'Ãw yûˇˇaH√n-te' hU√n¸Gt 26 :yïicËra'¸l˚ yõimÙq¸m-le' rem'`◊Cy¬w 27 :ßyïiGtËdab·v rˇˇúeH·' yõitfldOb·v-te' AGt¸vÅfid√y hûˇˇAGta' yi–kò hAk°ElE'Ãw §õEhA–b :ßïelAlÃgi–b hõ√whÃy y«núEkrAbÃy¬w yiGt¸Hàax«n ßy°∆nyEv¸–b §õEx yit'úAcAm 'ô√n-£i' §ÅAbAl èˇˇwyAlE' tõE' AGt¸vÅfid√y hûˇˇAGta' wyÅAlE' rem'û◊Cy¬w 29 :h√nïEGte'Ãw yõalAv ôßËrAk¸W hüAbŸq√n rˇˇ°am'◊Cy¬w 28 ò߸l h=√yAh-reH·' ÉXav¸m yái–k 30 :yïiGti' õßÃnŸqim hú√yAh-reH·' tôE'Ãw ßy°iGtËdab·v rˇˇûˇˇeH·' -£¬g húeWÈve¡' yôatAm hÄAGtavÃw y°ilÃgfir¸l õ߸tO' hô√whÃy ™ÂrˇˇüAbÃy¬w bÅOrAl ¶˘Or¸p«Cy¬w èˇˇy¬nAp¸l yûˇˇil-§eGtit-'◊l èˇˇbOq·v¬y rem'`◊Cy¬w ™°Al-§eGte' hûˇˇAm rem'Y◊Cy¬w 31 :yïityEb¸l yõikOnA' :rˇˇøOm¸He' õßÃn'ø◊c húevËre' hAb˚_HA' hØ∆∑zah rˇˇûˇˇAbfl–dah èˇˇyiGl-heW·vaïGt-£i' hAm˚Å'¸m ]3 -heW-lAkÃw '˚ÄlAXÃw dˇˇ˘Oq√n |hûˇˇeW-lA–k £äAKHim râEsAh £ÙÆCyah MßÃn'ø◊c-lAk¸–b râObÈve¡' 32 èˇˇyit“qËdic yòi–b-hAtÃnïAvÃw 33 :yΩÊrAk¸W hõ√yAhÃw £y°«∑zivA–b dˇˇ˜Oq√nÃw '˚BlAXÃw £yÅibAW¸–ka–b èˇˇ£˚x '˚älAXÃw dâOq√n É˚Fn∆nyE'-reH·' lZO–k ßy°∆nAp¸l yYÊrAk¸W-lav 'ÙBbAt-yïi–k rÅAxAm £Ùûy¸–b yúihÃy ˚Yl §°Eh §õAbAl rem'B◊Cy¬w 34 :yïiGti' '˚Yh b˚Bn√Fg £yÅibAW¸–ka–b èˇˇ£˚xÃw £yÆ«∑zivïA–b tòE'Ãw £yÄi'ul¸LXahÃw £yZÊ–dÿq·vïAh £yäiH√y¸Gtah-te' '˚âhah É£ÙCya–b rasûˇˇ√Cy¬w 35 :ßΩÂrAbËdik £y°ibAW¸–ka–b £˚Yx-lAkÃw ÙÅ–b èˇˇ§AbAl-reH·' ]3 l`O–k tÅO'ul¸LXahÃw tÙûˇˇ–dÿqÃFnah èˇˇ£y«∑zivA¡h-lA–k bÄOq·v¬yÃw b˝Oq·v¬y §yûˇˇEb˚ ÙYnyE–b £yÅim√y teHZ»l¸H ™Âr–dˇˇò £eWÆ√Cy¬w 36 :wyï√nA–b-d¬y¸–b §õEGt«Cy¬w z˚ZlÃw xõal hô∆n¸bil lú—–qam bÄOq·v¬y ÙZl-xæ—–qï«Cy¬w 37 :t¡OrAtÙFnah §õAbAl §'B◊c-te' hôevOr :tÙølŸqaGmah-lav rˇˇõeH·' §ÅAbAGlah èˇˇ•OW¸xam tÙØnAb¸l tÙZlAc¸Kp èˇˇ§EhA–b lòEFcapÃy¬w ]1 nÙÚmËrevÃw ®'â◊bAGt ÉreH·' £«y°AGmah tÙZt‹qïiH¸–b £yõiXAhÒrA–b lÅEFciKp rˇˇûˇˇeH·' èˇˇtÙlŸqaGmah-te' gÄEFc¬Cy¬w 38 §'Y◊Fcah ˚BmÈx∆Cy¬w 39 :tÙïGt¸Hil §úA'Ob¸–b h√n¸mõax≈Cy¬w §'Å◊Fcah xakûOn¸l èˇˇtÙGt¸Hil §'`◊Fcah ê£yibAW¸–kahÃw 40 :£yïi'ul¸X˚ £yYÊ–dÿqÃn £yBÊ–dÿq·v §'Å◊Fcah ®ËdˇˇûˇˇalEGt¬w tÙÚlŸqaGmah-le' -teHï√Cy¬w §°AbAl §'Z◊c¸–b £˚Yx-lAkÃw dˇˇôOqAv-le' §'^◊Fcah y=≈n¸Kp §EGt«Cy¬w∏ ÇbOq·v¬y dyZÊr¸pih

§'Z◊Fcah ê£Ex¬y-lAk¸–b hÆ√yAhÃw 41 :§ïAbAl §'B◊c-lav £õAtAH 'B◊lÃw ÙÅ–dab¸l èˇˇ£yÊrfld·v Ù`l h√FnõEm¸x¬y¸l £y°iXAhÒrA–b §'Y◊Fcah yú≈nyEv¸l tÙ_lŸqaGmah-te' b˙Oq·v¬y £âAWÃw ÇtÙrAKHÿq¸mah §ÅAbAl¸l èˇˇ£yipuX·vAh hò√yAhÃw £y°iW√y 'Z◊l §'Y◊Fcah •yúiX·vah¸b˚ 42 :tÙølŸqaGma–b tÙÅ–bfir §'Z◊c èˇˇÙl-yihÃy¬¿w dˇˇÚO'¸m dˇˇZO'¸m Hyõi'Ah ¶ıOr¸p«Cy¬w 43 :b¿Oq·v¬y¸l £yYÊruHŸ–qahÃw :£yΩÊrOm·x¬w £yõiGlamÃg˚ £yÅÊdAb·v¬w èˇˇtÙxAp¸H˚

Genesis 31 -lA–k tõE' bÅOq·v¬y xûˇˇ—qAl rÅOm'El èˇˇ§AbAl-yï≈n¸b y`„r¸bÊ–d-te' vÄam¸H«Cy¬w 1 'Ërˇˇú¬Cy¬w 2 :hï∆∑zah dˇˇYObA–kah-lA–k túE' hàAWAv ˚nyÅibA'¸l rˇˇûˇˇeH·'Em˚ ˚ny°ibA'¸l rˇˇûˇˇeH·' èˇˇh√whÃy rem'`◊Cy¬w 3 :£ÙøH¸liH lÙBm¸ti–k ÙõGmiv ˚ôFn∆nyE' hú≈FnihÃw §°AbAl yûˇˇ≈n¸Kp-te' b˜Oq·v¬y xûˇˇal¸H«Cy¬w 4 :™ïAGmiv hõ∆y¸hïe'Ãw ß°eGtËdalÙm¸l˚ ßyõetÙb·' ¶Ârˇˇúe'-le' b˚_H bÅOq·v¬y-lïe' hòe'Or §ÄehAl rem'û◊Cy¬w 5 :ÙΩn'◊c-le' hYÂdAKWah h°A'El¸l˚ lûˇˇExflr¸l 'YflrŸq«Cy¬w bÅOq·v¬y hõ√yAh yÅibA' yûˇˇEh»l'≈¿w £ÚOH¸liH lZOm¸ti–k yõalE' ˚Fnú∆nyE'-yïi–k §Åekyib·' yûˇˇ≈n¸Kp-te' èˇˇyikOnA' èˇˇ§ekyib·'¬w 7 :§ïekyib·'-te' yiGtËdˇˇõabAv yÅixO–k-lAk¸–b yi–kò §°eGt¸vfidÃy h√nõEGta'Ãw 6 :yΩÊdAGmiv vYfirAh¸l £yÅih»lÈ' ÙûnAtÃn-'ø◊lÃw £y°«nOm tÂrˇˇûˇˇeW·v yõiGtËru–k¸Wam-te' ]3 púilÈxehÃw yÅi–b letûˇˇEh £yÚÊ–dÿqÃn §'Y◊Fcah-lAk ˚ıd¸l√yÃw ßÅÂrAk¸W hûˇˇ∆y¸h«y èˇˇ£yÊ–dÿqÃn rÄam'◊y hZO–k-£i' 8 :yΩÊdAGmiv lüEFc¬Cy¬w 9 :£yΩÊ–dÿq·v §'Y◊Fcah-lAk ˚ıd¸l√yÃw ßÅÂrAk¸W hûˇˇ∆y¸h«y èˇˇ£yÊ–dÿq·v rÄam'◊y hZO–k-£i'Ãw 'úAKWe'√w §'Å◊Fcah £ûˇˇEx¬y èˇˇtEv¸–b yÄihÃy¬w 10 :yïil-§eGt«Cy¬w £õekyib·' hú≈nŸqim-te' £yôih»lÈ' £yYÊ–dÿqÃn £yBÊ–dÿq·v §'Å◊Fcah-lav £yûˇˇilOvAh èˇˇ£yÊduGtavïAh hò≈FnihÃw £ÙÚl·xa–b 'ÂrˇˇõE'√w yô¬nyEv :y«nï≈Fnih rˇˇõamO'√w b˝Oq·v¬¿y £ÙYl·xa–b £yôih»lÈ'Ah ™üa'¸lam yäalE' rem'=◊Cy¬w 11 :£yΩÊ–dÁr¸b˚ §'Å◊Fcah-lav £yûˇˇilOvAh èˇˇ£yÊduGtavïAh-lA–k èˇˇhE'Ër˚ ßyò∆nyEv '=√n-'AW rem'Æ◊Cy¬w 12 :™ïAGl heWBOv §õAbAl rˇˇúeH·'-lA–k tôE' yityÅi'flr yûˇˇi–k £yÚÊ–dÁr¸b˚ £yYÊ–dÿqÃn £yBÊ–dÿq·v £õAH yôiGl AGtËrˇˇBfid√n râeH·' hÅAbEFcam èˇˇ£AKH AGt¸xòaHAm râeH·' lÅE'-tyïE–b èˇˇlE'Ah yòikOnA' 13 §avòaGt¬w 14 :ßïeGtËdalÙm ¶Ârˇˇúe'-le' b˚YHÃw t'Ø◊∑zah ¶ÂrˇˇûˇˇA'Ah-§im èˇˇ'Ec £˚ıq hÄAGtav rÂdˇˇ°∆n 'Ù^l·h 15 :˚nyïibA' tyúEb¸–b hõAl·x¬nÃw qelúEx ˚nôAl dÙBvah ÙÚl h√nËrˇˇõam'◊Gt¬w hÅA'ElÃw èˇˇlExflr -lAk yûˇˇi–k 16 :˚nïEKp¸sa–k-te' lÙYkA'-£¬Fg lak'B◊Cy¬w ˚nÚflrAk¸m yûˇˇi–k ÙYl ˚n¸búaH¸x∆n tÙôCyÊr¸k√n râeH·' ÉlO–k hÄAGtavÃw ˚ny°≈nAb¸l˚ '˚Yh ˚núAl ˚nyÅibA'ïEm èˇˇ£yih»lÈ' lyòiFcih râeH·' reHÄOvAh wyõAH√n-te'Ãw wyú√nA–b-te' 'ôAKW«Cy¬w b˝Oq·v¬y £“qõ√Cy¬w 17 :hïEW·v ßyõelE' £yôih»lÈ' rˇˇüamA' HÅAkflr rˇˇûˇˇeH·' èˇˇÙHukËr-lA–k-te'Ãw ˚hÆ≈nŸqim-lA–k-te' gûˇˇahÃn«Cy¬w 18 :£yïiGlamÃFgah-lav hAcËrˇˇúa' wyõibA' qúAx¸c«y-le' 'Ù_bAl £Úflr·' §Zfi–dap¸–b Hõakflr rˇˇúeH·' ÙØn√yÃn÷q èˇˇh≈nŸqim rˇˇúeH·' £yõipflr¸Gtah-te' lÅExflr bûOnÃgiGt¬w Ù°n'◊c-te' zYOzÃgil ™ÅalAh §ûˇˇAbAlÃw 19 :§avï√n¸–k yúi–k ÙÅl dyûˇˇ«Fgih èˇˇyil¸–b-lav y°iGmfir·'Ah §õAbAl búEl-te' bÅOq·v¬y bûOnÃg«Cy¬w 20 :AhyïibA'¸l £eWú√Cy¬w rˇˇ°Ah√Fnah-te' rˇˇZOb·v¬Cy¬w £“qõ√Cy¬w ÙÅl-reH·'-lAkÃw èˇˇ'˚h xBfir¸b«Cy¬w 21 :'˚øh fixY„rOb :b¿Oq·v¬y xYfirAb yúi–k y°iHyil¸KHah £ÙûˇˇCya–b §õAbAl¸l dˇˇú¬Fg…Cy¬w 22 :dˇˇïAv¸l«Fgah rˇˇúah wyõ√nAKp-te' ÙYtO' qúE–bËd¬Cy¬w £y°im√y tûˇˇav¸biH ™ÂrˇˇY–d wyÅflr·xa' •˘O–dËr«Cy¬w ÙÅGmiv èˇˇwyAxe'-te' xò—–q«Cy¬w 23 rem'û◊Cy¬w hAlÃy°AGlah £Z»l·xa–b yõiGmfir·'Ah §úAbAl-le' £yôih»lÈ' '^◊b√Cy¬w 24 :dˇˇïAv¸l«Fgah rˇˇúah¸–b §õAbAl gúEKW¬Cy¬w 25 :vΩflr-dav bÙúLXim b˜Oq·v¬y-£ïiv rˇˇúE–bfid¸Gt-§eKp ô߸l remüAKHih ÙÄl rˇˇúah¸–b wyõAxe'-te' vú—qAGt §ôAbAlÃw rÅAhA–b èˇˇÙlÛhA'-tïe' vò—qAGt bÄOq·v¬yÃw b˝Oq·v¬y-tïe' èˇˇgEh¬n¸Gt¬w y°ibAb¸l-te' bYOnÃgiGt¬w AtyÅiWAv hûˇˇem bÅOq·v¬y¸l èˇˇ§AbAl rem'`◊Cy¬w 26 :dˇˇïAv¸l«Fgah -'◊lÃw y°itO' bYOnÃgiGt¬w fixÅOr¸bil èˇˇAt'èE–b¸x¬n hAGmòAl 27 :bÂrˇˇïAx tÙYyub¸Hi–k yÅatOn¸–b-te' y«nÅaGt¸HaXÃn 'Z◊lÃw 28 :rÙïFnik¸b˚ •BOt¸–b £yYÊriH¸b˚ húAx¸miW¸–b ôß·xEGlaH·'ï√w yÅiGl AGtËdˇˇûˇˇ¬Fgih tÙBW·val yÅÊd√y lûˇˇE'¸l-H∆y 29 :ÙøW·v ïAGt¸lúa–k¸sih hõAGtav y°AtOn¸bilÃw yõ¬nAb¸l qúEKH¬n¸l rˇˇúE–bfi–dim ô߸l remüAKHih rÄOm'El yûˇˇalE' rˇˇüamA' |Hemûˇˇe' £äekyib·' yâEh»l'≈¿w vÚflr £õekAGmiv hAGt¸põas¸k«n •BOs¸k«n-yïi–k AGt¸kÅalAh ™Z»lAh èˇˇhAGtavÃw 30 :vΩflr-dav bÙúLXim b˜Oq·v¬y-£ïiv yûˇˇi–k §°AbAl¸l rem'û◊Cy¬w b˜Oq·v¬y §avú¬Cy¬w 31 :yïAh»lÈ'-te' AGt¸bõ¬n√g hAGmúAl ßy°ibA' tyûˇˇEb¸l 'ûˇˇAc¸miGt râeH·' £iv∏ 32 :yïiGmivEm ßyõetÙn¸–b-te' lBOzÃgiGt-§eKp yiGtËrÅamA' yûˇˇi–k yit'Å„r√y -'ø◊lÃw ™°Al-xæ—qÃw yYÊdAGmiv húAm ô߸l-re–kïah ˚nyüExa' d∆gûˇˇ∆n Çh∆y¸xï«y 'Z◊l êßyeh»lÈ'-te' hÄA'El lehZO'¸b˚ |b˘Oq·v¬y lehBO'¸–b §äAbAl 'â◊b√Cy¬w 33 :£atïAb√nÃFg lõExflr yúi–k bÅOq·v¬y vZfid√y :lïExflr lehBO'¸–b 'Y◊b√Cy¬w hÅA'El lehZO'Em èˇˇ'Ec≈Cy¬w '°AcAm 'Z◊lÃw tYOhAm·'Ah yúEGt¸H leh_O'¸b˚ £°ehyEl·v beHûˇˇEGt¬w lõAm√Fgah rˇˇúak¸–b £ôEmiW¸Gt¬w £yÄipflr¸Gtah-te' hûˇˇAxŸqAl lãExflrÃw 34

-la' AhyÄibA'-le' rem'Z◊Gt¬w 35 :'ïAcAm 'B◊lÃw lehYO'Ah-lA–k-te' §ôAbAl HúEKHamÃy¬w WàEKpaxÃy¬w y°il £yõiH√n ™ÂrˇˇBÂd-yi–k ßyØ∆nAKpim £˚˘qAl èˇˇlak˚' 'Ù`l yûˇˇi–k yØ«nOd·' yûˇˇ≈nyEv¸–b èˇˇraxè«y èˇˇbOq·v¬y §avò¬Cy¬w §°AbAl¸–b bÂrˇˇûˇˇ√Cy¬w b˜Oq·v¬y¸l raxú«Cy¬w 36 :£yïipflr¸Gtah-te' 'õAcAm 'B◊lÃw AGt¸HûˇˇaKHim-yïi–k 37 :yΩflr·xa' AGtŸqõalfld yúi–k yÅit'ALXax hûˇˇam èˇˇyiv¸HiKp-ham §ÅAbAl¸l rem'û◊Cy¬w ßy°exa'Ãw yõaxa' d∆gú∆n hÅO–k £yûˇˇiW ßÅetyEb-yEl¸–k lZO–kim èˇˇAt'èAcAGm-ham yÄalE–k-lA–k-te' 'Z◊l ßyõ∆∑zivÃw ßyúelExËr ™ÅAGmiv èˇˇyikOnA' hò√nAH £yâÊr¸Wev Éh∆z 38 :˚nyï≈n¸H §yúE–b ˚xyõikÙyÃw yûˇˇikOnA' ßyÅelE' yit'ûˇˇEbEh-'◊l èˇˇhAp„r¸X 39 :yiGt¸lïAkA' 'B◊l ]3 õAkÃn'◊c yúElyE'Ãw ˚l°E–kiH y«núalAk·' £ÙôCyab yityü«yAh 40 :hAlÃyïAl yõit¸bï…nÃg˚ £ÙØy yûˇˇit¸bï…nÃFg h√Fn°eHŸqab¸Gt yYÊd√Cyim h√FnÅeLXax·' ÇßetyEb¸–b êh√nAH £yZÊr¸Wev yãiGl-h∆z 41 :yï√nyEvïEm yõit√n¸H dˇˇBfi–diGt¬w hAlÃy°AGla–b xfirˇˇûˇˇ’qÃw bÂrˇˇYOx •úEl·xaGt¬w ß°∆n'◊c¸–b £yõ«nAH HúEHÃw ßyÅetOn¸b yûˇˇEGt¸Hi–b èˇˇh√nAH h`„r¸Wev-vïa–bËra' ßyäiGtËdab·v daxòap˚ £äAhflr¸ba' yâEh»lÈ' ÉyibA' yûˇˇEh»lÈ' yáEl˚l 42 :£yï«nOm tÂrˇˇúeW·v yõiGtËru–k¸Wam-te' húA'flr yôaKpa–k ]3 avyü«gÃy-te'Ãw yU«yÃnAv-te' y«n°AGt¸xaGliH £ûˇˇ“qy„r hõAGtav yúi–k yÅil h√yûˇˇAh èˇˇqAx¸c«y yäatOn¸–b tÙ=nA–bah bÄOq·v¬y-lïe' rem'û◊Cy¬w §äAbAl §av=¬Cy¬w 43 :HemïA' xakÙúCy¬w £yõih»lÈ' -hïAm yãatOn¸bilÃw '˚Úh-yil hõe'Or húAGta'-reH·' l_OkÃw yØ«n'◊c §'Z◊FcahÃw èˇˇy¬nA–b £yò«nA–bahÃw húAtËr¸k«n hôAk¸l hÄAGtavÃw 44 :˚dˇˇïAl√y rˇˇúeH·' §õehy≈n¸bil ÙB' £ÙØCyah èˇˇheGlèE'Al hòeWÈve¡' AhõemyÊrÃy¬w §eb°A' b˜Oq·v¬y xú—–q«Cy¬w 45 :ßï∆nyEb˚ yú«nyE–b dˇˇõEv¸l hú√yAhÃw hAGt°A'√w yûˇˇ«n·' tyYÊr¸b l°√g-˚W·vï¬Cy¬w £yõ«nAb·' ˚BxŸq«Cy¬w £yØ«nAb·' ˚ZXŸqil èˇˇwyAxe'¸l bòOq·v¬y rem'=◊Cy¬w 46 :hïAbEFcam 'flrˇˇú“q bÅOq·vï¬yÃw '°At˚d·hAW rˇˇõ¬gÃy §ÅAbAl ÙZl-'flrŸq«Cy¬w 47 :lï√Fgah-lav £õAH ˚l¸k'B◊Cy¬w -'flr“q §úE–k-lav £Ù°Cyah õßÃnyEb˚ yú«nyE–b dˇˇôEv hú∆∑zah l=¬Fgah §ÅAbAl rem'û◊Cy¬w 48 :dˇˇïEv¸l¬Fg ÙYl rˇˇõEtA–s«n yúi–k ß°∆nyEb˚ yûˇˇ«nyE–b hõ√whÃy •ecú«y rÅamA' rˇˇûˇˇeH·' èˇˇhAKp¸ciGmahÃw 49 :dˇˇïEv¸l¬Fg ÙYm¸H §yúE' yÅatOn¸–b-lav èˇˇ£yiH√n xò—–qiGt-£i'Ãw yÄatOn¸–b-te' hûˇˇ∆Fnav¸Gt-£i' 50 :˚hïEv„rEm Hyúi' |hûˇˇ≈Fnih b˝Oq·v¬y¸l §õAbAl rem'B◊Cy¬w 51 :ßï∆nyEb˚ yú«nyE–b dˇˇõEv £yúih»lÈ' hàE'Ër ˚n°AGmiv Hyõi' :ßï∆nyEb˚ yú«nyE–b yityYÊr√y rˇˇúeH·' ]1 hÅAbEFcamah èˇˇh≈FnihÃw hÆ∆∑zah lûˇˇ¬Fgah hAGta'Ñ-£i'Ãw hØ∆∑zah lûˇˇ¬Fgah-te' èˇˇßyèelE' ]1 rˇˇ`ObÈve¡'-'ø◊l y«nÄA'-£i' h°AbEFcaGmah hYfldEvÃw hØ∆∑zah lûˇˇ¬Fgah dEvò 52 yâEh»lÈ' 53 :hïAvflr¸l t'Y◊∑zah húAbEFcaGmah-te'Ãw hô∆∑zah lú¬Fgah-te' yäalE' râOb·vat-'◊l bÅOq·v¬y vûˇˇabAKH«Cy¬w £°ehyib·' yõEh»lÈ' ˚nyØ≈nyEb ˚ZX¸Kp¸H«y èˇˇrÙx√n yòEh»l'ï≈w £äAhflr¸ba' -lAkÈ'el wyõAxe'¸l 'BflrŸq«Cy¬w rÅAhA–b èˇˇxabè∆z bıOq·v¬y xâa–bÃz«Cy¬w 54 :qïAx¸c«y wyúibA' daxõap¸–b :rˇˇïAhA–b ˚nyõil√Cy¬w £exÅel ˚l¸k'û◊Cy¬w £ex°Al

Genesis 32 qüEKH¬nÃy¬w r’qÄO–ba–b §äAbAl £âE–k¸H¬Cy¬w 1 b˜Oq·v¬yÃw 2 :ÙømOq¸mil §õAbAl bAHú√Cy¬w ™elô≈Cy¬w £°eh¸te' ™ÂrˇˇûˇˇAbÃy¬w wyõAtÙn¸bilÃw wyô√nAb¸l

£ÅA'flr rˇˇûˇˇeH·'a–k èˇˇbOq·v¬y rem'`◊Cy¬w 3 :£yïih»lÈ' yúEk·'¸lam ÙYb-˚vÃFg¸p«Cy¬w Ù°–kËrfid¸l ™ûˇˇalAh

> :£«yï√n·xa¡m '˚Yhah £ÙıqAGmah-£ïEH '_flrŸq«Cy¬w h°∆z £yõih»lÈ' hú≈n·xam

ryõivEW hAcËrˇˇúa' wy°ixA' wõAWEv-le' wyØ√nAp¸l èˇˇ£yikA'¸lam bòOq·v¬y xâal¸H«Cy¬w 4 èˇˇramA' h`O–k w°AWEv¸l yõ«nOd'ïal §˚År¸m'◊t hZO–k rÅOm'El èˇˇ£AtO' wòacÃy¬w 5 :£Ù¡dÈ' hB„d¸W rÙÅm·x¬w rÙZH èˇˇyil-yihÃyï¬w 6 :hAGtïAv-dav rˇˇõaxE'√w yiGtËrجFg §ûˇˇAbAl-£iv bÅOq·v¬y ]3 ûˇˇAkË–d¸bav :ßyï∆nyEv¸–b §õEx-'◊c¸mil yØ«nOd'a¡l dyûˇˇ«Fgah¸l èˇˇhAx¸l¸He'ï√w h°Ax¸piHÃw debûˇˇevÃw §'Y◊c èˇˇ£¬gÃw wÅAWEv-le' èˇˇßyèixA'-le' ˚n'òA–b rˇˇÚOm'El b˜Oq·v¬y-lïe' £yÅikA'¸laGmah èˇˇ˚bèuH√Cy¬w 7 recûˇˇ≈Cy¬w dˇˇYO'¸m bôOq·v¬y '^flry«Cy¬w 8 :ÙïGmiv Hyõi' tÙB'Em-va–bËra'Ãw Ø߸t'ΩflrŸqil ™ûˇˇElOh £yõiGlamÃFgahÃw rˇˇô“qA–bah-te'Ãw §'^◊Fcah-te'Ãw ÙÄGti'-reH·' £ûˇˇAvAh-te' ¶axM¬Cy¬w ÙÚl ˚h°A–kihÃw tõaxa'Ah hú∆n·xaGmah-le' wôAWEv 'ÙBb√y-£i' rem'D◊Cy¬w 9 :tÙΩn·xam yú≈n¸Hil £ÅAhflr¸ba' yûˇˇibA' èˇˇyEh»lÈ' ÇbOq·v¬y êrem'◊Cy¬w 10 :hïAXyEl¸pil rˇˇõA'¸H«Fnah hú∆n·xaGmah hô√yAhÃw hAbyúiXyE'Ãw õ߸GtËdalÙm¸l˚ ô߸cËra'¸l b˚^H yÄalE' rˇˇûˇˇEmO'Ah hU√whÃy q°Ax¸c«y yûˇˇibA' yõEh»l'≈w ßÚ–d¸bav-te' AtyõiWAv rˇˇúeH·' tÅemÈ'ûˇˇAh-lA–kim˚ èˇˇ£yÊdAs·xah l`O–kim yiGtÃnäOX“q 11 :™ïAGmiv :tÙΩn·xam yú≈n¸Hil yityõ«yAh húAGtavÃw hØ∆∑zah §Z„–dËr¬Cyah-te' èˇˇyiGtËrèabAv yÄilŸqam¸b yûˇˇi–k £õE' y«nÅa–kihÃw 'ÙZb√y-§eKp ÙÅtO' èˇˇyikOnA' '`„r√y-yïi–k w°AWEv dˇˇûˇˇ¬Cyim yõixA' dˇˇú¬Cyim 'ô√n y«núElyiFcah 12 lÙZx¸–k èˇˇß·vËr¬z-tïe' yòiGt¸maWÃw ™°AGmiv byõiXyE' búEXyEh AGtËrÅamA' hûˇˇAGta'Ãw 13 :£yï«nA–b-lav 'üA–bah-§im xã—–q«Cy¬w '˚Úhah hAlÃyûˇˇaGla–b £õAH §elú√Cy¬w 14 :b¡OrEm rˇˇõEpA–s«y-'◊l rˇˇúeH·' £Ø√Cyah £yúilExËr £yÚÊr¸Wev £yõiH√y¸t˚ £«yÅat'Am £yûˇˇ«∑ziv 15 :wyïixA' wúAWEv¸l hõAxÃnim Ù_d√y¸b

tÙ`rAKp £y°iH»l¸H £õehy≈n¸b˚ tÙôqy«nyEm £yüiGlamÃFg 16 :£yΩÊr¸Wev £yúilyE'Ãw £«yõat'Am -d¬y¸–b èˇˇ§EGt«Cy¬w 17 :hΩflrAW·v ]1 mYÊr√y¸v¬w £yÅÊr¸Wev tûOnOt·' hÅflrAW·v £yZÊrAp˚ èˇˇ£yivA–bËra' ˚myÅiWAGt x¬wZÂrÃw yجnAp¸l ˚˘r¸biv èˇˇwyfldAb·v-le' rem'◊Cyò¬w Ù°–dab¸l rÂdˇˇõEv rÂdˇˇúEv wyÅfldAb·v yÄixA' wûˇˇAWEv ]1 ãAk¸H√Fg¸pï«y yûˇˇi–k rˇˇÚOm'El §ÙYH'ÊrAh-te' wúacÃy¬w 18 :rÂdˇˇïEv §yúEb˚ rÂdˇˇõEv §yúE–b èˇˇAGtËramïA'Ãw 19 :ßyï∆nAp¸l heGlúE' yõim¸l˚ ™ÅElEt h√nûˇˇA'Ãw èˇˇhAGtèa'-yim¸l rÅOm'El ]1 èAk¸lïE'¸H«w '˚Yh-£¬g hú≈FnihÃw w°AWEv¸l yõ«nOd'a¡l hÅAx˚l¸H èˇˇ'wih húAxÃnim bÅOq·v¬y¸l ûˇˇßË–d¸bav¸l £yÅik¸lZOhah-lA–k-te' £¬Fgò yÅiHyil¸KHah-te' £¬Fgò yÆ«nEKHah-te' £ûˇˇ¬Fg wãacÃy¬w 20 :˚nyΩ„r·xa' :ÙøtO' £õek·'acOm¸–b wÅAWEv-le' §˚˘r¸–bfid¸Gt èˇˇh∆∑zah rˇˇòAbfl–da–k rˇˇÚOm'El £yYÊrfld·vAh yB„r·xa' wyÆ√nAp hZflr¸Kpak·' rãamA'-yïi–k ˚nyÚ„r·xa' b˜Oq·v¬y úßË–d¸bav hô≈Fnih £Æ¬Fg £àeGtËram·'¬w 21 rˇˇBOb·vaGt¬w 22 :yï√nAp 'úAKW«y yõal˚' wyØ√nAp hûˇˇe'Ëre' èˇˇ§Ek-y„r·xa'Ãw yØ√nAp¸l tekûˇˇelOhah èˇˇhAxÃniGma–b :hï∆n·xaGmïa–b '˚Yhah-hAlÃyïaGla–b §úAl '˚_hÃw wy°√nAKp-lav hõAxÃniGmah wyÅAtOx¸piH yûˇˇEGt¸H-te'Ãw èˇˇwyAH√n yòEGt¸H-te' xã—–q«Cy¬w '˚Äh hAlÃyûˇˇaGla–b |£“qûˇˇ√Cy¬w 23 £Y„rib·vï¬Cy¬w £ÅEx“–q«Cy¬w 24 :qøO–b¬y rˇˇúab·vam tõE' rÅOb·v¬Cyï¬w wyÚfldAlÃy rˇˇõAWAv dˇˇúaxa'-te'Ãw èˇˇHyi' qúEbA'≈Cy¬w Ù°–dab¸l b˜Oq·v¬y rˇˇúEt√Fw«Cy¬w 25 ]1 :Ùl-reH·'-te' rˇˇõEb·v¬Cyï¬w lax°√Fnah-te' èˇˇv—qèEGt¬w ÙÚk„rÃy-•ak¸–b võ¬Fg«Cy¬w ÙÅl èˇˇlOk√y '`◊l yûˇˇi–k 'ËrƬCy¬w 26 :raxïAKHah tÙBl·v dˇˇõav ÙÅGmiv rax°AKHah hõAlAv yúi–k y«nÅEx¸GlaH rem'û◊Cy¬w 27 :ÙïGmiv Ù˜q¸bA'ïEh¸–b bÅOq·v¬y ™Ârˇˇûˇˇ∆y-•a–k ß°em¸KH-ham wyõAlE' rem'B◊Cy¬w 28 :y«nïAGt¸kfirE–b-£i' yõi–k Øß·xEGlïaH·' 'Z◊l èˇˇrem'è◊Cy¬w l°E'flr¸W«y-£i' yõi–k Ø߸miH èˇˇdÙv rˇˇúEmA'≈y èˇˇbOq·v¬y '`◊l rem'Æ◊Cy¬w 29 :b¿Oq·v¬y rem'Y◊Cy¬w èˇˇrem'è◊Cy¬w bÄOq·v¬y lûˇˇa'¸H«Cy¬w 30 :lïAk˚Gt¬w £yõiH√n·'-£ivÃw £yôih»lÈ'-£iv Aty^ÊrAW-yïi–k :£ïAH ÙYtO' ™ÂrˇˇúAbÃy¬w y°im¸Hil lûˇˇa'¸HiGt hõ∆∑z hAGmúAl rem'D◊Cy¬w ßÅem¸H 'ûˇˇ√Fn-hfldyï«Fgah -le' £yûˇˇ«nAKp èˇˇ£yih»lÈ' yityòi'flr-yïi–k l°E'y«n¸Kp £Ù˜qAGmah £úEH bôOq·v¬y '^flrŸq«Cy¬w 31 l°E'˚n¸Kp-te' rˇˇõabAv rˇˇúeH·'a–k HemÅeKHah ÙZl-xΩfirÃzï«Cy¬w 32 :yïiH¸p¬n lõEc√FniGt¬w £yØ«nAKp dyûˇˇ«Fg-te' läE'flr¸W«y-yï≈n¸b ˚âl¸k'◊y-'ø◊l §áE–k-lav 33 :Ùøk„rÃy-lav fivõElOc '˚BhÃw bÅOq·v¬y ™Ârˇˇûˇˇ∆y-•ak¸–b èˇˇv¬g√n yòi–k h°∆∑zah £ÙûˇˇCyah dˇˇõav ™Å„r√Cyah •ûˇˇa–k-lav èˇˇreH·' hÄeH√Fnah :hïeH√Fnah dyõ«g¸–b

Genesis 33 tÙY'Em vúa–bËra' ÙàGmivÃw 'ÅA–b wûˇˇAWEv hûˇˇ≈FnihÃw èˇˇ'Ër¬Cy¬w wyÆ√nyEv bäOq·v¬y 'âAKW«Cy¬w 1 :tÙøxAp¸KHah yúEGt¸H lõavÃw lÅExflr-lavÃw èˇˇhA'El-lav £yÄÊdAlÃyah-te' ¶axûˇˇ¬Cy¬w Hy°i' £yØ«nOr·xa' èˇˇAhyèÂdAlyï«w hòA'El-te'Ãw h°√nOH'ΩÊr §õehy„d¸l¬y-te'Ãw tÙ_xAp¸KHah-te' £eWü√Cy¬w 2 èˇˇhAcËrèa' ˚xòaGt¸H«Cy¬w £°ehy≈n¸pil rˇˇûˇˇabAv '˚YhÃw 3 :£yï«nOr·xa' •õEsÙy-te'Ãw lúExflr-te'Ãw ˚hÅ‘q¸–baxÃy¬¿w èˇˇÙt'flrŸqil wòAWEv ¶flr=√Cy¬w 4 :wyïixA'-dav ÙõGt¸H«Fg-dav £yÅimAv¸Kp vabûˇˇeH èˇˇ£yiH√Fnah-te' 'Ërˇˇò¬Cy¬w wyÆ√nyEv-te' 'ûˇˇAKW«Cy¬w 5 :˚ï–k¸b«Cy¬w ]4 $Fw$h$°‘q$AKH$«Cy$¬w ]q wYflr'√Fwac-lav lBOKp«Cy¬w £yõih»lÈ' §ú¬nAx-reH·' £yàÊdAlÃyah ràam'◊Cy¬w ™°AGl heGlûˇˇE'-yim rem'Y◊Cy¬w £yÅÊdAlÃyah-te'Ãw -£¬Fg Hü¬FgiGt¬w 7 :®yï∆w·xaGt¸HïiGt¬w §õehy„d¸l¬yÃw h√FnúEh tÙ_xAp¸KHah ®¸Hü¬FgiGt¬w 6 :ßΩ–d¸bav-te' yúim rem'D◊Cy¬w 8 :˚Ωw·xaGt¸Hï«Cy¬w lõExflrÃw •ôEsÙy Hú¬Fg«n rÄaxa'Ãw ˚°w·xaGt¸Hï«Cy¬w AhyYÂdAly«w hôA'El :yï«nOd·' yú≈nyEv¸–b §õEx-'◊c¸mil rem'D◊Cy¬w yiGt¸H°√gAKp rˇˇûˇˇeH·' hõ∆∑zah hú∆n·xaGmah-lA–k ô߸l -la' bÄOq·v¬y rem'û◊Cy¬w 10 :™ïAl-reH·' õ߸l yúihÃy yàixA' bÚflr yûˇˇil-H∆y wõAWEv rem'B◊Cy¬w 9 yityûˇˇi'flr §ãE–k-lav yûˇˇi–k yÚÊd√Cyim yõitAxÃnim úAGt¸x—qAlÃw ßyØ∆nyEv¸–b èˇˇ§Ex yit'òAcAm '=√n-£i' èˇˇ'√n t'ûˇˇAbuh rˇˇûˇˇeH·' èˇˇyitAkËri–b-te' 'ò√n-x—q 11 :y«nïEcËriGt¬w £yõih»lÈ' yú≈n¸Kp t_O'Ëri–k ßyÆ∆nAp hûˇˇAv¸s«n rem'Y◊Cy¬w 12 :xæ“–q«Cy¬w Ùõ–b-rac¸p«Cy¬w lÚOk-yil-H∆y yûˇˇikÃw £yõih»lÈ' y«nú¬Fnax-yïi–k ™ÅAl £yÅi–kfir £yZÊdAlÃyah-yïi–k èˇˇfivè„dOy yò«nOd·' wyÄAlE' rem'û◊Cy¬w 13 :ßΩ–dÃg∆n¸l hõAk¸lE'Ãw hAk°El≈nÃw :§'ø◊Fcah-lA–k ˚tõEm√w dÅAxe' £Ùûy èˇˇ£˚qApËd˚ y°AlAv tÙZlAv rˇˇõ“qA–bahÃw §'B◊FcahÃw hòAk'Al¸Gmah l∆gâÂr¸l yÄiLXi'¸l ]3 hûˇˇAl·h√n¸tïe' yU«n·'¬w Ù°–d¸bav yûˇˇ≈n¸pil yõ«nOd·' 'ú√n-rAb·v¬y 14 :hflryïivEW yõ«nOd·'-le' 'B◊bA'-reH·' dˇˇôav £yÅÊdAlÃyah l∆gZÂr¸l˚ èˇˇy¬nAp¸l-reH·' hØ∆∑z hAGmûˇˇAl èˇˇrem'è◊Cy¬w y°iGti' rˇˇûˇˇeH·' £õAvAh-§im Ø߸Gmiv 'ûˇˇ√Fn-h√gyïiFca' wÅAWEv rem'û◊Cy¬w 15 :hflryïivEW Ùõ–kËrfid¸l wôAWEv '˚Bhah £Ù=Cya–b ÉbAH√Cy¬w 16 :yï«nOd·' yú≈nyEv¸–b §õEx-'Ac¸me' 'Bflr“q §ôE–k-lav tÅO–kus hûˇˇAWAv èˇˇ˚hè≈nŸqim¸l˚ t«y°A–b ÙYl §ebú«Cy¬w hAtÅO–kus vûˇˇas√n èˇˇbOq·v¬yÃw 17 èˇˇreH·' £Äek¸H ryûˇˇiv £äElAH bâOq·v¬y É'◊b√Cy¬w 18 < :tÙï–kus £Ù˜qAGmah-£EH -te' §’qM«Cy¬w 19 :ryïivAh yú≈n¸Kp-te' §axõ«Cy¬w £Úflr·' §Zfi–daKpim ÙY'Ob¸–b §avجn¸–k ¶Ârˇˇûˇˇe'¸–b

hõA'Em¸–b £°ek¸H yûˇˇib·' rÙYm·x-yï≈n¸–b dˇˇú¬Cyim ÙÅlÛhA' èˇˇ£AH-hAXï√n rˇˇòeH·' hÄÂdAKWah tûˇˇ—q¸lex

< :lïE'flr¸W«y yúEh»lÈ' lõE' ÙÅl-'flrŸq=«Cy¬w fix°E–bÃzim £õAH-beFc¬Cy¬w 20 :hïAXyiWŸq

Genesis 34 tÙBn¸bi–b tÙY'Ëril b˝Oq·v¬y¸l hYfld¸l√y rˇˇúeH·' hÅA'El-ta–b èˇˇh√nyÊd 'òEcEGt¬w 1 –hôAtO' xú—–q«Cy¬w ¶Ârˇˇ°A'Ah 'yûˇˇiWÃn yõ«Fwixa¡h rÙ_m·x-§e–b £üek¸H –häAtO' 'Ër=¬Cy¬w 2 :¶ÂrˇˇïA'Ah -te' èˇˇbahÈ'ï∆Cy¬w b˝Oq·v¬y-tïa–b hõ√nyÊd¸–b ÙÅH¸p¬n qûˇˇa–bËdiGt¬w 3 :Ahï∆FnavÃy¬w –hõAtO' búa–k¸H«Cy¬w rˇˇÚOm'El wyõibA' rÙBm·x-le' £Åek¸H rem'û◊Cy¬w 4 :Ωflr·v¬Fnïah búEl-lav rˇˇõE–bfidÃy¬w Åflr·v¬Fnïah hûˇˇ√nyÊ–d-te' èˇˇ'EGmiX yòi–k vÄamAH b˘Oq·v¬yÃw 5 :hïAKHi'¸l t'Y◊∑zah hBfl–d¸l¬Cyah-te' yôil-xæ—q 'ôEc≈Cy¬w 6 :£ïA'O–b-dav b˜Oq·v¬y HBÊrÈxehÃw hÚÂdAKWa–b ˚hõ≈nŸqim-te' ˚ByAh wyô√nAb˚ ÙÅGtib èˇˇhÂdAKWah-§im ˚'òA–b bäOq·v¬y y=≈n¸b˚ 7 :ÙïGti' rˇˇõE–bfid¸l b˝Oq·v¬y-lïe' £õek¸H-yïib·' rÙBm·x lÄE'flr¸W«y¸b hûˇˇAWAv hãAlAbÃn-yïi–k dˇˇÚO'¸m £õehAl raxú«Cy¬w £yÅiH√n·'ïAh èˇˇ˚b¸Fcav¸tï«Cy¬w £ÅAv¸mAH¸–k rˇˇÚOm'El £ûˇˇAGti' rÙYm·x rˇˇúE–bfidÃy¬w 8 :hïeWAv≈y 'B◊l §õEkÃw bÅOq·v¬y-tïa–b-te' èˇˇba–k¸Hil ˚Yn¸Gtax¸tïihÃw 9 :hïAKHi'¸l ÙYl –hôAtO' 'ú√n ˚=n¸Gt £Åek¸Gtib¸–b èˇˇÙH¸p¬n hò“q¸HïAx yÆ«n¸–b £ûˇˇek¸H ˚b°EHEGt ˚nõAGti'Ãw 10 :£ïekAl ˚BxŸqiGt ˚nyõEtOn¸–b-te'Ãw ˚nÅAl-˚n¸GtiGt èˇˇ£ekyEtΩOn¸–b ˚n°AtO' èˇˇ£ek¸H rem'`◊Cy¬w 11 :–hïA–b ˚Yz·xA'ïEhÃw Ah˚ÅrAx¸s˚ èˇˇ˚b¸H £Åeky≈n¸pil hûˇˇ∆y¸hiGt èˇˇ¶ÂrèA'AhÃw :§ïEGte' yõalE' ˚_r¸m'◊Gt rˇˇúeH·'¬w £°eky≈nyEv¸–b §õEx-'Ac¸me' AhyÅexa'-le'Ãw ]2 AhyûˇˇibA'-le' yúil-˚n¸t˚ y°AlE' ˚˜r¸m'◊Gt rˇˇúeH·'a–k hØ√n¸Gtâe'Ãw §ÅAGtam˚ rahZOm èˇˇdO'¸m yòalAv ˚â–bËrah 12 wyôibA' rÙBm·x-te'Ãw £âek¸H-te' bäOq·v¬y-yï≈n¸b ˚=n·v¬Cy¬w 13 :hïAKHi'¸l Yflr·v¬Fnïah-te' '`◊l £ÄehyEl·' ˚˘r¸m'◊Cy¬w 14 :£ïAtOx·' hú√nyÊ–d tõE' 'ÅEGmiX rˇˇûˇˇeH·' ˚rˇˇ°E–bfidÃy¬w hõAmËrim¸–b -yïi–k h°AlËrAv ÙZl-reH·' Hyõi'¸l ˚nÅEtOx·'-te' èˇˇtEtAl hØ∆∑zah rˇˇûˇˇAbfl–dah èˇˇtÙW·val èˇˇlak˚n £õekAl lBOGmih¸l ˚nÅOmAk ˚ûy¸hiGt £i'ò £°ekAl tÙZ'≈n t'Y◊z¸–b-™a' 15 :˚nïAl 'wõih húAKpËrex ˚n¸bûˇˇaH√yÃw ˚n°Al-xæ—–qï«n £õekyEtOn¸–b-te'Ãw £ÅekAl èˇˇ˚nyèEtOn¸–b-te' ˚Fnòat√nÃw 16 :rˇˇïAk√z-lA–k ˚n¸xú—qAlÃw lÙ°Gmih¸l ˚nyõElE' ˚_v¸m¸Hit '^◊l-£i'Ãw 17 :dˇˇïAxe' £úav¸l ˚nyõ«yAhÃw £Åek¸Gti' £úek¸H yõ≈nyEv¸b˚ rÙÚm·x yûˇˇ≈nyEv¸–b £õehy„r¸bÊd ˚Bb¸Xyï«Cy¬w 18 :˚n¸kïAlAhÃw ˚nõEGti–b-te' b˝Oq·v¬y-tïab¸–b ¶õEpAx yúi–k rÅAbfl–dah tÙZW·val èˇˇravè¬Fnah rˇˇòaxE'-'ø◊lÃw 19 :rÙøm·x-§e–b -le' ÙYn¸–b £úek¸H˚ rÙ_m·x 'B◊b√Cy¬w 20 :wyïibA' tyúE–b lYO–kim dÅA–b¸k«n '˚ZhÃw heGläE'Ah £yâiH√n·'Ah 21 :rˇˇøOm'El £Yflryiv yúEHÃna'-le' ˚_r¸–bfidÃyï¬w £Úflryiv ravûˇˇaH -tab·xΩfir hú≈Fnih ¶ÂrˇˇôA'AhÃw –hÅAtO' ˚˘r·x¸s«yÃw èˇˇ¶ÂrèA'Ab ˚`b¸H≈yÃw ˚nÄAGti' £ûˇˇEh £yüimElï¸H :£ïehAl §úEGt«n ˚nyõEtOn¸–b-te'Ãw £yÅiH√n¸l ˚nûˇˇAl-xæ—–q«n èˇˇ£AtOn¸–b-te' £°ehy≈n¸pil £«yYfid√y lÙúGmih¸–b dˇˇ°Axe' £ûˇˇav¸l tÙYy¸hil ˚nÅAGti' tebûˇˇeHAl èˇˇ£yiH√n·'Ah ˚nòAl ˚tâO'≈y t'◊z¸–bÑ-™a' 22 £ÅAGt¸meh¸–b-lAkÃw èˇˇ£√n√yÃn÷qÃw £òeh≈nŸqim 23 :£yïilOGm«n £úEh rˇˇõeH·'a–k rÅAk√z-lA–k èˇˇ˚nèAl èˇˇrÙm·x-le' ˚`v¸m¸H«Cy¬w 24 :˚nïAGti' ˚Yb¸H≈yÃw £ÅehAl hAtÙZ'≈n ™a'ò £°Eh ˚nõAl 'ÙBl·h ravúaH yõE'¸cOy-lA–k rÅAk√z-lA–k èˇˇ˚lèOGm«Cy¬w Ù˝ryiv ravûˇˇaH yõE'¸cOy-lA–k ÙØn¸–b £ûˇˇek¸H-le'Ãw bOq·v¬yÑ-y≈n¸b-yï≈n¸H ˚ZxŸq«Cy¬w £yÄib·'øO–k £ûˇˇAtÙy¸hïi–b yäiHyil¸KHah £Ù=Cyab ÉyihÃy¬w 25 :Ù¡ryiv -lA–k ˚YgËrahï¬Cy¬w xaX°e–b ryõivAh-lav ˚'BOb√Cy¬w ÙÅ–bËrax Hyûˇˇi' èˇˇh√nyÊd yòEx·' yM«wElÃw §Ùâv¸miH hô√nyÊ–d-te' ˚^xŸq«Cy¬w bÂrˇˇ°Ax-yip¸l ˚YgËrAh ÙØn¸–b £ûˇˇek¸H-te'Ãw èˇˇrÙm·x-te'Ãw 26 :rˇˇïAk√z ry°ivAh ˚∑zYOb√Cy¬w £yÅilAl·xûˇˇah-lav ˚'A–bò bÄOq·v¬y yûˇˇ≈n¸–b 27 :˚'ïEc≈Cy¬w £õek¸H tyúE–bim tüE'Ãw ]1 m°e–hy„rOm·x-te'Ãw £Yflr“q¸–b-te'Ãw £ú√n'◊c-te' 28 :£ïAtÙx·' ˚Y'¸GmiX rˇˇúeH·' -lA–k-te'Ãw £òAlyEx-lA–k-te'Ãw 29 :˚xæ“qAl hYÂdAKWa–b rˇˇúeH·'-te'Ãw ryôivA–b-reH·' bäOq·v¬y rem'=◊Cy¬w 30 :t«yïA–ba–b rˇˇúeH·'-lA–k tõE'Ãw ˚∑zÚOb√Cy¬w ˚YbAH £ÅehyEHÃn-te'Ãw èˇˇ£AKpaX yõ«n·v¬n¸–kïa–b ¶ÂrÅA'Ah bûˇˇEHOy¸–b èˇˇy«nèEHyi'¸bah¸l ÇyitO' £ûˇˇeGtËrak·v êy«wEl-le'Ãw §ÙZv¸miH-le'

:yïityEb˚ yú«n·' yõiGtËdam¸H«nÃw y«n˚Å–kihÃw èˇˇyalAv ˚`p¸se'∆nÃw rÅAKp¸sim yûˇˇEt¸m èˇˇy«n·'¬w y°«∑zÊr¸Kpab˚

> :˚nïEtÙx·'-te' hõeW·v¬y hD√nÙz¸kah ˚˝r¸m'◊Cy¬w 31

Genesis 35 £°AH-beHÃw lõE'-tyïEb húEl·v £˚ôq bÅOq·v¬y-lïe' èˇˇ£yih»lÈ' rem'`◊Cy¬w 1 :ßyïixA' wúAWEv yõ≈n¸Kpim ]1 ÅAk·xËrAb¸–b ßyÅelE' hûˇˇe'Ër«Fnah èˇˇlE'Al fixÅE–bÃzim £ûˇˇAH-hEW·v¬w èˇˇrAk≈Fnah yòEh»lÈ'-te' ˚räisAh Ù°Gmiv rˇˇûˇˇeH·'-lA–k lõe'Ãw ÙÅtyE–b-le' èˇˇbOq·v¬y rem'`◊Cy¬w 2 -tyïE–b hõel·v¬nÃw hAm˚ıq√nÃw 3 :£ïekyEt»l¸miW ˚pyõil·xahÃw ˚År·haLXïihÃw £Åek¸kOt¸–b rˇˇûˇˇeH·'

™ÂrˇˇY–da–b yÅÊdAGmiv èˇˇyihÃy¬w yÅitflrˇˇïAc £Ùûy¸–b èˇˇyitO' hò∆nOvAh lãE'Al fixÄE–bÃzim £ûˇˇAKH-heWÈvïe'Ãw l°E' £Åfld√y¸–b rˇˇûˇˇeH·' èˇˇrAk≈Fnah yòEh»lÈ'-lA–k tûˇˇE' bÄOq·v¬y-lïe' ]3 Fwûn¸Gt«Cy¬w 4 :yiGt¸kïAlAh rˇˇúeH·' -£iv rˇˇúeH·' hõAlE'Ah taxúaGt bÅOq·v¬y èˇˇ£AtO' §`Om¸X«Cy¬w £°ehy≈nÃzA'¸–b rˇˇûˇˇeH·' £yõim√zÃFnah-te'Ãw 'Z◊lÃw £ÅehyEtZObyib¸s èˇˇreH·' èˇˇ£yÊrAvïeh-lav £yÄih»lÈ' tûˇˇaGtix |yûˇˇihÃy¬w ˚v°A–s«Cy¬w 5 :£ïek¸H 'wõih §avجn¸–k ¶Ârˇˇûˇˇe'¸–b èˇˇreH·' h√z˚Äl bäOq·v¬y 'â◊b√Cy¬w 6 :b¿Oq·v¬y yú≈n¸–b yY„r·xa' ˚ÅpËdˇˇΩflr £ÙÅqAGmal èˇˇ'flrŸq«Cy¬w fixÅE–bÃzim èˇˇ£AH §ebò«Cy¬w 7 :ÙïGmiv-reH·' £úAvAh-lAkÃw '˚Yh l°E'-tyïE–b tAmòAGt¬w 8 :wyïixA' yú≈n¸Kpim ÙYxËrAb¸–b £yÅih»lÈ'ïAh èˇˇwyAlE' ˚`lÃg«n £ÄAH yûˇˇi–k l°E'-tyïE–b lõE' 'BflrŸq«Cy¬w §Ù°Gla'ïAh taxûˇˇaGt lõE'-tyïEb¸l taxúaGtim rˇˇôEb“–qiGt¬w hÅ“q¸bÊr t’qûˇˇ∆nyEm èˇˇhflrObË–d §Zfi–daKpim ÙY'Ob¸–b dÙÅv èˇˇbOq·v¬y-lïe' £yòih»lÈ' 'âflr≈Cy¬w 9 > :t˚økA–b §ÙúGla' ÙYm¸H =߸miH É'„r“–q«y-'ø◊l b˝Oq·v¬y ûˇˇß¸miH £yõih»lÈ' ÙBl-rem'Ω◊Cy¬w 10 :ÙøtO' ™ÂrˇˇõAbÃy¬w £Úflr·' :lïE'flr¸W«y ÙYm¸H-te' 'BflrŸq«Cy¬w ßÅem¸H hûˇˇ∆y¸h«y èˇˇlE'flr¸W«y-£i' yòi–k bÄOq·v¬y dÙäv ]3 hûˇˇ∆y¸h«y £õ«yÙFg lúahŸq˚ yÙôFg hÅEbËr˚ hZ„r¸Kp èˇˇyfi–daH lòE' y=«n·' £yäih»lÈ' Ùâl Érem'◊Cy¬w 11 £úAhflr¸ba'¸l yiGtôat√n rˇˇúeH·' ¶ÂrÄA'Ah-te'Ãw 12 :˚'ïEc≈y ßyúecAl·xEm £yõikAl¸m˚ ≠°eGmim lavú¬Cy¬w 13 :¶ÂrˇˇïA'Ah-te' §úEGte' ßyYÂr·xa' úß·vËr¬z¸lï˚ h√Fn°∆n¸Gte' ûˇˇß¸l qõAx¸c«y¸l˚ hÄAbEFcam bäOq·v¬y bâEFc¬Cy¬w 14 :ÙïGti' rˇˇúe–bÊ–d-reH·' £Ù˜qAGma–b £y°ih»lÈ' wyõAlAvEm AhyõelAv qBOc«Cy¬w ™esØ∆n èˇˇAhyèelAv ™òE–s¬Cy¬w §eb°A' tebûˇˇeFcam ÙõGti' rˇˇúe–bÊ–d-reH·' £ÙôqAGma–b £yõih»lÈ' £ôAH ÙúGti' râe–bÊ–d ÉreH·' £ÙÄqAGmah £ûˇˇEH-te' bäOq·v¬y 'âflrŸq«Cy¬w 15 :§emïAH 'ÙZbAl ¶ÂrˇˇõA'Ah-tfir¸bi–k dÙBv-yihÃyï¬w lÅE' tyûˇˇE–bim èˇˇ˚v¸s«Cy¬w 16 :lïE'-tyïE–b –h°AGtËdil¸–b –hõAtOHŸqah¸b yúihÃy¬w 17 :–hïAGtËdil¸–b Hú—q¸Gt¬w lõExflr delúEGt¬w hAtÚflr¸pe' t'òEc¸–b yãihÃy¬w 18 :§ïE–b ™õAl hú∆z-£¬g-yïi–k yÅi'ËryûˇˇiGt-la' èˇˇtÂdèeGl¬y¸mah –hòAl rem'â◊Gt¬w tAmõAGt¬w 19 :§yïim√yÃnib ÙBl-'flrˇˇæ“q wyõibA'Ãw y°«nÙ'-§e–b ÙYm¸H 'BflrŸqiGt¬w hAtÅEm yûˇˇi–k èˇˇ–hAH¸p¬n hõAbEFcam bôOq·v¬y büEFc¬Cy¬w 20 :£exïAl tyúE–b 'wõih ]3 hAtÅflr¸pe' ™ÂrˇˇZÂd¸–b èˇˇrEb“–qiGt¬w l°Exflr l°E'flr¸W«y võa–s«Cy¬w 21 :£ÙïCyah-dav ]3 lõExflr-tΩfirubŸq tebúeFcam 'wôih –h°AtflrubŸq-lav 'wÅihah ¶ÂrˇˇûˇˇA'A–b èˇˇlE'flr¸W«y §`O–k¸Hi–b yÄihÃy¬w 22 :rÂdˇˇïEv-lfi–dÃgim¸l hA'¸lõAhEm ]q hÅ»lÛhïA' Xûˇˇ≈Cy¬w

> lï°E'flr¸W«y võam¸H«Cy¬w wyÅ°ibA' H∆gûˇˇelyiKp èˇˇhõAh¸li–b-te' èˇˇbàa–k¸H«Cy¬w §ÅEb˚'Ër ™elûˇˇ≈Cy¬w

èˇˇ§Ùv¸miHÃw §°Eb˚'Ër b˜Oq·v¬y rÙBk¸–b hÅA'El yûˇˇ≈n¸–b 23 :rˇˇïAWAv £yú≈n¸H b˜Oq·v¬y-yï≈n¸b ˚By¸hï«Cy¬w yò≈n¸b˚ 25 :§ïim√yÃnib˚ •õEsÙy lÅExflr yûˇˇ≈n¸–b 24 :§ïul˚bÃz˚ rˇˇõAkSAKW«yÃw hÅfld˚hyï«w yûˇˇ«wElÃw rˇˇ°EHA'Ãw dˇˇûˇˇ√Fg hõA'El túax¸piH hôAKp¸l«z yú≈n¸b˚ 26 :yïilAGt¸p¬nÃw §Yfl–d lÅExflr tûˇˇax¸piH èˇˇhAh¸lib qûˇˇAx¸c«y-le' èˇˇbOq·v¬y '`◊b√Cy¬w 27 :£Ωflr·' §Bfi–dap¸–b ÙYl-daGl…y rˇˇúeH·' bÅOq·v¬y yûˇˇ≈n¸–b heGlE'ò £õAhflr¸ba' £úAH-rˇˇï√Fg-reH·' ]3 nÙÅr¸bex 'wûˇˇih v°a–bËra'ïAh tûˇˇ¬yËr÷q 'Y„r¸mam wyÅibA' qòAx¸c«y v=¬wÃg«Cy¬w 29 :hï√nAH £yú«nOm¸H˚ hõ√nAH túa'¸m q°Ax¸c«y yûˇˇEmÃy ˚Yy¸hï«Cy¬w 28 :qïAx¸c«yÃw b˜Oq·v¬yÃw wúAWEv ÙÅtO' ˚˘r¸–bŸq«Cy¬w £y°im√y vûˇˇab¸W˚ §õ‘q√z wyÅAGmav-le' •esûˇˇA'≈Cy¬w èˇˇtAmè√Cy¬w > :wyï√nA–b

Genesis 36 wyõAH√n-te' xú—qAl wôAWEv 2 :£Ù¡dÈ' '˚Bh wõAWEv tÙıd¸lOGt heGlôE'Ãw 1 hØ√n·v-ta–b èˇˇhAmAbyïilÛhA'-te'Ãw yÅiGtixïah èˇˇ§ÙlyE'-ta–b hÄfldAv-te' §av°√n¸–k tÙûn¸–bim :tÙΩyAbÃn tÙBx·' l'õEvAm¸H«y-ta–b túam¸WA–b-te'Ãw 3 :yï«Fwixa¡h §ÙYv¸bic-ta–b :lïE'˚vËr-te' hYfld¸l√y tÅam¸WûˇˇAb˚ z°ApyilÈ'-te' wõAWEv¸l h_fldAv delüEGt¬w 4 wÅAWEv yûˇˇ≈n¸–b heGlE'ò xfirˇˇ˝Oq-te'Ãw £õAl¸v¬y-te'Ãw H˚BvÃy** Hyvy*-te' hÅfld¸lï√y èˇˇhAmAbyïilÛhA'Ãw 5 -te'Ãw wyûˇˇ√nA–b-te'Ãw wyAH√nÑ-te' wáAWEv xûˇˇ—–q«Cy¬w 6 :§avï√n¸–k ¶Ârˇˇúe'¸–b ÙYl-˚d¸Gl…y rˇˇúeH·' -lA–k èˇˇtE'Ãw ÙÄGt¸meh¸–b-lA–k-te'Ãw ˚hûˇˇ≈nŸqim-te'Ãw ÇÙtyE–b tÙZH¸p¬n-lA–k-te'Ãw êwyAtOn¸–b :wyïixA' bıOq·v¬y yõ≈n¸Kpim ¶ÂrÅe'-le' ™elûˇˇ≈Cy¬w §av°√n¸–k ¶Ârˇˇûˇˇe'¸–b Hõakflr rˇˇúeH·' ÙØn√yÃn÷q èˇˇ£ehy„r˚Ωg¸m ¶Ârˇˇòe' häAl¸k√¿y 'â◊lÃw wÚfl–d¸x¬y tebûˇˇeKHim bYflr £ôAH˚kËr hü√yAh-yïi–k 7 '˚Bh wõAWEv ryÅivEW rˇˇûˇˇah¸–b èˇˇwAWEv beHò≈Cy¬w 8 :£ïehy≈nŸqim yõ≈n¸Kpim £ÅAtO' t'ûˇˇEWAl heGlõE' 10 :ryïivEW rˇˇõah¸–b £Ù˝dÈ' yûˇˇib·' wõAWEv tÙıd¸lOGt heGlôE'Ãw 9 :£Ù¡dÈ' teHúE' tõam¸WA–b-§e–b làE'˚vËr wÅAWEv teHûˇˇE' èˇˇhfldAv-§e–b zÄapyilÈ' w°AWEv-yï≈n¸–b tÙZm¸H |vûˇˇ¬n¸mitÃw 12 :zï¬nŸq˚ £õAGt¸v¬gÃw ÙBp¸c rÅAmÙ' §ûˇˇAmyEGt z°ApyilÈ' yûˇˇ≈n¸–b ˚Yy¸h«Cy¬w 11 :wïAWEv yú≈n¸–b heGlàE' q°ElAm·v-te' zõapyilÈ'el delúEGt¬w wÅAWEv-§e–b èˇˇzapyilÈ'ïel H∆gÄelyip hûˇˇAtÃyAh ˚ØyAh ]1 hûˇˇeGlûˇˇE' h°√∑zim˚ hûˇˇAGmaH xfirˇˇõ∆z√w taxú¬n lÅE'˚vËr yûˇˇ≈n¸–b èˇˇheGlèE'Ãw 13 :wïAWEv teHúE' hYfldAv

-ta–b hô√n·v-tab hüAmAbyilÛhA' y=≈n¸–b ˚ÆyAh heGlûˇˇE'Ãw 14 :wïAWEv teHúE' tõam¸WAb yú≈n¸–b :xfirˇˇ¿Oq-te'Ãw £õAl¸v¬y-te'Ãw H˚BvÃy** Hyvy*-te' wÅAWEv¸l delûˇˇEGt¬w w°AWEv teHûˇˇE' §ÙYv¸bic •˚ûˇˇGla' èˇˇ§AmyEGt •˚òGla' wÅAWEv rÙZk¸–b èˇˇzapyilÈ' yò≈n¸–b w°AWEv-yï≈n¸b yûˇˇEp˚Gla' heGlõE' 15 •˚ûˇˇGla' £õAGt¸v¬Fg •˚úGla' ]3 xfirˇˇôOq-•˚ïGla' 16 :zï¬nŸq •˚úGla' ÙYp¸c •˚úGla' rÅAmÙ'

yò≈n¸–b heGlÄE'Ãw 17 :hΩfldAv yú≈n¸–b heGlõE' £ÙÅdÈ' ¶Ârˇˇûˇˇe'¸–b èˇˇzapyilÈ' yòEp˚Gla' heGlûˇˇE' q°ElAm·v heGlûˇˇE' h°√∑zim •˚ûˇˇGla' hõAGmaH •˚úGla' xfirØ