Sie sind auf Seite 1von 2
Skyterfart Deter feststemning i det romeriksbaserte Alad Oil & Gas Company ASA, Substansverdien av Aladdin-aksjen er 40 kroner, mener | Fondsfinans-analytiker. | Markedsprisen var inntil gérdethalve. ‘Ae thaabeth Lander Ess Det var iligere donne mineden at knapt to a gamle Aladdin unnglorde a selskapet var gate fra vere rent eteselsca 4 iladjeprodusent. Far det rome rksbasertojeselskapot med sf bremnor 1 Russland presen Se8 for potensilleiavestorer pa Grand onedag formiddag, vara Som sist omaat for 20 Romer: ‘ares var prisenoppe 12: Flere Investorer meldt seg et fore putto pangene inh [selskapet, et {or aanaiytixer Cari christian Bache fre Fondstinans hadde Sag sit Hon o optimists. my he omits som selskapet sol ster analyt | keten : Bagolstret er ogsa investor Ax ne Steen “Hor er dot ot stort potensil, man du skal ko investore peng fr ikke ar ra ti tape, ster Steen, som legge ~Oije ar fart, Russland har lave lonnskostnader ~ men pri Sen pa olje er don samme i Helo werden, | NM i trading Det lyder godt i orene pa admi- BEGEISTRING: Investor Arne Steer, Semonstrerer stor tro pa Aladdin Oil & G | nistoreade™ direkt” Espen ste ere op horvart med res Glente be ‘Auskog Hated ama medarbeider og. forte erde andre to strate. sssikapet vl apd nde ler om Ringruvikler Hans Axel Jghren "God wiring Yandre inves. ofsetningsprisen vi a 0 kro Bralenes: og itkeming Armes toringertar gortatjegharian. 6" Sports imaehaver Arild Nilsen, net delta ed hver kepitalars Somer vet med pa fnnnsle’-deise Aladin sieregorchand. Vil p& bers Fngssden fra dagen Han era lren ed tet for gage inven _Sinditselsknpethar som & ret til Norgesmester i aksjetra- ringer: Ifelge biz.web.no hestet bli bersnotert 1 lapet av dret. dingav Kapital ocanger., Silsen1@milioner kroner i!" Meni mange mene Rustand er “ton Aria Nilsen Bade dot: hana 20k ‘tatkoomrAe for investerng. teikeebiltnoeayslerdatren. "Da det fomerixe-asereoje. BAT slskapet lag vekt pa | “Ate decor deve som ster slskapetmod elise psp, villgbetritemodel kombina rmodkompetansen kvittarer Nir bromner iRussiand presenters: ‘HOM ed godt russsk near | sen,som er en avdetrestorsteei- seg for potensieile investorer p. 98 forstéelse for hvordan ting || Srneopiontvollorr 12 prosent Grand onodngformiddag rarak fingerer { Russand, Selskepot feaksjene. dar Voli eeskap Son sist meat foro Sooner * har OD ansatog ele eh in | Mulliiwess AvegPan ivecn irestacnrisen oppo tai fag ‘i russisk olje s- Me.dlverterer ike penger ou le har Sl AtapeIcete alsapet, eran. ls Wise ela ke svar. Hon ar env de west “ALLE Foro: MORGAN ANDERSEN shan: Fresanaye- ‘W Aladdin Oi! & Gas Company ASA Sere sen ane ‘isombat ee jet ‘an Bacheme Allele: 47 il, ‘Srrdder Ruan Har av nerataaen’ _— Bperkatl te Sronner deen rat ShdanGhé” —-Raseat e228 Forel oree at GasComonny er Nerwdering 309-600 il_ poder ds, Ry eno- Stare Seaatauiesbattheems Epialunianerannee! detraredet” —_Yoces Ag ian erdecetle Pans ae Nes. foratien ~Det gar ot operative og ro tn anlaaptopereer ph, dlitn ay sskapat A lore, og moro Abra ti arbeldeplasor ita Dior “Anasinetrekie “Der haritke sportier pen op Hanes gr emant kal 1 Rusia, som joe 2 (Ginda somer'Russandnestan Nib Inver mined for 4s de ofa. Jere fastiskjobbjerikio ander mog land som henger eter {tv J¢8 bar ingen ing mod Inn Afenjepsyues det erveldig nga, sor Nise,