Sie sind auf Seite 1von 6

emsudin Habibovi, dipl.ing.ma.

Struni ispit

2.
to:

Vrste aluminijskih fasadnih sistema


Zavisno od naina ugradnje, postoje dvije osnovne vrste aluminijskih fasada i 1. fasade koje se ugrauju u unaprijed pripremljen graevinski otvor i 2. tzv. objeene fasade.

Za projekat Raiffeisen banke u Banja Luci, o kome emo vie govoriti u nastavku ovoga rada, prvi tip fasada nije interesantan, te emo se fokusirati na tzv. objeene fasade. ta je to, u stvari, objeena fasada? Prema evropskoj normi (standardu) EN 13830, objeena fasada se definie kao prostorno neprekinuti omota objekta koji se, po pravilu, sastoji iz meusobno povezanih vertikala i horizontala, usidrenih za nosivu konstrukciju, dok se otvori zatvaraju odgovarajuim graevinskim ispunama (staklo, panel, alukobond i sl.). Taj omota mora samostalno ili u saradnji sa nosivom konstrukcijom ispunjavati sve normalne funkcije vanjskog zida, pri emu ne smije preuzimati optereenje graevinske konstrukcije. Objeena fasada sastoji se iz graenih dijelova i/ili prefabrikovanih jedinica prije svega metalnih, od umjetnih masa ili drvenih, koji se sastavljaju u konani proizvod (objeenu fasadu) tek na gradilitu. Pomenuta evropska norma, izmeu ostalih, vai i za sljedee vrste objeenih fasada (do 15otklona od vertikale): konstrukcije sastavljene iz stubova i preki element fasade.

Primjeri objeenih fasada: fasada sastavljena iz stubova i preki (gornje slika) i element fasada (donja slika) 6 2. Vrste aluminijskih fasadnih sistema

emsudin Habibovi, dipl.ing.ma. S obzirom na vanjski izgled, postoji nekoliko osnovnih vrsta fasada i to: kontinuirane fasade, polustrukturalne fasade, strukturalne fasade, ventilirajue fasade, takaste ("spider") fasade.

Struni ispit

Kontinuirane fasade su sistem fasada sa vidljivim aluminijskim profilima, koji slijede aluminijski raster, a daju mogunost razliite izvedbe vanjskog profila. Kontinuirane fasade odreuje kontinuiranost aluminijskih profila na povrini fasade. Prostor izmeu profila zovemo "polja", koja pak, mogu biti ispunjena staklom, panelima ili drugim materijalima radi postizanja estetskog i/ili fizikalnog svojstva graevine. Takoer, razliitim izvedbama kontinuirane fasade, moemo naglasiti horizontalni ili pak vertikalni smjer na plohi objekta tj. istaknuti njegovu visinu ili irinu. Za zadovoljenje arhitektonskih zahtjeva i potpune funkcionalnosti, polja unutar fasade, osim to mogu biti fiksna, naravno, mogu biti i otvarajua zaokretna, otklopna i sl.

7 2. Vrste aluminijskih fasadnih sistema

emsudin Habibovi, dipl.ing.ma.

Struni ispit

Polustrukturalne fasade su fasade kod kojih su aluminijski profili vidljivi, ali sa svojom minimalnom irinom, i to po obodima elemenata od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena. Drugim rijeima, sa vanjske strane takve fasade, aluminijski profili su minimalno vidljivi (obino je to 1320 mm). Na ovaj nain, arhitekti mogu oblikovati plohe objekta "igrajui" se razliitim tonovima stakla (ili mjestimino panela). Elementi fasade, koji se otvaraju, kod ovog tipa fasade ne razlikuju se od njenih ostalih dijelova, iako se i to moe postii.

Strukturalne fasade odreuje, za razliku od polustrukturalnih fasada, minimalan razmak izmeu stakala (a ne aluminijskih profila). Vanjska strana je vizualno kompletno staklena, bez vidljivih aluminijskih profila. Otvarajua polja ne razlikuju se od ostalih dijelova fasade i uglavnom su otklopna prema vani. Poto s vanjske strane nema vidljivih aluminijskih profila, ija je jedna od funkcija i dranje stakla, kod strukturalne fasade staklo se uvruje na aluminijske okvire tehnologijom lijepljenja (npr. Down Corning), a kompletan ram sa staklom se za nosivu aluminijsku konstrukciju privruje specijalnim "kljuevima", ime se staklo na siguran nain integrira sa fasadom.

8 2. Vrste aluminijskih fasadnih sistema

emsudin Habibovi, dipl.ing.ma.

Struni ispit

Ventilirajue fasade su fasade koje se sastoje od nosive konstrukcije (aluminijski profili), toplotne izolacije (kamena vuna ili neko drugi termoizolacioni materijal), zranog prostora, te obloge (IZO-paneli, keramika, kamen, kompozitni panelialucobond, reinbond, etalbond i dr, aluminijski lim, i sl.). Osim iz estetskih razloga, u velikom broju situacija mogu biti ekonomina alternativa klasinim vrstama graevinskih fasada. Za razliku od ventiliranih fasada, obloge limom se koriste u sluajevima zatite ili sakrivanja dotrajalih dijelova starih (ali jo upotrebljivih) graevina. Limom ili panelima je takoer mogue zatvoriti vertikalne dijelove izmeu stubova razliitih graevina i tako zamijeniti klasinu gradnju ciglom ili betonom.

Kamena fasada (debljina kamena 25 mm)

Alucobond fasada (debljina panela 46 mm)

Keramika fasada (debljina keramike 812 mm)

9 2. Vrste aluminijskih fasadnih sistema

emsudin Habibovi, dipl.ing.ma.

Struni ispit

Elementi ventilirajue fasade

Takaste ("spider") fasade karakterie nain spajanja stakla sa konstrukcijom. Staklo, koje je kaljeno (jednostruko ili IZO), se spaja na konstrukciju posebnim INOX draima "spiderima". Ti drai nose staklo u dvije, tri ili etiri "take", bez ikakvih dodatnih horizontalnih ili vertikalnih profila na vanjskom dijelu fasade (IZO stakla spajaju se meusobno po bridovima specijalnim brtvilima radi osiguranja kontinuiranog prijenosa toplote), kako bi fasada izvana izgledala kao stakleni plat.

10 2. Vrste aluminijskih fasadnih sistema

emsudin Habibovi, dipl.ing.ma.

Struni ispit

Takasta (spider) fasada na objektu Raiffeisen banka Zagreb

11 2. Vrste aluminijskih fasadnih sistema