Sie sind auf Seite 1von 12

BI TP QUN TR D N

Bi 01: Mt d n c cc hot ng (cng vic) d kin sau y: + Hot ng A: San lp mt bng i im, thc hin 1 thng, ngay t u + Hot ng B: Hon thnh hp ng cung ng mmc - tb, thc hin 1 thng, ngay t u + Hot ng C: Xy dng nh xng, thc hin 6 thng, tin hnh sau hot ng A + Hot ng D: Ch my mc thit b v, thc hin 6 thng, tin hnh sau hot ng B + Hoat ng E: Lp ma mc thit b, thc hin 4 thng, tin hnh sau hot ng C v D + Hot ng F: Mc in-nc v nghim thu, thc hin 1 thng, tin hnh sau hot ng E. Yu cu: a/ Lp bng phn tch ca d n b/ V s GANTT c/ Tng thi gian thc hin d n l bao lu? Bi 02: Mt d n c bng phn tch cng vic nh sau: Tt 1 Tn cng vic Tuyn nhn cng K hiu CV A Thi gian (thng) 2 Thi im Ngay t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lm th tc xin cp t Tm hng cung cp mmtb u thu k H mua my Chun b xy dng Xy nh xng Chuyn mmtb v Lp t s b mmtb Ch ch-gia -chnh my Chy th, ng-thu, h-ng

B C D E F G H I J

1 3 2 8 9 12 3 1 2

Sau C Sau B Sau E Sau D Sau A,F,G Sau H Sau I

Yu cu v s GANTT cho d n? Tng thi gian thc hin d n l bao lu? Bi 03: V s Pert cho bi 1 Bi 04: V s Pert cho bi 2 Bi 05: V s Pert v tnh cc yu t thi gian, cc lai d tr v xc nh ng gng. S liu nh sau: CV A B C D G H F I K L M Trnh t T u T u T u Sau A Sau D Sau A Sau B,G Sau C Sau F Sau F Sau F, I Thi gian thc hin (ngy) 3 4 4 5 5 9 7 6 3 10 9

N P

Sau H, K Sau L,M,N

7 12

Bi 06: V s Pert v tnh cc yu t thi gian, cc lai d tr v xc nh ng gng. S liu nh sau: CV A B C D G H F I K L M N Trnh t T u T u Sau A Sau A Sau C Sau B, D, G Sau C Sau H Sau I Sau I Sau F,K,L Sau F,K Thi gian thc hin (ngy) 3 2 4 2 3 6 9 5 6 5 7 10

Bi 07: V s Pert v tnh cc yu t thi gian, cc lai d tr v xc nh ng gng. S liu nh sau: CV A B C D G H F I K L Trnh t T u T u Sau A Sau B,C Sau A Sau D,G Sau D Sau B,C Sau H,F Sau I Thi gian thc hin (ngy) 2 6 3 4 5 5 4 7 6 6

Bi 08: V s Pert v tnh cc yu t thi gian, cc lai d tr v xc nh ng gng. S liu nh sau: CV A B C D G H F I Trnh t T u Sau A T u Sau B,C T u Sau D,G T u Sau H,F Thi gian thc hin (ngy) 2 0,5 0,5 0,5 3 3 2 2

Bi 09: Mt d n c cc thng s sau y (vtg: ngy): + Hot ng A, tin hnh ngay t u, c thi gian lc quan l 10, thng gp 12, bi quan 14 + Hot ng B, tin hnh sau A, c thi gian lc quan l 2, thng gp 3, bi quan 4 + Hot ng C, tin hnh sau B, c thi gian lc quan l 5.5, thng gp 6, bi quan 6.5 + Hot ng D, tin hnh ngay t u, c thi gian lc quan l 15, thng gp 18, bi quan 21 + Hot ng E, tin hnh sau C v D, c thi gian lc quan l 4, thng gp 7, bi quan 10. Yu cu: p dng phng php s Pert tnh cc ch s thi gian ca d n? Bi 10: Cn c v d 7 chng II, tnh: + Xc sut hon thnh d n sm hn 5 tun

+ Xc sut hon thnh d n tr mt 5 tun Bi 11: Cn c bi 2/, cho bit thm chi ph thc hin cc cng vic nh sau (vt: 1000) CV A B C D E F G H I J Yu cu: a) b) c) d) e) f) g) Lp bng chi ph thc hin cng vic Lp bng tnh thi gian d tr cho cc cc cng vic Lp bng k hach tin ca DA Lp bng NS theo thi gian bt u sm nht Lp bng NS theo thi gian bt u mun nht V th tng ngn sch Cho bit thng 6 ngn qu c kh nng xy ra bao nhiu? Chi ph thc hin 10000 25000 30000 44000 16000 450000 60000 30000 5000 10000

Bi 12: Xc nh chi ph thp nht rt ngn hn han thnh d n bt i 3 vtg theo s liu sau:

Ph tn do lm nc rt 4000000 5000000 3000000 6000000 2000000

CV 1-2 1-3 2-5 3-4 4-5

TG thi cng 6 7 7 6 9

TG c th rt ngn 2 2 1 2 1

Bi 13: Cng ty xy dng X va k mt hp ng xy dng mt cng trnh Y vi gi tr hp ng 12.300 $ vi thi hn hp ng l 10 thng. Sau khi nghin cu tnh tan, cng ty X lp c bng s liu sau: CV Tg lc quan (thng) 1 0,5 4 1 5 2 3 Tg thng gp (thng) 2 1 5 2 6 3 4 Tg bi quan (thng) 3 1,5 6 3 7 4 5 Trnh t

A B C D G E F Yu cu: a) b) c) d)

Ngay t u Ngay t u Ngay t u Sau A, B Sau A Sau A Sau C, G

Tnh Tei v v s Pert Nhng cng vic no l trng tm cn tp trung ch o? Tnh thi gian xut hin sm ca cc s kin Tnh thi gian xut hin mun ca cc s kin

e) f) g)

Tnh thi gian d tr ca cc s kin Tnh thi gian d tr ca tng cng vic. Hi cng ty c kh nng han thnh hp ng trong 10 thng hay khng?

h)

Ga s han thnh hp ng 10 thng, cng ty X phn tch c cc s liu th hin bng sau: CV Kh nng rt c (thng) 1 0 2 0 1,5 1 1 CP Bnh thng 1000 800 600 1000 5000 1800 800 11000 CP Khi rt 1300 700 5600 2200 1000

A B C D G E F

+ Hi han thnh 10 thng theo hp ng, cng ty X phi b thm chi ph l bao nhiu l ti u? + Tnh li l cho DA. i) V s Pert theo t l & theo phng nm ngang vi trc thi gian. Bn c nhn xt g ? Bi 14: C d n ci to khu nh hiu b ca mt trng hc nh sau: CV CV Thi gian Thi gian rt cn li (ngy) 2 CP xc tin (/ngy) 500000

ngay trc mong i (ngy) 3

B C D E F G H I

A A A B C D F,G E,H

4 6 4 5 3 7 3 2

2 4 4 2 2 3 3 2

1000000 2000000 4000000 800000 1200000

Bit rng Hiu trng ch duyt chi ti a l 4000000 rt ngn thi gian ci to khu nh hiu b. Hi trng phng qun tr d n phi rt ngn thi gian d n xung cn bao nhiu ngy & chi ph s l bao nhiu? Bi 15: Cho mt s mng vi cc ch tiu sau: CV 1-2 1-3 1-4 2-5 3-6 4-7 5-7 6-7 Yu cu: a) p dng pp th cng hy tnh thi gian d n c kh nng rt xung bao nhiu ngy b) c) d) Lp bng bin thin chi ph trc tip theo thi gian V th chi ph trc tip p dng phng php tnh gn ng, hy tnh li cu a/ tbt 3 5 4 4 3 8 5 4 tgh 1 2 2 1 1 5 2 1 Cbt 200 300 500 200 400 600 100 200 Cgh 320 420 600 290 440 630 175 350

Bi 16: Mt d n c bng phn tch cng vic nh sau:

Tt 1 2 3 4 5 6

K hiu CV A B C D E F

Thi gian tei 10 6 2 4 6 8

Thi im Ngay t u Ngay sau B Ngay sau C Ngay sau A Ngay sau D,E

Gim c mun rt ngn thi gian thc hin d n da vo cc thng tin sau: Tt 1 2 3 4 5 6 K hiu CV A B C D E F Thi gian tn 6 3 2 2 4 5 400 800 1000 Ctt 500 300

Nu bn l qun tr gia d n, hy gip gim c gii quyt vn ny? Bi 17: Cn c v d phn VII bi tan gi thnh r nht ca chng IV, sinh vin lm tip vi cc k hach : a) b) c) d) T = 26 ngy T = 25 ngy T = 24 ngy T = 23 ngy

e)

T = 22 ngy

Bi 18: Dng phng php s GANTT cht ti ngun lc thc hin cc hot ng ca d n bi 1. Bit rng, hon thnh cc hot ng nu trn cn s dng 2 n v ngun lc/ngy Bi 19: Dng phng php s GANTT cht ti ngun lc thc hin cc hot ng ca d n bi 2. Bit rng, hon thnh cc hot ng nu trn cn s dng 2 n v ngun lc/ngy Bi 20: Dng phng php s Pert ci tin cht ti ngun lc thc hin cc hot ng ca d n bi 1. Bit rng, hon thnh cc hot ng nu trn cn s dng 2 n v ngun lc/ngy Bi 21: Dng phng php s Pert ci tin cht ti ngun lc thc hin cc hot ng ca d n bi 2. Bit rng, hon thnh cc hot ng nu trn cn s dng 2 n v ngun lc/ngy Bi 22: La chn cc phng n iu ho ngun lc cho bi 20 v bi 21 Bi 23: Lp phng n iu ho ngun lc cho d n sau, mi hot ng sd 2vnl/ngy, bit thi gian thc hin tng hot ng nh trn hnh v

Bi 24: Cho s sau:

Ga s lao ng gii hn ch c: 1 th mc (M) & 1 lao ng thng (L). Hy tnh thi gian han thnh d n theo thi gian d tr min v theo thi gian thc hin cng vic nh nht.

---//---