Sie sind auf Seite 1von 42

maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 001

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa naaOyaDa¹201301¸] p` ¹ esa


TI DI kaoD¹0120
k` naama ipta yaa A iv SaOxa pta Gar Faona vyava gaao inav
m pit ka a a iNak GarÀ saaya ~ aasa
a naama y v yaaog kayaa- I
a a a yata laya
M u a
k Ai
v
a
1. EaI Ajaya EaI 4 iv M.Sc A-14/20,Sec-71 9818311970 P`aac Anav e
gauPta rajakumaa 1 a M.A. naaOyaDa aI enT airya %ma
EaImatI r gauPta 3 v ¹201301 Aafsa a adpu
naIlama EaI Ajaya 7 a oT pOMg r
ip`MTs aaoir
gauPta gauPta 1 a yaa
a-
Aaid%ya EaI Ajaya 3 iv baI¹67
baCr
gauPta gauPta 0 a saO¹1 vaar
ranaU EaI Ajaya 9 v 0
gauPta gauPta a naaOy
a aDa
2. EaI Ajaya EaI madna 2 iv M.Com B-12/2, Sec- 2250293 saiva- gaao Q
71¸ 9810190352
gauPta laala 8 a M.A. sa lasa aaOl
EaImatIsa gaaolasa 2 v IVth naaOyaDa smaa p apur
Mjayalata EaI Ajaya 6 a IInd ¹201301 T- OMg A
gauPta gauPta ¹ a icap aaoi mba
AivalaaYa EaI Ajaya iv ` ila ryaa ah
gauPta gauPta a ¹
SaOlaI EaI Ajaya v
gauPta gauPta a
a

3. EaI Ajaya EaI 4 iv M.A C-189A,Sec-19¸ 2443934 Plaat¹ baas ifraoj


9818431108
gauPta p`Rhlaad 8 a B.A naaOyaDa 36Ê alas aaba
EaImatIdIp gauPta 4 v B.A Ist ¹201301 enaes a ad
anjalaIgau EaI Ajaya 2 a IXth a[-¹2 gauil m
Pta gauPta 1 a IInd naaO ayaa aOna
purI
saaonama EaI Ajaya 9 iv yaDa
gauPta gauPta 1 a fosa¹
svaait EaI Ajaya 4 v 2
gauPta gauPta 0 a
saaqa-k EaI Ajaya 7 a
gauPta gauPta Ai
v
a
4. EaI Ajaya EaI 3 iv MAPGDBM C-123,II Flr 9911313625 pTnaa r Q
9312505613
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
1/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 002
gauPta iSavaSaMk 7 a MA,M.Phil Sec-26¸ 9313814253 maoM mBa aaOl
EaImatI r gauPta 3 v Ist naaOyaDa kmpU asaa apur
Tr
saaonaalaI EaI Ajaya 3 a Ist ¹201301 [MsTI
h Aaga
gauPta gauPta 0 a tqaa pcaa ra
KuSaI EaI Ajaya 6 iv iryala QarI
gauPta gauPta 0 a sToTga
mauskana EaI Ajaya 6 v `aMD
poisaif
gauPta gauPta a k
a haoms
a
enDesT
o p`a
ila
5. EaI Aimat F-85,Sec-22¸ 9891178769
9312072383
gauPta naaOyaDa
¹201301
6. EaI Anauja A-10/11,Sec-3¸ 9871297080 eca
kumaar naaOyaDa saI
gauPta ¹201301 ela

7. EaI EaI ko saI 3 iv BE,PGDBM E-329, 9891153579 iDPTI m Aaga


AimataBa gauPta 5 a M.A DolTa¹1 maona aOra ra
IInd ga`oTrnaa ojar
gauPta EaI 3 v jaobaI
oizy
EaImatI AimataBa 4 a B.E OyaDa¹20 aa
emae
saunaIta gauPta 0 a M.A 1306 ila
gauPta EaI 7 iv ga`oTr
AnauYka AimataBa 6 a naaOy
aDa
gauPta gauPta 5 v
EaI ko saI EaI yaU 6 a irTaya
gauPta Aar 0 a D- jaI
EaImatI gauPta ¹ ema
SakuMtlaa EaI ko saI iv
gauPta gauPta a
v
a
a
iv
a
v
a
a
8. EaI EaI 3 iv B.Com Y-71,Sec-12¸ 2544744 saiva- G Q
AanaMd madnalaal 8 a DipCmpSc naaOyaDa O-2424728 sa aaol aaOl
9818150666
gauPta a gaaolasa 3 v IVth ¹201301 eka]n asa apur
EaImatI EaI 6 a LKG ` T vaCr m
maon
naIlama AanaMd 1 a vaar aOsa
aojar³
gauPta gauPta 0 iv Da
Ur
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
2/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 003
Amjaula EaI 0 a vauD
gauPta AanaMd 5 v maako
kuNaala gauPta 6 a -
gauPta EaI Ainala 5 a iTMga
´
EaI gauPta 6 ¹
madnalaal svaEaI 1 ¹
a gauPta ivaVa iv
EaImatI rama a
EaIdovaI EaI v
gauPta madnalaal a
a gauPta a
iv
a
v
a
a
9. EaI svaEaI 7 iv M.Sc. A-22,Sec-20¸ 2530992 irTaya ippr ifraoj
Aanandp` AaSaaram 3 a MA(His,Pol) naaOyaDa
9818221924 D-¹ Oya aaba
p`aofo ad
kaSa a gauPta 6 v B.Tech ¹201301 sar a
gauPta EaIAanand 5 a M.A
naaO paor ftoh
krI vairy abaa
EaImatI p`kaSa 3 a KG
Saarda gauPta 3 iv aa d
gauPta EaI 3 a m
EaI Aanandp` 0 v pcaa auro
saicanaku kaSagauPt 0 a QarI naa
maar a 5 a ifraoj
aaba
gauPta EaI 9 iv
ad
EaImatI saicanaku m a
raiganaI maar a v
gauPta gauPta EaI a
raiSa saicanaku a
gauPta maar iv
icaraga gauPta a
gauPta EaI v
saicanaku a
maar a
gauPta
10. EaI AnaMt EaI ganapt 6 iv M.Sc C-186, O-2480849 irTaya g r
kumaar rama jaI 2 a B.A kond`Iya 9811316125 D- aaM ama
gauPta EaI AnaMt 5 v B.Com ivahar¸ @laasa
gala pur
EaImatI kumaar 7 a B.Com
sao@Tr¹5
e
jalapa
p`omalata gauPta 3 a B.Phrma AafIsar sa
gauPta EaI AnaMt 6 iv MBA 7¸ baa [-
naaOyaDa gauDI
EaI kumaar 3 a Mdla
Aalaaok gauPta 4 v ¹201301 r
saIina sa
gauPta EaI 3 a yar ama
EaImatI Aalaaok 3 a AafIsa Arva pur
payala gauPta 3 iv r Aaga
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
3/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 004
gauPta EaI AnaMt 1 a irya ra
EaI kumaar 0 v a
Aamaoad gauPta 3 a idllaI
gauPta EaI a
EaImatI Aalaaok iv
Éica gauPta a
gauPta EaI v
mauskana Aalaaok a
gauPta gauPta a
iv
a
v
a
a
iv
a
v
a
a
11. EaI AiKla EaI Aar 2 iv B.E E-296, 9899590276 F-26 caaO isars
MCA baITa¹1¸ 4291296 Sec-31 dhran
gauPta ena 9 a svaNa- aa aaga
EaImatI gauPta 2 v ga`oTr nagarI Anav Mja
maaonaa EaI AiKla 9 a naaOyaDa ko airya
gauPta gauPta 0 a saama a
Amala EaI AiKla 2 iv nao pOMg
gauPta gauPta a aaoir
yaa
v
a
a
12. EaI EaI 5 iv Graduate B-14/235, 2504462 Tayar p isars
4355235 dukan
Ainalakum ramap`saa 6 a Graduate saO@Tr¹3 a OMg aaga
9899002530
aar d gauPta 5 v BTech,MBA 4 9810229798 kaOnDl aaoi Mja
M.A naaOyaDa aI
gauPta EaI 2 a idllaI ryaa s
EaImatI Ainalakum 2 a ¹201301 Aisa ma aaZ-
sauQaa aar 9 iv vaa[sa Z- Upur
p`osaI
gauPta gauPta 2 a jaI [- avaa
EaI EaI 5 v mania r
T\yaUS
AaSaIYa Ainalakum 0 a ana
gauPta aar 2 a Aaid java
EaImatI gauPta 8 iv rova
AartI EaI 4 a a0
gauPta Ainalakum 8 v
AaSanaa aar 0 a
gauPta gauPta a p
EaI EaI iv OMg
ramap`saa Ainalakum a aao¹
d gauPta aar v Anav
EaImatI gauPta a a
p`Baadova ¹ a
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
4/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 005
I gauPta EaI ¹
ramap`saa iv
d gauPta a
v
a
a
iv
a
v
a
a
13. EaI EaI madna 3 iv B.A 309,Aca- haola gaao Q
Ainalakum laala 0 a M.A. naa saola lasa aaOl
aar gauPta 2 v enklaova ikran apur
gauPta EaI 9 a KaoD,a aa kana
EaImatI Ainalakum a kaolaaona pur
ronaU aar iv I¸
gauPta gauPta a naaOyaDa
v ¹201301
a
a
14. EaI ¹ 2 iv MCA C-1À27,III Flr 9818558909 gava ¹
AMSaula EaI 9 a M.Sc paokoT¹4 Aaf JaaM
gaaoyala AMSaula 2 v Ê [MiDy saI
EaImatI gaaoyala 8 a kond`Iya aa
naItU a iva¹
gauPta iv saO¹82Ê
a naaOyaDa
v
a
a
15. EaIAnauja EaIAaoma 4 iv B.Tech. D-82, Sector-27 4260851 vyaap frsa isars
frsaOyaa p`kaSafrs 1 a M.A. naaOyaDa 9899590271 ar Oya aaga
9899115230 fonav
EaImatI aOyaa 3 v IXth ¹201301 O-2420482 aolT a Mja
IVth Shifting to 2421466
mamata EaI Anauja 9 a B-163/50, vaI
frsaOyaa frsaOyaa 1 a Graduate vaolT
naaOyaDa kI
pulaikt EaI Anauja 3 iv ¹201301 fo@T/I
frsaOyaa frsaOyaa 0 a baI¹
p`Nava EaI Anauja 9 v 20¹21
frsaOyaa frsaOyaa 7 a saO05
naaOy
EaIAaoma ¹ 6 a aDa
p`kaSa EaIAaoma 7 ¹
frsaOyaa p`kaSa 2 ¹
EaImatIkma frsaOyaa iv
laadovaIfrs a
aOyaa v

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


5/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 006
a
a
iv
a
v
a
a
16. DaAnaUp EaI jaI saI 3 iv B.Sc,BAMS C-206, 9818652025 Aayauv baCrftoh
saO@Tr¹9 9818301266 ao-d
kumaar gauPta 9 a MBA. @laIin vaar abaa
gauPta EaI AnaUp 3 v Vth 3¸ akÀ gaao d
naaOyaDa TIsaIes
EaImatI gauPta 5 a a yala n
vaInaa EaI AnaUp 0 a ¹201301 maoM aaOy
gauPta gauPta 9 iv kaya-rt aDa
AnauYka a
gauPta v
a
a
17. EaIAnaUp EaI 3 iv M.A C-123,II Flr 9334115848 vyavasr Q
saO@Tr¹2 9312805613 aaya
kumaar iSavaSaMk 4 a BAIntDesn
[MTIiry mBa aaOl
gauPta r gauPta 3 v IIIrd 6¸ ar asaa apur
Nur naaOyaDa iDjaa[n
EaImatI EaIAnaUp 0 a ar h
kaomala kumaar 0 a ¹201301 kSya
gauPta gauPta 8 iv p
Axat Aip-t EaIAnaUp 0 a
samaga` kumaar 3 v
laxya gauPta a
EaIAnaUp a
kumaar
gauPta
18. EaI EaI 5 iv B.Com A-71, Sec-30¸ 9818640680 vyaapa p isars
ArivaMd ramap`saa 1 a M.A,B.Ed naaOyaDa r OMg aaga
BDS ¹201301 efema
gauPta d gauPta 5 v saIjaI
aaoi Mja
EaImatIjya EaI 0 a LLB ryaa Aaga
ka
aoitka ArivaMd 2 a iDsT/I ra
gauPta gauPta 5 iv [nSyaa
Da tinaka EaI 2 a ooroM
sa
gauPta ArivaMd 1 v eDvaa[
gaaOrva gauPta a jar
gauPta EaI a
ArivaMd
gauPta
19. EaI Da BTech,MS A-550,Sec-19¸ 9810289032 saaFT
3 iv m laKn
Comp Sc . O-2542704 vaoyar
AaSaIYa madnalaal 2 a
M.B.A. naaOyaDa aaoh a}
[MjaI
gauPta a gauPta 3
Ist v ¹201301 inay ivaja
p`aoja
EaImatI EaI 0 a aaM yana
o@T
pllavaI AaSaIYa 0 a Arva gar
maona
ojar
kasa
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
6/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 007
gauPta gauPta 5 iv Aa[- irya naI
Anaupma EaI 6 a paoilas a Aaga
gauPta AaSaIYa m v
aI ra
naoT
AnauEaI gauPta a a va@sa-
gauPta EaI a esa[-
AaSaIYa jaoD
gauPta naaOy
aDa
20. EaI EaI 2 iv M.A. B- 2402721 Ajaya baCr A
904,EamadI maoDI mba
AaSaIYa saUrjaBaa 5 a B.A kla vaar
gauPta na gauPta 2 v p epa Sec- hala bala ah
62¸ Sec-62, Korg
EaImatI EaI 3 a baI¹bla a[- aZ,
jyaaoit AaSaIYa 0 a naaOyaDa ak vaar
gauPta gauPta 2 iv ¹201301 TaoTm
ala
maanyaa EaI a maako-
gauPta AaSaIYa v T
gauPta a
a

21. EaI EaI 3 iv BE,M.B.A B-9/15/ 120, 9313370864 maako s Aaga


HCL Tower 2401732 -iTMga ra
AaSaIYa dovaond`k 3 a B.E aaM mao
Sec-62¸ maona
gauPta umaar 3 v gala rz
naaOyaDa ojar
EaImatI gauPta 2 a baalba sa
¹201301
rImaa EaI 0 a aolaa[ Aga`
gauPta AaSaIYa 4 iv na vaal
Agama gauPta 9 a kimans a
a
gauPta EaI m v saiva-
AimasaI AaSaIYa a a sa
gauPta gauPta a porT
EaI isasTm
AaSaIYa a
gauPta
22. EaI svaEaI 5 iv B.A. A-28,Sec-35¸ 9811149230 vyaap P Arna
ASaaok maatap`sa 1 a B.A. naaOyaDa ar aMc aOTa
gauPta adgauPta 4 v LLB,LM ¹201301 fona aaQ Aaga
EaImatI } EaI 9 a TextDesn. ` inam arI ra
Yaa ASaaok 2 a aa-Na Ana e
gauPta gauPta 4 iv foklTI pOM %ma
dIiPt EaI 2 a gaao adpu
gauPta ASaaok 3 v irya r
iSalpI gauPta a a
gauPta EaI a
ASaaok Ai
gauPta v
a
Ai
v
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
7/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 008
a
23. EaI Atula svaEaI 3 iv B.Tech A-152, 2585799 saiva- M Aaga
saO0 19¸ O-2521255 sa
gauPta rajaond`p` 6 a M.A. aha ra
Ist naaOyaDa ibaijan
EaImatI saadgauPt 3 v aosa
main ifraoj
SaailanaIa 2 a ¹201301 iDvala ayaa aaba
gauPta EaI Atula 0 a pmao vaas ad
gaaOrI gauPta 6 iv MT alas
gauPta EaI Atula 0 a maona a
ojar
vaRnda gauPta 1 v
gauPta EaI Atula a
gauPta a
24. EaI Ajaya EaI 4 iv M.A. E-145, 9818431108 saiva- vaas ifraoj
gauPta p`hlaad 8 a B.A DolTa¹1¸g sa alas aaba
B.Com a`oTr idvyaa ad
EaImatI gauPta 4 v jvaOla
a
dIpanjalaI EaI Ajaya 2 a IXth naaOyaDa sa-
gauPta gauPta 1 a Ist ¹201301 PlaaT¹
saaonama EaI Ajaya 9 iv 36
gauPta gauPta 1 a enes[-
jaoD
svaait EaI Ajaya 3 v fosa¹2
gauPta gauPta 0 a naaOy
saaqa-k EaI Ajaya 7 a aDa
gauPta gauPta
25. EaIAvaQao EaI 3 iv B.Sc B-191,Sec-55 2582243 vyaap inab jarar
Sakumaar hrnarayan 6 a B.A. naaOyaDa ar aaoi paao
gauPta a gauPta 3 v VIth ¹201301 pa]Dr ryaa rsaa
EaImatI EaIAbaQao 3 a IVth kaoiT baCr
rOna Sakumaar 1 a IInd ` Mga vaar
gauPta gauPta 1 iv
paÉla EaIAbaQao 0 a
gauPta Sakumaar 9 v paoK
ApUva-a gauPta 0 a iryaa
gauPta EaIAbaQao 7 a
AayaUYa Sakumaar 7 ¹
gauPta gauPta 0 ¹
EaI EaIAbaQao 6 ¹
hrnaaraya Sakumaar 7 iv
Na guaPta gauPta a
EaImatI ¹ v
basaMtI ¹ a
guaPta a
iv
a
v
a
a
26. EaI B-2/31D
Sec-71
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
8/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 009
AvanaISa naaOyaDa
gauPta

27. EaI Atula C-190


gauPta Sec-10
naaOyaDa
28. EaI 5ª Block-D4
babbalaku Sec-82
maar naaOyaDa
gauPta

29. EaI Bart EaI da} 3 iv M.Tech B-17,A-10, 9808455863 saIinaykMja b


saO0 62¸ 9868455863 ar
gauPta dyaala 2 a MBA. O-2400973 lao@ca aOil ama
EaImatI gauPta 3 v naaOyaDa rr jao ayaa raol
¹201307 pI
naimata EaI Bart 0 a [nsTI caaO aI
gauPta gauPta 0 a Af sa[y kTar
kiSaSa EaI Bart 1 iv To@na aa a
aoÀAis
gauPta gauPta a a Aaga
v p`aofo ra
sar A
a gaga-
a [MjaI
kalaoja
30. EaI EaI 2 Ai B.Com Y-Block, Sec-12 9818295591 DI¹131 n m
BaUpond` sauroSa 6 v naaOyaDa saoikn aaO aurO
D
guaPta cand` a Flaaor
ga[y naa
gauPta saO¹10 aa
naaOy
aDa
31. EaI EaI esa 3 iv Inter ITI E-99,Delta-1 saiva- p Aaga
Sec-12
BaUpond`saI` 1 a Graduate sa ela OMg ra
ga`oTr
guaPta gauPta 2 v Ist jaI aaoi
naaOyaDa
EaImatI EaI 6 a elao@ ryaa
AnjalaI BaUpond` 0 a T/aoi
gauPta gauPta 6 iv na@s
isamarnaEaI 0 a a
gauPta BaUpond` 2 v
kuSala gauPta a
gauPta EaI a
BaUpond`
gauPta
32. Da EaI 3 iv P.hD C- 2231288 vaO& Alaa ftoh
baRjaikSa sa%yaond 8 a MSc,B.Ed 280,saO@Tr 9810156712
ainak puir abaa
O-23073072
aor `kumaar 3 v VIIIth baITa¹1 pyaa- yaa d
gauPta sara-f 8 a Prep ga`oTr varna rOpu JaMa
EaImatI Da 1 a naaOyaDa vana irya saI
saImaa baRjaikSa 2 iv ¹201301 maM a
gauPta aor 0 a ~alay
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
9/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
nayanasaI gauPta 5 v a 010
gauPta Da a
saaOyaa- baRjaikSa a
gauPta aor
gauPta
Da
baRjaikSa
aor
gauPta
33. EaI B-36B,Sec-19
baIrond` naaOyaDa
gauPta ¹201301

34. EaI cand` EaI 6 iv M.A Flat-80, 9312262120 irTa¸Aa kaot Aaga
pamaga`a [-Aar
saona puÉYaao< 0 a M.A,B.Ed esa¸³D vaal ra
EaImatI ama 5 v B.Com,PG ova epa a[ro@T a laKn
manjaulaa gauPta 3 a HRD ef¹5ÊSec-50 r jana a}
B.Com,LLB ksTma pOM
AiBamany EaI cand` 2 a naaOyaDa enD gaao
au saona saona 8 iv ¹201301 saO0e irya
@saa
maoGaa EaI cand` 2 a [ja´ a¹An
saona saona 3 v pUva- avai
caIfki
EaI cand` a ma ryaa
saona a Snar
Ai ksTma
saoO
v e@saa[
a jaÀ
maona
Ai ojar
v ecaAar
a DI Aa[-
saIAa[-
saI
Aa[-
baOMk
maum
ba[-
laa^
fma-
mao
ep`o
35. EaI EaI 3 iv MBA baIpIsaIel 9810241672 iryaa p Aaga
9871909333
dIpond` mahond` 1 a M.A a O-3916920 jvaOl OMg ra
gauPta kumaar 3 v Play ha]isaMg arI aaoi mau
EaImatI ? gauPta 0 a a DI¹131 ryaa rOna
tu gauPta EaI 0 a saO¹62 saoikn n a
D
iryaa dIpond` 3 iv naaOyaDa Flaaor
aaO
gauPta gauPta a saO¹10 gaO
EaI v naaOy yaa
dIpond` a aDa
gauPta a

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


10/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
36. EaI QaIrja EaI rama 2 Ai M.Com B-119, Sec-16¸ 9810735730 011
gauPta gaaopala 6 v PGDCP naaOyaDa
O-03053573 kaSa iSaka
gauPta a ¹201301 Ivaa ohab
r aad

37. EaI EaI 8 iv A-45, Sec-26¸ 2522854 saiva- m saaD


9810031691
dovad<a hirgaaoiva 2 a M.Com,LLB naaOyaDa O-4314181 sa aDa Upur
gauPta Md gauPta 5 v FCA,Ph.D
M.A
¹201301 vaar
Da0ena ko EaI 6 a MBBS
gauPta dovad<a 5 a B.Tech `
EaImatI gauPta 4 iv
sauYamaa Da0ena ko 3 a
gauPta gauPta 0 v
Da ku Da0ena ko 2 a
gauMjana gauPta 7 a
gauPta Da0ena ko iv
gaaOrva gauPta a
gauPta v
a
a
iv
a
v
a
a
Ai
v
a
38. Da EaI 3 iv P.hD Med
Bio Chem D-123,Sec-20¸ 9818120820 janarl caaO Aaga
9213116272 ra
gaaopalap p`kaSacan 5 a M.A Eng naaOyaDa a sa[y
`kaSa d` gauPta 3 v IVth ¹201301 maon aa ifraoj
gauPta Da 4 a IVth ao m aaba
EaImatI gaaopalap 0 a maoD aaod ad
Alpnaa `kaSa 8 iv faosa I
gauPta gauPta 0 a -
idvya Da 8 v Aaoja
gauPta gaaopalap a aona
idSaa `kaSa a
gauPta gauPta
Da
gaaopalap
`kaSa
gauPta
39 EaI hrISa EaI saI 3 iv A-161,Sec-20¸ 2532598 vyaap p
. gauPta ema 5 a naaOyaDa ar Mca
EaImatI gauPta 3 v ¹201301 aQar
iSaKa EaI hrISa 2 a I
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
11/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
gauPta gauPta 5 a 012
AiBaYaok EaI hrISa 1 iv Saly
gauPta gauPta 1 a aa
ku inaiQa EaI hrISa v
gauPta gauPta a
a

40. EaI [nd` svaEaI 6 iv M.Tech B-102,Sec-15, 2514014 jaao[n vaCr isars
dova ramacand` 6 a - naaOyaDa 9810152104 T vaar aaga
¹201301, Da[ro Mja
gauPta gauPta 6 v MBA @Tr
ippr
EaImatI EaI [nd` 1 a BTechMBA Aaga
irTaya Oya
ra
SaiSa dova 3 a D- a
gauPta gauPta 1 iv maona
AMSaU EaI [nd` 2 a ojaripn
gauPta dova 5 v asT/am
a
Anauja gauPta a saiva-
gauPta EaI [nd` Ai kopIe
dova v majaI
gauPta a
Ai
v
a
41. Da [nd` sva 5 iv MBBS,DCH F-79, Ist Flr. 2579005 Da kaot Aaga
Sec- 9350236421 caa[ld
saona puÉYaao< 9 a M.A sposa vaal ra
41,naaOya
EaImatI ama 5 v MCA 23041604 ilasT a kaol
Da sarkarI
lata saona gauPta 6 a B.Com FlaoT¹502Ê Asp rova akta
EaI inaiKla Da 3 a Aaoik-D naaOy aD,I Aaga
saona [nd`saona 0 iv blaak aDa ra
imayaanap saaFTv
EaImatI Da 2 a aoyar hOdr
ur
p`Iit [nd`saona 6 v hOdrabaad [MjaI abaa
satya
gauPta EaI inaiKla a ma d
saona a hOdra
iv baad
a
v
a
a
iv
a
v
a
a
42. EaI ela svaEaI pI 7 iv M.A J- 2322308 fo@T/I
ena ena 8 a , 290,baITa¹2 9810985958 maona
Ê ga`oTr ojar
gauPta gauPta 7 v M.A idvyaa
igad baah
EaImatI EaI ela 5 a M.A,B.Ed naaOyaDa aOil kana
iËyaoS
MCA ¹201301
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
12/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
AMjaU ena 5 a B.E ana 013
gauPta gauPta 0 iv enaesa ayaa pur
[-jaoD ktraO
EaI EaI 4 a naaOy ilayaa
jagatnaray lailatnaray 8 v aDa
ana ana 2 a ÀsaaFT
gauPta gauPta 4 a vaoyar
EaImatI EaI 2 iv [MjaIin
ayar
kusauma jagatnaray 1 a
gauPta ana v
rjat gauPta a
gauPta EaI a
sajala jagatnaray iv
gauPta ana a
gauPta v
EaI a
jagatnaray a
ana Ai
gauPta v
a
Ai
v
a
43. EaI jao saI Da pI ena 6 iv MS Ch E C-105, 9899780559 e baI igad baah
gauPta gauPta 0 a B.Sc isagmaa¹ baI aOil
EaImatI EaI jao saI 5 v 2 gauD- ayaa
saunaIta gauPta 3 a ga`oTrnaa gaaM
gauPta a OyaDa¹20 va
iv 1306`
a
v
a
a
44. EaI Da e ena 3 iv M.Com,
ICWA
I-137, 9811909324 P`aap Aaga
ijatond` gauPta 9 a M.Ed,M.Phil baITa¹2 TI- vaaY ra
gauPta EaI 3 v IVth ga`oTr p`va@ Nao- m
EaImatI ijatond` 6 a naaOyaDa taÊra ya aura
¹201301 ` ma
saMgaIta gauPta 0 a daba
[-Sa
gauPta EaI 9 iv kalaoj
ad
AMkur ijatond` a a
gauPta gauPta v
a
a

45. EaI EaI 3 iv B.Sc,M.A G-180, 9871486284 maoi m baah


ijatond` cand`SaoK 0 a M.Sc saO@Tr¹2 Disan aora ftoh
gauPta r gauPta 2 v 0 a Oizy abaa
naaOyaDa
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
13/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
EaImatI EaI 6 a ¹201301 ` saPla 014
maaoinak ijatond` a a[- aa d
a gauPta gauPta iv
a
v
a
a
46. EaI EaI 5 iv Inter B-59 Sec-27¸ 2557089 Baartp maZ, saaD
jaugalaikS dovad<a 5 a Inter O-22615634 oT/aoil
naaOyaDa 9891152160 avaa Upur
aaor gauPta 5 v Inter
¹201301
ayama
r laala
gauPta EaIjaugala 2 a M.A Eng ejaons
EaImatI ikSaaor 2 a - aI inav kutI-
sarna lata gauPta 9 iv - ` DI¹1À1 aoai Aaga
gauPta EaIjaugala 2 a B.Com 84¸ ryaa ra
EaI Aimat ikSaaor 6 v B.Sc nyaU
gauPta gauPta 0 a kaonDl sauja
EaImatI EaI Aimat 3 a aI na[- anap
Baavanaa gauPta 0 iv idllaI uirya
gauPta EaI Aimat 1 a a
AaBaa gauPta 2 v saiva-
gauPta EaI Aimat 8 a sa
AiBanava gauPta 2 a eyarTol
gauPta EaIjaugala 6 iv a caaO
EaI ikSaaor a AaoKla dhra
a naa
sauimat gauPta v
gauPta EaI a
EaImatI sauimat a
Éica gauPta iv
gauPta a
v
a
a
iv
a
v
a
a

47. EaI ko DI EaI 5 iv B.E. F-79 Sec-41¸ 2535737 enaTI jaTu maai
gauPta p`yaaga 5 a M.A. naaOyaDa
2572346
pIsaI Aa nakp
9899245668
EaImatI dasa 5 v MBA IIMAh ¹201301 [MjaIi Aga` ura
ronaU gauPta 4 a B.E,IITDelhi
gauPta EaI ko DI 2 a ` nayar vaal
ip`yaMka gauPta 2 iv a
gauPta EaI ko DI 2 a
kipla gauPta 1 v
gauPta EaI ko DI a
gauPta a
Ai
v
a
Ai
v
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
14/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
a 015
48 EaI EaI 3 iv ]
B-10/122 C, 4590116 vyaap baga
. ikSanalaal Aaomap`k 3 a dyaigair¹2 ar ulaa
a gauPta aSa 3 v ,Sec-34 vaar
EaImatI gauPta 2 a naaOyaDa
roKa EaI 6 a ¹201301
gauPta ikSanalaal 4 iv
ku maInaU a gauPta a
gauPta EaI v
maaonTU ikSanalaal a
gauPta a gauPta a
EaI
ikSanalaal
a gauPta
49. EaI ko ena EaI 7 iv Engineer A- 2402975 [MjaIi Arva maha
gauPta ima{na 0 a Xth 902,EamadI 9810053163 nayar irya va
EaImatI laala 6 v DipElecns p epa¸ Sec- a [radt
sauSaIlaa gauPta 1 a M.A,B.Ed 62 p`apT p naga
naaOyaDa
EaI EaI ko ena 4 a IInd I- oMga r
Ist ¹201301 aoiry isars
rajaoSa gauPta 0 iv aaga
gauPta EaI ko ena 3 a aa
Mja
EaImatI gauPta 5 v
Ainata EaI 0 a
gauPta rajaoSa 7 a
maihmaa gauPta 0 iv
gauPta EaI 6 a
kaait-k rajaoSa v
gauPta gauPta a
EaI a
rajaoSa iv
gauPta a
v
a
a

50. EaI EaI vaI saI 3 iv Fl- 201 Plot B- 9811476984 saIma Aaga
9/17 BSES Hsng ra
maQaup gauPta 4 a Comp Sec-62 onsa
gauPta EaI 3 v naaOyaDa gauD
EaImatI maQaup 0 a ¹201301 gaaM
ip`yaa gauPta 6 a va
gauPta ¹ 4 iv
EaI vaI saI EaI vaI saI 5 a
gauPta gauPt 9 v
EaImatI a
ÌYNaa a
gauPta iv
a
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
15/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
v 016
a
a
iv
a
v
a
a
51. EaImatI ] EaImaaQa 7 iv Xth C- 2320468 para kaol
maa dovaI vap`saadp 6 a B.Tech 438,baITa¹1 9811226601 saiva- Oila akta
9811732010
EaI pMkja araOilayaa 4 v M.A ¸ ga`oTr sa yaa baah
naaOyaDa idvyaa
paraOilaya EaImaaQa 5 a B.Tech Ist jvaOla
m
a vap`saadp 4 a Xth ¹201308
sa- aurv JaaM
EaImatI araOilayaa 0 iv AaoKla aair saI
` a na id yaa
rInaa EaI pMkja 1 a
paraOilaya paraOilaya 8 v
a a 1 a rOpu
yaSaI EaI pMkja 5 a irya
paraOilaya paraOilaya iv a
a a a
AayauYa EaI pMkja v
paraOilaya paraOilaya a
a a a
Ai
v
a
Ai
v
a
52. EaI EaI 4 iv B.Com,FCA C-097,Sec-19¸ 2554039 saI e caaO laKn
mahoSa iSavanara 6 a MA,Sans
Eng
& naaOyaDa 9811226601
P`aoi saOy apur
9811732010
cand` yana 4 v XIIth ¹201301 @Tsa aa a
gauPta gauPta 2 a Xth m ifraoj
`
EaImatI EaI 1 a IVth aOra aaba
ad
saumana mahoSa 7 iv oizy baah
gauPta cand` 1 a aa
ku Aismait gauPta 4 v
gauPta EaI 0 a
ku mahoSa 9 a
sauiYmata cand` ¹
gauPta gauPta ¹
Qa`uva EaI ¹
gauPta mahoSa
cand`
gauPta
EaI

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


16/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
mahoSa 017
cand`
gauPta
53. EaI ¹ B.com A-22,Sec-34¸ 45050 kaom vaCr
maOiqalaI EaI B.Sc naaOyaDa 28 a vaar
SarNa maOiqalaI BBA IInd ¹201301 45090 saoaF Arva
gauPta SarNa BIT IInd 13 Tvaoy irya
EaImatI gauPta EaI ar a
rjanaI maOiqalaI
SarNa SarNa
isairla gauPta EaI
gauta maOiqalaI
isaisala SarNa
gauPta gauPta
54. EaI EaI 2 iv F.C.A. 82 C-MIG, O-4363600 hOd¸ p ftoh
Sec-82 9810768046 fa[naO
manaIYa narond` 9 a M.C.A. OMg abaa
naaOyaDa Msa
pOMgaaoi pOMgaaoi 2 v aaoi d
¹201301` spa[sa
ryaa ryaa 7 a ila0 ryaa Aaga
EaImatI EaI 0 a DI¹1 Arva ra
svaota manaIYa 3 iv saO¹3Ê irya
pOMgaaoi pOMgaaoi a naaOy a
aDa
ryaa ryaa v
isawaMt EaI a
pOMgaaoi manaIYa a
ryaa pOMgaaoi ¹
ryaa
55. EaI EaI p`kaSa 3 iv MBA C-292, 9935533117 saiva- rOpu JaaMs
baITa¹1 aI À
manaIYa cand 5 a MA sa irya haola
kumaar gauPta 2 v Nur. ga`oTr ¹ a Ipura
gauPta EaI 9 a naaOyaDa paoKir Aaga
yaa
EaImatI manaIYa 0 a ` baala
ra
Aca-naa kumaar 4 iv o
gauPta gauPta a
idvyama EaI v
gauPta manaIYa a
kumaar a
gauPta
56. EaI ema svaEaI eca 4 iv M.Sc Agr D-30, NDDB Res 2513931 saiva- baCr A
Complex, A-84, O-3247004 saÊQa
saI gauPta esa 1 a M.A
4265752 aravao vaar mba
Sec-17¸
EaImatI gauPta 3 v IVth jaI p ah
IInd- naaOyaDa Aayala
iSaKa EaI ema 5 a enD OMg e
¹201301
gauPta saI gauPta 0 a fUD kM aaoi %ma
iSavama EaI ema 9 iv ila ryaa adpu
A-5,Sec-1¸
gauta saI gauPta 0 a naaOy r
Eauit EaI ema 7 v aDa
gauPta saI gauPta a

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


17/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
a 018

57. EaI EaI 3 iv B.com B-16,Sec-23¸ 9811550680 ivatr b s


3241909
maaoiht navaIna 0 a B.A naaOyaDa Na aaM aMB
gauPta cand` 2 v - ¹201301 ejaon dlas ala
EaImatI gauPta 4 a B.A saI a
sauiBa- EaI 0 a - dvaa[ gaga
gauPta maaoiht 3 iv -À -
iryaa gauPta 5 a kaos
gauta EaI 5 v maoi
EaI maaoiht 5 a Tk
navaIna gauPta 3 a
cand` svaEaI ¹
gauPta ramakuma iv
EaImatI ar gauPta a
sauYamaa EaI v
gauPta navaIna a
cand` a
gauPta iv
a
v
a
a
58. EaI EaI 3 iv B.Com B-2/25 C, Sec- 2547422 vyaap gana imaZ
9891161734
maukoSa kOlaaSa 5 a M.A B.Ed 71¸ ar pit ,aku
gauPta cand 3 v IVth naaOyaDa SaU r
EaImatI gauPta 4 a Nur. ¹201301 polao Aaga
maInaa EaI 1 a sa ra
gauPta maukoSa 0 iv ` [nd`a
gaaOrva gauPta 0 a maak
gauPta EaI 6 v o-T
[iSaka maukoSa a saO¹2
gauPta gauPta a 7
EaI ¹
maukoSa
gauPta
59. EaI EaI ema 4 iv B.Com,MBA B-404,sTolar 9810390839 rIyala ijara QaaO
2574136 esToT
maukoSa ela gauPta 5 a M.A Eco ga`Ina lapur
O-2516888 vyaapa Oila
gauPta EaI 4 v St. ha]isaMg r yaa
305Êko
EaImatI maukoSa 2 a a kmpÊ ¹11 Aga`
naOnaa gauPta 1 a DI¹6Ê Sec-44 saO¹18 vaal
gauPta EaI 5 iv naaOyaDa ecaesa a
baIsaI
ku naUpur maukoSa a ¹201301 baOMk
gauPta gauPta v kOmp
naaOy
a aDa
a

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


18/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
019
60. EaImatI svaEaI 6 MA A-71,Sec-30¸ 44568 irTaya Aaga
maunnaI kOlaaSana 8 naaOyaDa 29 D- ra
gauPta aqa ¹201301
gauPta
61. EaI EaI baI 3 iv M.Sc,MBA FlaoT¹5 9810370943 saIinay rOpu ftoh
9312966941 ar
navalaika Aar 2 a MA,B.Ed eÊ D-4, Sec-82 irya abaa
maona
Saaor gauPta 3 v KG naaOyaDa ojar
a d
gauPta EaI 0 a ¹201301 tnaoja mava Aaga
EaImatI navalaika 0 a a alap ra
ronaU Saaor 4 iv maa[n uirya
gauPta gauPta a sa ila a
vanaISaa EaI v
gauPta navalaika a
Saaor a
gauPta
62. EaI inaitna EaI Aar ko 3 iv 16 D,B5, 2504082 saaFTv vaas hirW
Qavalaiga 9810268277 aoyar ar
gauPta gauPta 1 a 9810379965 [MjaI alas
EaImatI EaI inaitna 2 v ir Sec-34 Aa[- a idllaI
ranaI gauPta 9 a naaOyaDa baIem
p
a
gauPta EaI inaitna 0 a ¹201301 gauDg OMg
Aixata gauPta 2 iv aaMva aaoi
Àsaa[
gauPta a ¹inTifk ryaa
v AafI
sar
a
a

63. EaI svaEaI 6 iv M.A A-496, Sec-19 2521721 P`aoa m Aaga


9811692040
ina%yaana baaMkolaa 8 a B.A naaOyaDa fosan aha ra
Md gauPta la gauPta 6 v B.A ¹201301 ala main
EaImatI EaI 4 a B.A ayaa
Saarda ina%yaana 4 a IVth
Ist
gauPta Md gauPta 1 iv
EaI EaI 3 a
ivavaok ina%yaana 5 v
gauPta Md gauPta 0 a
EaImatI EaI 9 a
saunaIta ivavaok 0 iv
gauPta gauPta 5 a
saaxaI EaI v
gauPta ivavaok a
jaya gauPta a
gauPta EaI iv
ivavaok a
gauPta v
a

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


19/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
a 020
EaI Da 3 iv A-496, Sec-19¸ 2521721 saiva- m
ivak`ma ina%yaana 7 a naaOyaDa sa aha
gauPta Md gauPta 3 v ¹201301 ` main
EaImatI EaI 4 a ayaa
M
maaQavaI ivak`ma a
gauPta gauPta iv
a
v
a
a
EaI EaI 4 iv A-496, Sec-19¸ 2521721 vyaap m
ivavaok ina%yaana 0 a naaOyaDa ar aha
gauPta Md gauPta 3 v ¹201301 ` ¹ main
EaImatI EaI 9 a ayaa
M
saaoinaya ivavaok a
a gauPta gauPta iv
a
v
a
a
64. EaI ena ko svaEaI 7 iv B.A. C-31,Sec-26 2534122 ]Vaog Azva Aaga
gauPta iSavanara 1 a B.A. naaOyaDa 2538379
apit [yaa ra
B.Com ¹201301
EaImatI yanagauPt 6 v M.Com
kanta a 6 a B.E.
gauPta EaI ena ko a B.Sc `
EaI Aimat gauPta iv
gauPta EaI ena ko a
EaImatI gauPta v
p`aqa-naa EaI Aimat a
gauPta gauPta a
EaI EaI ena ko iv
saumaIt gauPta a
gauPta EaI v
EaImatI saumaIt a
smaRit gauPta a
gauPta iv
a
v
a
a
iv
a
v
a
a

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


20/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
iv 021
a
v
a
a
65. EaI Aao pI EaI rama 5 iv MSc,
MAMBA
P-378, Sec-21¸ 45300 caIfeDi jaTu ipna
naaOyaDa mainas
gauPta dasa 8 a B.A. 92 T/o Tr Aa ahT
EaImatI gauPta 5 v MCA ¹201301, faoca- m jarar
Una
naI$ EaI Aao 2 a [MssTI aaoh
`
gauPta pIgauPta 2 a T\yaUT inay
Aalaaoikta EaI Aao 3 iv Aisama aaM
onaoja
gauPta pIgauPta a rAa[
v iDyaa
saOlaU
a lar
a
Ai
v
a
66. EaI EaI 6 iv B.Sc,MA.LL C-138,Sec-26 9899308907 irTaya Azva m
B.
naaOyaDa 2442201 D- jaja
AoaMkarn koSavadov 3 a M.A.(Hindi
& Soci) 2442202 samaaj [yaa aqau
aaqa a gauPta 5 v B.Sc,MC ¹201301 9810742468 asaoiv vaas ra
9811211842 aka ifraoj
gauPta EaI 8 a A alas
` 9873000474 saIina
EaImatI AoaMkarn 3 a M.Sc aaba
9810833281 maona a
B.E 9899020018 ojarAa[ ad
manaaorm aaqa 1 iv
MCA 4311866 -
aa gauPta gauPta 2 a BA,LLB, baIem vaar
EaI EaI 6 v LLM a Ivaal iSaka
gauDg ohab
Amarnaaq AoaMkarn 2 a aaMva a aad
a gauPta aaqa 8 a hoDAa
EaImatI gauPta 2 iv f k
[MiDya idllaI
p`Iit EaI 5 a a Msal Saahj
gauPta Amarnaaq 2 v emaena a aaMh
saIÊma
EaI a gauPta 5 a anaosar pur
p`kaSanaa EaI 0 a enaoil naa
qa gauPta AoaMkarn 1 iv asT OeD
Aa[-
EaImatI aaqa a baIem a
gauMjana gauPta v a
gauDg
gauPta EaI a aaMva
ivaSvanaa p`kaSanaa a eDvaa
qa gauPta qa gauPta iv okoT
idllaI
maasTr EaI a ha[-
dova AoaMkarn v kaoT-
gauPta aaqa a
gauPta a
EaI iv
Amarnaaq a
a gauPta v

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


21/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
a 022
a
Ai
v
a
67. EaI pMkja CA 160 D 9899404230 333Êva
e@sap`os O-22010064 d-
gauPta 22725207 maana
a DyaU 9899404231 Tavar
epa p`It
ivahar
saO¹93 idllaI
naaOyaDa
¹201301

68. EaI p`dIp 37, saO¹62 9810303836


3092929
gauPta Baart
poT/ao
epa
naaOyaDa
¹201301
BE,MBA
69. EaI EaI Aao pI 6 iv IIM E-141, Sec-55 3092929 Dayaro isaM Aaga
9810303836 @Tre@ ra
p`dIpkuma Aga`vaala 0 a M.Sc naaOyaDa Gala
M.A maona iSaka
arAga`vaa EaI 5 v BBA &Anim ¹201301 [MnsTI
daon
ohaa
la p`dIpkuma 6 a ation Course cyaUT aoir baad
EaImatI arAga`vaa 2 a saiva- yaa
p`Iit la EaI 3 iv sa
gauPta p`dIpkuma 2 a enfois
asa
p`gait arAga`vaa 0 v
gauPta la EaI a
ip`yaa p`dIpkuma a
gauPta arAga`vaa Ai
la v
a
Ai
v
a
70. EaI EaI 3 iv B.A,LLB C-431, Sec-19 2540558 sauiva Saly ftoha
9871211227 Qaa baad
p`maaod CdamaIlaa 7 a M.A naaOyaDa aa
Ist janarla
Salyaa la Salyaa 3 v ¹201301 sTaor
EaImatI EaI 2 a A-599A,
ronaU p`maaod 0 a Sec-19
naaOy
Salyaa Salyaa 5 iv aDa
[-Saana EaI 0 a
Salyaa p`maaod 1 v
[-iSata Salyaa a
Salyaa EaI a
p`maaod
Salyaa
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
22/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
71. EaI EaI Aar ko 5 iv B.E 1158,Sec-29, 2453060 Marine 023
p`vaInaku gauPta 0 a M.A naaOyaDa Egnr ktra Aaga
maar EaI 4 v ¹201301, Oila ra
gauPta p`vaInaku 5 a yaa
EaImatI maar 1 a
nataSaa gauPta EaI 5 iv
gauPta p`vaInaku 1 a
idvyaaMga maar 2 v
p`vaIna gauPta EaI a
p`aMjala p`vaInaku a
p`vaIna maar
gauPta
72. EaI EaI jaoo pI 5 iv B.E H-140, 9891510017 Ko~I B [radt
9414983645 eca saI
rahulakum narayana 2 a B.Ed gaamaa¹2 aOsa naga
ilaima
aar gauPta 4 v MCA ga`OTr nava r
gauPta EaI 2 a XIth naaOyaDa ar
EaImatI rahulakum 2 a varh
AlaoSa aar 3 iv ÉAaa
gauPta gauPta 1 a
mayaMk EaI 8 v
gauPta rahulakum a
maO~I aar a
gauPta gauPta Ai
EaI v
rahulakum a
aar Ai
gauPta v
a
73. EaI rahula EaI 2 iv B.Tech G495, 9811748509 eca vaCr haola
gauPta iSavakum 8 a M.A gaamaa¹2 esa saI vaar Ipura
Aa[-
EaImatI aar 2 v ga`OTr ga`OTr
sauyaSa gauPta 6 a naaOyaDa naaOy
gauPta EaI rahula a aDa
gauPta iv
a
v
a
a
74. EaI rajana EaIjaopI 5 iv M.Sc e¹1À102 020- caIf gauil idllaI
32544755 maona
gauPta maqauirya 1 a MSc,B.Ed pMK 9372878181 ojar ayaa kana
B.ComMBA
EaImatI a¸naaOya 4 v St saaosaa[T O-26126817
enaefe
pur
mamata Da 9 a B.Com I I 26123676 idllaI
la
gauPta EaI rajana 2 a kaoMQav pUnaa
imatuYaI gauPta 1 iv aa
gauPta EaI rajana 1 a pUnaa¹41
?itka gauPta 8 v 1048

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


23/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
gauPta EaI rajana a 024
gauPta a
Ai
v
a
Ai
v
a
75. EaI EaI 5 iv C.A. A-58,Sec-26¸ 2555132 maaoT g AaMv
alaa
a M.A,LL.B naaOyaDa
O-2521731 rpaT- aaM barol
rajaoSa Aaomap`k 0 9811202719
maqauiryaaSa 4 v XIIth ¹201301 sa gala aI
a maqauirya 7 a Journalism vyaap sa eTa
` ar
EaImatI a 1 a VIIIth
DI¹92
pUnama EaI 8 iv saO¹2
maqauiryarajaoSa 1 a naaOy
a maqauirya 8 v aDa
AnauEaI a 1 a
maqauiryaEaI 3 a
a rajaoSa 8 ¹
KuSabaU maqauirya 9 ¹
maqauiryaa ¹
a EaI iv
krna rajaoSa a
maqauiryamaqauirya v
a a a
EaI EaI a
Aaomap`k rajaoSa
aSa maqauirya
maqauiryaa
a sva laalaa
Coda laala
76. EaImatI sva EaI 6 iv M.A 711,e
TI esa 4259527 rolava baCr ifraoj
rajaoSvarI Aao pI 3 a ga`Ina 9899854902 o sao
vaar aaba
Tavasa- irTaya ad
gauPta gauPta v e@sap`osa D
m
a MD RD vaoÊ aha lahr
saiva- main a
4 a MD RD saO@Tr¹93

Da AakaSa sana [na 0 Dr Pede
naaOeDa
sa ayaa Aaga
Doctor yaUesa ra
jaaoSaI laa 4 2951N,GOVERNEOU
Engineer R St.APT-309,WIC e
Da AartI sva EaI 0 iv Engineer HITA KS,67226,USA
jaaoSaI Aao pI 3 a M.B.A.
-40,ELIZABETH
HOUSE,SCHOLARS
Da dIpk gauPta 8 v COURT STOKE ON
TRENT ST4 7DW UK
saiva-
cand`a sva EaI 3 a -44918 PARK,MEAD sa
Da pUjaa Aao pI 3 a
OW DRIVE FREMO yaUko
UNT CA 94539 USA
gauPta gauPta 3 iv saiva-
[MjaI DaTr [na 5 a sa
Atula laa 3 v yaUesa
e
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
24/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
AraoD,a sana [na 5 a 025
[MjaI laa 3 a saiva-
sa Xansa
BaartI sva EaI 0 iv Noida
AraoD,a Aao pI a
AnauraQa gauPta v
a gauPta sva EaI a
Aao pI a
gauPta iv
a
v
a
a
iv
a
v
a
a
iv
a
v
a
a
Ai
v
a
77. EaI EaI 4 iv B.Sc,BECivil saI¹68 2595538 iDPTI k Aaga
MIE India 2505133
rajaoSa cand`Baan 2 a B.Com saO033, 9868391558 caIf aOS ra
gauPta a gauPta 3 v VIIIth enaTIpIsa [MjaI ala vaar
EaImatI EaI 5 a VIth I enaTI vaar aNas
Alka rajaoSa ` a Ta]naiSap pIsaI Ivaa aI
gauPta gauPta 1 iv ¹samaRiw r
saaOmyaa EaI 2 a caaOqaa mau
gauPta rajaoSa 1 v maalaa vaa-
Eawa gauPta 0 a naaOyaDa irya
gauPta EaI a ¹201301 a
rajaoSa
gauPta
78. EaI rajaIva sva 4 iv M.Com G-109, Sec-41 9810005092 sTaok vaas m
naaOyaDa 5357151
kumaar kOlaaSa 3 a M.A ba`ao alas aura
gauPta cand` 3 v VIIth ¹201301 kr a daba
EaImatI gauPta 7 a IIIrd gaao ad
AaMSaU EaI rajaIva 1 a - yala
gauPta kumaar 2 iv
maanasa gauPta EaI 0 a
gauPta rajaIva 7 v
inaYza kumaar 6 a

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


25/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
gauPta gauPta 6 a 026
EaImatI EaI rajaIva ¹
gaaya~I kumaar ¹
dovaI gauPta iv
sva a
kOlaaSa v
cand` a
gauPta a
79. EaI rajaIva EaI rama 4 iv B.E B/58, Sec-23 2411067 saiva- m baah
gauPta p`saad 2 a M.A Eng naaOyaDa 9810593332
sa aOra ifraoj
EaImatI gauPta 4 v VIIth ¹201301 ega`a oizy aaba
sairta EaI rajaIva 0 a IIIrd o aa ad
gauPta gauPta 1 a komaI caaO
sauriBa EaI rajaIva 2 iv kla dhra
gauPta gauPta 0 a kM naa
ivapula EaI rajaIva 8 v
gauPta gauPta a
a

80. EaI rajaIva EaI 3 iv B.Tech G/549, 9818002638 saiva- vaCr haol
gauPta iSavakum 2 a M.Com gaamaa¹2 sa vaar aIpu
EaImatI aar 2 v KG ga`oTr jaTu ra
dIpa gauPta 7 a naaOyaDa Aa idllaI
gauPta EaI rajaIva 0 a ¹201301
ivaidt gauPta 4 iv
gauPta EaI rajaIva a
gauPta v
a
a

81. EaI svalaalaad 7 iv B.A RC-138, 2495406 e jaI Ana e


rajakumaa ovakInaM 3 a VIIth Aca-naa Aaifs ¹ %ma
r gauPta dnagauPta 6 v enklaova a sao pOM adpu
saaihla
EaImatI EaI 8 a irTaya gaao r
piblak
rmaadovaI rajakumaa a skUla ko
D- irya
gauPta r gauPta iv pasa Sec-62¸ a
a naaOyaDa baas
v alas
a a
a
EaI ABaya EaI 3 iv Inter RC-138, 2495406 vyaap Anav e
gauPta rajakumaa 9 a M.A. Aca-naa ar airya %ma
ivahar¸ a
EaImatI r gauPta 3 v pOMg
adpu
saImaa EaI ABaya 6 a KaoD,a aaoir r
gauPta gauPta a kaolaaona yaa
iSavama EaI ABaya iv I¸ baCr
naaOyaDa
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
26/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
gauPta gauPta a ¹201301 027
Saxama EaI ABaya v vaar
gauPta gauPta a
a
EaI EaI 4 iv B.Com RC-138, 2585799 saiva- Anav e
Aca-naa O-2521255
Ainalakumrajakumaa 2 a M.A. sa airya %ma
ivahar¸ a
aar r gauPta 3 v pOMg
adpu
gauPta EaI 9 a KaoD,a aaoir r
EaImatI Ainalakum 1 a kaolaaona yaa
SaaoBaa aar 4 iv I¸ gauil
gauPta gauPta 1 a naaOyaDa ayaa
saagar EaI 3 v ¹201301
gauPta Ainalakum a
Amana aar a
gauPta gauPta
EaI
Ainalakum
aar
gauPta
82. EaI EaI rama 2 iv B.A B- 2402721 Ajaya caaO m
904,EamadI 9811873538
rajakumaa d<a 6 a - maoD saOy ahu
r gauPta gauPta 2 v - p epa Sec- I kla aa Aa
B.Com 62¸
EaImatI EaI 4 a sTaor rajaa
saImaa rajakumaa 0 a naaOyaDa Sec- KoD,
gauPta r gauPta 2 iv 62¸ a
Saxama EaI 2 a naaO
gauPta rajakumaa 4 v yaDa
Rama r gauPta a
kumaar a
gauPta
83. EaI rakoSa EaI 4 iv MCom,FC.A D-5, Sec-20¸ 2555735 iSavaa gana imaZ
2540875 naI
gauPta kOlaaSa 0 a M.A,B.Ed naaOyaDa O-2532471 fnaI- pit ,aku
EaImatI cand 3 v XIth. ¹201301 4338388
car
jaTu r
Ainata gauPta 8 a Xth 9810012524
pao[M Aa Aaga
gauPta EaI rakoSa 1 a ` T ra
ku svaait gauPta 5 iv DI¹388
gauPta EaI rakoSa 1 a saO01
0
maaoiht gauPta 4 v naaOy
gauPta EaI rakoSa a aDa
gauPta a
84 EaI rakoSa A-
. cand 35,Syaama
gauPta nagar¸
naaOyaDa
¹201301,
85. EaI EaI 6 iv B.E. Flat-9, rola 2456309 irTa baga M
esDI
ramabaab ramasva$ 2 a M.A. ivahar Sec- jaIema ulaa auro
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
27/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
aU gauPta p gauPta 6 v B.Com 30¸ rolava 028
o ippr naa
EaImatI EaI 1 a naaOyaDa kaonak
kRYNaa ramabaab 3 a ¹201301 - Oya Aaga
@laasa a ra
gauPta aU gauPta 0 iv oja
kaonaak- EaI a kIit-
gauPta ramabaab v maana
Plaaja
aU gauPta a a
a
Ai
v
a
86. EaIramaBa EaI DI Aar 6 iv Xth S-12, Sec-11 2558065 P`aka p jaTp
raosaolaal gauPta 7 a Xth naaOyaDa
O-22619391 Sa oMg ura
a gauPta EaIramaBa 6 v B.Com 9818168385 Tayar
¹201301 ha]sa aaoi
EaImatIp` raosaolaal 2 a B.A
kaSadovaI agauPta 4 a Xth DI¹1À ryaa
258 maZ,
gauPta EaIramaBa 2 iv Vth nyaU
EaI raosaolaal 4 a kaOnD avaa
saMdIp agauPta 0 v laI na r
gauPta EaI 1 a id¹96
EaImatI saMdIp 3 a
nailanaI gauPta 1 iv
gauPta EaI 0 a
saaOmyaa saMdIp v
gauPta gauPta a
Amana EaI a
gauPta saMdIp iv
gauPta a
v
a
a
87. EaI svaEaIpuY 7 iv B.Sc. G-267,Sec-22¸ 2411799 irTaya igad baah
9868598022
rmaoSaca krnarayan 3 a XIth. naaOyaDa D- aOil Amb
nd` agauPta 6 v B.Com ¹201301 9810024599 ayaa aah
gauPta EaI 5 a B.A. iKlaa n idllaI
EaImatI rmaoSaca 4 a ` onao aaO
homalata nd` 0 iv ka ga[y
gauPta gauPta 3 a qaaok aa
EaI EaI 5 v vyaap
saMjaya rmaoSaca 1 a ar
gauPta nd` 1 a
EaImatI gauPta 0 iv
naivata EaI 6 a
gauPta saMjaya v
samaqa- gauPta a
gauPta EaI a
ip`yaaMSa saMjaya iv
gauPta gauPta a
EaI v

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


28/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
saMjaya a 029
gauPta a
88. EaI rama B-21,Sec-5,
jaI gauPta naaOyaDa
¹201301,
89. EaI ramaEaI 4 iv B.Com B-191,Sec-55 2582245 Vyaa inab jarar
kumaar hrnarayan 0 a B.A naaOyaDa parpp aaoi ifraoj
XIth ¹201301
gauPta a gauPta 3 v VIth ]Dr ryaa aaba
EaImatIraj
EaI rama 9 a kaoiT caaO ad
akumaarIkumaar 1 a ` Mga dhra
gauPta gauPta 6 iv naa
saaonalaEaI rama 1 a
gauPta kumaar 1 v
AayaUSaIgauPta 0 a
gauPta EaI rama 6 a
dIpaMSaUkumaar
gauPta gauPta
EaI rama
kumaar
gauPta
90. EaI svaEaI 7 iv - B-14/235, 2504462 p isars
ramap`saa ramacand` 8 a - Sec-34, 4355235
OMg aaga
d gauPta laala 7 v B.A ihmaigair aaoi Mja
EaImatI EaI 6 a B.A epa¸ 9899002530
p`Baadova ramap`saa 5 a B.E raya
naaOyaDa 9899002563
saiva- a
I gauPta d gauPta 4 iv M.A
EaI EaI 4 a -
¹201301 saÊga p
Ainalakum ramap`saa 8 v uD- OMg
aar d gauPta 3 a gaaMv aaoi
gauPta EaI 0 a a
raya
EaImatI Ainalakum 2 iv
sauQaa aar 8 a a¹
gauPta gauPta 0 v Anav
EaI EaI 2 a a
AaSaIYaku Ainalakum a m
maar aar iv aZav
gauPta gauPta a aar
EaImatI EaI v
AartI AaSaIYaku a
gauPta maar a
AaSanaa gauPta iv
gauPta EaI a
AaSaIYaku v
maar a
gauPta a
iv
a
v
a
a
91. EaI rama svaEaI 5 iv M.Sc F-28,Flat-121, 9811841028 konaa rova jarar
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
29/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
tIqa- SaMkr` 5 a B.A B.Ed ivanDsar 9818631661 ra 030
gauPta laala 5 v B.TechCS ga``Ina
9811549995 baOM irya [Tav
EaImatI gauPta 2 a M.Sc Sec-50, 9811232817 k a aa
saumana EaI rama 3 NIIT
a MBBS,PG naaOyaDa naaO p
yaDa OMg
¹201301 9826741706
gauPta tIqa- 0 iv Gy Final
EaI AnaUp gauPta 2 a saaFTv aaoi
aoyar ryaa
kumaar EaI rama 9 v [MjaI
gauPta tIqa- 2 a [nTr ¹
saaola Anav
EaImatI gauPta 7 a USana airy
ip`yaMka EaI AnaUp 0 iv gauD-
gauPta kumaar 3 a gaaMv aa
a igad
Da AMjalaI gauPta v lao@ca
gauPta EaI rama a rr aOil
eimaTI ayaa
Aqava- tIqa- a kalaoja
gauPta gauPta iv naaOy
EaI AnaUp a aDa
kumaar v
gauPta a
a
Ai
v
a
92. EaI raoiht EaI 2 iv B.E. B- 9891005845 saiav- g T
gauPta ASaaok 9 a MCA 107,iSavakl 5581686 asa aaM UMD
EaImatI kumaar 2 v aa epa0Ê Idea gala laa
B-9/11Sec-62, Cellular sa
AartI gauPta 4 a
naaOyaDa
gauPta EaI raoiht a jaTu
¹201301
gauPta iv Aa
a
v
a
a

93. EaI esa saI G-35, Sec-27¸ 2556750


gauPta naaOyaDa 9811259026
¹201301
94 EaI EaI Aao pI 3 iv C.A. G-70, Sec-2¸ 9811277755 P`aao Jaakr
. saMdIp gauPta 2 a naaOyaDa 2522184
fosan Ivaal
2591126
gauPta EaI 2 v ¹201301 ala a
EaImatI saMdIp 8 a ¹ d
saMQyaa gauPta 5 a aOn
gauPta EaI iv aoir
ku tanyaa saMdIp a yaa
gauPta gauPta v
a
a

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


30/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
95. EaI EaI 3 iv B.Com S-12,Sec-11¸ 2558065 Tayar 031
naaOyaDa ka p jarar
9868168385
saMdIp ramaBara 9 a B.A.
gauPta oYaIlaalag 3 v Xth ¹201301 vyaap OMg
EaImatI auPta 6 a Vth ` ar aaoi
nailanaI EaI 1 a ryaa
gauPta saMdIp 4 iv
saaOmyaa gauPta 1 a
gauPta EaI 1 v
Amana saMdIp 6 a
gauPta gauPta 8 a
EaI EaI ¹
ramaBara saMdIp ¹
oYaIlaalag gauPta iv
auPta EaI a
QanaIram v
a gauPta a
a
96. EaI EaI 3 iv C.A B9/ 82A 2509190 caaTo- Azma ifraoj
saMdIp sauBaaYa 4 a M.Sc ,]dyaigair O-2320210 D eka [yaa aaba
9350545712 raja ku
kumaar cand 3 v saO@Tr¹3 maor ad
EaI
gauPta gauPta 2 a 4 aOiz Baao
enD
naaOyaDa yaa pala
EaImatI EaI 0 a kM
saMgaItasaMdIp 2 iv ¹201301
gauPta kumaar a
Maaoiht gauPta v
gauPta EaI a
saMdIp a
kumaar
gauPta
97. EaI EaI 4 iv B.A G-267,Sec-22, 2411799 iKlaa igad kana
saMjaya rmaoSa 1 a B.A naaOyaDa 9810024599
onaa aOila pur
gauPta cand 3 v Vth ¹201301, oM ka yaa
EaImatI gauPta 5 a Ist
naivata EaI 1 a vyaap ktra
gauPta saMjaya 1 iv ar Oilay baah
aa
samaqa- gauPta 0 a A
gauPta EaI 5 v mba
ip`yaaMSa saMjaya 7 a ah
gauPta gauPta 1 a
EaI EaI 6
rmaoSa saMjaya 5
cand gauPta iv
gauPta svaEaI a
EaImatI puYkr v
homalata narayana a
gauPta EaI a
rmaoSa iv
cand a
gauPta v

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


31/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
a 032
a
98. EaI EaI dSa-na 3 iv B.Sc. C-181, Sec- 2547340 vyaap bala ifraoj
20¸ 9810963239 aaba
saMjaya laala 9 a B.A. ar a[-
gauPta gauPta 3 v VIth naaOyaDa ip``Mi vaar ad
EaImatI EaI 5 a IVth ¹201301 Tga caaO
saunaItasaMjaya 1 a ¹ dhra
gauPta gauPta 0 iv ` naa
maohula EaI 0 a
gauPta saMjaya 9 v
maihmaa gauPta a
gauPta EaI a
saMjaya
gauPta
99. EaI EaI 3 iv BSc,BTech. A-80A,Sec- 9818431150 saiva- pnav S
20¸ 9868606107
saMjaIva rmaoSa 8 a M.A. sa airy ama
gauPta cand` 3 v Vth naaOyaDa ¹ aa Saab
EaImatI gauPta 5 a Ist ¹201301 rOpu aad
Anaupmaa EaI 0 a irya Aaga
gauPta saMjaIva 9 iv ` a ra
kait-koya gauPta 0 a
gauPta EaI 5 v
maanak saMjaIva a
gauPta gauPta a
EaI
saMjaIva
gauPta
10 EaI svaEaI 3 iv B.Com. G-109, Sec- sTaok vaas m
0. saMjaIva kOlaaSaca 4 a B.A. 41¸ ba`ao alas aura
kumaar nd` 3 v KG naaOyaDa kr a daba
gauPta gauPta 3 a KG
¹201301
EaImatI EaI 0 a B.Com. ¹ ad
maIra saMjaIva 4 iv M.A.
gauPta kumaar 0 a `
iriw gauPta 4 v
gauPta EaI 3 a
isaiw saMjaIva 0 a
gauPta kumaar 2
EaI AnaUp gauPta 5
kumaar EaI
gauPta saMjaIva
EaImatI kumaar
pUjaa gauPta
gauPta
10 EaI EaI 3 iv M.Tech B-104,Top Flr. 9810638650 ejaUk gauil gvaa
1. saMjaIva jagamaao 2 a M.Sc Sec- oSan ayaa ilaya
62¸rjativah
maaqaur hna 3 v SKG ala Ksao r
EaImatI maaqaur 0 a ar AaOr ro
vaMdnaa EaI 0 a naaOyaDa knsal
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
32/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
maaqaur saMjaIva 5 iv ¹201301 ToMs 033
iSavaaSaI maaqaur a aI
M EaI v
maaqaur saMjaIva a
maaqaur a
10 EaI svaEaI 4 iv Graduate E-374,BETA-1 2320537 knsalT igad ifraoj
9818157597 oMsaI[
2. saMjaya kOlaaSana 1 a Graduate ga`oTr 9891597947 nkma aOil aaba
gauPta aqa 3 v VIth naaOyaDa ayaa ad
To@sa
EaImatI gauPta 8 a Aaga
saolsa saao
AnaIta EaI 1 a To@sa naI ra
gauPta saMjaya 1 iv [-¹74
AfkMd gauPta 0 a baITa¹
1
gauPta EaI 2 v ga`oTr
KuSaI saMjaya a naaOy
gauPta a aDa
EaI
saMjaya
gauPta
10 EaI Sard EaI 4 iv B.Tech. C-496,Sec-19¸ 2547789 [MjaIi ippr ifraoj
3. kumaar 9899006567
Aanandp` 2 a M.A naaOyaDa nayar Oya aaba
gauPta kaSa 3 v IXth ¹201301 baIe a ad
EaImatI gauPta 8 a IIIrd maTI saOk Aaga
ra
saImaa EaI Sard 1 a pIsaI Da
gauPta kumaar 3 iv ¹
EaRiYTI gauPta 0 a
gauPta EaI Sard 8 v
kuSala kumaar a
gauPta gauPta a
EaI Sard
kumaar
gauPta
10 EaI SaIla EaI vaI DI 5 iv 984,AÉNa 24519 saiva- p
4. kumaar gauPta 0 a ivahar¸ 55 sa oMg
gauPta EaI SaIla 4 v Sec-29¸ 25375 aaoi
EaImatI kumaar 7 a naaOyaDa 77 ryaa
saaQanaa gauPta EaI 2 a ¹201301 ivar
gauPta SaIla 4 iv ` h$ha
mauidt kumaar 2 a
gauPta gauPta EaI 1 v
AMikt SaIla a
gauPta kumaar a
gauPta
10 EaI iSava EaI 4 iv Inter B-191,Sec-55 2582245 vyaap inab jarar
5. kumaar hrnarayan 4 a Inter naaOyaDa 9868416683 arpa] aaoi ipna
Graduate ¹201301 Dr
gauPta a gauPta 4 v CA Prepn ryaa ahT
EaImatI EaI iSava 2 a kaoiT sava
` Mga
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
33/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
rjanaI kumaar 2 a 034
gauPta gauPta 0 iv aisal
gauMjana EaI iSava 1 a a
gauPta kumaar 8 v
jyaaoit gauPta 1 a
gauPta EaI iSava 1 a
Aimat kumaar Ai
gauPta gauPta v
EaI iSava a
kumaar Ai
gauPta v
a
10 EaI iSava EaI ivajaya 4 iv B.E. A-62,Sec-29¸ 44519 saiva- ibar e
6. kumaar dova 7 a M.Sc,B.Ed naaOyaDa 55 sa o]Aa %ma
gauPta gauPta 4 v - ¹201301 saiva- ad
EaImatI EaI iSava 0 a -
saaQanaa kumaar 1 a B.E. sa pur
`
gauPta gauPta 8 iv
mauidt EaI iSava 1 a saiva-
gauPta kumaar 4 v sa
AMikt gauPta 7 a
gauPta EaI iSava 5 a
EaI ivajaya kumaar ¹
dova gauPta ¹
gauPta iv
a
v
a
a
10 EaI svaEaI 6 iv B.Com B-234,Sec-19, 45304 vyaap bala Korg
7. EaIkRYNa gaaopIcaM 1 a Xth naaOyaDa 59 ar a[- aZ,
gauPta d gauPta 5 v B.Com ¹201301, vaar Aaga
EaImatI EaI 4 a B.Com saiva-
saraoja EaIkRYNa 3 a B.Com baga ra
sa[-
gauPta gauPta 3 iv Ist esaAa[ ulaa
EaI EaI 3 a - vaar
sauQaIr EaIkRYNa 2 v saiva-
gauPta gauPta 2 a sa
EaImatI EaI 1 a saiva-
inaSaa sauQaIr 9 iv sa
gauPta gauPta 1 a vyaap
AMkur EaI º v ar
gauPta EaIkRYNa 5 a
Eauit gauPta a
gauPta EaI iv
Eaoya sauQaIr a
gauPta gauPta v
EaI a
sauQaIr a
gauPta Ai
v
a
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
34/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
10 EaI EaI 4 iv M.Com RC-138,Aca- 9818629944 haola 035
8. Syaama ivaVarama 0 a B.A naa saola pcaa S
baabaU gauPta 3 v Xth
kmplao@s ikran QarI ama
gauPta EaI 8 a VIIth
EaImatISyaama 1 a a¸ KaoDa aa gaao Saab
kalaanaI¸ lasa aad
p`omalata
baabaU 5 iv
gauPta gauPta 1 a saO¹57 saiva- Qaa
#yaait EaI 2 v naaOyaDa sa Olap
gauPta Syaama 6 a ¹201301 ur
ibapuMja
baabaU 5 a
gauPta gauPta ¹
EaI EaI ¹
ivaVarama
Syaama iv
gauPta baabaU a
gauPta v
svaEaI a
iSavaSaMk a
r gauPta
10 EaI EaI eca saI 5 iv B.Sc G-35,Sec-56¸ 2556750 saiva- para [Tav
9. sauBaaYa gauPta 0 a B.A naaOyaDa 9811259026
sa Oila aa
cand` EaI 4 v Xith ¹201301, naaO yaa idllaI
gauPta sauBaaYa 2 a VIIth
EaImatI cand` 1 a yaDa
`
maQau gauPta 6 iv Aqaa
gauPta EaI 1 a oirTI
Axaya sauBaaYa 2 v
gauPta cand` a
salaaonaI gauPta a
gauPta EaI Ai
sauBaaYa v
cand` a
gauPta Ai
v
a
11 Da EaI sa%ya 3 iv MBBS A-104,Sec-51¸ 9818102168 Da ktra ftoh
0. sauBaaYa p`kaSa 4 a MBBS kond`Iya 9868302575 caa[lD
Oila abaa
` gauPta gauPta 2 v ivahar sposa
yaa d
Da Da 7 a naaOyaDa Da@Tr
AnauraQa sauBaaYa 0 a ¹201301` [-esaA mau
a gauPta ` gauPta 2 iv a [- rOna
Eaoyaa Da a Asptal a
gauPta sauBaaYa v a va
` gauPta a Gar
a sao
Ai p`oi@T
v sa
a
1 EaI ¹ iv C-51,Sec-61¸ 9212510534 iSaka
11. sauQaIr EaI a naaOyaDa 9313025187 ohab
gauPta sauQaIr v ¹201301, aad
EaImatI gauPta a
`
maMjaU EaI a
gauPta sauQaIr iv
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
35/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
hYa- gauPta a 036
gauPta EaI v
raohna sauQaIr a
gauPta gauPta a

11 EaI svaEaI 6 iv M.Com A-585,Sec-19, 2550349 idgana jaOg idga


2. sauroSa na%qaIlaa 5 a Xth naaOyaDa orenDi aair naor
D.Pharma ¹201301 fna
cand` la gauPta 6 v O-2520756
laIja
yaa S
gauPta EaI 2 a B.A
p``a ila m ama
EaImatI sauroSa 3 a VIIIth
naaOy ahos Saab
Vth aDa airy
Padmaado cand` 7 iv aad
Dip ME Ajaya aa
vaI gauPta gauPta EaI 3 a idllaI
B.Sc O-2520751 maoDI
EaI Ajaya sauroSa 3 v IVth kla ftoh
kumaar` cand` 1 a SKG sTaorA vaga abaa
gauPta gauPta 2 a +abaaj ulaa d
EaImatI EaI Ajaya 0 iv aar vaar
raQaarana kumaar` 9 a
I gauPta gauPta 3 v
tÉNa EaI Ajaya 5 a Ajaya
kumaar` kumaar` 3 a maoDI baad
gauPta gauPta 3 iv kla lasa
mahk EaI Ajaya 0 a sTaor
saO03
gauPta kumaar` 8 v 7
EaI gauPta 0 a
saMjaya EaI 5 a
kumaar` sauroSa ¹
gauPta cand` ¹
EaImatI gauPta iv
maInaa EaI a
gauPta saMjaya v
Civa kumaar` a
gauPta gauPta a
P`aNava EaI iv
gauPta saMjaya a
kumaar` v
gauPta a
EaI a
saMjaya
kumaar`
gauPta
11 EaI Da Aao pI 5 iv Text Desr D-39,Sec-56¸ 2582639 saiva- jaTu m
3. sauSaIla gauPta 1 a M.A. naaOyaDa 9810118637
sa Aa aqau
gauPta EaI 4 v XIIth ¹201301, ¹ ra
EaImatI } sauSaIla 8 a Xth ¹
- `
Yaa gauPta 2 a ¹
MBBS
gauPta EaI 3 iv ¹

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


36/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
ku sauSaIla 2 a Da@T 037
gauiD,yaa gauPta 1 v r
ku naoha EaI 0 a
gauPta sauSaIla 7 a
AiBanava gauPta 7 Ai
gauPta EaI 7 v
Da Aao pI sauSaIla a
gauPta gauPta Ai
v
a
¹
iv
a
v
a
a
11 EaI ] svaEaI 3 iv B.Com RC-138, 2495406 saiva- baCr iSaka
4. Aca-naa 9312973296
maoSa cand`Baan 0 a B.A sa vaar ohab
gauPta a gauPta 2 v ivahar¸ aad
EaImatI EaI ] 8 a KaoD,a
maMjaU maoSa 0 a kaolaaona
gauPta gauPta 3 iv I¸
]idt EaI ] a naaOyaDa
gauPta maoSa v ¹201301
gauPta a
a
11 EaI ]pond` C-136,Sec-49 5313626
5. kaotvaala naaOyaDa 9350153352
¹201301

11 EaImatI ] EaImaaQa 7 iv Xth C- 2320468 m baah


6. maa dovaI vap`saadp 6 a B.Tech 438,baITa¹1 9811732010 saiva- aurv kaol
EaI pMkja araOilayaa 4 v M.A ¸ ga`oTr sa aair akta
naaOyaDa idvyaa
paraOilaya EaImaaQa 5 a B.Tech Ist jvaOla
yaa JaaM
a vap`saadp 4 a Xth ¹201308
sa- para saI
EaImatI araOilayaa 0 iv AaoKla Oila
` a na id yaa
rInaa EaI pMkja 1 a
paraOilaya paraOilaya 8 v rOpu
a a 1 a irya
yaSaI EaI pMkja 5 a a
paraOilaya paraOilaya iv
a a a
AayauYa EaI pMkja v
paraOilaya paraOilaya a
a a a
Ai
v
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
37/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
a 038
Ai
v
a
11 EaI ivajaya EaI 3 iv E-42, Sec-27¸ 2541897 saiva- para
7. 9818238354
raja ip`yavaRt 4 a naaOyaDa sa oilay
gauPta gauPta 3 v ¹201301 aa
EaImatIDa EaI ivajaya 4 a ` B
inama- raja 5 a aoM
laagauPta gauPta EaI iv sana
ku ivajaya a vaar
maaonala raja v
gauPta gauPta a
a
11 EaI EaI 5 iv B.Sc C-123, Sec- 9818238354 vyaapa p isars
8. 40¸ 5340534 r
ivamalaku ramap`saa 3 a B.A. OMg aaga
naaOyaDa iDspao
maar d gauPta 5 v MCA ijaibal
aaoi Mja
gauPta EaI 0 a MBA ¹201301 a ryaa ifraoj
EaImatI ivamalaku 2 a BBA glaasa bala aaba
klpnaa maar 6 iv ` saaFT a[- ad
gauPta gauPta 2 a vao vaar
[-jaI m
EaI EaI 5 v fIDilaTI
SaSaaMk ivamalaku 2 a aorz
gauD0
gauPta maar 0 a maona
EaImatI gauPta iv ojar
pllavaI EaI a elDoka
o
gauPta SaSaaMk v ¹
Svaota gauPta a
gauPta EaI a
ivamalaku iv
maar a
gauPta v
a
a
Ai
v
a
11 EaI svaEaI 5 iv M.A. 524,C58/3,Sec- 9911364075 saupir m baah
9. ivamala lajjaarama 3 a M.A.B.Ed 62¸]Ymaa } nTonD aaoh
jaa- epa onTÊk
kumaar gauPta 4 v XIIth sTmaÊ
inay
gauPta EaI 5 a XIIth naaOyaDa
e@saa[ aaM
EaImatI ivamala 1 a ¹201301 ja gaga
rMjanaa kumaar 8 iv -
gauPta gauPta 1 a
gaaOrva EaI 7 v
kumaar ivamala a

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


38/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
gauPta kumaar a 039
maaoiht gauPta
kumaar EaI
gauPta ivamala
kumaar
gauPta
12 EaI EaI Aaoma 5 iv M.Sc B344A, Sec-19¸ 2546121 saiva- ippr ifraoj
0. ivanaaodk p`kaSa naaOyaDa 9891160246 sa
2 a M.A. saaFTv Oya aaba
umaar gauPta 4 v B.E ¹201301` aoyar a ad
[MjaI
gauPta EaI 8 a Aar p
EaImatI ivanaaodk 2 a isasTm OMg
saMtaoYa umaar 3 iv a aaoi
[nTrna
kumaarI gauPta a oSanal ryaa
vaÉNa EaI v a ila
saO 58
gauPta ivanaaodk a naaOy
umaar a aDa
gauPta Ai
v
a
12 EaI EaI 6 iv M.Com Flt-201,Plot B-9/17 2400626 salaah g QaIrp
1. baIesa[- 9868836504 kar urAag
ivanaaod baabaU 4 a B.A 9811476984 iva<a aaM
esa arak
cand` rama 5 v ha]isaMga va
gala
gauPta gauPta 8 a aoTa
saaosaa laoKa sa
EaImatI EaI a Sec-62¸ AamaI- ksao
kRYNaa ivanaaod iv BE,MBA Ele naaOyaDa 9323853574 vaola ro
BE,MBA Ele ha]
gauPta cand` a ¹7
MSc,Mat Aaga-
gauPta 3 v h Bau pU
7 a M.Sc maona
3 a P.hD o iva Aaga
jalavaayaui ra
EaI 4 evaM
vahar¸saO¹2
ivanaya EaI 3 laoKa vaCr kaoT
0¸Kar
naoSa vaar a
gauPta ivanaaod 1 Gar¸navaI
fT- ila
EaI cand` 3 iv maumba¹41 caaO
BaiTM
0210 dhra
maQaup gauPta 0 a Da
` À iD naa
gauPta EaI 0 v
maonao
EaImatI ivanaaod 5 a Êe@yaU
inaiQa cand` 0 a ip`MT
gauPta gauPta 3 iv ila
tlaaojaa
EaImatI EaI 0 a ¸ na
ip`yaa ivanaya 1 v maumb
gauPta gauPta 0 a aÀmao
ivaiQa EaI 1 a naojar
saImao
gauPta maQaup iv Mnsa
maRdula gauPta a ila
gauPta EaI v gauDg
maayaa ivanaya a aaMva

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


39/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
gauPta gauPta a 040
hYa- EaI iv
Aaoma maQaup a
gauPta gauPta v
EaI a
maQaup a
gauPta
EaI
ivanaya
gauPta
12 EaI EaI 4 iv M.Com G-49, Sec-39¸ 4331159 saiva- p isars
2570025
2. ivanaaodk ramap`saa 9 a MA naaOyaDa 9910108991 sa OMg aaga
umaar d gauPta 4 v B.Tech III ¹201303, O-2460620 sTonac
aaoi MjaA
gauPta EaI 8 a B.Tech II 2460621 aaT-
EaImatI ivanaaodk 2 a ` [npo@ ryaa agar
saaQanaa umaar 2 iv sa p`a baad a
gauPta gauPta 2 a ila lasa
saaOrBa EaI 0 v hojarIk
gauPta ivanaaodk a mplao
vaÉNa umaar a @sa
gauPta gauPta Ai naaOy
EaI v ada
ivanaaodk a
umaar Ai
gauPta v
a
12 EaI EaI ela pI 3 iv B-5/61A¸Sec- 45354 saiva- rOpu
3. ivanaaodk gauPta 4 a 34¸ 01 sa oiry
umaar EaI 3 v naaOyaDa e@sa¹ aa
gauPta ivanaaodk 1 a ¹201301 537À5 Arva
EaImatI umaar 7 a ` 39 irya
mamata gauPta EaI 6 iv a
gauPta ivanaaodk a
AaSaya umaar v
gauPta gauPta EaI a
Amana ivanaaodk a
gauPta umaar
gauPta
12 EaI vaI ko E-21¸Sec-07¸ 5376767
4. 9868517375
gauPta naaOyaDa
¹201301
12 EaI EaI ema pI 3 iv F-386¸Sec-12¸ 2580065 saiva- ksao
5. ivaipnaku gauPta 7 a naaOyaDa sa ro
maar EaI 3 v ¹201301 m
gauPta ivaipnaku 5 a ` aha
EaImatI maar 1 a main
maaQaurI gauPta EaI 1 iv ayaa
M
gauPta ivaipnaku 5 a
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
40/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
SauBaaMk maar v 041
r gauPta gauPta EaI a
ku ivaipnaku a
iSavaanaI maar
gauPta gauPta
12 EaI Da ko saI 4 iv B.Tech,CE C-472, Sec- 2441924 baIAa para Aaga
6. ivaYNau 19¸ 9899144229
gauPta 5 a M.Sc [-esa Oila ra
gauPta EaI 4 v B.Tech naaOyaDa saiva- yaa m
EaImatI ivaYNau 4 a B.Tech II ¹201301 sa ippr auro
klpnaa gauPta 2 a saiva- Oya naa
gauPta EaI 2 iv ` sa a
Anauja ivaYNau 1 a
gauPta gauPta 9 v
raoiht EaI a
gauPta ivaYNau a
gauPta
12 EaI EaI 2 iv B.Sc,MCA C-55, Sec-20¸ 9810075843 ecasa m bana
7. 9810111019
ivaSaala sauroSaca 9 a BScPGDBM naaOyaDa Iela aurv arsa
gauPta nd` 2 v ¹201301 To@n aair
EaImatI gauPta 5 a aaola yaa
raKI EaI a aojaI r
gauPta ivaSaala iv mBa
gauPta a aSaa
v h
a
a
12 EaI D-1, Sec-26¸ 9811433061
8. ivaSaala naaOyaDa
gauPta ¹201301

12 EaI vaIEaI ena 4 iv MSW,LLB 69A/Pocket-B2 9818060674 saiva- baCr T


9. Sec-71¸
ena ema 1 a M.A sa vaar UMdl
naaOyaDa
gauPta gauPta 3 v VIIIth ksao aa
¹201301
EaImatIEaI vaI 6 a IIIrd ra
`
saaiva~I
ena 1 a
gauPta gauPta 2 iv
pIyaUYaEaI vaI 0 a
gauPta ena 8 v
naoha gauPta a
gauPta EaI vaI a
ena
gauPta
13 EaI EaI 3 iv B.Sc C-258A,Sec-19, 2525979 gaam gaga idllaI
0. yaaogaoS sauKmaal 4 a M.A naaOyaDa ao- -
a jaOna a caMd 2 v Vth ¹201301, MT AlaO
EaImatI jaOna 9 a IIIr vyava puiry
aa
maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa
41/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´
maaqaurvaOSya ]<arpiScamaaMcala maMNDla inadoiSaka¹2007 0
navaIna EaI 0 a saaya 042
gauPta yaaogaoS 9 iv
SauBama a jaOna 0 a
gauPta EaI 6 v
iSavama yaaogaoS a
gauPta a jaOna a
EaI
yaaogaoS
a jaOna

maaqaur vaOSya SaaKasaBaa¸ naaOyaDa


42/12
gaoma¹vaoja³[MiDyaa´