D E U T S C H

тем
DIE BESTEN THEMEN
ДОДАТКОВО:
Автентичні тексти
для читання
Тематичний
словник
Інформація по всіх
регіонах України

Рецензенти:
О. П. Ковальова,
канд. філол. наук, доц. кафедри німецької філології Харківського державного
педагогічного университету ім. Г. С. Сковороди;
Керстін Гебенстрайт,
учитель Німеччини за програмою
шкільної освіти за кордоном
Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»

Автори-укладачі:
С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Степанова

Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом
Н50 для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Ч. І / Укл. С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк,
В. О. Григоренко та ін.— X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 494 с.
Посібник допоможе школярам у вивченні німецької мови та підготовці до екза­
менів. Він містить усні теми з перекладом, що традиційно пропонуються на екза­
менах і рекомендуються до вивчення протягом навчального року. Тексти складені
в межах елементарного лексичного й граматичного матеріалу.
Беручи за основу теми, наведені в посібнику, учні можуть скласти власні усні
повідомлення.
Для учнів 5-11 класів, абітурієнтів і викладачів німецької мови.
ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А.
Адреса редакції: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а.
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.kharkov.ua
З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-46, 712-91-47;
Києві — (044) 495-14-53, 417-20-80; Донецьку — (062) 304-67-02; Житомирі — (0412) 41-27-95;
Дніпропетровську — (0562) 43-46-95; Львові — (032) 233-53-39; Сімферополі — (0652) 22-33-03;
Тернополі — (0352) 26-86-94, 53-32-01.
E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
«Книга поштою»: 61045 Харків, а/с 3355. Тел. (057) 717-74-55.
E-mail: pochta@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua
© С. В. Бачкіс, І. Є. Бринзюк, Т. Ф. Білоусова, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Стєпанова, укладання, 2006
© ТОВ Видавництво «Веста», 2006

Зміст

I.

Mein Lebenslauf (Ïðî ñåáå)
Meine Biographie
(Ìîÿ á³îãðàô³ÿ)........................................................................................19
Meine Familie
(Ìîÿ ðîäèíà)...........................................................................................19
Meine Mutter
(Ìîÿ ìàìà)...............................................................................................20
Meine Eltern
(Ìî¿ áàòüêè)..............................................................................................22
Meine Straße
(Ìîÿ âóëèöÿ).............................................................................................24
Unsere Wohnung
(Íàøà êâàðòèðà)......................................................................................26
Meine Arbeitspflichten zu Hause
(Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè) ........................................................................27
Mein Freund
(̳é äðóã).................................................................................................29
Meine Freundin
(Ìîÿ ïîäðóãà)..........................................................................................30
Mein Arbeitstag
(̳é ðîáî÷èé äåíü).................................................................................31
Arbeitstag meiner Eltern
(Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â)................................................................... 33
Mein zukünftiger Beruf
(Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ)........................................................................ 35

II.

Die Ukraine (Óêðà¿íà)
Die Ukraine
(Óêðà¿íà)................................................................................................... 37
Die geographische Lage der Ukraine
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè)..........................................................39Зміст l
Das Klima der Ukraine
(Êë³ìàò Óêðà¿íè).......................................................................................40
Das heutige Wetter
(Ïîãîäà ñüîãîäí³)....................................................................................42
Der Staatsaufbau der Ukraine
(Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè)...................................................................44
Die Verfassung der Ukraine
(Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè).............................................................................. 45
Aus der Geschichte der nationalen
Symbole der Ukraine
(Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè).............................................47
Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums
(Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà)............................................................49
Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè) ........................................................................51
Die Wirtschaft der Ukraine
(Åêîíîì³êà Óêðà¿íè) . .............................................................................. 52
Errungenschaften der ukrainischen
Wissenschaft und Technik
(Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè)............................................. 55
Gedenskstätten der Ukraine
(Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè).......................................................................... 57
Massenmedien in der Ukraine
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³) . ................................................59
Sport in der Ukraine
(Ñïîðò â Óêðà¿í³)......................................................................................61
Das Leben der Jugend
(Ìîëîäü Óêðà¿íè).....................................................................................63
Meine Muttersprache
(Ìîÿ ð³äíà ìîâà).....................................................................................65
Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern
(Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè).......................................67
Die Ukraine und ihre Probleme
(Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè)..........................................................................68
Umweltschutz. Probleme der Ukraine
(Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîáëåìè Óêðà¿íè).................................................................................70

l Зміст 

III. Gebiete und Städte der Ukraine
(Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè)
Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine
(Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè).........................................................................72
Sehenswürdigkeiten Kyjiws
(Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ).................................................................. 73
Das Kyjiwer Gebiet
(Êè¿âñüêà îáëàñòü) . .................................................................................74
Die Autonome Republik Krym
(Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì)................................................................76
Simferopol
(ѳìôåðîïîëü)......................................................................................... 78
Sewastopol
(Ñåâàñòîïîëü).........................................................................................79
Charkiw
(Õàðê³â)..................................................................................................... 81
Das Gebiet Charkiw
(Õàðê³âñüêà îáëàñòü)............................................................................... 82
Cherson
(Õåðñîí).................................................................................................. 85
Das Gebiet Cherson
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü).............................................................................86
Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêèé)....................................................................................... 88
Das Gebiet Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü)............................................................................90
Das Chmelnytzker Gebiet
(Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé)............................................................................92
Dnipropetrowsk
(Äí³ïðîïåòðîâñüê)..................................................................................94
Das Dnipropetrowsker Gebiet
(Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü)..................................................................95
Donezk
(Äîíåöüê).................................................................................................97
Das Donezker Gebiet
(Äîíåöüêà îáëàñòü).................................................................................99Зміст l
Iwano-Frankiwsk
(²âàíî-Ôðàíê³âñüê)............................................................................... 100
Das Iwano-Frankiwsker Gebiet
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü)............................................................... 102
Kirowohrad
(ʳðîâîãðàä)......................................................................................... 104
Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets
(Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ )....................................................... 106
Das Kirowohrader Gebiet
(ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü).....................................................................108
Luhansk
(Ëóãàíñüê)............................................................................................. 110
Das Luhansker Gebiet
(Ëóãàíñüêà îáëàñòü)...............................................................................112
Lwiw
(Ëüâ³â).....................................................................................................114
Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I)).....................................................115
Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II))....................................................118
Das Lwiwer Gebiet
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü).............................................................................. 120
Mykolajiw
(Ìèêîëà¿â)..............................................................................................122
Das Mykolajiwer Gebiet
(Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü).........................................................................124
Odessa
(Îäåñà)..................................................................................................126
Das Gebiet Odessa
(Îäåñüêà îáëàñòü).................................................................................128
Poltawa
(Ïîëòàâà)................................................................................................130
Das Poltawer Gebiet
(Ïîëòàâñüêà îáëàñòü)............................................................................132
Riwne
(гâíå).....................................................................................................133

l Зміст 

Das Gebiet Riwne
(гâíåíñüêà îáëàñòü)........................................................................... 135
Shytomyr
(Æèòîìèð)........................................................................................... 137
Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets
(Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ )......................................................... 139
Das Shytomyrer Gebiet
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü)...................................................................... 141
Sumy
(Ñóìè).................................................................................................. 143
Das Gebiet Sumy
(Ñóìñüêà îáëàñòü)............................................................................... 144
Ternopil
(Òåðíîï³ëü).......................................................................................... 146
Das Gebiet Ternopil
(Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü)..................................................................... 149
Tscherkasy
(×åðêàñè)............................................................................................ 150
Das Gebiet Tscherkasy
(×åðêàñüêà îáëàñòü)........................................................................... 152
Tschernihiw
(×åðí³ã³â)............................................................................................. 154
Das Gebiet Tschernihiw
(×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü)........................................................................ 157
Tscherniwzi
(×åðí³âö³)............................................................................................ 158
Das Gebiet Tscherniwzi
(×åðí³âåöüêà îáëàñòü)........................................................................161
Winnyzja
(³ííèöÿ).............................................................................................. 163
Das Winnyzer Gebiet
(³ííèöüêà îáëàñòü)............................................................................ 165
Luzk
(Ëóöüê).................................................................................................167
Das Wolyner Gebiet
(Âîëèíñüêà îáëàñòü)...........................................................................169Зміст l
Ushhorod
(Óæãîðîä)...............................................................................................171
Sakarpattja
(Çàêàðïàòòÿ)...........................................................................................173
Saporishja
(Çàïîð³ææÿ)............................................................................................174
Das Saporisher Gebiet
(Çàïîð³çüêà îáëàñòü).............................................................................176
Die Stadt, in der ich lebe
(̳ñòî, â ÿêîìó ÿ æèâó)..........................................................................178

IV.

Deutschland
(ͳìå÷÷èíà)
Deutschland (ͳìå÷÷èíà)..........................................................................181
Die geographische Lage
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ)......................................................................182
Das Klima (Êë³ìàò).......................................................................................184
Der Staatsaufbau
(Äåðæàâíèé óñòð³é)..............................................................................185
Deutsche Nationalsymbole
(Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè)..........................................................................187
Aus der Geschichte Deutschlands
(Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)............................................................................ 190
Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)..................................................................192
Probleme Deutschlands nach der Vereinigung
(Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ).........................................193
Die Wirtschaft
(Åêîíîì³êà)............................................................................................195
Sehenswürdigkeiten Deutschlands
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè).............................................................197
Berlin
(Áåðë³í )................................................................................................ 199
Sehenswürdigkeiten Berlins
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà)................................................................. 201

l Зміст 

Dresden (Äðåçäåí)................................................................................... 202
Leipzig (Ëåéïö³´)....................................................................................... 204
Nürnberg (Íþðíáåðã).............................................................................. 206
Weimar (Âåéìàð)...................................................................................... 209
Durch die Städte Deutschlands
(Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè)......................................................................... 210
Das Leben der deutschen Jugend
(Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³)......................................................................212
Der Sport
(Ñïîðò)...................................................................................................214
Massenmedien
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿)................................................................216
Umweltschutzmaßnahmen
(Çàõîäè ç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà)................................218

V.

Österreich
(Àâñòð³ÿ)
Österreich (Àâñòð³ÿ)..................................................................................221
Der staatliche Aufbau Österreich
(Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠).................................................................222
Wien (³äåíü)..............................................................................................224
Aus der Geschichte Österreich
(Ç ³ñòî𳿠Àâñòð³¿)...................................................................................226
Die Schulen in Österreich
(Øêîëè â Àâñòð³¿)..................................................................................228

VI. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
(Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã òà ˳õòåíøòåéí)
Die Schweiz (Øâåéöàð³ÿ)..........................................................................231
Der Staatsaufbau der Schweiz
(Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöàð³¿)............................................................232
Bern (Áåðí).................................................................................................234
Aus der Geschichte der Schweiz
(Ç ³ñòî𳿠Øâåéöàð³¿).............................................................................236

.............. 266 Iwan Masepa (²âàí Ìàçåïà)................................................................................................... 260 Fremdsprachen in unserem Leben (²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³)..................10 Зміст l Luxemburg (Ëþêñåìáóðã)...........................246 Meine Klasse (̳é êëàñ).......... Hervorragende Menschen der Ukraine (Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè) Bohdan Chmelnytzky (Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé)........................................................................263 Warum lernen wir Fremdsprachen? (×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè?) .......................................................................................254 Mein Lieblingsfach (̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò).................................................................................................257 Das Bildungswesen in Deutschland (Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)...............................................................243 Unsere Schule (Íàøà øêîëà)........................................................................................247 Der Deutschunterricht (Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè)................249 Meine Deutschlehrerin (Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè)...............................................................................................................264 VIII.................................. ......................................... 240 VII...267 .253 Die Schulfächer (Øê³ëüí³ ïðåäìåòè).............................................................242 Das Hochschulbildung in der Ukraine (Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³)..................................................................259 Die Hochschulbildung in Deutschland (Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³).................................238 Liechtenstein (˳õòåíøòåéí)................... Die Ausbildung in unserem Leben (Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³) Das Bildungswesen in der Ukraine (Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³)...................................................................................................................................................................................................251 Mein Klassenlehrer (̳é êëàñíèé êåð³âíèê).............................

........................286 Jewhen Paton (ªâãåí Ïàòîí).......................275 M................ Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî)..........................................279 Kateryna Bilokur (Êàòåðèíà Á³ëîêóð).....................285 Sergij Koroljow (Ñåðã³é Êîðîëüîâ)............281 Moderne ukrainische Schriftsteller (Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè)... кï³í )............ 290 Hervorragende Schriftsteller Deutschlands (Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè)................................... Lyssenko (Ì.............................................................................. V..................................................................................... Þ................ Hervorragende Menschen Deutschlands (Âèäàòí³ ëþäè ͳìå÷÷èíè) Heinrich Heine (Ãåíð³õ ¥åéíå).......... Ëèñåíêî)................... F......................284 Mein Lieblingsdichter (̳é óëþáëåíèé ïîåò).........272 Unser weltberühmter Landsmann I.......................................................................... J................................................................................. 296 ..........291 Jacob und Wilhelm Grimm (ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì).... Kwitka-Osnowjanenko (Ã................................................................................................................................... 288 IX..............................................l Зміст 11 Taras Schewtschenko (Òàðàñ Øåâ÷åíêî)............................................................277 Iwan Franko (²âàí Ôðàíêî)....268 Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko (Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî)............ Â............................................. Repin (Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ²...................................................... 270 H....................................................................................................................... Ô.....................293 Lion Feuchtwanger (˳îí Ôåéõòâàíãåð).........................................

.............305 Mein Lieblingskomponist (W................................................321 Sommer (˳òî)...............................................................................................................................307 Johann Strauß (²îãàíí Øòðàóñ)...........................................................297 Erich Kästner (Åð³õ Êåñòíåð)................12 Зміст l Wolfgang Borchert (Âîëüôãàíã Áîðõåðò)..............................317 X.....................................................308 Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner) (Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð))..................................320 Frühling (Âåñíà)....................................................................................................................................315 Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß (Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà)..................................................................... 300 Erich Maria Remarque (Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê)..........................................................................312 Albrecht Dürer (Àëüáðåõò Äþðåð)...................................................................................303 Stefan Zweig (Ñòåôàí Öâåéã)............ Ìîöàðò))............................. Mozart) (̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â..... A..............................................................323 Herbst (Îñ³íü).... À................................................................................... Ñâÿòà) Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó)......325 .....................................................................................................................313 Wilhelm Conrad Röntgen (³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí)...............................................................................................................................................................310 Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille) (̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå)).. Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó..........

..................................................................................................................................................................................................................................350 Freie Tage des Schülers (³ëüí³ äí³ ó÷íÿ)...........................331 Pfingsten in der Ukraine (Òð³éöÿ â Óêðà¿í³)..................................................................... 338 Mein Geburtstag (̳é äåíü íàðîäæåííÿ)............................................................................................... Die Freizeit (³ëüíèé ÷àñ) Wie ich mich ausruhe… (ßê ÿ â³äïî÷èâàþ)...........................................328 Neujahrsfest in der Ukraine (Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³).............................................................................................................................................................................336 Der Lehrertag (Äåíü ó÷èòåëÿ)..................................347 XI.................................344 Fasching in Deutschland (Ìàñíèöÿ â ͳìå÷÷èí³)..............................................................352 Urlaub meiner Eltern (³äïóñòêà ìî¿õ áàòüê³â)............................................................................................................................................................l Зміст 13 Winter (Çèìà)..............346 Alte und neue Osterbräuche (Ñòàð³ é íîâ³ Âåëèêîäí³ çâè÷à¿)...................................................................... 353 Mein Hobby (Ìîº õîá³).......................................342 Feiertage in Deutschland (Ñâÿòà â ͳìå÷÷èí³)........................................................................................341 Meine Winterferien (Ìî¿ çèìîâ³ êàí³êóëè).........340 Meine Sommerferien (Ìî¿ ë³òí³ êàí³êóëè)............................................ 333 Schultraditionen (Øê³ëüí³ òðàäèö³¿)......... 355 ........................................326 Feiertage in der Ukraine (Ñâÿòà â Óêðà¿í³).........................................................330 Fasching in der Ukraine (Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³).........................................................................

..............377 Computer in unserem Leben (Êîìï’þòåðè ó íàøîìó æèòò³)...............................................................................................................................................................................................................................................................................378 Zeit und Mode (×àñ ³ ìîäà).............................................. 383 Beim Arzt (Ó ë³êàðÿ)............365 Mein Lieblingsliteraturheld (̳é óëþáëåíèé ë³òåðàòóðíèé ãåðîé)......................................................................................................362 Mein Lieblingsfernsehprogramm (Ìîÿ óëþáëåíà òåëåïåðåäà÷à)........364 In der Bibliothek (Ó á³áë³îòåö³)....................................374 Die Rolle des Sportes (Ðîëü ñïîðòó) ......................................................................................................... 385 Reisen (Ïîäîðîæ³)..........................................................367 Bücher in unserem Leben (Êíèãè â íàøîìó æèòò³)...................375 Olympische Spiele (Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè)..............................381 Wir kaufen ein (Ìè ðîáèìî ïîêóïêè)....... 358 Kino (ʳíî)..............................................................................................................................................372 Sport in unserem Leben (Ñïîðò ó íàøîìó æèòò³).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 360 Mein Lieblingsvideofilm (̳é óëþáëåíèé â³äåîô³ëüì)..............14 Зміст l Im Museum (Ó ìóçå¿)....................................................386 ....................................................357 Mein letzter Theaterbesuch (Ìîº îñòàííº â³äâ³äàííÿ òåàòðó) ...................................................371 Die Jugend und Musik (Ìîëîäü ³ ìóçèêà).......................369 Musik in unserem Leben (Ìóçèêà â íàøîìó æèòò³)....................................

. 417 ......................................... 414 Till Eulenspiegel..............................00 Uhr aufstehen......................... 409 Konrad Duden............................................................................................................................................ 410 Ist das nicht auch eine Entdeckung?....................................................... Literatur und Kunst............................................................... 407 3........ 406 Omas helfen......... 401 Unser Haus........................................... ..... 404 Tina — das Mädchen aus der Werbung....................................................................... Entdeckungen und Erfindungen Carl Friedrich Gauß.................. Schule Die Schule in Deutschland............................. 412 Taras Schewtschenko ist mein Lieblingsschriftsteller.....................397 2........................................................................................................................ Wissenschaft..........l Зміст 15 Eine Flugreise (Àâ³àïîäîðîæ)........................................................................................................................................................ 403 Wie Eva eine Hose und ein Hemd sucht und etwas ganz anderes findet...............................................399 Jeden Tag um 7..............396 Danni und seine Schwierigkeiten................................ 411 4....... 402 Mischlingskinder............................................................. 388 Eine Eisenbahnreise (Ïîäîðîæ ïî¿çäîì).................................................. ................................................................................................ 416 “Der Fliegende Holländer”.................392 Erholung im Freien (³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³)........................................394 Texte zur Themensammlung 1.......................................................................................................................... 406 Die Erziehung der Kinder war sein Lebenswerk..... Bildung............................. 409 Johannes Gutenberg......................................390 Eine Stadtfahrt (Ïî¿çäêà ì³ñòîì)............................................................................................................................................... 415 Theater und Musik........................................ 412 Große ukrainische Schriftsteller: Pawlo Sagrebelnyj........................................ Leute und Berufe Jedes Kind braucht mehr Verständnis........................................................................... 400 Hayat erzählt von sich und ihrer Wohnsituation...........................

. 431 Blutgruppen.. 429 5............. 447 9............ 419 Haydns Abschiedssinfonie........................................................................................... 425 R.................................... 449 Das erste Selbstverdiente.................................................................................... Sport Die Olympischen Spiele als Symbol der Freundschaft............................... Hobbies Wochenende.............................. 430 6.................... 445 Über den Kaffee................................................................................................................................................ W..... 420 Die Dynastie Strauß........ 440 Zwischen Ostern und PfingstenHimmelfahrt/Vatertag................................................................................................................ 423 Heinrich Zille......................... 423 Souvenir................................................................. 432 Voraussetzung für guten Schlaf.. 421 Wiens Museen..... 437 Der heilige Nikolaus...................................... 441 Feste und Bräuche in der Ukraine........................................................................ Essen Genuss und Notwendigkeit.................................................................... Feste und Bräuche Der Polterabend.................... 433 Ich will nicht rauchen!................... 427 Alexander Dowschenko.......16 Зміст l “Lieben Sie Brahms?”(Nach Herbert Klein)............................................................................. Gesundheit Fernsehen kostet Lebenszeit............................... 438 Fest der Heiligen Drei Könige........................................................... 448 Freizeitverbringungen in Österreich................................................. 442 8..................................................... 450 ............................................................................................................................................................................................................................................................. 418 Wir sind von Musik umgeben: Der Liederkönig Franz Schubert....................................................................................................................................................................................................... Freizeit................................. 434 Robert Koch — Bekämpfer des Todes....................................................................................................................... Fassbinder...................................... 424 Hollywood in Bayern.. 439 Ein gutes neues Jahr!............................................................................................................. 436 7...................................................................................................................................................... 429 Galina Ulanowa...................... 443 Vielseitig — aber nicht zuviel................

..... 472 Vokabeln zu den Themen (Тематичний словник).................................................................................................................... 472 Die Beziehungen der Ukraine zur BRD... Reise Die erste Weltreise..................................................l Зміст 17 Urlaub im Weltraumhotel — im Jahre 2020 soll es möglich sein.......... 464 Das Brandenburger Tor..................................................... Natur Der rote Fels der Möwen................................................................................................................................................................................... Deutschland Aus der deutschen Geschichte....................................... Die Ukraine Ratschläge für die Arbeitsplatzsuche............................................................................................. 460 Von einer botanischen Besonderheit.... 457 11........................ 461 12........................................................... in Deutschland ein Tier zu sein................ 466 Die Wartburg bei Eisenach................................................................................................................... 469 13. 452 10.............. 470 Ukraine — Ein Land Mit Geschichte Woher stammen die Kosaken?.................................................................. 454 Mittelpunkte............. 465 Zu Besuch auf Schloss Herrenchiemsee.......... 458 Ist der Luchs gefährlich?....................................................455 Namensgebungen.................................................................. 451 Ist “Bio” gesünder?............................................................................................................................................................................................................... 456 Familie Busse segelt seit 16 Jahren mit 10 Kindern um die Welt..................... 462 Die erste größere revolutionäre Bewegung der deutschen Geschichte........... 467 Potsdam-Sanssouci.............................................................................................................474 .............. 453 Reisen......... 459 Das Glück........................................................................ 461 Erster Spraydosen-Killer... 468 Die Landschaften im Zentrum Europas — Deutschland und die Deutschen................................

Я також брала активну участь у гро­ мад­сь­ко­му житті. Er machte uns mit modernen Autoren bekannt. Ich wurde am 5. Er lehrte uns.­ У родині нас п’ятеро. У травні я закінчила школу. Мій учитель літератури — високо­ освічена людина. russische Klassiker verstehen. half die Geschichte und das moderne Leben besser zu verstehen. Він знайомив нас із сучасними ав­то­ ра­ми. er arbeitet im Kran­ ken­haus. Мене звуть Алла Петрова. допомагав краще розуміти іс­то­ рію та сучасне життя. цінувати мову й стиль. Моїм улюбленим предметом у школі була література. Mein Literaturlehrer war ein gebildeter Mann.I . Він навчав нас розуміти російських класиків. Sie sind Schüler. Unsere Familie ist sehr freundlich. Я завжди устигала в школі й на­вча­ла­ ся з великим інтересом. Literatur war mein Lieblingsfach. Meine Mutter ist Hausfrau. а Борис — учень 9 класу. . Im Mai habe ich die Schule absolviert.­ die Sprache und den Stil schät­zen. Mein L ebenslauf (Ï ðî ñåáå )  Meine Biographie  Ìîÿ á³îãðàô³ÿ Ich heiße Alla Petrowa. Мій батько лікар. Ich hatte nur gute Noten in der Schule und lernte mit großem Interesse. Ljusja geht in die 5. Два роки тому наша родина пе­ре­ їха­ла до Харкова. Klasse. У мене є молодші сестра й брат. Ich habe eine jüngere Schwester und ei­nen Bruder. Моя мати домогосподарка. Наша родина дуже дружна. Borys — in die 9. Unsere Familie besteht aus fünf Personen. Ich bin Ukrainerin. Ich nahm auch am gesellschaftlichen Leben aktiv teil. Mein Vater ist Arzt. Vor zwei Jahren zog unsere Familie nach Charkiw um. Я українка. Вони школярі. wo ich jetzt mit meinen Eltern­ wohne. Klasse. Mai 1977 in Poltawa ge­bo­ren. де я зараз живу зі сво­ї­ми батьками. Люся ходить до 5 класу. Я народилася 5 травня 1977 року в Пол­таві. він працює в лі­ка­ р­ні.

t) — заохочувати sich bewerben (a. Мої батьки живуть у селі під Пол­та­ вою. Meine Schwester Nina ist auch ver­hei­ ra­tet. Він також заохочував мене стати ви­ кла­да­чем літератури. Моя мама — учителька.— брати участь у чому-небудь gebildet — високоосвічений j-n bekannt machen mit (Dat. Was für einen Traum hat das Mädchen?  Meine Familie  Ìîÿ ðîäèíà Ich heiße Nikolai Orlow. Мій батько — агроном. Mein Bruder ist Offizier.l Про себе 19 Er ermunterte mich Literaturlehrerin zu werden. Я сподіваюся. er ist gleich­zei­ tig Fernstudent an der Charkower Uni­ ver­si­tät. Wo wohnt Alla jetzt? 3. Meine Eltern leben in einem Dorf bei Poltawa. Sie leben in Gorlowka. Wörter und Wendungen teilnehmen (a. й од­но­ча­с­но він навчається на заочному від­ді­лен­ні в Харківському університеті. Його дружина — інженер. тут: подати документи der Traum (Träume) — мрія Fragen zum Text 1. Meine Mutter ist Lehrerin. Вони живуть у Горлівці. einen Bruder und eine Schwester. In diesem Jahr habe ich die Schule ab­ sol­viert und mich an der philologischen Fakultät der Hochschule beworben. Seine Frau ist Ingenieurin. Мій брат — офіцер. Wann und wo wurde Alla Petrowa geboren? 2. Її чоловік — декан в інституті іно­зе­м­ них мов. Wie erinnert sich Alla an die Schule? 5. Цього року я закінчила школу й ви­ рі­ши­ла вступати на філологічний фа­ культет інституту. Wie groß ist ihre Familie? 4. У мене є брат і сестра. що моя мрія збудеться і я стану студенткою. dass mein Traum in Er­ fül­lung geht und ich studieren kann. Ihr Mann ist Dekan am Institut für Fremd­spra­chen. Mein Vater ist Agronom.) — знайомити когось із кимось schätzen (te. Мене звуть Микола Орлов. Ich habe Geschwister. t) — оцінювати ermuntern (te. o) — добива­ тися. o) an (Dat). . Моя сестра Ніна теж заміжня. Ich hoffe sehr.

Mein Lebenslauf l 20 Er ist Professor und hält auch Vor­ lesungen. Sie leitet einen dramatischen Zirkel. 4. Im Sommer gibt es dort immer viel zu tun. sie ist Deutschlehrerin. йому 5 років. Ich besuche Nina ziemlich oft. 3. Моя мама красива жінка: у неї кра­си­ ве світле волосся й блакитні очі. Er geht in den Kindergarten. Їй дуже подобається її професія. Ich habe ihren Jungen sehr gern. eine Vorlesung halten (ie. Він — професор. Wir helfen unseren Eltern bei der Ar­ beit. Літом у селі багато роботи. t) — вести роботу Fragen zum Text Wo leben die Eltern von Nikolai Orlow? Was sind die Eltern von Beruf? Was können Sie über die Familie des Bruders von Nikolai erzählen? Was ist Nikolais Schwester von Beruf? Wo verbringt Nikolai seine Ferien?  Meine Mutter  Ìîÿ ìàìà Meine Mutter ist eine hübsche Frau: sie hat schöne blonde Haare und hell­ blaue Augen. достатньо Arbeit leisten (te. У них є хлопчик. Wörter und Wendungen gleichzeitig — одночасно der Fernstudent — студентзаочник verheiratet sein — бу­ти заміжньою (одруженим) 1. Я досить часто відвідую Ніну. На канікулах я перебуваю в бать­ків у селі. Sie haben einen Jungen von 5 Jahren. Nina leistet viel gesellschaftliche Arbeit. Вона веде велику громадську роботу. Ми допомагаємо нашим батькам. Meine Geschwister fahren auch ein — zweimal im Jahr dorthin. 2. Він ходить у дитсадок. Мені дуже подобається її син. 5. Ніна працює в середній школі. вона вчителька німецької мови. читає лекції. Sie hat ihren Beruf sehr gern. Вона керує драмгуртком. Ich verbringe meine Ferien bei meinen Eltern auf dem Lande. a) — читати лекцію ziemlich — доволі. Nina arbeitet in der Mittelschule. . Брат і сестра приїздять туди раз або двічі на рік.

добра. й мамою немає су­ пе­ре­ч­но­с­тей. і ми завжди із за­ до­во­лен­ням слухаємо її спів. щоб ми не пропускали занять у школі та вчасно робили домашні завдання. Mutter sitzt zusammen mit uns am La­ ger­feu­er und singt lustige Lieder. але в неї гарна фігура. Wenn meine Eltern im Sommer Urlaub und wir Kinder Ferien haben. дітьми. І хоча вона майже цілий день про­во­ дить у лікарні. У неї гарний голос. un­ter­neh­ men wir Wande­rungen und Reisen. чесна й зав­ жди справедлива. дітей. Моя мама займається спортом. стежить за тим. hält sie immer das Wort. gutmütig. ми здійснюємо по­ ходи й по­до­ро­жі. Коли у батьків улітку відпустка. Вона — висококваліфікований лікар і користується любов’ю й повагою сво­їх колег і пацієнтів. Wenn sie uns etwas verspricht. уся вона. готує для нас сма­ч­ну їжу. Mutter ist unsere beste Freundin. Meine Mutter ist sportlich und ist im­ mer munter und gesund. Мама сидить з нами біля вогнища й спі­ває веселі пісні. Якщо вона щось обіцяє. Із задоволенням вона грає з нами в те­ніс і волейбол. Вона щиросерда. hat aber eine sehr gute Figur und sieht immer sehr at­trak­tiv aus. Sie ist eine hochqualifizierte Ärztin und genießt Liebe und Vertrauen ihrer Kol­le­gen und Patienten. і вона завжди виглядає привабливо. Вона добре розуміє нас і завжди го­то­ва нам допомогти. але й її характер. ihr ganzes Wesen. то завжди дотримує слова. якщо у нас є які-небудь проблеми. Sie kümmert sich ständig um uns: näht und reinigt unsere Kleidung. Mir gefällt nicht nur ihr Äußeres. ehrlich und immer gerecht. und vor allem für uns Kinder. а в нас канікули. Мама — наш кращий друг. 21 Вона вже не дуже молода. Sie versteht uns gut und ist immer be­ reit uns zu helfen. . findet sie Zeit für ihre Familie. dass wir die Schule nicht ver­säu­men und unsere Schul­ arbeiten recht­zei­tig ma­chen.l Про себе Sie ist nicht mehr sehr jung. Sehr gern spielt sie mit uns Tennis und Volleyball und im Winter machen wir eine richtige Schnee­ballschlacht. Es gibt keine Auseinandersetzungen zwischen uns Kindern und der Mutter. wenn wir ir­gend­wel­ che Probleme haben. Sie ist offenherzig. Sie hat gute klangvolle Stimme und wir hören uns immer gern ihren Gesang an. son­ dern auch ihr Charakter. Між нами. Вона постійно турбується про нас: шиє й чистить наш одяг. Але мені подобається не тільки її зо­в­ ні­ш­ність. вона знаходить час для своєї родини й насамперед для нас. Obwohl sie fast den ganzen Tag im Kran­ken­haus verbringt. kocht für uns schmackhaftes Essen und passt dar­auf. а взимку ми учи­ няємо справжній сніговий бій. вона завжди бадьора й здорова.

Батьки завжди цікавляться тим. Die Eltern interessieren sich immer da­ für. 5. про те. Wenn ich am Morgen erwache. sorgen dafür. wie meine Leistungen in der Schule sind und welche Hilfe ich im Unterricht brauche.) — турбуватися ständig — постійний versäumen (te. -en — схильність Fragen zum Text Wie sieht Ihre Mutter aus? Welche ihre Charaktereigenschaften gefallen Ihnen besonders gut? Welche Arbeit erfüllt ständig Ihre Mutter? Wem trauen Sie Ihre Probleme? Welches Hobby hat Ihre Mutter?  Meine Eltern  Ìî¿ áàòüêè Die Eltern sind nicht nur meine Er­zie­ her. мій сні­да­ нок стоїть уже на столі. Wörter und Wendungen attraktiv — привабливий offenherzig — щирий gutmütig — добрий ehrlich — чесний gerecht — справедливый Liebe genießen (o. коли ми вибираємо свою майбутню про­фе­сію. на мене вже чекає готовий обід. steht schon mein Frühstück auf dem Tisch und wenn ich aus der Schule nach Hause komme. t) — пропускати (школу) die Neigung. wenn wir uns den künftigen Beruf wählen. wartet schon auf mich das fer­ti­ge Mittagessen. sondern auch meine besten Freunde und Berater. Вона дає нам добрі поради. Ich liebe meine Mutter sehr und kann mein Leben ohne sie nicht vorstellen. щоб у ме­не було все необхідне для навчання. Я дуже люблю маму й не уявляю життя без неї. 2. Sie kümmern sich täglich um meine Ge­sund­heit. 3. Батьки не тільки мої вихователі. das Vertrauen — довіра sich kümmern um (Akk. . й сама трохи грає на піаніно. dass ich al­ les Nö­ti­ge für meinen Unterricht habe. Коли я вранці прокидаюся. Вони щоденно турбуються про моє здоров’я. 4. Sie gibt uns gute Ratschläge. але і кращі друзі й порадники.Mein Lebenslauf l 22 Sie hat Musik gern und spielt selbst ein wenig Klavier. яка відповідає нашим на­ хилам. які у мене успіхи в школі і яка мені по­ трі­б­на допомога в навчанні. а коли я при­ хо­джу зі школи додому. Вона любить музику. o) — користуватися любов’ю 1. der un­se­rer Neigung entspricht.

unterhalten wir uns oft. aber lassen mich selbst eine richtige Wahl machen. Mein Vater bringt mir viele nützliche Fer­tig­kei­ten bei. ми по­ве­р­та­ є­мо­ся додому й довго ще говоримо про те. tauschen un­se­re Meinungen über die Probleme der Ge­gen­wart aus. Ми добре розумі­ємо один одного. і ве­ло­си­пед. так і сучасна музика. . Meine Mutter brachte mir Liebe zur Mu­sik bei. Мені подобається як класична. і у неї га­ р­ний голос. Mir gefällt sowohl klassische. Meine Oma und Opa sind nicht mehr imstande selbst mit allem fertig zu werden­. обмінюємося ду­м­ка­ми про проблеми сучасності. але надають мені право самому зро­би­ти правильний вибір. Вони дають мені багато добрих по­ рад. я умію зараз лагодити багато при­ла­дів. ми розмовляємо. Ich verbringe auch meine Freizeit gern mit den Eltern zusammen. auch manchmal un­ ser Fahrrad oder Auto. was wir auf dem Lande getan haben. Im Winter unternehmen wir Ski­wan­de­ run­gen und im Sommer erholen uns ge­wöhn­lich am Meer oder im Dorf bei mei­nen Großeltern. Dort gibt es für uns alle Arbeit. Es macht uns Spaß ihnen im Gemüse– und im Obstgarten zu helfen. На відміну від інших учнів у мене з бать­ками немає конфліктів. als auch moderne Musik. Schon jetzt spreche ich mit meinen Eltern­ über meinen künftigen Beruf. So verstehe ich jetzt verschiedene Ge­ rä­te zu reparieren. Die Mutter spielt selbst gut Klavier und hat eine gute Stimme. що ми робили в селі. але задоволені. Так. Стомлені. Sie geben mir viele gute Ratschläge. Ми з задоволенням допомагаємо їм у садку та на городі. Мама сама грає на піаніно. Müde. І свій вільний час я охоче проводжу з бать­ками.l Про себе 23 Zum Unterschied von manchen an­de­ ren Schülern habe ich mit meinen Eltern kei­ne Konflikte. Мої бабуся й дідусь уже не в змозі самі з усім упоратися. Уже зараз я говорю з батьками про мою майбутню професію. Узимку ми здійснюємо прогулянки на лижах. Мама прищепила мені любов до му­ зи­ки. aber zufrieden kommen wir nach Hause zurück und sprechen noch lange darüber. іноді й наш автомобіль. Там для нас усіх є робота. а влітку ми відпочиваємо за­зви­чай на морі або в селі у дідуся й бабусі. Мій батько прищеплює мені багато корисних навичок. Коли ми увечері збираємося усі ра­ зом. Wir verstehen einander sehr gut. Wenn wir abends alle beisammen sind.

Welche Rolle haben die Eltern bei Ihrer Berufswahl gespielt?  Meine Straße  Ìîÿ âóëèöÿ Ich lebe in der zweitgrößten Stadt der Ukraine — Charkiw. Я шаную й поважаю своїх бать­ків і вдячний їм за все. 2. Вона не дуже широка. Тоді в цьому місці жив поміщик. а також провулки на­да­ ють місту особливого вигляду. beisammen — разом sich unterhalten (ie. was sie für mich tun. a) — розмовляти Meinungen austauschen — обмінюватися думками die Wahl — вибір Fragen zum Text Was schätzen Sie an Ihren Eltern besonders hoch? Welche Interessen haben Ihre Eltern? Welche Fertigkeiten haben Ihnen Ihre Eltern beigebracht? Wie oft und wie interessant verbringen Sie Ihre Freizeit mit den Eltern? 5. оточені садками. die mehr als 100 Jahre alt ist. a) — прищеплювати 1. Zahlreiche Plätze. Lussja und Galja. що вони для мене ро­б­лять. Численні майдани. Я живу в другому за величиною місті Укра­ї­ни — Харкові. Моя вулиця одна з них. проспекти й ма­ле­ нь­кі вулички. Я живу на вулиці Галинській. Meine Straße ist eine darunter. 4. Люся й Галя. але досить дов­га.Mein Lebenslauf l 24 Ich ehre und achte meine Eltern und bin ihnen für alles dankbar.) — чекати на щось die Leistung. Ich wohne in der Galinskastraße. große und kleine Straßen und auch Gassen geben der Stadt ein besonde­ res Bild. Три вулиці названі на честь трьох до­ньок. die mit Gärten umringt sind. der drei Töchter hatte: Sie hießen Vira. . З обох боків одно. 3. у яко­го було три доньки: Віра. якій по­ над ста років. Damals lebte an diesem Ort ein Guts­ be­sit­zer. Drei Straßen sind zu Ehren der drei Töch­ter benannt.та двоповерхові приватні будинки. Beiderseits sind ein– und zweistöckige Privathäuser. -en — успіх beibringen (a. Wörter und Wendungen der Erzieher — вихователь der Berater — порадник warten auf (Akk. Sie ist nicht breit aber ziemlich weit.

тільки зрідка автомобілі про­їж­ джа­ють по вулиці час від часу. Es gibt Dinge. то дорожній рух тут досить спокій­ ний. Тому можна собі уявити. Це велика перевага — жити далеко від шуму автомобілів та вихлопних газів. t) — уявити собі zart — ніжний überfüllen (te. на початку травня. Es ist ein großer Vorteil etwas von Autolärm und Abgasen entfernt zu woh­nen. повертаючися після на­ пру­же­но­го дня додому. ні тро­лей­ бу­сів. Оскільки це не центральна вулиця. до яких ми звикаємо: місто. ви­ шень.l Про себе 25 Da es keine Zentralstraße ist. an die wir uns gewöh­ nen: die Stadt. die Straße. що також дуже важ­ ливо. t) — наповнювати halten (ie. Wörter und Wendungen ein besonderes Bild geben — надавати особливого вигляду der Straßenverkehr — дорожній рух der Vorteil. я милуюся кра­сою моєї старої. Die Einwohner der Straße halten sie im­mer in Ordnung. ist der Straßen­verkehr hier ganz ruhig. Повітря сповнене ніжного запаху кві­ту­чих абрикосів. a) — утримувати anstrengend — напружений . слив. bewundere ich die Schönheit meiner al­ten aber einzigartigen Straße. Busse und Trol­ ley­bus­se und nur selten Autos fahren hin und wieder die Straße entlang. Die Luft ist von zartem Blütenduft der Apri­ko­sen–. Слід також додати. будинок. вулиця. ні автобусів. Die Straße ist von Anfang bis zu Ende mit Obstbäumen bepflanzt. was auch sehr wich­tig ist. Мешканці вулиці утримують її завж­ ди у порядку. das Haus. І це не останнє. Вулиця від початку до кінця за­са­дже­ на фруктовими деревами. Ні трамваїв. Keine Straßenbahnen. dass die Straße nicht weit von Metrostationen und Trolleybushaltestellen liegt. Aber manchmal nach einem an­stren­ gen­den Tage nach Hause zurückge­ hend. wie schön die Straße Ende April / Anfang Mai ist. -e — перевага der Autolärm — шум автомобілів entfernt wohnen — жити далеко sich (Dat. Pflaumen– und Kirsch­bäu­me überfüllt.) vorstellen (te. Aber das ist nicht das Letzte. Є речі. Darum kann man sich vorstellen. що вулиця зна­хо­ дить­ся недалеко від станцій метро та тролейбусних зупинок. яблунь. але своєрідної вулиці. Але іноді. Apfel–. Dazu muss man hinzufügen. яка красива вулиця наприкінці квітня.

Я теж живу в районі новобудов. Kindergärten. Наша квартира на четвертому по­ве­р­ сі з усіма вигодами: центральне опа­ лен­ня. wo Sie wohnen? Was wissen Sie aus der Geschichte der Straße? Wo liegt Ihre Straße? Gibt es hier Straßenverkehr? Welche Besonderheiten unterscheiden Ihre Straße von den anderen Straßen?  Unsere Wohnung  Íàøà êâàðòèðà In jeder Stadt baut man neue Wohn­ häu­ser. . Fragen zum Text Wie heißt die Straße. Наша вітальня світла та затишна. 2. Man baut ganze Neubaubezirke mit Wohn­häu­sern. те­ле­фон. die mit der Tapetenfarbe har­mo­nie­ren. Meine Adresse ist: Lisova 4 (vier). Квартира має площу 45 (сорок п’ять) квадратних метрів. Vom Korridor aus führen Türen in alle drei Zimmer: Wohn­zimmer. тому тут зав­ жди спокійно. спальні та ка­бі­не­ту. квартира 14. Вікна виходять у парк. Unsere Wohnung im dritten Stockwerk ist sehr bequem. Schlaf­zim­ mer und mein Arbeitszimmer. Telefon. У кожному місті будують нові жит­ лові будинки. Grünanlagen. З коридору двері ведуть до всіх трьох кімнат: до вітальні. An den Fenstern hängen Gardinen und Vorhänge. ку­х­ ні. дитячими са­д­ка­ми. Balkon. mit allem Komfort: Zen­tral­hei­zung. Вона складається з трьох кімнат. des­ halb ist es hier immer ruhig. Die Wohnung ist 45 (fünfundvierzig) Qua­drat­me­ter groß. газ. Unser Wohnzimmer ist hell und ge­ mütlich. in ei­nem neunstöckigen Wohnhaus. Ich wohne auch im Neubaubezirk. Моя адреса: Лісова. Будують цілі нові райони з жи­т­ло­ви­ ми будинками. 5. Woh­ nung 14 (vierzehn). kaltes und heißes Was­ser. школами. 3. einer Kü­ che. Die Fenster gehen auf den Park. які гармонують з кольором шпалер. скверами. На вікнах висять гардини й штори. у дев’яти­поверховому житловому бу­ ди­н­ку. холодна та гаряча вода. Gas. ванної та туалету. 4. 4. Sie besteht aus drei Zimmern. einem Badezimmer und einer Toi­ let­te.Mein Lebenslauf l 26 1. Schulen. ба­л­кон.

Вони стомилися. die aus verschiede­nen Ab­tei­lun­gen besteht: für Kleidung. перед кушеткою — журнальний столик і два крісла. Wörter und Wendungen die Grünanlage.l Про себе 27 An der rechten Wand steht eine Schrank­wand. gemütlich — затишний der Vorhang (die Vorhänge) — штора Fragen zum Text Wo liegt Ihre Wohnung? Wie groß ist Ihre Wohnung? Wie ist Ihre Wohnung geplant? Könnten Sie nicht Ihre Wohnung beschreiben? Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden?  Meine Arbeitspflichten zu Hause  Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè Meine Eltern arbeiten und kommen erst abends nach Hause. In der Ecke steht der Fernseher. An der Wand über der Couch hängen ein Bild und zwei Wand­leuchter. -n — сквер mit allem Komfort — з усіма вигодами 1. Біля лівої стіни стоїть кушетка. що складається з різних секцій: для одягу. Ein schöner Teppich liegt im Wohn­zim­ mer auf dem Fußboden. Wir verbringen gern die Zeit zu Hau­se. Підлога в усіх трьох кімнатах ви­кла­ де­на паркетом. посуду. На стіні над кушеткою висять карти­ на й два бра. У кутку стоїть телевізор. 4. Ми із задоволенням проводимо час удома. Біля правої стіни стоїть меблева «стін­ ка». Ge­schirr. vor der Couchstehen ein Tischchen und zwei Sessel. І все ж вони багато працюють і в бу­ динку. Abends sehen wir oft fern. білизни. Wäsche. Bücher. Sie machen aber noch viel im Haus­ halt. 3. . На підлозі у вітальні лежить краси­ вий килим. Мої батьки працюють і тільки пізно ввечері приходять додому. 5. У нас завжди чисто. Der Fußboden ist in allen Zimmern mit Parkett ausgelegt. Sie sind müde und brauchen Ent­span­ nung. книг. An der linken Wand steht eine Couch. 2. Вечорами ми часто дивимося його. і їм необхідний від­ по­чи­нок. Bei uns ist es immer sauber.

Am Sonntag machen wir mit dem Vater Einkäufe auf dem Markt. Зазвичай я чищу пилососом килими й м’які меблі. Darum spüle ich nach dem Essen das Geschirr ab und stelle es in den Ge­ schirr­schrank. У неділю ми з татом робимо покупки на ринку. щоб вони також могли від­ по­чи­ти. багато роботи на кухні. Кожного дня я приводжу в порядок свою кімнату. Die Mutter hat in der Regel in der Küche viel zu tun. und weil sie immer nett und gehorsam ist. Тато ріже шпалери на смуги. Ми разом купуємо шпалери та клей і беремося за роботу. der ziemlich weit von un­se­rem Haus entfernt ist. що вона дуже при­ві­т­на й слух­няна.28 Darum müssen wir Kinder ihnen Hilfe lei­sten. weil nach der Renovierung die Wohnung sehr schön aussieht. Jeden Tag bringe ich mein Zimmer in Ordnung und am Sonnabend stehe ich beim Aufräumen der ganzen Wohnung auch nicht abseits. Das mache ich besonders gern. Meine kleine Schwester geht noch in den Kindergarten. Im Sommer helfe ich meinem Vater. Danach beklebt der Vater die Wände und ich helfe ihm dabei. Моя маленька сестра ходить ще до дитячого садка. як правило. Тому я після обіду мию посуд і ста­в­ лю його в шафу для посуду. що знаходиться до­ сить далеко від нашого будинку. damit sie sich auch gut ausru­ hen können. а я йому до­по­ма­гаю. оскіль­ ки після ремонту квартира чудово ви­гля­дає. Цю роботу я роблю легко та із за­до­ во­лен­ням. діти. Я роблю це охоче. Я проводжаю її вранці до дитячого садка й забираю увечері. Потім тато обклеює стіни. У мами. Diese Arbeit fällt mir leicht und macht Spaß. Wir kaufen zusammen Tapeten und Kleb­stoff und machen uns an die Arbeit. а я на­ ма­зую їх клеєм. Der Vater schneidet Tapetenstreifen und ich bestreiche sie mit Klebstoff. Це я роблю особливо охоче. Mein Lebenslauf l Тому ми. оскільки люблю свою сестру й тому. коли ремон­тується квартира. Gewöhnlich mache ich mit dem Staub­ sauger Teppiche und gepolsterte Möbel sauber. Das mache ich gern. повинні надавати їм допомогу. Уранці я ходжу в булочну та купую сві­жий хліб і булочки. Ich begleite sie morgens und hole sie abends vom Kindergarten ab. Улітку я допомагаю татові. . weil ich meine Schwe­ster liebe. а в суботу не стою осто­ронь під час прибирання всієї ква­р­ти­ри. Morgens gehe ich in die Bäckerei und kaufe frisches Brot und Semmeln. wenn unsere Wohnung renoviert wird.

розрядка Hilfe leisten (te. braune Augen. то лі­ка­ рем. Er ist groß und breitschultrig. що моя робота по дому дає батькам можливість відпочити і наступного дня піти бадьорими на роботу. Boxer. сміливим і готовим завжди допомогти. er ist mein Mitschüler. . ziemlich weit entfernt — досить далеко die Tapete (-n) — шпалери der Klebstoff — клей bestreichen (i. плавець). hat schwar­ze lockige Haare. Я вважаю його вольовим. Ruderer. 4. Wir kennen uns schon lange. Oleg ist ein sehr guter Freund. 2. Schwimmer). Олегові 16 років. він мій однокласник. У мене є друг. t) — мити посуд 1. Я щасливий. Seine Berufswünsche ändern sich stän­ dig. dass meine Arbeit zu Hause den Eltern Möglichkeit gibt sich zu entspannen und am nächsten Tag munter wieder zur Arbeit zu gehen. hilfs­ be­reit. То він хоче стати льотчиком. Ми один одного уже давно знаємо. Ми часто граємо з ним у теніс на те­ ні­с­но­му корті. mutig. то слюсарем або теслярем. боксер. Oleg ist 16 Jahre alt. у нього чорне кучеряве волосся й карі очі. Bald will er Flieger werden. i) — намазувати bekleben (te. Wörter und Wendungen die Entspannung — відпочинок. Wir spielen oft Tennis mit ihm auf dem Tennisplatz.l Про себе 29 Ich bin glücklich. 3. Він високий і широкоплечий. er heißt Oleg. bald wie­ der Arzt. Ich finde ihn willensstark. Його бажання у виборі професії дуже часто змінюються. t) — надавати допомогу abseits stehen (a. Er ist ein guter Alpinist (Läufer. Schlosser oder Zimmermann. a) — стояти в стороні das Geschirr abspülen (te. t) — обклеювати Fragen zum Text Warum müssen die Kinder den Eltern im Haushalt helfen? Welche Arbeit soll man jeden Tag machen? Wo hat die Mutter besonders viel zu tun? Wie kann man bei der Renovierung der Wohnung helfen? Welche Rolle spielt die Hilfe der Kinder in ihrem Haus?  Mein Freund  ̳é äðóã Ich habe einen Freund. Олег дуже хороший друг. 5. Він добрий альпініст (бігун. його звуть Олег. весляр.

Besonders gut gefallen uns Filmkomödien und Horrorfilme. er spielt Gitarre und singt dazu. -e — художній фільм der Horrorfilm. Ich kann mit allen meinen Proble­men zu ihm gehen und ihm vertrauen. 3. Man kann mit ihm über alle Probleme sprechen. З ним можна говорити про всі про­ бле­ми.Mein Lebenslauf l 30 Gern gehen wir ins Kino. йому можна довіритися. Наше життя багате на міжлюдські від­ но­си­ни. t) — довіряти Fragen zum Text Wie heißt Ihr Freund? Beschreiben Sie bitte sein Äußeres. компактдисків. Олегові подобається музика. Wir hören oft seine Langspielplatten mit Tanzmusik (Beatles. Важливо мати в житті вірного друга.— слюсар der Spielfilm. . Ми часто слухаємо його платівки з тан­цювальною музикою (Бітлз. Oleg hat Musik gern. З усіма своїми проблемами я можу звертатися до нього і довіряти йому. Wörter und Wendungen breitschultrig — широкоплечий willensstark — вольовий hilfsbereit — готовий допомогти sich ändern (te. Нам подобаються американські та російські художні фільми. Ми із задоволенням ходимо в кіно. 5. ihm alles anvertrauen. Es ist sehr wichtig einen treuen Freund im Leben zu haben. der Schlosser. -e — фільм жахів vertrauen (te. Darunter nimmt die Freundschaft ei­ nen besonderen Platz ein. t) — мінятися der Zimmermann (die Zimmermänner) — тесляр 1. У нього дуже багато касет. Wir haben amerikanische und rus­si­ sche Spielfilme gern. 2 Unlimited).­ Я хотіла б розповісти про свою по­ дру­гу. Особливо нам подобаються комедії та фільми жахів. 4. 2 Ан­ лі­мі­тед). 2. Ich möchte über meine Freundin erzählen. Er hat sehr viele neue Kassetten. Серед них дружба посідає особливе місце. він грає на гітарі та співає. CDs. . Welche Charaktereigenschaften hat er? Womit beschäftigt sich Ihr Freund? Was schätzen Sie an Ihrem Freund besonders hoch?  Meine Freundin  Ìîÿ ïîäðóãà Unser Leben ist reich an menschlichen Beziehungen.

лі­те­ ра­ту­ра та німецька мова. gemeinsam — загальний sorgen für (Akk. Мій робочий день розпочинається до­во­лі рано. Я прокидаюся й відразу ж встаю. У Іри добрий характер. театр. Нам разом ніколи не буває нудно. Schon jetzt hilft sie ihrem jüngeren Bru­der bei den Hausaufgaben und sorgt für ihn. Wir haben es zusammen nie langwei­ lig. Ich erwache und stehe sofort auf. їй 16 років. вона завжди готова допомогти. schätzen unsere Freundschaft. ge­hen ins Kino oder spielen Volleyball. Рівно о сьомій дзвенить будильник. і ми цінуємо нашу дружбу. Ira ist mittelgroß. Wörter und Wendungen die Beziehung. . Gern hören wir zusammen Musik. Punkt um 7 Uhr klingelt der Wecker. Ira hat einen guten Charakter. музика. Wir haben viele gemein­same In­ter­es­ sen wie Sport.) — бути багатим 1. 3. hat blaue Augen und helle Haare. 5. Після школи Іра хотіла б навчатися й стати учителькою. Ihre Lieblings­fächer sind Geschichte. 4. -en — відношення reich sein an (Dat. вона моя однокласниця. Її улюблені предмети — історія. Literatur. sie ist mei­ne Mitschülerin. у неї блакитні очі й світле волосся. Іра середня на зріст.l Про себе 31 Sie heißt Ira und ist 16 Jahre alt. Musik. книги. Li­ te­ra­tur und Deutsch. Ми одна одну уже давно знаємо. Її звуть Іра. ist im­ mer hilfsbereit. Nach der Schule möchte Ira studieren und Lehrerin werden. ходимо в кіно.) — турбуватися schätzen (te. граємо у волейбол. Ми разом слухаємо музику. Уже зараз вона допомагає своєму молодшому братові робити уроки та піклується про нього. t) — дорожити. 2. Wir kennen uns schon lange. У нас багато спільних інтересів: спорт. Bücher. цінувати Fragen zum Text Wie groß ist die Rolle der Freunde in Ihrem Leben? Haben Sie eine Freundin? Wie sieht sie aus? Wofür interessiert sie sich? Welche gemeinsamen Interessen haben Sie mit Ihrer Freundin?  Mein Arbeitstag  ̳é ðîáî÷èé äåíü Mein Arbeitstag beginnt recht früh.

чищу зуби. Я читаю книжку чи газету. Снідаю я звичайно бутербродами з ков­басою та сиром і п’ю чашку кави або чаю. Am Abend sehe ich fern oder gehe spa­zie­ren. Meine Mutter ist mit mir immer zu­frie­den. витираю пил. я обідаю та трохи відпочиваю. Ich gehe ins Lebensmittelgeschäft.­ Meine Freunde kommen auch oft zu mir zu Besuch. Коли я повертаюся додому. Der Unterricht beginnt um halb neun. Ich fege den Fußboden. Моя мама завжди задоволена мною. Я також допомагаю своїй мамі у до­ ма­ш­ньо­му господарюванні. Після ранкової гімнастики я йду до ванної й швидко роблю свій ранко­ вий туалет: вмиваюся. або слу­ хаю музику. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung oder höre Musik. esse ich zu Mittag und ruhe mich ein wenig aus. Zum Frühstück esse ich gewöhnlich Bröt­chen mit Wurst und Käse und trin­ ke eine Tasse Kaffee oder Tee. Потім я одягаюся та поспішаю до шко­ли. Meine Mutter bereitet inzwischen das Frühstück zu. Butter. масло. putze die Zähne. Täglich haben wir 5 (fünf) bis 6 (sechs) Stun­den. Ein Viertel nach acht bin ich schon an Ort und Stelle. wische Staub. wasche und bügele Wäsche. Близько четвертої години заняття за­ кін­чу­ють­ся. Часто мене відвідують мої друзі. Von 17 (fünfzehn) bis 19 (siebzehn) Uhr ma­che ich mei­ne Hausaufgaben.32 Mein Lebenslauf l Nach der Morgengymnastik gehe ich ins Badezimmer und mache schnell meine Morgentoilette: wasche mich. Wenn ich nach Hause zurückkehre. Чверть на дев’яту я уже на місці. Я ходжу до продовольчого ма­га­зи­ну. Ich helfe auch meiner Mutter im Haus­ halt. за­ чі­сую волосся. перу й прасую білизну. Gegen vierzehn Uhr ist der Unterricht zu Ende. щоб купити хліб. . Тим часом моя мама готує сніданок. Заняття розпочинаються о пів на дев’я­ту. um Brot. цукор і мо­ ло­ко. Увечері я дивлюся телевізор або гуляю. Dann ziehe ich mich an und eile in die Schule. Я підмітаю підлогу. Щодня у нас 5–6 уроків. З сімнадцятої до дев’ятнадцятої я роб­ лю свої до­ма­ш­ні завдання. Zucker und Milch zu kau­fen. kämme das Haar.

denn ich bin müde. Der Vater steht etwas später auf. 3. 2. Morgen habe ich wieder alle Hände voll zu tun. Тато встає пізніше. Er macht interessante Erfindungen auf dem Gebiet der Elektronik. 5. Мій тато інженер і працює в науко­ во-дослідному інституті. Він робить цікаві винаходи в галузі електроніки. го­ лить­ся та допомагає мамі накрити стіл до сніданку. Його робочий день триває 8 годин. . О двадцять третій я лягаю спати. Mein Vater ist Ingenieur und arbeitet in einem Forschungsinstitut. Робочий день моїх батьків по­чи­на­єть­ ся зазвичай дуже рано. Sein Arbeitstag dauert 8 Stunden. а батьки йдуть на роботу. Після сніданку я мию посуд і готуюся до школи. 4. t) — поспішати an Ort und Stelle sein — бути на місці 1. Вона працює в полікліниці недалеко від нашого будинку. Раніше всіх прокидається мама й го­ тує сніданок. Моя мама лікар. das Lebensmittelgeschäft — продовольчий магазин alle Hände voll zu tun haben — мати багато справ Fragen zum Text Wann beginnt Ihr Arbeitstag? Wie vergeht der Morgen? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Wie lange dauert der Unterricht? Wie verbringen Sie die Zeit am Abend?  Arbeitstag meiner Eltern  Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â Der Arbeitstag meiner Eltern beginnt ge­wöhn­lich sehr früh. Die Mutter erwacht am frühesten und bereitet das Frühstück zu.l Про себе 33 Um 23 (dreiundzwanzig) Uhr gehe ich zu Bett. бо я стомилася. Nach dem Frühstück spüle ich das Ge­ schirr ab und bereite mich zur Schule vor und meine Eltern gehen zur Arbeit. Ich schlafe sofort ein. Я відразу засинаю. Wörter und Wendungen inzwischen — тим часом eilen (te. вмивається. Meine Mutter ist Ärztin. Sie arbeitet in einer Poliklinik nicht weit von unserem Haus. Завтра у мене знов багато справ. wäscht und rasiert sich schnell und hilft der Mut­ter den Tisch zum Frühstück zu decken.

Потім батьки ще обговорюють про­ бле­ми. досягнення reparieren (te. Щовечора батьки перевіряють мої до­ ма­ш­ні завдання. що їх хвилюють. aber glücklich nach Hau­se. але щасливі. macht das der Vater. Wörter und Wendungen zubereiten (te. -en — тут: успіхи. Як мама. Потім тато читає газети й дивиться телепередачі. чи поклав я в сум­­ку все необхідне для занять. Якщо в домі слід що-небудь відремон­тувати. Вони питають також. Danach besprechen meine Eltern noch einige Probleme. t) — голитися das Geschirr abspülen (te. Darum sitzt sie gewöhnlich an der Nähemaschine und bereitet für uns immer et­was Schönes vor.Mein Lebenslauf l 34 Meine Mutter kuriert Kinder. Dann liest der Vater Zeitungen und sieht fern. ob ich alles Nötige für den Unterricht in meine Schul­ tasche ge­legt habe. чинити alles Nötige — все необхідне bewegen (te. t) — готувати (їжу) sich rasieren (te. Мама дуже любить шити й плести. Jeden Abend kontrollieren die Eltern meine Schularbeiten. weil ihre Arbeit ihnen Freude macht. und gehen um 23 (dreiundzwanzig) Uhr zu Bett. fragen mich die Eltern. welche Leistungen ich im Un­ter­richt habe. t) — лікувати Freude bereiten (te. Wenn im Hause etwas zu reparieren ist. оскільки ро­бо­ та приносить їм радість. і о 23 годині йдуть спати. Sie fragen auch. батьки питають мене про мої ус­пі­хи в навчанні. Die Mutter strickt und näht sehr gern. Мама лікує дітей. Sie untersucht sie in der Poliklinik und besucht auch die Kranken zu Hause. Wenn wir alle wieder zu­sam­men­kom­ men und Abendbrot haben. die sie bewegen. t) — мити посуд das Forschungsinstitut — дослідний інститут die Erfindung — винахід kurieren (te. Воня оглядає їх у полікліниці та від­ві­ дує хворих удома. робить це тато. t) — приносити радість die Leistung. Sowohl die Mutter als auch der Vater kom­men müde. t) — ремонтувати. так і тато приходять додому стомлені. Коли ми знову збираємося за ве­че­ рею. Тому сидить зазвичай за швейною машинкою та готує для нас завжди щось красиве. t) — хвилювати .

bevor sie schlafen gehen?  Mein zukünftiger Beruf  Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ Nach Abschluß der Schule beginnt für Millionen ehemalige Schüler das selb­ stän­di­ge Le­ben. університет. Багато шляхів відкрито перед ними: технікум. 4. Ich verstehe. die Hochschule. 2. 5. Мій вибір цієї професії не спав мені на думку випадково. що читання книг до­по­ма­ гає людям у самоосвіті й вирішенні багатьох життєвих питань. dass die Arbeit des Lehrers schwer und verantwortungsvoll ist. Ich werde Lehrer der ukrainischen Spra­che und Literatur. 3. Я прочитав багато книг українських і зарубіжних авторів. Я хочу стати учителем української мови та літератури. Я розумію. то я зробив свій вибір да­в­но. Деякі дотримуються порад бать­ків. Щодо мене. Was mich betrifft. 35 Fragen zum Text Was machen die Eltern am Morgen? Wo arbeiten sie? Warum fühlen sie sich glücklich nach der Arbeit? Wie verbringen die Eltern ihre Freizeit zu Hause? Was besprechen die Eltern. Учителі не тільки викладають свої пред­ме­ти. Протягом усього навчання в школі лі­те­ра­ту­ра була моїм улюбленим пред­ме­том. so habe ich längst ge­wählt. інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи. Meine Eltern sind auch Lehrer und ich weiß. існуючих у світі. . Мої батьки теж учителі. Es ist nicht leicht zwischen mehr als 2000 Be­ru­fen einen Beruf zu wählen. Але непроста річ — вибрати про­фе­ сію з понад 2000. інститут.l Про себе 1. що праця вчителя дуже відповідальна й важ­ка. Die Lehrer unterrichten nicht nur ihr Fach. Während der ganzen Schuljahre war Li­ te­ra­tur mein Liebling­sfach. Viele Möglichkeiten gibt es: das Tech­ni­ kum. Die Wahl dieses Berufes war nicht zu­ fäl­lig. dass das Lesen der Bü­ cher dem Menschen beim Selbst­stu­di­ um und zum Lösen vieler Fragen im täg­li­chen Leben hilft. і я знаю. Manche holen sich Rat bei den Eltern. Ich habe viele Bücher ukrainischer und ausländischer Autoren gelesen. andere können sich sogar nach Be­en­di­ gung der Schule zu Nichts ent­ schließen. die Universität. Закінчення школи — початок не­ залежного життя для мільйонів ко­ли­ ш­ніх школярів.

Das ist nicht so leicht wie es scheint. ie) — здаватися Fragen zum Text Ist es immer leicht. здатність до мислення scheinen (ie. o) — наважитися zufällig — випадковий 1. mit der Liebe zu den Kin­dern. Вони розвивають інтелект учнів. früher oder später erfüllen sich meine Wünsche. Я буду вступати на філологічний фа­ ку­ль­тет. Але мені здається. фо­р­ му­ють їхній характер. як може здатися. отри­ма­ ни­ми в інституті. das Lösen — рішення verantwortungsvoll — відповідальний das Denkvermögen — інтелект. 3. їхнє ста­в­лен­ня до жит­тя та інших людей. formen ihren Charakter. буде цілком до­ста­ т­ньою умовою. Це велика відповідальність. Ich werde mich an der philologischen Fa­kultät einschreiben und bin über­ zeugt. 5. що любов до ді­тей. Aber ich denke. t) — обирати sich Rat holen (te. ihre Beziehung zum Leben und zu anderen Menschen. Wörter und Wendungen die Möglichkeit. поєднана зі знаннями.Mein Lebenslauf l 36 Sie schulen das Denkvermögen der Schü­ler. 4. щоб досягти успіхів у моїй роботі. 2. wel­ches ich an der Hochschule erwor­ ben habe. eine richtige Berufswahl zu machen? Warum? Was möchten Sie nach der Absolvierung der Schule sein? Was machen Sie dafür? Was kann der Lehrer beeinflussen? Können Sie die Voraussetzungen der erfolgreichen Arbeit des Lehrers nennen? . Das ist eine große Verantwortung. -en — можливість wählen (te. t) — дотримуватися поради sich entschließen (o. і я впевнений. besteht die Möglichkeit er­ folg­reich in meinem Beruf zu arbeiten. Це не так легко. що моя мрія рано чи пізно здійсниться. verbunden mit dem Wissen.

Einst war sie eine der Sowjetrepub­ liken. Українська нація — це. росіяни. als auch in der Be­wah­ rung der alten Bräuche. Die Ukraine liegt im Herzen Europas. Кількість населення — 53 млн чо­ло­вік. свій уряд. Загальна площа її території — 603 700 км2. . den Obersten Rat. Erstaunlich ist die Geschichte der Ukrai­ne.I I . Eigentlich ist dieser Staat nur 10 Jahre alt. Нині в Україні є свій основний за­кон — Конституція. єди­ ний спадкоємець культури Давньої Русі. und sogar ihre eigene Währung — die Grywnja. У минулому — це одна з республік СРСР. українці. Україна — досить молода держава. Die Natur der Ukraine ist auch sehr reich und mannigfaltig. Die U kraine (Óêðà ї íà)  Die Ukraine  Óêðà¿íà Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. Після завоювання монголо-татарами ця держава перестала існувати і за­ мість її населення утворилося три на­ род­но­с­ті: білоруси. Формально цій державі 10 років. so scheint es die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten “Rus” sie sind ihr am nächsten. Природа України також дуже багата й різноманітна. Nach der Eroberung durch die Mon­go­ lo–Tataren hörte dieser Staat auf zu be­ ste­hen. August 1991 wurde ihre Un­ab­ hän­gig­keit bekanntgegeben. die Russen und die Ukrainer. мабуть. найбільш близький їй як мовою. так і звичаями. und an der Stelle von ihrer Be­ völ­ke­rung bildeten sich drei völkische Grup­pen: die Weißrussen. Ihre Gesamtfläche beträgt 603 700 km2. Україна розташована у самому серці Європи. Вона проголосила свою не­за­ле­ж­ність у 1991 році 24 ­ серпня. ihre Regierung. Die Einwohnerzahl beträgt 53 Millionen Menschen. що збе­ре­г­ли­ся. aber er liegt auf dem Territorium des uralten slawischen Staates — der Kyji­wer Rus. Верховна Рада і навіть своя валю­ та — гривня. sowie in der Sprache. але вона знаходиться на території найдав­нішої слов’янської держави — Ки­їв­сь­кої Русі. Die Ukrainer sind. Дивовижною є історія України. Am 24. Jetzt hat die Ukraine ihre eigene Ver­ fas­sung.

dem höchsten Berg dieses Ge­ birgs­zu­ges. -en — завоювання der Überbringer. mit dem Go­ wer­la. Der berühmteste und oft von Schew­ tschenko und Gogol besungene Fluss ist der Dnipro. І хоча офіційна мова — українська. Weiß­ russ­land. -en — уряд die Währung. До­нецьк. Найбйльші міста — Київ. Своєрідність історичного розвитку Укра­ї­ни визначила й своє­рідність її культури. -en — валюта erstaunlich — дивний bekanntgeben (a. Die größten Städte sind: Kyjiw. Flüsschen und Flüsse. Сама відома. die dann zur Schwarzmeerküste übergehen mit ih­rem weichen. але уже все частіше можна почути укра­ї­н­сь­ку мову. оспівана Шевченком та Гоголем ріка. Odessa. Wenn die Ostukraine in ihrer Sprache und Kultur mehr mit Russland gemein hat.— спадкоємець die Eigentümlichkeit — своєрідність . Білоруссю. Rumänien. -en — конституція die Eroberung. у Східній Україні. fast Mittelmeerklima. e) — проголошувати die Verfassung. все ще говорять російською. al­ler­ dings hört man des öfteren auch schon die ukrai­ni­sche Sprache. В Україні багато озер. Und wenn auch die offizielle Sprache Ukrainisch ist. Молдовою та Угорщиною. річечок та рі­чок. Румунією. особливо у великих містах. Im Süden breiten sich die grenzenlo­ sen trockenen Steppen aus. . На півдні простягаються безкрайні сухі степи. Україна межує з Росією. Polen. Львів. In der Ukraine gibt es unzählige Seen. Дніпропетровськ. Із заходу Україну обмежують Карпати з Говерлою — найвищою горою цьо­ го масиву.— це. Die eigentümliche historische Ent­wick­ lung der Ukraine bestimmte auch die Ei­gen­tüm­lich­keit ihrer Kultur. Die Ukraine grenzt an Russland. Donezk. so hat die Westukraine mehr mit Polen ge­mein. Dnipropet­ rowsk und Lwiw. Якщо Східна Україна мовою та куль­ ту­рою ближче до Росії. що поступово перехо­ дять у чор­но­морське узбережжя Криму з м’яким. Moldauen und an Ungarn. Charkiw. Оде­са. безперечно.ї Wörter und Wendungen verhältnismäßig — відносний die Unabhängigkeit — незалежність die Regierung. besonders in den großen Städ­ten immer noch Russisch. то Західна — до Польщі.38 Die Ukraine l Vom Westen her wird die Ukraine von den Karpaten begrenzt. майже середземно­ морським клі­матом. so spricht man in der Ostu­krai­ne. Харків. Дніп­ро. Польщею.

zum Beispiel: Odessa. середня ча­с­ти­на з рівниною (степова зона) та схід­на зона з Донецьким басейном. Природні межі утворюють на півдні Чор­не й Азовське моря. Миколаїв. Територія України складає 603 700 км2. Die größten Flüsse sind der Dnipro.l Україна 1. Територія України поділяється на 3 великі регіони: західна зона з Ка­ р­па­та­ми та Прикарпаттям. Das Territorium der Ukraine gliedert sich in drei große Landschaften: den Westteil mit den Karpaten und dem Karpatenvorland. Словаччиною. Im Süden befinden sich die nicht sehr hohen Berge — der Krym. Die Ukraine grenzt an Russland. Po­ len. die Slowakei. In der Ukraine gibt es viele große Hä­ fen. . Україна розташована в Центральній Європі. Україна межує з Росією. наприклад: Одеса. 3. Ungarn. Cher­son. На півдні — Кримські гори. Ізмаїл. der Buh und der Donez. Rumänien. Донець. Die Fläche der Ukraine beträgt 603 700 km2. Дністер. Дніпро — одна з найдовших рік Єв­ ро­пи та одне з джерел гідроенергії. Іл­лі­чівськ. але вони не дуже високі. Ма­рі­у­поль. Mykolajiw. Moldauen. Der Dnipro ist einer der längsten Flüsse Europas und eine der Energiequellen der Ukraine. 2. Румунією та Угорщиною. Die natürliche Grenze bilden im Süden das Schwarze Meer und das Asowsche Meer. Молдовою. Ismail und Ma­ri­u­pol. Weiß­ rus­sland. Польщею. Seit alten Zeiten war der Dnipro die Wie­ge des ukrainischen und rus­si­ schen Vol­kes. Головні ріки — Дніпро. 4. Дніпро був колискою українського та російського народів з найдавніших часів. Буг. den Mittelteil mit Flachland (eine Steppenzone) und den östlichen Teil mit Donezbecken. 39 Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit der Ukraine bekanntgegeben? Was können Sie über die Geschichte der Ukraine sagen? Wie ist die Natur der Ukraine? An welche Staaten grenzt die Ukraine? Warum spricht man in der Ostukraine immer noch Russisch?  Die geographische Lage der Ukraine  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè Die Ukraine liegt in Mitteleuropa. Білорусcю. der Dnestr. 5. Iljitschiwsk. В Україні досить багато великих мор­сь­ких портів. Херсон.

Buntmetall. Chemie. Die Ukraine ist dank ihrer günstigen Klimabedingungen traditionell ein Agrar­land. Україна розташована у східній ча­с­ти­ ні Європи. нафта. Die Ukraine ist reich an Bo­den­schät­ zen: an Eisenerz. Україна виробляє літаки й кораблі. вугілля. Hier werden Weizen und andere Ge­ trei­de­ar­ten. Kohle. овочі та ба­ га­то фруктів.40 Die Ukraine l Mit ihrer Hilfe wird der Seeverkehr mit vielen Staaten der Welt auf­recht­er­ hal­ten. Last­wa­gen und Autobusse gebaut. ку­ку­ру­дза та інші зернові культури. 2. вироби хімічно ї та те­к­с­ти­ль­ ної промисловості. Wörter und Wendungen betragen (u. sich gliedern (te. газ. Вони дають можливість підтримувати морські зв’язки з багатьма дер­жа­ва­ ми світу. Erdöl. сіль­ськогосподарські машини. В Україні розвинена промисловість головним чином навколо великих міст. Mais. Тут вирощуються пшениця. Char­kiw. elek­tro­ni­sche Anlagen. t) — поділятися aufrechterhalten (ie. In der Ukraine ist die Industrie haupt­säch­ lich um die Großstädte Kyjiw. t) — вирощувати Fragen zum Text Wie groß ist die Fläche der Ukraine? Woran grenzt die Ukraine? Wie gliedert sich das Territorium der Ukraine? Wie beeinflussen die Klimabedingungen die Entwicklung der Landwirtschaft? 5. ко­льо­ро­ ві метали. -n — джерело der Hafen (die Häfen) — порт der Seeverkehr — тут: морські зв’язки 1. Odessa und andere herum ent­wic­kelt. a) — підтримувати günstig — сприятливий anbauen (te. Україна багата на такі корисні ко­па­ли­ ни. Україна є традиційно сільсько­­господарською країною. як залізна руда. Gas und Mineralsalzen. Landwirtschafts maschinen. Die Ukraine liegt in Osteuropa. Gemüse und viel Obst angebaut. електронне обладнання. Hier werden Flugzeuge und Schiffe.und Tex­til­er­zeug­ nis­se. 4. a) — складати die Quelle. вантажівки та автобуси. 3. Was können Sie über die Entwicklung der Industrie des Landes erzählen?  Das Klima der Ukraine  Êë³ìàò Óêðà¿íè Das Klima eines jeden Landes hängt von seiner geographischen Lage ab. Клімат будь-якої країни залежить від її географічного положення. Завдяки сприятливим кліматич­ ним умо­вам. Одеса та інших. Харків. мінеральні солі. таких як Київ. .

Die Durchschnitts­temperaturen liegen bei 18—19° Celsius im Südwesten und 23—24° Celsius im Südosten des Lan­des. недалеко від західного кордону країни. Крим — найтепліший регіон. У Карпатах часто ідуть дощі. але вони не дуже високі. t) — омивати beeinflussen (te. Im Süden und Osten des Landes ist es trocken. im Süden die Berge — der Krym. Der Winter ist eine ziemlich kalte Jah­ res­zeit in der Ukraine. Усі ці фактори впливають на клімат країни. На півночі та заході України взимку багато снігу. Wegen der Größe des Territoriums un­ ter­schei­det sich das Klima in den ver­ schie­de­nen Regionen des Landes. особливо влітку. Im Westen erstrecken sich die Kar­pa­ ten. 95 % території країни — рівнина. ie) — відрізнятися trocken — сухий . Die Südküste der Ukraine wird von dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer umspült. die nicht sehr hoch sind. In der Ukraine herrscht gemäßigtes Kon­ti­nen­tal­kli­ma. Dort herrscht subtropisches Klima. Am wärmsten ist es auf der Krym. Середня температура в липні — 18— 19 градусів за Цельсієм на пі­в­ден­но­му заході та 23—24 градуси вище нуля на південному сході країни. Im Sommer ist es in der Ukraine warm. Літом в Україні тепло. vor allem im Sommer.) — залежати das Flachland — рівнина sich erstrecken (te. Середня температура січня — 7—8 гра­ду­сів нижче нуля. In den Karpaten regnet es oft. У Криму — субтропічний клімат. Зима — доволі холодна пора року в Україні. a) von (Dat. Im Norden und Westen der Ukraine fällt im Winter viel Schnee. Географічний центр Європи зна­хо­ дить­ся поряд з Ужгородом. t) — простягаться umspülen (te. Клімат України помірно ко­н­ти­не­н­та­ ль­ний. t) — впливати sich unterscheiden (ie. Die Durchschnittstemperatur liegt im Ja­nu­ar bei minus 7—8° Celsius. На заході розташовані Карпати. Але через велику територію він роз­ рі­з­ня­єть­ся в різних частинах країни. на пів­дні — Кримські гори. Alle diese Faktoren beeinflussen das Kli­ma des Landes. Південне узбережжя України оми­ва­ єть­ся Азовським та Чорним морями. 95 % (fünfundneunzig Prozent) des Ter­ ri­to­ri­ums ist Flachland.l Україна 41 Geographisch befindet sich die Mitte Europas bei der Stadt Ushgorod. nicht weit von der Westgrenze des Landes. Wörter und Wendungen abhängen (i. На півдні та сході — сухо.

mein Blutdruck erhöht sich. Небо ясне. я в поганому настрої. Сонце стоїть високо в небі. Die Sonnenstrahlen wärmen die Erde. wovon es abhängt. wenn ein leichter Wind weht. і повітря сповнене їх співом та щебетанням. Як співається в одній пісні. Die Vögel haben schon Kinder. Ich mag den Sommer. Der Himmel ist heiter. Коли погода погана. Сонячні промені зігрівають землю. Die Luft ist würzig und mit einem be­ rau­schen­den Aroma erfüllt. У птахів уже є пташенята. Wie beeinflußt die geographische Lage der Ukraine das Klima des Landes? 3. що я не виняток. dass ich keine Aus­nah­ me bin. а тому й мого ста­ну здоров’я. Ich weiß nicht. Я не знаю. munter und fit. що погода — ба­ ро­метр мого настрою.­ мій кров’яний тиск під­ви­щу­ єть­ся. Wie ist das Klima in der Ukraine? 4. коли віє легкий вітерець. у формі. «у при­ро­ ди немає поганої погоди». Wie ist die Durchschnittstemperatur im Sommer und im Winter?  Das heutige Wetter  Ïîãîäà ñüîãîäí³ Wie es in einem Lied gesungen wird. Коли погода гарна. Але я точно знаю. можна бачити тільки окре­ мі купчасті хмари. я спроможний по­ до­ла­ти усе погане. Besonders gefällt mir ein sonniger Tag. Und ich hoffe. nur einzige Schafenwolken kann man sehen. від чого це залежить. die Pflanzen. Wovon hängt das Klima des Landes ab? 2. І я сподіваюся. und die Luft ist mit ihrem Gesang und Zwit­schern überfüllt.42 Die Ukraine l Fragen zum Text 1. . dass das Wet­ ter das Barometer meiner Stimmung und darum meines Ge­sund­heits­zu­stan­ des ist. У такі дні я почуваю себе здоровим. Повітря пряне та напоєне п’янким аро­ма­том. “hat die Natur kein schlechtes Wetter”. Bei schlechtem Wetter bin ich schlecht gestimmt. In solchen Tagen fühle ich mich im­ mer gesund. Я люблю літо. бадьорим. Aber ich weiß Bescheid. Die Sonne steht hoch am Himmel. Wie ist das Klima auf der Krim? 5. Особливо мені подобається со­ня­ч­ ний день. Bei schönem Wetter bin ich imstande alles Schlimme zu überwinden. рослини.

im See. Kann Ihrer Meinung nach das Wetter die Stimmung und den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussen? 2. o) — насолоджуватися der Reiz — принадність Fragen zum Text 1. -n — купчаста хмара würzig — пряний berauschend — сп’яняючий fit — у формі (спорт. dass nach dem Gewitter die Luft reiner wird. українці. u) — долати heiter — ясний die Schafenwolke. що я не люблю інші пори року. Погода сьогодні як на моє за­мо­в­лен­ня. im Teich ist auch sehr warm. у ставку також дуже тепла. Будь-яка пора року має свою при­на­ д­ність. Was spüren Sie beim Gewitter? 5. Sind Sie damit einverstanden.— багаті люди. dass ich die an­ de­ren Jahreszeiten nicht liebe. Я вдихаю пряне повітря й на­со­ло­джу­ юсь красою природи. оскільки у нас чотири пори року. aber von Kind­heit an habe ich Angst davor. а не тільки зима та літо. що після грози по­вітря чистіше та містить багато озо­ну. Учора була гроза.) genießen (o. Welches Wetter haben Sie besonders gern? 3. Але не подумайте. але я з дитинства її боюся. Aber denken Sie nicht. und es viel Ozon gibt. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Gestern war das Gewitter. Wir. ob­ wohl ich weiß. daß die Natur kein schlechtes Wetter hat? .l Україна 43 Ich atme die würzige Luft ein. Das Wasser im Fluss. die Ukrainer sind reiche Menschen. хоча й знаю. Ми. weil wir vier Jahreszeiten haben und nicht nur den Winter oder den Sommer. genieße die Schönheit der Natur. Вода в річці. озері. Das heutige Wetter ist wie auf meine Bestellung. -en — настрій der Gesundheitszustand — стан здоров’я der Blutdruck — кров’яний тиск imstande sein — бути спроможним überwinden (a. Wörter und Wendungen Bescheid wissen — знати напевне die Stimmung. Beschreiben Sie bitte einen sonnigen Tag! 4.

Die Machtorgane im Land unterteilen sich in gesetzgebende. Він призначає прем’єр-міністра. Державні символи України — Дер­жа­ в­ний Гімн. glei­ cher. Глава держави Україна — Пре­зи­дент. un­ ab­hän­gi­ger Staat. ці кольори символізують небо та жовте пшеничне поле. Україна — це демократична. рі­в­но­ пра­в­ним. Vollzugs– und recht­spre­chen­de Organe. Die Staatssymbole der Ukraine sind die Nationalhymne. August 1991 wurde die Un­ab­ hän­gig­keit der Ukraine verkündet. Виконавча влада належить урядові. Він обирається народом віль­ним. Вищим законодавчим органом Укра­ї­ ни є Верховна Рада.44 Die Ukraine l  Der Staatsaufbau der Ukraine  Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein demokratischer. Die Deputierten werden in freier. Das höchste gesetzgebende Organ der Ukraine ist der Oberste Rat. рі­в­ но­пра­в­ним. Органи влади в країні розділені на законодавчу. прямим і таємним го­ло­су­ ван­ням кожні чотири роки. Президент представляє державу в міжнародно-правовому відно­шенні. Die Staatsflagge der Ukraine ist blau und gelb. Депутати обираються вільним. Судова влада здійснюється Кон­сти­ту­ цій­ним судом і судами. Der Präsident vertritt den Staat völ­ker­ recht­lich. не­за­ле­ж­ на держава. Das Staatsoberhaupt der Ukraine ist der Präsident. Державний Прапор України синьожов­тий. за пропозицією якого Президент при­зна­ чає кабінет міністрів і керівників ін­ших центральних органів ви­ко­нав­чої вла­ди. das Staatswappen und die Nationalflagge. geheimer und direkter Wahl ge­ wählt. Die Wahlen in den Obersten Rat fin­ den alle vier Jahre in der letzten Märzwoche statt. . виконавчу та судову вла­ди. таємним і прямим го­ло­су­ ван­ням. Державний Герб і Дер­жа­в­ ний Прапор. Er wird von dem Volk auf jeweils vier Jahre in freier. Die Rechtsprechung wird von dem Ver­ fas­sungs­ge­richt und allgemeinen Ge­ rich­ten ausgeübt. Am 24. Вибори до Верховної Ради від­бу­ва­ ють­ся кожні чотири роки в останній тиждень березня. Die Vollzugsgewalt liegt in den Händen der Regierung. 24 серпня 1991 року була про­го­ло­ше­ на незалежність України. diese Farben symbolisieren den Himmel und das gelbe Kornfeld. Er ernennt den Premierminister und nach dessen Vorschlag ernennt er das Minister­kabinett und die Leiter anderer zentraler Organe der Vollzugsge­walt. direkter und geheimer Wahl gewählt.

3. t) — проголошувати das Kornfeld. a) — призначати Fragen zum Text Was für ein Land ist die Ukraine? Welche Staatssymbole der Ukraine kennen Sie? Wie unterteilen sich die Machtorgane in der Ukraine? Wie oft finden die Wahlen in den Obersten Rat statt? Wem gehört die Vollzugsgewalt?  Die Verfassung der Ukraine  Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè Die Verfassung ist das Grundgesetz je­ des Landes. t) — розділятися gesetzgebend — законодавчий das Vollzugsorgan. rechtsprechend — судовий geheim — таємний die Rechtsprechung — судова влада das Staatsoberhaupt — глава держави vertreten (a. Суверенітет України діє на всій її те­ ри­то­рії. Sie besteht aus der Präambel und 18 Tei­len. виборів до Верховної Ради. Sie stellt die Ordnung der Prä­si­den­ten­ wah­len. Вона проголошує основні принципи нашої держави: суверенітет. -er — пшеничне поле sich unterteilen (te. Конституція гарантує права та обов’яз­­ ки кожного громадянина України. Президент одночасно є головно­­коман­дувачем Збройних сил України. die Un­ ab­hän­gig­keit. державну символіку. 4. e) — представляти ernennen (a. 5. Конституція — це основний закон ко­ ж­ної держави. соціальну та пра­во­ ву державу. der Wahlen in den Obersten Rat.l Україна 45 Der Präsident ist auch gleichzeitig der Ober­kom­mandierende der Streitkräfte der Ukraine. Wörter und Wendungen unabhängig — незалежний verkünden (te. -e — виконавчий орган 1. den so­zia­len und Rechtsstaat. Вона складається з преамбули та 18 роз­ді­лів. 2. Tagung des Ober­sten Rates an­ge­nom­men. Die Verfassung sichert Rechte und Pflich­ten jedes Bürgers der Ukraine. Juni 1996 auf der 5. Вона встановлює порядок пре­зи­де­нт­ сь­ких виборів. Die Souveränität der Ukraine ist auf ih­ rem ganzen Territorium gültig. . не­за­ле­ж­ ність. den Demokratismus. Sie verkündet die Grundprinzipien un­ se­res Staates: die Souveränität. демократію. Die Verfassung der Ukraine wurde am 28. die Staatssymbolik fest. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Вер­хо­в­ної Ради.

Jedermann muss die Verfassung be­ach­ ten. 2. -en — обов’язок abtrennen (te. aber die Re­li­gi­on und die Kirche sind von der Ge­sell­schaft nicht abgesondert. але релігія та церква не відокрем­ лені від суспільства. Jeder Bürger hat das Recht. 3. o) — приймати gültig — дійсний sichern (te. Конституція проголошує свободу сло­ва та віросповідання. Jedermann hat das Recht auf per­sön­li­ ches Eigentum und Unternehmen. Die Kirche und verschiedene Religionsorganisationen sind vom Staat und von der Schule abgetrennt. das Unternehmen — підприємництво seine Meinung äußern — висловити свою думку die Pflicht. Кожен має право на особисту вла­с­ ність та підприємництво. Erholung und Bildung. До обов’язків громадянина належать військова служба та сплата податків. der politischen Verbände und der Teilnahme an der staatlichen Lei­tung. політичних гро­ мад та участі в управлінні державою. поважати права та свободи ін­ших народів і виконувати свої осо­ би­с­ті обов’язки. 5. у пись­мо­во­му вигляді. Rechte und Freiheiten der ande­ ren Völker ehren und seine persönli­ chen Pflich­ten erfüllen. Сім’я знаходиться під захистом дер­ жа­ви. t) — гарантувати die Weltanschauung — світогляд das Eigentum — власність 1. Schrift. -e — основний закон annehmen (a. від­по­чи­ нок та освіту. die Freiheit von De­mon­stra­tio­ nen. Zu den Pflichten der Bürger gehören das Militärdienst und die Steueraufzahlung. свободу зі­ брань. Wörter und Wendungen das Grundgesetz. auf Welt­anschauung.46 Die Ukraine l Die Verfassung verkündigt die Rede– und Glaubensfreiheit. Церква та різні релігійні організації ві­до­кре­м­ле­ні від держави та школи. Згідно з Конституцією кожний гро­ма­ дя­нин має право на працю. die Ver­samm­lungs­ frei­heit. демонстрацій. seine Mei­ nung durch Wort. 4. світогляд. у пресі. Кожний громадянин має право віль­ но висловити свою думку словом. t) — відокремлювати Fragen zum Text Was ist das Grundgesetz jedes Landes? Wann und wo wurde die Verfassung der Ukraine angenommen? Was verkündet die Verfassung? Was stellt die Verfassung fest? Welche Rechte und Pflichten haben die Bürger der Ukraine laut der Verfassung? . Кожен повинен дотримуватися Кон­ сти­ту­ції. Laut der Verfassung hat jeder Bürger das Recht auf Arbeit. Die Familie steht unter dem Schutz des Staates. Druck frei zu äußern.

Die archäologischen Funde des Drei­ zacks auf dem Territorium der Ukraine stammen aus dem 1. Він міг бути символом якого-небудь племені. Der Dreizack war auch auf dem Wap­ pen der französischen Königin Anna. Тризуб був також на гербі фра­н­цу­зь­ кої королівни Анни.­ Зображення тризуба відноситься та­ кож і до часів правління князя Во­ло­ ди­ми­ра Великого (980–1015) та його на­сту­п­ни­ків. Держав­ ний герб та Державний гімн. а та­кож три життєві сили (мудрість. Der Dreizack kann drei Naturkräfte (die Luft. auf dem Ziegel der Dessjatynna–Kir­ che in Kyjiw und der Uspenska–Kir­che in Wolodymyr–Wolynsk. Археологічні знахідки тризуба на те­ ри­то­рії України сходять до 1 сторіччя нашої ери. das Wis­ sen und die Liebe) symbolisieren. Laut der Verfassung ist der Dreizack seit 1996 das Staatswappen der un­ab­ hän­gi­gen Ukraine. Die Abbildung des Dreizacks gehört auch zur Zeit der Regierung des Für­ sten Wo­lo­dy­myr des Größten (980– 1015) und seiner Nachfolger. Недарма в народі кажуть: «Бог трій­ цю любить». знан­ня та лю­бов). März 1918 wurde der Dreizack zum Staatswappen der Ukrainischen Volksrepub­lik. Ця свята цифра «три» має глибокий сенс. Am 22. Тризуб може символізувати три сти­ хії (повітря.l Україна 47  Aus der Geschichte der nationalen Symbole der Ukraine  Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè Jeder Staat hat seine staatlichen Sym­ bo­le: die Staatsflagge. Ці символи тісно пов’язані з історією держави та народу. Der hinunterstürzende Falke ist auch dem Dreizack ähnlich. на черепиці Десятинної це­р­к­ви в Києві та Успенської церкви у Володимирі-Волинському. Кожна держава має свої національні символи: Державний прапор. тризуб став Дер­ жавним гербом Української на­род­ної республіки. der Toch­ter von Jaroslaw dem Wei­sen. Nicht umsonst sagt man im Volke: “Aller guten Dinge sind drei”. є Державним гербом не­за­ ле­ж­ної України. Jahrhundert un­ se­rer Zeitrechnung. дочки Яро­сла­ва Мудрого. das Staats­ wappen und die Staatshymne. Diese Symbole sind mit der Ge­schich­te des Staates und des Volkes eng ver­bun­den. das Wasser und die Erde) und auch drei Lebens­kräfte (die Klugheit. Падаючий сокіл також нагадує тризуб. 22 березня 1918 р.­ . Er könnte das Symbol eines Stammes sein. Diese heilige Drei hat einen tiefen Sinn. воду та землю). Згідно з Конституцією тризуб з 1996 р.

 Лисенка). im 18. März 1918 verab­schiedete der Zen­tral­rat (die Zentralna Rada) das Ge­ setz über die gelb–blaue Staats­flag­ge der Ukrai­ni­schen Volksrepublik. Jahrhunderts der berühmte ukrai­ni­ sche Dichter Pawlo Tschubynsky (1839–1884) geschrieben. Die staatlichen Symbole der Ukraine sind volkstümlich und vom Volk bestimmt. стихії die Lebenskräfte — життєва енергія aller guten Dinge sind drei — Бог трійцю любить der Falke. Кольори Державного прапора також мають свою історію. У часи козацтва вони були на вій­сь­ ко­вих прапорах. Текст написав у 60-ті роки 19 сторіч­ чя видатний український поет Павло Чу­бин­сь­кий (1839–1884). у 18 сторіччі — на пра­по­рах Київського. Den Text hat in den 60er Jahren des 19. Шевченка. Державні символи України — народ­ ні та визначені народом. Musik von M. Лисенка). Lyssenko) u. Lys­senko). та ін. 22 березня 1918 року був прийнятий Центральною радою закон про жо­в­ то-блакитний Державний прапор На­ род­ної республіки України. Bei feierlichen Gelegenheiten sang man auch das “Vermächtnis” (Text von T. Der Artikel 20 der Verfassung der Ukrai­ne lautet: Die Staatsflagge der Ukraine ist blau–gelb. Стаття 20 Конституції проголошує: Державний прапор України синьожовтий. цегла die Maria-HimmelfahrtKirche — Успенська церква . Franko. Франка. Seit 1996 wurde “Noch nicht gestor­ ben ist die Ukraine” zur Nationalhymne der Ukraine. a. Wörter und Wendungen der Fund. Die Musik komponierte der Komponist und Dirigent Mychailo Werbyzky (1815–1870). Чернігівського та ін­ших полків. “Den ewigen Re­vo­lu­tio­nä­ren” (Text von I. Державний гімн України «Ще не вмер­ла Україна». In den Zeiten des Kosakentums waren die auf den Truppenfahnen. музика М.48 Die Ukraine l Die Farben der Staatsflagge der Ukrai­ ne haben auch ihre Geschichte. Tschernihiwer und anderen Re­gi­men­ter. З 1996 р. Schew­ tschenko. Музику написав композитор та ди­ ри­гент Михайло Вербицький (1815– 1870). наступник der Ziegel — черепиця.­ Die Staatshymne der Ukraine ist “Noch nicht gestorben ist die Ukraine”. Jahr­ hun­dert auf den Fahnen der Kyji­wer. «Вічний революціонер» (текст І. музика М. В урочистих випадках співали також «Заповіт» (текст Т. -n — сокіл der Nachfolger — спадкоємець. Musik von M. -e — знахідка der Stamm (Stämme) — плем’я die Naturkräfte — сили природи. «Ще не вмерла Україна» став На­ці­о­на­ль­ним гімном України. Am 22.

Там водилися олені. Füch­ se. Was gehört zu den nationalen Symbolen jedes Staates? 2. бо­б­ри. Деякі люди осідали в степах. Salz. Was kann der Dreizack bedeuten? 3. вовки. Воно з’явилося в Україні уперше в 1492 році. Dort gab es Hirschen. Під час промислу про­ми­с­ло­ви­ки до­ бу­ва­ли та­кож мед. Через постійну небезпеку нападу з боку татар козаки повинні були до­б­ ре озброюватися.l Україна 49 die Truppenfahne. дикі коні та кози. Wann wurde der Dreizack zum Staatswappen der souveränen Ukraine? 4. лосі. ли­ си­ці. Es erschien in der Ukraine zum er­sten­ mal im Jahre 1492. wilde Pferde und Zie­gen. Wegen der gleichbleibenden Gefahr des Angriffs von Tataren mussten die Ko­sa­ken stark bewaffnet sein. а на­ве­с­ні вони знов ви­ру­ша­ ли в дорогу вниз Дніпром. Узимку бі­ль­шість про­ми­с­ло­ви­ків по­ ве­р­та­ла­ся до­до­му й продавала свою здо­бич. . сіль. Biber. Manche Leute fanden aber in der Step­ pe ihren ständigen Wohnort. селітру. Während solch eines Gewerkes ge­wan­ nen die Gewerbetreibenden auch Ho­ nig. -n — військовий прапор das Regiment. So wurden die Steppengewerbetreibenden genannt. Elche. Слово «козак» турецького по­хо­джен­ня. Was symbolisieren die Farben der Staatsflagge? 5. Im Winter kehrten die meisten heim und verkauften in den Städten ihre Beute und im Frühling machten sie sich wieder auf den Weg den Dnipro hinunter. Wölfe. Weite Steppen der Ukraine jener Zeit wurden durch reiche Naturschätze be­ zeich­net. Wann entstand der Text der Nationalhymne?  Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums  Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Das Wort “Kosak” ist türkischen Ur­ sprungs. Широкі степи України в той час від­ рі­з­ня­ли­ся багатими при­ро­д­ни­ми ре­ сур­са­ми. Так називалися степові промисло­ вики. -er — полк das Gesetz verabschieden — прийняти закон die Gelegenheit — можливість die Abbildung — зображення Fragen zum Text 1. Salpeter.

1563 plante Bajda Moldowa zu be­herr­ schen. оточений татарами.­ Zu den ersten bekanntesten Leitern des Kosakentums gehörte der Wolyner Fürst Dmytro Wyschnewezky. Man kann ganz bestimmt sagen. geriet aber in Gefangen­schaft und fiel in den schrecklichen Qualen hin. die die der der die Beute — здобич Gefahr — небезпека Angriff. але потрапив у полон і загинув у страшних муках. якого в народі прозвали Байда. Wörter und Wendungen der Ursprung — походження erscheinen (ie. Vom Steppengewerbe konnte man nicht schlecht leben. За рахунок степового промислу мо­ж­ на було непогано жити. Im Sommer 1557 von Tataren ein­ge­kes­ selt. -e — напад Widerstand — опір Belagerung — облога Fragen zum Text Welchen Ursprungs ist das Wort “Kosak”? Wen nannte man so? Wodurch wurden die Steppen der Ukraine jener Zeit bezeichnet? Womit beschäftigten sich die Gewerbetreibenden? Warum mußten die Kosaken stark bewaffnet sein? Welche Rolle spielten sie während des Angriffs von Tataren? . wurde er bezwungen das Schloss zu verlassen. o) — добувати 1. dass die staatlichen Behörden die Kosaken zum Schutz der Grenzen von Tataren benutzten. У 50-х роках XVI сторіччя він об’єднав навколо себе численний загін і во­ю­вав досить успішно проти татар. Але це потребувало від людей ве­ли­ ко­го терпіння та мужності. 3. Можна з упевненістю сказати. In den 50er Jahren des 16. До перших найбільш відомих ва­та­ ж­ків козацтва належав Волинський князь Дмитро Вишневецький. -e — лось gewinnen (a. 5. де він двічі витримав облогу. 4. wo er zweimal die Belagerung aushielt. він вимушений був покинути замок. 2. Улітку 1557 року. У 1563 році Байда планував ово­ло­ді­ ти Молдовою. Jahr­hun­ derts versammelte er um sich herum einen starken Trupp und kämpf­te ziemlich erfolgreich­ gegen die an­grei­ fen­den Tataren.­ Auf der Insel Mala Chortyzja beschloss er einen kleinen Schloss zu bauen. Вони були постійно готові дати відсіч ворогові. im Volk Bajda genannt. Aber es forderte von den Menschen große Geduld und Mutigkeit. -en — олень der Elch. На острові Мала Хортиця він вирі­ шив побудувати маленький замок. ie) — з’явитися der Hirsch.50 Die Ukraine l Sie waren stets bereit dem Feind Wi­ der­stand zu leisten. які нападали. що дер­жа­ва використовувала козаків для за­хи­с­ту кордонів від татар. 6.

l Україна 51  Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Im Leben eines jeden Landes gibt es Er­eig­nis­se. Der Kultur. So ein Ereignis in der Geschichte der Ukraine ist der 24. Jetzt sind viele von ihnen arbeitslos. Це була третя спроба досягти не­за­ле­ ж­но­с­ті. У цей день Верховна Рада України прийняла «Акт про державну не­за­ле­ ж­ність України». Брак державних коштів не дозволяє приділяти належної уваги розвиткові культури. З моменту проголошення не­за­ле­ж­но­ с­ті на території України почали діяти тільки її закони. Für den zweiten Versuch kann man die Verkündigung der ukrainischen Volks­re­ pu­blik im Jahre 1917–1919 ansehen. (vierundzwanzigste) August 1991 (neunzehn­hundertein­ undneunzig). So begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Ukraine. Це в основному результат еко­но­мі­ч­ ної кризи. . освіти. deren Andenken noch in Jahr­hun­der­ten bewahrt wird. Так розпочався новий етап в історії України. Такою подією в історії України є 24 серп­ня 1991 року. Близько третини населення нашої кра­ї­ни складає молодь. Цей документ проголошував ство­рен­ ня самостійної Української держави. Першу спробу було здійснено Хме­ль­ ни­ць­ким у 1648–1654 роках. пам’ять про які живе у віках. У житті кожної країни є події. Зараз багато молодих людей безро­ бітні. Das liegt in der Hauptsache an der Wirt­schafts­kri­se. У молодої держави багато проблем. Nach der Verkündigung der Un­ab­hän­ gig­keit galten auf dem Territorium der Ukrai­ne nur die eigenen Gesetze. Другою можна вважати про­го­ло­шен­ ня Української народної республіки в 1917–1919 роках. науки. Dieses Dokument verkündete die Schaf­fung eines selbständigen ukraini­ schen Staates. Chmelnytzky unternahm in den Jahren 1648—1654 den ersten Versuch. An diesem Tag wurde vom Obersten Rat der Ukraine die “Deklaration über die staat­li­che Unabhängigkeit der Ukraine” an­genom­men. Ein Drittel der Bevölkerung unseres Lan­des sind junge Menschen. Der junge Staat hat viele Probleme. Es war der dritte Versuch die Un­ab­hän­ gig­keit zu erringen. Wissenschaft und dem Bil­ dungs­we­sen kann aus Mangel an staat­ li­chen Mit­teln nicht genügend Auf­mer­ sam­keit ge­schenkt werden.

Worin besteht Ihrer Meinung nach das Hauptproblem der Ukraine? 4. Die Ukraine hat das bedeutende Po­ten­ ti­al für die Entwicklung der ganzen Wirt­schaft. In diesen Zweigen sind mehr als 70 % der in der Wirtschaft arbeitenden Be­ völ­ke­rung der Ukraine beschäftigt. . Was für ein Ereignis geschah in der Geschichte der Ukraine am 24. -e — спроба unternehmen (a. -e — період der Versuch. спогад der Abschnitt. Економіка України займає друге мі­с­ це після Росії за економічним по­те­н­ ці­а­лом колишнього СРСР. Seit einigen Jahren sinkt diese Kenn­zif­ fer unablässig. У цих галузях задіяно понад 70 % пра­цю­ю­чо­го населення України. Народне господарство України скла­ да­єть­ся з низки великих та вза­є­мо­ по­в’я­за­них галузей матеріальної та не­ма­те­рі­а­ль­ної сфер. Wie groß ist die Zahl der jungen Menschen in der Ukraine? 5. August 1991? 2. Die Volkswirtschaft der Ukraine be­steht aus einer Reihe von großen und mitein­ ander­ verbundenen Zweigen der ma­te­ri­ el­len und nicht materiellen Sphä­re. Was verkündet die “Deklaration über die staatliche Unabhängigkeit”? 3. Україна має значний потенціал для розвитку всієї економіки. В останні роки цей показник не­ухи­ль­ но знижується. Welche Probleme haben sie?  Die Wirtschaft der Ukraine  Åêîíîì³êà Óêðà¿íè Die Wirtschaft der Ukraine nimmt den 2. t) — перетворювати Fragen zum Text 1. дефіцит die Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу verwandeln (te. що Україна по­до­лає всі труднощі та з часом пе­ ре­тво­рить­ся на високорозвинену дер­жа­ву. Wörter und Wendungen das Ereignis. -se — подія das Andenken — пам’ять.52 Die Ukraine l Es bleibt zu hoffen. Den führenden Platz nehmen die Zwei­ ge der Materialproduktion ein. u) — досягати das Bildungswesen — освіта der Mangel (die Mängel) — нестача. Але хочеться вірити. Platz nach Russland in Bezug auf das wirt­schaft­li­che Potential der ehe­ ma­li­gen So­wjet­uni­on ein. o) — вживати заходів erringen (a. dass die Ukraine die­ser Schwierigkeiten Herr wird und sich mit der Zeit in einen hochentwic­ kelten Staat ver­wan­delt. Провідне місце займають галузі ма­те­ рі­а­ль­но­го виробництва.

Виробництво товарів широкого вжи­ т­ку та продуктів харчування складає 30 %. Transport. що скла­дає 70 %. У промисловості України основу скла­да­ють паливна та енергетична про­ми­с­ло­вість. In den Ländern. wo die Markt­ wirtschaft gut entwickelt ist.l Україна 53 Ihre Grundlage bilden hochqualifizier­ te und ausgebildete Menschen. was 70 % entsprechen. бу­ді­в­ни­ц­т­во — 10 %. die 30 % des Ein­kom­ mens ausmacht. Провідне місце в структурі економі­ ки України належить промисловості. Die Erfahrung zeigt. що сьогодні структура економіки в цілому не­ефе­ к­ти­в­на й екологічно небезпечна. das Vor­han­den­sein der reichen Vorkom­ men von Bodenschätzen. Die wichtigste Kennziffer der Cha­rak­te­ ri­stik der Wirtschaft des Landes ist sei­ ne Struktur. яке дає 30 % прибутку. що головним ін­ве­с­то­ ром країни є її власне населення. Sie deckt die Bedürfnisse der Be­völ­ke­ rung bei den Waren nicht und be­ kommt deswegen keine Investitionen für ihre weitere Entwicklung. dem Bau gehören 10 %. Es entwickelte sich historisch so. Der führende Platz gehört in der Wirt­ schafts­struk­tur der Ukraine der In­du­ strie. на другому місці — сільське го­с­по­дар­с­т­во. наявність багатих родовищ корисних копалин. Історично склалося так. тоб­то співвідношення матеріального й соціального секторів. Post– und Fern­ meldewesen geben 5 %. Die Produktion von Massenbedarfs­ artikeln und Lebensmitteln beläuft sich auf 30 %. die Me­tall­ur­gie und chemische Industrie. Sie produziert etwa 50 % des Ein­kom­ mens. das heißt das Ver­hält­nis zwi­schen dem materiellen und dem so­ zia­len Sektor. der Maschinenbau. fruchtbaren Böden. машинобудування. ме­та­лу­р­гія та хімічна промисловість. dass der Hauptinvestitionsträger des Landes seine ei­ge­ne Bevölkerung ist. Досвід підказує. sind die Proportionen ganz anders. Вона виробляє близько 50 % при­ бутку. . У країнах з добре розвиненою ри­н­ ко­вою економікою пропорції зовсім інші. Die Grundlage der Wirtschaft der Ukrai­ne bilden die Brennstoff– und Energieindustrie. Вона не задовольняє потреб на­се­ лен­ня в товарах і послугах. an der zweiten Stelle steht die Landwirtschaft. Його основу складають кваліфіковані й освічені люди. dass heute die Wirtschaftsstruktur der Ukrai­ ne im Großen und Ganzen nicht effek­ tiv und ökologisch gefährlich ist. транспорт та зв’язок — 5 %. родючі ґрунти. тому не отри­мує інвестицій для свого додат­ кового розвитку. Важливим показником ха­ра­к­те­ри­с­ти­ ки економіки країни є її структура.

Після розпаду СРСР Україні дістався важкий економічний спадок. що конвертується. повинна тепер сама імпортувати зерно. Країна. Виробництво товарів широкого вжи­т­ ку задовольняє в цих країнах потре­ би населення в товарах і послугах. яка раніше була в змозі го­ ду­ва­ти всю Європу. das ganze Europa zu ernähren. Das Land. Worin ist der größte Teil der Bevölkerung beschäftigt? 3. Серйозні економічні проблеми має й сільське господарство. Nach dem Zerfall der UdSSR über­ nahm die Ukraine ein schweres öko­no­ mi­sches Erbe. das früher im Stande war. muss jetzt Getreide selbst einführen. впровадження нових методів управління. Wörter und Wendungen unablässig — неухильний die Kennziffer — показник das Potential — потенціал das Vorkommen — родовище das Verhältnis — співвідношення das Bedürfnis.54 Die Ukraine l Die Produktion von Massen­bedarfs­ artikeln deckt in diesen Ländern die Be­dürf­nis­se der Bevölkerung nach Waren und Bedingungen. Das sind die vielen Betriebe der Schwer­in­du­strie. Це велика кількість важкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. die Ein­ führung von neuen Verwaltungs­ methoden. Warum ist die Wirtschaftsstruktur der Ukraine nicht effektiv? 5. проведення еко­но­ мі­ч­них реформ. -se — потреба decken — задовольняти (потребу) das Einkommen — прибуток die Bedingung — послуга das Erbe — спадок die Einführung — впровадження die Verwaltung — керування Fragen zum Text 1. екологічне забруднення країни. die Durchführung von ökono­mischen Reformen. Wie ist das Potential der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion? 2. Наша країна в змозі виробляти про­ ду­к­цію. і стати спра­в­ж­нім конкурентом на світовому ринку. Unser Land ist im Stande kon­ver­tier­ba­ re Produkte zu erzeugen und zu ei­ nem richtigen Konkurent auf dem Weltmarkt zu werden. die ökologische Ver­ schmut­zung des Landes. Die Wirtschaft der Ukraine braucht ei­ nen Strukturumbau. Welche Vorteile hat die heutige Ukraine? 4. Große ökonomische Probleme hat auch die Landwirtschaft. Економіка України потребує стру­к­ту­ р­ної перебудови. Was bildet die Grundlage der Wirtschaft der Ukraine? .

Die Flugzeuge AN–74 und AN–72 ent­ spre­chen den modernsten Technolo­ gien des Flugzeugbaus. Київський Інститут кібернетики пра­цює над створенням машин і ав­то­ма­тів. Незважаючи на всі труднощі. freier Konkurenz und moderner Wissenschaft. Auch im Flugzeugbau bleibt unser Land nicht zurück. Зварений за цими методами міст че­рез Дніпро належить до най­ві­до­мі­ ших визначних місць міста Києва. які автоматизують багато ви­ро­б­ни­чих про­це­сів і керу­ ють ними. вона домагається високих показників у рі­з­ них га­лу­зях науки та техніки. Літаки АН-72 та АН-74 відповідають найсучаснішим технологіям лі­та­ко­бу­ ду­ван­ня. Die ukrainische Akademie der Wissen­ schaf­ten. . J. Україна переживає зараз час пе­ре­ бу­до­ви своєї економіки на засадах ри­н­ко­во­го господарства. Das Büro trägt den Namen des be­ rühm­ten ukrainischen Konstruk­­teurs Ju. ство­ри­ла та створює нові методи зва­ рю­ван­ня. Trotz aller Schwierigkeiten erzielt sie hohe Leistungen auf verschiedenen Ge­bie­ten der Wissenschaft und Tech­nik. geleitet von B. Das Kyjiwer Forschungsinstitut für Ky­ ber­netik arbeitet am Schaffen von Maschi­nen und Automaten. Sie erleichtern viele Arbeitsvorgänge in der Metallurgie. das im Flugzeugbauwerk in Charkiw ge­ baut wird. який створив багато літаків. welche verschiedene Betriebsvorgänge auto­ matisieren und leiten. Вони полегшують багато робочих про­це­сів у металургії. Патоном (видатний металург). який створюється на Харківському авіа­цій­но­му заводі. Jetzt wurde ein neues Flugzeugmodell im Konstruk­tionsbüro konstruiert. Є. І в літакобудуванні наша країна не від­стає. Це бюро носить ім’я відомого укра­ї­н­ сь­ко­го конструктора Юрія Антонова. Українська Академія наук на чолі з Б. Зараз у конструкторському бюро скон­струйована нова модель літака. der mehrere Flugzeuge ge­schaf­fen hat. Die nach diesen Methoden ge­schweiß­ te Brücke über den Dnipro gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Kyjiw. An­to­now.l Україна 55  Errungenschaften der ukrainischen Wissenschaft und Technik  Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè Die Ukraine erlebt jetzt die Zeit der Um­ ge­stal­tung ihrer Ökonomik auf Grund der Marktwirtschaft. вільної кон­ ку­ре­н­ції та сучасної науки. Paton (ein welt­ berüh­mter Metallurg) schuf und schafft jetzt neue Methoden des Schweißens.

a) — спалювати verunreinigen (te. t) — забруднювати verursachen (te. t) — викликати . Вони допомагають вчасно та ефе­к­ти­ в­но збирати урожай і готувати поля до сівби. die in der Energetik unseres Landes und im Aus­ land erfolgreich arbeiten. у неї є досягнення в ба­га­ тьох галузях. Тракторний завод міста Хар­ кова ви­пус­кає нові моделі сіль­ ськогосподарських машин. Все це свідчить про те. Новий агрегат очистить наші міста й села та захистить природу. Сьогодні таких агрегатів немає в жо­д­ ній іншій країні світу. які з ус­ пі­хом працюють в енергетиці нашої кра­ї­ни та за кордоном. Das neue Verunreinigungsaggregat wird die Städte und Dörfer unseres Landes reinigen und dadurch auch die Natur schüt­zen.56 Die Ukraine l Die Charkower Produktionsvereinigung “Turboatom” baut Turbinen. що українські наука та техніка не відстають. Wörter und Wendungen die Umgestaltung — перебудова die Schwierigkeit. hat sie auch Erfolge in verschiedenen Zwei­gen. Sie helfen rechtzeitig und effektiv die Ern­te einzusammeln und die Felder zur neu­en Saat vorzubereiten. Die Charkower Ingenieure schufen vor kurzem ein Aggregat. в Росію. Obwohl die ukrainische Industrie viele Schwierigkeiten überwinden muss. Heute gibt es solche Aggregate in kei­ nem anderen Land. -en — труднощі hohe Leistungen erzielen (te. das das Müll ver­ brennt. Müll verunreinigt unsere Straßen und Höfe. Незважаючи на те що українська про­ ми­с­ло­вість повинна подолати багато труднощів. Тракторний завод експортує тра­к­то­ ри та комбайни за кордон. викликає небезпечні хвороби та завдає шкоди нашому здоров’ю. Das alles zeugt davon. до міста Оренбурга. Das Traktoren­werk exportiert ihre Trak­to­ ren und Kombines ins Ausland und vor allem in die Stadt Orenburg in Russ­land. що спалює сміття. verursacht gefährliche Krank­hei­ ten und fügt unserer Gesundheit gro­ ßen Scha­den zu. Харківське виробниче об’єднання «Тур­бо­атом» будує турбіни. Das Traktoren­werk der Stadt Charkiw stellt immer neue Modelle der land­ wirtschaft­lichen Maschinen her. а ко­ жен день мають значні досягнення. t) — добиватися високих показників das Müll — сміття verbrennen (a. Сміття забруднює наші вулиці та дво­ ри. dass die ukrai­ni­ sche Wissenschaft und Technik nicht zurückbleiben und jeden Tag be­deu­ ten­de Leistungen haben. Нещодавно харківські інженери ство­ ри­ли агрегат. і перш за все.

Якщо ви автомобілем проїдете далі кілька­ кі­ло­ме­т­рів. Kyjiw hat eine große Anzahl von hi­sto­ ri­schen Baudenkmälern: Sophien–Ka­ the­dra­le. Was wissen Sie über die in der ukrainischen Akademie der Wissenschaften ausgearbeiteten neuen Methoden des Schweißens? 3. Was für ein Aggregat schufen vor kurzem die Charkower Ingenieure? 5. то ви по­зна­йо­ми­ те­ся з маленьким українським мі­с­те­ч­ ком Ка­не­вом. sind stumme Zeugen ihrer Geschichte. історії якого 1500 років. Das ist die Stadt. die Wolodymyr–Kirche. щоб на власні очі по­ба­ чи­ти красу та насолоджуватися нею. Ihre Geschichte hat tiefe Wurzeln. . deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. Wenn Sie ein paar Kilometer mit dem Auto weiter fahren. Wofür ist heutzutage das Charkower Traktorenwerk bekannt?  Gedenskstätten der Ukraine  Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein Land mit reicher Ge­schich­te. Welche Leistungen hat unser Land im Flugzeugbau? 4. Золоті ворота. Спочатку треба обов’язково від­ві­да­ти давній Київ. Україна — країна з багатою історією. У Києві велика кількість історичних пам’яток архітектури: Софійський Со­ бор. Це місто. Києво-Печерська лавра. die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden. Können Sie kurz den Zustand der Ökonomik in der Ukraine charakterisieren? 2. Es ist schwer alle Gedenk­stätten Kyjiws aufzuzählen. Во­ло­ди­ мир­сь­ка церква. das Goldene Tor.l Україна 57 Fragen zum Text 1. Важко перерахувати усі визначні мі­с­ ця Києва. Київ — одне з найстаріших міст у Схі­ д­ній Європі. Viele Gedenkstätten. Kyjiw ist eine der ältesten Städte in Osteuropa. Zuerst muss man unbedingt das alte Kyjiw besuchen. Kyjiwo–Petscherska–Lawra. Її історія має глибоке коріння. Багато пам’ятних місць. які зна­хо­дять­ ся на території України — німі свідки її історії. um mit eigenen Augen seine Schönheit zu sehen und zu ge­nießen. so machen Sie sich mit eimen kleinen ukrainischen Städt­chen Kaniw vertraut.

Тут стоїть красивий пам’ятник Шев­ чен­кові. Und jetzt schlagen wir Ihnen vor. Hier steht das Haus. Ці місця — наше багатство. у маленькому сільці. Його картини залишають незабутнє враження. у цьому музеї. Україна багата на визначні місця. Die Ukraine ist reich an Gedenkstätten. erhalten. Diese kleine Stadt ist nicht nur den Ukrai­nern. У центрі міста стоїть красивий. експонуються ру­ко­пи­си. Тут жив і взяв у свої руки пензель ві­до­мий художник-передвижник Ілля Рєпін. Шев­ ченка. Es liegt in der malerischen Gegend am Ufer des Flusses Slutsch. Schew­tschenko–Museum an. die klei­ne Stadt Tschugujiw im Charkiwer Ge­biet zu besuchen. Seine Gemälde hinterlassen einen un­ aus­lösch­li­chen Eindruck. Воно розташоване у живописній мі­с­ це­во­с­ті на березі ріки Случ.58 Die Ukraine l Hier steht ein schönes Schewt­schen­ ko–Denkmal. А тепер ми пропонуємо вам відвіда­ ти маленьке містечко Чугуїв у Ха­р­ків­ сь­кій області. Це маленьке містечко відоме не тіль­ ки українцям.­ Тут стоїть будинок. sind Ma­nu­ skrip­te. Den Atem anhaltend kann man durch die Straßen wandern und sich als klei­ nen Teil der großen Geschichte fühlen. Недалеко від Канева. Це Новоград-Волинський (раніше Звя­гель). Wir möchten noch ein kleines Städt­ chen besuchen. Тут зберігся будиночок. Nicht weit von Kaniw. die Heimatstadt der be­rühm­ ten Less­ja Ukrainka. Ми б хотіли відвідати ще одне малень­ке містечко. in diesem Museum. in einem klei­ nen Dörfchen zieht Touristen das T. де вона на­ро­ди­ лась. sondern auch allen Verehrern der Malerei bekannt. . Шевченка. Тут. Das ist Nowohrad–Wolynsky (früher Swja­gel). Diese Gedenkstätten sind unser Reich­tum. Schewtschenko ausgestellt. можна блукати вулицями й почувати себе ма­ле­нь­ кою часткою великої історії. Hier. In der Stadtmitte steht ein schönes Les­sja–Ukrainka–Denkmal aus rosa Gra­nit. Zeichnungen und Bücher von T. Затамувавши подих. малюнки й книжки Т. батьківщина відомої Лесі Укра­їнки. приваблює туристів музей Т. у якому він народився. wo sie geboren wurde. Hier lebte und nahm in seine Hände ei­nen Pinsel der berühmte Wander­ künstler Ilja Repin. але й усім при­хи­ль­ни­ кам живопису. пам’ятник Лесі Укра­ їнці. з ро­ же­во­го граніту. in dem er ge­ bo­ren wurde. Hier blieb das Häuschen.

Тому турбота про них — наша по­че­ с­на справа. Alles. відбивається у засобах ма­со­ вої інформації. як «Правда України». еко­но­м­і­ч­но­го та культурного відрод­ ження. До цих засобів належать перш за все преса. Такі газети. ökono­ mischen und kulturellen Wiedergeburt. Sie erzielen große Leistungen auf allen Gebieten der Wirtschaft. erlebt jetzt die Zeit ihrer politischen. «Факти» та ба­га­то інших публікують повідомлення про найваж­ ливіші події в Україні та за кор­доном. “Fakty” und viele andere bringen Mel­ dun­gen über die wichtigsten Ereignisse in der Ukraine und im Ausland. Wörter und Wendungen die Wurzel. Наша Батьківщина. радіо. науки та ми­с­те­ц­т­ва. телебачення. Wissenschaft und Kunst. . Громадяни України будують нове де­ мо­к­ра­ти­ч­не суспільство. Zu Massenmedien gehören vor allem Presse. “Denj”. Все. «Сьогодні». Україна.l Україна 59 Darum ist ihre Pflege unsere Eh­ren­sa­ che. наш національний обо­ в’я­зок. Вони досягають великих успіхів у всіх галузях економіки. “Molodj Ukrainy”. “Sjegodnja”. -n — свідок genießen (o. 5. а тепер також Інтернет. Solche Zeitungen wie “Prawda Ukrainy”. aufzählen (te. o) — насолоджуватися die Anzahl — кількість sich vertraut machen mit (Dat. die Ukraine. -n — коріння der Zeuge. o) — залучати den Atem anhaltend — затамувавши подих der Verehrer — прихильник unauslöschlich — незабутній Fragen zum Text Wovon zeugen die Gedenkstätten Kyjiws? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws sind jedem Ukrainer bekannt? Wessen Name ist mit Kaniw eng verbunden? Warum zieht die kleine Stad Tschugujiw viele Touristen an? Wessen Heimatstadt ist die Stadt Nowograd-Wolynski?  Massenmedien in der Ukraine  Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³ Unsere Heimat.) — знайомитися 1. Rundfunk. 3. 2. «День». unsere nationale Pflicht. «Го­­лос України». wird mittels Massenmedien wi­ der­ge­spie­gelt. Fernsehen und jetzt auch Internet. що зараз відбувається в нашій країні. пере­ живає нині час свого політичного. was jetzt in unserem Land ge­ schieht. 4. Die Bürger der Ukraine bauen eine neue demokratische Gesellschaft auf. t) — перерахувати anziehen (o. «Молодь України».

У телепрограмах ми дивимося різні фільми та завжди знаємо. Wettervoraussagen und anderes. їхніми визначними па­м’я­т­ка­ми та мистецтвом. «Ін­ тер­но­ви­ни». Велику роль відіграють сьогодні та­ кож радіо та телебачення. ці­ка­во провести вільний час. Besonders beliebt sind solche Sen­dun­ gen wie “Guten Morgen. Musik. Старше покоління цікавиться більше політикою та стежить за всіма по­лі­ тич­ни­ми повідомленнями. “Nach­rich­ten”. Дуже популярною є українська ра­діо­ ста­н­ція «Промінь».60 Die Ukraine l Die ältere Generation interessiert sich mehr für Politik und folgt allen po­li­ti­ schen Berichten. прогноз погоди та багато іншого. . Передають новини. Завдяки телебаченню ми зна­йо­ми­мо­ ся з багатьма країнами. як «Доброго ранку. «Музична пошта». Ohne Fernsehen können wir uns heu­ te unser Leben nicht vorstellen. Man sendet Nach­richten. «Веселі старти». Особливо популярні такі передачі. «На до­б­ра­ ніч. Ukraine!”. «Панорама». їхнім по­бу­ том і звичаями. “Musikpost”. спортивні передачі та багато інших. Große Rolle spielen heute auch Rund­ funk und Fernsehen. “Gute Nacht. Im Fernsehprogramm sehen wir uns ver­schie­de­ne Filme an und wissen im­ mer. «Погляд у світ». що від­бу­ ва­єть­ся у найвіддаленіших куточках нашої планети. “Panorama”. малюки». Sportsendungen und andere. Україно!». ін­фо­р­ма­ цію про різні винаходи та відкриття. ihre Sehenswürdigkeiten und Kunst. In­for­ ma­ti­on über verschiedene Erfindungen und Entdeckungen. Україно!». den gewünschten Beruf zu ergreifen. Молоді люди цікавляться також ін­фо­ р­ма­ці­єю про спорт і новинами з жит­ тя різних музичних груп. Молодь читає охоче все те. Kinder sehen sich gern das Programm “Gute Nacht. Програма її радіопередач дуже рі­з­но­ ма­ні­т­на. Sehr populär ist die ukrainische Rund­ funk­sta­ti­on “Prominj”. was die bren­nend­sten Probleme ihres heuti­ gen Le­bens betrifft: passende Arbeit zu finden. Ihre Über­tragungen haben ein man­nig­ fal­ti­ges Programm. Ukraine!”. Frei­zeit interessant zu ge­ stalten. was in den fernsten Teilen unse­ res Pla­ne­ten vor sich geht. ihre Sitten und Bräu­ che. Ми не можемо зараз уявити свого жит­тя без телебачення. Kinder!” an. Die Jugend liest gern alles. музику. що сто­ су­єть­ся нагальних проблем її сьо­го­ дні­ш­ньо­го життя: знайти відповідну ро­бо­ту. “Blick in die Welt”. Dank dem Fernsehen lernen wir viele Länder kennen. Junge Menschen interessieren sich auch für Sportmeldungen und für das Neue im Leben verschiedener Musik­ gruppen. отримати бажану професію. “Lus­tige Starts”. Діти охоче дивляться передачу «На добраніч.

i) — отримати професію gestalten (te. Um einander besser zu verstehen. muss man viel voneinander wissen. -en — винахід die Entdeckung. І засоби інформації допоможуть нам у цьому. які треба вкласти в роз­ви­ток спорту. den Beruf ergreifen (i. українські спорт­ сме­ни здобувають у світовому спорті високі результати. Wörter und Wendungen die Wiedergeburt — відродження die Gesellschaft. Щоб краще розуміти один одного. Найулюбленіший вид спорту в Укра­ї­ ні — футбол. Сьогодні важко говорити про роз­ ви­ток спорту в Україні. -en — відкриття die Wettervoraussage. Економіка нашої країни ще не ста­бі­лі­ зу­ва­ла­ся.l Україна 61 Die Ukraine strebt nach Frieden und Zu­sam­men­ar­beit mit allen Völkern auf al­len Kontinenten. -n — прогноз погоди Fragen zum Text Wozu dienen die Massenmedien? Welche Zeitungen sind besonders beliebt? Was lesen die Jugendlichen häufiger? Wie heißt die populärste ukrainische Rundfunkstation? Welche Fernsehprogramme finden Sie am interessantesten?  Sport in der Ukraine  Ñïîðò â Óêðà¿í³ Es ist heute schwer über die Ent­wick­ lung des Sports in der Ukraine zu re­ den. t) — тут: проводити mannigfaltig — різноманітний die Erfindung. . e) — відбуватися der Bericht. Und Massenmedien helfen uns dabei. тре­ба більше один про одного знати. 2. 4. Бракує коштів. -en — суспільство erzielen (te. t) — досягати die Wirtschaft — економіка geschehen (a. 5. Trotzdem erreichen die ukrainischen Sport­ler im Weltsport hohe Leistungen. Es mangelt an Geldmitteln. 3. Die Wirtschaft unseres Landes ist noch nicht stabilisiert. da­für gibt es viele Gründe. -e — повідомлення die brennendsten Probleme — нагальні проблеми 1. Україна прагне до миру й спів­ро­бі­т­ ни­ц­т­ва з усіма народами всіх ко­н­ти­ не­н­тів. die man in die Entwicklung des Sports investieren muss. Незважаючи на це. Die beliebteste Sportart in der Ukraine ist Fußball. для цього є багато причин.

Великою популярністю ко­ри­с­ту­єть­ся футбольна команда «Динамо» (Київ). В Україні віддають перевагу також во­ д­но­му спорту. wo man trainieren kann. Є багато річок. Він був олімпійським чемпіоном в Ат­ ла­н­ті (1996) у стрибках з же­р­ди­ною. Kampf. sind sie die leistungs­fähigsten und per­spek­ti­ visch­sten Boxer. де можна тренуватися. Seen. Jewhenija Shylina und Han­ na Soro­ki­na (Saporishja) im syn­chro­ nen Sprung. Брати Клички — боксери у важкій вазі. Євгенією Жиліною та Ган­ ною Сорокіною (з Запоріжжя) — син­ хро­нний стрибок. Sie spielen Fußball auf Sportplätzen. у дворах. Багато підлітків відвідують клуби по боксу. Man hält ihn für einen der besten Stür­ mer in der Welt. вони най­ більш працездатні та перспективні боксе­ри. Wie man in Fachkreisen meint. відвідують стадіони. um das Spiel­geschehen zu verfolgen. Завзяті футбольні уболівальники — підлітки. Die Fußballspieler sind ihre Idole. Großer Beliebtheit erfreut sich die Fuß­ ball­mann­schaft “Dynamo” (Kyjiw). Man zieht in der Ukraine auch den Was­ser­sport vor. Вона входить до вищої ліги. Höfen. Вони грають у футбол на спор­тивних майданчиках. Sehr bekannt ist der Stürmer Andrej Schew­tschenko. Viele ukrainische Schwimmer nehmen an den Europa– und Welt­mei­ster­schaf­ ten teil. озер. Die leidenschaftlichen Fuß­ballan­hän­ ger sind Jugendliche. Футболісти — їхні кумири. Багато українських плавців беруть участь у європейських і сві­тових че­м­ пі­о­на­тах. Sie gehört der Oberliga an. боротьбі. Ми пишаємося Яною Клочковою (з Хар­­кова). besuchen Stadien. Його вважають одним із кращих на­ па­да­ю­чих у світі. Viele Jugendliche besuchen Sportklubs im Boxen. щоб постежити за грою.62 Die Ukraine l Der ukrainische Fußballbund ist der mitgliederstärkste Sportverband. Brüder Klitschko sind Boxer im Schwer­ ge­wicht. Und kennt ihr denn nicht den Namen von Serhij Bubka? А хіба ви не знаєте імені Сергія Бу­б­ки? Er war Olympia­sieger im Stab­hoch­ sprung in Atlanta (1996). Wasserstadien. Українська федерація футболу — це найчисленніше спор­тивне об’­єд­нан­ ня. водних ста­ді­о­ нів. Як кажуть у колі фахівців. Es gibt viele Flüsse. . Wir sind stolz auf Jana Klotschkowa (Char­kiw). Добре відомий її нападаючий Андрій Шевченко.

Viele Gipfel von Pamir. Альп підкорені ними. Це проблема поколінь: старше по­ко­ лін­ня не розуміє молодшого. Man kann oft von den Erwachsenen hö­ren: “Unsere Generation war besser. en — чемпіонат світу der Gipfel. Наші альпіністи беруть участь у че­м­ пі­о­на­тах світу та встановлюють нові рекорди. besonders in der Kunstgymnastik. Wit­­rytschenko und Je. (die Gründe) — причина großer Beliebtheit erfreut sich.l Україна 63 Hohe Leistungen zeigen unsere Turner und Turnerinnen. . особливо в ху­до­ж­ ній гімнастиці. Кавказу.— вершина Fragen zum Text 1.. Вітриченко та Є. Wie heißt die populärste Fußballmannschaft? 4. більш освіченим та вихованим». Великі успіхи в цьому виді спор­ту у Н. Das ist das Problem der Generationen: die ältere Generation versteht die nach­kom­men­de nicht. Кожний п’ятий громадянин Украї­ ни — це молода людина у віці від 15 до 28 ро­ків. Auf welche Sportler sind wir stolz?  Das Leben der Jugend  Ìîëîäü Óêðà¿íè Fast jeder fünfte Bürger der Ukraine ist ein junger Mensch im Alter von 15 bis 28 Jahren. Warum ist die Entwicklung des Sportes in unserem Lande nicht so intensiv? 2. . Unsere Bergsteiger nehmen an den Welt­mei­ster­schaf­ten teil und stellen neue Rekorde auf. -e — коло фахівців die Weltmeistersehaft. Welche Sportart zieht immer mehr Sportanhänger an? 5. Hohe Leistungen haben in dieser Sport­art N. Серебрянської. Wörter und Wendungen der Grund. Високі результати показують наші гі­м­ на­с­т­ки та гімнасти. Багато вершин Паміру. Welche Sportart ist in der Ukraine besonders beliebt? 3. Alpen und Kau­ka­sus sind von ihnen bezwungen.. ge­bil­de­ter und besser erzogen”.— великою популярністю користується der Stabhochsprung — стрибок з шестом das Schwergewicht — важка вага der Fachkreis. Sereb­rjanska. Das Bergsteigen ist auch sehr populär. Альпінізм також дуже популярний. Можна часто почути від дорослих: «Наше покоління було кращим.

В Україні 38 молодіжних організацій і понад 200 регіональних молодіжних спілок. es sind 1. клуби за інтересами. “Junge Skauts”. Klubs nach Interessen. яких на Україні нараховується до 1. so wie in der in der Sozial­ demokratischen und im Ruch. genauer gesagt. Спілка студентів захищає інтереси молоді. Der Studentenverband verteidigt die In­ter­es­sen der Jugend so auch ihre Ver­fas­sungs­rech­te. “Sitsch”. Es gibt in der Ukraine 38 Ju­gend­or­ga­ ni­sa­tio­nen und mehr als 200 regionale Ju­gend­ver­bän­de. вона майже не цікавиться політикою. . Сьогодні. die al­ler­dings die Lebensposition der Jugend beeinflusst. In der Ukraine besteht zur Zeit eine schwe­re wirtschaftliche Situation.5 Millionen. Es gibt heute freilich viele Fragen. Die Jugend heute ist nicht so politisch aktiv. впливає на жит­тє­ву позицію молоді. таких як соціал-демократична й «Рух». Організовуються різноманітні акції. sie hat fast kein Interesse an Po­li­ tik. Більшість молодих людей — сту­де­н­ ти. Студентська спілка сприяє роз­ви­т­ко­ ві політичної активності молоді. «Юні скаути». nach Aus­bil­dung und ihr Wunsch. є багато питань. серед них «Пласт». darunter “Plast”. fest auf ei­ge­nen Füssen zu stehen. а також її конституційні пра­ва. до освіти й бажан­ ня міцно стояти на своїх ногах. Молодь сьогодні не така полі­тично активна. die unsere Jugend bewegen: in erster Linie die Arbeitslosigkeit. Man veranstaltet verschiedene Ak­tio­ nen.5 млн. Der Studentenverband fördert die Ent­ wick­lung der politischen Aktivität der Ju­gend. які хвилюють нашу молодь: у першу чергу безробіття. звичайно. «Січ». Сьогодні молодь має багато спі­ль­но­ го з попереднім поколінням: їхнє пра­ г­нен­ня до знань. Viele junge Menschen sind Ab­ge­ord­ne­ te im Parlament der Ukraine. die zu der um­fas­sen­den Persönlichkeitsbildung bei­tra­gen. які сприяють все­бі­ч­но­му формуванню особистості. obwohl manche jungen Menschen in politischen Parteien engagiert sind. Die meisten Jugendlichen sind Stu­den­ ten. В Україні зараз важка економічна си­ту­а­ція. З давніх пір студентів вважають най­ більш прогресивними пред­ста­в­ни­ка­ ми на­ції. Seit langer Zeit hält man die Studenten für die progressivsten Vertreter der Na­ti­on. звичайно.64 Die Ukraine l Heutzutage hat die Jugend viel Ge­ mein­sa­mes mit der vorangehenden Ge­ ne­ra­ti­on: ihr Streben nach Wissen. яка. Багато молодих людей серед де­пу­та­ тів парламенту України. хоча деякі молоді люди входять до полі­тичних партій.

Соціальна незабезпеченість молоді дуже висока. Wörter und Wendungen der Erwachsene. щоб усу­ ну­ти всі перепони на своєму шляху. der Vor­fah­ren. Але молодь може постояти за себе. Вона виникла зі старослов’янської мови. fördern (te. Die Jugend kann aber ihren Mann ste­ hen. Das ist die Sprache der Mutter. um alle Hindernisse auf ihrem Weg zu be­sei­ti­gen. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. як кажуть. 5. оскільки багато заводів не при­йма­ ють нових співробітників. Das ist eine alte Sprache. є єдиними спад­ ко­єм­ця­ми культури Давньої Русі. t) — сприяти der Verband (dieVerbände) — союз seinen Mann stehen — постояти за себе Fragen zum Text Sind Sie mit den Worten der Erwachsenen einverstanden? Was Gemeinsames haben die frühere und die heutige Generation? Interessieren sich die Jugendlichen für Politik? Wieviel Jugendorganisationen gibt es heute in der Ukraine? Was fördert der Studentenverband?  Meine Muttersprache  Ìîÿ ð³äíà ìîâà Jeder Mensch hat seine Muttersprache. Це мова матері. so sagt man. als auch in der Auf­be­ wah­rung von Sitten und Bräuchen. weil viele Werke keine neuen Mit­ ar­bei­ter einstellen. предків. Наша молодь була завжди оп­ти­мі­с­ ти­ч­но настроєна. die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten Russj.l Україна 65 Viele Diplomingenieure haben keine Möglichkeit eine Arbeitsstelle zu fin­ den. die sind ihr am nächsten. sowie in der Sprache. 4. Моя рідна мова — українська. Sie entstand aus der uraltslawischen Sprache. і вона зробить все можливе. Це давня мова. Багато інженерів з дипломом не ма­ ють можливості знайти місце роботи. und sie wird ihr Bestes tun. У кожної людини є своя рідна мова. -n — дорослий die Generation. вони до неї ближче як мовою. Вона завжди в пошуку тимчасової ро­ бо­ти. щоб хоч трохи заробити. Sie ist immer auf der Suche nach Jobs. Die Ukrainer sind. Українці. -en — покоління gemeinsam — загальний allerdings — звичайно 1. Unsere Jugend war immer optimistisch gestimmt und sie verliert ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht. так і в збе­ре­жен­ні побуту й звичаїв. 3. um ein wenig Geld zu verdienen. і вона не втрачає на­дію на краще майбутнє. . 2. Die soziale Unsicherheit der Jugend ist sehr hoch.

ob­gleich sie die Staatssprache perfekt be­herr­schen. які мешкають за кордоном. багато стра­ж­да­ли. Шевченка перекладено ба­га­ть­ма мо­ва­ми. немає такої іншої більш влу­ ч­ної мови. zu ihrer Schönheit erzog uns mei­ ne Ukrainischlehrerin an. Schew­tschen­ ko ist in viele Sprachen über­setzt. Franko. Українки і П. Mit großem Interesse. до її краси прищепила нам учитель­ ка укра­ї­н­сь­кої мови. Sie lehrte uns Poesie von L. Von der Wiege an hörte ich zärtliches ukrainisches Gerede meiner Großmut­ter. Вона милозвучна й колоритна. як і наша мова. свої побут і звичаї. “Das Vermächtnis” von T. Українці. не забувають свою рідну мову. Костенко. farbenreich. Вона навчала нас розуміти поезію Л. Unser Volk wie auch unsere Sprache er­lit­ten sehr viel. . прозу І. хоча вони й чудово володі­ють держав­ ною. «Заповіт» Т. Фран­ ка й Л. Українська мова — одна з найкра­ сивіших мов світу. hörte ich die ukrainischen Volks­ mär­chen.66 Die Ukraine l Ukrainisch ist eine der schönsten Spra­ chen der Welt. Шевченка. Спілкування рідною мовою з’єднує їх зі своєю далекою Батьківщиною. У царській Росії було заборонено у світському суспільстві говорити укра­ї­н­сь­кою. die einen bedeutenden Beitrag zur Ent­ wick­lung und Bereicherung der ukrai­ni­ schen Sprache geleistet haben. Наш народ. Prosa von I. де вони народилися й жили. Укра­ ї­н­ки. Franko und L. Kostenko zu verstehen. Das ist die Sprache von Skoworoda. Schewt­schen­ko. Але наш народ свято зберігав свою мову. Франка. Tytschyna. ver­ges­sen ihre Muttersprache nicht. Це мова Сковороди. Im zaris­tischen Russland wurde ver­bo­ ten in der weltlichen Gesellschaft ukrai­ nisch zu sprechen. den Atem an­hal­ tend. Die Ukrainer. Мабуть. wo sie geboren wurden und gelebt haben. З великим інтересом. Вона розбудила в нас почуття на­ці­о­ на­ль­ної гордості й гідності. Die große Liebe zur ukrainischen Spra­ che. Sie erweckte bei uns das Gefühl des na­tio­na­len Stolzes und der Würde. я слухав українські народні ка­з­ки. Es gibt vielleicht keine andere Sprache. Ukra­in­ka und P. які зробили значний вне­сок у розвиток і збагачення укра­ї­ н­сь­кої мови. Aber das Volk bewahrte hoch und hei­ lig seine Sprache. die so treffend ist. Тичини. Der Umgang in der Muttersprache ver­ bin­det sie mit ihrer weiten Heimat. Sie ist wohlklingend. seine Sitten und Bräu­che auf. З колиски я чув ніжну українську мову своєї бабусі. die im Ausland leben. Велику любов до української мови. затамувавши подих. Ukrainka.

куль­ ту­ри й освіти. Welche bekannten Menschen sprachen ukrainisch? 4. Wörter und Wendungen der Vorfahr. der Schweiz. оскільки вони є ви­со­ко­ розвинени­ми. begann sie Verbindungen mit anderen Staaten aufzunehmen. Ав­с­т­ рі­єю. й Україна вважає їх своїми кращими пар­т­не­ра­ми. Wie bewahrten die Ukrainer ihre Sprache auf? 5.— наступник die Aufbewahrung — збереження Sitten und Bräuche — традиції та звичаї farbenreich — колоритний treffend — влучний einen Beitrag leisten — робити внесок erleiden (i. Liechten­stein. Відтоді як Україна стала самостійною державою. Diese Länder liegen in Europa und die Ukraine hält sie für ihre besten Partner. weil sie hochentwickelt sind. In Kyjiw sind die Botschaften dieser Län­der tätig. Welche Rolle spielen die Ukrainer in der Aufbewahrung von Sitten und Bräuchen des ukrainischen Volkes. Швейцарією. . У Києві знаходяться посольства цих країн. Я люблю свою рідну мову й пишаюся тим. Зв’язки розвиваються й по­ши­рю­ють­ ся у всіх галузях: у галузі про­ми­с­ло­ во­с­ті й сільсько­го господарства.l Україна 67 Und wie schön sind ukrainische Lieder! А які красиві українські пісні! Ich mag meine Muttersprache und bin stolz darauf. Ліхтенштейном. вона стала вста­но­в­лю­ва­ти зв’язки з іншими державами. dass ich Ukrai­ner(–in) bin. 3. Die Beziehungen entwickeln sich und erweitern sich auf allen Gebieten: auf dem Gebiet der Industrie und Land­ wirt­schaft. Особливу увагу Україна приділяє змі­ ц­нен­ню зв’язків з Німеччиною. Kultur und Bildung. Wie finden Sie selbst Ukrainisch?  Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern  Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè ç í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè Sobald die Ukraine ihre Unabhän­ gigkeit gewann. i) — страждати heilig — святий beherrschen (te. t) — володіти Fragen zum Text 1. Öster­ reich. Ці країни знаходяться в Європі. що я українець(-ка). . Was ist Ihre Muttersprache? 2. Besonders große Aufmerksamkeit schenkt die Ukraine der Festigung der Beziehungen zu Deutschland. -en — предок der Überbringer.

a) zu (Dat. In den Betrieben arbeiten viele deut­ sche Fachleute. В Україні знаходяться постійні пред­ ста­в­ни­ц­т­ва цих країн з торгівлі. Was schenkt die Ukraine besonders große Aufmerksamkeit? 2. Ці фі­лії до­по­ма­га­ють роз­по­всю­джен­ ню ні­ме­ць­кої мови.68 Die Ukraine l In der Ukraine befinden sich ständige Handels–. als die Ver­fas­sung der Ukraine angenom­ men wor­den ist. Kultur–. Auf welchen Gebieten entwickeln sich die Beziehungen? 4. souveräner schon 10 Jah­re existiert. визнана ба­га­ть­ ма державами. Die Ukraine ist als Staat von vielen Staa­ten anerkannt. obwohl unser Staat als ein un­ab­hän­gi­ger. Україна — це порівняно молода дер­ жа­ва. Україна. . Erst einige Jahre sind vergangen. як держава. -en — відділ. Warum knüpft die Ukraine Kontakte zu Deutschland. Sie helfen bei der Montage ver­schie­de­ ner Anlagen und bei der Ausrüstung der Werkhallen. як було прийнято Конституцію Укра­ї­ ни. філія beitragen (u. Österreich und der Schweiz? 3. Вони до­по­ма­га­ють у збиранні різних ви­ро­б­ни­чих лі­ній і обладнанні цехів.) — сприяти der Fachmann (die Fachleute) — фахівець die Ausrüstung — оснащення Fragen zum Text 1. In Kyjiw und Odessa befinden sich Ab­ tei­lun­gen des Goethe–Instituts. und Bildungsver­ tretungen dieser Länder. вона є членом Єв­ро­ пей­сь­ко­го товариства. Sie tragen zur Verbreitung der deut­ schen Sprache bei. Минуло тільки декілька років відтоді. На підприємствах пра­цю­ють багато німецьких фахівців. У Києві та Одесі зна­хо­дять­ся філії ін­ ти­ту­ту імені Гете. Wörter und Wendungen Verbindungen aufnehmen — встановлювати зв’язки Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу die Festigung — зміцнення die Vertretung. хоча наша держава як незалежна й суве­ренна існує вже 10 років. -en — представництво die Abteilung. куль­ ту­ри й освіти. Welche Vertretungen sind in der Ukraine? 5. sie ist Mitglied der Eu­ro­päi­schen Gemeinschaft. Wozu tragen die Abteilungen des Goethe-Institut bei?  Die Ukraine und ihre Probleme  Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat.

Die Arbeiter bekommen jahrelang kei­ nen Lohn. лікарі отримують її не­своє­ ча­с­но. Man muss auch über die Mängel an En­er­gie­ver­sor­gung sagen. Багато великих підприємств не пра­ цю­ють. weil sie keine notwendigen Stoffe. -en — співтовариство die Beziehung. Es gibt viele gemeinsame Betriebe. Багато продуктів харчування вва­жа­ ють­ся шкідливими для здоров’я. Робочі роками не отримують платню. щоб усу­ ну­ти всі ці недоліки. Viele Nahrungsmittel gelten als ge­ sund­heits­schäd­lich. Aber wie jeder junge Staat hat die Ukrai­ne viele Probleme ihres Werdens und ihrer Selbstbestimmung.l Україна 69 Viele Partnerschaftsbeziehungen sind schon angeknüpft. Часто вода у водопроводі не­при­да­т­ на для пиття. um alle diese Mängel zu beseitigen. Але. немає збуту. Уже встановлено багато пар­т­нер­сь­ ких відносин. Wörter und Wendungen verhältnismäßig — порівняно anerkennen (te. ін. .— продукти харчування ungeeignet — непридатний . Є багато спільних підприємств. Alle diese Probleme hindern unseren Staat an der Stabilisierung der Wirt­schaft. фірм з обмеженою відповідальністю і т. Einen besonderen Platz nimmt das öko­lo­gi­sche Problem ein. Die Lehrerkräfte. як кожна молода держава. Треба докласти всіх зусиль. Man muss sich alle Kräfte geben. тому що немає необхідних ма­те­рі­а­лів. Обсяг проблем навколишнього се­ре­ до­ви­ща в нашій країні стає ще більш виразним. Учителі. kei­ nen Absatz haben. Усі ці проблеми заважають нашій дер­ жа­ві в стабілізації економіки. Viele Großbetriebe funktionieren nicht. Ge­ sell­schaf­ten mit beschränkter Haftung usw. -en — відношення beschränkt — обмежений die Selbstbestimmung — самовизначення der Lohn (die Lohne) — заробітна плата die Versorgung — постачання. t) — визнавати die Gemeinschaft. Ärzte erhalten nicht recht­zei­tig ihr Gehalt. Häufig ist das Leitungswasser zum Trin­ ken ungeeignet. Особливе місце займає проблема еко­ло­гії. In erster Linie sei die Wirtschafts­krise in unserem Land zu erwähnen. Слід також сказати й про недоліки в енергопостачанні. Das Ausmaß der Umweltprobleme ist in unserem Land immer deutlicher. забезпечення die Nahrungsmittel. Укра­ ї­на має багато проблем свого ста­но­в­ лен­ня й самовизначення. У першу чергу треба назвати еко­но­ мі­ч­ну кризу в нашій країні.

Як і в усіх країнах. Probleme der Ukraine  Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. що зна­хо­ дять­ся поблизу. Einige Werke lassen verantwortungslos ihre giftigen Abwässer in die nächst­lie­ gen­den Gewässer oder einfach in die Erde fließen. Вода цих штучних «морів» затопляє все. Брак коштів не дозволяє замінити ста­ре обладнання на заводах на новіше й екологічно чисте. wur­ den von den Kolchosen lange Zeit die Felder mit minderwertigen Dün­ge­mit­ teln ver­gif­tet.70 1. або просто на ґрунт отруйні відходи виробництва. Nach dem Bau einer ganzen Reihe von Stauseen am Dnipro sind im Klima der Ukraine unwiederrufliche Veränderung eingetreten. jedoch nicht genügend. безпечне для нашого здо­ро­в’я. усім цим проблемам при­ді­ ля­єть­ся увага. Деякі підприємства скидають без­від­ по­ві­да­ль­но до водоймищ. Щоб підвищити урожайність. що йде до нашого столу з цих ла­нів. ist für die Ge­ sund­heit ungefährlich. Непоправні зміни відбулися в кліматі Укра­ї­ни після створення цілої ланки во­до­ймищ на Дніпрі. Wegen Geldmangel können in den Betrieben alte Betriebsanlagen nicht durch neue. Ïðîáëåìè Óêðà¿íè Wie in allen Ländern der Welt gehören die ökologischen Probleme auch in der Ukraine zu den wichtigsten. Не все. 2. was von diesen Feldern auf unseren Tisch kommt. Звичайно. um diese Probleme zu lö­sen. довгий час колгоспи отруювали поля хі­мі­ч­ни­ ми добривами низької якості. Nicht alles. що ще залишилося живого. Natürlich wird allen diesen Problemen Aufmerk­samkeit geschenkt. 5. Um die Ernteerträge zu erhöhen. Die Ukraine l Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Ukraine? Von wem wurde die Ukraine anerkannt? Welche Probleme hat die Ukraine? Warum funktionieren viele Betriebe nicht? Wodurch werden die Gewässer und Lebensmittel der Ukraine vergiftet?  Umweltschutz. 4. ökologisch saubere er­ setzt­ wer­den. . хоча й недостатня для їх вирішення. екологічні про­ бле­ми — одні з найважливіших в Україні. 3. Von den Wassermassen dieser selbst­ geschaffenen “Meere” wird oft alles noch Lebende überflutet.

Wodurch wird die Natur der Ukraine vergiftet? 4. збільшується кількість ракових за­хво­рю­вань. das Was­ser des Dnipro und der Pripjatj ist ver­gif­tet. Чорнобильська катастрофа пе­ре­ве­р­ ши­ла Хіросіму та Нагасакі. Warum können die alten Betriebsanlagen durch neue nicht ersetzt werden? 3. -n — водосховище überfluten (te. Was gehört zu den wichtigsten Problemen der Ukraine? 2. -en — ракове захворювання das Unheil — лихо Fragen zum Text 1. Die Explosion des vierten Reaktors des Tschernobyler Atomkraftwerkes hatte schreckliche ökologische Folgen. що зва­ли­ ли­ся на Україну. І все ж найстрашнішим лихом Укра­ї­ ни стала катастрофа 26 квітня 1986 року в Чорнобилі. Вона справила негативний вплив на стан довкілля у всьому світі. Wörter und Wendungen der Geldmangel (die Geldmängel) — нестача коштів das Abwasser (die Abwässer) — стічні води die Düngemittel — добрива vergiften (te. April 1986. Wann sind die Veränderungen im Klima der Ukraine eingetreten? 5. Діти й тварини народжуються му­та­н­ та­ми.l Україна 71 Das größte Unglück für die Ukraine ist aber die Tschernobyler Katastrophe am 26. Від наслідків катастрофи на ЧАЕС. вода Дніпра й Прип’яті отрує­ на. Dutzende von Kilometern verseuchter Erde. Tausende Menschenleben wur­ den von den totbringenden Strahlen ver­nich­tet. t) — затоп­ лювати totbringend — смертоносний die Krebserkrankung. Ihre Folgen hatten verheerende Aus­wir­ kun­gen für die Umwelt der ganzen Welt. t) — отруювати der Stausee. Wovon wird in der Natur alles noch Lebende überflutet? . будуть стра­ж­да­ ти ще багато поколінь. die Zahl der Krebserkrankungen steigt. Unter den Folgen der Katastophe im Atom­kraft­werk werden nach Ansicht der Ge­lehr­ten noch viele Ge­ne­ra­tio­ nen lei­den. за підрахунками учених. Kinder und Tiere werden nach der Ka­ ta­stro­phe als Mutanten geboren. Вибух 4-го енергоблоку Чо­р­но­биль­сь­ кої атомної електростанції призвів до жахливих екологічних наслідків. тисячі людських життів згублені смер­ то­но­с­ним випромі­нюванням. Десятки кілометрів отруєної землі. Die Tschernobyler Katastrophe über­ trifft Hirosima und Nagasaki. І все це лише дещиця лих. Das alles ist nur ein kleiner Teil des über die Ukraine hereingebrochenen Un­heils.

. індустріальний і куль­ ту­р­ний центр держави. од­ ній із найбільших рік Східної Єв­ро­пи. У Києві знаходяться Верховна Рада. кінотеатрів. Kyjiw ist eine der schönsten Städte der Welt. Київ багатий на історичні па­м’ятки.I I I . у Київському університеті. Sie ist ein politisches. Es ist die größte Stadt der Ukraine. Президент і уряд. In Kyjiw befinden sich der Oberste Rat. Gebiete und Städte der Ukraine (Ð åãІîí è òà ì ³ ñòà ÓêðàЇí è)  Kyjiw. Kyjiw ist ein wichtiger Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. Це найбільше місто України. Київ — це великий транспортний центр. an der Kyji­wer Universität. son­dern auch ein wichtiges Bil­dungs­ zen­trum. der Präsident und die Regierung. industrielles und kulturelles Zentrum des Staates. Hier leben ungefähr 3 Millionen Ein­ woh­ner. einem der größten Flüsse Osteuropas. бібліотек та великих і ма­ ле­нь­ких церков. Київ — одне з найкрасивіших міст сві­ту. Wir sind sehr stolz auf unsere Haupt­ stadt. Kinos. Тисячі студентів навчаються в КиєвоМогилянській академії. театрів. але й осві­т­ ній центр України. у багатьох інститутах і коледжах. Tausende Studenten studieren an der Kyjiwo–Mohyljanska Akademie. Це політичний. Ми дуже пишаємося своєю сто­ли­цею. Die Kyjiwer Metro ist sehr schön. In der Stadt gibt es viele Museen. Київ — столиця України. Це не тільки культурний. Thea­ter. Es ist eine sehr alte Stadt. Kyjiw liegt am Dnipro. Тут проживають близько трьох мі­ль­ йо­нів жителів. У місті також багато музеїв. Київ розташований на ріці Дніпро. Hauptstadt der Ukraine  Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè Die Hauptstadt der Ukraine ist Kyjiw. Bibliotheken. kleine und große Kir­chen. Це давнє місто. Kyjiw ist reich an Historischen Denkmä­ lern. an vielen Hoch­ schulen und Colleges. Київське метро дуже красиве. Das ist nicht nur ein Kulturzentrum.

Hier werden nationale Feste gefeiert. . Недалеко від майдану Незалежності знаходиться Софійський собор. собор Святої Со­фії. 5.) — пишатися Fragen zum Text Wo liegt die Hauptstadt der Ukraine? Wieviel Einwohner leben in Kyjiw? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws kennen Sie? Warum nennt man Kyjiw ein wichtiges Bildungszentrum? Haben Sie einmal Kyjiw besucht?  Sehenswürdigkeiten Kyjiws  Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ Kyjiw ist eine Stadt. Тут відзначаються національні свята та улаштовуються мі­тинги. Diese Straße ist durch ihre wun­der­ schö­nen Kastanienbäume berühmt. Auf dem Platz vor der So­phi­en­ka­the­ dra­le steht das Bohdan Chmelnytzky– Denkmal. Ця вулиця відома своїми чудовими каштанами. Wenn man den Chreschtschatyk ent­ lang geht. На майдані перед собором стоїть па­ м’я­т­ник Богдану Хмельницькому. die Wo­lo­dy­myr Kir­che. 2. Найцікавіші та найвідоміші — КиєвоПечерська лавра. Die interessantesten und be­kann­te­sten sind: die Kyjiwo–Petscherska Lawra. Тепер ми попрямуємо на берег Дніп­ ра. Київ — місто. der Verkehrsknoten­punkt. 3. де стоїть пам’ятник Володимиру Хрестителю. Nun begeben wir uns zum Dnipor­ufer. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. Nicht weit vom Platz der Unabhängigkeit befindet sich die Sophienkathedrale. можна опи­ни­ ти­ся на майдані Незалежності.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 73 Wörter und Wendungen ungefähr — приблизно das Baudenkmal (die Baudenkmäler) — архітектурна пам’ятка 1. wo das Denkmal Wolodymyr des Täu­ fers steht. Головна вулиця міста називається Хрещатик. Він багатий на історичні пам’ятки. 4. Es ist reich an historischen Denkmälern. історія якого налічує 1500 років. Володимирська церква. kommt man auf den Platz der Un­ab­hän­gig­keit. die So­phi­en­ka­the­dra­le. Die Hauptstraße der Stadt heißt Chresch­tschatyk. Якщо йти Хрещатиком. -e — транспортний центр stolz sein auf (Akk. Meetings durchgeführt.

Київ — дуже красивий. Hier werden täglich Tausende Pas­sa­gie­ re abgefertigt. abfertigen (te. Die bekannteste darunter ist die Pa­ton­ brüc­ke. відвідання цьо­го міста завжди стає по­дією. t) — проводити sich begeben (a. 4. Область поділяється на 25 районів та 24 міста. t) — обслуговувати sich ansiedeln (te. Im Norden grenzt das Gebiet an Weißruss­land. t) — розташуватися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Kyjiw? Woran ist Kyjiw reich? Welche historischen Denkmäler sind weltbekannt? Wie heißt die Hauptstraße Kyjiws? Wofür ist der Andrejewski Spusk bekannt?  Das Kyjiwer Gebiet  Êè¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördlichen Teil der Ukraine im Mittelaufbecken des Dnipro. Sieben Brücken verbinden das eine Dne­p­ru­fer mit dem anderen.6 Tau­ send Einwohner.6 тис. 5. Auf dieser Straße haben sich Künstler angesiedelt. Кількість населення складає 1849. які пропонують тут туристам свої вироби. . Die Gebietsfläche beträgt 28 100 km2. Тут щодня обслуговуються тисячі па­ са­жи­рів. Область знаходиться в північній ча­с­ ти­ні України на території середньої течії Дніпра. Kyjiw ist sehr schön. Noch eine andere Sehenswürdigkeit ist der Andrijiwsky Uswis. Die Bevölkerungszahl ist 1849. На півночі область межує з Біло­ русією. Das Gebiet teilt sich in 25 Bezirke mit 24 Städten. 2.Gebiete und Städte der Ukraine l 74 Von hier aus kann man den Flusshafen sehen. На цій вулиці розташувалися ху­до­ж­ ни­ки. 3. Найвідоміший з них — міст імені Па­ то­на. жителів. Звідси можна побачити річковий во­к­зал. die hier den Touristen ihre Kunstwerke anbieten. Сім мостів з’єднують один берег Дніп­ ра з другим. e) — прямувати der Flußhafen — річковий вокзал 1. Wörter und Wendungen durchführen (te. ein Besuch dieser Stadt wird immer zu einem Erlebnis. Ще одна визначна пам’ятка — це Ан­ д­рі­їв­сь­кий узвіз. Площа — 28100 км2.

 Tschu­bynsky. торф. Den nördlichen Gebiets­teil bildet die Po­lisj­ka Niederung. Kostenko. 92. Bilokur. Область лежить у зоні лісостепу. Infolge der Tschernobyl–Katastrophe wurden viele Grundstücke des Gebiets unbrauchbar. der Ush. поети А.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 75 Das Gebietszentrum ist die Stadt Kyjiw. Bagger. die Dichter A. У сільському господарстві пере­ ва­жають тваринництво та рослин­ ництво. Kühl­schränke. Hier sind Elektronen– und Rechen­ technik entwickelt. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. Десна та інші). Клімат помірно континентальний. L. Das Klima ist gemäßigt kontinental und mild. каолін. Ірпінь. Уж. Braunkohle und im Süd­ we­sten des Gebiets–Gold. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи багато земель області не можна використовувати. Das Kyjiwer Gebiet ist industriell und land­wirt­schaft­lich. Der größte Fluss ist hier der Dnipro mit seinen Nebenflüssen (Prypjatj. Л. Чу­ бинський. Torf und Dia­man­ten). der Irpin. холодильники. Die Betriebe produzieren land­wirt­ schaft­li­che Maschinen. I. Dratsch. буре вугілля та в південно-західній частині облас­ ті — золото. рі­з­ні прилади. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe. екскаватори. Північну частину займає Поліська ни­зо­ви­на.1 % населення — українці. Обласний центр — місто Київ. der Autor der ukrainischen Hym­ne P. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Pflanzenbau. Тут розвинені електронна та об­чи­с­ лю­ва­ль­на техніка. der zentrale und der südwestliche Teil sind inner­ halb der am Dnipro gelegenen Anhöhe. Masepa. Малишко. Білокур. 92. Рельєф області різноманітний. Найбільша річка тут Дніпро з при­то­ ка­ми (Прип’ять. ver­ schiedene Geräte. м’я­кий. автор українського гімна П. Kaolin. Драч. Im Kyjiwer Gebiet wurden viele be­ rühm­te Ukrainer geboren: der Hetman I. Київська область індустріальна та сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ка.a. Підприємства виробляють сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кі машини.1 % der Bevölkerung sind Ukrainer. центральна та південно-за­хі­д­на частини знаходять­ ся в ме­жах При­дні­п­ров­сь­кої висо­ чини. діаманти. die Desna u. І. der Kosmonaut P.). Malyschko. Ма­ зепа. Тут мало корисних копалин: бу­ді­ве­ ль­ні матеріали. Es gibt hier wenig Bodenschätze (Bau­ stof­fe. Костенко. Popowytsch und die Künstlerin K. космонавт П. . Попович та художниця К. У Київській області народилось ба­га­ то відомих українців: гетьман І.

а на півночі — Азовське. Адміністративний центр — місто Сім­ фе­ро­поль. Das Gelände der Halbinsel ist un­ter­ schied­lich. 2. . a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Viehzucht — тваринництво 1. Керченська протока відокремлює те­ ри­то­рію Республіки Крим від Росії. Територія півострова різноманітна. Die Kertscher Meerenge trennt das Ter­ ri­toti­um der Re­pu­blik Krym von Russ­ land. Im Norden und im zentralen Teil ist die Ebene und im Süden sind Krymgebirge. Die Fläche der Republik beträgt 26 100 km2. t) — пере­ важати Fragen zum Text Wo liegt das Kyjiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Bodenschätze gibt es im Kyjiwer Gebiet? Was produzieren die Kyjiwer Betriebe? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Die Autonome Republik Krym  Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì Die Republik liegt auf der Halbinsel Krym. на­се­ лен­ня 2 137 700 жителів. Im Westen und im Süden wird sie vom Schwarzen Meer bespült und im Nor­den vom Asowschen Meer На заході і на півдні його омиває Чо­ р­не море. Die Republik teilt sich in 15 Bezirke mit 15 Städten. die Bevölkerungszahl ist 2 137 700 Einwohner. 5. 3. der Pflanzenbau — рослин­ ництво der Baustoff — будівельні матеріали die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля dominieren (te. Площа Республіки 26 100 км2. Das Verwaltungszentrum ist die Stadt Simferopol. На півночі та в центральній частині вона рівнинна. а на півдні зна­хо­дять­ ся Кримські гори. Республіка поділяється на 15 районів та 15 міст. Республіка розташована на Крим­сь­ко­ му півострові. 4.Gebiete und Städte der Ukraine l 76 Wörter und Wendungen die Fläche — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення betragen (u.

Die Lebensmit­te­lindustrie produziert Kon­ser­ven.5 % — Ukrainer und 300 000 Ta­ taren. Feodossija. природний газ. Салгир. 67. Saksj­ke. Західний Бульчанак мі­л­ко­во­д­ні. Kertsch. Es gibt auch Mineralgewässer. Aktasjke und andere). Тут є також солоні озера. Zu den Bodenschätzen gehören Ei­sen­ erz. Weinbau und Viehzucht.5 % — українці та 300 тисяч татар. Me­tall­be­ar­ bei­tung. такі як Са­ сик. а на південному узбере­ жжі Чорного моря він нагадує се­ред­ зем­но­мор­сь­кий. До корисних копалин належать за­лі­ з­на руда. Erdgas. Актаське та інші. рибні продукти та вино. Die größten Industriezentren sind Se­ wa­sto­pol. 26. у горах — трохи хо­ло­д­ні­ший. chemische und Lebens­ mittelindustrie. Fischprodukte und Wein. Das Klima der Halbinsel ist in der Ebe­ne gemäßigt kontinental. Baustoffe. die Alma. Die führenden Wirtschaftszweige sind Maschinenbau (Schiffbau). Там виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ кі машини. будівельні матеріали. Сім­фе­ро­поль. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють рослинництво. Найбільші промислові центри Се­ва­с­ то­поль. 67. виноградарство та тваринництво. 26. Sim­fe­ro­ pol. der Belbeek. Рівнина півострова знаходиться в сте­ по­вій зоні. Клімат півострова на рівнині помірно континентальний. In der Landwirtschaft dominieren Pflan­zen­bau. Провідні галузі господарства — ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня (корабельне). . радіо. Dort werden landwirtschaftliche Ma­ schi­nen. а гори вкриті лісами. Кача.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 77 Die Flüsse die Tschorna. Radio– und Elektronen­geräte und Autos (“Wolga” und “Gasel”) pro­ duziert. Річки Чорна. Die Ebene der Halbinsel liegt in der Steppenzone und die Berge sind be­ waldet. Велику роль відіграють тут водний транспорт та туризм. ме­та­ лу­р­гія. Große Rolle spielen hier Wasserverkehr und Tourismus. хімічна та харчова про­ми­с­ло­ во­с­ті.2 % der Bevölkerung sind Russen. Salz in Salz­seen. Бельбек. сіль солоних озер. Керч.2 % населення — росіяни. Є також мінеральні води. der West­li­che Bultschanak sind was­ser­arm. Es gibt hier auch Salzseen (Sassyk. автомобілі («Волга» та «Га­зель»). Сакське.та електронні при­ ла­ди. der Salhyr. Феодосія. die Katscha. in den Ber­gen — etwas kälter und an der süd­li­chen Küste des Schwarzen Meeres ist es dem Mittelmeerklima ähnlich. Харчова промисловість виробляє кон­се­р­ви. Альма.

3. Am Anfang des 16. die Bodenschätze — корисні копалини die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Viehzucht — тваринництво dominieren — переважати Fragen zum Text Wo liegt die Republik Krym? Wie ist das Gelände der Halbinsel? An welchen Bodenschätzen ist die Halbinsel reich? Wer lebt auf der Halbinsel Krym? Welche berühmten Menschen wurden auf der Krym geboren?  Simferopol  ѳìôåðîïîëü Simferopol ist das administrative. Es ist aber bewiesen. Z). Папанін. що ця мі­с­це­ вість була заселена ще у давні часи (кінець 4 століття до н. 2. 5. Papanin geboren. dass diese Ge­ gend bereits in grauer Vorzeit besie­ delt war (Ende des 4. Руданського. Однак також доведено. Jahrhunderts ent­ stand am linken Ufer des Flusses Sal­ hyr die Tatarensiedlung Ak–Metschet. 4. hier kämpfte für die Rechte des ukrainischen Volkes A.Gebiete und Städte der Ukraine l 78 Auf der Krym wurden der Künstler I. v. Сімферополь — це ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ний. тут боролася за права укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду А. У Ялті знаходиться могила укра­ї­н­сь­ко­ го поета С. . in­du­ stri­el­le und kulturelle Zentrum der Re­ pu­blik Krym. Горська. Simferopol liegt in einem Talkessel zwi­ schen der äußeren und inneren Ge­ birgs­ket­te der Krymgebirge. Gor­ska. Ajwa­sowsky und der Polarforscher I. Сімферополь знаходиться в уло­го­ви­ ні між зовнішнім та внутрішнім ла­н­ цю­гом Кримських гір.). У Криму народились художник І. In Jalta ist das Grab des ukrainischen Dichters S. u. Wörter und Wendungen die Fläche — чисельність die Bevölkerungszahl — кількість населення die Meerenge — протока bespülen (te. Ай­ ва­зовський та полярник І. Später wurde sie zur Residenz der Krym–Khans. е. промисловий і культурний центр Ре­с­ пу­б­лі­ки Крим. Rudansky. Виникнення міста історики по­в’я­зу­ ють з 1784 роком. Seine Entstehung verbinden viele Hi­ sto­ri­ker mit 1784. На початку 16 століття на лівому бе­ ре­зі річки Салгир виникло поселен­ ня татар Ак-Мечеть. Пізніше воно стало резиденцією Крим­сь­ко­го хана. Jh. t) — омивати das Verwaltungszentrum — адміністративний центр 1.

In mehreren Parks und Grünanlagen kann man sich gut ausruhen. Сімферополь — красиве зелене мі­ с­то. ie) — доводити in grauer Vorzeit — у давні часи besiedeln (te. 3. Оскільки Сімферополь має прямі спо­ лу­чен­ня залізницею та літаком з ба­ га­ть­ма містами України. t) — заселяти empfangen (i. 5. Da Simferopol direkte Zug– und Flugzeugverbindung mit vielen Städten der Ukraine hat. Die Stadt wurde im Jahre 1783 als See­ ha­fen und Festung gegründet. У багатьох парках і скверах можна добре відпочити. Wörter und Wendungen die Entstehung — виникнення beweisen (ie. 2. a) — приймати 1. erreichen (te. t) — добиратися sich ausruhen (te. empfängt es täglich Tau­sen­de von Touristen. Es gehört zu den größ­ten Städten der Krymhalbinsel und ist das größte Bil­ dungs­zen­trum der Krym. Місто було засноване в 1783 році як морський порт і фортеця. За короткий час тролейбусами вони добираються до багатьох курортів Чорноморського узбережжя. У Сімферополі проживають близько 400 000 жителів. У Сімферополі та на його околицях можна відвідати багато історичних пам’ятників та споруд. Sie erreichen in kurzer Zeit mit Trol­ley­ bus­sen viele Kurorte an der Schwarz­ meerküste.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 79 Die Einwohnerzahl beträgt in Sim­fe­ro­ pol etwa 400 000 Einwohner. In Simferopol und in seiner Umgebung sind viele historische Denkmäler und Bauten zu besichtigen. . Севастополь — велике портове місто в Криму біля Чорного моря. Він належить до найбільших міст Крим­сь­ко­го півострова і є най­бі­ль­ шим центром освіти в Криму. t) — відпочивати direkt — прямий Fragen zum Text Wo liegt Simferopol? Wann wurde die Stadt gegründet? Was ist schon lange bewiesen? Wie groß ist die Einwohnerzahl der Stadt? Welche Verkehrsverbindung hat Simferopol mit vielen Städten der Ukraine?  Sewastopol  Ñåâàñòîïîëü Sewastopol ist eine große Hafenstadt auf der Krym. die am Schwarzen Meer liegt. він приймає щодня тисячі туристів. Simferopol ist eine schöne grüne Stadt. 4.

е. н. Es ist ziemlich interessant sich mit der Geschichte der Stadt zu beschäftigen. було давнє мі­с­то Херсонес. легка та харчова промисловість. Z.). Das ist die Stadt der Schwer– und Leicht­in­du­strie. leichte und Lebensmittelindustrie.— від Ві­зантії. Херсонес — державний іс­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­гі­ч­ний музей. На території сьогоднішнього Се­ва­с­ то­по­ля у 5—1 ст. Wände mit Türmen. Auf dem Territotium des heutigen Se­ wa­sto­pol gab es im 5. von Bysanz abhän­ gige Republik. wohin jedes Jahr zahlreiche Touristen aus der Ukraine und aus dem Ausland kommen. У місті два театри. У ньому мешкає близько 300 000 жи­ те­лів. Це місто важкої та легкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. Weit bekannt ist das Institut der süd­li­ chen Seen der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der Ukraine.—1. Heutzutage erinnern die Ruinen am Ran­de der Stadt Sewastopol an die ur­ alten Zeiten. im 4. Werkstätten erzählen uns viel über die Kultur dieses Ge­län­ des vor vie­len Jahrhunderten. In der Stadt gibt es zwei Theater. Seit dem Jahre 1978 ist Cherssones das staatliche historische archäologische Museum. тут була ре­с­пу­б­лі­ка. Theatern. . Wenn man über die Geschichte der Stadt Sewastopol spricht. потім Корсунь. У давні часи її називали спочатку Херсон. Ge­rä­te­ bau. Jh. до н. З 1978 р. Тут розвивається кораблебудування. Якщо говорити про історію міста Се­ ва­с­то­по­ля. Нині лише руїни на околиці мі­с­та на­ га­ду­ють про давні часи. Im 1. е. е. н. за­ ле­ж­на від Рима. У 1 ст. куди що­ро­ку при­їз­дить багато туристів з Укра­ї­ни та з-за кордону. приладобудування. Jahrhundert u. майстерень багато розповідають про культуру цієї місцевості багато сто­літь тому. Широко відомий інститут південних морів Академії наук України. а в 4 ст. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die uralte Stadt Cherssones. Im Mittelalter nannte man sie zuerst Cherson. dann Korsun. те­а­т­ рів. Досить цікаво звернутися до історії міста. Ruinen von Tem­ peln. Hier entwickeln sich Schiffbau. то багато розповідають про героїчний захист міста під час Крим­сь­кої війни (1854—1855 рр.80 Gebiete und Städte der Ukraine l Die Einwohnerzahl beläuft sich auf etwa 300 000 Menschen. руїни храмів. war das die von Rom. Стіни з баштами. erzählt man viel über die heldenhafte Verteidigung der Stadt während des Krymkrieges (1854—1855).

Sowohl früher. Завдяки своєму вигідному роз­та­шу­ ван­ню Харків почав швидко роз­ви­ва­ ти­ся. Bysanz — Візантія der Tempel — храм die Marine — флот 1. Він розташований на перетині річок Лопань. als auch heute können wir uns Sewastopol ohne Marine nicht vor­stel­len. Mai 1944” dar. Charkiw ist die historische Hauptstadt der Slobidska Ukraine. Харків — друге за розмірами місто України. . wis­ sen­schaft­li­ches und kulturelles Zentrum. Це важливий промисловий. 5. 7 травня 1944 р. що наш військовий флот буде завжди представляти ми­р­ ні інтереси нашої держави. dass unsere Kriegsmarine immer die friedliebenden Ziele unse­ res Staates vertritt. На честь цієї події було створено па­ но­ра­му Севастополя 1854—1855 рр. 7. Dank seiner günstigen Lage begann sich Charkiw schnell zu entwickeln. так і тепер не можна уяви­ ти Севастополь без флоту. die Udy und der Charkiw.». Hier kreuzen sich die Flüsse die Lopan. Захист міста під час Великої Ві­т­чи­з­ня­ ної війни представляє діорама «Штурм Сапун-гори. Загальновизнаною датою за­сну­ван­ня Харкова вва­жа­єть­ся 1654 рік.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 81 Zu Ehren dieses Ereignisses wurde das Panorama “Die Verteidigung von Se­wa­ sto­pol 1854–1855” geschaffen. науковий і культурний центр. Уди й Харків. Das Jahr 1654 gilt allgemein als Grün­ dungs­jahr. Wir hoffen. Харків — історична столиця Сло­бід­ сь­кої України. Wörter und Wendungen der Seehafenhäfen — морський порт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Sewastopol? Was kann man über die Wirtschaft der Stadt sagen? Was Interessantes haben Sie aus der Geschichte der Stadt erfahren? Waren Sie wenigstens ein Mal in Sewastopol? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt möchten Sie besichtigen?  Charkiw  Õàðê³â Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. 3. Ми сподіваємося. 4. 2. Es ist ein wichtiges industrielles. Die Verteidigung der Stadt während des Großen Vaterländischen Krieges stellt das Diorama “Sturm vom Sapunberg. Як раніше.

3. Із заснуванням у 1805 році завдя­ ки Каразіну Харківського уні­вер­си­ те­ту місто стало важливим освітнім центром. Хлєбніков. Після Жовтневої революції з 1919 по 1934 роки Харків був сто­ лицею Укра­ї­ни. Hulak–Artemowsky. Wörter und Wendungen sich kreuzen (te. Chlebnikow. dessen Name früher Slo­bos­hanscht­s­chy­na war. Hauptstraße und historisches Zentrum der Stadt. У різні роки Харків відвідували та в ньому працювали Квітка-Ос­но­в’я­ не­н­ко. Sie wurde am 23. Область розташована в північно-схі­д­ ній частині України. August 1943 befreit. t) — перетинатися gelten (a. Єсе­нін. Воно було звільнене 23 серпня 1943 ро­ку. Jessenin. Re­pin. t) — звільняти Fragen zum Text Wie groß ist die Stadt Charkiw? Wann wurde Charkiw gegründet? Warum begann sich die Stadt schnell zu entwickeln? Wer hat die Charkower Universität gegründet? Welche bekannten Menschen weilten und arbeiteten in Charkiw?  Das Gebiet Charkiw  Õàðê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordwestlichen Teil der Ukraine. Charkiw war nach der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­ on von 1919 bis 1934 die Hauptstadt der Ukraine. Горь­ко­ го та сад Шевченка. Ко­с­то­ма­ ров. Нині в місті понад 2500 вулиць і 26 май­данів. Найвідоміші з них — парк ім. Jetzt gibt es in der Stadt mehr als 2500 Straßen. weilen (te. Рє­пін. t) — руйнувати befreien (te.Gebiete und Städte der Ukraine l 82 Durch die von Karasin 1805 gegründe­ te Char­ko­wer Universität wurde die Stadt zu ei­nem wichtigen Bildungszentrum. Головна та найкрасивіша ву­лиця мі­с­ та. Kostomarow. Під час Другої світової війни місто за­ зна­ло страшних руйнувань. Гулак-Артемов­ський. що мала колись назву Слобожанщина. 4. 2. Die schönste Straße ist die Sumskaja­ straße. його історичний центр — вулиця Сумська. . In Charkiw weilten und arbeiteten zu ver­schie­de­nen Zeiten Kwitka–Os­no­w­ja­ nen­ko. t) — знаходитися zerstören (te. Die bekanntesten darunter sind der Hor­ ki–Park und der Schew­tschenko–Park. багато парків. o) — рахуватися günstig — вигідний 1. Während des Zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt stark zerstört. 5. 26 Plätze. eine große An­ zahl von Parks.

пісок. крейда. Es gibt auch Erdöl. Es wird in 27 Bezirke geteilt. особливо на природний газ. . Der Winter ist kühl und im Sommer ist es heiß. «Серп і мо­ лот». Річки області належать до басейнів Дону та Дніпра. Die führende Rolle gehört dem Ma­schi­ nen­bau und der Metallindustrie. Steinsalz. Область багата на корисні копалини. Stein– und Braun­ koh­le. Більша частина території лежить у Придніпровській низовині. Мож. Оскіл. Kreide. Поверхня області являє собою рі­в­ ни­ну. вохра. Поділяється на 27 районів. а літо жарке.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 83 Das Gebiet grenzt an Russland und hat die Fläche 31 400 km2. feu­er­fe­ sten Ton. Die Riesen der Industrie: das Charkower Traktoren­werk. Ocker und Mineralwasserquellen. Der größte Teil des Gebiets liegt in der Waldsteppenzone. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Клімат помірно континентальний. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich. «Укрелектромаш» та ба­га­то інших — широко відомі за ме­жа­ми України. Харківська область — одна з най­ розвинені­ших областей України. В області проживає близько 3 млн чол. турбінний завод. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Charkiw. кам’яна сіль. Більша частина області лежить у лі­со­ сте­по­вій зоні. Die Flüsse des Gebeiets gehören zum Don– und Dniprobecken.­ Обласний центр — місто Харків. “Ele­ktro­ h­vash­mash. Зима прохолодна. Провідна роль належить ма­ши­но­бу­ ду­ван­ню та металообробній про­ми­с­ ло­во­с­ті. “Kommu­nar”. кам’яне та буре ву­гіл­ ля. besonders an Erdgas. Der größte Teil des Territoriums liegt auf der Dniproniederung. «Еле­к­т­ро­ва­ж­маш». Im Gebiet wohnen etwa 3 Millionen Men­schen. «Комунар». der Mosh. джерела мі­не­ра­ ль­ної води. во­г­не­ три­в­ка глина. der Oskil. Ве­ли­кий Бурлук). Sand. hat 17 Städ­te. der Wely­ ky Bur­luk). “Ukrelektro­masch” und viele an­dere sind weit über die Grenzen der Ukraine bekannt. Das Gebiet Charkiw ist eines der ent­ wic­kel­te­sten Gebiete der Ukraine. das Turbinenwerk. Найбільша ріка — Сіверський До­ нець з притоками (Уди. Гіганти промисловості — Харківсь­ кий тракторний завод. Der Hauptwasserstrom ist der Si­wersky Donez mit den Nebenflüssen (die Udy. Область має кордон з Росією та пло­ щу 31 400 км2. Є також нафта. “Sichel und Hammer”. має 17 міст. Die Oberfläche ist flach.

Die Landwirtschaft spezialisiert sich auf Getreide– und Zuckerrübenanbau und auf Fleisch– und Milch­viehzucht. Ge­ne­ra­to­ren. Куп’янськ. der Begründer der Char­ ko­wer Universität W. polygraphische. історик Д. Elektromotoren er­zeugt. Zucker­rüben– und Lebensmitte­ lindustrie ent­wic­kelt. Die größten Knotenpunkte sind Char­kiw. цукрова та харчова промисловості. У Харківській області народилися пись­мен­ни­ки Г. Ziemlich gut sind im Gebiet leichte. Werkzeuge. бульдозери. Васильківський. а також на м’ясо-молочній промисловості. Wasylkiwsky geboren. Losowa. Ja­wor­­nyzky. Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­єть­ ся на вирощувані зернових культур та цукрового буряку. На цих підприємствах виготовляють потужні турбіни для електростанцій. засновник Ха­р­ків­сь­ко­го університету В. Wie kann man das Gebiet vom Gesichtspunkt der industriellen Entwicklung charakterisieren? 4. електромотори. Be­triebs­an­ la­gen für viele Wirtschaftszweige. gasver­arbeitende. Lager. інструменти. Wörter und Wendungen der Ocker — вохра leistungsstark — потужний die Diesellokomotive -n — тепловоз das Lager — підшипник die Werkbank (die Werkbönke) — верстат Fragen zum Text 1. Каразін. Werkbänke. Bull­do­ zer. устаткування для багатьох галузей господарства. Досить добре розвинена в області легка. Im Gebiet ist der Verkehrsmittelnetz sehr breit. Яворницький. der Historiker D. Merefa und Lju­bo­tyn. Місто і область постачають країні те­п­ло­во­зи. ве­р­с­та­ти.­ Die letzten Jahre seines Lebens ver­ brach­te hier der große ukrainische Phi­ lo­soph und Dichter H. Kupjansk.Gebiete und Städte der Ukraine l 84 In diesen Betrieben werden lei­stungs­ star­ke Turbinen für Was­ser­kraft­wer­ke. Мерефа та Лю­бо­тин. Kwitka–Osno­wjanenko und H. Repin und S. Worauf spezialisiert sich die Landwirtschaft? 5. Fahr­rä­der. Im Charkower Gebiet wurden die Schrift­steller H. художники І. Найбільші залізничні вузли — Харків. велосипеди. генератори. Die Stadt und das Gebiet liefern dem Land Diesellokomotive. поліграфічна. Wie ist die geographische Lage des Gebiets Charkiw? 2. Хоткевич. Welche hervorragenden Menschen lebten und schufen im Charkower Gebiet? . Рєпін та С. В області широка транспортна ме­ режа. Karasin. die Maler I. Лозова. Сково­рода. Останні роки свого життя провів тут великий український філософ та поет Г. літаки. під­ ши­п­ни­ки. Квітка-Основ’яненко і Г. газопереробна. Flugzeuge. електрокрани. Skoworoda. Elektrokräne. Was kann man über die Bodenschätze des Gebiets sagen? 3. Chotkewytsch.

Hier gibt es vier Hochschulen. пам’ятник першим ко­ра­ бе­лам Чо­р­но­мор­сь­ко­го флоту. Карбишеву. Суворову. Тут є 4 вузи. Катерининський со­ бор з дзві­ни­цею (по­бу­до­ва­ний у 1782—1987 рр.­ Die Stadt wird erstmalig in den Chro­ni­ ken im Jahre 1737 erwähnt. Святодухівський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1780 р.­ Cherson entstand im Jahre 1778 als Festung­ zum Schutz der südlichen Grenze. die Ka­tha­rinen–Kathedrale mit dem Gloc­ken­turm (1782–1787 erbaut) und das Waffenarsenal (1784 errichtet). das Puppentheater und die Phil­har­mo­ nie zu besuchen. das Denkmal für die ersten Schiffbauern der Schwarz­meer­ marine. художній музей. котрий брав ак­ти­ в­ну участь у боротьбі проти епідемії тифу в місті.). ein Pla­ ne­ta­ri­um. ляльковий театр і філармонію. па­м’я­т­ ни­ки Уша­ко­ву.). У місті значний науковий потенціал. Die Theaterfreunde haben die Mög­lich­ keit das ukrainische Drama–Theater. Hier gibt es das historische Museum der Stadt. Гідні огляду обеліск на честь ан­г­лій­ сь­ко­го громадського діяча. Jahr­ hundert). am rechten Ufer des Dnipro. des Arz­tes George Howard. 1804–1836 er­ richtet). das Kunstmuseum. До історичних пам’яток архітектури на­ле­жать залишки фортеці (18—19 ст. die Heilige–Geists­kathedrale (Swjatoduchowsky Sobor. Двері багатьох музеїв і театрів ши­ро­ ко відкриті для відвідувачів.). der aktiv am Kampf gegen die Typhusepidemie in der Stadt teilgenommen hat. Херсон було засновано в 1778 році як фортецю для захисту південного ко­р­до­ну. Тут є краєзнавчий музей. У літописах уперше згадується в 1737 році. на правому березі Дніпра. 14 Fachberufsschulen und einige For­ schungs­in­sti­tu­te. 14 технікумів і кілька до­ слі­д­них інститутів.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 85  Cherson  Õåðñîí Die Stadt liegt im Süden der Ukraine. Місто розташоване на півдні України. Театрали мають можливість від­ві­да­ ти український драматичний театр. Die Stadt verfügt über ein bedeuten­ des wissenschaftliches Potential. Греко-Софіївська церква (1780 р. das Uschakow–Denkmal. лі­ка­ря Джо­р­джа Гарварда. планетарій. . Sehenswert sind der Obelisk zu Ehren der englischen Prominenten. за 25 км від Дніпровського лиману Чорного моря. Die Türen vieler Museen und Theater sind für die Besucher weit geöffnet. Zu den historischen Baudenkmälern ge­ hören die Reste der Festung (18–19.) і зброй­ний ар­се­нал (по­бу­до­ва­ний в 1784 р.). 25 km ent­fernt­ vom Dniproliman des Schwar­ zen Meeres. das Kar­ byschew–Denkmal und das Suworow– Denkmal. die Greko–So­phi­en–Kirche­ (1780 erbaut).

Elektromaschinen. 3. Viele Autobahnen. Im Süden wird es vom Schwarzen und Asow­schen Meer umspült. Херсон має сьогодні площу понад 200 км2. Schwimmdocks. 362 Tau­send Einwohner. -n — видатна особа 1. Bekannt sind das erdölverarbeitende Werk. . повітряних і залі­з­ ничних ліній зв’язують місто з майже усіма містами України та сусідньої Росії. 4. In Cherson von heute leben ca. жи­ро­ вий комбінат. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го та Азовського морів. Тут виробляють океанські танкери. Hier werden ozeanische Tanker. багато винозаводів. плавучі доки. Відомі нафтопереробний завод. Wörter und Wendungen das Waffenarsenal — збройний арсенал der Prominente. viele Wein­ werke. das Frachtschiff. 2. 5. скло. ку­ку­ ру­дзя­но-збиральні комбайни «Лан». жителів. вантажні судна.Gebiete und Städte der Ukraine l 86 Cherson hat heute die Fläche über 200 km2 und die Hälfte davon nehmen Parks und Grünanlagen. Область розташована в басейні ни­ж­ ньої течії Дніпра. Херсон — це морський і річковий порт. Cherson ist ein See– und Flusshafen. die in den mei­sten Be­trie­ben der Stadt beschäf­ tigt sind. і половину з них займають пар­ки та сквери. Багато автострад. У місті є ботанічний сад і два денд­ рарії. Fracht­ schif­fe. Сьогодні в Херсоні живуть 362 тис. -e — вантажний корабель das Schwimmdock. Maismäh­ drescher “Lan”. In der Stadt gibt es einen botanischen Garten und zwei Dendrarien. das Fettkombinat. Flug– und Ei­sen­ bahn­li­ni­en verbinden die Stadt mit fast allen Städten der Ukraine und des be­nach­bar­ten Russland. електро­машини. -s — плавучий док Fragen zum Text An welchem Fluß liegt Cherson? Was ist in Cherson sehenswert? Was zieht die Gäste in Stadt an? Wie groß ist die Bevölkerungszahl? Was wird in Cherson hergestellt?  Das Gebiet Cherson  Õåðñîíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Becken des unte­ ren Stromes des Dnipro. Glas pro­du­ziert. котрі працюють на бі­ль­шо­с­ті підприємств міста.

Die Oberfläche ist flach. Das Zentrum des Schiffbaus ist Cher­son. Область розташована у степовій зоні. Der Winter ist mild. Bauxite. Sandhalbinseln und Land­zun­gen. черепашник. лікувальні грязі. Клімат помірно континентальний. Область займає частину При­чо­р­но­ мор­сь­кої низовани. Die Meeresküste entlang ziehen zahl­ rei­che Sandinseln.2 Mil­lio­ nen Menschen. малосніжна з частими від­ли­га­ми. Зима м’яка. der auf der Strecke von 200 Ki­lo­me­ tern das Territotium des Gebiets durch­ fließt. Провідними галузями промисловості є суднобудування і судноремонт. Heilschlamm. so kann man sagen. півостровів і кіс. сіль­ сь­ко­го­с­по­дар­сь­ке та електротехнічне машинобудування. land­wirt­schaft­li­cher und elektrotechni­ scher Maschinen­bau. Die führenden Zweige der Industrie sind Schiffbau und Schiffsreparatur. Im Gebiet wird sowohl Industrie. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Cherson. Es gibt in geringem Maße Torf. Поділяється на 18 районів.2 млн чол. Стосовно корисних копалин. Was die Bodenschätze angeht. Область належить до індустріальноаграрних. то мо­ ж­на ска­за­ти. schneearm mit häu­fi­gem Tauwetter. населення — 1. при­ро­д­ ний газ. . Der Hauptwasserstrom ist der Dnipro. км2. Головна ріка — Дніпро. пі­сок. Weit bekannt sind Naturschutzparks As­ka­nia–Nowa und Azow–Sywasch.5 тис. als auch Landwirtschaft ent­wickelt. Das Gebiet nimmt einen Teil der Schwarz­meer­platte ein. Центр суднобудування — Херсон. Ein Teil des Kachowsker Stausees ge­ hört dem Gebiet. що тече по території області на протязі 200 км.­ Обласний центр — місто Херсон. У незначній кількості є торф. боксити. Ton. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Das Gebiet liegt in der Steppenzone. має 9 міст. Поверхня рівнинна. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. Das Klima ist gemäßigt kontinental. що найчастіше ви­до­бу­ ва­ють бу­ді­ве­ль­ні матеріали: ва­п­няк.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 87 Die Fläche beträgt 28 500 km2. dass die Baustoffe am öff­te­sten gewonnen werden: das sind Kalk. У межах області знаходиться ча­с­ти­на Каховського водосховища. Erdgas. hat 9 Städte. Широко відомі заповідники АсканіяНова та Азово-Сиваський. Sand. Площа області становить 28. гли­ну. Уздовж морського узбережжя багато піщаних островів. Schildpattsand.

) der Schildpattsand — черепашник der Bauxit — боксит der Heilschlamm — лікувальні грязі durchqueren (te. Im Gebiet sind alle Verkehrsmittel vor­ han­den. t) — перетинати Fragen zum Text 1. у 1493 році під на­ звою Пло­с­ки­рів. згі­д­ но з лі­то­пи­сом.­ Хмельницький був заснований. олії та жирів.  Chmelnyzky  Õìåëüíèöüêèé Die Stadt liegt in der Westukraine. Die größten Seehäfen sind Cherson. Die größten Eisenbahnknotenpunkte sind Cher­son und Kachowka. 2. Місто розташоване на Західній Укра­ї­ ні. Найбільші морські порти — Херсон. Wörter und Wendungen die Landzunge. на злитті Південного Бугу та його притоки Плоска. Butter– und Käse–. Öl– und Fettproduktion ver­tre­ten wird. представлена випуском кон­ се­р­вів. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Cherson. Найбільші залізничні вузли — Хер­ сон та Каховка. У легкій промисловості головну роль відіграє текстильна промисловість. am Zusammenfluss des Südlichen Buh und seines Nebenflusses Ploska. Henitschesk und Skadowsk. м’яса. In der Leichtindustrie gehört die füh­ ren­de Rolle der Textilindustrie. Залізниці та автомагістралі. сира. Nennen Sie die größten Seehäfen dieses Gebiets. Welche Bodenschätze werden am öftesten entdeckt? 3. -n — коса (геогр. . сполучають Крим з іншими областями України.Gebiete und Städte der Ukraine l 88 Den bedeutenden Platz nimmt die Lebensmittelindustrie ein. die durch Kon­ser­ven–. Значне місце займає харчова про­ми­ с­ло­вість. Fleisch–. Chmelnyzky entstand laut Chroniken im Jahre 1493 unter dem Namen Ploskyriw. Генічеськ і Скадовськ. масла. що про­ хо­дять через область. Welche Naturschutzparks dieses Gebiets kennen Sie? 5. вина. Wein–. В області використовуються всі види транспорту. Durch welche Zweige sind die Industrie und die Landwirtschaft vertreten? 4. Die das Gebiet durchquerenden Ei­sen­ bahn­li­ni­en und Autobahnen verbinden die Krym mit den anderen Gebieten der Ukrai­ne.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 89

In den 80er Jahren des 18. Jahr­hun­
derts wurde in Proskuriw um­be­nannt.

У 80-х роках 18 століття він був пе­ре­
йме­но­ва­ний у Проскурів.

Seit 1795 hat es den Status der Stadt
bekommen und seit 1941 wurde zum
Gebietszentrum.

З 1795 року він отримав статус міста,
а з 1941 став обласним центром.

Erst im Jahre 1954 wurde es in Chmel­
ny­z­ky umbenannt.

Тільки в 1954 р. був перейменований
у Хме­ль­ни­ць­кий.

Die Gesamtfläche der Stadt beläuft
sich auf 52 km2.

Загальна площа міста складає 52 км2.

Die Bevöl­kerungs­zahl beträgt 241 Tau­
send Einwohner.

Кількість населення складає 241 тис.
жителів.

Chmelnyzky ist eine Stadt der Wis­sen­
schaft und Bildung.

Хмельницький — місто науки
та осві­ти.

Hier gibt es viele Hochschulen,
Projektierungsbüros und 6 Fachberuf­
sschulen.

Тут багато вузів, проектних бюро та
6 технікумів.

Sehenswert sind zahlreiche Denkmäler,
die zu Ehren der im Kriege 1941–1945
Gefallenen errichtet sind.

Гідні огляду численні пам’ятники, зве­
де­ні на честь загиблих під час війни
1941—1945 рр.

Majestätisch erheben sich das T.
Schew­tschenko–Denkmal, das
B. Chmel­nyzky–Denkmal — der Stolz
der Ein­woh­ner der Stadt.

Велично підносяться пам’ятники
Т. Шевченку, Б. Хмельницькому — гор­
дість жителів міста.

In Chmelnyzky dominieren Elek­tro­tech­
nik, Maschinenbau.

У Хмельницькому домінує еле­к­т­ро­те­х­
ні­ка, машинобудування.

Hier sind vertreten solche Betriebe:
die Produktionsvereinigung “Ukr­
elektro­apparat”, das Werk der Kabel–
und Traktorenaggregate, die Mö­bel­fa­
brik “Fun­ke” (“Iskra”), Betriebe der
Leicht–, Nahrungs­mittel­industrie und
der Bau­stof­fe.

Тут представлені такі підприємства:
виробниче об’єднання «Укре­ле­к­т­ро­а­
па­рат», завод кабельних і трак­торних
агрегатів, меблева фабрика «Іскра»,
підприємства легкої та ха­р­чо­вої про­
ми­с­ло­во­с­ті та будівельних ма­те­рі­а­лів.

Chmelnyzky ist auch die Stadt der
Thea­ter und Museen.

Хмельницький також місто театрів
і музеїв.

Großer Beliebtheit erfreuen sich das
ukrainische Drama–Theater, das Pup­
pen­thea­ter, die Philharmonie.

Великою популярністю користуються
Український драматичний театр, ля­ль­
ко­вий театр і філармонія.

Viele Touristen und die Städter be­su­
chen das Heimatmuseum, das
H. Werejsky–Museum.

Багато туристів і жителів міста від­ві­
ду­ють краєзнавчий музей Г. Ве­рей­
ського.

Gebiete und Städte der Ukraine l

90
Der berühmte Grafiker wurde hier ge­
boren.

Відомий графік народився тут.

Chmelnyzky ist eine moderne Stadt
mit viel Grün.

Хмельницький — сучасне місто, де
багато зелені.

Hier gibt es einen Botanischen Garten
und zwei Parks.

Тут є ботанічний сад і два дендро­
парки.

Chmelnyzkyj ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Хмельницький — залізничний вузол.

Hier gibt es zwei Busbahnhöfe und ei­
nen Flughafen.

Тут є також два автовокзали та ае­ро­
порт.

Wörter und Wendungen

der Zusammenfluß — злиття
umbenennen (a, a) —
перейменовувати
1.
2.
3.
4.
5.

dominieren (te, t) — переважати
der Baustoff, -e — будівельний
матеріал

Fragen zum Text

Was können Sie über die Geschichte der Stadt berichten?
Worauf sind die Einwohner der Stadt stolz?
Wodurch ist die Stadt berühmt?
Was würden Sie in dieser Stadt besichtigen und besuchen?
Waren Sie einmal in Chmelnyzkyj? Was können Sie von Ihren
Eindrücken erzählen?


Das Gebiet Chmelnyzky


Õìåëüíèöüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt auf der Podilljaplatte
und im südlichen Teil von Wolyn.

Область розташована на Поділлі та
в південній частині Волині.

Die Fläche ist 20 600 km2.

Площа 20 600 км2.

Im Gebiet wohnen fast 1,5 Millionen
Men­schen.

В області проживає 1,5 млн чол.

Es besteht aus 20 Bezirken und hat 13
Städte, darunter ist Chmelnyzky die
größte Stadt und das Gebietszentrum.

Поділяється на 20 районів, має
13 міст, серед яких Хмельницький
найбільше і є обласним центром.

Die Oberfläche ist flach.

Поверхня рівнинна.

Zu den im Gebiet gewonnenen Boden­
schät­zen gehören Kalk, Kreide, Gips,
Sand, Mergel, Topf, Phosphorite, sel­te­
ne Mineralwasserquellen.

До корисних копалин, що добува­
ються в області, належать вапняки,
крейда, гіпс, пісок, мергель, торф,
фосфорити, зустрічаються джерела
мінеральної води.

Das Klima ist gemäßigt kontinental.

Клімат помірно континентальний.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 91

Der Winter ist mild, der Sommer ist
warm.

Зима м’яка, а літо тепле.

Die Flüsse gehören zum Dniprobecken
(Horyn, Slutsch), zum Piwdenny–
Buhbecken (der Bushok, die Ikwa, der
Sgar), zum Dnisterbecken (der
Strutsch, der Shwantschyk u. a.).

Річки належать до басейнів Дніп­
ра (Горинь, Случ), Південного Бугу
(Бу­жок, Іква, Згар) і Дністра (Збруч,
Жван­чик та ін.).

Das Gebiet liegt in der Waldsteppen–
und Steppenzone.

Область лежить у лісостеповій та сте­
по­вій зонах.

Im Gebiet wurde der nationale Na­tur­
park Podilski Towtry geschaffen.

В області створено національний
при­ро­д­ний парк Подільські Товтри.

Im Gebiet entwickeln sich sowohl In­du­
strie als auch Landwirtschaft.

В області розвиваються як про­ми­с­ло­
вість, так і сільське господарство.

Der Maschinenbau und die
Lebensmittelindustrie nehmen führen­
de Plätze ein.

Машинобудування та харчова про­ми­
с­ло­вість займають провідні місця.

Außerdem sind auch ziemlich hoch
leich­te, holzverarbeitende Industrie,
Forst­wirt­schaft und
Baustoffproduktion ent­wic­kelt.

Крім того, досить добре розвинені
лег­ка, деревопереробна про­ми­с­ло­
вість, лі­со­ве господарство та випуск
бу­ді­ве­ль­них матеріалів.

Das Gebiet gibt dem Land Schmie­de­
presseanlagen, landwirtschaftliche
Maschinen, Papier, Zucker und Ze­ment.

Область дає країні ковальсько-пре­со­
ве устаткування, сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­
кі машини, папір, цукор, це­мент.

Die größten Betriebe sind “Ukrelek­tro­ap­
pa­rat”, Möbelfabrik “Iskra”, Maschinen­
bauwerk in Wolotschysk “No­mi­nal”,
Werk­zeug­­maschinenbauwerk, Zucker­
rübenwerke in Schepetiwka, Teofipol,
Sta­ro­kost­jan­ty­n­ow und Derashnja.

Найбільші підприємства «Укре­ле­к­т­
ро­а­па­рат», меблева фабрика «Іс­к­ра»,
Волочиський машинобудівний завод
«Номінал», верстатобудівний завод,
цукрові заводи в Шепетівці, Те­о­фі­по­
лі, Старокостянтинові та Деражні.

Die Landwirtschaft spezialisiert sich
auf Getreide– und Zucker­rüben­anbau
und Fleisch– Milchviehzucht.

Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­
єть­ся на вирощуванні зерна та цу­к­
ро­вих буряків та м’ясо-молочному
тварин­ництві.

Die Hauptverkehrsmittel sind Ei­sen­
bahn– und Autoverkehr.

Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­
ний та автомобільний.

Die Eisenbahnknotenpunkte sind
Chmel­ny­z­ky, Schepetiwka, Hretscha­ny.

Залізничні вузли Хмельницький, Ше­
пе­ті­в­ка, Гречани.

Die Hauptautobahn verbindet die fol­gen­
den Städte: Nowohrad–Wolynsky —
Schepetiwka — Chmelnyzky — Kam­ja­
nez–Podilsky — Chotyn.

Головна автомагістраль зв’язує такі
міста: Новоград-Волинський — Ше­пе­
ті­в­ка — Хмельницький — Кам’янецьПодільський — Хотин.

Gebiete und Städte der Ukraine l

92
Interessant ist die Geschichte dieses
Gebiets.

Цікава історія цієї області.

Während des Befreiungskampfes des
ukrainischen Volkes unter der Leitung
von B. Chmelnyzky wurde auf diesem
Boden bei Pyljawka im Jahre 1648 das
pol­ni­sche Heer zerschlagen.

Під час визвольної боротьби ук­раї­
нсь­ко­го народу під керівництвом
Б. Х­мель­ниць­ко­го на цій землі під
Пилявою в 1648 році було розбите
польсько-шля­хетсь­ке військо.

Wörter und Wendungen

die Forstwirtschaft — лісове
господарство
die Schmiedepresse —
ковальський прес
das Heer, -e — війська
1.
2.
3.
4.

der Befreiungskampf Kämpfe —
визвольна боротьба
der Mergel — мергель (геол.)
das Werkzeugmaschinenbau­
werk — верстатобудівний завод

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?
5. Was können Sie aus der Geschichte dieses Gebiets erzählen?


Das Chmelnytzker Gebiet


Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé

Das Chmelnytzker Gebiet, früher Kam­
ja­nez–Podilskier Gebiet, wurde am
22. Sep­tem­ber 1937 gebildet und 1941
um­be­nannt.

Хмельницька область, раніше Ка­м’я­
не­ць-Подільська область, була за­сно­
ва­на в 1937 році, і в 1941 р. перейме­
нована.

Das Gebiet ist nicht groß.

Ця область невелика.

Sein Territorium beträgt 20,6 Tau­
send km2.

Її територія займає 20,6 тис. км2.

Es zählt 1525 Tausend Einwohner.

У ній 1525 тис. жителів.

Die Geländegestaltung ist flach­hü­ge­
lisch.

Місцевість рівнинна.

Hier sind viele Wälder und Felder.

Тут багато лісів і полів.

90 km lang erstrecken sich im Gebiet
Podilsker Towtry–Gebirgskette.

На 90 км простягаються в об­ла­с­ті По­
діль­сь­кі Товтри — гірське па­с­мо.

Die Natur ist hier sehr malerisch.

Природа тут дуже мальовнича.

Nicht umsonst nannte unsere welt­be­
rühm­te Schriftstellerin L. Ukrainka die­ses
Gebiet “…Schönheit der Ukraine Po­dil­la”.

Недарма наша всесвітньо відома
пись­мен­ни­ця Леся Українка назвала
цю область «Краса України, По­діл­ля».

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 93

Das Chmelnytzker Gebiet liegt im We­
sten der Ukraine.

Хмельницька область розташована
на заході України.

Es grenzt im Norden an das Riwner Ge­
biet, im Westen an das Ternopiler Ge­
biet, im Osten an das Winnyzer und
das Shy­to­my­rer Gebiete und im Süden
an Gebiet Tscherniwzi.

Вона межує на півночі з Рівнен­ською,
на заході з Тернопільською, на сході
з Вінницькою та Житомирською і на
пів­дні з Чернівецькою областями.

Das Gebietszentrum ist die Stadt
Chmelnyz­­ky, die am Fluss Pi­w­denny
Buh liegt.

Центр області — місто Чернівці, що
розташоване на ріці Південний Буг.

Das ist ein Kultur– und In­du­strie­zen­
trum des Gebiets.

Це культурний та індустріальний
центр області.

Es zählt 260 Tausend Einwohner und
ist 507 Jahre alt.

Він нараховує 260 тис. жителів і йому
507 років.

Bis 1954 hieß diese Stadt Proskuriw.

До 1954 р. це місто називалося Про­
ску­рів.

Das Chmelnytzker Gebiet ist an schö­
ne und alte Städte und Dörfer reich.

Хмельницька область багата на кра­
си­ві та старовинні міста й села.

Die Stadt Kamjanez–Podilsky ist se­
hens­wert.

Визначне місто Кам’янець-По­діль­сь­
кий.

Die alte Festung dieser Stadt gehört
zur Zeit des Kampfes des ukrainischen
Vol­kes gegen die Türkei und Polen.

Стара фортеця в цьому місті на­ле­
жить до часів боротьби українського
на­ро­ду проти турків і поляків.

In dieser Festung war der Held unse­
res Volkes Ustym Karmeljuk gekerkert.

У цій фортеці був заточений герой
на­шо­го народу Устим Кармелюк.

In der Stadt Medshubysh gibt es auch
eine alte Festung, wo sich ein wun­der­
schö­nes Museum befindet.

У місті Меджубич також є стара фо­р­
те­ця, де знаходиться чудовий музей.

Viele Menschen besuchen sehr gerne
diese Stadt.

Багато людей охоче відвідують це
мі­с­то.

Zu den ältesten Städten des Gebietes
gehören auch Isjaslaw, Sataniw, Sche­
pe­tiw­ka, Letytschiw u. a.

До найстаріших міст області на­ле­
жить також Ізяслав, Сатанів, Шепетів­
ка, Летичів та ін.

Es ist nicht übrig, unsere größten Flüs­
se zu nennen.

Не зайвим буде назвати наші найбіль­
ші річки.

Das sind der Piwdenny Byh, der Goryn,
der Dnister, der Smotrytsch, der Sbrutsch.

Це Південний Буг, Горинь, Дністро,
Смотрич, Збруч.

Auf dem Territorium des Gebietes gibt
es einige Bodenschätze, z. B.: Sand­stein,
Sand, Kreide, Ton, Granit, Kalk­stein u. a.

На території області є деякі корисні
копалини, наприклад: піщаник, пісок,
крейда, тон, граніт, вапняк та ін.

Gebiete und Städte der Ukraine l

94
Das ist ein landwirtschaftliches Gebiet.

Це сільськогосподарська область.

Es gehört zu den Gebieten mit den
frucht­bar­sten Böden.

Вона належить до областей з ро­дю­
чи­ми ґрунтами.

Auf den Feldern des Gebietes werden
Weizen, Roggen, Mais, Erbsen, Gerste,
Hafer, Zuckerrüben, Kartoffeln, Gurken,
Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch an­ge­baut.

На полях області вирощують пше­ни­
цю, жито, кукурудзу, горох, ячмінь,
овес, цукровий буряк, картоплю, огі­р­
ки, то­ма­ти, цибулю, часник.

Man beschäftigt sich hier mit
Ackerbau, Gartenbau, Gemüsebau,
Viehzucht und Geflügelzucht.

Тут займаються землеробством, са­ді­в­
ни­ц­т­вом, овочівництвом, тва­рин­ни­ц­т­
вом і птахівництвом.

Hier gibt es auch viele Fabriken und
Werke.

Тут є також багато фабрик і заводів.

In Netyschyn arbeitet ein Atom­kraft­
werk.

У Нетишині працює атомна еле­к­т­ро­
ста­н­ція.

Wörter und Wendungen

die Gebirgs-Kette — гірське
пасмо
sehenswert — гідний огляду
1.
2.
3.
4.

übrig — інший, зайвий
kerkeren — бути заточеним
(у в’язницю)

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?


Dnipropetrowsk


Äí³ïðîïåòðîâñüê

An den beiden malerischen Ufern des
Dnipro liegt die Stadt Dnipropetrowsk.
Früher trug die Stadt den Namen Je­ka­
te­ri­noslaw.
Sie wurde im Jahre 1776 gegründet.
Heute ist Dnipropetrowsk als In­du­strie­
stadt bekannt, in der mehr als ein Mil­
lion Einwohner leben.
Dnipropetrowsk ist ein großes
Schwerindustriezentrum mit den hoch­
ent­wic­kel­ten Zweigen der Industrie:
Schwermaschinenbau,
Mähdrescherbau, Bau­stoff­in­du­strie.

На обох мальовничих берегах Дніпра
знаходиться Дніпропетровськ.
Раніше його називали Катеринослав.
Він був заснований у 1776 році.
Сьогодні Дніпропетровськ відомий
як про­ми­с­ло­ве місто, в якому меш­
кає понад 1 млн жителів.
Дніпропетровськ — це великий центр
важкої промисловості з високороз­ви­
неними галузями: важким ма­ши­но­бу­
ду­ван­ням, виробництвом ком­бай­нів
і будівельних матеріалів.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 95

Zu den größten Betrieben der Stadt
ge­hö­ren das Südliche Maschinenbau­
werk, mit dem die Arbeitstätigkeit
von Prä­si­den­ten L. Kutschma
verbunden ist.
Eine große Bedeutung für die öko­no­mi­
sche Entwicklung des Landes haben
auch Rohrwalzwerk;
Elektrolokomotivenwerk und Funkwerk.
In der Stadt gibt es mehrere Lehr–
und Kulturanstalten, darunter 9 Hoch­
schu­len, 5 Theater, 3 Museen mehrere
Bau­denkmä­ler.
Bald kommt die erste Linie der
U–Bahn in Gang.
Das ist die dritte nach Kyjiwer und
Char­ki­wer Metro in der Ukraine.
Zahlreiche Parks und Grünanlagen
schmücken diese schöne, saubere Stadt.

До найбільших підприємств на­ле­
жить Південний машинобудівний за­
вод, з яким пов’язана трудова діяль­
ність Пре­зи­де­н­та Л. Кучми.
Велике значення для економічного
розвитку країни має також тру­бо­
про­ка­т­ний завод, еле­к­т­ро­ло­ко­мо­ти­в­
ний– і радіозаводи.
У місті є багато навчальних закладів
і культурних установ, серед них де­
в’ять вузів, п’ять театрів, три музеї,
багато ар­хі­те­к­ту­р­них пам’яток.
Скоро почне діяти перша лінія
метро.
Це третє після київського та ха­р­ків­сь­
ко­го метро в Україні.
Багато парків і скверів прикрашають
це красиве чисте місто.

Wörter und Wendungen

der Schwermaschinenbau —
важка промисловість
die Baustoffindustrie —
виробництво будівельних
матеріалів
1.
2.
3.
4.
5.

der Zweig, -e — галузь
das Rohrwalzwerk —
трубопрокатний завод
die Lehranstalt, -en —
навчальний заклад

Fragen zum Text

Wo liegt die Stadt Dnipropetrowsk?
Wie nannte man die Stadt früher?
Wie groß ist die Zahl der Einwohner?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Was können Sie über das Kulturleben der Stadt erzählen?


Das Dnipropetrowsker
Gebiet


Äí³ïðîïåòðîâñüêà
îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Flussbecken des
Mit­tel– und Unterlaufs des Dnipro.

Область розташована в басейні се­ре­
д­ньої та нижньої течії Дніпра.

Die Fläche des Gebiets beträgt
31 900 km2.

Площа області складає 31 900 км2.

Die Bevölkerungs­zahl ist 3 745 Tau­send
Einwohner.

Кількість населення 3745 тис.
жи­­те­лів.

96

Gebiete und Städte der Ukraine l

Das Gebiet teilt sich in 22 Bezirke mit
20 Städten.

Область поділяється на 22 райони та
20 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Dni­
pro­pe­trowsk.

Обласний центр — місто Дніп­ро­пе­т­
ровськ.

Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­
lich: im Norden ist die Dniproan­hö­he
und im Süden — die Schwarzmeer­
niederung.

Рельєф області різноманітний: на
пів­но­чі Придніпровська височина,
на пів­дні — Причорноморська ни­зо­
ви­на.

Am linken Ufer gelegenen Gebietsteil
ist die Dniproniederung.

На лівобережній частині облас­
ті — Придніпровська низовина.

Der Hauptstrom des Gebiets ist der
Dnipro mit seinen Nebenflüssen der
Oril, die Samara mit die Wowtscha, die
Mo­kra und der Ingulez.

Головна ріка області — Дніпро з при­
то­ка­ми Оріль, Самара з Вовчою, Мо­к­
ра та Інгулець.

Innerhalb des Gebiets gibt es mehrere
Stauseen — bei Dniprodsershynsk, bei
Kachowka und der Dniprostausee.

У межах області є Дніп­ро­дзе­р­жин­
сь­ке, Каховське та Придніпровське
во­до­схо­ви­ща.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Das Dnipropetrowsker Gebiet ist an Bo­
den­schät­zen reich.

Дніпропетровська область багата на
корисні копалини.

Hier gibt es große Eisenerzlagerstätte,
Mangan, Nickel, Kobalt, Gold, Titan
und im Donezbecken und
Dniprobecken — Stein– und
Braunkohle.

Тут великі поклади за­лізної руди,
ма­р­га­н­цю, нікелю, кобальту, золота,
ти­та­ну, а в Донецькому та Дніп­ров­сь­
ко­му басейнах — кам’яного та буро­
го ву­гіл­ля.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist verhältnis­mäßig
kalt und der Sommer ist heiß.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима відносно холодна, а літо
жа­р­ке.

73 % der Bevölkerung sind Ukrainer.

73 % населення — українці.

Das Gebiet hat hochentwickelte Hüt­
ten­in­du­strie, Ma­schi­nen­bau und che­mi­
sche Industrie.

В області високорозвинені ме­та­лу­р­
гій­на, машинобудівельна та хімічна
промисловість.

Auch die Leichtindustrie und Leben­
smittelindustrie spielen hier große Rolle.

Велику роль відіграють також легка
та харчова промисловості.

Das Dnipropetrowsker Gebiet liefert
dem Lande Eisenerz, Metall, Werk­zeug­
ma­schi­nen, Eisenbahnwagen, Er­zeug­
nis­se der chemischen Industrie,
Porzellan und Ausrüstungen für
Bergbau und Hütten­industrie.

Дніпропетровська область постачає
країні залізну руду, метал, верстати,
залізничні вагони, продукцію хімічної
промисловості, порцеляну та уста­т­ку­
ван­ня для гірничорудної та ме­та­лу­р­
гій­ної промисловості.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 97

In der Landwirtschaft werden Getreide,
Sonnenblumen und Gemüse angebaut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­ють
зернові культури, соняшник та овочі.

Hier ist auch Milchviehzucht entwic­
kelt.

Тут розвинено також молочне тва­
рин­ни­ц­т­во.

Das Hauptverkehrsmittel ist die Ei­sen­
bahn.

Головний засіб транспорту — за­лі­з­
ни­ч­ний.

Im Dnipropetrowsker Gebiet hielten
sich Saporisher Kosaken auf und be­
sieg­ten die Polen unter der Führung
von B. Chmelnytzky.

У Дніпропетровській області пе­ре­бу­
ва­ли запорізькі козаки та під про­во­
дом Б. Хме­ль­ни­ць­ко­го одержали там
пе­ре­мо­гу над поляками.

In Dnipropetrowsk arbeitete der Hi­sto­
ri­ker und Ethnograph D. Jawornyzky,
des­sen Namen das historische
Museum der Stadt trägt.

У Дніпропетровську працював іс­то­
рик та етнограф Д. Яворницький, чиє
ім’я носить іс­то­ри­ч­ний музей міста.

Wörter und Wendungen

das Gebiet (-e) — область
der Mittellauf — середня течія
der Nebenfluß (-flüsse) —
притока
der Stausee, -n — водосховище
reich sein an (Dat.) — бути
багатим на...
die Bodenschätze — корисні
копалини
das Becken — басейн
verhältnismäßig — стосовно
die Hüttenindustrie — металур­
гійна промисловість
1.
2.
3.
4.
5.

der Unterlauf — нижня течія
die Geländegestaltung — рельєф
die Lebensmittelindustrie —
харчова промисловість
liefern (te, t) — постачати
die Ausrüstung, -en —
устаткування
die Werkzeugmaschine, -n —
верстат
die Milchviehzucht — молочне
тваринництво
das Verkehrsmittel —
транспортний засіб

Fragen zum Text

Wo liegt das Dnipropetrowsker Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Welche Stauseen gibt es dort?
Was liefert dem Lande das Dnipropetrowsker Gebiet?
Welche historischen Ereignisse sind hier geschehen?


Donezk


Äîíåöüê

Die Stadt Donezk ist eine ziemlich jun­
ge Stadt der Ukraine.

Донецьк — досить молоде місто
Укра­ї­ни.

Donezk entstand in diesem Jahr­hun­
dert an der Stelle der kleinen Arbeiter­
siedlung Jusowka.

Донецьк виник у цьому столітті на
мі­с­ці маленького робітничого селища
Юзівка.

Donezk ist heute das Zentrum eines großen Industriegebiets des Landes. ei­ ni­ge Forschungsinstitute. 3. ist das ökologische Problem aktuell. Вироби Донецького металургійного заводу знають у багатьох країнах світу. У Донецьку випускають багато видів обладнання: гірничодобувні машини. Для всієї Донецької області. Die Erzeugnisse des Donezker Hüt­ten­ werks kennt man in vielen Ländern der Welt. Але не можна не зважати на неї. здоров’я людей. Für das ganze Donezker Gebiet. Kühl­schrän­ke und Fahrräder. Aber man darf nicht darauf verzichten. In der Stadt gibt es 5 Hochschulen.­ In Donezk produziert man viele Arten von Ausrüstung. Wörter und Wendungen entstehen (a. де до­ бу­ва­ють вугілля. У місті є п’ять вузів. 3 Theater und 2 Museen. wo Koh­le und Metall gewonnen werden. гострою є екологічна проблема. холодильники. Цю проблему вирішити нелегко. -e — науково-дослідний інститут 1. 5. У центрі цієї проблеми знаходиться. -e — мережа das Forschungsinstitut. три театри і два музеї. 2. 4. кілька науководослідних інститутів. -se — виріб die Ausrüstung — обладнання die Bergbaumaschine. Велика кількість шахт утворює ши­ро­ ку підземну мережу підпри­ємств. -en — селище gewinnen (a.Gebiete und Städte der Ukraine l 98 Es zählt etwa ein Million Einwohner. o) — видобувати die Kohlengrube. wo man Kohle gewinnt. -n — гірничодобувна машина verzichten auf (Akk. Він нараховує сьогодні близько мі­ль­ йо­на жителів. Донецьк сьогодні — центр великого промислового регіону країни. -n — шахта das Netz. Bergbaumaschinen. велосипеди. Es ist nicht leicht dieses Problem zu lö­ sen.) — відмовлятися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Donezk? Wieviel Einwohner leben in Donezk? Was produziert man in Donezk? Welche Betriebe bilden ein breites Netz? Warum ist hier das ökologische Problem aktuell? . Zahlreiche Kohlengruben bilden ein brei­tes unterirdisches Netz von Betrieben. das Erzeugnis. звичайно. де до­бу­ ва­ють вугілля. a) — виникнути die Siedlung. Im Zentrum dieses Problems liegt selbst­ver­ständ­lich die Gesundheit der Men­schen.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Do­ nezk. Im Süden wird es vom Asowschen Meer bespült. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Казений То­ рець. кам’яна сіль. Північно-східна частина області роз­ та­шо­ва­на на Донецькій височині. Die Bevölkerungszahl ist 5 007 900 Ein­ woh­ner. Понад 50 % населення — українці. Das Gebiet grenzt an Russland. яка на заході переходить в низовину. Промисловість займає 90 % за­га­ль­но­ го господарства області. a. Baustoffe. На півдні вона омивається Азовсь­ ким морем. Die Ebene mit zahlreichen Flusstälern bil­det die Geländegestaltung. Zu den wichtigsten Bodenschätzen des Gebiets gehören vor allem Stein­ koh­le. Область знаходиться в межах сте­по­ вої зони. а на півдні — у височину. die im We­ sten in eine Niederung und im Süden in eine Anhöhe übergeht. Це індустріальна область. До найважливіших корисних копалин області належать передусім кам’яне вугілля. будівельні ма­те­ рі­а­ли. а літо жарке. Queck­ sil­ber u. Кількість населення — 5 007 900 жи­ телів. Der nordöstliche Teil des Gebiets liegt auf der Donezker Anhöhe. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима холодна. Бахмут і Лугань. Das Gebiet teilt sich in 18 Bezirke mit 48 Städten. Область поділяється на 18 районів та 48 міст. Область розташована в південно-за­хі­ д­ній частині України. ртуть та інші. Площа області складає 26 500 км2.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 99  Das Donezker Gebiet  Äîíåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. . Es ist ein Industriegebiet. Der größte Fluss des Gebiets ist der Si­ wersky Donez mit den Nebenflüssen der Kaseny Torez. глина. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. Обласний центр — місто Донецьк. Steinsalz. Ton. der Bachmut und die Luhan. Über 50 % der Bevölkerung sind Uk­ rainer. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist kalt und der Som­ mer — heiß. Область має спільний кордон з Ро­сі­єю. Die Industrie nimmt in der gesamten Wirt­schaft des Gebiets 90 % ein. Рівнина з багатьма річковими до­ли­на­ ми утворює рельєф області. Das Gebiet liegt innerhalb der Steppenzone.

Wörter und Wendungen bespülen (te. . полярник Г. народилось багато ві­до­ мих людей: поет В. Hüttenindustrie. der Sänger A. -e — шахта knapp — тут: приблизно. поверхня die Niederung. близько 1. Ma­schi­nen­ bau und chemische Industrie. пись­мен­ ник. Kohlenindustrie vereinigt knapp 120 Berg­werke. Solowjanenko. der Maler A. die Flüsse die By­stry­z­ja– Solotwynska und die Bystryzja–Nad­wirn­ jans­ka (Nebenflüsse der Bystryzja) schaffen. Солов’яненко. -n — височина die Viehzucht — тваринництво dominieren (te. металургія. Prokofjew. Дзюба. на Дінці. Kuindshy. актор і кі­но­ре­жи­сер Л. ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня та хімічна промисловість. Wer wurde im Donezker Gebiet geboren?  Iwano-Frankiwsk  ²âàíî-Ôðàíê³âñüê Die Stadt liegt im Westen der Ukraine in einer malerischen Umgebung. Куїнджі. 2. der Komponist S. t) — омивати die Fläche. die das Karpatenvorland.Gebiete und Städte der Ukraine l 100 Die führenden Industriezweige sind Energetik­. Sedow. der Po­lar­for­scher G. ху­ до­ж­ник А. композитор С. Сосюра. Sossjura. 4. Kysym und der Literaturkritiker I. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Anhöhe. Кизим та літературний критик І. Hier am Siwersky Donez wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: der Dich­ter W. космонавт Л. der Zweig — галузь betragen (u. спі­вак А. річки Би­с­т­ри­ ця-Солотвинська та Бистриця-На­двір­ нян­сь­ка (притоки Бистриці). Провідні галузі промисловості — ене­ р­ге­ти­ка. Schriftsteller. -n — площа. Bykow. Місто розташоване на заході України в мальовничій місцевості. Тут. Прокоф’єв. 3. In der Landwirtschaft dominiert Vieh­ zucht. der Kos­mo­naut L. -en — низовина die Bodenschätze — корисні копалини die Steinkohle — кам’яне вугілля das Bergwerk. Schau­spie­ler und Filmschaffender L. Сєдов. Dsjuba. Вугільна промисловіть об’єднує бли­ зь­ко 120 шахт. У сільському господарстві переважає тваринництво. t) — переважати innerhalb — в межах das Quecksilber — ртуть die Hüttenindustrie — металургійна промисловість Fragen zum Text Wo liegt das Donezker Gebiet? An welche Staaten grenzt es? Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? Wieviel Prozent nimmt die Industrie in der gesamten Gebietswirtschaft ein? 5. Биков. яку ство­рю­ ють передгір’я Карпат.

Місто багате на історичні будівлі: це католицька церква. солодовий та ва­ри­ ль­ний цехи пивоварні 18 століття. Населення складає 233 тис. das Haus der Natur. У місті виробляється обчислювальна техніка. das Museum für Re­li­gi­on. Sie bewahren sorgfältig ihre National­ kultur und ihre Sprache auf. päd­ ago­gi­schen. . У вузах (медичному. будинок природи. In der Stadt werden Autos. Möbel.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 101 Die Stadt nimmt die Fläche von 3890 Hek­tar ein. клуби та кіно­ театри. філармонія. він називався Станіслав. für Erdöl und Erdgas) wer­ den qualifizierte Fachkräfte aus­ge­­ bildet­. музей релігії. нафти та газу) отримують про­фе­сій­ну освіту кваліфіковані фахівці. ковальсько-пресове об­ла­д­ нан­ня. Франку та Мі­ц­ке­ ви­чу.). Колегія єзуїтів. An den Hochschulen (für Medizin. У місті збереглися культури багатьох національностей. (згі­д­ но зі статистикою 1998 р. Івано-Франківськ був заснований у 1662 р. Klubhäuser und Kinos. Schmiede­presse­ ausstattung herg­estellt. Тут споруджено багато пам’яток: па­ м’я­т­ни­ки Шевченку. das Kunst­mu­se­um. Die Stadt ist reich an den historischen Bauten: das sind die katholischen Kir­ che und das Kollegium der Jesuiten. Jahr­hun­derts. лі­те­ ра­ту­р­ний музей Прикарпаття. Hier sind viele Denkmäler errichtet: Schewt­schen­ko–Denkmal. ху­до­ж­ ній музей. Жителі міста й туристи можуть від­ві­ да­ти тут багато музеїв: музей міста. Für Theaterverehrer gibt es zwei Thea­ ter. Місто займає площу в 3890 га. Вони дбайливо оберігають свою на­ці­ о­на­ль­ну культуру та свою мову. den Malz– und Brauenwerkhallen der Brauerei des 18. Die Städter und die Touristen können hier viele Museen besuchen: das lan­ des­kund­li­che Museum. педагогічному. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Ukrai­ner. Re­ chen­tech­nik. In der Stadt sind die Kulturen vieler Na­tio­na­li­tä­ten erhalten geblieben. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 233 Tausend Einwohner (laut der Sta­ti­ stik 1998). Ві­ р­мен­сь­кий собор. Iwano–Frankiwsk wurde im Jahre 1662 gegründet. Mizkewitsch–Denkmal. das Museum für Literatur von Karpatenvorland. die ar­me­ni­schen Kathedrale. До 1962 р. Більшість населення — українці. Franko– Denkmal. eine Philharmonie. чол. Bis 1962 hatte die Stadt den Namen Sta­nis­law. Для прихильників театру тут є два театри­.

. -n — цех варіння пива das Kollegium — колегія die Brauerei — пивоварня die Schmiedepresseaus­ stattung — ковальськопресове обладнання die Produktionsvereinigung — виробниче об’єднання aufbewahren — зберігати Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen die Malzwerkhalle. Die Stadt hat viel Grün: viele Grün­an­la­ gen und den berühmten Schewt­schen­ ko–Park. Die Bevölkerungszahl ist 1 460 600 Ein­ woh­ner. Кількість населення 1 460 600 жи­телів. Busbahnhöfe und einen Flughafen. Was gehört zu den historischen Bauten der Stadt? 4. ав­то­ во­к­зал та аеропорт. Місто має залізничний вокзал. Das Gebiet teilt sich in 14 Bezirke mit 15 Städten. Wie alt ist die Geschichte der Stadt? 3. На півдні область межує з Румунією. Es sind auch Textill–. легка та харчова промисловості.Gebiete und Städte der Ukraine l 102 Sehr bekannt ist die Produktions­ vereinigung “Karpatenpressmasch”. Was ist in Iwano-Frankiwsk sehenswert? 5. Die Gebietsfläche beträgt 13 900 km2. Область поділяється на 14 районів та 15 міст. Was stellt man in der Stadt her?  Das Iwano-Frankiwsker Gebiet  ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne im Vorland der Ukrainischen Kar­pa­ten. Die Stadt besitzt einen Eisenbahnhof. У місті багато зелені: багато скверів та знаменитий парк Шевченка. Im Süden grenzt das Gebiet an Ru­mä­ ni­en. Область розташована на заході Укра­ї­ни в передгір’ї Українських Карпат. Площа області складає 13 900 км2. Leicht– und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie entwickelt. Залізниця з’єднує місто з усіма мі­с­та­ ми України та інших країн. Welche Besonderheiten hat die Landschaft in der Umgebung von Iwano-Frankiwsk? 2. Відоме виробниче об’єднання «Ка­р­па­ т­п­ре­с­маш». -n — солодовий цех die Brauenwerkhalle. Також розвинені текстильна. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit allen Städten der Ukraine und anderen Staaten.

 Martowytsch. жито.3 % der Bevölkerung sind Ukrainer. . Мартовича.та газодобувна. Тут багато джерел мінеральних вод. Найбільша частина території області вкрита лісами. Pawlytschko. Павличка. Найвища гора України — Говерла (2061 м). За своїм рельєфом область по­ді­ля­єть­ ся на три частини: північну (Поділь­ ська височина). die Swir. R. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren Erdöl. 96. Hier gibt es auch Mineralwasserquellen. Erdgas. Кос-Анатольського та співачку М. хі­ мі­ч­на та харчова. машинобудівна. Чере­ мшину. композитора М. середню (передгір’я Ка­р­пат) та південно-західну (Укра­ї­н­сь­ кі Карпати). 96. буре ву­гілля. Ma­schi­ nen­bau. Kos–Ana­tol­ sky und die Sän­ge­rin M. Обласний центр — місто Івано-Фра­н­ ківськ. Das Klima ist hier gemäßigt kontinen­ tal: der Winter ist mild und der Sommer ist warm. Stefjuk. Alle Flüsse des Gebiets gehören zu Dnister– und Prutbecken: die Switscha. L. den Dich­ter Schriftsteller und Schriftsteller D. Л. Касіяна. Iwantschuk. ячмінь та цу­к­ро­ві буряки. W. Свір. Р. Die führenden Industriezweige sind Erd­öl– und Erdgasförderung. Es gibt hier mehrere Bergseen — Le­be­ dy­ne. В. Der Geländegestaltung nach teilt sich das Gebiet in drei Teile: in nordöstli­ chen (Po­dil­jsj­ka Anhöhe). den Künst­ler W. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. In der Landwirtschaft werden Winter­ weizen. Тут є також гірські озера — Лебеди­ не та Несамовите найбільші з них.3 % населення — українці. die Limniza. Der größte Teil des Gebietsgeländes ist bewaldet. художника В. кам’яна та калійна солі. Stein– und Kalisalz. mittleren (Karpatenvorland) und südwestlichen (ukrai­ni­sche Karpaten). Die höchste Bergspitze der Ukraine ist Gowerla (2061 m).l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 103 Das Gebietszentrum ist die Stadt Iwa­ no–Frankiwsk. Das Gebiet schenkte der Welt viele be­ rühm­te Menschen: die Schriftsteller M. природний газ. Іванчука. Braunkohle. До найважливіших корисних копалин належать нафта. а літо тепле. електроенергетика. Усі річки області належать до ба­сей­ нів Дністра та Прута: Свіча. Gerste und Zuckerrüben angebaut. Лімініца. Провідні галузі промисловості: на­ф­ то. Рубніца та інші. die Rubniza und andere. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. Стеф’юк. Область подарувала світові багато ві­ до­мих людей: письменників М. Stefanyk. Kas­ sijan. Tscheremschyna. Nessamowyte sind die größten. chemische– und Lebensmittelindustrie. письменника і поета Д. Roggen. Стефаника. Elektroenergetik.­­ den Kom­po­ni­sten M.

при впаданні річок Сугокми та Біянки. am Ufer des Flusses In­gul (Nebenfluss des Südli­ chen Buh). 3. з 1924 по 1934 рр. Відомі також ватажок селянських пов­ станців О. Бандера. Seit dem Jahre 1765 wurde es zur Stadt. Die Stadt nimmt die Gesamtfläche von 105 km2 ein und besteht aus zwei Stadt­be­zir­ken. З 1765 р. . Обласне місто Кіровоград роз­та­шо­ва­ не на Придніпровській височині на березі річки Інгул (притоки Пі­в­ден­но­ го Бугу). До 1924 р. називалося Єлі­за­ве­т­г­ра­ дом Херсон­сь­кої губернії.­ Тут було створено два великих во­до­ схо­ви­ща. an der Mündung der Flüsse die Sugokma und die Bijanka. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф das Vorland — передгір’я die Braunkohle — буре вугілля das Erdöl — нафта 1. Воно було засноване в 1754 році.­ Es wurde im Jahre 1754 gegründet. Kirowohrad ist eine relativ junge Stadt. Wörter und Wendungen die Fläche. -n — площа betragen (u. Bis 1924 hieß es Jelisawethrad des Cher­so­ner Gouvernements. Dowbusch und der Führer ukrainischer Nationalisten S. Кіровоград — порівняно молоде місто. von 1924 bis 1934 war es Sinowjewsk. стало містом. Hier entstanden zwei große Stau­seen.— Зі­но­в’євськ. 2. Довбуш та голова укра­ї­н­сь­ ких націоналістів С. Bandera.Gebiete und Städte der Ukraine l 104 Bekannt sind auch der Leiter der auf­ stän­di­schen Bauern O. Загальна площа міста становить 105 км2 і складається з двох міських ра­йо­нів. 4. Erdöl– und Erdgasförderung — нафтова та газодобувна промисловість der Winterweizen — озима пшениця der Roggen — жито aufständische Bauern — селянські повстанці Fragen zum Text Wo liegt das Iwano-Frankiwsker Gebiet? Wie teilt sich das Gebiet? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Welche Industriezweige sind hier am meisten entwickelt? Wen schenkte dieses Gebiet der Welt?  Kirowohrad  ʳðîâîãðàä Die Gebietsstadt Kirowohrad liegt auf der Dniproanhöhe. wo viele Parks und Grünanlagen lie­ gen. 5. де розташовані багато па­р­ ків і зелених насаджень.

Es werden viele nichtstaatliche Be­trie­ be und Firmen geschafen. Економічний розвиток міста має гар­ ні перспективи. драматурга та ком­по­зи­то­ ра М. das S. Unter den Baudenkmälern sind die Ka­ ser­nen der Jelisawetynska–Festung (1754). in den Produktionsvereinig­ ungen “Radij”. Kropywnyzky–Museum. des be­ kann­ten ukrainischen Schriftstellers. музей С.—19. Sehenswert sind in der Stadt das hi­sto­ ri­sche Museum der Stadt. Продукція підприємств від­пра­в­ля­ єть­ся до багатьох міст України та за ко­р­дон. Прихильників театру радують два те­а­ т­ри та філармонія. Населення міста становить 274 200 жи­те­лів.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 105 Erst ab 1939 wurde es Kirowohrad. у ви­ро­ б­ни­чих об’єднаннях «Радій». M. на ремонтно-механічному заводі. in der Gießerei. будинок при­ро­ди. Кар­ пенка-Ка­ро­го «Хутір Надія». Тільки з 1939 р. Die Theaterfreunde erfreuen zwei Thea­ter und eine Philharmonie.). Kirowohrad ist ein Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. пам’ят­ник на честь українського режи­сера. Тут також розвинена легка. Bekleidungs– und Nahrungsmittelindustrie entwic­ kelt. Кіровоград — транспортний вузол.) zu erwähnen. “Druckma­schi­ne”. М. Dramaturgen und Kom­po­ni­sten M. Die Erzeugnisse der Betriebe werden in viele Städte der Ukraine und ins Aus­land geliefert. музей-заповідник І. Die Bevölkerung der Stadt beträgt 274 200 Einwohner. Die beschäftigt meisten von ihnen sind in den zahlreichen Betrieben: in der Ak­ti­en­ge­sell­schaft “Tscherwona Sirka”. Л. . Kropywnyzky. на ливарному за­во­ді. im Reparatur­ mechanischen Werk. Створюється багато недержавних під­ при­ємств і фірм. У розпорядженні юнаків і дівчат 3 вузи та військовий університет льотчиків цивільної авіації.  К. Кропивницького. Vielen Jugendlichen stehen drei Hoch­ schu­len und eine Militäruniversität für Zivilflugwesen zur Verfügung. швейна та харчова промисловості. das Haus der J. Достойні огляду історичний музей мі­с­та. Jh. das Denkmal zu Ehren des ukraini­ schen Re­gis­seurs. на заводі «Гідросила». Die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt hat gute Tendenzen. die Gebäude des Frauengym­ nasiums und der Realschule (18. Karpenko–Kary “Chutir Nadija”. стало Кіровоградом. Кропивницького. ві­до­мо­го укра­ї­н­сь­ко­го письменни­ ка. L. будівлі жіночої гімназії та реального училища (18—19 ст. Серед архітектурних пам’яток слід назвати казарми Єлізаветинської фо­р­ те­ці (1754 р. Більшість з них зайнята на числен­ них підприємствах: в акціонерному то­ва­ри­с­т­ві «Червона Зірка». im Werk “Hidrosyla”. K. «Дру­ кма­ши­на».). Hier sind auch Leicht–.

und suchen Sie die an der Landkarte. масляні культури та багато інших рослин. Nickel–. Auf den Feldern des Gebiets züchtet man Weizen. кукурудзу. Sagen Sie. мергель. Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt?  Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets  Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ Kirowohrad liegt am Oberlauf des In­ guls im Zentrum der Ukraine zwischen dem Dnipro und dem Südlichen Buh. Chrom– und Eisenerze. Öl­ pflan­zen und viele andere Pflanzen. До корисних копалин належать буре вугілля. З 1939 р. Was würden Sie in der Stadt besuchen? 5. Es gibt auch Uran–. два автовок­зали та аеропорт. картоплю. цукровий буряк. Кіровоград розташований у верхній течії Інгулу в центрі України між Дніп­ ром та Південним Бугом. Місту Кіровограду вже понад 240 ро­ків. . Кіровоград є обласним центром. 26 Siedlungen und mehr als 1020 Dörfer. Buch­ wei­zen. Hafer.Gebiete und Städte der Ukraine l 106 Hier gibt es einen Eisenbahnhof. Seit 1939 ist Kirowohrad das Gebiets­ zentrum. welche bedeutendsten Menschen die Stadt bekannt machten? 4. нікелеві. Zuckerrüben. На полях області вирощують пше­ни­ цю. Die Stadt Kirowohrad ist schon über 240 Jah­re alt. крей­да). Mergel. 12 міст. Тут є залізничний вокзал. Mais. 12 Städ­te. t) — постачати Fragen zum Text 1. Graphit und Bau­stof­ fe (Granit. Gerste. Labradorstein. Zu den Bodenschätzen des Gebiets ge­ hö­ren Braunkohle. ячмінь. Was meinen Sie. хромові та залізні руди. 26 селищ і понад 1020 сіл. Його заснування належить до 1754 року. лабрадорит. гречку. овес. Welchen Namen trug die Stadt früher? 3. Im Gebiet gibt es heute 21 Bezirke. Це також уранові. В області 21 район. wo die Stadt liegt. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. 2. Wörter und Wendungen sehenswert — визначний das Zivilwesen — громадська авіація die Aktiengesellschaft — акціонерне товариство die Bekleidungsindustrie — швейна промисловість liefern (te. Krei­de). Ihre Gründung fällt in das Jahr 1754. Kartoffeln. графіт і будівельні матеріали (граніт.

У той час це була фортеця (Єлі­за­ве­ тин­сь­ка фортеця) в південній сте­по­ вій області України. 40 allgemeinbildende Schu­ len. Jetzt wurde Kirowohrad zu einem be­ deu­ten­den Kulturzentrum der Ukraine. панчішна та кон­ди­ тер­сь­ка фабрики. eine Strumpf– und eine Südwarenfabrik. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu ei­ ner Stadt. З Жовтневої революції в місті. З часом вона розвинулася в місто. Найбільшим підприємством була фа­ б­ри­ка сільськогосподарського ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. Metall– und Holz­be­ar­ bei­tung. краєзнавчий музей. die dem Groß­in­du­stri­el­ len El­for­tis gehörte. У місті зараз є ще кілька великих під­при­ємств: завод гідравлічних мо­ то­рів. die Jelisawethrad hieß. 14 Fachschulen und tech­ni­ sche Schulen.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 107 Es war damals eine Festung (Je­li­sa­ weth–Festung) im südlichen Steppen­ gebiet der Ukraine. легка про­ми­с­ло­вість. Тут виникли нові галузі про­ми­с­ло­во­с­ ті: машинобудування. академія авіації. Bekleidungsindustrie. Кірова. 65 Kindergärten. 40 за­га­ль­но­ос­ві­т­ніх шкіл. Зараз Кіровоград належить до зна­ч­ них культурних центрів України. ein Funkwerk. ein ukrai­ nisches Theater und eine Philharmonie.та де­ре­ во­об­ро­б­ка. М. Найбільше підприємство міста «Че­р­ во­на зірка» постачає сільському го­с­ по­дар­с­т­ву багато видів сівалок. Сьогодні тут є педагогічний уні­вер­си­ тет. Der größte Betrieb der Stadt “Tscher­wo­ na Sirka” liefert an die Landwirts­chaft mehrere Arten von Drillmaschinen. український театр і фі­ла­р­ мо­нія. Hier entstanden neue Industriezweige: Maschinenbau. 6 Bi­ blio­the­ken und ein Theater. Vor der Oktoberrevolution gab es in der Stadt. eine Ge­mäl­de­ga­le­rie. etwa 350 klei­ne Betriebe mit der Hand­ arbeit. картинна га­ле­рея. ein lan­des­kund­li­ches Museum. яка належала ве­ли­ко­му промисловику Ельфортісу. 65 дитячих са­д­ків. In der Stadt gibt es jetzt noch manche große Betriebe: ein Hydraulik­ motorenwerk. . Нині майже всі старі підприємства ре­ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні та збільшені. З 1934 року місто носить ім’я ко­му­ні­ с­ти­ч­но­го функціонера С. Seit 1934 trägt die Stadt den Namen des kommunistischen Funktionärs S. Ki­row. eine Akademie für Flugwesen. яке на­зи­ва­ло­ся Єлізаветградом. було бли­зь­ко 350 маленьких підприємств з ру­ч­ною працею. 14 професійних і технічніх шкіл. Zur Zeit sind fast alle alten Betriebe re­ kon­stru­iert und vergrößert. 6 бібліотек і те­атр. кі­ль­ка початкових шкіл. einige Grundschulen. метало. У ті часи в місті було дві гімназії. In jener Zeit gab es in der Stadt zwei Gymnasien. Heute gibt es hier eine pädagogische Universität.M. інститут сільськогосподарського машинобудування. Der größte Betrieb war die Land­ma­ schi­nen­fa­brik. радіозавод. ein Institut für land­wirt­schaft­ li­chen Maschinenbau.

Придніпровська височина утворює рельєф області.8 тис. Die Bevölkerungszahl ist 1 183 800 Ein­ woh­ner. . 7 кінотеатрів і 6 парків. Am Dnipro gelegene Anhöhe bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Область розташована на рівнині з ви­со­чи­ною. Кількість населення становить 1183. Das Gebiet liegt in einer Ebene mit An­ hö­hen. Wann wurde Kirowohrad gegründet?  Das Kirowohrader Gebiet  ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im zentralen Teil der Ukraine im Zwischenflussland des Dnipro und des Südlichen Buh. Das Gebiet teilt sich in 21 Bezirke mit 12 Städten. 2. Arbeitersiedlungen und Dörfer gibt es im Gebiet? Welche Bodenschätze hat das Gebiet? Wo wurden in der Ukraine in den letzten Jahren Goldvorräte entdeckt? 6. das Hydraulikmotorenwerk — завод гідроагрегатів das landeskundliche Museum — краєзнавчий музей zur Verfügung stehen — бути в розпорядженні die Sehenswürdigkeiten — визначні місця Fragen zum Text Wo liegt Kirowohrad? Seit wann ist Kirowohrad das Gebietszentrum? Wie viele Städte. 4. У розпорядженні жителів міста також 55 бібліотек. Die Gebietsfläche beträgt 24 600 km2. Das Gebietszentrum ist die Stadt Ki­r­o­ wohr­ad. Обласний центр — місто Кіровоград. 5.Gebiete und Städte der Ukraine l 108 Den Einwohnern der Stadt stehen auch 55 Bibliotheken. Область знаходиться в центральній частині України в межиріччі Дніпра та Південного Бугу. Wörter und Wendungen die Bodenschätze — корисні копалини der Baustoff — будівельні матеріали der Labradorstein — лабра­ дорит der Buchweizen — гречка züchten — вирощувати der Großindustrielle — великий промисловець 1. 7 Kinos und 6 Parks zur Verfügung. Область поділяється на 21 район та 12 міст. Welche Pflanzen werden auf den Feldern des Gebiets gezüchtet? 7. Площа області — 24 600 км2. жителів. 3.

гідравлічні насоси. графіт. Zuckerrüben und Sonnenblumen an­ gebaut. Zucker und Öl. Hier ist auch Viehzucht entwickelt. Granit. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist heiß.9 % der Bevölkerung sind Ukrainer. No­ wo­myr­ho­rod und andere. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. Річки належать до Дніпровського ба­сей­ну та басейну Південного Буга: Цибульник. В області є великі машинобудівельні підприємства. Но­ во­ми­р­го­род та інші. Тут є також два великих во­до­схо­ви­ ща — Кременчузьке та Дніп­ро­дзе­р­ жин­сь­ке. Nickelerz. Olexandrija. Graphit. Buchweizen. Halbleiterstoffe. Die Hauptverkehrsader verbinden das Gebiet mit Kyjiw. греч­ ку. Eisenerz. hydraulische Pum­pen. руду нікеля. . У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Im Gebiet gibt es große Mas­chinen­­ baubetriebe. Синюха та Синиця. цу­к­ро­ві буряки та соняшник. Hüttenindustrie und das Werk der Reinmetalle. der Ingul. Є також підприємства легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті. Інгул. золото та інші. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich: an Braunkohle. Донбасом та з пі­в­ден­ною частиною України. торф. кукурудзу. Олександрія. а літо жарке. der Ingulez. Mais. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe — und in der Steppenzone. 86. Область багата на корисні копалини: буре вугілля. Es gibt auch Leichtindustriebetriebe. die Sy­njucha und die Synyzja. Головні транспортні артерії з’єд­ну­ють область з Києвом. Donbass und mit dem südlichen Teil der Ukraine. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. Інгулець. Torf. залізну руду. Pomitschna. Помічна. напівпровідникові матеріали. Область лежить в лісостеповій та сте­ по­вій зонах. будівельні матеріали. Тут також розвинене тваринництво. Baustoffe. цукор та олію.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 109 Die Flüsse gehören zum Dniprobecken und zum Becken des Südlichen Buh: der Zybulnyk. металургійна про­ми­с­ ло­вість та завод чистих металів. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. Es gibt hier auch zwei große Stauseen — der Krementschuger und Dnipro­dser­shynsker. Es liefert dem Lande land­wirt­schaft­li­ che Maschinen.9 % населення — українці. граніт. Gold und andere. Найбільші промислові центри — Кі­ ро­во­град. Die größten Industriezentren sind Ki­r­o­ wohr­ad. Вона постачає країні сіль­сь­ко­го­с­по­ дар­сь­кі машини. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. 86.

 Janow­sky. die berühmten Dramatiker und Schauspieler I. Місто займає площу 284 км2. У Кіровоградській області на­ро­ди­ло­ ся багато відомих людей: пись­мен­ ни­ки В. Сухомлинський та ко­с­мо­навт Л. поет Ю. ві­дом­і драматурги та ак­то­ри І. жителів. Kropywnyzky. пе­ да­­гог В. був офіційно ого­ло­ ше­ний містом. Микитенко. Suchomlynsky und der Ko­s­mo­naut L. t) — вирощувати die Viehzucht — тваринництво die Hauptverkehrsader — го­лов­ на транспортна магістраль Fragen zum Text Wo liegt das Kirowohrader Gebiet? Was bildet die Geländegestaltung des Landes? Was liefert das Gebiet dem Land? Welche Industriebetriebe gibt es im Kirowohrader Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Luhansk  Ëóãàíñüê Die Stadt liegt im nordöstlichen Teil des Donezbeckens. Кар­ пен­ко-Карий. . Луганськ поділяється на 4 міських ра­йо­ни. Popow. Luhansk wurde im Jahre 1795 ge­grün­ det und erst im Jahre 1882 als die Stadt offiziell erklärt. der Dichter J. Ю. 5. Malanjuk. Луганськ був заснований у 1795 р. J. I. Кропивницький. М. Wörter und Wendungen das Zwischenflußland — межиріччя betragen (u.Gebiete und Städte der Ukraine l 110 Im Kirowohrader Gebiet wurden viele berüh­mte Menschen geboren: die Schrift­s­teller W. Die Stadt umfaßt die Fläche von 284 km2. Попов. Luhansk ist in vier Stadtbezierke ge­ teilt. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Geländegestaltung — рельєф die Braunkohle — буре вугілля 1. am Fluss Luhan (der rech­te Nebenfluss des Siwersky Do­nez). M. das Eisenerz — залізна руда der Halbleiter — напівпро­ відник die Hüttenindustrie — металур­ гійна промисловість der Buchweizen — гречка anbauen (te. Nach der Statistik des Jahres 1998 zählt die Stadt ca. Винниченко. Місто розташоване в північно-східній частині Донецького басейну. на річці Лугань (права притока Сіверського Дінця). І. 520 Tausend Einwohner. Wynnytschenko. місто на­ра­хо­ вує близько 520 тис. 2. Яновський. Karpenko–Kary. 3. Маланюк. 4. Mykytenko. der Pädagoge W. і тільки в 1882 р. За статистикою 1999 р.

Hier produziert man Röhren. серед них музей відомого знавця мови й письменни­ ка В. Luhansk ist auch sehr stark industriell entwickelt. завод ко­лі­ н­ча­с­тих валів. прикрашають місто і ро­б­ лять його привабливим. das Werk für Automontage vertreten. Даля. Die Erzeugnisse dieser Werke sind in der ganzen Ukraine und im Ausland be­kannt. Dal. зібрав понад 4 тисячі на­род­них казок і 30 тис. Місто — також центр науки та освіти. площа яких скла­дає 33 тис. котрі віддали своє життя за звільнення міста в 1943 році. Він написав багато повістей. одяг. Farben. ав­то­ скла­да­ль­ний завод. прислів’їв. Продукція цих заводів відома у всій Україні та за кордоном. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter und eine Philharmonie.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 111 Die Gäste der Stadt können hier viele Gedenkstätten besuchen. Kurbelwellenwerk das Werk für Flugzeugreparatur. У Луганську дуже розвинена про­ми­с­ ло­вість. Zucker und Nah­rungs­mit­tel usw. hat das Glossar der russischen Sprache herausgegeben. Луганськ — це залізничний вузол. авіаремонтний завод. цукор і продукти ха­р­чу­ван­ня. Zahlreiche Grünanlagen und die Waldparkzone (“Hostra Mohyla”). Для любителів театру є два театри та філармонія. hier gibt es auch zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. die ihr Leben für die Be­frei­ung der Stadt im Jahre 1943 hin­ge­ge­ben haben. Гості міста можуть відвідати тут ба­га­ то пам’ятних місць. Die Städter und deren Gäste beugen ihre Köpfe vor den Denkmälern für Soldaten und Offiziere. Er hat viele Novellen. mehr als 4 000 Volks­mär­ chen und 30 000 Sprichwörter ge­sam­ melt. науково-виробниче об’єднання об­чи­ с­лю­ва­ль­ної техніки «Імпульс». фарби. Численні сквери та лісопаркова зона «Гостра Могила». I. І. Luhansk ist ein Eisenbahn­knotenpunkt. Жителі міста та їхні гості схиляють го­ло­ви перед пам’ятниками солдатам і офіцерам. schmüc­ ken die Stadt und machen sie reizend. га. . Hier sind die Holdinggesellschaft “Luhansk–Diesellokomotive”. darunter das Museum des bekannten Sprach­ken­ ners und Schriftstellers W. Kurzgeschichten geschrieben. колінчасті вали. wis­sen­schaft­li­che Produktionsvereinigung der Rechentechnik “Impuls”. Тут представлені Холдингова ком­па­ нія «Луганськ-тепловоз». Kleidung. Kur­bel­ wel­len. тут також 2 автовокзали та аеропорт. deren Flä­che 33 000 Hektar beträgt. Тут виробляють труби. ви­дав тлу­ма­ч­ний словник російської мови. ко­ро­т­ ких оповідань. Die Stadt ist auch ein Zentrum der Wis­sen­schaft und Bildung.

Найбільша частина області роз­та­шо­ ва­на на рівнині. Deutsch­land. Ні­ме­ч­ чи­ною. -n — колінчастий вал vertreten (a. 4. t) — виробляти Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Welche berühmten Menschen haben in der Stadt gelebt? Worauf sind die Städter stolz? Wie ist der industrielle Potential der Sradt? Mit welchen Staaten hat Luhansk Partnerschaftsbeziehungen angeknüpft?  Das Luhansker Gebiet  Ëóãàíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südöstlichen Teil der Ukraine. Площа області становить 26700 км2. Das Gebietszentrum ist die Stadt Luhansk. Кількість населення 2673. Область знаходиться в південно-схі­д­ ній частині України. 4 вузи ус­пі­ ш­но працюють в багатьох областях на­у­ки. 5. t) — схиляти das Leben hingeben — віддавати життя reizend — привабливий die Holdinggesellschaft — холдингова компанія 1. Місто має партнерські відносини з ба­га­ть­ма країнами (Англією.Gebiete und Städte der Ukraine l 112 Zahlreiche Konstruktionsbüros. Der größte Teil des Gebiets liegt in ei­ ner Ebene. Die Bevölkerungszahl ist 2 673 800 Ein­ woh­ner. -n — труба produzieren (te. техніки та освіти. die Rechentechnik — обчислювальна техніка die Kurbelwelle. Wörter und Wendungen das Glossar — тлумачний словник herausgeben (a. e) — представляти die Röhre. Обласний центр — місто Луганськ. на­у­ ко­во-дослідні інститути. Вона межує з Росією. Es grenzt an Russland. жи­те­лів. wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute. vier Hoch­schu­len arbeiten erfolgreich auf vie­len Gebieten der Wissenschft. Die Gebietsfläche beträgt 26 700 km2. e) — видавати beugen (te. Technik und Bildung. Францією). Die Stadt hat Partnerschaftsbeziehung en zu vielen Ländern (England.2 тис. Frankreich). Численні конструкторські бюро. 3. . 2.

добрива. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzonen. Luhan­ tschuk. die Krasna. Клімат помірно континентальний — зима прохолодна. Це індустріальна область.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 113 Die Donezker Anhöhe bildet die Geländegestaltung im Süden und im Nor­den — ein Teil der Mittelrussischen An­hö­he. die Große Kamjanka. Ausrüstungen für Bergwerke. Mais und Ölkulturen an­ gebaut. Per­wo­maisk. устаткування для шахт. Altschewsk. Soda. Düngemittel. Es gibt hier auch Seen. chemische In­ du­strie. соду. Das Klima ist gemäßigt kontinental: der Winter ist kühl. die Luhan. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Айдар. Es ist ein Industriegebiet. Лисичанськ. Leicht– und Lebensmittel­ industrie entwickelt. хі­мі­ ч­на. а 43 % — росіяни. Де­р­ куль. Viehzucht ist auch ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft. До найважливіших корисних копалин належить буре вугілля. Sie liefert dem Land Kohle. легка та харчова промисловості. Hier sind Maschinenbau. взуття. Die größten Industriezentren sind Luhansk. Красна. Лу­га­н­чук. Lyssytschansk. Область розташована в лісостеповій та степовій зонах. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. Близько 53 % населення — українці. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hört die Braunkohle. Продукція промисловості становить 87 % загальної продукції обласного го­с­по­дар­с­т­ва. Die Industrieproduktion bildet 87 % der gesamten Produktion der Gebiets­ wirtschaft. Велика Ка­м’я­н­ ка. кукурудзу. Entwickelt sind Gartenbau und Wein­bau. Лугань. Важливою галуззю сільського го­с­по­ дар­с­т­ва є тваринництво. Krasny Lutsch. der Sommer ist heiß. Bo­ro­wa und Jewsjug. Алчевськ. Knapp 53 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner und 43 % — Russen. . У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. На півдні рельєф області утворює До­ не­ць­ка височина. Вона постачає країні вугілля. Schuhe. Красний Луч. Тут розвинені машинобудування. ди­зе­ ль­ні локомотиви. а літо жарке. Розвинені також садівництво та ви­но­ г­ра­дар­с­т­во. Тут є також озера. Борова та Євсюг. Найбільші промислові центри об­ла­ с­ті: Луганськ. Die­sel­lo­ko­ mo­ti­ve. Первомайськ. Der größte Strom des Gebiets ist der Siwersky Donez mit den Nebenflüssen: der Ajdar. мас­ ляні культури. der Derkul. а на півночі — ча­с­ ти­на Середньоросійської височини.

космонавт В. Bach­ mutsky. Руденко та лі­те­ра­ту­р­ний історик І. der Schrift­stel­ler M. Dal. 2. 4. пись­ мен­ник М. Mit der Zeit wurde die Stadt größer und schöner. винахідник ву­гі­ль­ но­го ком­бай­на О. der Erfinder des Koh­len­kom­bi­nes O. У Луганській області народилися такі відомі люди. Rudenko und der Literaturhistoriker I. Wörter und Wendungen die Fläche — площа betragen (u. 5. Майбутнє місто Данило вирішив на­ зва­ти ім’ям улюбленого сина Лева. -en — устаткування die Düngemittel — добрива anbauen (te. Заснував його князь Данило Га­ли­ць­кий. Der Platz zum Bau der Stadt Lwiw wur­ de an der Kreuzung der Handelswege von Westen nach Osten und von Nor­ den nach Süden gewählt. Ляхов. Ljachow. Даль. 3. Switlytschny. як лексикограф В. Im Luhansker Gebiet sind solche be­rühm­ ten Menschen geboren wie der Le­xi­ko­ graph W. Бахмутський. . t) — постачати der Diesellokomotiv — тепловоз die Ausrüstung. Саме звідси почало рости «місто Лева». der Kosmonaut W. В області є численні залізничні та ав­ то­ма­гі­с­т­ра­лі. t) — вирощувати der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство die Verkehrsader — магістраль Fragen zum Text Wo liegt Luhansker Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Landes? Was für ein Gebiet ist das? Was liefert dem Land die Industrie dieses Gebiets? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Lwiw  Ëüâ³â Das Herz der alten Stadt Lwiw ist der Fürstenberg. Серце давнього Львова — Княжа гора. liefern (te.Gebiete und Städte der Ukraine l 114 Das Gebiet hat mehrere Eisenbahn– und Autobahnverkehrsader. Місце для заснування Львова обрано на перехресті торговельних шляхів з заходу на схід і з півночі на пів­ день. Die zukünftige Stadt beschloss Danylo nach seinem geliebten Sohn Lew zu be­nen­nen. Світличний. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля 1. Von hier aus wuchs die “Stadt des Lö­ wen”. З часом місто розрослося й стало кра­щим. Sie wurde vom Fürsten Danylo Halytzky gegründet.

у ста­ро­вин­них бу­ди­н­ ках. Wörter und Wendungen die Kreuzung — перетинання der Handelsweg. . a) — палити 1.— завойовник Fragen zum Text Welchen Ort nennt man das Herz der Stadt? Wer hat die Stadt gegründet? Warum bekam die Stadt den Namen Lwiw? Was erzählen uns die Historiker? Welche Lehranstalten gibt es in der Stadt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I) Von Lwiw kann man nicht ohne Liebe sprechen. Зараз Львів — один з найбільших куль­ту­р­них центрів України. aus die­ ser Zeit sind Klöster und Kathedralen er­hal­ten geblieben. Для львів’ян їхнє місто є їхньою домів­ кою. die Lwower Staatliche Universität. Jetzt ist Lwiw eines der größten Kul­tur­ zen­tren der Ukraine. ihre Arbeit. Львів неодноразово палили та руй­ну­ ва­ли різні завойовники. 5. Lwiw ist eine der schönsten Städte der Ukraine und Europas. Не можна говорити про місто Львів без почуття захоплення. 4. У ньому знаходиться найстаріший у Західній Україні навчальний за­ клад — Львівський державний уні­вер­ си­тет. in dem üppigen Grün der Parks und Gärten­ so­ wie in den unvergänglichen Wer­ten der Geschichts– und Bau­denkmä­ler. -e — торговельний шлях wählen (te. in den liebvoll wie­ der­her­ge­stell­ten alten Häusern. Theater. театрів. Für die Lwiwer bedeutet ihre Stadt ihr Haus. Die Stadt lebte jedoch weiter. Hier befinden sich das älteste Institut in der Westukraine. Dem Ankömmling bietet sich seine Schön­heit in den gemütlichen Pfla­ster­ straßen und Gassen. Це одне з найкрасивіших міст Укра­ї­ ни та Європи.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 115 Aber die Stadt brannte mehrmals und wurde von verschiedenen Eroberern zer­stört. Численні гості Львова відкривають його незрівнянну красу в його мо­ще­ них вуличках. їхнім життям і їхньою роботою. Але місто залишалося жити. ihr Leben. zerstören (te. у численних історичних і куль­ турних пам’ятках. відтоді збереглися монастирі та собори. багато музеїв. 3. -n — собор der Eroberer. viele Museen. t) — обирати brennen (a. . t) — руйнувати das Kloster (die Klöster) — монастир die Kathedrale. 2.

Львів був могутньою цитаделлю за­хі­д­ них регіонів Давної Русі. Die ukrainische Kultur entwickelte sich in enger Verbindung mit den Kulturen aller slawischen Völker. Die Polnischen Feudalen. Місто було засноване князем Да­ни­ лою Галицьким. Там українська культура роз­ви­ва­ла­ся в тісному союзі з культурою інших сло­в’ян­сь­ких народів. Вона відбила не одну атаку ворогів. kreuzten sich in Lwiw. які захопили місто в 1349 році. die von Westen nach Osten und von Norden nach Sü­ den führten. що йшли з заходу на схід та з півночі на південь. архітектурна пам’ятка 13 ст. ро­сій­сь­ку. про­ти­сто­я­ла тривалим та зпу­с­то­шу­ю­ чим облогам натовпів Золотої Орди. in der es sehr viele Geschichts– und Kunstdenkmäler von markanter Ausdruckkraft gibt. pol­ nisch. Auf den Straßen und Plätzen Lwiws er­ tö­nen seit jeher ganz verschiedene Spra­chen: ukrainisch. ein Baudenkmal aus dem 13. was durch Talent erschaffen wur­de. які зна­ хо­дять у хроніках. сербську. die 1349 die Stadt einnahmen. . Lwiw war einer der zuverlässigsten Vor­ po­sten im Westen der altrussischen Län­de­rei­en. Es hielt die langwährenden Be­la­ge­run­ gen der Goldenen Horde durch und trotz­te der Expansion der Teutonen­ ritter und des Vatikans. kümmerte sich um die Un­ an­tast­bar­keit der Grenzen des Für­sten­ tums und führte mit vielen Ländern ei­ nen re­gen Handel. Die Karawanenwege. іта­лій­ сь­ку. deutsch. Als weiser Herrscher und kluger Po­li­ti­ ker befestigte Fürst Danylo Galyzky die Städte. Польські феодали. Jh. russisch. До наших днів зберіглася (з велики­ ми змінами) церква Святого Мико­ лая. wur­ de Lwiw 1256 von dem Fürsten Danylo Galyzky ge­grün­det. експансії лицарів Тевтонського ор­де­ на та Ватикана. Bis in unsere Tage ist St. На площах і вулицях Львова можна почути розмаїття мов: українську. griechisch. erhalten geblieben (obzwar nicht in ih­ rem ursprünglichen Aussehen). польську. котрий змі­ц­ню­вав міста. грецьку. німецьку. Перші згадки про Львів.116 Gebiete und Städte der Ukraine l Wie es die Chroniken bestätigen. italienisch. wollten alles ver­ nich­ten. молдавську та інші. належать до 1256 року. У Львові перетиналися торговельні шляхи.. Aber nichts destoweniger ist Lwiw eine Stadt. ser­bisch und moldauisch. чий архітектурний вигляд сьогодні про­ по­нує велику кількість історичних і ху­до­ж­ніх пам’яток. мудрим правителем і проникливим політиком. Однак Львів — одне з тих міст. нещадно знищували тво­ ри львівських майстрів. стежив за не­до­то­р­ ка­ні­с­тю кордонів своїх володінь і вів то­р­гі­в­лю з багатьма країнами.–Nikolaus–Kir­ che.

Латинська цер­к­ва є унікальним. Besonders wertvoll sind die noch im Mit­tel­al­ter erbauten Architektur­ ensembles des Rynok–Platzes. У музеях Львова є багаті колекції тво­ рів мистецтва.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 117 Das einzige Muster der Lwiwer Gotik ist die Lateinische Kirche. Trotz der nicht wieder gut zu ma­chen­ den Verluste zeichnen sich die Lwiwer Mu­se­en durch Reichtum und ein ein­ ma­li­ges Lwiwer Kolorit aus. Львів літературний — це невичерпна тема. інші жили або перебували. У місті багато споруд. Einige weisen bereits ein solides Alter auf. оскільки вона по­в’я­за­на з іме­на­ ми письменників. які характеризуються багатими мі­с­це­ви­ми колоритами. по­ка­зу­ю­чи. das Museum für Holz­ plastik. якими є ка­плиця «Трьох святителів». die Kapelle der Kampians und der Boims. der Russischen und der Armenischen Straße sowie Mei­ster­wer­ke der Baukunst wie die Drei–Hei­li­gen– Kapelle. die im Laufe kurzer Zeit mehrere Zweigstellen eröffnet hat. dass nach dem Beispiel der Lwiwer Ge­mäl­de­ga­le­ rie. auch viele an­de­re Museen eine Reihe neuer Aus­ stel­lun­gen organisierten. Рутенійська та Вірменська вулиці. a. Стосовно пам’яток епохи Від­ро­джен­ ня. зразком готично­ го стилю. є гордістю Льво­ва. без сумніву.. які є го­р­ді­с­тю сві­то­ вої літератури: одні тут на­ро­ди­ли­ся.. Unter ihnen das Museum für altrussi­ sche Kultur. das Museum des Lichtes u. Найбільш значною фігурою серед них. die im Stil des Empires. пред­ став­ле­ним у Льво­ві. Das literarische Lwiw ist ein weit­läu­fi­ ges und sehr wichtiges Thema. des Klas­si­zis­mus und des Jugendstils erbaut wurden. de­ ren Na­men zur Weltkultur gehören. dazu gehören beispielsweise das Ge­schichts­mu­se­um und das Museum für ukrainische Kunst. entweder ge­bo­ren. такі як пло­ща Ринок­. котрий вті­лює цілу культурну епоху укра­ї­н­сь­ко­го народу. Die markanteste Figur ist Iwan Franko. dort eine Zeitlang lebten. Es ist interessant zu wissen. що сфо­р­му­ва­ли­ся вже у Се­ редньовіччя. побудованих у стилі «Ампір». вони більш численні: архітек­турні ансамблі. вік яких належить далеким епохам. є Іван Франко. . Львівська картинна галерея та бага­ то інших музеїв міста відкрили філії. In Lwiw gibt es viele Ge­bäu­de. oder nur abgestiegen waren. В історичному музеї та музеї укра­ї­н­ сь­ко­го мистецтва є багато екс­по­на­тів. Музеї давньоруської культури та де­ ре­в’я­ної архітектури представили нові експозиції. у класичному та су­ час­но­му стилі.­ спра­в­ж­ні шедеври. що їхні колекції значно збіль­шилися тільки за останній час. der eine ganze Epoche in der geisti­ gen Geschichte des ukrainischen Volks dar­stellt. denn in Lwiw wurden viele Schriftsteller. ка­п­ли­ці Ка­м­пі­а­нів і Боїмів.

Ale­ xei Tolstoj. nachdem Galizien und das Karpatenvorland wieder in den Schoss der Mutterheimat zurückgekehrt waren. як і вся Галіція та Прикарпаття. -e — приїжджий üppig — розкішний die Unantastbarkeit — недоторканість die Länderein — маєтки 1. Яна Каспровича. als Stadt der Wissenschaftler und Stu­den­ten be­kannt. John Reed und die englische Schrift­stel­le­rin Ethel-Lilian Voinich. у Львові жила відома білоруська по­ ете­са Цьотка (Ало­ї­за Пашкевич). Микола Лєсков. Олексій Толстой. Україною. 4. мі­с­ том науки та культури. Можна також назвати ще польських письменників Северина Го­шин­сь­ко­го. Марію Конопницьку. Die Klassiker der russischen Literatur Anton Tschechow. У Львові творили відомі українські пись­мен­ни­ки Леся Українка. Степан Тудор. Павло Тичина. . Владислава Бронієвського. Ванду Ва­ си­лев­сь­ку. Wörter und Wendungen der Ankömmling. 5. In Lwiw wohnten auch die polnischen Schriftsteller Seweryn Goszczuñski. У різний час це місто відвідали великі російські письменники Антон Чехов. Василь Стефаник. Alexander Se­rafy­mowytsch stat­te­ten Lwiw einen Be­such ab. Nikolai Lesskow. об’єдналися зі своєю історичною батьківщиною. dort weilten die hervorragenden ame­ ri­ka­ni­schen Schriftsteller William Sa­roy­ an. і за цей час Львів став ва­ ж­ли­вим ін­ду­с­т­рі­а­ль­ним центром. ie) — показувати das Empire — стиль классицизму за часів Наполеона Fragen zum Text Was bietet Lwiw seinen Gästen an? Wann wurde die Stadt gegründet? Welche Baudenkmäler sind hier erhalten gebbiben? Welche Mussen gibt es hier? Welche hervorragenden Menschen haben gelebt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II) Im Laufe von einem halben Jahr­hun­ dert. Jaroslaw Halan und Paw­lo Tytschyna. Maria Konopnicka. dort wohnte die bekannte be­lo­rus­si­sche Dich­ te­rin Zjotka (Aloisa Pasch­ke­wytsch). американських пись­мен­ни­ ків Ві­ль­я­ма Сарояна. Stepan Tudor. war Lwiw als bedeutendes Industrie­ zentrum.Gebiete und Städte der Ukraine l 118 In Lwiw wirkten die ukrainischen Schrift­stel­ler Lessja Ukrainka. Wanda Wa­sie­lews­ka. Ian Kasprowytsch. Оле­к­сандр Серафимович. 3. -. 2. П’ятдесять років тому Львів. Ярослав Га­ лан. Wasyl Ste­ fa­nyk. Джона Ріда та англійську письменницю Етель-Лі­лі­ан Войнич. nichts desfoweniger — тим не менш aufweisen (ie. Wla­ dis­law Bro­new­ski.

Literatur­ abenden und schöpferischen Diskussionen be­kannt­ge­ben. залишають плачевний відбиток на «здоров’ї» багатьох ше­ де­в­рів ар­хі­те­к­ту­ри Львова. малюнки. hi­ sto­risch zustandegekommene Stilistik eingedrungen und verletzen die Sil­ hou­et­te. ка­р­на­ ва­ли під час «Свята мі­с­та». акварелі. як і культури інших на­ці­о­на­ль­ но­с­тей. З обладнаних на Княжій горі огля­ до­вих майданчиків можна оглянути па­но­ра­му Львова. die die erlesenen Kuppeln der Ka­the­dra­len. die die Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten. . нічні сим­ фо­ні­ч­ні концерти. sowohl die ukrai­ni­ sche Kultur. Leider haben sich die schnelle Ur­ba­ni­ sie­rung. лі­те­ ра­ту­р­ні вечори та зустрічі з людьми ми­с­те­ц­т­ва. з чудовими ор­на­ ме­н­та­ми дахів його палаців і готелів. на його зна­ме­ни­тих парках і скверах і на ма­ льо­в­ни­чих передмістях. nächt­li­che Sinfoniekonzerte. На жаль. die einst berühm­ ten Parks. Jahr­märk­te. на яких можна придбати красиві керамічні ви­ро­би. представники яких тра­ди­цій­ но проживають у цьому місті. яр­ма­р­ки. Львів зумів зберегти українську куль­ ту­ру. ці негативні явища нашого часу. die feinen Spitzen der Türme­ und die ornamentierten Dächer al­ter Pa­lä­ste und Herrscher­ häuser bilden. Культурне життя Львова дуже рі­з­но­ ма­ні­т­не й насичене: численні афіші запрошують вас на концерти. als auch seine traditions­ gemäße multinationale Kultur bei­zu­be­ hal­ten.­ Але зведені в наші дні псе­в­до­ар­хі­те­к­ ту­р­ні будови виникають як сторонні тіла в історичному силуеті з банями його кра­си­вих храмів. die ökologische Sorglosigkeit — die unsere stürmische Zeit un­glück­li­cher­wei­se als Folgen nach sich zieht — ne­ga­tiv auf das “Wohlergehen” vieler ar­chi­tek­to­ni­scher Meisterwerke Lwiws. ор­га­ні­зу­ють­ся конкурси старовин­них народних театрів. Straßen­um­zü­ge und Karnevals wäh­ rend der Fei­er­lich­kei­ten zum Tag Lwiws. In Lwiw gibt es lauter bunte An­schlag­ zet­tel. Wettbewerbe alter Volkstheater. шпилями його ста­ро­вин­них башт. Grünanlagen und maleri­ schen Vororte ausgewirkt. Doch die Pseudoarchitektonischen Fremd­kör­per sind hier und dort in die harmonisch zusammen­geflochtene. У концертних залах міста ча­с­то мо­ж­ на почути фольклорні ан­са­м­б­лі. Von den Aussuchtsplätzen des Fürsten­ bergs eröffnet sich das Panorama Lwiws es ist herrlich zu jeder Jahreszeit. eine Grafik oder ein Aquarell kaufen kann — die künst­le­ri­ sche Visitenkarte Lwiws — damit kann man keinen mehr in Stau­nen verset­ zen.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 119 Es hatte vermocht. швидка урбанізація та зне­ ва­га до до­вкіл­ля. що виконують ритуальні рі­з­д­вя­ні та но­ во­рі­ч­ні пісні. який є красивим у будь-яку пору року. wo man volks­tümliche Keramik.

Область знаходиться на заході Укра­ ї­ни. Es grenzt an Polen. t) — могти. зображені на його гербі. Wie ist das Kulturleben in Lwiw? 2. Die Gebietsfläche beträgt 21 800 km . 2 Площа області складає 21 800 км2. увагу до друзів та гостей. . die Stadt der Mei­ ster. werden auf ihren Wappen die Symbolik führen. Deshalb lädt Sie Lwiw auch so herzlich ein — dieses Kleinod der Architektur. Haben Sie unmal Lwiw besucht?  Das Lwiwer Gebiet  Ëüâ³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne. бути спроможним beibehalten (ie. Treue zum Hei­ mat­land. Wis­sen und Schöp­fer­tum. t — дивувати das Wohlergehen — благополучччя der Fremdkörper — сторонній предмет erlesen — кращий. несуть емблеми. знань та тво­р­чо­с­ті. um die Eigenart der Stadt zu bewahren? 4. Achtung ge­gen­über Freun­den und Gästen. Die meisten Lwiwer Löwen. керівники міста на­кре­с­ли­ ли ве­ли­ку про­гра­му. a) — зберігати. добірний Fragen zum Text 1. Щоб захистити багату ар­хі­те­к­ту­р­ну спадщину від руйнування під впли­ вом часу. Was können sie über die archietektorieschen Gebäude Lwiws sagen? 3. ist der historische Kern der Stadt unter Denkmalschutz gestellt wor­den. die in das zweite Jahrtausend treten. Місто Львів гостинно від­кри­ває свої двері. залишати in Staunen versetzen te. Вона межує з Польщею. die­se Museumsstadt. die unserem nationalen Cha­rak­ter ent­ spricht — Respekt vor Arbeit. Was symbolisieren die meisten Lwiwer Löwen? 5. Переступаючи поріг другого ти­ся­ чо­літ­тя. що ві­до­ бра­жа­ють наш національний харак­ тер — пошану до роботи. Wörter und Wendungen das Kleinod — коштовність der Schoß — лоно vermöchen (te. es wurde ein großan­ gelegtes Pro­gramm von Maßnahmen zur Er­hal­tung der Denkmä­ler der Geschichte und Kul­tur festgelegt. вірність Батьківщині. леви Львова.Gebiete und Städte der Ukraine l 120 Damit dieser Reichtum mit der Zeit nicht verloren geht. Welche maßnahmen wurden ergreifen.

In den Bergen ist das Klima rau. будівельні матеріали. Zement. Kali– und Steinsalz. Дністра та Західного Бугу (Би­с­т­ри­ця. кам’яне вугілля. Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit 42 Städten.). папір. Erdöl. Das Gebietszentrum ist die Stadt Lwiw. Fernseher. Zucker. Im nördlichen Teil liegt die Werchnjo­ bus­ka Niederung. 89. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. Es gibt viele Mineral­wasserquellen. на­ф­ту. узимку часто від­ли­ги. До найважливіших корисних копалин належать нафта та природний газ. те­ле­ві­зо­ ри. Möbel. . цукор. зе­р­но. an denen Kurorte Morschyn und Trus­ka­ wez liegen.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 121 Die Bevölkerungszahl ist 2 728 000 Men­schen. a. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Sommer ist warm und feucht. 89. Kalidüngemittel. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. den zentralen Teil bildet die Podilska Anhöhe (der Berg Kamu­la. калійні добрива. Річки області належать до басейнів Прип’яті. Getreide. Es liefert dem Land Busse. У північній частині — Верхньобузька низовина. м’ясо. а південну — При­дні­ стров­сь­ка западина та передгір’я Ка­р­ пат з Українськими Карпатами. це­ мент. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. Є також маленькі водосховища та озе­ра. Область поділяється на 20 районів та 42 міста. Є багато джерел мінеральних вод. der Stryj.5 % населення — українці. на яких розташовані курорти Моршин та Трускавець. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone und in der Zone der Ukrai­nischen Karpaten. Рельєф області різноманітний. меблі. die Switscha. des Dnister und des westlichen Buh (der Bystryzja.5 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner. 471 m) und den südlichen Teil — die am Dnister gelegene Ver­tie­ fung und Karpatenvorland mit Ukrai­ni­ schen Kar­pa­ten. Kohle. У горах клімат суворий. im Winter ist oft Tauwetter. der Styr u. Обласний центр — місто Львів. Вона постачає країні автобуси. Die Flüsse des Gebiets gehören zu den Becken der Prypjat. центральну частину утво­ рює Подільська височина (з горою Ка­му­ла. Papier. Стир та інші). Es gibt auch kleine Staubecken und Seen. Область лежить у зоні лісостепу та Українських Карпат. Кількість населення 2728 тис. Baustoffe. Свіча. Клімат помірно континентальний — літо тепле та вологе. Fleisch. калійна та кам’яна сіль. Стрий. Stein­koh­ le. чо­ло­вік. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren hier Erdöl und Erdgas. 471 м). вугілля.

Im Lwiwer Gebiet wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: Hetman Sahajda­tschny. Schaschkewytsch. І. . die Kompo­nisten M. поети М. Butschma. In der Landwirtschaft dominiert die Vieh­zucht. 5. Миколаїв розташований на півдні Укра­ї­ни. Franko. am Liman des Schwarzen Meers. Коновалець та інші. Колесса. У сільському господарстві переважає тваринництво. Werbyzky und F.Gebiete und Städte der Ukraine l 122 Hier sind Maschinenbau. -n — велике водосховище die Baustoffe — будівельні матеріали rauhes Klima — суворий клімат die Düngemittel — добрива die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість Fragen zum Text Wo liegt Lwiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Was liefert dem Lande dieses Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Mykolajiw  Ìèêîëà¿â Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine. wo der Südliche Buh und sein Nebenfluss Ingul zusammen­fließen. ак­тор А. художник Ш. Тут розвинені машинобудування. Trusch. -n — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Vertiefung (-en) — западина das Staubecken — водосховище 1. I. chemische In­ du­strie. яч­ мінь. Шашкевич. Zuckerrüben. Kono­walez u. засновник ор­ га­ні­за­ції укра­ї­н­сь­ких націоналістів Е. der Stausee. Тут вирощують озиму пшеницю. der Gründer der Or­gani­ sation ukrainischer Nationalisten J. Gerste. Von großer Bedeutung sind hier Leicht– und Lebensmittelindustrie. Wörter und Wendungen die Fläche. Menshynsky und I. a. Франко. Angebaut werden hier Winterweizen. O. 3. композитори М. хі­ мі­ч­на промисловість. цукрові буряки. 2. де зливаються Південний Буг і його при­ то­ка Інгул. Makowej. Düngemittel– und Farbenin­ dustrie entwickelt. У Львівській області народилося ба­га­ то відомих людей: гетьман Са­гай­да­ч­ ний. Труш. Маковей. Kolessa. 4. на лимані Чорного моря. Вербицький та Ф. О. виробництво до­б­рив та фарб. Myschuta. Мишута. Велике значення мають легка та ха­р­ чо­ва промисловості. спі­ва­ ки Менжинський та І. die Dich­ter M. der Schaus­pieler A. der Maler I. die Sänger M. Бучма.

Місто було засноване під час ро­ сій­сь­ко-турецької війни. Верещагіна. Кількість населення становить 507. die Hochschule für Schiffbau. Wer sich für Theater begeistert. We­re­s­chtschagin ausgestellt sind. F. Корнілова. ін­сти­ ту­ти куль­ту­ри. Серед навчальних закладів слід назвати­ пе­да­го­гі­ч­ний інститут. Nachimow. Ф. жителів. де екс­по­ну­ють­ся картини відомого ху­ дожника В. Hier sind das Theater für Lustspiele. Ф. die Hochschule für Kultur. Визначними є історичний музей (крає­зна­в­чий). Sehenswert sind das landeskundliche Museum. mehrere Fach­schu­len und die Sternwarte.  O. Die Stadt ist in vier Stadtbezirke geteilt. wo die Gemälde des berühmten Malers W. З фортеці утворилося місто. kann nach seinem Geschmack eines seiner Theater besuchen. кораблебудування. Спочатку це була фортеця для за­хи­с­ ту південних кордонів Росії. Es war zuerst eine Festung zum Schutz der südlichen Grenzen von Russland. Ф. Хто захоплюється театром. Kornilow. S. die Hoch­ schu­le für Landwirtschaft. das Kunstmuseum.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 123 Die Gesamtfläche der Stadt ist 121 km2. Das sind Skulpturen von P. das Ma­ rio­net­ten­thea­ter und die Philharmonie. коли тут у 1788 ро­ці було побудовано су­д­но­ верф. Бе­лінс­гаузена та багатьох ін­ших. F. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 507 900 Einwohner. С. Die Toren der zahlreichen Museen der Stadt sind für die Besucher weit ge­öff­ net. В. може за своїм смаком відвідати один із його театрів. F. художній музей. ляльковий і фі­ла­р­мо­нія. Місто розділене на 4 райони. Die Stadt wurde während des rus­ sisch–türkischen Krieges gegründet. О. als 1788 hier die Schiffwerft gebaut wurde. численні техні­куми та об­се­р­ва­то­рію. Загальна площа міста 121 км2. Unter den Bildungseinrichtungen sind folgende zu nennen: die Pädagogische Hochschule. сіль­сь­ко­го го­с­по­дар­с­т­ва. Двері багатьох музеїв міста широко відкриті для відвідувачів. W. Die entscheidende Rolle in der In­du­ strie­pro­duk­ti­on gehört den zahlrei­ chen Be­trie­ben und Werken der Stadt. Нахімова. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить алея знаменитих адміралів і мо­ре­пла­в­ців. Aus der Festung entwickelte sich die Stadt. Uschakow. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört die Allee der weltberühmten Admiralen und Seefahrer. F. Belins­­ hausen und vielen anderen. . Це театр комедії. В. Вирішальна роль у промисловому ви­ро­б­ни­ц­т­ві належить численним під­ при­єм­с­т­вам і заводам міста. Це скульптури П. російський дра­ма­ти­ ч­ний театр. Ф.9 тис. das russische Dramentheater. Уша­­кова. W.

морських та річкових суден і дорожніх машин. за­по­ві­д­ ник «Дубки» та багато зелених на­са­ джень. 5. . Тут є зоопарк. Миколаїв — це великий вузловий пункт. Mykolajiw ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt.Gebiete und Städte der Ukraine l 124 Hochentwickelt ist die Herstellung von Tank–. -e — танкер das Frachtschiff. Hier gibt es einen Zoo. acht Parks. See– und Flussschiffen. Die Fluglinien und Autobahnen ver­bin­ den die Stadt mit fast allen großen Städ­ten der Ukraine und benachbar­ ten Staa­ten. o) — зливатися die Schiffswerft — судноверф sich begeistern für (Akk. Großer Beliebtheit erfreuen sich Kos­ me­tik und Parfümerie des Kombinats “Tscher­wo­ni witryla”. -e — вантажне судно die Ausrüstung — обладнання der Binnenhafen — річковий порт Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Weswegen wurde die Festung gebaut? Was kann man hier besichtigen? Was wird in der Stadt hergestellt? Möchten Sie diese Stadt besuchen? Warum?  Das Mykolajiwer Gebiet  Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Süden der Ukraine im unteren Stromgebiet des Südlichen Bug. Область розташована на півдні Укра­ї­ ни в басейні ріки Південний Буг. 2. вантажних. Миколаїв вважається зеленим мі­с­ том. 4. Wörter und Wendungen zusammenfließen (o. Mykolajiw gilt als eine grüne Stadt. von Ausrüstung für die Nahrungsmittelindustrie. von Straßen­ bau­ma­schi­nen. ei­ nen Naturschutzpark “Dubky” und vie­ le Grün­an­la­gen. 3. Militärschiffen. Тут є морський і річковий порти. Великою популярністю користується косметика та парфумерія комбінату «Червоні вітрила». вісім парків. Fracht–. Hier sind ein Seehafen und ein Bin­nen­ ha­fen. Повітряні лінії та автостради зв’я­зу­ ють місто майже з усіма великими мі­ с­та­ми та сусідніми державами. Високорозвинене виробництво та­н­ке­ рів. das Tankschiff.) — захоплюватися das Lustspiel = die Komödie 1.

соняшнику. Основними галузями економіки є ма­ши­но­бу­ду­ван­ня (суднобуду­ вання). Weit bekannt ist der Myko­lajiwer Parfümbetrieb “Tscherwoni witryla”. Широко відоме парфумерно-ко­с­ме­ти­ ч­не підприємство «Червоні ві­т­ри­ла». су­хо­ва­н­та­ ж­ні та річкові судна. Der Winter ist mild und schneearm. . Провідне місце в сільському го­с­по­ дар­с­т­ві займає тваринництво. У Первомайську випускають дизельні двигуни та гідроапаратуру. Область поділяється на 19 районів. а також ви­ро­щу­ван­ня зерна. In Mykolajiw sind drei Schiffbauwerke. Im Sommer ist es heiß. Das Gebiet besteht aus 19 Bezirken. Кольорова металургія представлена Миколаївським глиноземним за­во­ дом. Besonders dicht sind die Bezirke im Tal des Flusses Südlicher Buh be­ wohnt. In Perwomaisk werden auch Die­sel­mo­ to­re und Hydroapparatur erzeugt. Найгустіше заселені райони в до­ли­ні Пі­в­ден­но­го Бугу. die Korn–. Das Gebiet liegt in der Steppenzone. die Leichtindustrie. У Миколаєві розташовані три су­д­но­ бу­ді­в­них заводи. Alle Verkehrsmittel sind hier vorhanden. населення 1. Der Südliche Buh mit seinen Ne­ben­ flüs­sen mündet in das Schwarze Meer.3 Millionen Menschen leben. малосніжна. Sonnen­blumen–. легка і харчова. die Lebensmittelindustrie. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Dort werden Tankschiffe. Улітку жарко.6 тис. баш­ танних культур і винограду. oft weht der Trockenwind. Trockenfrachter und Flussschiffe pro­ duziert. В області розвинені всі види транс­ порту. Die Buntmetallindustrie wird durch das Myko­lajiwer Tonerdewerk vertre­ ten. Den führenden Platz nimmt in der Land­wirt­schaft die Vieh­wirtschaft ein. Зима м’яка. Південний Буг впадає зі своїми при­ то­ка­ми в Чо­р­не море. Das Gebietszentrum ist die Stadt My­ko­ la­jiw.3 млн чол. Її площа 24. км2. має 9 міст. hat 9 Städte. Melonen– und Weintraubenanbau. Клімат помірно континентальний. часто дмуть суховії. wo etwa 1. die Pro­ duk­ti­on von Baustoffen. Die führenden Industriezweige sind der Maschinenbau (Schiffbau).l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 125 Die Fläche beträgt 24 600 km2. Обласний центр — місто Миколаїв. про­ми­с­ло­вість будівельних ма­те­рі­а­лів. Вони випускають та­н­ке­ри. Область лежить у степовій зоні.

М. Odessa ist ein großes Kulturzentrum der Ukraine.2 Mil. композитор та історик М. Nennen Sie die bekannten Betriebe. Mosolewsky ver­bun­den. Ма­каров. Makarow. Одеса — це великий культурний центр України. Welche Merkmale hat das Klima? 3. Menschen leben. поет та археолог Б. des Dich­ters und Ar­chäo­lo­gen B. На Миколаївщині народилися ви­да­ т­ні діячі культури — брати Тобіле­ вичі. За кількістю жителів вона належить до шести найбільших міст України.Gebiete und Städte der Ukraine l 126 Mit Mykolajiwer Gebiet sind die Na­ men der bekannten Künstler. Він зв’язує Україну з багатьма кра­ї­на­ ми світу. weil hier mehr als 1. . An den 14 Hochschulen von Odessa stu­die­ren Tausende Studenten aus vie­ len Städten der Ukraine. Садов­ська. -e — басейн річки der Trockenwind — суховій der Baustoff. des Flotten­führers S. Arkas. Wörter und Wendungen das Stromgebiet. Мозо­ левський. У чотирнадцяти вузах Одеси на­вча­ ють­ся тисячі студентів з багатьох міст України. Wie groß ist das Mykolajewer Gebiet? 2. Аркас. Sadowska. des Kom­po­ni­sten und Historiker M. 5. Er verbindet die Ukraine mit vielen Län­dern der Welt. Wessen Namen sind mit Mykolajewer Gebiet verbunden?  Odessa  Îäåñà Odessa ist der größte Seehafen der Ukrai­ne am Schwarzen Meer.2 млн чоловік. wie Brüder To­bi­le­wytsch. оскі­ль­ки тут проживають понад 1. Die Stadt Odessa wurde 1794 ge­grün­ det. Одесу було засновано в 1794 році. Одеса — це найбільший морський порт України на Чорному морі. -e — будівельний матеріал der Trockenfrachter — суховантаж das Tonerdewerk — глиноземный завод vorhanden sein — бути в наявності Fragen zum Text 1. Was kann man über die besonders entwickelten Industriezweige sagen? 4. M. Sie gehört der Einwohner­zahl nach zu den 6 größten Städten der Ukraine. командувач флоту С.

цирк. Es gibt wohl keinen Menschen in der Ukraine. S. 1873 ist es aber verbrannt. Тут шість театрів. прикрашають центр та надають йому особливого вигляду. einen Zirkus. chemische und pharmazeutische Wer­ke. машинобудівні. А нова чудова будівля театру була збудована в 1887 році за проектом ві­до­мих австрійських архітекторів Ф. які ведуть до морського порту. С. Das ist die schönste Straße der Stadt. Одеса сьогодні — це велике про­ми­с­ ло­ве місто. . філармонія. Фельнера та Г. Провідна роль у культурному житті міста належить Державному ака­де­мі­ч­ но­му театру опери та балету. Саме цей театр увічнив О. На жаль. На видному місці підноситься па­м’я­ т­ник першому губернаторові Одеси Дюку Ришельє. des­ sen Gebäude mit Recht als eines der schönsten Theater der Welt gilt. Gerade dieses Theater hat O. він згорів у 1873 році. Viele Einwohner und Gäste der Stadt besuchen das Theater und bekommen dabei ein großes Vergnügen. Тут є суднобудівні. пофарбовані в різні кольори. Eigenartige. немає в Україні людини. An einer hervorragender Stelle erhebt sich das Denkmal dem ersten Gou­ver­ neur von Odessa Dük Richeliet. Pu­­ schkin in seinem Roman “Eu­gen One­ gin” ver­ewigt. Hier gibt es Schiffbau– und Maschinen­ baubetriebe. Seine Geschichte begann im Jahre 1809. Erdölverarbeitungsbetriebe. Не менш відомі й Потьомкінські схо­ ди. mehrere Museen und ein Filmstudio. Пуш­кін у своєму романі «Євгеній Онєгін». die zum Seehafen führt. яка не чула назву вулиці Дерибасівська. багато музеїв і кіностудія. Гельмера. der den Namen De­rey­bas­siws­ ka­straße nicht gehört hat. Helmer im Jahre 1887 er­rich­tet. Це найкрасивіша вулиця міста. Eine führende Rolle im Kulturleben der Stadt gehört dem Staatlichen Aka­de­mi­ schen Theater für Oper und Ballett. Своєрідні старі будівлі. бу­ді­в­ля якого по праву вважається одним з найкрасивіших театрів світу. Мабуть. alte in verschiedene Far­ ben gestrichene Gebäude schmücken das Zentrum der Stadt und geben ihm ein besonderes Gepräge. Das neue prachtvolle Gebäude des Thea­ters wurde nach dem Projekt der bekannten österreichischen Ar­chi­tek­ ten F. Felner und H. Nicht weniger bekannt ist die Pot­jom­ kin­trep­pe. eine Phil­har­mo­ nie. хімічні та фармацев­ тичні заводи. Його історія розпочалась у 1809 році. Odessa von heute ist eine große In­du­ strie­stadt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 127 Hier gibt es 6 Theater. нафтопереробні. Багато жителів і гостей міста від­ві­ ду­ють театр і отримують при цьому ве­ли­ке задоволення.

Клімат помірно континентальний. Baustoffen und Gold. Im Süden wird es durch das Schwarze Meer umspült. тут є багато санаторіїв і будин­ків відпочинку. Der Sommer ist heiß und trocken. hat 18 Städte. малосніжна. -e — нафтопереробний завод Fragen zum Text Wo liegt Odessa? Wann wurde Odessa gegründet? Wie groß ist die Stadt der Einwohnerzahl nach? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt können Sie nennen? Welche Straße der Stadt ist besonders bekannt?  Das Gebiet Odessa  Îäåñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. населення бли­зь­ко 2.5 Millionen Menschen woh­nen. Обласний центр — місто Одеса. Kalisalz. -e — будинок відпочинку der Erdölverarbeitungs­ betrieb. Wörter und Wendungen der Seehafen — морський порт verbinden (a. Das Gebietszentrum ist Odessa. prachtvoll — чудовий das Vergnügen — задоволення das Erholungsheim. Das Gebiet ist an Bodenschätzen arm.Gebiete und Städte der Ukraine l 128 Da die Stadt an der Schwarzmeerküste liegt. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го моря. Das Gebiet hat die Fläche 33 300 km2. будівельних ма­те­рі­а­лів. u) — зв’язувати ein besonderes Gepräge geben — надавати особливого вигляду der Gouverneur — губернатор verewigen (te. 5. t) — увічнити verbrennen (o. Є невеликі поклади бурого вугілля. Оскільки місто знаходиться на Чо­р­ но­му морі. Es gibt geringe Vorkommen von Braun­ koh­le. Область розташована на південному заході України. Es vereinigt 26 Bezirke. золота. Das Klima ist gemäßigt kontinental. 4. має 18 міст. gibt es hier zahlreiche Sanatorien und Erholungsheime. 3. Область бідна на корисні копалини. Поділяється на 26 районів. 2. калійної солі. auf dem etwa 2. Der Winter ist mild und schneearm. Зима м’яка. Літо жарке й сухе. a) — згоряти 1. Площа 33 300 км2.5 млн чол. .

In Odessa. Il­lit­schiwsk. des Kosmonauten G. Іл­лі­ чівськ — Поті (Грузія). 4. Kilija. der Südliche Buh mit den Ne­ben­flüs­sen Sawranka und Kodyma. Ізмаїлі. aber es gibt sehr wenige Wälder. Костанді. Fisch–. Південний Буг з при­то­ ка­ми Савранка та Кодима. Fett–. Іллічівськ. 5. рибна. Міжнародні паромні переправи: Іл­лі­чівськ — Варна (Болгарія). олійно-жирова. Головні автомагістралі: Одеса — Ми­ ко­ла­їв. Доброволь­ ського. 3. Einen der wichtigsten Plätze nimmt die Lebensmittelindustrie: Konserven–. Die Seehäfen sind Odessa. але лісів дуже мало. Одеса — Ізмаїл. Рені. der Dnister mit dem Nebenfluss Kut­ schur­gan. die Land­wirt­ schaft und das Kurortgebiet. Die Hauptautobahnen sind Odessa — Mykolajiw. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzone.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 129 Die größten Flüsse sind die Donau. Odessa — Ismail. Головні ріки: Дунай. des Komponisten K. Odessa hat zwei Flughäfen. Dan­ke­ wytsch. В Одесі є два аеропорти. Weintraubenindustrie ein. Дністер з при­то­ кою Кучурган. Основу господарського комплексу ста­но­в­лять портово-промислова га­ лузь. виноробна. Ismail. Die Grundlage der Wirtschaft bilden das Hafenindustriegebiet. В Одесі. Milch–. агро­промислова та курортна. Die internationalen Prahmfähre sind Illit­schiwsk — Warna (Bulgarien). Іллічівську працюють судноремонтні заводи. Одеса — батьківщина художника К. Il­lit­ schiwsk — Poti (Georgien). Odessa ist die Heimat des Malers K. м’ясна. Ismail und Illitschiwsk ar­bei­ ten die Schiffsreparaturwerke. консервна. Kostandi. Reni. молочна. Область лежить у лісостеповій та степовій зонах. Öl–. Mehl–. Одне з перших місць посідають ха­р­ чо­ва промисловість. Ізмаїл. 2. Морські порти: Одеса. Кілія. Дань­ кевича. бо­ро­ ш­но­ме­ль­на. Wörter und Wendungen das Vorkommen — поклади das Schiffsreparaturwerk — судноремонтный завод 1. Fleisch–. композитора К. космонавта Г. Dobro­ wolsky. Odessa — Kyschyniw (Moldowa). Одеса — Ки­ ши­нів (Молдова). die Prahmfähre — паромна переправа Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet? Wie groß ist das Gebiet? Was kann man über das Klima sagen? Welche Industriezweige sind für das Gebiet bedeutend? Welche Häfen des Gebiets kennen Sie? .

Daran erinnern ihre stummen Au­gen­ zeu­gen — zahlreiche historische Bauten und Baudenkmäler. . складає 7 700 км2. seit dem Jah­re 1430 unter dem Namen Poltawa er­ wähnt. Площа. Місто розділене на 3 райони. з 1430 р. Zu den ältesten Baudenkmälern ge­hö­ ren die Bauten des Klosters und der Kreuzeserhöhungskirche (17—18 Jh. das Ge­bäu­de des Institutes für adlige Frau­en (1828—1832). des Nebenflusses des Dnipro. філармонія. Jh. Die Stadt ist in drei Stadtbezirke geteilt.). Історія міста дуже багата. Полтава розташована на березі річки Ворскла. яку займає місто. притоці Дніпра. дзвіниця Успенської церкви (1774—1809 рр.). На честь перемоги над шведами під проводом Петра Першого було зве­де­ но Колону перемоги.). die die Stadt umfasst. Im Jahre 1641 bekam Poltawa den Sta­ tus der Stadt. Zu Ehren des Sieges über den Schwe­ den unter der Leitung von Peter des Er­sten wurde die Siegessäule errichtet. де розташовані ба­ га­то науково-дослідних та проектних інститутів. ансамбль Крутої площі. die Phil­har­mo­nie gibt es in Poltawa.130 Gebiete und Städte der Ukraine l  Poltawa  Ïîëòàâà Poltawa liegt am Ufer des Flusses Wor­ skla. у лі­топису Іпатіївського мо­на­с­ти­ря під назвою Лтава. У 1641 році Полтава отримала статус міста. п’ять вузів та вісім техні­ кумів. У Полтаві є низка театрів (театр дра­ ми. der fünf Hoch­ schu­len und acht höheren Fachschulen. бу­ді­в­ля інституту шляхетних дівчат (1828—1832 рр. Sehr reich ist die Geschichte der Stadt. У цих навчальних закладах ство­ рюються спри­я­т­ли­ві умови для сту­ дентів. Eine Reihe von Theatern (das Dramen­ theater.). Вперше Полтава згадується в 1174 р. Zum ersten Mal wurde Poltawa 1174 in der Chronik des Ipatijiwsky Klosters un­ ter dem Namen Ltawa. Про це нагадують її мовчазні сві­д­ ки — численні будівлі та ар­хі­те­к­ту­р­ні па­м’я­т­ки. die Hei­land– Kirche (Anfang des 18.). До найдавніших пам’яток архітекту­ ри належать будівлі монастиря та Хре­стоздвиженської церкви (17— 18 ст. zählt 7 700 km2. das Marionettentheater. das En­sem­ ble des Kruta–Platzes. Poltawa ist auch ein Standort der wis­sen­ schaft­li­chen Forschungs– und Projektierungsinstitute. під на­ звою Пол­та­ва. Полтава є місцем. ляльковий театр). церква Спаса (по­ чаток 18 ст. Die Fläche. An diesen Ausbildungsstätten werden güngstige Bedingungen für die Stu­den­ ten geschaffen. der Gloc­ken­turm der Maria–Him­mel­fahrt– Kathedrale (1774—1809).).

харчової та легкої про­ми­с­ло­во­с­ ті. Загальна площа зелених насаджень і парків становить 934 га. 3. одягу. das Mu­se­ um “Das Poltawer Schlachtfeld” und viele andere. Zuc­ker ein. das Kotljarewsky–Mu­se­ um. му­зей Королен­ ка. Myrny trägt. Poltawa ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Nahrungsmittel– und Leicht­in­du­strie. das Literatur­ museum. меблів. das den Namen von P. Полтава — зелене місто. Мирного. 2. das Ko­ro­len­ko–Museum. його при­ кра­ша­ють багато скверів і парків. die Glühbirne — електролампа der Inlandflug (-flüge) — внутрішній політ (країною) der Heiland — Спаситель Fragen zum Text Wann wurde Poltawa zum ersten Mal erwähnt? Wodurch wurde Poltawa bekannt? Was ist in Poltawa besonders reizend? Welche Erzeugnisse Poltawer Betriebe möchten Sie besorgen? Womit kann man nach Poltawa fahren? . Є також аеропорт. Es gibt auch einen Flughafen. der für Inlandflüge bestimmt. Ausstat­ tungen für chemische. viele Grün­an­la­gen und Parks schmücken die Stadt. -n — свідок die Siegessäule — Колона перемоги die Maria-HimmelfahrtKathedrale — Успенський собор 1. му­ зей Ко­т­ля­рев­сь­ко­го. цукру. Möbel. 5. Полтава належить до східного еко­но­ мі­ч­но­го регіону. 4. Konfektion. Einen wichtigen Platz nimmt Poltawa mit seinen 317 000 Ein­wohnern in der Pro­duk­ti­on von Glühbirnen. Жителів міста та їхніх гостей при­ваб­ лю­ють численні музеї: історичний (крає­зна­в­чий). обладнання для хі­мі­ч­ ної. що зв’я­зує місто з багатьма містами Укра­ ї­ни та Росії. Poltawa ist eine grüne Stadt. художній. Poltawa gehört zu der wirtschaftlichen Ostregion.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 131 Eine Attraktivität für die Bürger der Stadt und deren Gäste sind zahlreiche Mu­se­en: das historische Stadtmuseum. Die Gesamtfläche der Grünanlagen und Parks beträgt 934 Hektar. Полтава з її 317 тисячами жителів по­сі­дає важливе місце у виробництві електроламп. Wörter und Wendungen der Augenzeuge. лі­те­ра­ту­р­ ний. das Kunstmuseum. der die Stadt mit vielen Städten der Ukrai­ne und Russlands verbindet. му­зей «Пояс Пол­та­в­сь­кої битви» та ба­га­то інших. що носить ім’я П. який служить для внутрішніх польотів країною. Полтава — залізничний вузол.

1 тис. Fleisch–Milch­pro­duk­ti­on und Getreidewirtschaft). die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1 693 100. Полтавська область дає країні гру­зо­ ві автомобілі (Кременчук). Die Fläche ist 28 800 km2. Територія області займає При­дні­п­ров­ сь­ку низовину. Сулою. сир). Möbel. ist die Entwicklung der Landwirtschaft be­ sonders günstig (Zuc­ker­rü­ben–. як газ. гли­ на. Werkzeug­maschinen. ха­р­ чо­ві продукти (масло. wo die folgenden Bo­den­ schät­ze von hoher Bedeutung sind: Gas. ве­р­с­та­ти. чол. Betriebsanlagen für Chemie–. граніт. die Sula. Granit. Nowi Sanshary).8 тис. де найважливіше зна­ чен­ня мають такі корисні копалини. der Psel. Область розташована в центральній частині Лівобережної України. Sand. Näherzeugnisse. На Полтавщині виробляють тканини. Mineralwasserquellen (Myrgorod. вагони. м’ясо. Fleisch. Erd­öl. Das Poltawer Gebiet liegt in der Dni­ pro­tief­ebe­ne. Eisenerz. Mehl. Das Klima ist gemäßigt kontinental. електро­ лам­пи (Полтава). Im Poltawer Gebiet werden Stoffe. км2.132 Gebiete und Städte der Ukraine l  Das Poltawer Gebiet  Ïîëòàâñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum des lin­ ken Ufers des Dnipro. м’ясна про­ ми­с­ло­вість. торф. Площа 28. technisches Glas. Leicht– und Leb­ens­mittelin­dus­trie (Kre­ment­s­chuk). . По території Полтавської області про­ ті­кає Дніпро зі своїми притоками Во­ р­с­к­лою. Im Winter ist es gemäßigt kalt. Porzellan. Käse) herge­ stellt. Keramik. борошно. Поділяється на 25 районів. залізна руда. Пслом. має 12 міст. Das Gebiet wird in 25 Bezirke geteilt und hat 12 Städte. населення 1693. про­ми­с­ло­ве устаткування для хі­мі­ч­ ної. джерела мінеральних лікувальних вод (Миргород. Wagen. швейні вироби. Durch das Territorium des Poltawer Ge­ biets fließt der Dnipro mit seinen Ne­ben­ flüs­sen: die Worskla. Torf. Клімат помірно континентальний. im Som­mer ist es warm. Öl. Оскільки 70 % території займають чор­ноземні ґрунти. меблі. олію. Da 70 % der Fläche die Schwarzerdeböden besitzen. Зима помірно холодна. літо тепле. легкої та харчової про­ми­с­ло­во­с­ті (Кре­мен­чук). Ton. зернове господарство). кераміку. Обласний центр — місто Полтава. це особливо сприяє розвиткові сільського госпо­ дарства (цу­к­ро­вий буряк. пісок. Нові Сан­жа­ри). Lebensmittel (But­ter. Das Poltawer Gebiet gibt dem Land Last­wa­gen (Krementschuk) elektrische Glüh­birnen (Poltawa). Das Gebietszentrum ist Poltawa. нафта.

 Hontschar. Пчілка. письменники Є. I. М. Heorgy und Platon Majboroda. П. 5. die Komponisten: M. Lyssenko. Ptschilka. Білаш. die Schriftsteller: Je. die Dichterin M. O. Auf Poltawer Boden wurden die be­ kann­ten Menschen geboren: der Philosoph H. П. Tschuraj. der Bahntransport ist aber über­ wie­gend. Weitbekannt sind die in Sorotschynzi jähr­lich veranstalteten traditionellen Messen. P. поети Л. Soschtschenko. -n — верстат die Betriebsanlage — устаткування 1. Sagrebelny. dem Nebenfluss der Horyn. A. О. M. В. 233 000 Menschen. t) — виготовляти der Bahntransport — перевезення залізницею überwiegend — переважаючий Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Poltawer Gebiets? Welche Bodenschätze gewinnt man im Gebiet? Warum ist die Entwicklung der Landwirtschaft besonders günstig? Welche Erzeugnisse gibt das Poltawer Gebiet der Ukraine? Was können Sie über die Messen in Sorotschinzi erzählen?  Riwne  гâíå Die Stadt liegt im Nordwesten der Ukrai­ne. Skoworoda.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 133 Alle Verkehrsmittel sind hier entwic­ kelt. Hlibow. Kotljarewsky. Широко відомий традиційний що­рі­ч­ ний Сорочинський ярмарок. Тесленко. О. P. Розвинені всі види транспорту. Місто сьогодні займає площу понад 44 000 га та майже третину з них (1570 га) займають парки та сквери. O. Grebinka. А. Зощенко. Teslenko. Myrny. die Dichter: L. Глібов. О. 4. . Symonenko. W. Котляревський. Die Stadt hat heute die Fläche über 44 000 Hektar und fast ein Drittel (1570 Hekt­ar) da­von nehmen Parks und Grün­an­la­gen ein. На Полтавщині народилися видатні діячі: філософ Г. Мирний. M. притоці Го­ри­ні. O. herstellen (te. але переважає все ж таки залізничний. Гоголь. поетеса М. Gogol. 3. ком­по­зи­то­ри М. Загребельний. Лисенко. 2. Кількість жителів становить близько 233 000 чол. Сковорода. Чурай. Die Einwohnerzahl beträgt ca. Симоненко. І. Гребінка. Місто розташоване на північному за­хо­ді України. Wörter und Wendungen günstig — сприятливий die Werkzeugmaschine. Bilasch. Гон­чар. am Fluss Ustj. на річці Усті. М. Георгій та Пла­ тон Майбороди.

— 19. Відомі такі підприємства Рівного. хі­мі­ч­на. das lan­des­kund­li­che Museum. das Ma­rio­net­ten­thea­ter. Nach seiner Wirtschaft gehört Riwne zur Westregion der Ukraine. Рівне робить свій внесок в індуст­ ріальний розвиток України. das Gebäude des Gymnasiums (1839). Привертає увагу парк Т. Jahr­hun­derts: die Maria–Him­mel­ fahrt–Kirche und der Glockenturm (1756). Установки високої напруги. Schewtschenko– Park. Ab 1791 hat es den Status der Stadt. Hier sind Maschinenbau.: Ус­ пен­сь­ка церква та дзвіниця (1756 р. який було закладено ще у 18 столітті. Jahrhundert an­ gelegt wurde. навчався В. Von der Geschichte der Stadt zeugen zahlreiche Baudenkmäler des 18. Riwne leistet seinen Beitrag zur in­du­ stri­el­len Entwicklung der Ukraine. коротких оповідань. бу­ді­в­ля гімназії (1839). Шевченка. Chemie–. Тут розвинені машинобудування. Korolenko. Handelsausstattungen.134 Gebiete und Städte der Ukraine l Zum ersten Mal wird es in den Ur­kun­ den im Jahre 1283 erwähnt. Konfektions– und Nah­rungs­mit­tel­in­du­ strie entwickelt. має статус міста. З 1791 р. Hier sind das Dramentheater. Sehr bekannt sind in Riwne solche Be­ trie­be wie die Produktionsvereinigung “Asot” und das Leinkombinat. Viel besucht sind die Museen und Thea­ter der Stadt. ав­тор по­ві­с­тей. Тут є драматичний. у якій в 1866—1871 рр. Attraktiv ist der T. der Verfasser der Novellen und Kurz­ge­ schich­ten lernte. ляльковий те­а­ т­ри.). der noch im 18. Diese Region hat eine proportional ent­wic­kel­te Wirtschaftsstruktur. das Museum des Militärruhmes und viele andere Kul­tur­ein­rich­tun­gen. Er­satz­tei­ le für Traktoren. Спочатку Рівне було повітовим мі­с­ том Волинської губернії. wo 1866–1871 W. Уперше згадується в документах у 1283 р. історичний музей мі­с­та. як виробниче об’єднання «Азот» і льо­но­ ко­м­бі­нат. Цей регіон має пропорціонально роз­ ви­не­ну економічну структуру. . Gefragt in der Ukraine und im Ausland sind Hochspannungsanlagen. За своєю економікою Рівне належить до західного регіону Ук­ раїни. die Philarmonie. зап­ча­с­ ти­ни для тракторів. В музеях і театрах міста багато від­ві­ ду­ва­чів. Про історію міста свідчать численні пам’ятки архітектури 18—19 ст. філармонія. обладнання для тор­гівлі користуються попитом в Ук­ раїні та за кордоном. Zuerst war Riwne die Bezirksstadt des Wolyner Gouvernements. Ко­ роленко. швейна та харчова промисло­ вості. музей бойової слави та багато інших культурних закладів.

інженерів во­ д­но­го транспорту та багато інших. Населення близько 1. zwei Autobahnhöfe und einen Flughafen.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 135 Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Hochschule. культури.. Найбільша річка — Прип’ять. Значними центрами освіти є вузи: пе­да­го­гі­ч­ний. das Gouvernement — губернія der Ersatzteil. пісок).2 млн чол. Область розташована на північному заході України. Der Norden des Gebiets bildet die Gren­ze der Ukraine mit Weißrussland. На півночі виходить до державного кордону України з Білоруссю. глина. З корисних копалин найважливіше значення мають торф. Wörter und Wendungen die Urkunde. Riwne ist ein Eisenbahnknotenpunkt. 3. Hochschule für Wassertrans portingenieure und viele andere. dazu gehören 10 Städte. -e — запасна частина die Handelsausstattung — обладнання для торгівлі Fragen zum Text Erzählen Sie kurz über die Geschichte der Stadt! Was ist hier für die Touristen attraktiv? Was produziert die Industrie der Stadt? Schwärmen Sie sich für Theater? An welcher Poltawer Hochschule möchten Sie studieren?  Das Gebiet Riwne  гâíåíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördwestlichen Teil der Ukraine. Рівне — це залізничний вузол. Sand). Das Gebiet besteht aus 16 Bezirken. -n — документ anlegen (te. Der größte Fluss ist die Prypjat. t) — закладати (парк. мінеральні бу­ді­ве­ль­ні матеріали (граніт. Клімат помірно континентальний. Hoch­schu­le für Kultur. 4. Im Gebiet sind viele Flüsse und Seen. Kreide. Das Klima ist gemäßigt kontinental. 2. Eine besondere Rolle spielen hier un­ ter den Bodenschätzen Torf. сад) die Hochspannungsanlage (-n) — установка високої напруги 1. В області багато річок і озер. Mineralbaustoffe (Granit. два автовокзали та аеропорт. площа­ 20 000 км2. Тут є один залізничний вокзал. Hier gibt es einen Eisen­bahn­hof. . 5. має 10 міст. Поділяється на 16 районів. seine Fläche ist 20 000 km2. Im Gebiet wohnen 1. Обласний центр — місто Рівне. крей­да. Das Zentrum des Gebiets ist die Stadt Riwne.2 Millionen Men­ schen. Ton.

легка. Näh– und Strickwarenfabriken be­son­ders be­ kannt. Основні галузі спеціалізації облас­ ті — харчова. Das Gebiet liegt in der Wald– und Waldsteppenzone. Der führende Zweig der Landwirtschaft ist die Zuckerrübenindustrie.Gebiete und Städte der Ukraine l 136 Die größten Seen sind der Nobelj. Біле. Die Hauptindustriezweige sind Leicht– und Lebensmittelindustrie. кондитерської промисловості. цукровий бу­ряк. Область відома першим заснованим в Україні в 16 столітті учбовим за­кла­ дом (Острозька академія). Die Hauptkulturen sind Roggen. машинобудівна. Zuckerrüben und Hirse. Wörter und Wendungen die Strickwarenfabrik — трикотажна фабрика die Hirse — просо die Pflanzenwirtschaft — рослинництво die Gerste — ячмінь . Ger­ ste. Тут є також багато підприємств мо­ло­ ч­ної. Kon­di­to­ rei– und Mineralwasserbetriebe. chemische und Maschinenbauindustrie. Der Name des in vielen Liedern be­sun­ ge­nen Hetman Sahajdatschnyj ist vie­ len Ukrai­nern bekannt. In der Landwirtschaft ist die Pflanzenwirtschaft überwiegend. ячмінь. Papier wird in der Stadt Moskwyn er­ zeugt. хі­мі­ч­на. Unter den Betrieben der Leichtindustrie sind das Leinkombinat (Riwne). Провідна галузь сільського го­с­по­дар­ с­т­ва — цукрова промисловість. Die Hauptverkehrsmittel sind die Ei­sen­ bahn und Autos. мінеральних вод. Lein­wer­ke. Buchweizen. Jahr­ hun­dert in der Ukraine gegründete Lehr­an­stalt (die Ostroger Akademie) be­kannt. Лука. Сагайдачного відоме ба­ га­тьом укра­ї­н­цям. З-поміж підприємств легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті найбільш відомі льонокомбі­ нат (Рі­в­не). der Bile und der Luka. holzbear­ beitende. Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­ ний та автомобільний. швейні та три­ко­та­ж­ні фа­б­ри­ки. просо. льо­но­за­во­ди. Паперове виробництво налагоджено в Москвині. У сільському господарстві дещо пе­ре­ ва­жає рослинництво. А ім’я оспіваного в багатьох піснях ге­ть­ма­на П. Das Gebiet ist für die erste im 16. деревообробна. Найбільші озера: Нобель. гречка. Hier gibt es auch viele Milch–. Область знаходиться у лісовій та лі­со­ сте­по­вій зонах. Основні культури — озима пшениця.

пам’ят­ник же­р­т­ вам фа­ши­з­му на місці кон­центраційного та­бо­ра військовопо­лонених. Це музей природи. das Ko­ro­len­ko–Museum. павільйон ко­с­ мі­ч­ної техніки. 5. das Mahnmal des Ewigen Ruh­mes. Das sind das Museum der Natur. 4. Zu den Baudenkmälern gehören der Grab­stein am Beerdigungsort des Helden­ des Bürgerkrieges V. Бо­­женка. wo der berühmte Kon­ struk­teur der Weltraumschiffe. художній музей. 3. Місто розташоване на півночі Укра­ ї­ни на берегах річки Тетерів і його при­то­ки Кам’янки. Тут він почав мріяти про літальні апа­ра­ти. Jahrhundert ge­ grün­det. 2. . P.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. In dem Haus. der Pavillon der Weltraumtechnik. До пам’яток архітектури належать ме­мо­ рі­а­ль­на плита на місці похован­ня героя громадянської війни В. mit denen man in den Welt­raum fliegen könnte. в яких живуть 292 тис. das künst­ lerische Museum. У цьому будинку Корольов провів своє дитинство та юнацькі роки. Корольов. де народився відомий кон­ структор космічних кораблів. N. 137 Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets? Welche Bodenschätze nehmen den besonderen Platz ein? Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? Welche Pflanzenkulturen werden im Gebiet angebaut? Wofür ist das Gebiet auch bekannt?  Shytomyr  Æèòîìèð Die Stadt liegt im Norden der Ukraine an den Ufern des Flusses Teterew und sei­nes Nebenflusses Kamjanka. Koroljow geboren wurde. in denen 292 000 Menschen le­ ben (laut der Statistik des Jahres 1998). Die Gesamtfläche der Stadt ist 61 000 Hektar. музей В. Akade­ miker S. Житомир був заснований у 9 столітті. befindet sich jetzt das Museum. Короленка. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt. Shytomyr wurde im 9. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. на яких можна було б літати в космос. Численні музеї гідні відвідання. Загальна площа міста складає 61 000 га. знаходиться тепер музей. М. меморіал Вічної Слави. Г. ака­де­ мік С. In diesem Haus verbrachte S. Bos­henko. das Denkmal für Opfer­ des Fa­schis­mus am Ort des KZ–Lagers­ der Kriegs­ge­fan­ge­nen. P. У 1444 році він отримав статус міста. У будинку. Koroljow seine Kindheit und Jugend. Hier begann er von den Flugapparaten zu träumen. П. чол. (згідно зі статистикою 1998 року). Місто поділяється на два райони. Im Jahre 1444 bekam es den Status der Stadt.

Shytomyr steht in Kontakt zu der bul­ ga­ri­schen Stadt Mychailiwhrad. У Житомирі виробляють ав­то­ма­ши­ни. театр юно­го глядача). 3. 2. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt? . Ihre Fläche beträgt 45 000 Hektar. музичні інструменти. Вироби льонокомбінату екс­по­р­ту­ють­ ся у багато країн світу. zehn Fachschulen. Wörter und Wendungen der Status — статус die Beerdigung — поховання sich großer Beliebtheit erfreuen — користуватися великою популярністю das Opfer (-) — жертва 1.) stehen — підтримувати контакт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. філармонія. Die Erzeugnisse des Leinkombinats wer­den in viele Länder geliefert. папір. театр ляльок. Shytomyr verfügt auch über seinen wis­sen­schaft­li­chen Potential. Papier. філія Ки­ їв­сь­ко­го політехнічного уні­вер­си­те­та. die Phil­har­mo­nie. Житомир підтримує контакти з болгар­ським містом Михайлівград. сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кий університет. -n — військовополонений der Zweig — філія der Lein — льон in Kontakt zu (Dat. 4. десять технікумів. Mu­sik­in­stru­men­te. Науково-дослідні інститути На­ці­о­на­ль­ ної академії наук мають успіх у ба­га­ тьох галузях сучасної науки. хімволокно. Werkzeuge.Gebiete und Städte der Ukraine l 138 Für Theaterfreunde gibt es hier Theater (das Drama–Theater. Житомир володіє також науковим по­ те­н­ці­а­лом. der Zweig der Kyjiwer polytechnischen Uni­ver­si­tät. У місті багато скверів і парків. die Hochschule der Landwirtschaft. ін­стру­ме­ н­ти. In Shytomyr produziert man Autos. Це педагогічний університет. das Ma­rio­ net­ten­thea­ter. Che­mie­fa­sern. Їхня площа складає 45 000 га. Die Forschungsinstitute der Nationalen Akademie der Wissen­schaften sind er­ folg­reich auf vielen Gebieten der mo­ der­nen Wissenschaft. Großer Beliebtheit erfreut sich der bo­ ta­ni­sche Garten der landwirtschaftli­ chen Universität. Для театралів тут є театри (дра­ма­ти­ч­ ний театр. 5. Die Stadt hat viele Grünanlagen und Parks. Великою популярністю користується Ботанічний сад сільгоспуніверситету. der Kriegsgefangene. Das sind die pädagogische Universität. das Jugendtheater).

In der Stadt und ihrer Umgebung be­ fin­den sich viele Sanatorien. Сімферополем. Durch die Stadt strömen die Flüsse: der Teteriw. Багато парків і скверів прикрашають місто. Moskau. кіль­ кість жителів близько 310 000. Ein internationaler Flughafen und zwei Busbahnhöfe verbinden die Stadt mit vie­len Städten und Siedlungen des Ge­ bie­tes. der zwei für Menschen teuerste Begriffe “Shyto” (Roggen) und “myr” (Frieden) in sich vereint. . Ba­ ranowytschi. Us­h­go­ rod und Charkiw. Ужго­ ро­дом і Харковом. У серці України на крутому березі при­то­ки Дніпра — Тетеріва та ріки Кам’ян­ки розташоване старе ук­ раїнське мі­с­то Житомир. України та зарубіжжя. Міжнародний аеропорт і два ав­то­ во­к­за­ли зв’язують місто з багатьма мі­с­та­ми та селищами області. Die Stadt hat einen sonderbaren Na­ men. Die Fläche der Stadt umfasst 65 km2. Житомир — центр одноіменної об­ ласті. Odesa. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit Kyjiw. Shytomyr ist das Zentrum des gleich­ na­mi­gen Gebietes. Місто отримало своє особливе ім’я від об’єднання понять «жито» та «мир». Містом течуть річки: Тетерів. Ба­ра­но­ ви­ча­ми. die Kroschenka und die Putjatinka. Am Teteriw-Ufer erstreckt sich ein wun­ der­schö­ner Wasserpark. який розташований у сосновому лісі. Ка­м’я­н­ ка. das in einem Kieferwald liegt. Sankt-Petersburg. У місті та його околицях є багато са­ на­то­рі­їв. Залізниця зв’язує місто з Киє­вом. На березі Тетерева простягається чу­ до­вий гідропарк. Mehrere Parks und Grünanlagen schmü­cken die Stadt. Besonders bekannt ist das Sanatorium “Denytschi”. Особливо відомий санаторій Деничі.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 139  Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets  Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Im Herzen der Ukraine an den Steil­ufern des Nebenflusses des Dnipro — Te­te­riw und des Flusses Kamjanka liegt die alte ukrainische Stadt Shytomyr. Воно було засноване в 884 році. die Kamjanka. Площа міста становить 65 км2. Санкт-Петербургом. Одесою. Мо­с­к­вою. Житомир — великий транспортний вузол України. Кро­ше­н­ка та Путятинка. Es wurde im Jahre 884 gegründet. Shytomyr ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt der Ukraine. die Einwohnerzahl beträgt über 310 000. der Ukraine und des Auslandes. Simferopol.

музей історії по­ жежної справи та єдиний в Україні музей іс­то­рії космонавтики. Gebiete und Städte der Ukraine l Житомир також промисловий і на­у­ко­ во-технічний центр регіону. In Shytomyr wurden viele Denkmäler er­rich­tet: das Schewtschenko-Denkmal. Borys Ten. Олега Ольжича. технологічний ін­сти­тут менеджменту. музей при­ро­ ди. eine techno­logische Hochschule für Ma­na­ge­ment. Відомими музеями міста є: музей іс­то­рії та краєзнавства. sind durch mehrere Gedenktafeln ge­ehrt. Однією з улюблених вулиць жителів міста була й залишається Ми­хай­лів­сь­ ка вулиця. das li­ te­ra­ri­sche Korolenko-Museum. un­ ter ihnen sind die pädagogi­sche Uni­ ver­si­tät. У місті п’ять вищих шкіл. Соборна площа — центральна пло­ ща міста. Івана Фе­ще­н­ка. Olex­ an­dr Kuprin u. ху­до­ж­ня галерея. das Natur­museum. das Jaroslaw-DombrowskiDenkmal. На березі річки Тетерів. Der Sobornyjplatz ist der zentrale Platz der Stadt. спо­ру­дже­ний на честь звільнення мі­с­та від фашистських загарбників. літературний музей Короленка. на ма­льо­в­ни­ чо­му гор­бі височить Монумент Сла­ ви. Ко­ро­льо­ву. У Житомирі споруджено багато па­ м’ят­­ників: Шевченкові. Олексан­дра Купріна та інших увічнені ме­мо­рі­а­ль­ ни­ми дошками. Oleh Olshytsch. На шістдесяти промислових під­при­єм­с­ т­вах виробляють багато продукції. літера­ турний музей Житомирської області. Ярославу Домбровському. Михайла Коцюбинського. Mychajlo Kozjubynsky. In den 60 Indusriebetrieben werden meh­re­re Erzeugnisse hergestellt. das Museum für Geschichte der Feu­er­wa­che und das ein­ zi­ge in der Ukraine Museum für Ge­ schich­te der Kos­mo­nau­tik. a. das zu Ehren der Befreiung der Stadt von den fa­schi­ sti­schen Eroberern errichtet wur­de. In der Stadt sind fünf Hochschulen. die agrarökologische Akademie. Імена Олександра Довженка. das li­te­ra­ ri­sche Museum des Shytomyrer Ge­biets. Shytomyr ist die Heimatstadt von meh­ re­ren Wissenschaftlern. eine Gemäldegalerie. Eine der beliebtesten Straßen der Stadt­be­woh­ner war und bleibt die Mycha­jliwsj­ka­straße. Am Fluss Teteriw auf einem künst­li­chen Hügel erhebt sich das 37 Meter hohe Monument des Ruhmes. Короленку. Житомир — батьківщина багатьох уче­них. аграрноеко­ло­гі­ч­на академія. Schriftstellern und Komponisten. Die Namen von Olexandr Dowshenko. Бориса Тена. му­зей академіка Королькова. das KoroljowDenkmal. das Akade­miker-Koroljow-Museum. серед яких педагогічний університет. . Die bedeutendsten Museen der Stadt sind das Museum für Geschichte und Landeskunde. das Korolenko-Denkmal. письменників і композиторів.140 Shytomyr ist auch ein wirtschaftliches und wissenschaftlich-technisches Zent­ rum der Region. Iwan Fe­scht­ schen­ko.

Herzlich willkommen in Shytomyr! Ласкаво просимо в Житомир! Wörter und Wendungen der Begriff — поняття das Management [m*n*d4m3nt] — менеджмент. Die Bevölkerungszahl ist 1 445 500 Ein­ woh­ner. Die meisten Flüsse gehören zum Dnipro­ bec­ken: der Teteriw mit Gnilopjatj. У межах низовини знаходиться гір­сь­ кий кряж (316 м) — найвище місце Житомирської області. Ірпінь. Случ. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt?  Das Shytomyrer Gebiet  Æèòîìèðñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 141 Die Hauptstraße der Stadt ist die Wely­ ka Berdytschiwsjka Straße. Es grenzt an Weißrussland. 2 . Вона межує з Білоруссю. Здвиж та інші. Das Gebiet teilt sich in 23 Bezirke 9 Städ­ten. die Gujwa und die Irscha. Область поділяється на 23 райони та 9 міст. Алея миру — міські ворота в Європу. 4. Die Polissjka Niederung im Norden und die Dniproanhöhe im Süden des Ge­biets bilden seine Geländegestaltung. 3. управління виробництвом 1. Область лежить на півночі Укра­ї­ни. die Feuerwache — пожежна частина errichten — споруджувати. Обласний центр — місто Житомир. die Irpinj. Das Gebietszentrum ist die Stadt Shy­ to­myr. der Sdwish und andere. Поліська низовина на півночі та При­ дні­п­ров­сь­ка височина на півдні утво­ рю­ють рельєф області. der Slutsch. Innerhalb der Niederung liegt die Ge­ birgs­ket­te (316 m) — der Höhepunkt des Shy­to­my­rer Gebiets. Die Friedensallee ist das Stadttor nach Mitteleuropa. 2. Більшість річок належать до Дніп­ров­ сь­ко­го басейну: Тетерів з Гни­ло­п’ят­ тю. Гуйва та Ірша. будувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. 5. Die Gebietsfläche beträgt 29 900 km . Кількість населення 1 445 500 жи­те­лів. Площа області 29 900 км2. Головна вулиця міста — Велика Бе­р­ ди­чів­сь­ка.

Das Gebiet liegt in der Mischwaldzone und der südliche Teil — in der Waldsteppe. des Schriftstellers W. Die wichtigsten Bodenschätze des Ge­ biets sind Baustoffe. t) — переважати technische Nutzpflanzen — технічні культури die Viehzucht — тваринництво die Geflügelzucht — птахівництво . засновника теорії ракетної техніки С. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Geflügelzucht. der Dich­te­rin Lesja Ukrainka.Gebiete und Städte der Ukraine l 142 Es gibt auch viele Seen. Корольова. Hier sind Maschinenbau. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Winter ist nicht kalt und der Som­ mer — nicht sehr warm und feucht. Тут розвинені машинобудівництво. 84 % населення — українці. Міклухо-Ма­к­лая. Angebaut werden Getreide und tech­ni­ sche Nutzpflanzen. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф betragen (u. -n — кряж leiden unter (i. Miklucho– Maklaj. Короленка. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи область страждає від ра­діо­ак­ти­в­ но­го забруднення. по­ етеси Лесі Українки. філософа та лі­ н­г­ві­с­та І. a) — становити die Gebirgskette. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють тваринництво та птахівництво. легка та харчова промисловість. а південна частина — в зоні лі­со­сте­пу. 84 % der Bevölkerung sind Ukrainer. a. Є також буре вугілля та торф. Область розташована в зоні мішаних лісів. Wörter und Wendungen das Gebiet — область die Fläche — площа. des Gründers der Raketentechniktheorie S. Koroljow. Є також багато озер. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна.) — страждати від die Verunreinigung — забруднення die Baustoffe — будівельні матеріали dominieren (te. i) (Dat. Огієнка. Als Folge der Tschornobylkatastrophe lei­det das Gebiet unter der radioakti­ ven Verunreinigung. а літо не дуже тепле та вологе. пись­мен­ни­ка В. Житомирська область є ба­ть­кі­в­ щи­ною багатьох відомих людей: при­ро­до­зна­в­ця та мандрівника М. Das Shytomyrer Gebiet ist die Heimat vieler berühmter Menschen: des Na­tur­ for­schers und Reisenden M. Тут вирощуються зернові та технічні культури. Будівельні матеріали — най­ва­ж­ли­ві­ ші корисні копалини області. Leicht– und Lebensmittelindustrie entwickelt. Es gibt auch Braunkohle und Torf. Koro­lenko u. des Philosophen und Linguisten I. Ogijenko.

die die beliebtesten Er­ho­lungs­ or­te für die Städter sind. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. Unter den historischen Denkmälern sind zu erwähnen: Woskressensky Sobor (1702). Спасо-Преображенсь­ кий собор (1776). (1776). 5. Суми — одне з найбільш ви­со­ко­ро­з­ ви­не­них у галузі промисловості міст Укра­ї­ни. займає площу в 99 км2. und es wurde zum Gebietszentrum. Sumy präsentiert sich als eine moder­ ne Stadt mit viel Grün. Місто. Перша згадка про місто припадає на 1652 рік. Im alten Flussbett des Psel gibt es vie­ le Seen. . Спочатку Суми належали до Ха­р­ків­ сь­кої області. Spaso-Preobrashensky Sobor. 4. später wurde das Gebiet Sumy gebildet. Серед історичних пам’яток ар­хі­те­к­ ту­ри слід назвати: Воскресенський со­бор (1702). пізніше була утворена Сумська область. die Kir­che Trojizka mit dem Gloc­ken­turm (1901—1914). Sumy ist eine der im Bereich der In­du­ strie hochentwickeltesten Städte der Ukrai­ne. Die Fläche von Grünanlagen beträgt 28 500 Hektar. У старому руслі Псла багато озер. Площа зелених насаджень складає 28 500 га. 3. Іллінську церкву (1851). Zuerst gehörte Sumy dem Charkiwer Gebiet. серед них 6 парків. 143 Fragen zum Text Wo liegt das Shytomyrer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Folgen hat die Tschernobylkatastrophe in diesem Gebiet? Was dominiert in der Landwirtschaft? Wessen Heimat ist das Shytomyrer Gebiet?  Sumy  Ñóìè Die am Fluss Psel und seinem Ne­ben­ fluß Sumzy gelegene Stadt nimmt die Flä­che von 99 km2. Право міста Суми отримали в 1780 році. Die Bevölkerungszahl beträgt 275 400 Menschen. 2. Кількість населення становить 275 400 чол. розташоване на річці Псел і її притоці Сумці. Суми являють собою сучасне місто з великою кількістю зелені. і Суми стали об­ла­с­ ним центром.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. die Illyinska-Kirche (1851). Місто поділене на 2 райони. Троїцький собор з дзвіницею (1901—1914). darunter sechs Parks. Die erste Erwähnung der Stadt fällt auf das Jahr 1652. що є найулюбленішими місцями від­по­чи­ н­ку жителів міста. Das Stadtrecht bekam Sumy im Jahre 1780.

5. von Pumpen für Kraftwerke und von schwe­ren Kompressoren. Суми також місто театрів. Schtschepkin und die Philhar­monie. Область розташована в північно-схі­ д­ній частині Україні. музеїв і бі­ б­лі­о­тек.. де проходить кор­дон з Росією. Високорозвиненими є також легка та харчова промисловості. die Herstellung von Mikroskopen. Hier sind das Theater für Junge Zu­ schau­er­. дра­ма­ти­ч­ ний театр ім. С. Великої слави набуло виробниче об’єд­нання «Хімпром» і «Гуматех­ ніка». Чехова. М. t) — урочисто відкривати sich präsentieren (als) — представити себе. Сьогодні в Сумах 3 вузи. das Flußbett — русло das Kraftwerk. Hochentwickelt sind auch die Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. 9 Fachberufsschulen und ei­ni­ge For­ schungs­in­sti­tu­te der Nationalen Aka­de­ mie der Wissenschaften der Ukrai­ne. Heute gibt es in Sumy 3 Hochschulen. як. краєзнавчий музей і багато ін­ших. 2. виробництво мікроскопів. Museen und Bibliotheken.Gebiete und Städte der Ukraine l 144 Von größter Bedeutung sind Ma­schi­nen­ bau.. Wörter und Wendungen einweihen (te. -e — електростанція 1. das Kunst­ge­wer­ be­mu­se­um. Велике значення мають ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. музей декоративно-при­кла­д­но­го ми­ с­те­ц­т­ва. 4. Sehenswert sind die Museen: das Tsche­chow–Museum. Гідні огляду музеї — музей А. S. Sumy ist auch die Stadt der Theater. Wohin möchten Sie zuerst gehen?  Das Gebiet Sumy  Ñóìñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordöstlichen Teil der Ukraine und bildet die Grenze zu Russ­land. Einen großen Ruhm erlangen die Produktionsvereinigung “Chimprom” und “Gu­ma­tech­nik”. den Ruhm erlangen — набувати слави das Kunstgewerbemuseum — музей прикладного мистецтва das Heimatmuseum — краєзнавчий музей Fragen zum Text Hat Sumy eine alte Geschichte seiner Entstehung? Welche historischen Baudenkmäler zeugen von seiner Geschichte? Welche Industriezweige sind hier vorhanden? Welche Museen möchten Sie besuchen? Sie sind in einer fremden Stadt. das Heimat­museum und viele an­de­re. Тут є театр юного глядача. . на­со­сів для електростанцій і важких ком­пресорів. Щепкіна та фі­ла­р­ мо­нія. 9 технікумів і кілька дослідних інститутів На­ці­о­на­ ль­ної академії наук України. 3. das Drama–Theater von M.

насоси для еле­к­т­ро­ ста­н­цій та важкі компресори. Der Norden des Gebiets liegt in der Waldzone. пісок. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. легка та ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня.4 Millionen Menschen wohnen. Das in diesem Ort gewonnene Erdgas wird im Katschaniwsjker Werk ver­ar­bei­ tet. Площа 23 800 км2. Romny für po­ly­gra­ phi­sche Anlagen bekannt. Сула. der Seim. Найбільші річки — Десна. In den Bezirken Ochtyrka. Сейм. Das Klima ist gemäßigt kontinental. еле­к­т­ро­ нні мікроскопи. Область належить до індустріальноаграрних. Kreide und Steinsalz zu erwähnen. wo etwa 1.4 млн чо­ло­вік. Найбільше значення мають горючі корисні копалини. Der Winter ist kühl und der Sommer ist ziemlich heiß. Є також озера та водосховище. leichte und Maschinenbauindustrie. Північ області лежить у лісовій зоні. Лебедині ви­до­бу­ ва­ють нафту. В Охтирці. die Sula. природний газ. Der bedeutendste Zweig ist die Lebensmittelindustrie. Ромнах. Romny und Lebedyn werden Erdöl. Konotop ist für Betriebsanlagen für Berg­bau­in­du­strie. Elek­tro­nen­mi­kro­ sko­pe. З будівельних матеріалів слід на­зва­ти глину. крейду та кам’яну сіль. Найважливіша галузь — харчова. Es gibt auch Seen und Stauseen. Unter den Baustoffen sind Ton. Erdgas. In Sumy werden Betriebsanlagen für che­mi­sche Industrie. Danach stehen chemische. Розвинені також хімічна. Der größte Wert wird auf Brennstoffbodenschätze gelegt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 145 Seine Fläche beträgt 23 800 km2. Місцевий природний газ переробляє Качанівський газопереробний завод. Поділяється на 18 районів. населення близь­ко 1. Sand. Braun­ koh­le und Torf gewonnen. В Конотопі апа­ра­ту­ру для гір­ни­чо­до­ бу­в­ної про­ми­с­ло­во­с­ті. Pumpen für Wasserkraftwerke und schwe­re Kompressoren pro­du­ ziert. Клімат помірно континентальний. буре ву­гіл­ля та торф. центр і південь — у лісостеповій. Im Gebiet werden sowohl Industrie. В Сумах виробляють устаткування для хімічної промисловості. der Psel und die Wor­ skla. а літо досить жа­ р­ке. Псел і Ворскла. zählt 15 Städte. Обласний центр — місто Суми. Die größten Flüsse sind die Desna. в Ром­нах — по­лі­гра­фі­ч­ні ма­ши­ни. als auch Landwirtschaft entwickelt. налічує 15 міст. Зима прохолодна. Das Gebietszentrum ist die Stadt Sumy. im Zentrum und im Süden er­strec­ken sich Wälder und Steppen. .

що виробляє кіноплівку і магнітну стрі­ч­ку. Серед них письменники П. die Dichter O. На берегах річки Серет. Багато відомих людей народилися в Сумській області. В області працюють три ТЕЦ (Суми. І. Б. Провідне місце в сільському го­с­по­дар­с­ т­ві займає цукрова промисловість. що виготов­ляє фосфорні добрива та сірчану ки­с­ло­ту. Bortnjansjkyj und M. 2. багато століть тому роз­та­ шо­ву­ва­ло­ся поселення. Антоненко-Давидович. Bahrjanyj. Och­tyr­ka und Schostka). Ос­тап Вишня. Wörter und Wendungen gliedern (te. Баг­ря­ний. Beresowsjkyj. Darunter sind Schriftsteller P. Охтирка та Шостка). der Filme und Bänder produziert. . Kulisch. B. das che­mi­sche Werk “Chimprom”. die Komponisten D. Olesj und P. Hrabowsjkyj. sich erstrecken (te. 4. I. лівої при­ токи Дністра. Ostap Wyschnja. Г­ра­бовсь­кий. композитори Д. t) — простягатись die Bergbauindustrie — гірничодобувна промисловість die Pumpe. 5. o) — добувати erwähnen (te. des lin­ ken Nebenflusses des Dnister. 3. legen — надавати чомусь значення gewinnen (a. die in Sumy geboren wurden. Antonenko–Dawydowy­ tsch. wo Phosphordüngemittel und Schwefelsäure erzeugt werden. де нині знаходиться Те­р­но­піль. Бортнянський та М. Березовський. -n — насос das Wärmekraft– und Fernheizwerk — ТЕЦ Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Sumy? Auf welche Stoffe wird der größte Wert gelegt? Welche Industriezweige sind hier besonders entwickelt? Nennen Sie bitte die größten Betriebe. хімічний завод «Хімпром». Олесь та П. t) — поділяти Wert auf etw. Was wird dort erzeugt? Was können Sie über die berühmten Menschen. erzählen?  Ternopil  Òåðíîï³ëü An den Ufern des Flusses Seret. In der Landwirtschaft nimmt den füh­ren­ den Platz die Zucker­rüben­industrie ein. Куліш. Im Gebiet funktionieren drei Wärmekraft– und Fernheizwerke (Sumy.Gebiete und Städte der Ukraine l 146 Die größten Betriebe sind der Betriebsverein “Svema” in Schostka. hat vor vielen Jahrhunderten eine Sied­lung gelegten. Найбільші підприємства: Шо­с­т­кін­сь­ ке виробниче об’єднання «Свема». Viele berühmte Menschen wurden im Gebiet Sumy geboren. wo sich heutzutage die Stadt Ternopil befin­ det. t) — згадувати der Film — кіноплівка das Band — електромагнітна стрічка 1. поети О.

Ab 1939 wurde es zusammen mit den anderen Städten der Westukraine an die Ukrainische Republik angeschlossen. Стара фортеця збереглася й сьо­го­дні. Тернопіль належав Австрії.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 147 Diese Siedlung überfielen die rö­mi­ schen Legionen. Sie setzten die Topiljtsche (die da­ma­li­ ge Benennung der Stadt) in Brand. dem Turm und dem Tor und auch mit dem tiefen Graben gebaut.).6 тис. У 13—15 століттях тут шаленіли та­та­ ро-монгольські орди. Jahrhundert tobten hier die tatarisch–mongolischen Horden. Тут є: завод комбайнів. що виробляє світильники. Археологи ще й сьогодні знаходять при розкопках багато римських мо­ нет. за­вод металовиробів і багато інших. баштою з во­ро­та­ми та глибоким ро­ вом. Die Archäologen finden noch heute bei den Ausgrabungen viele römische Mün­zen. das Werk für Metallerzeugnisse und vie­le andere vorhanden. das Werk “Watra”. Ternopil ist eines der wichtigsten in­du­ stri­el­len Zentren der Westukraine. На селище нападали римські легіони. Хмельницького. жителів.—15. Das heutige Ternopil nimmt die Fläche von 32 km2. Während des Zweiten Weltkrieges war die Stadt fast völlig zerstört. Фортецю було названо Тернопіль. Двічі фортеця звільнялася козаками під проводом Б. . das Leuchten pro­du­ ziert. Під час Другої світової війни місто було майже повністю зруйноване. Hier sind das Mähdrescherwerk. виробниче об’єднання «Тексттерно». Тернопіль — один із найважливі­ ших промислових центрів Західної Укра­ї­ни. Кількість населення становить 211. разом з іншими містами За­хі­д­ної Укра­ї­ни був приєднаний до Укра­ї­н­сь­кої республіки. Die Festung wurde Ternopil genannt. Das alte Schloss ist bis heute erhalten geblieben. die Produktions­vereinigung “Textterno”. До історичних пам’яток належить Доміні­канський собор (освячений у 1749 р. Тільки в 1540 р. Тернопіль займає сьо­го­дні площу в 32 км2. Seit 1772 gehörte Ternopil zu Öster­reich. Erst im Jahre 1540 wurde hier die Fe­ stung mit dem hohen Erdwall. завод «Ва­т­ ра». Zu den historischen Bauwerken gehört die Dominikaner Kirche (1749 ein­ge­ weiht). Die Bevölkerungszahl beträgt 211. З 1772 р. Chmelnyzky befreit. З 1939 р.6 Tau­send Einwohner. Вони підпалили Топільче (колишня назва міста). Zweimal wurde die Festung von den Ko­sa­ken unter B. тут було побудовано фортецю з ви­со­ким земляним валом. Im 13.

У розпорядженні любителів ми­с­те­ц­ т­ва знаходиться драматичний театр ім. Ternopil ist auch die Stadt der Theater. o) an (Akk. Париж і Відень.) — приєднувати die Leuchte. Welche Zeugen der Geschichte sind erhalten geblieben? 3. Zur Verfügung der Kunstfreunde ste­ hen das Schewtschenko–Drama– Theater. Hier gibt es 4 Hochschulen und 5 Fachberufsschulen. музеїв і бібліотек. Für die Gäste der Stadt sind die Türen der Gemäldegalerie. Тернопіль — рідне місто Соломії Кру­ше­ль­ни­ць­кої. Olga Kobyljanska. Тернопіль також місто театрів. Вироби цих підприємств відомі да­ле­ ко за межами України. Die Ternopiler See ist der Stolz der Ein­ woh­ner der Stadt. a) — нападати toben (te. Тут жили й працювали Лесь Курбас. Ternopil ist die Heimatstadt von So­lo­ mi­ja Kruschelnyzka. Для гостей міста широко відкриті две­рі картинної галереї та краєзнав­ чого музею. Wo liegt Ternopil? 2. oder Dat. Ternopil ist die Stadt der Studenten. Мальовничі околиці роблять місто привабливим для туристів. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt? . t) — шаленіти die Hörde. Hier lebten und wirkten Lesj Kurbas.Gebiete und Städte der Ukraine l 148 Die Erzeugnisse dieser Betriebe sind weit außerhalb der Ukraine bekannt. Paris und Wien be­ wun­der­ten. Тут є 4 вузи та 5 технікумів. deren Stimme Mai­ land und Warschau. Шевченка. Mit welchen prominenten Persönlichkeiten ist die Geschichte der Stadt verbunden? 4. das Puppentheater und die Phil­har­mo­nie. Т. голосом якої за­хо­ п­лю­ва­лись Мілан і Варшава. Wie ist hier die Industrie entwickelt? 5. -n — світильник Mailand — Мілан Fragen zum Text 1. Die malerische Umgebung macht die Stadt zu einem Anziehungs­punkt für die Touristen. Василь Сте­фа­ник і багато інших. Тернопіль — місто студентів. ляльковий театр і фі­ла­р­мо­нія. Тернопільське море — гордість жи­те­ лів міста. -n — орда ein Brand setzen — підпалювати anschließen (o. Ольга Кобилянська. Wasylj Stefanyk und viele andere. Museen und Bibliotheken. Wörter und Wendungen überfallen (ie. des Hei­mat­mu­se­ ums weit geöffnet.

holzverarbeiten­ de und Porzellanwerke. Es gibt auch Mineralwasserquellen. крейда. Провідну роль відіграють легка. Збруч). а також зернове господарство. гіпс. Коропець.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 149  Das Gebiet Ternopil  Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im westlichen Teil der Ukraine. Підприємство «Ватра» випускає сві­ти­ ль­ни­ки.2 млн чол.2 Millionen. В області працюють також підприєм­ ства будівельної індустрії. Getreidewirt­schaft. Ton und Brennstoff­ bodenschätze — Braunkohle und Torf. der Koropezj. Auf den oben genannten Flüssen wur­ den kleine Wasserkraftwerke errichtet. Площа 13 800 км2. Im Ternopiler Kombinewerk werden Zuc­ker­rü­ben­kom­bi­nes erzeugt. . Unter den Bodenschätzen sind in gro­ ßer Menge Mineralbaustoffe Kreide. Стри­па. Die Hauptflüsse sind der Dnister mit sei­nen Nebenflüssen (die Hnyla Lypa. Fleisch– und Milchviehzucht ein. Територія області простирається на Поділлі. Є ставки та водосховище. глина та паливних корисних копалин — буро­ го вугілля та торфу. ха­ р­чо­ва та машинобудівна про­ми­с­ло­ вість. населення 1. Область розташована у західній ча­с­ ти­ні України. фарфорових виробів. Тернопільський комбайновий завод випускає бурякозбиральні ком­бай­ни. Im Gebiet arbeiten auch Bauindustriebetriebe. Das Klima ist gemäßigt kontinental der Winter ist mild und der Sommer ist feucht und warm. Den führenden Platz nehmen leichte. де­ре­во­об­ ро­б­ні. кі­ ль­кість міст — 16. Es gibt auch Seen und Stauseen. Zuckerrübenanbau. Є джерела мінеральних вод. Клімат помірно континентальний з м’якою зимою та теплим вологим лі­том. die Strypa. згаданих вище. по­бу­до­ва­ні невеликі електростанції. Das Territorium des Gebiets erstreckt sich auf der Podilljaplatte. Die Fläche ist 13 800 km2. der Seret und der Sbrutsch). Господарство області являє собою промисловий та аграрний комплекс. Das Gebiet besteht aus 14 Bezirken. З корисних копалин найбільша кі­ль­ кість мінеральних будівельних ма­те­ рі­а­лів: вапняки. die Zahl der Städte ist 16. Der Betrieb “Watra” produziert Leuch­ ten. Головні річки — Дністер зі своїми при­то­ка­ми (Гнила Липа. Kalk. буряківництво і м’ясо-молочне тва­ рин­ни­ц­т­во. На річках. Lebensmittel– und Maschinenbau­ industrie. Область складається з 14 районів. Die Wirtschaft besteht aus dem In­du­ strie– und Landwirt­schafts­komplex. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1. Серет. Gips.

 Мо­розенко. Auf dem Ternopiler Boden wurden die in der Geschichte des ukrainischen Ko­sa­ ken­tums besungenen Hetmane D. U. Baj­da. S. Почаїв відомий заснованим у 16 ст. Кількість населення становить 297 200 жителів. Місто розташоване на правому бе­ре­ зі Кременчуцького водосховища на Дніпрі.Gebiete und Städte der Ukraine l 150 Im Gebiet sind alle Arten von Ver­kehrs­ mit­teln entwickelt. Ю. Байда. 2. У. N. 4. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 297 200 Einwohner. die weltbe­ rühmten Aka­de­mi­ker I. Лепкий. Kruschelnyzjka geboren. А. Poljuj und W. Wörter und Wendungen der Kalk — вапно die Leuchte. пра­во­сла­в­ним монастирем. Samtschuk. На території області (Заліщики) зна­хо­ дить­ся відомий курорт. 3. пись­мен­ ни­ки Б. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 75 km2. Die Stadt besteht aus zwei Stadtbezirken. Opil­ skyj. die welt­be­rühm­te Sängerin S. Tschajkowsjkyj. Morosenko. Крушельницька. Місто складається з двох міських ра­ йо­нів. Auf dem Territorium des Gebiets (Sa­ lischt­s­chy­ky) liegt der bekannte Kur­ort. Гнатюк. der Knotenpunkt — залізничний вузол die Getreidewirtschaft — зернове господарство Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet Ternopil? Welche Bodenschätze sind hier in großer Menge? Welche Wirtschftszweige sind im Gebiet besonders entwickelt? Was kann man über die größten Betriebe sagen? Wessen Namen sind den meisten Ukrainern gut bekannt?  Tscherkasy  ×åðêàñè Die Stadt liegt am rechten Ufer des Kre­ment­schugskyj Staubeckens am Dnipro. A. Полюй та В. Опільський. Н. Найбільші залізничні вузли — Те­р­но­ піль та Чортків. . Potschajiw ist für im 16. Nalywajko. Lepkyj. Самчук. На тернопільській землі народилися оспівані в історії українського ко­за­ц­ т­ва гетьмани Д. В області розвинені всі види транс­ порту. Ju. С. die Schriftsteller B. Загальна площа міста становить 75 км2. 5. -n — світильник das Kloster — монастир der Hetman — гетьман 1. Hnatjuk. Наливайко. Чайков­ ський. Die größten Eiseubahnknotenpunkte sind Terno­pil und Tschortkiw. Jahrhundert ge­grün­de­ten orthodoxe Kloster be­ kannt. спі­ва­ч­ка зі сві­то­вою сла­вою С. всесвітньо відомі ака­ де­мі­ки І.

Jahrhundert. До визначних місць міста належить Будинок природи. der Zoogarten und das Heimatmuseum. хімічної. “Impuls”.). wissenschaftliche Produktionsvereinigung “Rotor”. Hohe Wertschätzung der Einwohner und deren Gäste genießen das Denkmal dem Sänger und Huslar Bojan. Die Grünanlagen nehmen die Fläche von 2470 Hektar ein. будівлю ко­ли­ш­ньо­го готелю «Слов’янський» (по­ча­ток 20 ст. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Haus der Natur.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 151 Laut der Chroniken entstand Tscher­kasy im 13. Einen wichtigen Platz auf dem ukrai­ni­ schen Markt nehmen Erzeugnisse von Maschinenbau. Важливе місце на українському рин­ ку посідає продукція машинобуду­ вання. den Stadtstatus be­ kam es erst im Jahre 1795. Nahrungsmittel– und Leichtindustrie ein. та ме­мо­ рі­ал «Обеліск Слави». Jahr­hun­derts). Tscherkasy ist die Stadt mit viel Grün. v. науково-виробниче об’єднання «Ротор». a. котрий був зведений на честь 700-річчя заснування міста. ха­р­чо­вої та легкої промисловості. шовковий комбінат і багато інших. За своїм економічним потенціалом Черкаси належать до західного та пів­ нічного регіону України. Werk­zeug­ma­schi­nen­ bau. статус міста отри­ма­ ли тільки в 1795 р. . приладобудування. Zuerst war Tscherkasy eine Bezirks­ stadt und gehörte dem Kyjiwer Gou­ ver­ne­ment. До історичних пам’яток можна від­ не­с­ти: будівлю колишньої земської упра­ви (1907—1912 рр. Nach seinem wirtschaftlichen Potential gehört Tscherkasy zu der West– und Nordregion der Ukraine. Спочатку Черкаси були повітовим мі­с­ том і належали до Київської губернії. «Імпульс». und das Mahnmal “Der Obelisk des Ruhmes”. das zu Ehren des 700. das Gebäude des ehe­ maligen Gasthofes “Slowjansjkyj” (Anfang des 20.).. будівлю колишнього ко­ме­р­цій­но­го банку (1914). Черкаси — зелене місто. der chemischen. Зелені насадження займають площу в 2470 га. Sehr bekannt sind die Betriebe: “Fo­to­ prylad”. Згідно з літописом Черкаси були за­ сно­ва­ні в 13 ст. das Gebäude der ehe­ma­li­gen Handelsbank (1914). darunter sechs Parks. der Fleisch­betrieb. Jahrestages der Grün­dung der Stadt er­ rich­tet wurde. Zu den historischen Bauten kann man zählen: das Gebäude der ehemaligen Bezirksverwaltung (1907–1912). зоопарк і крає­зна­ в­чий музей. Високо оцінені жителями та їхніми го­ с­тя­ми пам’ятник співакові та гусляру Бо­я­ну. серед них 6 парків. м’ясокомбінат. Дуже відомі підприємства: «Фо­то­при­ лад». das Seidenkombinat u.

3. Шевченка. hat 16 Städte. має 16 міст. Das Gebietszetrum ist die Stadt Tscher­ kas­sy. Область розташована в центральній частині України. die Filiale der Kyjiwer polytechnischen Hoch­schu­ le. In der Stadt sind ein Binnen– und Flug­ ha­fen.5 Millionen Menschen. аеропорт. o) — користуватися der Binnenhafen — річковий і озерний порт Fragen zum Text Welche Fläche nimmt die Stadt ein? Welche historischen Bauten sind erhalten geblieben? Welche Industriezweige sind hier vertreten? Was ist in Tscherkassy sehenswert? Wodurch ist die Stadt berühmt?  Das Gebiet Tscherkasy  ×åðêàñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum der Ukrai­ ne im mittleren Teil des Dniprobeckens. 8 тех­ні­ку­мів і 19 фі­лій на­у­ко­во-дослідних та про­е­к­т­ них ін­сти­ту­тів. Das Gebiet besteht aus 20 Bezirken. У місті є річковий порт. в басейні середньої течії Дніпра. Wörter und Wendungen die Bezirksverwaltung — тут: повітова земська управа die Handelsbank — комерцій­ ний банк der Gasthof — готель 1.Gebiete und Städte der Ukraine l 152 Die Theater– und Musikfreunde haben die Möglichkeit das Schewtschenko– Dra­ma–Theater. 4. Обласний центр — місто Черкаси. Площа 20 900 км2. . die Wertschätzung — висока оцінка genießen (o. населення 1. 8 Fachschulen und 19 Filialen der wis­sen­schaft­li­chen Forschungs– und Projektier­ungs­institute. Das Gebiet hat die Fläche 20 900 km2 und die Einwohnerzahl 1. 2. ein Eisenbahn– und Autobahnhof. das Puppentheater und die Phil­harmonie zu besuchen.5 млн чоловік. філія Київського полі­тех­ нічного університету. за­ лі­з­ни­ч­ний вокзал і автовокзал. Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Universität. Великими центрами освіти є пед­ універ­ситет. Поділяється на 20 районів. ляльковий те­ атр і філармонію. Його спів українських пі­сень чарує будь-якого українця. Театрали та любителі музики мають можливість відвідати драматичний театр ім. Und wer ist mit dem Tscherkaskyj Volkschor nicht bekannt? А хто не знайомий з Черкаським на­ род­ним хором? Sein Singen der ukrainischen Volks­lie­ der bezaubert je­den Ukrainer. Т. 5.

“Fotogerät”. “Um­an­jfarm­masch”. Kaolin. Getreideanbau. Gneise. «Імпульс». Torf. «Ме­го­м­метр». che­ mische Industrie. . Область належить до індустріальноаграрних областей України. der Supij und die Nebenflüsse von Piwdenny Buh. Fleisch– und Milch­pro­duk­ti­on. der Sommer ist warm. «Уманьфарммаш». Клімат помірно континентальний. Das Klima ist gemäßigt kontinental. das Maschinenbauwerk und das elek­tro­me­ cha­ni­sche Werk in Smila. Область лежить у лісостеповій зоні. “Impuls”. Головні напрямки спеціалізацій — це харчова промисловість (особливо цу­к­ро­ва). Das Gebiet gehört zu den industriell– ag­rar­wirtschaftlichen Gebieten der Ukrai­ne. Die Dniproplatte entlang ziehen 70 km lang Kaniwberge. Найбільшим скарбом природно-за­по­ ві­д­но­го фонду є Канівський при­ро­д­ ний заповідник. Зима м’яка з частими відлигами. der Tjasmyn. граніт. м’яса і мо­ло­ка. торф. «Фотоприлад». виробниче об’­єд­ нан­ня «Азот». Широко відомий також дендропарк Софіївка в Умані. Granit. Durch das Territorium des Gebiets flie­ ßen die Nebenflüsse vom Dnipro der Ros. виробництво зерна. Супій та притоки Південного Бугу Гірський Тікич і Гнилий Тікич. Die größten Betriebe sind “Strom­ maschine”. виробництво уста­т­ ку­ван­ня для харчової і легкої про­ми­ с­ло­во­с­ті. Der größte Schatz des Naturschutz­ fonds ist der Kaniwer Naturschutzpark. Тя­с­мин. Поверхня області в цілому рівнинна. Weit bekannt ist auch dendrologischer Garten “Sofijiwka” in Umanj. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone. хімічна. Сула. машинобудівний та еле­к­т­ро­ме­ха­ні­ч­ ний завод у Смілі. каолін. Вільшанка. deren Höhe bis zu 253 m reicht. der Betriebsverein “Asot”. “Oryson”. «Орі­ зон». die Wiljschanka. Уздовж долини Дніпра про­стя­га­ють­ ся на 70 км Канівські гори. Der Winter ist mild mit häufigem Tau­ wet­ter. глина. Vom großen Wert sind hier die fol­gen­ den Bodenschätze: Braunkohle. “Mehommeter”. der Hirsky Tikytsch und der Hnyly Tikytsch. висота яких сягає 253 м. Die Grundrichtungen der Spe­zia­li­sie­ rung sind die Lebensmittelindustrie (be­son­ders Zuckerrübenindustrie). літо тепле. Найбільші підприємства «Стро­м­ма­ши­ на».l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 153 Die Oberfläche des Gebiets ist haupt­ säch­lich flach. Produktion von Werkzeuganlagen für Lebensmittel– und Leicht­in­du­strie. По території області протікають при­ то­ки Дніпра Рось. гнейси. Ton. die Sula. Велике значення мають такі корисні коплини: буре вугілля.

Tschernihiw ist eine der ältesten Städte der Ukraine. Was haben Sie über die Geschichte des Gebiets erfahren?  Tschernihiw  ×åðí³ã³â Tschernihiw liegt an der Desna. . письменни­ ки Т. два великі м’ясокомбінати та ба­га­то інших підприємств харчової про­ми­с­ло­во­с­ті. Schewtschenko. Netschyj–Lewyzky. Чернігів розташований у середній те­ чії Десни. Тут відбулося антикріпацьке по­вс­тан­ ня. В області працюють 24 цукрові за­ во­ди. Mit dem Gebiet Tscherkassy ist sehr eng die heldenhafte Vergangenheit unseres Volkes verbunden. Старицький. Welche Wirtschaftszweige sind im Gebiet entwickelt? 5. Welche grünen Zonen sind besonders bekannt? 4. кіль­ кість населення складає 301 100 жи­ те­лів. Starizky. Тут був центр українського козацтва. Die Stadt nimmt die Fläche von 64 km2 ein. Дорошенко.) der Fonds [f18] — фонд der Aufstand — повстання antileibeigen — антикріпосницький Fragen zum Text 1. Місто займає площу в 64 км2. Нечуй-Левицький. 2. З Черкаською областю тісно по­в’я­за­ не героїчне минуле нашого народу. Hulak–Arte­ mowsky. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. Місто розділене на 2 міських райони. statt. Чернігів — одне з найдавніших міст України. M. композитор К. Стеценко. Hier war das Zentrum des ukraini­ schen Kosakentums. гетьман П. An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? 3. Wörter und Wendungen das Kaolin — каолін der Gneis — гнейс (геол. ihre Bevölkerungszahl beträgt 301 100 Einwohner. wie B. Hier fand der antileibeigene Aufstand. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Tscherkassy. in ih­ rem mittleren Lauf. співак С. Stezenko. I. Черкащина дала батьківщині таких видатних людей. Хмельницький. М. der im Volk Kolijiwschtschina hieß. назване Коліївщиною. Schriftsteller T. Шевченко. І. Sän­ger S. Chmelnyzky. як Б. zwei große Fleischkombinate und vie­le andere Betriebe der Lebensmittelindustrie. Гулак-Ар­те­ мов­сь­кий. Doros­ chenko. Hetman P.Gebiete und Städte der Ukraine l 154 Im Gebiet arbeiten 24 Zuckerrüben­ werke. Das Gebiet Tscherkassy gab der Hei­ mat solche hervorragenden Menschen. Komponist K.

—17. Широко відомі Чернігівські монасти­ рі: Єлецький Успенський монастир (11–17 ст.). похований князь Чо­р­ний. Троїцько-Іллінський мо­ настир (11–18 ст. Jahrhundert wurde Tschernihiw ein Teil der Kyjiwer Rus.—18. Die 12 Kanonen der Bastion der Tscher­ ni­hi­wer Festung (16. Im 14. und im Jahre 1654 wurde es an Russ­land angeschlossen. dann gehörte es zu Polen. До історичних пам’яток архітектури міста належать Преображенський со­ бор (11 ст. Das alte Stadtzentrum heißt Detynez. Jh. Jh. Свою назву воно отримало від князя Чорного.). Jahr­ hun­dert gegründet. де. Неподалік від Єлецького монастиря знаходиться курган «Чорна мо­ги­ла».l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè Die Stadt wurde ungefähr im 7. Weit bekannt sind die Tschernihiwer Klö­ster: das Jelezky–Verkündigungs­ kloster (aus 11.). fällt auf das Jahr 907.). die Borys–und– Glib–Kathedrale (1120—1123 erbaut). У 10 сторіччі Чернігів був частиною Київської Русі. за легендою.) збереглися до сьогоднішнього дня. Стіна цієї фортеці нагадує нам про багату історію міста. wo der Überlieferung nach der Fürst Tschorny begraben wurde. Перша згадка згідно з літописом при­ па­дає на 907 рік. Після перемоги Москви над Литвою Чернігів став частиною Московської держави. Nach dem Sieg Moskaus über Litauen wurde Tschernihiw ein Teil des Mos­ kau­er Staates. Jahrhundert gehörte Tschernihiw zu Li­tau­en. Jh. Die Mauer dieser Festung erinnert uns an die reiche Geschichte der Stadt.) sind bis­ her erhalten geblieben. Після розпаду Київської Русі на його території було самостійне князівство (1024—1239). das Dreieinigkeitskloster mit der Eliaskirche (aus 11. Zu den historischen Baudenkmälern der Stadt gehören die Christi–Verklärung­ skathedrale (aus 11. потім він належав Польщі. У 14 сторіччі Чернігів належав Литві. 155 Місто було засноване приблизно в 7 сторіччі. Im 10. а в 1654 році був приєднаний до Росії.—18. Nach dem Zerfall der Kyjiwer Rus war auf seinem Territorium das selb­stän­di­ ge Für­sten­tum (1024—1239). Катерининська це­р­к­ ва (освячена в 1715 р. Борисоглібський собор (1120–1123 рр. Ihren Namen bekam die Stadt von ih­ rem Fürsten Tschorny. die Katharinen–Kir­che (1715 ein­ge­weiht). Die erste Erwähnung. laut der Chro­ni­ ken.). Jh.). Під Іллінською церквою знаходяться печери. . Nicht weit vom Jelezky–Kloster be­fin­ det sich ein Grabhügel “Das Schwarze Grab”.­ Дванадцять гармат бастіону Че­р­ні­гів­ сь­кої фортеці (16–18 ст.). Старий центр міста називається «Ди­ ти­нець».). Unter dieser Kirche befinden sich die Höhlen.

Welche historischen Bauten möchten Sie besichtigen? 4. Welche Industriezweige sind hier entwickelt? 5. му­зей народного декоративного ми­ с­те­ц­т­ва Чернігівщини. die Gräber — могила das Feuerwehrauto — пожежна машина der Zerfall — розпад Fragen zum Text 1. a) auf (Akk. Любителів театру та музики гостинно запрошують глядацькі зали дра­м­те­ а­т­ру. Чернігів — місто освіти та науки. der 8 Fach­schulen sind für die Schulabgänger weit geöffnet. Двері педагогічного та тех­но­ло­гі­ч­ но­го університетів і вісьми середніх на­вча­ль­них закладів широко відкриті для випускників шкіл. Die Theater– und Musikfreunde laden gastfreundlich die Zuschauer­räume des Drama–Theaters. Kozju­ bynsky–Museum. художній музей. «Тютюн». Wörter und Wendungen fallen (ie. Be­trie­be der Maschinenbau–. Hier gibt es viele wissenschaftliche For­ schungs­in­sti­tu­te und Projektierungsbüros. 2. das Kunst­mu­se­um. das Museum der de­ko­ ra­ti­ven Volkskunst des Tschernihiwer Landes. підприємства ма­ши­но­бу­ду­ ван­ня. Leicht– und Nahrungmittelindustrie und das Lein­kom­bi­nat. легкої та харчової про­ми­с­ло­ во­с­ті та льонокомбінат. М.Gebiete und Städte der Ukraine l 156 Unter den größten Betrieben der Stadt sind zu erwähnen: die Produktions­ vereinigung “Feuerwehrauto”. “Chimtextilmasch”.) — приходитися на. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? 3. театру юного глядача та фі­ла­р­ мо­нія. літературний му­зей М. Гідні огляду численні музеї міста: історичний­ музей. das literarische M.) — приєднатися die Kanone (-n) — гармата die Höhle (-n) — печера der Grabhügel — курган (поховання) das Grab. sich anschließen (o. Серед найбільших підприємств міста слід назвати: ВО «Пожежмашина».. “Tabak”.. «Хімтекстильмаш». Die Türen der pädagogischen und tech­no­lo­gi­schen Universitäten. des Theaters für Jun­ge Zuschauer und der Philharmonie ein. o) an (Akk. Suchen Sie an der Landkarte Tschernihiw und erzählen Sie über seine geographische Lage. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt: das historische Museum. Коцюбинського. Was möchten Sie in Tschernihiw besuchen? . “Tschernihiw­möbel”. Tschernihiw ist die Stadt der Bildung und Wissenschaft. «Чернігівмеблі». Тут є багато науково-дослідних ін­сти­ ту­тів і проектних бюро.

Unter den Bodenschätzen haben die be­son­de­re Bedeutung Erdöl. Kalk. Der nord–östliche Teil des Gebiets wur­ de wegen der Tschernobylkatastrophe radioaktiv ver­schmutzt. Das Klima ist gemäßigt kontinental. будматеріали. природний газ. Maschinenbauer­ zeugnisse. глина та мергель. Die führenden Zweige der Industrie sind leichte. цу­кор. населення 1. Chemiefaser. Обласний центр — місто Чернігів. Клімат помірно континентальний. Область постачає країні зерно. Головна річка області — Десна.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 157  Das Gebiet Tschernihiw  ×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine im Desnabecken und bildet die Grenze an Russland und Weißrussland. . «Чер­ нігівмеблі» та інші. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­hiw. Landwirtschaft und Ver­ kehr. Територія області лежить у межах При­дні­п­ров­сь­кої та Поліської ни­зо­ вин. Південно-східна частина області ра­ діо­ак­ти­в­но забруднена внаслідок ка­ та­с­т­ро­фи на Чорнобильській АЕС. продукцію ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. Провідні галузі промисловості легка. Gips. пісок. картоплю. “Chemiefaser”. хімічне волокно. “Tscher­nihiwmöbel” und andere.3 Mil­lio­ nen Menschen. Erdgas. Maschinenbau– und Lebensmittelindustrie. Der Winter ist gemäßigt kalt und der Som­mer ist gemäßigt warm. «Хі­м­во­ло­к­но». Зима помірно холодна. Zum Gebiet gehören 22 Bezirke und 15 Städte. вапняк. машинобудівна та харчова. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Область розташована на півночі Укра­ ї­ни в басейні Десни і утворює дер­жа­ в­ний кордон з Росією та Бі­ло­рус­сю. км2. Kartoffeln. Das Territorium des Gebiets liegt auf der Dniproplatte und in der Niederung Po­lissja. Zucker. Ton und Mergel. Baustoffe. Die Fläche beträgt 31 900 km2. торф. Den Grund der heutigen Wirtschaft bil­ den Industrie. Sand. а літо помір­ но тепле. Torf. гіпс.3 млн чоловік. До найбільших підприємств на­ле­жать «Пожежмашина». сільське го­с­по­ дар­с­т­во та транспорт. Zu den größten Betrieben gehören “Feuer­­wehrauto”. Поділяється на 22 райони і 15 міст. Основу сучасного господарства скла­ да­ють промисловість. Das Gebiet liefert dem Land Getreide. Площа 31 900 тис. З корисних копалин особливе зна­ чен­ня мають нафта. Der Hauptfluss des Gebiets ist die Desna.

der Kom­ ponist H. Zu den Haupt­kulturen gehören Win­ter­ wei­zen: Roggen. Dowshenko. Bachmatsch. Das Gebiet Tschernihiw ist der uralte ukrai­ni­sche Boden. so wie der Be­gründer der ukrainischen Filmkunst O. Kutschma. Транспорт представлений за­лі­з­ни­ч­ ним та автомобільним. Buch­ weizen. Головні культури: озима пшениця. Die Stadt umfaßt die Fläche von 153 km2 und ist in drei Stadtbezirke ge­ teilt. . Чернігівщина — стародавня укра­ї­н­сь­ ка земля. Sanjko­ wezka. такі як засновник україн­ського кіномистецтва О. Tytschyna. Gerste. Залізничні вузли Чернігів. Кібальчич. die Schauspielerin M. на території якої в Батурині була столиця України. кукурудза. 3. Präsident der Ukraine L. Ти­ чина. der Dichter P. Вірьовка. У сільському господарстві переважає рослинництво. 4. Wörter und Wendungen die Chemiefaser. des Ne­ben­flus­ses der Donau. Nishyn. Місто займає площу в 153 км2 і роз­ді­ ле­не на 3 міські райони. ком­по­зи­тор Г. der Roggen — жито der Winterweizen — озима пшениця Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Tschernihiw? Welche Bodenschätze wurden hier entdeckt? Was liefert das Gebiet dem Land? Wessen Namen sind mit diesem Gelände verbunden?  Tscherniwzi  ×åðí³âö³ Tscherniwzi liegt in der Westukraine. жито. ячмінь. auf dessen Territorium in Baturyn die Hauptstadt der Ukraine war. Die Knotenpunkte sind Tschernihiw. винахідник М. актриса М. Прилуки. Eben hier war das Fürstentum Kyjiwska Rus. Кучма. Бахмач. Чернівці розташовані в Західній Укра­ ї­ні по обох берегах ріки Прут.Gebiete und Städte der Ukraine l 158 In der Landwirtschaft überwiegt der Pflanzenanbau. Im Gebiet Tschernihiw wurden die be­ rühmten Menschen geboren. 2. Ні­ жин. Pryluky. Дов­ женко. -n — хімічне волокно die Gerste — ячмінь 1. гречка. Саме тут було князівство Київської Русі. поет П. Der Verkehr wird durch Eisen– und Au­ to­bahn vertreten. прито­ ки Дунаю. Прези­ дент Укра­ї­ни Л. an beiden Ufern des Flusses Prut. Kibal­ tschytsch. Wirjowka. Mais. der Erfinder M. В Чернігівській області народили­ ся видатні люди. Заньковецька.

з 1917 р. In der Mitte des 14. Der am rechten Ufer gelegene Teil ist steil. Tscherniwzi wurde urkundlich im Jahre 1207 erwähnt. Laut der archäologischen Angaben ent­ stand die Stadt in der zweiten Hälfte des 12. Eigenartig ist die Baukunst der Stadt. das Gebäude der Staat­li­chen Universität. У документах згадувалося в 1207 році. музеїв і бібліотек. будівля державного університету. У 1940 р. Zu den bedeutendsten Baudenkmälern gehören die Maria–Him­mel­fahrt­ka­ theal­ra­le (1783 erbaut). вісьмома па­р­ ка­ми та багатьма скверами. die Nikolauskirche (1607) und das Ge­bäu­de des Theaters.). seit 1918 an Rumänien. У 1744 р. па­лац юстиції (1904—1906). Правобережна частина — крута. Ми­ко­ла­їв­сь­ка це­р­к­ва (1607) та спо­ру­да те­а­т­ру. der Palast der Justiz (1904—1906). Jahrhunderts ging die Stadt in das Mol­daui­sche Für­sten­ tum ein. Jahrhunderts. 8 Parks und vielen Grün­an­la­gen. Tscherniwzi ist auch eine Stadt der Thea­ter. der Klassizismus und der sowjetische Konstruktivismus. ab 1867 an Österreich-Ungarn. die ehema­ lige Residenz des Bischofs von Bukowyna (1864—1882). Своєрідною є архітектура міста. . лі­во­ бе­ре­ж­на — полога. Кількість населення становить 254 300 жителів. дендрарієм. До видатних пам’яток архітектури на­ле­жать Успенський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1783 р. Чернівці — зелене місто з Бо­та­ні­ч­ ним садом. Hier sind verschiedene Stile ver­floch­ ten: das Barock. колишня резиденція ми­т­ро­по­ли­та Буковини (1864—1882). der am linken Ufer gelegene Teil ist flach. місто входило до мол­давського кня­зів­с­т­ва. з 1867 р. Ріка Прут розділяє місто на 2 частини. das Rathaus (1843—1847). einem Den­ dra­ri­um. класицизм і радянський конс­тру­к­ти­ візм. Im Jahre 1940 wurde die Südliche Bu­ kowy­na an die Ukrainische Republik an­ge­schlos­sen. Tscherniwzi ist eine grüne Stadt mit ei­ nem botanischen Garten. входило у володіння Ав­с­ т­рії. Im Jahre 1744 fiel sie an Österreich. ратуша (1843—1847). Південна Буковина при­єд­на­ ла­ся до Української Республіки.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 159 Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 254 300 Einwohner.— Ру­му­нії.— Австро-Угорщини. Museen und Bibliotheken. Згідно з археологічними даними мі­с­то виникло в другій половині 12 сто­літ­тя. Чернівці також місто театрів. Тут переплелися різні стилі: бароко. Der Fluss Prut teilt die Stadt in zwei Teile. У середині 14 ст.

der Betrieb der Sou­ve­nirs “Bu­kowy­na“. Wörter und Wendungen die Angaben — дані. die öko­no­mi­sche Universität. das O. відомості urkundlich — документально eingehen (i. Koby­ ljanska–Museum. Fedjkowytsch. Федь­ ковича. das Kunst­museum und das Museum für nationale Baukunst und Lebens­weise. меблевий комбінат і ба­га­то інших. Beklei­ dungs–. О. des Kom­po­ni­sten W. Großer Beliebtheit erfreuen sich das musikalische Dramatheater namens O. композитора В. три­ко­та­ж­на. das Puppentheater und die Philharmonie. Weit bekannt sind die Fabrik der künst­ le­ri­schen Erzeugnisse namens J. Кобилянської. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? Was möchten Sie in der Stadt unbedingt besuchen? Wofür ist Ihnen die Stadt bekannt? Haben Sie sicher einige Souvenirs von Bukowyna schon besorgt? .) — входити у чиєсь володіння 1. Textil–. художній і музей на­род­ної ар­хі­те­к­ту­ри та побуту. хутрова та взуттєва про­ мисловість. Федьковича. Sehenswürdig sind zahlreiche Museen: das Heimatmuseum. Jaremtschuk. Tscherniwzi ist die Heimatstadt des Schrift­stel­lers J. ме­ди­ч­ ний уні­вер­си­тет і економічний уні­вер­ си­тет. das Möbelkombinat und vie­le andere. Яремчука. Die führende Rolle in der wirt­schaft­li­ chen Entwicklung der Ukraine nehmen hier Maschinenbau. a) — входити fallen (ie. die me­ dizinische Hochschule. 3. Ю. a) an (Akk. Іва­ сюка. Широко відома фабрика художніх ви­ ро­бів імені Ю. Провідну роль в економічному роз­ ви­т­ку України тут займають ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. Iwassjuk. steil — крутий flach — пологий verflechten (o. Федьковича. музей О. Strickwaren–. 2. das J. Fedjkowytsch– Museum. 4. Ко­ би­лян­ської. Fedj­ kowytsch. des Sängers N.Gebiete und Städte der Ukraine l 160 Sehr berühmt ist die Universität. ляльковий театр і фі­ла­р­ мо­нія. швейна. Kobyljanska. 12 Fachschulen und wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute der Aka­ de­mie der Wissen­schaften der Ukraine. під­при­єм­ с­т­во сувенірів «Буковина». Гідні огляду численні музеї: краєзнав­ чий. співака Н. Найбільш відомі університет. o) — пере­ плітати der Bischof — єпископ Fragen zum Text Beschreiben Sie die geographische Lage der Stadt. Чернівці — батьківщина письменни­ ка Ю. текстильна. 12 тех­ні­ку­мів і науково-до­слі­д­ні ін­сти­ту­ти Ака­де­мії наук України. Великою популярністю користуються музично-драматичний театр ім. Pelswaren und Schuhwarenindustrie ein. 5.

Gips. Die Fläche beträgt 8 100 km2. Третина території вкрита лісами. Площа 8 100 тис. . Das Gebiet besteht aus 11 Bezirken. Braunkohle bekannt. Es gibt auch Mineralwasserquellen und Heilschlamm. мармур. Є також джерела мінеральних вод та лікувальної грязі. Машинобудуванню належить також не останнє місце. де ростуть бук та дуб. За валовою продукцією про­ мисловість перевищує сільське гос­ подарство. зима по­ мі­р­но холодна. der Tscheremosch und der Seret. der Win­ter ist gemäßigt kalt. Der Sommer ist kühl und feucht. Es gibt viele Naturschutzparks. гіпс. глина. Unter den Bodenschätzen sind im Gebiet Phosphorite. Der Bruttoproduktion nach überwiegt die Industrie die Land­wirt­schaft. Обласний центр — місто Чернівці. Є багато природних заповідників. die Be­völ­ ke­rung zählt fast eine Million Men­schen. Quarzsand. буре вугілля. hat 11 Städte. Marmor. Grafit. Область розташована на заході Укра­ї­ ни і займає територію перед Ка­р­па­та­ ми та у східній частині Карпат. графіт. Найбільші річки області Дністер з при­то­ка­ми Дунаю Трутом. Область поділяється на 11 районів. Das Gebiet bildet die Grenze zu Ru­mä­ ni­en und Moldowa. Das Drittel des Territoriums ist be­wal­ det. населення май­ же 1 млн чол. Клімат помірно континентальний. З корисних копалин відомі фо­с­фо­ри­ ти. ва­п­ няк. wo Buchen und Eichen wachsen. Dem Maschinenbau gehört auch kei­ nen letzten Platz. Die größten Flüsse des Gebiets sind der Dnister und die Nebenflüsse der Donau der Prut. Ton. Літо прохолодне та вологе.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 161  Das Gebiet Tscherniwzi  ×åðí³âåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen des Landes und nimmt das Territorium vor den Kar­pa­ten und im östlichen Teil der Kar­pa­ten ein. Die führende Rolle spielen leichte und Lebens­mittel­industrie. Область утворює кордон з Румунією та Молдовою. unter denen der Winyzker nationale Na­tur­ park am größten ist. кварцевий пісок. се­ред яких найбільший Винницький при­ро­д­ний національний парк. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­w­zi. км2. Kalk. має 11 міст. Провідну роль відіграють легка та хар­чова промисловість. Черемо­ шем та Серетом.

die Sänger D. Wörter und Wendungen an Bedeutung gewinnen — надати значення das Kunstgewerbe — художний промисел die Kunsterzeugnisse — художні вироби das Bruttoproduktion — валова продукція Fragen zum Text 1. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets. Iwassjuk. обладнання для тваринництва. Залізничні лінії та автомагістралі спо­ лу­ча­ють область з іншими областями України. нарешті. Welche Bodenschätze werden im Gebiet gewonnen? 3. Immer mehr gewinnt an Bedeutung das Kunstgewerbe. Welche bekannten Menschen lebten und schufen im Gebiet? . Jaremtschuk. Rechentechnik. wel­che bekannten Menschen in dieser Ge­gend gelebt und geschaffen haben. Все більше значення надається ху­до­ ж­ньо­му промислу. Івасюк. В області працює фабрика «Бу­ко­ви­ на». ма­с­ло­си­ ро­ро­б­ною галузями. der Ma­ler M. Федькович. письменник Ю. Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? 4. Hnatjuk und N. ein Möbelkombinat und eine Mö­bel­fa­ brik. Гнатюк та Н. Fleisch– und Milch. де виготовляють художні вироби і сувеніри. художник М. Butter– und Käseproduktion vertreten. І. співаки Д. об­ чи­с­лю­ва­ль­ну техніку. Каденюк. 2. Харчова промисловість пред­ста­в­ле­на цукровою. wo Kunsterzeugnisse und Sou­ve­ nirs hergestellt werden. які відомі люди жили і творили в цій області.Gebiete und Städte der Ukraine l 162 Hier werden Anlagen für die erdölver­ arbeitende Industrie. Im Gebiet arbeitet die Fabrik “Bu­kowy­ na”. В області сім м’ясокомбінатів. Серед них перший космонавт не­за­ле­ ж­ної України Л. Fedjkowytsch. Was meinen Sie über das Kunstgewerbe? 5. м’ясо-молочною. An­la­gen für Viehzucht hergestellt. Die Lebensmittelidustrie ist durch Zuc­ker–. Eisenbahnlinien und Autobahnen ver­ bin­den das Gebiet mit den anderen Ge­bie­ten der Ukraine. Im Gebiet sind sieben Forstkombinate. треба сказати. Тут випускають устаткування для на­ф­то­пе­ре­ро­б­ної промисловості. Kadenjuk. der Schriftsteller Ju. Darunter sind der erste Kosmonaut der unabhängigen Ukraine L. Und nicht zuletzt muss man sagen. ме­б­ле­ вий комбінат і меблева фабрика. Яремчук.

Уперше Вінниця згадується як фо­р­те­ ця в 1362 р. До пам’яток архітектури належать най­ста­рі­ші церкви та монастирі 17—19 сто­літь. Для любителів театру є 2 театри та філармонія. Die Gäste der Stadt haben die Mög­lich­ keit. Zu ihrer Verfügung stehen zahlreiche Museen: das landeskundliche. Das sind der Komplex der Bauten des Dominikaner Klosters und des Klosters der Jesuiten. die Nikolaus–Kirche (1746) und der Glockenturm des 19. Die Einwohnerzahl beträgt 391 700 Men­schen. das Denkmal zu Ehren des Sieges über der polnischen Armee unter der Leitung des legendären ukrainischen Feldherren. полковника І. eine Philharmonie. viele Museen zu besuchen. des Obersten I. Ми­ко­ла­їв­ сь­ка це­р­к­ва (1746 р. музей-садиба М. Ме­мо­рі­а­лом Слави. Die Stadt besteht aus vier Stadt­be­zir­ken. Die Einwohner der Stadt sind stolz auf ihre Denkmäler — das Pirogow–Denk­ mal.—19.— як місто. das Museum von M. das Mu­se­ um der dekorativen und angewandten Volks­kunst. Piro­ gow. па­м’я­т­ни­ком на честь перемоги над поль­сь­кою армією під керівництвом легендарного українського пол­ко­во­д­ ця. при впаданні правого при­то­ку Вишні та лівого Вінничка. Die Stadt nimmt die Fläche von 6100 Hektar ein.­ Im Jahre 1932 wurde es zur Gebiets­ stadt. Місто складається з 4 районів.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 163  Winnyzja  ³ííèöÿ Die Stadt liegt an den Ufern des Süd­li­ chen Bug. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter. das Mahnmal des Ruhmes. Гості міста мають можливість від­ві­да­ ти багато музеїв. І. Це комплекс будівель Домінікансь­кого монастиря ієзуїтів. Zu den Baudenkmälern gehören die äl­ te­sten Kirchen und Klöster des 17. . і тільки з 1795 р. У 1932 р. Пи­ рогова. M. Коцюбинського. Жителі міста пишаються своїми па­ м’я­т­ни­ка­ми: пам’ятником Пирогову.) і дзвіниця 19 сто­ліття. вона стала обласним цент­ром. музей М. Erstmals wird Winnyzja im Jahre 1363 als die Festung erwähnt und erst ab 1795 als die Stadt. an der Mündung des rech­ ten Nebenflusses Wyschnja und des linken Winnytschka. Кількість жителів складає 391 700. Jahrhunderts. Kozjubynsky–Museum. Місто розташоване на берегах Пі­в­ ден­но­го Бугу. J. Місто займає площу в 6100 га. das M. музей де­ко­ра­ти­в­но­го та прикладного на­род­ но­го ми­с­те­ц­т­ва. М. Jahr­hun­derts. Bogun. Богуна. У їхньому розпорядженні зна­хо­дять­ ся численні музеї: Історичний музей.

die Aka­de­mie der Land­wirt­schaft. -e — залізничний вузол das Erzeugnis. Площа зелених насаджень складає 2. який носить ім’я М. але й у Європі. Wörter und Wendungen die Mündung — впадання der Nebenfluß (-flüsse) — притока betragen (u. Das Wetteramt erforscht das Wetter und sagt es den Einwohnern der Stadt und ihrer Umgegend vorher. t) — досліджу­ вати vorhersagen (te. die medizinische und polytechnische Hoch­schu­len. Вінниця — залізничний вузол. Ostrowsky trägt. га.Gebiete und Städte der Ukraine l 164 Die Stadt ist bekannt durch ihre Lehr­an­stal­ten — die pädagogische Uni­ ver­si­tat. інструменти та вироби еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­ ної та легкої промисловості. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Місто зачаровує жителів і його гос­ тей великою кількістю зелені. радіоапаратура. a) — складати erwähnen (te. два автовокзали та аеропорт. Вінниця має також філію Академії наук України. Островсько­ го. t) — передрікати die Umgegend — околиця der Eisenbahnknotenpunkt. Ku­ gel­la­ger. шарикопідшипники. Winnyzja verfügt über einen Zweig der Akademie der Wissenschaften der Ukrai­ne.4 тис. Місто відоме своєю продукцією не тіль­ки в Україні. t) — зачаровувати das Wetteramt — метеостанція erforschen (te. Die Stadt mit viel Grün bezaubert die Ein­woh­ner und ihre Gäste. ака­де­мі­єю сільського го­с­по­дар­с­т­ва. Hier werden Traktorenaggregate. Werkzeuge und Er­zeug­nis­se der elektrotechnischen und leichten Industrie produziert. -se — виріб . Hier gibt es einen Haupt­bahn­hof. sondern auch in Europa. Метеостанція досліджує та пе­ред­ба­ чає погоду жителям міста та його око­лиць. Die Stadt ist bekannt durch ihre Er­ zeug­nis­se nicht nur in der Ukraine. Radiogeräte. Тут є головний залізничний вокзал. die den Namen von M. t) — згадувати das Baudenkmal (-mäler) — пам’ятка архітектури das Kloster (die Klöster) — монастир der Glockenturm (-türme) — дзвінниця angewandt — ужитковий bezaubern (te. ме­ди­ч­ним і по­лі­те­х­ні­ч­ним вузами. Тут виробляються тракторні аг­ре­га­ти. Місто відоме своїми навчальними за­кла­да­ми: педагогічним уні­вер­си­те­ том. Winnyzja ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­ punkt. Die Fläche der Grünanlagen beträgt 2 400 Hektar.

Auf welche hervorragenden Menschen ist die Stadt stolz? 5. фо­с­ фо­ри­ти й торф. Welche Baudenkmäler stellen die Geschichte der Stadt dar? 4. кількість населення 1 831 500. Вінницька область розташована в цент­­ральній частині пра­во­бе­ре­ж­ної Укра­ї­ни. Ліси займають майже 10 % всієї те­ри­ то­рії області. а літо тепле. Die Wälder nehmen etwa 10 % des gan­zen Geländes ein. крейда. der Sgar. die Bevölkerungszahl ist 1 831 500 Einwohner. жителів. Welche Erzeugnisse der Industrie von Winnyzja sind Ihnen bekannt?  Das Winnyzer Gebiet  ³ííèöüêà îáëàñòü Winnyzer Gebiet liegt im Zentralen Teil der am rechten Ufer gelegenen Ukrai­ne. Kaolin.).8 % українців. Suchen Sie Winnyzja an der Landkarte und bestimmen Sie seine geographische Lage. харчова та ви­ро­б­ни­ц­т­во бу­ді­ве­ль­них матеріалів. . легка. Обласний центр — місто Вінниця. Рось та ін. woher sein Name stammt? 3. гнейс. Площа області 26 500 км2. Kreide. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. як граніт. Die bedeutendsten Bodenschätze des Winnyzer Gebiets sind Granit. Was meinen Sie. Найбільше значення у Вінницькій об­ ла­с­ті мають такі корисні копалини. Das Gebietszentrum ist die Stadt Winny­za. Область поділяється на 27 районів та 17 міст. Згар. Phosphorite und Torf. der Riw. Leicht– und Baustoffeindustrie und Lebensmittelindustrie. До найбільш розвинених галузей про­ ми­с­ло­во­с­ті належать ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня.8 % Ukrainer. Eine Waldebene mit mehreren Flüssen (die Desna. 2. Es grenzt an die Moldowa im Süden. Соб. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist warm. Рельєф області утворює лісиста рі­в­ни­ на з багатьма річками (Десна. die Ros) bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Рів. der Sob. Das Gebiet teilt sich in 27 Bezirke mit 17 Städten. Бурого вугілля тут менше. Braunkohle gibt es hier weniger. Gneis. В області живуть 91. На півдні вона має спільний кордон з Молдовою. коалін.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 165 Fragen zum Text 1. Zu den meistentwickelten In­du­strie­ zwei­gen gehören Maschinenbau. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. In dem Gebiet leben 91.

художник А. M. Вони з’єднують місто Вінницю з міс­ тами Києвом. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення am rechten Ufer gelegen — правобережний die Geländegestaltung — рельєф gemäßigt — помірний die Braunkohle — буре вугілля der Maschinenbau — машинобудування durchschnittlich — середній die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство der Widerstandskampf — Рух опору der Eisenbahnknotenpunkt — залізничний вузол das Gelände — територія das Verkersmittel — засіб пересування die Baustoffe — будівельні матеріали . der Maler A. У Вінницькій області жили й творили багато відомих людей. -e — область die Fläche. М. Sabolotny. Високо розвинені тут садівництво. Найважливіші засоби транспорту за­лі­ з­ни­ч­ний та автомобільний. пись­ мен­ники А. М. Кармелюк. Ко­цю­­ бинський. компо­зи­то­ри М. Basylewitsch. Поети С. Туш­ковський. Порик та герой обо­ро­ни міста Се­ ва­с­то­по­ля матрос П. Weinbau und Tabakanbau. die Kom­po­ni­sten M. der Held des fran­zö­si­ schen Widerstandskampfes im zwei­ten Welt­krieg W. Ніщин­ський. a.Gebiete und Städte der Ukraine l 166 In der Landwirtschaft werden Getreide und Rüben angebaut. Nistschyn­sky. die Schriftsteller A. Swydnyzky. ви­ но­г­ра­дар­с­т­во та тютюнництво. Tusch­kowsky. Im Winnyzer Gebiet lebten und schufen ihre Werke viele berühmte Menschen. Die bedeutendsten Ei­sen­bahn­kno­ten­ punk­te sind Winnyzja. Die Dichter S. der Gelehrte — Biologe D. Die wichtigsten Verkehrsmittel des Ge­ biets sind Eisenbahn und Autoverkehr. геолог П. Stus. P. Стельмах. Базилевич. Kischka sind weit über die Gebietsgrenzen bekannt. Руданський та В. der Volksheld U. Karmeljuk. Sie verbinden die Stadt Winnyzja mit den Städten Kyjiw. Не­ми­ро­ вом та іншими. Shmerinka und Wapnjarka. Заболотний. Найзначніші залізничні вузли Він­ни­ ця. Кішка ві­до­мі да­ ле­ко за ме­жа­ми об­ла­с­ті. Ko­ zjubynsky. на­ род­ний герой У. Леонтович та П. der Geologe P. M. Свидницький. Leontowitsch. Труб­лаїні. Wörter und Wendungen das Gebiet. Стус. герой французького Руху опору в Дру­гій світовій війні В. Хмельницьким. Trublaini. М. Nemyriw u. -en — площа. вчені — біолог Д. Stelmach. Жмеринка та Вапнярка. Porik und der Held des Verteidigungskampfes um die Stadt Se­ wa­sto­pol der Matrose P. M. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють зернові культури та буряки. Chmelnyzky. Hochentwickelt sind hier Gartenbau. Rudansky und W.

Воно розташоване на обох берегах річки Стир. Welche Rolle spielt der Eisenbahnverker im Leben des Gebiets? 5. філармонія та інші куль­тур­ні заклади. Для любителів мистецтва і гостей міста­ є два театри (театр драми. котра бу­ду­ва­ ла­ся протягом більш як 2 століть. а обласним центром з 1939 р. Але містом стало тільки в 1795 році. Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? 2. Jahr­hun­ derts. Seine Bevölkerung beläuft sich auf 197 700 Menschen (1998). Sie wurde erstmals in den Chroniken im Jahre 1085 erwähnt. комплекс будівель 16—17 століть. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить замок. бу­ди­нок природи. Місто Луцьк — центр Волинської об­ ла­с­ті. кінотеатри та бібліо­­теки. die Kreuzeserhöhungskirche (1619–1888). Welche Industriezweige sind im Winnyzer Gebiet am meisten entwickelt? 3. (1998). die im Laufe von über zwei Jahr­hun­der­ten erbaut wurde. Unter den ältesten Kirchen und Klö­ stern sind zu erwähnen: das Kloster der Je­sui­ten aus dem 16. ляль­ко­вий театр).—17. Jahrhunderts. До визначних місць належать чи­с­ лен­ні музеї: історичний музей міста. Die Stadt ist relativ jung. Його населення складає 197 700 чол. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört das Schloss.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 167 Fragen zum Text 1. Wodurch ist das Gebiet berühmt? 4. Уперше згадується в літописах у 1085 ро­ці. Wie heißen die bedeutendsten Eisenbahnknotenpunkte des Gebiets?  Luzk  Ëóöüê Die Stadt Luzk ist das Zentrum des Wo­ lyner Gebiets. Es liegt an beiden Ufern des Flusses Styr. Хре­с­то­во­з­д­ви­жен­сь­ ку церкву (1619—1888). Місто порівняно молоде. Kinos und Bi­blio­the­ken. Aber zur Stadt wurde Luzk erst im Jah­re 1795 und ab 1939 zur Gebiets­ stadt. . Серед найстаріших церков та мона­ стирів слід назвати Монастир єзуїтів 16—17 століття. Sehenswert sind zahlreiche Museen: das historische Museum der Stadt. das Haus der Natur. притоки Прип’яті. einem Nebenfluss der Prypjat. das Marionettentheater). der Komplex von Bauten des 16. Für Kunstfreunde und Gäste der Stadt gibt es zwei Theater (das Drama–Thea­ ter.—17. eine Phil­har­mo­nie und andere kulturelle Ein­rich­tun­gen.

Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit vielen Städten der Ukraine und ande­ rer Staaten. 3. інші технічні вузи. Більшість жителів міста зайняті на під­при­єм­с­т­вах: заводі еле­к­т­ро­апа­ра­ ту­ри. An malerischen Ufern des Flusses Styr liegen Erholungsorte für Städter und de­ren Gäste. Der botanische Garten der päd­ago­go­ schen Universität zieht viele Besucher an. Красу Волині оспівала відома укра­ї­н­ сь­ка поетеса Леся Українка у своєму творі «Лісова пісня». 4. шарикопідшипниковому. що носить ім’я Лесі Українки. автомобільному. Залізниця з’єднує місто з багатьма містами України та інших держав. У розпорядженні міста знаходяться педагогічний університет.Gebiete und Städte der Ukraine l 168 Die meisten Einwohner der Stadt sind beschäftigt in den Betrieben: im Werk für Elektroapparatur. -en — установа Fragen zum Text Wann wurde die Stadt zum ersten Mal erwähnt? Welche alten Baudenkmäler sind in der Stadt erhalten geblieben? Welche Kultureinrichtungen möchten Sie in der Stadt besuchen? Was produziert man in den Betrieben der Stadt? Was gibt der Stadt besonderen Reiz? . Високо розвинені текстильна. die den Namen von Lessja Ukrainka trägt. домобудівно­ му ком­бі­на­ті. 2. Zahlreiche Grünanlagen und Parks schmüc­ken die Stadt und machen sie attraktiv. Die Stadt verfügt über eine Päd­ago­gi­ sche Universität. im Werk für Silikatwaren. Hochentwickelt sind Textil–. 5. Тут є залізничний вокзал. Hier gibt es einen Eisenbahnhof. На мальовничих берегах річки Стир розташовані місця відпочинку для жи­те­лів міста та їхніх гостей. andere Fach­hoch­ schu­len. Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. im Au­to­werk. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Wörter und Wendungen die Chronik. im Kombinat für Hausbau. два ав­то­во­ к­за­ли та аеропорт. Die Schönheit von Wolynien besang die berühmte ukrainische Dichterin Lessja Ukrainka in ihrem Werk “Waldlied”. attraktiv — привабливий das Kugellager — шарикопідшипник die Einrichtung. си­лі­ка­ т­но­му. легка та харчова промисловість. Ботанічний сад педагогічного уні­вер­ си­те­та приваблює багатьох від­ві­ду­ва­ чів. Численні сквери та парки при­кра­ ша­ють місто і роблять його при­ваб­­ ливим. im Werk für Ku­ gel­la­ger. -en — літопис die Kreuzeserhöhungskirche — Хрестоздвиженська церква 1.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

169

 Das Wolyner Gebiet

 Âîëèíñüêà îáëàñòü

Das Wolyner Gebiet liegt im Nord­we­
sten der Ukraine.

Волинська область знаходиться в пі­в­
ні­ч­но-західній частині України.

Es grenzt an Weißrussland und Polen.

Вона межує з Білорусією та Поль­щею.

Die Fläche des Gebiets beträgt
20 200 km2.

Площа області 20 200 км2.

Die Bevölkerungszahl ist 1 063 900 Ein­
woh­ner.

Кількість населення 1063,9 тис.
жи­те­лів.

Das Gebiet teilt sich in 16 Bezirke und
11 Städte.

Область поділяється на 16 районів
та 11 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Luzk.

Обласний центр — місто Луцьк.

Über 75 % der Geländegestaltung bil­
det die Polissjaniederung.

Понад 75 % рельєфу займає По­лі­сь­ка
ни­зо­ви­на.

Im Norden fließen die Flüsse der Styr,
der Stochid, der Turitsch, im
Westen — der Westliche Buh mit sei­
nen Ne­ben­flüs­sen.

На півночі головні річки Стир, Стохід,
Туріч, на заході — Західний Буг з при­
то­ка­ми.

Auf dem Gebietsgelände gibt es viele
Seen: den Swytjas, den Pulemez, den
Luka und andere.

На території області багато озер: Сви­
тязь, Пулемець, Лука та інші.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist mild und der Som­
mer — warm und feucht.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима нехолодна, літо тепле та
во­ло­ге.

Der größte Teil des Gebiets liegt in
der Mischwaldzone und der südliche
Teil — in der Waldsteppe.

Найбільша частина області лежить
в зоні мішаних лісів, а південна ча­с­ти­
на — в зо­ні лісостепу.

Innerhalb des Wolyner Gebiets wurde
der Schazker Nationale Natur­park ge­
schaf­fen.

У межах Волинської області був ство­
ре­ний Шацький національний при­ро­
д­ний парк.

Das Gebiet ist an solchen Bo­den­schät­
zen reich wie Steinkohle, Kupfer, Torf,
Sand, Kreide und Ton.

Область багата на такі корисні ко­па­
ли­ни, як кам’яне вугілля, мідь, торф,
пісок, крейда та глина.

94,7 % der Bevölkerung sind hier
Ukrai­ner.

94,7 % населення — українці.

52,1 % der Einwohner leben in
Städten.

52,1 % жителів живуть у містах.

In der Landwirtschaft arbeiten 34 %
der Bevölkerung.

У сіль­сь­ко­му господарстві працює
34 % на­се­лен­ня.

Gebiete und Städte der Ukraine l

170
Entwickelt sind im Wolyner Gebiet sol­
che Industriezweige wie Ma­schi­nen­
bau, holzbearbeitende Industrie, Bau­
stoffeindustrie.

В області розвинені такі галузі про­
ми­с­ло­во­с­ті, як машинобудування, де­
ре­во­об­ро­б­на, легка, автомобільна та
виробництво будівельних ма­те­рі­а­лів.

In Kowelj werden landwirtschaftliche
Maschinen produziert.

У Ковелі виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­
дар­сь­кі машини.

In der Landwirtschaft werden
Getreide, Rüben, Flachs und Kartoffeln
an­ge­baut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­
ють буряки, льон та картоплю.

Im Wolyner Gebiet, im Dorf Ko­lod­jas­h­
ne (Bezirk Kowel) verbrachte ihre Kind­
heit die hervorragende ukrainische
Dich­te­rin Lessja Ukrainka.

У Волинській області, в селі Ко­ло­дя­
ж­не (Ковельського району) провела
своє дитинство видатна українська
поетеса Леся Українка.

Die Natur dieses Landes regte sie zum
Schaffen des berühmten Dramas “Das
Waldlied” an.

Природа цього краю надихала її на
створення відомої драми «Лісова пі­
с­ня».

1942 gründeten sich die ersten
Truppen der Ukrainischen Auf­
ständischen Ar­mee, die für die
Schaffung des ukrai­ni­schen Staates
kämpften.

У 1942 році тут утворились перші вій­
сь­ко­ві частини Української по­вс­тан­сь­
кої армії, яка боролась за створення
української держави.

Im Wolyner Gebiet wurde der be­rühm­
te ukrainische Philologe, Historiker,
Schrift­stel­ler, Übersetzer und Ori­en­ta­
list Aga­ten­gel Krymskij geboren.

У Волинській області народився ві­
до­мий український філолог, історик,
пись­мен­ник, перекладач і орієн­талість
(сходознавець) Агатангел Крим­ський.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Geländegestaltung —
рельєф
die Niederung, -en — низовина
der Ton — глина
holzbearbeitend —
деревообробний
die Baustoffe — будівельні
матеріали
der Flachs — льон
anbauen (te, t) — вирощувати

das Gelände — територія
gemäßigt — помірний
feucht — вологий
die Steinkohle — кам’яне
вугілля
hervorragend — видатний,
відомий
die Truppe, -n — військова
частина
aufständisch — повстанський
das Schaffen — створення
der Orientalist — сходознавець
anregen (te, t) zu (Dat.) —
надихати

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

1.
2.
3.
4.
5.

171
Fragen zum Text

Wo liegt das Wolhyner Gebiet?
Wie teilt sich das Gebiet?
An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Welche berühmten Menschen lebten im Wolhyner Gebiet?

 Ushhorod

 Óæãîðîä

Die Stadt liegt in der Westukraine, am
Fluss Ush.

Місто розташоване в Західній Укра­ї­ні,
на річці Уж.

Malerisch erstreckt sich Ushhorod an den
Abhängen des Vulkanischen Gebirgs­
rückens­ und an den Terrassen des Ush.

Мальовничо розкинувся Ужгород на
схилах Вулканічного хребта і терасах
Ужа.

Die Karpaten ziehen viele Bergsteiger
und Skiläufer an, darum gibt es hier vie­
le Ferienheime und Touristen­her­bergen.

Карпати приваблюють багатьох аль­пі­ні­
с­тів і лижників, тому тут багато бу­ди­н­
ків відпочинку та туристичних баз.

Ushhorod ist die Gebietsstadt von
Sakar­patt­ja.

Ужгород — обласний центр За­ка­р­
пат­тя.

Die Stadt wurde im 9. Jahrhundert ge­
grün­det.

Місто було засноване в 9 столітті.

Als die Stadt wurde Ushhorod im
Jahre 1635 bestätigt.

Містом Ужгород став у 1635 році.

Die Stadt gilt als eine der grünsten
Städ­te von Sakarpattja.

Місто вважається одним з най­зе­ле­ні­
ших міст Закарпаття.

Hier gibt es viele Grünanlagen, einen
botanischen Garten von staatlicher Be­
deu­tung.

Тут багато скверів, ботанічний сад
державного значення.

Zu den historischen Bauten gehören
die Burg des 13.—16. Jahrhunderts,
die Ka­the­dra­le des 17. Jahrhunderts.

До історичних будівель належить за­
мок-фортеця 13—16 століть, ка­фе­д­ра­
ль­ний собор 17 ст.

In Ushhorod von heute leben etwa
120 000 Einwohner.

У місті сьогодні живуть близько
120 000 жителів.

Die meisten von ihnen sind beschäf­
tigt in den Betrieben der elek­tro­tech­ni­
schen, holzverarbeitenden, Leicht–,
Textil– und Nahrungsmittelindustrie.

Більшість з них зайняті на підприєм­
ствах електротехнічної, де­ре­во­об­ро­
б­ної, легкої, текстильної та харчової
промисловості.

Hier werden Elektromotoren, Möbel,
Fur­nier­holz, Schuhe, Kleidung und Tri­
ko­ta­ge produziert.

Тут виробляються електромотори,
меблі, фанера, взуття, одяг
і три­ко­таж.

Gebiete und Städte der Ukraine l

172
Die Möbel aus Ushhorod sind in der
Ukrai­ne sehr gefragt, weil sie aus der
Buche hergestellt werden.

Меблі з Ужгорода користуються по­пи­
том в Україні, оскільки вони ви­го­то­в­
ля­ють­ся з бука.

Die Verehrer der Kunst verfügen über
zwei Theater (das Ukrainische Theater
für Musikdrama, das Ma­rio­net­ten­thea­
ter) und eine Phil­harmonie.

Для прихильників мистецтва є два
театри (Український музично-дра­ма­
ти­ч­ний театр, ляльковий театр) і фі­ла­
р­мо­нія.

Ushhorod besitzt viele Museen: das his­
tor­ische Museum der Stadt, das Kün­s­tler­
ische Museum, das Museum für Volk­sar­
chitek­tur und Lebensweise, das Museum
des ukrainischen Malers F. F. Manojlo
und das Museum für Religion.

В Ужгороді багато музеїв: міський
іс­то­ри­ч­ний музей, художній музей,
му­зей народної архітектури та побу­
ту, музей українського художника
Ф. Ф. Манойла та музей релігії.

An der Universität und anderen Hoch­
schu­len studieren viele Studenten.

В університеті та інших вузах на­вча­
ють­ся багато студентів.

Die Stadt ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Місто є залізничним вузлом.

In der Stadt gibt es einen Eisen­
bahnhof, einen Busbahnhof und einen
Flug­ha­fen.

У місті є залізничний вокзал, ав­то­во­к­
зал і аеропорт.

Die Nationalkultur dieser Region ist ei­
gen­ar­tig.

Національна культура цього регіону
своєрідна.

Hier verflechten sich viele Kulturen
von Ukrainern, Ungarn, Slowaken und
Tsche­chen.

Тут переплітаються культури укра­ї­н­
ців, угорців, словаків і чехів.

Wörter und Wendungen

der Abhang (-hänge) — схил
der Gebirgsrücken — гірський
хребет
die Herberge, -n — база
bestätigen (te, t) — стверджу­
вати
die Burg — замок-фортеця
1.
2.
3.
4.

das Furnierholz — фанера
die Buche — бук
eigenartig — своєрідний
sich verflechten (te, t) —
переплітатися

Fragen zum Text

Charakterisieren Sie die Landschaft, in der die Stadt liegt.
Wann wurde die Stadt gegründet?
Nennen Sie die berühmtesten Baudenkmäler der Stadt.
Wie ist der Anteil der Stadt an der industriellen Produktion der
Ukraine?
5. Wodurch unterscheidet sich diese Stadt von den anderen Städten der
Ukraine?

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

173

 Sakarpattja

 Çàêàðïàòòÿ

Das Gebiet liegt im Westen der
Ukrai­ne.
Es grenzt an Polen, an die Slowakei,
Ungarn und Rumänien.

Область знаходиться на заході
Укра­ї­ни.
Вона має спільний кордон з Поль­
щею, Словаччиною, Угорщиною та
Ру­му­ні­єю.
Площа області 12 800 км2.
Кількість населення складає
1 287 400 жи­телів.
Область поділяється на 13 районів
та 10 міст.
Обласний центр — місто Ужгород.

Die Gebietsfläche beträgt 12 800 km2.
Die Bevölkerungszahl ist 1 287 400 Ein­
woh­ner.
Das Gebiet teilt sich in 13 Bezirke mit
10 Städten.
Das Gebinetszentrum ist die Stadt Us­h­
ho­rod.
Der Geländegestaltung nach teilt sich
das Gebiet in zwei Teile — das Ge­
birgs­land (die Ukrainischen Karpaten)
und die Sakarpattja–niederung.
Im Südosten des Gebiets liegt die
Gebirgs­kette Tschornogory mit der
höch­sten Bergspitze Gowerla (2061 m).
Alle Flüsse des Gebiets gehören zum
Theiß–Becken, dem Nebenfluss der Do­
nau.
Der größte See ist Synewyr.
Sakarpattja ist die meist bewaldete
Zone der Ukraine.
Zu den Bodenschätzen von Sakarpattja
gehören Steinsalz, Braunkohle,
Quecksilbererz, Gold und andere.
Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­tal.
Unten ist der Winter kurz und mild,
der Sommer ist warm, in den Bergen
ist der Sommer kühl und der Winter
lang und kalt.
77 % der Bevölkerung sind Ukrainer.
Entwickelt sind hier Maschinenbau
(Werk­zeug­ma­schi­nen, Ausrüs­tungen),
holzbearbeitende Industrie und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

За рельєфом область поділяється на
дві частини — гірську (Українські Ка­
р­па­ти) та Закарпатську низовину.
У південно-східній частині облас­
ті — гірський кряж Чорногори з най­
вищою го­рою Говерлою (2061 м).
Усі річки області належать до ба­сей­
ну Тиси, притоки Дунаю.
Найбільше озеро Синевир.
Закарпаття — найбільш лісиста зона
України.
До корисних копалин Закарпаття на­
ле­жать кам’яна сіль, буре вугілля,
рту­т­на руда, золото та інші.
Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ний.
Внизу зима коротка та нехолодна,
літо тепле, у горах літо прохолодне,
а зима довга та холодна.
77 % населення — українці.
Тут розвинені машинобудування (вер­
стати, устаткування); де­ре­во­об­ро­б­на
та харчова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

174
Die Möbelfabriken in Ushgorod liefern
Möbel in alle Städte der Ukraine.

Фабрики Ужгорода постачають меблі
в усі міста України.

In der Landwirtschaft dominieren Vieh­
zucht, Gartenbau und Weinbau.

У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­
ють тваринництво, садівництво та
ви­но­г­ра­дар­с­т­во.

Im Karpatengebiet gibt es viele Sa­na­to­
ri­en und Pensionen mit ärztlicher Be­
hand­lung.

У Карпатах багато санаторіїв та па­н­сі­
о­на­тів з медичним лікуванням.

Sakarpattja besuchen viele Tou­ri­sten.

Закарпаття відвідують багато ту­
ристів.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Gebirgskette, -n — кряж
die Niederung, -en — низовина
bewaldet — лісистий
die Braunkohle — буре вугілля
dominieren (te, t) — переважати
1.
2.
3.
4.

das Quecksilber — ртуть
die Ausrüstung — устаткування
die Werkzeugmaschine, -n
— верстат
die Nahrungsmittelindustrie
— харчова промисловість
der Weinbau — виноградарство
die Pension, -en — пансіонат
ärztliche Behandlung —
лікування

Fragen zum Text

Wo liegt Sakarpattja?
An welche Staaten grenzt das Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Was liefern die Möbelfabriken der Stadt Ushhorod allen Städten der
Ukraine?
5. Wofür ist das Karpatengebiet bekannt?

 Saporishja

 Çàïîð³ææÿ

Saporishja liegt am Unterlauf des
Dnipro, wo die Insel Chortyzja ihn in
zwei Flussär­me teilt: den alten und
den neu­en.

Запоріжжя розташоване в нижній
те­чії Дніпра, де острів Хортиця роз­
діляє його на два рукави — старий
і новий.

Auf der Insel Mala Chortyzja gründete
der Fürst Dmytro Wyschnewezjkyj das
erste befestigte Lager der Kosaken, die
Sitsch.

На острові Мала Хортиця князь Дми­
т­ро Вишневецький заснував перший
укріплений табір козаків Січ.

Im Jahre 1770 wurde an der Stel­le des
heutigen Saporishja die Festung ge­baut.

У 1770 році на місці теперішнього За­
по­рі­ж­жя була побудована фортеця.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

Aus der Festung entwickelte sich eine
Stadt (1806), die Olexandriwsk be­
nannt wurde.
Im Jahre 1921 bekam die Stadt den Na­
men Saporishja (Saporishja be­deu­tet,
jenseits der Stromschnellen zu leben.)­
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt
330 km2.
Die Stadt ist in sechs Stadtbezirke geteilt,­
in denen 900 000 Menschen woh­nen.
Die Umgegend der Stadt ist sehr ma­le­
risch.
Am Dnipro ist das Wasserkraftwerk
(“Dnipro­ges”) am Dniprostausee
er­rich­tet.
An den Ufern des Dnipro liegt der Na­
tur­schutz­park, der von staatlicher Be­
deu­tung ist.
Sehr berühmt ist die Saporosher Eiche,
die 700 Jahre alt ist.
Die Stadt ist reich an Grünanlagen
und Parks.
Zahlreiche Sanatorien und Er­ho­lungs­
hei­me nehmen den Dnipro entlang
und auf der Insel Chortyzja die
Kranken und Erholenden auf.
Für die Einwohner der Stadt und deren
Gäste gibt es was hier zu sehen und zu
besuchen: das Historische Museum der
Stadt, das Haus der Natur, das Frei­licht­
mu­se­um auf der Insel Chortyzja, das
Denkmal für Teilnehmer am be­waff­ne­
ten Aufstand 1905.
Für Kunstfreunde gibt es hier viele
Thea­ter, eine Philharmonie, einen
Zirkus, vie­le Kinos und Bibliotheken.
Saporishja ist ein Industriezentrum der
Ukraine.
Schwarz– und Buntmetallurgie, me­tall­
ver­ar­bei­ten­de Industrie, Ma­schi­nen­
bau, Leicht– und Nahrungsmittel­
industrie sind hier hochentwickelt.

175
Із фортеці розвинулося місто
(1806 р.), яке було назване Олексан­
дрівськ.
У 1921 році воно отримало назву За­
по­рі­ж­жя (за порогами, тобто жити по
той бік порогів).
Загальна площа міста становить
330 км2.
Місто розділене на 6 районів, у яких
проживають 900 тис. чол.
Околиці міста дуже мальовничі.
На Дніпрі створено електростанцію
(ДніпроГЕС) з Дніпропетровським во­
до­схо­ви­щем.
На берегах Дніпра розташований
за­по­ві­д­ник, який має державне зна­
чен­ня.
Дуже відомий Запорізький дуб, яко­
му 700 років.
Місто багате на зелені насадження
й парки.
Упродовж Дніпра й на острові Хо­р­ти­
ця хворих та відпочиваючих при­йма­
ють численні станаторії та будинки
від­по­чи­н­ку.
Для жителів міста і його гостей тут
є що подивитися і відвідати: іс­то­ри­ч­
ний музей міста, бу­ди­нок природи,
музей під від­кри­тим небом на ост­
рові Хо­р­ти­ця, пам’ятник учасникам
зброй­но­го повстання 1905 р.
Для любителів мистецтв тут є багато
театрів, філармонія, цирк, багато кі­но­
те­а­т­рів і бібліотек.
Запоріжжя — промисловий центр
Укра­ї­ни.
Тут дуже роз­ви­не­ні чорна і ко­льо­ро­
ва металургія, металообробна про­
ми­с­ло­вість, машинобудування, легка
й хар­чова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

176
In der ganzen Ukraine und im Ausland
sind solche Betriebe bekannt:
“Saporish­stahl”, “Motor–Sitsch”, das
kok­s­che­mi­sche Kombinat”, das Alu­mi­ni­
um­werk, das Werk “Saporish–Trans­for­
ma­tor”, “Dnipro­spezstal” u. v. a.

У всій Україні та за кордоном відомі
такі під­при­єм­с­т­ва: ком­бі­нат ферро­
сплавів, алюмінієвий завод, завод
«Запоріжтрансформатор», «Дніп­ро­­
спец­­с­таль» і багато ін­ших.

In Saporishja haben die Schulabgänger
die Möglichkeit, an vielen Lehran­
stalten zu studieren.

Випускники шкіл Запоріжжя мають
можливість навчатися у багатьох
ву­зах.

Hier gibt es eine Staatliche Universität,
eine Hochschule für Maschinenbau,
eine Medizinische Universität, einen
Zweig der Akademie der Wissen­
schaften der Ukrai­ne und viele
Forschungsinstitute.

Тут є держуніверситет, ма­ши­но­бу­ді­
в­ний уні­вер­си­тет, медичний, фі­лія
Ака­де­мії наук України і багато до­слі­д­
ни­ць­ких інститутів.

Saporishja ist ein großer Ver­kehrs­kno­
ten­punkt: zwei Eisenbahnhöfe, zwei
Busbahnhöfe und ein Flughafen.

Запоріжжя — великий транспортний
вузол: тут два залізничні вокзали,
два автовокзали та аеропорт.

Wörter und Wendungen

der Flußarm (-ärme) — рукав
(ріки)
der Fürst, -en — князь
die Festung — фортеця
die Stromschnellen — пороги
(ріки)
der Naturschutzpark —
заповідник
1.
2.
3.
4.
5.

aufnehmen (a, o) — приймати
der Stausee — водосховище
der Aufstand — повстання
das Freilichtmuseum — музей
під відкритим небом

Fragen zum Text

Warum trägt die Stadt solch einen Namen?
Wie groß ist die Bevölkerungszahl?
Was zeugt davon, daß Saporishja sehr grün und erholsam ist?
Was möchten Sie in der Stadt besuchen? Warum?
Welche Erzeugnisse der Industrie von Saporishja sind Ihnen bekannt?

 Das Saporisher Gebiet

 Çàïîð³çüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Südosten der
Ukraine.­

Область знаходиться в південно-схі­д­
ній частині України.

Es ist vom Asowschen Meer bespült.

Вона омивається Азовським морем.

Die Gebietsfläche ist 27 200 km2.

Площа області 27 200 км2.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

177

Die Bevölkerungszahl beträgt 2 023 800
Einwohner.

Кількість населення складає
2 023 800 ти­сяч жителів.

Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit
14 Städten.

Область поділяється на 20 районів
та 14 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Sapo­
ris­h­ja.

Обласний центр — місто Запоріжжя.

Am Dnipro gelegene Niederung im
Nord­we­sten und am Asowschen Meer
ge­le­ge­ne Anhöhe mit dem Höhepunkt
Bel­mak–Mohyla (324 m) im Südosten
bil­den die Geländegestaltung des
Ge­biets.

Придніпровська низовина в північ­
но-західній частині та Приазовська
ви­со­чи­на з горою Бельмак-Могила
(324 м) в південно-східній утворюють
ре­ль­єф області.

Der Hauptstrom ist der Dnipro, das
größte Staubecken ist der Kachowka–
Stausee.

Головна річка — Дніпро, найбільше
водосховище — Каховське.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­
hö­ren Eisenerz, Mangan, Kaolin, Granit
und andere Baustoffe.

До найважливіших корисних копалин
належать: залізна руда, марганець,
каолін, граніт та інші будівельні ма­те­
рі­а­ли.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Sommer ist heiß und der
Win­ter schneearm.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — літо жарке, а зима мало­
сніжна.

63,8 % der Bevölkerung sind Ukrainer,
31,1 % — Russen.

63,8 % населення складають укра­ї­н­ці,
31,1 % — росіяни.

Es ist ein Industriegebiet.

Це індустріальна область.

Die führenden Industriezweige sind
Ma­schi­nen­bau, Hüttenindustrie, che­mi­
sche Industrie und Bergbau.

Провідні галузі промисловості: ма­ши­
но­бу­ді­в­на, хімічна та гірничобудівна.

Entwickelt sind auch Leicht– und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

Розвинені також легка та харчова
про­ми­с­ло­вість.

In der Landwirtschaft dominiert Vieh­
zucht.

У сільському господарстві переважає
тваринництво.

Angebaut werden Weizen, Mais, Hafer
und Sonnenblumen.

Тут вирощують пшеницю, кукурудзу
та соняшник.

Das Gebiet ist durch den Heldenmut
der Kosaken berühmt.

Область відома героїзмом козаків.

Hier wurde 1556 die erste Chortizer
Sitsch gegründet.

Тут у 1556 році була заснована пе­р­
ша Хортицька Січ.

der Ideo­lo­ge des ukraini­schen Na­zio­na­lis­mus D. 5. Wörter und Wendungen bespülen (te. Сластін. ба­га­то­ по­ве­р­хо­вих будинків і широких ву­ лиць. aber trotzdem liebe ich es sehr. der Filmschaffende G. але все ж я дуже люблю його. тут живуть мої батьки. У моєму місті немає театрів. der Sänger Patorshynsky. t) — переважати der Heldenmut — героїзм die Hüttenindustrie — металургійна промисловість die Viehzucht — тваринництво Fragen zum Text Wo liegt das Saporisher Gebiet? In welcher Naturzone liegt das Gebiet? Was für ein Gebiet ist das? Welche Industriezweige sind am meisten entwickelt? Wodurch ist das Gebiet berühmt?  Die Stadt. Hochhäuser und brei­te Straßen nicht vorstellen. Tschuchraj ge­bo­ren. ідеолог укра­ ї­н­сь­ко­го на­ці­о­на­лі­з­му Д. t) — вирощувати der Weizen — пшениця dominieren (te. -n — велике водосховище 1. In meinem Städtchen gibt es kein Thea­ter. багатоповерхових бу­ди­н­ків та широких проспектів — усьо­го.Gebiete und Städte der Ukraine l 178 Hier wurden der Maler O. keine Hochhäuser und breite Straßen. 3. Деякі люди не можуть уявити свого жит­тя без театрів. t) — омивати betragen (u. . кі­но­ ре­жи­сер Г. Slastin. â ÿêîìó ÿ æèâó Meine Heimatstadt liegt in der Nähe von Poltawa. was al­ les für jede industrielle Großstadt ty­ pisch ist. Тут народилися ху­до­ж­ник О. Можливо. що є типовим для кожного ве­ли­ко­го промислового міста. Моє рідне місто знаходиться не­да­ле­ ко від Полтави. weil ich hier geboren bin. ви маєте рацію. Патор­жинський. Manche Menschen können sich ihr Le­ ben ohne Theater. 4. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення am Dnipro gelegen — придніпровський der Höhepunkt — найвища точка das Staubecken — водосховище der Stausee. in der ich lebe  ̳ñòî. співак І. що життя в про­ ві­н­цій­но­му місті доволі нудне? Wahrschein­lich haben Sie Recht. Donzow. і майже все життя я про­ вів тут. Донцов. 2. das Leben in ei­ ner Provinzstadt ist sehr eintönig? Ви можете подумати. оскільки я народився тут. das Eisenerz — залізна руда die Nahrungssmittelindustrie — харчова промисловість anbauen (te. hier wohnen meine El­tern und fast mein ganzes Le­ben wohnte ich hier. Sie denken vielleicht. Чухрай.

узимку — запах морозу й снігу. Jeden Morgen stehen Sie auf und at­ men frische Luft ein. що в мо­ є­му місті є кілька хороших кафе. Wer lieber tanzen möchte. sie ist bei der Jugend sehr beliebt. Той. У цей час мені подобається блукати вулицями. і ви можете зайти туди в будь-який час. durch die Straßen zu spazieren. Я впевнений. хто віддає перевагу танцям. je nach der Jahreszeit: im Sommer das Aroma von grünem Gras und Blumen. Meine Stadt wird besonders hübsch im Frühling. наповненим рі­з­ни­ ми запахами в залежності від пори року: улітку це аромат зеленої трави й кві­тів. Sport zu treiben. dass es in meiner Stadt einige hüb­sche Cafes gibt. Wir haben viele Möglichkeiten. Ich glaube bestimmt. що в такому житті є свої переваги. обсадженими каштанами та липами. може піти до парку культури та відпочинку. am meisten bei den Ju­gend­li­chen.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 179 Aber ich versuche zu beweisen. Моє місто стає особливо красивим навесні. У нас є багато можливостей за­йма­ ти­ся спортом. kann in den Ver­gnü­gungs­park gehen. який відомий своїми каруселями та ін­ши­ми атракціонами. weil in der Stadt zwei gro­ ße Sport­plät­ze sind. Я зовсім забув сказати вам. Es ist sehr schade. хто хоче розважитися. але можна схо­ди­ ти в кі­но й подивитися фільм. що вам сподобалося б там. Wer sich amüsieren will. im Winter der Geruch von Eis und Schnee. або просто зайшли поспілкува­ тися з друзями. Ihnen zu sa­ gen. . Ich habe ganz vergessen. getränkt von ver­ schie­de­nen Düften. der alles mit einer dic­ken weißen Decke bedeckt. який укриває все білою товс­ тою ко­в­д­рою. може піти на дискотеку. wo Kastanien und Linden blühen. тому що в місті є два ве­ли­ких стадіони. що у нас немає кон­це­р­ т­них залів і театрів. Кожного ранку ви встаєте і дихаєте чистим повітрям. Той. wenn auf den Beeten vie­ le Ro­sen­stöc­ke in Blüte stehen. dass wir keinen Kon­ zert­saal und kein Theater haben. dass es Ihnen dort gefallen würde. wo sie jederzeit hin­ge­hen können. dass auch ein solches Leben seine Vorteile hat. вона досить по­пу­ля­р­на серед молоді. aber wir können ins Kino gehen und uns ei­ nen Film ansehen. um sich mit Freunden zu unter­ halten. Дуже шкода. якби ви схотіли морозива чи кави. коли на клумбах розквітають багато кущів троянд. особливо серед підлітків. wenn Sie Eis oder Kaf­fee genießen. oder Sie kämen ein­ fach. Zu dieser Zeit gefällt es mir. Але я спробую довести. kann in die Diskothek gehen. der für seine Ka­rus­sels und Attraktionen bekannt ist.

Sind Sie der Meinung. Wo liegt Ihre Heimatstadt? 2. daß das Leben in einer Provinzstadt sehr eintönig ist? 3.Gebiete und Städte der Ukraine l 180 Wörter und Wendungen in der Nähe — неподалік eintönig — одноманітний Recht haben — бути правим versuchen (te. t) — вдихати der Geruch — запах sich amüsieren (te. Wie fühlt sich der Mensch in einer kleinen Stadt? 4. a) — розмовляти Fragen zum Text 1.. t) — намагатися beweisen (ie.— жаль… sich unterhalten (ie. ie) — доводити einatmen (te. t) — розважатися es ist schade. Was kann man besuchen. um sich ein bißchen auszuruhen? 5.. Was ist bei den Jugendlichen besonders beliebt? .

Найважливіша ріка — Рейн. kapitalistischer In­du­strie­staat in Westeuropa. Der höchste Berg ist die Zugspitze. Es gibt viele Seen. які роблять ланд­шафт дуже мальовничим. Der wichtigste Fluss ist der Rhein. Саксонії та інших. буре вугілля. Федеративна республіка скла­да­єть­ся з 16 федеральних земель: Бремена. Hier befinden sich die wichtigsten Eisenhüttenwerke des Landes. Thü­rin­ gen. Після закінчення Другої світової вій­ ни існували 2 німецьких держави: ФРН і НДР. Im Jahre 1990 vereinigten sie sich. Баварії. Майже третина території вкрита лі­ са­ми. Ham­burg. Für das Klima der BRD sind Wind und Regen zu allen Jahreszeiten cha­rak­te­ri­ stisch. Бер­ ліна. залізну руду. Nach der Beendigung des Zweiten Welt­krie­ges existierten zwei deutsche Staa­ten: die BRD und die DDR. Ei­ sen­erz reich. Das vereinte Deutschland hat eine Flä­ che von 356 000 km2 und zählt über 80 Mil­lio­nen Einwohner. Є багато озер. Die BRD ist an Stein–. . Brandenburg. Тут знаходяться найважливіші ме­та­лу­ р­гій­ні заводи країни. Найвища гора — Цугшпітце. Die Bundesrepublik besteht aus 16 Bun­des­län­dern: Bremen. Економіка в Німеччині розвинена дуже сильно. die die Landschaft sehr malerisch machen. Bay­ern. Запаси нафти в ФРН незначні. Об’єднана Німеччина має площу 356 000 км2 і на­ра­хо­вує понад 80 млн жителів. У 1990 році вони об’єдналися. Гамбурґа. Das bedeutendste Produktionszentrum ist das Ruhrgebiet. Die Wirtschaft ist in Deutschland sehr stark entwickelt. У всі пори року для клімату ФРН ха­ ра­к­те­р­ні вітер і дощ. Федеративна Республіка Німеччи­ на — високорозвинена капіталіс­ тична про­мис­ло­ва держава Західної Європи. Deutschland (Í ІìåЧЧè íà )  Deutschland  ͳìå÷÷èíà Die Bundesrepublik Deutschland ist ein hochentwickelter. Провідний виробничий центр — Рур­ сь­ка область. Die Erdölvorräte sind in der BRD ge­ ring. Sach­sen und anderen. Тюрингії. ФРН багата на кам’яне. Бранденбурґа.I V. Braunkohle. Berlin. Fast ein Drittel des Territoriums ist mit Wäldern bedeckt.

Wo befindet sich das wichtigste Produktionszentrum Deutschlands?  Die geographische Lage  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Deutschland liegt im Herzen Euro­pas. t) — об’єднуватися das Drittel — третина die Steinkohle — кам’яне вугілля die Braunkohle — буре вугілля das Eisenerz — залізна руда reich sein an (Dat. ФРН має інтенсивне сільське го­с­по­ дар­с­т­во. Luxemburg und Frankreich im We­sten. Швейцарією та Ав­с­т­рі­єю на пів­дні. Zuc­ ker­rü­ben angebaut. Wörter und Wendungen hochentwickelt — високорозвинений existieren (te. Wie heißt der wichtigste Fluß Deutschlands? 5. Bel­gi­en. Die natürliche Grenze bilden im Norden die Ostsee und die Nordsee. Німеччина знаходиться в серці Єв­ро­пи. Die BRD hat eine intensive Land­wirt­ schaft. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 4. Mehr als die Hälfte der Elektroenergie wird in diesem Gebiet erzeugt.182 Deutschland l Hochentwickelt sind auch der Mas­ chinenbau. Hier werden Getreide. -e — металургійний завод der Fahrzeugbau — виробниц­ тво транспортних засобів erzeugen (te. Природний кордон утворюють на пів­ но­чі Балтійське й Північне моря.) — бути багатим на der Erdölvorrat (die Erdöl­ vorräte) — запаси нафти das Eisenhüttenwerk. Сло­вач­ чи­ною та Поль­щею на сході. ФРН межує з дев’ятьма сусідніми дер­жа­ва­ми: з Данією на півночі. . Wieviel Staaten existierten auf dem Territotium Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg? 3. der Schweiz und Österreich im Sü­den und Tschechien und Polen im Osten. den Niederlanden. der Fahrzeug– und Waggonbau. виробництво транспорт­ них засобів і вагонобудування. Люксембургом і Фран­ці­єю на заході. Бельгією. Високорозвиненим є також ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. Kartoffeln. Ні­ дер­ла­н­да­ми. Більше половини електроенергії ви­ ро­б­ля­єть­ся в цьому районі. t) — виробляти Fragen zum Text 1. цу­ к­ро­вий буряк. картоплю. Тут вирощують зернові. Was für ein Staat ist Deutschland? 2. з Чехією. Die Bundesrepublik Deutschland ist von neun Nachbarstaaten umgeben: Dä­ne­mark im Norden. t) — існувати sich vereinigen (te.

sie alle sind schiffbar. з заходу на схід 640 км. До Середньогір’я належать Рейнські Сланцеві гори. Zu den Mittelgebirgen gehören unter an­de­rem das Rheinische Schiefer­ gebirge. усі великі ріки беруть свій початок у середньогір’ї. Das Süddeutsche Alpenvorland be­ steht aus der Schwäbisch–Bayrischen Hoch­ebe­ne mit ihren Hügeln und Seen im Süden. Низовина на півночі складається з гор­б­ку­ва­то­го узбережжя з числен­ ними озерами. Die Grenzen der Bundesrepublik ha­ ben eine Länge von 3 776 km. Південно-німецьке альпійське пе­ред­ гі­р’я складається з Швабсько-Ба­вар­ сь­ко­го плоскогір’я з його холмами та озерами на півдні. Територія держави складає 357 000 км2. Майже 25 % вантажів пе­ре­пра­в­ля­ють­ ся водним шляхом. Середньогір’я та Аль­пій­сь­ ке передгір’я. Ельба. . Територія Німеччини поділяється на три великі області: Північно-Німецька низовина. Die zahlreichen Kanäle. haben eine gro­ ße Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Крім Рейна та Ельби. das Sauerland und das Hessische Bergland. von Westen nach Osten 640 km. das Mit­tel­ge­bir­ge und das Alpenvorland. Найбільші й найкрасивіші озера Ні­ме­ ч­чи­ни — Бодензее.l Німеччина 183 Das Staatsgebiet Deutschlands ist 357 000 km2 groß. За­у­е­р­ ланд і гірський край Гессена. Хімзее та багато інших. мають велике значення для ні­ ме­ць­кої економіки. Zu den größten und schönsten Seen Deutschlands gehören der Bodensee. Die längste Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km. Штарнбергерзее. Fast 25 % aller Güter werden auf dem Wasserwege transportiert. По повітряній лінії довжина з півночі на південь складає 876 км. die Donau. Die größten Flüsse Deutschlands sind der Rhein. Везер. Найбільші ріки Німеччини — Рейн. усі вони су­д­но­ пла­в­ні. які прорізують ФРН. die die Bun­des­ re­pu­blik durchziehen. der Westerwald. Bis auf den Rhein und die Elbe ent­ sprin­gen alle großen Flüsse den Mit­tel­ ge­bir­gen. der Chiemsee und viele andere. Дунай. Численні канали. die We­ ser. Вестервальд. Das Territorium Deutschlands gliedert sich in drei große Land­ schaftsräume: das Nordeutsche Tiefland. die Elbe. der Starnbergersee. Das Tiefland im Norden besteht aus seenreichem und hügeligem Küs­ tenland. Довжина кордонів ФРН складає 3 776 км.

За кліматичними ознаками Ні­ меччина знаходиться в зоні помірно про­хо­ло­д­них західних вітрів. горами. Гарц. -e — привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Deutschland? Von wieviel Staaten ist Deutschland umgeben? Wie ist das Staatsgebiet Deutschlands? Was gehört zu den Mittelgebirgen? Welche Flüsse entspringen den Mittelgebirgen?  Das Klima  Êë³ìàò Klimatisch liegt Deutschland im Bereich der gemäßigtkühlen West­ windzone zwi­schen dem Atlantischen Ozean und dem Kontinent­alklima im Osten. -e — територія держави die Ausdehnung — довжина das Schiefergebirge — сланцеві гори das Alpenvorland — Альпійське передгір’я die Hochebene. -n — плоскогір’я sich gliedern (te. Середня температура взимку 1.184 Deutschland l Durch seine herrlichen Landschaften. між Ат­ ла­н­ти­ч­ним океаном і континенталь­ ним клі­ма­том на сході. der Landschaftsraum (die Landschaftsräume) — природна зона das Tiefland — низовина entspringen (a. щоб температура дуже сильно й швидко змінювалась. 2. 4. най­кра­си­ ві­ши­ми озерами. wunderschönen Seen.5 Grad Celsius im Tiefland und minus 6 Grad im Gebirge. 3. Шварцвальд. wie zum Beispiel den Harz. Gebirge. o) — проходить das Gut (die Güter) — вантаж der Anziehungspunkt. u) — брати початок durchziehen (o. Für das Klima der Bundesrepublik Deutsch­land sind Regen und Wind zu allen Jahreszeiten charakteristisch. dass sich die Temperatur sehr stark und schnell ändert. 5. Die Durchschnitts­temperatur im Winter liegt bei 1. наприклад. Рідко буває.5 оС у низовині та менша ніж 6 оС у горах. Для клімату ФРН характерні дощ і ві­ тер у всі пори року. Своєю чудовою природою. den Schwarzwald und den Thüringerwald ist Deutschland ein Anziehungspunkt für viele Touristen aus aller Welt. Es ist selten. . t) — поділятися 1. Wörter und Wendungen umgeben sein von — бути оточеним (тут: межувати) das Staatsgebiet. Тюрингський ліс — Німеччина приваблює багатьох ту­ри­с­тів усього світу.

In welcher Klimazone liegt Deutschland? 2.l Німеччина 185 Im Sommer liegen die Mittelwerte bei + 18 Grad Celsius im Tiefland und bei + 20 Grad in den geschützten Tälern des Südens.­ Bayern mit der Hauptstadt Mün­chen­ und Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover. gegliedert in sech­ zehn Län­der. al­ pi­nen Südwind. Улітку середня температура +18 оС у низовині та +20 оС у захищених по­ ло­ни­нах півдня. Welches Gebiet bildet auch seine eigene Klimazone?  Der Staatsaufbau  Äåðæàâíèé óñòð³é Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Wörter und Wendungen gemäßigt-kühl — помірно холодний die Durchschnittstemperatur. Auch Oberbayern mit dem regelmäßig auftretenden Föhn. kühlen Sommern und schneereichen Wintern bildet eine eigene Klimazone. Wie ändert sich die Temperatur in Deutschland? 3. -n — виняток der obere Rheingraben — верхня частина Рейну mild — м’який (про клімат) der Föhn — фен (теплий вітер) schneereich — багатий на сніг eigen — свій. Eine dieser Ausnahmen ist der obere Rheingraben mit seinem sehr milden Kli­ma. де регулярно віє фен. теплий альпійський пів­ден­ ний вітер. власний Fragen zum Text 1. про­ хо­ло­д­ним літом і багатими на сніг зи­ ма­ми утворює свою кліматичну зону. Але є й винятки. Ба­ва­рія зі столицею Мюнхен. Також Верхня Баварія. до скла­ ду якої входять 16 земель. Der Harz mit seinen scharfen Winden. Один з цих винятків — дуже м’який клімат верхньої частини ріки Рейн. -en — середня температура das Tiefland — низовина geschützt — захищений das Tal (die Täler) — полонина die Ausnahme. einem warmen. . Die größten Bundesländer sind Ba­ den–Württemberg mit der Hauptstadt Stutt­gart. Welches Klima herrscht im oberen Rheingraben? 5. gehört dazu. Найбільші федеральні землі — Ба­ ден-Вюртемберг зі столицею Шту­т­ гарт. Федеративна Республіка Ні­ме­ч­чи­ на — федеративна держава. Нижня Са­к­со­нія зі столицею Ган­­ новер. Aber es gibt auch Ausnahmen. Гарц зі своїми різкими вітрами. In welcheh Gebieten liegen die Mittelwerte bei 18 ºCelsius im Sommer? 4.

Das Staatsoberhaupt Deutschlands ist der für fünf Jahre gewählte Bun­des­prä­ si­dent. Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik sind: der Bundestag. Sie geben sich ihre eigenen Gesetze im Bereich des Schul– und Hochschulwesens. який обирається на п’ять років. Der Bundesrat besteht aus den Mit­glie­ dern der Länderregierungen. Außerdem sind sie vor allem für das Kommunalrecht und das Recht der Ordnungs­behörden zuständig. Das höchste gesetzgebende Organ der Bundesrepublik ist der Bundestag. kein Land mehr als sechs Stimmen. seinen eigenen Ver­wal­tungs­ap­ pa­rat. Глава держави Німеччина — Феде­ ральний президент. Федеральна Рада. Вони видають власні закони в галузі шкільної та вищої освіти. Dezember 1990 in frei­ er. .186 Deutschland l Jedes Land hat seine eigene Ver­fas­ sung. Кожна земля має в Федеральній Раді як мінімум три. але не більше шести голосів. Вибори проводяться раз на чотири роки. Der Bundespräsident vertritt die Bun­ des­re­pu­blik völkerrechtlich. Найвищим законодавчим органом ФРН є Бундестаг. Фе­де­ра­ ль­ний уряд. адміністративне управління. Федеральний президент пред­ста­в­ляє ФРН у міжнародно-правовому від­но­ шен­ні. Іншою сферою компетенції земель є комунальне право та право органів підтримувати громадський порядок. Найважливіші політичні органи ФРН Бундестаг. Він був уперше обраний у ході за­ га­ль­но­ні­ме­ць­ких вільних. таємних і прямих виборів 2 гру­д­ня 1990 р. geheimer und di­rek­ter Wahl zum ersten Mal ge­samt­ deutsch gewählt. Левова частка парламентської ро­бо­ ти виконується в постійних комісіях. die sich jeweils mit einem be­ stimmten Sachgebiet befassen. Федеральна Рада складається з чле­ нів федеральних урядів. all­ge­mei­ner. die Bundesregierung. der Bundesrat. Кожна земля має свою Конституцію. рівних. які займаються відповідною сферою діяльності. Eines der fünf Mitglieder des Prä­si­di­ ums des Deutschen Bundestages leitet je­weils die Plenarsitzungen. за­га­ль­них. Er wurde am 2. Jedes Land hat mindestens drei. gleicher. Пленарні засідання Бундестагу від­ бу­ва­ють­ся під головуванням одного з п’яти членів Президії Німецького Бун­дестагу. Die Wahl­periode beträgt vier Jahre. Der größte Teil der parlamentarischen Arbeit wird in den Ausschüssen ge­lei­ stet.

Німецькі кольори — чорно-черво­нозо­ло­тий мають революційне по­ход­ ження. -e — сфери діяльності Fragen zum Text Wie heißen die größten Bundesländer Deutschlands? Was hat jedes Land? Was sind die wichtigsten Staatsorgane Deutschlands? Wo wird die parlamentarische Arbeit geleistet? Aus wem besteht der Bundesrat?  Deutsche Nationalsymbole  Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè Jede Staatsform bedient sich po­li­ti­ scher Symbole. 4. t) — поділятися der Verwaltungsapparat. -n — органи громадського порядку gesetzgebend — законодавчий geheim — таємний die Wahl. Sie stehen seit dem 19. Федеральний канцлер визначає стра­ те­гію політичного розвитку. . Вони все з 19 сторіччя стоять за сво­бо­ду та національну єдність усіх ні­м­ців. -e — адміністративне управління im Bereich — у галузі das Hochschulwesen — вища освіта (як галузь) die Verfassung — конституція das Kommunalrecht — комунальне право 1. Будь-яка форма держави ко­ри­с­ту­єть­ ся політичними сиволами. -en — вибір das Sachgebiet. 3. До складу федерального уряду вхо­ дять федеральний канцлер і фе­де­ра­ ль­ні міністри. федеральних міністрів. -e — закон die Ordnungsbehörde. 2. Wörter und Wendungen sich gliedern in (Akk. Der Bundeskanzler bestimmt die Richt­ li­ni­en der Politik. До його повноважень належить також призначення федерального ка­н­ц­ле­ра. які оби­ра­ють­ся Бундесвером.l Німеччина 187 Zu seinen Aufgaben gehört auch die Er­nen­nung des vom Deutschen Bun­ des­tag gewählten Bundeskanzlers und der Bundes­minister. Jahrhundert für die Freiheit und die na­tio­na­le Einheit al­ler Deutschen. Die deutschen Farben Schwarz–Rot– Gold haben einen revolutionären Ur­ sprung. Flaggen und Wappen sind Sinnbilder der nationalen Zusammengehörigkeit. das Gesetz.) (te. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bun­des­mi­ni­ stern. 5. Прапори та герби — це символи на­ ці­о­на­ль­ної спільності.

Der Adler. в 1919 р. Artikel 22 des Grundgesetzes Deutsch­ lands bestimmt: “Die Bundesflagge ist schwarz–rot–gold”. заснована Бі­с­ма­р­ком.188 Deutschland l Die bundesstaatliche Struktur findet in den Wappen und Flaggen der Länder Ausdruck.— уже в сьо­ го­дні­ш­ній формі. був знаком влади римських ім­пе­ра­то­рів. Німецька імперія. Восени 1989 року на вулицях і пло­ щах Лейпціга та багатьох інших міст мо­ж­на було побачити чорно-черво­ но-зо­ло­ті прапори. Die Weimarer Republik versuchte ei­ nen Kompro­miss zwischen den beiden Fah­nen zu schließen. Орел. Der einköpfige Adler wurde zum Staatswappen des 1871 gegründeten deut­schen Reiches. Одноголовий орел став державним гербом Німецької імперії. das Wappenvogel des Bundeswappens. національне зібрання Фра­н­ к­фу­р­та визначило чорно-червоно-зо­ ло­тий для прапора Німецького Бунда (фе­де­ра­ції). яке присвятило себе боротьбі за на­ці­о­на­ль­ну єдність і політичну свободу Німеччини. також взятій у Вей­ мар­сь­кої Республіки. Karl der Große übernahm das Symbol kaiserlicher Macht. Im Herbst des Jahres 1989 waren auf den Straßen und Plätzen Leipzigs und vieler anderer Orte schwarz–rot–gol­de­ ne Fah­nen zu sehen. У них стає виразнішою традиційна рі­з­но­ма­ні­т­ність німецьких регіонів і пле­мен. Веймарська Республіка намагалася знайти компроміс між двома пра­по­ ра­ми. У 1848 р. заснованої в 1871 році. war das Herrschaft­ szeichen der römischen Kaiser. Das von Bismark gegründete Deutsche Reich galt sich die Fahne Schwarz– Weiß–Rot. die sich dem Kampf für nationale Einheit und po­li­ti­sche Freiheit Deutschlands ver­ schrie­ben. мала прапор чорно-білоче­р­во­ний. Darin wird die traditionelle Vielfalt der deutsch­en Regionen und Stämme deut­lich. Кольори чорний-червоний-золотий служили спочатку на святі у Ва­р­т­бу­ р­зі в 1817 ро­ці розпізнавальним зна­ ком студентського німецького об’­єд­ нан­ня. гербовий птах федерального ге­р­ба. Im Jahre 1848 bestimmte die Frank­fur­ ter Nationalversammlung Schwarz– Rot–Gold zur Fahne des Deutschen Bun­des. Стаття 22 Основного закону Ні­ме­ч­чи­ ни встановлює: «Прапор федерації чорно-червоно-золотий». Карл Великий взяв його собі за си­м­ вол імператорської влади. . Die Farben Schwarz–Rot–Gold dienten erstmals auf dem Wartburgfest 1817 als Erkennungszeichen der deutschen stu­den­ti­schen Ver­einigung. 1919 — schon in der heutigen Form — auch von der Wei­ma­rer Republik übernommen. Державна федеральна структура вті­ лю­єть­ся в гербах і прапорах земель.

У серпні 1991 року федеральний пре­зи­дент Ріхард фон Вайцзек­ кер і фе­де­ра­ль­ний канцлер Гельмут Коль затвердили­ третю строфу «Пісні ні­м­ців» як національний гімн німець­ кого на­ро­ду. Wie die Flagge der BRD geht auch die Nationalhymne auf die Zeit vor der Re­ vo­lu­ti­on 1848 zurück.) — користуватися das Sinnbild (-er) — символ. Wozu dienten diese Farben auf dem Wartburgfest 1817? 3. Welches Lied liegt der Nationalhymne Deutschlands zugrunde? . емблема die Zusammengehörigkeit — спільність der Ursprung — походження Ausdruck finden — втілюватися die Vielfalt — багатоманіт­ ність der Stamm (die Stämme) — плем’я. Was bedeutet der Adler als Wappentier? 5. o) — тут: мати das Herrschaftszeichen — знак панування der Adler — орел erheben (o. так і національний гімн виходять з часів перед револю­ цією 1848 р. Wörter und Wendungen sich bedienen (Gen. рід sich verschreiben (ie. Im August 1991 bestätigen der Bun­des­ prä­si­dent Richard von Weiz­säcker und Bundeskanzler Helmut Kohl die dritte Strophe des “Liedes der Deutschen” als die Nationalhymne des deutschen Vol­kes. Текст «Пісні німців» було написано у 1841 р. федеральний президент Гейс визначив орла як державний герб федеративної республіки Німеч­ чини. Nach dem ersten Weltkrieg erhob der erste Präsident der Weimarer Republik. o) — зводити Fragen zum Text 1. ie) — присвятити себе sich gelten (a. Der Text “des Liedes der Deutschen” wurde im Jahre 1841 von August Hein­ rich Hoffmann von Fallersleben zu ei­ ner Melodie von Joseph Haydn ver­ fasst. Friedrich Ebert. Генріхом Гоффманом фон Фал­ле­р­с­ле­бе­ном на мелодію Йо­зе­фа Гай­д­на. Was symbolisieren die Farben Schwarz–Rot–Gold? 2. Після Першої світовой війни перший президент Веймарської республіки Фрідріх Еберт зробив «Пісню німців» національним гімном Німеччини. Mit welchen Fahnen gingen die Deutschen auf den }Straßen Leipzigs? 4. Як прапор ФРН. У 1950 р. das “Lied der Deut­ schen” zur Deutschen Nationalhymne.l Німеччина 189 1950 bestimmte Bundespräsident Heuss den Adler als Staatswappen der Bun­des­re­pu­blik Deutschlands.

але також і в повоєнні роки. was die Lage des Volkes ver­ schlimmerte und jeden Fortschritt hemm­te. яка прагну­ ла до за­во­ю­ван­ня нових територій. Про це свідчила участь Німеччини в Першій світовій війні. У середньовіччя Німеччина була фе­ о­да­ль­ною державою. Jahrhundert entstanden die ersten Städ­te. зі сходу на захід. на території нинішньої Німеччини осе­ля­ли­ся німецькі пле­ме­на. Im Mittelalter war Deutschland ein feu­ da­ler Staat. Sie führten gegeneinander dauernde Kriege. Das war eine schwarze Seite in der Ge­ schich­te des Landes und es hatte schwe­ re Folgen für das deutsche Volk nicht nur während des Zweiten Welt­krie­ges. kreuzen sich hier die wichtigsten Handelswege von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. und ihre Kultur und Kunst blüh­ ten auf. Пізніше герцогства об’єдналися й утво­рили імперію. Davon zeugte die Teilnahme Deutsch­ lands am ersten Welt­krieg. der aus mehr als 300 Her­ zog­tü­mern bestand.­ Von 1933 bis 1945 herrschte im deut­ schen Staat faschistische Diktatur. тут пе­ре­хре­щу­ють­ся най­ва­ж­ли­ві­ші торговельні шляхи з пів­ но­чі на південь. Це була чорна сторінка в історії кра­ї­ни і мала тяжкі наслідки для ні­ме­ць­ко­го народу не тільки під час Другої світо­ вої війни. . З 1933 до 1945 року в Німеччині па­ ну­ва­ла фашистська диктатура. der sich nach Eroberung neuer Räume strebte. Jahr­hun­ derts war Deutschland ein ent­wic­kel­ ter Industriestaat. а їхня культура й мистецтво процвітали. У 9—10 ст. Купці привозили до міст свої товари й сплачували місту велике мито. den es verlor. Im 9. Завдяки цьому міста ставали все ба­ га­т­ши­ми. Jahrhundert sie­del­ ten sich auf dem Territorium des heu­ti­ gen Deutschlands germanische Stäm­me. Die Kaufleute brachten in die Städte ihre Waren und bezahlten der Stadt hohe Zölle. Оскільки Німеччина розташована в центрі Європи. Schon Ende 19.190 Deutschland l  Aus der Geschichte Deutschlands  Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Schon im VII. яка складалася з більше ніж 300 герцогств. яку вона про­ гра­ла. Німеччина була розвиненою про­ми­с­ло­вою державою. Уже наприкінці 19 — на початку 20 ст.— 10. son­dern auch in den Nachkriegsjahren. з’являлися перші міста. Вони вели одне проти одного три­ва­ лі війни. Уже в 7—8 ст.— Anfang 20. — VIII. що погіршувало становище народу­ й гальмувало будь-який про­ грес. Da Deutschland im Zentrum Europas liegt. Später vereinigten sich die Her­zog­tü­ mer und bildeten ein Reich. Dadurch wurden die Städte immer rei­ cher.

-e — торговельні шляхи das Mittelalter — середньо­ віччя das Herzogtum (die Herzogtümer) — герцогство verschlimmen (te. Das brachte dem deutschen Volk viele Unan­nehmlich­keiten. Zahlreiche Familien und Verwandte wa­ ren voneinander getrennt und konn­ ten sich jahrelang nicht sehen. Später. t) — оселятися der Stamm (die Stämme) — плем’я sich kreuzen (te. У своєму економічному розвитку НДР відставала та у зв’язку з цим ще й сьо­го­дні повинна долати багато труд­нощів. In ihrer wirtschaftlichen Entwicklung blieb die DDR zurück und muss heute noch in diesem Zusammenhang viele Schwie­rig­kei­ten überwinden. t) — погіршувати hemmen (te. t) — возз’єднуватися die Eroberung — завоювання zeugen von (te. t) — перехре­ щуватися der Handelsweg. Wörter und Wendungen sich siedeln (te. які роз­по­ча­ли разом будувати свою еко­ но­мі­ку. І тільки 3 жовтня 1990 року об’­єд­ на­ли­ся обидві німецкі держави. t) — свідчи­ ти про die Folge. Багато сімей і родичів були ві­до­кре­ м­ле­ні один від одного й роками не мо­г­ли бачитися. У деяких галузях промисловості Ні­ме­ ч­чи­на йде попереду інших країн. Після Другої світової війни Німеч­ чина була розділена союзниками на чо­ти­ри окупаційні зони. Сьогодні Німеччина є високорозви­ неною промисловою країною з про­ ду­к­ти­в­ним сільським го­с­по­дар­с­т­вом і за своїм розвитком посідає одне з пе­р­ших місць у Європі та світі. Пізніше в 1949 році було засновано дві держави — ФРН і НДР.l Німеччина 191 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch­land von den Alliierten in vier Besatzungszonen geteilt. In einigen Wirtschaftszweigen ist Deuts­chland den anderen Ländern ­voran. -en — неприємність . -n — наслідок der Alliierte (die Alliierten) — союзники die Unannehmlichkeit. Це принесло німецькому народові ба­ га­то неприємного. t) — гальмувати sich vereinigen (te. wurden zwei Staa­ten gegründet — die BRD und die DDR. Oktober 1990 vereinigten sich die bei­den deutschen Staaten und be­gan­nen zusammen ihre Wirtschaft zu ent­wic­keln. im Jahre 1949. Heute ist Deutschland ein hoch­ent­wic­ kel­tes Industrieland mit einer pro­duk­ti­ ven Landwirtschaft und nimmt ihrer Ent­wick­lung nach einen der ersten Plätze in Eu­ro­pa und in der Welt ein. Erst am 3.

Бажання возз’єднатися ніколи не по­ки­да­ло німців. Welche Rolle spielte die Vereinugung Deutschlands am 3. Нарешті упала ненависна Берлінська стіна. і нарешті 3 жовтня 1990 року здійснилася мрія всього народу. Heute noch stehen viele der Politiker vor Gericht. що коштувала життя багатьом людям. які прагнули до волі. З 1949 р. Wesentlichen Anteil an der Wie­der­ver­ ei­ni­gung hatte der ehemalige Präsident der UdSSR Michail Gorbatschow. Endlich fiel die verhaßte Berliner Mau­ er. Wann siedelten sich germanische Stämme auf dem Territotium des heutigen Deutschlands? 2. Німеччина була розділена на дві ча­с­ти­ни: ФРН і НДР. В історії кожної країни є події. Das Streben nach Wiedervereinigung erlosch nie und endlich erfüllte sich am 3. Was für ein Staat war Deutschland im Mittelalter? 5. Warum kamen viele Kaufleute nach Deutschland? 3. Jetzt dient ein Teil der Mauer. Нині частина Берлінської стіни роз­ ма­льо­ва­на художниками всього сві­ту та є музейним експонатом і на­га­ду­ ван­ням про сорок років німецької історії. die für die Morde an der Gren­ze verantwortlich sind. Zu so einem Ereignis wurde der 3. Wodurch wurden die deutschen Städte reich? 4. für viele Familien im einzelnen. Велику роль у возз’єднанні відіграв колишній президент СРСР Михайло Горбачов. die den Weg in die Freiheit suchten. das Leben ko­ste­te. Ok­ to­ber 1990 für Deutschland. Це було трагедією для всієї нації. . Донині йдуть судові процеси над ба­ га­ть­ма політиками. Oktober 1990 die Sehnsucht ei­ nes ganzen Volkes. Seit 1949 war Deutschland in zwei Teile gespaltet: die BRD und die DDR. які впли­ва­ють на подальший хід історії. nur noch als Museumsstück und Andenken an vier­zig Jahre deutscher Geschichte. die den weiteren Ver­lauf der Geschichte bestimmen. відповідальними за вбивства на кордоні.192 Deutschland l Fragen zum Text 1. Oktober 1990?  Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Es gibt in der Geschichte eines jeden Landes Ereignisse. die so vielen Menschen. для багатьох сімей зокрема. Таким днем для Німеччини є 3 жо­в­т­ ня 1990 року. bemalt von Künstlern aus aller Welt. Es war eine Tragödie für die ganze Na­ ti­on.

. економічного та культурно­ го життя всієї Німеччини. але й серйозні проблеми. Deutsche aus Ost und West erkunden ihre Heimat. wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des ganzen Deutschlands. розщіплювати das Gericht . bis die großen Unterschiede abgebaut sind und das Leben in den alten und neuen Bun­des­län­dern auf gleichem Niveau ver­läuft. 2. -e — відмінність unerreichbar — недосягаємий Fragen zum Text Was bestimmt die Geschichte jedes Landes? Welche Ereignisse gehören dazu? Wonach strebten die Deutschen? Warum freuten sich die Deutschen über Wiedervereinigung? Wann fand diese Vereinigung statt?  Probleme Deutschlands nach der Vereinigung  Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ Am 3. sondern auch ernste Probleme aufgeworfen. Es wird noch einige Zeit dauern. яке стало ва­ж­ли­вою подією в історії Німеччини. Однак возз’єднання принесло не тіль­ ки радість. перш ніж зни­к­ нуть відмінності між старими й но­ви­ ми федеральними землями та життя вийде на один рівень. t) — обумов­ лювати. І всі разом святкують 3 жовтня як на­ ці­о­на­ль­не свято. Alle zusammen feiern seit dem 3. впливати на. Oktober 1990 erfüllte sich end­ lich die Sehnsucht des deutschen Volkes. 5. o) — ставити проблеми der Unterschied. der zu einem wichtigen Er­eig­nis in der Geschichte Deutsch­lands wur­de. 4. lernen neue Städte ken­nen. -e — суд 1. знайомляться з новими містами. die für sie früher unerreichbar waren. Berlin ist wieder Zentrum des po­li­ti­ schen.l Німеччина 193 Die Wiedervereinigung hat aber leider nicht nur Freude ausgelöst.. 3. Східні та західні німці пізнають свою Батьківщину. Wörter und Wendungen das Ereignis. wirtschaftlich wie auch kulturell. -se — подія bestimmen (te. За сорок років розділені держави роз­ви­ва­ли­ся економічно й культурно не­од­на­ко­во. 3 жовтня 1990 року здійснилося на­ре­ш­ті палке бажання німецького на­ро­ду. t) — розділяти. Ok­to­ber 1990 diesen Tag als einen Na­tio­nal­fei­er­ tag. spalten (te. Мине ще багато часу. Берлін знов став центром полі­ тичного. . Probleme aufwerfen (a. Beide Staaten hatten sich im Laufe von vierzig Jahren unterschiedlich ent­wic­ kelt. які були недоступні.

Але возз’єднання викликало не тіль­ ки радість. Існують також проблема ворожого ста­в­лен­ня до іноземців і екстремізм мо­ло­ді. Рівень життя у ФРН був значно ви­ щим. Zuliefersysteme neu auf­gebaut. bis die großen Unterschiede abgebaut werden und das Leben in den alten und neuen Bundesländern auf glei­ chem Niveau ver­lau­fen wird. Wörter und Wendungen die Sehnsucht — палке бажання aufstellen (te. Нарешті упала Берлінська стіна. Die Wiedervereinigung aber hat nicht nur Freude ausgelöst. Багато з них повинні були бути ре­ ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні. besonders in den östli­ chen Bun­des­län­dern. Die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR waren verschieden. Das Lebensniveau in der BRD war bede­ utend höher als in der ehemali­gen DDR. Die Umwandlung der Wirtschaft führt immer zu den Entlassungen. Mitarbeiter neu und weiter qualifiziert werden. Viele von ihnen müssen rekonstruiert. але й поставило також сер­йозні проблеми. а рівень життя в старих і нових федеральних землях буде однаковим. t) — ставити (проблеми) das Lebensniveau — рівень життя ehemalig — колишній entsprechen (a. Мине ще деякий час. особливо в східних фе­де­ра­ль­ них землях. neue Märkte erschlossen. заново створити системи по­ста­вок й підвищити кваліфікацію спів­ро­бі­т­ни­ків. Проводиться велика роз’ясню­вальна кампанія проти екстремізму та во­ро­ жо­го ставлення до іноземців. Viele Industriebetriebe von Ost­deutsch­ land entsprechen ihrer Ausrüstung und der Qualität von Erzeugnissen nach dem Weltstandard nicht. Багато промислових підпри­ємств Схі­ д­ної Німеччини за своїм оснащенням та якістю не відповідали між­на­ро­д­но­ му стандарту. Man führt eine große Auf­klä­rungs­kam­ pa­gne (lies: [kamp´anj3]) gegen Extremismus und Fremdfeindlichkeit durch. слід було від­крити нові ринки. доки не будуть усунені істотні відмінності. Ein großes Problem ist darum Ar­beits­ lo­sig­keit. o) — відповідати чомусь die Ausrüstung — оснащення . Економічні системи ФРН і НДР були різні. Es gibt auch ein Problem der Be­kämp­ fung ausländerfeindlicher und rechts­ ex­tre­mi­sti­scher Gewalt von Jugendlichen. sondern auch ernste Probleme auf­gestellt. Тому великою проблемою є безро­ біття. Перебудова економіки завжди при­ зво­дить до звільнень. Es wird noch einige Zeit dauern.194 Deutschland l Endlich fiel die Berliner Mauer. ніж у колишній НДР.

— співро­ бітник die Arbeitslosigkeit — безро­ біття die Qualität — якість die Entlassung. Ohne Konkurenz gibt es keine Markt­ wirt­schaft. За своїми досягненнями в економіці вона посідає третє місце. Die Bundesrepublik Deutschland ge­ hört zu der Gruppe der sieben großen west­li­chen Industrieländern. Die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Markwirtschaft ist der Wettbewerb. Конституція гарантує всім гро­ма­дя­ нам свободу приватної ініціативи та при­ва­т­ну власність. продукція das Zulieferungsystem. Без конкуренції немає ринкової еко­ но­мі­ки. Das Wirtschaftssystem der Bun­des­re­pu­ blik hat sich zu einer markwirtschaftli­ chen Ordnung entwickelt. -e — система поставок der Mitarbeiter. Економіка Федеративної Республіки у своєму розвитку прийшла до сис­ теми ринкового господарства. Welches Problem ist in Ostdeutschland das größte? 5. Das Grundgesetz garantiert allen Bür­ gern die Freiheit der privaten Initiative und das Privateigentum. Wann fiel die Berliner Mauer? 2. Welche Probleme hat die Wiedervereinigung aufgestellt? 3. Німеччина належить до провідних ін­ ду­с­т­рі­а­ль­них країн світу. Wie waren die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR zur Zeit der Vereinigung? 4. . а в то­р­гі­в­ лі — друге. -se — товар. Змагання сприяє раціоналізації й зму­ шує економно витрачати обмежені ресурси. Mit ihren wirtschaftlichen Leistungen nimmt sie den dritten Platz und im Welt­han­del den zweiten Platz ein. . Der Wettbewerb zwingt zur Ra­tio­na­li­ sie­rung und zum sprachsamen Umgang mit knappen Ressourcen. Wie werden der Extremismus und die Fremdfeindlichkeit bekämpft?  Die Wirtschaft  Åêîíîì³êà Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. -en — звільнення ausländerfeindliche und rechtsextremistische Gewalt — вороже та правоекстремістське ставлення до іноземців Fragen zum Text 1. Федеративна Республіка Німеччини входить до групи найвпливовіших про­ми­с­ло­вих країн. Передумовою успішного розвитку рин­кової економіки є змагання.l Німеччина 195 das Erzeugnis.

ein hoher Beschäfti­ gungsstand und Produkt­ions­ wachstum. кар­то­пля. щоб кон­ку­ре­н­ція не привела до не­спри­я­т­ ли­вих соціальних відносин. хімічна. мета­лургійна. В Німеччині налічується близько 52 000 під­при­ємств. So sichert der Staat Mieterschutz. Головна мета економіки — стабіль­ ні ціни. точ­ на ме­ха­ні­ка. Німеччина також активний партнер у світовій торгівлі. der für die deutsche Wirt­ schaft wichtig ist.196 Deutschland l Der Staat achtet aber darauf. транс­ по­р­т­но­го машинобудування (ву­ли­ч­ ний транс­порт). Але держава стежить за тим. Найважливішими галузями про­ми­ с­ло­во­с­ті ФРН є: кам’яновугільна. фру­ к­ти. цукровий буряк. Kartoffeln. Metal­ lurgie. машинобудівна. den Bau und die Mo­der­ni­sie­rung von Wohnungen. elektronische. овочі. Сьогодні одни німецький фермер го­ дує 70 чоловік. In Deutschland beträgt die Zahl der Be­trie­be etwa 52 000. Gemüse. Найбільш значними його культурами є: зернові (продовольчі та фуражні). die Zahlung der Wohngeld an einkom­ menschwache Bürger. Die zentrale Aufgabe der Wirt­schafts­ po­li­tik ist die Verringerung der Ar­beits­ lo­sig­keit. еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­на. Feinmechanik. ко­ра­б­ле­бу­ду­ван­ня. . Die wichtigsten Industriezweige der BRD sind Steinkohlenbergbau. Luft– und Raumfahrtindustrie. dass der Wettbewerb nicht zu sozial untragba­ ren Verhältnissen führt. Heute ernährt ein deutscher Landwirt 70 Personen. Verbrauchsgüterindustrie und Nahrungsindustrie. (Automo­ bilindustrie Straßenfahrzeugbau). Так. що важливо для ні­ме­ць­кої економіки. Wein. виплату гро­шей громадянам з невеликими при­бу­т­ка­ми. Verantwortung für die wirtschaftliche Ent­wick­lung tragen auch Deutsche Bun­des­bank und die Tarifpartner. будівництво й модерні­ зацію квартир. Deutschland ist ein aktiver Partner des Welthandels. Головним завданням економічної по­ лі­ти­ки є зменшення безробіття. Федеративна Республіка Німеччини має високопродуктивне сільське го­с­ по­дар­с­т­во. наприклад. Die Bundesrepublik hat eine lei­stungs­ fä­hi­ge Landwirtschaft. Das Hauptziel der Wirtschaft ist stabile Preise. Schiffbau. високий рівень зайнятості та зро­стання виробництва. то­ва­рів ши­ро­ко­го вжитку та ха­р­чо­ва про­ми­с­ло­вість. Zuc­ker­ rü­ben. Obst. Die wichtigsten Produkte sind Brot– und Futtergetreide. che­ mi­sche. Відповідальність за економічний роз­ ви­ток несуть також Німецький Фе­де­ ра­ль­ний Банк і тарифні партнери. optische In­du­ strie. Maschinenbau. держава гарантує за­хист квартиронаймачам. авіа– та ко­с­мі­ч­на про­ми­с­ло­вість. виноград. оп­ти­ч­на.

Лісове господарство та риболовство також відіграють велику роль у стру­к­ ту­рі економіки Німеччини. -en — передумова der Wettbewerb. зниження der Bergbau — гірничорудна промисловість das Fahrzeug. t) — прогодувати die Feinmechanik — точна механіка Fragen zum Text 1. -e — вид транспорту die Verbrauchsgüter — товари широкого вжитку die Forstwirtschaft — лісове господарство ernähren (te. Неповторним є Рейн. чимось забезпечувати die Verringerung — зменшен­ ня. Einmalig ist der Rhein. t) — гарантувати. полонинами й озерами. das Loreleilied gehört zu den schön­sten Volksliedern. Німеччина лежить в центрі Єв­ропи. на берегах яко­ го підносяться овіяні легендами фо­р­ те­ці й замки. -e — змагання. Was garantiert den Bürgern das Grundgesetz? 4. Es ist durch seine wunderschönen Land­schaf­ten. пі­с­ня про Лорелею — одна з най­кра­ си­ві­ших народних пісень. Wörter und Wendungen die Markwirtschaft — ринкова економіка das Grundgesetz. економний der Umgang — обходження. Wie entwickelte sich das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland? 3. горами. -e — Основ­ ний Закон. Was ist das Hauptziel der deutschen Wirtschaft? 6.l Німеччина 197 Die Forstwirtschaft und die Fischerei spie­len auch eine große Rolle in der Struk­tur der Wirtschaft Deutschlands. . Täler und Seen bekannt. Flüsse. an dessen Ufern sagenumwobene Burgen und Schlös­ser emporragen. Berge. Zu welchen Ländern gehört Deutschland? 2. річками. Конституція die Voraussetzung. Хто не знає легенду про Лорелею. Welche Industriezweige gehören zu den führenden in der deutschen Wirtschaft?  Sehenswürdigkeiten Deutschlands  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè Deutschland liegt im Herzen Europas. конкуренція sparsam — економно. Welche Rolle spielt der Wettbewerb in der Wirtschaft? 5. Вона відома своєю чудовою при­ро­ дою. поводження з чимось sichern (te. Wer kennt nicht die Sage von der Lo­re­ lei.

herrlichen Seen. Цьому порту уже 807 років. befindet sich die Dresdener Ge­mäl­de­ga­le­rie mit den Bildern der großen Maler Dürer. Berlin ist durch seine historischen Bau­ ten. Deutschland l Чудовим є Шварцвальд зі своїми жи­во­пи­с­ни­ми деревами.198 Schön ist der Schwarzwald mit seinen malerischen Dörfern. Потсдам. і також сучасними будовами. der ein Wun­der­werk goti­ scher Architektur ist. шедевром ар­хі­те­к­ту­ ри в готичному стилі. Nicht vergessen dürfen wir die Se­hens­ wür­dig­kei­ten der Haupstadt Berlin. Seen und be­wal­ de­ten Bergen. музеями. wie Baden–Baden. Сади й замки у парку Сан-Сусі в Пот­ сдамі справляють на відвідувачів не­ за­бу­т­нє враження. як в іта­ лійському місті Флоренція. wie zum Bei­spiel den Fernsehturm am Alexanderplatz. він відомий як найбільший і найважливіший морський порт у Ні­ меччині. Potsdam. як. . Не можна забути й визначні місця Бер­ліна. У відомому Цвінгері. «Вікно в світ» — так називають Гам­ бурґ. bekannt. озерами й по­кри­ти­ми лісами горами. Місто Дрезден — одне з най­кра­си­ві­ ших міст у Європі. і він ко­ ри­с­ту­єть­ся в світі репутацією швид­ кого порту. Im berühmten Zwinger. оскільки тут знаходиться так багато скарбів мистецтва. Viele Größstädte sind durch ihre hi­sto­ ri­schen Baudenkmäler. so wird Hamburg ge­ nannt. Його часто називають «Ель­б­ф­ло­ ренц». такими як Баден-Баден. Берлін відомий своїми історичними будівлями. Hamburg oder Köln zu besuchen? In Köln kann man den Köl­ner Dom be­ wun­dern. ist bekannt durch den größten und wich­tig­sten Seehafen Deutschlands. Wer träumt nicht davon. aber auch durch moderne Bauten. in der Sem­per­ ga­le­rie. Dieser Hafen ist schon 807 Jahre alt und genießt in der Welt den Ruf eines schnel­len Hafens. Рембрандта. Museen und Ga­ le­ri­en weltbekannt. Raf­fa­el und vieler anderer be­ rühm­ter Ma­ler. “Tor zur Welt”. Es wird auch oft “Elbflorenz” genannt. Mün­ chen. музеями та галереями. Museen. наприклад. Ru­ bens. Ру­бе­н­са. Dresden gehört zu den schönsten Städ­ten Europas. телебашта на Алексан­дер­ платц. у галереї Зе­м­пе­ ра. знаходиться Дрезденська ка­р­тин­ на галерея з роботами великих ху­до­ ж­ни­ків Дюрера. чудовими озе­ра­ ми. інших великих майстрів. Rembrandt. Хто не мріє відвідати Веймар. відомими ку­ро­р­та­ми. da sich hier so viele Kunstschätze wie in der italienischen Stadt Florenz be­ finden. Weimar. Багато великих міст всесвітньо відомі історичними архітектурними па­м’я­т­ ка­ми. den berühmten Kur­or­ ten. Рафаеля. Мюн­ хен. Die Gärten und Schlösser im Park Sans­ sou­ci in Potsdam üben auf die Besucher­ einen unauslöschlichen Ein­druck aus. Гамбурґ або Кельн? У Кельні можна захоплюватися Ке­льн­ сь­ким собором.

o) — користуватися репутацією unvergeßlich — незабутній einer Reise wert sein — гідний відвідування Fragen zum Text Wofür ist Deutschland bekannt? Welche Landschaften Deutschlands sind einmalig? Welche Gegende Deutschlands sind besonders malerisch? Was befindet sich im Zwinger? Warum bewundert man den Kölner Dom? Berlin  Áåðë³í Berlin ist die Hauptstadt der Bun­des­re­ pu­blik Deutschland. але скоро швидко від­бу­до­ ва­ний. Im 19. t) — мріяти про 1. Jahrhundert ge­grün­det. . Deutschland ist mit seinen Se­hens­wü­ dig­kei­ten zu jeder Jahreszeit einer Rei­ se wert. Берлін — столиця Федеративної Ре­с­ пу­б­лі­ки Німеччини. t) — підно­ ситися bewaldet — вкритий лісами die Kunstschätze — скарби мистецтва träumen von (te. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es Ver­ kehrs­kno­ten­punkt und Handelszentrum von Deutschland. Es wurde im 13. яка знаходиться на історичній вулиці Ун­тер-ден-Лінден і Острів музеїв за­ ли­ша­ють у кожного відвідувача не­за­ бу­т­ні враження.l Німеччина 199 Das Schauspielhaus. Шаушпільхаус. Берлін став столицею Кай­ зе­рів­сь­кої імперії. das Wunderwerk. 2. die an der historischen Straße “Unter den Linden” stehen und die Mu­se­ums­ in­sel bieten jedem Besucher unverges­ sliche Eindrücke an. Перед Другою світовою війною він був вузловим пунктом і торговель­ ним центром Німеччини. 1871 wurde Berlin zur Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches. Місто було засноване у 18 столітті. Під час війни Берлін був сильно зруй­ но­ва­ний. -en — фортеця emporragen (te. Wörter und Wendungen sagenumwoben — овіяний легендами die Burg. У 1871 р. 4. dann aber schnell wie­der­auf­ge­baut. 3. Jahrhundert hatte sich Berlin zu einer der größten Städte Europas ent­ wic­kelt. державна опера. Während des Krieges wurde Berlin sehr stark zerstört. -e — шедевр unauslöschlich — незабутній der Hafen (die Häfen) — порт den Ruf genießen (o. 5. die Staatsoper. Німеччина зі своїми визначними мі­ с­ця­ми гідна відвідування будь-якої пори року. У 19 столітті Берлін став одним з най­ бі­ль­ших міст Європи.

-e — вузловий пункт das Handelszentrum — торговельний центр zerstören (te. про­ми­с­ ло­вий. 3. -en — місцевість umgeben — оточений der Ort. Символ Берліна — Бранденбурзька брама. Понад 200 років ця брама є німим сві­д­ком німецької історії. t) — руйнувати der Zweig. der Maschinenbau und die che­mi­sche Industrie. Jetzt ist Berlin wieder die Hauptstadt des vereinten Deutschlands. Берлін розташований у мальовничій місцевості. Тут представлені всі провідні галузі промисловості.200 Deutschland l Von 1948 bis 1990 war Berlin in Ost– und West-Berlin geteilt. Besonders entwickelt sind die Elek­tro­ in­du­strie. Es ist von herrlichen Seen und Wäldern umgeben.4 мільйони жи­ телів. 5. Особливо розвинені електротехнічна промисловість. З 1948 до 1990 року Берлін був розпо­ ділений на Східний і Західний Бе­р­лін. Das internationale Ansehen Berlins wächst mit jedem Jahr und sehr oft wird es zum Tagungsort wichtiger in­ ter­na­tio­na­ler Treffen. -e — місце der Tagungsort. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Bran­den­bur­ger Tor. wissenschaftliches und kul­tu­rel­ les Zentrum. Міжнародне значення Берліна зро­ с­тає з кожним роком. 2. Він оточений чудовими озера­ ми й лі­са­ми. Berlin liegt in einer malerischen Ge­ gend. -n — свідок die Gegend. -e — галузь 1. Alle wichtigen Industriezweige sind hier vertreten. in­du­stri­ el­les. Нині Берлін — столиця об’єднаної Ні­ме­ч­чи­ни. Wörter und Wendungen das Kaiserreich — Кайзерівська імперія der Verkehrsknoten­ punkt. Це — важливий політичний. Jahrhundert? Wie wurde Berlin von 1948 bis 1990 geteilt? Wieviel Einwohner hat Berlin jetzt? Was wurde zum stummen Zeugen der deutschen Geschichte? . -e — місце важливих зустрічей Fragen zum Text Wann wurde Berlin gegründet? Was für eine Stadt war Berlin im 19. У Берліні мешкають 3. Berlin hat 3. і він є найбільшим мі­с­том ФРН. das Wahrzeichen — символ stumm — німий der Zeuge. і місто часто стає мі­с­цем важливих міжнародних зу­стрі­чей. науковий і культурний центр Німеччини. Es ist ein wichtiges politisches.4 Millionen Einwohner und ist die größte Stadt der BRD. Mehr als 200 Jahre ist dieses Tor stum­ mer Zeuge der deutschen Geschichte. 4. машинобудування й хімічна промисло­вість.

Їй понад 300 років. і вона є однією з найвідоміших вулиць світу. Weltbekannt sind auch die Berliner Mu­ se­en. Wunderschöne Schlösser. Das Brandenburger Tor.l Німеччина 201  Sehenswürdigkeiten Berlins  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà Berlin war bis 1945 das Kulturzentrum Europas. das Wahr­zei­ chen der Stadt. Hier beginnt eine der schönsten Straßen Berlins. “Unter den Linden”. Інший символ Берліна й пам’ятка про страшну війну — башта КайзерВіль­ге­льм-Гедехтніскірхе на вулиці Кур­фюр­стендам.— улю­б­ ле­не місце зустрічі берлінців. Ein anderes Symbol Berlins und ein Andenken an den furchtbaren Krieg ist der Turm der Kaiser-Wilhelm– Gedächtniskirche­ auf dem Kurfürsten­ damm. damit diese Stadt ihren alten Ruhm wiedererlangt. Бранденбурзька брама — символ мі­с­та — стала символом німецької єд­но­с­ті. wie Char­lot­ ten­burg und Bellevue ziehen Tausende von Touristen an. На порівняно малій площі роз­та­шо­ ва­на велика кількість архітектурних па­м’я­ток. лю­ би­те­лі театру можуть відвідати Ні­ме­ ць­ку державну оперу. Шаушпільхаус. Berlin hat viele berühmte Theater: Theaterliebhaber können die Deutsche Staats­oper. який показує час усіх поясів світу. Сьогодні багато робиться для того. das Deut­sche Theater besuchen. auf der das Pergamonmuseum mit dem Pergamonaltar das berühmte­ ste ist. Hier gibt es sogar eine Museumsinsel. Heute wird viel getan. wurde zum Symbol der Deutschen Einheit. Der Alexander-Platz mit der Weltzeitenuhr ist ein beliebter Treffpunkt der Ber­li­ner. . Тут починається одна з най­кра­си­ві­ ших вулиць Берліна — Унтер-денЛінден (Під липами). У Берліні багато відомих театрів. Александерплац з годинником. Тут є навіть острів музеїв. такі як Ша­р­лот­ тен Бург і Беллівю приваблюють ти­ся­ чі туристів. Auf einer verhältnismäßig kleinen Flä­ che gibt es eine Unzahl von architekto­ nischen Denkmälern. Берлін був до 1945 року культурним центром Європи. Німецький театр. на якому Пергамонський музей з алтарем Пе­р­ га­мо­на є найвідомішим. щоб місто повернуло собі колишню славу. Найкрасивіші замки. das Schauspielhaus. Берлінські музеї всесвітньо відомі. Sie ist über 300 Jahre alt und gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt.

Ende des 15. wie den Müg­gel­see und Wannsee.202 Deutschland l Weltberühmt ist der Berliner Tierpark. wo sich groß und klein. Дрезден — столиця землі Саксонія. Ende des 18. 2. У кінці 18 ст. ліси. Йому вже понад 750 років. katho­ lische Kirche. де відпочивають як молодь. -n — сквер Fragen zum Text Was ist das Wahrzeichen der Stadt Berlin? Wo beginnt die Straße „Unter den Linden“? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Berlin? Was ist der beliebte Treffpunkt der Berliner? Wie sind die Umgebungen von Berlin?  Dresden  Äðåçäåí Dresden ist die Hauptstadt des Bun­ des­lan­des Sachsen. З кінця 15 ст. там були збудовані в сти­лі бароко все­сві­т­ньо відомі па­ лаци Цвінгера. -e — місце зустрічі das Schloß (die Schlösser) — замок die Umgebung. ge­pfleg­te Grünanlagen. Також на околицях Берліна можна знай­ти багато визначних місць. ausgedehn­ te Wäl­der. jung und alt erholen können. Auch in der Umgebung von Berlin kann man viele Sehens­würdigkeiten finden. darunter die Hofkirche und die Frauenkirche. Es ist mehr als 750 Jahre alt. t) — повернути (славу) die Unzahl — велика кількість die Einheit — єдність furchtbar — страшний der Turm (die Türme) — башта beliebt — улюблений 1. Die Stadt entstand an der Kreuzung der wichtigen Handelswege. 5. місто стало ре­зи­де­н­ці­ єю саксонських курфюрстів. 4. парки й красиві до­гля­ну­ті сквери. Wörter und Wendungen der Ruhm — слава wiedererlangen (te. так і літні люди. Parks und wunderschöne. wurden dort welt­be­rühm­te Zwingerpaläste im Stile des Ba­rocks und viele an­de­re Gebäude ge­stal­tet. 3. der Treffpunkt. Всесвітньо відомим є Берлінський зоо­парк. . це­р­к­ви Гофкірхе та Фра­у­е­н­кі­р­хе. wurde die Stadt zur Residenz der säch­si­schen Kurfürsten. ка­то­ли­ць­ка церква та багато кра­си­вих бу­ди­н­ків. Jh. такі як Мю­г­ге­ль­ зее й Ванзее. Es gibt hier herrliche Seen. Тут є чудові озера. Jh. Він виник на перехресті важливих тор­говельних шляхів. -en — околиця gepflegt — доглянутий die Grünanlage.

його околиці дуже мальовничі. Leicht– und Lebens­mittelindustrie. Тут розвинені електроніка. Державна капела та філармонія — ві­ до­мі музичні осередки міста. Дрезден — це також місто музики. Dresden ist eine Musikstadt. ме­та­ло­об­ро­ б­на. Його старі та сучасні вулиці де­мон­ стру­ють чудові зразки се­ре­д­ньо­ві­ч­ ної та сучасної архітектури. Zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens gehört auch das Verkehrsmuseum. Зараз Дрезден третє за розмірами мі­с­то східної Німеччини і нараховує по­над 500 тис. Dresden zieht Tausende Touristen an. aber dann voll­ stän­dig aufgebaut und die Stadtmitte wurde rekonstruiert. welche die wissen­ schaftlich–technische Fachleute ausbil­ den und eine technische Universität. Тут є ряд науково-дослідних ін­сти­ту­ тів. Дрезден привертає увагу тисяч ту­ри­с­тів. Jetzt ist Dresden die drittgrößte Stadt des Ostdeutschlands und zählt über 500 000 Einwohner. які готують науково-технічні ка­д­ ри. Дрезден розташований на Ельбі. До визначних місць Дрездена на­ле­ жить також Музей транспорту. але потім повністю від­бу­до­ва­не. . Maschinenbau. і технічний університет. а центр міста — ре­ко­н­с­ т­ру­йо­ва­ний. Місто відоме і як скарбниця мис­тец­тва. легка та харчова промисловість. Під час Другої світової війни місто було зруйноване. Die Staatskapelle und Philharmonie sind berühmte Musikzentren der Stadt. електротехніка. Dresden liegt an der Elbe und seine Umgebungen sind sehr malerisch. Hier sind Elektronik. 203 Дрезден — великий промисловий центр.l Німеччина Dresden ist ein großes In­du­strie­zen­ trum. Hier sind Meisterwerke der bildenden Kunst von berühmten Künstlern aus­ge­ stellt. Die Stadt ist auch als ein Kulturzentrum und eine Schatzkammer der Kunst be­ kannt. In Dresden befindet sich die welt­be­ rühm­te Gemäldegalerie im Zwinger. Hier gibt es eine Reihe von For­ schungs­in­sti­tu­ten. Während des zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt zerstört. в Дрездені працюють ба­га­ то музичних колективів і серед них ві­до­мий хор хлопчиків. точна механіка та оптика. In Dresden arbeiten außerdem viele Musikkollektive und darunter der be­ kannte Kna­ben­chor. Seine alten und neuen Straßen stellen schö­ne Muster der mittelalterlichen und der modernen Architektur dar. Крім того. Metallbearbeitung. У ній представлені шедеври образо­ творчого мистецтва найвідоміших ху­до­ж­ни­ків. Fein­me­cha­nik und Optik entwickelt. Elek­tro­tech­nik. У Дрездені знаходиться всесвітньо ві­до­ма картинна галерея у палаці Цві­н­гер. ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. жителів.

dass Dresden selbst ein Museum und eine der schönsten Städte der Welt ist. t) — тут: навчати. Воно засноване в 1165 році. 2. 5.204 Deutschland l In der Uferstraße der Elbe genießen die Touristen die Schönheit des Flusses und der Landschaften an sei­ nen Ufern. Воно нараховує понад 560 тис. o) — насолоджуватися Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Dresden? Wann wurde Dresden zur Residenz der Kurfürsten? Welche Industriezweige sind in Dresden entwickelt? Wie sieht heute Dresden aus? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens?  Leipzig  Ëåéïö³´ Leipzig ist die zweigrößte Stadt Sach­ sens. І недарма місцевість навколо Дре­з­ де­на називають Саксонською Швей­ ца­рі­єю. . Wörter und Wendungen die Kreuzung. t) — пред­ ставляти die Uferstraße — набережна genießen (o. ausbilden (te. На набережній Ельби туристи на­со­ ло­джу­ють­ся красою ріки та пейзажами на її берегах. Touristen besuchen auch gern die Hofkirche und Frauenkirche. -e — торговельний шлях gestalten (te. Можна сказати. -e — шедевр die bildende Kunst — образотворче мистецтво darstellen (te. 3. Man kann sagen. 4. Sie wurde 1165 gegründet. t) — тут: споруджувати die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Feinmechanik — точна механіка vollständig — повністю der Fachmann (die Fachleute) — спеціаліст 1. Es zählt über 560 000 Einwohner. Лейпціґ — друге за розмірами місто Саксонії. Місто розташоване в родючій мі­с­це­ во­с­ті. Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Ge­ gend. -en — перехрестя der Handelsweg. жи­те­ лів. Und nicht umsonst wird die Gegend um die Stadt Dresden “die Sächsische Schweiz“ genannt. Туристи також охоче відвідують це­р­к­ ви Хофкірхе та Фрауенкірхе. готувати die Gemäldegalerie — картинна галерея das Meisterwerk. що Дрезден — це мі­с­то-музей і одне з найкрасивіших міст світу.

Paläste und das Gebäude des Rat­hau­ses gebaut. Jh. In Leipzig gibt es mehr als 100 Druc­ke­ rei­en. Тут розвинена поліграфічна про­ми­с­ ло­вість. верстатобудування. Jh. Werk­ zeug­ma­schi­nen­bau. Jh. Пізніше ця назва трансформувалася в «Лейпциґ». Im 20. Сучасний Лейпциґ — великий промис­ловий центр. Були побудовані пишні готичні це­р­к­ ви. У Лейпциґу з успіхом розвивалася то­ р­гі­в­ля. з успіхом розвивалося мі­сь­ке бу­ді­в­ни­ц­т­во. оскільки феодали га­ра­н­ту­ва­ли купцям підтримку й сприяння. У 15—18 ст. entwickelte sich er­folg­ reich der Stadt­bau. Лейпцизький ярмарок став між­на­ро­д­ним ярмарком зразків. wurde Leipzig zur Stadt der Pelzwaren– und Buchdruckjahrmärkte. Hier sind die Buch­druckindustrie. In Leipzig entwickelte sich erfolgreich der Handel. Im 18.l Німеччина 205 Im 7. Im 15. Лейпциґ став містом яр­ма­ р­ків хутра та поліграфічної промис­ ловості. Лейпциґ — великий залізничний ву­ зол. der Mess– und Regelungs­technik entwickelt. die den Namen “Libzy” trug. Das moderne Leipzig ist ein großes In­ du­strie­zen­trum.—18. Der führende Industriezweig ist der Ma­schi­nen­bau. Лейпциґ отримав право на про­ве­ден­ня три рази на рік яр­ марків. У 1497 р. weil die Feudalen den Kauf­leu­ten Beistand und Unter­ stützung­ sicherten. У 18 ст. У Лейпцизі понад 100 типографій. В 7 столітті там жили слов’яни. die ihre Sied­lung “Lipsk” nannten. Jh. Leipzig ist auch ein großer Ei­sen­bahn­ kno­ten­punkt. Es wurden prachtvolle gotische Kir­ chen. wurde in diesem Ort eine Fe­ stung ge­baut. wo die Bücher fast in 40 Spra­ chen gedruckt werden. dreimal jährlich Jahrmärkte durch­zu­füh­ren. які друкують книжки майже 40 мовами. wurde der Leipziger Jahr­ markt zur in­ter­na­tio­na­len Mustermesse. Später wurde dieser Name in “Leipzig” transformiert. Die Stadt ist auch ein großes Kul­tur­ zen­trum Deutschlands. Місто Лейпциґ також великий куль­ту­ р­ний центр Німеччини. У 10 столітті у цьому місці було по­бу­ до­ва­но фортецю з назвою «Лібци». які на­ зва­ли своє поселення Липськ. У 20 ст. Jh. Im Jahre 1497 erhielt Leipzig das Recht. lebten hier Slawen. будинок ратуші та палаци. . Провідною галуззю є машинобу­ду­ вання. Im 10. ви­мі­рю­ва­ ль­на та регулююча техніка.

die Mustermesse. Лейпцизька бібліотека належить до найбільших і найвідоміших бібліотек світу. -e — залізничний вузол das Völkerschlachtdenkmal — пам’ятник битви народів 1.206 Deutschland l Hier befindet sich eine der ältesten Uni­ver­si­tä­ten. das zu Ehre des Sieges über Na­po­le­on errichtet wurde. Його населення складає понад 570 000 чоловік. 6. -n — ярмарок зразків der Werkzeugmaschinenbau — верстатобудування die Meßtechnik — вимірювальна техніка anziehen (o. притягувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Leipzig? Woher stammt der Name “Leipzig”? Warum entwickelte sich erfolgreich der Handel in Leipzig? Was wurde hier im Mittelalter gebaut? Wann wurde Leipzig zur Stadt der internationalen Mustermesse? Welche Industrie ist in Leipzig entwickelt?  Nürnberg  Íþðíáåðã Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bay­ erns. Seine Bevölkerung beträgt über 570 000 Menschen. . 5. Нюрнберг — друге за розмірами мі­с­ то Баварії. зведений на честь перемоги над Наполеоном. 3. o) — привертати (увагу). Schiller und an­de­re große Menschen des Landes stu­dier­ten. де навчалися Гете. Wörter und Wendungen fruchtbar — родючий die Pelzwaren — хутро die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість der Eisenbahnknotenpunkt. Theater und Konzertsäle der Stadt zie­ hen die Menschen unterschiedlichen Al­ters an. wo Goethe. тут багато визначних місць. котрі ві­ до­мі в усьому світі. Die Leipziger Bücherei gehört zu den größten und berühmtesten Büchereien der Welt. До них належить пам’ятник битви на­ро­дів. Тут знаходиться один з найстаріших університетів. Шиллер та інші великі люди країни. die sehr gern dort ihre Freizeit verbringen. котрі охоче проводять там свій вільний час. 4. 2. Hier sind viele Sehenswürdigkeiten. Театри та концертні зали міста привер­тають увагу людей різного віку. die in der ganzen Welt bekannt sind. Dazu gehört das Völkerschlachtdenkmal.

го­ти­ч­ них пам’ятників. У Ерлангені. текстильна та полі­ графічна. Тут жив і працював відомий худож­ ник Альбрехт Дюрер. Nürnberg ist nicht nur ein Industrie– und wissenschaftliches Zentrum. Місто виникло й виросло на пе­ре­хре­ с­ті торговельних шляхів. Buchdruck– und Spiel­zeugindustrie. Ремісники Нюрнберга були відомі сво­ї­ми виробами із золота й срібла. Тепер старе місто охоплене кільцем житлових кварталів та промислових підприємств. Wissenschaft und Kultur auf. In der alten Stadt gibt es viele Museen und gotische Denkmäler. Die Nürnberger Handwerker waren durch ihre Erzeugnisse aus Gold und Silber berühmt. Hier entwickelten sich und blühten Hand­werk. Die führende Rolle spielen heute in Nürn­berg elektronische Industrie und Elek­tro­nik. Тут розвивалися й процвітали ре­ме­с­ ла. Sie verkörpern die Größe der mit­tel­al­ ter­li­chen Stadt.l Німеччина 207 Die Stadt entstand und wuchs an der Kreuzung der Handelswege. але й культурний центр Ба­ва­рії. . Jetzt ist die Altstadt von Wohnvierteln und Industriebetrieben umringt. Hier lebte und arbeitete der berühmte Künstler Albrecht Dürer. на північ від Нюрнберга. Das ist vor allem die Stadt der tra­di­tio­ nel­len Volkskultur und des Volksschaffens. Nördlich von Nürnberg in Erlangen ent­stand ein großes wissenschaftliches For­schungs­zen­trum des SimensKonzerns. Уже в середньовіччя місто було дуже багатим. Нюрнберг не тільки промисловий і науковий. son­ dern auch eine Kulturstadt Bayerns. виник великий науково-дослідний центр концерну «Сіменс». Hier wurde die Taschenuhr erfunden. Schon im Mittelalter war die Stadt sehr reich. Це перш за все місто традиційної на­род­ної культури та народної твор­ чості. виробництво іг­ра­шок. Вони відбивають велич се­ре­д­ньо­ві­ч­ но­го міста. Традиційні галузі промисловості — деревообробка. Нюрнберг сьогодні — це місто з розви­неною промисловістю. У старому місті багато музеїв. Die traditionellen Industriezweige sind Holzbearbeitung. Das heutige Nürnberg ist die Stadt der entwickelten Industrie. Головну роль сьогодні в Нюрнберзі відіграють електротехнічна про­ми­с­ло­ вість і електроніка. наука і культура. Тут були винайдені кишенькові го­дин­ ни­ки.

Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Deutsche Nationalmuseum. t) — оточувати. -e — торговий шлях die Kreuzung. а також Кабаре. Нюрнберг — місто свят. Архітектура Нюрнберга відбиває його історію. Weltberühmt sind auch der Flughafen und der Staatshafen am Main-Donau Kanal. 4. Му­ зей транспорту. t) — втілювати (тут: відображати) das Erzeugnis. Тут проходять тижні органної музи­ ки. Türme und Schlösser sehen. 2. Verkehrsmuseum. die Kunsthalle und das Spielzeugmuseum. In Nürnberg sind viele Stadien und Parks. t) — відображати. Nürnberg ist die Stadt der Feste. Hier kann man rekonstruierte Pa­tri­zi­er­ häu­ser. umringen (te. -en — перехрестя das Handwerk — ремесло die Handwerker — ремісники verkörpern (te. -n — тиждень органної музики Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Nürnberg? Was entwickelte sich im mittelalterlichen Nürnberg? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Nürnberg? Welche Industriezweige sind in Nürnberg entwickelt? Warum ist Nürnberg als eines der größten Kulturzentren Bayerns und Deutschlands bekannt? . wo viele Bürger ihre Freizeit ver­ brin­gen. відбивати der Flughafen — аеропорт die Kunsthalle. Wörter und Wendungen der Handelsweg. З театрів відомий оперний. -se — виріб das Wohnviertel — житловий квартал 1. Von Theatern ist das Opernhaus und das Kabarett bekannt. баш­ ти та замки. Hier werden Wochen der Orgelmusik und Feste der Altstadt veranstaltet. У Нюрнберзі багато стадіонів і пар­ ків. 5. Тут можна побачити реставровані бу­ ди­н­ки патриціїв. -n — кунсткамера die Orgelwoche. До визначних місць міста належить Німецький національний музей. де багато жителів міста прово­ дять свій вільний час. Всесвітньо відомі також аеропорт та державний порт на каналі Майн — Дунай.208 Deutschland l Die Architektur Nürnbergs spiegelt sei­ ne Geschichte wider. 3. пишні церкви. Кунсткамера та Му­ зей іг­ра­шок. свята старого міста. опоясувати widerspiegeln (te. prachtvolle Kirchen.

 Шиллер. У центрі міста на маленькій площі сто­їть двоповерховий будинок. На веймарському кладовищі обидва письменники поховані в склепі ге­р­ цо­гів. W. Schiller. Тепер там Національний музей. В. В іншому будинку жив і працю­ вав вели­кий німецький драматург Ф. in dem Goe­the lebte. Im Zentrum der Stadt. In diesem Haus verbrachte 50 Jahre sei­nes Lebens J. In Weimar lebten und schufen ihre Wer­ke die Klassiker der deutschen Literatur J. Am Fuß des Ettersberges errichteten die Faschisten ein KZ–Lager. Goethe. У цьому будинку провів 50 років свого життя Й. Auf dem Weimarer Stadtfriedhof wur­ den die beiden Dichter in der ehema­ ligen Herzoggruft begraben. Dieser Wald wird “das grüne Herz” Deutsch­lands genannt. Шил­ лера. що служить пересторогою нинішньому поколінню. Im großen alten Park an beiden Ufern des Flusses Ilm steht das Haus. In einem anderen Haus lebte und ar­ bei­te­te der große deutsche Dramatiker F. В. Кабінет і житлові кімнати.l Німеччина 209  Weimar  Âåéìàð Weimar ist die Hauptstadt des Landes Thüringen. У науково-дослідних інститутах Вей­ ма­ра вивчають літературну спа­д­щи­ну Німеччини. wo Tausende Freiheitskämpfer vernichtet wurden. Тепер у цьому будинку музей Ф. als er nach Weimar kam. Веймар — столиця землі Тюрингії. auf einem klei­ nen Platz steht ein zweistöckiges Haus. Гете та Ф. das der heutigen Generation als Warnung dient. Цей ліс називають «зеленим се­р­цем» Німеччини. У Веймарі жили й створювали свої твори класики німецької літератури Й. Schiller. Seine Arbeits– und Wohnzimmer. Біля підніжжя гори Еттерсберг фа­ши­с­ти спорудили концентраційний та­бір. Веймар також місто музеїв. де були знищені тисячі борців за сво­бо­ду. W. Jetzt ist in diesem Haus das Schiller– Museum. Goethe und F. Шиллер. У великому старому парку по обох берегах річки Ільм стоїть будинок. Він розташований у мальовничій мі­с­ це­во­с­ті Тюринзького лісу. книги й на­ віть усі дрібниці збереглися до сього­ днішньо­го дня. Weimar ist auch die Stadt der Museen. Jetzt ist dort ein Nationalmuseum. . Bü­ cher und sogar alle Kleinigkeiten sind bis heu­te erhalten geblieben. у якому жив Гете на початку свого пе­ ре­бу­ван­ня у Веймарі. Гете. In den wissenschaftlichen For­schungs­ in­sti­tu­ten Weimars erforscht man das li­te­ra­ri­sche Erbe Deutschlands. Es liegt in der malerischen Gegend des Thüringen Waldes.

und weil man sich in seinen Umgebungen gut er­ho­len kann. Hier gründete Goethe sein Theater. А влітку Веймар виглядає як чудовий квітучий садок. t) — споруджувати erforschen (te. Weimar ist Anziehungspunkt vieler Tou­ri­sten. 3. у якому сам був актором. Тут Й. Sie wachsen in zahlreichen Treib­häu­ sern der Stadt. оскільки його визначні місця все­сві­ т­ньо відомі і тому. 2. В. -en — покоління das Treibhaus. Dort kann man das ganze Jahr frische Blumen. Wörter und Wendungen erhalten bleiben (ie. Obst und Gemüse bekommen. -en — пересторога die Generation. Unser erster Aufenthalt ist in Leipzig. Weimar ist eines der Zentren des gei­ sti­gen Lebens des Landes. Вони ростуть в численних теплицях міста. овочі та фрукти. Ґете заснував свій театр. що в його околи­ цях добре відпочивати. vernichten (te. Веймар — один з центрів духовного життя країни. ie) — зберігатися der Friedhof. in dem er selbst als Schauspieler mit­wirk­te. weil seine Sehens­würdig­ keiten weltberühmt sind. Наша перша зупинка в Лейпцизі. Зараз ми здійснимо маленьку по­до­ рож Німеччиною. Веймар — це місто-сад. -höfe — кладовище am Fuß des Berges — біля підніжжя гори errichten (te. t) — знищувати die Warnung. Там можна протягом усього року при­ дба­ти свіжі квіти. Веймар приваблює багатьох ту­ри­с­тів. 5. -häuser — теплиця geistig — духовний der Anziehungspunkt — тут: привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Weimar? Was für eine Stadt ist Weimar? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Weimar? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt sind besonders berühmt? Warum kann man Weimar “Gartenstadt” nennen?  Durch die Städte Deutschlands  Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè Jetzt machen wir eine kleine Reise durch Deutschland.210 Deutschland l Weimar ist eine Gartenstadt. 4. Und im Sommer sieht Weimar wie ein wunderbarer blühender Garten aus. . t) — досліджувати das Erbe — спадщина die Gruft — склеп 1.

Завдяки своєму положенню на пе­ре­хре­с­ті важливих торговель­ них шля­хів. Vor der Kirche steht Bachs Denkmal. Dank seiner Lage an der Kreuzung wich­ti­ger Handelswege wurde Leipzig zum bedeutenden Handels– und In­du­ strie­zen­trum. In der Thomaskirche singt der be­rühm­ te Thomanerchor. wo es Meisterwerke von Dürer. Es ist auch eine Musikstadt. Це старе місто. Rembrandt gibt. Seit dem zwölften Jahrhundert finden hier Messen statt. Unser nächster Aufenthalt ist in Dres­ den. Es ist eine uralte Universitäts– und Mes­se­stadt. Рафаеля. Рембрандта. З 12 століття тут відбуваються яр­ма­р­ки. А тепер на черзі Кельн. і картинна галерея. Багато років І. Hier befinden sich zahlreiche Druc­ke­ rei­en und Verlage. С. Лейпциґ став значним торговельним і промисловим центром. Це також місто музики. Hier befinden sich weltbekannte Mu­se­ en. Und jetzt ist Köln an der Reihe. Лейпциґ — це також «місто книги». Diese Stadt an der Elbe ist eine be­ rühm­te Kunst– und Kulturstadt. Бах­ був кантором цієї церкви. У церкві Святого Томаса співає ві­до­ мий Томанерхор. wie “Grünes Gewölbe” und die Ge­ mäl­de­ga­le­rie. Viele Jahre war Johann Sebastian Bach Kantor dieser Kirche. Leipzig ist auch “die Stadt des Buches”.l Німеччина 211 Es ist eine sehr alte Stadt. Man nennt diese Stadt “Schaufenster der Welt”. чудо готичної архітектури. Це давнє університетське місто і мі­с­ то ярмарків. Raffael. Тут знаходяться численні друкарні й видавництва. Тут знаходяться такі всесвітньо ві­до­ мі му­зеї. який був створений на початку 18 століття архітектором Пеппель­ маном. ein Wun­ der­werk gotischer Architektur. . Славнозвісний кельнський собор. Це місто називають «вітриною світу». Це місто на Ельбі — знамените місто мистецтва й культури. Наша наступна зупинка в Дрездені. як «Грюнес гевельбе» («Зе­ ле­не склепіння»). Der berühmte Kölner Dom. де є шедеври Дюрера. є най­ві­до­ мі­шим визначним місцем міста. Ру­бе­ н­са. Картинна галерея знаходиться в Цвін­ гері. der am Anfang des acht­zehn­ ten Jahrhunderts vom Baumeister Pöp­ pel­mann geschaffen wurde. Rubens. ist die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. Перед церквою стоїть пам’ятник Баху. Die Gemäldegalerie befindet sich im Zwinger.

тому її особливо підтримують.212 Deutschland l Die zahlreichen Glockentürme und Brüc­ken bilden das Stadtbild. ін­сти­ту­тах та інших навчальних за­ кладах молодь навчають за но­ві­т­ні­ми ме­то­да­ми і на сучасній техніці. Численні дзвіниці та мости ство­рю­ ють обличчя міста. Але нелегко для молодого німця знай­ти після навчання робоче місце. Третина населення ФРН — молоді люди у віці до 25 років. . а пізніше в університетах. Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig sind weltberühmt? 5. In der Schule und später an Uni­ver­si­tä­ten. архітектор an der Reihe — на черзі der Glockenturm (die Glockentürme) — дзвінниця das Stadtbild — обличчя міста Fragen zum Text 1. Es ist aber für einen deutschen Ju­ gend­li­chen nicht leicht nach dem Studium oder der Lehre einen Arbeitsplatz zu be­kom­men. a) — творити der Baumeister — будівельник. -e — видавництво das Gewölbe — свод das Meisterwerk. Wie nennt man die Stadt Leipzig? 3. Jahrhundert statt? 4. Wörter und Wendungen der Aufenthalt — перебування. Молодь — майбутнє будь-якої кра­ї­ ни. Berühmt sind die Kölner Scho­ko­la­den­ wa­ren und Kosmetik. Wofür ist die Stadt Dresden bekannt?  Das Leben der deutschen Jugend  Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ Ein Drittel der Bevölkerung in der BRD sind junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren. -en — друкарня der Verlag. Wo ist gewöhnlich der erste Aufenthalt der Reisenden in Deutschland? 2. У школі. Die Jugend ist die Zukunft eines jeden Landes und wird deshalb besonders ge­för­dert. Instituten und anderen Lehr­an­stal­ten werden die Jugendlichen nach den neuesten Methoden und mit mo­dern­ster Technik ausgebildet. -e — шедевр schaffen (u. зупинка die Kreuzung. Was findet in Leipzig seit dem 12. -en — перехрестя das Schaufenster — вітрина die Messe. Відомі кельнські шоколадні товари й косметика. -n — ярмарок die Druckerei.

l Німеччина

213

Die Arbeitslosenzahl steigt jedes Jahr
und ist ein großes Problem.

Число безробітних збільшується ко­ж­
но­го року і є великою проблемою.

Aber dabei ist es für einen jungen
Men­schen in Deutschland leicht seine
Frei­zeit interessant und sinnvoll zu ver­
brin­gen.

Але зате легко для молодого німця
цікаво й розумно провести вільний
час.

Überall stehen der Jugend Sport­stät­
ten, Jugendherbergen, Fitnesszentren,
Schwimm­hal­len und vieles andere zur
Verfügung.

Скрізь у розпорядженні молоді
спорт­май­да­н­чи­ки, туристичні бази
відпо­чин­ку, центри здоров’я, басей­
ни та ба­га­то іншого.

In Bibliotheken, die alle Computer ha­
ben, können sich die Jugendlichen Bü­
cher aus aller Welt ausleihen.

У бібліотеках, які всі мають ком­п’ю­
те­ри, молодь може брати книжки
усього світу.

In Deutschland ist es üblich, dass sich
die jungen Leute das Geld für die
Ferien oder den Urlaub selbst verdie­
nen.

У Німеччині прийнято, що молоді
люди самі заробляють гроші на свою
від­пу­с­т­ку або канікули.

Sie arbeiten bei Mac Donalds oder auf
der Post, helfen auf dem Bau oder bei
der Obsternte.

Вони працюють у Мак-Дональдсі або
на пошті, допомагають на бу­ді­в­ни­ц­т­
ві або у зборі фруктів.

So können sie in den Ferien herrliche
Reisen machen und die ganze Welt
ken­nen­ler­nen.

Таким чином, вони можуть здій­с­
ню­ва­ти на канікулах чудові поїздки
й пі­зна­ти весь світ.

Ihre Englisch– und Französisch–Kennt­
nis­se festigen und erweitern sie in Eng­
land und Frankreich, ihr Italienisch in
Ita­li­en und Spanisch in Spanien.

Свої пізнання в англійській та фра­
н­цу­зь­кій мовах вони закріплюють
і розвивають в Англії та Франції, іта­
ль­ян­сь­кої та іспанської — в Італії та
Іс­па­нії.

Das Zusammenleben von Eltern und
Kin­dern ist nicht immer konfliktlos.

Сучасне життя батьків і дітей не об­
хо­дить­ся без конфліктів.

Deshalb suchen sich viele deutsche Ju­
gend­li­che schon früh ein eigenes Zim­
mer oder mieten mit Freunden eine
Woh­nung.

Тому багато німецьких підлітків рано
шукають власну кімнату або зні­ма­
ють із друзями квартиру.

Die Hauptinteressen der Jugendlichen
sind Musik und Sport, für diese
Hobbys verwenden sie all ihre Freizeit.

Головні інтереси молоді — музика
й спорт, на ці хобі йде весь їх віль­
ний час.

Alle Jugendlichen besitzen ein
Fahrrad, viele ein Motorrad, später
dann ein Auto.

Усі підлітки мають велосипед, ба­га­
то — мотоцикл, а пізніше машину.

214

Deutschland l

Die deutsche Jugend nimmt auch
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teil und ver­tei­digt ihre Rechte,
ist Mitglied von Ju­gend­­or­ga­ni­sa­
tionen.

Німецька молодь активно бере
участь у громадському житті й захи­
щає свої права, вступаючи до різних
мо­ло­ді­ж­них організацій.

Wörter und Wendungen

die Bevölkerung — населення
fördern (te, t) — тут:

підтримувати

die Lehranstalt, -en —

навчальний заклад

ausbilden (te, t) — навчати
der Arbeitslose, -n —

безробітний
sinnvoll — розумно, змістовно
die Sportstätten — спортивні
майданчики
die Jugendherberge, -n —
туристична база
відпочинку
1.
2.
3.
4.
5.

das Fitnesszentrum, -en — центр

здоров’я

die Schwimmhalle, -n — басейн
zur Verfügung stehen — бути

в розпорядженні

üblich sein — бути

загальноприйнятним

mieten (te, t) — знімати

квартиру

verteidigen (te, t) — захищати

Fragen zum Text

Wie teilt sich die Bevölkerung Deutschlands?
Welche Rolle spielt die Jugend im Leben der Gesellschaft?
Wo werden die Jugendlichen Deutschlands ausgebildet?
Was ist das größte Problem der deutschen Jugend?
Wie verbringt die Jugend Deutschlands ihre Freizeit?


Der Sport


Ñïîðò

Sport ist in Deutschland eine sehr be­
lieb­te Freizeitgestaltung nicht nur bei
den Fernsehübertragungen am
Bildschirm, sondern auch in den fast
80 000 Ver­ei­nen.

Спорт у Німеччині — найулюбленіше
заняття у вільний час, причому не
тіль­ки біля екрана телевізора під час
транс­ля­цій, але й у спортивних то­
ва­ри­с­т­вах, чисельність яких досягає
80 000.

Diese Vereine schließen sich zum Ver­
band des Deutschen Sportbundes zu­
sam­men.

Ці товариства об’єднуються в Спілку
німецької федерації спорту.

Jeder vierte Bürger von Deutschland
ist Mitglied eines Sportvereins.

Кожен четвертий громадянин Ні­ме­
ч­чи­ни — член спортивного то­ва­ри­
с­т­ва.

l Німеччина

215

Neben den mehr als 21 Millionen Mit­
glie­dern treiben weitere 12 Millionen
Men­schen Sport ohne einem Verein
an­zu­ge­hö­ren.

Поряд з більш як 21 мільйоном
членів,­ інші 12 мільйонів займаються
спор­том, не будучи членами спор­
тивних то­вариств.

Kennzeichnend für den Sport in
Deutsch­­land ist seine Autonomie.

Для спорту в Німеччині характерна
самостійність.

Die Organisationen des Sportes regeln
ihre Angelegenheiten selbst.

Організації самі ведуть свої справи.

Die Dachorganisation des Sports ist
der Deutsche Sportbund, der aus
16 Lan­des­sport­bün­den und zahlrei­
chen Fach­ver­bän­den besteht.

Провідна спортивна організація — Ні­
ме­ць­ка федерація спор­ту, яка скла­
да­єть­ся з 16 федеральних товариств
і численних професійних товариств.

Mit mehr als 5,25 Millionen
Mitgliedern ist der Deutsche Fußball­
bund bekannt.

Відома Німецька федерація фу­т­бо­лу,
яка налічує понад 5,25 млн членів.

Fußball ist in Deutschland besonders
beliebt.

Футбол у Німеччині особливо попу­
ляр­ний.

Fußball wird in Tausenden von
Amateurvereinen gespielt, er ist auch
ein Zuschauermagnet bei den Spielen
der Profi–Ligen, die jede Woche einige
Hun­dert­tau­sen­de in die Stadien
locken.

У футбол грають у тисячах ама­тор­сь­
ких товариств, він, як магніт, притя­
гає кожного тижня на ігри ліги про­
фе­сі­о­на­лів сотні тисяч глядачів.

Bei den Olympischen Spielen (1996)
hat die Fußballmannschaft Deutsch­
lands den ersten Platz belegt und
wurde zum Olym­pia­sie­ger.

На Олімпійських іграх (1996) фу­т­бо­
ль­на команда Німеччини зайняла
пе­р­ше місце і стала олімпійським
че­м­пі­о­ном.

Die Fußballmannschaft “Bayern” (Mün­
chen) erfreut sich großer Beliebtheit.

Футбольна команда «Баварія» (Мюн­хен)
користується великою по­пу­ля­р­ні­с­тю.

Sportarten wie Tennis, Autorennen,
Rad­ren­nen, Reiten und Golf finden im­
mer mehr Anhänger.

Такі види спорту, як теніс, велосипед,
верхова їзда і гольф знаходять все
більше прихильників.

Sehr beliebt sind auch Wasser­sport­
vereine, dazu gibt es Angebote für Be­
hin­der­te.

Дуже популярними є товариства
во­д­но­го спорту, при цьому є умови
й для інвалідів.

Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich
haben Tennis zum Volkssport ge­
macht.

Штеффі Ґраф, Борис Беккер, Міхаель
Штих зробили теніс за­га­ль­но­на­ро­д­
ним спортом.

Der Name des Autorenners
(Formu­la–1) Michael Schuhmacher ist
in der ganzen Welt bekannt.

Ім’я автогонщика («Формула — 1»)
Міхаеля Шумахера відоме в усьо­­му
світі.

216

Deutschland l
Wörter und Wendungen

die Freizeitgestaltung —
організація дозвілля
die Übertragung, -en —
трансляція, передача
das Verein, -e — товариство
sich zusammenschließen
(o, o) — об’єднуватися
kennzeichnend — характерно
die Angelegenheit, -en —
справа
die Dachorganisation, -en —
провідна організація
1.
2.
3.
4.
5.

der Deutsche Sportbund —
Німецька федерація спорту
die Landessportbünde —
федеральні спортивні
товариства
der Fachverband (die
Fachverbände) —
професіональне товариство
sich großer Beliebtheit
erfreuen
(te, t) — користуватися
великою популярністю

Fragen zum Text

Welche Rolle spielt Sport im Leben der Deutschen?
Wo können die Deutschen Sport treiben?
Wieviel Millionen Menschen treiben in Deutschland Sport?
Was ist die Dachorganisation des deutschen Sportes?
Welche berühmten Sportler Deutschlands kennen Sie?


Massenmedien


Çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿

Politische Beteiligung an einer
Massendemokratie wird durch
Presse, Funk und Fernsehen
nur möglich.

Політична участь у масовій де­мо­к­ра­
тії можлива лише завдяки пресі, ра­
діо й телебаченню.

Der Mensch kann politische Ent­schei­
dun­gen erst dann treffen, wenn er um­
fas­send informiert ist.

Людина може приймати полі­тичні рі­
шен­ня тільки тоді, коли вона всебіч­
но поінформована.

Die Massenmedien stellen
Öffentlichkeit her, in der ein Austausch
der ver­schiedenen politischen
Meinungen von gesellschaftlichen
Gruppen und Or­gani­sa­tio­nen, Parteien
und politischen In­sti­tu­tio­nen stattfin­
det.

Засоби масової інформації ство­
рюють гласність, коли відбувається
обмін рі­з­ни­ми політичними думками
су­с­пі­ль­них груп і організацій, партій
і політичних установ.

Nur solche Meinungen, die
in Mas­sen­me­di­en zu
Diskussionsthemen werden, haben
die Chance, öffentlich wirksam
zu werden.

Тільки такі думки, які в засобах ма­со­
вої інформації стають темами дис­ку­
сій, мають шанс стати суспільно-ді­йо­
ви­ми.

l Німеччина

217

Die Massenmedien haben die
Aufgabe: Informationen zu verbreiten,
sie sollen so umfassend, sachlich und
ver­ständ­lich wie möglich sein.

Засоби масової інформації мають
за­вдан­ня — розповсюджувати ін­
формацію, яка повинна бути яко­мо­га
більше всеохоплюючою, діловою
й зро­зумілою.

Bei Hörfunk und Fernsehen existieren
öffentlich-rechtliche und private Rund­
funk– und Fernsehanstalten ne­ben­ein­
an­der.

У системі радіомовлення й те­ле­ба­
чен­ня існують поряд з суспільно-пра­
во­ви­ми й приватні радіо– і те­ле­ко­м­
па­нії.

In der BRD gibt es elf Länderanstalten,
sie verbreiten eigene Hörfunk– und
Fern­seh­pro­gram­me und strahlen zu­
sam­men das Gemeinschaftsprogramm
Erstes Deutsches Fernsehen aus.

У Німеччині 11 компаній фе­де­ра­ль­
них земель, вони віщають свої радіой телепрограми та транслюють спіль­
ні програми Першого Німецького
те­ле­ба­чен­ня.

1961 wurde durch die Länder eine neue
bundesweite Fernsehanstalt gegründet­,
das Zweite Deutsche Fern­se­hen (ZDF).

1961 року було засновано фе­де­ра­ль­
ну телекомпанію — Друге німецьке
телебачення (ДНТ).

Private Veranstalten bieten seit 1984
Hörfunk– und Fernsehprogramme an.

Приватні засновники пропонують
з 1984 року свої радіо- й телепро­
грами.

Die Presse der BRD ist vom Staat un­ab­
hän­gig.

Преса Німеччини незалежна від дер­
жа­ви.

Drei von vier Deutschen lesen täglich
eine Zeitung.

Три з чотирьох німців читають газету
щоденно.

Überregionale Tageszeitungen sind:
“Bild”, “Süddeutsche Zeitung”, “Die
Welt”, “Neue Zeit”, “Frankfur­ter all­ge­
mei­ne Zei­tung”.

Міжрегіональні щоденні газети
«Більд», «Зюддойче Цайтунґ», «Ді
Вельт», «Фра­н­к­фу­р­тер Альгемайне
Цайтунґ».

Die größten regionalen Zeitungen sind:
“Westdeutsche allgemeine Zeitung”
(WAZ); “Express” (Köln, Bonn, Düs­sel­
dorf), “Leipziger Volkszeitung” usw.

Найбільші регіональні газети: «Вест­
дойче Альгемейне Цайтунґ», «Екс­
прес» (Кельн, Бонн, Дьо­сель­дорф),
«Лейпциґер Фолькс­цайтунґ» та ін.

Regionale Zeitungen sind meist ähn­
lich angebaut: die ersten (meist drei)
Seiten befassen sich mit aktuellen po­li­
ti­schen Ereignissen im Lande und in
der Welt.

Регіональні газети побудовані зде­бі­
ль­шо­го однаково: перші (як правило
три) сторінки займають актуальні по­
лі­тич­ні події в країні й у світі.

Weiter geht das Geschehen in der
Stadt und deren Umgebung; der Wirt­
schafts­teil enthält Informationen vom
Ak­ti­en­kurs bis zum Umweltschutz.

Далі про події в місті та його око­
ли­цях; економічна частина містить
ши­ро­ку інформацію про курс акцій,
за­хист довкілля.

218

Deutschland l

Verbreitet sind in Deutschland auch uns
bekannte Zeitschriften: “Spiegel”, “Eu­len­
spie­gel”; “Burda-Moden” und “Juma”.

У Німеччині поширені також відомі
нам журнали: «Шпігель», «Уленшпі­
гель», «Бурда-моден» і «Юма».

Wörter und Wendungen

Massenmedien — засоби
масової інформації
die Beteiligung — участь
der Funk — радіо
umfassend — всебічно
die Öffentlichkeit — гласність
die Institution, -en —
установа
wirksam — дійовий
der Hörfunk — радіо
1.
2.
3.
4.
5.

öffentlich-rechtlich —
суспільно-правовий
Rundfunk- und
Fernsehanstalt,
-en — радіо- та телекомпанії
das Gemeinschaftsprogramm,
-e — суспільна програма
anbieten (o, o) — пропонувати
sich befassen mit (te, t) —
займатися чимось

Fragen zum Text

Wodurch ist die Beteiligung an der Massendemokratie möglich?
Wie stellen die Massenmedien Öffentlichkeit her?
Welche Meinungen haben die Chance, wirksam zu werden?
Wie heißen die berühmtesten Fernsehanstalten Deutschlands?
Womit befassen sich die berühmtesten Zeitungen Deutschlands?


Umweltschutzmaßnahmen


Çàõîäè ç çàõèñòó
íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà

Nationale Maßnahmen allein reichen
nicht aus, denn die Verschmutzung
von Luft, Flüssen und Meeren kennt
keine nationalen Grenzen.

Одних тільки державних заходів
не­до­ста­т­ньо, оскільки забруднення
по­ві­т­ря, річок, морів не знає на­ці­о­на­
ль­них кордонів.

Vor diesem Hintergrund haben sich
1992 in Rio de Janeiro auf der
Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 178 Staaten verpflichtet
nach einem gemeinsamen Programm
zu handeln.

Виходячи з цього, в 1992 році на
кон­­фе­ре­н­ції з охорони та розвитку
на­вко­ли­ш­ньо­го середовища в Ріоде-Жа­ней­ро 178 держав взяли на
себе зобов’язання­ діяти за спільною
про­гра­мою.

Darin wird die Verbesserung der öko­no­
mi­schen und sozialen Lebens­
bedingungen aller Menschen mit der
lang­fri­sti­gen Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen in Einklang ge­bracht.

У ній погоджується поліпшення еко­
но­мі­ч­но­го й соціального рівня життя
всіх людей з довготерміновим захис­
том природних основ життя.

l Німеччина

219

Wie in anderen Industrieländern wird
die Luft in Deutschland von
Schadstoffen belastet, die vor allem
aus Industrie, aus Srtraßenverkehr,
Fernheizwerken stam­men.

Як і в інших промислово розвинених
країнах, повітря в Німеччині на­си­че­
не шкідливими речовинами, ви­ро­б­
ни­ка­ми яких є промисловість, місь­
кий транс­порт і теплоцентралі.

Die Umweltverschmutzung zeigt sich
besonders deutlich an den
Waldschäden und am Sommersmog.

Забруднення довкілля виявляється
найбільш чітко в завданні шкоди лі­сам,
а також спричиняється літнім смогом.

Die menschliche Gesundheit, Böden
und Gewässer, Gebäude und Kunst­
denkmäler müssen deshalb vor wei­te­
ren Belastungen durch verunreinigte
Luft geschützt werden.

Здоров’я людини, ґрунт, водоймища,
будинки й пам’ятки культури повинні
бути, отже, захище­ні від подальшого
забруднення крізь атмосферу.

Gegen die Luftverschmutzung wurde
ein umfassendes Programm entwickelt.

Було розроблено велику програму
з боротьби із забрудненням повітря.

Im Verkehrsbereich wird die Belastung
der Umwelt durch die Einführung des
blei­frei­en Benzins reduziert.

У транспортній сфері зменшено за­
бру­д­нен­ня навколишнього се­ре­до­ви­
ща шляхом використання бензину,
що не містить свинцю.

Mitte 1995 ist das Gesetz zur Bekämp­
flung des Sommersmogs in Kraft ge­
treten.

У середині 1995 року набрав чин­
ності закон по боротьбі з літнім
смогом.

Danach wird das Fahren mit Diesel­
fahrzeugen verboten.

У зв’язку з чим заборонена їзда на
дизельних транспортних засобах.

Entscheidende Verbesserungen wur­den
auch beim Schutz der Gewässer er­reicht.

Істотних змін досягнуто в охороні во­
до­ймищ.

Sie richteten sich im ersten Schritt ins­
be­son­de­re gegen die organische Be­la­
stung der Oberflächengewässer.

Вони спрямовані у першу чергу про­
ти органічного забруднення верхніх
вод.

War in stark ver­schmut­zten Flüssen
wie dem Rhein oder dem Main
Anfang der siebziger Jahre der
Artenreichtum dra­stisch zurückgegan­
gen, so leben dort heute aufgrund der
verbesserten Wasserqualität wieder
annähernd so viele Arten wie in den
zwanziger Jah­ren des Jahr­hun­derts.

Якщо в сильно забруднених річках,
таких як Рейн або Майн, на початку
сімдесятих років кількість видів риб
значно знизилася, то сьогодні там
во­дить­ся завдяки поліпшенню якості
води знову приблизно стільки ж ви­
дів, як і в 20-ті роки цього століття.

Großer Sanierungsbedarf besteht da­ge­
gen noch trotz spürbarer Ver­bes­se­run­
gen für viele Seen und Flüsse in den
neu­en Bundesländern.

Всупереч помітним поліпшенням
у багатьох озерах і річках нових фе­
де­ра­ль­них земель необхідне їх са­ні­
ру­ван­ня.

220

Deutschland l

Einen wesentlichen Beitrag zum Ge­
wäs­ser­schutz leistet unter anderem
das Abwasserabgabengesetz.

Вагомий внесок до захисту водних
ресурсів здійснюється між тим за­вдя­ки
закону про податок на стічні води.

Er verpflichtet Gemeinden und In­du­
strie, die Schad– und Nährstoffe im Ab­
was­ser sehr stark zu reduzieren.

Він зобов’язує село й держ­про­ми­с­ло­
вість дуже скоротити викид шкі­д­ли­
вих речовин і харчових відходів до
сті­ч­них вод.

Viele Schadstoffe gelangen über die
Flüs­se und die Luft ins Meer.

Багато шкідливих речовин по­тра­п­ля­
ють через річки та повітря до моря.

Auch Schiffahrt und Erdölgewinnung tra­
gen zur Belastung der Meere bei und
die Fischerei beeinträchtigt die Meeres­
umwelt in immer stärkerem Maße.

Судноплавство й видобуток нафти при­
зводять також до забруднення морів,
і риболовство також завдає шкоди
морському середовищу де­да­лі більше.

Diese Probleme lassen sich nur durch
solidarisches Handeln aller Staaten
lösen.

Ці проблеми можна вирішити тільки
завдяки солідарним діям усіх
дер­жав.

Wörter und Wendungen

die Maßnahme, -n — захід
ausreichen (te, t) — вистачати,
бути достатнім
die Verschmutzung —
забруднення
vor diesem Hintergrund —
виходячи з цього
sich verpflichten (te, t) —
взяти обов’язки
gemeinsam — загальний
handeln (te, t) — діяти
die Lebensbedingung, -en
— умови життя

langfristig — довготривалий
die Sicherung — захист
die Grundlage, -n — основа
in Einklang bringen (a, a) —
тут: погоджуватися
der Schadstoff, -e — шкідлива
речовина
das Fernheizwerk, -e —
теплоцентраль
die Belastung, -en —
тут: забруднення;
навантаження
der Bereich, -e — сфера

Fragen zum Text

1. Was beschlossen 178 Staaten auf der Konferenz 1992 in Rio de
Janeiro zu machen?
2. Wovon wird die Luft in Deutschland belastet?
3. Wo zeigt sich besonders deutlich die Umweltverschmutzung?
4. Welches Programm wurde gegen die Luftverschmutzung entwickelt?
5. In welchem Bereich wurden entscheidende Verbesserungen erreicht?

V. Österreich
(À âñòðІЯ)


Österreich


Àâñòð³ÿ

Österreich liegt im südlichen Mittel­
europa.

Австрія лежить в південній ча­с­ти­ні
Центральної Європи.

Die Republik Österreich ist ein Bun­des­
staat.

Республіка Австрія — федеральна
держава.

Der Bundesstaat wird aus neun Bun­
des­län­dern gebildet.

Федерація складається з 9 фе­де­ра­ль­
них земель.

1955 wurde das Gesetz über die Neu­
tra­li­tät Österreichs angenommen.

У 1955 році було прийнято закон
про нейтралітет Австрії.

Die Österreichische Hauptstadt ist
Wien.

Австрійська столиця — Відень.

Eine besondere Bedeutung gewann
Wien als Stadt der Musik und als eine
Kongressstadt von Weltformat.

Особливе значення Відень має як мі­с­
то музики та як місто конгресів сві­то­
во­го масштабу.

Wunderschöne Baudenkmäler, Museen
und Galerien machen diese Stadt zu ei­
nem der beliebtesten Reiseziele der
Welt.

Чудові пам’ятники, музеї та галереї
роблять це місто до того ж улю­б­ле­
ною метою подорожей у світі.

Österreich ist ein Alpenland.

Австрія — альпійська країна.

Viele Touristen besuchen dieses Land
und bewundern seine Se­hens­wür­dig­
kei­ten.

Багато туристів відвідують цю країну
та милуються її визначними місцями.

In Innsbruck haben 1964 und 1976
die Olympischen Winterspiele statt­ge­
fun­den.

В Інсбруку в 1964 та 1976 роках про­
хо­ди­ли зимові Олімпійські ігри.

Österreich hat große Beiträge zur Ent­
wick­lung der Weltkultur geleistet.

Австрія зробила великий внесок
у розвиток світової культури.

Die Namen der Schriftsteller Arthur
Schnitz­ler, Rainer Maria Rilke und Ste­
fan Zweig werden mit Stolz genannt.

Імена письменників Артура Шні­т­ц­ле­
ра, Райнера Марія Ріль­ке, Стефана
Цвейга та інших вимовляються з го­
р­ді­с­тю.

Österreichische Musik ist in der gan­
zen Welt bekannt und beliebt.

Австрійська музика також відома
й улюблена в усьому світі.

Seit dem 13. das Reiseziel. «Австрія — демократична ре­с­пу­б­лі­ка. вона була частиною «Тре­тьо­го рей­ху». März 1933 aus­ge­schal­tet. Schubert. 2. März 1938 war Österreich auf Grund der Okkupation durch das Deutsche Reich an der Ausübung sei­ ner Staatsgewalt ge­hin­dert und war bis April 1945 Teil des “Drit­ten Reiches”. Шуберт. “Die parlamentarische Demokratie war in Österreich seit dem 4. o) — приймати закон eine besondere Bedeutung gewinnen (a. Ma­ ler sind berühmte Komponisten. Її право виходить від народу». a) — створювати.Österreich l 222 Mozart. o) — набувати особливого значення die Stadt von Weltformat — місто світового масштабу 1. die Wiege. 5. Ihr Recht geht vom Volk aus”. 3. Брюкнер. Моцарт. творити Fragen zum Text Wo liegt Österreich? Was für ein Staat ist Österrech? Warum besuchen viele Touristen Österreich? Welche Ereignisse fanden in Österreich statt? Wodurch ist Österreich besonders berühmt?  Der staatliche Aufbau Österreichs  Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠“Österreich ist eine demokratische Re­ pu­blik. Парламентська демократія була по­ру­ ше­на в Австрії з 4 березня 1933 р. Strauß. So lautet Artikel I des Bundes­ver­fas­ sungs­gesetzes. які жили й творили в Австрії.. через окупацію німецьким рейхом Ав­с­т­рії заважали здійснювати державну владу та до квітня 1945 р. t) — милуватися Beitrag leisten zu — робити внесок в. -e — мета подорожі bewundern (te. -en — федеральна держава das Gesetz annehmen (a. З 13 березня 1938 р.. Штраус. Öster­reich wurde auch zur Wiege der klas­si­schen Operette. Австрія також є колискою класичної оперети. Brückner. Так проголошує стаття 1 фе­де­ра­ль­но­ го конституційного закону. die in Österreich gelebt und geschaffen ha­ben. 4. Малер — видатні композитори. -n — колиска schaffen (u. Wörter und Wendungen der Bundesstaat. .

Der Bundespräsident schließt die Staats­ver­trä­ge ab und ist der oberste Be­fehls­ha­ber des Bundesheeres. und sie sind Vertreter des Landtags der Bun­des­län­der. . An der Spitze der Bundesregierung steht der Bundeskanzler. Der Bundespräsident vertritt die Re­pu­ blik völkerrechtlich. засновниками республіки ста­ ли по­лі­тич­ні партії. Zu den führenden politischen Parteien Österreichs gehören die So­zi­al­de­mo­kra­ ti­sche Partei Österreichs (SPÖ). Федеральний президент — це го­ло­в­ ний (вищий) представник держави. «зелені» та ін. Die gesetzgebenden Organe der Re­pu­blik sind der Nationalrat und der Bun­des­rat — die beiden Kammern des Par­la­ments. die Öster­rei­chi­sche Volkspartei (ÖVP). президент обирається без­ по­се­ре­д­ньо народом терміном на 6 ро­ків. До провідних політичних партій Ав­ с­т­рії належать: соціал-демократична партія Австрії (СДПА). die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Він призначає федерального ка­н­ц­ле­ ра — голову найсильнішої партії. Der Bundespräsident ist der oberste Re­prä­sen­tant des Staates. 223 Після звільнення Австрії в квітні 1945 р. На чолі федерального уряду стоїть канцлер. a. Der Nationalrat besteht aus 183 Ab­ge­ ord­ne­ten und wird auf vier Jahre ge­ wählt. Федеральний президент пред­ста­в­ляє республіку по міжнародному пра­ву. Декларацію незалежності було про­го­ ло­ше­но 27 квітня 1945 р. й вони є представниками ландтагів (парла­мен­тів) федеральних земель. Національний прапор Австрії — че­ р­во­но-біло-червоний з гербом фе­де­ ра­ції. Національна Рада складається з 183 (ста вісімдесяти трьох) депу­ татів та обирається на 4 роки.l Австрія Nach der Befreiung Österreichs im April 1945 waren die politischen Parteien die Republikgründer. З 1951 р. die Grünen u. Законодавчими органами є На­ці­о­на­ ль­на рада та Федеральна рада — оби­д­ві камери парламенту. die Amtperiode des Bun­des­prä­si­den­ten beträgt sechs Jahre. Der Bundesrat hat 64 Mitglieder. Die Erklärung über die Unabhängigkeit wurde am 27. April 1945 proklamiert. Австрійська народна партія (АНП). Er ernennt den Bundeskanzler — den Vorsitzenden der stärksten Partei. Die Nationalflagge Österreichs ist Rot– Weiß–Rot mit dem Bundeswappen. Президент укладає державні угоди та є головнокомандувачем фе­де­ра­ль­ ної армії. Seit 1951 wird der Bundespräsident un­ mit­tel­bar vom Volk gewählt. Er führt mit dem Vizekanzler und den Bundesministern die Regierungs­ geschäfte. Федеральна рада має 4 члени. Австрійська партія свободи (АПС). Він разом з віце-канцлером і фе­де­ ра­ль­ни­ми міністрами веде справи уря­ду.

In 90-er Jahren bauten hier die rö­mi­ schen Eroberer eine Festung. і в середині 12 ст. 2. Відень — столиця Австрії. Heute ist Wien das größte Industrie–. Hier wohnen mehr als 1. Wien liegt an der Kreuzung der Do­nau­ was­ser­straße und Land­straßen aus Ost­ eu­ro­päi­schen Ländern. Im 9. unmittelbar — безпосередньо die Amtsperiode — термін (должности) vertreten (a. Відень розташований на перехрестях Дунайського водного шляху та су­хо­ пу­т­них шляхів східноєвропейських держав. перешкоджати die Erklärung — декларація der Repräsentant. Jahr­ hun­derts wurde es zur Hauptstadt des öster­rei­chi­schen Staa­tes. В 9—11 ст. . стає столицею Австрійської дер­ жа­ви. Wissenschafts– und Kulturzentrum des Landes. Відень знову згадується в історичних хроніках. Сьогодні Відень — найбільший про­ ми­с­ло­вий. У 90-ті роки римські завойовники по­ бу­ду­ва­ли тут фортецю. Die Stadt entstand am rechten Ufer der Donau am berühmten Wienerwald. Це відіграло велику роль у розвитку міста.Österreich l 224 Wörter und Wendungen die Ausübung — виконання. 4. Das spielte eine große Rolle in der Ent­ wick­lung der Stadt. науковий та культурний центр країни. e) — представляти der oberste Befehlshaber — головнокомандувач das Bundesheer — армія Австрії die Kammer (-n) — палата Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert? Von wem wird der Bundespräsident gewählt? Welche Aufgaben erfüllt der Präsident? Wie heißen die gesetzgebenden Organe Österreichs? Wie heißen die führenden Parteien Österreichs?  Wien  ³äåíü Wien ist die Hauptstadt Österreichs. Місто виникло на правому березі Ду­ наю біля відомого Віденського лісу. 3. Jahrhundert wird Wien wie­ der in den hi­sto­ri­schen Chroniken er­ wähnt und in der Mitte des 12. здійснення die Staatsgewalt — державна влада hindern (te. Тут мешкає понад 1. (-en) — представник 1.6 млн чол. 5.—11.6 Millionen Men­schen. t) — заважати.

металообробна про­ми­с­ло­ вість і особливо електроніка. . Неподалік розташований всесвітньо відомий собор Штефан-Дом. das Rathaus. Тут було побудовано багато чудових споруд: Державна опера. І. Тут жили і створювали свої без­сме­р­ т­ні твори І. Ф. das Parlament. Тут збереглися також деякі ста­ро­вин­ ні церкви та будівлі. майданів та водограїв. Гайдн. die Gemäldegalerie. У південній та східній частинах міста сконцентрована майже вся сучасна індустрія. Hier wurden viele prachtvolle Gebäude gebaut: die Staatsoper. Es gibt hier auch viele Betriebe der che­mi­schen Industrie. Парламент. das Gebäude der neuen Universität und das be­ rühmte Burg–Thea­ter. Strauß. dar­ unter das Gebäude der Universität. Metallbearbeitung und be­ son­ders Elektrotechnik. Hier befindet sich Hofburg — der ehe­ ma­li­ge Kaiserpalast. Fast von allen Seiten ist die Innere Stadt von der Ringstraße umgeben. Тут є також багато підприємств хі­мі­ч­ ної промисловості. серед них — бу­ ді­в­ля університету. F. Р. Hier lebten und schufen ihre un­sterb­li­ chen Werke J. Im Zentrum — in der Inneren Stadt — sind die berühmtesten ar­chi­tek­to­ni­ schen Denkmäler. Відень — це місто парків. Національна бібліотека та Кон­це­р­т­ ний зал. das Museum der Völkerkunde und auch die Nationalbibliothek und ein Kon­zert­saal. де сьогодні є кілька відомих музеїв: Музей ав­с­т­рій­ сь­кої культури. Етнографічний музей. Штраус. Schubert. будівля нового університету та відомий Бург-Театр. Wien liefert dem Lande ein Drittel der gesamten Industrieproduktion. Ратуша. W. J. Nicht weit von hier erhebt sich der welt­be­rühm­te Stephan-Dom. wo heute be­rühm­te Museen sind: das Museum der Öster­rei­ chi­schen Kultur. Plätze und Springbrunnen. Шуберт. Відень відомий як місто музики. In der Ringstraße gibt es auch einige Museen und große Kaufhäuser. Велике значення мають тут ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. На вулиці Рингштрасе є також де­кі­ль­ ка музеїв і великих магазинів. Майже з усіх сторін Внутрішнє місто ото­че­не кільцевою вулицею Рінгш­ трасе. Тут знаходиться Гофбург — ко­ли­ш­ній імператорський палац. Von großer Bedeutung sind hier Ma­ schi­nen­bau. Wien ist die Stadt der Parks. Haydn und andere.l Австрія 225 Im südlichen und östlichen Stadtteilen ist fast die ganze moderne Industrie kon­zertriert. Wien ist auch als Musikstadt bekannt. Hier sind auch einige antike Kirchen und Gebäude erhalten geblieben. Mozart. В центрі — у Внутрішньому місті — розташовані відомі архітектурні па­ м’я­т­ни­ки. Мо­ царт. Відень дає країні третину всієї про­ми­ с­ло­вої продукції. Шуман та інші. В.

e) — оточувати. 6. Im 8. 4. Als neutraler Staat wurde Österreich zur Residenz vieler interna­tionaler Or­ ga­ni­sa­tio­nen. Як нейтральна держава Австрія ста­ла резиденцією багатьох між­на­ро­д­них організацій. a) — з’являтися. У 8 столітті Карл Великий заснував на Дунаї Аварську марку — територію. Ein Teil des Raumes fiel 976 an die Ba­ ben­berg. виникати der Eroberer — завойовник die Festung (-en) — фортеця erwähnen (te. опоясувати prachtvoll — пишний.Österreich l 226 J. 2000 років тому Відень був при­­ко­р­ дон­ним укріпленням Римської імперії. 7. зберігатися umgeben (a. 3. . розкішний Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Wien? Wann wurde es zur Hauptstadt des Landes? Was für eine Stadt ist Wien heute? Welche Straße Wiens ist besonders berühmt? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Wien? Wer von den großen Komponisten lebte und schuf in Wien seine Werke? Wessen Residenz ist Wien?  Aus der Geschichte Österreichs  Ç ³ñòî𳿠Àâñò𳿠Vor 2000 Jahren war Wien eine rö­mi­ sche Grenzfestung. das Museum der Völkerkunde — етнографічний музей der Dom — собор erhalten bleiben (ie. Kon­gresse. яка повинна була відіграти роль схі­д­ но­го бастіону. ie) — берегтися. Частина цієї території в 976 році ві­ді­ йш­ла до династії Бабенбергів. hier finden internationa­ le Kon­fe­ren­zen. І. тут відбуваються між­на­ ро­д­ні конференції. Verhand­ lungen und wis­sen­schaft­li­che Symposien statt. Jahrhundert begründete Karl der Große an der Donau die Awarische Mark als Bollwerk im Osten. пе­ре­го­ во­ри і наукові симпозіуми. 2. Штрауса називають у всьому світі «Королем вальсу». 5. t) — згадувати die Wasserstraße (-n) — судноходна ріка die Landstraße (-n) — сухопутний шлях die Innere Stadt — внутрішнє місто 1. конгреси. Wörter und Wendungen entstehen (a. Strauß wird in der ganzen Welt “Walzerkönig“ genannt.

Хорватією та Далмацією утворили ядро се­ре­д­ ньо­єв­ро­пей­сь­кої імперії. Dieser Staat. 1938 року Австрійська республі­ка ста­ла першою жертвою загарбниць­ кої політики Адольфа Гітлера. Kroa­ti­en und Dalmatien bildete den Kern ei­nes mitteleuropäischen Reiches. der seit 1867 Österreich– Ungarn heißt. “in dem die Sonne nicht unterging”. На ту пору як після Реформації вплив Габсбургів у Німеччині пос­ тійно зме­н­шу­ва­в­ся. їм вдалося при­ єднати Уго­р­щи­ну та Польщу. розпа­ лася в 1918 році. Die Republik Österreich wurde 1938 das erste Opfer der Eroberungs­politik Adolf Hitlers. die Grund­la­gen eines moder­­nen Staa­tes. які облягали Відень у 1529 і 1683 роках. zerfiel 1918. яка отримала в 1867 році назву Австро-Угорщина. і разом з Чехією. Тільки в результаті укладення Держав­ного договору 1955 року вона отри­ма­ла повну незалежність і по­стій­ний ней­т­ра­лі­тет. При Карлі V (1519–1556) Австрія була центром світової імперії. Jahrhundert schufen die Reformen der Kaiserin Maria Theresia und ihres Soh­nes Josef II. Після 1945 року Австрія була оку­по­ва­на чотирма великими де­ ржавами. після відбиття навали ту­р­ків. Nach 1945 blieb Österreich von den vier Großmächten besetzt. У 1282 році Бабенбергів змінили Габс­ бурги. Schon im 18.l Австрія 227 Auf die Babenberg folgten 1282 die Habs­bur­ger. Тривалий час до складу Австрії вхо­ ди­ла також Бельгія та великі те­ри­то­ рії Італії. Ця держава. Unter Karl V. gewannen sie nach Abwehr der Türken. Ungarn und später auch Polen hinzu. die ihre Besitzungen durch Hei­rat– und Bündnispolitik er­ wei­ter­ten und von 1438 bis 1806 die Kaiserwürde des Römischen Reiches in­ ne­hat­ten. у якій «не заходило сонце». Es erlangte erst 1955 durch den Staats­ vertrag seine volle Souveränität und sei­ne immerwährende Neutralität. (1519 bis 1556) war Öster­reich Mittelpunkt eines Weltreiches. . Lange waren auch Belgien und große Teile Italiens mit Österreich ver­ bunden und zusammen mit Tsche­ chien. які за рахунок шлюбів і по­лі­ тич­них союзів розширили володіння та з 1438 до 1806 року посідали пре­ стол у Священній Римській імперії. die 1529 und 1683 Wien belagerten. Während der Einfluss der Habsburger in Deutschland seit der Reformation im­mer mehr zurückging. Уже в 18 столітті імператриця Марія Терезія та її син Йосип II своїми ре­ фо­р­ма­ми заклали фундамент су­час­ ної держави.

. -en — володіння die Kaiserwürde — престол innehaben (te. 2. t) — облягати die Grundlage. je nach Begabung und Nei­gung. як правило. t) — посідати (престол) der Einfluß — вплив 1. Відвідування в загальних школах без­ ко­ш­то­в­не. 3. Die Hauptschule ist vierjährig. дві по­да­ль­ші шкільні дороги: відвідуван­ ня ос­но­в­ної школи або відвідування за­га­ль­но­ос­ві­т­ньої вищої школи. Ihre Absolventen besuchen entweder den einjährigen polytechnischen Lehr­ gang und erhalten danach eine Be­rufs­ aus­bil­dung in Betrieb und Berufsschule oder sie können. або вони можуть продовжувати свою ка­р’є­ру школяра за здібностями й на­хи­ла­ми. 4.Österreich l 228 Wörter und Wendungen die Grenzfestung. Nach dem Besuch der vierjährigen Volkss­chule (Grundschule) stehen dem zeh­n­jäh­ri­gen Kind in der Regel zwei weit­er­führende Schulwege offen: der Besuch der Hauptschule oder der Besuch einer allge­mein­bildenden hö­ heren Schule. у вищому ступені за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої вищої школи (реальна гімназія ви­що­го ступеня — 4 роки) або в про­фе­сій­ній середній чи вищій школі (остан­ні 5 років). die Abwehr — відбиття (навали) belagern (te. фундамент zerfallen (ie. a) — розпадатися das Opfer. ihre Schullaufbahn in der Ober­ stu­fe einer allgemeinbildenden höheren Schu­le (Oberstufenrealgymnasium vier­ jäh­rig) oder an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (letztere fünfjährig) fortsetzen. Der Schulbesuch an öffentlichen Schu­ len ist unentgeltlich. 5. die Räume — територія die Besitzung. -en — кордонне укріплення das Bollwerk — бастіон der Raum.— жертва die Eroberungspolitik — загарбницька політика Fragen zum Text Was war Wien vor 2000 Jahren? Wann wurde Österreich zum Mittelpunkt eines Weltreiches? Welche Staaten waren mit Österreich verbunden? Wann wurden die Grundlagen eines modernen Staates geschaffen? Warum wurde Österreich besetzt?  Die Schulen in Österreich  Øêîëè â Àâñò𳿠Die Schulpflicht beginnt nach der Voll­ en­dung des sechsten Lebensjahres und dauert neun Schuljahre. Її випускники відвідують або річний політехнічний курс та отримують пі­с­ля цього професійну освіту на під­ при­єм­с­т­ві або в професійній школі. Після відвідування 4-річної народної школи (початкова школа) де­ся­ти­рі­ч­ ній дитині відкриті. Основна школа — чотирирічна. . Обов’язкове шкільне навчання по­чи­ на­єть­ся в 6 років і триває 9 років. -n — основа.

das Realgymnasium und das wirt­schafts­kund­li­che Realgymnasium. талант die Neigung — схильність die Schullaufbahn — тут: шкільна кар’єра ermöglichen (te. Для вузів художнього напрямку іс­ну­ ють свої умови прийому.l Австрія 229 Es gibt auch verschiedene Arten von Sonderschulen für physisch oder psy­ chisch behinderte Kinder. Für die Hochschulen künst­licher Rich­tung gelten eigene Auf­nah­me­be­din­gun­gen. Die allgemeinbildende höhere Schule ist achtjährig. Основними формами за­га­ль­но­ос­ві­т­ ніх вищих шкіл є гімназії. an der Kinder vom fünften Lebensjahr bis zum internationalen Baccalaureat un­ter­rich­tet werden. Є школи. An der American International school werden Kinder bis zur zwölften Schul­ stu­fe nach dem amerikanischen Schul­ mo­dell unterrichtet. так і про­фе­ сій­ні вищі школи учні закінчують ек­ за­ме­ном на атестат зрілості. Danach haben die Schüler das Recht eine Uni oder Hochschule zu besuchen. die fremdsprachig ge­ führt sind. Nach Abschluss der vierten Klasse ist der Besuch einer berufsbildenden mitt­ le­ren oder höheren Schule möglich. В американській міжнародній школі діти навчаються до 12 класу за аме­ ри­кан­сь­кою моделлю шкіл. Es gibt Schulen. Sowohl die allgemeinbildenden hö­he­ ren Schulen schließen die Schüler mit der Reiferprüfung ab. Система «мостів» і «переходів» на­дає можливість робити переходи між окре­ми­ми видами шкільної системи. Es gibt die “Vienna International School”. Після закінчення 4 класу можливе від­ві­ду­ван­ня професійної середньої або вищої школи. в яких викладають іно­зе­м­ ною мовою. Є «Віденська міжнародна школа». t) — робити можливим der übertritt — перехід der Baccalaureat — бакалавр unentgeltlich — безкоштовно öffentlich — суспільний . Після цього учні мають право від­ві­ду­ ва­ти університет або вуз. Das System der “Brücke” und “Über­gän­ ge” ermöglicht Übertritte zwischen den einzelnen Zweigen des Schulsystems. Як загальноосвітні вищі. реальні гім­ назії та економічні реальні гімназії. Є також різні види особливих шкіл для дітей з фізичними та психічними від­хи­лен­ня­ми. в якій навчають дітей з 5-річного віку на між­на­ро­д­но­го бакалавра. Wörter und Wendungen die Vollendung — закінчення in der Regel — як правило die Begabung — здібність. Die Grundformen der all­ge­mein­bil­den­ den höheren Schulen sind das Gym­na­ si­um. Загальноосвітня вища школа — во­сь­ ми­рі­ч­на.

Fragen zum Text Wann gehen die Kinder von Österreich in die Schule? Welche Schulen gibt es in Österreich? Wodurch unterscheiden sie sich voneinander? Ist der Übergang aus einer Schule in die andere möglich? Welche Perspektiven geben die allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden höheren Schulen? . 2. 5.Österreich l 230 1. 4. 3.

У кожного кантону — власні кон­сти­ ту­ція. У Швейцарії мало корисних копалин. an Liech­ten­ stein. Kohle. Auf dem Territorium des Landes gibt es viele kleine und größere Seen. На території держави багато великих і малих озер. уряд і парламент. Die Hauptstadt ist Bern. Die Hauptflüsse sind die Rhone. Liechtenstein (Ø âå é öàðІЯ. вугілля. Ці чотири мови вважаються дер­жа­в­ ни­ми.VI. 10 % italienisch und 0. Unter den Ureinwohnern des Landes sprechen 65 % deutsch. 18 % fran­zö­ sisch. Die Schweiz ist ein Gebirgsland. Загальна площа становить 41 300 км2. österreich. Ін і Ааре. . die Aare.79 % — ре­то­ро­ман­сь­кою ­ мовами. Eisenerz. Kalk. Ліхтенштейном. залізна руда. Австрією. Gips. Вона межує з ФРН. Уряд складається з 17 чоловік. Рейн. Ë þêñåìáóðã òà Ë Іõòåíøòåéí)  Die Schweiz  Øâåéöàð³ÿ Die Schweiz ist ein kapitalistischer Staat in Mitteleuropa. Столиця — Берн. вапно. 18 % — фран­ цу­зькою. Vorhanden sind Steinsalz. Regierung und ein eigenes Par­la­ ment. Jeder Kanton hat eine eigene Ver­fas­ sung. Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Industrie­land mit entwickelter Land­ wirt­schaft. Швейцарія — гірська країна. der Rhein. Die Schweiz. з них 3 напівкантони. Швейцарія — держава з ви­со­ко­ розвиненою промисловістю та сіль­сь­ ким господарством. Die Regierung besteht aus 17 Mit­glie­ dern. Italien und Frankreich. Die Fläche beträgt 41 300 km2 .79 % rä­to­ ro­ma­nisch. der Inn. Швейцарія — капіталістична держава Центральної Європи. гіпс. Швейцарія — парламентська фе­де­ ра­ти­в­на республіка. Die Schweiz ist arm an Bodenschätzen. Diese vier Sprachen sind offiziell. Серед корінних жителів 65 % го­ во­рять німецькою. 10 % — італійською і 0. von denen drei Halbkantone sind. Основними є кам’яна сіль. Die Schweiz ist eine parla­mentarische Bundesrepublik mit 23 Kantonen. Італією та Францією. яка складається з 23 кантонів. Sie grenzt an die BRD. Головними ріками є Рон. Luxemburg.

Швейцарія — це парламентська ре­с­ пу­б­лі­ка на засадах федерації. das Eisenerz — залізна руда eigen — власний beitragen (u. Regierung und sein eigenes Par­ la­ment. Wörter und Wendungen grenzen an (Akk. пов’язані з точною механікою Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Schweiz? An welche Staaten grenzt sie? Wieviel Quadratkilometer beträgt die Fläche der Schweiz? Welche Sprachen sprechen die Einwohner der Schweiz? Wie gliedert sich die Schweiz?  Der Staatsaufbau der Schweiz  Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine parlamentarische Republik auf föderativer Grundlage. Luxemburg. Die Schweiz besteht aus 23 Kantonen und drei von denen aus Halbkantonen. 2. пов’язані з точ­ ною механікою. Швейцарія складається з 23 кантонів. Головними галузями промисловості є: металообробна. der Ma­ schi­nen­bau. 1815 garantierte der Wiener Kongress Unabhängigkeit und “immer­währende Neutralität” des Landes. Bedeutende Industrie­zweige sind: die metall­verarbeitende Industrie. однак права кантонів обмежені федеральною кон­ сти­ту­ці­єю. Jeder Kanton hat seine eigene Ver­fas­ sung.) (te. го­дин­ни­ко­ва та інші. 3. 4. a) — робити внесок feinmechanische Industriezweige — галузі промисловості. Кожен кантон має свою Конституцію. Die Bundesverfassung des Jahres 1874 ist bis jetzt gültig. діє й сьогодні. У розвиткові країни велику роль ві­ді­ гра­ла її традиційна політична не­за­ле­ ж­ність. У 1815 р. Віденський конгрес га­ра­н­ ту­вав не­за­ле­ж­ність й «поступовий» ней­т­ра­лі­тет країни. Liechtenstein l 232 Zur Entwicklung des Landes trug seine traditionelle politische Neutralität we­ sent­lich bei. уряд і свій парламент. t) — межувати з der Ureinwohner — корінний житель die Bodenschätze — корисні копалини vorhanden sein — бути в наявності 1. aber die Rechte der Kantone sind jedoch durch die Bundesver­ fassung be­schränkt.Die Schweiz. . а три з них — з напівкантонів. die Uhrenindustrie und an­ de­re fein­mechanische Industrie­zweige. 5. Конституція федерації 1874 р. машинобудівна.

l Øâåéöàðія. Уряд не може бути скинутий. Die Staatsflagge ist das weiße Kreuz auf dem roten Grund. котрий є в той же час главою держави та уряду. християнсь­ ко-демократична партія Швейцарії (ХДПШ). Sie arbeitet in den meisten in­ter­na­tio­ na­len Organisationen mit und nämlich im Bereich der Entwicklungszusamme narbeit. Keine Regierung kann gestürzt werden. die aus 2 Kammern besteht: dem Nationalrat mit 200 Ab­ ge­ord­ne­ten und dem Ständerat mit 46 Ab­ge­ord­ne­ten. Наступного року він не має права бути знову обраним. die Schweizerische Volkspartei (SVP). Вищий виконавчий орган влади — Федеральна рада (уряд). a. Швейцарія у своїй політиці бере на себе роль гостинного господаря для численних організацій та пе­ре­го­во­ рів. Die Bundesversammlung wählt jährlich aus 7 Mitgliedern des Bundesrates den Bundespräsidenten. die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS). Державний прапор — білий хрест на червоному фоні. незалежна пар­тія і партія євангелістів та ін. Die oberste ausführende Behörde ist der Bundesrat (die Regierung). котре складається з двох палат: Національної Ради з 200 (дво­мастами)­ депутатами та Ради кан­тонів з 46 (сорока шістьма) депу­татами. Er darf für das folgende Jahr nicht wie­ der­ge­wählt werden. Unabhängige und Evan­ge­lische Partei u. ліберальна пар­тія Швейцарії (ЛПШ). das Staatso­ber­ haupt und Regierungschef zugleich ist. Вона складається з 7 федеральних міністрів і обирається на 4 роки. со­ціал-демократична партія Швейцарії (СДПШ). Вона сама надає технічну й фі­нан­ со­ву підтримку численним країнам «тре­тьо­го світу». Вона активно працює з багатьма міжнародними­ організаціями. . die Christlich–Demokratische Partei der Schweiz (CDPS). die Liberale Partei der Schweiz (LPS). Sie leistet auch selbst technische und fi­nan­zi­el­le Unterstützung an zahlreiche Länder der dritten Welt. Die Schweiz übernimmt in ihrer Politik die Rolle der Gastgeberin für zahlrei­ che in­ter­na­tio­na­le Organisationen und Ver­hand­lun­gen. Найважливіші політичні партії Швей­ ца­рії: радикально-демократична пар­ тія Швейцарії (РДПШ). Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 233 Das gesetzgebende Organ ist die Bun­ des­ver­samm­lung. Законодавчий орган — федераль­ не зібрання. Федеральне зібрання обирає що­рі­ ч­но з 7 членів Федеральної Ради Фе­де­ра­ль­но­го президента. Sie besteht aus 7 Bundesministern und wird auf 4 Jahre gewählt. Швейцарська на­род­на партія (ШНП). Die wichtigsten politischen Parteien der Schweiz sind: die Fre­isinnig­demok­ ra­tische Partei der Schweiz (FDP). а саме щодо співробітництва у сфері роз­ витку.

вузькі вулиці. Jahrhundert wenig geändert: grüngraue­ Häuser mit Arkaden. Türme. Liechtenstein l 234 Wörter und Wendungen immerwährend — постійний beschränken (te. 4. reste­ der Festungsmauer. Luxemburg. -n — депутат ausführend — виконавчий 1. Головна вулиця старої частини мі­с­ та — Марктгассе. altertümliche Springbrunnen mit allegorischen Fi­gur­ chen und das Rathaus.. Sie geht dann in die Kramgasse über. У 1981 р. Die Hauptstraße des alten Stadtteils ist die Marktgasse. t) — скидати  die Verhandlungen — переговори im Bereich — у галузі die Unterstützung — підтримка  das Kreuz — хрест  gültig — дійсний Fragen zum Text Seit wann ist die Schweiz ein neutraler Staat? Welche Rechte haben die Behörden der Kantone? Wie heißt das gesetzgebende Organ in der Schweiz? Wer ist das Staatsoberhaupt und wie lange ist seine Amtsperiode? Welche Rolle spielt die Schweiz in der Weltpolitik?  Bern  Áåðí Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. ста­ ро­вин­ні фонтанчики з алегоричними фі­гу­р­ка­ми. жи­те­ лів. зведена в 15 ст. t) — обмежувати der Nationalrat — Національна рада der Ständerat — Рада кантонів der Abgeordnete. Її продовження — Крамгассе — веде до моста через річку Аре. Берн розташований у завороті річки Аре й оточений Альпами. Im Jahre 1981 waren in Bern 145 Tau­ send Einwohner. 3. gegründet. aber wurde erst 1848 zur Hauptstadt des Landes. Провідними галузями промисловості тут є машинобудівна. die zur Brücke über den Fluss Aare führt. Die Stadt wurde im 12. 2. Jh. Buchdruck– und Lebensmittelindustrie. Die Stadtmitte hat sich seit dem 18. -n — орган влади stürzen (te.Die Schweiz.: сіро-зелені будинки з аркадами. Берн — столиця Швейцарії. . 5. Jh. gebaut im 15. Центральна частина міста мало змі­ ни­ла­ся з часів 18—19 ст. але сто­ли­цею країни стало тільки в 1848 р. ратуша. башти — за­ли­ ш­ки стіни фортеці. поліграфічна та харчова. Die führenden Industriezweige sind hier Maschinenbau. Місто було засноване в 12 ст.—19. Bern liegt in der Stromwindung des Flus­ses Aare und ist von den Alpen umringt. die Behörde. у Берні було 145 тис.

in der die Bären leben. Hier befinden sich das Parlament und die Regierungsbehörden. Це — улюбленці дітвори. um die Ar­chi­ tek­tur und die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen­zulernen. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bern gehört auch das Gebäude des Pa­ la­stes am steilen Ufer des Flusses Aare. Er sichert den Transport der Fracht und der Fluggäste aus verschiedenen Ec­ken der Erdkugel. які бажають познайомитися зі своєрідною ар­хі­те­к­ ту­рою та визначними місцями міста. Und heute noch ist an der Brücke über den Fluss Aare eine betonierte Grube. Am Stadtwappen ist ein Bär dargestellt. Das sind vor allem das Kunstmuseum und das einzige in Europa Alpen­museum. На гербі міста зображений ведмідь. яка при­хо­ дить сюди розважитися. У місті є всесвітньо відомі пам’ятники мистецтва. -n — яма die Fracht — вантаж der Fluggast. Wörter und Wendungen die Stromwindung (-en) — заворот ріки der Rest. Sie sind Lieblingstiere der Kinder. готичний собор Санкт-Вінценц. t) — гарантувати. З ведмедями пов’язана історія міста. Він забезпечує транспортування ва­ н­та­жів і пасажирів з різних куточків зе­м­ної кулі. Mit den Bären ist die Geschichte der Stadt verbunden. Берн відвідують туристи. І сьогодні біля моста через Аре зна­ хо­дить­ся бетонована яма. У ньому розташовані парламент і уря­ до­ві установи. де живуть ведмеді.l Øâåéöàðія. -e — залишок die Festungsmauer — стіна фортеці altertümlich — старовинний die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість sichern (te. -gäste — пасажир літака darstellen (te. In der Stadt gibt es weltberühmte Denkmä­ler der Kunst. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 235 In Bern funktioniert ein internationaler Flughafen. Bern ist die Residenz des Weltspost­ bundes. die hierher kommen. на­ці­о­ на­ль­на і міська бібліотеки. um sich zu amü­sie­ren. До визначних місць Берна належить і будівля палацу на урвистому бе­ре­зі Аре. У Берні знаходиться резиденція Все­ сві­т­ньо­го поштового союзу. die National– und die Stadt­bi­blio­thek und der gotische Dom Sankt–Vincenc. забезпечувати der Springbrunnen — фонтан die Grube. Це перш за все Музей мистецтв і єди­ний у Європі Музей Альп. У Берні функціонує міжнародний ае­ ро­порт. Touristen besuchen Bern. t) — зображувати verbunden sein mit (Dat.) — бути пов’язаним .

Im 6. Mit der Zeit entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften. Am Anfang des 9. 2. vor unserer Zeitrechnung wur­ de das Ter­ri­to­ri­um der heutigen Schweiz von den Römern erobert. Швейцарія — одна з маленьких дер­ жав Європи. Luxemburg. 5. deren Kultur und Sprache ähn­ lich sind. германські та італійські швей­ца­р­ці. що оселилися там. З часом у Швейцарії виникло три ет­ні­ч­них громади. Це сприяло подальшій германізації країни. Швейцарія була при­ єд­на­на до імперії Карла Великого. Das trug zur weiteren Germanisierung des Landes bei. Jh. aus? Welche Industriezweige sind in Bern entwickelt? Womit ist die Geschichte der Stadt verbunden? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt?  Aus der Geschichte der Schweiz  Ç ³ñòî𳿠Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine der kleinen Staa­ ten Europas. на півночі країни. Jh. Так утворилися тут. germanische Mundarten. 3. im Norden des Lan­des. die sich dort nie­der­ließen. куль­ту­ра і мова яких була дуже близькою один одному. германські діалекти.). Jahrhunderts wurde die Schweiz dem großen Reich von Karl des Großen an­ge­schlos­sen. . wurde die ganze Schweiz von ger­ma­ni­schen Stämmen der Franken erobert. Im 1.). Після розпаду Римської імперії ці зе­м­лі населили германські племена (3—5 ст. wo spä­ter Frankenschweizer. Liechtenstein l 236 1. So entstanden hier. вся Швейцарія була за­во­йо­ ва­на ге­р­ман­сь­ки­ми племенами фра­ н­ків. Jh. Nach dem Zerfall des Römischen Rei­ ches besiedelten germanische Stämme die­ses Land (3. У 1 сторіччі до нашої ери територія сучасної Швейцарії була завойована римлянами.—19. Fragen zum Text Wann wurde Bern zur Hauptstadt der Schweiz? Wo liegt die Stadt Bern? Wie sah die Stadt in 18. Die Schweiz lag damals am Rande der Territorien von drei verwandten Völ­ kern. Швейцарія розташовувалася тоді на зі­т­кненні територій братніх народів. 4. На початку 9 ст. Die Bevölkerung im südlichen Teil des Landes eignete sich Kultur und Spra­che der Kelten an. В 6 ст. Jh. germanische Schwei­zer und Italien­schweizer lebten.Die Schweiz. де пізніше жили фра­н­кій­сь­кі.—5. Населення на півдні країни аси­мі­лю­ ва­ло­ся з культурою та мовою кельтів. 6.

Велику роль у житті країни відіграє туризм. Im 19. Die Schweiz ist eines der führenden fi­ nan­zi­el­len Zentren der Welt. In der Schweiz sprechen die Menschen vier Sprachen: Deutsch. У цей час Швейцарія мала вже 22 кан­тони. У Швейцарії люди розмовляють чотир­ ма мовами: німецькою. У 18 ст. Jahrhundert wurden alle Länder der Schweiz ein Teil des Heiligen Rö­mi­ schen Reiches. всі землі Швейцарії стали ча­с­ ти­ною Священної Римської імперії. Швейцарія — один з ведучих фі­нан­ со­вих осередків світу. особливо мо­ло­ч­не. Швейцарію завоював На­по­ле­он і була створена єдина ре­с­ пу­б­лі­ка з центра­лі­зо­ва­ним урядом. Jahrhundert beganntn sich die Leicht­in­du­strie und später auch die Schwer­in­du­strie zu entwickeln. aber immer neue Län­der wur­den ihr angeschlos­ sen. У 1499 році Швейцарія звільнилася від царювання Римської імперії. Після розпаду Наполеонівської ім­пе­ рії Віденський Конгрес визнав Швей­ ца­рію нейтральною державою. почала розвиватися легка. Jhs. 1499 war die Schweiz von der Herr­ schaft des Römischen Reiches frei. а згодом і важка промисловість. Ende des 18.l Øâåéöàðія. eroberte Napoleon die Schweiz und so wurde eine ein­ heitliche Republik mit zen­tra­li­sier­ter Regierung gegründet. Jahrhundert bestand die Schweiz aus 13 Kantonen. Damals gab es in der Schweiz große soziale und religiöse Gegen­sätze zwi­ schen Protestanten und Katholiken. Nach dem Zusammensturz des Napoleonreiches wurde die Schweiz vom Wie­ner Kongress als ein neutraler Staat an­er­kannt. В 11 ст. Im 18. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 237 Im 11. Hochentwickelt wurde auch die Land­ wirt­schaft und besonders die Milch­ wirt­schaft. Heute ist die Schweiz ein hoch­ent­wic­ kel­ter Industriestaat mit der hochpro­ duktiven Landwirtschaft. Ita­lie­nisch und Rätoromanisch. Сьогодні Швейцарія ви­со­ко­ро­з­ви­не­ на промислова країна з продуктив­ ним сільським господарством. але до неї прєднували­ ся нові й нові землі. італійською та ретороманською. Високорозвиненим стало також сіль­ сь­ке господарство. У цей час в Швейцарії були великі со­ці­а­ль­ні та релігійні протиріччя між ка­то­ли­ка­ми та протестантами. У 19 ст. Швейцарія складалася з 13 кантонів. У кінці 18 ст. . Französisch. Große Rolle im Leben des Landes spielt Tourismus. Zu jener Zeit waren in der Schweiz schon 22 Kantonen. Тут сотні банків та фінансових аге­н­ цій. французькою. Hier gibt es Hunderte Banken und fi­ nan­zi­el­le Vertretungen.

Герцог призначає та звільняє пре­ м’єр-міністра й міністрів. . 3. Люксембург — це конституційна на­ слідна монархія. Der Staat existiert seit 1839.. Велике герцогство Люксембург роз­ та­шо­ва­не між ФРН.? Welche Folgen hatte dieses historische Ereignis? Warum entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften? Wann wurde die Schweiz zu einer einheitlichen Republik? Was für ein Land ist die Schweiz heute?  Luxemburg  Ëþêñåìáóðã Das Großherzogtum Luxemburg liegt zwischen der BRD. З 1948 року Люксембург входить до складу союзу Бенілюкс. ähnlich — тут: споріднений. Belgien und Frank­ reich. o) (Dat. -en — представництва агенції beitragen zu (u. Площа країни складає 2500 кв. Man spricht hier deutsch und fran­zö­ sisch. ein Viertel davon sind Aus­län­der. Бельгією та Фран­ ці­єю. Die Fläche des Landes beträgt etwa 2500 km2. die Bevölkerungszahl — über 350 000 Einwohner. Der Herzog ernennt und entlässt den Mi­ni­ster­prä­si­den­ten und die Minister. чверть яких — іноземці. t) — завойовувати der Stamm (Stämme) — плем’я anschließen (o. Liechtenstein l 238 Wörter und Wendungen die Zeitrechnung — літосчислення erobern (te. t) — визнавати der Zusammensturz — крах einheitlich — єдиний die Vertretung. Die Hauptstadt ist Luxemburg. 2. 4. das Reich — імперія anerkennen (te. Jh.. км. на­се­лен­ня — понад 350 000 жи­те­лів. Столиця — Люксембург. Luxemburg.—5. Законодавчий орган — парламент. 5. схожий der Gegensatz (-sätze) — суперечності 1. Luxemburg ist eine konstitutionelle Erb­mon­ar­chie. Тут говорять німецькою та фран­ цузькою мовами. а з 1949 р.Die Schweiz.— до НАТО. Das gesetzgebende Organ ist das Par­ la­ment. a) — робити внесок Fragen zum Text Wer besiedelte das Territorium der Schweiz im 3. Держава існує з 1839 року. Seit 1948 gehört Luxemburg der Beni­ luxunion und seit 1949 der NATO an.) — приєднувати до.

l Øâåéöàðія. Zement–und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie. Erdöl und Eisenerz. u) — бути пов’язаним з gesetzgebend — законодавчий pro Kopf — на душу населення das Erdöl — нафта  das Eisenerz — залізна руда der Weinbau — виноградарство  Fragen zum Text Wo liegt Luxemburg? Was beträgt die Fläche des Landes? Seit wann existiert Luxemburg? Was für ein Staat ist Luxemburg? Welche Funktionen hat der Herzog? Welche Industriezweige sind meist entwickelt? . a) — звільняти den Platz einnehmen (a. 3. машини. Wörter und Wendungen das Herzogtum (die Herzog­ tümer) — герцогство die Erbmonarchie — спадкова монархія ernennen (te. залізну руду. Luxemburg importiert Getreide. Крім того. Люксембурзька со­ці­а­лі­с­ ти­ч­на ро­бо­ча партія (ЛСРП) та ін. t) — призначати  entlassen (ie. 4. Економіка країни пов’язана з фра­н­цу­ зь­кою та бельгійською монополіями. Основною галуззю є тварин­ництво. 2. keramische. der Ministerpräsident. До найбільших політичних партій на­ле­жать: Християнсько-соціальна на­ род­на партія (ХСНП). Люксембург — високорозвинена про­ ми­с­ло­ва країна. тут розвиваються хімічна. a. нафту. Außerdem entwickeln sich hier che­mi­ sche. o) — займати місце  die Nahrungsmittelindustrie — харчова промисловість 1. За випуском сталі на душу населен­ ня Люксембург посідає перше місце в світі. 5. die Luxem­burgische sozialistische Arbeitspartei (LSAP) u. In der Landwirtschaft sind etwa 6 % der Bevölkerung beschäftigt. 6. Die Wirtschaft des Landes ist eng mit fran­zö­si­schen und belgischen Mo­no­po­ len verbunden. die Demokratische Partei (DP). -e — прем’єр-міністр verbunden sein mit (a. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt Luxemburg den ers­ten Platz in der Welt ein. Люксембург імпортує зерно. Розвинені також овочівництво та ви­ но­роб­с­т­во. ­ демократична партія (ДП). Entwickelt sind auch Gemüse–und Wein­bau. Luxemburg ist ein hochentwickeltes In­ du­strie­land. Der Hauptzweig ist Viehzucht. керамічна. Ma­ schi­nen. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 239 Zu den größten Parteien gehören die Christlich–Soziale Volkspartei (CSVP). У сільському господарстві зайняті бли­зь­ко 6 % населення. цементна та продовольча промисловості.

текстильної. Seit 1866 ist der Staat unabhängig. Luxemburg. роз­та­шо­ва­ на між Швейцарією та Австрією. У Ліхтенштейні є багато підприємств металургійної. Das Staatsoberhaupt ist der Fürst. Столиця — Вадуц. Законодавчий орган — ландтаг — пар­ламент. Політично активні тут такі партії: Про­ гре­си­в­на громадянська партія (ПГП) та Ві­т­чи­з­ня­ний союз (ВС). Holz– und Chemieindustrie. Die Hauptstadt ist Vaduz. Тут немає. Глава держави — князь. де­ре­во­об­ ро­б­ної та хімічної промисловості. У 1868 році вона проголосила ней­т­ ра­лі­тет. З 1866 року держава незалежна. власне.240 Die Schweiz. Die Amtssprache ist Deutsch. die Be­völ­ ke­rung zählt über 26 500 Einwohner. Das Fürstentum wurde 1719 gegründet. Країна поділена на два ад­мі­ні­с­т­ра­ти­ в­ні округи. Seit 1921 ist Liechtenstein eine kon­sti­ tu­tio­nel­le Monarchie. Велике значення для економічного розвитку країни має промисловість. кожен з яких складається з 5–6 общин. Ліхтенштейн — це розвинена дер­жа­ ва в Центральній Європі. а на­се­ лен­ня нараховує понад 26 500 жи­ телів. Politisch aktiv sind hier folgende Par­ tei­en: die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) und die Vaterländische Union (VU). Es gibt hier eigentlich keine Staats­ gren­zen. З 1921 року Ліхтенштейн — кон­сти­ту­ цій­на монархія. Liechtenstein l  Liechtenstein  ˳õòåíøòåéí Liechtenstein ist ein entwickelter Staat in Mitteleuropa zwischen der Schweiz und österreich. Князівство утворилося в 1719 році. Von großer Bedeutung ist für die Wirt­ schaft des Fürstentums die exportori­ entierende Industrie. . In Liechtenstein gibt es viele Betriebe der Metall–. державних ко­р­до­ нів. Der Fürst ernennt eine Ko­ali­ti­ons­re­gie­ rung. Textil–. орі­є­н­то­ва­ на на експорт. Її площа становить 157 км2. Seine Fläche beträgt 157 km2. пов’язана з точною механікою. Das Land ist in zwei Verwaltungs­ bezirke eingeteilt mit je 5 oder 6 Gemeinden. Велике значення для економіки кня­ зів­с­т­ва має промисловість. Eine große Bedeutung hat für öko­no­ mi­sche Entwicklung des Landes die fein­me­cha­ni­sche Industrie. Князь призначає коаліціний уряд. 1868 erklärte es Neutralität. Das gesetzgebende Organ ist der Land­tag (das Parlament). Державна мова — німецька.

пов’язана з точною механікою   1. Немає також і своєї грошо­ вої оди­ни­ці. t) — поділяти die Gemeinde. Man kommt hierher mit einem Auto oder mit dem Bus. -e — адміністративний округ  einteilen (te. 4. t) — тут: проголошувати das Staatsoberhaupt — глава держави die Staatsgrenze. 3. -n — державна мова  der Verwaltungsbezirk. -n — державний кордон verwenden (te.l Øâåéöàðія. Wörter und Wendungen die Amtssprache. у грошовому обігу ­використовують швейцарські франки. Тут немає аеропорту й вокзалу. -n — община gesetzgebend — законодавчий exportorientierend — орієнтований на експорт die feinmechanische Industrie — промисловість. t) — використовувати der Flughafen — аеропорт  der Bahnhof (die Bahnhöfe) — вокзал Fragen zum Text für ein Staat ist Liechtenstein? heißt die Hauptstadt von Liechtenstein? ist das Land eingeteilt? wann ist Liechtenstein unabhängig? ist das Staatsoberhaupt? . 5. Hier gibt es keinen Flughafen und kei­ nen Bahnhof. Сюди приїздять на автомобілі або на автобусі. Was Wie Wie Seit Wer das Fürstentum (die Fürstentümer) — князівство  erklären (te. man ver­wen­det hier Schweizer Franken. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 241 Es gibt auch kein eigenes Geld. 2.

але й обов’язок навчатися. sie müssen die mittlere Reife be­kom­men. Die Ausbildung in unserem Leben (Î ñâІòà â íàøîìó æ èòòІ)  Das Bildungswesen in der Ukraine  Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³ In unserem Land hat jeder das Recht zu lernen und sich zu bilden. Так сказано в Конституції. Nach Abschluss der 9. Aber nicht nur das Recht zu lernen. Bio­lo­gie. У загальноосвітніх школах учні ви­вча­ ють українську мову. І не тільки має право на освіту. das heißt. Є також ціла низка спеціалізованих шкіл. вони йдуть до школи. Musik und Fremd­spra­chen. So steht es in der Verfassung. математики або фізики. У нашій країні кожний має право на освіту. Nach Absolvierung der Mittelschule. Li­te­ra­tur. . Mathematik. гео­гра­фію. wo die Schüler in Fä­ chern wie Fremdsprachen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Spezialschulen. історію. son­dern auch die Pflicht. Отже. Sie kommen mit 6 oder 7 Jahren in die Schule. тобто вони повинні отримати повну се­ре­д­ню освіту. Кожен хлопчик і кожна дівчинка в Укра­ї­ні повинні ходити до школи. По закінченні дев’яти класів се­ре­ д­ньої школи молоді люди можуть про­до­в­жу­ва­ти свою освіту в різних профтех­училищах. коли їм виповнюється 6 або 7 ро­ків. Geschichte. sondern sie erlernen auch ei­nen Beruf. ма­те­ ма­ти­ку. технікумах. Там вони не тільки вивчають загальні дисципліни.V I I . In der allgemeinbildenden Schule ler­ nen die Kinder die ukrainische Sprache. В Україні тисячі шкіл. Dort lernen sie nicht nur in den übli­ chen Fächern. Закінчивши середню школу. де учні отримують поглиблені знання з іноземних мов. Klasse der Mit­ tel­schu­le können die jun­gen Leute ihre Ausbildung in ver­schie­de­nen Be­ rufs­schu­len. літературу. але й отримують фах. іноземні мови. Fachschu­len. Col­le­ges fort­ set­zen. Geographie. молоді люди мо­жуть розпочати працювати або всту­ пи­ти до інституту чи уні­вер­си­те­ту. Jeder Junge und jedes Mädchen in der Ukraine muss in die Schule gehen. der Berufsschule oder eines Technikums kön­ nen die jungen Leute anfangen zu ar­ beiten oder auf die Hochschule oder auf die Universität gehen. музику. профтех­ училище чи технікум. біологію. In der Ukraine gibt es Tausende von Schu­len. коледжах. Ma­the­ma­tik und Physik gründliche Kenntnisse er­ halten.

Це дає студентам можливість на­вча­ ти­ся в інституті без відриву від ви­ро­ б­ни­ц­т­ва. У вищої освіти в Україні був довгий та тернистий шлях. die Ausbildung — освіта die Fachschule. andere Ärz­te. інші — лікарів.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 243 Manche Menschen finden. Schau­ spie­ler usw. Ingenieure. -e — право die Pflicht. Was die Hochschulen betrifft. ак­то­ рів і т. Найстаріші університети України — уні­вер­си­тет у Львові (1661) та КиєвоМогилянська Академія (1701). 3. . Welche Möglichkeit gibt den Studenten Abend– und Fernstudium?  Das Hochschulbildung in der Ukraine  Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³ Die Hochschulbildung in der Ukraine hat­te einen langen Dornenweg der Ent­wick­lung. У багатьох інститутах є вечірнє та за­ оч­не відділення. dass eine pro­fes­sio­nel­le Vorbildung beim Streben nach Hoch­schul­bildung schneller zum Ziel führt. Die ältesten Hochschulen der Ukraine sind die Universität in Lwiw (1661) und Kyjiwo-Mohyljanska Akademie (1701). Wörter und Wendungen das Recht. що професійна підготовка полегшує отри­ман­ня вищої освіти. -n — профтехучилище 1. деякі люди вважають. -n — технікум  die üblichen Fächer — загальні дисципліни die Vorbildung — підготовка  das Streben — прагнення  das Fernstudium — заочне навчання gleichzeitig — одночасно Fragen zum Text Welches Recht hat jeder Bürger der Ukraine? Welche Ausbildung ist bei uns obligatorisch? Was für Schulen gibt es in unserem Land? Wo können die Schüler nach dem Abschluß der 9. In vielen Hochschulen gibt es Abend– und Fernstudium. 4. Між іншим. Das gibt den Studenten die Möglichkeit zu arbeiten und gleichzei­ tig an der Hoch­schu­le zu studieren. Стосовно вищих навчальних за­кла­ дів. то їх дуже багато в нашій країні. so gibt es in unserem Land sehr viele. д. 2. Klasse Ausbildung fortsetzen? 5. Деякі з них готують учителів. Die einen bilden Lehrer aus. -en — обов’язок die mittlere Reife — повна середня освіта allgemeinbildend — загальноосвітній der Abschluß — закінчення die Berufsschule. інженерів. архітекторів. Architekten.

їх зараховують. живопис та інші. Видатні письменники. erst in der er­ sten Hälfte des 18. Die Türen der Hochschulen sind für heu­ti­ge Jugendliche weit geöffnet. Erdkunde und dann Baukunst. педагоги були серед випускників цих уні­вер­ си­те­тів. які мають атестат зрі­ ло­с­ті. а потім архітектура. Студенти були преважно з заможних родин: багатих козаків. Навчання у навчальному закладі три­ ває в середньому 5—7 років. місць для на­вчан­ня замало. Mit jedem Jahr wächst die Zahl der Be­ wer­ber. Uni­ver­si­tä­ten und Akademien. Kyjiwer (1834). можуть вступати до різних на­ вчальних закладів. але в деяких потрібно згідно з ко­н­т­ ра­к­том платити за навчання. Jahrhundert wurden viele Uni­ver­ si­tä­ten gegründet: Charkiwer Uni­ver­si­tät (1805).244 Die Ausbildung in unserem Leben l Man unterrichtete zuerst nur die allge­ mein­bildenden Lehrfächer. der Geistlichkeit und den Klein­bür­gern. Спочатку викладалися лише за­га­ль­ но­ос­ві­т­ні предмети. aber in einigen muss man kon­ trakt­mäßig Studien­gebüh­ren zahlen. духовенства та міщан. Київський (1834). але. . in Odessa (1865). лише у першій половині 18 сторіччя були введені медицина. Die Schulabgänger. Hervorragende Schriftsteller. Astronomie. на жаль. die das Rei­fe­zeug­ nis haben. Gelehrte. У цей час з’явилися також колегіуми в Харкові (1727) і в Чернігові (1700). Im 19. Sie wurden Zentren der Bildung in der Ost– und Nordukraine. Двері цих навчальних закладів ши­ро­ ко відкриті для молоді сьогодні. Вони стали осередком освіти у схі­д­ ній та північній Україні. Zu dieser Zeit entstanden auch Kol­le­gi­ en: in Charkiw (1727) und in Tscher­ni­ hiw (1700). werden sie immatrikuliert. географія. Абітурієнти мають вступні іспити. У 19 сторіччі були засновані уні­вер­си­ те­ти: Харківський (1805). aber es gibt leider wenig Studien­plätze. Die meisten Universitäten und Hoch­ schu­len sind staatlich und gebühren­ frei. З кожним роком зростає кількість по­сту­па­ю­чих. Якщо вони вдало складають іспити. Випускники. Wenn sie die Prüfungen erfolgreich ab­ le­gen. Das Studium an den Hochschulen dau­ ert durchschnittlich 5—7 Jahre. Malerei und andere eingeführt. вчені. Pädagogen waren unter den Ab­sol­ven­ ten dieser Universitäten. астрономія. Сьогодні є багато навчальних за­кла­ дів: технічні університети та академії. Більшість університетів і навчальних закладів — державні і безкоштовні. Die Studierenden waren vorwiegend aus den wohlhabenden Familien: rei­ chen Kosaken. Die Abiturienten haben Auf­nah­me­prü­ fun­gen. können auf verschiedene Hoch­schu­len gehen. Es gibt heutzutage eine große Anzahl der Hochschulen: Fachhochschulen. Jahrhunderts wurden Medizin. Одеський (1865).

Die fortgeschrittenen Studenten be­ kom­men das Stipendium. Die wissenschaftlichen Kader ent­wic­ keln die Hochschulen und die wis­sen­ schaft­li­chen Forschungsinstitute. Наукові кадри готують навчальні за­ кла­ди та науково-дослідні інститути. um Fachkenntnisse zu vertiefen. leistungsstark — кращий (за успішністю) das Leistungsstipendium — підвищена стипендія die Umwandlung — перетворення einwirken (te. die lei­stungs­ star­ken — das Leistung­stipendium. отри­ мують стипендію. Es gibt auch ein Fernstudium. Die Umwandlungen. die heute in un­se­ rer Gesellschaft stattfinden. Є також заочне навчання. Це студенти або фахівці. 3. Wörter und Wendungen der Dornenweg — тернистий шлях die Geistlichkeit — духовенство die Kleinbürger — міщани immatrikulieren — вносити в списки (студентів) gebührenfrei — безплатно der Bewerber — претендент (вступаючий) 1. Наприкінці навчання студенти скла­ да­ють державні іспити та захищають дипломні роботи. praktische Erfahrungen zu sammeln und im Kollektiv arbeiten zu können. 2. що досягли успіху. Зміни. впливають на зміст та методи навчання. які сьогодні мають місце у на­ шо­му суспільстві. Після кожного семестру складають іс­пи­ти та заліки.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 245 Am Ende des Studiums machen die Stu­den­ten Staatsexamen und das Diplom. найкращі за ус­п­і­ха­ ми — вищу. 4. die sich nach dem abgeschlossenen Hoch­schul­stu­di­um auf einen höheren aka­de­mi­schen Grad vorbereiten. які після за­ ве­р­ше­ної вищої освіти готуються до більш високого вченого ступеня. щоб поглибити свої знання зі спеціальності. Nach jedem Semester legen sie Prü­fun­ gen und Vorprüfungen ab. t) — впливати der Grad — ступінь Fragen zum Text Was unterrichtete man an den ersten Hochschulen? Welche Bedeutung hatten die Universitäten? Wer konnte früher auf die Hochschulen gehen? Was legen die Studenten nach jedem Semester ab? Welche Universität möchten Sie beziehen? . Студенти. und 5. нако­ пичити практичний досвід та зуміти пра­цю­ва­ти в колективі. На четвертому та п’ятому курсах у сту­де­н­тів практика. 5. Das sind Studenten oder Fachleute. wirken auf den Inhalt und die Methodik der Aus­ bil­dung ein. Im 4. Studienjahr haben die Stu­ den­ten Prak­ti­kum.

Dia­gram­me und Wandzeitungen. Die Vorhallen sind voll Sonnenlicht. Холи повні сонячного світла. дошку та книжкову шафу. Sie sehen auch verschiedene Bilder. ви виявите три ряди парт. видатних людей країни. На стінах коридорів можна побачити портрети видатних учених. кабінет лікаря. Увійшовши до класу. An den Wänden der Korridore kann man die Bilder berühmter Wissenschaftler. Це сучасний двоповерховий буди­ нок. An den Fenstern hängen helle Gar­di­ nen und auf den Fensterbrettern ste­ hen vie­le Blumen. hervorra­ gender Men­schen des Landes sehen. Наш клас німецької мови роз­та­шо­ва­ ний на першому поверсі. Schriftsteller. за ним — не­ве­ли­ ч­кий сад з красивими квітковими клу­м­ба­ми. turnen die Schüler auf diesem Sportplatz. Ви також побачите різні малюнки. Перед школою є ­ великий спортмайданчик. Das ist ein modernes. Wenn Sie in die Klasse eintreten. die Tafel und einen Bü­cher­schrank. Die Klassenzimmer. бі­б­лі­ о­те­ка й учительська — на другому по­ве­р­сі. Гардероб унизу. Rechts befindet sich die Speisehalle. Тільки Ви заходите до школи. se­ hen Sie den großen Sportsaal und die Werkräume. zweistö­ckiges Gebäude. Sobald Sie in die Schule eintreten. die sich links befinden. Die Garderobe befindet sich unten. In der Schule gibt es Fremdsprachenkabinette. Wenn das Wetter schön ist. Наша школа не дуже велика. У школі є кабінет іноземних мов. den Lehrertisch. пись­мен­ ни­ків. Коли стоїть гарна погода. Класні кімнати. на цьому майданчику школярі займаються фі­з­ ку­ль­ту­рою. Unser Deutschkabinett befindet sich im Erdgeschoß. На вікнах світлі фіранки й багато кві­ тів на підвіконнях. учительський стіл. . hinter ihm ein kleiner Garten mit schönen Blumenrabatten. das Arztzimmer. Праворуч розташована їдальня. ді­а­ г­ра­ми та стіннівки.246 Die Ausbildung in unserem Leben l  Unsere Schule  Íàøà øêîëà Unsere Schule ist nicht besonders groß. Vor der Schule befindet sich ein gro­ ßer Sportplatz. fin­ den Sie sofort drei Reihen von Schul­ bän­ken. Ви ба­чи­те великий спортзал і ліворуч май­с­те­р­ні. die Bibliothek und das Lehrerzimmer be­fin­den sich im ersten Stock.

Wir lesen über bekannte Menschen. werden wir keine Feinde da­ durch und kommen immer zur Über­ ein­stim­mung.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 247 Die Deutschstunden sind sehr in­ter­es­ sant. spre­chen über Schriftsteller und lesen ihre Bücher. ми не стаємо ворогами й завжди ді­с­ та­є­мо згоди. wenn das Wetter schön ist? Was kann man an den Wänden der Korridore sehen? Welche Fächer erlernen die Schüler?  Meine Klasse  ̳é êëàñ Ich lerne in der 9. Meine Klasse zählt 33 Schüler — 15 Jun­gen und 18 Mädchen. Ми читаємо й розмовляємо ні­ мецькою мовою. -n — квіткова клумба der Werkraum (die Werkräume) — шкільна майстерня  der Wissenschaftler — вчений  hervorragend — видатний 1. Mir gefällt meine Schule sehr gut. . das Fensterbrett. Klasse der allgemein­ bildenden Mittelschule. Уроки німецької мови дуже цікаві. Я навчаюся в дев’ятому класі за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої середньої школи. Wir lesen und sprechen Deutsch. Die jüngeren Schüler lernen viele Ge­ dich­te und Lieder auswendig. го­ во­ри­мо про письменників та читає­ мо їхні книжки. Ми всі хороші друзі й добре ро­зу­мі­є­ мо один одного. Мені дуже подобається моя школа. У моєму класі 33 учні — 15 хлопчи­ ків і 18 дівчаток. 4. -er — підвіконня die Vorhalle — хол. Молодші школярі вивчають багато вір­шів і пісень. про їхні традиції та звичаї. Ми читаємо про видатних людей. якщо ми коли-небудь і сваримося. 5. І. вестибюль das Erdgeschoß — перший поверх   auswendig — напам’ять die Sitten — звичаї Fragen zum Text Wie ist das Gebäude der Schule? Was befindet sich vor der Schule? Wo turnen die Schüler. Wörter und Wendungen die Blumenrabatte. Wir erfahren viel über deutsch­spra­chi­ ge Länder. Ми пізнаємо багато фактів про ні­ме­ ць­ко­мо­в­ні країни. Und wenn wir uns auch manchmal strei­ten. 2. Wir sind alle gute Freunde und ver­ste­ hen uns gut. über ihre Traditionen und Sit­ten. 3.

У нас у всіх загальна мета.— ус­пі­ ш­но закінчити школу й обрати пра­ви­ ль­ний шлях у житті. Sie besuchen den Chor. Різдво та інші свята. Im Sommer und im Winter kann man sie auf dem Schulsportplatz oder in der Turn­hal­le sehen. Дівчатка нашого класу здебільшого захоплюються музикою. Улітку й узимку їх можна побачити на шкільному спортмайданчику або на стадіоні. святкуємо Новий рік. Так.248 Die Ausbildung in unserem Leben l Wir alle haben ein gemeinsames Ziel vor den Augen. Jeder von uns hat seine Lieblingsfächer. наприклад. Meine Mitschüler sind alle ka­me­rad­ schaft­lich und hilfsbereit. які дають нам багато радості. Die Mädchen unserer Klasse be­gei­ stern sich meistens für Musik. його ні­ко­ли не залишать у біді. Oft unternehmen wir Wanderungen. Im Sommer renovieren wir unseren Unterrichtsraum und bringen ihn nach der Renovierung in Ordnung. На всіх урочистих заходах вони ви­ сту­па­ють з концертами. щоб у нас завжди було ве­се­ло. Auch gesellschaftlich nützliche Arbeit wird zusammengemacht. Але не тільки після ремонту. wird er nie im Stich ge­las­sen. ходимо на виставки. be­su­chen zusammen Theater und Aus­ stel­lun­gen. wo sie im Fußball — oder Hockeyspiel wettei­ fern. . Мої товариші по навчанню — всі до­б­рі друзі і завжди готові надати до­по­мо­гу. де вони змагаються у фу­ т­бо­лі або хокеї. але у нас є й загальні інтереси та за­хо­п­лен­ня. Вони відвідують музичний гурток. Часто ми мандруємо. яким керує досвідчений учитель. Nicht nur während der Ferien. das wir unbedingt er­ reichen müssen — die Schule erfolg­ reich zu ab­sol­vie­ren und einen richti­ gen Le­bens­weg zu wählen. dass es immer laut und lustig zugeht. Weih­ nach­ten und andere Feste. Wenn einer von uns Hilfe oder Un­ter­ stüt­zung braucht. якої ми обов’язково повинні досягти. Улітку ми ремонтуємо свою класну кі­ м­на­ту й прибираємо її після ремонту. feiern das Neujahr. der von einem erfahrenen Musiklehrer geleitet wird. а й що­ дня ми прибираємо клас і стежимо за тим. die uns große Freu­ de bereiten. Також і громадсько-корисну роботу ми виконуємо разом. усі наші хлопчики за­ взя­ті спортсмени. відвідуємо те­а­ т­ри. In allen Festveranstaltungen treten sie mit Konzerten auf. So sind zum Bespiel alle unsere Jungen Sportfanatiker. Якщо кому-небудь з нас треба до­по­ мо­г­ти або надати підтримки. У кожного з нас є улюблені предме­ ти. sondern auch jeden Tag räumen wir das Klas­ sen­zim­mer auf und sorgen dafür. aber es gibt auch viele gemeinsame In­ter­es­sen und Hobbys.

Englisch und Französisch. i) — сваритися  zur Übereinstimmung kommen — приходити до згоди  unbedingt — обов’язково. неодмінно wählen (te. В Україні видаються книги іно­зе­м­ни­ ми мовами. tauschen unsere Mei­ nun­gen aus. Hier erscheinen auch Zeitungen und Zeit­schrif­ten in Fremdsprachen. Тут виходять також газети й журнали іноземними мовами. англійська й фран­цузька. Fremdsprachenlehrer werden an be­ son­de­ren Hochschulen oder Fakultäten für Fremd­sprachen herangebildet. Тому й після закінчення школи ми роз­ста­не­мо­ся не назавжди і періо­ дично будемо зустрічатися. In der Ukraine werden Bücher in Fremd­spra­chen herausgegeben. um gemeinsam ein Fest zu feiern oder uns ein paar Stunden mit­ einander zu un­ter­hal­ten. Кадри учителів іноземних мов го­ту­ ють­ся в спеціальних інститутах і на фа­ку­ль­те­тах іноземних мов. 5. Das Studium der Fremdsprachen bringt unseren Schülern und Studenten sehr großen Nutzen. t) — обмінюватися думками Fragen zum Text Wieviel Schüler zählt die Klasse? Wie sind die Schüler der Klasse zueinander? Warum verstehen sich die Schüler der Klasse gut? Welche gemeinsamen Hobbys haben die Schüler der Klasse? Wie verbringen die Schüler ihre Freizeit?  Der Deutschunterricht  Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè An unseren Schulen werden haupt­ säch­lich drei Fremdsprachen unterrich­ tet: Deutsch. . Вивчення іноземних мов дає нашим учням і студентам багато корисного. У наших школах викладаються голов­ ним чином три іноземні мови: ні­ме­ ць­ка. Ми проводимо дискусії. die Festveranstaltung — урочистий захід im Stich lassen (ie. обговорюємо різні про­бле­ ми. щоб ра­ зом про­ве­с­ти свято або поговорити годинку. Wörter und Wendungen allgemeinbildend — загальноосвітній sich streiten (i. 3. t) — обирати  erfahren — досвідчений  1. besprechen verschiedene Pro­ble­me. die uns heute bewegen. Darum werden wir uns auch nach dem Schulabschluss nicht für immer trennen und ab und zu zusammen­ kommen. 4. які хвилюють нас сьогодні. обмінюємося думками. 2. a) — залишати в біді es geht laut und lustig zu — весело die Meinungen austauschen (te.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 249 Wir diskutieren.

Kom­po­ ni­sten und Maler. Goethe und Remarque. Das ist die Sprache des deu­tschen und des österreichischen Volkes.250 Die Ausbildung in unserem Leben l Es vertieft ihre Kennt­nis­se in der Muttersprache. мова багатьох поетів і ми­ слителів. Ich studiere Deutsch. до­во­ дить­ся запам’ятовувати (утримувати в пам’яті) багато тисяч нових слів і ви­ра­зів. композиторів і художників. t) — тут: розвивати die Errungenschaft. Німецька мова дається мені неважко. Wer eine Fremdsprache studiert. розширює їх кругозір. учених і винахідників. науки й техніки і підви­ щує таким чином. Тому. es erweitert ih­ren all­ gemeinen Gesichtskreis. Це мова німецького й австрійського народів. Ich studiere diese Sprache schon fünf Jahre (das sechste Jahr). А це. розви­ ває їхню пам’ять та чуття мови. sich mit den Er­ run­gen­schaf­ten anderer Völker auf dem Gebiet der Kultur. численні граматичні прави­ ла та приклади до них. Я вивчаю німецьку мову. e) — видавати Nutzen bringen (a. Wörter und Wendungen hauptsächlich — головним чином herausgeben (a. Und das schärft natürlich das Ge­dächt­nis. Гете й Ремарка. розвиває пам’ять. zahlreiche grammatische Re­ geln und Beispiele dazu im Gedächtnis be­hal­ten. Німецька мова — мова Ґейне. -en — досягнення das Gedächtnis — пам’ять auf diese Weise — таким чином der Ausdruck (die Ausdrücke) — вираз im Gedächtnis behalten — запам’ятати der Denker — мислитель der Erfinder — винахідник . звичайно. їхній культурний рівень. Wissenschaftler und Er­fin­der. gibt ihnen die Möglichkeit. a) — приносити користь der Gesichtskreis — кругозір schärfen (te. дає їм можливість ширше ознайомитися з досягненнями інших народів у га­лу­ зі культури. schärft ihr Gedächtnis und ihr Sprachgefühl. Deutsch fällt mir nicht schwer. muss viele Tausende neuer Wörter und Aus­ drüc­ke. хто вивчає іноземні мови. Воно поглиблює їхнє знання рідної мови. Die deutsche Sprache ist die Mut­ter­ spra­che von Heine. Я вивчаю цю мову уже п’ять років (шо­с­тий рік). Wissenschaft und Tech­nik in weiterem Maß bekannt zu machen und erhöht auf diese Weise ihr kulturelles Niveau. die Spra­ che vieler Dichter und Denker.

die ei­ gene Meinung äußern. 251 Fragen zum Text Welche Fremdsprachen werden in der Schule unterrichtet? Wo werden die Fremdsprachenlehrer herangebildet? Warum bringt das Fremdsprachenstudium großen Nutzen? Was muß man machen. Aber ich sage mit voller Sicherheit. Вона вчить нас коментувати. meine ich. Wer war das?  Meine Deutschlehrerin  Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè Man kann viel über Berufe und ihre Vor– und Nachteile diskutieren.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. Вона робить усе. фантазувати. vergleichen. . Sie ist eine hochqualifizierte Fachfrau. Sie lehrt uns kommentieren. Sie hat der Arbeit an der Schule 20 Le­ bens­jah­re gewidmet. Sie macht alles. На мою думку. Але я кажу цілком упевнено. antworten. 4. щоб ми могли роз­ ви­ва­ти свої мовні здібності. wenn man Fremdsprachen studiert? Deutsch war die Muttersprache vieler hervorragender Menschen. яку можна було б порівняти з про­фе­ сі­єю учителя. Sie nimmt Rücksicht auf die lei­stungs­ schwä­che­ren Kinder. ана­лі­зу­ ва­ти. Роботі в школі вона присвятила 20 ро­ків життя. ana­ly­sie­ ren. порівнювати. На уроці завжди панує атмосфера вза­є­мо­ро­зу­мін­ня. ви­ сло­в­лю­ва­ти свою думку. Sie ist sachkundig und fachkundig. die uns interessieren. dass es auf unserem Planeten keinen Beruf gibt. 5. 2. Ein richtiges Beispiel dazu ist meine Deutsch­leh­re­rin Swetlana Mikolajiwna. до­по­ ма­гає їм додатково. Вона завжди поводиться прихильно з учнями зі слабкими успіхами. In der Stunde herrscht immer eine At­ mo­sphä­re der Verständigung. Вона компетентна й знає свою справу. hilft ihnen zu­sätz­ lich. вона ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ ва­ний фахівець. Ihre Gelehrsamkeit versetzt uns in Er­ stau­nen: sie kann auf alle Fragen. що на нашій планеті немає жодної професії. phantasieren. вона може від­по­ві­с­ти на всі питання. 3. Справжній приклад тому моя учи­те­ ль­ка німецької мови Світлана Ми­ко­ ла­ї­в­на. які нас ці­ ка­в­лять. den man mit dem Lehrerberuf ver­glei­chen könnte. dass wir unsere Sprachfähigkeit entwickeln können. Її ерудиція дивує нас. Можна багато дискутувати про про­ фе­сії та їхні переваги й недоліки.

ве­ ли­кі виразні очі. Swetlana Mikolajiwna ist mittelgroß. у неї світле волосся. яке свідчить про її гострий розум. 2. 3. hat blonde Haare. 5. t) — дивувати  die Sprachfähigkeiten — мовні здібності äußern (te. Вона виглядає дуже молодо. Тому багато з моїх товаришів по на­вчан­ню вирішили наслідувати її при­клад і стати учителем німецької мови. Тепер мені хотілося б описати її зо­в­ ні­ш­ність. Майже кожний урок вона перетво­ рює на відкриття нової сім’ї слів або гра­ма­ти­ч­ної структури. t) — присвятити  hochqualifiziert — висококваліфікований  sachkundig — компетентний  fachkundig — такий що знає свою справу 1. Ми не маємо часу на уроці ну­дь­гу­ва­ ти або ледарювати. Deswegen haben sich viele von mei­ nen Mitschülerinnen entschieden ih­ rem Bei­spiel nachzufolgen und Deutsch­leh­re­rin­nen zu werden. Die Mädchen wollen ihr in allem nach­ ah­men. Світлана Миколаївна середнього ро­с­ ту. Wir haben in der Stunde keine Zeit uns zu langweilen oder zu faulenzen. große ausdrucksvolle blaue Augen. Вона завжди елегантно та зі смаком одягнена. -e — перевага  der Nachteil. eine hohe Stirn. 4. хлопчики в неї закохані. die Gelehrsamkeit — ерудиція  in Erstaunen versetzen (te. die Jungen sind in sie verliebt. Sie sieht sehr jung aus. -e — недолік  mit voller Sicherheit — з повною впевненістю vergleichen (i. Дівчатка хочуть її у всьому на­слі­ду­ва­ ти. Sie ist immer elegant und ge­schmack­ voll gekleidet. t) — висловлювати  die Verständigung — взаєморозуміння  leistungsschwach — слабкий (за успішністю) zusätzlich — додатково Fragen zum Text Was kann man über den Lehrerberuf sagen? Wie ist Ihre Deutschlehrerin? Welche Tugende hat sie? Warum ist sie bei den Schülern beliebt? Warum sind ihre Stunden interessant? . Wörter und Wendungen der Vorteil. obwohl sie eine erwachsene Tochter hat. високе чоло. хоча у неї доросла донька. die von ihrem scharfen Verstand zeugt. Jetzt möchte ich ihr Äußeres be­schrei­ ben. i) — порівняти  widmen (te.252 Die Ausbildung in unserem Leben l Fast jede Stunde verwandelt sie in eine Entdeckung einer neuen Wortfamilie oder einer grammatischen Struktur.

Auch in den Pausen lässt sie uns nicht im Stich. hilft sie im­ mer dabei. Sie sieht nach.­ Oft besuchen wir mit ihr Museen und Ausstellungen. Заняття починаються о пів на де­в’я­ ту. aber sie ist früher schon in der Schule. Після уроків вона дізнається про наші ус­пі­хи за минулий день у школі. Вона також не стоїть осторонь. was wir an diesem Tag noch vor­ha­ben. Ми обмінюємося думками про уроки. Wenn einige von uns die Hausaufga­ ben in der Schule machen. або розповідаємо їй про наші плани на сьогодні. Sie ist unsere zweite Mutter. Dann geht sie zur Eingangstür und emp­fängt ihre Schüler. У нашій школі всі вчителі ви­со­ко­ква­ лі­фі­ко­ва­ні та досвідчені. Вона купує квитки до театру та кіно. . Вона не кидає нас і на перервах. Der Unterricht beginnt um halb Neun. Вона перевіряє. Nach den Stunden erkundigt sie sich nach unseren Leistungen am ver­gan­ge­ nen Schultag. Часто ми відвідуємо з нею музеї та виставки. oder er­zäh­len ihr. чи готова класна кі­м­ на­та до уроків та провітрює її. und lüftet ihn. Вона — наша друга мама. Wir tauschen unsere Meinungen über die Stundenaus. Bei unserer Freizeitgestaltung steht sie auch nicht beiseite. ob der Unterrichtsraum zu Stunden bereit ist. Якщо деякі з нас роблять домашні за­вдан­ня у школі. So lernen wir unser Heimatgebiet kennen. Вона питає кожного про його здо­ ро­в’я та бажає великих успіхів у на­ вчан­ні. і ми дивимося разом вистави та фільми. Sie fragt jeden nach seiner Gesundheit und wünscht ihm viel Erfolg im Un­ter­ richt.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 253  Mein Klassenlehrer  ̳é êëàñíèé êåð³âíèê In unserer Schule sind alle Lehrer hoch­qua­li­fi­ziert und erfahren. Потім вона йде до вхідних дверей та зу­стрі­чає учнів. вона завжди до­по­ ма­гає. Sie besorgt für uns Eintrittskarten für Thea­ter und Kino und wir sehen uns zusammen schöne Schauspiele und Fil­ me an.­ Влітку та взимку ми разом здій­с­ню­є­ мо походи в ліс та поїздки містом. але вона вже раніше в школі. Так ми знайомимося з нашим рідним краєм. коли ми організовуємо наш вільний час. які у нас були. але наш кла­ с­ний керівник для нас найкраща. aber die Klas­sen­leh­re­rin ist für uns die beste. Im Sommer und im Winter un­ter­neh­ men wir gemeinsame Wanderungen im Wald oder Stadtrundfahrten. die wir hatten.

Wir bringen zusammen unser Klas­sen­ zim­mer und Schulgelände in Ordnung. sich erkundigen (te. приймати im Stich lassen (ie. a) — зустрічати. . Вона знає наші інтереси та пере­ живання. 4. besucht uns. wenn wir krank sind. Sie hilft uns den richtigen Weg im Le­ ben zu finden und bleibt für immer un­ver­gess­lich in unseren Herzen. o) — здійснювати. t) — пізнавати про щось. розпитувати. Sie kennt unsere Interessen und Lei­ den. Wörter und Wendungen empfangen (i. -e — п’єса unternehmen (a. 5. helfen bei der Renovierung des Schul­ ge­bäu­des. цікавитися das Schauspiel. Ми разом прибираємо клас та шкі­ль­ ну територію. вжити заходів das Schulgelände — шкільна територія Fragen zum Text Wann kommt die Klassenlehrerin in die Schule? Was macht sie vor dem Unterricht? Worüber unterhalten sich die Schüler in den Pausen? Wie verbringen die Schüler mit der Klassenlehrerin ihre Freizeit? Welche Rolle spielt die Klassenlehrerin im Leben der Schüler?  Die Schulfächer  Øê³ëüí³ ïðåäìåòè Die allgemeinebildende Schule ver­mit­ telt eine erweiterte allgemeine Bildung und ein vertieftes Grundwissen. допомагаємо у ре­мо­н­ ту­ван­ні шкільної будівлі.254 Die Ausbildung in unserem Leben l Sie erzählt uns dabei viel In­ter­es­san­tes über die Künstler und ihre Meister­ werke. Klasse. 3. Man unterrichtet in der Schule tra­di­tio­ nel­le allgemeinbildende Fächer mit einer­ Pflichtfremdsprache ab der 5. Вона розповідає нам при цьому ба­га­ то про художників та їх шедеври. Загальноосвітня школа дає широку загальну освіту та глибокі основи знань. У суспільно корисній роботі вона наш найкращий керівник та друг. У школі викладаються традиційні за­га­ль­но­ос­ві­т­ні предмети з однією обо­в’я­з­ко­вою іноземною мовою з 5 кла­су. досягнення 1. t) — обмінюватися думками die Leistung. відвідує нас. коли ми хво­ рі­є­мо. 2. a) — залишати поза увагою die Meinungen austauschen (te. Вона допомагає нам знайти у житті правильний шлях та залишиться зав­ жди незабутньою у наших серцях. Bei der gesellschaftlich nützlichen Ar­ beit ist sie unser bester Leiter und Freund. -en — успіх.

Суспільствознавство дає уявлення про закони та закономірності роз­ви­т­ ку суспільства. Man muss alle chemischen Prozesse. darum muss man Division. холодної Антарктиди або ек­ зо­ти­ч­ної Індонезії. російська мова. verste­ hen. Che­mie. які відбуваються в природі. Людина. . Addition und Subtraktion be­herr­schen und dadurch Gleichungen lö­sen. Ge­ schich­te. Literatur. не патріот своєї Батьківщини. Mul­ti­pli­ka­ti­on. Не знаючи фізичних законів. Уроки історії завжди жваві та при­ве­р­ та­ють увагу. свій родовід. ist es schwer sogar im Haus­ halt elek­tri­sche Geräte zu benutzen. біологія. Кожний предмет має свої цілі та за­ вдан­ня. Die Erdkunde gibt uns Grundwissen über Naturschätze. Physik. література. діленням. Математика дається не всім легко. На цих уроках ми здійснюємо по­до­ ро­жі до далеких країн: до гарячої Аф­ри­ки. Треба розуміти усі хімічні процеси. Aber ohne Mathe kann man nicht aus­ kom­men. Навчальні предмети в 9 класі — укра­ї­н­сь­ка мова. Wer­ken und Sport.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 255 Die Unterrichtsfächer der Klasse 9. Der Geschichtsunterricht ist immer le­ ben­dig und attraktiv. Mathematik. Informatik. матема­ тика. Biologie. хімія. Gewässer unserer Erdkugel. Mathe fällt nicht allen leicht. не тільки для хіміка. суспільствознавство. ландшафт. буває важ­ко користуватися елек­тричними приладами навіть у побуті. яка не знає своєї історії. In diesen Stunden machen wir Reisen in die weiten Länder: in das heiße Afri­ ka. Russisch. Jedes Fach hat seine Ziele und Auf­ga­ ben. Die Chemie ist auch sehr wichtig für je­den Menschen. Географія дає нам основи знань про природні багатства. Im Fach Sozialkunde erhält man eine Vorstellung über die Gesetze und Ge­ setz­mäßig­kei­ten der Entwicklung der Ge­sell­schaft. Der Mensch. Jeder Mann kennt ja seine Vorfahren. Sozialkunde. in die kalte Antarktis oder ins exo­ti­ sche In­do­ne­si­en. der seine Geschichte nicht kennt. додаванням та від­німанням і завдяки цьому роз­в’я­зу­ ва­ти рівняння. Ohne die physikalischen Gesetze zu ken­nen. історія. nicht nur für einen Che­mi­ker. ін­фо­р­ма­ти­ка. Але кожний знає своїх предків. die in der Natur vorkommen. во­до­ йми­ща нашої земної кулі. тому необхідно володі­ти мно­ жен­ням. ist kein Patriot seines Landes. Але без математики не можна обі­ йти­ся. Хімія також є дуже важливою для ко­ ж­ної людини. seinen Stammbaum. фі­ зика. праця й фізкультура. sind Ukrainisch. Landschaften.

щоб у школі всі уроки були тільки урока­ ми фізкультури. dass alle Stunden in der Schule nur Sportstunden wären. по­трі­б­но кожній освіченій людині. тесляра або швачки. -en — уявлення  der Stammbaum — родовід . so z. Auch wenn du nicht weiter als Schlos­ ser arbeiten wirst. was man in der Schule lernt. І якщо ти не будеш надалі працюва­ ти слюсарем. ти зможеш сам багато чого вдома полагодити. щоб бути представником нового по­ ко­лін­ня. Wie die Ergebnisse vieler Umfragen ge­zeigt haben. Отже. Also alles. які дуже важливі в житті.256 Die Ausbildung in unserem Leben l Ukrainisch. російська та німецька мови дають нам задоволення: чим бі­ль­шою кількістю мов ти володієш. -en — обов’язкова іноземна мова  auskommen (a. t) — давати (знання) das Grundwissen — основа знань allgemeinbildend — загально­ освітній  die Pflichtfremdsprache. träumen viele Schüler da­von. Werken bereitet uns auf viele Berufe vor. тим краще знаєш свою рідну мову. Wörter und Wendungen erweitert — широкий. багато учнів мріють про те. zu bekämp­ fen. was der Mensch der Natur zufügt. braucht der gebildete Mensch. Праця готує нас до багатьох про­фе­ сій. Russisch und Deutsch ma­ chen uns Spaß: je mehr Sprachen du beherrschst. Біологія дозволяє нам пізнати свій організм. Як показали результати бага­тьох опи­ тів. на­при­ клад. Und nun zum Thema “Sport”. Pflanzen– und Tierwelt zu er­ken­ nen. B. Українська. um Ver­tre­ter einer neuen Generation zu sein. Tisch­lers oder der Näherin. alles Schlimme. що вивчають у школі. o) — обходитися чимось або без чогось die Division — ділення   die Multiplikation — множення  die Subtraktion — віднімання  die Gleichung. t) — розв’язувати (задачі. -en — рівняння  lösen (te. die im Leben sehr wichtig sind. до професії слюсаря. рівняння) das Gerät. А тепер перейдемо до теми «спорт». що завдає лю­ди­на природі. damit wir später die Möglichkeit ha­ben. рослинний і тваринний світ. все. kannst du selbst vie­ les im Hause reparieren. desto besser kennst du dei­ne Muttersprache. o) — відбуватися  die Vorstellung. Die Biologie hilft uns unseren Or­ga­nis­ mus. -e — прилад  vorkommen (a. поглиблений vermitteln (te. auf den Beruf des Schlossers. щоб ми мали можливість бо­ ротися проти всього поганого.

Es ist klar. . 2.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. Das bedeutet aber nicht. багатою на різні події. У гімназії викладають багато пред­ме­ тів. Велика проблема при вивченні іс­ торії України полягає в тому. Для вивчення й повторення не треба багато часу. я йду до бібліотеки. 5. Ein Problem ist für mich alle Daten im Kopf zu behalten. важливих для загальної освіти. Um mich auf den Unterricht gut vor­zu­ be­rei­ten. Захоплюючі розповіді нашого учи­те­ ля історії можна слухати нескінчен­ но. Das Lernen oder das Wiederholen braucht wenig Zeit. З п’ятого класу я цікавлюся історією нашої країни. Seit der fünften Klasse interessiere ich mich für die Geschichte unseres Lan­ des. що ба­ гато під­ру­ч­ни­ків повністю застаріли. Das kann man in der Metro oder in der Straßenbahn tun. Це можна робити й у метро або трам­­­ваї. dass wir aus der großen Men­ge nur ein Paar wählen. які ви­кли­ ка­ють особливий інтерес. Ein großes Problem beim Erlernen der Geschichte der Ukraine besteht darin. die ein be­son­de­res Interesse hervorrufen. Я навіть купив записник. Hinreißenden Erzählungen unseres Ge­ schichts­leh­rers kann man unendlich zu­ hö­ren. Зрозуміло. Щоб добре підготуватися до занять. die für die Allgemeinbildung wich­tig sind. dass wir alle Fächer mit gleichem Interesse lernen. Але це не означає. gehe ich in die Bibliothek. Для мене є проблемою запам’я­тати всі дати. Ich habe sogar ein Notizbuch besorgt. 4. 257 Fragen zum Text Welche Fächer unterrichtet man in der Schule? Was hat jedes Fach? Ohne welche Fächer kann man nicht auskommen? Welche Kenntnisse vermittelt den Schülern jedes Fach? Warum muß jeder gebildete Mensch gute Kenntnisse in allen Fächern haben?  Mein Lieblingsfach  ̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò Im Gymnasium unterrichtet man viele Fächer. 3. das sehr ereignisreich ist. що з великої кількості ми вибираємо лише декілька. in welches ich die wichtigsten Daten auf­schrei­be. у якому за­ но­то­вую найважливіші дати. dass viele Lehrbücher völlig veraltet sind. що ми вивчаємо всі предмети з однаковим інтересом.

що добре орієнтуєшся в сучас­ них про­бле­мах. u) — викликати цікавість ereignisreich — багатий на події veralten (te. а завдяки ро­зу­мін­ ню. Політика сьогодні — всюди і не за­ле­ жить від того. Тоді я вимушений кілька годин сиді­ ти в бібліотеці. die wir in der Ge­ schichts­stun­de bekommen. Справжнє задоволення отримуєш не завдяки оцінкам. ob es uns gefällt oder nicht. Der richtige Historiker muss nicht nur die­Ver­gan­gen­heit. Was muß ein richtiger Historiker kennen? 5. Die Kenntnisse. u) — орієнтуватися  die Befriedigung — задоволення Fragen zum Text 1. die an­de­ ren darf ich nicht mitnehmen. Завдяки багатьом газетам і те­ле­пе­ ре­да­чам я намагаюся завжди бути в кур­сі справ. helfen uns verschiedene politische Ereignisse zu verstehen. Am Ende des Semesters werden in der Regel Seminare durchgeführt. sondern durch Ver­ ständ­nis. Die Politik ist heute überall. Знання. Wörter und Wendungen die Allgemeinbildung — загальна освіта die Menge — кількість  ein Interesse hervorrufen (ie. Наприкінці семестру проводяться. Деякі книжки я беру з собою. t) — оцінювати  sich zurechtfinden (a. але й сучасність. wo un­se­ re Kenntnisse ausgewertet werden. подобається вона нам чи ні. unabhängig davon. Was muß man machen. а деякі брати не дозволяється. Warum gibt es Probleme beim Erlernen der Geschichte der Ukraine? 4. семінари. які ми отримуємо на уроках історії.258 Die Ausbildung in unserem Leben l Einige Bücher leihe ich aus. Welche Fächer erlernt man am liebsten? 2. dass du dich mit den ge­gen­ wär­ti­gen Pro­ble­men gut zurechtfindest. Справжній історик повинен знати не тільки минуле. як правило. t) — намагатися  im Bilde sein — бути в курсі справ auswerten (te. Dank vielen Zeitungen und Fernseh­ sendungen versuche ich immer im Bil­ de zu sein. Wo werden Kenntnisse ausgewertet? . де дається оцінка нашим знанням. Dann bin ich gezwungen einige Stun­ den in der Bibliothek zu sitzen. t) — застаріти  gezwungen sein — бути вимушеним richtig — справжній  die Gegenwart — сучасність  versuchen (te. sondern auch die Ge­gen­wart kennen. um die wichtigsten Daten des Lehrstoffes nicht zu vergessen? 3. Eigentliche Befriedigung erhält man nicht durch Noten. допомагають нам зрозуміти рі­ з­ні політичні події.

можна навчатися у вищому навчальному за­ кла­ді або в університеті. stellt aber höhere An­for­de­ run­gen an den Schüler. він навчається 9 років. macht er das Ab­i­ tur. Тільки закінчивши гімназію. hier gibt es verschiedene Wege. Sie bestimmen die Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen. Juni sechs Jahre alt sind. вона готує учнів для практичних про­ фе­сій. Zuerst kommen sie in die Grundschule. Дівчатка й хлопчики. Nun beginnt die Sekundarstufe. dass ein gewisses Maß an Ein­heit­ lich­keit vorhanden ist. sie bereitet die Schüler auf ei­ nen praktischen Beruf vor. Загальні постанови сприяють від­по­ві­ д­ній єдності. восени ідуть до школи. Спочатку вони ідуть до основної школи. Nach der Klasse 13. Das Schulsystem hat drei Stufen: die Primarstufe. Wenn ein Schüler nach der Grund­schu­ le in ein Gymnasium kommt. gehen im Herbst in die Schule. Потім починається другий ступінь. Реальна школа також охоплює класи 5—10.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 259  Das Bildungswesen in Deutschland  Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Organisation der Schulen ist Sache der Bundesländer. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5—10. У шкільній системі три ступеня: пе­р­ ший ступінь. Klasse ist die Grundschule zu Ende. ре­ а­ль­на школа та гімназія. die am 30. so lernt er hier 9 Jahre. У четвертому класі вона за­кін­чу­єть­ся. die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. яким до 30 ли­п­ ня виповнилося 6 років. Jungen und Mädchen. Erst nach dem Abitur kann man auf eine Hochschule oder eine Universität ge­hen. але її вимоги до учня вищі. . Allgemeine Bestimmungen sorgen da­ für. Головна школа охоплює 5—10 класи. Вони визначають час канікул і роз­ клад уроків шкіл. Die Realschule umfasst auch die Klas­ sen 5—10. другий I і другий II. Realschule oder Gymnasium. Ein anderer Weg ist die Gesamtschule.­ In der 4. Якщо учень після основної школи пе­ ре­хо­дить до гімназії. Hauptschule. Після 13 класу учень складає іспит на атестат зрілості. Інший шлях — загальна школа. Шкільна система — справа фе­де­ра­ль­ них земель. тут є різні шляхи: головна школа.

-n — початкова школа 1. -n — загальна освітня школа zusammenfassen (te. 2. Для планування й дослідницької ро­ бо­ти була створена спільна комісія земель і федерації. 5.260 Die Ausbildung in unserem Leben l Hier sind die oben genannten Schul­ty­ pen zusammengefasst. t) — поєднувати Fragen zum Text Wessen Sache ist die Organisation der Schulen in Deutschland? Wofür sorgen allgemeine Bestimmungen der Bundesländer? Wieviel Stufen hat das deutsche Schulsystem? Was umfaßt die Hauptschule? Was kann der Schüler nach dem Abitur machen?  Die Hochschulbildung in Deutschland  Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Hochschulen sind zum größten Teil Einrichtungen der Länder. Закінчення школи залежить від об­ да­ро­ва­но­с­ті учня. університети збройних сил (Бу­ н­де­с­ве­ру) та управлінські вузи під­по­ ряд­ко­ва­ні федерації. die Universitäten der Bun­des­ wehr und die Verwaltungshochschulen gehören dem Bund. деякі її залишать ра­ні­ше. . t) — визначати die Bestimmung. umfassen (te. Die Schüler verlassen je nach Be­ga­ bung die Schule früher oder später. Was Finanzierung der Hochschulen be­ trifft. Wörter und Wendungen bestimmen (te. Nur einige private und kirchliche Hoch­ schu­len. Тільки окремі приватні й церковні вузи. 4. то тут спільно працюють федерація й землі. arbeiten Bund und Länder zu­ sam­men. -en — вимога Abitur machen — складати іспити на атестат зрілості die Gesamtschule. існувати die Primarstufe — пеший ступінь die Sekundarstufe — другий ступінь die Grundschule. інші пізніше. Für Bildungsplanung und For­schungs­ ar­beit wurde die Bund-LänderKomission geschaffen. Щодо фінансування. -en — постанова  die Einheitlichkeit — єдність  vorhanden sein — бути в наявності. 3. Вищі навчальні заклади здебільшого зна­хо­дять­ся в компетенції земель. Тут поєднані всі названі типи шкіл. t) — охоплювати  die Anforderung.

економіки. котрі най­бі­ль­ше приваблюють учнів. Die Studienzeit dieser Hochschulen ist kürzer als an den Universi­täten. Die qualitativ bedeu­tendsten Hoch­ schu­len sind die Universitäten. Його обирають на кілька років. Час навчання в цих вузах коротший ніж в університетах. Sie hat im Rahmen des Gesetzes ihre eigene Verfassung. іспитом на звання магістра або державними іспитами. інженерно-тех­ні­ч­ ній. Найбільш престижними вузами є уні­ вер­си­те­ти. Sie vermitteln in den Bereichen In­for­ ma­tik. Вуз очолюється ректором або пре­зи­ де­н­том. Вони дають знання. У 1995 році почали навчатися в ву­ зах 216 000 випускників шкіл. In den meisten Bundesländern ver­wal­ ten die Studenten ihre An­ge­le­gen­hei­ ten selbst. 1995 begannen über 216 000 Schul­ab­ gän­ger ein Studium. Die Bildungspolitik Deutschlands öff­ne­ te die Hochschulen allen Be­völ­ke­rungs­ schich­ten. Die Fachhochschulen sind heute at­trak­ ti­ver Hochschultyp. 1995 waren das 142 000 Personen. Професійні вузи на сьогодні є типом вищих навчальних закладів. In Deutschland studieren auch Aus­län­ der.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ Aber die Hochschule hat das Recht der Selbstverwaltung. Man schließt das Studium an der Uni­ ver­si­tät mit einer Diplom–. У 1995 р. направлені на практичну діяльність в галузі ін­фо­р­ ма­ти­ки. Fast jeder dritte Schulabgänger wählt heute diesen Hochschultyp. У рамках закону вони мають свій ос­ но­в­ний закон. Wirtschaft und Landwirtschaft pra­xis­be­zo­ge­ne Ausbildung. У більшості федеральних земель сту­ де­н­ти самі вирішують свої проблеми. Студенти мають право на державну освіту. Майже кожен третій випускник школи обирає сьогодні саме цей тип вузів. їх було 142 000 чоловік. Zum Abschluss haben sie eine Di­plom­ prü­fung. Наприкінці навчання вони захища­ ють диплом. Потім можливе подальше під­ви­щен­ ня кваліфікації. Danach ist eine weitere Qualifizierung möglich. Die Studenten haben das Recht auf staat­li­che Ausbildung. Er wird auf mehrere Jahre gewählt. Magister– oder Staatsprüfung ab. сільського господарства. 261 Але вузи мають право на са­мо­вря­ду­ ван­ня. Навчання в університеті закінчується захистом диплома. . Політика Німеччини в галузі освіти від­кри­ває сьогодні доступ у вузи всім вер­с­т­вам населення. Die Hochschule wird von einem Rek­ tor oder Präsidenten geleitet. У Німеччині навчаються також іно­ земці.

262 Die Ausbildung in unserem Leben l Die Staatshilfe den Studenten hängt von dem Einkommen der Eltern ab. Auf welchem Gebiet der Hochschulbildug arbeiten Länder und Bund zusammen? 3. завідування. Гумбольдта. Welche Rechte haben die Hochschulen? 4. Wessen Einrichtungen sind die Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland? 2. Wovon hängt die Staatshilfe den Studenten ab? 6. Heute verbringt der Student 14 Se­me­ ster (7 Jahre) an der Universität. -en — тут: проблема qualitativ — якісний. -en — заклад. Найстаріший вуз Німеччини — уні­ вер­си­тет у Хайдельберзі. адміністрація die Bundeswehr — Бундесвер (збройні сили ФРН) was Finanzierung betrifft — стосовно финансування praktischbezogen — спрямований на практичну діяльність vermitteln (-te. Багаті традиціями університети Лейп­ ци­ґа та Ростока. тут: престижний die Qualifizierung — тут: підви­щення кваліфікації die Bevölkerungsschichten — верстви населення zinslos — безвідсотковий das Darlehen — позика Fragen zum Text 1. -t) — тут: давати (знання) das Einkommen — прибуток der Bund — федерація die Angelegenheit. Wörter und Wendungen die Einrichtung. Welche Universitäten Deutschlands sind die berühmtesten? . Deswegen bekommen einige Stu­die­ ren­de Stipendium und zinsloses Dar­le­ hen. Тому деякі студенти отримують сти­ пен­дію або безвідсоткову субсидію. Leipzig und Rostock. вони можуть її випла­ тити протягом п’яти років після за­ кінчення вузу. тут: учбовий заклад die Verwaltung — керування. Допомога держави студентам за­ле­ жить від прибутків батьків. Traditionsreich sind die Universitäten von Bonn. Відомими університетами є також уні­вер­си­тет ім. Berühmt sind die Humboldt Universität in Berlin. Як правило. Техніч­ ний університет Дрездена та багато ін­ших. Die älteste deutsche Hochschule ist die Universität in Heidelberg. Warum sind heute die Fachhochschulen besonders attraktiv? 5. In der Regel können sie das im Laufe von 5 Jahren zurückzahlen. die technische Universität in Dres­den und viele ande­ re. Сьогодні студент проводить в уні­вер­ си­те­ті 14 семестрів (7 років).

Robert Koch. Я вивчаю німецьку мову. Їх твори належать до світової кла­сики. andere ma­ chen Reisen ins Ausland. in österreich. Це мова Йогана Вольфганга Гете. Швей­ца­рії. Bertold Brecht und Heinrich Böll. Es ist ein langwieriger und komplizier­ter Prozess. In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig Fremdsprachen zu lernen. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. чи­та­ти зарубіжних авторів у оригі­ налі. fremdspra­chige Literatur im Original lesen. Роберта Коха. in der man Beziehungen auf vielen Gebieten der Kultur und auch der Wissenschaft anknüpft. Німецька мова — мова культури та науки. може роз­мо­в­ля­ти з людьми з інших країн. was sehr lehrreich ist.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 263  Fremdsprachen in unserem Leben  ²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³ Das Erlernen einer Fremdsprache ist nicht leicht. Deutsch ist heute eine der wichtigsten Sprachen der Welt. Wer kennt nicht die Namen von Conrad Röntgen. для третіх ви­вчен­ня мов — хобі. інші по­ до­ро­жу­ють за кордоном. Не дивно. хто знає іноземні мови. die Sprache. in Luxemburg und in Liech­ten­stein. die ei­nen großen Beitrag zur Entwicklung der Wis­sen­schaft in der ganzen Welt ge­lei­stet haben? Вивчення іноземних мов — нелегка справа. in der Schweiz. Die deutsche Sprache ist eine Sprache der Kultur und der Wissenschaft. Фрідріха Шіллера. Генріха Белля. живуть у Фе­де­ра­ ти­в­ній республіці Німеччині. Ich lerne Deutsch. Деякі люди вивчають мови. які зро­би­ли великий внесок у розвиток на­у­ки всьо­го світу? . deren Mut­ter­spra­che Deutsch ist. Jemand. що багато освічених лю­ дей були поліглотами. Це довгий та складний процес. Люк­сем­бу­р­зі та Ліх­тен­ штей­ні. який потребує багато часу та зусиль. Hundert Millionen Menschen. тому що їм потрібно це для роботи. der Sprachen kennt. Ihre Werke gehören zur Weltliteratur. dass viele gebilde­ te Menschen Sprachgenies waren. Той. Georg Ohm und vieler anderer. Es ist kein Wunder. мова. für man­che ist das Erlernen einer Sprache ein Hobby. для яких ні­ме­ ць­ка мова — рідна. Геор­ га Ома й багатьох інших. Бер­ тольда Брехта. der viel Zeit und Kraft ko­stet. що розширює кругозір. Ав­с­т­рії. kann sich mit Menschen aus anderen Ländern un­ ter­hal­ten. Manche lernen Sprachen. Хто не знає імен Конрада Рентгена. якою за­в’я­зу­ють­ся відносини у багатьох га­ лу­зях культури та науки. Рудольфа Дізеля. Sie ist die Sprache von Johann Wolf­ gang Goethe. leben in der Bun­des­re­pu­blik Deutschland. У наші дні німецька — одна з най­ ва­ж­ли­ві­ших мов у світі. Rudolf Diesel. Генріха Гейне. 100 мільйонів людей. weil sie die­se bei ihrer Arbeit brauchen. Heinrich Hei­ne. Friedrich Schiller.

5. Wörter und Wendungen langwierig — довгий es ist kein Wunder — не дивно die Beziehungen — відношення  anknüpfen (te. навколишній світ sich unterhalten (ie. Для розвитку техніки. хто не знає іноземної мови. Fremdsprachen zu erlernen? Was für eine Sprache ist Deutsch? Welche hervorragenden Menschen Deutschlands kennen Sie? Was sagte Goethe über das Studium der Fremdsprachen?  Warum lernen wir Fremdsprachen?  ×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè? Seit vielen Jahrhunderten erlernt man Fremdsprachen. В Європі почали вивчати інозем­ ні мови в XI столітті. t) — зв’язувати Beitrag leisten zu — робити внесок 1. 2. auch in Russland. dass der Fürst Jaroslaw der Weise viele Fremdsprachen kann­te.264 Die Ausbildung in unserem Leben l Der große deutsche Dichter Johann Wolf­gang Goethe sagte einmal: “Wer keine Fremdsprache spricht. Для того. Уже багато століть вивчають іноземні мови. щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ. Man lernt eine Fremdsprache. треба вивчати іно­ зе­м­ні мови. Es ist bekannt. Але в той час вивчення іноземних мов було привілеєм людей багатих. економіки та мистецтва сучасному суспільству по­ трі­б­ні люди зі знанням мов. 4. Damals aber war das Studium der Fremd­spra­chen ein Privileg der Rei­chen. kennt auch seine Muttersprache nicht”. . що князь Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. Відомо. In Europa begann man im elften Jahr­ hun­dert Fremdsprachen zu erlernen. 3. не знає й своєї власної». у тому числі і на Русі. um sich selbst und seine Umgebung besser zu verstehen. Іноземні мови відіграють дуже вели­ ку роль у нашому житті. Wirtschaft und Kunst Menschen mit Sprach­kennt­nis­sen. die Umgebung — оточення. Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik. Fremdprachen spielen eine sehr große Rolle in unserem Leben. Heute erlernen Millionen von Menschen in der ganzen Welt Fremd­ sprachen. a) — бесідувати  lehrreich — повчальний  kompliziert — складний Fragen zum Text Wie ist das Erlernen der Fremdsprache? Warum ist es wichtig. Сьогодні мільйони людей у всьому світі вивчають іноземні мови. Великий німецький поет Іоганн Во­ль­ ф­ганг Гете одного разу сказав: «Той.

її літературою. Wann begann man in Europa Fremdsprachen zu erlernen? 2. Die Menschen wollen auch Werke der schönen Literatur und auch Zeit­ schrif­ten und Zeitungen im Original lesen. спілкуватися з ними осо­би­с­то. Wo ist heute das Fremdsprachenstudium besonders aktuell? 5. Die Menschen wollen Fremdsprachen erlernen. Людина. Люди також хочуть читати в оригі­ налі твори художньої літератури. Eine Fremdsprache hilft die Mut­ter­spra­ che besser zu kennen. історією та географією. На заняттях з іноземної мови людина тренує свою пам’ять та мис­ лення. щоб листуватися зі своїми за­ру­бі­ж­ ни­ми друзями. t) — спілкуватися  das Gedächtnis — пам’ять gleichzeitig — одночасно  das Denken — мислення Fragen zum Text 1. -n — багач  die Gesellschaft — суспільство  hochqualifiziert — висококваліфікований im Briefwechsel stehen — листуватися  verkehren (te.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 265 Zum Beispiel. а також журнали та газети. одночасно знайомиться з культурою чужої країни. Ge­ schich­te und Geographie kennen. War das Studium der Fremdsprachen im alten Rußland allen Menschen zugänglich? 3. um mit ihren ausländischen Freun­den im Briefwechsel zu stehen. яка вивчає іноземну мову. Наприклад. In den Fremdsprachenstunden übt der Mensch sein Gedächtnis und Denken. Warum braucht man heute Fremdsprachenkenntnisse? 4. -n — мудрець  der Reiche. Особливо актуальним є вивчення іно­ зе­м­них мов сьогодні в на­шій країні. Besonders aktuell ist das Studium der Fremdsprachen heute in unserem Land. -en — князь der Weise. lernt gleichzeitig die Kultur eines fremden Landes. der eine Fremdsprache er­ lernt. Люди хочуть вивчати іноземні мови. Іноземна мова допомагає краще пі­ зна­ти свою рідну мову. Der Mensch. Wörter und Wendungen der Fürst. mit ihnen persönlich zu verkehren. seine Literatur. ein guter Ingenieur oder ein hochqualifizierter Arbeiter muss tech­ni­sche Dokumente zu Importmaschinen und Apparaten übersetzen können. Welche Möglichkeiten bieten uns heute Fremdsprachenkenntnisse an? . хороший інженер або висококваліфікований­ ро­бітник по­ винні уміти прочитати технічну до­ ку­ме­н­та­цію до імпортних машин та апаратів.

Бажаючи закріпити свої перемоги. Переяславська рада в 1654 ро­ці про­ го­ло­си­ла об’єднання України та Ро­сії. Богдан Хмельницький народився в сі­м’ї сотника в 1595 р. Er bekam eine glänzende Ausbildung. seine Siege zu fe­sti­ gen. Aber Chmelnytzky hielt sich bis ans Le­ bens­en­de an den Vertrag. sprach mehrere Sprachen. Er stand an der Spitze der Kosaken und errang eine ganze Reihe von Siegen über die Polen. Гноблення польських «шляхтичів» Хмельницький пізнав на собі. Der Zar erfüllte nicht die Erwartung Chmel­niz­kis. Chmelnytzky erfuhr am eigenen Leibe die Schwere der polnischen “Schlach­te”. Але Хмельницький до кінця життя був вірним договору. ге­ть­ман Богдан Хмельницький. Als Jüngling zeichnete er sich bei ei­ni­ gen Märschen der Kosakenarmee aus. У молодості відзначився в кіль­кох по­ хо­дах козацького війська.VIII . den na­tio­na­len Befreiungskrieg vorzu­ bereiten. ви­ря­див послів до Москви. Dies war der erste Versuch un­ab­hän­ gig zu werden. Він отримав блискучу освіту. schickte Getman Chmelnytzky seine Botschafter nach Moskau. . Хмельницький вирушив до за­по­рі­зь­ ких козаків і запропонував готувати­ ся до національно-визвольної війни. Der Perejaslawische Rat gab 1654 die Vereinigung der Ukraine mit Russland bekannt. Однак цар не виправдав надій Хме­ль­ ни­ць­ко­го. У нього забрали спадщину його сім’ї та до смерті забили 10-річного сина. Його пропозицію прийняли козаки та простий народ. Він став на чолі козаків і отримав кі­ ль­ка перемог над поляками. Hervorragende Menschen der Ukraine (Âè äàòí³ ëþäè Ó êðà¿ í è)  Bohdan Chmelnytzky  Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé Bohdan Chmelnytzky wurde 1595 in der Familie eines Sotniks geboren. Chmelnytzky ging zu den Kosaken nach Saporishja und schlug dort vor. Sein Vorschlag wurde von den Kosaken und auch vom gemeinen Volk an­ge­nom­men. Mit dem Wunsch. Ihm wurde das Erbgut der Familie ge­ nom­men und sein zehnjähriger Sohn zu Tode geprügelt. aber selbständig hierzu nicht im­ stan­de. знав кіль­ка мов. не ма­ ю­чи можливості зробити це самому. Це була перша спроба досягти не­за­ ле­ж­но­с­ті.

-n — нащадок Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Bogdan Chmelnizki? Wo zeichnete er sich als Jüngling aus? Was schlug Bogdan Chmelnizki den Kosaken vor? Wofür kämpfte er? Warum ehrt ihn das ukrainische Volk?  Iwan Masepa  ²âàí Ìàçåïà Iwan Masepa war einer der be­kann­te­ sten Getmans der Ukraine. Dann studierte er in Polozk an der Hoch­schu­le und ging mit 16 Jahren nach Sitsch. Вдячні нащадки поставили Богдану Хмельницькому пам’ятник у столиці України — Києві. den Sieg erringen (a. Über die Jahrhunderte wurde das gute Andenken an Chmelnytzky bewahrt. und er erzog seinen Sohn zu einem wis­sen­den Menschen. . Мазепа в 12 років писав вірші лати­ ною. März 1632 in Masepinzy bei Kyjiw ge­bo­ren. Stepan Masepa.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 267 Gestorben ist dieser ungewöhnliche Mensch und Politiker im Jahre 1657. Потім він навчався у Полоцьку в ви­ щій школі та в 16 років пішов на Січ на­вча­ти­ся військовому ремеслу. 2. u) — отримати перемогу unabhängig — незалежний  bekanntgeben (a. t) — відрізнятися  am eigenen Leibe — на собі das Erbgut — спадщина  prügeln (te. a) — дотримуватися. був ро­зу­м­ною та освіченою людиною й свого сина виховав просвіченою лю­ди­ною. a) — пропонувати  das gemeine Volk — простий народ 1. war ein kluger und gebildeter Mensch. Добра пам’ять про Хмельницького збе­ре­г­ла­ся на віки. 5. t) — бити  vorschlagen (u. um das militärische Handwerk zu erlernen. Der Vater lwans. Im Alter von 12 Jahren schrieb Masepa Gedichte in Latein. Wörter und Wendungen der Jüngling. In der Hauptstadt der Ukraine Kyjiw er­ rich­te­ten die dank­baren Nachkommen ein Denkmal für Bohdan Chmelnytzky. -e — юнак  sich auszeichnen (te. e) — проголошувати  sich halten an (Akk. Іван Мазепа народився 20 берез­ня 1632 року в Мазепинцях на Київ­щині. 3. Померла ця незвичайна людина й по­ лі­тич­ний діяч 1657 року. Батько Івана. Iwan Masepa wurde am 20. Іван Мазепа був одним з най­ві­до­мі­ ших гетьманів України. тут: бути вірним der Nachkomme. Степан Мазепа.) (ie. 4.

Тараса Григоровича Шевченка по пра­ву названо генієм українського на­ро­ду. t) — підвищити  trachten (te. Мазепа прагнув усе своє життя до того. Masepa trachtete sein ganzes Leben danach. За хоробрість і розум його полюбили всі козаки. im Land Ord­ nung zu schaffen und den Bil­dungs­ stand zu erhöhen. 2. -e — ремесло der Bildungsstand (die Bildungsstände) — рівень освіти Fragen zum Text Wann wurde I. Iwan zur Fortsetzung seiner Ausbildung ins Aus­land zu schicken. Він народився 9 березня 1814 року в сім’ї кріпосного селянина в селі Мо­ ри­н­ці. t) nach (Dat. März 1814 in der Fa­mi­ lie eines Leib­ei­ge­nen im Dorf Morinzy ge­bo­ren. 5. По-перше. усі знали. Schewtschenko wird mit Recht ein Ge­nie des ukrainischen Volkes ge­nannt. 3. Іван Мазепа намагався навести по­ ря­док у країні й підвищити рівень її про­сві­ти. 4. Мазепа був тоді найбільш освіченим серед козаків. zweitens­ wussten alle. Nach einiger Zeit wählten die Kosaken Iwan zum Getman. Він побудував на власні кошти багато шкіл і церков.) — прагнути до чогось 1. Masepa geboren? Zu welchem Menschen haben die Eltern ihren Sohn erzogen? Wo erlernte Iwan Masepa das militärische Handwerk? Wo hat Iwan Masepa seine Ausbildung bekommen? Was liebte Masepa über alles? Wonach trachtete er sein ganzes Leben?  Taras Schewtschenko  Òàðàñ Øåâ÷åíêî Taras H. по-друге. що він над усе любить Ук­ раїну й буде вірно їй служити. dass er die Ukrai­ne über al­les liebt und ihr treu dienen wird. die Ukraine zu einem un­ab­ hän­gi­gen und geistig hochentwickel­ ten Staat zu machen.268 Hervorragende Menschen der Ukraine l Für seinen Mut und seine Klugheit lieb­ ten ihn alle Kosaken und der Getman Chmelnytzky riet seinen Eltern. обізнаний  erhöhen (te. Er baute mit eigenen Mitteln viele Schu­len und Kirchen. а гетьман Хмельницький радив його батькові послати Івана про­до­в­жу­ва­ти своє навчання за ко­р­ до­ном. Wörter und Wendungen wissend — такий що знає. Iwan Masepa versuchte. 6. Згодом козаки обрали Івана Мазепу гетьманом. . Erstens war Masepa damals der Gebil­ detste­ unter den Kosaken. щоб Україна була віль­ною та про­сві­че­ною державою. das Handwerk. Er wurde am 9.

Hier lernte er russische und aus­l­ändis­ che Literaturwerke jener Zeit und Mei­ ster der Malkunst kennen. Тут він познайомився з творами ро­сій­сь­кої та зарубіжної літератури того часу та з майстрами живопису. Schewtschenko starb am 10. відірваність від рідної зе­м­ лі. An der Akademie traf er W. Поблизу Канєва на кургані стоїть ве­ ли­ч­ний пам’ятник поетові. . У 26 років Шевченко публікує свій «Ко­б­зар» — видатний твір українсь­ кої лі­те­ра­ту­ри. Viele seiner Gedichte wurden zu Lie­ dern. Die Verbannung. У Петербурзі він зустрів В. Він навчався малюванню у місцевого іконописця.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 269 Schon sehr früh lernte er schwere Ar­beit kennen. Усе своє життя Шевченко боровся за волю й незалежність свого народу. оскільки в 9 років він втратив матір і в 12 років — батька. який і сприяв його ви­ку­пу з невільництва. Народ шанує свого героя й ніколи його не забуде. Завдяки щасливому повороту долі молодий Шевченко потрапляє до Пе­ тер­бур­зь­кої Академії мистецтв. Das Volk ehrt seinen Helden und ver­ gisst ihn nie. Kobsar. März 1861 mit 47 Jahren. Sein ganzes Leben kämpfte er für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Vol­kes. das Verbot zu schreiben und zu malen. Das Malen lernte Schewtschenko bei dem Ikonenmaler des Dorfes. Mit 26 Jahren veröffentlichte er “Kob­ sar”. Für seinen Kampf wurde er von der za­ ri­sti­schen Regierung verhaftet und in die Orenburger Steppen verbannt. die Trennung von der Heimat. Жуков­ ського. Заслання. Тарас Шевченко помер 10 травня 1861 року у віці 47 років. der sich für die Be­frei­ung Schewt­schen­kos aus der Leib­ei­gen­ schaft einsetzte. Shu­ kowsky. bewirkten seinen frühen Tod. Йому було суворо заборонено писа­ ти або малювати. ein hervorragendes Werk der ukrai­ni­schen Literatur. denn mit 9 Jahren verlor er die Mutter und mit 12 Jahren den Vater. Schewtschenko vom Volk seinen zwei­ten Namen. Durch eine glückliche Schicksalswende gelangte der junge Schew­tschenko an die Petersburger Kunstakademie. заславши його до Оренбурзьких степів. заборона писати й малювати при­ зве­ли його до ранньої смерті. Уже змалку він пізнав тяжку працю. Багато його віршів стали піснями. А. Damals erhielt T. Тоді Тарас Шевченко й отримав у на­ ро­ді своє друге ім’я — Кобзар. A. За це царський уряд заарештував по­ ета. Es war ihm streng verboten zu schrei­ ben oder zu malen. T. Nicht weit von der Stadt Kaniw steht auf einem Hügel ein großartiges Denkmal des Dichter.

das waren Blei­stift­zeich­ nun­gen. Тут юнака повинні були вивчити на придворного художника. t) — заслання  bewirken (te. Wörter und Wendungen der Leibeigene. Hier sollte der Junge zum Hofmaler aus­ge­bil­det werden. Schewtschenko begann schon in seiner Kindheit zu malen. Seine Kompositionen drückten den Pro­test gegen Gewalt aus. він перемальовував з луб­ ків. H. 3. zeichnete er pri­mi­ti­ ve Bilder ab. -n — кріпосний die Schicksalswende. wie er liebevoll vom Volk ge­nannt wird. У багатьох домівках в Україні на по­ че­с­но­му місці знаходиться портрет Та­ра­са — так любовно називають Ше­ в­че­н­ка в народі. . Коли він служив у пана Енгельгардта денщиком. Сюди приїздять люди з усього світу вшанувати пам’ять поета. t) — попадати 1.270 Hervorragende Menschen der Ukraine l Hierher kommen Menschen aus aller Welt. Der Gutsherr Engelgardt bemerkte sei­ ne Begabung zum Zeichnen und nahm ihn nach Petersburg mit. Шевченко почав малювати ще в дитинстві. У майстерні художника Ширяєва він навчився малювати акварельними фарбами. er wandte sich an die Geschichte der Heimat.   verbannen (te. він звертався до історії батьківщини. це були малюнки олівцем. sich einsetzen (te.) — вступитися за. Пан Енгельгардт помітив його талант до малювання і взяв його з собою у Петербург. -n — поворот долі gelangen (te. t) für (Akk. 4. t) — стати причиною Fragen zum Text Wie war die Kindheit von T. Schewtschenko? Wen lernte Schewtschenko an der Kunstakademie kennen? Wofür kämpfte Taras sein ganzes Leben? Was wurde ihm von der zaristischen Regierung verboten? Wie ehrt das Volk seinen Helden?  Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko  Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî T. 2. Im Atelier des Malers Schirjajew lernte er mit Aquarellfarben zu malen. Г. um dem Dichter zu ehren. Als er beim Herrn Engelhardt als Kam­ mer­die­ner_ diente.. Т.. 5. Його композиції висловлювали про­ тест проти насильства. In vielen Häusern in der Ukraine fin­ den wir auf einem Ehrenplatz ein Porträt von Taras.

In seinen Bildnissen stellte er wahr­ heits­ge­treu nicht nur das Äußere des Men­schen. він став студентом Ака­де­мії ми­с­тецтв. Seine Modelle waren seine Freunde: “Die Frau im Bett”. і вже 21 тра­в­ня 1839 р. За свої картини «Катерина» і «Циганка-ворожка» він отримав срібну медаль. das Porträt von Engelhardt. “Der Tod von Socrates”. Hier begann er Landschaftsgemälde zu schaffen: “Auf dem Bienenstand”. Der berühmte Maler Brjullow in­ter­es­ sier­te sich für das Schicksal von T. Тут він почав створювати пейзажі «На пасіці». Für seine Bilder “Katheryna” und “Die Zi­geu­ne­rin–Wahrsagerin” bekam er eine Silbermedaille. und seit dem 21. «Натурниця»). «Смерть Сократа». Aquarelle zu hi­sto­ri­ schen Themen: “Der Tod von Lu­kre­zy­ ja”. Mai 1839 wur­ de er Stu­dent der Aka­de­mie der Künste. він закінчив Академію ми­с­ тецтв. Schewt­schen­ko. sondern auch seine Cha­rak­ ter­ei­gen­schaf­ten dar. Die erste Periode seines Schaffens als Maler fällt auf die Jahre 1838–1843. “Das Elternhaus” (Zeichnung). але і риси її характеру. “Der Tod von Bohdan Chmelnyzky”. Великий вплив на нього мав жи­ вопис Брюллова і особливо його мистецтво портрета. Його натурниками були його друзі («Жі­н­ка в постелі». 271 Його першими картинами були ак­ва­ ре­ль­ні картини: «Голова жінки». Einen großen Einfluss übte auf ihn die Malerei von Brjullow und besonders sei­ne Porträtkunst aus. “Das Modell”. Im Jahre 1845 beendete er die Aka­de­ mie der Künste. Це були малюнки з натури. Його перша поїздка на Батьківщину була в квітні 1843 р. Шевченка. Er wurde zum Lieblingsstudenten von Brjullow.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè Seine ersten Bilder waren Aquarell­ bildnisse: “Der Frauenkopf”. Вершиною його художньої творчості був його «Автопортрет». У 1838 році Брюллов і Венеціанов ви­ку­пи­ли його з кріпацтва. Die Höhe des künstlerischen Schaffens war sein “Selbstbildnis”. На портретах він правдиво ві­до­бра­ жав не тільки зовнішність людини. Es waren die Zeichnungen nach der Natur. Seine erste Reise in die Heimat war im April 1843. У 1845 р. . «Батьківський будинок» (ма­лю­нок). «Смерть Богдана Хмельницького». Він став улюбленим студентом Брюл­ ло­ва. Видатний художник Брюллов за­ці­ка­ ви­в­ся долею Т. 1838 wurder von Brjullow und We­ne­ zia­now aus der Leibeigenschaft los­ge­ kauft. порт­ рет Енгельгардта. акварелі на іс­то­ри­ ч­ні теми: «Смерть Лукреції». Перший період його творчості як ху­ до­ж­ни­ка припав на 1838—1843 рр.

der Pro­mi­nen­te des öffentlichen Lebens wurde am 18. Його батьківщина — село Основа (нині м. Schewtschenko zu malen? Wer war sein erster Lehrer in Petersburg? Wann bezog er die Akademie der Künste? Welche Bilder von T. але і світового мистецтва.272 Hervorragende Menschen der Ukraine l Während der Verbannung in Oren­bur­ ger Gouvernement schuf er viele Land­ schafts– und Aquarellbilder. der erste hervor­ ragende Schriftsteller und Dra­ma­ti­ker der neu­en ukrainischen Li­te­ra­tur. -se — автопортрет der Bienenstand — пасіка die Verbannung — вигнання das Spießrutenlaufen — покарання шпіцрутенами Fragen zum Text Wann begann T. 3. народився 18 листопада 1778 р. 4. November 1778 geboren. крей­да). Sehr berühmt sind seine Bilder: “Im Ge­fäng­nis“ (Tusche). F. Kwitka. громадський діяч. Schtschepkin (Bleistift. -s — майстерня (художника) die Leibeigenschaft — кріпосне право loskaufen (te. Kreide). Відомі його картини «У в’язниці» (туш). Г. S. -n — поміщик das Modell. 2. sondern auch der Weltkunst ein. das Porträt von M. “Das Spießrutenlaufen“ (Tusche). . Sein Heimatsort ist das Dorf Osnowa (jetzt die Stadt Charkiw). Ô. Er nimmt einen würdigen Platz in der Geschichte nicht nur der ukrainischen. t) — викупати nach der Natur — малювати з натури 1. Er stammte von den reichen Kosaken ab (Starschinen). перший ви­да­ т­ний письменник та драматург нової укра­ї­н­сь­кої літератури. С. Під час заслання в Оренбурзькій гу­ бе­р­нії він створив багато пейзажів та акварелей. der Gutsherr. H. Schewtschenko leistete einen großen Beitrag zur Entwicklung des Porträts. F. Щепкіна (олі­ вець. Харків). Schewtschenko sind Ihnen bekannt? Was war für sein Schaffen kennzeichnend?  H. der literarische Deck­na­me Hrizj­ko Osnowjanenko. Шевченко зробив великий внесок у розвиток портрета та жанрових ка­ р­тин. -e — натурниця die Wahrsagerin — ворожка das Selbstbildnis. 5. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî H. «По­ка­ран­ня шпіцруте­ нами» (туш). des Landschafts– und Genrebildes. Wörter und Wendungen der Kammerdiener — денщик primitives Bild — лубок das Atelier. Ф. портрет М. Він родом з багатих козаків (ста­р­ шин). літературний псевдонім Гри­ць­ко Основ’яненко. Він посідає достойне місце в історії не лише українського. Квітка. Kwitka-Osnowjanenko  Ã.

але за чотири роки повернув­ся до мирського життя. Auf den Spielplänen vieler Theater steht bis heute sein Lustspiel “Werbung in Gontschariwka” (1835). предводителем дворянства (1817—28). У 23 роки він пішов до Курязько­ го мо­на­с­ти­ря. Unter den besten Werken in der rus­si­ schen Sprache sind der Roman “Herr Chaljawsky” (1840). Seine Werke schrieb er in der ukrai­ni­ schen und russischen Sprache. Він очолював благодійне товариство. а з 1812 р. Квітка-Основ’яненко виступав за ре­ фо­р­ми вдосконалення тодішнього су­с­пі­ль­с­т­ва. “Der Jahrmarkt”. Серед найкращих його робіт ро­ сій­сь­кою мовою — роман «Пан Ха­ляв­ський» (1840). Vor­sit­zen­der der Kammer des Kri­mi­nal­ge­rich­tes in Charkiw. інститут шляхетних дівчат та Ха­р­ків­ сь­ку губернську бібліотеку. головою палати кримі­ нального суду в Харкові. «Зна­хар».l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè H. aber nach vier Jahren kehrte er zum weltlichen Leben zurück. Його найзначніші твори — це ко­ медії «Приїжджий зі столиці». «Шельменко-денщик» та інші. Essays “Die Geschichte des Charkiwer Theaters”. Adelsmarschall (1817—28). . Свої твори він писав українською та російською мовами. У репертуарах багатьох театрів і сьо­ го­дні стоїть його комедія «Сватання на Гончарівці» (1835). есе «Іс­то­рія Харківського­ театру». його директором. Свої перші твори він опуб­лікував в «Українському віснику». F. Er stand auch an der Spitze der wohl­ tä­ti­gen Gesellschaft. за пропаганду народної теми в літературі. 273 Г. «Вибір дво­рян­с­т­ва». war auch ei­ ner der Begründer des Charkiwer Thea­ ters und seit 1812 sein Leiter. Потім був комісаром народного опо­ л­чен­ня. Mit 23 Jahren ging er ins Kurjasher Klo­ ster. Kwitka–Osnowjanenko wurde Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Charkiwer Universität. Він брав активну участь у гро­мад­сь­ ко­му та культурному житті Харкова. був одним із засновників Харківського театру. новели «Життя та при­годи Сто­л­бі­ко­ва» (1841). “Hannussja”. Квітка-Основ’яненко отримав до­ ма­ш­ню освіту. des Instituts der vor­neh­men Mädchen und der Charkiwer Gouvernementsbibliothek. Kwitka-Osnowjanenko bekam sei­ ne Bil­dung zu Hause. Novellen “Das Le­ben und Abenteuer von Stolbikow” (1841). “Die Wah­ len des Adels”. “Der Offiziersbursche Schelmenko” und andere. für die Propaganda des volks­ tümlichen Themas in der Li­te­ra­tur auf. Квітка-Основ’яненко став членом на­ у­ко­во­го товариства Харківського уні­ вер­си­те­ту. Seine größten Werke sind die Lust­spie­le “Fremder aus der Hauptstadt”. «Ганну­ ся». Ф. Kwitka-Osnowjanenko trat für die Re­for­ men der Vervoll­kommnung der da­ma­li­gen Gesellschaft. Er nahm am gesellschaftlichen und kul­ tu­rel­len Leben von Charkiw aktiv teil. «Ярмарок». «Панна Сотниківна». Später war er Komissar eines Volkslandsturmes. Seine ersten Werke veröffentlichte er in der Zeitschrift “Ukrainischer Bote” (“Ukra­jin­skyj Westnyk”). “Der Kur­pfu­scher”. “Frau Sot­ny­kiw­na”.

Його твори перекладені багатьма мо­ва­ми. die Vervollkommnung — удосконалення der Fremde. -n — денщик die Werbung — сватання der Kurpfuscher = der Wunderdoktor — знахар das Lustspiel — комедія Fragen zum Text Wofür ist Kwitka–Osnowjanenko bekannt? Aus welcher Familie stammte er? Wie heißen seine ersten Werke? Welche Lustspiele sind Ihnen bekannt? Wie nannte man ihn? . -n — чужий. Його творчість мала великий вплив на подальший розвиток української лі­те­ра­ту­ри. Man nannte Kwitka*Osnowjanenko “den Vater der ukrainischen Prosa”. Kwitka–Osnowjanenko korrespondierte mit T. була опублікована в Пари­ жі його но­ве­ла «Сердешна Оксана» фран­цузькою мовою. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. Шевченком. Він помер 8 серпня 1843 р. Wörter und Wendungen der Deckname — псевдонім der Prominente des öffentlichen Lebens — громадський діяч das weltliche Leben — мирське життя der Volkslandsturm — народне ополчення der Adelsmarschall — предводитель дворянства der Adel — дворянство wohltätig — благодійний das Institut der vornehmen Mädchen — інститут шляхетних дівчат 1. August 1843. 3. У 1854 р. 4. 2. приїжджий der Offiziersbursche. Schewtschenko. T. Шевченко зробив ілюстрації до дя­ ких з його книг. Sein Schaffen übte einen bedeuten­ den Einfluss auf die weitere Entwicklung der ukrainischen Literatur aus.274 Hervorragende Menschen der Ukraine l Im Jahre 1854 wurde in Paris seine No­vel­le “Die herzliche Oxana” in der fran­zö­si­schen Sprache veröffentlicht. Er starb am 8. Т. 5. Schewtschenko machte Illustrationen zu einigen seiner Bücher. Квітку-Основ’яненка називали «ба­ть­ ком української прози». Квітка-Основ’яненко переписувався з Т.

У Петербурзі він навчався в Академії мистецтв. Його батько був солдатом улансько­ го полку. Zuerst schuf er Werke zu den religi­ ösen Themen: “Christus mit der Dor­ nen­kro­ne” (1858).l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 275  Unser weltberühmter Landsmann I. Під час навчання в Академії він тричі відвідав своє рідне місто. У Чугуєві Рєпін жив до від’їзду в Пе­ тер­бург у 1863 році. August 1844 in der Siedlung Os­si­ now­ka. Його мати була доброю. розумною й чуйною жінкою. Sein Vater war Soldat eines Kavallerieregiments (Ulany). Repin  Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ². Während des Studiums an der Aka­de­mie besuchte er dreimal seinen Heimatsort. nicht weit von Tschugujiw (Gebiet Char­kiw) geboren. “Kreuzgang im Kurs­ker Gou­ver­ne­ment” (1883). «Божа матір з не­мо­в­ лям» (1862). У неї був сильний характер. In Tschugujiw lebte Repin bis seine Ab­ rei­se nach Petersburg im Jahre 1863. Sie hatte einen starken Charakter. gutmüti­ ge und feinfühlige Frau. скуль­ птор і пе­да­гог М. Unter den Studenten der Akademie wa­ren viele Ukrainer. Спочатку він створював твори на ре­лі­гій­ні теми: «Христос з терновим ві­н­ком» (1858). М. Крамський. Þ. «Хресний хід у Курській гу­бе­р­нії» (1883). Bildhauer und Päd­ago­ge M. Але життя простого народу хви­лю­ва­ ло його найбільше: «У супроводі жа­н­ да­р­мів». In Petersburg studierte er an der Aka­ de­mie der Künste. Антокольський. der Umgang mit ih­nen half Repin die unmittelbare Ver­ bin­dung mit der Ukraine zu fühlen. Antokolsky aus. “Mutter Gottes mit dem Säug­ling” (1862). кï³í Illja Juchymovytsch Repin wurde am 5. а пізніше ві­ до­мий укра­ї­н­сь­кий художник. Ілля Юхимович Рєпін народився 5 сер­п­ня 1844 р. У 27 років він пішов у відставку. J. Kramsky und später der be­ kann­te ukrai­ni­sche Maler. Серед студентів Академії було ба­га­то українців. M. Seine Mutter war eine kluge. у селі Осинівка неподалік від Чугуєва (Харківська область). Das Leben des einfachen Volkes aber bewegte ihn am meisten: “In Begleitung der Gendarmen”. Mit 27 Jahren trat er in den Ruhestand. Einen großen Einfluss übte auf ihn der Maler I. sie kämpfte mutig mit Not und allen Schwie­rig­kei­ten. спілкування з ними до­по­ ма­га­ло Рєпіну відчувати без­по­се­ре­д­ ній зв’язок з Україною. Великий вплив на нього справив ху­до­ж­ник І. У нього було багато нагород за участь у військових походах. Er hatte viele Auszeichnungen für die Teilnahme an den Feldzügen. . і вона му­ж­ньо боролася з нуждою й усіма тру­д­но­ща­ми. «Бурлаки на Волзі». “Treidler an der Wol­ga” (“Burlaky”).

des Rus­si­schen Mu­ se­ums. t) — хвилювати . Die größte Sammlung der Werke Re­ pins in der Ukraine ist im Charkiwer Kunst­mu­se­um zusammengetragen. Українська тема відбита у відо­ мій кар­тині «Запорізькі козаки» та в остан­ніх картинах художника «Чо­р­ но­мор­сь­кі козаки». Картини Рєпіна є гордістю най­бі­ль­ ших художніх музеїв: Третьяковської га­ле­реї. in den letzten Gemälden des Künstlers “Die Schwarzmeerkosaken”. Nach seinem Testament wurde er in Re­pi­no begraben.276 Hervorragende Menschen der Ukraine l Die Gemälde von I. Російського музею. Особливе місце у творчості Рєпіна займають численні портрети його ро­ ди­чів і знайомих. Wörter und Wendungen der Landsmann — земляк das Regiment. -e — полк der Feldzug. wo der Re­pin–Saal geschaffen wurde. Найбільша колекція творів Рєпіна в Україні зібрана в Харківському ху­ до­ж­ньо­му музеї. Repin sind der Stolz der größten Kunstmuseen: der Tret­ja­kow–Galerie. Рєпін помер 29 вересня 1930 року. Einen besonderen Platz im Schaffen von I. де створений зал Рє­пі­на. September 1930. “Wetschornyzi”. Про життя й творчість великого жи­ во­пи­с­ця повідомляють експозиції в музеї Чугуєва та перетвореного на музей маєтку Пенати в селищі Рєпіно (раніше Куокаллє) під Петер­ бургом. Sein tief volkstümliches Schaffen ge­ hört dem ukrainischen Volk und ist ihm na­he­ste­hend und verständlich. Repin starb am 29. Його глибоко народна творчість на­ле­жить українському народові і є бли­зь­кою йому та зрозумілою. Das ukrainische Thema findet Aus­druck im berühmten Gemälde “Die Sapo­ris­her Kosaken”. Repin nehmen die zahlreichen Por­träts seiner Verwandten und Be­ kann­ten ein. Багато картин Рєпіна були гідно оці­ не­ні на багатьох міжнародних ви­ста­ в­ках. Viele Gemälde von Repin wurden in vie­len internationalen Aus­stellungen ge­büh­ren­der­wei­se eingeschätzt. «Гопак». «Вечор­ ниці». Über das Leben und Schaffen des gro­ ßen Kunstmalers berichten die Ex­po­si­tio­ nen in Tschugujiw und des ins Mu­se­um verwandelten Landgutes “Pena­ty“ (die Penaten) in der Sied­lung Repino (frü­her Kuokalle) bei Peters­burg. За заповітом був похований у Рєпіно. I. “Der Gopak”. кампанія einen Einfluß ausüben — справляти вплив der Kunstmaler — живописець gebührenderweise — гідно in den Ruhestand treten — піти у відставку feinfühlig — чуйний der Kreuzgang — хресний хід das Testament — заповіт volkstümlich — народный j-m nahestehend sein — бути близьким bewegen (te. -züge — поход.

в селі Гриньки (Пол­та­в­сь­ка область).l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 1. і вони часто виступали перед сту­ де­нт­сь­кою публікою. März 1842 im Dorf Hrynjky (Gebiet Pol­ta­wa) geboren. а пізніше в Київському уні­вер­си­те­ ті на факультеті природничих наук. За його ініціативою були створені сту­ де­нт­сь­ка музична група та хор. народився 22 березня 1842 р. Seine Kindheit verbrachte Lyssenko im Landgut seines Vaters. Er war Dirigent dieser Musikgruppe. Lyssenko  Ì. später in Kyjiw an der Fakultät für Naturwissenschaften. Et­ no­graph. Sein erstes Werk heißt “Vermächtnis”. 277 Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte I. Er übte Klavier und beschäftigte sich mit der Kompositionstheorie. Спочатку він навчався в Ха­р­ків­сь­ко­ му. «Збірник українських пісень». Nach seiner Initiative wurden eine Studentenmusikgruppe und ein Chor ge­schaf­fen. Його батько був родом із козацьких старшин. “Sammlung der ukraini­ schen Lie­der”. 1867 wurde Lyssenko Student am Kon­ ser­va­to­ri­um im Leipzig. Ëèñåíêî Mykola Vitalijowitsch Lyssenko. Lyssenko fühlte. und sie traten oft vor dem Studenten­ publikum auf. der her­ vor­ra­gen­de ukrainische Komponist. dass die Musik seine Berufung und sein Element ist. 2. Dirigent und Pianist wurde am 22. Після закінчення університету він за­ пи­сав багато народних пісень і опра­ цю­вав їх. Своє дитинство він провів у маєтку батька. 4. ви­да­т­ ний український композитор. що музика — його покликання і стихія. 5. V. У 1867 році Лисенко став студентом консерваторії у Лейпцігу. Він був диригентом цієї музичної гру­ пи. диригент і піаніст. Sein Vater stammte aus den Kosaken– Starschinen. Він займався на фортепіано й те­о­рі­ єю композиції. Zuerst studierte er an der Charkiwer Uni­ver­si­tät. Лисенко відчував. Його перший твір називається «За­по­ віт». Â. Микола Віталійович Лисенко. Nach der Beendigung der Universität schrieb er viele Volkslieder auf und be­ ar­bei­te­te sie. 3. . Repin? Welche Künstler beeinflussten ihn? Welches Thema stand ihm nahe? Welche Gemälde von Repin sind Ihnen bekannt? Besuchen Sie oft Kunstmuseen oder Kunstausstellungen?  M. ет­но­ граф. J.

278

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Einen besonderen Platz nehmen seine
Werke auf Grund der Texte von
Schewtschenko­ “Musik an Kobsar”,
“Haj­damaken” u. a. ein.

Особливе місце займає його твір на
основі текстів Шевченка «Музика Ко­б­
за­рю», «Гайдамаки» та ін.

Seit 1869 lebte er in Kyjiw, wo er als
Mu­sik­leh­rer tätig war.

З 1869 р. він жив у Києві, де працю­
вав учи­те­лем музики.

Seit 1874 studierte er am Kon­ser­va­to­ri­
um Sankt–Petersburg.

З 1874 р. навчався в консерваторії
у Санкт-Пе­тер­бур­зі.

Sein Lehrer war der berühmte rus­si­
sche Komponist Rymsky–Korsakow.

Його учителем був відомий ро­сій­сь­
кий композитор Римський-Корсаков.

1904 wurde von Lyssenko eine Mu­sik­
hoch­schu­le in Kyjiw eröffnet.

У 1904 р. Лисенко відкрив у Києві му­
зи­ч­ну шко­лу.

Er trat mit Konzerten als Pianist auf.

Він виступав з концертами як піаніст.

Jedes Jahr veranstaltete er Schew­
tschenko–Konzerte.

Кожного року він улаштовував Шев­
чен­ківські концерти.

Lyssenko komponierte Opern “Heilige
Nacht” (“Risdwjana Nitsch”), “Natalka
Poltawka”, “Die Ertrunkene” (“Uto­p­le­
na”), Kinderopern “Die Ziege Deresa”,
“Herr Kozjkyj”, “Winter und Frühling”
und eine Operette “Tschornomorzi”
und an­de­re.

Лисенко написав опери «Різдвяна
ніч», «Наталка Полтавка», «Уто­п­ле­на»,
дитячі опери «Коза-дереза», «Пан
Коцький», «Зима і весна», опе­ре­ту
«Чорноморці» та ін.

Seine Werke liegen der nationalen
Opernkunst der Ukraine zugrunde.

Його твори лежать в основі на­ці­о­на­
ль­но­го оперного мистецтва України.

M. V. Lyssenko starb 1912 und wurde
in Kyjiw begraben.

М. В. Лисенко помер у 1912 р. і по­
хований у Києві.

Wörter und Wendungen

der Dirigent, -en — диригент
stammen (te, t) aus (Dat.) —
походити з..., бути родом з...
das Landgut — помістя, маєток
die Berufung — покликання
das Element — стихія

das Vermächtnis, -se —
заповіт
die Ziege (-n) — коза
zugrunde liegen (Dat.) (a, e) —
бути в основі

Fragen zum Text

1. Aus welcher Familie stammte M. Lyssenko?
2. Was studierte er an den Universitäten Charkiw und Kyjiw?
3. Womit beschäftigte sich Lyssenko lieber: mit Musik oder mit
Naturwissenschaften?
4. Welche Opern hat er komponiert?
5. Sind Sie mit Musik von Lyssenko bekannt?

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

279


Iwan Franko

 ²âàí Ôðàíêî

Iwan Franko, einer der lei­den­schaft­li­
chen Kämpfer für das ukrainische Volk,
wurde am 27. August 1856 im Dorf Na­
gu­je­wyt­schi im Bezirk Drogobytsch in
Galizien ge­bo­ren.

Іван Франко, пристрасний борець за
український народ, народився 27 сер­
п­ня 1856 р. у селі Нагуєвичі, в Дро­го­
би­ць­ко­му ра­йо­ні, на Галичині.

Sein Vater war Dorf­schmied.

Батько його був сільським ковалем.

Die Armen und Bettler, Handwerker
und Bauern wandten sich an seinen
Vater mit verschiedenen Bitten.

Бідні та жебраки, ремісники та се­ля­
ни зверталися до його батька з рі­з­ни­
ми проханнями.

Aus ihren Gesprächen erfuhr der jun­
ge Franko über das schreiende
Unrecht den einfachen Menschen ge­
genüber.

З їхніх розмов Франко пізнав про
кри­чу­щу несправедливість по від­но­
шен­ню до простих людей.

Besonders lebendig sind in seiner Dich­
tung die Gefühle zur Heimat und Frei­
heit.

Особливо живі в його поезії почуття
до Батьківщини та волі.

Deshalb hing sein Herz schon in Kin­
der­jah­ren an den Liedern von Schewt­
schen­ko, der den Freiheitskampf sei­
nes lei­den­den Vaterlandes in seinen
Ge­dich­ten und Poemen besungen
hatte.

Тому його серце вже у дитячі роки
було прив’язане до пісень Шевченка,
ко­т­рий оспівував боротьбу за волю
у сво­їх віршах і поемах.

Sein Werk, den “Kobsar”, kannte der
jun­ge Franko fast völlig auswendig.

Його твір «Кобзар» юний Франко
знав майже повністю напам’ять.

Nachdem Franko 1875 das Gymnasium
von Drogobytsch absolviert hatte, be­
zog er die Universität von Lwiw.

Після того як у 1875 р. Франко за­кін­
чив гімназію в Дрогобичі, він вступив
до Львівського уні­вер­си­те­ту.

Er beherrschte viele slawische und
west­eu­ro­päi­sche Sprachen.

Він володів багатьма слов’янськими
та західноєвропейськими мовами.

Mit ganzem Herzen liebte und schätz­
te er seine Muttersprache, die ja im­
mer noch von meisten der nationalen
Un­ter­drüc­ker als “Dialekt” geschätzt
wurde.

Усім серцем він любив і цінував свою
рідну мову, яка більшістю при­гно­
б­лю­ва­чів нації ще оцінювалася як
«ді­а­лект».

Seine Freiheitsgedanken beunruhigten
die Polizei.

Його вільнолюбиві думки турбували
поліцію.

Von 1877 und bis zu seinem Tode
blieb Franko unter Polizeiaufsicht.

Із 1877 р. і до самої смерті він за­ли­
ша­в­ся під наглядом поліції.

280

Hervorragende Menschen der Ukraine l

In einem Brief schrieb er: “Als
Dorfkind, ernährt mit trockenem
Bauernbrot, hal­te ich für meine Pflicht,
mein ganzes Leben diesen einfachen
Menschen zu wid­men”.
In Nagujewytschi schrieb er die No­vel­len
“Boryslaw lacht”, “Sachar Berkut”, eine
Gedichtssammlung “S werschyn ta ny­syn”.
Im Jahre 1880 hielt er Vorlesungen an
der Universität in Lwiw.
Am 16. Mai 1886 heiratete er Olga
Cho­rus­hyns­ka, die eine echte Gehilfin
ihres Man­nes war.
Sie hatten vier Kinder.
Im Jahre 1891 schuf er ein Thea­ter­
stück “Das gestohlene Glück”
(“Ukradene scht­schast­ja”).
Die letzten Jahre litt Iwan Franko an ei­
ner schweren Krankheit, aber die star­
ken Schmerzen brachen seinen Geist
und schöpferischen Durst nicht.
Franko verfasste über tausend Artikel
in polnischer und ukrainischer
Sprache, schuf eine große Anzahl der
Über­set­zun­gen von Klassikern der
englischen, fran­zö­si­schen, tschechi­
schen, deutschen und russischen
Literatur und Arbeiten auf dem Gebiet
der Philosophie und Öko­no­mie.
Iwan Franko starb am 28. Mai 1916 in
Lwiw.

В одному з листів він писав: «Як сіль­
сь­ка дитина, вигодована всухом’ятку
селянським хлібом, я вважаю своїм
обов’язком все своє життя при­свя­ти­
ти цим простим людям».
У Нагуєвичах він написав повісті
«Бо­ри­с­лав сміється», «Захар Беркут»,
збірку віршів «З вершин та низин».
У 1880 році він читав лекції у Львів­сь­
ко­му університеті.
У травні 1886 р. він одружився з Оль­
гою Хо­ру­жин­сь­кою, яка була справ­
жньою по­мі­ч­ни­цею свого чоловіка.
У них було четверо дітей.
У 1891 році він написав п’єсу «Укра­
де­не щастя».
Останні роки Іван франко страждав
важкою хворобою, але сильні болі
не зломили його дух і творчу спрагу.
Франко створив понад тисячу ста­тей
польською та українською мо­ва­ми,
велику кількість перекладів кла­си­ків
англійської, французької, чеської,
німецької­ та російської літератури
і праці в галузі філософії та еко­
номіки.
Іван Франко помер 28 травня 1916 р.
у Львові.

Wörter und Wendungen

der Dorfschmied (-e) —
сільський коваль
der Bettler, - — жебрак
der Handwerker, - — ремісник
das Unrecht (-e) —
несправедливість
hängen (i, a) an (Dat.) — бути
прив’язаним
der Unterdrücker —
пригноблювач

beunruhigen (te, t) —
турбувати
Vorlesungen halten (ie, a) — 
читати лекції
die Gehilfin — помічниця,
асистентка
leiden (i, i) an (Dat.) —
страждати
der Durst — спрага
schöpferisch — творчий

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

281
Fragen zum Text

1. Wie war die Kindheit von I. Franko?
2. Warum war Franko von der Poesie von Schewtschenko
begeistert?
3. Wie schätzte er die ukrainische Sprache?
4. Welche Werke von Franko haben auf Sie einen besonderen Eindruck
gemacht?
5. Was Gemeinsames gibt es im Schaffen von Franko und anderen
Schriftstellern jener Zeit?


Kateryna Bilokur


Êàòåðèíà Á³ëîêóð

Kateryna Bilokur ist die Altersgenossin
des schrecklichen und tragischen
20. Jahrhunderts.

Катерина Білокур — ровесниця стра­
ш­но­го і трагічного 20-го сторіччя.

Sie erlebte die Oktoberrevolution, den
Bürgerkrieg, die Kollektivierung und
die Hungersnot (1932–33), den Großen
Va­ter­län­di­schen Krieg und die schwere
Nachkriegszeit.

Вона пережила Жовтневу ре­во­лю­цію,
громадянську війну, колективізацію
та голодомор (1932—1933 рр.), Вели­
ку Вітчизняну війну та тяжкі повоєнні
роки.

Sie blieb aber immer ehrlich und prin­
zi­pi­ell, emotionell und künstlerisch be­
gabt.

Але залишалась завжди чесною та
принциповою, емоційною та ху­до­ж­
ньо обдарованою.

K. Bilokur wurde am 24. November
1900 im Dorf Bohdaniwzi, des ehema­
ligen Bezirkes Pyrjatin des Ge­biets
Poltawa (jetzt Kyjiwer Gebiet) in ei­ner
Bauernfamilie geboren.

К. Білокур народилася 24 листопада
1900 р. в селі Богданівці, колишнього
Пи­ря­тин­сь­ко­го уїзду, Полтавської
гу­бе­р­нії (зараз Київська область) в се­
лян­сь­кій родині.

Sie lernte selbst lesen, darum besuch­
te sie keine Schule.

Вона сама навчилася читати, тому
школу вона не відвідувала.

Die Fiebel war ihr erstes Buch und
ihre Ausbildung.

Буквар був її першою книгою та її
осві­тою.

Von Kindheit an musste sie viel
im Ge­mü­se­gar­ten arbeiten, spinnen,
Hemden und Handtücher
sticken.

З дитинства вона повинна була ба­га­
то працювати на городі, прясти, ви­
ши­ва­ти сорочки та рушники.

In der Freizeit beschäftigte sie sich mit
Selbststudium, schöpfte Kenntnisse
aus den Büchern.

У свій вільний час вона займалася са­
мо­ос­ві­тою, черпала знання з книг.

Über die Künstler erfuhr sie nur aus
den Büchern.

Про художників вона дізнавалася
лише з книжок.

282

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Ihre ersten Zeichnungen waren fan­ta­
sti­sche Vögel, seltsame Blumen auf
dem Stück Leinwand, die sie mit Russ,
Kohle und auch mit Farben aus Rüben,
Zwie­beln und Holunder malte.

Її першими малюнками були фанта­
стичні птахи, неймовірні квіти на
шматку­ полотна, які вона малювала
са­жею, вугіллям, а також фарбами
з буря­ку, цибулі та бузини.

Sie malte ohne Grundierung, weil sie
die Technik der Malerei nicht be­
herrschte.

Вона малювала без ґрунтівки, тому
що не володіла технікою живопису.

Sie versuchte in die künstlerisch-kera­
mische Fachschule einzutreten, aber
sie hatte kein Schulzeugnis.

Вона намагалася вступити до ху­до­
ж­ньо-керамічного технікуму, але не
мала посвідчення про освіту.

Selbst entdeckte sie Geheimnisse der
Malereitechnik und der Komposition
der Zeichnung.

Вона сама відкривала таємниці тех­ні­
ки живопису та композиції малюнка.

Die Eltern waren gegen ihre
Betätigung und hielten sie für sinnlos.

Батьки були проти її заняття і вва­жа­
ли його безглуздим.

Eine große Rolle in der Entwicklung ih­
rer künstlerischen Welt­anschauung
spiel­te das Lehrerehepaar, das eine
große Hausbibliothek und einige Ko­pi­
en von Gemälden der Tretjakow-Bilder­
galerie hatte.

Велику роль у розвитку художнього
світогляду зіграло подружжя вчи­те­
лів, які мали велику домашню бібліо­
теку та декілька копій картин Тре­тья­
ко­в­сь­кої картинної галереї.

Die Poesie von Schewtschenko er­schüt­
ter­te sie.

Поезія Шевченка приголомшила її.

Die ersten Stunden der Malereitechnik
bekam sie von einem Poltawer Maler
Matwij Donzow.

Перші уроки техніки живопису вона
отримала в одного полтавського ху­
до­ж­ни­ка — Матвія Донцова.

K. Bilokur schuf ihre eigene Schule der
Malerei.

К. Білокур створила свою власну шко­
лу живопису.

Ihrer Meinung nach muss das Bild
nicht nur das Auge, sondern auch das
Herz angenehm berühren.

На її думку, картина повинна ра­ду­ва­
ти не тільки око, але й серце.

Zu den frühen Werken gehören Por­
träts.

До ранніх творів належать портрети.

Besonders hell und strahlend ist das
“Por­trät der Nichten der Malerin”
(1937–1939).

Особливо світлий та променистий
«Портрет племінниць художниці».

Alles ist hier mit Frühling, mit Frische
der blühenden Narzissen, Lilien,
Päonien erfüllt, und die Mädchen sind
zart und attraktiv.

Все тут наповнено весною, свіжістю
квітучих нарцисів, лілій, півоній, а ді­в­
ча­т­ка — ніжні та привабливі.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

283

Ihr Talent blieb jedoch unentdeckt.

Однак її талант залишався не­ві­до­
мим.

Erst 1940 wurde die Ausstellung
ihrer Werke in Poltawa veranstaltet,
sie wur­de danach mit einer Reise nach
Mos­kau ausgezeichnet.

Лише у 1940 була організована ви­
став­ка її творів у Полтаві, після цього
вона була нагороджена поїздкою до
Мо­с­к­ви.

Hier lernte sie die Meisterwerke der
Weltkunst kennen.

Тут вона познайомилася з ше­де­в­ра­
ми світового мистецтва.

Besonders schön sind ihre Bilder
“Li­lien”, “Blumen am Abend” (1942),
“Dachlien”.

Особливо гарними були її картини
«Лілії», «Квіти ввечері» (1942), «Жо­р­
жи­ни».

Dem Bild “Die Zaren–Ähre” klatschte
man Beifall in einer Ge­mäl­de­aus­stel­
lung in Paris.

Картині «Цар-колос» аплодували на
вернісажі в Парижі.

Im Jahre 1948 wurde sie Mitglied des
Künstlerverbandes der Ukraine.

У 1948 році вона стала членом Спі­л­
ки художників України.

Sie schuf während ihres ganzen Le­
bens drei Selbstbildnisse.

За все своє життя вона створила три
автопортрети.

Ihr letztes Bild heißt “Der Herbst”, das
ihre Stimmung und ihr Vorgefühl des
To­des wiedergibt.

Її остання картина називається
«Осінь», яка передає її настрій та пе­
ред­чут­тя смерті.

Im Jahre 1961 starb sie im Dorf Bohda­
niwzi.

У 1961 р. вона померла у селі Бог­да­
ні­в­ці.

Wörter und Wendungen

die Altersgenossin —
ровесниця
die Hungersnot — голод
(лихо)
spinnen (a, o) — прясти
das Selbstbildnis, -se —
автопортрет
schöpfen (te, t) — черпати
der Holunder — бузина
1.
2.
3.
4.
5.

die Grundierung — ґрунтовка
das Ehepaar, -e — подружжя
das Auge angenehm
berühren — радувати око
die Dachlie, -n — жоржина
die Ähre, -n — колосся
das Vorgefühl — передчуття

Fragen zum Text

Was erlebte K. Bilokur in ihrem Leben?
Hat sie die Schule absolviert? Warum nicht?
Was malte sie am liebsten?
Wann wurde die erste Ausstellung ihrer Werke veranstaltet?
Haben Sie einmal ihre Bilder gesehen? Welchen Eindruck haben die
auf Sie gemacht?

284

Hervorragende Menschen der Ukraine l


Moderne ukrainische
Schriftsteller


Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³
ïèñüìåííèêè

Das 20. Jahrhundert ist reich an einer
ganzen Reihe von ukrainischen Schrift­
stel­lern.

XX сторіччя багате на цілу низку
укра­ї­н­сь­ких письменників.

Die Schriftsteller der 60er Jahre Iwan
Switlytschny, Lina Kostenko, Iwan
Dratsch, Wasyl Sumonenko, Dmytro
Paw­lytsch­ko, G. Tjutjunyk haben einen
großen Beitrag zur Entwicklung der na­
tio­na­len Literatur ge­lei­stet.

Письменники 60-х років Іван Сві­т­ли­
ч­ний, Ліна Костенко, Іван Драч, Ва­
силь Симоненко, Дмитро Павличко,
Гри­го­рій Тютюнник зробили великий
вне­сок у розвиток національної літе­
ратури.

Das war die Zeit des Aufgreifens der
Menschenprobleme und des Fort­­
schrittes.

Це був час звернення до людських
проблем та до прогресу.

Das war die Literatur des Schmerzens
und des Schreiens der Seele, so nann­
te man sie.

Це була література болю та крику
душі, так її називали.

Auf diese Zeit fällt das Schaffen von
Lina Kostenko.

До того часу належить творчість
Ліни Костенко.

Lina Wasyliwna Kostenko wurde am
19. März 1930 in Rshyschtschiw bei
Kyjiw in ei­ner Lehrerfamilie geboren.

Ліна Костенко народилась 19 бе­ре­з­
ня 1930 року в Ржищеві під Києвом
в учительській родині.

Ihr Vater beherrschte zwölf Sprachen.

Її батько володів дванадцятьма мо­
ва­ми.

Zehn lange Jahre verbrachte er in den
Konzentrationslagern des
Stalinregimes.

10 довгих років провів він у концен­
траційних таборах сталінського ре­
жи­му.

Lina beendete die Mittelschule.

Ліна закінчила середню школу.

Danach studierte sie an der pädagogi­
schen Hochschule in Kyjiw.

Потім вона навчалась у пе­да­го­гі­ч­но­
му інституті в Києві.

Im Jahre 1956 absolvierte sie mit Aus­
zeich­nung die Hochschule für Literatur
in Moskau.

1956 року вона закінчила з відзна­
кою літературний інститут у Москві.

Ihre ersten Gedichte begann sie schon
mit 16 Jahren zu schreiben.

Свої перші вірші вона почала писати
в 16 років.

Ihre Poesie war gegen den To­ta­li­ta­ris­
mus gerichtet.

Її поезія була спрямована проти то­та­
лі­та­ри­з­му.

Viele Jahre wurde ihr Schaffen nicht
an­er­kannt.

Багато років її творчість
не ви­зна­ва­ли.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

285

Viele von ihren Werken “Die Fürstin
Gora” (1976) und andere waren von
der Zen­sur verboten.

Багато її творів: «Княжна Гора» (1976)
та інші — були заборонені цензурою.

Der Leser aber erkannte ihr Talent und
die Kraft ihrer Werke.

Але читач розумів її талант і си­лу
її творів.

Für ihren Roman in Versen “Marussja
Tschuraj” (1979) und das Poesiebuch
“Nepowtornistj” wurde Lina Kostenko
der Titel der Schew­tschenkoPreisträgerin verliehen.

За роман у віршах «Маруся Чурай»
(1979) і книгу поезії «Неповторність»
Ліні Костенко було присвоєно звання
лауреата Шевченківської премії.

Im Jahre 1994 wurde sie in Italien mit
dem Literaturpreis von Francesko Pe­
trar­ka, dem Tita­nen der Renaissance,
für ihr Poesiebuch “Inkrustation” aus­
gezeich­net.

1994 року її нагородили в Італії лі­
те­ра­ту­р­ною премією Франческо
Петрар­ки, титана Ренесансу, за книж­
ку по­езій «Інкрустація».

Ihre Poesieart unterscheidet sich durch
die Einfachkeit und Klarheit der Aus­sa­
ge, durch die Leichtigkeit und
Harmonie der Gedichte.

Її поетична манера відрізняється про­
с­то­тою та ясністю висловлювання,
легкістю й гармонією вірша.

Wörter und Wendungen

einen Beitrag leisten zu
(Dat.) — робити внесок
das Aufgreifen — розуміння,
тут: звертання
до чогось
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Seele, -n — душа
richten (te, t) gegen (Akk.) —
направляти проти
verleihen (ie, ie) —
присуджувати

Fragen zum Text

Was war für die 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts kennzeichnend?
Aus welcher Familie stammte Lina Kostenko?
An welchen Lehranstalten hat Lina studiert?
Wogegen war ihre Poesie gerichtet?
Wann wurde ihr Schaffen anerkannt?
Wodurch unterscheidet sich ihre Poesieart?


Mein Lieblingsdichter


̳é óëþáëåíèé ïîåò

In der Ukraine gibt es viele gute
Schrift­stel­ler.

В Україні багато хороших письмен­
ників.

Ich lese gern ihre Werke.

Мені подобається читати їх твори.

Ich kann über viele von ihnen erzäh­
len, zum Beispiel: von Lina Kostenko,
Pavlo Sagrebelny, Oles Gontschar.

Я можу розповісти про багатьох
з них, наприклад: Ліну Костенко, Пав­
ла За­гре­бе­ль­но­го, Олеся Гончара.

286

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Aber am besten gefällt mir der Dichter
Wasyl Symonenko (1935–1963).

Але більш за всіх мені подобається
поет Василь Симоненко (1935–1963).

In seinem kurzen Leben schrieb er
eine große Anzahl von Gedichten und
Poe­men, Kindermärchen.

За своє коротке життя він написав
багато віршів і поем, дитячих казок.

Viele seine Gedichte wurden vertont.

Багато його віршів покладені на му­зи­ку.

Das bekannteste darunter ist
“Schwäne der Mutterschaft ”.

Найбільш відома з них — «Лебеді ма­
те­рин­с­т­ва».

Er besang die Jugendzeit seiner Ge­ne­
ra­ti­on, wurde zu ihrem Gewissen.

Він оспівав юність свого покоління,
став його совістю.

Er fürchtete sich nicht Bürokraten und
schmutzige Politiker an­zuprangern.

Він не боявся таврувати ганьбою бю­
ро­к­ра­тів та нечесних політиків.

In jenen Jahren war so etwas sehr ge­
fähr­lich.

У ті роки це було просто небезпечно.

Aber Simonenko schrieb nicht nur po­li­
ti­sche Lieder.

Але Симоненко писав не тільки по­лі­
тич­ні вірші.

Seine Liebeslyrik ist ergreifend und
poesievoll.

Дуже зворушливо й поетично зву­
чить його любовна лірика.

Aus diesem Grunde liebe ich die
Poesie von Wasyl Sumonenko.

За все це я й люблю поезію Василя
Симоненка.

Wörter und Wendungen

eine große Anzahl von...—
велика кількість
vertonen (te, t) — перекласти
на музику
das Gewissen — совість

der Schwan (die Schwäne) —
лебідь
anprangern (te, t) — таврувати 
ergreifend — приголомшливий,
зворушливий

Fragen zum Text

1. Welche Namen der hervorragenden ukrainischen Schriftsteller
können Sie nennen?
2. Was schrieb Wassyl Simonenko?
3. Wen prangerte er in seinen Werken an?
4. Wie war seine Liebeslyrik?
5. Welche Werke von Simonenko stehen Ihnen besonders nahe?


Sergij Koroljow


Ñåðã³é Êîðîëüîâ

Sergij Pawlowytsch Koroljow wurde
1906 in Shytomyr geboren.

Сергій Павлович Корольов на­ро­ди­в­
ся в 1906 році в Житомирі.

Seine Eltern waren Lehrer.

Його батьки були учителями.

як конструювати пла­ не­ри та як літати на них. Вечорами він вимушений був пра­цю­ ва­ти. Після двох років навчання в Києві він переїхав до Москви й продовжив на­вчан­ня. dem Bau von Segelflugzeugen. Koroljow war ein leistungsstarker Stu­dent. Er war gezwungen an den Abenden zu ar­bei­ten. він усе ж приділяв увагу своєму захоп­ленню — будуванню планерів. So begann er sich für das Flugwesen zu interessieren. Там він вивчав.) — познайомитися  . 1922 року він вступив до технічного училища в Одесі. Сергій читав багато книжок. 1923 ging er auf die Segelfliegerschule. де вивчав математику та авіацію. і ак­то­ ром. wo er Mathematik und Flug­we­sen studierte. Корольов був устигаючим студентом. Schau­spie­ ler und Angestellter. Тут він познайомився з ідеями ко­с­мі­ ч­них польотів Ціолковського. Wörter und Wendungen die Segelfliegerschule — школа планеристів das Flugwesen — авіація  zwingen (a. u) — примушувати  der Lebensunterhalt — харчування  leistungsstark — сильний (за успішністю) bemessen (a. І хоча у нього не було вільного часу. Später wurde Sergej Pawlowitsch Koro­ ljow zu einem der hervorragendsten Kon­struk­teu­re kosmischer Raketen. Він працював і будівельником. Er arbeitete als Bauarbeiter. 1925 ging er auf das Kyjiwer polytech­ nische Institut. щоб заробити на життя.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 287 1922 ging er auf die technische Fach­ schu­le in Odessa. Hier machte er sich mit den Ideen Ziol­ kow­skis von den Flügen in den Kosmos bekannt. wie man Segel­flug­ zeuge konstruiert und mit ihnen fliegt. У 1923 році він вступив до школи пла­не­ри­с­тів. Physik. um seinen Lebensunterhalt zu ver­die­nen. Seine sehr eng bemessene Freizeit wid­ me­te er seiner Lieblings­beschäftigung. фізики. малювання й кре­с­ лен­ня. e) — розмірювати  sich bekannt machen mit (Dat. і службовцем. Так він почав цікавитися польотами. Die Lehrer in den Fächern Ma­the­ma­tik. В училищі були добрі викладачі ма­ те­ма­ти­ки. Sergij las viele Bücher. Zeichen und Technisches Zeich­ nen waren an dieser Fachschule sehr gut. 1925 року він вступив до Київського політехнічного інституту. Пізніше Сергій Павлович Корольов став одним з видатних конструкторів космічних ракет. Nach zwei Jahren Studium in Kyjiw fuhr er nach Moskau und setzte dort sein Stu­di­um fort. Dort lernte er.

4. darunter die wich­ tig­ste Brücke über den Dnipro in Kyjiw. welches dann zu ei­ nem Institut wurde. 1894 absolvierte er das Polytechnische Institut in Dresden und 1896 die Sankt–Petersburger Ingenieurschule. 3. У 1904—1939 роках Патон був про­ фе­со­ром Київського політехнічного ін­сти­ту­ту. У 1896—1929 роках він сконструював 35 мостів. Євген Патон народився 4 березня 1870 року у французькому місті Ні­ц­ца. 5. 2. März 1870 in der französischen Stadt Nizza ge­bo­ ren. Von 1904 bis 1939 war Paton Professor am Kyjiwer Polytechnischen Institut. 1929 schuf Paton ein Laboratorium für Elektroschweißen.288 1. З 1929 року Патон був членом Ака­де­ мії наук України. Hervorragende Menschen der Ukraine l Fragen zum Text Wo und in welcher Familie verlief die Kindheit von Koroljow? Wo begann er sich für das Flugwesen zu interessieren? Was studierte Koroljow am Polytechnischen Institut in Kyjiw? Womit war er in seiner Freizeit beschäftigt? Woran hatte er Interesse während seines Studiums in Moskau?  Jewhen Paton  ªâãåí Ïàòîí Jewhen Paton wurde am 4. У 1929 році Патон організував ла­ бо­ра­то­рію електрозварювання. Von 1896 bis 1929 konstruierte er fünf­ undreißig Brücken. Він закінчив Дрезденський полі­ технічний інститут у 1894 році й Санкт-Петербурзький інститут гро­ ма­дян­сь­ких інженерів у 1896 році. Патон був віце-президентом АН УРСР з 1945 до 1952 року. Jetzt trägt diese Brücke seinen Namen. Очолюючи лабораторію з ви­про­бу­ ван­ня мостів. Er war ein bekannter Konstrukteur und Wissenschaftler. яка в 1934 році стала інститутом. у тому числі головний міст через річку Дніпро в Києві. Seit 1929 war Paton Mitglied der Aka­ de­mie der Wissenschaften der Ukraine. Він був відомим конструктором і вче­ним. Тепер цей міст носить його ім’я. Paton war von 1945 bis 1952 Vize­ präsident der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der USSR. Als Leiter des Laboratoriums für Brücken­teste formulierte er die wichig­ sten wis­sen­schaft­li­chen Grundsätze und ar­bei­te­te eine wissenschaftlich fundierte Tech­no­lo­gie für Brückenteste aus. він сформулював ос­ но­в­ні наукові принципи й відкрив на­у­ко­во обґрунтовану технологію ви­про­бу­ван­ня мостів. .

Wo und wann wurde Jewgeni Paton geboren? 2. Wofür wurde Paton bekannt? 5. Was formulierte und arbeitete er in seinem Laboratorium für Brückenteste aus? 4. Wörter und Wendungen der Brückentest. Haben Sie einmal die berühmte Brücke von Paton in Kyjiw gesehen? . -e — випробування мостів der Grundsatz (die Grundsätze) — принцип das Elektroschweißen — електрозварювання  fundiert — обґрунтований Fragen zum Text 1. Помер Євген Патон 12 серпня 1953 року в Києві. August (zwölften) 1953 starb Jewhen Paton in Kyjiw. Wo hat er seine Ausbildung erhalten? 3.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 289 Am 12.

1821 erschien die erste Sammlung der Gedichte von Heine. Davon erzählte der Dichter in seinem Prosawerk “Die Harzreise”. до ві­до­мої «Книги пісень». потім у Гет­ тин­­гені й Берліні. in dem er seine Heimat. мистецтвом і по­лі­ти­кою. Ще будучи студентом. De­zem­ ber 1797 in Düsseldorf geboren. Книга. Як і його батько. Er studierte Rechtswissenschaft. Heinrich sollte wie sein Vater Kaufmann werden. 1831 fuhr Heine nach Paris. machte ihn weltbekannt. Später vereinigte Heine alle Gedichte. він пішки здій­ снив подорож по Гарцу. die Natur. Про це поет розповів у своєму про­за­ ї­ч­но­му творі «Подорож Гарцем». Видатний німецький лірик і публі­ цист XIX століття Генріх Ґейне наро­ дився 13 грудня 1797 року в Дюс­ сельдорфі. in­ter­ es­sier­te sich aber für Literatur. Dieser Beruf interessierte ihn aber nicht. на­ пи­са­ні ним у 1817—1826 роках. Генріх повинен був стати торговцем. Hervorragende Menschen Deutschlands (Âè äàòíI ëþäè Í IìåЧЧè íè)  Heinrich Heine  Ãåíð³õ ¥åéíå Der größte deutsche Lyriker und Pu­bli­ zist des neunzehnten Jahrhunderts Hein­rich Heine wurde am 13. wo er bis zu seinem Tode lebte. природу. Пізніше Ґейне об’єднав усі вірші. 1931 року Ґейне поїхав до Парижа. Noch als Student machte er eine Wan­ de­rung durch den Harz. Але ця професія його не цікавила. auf die bür­ ger­li­che Gesellschaft. das Leben besingt. на буржуазне су­ с­пі­ль­с­т­во. але ці­ ка­ви­в­ся літературою. У 1821 році з’явився перший збірник віршів Ґейне. Він вивчав юриспруденцію. Heine reiste sehr viel durch Deutsch­ land. Ґейне дуже багато подорожував по Німеччині. . Kunst und Politik. З 1819 року Ґейне відвідував уні­вер­ си­тет.IX. zuerst in Bonn. Цей твір — гостра сатира на тодішню Німеччину. спочатку в Бонні. Dieses Werk ist eine scharfe Satire auf das damalige Deutschland. in dem bekannten “Buch der Lieder”. Seit 1819 besuchte Heine die Uni­ver­si­ tät. де жив до своєї смерті. життя. die er in den Jahren 1817—1826 ge­ schrieben hatte. зробила його все­ сві­т­ньо відомим. dann in Göttingen und Berlin. де він оспівує свою Ба­ть­кі­в­щи­ ну. Das Buch.

Er wurde in Greifswald als Sohn eines Landrichters am 21. Er las auch Vaters Vernehmungsprotokolle. -en — збірка  vereinigen (te. gehört Hans Fallada (sein eigentümlicher Name Rudolf Ditzen). на­ле­жить Ганс Фаллада (його справжнє ім’я Рудольф Дітцен). Er starb am 27. wechselte oft seinen Beruf. Sein Vater wollte ihn für Jurisprudenz gewinnen. Die letzten Jahre seines Lebens war Heine schwer krank.l Видатні люди Німеччини 291 In Paris entstanden seine schönsten Dich­tun­gen. Der Junge interessierte sich für fran­zö­ si­sche. . aber vergebens. Heine geboren wurde? An welchen Universitäten studierte Heine? In welchem Jahr erschien seine erste Gedichtsammlung? Was besang Heine in seinem Werk „Buch der Lieder“? Wie beeinflußte Paris sein Schaffen?  Hervorragende Schriftsteller Deutschlands  Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè Zu den hervorragenden Schriftstellern Deutschlands. 2. u) — оспівувати  1. Зимова казка» та вірш «Ткачі». які в своїх творах висвітлю­ ють період між двома світовими вій­ нами. Батько хотів умовити його стати юри­ с­том. У Парижі з’явилися його найкращі тво­ри. englische und russische Klas­si­ker. Wörter und Wendungen die Sammlung. того часу Fragen zum Text Können Sie sagen. Als junger Mann führte er Wanderleben. Він помер 27 лютого 1856 року. 5. wie sein größtes po­li­ti­ sches Poem “Deutschland. в яких його над усе при­ваблювало все людське. Februar 1856. але даремно. Останні роки життя Ґейне був тяжко хворий. ан­г­ лій­сь­ки­ми та російськими класиками. 3. які про­ во­див батько.— ткач damalig — тодішній. Він народився 21 липня 1893 року в Грайфсвальді в родині судді. він вів жит­тя бродяги. t) — об’єднувати besingen (a. такі як його відома політична по­ема «Німеччина. der Weber. Він читав протоколи допитів. in denen ihn mehr das Mensch­li­che anzog. Ein Winter­ märchen” und das Gedicht “Die Weber”. wo und wann H. часто змінював про­ фесії. Juli 1893 geboren. die in ihren Werken die Periode zwischen 2 Weltkriegen be­han­ delt haben. Будучи молодою людиною. До видатних письменників Ні­ меччини. Юнак цікавився французькими. 4. .

in dem er den Kampf der ein­fa­chen Menschen gegen den Krieg und Fa­schis­mus schildert. der das Leben in Deutschland in der Nazi–Zeit schildert. До повоєнного покоління ні­мецьких письменників. Später kam er in eine Buchhandelslehre.292 Hervorragende Menschen Deutschlands l Mit 30 Jahren geriet er wegen eines Gelegen­heitsverbrechens ins Gefängnis. у якому він показав бо­ро­ть­бу простих людей проти війни та фашизму. Основна тема романів Фаллади — життя «маленьких людей». gehört der ta­lent­vol­le und einfluss­reiche Heinrich Böll. am dessen Ende er in die ame­ri­ka­ni­sche Gefangenschaft geriet. Там він багато пізнав з життя про­ стих людей. Damals schrieb er Unterhaltungs­ romane. У 1939 році його було призвано до армії. Das Hauptthema Falladas Werke ist das Leben “kleiner Leute”. die in ihren Wer­ken die schweren Folgen des zwei­ ten Weltkrieges schilderten. які в своїх творах ві­ до­бра­жу­ють наслідки Другої світової вій­ни. Die Haupthelden sind gewöhnliche Men­schen. належить талановитий і впли­ во­вий письменник Генріх Белль. За часів панування Гітлера його кі­ль­ ка разів заарештовували. Основні персонажі — прості люди. Während der Hitlerzeit wurde er mehr­ mals verhaftet. До найбільш відомих творів Фаллади належать: «Альпійський тиск». Dort erfuhr er viel über das Leben der einfachen Menschen. і він пішов на війну. наприкінці якої потрапив до американського по­ло­ну. Er wurde 1917 in der Familie eines Bild­ hau­ers geboren und lernte in einem Gym­na­si­um. 30-ти років він потрапив до в’язниці за випадковий злочин. де він змальовує життя в Німеччині за часів нацистського режиму. Пізніше він став учнем у книжковому магазині. 1939 wurde er einberufen und ging in den Krieg. Його останній роман «Кожен поми­ рає самотнім» — найзначніший твір його творчості. . Zu den wichtigsten Werken Falladas ge­hö­ren “Der Alpdruck”. Він народився 1917 року в родині скуль­птора та навчався в гімназії. Тоді він писав романи легкого жанру. Sein letzter Roman “Jeder stirbt für sich allein” ist das größte Werk seines Schaf­fens. «Маленька лю­ ди­на — ну то й що ж?» та «Хто раз скуштував тюремної юшки». “Wer ein­mal aus dem Blechnapf frisst”. “Kleiner Mann — was nun?”. що пізніше відобразив у своїх романах. was er später in seinen Romanen schilderte. Zu den Nachkriegsgenerationen der deut­schen Schriftsteller.

-e — протокол допиту einflußreich — впливовий  der Bildhauer — скульптор einberufen (berief ein. 6. Adam?”. t) — змінювати  die Gelegenheit. . o) — схилити до чогось das Vernehmungsprotokoll. Після війни він присвятив себе лі­те­ ра­ту­р­ній діяльності вільних пись­мен­ ни­ків. «Втрачений шлюб Катарини Блюм». «Погляди клоуна». -e — роман легкого жанру 1. “Ansichten ei­ nes Klowns” und die Erzählung “Die ver­lo­re­ne Ehe der Katharina Blum”.— земський суддя wechseln (te. Вільгельм 24 лю­то­го 1786 р. Er schrieb zahlreiche Erzählungen und Romane. У центрі всіх його творів доля по­во­ єн­но­го покоління. До найпопулярніших його романів на­ле­жать: «Де ти був. -se — в’язниця  der Unterhaltungsroman. 5. “Billard um Halb zehn”. die körperlich und seelisch durch den Krieg ruiniert wurde. 2. Februar 1786. . Wörter und Wendungen behandeln (te. Zu den populärsten Werken gehören die Romane “Wo warst du. Відомі німецькі збирачі казок та вчені Якоб і Вільгельм Грімм наро­ дились у Ганау в родині адвоката: Якоб — 4 сі­ч­ня 1785 року.l Видатні люди Німеччини 293 Nach dem Krieg widmete er sich der li­ te­ra­ri­schen Tätigkeit freischaffender Schrift­stel­ler. Januar 1785 und Wilhelm am 24. . -en — випадок. «Бі­ ль­ярд о пів на десяту». Im Zentrum aller seiner Werke ist das Schicksal der Nachkriegsgeneration. Адам?». Він писав численні оповідання та ро­ ма­ни. einberufen) — призивати на службу die Gefangenschaft — полон  freischaffend — вільний Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Hans Fallada? Wofür interessierte sich Fallada? Was zog ihn in den Vernehmungsprotokollen an? Welche Romane von Fallada sind Ihnen bekannt? Zu welchen deutschen Schriftstellern gehört Heinrich Böll? Wann begann seine literarische Tätigkeit?  Jacob und Wilhelm Grimm  ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì Die berühmten deutschen Märchen­ sammler und Wissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau in der Familie eines Rechtsanwalts geboren: Jacob am 4. gewinnen (a.— злочин das Gefängnis. привід das Verbrechen. висвітлювати der Landrichter. 4. яке постраждало від війни фізично й духовно. 3. t) — викладати.

Die brüderliche Gemeinschaft begann mit der Vorbereitung und Herausgabe der “Kinder– und Hausmärchen” (1812– 1815). «По­пе­ лю­ш­ка». meist ein Narr. Wilhelm war eine empfindsame Künstlernatur. Брати все життя трималися разом і виконували спільну роботу. Вільгельм був сентиментальною на­ту­ рою художника. До їх збірника входять передані ви­ня­ т­ко­во за легендами казки. Die Brüder haben in ihrem ei­gent­li­ chen Beruf nicht gearbeitet.294 Hervorragende Menschen Deutschlands l Beide Brüder besuchten das Lyzeum in Kassel und studierten später Rechte an der Universität Marburg.­ Тут панує вірне розуміння людей. «Хо­ ро­б­рий кравчик». Обидва ходили в ліцей у Касселі. У студентські роки прокинувся їх ін­ те­рес до народної поезії. а пі­з­ні­ше вивчали право в універси­ теті в Марбурзі. “Schneewittchen”. v. In ihre Sammlung nahmen sie fast aus­ schließlich mündlich überlieferte Mär­ chen auf. повинен оправдувати себе завдяки бла­го­ро­д­ ним справам і виходити з усіх си­ту­а­ цій переможцем. “Der Wolf und die sie­ben jungen Geißlein”. Брати Грімм надавали великого зна­ чен­ня якомога точнішій передачі почу­того. Братерська співдружність почалася з підготовки та видання «дитячих і до­ ма­ш­ніх казок» (1812—1815). In der Studentenzeit erwachte ihr Inte­ resse an die Volksdichtung. “Aschenputtel”. Die Brüder Grimm legten auf die mög­ lichst genaue Wiedergabe des Ge­hör­ ten den großen Wert. Якоб зі свого боку був натурою вченого: наука була усім сен­сом його життя. здебільшого дурень. Велике значення мають казки братів Грімм «Червоний Капелюшок». «Бременські музиканти» та багато інших. «Бі­ло­сні­ ж­ка». “Das tapfere Schei­der­lein”. um Zeit für ihre Lieblings­ beschäftigung zu haben. хоча за сво­ї­ми науковими інтересами вони дещо різнилися. muss sich durch edle Taten bewähren und geht aus allen Situationen als Sieger hervor. “Dornröschen”. obwohl sie nach ih­ ren wis­sen­schaft­li­chen Interessen in man­chem ver­schie­den waren. . щоб мати час для свого улю­б­ле­но­го заняття. «Вовк і семеро козенят». Jacob seinerseits war eine Gelehrtennatur: die Wissenschaft war sein gan­zer Lebensinhalt. a. Герой. Die Brüder hielten sich das ganze Le­ ben zusammen und leisteten viel ge­ mein­sa­me Arbeit. sie mus­ sten sich als Bibliothekare betätigen. “Frau Holle”. Der Held. Hier herrscht der gesunde Verstand der Menschen. «Пані Метелиця». «Спляча красуня». Eine große Bedeutung haben die Mär­ chen von Brüdern Grimm: “Rot­käpp­ chen”. Брати не працювали за своїм фахом. “Die Bremer Stadtmusikanten” u. вони повинні були працювати бі­б­лі­ о­те­ка­ря­ми.

-en — дурень sich bewähren (te.. вони почали велику робо­ ту над «Словником німецької мови». 4. September 1863.l Видатні люди Німеччини 295 Sie waren auch Professoren an den Uni­ver­si­tä­ten in Göttingen und in Berlin.. Wörter und Wendungen der Rechtsanwalt (-anwälte) — адвокат sich betätigen (te. das Aschenputtel — Попелюшка das Geißlein — козеня der Narr.­ Вони були також професорами в уні­ вер­си­те­тах Геттінгена та Берліна. J. -n — героїчний епос verscheiden (ie. Крім того. Грімма. Якоб Грімм помер 20 ве­ре­с­ня 1863 р. t) als (Nom. Вільгельм Грімм помер 16 грудня 1859 р. 2. t) — оправдовувати себе hervorgehen (i.) —  працювати як. Грімм досліджував закони рідної мови і видав 4 частини «Німецької гра­ма­ти­ки». Wilhelm Grimm ist am 16. Grimm. Bis an ihr Lebensende blieben die Brü­ der Grimm in Berlin. ie) — померти Fragen zum Text Wann wurden beide Brüder geboren? Was studierten sie an der Universität Kassel? Wofür schwärmten die Brüder? Welche Märchen von Brüdern Grimm haben Sie gelesen? Womit beschäftigten sich die Brüder noch außer dem Märchensammeln? . empfindsam — сентиментальний mündlich überliefert — за легендою den großen Wert legen auf (Akk. Я. Grimm und “Deutsche My­tho­lo­gie” von J. a) als Sieger — виходити переможцем die Heldensage. Grimm erforschte die Gesetze der Mut­ter­spra­che und gab vier Teile der “Deut­schen Grammatik” heraus. Ihre wichtigsten Arbeiten als Wis­sen­ schaft­ler waren “Deutsche Heldensage” von W. До кінця життя брати залишались у Берліні. 3. Найважливішими їх працями як уче­них були «Німецький героїчний епос» В. Außerdem haben sie eine große Arbeit am “Deutschen Wörterbuch” begonnen.) — вважати дуже важливим das Dornröschen — Спляча красуня 1.. Jacob Grimm verschied am 20. 5. Dezember 1859 gestorben. Грімма та «Німецька міфоло­ гія» Я.

Juli 1884 in der Familie eines Fa­bri­kan­ten in München geboren. Під час гітлерівського режиму Фейхт­ вангер спочатку знаходився в Аме­ риці. Тільки у віці 40 років Фейхтвангер по­чав писати історичні романи. Er fuhr dann nach Südfrankreich und 1937 unternahm eine Reise nach Mos­ kau. а в 1923 — роман «Пот­ ворна ге­р­цо­ги­ня». Потім він працював театральним кри­ ти­ком. die er im Buch “Moskau 1937” be­ schrieb. Після закінчення гуманітарної гім­ назії він навчався в Мюнхенському. Фашисти розрабували його будинок і дуже багату бібліотеку. Dort schrieb er seinen großen Gegenwartsroman “Erfolg”.296 Hervorragende Menschen Deutschlands l  Lion Feuchtwanger  ˳îí Ôåéõòâàíãåð L. Л. Feuchtwanger gehört zu den be­ rühm­te­sten Schriftstellern der deut­ schen und der Weltliteratur. 1925 übersiedelte Feuchtwanger nach Berlin. 1922 erschien sein Roman “Jud Süß” und 1923 — der Roman “Die hässliche Her­zo­gin”. Він народився 7 липня 1884 року в родині фабриканта в Мюнхені. der das deut­sche Volk vor der faschistischen Gefahr warn­te. пе­ре­бу­ ван­ня в якій описав у книзі «Москва 1937 рік». Nach der Absolvierung des hu­ma­ni­sti­ schen Gymnasiums studierte er an der Münchener und später an der Berliner Universität. Фейхтвангер належить до най­ві­до­ мі­ших письменників німецької та все­ сві­т­ньої літератури. У 1922 р. У 1925 р. який по­пе­ре­джав німецький народ про небезпеку фа­ ши­з­му. з’явився його роман «Єв­ рей Зюс». Unter dem Einfluss des ersten Welt­krie­ ges und der Novemberrevolution 1918 in Deutschland schrieb er seinen dra­ ma­ti­schen Roman “Thomas Wendt”. Er wurde am 7. Während des Hitler–Regimes befand sich Feuchtwanger zuerst in Amerika. Там він написав свій великий су­час­ ний роман «Успіх». In diesen Werken entlarvte er die Judenhetze in Deutschland. а по­тім у Берлінському універ­ ситетах. поїхав до Москви. Потім він поїхав на південь Франції. Die Nazisten plunderten sein Haus und seine reichhaltige Bibliothek. Erst im Alter von 40 Jahren begann Feucht­wan­ger historische Romane zu schreiben. а в 1937 р. . Фейхтвангер переїхав до Берліна. У цих романах він викривав цьку­ван­ ня євреїв у Німеччині. Dann arbeitete er als Theater­kritiker und schrieb auch eigene Bühnenstücke. а також писав свої п’єси. Під впливом Першої світової війни та листопадової революції 1918 р. у Ні­ме­ч­чи­ні він написав свій роман «То­мас Вендт».

) — робити внесок в. у Каліфорнії. 4. «Гойя». Feuchtwanger starb in Kalifornien am 21. «Лженерон» (1936) та «Вигнання». У Франції Фейхтвангер написав три антифашистських романи — «Брати Оп­пе­р­ман» (1933). 3. які. die als junge Leute schon alle Kriegsleiden mit­er­lebt soll­ten. wo er sich bis zu seinem Tod aufhielt. Mit vollem Recht wird Feuchtwanger “Mei­ ster des historischen Romans” ge­nannt.. Там. За своїм змістом його романи ак­ту­а­ ль­ні й сьогодні. . Wörter und Wendungen das Bühnenstück — п’єса  häßlich — потворний  der Gegenwartsroman — сучасний роман die Gefahr — небезпека  besetzen (te. gelang es dem Dichter wieder nach Amerika zu fliehen. Sein Schaffen leistete einen würdigen Beitrag zur Schatzkammer der Welt­li­te­ ra­tur. письменникові вдалося вте­ к­ти до Америки. повинні були пе­ ре­жи­ти усі біди війни. Борхерт належить до покоління ні­ме­ ць­ких письменників. 5. Als 1940 die Faschisten Frankreich be­ setz­ten. Dezember 1958.l Видатні люди Німеччини 297 In Frankreich schrieb Feuchtwanger drei antifaschistische Romane “Die Ge­ schwi­ster Oppermann” (1933). у Каліфорнії. ще будучи молодими людьми. Dort in Kalifornien schrieb er seine be­ rühm­te­sten Werke — die historischen Romane “Die Füchse im Weinberg”. “Narrenweisheit” und “Goya”. Фейхтвангера з повним правом на­зи­ва­ ють «майстром історичного ро­ма­ну». «Мудрість дивака». Inhaltlich sind seine Romane heute noch aktuell. “Der fal­ sche Nero” (1936) und “Exil”. die Narrenweisheit — мудрість дивака Beitrag leisten zu (Dat. 2. würdig — гідний Fragen zum Text Wann und wo wurde Feuchtwanger geboren? Wo studierte er? Wann begann Feuchtwanger seine historischen Romane zu schreiben? Welchem Thema sind seine Romane gewidmet? Wie wird Feuchtwanger in der Literaturwelt genannt?  Wolfgang Borchert  Âîëüôãàíã Áîðõåðò Borchert gehört zur Generation der deut­schen Schriftsteller. де він і перебував до самої смерті. Його творчість зробила гідний вне­ сок у скарбницю світової літератури. t) — окупувати 1.. Фейхтвангер помер 21 грудня 1958 р. він написав свої найвідоміші історичні романи «Лиси у винограднику». фашисти окупували Францію. Коли в 1940 р.

Боротьба цього незламного мо­ло­ дого духа проти тілесного руйнуван­ ня була приголомшуючою. у Гам­бурзі. Коли війна наближалася до кінця. Залишалася тільки єдина надія: поїзд­ ка до Швейцарії.298 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er wurde am 20. Він пішки вирушив до своїх батьків у Гамбург. . Він дуже рідко розповідав про свою хворобу. Mai 1921 in Hamburg geboren. і мужню боротьбу зі сво­єю хво­ро­бою. Але пізніше для випробування був знову відправлений на російський фронт. aber sie warf ihn endgültig nieder. Він повинен був брати участь у Другій світовій війні солдатом.­ Im Frühling 1945 entließen ihn die Ame­ri­ka­ner in die Freiheit. Він народився 20 травня 1921 р. Nur selten sprach er von seiner Krank­ heit. У битві в Росії він був тяжко по­ра­не­ ний. Er wurde im Russlandfeldzug schwer ver­wun­det. Хоча він був ще хворий і слабкий. Als der Krieg zu Ende ging. він був після нового перебування під аре­ш­том у Берліні-Моабіті тяжко хворий. Санаторій у Швейцарських горах по­ ви­нен був його прийняти. і його відпустили з фронтової частини в гар­нізон. Er ging zu Fuß nach Hamburg. Wegen seiner scharfen Kritik am Na­tio­ nal­so­zia­lis­mus wurde er zum Tode ver­ ur­teilt. Doch die Krankheit war stärker und man entließ ihn aus Fronttruppe in die Gar­ni­son. американці ви­пу­с­ти­ ли його на волю. Hier begann er seine literarische Tä­tig­ keit und kämpfte mutig mit seiner Krank­heit weiter. Ein Sanatorium in den Schweizer Ber­ gen sollte ihn aufnehmen. Навесні 1945 р. Тут він розпочав свою літературну ді­ я­ль­ність. Dieser Kampf eines ungebeugten ju­ gend­li­chen Geistes gegen den kör­per­li­ chen Verfall war erschütternd. Später wurde er zur Bewährung wie­ der an die russische Front geschickt. Obwohl er noch krank und schwach war. його погнали на передову. Er musste als Soldat am Zweiten Welt­ krieg teilnehmen. wurde er in die vorderste Linie ge­ trie­ben. Через його різку критику націоналсо­ці­а­лі­з­му був засуджений до смерт­ ної кари. zu sei­ nen Eltern. але вона його все ж таки здо­ла­ла. war er nach neuer Haftzeit in Berlin–Moabit schwer­krank. Es blieb nur eine einzige Hoffnung: eine Erholungsreise in die Schweiz. Однак хвороба була сильніша.

was er gut kannte — den Krieg. 30 німецьких сцен прийняли цю п’єсу до свого репертуару. Februar 1948 trugen die Eltern und die Hamburger Freunde des Schrift­stel­lers die Urne auf dem Ohlsdorfer Fried­hof zu Grabe. У своєму короткому житті він зміг ба­ га­то створити. Узимку 1945–1946 рр. Nacht und Sterne” (1946) darf nur als Prä­lu­di­um für sein Prosawerk gewertet werden. das Gefängnis und die Nachkriegszeit in Deutsch­land. “Das Brot”. «Кегельбан». Його лірика була першим ступенем його творчості. November 1947 starb Borchert in Ba­sel. Тільки після його смерті був по­ста­в­ ле­ний діагноз. Dreißig deutsche Bühnen nahmen sein Stück in den Spielplan auf. Am 20. «Покоління без прощання» та багато інших ко­ри­с­ту­ють­ся великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю в Ні­ме­ч­чи­ні. Erst nach seinem Tode wurde fest­ge­ stellt. він написав у лікарні оповідання «Со­ба­ча квітка». dass W. erfreuen sich großer Beliebtheit in Deutsch­land. Das war ein großer Erfolg. «Хліб». Das zweite Prosawerk war das Stück “An diesem Dienstag”.l Видатні люди Німеччини 299 In seinem kurzen Leben konnte er viel schaffen. Це був великий успіх. “Die Kegelbahn”. “Generation ohne Abschied” u. — війну. Seine Lyrik war eine Vorstufe seines Schaf­fens. Borchert an einer Le­ber­ krank­heit ge­lit­ten hatte. Борхерт помер у Базелі 20 листопада 1947 р. Seine Erzählungen “Nachts schlafen die Ratten doch”. Im Winter 1945–1946 schrieb er im Kran­ken­haus die Erzählung “Die Hundeblume”. In seinen Werken schildert er vor al­ lem das. die noch nicht untersucht war. ніч і зірки» (1946) можна оцінити тільки як пре­ лю­дію його прози. яка ще не була до­слі­дже­на. a. Sogar die Sammlung von lei­den­schaft­ li­chen Antikriegsgedichten “Laterne. . Die Heimkehrtragödie “Draußen vor der Tür” schrieb Borchert in knapp acht Ta­gen. що Борхерт страждав хворобою печінки. в’язницю та повоєнний час у Німеч­ чині. Його оповідання «Але ж пацюки сплять уночі». У своїх творах він описує перш за все те. Трагедію повернення «За дверима» Борхерт написав за вісім днів. 17 лютого 1948 р. батьки й гамбурзь­ кі друзі пись­мен­ни­ка віднесли урну на Оледорфське кла­до­ви­ще. Навіть зібрання пристрасних ан­ти­ во­єн­них віршів «Ліхтарі. Am 17. що добре знав. Другим твором у прозі була п’єса «У цей вівторок». v.

a) — відпускати die Haftzeit — перебування під арештом 1. що ста­ ран­на мама навчалася на перукаря й турбувалася про мешканців — це були винятково вчителі.— поразку Ні­ме­ч­ чи­ни. у Дрездені. заробляв собі на хліб ро­ бітником на чемоданній фабриці. страждання. його батько. Зарплата була такою низькою. Він виріс разом зі своїм століттям. Die hatten auf Erich einen großen Ein­ fluss: er las viel und ging mit seiner Mut­ter ins Theater. Коли маленький Еріх пішов до шко­ ли. народився в 1899 р. 5. раніше самостійний ре­мі­с­ник. Als der kleine Erich in die Schule kam. niederwerfen (a. кампанія zum Tode verurteilen — приректи на страту zur Bewährung — для випробування. 3. війни der Feldzug (-züge) — бій. відомий німецький дитя­чий письменник. o) — перемогти. sein Brot als Ar­ bei­ter in einer Kofferfabrik. У 15 років він пережив початок Пер­ шої світової війни. Mit 15 Jahren erlebte er 1914 den Aus­ bruch des Ersten Weltkrieges. подавити ungebeugt — непохитний der Verfall (-fälle) — руйнування erschütternd — приголомшливий das Gefängnis — в’язниця die Leberkrankheit — хвороба печінки die Vorstufe.300 Hervorragende Menschen Deutschlands l Wörter und Wendungen die Kriegsleiden — лихо. 2. früher ein selb­ stän­di­ger Handwerker. перевірки entlassen (ie. als jun­ ger Mann 1918 die Niederlage Deutsch­ lands. біди. -n — перший ступінь Fragen zum Text Zu welcher Generation gehörte Borchert? Wann entließen die Amerikaner Borchert? Wie kämpfte er gegen seine schwere Krankheit? Welche Werke hat Borchert geschrieben? Sind Sie mit dem Schaffen von Borchert bekannt?  Erich Kästner  Åð³õ Êåñòíåð Erich Kästner. dass die le­ bens­tüch­ti­ge Mutter sich als Friseuse aus­bil­den ließ und für Untermieter sorg­te — es waren ausnahmlos Lehrer. 4. verdiente sein Vater. Еріх Кестнер. Er wurde mit seinem Jahrhundert groß. будучи молодою людиною в 1918 р. . der bekannte deutsche Kinderbuchautor wurde im Jahre 1899 in Dresden geboren. Вони мали великий вплив на Еріха: він багато читав і ходив з мамою в театр. Der Lohn war so niedrig.

Багато письменників втекли за ко­р­ дон. “Der klei­ne Mann” u. er jedoch wollte in Deutschland blei­ben. У Лейпцізькому університеті він ви­ вчав німецьку мову та літературу. v. An der Universität Leipzig studierte er die deutsche Sprache und Literatur. Після захвату влади Гітлером 30 сі­ч­ ня 1933 Кестнер приїхав з Швейцарії до Берліна. “Pünkt­chen und Anton” (1931) sowie “Der 35. Тут він зважився на іншу професію. Грошей було мало. trotz der Zu­wen­ dun­gen seiner Eltern und trotz des Sti­ pen­di­ums. Уже в 1925 році він писав статті й ві­ р­ші для деяких газет. «Подвійна Лотхен». Школа пробудила в ньому бажання стати вчителем. Er erhielt eine Stelle als Redakteur in Leipzig und später in Berlin. Der große Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1928. a.­ Уже за тижні до спалення книжок ім’я Кестнера стояло в списку не­бла­ го­на­дій­них авторів. Hier entschied er sich für einen ande­ ren Beruf. Mit 14 Jahren trat der junge Erich in ein Lehrerseminar in Dresden ein. “Emil und die drei Zwil­lin­ge”. «Кнопка і Антон» (1931). Die Schule weckte bei ihm den Wunsch Lehrer zu werden. Man wurde auf den begabten jungen Mann aufmerksam. Великий перелом його як пись­мен­ни­ ка відбувся в 1928 р. “Das doppelte Lottchen”. Das war kein Zufall. «Маленька людина» та багато інших.l Видатні люди Німеччини 301 Erich lernte glänzend in der Schule. Еріх блискуче навчався у школі. Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. Mai” (1931). . а також «35-е травня» (1931). Viele Schriftsteller flüchteten ins Aus­ land. «Еміль і три близнюки». На талановиту молоду людину зве­р­ ну­ли увагу. Es erschienen mehrere Gedichtbände und auch seine bekannten Kinderromane: “Emil und die Detektive” (1928). Це було не випадково. Він отримав місце редактора в Лейп­ цизі. він же хотів залишитися в Ні­ме­ ч­чи­ні. Schon 1925 schrieb er Artikel und Ge­ dich­te für mehrere Zeitungen. а пізніше в Берліні. Januar 1933 fuhr Kästner aus der Schweiz nach Berlin zurück. Das Geld war knapp. незважаючи на допомогу батьків і стипендію. З’явилися кілька томів його віршів. Schon Wochen vor dem Tag der Bü­ cher­ver­bren­nung stand der Name Kästners auf der Liste der uner­ wünschten Autoren. а також дитячі романи «Еміль і де­те­к­ ти­ви» (1928). У 14 років молодий Еріх вступив до учительської семінарії в Дрездені.

Juli 1974. «Маленька воля» (1952).) — вважати кимось überwachen (te. Man überwachte ihn. t) — сперечатися. Romane und Bearbeitungen klassi­ scher Jugendliteratur. Nach 1945 lebte Kästner in München und arbeitete dort als Redakteur der “Neu­en Zeitung” sowie als Her­aus­ge­ ber der Jugend­zeitschrift “Pinguin”. а також видавцем мо­ло­ді­ж­но­ го журналу «Пі­н­г­він».) — зважуватися (на щось) die Zuwendung — допомога. Es entstanden Gedichte “Herz auf Tail­ le” (1957). він вважався пе­ре­ко­на­ ним демократом. zweimal wurde er sogar verhaftet und erhielt ein Schreibverbot. боротися з. t) — ненавидіти judenfeindlich — ворожий у ставленні до євреїв die Einstellung — ставлення der Machthaber — правитель gelten als (Nom. Er setzte sich in seinen Artikeln mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinander und trat für das de­mo­kra­ti­ sche Deutschland auf. Кестнер ненавидів воєнщину. Zu seinen Auszeichnungen gehört der Büchner–Preis 1957. er teilte nicht die judenfeindliche Einstellung der neu­en Machthaber. t) — стежити.. Він перебував під наглядом. У своїх статтях він боровся з на­ці­о­ нал-соціалістичним минулим і висту­ пав за демократичну Німеччину. тримати під наглядом der Schreibverbot — заборона писати sich auseinandersetzen (te. Після 1945 р. Wörter und Wendungen der Ausbruch — початок die Niederlage — поразка der Handwerker — ремісник die Friseuse — перукар (жінка) der Untermieter — тимчасовий мешканець das Seminar — семінарія sich entscheiden (ie. Еріх Кестнер помер 29 ли­п­ня 1974 р. ро­ма­ ни та обробка класичної мо­ло­ді­ж­ної літератури.. двічі його заарештовували й він отримав забо­рону писати. t) — бігти der Zufall — випадок hassen (te. .302 Hervorragende Menschen Deutschlands l Kästner hasste das Militär. ie) für (Akk. не по­ді­ ляв вороже ставлення нових пра­ви­те­ лів до євреїв. Так з’явилися вірші «Серце не томи» (1957). er galt als überzeugter Demokrat. Кестнер жив у Мюнхені і працював там редактором «Нової га­зе­ти». Уже в 50-ті роки Кестнер присвятив себе літературній роботі. Seit den 50–er Jahren widmete sich Käst­ner mehr der literarischen Arbeit. “Die kleine Freiheit” (1952). тут: матеріальна допомога knapp — нужденний die Machtergreifung — захват влади flüchten (te. До його нагород належить премія Бю­х­не­ра 1957 р. Erich Kästner starb am 29.

Das Werk wurde in zwölf Sprachen über­setzt und wurde Welterfolg. Ремарк належить до кращих пред­ста­в­ни­ків критичного реалізму 20 сторіччя. Е. als sein Roman “Im Westen nichts Neues” erschien. 3. 2. Juni 1898 geboren. Er berichtet darin über eine “verlore­ ne” Generation.. Свою першу книжку він видав у 1920 році. Er wurde am 22. . Він виріс у маленькому вест­фаль­ ському місті у сім’ї небагатих буржуа. Sein erstes Buch veröffentlichte er 1920. Aber erst 1928/1929. bevor er freischaffender Schriftsteller wurde. М. Це покоління знищене війною фі­зи­ч­ но й духовно. У ньому він розповідає про «за­гу­б­ле­ не» покоління. 4. Er wuchs in einer kleinen westfäli­ schen Stadt auf. der als Frei­wil­li­ger in den Krieg ging und alle Schrec­ken des Krieges erlebte. Ремарк випробував багато професій перш ніж став добровільним пись­ мен­ни­ком. Remarque erprobte viele Berufe. wurde Remarque bekannt. Diese Generation wurde vom Krieg kör­per­lich und seelisch ruiniert. Письменник не бачить для нього май­бу­т­ньо­го. M. Цей роман відбиває особисті пе­ре­жи­ ван­ня автора. Ремарк став ві­домим. Der Schriftsteller sieht für sie keine Per­ spek­ti­ve in Zukunft. коли він доброволь­ цем пішов на війну й пережив усі її жахи. Jahrhunderts. Твір був перекладений 12 мовами і став всесвітньо відомим. Remarque gehört zu den besten Ver­tre­tern des kritischen Realismus des 20. Im Roman “Im Westen nichts Neues” wird die Lebens­philosophie von Re­mar­ que zum Ausdruck gebracht. Але тільки в 1928—1929 рр. Він народився 22 червня 1898 р. Dieser Roman spiegelt persönliche Er­leb­nis­se des Autors wider. 5. in einer kleinbürgerli­ chen Fa­mi­lie.l Видатні люди Німеччини 1. коли з’я­ вився його роман «На західному фро­ н­ті без змін». У романі «На західному фронті без змін» висловлено основну фі­ло­со­фію автора. 303 Fragen zum Text Was erlebte Erich Kästner mit 15 Jahren? Wer beeinflusste Erich Kästner? Was studierte er an der Universität? Welche Kinderbücher hat Erich Kästner geschrieben? Welcher Meinung war Kästner über den Nationalsozialismus?  Erich Maria Remarque  Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê E.

ohne Freude und Erwartungen. Was spiegelt sich in allen seinen Werken wider? 5. “Der schwarze Obelisk”. a) — висловлювати verloren — загублений  die Generation.304 Hervorragende Menschen Deutschlands l Auch die späteren Werke von Re­mar­ que sind dem Thema der verlorenen Ge­ne­ra­ti­on gewidmet. -n — доброволець zum Ausdruck bringen (a. У творчості Ремарка багато су­ перечностей. Deshalb haben seine Werke Millionen Menschen gewonnen. «Чорний обе­ ліск». але він пропагує гу­ манізм у боротьбі з війною. Тому його твори завоювали мільйони людей. Zu welchen Schriftstellern gehört Remarque? 2. «Час жити. оскі­ль­ки в Німеччині його кни­ ж­ки були спа­ле­ні й заборонені. “Zeit zu leben. Його найвідоміші твори — «Три то­ ва­ри­ші». але 1948 року по­ве­р­ну­ в­ся до Швей­ца­рії. У 1932 р. Warum haben die Werke von Remarque Millionen Menschen gewonnen? . weil im faschistischen Deutsch­land seine Bücher verbrannt und ver­bo­ten wurden. Wann veröffentlichte er sein erstes Buch? 3. Zeit zu sterben”. Das Leben seiner Helden ist auch nach dem Krieg ohne Ziel. t) — публікувати widerspiegeln (te. час помирати». де й прожив до са­мої сме­р­ті — 26 вересня 1970 р. aber es propagiert Hu­ ma­nis­mus im Kampf gegen Krieg. Seine bekanntesten Werke sind “Drei Kameraden”. Sie sind pessimistisch und hoff­nungs­los. Mi­li­ ta­ris­mus und Faschismus. Вони песимістичні й позбавлені на­дії. -en — покоління körperlich — фізично  seelisch — духовно der Widerspruch (-sprüche) — суперечність Fragen zum Text 1. «Тріумфальна арка». “Arc de Triumphe”. t) — відбивати der Freiwillige. 1932 übersiedelte Remarque in die Schweiz. September 1970 lebte. Життя його героїв після війни також позбавлене мети. Das Schaffen von Remarque hat viele Widersprüche. Ремарк переїхав до Швей­ ца­рії. Wörter und Wendungen veröffentlichen (te. aber 1948 kehrte er in die Schweiz zurück. wo er bis zu seinem Tod am 26. Також і більш пізні твори Ремарка при­свя­че­ні темі «загубленого» по­ко­ лін­ня. У 1938 р. радості й чекання. він емігрував до Спо­лу­че­ них Штатів. 1938 emi­grierte er in die USA. Unter wessen Einfluß erschien sein erster berühmter Roman “Im Westen nichts Neues”? 4.

. «Магеллан» («Подвиг Ма­гел­ ла­на»). Відомий австрійський письменник Сте­фан Цвейг був відомий як май­с­ тер новел з чудовою мовою. уро­чи­с­то­с­ті з нагоди 100-річ­чя від дня на­ро­джен­ня Л. Він завжди був рішучим противни­ ком сили та війни. Das waren Kindernovellen. У 1934 році Стефан Цвейг емігрував через протест проти гітлерівського варварства спочатку в Англію. На початку своєї творчості Стефан Цвейг перебував під сильним впли­ вом декадентства. Stefan Zweig wurde am 28. unternahm einige Auslandreisen nach Amerika und nach Nordafrika. Перший збірник новел з’явився в 1911 ро­ці під назвою «Перше пе­ре­ жи­ван­ня». Zu dieser Zeit schrieb er Romane “Ma­ ria Stuart”. яка стала сен­­­сацією. зро­бив кілька поїздок до Америки та Пі­в­ні­ч­ної Африки. У 1928 р. Стефан Цвейг народився 28 ли­с­то­па­ да 1881 року у Відні в родині про­ми­ с­ло­в­ця. Він мріяв про те. щоб побудувати ду­ хо­в­но-культурний міст між людьми та націями. Це були дитячі повісті. а по­ тім у Бразилію. November 1881 in Wien als Sohn eines In­du­stri­el­ len geboren. Він вивчав германістику й романти­ ку в університетах Відня та Берліна. Er träumte davon. Die erste Novellensammlung erschien 1911 unter dem Titel “Erstes Erlebnis”. Толстого. eine geistig–kul­tu­rel­ le Brücke zwischen den Menschen und Nationen zu bauen. де була вперше по­ста­в­ле­на його антивоєнна драма «Єре­мі­ас» (1917). Tolstoj. Під час Першої світової війни емі­г­ ру­вав до Швейцарії. wo sein Antikriegsdrama “Jeremias” (1917) ur­ auf­ge­führt wurde und sogleich Aufsehen er­reg­te. Er studierte Germanistik und Ro­ma­ni­ stik an den Universitäten in Wien und Ber­lin. Im Jahre 1928 besuchte er die So­wjet­ uni­on zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. Geburtstages von L. in denen der Schriftsteller die Gefühle und Er­ leb­nis­se der Kinder beschrieb. “Magellan”. він відвідав Радянський Союз. у яких пись­ мен­ник змальовував почуття й пе­ре­ жи­ван­ня дітей. У цей час він написав романи «Марія Стюарт».l Видатні люди Німеччини 305  Stefan Zweig  Ñòåôàí Öâåéã Der bekannte österreichische Schrift­stel­ ler Stefan Zweig ist als Meister der No­vel­ len von sprachlicher Schönheit be­rühmt. Während des Ersten Weltkrieges emi­ grier­te er in die Schweiz. Er war immer ein entschiedener Gegner der Gewalt und des Krieges. 1934 emigrierte Stefan Zweig aus Pro­ test gegen die hitlerische Barbarei zu­ erst nach England und dann nach Bra­ si­li­en. Am Beginn seines Schaffens stand Ste­ fan Zweig unter einem starken Einfluss der Dekadenz.

Все це штовхнуло новеліста та його дружину 23 лютого 1942 р. t) — відрізнятися die Verwirrung — плутанина. Februar 1942 in den Selbstmord.­ So ist die Sammlung “Verwirrung der Gefühle”. на са­мо­ губ­с­т­во. Друга світова війна привела його до відчаю. Stefan Zweig ist auch als Übersetzer. Такий його збірник «Безладдя по­чут­ тів». Ці новели відзначені як шедеври ди­ тя­чої психології.306 Hervorragende Menschen Deutschlands l Besonders großen Erfolg hatten die Kindernovellen “Die Gouvernante” (1911) und “Brennendes Geheimnis”. Письменник ніколи не припиняє за­ хи­ща­ти людяність у своїх творах. влада unter einem Einfluß stehen —знаходитися під впливом die Dekadenz — декадентство. Wörter und Wendungen der Industrielle. Im Jahre 1938 schrieb Stefan Zweig den Roman “Ungeduld des Herzens”. All das trieb den Novellenschreiber und seine Frau am 23. ie) — штовхнути на самогубство . die schon nach dem Tode des Schriftstellers erschien. die antifaschistische Novelle “Schach­ novelle”. У 1938 р. Його відомі новели «Лист не­зна­йо­м­ ки». упадництво sich auszeichnen (te. «Двадцять чотири години з жит­ тя жінки». що вийшла вже пі­с­ля смерті письменника. “Vierundzwanzig Stun­den aus dem Leben einer Frau”. es war die Zeit der Depression. безладдя die Verzweiflung — відчай in den Selbstmord treiben (ie. Стефан Цвейг написав ро­ ман «Не­те­р­пін­ня серця». t) — поставити вперше Aufsehen erregen (te. це був час депресії. Стефан Цвейг відомий як пе­ре­кла­дач багатьох есе та біографій. t) — викликати сенсацію die Barbarei — варварство entschieden — рішучий der Gegner — противник die Gewalt — сила. Особливо великий успіх мали дитячі повісті «Гувернантка» (1911) та «Пе­ку­ ча таємниця». антифашистська новела «По­вість про шаха». германістика uraufführen (te. -n — промисловик die Germanistik — німецька філологія. Der Schriftsteller hört nie auf die Mensc­h­ lich­keit in seinen Werken zu ver­tei­di­gen. Der Zweite Weltkrieg stürzte ihn in Ver­zweiflung­. Це була спроба письменника по-но­ во­му поставити питання про життєві за­вдан­ня людини. Es war ein Versuch des Schriftstellers aufs Neue die Frage nach der Le­bens­ auf­ga­be des Menschen zu gestalten. als Autor vieler Essays und Biographien be­kannt. Seine berühmten Novellen sind “Brief ei­ner Unbekannten”. Diese Novellen zeichnen sich als Mei­ ster­wer­ke der Kinderpsychologie aus.

Його батько був капельмейстером.­ Він звернув увагу на талант свого сина й давав йому щодня уроки. У 18 років Моцарт повернувся до Зальц­бур­га й став капельмейстером. Jahren spielte Mozart aus­ ge­zeich­net Klavier und Geige und machte die ersten Kompositionsversuche. À. 4. Він виступав перед публікою й тво­рив­. sie gefielen aber dem aristokratischen Publikum nicht. Seine musika­lische Begabung war außer­or­dent­lich groß. але вони не подобалися аристократичній публіці. Mozart)  ̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â. В Австрії знаходиться красиве місто Зальцбург. Уже в 4 роки Моцарт відмінно грав на фортепіано і скрипці та робив перші спроби в композиції. Шестирічний Моцарт розпочав перші концертні турне. Begeistert sprach man vom Wun­der­ kind in allen Ländern Europas. Januar 1756 der be­ rühm­te Musiker und Komponist Wolf­ gang Amadeus Mozart geboren. Sein Vater war Kapellmeister. Schon mit 4. . Mit 18 Jahren kehrte Mozart nach Salz­ burg zurück und wurde bald Ka­pell­ mei­ster. Er wurde auf das Talent seines Soh­nes aufmerksam und gab ihm täglich Stunden. Його перші опери були чудові. 5. Його музичне обдарування було над­ зви­чай­но великим. Hier wurde am 27. Як композитор Моцарт не мав успіху. Seine ersten Opern waren sehr schön. Er trat vor dem Publikum auf und kom­ po­nier­te. 3. 27 січня 1756 року тут народився ві­до­мий музикант і композитор Во­ль­ ф­ганг Амадей Моцарт.l Видатні люди Німеччини 1. 2. У всіх країнах Європи захоплено го­во­ ри­ли про диво-дитину. 307 Fragen zum Text Wodurch ist Stefan Zweig berühmt? Was studierte er an den Universitäten? Wie heißen seine ersten Romane? Wogegen trat Stefan Zweig auf? Mit wessen Schaffen kann man sein Schaffen vergleichen?  Mein Lieblingskomponist (W. A. Als Komponist hatte Mozart keinen Er­folg. Der 6jährige Mozart unternahm die er­ sten Konzertreisen. Ìîöàðò) In Österreich befindet sich die schöne Stadt Salzburg.

Моцарт жив у нужді. 1782 übersiedelte Mozart nach Wien.) — звернути увагу на що-небудь  1. інструментальні твори. Wörter und Wendungen der Kappelmeister — капельмейстер. die Begabung — обдарування. Але всупереч бажанню батька по­ чав гра­ти на скрипці і брав уроки з компо­зиції в одного композитора. Instrumentalwerke. Geiger und Dirigent Johann Strauß wur­de am 25. Er wurde schwer krank und starb 1791 im Alter von 35 Jahren. Aber gegen den Wunsch des Vaters be­gann er Geige zu spielen und nahm den Unterricht im Komponieren bei ei­ nem Komponisten. Johann Strauß (der Sohn) müsste Bank­ be­am­ter werden. як опери «Весілля Фігаро». талант begeistert — з захопленням in Not — у нужді Fragen zum Text Wer wurde in Salzburg geboren? In welchem Alter begann Mozart zu komponieren? Wie empfang man Mozart in Europa? Welche Opern hat Mozart komponiert? Wie verhalten Sie sich zu Mozarts Musik?  Johann Strauß  ²îãàíí Øòðàóñ Der berühmte österreichische Kom­po­ nist. “Die Zauberflöte” und auch Sin­fo­ni­en. Oktober 1825 in Wien in der Familie des berühmten Walzerkönigs Johann Strauß geboren. 5.308 Hervorragende Menschen Deutschlands l Es wurde immer schwerer Brot zu ver­ die­nen. Doch seine wunderschönen Werke wur­den nicht gespielt. а також симфонії. Іоганн Штраус (син) повинен був ста­ ти банківським службовцем. у Відні в родині знаменитого короля вальсів Іоганна Штрауса. «Дон Жуан». “Don Juan”. 2. 3. Konzerte. Відомий австрійський композитор. диригент aufmerksam werden auf (Akk.­ Hier entstanden seine schönsten Wer­ ke. «Чарівна флейта». Mozart lebte in Not. концерти. Тут з’явилися такі його чудові тво­ ри. скри­паль і диригент Іоганн Штраус народився 25 жовтня 1825 р. У 1782 році Моцарт переїхав до Відня. . Ставало все важче заробляти на хліб. wie die Opern “Figaros Hochzeit”. Він тяжко захворів і помер 1791 року у віці 35 років. Однак його чудові твори не ви­ко­ну­ ва­ли­ся. 4.

Seine letzten Lebensjahre widmete er dem Genre der Operette. “Revolutionsmarsch”. але й сим­фо­ні­ч­ну музику. Він грав не тільки камерну. Wagner und von anderen Musikern hoch­ge­schätzt. у казино під Віднем відбувся концерт. Brams. Він давав гастролі в Росії. Мистецтво Іоганна Штрауса було ви­ со­ко оцінено І. sondern auch Symphoniemusik. Брамсом. Diese Reisen brachten ihm einen Welt­ ruhm. Публіка знала й поважала тільки його батька. У той час коли він ди­ри­гу­вав ор­ке­с­ т­ром. Його першими піснями у формі ва­ль­ сів були «Пісні свободи».l Видатні люди Німеччини 309 An einem Oktoberabend 1844 fand in einem Casino bei Wien sein Konzert statt. Одного жовтневого вечора 1844 р. Hier dirigierte er auf vielen Konzerten in Pawlowsk bei Petersburg. У Росії він написав кілька музичних творів на російські теми «Прощання з Петербургом» (1858). nach dem Tode seines Vaters. Er spielte nicht nur Kammer. Тут він диригував на багатьох кон­це­ р­тах у Павловську під Петербургом. Молодий Штраус виступав зі своєю програмою вальсів і приводив у за­хо­ п­лен­ня нею публіку й музикантів. spiel­ te er gleichzeitig meisterhaft Geige. Er gab auch Gastspiele in Russland. Im Jahre 1849. польку «У Па­ в­лов­сь­ко­му лісі». одночасно май­с­те­р­но грав на скрипці. Seine ersten Lieder in Form der Walzer waren “Lieder der Freiheit”. Р. Die Kunst von J. Der junge Strauß trat mit einem ei­ge­ nen Walzerprogramm auf und be­gei­ ster­te dadurch das Publikum und die Musiker. Das Publikum kannte und achtete nur seinen Vater. вальс-фантазію «Ро­ сій­сь­ке село». «Пісні ба­ри­ кад». Іоганн Штраус був у захваті від му­зи­ ки Чайковського й виконував деякі з його творів. In Russland komponierte er einige Mu­ sik­stüc­ke zu russischen Themen “Ab­ schied von Petersburg” (1858). «Революційний марш». після смерті батька Іоганн диригував його оркестром і здійснив багато концертних поїздок Європою й Америкою. Ці турне принесли йому світову сла­ву. Вагнером та іншими музикантами. Strauß wurde von J. Свої останні роки життя він при­свя­ тив жанрові опе­ре­ти. dirigierte Johann sein Or­che­ ster und machte viele Konzertreisen in Eu­ro­pa und Amerika. Johann Strauß war von der Musik von Tschaikowski begeistert und spielte ei­ ni­ge von seinen Werken. . R. die Polka­ “Im Wald Pawlowsk” (1869) und einen Phan­ta­sie–Walzer “Das rus­si­ sche Dorf”. “Lieder der Barrikaden”. У 1849 р.. Während er Orchester dirigierte.

Wörter und Wendungen achten (te. завжди лежать­­ квіти: одна гвоздика. a) — приносити світову славу Gastspiele geben (a. liegen im­ mer Blumen: eine Nelke. Brams ruht.310 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er schuf 16 Operetten. Strauß komponierte über 500 Walzer. J. 5. Його вальси «Віденський вальс» та «На голубому Дунаї» стали класикою світового мистецтва. Strauß Gastspiele? Wie schätzten das Publikum und die Musiker seine Musikwerke? Welche Walzer von J. eine Rose und manch­mal ein kleiner Irisstrauß. Штраус написав понад 500 ва­ль­сів. Брамсом. «Ніч у Венеції» (1883) та «Циганський барон» (1885). zwei Astern. wo er neben dem Komponisten J. Strauß? Nennen Sie die ersten Musikwerke von J. “Die Nacht in Ve­ne­ dig” (1883) und “Der Zigeunerbaron” (1885). На його могилі на Віденському кла­до­вищі. Він створив 16 оперет. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. 2. Одним з попередників сучасного му­ зи­ч­но­го мистецтва був великий ні­ме­ ць­кий композитор Ріхард Вагнер. Вони користуються великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю. e) — давати гастролі der Abschied — прощання 1. Strauß (dem Sohn)? Wo gab J. Він помер 3 червня 1899 р. Juni 1899 in Wien. 3. darunter “Die Fle­der­maus” (1876).— циган ruhen (te. Strauß sind Ihnen bekannt?  Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner)  Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð) Einer der Vorgänger der modernen Musikkunst war der große deutsche Kom­po­nist Richard Wagner. а іноді ма­ле­нь­кий букет іри­сів. t) — покоїтися Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte J. у Відні. . die Fledermaus — летюча миша Venedig — Венеція der Zigeuner. Seine Walzer “Wiener Walzer” und “An der schönen blauen Donau” wurden zur Klassik der Musikkunst. Auf seinem Grab auf dem Wienerfriedhof. І. t) — поважати einen Weltruhm bringen (a. Er starb am 3. де він покоїться поряд з ком­по­зитором І. одна троянда. серед них «Ле­ тю­ча миша» (1876). . 4. дві ай­с­т­ ри.

 Mai 1813 in Leipzig geboren. Він був незадоволений і песимі­ стично настроєний. Повернувшись до Німеччини. Als Schüler interessierte er sich für Dicht­kunst. Ріхард Вагнер народився 22 трав­ня 1813 року в Лейпціґу. Das zeigte sich in seinen Werken. у 1842 — придворним ка­пель­мей­с­те­ ром у Дрездені. “Tristan und Isolde” und andere. декорації та гра акторів складають єдине ціле. “Tannhäuser”. Am 23. Musik. Він створив новий тип музичної дра­ ми. Er entwickelte einen neuen Typ des mu­si­ka­li­schen Dramas. У 1834 році Вагнер став капельмей­ стером у театрі міста Магдебурга. Під час буржуазно-демократичної ре­во­лю­ції в Німеччині 1849 року він брав участь у дрезденських травне­ вих пов­станнях і потім змушений був емі­г­ру­ва­ти до Швейцарії. begann aber dann Musik zu stu­die­ren. «Тангейзер». schrieb er seine weltberühmten Opern: “Lohengrin”. не хотів мати нічого спі­ль­но­го з дійсністю й загли­ бився в світ міфів і сказань. музика. 1842 Hofkapellmeister in Dresden. у якій текст. але потім почав вивчати музику.l Видатні люди Німеччини 311 Richard Wagner wurde am 22. Wörter und Wendungen der Vorgänger — попередник die Wirklichkeit — дійсність  sich vertiefen (te. -er — декорация die Darstellung — гра der Aufstand (die Aufstände) — повстання  . t) — заглиблюватися das Bühnenbild. «Тристан і Ізо­ль­да» та ін. Це виявляється в його творах. Ще учнем він цікавився поезією. Тут він уперше був визнаний пу­б­лі­ кою. Er wurde unzufrieden und pessimi­ stisch. in dem Dichtung. Bühnenbild und Darstellung zu einer Einheit werden. Im Jahre 1834 wurde Wagner Theaterkapellmeister in Magdeburg. Hier hatte er seinen ersten Erfolg beim Publikum. Während der bürgerlich–de­mo­kra­ti­ schen Revolution in Deutschland nahm er 1849 an den Dresdener Maiaufständen teil und musste dann in die Schweiz emigrieren. 1876 року в Байроті відкрився палац вагнерівських фестивалів. wollte mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben und vertiefte sich in die Welt der Mythen und Sagen. Februar 1883 starb Richard Wag­ner in Venedig. Im Jahre 1876 wurde in Bayreuth das Wagnerfestspielhaus eröffnet. 23 лютого 1883 року Вагнер помер у Венеції. Nach Deutschland zurückgekehrt. він на­пи­сав всесвітньо відомі опери: «Лоен­грін».

Wo finden alljährlich die Wagnerfestspiele statt? 5. Одного разу його вчитель порадив йому вийти на вулицю й спостерігати життя. Heinrich war 9 Jahre alt. Було нелегко знайти тут роботу. Es war nicht leicht hier Arbeit zu fin­ den. Und so wurde Zille im Jahre 1872 Li­ tho­graph. . Dazu gehört auch Heinrich Zille. Er wurde am 10. Генріх допомагав батькам заробляти гроші. коли сім’я пе­ре­ їха­ла до Берліна. Генріху було 9 років. Одночасно він брав уроки ма­льо­ван­ ня в Ко­ро­лів­сь­кій школі мистецтв. der sein Talent er­kann­te und ihm Stunden gab. Німецький народ може пишатися ба­ га­ть­ма відомими художниками. Gleichzeitig nahm er Malstunden in der Königlichen Kunstschule. Heinrich half den Eltern Geld ver­die­ nen. Im Laufe von 30 Jahren musste aber Zille in einer photographischen Ge­sell­ schaft sein Brot verdienen.312 Hervorragende Menschen Deutschlands l Fragen zum Text 1. У школі. ein be­rühm­ter deutscher Maler. weil er als Maler keine Anerkennung fand. Але протягом 30 років Цилле по­ви­ нен був заробляти свій хліб у фо­то­гра­фі­ч­но­му товаристві. Was ist für seine Musikwerke kennzeichnend?  Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille)  ̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå) Das deutsche Volk kann auf viele be­ rühm­te Künstler stolz sein. який розпізнав його талант і давав йому уроки. gab es einen Zeichenlehrer. Januar 1858 in der Fa­ mi­lie eines armen Handwerkers bei Dres­den geboren. die Zille besuchte. Einmal empfahl ihm sein Lehrer auf die Straße zu gehen und das Leben zu be­ob­ach­ten. яку відвідував Цилле. Таким чином у 1872 році Цилле став літографом. ві­до­ мий німецький художник. als die Fa­mi­ lie nach Berlin übersiedelte. Unter welchem Einfluß komponierte Wagner einige seiner Musikwerke? 4. Wie reagierte Wagner auf die bürgerlichdemokratische Revolution in Deutschland? 3. Він народився 10 січня 1858 року в родині бідного ремісника під Дре­з­ де­ном. До них належить і Генріх Цилле. був учитель малювання. оскільки як ху­до­ж­ник він не знахо­ див визнання. Wofür interessierte sich Wagner in seinen Schuljahren? 2. In der Schule.

Нюрнберзі. Für sie gab es keine Spielplätze. Альбрехт Дюрер. August 1929. Heinrich Zille stellte auf seinen Bildern einfache Menschen dar. Besonders gern zeichnete der Maler Kin­der in den Hinterhöfen. auf den Straßen. часто хворих. die Anerkennung — визнання darstellen (te. 2. 3. wurde am 21. der prominente deut­ sche Maler. “Vater Zille” — so nannten ihn die Ber­ li­ner. продавці га­ зет. 5. oft krank. на вулицях. Його ім’я як великого майстра було відомим за його мистецтво далеко за межами міста. народився 21 травня 1471 р. сонця та зелені. o) — рекомендувати im Laufe von (Dat. Es waren Kutscher. Для них не було ігрових майданчи­ ків. в м. Er starb am 9. Zei­ tungs­ver­käu­fer und Fabrikarbeiter. родом з Угорщини. Wörter und Wendungen der Handwerker — ремісник  empfehlen (a. Zille? Wer erkannte erstmalig Zilles Talent zum Zeichnen? Wann begann Zilles Studium an der Akademie für Künste? Wen stellte Zille auf seinen Bildern dar? Wie nannte ihn das Volk?  Albrecht Dürer  Àëüáðåõò Äþðåð Albrecht Dürer. Особливо охоче художник малював дітей на задвірках. . Тільки в 1924 році Цилле почав пра­ цю­ва­ти в Академії мистецтв. Генріх Цилле зображував на своїх ка­ р­ти­нах простих людей. «Батько Цилле» — так називали його берлінці. Його батько Альбрехт був ювеліром. 4.l Видатні люди Німеччини 313 Erst 1924 begann Zille in der Akademie der Künste zu arbeiten. Це були кучери. Mai 1471 in der Stadt Nürnberg ge­bo­ren. Wäscherinnen.) — протягом 1. Heinrich Zille war sehr populär. Er machte wunderbare goldene Schmuck­sachen. gebürtig aus Ungarn. фабричні робочі. видатний ні­ме­ць­ кий художник. t) — зображувати Fragen zum Text In welcher Familie verlief die Kindheit von H. прачки. Він робив чудові золоті прикраси. Seinen Namen als einen großen Mei­ ster kannte man wegen seiner Kunst weit und breit. Генріх Цилле був дуже популярним. keine Sonne und kein Grün. Він помер 9 серпня 1929 року. Sein Vater Albrecht war Goldschmied.

який добре знав своїх близьких. 1494—1495 besuchte er Venedig. У родині було багато дітей. Seine Kunstwerke schmückten Rat­häu­ ser und Kirchen. У них часто не було їжі. Oft malte er die Natur. Schön­heit und Geist scharf be­ merk­te. «Геркулес» (1497) та ба­га­то малюнків олівцем. 1486—1489 war er Lehrling in der Werk­statt eines Nürnberger Künstlers. Seine Bilder unterscheiden sich durch ihre Einfachheit und Verständlichkeit. kei­ ne richtige Kleidung. “Her­ku­ les“ (1497) und viele Hand­zeich­nun­ gen. “Drei Bauern“ (1497) und Holzschnitte “Samson“ (1497). die er liebte und sehr wahrheitsgetreu darstellte. dann sollte er auch als Goldschmied Geld verdienen. яку він любив і правдиво зображував. Dürer strebte danach. der gut seine Mitmenschen kann­te und alle ihre Fehler und Schwä­ che. Er besuchte 6 Jahre lang die Schu­le. Він був також відомим портретистом. Краса Венеції зачарувала його та на­ ди­х­ну­ла на творчість. У 1486—1489 рр. die Vielfalt der Natur und das rege Interesse an die Men­schen aus dem Volke wi­der­zu­spie­ geln. доброго одягу. він був учнем у май­с­те­р­ні одного Нюрн­бер­зь­ко­го ху­до­ж­ни­ка. Er schuf Gravüren. Незважаючи на це він був бідним: май­с­те­р­на робота ювеліра було по­ гано оплачуваною. Sie hatten oft nicht genug Essen. Альбрехт Дюрер був другим сином у сім’ї. гостро під­ мічав красу й дух. У 1494—1495 рр. потім він повинен був також за­ ро­б­ля­ти як ювелір. «Портрет батька». Його вироби мистецтва прикрашали ратуші та церкви. Він виконав також гравюри на міді «Смерть» (1494—1495). Він ходив до школи тільки шість ро­ ків. wie “Selbstbildnis“. Er erfüllte auch Kupferstiche “Der Tod“ (1494—95).­ Albrecht Dürer war der zweite Sohn in der Familie. Він створив гравюри «Автопортрет».314 Hervorragende Menschen Deutschlands l Trotzdem war er arm: die kunstvolle Ar­beit des Goldschmiedes war eine schlecht bezahlte Arbeit. Er war auch ein berühmter Porträt­ maler. Його картини відрізняються своєю про­с­то­тою й понятливістю. він відвідав Ве­ нецію. усі їхні помилки та слабості. . «Три се­ля­ ни­на» (1497) та гравюри на дереві «Сам­сон» (1497). Die Schönheit von Venedig bezauber­ te ihn und regte ihn zum Schaffen an. “Porträt des Vaters“. Дюрер прагнув до того. Die Familie war kinderreich. щоб відбити багатоманітність природи та живий інтерес до людей з народу. Він часто малював природу.

l Видатні люди Німеччини 315 Das Jahr 1500 war das Jahr des Um­ schwungs im Schaffen von Dürer. “Marie mit dem Säugling“. 5.. У 1505 році він удруге відвідав Ве­не­цію.) — спонукати до. Zu dieser Zeit schuf er Gravüren “Die Verehrung der Wahrsager“. «Поклоніння трій­ ці» та «Чотири темпераменти». Він помер у 1528 р. підмайстер anregen zu (Dat. у Нюрнберзі. Hier erschienen seine Gemälde “Adam und Eva“. Хто сьогодні не знає. 2. 1500 рік був роком перелому в тво­р­ чо­с­ті Дюрера. 4. -e — гравюра на дереві die Verehrung — шанування der Wahrsager —  волхв Fragen zum Text In welcher Familie wurde A. 3. der Kupferstich. Тут з’явилися його картини «Адам і Єва». «Марія з немовлям». У 1520 році він поїхав до Ні­дер­ла­н­дів. Im Jahre 1505 besuchte er Venedig zum zweiten Mal. die Vielfalt — багатоманітність der Umschwung — перелом 1. . Dürer geboren? Wie war seine Kindheit? Wodurch unterscheiden sich seine Werke? Zu welchen Themen malte er meistens seine Gravüren? In welcher Stadt in Deutschland gibt es ein Dürer-Haus?  Wilhelm Conrad Röntgen  ³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí Wer weiß heute nicht. Er starb im Jahre 1528 in Nürnberg. що означає ре­н­т­ге­нів­сь­кий знімок при обстеженні хво­ро­го. Результатом цієї поїздки були ка­р­ти­ ни «Портрет молодої людини»(1521) і «Чотири апостоли» (1526). -e — гравюра на міді der Holzschnitt. У цей час він створив гравюри «По­ кло­нін­ня волхвів». Wörter und Wendungen der Goldschmied. was eine Rönt­gen­auf­nah­me bei der Unter­suchung ei­nes Kranken bedeutet. “Die Ver­eh­ rung der Drei Heiligen“ und “Vier Tem­ pe­ra­men­te“.. -e — ювелір die Schmucksachen — прикраси der Lehrling — учень. Im Jahre 1520 fuhr er in die Nie­der­lan­de. Als Ergebnis dieser Reise waren seine Bilder “Bildnis eines jungen Mannes“ (1521) und “Vier Apostel“ (1526).

ging er nach Straßburg und wurde Assistent bei Pro­ fes­sor A. Mit 21 Jahren hatte er 1866 sein Stu­di­ um am Polytechnikum in Zürich ab­ge­ schlos­sen. суворий аналіз помилок ско­ро здобули фізикові Рентгену славу кра­ що­го експериментатора свого часу. які проникали крізь усі предмети. Das war in Würzburg. Кундта. 1872. 1878 kehrte er nach Würzburg zurück. Найвища точність експериментів і до­ слідів. Він працював професором фізики в різних університетах Німеччини. що не кожний замислюється про від­кри­ва­ча рентгенівських променів. . Рентген назвав їх Х-променями. Seitdem war er der Physik treu geb­ lieben. strenge Ana­ly­se der Fehler brachten dem Physiker Röntgen bald den Ruf des besten Ex­pe­ri­men­ta­tors seiner Zeit. де в 1886 році відкрив промені. У віці 21 рік (1866 р. Wer ist aber dieser Mensch? Хто ж ця людина? Wilhelm Conrad Röntgen war In­ge­ nieur von Beruf. Röntgen nannte sie “X–Strahlen”.­ Вільгельм Конрад Рентген був профе­ сійним інженером.316 Hervorragende Menschen Deutschlands l Das Röntgenbild eines Metallstücks zeigt die Fehler in der Struktur. Kundt. Höchste Genauigkeit seiner Ex­pe­ri­men­te und Unter­suchungen. wo er 1886 Strahlen entdeckte. Все це сьогодні є таким звичайним. щоб позначити їх таємничі якості. Erst 1870 begann Röntgen seine Tä­tig­ keit auf dem Gebiet der Physik. Рентгенівське зображення злив­ ка з металу свідчить про помилки в стру­к­ту­рі. Zwei Jahre später. Лише в 1870 ро­ці Рентген почав свою діяльність у галузі фізики. einem bekannten Ge­ lehr­ten und Forscher. відомого уче­но­ го й ви­на­хі­д­ни­ка. Через два роки молодий інженер за­хи­с­тив дисертацію на ступінь до­к­ то­ра філософії. 1878 року він повернувся до Вю­р­ц­бу­ р­га. Zwei Jahre später promovierte der jun­ ge Ingenieur zum Doktor der Phi­lo­so­ phie. Відтоді він залишається вірним фі­ зиці. Через два роки (1872) він від­пра­ви­в­ ся до Страсбурга й став асистентом професора А. Das alles ist heute so gewöhnlich. Er wirkte als Professor der Physik an ver­ schie­de­nen Universitäten Deutsch­lands. um ihre geheimnisvollen Eigenschaften zu be­zeich­nen. dass nicht jeder an den Entdecker der Rönt­ gen­strah­len denkt. die alle Gegenstände durchdringen. Це було у Вюрцбурзі.) він закінчив на­ вчан­ня в політехнікумі в Цю­риху.

ist einer der größten Ma­ the­ma­ti­ker aller Zeiten. Карл Фрідріх Гаусс (1777—1855) — один з найвидатніших математиків усіх часів. 3.) durchdringen (a. 5.­ Для нього це були найкращі години. Sein Vater war Maurer von Beruf. Після роботи він повинен був по­ра­ ху­ва­ти зарплату для всіх каменярів сво­єї бригади. Sein Sohn Karl Friedrich war damals drei Jahre alt. -n — знімок  die Untersuchung. Es sind jetzt über 200 Jahre her. Nach der Arbeit musste er den Ar­beits­ lohn für alle Maurer seiner Brigade be­ rech­nen. o) — закінчити навчання  1. Für ihn waren das die schönsten Stunden. як великий математик був маленьким хлопчиком. . Його математичні труди належать до шедеврів математики. Його сину Карлу Фрідріху було тоді три роки. die Genauigkeit — точність  wirken (te. geboren 1777. t) = tätig sein als (Nom. Er war schon mit 20 Jahren Pro­fes­sor der Astronomie an der Uni­ver­si­tät in Göttingen. -en — обслідування  das Studium abschließen (o. У 25 років Гаусс став членом академії наук у Петербурзі. Mit 25 Jahren wurde Gauß Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Petersburg. 2. Seine mathematischen Schriften ge­hö­ ren zu den Meisterwerken der Ma­the­ ma­tik. Його батько був за професією ка­ме­ ня­рем.l Видатні люди Німеччини 317 Wörter und Wendungen die Aufnahme. 4. dass der große Mathematiker noch ein klei­ ner Jun­ge war. u) — проникати Fragen zum Text Haben Sie sich einmal röntgen lassen? Was war Röntgen von Beruf? Wo hat er seine Ausbildung erhalten? Auf welchem Gebiet war er tätig? Was brachte ihm einen besonderen Ruf?  Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß  Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà Karl Friedrich Gauß. ge­ stor­ben 1855. У двадцять років він уже був про­фе­ со­ром астрономії в університеті міста Геттінгена. Пройшло понад 200 років відтоді.

Plötzlich rief er: “Vater. Він часто малював крейдою числа на стіні будинку або писав паличкою на піску. Батько Фрідріха злякано відкрив очі. знайшов у під­ра­ху­н­ках по­милку. ні ра­ху­ва­ти. Karl Fried­rich. zum Andenken an seine erste ma­the­ma­ti­sche Entdeckung. Karl Friedrich nahm das Papier mit den Zahlen und sah es aufmerksam an. Він у три роки уже вмів раху­вати. sieh nur. sie war auf ihren klei­ nen Jun­gen sehr stolz. Vater. das mit Zahlen be­ schrie­ben war. er dach­ te: “Bald wird mir mein Sohn bei den Schreib– und Rechenarbeiten helfen”. . Батько також був ним задоволений. Er trug diesen Heller noch später bei sich. списаний ци­ф­ра­ ми. але дуже пишалася своїм ма­ле­нь­ким сином. Одного вечора стомлений батько Га­ усс заснув під час підрахунків. und wirklich. Eines Abends war Vater Gauß sehr müde und schlief beim Rechnen ein. Тут повинно було бути п’ять. коли був уже відомим ученим. hier hast du einen Fehler gemacht! Раптом він закричав: «Тату. Цифри були улюбленою іграшкою. hatte einen Fehler in der Rechnung ge­ fun­den! Він перерахував. Він носив цей геллер з собою. Карл Фрідріх взяв папір з цифрами й уважно його роздивився. noch schreiben. Auch der Vater war zufrieden. Він сидів тоді поряд зі своїм батьком і дивився на папір. sein 3jähriges Söhnchen. по­ глянь-но. Мати Гаусса не вміла ні читати. на згадку про своє перше математичне від­ криття. він міркував: «Скоро мій син буде до­ по­ма­га­ти мені під час підрахунків». Er rechnete mit. Karl Friedrich Gauß gab diesen Heller nicht für Süßigkeiten aus. Карл Фрідріх Гаусс не витратив гел­ лер на солодощі. тату. дійсно. Він похвалив свого хлопчика й по­да­ ру­вав йому геллер. Карл Фрі­ д­ріх. als er schon ein berühmter Ge­ lehr­ter war. Mutter Gauß konnte weder lesen. Er rechnete nach. Er lobte seinen Jungen und schenk­te ihm einen Heller. А ти напи­сав три!» Erschrocken machte Vater Gauß die Augen auf. Він рахував разом із батьком. ти тут зробив помилку! Hier muss eine Fünf stehen.318 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er saß dann neben seinem Vater und sah auf das Papier. Er konnte schon mit 3 Jahren rech­nen. його трирічний син. Du hast eine Drei geschrieben!”. Die Zahlen waren liebstes Spielzeug. Er malte oft mit Kreide Zahlen an die Hauswand oder schrieb mit einem Stöck­chen Zahlen in den Sand. і.

5. 4. -e — шедевр der Maurer — каменяр  der Lohn (die Löhne) — заробітна плата 1.. e) — розтратити zum Andenken an (Akk. 2. erschrocken — злякано  ausgeben (a. 3. Fragen zum Text Auf welchem Gebiet wurde Gauß berühmt? Mit welchen Lehranstalten ist sein Name verbunden? Womit beschäftigte sich sein Vater nach der Arbeit? Mit wie vielen Jahren konnte Gauß schon rechnen? Was war sein liebstes Spielzeug? Was trug Gauß bei sich sein ganzes Leben als Talisman? ..) — на згадку про.l Видатні люди Німеччини 319 Wörter und Wendungen das Meisterwerk. 6.

Дні стають довшими. . Jede Jahreszeit dauert drei Monate. Діти будують для них шпаківні й роз­ вішують їх на дерева. Все починає розквітати. Die Kinder bauen für sie Vogelhäuser und hängen sie an die Bäume. Сніг починає танути. Перелітні птахи повертаються з ви­ рію. sondern veränderlich. die beste Zeit für den Urlaub. Man muss unbedingt hinaus ins Grüne. то йде дощ або сніг. Schnee­ glöck­chen. Є німецьке прислів’я: «Квітень. April. осінь і зима. Immer stärker erwärmt die Sonne mit ih­ren Strahlen die Erde. За весною йде жарке літо. проліски. Треба обов’язково виїздити на лоно природи. Перші квіти. Es gibt ein deutsches Sprichwort: “April. Існують чотири пори року: весна. весна — краща пора року. er weiß nicht. літо. was er will”. Veilchen und Maiglöckchen. й вулицями бі­ жать маленькі струмки. Meiner Meinung nach ist der Frühling die schönste Jahreszeit. April und Mai herrscht der Früh­ling. Die Tage werden länger. особливо в квітні. sind Mimosen. Alles beginnt zu blühen. die im Frühling ver­ kauft werden.— мімози. Bald scheint die Sonne. Dem Frühling folgt der heiße Sommer. Der Schnee beginnt zu schmelzen und durch die Straßen laufen kleine Bäche. Кожна пора року триває три місяці. Aber schon im Mai zeigt oft das Ther­ mo­me­ter 15—20 Grad Wär­me. квітні й травні панує весна. Jahreszeiten (Ï îðè ðîêó. чого він хоче». Ñ âЯòà )  Jahreszeiten  Ïîðè ðîêó Es gibt vier Jahreszeiten: Frühling. які продають навесні. кві­ тень. він не знає. а мінли­ ва. То світить сонце. Все сильніше зігріває сонце землю своїми променями. besonders im April. Som­mer. Herbst und Winter. Das Wetter ist aber noch nicht be­stän­ dig. bald regnet es oder schneit es. Die ersten Blumen. Im März. На мою думку. У березні. Але погода ще не постійна.X . Die Zugvögel kehren aus den warmen Ländern zurück. кращий час для відпустки. Але уже в травні термометр часто по­ ка­зує 15—20 градусів тепла. фіалки та конвалії.

l Ïîðè ðîêó. In den Nächten friert es. Крапає з дахів будинків і гілок дерев. Цю пору року чекають завжди. Маленькі й великі струмки з шумом перетинають вулиці міст. 2. позагоряти. t) — царювати. Wörter und Wendungen herrschen (te. wenn die Zeit kommt. Земля жадно п’є воду. starker Wind. слідувати Fragen zum Text Wie verhalten Sie sich zum Frühling? Welche Veränderungen kommen im Frühling in der Natur vor? Was beginnt im Sommer für Kinder und Erwachsene? Woran ist der Herbst reich? Freut Sie der Winter?  Frühling  Âåñíà Auf diese Jahreszeit wartet man im­ mer. Man kann schwimmen. Von den Dächern der Häuser und von den Zweigen der Bäume tropft es. ліси й поля. Wäl­ der und Felder. Потім приходить осінь з численними стиглими плодами. o) — танути der Bach (die Bäche) — ручай  beständig — постійна  veränderlich — змінна 1. in der Sonne lie­gen. Die Erde trinkt gierig das Wasser. До осені приєднується зима зі снігом і морозами. але вдень сонце піднімається все вище й розтоплює лід і сніг. Aber der Spätherbst ist nicht sehr an­ ge­nehm: trübe Tage. aber am Tage geht die Sonne immer höher auf und schmilzt Eis und Schnee. 5.) — примикати. 4. осо­ б­ли­во після морозяної сніжної зими з студеним вітром та частими сні­го­ па­да­ми. подарувати багаті врожаї. Уночі підморожує. besonders nach dem frostigen schneereichen Winter mit eiskaltem Wind und häufigen Schneestürmen. Boot fahren. володарювати schmelzen (o. um. Краще за все відпочивати біля води. 3. Dann kommt der Herbst mit zahlrei­ chen reifen Früchten. щоб. das Sprichwort (die Sprichwörter) — прислів’я der Zugvogel (die Zugvögel) — перелітний птах sich anschließen (o. o) an (Akk. An den Herbst schließt sich der Winter mit Schnee und Frost an. Kleine und große Bächer überqueren rau­schend die Straßen der Städte. Часто йде дощ. Es regnet oft. сильний вітер. Ñâÿòà 321 Am besten erholt man sich am Wasser. коли при­ йде час. Але пізня осінь не дуже приємна: по­ хму­рі дні. по­ка­ та­ти­ся на човні. Можна поплавати. . reiche Ernten zu geben.

der Bienen und andere Insekten lockt. Narzissen. Die Zugvögel besiedeln alte Häuschen. In den Wäldern ercheinen die ersten Früh­lings­blu­men. Конвалії. нарциси. Природа пробуджується до нового життя. Die Gärten versinken in einem Meer von Blüten. персикові дерева. нібито ми бачимо це вперше. In der Nacht schlägt in den auf­ge­blüh­ ten Fliederbüschen die Nachtigal. У лісах з’являються перші весняні кві­ти. З кожним днем стає все жаркіше. Уночі в кущах бузку. Pflau­men–. Усе виглядає так красиво. Alles sieht so schön aus. Скоро прийде літо. Aprikosenbäume ziehen ihre zarte oder hellrosige Kleidung an. тюльпани та інші казкові квіти вкривають зем­ лю як барвистий килим. Голосне цвірінькання птахів си­м­во­лі­ зує справжній прихід весни. який вабить бджіл та інших комах. що не мо­ж­ на відірвати зір. вишні. Tul­ pen und viele andere märchenhafte Blu­men bedecken wie ein bunter Teppich die Erde. Всюди пробивається яскраво-зелена свіжа трава. Veilchen. bauen Nester. Maiglöckchen. Яблуні. als ob wir das zum ersten Mal se­ hen. Садки втопають у морі цвітіння. Wir bewundern die Schönheit der Na­ tur. будують гнізда. Überall sprießt hellgrünes frisches Gras. Lautes Zwitschern der Vögel sym­bo­li­ siert die richtige Ankunft des Frühlings. сли­ ви. Удень віє легкий вітерець і гонить ку­ п­ча­с­ті хмари. Immer heißer wird es von Tag zu Tag. Bald kommt der Sommer. фіалки. співає соловей. Пишне листя й соковита трава при­ ваб­лю­ють наш зір. Перелітні птахи займають старі бу­ди­ но­ч­ки. Der schönste Frühlingsmonat ist der Mai. Äpfel–. Die Luft ist vom süßen Wohlgeruch. Kirschen–. über­füllt. Ми захоплюємося красою природи. що розпустився. Найкрасивіший весняний місяць — це травень. Am Tage weht ein leichtes Windchen und jagt die weißen am Himmel zie­ henden Schäfchenwolken. що пливуть по небу. . Üppiges Laub und saftiges Gras zie­ hen unsere Blicke heran. Повітря наповнене солодким за­па­ хом.Jahreszeiten l 322 Die Natur erwacht zum neuen Leben. абрикоси одягають свій ніжний бі­лий або світло-рожевий одяг. dass man sich vom Anblick nicht losreißen kann. Pfirsich–.

Спочатку на небі збираються темні хмари. Am Tage wirbelt häufig warmer Wind Staub auf.l Ïîðè ðîêó. Удень часто теплий вітер гонить пил. als auch die Natur. Сильне сонце посилає свої всепро­ никаючі промені на землю. Man sucht noch den Schatten. На синьому безмежному небі навряд можна помітити хмару. потім блискає блискавка і уда­ лині гримить гром. Наближається гроза. 4. -n — купчаста хмара man kann sich vom Anblick nicht losreißen — не можна відірвати очей Fragen zum Text Womit beginnt der Frühling? Was symbolisiert die richtige Ankunft des Frühlings? Wie sehen die Gärten aus? Beschreiben Sie bitte die Natur im Wald! Haben Sie den Frühling gern? Begründen Sie ihre Antwort.  Sommer  ˳òî Der Sommer ist der heißeste Jah­res­ zeit. wo man sich verstecken kann. Через тривалу спеку страждають як люди. Zuerst sammeln sich dunkle Wolken am Himmel. лісів і парків. Ñâÿòà 323 Wörter und Wendungen besiedeln — заселяти der Wohlgeruch — аромат das Insekt. die Hitze zu ertragen. Das Gewitter naht. Alles sinkt im dunkelgrünen Laub der Gärten. . Auf dem freiliegenden Gelände ist es nicht leicht. На відкритій місцевості нелегко витри­мати спеку. Тоді шукають тінь. Welch eine Erleichterung kommt. die Schäfchenwolke. Wegen der dauernden Hitze leiden sowohl­ die Menschen. Літо — найтепліша пора року. 5. Wälder und Parks. -en — комахи üppig — пишний (про зелень) 1. коли почи­ на­ється гроза. dann blitzt es und in der Ferne rollt der Donner. Все потопає в темно-зеленому листі садів. Am blauen grenzlosen Himmel kann man kaum eine Wolke sehen. де можна схова­ тися. так і природа. розпечена земля віддає додаткове тепло. 3. Die mächtige Sonne schickt ihre alles durchdringenden Strahlen auf die Erde. wenn ein Gewitter losbricht. 2. glühender Boden gibt der Luft zusetzliche Wärme. Яке ж настає полегшення.

alles wächst und gedeiht. І за все це ми вдячні літу. 4. Gemüse und Obst beginnt. водні ігри. Und dafür sind wir dem Sommer dank­ bar. Дехто їде до моря. Einige fahren ans Meer. а потім починається дощ. Es gibt die Menschen. Die anderen träumen vom Schwimmen. Es gießt in Strömen. Зі словом «літо» пов’язаний час ка­ні­ кул і відпусток. Наприкінці серпня ночі стають про­хо­ ло­д­ні­ши­ми та довшими. овочів і фруктів. Man wartet ge­wöhn­lich auf den stillen Regen. Потім знову світить сонце. на по­ ро­зі стоїть осінь. При цьому стра­ж­да­ють хлібні поля й фруктові садки. Починається час збирання врожаю хліба.Jahreszeiten l 324 Zuerst fallen die ersten seltenen gro­ ßen Tropfen und dann geht es los. die ihre Freizeit im Walde am Ufer eines Flusses gerne verbringen. der Herbst steht vor der Tür. Die Erntezeit von Getreide. vom Wasserspielen. катання на човні. Dabei werden Getreidefelder und Obst­ gär­ten beschädigt. Ллє як з цебра. які проводять вільний час на березі річки. Спочатку падають перші рідкі великі краплі. wenn Hitze ist? Wie fühlen Sie sich während des Gewitters? Wohin fahren Sie gewöhnlich im Sommer? Wie kann man im Sommer die Zeit verbringen? Welche Pläne haben Sie für den nächsten Sommer? . o) — вибухнути gedeihen (ie. Dann scheint die Sonne wieder. усе росте та квітне. 5. Unter bestimmten Umständen wird der starke Regen von Hagel begleitet. Є люди. Звичайно чекають на тихий дощ. Mit dem Wort “Sommer” ist die Zeit der Ferien und des Urlaubs ver­bunden. u) — утопати das freiliegende Gelände — відкрита місцевість 1. При відповідних обставинах сильний дощ супроводжується градом. vom Bootfahren. Wörter und Wendungen sinken (a. Ende August werden die Nächte im­ mer kühler und länger. Літо говорить нам «прощай». щоб загоріти й за­ смаглими повернутися додому. um sich in der Sonne zu sonnen und braungebrannt nach Hause zu kommen. 2. ie) — процвітати ade — прощай Fragen zum Text Was trägt man. Der Sommer sagt uns “ade”. 3. losbrechen (a. Інші мріють про плавання. der stun­den­lang pausenlos fällt. який іде годинами безперервно.

Es dauert aber nicht lange. Bunte Blätter bedecken wie ein Teppich die Erde und rascheln unter den Füßen. Хмарно так. . що білий іній вкрив все навкруги. Lange Sonnenstrahlen schmelzen den Reif. вкри­ ває зе­м­лю й шарудить під ногами. Diese märchenhafte Zeit wurde von vie­len Dichtern besungen. Однак літо не хоче йти. зриває без­жа­лі­ с­но листя з дерев і кидає його на зе­м­лю.l Ïîðè ðîêó. Die Sonne lacht uns freundlich zu und wärmt die Erde mit ihren warmen Strah­len. Нам привітно посміхається сонце і гріє землю своїми теплими проме­ нями. wenn die Sonnenstrahlen das Laub durchdrin­ gen und alles ist vom hel­len Sonnenlicht überflutet. коли сонячні промені пронизують листя й усе залите яскравим сонячним сві­ т­лом. bedecken den Himmel und es regnet. dass man plötzlich be­ merkt. як килим. Листя дерев забарвлюється й без­зву­ ч­но падає на землю. яки­ми короткими стали дні. dass weißer Reif alles überall be­ deckt hat. Особливо красива золота осінь. Різнобарвне листя. Часто просипаєшся вранці і бачиш. Es weht kalter Wind und der reißt un­ barm­her­zig Blätter von den Bäumen und wirft sie auf den Boden. Комахи рояться в повітрі. що раптом помічаєш. Ñâÿòà 325  Herbst  Îñ³íü Allmählich wird es immer kühler. Der Regen hört auf. Besonders schön ist der goldene Herbst im Wald. Віє холодний вітер. Insekten schwärmen in der Luft. Але це триває недовго. Diese farbreiche Pracht der Natur im Alt­wei­ber­som­mer erfreut das Auge. Довгі промені сонця розтоплюють іній. Приходять важкі темні хмари. і йде дощ. вкри­ва­ ють небо. Der Sommer will aber nicht fortgehen. Поступово стає прохолодніше. Alle freuen sich auf den Altweiber­ sommer. Цей казковий час оспіваний багатьма поетами. wie kürzer die Tage geworden sind. Es ist so trübe. Man erwacht häufig am Morgen und sieht. Es kommen schwere dunkle Wolken. Das Laub der Bäume beginnt sich zu fär­ben und fällt lautlos herab. Ця багатобарвна пишність при­ро­ди в бабине літо радує око.­ Усі радіють бабиному літу. Дощ припиняється.

weil die Vögel. ллє дощ. daß die Natur im Herbst einschläft? Welchen Herbstmonat haben Sie gern? Warum? Welche Dichter haben den Herbst in ihren Werken besungen?  Winter  Çèìà Die letzten vertrockneten Blätter sind von den Bäumen abgefallen. Лише вітер насвистує у гілках дерев свою сумну осінню пісню. Im Wald wird es immer stiller. Перелітні птахи залишають свої бу­ди­ но­ч­ки й зграями тягнуться над ліса­ ми й полями на південь. 4. überfluten (te. до­що­ ви­то. . windig und kalt. Не чути співу птахів. Nur der Wind pfeift durch die Äste der Bäume sein trauriges Herbstlied. Man hört keinen Vogelgesang mehr. ihre Heimat ver­ lassen ha­ben und nach dem Süden gezogen sind. Природа засинає. які літом співають з ранку до ночі. die im Sommer von früh bis spät singen. Wörter und Wendungen schmelzen (o. Голі гілки стирчать у небо. 3. не припиняючись. Скоро прийде зима. Die Zugvögel verlassen ihre Häuschen und ziehen sich in langen Schwärmen über Wälder und Felder nach dem Sü­ den. regnerisch. за­ ли­ши­ли свою батьківщину й полетіли у вирій. У лісі стає тихше. Не чути співу птахів. 5. Man hört keinen Vogelgesang. die Bäume neigen sich im Winde und verlieren dabei ihre letzten Blätter. Пізньої осені зазвичай хмарно. o) — розтопити unbarmherzig — безжалісно der Altweibersommer — бабине літо aufhören (te. Tagelang strömt unablässlich der Re­ gen herab.Jahreszeiten l 326 Im Spätherbst ist es gewöhnlich trübe. 2. Kahle Äste ragen in den Himmel her­ vor. дерева гнуться від вітру і губ­ лять своє останнє листя. Bald kommt der Winter. Die Natur schläft ein. вітряно й холодно. Цілими днями. t) — припинятися 1. З дерев упало останнє сухе листя. t) — заливати (про сонце) der Schwarm (Schwärme) — зграя Fragen zum Text Wie beginnt der Herbst? Warum hat man den Altweibersommer gern? Warum sagt man. оскільки птахи.

Вони помирають від голоду. Besonders märchenhaft sieht der stum­ me Wald aus. Sie sterben vor Hunger. Уранці бачиш білі глибокі замети. dass das neue Jahr etwas Gutes. коли легкі сніжинки кру­ ж­ля­ють у повітрі й «ворожать». Не всім це вдається — перенести сту­ де­ну зиму. У великих містах сніг прибирають. Як красиво. wenn leichte Schneeflöckchen in der Neujahrsnacht in der Luft wirbeln und zaubern. Природа спить. erfrieren. Особливо казково виглядає мовча­ зний ліс. Все біле. Alles strahlt in weißer winterlicher Pracht.­ У глибокому снігу можна побачити. і самі робимо щось гарне для своїх родичів і друзів. Ñâÿòà 327 Je kürzer die Tage werden. Es ist nicht die beste Zeit für die Be­ woh­ner des Waldes. auf die wir das ganze Jahr warten. Wie schön es ist. блищить на сонці. Aber bald kommen die Feste. Важкі сірі хмари пливуть небом і роблять день ще коротшим. щоб Новий рік приніс щось добре. die mit Mühe Futter krie­gen müssen. однак. тим до­в­ ши­ми стають ночі.l Ïîðè ðîêó. von dem man träumt. In den Großstädten wird der Schnee fortgeschafft. як тисяча алмазів. Чим коротшими стають дні. Am Morgen sieht man weiße tiefe Schnee­we­hen. сліди різних звірів і птахів. які з трудом повинні добувати корм. un­be­dingt bringt. Schwere graue Wolken ziehen am Him­ mel entlang und machen den Tag noch kürzer. Wir warten mit Ungeduld auf Über­ra­ schun­gen und machen selbst etwas Schö­nes für unsere Verwandten und Freun­de. Це не кращий час для мешканців лісу. яких ми чекаємо цілий рік. desto län­ ger werden die Nächte. Das sind das Neujahrsfest und Weih­ nach­ten. Але скоро прийдуть свята. Ми з нетерпінням чекаємо сюрпри­ зів. Die Natur schläft. про що мрієш. . Nicht allen gelingt es den eiskalten Win­ter zu überleben. Alles ist weiß und glitzert in der Sonne wie Tausend Diamanten. Im tiefen Schnee kann man aber Spu­ ren verschiedener Tiere und Vögel sehen. за­ме­р­за­ ють. Це Новий рік і Різдво. Все сяє в білій зимовій пишноті.

Кожне свято має свою власну іс­то­рію. . als auch den Erwachsenen Spaß. die Menschen ge­ hen nicht zur Arbeit.— мешканець 1. Тільки убрані в білі пальта дерева і розписані морозом вікна будинків до­зво­ля­ють нам захоплюватися кра­ сою зимової природи. Das macht sowohl den Kindern. kann man Schneeballschlachten machen und Schnee­män­ner bauen. Schi– und Schlittschuhlaufen. Besonders freuen sich auf den frosti­ gen schneereichen Winter die Kinder. Катання на санчатах. Весь народ святкує Міжнародний жі­но­чий день і День солідарності тру­ дя­щих. t) — добувати zaubern (te. Wörter und Wendungen wirbeln — кружляти  die Pracht — пишнота  der Bewohner. 12 квітня — День космонавтики. t) — ворожити Fragen zum Text Warum kann man im Winter keinen Vogelgesang hören? Welche Feste sind bei den meisten Menschen besonders beliebt? Wie sieht der Winterwald aus? Kann man den Winter in der Stadt bewundern? Warum freuen sich die Kinder auf den Winter?  Feiertage in der Ukraine  Ñâÿòà â Óêðà¿í³ Es gibt verschiedene Feiertage. гра в хокей завжди улюблені.Jahreszeiten l 328 Nur die in weiße Mäntel angezogenen Bäume und durch Frost bemalten Fen­ ster der Häuser lassen uns die Schön­ heit der Winternatur bewundern. Rodeln. День Перемоги. In letzter Zeit werden in unserem Land religiöse Feiertage weit gefeiert. Особливо радуються морозяній сніж­ ній зимі діти. ко­в­за­ нах. як Різдво та Великдень. eiskalt — холодний kriegen (te. Це вихідні дні. wie Weihnachten und Ostern. 2. такі. Das ganze Volk feiert festlich den In­ter­ na­tio­na­len Frauentag und den Tag der Solidarität. люди не ходять на ро­бо­ту. Eishockeyspiele sind immer beliebt. Якщо сніг мокрий. Wenn der Schnee nass ist. den Tag des Sieges. April ist der Tag der Kos­mo­­ nautik. лижах. можна грати в сні­ ж­ки та ліпити сніговика. так і дорослим. . Der 12. 4. Це дає задоволення як дітям. Das sind Ruhetage. Останнім часом у нашій країні ши­ро­ко відзначаються релігійни свята. Jeder Feiertag hat seine eigene Ge­schich­te. 5. 3. Існують різні свята.

l Ïîðè ðîêó. In der Ukraine waren die Mai­kund­ge­ bun­gen von der zaristischen Regierung ver­bo­ten. 4. До 1699 року початок року свя­т­ку­ва­ ли 1 вересня. t) — проголошувати Fragen zum Text Nennen Sie alle staatlichen Feiertage der Ukraine! Was feiert man in letzter Zeit weit? Was wissen Sie über die Geschichte der Maifeier? Wann begann man in Rußland am 1. Januar das Neujahrsfest zu feiern? 5. Mein Lieblingsfeiertag ist Neujahr. Erst 1699 erklärte Peter der Erste den 31. das Jahr 1700. Januar begann in Russ­land. für die Verbes­ serung ihrer Lebenslage. wie in ganz Eu­ro­pa. 2. t) — переслідувати  1. як і в усій Європі. роз­по­ча­в­ся 1700 рік. Was für ein Fest feiern Sie am liebsten? . Dezember als letz­ten Tag des Jah­res und am 1. і 1 сі­ч­ня в Росії. Прикрашають ялинку і кладуть під неї подарунки для дітей і дорослих. Es ist ein lustiges Fest: man spielt. Але не завжди 1 січня в України було першим днем року. Die Teilnehmer wurden verfolgt. тан­цю­ ють і співають. erhebt ein Sektglas und wünscht viel Glück im Neuen Jahr. Gegen 24 Uhr setzt man sich an den Tisch. Це веселе свято: всі грають. Aber nicht immer war der erste Januar in der Ukraine der erste Tag des Jahres. Man schmückt einen Tannenbaum und legt Geschenke für groß und klein dar­un­ter. tanzt und singt. У 1886 році в Чикаго було проведе­ но першу травневу маніфестацію. В Україні травневі маніфестації були заборонені царським урядом. 3. Трудящі боролися за демократичні свободи. Wörter und Wendungen die Kundgebung. das Sektglas (die Sekt­ gläser) — бокал з шам­ панським erklären (te. Близько дванадцятої години сідають за стіл. Моє улюблене свято — Новий рік. за покращання свого жит­тє­ во­го становища. Ñâÿòà 329 1886 wurde in Chikago die erste Mai­ kund­ge­bung durchgeführt. Учасники переслідувалися. Bis zum Jahre 1699 feierte man den er­ sten September als Jahresanfang. -en — маніфестація  die Lebenslage — положення в житті verfolgen (te. Die Werktätigen kämpften für de­mo­ kra­ti­sche Freiheiten. Тільки в 1699 році Петро I проголо­ сив 31 грудня останнім днем року. піднімають келих ша­м­пан­сь­ко­го й бажають багато щастя в Но­во­му році.

Святково одягнені. Fisch gebraten. Man hört der Neujahrsbegrüßung des Präsidenten der Ukraine zu. Am 30. Печуться святкові торти. риба. Schweinefleisch. Alles ist in Erwartung des Neujahrsfestes. Його чекають з нетерпінням.Jahreszeiten l 330  Neujahrsfest in der Ukraine  Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³ Eines der beliebtesten Feste für alt und jung ist das Neujahrsfest. сма­ жить­ся свинина. Darauf wartet man mit Ungeduld. Geflügel. Слухають новорічне вітання Прези­ ден­та України. святково офор­млені вітрини універмагів. Tannen­ baumschmuck: Glaskugeln. In der Küche herrscht reges Leben. Запрошують родичів і знайомих. пироги. Festlich angekleidet setzen sich alle an den Tisch. schreibt Glückwunschkarten. звичайно. го­ту­ють­ ся різні салати. Купують ялинки. verschiedene Salate zu­ be­rei­tet. Die Vorbereitung auf das Fest beginnt schon lange vorher. Підготовка до свята починається вже заздалегідь. elek­tri­sche Girlanden und natürlich Ge­ schen­ke. festlich gestaltete Schaufenster der Kauf­häu­ser. . дощик. птиця. До півночі на ялинці горить гірлянда. Der Festtisch ist mit weißem Tischtuch bedeckt und serviert. ялинкові прикраси: скляні кулі. Одним з найулюбленіших свят для будь-якого віку є свято Нового року. електричні гі­р­ля­н­ ди і. подарунки. Gegen Mitternacht brennt schon die Gir­lan­de am Tannenbaum. Man kauft Weihnachtsbäume. Man lädt Verwandte und Bekannte ein. пи­ шуть вітальні листівки. всі сідають за стіл. Lametta. Вулиці міста виглядають дуже свя­т­ ко­во: прикрашені ялинки. Dezember stellt man ge­wöhn­ lich den Tannenbaum entweder in die Ecke oder in die Mitte des Zimmers und schmückt ihn. Все в чеканні новорічного свята. Es werden feierliche Torten. Під ялинку ставлять Діда Мороза й Снігуроньку. Die Straßen der Stadt sehen auch sehr festlich aus: geschmückte Tan­nen­bäu­ me. 30 грудня встановлюють ялинку в ку­ т­ку кімнати або в середині і при­кра­ ша­ють її. Kuchen ge­ bac­ken. На кухні панує пожвавлення. Святковий стіл накритий білою скатер­тиною й сервірований. Unter den Tannenbaum setzt man ei­ nen Weihnachtsmann und ein Schnee­ witt­chen.

3. Рівно о дванадцятій піднімають ке­ли­ хи з шампанським. t) — хлопати. besonders den Kindern. das je­ dem. Тільки вранці у доброму настрої й за­ до­во­ле­ні повертаються додому. Потім починається роздача пода­рунків.l Ïîðè ðîêó. танцюють. Hier wird viel gesungen. Alles knallt und dröhnt. laut und mit Spaß fei­ert man den Jahreswechsel in der Ukrai­ne. 5. knallen (te. який кожному. Man begrüßt das Neujahr mit dem fei­ er­li­chen Feuerwerk. Ñâÿòà 331 Punkt um 24 hebt man die mit Sekt ge­füll­ten Gläser auf. . Так весело. За старим звичаєм в перший день Масниці їдять холодець зі свинини. Freude bereitet. t) — гуркотіти der Jahreswechsel — прихід Нового року Fragen zum Text Wie bereiten Sie sich auf den Jahreswechsel vor? Welchen Tannenbaum bevorzugen Sie einen natürlichen oder künstlichen? Wie feiern Sie das Neujahr im Freunde. feierlich. Gegen Morgen kehrt man gut gestimmt und zufrieden nach Hause zurück.oder Familienkreis? Gefällt Ihnen. Все бахкає й гримить. святково. Wörter und Wendungen das Lametta — дощик (прикраса) das Schneewittchen — снігуронька reges Leben — пожвавлення anstoßen (ie. Більшість молодих людей виходять на вулицю. stößt mit den Glä­ sern an und wünscht einander ein glück­li­ches neues Jahr. Новий рік вітають святковим фе­є­р­ве­ р­ком. приносить радість. 4. 2. o) — чокатися das Schaufenster — вітрина 1. цокаються ке­ли­ха­ ми й бажають один одному ща­с­ли­во­ го Нового року. Am ersten Tag der Fastenzeit isst man nach dem alten Brauch Sülze aus Schwei­ne­fleisch. Viele Jugendliche gehen meistens hin­ aus auf die Straße. особливо дітям. So lustig. Тут співають. Кожен отримує свій подарунок. getanzt. Dann beginnt die Bescherung. Geschenke zu Neujahr zu bekommen? Welche Speisen bereitet man immer in Ihrer Familie zu Neujahr zu?  Fasching in der Ukraine  Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³ Fastenzeit ist die letzte Woche vor den großen Fasten. Jeder bekommt ein Geschenk. Масниця — це останній тиждень пе­ ред Великим постом. тріскотіти dröhnen (te. шумно й за­ бавно святкують прихід Нового року в Україні.

332 Jahreszeiten l Nach dem Abendbrot sammeln die Mäd­chen vom Tisch Knochenreste. der diese Kno­chen nicht direkt ins Tor wirft. trinken Schnaps und feiern “die Geburt des Klot­zes”. заміжні жінки хо­ дять в по­не­ді­лок по домівках і прив’язують ма­те­рям до ноги ко­ лодку. Dem alten Glauben nach wird derjeni­ ge das Ostern nicht erleben. хто не влу­ чить кістками у самі ворота. essen und trinken. Am Freitag werden die Mütter der Ehe­ frau­en geehrt. Am Montag kommen sie in einer Schen­ke zusammen. Außerdem gehen am Montag die Ehe­ frau­en vom Haus zu Haus und binden den Müttern einen Klotz ans Bein. У понеділок вони збираються у ши­ н­ку. . son­ dern an den linken Arm. ge­ hen in den Hof und werfen sie ins Tor. У четвер господарки збираються за святковим столом. Дівчата в цей день співають пісні та п’ють горілку. Die Mädchen singen an diesem Tag Lie­der und trinken auch Schnaps. damit es in ih­rer Wirtschaft immer recht viel Käl­ ber gibt. а інші обертають її шматком тканини. а до лівої руки. Am Donnerstag der Fastenwoche ver­ sam­meln sich die Hausfrauen am Festtisch. Ці колодки прикрашені паперовими квітчастими смужками та квітами. щоб в їх господарстві завжди було багато телят. За старим звичаєм той. Крім цього. wenn ihre Töchter oder Söhne noch nicht ver­hei­ra­tet sind. Жінки сидять за столом. Так народжується «колодка». Eine Ehefrau legt auf den Tisch einen Klotz und die anderen wickeln ihn in ein Stück Leine um. So wird der “Klotz” geboren. не до­ живе до Великодня. їдять і п’ють за те. якщо їхні дочки­ та сини ще не заміжні або не­одру­же­ні. aber nicht ans Bein. Молоді дівчата прив’язують колодку парубкам. Після вечері дівчата збирають кістки від свинячих ніжок та кидають їх у во­ро­та. але не до ноги. Заміжні жінки весь тиждень вла­ш­то­ ву­ють свято «колодок». Junge Mädchen binden Klötze den Bur­schen an. п’ють горіл­ ку та святкують народження «колодки». Am Tisch sitzen auch andere Ver­wand­ te und Gäste. Diese Klötze sind mit bunten Pa­pier­ strei­fen und Papierblumen ge­ schmückt. Die verheirateten Frauen veranstalten die ganze Woche ein sogenann­tes Fest den “Klötze”. Одна з жінок кладе на стіл колодку. Die Frauen sitzen am Tisch. У п’ятницю шанують тещ. За столом сидять й інші родичі та го­с­ті.

І в місті ми залюбки святкуємо це свято­ згідно з традиціями та зви­ч­ка­ ми старшого покоління. Aber auch in der Stadt feiern wir gern die­ses Fest und folgen Traditionen und Bräu­chen der älteren Generation. -e — залишок die Sülze — холодець die Ehefrau. 4. колода umwickeln (te. Особливо весело вона проходить в селі. 5. 3. -n — смужка die Schenke. Вони святкували початок літа та вша­ но­ву­ва­ли в цей день своїх пращурів. Sie feierten den Beginn des Sommers und ehrten an diesem Tag ihre Vorfahren. Зяті пригощають своїх тещ та гостей. der Klotz (die Klötze) — колодка. Свято Трійці прийшло на Україну від римлян. -n — шинок das Kalb (die Kälber) — теля der Buchweizenpfannkuchen — млинець з гречаної муки es geht laut und lustig zu — дуже весело Fragen zum Text Was für ein Fest ist Fasching? Welche Speise ißt man gewöhnlich am ersten Tag der Fastenzeit? Was veranstalten die Ehefrauen an diesem Tag? Wessen Geburt wird am Montag der Fastenzeit gefeiert? Wo und wozu versammeln sich die Hausfrauen am Donnerstag? Welche Speisen gehören zur Fastenzeit?  Pfingsten in der Ukraine  Òð³éöÿ â Óêðà¿í³ Das Fest Pfingsten kam in die Ukraine von den Römern. І сьогодні на Україні святкують Мас­ ницю. У цей час їдять вареники з сиром і сметаною.l Ïîðè ðîêó. . Zu Speisen dieser Zeit gehören Quarkknödel und sauere Sahne oder Buchweizenpfannkuchen. Ці страви готують також інші сло­в’ян­ сь­кі народи на Масницю. Так і святкують весь тиждень. 6. -en — заміжня жінка die Schwiegermutter — теща. свекруха der Pfannkuchen — млинець 1. 2. So wird die ganze Woche lang gefeiert. а також млинці з греча­ ної муки. Ñâÿòà 333 Die Schwiegersöhne bewirten ihre Schwie­ger­müt­ter und Gäste. t) — обертати die Streife. Auch heute wird Fasching in der Ukrai­ ne gefeiert. Diese Speisen bereiten auch die an­de­ ren slawischen Völker zur Fastenzeit. Wörter und Wendungen der Fasching — Масниця der Brauch (die Bräuche) — звичай der Knochen — кістка der Rest. Besonders laut und lustig geht es im Dorf zu.

darunter immer Spiegel­eier. In manchen Gegenden der Ukraine ge­ hen die Mädchen von Dorf zu Dorf und stellen einen Tisch unter Birken. Jedes Paar sieht seinen Kranz an.334 In der Ukraine wurde dieses Fest mit der Heiligen Woche (dem Pfingsten) ver­bun­den. У суботу перед сходом сонця ді­в­ча­ та йдуть в поле та збирають пахучі трави. ob er noch frisch oder schon verwelkt ist. дівчата знову йдуть у ліс. Die drei ersten und drei letzten Tage der Pfingstenwoche nennt man “grüne Fe­ste”. Die Woche vor dem Pfingsten nennt man jetzt “grüne Woche” oder “die Woche der Nixen”. Там вони розплітають свої вінки. «Зелений тиждень» починається у четвер. Тепер тиждень перед Трійцею на­зи­ва­ ють «зеленим тижнем» або «ти­ж­нем русалок». прикрашають житло кві­та­ми та роблять вінки з квітів. Die Menschen bestreuen den Fuß­bo­ den mit feinduftenden Gräsern. Am Sonntag. Там вони роблять вінки та співають пісні. У неділю. An diesem Tag gehen die Mädchen ins Feld oder in den Wald. “Die grüne Woche” beginnt am Don­ ners­tag. За народною прикметою. У деяких місцях України ходять із села до села і ставлять під березу стіл. Dort wickeln sie ihre Kränze ab.­ . Während dieses Festes erwachen nach dem Volksglauben die Toten. am Pfingstentag gehen die Mädchen wieder in den Wald. На столі стоять різноманітні напої та їжа і обов’язково яєчня. Люди посипають підлогу пахучими травами. Davon singen sie auch in ihren Liedern. Про нього вони співають також у сво­ їх піснях. Auf dem Tisch stehen Getränke und ver­schie­de­ne Speisen. де вони були у четвер. Jahreszeiten l В Україні це свято об’єднали зі Свя­ тим Тижнем (Трійцею). під час цих свят прокидаються мертві та ви­хо­ дять з води русалки. У цей день дівчата йдуть в поле або в ліс. in dem sie am Donnerstag waren. Перші три та останні три дні тро­ї­ ць­ко­го тижня називають «зеленими свя­та­ми». По цьому вони вгадують своє май­бу­ т­нє щастя. Danach urteilen sie über ihr künftiges Glück. Am Sonnabend vor dem Son­nen­auf­ gang gehen die Mädchen ins Feld und sam­meln duftende Gräser. в день Трійці. schmücken die Wohnungen mit Blumen und ma­chen Blumenkränze. Sie machen dort Kränze und singen Lie­der. Кожна пара оглядає свій вінок — сві­ жий він чи вже зів’яв.

то всі члени родини доживуть до «зеленої неділі» в наступному році. wo das Wasser ein­ge­ weiht wird. Woher stammt Pfingsten? 2. Трійцю святкують і зараз. освятити der Pfarrer — священик die Altersgruppe (-n) — вікова група Fragen zum Text 1. Häuser und Höfe grün. де освячується вода. Damit machen sie an diesem Tag ihre Wohnungen. Ними вони прикрашають квартири. Am grünen Sonntag gehen die festgekleideten Menschen in die Kirche. а на подвір’ях всі господарські спо­ру­ди. t) — тут: розплітати verwelkt — зів’ялий der Sonnenaufgang — схід сонця der Brunnen — колодязь einweihen (te. У зелену неділю святково вбрані люди йдуть до церкви. Wenn die Blätter auf dem Bäumchen grün und frisch bleiben. і у святі бе­ руть участь люди різного віку. повір’я duften (te. Nach dem Gottesdienst kommen sie zu den Brunnen. t) — шанувати der Vorfahr (-en) — предок die Nixe (-n) — русалка der Glaube — віра.l Ïîðè ðîêó. Ñâÿòà 335 Sie hacken auch Baumzweige und jun­ ge Bäumchen ab. Pfingsten wird auch heute gefeiert und daran beteiligen sich die Menschen al­ler Altersgruppen. Was gefällt Ihnen an diesem Fest am meisten? . оселі та подвір’я. t) — освячувати. Вони також рубають гілки дерев та молоді деревця. Wie nennt man die Woche vor Pfingsten? 4. Was geschieht an diesem Fest dem Volksglauben nach? 5. Wie feiern die Ukrainer Pfingsten? 6. Священик освячує в кожному домі сті­ни. werden alle Familieangehörigen bis zur “grünen Wo­che” im nächsten Jahr am Leben blei­ben. t) — пахнути die Birke (-n) — береза Spiegeleier — яєшня abwickeln (te. Wörter und Wendungen das Pfingsten — Трійця ehren (te. Якщо листя на деревцях за­ли­ша­єть­ ся зеленим та свіжим. Mit welchem Fest wurde der römische Fest in der Ukraine verbunden? 3. Після богослужіння вони йдуть до ко­ ло­дя­зів. Ein Pfarrer weiht in jedem Haus alle Wände und im Hof alle Wirt­schafts­ge­ bäu­de ein.

Zu Traditionen der Schule gehören auch Treffen mit Veteranen des Va­ter­ län­di­schen Krieges und mit berühmten Men­schen unserer Stadt. Viele davon sind mit der Geschichte un­se­rer Heimat und mit dem Schul­un­ ter­richt verbunden. Традиційно святкуються початок на­вча­ль­но­го року 1-го вересня та кі­ нець навчального року у травні. Die Schulanfänger und Absolventen schen­ken einander Blumen. а для одинадцятиклас­ ників — останній рік у школі. Для першокласників це початок шкі­ ль­но­го життя. Першокласники та випускники да­ру­ ють один одному квіти. September und das Schuljahrende im Mai gefeiert. Im Laufe des ganzen Jahres besuchen die Schüler die kranken Veteranen und helfen ihnen im Haushalt. Die Schulleitung und die Lehrer be­ grüßen die Schüler und wünschen ih­ nen viel Er­folg im neuen Schuljahr. Traditionell werden der Schulanfang am 1. сувеніри та со