D E U T S C H

тем
DIE BESTEN THEMEN
ДОДАТКОВО:
Автентичні тексти
для читання
Тематичний
словник
Інформація по всіх
регіонах України

Рецензенти:
О. П. Ковальова,
канд. філол. наук, доц. кафедри німецької філології Харківського державного
педагогічного университету ім. Г. С. Сковороди;
Керстін Гебенстрайт,
учитель Німеччини за програмою
шкільної освіти за кордоном
Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»

Автори-укладачі:
С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Степанова

Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом
Н50 для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Ч. І / Укл. С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк,
В. О. Григоренко та ін.— X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 494 с.
Посібник допоможе школярам у вивченні німецької мови та підготовці до екза­
менів. Він містить усні теми з перекладом, що традиційно пропонуються на екза­
менах і рекомендуються до вивчення протягом навчального року. Тексти складені
в межах елементарного лексичного й граматичного матеріалу.
Беручи за основу теми, наведені в посібнику, учні можуть скласти власні усні
повідомлення.
Для учнів 5-11 класів, абітурієнтів і викладачів німецької мови.
ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А.
Адреса редакції: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а.
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.kharkov.ua
З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-46, 712-91-47;
Києві — (044) 495-14-53, 417-20-80; Донецьку — (062) 304-67-02; Житомирі — (0412) 41-27-95;
Дніпропетровську — (0562) 43-46-95; Львові — (032) 233-53-39; Сімферополі — (0652) 22-33-03;
Тернополі — (0352) 26-86-94, 53-32-01.
E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
«Книга поштою»: 61045 Харків, а/с 3355. Тел. (057) 717-74-55.
E-mail: pochta@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua
© С. В. Бачкіс, І. Є. Бринзюк, Т. Ф. Білоусова, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Стєпанова, укладання, 2006
© ТОВ Видавництво «Веста», 2006

Зміст

I.

Mein Lebenslauf (Ïðî ñåáå)
Meine Biographie
(Ìîÿ á³îãðàô³ÿ)........................................................................................19
Meine Familie
(Ìîÿ ðîäèíà)...........................................................................................19
Meine Mutter
(Ìîÿ ìàìà)...............................................................................................20
Meine Eltern
(Ìî¿ áàòüêè)..............................................................................................22
Meine Straße
(Ìîÿ âóëèöÿ).............................................................................................24
Unsere Wohnung
(Íàøà êâàðòèðà)......................................................................................26
Meine Arbeitspflichten zu Hause
(Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè) ........................................................................27
Mein Freund
(̳é äðóã).................................................................................................29
Meine Freundin
(Ìîÿ ïîäðóãà)..........................................................................................30
Mein Arbeitstag
(̳é ðîáî÷èé äåíü).................................................................................31
Arbeitstag meiner Eltern
(Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â)................................................................... 33
Mein zukünftiger Beruf
(Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ)........................................................................ 35

II.

Die Ukraine (Óêðà¿íà)
Die Ukraine
(Óêðà¿íà)................................................................................................... 37
Die geographische Lage der Ukraine
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè)..........................................................39Зміст l
Das Klima der Ukraine
(Êë³ìàò Óêðà¿íè).......................................................................................40
Das heutige Wetter
(Ïîãîäà ñüîãîäí³)....................................................................................42
Der Staatsaufbau der Ukraine
(Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè)...................................................................44
Die Verfassung der Ukraine
(Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè).............................................................................. 45
Aus der Geschichte der nationalen
Symbole der Ukraine
(Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè).............................................47
Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums
(Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà)............................................................49
Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè) ........................................................................51
Die Wirtschaft der Ukraine
(Åêîíîì³êà Óêðà¿íè) . .............................................................................. 52
Errungenschaften der ukrainischen
Wissenschaft und Technik
(Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè)............................................. 55
Gedenskstätten der Ukraine
(Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè).......................................................................... 57
Massenmedien in der Ukraine
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³) . ................................................59
Sport in der Ukraine
(Ñïîðò â Óêðà¿í³)......................................................................................61
Das Leben der Jugend
(Ìîëîäü Óêðà¿íè).....................................................................................63
Meine Muttersprache
(Ìîÿ ð³äíà ìîâà).....................................................................................65
Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern
(Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè).......................................67
Die Ukraine und ihre Probleme
(Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè)..........................................................................68
Umweltschutz. Probleme der Ukraine
(Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîáëåìè Óêðà¿íè).................................................................................70

l Зміст 

III. Gebiete und Städte der Ukraine
(Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè)
Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine
(Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè).........................................................................72
Sehenswürdigkeiten Kyjiws
(Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ).................................................................. 73
Das Kyjiwer Gebiet
(Êè¿âñüêà îáëàñòü) . .................................................................................74
Die Autonome Republik Krym
(Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì)................................................................76
Simferopol
(ѳìôåðîïîëü)......................................................................................... 78
Sewastopol
(Ñåâàñòîïîëü).........................................................................................79
Charkiw
(Õàðê³â)..................................................................................................... 81
Das Gebiet Charkiw
(Õàðê³âñüêà îáëàñòü)............................................................................... 82
Cherson
(Õåðñîí).................................................................................................. 85
Das Gebiet Cherson
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü).............................................................................86
Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêèé)....................................................................................... 88
Das Gebiet Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü)............................................................................90
Das Chmelnytzker Gebiet
(Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé)............................................................................92
Dnipropetrowsk
(Äí³ïðîïåòðîâñüê)..................................................................................94
Das Dnipropetrowsker Gebiet
(Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü)..................................................................95
Donezk
(Äîíåöüê).................................................................................................97
Das Donezker Gebiet
(Äîíåöüêà îáëàñòü).................................................................................99Зміст l
Iwano-Frankiwsk
(²âàíî-Ôðàíê³âñüê)............................................................................... 100
Das Iwano-Frankiwsker Gebiet
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü)............................................................... 102
Kirowohrad
(ʳðîâîãðàä)......................................................................................... 104
Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets
(Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ )....................................................... 106
Das Kirowohrader Gebiet
(ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü).....................................................................108
Luhansk
(Ëóãàíñüê)............................................................................................. 110
Das Luhansker Gebiet
(Ëóãàíñüêà îáëàñòü)...............................................................................112
Lwiw
(Ëüâ³â).....................................................................................................114
Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I)).....................................................115
Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II))....................................................118
Das Lwiwer Gebiet
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü).............................................................................. 120
Mykolajiw
(Ìèêîëà¿â)..............................................................................................122
Das Mykolajiwer Gebiet
(Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü).........................................................................124
Odessa
(Îäåñà)..................................................................................................126
Das Gebiet Odessa
(Îäåñüêà îáëàñòü).................................................................................128
Poltawa
(Ïîëòàâà)................................................................................................130
Das Poltawer Gebiet
(Ïîëòàâñüêà îáëàñòü)............................................................................132
Riwne
(гâíå).....................................................................................................133

l Зміст 

Das Gebiet Riwne
(гâíåíñüêà îáëàñòü)........................................................................... 135
Shytomyr
(Æèòîìèð)........................................................................................... 137
Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets
(Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ )......................................................... 139
Das Shytomyrer Gebiet
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü)...................................................................... 141
Sumy
(Ñóìè).................................................................................................. 143
Das Gebiet Sumy
(Ñóìñüêà îáëàñòü)............................................................................... 144
Ternopil
(Òåðíîï³ëü).......................................................................................... 146
Das Gebiet Ternopil
(Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü)..................................................................... 149
Tscherkasy
(×åðêàñè)............................................................................................ 150
Das Gebiet Tscherkasy
(×åðêàñüêà îáëàñòü)........................................................................... 152
Tschernihiw
(×åðí³ã³â)............................................................................................. 154
Das Gebiet Tschernihiw
(×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü)........................................................................ 157
Tscherniwzi
(×åðí³âö³)............................................................................................ 158
Das Gebiet Tscherniwzi
(×åðí³âåöüêà îáëàñòü)........................................................................161
Winnyzja
(³ííèöÿ).............................................................................................. 163
Das Winnyzer Gebiet
(³ííèöüêà îáëàñòü)............................................................................ 165
Luzk
(Ëóöüê).................................................................................................167
Das Wolyner Gebiet
(Âîëèíñüêà îáëàñòü)...........................................................................169Зміст l
Ushhorod
(Óæãîðîä)...............................................................................................171
Sakarpattja
(Çàêàðïàòòÿ)...........................................................................................173
Saporishja
(Çàïîð³ææÿ)............................................................................................174
Das Saporisher Gebiet
(Çàïîð³çüêà îáëàñòü).............................................................................176
Die Stadt, in der ich lebe
(̳ñòî, â ÿêîìó ÿ æèâó)..........................................................................178

IV.

Deutschland
(ͳìå÷÷èíà)
Deutschland (ͳìå÷÷èíà)..........................................................................181
Die geographische Lage
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ)......................................................................182
Das Klima (Êë³ìàò).......................................................................................184
Der Staatsaufbau
(Äåðæàâíèé óñòð³é)..............................................................................185
Deutsche Nationalsymbole
(Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè)..........................................................................187
Aus der Geschichte Deutschlands
(Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)............................................................................ 190
Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)..................................................................192
Probleme Deutschlands nach der Vereinigung
(Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ).........................................193
Die Wirtschaft
(Åêîíîì³êà)............................................................................................195
Sehenswürdigkeiten Deutschlands
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè).............................................................197
Berlin
(Áåðë³í )................................................................................................ 199
Sehenswürdigkeiten Berlins
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà)................................................................. 201

l Зміст 

Dresden (Äðåçäåí)................................................................................... 202
Leipzig (Ëåéïö³´)....................................................................................... 204
Nürnberg (Íþðíáåðã).............................................................................. 206
Weimar (Âåéìàð)...................................................................................... 209
Durch die Städte Deutschlands
(Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè)......................................................................... 210
Das Leben der deutschen Jugend
(Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³)......................................................................212
Der Sport
(Ñïîðò)...................................................................................................214
Massenmedien
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿)................................................................216
Umweltschutzmaßnahmen
(Çàõîäè ç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà)................................218

V.

Österreich
(Àâñòð³ÿ)
Österreich (Àâñòð³ÿ)..................................................................................221
Der staatliche Aufbau Österreich
(Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠).................................................................222
Wien (³äåíü)..............................................................................................224
Aus der Geschichte Österreich
(Ç ³ñòî𳿠Àâñòð³¿)...................................................................................226
Die Schulen in Österreich
(Øêîëè â Àâñòð³¿)..................................................................................228

VI. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
(Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã òà ˳õòåíøòåéí)
Die Schweiz (Øâåéöàð³ÿ)..........................................................................231
Der Staatsaufbau der Schweiz
(Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöàð³¿)............................................................232
Bern (Áåðí).................................................................................................234
Aus der Geschichte der Schweiz
(Ç ³ñòî𳿠Øâåéöàð³¿).............................................................................236

....................254 Mein Lieblingsfach (̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò).............................................................................................................................238 Liechtenstein (˳õòåíøòåéí)...................................................................................242 Das Hochschulbildung in der Ukraine (Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³).........243 Unsere Schule (Íàøà øêîëà).......................251 Mein Klassenlehrer (̳é êëàñíèé êåð³âíèê)...................................................................................264 VIII........................................259 Die Hochschulbildung in Deutschland (Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³).............................249 Meine Deutschlehrerin (Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè)..............................................................................................................253 Die Schulfächer (Øê³ëüí³ ïðåäìåòè)................................................................................................................ Die Ausbildung in unserem Leben (Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³) Das Bildungswesen in der Ukraine (Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³).................................................................................10 Зміст l Luxemburg (Ëþêñåìáóðã)..................................................................................................................................267 ..................................263 Warum lernen wir Fremdsprachen? (×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè?) ................... Hervorragende Menschen der Ukraine (Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè) Bohdan Chmelnytzky (Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé).............................................................. ......................247 Der Deutschunterricht (Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè)......... 260 Fremdsprachen in unserem Leben (²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³)............................................246 Meine Klasse (̳é êëàñ).......................................257 Das Bildungswesen in Deutschland (Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³).............................................. 240 VII................................... 266 Iwan Masepa (²âàí Ìàçåïà).............................

....... 296 .........279 Kateryna Bilokur (Êàòåðèíà Á³ëîêóð)................................................................................................................ Â................................. V....291 Jacob und Wilhelm Grimm (ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì)................................. Kwitka-Osnowjanenko (Ã............... Repin (Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ²..........................................275 M.................. Ëèñåíêî)............................. J......................................................... Þ.............268 Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko (Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî)..................................................................................................293 Lion Feuchtwanger (˳îí Ôåéõòâàíãåð).................................................................................... 290 Hervorragende Schriftsteller Deutschlands (Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè)..........281 Moderne ukrainische Schriftsteller (Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè)......................................... Lyssenko (Ì.................................... кï³í )..........................................277 Iwan Franko (²âàí Ôðàíêî)................................284 Mein Lieblingsdichter (̳é óëþáëåíèé ïîåò)...................................... 288 IX.........................l Зміст 11 Taras Schewtschenko (Òàðàñ Øåâ÷åíêî).....................................................................................272 Unser weltberühmter Landsmann I..........................286 Jewhen Paton (ªâãåí Ïàòîí)................................. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî)................................................... Hervorragende Menschen Deutschlands (Âèäàòí³ ëþäè ͳìå÷÷èíè) Heinrich Heine (Ãåíð³õ ¥åéíå)............ Ô................................................285 Sergij Koroljow (Ñåðã³é Êîðîëüîâ).............................. 270 H.................................... F..............................

....................................................................297 Erich Kästner (Åð³õ Êåñòíåð).................................................. Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó..315 Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß (Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà)..............................317 X..................320 Frühling (Âåñíà)..................................310 Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille) (̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå)).....307 Johann Strauß (²îãàíí Øòðàóñ)..................................................................................................321 Sommer (˳òî)........325 .....312 Albrecht Dürer (Àëüáðåõò Äþðåð)......................... Mozart) (̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â...................12 Зміст l Wolfgang Borchert (Âîëüôãàíã Áîðõåðò)............................................. A.....................303 Stefan Zweig (Ñòåôàí Öâåéã).......................................................................................................................................................................................................................................................................... À........... 300 Erich Maria Remarque (Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê).......................................313 Wilhelm Conrad Röntgen (³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí)..................................................................323 Herbst (Îñ³íü)................................................................. Ñâÿòà) Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó).......................................................................................................................................................................................................................................................308 Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner) (Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð)).................................... Ìîöàðò))........................305 Mein Lieblingskomponist (W.............................................

..................................................................................336 Der Lehrertag (Äåíü ó÷èòåëÿ)....................................................................340 Meine Sommerferien (Ìî¿ ë³òí³ êàí³êóëè)................................................................................................352 Urlaub meiner Eltern (³äïóñòêà ìî¿õ áàòüê³â)................ 333 Schultraditionen (Øê³ëüí³ òðàäèö³¿)........................................ Die Freizeit (³ëüíèé ÷àñ) Wie ich mich ausruhe… (ßê ÿ â³äïî÷èâàþ).......................347 XI...................................................326 Feiertage in der Ukraine (Ñâÿòà â Óêðà¿í³)..................................................................................................342 Feiertage in Deutschland (Ñâÿòà â ͳìå÷÷èí³)............................................................................................................................................................350 Freie Tage des Schülers (³ëüí³ äí³ ó÷íÿ)..................................................................328 Neujahrsfest in der Ukraine (Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³)..........331 Pfingsten in der Ukraine (Òð³éöÿ â Óêðà¿í³)...........................................................346 Alte und neue Osterbräuche (Ñòàð³ é íîâ³ Âåëèêîäí³ çâè÷à¿).............................................................. 338 Mein Geburtstag (̳é äåíü íàðîäæåííÿ)................................................l Зміст 13 Winter (Çèìà).............341 Meine Winterferien (Ìî¿ çèìîâ³ êàí³êóëè).......................................................................................................................................................................................... 353 Mein Hobby (Ìîº õîá³)......................... 355 .........................................................................................344 Fasching in Deutschland (Ìàñíèöÿ â ͳìå÷÷èí³)....................................................................................................................................................330 Fasching in der Ukraine (Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³).........................

........................377 Computer in unserem Leben (Êîìï’þòåðè ó íàøîìó æèòò³)..............................................................................................371 Die Jugend und Musik (Ìîëîäü ³ ìóçèêà)....................364 In der Bibliothek (Ó á³áë³îòåö³)............................................................................................................................................................................................................................ 358 Kino (ʳíî)............... 383 Beim Arzt (Ó ë³êàðÿ)......................................362 Mein Lieblingsfernsehprogramm (Ìîÿ óëþáëåíà òåëåïåðåäà÷à)..... 385 Reisen (Ïîäîðîæ³)..................................14 Зміст l Im Museum (Ó ìóçå¿)......375 Olympische Spiele (Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè)......................................378 Zeit und Mode (×àñ ³ ìîäà)...............................................................................................................................................365 Mein Lieblingsliteraturheld (̳é óëþáëåíèé ë³òåðàòóðíèé ãåðîé)..........................................................................................................372 Sport in unserem Leben (Ñïîðò ó íàøîìó æèòò³)................................................................................................................................................................................................................................................357 Mein letzter Theaterbesuch (Ìîº îñòàííº â³äâ³äàííÿ òåàòðó) ...... 360 Mein Lieblingsvideofilm (̳é óëþáëåíèé â³äåîô³ëüì)..........................381 Wir kaufen ein (Ìè ðîáèìî ïîêóïêè)..........................369 Musik in unserem Leben (Ìóçèêà â íàøîìó æèòò³).....................................367 Bücher in unserem Leben (Êíèãè â íàøîìó æèòò³)......................................................................................................................374 Die Rolle des Sportes (Ðîëü ñïîðòó) ...................................................386 .....................................................................................................................................................................

..... 406 Omas helfen......................................................................................................399 Jeden Tag um 7.......................... 401 Unser Haus..............392 Erholung im Freien (³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³).......................................................................... 412 Große ukrainische Schriftsteller: Pawlo Sagrebelnyj.......................... 409 Johannes Gutenberg............................... 404 Tina — das Mädchen aus der Werbung............................................................. 412 Taras Schewtschenko ist mein Lieblingsschriftsteller....................................... 402 Mischlingskinder... 388 Eine Eisenbahnreise (Ïîäîðîæ ïî¿çäîì)............. 415 Theater und Musik.......... Schule Die Schule in Deutschland.......................................................................................396 Danni und seine Schwierigkeiten......................................................................................................................................................................................................................... 407 3......... 406 Die Erziehung der Kinder war sein Lebenswerk................................00 Uhr aufstehen.....394 Texte zur Themensammlung 1.................................................................................................................... 414 Till Eulenspiegel............................................................ 410 Ist das nicht auch eine Entdeckung?...... Bildung...................................................................................................................................................397 2............................ 417 ....................... Wissenschaft.......... 411 4......... ................................................................................................. 400 Hayat erzählt von sich und ihrer Wohnsituation.390 Eine Stadtfahrt (Ïî¿çäêà ì³ñòîì)................................................................................... Entdeckungen und Erfindungen Carl Friedrich Gauß......... Leute und Berufe Jedes Kind braucht mehr Verständnis...................................................................................................l Зміст 15 Eine Flugreise (Àâ³àïîäîðîæ)... Literatur und Kunst..................................................................................... 403 Wie Eva eine Hose und ein Hemd sucht und etwas ganz anderes findet......... 416 “Der Fliegende Holländer”................................................................................. 409 Konrad Duden............... .........................................................................................

Gesundheit Fernsehen kostet Lebenszeit................................................... 433 Ich will nicht rauchen!......... 445 Über den Kaffee..................................................... Sport Die Olympischen Spiele als Symbol der Freundschaft.............................................................................................................. 420 Die Dynastie Strauß......... 441 Feste und Bräuche in der Ukraine.............................. 436 7.... 427 Alexander Dowschenko.... 443 Vielseitig — aber nicht zuviel.............. 450 ............................................................................................................................................................... 430 6.................................. 432 Voraussetzung für guten Schlaf.................................................................................. 449 Das erste Selbstverdiente................................................................................ Feste und Bräuche Der Polterabend................................................................................. 442 8...................................................................................... 423 Heinrich Zille....... Fassbinder........................................ Essen Genuss und Notwendigkeit.............................................. 429 5.................................. 437 Der heilige Nikolaus........... 421 Wiens Museen................................................................ 419 Haydns Abschiedssinfonie............................ 429 Galina Ulanowa.................................................................................................................................................................... 440 Zwischen Ostern und PfingstenHimmelfahrt/Vatertag......................................................................................................................... W.................................... 418 Wir sind von Musik umgeben: Der Liederkönig Franz Schubert........................................................................................................................................................................................................................ 423 Souvenir................................................................ 434 Robert Koch — Bekämpfer des Todes........... 424 Hollywood in Bayern.................................................... 438 Fest der Heiligen Drei Könige....................................... Freizeit.................................................................................................... 447 9................. Hobbies Wochenende..... 448 Freizeitverbringungen in Österreich................... 439 Ein gutes neues Jahr!.......................................... 431 Blutgruppen........................................................ 425 R............................................................................................................................16 Зміст l “Lieben Sie Brahms?”(Nach Herbert Klein)..................

........ Natur Der rote Fels der Möwen......................................................................................... 467 Potsdam-Sanssouci............... 466 Die Wartburg bei Eisenach.... 461 12..... 454 Mittelpunkte............................................................... Deutschland Aus der deutschen Geschichte......................................... 458 Ist der Luchs gefährlich?............................................... 464 Das Brandenburger Tor................................................................................... 468 Die Landschaften im Zentrum Europas — Deutschland und die Deutschen......... in Deutschland ein Tier zu sein.................................. 465 Zu Besuch auf Schloss Herrenchiemsee................................ Reise Die erste Weltreise...................................... 457 11................. 472 Die Beziehungen der Ukraine zur BRD.............................................................................................................. 460 Von einer botanischen Besonderheit.................................................................................................... 470 Ukraine — Ein Land Mit Geschichte Woher stammen die Kosaken?................................ 456 Familie Busse segelt seit 16 Jahren mit 10 Kindern um die Welt............................................................................................... 452 10................................... 453 Reisen.............................................................................................................................. 451 Ist “Bio” gesünder?.......................... 459 Das Glück....................................................................................................................... 461 Erster Spraydosen-Killer.... Die Ukraine Ratschläge für die Arbeitsplatzsuche............. 462 Die erste größere revolutionäre Bewegung der deutschen Geschichte......................................................................l Зміст 17 Urlaub im Weltraumhotel — im Jahre 2020 soll es möglich sein............................................................................. 469 13.............. 472 Vokabeln zu den Themen (Тематичний словник)................................474 ....................................................................................455 Namensgebungen............................................

Mein Vater ist Arzt. а Борис — учень 9 класу. Я українка. Er lehrte uns. Люся ходить до 5 класу. Borys — in die 9. Mein Literaturlehrer war ein gebildeter Mann. Він навчав нас розуміти російських класиків. Вони школярі. Я народилася 5 травня 1977 року в Пол­таві. де я зараз живу зі сво­ї­ми батьками. . Ich nahm auch am gesellschaftlichen Leben aktiv teil. допомагав краще розуміти іс­то­ рію та сучасне життя. half die Geschichte und das moderne Leben besser zu verstehen. У мене є молодші сестра й брат. Два роки тому наша родина пе­ре­ їха­ла до Харкова. Я також брала активну участь у гро­ мад­сь­ко­му житті. Наша родина дуже дружна. Klasse. Meine Mutter ist Hausfrau. Sie sind Schüler. Mai 1977 in Poltawa ge­bo­ren. Ich wurde am 5. У травні я закінчила школу. russische Klassiker verstehen. Literatur war mein Lieblingsfach. wo ich jetzt mit meinen Eltern­ wohne. цінувати мову й стиль. Мій учитель літератури — високо­ освічена людина. Vor zwei Jahren zog unsere Familie nach Charkiw um. Він знайомив нас із сучасними ав­то­ ра­ми. Im Mai habe ich die Schule absolviert. Ich hatte nur gute Noten in der Schule und lernte mit großem Interesse. Моїм улюбленим предметом у школі була література. er arbeitet im Kran­ ken­haus. Мій батько лікар. він працює в лі­ка­ р­ні. Er machte uns mit modernen Autoren bekannt. Unsere Familie ist sehr freundlich.I . Ljusja geht in die 5. Ich habe eine jüngere Schwester und ei­nen Bruder.­ die Sprache und den Stil schät­zen. Ich bin Ukrainerin. Unsere Familie besteht aus fünf Personen. Я завжди устигала в школі й на­вча­ла­ ся з великим інтересом. Klasse. Моя мати домогосподарка. Мене звуть Алла Петрова.­ У родині нас п’ятеро. Mein L ebenslauf (Ï ðî ñåáå )  Meine Biographie  Ìîÿ á³îãðàô³ÿ Ich heiße Alla Petrowa.

Ich habe Geschwister. Він також заохочував мене стати ви­ кла­да­чем літератури. dass mein Traum in Er­ fül­lung geht und ich studieren kann. t) — заохочувати sich bewerben (a. Його дружина — інженер. й од­но­ча­с­но він навчається на заочному від­ді­лен­ні в Харківському університеті. In diesem Jahr habe ich die Schule ab­ sol­viert und mich an der philologischen Fakultät der Hochschule beworben. Meine Mutter ist Lehrerin. Я сподіваюся. Mein Vater ist Agronom. Meine Schwester Nina ist auch ver­hei­ ra­tet. Wie groß ist ihre Familie? 4. Мій батько — агроном. Wann und wo wurde Alla Petrowa geboren? 2. einen Bruder und eine Schwester. У мене є брат і сестра. Мій брат — офіцер. er ist gleich­zei­ tig Fernstudent an der Charkower Uni­ ver­si­tät.l Про себе 19 Er ermunterte mich Literaturlehrerin zu werden. Мої батьки живуть у селі під Пол­та­ вою. Seine Frau ist Ingenieurin. Мене звуть Микола Орлов. Wo wohnt Alla jetzt? 3. Ich hoffe sehr.) — знайомити когось із кимось schätzen (te. Вони живуть у Горлівці. Mein Bruder ist Offizier. Моя мама — учителька. . тут: подати документи der Traum (Träume) — мрія Fragen zum Text 1. Моя сестра Ніна теж заміжня.— брати участь у чому-небудь gebildet — високоосвічений j-n bekannt machen mit (Dat. o) — добива­ тися. Ihr Mann ist Dekan am Institut für Fremd­spra­chen. o) an (Dat). Wörter und Wendungen teilnehmen (a. Wie erinnert sich Alla an die Schule? 5. що моя мрія збудеться і я стану студенткою. Sie leben in Gorlowka. Was für einen Traum hat das Mädchen?  Meine Familie  Ìîÿ ðîäèíà Ich heiße Nikolai Orlow. t) — оцінювати ermuntern (te. Її чоловік — декан в інституті іно­зе­м­ них мов. Цього року я закінчила школу й ви­ рі­ши­ла вступати на філологічний фа­ культет інституту. Meine Eltern leben in einem Dorf bei Poltawa.

Nina arbeitet in der Mittelschule. 3. Вона веде велику громадську роботу. Ich besuche Nina ziemlich oft. 2. Ich habe ihren Jungen sehr gern. Er geht in den Kindergarten. Мені дуже подобається її син.Mein Lebenslauf l 20 Er ist Professor und hält auch Vor­ lesungen. Im Sommer gibt es dort immer viel zu tun. a) — читати лекцію ziemlich — доволі. Ніна працює в середній школі. t) — вести роботу Fragen zum Text Wo leben die Eltern von Nikolai Orlow? Was sind die Eltern von Beruf? Was können Sie über die Familie des Bruders von Nikolai erzählen? Was ist Nikolais Schwester von Beruf? Wo verbringt Nikolai seine Ferien?  Meine Mutter  Ìîÿ ìàìà Meine Mutter ist eine hübsche Frau: sie hat schöne blonde Haare und hell­ blaue Augen. Meine Geschwister fahren auch ein — zweimal im Jahr dorthin. Ich verbringe meine Ferien bei meinen Eltern auf dem Lande. йому 5 років. Він ходить у дитсадок. У них є хлопчик. Я досить часто відвідую Ніну. sie ist Deutschlehrerin. Брат і сестра приїздять туди раз або двічі на рік. eine Vorlesung halten (ie. вона вчителька німецької мови. Wörter und Wendungen gleichzeitig — одночасно der Fernstudent — студентзаочник verheiratet sein — бу­ти заміжньою (одруженим) 1. Моя мама красива жінка: у неї кра­си­ ве світле волосся й блакитні очі. достатньо Arbeit leisten (te. Nina leistet viel gesellschaftliche Arbeit. Sie haben einen Jungen von 5 Jahren. . Літом у селі багато роботи. Він — професор. Wir helfen unseren Eltern bei der Ar­ beit. Sie hat ihren Beruf sehr gern. Ми допомагаємо нашим батькам. читає лекції. Їй дуже подобається її професія. 5. На канікулах я перебуваю в бать­ків у селі. Sie leitet einen dramatischen Zirkel. 4. Вона керує драмгуртком.

Sie ist eine hochqualifizierte Ärztin und genießt Liebe und Vertrauen ihrer Kol­le­gen und Patienten. dass wir die Schule nicht ver­säu­men und unsere Schul­ arbeiten recht­zei­tig ma­chen. Sehr gern spielt sie mit uns Tennis und Volleyball und im Winter machen wir eine richtige Schnee­ballschlacht. gutmütig. а взимку ми учи­ няємо справжній сніговий бій. hält sie immer das Wort. і вона завжди виглядає привабливо. й мамою немає су­ пе­ре­ч­но­с­тей. Якщо вона щось обіцяє. то завжди дотримує слова. Із задоволенням вона грає з нами в те­ніс і волейбол. Obwohl sie fast den ganzen Tag im Kran­ken­haus verbringt. findet sie Zeit für ihre Familie. Мама — наш кращий друг. добра. дітей. Вона — висококваліфікований лікар і користується любов’ю й повагою сво­їх колег і пацієнтів. Коли у батьків улітку відпустка. вона завжди бадьора й здорова. Sie hat gute klangvolle Stimme und wir hören uns immer gern ihren Gesang an. wenn wir ir­gend­wel­ che Probleme haben. Між нами. дітьми. уся вона. а в нас канікули. son­ dern auch ihr Charakter. І хоча вона майже цілий день про­во­ дить у лікарні. ihr ganzes Wesen. вона знаходить час для своєї родини й насамперед для нас. Sie ist offenherzig. але в неї гарна фігура. Wenn meine Eltern im Sommer Urlaub und wir Kinder Ferien haben. un­ter­neh­ men wir Wande­rungen und Reisen. Wenn sie uns etwas verspricht.l Про себе Sie ist nicht mehr sehr jung. ehrlich und immer gerecht. Вона щиросерда. чесна й зав­ жди справедлива. У неї гарний голос. kocht für uns schmackhaftes Essen und passt dar­auf. Вона добре розуміє нас і завжди го­то­ва нам допомогти. Sie kümmert sich ständig um uns: näht und reinigt unsere Kleidung. стежить за тим. ми здійснюємо по­ ходи й по­до­ро­жі. hat aber eine sehr gute Figur und sieht immer sehr at­trak­tiv aus. Вона постійно турбується про нас: шиє й чистить наш одяг. Mutter ist unsere beste Freundin. Але мені подобається не тільки її зо­в­ ні­ш­ність. але й її характер. щоб ми не пропускали занять у школі та вчасно робили домашні завдання. Моя мама займається спортом. Мама сидить з нами біля вогнища й спі­ває веселі пісні. Mutter sitzt zusammen mit uns am La­ ger­feu­er und singt lustige Lieder. готує для нас сма­ч­ну їжу. . Sie versteht uns gut und ist immer be­ reit uns zu helfen. Mir gefällt nicht nur ihr Äußeres. і ми завжди із за­ до­во­лен­ням слухаємо її спів. якщо у нас є які-небудь проблеми. und vor allem für uns Kinder. Meine Mutter ist sportlich und ist im­ mer munter und gesund. Es gibt keine Auseinandersetzungen zwischen uns Kindern und der Mutter. 21 Вона вже не дуже молода.

-en — схильність Fragen zum Text Wie sieht Ihre Mutter aus? Welche ihre Charaktereigenschaften gefallen Ihnen besonders gut? Welche Arbeit erfüllt ständig Ihre Mutter? Wem trauen Sie Ihre Probleme? Welches Hobby hat Ihre Mutter?  Meine Eltern  Ìî¿ áàòüêè Die Eltern sind nicht nur meine Er­zie­ her. Батьки не тільки мої вихователі. Die Eltern interessieren sich immer da­ für. мій сні­да­ нок стоїть уже на столі. wartet schon auf mich das fer­ti­ge Mittagessen. . 5. t) — пропускати (школу) die Neigung. o) — користуватися любов’ю 1. Wenn ich am Morgen erwache. коли ми вибираємо свою майбутню про­фе­сію. Sie kümmern sich täglich um meine Ge­sund­heit. sondern auch meine besten Freunde und Berater. Я дуже люблю маму й не уявляю життя без неї. wenn wir uns den künftigen Beruf wählen. й сама трохи грає на піаніно. Вона дає нам добрі поради. Вона любить музику. 2. Коли я вранці прокидаюся. sorgen dafür. але і кращі друзі й порадники. на мене вже чекає готовий обід. Sie gibt uns gute Ratschläge. Вони щоденно турбуються про моє здоров’я. das Vertrauen — довіра sich kümmern um (Akk.Mein Lebenslauf l 22 Sie hat Musik gern und spielt selbst ein wenig Klavier. dass ich al­ les Nö­ti­ge für meinen Unterricht habe. 4. Батьки завжди цікавляться тим.) — турбуватися ständig — постійний versäumen (te. Ich liebe meine Mutter sehr und kann mein Leben ohne sie nicht vorstellen. wie meine Leistungen in der Schule sind und welche Hilfe ich im Unterricht brauche. Wörter und Wendungen attraktiv — привабливий offenherzig — щирий gutmütig — добрий ehrlich — чесний gerecht — справедливый Liebe genießen (o. der un­se­rer Neigung entspricht. steht schon mein Frühstück auf dem Tisch und wenn ich aus der Schule nach Hause komme. щоб у ме­не було все необхідне для навчання. 3. які у мене успіхи в школі і яка мені по­ трі­б­на допомога в навчанні. про те. яка відповідає нашим на­ хилам. а коли я при­ хо­джу зі школи додому.

So verstehe ich jetzt verschiedene Ge­ rä­te zu reparieren. Ich verbringe auch meine Freizeit gern mit den Eltern zusammen. але задоволені. Ми добре розумі­ємо один одного. aber zufrieden kommen wir nach Hause zurück und sprechen noch lange darüber. Wir verstehen einander sehr gut. Mein Vater bringt mir viele nützliche Fer­tig­kei­ten bei. я умію зараз лагодити багато при­ла­дів. Так. ми по­ве­р­та­ є­мо­ся додому й довго ще говоримо про те. і ве­ло­си­пед. . aber lassen mich selbst eine richtige Wahl machen. Мама прищепила мені любов до му­ зи­ки. unterhalten wir uns oft. Мій батько прищеплює мені багато корисних навичок. auch manchmal un­ ser Fahrrad oder Auto. іноді й наш автомобіль. ми розмовляємо. als auch moderne Musik. Müde. was wir auf dem Lande getan haben. Стомлені. і у неї га­ р­ний голос.l Про себе 23 Zum Unterschied von manchen an­de­ ren Schülern habe ich mit meinen Eltern kei­ne Konflikte. обмінюємося ду­м­ка­ми про проблеми сучасності. Мої бабуся й дідусь уже не в змозі самі з усім упоратися. Мама сама грає на піаніно. Im Winter unternehmen wir Ski­wan­de­ run­gen und im Sommer erholen uns ge­wöhn­lich am Meer oder im Dorf bei mei­nen Großeltern. Schon jetzt spreche ich mit meinen Eltern­ über meinen künftigen Beruf. Wenn wir abends alle beisammen sind. Es macht uns Spaß ihnen im Gemüse– und im Obstgarten zu helfen. що ми робили в селі. Там для нас усіх є робота. Узимку ми здійснюємо прогулянки на лижах. Meine Mutter brachte mir Liebe zur Mu­sik bei. Мені подобається як класична. Ми з задоволенням допомагаємо їм у садку та на городі. Mir gefällt sowohl klassische. але надають мені право самому зро­би­ти правильний вибір. tauschen un­se­re Meinungen über die Probleme der Ge­gen­wart aus. Sie geben mir viele gute Ratschläge. так і сучасна музика. Коли ми увечері збираємося усі ра­ зом. Dort gibt es für uns alle Arbeit. Die Mutter spielt selbst gut Klavier und hat eine gute Stimme. Вони дають мені багато добрих по­ рад. І свій вільний час я охоче проводжу з бать­ками. На відміну від інших учнів у мене з бать­ками немає конфліктів. Уже зараз я говорю з батьками про мою майбутню професію. а влітку ми відпочиваємо за­зви­чай на морі або в селі у дідуся й бабусі. Meine Oma und Opa sind nicht mehr imstande selbst mit allem fertig zu werden­.

a) — прищеплювати 1. Ich wohne in der Galinskastraße. оточені садками. Wörter und Wendungen der Erzieher — вихователь der Berater — порадник warten auf (Akk. der drei Töchter hatte: Sie hießen Vira. а також провулки на­да­ ють місту особливого вигляду. -en — успіх beibringen (a. Люся й Галя.Mein Lebenslauf l 24 Ich ehre und achte meine Eltern und bin ihnen für alles dankbar. Я живу на вулиці Галинській. у яко­го було три доньки: Віра. 2. Lussja und Galja.) — чекати на щось die Leistung. die mehr als 100 Jahre alt ist. але досить дов­га. що вони для мене ро­б­лять. Damals lebte an diesem Ort ein Guts­ be­sit­zer. якій по­ над ста років. Три вулиці названі на честь трьох до­ньок. Drei Straßen sind zu Ehren der drei Töch­ter benannt.та двоповерхові приватні будинки. Я шаную й поважаю своїх бать­ків і вдячний їм за все. Beiderseits sind ein– und zweistöckige Privathäuser. Sie ist nicht breit aber ziemlich weit. Я живу в другому за величиною місті Укра­ї­ни — Харкові. was sie für mich tun. Welche Rolle haben die Eltern bei Ihrer Berufswahl gespielt?  Meine Straße  Ìîÿ âóëèöÿ Ich lebe in der zweitgrößten Stadt der Ukraine — Charkiw. проспекти й ма­ле­ нь­кі вулички. große und kleine Straßen und auch Gassen geben der Stadt ein besonde­ res Bild. 4. beisammen — разом sich unterhalten (ie. Meine Straße ist eine darunter. Zahlreiche Plätze. 3. Численні майдани. Тоді в цьому місці жив поміщик. die mit Gärten umringt sind. Вона не дуже широка. a) — розмовляти Meinungen austauschen — обмінюватися думками die Wahl — вибір Fragen zum Text Was schätzen Sie an Ihren Eltern besonders hoch? Welche Interessen haben Ihre Eltern? Welche Fertigkeiten haben Ihnen Ihre Eltern beigebracht? Wie oft und wie interessant verbringen Sie Ihre Freizeit mit den Eltern? 5. Моя вулиця одна з них. . З обох боків одно.

) vorstellen (te. wie schön die Straße Ende April / Anfang Mai ist. до яких ми звикаємо: місто. що також дуже важ­ ливо. Keine Straßenbahnen. ви­ шень. то дорожній рух тут досить спокій­ ний. bewundere ich die Schönheit meiner al­ten aber einzigartigen Straße. Вулиця від початку до кінця за­са­дже­ на фруктовими деревами. Es gibt Dinge. Є речі. Тому можна собі уявити. повертаючися після на­ пру­же­но­го дня додому. яка красива вулиця наприкінці квітня. die Straße. Aber das ist nicht das Letzte. -e — перевага der Autolärm — шум автомобілів entfernt wohnen — жити далеко sich (Dat. на початку травня. будинок. Es ist ein großer Vorteil etwas von Autolärm und Abgasen entfernt zu woh­nen. dass die Straße nicht weit von Metrostationen und Trolleybushaltestellen liegt. Оскільки це не центральна вулиця. Мешканці вулиці утримують її завж­ ди у порядку. Die Einwohner der Straße halten sie im­mer in Ordnung. Aber manchmal nach einem an­stren­ gen­den Tage nach Hause zurückge­ hend. t) — уявити собі zart — ніжний überfüllen (te. вулиця. Це велика перевага — жити далеко від шуму автомобілів та вихлопних газів. Dazu muss man hinzufügen. що вулиця зна­хо­ дить­ся недалеко від станцій метро та тролейбусних зупинок. Але іноді. І це не останнє. Повітря сповнене ніжного запаху кві­ту­чих абрикосів. ist der Straßen­verkehr hier ganz ruhig. t) — наповнювати halten (ie. але своєрідної вулиці. тільки зрідка автомобілі про­їж­ джа­ють по вулиці час від часу. Die Luft ist von zartem Blütenduft der Apri­ko­sen–. Pflaumen– und Kirsch­bäu­me überfüllt. Ні трамваїв. das Haus. was auch sehr wich­tig ist. a) — утримувати anstrengend — напружений . яблунь.l Про себе 25 Da es keine Zentralstraße ist. Die Straße ist von Anfang bis zu Ende mit Obstbäumen bepflanzt. Apfel–. Busse und Trol­ ley­bus­se und nur selten Autos fahren hin und wieder die Straße entlang. Darum kann man sich vorstellen. Слід також додати. слив. я милуюся кра­сою моєї старої. ні автобусів. ні тро­лей­ бу­сів. an die wir uns gewöh­ nen: die Stadt. Wörter und Wendungen ein besonderes Bild geben — надавати особливого вигляду der Straßenverkehr — дорожній рух der Vorteil.

Наша квартира на четвертому по­ве­р­ сі з усіма вигодами: центральне опа­ лен­ня. Gas. in ei­nem neunstöckigen Wohnhaus. Sie besteht aus drei Zimmern. Die Wohnung ist 45 (fünfundvierzig) Qua­drat­me­ter groß. скверами. mit allem Komfort: Zen­tral­hei­zung. An den Fenstern hängen Gardinen und Vorhänge. die mit der Tapetenfarbe har­mo­nie­ren. Die Fenster gehen auf den Park. 5. У кожному місті будують нові жит­ лові будинки. Kindergärten. Meine Adresse ist: Lisova 4 (vier). 2. Schulen. Я теж живу в районі новобудов. Вона складається з трьох кімнат. дитячими са­д­ка­ми. квартира 14. у дев’яти­поверховому житловому бу­ ди­н­ку. ку­х­ ні. На вікнах висять гардини й штори. Schlaf­zim­ mer und mein Arbeitszimmer. Вікна виходять у парк. тому тут зав­ жди спокійно. Unsere Wohnung im dritten Stockwerk ist sehr bequem. ванної та туалету. Моя адреса: Лісова. які гармонують з кольором шпалер. kaltes und heißes Was­ser. спальні та ка­бі­не­ту.Mein Lebenslauf l 26 1. школами. Будують цілі нові райони з жи­т­ло­ви­ ми будинками. des­ halb ist es hier immer ruhig. Ich wohne auch im Neubaubezirk. einer Kü­ che. Квартира має площу 45 (сорок п’ять) квадратних метрів. 3. Grünanlagen. З коридору двері ведуть до всіх трьох кімнат: до вітальні. 4. einem Badezimmer und einer Toi­ let­te. газ. те­ле­фон. Balkon. wo Sie wohnen? Was wissen Sie aus der Geschichte der Straße? Wo liegt Ihre Straße? Gibt es hier Straßenverkehr? Welche Besonderheiten unterscheiden Ihre Straße von den anderen Straßen?  Unsere Wohnung  Íàøà êâàðòèðà In jeder Stadt baut man neue Wohn­ häu­ser. . Vom Korridor aus führen Türen in alle drei Zimmer: Wohn­zimmer. 4. Woh­ nung 14 (vierzehn). Наша вітальня світла та затишна. холодна та гаряча вода. Fragen zum Text Wie heißt die Straße. ба­л­кон. Unser Wohnzimmer ist hell und ge­ mütlich. Telefon. Man baut ganze Neubaubezirke mit Wohn­häu­sern.

білизни. посуду. що складається з різних секцій: для одягу. Підлога в усіх трьох кімнатах ви­кла­ де­на паркетом. . An der Wand über der Couch hängen ein Bild und zwei Wand­leuchter. -n — сквер mit allem Komfort — з усіма вигодами 1. Wäsche. Вони стомилися. перед кушеткою — журнальний столик і два крісла. Біля правої стіни стоїть меблева «стін­ ка». І все ж вони багато працюють і в бу­ динку. У нас завжди чисто. 5. In der Ecke steht der Fernseher. Мої батьки працюють і тільки пізно ввечері приходять додому. На стіні над кушеткою висять карти­ на й два бра. Abends sehen wir oft fern. На підлозі у вітальні лежить краси­ вий килим. книг. Sie sind müde und brauchen Ent­span­ nung. 2. і їм необхідний від­ по­чи­нок. vor der Couchstehen ein Tischchen und zwei Sessel. 4. Bei uns ist es immer sauber. Bücher. An der linken Wand steht eine Couch. 3. Ge­schirr. Wir verbringen gern die Zeit zu Hau­se.l Про себе 27 An der rechten Wand steht eine Schrank­wand. Ein schöner Teppich liegt im Wohn­zim­ mer auf dem Fußboden. У кутку стоїть телевізор. Sie machen aber noch viel im Haus­ halt. Wörter und Wendungen die Grünanlage. Вечорами ми часто дивимося його. gemütlich — затишний der Vorhang (die Vorhänge) — штора Fragen zum Text Wo liegt Ihre Wohnung? Wie groß ist Ihre Wohnung? Wie ist Ihre Wohnung geplant? Könnten Sie nicht Ihre Wohnung beschreiben? Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden?  Meine Arbeitspflichten zu Hause  Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè Meine Eltern arbeiten und kommen erst abends nach Hause. die aus verschiede­nen Ab­tei­lun­gen besteht: für Kleidung. Ми із задоволенням проводимо час удома. Der Fußboden ist in allen Zimmern mit Parkett ausgelegt. Біля лівої стіни стоїть кушетка.

Danach beklebt der Vater die Wände und ich helfe ihm dabei. Das mache ich besonders gern. Meine kleine Schwester geht noch in den Kindergarten. Моя маленька сестра ходить ще до дитячого садка. як правило. damit sie sich auch gut ausru­ hen können. коли ремон­тується квартира. Das mache ich gern. Ich begleite sie morgens und hole sie abends vom Kindergarten ab. weil ich meine Schwe­ster liebe. Зазвичай я чищу пилососом килими й м’які меблі. Цю роботу я роблю легко та із за­до­ во­лен­ням. Diese Arbeit fällt mir leicht und macht Spaß. wenn unsere Wohnung renoviert wird. Улітку я допомагаю татові. оскільки люблю свою сестру й тому. Я проводжаю її вранці до дитячого садка й забираю увечері. Я роблю це охоче. Die Mutter hat in der Regel in der Küche viel zu tun. Der Vater schneidet Tapetenstreifen und ich bestreiche sie mit Klebstoff. Am Sonntag machen wir mit dem Vater Einkäufe auf dem Markt. Кожного дня я приводжу в порядок свою кімнату. Wir kaufen zusammen Tapeten und Kleb­stoff und machen uns an die Arbeit. und weil sie immer nett und gehorsam ist. Це я роблю особливо охоче. Jeden Tag bringe ich mein Zimmer in Ordnung und am Sonnabend stehe ich beim Aufräumen der ganzen Wohnung auch nicht abseits. Тато ріже шпалери на смуги. багато роботи на кухні. Ми разом купуємо шпалери та клей і беремося за роботу. а в суботу не стою осто­ронь під час прибирання всієї ква­р­ти­ри. Darum spüle ich nach dem Essen das Geschirr ab und stelle es in den Ge­ schirr­schrank. У неділю ми з татом робимо покупки на ринку. а я йому до­по­ма­гаю.28 Darum müssen wir Kinder ihnen Hilfe lei­sten. що вона дуже при­ві­т­на й слух­няна. Потім тато обклеює стіни. У мами. щоб вони також могли від­ по­чи­ти. Mein Lebenslauf l Тому ми. weil nach der Renovierung die Wohnung sehr schön aussieht. der ziemlich weit von un­se­rem Haus entfernt ist. Morgens gehe ich in die Bäckerei und kaufe frisches Brot und Semmeln. оскіль­ ки після ремонту квартира чудово ви­гля­дає. Gewöhnlich mache ich mit dem Staub­ sauger Teppiche und gepolsterte Möbel sauber. Тому я після обіду мию посуд і ста­в­ лю його в шафу для посуду. що знаходиться до­ сить далеко від нашого будинку. а я на­ ма­зую їх клеєм. Уранці я ходжу в булочну та купую сві­жий хліб і булочки. . Im Sommer helfe ich meinem Vater. повинні надавати їм допомогу. діти.

er heißt Oleg. ziemlich weit entfernt — досить далеко die Tapete (-n) — шпалери der Klebstoff — клей bestreichen (i. Я вважаю його вольовим. він мій однокласник. Oleg ist ein sehr guter Freund. t) — обклеювати Fragen zum Text Warum müssen die Kinder den Eltern im Haushalt helfen? Welche Arbeit soll man jeden Tag machen? Wo hat die Mutter besonders viel zu tun? Wie kann man bei der Renovierung der Wohnung helfen? Welche Rolle spielt die Hilfe der Kinder in ihrem Haus?  Mein Freund  ̳é äðóã Ich habe einen Freund. то слюсарем або теслярем. Він добрий альпініст (бігун. його звуть Олег. Bald will er Flieger werden. 2. Oleg ist 16 Jahre alt. bald wie­ der Arzt. Ми часто граємо з ним у теніс на те­ ні­с­но­му корті. Schlosser oder Zimmermann. Boxer. Wir kennen uns schon lange. Wörter und Wendungen die Entspannung — відпочинок. dass meine Arbeit zu Hause den Eltern Möglichkeit gibt sich zu entspannen und am nächsten Tag munter wieder zur Arbeit zu gehen.l Про себе 29 Ich bin glücklich. 4. Ich finde ihn willensstark. a) — стояти в стороні das Geschirr abspülen (te. Schwimmer). braune Augen. 3. hat schwar­ze lockige Haare. То він хоче стати льотчиком. Er ist ein guter Alpinist (Läufer. що моя робота по дому дає батькам можливість відпочити і наступного дня піти бадьорими на роботу. Його бажання у виборі професії дуже часто змінюються. t) — мити посуд 1. i) — намазувати bekleben (te. hilfs­ be­reit. Ruderer. у нього чорне кучеряве волосся й карі очі. У мене є друг. t) — надавати допомогу abseits stehen (a. Ми один одного уже давно знаємо. Seine Berufswünsche ändern sich stän­ dig. Він високий і широкоплечий. Олегові 16 років. Я щасливий. Олег дуже хороший друг. то лі­ка­ рем. 5. сміливим і готовим завжди допомогти. боксер. Wir spielen oft Tennis mit ihm auf dem Tennisplatz. весляр. er ist mein Mitschüler. плавець). mutig. . розрядка Hilfe leisten (te. Er ist groß und breitschultrig.

t) — мінятися der Zimmermann (die Zimmermänner) — тесляр 1.— слюсар der Spielfilm. Wörter und Wendungen breitschultrig — широкоплечий willensstark — вольовий hilfsbereit — готовий допомогти sich ändern (te. Ми часто слухаємо його платівки з тан­цювальною музикою (Бітлз. компактдисків. 2 Unlimited). Олегові подобається музика. 5. Er hat sehr viele neue Kassetten. Особливо нам подобаються комедії та фільми жахів. Нам подобаються американські та російські художні фільми. 2. Darunter nimmt die Freundschaft ei­ nen besonderen Platz ein. 4. йому можна довіритися. Wir haben amerikanische und rus­si­ sche Spielfilme gern. Besonders gut gefallen uns Filmkomödien und Horrorfilme. Oleg hat Musik gern. der Schlosser. . CDs. Серед них дружба посідає особливе місце. З усіма своїми проблемами я можу звертатися до нього і довіряти йому. 2 Ан­ лі­мі­тед). Welche Charaktereigenschaften hat er? Womit beschäftigt sich Ihr Freund? Was schätzen Sie an Ihrem Freund besonders hoch?  Meine Freundin  Ìîÿ ïîäðóãà Unser Leben ist reich an menschlichen Beziehungen. Ми із задоволенням ходимо в кіно.­ Я хотіла б розповісти про свою по­ дру­гу. 3. Es ist sehr wichtig einen treuen Freund im Leben zu haben. Man kann mit ihm über alle Probleme sprechen. ihm alles anvertrauen. Ich möchte über meine Freundin erzählen. У нього дуже багато касет. -e — художній фільм der Horrorfilm. er spielt Gitarre und singt dazu. Ich kann mit allen meinen Proble­men zu ihm gehen und ihm vertrauen. t) — довіряти Fragen zum Text Wie heißt Ihr Freund? Beschreiben Sie bitte sein Äußeres. . Важливо мати в житті вірного друга. він грає на гітарі та співає. -e — фільм жахів vertrauen (te. Наше життя багате на міжлюдські від­ но­си­ни. Wir hören oft seine Langspielplatten mit Tanzmusik (Beatles.Mein Lebenslauf l 30 Gern gehen wir ins Kino. З ним можна говорити про всі про­ бле­ми.

граємо у волейбол. Li­ te­ra­tur und Deutsch. їй 16 років. Мій робочий день розпочинається до­во­лі рано. Schon jetzt hilft sie ihrem jüngeren Bru­der bei den Hausaufgaben und sorgt für ihn. у неї блакитні очі й світле волосся. вона моя однокласниця.) — бути багатим 1. вона завжди готова допомогти. Ich erwache und stehe sofort auf. Bücher. Її улюблені предмети — історія.) — турбуватися schätzen (te. Нам разом ніколи не буває нудно.l Про себе 31 Sie heißt Ira und ist 16 Jahre alt. -en — відношення reich sein an (Dat. У нас багато спільних інтересів: спорт. і ми цінуємо нашу дружбу. 5. Рівно о сьомій дзвенить будильник. Іра середня на зріст. Wörter und Wendungen die Beziehung. Gern hören wir zusammen Musik. 3. музика. Wir kennen uns schon lange. Після школи Іра хотіла б навчатися й стати учителькою. Ми разом слухаємо музику. книги. 2. Wir haben viele gemein­same In­ter­es­ sen wie Sport. Ira hat einen guten Charakter. Punkt um 7 Uhr klingelt der Wecker. 4. ge­hen ins Kino oder spielen Volleyball. ist im­ mer hilfsbereit. Wir haben es zusammen nie langwei­ lig. цінувати Fragen zum Text Wie groß ist die Rolle der Freunde in Ihrem Leben? Haben Sie eine Freundin? Wie sieht sie aus? Wofür interessiert sie sich? Welche gemeinsamen Interessen haben Sie mit Ihrer Freundin?  Mein Arbeitstag  ̳é ðîáî÷èé äåíü Mein Arbeitstag beginnt recht früh. hat blaue Augen und helle Haare. Її звуть Іра. Nach der Schule möchte Ira studieren und Lehrerin werden. . gemeinsam — загальний sorgen für (Akk. Literatur. Ми одна одну уже давно знаємо. ходимо в кіно. У Іри добрий характер. Musik. Я прокидаюся й відразу ж встаю. театр. sie ist mei­ne Mitschülerin. Ira ist mittelgroß. schätzen unsere Freundschaft. Уже зараз вона допомагає своєму молодшому братові робити уроки та піклується про нього. лі­те­ ра­ту­ра та німецька мова. Ihre Lieblings­fächer sind Geschichte. t) — дорожити.

Täglich haben wir 5 (fünf) bis 6 (sechs) Stun­den. Тим часом моя мама готує сніданок. Чверть на дев’яту я уже на місці. Я також допомагаю своїй мамі у до­ ма­ш­ньо­му господарюванні. Потім я одягаюся та поспішаю до шко­ли. Щодня у нас 5–6 уроків. Я підмітаю підлогу. Von 17 (fünfzehn) bis 19 (siebzehn) Uhr ma­che ich mei­ne Hausaufgaben. Я читаю книжку чи газету.­ Meine Freunde kommen auch oft zu mir zu Besuch. Meine Mutter ist mit mir immer zu­frie­den. Zucker und Milch zu kau­fen. Я ходжу до продовольчого ма­га­зи­ну. wische Staub. перу й прасую білизну. чищу зуби. Ich fege den Fußboden. Після ранкової гімнастики я йду до ванної й швидко роблю свій ранко­ вий туалет: вмиваюся.32 Mein Lebenslauf l Nach der Morgengymnastik gehe ich ins Badezimmer und mache schnell meine Morgentoilette: wasche mich. Dann ziehe ich mich an und eile in die Schule. Увечері я дивлюся телевізор або гуляю. щоб купити хліб. Заняття розпочинаються о пів на дев’я­ту. Meine Mutter bereitet inzwischen das Frühstück zu. Zum Frühstück esse ich gewöhnlich Bröt­chen mit Wurst und Käse und trin­ ke eine Tasse Kaffee oder Tee. З сімнадцятої до дев’ятнадцятої я роб­ лю свої до­ма­ш­ні завдання. цукор і мо­ ло­ко. Ein Viertel nach acht bin ich schon an Ort und Stelle. Часто мене відвідують мої друзі. . Gegen vierzehn Uhr ist der Unterricht zu Ende. Am Abend sehe ich fern oder gehe spa­zie­ren. за­ чі­сую волосся. kämme das Haar. Моя мама завжди задоволена мною. esse ich zu Mittag und ruhe mich ein wenig aus. Ich helfe auch meiner Mutter im Haus­ halt. Der Unterricht beginnt um halb neun. масло. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung oder höre Musik. Снідаю я звичайно бутербродами з ков­басою та сиром і п’ю чашку кави або чаю. wasche und bügele Wäsche. я обідаю та трохи відпочиваю. Butter. um Brot. putze die Zähne. Близько четвертої години заняття за­ кін­чу­ють­ся. витираю пил. Ich gehe ins Lebensmittelgeschäft. або слу­ хаю музику. Wenn ich nach Hause zurückkehre. Коли я повертаюся додому.

вмивається. Мій тато інженер і працює в науко­ во-дослідному інституті. 5. 2. denn ich bin müde. t) — поспішати an Ort und Stelle sein — бути на місці 1. Der Vater steht etwas später auf. das Lebensmittelgeschäft — продовольчий магазин alle Hände voll zu tun haben — мати багато справ Fragen zum Text Wann beginnt Ihr Arbeitstag? Wie vergeht der Morgen? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Wie lange dauert der Unterricht? Wie verbringen Sie die Zeit am Abend?  Arbeitstag meiner Eltern  Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â Der Arbeitstag meiner Eltern beginnt ge­wöhn­lich sehr früh. Робочий день моїх батьків по­чи­на­єть­ ся зазвичай дуже рано. Er macht interessante Erfindungen auf dem Gebiet der Elektronik. Ich schlafe sofort ein. Meine Mutter ist Ärztin. Sie arbeitet in einer Poliklinik nicht weit von unserem Haus. Тато встає пізніше. Він робить цікаві винаходи в галузі електроніки. Morgen habe ich wieder alle Hände voll zu tun. О двадцять третій я лягаю спати. 4. Його робочий день триває 8 годин. Mein Vater ist Ingenieur und arbeitet in einem Forschungsinstitut. wäscht und rasiert sich schnell und hilft der Mut­ter den Tisch zum Frühstück zu decken.l Про себе 33 Um 23 (dreiundzwanzig) Uhr gehe ich zu Bett. го­ лить­ся та допомагає мамі накрити стіл до сніданку. . Я відразу засинаю. а батьки йдуть на роботу. 3. Завтра у мене знов багато справ. Вона працює в полікліниці недалеко від нашого будинку. Sein Arbeitstag dauert 8 Stunden. Wörter und Wendungen inzwischen — тим часом eilen (te. Після сніданку я мию посуд і готуюся до школи. Die Mutter erwacht am frühesten und bereitet das Frühstück zu. Nach dem Frühstück spüle ich das Ge­ schirr ab und bereite mich zur Schule vor und meine Eltern gehen zur Arbeit. бо я стомилася. Моя мама лікар. Раніше всіх прокидається мама й го­ тує сніданок.

welche Leistungen ich im Un­ter­richt habe.Mein Lebenslauf l 34 Meine Mutter kuriert Kinder. macht das der Vater. чи поклав я в сум­­ку все необхідне для занять. але щасливі. t) — мити посуд das Forschungsinstitut — дослідний інститут die Erfindung — винахід kurieren (te. Darum sitzt sie gewöhnlich an der Nähemaschine und bereitet für uns immer et­was Schönes vor. t) — лікувати Freude bereiten (te. Потім батьки ще обговорюють про­ бле­ми. Якщо в домі слід що-небудь відремон­тувати. t) — готувати (їжу) sich rasieren (te. що їх хвилюють. Danach besprechen meine Eltern noch einige Probleme. Dann liest der Vater Zeitungen und sieht fern. батьки питають мене про мої ус­пі­хи в навчанні. чинити alles Nötige — все необхідне bewegen (te. Die Mutter strickt und näht sehr gern. t) — голитися das Geschirr abspülen (te. t) — хвилювати . робить це тато. weil ihre Arbeit ihnen Freude macht. aber glücklich nach Hau­se. досягнення reparieren (te. Wörter und Wendungen zubereiten (te. Jeden Abend kontrollieren die Eltern meine Schularbeiten. ob ich alles Nötige für den Unterricht in meine Schul­ tasche ge­legt habe. Wenn im Hause etwas zu reparieren ist. Як мама. fragen mich die Eltern. Щовечора батьки перевіряють мої до­ ма­ш­ні завдання. t) — приносити радість die Leistung. Sowohl die Mutter als auch der Vater kom­men müde. Sie fragen auch. Вони питають також. Потім тато читає газети й дивиться телепередачі. Wenn wir alle wieder zu­sam­men­kom­ men und Abendbrot haben. Sie untersucht sie in der Poliklinik und besucht auch die Kranken zu Hause. Мама лікує дітей. Тому сидить зазвичай за швейною машинкою та готує для нас завжди щось красиве. Воня оглядає їх у полікліниці та від­ві­ дує хворих удома. Мама дуже любить шити й плести. оскільки ро­бо­ та приносить їм радість. und gehen um 23 (dreiundzwanzig) Uhr zu Bett. Коли ми знову збираємося за ве­че­ рею. t) — ремонтувати. і о 23 годині йдуть спати. так і тато приходять додому стомлені. -en — тут: успіхи. die sie bewegen.

існуючих у світі. bevor sie schlafen gehen?  Mein zukünftiger Beruf  Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ Nach Abschluß der Schule beginnt für Millionen ehemalige Schüler das selb­ stän­di­ge Le­ben. Viele Möglichkeiten gibt es: das Tech­ni­ kum. Мій вибір цієї професії не спав мені на думку випадково. 35 Fragen zum Text Was machen die Eltern am Morgen? Wo arbeiten sie? Warum fühlen sie sich glücklich nach der Arbeit? Wie verbringen die Eltern ihre Freizeit zu Hause? Was besprechen die Eltern. Manche holen sich Rat bei den Eltern. Meine Eltern sind auch Lehrer und ich weiß. Ich habe viele Bücher ukrainischer und ausländischer Autoren gelesen. що читання книг до­по­ма­ гає людям у самоосвіті й вирішенні багатьох життєвих питань. 4. die Universität. Я розумію. Die Wahl dieses Berufes war nicht zu­ fäl­lig. Was mich betrifft. Протягом усього навчання в школі лі­те­ра­ту­ра була моїм улюбленим пред­ме­том. університет. so habe ich längst ge­wählt. 5. andere können sich sogar nach Be­en­di­ gung der Schule zu Nichts ent­ schließen. 2. Ich werde Lehrer der ukrainischen Spra­che und Literatur. 3. Мої батьки теж учителі. і я знаю. Die Lehrer unterrichten nicht nur ihr Fach. die Hochschule. Während der ganzen Schuljahre war Li­ te­ra­tur mein Liebling­sfach. Я прочитав багато книг українських і зарубіжних авторів. Ich verstehe. Закінчення школи — початок не­ залежного життя для мільйонів ко­ли­ ш­ніх школярів. Es ist nicht leicht zwischen mehr als 2000 Be­ru­fen einen Beruf zu wählen. інститут. Але непроста річ — вибрати про­фе­ сію з понад 2000. Щодо мене. то я зробив свій вибір да­в­но.l Про себе 1. Багато шляхів відкрито перед ними: технікум. інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи. Учителі не тільки викладають свої пред­ме­ти. dass die Arbeit des Lehrers schwer und verantwortungsvoll ist. Деякі дотримуються порад бать­ків. що праця вчителя дуже відповідальна й важ­ка. dass das Lesen der Bü­ cher dem Menschen beim Selbst­stu­di­ um und zum Lösen vieler Fragen im täg­li­chen Leben hilft. Я хочу стати учителем української мови та літератури. .

Вони розвивають інтелект учнів. фо­р­ му­ють їхній характер. t) — дотримуватися поради sich entschließen (o. ihre Beziehung zum Leben und zu anderen Menschen. 5. Aber ich denke.Mein Lebenslauf l 36 Sie schulen das Denkvermögen der Schü­ler. das Lösen — рішення verantwortungsvoll — відповідальний das Denkvermögen — інтелект. Das ist nicht so leicht wie es scheint. Я буду вступати на філологічний фа­ ку­ль­тет. Das ist eine große Verantwortung. отри­ма­ ни­ми в інституті. що любов до ді­тей. Це не так легко. formen ihren Charakter. 2. Ich werde mich an der philologischen Fa­kultät einschreiben und bin über­ zeugt. früher oder später erfüllen sich meine Wünsche. і я впевнений. як може здатися. буде цілком до­ста­ т­ньою умовою. wel­ches ich an der Hochschule erwor­ ben habe. -en — можливість wählen (te. verbunden mit dem Wissen. ie) — здаватися Fragen zum Text Ist es immer leicht. 3. їхнє ста­в­лен­ня до жит­тя та інших людей. o) — наважитися zufällig — випадковий 1. besteht die Möglichkeit er­ folg­reich in meinem Beruf zu arbeiten. eine richtige Berufswahl zu machen? Warum? Was möchten Sie nach der Absolvierung der Schule sein? Was machen Sie dafür? Was kann der Lehrer beeinflussen? Können Sie die Voraussetzungen der erfolgreichen Arbeit des Lehrers nennen? . здатність до мислення scheinen (ie. t) — обирати sich Rat holen (te. поєднана зі знаннями. Це велика відповідальність. що моя мрія рано чи пізно здійсниться. Але мені здається. mit der Liebe zu den Kin­dern. Wörter und Wendungen die Möglichkeit. 4. щоб досягти успіхів у моїй роботі.

. Einst war sie eine der Sowjetrepub­ liken. що збе­ре­г­ли­ся. Нині в Україні є свій основний за­кон — Конституція. Jetzt hat die Ukraine ihre eigene Ver­ fas­sung. Erstaunlich ist die Geschichte der Ukrai­ne. die Russen und die Ukrainer. August 1991 wurde ihre Un­ab­ hän­gig­keit bekanntgegeben. ihre Regierung. den Obersten Rat. sowie in der Sprache. und sogar ihre eigene Währung — die Grywnja. так і звичаями. Після завоювання монголо-татарами ця держава перестала існувати і за­ мість її населення утворилося три на­ род­но­с­ті: білоруси. Загальна площа її території — 603 700 км2. росіяни. so scheint es die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten “Rus” sie sind ihr am nächsten. Am 24. Україна — досить молода держава. мабуть. українці. Дивовижною є історія України. Кількість населення — 53 млн чо­ло­вік. свій уряд. Die Natur der Ukraine ist auch sehr reich und mannigfaltig. Die Ukrainer sind. Українська нація — це. Die Ukraine liegt im Herzen Europas.I I . Формально цій державі 10 років. als auch in der Be­wah­ rung der alten Bräuche. найбільш близький їй як мовою. Природа України також дуже багата й різноманітна. Верховна Рада і навіть своя валю­ та — гривня. Україна розташована у самому серці Європи. Nach der Eroberung durch die Mon­go­ lo–Tataren hörte dieser Staat auf zu be­ ste­hen. Eigentlich ist dieser Staat nur 10 Jahre alt. але вона знаходиться на території найдав­нішої слов’янської держави — Ки­їв­сь­кої Русі. Вона проголосила свою не­за­ле­ж­ність у 1991 році 24 ­ серпня. У минулому — це одна з республік СРСР. aber er liegt auf dem Territorium des uralten slawischen Staates — der Kyji­wer Rus. und an der Stelle von ihrer Be­ völ­ke­rung bildeten sich drei völkische Grup­pen: die Weißrussen. єди­ ний спадкоємець культури Давньої Русі. Die U kraine (Óêðà ї íà)  Die Ukraine  Óêðà¿íà Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. Ihre Gesamtfläche beträgt 603 700 km2. Die Einwohnerzahl beträgt 53 Millionen Menschen.

Молдовою та Угорщиною. Dnipropet­ rowsk und Lwiw. Львів. Polen. Im Süden breiten sich die grenzenlo­ sen trockenen Steppen aus. Charkiw. Die eigentümliche historische Ent­wick­ lung der Ukraine bestimmte auch die Ei­gen­tüm­lich­keit ihrer Kultur.ї Wörter und Wendungen verhältnismäßig — відносний die Unabhängigkeit — незалежність die Regierung. Der berühmteste und oft von Schew­ tschenko und Gogol besungene Fluss ist der Dnipro. Die größten Städte sind: Kyjiw. al­ler­ dings hört man des öfteren auch schon die ukrai­ni­sche Sprache. Своєрідність історичного розвитку Укра­ї­ни визначила й своє­рідність її культури.38 Die Ukraine l Vom Westen her wird die Ukraine von den Karpaten begrenzt. що поступово перехо­ дять у чор­но­морське узбережжя Криму з м’яким. Сама відома. . Харків. Odessa. Румунією. Flüsschen und Flüsse. e) — проголошувати die Verfassung. Дніп­ро. оспівана Шевченком та Гоголем ріка. -en — валюта erstaunlich — дивний bekanntgeben (a. mit dem Go­ wer­la. І хоча офіційна мова — українська. so spricht man in der Ostu­krai­ne. у Східній Україні. В Україні багато озер. Із заходу Україну обмежують Карпати з Говерлою — найвищою горою цьо­ го масиву. Білоруссю. але уже все частіше можна почути укра­ї­н­сь­ку мову. До­нецьк. Якщо Східна Україна мовою та куль­ ту­рою ближче до Росії. Rumänien. -en — конституція die Eroberung. In der Ukraine gibt es unzählige Seen. річечок та рі­чок. Wenn die Ostukraine in ihrer Sprache und Kultur mehr mit Russland gemein hat. besonders in den großen Städ­ten immer noch Russisch. Donezk. dem höchsten Berg dieses Ge­ birgs­zu­ges. Дніпропетровськ. Найбйльші міста — Київ. то Західна — до Польщі. майже середземно­ морським клі­матом. Und wenn auch die offizielle Sprache Ukrainisch ist.— це. особливо у великих містах.— спадкоємець die Eigentümlichkeit — своєрідність . fast Mittelmeerklima. безперечно. -en — уряд die Währung. -en — завоювання der Überbringer. Україна межує з Росією. На півдні простягаються безкрайні сухі степи. so hat die Westukraine mehr mit Polen ge­mein. die dann zur Schwarzmeerküste übergehen mit ih­rem weichen. Moldauen und an Ungarn. Die Ukraine grenzt an Russland. Польщею. Оде­са. Weiß­ russ­land. все ще говорять російською.

Територія України складає 603 700 км2. Дніпро — одна з найдовших рік Єв­ ро­пи та одне з джерел гідроенергії. Moldauen. Seit alten Zeiten war der Dnipro die Wie­ge des ukrainischen und rus­si­ schen Vol­kes. Херсон. 39 Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit der Ukraine bekanntgegeben? Was können Sie über die Geschichte der Ukraine sagen? Wie ist die Natur der Ukraine? An welche Staaten grenzt die Ukraine? Warum spricht man in der Ostukraine immer noch Russisch?  Die geographische Lage der Ukraine  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè Die Ukraine liegt in Mitteleuropa. Україна межує з Росією. Im Süden befinden sich die nicht sehr hohen Berge — der Krym. середня ча­с­ти­на з рівниною (степова зона) та схід­на зона з Донецьким басейном. але вони не дуже високі. Die größten Flüsse sind der Dnipro. Ismail und Ma­ri­u­pol. Словаччиною. Іл­лі­чівськ. Головні ріки — Дніпро. Die Fläche der Ukraine beträgt 603 700 km2. наприклад: Одеса. 2. Iljitschiwsk. Україна розташована в Центральній Європі. 4. der Dnestr. Po­ len. Польщею. Cher­son. Білорусcю. Ungarn. die Slowakei. Природні межі утворюють на півдні Чор­не й Азовське моря. В Україні досить багато великих мор­сь­ких портів. . In der Ukraine gibt es viele große Hä­ fen. Die natürliche Grenze bilden im Süden das Schwarze Meer und das Asowsche Meer. Буг. Дніпро був колискою українського та російського народів з найдавніших часів. Молдовою. Територія України поділяється на 3 великі регіони: західна зона з Ка­ р­па­та­ми та Прикарпаттям. Донець. Миколаїв. Румунією та Угорщиною. Die Ukraine grenzt an Russland. Mykolajiw. zum Beispiel: Odessa.l Україна 1. На півдні — Кримські гори. Weiß­ rus­sland. Der Dnipro ist einer der längsten Flüsse Europas und eine der Energiequellen der Ukraine. 5. Дністер. Rumänien. Ма­рі­у­поль. der Buh und der Donez. Ізмаїл. den Mittelteil mit Flachland (eine Steppenzone) und den östlichen Teil mit Donezbecken. Das Territorium der Ukraine gliedert sich in drei große Landschaften: den Westteil mit den Karpaten und dem Karpatenvorland. 3.

Клімат будь-якої країни залежить від її географічного положення. Одеса та інших. Die Ukraine ist dank ihrer günstigen Klimabedingungen traditionell ein Agrar­land. Вони дають можливість підтримувати морські зв’язки з багатьма дер­жа­ва­ ми світу. . Die Ukraine ist reich an Bo­den­schät­ zen: an Eisenerz. In der Ukraine ist die Industrie haupt­säch­ lich um die Großstädte Kyjiw. Завдяки сприятливим кліматич­ ним умо­вам. як залізна руда. t) — поділятися aufrechterhalten (ie. elek­tro­ni­sche Anlagen. Gas und Mineralsalzen. Харків.40 Die Ukraine l Mit ihrer Hilfe wird der Seeverkehr mit vielen Staaten der Welt auf­recht­er­ hal­ten. електронне обладнання. t) — вирощувати Fragen zum Text Wie groß ist die Fläche der Ukraine? Woran grenzt die Ukraine? Wie gliedert sich das Territorium der Ukraine? Wie beeinflussen die Klimabedingungen die Entwicklung der Landwirtschaft? 5. 3. Україна розташована у східній ча­с­ти­ ні Європи. Wörter und Wendungen betragen (u. мінеральні солі. Odessa und andere herum ent­wic­kelt. Landwirtschafts maschinen. таких як Київ. сіль­ськогосподарські машини. Erdöl. Char­kiw. Hier werden Flugzeuge und Schiffe. -n — джерело der Hafen (die Häfen) — порт der Seeverkehr — тут: морські зв’язки 1. Die Ukraine liegt in Osteuropa. 2. ку­ку­ру­дза та інші зернові культури. sich gliedern (te. вироби хімічно ї та те­к­с­ти­ль­ ної промисловості.und Tex­til­er­zeug­ nis­se. Chemie. Hier werden Weizen und andere Ge­ trei­de­ar­ten. газ. Mais. Was können Sie über die Entwicklung der Industrie des Landes erzählen?  Das Klima der Ukraine  Êë³ìàò Óêðà¿íè Das Klima eines jeden Landes hängt von seiner geographischen Lage ab. Buntmetall. вантажівки та автобуси. ко­льо­ро­ ві метали. Kohle. нафта. a) — складати die Quelle. В Україні розвинена промисловість головним чином навколо великих міст. Тут вирощуються пшениця. вугілля. 4. овочі та ба­ га­то фруктів. Україна є традиційно сільсько­­господарською країною. Україна багата на такі корисні ко­па­ли­ ни. Україна виробляє літаки й кораблі. Last­wa­gen und Autobusse gebaut. a) — підтримувати günstig — сприятливий anbauen (te. Gemüse und viel Obst angebaut.

95 % (fünfundneunzig Prozent) des Ter­ ri­to­ri­ums ist Flachland. Im Süden und Osten des Landes ist es trocken. Am wärmsten ist es auf der Krym. Im Norden und Westen der Ukraine fällt im Winter viel Schnee. Але через велику територію він роз­ рі­з­ня­єть­ся в різних частинах країни. Dort herrscht subtropisches Klima. im Süden die Berge — der Krym.) — залежати das Flachland — рівнина sich erstrecken (te. Die Südküste der Ukraine wird von dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer umspült. In der Ukraine herrscht gemäßigtes Kon­ti­nen­tal­kli­ma.l Україна 41 Geographisch befindet sich die Mitte Europas bei der Stadt Ushgorod. але вони не дуже високі. Географічний центр Європи зна­хо­ дить­ся поряд з Ужгородом. Im Westen erstrecken sich die Kar­pa­ ten. На півночі та заході України взимку багато снігу. На півдні та сході — сухо. 95 % території країни — рівнина. У Криму — субтропічний клімат. Середня температура січня — 7—8 гра­ду­сів нижче нуля. Крим — найтепліший регіон. Клімат України помірно ко­н­ти­не­н­та­ ль­ний. vor allem im Sommer. t) — омивати beeinflussen (te. Im Sommer ist es in der Ukraine warm. на пів­дні — Кримські гори. t) — впливати sich unterscheiden (ie. Der Winter ist eine ziemlich kalte Jah­ res­zeit in der Ukraine. Die Durchschnittstemperatur liegt im Ja­nu­ar bei minus 7—8° Celsius. особливо влітку. Зима — доволі холодна пора року в Україні. На заході розташовані Карпати. Wörter und Wendungen abhängen (i. die nicht sehr hoch sind. Wegen der Größe des Territoriums un­ ter­schei­det sich das Klima in den ver­ schie­de­nen Regionen des Landes. ie) — відрізнятися trocken — сухий . t) — простягаться umspülen (te. недалеко від західного кордону країни. Die Durchschnitts­temperaturen liegen bei 18—19° Celsius im Südwesten und 23—24° Celsius im Südosten des Lan­des. nicht weit von der Westgrenze des Landes. Південне узбережжя України оми­ва­ єть­ся Азовським та Чорним морями. Середня температура в липні — 18— 19 градусів за Цельсієм на пі­в­ден­но­му заході та 23—24 градуси вище нуля на південному сході країни. Усі ці фактори впливають на клімат країни. Alle diese Faktoren beeinflussen das Kli­ma des Landes. a) von (Dat. У Карпатах часто ідуть дощі. In den Karpaten regnet es oft. Літом в Україні тепло.

а тому й мого ста­ну здоров’я. “hat die Natur kein schlechtes Wetter”. Wie beeinflußt die geographische Lage der Ukraine das Klima des Landes? 3. Коли погода гарна. Wovon hängt das Klima des Landes ab? 2. коли віє легкий вітерець. можна бачити тільки окре­ мі купчасті хмари. Die Sonne steht hoch am Himmel. від чого це залежить. . «у при­ро­ ди немає поганої погоди». die Pflanzen. Я люблю літо. wovon es abhängt. рослини. Сонячні промені зігрівають землю. Die Luft ist würzig und mit einem be­ rau­schen­den Aroma erfüllt. У такі дні я почуваю себе здоровим. Я не знаю. я спроможний по­ до­ла­ти усе погане. що я не виняток. Der Himmel ist heiter. wenn ein leichter Wind weht. я в поганому настрої. Die Sonnenstrahlen wärmen die Erde. Wie ist das Klima auf der Krim? 5. dass ich keine Aus­nah­ me bin. Але я точно знаю. Bei schönem Wetter bin ich imstande alles Schlimme zu überwinden. mein Blutdruck erhöht sich. Повітря пряне та напоєне п’янким аро­ма­том. Die Vögel haben schon Kinder. Bei schlechtem Wetter bin ich schlecht gestimmt. Wie ist die Durchschnittstemperatur im Sommer und im Winter?  Das heutige Wetter  Ïîãîäà ñüîãîäí³ Wie es in einem Lied gesungen wird. і повітря сповнене їх співом та щебетанням. Небо ясне. Aber ich weiß Bescheid. Besonders gefällt mir ein sonniger Tag. munter und fit. І я сподіваюся. У птахів уже є пташенята. бадьорим. Ich mag den Sommer. Und ich hoffe. Коли погода погана. Особливо мені подобається со­ня­ч­ ний день. Wie ist das Klima in der Ukraine? 4. Як співається в одній пісні. In solchen Tagen fühle ich mich im­ mer gesund. und die Luft ist mit ihrem Gesang und Zwit­schern überfüllt. dass das Wet­ ter das Barometer meiner Stimmung und darum meines Ge­sund­heits­zu­stan­ des ist. що погода — ба­ ро­метр мого настрою. nur einzige Schafenwolken kann man sehen. Ich weiß nicht. Сонце стоїть високо в небі. у формі.42 Die Ukraine l Fragen zum Text 1.­ мій кров’яний тиск під­ви­щу­ єть­ся.

Wörter und Wendungen Bescheid wissen — знати напевне die Stimmung. Das heutige Wetter ist wie auf meine Bestellung. Погода сьогодні як на моє за­мо­в­лен­ня. dass ich die an­ de­ren Jahreszeiten nicht liebe. Sind Sie damit einverstanden. що я не люблю інші пори року. Welches Wetter haben Sie besonders gern? 3. але я з дитинства її боюся. хоча й знаю. Das Wasser im Fluss. im Teich ist auch sehr warm. weil wir vier Jahreszeiten haben und nicht nur den Winter oder den Sommer. und es viel Ozon gibt. die Ukrainer sind reiche Menschen.l Україна 43 Ich atme die würzige Luft ein.) genießen (o. Вода в річці. Але не подумайте. genieße die Schönheit der Natur.— багаті люди. що після грози по­вітря чистіше та містить багато озо­ну. ob­ wohl ich weiß. українці. o) — насолоджуватися der Reiz — принадність Fragen zum Text 1. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Я вдихаю пряне повітря й на­со­ло­джу­ юсь красою природи. Gestern war das Gewitter. у ставку також дуже тепла. daß die Natur kein schlechtes Wetter hat? . dass nach dem Gewitter die Luft reiner wird. -en — настрій der Gesundheitszustand — стан здоров’я der Blutdruck — кров’яний тиск imstande sein — бути спроможним überwinden (a. озері. Учора була гроза. Будь-яка пора року має свою при­на­ д­ність. -n — купчаста хмара würzig — пряний berauschend — сп’яняючий fit — у формі (спорт. Aber denken Sie nicht. im See. Kann Ihrer Meinung nach das Wetter die Stimmung und den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussen? 2. а не тільки зима та літо. u) — долати heiter — ясний die Schafenwolke. Beschreiben Sie bitte einen sonnigen Tag! 4. Wir. aber von Kind­heit an habe ich Angst davor. оскільки у нас чотири пори року. Was spüren Sie beim Gewitter? 5. Ми.

таємним і прямим го­ло­су­ ван­ням. виконавчу та судову вла­ди. Die Staatssymbole der Ukraine sind die Nationalhymne. das Staatswappen und die Nationalflagge. Виконавча влада належить урядові. Вищим законодавчим органом Укра­ї­ ни є Верховна Рада. Am 24. glei­ cher. . не­за­ле­ж­ на держава. Він обирається народом віль­ним. Die Machtorgane im Land unterteilen sich in gesetzgebende. Україна — це демократична. Депутати обираються вільним. 24 серпня 1991 року була про­го­ло­ше­ на незалежність України. Er ernennt den Premierminister und nach dessen Vorschlag ernennt er das Minister­kabinett und die Leiter anderer zentraler Organe der Vollzugsge­walt. прямим і таємним го­ло­су­ ван­ням кожні чотири роки. рі­в­ но­пра­в­ним. Das Staatsoberhaupt der Ukraine ist der Präsident. geheimer und direkter Wahl ge­ wählt. Судова влада здійснюється Кон­сти­ту­ цій­ним судом і судами. Vollzugs– und recht­spre­chen­de Organe. August 1991 wurde die Un­ab­ hän­gig­keit der Ukraine verkündet. Das höchste gesetzgebende Organ der Ukraine ist der Oberste Rat. Die Deputierten werden in freier.44 Die Ukraine l  Der Staatsaufbau der Ukraine  Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein demokratischer. Державні символи України — Дер­жа­ в­ний Гімн. un­ ab­hän­gi­ger Staat. за пропозицією якого Президент при­зна­ чає кабінет міністрів і керівників ін­ших центральних органів ви­ко­нав­чої вла­ди. Die Wahlen in den Obersten Rat fin­ den alle vier Jahre in der letzten Märzwoche statt. Die Staatsflagge der Ukraine ist blau und gelb. ці кольори символізують небо та жовте пшеничне поле. Die Vollzugsgewalt liegt in den Händen der Regierung. Президент представляє державу в міжнародно-правовому відно­шенні. Державний Прапор України синьожов­тий. Державний Герб і Дер­жа­в­ ний Прапор. Вибори до Верховної Ради від­бу­ва­ ють­ся кожні чотири роки в останній тиждень березня. Die Rechtsprechung wird von dem Ver­ fas­sungs­ge­richt und allgemeinen Ge­ rich­ten ausgeübt. Der Präsident vertritt den Staat völ­ker­ recht­lich. diese Farben symbolisieren den Himmel und das gelbe Kornfeld. Глава держави Україна — Пре­зи­дент. Він призначає прем’єр-міністра. Органи влади в країні розділені на законодавчу. Er wird von dem Volk auf jeweils vier Jahre in freier. рі­в­но­ пра­в­ним. direkter und geheimer Wahl gewählt.

t) — розділятися gesetzgebend — законодавчий das Vollzugsorgan. Sie besteht aus der Präambel und 18 Tei­len. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Вер­хо­в­ної Ради. Die Souveränität der Ukraine ist auf ih­ rem ganzen Territorium gültig. Sie verkündet die Grundprinzipien un­ se­res Staates: die Souveränität. die Un­ ab­hän­gig­keit. Вона складається з преамбули та 18 роз­ді­лів. -e — виконавчий орган 1. Конституція — це основний закон ко­ ж­ної держави. 5. демократію. Конституція гарантує права та обов’яз­­ ки кожного громадянина України. die Staatssymbolik fest. 3.l Україна 45 Der Präsident ist auch gleichzeitig der Ober­kom­mandierende der Streitkräfte der Ukraine. соціальну та пра­во­ ву державу. e) — представляти ernennen (a. Президент одночасно є головно­­коман­дувачем Збройних сил України. den Demokratismus. Вона встановлює порядок пре­зи­де­нт­ сь­ких виборів. der Wahlen in den Obersten Rat. -er — пшеничне поле sich unterteilen (te. Die Verfassung sichert Rechte und Pflich­ten jedes Bürgers der Ukraine. t) — проголошувати das Kornfeld. Juni 1996 auf der 5. rechtsprechend — судовий geheim — таємний die Rechtsprechung — судова влада das Staatsoberhaupt — глава держави vertreten (a. a) — призначати Fragen zum Text Was für ein Land ist die Ukraine? Welche Staatssymbole der Ukraine kennen Sie? Wie unterteilen sich die Machtorgane in der Ukraine? Wie oft finden die Wahlen in den Obersten Rat statt? Wem gehört die Vollzugsgewalt?  Die Verfassung der Ukraine  Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè Die Verfassung ist das Grundgesetz je­ des Landes. Sie stellt die Ordnung der Prä­si­den­ten­ wah­len. виборів до Верховної Ради. не­за­ле­ж­ ність. державну символіку. Wörter und Wendungen unabhängig — незалежний verkünden (te. Суверенітет України діє на всій її те­ ри­то­рії. 4. den so­zia­len und Rechtsstaat. Tagung des Ober­sten Rates an­ge­nom­men. Вона проголошує основні принципи нашої держави: суверенітет. . Die Verfassung der Ukraine wurde am 28. 2.

Laut der Verfassung hat jeder Bürger das Recht auf Arbeit. die Freiheit von De­mon­stra­tio­ nen. t) — відокремлювати Fragen zum Text Was ist das Grundgesetz jedes Landes? Wann und wo wurde die Verfassung der Ukraine angenommen? Was verkündet die Verfassung? Was stellt die Verfassung fest? Welche Rechte und Pflichten haben die Bürger der Ukraine laut der Verfassung? . у пресі. Jedermann muss die Verfassung be­ach­ ten. Die Kirche und verschiedene Religionsorganisationen sind vom Staat und von der Schule abgetrennt. Rechte und Freiheiten der ande­ ren Völker ehren und seine persönli­ chen Pflich­ten erfüllen.46 Die Ukraine l Die Verfassung verkündigt die Rede– und Glaubensfreiheit. Druck frei zu äußern. 5. aber die Re­li­gi­on und die Kirche sind von der Ge­sell­schaft nicht abgesondert. -e — основний закон annehmen (a. 4. der politischen Verbände und der Teilnahme an der staatlichen Lei­tung. seine Mei­ nung durch Wort. політичних гро­ мад та участі в управлінні державою. Erholung und Bildung. Кожен має право на особисту вла­с­ ність та підприємництво. Згідно з Конституцією кожний гро­ма­ дя­нин має право на працю. 3. свободу зі­ брань. o) — приймати gültig — дійсний sichern (te. світогляд. 2. у пись­мо­во­му вигляді. das Unternehmen — підприємництво seine Meinung äußern — висловити свою думку die Pflicht. від­по­чи­ нок та освіту. auf Welt­anschauung. демонстрацій. Кожний громадянин має право віль­ но висловити свою думку словом. Jedermann hat das Recht auf per­sön­li­ ches Eigentum und Unternehmen. Конституція проголошує свободу сло­ва та віросповідання. Сім’я знаходиться під захистом дер­ жа­ви. Zu den Pflichten der Bürger gehören das Militärdienst und die Steueraufzahlung. t) — гарантувати die Weltanschauung — світогляд das Eigentum — власність 1. -en — обов’язок abtrennen (te. але релігія та церква не відокрем­ лені від суспільства. Die Familie steht unter dem Schutz des Staates. Schrift. До обов’язків громадянина належать військова служба та сплата податків. поважати права та свободи ін­ших народів і виконувати свої осо­ би­с­ті обов’язки. die Ver­samm­lungs­ frei­heit. Кожен повинен дотримуватися Кон­ сти­ту­ції. Wörter und Wendungen das Grundgesetz. Jeder Bürger hat das Recht. Церква та різні релігійні організації ві­до­кре­м­ле­ні від держави та школи.

Він міг бути символом якого-небудь племені. 22 березня 1918 р. Недарма в народі кажуть: «Бог трій­ цю любить». дочки Яро­сла­ва Мудрого. Der Dreizack kann drei Naturkräfte (die Luft. Згідно з Конституцією тризуб з 1996 р. das Staats­ wappen und die Staatshymne.l Україна 47  Aus der Geschichte der nationalen Symbole der Ukraine  Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè Jeder Staat hat seine staatlichen Sym­ bo­le: die Staatsflagge. Тризуб може символізувати три сти­ хії (повітря. Ця свята цифра «три» має глибокий сенс. auf dem Ziegel der Dessjatynna–Kir­ che in Kyjiw und der Uspenska–Kir­che in Wolodymyr–Wolynsk. Nicht umsonst sagt man im Volke: “Aller guten Dinge sind drei”. Diese heilige Drei hat einen tiefen Sinn. Laut der Verfassung ist der Dreizack seit 1996 das Staatswappen der un­ab­ hän­gi­gen Ukraine. на черепиці Десятинної це­р­к­ви в Києві та Успенської церкви у Володимирі-Волинському. тризуб став Дер­ жавним гербом Української на­род­ної республіки. Археологічні знахідки тризуба на те­ ри­то­рії України сходять до 1 сторіччя нашої ери. der Toch­ter von Jaroslaw dem Wei­sen. є Державним гербом не­за­ ле­ж­ної України. Падаючий сокіл також нагадує тризуб.­ Зображення тризуба відноситься та­ кож і до часів правління князя Во­ло­ ди­ми­ра Великого (980–1015) та його на­сту­п­ни­ків. Der hinunterstürzende Falke ist auch dem Dreizack ähnlich. Кожна держава має свої національні символи: Державний прапор. а та­кож три життєві сили (мудрість. Die Abbildung des Dreizacks gehört auch zur Zeit der Regierung des Für­ sten Wo­lo­dy­myr des Größten (980– 1015) und seiner Nachfolger. Der Dreizack war auch auf dem Wap­ pen der französischen Königin Anna. Тризуб був також на гербі фра­н­цу­зь­ кої королівни Анни. Держав­ ний герб та Державний гімн. воду та землю). das Wis­ sen und die Liebe) symbolisieren. März 1918 wurde der Dreizack zum Staatswappen der Ukrainischen Volksrepub­lik. Am 22. Er könnte das Symbol eines Stammes sein. знан­ня та лю­бов). Ці символи тісно пов’язані з історією держави та народу. das Wasser und die Erde) und auch drei Lebens­kräfte (die Klugheit. Jahrhundert un­ se­rer Zeitrechnung. Diese Symbole sind mit der Ge­schich­te des Staates und des Volkes eng ver­bun­den. Die archäologischen Funde des Drei­ zacks auf dem Territorium der Ukraine stammen aus dem 1.­ .

Die staatlichen Symbole der Ukraine sind volkstümlich und vom Volk bestimmt. Der Artikel 20 der Verfassung der Ukrai­ne lautet: Die Staatsflagge der Ukraine ist blau–gelb. наступник der Ziegel — черепиця. музика М. цегла die Maria-HimmelfahrtKirche — Успенська церква . Am 22. Lys­senko). Tschernihiwer und anderen Re­gi­men­ter. Den Text hat in den 60er Jahren des 19. a. музика М. -n — сокіл der Nachfolger — спадкоємець. Lyssenko) u. Bei feierlichen Gelegenheiten sang man auch das “Vermächtnis” (Text von T. «Вічний революціонер» (текст І. März 1918 verab­schiedete der Zen­tral­rat (die Zentralna Rada) das Ge­ setz über die gelb–blaue Staats­flag­ge der Ukrai­ni­schen Volksrepublik. Чернігівського та ін­ших полків. Wörter und Wendungen der Fund. В урочистих випадках співали також «Заповіт» (текст Т. Die Musik komponierte der Komponist und Dirigent Mychailo Werbyzky (1815–1870). Лисенка). Schew­ tschenko. Шевченка. Державні символи України — народ­ ні та визначені народом. -e — знахідка der Stamm (Stämme) — плем’я die Naturkräfte — сили природи. та ін. Musik von M. Лисенка). “Den ewigen Re­vo­lu­tio­nä­ren” (Text von I. 22 березня 1918 року був прийнятий Центральною радою закон про жо­в­ то-блакитний Державний прапор На­ род­ної республіки України. «Ще не вмерла Україна» став На­ці­о­на­ль­ним гімном України. Franko.­ Die Staatshymne der Ukraine ist “Noch nicht gestorben ist die Ukraine”. Стаття 20 Конституції проголошує: Державний прапор України синьожовтий. Державний гімн України «Ще не вмер­ла Україна». Музику написав композитор та ди­ ри­гент Михайло Вербицький (1815– 1870). im 18. Кольори Державного прапора також мають свою історію. стихії die Lebenskräfte — життєва енергія aller guten Dinge sind drei — Бог трійцю любить der Falke. Seit 1996 wurde “Noch nicht gestor­ ben ist die Ukraine” zur Nationalhymne der Ukraine. У часи козацтва вони були на вій­сь­ ко­вих прапорах. Musik von M. Jahr­ hun­dert auf den Fahnen der Kyji­wer. Текст написав у 60-ті роки 19 сторіч­ чя видатний український поет Павло Чу­бин­сь­кий (1839–1884). Франка. З 1996 р. у 18 сторіччі — на пра­по­рах Київського.48 Die Ukraine l Die Farben der Staatsflagge der Ukrai­ ne haben auch ihre Geschichte. In den Zeiten des Kosakentums waren die auf den Truppenfahnen. Jahrhunderts der berühmte ukrai­ni­ sche Dichter Pawlo Tschubynsky (1839–1884) geschrieben.

дикі коні та кози. Воно з’явилося в Україні уперше в 1492 році. Elche. Так називалися степові промисло­ вики.l Україна 49 die Truppenfahne. сіль. ли­ си­ці. Слово «козак» турецького по­хо­джен­ня. вовки. Was symbolisieren die Farben der Staatsflagge? 5. селітру. Biber. Was kann der Dreizack bedeuten? 3. Weite Steppen der Ukraine jener Zeit wurden durch reiche Naturschätze be­ zeich­net. Es erschien in der Ukraine zum er­sten­ mal im Jahre 1492. Wann entstand der Text der Nationalhymne?  Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums  Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Das Wort “Kosak” ist türkischen Ur­ sprungs. Wegen der gleichbleibenden Gefahr des Angriffs von Tataren mussten die Ko­sa­ken stark bewaffnet sein. -n — військовий прапор das Regiment. Während solch eines Gewerkes ge­wan­ nen die Gewerbetreibenden auch Ho­ nig. Під час промислу про­ми­с­ло­ви­ки до­ бу­ва­ли та­кож мед. Dort gab es Hirschen. лосі. Деякі люди осідали в степах. -er — полк das Gesetz verabschieden — прийняти закон die Gelegenheit — можливість die Abbildung — зображення Fragen zum Text 1. Узимку бі­ль­шість про­ми­с­ло­ви­ків по­ ве­р­та­ла­ся до­до­му й продавала свою здо­бич. а на­ве­с­ні вони знов ви­ру­ша­ ли в дорогу вниз Дніпром. . бо­б­ри. Füch­ se. Manche Leute fanden aber in der Step­ pe ihren ständigen Wohnort. Wölfe. Im Winter kehrten die meisten heim und verkauften in den Städten ihre Beute und im Frühling machten sie sich wieder auf den Weg den Dnipro hinunter. wilde Pferde und Zie­gen. So wurden die Steppengewerbetreibenden genannt. Через постійну небезпеку нападу з боку татар козаки повинні були до­б­ ре озброюватися. Was gehört zu den nationalen Symbolen jedes Staates? 2. Там водилися олені. Salz. Широкі степи України в той час від­ рі­з­ня­ли­ся багатими при­ро­д­ни­ми ре­ сур­са­ми. Salpeter. Wann wurde der Dreizack zum Staatswappen der souveränen Ukraine? 4.

ie) — з’явитися der Hirsch. Але це потребувало від людей ве­ли­ ко­го терпіння та мужності. 5. оточений татарами. die die der der die Beute — здобич Gefahr — небезпека Angriff. Man kann ganz bestimmt sagen. o) — добувати 1. Aber es forderte von den Menschen große Geduld und Mutigkeit. 2. Вони були постійно готові дати відсіч ворогові. 6. За рахунок степового промислу мо­ж­ на було непогано жити. -e — напад Widerstand — опір Belagerung — облога Fragen zum Text Welchen Ursprungs ist das Wort “Kosak”? Wen nannte man so? Wodurch wurden die Steppen der Ukraine jener Zeit bezeichnet? Womit beschäftigten sich die Gewerbetreibenden? Warum mußten die Kosaken stark bewaffnet sein? Welche Rolle spielten sie während des Angriffs von Tataren? . Vom Steppengewerbe konnte man nicht schlecht leben.50 Die Ukraine l Sie waren stets bereit dem Feind Wi­ der­stand zu leisten. Wörter und Wendungen der Ursprung — походження erscheinen (ie. До перших найбільш відомих ва­та­ ж­ків козацтва належав Волинський князь Дмитро Вишневецький. де він двічі витримав облогу. На острові Мала Хортиця він вирі­ шив побудувати маленький замок. 1563 plante Bajda Moldowa zu be­herr­ schen. які нападали. geriet aber in Gefangen­schaft und fiel in den schrecklichen Qualen hin. dass die staatlichen Behörden die Kosaken zum Schutz der Grenzen von Tataren benutzten. 4. Im Sommer 1557 von Tataren ein­ge­kes­ selt.­ Auf der Insel Mala Chortyzja beschloss er einen kleinen Schloss zu bauen. якого в народі прозвали Байда.­ Zu den ersten bekanntesten Leitern des Kosakentums gehörte der Wolyner Fürst Dmytro Wyschnewezky. Можна з упевненістю сказати. wo er zweimal die Belagerung aushielt. Улітку 1557 року. що дер­жа­ва використовувала козаків для за­хи­с­ту кордонів від татар. але потрапив у полон і загинув у страшних муках. Jahr­hun­ derts versammelte er um sich herum einen starken Trupp und kämpf­te ziemlich erfolgreich­ gegen die an­grei­ fen­den Tataren. -en — олень der Elch. У 50-х роках XVI сторіччя він об’єднав навколо себе численний загін і во­ю­вав досить успішно проти татар. In den 50er Jahren des 16. він вимушений був покинути замок. 3. У 1563 році Байда планував ово­ло­ді­ ти Молдовою. im Volk Bajda genannt. -e — лось gewinnen (a. wurde er bezwungen das Schloss zu verlassen.

науки. Першу спробу було здійснено Хме­ль­ ни­ць­ким у 1648–1654 роках. Це в основному результат еко­но­мі­ч­ ної кризи. Такою подією в історії України є 24 серп­ня 1991 року. Der junge Staat hat viele Probleme. Jetzt sind viele von ihnen arbeitslos. So ein Ereignis in der Geschichte der Ukraine ist der 24. Ein Drittel der Bevölkerung unseres Lan­des sind junge Menschen. Chmelnytzky unternahm in den Jahren 1648—1654 den ersten Versuch. Wissenschaft und dem Bil­ dungs­we­sen kann aus Mangel an staat­ li­chen Mit­teln nicht genügend Auf­mer­ sam­keit ge­schenkt werden. . У молодої держави багато проблем. deren Andenken noch in Jahr­hun­der­ten bewahrt wird. Брак державних коштів не дозволяє приділяти належної уваги розвиткові культури. пам’ять про які живе у віках. Це була третя спроба досягти не­за­ле­ ж­но­с­ті. У цей день Верховна Рада України прийняла «Акт про державну не­за­ле­ ж­ність України». У житті кожної країни є події. Цей документ проголошував ство­рен­ ня самостійної Української держави. So begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Ukraine. Зараз багато молодих людей безро­ бітні. Dieses Dokument verkündete die Schaf­fung eines selbständigen ukraini­ schen Staates. Другою можна вважати про­го­ло­шен­ ня Української народної республіки в 1917–1919 роках. Так розпочався новий етап в історії України. Der Kultur. (vierundzwanzigste) August 1991 (neunzehn­hundertein­ undneunzig). Es war der dritte Versuch die Un­ab­hän­ gig­keit zu erringen. An diesem Tag wurde vom Obersten Rat der Ukraine die “Deklaration über die staat­li­che Unabhängigkeit der Ukraine” an­genom­men. З моменту проголошення не­за­ле­ж­но­ с­ті на території України почали діяти тільки її закони. Nach der Verkündigung der Un­ab­hän­ gig­keit galten auf dem Territorium der Ukrai­ne nur die eigenen Gesetze. Близько третини населення нашої кра­ї­ни складає молодь. освіти. Das liegt in der Hauptsache an der Wirt­schafts­kri­se. Für den zweiten Versuch kann man die Verkündigung der ukrainischen Volks­re­ pu­blik im Jahre 1917–1919 ansehen.l Україна 51  Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Im Leben eines jeden Landes gibt es Er­eig­nis­se.

Was verkündet die “Deklaration über die staatliche Unabhängigkeit”? 3. Wörter und Wendungen das Ereignis. Die Ukraine hat das bedeutende Po­ten­ ti­al für die Entwicklung der ganzen Wirt­schaft. Den führenden Platz nehmen die Zwei­ ge der Materialproduktion ein. спогад der Abschnitt. Seit einigen Jahren sinkt diese Kenn­zif­ fer unablässig. Die Volkswirtschaft der Ukraine be­steht aus einer Reihe von großen und mitein­ ander­ verbundenen Zweigen der ma­te­ri­ el­len und nicht materiellen Sphä­re.52 Die Ukraine l Es bleibt zu hoffen. В останні роки цей показник не­ухи­ль­ но знижується. Україна має значний потенціал для розвитку всієї економіки. -e — період der Versuch. -e — спроба unternehmen (a. . Welche Probleme haben sie?  Die Wirtschaft der Ukraine  Åêîíîì³êà Óêðà¿íè Die Wirtschaft der Ukraine nimmt den 2. Platz nach Russland in Bezug auf das wirt­schaft­li­che Potential der ehe­ ma­li­gen So­wjet­uni­on ein. August 1991? 2. o) — вживати заходів erringen (a. Провідне місце займають галузі ма­те­ рі­а­ль­но­го виробництва. -se — подія das Andenken — пам’ять. дефіцит die Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу verwandeln (te. dass die Ukraine die­ser Schwierigkeiten Herr wird und sich mit der Zeit in einen hochentwic­ kelten Staat ver­wan­delt. Економіка України займає друге мі­с­ це після Росії за економічним по­те­н­ ці­а­лом колишнього СРСР. що Україна по­до­лає всі труднощі та з часом пе­ ре­тво­рить­ся на високорозвинену дер­жа­ву. Але хочеться вірити. Was für ein Ereignis geschah in der Geschichte der Ukraine am 24. Народне господарство України скла­ да­єть­ся з низки великих та вза­є­мо­ по­в’я­за­них галузей матеріальної та не­ма­те­рі­а­ль­ної сфер. In diesen Zweigen sind mehr als 70 % der in der Wirtschaft arbeitenden Be­ völ­ke­rung der Ukraine beschäftigt. u) — досягати das Bildungswesen — освіта der Mangel (die Mängel) — нестача. Worin besteht Ihrer Meinung nach das Hauptproblem der Ukraine? 4. Wie groß ist die Zahl der jungen Menschen in der Ukraine? 5. У цих галузях задіяно понад 70 % пра­цю­ю­чо­го населення України. t) — перетворювати Fragen zum Text 1.

Вона виробляє близько 50 % при­ бутку.l Україна 53 Ihre Grundlage bilden hochqualifizier­ te und ausgebildete Menschen. транспорт та зв’язок — 5 %. Виробництво товарів широкого вжи­ т­ку та продуктів харчування складає 30 %. . Der führende Platz gehört in der Wirt­ schafts­struk­tur der Ukraine der In­du­ strie. ме­та­лу­р­гія та хімічна промисловість. Досвід підказує. У країнах з добре розвиненою ри­н­ ко­вою економікою пропорції зовсім інші. Його основу складають кваліфіковані й освічені люди. на другому місці — сільське го­с­по­дар­с­т­во. was 70 % entsprechen. Історично склалося так. тому не отри­мує інвестицій для свого додат­ кового розвитку. наявність багатих родовищ корисних копалин. Sie deckt die Bedürfnisse der Be­völ­ke­ rung bei den Waren nicht und be­ kommt deswegen keine Investitionen für ihre weitere Entwicklung. Die Produktion von Massenbedarfs­ artikeln und Lebensmitteln beläuft sich auf 30 %. In den Ländern. der Maschinenbau. Die wichtigste Kennziffer der Cha­rak­te­ ri­stik der Wirtschaft des Landes ist sei­ ne Struktur. яке дає 30 % прибутку. die Me­tall­ur­gie und chemische Industrie. Post– und Fern­ meldewesen geben 5 %. fruchtbaren Böden. У промисловості України основу скла­да­ють паливна та енергетична про­ми­с­ло­вість. die 30 % des Ein­kom­ mens ausmacht. wo die Markt­ wirtschaft gut entwickelt ist. sind die Proportionen ganz anders. dem Bau gehören 10 %. Die Grundlage der Wirtschaft der Ukrai­ne bilden die Brennstoff– und Energieindustrie. бу­ді­в­ни­ц­т­во — 10 %. Transport. тоб­то співвідношення матеріального й соціального секторів. das Vor­han­den­sein der reichen Vorkom­ men von Bodenschätzen. dass heute die Wirtschaftsstruktur der Ukrai­ ne im Großen und Ganzen nicht effek­ tiv und ökologisch gefährlich ist. Sie produziert etwa 50 % des Ein­kom­ mens. Die Erfahrung zeigt. dass der Hauptinvestitionsträger des Landes seine ei­ge­ne Bevölkerung ist. родючі ґрунти. Вона не задовольняє потреб на­се­ лен­ня в товарах і послугах. Провідне місце в структурі економі­ ки України належить промисловості. Es entwickelte sich historisch so. машинобудування. Важливим показником ха­ра­к­те­ри­с­ти­ ки економіки країни є її структура. an der zweiten Stelle steht die Landwirtschaft. що сьогодні структура економіки в цілому не­ефе­ к­ти­в­на й екологічно небезпечна. що головним ін­ве­с­то­ ром країни є її власне населення. das heißt das Ver­hält­nis zwi­schen dem materiellen und dem so­ zia­len Sektor. що скла­дає 70 %.

Wörter und Wendungen unablässig — неухильний die Kennziffer — показник das Potential — потенціал das Vorkommen — родовище das Verhältnis — співвідношення das Bedürfnis. Warum ist die Wirtschaftsstruktur der Ukraine nicht effektiv? 5. Das Land. -se — потреба decken — задовольняти (потребу) das Einkommen — прибуток die Bedingung — послуга das Erbe — спадок die Einführung — впровадження die Verwaltung — керування Fragen zum Text 1. Was bildet die Grundlage der Wirtschaft der Ukraine? . впровадження нових методів управління. Виробництво товарів широкого вжи­т­ ку задовольняє в цих країнах потре­ би населення в товарах і послугах. Після розпаду СРСР Україні дістався важкий економічний спадок. Welche Vorteile hat die heutige Ukraine? 4. die ökologische Ver­ schmut­zung des Landes. Unser Land ist im Stande kon­ver­tier­ba­ re Produkte zu erzeugen und zu ei­ nem richtigen Konkurent auf dem Weltmarkt zu werden. Worin ist der größte Teil der Bevölkerung beschäftigt? 3. екологічне забруднення країни. Наша країна в змозі виробляти про­ ду­к­цію. die Ein­ führung von neuen Verwaltungs­ methoden. Die Wirtschaft der Ukraine braucht ei­ nen Strukturumbau.54 Die Ukraine l Die Produktion von Massen­bedarfs­ artikeln deckt in diesen Ländern die Be­dürf­nis­se der Bevölkerung nach Waren und Bedingungen. Країна. die Durchführung von ökono­mischen Reformen. Економіка України потребує стру­к­ту­ р­ної перебудови. das früher im Stande war. das ganze Europa zu ernähren. Серйозні економічні проблеми має й сільське господарство. Große ökonomische Probleme hat auch die Landwirtschaft. повинна тепер сама імпортувати зерно. Wie ist das Potential der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion? 2. muss jetzt Getreide selbst einführen. Це велика кількість важкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. що конвертується. яка раніше була в змозі го­ ду­ва­ти всю Європу. Nach dem Zerfall der UdSSR über­ nahm die Ukraine ein schweres öko­no­ mi­sches Erbe. і стати спра­в­ж­нім конкурентом на світовому ринку. проведення еко­но­ мі­ч­них реформ. Das sind die vielen Betriebe der Schwer­in­du­strie.

Вони полегшують багато робочих про­це­сів у металургії. Україна переживає зараз час пе­ре­ бу­до­ви своєї економіки на засадах ри­н­ко­во­го господарства. Зараз у конструкторському бюро скон­струйована нова модель літака. welche verschiedene Betriebsvorgänge auto­ matisieren und leiten.l Україна 55  Errungenschaften der ukrainischen Wissenschaft und Technik  Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè Die Ukraine erlebt jetzt die Zeit der Um­ ge­stal­tung ihrer Ökonomik auf Grund der Marktwirtschaft. Auch im Flugzeugbau bleibt unser Land nicht zurück. Це бюро носить ім’я відомого укра­ї­н­ сь­ко­го конструктора Юрія Антонова. geleitet von B. das im Flugzeugbauwerk in Charkiw ge­ baut wird. Das Kyjiwer Forschungsinstitut für Ky­ ber­netik arbeitet am Schaffen von Maschi­nen und Automaten. ство­ри­ла та створює нові методи зва­ рю­ван­ня. Зварений за цими методами міст че­рез Дніпро належить до най­ві­до­мі­ ших визначних місць міста Києва. Незважаючи на всі труднощі. Die ukrainische Akademie der Wissen­ schaf­ten. Das Büro trägt den Namen des be­ rühm­ten ukrainischen Konstruk­­teurs Ju. Jetzt wurde ein neues Flugzeugmodell im Konstruk­tionsbüro konstruiert. який створюється на Харківському авіа­цій­но­му заводі. І в літакобудуванні наша країна не від­стає. J. An­to­now. Die Flugzeuge AN–74 und AN–72 ent­ spre­chen den modernsten Technolo­ gien des Flugzeugbaus. Є. Літаки АН-72 та АН-74 відповідають найсучаснішим технологіям лі­та­ко­бу­ ду­ван­ня. Патоном (видатний металург). . Trotz aller Schwierigkeiten erzielt sie hohe Leistungen auf verschiedenen Ge­bie­ten der Wissenschaft und Tech­nik. Paton (ein welt­ berüh­mter Metallurg) schuf und schafft jetzt neue Methoden des Schweißens. Українська Академія наук на чолі з Б. які автоматизують багато ви­ро­б­ни­чих про­це­сів і керу­ ють ними. Die nach diesen Methoden ge­schweiß­ te Brücke über den Dnipro gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Kyjiw. вільної кон­ ку­ре­н­ції та сучасної науки. der mehrere Flugzeuge ge­schaf­fen hat. який створив багато літаків. Sie erleichtern viele Arbeitsvorgänge in der Metallurgie. freier Konkurenz und moderner Wissenschaft. Київський Інститут кібернетики пра­цює над створенням машин і ав­то­ма­тів. вона домагається високих показників у рі­з­ них га­лу­зях науки та техніки.

що спалює сміття. Нещодавно харківські інженери ство­ ри­ли агрегат. Харківське виробниче об’єднання «Тур­бо­атом» будує турбіни. t) — добиватися високих показників das Müll — сміття verbrennen (a. Sie helfen rechtzeitig und effektiv die Ern­te einzusammeln und die Felder zur neu­en Saat vorzubereiten. Сміття забруднює наші вулиці та дво­ ри. Тракторний завод експортує тра­к­то­ ри та комбайни за кордон. das das Müll ver­ brennt. Das Traktoren­werk exportiert ihre Trak­to­ ren und Kombines ins Ausland und vor allem in die Stadt Orenburg in Russ­land. Das Traktoren­werk der Stadt Charkiw stellt immer neue Modelle der land­ wirtschaft­lichen Maschinen her. Die Charkower Ingenieure schufen vor kurzem ein Aggregat. Сьогодні таких агрегатів немає в жо­д­ ній іншій країні світу. Müll verunreinigt unsere Straßen und Höfe. a) — спалювати verunreinigen (te. які з ус­ пі­хом працюють в енергетиці нашої кра­ї­ни та за кордоном. verursacht gefährliche Krank­hei­ ten und fügt unserer Gesundheit gro­ ßen Scha­den zu. Wörter und Wendungen die Umgestaltung — перебудова die Schwierigkeit. у неї є досягнення в ба­га­ тьох галузях. в Росію. до міста Оренбурга. Все це свідчить про те. Незважаючи на те що українська про­ ми­с­ло­вість повинна подолати багато труднощів. Obwohl die ukrainische Industrie viele Schwierigkeiten überwinden muss. Новий агрегат очистить наші міста й села та захистить природу. Das neue Verunreinigungsaggregat wird die Städte und Dörfer unseres Landes reinigen und dadurch auch die Natur schüt­zen. Heute gibt es solche Aggregate in kei­ nem anderen Land. Das alles zeugt davon. що українські наука та техніка не відстають.56 Die Ukraine l Die Charkower Produktionsvereinigung “Turboatom” baut Turbinen. і перш за все. t) — викликати . Тракторний завод міста Хар­ кова ви­пус­кає нові моделі сіль­ ськогосподарських машин. dass die ukrai­ni­ sche Wissenschaft und Technik nicht zurückbleiben und jeden Tag be­deu­ ten­de Leistungen haben. -en — труднощі hohe Leistungen erzielen (te. а ко­ жен день мають значні досягнення. Вони допомагають вчасно та ефе­к­ти­ в­но збирати урожай і готувати поля до сівби. die in der Energetik unseres Landes und im Aus­ land erfolgreich arbeiten. t) — забруднювати verursachen (te. викликає небезпечні хвороби та завдає шкоди нашому здоров’ю. hat sie auch Erfolge in verschiedenen Zwei­gen.

Viele Gedenkstätten.l Україна 57 Fragen zum Text 1. Können Sie kurz den Zustand der Ökonomik in der Ukraine charakterisieren? 2. У Києві велика кількість історичних пам’яток архітектури: Софійський Со­ бор. Україна — країна з багатою історією. Wofür ist heutzutage das Charkower Traktorenwerk bekannt?  Gedenskstätten der Ukraine  Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein Land mit reicher Ge­schich­te. Київ — одне з найстаріших міст у Схі­ д­ній Європі. sind stumme Zeugen ihrer Geschichte. Це місто. Во­ло­ди­ мир­сь­ка церква. історії якого 1500 років. um mit eigenen Augen seine Schönheit zu sehen und zu ge­nießen. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden. Києво-Печерська лавра. Багато пам’ятних місць. які зна­хо­дять­ ся на території України — німі свідки її історії. Was wissen Sie über die in der ukrainischen Akademie der Wissenschaften ausgearbeiteten neuen Methoden des Schweißens? 3. Kyjiw ist eine der ältesten Städte in Osteuropa. Якщо ви автомобілем проїдете далі кілька­ кі­ло­ме­т­рів. . Kyjiwo–Petscherska–Lawra. Важко перерахувати усі визначні мі­с­ ця Києва. Das ist die Stadt. Kyjiw hat eine große Anzahl von hi­sto­ ri­schen Baudenkmälern: Sophien–Ka­ the­dra­le. Wenn Sie ein paar Kilometer mit dem Auto weiter fahren. die Wolodymyr–Kirche. Zuerst muss man unbedingt das alte Kyjiw besuchen. Was für ein Aggregat schufen vor kurzem die Charkower Ingenieure? 5. Welche Leistungen hat unser Land im Flugzeugbau? 4. so machen Sie sich mit eimen kleinen ukrainischen Städt­chen Kaniw vertraut. Спочатку треба обов’язково від­ві­да­ти давній Київ. то ви по­зна­йо­ми­ те­ся з маленьким українським мі­с­те­ч­ ком Ка­не­вом. щоб на власні очі по­ба­ чи­ти красу та насолоджуватися нею. das Goldene Tor. Її історія має глибоке коріння. Золоті ворота. Ihre Geschichte hat tiefe Wurzeln. Es ist schwer alle Gedenk­stätten Kyjiws aufzuzählen.

Це маленьке містечко відоме не тіль­ ки українцям. Ці місця — наше багатство. Hier blieb das Häuschen. Недалеко від Канева. експонуються ру­ко­пи­си. Шев­ ченка. Wir möchten noch ein kleines Städt­ chen besuchen. Das ist Nowohrad–Wolynsky (früher Swja­gel). . у якому він народився. sind Ma­nu­ skrip­te.58 Die Ukraine l Hier steht ein schönes Schewt­schen­ ko–Denkmal. in diesem Museum. У центрі міста стоїть красивий. Nicht weit von Kaniw. Diese kleine Stadt ist nicht nur den Ukrai­nern. Und jetzt schlagen wir Ihnen vor. пам’ятник Лесі Укра­ їнці. Diese Gedenkstätten sind unser Reich­tum. Тут. малюнки й книжки Т. Воно розташоване у живописній мі­с­ це­во­с­ті на березі ріки Случ. Hier. sondern auch allen Verehrern der Malerei bekannt. де вона на­ро­ди­ лась. Schew­tschenko–Museum an. Zeichnungen und Bücher von T. die klei­ne Stadt Tschugujiw im Charkiwer Ge­biet zu besuchen. Шевченка. In der Stadtmitte steht ein schönes Les­sja–Ukrainka–Denkmal aus rosa Gra­nit. Тут стоїть красивий пам’ятник Шев­ чен­кові.­ Тут стоїть будинок. Тут зберігся будиночок. Es liegt in der malerischen Gegend am Ufer des Flusses Slutsch. Die Ukraine ist reich an Gedenkstätten. in dem er ge­ bo­ren wurde. батьківщина відомої Лесі Укра­їнки. А тепер ми пропонуємо вам відвіда­ ти маленьке містечко Чугуїв у Ха­р­ків­ сь­кій області. Це Новоград-Волинський (раніше Звя­гель). Його картини залишають незабутнє враження. Hier lebte und nahm in seine Hände ei­nen Pinsel der berühmte Wander­ künstler Ilja Repin. wo sie geboren wurde. Ми б хотіли відвідати ще одне малень­ке містечко. але й усім при­хи­ль­ни­ кам живопису. у цьому музеї. Україна багата на визначні місця. з ро­ же­во­го граніту. Затамувавши подих. приваблює туристів музей Т. Schewtschenko ausgestellt. можна блукати вулицями й почувати себе ма­ле­нь­ кою часткою великої історії. у маленькому сільці. in einem klei­ nen Dörfchen zieht Touristen das T. die Heimatstadt der be­rühm­ ten Less­ja Ukrainka. erhalten. Тут жив і взяв у свої руки пензель ві­до­мий художник-передвижник Ілля Рєпін. Hier steht das Haus. Seine Gemälde hinterlassen einen un­ aus­lösch­li­chen Eindruck. Den Atem anhaltend kann man durch die Straßen wandern und sich als klei­ nen Teil der großen Geschichte fühlen.

що зараз відбувається в нашій країні. Sie erzielen große Leistungen auf allen Gebieten der Wirtschaft. еко­но­м­і­ч­но­го та культурного відрод­ ження. «Го­­лос України». die Ukraine. o) — насолоджуватися die Anzahl — кількість sich vertraut machen mit (Dat. Wörter und Wendungen die Wurzel. “Sjegodnja”. Solche Zeitungen wie “Prawda Ukrainy”. а тепер також Інтернет. o) — залучати den Atem anhaltend — затамувавши подих der Verehrer — прихильник unauslöschlich — незабутній Fragen zum Text Wovon zeugen die Gedenkstätten Kyjiws? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws sind jedem Ukrainer bekannt? Wessen Name ist mit Kaniw eng verbunden? Warum zieht die kleine Stad Tschugujiw viele Touristen an? Wessen Heimatstadt ist die Stadt Nowograd-Wolynski?  Massenmedien in der Ukraine  Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³ Unsere Heimat. Zu Massenmedien gehören vor allem Presse. 5. 3. Rundfunk. «Факти» та ба­га­то інших публікують повідомлення про найваж­ ливіші події в Україні та за кор­доном. Громадяни України будують нове де­ мо­к­ра­ти­ч­не суспільство. радіо. Вони досягають великих успіхів у всіх галузях економіки. Alles. Наша Батьківщина. was jetzt in unserem Land ge­ schieht. До цих засобів належать перш за все преса. . 2. “Molodj Ukrainy”. Wissenschaft und Kunst. ökono­ mischen und kulturellen Wiedergeburt. t) — перерахувати anziehen (o. -n — коріння der Zeuge.) — знайомитися 1. erlebt jetzt die Zeit ihrer politischen. як «Правда України». наш національний обо­ в’я­зок. “Fakty” und viele andere bringen Mel­ dun­gen über die wichtigsten Ereignisse in der Ukraine und im Ausland. aufzählen (te. науки та ми­с­те­ц­т­ва. Fernsehen und jetzt auch Internet. Все. «День». «Молодь України». пере­ живає нині час свого політичного. Die Bürger der Ukraine bauen eine neue demokratische Gesellschaft auf. телебачення. Такі газети. відбивається у засобах ма­со­ вої інформації. Україна.l Україна 59 Darum ist ihre Pflege unsere Eh­ren­sa­ che. «Сьогодні». wird mittels Massenmedien wi­ der­ge­spie­gelt. 4. unsere nationale Pflicht. “Denj”. -n — свідок genießen (o. Тому турбота про них — наша по­че­ с­на справа.

що від­бу­ ва­єть­ся у найвіддаленіших куточках нашої планети. прогноз погоди та багато іншого. Ihre Über­tragungen haben ein man­nig­ fal­ti­ges Programm. “Musikpost”. Україно!». Junge Menschen interessieren sich auch für Sportmeldungen und für das Neue im Leben verschiedener Musik­ gruppen. музику. Особливо популярні такі передачі. Wettervoraussagen und anderes. Kinder sehen sich gern das Programm “Gute Nacht. «Погляд у світ». Завдяки телебаченню ми зна­йо­ми­мо­ ся з багатьма країнами. Sportsendungen und andere. ihre Sitten und Bräu­ che. ihre Sehenswürdigkeiten und Kunst. Musik. «Ін­ тер­но­ви­ни». Ми не можемо зараз уявити свого жит­тя без телебачення. малюки». «Веселі старти». Старше покоління цікавиться більше політикою та стежить за всіма по­лі­ тич­ни­ми повідомленнями. “Nach­rich­ten”. Sehr populär ist die ukrainische Rund­ funk­sta­ti­on “Prominj”. Die Jugend liest gern alles. Große Rolle spielen heute auch Rund­ funk und Fernsehen. Передають новини.60 Die Ukraine l Die ältere Generation interessiert sich mehr für Politik und folgt allen po­li­ti­ schen Berichten. Велику роль відіграють сьогодні та­ кож радіо та телебачення. «Музична пошта». Діти охоче дивляться передачу «На добраніч. ін­фо­р­ма­ цію про різні винаходи та відкриття. ці­ка­во провести вільний час. Молоді люди цікавляться також ін­фо­ р­ма­ці­єю про спорт і новинами з жит­ тя різних музичних груп. “Lus­tige Starts”. “Blick in die Welt”. отримати бажану професію. Ukraine!”. що сто­ су­єть­ся нагальних проблем її сьо­го­ дні­ш­ньо­го життя: знайти відповідну ро­бо­ту. Dank dem Fernsehen lernen wir viele Länder kennen. Besonders beliebt sind solche Sen­dun­ gen wie “Guten Morgen. “Gute Nacht. Програма її радіопередач дуже рі­з­но­ ма­ні­т­на. Kinder!” an. Frei­zeit interessant zu ge­ stalten. Im Fernsehprogramm sehen wir uns ver­schie­de­ne Filme an und wissen im­ mer. Молодь читає охоче все те. У телепрограмах ми дивимося різні фільми та завжди знаємо. їхнім по­бу­ том і звичаями. . «На до­б­ра­ ніч. was in den fernsten Teilen unse­ res Pla­ne­ten vor sich geht. як «Доброго ранку. “Panorama”. Україно!». den gewünschten Beruf zu ergreifen. Дуже популярною є українська ра­діо­ ста­н­ція «Промінь». Ohne Fernsehen können wir uns heu­ te unser Leben nicht vorstellen. спортивні передачі та багато інших. «Панорама». was die bren­nend­sten Probleme ihres heuti­ gen Le­bens betrifft: passende Arbeit zu finden. In­for­ ma­ti­on über verschiedene Erfindungen und Entdeckungen. Ukraine!”. Man sendet Nach­richten. їхніми визначними па­м’я­т­ка­ми та мистецтвом.

2. -e — повідомлення die brennendsten Probleme — нагальні проблеми 1. t) — досягати die Wirtschaft — економіка geschehen (a. . 3. тре­ба більше один про одного знати. -n — прогноз погоди Fragen zum Text Wozu dienen die Massenmedien? Welche Zeitungen sind besonders beliebt? Was lesen die Jugendlichen häufiger? Wie heißt die populärste ukrainische Rundfunkstation? Welche Fernsehprogramme finden Sie am interessantesten?  Sport in der Ukraine  Ñïîðò â Óêðà¿í³ Es ist heute schwer über die Ent­wick­ lung des Sports in der Ukraine zu re­ den. -en — відкриття die Wettervoraussage. І засоби інформації допоможуть нам у цьому. i) — отримати професію gestalten (te. Die beliebteste Sportart in der Ukraine ist Fußball. українські спорт­ сме­ни здобувають у світовому спорті високі результати. Сьогодні важко говорити про роз­ ви­ток спорту в Україні. Незважаючи на це. Die Wirtschaft unseres Landes ist noch nicht stabilisiert. -en — винахід die Entdeckung. muss man viel voneinander wissen. Um einander besser zu verstehen. Економіка нашої країни ще не ста­бі­лі­ зу­ва­ла­ся. Wörter und Wendungen die Wiedergeburt — відродження die Gesellschaft. 4. для цього є багато причин. Україна прагне до миру й спів­ро­бі­т­ ни­ц­т­ва з усіма народами всіх ко­н­ти­ не­н­тів. Es mangelt an Geldmitteln. Trotzdem erreichen die ukrainischen Sport­ler im Weltsport hohe Leistungen. які треба вкласти в роз­ви­ток спорту. den Beruf ergreifen (i. Und Massenmedien helfen uns dabei. Найулюбленіший вид спорту в Укра­ї­ ні — футбол. 5. Щоб краще розуміти один одного. die man in die Entwicklung des Sports investieren muss. Бракує коштів. -en — суспільство erzielen (te.l Україна 61 Die Ukraine strebt nach Frieden und Zu­sam­men­ar­beit mit allen Völkern auf al­len Kontinenten. t) — тут: проводити mannigfaltig — різноманітний die Erfindung. da­für gibt es viele Gründe. e) — відбуватися der Bericht.

водних ста­ді­о­ нів. Man hält ihn für einen der besten Stür­ mer in der Welt. відвідують стадіони. Футболісти — їхні кумири. озер. Добре відомий її нападаючий Андрій Шевченко. Брати Клички — боксери у важкій вазі. sind sie die leistungs­fähigsten und per­spek­ti­ visch­sten Boxer. Brüder Klitschko sind Boxer im Schwer­ ge­wicht. Die Fußballspieler sind ihre Idole. Багато українських плавців беруть участь у європейських і сві­тових че­м­ пі­о­на­тах. Man zieht in der Ukraine auch den Was­ser­sport vor. Його вважають одним із кращих на­ па­да­ю­чих у світі. Sie gehört der Oberliga an. Jewhenija Shylina und Han­ na Soro­ki­na (Saporishja) im syn­chro­ nen Sprung. . Wir sind stolz auf Jana Klotschkowa (Char­kiw). Багато підлітків відвідують клуби по боксу. Viele ukrainische Schwimmer nehmen an den Europa– und Welt­mei­ster­schaf­ ten teil. Die leidenschaftlichen Fuß­ballan­hän­ ger sind Jugendliche. Und kennt ihr denn nicht den Namen von Serhij Bubka? А хіба ви не знаєте імені Сергія Бу­б­ки? Er war Olympia­sieger im Stab­hoch­ sprung in Atlanta (1996). Вона входить до вищої ліги. wo man trainieren kann. Wie man in Fachkreisen meint. вони най­ більш працездатні та перспективні боксе­ри. щоб постежити за грою. Sehr bekannt ist der Stürmer Andrej Schew­tschenko. Є багато річок. де можна тренуватися. В Україні віддають перевагу також во­ д­но­му спорту. Es gibt viele Flüsse. Seen. боротьбі. Він був олімпійським чемпіоном в Ат­ ла­н­ті (1996) у стрибках з же­р­ди­ною. Великою популярністю ко­ри­с­ту­єть­ся футбольна команда «Динамо» (Київ). Höfen. Großer Beliebtheit erfreut sich die Fuß­ ball­mann­schaft “Dynamo” (Kyjiw). Як кажуть у колі фахівців. um das Spiel­geschehen zu verfolgen.62 Die Ukraine l Der ukrainische Fußballbund ist der mitgliederstärkste Sportverband. Sie spielen Fußball auf Sportplätzen. Ми пишаємося Яною Клочковою (з Хар­­кова). Завзяті футбольні уболівальники — підлітки. besuchen Stadien. Українська федерація футболу — це найчисленніше спор­тивне об’­єд­нан­ ня. у дворах. Viele Jugendliche besuchen Sportklubs im Boxen. Wasserstadien. Вони грають у футбол на спор­тивних майданчиках. Євгенією Жиліною та Ган­ ною Сорокіною (з Запоріжжя) — син­ хро­нний стрибок. Kampf.

особливо в ху­до­ж­ ній гімнастиці. Вітриченко та Є... (die Gründe) — причина großer Beliebtheit erfreut sich. Viele Gipfel von Pamir. Серебрянської.— великою популярністю користується der Stabhochsprung — стрибок з шестом das Schwergewicht — важка вага der Fachkreis. Це проблема поколінь: старше по­ко­ лін­ня не розуміє молодшого. -e — коло фахівців die Weltmeistersehaft. Кавказу. Man kann oft von den Erwachsenen hö­ren: “Unsere Generation war besser.— вершина Fragen zum Text 1. ge­bil­de­ter und besser erzogen”. Наші альпіністи беруть участь у че­м­ пі­о­на­тах світу та встановлюють нові рекорди. Welche Sportart zieht immer mehr Sportanhänger an? 5. більш освіченим та вихованим». Кожний п’ятий громадянин Украї­ ни — це молода людина у віці від 15 до 28 ро­ків. Das ist das Problem der Generationen: die ältere Generation versteht die nach­kom­men­de nicht. Wit­­rytschenko und Je. Альп підкорені ними. . Warum ist die Entwicklung des Sportes in unserem Lande nicht so intensiv? 2. . besonders in der Kunstgymnastik. Wie heißt die populärste Fußballmannschaft? 4. Sereb­rjanska. Альпінізм також дуже популярний. Auf welche Sportler sind wir stolz?  Das Leben der Jugend  Ìîëîäü Óêðà¿íè Fast jeder fünfte Bürger der Ukraine ist ein junger Mensch im Alter von 15 bis 28 Jahren. Das Bergsteigen ist auch sehr populär. Високі результати показують наші гі­м­ на­с­т­ки та гімнасти. Великі успіхи в цьому виді спор­ту у Н. Alpen und Kau­ka­sus sind von ihnen bezwungen. Welche Sportart ist in der Ukraine besonders beliebt? 3. Wörter und Wendungen der Grund. Hohe Leistungen haben in dieser Sport­art N. Unsere Bergsteiger nehmen an den Welt­mei­ster­schaf­ten teil und stellen neue Rekorde auf. en — чемпіонат світу der Gipfel. Можна часто почути від дорослих: «Наше покоління було кращим. Багато вершин Паміру.l Україна 63 Hohe Leistungen zeigen unsere Turner und Turnerinnen.

В Україні зараз важка економічна си­ту­а­ція. Сьогодні. Es gibt in der Ukraine 38 Ju­gend­or­ga­ ni­sa­tio­nen und mehr als 200 regionale Ju­gend­ver­bän­de. звичайно. Die Jugend heute ist nicht so politisch aktiv. die al­ler­dings die Lebensposition der Jugend beeinflusst. so wie in der in der Sozial­ demokratischen und im Ruch. таких як соціал-демократична й «Рух». Організовуються різноманітні акції. Seit langer Zeit hält man die Studenten für die progressivsten Vertreter der Na­ti­on. впливає на жит­тє­ву позицію молоді. nach Aus­bil­dung und ihr Wunsch. З давніх пір студентів вважають най­ більш прогресивними пред­ста­в­ни­ка­ ми на­ції. Молодь сьогодні не така полі­тично активна. до освіти й бажан­ ня міцно стояти на своїх ногах. fest auf ei­ge­nen Füssen zu stehen. звичайно. яка. Der Studentenverband verteidigt die In­ter­es­sen der Jugend so auch ihre Ver­fas­sungs­rech­te. Студентська спілка сприяє роз­ви­т­ко­ ві політичної активності молоді.5 Millionen. «Юні скаути». . darunter “Plast”. obwohl manche jungen Menschen in politischen Parteien engagiert sind. Der Studentenverband fördert die Ent­ wick­lung der politischen Aktivität der Ju­gend. хоча деякі молоді люди входять до полі­тичних партій. Die meisten Jugendlichen sind Stu­den­ ten. є багато питань. die zu der um­fas­sen­den Persönlichkeitsbildung bei­tra­gen.64 Die Ukraine l Heutzutage hat die Jugend viel Ge­ mein­sa­mes mit der vorangehenden Ge­ ne­ra­ti­on: ihr Streben nach Wissen. В Україні 38 молодіжних організацій і понад 200 регіональних молодіжних спілок. які хвилюють нашу молодь: у першу чергу безробіття. Man veranstaltet verschiedene Ak­tio­ nen. Klubs nach Interessen. genauer gesagt. Сьогодні молодь має багато спі­ль­но­ го з попереднім поколінням: їхнє пра­ г­нен­ня до знань. sie hat fast kein Interesse an Po­li­ tik. Більшість молодих людей — сту­де­н­ ти. Спілка студентів захищає інтереси молоді. які сприяють все­бі­ч­но­му формуванню особистості. серед них «Пласт». es sind 1.5 млн. «Січ». In der Ukraine besteht zur Zeit eine schwe­re wirtschaftliche Situation. а також її конституційні пра­ва. Багато молодих людей серед де­пу­та­ тів парламенту України. Viele junge Menschen sind Ab­ge­ord­ne­ te im Parlament der Ukraine. Es gibt heute freilich viele Fragen. яких на Україні нараховується до 1. “Junge Skauts”. клуби за інтересами. вона майже не цікавиться політикою. die unsere Jugend bewegen: in erster Linie die Arbeitslosigkeit. “Sitsch”.

оскільки багато заводів не при­йма­ ють нових співробітників. Багато інженерів з дипломом не ма­ ють можливості знайти місце роботи. Das ist eine alte Sprache. um alle Hindernisse auf ihrem Weg zu be­sei­ti­gen. so sagt man. der Vor­fah­ren. und sie wird ihr Bestes tun. t) — сприяти der Verband (dieVerbände) — союз seinen Mann stehen — постояти за себе Fragen zum Text Sind Sie mit den Worten der Erwachsenen einverstanden? Was Gemeinsames haben die frühere und die heutige Generation? Interessieren sich die Jugendlichen für Politik? Wieviel Jugendorganisationen gibt es heute in der Ukraine? Was fördert der Studentenverband?  Meine Muttersprache  Ìîÿ ð³äíà ìîâà Jeder Mensch hat seine Muttersprache. Вона завжди в пошуку тимчасової ро­ бо­ти. Вона виникла зі старослов’янської мови. die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten Russj. um ein wenig Geld zu verdienen. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. Соціальна незабезпеченість молоді дуже висока. Українці. 5. Die Ukrainer sind. -n — дорослий die Generation. Це давня мова. предків. als auch in der Auf­be­ wah­rung von Sitten und Bräuchen. є єдиними спад­ ко­єм­ця­ми культури Давньої Русі. У кожної людини є своя рідна мова. . щоб хоч трохи заробити. weil viele Werke keine neuen Mit­ ar­bei­ter einstellen. Моя рідна мова — українська. вони до неї ближче як мовою. Wörter und Wendungen der Erwachsene. fördern (te. так і в збе­ре­жен­ні побуту й звичаїв. Die soziale Unsicherheit der Jugend ist sehr hoch. 3. Die Jugend kann aber ihren Mann ste­ hen. Наша молодь була завжди оп­ти­мі­с­ ти­ч­но настроєна. як кажуть. Unsere Jugend war immer optimistisch gestimmt und sie verliert ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht. і вона зробить все можливе. щоб усу­ ну­ти всі перепони на своєму шляху. die sind ihr am nächsten. Але молодь може постояти за себе. Sie entstand aus der uraltslawischen Sprache. 4. -en — покоління gemeinsam — загальний allerdings — звичайно 1. і вона не втрачає на­дію на краще майбутнє.l Україна 65 Viele Diplomingenieure haben keine Möglichkeit eine Arbeitsstelle zu fin­ den. Це мова матері. 2. Sie ist immer auf der Suche nach Jobs. sowie in der Sprache. Das ist die Sprache der Mutter.

У царській Росії було заборонено у світському суспільстві говорити укра­ї­н­сь­кою. Prosa von I. Українці. Es gibt vielleicht keine andere Sprache. die einen bedeutenden Beitrag zur Ent­ wick­lung und Bereicherung der ukrai­ni­ schen Sprache geleistet haben. Тичини. які мешкають за кордоном. . не забувають свою рідну мову. Mit großem Interesse. Schewt­schen­ko. Спілкування рідною мовою з’єднує їх зі своєю далекою Батьківщиною. Unser Volk wie auch unsere Sprache er­lit­ten sehr viel.66 Die Ukraine l Ukrainisch ist eine der schönsten Spra­ chen der Welt. Вона милозвучна й колоритна. Велику любов до української мови. Im zaris­tischen Russland wurde ver­bo­ ten in der weltlichen Gesellschaft ukrai­ nisch zu sprechen. Aber das Volk bewahrte hoch und hei­ lig seine Sprache. Franko. З колиски я чув ніжну українську мову своєї бабусі. ver­ges­sen ihre Muttersprache nicht. Українки і П. Franko und L. Sie ist wohlklingend. Це мова Сковороди. Вона навчала нас розуміти поезію Л. Шевченка. затамувавши подих. Die Ukrainer. хоча вони й чудово володі­ють держав­ ною. den Atem an­hal­ tend. Наш народ. Von der Wiege an hörte ich zärtliches ukrainisches Gerede meiner Großmut­ter. прозу І. Вона розбудила в нас почуття на­ці­о­ на­ль­ної гордості й гідності. farbenreich. Tytschyna. Ukra­in­ka und P. немає такої іншої більш влу­ ч­ної мови. zu ihrer Schönheit erzog uns mei­ ne Ukrainischlehrerin an. Die große Liebe zur ukrainischen Spra­ che. Але наш народ свято зберігав свою мову. Das ist die Sprache von Skoworoda. З великим інтересом. свої побут і звичаї. Фран­ ка й Л. Українська мова — одна з найкра­ сивіших мов світу. де вони народилися й жили. як і наша мова. Шевченка перекладено ба­га­ть­ма мо­ва­ми. багато стра­ж­да­ли. Ukrainka. ob­gleich sie die Staatssprache perfekt be­herr­schen. Schew­tschen­ ko ist in viele Sprachen über­setzt. seine Sitten und Bräu­che auf. die im Ausland leben. hörte ich die ukrainischen Volks­ mär­chen. які зробили значний вне­сок у розвиток і збагачення укра­ї­ н­сь­кої мови. до її краси прищепила нам учитель­ ка укра­ї­н­сь­кої мови. Sie erweckte bei uns das Gefühl des na­tio­na­len Stolzes und der Würde. die so treffend ist. Der Umgang in der Muttersprache ver­ bin­det sie mit ihrer weiten Heimat. Франка. Мабуть. я слухав українські народні ка­з­ки. Sie lehrte uns Poesie von L. “Das Vermächtnis” von T. wo sie geboren wurden und gelebt haben. Костенко. Укра­ ї­н­ки. Kostenko zu verstehen. «Заповіт» Т.

куль­ ту­ри й освіти. Wie bewahrten die Ukrainer ihre Sprache auf? 5. Was ist Ihre Muttersprache? 2. Welche Rolle spielen die Ukrainer in der Aufbewahrung von Sitten und Bräuchen des ukrainischen Volkes. Ці країни знаходяться в Європі. Особливу увагу Україна приділяє змі­ ц­нен­ню зв’язків з Німеччиною. вона стала вста­но­в­лю­ва­ти зв’язки з іншими державами. У Києві знаходяться посольства цих країн. t) — володіти Fragen zum Text 1. Welche bekannten Menschen sprachen ukrainisch? 4. Я люблю свою рідну мову й пишаюся тим. що я українець(-ка). Wie finden Sie selbst Ukrainisch?  Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern  Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè ç í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè Sobald die Ukraine ihre Unabhän­ gigkeit gewann. weil sie hochentwickelt sind. Die Beziehungen entwickeln sich und erweitern sich auf allen Gebieten: auf dem Gebiet der Industrie und Land­ wirt­schaft. Швейцарією. dass ich Ukrai­ner(–in) bin. i) — страждати heilig — святий beherrschen (te. In Kyjiw sind die Botschaften dieser Län­der tätig. Ав­с­т­ рі­єю. der Schweiz. Відтоді як Україна стала самостійною державою. -en — предок der Überbringer. begann sie Verbindungen mit anderen Staaten aufzunehmen. Ліхтенштейном. Diese Länder liegen in Europa und die Ukraine hält sie für ihre besten Partner. 3. оскільки вони є ви­со­ко­ розвинени­ми. . Wörter und Wendungen der Vorfahr. . Liechten­stein.— наступник die Aufbewahrung — збереження Sitten und Bräuche — традиції та звичаї farbenreich — колоритний treffend — влучний einen Beitrag leisten — робити внесок erleiden (i. Öster­ reich. Besonders große Aufmerksamkeit schenkt die Ukraine der Festigung der Beziehungen zu Deutschland. Зв’язки розвиваються й по­ши­рю­ють­ ся у всіх галузях: у галузі про­ми­с­ло­ во­с­ті й сільсько­го господарства. Kultur und Bildung.l Україна 67 Und wie schön sind ukrainische Lieder! А які красиві українські пісні! Ich mag meine Muttersprache und bin stolz darauf. й Україна вважає їх своїми кращими пар­т­не­ра­ми.

філія beitragen (u. Auf welchen Gebieten entwickeln sich die Beziehungen? 4. Kultur–. Erst einige Jahre sind vergangen.68 Die Ukraine l In der Ukraine befinden sich ständige Handels–. вона є членом Єв­ро­ пей­сь­ко­го товариства.) — сприяти der Fachmann (die Fachleute) — фахівець die Ausrüstung — оснащення Fragen zum Text 1. In Kyjiw und Odessa befinden sich Ab­ tei­lun­gen des Goethe–Instituts. Wörter und Wendungen Verbindungen aufnehmen — встановлювати зв’язки Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу die Festigung — зміцнення die Vertretung. Україна — це порівняно молода дер­ жа­ва. Die Ukraine ist als Staat von vielen Staa­ten anerkannt. und Bildungsver­ tretungen dieser Länder. sie ist Mitglied der Eu­ro­päi­schen Gemeinschaft. Welche Vertretungen sind in der Ukraine? 5. як було прийнято Конституцію Укра­ї­ ни. Wozu tragen die Abteilungen des Goethe-Institut bei?  Die Ukraine und ihre Probleme  Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. Was schenkt die Ukraine besonders große Aufmerksamkeit? 2. obwohl unser Staat als ein un­ab­hän­gi­ger. На підприємствах пра­цю­ють багато німецьких фахівців. куль­ ту­ри й освіти. хоча наша держава як незалежна й суве­ренна існує вже 10 років. В Україні знаходяться постійні пред­ ста­в­ни­ц­т­ва цих країн з торгівлі. Минуло тільки декілька років відтоді. як держава. Sie helfen bei der Montage ver­schie­de­ ner Anlagen und bei der Ausrüstung der Werkhallen. Warum knüpft die Ukraine Kontakte zu Deutschland. a) zu (Dat. als die Ver­fas­sung der Ukraine angenom­ men wor­den ist. -en — відділ. . -en — представництво die Abteilung. Україна. Ці фі­лії до­по­ма­га­ють роз­по­всю­джен­ ню ні­ме­ць­кої мови. Österreich und der Schweiz? 3. In den Betrieben arbeiten viele deut­ sche Fachleute. Sie tragen zur Verbreitung der deut­ schen Sprache bei. Вони до­по­ма­га­ють у збиранні різних ви­ро­б­ни­чих лі­ній і обладнанні цехів. визнана ба­га­ть­ ма державами. souveräner schon 10 Jah­re existiert. У Києві та Одесі зна­хо­дять­ся філії ін­ ти­ту­ту імені Гете.

Учителі. In erster Linie sei die Wirtschafts­krise in unserem Land zu erwähnen. Die Lehrerkräfte. Viele Großbetriebe funktionieren nicht. У першу чергу треба назвати еко­но­ мі­ч­ну кризу в нашій країні. лікарі отримують її не­своє­ ча­с­но. Die Arbeiter bekommen jahrelang kei­ nen Lohn. Häufig ist das Leitungswasser zum Trin­ ken ungeeignet. Робочі роками не отримують платню. Ge­ sell­schaf­ten mit beschränkter Haftung usw. Wörter und Wendungen verhältnismäßig — порівняно anerkennen (te. Усі ці проблеми заважають нашій дер­ жа­ві в стабілізації економіки. Man muss sich alle Kräfte geben. Багато великих підприємств не пра­ цю­ють. Слід також сказати й про недоліки в енергопостачанні. Але. немає збуту. Ärzte erhalten nicht recht­zei­tig ihr Gehalt.l Україна 69 Viele Partnerschaftsbeziehungen sind schon angeknüpft. Уже встановлено багато пар­т­нер­сь­ ких відносин. -en — співтовариство die Beziehung. Es gibt viele gemeinsame Betriebe. як кожна молода держава. Особливе місце займає проблема еко­ло­гії. Часто вода у водопроводі не­при­да­т­ на для пиття. weil sie keine notwendigen Stoffe. t) — визнавати die Gemeinschaft. Das Ausmaß der Umweltprobleme ist in unserem Land immer deutlicher. Треба докласти всіх зусиль. Є багато спільних підприємств. фірм з обмеженою відповідальністю і т. забезпечення die Nahrungsmittel. Einen besonderen Platz nimmt das öko­lo­gi­sche Problem ein. щоб усу­ ну­ти всі ці недоліки. Укра­ ї­на має багато проблем свого ста­но­в­ лен­ня й самовизначення.— продукти харчування ungeeignet — непридатний . um alle diese Mängel zu beseitigen. тому що немає необхідних ма­те­рі­а­лів. . Aber wie jeder junge Staat hat die Ukrai­ne viele Probleme ihres Werdens und ihrer Selbstbestimmung. kei­ nen Absatz haben. Man muss auch über die Mängel an En­er­gie­ver­sor­gung sagen. Обсяг проблем навколишнього се­ре­ до­ви­ща в нашій країні стає ще більш виразним. -en — відношення beschränkt — обмежений die Selbstbestimmung — самовизначення der Lohn (die Lohne) — заробітна плата die Versorgung — постачання. Viele Nahrungsmittel gelten als ge­ sund­heits­schäd­lich. Багато продуктів харчування вва­жа­ ють­ся шкідливими для здоров’я. ін. Alle diese Probleme hindern unseren Staat an der Stabilisierung der Wirt­schaft.

Einige Werke lassen verantwortungslos ihre giftigen Abwässer in die nächst­lie­ gen­den Gewässer oder einfach in die Erde fließen. 2. що ще залишилося живого. Брак коштів не дозволяє замінити ста­ре обладнання на заводах на новіше й екологічно чисте. 5. довгий час колгоспи отруювали поля хі­мі­ч­ни­ ми добривами низької якості. безпечне для нашого здо­ро­в’я. Um die Ernteerträge zu erhöhen. Nicht alles. Ïðîáëåìè Óêðà¿íè Wie in allen Ländern der Welt gehören die ökologischen Probleme auch in der Ukraine zu den wichtigsten. Wegen Geldmangel können in den Betrieben alte Betriebsanlagen nicht durch neue. Не все. ökologisch saubere er­ setzt­ wer­den. 4. що йде до нашого столу з цих ла­нів. Звичайно. Як і в усіх країнах. екологічні про­ бле­ми — одні з найважливіших в Україні. 3. was von diesen Feldern auf unseren Tisch kommt. Щоб підвищити урожайність. Деякі підприємства скидають без­від­ по­ві­да­ль­но до водоймищ. . Nach dem Bau einer ganzen Reihe von Stauseen am Dnipro sind im Klima der Ukraine unwiederrufliche Veränderung eingetreten. або просто на ґрунт отруйні відходи виробництва. Probleme der Ukraine  Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. ist für die Ge­ sund­heit ungefährlich. Die Ukraine l Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Ukraine? Von wem wurde die Ukraine anerkannt? Welche Probleme hat die Ukraine? Warum funktionieren viele Betriebe nicht? Wodurch werden die Gewässer und Lebensmittel der Ukraine vergiftet?  Umweltschutz. Непоправні зміни відбулися в кліматі Укра­ї­ни після створення цілої ланки во­до­ймищ на Дніпрі. jedoch nicht genügend. усім цим проблемам при­ді­ ля­єть­ся увага. Von den Wassermassen dieser selbst­ geschaffenen “Meere” wird oft alles noch Lebende überflutet. хоча й недостатня для їх вирішення. Natürlich wird allen diesen Problemen Aufmerk­samkeit geschenkt. Вода цих штучних «морів» затопляє все. um diese Probleme zu lö­sen. що зна­хо­ дять­ся поблизу. wur­ den von den Kolchosen lange Zeit die Felder mit minderwertigen Dün­ge­mit­ teln ver­gif­tet.70 1.

Tausende Menschenleben wur­ den von den totbringenden Strahlen ver­nich­tet. Warum können die alten Betriebsanlagen durch neue nicht ersetzt werden? 3. Від наслідків катастрофи на ЧАЕС. t) — отруювати der Stausee. Десятки кілометрів отруєної землі. Вона справила негативний вплив на стан довкілля у всьому світі. -en — ракове захворювання das Unheil — лихо Fragen zum Text 1. збільшується кількість ракових за­хво­рю­вань. -n — водосховище überfluten (te. Діти й тварини народжуються му­та­н­ та­ми. І все це лише дещиця лих. Was gehört zu den wichtigsten Problemen der Ukraine? 2. тисячі людських життів згублені смер­ то­но­с­ним випромі­нюванням. das Was­ser des Dnipro und der Pripjatj ist ver­gif­tet. І все ж найстрашнішим лихом Укра­ї­ ни стала катастрофа 26 квітня 1986 року в Чорнобилі. Kinder und Tiere werden nach der Ka­ ta­stro­phe als Mutanten geboren. Wovon wird in der Natur alles noch Lebende überflutet? . Unter den Folgen der Katastophe im Atom­kraft­werk werden nach Ansicht der Ge­lehr­ten noch viele Ge­ne­ra­tio­ nen lei­den. Чорнобильська катастрофа пе­ре­ве­р­ ши­ла Хіросіму та Нагасакі. Вибух 4-го енергоблоку Чо­р­но­биль­сь­ кої атомної електростанції призвів до жахливих екологічних наслідків. за підрахунками учених. Das alles ist nur ein kleiner Teil des über die Ukraine hereingebrochenen Un­heils. die Zahl der Krebserkrankungen steigt. вода Дніпра й Прип’яті отрує­ на. April 1986. Ihre Folgen hatten verheerende Aus­wir­ kun­gen für die Umwelt der ganzen Welt. Wodurch wird die Natur der Ukraine vergiftet? 4. Dutzende von Kilometern verseuchter Erde. що зва­ли­ ли­ся на Україну. Wörter und Wendungen der Geldmangel (die Geldmängel) — нестача коштів das Abwasser (die Abwässer) — стічні води die Düngemittel — добрива vergiften (te. Wann sind die Veränderungen im Klima der Ukraine eingetreten? 5.l Україна 71 Das größte Unglück für die Ukraine ist aber die Tschernobyler Katastrophe am 26. будуть стра­ж­да­ ти ще багато поколінь. t) — затоп­ лювати totbringend — смертоносний die Krebserkrankung. Die Explosion des vierten Reaktors des Tschernobyler Atomkraftwerkes hatte schreckliche ökologische Folgen. Die Tschernobyler Katastrophe über­ trifft Hirosima und Nagasaki.

Ми дуже пишаємося своєю сто­ли­цею. Sie ist ein politisches. Das ist nicht nur ein Kulturzentrum. Es ist die größte Stadt der Ukraine. Київ розташований на ріці Дніпро. Київське метро дуже красиве. Це політичний. Hauptstadt der Ukraine  Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè Die Hauptstadt der Ukraine ist Kyjiw. Kyjiw ist reich an Historischen Denkmä­ lern. In der Stadt gibt es viele Museen. Тисячі студентів навчаються в КиєвоМогилянській академії. Gebiete und Städte der Ukraine (Ð åãІîí è òà ì ³ ñòà ÓêðàЇí è)  Kyjiw. театрів. Тут проживають близько трьох мі­ль­ йо­нів жителів. Київ — столиця України. . Wir sind sehr stolz auf unsere Haupt­ stadt. Kinos. an vielen Hoch­ schulen und Colleges. an der Kyji­wer Universität. Це найбільше місто України. У місті також багато музеїв. Це давнє місто. kleine und große Kir­chen. але й осві­т­ ній центр України. Kyjiw liegt am Dnipro. Tausende Studenten studieren an der Kyjiwo–Mohyljanska Akademie. кінотеатрів. Київ багатий на історичні па­м’ятки. індустріальний і куль­ ту­р­ний центр держави. од­ ній із найбільших рік Східної Єв­ро­пи.I I I . У Києві знаходяться Верховна Рада. бібліотек та великих і ма­ ле­нь­ких церков. son­dern auch ein wichtiges Bil­dungs­ zen­trum. einem der größten Flüsse Osteuropas. der Präsident und die Regierung. Hier leben ungefähr 3 Millionen Ein­ woh­ner. у багатьох інститутах і коледжах. у Київському університеті. Київ — це великий транспортний центр. In Kyjiw befinden sich der Oberste Rat. Die Kyjiwer Metro ist sehr schön. Це не тільки культурний. Президент і уряд. industrielles und kulturelles Zentrum des Staates. Thea­ter. Kyjiw ist ein wichtiger Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. Bibliotheken. Київ — одне з найкрасивіших міст сві­ту. Kyjiw ist eine der schönsten Städte der Welt. Es ist eine sehr alte Stadt.

Недалеко від майдану Незалежності знаходиться Софійський собор. Головна вулиця міста називається Хрещатик. Hier werden nationale Feste gefeiert. -e — транспортний центр stolz sein auf (Akk. . Auf dem Platz vor der So­phi­en­ka­the­ dra­le steht das Bohdan Chmelnytzky– Denkmal. Es ist reich an historischen Denkmälern. 4. Тепер ми попрямуємо на берег Дніп­ ра. Якщо йти Хрещатиком. собор Святої Со­фії. kommt man auf den Platz der Un­ab­hän­gig­keit.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 73 Wörter und Wendungen ungefähr — приблизно das Baudenkmal (die Baudenkmäler) — архітектурна пам’ятка 1. Die interessantesten und be­kann­te­sten sind: die Kyjiwo–Petscherska Lawra. die Wo­lo­dy­myr Kir­che. Найцікавіші та найвідоміші — КиєвоПечерська лавра. Diese Straße ist durch ihre wun­der­ schö­nen Kastanienbäume berühmt. Тут відзначаються національні свята та улаштовуються мі­тинги. 2. Володимирська церква. Київ — місто. Він багатий на історичні пам’ятки. На майдані перед собором стоїть па­ м’я­т­ник Богдану Хмельницькому. Ця вулиця відома своїми чудовими каштанами. можна опи­ни­ ти­ся на майдані Незалежності. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. Nun begeben wir uns zum Dnipor­ufer. де стоїть пам’ятник Володимиру Хрестителю. 3. Die Hauptstraße der Stadt heißt Chresch­tschatyk. 5. Wenn man den Chreschtschatyk ent­ lang geht. історія якого налічує 1500 років. der Verkehrsknoten­punkt.) — пишатися Fragen zum Text Wo liegt die Hauptstadt der Ukraine? Wieviel Einwohner leben in Kyjiw? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws kennen Sie? Warum nennt man Kyjiw ein wichtiges Bildungszentrum? Haben Sie einmal Kyjiw besucht?  Sehenswürdigkeiten Kyjiws  Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ Kyjiw ist eine Stadt. Nicht weit vom Platz der Unabhängigkeit befindet sich die Sophienkathedrale. Meetings durchgeführt. wo das Denkmal Wolodymyr des Täu­ fers steht. die So­phi­en­ka­the­dra­le.

Область поділяється на 25 районів та 24 міста. e) — прямувати der Flußhafen — річковий вокзал 1. ein Besuch dieser Stadt wird immer zu einem Erlebnis. Kyjiw ist sehr schön. abfertigen (te. Auf dieser Straße haben sich Künstler angesiedelt. t) — обслуговувати sich ansiedeln (te. 2.Gebiete und Städte der Ukraine l 74 Von hier aus kann man den Flusshafen sehen.6 Tau­ send Einwohner. die hier den Touristen ihre Kunstwerke anbieten. Площа — 28100 км2. На цій вулиці розташувалися ху­до­ж­ ни­ки. Das Gebiet teilt sich in 25 Bezirke mit 24 Städten. Sieben Brücken verbinden das eine Dne­p­ru­fer mit dem anderen. 5. Ще одна визначна пам’ятка — це Ан­ д­рі­їв­сь­кий узвіз. 4. Wörter und Wendungen durchführen (te. Die bekannteste darunter ist die Pa­ton­ brüc­ke. t) — проводити sich begeben (a. 3. Die Bevölkerungszahl ist 1849. Noch eine andere Sehenswürdigkeit ist der Andrijiwsky Uswis. t) — розташуватися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Kyjiw? Woran ist Kyjiw reich? Welche historischen Denkmäler sind weltbekannt? Wie heißt die Hauptstraße Kyjiws? Wofür ist der Andrejewski Spusk bekannt?  Das Kyjiwer Gebiet  Êè¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördlichen Teil der Ukraine im Mittelaufbecken des Dnipro. жителів. Hier werden täglich Tausende Pas­sa­gie­ re abgefertigt. На півночі область межує з Біло­ русією. які пропонують тут туристам свої вироби. Кількість населення складає 1849. відвідання цьо­го міста завжди стає по­дією. Найвідоміший з них — міст імені Па­ то­на. Київ — дуже красивий. .6 тис. Тут щодня обслуговуються тисячі па­ са­жи­рів. Im Norden grenzt das Gebiet an Weißruss­land. Сім мостів з’єднують один берег Дніп­ ра з другим. Die Gebietsfläche beträgt 28 100 km2. Звідси можна побачити річковий во­к­зал. Область знаходиться в північній ча­с­ ти­ні України на території середньої течії Дніпра.

Тут мало корисних копалин: бу­ді­ве­ ль­ні матеріали. рі­з­ні прилади. Обласний центр — місто Київ. Десна та інші). Київська область індустріальна та сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ка. Hier sind Elektronen– und Rechen­ technik entwickelt. . Малишко. L. У сільському господарстві пере­ ва­жають тваринництво та рослин­ ництво. космонавт П. Уж.a. Infolge der Tschernobyl–Katastrophe wurden viele Grundstücke des Gebiets unbrauchbar. der Ush. Der größte Fluss ist hier der Dnipro mit seinen Nebenflüssen (Prypjatj. автор українського гімна П. Den nördlichen Gebiets­teil bildet die Po­lisj­ka Niederung. der zentrale und der südwestliche Teil sind inner­ halb der am Dnipro gelegenen Anhöhe. Тут розвинені електронна та об­чи­с­ лю­ва­ль­на техніка. Das Klima ist gemäßigt kontinental und mild. діаманти. Область лежить у зоні лісостепу. м’я­кий. торф. Костенко. У Київській області народилось ба­га­ то відомих українців: гетьман І. Masepa. Im Kyjiwer Gebiet wurden viele be­ rühm­te Ukrainer geboren: der Hetman I. Die Betriebe produzieren land­wirt­ schaft­li­che Maschinen. Kaolin. Клімат помірно континентальний. I. die Dichter A.1 % населення — українці. Ірпінь. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe. екскаватори. Підприємства виробляють сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кі машини. І. Das Kyjiwer Gebiet ist industriell und land­wirt­schaft­lich. Bagger.1 % der Bevölkerung sind Ukrainer. поети А. центральна та південно-за­хі­д­на частини знаходять­ ся в ме­жах При­дні­п­ров­сь­кої висо­ чини. Es gibt hier wenig Bodenschätze (Bau­ stof­fe. Torf und Dia­man­ten). Найбільша річка тут Дніпро з при­то­ ка­ми (Прип’ять. Чу­ бинський. каолін. Malyschko.). Л. 92. Tschu­bynsky. буре вугілля та в південно-західній частині облас­ ті — золото. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. Драч. Bilokur. der Kosmonaut P. Kostenko. Рельєф області різноманітний. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи багато земель області не можна використовувати. die Desna u. Попович та художниця К. 92. ver­ schiedene Geräte. Dratsch. Braunkohle und im Süd­ we­sten des Gebiets–Gold. der Irpin. Popowytsch und die Künstlerin K. Ма­ зепа. Kühl­schränke.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 75 Das Gebietszentrum ist die Stadt Kyjiw. холодильники. der Autor der ukrainischen Hym­ne P. Північну частину займає Поліська ни­зо­ви­на. Білокур. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Pflanzenbau.

. 3. Площа Республіки 26 100 км2. Die Fläche der Republik beträgt 26 100 km2. Im Westen und im Süden wird sie vom Schwarzen Meer bespült und im Nor­den vom Asowschen Meer На заході і на півдні його омиває Чо­ р­не море. Das Gelände der Halbinsel ist un­ter­ schied­lich. Територія півострова різноманітна. на­се­ лен­ня 2 137 700 жителів. t) — пере­ важати Fragen zum Text Wo liegt das Kyjiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Bodenschätze gibt es im Kyjiwer Gebiet? Was produzieren die Kyjiwer Betriebe? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Die Autonome Republik Krym  Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì Die Republik liegt auf der Halbinsel Krym. Республіка поділяється на 15 районів та 15 міст. Die Kertscher Meerenge trennt das Ter­ ri­toti­um der Re­pu­blik Krym von Russ­ land. На півночі та в центральній частині вона рівнинна. Республіка розташована на Крим­сь­ко­ му півострові. Die Republik teilt sich in 15 Bezirke mit 15 Städten.Gebiete und Städte der Ukraine l 76 Wörter und Wendungen die Fläche — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення betragen (u. Das Verwaltungszentrum ist die Stadt Simferopol. 2. die Bevölkerungszahl ist 2 137 700 Einwohner. а на півночі — Азовське. Адміністративний центр — місто Сім­ фе­ро­поль. а на півдні зна­хо­дять­ ся Кримські гори. Керченська протока відокремлює те­ ри­то­рію Республіки Крим від Росії. der Pflanzenbau — рослин­ ництво der Baustoff — будівельні матеріали die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля dominieren (te. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Viehzucht — тваринництво 1. 5. Im Norden und im zentralen Teil ist die Ebene und im Süden sind Krymgebirge. 4.

Kertsch. автомобілі («Волга» та «Га­зель»). Das Klima der Halbinsel ist in der Ebe­ne gemäßigt kontinental.2 % населення — росіяни. 26.5 % — Ukrainer und 300 000 Ta­ taren. природний газ. такі як Са­ сик. Тут є також солоні озера. будівельні матеріали. Die führenden Wirtschaftszweige sind Maschinenbau (Schiffbau). Die Ebene der Halbinsel liegt in der Steppenzone und die Berge sind be­ waldet. Річки Чорна. у горах — трохи хо­ло­д­ні­ший. Велику роль відіграють тут водний транспорт та туризм. ме­та­ лу­р­гія. 67. сіль солоних озер. Salz in Salz­seen. Рівнина півострова знаходиться в сте­ по­вій зоні. Saksj­ke.5 % — українці та 300 тисяч татар. in den Ber­gen — etwas kälter und an der süd­li­chen Küste des Schwarzen Meeres ist es dem Mittelmeerklima ähnlich. In der Landwirtschaft dominieren Pflan­zen­bau. Baustoffe. Zu den Bodenschätzen gehören Ei­sen­ erz. Weinbau und Viehzucht. а на південному узбере­ жжі Чорного моря він нагадує се­ред­ зем­но­мор­сь­кий. Dort werden landwirtschaftliche Ma­ schi­nen. der Salhyr. 26. Die Lebensmit­te­lindustrie produziert Kon­ser­ven. Салгир. рибні продукти та вино. die Katscha.та електронні при­ ла­ди. Є також мінеральні води. der Belbeek. 67. виноградарство та тваринництво. Die größten Industriezentren sind Se­ wa­sto­pol. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють рослинництво. Сакське. хімічна та харчова про­ми­с­ло­ во­с­ті. Fischprodukte und Wein. Große Rolle spielen hier Wasserverkehr und Tourismus. Feodossija. Erdgas. радіо. Es gibt hier auch Salzseen (Sassyk. Феодосія. Провідні галузі господарства — ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня (корабельне).2 % der Bevölkerung sind Russen. . Там виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ кі машини. Бельбек. Es gibt auch Mineralgewässer. Керч. Актаське та інші. Кача.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 77 Die Flüsse die Tschorna. der West­li­che Bultschanak sind was­ser­arm. Me­tall­be­ar­ bei­tung. Клімат півострова на рівнині помірно континентальний. До корисних копалин належать за­лі­ з­на руда. Aktasjke und andere). chemische und Lebens­ mittelindustrie. Альма. Sim­fe­ro­ pol. Radio– und Elektronen­geräte und Autos (“Wolga” und “Gasel”) pro­ duziert. Сім­фе­ро­поль. Найбільші промислові центри Се­ва­с­ то­поль. die Alma. Харчова промисловість виробляє кон­се­р­ви. а гори вкриті лісами. Західний Бульчанак мі­л­ко­во­д­ні.

 Папанін. 3. 2. Jahrhunderts ent­ stand am linken Ufer des Flusses Sal­ hyr die Tatarensiedlung Ak–Metschet. Wörter und Wendungen die Fläche — чисельність die Bevölkerungszahl — кількість населення die Meerenge — протока bespülen (te. 5. Пізніше воно стало резиденцією Крим­сь­ко­го хана. in­du­ stri­el­le und kulturelle Zentrum der Re­ pu­blik Krym. Ajwa­sowsky und der Polarforscher I. u. Ай­ ва­зовський та полярник І. Papanin geboren. In Jalta ist das Grab des ukrainischen Dichters S. Am Anfang des 16. dass diese Ge­ gend bereits in grauer Vorzeit besie­ delt war (Ende des 4. Виникнення міста історики по­в’я­зу­ ють з 1784 роком.Gebiete und Städte der Ukraine l 78 Auf der Krym wurden der Künstler I. У Ялті знаходиться могила укра­ї­н­сь­ко­ го поета С. промисловий і культурний центр Ре­с­ пу­б­лі­ки Крим. Jh. Rudansky. Simferopol liegt in einem Talkessel zwi­ schen der äußeren und inneren Ge­ birgs­ket­te der Krymgebirge. тут боролася за права укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду А. Сімферополь знаходиться в уло­го­ви­ ні між зовнішнім та внутрішнім ла­н­ цю­гом Кримських гір. Seine Entstehung verbinden viele Hi­ sto­ri­ker mit 1784. Später wurde sie zur Residenz der Krym–Khans. Z). .). Горська. У Криму народились художник І. Руданського. Сімферополь — це ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ний. t) — омивати das Verwaltungszentrum — адміністративний центр 1. що ця мі­с­це­ вість була заселена ще у давні часи (кінець 4 століття до н. die Bodenschätze — корисні копалини die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Viehzucht — тваринництво dominieren — переважати Fragen zum Text Wo liegt die Republik Krym? Wie ist das Gelände der Halbinsel? An welchen Bodenschätzen ist die Halbinsel reich? Wer lebt auf der Halbinsel Krym? Welche berühmten Menschen wurden auf der Krym geboren?  Simferopol  ѳìôåðîïîëü Simferopol ist das administrative. Es ist aber bewiesen. Однак також доведено. Gor­ska. На початку 16 століття на лівому бе­ ре­зі річки Салгир виникло поселен­ ня татар Ак-Мечеть. hier kämpfte für die Rechte des ukrainischen Volkes A. v. 4. е.

In mehreren Parks und Grünanlagen kann man sich gut ausruhen. erreichen (te. Sie erreichen in kurzer Zeit mit Trol­ley­ bus­sen viele Kurorte an der Schwarz­ meerküste. t) — добиратися sich ausruhen (te. У Сімферополі проживають близько 400 000 жителів. він приймає щодня тисячі туристів. 5. 4. Місто було засноване в 1783 році як морський порт і фортеця. Da Simferopol direkte Zug– und Flugzeugverbindung mit vielen Städten der Ukraine hat. t) — відпочивати direkt — прямий Fragen zum Text Wo liegt Simferopol? Wann wurde die Stadt gegründet? Was ist schon lange bewiesen? Wie groß ist die Einwohnerzahl der Stadt? Welche Verkehrsverbindung hat Simferopol mit vielen Städten der Ukraine?  Sewastopol  Ñåâàñòîïîëü Sewastopol ist eine große Hafenstadt auf der Krym. t) — заселяти empfangen (i. 2.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 79 Die Einwohnerzahl beträgt in Sim­fe­ro­ pol etwa 400 000 Einwohner. ie) — доводити in grauer Vorzeit — у давні часи besiedeln (te. Wörter und Wendungen die Entstehung — виникнення beweisen (ie. In Simferopol und in seiner Umgebung sind viele historische Denkmäler und Bauten zu besichtigen. Севастополь — велике портове місто в Криму біля Чорного моря. Він належить до найбільших міст Крим­сь­ко­го півострова і є най­бі­ль­ шим центром освіти в Криму. Оскільки Сімферополь має прямі спо­ лу­чен­ня залізницею та літаком з ба­ га­ть­ма містами України. Сімферополь — красиве зелене мі­ с­то. die am Schwarzen Meer liegt. 3. Simferopol ist eine schöne grüne Stadt. За короткий час тролейбусами вони добираються до багатьох курортів Чорноморського узбережжя. Es gehört zu den größ­ten Städten der Krymhalbinsel und ist das größte Bil­ dungs­zen­trum der Krym. empfängt es täglich Tau­sen­de von Touristen. Die Stadt wurde im Jahre 1783 als See­ ha­fen und Festung gegründet. . У Сімферополі та на його околицях можна відвідати багато історичних пам’ятників та споруд. a) — приймати 1. У багатьох парках і скверах можна добре відпочити.

—1. Auf dem Territotium des heutigen Se­ wa­sto­pol gab es im 5. руїни храмів. Heutzutage erinnern die Ruinen am Ran­de der Stadt Sewastopol an die ur­ alten Zeiten.— від Ві­зантії. Стіни з баштами. е. Wenn man über die Geschichte der Stadt Sewastopol spricht. dann Korsun. von Bysanz abhän­ gige Republik. Якщо говорити про історію міста Се­ ва­с­то­по­ля.). У 1 ст. Im 1. те­а­т­ рів. було давнє мі­с­то Херсонес. Werkstätten erzählen uns viel über die Kultur dieses Ge­län­ des vor vie­len Jahrhunderten. Hier entwickeln sich Schiffbau. Jh. im 4. тут була ре­с­пу­б­лі­ка.80 Gebiete und Städte der Ukraine l Die Einwohnerzahl beläuft sich auf etwa 300 000 Menschen. leichte und Lebensmittelindustrie. Це місто важкої та легкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. Theatern. У місті два театри. Тут розвивається кораблебудування. На території сьогоднішнього Се­ва­с­ то­по­ля у 5—1 ст. У ньому мешкає близько 300 000 жи­ те­лів. Ge­rä­te­ bau. Das ist die Stadt der Schwer– und Leicht­in­du­strie. майстерень багато розповідають про культуру цієї місцевості багато сто­літь тому. за­ ле­ж­на від Рима. З 1978 р. е. Досить цікаво звернутися до історії міста. Wände mit Türmen. У давні часи її називали спочатку Херсон. Im Mittelalter nannte man sie zuerst Cherson. е. Широко відомий інститут південних морів Академії наук України. Weit bekannt ist das Institut der süd­li­ chen Seen der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der Ukraine. потім Корсунь. Нині лише руїни на околиці мі­с­та на­ га­ду­ють про давні часи. In der Stadt gibt es zwei Theater. Херсонес — державний іс­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­гі­ч­ний музей. Ruinen von Tem­ peln. war das die von Rom. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die uralte Stadt Cherssones. н. Jahrhundert u. wohin jedes Jahr zahlreiche Touristen aus der Ukraine und aus dem Ausland kommen. Z. н. Es ist ziemlich interessant sich mit der Geschichte der Stadt zu beschäftigen. а в 4 ст. до н. . erzählt man viel über die heldenhafte Verteidigung der Stadt während des Krymkrieges (1854—1855). то багато розповідають про героїчний захист міста під час Крим­сь­кої війни (1854—1855 рр. Seit dem Jahre 1978 ist Cherssones das staatliche historische archäologische Museum. легка та харчова промисловість. куди що­ро­ку при­їз­дить багато туристів з Укра­ї­ни та з-за кордону. приладобудування.

науковий і культурний центр. Харків — історична столиця Сло­бід­ сь­кої України. als auch heute können wir uns Sewastopol ohne Marine nicht vor­stel­len. 7 травня 1944 р. Es ist ein wichtiges industrielles. що наш військовий флот буде завжди представляти ми­р­ ні інтереси нашої держави. 7. 2. Він розташований на перетині річок Лопань. Загальновизнаною датою за­сну­ван­ня Харкова вва­жа­єть­ся 1654 рік. Ми сподіваємося. Харків — друге за розмірами місто України. wis­ sen­schaft­li­ches und kulturelles Zentrum. dass unsere Kriegsmarine immer die friedliebenden Ziele unse­ res Staates vertritt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 81 Zu Ehren dieses Ereignisses wurde das Panorama “Die Verteidigung von Se­wa­ sto­pol 1854–1855” geschaffen. Sowohl früher. так і тепер не можна уяви­ ти Севастополь без флоту. .». Wörter und Wendungen der Seehafenhäfen — морський порт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Sewastopol? Was kann man über die Wirtschaft der Stadt sagen? Was Interessantes haben Sie aus der Geschichte der Stadt erfahren? Waren Sie wenigstens ein Mal in Sewastopol? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt möchten Sie besichtigen?  Charkiw  Õàðê³â Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Bysanz — Візантія der Tempel — храм die Marine — флот 1. die Udy und der Charkiw. 3. Wir hoffen. Hier kreuzen sich die Flüsse die Lopan. Charkiw ist die historische Hauptstadt der Slobidska Ukraine. На честь цієї події було створено па­ но­ра­му Севастополя 1854—1855 рр. Das Jahr 1654 gilt allgemein als Grün­ dungs­jahr. Це важливий промисловий. Як раніше. 4. Уди й Харків. Захист міста під час Великої Ві­т­чи­з­ня­ ної війни представляє діорама «Штурм Сапун-гори. 5. Dank seiner günstigen Lage begann sich Charkiw schnell zu entwickeln. Die Verteidigung der Stadt während des Großen Vaterländischen Krieges stellt das Diorama “Sturm vom Sapunberg. Завдяки своєму вигідному роз­та­шу­ ван­ню Харків почав швидко роз­ви­ва­ ти­ся. Mai 1944” dar.

4. Із заснуванням у 1805 році завдя­ ки Каразіну Харківського уні­вер­си­ те­ту місто стало важливим освітнім центром. Die schönste Straße ist die Sumskaja­ straße. t) — звільняти Fragen zum Text Wie groß ist die Stadt Charkiw? Wann wurde Charkiw gegründet? Warum begann sich die Stadt schnell zu entwickeln? Wer hat die Charkower Universität gegründet? Welche bekannten Menschen weilten und arbeiteten in Charkiw?  Das Gebiet Charkiw  Õàðê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordwestlichen Teil der Ukraine. Kostomarow. dessen Name früher Slo­bos­hanscht­s­chy­na war. його історичний центр — вулиця Сумська. 2. Нині в місті понад 2500 вулиць і 26 май­данів. Головна та найкрасивіша ву­лиця мі­с­ та. Воно було звільнене 23 серпня 1943 ро­ку. Горь­ко­ го та сад Шевченка. Рє­пін. o) — рахуватися günstig — вигідний 1. . Ко­с­то­ма­ ров. Єсе­нін. Jessenin. 3. багато парків. Sie wurde am 23. Хлєбніков. In Charkiw weilten und arbeiteten zu ver­schie­de­nen Zeiten Kwitka–Os­no­w­ja­ nen­ko. Wörter und Wendungen sich kreuzen (te. У різні роки Харків відвідували та в ньому працювали Квітка-Ос­но­в’я­ не­н­ко. Die bekanntesten darunter sind der Hor­ ki–Park und der Schew­tschenko–Park. Після Жовтневої революції з 1919 по 1934 роки Харків був сто­ лицею Укра­ї­ни. eine große An­ zahl von Parks. t) — перетинатися gelten (a. що мала колись назву Слобожанщина. Гулак-Артемов­ський. t) — руйнувати befreien (te. Hauptstraße und historisches Zentrum der Stadt. Charkiw war nach der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­ on von 1919 bis 1934 die Hauptstadt der Ukraine. Hulak–Artemowsky. Re­pin. Найвідоміші з них — парк ім. August 1943 befreit. weilen (te. 5.Gebiete und Städte der Ukraine l 82 Durch die von Karasin 1805 gegründe­ te Char­ko­wer Universität wurde die Stadt zu ei­nem wichtigen Bildungszentrum. Область розташована в північно-схі­д­ ній частині України. Während des Zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt stark zerstört. t) — знаходитися zerstören (te. Під час Другої світової війни місто за­ зна­ло страшних руйнувань. 26 Plätze. Jetzt gibt es in der Stadt mehr als 2500 Straßen. Chlebnikow.

Im Gebiet wohnen etwa 3 Millionen Men­schen. “Kommu­nar”. Stein– und Braun­ koh­le. Das Klima ist gemäßigt kontinental. der Oskil. Поверхня області являє собою рі­в­ ни­ну. der Wely­ ky Bur­luk). “Ele­ktro­ h­vash­mash. besonders an Erdgas. “Sichel und Hammer”. «Комунар». Річки області належать до басейнів Дону та Дніпра. Мож. Die Flüsse des Gebeiets gehören zum Don– und Dniprobecken. Клімат помірно континентальний. особливо на природний газ. а літо жарке. Оскіл. Die Riesen der Industrie: das Charkower Traktoren­werk. Der größte Teil des Gebiets liegt in der Waldsteppenzone. Es wird in 27 Bezirke geteilt. турбінний завод. Харківська область — одна з най­ розвинені­ших областей України. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Charkiw. пісок. Die führende Rolle gehört dem Ma­schi­ nen­bau und der Metallindustrie. Область має кордон з Росією та пло­ щу 31 400 км2. В області проживає близько 3 млн чол. «Еле­к­т­ро­ва­ж­маш». кам’яне та буре ву­гіл­ ля. Гіганти промисловості — Харківсь­ кий тракторний завод. hat 17 Städ­te. der Mosh. Der Hauptwasserstrom ist der Si­wersky Donez mit den Nebenflüssen (die Udy. Провідна роль належить ма­ши­но­бу­ ду­ван­ню та металообробній про­ми­с­ ло­во­с­ті. “Ukrelektro­masch” und viele an­dere sind weit über die Grenzen der Ukraine bekannt. джерела мі­не­ра­ ль­ної води. Більша частина області лежить у лі­со­ сте­по­вій зоні. Es gibt auch Erdöl. . Der Winter ist kühl und im Sommer ist es heiß. вохра. Die Oberfläche ist flach.­ Обласний центр — місто Харків. Ocker und Mineralwasserquellen. Поділяється на 27 районів. Зима прохолодна. das Turbinenwerk. Ве­ли­кий Бурлук). feu­er­fe­ sten Ton. «Серп і мо­ лот». Sand. Найбільша ріка — Сіверський До­ нець з притоками (Уди. Kreide. Das Gebiet Charkiw ist eines der ent­ wic­kel­te­sten Gebiete der Ukraine. во­г­не­ три­в­ка глина. крейда. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 83 Das Gebiet grenzt an Russland und hat die Fläche 31 400 km2. «Укрелектромаш» та ба­га­то інших — широко відомі за ме­жа­ми України. Є також нафта. Steinsalz. Der größte Teil des Territoriums liegt auf der Dniproniederung. має 17 міст. Область багата на корисні копалини. Більша частина території лежить у Придніпровській низовині. кам’яна сіль.

а також на м’ясо-молочній промисловості. Elektromotoren er­zeugt. історик Д. Zucker­rüben– und Lebensmitte­ lindustrie ent­wic­kelt. Останні роки свого життя провів тут великий український філософ та поет Г. Losowa.­ Die letzten Jahre seines Lebens ver­ brach­te hier der große ukrainische Phi­ lo­soph und Dichter H. Welche hervorragenden Menschen lebten und schufen im Charkower Gebiet? . Was kann man über die Bodenschätze des Gebiets sagen? 3. Хоткевич. Werkzeuge. Die größten Knotenpunkte sind Char­kiw. Ja­wor­­nyzky. Worauf spezialisiert sich die Landwirtschaft? 5. Be­triebs­an­ la­gen für viele Wirtschaftszweige. В області широка транспортна ме­ режа. Die Stadt und das Gebiet liefern dem Land Diesellokomotive. Ziemlich gut sind im Gebiet leichte. Яворницький. інструменти. електромотори. Рєпін та С. Repin und S. Мерефа та Лю­бо­тин. Kwitka–Osno­wjanenko und H. der Begründer der Char­ ko­wer Universität W. Im Charkower Gebiet wurden die Schrift­steller H. літаки. polygraphische. Karasin. Лозова. Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­єть­ ся на вирощувані зернових культур та цукрового буряку. Ge­ne­ra­to­ren. устаткування для багатьох галузей господарства. Skoworoda. Васильківський. Wie ist die geographische Lage des Gebiets Charkiw? 2. der Historiker D. цукрова та харчова промисловості. Місто і область постачають країні те­п­ло­во­зи. Досить добре розвинена в області легка. У Харківській області народилися пись­мен­ни­ки Г. Wasylkiwsky geboren. Werkbänke.Gebiete und Städte der Ukraine l 84 In diesen Betrieben werden lei­stungs­ star­ke Turbinen für Was­ser­kraft­wer­ke. Kupjansk. Die Landwirtschaft spezialisiert sich auf Getreide– und Zuckerrübenanbau und auf Fleisch– und Milch­viehzucht. під­ ши­п­ни­ки. Куп’янськ. Сково­рода. На цих підприємствах виготовляють потужні турбіни для електростанцій. Flugzeuge. die Maler I. Квітка-Основ’яненко і Г. Im Gebiet ist der Verkehrsmittelnetz sehr breit. Lager. Merefa und Lju­bo­tyn. Каразін. Wie kann man das Gebiet vom Gesichtspunkt der industriellen Entwicklung charakterisieren? 4. ве­р­с­та­ти. Elektrokräne. засновник Ха­р­ків­сь­ко­го університету В. Wörter und Wendungen der Ocker — вохра leistungsstark — потужний die Diesellokomotive -n — тепловоз das Lager — підшипник die Werkbank (die Werkbönke) — верстат Fragen zum Text 1. Chotkewytsch. Найбільші залізничні вузли — Харків. велосипеди. електрокрани. художники І. поліграфічна. генератори. бульдозери. Fahr­rä­der. Bull­do­ zer. газопереробна. gasver­arbeitende.

У місті значний науковий потенціал. 14 Fachberufsschulen und einige For­ schungs­in­sti­tu­te. Тут є краєзнавчий музей.). ляльковий театр і філармонію. па­м’я­т­ ни­ки Уша­ко­ву. Гідні огляду обеліск на честь ан­г­лій­ сь­ко­го громадського діяча. Die Stadt verfügt über ein bedeuten­ des wissenschaftliches Potential. Місто розташоване на півдні України. пам’ятник першим ко­ра­ бе­лам Чо­р­но­мор­сь­ко­го флоту. das Kar­ byschew–Denkmal und das Suworow– Denkmal.­ Die Stadt wird erstmalig in den Chro­ni­ ken im Jahre 1737 erwähnt. художній музей. die Ka­tha­rinen–Kathedrale mit dem Gloc­ken­turm (1782–1787 erbaut) und das Waffenarsenal (1784 errichtet). des Arz­tes George Howard. Jahr­ hundert). das Kunstmuseum. 1804–1836 er­ richtet).). за 25 км від Дніпровського лиману Чорного моря. на правому березі Дніпра.). 14 технікумів і кілька до­ слі­д­них інститутів.). der aktiv am Kampf gegen die Typhusepidemie in der Stadt teilgenommen hat. Die Theaterfreunde haben die Mög­lich­ keit das ukrainische Drama–Theater. ein Pla­ ne­ta­ri­um. die Heilige–Geists­kathedrale (Swjatoduchowsky Sobor.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 85  Cherson  Õåðñîí Die Stadt liegt im Süden der Ukraine. das Denkmal für die ersten Schiffbauern der Schwarz­meer­ marine. das Uschakow–Denkmal. Hier gibt es vier Hochschulen. 25 km ent­fernt­ vom Dniproliman des Schwar­ zen Meeres. лі­ка­ря Джо­р­джа Гарварда. Die Türen vieler Museen und Theater sind für die Besucher weit geöffnet. Карбишеву. Катерининський со­ бор з дзві­ни­цею (по­бу­до­ва­ний у 1782—1987 рр. Тут є 4 вузи. котрий брав ак­ти­ в­ну участь у боротьбі проти епідемії тифу в місті. До історичних пам’яток архітектури на­ле­жать залишки фортеці (18—19 ст. das Puppentheater und die Phil­har­mo­ nie zu besuchen. планетарій. Театрали мають можливість від­ві­да­ ти український драматичний театр. Херсон було засновано в 1778 році як фортецю для захисту південного ко­р­до­ну. У літописах уперше згадується в 1737 році. die Greko–So­phi­en–Kirche­ (1780 erbaut). Sehenswert sind der Obelisk zu Ehren der englischen Prominenten. Суворову. Zu den historischen Baudenkmälern ge­ hören die Reste der Festung (18–19.­ Cherson entstand im Jahre 1778 als Festung­ zum Schutz der südlichen Grenze. Hier gibt es das historische Museum der Stadt. Двері багатьох музеїв і театрів ши­ро­ ко відкриті для відвідувачів.) і зброй­ний ар­се­нал (по­бу­до­ва­ний в 1784 р. Святодухівський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1780 р. . Греко-Софіївська церква (1780 р. am rechten Ufer des Dnipro.

Область розташована в басейні ни­ж­ ньої течії Дніпра. плавучі доки. Glas pro­du­ziert. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го та Азовського морів. Сьогодні в Херсоні живуть 362 тис. скло. -n — видатна особа 1. жи­ро­ вий комбінат. Херсон — це морський і річковий порт. In der Stadt gibt es einen botanischen Garten und zwei Dendrarien. і половину з них займають пар­ки та сквери. Bekannt sind das erdölverarbeitende Werk. багато винозаводів. Hier werden ozeanische Tanker. viele Wein­ werke. Flug– und Ei­sen­ bahn­li­ni­en verbinden die Stadt mit fast allen Städten der Ukraine und des be­nach­bar­ten Russland. 2. -e — вантажний корабель das Schwimmdock. In Cherson von heute leben ca. Wörter und Wendungen das Waffenarsenal — збройний арсенал der Prominente. die in den mei­sten Be­trie­ben der Stadt beschäf­ tigt sind. котрі працюють на бі­ль­шо­с­ті підприємств міста. Maismäh­ drescher “Lan”. Відомі нафтопереробний завод. ку­ку­ ру­дзя­но-збиральні комбайни «Лан». повітряних і залі­з­ ничних ліній зв’язують місто з майже усіма містами України та сусідньої Росії. 362 Tau­send Einwohner. Fracht­ schif­fe. 5. Viele Autobahnen. das Fettkombinat. Cherson ist ein See– und Flusshafen. вантажні судна. Херсон має сьогодні площу понад 200 км2. У місті є ботанічний сад і два денд­ рарії. Schwimmdocks. жителів. 3. das Frachtschiff. Im Süden wird es vom Schwarzen und Asow­schen Meer umspült. 4. . -s — плавучий док Fragen zum Text An welchem Fluß liegt Cherson? Was ist in Cherson sehenswert? Was zieht die Gäste in Stadt an? Wie groß ist die Bevölkerungszahl? Was wird in Cherson hergestellt?  Das Gebiet Cherson  Õåðñîíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Becken des unte­ ren Stromes des Dnipro. Elektromaschinen. Тут виробляють океанські танкери. електро­машини. Багато автострад.Gebiete und Städte der Ukraine l 86 Cherson hat heute die Fläche über 200 km2 und die Hälfte davon nehmen Parks und Grünanlagen.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone. при­ро­д­ ний газ. Es gibt in geringem Maße Torf. черепашник.2 млн чол. Поділяється на 18 районів. У незначній кількості є торф. Der Hauptwasserstrom ist der Dnipro. Sandhalbinseln und Land­zun­gen. Die Meeresküste entlang ziehen zahl­ rei­che Sandinseln. Область розташована у степовій зоні. гли­ну. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Провідними галузями промисловості є суднобудування і судноремонт. Die führenden Zweige der Industrie sind Schiffbau und Schiffsreparatur. hat 9 Städte. пі­сок. Широко відомі заповідники АсканіяНова та Азово-Сиваський. Стосовно корисних копалин. so kann man sagen. Головна ріка — Дніпро. Клімат помірно континентальний. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. У межах області знаходиться ча­с­ти­на Каховського водосховища. Im Gebiet wird sowohl Industrie. schneearm mit häu­fi­gem Tauwetter. Erdgas. лікувальні грязі. Weit bekannt sind Naturschutzparks As­ka­nia–Nowa und Azow–Sywasch. dass die Baustoffe am öff­te­sten gewonnen werden: das sind Kalk. Область займає частину При­чо­р­но­ мор­сь­кої низовани. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Зима м’яка. Центр суднобудування — Херсон. Bauxite. . боксити.5 тис. Der Winter ist mild. Область належить до індустріальноаграрних. Was die Bodenschätze angeht. Heilschlamm.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 87 Die Fläche beträgt 28 500 km2. Das Zentrum des Schiffbaus ist Cher­son. Schildpattsand. малосніжна з частими від­ли­га­ми. Sand. Поверхня рівнинна. що тече по території області на протязі 200 км.2 Mil­lio­ nen Menschen. Das Gebiet nimmt einen Teil der Schwarz­meer­platte ein. Ton. км2. півостровів і кіс. то мо­ ж­на ска­за­ти. Ein Teil des Kachowsker Stausees ge­ hört dem Gebiet. als auch Landwirtschaft ent­wickelt. land­wirt­schaft­li­cher und elektrotechni­ scher Maschinen­bau. Уздовж морського узбережжя багато піщаних островів. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Cherson. населення — 1. сіль­ сь­ко­го­с­по­дар­сь­ке та електротехнічне машинобудування. der auf der Strecke von 200 Ki­lo­me­ tern das Territotium des Gebiets durch­ fließt. Площа області становить 28. має 9 міст. Die Oberfläche ist flach.­ Обласний центр — місто Херсон. що найчастіше ви­до­бу­ ва­ють бу­ді­ве­ль­ні матеріали: ва­п­няк.

­ Хмельницький був заснований. що про­ хо­дять через область. Chmelnyzky entstand laut Chroniken im Jahre 1493 unter dem Namen Ploskyriw. У легкій промисловості головну роль відіграє текстильна промисловість. Значне місце займає харчова про­ми­ с­ло­вість. Welche Bodenschätze werden am öftesten entdeckt? 3. Im Gebiet sind alle Verkehrsmittel vor­ han­den. . Wörter und Wendungen die Landzunge. сполучають Крим з іншими областями України. у 1493 році під на­ звою Пло­с­ки­рів. Wein–. Найбільші залізничні вузли — Хер­ сон та Каховка. Öl– und Fettproduktion ver­tre­ten wird. вина. In der Leichtindustrie gehört die füh­ ren­de Rolle der Textilindustrie. Найбільші морські порти — Херсон. представлена випуском кон­ се­р­вів. die durch Kon­ser­ven–. -n — коса (геогр. В області використовуються всі види транспорту. Залізниці та автомагістралі. Генічеськ і Скадовськ. am Zusammenfluss des Südlichen Buh und seines Nebenflusses Ploska. Місто розташоване на Західній Укра­ї­ ні. Fleisch–. на злитті Південного Бугу та його притоки Плоска. Die größten Seehäfen sind Cherson. масла. Die größten Eisenbahnknotenpunkte sind Cher­son und Kachowka.  Chmelnyzky  Õìåëüíèöüêèé Die Stadt liegt in der Westukraine. олії та жирів.Gebiete und Städte der Ukraine l 88 Den bedeutenden Platz nimmt die Lebensmittelindustrie ein. Henitschesk und Skadowsk. Welche Naturschutzparks dieses Gebiets kennen Sie? 5. Durch welche Zweige sind die Industrie und die Landwirtschaft vertreten? 4.) der Schildpattsand — черепашник der Bauxit — боксит der Heilschlamm — лікувальні грязі durchqueren (te. сира. 2. Die das Gebiet durchquerenden Ei­sen­ bahn­li­ni­en und Autobahnen verbinden die Krym mit den anderen Gebieten der Ukrai­ne. Nennen Sie die größten Seehäfen dieses Gebiets. t) — перетинати Fragen zum Text 1. згі­д­ но з лі­то­пи­сом. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Cherson. м’яса. Butter– und Käse–.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 89

In den 80er Jahren des 18. Jahr­hun­
derts wurde in Proskuriw um­be­nannt.

У 80-х роках 18 століття він був пе­ре­
йме­но­ва­ний у Проскурів.

Seit 1795 hat es den Status der Stadt
bekommen und seit 1941 wurde zum
Gebietszentrum.

З 1795 року він отримав статус міста,
а з 1941 став обласним центром.

Erst im Jahre 1954 wurde es in Chmel­
ny­z­ky umbenannt.

Тільки в 1954 р. був перейменований
у Хме­ль­ни­ць­кий.

Die Gesamtfläche der Stadt beläuft
sich auf 52 km2.

Загальна площа міста складає 52 км2.

Die Bevöl­kerungs­zahl beträgt 241 Tau­
send Einwohner.

Кількість населення складає 241 тис.
жителів.

Chmelnyzky ist eine Stadt der Wis­sen­
schaft und Bildung.

Хмельницький — місто науки
та осві­ти.

Hier gibt es viele Hochschulen,
Projektierungsbüros und 6 Fachberuf­
sschulen.

Тут багато вузів, проектних бюро та
6 технікумів.

Sehenswert sind zahlreiche Denkmäler,
die zu Ehren der im Kriege 1941–1945
Gefallenen errichtet sind.

Гідні огляду численні пам’ятники, зве­
де­ні на честь загиблих під час війни
1941—1945 рр.

Majestätisch erheben sich das T.
Schew­tschenko–Denkmal, das
B. Chmel­nyzky–Denkmal — der Stolz
der Ein­woh­ner der Stadt.

Велично підносяться пам’ятники
Т. Шевченку, Б. Хмельницькому — гор­
дість жителів міста.

In Chmelnyzky dominieren Elek­tro­tech­
nik, Maschinenbau.

У Хмельницькому домінує еле­к­т­ро­те­х­
ні­ка, машинобудування.

Hier sind vertreten solche Betriebe:
die Produktionsvereinigung “Ukr­
elektro­apparat”, das Werk der Kabel–
und Traktorenaggregate, die Mö­bel­fa­
brik “Fun­ke” (“Iskra”), Betriebe der
Leicht–, Nahrungs­mittel­industrie und
der Bau­stof­fe.

Тут представлені такі підприємства:
виробниче об’єднання «Укре­ле­к­т­ро­а­
па­рат», завод кабельних і трак­торних
агрегатів, меблева фабрика «Іскра»,
підприємства легкої та ха­р­чо­вої про­
ми­с­ло­во­с­ті та будівельних ма­те­рі­а­лів.

Chmelnyzky ist auch die Stadt der
Thea­ter und Museen.

Хмельницький також місто театрів
і музеїв.

Großer Beliebtheit erfreuen sich das
ukrainische Drama–Theater, das Pup­
pen­thea­ter, die Philharmonie.

Великою популярністю користуються
Український драматичний театр, ля­ль­
ко­вий театр і філармонія.

Viele Touristen und die Städter be­su­
chen das Heimatmuseum, das
H. Werejsky–Museum.

Багато туристів і жителів міста від­ві­
ду­ють краєзнавчий музей Г. Ве­рей­
ського.

Gebiete und Städte der Ukraine l

90
Der berühmte Grafiker wurde hier ge­
boren.

Відомий графік народився тут.

Chmelnyzky ist eine moderne Stadt
mit viel Grün.

Хмельницький — сучасне місто, де
багато зелені.

Hier gibt es einen Botanischen Garten
und zwei Parks.

Тут є ботанічний сад і два дендро­
парки.

Chmelnyzkyj ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Хмельницький — залізничний вузол.

Hier gibt es zwei Busbahnhöfe und ei­
nen Flughafen.

Тут є також два автовокзали та ае­ро­
порт.

Wörter und Wendungen

der Zusammenfluß — злиття
umbenennen (a, a) —
перейменовувати
1.
2.
3.
4.
5.

dominieren (te, t) — переважати
der Baustoff, -e — будівельний
матеріал

Fragen zum Text

Was können Sie über die Geschichte der Stadt berichten?
Worauf sind die Einwohner der Stadt stolz?
Wodurch ist die Stadt berühmt?
Was würden Sie in dieser Stadt besichtigen und besuchen?
Waren Sie einmal in Chmelnyzkyj? Was können Sie von Ihren
Eindrücken erzählen?


Das Gebiet Chmelnyzky


Õìåëüíèöüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt auf der Podilljaplatte
und im südlichen Teil von Wolyn.

Область розташована на Поділлі та
в південній частині Волині.

Die Fläche ist 20 600 km2.

Площа 20 600 км2.

Im Gebiet wohnen fast 1,5 Millionen
Men­schen.

В області проживає 1,5 млн чол.

Es besteht aus 20 Bezirken und hat 13
Städte, darunter ist Chmelnyzky die
größte Stadt und das Gebietszentrum.

Поділяється на 20 районів, має
13 міст, серед яких Хмельницький
найбільше і є обласним центром.

Die Oberfläche ist flach.

Поверхня рівнинна.

Zu den im Gebiet gewonnenen Boden­
schät­zen gehören Kalk, Kreide, Gips,
Sand, Mergel, Topf, Phosphorite, sel­te­
ne Mineralwasserquellen.

До корисних копалин, що добува­
ються в області, належать вапняки,
крейда, гіпс, пісок, мергель, торф,
фосфорити, зустрічаються джерела
мінеральної води.

Das Klima ist gemäßigt kontinental.

Клімат помірно континентальний.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 91

Der Winter ist mild, der Sommer ist
warm.

Зима м’яка, а літо тепле.

Die Flüsse gehören zum Dniprobecken
(Horyn, Slutsch), zum Piwdenny–
Buhbecken (der Bushok, die Ikwa, der
Sgar), zum Dnisterbecken (der
Strutsch, der Shwantschyk u. a.).

Річки належать до басейнів Дніп­
ра (Горинь, Случ), Південного Бугу
(Бу­жок, Іква, Згар) і Дністра (Збруч,
Жван­чик та ін.).

Das Gebiet liegt in der Waldsteppen–
und Steppenzone.

Область лежить у лісостеповій та сте­
по­вій зонах.

Im Gebiet wurde der nationale Na­tur­
park Podilski Towtry geschaffen.

В області створено національний
при­ро­д­ний парк Подільські Товтри.

Im Gebiet entwickeln sich sowohl In­du­
strie als auch Landwirtschaft.

В області розвиваються як про­ми­с­ло­
вість, так і сільське господарство.

Der Maschinenbau und die
Lebensmittelindustrie nehmen führen­
de Plätze ein.

Машинобудування та харчова про­ми­
с­ло­вість займають провідні місця.

Außerdem sind auch ziemlich hoch
leich­te, holzverarbeitende Industrie,
Forst­wirt­schaft und
Baustoffproduktion ent­wic­kelt.

Крім того, досить добре розвинені
лег­ка, деревопереробна про­ми­с­ло­
вість, лі­со­ве господарство та випуск
бу­ді­ве­ль­них матеріалів.

Das Gebiet gibt dem Land Schmie­de­
presseanlagen, landwirtschaftliche
Maschinen, Papier, Zucker und Ze­ment.

Область дає країні ковальсько-пре­со­
ве устаткування, сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­
кі машини, папір, цукор, це­мент.

Die größten Betriebe sind “Ukrelek­tro­ap­
pa­rat”, Möbelfabrik “Iskra”, Maschinen­
bauwerk in Wolotschysk “No­mi­nal”,
Werk­zeug­­maschinenbauwerk, Zucker­
rübenwerke in Schepetiwka, Teofipol,
Sta­ro­kost­jan­ty­n­ow und Derashnja.

Найбільші підприємства «Укре­ле­к­т­
ро­а­па­рат», меблева фабрика «Іс­к­ра»,
Волочиський машинобудівний завод
«Номінал», верстатобудівний завод,
цукрові заводи в Шепетівці, Те­о­фі­по­
лі, Старокостянтинові та Деражні.

Die Landwirtschaft spezialisiert sich
auf Getreide– und Zucker­rüben­anbau
und Fleisch– Milchviehzucht.

Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­
єть­ся на вирощуванні зерна та цу­к­
ро­вих буряків та м’ясо-молочному
тварин­ництві.

Die Hauptverkehrsmittel sind Ei­sen­
bahn– und Autoverkehr.

Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­
ний та автомобільний.

Die Eisenbahnknotenpunkte sind
Chmel­ny­z­ky, Schepetiwka, Hretscha­ny.

Залізничні вузли Хмельницький, Ше­
пе­ті­в­ка, Гречани.

Die Hauptautobahn verbindet die fol­gen­
den Städte: Nowohrad–Wolynsky —
Schepetiwka — Chmelnyzky — Kam­ja­
nez–Podilsky — Chotyn.

Головна автомагістраль зв’язує такі
міста: Новоград-Волинський — Ше­пе­
ті­в­ка — Хмельницький — Кам’янецьПодільський — Хотин.

Gebiete und Städte der Ukraine l

92
Interessant ist die Geschichte dieses
Gebiets.

Цікава історія цієї області.

Während des Befreiungskampfes des
ukrainischen Volkes unter der Leitung
von B. Chmelnyzky wurde auf diesem
Boden bei Pyljawka im Jahre 1648 das
pol­ni­sche Heer zerschlagen.

Під час визвольної боротьби ук­раї­
нсь­ко­го народу під керівництвом
Б. Х­мель­ниць­ко­го на цій землі під
Пилявою в 1648 році було розбите
польсько-шля­хетсь­ке військо.

Wörter und Wendungen

die Forstwirtschaft — лісове
господарство
die Schmiedepresse —
ковальський прес
das Heer, -e — війська
1.
2.
3.
4.

der Befreiungskampf Kämpfe —
визвольна боротьба
der Mergel — мергель (геол.)
das Werkzeugmaschinenbau­
werk — верстатобудівний завод

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?
5. Was können Sie aus der Geschichte dieses Gebiets erzählen?


Das Chmelnytzker Gebiet


Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé

Das Chmelnytzker Gebiet, früher Kam­
ja­nez–Podilskier Gebiet, wurde am
22. Sep­tem­ber 1937 gebildet und 1941
um­be­nannt.

Хмельницька область, раніше Ка­м’я­
не­ць-Подільська область, була за­сно­
ва­на в 1937 році, і в 1941 р. перейме­
нована.

Das Gebiet ist nicht groß.

Ця область невелика.

Sein Territorium beträgt 20,6 Tau­
send km2.

Її територія займає 20,6 тис. км2.

Es zählt 1525 Tausend Einwohner.

У ній 1525 тис. жителів.

Die Geländegestaltung ist flach­hü­ge­
lisch.

Місцевість рівнинна.

Hier sind viele Wälder und Felder.

Тут багато лісів і полів.

90 km lang erstrecken sich im Gebiet
Podilsker Towtry–Gebirgskette.

На 90 км простягаються в об­ла­с­ті По­
діль­сь­кі Товтри — гірське па­с­мо.

Die Natur ist hier sehr malerisch.

Природа тут дуже мальовнича.

Nicht umsonst nannte unsere welt­be­
rühm­te Schriftstellerin L. Ukrainka die­ses
Gebiet “…Schönheit der Ukraine Po­dil­la”.

Недарма наша всесвітньо відома
пись­мен­ни­ця Леся Українка назвала
цю область «Краса України, По­діл­ля».

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 93

Das Chmelnytzker Gebiet liegt im We­
sten der Ukraine.

Хмельницька область розташована
на заході України.

Es grenzt im Norden an das Riwner Ge­
biet, im Westen an das Ternopiler Ge­
biet, im Osten an das Winnyzer und
das Shy­to­my­rer Gebiete und im Süden
an Gebiet Tscherniwzi.

Вона межує на півночі з Рівнен­ською,
на заході з Тернопільською, на сході
з Вінницькою та Житомирською і на
пів­дні з Чернівецькою областями.

Das Gebietszentrum ist die Stadt
Chmelnyz­­ky, die am Fluss Pi­w­denny
Buh liegt.

Центр області — місто Чернівці, що
розташоване на ріці Південний Буг.

Das ist ein Kultur– und In­du­strie­zen­
trum des Gebiets.

Це культурний та індустріальний
центр області.

Es zählt 260 Tausend Einwohner und
ist 507 Jahre alt.

Він нараховує 260 тис. жителів і йому
507 років.

Bis 1954 hieß diese Stadt Proskuriw.

До 1954 р. це місто називалося Про­
ску­рів.

Das Chmelnytzker Gebiet ist an schö­
ne und alte Städte und Dörfer reich.

Хмельницька область багата на кра­
си­ві та старовинні міста й села.

Die Stadt Kamjanez–Podilsky ist se­
hens­wert.

Визначне місто Кам’янець-По­діль­сь­
кий.

Die alte Festung dieser Stadt gehört
zur Zeit des Kampfes des ukrainischen
Vol­kes gegen die Türkei und Polen.

Стара фортеця в цьому місті на­ле­
жить до часів боротьби українського
на­ро­ду проти турків і поляків.

In dieser Festung war der Held unse­
res Volkes Ustym Karmeljuk gekerkert.

У цій фортеці був заточений герой
на­шо­го народу Устим Кармелюк.

In der Stadt Medshubysh gibt es auch
eine alte Festung, wo sich ein wun­der­
schö­nes Museum befindet.

У місті Меджубич також є стара фо­р­
те­ця, де знаходиться чудовий музей.

Viele Menschen besuchen sehr gerne
diese Stadt.

Багато людей охоче відвідують це
мі­с­то.

Zu den ältesten Städten des Gebietes
gehören auch Isjaslaw, Sataniw, Sche­
pe­tiw­ka, Letytschiw u. a.

До найстаріших міст області на­ле­
жить також Ізяслав, Сатанів, Шепетів­
ка, Летичів та ін.

Es ist nicht übrig, unsere größten Flüs­
se zu nennen.

Не зайвим буде назвати наші найбіль­
ші річки.

Das sind der Piwdenny Byh, der Goryn,
der Dnister, der Smotrytsch, der Sbrutsch.

Це Південний Буг, Горинь, Дністро,
Смотрич, Збруч.

Auf dem Territorium des Gebietes gibt
es einige Bodenschätze, z. B.: Sand­stein,
Sand, Kreide, Ton, Granit, Kalk­stein u. a.

На території області є деякі корисні
копалини, наприклад: піщаник, пісок,
крейда, тон, граніт, вапняк та ін.

Gebiete und Städte der Ukraine l

94
Das ist ein landwirtschaftliches Gebiet.

Це сільськогосподарська область.

Es gehört zu den Gebieten mit den
frucht­bar­sten Böden.

Вона належить до областей з ро­дю­
чи­ми ґрунтами.

Auf den Feldern des Gebietes werden
Weizen, Roggen, Mais, Erbsen, Gerste,
Hafer, Zuckerrüben, Kartoffeln, Gurken,
Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch an­ge­baut.

На полях області вирощують пше­ни­
цю, жито, кукурудзу, горох, ячмінь,
овес, цукровий буряк, картоплю, огі­р­
ки, то­ма­ти, цибулю, часник.

Man beschäftigt sich hier mit
Ackerbau, Gartenbau, Gemüsebau,
Viehzucht und Geflügelzucht.

Тут займаються землеробством, са­ді­в­
ни­ц­т­вом, овочівництвом, тва­рин­ни­ц­т­
вом і птахівництвом.

Hier gibt es auch viele Fabriken und
Werke.

Тут є також багато фабрик і заводів.

In Netyschyn arbeitet ein Atom­kraft­
werk.

У Нетишині працює атомна еле­к­т­ро­
ста­н­ція.

Wörter und Wendungen

die Gebirgs-Kette — гірське
пасмо
sehenswert — гідний огляду
1.
2.
3.
4.

übrig — інший, зайвий
kerkeren — бути заточеним
(у в’язницю)

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?


Dnipropetrowsk


Äí³ïðîïåòðîâñüê

An den beiden malerischen Ufern des
Dnipro liegt die Stadt Dnipropetrowsk.
Früher trug die Stadt den Namen Je­ka­
te­ri­noslaw.
Sie wurde im Jahre 1776 gegründet.
Heute ist Dnipropetrowsk als In­du­strie­
stadt bekannt, in der mehr als ein Mil­
lion Einwohner leben.
Dnipropetrowsk ist ein großes
Schwerindustriezentrum mit den hoch­
ent­wic­kel­ten Zweigen der Industrie:
Schwermaschinenbau,
Mähdrescherbau, Bau­stoff­in­du­strie.

На обох мальовничих берегах Дніпра
знаходиться Дніпропетровськ.
Раніше його називали Катеринослав.
Він був заснований у 1776 році.
Сьогодні Дніпропетровськ відомий
як про­ми­с­ло­ве місто, в якому меш­
кає понад 1 млн жителів.
Дніпропетровськ — це великий центр
важкої промисловості з високороз­ви­
неними галузями: важким ма­ши­но­бу­
ду­ван­ням, виробництвом ком­бай­нів
і будівельних матеріалів.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 95

Zu den größten Betrieben der Stadt
ge­hö­ren das Südliche Maschinenbau­
werk, mit dem die Arbeitstätigkeit
von Prä­si­den­ten L. Kutschma
verbunden ist.
Eine große Bedeutung für die öko­no­mi­
sche Entwicklung des Landes haben
auch Rohrwalzwerk;
Elektrolokomotivenwerk und Funkwerk.
In der Stadt gibt es mehrere Lehr–
und Kulturanstalten, darunter 9 Hoch­
schu­len, 5 Theater, 3 Museen mehrere
Bau­denkmä­ler.
Bald kommt die erste Linie der
U–Bahn in Gang.
Das ist die dritte nach Kyjiwer und
Char­ki­wer Metro in der Ukraine.
Zahlreiche Parks und Grünanlagen
schmücken diese schöne, saubere Stadt.

До найбільших підприємств на­ле­
жить Південний машинобудівний за­
вод, з яким пов’язана трудова діяль­
ність Пре­зи­де­н­та Л. Кучми.
Велике значення для економічного
розвитку країни має також тру­бо­
про­ка­т­ний завод, еле­к­т­ро­ло­ко­мо­ти­в­
ний– і радіозаводи.
У місті є багато навчальних закладів
і культурних установ, серед них де­
в’ять вузів, п’ять театрів, три музеї,
багато ар­хі­те­к­ту­р­них пам’яток.
Скоро почне діяти перша лінія
метро.
Це третє після київського та ха­р­ків­сь­
ко­го метро в Україні.
Багато парків і скверів прикрашають
це красиве чисте місто.

Wörter und Wendungen

der Schwermaschinenbau —
важка промисловість
die Baustoffindustrie —
виробництво будівельних
матеріалів
1.
2.
3.
4.
5.

der Zweig, -e — галузь
das Rohrwalzwerk —
трубопрокатний завод
die Lehranstalt, -en —
навчальний заклад

Fragen zum Text

Wo liegt die Stadt Dnipropetrowsk?
Wie nannte man die Stadt früher?
Wie groß ist die Zahl der Einwohner?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Was können Sie über das Kulturleben der Stadt erzählen?


Das Dnipropetrowsker
Gebiet


Äí³ïðîïåòðîâñüêà
îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Flussbecken des
Mit­tel– und Unterlaufs des Dnipro.

Область розташована в басейні се­ре­
д­ньої та нижньої течії Дніпра.

Die Fläche des Gebiets beträgt
31 900 km2.

Площа області складає 31 900 км2.

Die Bevölkerungs­zahl ist 3 745 Tau­send
Einwohner.

Кількість населення 3745 тис.
жи­­те­лів.

96

Gebiete und Städte der Ukraine l

Das Gebiet teilt sich in 22 Bezirke mit
20 Städten.

Область поділяється на 22 райони та
20 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Dni­
pro­pe­trowsk.

Обласний центр — місто Дніп­ро­пе­т­
ровськ.

Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­
lich: im Norden ist die Dniproan­hö­he
und im Süden — die Schwarzmeer­
niederung.

Рельєф області різноманітний: на
пів­но­чі Придніпровська височина,
на пів­дні — Причорноморська ни­зо­
ви­на.

Am linken Ufer gelegenen Gebietsteil
ist die Dniproniederung.

На лівобережній частині облас­
ті — Придніпровська низовина.

Der Hauptstrom des Gebiets ist der
Dnipro mit seinen Nebenflüssen der
Oril, die Samara mit die Wowtscha, die
Mo­kra und der Ingulez.

Головна ріка області — Дніпро з при­
то­ка­ми Оріль, Самара з Вовчою, Мо­к­
ра та Інгулець.

Innerhalb des Gebiets gibt es mehrere
Stauseen — bei Dniprodsershynsk, bei
Kachowka und der Dniprostausee.

У межах області є Дніп­ро­дзе­р­жин­
сь­ке, Каховське та Придніпровське
во­до­схо­ви­ща.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Das Dnipropetrowsker Gebiet ist an Bo­
den­schät­zen reich.

Дніпропетровська область багата на
корисні копалини.

Hier gibt es große Eisenerzlagerstätte,
Mangan, Nickel, Kobalt, Gold, Titan
und im Donezbecken und
Dniprobecken — Stein– und
Braunkohle.

Тут великі поклади за­лізної руди,
ма­р­га­н­цю, нікелю, кобальту, золота,
ти­та­ну, а в Донецькому та Дніп­ров­сь­
ко­му басейнах — кам’яного та буро­
го ву­гіл­ля.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist verhältnis­mäßig
kalt und der Sommer ist heiß.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима відносно холодна, а літо
жа­р­ке.

73 % der Bevölkerung sind Ukrainer.

73 % населення — українці.

Das Gebiet hat hochentwickelte Hüt­
ten­in­du­strie, Ma­schi­nen­bau und che­mi­
sche Industrie.

В області високорозвинені ме­та­лу­р­
гій­на, машинобудівельна та хімічна
промисловість.

Auch die Leichtindustrie und Leben­
smittelindustrie spielen hier große Rolle.

Велику роль відіграють також легка
та харчова промисловості.

Das Dnipropetrowsker Gebiet liefert
dem Lande Eisenerz, Metall, Werk­zeug­
ma­schi­nen, Eisenbahnwagen, Er­zeug­
nis­se der chemischen Industrie,
Porzellan und Ausrüstungen für
Bergbau und Hütten­industrie.

Дніпропетровська область постачає
країні залізну руду, метал, верстати,
залізничні вагони, продукцію хімічної
промисловості, порцеляну та уста­т­ку­
ван­ня для гірничорудної та ме­та­лу­р­
гій­ної промисловості.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 97

In der Landwirtschaft werden Getreide,
Sonnenblumen und Gemüse angebaut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­ють
зернові культури, соняшник та овочі.

Hier ist auch Milchviehzucht entwic­
kelt.

Тут розвинено також молочне тва­
рин­ни­ц­т­во.

Das Hauptverkehrsmittel ist die Ei­sen­
bahn.

Головний засіб транспорту — за­лі­з­
ни­ч­ний.

Im Dnipropetrowsker Gebiet hielten
sich Saporisher Kosaken auf und be­
sieg­ten die Polen unter der Führung
von B. Chmelnytzky.

У Дніпропетровській області пе­ре­бу­
ва­ли запорізькі козаки та під про­во­
дом Б. Хме­ль­ни­ць­ко­го одержали там
пе­ре­мо­гу над поляками.

In Dnipropetrowsk arbeitete der Hi­sto­
ri­ker und Ethnograph D. Jawornyzky,
des­sen Namen das historische
Museum der Stadt trägt.

У Дніпропетровську працював іс­то­
рик та етнограф Д. Яворницький, чиє
ім’я носить іс­то­ри­ч­ний музей міста.

Wörter und Wendungen

das Gebiet (-e) — область
der Mittellauf — середня течія
der Nebenfluß (-flüsse) —
притока
der Stausee, -n — водосховище
reich sein an (Dat.) — бути
багатим на...
die Bodenschätze — корисні
копалини
das Becken — басейн
verhältnismäßig — стосовно
die Hüttenindustrie — металур­
гійна промисловість
1.
2.
3.
4.
5.

der Unterlauf — нижня течія
die Geländegestaltung — рельєф
die Lebensmittelindustrie —
харчова промисловість
liefern (te, t) — постачати
die Ausrüstung, -en —
устаткування
die Werkzeugmaschine, -n —
верстат
die Milchviehzucht — молочне
тваринництво
das Verkehrsmittel —
транспортний засіб

Fragen zum Text

Wo liegt das Dnipropetrowsker Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Welche Stauseen gibt es dort?
Was liefert dem Lande das Dnipropetrowsker Gebiet?
Welche historischen Ereignisse sind hier geschehen?


Donezk


Äîíåöüê

Die Stadt Donezk ist eine ziemlich jun­
ge Stadt der Ukraine.

Донецьк — досить молоде місто
Укра­ї­ни.

Donezk entstand in diesem Jahr­hun­
dert an der Stelle der kleinen Arbeiter­
siedlung Jusowka.

Донецьк виник у цьому столітті на
мі­с­ці маленького робітничого селища
Юзівка.

звичайно. -e — мережа das Forschungsinstitut. a) — виникнути die Siedlung. Im Zentrum dieses Problems liegt selbst­ver­ständ­lich die Gesundheit der Men­schen. -se — виріб die Ausrüstung — обладнання die Bergbaumaschine. -n — гірничодобувна машина verzichten auf (Akk. In der Stadt gibt es 5 Hochschulen. -en — селище gewinnen (a.­ In Donezk produziert man viele Arten von Ausrüstung. Aber man darf nicht darauf verzichten. холодильники. Donezk ist heute das Zentrum eines großen Industriegebiets des Landes. здоров’я людей. 3 Theater und 2 Museen. ist das ökologische Problem aktuell. Велика кількість шахт утворює ши­ро­ ку підземну мережу підпри­ємств. три театри і два музеї. де до­бу­ ва­ють вугілля. велосипеди.) — відмовлятися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Donezk? Wieviel Einwohner leben in Donezk? Was produziert man in Donezk? Welche Betriebe bilden ein breites Netz? Warum ist hier das ökologische Problem aktuell? . -e — науково-дослідний інститут 1. Kühl­schrän­ke und Fahrräder. Донецьк сьогодні — центр великого промислового регіону країни. У місті є п’ять вузів. кілька науководослідних інститутів. У центрі цієї проблеми знаходиться. 2. ei­ ni­ge Forschungsinstitute. wo Koh­le und Metall gewonnen werden. Für das ganze Donezker Gebiet. o) — видобувати die Kohlengrube. У Донецьку випускають багато видів обладнання: гірничодобувні машини. Він нараховує сьогодні близько мі­ль­ йо­на жителів. Вироби Донецького металургійного заводу знають у багатьох країнах світу.Gebiete und Städte der Ukraine l 98 Es zählt etwa ein Million Einwohner. Wörter und Wendungen entstehen (a. wo man Kohle gewinnt. де до­ бу­ва­ють вугілля. Zahlreiche Kohlengruben bilden ein brei­tes unterirdisches Netz von Betrieben. Цю проблему вирішити нелегко. 3. гострою є екологічна проблема. Die Erzeugnisse des Donezker Hüt­ten­ werks kennt man in vielen Ländern der Welt. Але не можна не зважати на неї. Bergbaumaschinen. Для всієї Донецької області. das Erzeugnis. 5. -n — шахта das Netz. 4. Es ist nicht leicht dieses Problem zu lö­ sen.

Über 50 % der Bevölkerung sind Uk­ rainer. Steinsalz. Der größte Fluss des Gebiets ist der Si­ wersky Donez mit den Nebenflüssen der Kaseny Torez. die im We­ sten in eine Niederung und im Süden in eine Anhöhe übergeht. Область розташована в південно-за­хі­ д­ній частині України. Der nordöstliche Teil des Gebiets liegt auf der Donezker Anhöhe. Es ist ein Industriegebiet. Промисловість займає 90 % за­га­ль­но­ го господарства області. Das Gebietszentrum ist die Stadt Do­ nezk. Baustoffe. Обласний центр — місто Донецьк. Бахмут і Лугань. Понад 50 % населення — українці. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Казений То­ рець. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist kalt und der Som­ mer — heiß. а літо жарке. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима холодна. кам’яна сіль. Це індустріальна область. Ton. Площа області складає 26 500 км2. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. der Bachmut und die Luhan. Область поділяється на 18 районів та 48 міст. Das Gebiet grenzt an Russland. Кількість населення — 5 007 900 жи­ телів. Zu den wichtigsten Bodenschätzen des Gebiets gehören vor allem Stein­ koh­le. Північно-східна частина області роз­ та­шо­ва­на на Донецькій височині. Die Ebene mit zahlreichen Flusstälern bil­det die Geländegestaltung. Область знаходиться в межах сте­по­ вої зони. Die Industrie nimmt in der gesamten Wirt­schaft des Gebiets 90 % ein. До найважливіших корисних копалин області належать передусім кам’яне вугілля. глина. Das Gebiet teilt sich in 18 Bezirke mit 48 Städten. а на півдні — у височину. Die Bevölkerungszahl ist 5 007 900 Ein­ woh­ner. Das Gebiet liegt innerhalb der Steppenzone. Queck­ sil­ber u. a. ртуть та інші. На півдні вона омивається Азовсь­ ким морем. Im Süden wird es vom Asowschen Meer bespült. Рівнина з багатьма річковими до­ли­на­ ми утворює рельєф області. будівельні ма­те­ рі­а­ли.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 99  Das Donezker Gebiet  Äîíåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. . яка на заході переходить в низовину. Область має спільний кордон з Ро­сі­єю.

 Сєдов. Sedow. спі­вак А. 2. In der Landwirtschaft dominiert Vieh­ zucht. Schriftsteller. der Po­lar­for­scher G. У сільському господарстві переважає тваринництво. Kysym und der Literaturkritiker I. Bykow. космонавт Л. актор і кі­но­ре­жи­сер Л. Dsjuba. Solowjanenko. Hüttenindustrie. Wer wurde im Donezker Gebiet geboren?  Iwano-Frankiwsk  ²âàíî-Ôðàíê³âñüê Die Stadt liegt im Westen der Ukraine in einer malerischen Umgebung. der Zweig — галузь betragen (u. die das Karpatenvorland. der Sänger A. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Anhöhe. Солов’яненко. Ma­schi­nen­ bau und chemische Industrie. ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня та хімічна промисловість. ху­ до­ж­ник А. 3. Kohlenindustrie vereinigt knapp 120 Berg­werke. t) — омивати die Fläche. Hier am Siwersky Donez wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: der Dich­ter W. t) — переважати innerhalb — в межах das Quecksilber — ртуть die Hüttenindustrie — металургійна промисловість Fragen zum Text Wo liegt das Donezker Gebiet? An welche Staaten grenzt es? Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? Wieviel Prozent nimmt die Industrie in der gesamten Gebietswirtschaft ein? 5. Prokofjew. -en — низовина die Bodenschätze — корисні копалини die Steinkohle — кам’яне вугілля das Bergwerk. die Flüsse die By­stry­z­ja– Solotwynska und die Bystryzja–Nad­wirn­ jans­ka (Nebenflüsse der Bystryzja) schaffen. .Gebiete und Städte der Ukraine l 100 Die führenden Industriezweige sind Energetik­. народилось багато ві­до­ мих людей: поет В. Куїнджі. Wörter und Wendungen bespülen (te. Sossjura. der Kos­mo­naut L. Schau­spie­ler und Filmschaffender L. Тут. полярник Г. Дзюба. Кизим та літературний критик І. близько 1. Провідні галузі промисловості — ене­ р­ге­ти­ка. Kuindshy. Місто розташоване на заході України в мальовничій місцевості. -n — площа. Сосюра. композитор С. річки Би­с­т­ри­ ця-Солотвинська та Бистриця-На­двір­ нян­сь­ка (притоки Бистриці). Вугільна промисловіть об’єднує бли­ зь­ко 120 шахт. пись­мен­ ник. 4. der Maler A. der Komponist S. Прокоф’єв. Биков. яку ство­рю­ ють передгір’я Карпат. поверхня die Niederung. металургія. -n — височина die Viehzucht — тваринництво dominieren (te. -e — шахта knapp — тут: приблизно. на Дінці.

das Museum für Literatur von Karpatenvorland. чол. päd­ ago­gi­schen. він називався Станіслав. Жителі міста й туристи можуть від­ві­ да­ти тут багато музеїв: музей міста. Більшість населення — українці. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Ukrai­ner. Schmiede­presse­ ausstattung herg­estellt. (згі­д­ но зі статистикою 1998 р. Jahr­hun­derts. Місто багате на історичні будівлі: це католицька церква. die ar­me­ni­schen Kathedrale. das Museum für Re­li­gi­on. музей релігії. Die Städter und die Touristen können hier viele Museen besuchen: das lan­ des­kund­li­che Museum. Sie bewahren sorgfältig ihre National­ kultur und ihre Sprache auf. Ві­ р­мен­сь­кий собор. лі­те­ ра­ту­р­ний музей Прикарпаття. Die Stadt ist reich an den historischen Bauten: das sind die katholischen Kir­ che und das Kollegium der Jesuiten. педагогічному. . Für Theaterverehrer gibt es zwei Thea­ ter. für Erdöl und Erdgas) wer­ den qualifizierte Fachkräfte aus­ge­­ bildet­. будинок природи. Для прихильників театру тут є два театри­. Re­ chen­tech­nik. Iwano–Frankiwsk wurde im Jahre 1662 gegründet. Вони дбайливо оберігають свою на­ці­ о­на­ль­ну культуру та свою мову. das Kunst­mu­se­um. Klubhäuser und Kinos. An den Hochschulen (für Medizin. ху­до­ж­ ній музей. eine Philharmonie. У вузах (медичному. До 1962 р. клуби та кіно­ театри. солодовий та ва­ри­ ль­ний цехи пивоварні 18 століття. Колегія єзуїтів. das Haus der Natur. Mizkewitsch–Denkmal.).l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 101 Die Stadt nimmt die Fläche von 3890 Hek­tar ein. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 233 Tausend Einwohner (laut der Sta­ti­ stik 1998). Bis 1962 hatte die Stadt den Namen Sta­nis­law. У місті виробляється обчислювальна техніка. Hier sind viele Denkmäler errichtet: Schewt­schen­ko–Denkmal. In der Stadt sind die Kulturen vieler Na­tio­na­li­tä­ten erhalten geblieben. Населення складає 233 тис. Івано-Франківськ був заснований у 1662 р. In der Stadt werden Autos. Franko– Denkmal. нафти та газу) отримують про­фе­сій­ну освіту кваліфіковані фахівці. Тут споруджено багато пам’яток: па­ м’я­т­ни­ки Шевченку. У місті збереглися культури багатьох національностей. ковальсько-пресове об­ла­д­ нан­ня. філармонія. den Malz– und Brauenwerkhallen der Brauerei des 18. Möbel. Франку та Мі­ц­ке­ ви­чу. Місто займає площу в 3890 га.

Welche Besonderheiten hat die Landschaft in der Umgebung von Iwano-Frankiwsk? 2. . -n — солодовий цех die Brauenwerkhalle. Die Bevölkerungszahl ist 1 460 600 Ein­ woh­ner. Im Süden grenzt das Gebiet an Ru­mä­ ni­en. Was gehört zu den historischen Bauten der Stadt? 4. Es sind auch Textill–. Площа області складає 13 900 км2. На півдні область межує з Румунією. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit allen Städten der Ukraine und anderen Staaten. Область розташована на заході Укра­ї­ни в передгір’ї Українських Карпат. Залізниця з’єднує місто з усіма мі­с­та­ ми України та інших країн. Was stellt man in der Stadt her?  Das Iwano-Frankiwsker Gebiet  ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne im Vorland der Ukrainischen Kar­pa­ten. Was ist in Iwano-Frankiwsk sehenswert? 5. Das Gebiet teilt sich in 14 Bezirke mit 15 Städten. Також розвинені текстильна. Busbahnhöfe und einen Flughafen. Die Stadt hat viel Grün: viele Grün­an­la­ gen und den berühmten Schewt­schen­ ko–Park. Leicht– und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie entwickelt. Кількість населення 1 460 600 жи­телів. Відоме виробниче об’єднання «Ка­р­па­ т­п­ре­с­маш». У місті багато зелені: багато скверів та знаменитий парк Шевченка. -n — цех варіння пива das Kollegium — колегія die Brauerei — пивоварня die Schmiedepresseaus­ stattung — ковальськопресове обладнання die Produktionsvereinigung — виробниче об’єднання aufbewahren — зберігати Fragen zum Text 1. Область поділяється на 14 районів та 15 міст. ав­то­ во­к­зал та аеропорт. легка та харчова промисловості. Wie alt ist die Geschichte der Stadt? 3.Gebiete und Städte der Ukraine l 102 Sehr bekannt ist die Produktions­ vereinigung “Karpatenpressmasch”. Місто має залізничний вокзал. Die Gebietsfläche beträgt 13 900 km2. Die Stadt besitzt einen Eisenbahnhof. Wörter und Wendungen die Malzwerkhalle.

96. Kas­ sijan. Elektroenergetik. Найбільша частина території області вкрита лісами. письменника і поета Д. Свір. До найважливіших корисних копалин належать нафта. середню (передгір’я Ка­р­пат) та південно-західну (Укра­ї­н­сь­ кі Карпати). Roggen. Чере­ мшину. Павличка. In der Landwirtschaft werden Winter­ weizen. Stefjuk. Die führenden Industriezweige sind Erd­öl– und Erdgasförderung. електроенергетика. L. а літо тепле. Стефаника. кам’яна та калійна солі. Рубніца та інші. Провідні галузі промисловості: на­ф­ то. Стеф’юк.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 103 Das Gebietszentrum ist die Stadt Iwa­ no–Frankiwsk. Тут є також гірські озера — Лебеди­ не та Несамовите найбільші з них. Усі річки області належать до ба­сей­ нів Дністра та Прута: Свіча. Іванчука. Nessamowyte sind die größten. den Künst­ler W. Die höchste Bergspitze der Ukraine ist Gowerla (2061 m). Stein– und Kalisalz. Обласний центр — місто Івано-Фра­н­ ківськ. Es gibt hier mehrere Bergseen — Le­be­ dy­ne. хі­ мі­ч­на та харчова. жито. Gerste und Zuckerrüben angebaut. Л. композитора М. Pawlytschko.та газодобувна. Alle Flüsse des Gebiets gehören zu Dnister– und Prutbecken: die Switscha. буре ву­гілля.3 % населення — українці. Erdgas. Мартовича. ячмінь та цу­к­ро­ві буряки. chemische– und Lebensmittelindustrie. природний газ.­­ den Kom­po­ni­sten M. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren Erdöl. Лімініца. Tscheremschyna. Martowytsch. Область подарувала світові багато ві­ до­мих людей: письменників М. Hier gibt es auch Mineralwasserquellen. Кос-Анатольського та співачку М. Р. W. die Swir. Braunkohle. Iwantschuk. Das Gebiet schenkte der Welt viele be­ rühm­te Menschen: die Schriftsteller M. die Rubniza und andere. Тут багато джерел мінеральних вод. die Limniza. Ma­schi­ nen­bau. Stefanyk. den Dich­ter Schriftsteller und Schriftsteller D. Kos–Ana­tol­ sky und die Sän­ge­rin M. Найвища гора України — Говерла (2061 м).3 % der Bevölkerung sind Ukrainer. За своїм рельєфом область по­ді­ля­єть­ ся на три частини: північну (Поділь­ ська височина). R. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. машинобудівна. 96. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. Das Klima ist hier gemäßigt kontinen­ tal: der Winter ist mild und der Sommer ist warm. художника В. Der größte Teil des Gebietsgeländes ist bewaldet. . mittleren (Karpatenvorland) und südwestlichen (ukrai­ni­sche Karpaten). Der Geländegestaltung nach teilt sich das Gebiet in drei Teile: in nordöstli­ chen (Po­dil­jsj­ka Anhöhe). Касіяна. В.

До 1924 р. де розташовані багато па­р­ ків і зелених насаджень. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф das Vorland — передгір’я die Braunkohle — буре вугілля das Erdöl — нафта 1. . Воно було засноване в 1754 році. Бандера. Hier entstanden zwei große Stau­seen. Довбуш та голова укра­ї­н­сь­ ких націоналістів С. стало містом. 2.­ Тут було створено два великих во­до­ схо­ви­ща. Bis 1924 hieß es Jelisawethrad des Cher­so­ner Gouvernements. -n — площа betragen (u. називалося Єлі­за­ве­т­г­ра­ дом Херсон­сь­кої губернії. Dowbusch und der Führer ukrainischer Nationalisten S.­ Es wurde im Jahre 1754 gegründet. von 1924 bis 1934 war es Sinowjewsk. Kirowohrad ist eine relativ junge Stadt. з 1924 по 1934 рр. Відомі також ватажок селянських пов­ станців О. 4. Обласне місто Кіровоград роз­та­шо­ва­ не на Придніпровській височині на березі річки Інгул (притоки Пі­в­ден­но­ го Бугу).Gebiete und Städte der Ukraine l 104 Bekannt sind auch der Leiter der auf­ stän­di­schen Bauern O. Bandera. З 1765 р. при впаданні річок Сугокми та Біянки. Seit dem Jahre 1765 wurde es zur Stadt. Erdöl– und Erdgasförderung — нафтова та газодобувна промисловість der Winterweizen — озима пшениця der Roggen — жито aufständische Bauern — селянські повстанці Fragen zum Text Wo liegt das Iwano-Frankiwsker Gebiet? Wie teilt sich das Gebiet? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Welche Industriezweige sind hier am meisten entwickelt? Wen schenkte dieses Gebiet der Welt?  Kirowohrad  ʳðîâîãðàä Die Gebietsstadt Kirowohrad liegt auf der Dniproanhöhe.— Зі­но­в’євськ. am Ufer des Flusses In­gul (Nebenfluss des Südli­ chen Buh). Кіровоград — порівняно молоде місто. Загальна площа міста становить 105 км2 і складається з двох міських ра­йо­нів. wo viele Parks und Grünanlagen lie­ gen. 3. an der Mündung der Flüsse die Sugokma und die Bijanka. Wörter und Wendungen die Fläche. Die Stadt nimmt die Gesamtfläche von 105 km2 ein und besteht aus zwei Stadt­be­zir­ken. 5.

музей-заповідник І. У розпорядженні юнаків і дівчат 3 вузи та військовий університет льотчиків цивільної авіації. Die Theaterfreunde erfreuen zwei Thea­ter und eine Philharmonie. in den Produktionsvereinig­ ungen “Radij”. das Haus der J. М. L.—19. die Gebäude des Frauengym­ nasiums und der Realschule (18. пам’ят­ник на честь українського режи­сера. Кіровоград — транспортний вузол. швейна та харчова промисловості. ві­до­мо­го укра­ї­н­сь­ко­го письменни­ ка. M. стало Кіровоградом. будинок при­ро­ди. Kropywnyzky–Museum. Vielen Jugendlichen stehen drei Hoch­ schu­len und eine Militäruniversität für Zivilflugwesen zur Verfügung. das S. драматурга та ком­по­зи­то­ ра М. des be­ kann­ten ukrainischen Schriftstellers. “Druckma­schi­ne”.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 105 Erst ab 1939 wurde es Kirowohrad. Unter den Baudenkmälern sind die Ka­ ser­nen der Jelisawetynska–Festung (1754). Bekleidungs– und Nahrungsmittelindustrie entwic­ kelt. Sehenswert sind in der Stadt das hi­sto­ ri­sche Museum der Stadt. Hier sind auch Leicht–. Продукція підприємств від­пра­в­ля­ єть­ся до багатьох міст України та за ко­р­дон. Die beschäftigt meisten von ihnen sind in den zahlreichen Betrieben: in der Ak­ti­en­ge­sell­schaft “Tscherwona Sirka”. Населення міста становить 274 200 жи­те­лів. Л. Тільки з 1939 р. Більшість з них зайнята на числен­ них підприємствах: в акціонерному то­ва­ри­с­т­ві «Червона Зірка». Karpenko–Kary “Chutir Nadija”. im Reparatur­ mechanischen Werk. K. Dramaturgen und Kom­po­ni­sten M. im Werk “Hidrosyla”. на ливарному за­во­ді. Серед архітектурних пам’яток слід назвати казарми Єлізаветинської фо­р­ те­ці (1754 р. Кар­ пенка-Ка­ро­го «Хутір Надія».) zu erwähnen. Die Bevölkerung der Stadt beträgt 274 200 Einwohner. Kropywnyzky. Die Erzeugnisse der Betriebe werden in viele Städte der Ukraine und ins Aus­land geliefert. будівлі жіночої гімназії та реального училища (18—19 ст.). Die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt hat gute Tendenzen. у ви­ро­ б­ни­чих об’єднаннях «Радій». Es werden viele nichtstaatliche Be­trie­ be und Firmen geschafen. Jh. Кропивницького. Економічний розвиток міста має гар­ ні перспективи. Тут також розвинена легка.). Кропивницького. das Denkmal zu Ehren des ukraini­ schen Re­gis­seurs. Достойні огляду історичний музей мі­с­та.  К. «Дру­ кма­ши­на». на заводі «Гідросила». in der Gießerei. на ремонтно-механічному заводі. Створюється багато недержавних під­ при­ємств і фірм. . музей С. Kirowohrad ist ein Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. Прихильників театру радують два те­а­ т­ри та філармонія.

2. Chrom– und Eisenerze. Öl­ pflan­zen und viele andere Pflanzen. Was meinen Sie. Sagen Sie. В області 21 район. Його заснування належить до 1754 року. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Wörter und Wendungen sehenswert — визначний das Zivilwesen — громадська авіація die Aktiengesellschaft — акціонерне товариство die Bekleidungsindustrie — швейна промисловість liefern (te. гречку. Was würden Sie in der Stadt besuchen? 5. ячмінь. Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt?  Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets  Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ Kirowohrad liegt am Oberlauf des In­ guls im Zentrum der Ukraine zwischen dem Dnipro und dem Südlichen Buh. крей­да). кукурудзу. t) — постачати Fragen zum Text 1. Це також уранові. Hafer. und suchen Sie die an der Landkarte. Buch­ wei­zen. wo die Stadt liegt. Auf den Feldern des Gebiets züchtet man Weizen. два автовок­зали та аеропорт. графіт і будівельні матеріали (граніт.Gebiete und Städte der Ukraine l 106 Hier gibt es einen Eisenbahnhof. welche bedeutendsten Menschen die Stadt bekannt machten? 4. З 1939 р. Gerste. Zuckerrüben. Zu den Bodenschätzen des Gebiets ge­ hö­ren Braunkohle. лабрадорит. Кіровоград розташований у верхній течії Інгулу в центрі України між Дніп­ ром та Південним Бугом. нікелеві. Labradorstein. Welchen Namen trug die Stadt früher? 3. Krei­de). 12 Städ­te. Mergel. масляні культури та багато інших рослин. 26 селищ і понад 1020 сіл. 12 міст. Місту Кіровограду вже понад 240 ро­ків. мергель. Кіровоград є обласним центром. Ihre Gründung fällt in das Jahr 1754. Mais. картоплю. . Die Stadt Kirowohrad ist schon über 240 Jah­re alt. цукровий буряк. Im Gebiet gibt es heute 21 Bezirke. Es gibt auch Uran–. овес. Kartoffeln. хромові та залізні руди. На полях області вирощують пше­ни­ цю. Тут є залізничний вокзал. До корисних копалин належать буре вугілля. Nickel–. 26 Siedlungen und mehr als 1020 Dörfer. Graphit und Bau­stof­ fe (Granit. Seit 1939 ist Kirowohrad das Gebiets­ zentrum.

65 дитячих са­д­ків. Сьогодні тут є педагогічний уні­вер­си­ тет. eine Akademie für Flugwesen. 65 Kindergärten. Кірова. яке на­зи­ва­ло­ся Єлізаветградом.M. die dem Groß­in­du­stri­el­ len El­for­tis gehörte. ein Institut für land­wirt­schaft­ li­chen Maschinenbau. etwa 350 klei­ne Betriebe mit der Hand­ arbeit. панчішна та кон­ди­ тер­сь­ка фабрики. In der Stadt gibt es jetzt noch manche große Betriebe: ein Hydraulik­ motorenwerk. Seit 1934 trägt die Stadt den Namen des kommunistischen Funktionärs S. 40 за­га­ль­но­ос­ві­т­ніх шкіл. академія авіації. український театр і фі­ла­р­ мо­нія. Der größte Betrieb der Stadt “Tscher­wo­ na Sirka” liefert an die Landwirts­chaft mehrere Arten von Drillmaschinen. 40 allgemeinbildende Schu­ len. яка належала ве­ли­ко­му промисловику Ельфортісу. Metall– und Holz­be­ar­ bei­tung. Heute gibt es hier eine pädagogische Universität. 14 професійних і технічніх шкіл. З 1934 року місто носить ім’я ко­му­ні­ с­ти­ч­но­го функціонера С. кі­ль­ка початкових шкіл. Тут виникли нові галузі про­ми­с­ло­во­с­ ті: машинобудування. Найбільшим підприємством була фа­ б­ри­ка сільськогосподарського ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. ein ukrai­ nisches Theater und eine Philharmonie. Zur Zeit sind fast alle alten Betriebe re­ kon­stru­iert und vergrößert. У той час це була фортеця (Єлі­за­ве­ тин­сь­ка фортеця) в південній сте­по­ вій області України. 6 бібліотек і те­атр. У місті зараз є ще кілька великих під­при­ємств: завод гідравлічних мо­ то­рів. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu ei­ ner Stadt. Jetzt wurde Kirowohrad zu einem be­ deu­ten­den Kulturzentrum der Ukraine. . було бли­зь­ко 350 маленьких підприємств з ру­ч­ною працею. Зараз Кіровоград належить до зна­ч­ них культурних центрів України. З часом вона розвинулася в місто. ein Funkwerk. З Жовтневої революції в місті. Hier entstanden neue Industriezweige: Maschinenbau. Ki­row. 14 Fachschulen und tech­ni­ sche Schulen. метало. 6 Bi­ blio­the­ken und ein Theater. М. eine Ge­mäl­de­ga­le­rie.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 107 Es war damals eine Festung (Je­li­sa­ weth–Festung) im südlichen Steppen­ gebiet der Ukraine. інститут сільськогосподарського машинобудування.та де­ре­ во­об­ро­б­ка. Bekleidungsindustrie. У ті часи в місті було дві гімназії. Найбільше підприємство міста «Че­р­ во­на зірка» постачає сільському го­с­ по­дар­с­т­ву багато видів сівалок. die Jelisawethrad hieß. картинна га­ле­рея. eine Strumpf– und eine Südwarenfabrik. ein lan­des­kund­li­ches Museum. Vor der Oktoberrevolution gab es in der Stadt. Der größte Betrieb war die Land­ma­ schi­nen­fa­brik. In jener Zeit gab es in der Stadt zwei Gymnasien. легка про­ми­с­ло­вість. Нині майже всі старі підприємства ре­ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні та збільшені. радіозавод. краєзнавчий музей. einige Grundschulen.

Область розташована на рівнині з ви­со­чи­ною. Am Dnipro gelegene Anhöhe bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Die Gebietsfläche beträgt 24 600 km2. Die Bevölkerungszahl ist 1 183 800 Ein­ woh­ner. Das Gebiet liegt in einer Ebene mit An­ hö­hen. У розпорядженні жителів міста також 55 бібліотек. 4. Область поділяється на 21 район та 12 міст. Das Gebiet teilt sich in 21 Bezirke mit 12 Städten. 2. Область знаходиться в центральній частині України в межиріччі Дніпра та Південного Бугу. Wörter und Wendungen die Bodenschätze — корисні копалини der Baustoff — будівельні матеріали der Labradorstein — лабра­ дорит der Buchweizen — гречка züchten — вирощувати der Großindustrielle — великий промисловець 1. жителів. .Gebiete und Städte der Ukraine l 108 Den Einwohnern der Stadt stehen auch 55 Bibliotheken. Welche Pflanzen werden auf den Feldern des Gebiets gezüchtet? 7. Площа області — 24 600 км2. Das Gebietszentrum ist die Stadt Ki­r­o­ wohr­ad. 7 Kinos und 6 Parks zur Verfügung. Wann wurde Kirowohrad gegründet?  Das Kirowohrader Gebiet  ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im zentralen Teil der Ukraine im Zwischenflussland des Dnipro und des Südlichen Buh. 3. Придніпровська височина утворює рельєф області. Arbeitersiedlungen und Dörfer gibt es im Gebiet? Welche Bodenschätze hat das Gebiet? Wo wurden in der Ukraine in den letzten Jahren Goldvorräte entdeckt? 6. 5. Кількість населення становить 1183. das Hydraulikmotorenwerk — завод гідроагрегатів das landeskundliche Museum — краєзнавчий музей zur Verfügung stehen — бути в розпорядженні die Sehenswürdigkeiten — визначні місця Fragen zum Text Wo liegt Kirowohrad? Seit wann ist Kirowohrad das Gebietszentrum? Wie viele Städte.8 тис. 7 кінотеатрів і 6 парків. Обласний центр — місто Кіровоград.

золото та інші. напівпровідникові матеріали. die Sy­njucha und die Synyzja. 86. Вона постачає країні сіль­сь­ко­го­с­по­ дар­сь­кі машини. Область лежить в лісостеповій та сте­ по­вій зонах. Eisenerz. залізну руду. hydraulische Pum­pen. Es gibt auch Leichtindustriebetriebe. Є також підприємства легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті. граніт. В області є великі машинобудівельні підприємства. Область багата на корисні копалини: буре вугілля. Graphit. Інгул. торф. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. . а літо жарке. Pomitschna. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist heiß. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. Помічна. Найбільші промислові центри — Кі­ ро­во­град. Es gibt hier auch zwei große Stauseen — der Krementschuger und Dnipro­dser­shynsker. der Ingul. Zucker und Öl. Синюха та Синиця.9 % der Bevölkerung sind Ukrainer. der Ingulez. цукор та олію. греч­ ку. 86. Es liefert dem Lande land­wirt­schaft­li­ che Maschinen.9 % населення — українці. Річки належать до Дніпровського ба­сей­ну та басейну Південного Буга: Цибульник. Олександрія. кукурудзу. Головні транспортні артерії з’єд­ну­ють область з Києвом. Но­ во­ми­р­го­род та інші. Granit. Buchweizen. Тут також розвинене тваринництво. Донбасом та з пі­в­ден­ною частиною України. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe — und in der Steppenzone. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. металургійна про­ми­с­ ло­вість та завод чистих металів. No­ wo­myr­ho­rod und andere. Gold und andere. руду нікеля. графіт. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich: an Braunkohle. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. Nickelerz. Im Gebiet gibt es große Mas­chinen­­ baubetriebe. Hüttenindustrie und das Werk der Reinmetalle. Olexandrija. Donbass und mit dem südlichen Teil der Ukraine. Zuckerrüben und Sonnenblumen an­ gebaut.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 109 Die Flüsse gehören zum Dniprobecken und zum Becken des Südlichen Buh: der Zybulnyk. Baustoffe. Die Hauptverkehrsader verbinden das Gebiet mit Kyjiw. Hier ist auch Viehzucht entwickelt. будівельні матеріали. Інгулець. гідравлічні насоси. Die größten Industriezentren sind Ki­r­o­ wohr­ad. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Mais. Halbleiterstoffe. цу­к­ро­ві буряки та соняшник. Тут є також два великих во­до­схо­ви­ ща — Кременчузьке та Дніп­ро­дзе­р­ жин­сь­ке. Torf.

Luhansk ist in vier Stadtbezierke ge­ teilt. Die Stadt umfaßt die Fläche von 284 km2. Janow­sky. 2. die berühmten Dramatiker und Schauspieler I. Кар­ пен­ко-Карий. Popow. 5. J. .Gebiete und Städte der Ukraine l 110 Im Kirowohrader Gebiet wurden viele berüh­mte Menschen geboren: die Schrift­s­teller W. У Кіровоградській області на­ро­ди­ло­ ся багато відомих людей: пись­мен­ ни­ки В. Wynnytschenko. das Eisenerz — залізна руда der Halbleiter — напівпро­ відник die Hüttenindustrie — металур­ гійна промисловість der Buchweizen — гречка anbauen (te. і тільки в 1882 р. Яновський. І. За статистикою 1999 р. Suchomlynsky und der Ko­s­mo­naut L. Сухомлинський та ко­с­мо­навт Л. Nach der Statistik des Jahres 1998 zählt die Stadt ca. 520 Tausend Einwohner. Malanjuk. der Dichter J. Karpenko–Kary. ві­дом­і драматурги та ак­то­ри І. Kropywnyzky. 4. на річці Лугань (права притока Сіверського Дінця). М. Luhansk wurde im Jahre 1795 ge­grün­ det und erst im Jahre 1882 als die Stadt offiziell erklärt. Попов. Місто розташоване в північно-східній частині Донецького басейну. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Geländegestaltung — рельєф die Braunkohle — буре вугілля 1. поет Ю. Кропивницький. Микитенко. Винниченко. Місто займає площу 284 км2. der Pädagoge W. місто на­ра­хо­ вує близько 520 тис. Луганськ був заснований у 1795 р. Ю. Луганськ поділяється на 4 міських ра­йо­ни. Wörter und Wendungen das Zwischenflußland — межиріччя betragen (u. жителів. I. M. t) — вирощувати die Viehzucht — тваринництво die Hauptverkehrsader — го­лов­ на транспортна магістраль Fragen zum Text Wo liegt das Kirowohrader Gebiet? Was bildet die Geländegestaltung des Landes? Was liefert das Gebiet dem Land? Welche Industriebetriebe gibt es im Kirowohrader Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Luhansk  Ëóãàíñüê Die Stadt liegt im nordöstlichen Teil des Donezbeckens. 3. am Fluss Luhan (der rech­te Nebenfluss des Siwersky Do­nez). був офіційно ого­ло­ ше­ний містом. Mykytenko. Маланюк. пе­ да­­гог В.

die ihr Leben für die Be­frei­ung der Stadt im Jahre 1943 hin­ge­ge­ben haben. тут також 2 автовокзали та аеропорт. площа яких скла­дає 33 тис. Die Erzeugnisse dieser Werke sind in der ganzen Ukraine und im Ausland be­kannt. Zahlreiche Grünanlagen und die Waldparkzone (“Hostra Mohyla”). I. Продукція цих заводів відома у всій Україні та за кордоном. Kurbelwellenwerk das Werk für Flugzeugreparatur. цукор і продукти ха­р­чу­ван­ня. wis­sen­schaft­li­che Produktionsvereinigung der Rechentechnik “Impuls”. Luhansk ist auch sehr stark industriell entwickelt. зібрав понад 4 тисячі на­род­них казок і 30 тис. Тут виробляють труби. das Werk für Automontage vertreten. Місто — також центр науки та освіти.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 111 Die Gäste der Stadt können hier viele Gedenkstätten besuchen. Даля. прислів’їв. Die Stadt ist auch ein Zentrum der Wis­sen­schaft und Bildung. hier gibt es auch zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. га. Er hat viele Novellen. mehr als 4 000 Volks­mär­ chen und 30 000 Sprichwörter ge­sam­ melt. Kur­bel­ wel­len. darunter das Museum des bekannten Sprach­ken­ ners und Schriftstellers W. Dal. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter und eine Philharmonie. І. Тут представлені Холдингова ком­па­ нія «Луганськ-тепловоз». прикрашають місто і ро­б­ лять його привабливим. Hier sind die Holdinggesellschaft “Luhansk–Diesellokomotive”. deren Flä­che 33 000 Hektar beträgt. Для любителів театру є два театри та філармонія. котрі віддали своє життя за звільнення міста в 1943 році. колінчасті вали. Луганськ — це залізничний вузол. schmüc­ ken die Stadt und machen sie reizend. науково-виробниче об’єднання об­чи­ с­лю­ва­ль­ної техніки «Імпульс». ко­ро­т­ ких оповідань. Численні сквери та лісопаркова зона «Гостра Могила». hat das Glossar der russischen Sprache herausgegeben. фарби. Kleidung. Kurzgeschichten geschrieben. серед них музей відомого знавця мови й письменни­ ка В. Zucker und Nah­rungs­mit­tel usw. Luhansk ist ein Eisenbahn­knotenpunkt. Farben. У Луганську дуже розвинена про­ми­с­ ло­вість. ви­дав тлу­ма­ч­ний словник російської мови. Жителі міста та їхні гості схиляють го­ло­ви перед пам’ятниками солдатам і офіцерам. ав­то­ скла­да­ль­ний завод. Hier produziert man Röhren. завод ко­лі­ н­ча­с­тих валів. Він написав багато повістей. Die Städter und deren Gäste beugen ihre Köpfe vor den Denkmälern für Soldaten und Offiziere. одяг. авіаремонтний завод. Гості міста можуть відвідати тут ба­га­ то пам’ятних місць. .

Кількість населення 2673.2 тис. Das Gebietszentrum ist die Stadt Luhansk. e) — видавати beugen (te. Wörter und Wendungen das Glossar — тлумачний словник herausgeben (a. Der größte Teil des Gebiets liegt in ei­ ner Ebene. Technik und Bildung. t) — схиляти das Leben hingeben — віддавати життя reizend — привабливий die Holdinggesellschaft — холдингова компанія 1. die Rechentechnik — обчислювальна техніка die Kurbelwelle. Die Gebietsfläche beträgt 26 700 km2. . Область знаходиться в південно-схі­д­ ній частині України. Die Bevölkerungszahl ist 2 673 800 Ein­ woh­ner. Найбільша частина області роз­та­шо­ ва­на на рівнині. -n — колінчастий вал vertreten (a. Frankreich). жи­те­лів. Die Stadt hat Partnerschaftsbeziehung en zu vielen Ländern (England. 2. -n — труба produzieren (te. wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute. t) — виробляти Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Welche berühmten Menschen haben in der Stadt gelebt? Worauf sind die Städter stolz? Wie ist der industrielle Potential der Sradt? Mit welchen Staaten hat Luhansk Partnerschaftsbeziehungen angeknüpft?  Das Luhansker Gebiet  Ëóãàíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südöstlichen Teil der Ukraine. Вона межує з Росією. Ні­ме­ч­ чи­ною. e) — представляти die Röhre. техніки та освіти. Місто має партнерські відносини з ба­га­ть­ма країнами (Англією. 4. Францією). 4 вузи ус­пі­ ш­но працюють в багатьох областях на­у­ки. Площа області становить 26700 км2. vier Hoch­schu­len arbeiten erfolgreich auf vie­len Gebieten der Wissenschft. Обласний центр — місто Луганськ.Gebiete und Städte der Ukraine l 112 Zahlreiche Konstruktionsbüros. Deutsch­land. 5. на­у­ ко­во-дослідні інститути. Es grenzt an Russland. Численні конструкторські бюро. 3.

Красний Луч. die Luhan. Mais und Ölkulturen an­ gebaut. Тут є також озера. der Derkul. Schuhe. Це індустріальна область. ди­зе­ ль­ні локомотиви. Первомайськ. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzonen. Близько 53 % населення — українці. die Große Kamjanka. легка та харчова промисловості. хі­мі­ ч­на. Продукція промисловості становить 87 % загальної продукції обласного го­с­по­дар­с­т­ва. Leicht– und Lebensmittel­ industrie entwickelt. Die größten Industriezentren sind Luhansk. Die­sel­lo­ko­ mo­ti­ve. der Sommer ist heiß. Hier sind Maschinenbau. Luhan­ tschuk. Das Klima ist gemäßigt kontinental: der Winter ist kühl. chemische In­ du­strie. Красна. Per­wo­maisk. Soda. Тут розвинені машинобудування. соду. Lyssytschansk. Die Industrieproduktion bildet 87 % der gesamten Produktion der Gebiets­ wirtschaft. Bo­ro­wa und Jewsjug. Велика Ка­м’я­н­ ка. Вона постачає країні вугілля. На півдні рельєф області утворює До­ не­ць­ка височина. а 43 % — росіяни. Борова та Євсюг. Важливою галуззю сільського го­с­по­ дар­с­т­ва є тваринництво. Altschewsk. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. die Krasna. а на півночі — ча­с­ ти­на Середньоросійської височини. устаткування для шахт. Es gibt hier auch Seen. Viehzucht ist auch ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft. Der größte Strom des Gebiets ist der Siwersky Donez mit den Nebenflüssen: der Ajdar. Sie liefert dem Land Kohle. Ausrüstungen für Bergwerke. Розвинені також садівництво та ви­но­ г­ра­дар­с­т­во. Лисичанськ. взуття. добрива. Лугань. кукурудзу. . До найважливіших корисних копалин належить буре вугілля. а літо жарке. Düngemittel.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 113 Die Donezker Anhöhe bildet die Geländegestaltung im Süden und im Nor­den — ein Teil der Mittelrussischen An­hö­he. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Entwickelt sind Gartenbau und Wein­bau. Knapp 53 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner und 43 % — Russen. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Айдар. Найбільші промислові центри об­ла­ с­ті: Луганськ. Krasny Lutsch. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hört die Braunkohle. Клімат помірно континентальний — зима прохолодна. Лу­га­н­чук. Es ist ein Industriegebiet. мас­ ляні культури. Область розташована в лісостеповій та степовій зонах. Алчевськ. Де­р­ куль.

 Switlytschny. Серце давнього Львова — Княжа гора. der Erfinder des Koh­len­kom­bi­nes O. Даль. . a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля 1. У Луганській області народилися такі відомі люди. Dal. космонавт В. Ljachow. Bach­ mutsky. В області є численні залізничні та ав­ то­ма­гі­с­т­ра­лі. винахідник ву­гі­ль­ но­го ком­бай­на О.Gebiete und Städte der Ukraine l 114 Das Gebiet hat mehrere Eisenbahn– und Autobahnverkehrsader. 2. liefern (te. З часом місто розрослося й стало кра­щим. der Kosmonaut W. 3. Світличний. der Schrift­stel­ler M. пись­ мен­ник М. Sie wurde vom Fürsten Danylo Halytzky gegründet. Im Luhansker Gebiet sind solche be­rühm­ ten Menschen geboren wie der Le­xi­ko­ graph W. 5. Mit der Zeit wurde die Stadt größer und schöner. t) — вирощувати der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство die Verkehrsader — магістраль Fragen zum Text Wo liegt Luhansker Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Landes? Was für ein Gebiet ist das? Was liefert dem Land die Industrie dieses Gebiets? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Lwiw  Ëüâ³â Das Herz der alten Stadt Lwiw ist der Fürstenberg. як лексикограф В. Місце для заснування Львова обрано на перехресті торговельних шляхів з заходу на схід і з півночі на пів­ день. Саме звідси почало рости «місто Лева». Wörter und Wendungen die Fläche — площа betragen (u. -en — устаткування die Düngemittel — добрива anbauen (te. Руденко та лі­те­ра­ту­р­ний історик І. Der Platz zum Bau der Stadt Lwiw wur­ de an der Kreuzung der Handelswege von Westen nach Osten und von Nor­ den nach Süden gewählt. Rudenko und der Literaturhistoriker I. Бахмутський. Die zukünftige Stadt beschloss Danylo nach seinem geliebten Sohn Lew zu be­nen­nen. 4. Майбутнє місто Данило вирішив на­ зва­ти ім’ям улюбленого сина Лева. Von hier aus wuchs die “Stadt des Lö­ wen”. t) — постачати der Diesellokomotiv — тепловоз die Ausrüstung. Ляхов. Заснував його князь Данило Га­ли­ць­кий.

viele Museen. die Lwower Staatliche Universität. багато музеїв. Це одне з найкрасивіших міст Укра­ї­ ни та Європи. in den liebvoll wie­ der­her­ge­stell­ten alten Häusern. У ньому знаходиться найстаріший у Західній Україні навчальний за­ клад — Львівський державний уні­вер­ си­тет. Dem Ankömmling bietet sich seine Schön­heit in den gemütlichen Pfla­ster­ straßen und Gassen. Jetzt ist Lwiw eines der größten Kul­tur­ zen­tren der Ukraine. 2.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 115 Aber die Stadt brannte mehrmals und wurde von verschiedenen Eroberern zer­stört. Wörter und Wendungen die Kreuzung — перетинання der Handelsweg. zerstören (te. відтоді збереглися монастирі та собори. Не можна говорити про місто Львів без почуття захоплення. у численних історичних і куль­ турних пам’ятках. 3. -n — собор der Eroberer. 5. -e — торговельний шлях wählen (te. Theater. ihr Leben.— завойовник Fragen zum Text Welchen Ort nennt man das Herz der Stadt? Wer hat die Stadt gegründet? Warum bekam die Stadt den Namen Lwiw? Was erzählen uns die Historiker? Welche Lehranstalten gibt es in der Stadt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I) Von Lwiw kann man nicht ohne Liebe sprechen. aus die­ ser Zeit sind Klöster und Kathedralen er­hal­ten geblieben. театрів. Hier befinden sich das älteste Institut in der Westukraine. 4. in dem üppigen Grün der Parks und Gärten­ so­ wie in den unvergänglichen Wer­ten der Geschichts– und Bau­denkmä­ler. Зараз Львів — один з найбільших куль­ту­р­них центрів України. . Для львів’ян їхнє місто є їхньою домів­ кою. у ста­ро­вин­них бу­ди­н­ ках. Але місто залишалося жити. t) — руйнувати das Kloster (die Klöster) — монастир die Kathedrale. Für die Lwiwer bedeutet ihre Stadt ihr Haus. a) — палити 1. їхнім життям і їхньою роботою. t) — обирати brennen (a. Львів неодноразово палили та руй­ну­ ва­ли різні завойовники. Численні гості Львова відкривають його незрівнянну красу в його мо­ще­ них вуличках. . Lwiw ist eine der schönsten Städte der Ukraine und Europas. Die Stadt lebte jedoch weiter. ihre Arbeit.

wur­ de Lwiw 1256 von dem Fürsten Danylo Galyzky ge­grün­det. erhalten geblieben (obzwar nicht in ih­ rem ursprünglichen Aussehen). Als weiser Herrscher und kluger Po­li­ti­ ker befestigte Fürst Danylo Galyzky die Städte. чий архітектурний вигляд сьогодні про­ по­нує велику кількість історичних і ху­до­ж­ніх пам’яток. Die ukrainische Kultur entwickelte sich in enger Verbindung mit den Kulturen aller slawischen Völker. Польські феодали. Місто було засноване князем Да­ни­ лою Галицьким. про­ти­сто­я­ла тривалим та зпу­с­то­шу­ю­ чим облогам натовпів Золотої Орди. griechisch. kreuzten sich in Lwiw. сербську. Однак Львів — одне з тих міст. Львів був могутньою цитаделлю за­хі­д­ них регіонів Давної Русі. які захопили місто в 1349 році. німецьку. die von Westen nach Osten und von Norden nach Sü­ den führten. нещадно знищували тво­ ри львівських майстрів. Lwiw war einer der zuverlässigsten Vor­ po­sten im Westen der altrussischen Län­de­rei­en. italienisch. Там українська культура роз­ви­ва­ла­ся в тісному союзі з культурою інших сло­в’ян­сь­ких народів. ро­сій­сь­ку. У Львові перетиналися торговельні шляхи. До наших днів зберіглася (з велики­ ми змінами) церква Святого Мико­ лая. молдавську та інші. pol­ nisch. was durch Talent erschaffen wur­de.. Auf den Straßen und Plätzen Lwiws er­ tö­nen seit jeher ganz verschiedene Spra­chen: ukrainisch. польську. Перші згадки про Львів. . мудрим правителем і проникливим політиком. Jh. kümmerte sich um die Un­ an­tast­bar­keit der Grenzen des Für­sten­ tums und führte mit vielen Ländern ei­ nen re­gen Handel. Bis in unsere Tage ist St. які зна­ хо­дять у хроніках. Aber nichts destoweniger ist Lwiw eine Stadt. die 1349 die Stadt einnahmen. in der es sehr viele Geschichts– und Kunstdenkmäler von markanter Ausdruckkraft gibt. належать до 1256 року. експансії лицарів Тевтонського ор­де­ на та Ватикана. Es hielt die langwährenden Be­la­ge­run­ gen der Goldenen Horde durch und trotz­te der Expansion der Teutonen­ ritter und des Vatikans. стежив за не­до­то­р­ ка­ні­с­тю кордонів своїх володінь і вів то­р­гі­в­лю з багатьма країнами. іта­лій­ сь­ку. Вона відбила не одну атаку ворогів. Die Karawanenwege. ein Baudenkmal aus dem 13. wollten alles ver­ nich­ten. Die Polnischen Feudalen.–Nikolaus–Kir­ che.116 Gebiete und Städte der Ukraine l Wie es die Chroniken bestätigen. грецьку. На площах і вулицях Львова можна почути розмаїття мов: українську. ser­bisch und moldauisch. архітектурна пам’ятка 13 ст. deutsch. котрий змі­ц­ню­вав міста. russisch. що йшли з заходу на схід та з півночі на південь.

das Museum für Holz­ plastik. зразком готично­ го стилю. вік яких належить далеким епохам.. des Klas­si­zis­mus und des Jugendstils erbaut wurden. які характеризуються багатими мі­с­це­ви­ми колоритами. die im Stil des Empires. Einige weisen bereits ein solides Alter auf. побудованих у стилі «Ампір». In Lwiw gibt es viele Ge­bäu­de. die Kapelle der Kampians und der Boims. У місті багато споруд. такі як пло­ща Ринок­. dazu gehören beispielsweise das Ge­schichts­mu­se­um und das Museum für ukrainische Kunst. без сумніву. denn in Lwiw wurden viele Schriftsteller. по­ка­зу­ю­чи. Es ist interessant zu wissen. Музеї давньоруської культури та де­ ре­в’я­ної архітектури представили нові експозиції.. у класичному та су­ час­но­му стилі. Львівська картинна галерея та бага­ то інших музеїв міста відкрили філії. Besonders wertvoll sind die noch im Mit­tel­al­ter erbauten Architektur­ ensembles des Rynok–Platzes. a. що сфо­р­му­ва­ли­ся вже у Се­ редньовіччя. dass nach dem Beispiel der Lwiwer Ge­mäl­de­ga­le­ rie. Найбільш значною фігурою серед них. є Іван Франко. . котрий вті­лює цілу культурну епоху укра­ї­н­сь­ко­го народу. dort eine Zeitlang lebten. Das literarische Lwiw ist ein weit­läu­fi­ ges und sehr wichtiges Thema. auch viele an­de­re Museen eine Reihe neuer Aus­ stel­lun­gen organisierten. Trotz der nicht wieder gut zu ma­chen­ den Verluste zeichnen sich die Lwiwer Mu­se­en durch Reichtum und ein ein­ ma­li­ges Lwiwer Kolorit aus. der eine ganze Epoche in der geisti­ gen Geschichte des ukrainischen Volks dar­stellt. de­ ren Na­men zur Weltkultur gehören. якими є ка­плиця «Трьох святителів».l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 117 Das einzige Muster der Lwiwer Gotik ist die Lateinische Kirche. Стосовно пам’яток епохи Від­ро­джен­ ня. ка­п­ли­ці Ка­м­пі­а­нів і Боїмів. das Museum des Lichtes u. der Russischen und der Armenischen Straße sowie Mei­ster­wer­ke der Baukunst wie die Drei–Hei­li­gen– Kapelle. що їхні колекції значно збіль­шилися тільки за останній час. є гордістю Льво­ва. В історичному музеї та музеї укра­ї­н­ сь­ко­го мистецтва є багато екс­по­на­тів. які є го­р­ді­с­тю сві­то­ вої літератури: одні тут на­ро­ди­ли­ся. Львів літературний — це невичерпна тема. oder nur abgestiegen waren. вони більш численні: архітек­турні ансамблі. entweder ge­bo­ren. оскільки вона по­в’я­за­на з іме­на­ ми письменників. Латинська цер­к­ва є унікальним. інші жили або перебували.­ спра­в­ж­ні шедеври. У музеях Львова є багаті колекції тво­ рів мистецтва. die im Laufe kurzer Zeit mehrere Zweigstellen eröffnet hat. Рутенійська та Вірменська вулиці. Unter ihnen das Museum für altrussi­ sche Kultur. пред­ став­ле­ним у Льво­ві. Die markanteste Figur ist Iwan Franko.

Alexander Se­rafy­mowytsch stat­te­ten Lwiw einen Be­such ab.Gebiete und Städte der Ukraine l 118 In Lwiw wirkten die ukrainischen Schrift­stel­ler Lessja Ukrainka. П’ятдесять років тому Львів. 2. Ярослав Га­ лан. Степан Тудор. Можна також назвати ще польських письменників Северина Го­шин­сь­ко­го. Микола Лєсков. nichts desfoweniger — тим не менш aufweisen (ie. war Lwiw als bedeutendes Industrie­ zentrum. 5. мі­с­ том науки та культури. Яна Каспровича. американських пись­мен­ни­ ків Ві­ль­я­ма Сарояна. 4. Марію Конопницьку. als Stadt der Wissenschaftler und Stu­den­ten be­kannt. Оле­к­сандр Серафимович. 3. Ванду Ва­ си­лев­сь­ку. dort weilten die hervorragenden ame­ ri­ka­ni­schen Schriftsteller William Sa­roy­ an. Maria Konopnicka. Stepan Tudor. Jaroslaw Halan und Paw­lo Tytschyna. -. In Lwiw wohnten auch die polnischen Schriftsteller Seweryn Goszczuñski. Wanda Wa­sie­lews­ka. Wla­ dis­law Bro­new­ski. Василь Стефаник. Павло Тичина. об’єдналися зі своєю історичною батьківщиною. John Reed und die englische Schrift­stel­le­rin Ethel-Lilian Voinich. Ian Kasprowytsch. Владислава Бронієвського. Die Klassiker der russischen Literatur Anton Tschechow. -e — приїжджий üppig — розкішний die Unantastbarkeit — недоторканість die Länderein — маєтки 1. Nikolai Lesskow. nachdem Galizien und das Karpatenvorland wieder in den Schoss der Mutterheimat zurückgekehrt waren. У Львові творили відомі українські пись­мен­ни­ки Леся Українка. Олексій Толстой. Джона Ріда та англійську письменницю Етель-Лі­лі­ан Войнич. dort wohnte die bekannte be­lo­rus­si­sche Dich­ te­rin Zjotka (Aloisa Pasch­ke­wytsch). Wörter und Wendungen der Ankömmling. . У різний час це місто відвідали великі російські письменники Антон Чехов. Wasyl Ste­ fa­nyk. і за цей час Львів став ва­ ж­ли­вим ін­ду­с­т­рі­а­ль­ним центром. як і вся Галіція та Прикарпаття. у Львові жила відома білоруська по­ ете­са Цьотка (Ало­ї­за Пашкевич). Україною. ie) — показувати das Empire — стиль классицизму за часів Наполеона Fragen zum Text Was bietet Lwiw seinen Gästen an? Wann wurde die Stadt gegründet? Welche Baudenkmäler sind hier erhalten gebbiben? Welche Mussen gibt es hier? Welche hervorragenden Menschen haben gelebt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II) Im Laufe von einem halben Jahr­hun­ dert. Ale­ xei Tolstoj.

wo man volks­tümliche Keramik. Культурне життя Львова дуже рі­з­но­ ма­ні­т­не й насичене: численні афіші запрошують вас на концерти. Львів зумів зберегти українську куль­ ту­ру. З обладнаних на Княжій горі огля­ до­вих майданчиків можна оглянути па­но­ра­му Львова.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 119 Es hatte vermocht. залишають плачевний відбиток на «здоров’ї» багатьох ше­ де­в­рів ар­хі­те­к­ту­ри Львова. яр­ма­р­ки. ор­га­ні­зу­ють­ся конкурси старовин­них народних театрів. Straßen­um­zü­ge und Karnevals wäh­ rend der Fei­er­lich­kei­ten zum Tag Lwiws. Leider haben sich die schnelle Ur­ba­ni­ sie­rung. die ökologische Sorglosigkeit — die unsere stürmische Zeit un­glück­li­cher­wei­se als Folgen nach sich zieht — ne­ga­tiv auf das “Wohlergehen” vieler ar­chi­tek­to­ni­scher Meisterwerke Lwiws. акварелі. hi­ sto­risch zustandegekommene Stilistik eingedrungen und verletzen die Sil­ hou­et­te. який є красивим у будь-яку пору року. Grünanlagen und maleri­ schen Vororte ausgewirkt. малюнки. На жаль. Doch die Pseudoarchitektonischen Fremd­kör­per sind hier und dort in die harmonisch zusammen­geflochtene. Wettbewerbe alter Volkstheater. Literatur­ abenden und schöpferischen Diskussionen be­kannt­ge­ben. die die erlesenen Kuppeln der Ka­the­dra­len. швидка урбанізація та зне­ ва­га до до­вкіл­ля. sowohl die ukrai­ni­ sche Kultur. Jahr­märk­te. шпилями його ста­ро­вин­них башт.­ Але зведені в наші дні псе­в­до­ар­хі­те­к­ ту­р­ні будови виникають як сторонні тіла в історичному силуеті з банями його кра­си­вих храмів. als auch seine traditions­ gemäße multinationale Kultur bei­zu­be­ hal­ten. на яких можна придбати красиві керамічні ви­ро­би. . з чудовими ор­на­ ме­н­та­ми дахів його палаців і готелів. як і культури інших на­ці­о­на­ль­ но­с­тей. die die Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten. ці негативні явища нашого часу. die einst berühm­ ten Parks. die feinen Spitzen der Türme­ und die ornamentierten Dächer al­ter Pa­lä­ste und Herrscher­ häuser bilden. що виконують ритуальні рі­з­д­вя­ні та но­ во­рі­ч­ні пісні. ка­р­на­ ва­ли під час «Свята мі­с­та». In Lwiw gibt es lauter bunte An­schlag­ zet­tel. Von den Aussuchtsplätzen des Fürsten­ bergs eröffnet sich das Panorama Lwiws es ist herrlich zu jeder Jahreszeit. на його зна­ме­ни­тих парках і скверах і на ма­ льо­в­ни­чих передмістях. нічні сим­ фо­ні­ч­ні концерти. У концертних залах міста ча­с­то мо­ж­ на почути фольклорні ан­са­м­б­лі. nächt­li­che Sinfoniekonzerte. eine Grafik oder ein Aquarell kaufen kann — die künst­le­ri­ sche Visitenkarte Lwiws — damit kann man keinen mehr in Stau­nen verset­ zen. представники яких тра­ди­цій­ но проживають у цьому місті. лі­те­ ра­ту­р­ні вечори та зустрічі з людьми ми­с­те­ц­т­ва.

ist der historische Kern der Stadt unter Denkmalschutz gestellt wor­den. Haben Sie unmal Lwiw besucht?  Das Lwiwer Gebiet  Ëüâ³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne. die unserem nationalen Cha­rak­ter ent­ spricht — Respekt vor Arbeit. зображені на його гербі. Wis­sen und Schöp­fer­tum. Deshalb lädt Sie Lwiw auch so herzlich ein — dieses Kleinod der Architektur. . увагу до друзів та гостей. Wörter und Wendungen das Kleinod — коштовність der Schoß — лоно vermöchen (te. леви Львова. Treue zum Hei­ mat­land. die­se Museumsstadt. що ві­до­ бра­жа­ють наш національний харак­ тер — пошану до роботи. Щоб захистити багату ар­хі­те­к­ту­р­ну спадщину від руйнування під впли­ вом часу. Es grenzt an Polen. 2 Площа області складає 21 800 км2. t — дивувати das Wohlergehen — благополучччя der Fremdkörper — сторонній предмет erlesen — кращий. Achtung ge­gen­über Freun­den und Gästen. t) — могти.Gebiete und Städte der Ukraine l 120 Damit dieser Reichtum mit der Zeit nicht verloren geht. Переступаючи поріг другого ти­ся­ чо­літ­тя. Wie ist das Kulturleben in Lwiw? 2. Вона межує з Польщею. Was können sie über die archietektorieschen Gebäude Lwiws sagen? 3. die Stadt der Mei­ ster. Welche maßnahmen wurden ergreifen. werden auf ihren Wappen die Symbolik führen. Die meisten Lwiwer Löwen. керівники міста на­кре­с­ли­ ли ве­ли­ку про­гра­му. добірний Fragen zum Text 1. die in das zweite Jahrtausend treten. Місто Львів гостинно від­кри­ває свої двері. Was symbolisieren die meisten Lwiwer Löwen? 5. знань та тво­р­чо­с­ті. бути спроможним beibehalten (ie. вірність Батьківщині. Die Gebietsfläche beträgt 21 800 km . es wurde ein großan­ gelegtes Pro­gramm von Maßnahmen zur Er­hal­tung der Denkmä­ler der Geschichte und Kul­tur festgelegt. Область знаходиться на заході Укра­ ї­ни. залишати in Staunen versetzen te. a) — зберігати. um die Eigenart der Stadt zu bewahren? 4. несуть емблеми.

Стир та інші). Є також маленькі водосховища та озе­ра. меблі. a. на яких розташовані курорти Моршин та Трускавець. Область лежить у зоні лісостепу та Українських Карпат. чо­ло­вік. будівельні матеріали. Es gibt viele Mineral­wasserquellen. те­ле­ві­зо­ ри. Es liefert dem Land Busse. Die Flüsse des Gebiets gehören zu den Becken der Prypjat. . Дністра та Західного Бугу (Би­с­т­ри­ця. це­ мент. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. на­ф­ту. калійна та кам’яна сіль. der Stryj. Papier. Свіча.). м’ясо. der Styr u. Möbel. Fernseher. Кількість населення 2728 тис. Річки області належать до басейнів Прип’яті. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone und in der Zone der Ukrai­nischen Karpaten. узимку часто від­ли­ги.5 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner. Baustoffe. Область поділяється на 20 районів та 42 міста. Getreide. Клімат помірно континентальний — літо тепле та вологе. Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit 42 Städten. центральну частину утво­ рює Подільська височина (з горою Ка­му­ла. До найважливіших корисних копалин належать нафта та природний газ. 89. а південну — При­дні­ стров­сь­ка западина та передгір’я Ка­р­ пат з Українськими Карпатами. Das Gebietszentrum ist die Stadt Lwiw. im Winter ist oft Tauwetter. цукор. зе­р­но. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Sommer ist warm und feucht. Kalidüngemittel. Im nördlichen Teil liegt die Werchnjo­ bus­ka Niederung. 471 м). калійні добрива. Рельєф області різноманітний. den zentralen Teil bildet die Podilska Anhöhe (der Berg Kamu­la. 89. Zement. Fleisch. Es gibt auch kleine Staubecken und Seen. des Dnister und des westlichen Buh (der Bystryzja.5 % населення — українці. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. Обласний центр — місто Львів. Kali– und Steinsalz. 471 m) und den südlichen Teil — die am Dnister gelegene Ver­tie­ fung und Karpatenvorland mit Ukrai­ni­ schen Kar­pa­ten. Stein­koh­ le. Є багато джерел мінеральних вод. die Switscha. У горах клімат суворий. У північній частині — Верхньобузька низовина. Zucker. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. Kohle. In den Bergen ist das Klima rau. кам’яне вугілля. an denen Kurorte Morschyn und Trus­ka­ wez liegen. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren hier Erdöl und Erdgas. папір. Erdöl.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 121 Die Bevölkerungszahl ist 2 728 000 Men­schen. вугілля. Стрий. Вона постачає країні автобуси.

 a. . спі­ва­ ки Менжинський та І. Zuckerrüben. композитори М. на лимані Чорного моря. Wörter und Wendungen die Fläche. Makowej. der Gründer der Or­gani­ sation ukrainischer Nationalisten J. Werbyzky und F. Im Lwiwer Gebiet wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: Hetman Sahajda­tschny. Trusch. Миколаїв розташований на півдні Укра­ї­ни. 2. chemische In­ du­strie. die Kompo­nisten M. der Maler I. Велике значення мають легка та ха­р­ чо­ва промисловості. Тут вирощують озиму пшеницю. Menshynsky und I. Gerste.Gebiete und Städte der Ukraine l 122 Hier sind Maschinenbau. Kolessa. Колесса. Труш. Франко. am Liman des Schwarzen Meers. У сільському господарстві переважає тваринництво. -n — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Vertiefung (-en) — западина das Staubecken — водосховище 1. Myschuta. 5. Franko. wo der Südliche Buh und sein Nebenfluss Ingul zusammen­fließen. У Львівській області народилося ба­га­ то відомих людей: гетьман Са­гай­да­ч­ ний. цукрові буряки. Коновалець та інші. O. Schaschkewytsch. Маковей. де зливаються Південний Буг і його при­ то­ка Інгул. Бучма. In der Landwirtschaft dominiert die Vieh­zucht. die Dich­ter M. О. Шашкевич. der Schaus­pieler A. художник Ш. яч­ мінь. Butschma. Kono­walez u. -n — велике водосховище die Baustoffe — будівельні матеріали rauhes Klima — суворий клімат die Düngemittel — добрива die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість Fragen zum Text Wo liegt Lwiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Was liefert dem Lande dieses Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Mykolajiw  Ìèêîëà¿â Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine. 4. поети М. der Stausee. виробництво до­б­рив та фарб. die Sänger M. Тут розвинені машинобудування. I. 3. ак­тор А. засновник ор­ га­ні­за­ції укра­ї­н­сь­ких націоналістів Е. І. Düngemittel– und Farbenin­ dustrie entwickelt. Мишута. Von großer Bedeutung sind hier Leicht– und Lebensmittelindustrie. Вербицький та Ф. хі­ мі­ч­на промисловість. Angebaut werden hier Winterweizen.

Визначними є історичний музей (крає­зна­в­чий). Die Stadt ist in vier Stadtbezirke geteilt. Die Stadt wurde während des rus­ sisch–türkischen Krieges gegründet. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить алея знаменитих адміралів і мо­ре­пла­в­ців. Кількість населення становить 507. Уша­­кова. F. Серед навчальних закладів слід назвати­ пе­да­го­гі­ч­ний інститут. Die Toren der zahlreichen Museen der Stadt sind für die Besucher weit ge­öff­ net. mehrere Fach­schu­len und die Sternwarte. Belins­­ hausen und vielen anderen. W.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 123 Die Gesamtfläche der Stadt ist 121 km2. das russische Dramentheater. Hier sind das Theater für Lustspiele. кораблебудування. В. W. Unter den Bildungseinrichtungen sind folgende zu nennen: die Pädagogische Hochschule. das Ma­ rio­net­ten­thea­ter und die Philharmonie. Ф. Бе­лінс­гаузена та багатьох ін­ших. Kornilow. Nachimow. Es war zuerst eine Festung zum Schutz der südlichen Grenzen von Russland. Das sind Skulpturen von P. Місто було засноване під час ро­ сій­сь­ко-турецької війни. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört die Allee der weltberühmten Admiralen und Seefahrer. О. S. жителів. Die entscheidende Rolle in der In­du­ strie­pro­duk­ti­on gehört den zahlrei­ chen Be­trie­ben und Werken der Stadt. das Kunstmuseum. де екс­по­ну­ють­ся картини відомого ху­ дожника В. може за своїм смаком відвідати один із його театрів. die Hochschule für Kultur.9 тис. Загальна площа міста 121 км2. F. F. З фортеці утворилося місто. ляльковий і фі­ла­р­мо­нія. We­re­s­chtschagin ausgestellt sind. Wer sich für Theater begeistert. сіль­сь­ко­го го­с­по­дар­с­т­ва. Корнілова. ін­сти­ ту­ти куль­ту­ри. Верещагіна. Місто розділене на 4 райони. В.  O. als 1788 hier die Schiffwerft gebaut wurde. die Hochschule für Schiffbau. Ф. численні техні­куми та об­се­р­ва­то­рію. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 507 900 Einwohner. Ф. Uschakow. Вирішальна роль у промисловому ви­ро­б­ни­ц­т­ві належить численним під­ при­єм­с­т­вам і заводам міста. С. Це скульптури П. художній музей. Нахімова. Двері багатьох музеїв міста широко відкриті для відвідувачів. коли тут у 1788 ро­ці було побудовано су­д­но­ верф. Sehenswert sind das landeskundliche Museum. Aus der Festung entwickelte sich die Stadt. die Hoch­ schu­le für Landwirtschaft. F. kann nach seinem Geschmack eines seiner Theater besuchen. російський дра­ма­ти­ ч­ний театр. Хто захоплюється театром. Спочатку це була фортеця для за­хи­с­ ту південних кордонів Росії. . Це театр комедії. wo die Gemälde des berühmten Malers W. Ф.

за­по­ві­д­ ник «Дубки» та багато зелених на­са­ джень.Gebiete und Städte der Ukraine l 124 Hochentwickelt ist die Herstellung von Tank–. Wörter und Wendungen zusammenfließen (o. вантажних. 3. von Ausrüstung für die Nahrungsmittelindustrie. Fracht–. вісім парків. Mykolajiw gilt als eine grüne Stadt. Миколаїв — це великий вузловий пункт. Großer Beliebtheit erfreuen sich Kos­ me­tik und Parfümerie des Kombinats “Tscher­wo­ni witryla”. See– und Flussschiffen. Mykolajiw ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt. . Militärschiffen. acht Parks. Hier gibt es einen Zoo.) — захоплюватися das Lustspiel = die Komödie 1. Die Fluglinien und Autobahnen ver­bin­ den die Stadt mit fast allen großen Städ­ten der Ukraine und benachbar­ ten Staa­ten. -e — вантажне судно die Ausrüstung — обладнання der Binnenhafen — річковий порт Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Weswegen wurde die Festung gebaut? Was kann man hier besichtigen? Was wird in der Stadt hergestellt? Möchten Sie diese Stadt besuchen? Warum?  Das Mykolajiwer Gebiet  Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Süden der Ukraine im unteren Stromgebiet des Südlichen Bug. das Tankschiff. Тут є морський і річковий порти. 5. -e — танкер das Frachtschiff. морських та річкових суден і дорожніх машин. Область розташована на півдні Укра­ї­ ни в басейні ріки Південний Буг. Миколаїв вважається зеленим мі­с­ том. 4. o) — зливатися die Schiffswerft — судноверф sich begeistern für (Akk. Великою популярністю користується косметика та парфумерія комбінату «Червоні вітрила». Hier sind ein Seehafen und ein Bin­nen­ ha­fen. Тут є зоопарк. ei­ nen Naturschutzpark “Dubky” und vie­ le Grün­an­la­gen. 2. von Straßen­ bau­ma­schi­nen. Високорозвинене виробництво та­н­ке­ рів. Повітряні лінії та автостради зв’я­зу­ ють місто майже з усіма великими мі­ с­та­ми та сусідніми державами.

В області розвинені всі види транс­ порту. Das Gebiet besteht aus 19 Bezirken. die Lebensmittelindustrie. Das Klima ist gemäßigt kontinental. У Первомайську випускають дизельні двигуни та гідроапаратуру. wo etwa 1. die Pro­ duk­ti­on von Baustoffen. Улітку жарко. су­хо­ва­н­та­ ж­ні та річкові судна. Вони випускають та­н­ке­ри. Найгустіше заселені райони в до­ли­ні Пі­в­ден­но­го Бугу. а також ви­ро­щу­ван­ня зерна. Die Buntmetallindustrie wird durch das Myko­lajiwer Tonerdewerk vertre­ ten. Das Gebiet liegt in der Steppenzone. легка і харчова. Її площа 24. In Mykolajiw sind drei Schiffbauwerke. Der Winter ist mild und schneearm. Im Sommer ist es heiß. Weit bekannt ist der Myko­lajiwer Parfümbetrieb “Tscherwoni witryla”. Область лежить у степовій зоні. км2. має 9 міст. Широко відоме парфумерно-ко­с­ме­ти­ ч­не підприємство «Червоні ві­т­ри­ла». Південний Буг впадає зі своїми при­ то­ка­ми в Чо­р­не море. Den führenden Platz nimmt in der Land­wirt­schaft die Vieh­wirtschaft ein. Провідне місце в сільському го­с­по­ дар­с­т­ві займає тваринництво. In Perwomaisk werden auch Die­sel­mo­ to­re und Hydroapparatur erzeugt. Das Gebietszentrum ist die Stadt My­ko­ la­jiw. die Leichtindustrie. oft weht der Trockenwind. Der Südliche Buh mit seinen Ne­ben­ flüs­sen mündet in das Schwarze Meer. Die führenden Industriezweige sind der Maschinenbau (Schiffbau). У Миколаєві розташовані три су­д­но­ бу­ді­в­них заводи. малосніжна. населення 1. Melonen– und Weintraubenanbau. . про­ми­с­ло­вість будівельних ма­те­рі­а­лів. соняшнику. Зима м’яка. Dort werden Tankschiffe. Основними галузями економіки є ма­ши­но­бу­ду­ван­ня (суднобуду­ вання).3 млн чол.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 125 Die Fläche beträgt 24 600 km2.6 тис. hat 9 Städte. Обласний центр — місто Миколаїв. Клімат помірно континентальний. Alle Verkehrsmittel sind hier vorhanden.3 Millionen Menschen leben. часто дмуть суховії. Область поділяється на 19 районів. баш­ танних культур і винограду. Besonders dicht sind die Bezirke im Tal des Flusses Südlicher Buh be­ wohnt. Кольорова металургія представлена Миколаївським глиноземним за­во­ дом. Sonnen­blumen–. die Korn–. Trockenfrachter und Flussschiffe pro­ duziert.

командувач флоту С.2 млн чоловік. Wie groß ist das Mykolajewer Gebiet? 2. Він зв’язує Україну з багатьма кра­ї­на­ ми світу. Садов­ська. Odessa ist ein großes Kulturzentrum der Ukraine. Nennen Sie die bekannten Betriebe. М. Sie gehört der Einwohner­zahl nach zu den 6 größten Städten der Ukraine. M. композитор та історик М. An den 14 Hochschulen von Odessa stu­die­ren Tausende Studenten aus vie­ len Städten der Ukraine. Аркас. Makarow. Wessen Namen sind mit Mykolajewer Gebiet verbunden?  Odessa  Îäåñà Odessa ist der größte Seehafen der Ukrai­ne am Schwarzen Meer. Одесу було засновано в 1794 році. Wörter und Wendungen das Stromgebiet. Die Stadt Odessa wurde 1794 ge­grün­ det. Was kann man über die besonders entwickelten Industriezweige sagen? 4. des Dich­ters und Ar­chäo­lo­gen B. Menschen leben. des Flotten­führers S. Sadowska. 5.Gebiete und Städte der Ukraine l 126 Mit Mykolajiwer Gebiet sind die Na­ men der bekannten Künstler. За кількістю жителів вона належить до шести найбільших міст України. поет та археолог Б. . -e — басейн річки der Trockenwind — суховій der Baustoff. Мозо­ левський. weil hier mehr als 1. Одеса — це великий культурний центр України. оскі­ль­ки тут проживають понад 1. Arkas. wie Brüder To­bi­le­wytsch. -e — будівельний матеріал der Trockenfrachter — суховантаж das Tonerdewerk — глиноземный завод vorhanden sein — бути в наявності Fragen zum Text 1. У чотирнадцяти вузах Одеси на­вча­ ють­ся тисячі студентів з багатьох міст України. Mosolewsky ver­bun­den. des Kom­po­ni­sten und Historiker M. Ма­каров. Er verbindet die Ukraine mit vielen Län­dern der Welt. Одеса — це найбільший морський порт України на Чорному морі.2 Mil. Welche Merkmale hat das Klima? 3. На Миколаївщині народилися ви­да­ т­ні діячі культури — брати Тобіле­ вичі.

 Пуш­кін у своєму романі «Євгеній Онєгін». цирк. Viele Einwohner und Gäste der Stadt besuchen das Theater und bekommen dabei ein großes Vergnügen. Eigenartige. Eine führende Rolle im Kulturleben der Stadt gehört dem Staatlichen Aka­de­mi­ schen Theater für Oper und Ballett. Його історія розпочалась у 1809 році. Одеса сьогодні — це велике про­ми­с­ ло­ве місто. Hier gibt es Schiffbau– und Maschinen­ baubetriebe. бу­ді­в­ля якого по праву вважається одним з найкрасивіших театрів світу. Pu­­ schkin in seinem Roman “Eu­gen One­ gin” ver­ewigt. Seine Geschichte begann im Jahre 1809. chemische und pharmazeutische Wer­ke. Мабуть. der den Namen De­rey­bas­siws­ ka­straße nicht gehört hat. einen Zirkus. Це найкрасивіша вулиця міста. Фельнера та Г. філармонія. Багато жителів і гостей міста від­ві­ ду­ють театр і отримують при цьому ве­ли­ке задоволення. Erdölverarbeitungsbetriebe. mehrere Museen und ein Filmstudio. він згорів у 1873 році. eine Phil­har­mo­ nie. Своєрідні старі будівлі. Es gibt wohl keinen Menschen in der Ukraine. нафтопереробні. Felner und H. На видному місці підноситься па­м’я­ т­ник першому губернаторові Одеси Дюку Ришельє. хімічні та фармацев­ тичні заводи. Helmer im Jahre 1887 er­rich­tet. машинобудівні. На жаль. Не менш відомі й Потьомкінські схо­ ди. Тут є суднобудівні. alte in verschiedene Far­ ben gestrichene Gebäude schmücken das Zentrum der Stadt und geben ihm ein besonderes Gepräge. 1873 ist es aber verbrannt. An einer hervorragender Stelle erhebt sich das Denkmal dem ersten Gou­ver­ neur von Odessa Dük Richeliet. яка не чула назву вулиці Дерибасівська. Саме цей театр увічнив О. багато музеїв і кіностудія. Гельмера. Тут шість театрів. пофарбовані в різні кольори. des­ sen Gebäude mit Recht als eines der schönsten Theater der Welt gilt. Gerade dieses Theater hat O. Das neue prachtvolle Gebäude des Thea­ters wurde nach dem Projekt der bekannten österreichischen Ar­chi­tek­ ten F. Nicht weniger bekannt ist die Pot­jom­ kin­trep­pe. . А нова чудова будівля театру була збудована в 1887 році за проектом ві­до­мих австрійських архітекторів Ф. прикрашають центр та надають йому особливого вигляду. Провідна роль у культурному житті міста належить Державному ака­де­мі­ч­ но­му театру опери та балету. які ведуть до морського порту. С. Das ist die schönste Straße der Stadt. немає в Україні людини. die zum Seehafen führt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 127 Hier gibt es 6 Theater. S. Odessa von heute ist eine große In­du­ strie­stadt.

Der Winter ist mild und schneearm. Поділяється на 26 районів. Область бідна на корисні копалини. Baustoffen und Gold. Das Klima ist gemäßigt kontinental. населення бли­зь­ко 2. Область розташована на південному заході України. малосніжна. t) — увічнити verbrennen (o. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го моря. 2. Клімат помірно континентальний. 4. має 18 міст. золота. -e — нафтопереробний завод Fragen zum Text Wo liegt Odessa? Wann wurde Odessa gegründet? Wie groß ist die Stadt der Einwohnerzahl nach? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt können Sie nennen? Welche Straße der Stadt ist besonders bekannt?  Das Gebiet Odessa  Îäåñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine.5 Millionen Menschen woh­nen. -e — будинок відпочинку der Erdölverarbeitungs­ betrieb. u) — зв’язувати ein besonderes Gepräge geben — надавати особливого вигляду der Gouverneur — губернатор verewigen (te. Оскільки місто знаходиться на Чо­р­ но­му морі. Площа 33 300 км2. Das Gebiet hat die Fläche 33 300 km2. Обласний центр — місто Одеса. Kalisalz. Das Gebietszentrum ist Odessa. Im Süden wird es durch das Schwarze Meer umspült. 3. калійної солі.Gebiete und Städte der Ukraine l 128 Da die Stadt an der Schwarzmeerküste liegt. Зима м’яка. Es vereinigt 26 Bezirke. hat 18 Städte. тут є багато санаторіїв і будин­ків відпочинку. Wörter und Wendungen der Seehafen — морський порт verbinden (a. . Літо жарке й сухе. Der Sommer ist heiß und trocken. будівельних ма­те­рі­а­лів. Es gibt geringe Vorkommen von Braun­ koh­le. Є невеликі поклади бурого вугілля.5 млн чол. prachtvoll — чудовий das Vergnügen — задоволення das Erholungsheim. Das Gebiet ist an Bodenschätzen arm. auf dem etwa 2. gibt es hier zahlreiche Sanatorien und Erholungsheime. 5. a) — згоряти 1.

агро­промислова та курортна. Fleisch–. Основу господарського комплексу ста­но­в­лять портово-промислова га­ лузь. Kostandi. Die internationalen Prahmfähre sind Illit­schiwsk — Warna (Bulgarien). die Prahmfähre — паромна переправа Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet? Wie groß ist das Gebiet? Was kann man über das Klima sagen? Welche Industriezweige sind für das Gebiet bedeutend? Welche Häfen des Gebiets kennen Sie? . Одеса — батьківщина художника К. Ізмаїл. Il­lit­ schiwsk — Poti (Georgien). Одеса — Ки­ ши­нів (Молдова). Ismail. Рені. der Dnister mit dem Nebenfluss Kut­ schur­gan. des Kosmonauten G. композитора К. Odessa hat zwei Flughäfen. рибна.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 129 Die größten Flüsse sind die Donau. консервна. Дань­ кевича. In Odessa. Mehl–. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzone. Ismail und Illitschiwsk ar­bei­ ten die Schiffsreparaturwerke. Dobro­ wolsky. 3. Ізмаїлі. Die Hauptautobahnen sind Odessa — Mykolajiw. В Одесі є два аеропорти. 2. Wörter und Wendungen das Vorkommen — поклади das Schiffsreparaturwerk — судноремонтный завод 1. aber es gibt sehr wenige Wälder. Il­lit­schiwsk. Область лежить у лісостеповій та степовій зонах. Іллічівськ. космонавта Г. Fett–. виноробна. Південний Буг з при­то­ ка­ми Савранка та Кодима. Die Seehäfen sind Odessa. Reni. Головні ріки: Дунай. Одне з перших місць посідають ха­р­ чо­ва промисловість. 5. Milch–. Морські порти: Одеса. Міжнародні паромні переправи: Іл­лі­чівськ — Варна (Болгарія). Kilija. Dan­ke­ wytsch. В Одесі. Odessa — Kyschyniw (Moldowa). Weintraubenindustrie ein. Головні автомагістралі: Одеса — Ми­ ко­ла­їв. молочна. олійно-жирова. Einen der wichtigsten Plätze nimmt die Lebensmittelindustrie: Konserven–. м’ясна. 4. Іллічівську працюють судноремонтні заводи. Одеса — Ізмаїл. але лісів дуже мало. Die Grundlage der Wirtschaft bilden das Hafenindustriegebiet. der Südliche Buh mit den Ne­ben­flüs­sen Sawranka und Kodyma. Дністер з при­то­ кою Кучурган. Odessa — Ismail. Іл­лі­ чівськ — Поті (Грузія). Öl–. бо­ро­ ш­но­ме­ль­на. Odessa ist die Heimat des Malers K. Кілія. Доброволь­ ського. Fisch–. Костанді. des Komponisten K. die Land­wirt­ schaft und das Kurortgebiet.

Площа. ляльковий театр). У цих навчальних закладах ство­ рюються спри­я­т­ли­ві умови для сту­ дентів. Історія міста дуже багата. die Hei­land– Kirche (Anfang des 18. Die Stadt ist in drei Stadtbezirke geteilt. des Nebenflusses des Dnipro. der fünf Hoch­ schu­len und acht höheren Fachschulen. бу­ді­в­ля інституту шляхетних дівчат (1828—1832 рр. де розташовані ба­ га­то науково-дослідних та проектних інститутів. zählt 7 700 km2. церква Спаса (по­ чаток 18 ст. Zum ersten Mal wurde Poltawa 1174 in der Chronik des Ipatijiwsky Klosters un­ ter dem Namen Ltawa. Полтава розташована на березі річки Ворскла. п’ять вузів та вісім техні­ кумів. die Phil­har­mo­nie gibt es in Poltawa. seit dem Jah­re 1430 unter dem Namen Poltawa er­ wähnt. притоці Дніпра. У 1641 році Полтава отримала статус міста. У Полтаві є низка театрів (театр дра­ ми. у лі­топису Іпатіївського мо­на­с­ти­ря під назвою Лтава. Eine Reihe von Theatern (das Dramen­ theater.130 Gebiete und Städte der Ukraine l  Poltawa  Ïîëòàâà Poltawa liegt am Ufer des Flusses Wor­ skla. Вперше Полтава згадується в 1174 р. Jh.).). Zu Ehren des Sieges über den Schwe­ den unter der Leitung von Peter des Er­sten wurde die Siegessäule errichtet.). з 1430 р. das En­sem­ ble des Kruta–Platzes. під на­ звою Пол­та­ва. дзвіниця Успенської церкви (1774—1809 рр. До найдавніших пам’яток архітекту­ ри належать будівлі монастиря та Хре­стоздвиженської церкви (17— 18 ст. An diesen Ausbildungsstätten werden güngstige Bedingungen für die Stu­den­ ten geschaffen.). Im Jahre 1641 bekam Poltawa den Sta­ tus der Stadt. Місто розділене на 3 райони. Poltawa ist auch ein Standort der wis­sen­ schaft­li­chen Forschungs– und Projektierungsinstitute. das Marionettentheater. яку займає місто. Zu den ältesten Baudenkmälern ge­hö­ ren die Bauten des Klosters und der Kreuzeserhöhungskirche (17—18 Jh. die die Stadt umfasst. Daran erinnern ihre stummen Au­gen­ zeu­gen — zahlreiche historische Bauten und Baudenkmäler.). філармонія. das Ge­bäu­de des Institutes für adlige Frau­en (1828—1832). . Die Fläche. На честь перемоги над шведами під проводом Петра Першого було зве­де­ но Колону перемоги. складає 7 700 км2. der Gloc­ken­turm der Maria–Him­mel­fahrt– Kathedrale (1774—1809).). ансамбль Крутої площі. Про це нагадують її мовчазні сві­д­ ки — численні будівлі та ар­хі­те­к­ту­р­ні па­м’я­т­ки. Полтава є місцем. Sehr reich ist die Geschichte der Stadt.

художній. що носить ім’я П. Zuc­ker ein. Ausstat­ tungen für chemische. das Kunstmuseum. обладнання для хі­мі­ч­ ної. му­зей «Пояс Пол­та­в­сь­кої битви» та ба­га­то інших. Poltawa ist eine grüne Stadt. Nahrungsmittel– und Leicht­in­du­strie. його при­ кра­ша­ють багато скверів і парків. viele Grün­an­la­gen und Parks schmücken die Stadt. -n — свідок die Siegessäule — Колона перемоги die Maria-HimmelfahrtKathedrale — Успенський собор 1. Є також аеропорт. Poltawa ist ein Eisenbahnknotenpunkt. das Literatur­ museum. Полтава з її 317 тисячами жителів по­сі­дає важливе місце у виробництві електроламп. 3. Полтава — залізничний вузол. das Ko­ro­len­ko–Museum. das Kotljarewsky–Mu­se­ um. Die Gesamtfläche der Grünanlagen und Parks beträgt 934 Hektar. Полтава — зелене місто. Konfektion. меблів. Мирного. му­зей Королен­ ка.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 131 Eine Attraktivität für die Bürger der Stadt und deren Gäste sind zahlreiche Mu­se­en: das historische Stadtmuseum. му­ зей Ко­т­ля­рев­сь­ко­го. Жителів міста та їхніх гостей при­ваб­ лю­ють численні музеї: історичний (крає­зна­в­чий). das den Namen von P. одягу. що зв’я­зує місто з багатьма містами Укра­ ї­ни та Росії. Wörter und Wendungen der Augenzeuge. Myrny trägt. 5. цукру. Poltawa gehört zu der wirtschaftlichen Ostregion. Загальна площа зелених насаджень і парків становить 934 га. харчової та легкої про­ми­с­ло­во­с­ ті. Einen wichtigen Platz nimmt Poltawa mit seinen 317 000 Ein­wohnern in der Pro­duk­ti­on von Glühbirnen. der für Inlandflüge bestimmt. який служить для внутрішніх польотів країною. 4. die Glühbirne — електролампа der Inlandflug (-flüge) — внутрішній політ (країною) der Heiland — Спаситель Fragen zum Text Wann wurde Poltawa zum ersten Mal erwähnt? Wodurch wurde Poltawa bekannt? Was ist in Poltawa besonders reizend? Welche Erzeugnisse Poltawer Betriebe möchten Sie besorgen? Womit kann man nach Poltawa fahren? . das Mu­se­ um “Das Poltawer Schlachtfeld” und viele andere. лі­те­ра­ту­р­ ний. der die Stadt mit vielen Städten der Ukrai­ne und Russlands verbindet. Möbel. Es gibt auch einen Flughafen. 2. Полтава належить до східного еко­но­ мі­ч­но­го регіону.

8 тис. Mineralwasserquellen (Myrgorod. ве­р­с­та­ти. км2. Öl. меблі. як газ. Das Gebietszentrum ist Poltawa. де найважливіше зна­ чен­ня мають такі корисні копалини. . die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1 693 100. Lebensmittel (But­ter. пісок. Durch das Territorium des Poltawer Ge­ biets fließt der Dnipro mit seinen Ne­ben­ flüs­sen: die Worskla. літо тепле. Eisenerz. Käse) herge­ stellt. швейні вироби. борошно. technisches Glas. Im Winter ist es gemäßigt kalt. про­ми­с­ло­ве устаткування для хі­мі­ч­ ної. Пслом. Площа 28. im Som­mer ist es warm. Da 70 % der Fläche die Schwarzerdeböden besitzen. Оскільки 70 % території займають чор­ноземні ґрунти. м’ясна про­ ми­с­ло­вість. Ton. торф. Das Gebiet wird in 25 Bezirke geteilt und hat 12 Städte. Fleisch–Milch­pro­duk­ti­on und Getreidewirtschaft). ха­р­ чо­ві продукти (масло. Möbel. Полтавська область дає країні гру­зо­ ві автомобілі (Кременчук). Обласний центр — місто Полтава. зернове господарство). Поділяється на 25 районів. олію. Mehl. Im Poltawer Gebiet werden Stoffe. По території Полтавської області про­ ті­кає Дніпро зі своїми притоками Во­ р­с­к­лою. електро­ лам­пи (Полтава). Wagen. Територія області займає При­дні­п­ров­ сь­ку низовину. Porzellan. Das Klima ist gemäßigt kontinental. граніт. кераміку. Näherzeugnisse. сир). гли­ на. die Sula. Leicht– und Leb­ens­mittelin­dus­trie (Kre­ment­s­chuk). це особливо сприяє розвиткові сільського госпо­ дарства (цу­к­ро­вий буряк. Erd­öl. Клімат помірно континентальний. залізна руда. населення 1693. Die Fläche ist 28 800 km2. Нові Сан­жа­ри). вагони. Betriebsanlagen für Chemie–. чол. Das Poltawer Gebiet liegt in der Dni­ pro­tief­ebe­ne. Nowi Sanshary). Fleisch. ist die Entwicklung der Landwirtschaft be­ sonders günstig (Zuc­ker­rü­ben–. Sand. Torf. wo die folgenden Bo­den­ schät­ze von hoher Bedeutung sind: Gas. Werkzeug­maschinen. має 12 міст. нафта. м’ясо. На Полтавщині виробляють тканини. Сулою.132 Gebiete und Städte der Ukraine l  Das Poltawer Gebiet  Ïîëòàâñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum des lin­ ken Ufers des Dnipro. der Psel. Зима помірно холодна. Granit. Das Poltawer Gebiet gibt dem Land Last­wa­gen (Krementschuk) elektrische Glüh­birnen (Poltawa). джерела мінеральних лікувальних вод (Миргород. Область розташована в центральній частині Лівобережної України. легкої та харчової про­ми­с­ло­во­с­ті (Кре­мен­чук). Keramik.1 тис.

Die Stadt hat heute die Fläche über 44 000 Hektar und fast ein Drittel (1570 Hekt­ar) da­von nehmen Parks und Grün­an­la­gen ein. 233 000 Menschen. Die Einwohnerzahl beträgt ca. письменники Є. М. P. Місто сьогодні займає площу понад 44 000 га та майже третину з них (1570 га) займають парки та сквери. t) — виготовляти der Bahntransport — перевезення залізницею überwiegend — переважаючий Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Poltawer Gebiets? Welche Bodenschätze gewinnt man im Gebiet? Warum ist die Entwicklung der Landwirtschaft besonders günstig? Welche Erzeugnisse gibt das Poltawer Gebiet der Ukraine? Was können Sie über die Messen in Sorotschinzi erzählen?  Riwne  гâíå Die Stadt liegt im Nordwesten der Ukrai­ne. Lyssenko. O. Soschtschenko. Auf Poltawer Boden wurden die be­ kann­ten Menschen geboren: der Philosoph H. на річці Усті. І. dem Nebenfluss der Horyn. Глібов. О. O. A. Пчілка. am Fluss Ustj. -n — верстат die Betriebsanlage — устаткування 1. А. Kotljarewsky. поети Л. притоці Го­ри­ні. die Komponisten: M. Гребінка. Кількість жителів становить близько 233 000 чол. ком­по­зи­то­ри М. Gogol. Ptschilka. Сковорода. Гоголь. Tschuraj. W. Wörter und Wendungen günstig — сприятливий die Werkzeugmaschine. Heorgy und Platon Majboroda. I. . Гон­чар. Симоненко. Білаш. В. Зощенко. M. П. Myrny. На Полтавщині народилися видатні діячі: філософ Г. Weitbekannt sind die in Sorotschynzi jähr­lich veranstalteten traditionellen Messen. 2. Загребельний. Bilasch. M. Чурай. поетеса М. Skoworoda. М. 3. Георгій та Пла­ тон Майбороди. Symonenko. Розвинені всі види транспорту. Teslenko. Мирний. Sagrebelny. die Dichter: L. О. die Schriftsteller: Je. Hontschar. der Bahntransport ist aber über­ wie­gend. Місто розташоване на північному за­хо­ді України. 5. О.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 133 Alle Verkehrsmittel sind hier entwic­ kelt. Hlibow. П. herstellen (te. але переважає все ж таки залізничний. 4. die Dichterin M. P. Grebinka. Тесленко. Широко відомий традиційний що­рі­ч­ ний Сорочинський ярмарок. O. Лисенко. Котляревський.

З 1791 р.134 Gebiete und Städte der Ukraine l Zum ersten Mal wird es in den Ur­kun­ den im Jahre 1283 erwähnt. Konfektions– und Nah­rungs­mit­tel­in­du­ strie entwickelt. Привертає увагу парк Т. Riwne leistet seinen Beitrag zur in­du­ stri­el­len Entwicklung der Ukraine. Шевченка. Attraktiv ist der T. Цей регіон має пропорціонально роз­ ви­не­ну економічну структуру. wo 1866–1871 W. Von der Geschichte der Stadt zeugen zahlreiche Baudenkmäler des 18. . Рівне робить свій внесок в індуст­ ріальний розвиток України. Diese Region hat eine proportional ent­wic­kel­te Wirtschaftsstruktur. Korolenko. der Verfasser der Novellen und Kurz­ge­ schich­ten lernte. das lan­des­kund­li­che Museum. філармонія. має статус міста. die Philarmonie. Ab 1791 hat es den Status der Stadt. Sehr bekannt sind in Riwne solche Be­ trie­be wie die Produktionsvereinigung “Asot” und das Leinkombinat. Відомі такі підприємства Рівного. Er­satz­tei­ le für Traktoren. Gefragt in der Ukraine und im Ausland sind Hochspannungsanlagen. Hier sind das Dramentheater. Handelsausstattungen. Установки високої напруги.— 19. Тут є драматичний.: Ус­ пен­сь­ка церква та дзвіниця (1756 р. ав­тор по­ві­с­тей. навчався В. В музеях і театрах міста багато від­ві­ ду­ва­чів. Nach seiner Wirtschaft gehört Riwne zur Westregion der Ukraine. Jahrhundert an­ gelegt wurde. Jahr­hun­derts: die Maria–Him­mel­ fahrt–Kirche und der Glockenturm (1756). das Museum des Militärruhmes und viele andere Kul­tur­ein­rich­tun­gen. Тут розвинені машинобудування. Schewtschenko– Park. Про історію міста свідчать численні пам’ятки архітектури 18—19 ст. коротких оповідань. у якій в 1866—1871 рр. das Gebäude des Gymnasiums (1839). зап­ча­с­ ти­ни для тракторів. історичний музей мі­с­та.). бу­ді­в­ля гімназії (1839). Chemie–. Ко­ роленко. як виробниче об’єднання «Азот» і льо­но­ ко­м­бі­нат. музей бойової слави та багато інших культурних закладів. Уперше згадується в документах у 1283 р. Спочатку Рівне було повітовим мі­с­ том Волинської губернії. ляльковий те­а­ т­ри. das Ma­rio­net­ten­thea­ter. обладнання для тор­гівлі користуються попитом в Ук­ раїні та за кордоном. який було закладено ще у 18 столітті. Zuerst war Riwne die Bezirksstadt des Wolyner Gouvernements. Hier sind Maschinenbau. За своєю економікою Рівне належить до західного регіону Ук­ раїни. швейна та харчова промисло­ вості. der noch im 18. Viel besucht sind die Museen und Thea­ter der Stadt. хі­мі­ч­на.

глина. Hochschule für Wassertrans portingenieure und viele andere. В області багато річок і озер. Der größte Fluss ist die Prypjat. t) — закладати (парк. Значними центрами освіти є вузи: пе­да­го­гі­ч­ний. Das Zentrum des Gebiets ist die Stadt Riwne. має 10 міст. площа­ 20 000 км2. 4. Населення близько 1. Ton. культури. Kreide. 5. Sand). Область розташована на північному заході України. Eine besondere Rolle spielen hier un­ ter den Bodenschätzen Torf.2 Millionen Men­ schen. Das Gebiet besteht aus 16 Bezirken. крей­да. -n — документ anlegen (te.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 135 Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Hochschule. dazu gehören 10 Städte. 3. пісок). Hoch­schu­le für Kultur. 2. Mineralbaustoffe (Granit. Найбільша річка — Прип’ять. два автовокзали та аеропорт. інженерів во­ д­но­го транспорту та багато інших. zwei Autobahnhöfe und einen Flughafen. Тут є один залізничний вокзал. seine Fläche ist 20 000 km2. Обласний центр — місто Рівне. Wörter und Wendungen die Urkunde. Клімат помірно континентальний. Im Gebiet wohnen 1. Поділяється на 16 районів. Im Gebiet sind viele Flüsse und Seen. Рівне — це залізничний вузол. das Gouvernement — губернія der Ersatzteil. Das Klima ist gemäßigt kontinental. мінеральні бу­ді­ве­ль­ні матеріали (граніт.2 млн чол. На півночі виходить до державного кордону України з Білоруссю. Der Norden des Gebiets bildet die Gren­ze der Ukraine mit Weißrussland. . З корисних копалин найважливіше значення мають торф. -e — запасна частина die Handelsausstattung — обладнання для торгівлі Fragen zum Text Erzählen Sie kurz über die Geschichte der Stadt! Was ist hier für die Touristen attraktiv? Was produziert die Industrie der Stadt? Schwärmen Sie sich für Theater? An welcher Poltawer Hochschule möchten Sie studieren?  Das Gebiet Riwne  гâíåíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördwestlichen Teil der Ukraine. Hier gibt es einen Eisen­bahn­hof. Riwne ist ein Eisenbahnknotenpunkt.. сад) die Hochspannungsanlage (-n) — установка високої напруги 1.

Біле. Ger­ ste. Kon­di­to­ rei– und Mineralwasserbetriebe. гречка. Die Hauptkulturen sind Roggen. Провідна галузь сільського го­с­по­дар­ с­т­ва — цукрова промисловість. Лука. Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­ ний та автомобільний. Das Gebiet liegt in der Wald– und Waldsteppenzone. Buchweizen. Das Gebiet ist für die erste im 16. З-поміж підприємств легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті найбільш відомі льонокомбі­ нат (Рі­в­не). цукровий бу­ряк. Der Name des in vielen Liedern be­sun­ ge­nen Hetman Sahajdatschnyj ist vie­ len Ukrai­nern bekannt. holzbear­ beitende. легка. Die Hauptindustriezweige sind Leicht– und Lebensmittelindustrie. der Bile und der Luka. Найбільші озера: Нобель. ячмінь. Näh– und Strickwarenfabriken be­son­ders be­ kannt. Die Hauptverkehrsmittel sind die Ei­sen­ bahn und Autos. Основні культури — озима пшениця. кондитерської промисловості. Der führende Zweig der Landwirtschaft ist die Zuckerrübenindustrie. Область відома першим заснованим в Україні в 16 столітті учбовим за­кла­ дом (Острозька академія). In der Landwirtschaft ist die Pflanzenwirtschaft überwiegend. А ім’я оспіваного в багатьох піснях ге­ть­ма­на П. Паперове виробництво налагоджено в Москвині. Lein­wer­ke. Hier gibt es auch viele Milch–. мінеральних вод. льо­но­за­во­ди. машинобудівна. деревообробна.Gebiete und Städte der Ukraine l 136 Die größten Seen sind der Nobelj. Jahr­ hun­dert in der Ukraine gegründete Lehr­an­stalt (die Ostroger Akademie) be­kannt. Zuckerrüben und Hirse. Unter den Betrieben der Leichtindustrie sind das Leinkombinat (Riwne). Основні галузі спеціалізації облас­ ті — харчова. хі­мі­ч­на. швейні та три­ко­та­ж­ні фа­б­ри­ки. Область знаходиться у лісовій та лі­со­ сте­по­вій зонах. Сагайдачного відоме ба­ га­тьом укра­ї­н­цям. Papier wird in der Stadt Moskwyn er­ zeugt. просо. Тут є також багато підприємств мо­ло­ ч­ної. У сільському господарстві дещо пе­ре­ ва­жає рослинництво. Wörter und Wendungen die Strickwarenfabrik — трикотажна фабрика die Hirse — просо die Pflanzenwirtschaft — рослинництво die Gerste — ячмінь . chemische und Maschinenbauindustrie.

4. на яких можна було б літати в космос. Корольов. 2. Тут він почав мріяти про літальні апа­ра­ти. 5. Короленка. der Pavillon der Weltraumtechnik. das Denkmal für Opfer­ des Fa­schis­mus am Ort des KZ–Lagers­ der Kriegs­ge­fan­ge­nen. Im Jahre 1444 bekam es den Status der Stadt. пам’ят­ник же­р­т­ вам фа­ши­з­му на місці кон­центраційного та­бо­ра військовопо­лонених. Jahrhundert ge­ grün­det. Koroljow geboren wurde. Koroljow seine Kindheit und Jugend.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. In diesem Haus verbrachte S. Zu den Baudenkmälern gehören der Grab­stein am Beerdigungsort des Helden­ des Bürgerkrieges V. М. меморіал Вічної Слави. де народився відомий кон­ структор космічних кораблів. ака­де­ мік С. У будинку. das Ko­ro­len­ko–Museum. Житомир був заснований у 9 столітті. У цьому будинку Корольов провів своє дитинство та юнацькі роки. mit denen man in den Welt­raum fliegen könnte. До пам’яток архітектури належать ме­мо­ рі­а­ль­на плита на місці похован­ня героя громадянської війни В. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt. павільйон ко­с­ мі­ч­ної техніки. Місто поділяється на два райони. . N. художній музей. Це музей природи. Shytomyr wurde im 9. в яких живуть 292 тис. in denen 292 000 Menschen le­ ben (laut der Statistik des Jahres 1998). wo der berühmte Kon­ struk­teur der Weltraumschiffe. Загальна площа міста складає 61 000 га. 3. чол. befindet sich jetzt das Museum. (згідно зі статистикою 1998 року). Г. das künst­ lerische Museum. Akade­ miker S. Hier begann er von den Flugapparaten zu träumen. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. 137 Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets? Welche Bodenschätze nehmen den besonderen Platz ein? Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? Welche Pflanzenkulturen werden im Gebiet angebaut? Wofür ist das Gebiet auch bekannt?  Shytomyr  Æèòîìèð Die Stadt liegt im Norden der Ukraine an den Ufern des Flusses Teterew und sei­nes Nebenflusses Kamjanka. Бо­­женка. Численні музеї гідні відвідання. музей В. Das sind das Museum der Natur. знаходиться тепер музей. das Mahnmal des Ewigen Ruh­mes. Місто розташоване на півночі Укра­ ї­ни на берегах річки Тетерів і його при­то­ки Кам’янки. Bos­henko. П. P. P. Die Gesamtfläche der Stadt ist 61 000 Hektar. У 1444 році він отримав статус міста. In dem Haus.

хімволокно. Великою популярністю користується Ботанічний сад сільгоспуніверситету. Die Forschungsinstitute der Nationalen Akademie der Wissen­schaften sind er­ folg­reich auf vielen Gebieten der mo­ der­nen Wissenschaft. die Hochschule der Landwirtschaft. сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кий університет. ін­стру­ме­ н­ти. Werkzeuge. Для театралів тут є театри (дра­ма­ти­ч­ ний театр. -n — військовополонений der Zweig — філія der Lein — льон in Kontakt zu (Dat. Che­mie­fa­sern. In Shytomyr produziert man Autos. Це педагогічний університет. Ihre Fläche beträgt 45 000 Hektar. der Zweig der Kyjiwer polytechnischen Uni­ver­si­tät. Житомир володіє також науковим по­ те­н­ці­а­лом. музичні інструменти. десять технікумів. Вироби льонокомбінату екс­по­р­ту­ють­ ся у багато країн світу. У Житомирі виробляють ав­то­ма­ши­ни. 2. Shytomyr steht in Kontakt zu der bul­ ga­ri­schen Stadt Mychailiwhrad. das Jugendtheater). die Phil­har­mo­nie.Gebiete und Städte der Ukraine l 138 Für Theaterfreunde gibt es hier Theater (das Drama–Theater. Wörter und Wendungen der Status — статус die Beerdigung — поховання sich großer Beliebtheit erfreuen — користуватися великою популярністю das Opfer (-) — жертва 1. Die Stadt hat viele Grünanlagen und Parks. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt? . філармонія. філія Ки­ їв­сь­ко­го політехнічного уні­вер­си­те­та. У місті багато скверів і парків. Їхня площа складає 45 000 га. Shytomyr verfügt auch über seinen wis­sen­schaft­li­chen Potential. Mu­sik­in­stru­men­te. Житомир підтримує контакти з болгар­ським містом Михайлівград. der Kriegsgefangene. Die Erzeugnisse des Leinkombinats wer­den in viele Länder geliefert. Papier. театр ляльок. 3. zehn Fachschulen. папір. Науково-дослідні інститути На­ці­о­на­ль­ ної академії наук мають успіх у ба­га­ тьох галузях сучасної науки. 4. Das sind die pädagogische Universität. das Ma­rio­ net­ten­thea­ter. Großer Beliebtheit erfreut sich der bo­ ta­ni­sche Garten der landwirtschaftli­ chen Universität.) stehen — підтримувати контакт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. театр юно­го глядача). 5.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 139  Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets  Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Im Herzen der Ukraine an den Steil­ufern des Nebenflusses des Dnipro — Te­te­riw und des Flusses Kamjanka liegt die alte ukrainische Stadt Shytomyr. die Kamjanka. Es wurde im Jahre 884 gegründet. der zwei für Menschen teuerste Begriffe “Shyto” (Roggen) und “myr” (Frieden) in sich vereint. У серці України на крутому березі при­то­ки Дніпра — Тетеріва та ріки Кам’ян­ки розташоване старе ук­ раїнське мі­с­то Житомир. Odesa. Die Stadt hat einen sonderbaren Na­ men. Житомир — великий транспортний вузол України. Містом течуть річки: Тетерів. Durch die Stadt strömen die Flüsse: der Teteriw. Воно було засноване в 884 році. Am Teteriw-Ufer erstreckt sich ein wun­ der­schö­ner Wasserpark. Sankt-Petersburg. На березі Тетерева простягається чу­ до­вий гідропарк. Залізниця зв’язує місто з Киє­вом. Місто отримало своє особливе ім’я від об’єднання понять «жито» та «мир». Shytomyr ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt der Ukraine. der Ukraine und des Auslandes. Санкт-Петербургом. Simferopol. який розташований у сосновому лісі. das in einem Kieferwald liegt. Besonders bekannt ist das Sanatorium “Denytschi”. Багато парків і скверів прикрашають місто. Mehrere Parks und Grünanlagen schmü­cken die Stadt. Житомир — центр одноіменної об­ ласті. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit Kyjiw. Одесою. Міжнародний аеропорт і два ав­то­ во­к­за­ли зв’язують місто з багатьма мі­с­та­ми та селищами області. Ка­м’я­н­ ка. Ein internationaler Flughafen und zwei Busbahnhöfe verbinden die Stadt mit vie­len Städten und Siedlungen des Ge­ bie­tes. України та зарубіжжя. die Einwohnerzahl beträgt über 310 000. Ужго­ ро­дом і Харковом. Us­h­go­ rod und Charkiw. Ба­ра­но­ ви­ча­ми. . У місті та його околицях є багато са­ на­то­рі­їв. Die Fläche der Stadt umfasst 65 km2. die Kroschenka und die Putjatinka. Площа міста становить 65 км2. Кро­ше­н­ка та Путятинка. Особливо відомий санаторій Деничі. Moskau. Ba­ ranowytschi. In der Stadt und ihrer Umgebung be­ fin­den sich viele Sanatorien. Shytomyr ist das Zentrum des gleich­ na­mi­gen Gebietes. кіль­ кість жителів близько 310 000. Мо­с­к­вою. Сімферополем.

die agrarökologische Akademie. технологічний ін­сти­тут менеджменту. Iwan Fe­scht­ schen­ko. літера­ турний музей Житомирської області. Gebiete und Städte der Ukraine l Житомир також промисловий і на­у­ко­ во-технічний центр регіону. Mychajlo Kozjubynsky. . das li­ te­ra­ri­sche Korolenko-Museum. У Житомирі споруджено багато па­ м’ят­­ників: Шевченкові. літературний музей Короленка. Shytomyr ist die Heimatstadt von meh­ re­ren Wissenschaftlern. Die bedeutendsten Museen der Stadt sind das Museum für Geschichte und Landeskunde. das Museum für Geschichte der Feu­er­wa­che und das ein­ zi­ge in der Ukraine Museum für Ge­ schich­te der Kos­mo­nau­tik. das li­te­ra­ ri­sche Museum des Shytomyrer Ge­biets. das KoroljowDenkmal. ху­до­ж­ня галерея. Am Fluss Teteriw auf einem künst­li­chen Hügel erhebt sich das 37 Meter hohe Monument des Ruhmes. Der Sobornyjplatz ist der zentrale Platz der Stadt. In den 60 Indusriebetrieben werden meh­re­re Erzeugnisse hergestellt. Олексан­дра Купріна та інших увічнені ме­мо­рі­а­ль­ ни­ми дошками. му­зей академіка Королькова. eine Gemäldegalerie. Ко­ро­льо­ву. Однією з улюблених вулиць жителів міста була й залишається Ми­хай­лів­сь­ ка вулиця. Schriftstellern und Komponisten. Oleh Olshytsch. Бориса Тена. Імена Олександра Довженка. Die Namen von Olexandr Dowshenko. Соборна площа — центральна пло­ ща міста. У місті п’ять вищих шкіл. Borys Ten. das Jaroslaw-DombrowskiDenkmal. музей при­ро­ ди. das Korolenko-Denkmal. На березі річки Тетерів. In Shytomyr wurden viele Denkmäler er­rich­tet: das Schewtschenko-Denkmal. Житомир — батьківщина багатьох уче­них. In der Stadt sind fünf Hochschulen. серед яких педагогічний університет. das Akade­miker-Koroljow-Museum. Івана Фе­ще­н­ка. письменників і композиторів. Ярославу Домбровському. das zu Ehren der Befreiung der Stadt von den fa­schi­ sti­schen Eroberern errichtet wur­de. das Natur­museum. a. un­ ter ihnen sind die pädagogi­sche Uni­ ver­si­tät. Короленку. Olex­ an­dr Kuprin u. Eine der beliebtesten Straßen der Stadt­be­woh­ner war und bleibt die Mycha­jliwsj­ka­straße. eine techno­logische Hochschule für Ma­na­ge­ment. Михайла Коцюбинського. На шістдесяти промислових під­при­єм­с­ т­вах виробляють багато продукції. спо­ру­дже­ний на честь звільнення мі­с­та від фашистських загарбників. на ма­льо­в­ни­ чо­му гор­бі височить Монумент Сла­ ви.140 Shytomyr ist auch ein wirtschaftliches und wissenschaftlich-technisches Zent­ rum der Region. аграрноеко­ло­гі­ч­на академія. sind durch mehrere Gedenktafeln ge­ehrt. Олега Ольжича. музей історії по­ жежної справи та єдиний в Україні музей іс­то­рії космонавтики. Відомими музеями міста є: музей іс­то­рії та краєзнавства.

3. Die Polissjka Niederung im Norden und die Dniproanhöhe im Süden des Ge­biets bilden seine Geländegestaltung. будувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. Die meisten Flüsse gehören zum Dnipro­ bec­ken: der Teteriw mit Gnilopjatj. Herzlich willkommen in Shytomyr! Ласкаво просимо в Житомир! Wörter und Wendungen der Begriff — поняття das Management [m*n*d4m3nt] — менеджмент. Головна вулиця міста — Велика Бе­р­ ди­чів­сь­ка. 2. Das Gebiet teilt sich in 23 Bezirke 9 Städ­ten. Поліська низовина на півночі та При­ дні­п­ров­сь­ка височина на півдні утво­ рю­ють рельєф області. Вона межує з Білоруссю. Обласний центр — місто Житомир. Область лежить на півночі Укра­ї­ни. die Irpinj. Die Gebietsfläche beträgt 29 900 km .l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 141 Die Hauptstraße der Stadt ist die Wely­ ka Berdytschiwsjka Straße. der Sdwish und andere. Das Gebietszentrum ist die Stadt Shy­ to­myr. Кількість населення 1 445 500 жи­те­лів. Здвиж та інші. Случ. Алея миру — міські ворота в Європу. Площа області 29 900 км2. Die Bevölkerungszahl ist 1 445 500 Ein­ woh­ner. Es grenzt an Weißrussland. управління виробництвом 1. die Gujwa und die Irscha. Innerhalb der Niederung liegt die Ge­ birgs­ket­te (316 m) — der Höhepunkt des Shy­to­my­rer Gebiets. 4. die Feuerwache — пожежна частина errichten — споруджувати. Гуйва та Ірша. Ірпінь. Більшість річок належать до Дніп­ров­ сь­ко­го басейну: Тетерів з Гни­ло­п’ят­ тю. У межах низовини знаходиться гір­сь­ кий кряж (316 м) — найвище місце Житомирської області. Die Friedensallee ist das Stadttor nach Mitteleuropa. 5. 2 . warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt?  Das Shytomyrer Gebiet  Æèòîìèðñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine. Область поділяється на 23 райони та 9 міст. der Slutsch.

-n — кряж leiden unter (i. Ogijenko. a. Короленка. Міклухо-Ма­к­лая. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють тваринництво та птахівництво. легка та харчова промисловість. Miklucho– Maklaj. Leicht– und Lebensmittelindustrie entwickelt.Gebiete und Städte der Ukraine l 142 Es gibt auch viele Seen.) — страждати від die Verunreinigung — забруднення die Baustoffe — будівельні матеріали dominieren (te. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи область страждає від ра­діо­ак­ти­в­ но­го забруднення. a) — становити die Gebirgskette. 84 % населення — українці. Тут розвинені машинобудівництво. Als Folge der Tschornobylkatastrophe lei­det das Gebiet unter der radioakti­ ven Verunreinigung. des Schriftstellers W. Das Shytomyrer Gebiet ist die Heimat vieler berühmter Menschen: des Na­tur­ for­schers und Reisenden M. i) (Dat. а південна частина — в зоні лі­со­сте­пу. 84 % der Bevölkerung sind Ukrainer. t) — переважати technische Nutzpflanzen — технічні культури die Viehzucht — тваринництво die Geflügelzucht — птахівництво . Die wichtigsten Bodenschätze des Ge­ biets sind Baustoffe. Angebaut werden Getreide und tech­ni­ sche Nutzpflanzen. Hier sind Maschinenbau. Огієнка. пись­мен­ни­ка В. Є також буре вугілля та торф. Koro­lenko u. des Philosophen und Linguisten I. Область розташована в зоні мішаних лісів. філософа та лі­ н­г­ві­с­та І. Wörter und Wendungen das Gebiet — область die Fläche — площа. по­ етеси Лесі Українки. Житомирська область є ба­ть­кі­в­ щи­ною багатьох відомих людей: при­ро­до­зна­в­ця та мандрівника М. Тут вирощуються зернові та технічні культури. Koroljow. Є також багато озер. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Winter ist nicht kalt und der Som­ mer — nicht sehr warm und feucht. а літо не дуже тепле та вологе. Das Gebiet liegt in der Mischwaldzone und der südliche Teil — in der Waldsteppe. засновника теорії ракетної техніки С. Будівельні матеріали — най­ва­ж­ли­ві­ ші корисні копалини області. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. der Dich­te­rin Lesja Ukrainka. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф betragen (u. Корольова. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Geflügelzucht. Es gibt auch Braunkohle und Torf. des Gründers der Raketentechniktheorie S.

Спасо-Преображенсь­ кий собор (1776). Im alten Flussbett des Psel gibt es vie­ le Seen. що є найулюбленішими місцями від­по­чи­ н­ку жителів міста. Суми являють собою сучасне місто з великою кількістю зелені. später wurde das Gebiet Sumy gebildet. Серед історичних пам’яток ар­хі­те­к­ ту­ри слід назвати: Воскресенський со­бор (1702). die Kir­che Trojizka mit dem Gloc­ken­turm (1901—1914). Zuerst gehörte Sumy dem Charkiwer Gebiet. darunter sechs Parks. У старому руслі Псла багато озер. займає площу в 99 км2. Право міста Суми отримали в 1780 році. і Суми стали об­ла­с­ ним центром. Die Fläche von Grünanlagen beträgt 28 500 Hektar. Die Bevölkerungszahl beträgt 275 400 Menschen. die die beliebtesten Er­ho­lungs­ or­te für die Städter sind. Das Stadtrecht bekam Sumy im Jahre 1780. Перша згадка про місто припадає на 1652 рік. 2. Місто. (1776). Sumy präsentiert sich als eine moder­ ne Stadt mit viel Grün. 4. розташоване на річці Псел і її притоці Сумці. Кількість населення становить 275 400 чол. Спочатку Суми належали до Ха­р­ків­ сь­кої області. 143 Fragen zum Text Wo liegt das Shytomyrer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Folgen hat die Tschernobylkatastrophe in diesem Gebiet? Was dominiert in der Landwirtschaft? Wessen Heimat ist das Shytomyrer Gebiet?  Sumy  Ñóìè Die am Fluss Psel und seinem Ne­ben­ fluß Sumzy gelegene Stadt nimmt die Flä­che von 99 km2. Sumy ist eine der im Bereich der In­du­ strie hochentwickeltesten Städte der Ukrai­ne. Spaso-Preobrashensky Sobor. серед них 6 парків. Місто поділене на 2 райони. пізніше була утворена Сумська область. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. die Illyinska-Kirche (1851). Площа зелених насаджень складає 28 500 га. Троїцький собор з дзвіницею (1901—1914). Суми — одне з найбільш ви­со­ко­ро­з­ ви­не­них у галузі промисловості міст Укра­ї­ни. 5. Die erste Erwähnung der Stadt fällt auf das Jahr 1652.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. Unter den historischen Denkmälern sind zu erwähnen: Woskressensky Sobor (1702). . und es wurde zum Gebietszentrum. Іллінську церкву (1851). 3.

музей декоративно-при­кла­д­но­го ми­ с­те­ц­т­ва. Велике значення мають ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. das Heimat­museum und viele an­de­re. Museen und Bibliotheken. Schtschepkin und die Philhar­monie. на­со­сів для електростанцій і важких ком­пресорів. Чехова. die Herstellung von Mikroskopen. den Ruhm erlangen — набувати слави das Kunstgewerbemuseum — музей прикладного мистецтва das Heimatmuseum — краєзнавчий музей Fragen zum Text Hat Sumy eine alte Geschichte seiner Entstehung? Welche historischen Baudenkmäler zeugen von seiner Geschichte? Welche Industriezweige sind hier vorhanden? Welche Museen möchten Sie besuchen? Sie sind in einer fremden Stadt. Hier sind das Theater für Junge Zu­ schau­er­. Великої слави набуло виробниче об’єд­нання «Хімпром» і «Гуматех­ ніка».. t) — урочисто відкривати sich präsentieren (als) — представити себе. виробництво мікроскопів. Тут є театр юного глядача. Heute gibt es in Sumy 3 Hochschulen. -e — електростанція 1. das Kunst­ge­wer­ be­mu­se­um. das Flußbett — русло das Kraftwerk. Sehenswert sind die Museen: das Tsche­chow–Museum. дра­ма­ти­ч­ ний театр ім. як. краєзнавчий музей і багато ін­ших. 5. 9 Fachberufsschulen und ei­ni­ge For­ schungs­in­sti­tu­te der Nationalen Aka­de­ mie der Wissenschaften der Ukrai­ne. 4. . 9 технікумів і кілька дослідних інститутів На­ці­о­на­ ль­ної академії наук України. das Drama–Theater von M. Область розташована в північно-схі­ д­ній частині Україні. Sumy ist auch die Stadt der Theater. Wörter und Wendungen einweihen (te. S. Сьогодні в Сумах 3 вузи. М. von Pumpen für Kraftwerke und von schwe­ren Kompressoren. Hochentwickelt sind auch die Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. Суми також місто театрів. Гідні огляду музеї — музей А.Gebiete und Städte der Ukraine l 144 Von größter Bedeutung sind Ma­schi­nen­ bau. Wohin möchten Sie zuerst gehen?  Das Gebiet Sumy  Ñóìñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordöstlichen Teil der Ukraine und bildet die Grenze zu Russ­land. 2. Einen großen Ruhm erlangen die Produktionsvereinigung “Chimprom” und “Gu­ma­tech­nik”. 3. музеїв і бі­ б­лі­о­тек. Щепкіна та фі­ла­р­ мо­нія. Високорозвиненими є також легка та харчова промисловості.. де проходить кор­дон з Росією. С.

Das in diesem Ort gewonnene Erdgas wird im Katschaniwsjker Werk ver­ar­bei­ tet. еле­к­т­ро­ нні мікроскопи. Псел і Ворскла. в Ром­нах — по­лі­гра­фі­ч­ні ма­ши­ни. В Сумах виробляють устаткування для хімічної промисловості. Die größten Flüsse sind die Desna. Sand. Das Gebietszentrum ist die Stadt Sumy. Поділяється на 18 районів. Сула. die Sula. Область належить до індустріальноаграрних. In Sumy werden Betriebsanlagen für che­mi­sche Industrie. пісок. Є також озера та водосховище. Der größte Wert wird auf Brennstoffbodenschätze gelegt. Konotop ist für Betriebsanlagen für Berg­bau­in­du­strie. а літо досить жа­ р­ке. крейду та кам’яну сіль. Зима прохолодна. zählt 15 Städte. Лебедині ви­до­бу­ ва­ють нафту. Pumpen für Wasserkraftwerke und schwe­re Kompressoren pro­du­ ziert. Північ області лежить у лісовій зоні. Обласний центр — місто Суми. Найважливіша галузь — харчова. Розвинені також хімічна.4 Millionen Menschen wohnen. Найбільше значення мають горючі корисні копалини. .l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 145 Seine Fläche beträgt 23 800 km2. населення близь­ко 1. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Im Gebiet werden sowohl Industrie. Місцевий природний газ переробляє Качанівський газопереробний завод. Es gibt auch Seen und Stauseen. Найбільші річки — Десна. насоси для еле­к­т­ро­ ста­н­цій та важкі компресори. З будівельних матеріалів слід на­зва­ти глину. природний газ. In den Bezirken Ochtyrka. im Zentrum und im Süden er­strec­ken sich Wälder und Steppen. leichte und Maschinenbauindustrie. налічує 15 міст. легка та ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня. Kreide und Steinsalz zu erwähnen. Romny für po­ly­gra­ phi­sche Anlagen bekannt. Площа 23 800 км2. Erdgas. центр і південь — у лісостеповій. В Охтирці. wo etwa 1. Braun­ koh­le und Torf gewonnen. Elek­tro­nen­mi­kro­ sko­pe. Romny und Lebedyn werden Erdöl. В Конотопі апа­ра­ту­ру для гір­ни­чо­до­ бу­в­ної про­ми­с­ло­во­с­ті. Ромнах. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. als auch Landwirtschaft entwickelt. Der bedeutendste Zweig ist die Lebensmittelindustrie. Клімат помірно континентальний. der Psel und die Wor­ skla. буре ву­гіл­ля та торф. Unter den Baustoffen sind Ton.4 млн чо­ло­вік. Der Winter ist kühl und der Sommer ist ziemlich heiß. der Seim. Сейм. Der Norden des Gebiets liegt in der Waldzone. Danach stehen chemische.

der Filme und Bänder produziert. композитори Д. Viele berühmte Menschen wurden im Gebiet Sumy geboren. Серед них письменники П. Antonenko–Dawydowy­ tsch. Антоненко-Давидович. des lin­ ken Nebenflusses des Dnister. де нині знаходиться Те­р­но­піль. Провідне місце в сільському го­с­по­дар­с­ т­ві займає цукрова промисловість. Багато відомих людей народилися в Сумській області. die Komponisten D. erzählen?  Ternopil  Òåðíîï³ëü An den Ufern des Flusses Seret. що виробляє кіноплівку і магнітну стрі­ч­ку. wo Phosphordüngemittel und Schwefelsäure erzeugt werden. Hrabowsjkyj. sich erstrecken (te. . Ostap Wyschnja. Найбільші підприємства: Шо­с­т­кін­сь­ ке виробниче об’єднання «Свема». Och­tyr­ka und Schostka).Gebiete und Städte der Ukraine l 146 Die größten Betriebe sind der Betriebsverein “Svema” in Schostka. Darunter sind Schriftsteller P. поети О. B. Куліш. Олесь та П. t) — згадувати der Film — кіноплівка das Band — електромагнітна стрічка 1. Beresowsjkyj. die in Sumy geboren wurden. лівої при­ токи Дністра. hat vor vielen Jahrhunderten eine Sied­lung gelegten. wo sich heutzutage die Stadt Ternopil befin­ det. багато століть тому роз­та­ шо­ву­ва­ло­ся поселення. Баг­ря­ний. 5. die Dichter O. In der Landwirtschaft nimmt den füh­ren­ den Platz die Zucker­rüben­industrie ein. Bortnjansjkyj und M. що виготов­ляє фосфорні добрива та сірчану ки­с­ло­ту. Г­ра­бовсь­кий. t) — поділяти Wert auf etw. 2. Wörter und Wendungen gliedern (te. Kulisch. o) — добувати erwähnen (te. хімічний завод «Хімпром». legen — надавати чомусь значення gewinnen (a. В області працюють три ТЕЦ (Суми. І. Im Gebiet funktionieren drei Wärmekraft– und Fernheizwerke (Sumy. На берегах річки Серет. Ос­тап Вишня. 3. Bahrjanyj. Охтирка та Шостка). das che­mi­sche Werk “Chimprom”. Березовський. I. 4. Was wird dort erzeugt? Was können Sie über die berühmten Menschen. Olesj und P. -n — насос das Wärmekraft– und Fernheizwerk — ТЕЦ Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Sumy? Auf welche Stoffe wird der größte Wert gelegt? Welche Industriezweige sind hier besonders entwickelt? Nennen Sie bitte die größten Betriebe. t) — простягатись die Bergbauindustrie — гірничодобувна промисловість die Pumpe. Б. Бортнянський та М.

Вони підпалили Топільче (колишня назва міста). баштою з во­ро­та­ми та глибоким ро­ вом. Während des Zweiten Weltkrieges war die Stadt fast völlig zerstört. З 1939 р. Тернопіль займає сьо­го­дні площу в 32 км2. Im 13.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 147 Diese Siedlung überfielen die rö­mi­ schen Legionen. das Werk für Metallerzeugnisse und vie­le andere vorhanden. тут було побудовано фортецю з ви­со­ким земляним валом. Тільки в 1540 р. Археологи ще й сьогодні знаходять при розкопках багато римських мо­ нет. завод «Ва­т­ ра». жителів. das Leuchten pro­du­ ziert. Sie setzten die Topiljtsche (die da­ma­li­ ge Benennung der Stadt) in Brand. Ternopil ist eines der wichtigsten in­du­ stri­el­len Zentren der Westukraine. Hier sind das Mähdrescherwerk. Die Archäologen finden noch heute bei den Ausgrabungen viele römische Mün­zen. Тут є: завод комбайнів. Seit 1772 gehörte Ternopil zu Öster­reich. Jahrhundert tobten hier die tatarisch–mongolischen Horden. Die Bevölkerungszahl beträgt 211. Двічі фортеця звільнялася козаками під проводом Б. die Produktions­vereinigung “Textterno”. . Das heutige Ternopil nimmt die Fläche von 32 km2. На селище нападали римські легіони.6 тис. Тернопіль належав Австрії. Zweimal wurde die Festung von den Ko­sa­ken unter B. dem Turm und dem Tor und auch mit dem tiefen Graben gebaut. До історичних пам’яток належить Доміні­канський собор (освячений у 1749 р. Die Festung wurde Ternopil genannt. Zu den historischen Bauwerken gehört die Dominikaner Kirche (1749 ein­ge­ weiht).6 Tau­send Einwohner. У 13—15 століттях тут шаленіли та­та­ ро-монгольські орди. Chmelnyzky befreit.). Стара фортеця збереглася й сьо­го­дні. що виробляє світильники. Erst im Jahre 1540 wurde hier die Fe­ stung mit dem hohen Erdwall. das Werk “Watra”. виробниче об’єднання «Тексттерно». Ab 1939 wurde es zusammen mit den anderen Städten der Westukraine an die Ukrainische Republik angeschlossen. Тернопіль — один із найважливі­ ших промислових центрів Західної Укра­ї­ни. за­вод металовиробів і багато інших. Das alte Schloss ist bis heute erhalten geblieben. разом з іншими містами За­хі­д­ної Укра­ї­ни був приєднаний до Укра­ї­н­сь­кої республіки. Під час Другої світової війни місто було майже повністю зруйноване. Кількість населення становить 211. Фортецю було названо Тернопіль.—15. З 1772 р. Хмельницького.

Hier lebten und wirkten Lesj Kurbas. das Puppentheater und die Phil­har­mo­nie. Für die Gäste der Stadt sind die Türen der Gemäldegalerie. Мальовничі околиці роблять місто привабливим для туристів. Шевченка. Тернопільське море — гордість жи­те­ лів міста.) — приєднувати die Leuchte. deren Stimme Mai­ land und Warschau. Тут жили й працювали Лесь Курбас. Ternopil ist auch die Stadt der Theater. t) — шаленіти die Hörde. -n — орда ein Brand setzen — підпалювати anschließen (o. Ternopil ist die Heimatstadt von So­lo­ mi­ja Kruschelnyzka. oder Dat. Тернопіль — місто студентів. a) — нападати toben (te. Тернопіль — рідне місто Соломії Кру­ше­ль­ни­ць­кої. Hier gibt es 4 Hochschulen und 5 Fachberufsschulen. Ольга Кобилянська. Die Ternopiler See ist der Stolz der Ein­ woh­ner der Stadt. -n — світильник Mailand — Мілан Fragen zum Text 1. У розпорядженні любителів ми­с­те­ц­ т­ва знаходиться драматичний театр ім. Париж і Відень. Для гостей міста широко відкриті две­рі картинної галереї та краєзнав­ чого музею. ляльковий театр і фі­ла­р­мо­нія. голосом якої за­хо­ п­лю­ва­лись Мілан і Варшава. Ternopil ist die Stadt der Studenten. Die malerische Umgebung macht die Stadt zu einem Anziehungs­punkt für die Touristen. Василь Сте­фа­ник і багато інших. des Hei­mat­mu­se­ ums weit geöffnet. музеїв і бібліотек. Вироби цих підприємств відомі да­ле­ ко за межами України. Welche Zeugen der Geschichte sind erhalten geblieben? 3. Wo liegt Ternopil? 2. Museen und Bibliotheken. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt? . Zur Verfügung der Kunstfreunde ste­ hen das Schewtschenko–Drama– Theater. Wie ist hier die Industrie entwickelt? 5. Wasylj Stefanyk und viele andere. Wörter und Wendungen überfallen (ie. Тернопіль також місто театрів. Тут є 4 вузи та 5 технікумів.Gebiete und Städte der Ukraine l 148 Die Erzeugnisse dieser Betriebe sind weit außerhalb der Ukraine bekannt. Mit welchen prominenten Persönlichkeiten ist die Geschichte der Stadt verbunden? 4. o) an (Akk. Olga Kobyljanska. Paris und Wien be­ wun­der­ten. Т.

Підприємство «Ватра» випускає сві­ти­ ль­ни­ки. Die Wirtschaft besteht aus dem In­du­ strie– und Landwirt­schafts­komplex. З корисних копалин найбільша кі­ль­ кість мінеральних будівельних ма­те­ рі­а­лів: вапняки. Der Betrieb “Watra” produziert Leuch­ ten. ха­ р­чо­ва та машинобудівна про­ми­с­ло­ вість. Gips. Коропець. die Zahl der Städte ist 16. Kalk. Є джерела мінеральних вод. holzverarbeiten­ de und Porzellanwerke. Серет. Головні річки — Дністер зі своїми при­то­ка­ми (Гнила Липа. Стри­па. Den führenden Platz nehmen leichte. Zuckerrübenanbau. Клімат помірно континентальний з м’якою зимою та теплим вологим лі­том.2 млн чол. На річках. глина та паливних корисних копалин — буро­ го вугілля та торфу. буряківництво і м’ясо-молочне тва­ рин­ни­ц­т­во. Ton und Brennstoff­ bodenschätze — Braunkohle und Torf. крейда. Область складається з 14 районів. Збруч). Getreidewirt­schaft. Das Klima ist gemäßigt kontinental der Winter ist mild und der Sommer ist feucht und warm. Територія області простирається на Поділлі. кі­ ль­кість міст — 16. . Тернопільський комбайновий завод випускає бурякозбиральні ком­бай­ни. Die Fläche ist 13 800 km2. der Seret und der Sbrutsch). Площа 13 800 км2. Es gibt auch Mineralwasserquellen. населення 1. В області працюють також підприєм­ ства будівельної індустрії. Unter den Bodenschätzen sind in gro­ ßer Menge Mineralbaustoffe Kreide.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 149  Das Gebiet Ternopil  Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im westlichen Teil der Ukraine. Fleisch– und Milchviehzucht ein. Im Ternopiler Kombinewerk werden Zuc­ker­rü­ben­kom­bi­nes erzeugt. Провідну роль відіграють легка. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1. по­бу­до­ва­ні невеликі електростанції. Das Territorium des Gebiets erstreckt sich auf der Podilljaplatte. Das Gebiet besteht aus 14 Bezirken. де­ре­во­об­ ро­б­ні.2 Millionen. die Strypa. Lebensmittel– und Maschinenbau­ industrie. Im Gebiet arbeiten auch Bauindustriebetriebe. Господарство області являє собою промисловий та аграрний комплекс. Auf den oben genannten Flüssen wur­ den kleine Wasserkraftwerke errichtet. Die Hauptflüsse sind der Dnister mit sei­nen Nebenflüssen (die Hnyla Lypa. Є ставки та водосховище. Область розташована у західній ча­с­ ти­ні України. згаданих вище. гіпс. Es gibt auch Seen und Stauseen. а також зернове господарство. der Koropezj. фарфорових виробів.

 Kruschelnyzjka geboren. Чайков­ ський. Місто розташоване на правому бе­ре­ зі Кременчуцького водосховища на Дніпрі. Гнатюк. В області розвинені всі види транс­ порту. Lepkyj. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 75 km2.Gebiete und Städte der Ukraine l 150 Im Gebiet sind alle Arten von Ver­kehrs­ mit­teln entwickelt. N. На тернопільській землі народилися оспівані в історії українського ко­за­ц­ т­ва гетьмани Д. всесвітньо відомі ака­ де­мі­ки І. Ju. 2. der Knotenpunkt — залізничний вузол die Getreidewirtschaft — зернове господарство Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet Ternopil? Welche Bodenschätze sind hier in großer Menge? Welche Wirtschftszweige sind im Gebiet besonders entwickelt? Was kann man über die größten Betriebe sagen? Wessen Namen sind den meisten Ukrainern gut bekannt?  Tscherkasy  ×åðêàñè Die Stadt liegt am rechten Ufer des Kre­ment­schugskyj Staubeckens am Dnipro. die weltbe­ rühmten Aka­de­mi­ker I. пись­мен­ ни­ки Б. Nalywajko. Samtschuk. . У. Opil­ skyj. Auf dem Territorium des Gebiets (Sa­ lischt­s­chy­ky) liegt der bekannte Kur­ort. Baj­da. Найбільші залізничні вузли — Те­р­но­ піль та Чортків. 5. Н. A. С. Загальна площа міста становить 75 км2. Die größten Eiseubahnknotenpunkte sind Terno­pil und Tschortkiw. Наливайко. А. die Schriftsteller B. пра­во­сла­в­ним монастирем. Мо­розенко. Jahrhundert ge­grün­de­ten orthodoxe Kloster be­ kannt. Кількість населення становить 297 200 жителів. S. Auf dem Ternopiler Boden wurden die in der Geschichte des ukrainischen Ko­sa­ ken­tums besungenen Hetmane D. Почаїв відомий заснованим у 16 ст. Wörter und Wendungen der Kalk — вапно die Leuchte. -n — світильник das Kloster — монастир der Hetman — гетьман 1. 4. Poljuj und W. Самчук. Potschajiw ist für im 16. Die Stadt besteht aus zwei Stadtbezirken. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 297 200 Einwohner. die welt­be­rühm­te Sängerin S. Місто складається з двох міських ра­ йо­нів. На території області (Заліщики) зна­хо­ дить­ся відомий курорт. Ю. Hnatjuk. U. Полюй та В. спі­ва­ч­ка зі сві­то­вою сла­вою С. 3. Tschajkowsjkyj. Morosenko. Байда. Лепкий. Крушельницька. Опільський.

das Gebäude des ehe­ maligen Gasthofes “Slowjansjkyj” (Anfang des 20. Високо оцінені жителями та їхніми го­ с­тя­ми пам’ятник співакові та гусляру Бо­я­ну. хімічної..). wissenschaftliche Produktionsvereinigung “Rotor”. науково-виробниче об’єднання «Ротор». und das Mahnmal “Der Obelisk des Ruhmes”. Sehr bekannt sind die Betriebe: “Fo­to­ prylad”. Jahrestages der Grün­dung der Stadt er­ rich­tet wurde. Зелені насадження займають площу в 2470 га. зоопарк і крає­зна­ в­чий музей. das Seidenkombinat u. Черкаси — зелене місто. м’ясокомбінат. Nahrungsmittel– und Leichtindustrie ein. будівлю колишнього ко­ме­р­цій­но­го банку (1914). та ме­мо­ рі­ал «Обеліск Слави». Важливе місце на українському рин­ ку посідає продукція машинобуду­ вання. серед них 6 парків. статус міста отри­ма­ ли тільки в 1795 р. Tscherkasy ist die Stadt mit viel Grün. До історичних пам’яток можна від­ не­с­ти: будівлю колишньої земської упра­ви (1907—1912 рр. Jahrhundert. a. Дуже відомі підприємства: «Фо­то­при­ лад».l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 151 Laut der Chroniken entstand Tscher­kasy im 13. шовковий комбінат і багато інших. v. До визначних місць міста належить Будинок природи.). Згідно з літописом Черкаси були за­ сно­ва­ні в 13 ст. «Імпульс». будівлю ко­ли­ш­ньо­го готелю «Слов’янський» (по­ча­ток 20 ст. das zu Ehren des 700. darunter sechs Parks. приладобудування. der Zoogarten und das Heimatmuseum. Werk­zeug­ma­schi­nen­ bau. Спочатку Черкаси були повітовим мі­с­ том і належали до Київської губернії. das Gebäude der ehe­ma­li­gen Handelsbank (1914). Nach seinem wirtschaftlichen Potential gehört Tscherkasy zu der West– und Nordregion der Ukraine. “Impuls”. den Stadtstatus be­ kam es erst im Jahre 1795. Zu den historischen Bauten kann man zählen: das Gebäude der ehemaligen Bezirksverwaltung (1907–1912). котрий був зведений на честь 700-річчя заснування міста. Jahr­hun­derts). Einen wichtigen Platz auf dem ukrai­ni­ schen Markt nehmen Erzeugnisse von Maschinenbau. Hohe Wertschätzung der Einwohner und deren Gäste genießen das Denkmal dem Sänger und Huslar Bojan. der chemischen. der Fleisch­betrieb. ха­р­чо­вої та легкої промисловості. Zuerst war Tscherkasy eine Bezirks­ stadt und gehörte dem Kyjiwer Gou­ ver­ne­ment. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Haus der Natur. За своїм економічним потенціалом Черкаси належать до західного та пів­ нічного регіону України. Die Grünanlagen nehmen die Fläche von 2470 Hektar ein. .

Das Gebietszetrum ist die Stadt Tscher­ kas­sy. Обласний центр — місто Черкаси. за­ лі­з­ни­ч­ний вокзал і автовокзал. 5. 8 тех­ні­ку­мів і 19 фі­лій на­у­ко­во-дослідних та про­е­к­т­ них ін­сти­ту­тів. ляльковий те­ атр і філармонію. 3. Wörter und Wendungen die Bezirksverwaltung — тут: повітова земська управа die Handelsbank — комерцій­ ний банк der Gasthof — готель 1. Das Gebiet hat die Fläche 20 900 km2 und die Einwohnerzahl 1. . має 16 міст. Поділяється на 20 районів. У місті є річковий порт. населення 1. 4. Великими центрами освіти є пед­ універ­ситет. Das Gebiet besteht aus 20 Bezirken. die Filiale der Kyjiwer polytechnischen Hoch­schu­ le. o) — користуватися der Binnenhafen — річковий і озерний порт Fragen zum Text Welche Fläche nimmt die Stadt ein? Welche historischen Bauten sind erhalten geblieben? Welche Industriezweige sind hier vertreten? Was ist in Tscherkassy sehenswert? Wodurch ist die Stadt berühmt?  Das Gebiet Tscherkasy  ×åðêàñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum der Ukrai­ ne im mittleren Teil des Dniprobeckens. In der Stadt sind ein Binnen– und Flug­ ha­fen. Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Universität. 8 Fachschulen und 19 Filialen der wis­sen­schaft­li­chen Forschungs– und Projektier­ungs­institute. Площа 20 900 км2. Шевченка. філія Київського полі­тех­ нічного університету. die Wertschätzung — висока оцінка genießen (o. аеропорт. Область розташована в центральній частині України.Gebiete und Städte der Ukraine l 152 Die Theater– und Musikfreunde haben die Möglichkeit das Schewtschenko– Dra­ma–Theater. Und wer ist mit dem Tscherkaskyj Volkschor nicht bekannt? А хто не знайомий з Черкаським на­ род­ним хором? Sein Singen der ukrainischen Volks­lie­ der bezaubert je­den Ukrainer. das Puppentheater und die Phil­harmonie zu besuchen. Т. в басейні середньої течії Дніпра. ein Eisenbahn– und Autobahnhof. Його спів українських пі­сень чарує будь-якого українця.5 Millionen Menschen. 2. hat 16 Städte.5 млн чоловік. Театрали та любителі музики мають можливість відвідати драматичний театр ім.

der Hirsky Tikytsch und der Hnyly Tikytsch. Das Klima ist gemäßigt kontinental. “Mehommeter”. виробниче об’­єд­ нан­ня «Азот». Die Dniproplatte entlang ziehen 70 km lang Kaniwberge. Weit bekannt ist auch dendrologischer Garten “Sofijiwka” in Umanj. виробництво уста­т­ ку­ван­ня для харчової і легкої про­ми­ с­ло­во­с­ті. Область лежить у лісостеповій зоні. die Sula. Torf. Зима м’яка з частими відлигами. глина. . хімічна. «Фотоприлад». Головні напрямки спеціалізацій — це харчова промисловість (особливо цу­к­ро­ва). Найбільші підприємства «Стро­м­ма­ши­ на». Die Grundrichtungen der Spe­zia­li­sie­ rung sind die Lebensmittelindustrie (be­son­ders Zuckerrübenindustrie). Der größte Schatz des Naturschutz­ fonds ist der Kaniwer Naturschutzpark. Область належить до індустріальноаграрних областей України. Gneise. Найбільшим скарбом природно-за­по­ ві­д­но­го фонду є Канівський при­ро­д­ ний заповідник. Тя­с­мин.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 153 Die Oberfläche des Gebiets ist haupt­ säch­lich flach. Granit. Вільшанка. Durch das Territorium des Gebiets flie­ ßen die Nebenflüsse vom Dnipro der Ros. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone. Уздовж долини Дніпра про­стя­га­ють­ ся на 70 км Канівські гори. граніт. По території області протікають при­ то­ки Дніпра Рось. Ton. торф. deren Höhe bis zu 253 m reicht. Сула. Getreideanbau. літо тепле. Fleisch– und Milch­pro­duk­ti­on. der Tjasmyn. «Уманьфарммаш». der Supij und die Nebenflüsse von Piwdenny Buh. der Sommer ist warm. Der Winter ist mild mit häufigem Tau­ wet­ter. виробництво зерна. Kaolin. Широко відомий також дендропарк Софіївка в Умані. “Um­an­jfarm­masch”. das Maschinenbauwerk und das elek­tro­me­ cha­ni­sche Werk in Smila. “Impuls”. Vom großen Wert sind hier die fol­gen­ den Bodenschätze: Braunkohle. Клімат помірно континентальний. м’яса і мо­ло­ка. каолін. машинобудівний та еле­к­т­ро­ме­ха­ні­ч­ ний завод у Смілі. Produktion von Werkzeuganlagen für Lebensmittel– und Leicht­in­du­strie. che­ mische Industrie. «Імпульс». Поверхня області в цілому рівнинна. Супій та притоки Південного Бугу Гірський Тікич і Гнилий Тікич. «Орі­ зон». “Fotogerät”. die Wiljschanka. “Oryson”. «Ме­го­м­метр». висота яких сягає 253 м. der Betriebsverein “Asot”. Das Gebiet gehört zu den industriell– ag­rar­wirtschaftlichen Gebieten der Ukrai­ne. Велике значення мають такі корисні коплини: буре вугілля. гнейси. Die größten Betriebe sind “Strom­ maschine”.

. Стеценко. Місто займає площу в 64 км2. Старицький. Sän­ger S. композитор К. der im Volk Kolijiwschtschina hieß. В області працюють 24 цукрові за­ во­ди. Welche Wirtschaftszweige sind im Gebiet entwickelt? 5. Starizky. М. Шевченко. Hier war das Zentrum des ukraini­ schen Kosakentums. Schewtschenko. Хмельницький.) der Fonds [f18] — фонд der Aufstand — повстання antileibeigen — антикріпосницький Fragen zum Text 1. An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? 3. Das Gebiet Tscherkassy gab der Hei­ mat solche hervorragenden Menschen. Hulak–Arte­ mowsky. Die Stadt nimmt die Fläche von 64 km2 ein. Черкащина дала батьківщині таких видатних людей. Hier fand der antileibeigene Aufstand. Тут відбулося антикріпацьке по­вс­тан­ ня. кіль­ кість населення складає 301 100 жи­ те­лів. Mit dem Gebiet Tscherkassy ist sehr eng die heldenhafte Vergangenheit unseres Volkes verbunden. zwei große Fleischkombinate und vie­le andere Betriebe der Lebensmittelindustrie. ihre Bevölkerungszahl beträgt 301 100 Einwohner. Тут був центр українського козацтва. співак С. Гулак-Ар­те­ мов­сь­кий. Was haben Sie über die Geschichte des Gebiets erfahren?  Tschernihiw  ×åðí³ã³â Tschernihiw liegt an der Desna. письменни­ ки Т. Netschyj–Lewyzky. Hetman P. гетьман П. Schriftsteller T. два великі м’ясокомбінати та ба­га­то інших підприємств харчової про­ми­с­ло­во­с­ті. як Б. I. Tschernihiw ist eine der ältesten Städte der Ukraine. Komponist K. Нечуй-Левицький. Дорошенко. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Tscherkassy. І. M. 2. Welche grünen Zonen sind besonders bekannt? 4. Чернігів розташований у середній те­ чії Десни. З Черкаською областю тісно по­в’я­за­ не героїчне минуле нашого народу. Stezenko. Місто розділене на 2 міських райони. wie B.Gebiete und Städte der Ukraine l 154 Im Gebiet arbeiten 24 Zuckerrüben­ werke. назване Коліївщиною. statt. Doros­ chenko. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. Wörter und Wendungen das Kaolin — каолін der Gneis — гнейс (геол. Чернігів — одне з найдавніших міст України. Chmelnyzky. in ih­ rem mittleren Lauf.

де. Die 12 Kanonen der Bastion der Tscher­ ni­hi­wer Festung (16. Die Mauer dieser Festung erinnert uns an die reiche Geschichte der Stadt. Im 10. Після перемоги Москви над Литвою Чернігів став частиною Московської держави. Jh. Jh. laut der Chro­ni­ ken.). Jahr­ hun­dert gegründet. Стіна цієї фортеці нагадує нам про багату історію міста. Ihren Namen bekam die Stadt von ih­ rem Fürsten Tschorny.). Під Іллінською церквою знаходяться печери. Im 14. У 10 сторіччі Чернігів був частиною Київської Русі. Unter dieser Kirche befinden sich die Höhlen.).) збереглися до сьогоднішнього дня. Старий центр міста називається «Ди­ ти­нець». Після розпаду Київської Русі на його території було самостійне князівство (1024—1239).—18. Широко відомі Чернігівські монасти­ рі: Єлецький Успенський монастир (11–17 ст. Троїцько-Іллінський мо­ настир (11–18 ст. похований князь Чо­р­ний. 155 Місто було засноване приблизно в 7 сторіччі. Неподалік від Єлецького монастиря знаходиться курган «Чорна мо­ги­ла». fällt auf das Jahr 907. а в 1654 році був приєднаний до Росії. Zu den historischen Baudenkmälern der Stadt gehören die Christi–Verklärung­ skathedrale (aus 11. Nach dem Sieg Moskaus über Litauen wurde Tschernihiw ein Teil des Mos­ kau­er Staates.) sind bis­ her erhalten geblieben. wo der Überlieferung nach der Fürst Tschorny begraben wurde. Weit bekannt sind die Tschernihiwer Klö­ster: das Jelezky–Verkündigungs­ kloster (aus 11.—17. Перша згадка згідно з літописом при­ па­дає на 907 рік. Nach dem Zerfall der Kyjiwer Rus war auf seinem Territorium das selb­stän­di­ ge Für­sten­tum (1024—1239). У 14 сторіччі Чернігів належав Литві. dann gehörte es zu Polen. До історичних пам’яток архітектури міста належать Преображенський со­ бор (11 ст. die Katharinen–Kir­che (1715 ein­ge­weiht).l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè Die Stadt wurde ungefähr im 7. Nicht weit vom Jelezky–Kloster be­fin­ det sich ein Grabhügel “Das Schwarze Grab”. Die erste Erwähnung.). Свою назву воно отримало від князя Чорного. Борисоглібський собор (1120–1123 рр.­ Дванадцять гармат бастіону Че­р­ні­гів­ сь­кої фортеці (16–18 ст. Катерининська це­р­к­ ва (освячена в 1715 р.—18. Jh. Das alte Stadtzentrum heißt Detynez. und im Jahre 1654 wurde es an Russ­land angeschlossen. Jh. Jahrhundert wurde Tschernihiw ein Teil der Kyjiwer Rus. за легендою. . das Dreieinigkeitskloster mit der Eliaskirche (aus 11. потім він належав Польщі. die Borys–und– Glib–Kathedrale (1120—1123 erbaut).).).). Jahrhundert gehörte Tschernihiw zu Li­tau­en.).

Be­trie­be der Maschinenbau–. Чернігів — місто освіти та науки. легкої та харчової про­ми­с­ло­ во­с­ті та льонокомбінат. Hier gibt es viele wissenschaftliche For­ schungs­in­sti­tu­te und Projektierungsbüros. das Kunst­mu­se­um. Wörter und Wendungen fallen (ie. Серед найбільших підприємств міста слід назвати: ВО «Пожежмашина». Die Theater– und Musikfreunde laden gastfreundlich die Zuschauer­räume des Drama–Theaters. Коцюбинського. художній музей. “Tabak”. der 8 Fach­schulen sind für die Schulabgänger weit geöffnet. Гідні огляду численні музеї міста: історичний­ музей. Tschernihiw ist die Stadt der Bildung und Wissenschaft. die Gräber — могила das Feuerwehrauto — пожежна машина der Zerfall — розпад Fragen zum Text 1. 2.Gebiete und Städte der Ukraine l 156 Unter den größten Betrieben der Stadt sind zu erwähnen: die Produktions­ vereinigung “Feuerwehrauto”. Kozju­ bynsky–Museum. Leicht– und Nahrungmittelindustrie und das Lein­kom­bi­nat. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt: das historische Museum. му­зей народного декоративного ми­ с­те­ц­т­ва Чернігівщини. «Хімтекстильмаш». Тут є багато науково-дослідних ін­сти­ ту­тів і проектних бюро. Любителів театру та музики гостинно запрошують глядацькі зали дра­м­те­ а­т­ру. Welche historischen Bauten möchten Sie besichtigen? 4. “Tschernihiw­möbel”. підприємства ма­ши­но­бу­ду­ ван­ня. Suchen Sie an der Landkarte Tschernihiw und erzählen Sie über seine geographische Lage. das Museum der de­ko­ ra­ti­ven Volkskunst des Tschernihiwer Landes.) — приходитися на. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? 3. Welche Industriezweige sind hier entwickelt? 5. літературний му­зей М. des Theaters für Jun­ge Zuschauer und der Philharmonie ein... «Тютюн». Двері педагогічного та тех­но­ло­гі­ч­ но­го університетів і вісьми середніх на­вча­ль­них закладів широко відкриті для випускників шкіл. Was möchten Sie in Tschernihiw besuchen? .) — приєднатися die Kanone (-n) — гармата die Höhle (-n) — печера der Grabhügel — курган (поховання) das Grab. “Chimtextilmasch”. das literarische M. театру юного глядача та фі­ла­р­ мо­нія. М. o) an (Akk. a) auf (Akk. sich anschließen (o. Die Türen der pädagogischen und tech­no­lo­gi­schen Universitäten. «Чернігівмеблі».

Die führenden Zweige der Industrie sind leichte. Основу сучасного господарства скла­ да­ють промисловість. Площа 31 900 тис. машинобудівна та харчова. Chemiefaser. вапняк. Kartoffeln. торф. будматеріали. З корисних копалин особливе зна­ чен­ня мають нафта. Територія області лежить у межах При­дні­п­ров­сь­кої та Поліської ни­зо­ вин. Landwirtschaft und Ver­ kehr. а літо помір­ но тепле. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Der Winter ist gemäßigt kalt und der Som­mer ist gemäßigt warm.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 157  Das Gebiet Tschernihiw  ×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine im Desnabecken und bildet die Grenze an Russland und Weißrussland. гіпс. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­hiw. Der Hauptfluss des Gebiets ist die Desna. цу­кор. Зима помірно холодна. Den Grund der heutigen Wirtschaft bil­ den Industrie.3 Mil­lio­ nen Menschen. Baustoffe. Der nord–östliche Teil des Gebiets wur­ de wegen der Tschernobylkatastrophe radioaktiv ver­schmutzt. Sand. населення 1. Kalk. Південно-східна частина області ра­ діо­ак­ти­в­но забруднена внаслідок ка­ та­с­т­ро­фи на Чорнобильській АЕС. Das Territorium des Gebiets liegt auf der Dniproplatte und in der Niederung Po­lissja. Область постачає країні зерно. «Чер­ нігівмеблі» та інші. Поділяється на 22 райони і 15 міст. Область розташована на півночі Укра­ ї­ни в басейні Десни і утворює дер­жа­ в­ний кордон з Росією та Бі­ло­рус­сю.3 млн чоловік. «Хі­м­во­ло­к­но». картоплю. глина та мергель. “Tscher­nihiwmöbel” und andere. Unter den Bodenschätzen haben die be­son­de­re Bedeutung Erdöl. продукцію ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. До найбільших підприємств на­ле­жать «Пожежмашина». Erdgas. Клімат помірно континентальний. Обласний центр — місто Чернігів. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. природний газ. Das Gebiet liefert dem Land Getreide. “Chemiefaser”. Torf. Zucker. Maschinenbau– und Lebensmittelindustrie. Zum Gebiet gehören 22 Bezirke und 15 Städte. км2. Головна річка області — Десна. Ton und Mergel. хімічне волокно. . Die Fläche beträgt 31 900 km2. Maschinenbauer­ zeugnisse. Zu den größten Betrieben gehören “Feuer­­wehrauto”. сільське го­с­по­ дар­с­т­во та транспорт. пісок. Gips. Провідні галузі промисловості легка.

 Wirjowka. Pryluky. 4. Nishyn. . Бахмач. жито. ячмінь. Заньковецька. die Schauspielerin M. Прези­ дент Укра­ї­ни Л. винахідник М. auf dessen Territorium in Baturyn die Hauptstadt der Ukraine war. Дов­ женко. Die Stadt umfaßt die Fläche von 153 km2 und ist in drei Stadtbezirke ge­ teilt. актриса М. Кібальчич. Gerste. der Roggen — жито der Winterweizen — озима пшениця Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Tschernihiw? Welche Bodenschätze wurden hier entdeckt? Was liefert das Gebiet dem Land? Wessen Namen sind mit diesem Gelände verbunden?  Tscherniwzi  ×åðí³âö³ Tscherniwzi liegt in der Westukraine. Залізничні вузли Чернігів. 3. на території якої в Батурині була столиця України. такі як засновник україн­ського кіномистецтва О. Dowshenko. des Ne­ben­flus­ses der Donau. Головні культури: озима пшениця. Präsident der Ukraine L. der Kom­ ponist H. Im Gebiet Tschernihiw wurden die be­ rühmten Menschen geboren. Die Knotenpunkte sind Tschernihiw. Ти­ чина. В Чернігівській області народили­ ся видатні люди. Вірьовка. so wie der Be­gründer der ukrainischen Filmkunst O. Місто займає площу в 153 км2 і роз­ді­ ле­не на 3 міські райони. гречка. поет П. Чернігівщина — стародавня укра­ї­н­сь­ ка земля. Das Gebiet Tschernihiw ist der uralte ukrai­ni­sche Boden. 2. Kibal­ tschytsch. Eben hier war das Fürstentum Kyjiwska Rus. Ні­ жин. Саме тут було князівство Київської Русі. Транспорт представлений за­лі­з­ни­ч­ ним та автомобільним. Der Verkehr wird durch Eisen– und Au­ to­bahn vertreten. Прилуки. Kutschma. der Erfinder M.Gebiete und Städte der Ukraine l 158 In der Landwirtschaft überwiegt der Pflanzenanbau. У сільському господарстві переважає рослинництво. ком­по­зи­тор Г. -n — хімічне волокно die Gerste — ячмінь 1. Sanjko­ wezka. an beiden Ufern des Flusses Prut. Tytschyna. Zu den Haupt­kulturen gehören Win­ter­ wei­zen: Roggen. Buch­ weizen. Wörter und Wendungen die Chemiefaser. Кучма. Bachmatsch. Mais. der Dichter P. кукурудза. Чернівці розташовані в Західній Укра­ ї­ні по обох берегах ріки Прут. прито­ ки Дунаю.

Чернівці — зелене місто з Бо­та­ні­ч­ ним садом. з 1917 р. музеїв і бібліотек. У 1744 р. die ehema­ lige Residenz des Bischofs von Bukowyna (1864—1882). der am linken Ufer gelegene Teil ist flach. Museen und Bibliotheken. лі­во­ бе­ре­ж­на — полога. Своєрідною є архітектура міста. колишня резиденція ми­т­ро­по­ли­та Буковини (1864—1882). з 1867 р. einem Den­ dra­ri­um. Tscherniwzi ist eine grüne Stadt mit ei­ nem botanischen Garten. Zu den bedeutendsten Baudenkmälern gehören die Maria–Him­mel­fahrt­ka­ theal­ra­le (1783 erbaut). 8 Parks und vielen Grün­an­la­gen. Кількість населення становить 254 300 жителів. Правобережна частина — крута. Ми­ко­ла­їв­сь­ка це­р­к­ва (1607) та спо­ру­да те­а­т­ру. У середині 14 ст. Der am rechten Ufer gelegene Teil ist steil. У документах згадувалося в 1207 році. Tscherniwzi wurde urkundlich im Jahre 1207 erwähnt. Der Fluss Prut teilt die Stadt in zwei Teile. Hier sind verschiedene Stile ver­floch­ ten: das Barock. Jahrhunderts. das Rathaus (1843—1847). Південна Буковина при­єд­на­ ла­ся до Української Республіки. вісьмома па­р­ ка­ми та багатьма скверами. Чернівці також місто театрів.). входило у володіння Ав­с­ т­рії. Im Jahre 1940 wurde die Südliche Bu­ kowy­na an die Ukrainische Republik an­ge­schlos­sen. Eigenartig ist die Baukunst der Stadt. In der Mitte des 14. будівля державного університету. Tscherniwzi ist auch eine Stadt der Thea­ter. У 1940 р. Im Jahre 1744 fiel sie an Österreich. das Gebäude der Staat­li­chen Universität. Ріка Прут розділяє місто на 2 частини. der Klassizismus und der sowjetische Konstruktivismus.— Ру­му­нії. ратуша (1843—1847). die Nikolauskirche (1607) und das Ge­bäu­de des Theaters. па­лац юстиції (1904—1906). До видатних пам’яток архітектури на­ле­жать Успенський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1783 р. Тут переплелися різні стилі: бароко. seit 1918 an Rumänien. Jahrhunderts ging die Stadt in das Mol­daui­sche Für­sten­ tum ein. класицизм і радянський конс­тру­к­ти­ візм. .l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 159 Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 254 300 Einwohner. Згідно з археологічними даними мі­с­то виникло в другій половині 12 сто­літ­тя. місто входило до мол­давського кня­зів­с­т­ва. Laut der archäologischen Angaben ent­ stand die Stadt in der zweiten Hälfte des 12. дендрарієм. der Palast der Justiz (1904—1906).— Австро-Угорщини. ab 1867 an Österreich-Ungarn.

3. Яремчука. 5. Beklei­ dungs–. Федь­ ковича. des Sängers N. під­при­єм­ с­т­во сувенірів «Буковина». der Betrieb der Sou­ve­nirs “Bu­kowy­na“. 12 Fachschulen und wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute der Aka­ de­mie der Wissen­schaften der Ukraine. Pelswaren und Schuhwarenindustrie ein. Jaremtschuk. Провідну роль в економічному роз­ ви­т­ку України тут займають ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. Ко­ би­лян­ської. 4. Fedjkowytsch. Чернівці — батьківщина письменни­ ка Ю. des Kom­po­ni­sten W. меблевий комбінат і ба­га­то інших. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? Was möchten Sie in der Stadt unbedingt besuchen? Wofür ist Ihnen die Stadt bekannt? Haben Sie sicher einige Souvenirs von Bukowyna schon besorgt? . Федьковича. 2. das Möbelkombinat und vie­le andere. Wörter und Wendungen die Angaben — дані. das Puppentheater und die Philharmonie. a) — входити fallen (ie. композитора В. музей О. die me­ dizinische Hochschule. Textil–. відомості urkundlich — документально eingehen (i. Федьковича. хутрова та взуттєва про­ мисловість. Koby­ ljanska–Museum. співака Н. 12 тех­ні­ку­мів і науково-до­слі­д­ні ін­сти­ту­ти Ака­де­мії наук України. Kobyljanska. die öko­no­mi­sche Universität. das O. Іва­ сюка.Gebiete und Städte der Ukraine l 160 Sehr berühmt ist die Universität. Ю. Гідні огляду численні музеї: краєзнав­ чий. ме­ди­ч­ ний уні­вер­си­тет і економічний уні­вер­ си­тет. Großer Beliebtheit erfreuen sich das musikalische Dramatheater namens O. das Kunst­museum und das Museum für nationale Baukunst und Lebens­weise. Sehenswürdig sind zahlreiche Museen: das Heimatmuseum. a) an (Akk. О. Tscherniwzi ist die Heimatstadt des Schrift­stel­lers J. Найбільш відомі університет. o) — пере­ плітати der Bischof — єпископ Fragen zum Text Beschreiben Sie die geographische Lage der Stadt. Кобилянської.) — входити у чиєсь володіння 1. Strickwaren–. steil — крутий flach — пологий verflechten (o. Великою популярністю користуються музично-драматичний театр ім. Fedj­ kowytsch. Iwassjuk. Fedjkowytsch– Museum. Die führende Rolle in der wirt­schaft­li­ chen Entwicklung der Ukraine nehmen hier Maschinenbau. das J. ляльковий театр і фі­ла­р­ мо­нія. Широко відома фабрика художніх ви­ ро­бів імені Ю. текстильна. три­ко­та­ж­на. художній і музей на­род­ної ар­хі­те­к­ту­ри та побуту. швейна. Weit bekannt sind die Fabrik der künst­ le­ri­schen Erzeugnisse namens J.

З корисних копалин відомі фо­с­фо­ри­ ти. der Tscheremosch und der Seret. км2. населення май­ же 1 млн чол. Черемо­ шем та Серетом. Die größten Flüsse des Gebiets sind der Dnister und die Nebenflüsse der Donau der Prut. Є багато природних заповідників. Область утворює кордон з Румунією та Молдовою. . Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­w­zi.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 161  Das Gebiet Tscherniwzi  ×åðí³âåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen des Landes und nimmt das Territorium vor den Kar­pa­ten und im östlichen Teil der Kar­pa­ten ein. графіт. Dem Maschinenbau gehört auch kei­ nen letzten Platz. буре вугілля. Клімат помірно континентальний. Провідну роль відіграють легка та хар­чова промисловість. Обласний центр — місто Чернівці. Der Sommer ist kühl und feucht. Найбільші річки області Дністер з при­то­ка­ми Дунаю Трутом. Braunkohle bekannt. гіпс. глина. Машинобудуванню належить також не останнє місце. Das Drittel des Territoriums ist be­wal­ det. Marmor. Kalk. де ростуть бук та дуб. Das Gebiet besteht aus 11 Bezirken. die Be­völ­ ke­rung zählt fast eine Million Men­schen. се­ред яких найбільший Винницький при­ро­д­ний національний парк. wo Buchen und Eichen wachsen. Grafit. Das Gebiet bildet die Grenze zu Ru­mä­ ni­en und Moldowa. зима по­ мі­р­но холодна. hat 11 Städte. Die Fläche beträgt 8 100 km2. Площа 8 100 тис. unter denen der Winyzker nationale Na­tur­ park am größten ist. der Win­ter ist gemäßigt kalt. Третина території вкрита лісами. Gips. Unter den Bodenschätzen sind im Gebiet Phosphorite. Die führende Rolle spielen leichte und Lebens­mittel­industrie. Ton. кварцевий пісок. Es gibt viele Naturschutzparks. Є також джерела мінеральних вод та лікувальної грязі. мармур. Der Bruttoproduktion nach überwiegt die Industrie die Land­wirt­schaft. Область поділяється на 11 районів. Quarzsand. Es gibt auch Mineralwasserquellen und Heilschlamm. Das Klima ist gemäßigt kontinental. За валовою продукцією про­ мисловість перевищує сільське гос­ подарство. Область розташована на заході Укра­ї­ ни і займає територію перед Ка­р­па­та­ ми та у східній частині Карпат. має 11 міст. ва­п­ няк. Літо прохолодне та вологе.

 Івасюк. Харчова промисловість пред­ста­в­ле­на цукровою. ме­б­ле­ вий комбінат і меблева фабрика. Jaremtschuk. Яремчук. 2. І. Гнатюк та Н. Welche bekannten Menschen lebten und schufen im Gebiet? . Серед них перший космонавт не­за­ле­ ж­ної України Л. Залізничні лінії та автомагістралі спо­ лу­ча­ють область з іншими областями України. треба сказати. Тут випускають устаткування для на­ф­то­пе­ре­ро­б­ної промисловості. Федькович. Kadenjuk. Und nicht zuletzt muss man sagen. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets. der Schriftsteller Ju. wel­che bekannten Menschen in dieser Ge­gend gelebt und geschaffen haben. Eisenbahnlinien und Autobahnen ver­ bin­den das Gebiet mit den anderen Ge­bie­ten der Ukraine. die Sänger D.Gebiete und Städte der Ukraine l 162 Hier werden Anlagen für die erdölver­ arbeitende Industrie. В області працює фабрика «Бу­ко­ви­ на». художник М. співаки Д. Die Lebensmittelidustrie ist durch Zuc­ker–. нарешті. Каденюк. В області сім м’ясокомбінатів. An­la­gen für Viehzucht hergestellt. Welche Bodenschätze werden im Gebiet gewonnen? 3. der Ma­ler M. Im Gebiet arbeitet die Fabrik “Bu­kowy­ na”. ein Möbelkombinat und eine Mö­bel­fa­ brik. обладнання для тваринництва. які відомі люди жили і творили в цій області. Rechentechnik. Hnatjuk und N. письменник Ю. Fedjkowytsch. Immer mehr gewinnt an Bedeutung das Kunstgewerbe. об­ чи­с­лю­ва­ль­ну техніку. Iwassjuk. м’ясо-молочною. Was meinen Sie über das Kunstgewerbe? 5. де виготовляють художні вироби і сувеніри. Butter– und Käseproduktion vertreten. wo Kunsterzeugnisse und Sou­ve­ nirs hergestellt werden. Im Gebiet sind sieben Forstkombinate. Все більше значення надається ху­до­ ж­ньо­му промислу. Darunter sind der erste Kosmonaut der unabhängigen Ukraine L. Fleisch– und Milch. Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? 4. Wörter und Wendungen an Bedeutung gewinnen — надати значення das Kunstgewerbe — художний промисел die Kunsterzeugnisse — художні вироби das Bruttoproduktion — валова продукція Fragen zum Text 1. ма­с­ло­си­ ро­ро­б­ною галузями.

 Bogun. Це комплекс будівель Домінікансь­кого монастиря ієзуїтів. при впаданні правого при­то­ку Вишні та лівого Вінничка.— як місто. Коцюбинського. Die Einwohner der Stadt sind stolz auf ihre Denkmäler — das Pirogow–Denk­ mal. Місто розташоване на берегах Пі­в­ ден­но­го Бугу. J. das M. Ми­ко­ла­їв­ сь­ка це­р­к­ва (1746 р. І. Гості міста мають можливість від­ві­да­ ти багато музеїв.—19. das Museum von M. Das sind der Komplex der Bauten des Dominikaner Klosters und des Klosters der Jesuiten.) і дзвіниця 19 сто­ліття. . Die Stadt nimmt die Fläche von 6100 Hektar ein. Уперше Вінниця згадується як фо­р­те­ ця в 1362 р. Zu ihrer Verfügung stehen zahlreiche Museen: das landeskundliche.­ Im Jahre 1932 wurde es zur Gebiets­ stadt. das Denkmal zu Ehren des Sieges über der polnischen Armee unter der Leitung des legendären ukrainischen Feldherren.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 163  Winnyzja  ³ííèöÿ Die Stadt liegt an den Ufern des Süd­li­ chen Bug. Для любителів театру є 2 театри та філармонія. полковника І. das Mu­se­ um der dekorativen und angewandten Volks­kunst. До пам’яток архітектури належать най­ста­рі­ші церкви та монастирі 17—19 сто­літь. Zu den Baudenkmälern gehören die äl­ te­sten Kirchen und Klöster des 17. У 1932 р. Пи­ рогова. Місто складається з 4 районів. Богуна. an der Mündung des rech­ ten Nebenflusses Wyschnja und des linken Winnytschka. eine Philharmonie. па­м’я­т­ни­ком на честь перемоги над поль­сь­кою армією під керівництвом легендарного українського пол­ко­во­д­ ця. музей де­ко­ра­ти­в­но­го та прикладного на­род­ но­го ми­с­те­ц­т­ва. Die Gäste der Stadt haben die Mög­lich­ keit. Piro­ gow. вона стала обласним цент­ром. Кількість жителів складає 391 700. У їхньому розпорядженні зна­хо­дять­ ся численні музеї: Історичний музей. Die Stadt besteht aus vier Stadt­be­zir­ken. Жителі міста пишаються своїми па­ м’я­т­ни­ка­ми: пам’ятником Пирогову. Місто займає площу в 6100 га. музей-садиба М. Jahr­hun­derts. Kozjubynsky–Museum. die Nikolaus–Kirche (1746) und der Glockenturm des 19. Die Einwohnerzahl beträgt 391 700 Men­schen. Jahrhunderts. і тільки з 1795 р. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter. М. Ме­мо­рі­а­лом Слави. viele Museen zu besuchen. das Mahnmal des Ruhmes. Erstmals wird Winnyzja im Jahre 1363 als die Festung erwähnt und erst ab 1795 als die Stadt. des Obersten I. M. музей М.

die Aka­de­mie der Land­wirt­schaft. Winnyzja ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­ punkt. шарикопідшипники. Вінниця має також філію Академії наук України. Die Stadt ist bekannt durch ihre Er­ zeug­nis­se nicht nur in der Ukraine. Тут виробляються тракторні аг­ре­га­ти. ака­де­мі­єю сільського го­с­по­дар­с­т­ва. два автовокзали та аеропорт. Das Wetteramt erforscht das Wetter und sagt es den Einwohnern der Stadt und ihrer Umgegend vorher. Hier werden Traktorenaggregate. t) — досліджу­ вати vorhersagen (te. Werkzeuge und Er­zeug­nis­se der elektrotechnischen und leichten Industrie produziert. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. радіоапаратура. га. Hier gibt es einen Haupt­bahn­hof. a) — складати erwähnen (te. Ku­ gel­la­ger. Місто зачаровує жителів і його гос­ тей великою кількістю зелені. Вінниця — залізничний вузол. Місто відоме своєю продукцією не тіль­ки в Україні. Radiogeräte. Die Stadt mit viel Grün bezaubert die Ein­woh­ner und ihre Gäste. Площа зелених насаджень складає 2. t) — згадувати das Baudenkmal (-mäler) — пам’ятка архітектури das Kloster (die Klöster) — монастир der Glockenturm (-türme) — дзвінниця angewandt — ужитковий bezaubern (te. -e — залізничний вузол das Erzeugnis. Метеостанція досліджує та пе­ред­ба­ чає погоду жителям міста та його око­лиць. який носить ім’я М. ме­ди­ч­ним і по­лі­те­х­ні­ч­ним вузами. t) — зачаровувати das Wetteramt — метеостанція erforschen (te.4 тис. die medizinische und polytechnische Hoch­schu­len. sondern auch in Europa. Тут є головний залізничний вокзал. Ostrowsky trägt. Wörter und Wendungen die Mündung — впадання der Nebenfluß (-flüsse) — притока betragen (u. -se — виріб . Островсько­ го. Die Fläche der Grünanlagen beträgt 2 400 Hektar. але й у Європі. інструменти та вироби еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­ ної та легкої промисловості. Місто відоме своїми навчальними за­кла­да­ми: педагогічним уні­вер­си­те­ том. Winnyzja verfügt über einen Zweig der Akademie der Wissenschaften der Ukrai­ne. die den Namen von M. t) — передрікати die Umgegend — околиця der Eisenbahnknotenpunkt.Gebiete und Städte der Ukraine l 164 Die Stadt ist bekannt durch ihre Lehr­an­stal­ten — die pädagogische Uni­ ver­si­tat.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist warm. Рів. In dem Gebiet leben 91. Das Gebiet teilt sich in 27 Bezirke mit 17 Städten. жителів. В області живуть 91. крейда.8 % Ukrainer. як граніт.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 165 Fragen zum Text 1.8 % українців. До найбільш розвинених галузей про­ ми­с­ло­во­с­ті належать ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. Die bedeutendsten Bodenschätze des Winnyzer Gebiets sind Granit. легка. Was meinen Sie. Die Wälder nehmen etwa 10 % des gan­zen Geländes ein. Область поділяється на 27 районів та 17 міст. der Riw. харчова та ви­ро­б­ни­ц­т­во бу­ді­ве­ль­них матеріалів. der Sgar. 2. кількість населення 1 831 500. Eine Waldebene mit mehreren Flüssen (die Desna. Kaolin. Рось та ін. Рельєф області утворює лісиста рі­в­ни­ на з багатьма річками (Десна. Braunkohle gibt es hier weniger. Suchen Sie Winnyzja an der Landkarte und bestimmen Sie seine geographische Lage. Бурого вугілля тут менше. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. Welche Erzeugnisse der Industrie von Winnyzja sind Ihnen bekannt?  Das Winnyzer Gebiet  ³ííèöüêà îáëàñòü Winnyzer Gebiet liegt im Zentralen Teil der am rechten Ufer gelegenen Ukrai­ne. Zu den meistentwickelten In­du­strie­ zwei­gen gehören Maschinenbau. der Sob. Вінницька область розташована в цент­­ральній частині пра­во­бе­ре­ж­ної Укра­ї­ни. Das Gebietszentrum ist die Stadt Winny­za. Es grenzt an die Moldowa im Süden. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. Leicht– und Baustoffeindustrie und Lebensmittelindustrie. Kreide. woher sein Name stammt? 3. Auf welche hervorragenden Menschen ist die Stadt stolz? 5. Обласний центр — місто Вінниця. гнейс. Ліси займають майже 10 % всієї те­ри­ то­рії області. Соб. Найбільше значення у Вінницькій об­ ла­с­ті мають такі корисні копалини. Gneis. Phosphorite und Torf. die Ros) bildet die Geländegestaltung des Gebiets. коалін. Згар. die Bevölkerungszahl ist 1 831 500 Einwohner. Площа області 26 500 км2. . а літо тепле. Welche Baudenkmäler stellen die Geschichte der Stadt dar? 4. На півдні вона має спільний кордон з Молдовою.). фо­с­ фо­ри­ти й торф.

Sie verbinden die Stadt Winnyzja mit den Städten Kyjiw. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють зернові культури та буряки. Nistschyn­sky. -en — площа. Кішка ві­до­мі да­ ле­ко за ме­жа­ми об­ла­с­ті. пись­ мен­ники А. Kischka sind weit über die Gebietsgrenzen bekannt. Nemyriw u. вчені — біолог Д. a. Hochentwickelt sind hier Gartenbau. Високо розвинені тут садівництво. Die bedeutendsten Ei­sen­bahn­kno­ten­ punk­te sind Winnyzja. der Geologe P. Chmelnyzky. Basylewitsch. -e — область die Fläche. Вони з’єднують місто Вінницю з міс­ тами Києвом. Rudansky und W. der Held des fran­zö­si­ schen Widerstandskampfes im zwei­ten Welt­krieg W. Trublaini. Stus. художник А. У Вінницькій області жили й творили багато відомих людей. Wörter und Wendungen das Gebiet. М. Найважливіші засоби транспорту за­лі­ з­ни­ч­ний та автомобільний. Не­ми­ро­ вом та іншими. Swydnyzky. Die wichtigsten Verkehrsmittel des Ge­ biets sind Eisenbahn und Autoverkehr. Свидницький. Кармелюк. Хмельницьким. компо­зи­то­ри М. Im Winnyzer Gebiet lebten und schufen ihre Werke viele berühmte Menschen. Труб­лаїні. на­ род­ний герой У. Die Dichter S. Леонтович та П. Найзначніші залізничні вузли Він­ни­ ця. герой французького Руху опору в Дру­гій світовій війні В. геолог П. Жмеринка та Вапнярка. Руданський та В. der Volksheld U. Sabolotny. Shmerinka und Wapnjarka. Туш­ковський. Ко­цю­­ бинський. Porik und der Held des Verteidigungskampfes um die Stadt Se­ wa­sto­pol der Matrose P. Заболотний. М. Базилевич. М. P. der Gelehrte — Biologe D. M. M. Стельмах. der Maler A. die Kom­po­ni­sten M. Karmeljuk. Порик та герой обо­ро­ни міста Се­ ва­с­то­по­ля матрос П. M. Tusch­kowsky. Ko­ zjubynsky. Stelmach. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення am rechten Ufer gelegen — правобережний die Geländegestaltung — рельєф gemäßigt — помірний die Braunkohle — буре вугілля der Maschinenbau — машинобудування durchschnittlich — середній die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство der Widerstandskampf — Рух опору der Eisenbahnknotenpunkt — залізничний вузол das Gelände — територія das Verkersmittel — засіб пересування die Baustoffe — будівельні матеріали . ви­ но­г­ра­дар­с­т­во та тютюнництво. Стус. Weinbau und Tabakanbau. Поети С.Gebiete und Städte der Ukraine l 166 In der Landwirtschaft werden Getreide und Rüben angebaut. die Schriftsteller A. Leontowitsch. Ніщин­ський.

кінотеатри та бібліо­­теки. Die Stadt ist relativ jung. Місто порівняно молоде.—17. Kinos und Bi­blio­the­ken.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 167 Fragen zum Text 1. Für Kunstfreunde und Gäste der Stadt gibt es zwei Theater (das Drama–Thea­ ter. einem Nebenfluss der Prypjat. Jahrhunderts. притоки Прип’яті. Місто Луцьк — центр Волинської об­ ла­с­ті. Seine Bevölkerung beläuft sich auf 197 700 Menschen (1998). Es liegt an beiden Ufern des Flusses Styr. Sie wurde erstmals in den Chroniken im Jahre 1085 erwähnt. Aber zur Stadt wurde Luzk erst im Jah­re 1795 und ab 1939 zur Gebiets­ stadt. Уперше згадується в літописах у 1085 ро­ці. комплекс будівель 16—17 століть. Unter den ältesten Kirchen und Klö­ stern sind zu erwähnen: das Kloster der Je­sui­ten aus dem 16. Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? 2. Sehenswert sind zahlreiche Museen: das historische Museum der Stadt. Welche Industriezweige sind im Winnyzer Gebiet am meisten entwickelt? 3. ляль­ко­вий театр). котра бу­ду­ва­ ла­ся протягом більш як 2 століть. Для любителів мистецтва і гостей міста­ є два театри (театр драми. . Хре­с­то­во­з­д­ви­жен­сь­ ку церкву (1619—1888). а обласним центром з 1939 р. Jahr­hun­ derts. філармонія та інші куль­тур­ні заклади. die im Laufe von über zwei Jahr­hun­der­ten erbaut wurde. Wodurch ist das Gebiet berühmt? 4. Але містом стало тільки в 1795 році. die Kreuzeserhöhungskirche (1619–1888). Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört das Schloss. До визначних місць належать чи­с­ лен­ні музеї: історичний музей міста. Серед найстаріших церков та мона­ стирів слід назвати Монастир єзуїтів 16—17 століття. Воно розташоване на обох берегах річки Стир. (1998). das Marionettentheater). das Haus der Natur. бу­ди­нок природи. Його населення складає 197 700 чол. der Komplex von Bauten des 16. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить замок. Welche Rolle spielt der Eisenbahnverker im Leben des Gebiets? 5.—17. Wie heißen die bedeutendsten Eisenbahnknotenpunkte des Gebiets?  Luzk  Ëóöüê Die Stadt Luzk ist das Zentrum des Wo­ lyner Gebiets. eine Phil­har­mo­nie und andere kulturelle Ein­rich­tun­gen.

Численні сквери та парки при­кра­ ша­ють місто і роблять його при­ваб­­ ливим. Більшість жителів міста зайняті на під­при­єм­с­т­вах: заводі еле­к­т­ро­апа­ра­ ту­ри. си­лі­ка­ т­но­му. Красу Волині оспівала відома укра­ї­н­ сь­ка поетеса Леся Українка у своєму творі «Лісова пісня». автомобільному. що носить ім’я Лесі Українки.Gebiete und Städte der Ukraine l 168 Die meisten Einwohner der Stadt sind beschäftigt in den Betrieben: im Werk für Elektroapparatur. im Au­to­werk. im Werk für Silikatwaren. інші технічні вузи. die den Namen von Lessja Ukrainka trägt. Ботанічний сад педагогічного уні­вер­ си­те­та приваблює багатьох від­ві­ду­ва­ чів. 3. 4. 2. An malerischen Ufern des Flusses Styr liegen Erholungsorte für Städter und de­ren Gäste. Hochentwickelt sind Textil–. У розпорядженні міста знаходяться педагогічний університет. Високо розвинені текстильна. im Werk für Ku­ gel­la­ger. Zahlreiche Grünanlagen und Parks schmüc­ken die Stadt und machen sie attraktiv. два ав­то­во­ к­за­ли та аеропорт. Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. Der botanische Garten der päd­ago­go­ schen Universität zieht viele Besucher an. attraktiv — привабливий das Kugellager — шарикопідшипник die Einrichtung. Hier gibt es einen Eisenbahnhof. -en — літопис die Kreuzeserhöhungskirche — Хрестоздвиженська церква 1. легка та харчова промисловість. шарикопідшипниковому. -en — установа Fragen zum Text Wann wurde die Stadt zum ersten Mal erwähnt? Welche alten Baudenkmäler sind in der Stadt erhalten geblieben? Welche Kultureinrichtungen möchten Sie in der Stadt besuchen? Was produziert man in den Betrieben der Stadt? Was gibt der Stadt besonderen Reiz? . 5. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit vielen Städten der Ukraine und ande­ rer Staaten. Тут є залізничний вокзал. Залізниця з’єднує місто з багатьма містами України та інших держав. домобудівно­ му ком­бі­на­ті. Wörter und Wendungen die Chronik. На мальовничих берегах річки Стир розташовані місця відпочинку для жи­те­лів міста та їхніх гостей. Die Schönheit von Wolynien besang die berühmte ukrainische Dichterin Lessja Ukrainka in ihrem Werk “Waldlied”. Die Stadt verfügt über eine Päd­ago­gi­ sche Universität. andere Fach­hoch­ schu­len. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. im Kombinat für Hausbau.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

169

 Das Wolyner Gebiet

 Âîëèíñüêà îáëàñòü

Das Wolyner Gebiet liegt im Nord­we­
sten der Ukraine.

Волинська область знаходиться в пі­в­
ні­ч­но-західній частині України.

Es grenzt an Weißrussland und Polen.

Вона межує з Білорусією та Поль­щею.

Die Fläche des Gebiets beträgt
20 200 km2.

Площа області 20 200 км2.

Die Bevölkerungszahl ist 1 063 900 Ein­
woh­ner.

Кількість населення 1063,9 тис.
жи­те­лів.

Das Gebiet teilt sich in 16 Bezirke und
11 Städte.

Область поділяється на 16 районів
та 11 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Luzk.

Обласний центр — місто Луцьк.

Über 75 % der Geländegestaltung bil­
det die Polissjaniederung.

Понад 75 % рельєфу займає По­лі­сь­ка
ни­зо­ви­на.

Im Norden fließen die Flüsse der Styr,
der Stochid, der Turitsch, im
Westen — der Westliche Buh mit sei­
nen Ne­ben­flüs­sen.

На півночі головні річки Стир, Стохід,
Туріч, на заході — Західний Буг з при­
то­ка­ми.

Auf dem Gebietsgelände gibt es viele
Seen: den Swytjas, den Pulemez, den
Luka und andere.

На території області багато озер: Сви­
тязь, Пулемець, Лука та інші.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist mild und der Som­
mer — warm und feucht.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима нехолодна, літо тепле та
во­ло­ге.

Der größte Teil des Gebiets liegt in
der Mischwaldzone und der südliche
Teil — in der Waldsteppe.

Найбільша частина області лежить
в зоні мішаних лісів, а південна ча­с­ти­
на — в зо­ні лісостепу.

Innerhalb des Wolyner Gebiets wurde
der Schazker Nationale Natur­park ge­
schaf­fen.

У межах Волинської області був ство­
ре­ний Шацький національний при­ро­
д­ний парк.

Das Gebiet ist an solchen Bo­den­schät­
zen reich wie Steinkohle, Kupfer, Torf,
Sand, Kreide und Ton.

Область багата на такі корисні ко­па­
ли­ни, як кам’яне вугілля, мідь, торф,
пісок, крейда та глина.

94,7 % der Bevölkerung sind hier
Ukrai­ner.

94,7 % населення — українці.

52,1 % der Einwohner leben in
Städten.

52,1 % жителів живуть у містах.

In der Landwirtschaft arbeiten 34 %
der Bevölkerung.

У сіль­сь­ко­му господарстві працює
34 % на­се­лен­ня.

Gebiete und Städte der Ukraine l

170
Entwickelt sind im Wolyner Gebiet sol­
che Industriezweige wie Ma­schi­nen­
bau, holzbearbeitende Industrie, Bau­
stoffeindustrie.

В області розвинені такі галузі про­
ми­с­ло­во­с­ті, як машинобудування, де­
ре­во­об­ро­б­на, легка, автомобільна та
виробництво будівельних ма­те­рі­а­лів.

In Kowelj werden landwirtschaftliche
Maschinen produziert.

У Ковелі виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­
дар­сь­кі машини.

In der Landwirtschaft werden
Getreide, Rüben, Flachs und Kartoffeln
an­ge­baut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­
ють буряки, льон та картоплю.

Im Wolyner Gebiet, im Dorf Ko­lod­jas­h­
ne (Bezirk Kowel) verbrachte ihre Kind­
heit die hervorragende ukrainische
Dich­te­rin Lessja Ukrainka.

У Волинській області, в селі Ко­ло­дя­
ж­не (Ковельського району) провела
своє дитинство видатна українська
поетеса Леся Українка.

Die Natur dieses Landes regte sie zum
Schaffen des berühmten Dramas “Das
Waldlied” an.

Природа цього краю надихала її на
створення відомої драми «Лісова пі­
с­ня».

1942 gründeten sich die ersten
Truppen der Ukrainischen Auf­
ständischen Ar­mee, die für die
Schaffung des ukrai­ni­schen Staates
kämpften.

У 1942 році тут утворились перші вій­
сь­ко­ві частини Української по­вс­тан­сь­
кої армії, яка боролась за створення
української держави.

Im Wolyner Gebiet wurde der be­rühm­
te ukrainische Philologe, Historiker,
Schrift­stel­ler, Übersetzer und Ori­en­ta­
list Aga­ten­gel Krymskij geboren.

У Волинській області народився ві­
до­мий український філолог, історик,
пись­мен­ник, перекладач і орієн­талість
(сходознавець) Агатангел Крим­ський.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Geländegestaltung —
рельєф
die Niederung, -en — низовина
der Ton — глина
holzbearbeitend —
деревообробний
die Baustoffe — будівельні
матеріали
der Flachs — льон
anbauen (te, t) — вирощувати

das Gelände — територія
gemäßigt — помірний
feucht — вологий
die Steinkohle — кам’яне
вугілля
hervorragend — видатний,
відомий
die Truppe, -n — військова
частина
aufständisch — повстанський
das Schaffen — створення
der Orientalist — сходознавець
anregen (te, t) zu (Dat.) —
надихати

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

1.
2.
3.
4.
5.

171
Fragen zum Text

Wo liegt das Wolhyner Gebiet?
Wie teilt sich das Gebiet?
An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Welche berühmten Menschen lebten im Wolhyner Gebiet?

 Ushhorod

 Óæãîðîä

Die Stadt liegt in der Westukraine, am
Fluss Ush.

Місто розташоване в Західній Укра­ї­ні,
на річці Уж.

Malerisch erstreckt sich Ushhorod an den
Abhängen des Vulkanischen Gebirgs­
rückens­ und an den Terrassen des Ush.

Мальовничо розкинувся Ужгород на
схилах Вулканічного хребта і терасах
Ужа.

Die Karpaten ziehen viele Bergsteiger
und Skiläufer an, darum gibt es hier vie­
le Ferienheime und Touristen­her­bergen.

Карпати приваблюють багатьох аль­пі­ні­
с­тів і лижників, тому тут багато бу­ди­н­
ків відпочинку та туристичних баз.

Ushhorod ist die Gebietsstadt von
Sakar­patt­ja.

Ужгород — обласний центр За­ка­р­
пат­тя.

Die Stadt wurde im 9. Jahrhundert ge­
grün­det.

Місто було засноване в 9 столітті.

Als die Stadt wurde Ushhorod im
Jahre 1635 bestätigt.

Містом Ужгород став у 1635 році.

Die Stadt gilt als eine der grünsten
Städ­te von Sakarpattja.

Місто вважається одним з най­зе­ле­ні­
ших міст Закарпаття.

Hier gibt es viele Grünanlagen, einen
botanischen Garten von staatlicher Be­
deu­tung.

Тут багато скверів, ботанічний сад
державного значення.

Zu den historischen Bauten gehören
die Burg des 13.—16. Jahrhunderts,
die Ka­the­dra­le des 17. Jahrhunderts.

До історичних будівель належить за­
мок-фортеця 13—16 століть, ка­фе­д­ра­
ль­ний собор 17 ст.

In Ushhorod von heute leben etwa
120 000 Einwohner.

У місті сьогодні живуть близько
120 000 жителів.

Die meisten von ihnen sind beschäf­
tigt in den Betrieben der elek­tro­tech­ni­
schen, holzverarbeitenden, Leicht–,
Textil– und Nahrungsmittelindustrie.

Більшість з них зайняті на підприєм­
ствах електротехнічної, де­ре­во­об­ро­
б­ної, легкої, текстильної та харчової
промисловості.

Hier werden Elektromotoren, Möbel,
Fur­nier­holz, Schuhe, Kleidung und Tri­
ko­ta­ge produziert.

Тут виробляються електромотори,
меблі, фанера, взуття, одяг
і три­ко­таж.

Gebiete und Städte der Ukraine l

172
Die Möbel aus Ushhorod sind in der
Ukrai­ne sehr gefragt, weil sie aus der
Buche hergestellt werden.

Меблі з Ужгорода користуються по­пи­
том в Україні, оскільки вони ви­го­то­в­
ля­ють­ся з бука.

Die Verehrer der Kunst verfügen über
zwei Theater (das Ukrainische Theater
für Musikdrama, das Ma­rio­net­ten­thea­
ter) und eine Phil­harmonie.

Для прихильників мистецтва є два
театри (Український музично-дра­ма­
ти­ч­ний театр, ляльковий театр) і фі­ла­
р­мо­нія.

Ushhorod besitzt viele Museen: das his­
tor­ische Museum der Stadt, das Kün­s­tler­
ische Museum, das Museum für Volk­sar­
chitek­tur und Lebensweise, das Museum
des ukrainischen Malers F. F. Manojlo
und das Museum für Religion.

В Ужгороді багато музеїв: міський
іс­то­ри­ч­ний музей, художній музей,
му­зей народної архітектури та побу­
ту, музей українського художника
Ф. Ф. Манойла та музей релігії.

An der Universität und anderen Hoch­
schu­len studieren viele Studenten.

В університеті та інших вузах на­вча­
ють­ся багато студентів.

Die Stadt ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Місто є залізничним вузлом.

In der Stadt gibt es einen Eisen­
bahnhof, einen Busbahnhof und einen
Flug­ha­fen.

У місті є залізничний вокзал, ав­то­во­к­
зал і аеропорт.

Die Nationalkultur dieser Region ist ei­
gen­ar­tig.

Національна культура цього регіону
своєрідна.

Hier verflechten sich viele Kulturen
von Ukrainern, Ungarn, Slowaken und
Tsche­chen.

Тут переплітаються культури укра­ї­н­
ців, угорців, словаків і чехів.

Wörter und Wendungen

der Abhang (-hänge) — схил
der Gebirgsrücken — гірський
хребет
die Herberge, -n — база
bestätigen (te, t) — стверджу­
вати
die Burg — замок-фортеця
1.
2.
3.
4.

das Furnierholz — фанера
die Buche — бук
eigenartig — своєрідний
sich verflechten (te, t) —
переплітатися

Fragen zum Text

Charakterisieren Sie die Landschaft, in der die Stadt liegt.
Wann wurde die Stadt gegründet?
Nennen Sie die berühmtesten Baudenkmäler der Stadt.
Wie ist der Anteil der Stadt an der industriellen Produktion der
Ukraine?
5. Wodurch unterscheidet sich diese Stadt von den anderen Städten der
Ukraine?

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

173

 Sakarpattja

 Çàêàðïàòòÿ

Das Gebiet liegt im Westen der
Ukrai­ne.
Es grenzt an Polen, an die Slowakei,
Ungarn und Rumänien.

Область знаходиться на заході
Укра­ї­ни.
Вона має спільний кордон з Поль­
щею, Словаччиною, Угорщиною та
Ру­му­ні­єю.
Площа області 12 800 км2.
Кількість населення складає
1 287 400 жи­телів.
Область поділяється на 13 районів
та 10 міст.
Обласний центр — місто Ужгород.

Die Gebietsfläche beträgt 12 800 km2.
Die Bevölkerungszahl ist 1 287 400 Ein­
woh­ner.
Das Gebiet teilt sich in 13 Bezirke mit
10 Städten.
Das Gebinetszentrum ist die Stadt Us­h­
ho­rod.
Der Geländegestaltung nach teilt sich
das Gebiet in zwei Teile — das Ge­
birgs­land (die Ukrainischen Karpaten)
und die Sakarpattja–niederung.
Im Südosten des Gebiets liegt die
Gebirgs­kette Tschornogory mit der
höch­sten Bergspitze Gowerla (2061 m).
Alle Flüsse des Gebiets gehören zum
Theiß–Becken, dem Nebenfluss der Do­
nau.
Der größte See ist Synewyr.
Sakarpattja ist die meist bewaldete
Zone der Ukraine.
Zu den Bodenschätzen von Sakarpattja
gehören Steinsalz, Braunkohle,
Quecksilbererz, Gold und andere.
Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­tal.
Unten ist der Winter kurz und mild,
der Sommer ist warm, in den Bergen
ist der Sommer kühl und der Winter
lang und kalt.
77 % der Bevölkerung sind Ukrainer.
Entwickelt sind hier Maschinenbau
(Werk­zeug­ma­schi­nen, Ausrüs­tungen),
holzbearbeitende Industrie und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

За рельєфом область поділяється на
дві частини — гірську (Українські Ка­
р­па­ти) та Закарпатську низовину.
У південно-східній частині облас­
ті — гірський кряж Чорногори з най­
вищою го­рою Говерлою (2061 м).
Усі річки області належать до ба­сей­
ну Тиси, притоки Дунаю.
Найбільше озеро Синевир.
Закарпаття — найбільш лісиста зона
України.
До корисних копалин Закарпаття на­
ле­жать кам’яна сіль, буре вугілля,
рту­т­на руда, золото та інші.
Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ний.
Внизу зима коротка та нехолодна,
літо тепле, у горах літо прохолодне,
а зима довга та холодна.
77 % населення — українці.
Тут розвинені машинобудування (вер­
стати, устаткування); де­ре­во­об­ро­б­на
та харчова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

174
Die Möbelfabriken in Ushgorod liefern
Möbel in alle Städte der Ukraine.

Фабрики Ужгорода постачають меблі
в усі міста України.

In der Landwirtschaft dominieren Vieh­
zucht, Gartenbau und Weinbau.

У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­
ють тваринництво, садівництво та
ви­но­г­ра­дар­с­т­во.

Im Karpatengebiet gibt es viele Sa­na­to­
ri­en und Pensionen mit ärztlicher Be­
hand­lung.

У Карпатах багато санаторіїв та па­н­сі­
о­на­тів з медичним лікуванням.

Sakarpattja besuchen viele Tou­ri­sten.

Закарпаття відвідують багато ту­
ристів.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Gebirgskette, -n — кряж
die Niederung, -en — низовина
bewaldet — лісистий
die Braunkohle — буре вугілля
dominieren (te, t) — переважати
1.
2.
3.
4.

das Quecksilber — ртуть
die Ausrüstung — устаткування
die Werkzeugmaschine, -n
— верстат
die Nahrungsmittelindustrie
— харчова промисловість
der Weinbau — виноградарство
die Pension, -en — пансіонат
ärztliche Behandlung —
лікування

Fragen zum Text

Wo liegt Sakarpattja?
An welche Staaten grenzt das Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Was liefern die Möbelfabriken der Stadt Ushhorod allen Städten der
Ukraine?
5. Wofür ist das Karpatengebiet bekannt?

 Saporishja

 Çàïîð³ææÿ

Saporishja liegt am Unterlauf des
Dnipro, wo die Insel Chortyzja ihn in
zwei Flussär­me teilt: den alten und
den neu­en.

Запоріжжя розташоване в нижній
те­чії Дніпра, де острів Хортиця роз­
діляє його на два рукави — старий
і новий.

Auf der Insel Mala Chortyzja gründete
der Fürst Dmytro Wyschnewezjkyj das
erste befestigte Lager der Kosaken, die
Sitsch.

На острові Мала Хортиця князь Дми­
т­ро Вишневецький заснував перший
укріплений табір козаків Січ.

Im Jahre 1770 wurde an der Stel­le des
heutigen Saporishja die Festung ge­baut.

У 1770 році на місці теперішнього За­
по­рі­ж­жя була побудована фортеця.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

Aus der Festung entwickelte sich eine
Stadt (1806), die Olexandriwsk be­
nannt wurde.
Im Jahre 1921 bekam die Stadt den Na­
men Saporishja (Saporishja be­deu­tet,
jenseits der Stromschnellen zu leben.)­
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt
330 km2.
Die Stadt ist in sechs Stadtbezirke geteilt,­
in denen 900 000 Menschen woh­nen.
Die Umgegend der Stadt ist sehr ma­le­
risch.
Am Dnipro ist das Wasserkraftwerk
(“Dnipro­ges”) am Dniprostausee
er­rich­tet.
An den Ufern des Dnipro liegt der Na­
tur­schutz­park, der von staatlicher Be­
deu­tung ist.
Sehr berühmt ist die Saporosher Eiche,
die 700 Jahre alt ist.
Die Stadt ist reich an Grünanlagen
und Parks.
Zahlreiche Sanatorien und Er­ho­lungs­
hei­me nehmen den Dnipro entlang
und auf der Insel Chortyzja die
Kranken und Erholenden auf.
Für die Einwohner der Stadt und deren
Gäste gibt es was hier zu sehen und zu
besuchen: das Historische Museum der
Stadt, das Haus der Natur, das Frei­licht­
mu­se­um auf der Insel Chortyzja, das
Denkmal für Teilnehmer am be­waff­ne­
ten Aufstand 1905.
Für Kunstfreunde gibt es hier viele
Thea­ter, eine Philharmonie, einen
Zirkus, vie­le Kinos und Bibliotheken.
Saporishja ist ein Industriezentrum der
Ukraine.
Schwarz– und Buntmetallurgie, me­tall­
ver­ar­bei­ten­de Industrie, Ma­schi­nen­
bau, Leicht– und Nahrungsmittel­
industrie sind hier hochentwickelt.

175
Із фортеці розвинулося місто
(1806 р.), яке було назване Олексан­
дрівськ.
У 1921 році воно отримало назву За­
по­рі­ж­жя (за порогами, тобто жити по
той бік порогів).
Загальна площа міста становить
330 км2.
Місто розділене на 6 районів, у яких
проживають 900 тис. чол.
Околиці міста дуже мальовничі.
На Дніпрі створено електростанцію
(ДніпроГЕС) з Дніпропетровським во­
до­схо­ви­щем.
На берегах Дніпра розташований
за­по­ві­д­ник, який має державне зна­
чен­ня.
Дуже відомий Запорізький дуб, яко­
му 700 років.
Місто багате на зелені насадження
й парки.
Упродовж Дніпра й на острові Хо­р­ти­
ця хворих та відпочиваючих при­йма­
ють численні станаторії та будинки
від­по­чи­н­ку.
Для жителів міста і його гостей тут
є що подивитися і відвідати: іс­то­ри­ч­
ний музей міста, бу­ди­нок природи,
музей під від­кри­тим небом на ост­
рові Хо­р­ти­ця, пам’ятник учасникам
зброй­но­го повстання 1905 р.
Для любителів мистецтв тут є багато
театрів, філармонія, цирк, багато кі­но­
те­а­т­рів і бібліотек.
Запоріжжя — промисловий центр
Укра­ї­ни.
Тут дуже роз­ви­не­ні чорна і ко­льо­ро­
ва металургія, металообробна про­
ми­с­ло­вість, машинобудування, легка
й хар­чова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

176
In der ganzen Ukraine und im Ausland
sind solche Betriebe bekannt:
“Saporish­stahl”, “Motor–Sitsch”, das
kok­s­che­mi­sche Kombinat”, das Alu­mi­ni­
um­werk, das Werk “Saporish–Trans­for­
ma­tor”, “Dnipro­spezstal” u. v. a.

У всій Україні та за кордоном відомі
такі під­при­єм­с­т­ва: ком­бі­нат ферро­
сплавів, алюмінієвий завод, завод
«Запоріжтрансформатор», «Дніп­ро­­
спец­­с­таль» і багато ін­ших.

In Saporishja haben die Schulabgänger
die Möglichkeit, an vielen Lehran­
stalten zu studieren.

Випускники шкіл Запоріжжя мають
можливість навчатися у багатьох
ву­зах.

Hier gibt es eine Staatliche Universität,
eine Hochschule für Maschinenbau,
eine Medizinische Universität, einen
Zweig der Akademie der Wissen­
schaften der Ukrai­ne und viele
Forschungsinstitute.

Тут є держуніверситет, ма­ши­но­бу­ді­
в­ний уні­вер­си­тет, медичний, фі­лія
Ака­де­мії наук України і багато до­слі­д­
ни­ць­ких інститутів.

Saporishja ist ein großer Ver­kehrs­kno­
ten­punkt: zwei Eisenbahnhöfe, zwei
Busbahnhöfe und ein Flughafen.

Запоріжжя — великий транспортний
вузол: тут два залізничні вокзали,
два автовокзали та аеропорт.

Wörter und Wendungen

der Flußarm (-ärme) — рукав
(ріки)
der Fürst, -en — князь
die Festung — фортеця
die Stromschnellen — пороги
(ріки)
der Naturschutzpark —
заповідник
1.
2.
3.
4.
5.

aufnehmen (a, o) — приймати
der Stausee — водосховище
der Aufstand — повстання
das Freilichtmuseum — музей
під відкритим небом

Fragen zum Text

Warum trägt die Stadt solch einen Namen?
Wie groß ist die Bevölkerungszahl?
Was zeugt davon, daß Saporishja sehr grün und erholsam ist?
Was möchten Sie in der Stadt besuchen? Warum?
Welche Erzeugnisse der Industrie von Saporishja sind Ihnen bekannt?

 Das Saporisher Gebiet

 Çàïîð³çüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Südosten der
Ukraine.­

Область знаходиться в південно-схі­д­
ній частині України.

Es ist vom Asowschen Meer bespült.

Вона омивається Азовським морем.

Die Gebietsfläche ist 27 200 km2.

Площа області 27 200 км2.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

177

Die Bevölkerungszahl beträgt 2 023 800
Einwohner.

Кількість населення складає
2 023 800 ти­сяч жителів.

Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit
14 Städten.

Область поділяється на 20 районів
та 14 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Sapo­
ris­h­ja.

Обласний центр — місто Запоріжжя.

Am Dnipro gelegene Niederung im
Nord­we­sten und am Asowschen Meer
ge­le­ge­ne Anhöhe mit dem Höhepunkt
Bel­mak–Mohyla (324 m) im Südosten
bil­den die Geländegestaltung des
Ge­biets.

Придніпровська низовина в північ­
но-західній частині та Приазовська
ви­со­чи­на з горою Бельмак-Могила
(324 м) в південно-східній утворюють
ре­ль­єф області.

Der Hauptstrom ist der Dnipro, das
größte Staubecken ist der Kachowka–
Stausee.

Головна річка — Дніпро, найбільше
водосховище — Каховське.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­
hö­ren Eisenerz, Mangan, Kaolin, Granit
und andere Baustoffe.

До найважливіших корисних копалин
належать: залізна руда, марганець,
каолін, граніт та інші будівельні ма­те­
рі­а­ли.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Sommer ist heiß und der
Win­ter schneearm.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — літо жарке, а зима мало­
сніжна.

63,8 % der Bevölkerung sind Ukrainer,
31,1 % — Russen.

63,8 % населення складають укра­ї­н­ці,
31,1 % — росіяни.

Es ist ein Industriegebiet.

Це індустріальна область.

Die führenden Industriezweige sind
Ma­schi­nen­bau, Hüttenindustrie, che­mi­
sche Industrie und Bergbau.

Провідні галузі промисловості: ма­ши­
но­бу­ді­в­на, хімічна та гірничобудівна.

Entwickelt sind auch Leicht– und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

Розвинені також легка та харчова
про­ми­с­ло­вість.

In der Landwirtschaft dominiert Vieh­
zucht.

У сільському господарстві переважає
тваринництво.

Angebaut werden Weizen, Mais, Hafer
und Sonnenblumen.

Тут вирощують пшеницю, кукурудзу
та соняшник.

Das Gebiet ist durch den Heldenmut
der Kosaken berühmt.

Область відома героїзмом козаків.

Hier wurde 1556 die erste Chortizer
Sitsch gegründet.

Тут у 1556 році була заснована пе­р­
ша Хортицька Січ.

der Ideo­lo­ge des ukraini­schen Na­zio­na­lis­mus D. Деякі люди не можуть уявити свого жит­тя без театрів. Моє рідне місто знаходиться не­да­ле­ ко від Полтави. Tschuchraj ge­bo­ren. У моєму місті немає театрів. aber trotzdem liebe ich es sehr. 4. і майже все життя я про­ вів тут. t) — вирощувати der Weizen — пшениця dominieren (te. що життя в про­ ві­н­цій­но­му місті доволі нудне? Wahrschein­lich haben Sie Recht.Gebiete und Städte der Ukraine l 178 Hier wurden der Maler O. t) — омивати betragen (u. ви маєте рацію. тут живуть мої батьки. weil ich hier geboren bin. співак І. was al­ les für jede industrielle Großstadt ty­ pisch ist. Sie denken vielleicht. Чухрай. 2. der Sänger Patorshynsky. Wörter und Wendungen bespülen (te. t) — переважати der Heldenmut — героїзм die Hüttenindustrie — металургійна промисловість die Viehzucht — тваринництво Fragen zum Text Wo liegt das Saporisher Gebiet? In welcher Naturzone liegt das Gebiet? Was für ein Gebiet ist das? Welche Industriezweige sind am meisten entwickelt? Wodurch ist das Gebiet berühmt?  Die Stadt. Manche Menschen können sich ihr Le­ ben ohne Theater. оскільки я народився тут. das Eisenerz — залізна руда die Nahrungssmittelindustrie — харчова промисловість anbauen (te. 3. 5. . ба­га­то­ по­ве­р­хо­вих будинків і широких ву­ лиць. keine Hochhäuser und breite Straßen. Можливо. що є типовим для кожного ве­ли­ко­го промислового міста. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення am Dnipro gelegen — придніпровський der Höhepunkt — найвища точка das Staubecken — водосховище der Stausee. Сластін. in der ich lebe  ̳ñòî. Патор­жинський. Slastin. Тут народилися ху­до­ж­ник О. кі­но­ ре­жи­сер Г. In meinem Städtchen gibt es kein Thea­ter. hier wohnen meine El­tern und fast mein ganzes Le­ben wohnte ich hier. -n — велике водосховище 1. Донцов. Donzow. але все ж я дуже люблю його. das Leben in ei­ ner Provinzstadt ist sehr eintönig? Ви можете подумати. der Filmschaffende G. ідеолог укра­ ї­н­сь­ко­го на­ці­о­на­лі­з­му Д. â ÿêîìó ÿ æèâó Meine Heimatstadt liegt in der Nähe von Poltawa. Hochhäuser und brei­te Straßen nicht vorstellen. багатоповерхових бу­ди­н­ків та широких проспектів — усьо­го.

kann in die Diskothek gehen. який відомий своїми каруселями та ін­ши­ми атракціонами. dass es in meiner Stadt einige hüb­sche Cafes gibt. am meisten bei den Ju­gend­li­chen. хто хоче розважитися. durch die Straßen zu spazieren. Моє місто стає особливо красивим навесні. je nach der Jahreszeit: im Sommer das Aroma von grünem Gras und Blumen. що у нас немає кон­це­р­ т­них залів і театрів. Той. aber wir können ins Kino gehen und uns ei­ nen Film ansehen. Ich glaube bestimmt. Wir haben viele Möglichkeiten. хто віддає перевагу танцям. dass auch ein solches Leben seine Vorteile hat. Wer sich amüsieren will. що в мо­ є­му місті є кілька хороших кафе. oder Sie kämen ein­ fach. що вам сподобалося б там. getränkt von ver­ schie­de­nen Düften.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 179 Aber ich versuche zu beweisen. Sport zu treiben. Дуже шкода. Es ist sehr schade. wo sie jederzeit hin­ge­hen können. sie ist bei der Jugend sehr beliebt. Ich habe ganz vergessen. може піти до парку культури та відпочинку. um sich mit Freunden zu unter­ halten. Той. im Winter der Geruch von Eis und Schnee. wenn auf den Beeten vie­ le Ro­sen­stöc­ke in Blüte stehen. kann in den Ver­gnü­gungs­park gehen. або просто зайшли поспілкува­ тися з друзями. der für seine Ka­rus­sels und Attraktionen bekannt ist. Я впевнений. обсадженими каштанами та липами. Я зовсім забув сказати вам. der alles mit einer dic­ken weißen Decke bedeckt. може піти на дискотеку. коли на клумбах розквітають багато кущів троянд. Ihnen zu sa­ gen. Meine Stadt wird besonders hübsch im Frühling. Zu dieser Zeit gefällt es mir. тому що в місті є два ве­ли­ких стадіони. особливо серед підлітків. weil in der Stadt zwei gro­ ße Sport­plät­ze sind. Jeden Morgen stehen Sie auf und at­ men frische Luft ein. що в такому житті є свої переваги. Wer lieber tanzen möchte. wo Kastanien und Linden blühen. який укриває все білою товс­ тою ко­в­д­рою. wenn Sie Eis oder Kaf­fee genießen. але можна схо­ди­ ти в кі­но й подивитися фільм. узимку — запах морозу й снігу. вона досить по­пу­ля­р­на серед молоді. У нас є багато можливостей за­йма­ ти­ся спортом. Кожного ранку ви встаєте і дихаєте чистим повітрям. Але я спробую довести. У цей час мені подобається блукати вулицями. . якби ви схотіли морозива чи кави. наповненим рі­з­ни­ ми запахами в залежності від пори року: улітку це аромат зеленої трави й кві­тів. dass wir keinen Kon­ zert­saal und kein Theater haben. і ви можете зайти туди в будь-який час. dass es Ihnen dort gefallen würde.

Was kann man besuchen.. t) — розважатися es ist schade.— жаль… sich unterhalten (ie. daß das Leben in einer Provinzstadt sehr eintönig ist? 3. a) — розмовляти Fragen zum Text 1. t) — вдихати der Geruch — запах sich amüsieren (te. Sind Sie der Meinung.. Wo liegt Ihre Heimatstadt? 2. um sich ein bißchen auszuruhen? 5. t) — намагатися beweisen (ie.Gebiete und Städte der Ukraine l 180 Wörter und Wendungen in der Nähe — неподалік eintönig — одноманітний Recht haben — бути правим versuchen (te. Wie fühlt sich der Mensch in einer kleinen Stadt? 4. ie) — доводити einatmen (te. Was ist bei den Jugendlichen besonders beliebt? .

Im Jahre 1990 vereinigten sie sich. kapitalistischer In­du­strie­staat in Westeuropa. У 1990 році вони об’єдналися. Після закінчення Другої світової вій­ ни існували 2 німецьких держави: ФРН і НДР. Der wichtigste Fluss ist der Rhein. Es gibt viele Seen. Об’єднана Німеччина має площу 356 000 км2 і на­ра­хо­вує понад 80 млн жителів. Die BRD ist an Stein–. Der höchste Berg ist die Zugspitze. Das bedeutendste Produktionszentrum ist das Ruhrgebiet. die die Landschaft sehr malerisch machen. . Саксонії та інших. Бер­ ліна. Найвища гора — Цугшпітце. Баварії. Тюрингії. Запаси нафти в ФРН незначні. які роблять ланд­шафт дуже мальовничим. Найважливіша ріка — Рейн. Die Erdölvorräte sind in der BRD ge­ ring. залізну руду. Ham­burg. Федеративна республіка скла­да­єть­ся з 16 федеральних земель: Бремена. Sach­sen und anderen. Nach der Beendigung des Zweiten Welt­krie­ges existierten zwei deutsche Staa­ten: die BRD und die DDR. Ei­ sen­erz reich. Fast ein Drittel des Territoriums ist mit Wäldern bedeckt. Für das Klima der BRD sind Wind und Regen zu allen Jahreszeiten cha­rak­te­ri­ stisch. Федеративна Республіка Німеччи­ на — високорозвинена капіталіс­ тична про­мис­ло­ва держава Західної Європи. Deutschland (Í ІìåЧЧè íà )  Deutschland  ͳìå÷÷èíà Die Bundesrepublik Deutschland ist ein hochentwickelter. Die Wirtschaft ist in Deutschland sehr stark entwickelt. Hier befinden sich die wichtigsten Eisenhüttenwerke des Landes. Бранденбурґа. Berlin. Економіка в Німеччині розвинена дуже сильно. Провідний виробничий центр — Рур­ сь­ка область. буре вугілля. ФРН багата на кам’яне. Тут знаходяться найважливіші ме­та­лу­ р­гій­ні заводи країни. Є багато озер. У всі пори року для клімату ФРН ха­ ра­к­те­р­ні вітер і дощ.I V. Braunkohle. Brandenburg. Thü­rin­ gen. Bay­ern. Майже третина території вкрита лі­ са­ми. Гамбурґа. Das vereinte Deutschland hat eine Flä­ che von 356 000 km2 und zählt über 80 Mil­lio­nen Einwohner. Die Bundesrepublik besteht aus 16 Bun­des­län­dern: Bremen.

Високорозвиненим є також ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. Wieviel Staaten existierten auf dem Territotium Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg? 3. . Німеччина знаходиться в серці Єв­ро­пи. Kartoffeln. den Niederlanden. Die Bundesrepublik Deutschland ist von neun Nachbarstaaten umgeben: Dä­ne­mark im Norden. Die BRD hat eine intensive Land­wirt­ schaft. Die natürliche Grenze bilden im Norden die Ostsee und die Nordsee. Zuc­ ker­rü­ben angebaut. Wie heißt der wichtigste Fluß Deutschlands? 5. Luxemburg und Frankreich im We­sten. ФРН має інтенсивне сільське го­с­по­ дар­с­т­во. виробництво транспорт­ них засобів і вагонобудування. t) — об’єднуватися das Drittel — третина die Steinkohle — кам’яне вугілля die Braunkohle — буре вугілля das Eisenerz — залізна руда reich sein an (Dat. t) — існувати sich vereinigen (te. der Fahrzeug– und Waggonbau. цу­ к­ро­вий буряк. ФРН межує з дев’ятьма сусідніми дер­жа­ва­ми: з Данією на півночі. Більше половини електроенергії ви­ ро­б­ля­єть­ся в цьому районі.) — бути багатим на der Erdölvorrat (die Erdöl­ vorräte) — запаси нафти das Eisenhüttenwerk. Швейцарією та Ав­с­т­рі­єю на пів­дні. Hier werden Getreide. Wörter und Wendungen hochentwickelt — високорозвинений existieren (te. з Чехією.182 Deutschland l Hochentwickelt sind auch der Mas­ chinenbau. Сло­вач­ чи­ною та Поль­щею на сході. Ні­ дер­ла­н­да­ми. der Schweiz und Österreich im Sü­den und Tschechien und Polen im Osten. Bel­gi­en. -e — металургійний завод der Fahrzeugbau — виробниц­ тво транспортних засобів erzeugen (te. Бельгією. t) — виробляти Fragen zum Text 1. Люксембургом і Фран­ці­єю на заході. Was für ein Staat ist Deutschland? 2. Тут вирощують зернові. картоплю. Wo befindet sich das wichtigste Produktionszentrum Deutschlands?  Die geographische Lage  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Deutschland liegt im Herzen Euro­pas. Природний кордон утворюють на пів­ но­чі Балтійське й Північне моря. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 4. Mehr als die Hälfte der Elektroenergie wird in diesem Gebiet erzeugt.

з заходу на схід 640 км. Дунай. Ельба. За­у­е­р­ ланд і гірський край Гессена. der Chiemsee und viele andere. Крім Рейна та Ельби. Das Süddeutsche Alpenvorland be­ steht aus der Schwäbisch–Bayrischen Hoch­ebe­ne mit ihren Hügeln und Seen im Süden.l Німеччина 183 Das Staatsgebiet Deutschlands ist 357 000 km2 groß. По повітряній лінії довжина з півночі на південь складає 876 км. von Westen nach Osten 640 km. Die zahlreichen Kanäle. haben eine gro­ ße Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. . Хімзее та багато інших. Bis auf den Rhein und die Elbe ent­ sprin­gen alle großen Flüsse den Mit­tel­ ge­bir­gen. Довжина кордонів ФРН складає 3 776 км. der Westerwald. мають велике значення для ні­ ме­ць­кої економіки. Численні канали. Fast 25 % aller Güter werden auf dem Wasserwege transportiert. die Donau. Південно-німецьке альпійське пе­ред­ гі­р’я складається з Швабсько-Ба­вар­ сь­ко­го плоскогір’я з його холмами та озерами на півдні. die We­ ser. Die größten Flüsse Deutschlands sind der Rhein. der Starnbergersee. які прорізують ФРН. das Sauerland und das Hessische Bergland. Das Territorium Deutschlands gliedert sich in drei große Land­ schaftsräume: das Nordeutsche Tiefland. Найбільші й найкрасивіші озера Ні­ме­ ч­чи­ни — Бодензее. Територія держави складає 357 000 км2. Майже 25 % вантажів пе­ре­пра­в­ля­ють­ ся водним шляхом. Територія Німеччини поділяється на три великі області: Північно-Німецька низовина. Середньогір’я та Аль­пій­сь­ ке передгір’я. усі великі ріки беруть свій початок у середньогір’ї. Вестервальд. das Mit­tel­ge­bir­ge und das Alpenvorland. До Середньогір’я належать Рейнські Сланцеві гори. Везер. Штарнбергерзее. die die Bun­des­ re­pu­blik durchziehen. Zu den größten und schönsten Seen Deutschlands gehören der Bodensee. Низовина на півночі складається з гор­б­ку­ва­то­го узбережжя з числен­ ними озерами. Найбільші ріки Німеччини — Рейн. Die Grenzen der Bundesrepublik ha­ ben eine Länge von 3 776 km. sie alle sind schiffbar. die Elbe. Das Tiefland im Norden besteht aus seenreichem und hügeligem Küs­ tenland. усі вони су­д­но­ пла­в­ні. Die längste Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km. Zu den Mittelgebirgen gehören unter an­de­rem das Rheinische Schiefer­ gebirge.

між Ат­ ла­н­ти­ч­ним океаном і континенталь­ ним клі­ма­том на сході.5 оС у низовині та менша ніж 6 оС у горах. Gebirge. t) — поділятися 1. 2. wie zum Beispiel den Harz. Для клімату ФРН характерні дощ і ві­ тер у всі пори року. -e — територія держави die Ausdehnung — довжина das Schiefergebirge — сланцеві гори das Alpenvorland — Альпійське передгір’я die Hochebene. dass sich die Temperatur sehr stark und schnell ändert. den Schwarzwald und den Thüringerwald ist Deutschland ein Anziehungspunkt für viele Touristen aus aller Welt. щоб температура дуже сильно й швидко змінювалась. der Landschaftsraum (die Landschaftsräume) — природна зона das Tiefland — низовина entspringen (a. наприклад.184 Deutschland l Durch seine herrlichen Landschaften. Für das Klima der Bundesrepublik Deutsch­land sind Regen und Wind zu allen Jahreszeiten charakteristisch. 5. Середня температура взимку 1. 3. u) — брати початок durchziehen (o. Шварцвальд. wunderschönen Seen.5 Grad Celsius im Tiefland und minus 6 Grad im Gebirge. горами. най­кра­си­ ві­ши­ми озерами. Своєю чудовою природою. Wörter und Wendungen umgeben sein von — бути оточеним (тут: межувати) das Staatsgebiet. За кліматичними ознаками Ні­ меччина знаходиться в зоні помірно про­хо­ло­д­них західних вітрів. -e — привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Deutschland? Von wieviel Staaten ist Deutschland umgeben? Wie ist das Staatsgebiet Deutschlands? Was gehört zu den Mittelgebirgen? Welche Flüsse entspringen den Mittelgebirgen?  Das Klima  Êë³ìàò Klimatisch liegt Deutschland im Bereich der gemäßigtkühlen West­ windzone zwi­schen dem Atlantischen Ozean und dem Kontinent­alklima im Osten. Тюрингський ліс — Німеччина приваблює багатьох ту­ри­с­тів усього світу. Es ist selten. Рідко буває. Die Durchschnitts­temperatur im Winter liegt bei 1. Гарц. . -n — плоскогір’я sich gliedern (te. 4. o) — проходить das Gut (die Güter) — вантаж der Anziehungspunkt.

Welches Gebiet bildet auch seine eigene Klimazone?  Der Staatsaufbau  Äåðæàâíèé óñòð³é Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Aber es gibt auch Ausnahmen. Welches Klima herrscht im oberen Rheingraben? 5. -en — середня температура das Tiefland — низовина geschützt — захищений das Tal (die Täler) — полонина die Ausnahme. Нижня Са­к­со­нія зі столицею Ган­­ новер. Федеративна Республіка Ні­ме­ч­чи­ на — федеративна держава. In welcher Klimazone liegt Deutschland? 2. Улітку середня температура +18 оС у низовині та +20 оС у захищених по­ ло­ни­нах півдня. Wie ändert sich die Temperatur in Deutschland? 3. теплий альпійський пів­ден­ ний вітер. . Також Верхня Баварія. kühlen Sommern und schneereichen Wintern bildet eine eigene Klimazone. Auch Oberbayern mit dem regelmäßig auftretenden Föhn. до скла­ ду якої входять 16 земель. про­ хо­ло­д­ним літом і багатими на сніг зи­ ма­ми утворює свою кліматичну зону. In welcheh Gebieten liegen die Mittelwerte bei 18 ºCelsius im Sommer? 4. einem warmen.­ Bayern mit der Hauptstadt Mün­chen­ und Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover. Die größten Bundesländer sind Ba­ den–Württemberg mit der Hauptstadt Stutt­gart. власний Fragen zum Text 1. gehört dazu. Wörter und Wendungen gemäßigt-kühl — помірно холодний die Durchschnittstemperatur. -n — виняток der obere Rheingraben — верхня частина Рейну mild — м’який (про клімат) der Föhn — фен (теплий вітер) schneereich — багатий на сніг eigen — свій. al­ pi­nen Südwind.l Німеччина 185 Im Sommer liegen die Mittelwerte bei + 18 Grad Celsius im Tiefland und bei + 20 Grad in den geschützten Tälern des Südens. gegliedert in sech­ zehn Län­der. Der Harz mit seinen scharfen Winden. Один з цих винятків — дуже м’який клімат верхньої частини ріки Рейн. Гарц зі своїми різкими вітрами. де регулярно віє фен. Eine dieser Ausnahmen ist der obere Rheingraben mit seinem sehr milden Kli­ma. Ба­ва­рія зі столицею Мюнхен. Але є й винятки. Найбільші федеральні землі — Ба­ ден-Вюртемберг зі столицею Шту­т­ гарт.

але не більше шести голосів. Найвищим законодавчим органом ФРН є Бундестаг. Dezember 1990 in frei­ er. Іншою сферою компетенції земель є комунальне право та право органів підтримувати громадський порядок. all­ge­mei­ner. який обирається на п’ять років. Der Bundespräsident vertritt die Bun­ des­re­pu­blik völkerrechtlich. Він був уперше обраний у ході за­ га­ль­но­ні­ме­ць­ких вільних. рівних. за­га­ль­них. Федеральний президент пред­ста­в­ляє ФРН у міжнародно-правовому від­но­ шен­ні. Глава держави Німеччина — Феде­ ральний президент. Кожна земля має в Федеральній Раді як мінімум три. Er wurde am 2. адміністративне управління. Найважливіші політичні органи ФРН Бундестаг. . Der Bundesrat besteht aus den Mit­glie­ dern der Länderregierungen. Пленарні засідання Бундестагу від­ бу­ва­ють­ся під головуванням одного з п’яти членів Президії Німецького Бун­дестагу. Вони видають власні закони в галузі шкільної та вищої освіти. kein Land mehr als sechs Stimmen.186 Deutschland l Jedes Land hat seine eigene Ver­fas­ sung. Das höchste gesetzgebende Organ der Bundesrepublik ist der Bundestag. які займаються відповідною сферою діяльності. таємних і прямих виборів 2 гру­д­ня 1990 р. Jedes Land hat mindestens drei. Федеральна Рада. Eines der fünf Mitglieder des Prä­si­di­ ums des Deutschen Bundestages leitet je­weils die Plenarsitzungen. Вибори проводяться раз на чотири роки. Der größte Teil der parlamentarischen Arbeit wird in den Ausschüssen ge­lei­ stet. Die Wahl­periode beträgt vier Jahre. geheimer und di­rek­ter Wahl zum ersten Mal ge­samt­ deutsch gewählt. Кожна земля має свою Конституцію. Außerdem sind sie vor allem für das Kommunalrecht und das Recht der Ordnungs­behörden zuständig. Sie geben sich ihre eigenen Gesetze im Bereich des Schul– und Hochschulwesens. gleicher. Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik sind: der Bundestag. der Bundesrat. Фе­де­ра­ ль­ний уряд. Das Staatsoberhaupt Deutschlands ist der für fünf Jahre gewählte Bun­des­prä­ si­dent. Федеральна Рада складається з чле­ нів федеральних урядів. die sich jeweils mit einem be­ stimmten Sachgebiet befassen. Левова частка парламентської ро­бо­ ти виконується в постійних комісіях. die Bundesregierung. seinen eigenen Ver­wal­tungs­ap­ pa­rat.

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bun­des­mi­ni­ stern. -en — вибір das Sachgebiet.) (te. Федеральний канцлер визначає стра­ те­гію політичного розвитку. Flaggen und Wappen sind Sinnbilder der nationalen Zusammengehörigkeit. -e — закон die Ordnungsbehörde. Wörter und Wendungen sich gliedern in (Akk. das Gesetz. Die deutschen Farben Schwarz–Rot– Gold haben einen revolutionären Ur­ sprung. Jahrhundert für die Freiheit und die na­tio­na­le Einheit al­ler Deutschen. Прапори та герби — це символи на­ ці­о­на­ль­ної спільності. Der Bundeskanzler bestimmt die Richt­ li­ni­en der Politik. федеральних міністрів. -n — органи громадського порядку gesetzgebend — законодавчий geheim — таємний die Wahl. До складу федерального уряду вхо­ дять федеральний канцлер і фе­де­ра­ ль­ні міністри. Німецькі кольори — чорно-черво­нозо­ло­тий мають революційне по­ход­ ження. -e — сфери діяльності Fragen zum Text Wie heißen die größten Bundesländer Deutschlands? Was hat jedes Land? Was sind die wichtigsten Staatsorgane Deutschlands? Wo wird die parlamentarische Arbeit geleistet? Aus wem besteht der Bundesrat?  Deutsche Nationalsymbole  Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè Jede Staatsform bedient sich po­li­ti­ scher Symbole. 2. t) — поділятися der Verwaltungsapparat. До його повноважень належить також призначення федерального ка­н­ц­ле­ра. 3. 4. . Будь-яка форма держави ко­ри­с­ту­єть­ ся політичними сиволами. 5. -e — адміністративне управління im Bereich — у галузі das Hochschulwesen — вища освіта (як галузь) die Verfassung — конституція das Kommunalrecht — комунальне право 1. Sie stehen seit dem 19. Вони все з 19 сторіччя стоять за сво­бо­ду та національну єдність усіх ні­м­ців.l Німеччина 187 Zu seinen Aufgaben gehört auch die Er­nen­nung des vom Deutschen Bun­ des­tag gewählten Bundeskanzlers und der Bundes­minister. які оби­ра­ють­ся Бундесвером.

Die Weimarer Republik versuchte ei­ nen Kompro­miss zwischen den beiden Fah­nen zu schließen. Der einköpfige Adler wurde zum Staatswappen des 1871 gegründeten deut­schen Reiches. Der Adler. був знаком влади римських ім­пе­ра­то­рів. Німецька імперія. яке присвятило себе боротьбі за на­ці­о­на­ль­ну єдність і політичну свободу Німеччини. Веймарська Республіка намагалася знайти компроміс між двома пра­по­ ра­ми. Одноголовий орел став державним гербом Німецької імперії. Das von Bismark gegründete Deutsche Reich galt sich die Fahne Schwarz– Weiß–Rot. Die Farben Schwarz–Rot–Gold dienten erstmals auf dem Wartburgfest 1817 als Erkennungszeichen der deutschen stu­den­ti­schen Ver­einigung. Im Herbst des Jahres 1989 waren auf den Straßen und Plätzen Leipzigs und vieler anderer Orte schwarz–rot–gol­de­ ne Fah­nen zu sehen.— уже в сьо­ го­дні­ш­ній формі. мала прапор чорно-білоче­р­во­ний. das Wappenvogel des Bundeswappens. заснованої в 1871 році. національне зібрання Фра­н­ к­фу­р­та визначило чорно-червоно-зо­ ло­тий для прапора Німецького Бунда (фе­де­ра­ції). У них стає виразнішою традиційна рі­з­но­ма­ні­т­ність німецьких регіонів і пле­мен. . die sich dem Kampf für nationale Einheit und po­li­ti­sche Freiheit Deutschlands ver­ schrie­ben. Кольори чорний-червоний-золотий служили спочатку на святі у Ва­р­т­бу­ р­зі в 1817 ро­ці розпізнавальним зна­ ком студентського німецького об’­єд­ нан­ня. в 1919 р. Восени 1989 року на вулицях і пло­ щах Лейпціга та багатьох інших міст мо­ж­на було побачити чорно-черво­ но-зо­ло­ті прапори. Artikel 22 des Grundgesetzes Deutsch­ lands bestimmt: “Die Bundesflagge ist schwarz–rot–gold”. Im Jahre 1848 bestimmte die Frank­fur­ ter Nationalversammlung Schwarz– Rot–Gold zur Fahne des Deutschen Bun­des. Орел.188 Deutschland l Die bundesstaatliche Struktur findet in den Wappen und Flaggen der Länder Ausdruck. Darin wird die traditionelle Vielfalt der deutsch­en Regionen und Stämme deut­lich. Стаття 22 Основного закону Ні­ме­ч­чи­ ни встановлює: «Прапор федерації чорно-червоно-золотий». Державна федеральна структура вті­ лю­єть­ся в гербах і прапорах земель. 1919 — schon in der heutigen Form — auch von der Wei­ma­rer Republik übernommen. Karl der Große übernahm das Symbol kaiserlicher Macht. war das Herrschaft­ szeichen der römischen Kaiser. Карл Великий взяв його собі за си­м­ вол імператорської влади. також взятій у Вей­ мар­сь­кої Республіки. гербовий птах федерального ге­р­ба. заснована Бі­с­ма­р­ком. У 1848 р.

Im August 1991 bestätigen der Bun­des­ prä­si­dent Richard von Weiz­säcker und Bundeskanzler Helmut Kohl die dritte Strophe des “Liedes der Deutschen” als die Nationalhymne des deutschen Vol­kes. Як прапор ФРН. Wie die Flagge der BRD geht auch die Nationalhymne auf die Zeit vor der Re­ vo­lu­ti­on 1848 zurück. емблема die Zusammengehörigkeit — спільність der Ursprung — походження Ausdruck finden — втілюватися die Vielfalt — багатоманіт­ ність der Stamm (die Stämme) — плем’я. Friedrich Ebert. рід sich verschreiben (ie.l Німеччина 189 1950 bestimmte Bundespräsident Heuss den Adler als Staatswappen der Bun­des­re­pu­blik Deutschlands. Mit welchen Fahnen gingen die Deutschen auf den }Straßen Leipzigs? 4. ie) — присвятити себе sich gelten (a. У серпні 1991 року федеральний пре­зи­дент Ріхард фон Вайцзек­ кер і фе­де­ра­ль­ний канцлер Гельмут Коль затвердили­ третю строфу «Пісні ні­м­ців» як національний гімн німець­ кого на­ро­ду. o) — зводити Fragen zum Text 1. так і національний гімн виходять з часів перед револю­ цією 1848 р. федеральний президент Гейс визначив орла як державний герб федеративної республіки Німеч­ чини. Текст «Пісні німців» було написано у 1841 р. Was symbolisieren die Farben Schwarz–Rot–Gold? 2. o) — тут: мати das Herrschaftszeichen — знак панування der Adler — орел erheben (o. Welches Lied liegt der Nationalhymne Deutschlands zugrunde? . Wörter und Wendungen sich bedienen (Gen. Після Першої світовой війни перший президент Веймарської республіки Фрідріх Еберт зробив «Пісню німців» національним гімном Німеччини. Генріхом Гоффманом фон Фал­ле­р­с­ле­бе­ном на мелодію Йо­зе­фа Гай­д­на. Der Text “des Liedes der Deutschen” wurde im Jahre 1841 von August Hein­ rich Hoffmann von Fallersleben zu ei­ ner Melodie von Joseph Haydn ver­ fasst.) — користуватися das Sinnbild (-er) — символ. У 1950 р. Nach dem ersten Weltkrieg erhob der erste Präsident der Weimarer Republik. das “Lied der Deut­ schen” zur Deutschen Nationalhymne. Was bedeutet der Adler als Wappentier? 5. Wozu dienten diese Farben auf dem Wartburgfest 1817? 3.

der sich nach Eroberung neuer Räume strebte. und ihre Kultur und Kunst blüh­ ten auf. Schon Ende 19.190 Deutschland l  Aus der Geschichte Deutschlands  Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Schon im VII. Вони вели одне проти одного три­ва­ лі війни. Це була чорна сторінка в історії кра­ї­ни і мала тяжкі наслідки для ні­ме­ць­ко­го народу не тільки під час Другої світо­ вої війни. Sie führten gegeneinander dauernde Kriege. на території нинішньої Німеччини осе­ля­ли­ся німецькі пле­ме­на. Оскільки Німеччина розташована в центрі Європи. . Später vereinigten sich die Her­zog­tü­ mer und bildeten ein Reich. тут пе­ре­хре­щу­ють­ся най­ва­ж­ли­ві­ші торговельні шляхи з пів­ но­чі на південь. Im Mittelalter war Deutschland ein feu­ da­ler Staat. У 9—10 ст. — VIII. З 1933 до 1945 року в Німеччині па­ ну­ва­ла фашистська диктатура. Про це свідчила участь Німеччини в Першій світовій війні. Уже наприкінці 19 — на початку 20 ст. son­dern auch in den Nachkriegsjahren. der aus mehr als 300 Her­ zog­tü­mern bestand. Купці привозили до міст свої товари й сплачували місту велике мито. Im 9.­ Von 1933 bis 1945 herrschte im deut­ schen Staat faschistische Diktatur. den es verlor.— Anfang 20. Davon zeugte die Teilnahme Deutsch­ lands am ersten Welt­krieg. зі сходу на захід. яка складалася з більше ніж 300 герцогств. kreuzen sich hier die wichtigsten Handelswege von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. Пізніше герцогства об’єдналися й утво­рили імперію. Da Deutschland im Zentrum Europas liegt. Уже в 7—8 ст. з’являлися перші міста. Dadurch wurden die Städte immer rei­ cher. Jahrhundert sie­del­ ten sich auf dem Territorium des heu­ti­ gen Deutschlands germanische Stäm­me. Jahrhundert entstanden die ersten Städ­te. Das war eine schwarze Seite in der Ge­ schich­te des Landes und es hatte schwe­ re Folgen für das deutsche Volk nicht nur während des Zweiten Welt­krie­ges. яка прагну­ ла до за­во­ю­ван­ня нових територій. Jahr­hun­ derts war Deutschland ein ent­wic­kel­ ter Industriestaat. was die Lage des Volkes ver­ schlimmerte und jeden Fortschritt hemm­te. що погіршувало становище народу­ й гальмувало будь-який про­ грес. Завдяки цьому міста ставали все ба­ га­т­ши­ми. а їхня культура й мистецтво процвітали. Die Kaufleute brachten in die Städte ihre Waren und bezahlten der Stadt hohe Zölle.— 10. але також і в повоєнні роки. Німеччина була розвиненою про­ми­с­ло­вою державою. У середньовіччя Німеччина була фе­ о­да­ль­ною державою. яку вона про­ гра­ла.

Oktober 1990 vereinigten sich die bei­den deutschen Staaten und be­gan­nen zusammen ihre Wirtschaft zu ent­wic­keln. Später. І тільки 3 жовтня 1990 року об’­єд­ на­ли­ся обидві німецкі держави. Erst am 3. t) — свідчи­ ти про die Folge. Das brachte dem deutschen Volk viele Unan­nehmlich­keiten. Багато сімей і родичів були ві­до­кре­ м­ле­ні один від одного й роками не мо­г­ли бачитися. t) — погіршувати hemmen (te. In einigen Wirtschaftszweigen ist Deuts­chland den anderen Ländern ­voran. Пізніше в 1949 році було засновано дві держави — ФРН і НДР. Zahlreiche Familien und Verwandte wa­ ren voneinander getrennt und konn­ ten sich jahrelang nicht sehen. t) — оселятися der Stamm (die Stämme) — плем’я sich kreuzen (te. t) — возз’єднуватися die Eroberung — завоювання zeugen von (te. -en — неприємність . Це принесло німецькому народові ба­ га­то неприємного. які роз­по­ча­ли разом будувати свою еко­ но­мі­ку. Після Другої світової війни Німеч­ чина була розділена союзниками на чо­ти­ри окупаційні зони. t) — гальмувати sich vereinigen (te. У своєму економічному розвитку НДР відставала та у зв’язку з цим ще й сьо­го­дні повинна долати багато труд­нощів. -e — торговельні шляхи das Mittelalter — середньо­ віччя das Herzogtum (die Herzogtümer) — герцогство verschlimmen (te. wurden zwei Staa­ten gegründet — die BRD und die DDR. im Jahre 1949. -n — наслідок der Alliierte (die Alliierten) — союзники die Unannehmlichkeit. In ihrer wirtschaftlichen Entwicklung blieb die DDR zurück und muss heute noch in diesem Zusammenhang viele Schwie­rig­kei­ten überwinden. Wörter und Wendungen sich siedeln (te. Heute ist Deutschland ein hoch­ent­wic­ kel­tes Industrieland mit einer pro­duk­ti­ ven Landwirtschaft und nimmt ihrer Ent­wick­lung nach einen der ersten Plätze in Eu­ro­pa und in der Welt ein. t) — перехре­ щуватися der Handelsweg. У деяких галузях промисловості Ні­ме­ ч­чи­на йде попереду інших країн.l Німеччина 191 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch­land von den Alliierten in vier Besatzungszonen geteilt. Сьогодні Німеччина є високорозви­ неною промисловою країною з про­ ду­к­ти­в­ним сільським го­с­по­дар­с­т­вом і за своїм розвитком посідає одне з пе­р­ших місць у Європі та світі.

Endlich fiel die verhaßte Berliner Mau­ er. das Leben ko­ste­te. що коштувала життя багатьом людям. Це було трагедією для всієї нації. Велику роль у возз’єднанні відіграв колишній президент СРСР Михайло Горбачов. für viele Familien im einzelnen. В історії кожної країни є події. Wesentlichen Anteil an der Wie­der­ver­ ei­ni­gung hatte der ehemalige Präsident der UdSSR Michail Gorbatschow. die so vielen Menschen. Нарешті упала ненависна Берлінська стіна. Ok­ to­ber 1990 für Deutschland. Wodurch wurden die deutschen Städte reich? 4. die den Weg in die Freiheit suchten. Seit 1949 war Deutschland in zwei Teile gespaltet: die BRD und die DDR. Oktober 1990?  Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Es gibt in der Geschichte eines jeden Landes Ereignisse. die den weiteren Ver­lauf der Geschichte bestimmen. nur noch als Museumsstück und Andenken an vier­zig Jahre deutscher Geschichte. Welche Rolle spielte die Vereinugung Deutschlands am 3. Zu so einem Ereignis wurde der 3. Бажання возз’єднатися ніколи не по­ки­да­ло німців. Warum kamen viele Kaufleute nach Deutschland? 3. які впли­ва­ють на подальший хід історії. Донині йдуть судові процеси над ба­ га­ть­ма політиками. Es war eine Tragödie für die ganze Na­ ti­on. die für die Morde an der Gren­ze verantwortlich sind. Das Streben nach Wiedervereinigung erlosch nie und endlich erfüllte sich am 3. Jetzt dient ein Teil der Mauer. Oktober 1990 die Sehnsucht ei­ nes ganzen Volkes. і нарешті 3 жовтня 1990 року здійснилася мрія всього народу. Таким днем для Німеччини є 3 жо­в­т­ ня 1990 року. відповідальними за вбивства на кордоні. Нині частина Берлінської стіни роз­ ма­льо­ва­на художниками всього сві­ту та є музейним експонатом і на­га­ду­ ван­ням про сорок років німецької історії. Heute noch stehen viele der Politiker vor Gericht. bemalt von Künstlern aus aller Welt. які прагнули до волі. . З 1949 р. Wann siedelten sich germanische Stämme auf dem Territotium des heutigen Deutschlands? 2. Was für ein Staat war Deutschland im Mittelalter? 5. Німеччина була розділена на дві ча­с­ти­ни: ФРН і НДР.192 Deutschland l Fragen zum Text 1. для багатьох сімей зокрема.

Східні та західні німці пізнають свою Батьківщину.l Німеччина 193 Die Wiedervereinigung hat aber leider nicht nur Freude ausgelöst. економічного та культурно­ го життя всієї Німеччини. sondern auch ernste Probleme aufgeworfen.. t) — розділяти. перш ніж зни­к­ нуть відмінності між старими й но­ви­ ми федеральними землями та життя вийде на один рівень. впливати на. der zu einem wichtigen Er­eig­nis in der Geschichte Deutsch­lands wur­de. lernen neue Städte ken­nen. І всі разом святкують 3 жовтня як на­ ці­о­на­ль­не свято. Oktober 1990 erfüllte sich end­ lich die Sehnsucht des deutschen Volkes. Beide Staaten hatten sich im Laufe von vierzig Jahren unterschiedlich ent­wic­ kelt. які були недоступні. -se — подія bestimmen (te. -e — відмінність unerreichbar — недосягаємий Fragen zum Text Was bestimmt die Geschichte jedes Landes? Welche Ereignisse gehören dazu? Wonach strebten die Deutschen? Warum freuten sich die Deutschen über Wiedervereinigung? Wann fand diese Vereinigung statt?  Probleme Deutschlands nach der Vereinigung  Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ Am 3. 4. знайомляться з новими містами. Berlin ist wieder Zentrum des po­li­ti­ schen. bis die großen Unterschiede abgebaut sind und das Leben in den alten und neuen Bun­des­län­dern auf gleichem Niveau ver­läuft. 3 жовтня 1990 року здійснилося на­ре­ш­ті палке бажання німецького на­ро­ду. Probleme aufwerfen (a. . Alle zusammen feiern seit dem 3. o) — ставити проблеми der Unterschied. яке стало ва­ж­ли­вою подією в історії Німеччини. Однак возз’єднання принесло не тіль­ ки радість. Es wird noch einige Zeit dauern. die für sie früher unerreichbar waren. wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des ganzen Deutschlands. Wörter und Wendungen das Ereignis. spalten (te. Deutsche aus Ost und West erkunden ihre Heimat. 2. Мине ще багато часу. розщіплювати das Gericht . Берлін знов став центром полі­ тичного. 5. -e — суд 1. t) — обумов­ лювати. За сорок років розділені держави роз­ви­ва­ли­ся економічно й культурно не­од­на­ко­во. wirtschaftlich wie auch kulturell.. але й серйозні проблеми. Ok­to­ber 1990 diesen Tag als einen Na­tio­nal­fei­er­ tag. 3.

sondern auch ernste Probleme auf­gestellt. Viele von ihnen müssen rekonstruiert. Die Umwandlung der Wirtschaft führt immer zu den Entlassungen. Проводиться велика роз’ясню­вальна кампанія проти екстремізму та во­ро­ жо­го ставлення до іноземців. але й поставило також сер­йозні проблеми. besonders in den östli­ chen Bun­des­län­dern. Мине ще деякий час. Die Wiedervereinigung aber hat nicht nur Freude ausgelöst. Існують також проблема ворожого ста­в­лен­ня до іноземців і екстремізм мо­ло­ді. Рівень життя у ФРН був значно ви­ щим. Але возз’єднання викликало не тіль­ ки радість. доки не будуть усунені істотні відмінності. Viele Industriebetriebe von Ost­deutsch­ land entsprechen ihrer Ausrüstung und der Qualität von Erzeugnissen nach dem Weltstandard nicht. Mitarbeiter neu und weiter qualifiziert werden. Zuliefersysteme neu auf­gebaut. Нарешті упала Берлінська стіна. заново створити системи по­ста­вок й підвищити кваліфікацію спів­ро­бі­т­ни­ків. o) — відповідати чомусь die Ausrüstung — оснащення . Man führt eine große Auf­klä­rungs­kam­ pa­gne (lies: [kamp´anj3]) gegen Extremismus und Fremdfeindlichkeit durch. bis die großen Unterschiede abgebaut werden und das Leben in den alten und neuen Bundesländern auf glei­ chem Niveau ver­lau­fen wird. слід було від­крити нові ринки. Багато з них повинні були бути ре­ ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні. особливо в східних фе­де­ра­ль­ них землях. Wörter und Wendungen die Sehnsucht — палке бажання aufstellen (te. Das Lebensniveau in der BRD war bede­ utend höher als in der ehemali­gen DDR. ніж у колишній НДР. t) — ставити (проблеми) das Lebensniveau — рівень життя ehemalig — колишній entsprechen (a. Ein großes Problem ist darum Ar­beits­ lo­sig­keit. Економічні системи ФРН і НДР були різні. Багато промислових підпри­ємств Схі­ д­ної Німеччини за своїм оснащенням та якістю не відповідали між­на­ро­д­но­ му стандарту. neue Märkte erschlossen. а рівень життя в старих і нових федеральних землях буде однаковим. Es gibt auch ein Problem der Be­kämp­ fung ausländerfeindlicher und rechts­ ex­tre­mi­sti­scher Gewalt von Jugendlichen. Тому великою проблемою є безро­ біття. Перебудова економіки завжди при­ зво­дить до звільнень. Es wird noch einige Zeit dauern.194 Deutschland l Endlich fiel die Berliner Mauer. Die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR waren verschieden.

Змагання сприяє раціоналізації й зму­ шує економно витрачати обмежені ресурси. Die Bundesrepublik Deutschland ge­ hört zu der Gruppe der sieben großen west­li­chen Industrieländern. Die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Markwirtschaft ist der Wettbewerb. .— співро­ бітник die Arbeitslosigkeit — безро­ біття die Qualität — якість die Entlassung. продукція das Zulieferungsystem. Wie werden der Extremismus und die Fremdfeindlichkeit bekämpft?  Die Wirtschaft  Åêîíîì³êà Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. . а в то­р­гі­в­ лі — друге. Der Wettbewerb zwingt zur Ra­tio­na­li­ sie­rung und zum sprachsamen Umgang mit knappen Ressourcen. Федеративна Республіка Німеччини входить до групи найвпливовіших про­ми­с­ло­вих країн. Das Grundgesetz garantiert allen Bür­ gern die Freiheit der privaten Initiative und das Privateigentum. За своїми досягненнями в економіці вона посідає третє місце. Welches Problem ist in Ostdeutschland das größte? 5. Wann fiel die Berliner Mauer? 2.l Німеччина 195 das Erzeugnis. -se — товар. Ohne Konkurenz gibt es keine Markt­ wirt­schaft. Das Wirtschaftssystem der Bun­des­re­pu­ blik hat sich zu einer markwirtschaftli­ chen Ordnung entwickelt. Wie waren die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR zur Zeit der Vereinigung? 4. Конституція гарантує всім гро­ма­дя­ нам свободу приватної ініціативи та при­ва­т­ну власність. Передумовою успішного розвитку рин­кової економіки є змагання. -en — звільнення ausländerfeindliche und rechtsextremistische Gewalt — вороже та правоекстремістське ставлення до іноземців Fragen zum Text 1. Економіка Федеративної Республіки у своєму розвитку прийшла до сис­ теми ринкового господарства. Mit ihren wirtschaftlichen Leistungen nimmt sie den dritten Platz und im Welt­han­del den zweiten Platz ein. -e — система поставок der Mitarbeiter. Welche Probleme hat die Wiedervereinigung aufgestellt? 3. Без конкуренції немає ринкової еко­ но­мі­ки. Німеччина належить до провідних ін­ ду­с­т­рі­а­ль­них країн світу.

точ­ на ме­ха­ні­ка. Gemüse. виплату гро­шей громадянам з невеликими при­бу­т­ка­ми. optische In­du­ strie. die Zahlung der Wohngeld an einkom­ menschwache Bürger. Deutschland ist ein aktiver Partner des Welthandels. В Німеччині налічується близько 52 000 під­при­ємств. che­ mi­sche. den Bau und die Mo­der­ni­sie­rung von Wohnungen. . Федеративна Республіка Німеччини має високопродуктивне сільське го­с­ по­дар­с­т­во. Але держава стежить за тим. Die zentrale Aufgabe der Wirt­schafts­ po­li­tik ist die Verringerung der Ar­beits­ lo­sig­keit. оп­ти­ч­на. Wein. то­ва­рів ши­ро­ко­го вжитку та ха­р­чо­ва про­ми­с­ло­вість. So sichert der Staat Mieterschutz. Luft– und Raumfahrtindustrie. Schiffbau. Сьогодні одни німецький фермер го­ дує 70 чоловік. (Automo­ bilindustrie Straßenfahrzeugbau). elektronische. Heute ernährt ein deutscher Landwirt 70 Personen. транс­ по­р­т­но­го машинобудування (ву­ли­ч­ ний транс­порт). Найважливішими галузями про­ми­ с­ло­во­с­ті ФРН є: кам’яновугільна. Відповідальність за економічний роз­ ви­ток несуть також Німецький Фе­де­ ра­ль­ний Банк і тарифні партнери. ein hoher Beschäfti­ gungsstand und Produkt­ions­ wachstum. наприклад. держава гарантує за­хист квартиронаймачам. хімічна. Feinmechanik. Zuc­ker­ rü­ben. цукровий буряк. що важливо для ні­ме­ць­кої економіки. Verantwortung für die wirtschaftliche Ent­wick­lung tragen auch Deutsche Bun­des­bank und die Tarifpartner. Die wichtigsten Industriezweige der BRD sind Steinkohlenbergbau. Die wichtigsten Produkte sind Brot– und Futtergetreide. In Deutschland beträgt die Zahl der Be­trie­be etwa 52 000. авіа– та ко­с­мі­ч­на про­ми­с­ло­вість. мета­лургійна.196 Deutschland l Der Staat achtet aber darauf. будівництво й модерні­ зацію квартир. Найбільш значними його культурами є: зернові (продовольчі та фуражні). Головна мета економіки — стабіль­ ні ціни. Німеччина також активний партнер у світовій торгівлі. Verbrauchsgüterindustrie und Nahrungsindustrie. щоб кон­ку­ре­н­ція не привела до не­спри­я­т­ ли­вих соціальних відносин. Metal­ lurgie. Kartoffeln. машинобудівна. dass der Wettbewerb nicht zu sozial untragba­ ren Verhältnissen führt. Obst. еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­на. виноград. Die Bundesrepublik hat eine lei­stungs­ fä­hi­ge Landwirtschaft. ко­ра­б­ле­бу­ду­ван­ня. овочі. високий рівень зайнятості та зро­стання виробництва. фру­ к­ти. Головним завданням економічної по­ лі­ти­ки є зменшення безробіття. кар­то­пля. der für die deutsche Wirt­ schaft wichtig ist. Maschinenbau. Das Hauptziel der Wirtschaft ist stabile Preise. Так.

Täler und Seen bekannt. Zu welchen Ländern gehört Deutschland? 2. Wörter und Wendungen die Markwirtschaft — ринкова економіка das Grundgesetz. зниження der Bergbau — гірничорудна промисловість das Fahrzeug. Wie entwickelte sich das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland? 3. Німеччина лежить в центрі Єв­ропи. чимось забезпечувати die Verringerung — зменшен­ ня. Einmalig ist der Rhein. Welche Rolle spielt der Wettbewerb in der Wirtschaft? 5. полонинами й озерами. Лісове господарство та риболовство також відіграють велику роль у стру­к­ ту­рі економіки Німеччини. Wer kennt nicht die Sage von der Lo­re­ lei. t) — гарантувати. -e — вид транспорту die Verbrauchsgüter — товари широкого вжитку die Forstwirtschaft — лісове господарство ernähren (te. -e — змагання. Вона відома своєю чудовою при­ро­ дою. конкуренція sparsam — економно. Конституція die Voraussetzung. пі­с­ня про Лорелею — одна з най­кра­ си­ві­ших народних пісень. -en — передумова der Wettbewerb. Welche Industriezweige gehören zu den führenden in der deutschen Wirtschaft?  Sehenswürdigkeiten Deutschlands  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè Deutschland liegt im Herzen Europas. . Хто не знає легенду про Лорелею. Berge. горами.l Німеччина 197 Die Forstwirtschaft und die Fischerei spie­len auch eine große Rolle in der Struk­tur der Wirtschaft Deutschlands. економний der Umgang — обходження. Flüsse. поводження з чимось sichern (te. -e — Основ­ ний Закон. t) — прогодувати die Feinmechanik — точна механіка Fragen zum Text 1. das Loreleilied gehört zu den schön­sten Volksliedern. Was garantiert den Bürgern das Grundgesetz? 4. на берегах яко­ го підносяться овіяні легендами фо­р­ те­ці й замки. Es ist durch seine wunderschönen Land­schaf­ten. Неповторним є Рейн. Was ist das Hauptziel der deutschen Wirtschaft? 6. an dessen Ufern sagenumwobene Burgen und Schlös­ser emporragen. річками.

Берлін відомий своїми історичними будівлями. Es wird auch oft “Elbflorenz” genannt. herrlichen Seen. wie zum Bei­spiel den Fernsehturm am Alexanderplatz. Його часто називають «Ель­б­ф­ло­ ренц». Не можна забути й визначні місця Бер­ліна. Місто Дрезден — одне з най­кра­си­ві­ ших міст у Європі. Mün­ chen. у галереї Зе­м­пе­ ра. “Tor zur Welt”. Berlin ist durch seine historischen Bau­ ten. Потсдам. музеями та галереями. Dieser Hafen ist schon 807 Jahre alt und genießt in der Welt den Ruf eines schnel­len Hafens. озерами й по­кри­ти­ми лісами горами. Museen. і він ко­ ри­с­ту­єть­ся в світі репутацією швид­ кого порту. музеями. Nicht vergessen dürfen wir die Se­hens­ wür­dig­kei­ten der Haupstadt Berlin. Хто не мріє відвідати Веймар. Viele Größstädte sind durch ihre hi­sto­ ri­schen Baudenkmäler. Hamburg oder Köln zu besuchen? In Köln kann man den Köl­ner Dom be­ wun­dern. «Вікно в світ» — так називають Гам­ бурґ. da sich hier so viele Kunstschätze wie in der italienischen Stadt Florenz be­ finden. bekannt. як в іта­ лійському місті Флоренція. такими як Баден-Баден. Wer träumt nicht davon. Museen und Ga­ le­ri­en weltbekannt. den berühmten Kur­or­ ten. Багато великих міст всесвітньо відомі історичними архітектурними па­м’я­т­ ка­ми. Сади й замки у парку Сан-Сусі в Пот­ сдамі справляють на відвідувачів не­ за­бу­т­нє враження. Rembrandt. Raf­fa­el und vieler anderer be­ rühm­ter Ma­ler. Deutschland l Чудовим є Шварцвальд зі своїми жи­во­пи­с­ни­ми деревами. Рафаеля. Potsdam. aber auch durch moderne Bauten. Цьому порту уже 807 років. відомими ку­ро­р­та­ми. Im berühmten Zwinger. як. телебашта на Алексан­дер­ платц. інших великих майстрів. Weimar. Seen und be­wal­ de­ten Bergen. наприклад. der ein Wun­der­werk goti­ scher Architektur ist. befindet sich die Dresdener Ge­mäl­de­ga­le­rie mit den Bildern der großen Maler Dürer. so wird Hamburg ge­ nannt. Гамбурґ або Кельн? У Кельні можна захоплюватися Ке­льн­ сь­ким собором. Dresden gehört zu den schönsten Städ­ten Europas.198 Schön ist der Schwarzwald mit seinen malerischen Dörfern. Ru­ bens. оскільки тут знаходиться так багато скарбів мистецтва. Мюн­ хен. знаходиться Дрезденська ка­р­тин­ на галерея з роботами великих ху­до­ ж­ни­ків Дюрера. Рембрандта. Die Gärten und Schlösser im Park Sans­ sou­ci in Potsdam üben auf die Besucher­ einen unauslöschlichen Ein­druck aus. шедевром ар­хі­те­к­ту­ ри в готичному стилі. ist bekannt durch den größten und wich­tig­sten Seehafen Deutschlands. in der Sem­per­ ga­le­rie. Ру­бе­н­са. чудовими озе­ра­ ми. і також сучасними будовами. wie Baden–Baden. У відомому Цвінгері. . він відомий як найбільший і найважливіший морський порт у Ні­ меччині.

яка знаходиться на історичній вулиці Ун­тер-ден-Лінден і Острів музеїв за­ ли­ша­ють у кожного відвідувача не­за­ бу­т­ні враження. Deutschland ist mit seinen Se­hens­wü­ dig­kei­ten zu jeder Jahreszeit einer Rei­ se wert. Німеччина зі своїми визначними мі­ с­ця­ми гідна відвідування будь-якої пори року. 3. die Staatsoper. 2. Es wurde im 13. Jahrhundert hatte sich Berlin zu einer der größten Städte Europas ent­ wic­kelt. Jahrhundert ge­grün­det. 4. das Wunderwerk. Шаушпільхаус. . dann aber schnell wie­der­auf­ge­baut. Під час війни Берлін був сильно зруй­ но­ва­ний.l Німеччина 199 Das Schauspielhaus. Берлін став столицею Кай­ зе­рів­сь­кої імперії. Берлін — столиця Федеративної Ре­с­ пу­б­лі­ки Німеччини. Während des Krieges wurde Berlin sehr stark zerstört. Перед Другою світовою війною він був вузловим пунктом і торговель­ ним центром Німеччини. t) — підно­ ситися bewaldet — вкритий лісами die Kunstschätze — скарби мистецтва träumen von (te. t) — мріяти про 1. державна опера. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es Ver­ kehrs­kno­ten­punkt und Handelszentrum von Deutschland. die an der historischen Straße “Unter den Linden” stehen und die Mu­se­ums­ in­sel bieten jedem Besucher unverges­ sliche Eindrücke an. У 1871 р. 1871 wurde Berlin zur Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches. Wörter und Wendungen sagenumwoben — овіяний легендами die Burg. -en — фортеця emporragen (te. Im 19. 5. -e — шедевр unauslöschlich — незабутній der Hafen (die Häfen) — порт den Ruf genießen (o. Місто було засноване у 18 столітті. але скоро швидко від­бу­до­ ва­ний. o) — користуватися репутацією unvergeßlich — незабутній einer Reise wert sein — гідний відвідування Fragen zum Text Wofür ist Deutschland bekannt? Welche Landschaften Deutschlands sind einmalig? Welche Gegende Deutschlands sind besonders malerisch? Was befindet sich im Zwinger? Warum bewundert man den Kölner Dom? Berlin  Áåðë³í Berlin ist die Hauptstadt der Bun­des­re­ pu­blik Deutschland. У 19 столітті Берлін став одним з най­ бі­ль­ших міст Європи.

про­ми­с­ ло­вий. -e — вузловий пункт das Handelszentrum — торговельний центр zerstören (te. Міжнародне значення Берліна зро­ с­тає з кожним роком. 2.4 Millionen Einwohner und ist die größte Stadt der BRD. Wörter und Wendungen das Kaiserreich — Кайзерівська імперія der Verkehrsknoten­ punkt. -e — місце der Tagungsort. 4. Berlin liegt in einer malerischen Ge­ gend. Das internationale Ansehen Berlins wächst mit jedem Jahr und sehr oft wird es zum Tagungsort wichtiger in­ ter­na­tio­na­ler Treffen. -e — місце важливих зустрічей Fragen zum Text Wann wurde Berlin gegründet? Was für eine Stadt war Berlin im 19. in­du­stri­ el­les. Mehr als 200 Jahre ist dieses Tor stum­ mer Zeuge der deutschen Geschichte. Jahrhundert? Wie wurde Berlin von 1948 bis 1990 geteilt? Wieviel Einwohner hat Berlin jetzt? Was wurde zum stummen Zeugen der deutschen Geschichte? . Besonders entwickelt sind die Elek­tro­ in­du­strie. das Wahrzeichen — символ stumm — німий der Zeuge. Es ist ein wichtiges politisches. і місто часто стає мі­с­цем важливих міжнародних зу­стрі­чей. Понад 200 років ця брама є німим сві­д­ком німецької історії. машинобудування й хімічна промисло­вість. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Bran­den­bur­ger Tor.4 мільйони жи­ телів. Це — важливий політичний. Особливо розвинені електротехнічна промисловість. -e — галузь 1. науковий і культурний центр Німеччини. -n — свідок die Gegend. 5.200 Deutschland l Von 1948 bis 1990 war Berlin in Ost– und West-Berlin geteilt. Es ist von herrlichen Seen und Wäldern umgeben. Символ Берліна — Бранденбурзька брама. Jetzt ist Berlin wieder die Hauptstadt des vereinten Deutschlands. Берлін розташований у мальовничій місцевості. Berlin hat 3. Він оточений чудовими озера­ ми й лі­са­ми. У Берліні мешкають 3. З 1948 до 1990 року Берлін був розпо­ ділений на Східний і Західний Бе­р­лін. Нині Берлін — столиця об’єднаної Ні­ме­ч­чи­ни. Тут представлені всі провідні галузі промисловості. wissenschaftliches und kul­tu­rel­ les Zentrum. der Maschinenbau und die che­mi­sche Industrie. t) — руйнувати der Zweig. -en — місцевість umgeben — оточений der Ort. 3. і він є найбільшим мі­с­том ФРН. Alle wichtigen Industriezweige sind hier vertreten.

Heute wird viel getan. das Schauspielhaus. лю­ би­те­лі театру можуть відвідати Ні­ме­ ць­ку державну оперу. Александерплац з годинником. Шаушпільхаус. Hier gibt es sogar eine Museumsinsel. і вона є однією з найвідоміших вулиць світу. Сьогодні багато робиться для того. Інший символ Берліна й пам’ятка про страшну війну — башта КайзерВіль­ге­льм-Гедехтніскірхе на вулиці Кур­фюр­стендам. Берлінські музеї всесвітньо відомі. auf der das Pergamonmuseum mit dem Pergamonaltar das berühmte­ ste ist. Найкрасивіші замки. . Auf einer verhältnismäßig kleinen Flä­ che gibt es eine Unzahl von architekto­ nischen Denkmälern. Тут починається одна з най­кра­си­ві­ ших вулиць Берліна — Унтер-денЛінден (Під липами).l Німеччина 201  Sehenswürdigkeiten Berlins  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà Berlin war bis 1945 das Kulturzentrum Europas. damit diese Stadt ihren alten Ruhm wiedererlangt. Weltbekannt sind auch die Berliner Mu­ se­en. У Берліні багато відомих театрів. Sie ist über 300 Jahre alt und gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt. das Deut­sche Theater besuchen. wurde zum Symbol der Deutschen Einheit. Ein anderes Symbol Berlins und ein Andenken an den furchtbaren Krieg ist der Turm der Kaiser-Wilhelm– Gedächtniskirche­ auf dem Kurfürsten­ damm. wie Char­lot­ ten­burg und Bellevue ziehen Tausende von Touristen an. Der Alexander-Platz mit der Weltzeitenuhr ist ein beliebter Treffpunkt der Ber­li­ner. На порівняно малій площі роз­та­шо­ ва­на велика кількість архітектурних па­м’я­ток. на якому Пергамонський музей з алтарем Пе­р­ га­мо­на є найвідомішим. щоб місто повернуло собі колишню славу. Hier beginnt eine der schönsten Straßen Berlins. Берлін був до 1945 року культурним центром Європи. Їй понад 300 років.— улю­б­ ле­не місце зустрічі берлінців. Тут є навіть острів музеїв. Бранденбурзька брама — символ мі­с­та — стала символом німецької єд­но­с­ті. такі як Ша­р­лот­ тен Бург і Беллівю приваблюють ти­ся­ чі туристів. Das Brandenburger Tor. який показує час усіх поясів світу. das Wahr­zei­ chen der Stadt. Німецький театр. “Unter den Linden”. Wunderschöne Schlösser. Berlin hat viele berühmte Theater: Theaterliebhaber können die Deutsche Staats­oper.

5. Ende des 15. jung und alt erholen können. Parks und wunderschöne. wurde die Stadt zur Residenz der säch­si­schen Kurfürsten. там були збудовані в сти­лі бароко все­сві­т­ньо відомі па­ лаци Цвінгера. Дрезден — столиця землі Саксонія. ausgedehn­ te Wäl­der. katho­ lische Kirche. wo sich groß und klein. З кінця 15 ст. ка­то­ли­ць­ка церква та багато кра­си­вих бу­ди­н­ків. 2. wurden dort welt­be­rühm­te Zwingerpaläste im Stile des Ba­rocks und viele an­de­re Gebäude ge­stal­tet. Auch in der Umgebung von Berlin kann man viele Sehens­würdigkeiten finden. У кінці 18 ст. Wörter und Wendungen der Ruhm — слава wiedererlangen (te. der Treffpunkt. Йому вже понад 750 років. Тут є чудові озера. Es gibt hier herrliche Seen. парки й красиві до­гля­ну­ті сквери. wie den Müg­gel­see und Wannsee. 4. де відпочивають як молодь. це­р­к­ви Гофкірхе та Фра­у­е­н­кі­р­хе. такі як Мю­г­ге­ль­ зее й Ванзее. Всесвітньо відомим є Берлінський зоо­парк. -e — місце зустрічі das Schloß (die Schlösser) — замок die Umgebung. . Die Stadt entstand an der Kreuzung der wichtigen Handelswege. місто стало ре­зи­де­н­ці­ єю саксонських курфюрстів. ліси. так і літні люди. Jh. -en — околиця gepflegt — доглянутий die Grünanlage. Es ist mehr als 750 Jahre alt.202 Deutschland l Weltberühmt ist der Berliner Tierpark. Він виник на перехресті важливих тор­говельних шляхів. darunter die Hofkirche und die Frauenkirche. Ende des 18. 3. Також на околицях Берліна можна знай­ти багато визначних місць. ge­pfleg­te Grünanlagen. Jh. t) — повернути (славу) die Unzahl — велика кількість die Einheit — єдність furchtbar — страшний der Turm (die Türme) — башта beliebt — улюблений 1. -n — сквер Fragen zum Text Was ist das Wahrzeichen der Stadt Berlin? Wo beginnt die Straße „Unter den Linden“? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Berlin? Was ist der beliebte Treffpunkt der Berliner? Wie sind die Umgebungen von Berlin?  Dresden  Äðåçäåí Dresden ist die Hauptstadt des Bun­ des­lan­des Sachsen.

в Дрездені працюють ба­га­ то музичних колективів і серед них ві­до­мий хор хлопчиків. In Dresden befindet sich die welt­be­ rühm­te Gemäldegalerie im Zwinger. Dresden zieht Tausende Touristen an. До визначних місць Дрездена на­ле­ жить також Музей транспорту. Metallbearbeitung. Тут розвинені електроніка. Dresden ist eine Musikstadt. жителів. Die Stadt ist auch als ein Kulturzentrum und eine Schatzkammer der Kunst be­ kannt. і технічний університет. Його старі та сучасні вулиці де­мон­ стру­ють чудові зразки се­ре­д­ньо­ві­ч­ ної та сучасної архітектури. легка та харчова промисловість. Maschinenbau. Дрезден розташований на Ельбі. але потім повністю від­бу­до­ва­не. Місто відоме і як скарбниця мис­тец­тва. У Дрездені знаходиться всесвітньо ві­до­ма картинна галерея у палаці Цві­н­гер. . Hier sind Meisterwerke der bildenden Kunst von berühmten Künstlern aus­ge­ stellt. Дрезден — це також місто музики. Дрезден привертає увагу тисяч ту­ри­с­тів. Тут є ряд науково-дослідних ін­сти­ту­ тів. Fein­me­cha­nik und Optik entwickelt. які готують науково-технічні ка­д­ ри. Elek­tro­tech­nik. In Dresden arbeiten außerdem viele Musikkollektive und darunter der be­ kannte Kna­ben­chor. Leicht– und Lebens­mittelindustrie. його околиці дуже мальовничі. 203 Дрезден — великий промисловий центр. Hier sind Elektronik. ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. Dresden liegt an der Elbe und seine Umgebungen sind sehr malerisch. Die Staatskapelle und Philharmonie sind berühmte Musikzentren der Stadt. Зараз Дрезден третє за розмірами мі­с­то східної Німеччини і нараховує по­над 500 тис. Jetzt ist Dresden die drittgrößte Stadt des Ostdeutschlands und zählt über 500 000 Einwohner. Під час Другої світової війни місто було зруйноване. welche die wissen­ schaftlich–technische Fachleute ausbil­ den und eine technische Universität. У ній представлені шедеври образо­ творчого мистецтва найвідоміших ху­до­ж­ни­ків. Während des zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt zerstört.l Німеччина Dresden ist ein großes In­du­strie­zen­ trum. Zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens gehört auch das Verkehrsmuseum. Seine alten und neuen Straßen stellen schö­ne Muster der mittelalterlichen und der modernen Architektur dar. Державна капела та філармонія — ві­ до­мі музичні осередки міста. а центр міста — ре­ко­н­с­ т­ру­йо­ва­ний. електротехніка. Hier gibt es eine Reihe von For­ schungs­in­sti­tu­ten. ме­та­ло­об­ро­ б­на. точна механіка та оптика. Крім того. aber dann voll­ stän­dig aufgebaut und die Stadtmitte wurde rekonstruiert.

готувати die Gemäldegalerie — картинна галерея das Meisterwerk. -e — шедевр die bildende Kunst — образотворче мистецтво darstellen (te. Місто розташоване в родючій мі­с­це­ во­с­ті. І недарма місцевість навколо Дре­з­ де­на називають Саксонською Швей­ ца­рі­єю. Можна сказати. Es zählt über 560 000 Einwohner. . Man kann sagen. На набережній Ельби туристи на­со­ ло­джу­ють­ся красою ріки та пейзажами на її берегах. o) — насолоджуватися Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Dresden? Wann wurde Dresden zur Residenz der Kurfürsten? Welche Industriezweige sind in Dresden entwickelt? Wie sieht heute Dresden aus? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens?  Leipzig  Ëåéïö³´ Leipzig ist die zweigrößte Stadt Sach­ sens. 5. 3. жи­те­ лів. Und nicht umsonst wird die Gegend um die Stadt Dresden “die Sächsische Schweiz“ genannt.204 Deutschland l In der Uferstraße der Elbe genießen die Touristen die Schönheit des Flusses und der Landschaften an sei­ nen Ufern. Воно засноване в 1165 році. Wörter und Wendungen die Kreuzung. що Дрезден — це мі­с­то-музей і одне з найкрасивіших міст світу. -en — перехрестя der Handelsweg. t) — тут: навчати. Лейпціґ — друге за розмірами місто Саксонії. dass Dresden selbst ein Museum und eine der schönsten Städte der Welt ist. Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Ge­ gend. -e — торговельний шлях gestalten (te. Sie wurde 1165 gegründet. ausbilden (te. t) — тут: споруджувати die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Feinmechanik — точна механіка vollständig — повністю der Fachmann (die Fachleute) — спеціаліст 1. 4. t) — пред­ ставляти die Uferstraße — набережна genießen (o. Touristen besuchen auch gern die Hofkirche und Frauenkirche. Воно нараховує понад 560 тис. 2. Туристи також охоче відвідують це­р­к­ ви Хофкірхе та Фрауенкірхе.

Сучасний Лейпциґ — великий промис­ловий центр. Були побудовані пишні готичні це­р­к­ ви. Die Stadt ist auch ein großes Kul­tur­ zen­trum Deutschlands. Hier sind die Buch­druckindustrie. Лейпциґ — великий залізничний ву­ зол. Jh. які друкують книжки майже 40 мовами. wurde Leipzig zur Stadt der Pelzwaren– und Buchdruckjahrmärkte. Лейпциґ став містом яр­ма­ р­ків хутра та поліграфічної промис­ ловості. У 20 ст. Місто Лейпциґ також великий куль­ту­ р­ний центр Німеччини. lebten hier Slawen. Der führende Industriezweig ist der Ma­schi­nen­bau. які на­ зва­ли своє поселення Липськ. У 15—18 ст. Тут розвинена поліграфічна про­ми­с­ ло­вість. In Leipzig gibt es mehr als 100 Druc­ke­ rei­en. Später wurde dieser Name in “Leipzig” transformiert. В 7 столітті там жили слов’яни. wo die Bücher fast in 40 Spra­ chen gedruckt werden. dreimal jährlich Jahrmärkte durch­zu­füh­ren. У 1497 р. У 10 столітті у цьому місці було по­бу­ до­ва­но фортецю з назвою «Лібци». Im Jahre 1497 erhielt Leipzig das Recht. Leipzig ist auch ein großer Ei­sen­bahn­ kno­ten­punkt. У 18 ст. Im 10. Пізніше ця назва трансформувалася в «Лейпциґ». weil die Feudalen den Kauf­leu­ten Beistand und Unter­ stützung­ sicherten. wurde der Leipziger Jahr­ markt zur in­ter­na­tio­na­len Mustermesse. Paläste und das Gebäude des Rat­hau­ses gebaut. будинок ратуші та палаци. Провідною галуззю є машинобу­ду­ вання. У Лейпцизі понад 100 типографій. Jh. з успіхом розвивалося мі­сь­ке бу­ді­в­ни­ц­т­во. die den Namen “Libzy” trug. Im 20. Im 15. ви­мі­рю­ва­ ль­на та регулююча техніка. оскільки феодали га­ра­н­ту­ва­ли купцям підтримку й сприяння. Im 18. entwickelte sich er­folg­ reich der Stadt­bau.—18. верстатобудування. . Das moderne Leipzig ist ein großes In­ du­strie­zen­trum. Лейпциґ отримав право на про­ве­ден­ня три рази на рік яр­ марків. У Лейпциґу з успіхом розвивалася то­ р­гі­в­ля. die ihre Sied­lung “Lipsk” nannten. Лейпцизький ярмарок став між­на­ро­д­ним ярмарком зразків.l Німеччина 205 Im 7. wurde in diesem Ort eine Fe­ stung ge­baut. der Mess– und Regelungs­technik entwickelt. In Leipzig entwickelte sich erfolgreich der Handel. Jh. Jh. Jh. Es wurden prachtvolle gotische Kir­ chen. Werk­ zeug­ma­schi­nen­bau.

Dazu gehört das Völkerschlachtdenkmal. тут багато визначних місць. 6. Theater und Konzertsäle der Stadt zie­ hen die Menschen unterschiedlichen Al­ters an. Seine Bevölkerung beträgt über 570 000 Menschen. Schiller und an­de­re große Menschen des Landes stu­dier­ten. die Mustermesse. -n — ярмарок зразків der Werkzeugmaschinenbau — верстатобудування die Meßtechnik — вимірювальна техніка anziehen (o. До них належить пам’ятник битви на­ро­дів.206 Deutschland l Hier befindet sich eine der ältesten Uni­ver­si­tä­ten. Die Leipziger Bücherei gehört zu den größten und berühmtesten Büchereien der Welt. wo Goethe. . притягувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Leipzig? Woher stammt der Name “Leipzig”? Warum entwickelte sich erfolgreich der Handel in Leipzig? Was wurde hier im Mittelalter gebaut? Wann wurde Leipzig zur Stadt der internationalen Mustermesse? Welche Industrie ist in Leipzig entwickelt?  Nürnberg  Íþðíáåðã Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bay­ erns. 4. Шиллер та інші великі люди країни. котрі ві­ до­мі в усьому світі. зведений на честь перемоги над Наполеоном. o) — привертати (увагу). 5. Hier sind viele Sehenswürdigkeiten. Театри та концертні зали міста привер­тають увагу людей різного віку. де навчалися Гете. котрі охоче проводять там свій вільний час. Його населення складає понад 570 000 чоловік. Wörter und Wendungen fruchtbar — родючий die Pelzwaren — хутро die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість der Eisenbahnknotenpunkt. -e — залізничний вузол das Völkerschlachtdenkmal — пам’ятник битви народів 1. 2. die in der ganzen Welt bekannt sind. das zu Ehre des Sieges über Na­po­le­on errichtet wurde. 3. Лейпцизька бібліотека належить до найбільших і найвідоміших бібліотек світу. Нюрнберг — друге за розмірами мі­с­ то Баварії. die sehr gern dort ihre Freizeit verbringen. Тут знаходиться один з найстаріших університетів.

Die führende Rolle spielen heute in Nürn­berg elektronische Industrie und Elek­tro­nik. . Nördlich von Nürnberg in Erlangen ent­stand ein großes wissenschaftliches For­schungs­zen­trum des SimensKonzerns. Нюрнберг сьогодні — це місто з розви­неною промисловістю. Уже в середньовіччя місто було дуже багатим. Wissenschaft und Kultur auf. але й культурний центр Ба­ва­рії. Die Nürnberger Handwerker waren durch ihre Erzeugnisse aus Gold und Silber berühmt. Тут розвивалися й процвітали ре­ме­с­ ла. Це перш за все місто традиційної на­род­ної культури та народної твор­ чості. Hier entwickelten sich und blühten Hand­werk. У Ерлангені. In der alten Stadt gibt es viele Museen und gotische Denkmäler. Schon im Mittelalter war die Stadt sehr reich. Тут жив і працював відомий худож­ ник Альбрехт Дюрер. Das ist vor allem die Stadt der tra­di­tio­ nel­len Volkskultur und des Volksschaffens. наука і культура. son­ dern auch eine Kulturstadt Bayerns. У старому місті багато музеїв.l Німеччина 207 Die Stadt entstand und wuchs an der Kreuzung der Handelswege. Місто виникло й виросло на пе­ре­хре­ с­ті торговельних шляхів. виробництво іг­ра­шок. Die traditionellen Industriezweige sind Holzbearbeitung. Головну роль сьогодні в Нюрнберзі відіграють електротехнічна про­ми­с­ло­ вість і електроніка. Nürnberg ist nicht nur ein Industrie– und wissenschaftliches Zentrum. Buchdruck– und Spiel­zeugindustrie. Hier wurde die Taschenuhr erfunden. виник великий науково-дослідний центр концерну «Сіменс». Тут були винайдені кишенькові го­дин­ ни­ки. Тепер старе місто охоплене кільцем житлових кварталів та промислових підприємств. текстильна та полі­ графічна. Традиційні галузі промисловості — деревообробка. Hier lebte und arbeitete der berühmte Künstler Albrecht Dürer. го­ти­ч­ них пам’ятників. Нюрнберг не тільки промисловий і науковий. Вони відбивають велич се­ре­д­ньо­ві­ч­ но­го міста. Das heutige Nürnberg ist die Stadt der entwickelten Industrie. Jetzt ist die Altstadt von Wohnvierteln und Industriebetrieben umringt. на північ від Нюрнберга. Sie verkörpern die Größe der mit­tel­al­ ter­li­chen Stadt. Ремісники Нюрнберга були відомі сво­ї­ми виробами із золота й срібла.

Verkehrsmuseum. де багато жителів міста прово­ дять свій вільний час. 2. пишні церкви. Hier kann man rekonstruierte Pa­tri­zi­er­ häu­ser. З театрів відомий оперний. Von Theatern ist das Opernhaus und das Kabarett bekannt. а також Кабаре. Тут можна побачити реставровані бу­ ди­н­ки патриціїв. In Nürnberg sind viele Stadien und Parks. t) — втілювати (тут: відображати) das Erzeugnis. відбивати der Flughafen — аеропорт die Kunsthalle. die Kunsthalle und das Spielzeugmuseum. Му­ зей транспорту. wo viele Bürger ihre Freizeit ver­ brin­gen. опоясувати widerspiegeln (te. Türme und Schlösser sehen. свята старого міста. Wörter und Wendungen der Handelsweg. prachtvolle Kirchen. баш­ ти та замки. Weltberühmt sind auch der Flughafen und der Staatshafen am Main-Donau Kanal. -e — торговий шлях die Kreuzung. Всесвітньо відомі також аеропорт та державний порт на каналі Майн — Дунай. Нюрнберг — місто свят. umringen (te. -se — виріб das Wohnviertel — житловий квартал 1. 5. Тут проходять тижні органної музи­ ки. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Deutsche Nationalmuseum. У Нюрнберзі багато стадіонів і пар­ ків. Nürnberg ist die Stadt der Feste. t) — відображати.208 Deutschland l Die Architektur Nürnbergs spiegelt sei­ ne Geschichte wider. 3. До визначних місць міста належить Німецький національний музей. Hier werden Wochen der Orgelmusik und Feste der Altstadt veranstaltet. Кунсткамера та Му­ зей іг­ра­шок. -n — тиждень органної музики Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Nürnberg? Was entwickelte sich im mittelalterlichen Nürnberg? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Nürnberg? Welche Industriezweige sind in Nürnberg entwickelt? Warum ist Nürnberg als eines der größten Kulturzentren Bayerns und Deutschlands bekannt? . t) — оточувати. -n — кунсткамера die Orgelwoche. -en — перехрестя das Handwerk — ремесло die Handwerker — ремісники verkörpern (te. Архітектура Нюрнберга відбиває його історію. 4.

Кабінет і житлові кімнати. In den wissenschaftlichen For­schungs­ in­sti­tu­ten Weimars erforscht man das li­te­ra­ri­sche Erbe Deutschlands. у якому жив Гете на початку свого пе­ ре­бу­ван­ня у Веймарі. . Тепер там Національний музей. Weimar ist auch die Stadt der Museen. Jetzt ist in diesem Haus das Schiller– Museum. На веймарському кладовищі обидва письменники поховані в склепі ге­р­ цо­гів. В іншому будинку жив і працю­ вав вели­кий німецький драматург Ф. Веймар також місто музеїв. Гете. Goethe und F. Jetzt ist dort ein Nationalmuseum. Цей ліс називають «зеленим се­р­цем» Німеччини. Шиллер. wo Tausende Freiheitskämpfer vernichtet wurden. auf einem klei­ nen Platz steht ein zweistöckiges Haus. В. Im großen alten Park an beiden Ufern des Flusses Ilm steht das Haus. Він розташований у мальовничій мі­с­ це­во­с­ті Тюринзького лісу. Im Zentrum der Stadt. In Weimar lebten und schufen ihre Wer­ke die Klassiker der deutschen Literatur J. das der heutigen Generation als Warnung dient. У великому старому парку по обох берегах річки Ільм стоїть будинок. Шил­ лера. W. Seine Arbeits– und Wohnzimmer. що служить пересторогою нинішньому поколінню. als er nach Weimar kam. Шиллер. Schiller. У цьому будинку провів 50 років свого життя Й. Bü­ cher und sogar alle Kleinigkeiten sind bis heu­te erhalten geblieben. Es liegt in der malerischen Gegend des Thüringen Waldes. In diesem Haus verbrachte 50 Jahre sei­nes Lebens J. W. У науково-дослідних інститутах Вей­ ма­ра вивчають літературну спа­д­щи­ну Німеччини. де були знищені тисячі борців за сво­бо­ду. Гете та Ф. Schiller.l Німеччина 209  Weimar  Âåéìàð Weimar ist die Hauptstadt des Landes Thüringen. Біля підніжжя гори Еттерсберг фа­ши­с­ти спорудили концентраційний та­бір. in dem Goe­the lebte. Веймар — столиця землі Тюрингії. Dieser Wald wird “das grüne Herz” Deutsch­lands genannt. Тепер у цьому будинку музей Ф. В. Auf dem Weimarer Stadtfriedhof wur­ den die beiden Dichter in der ehema­ ligen Herzoggruft begraben. Am Fuß des Ettersberges errichteten die Faschisten ein KZ–Lager. У центрі міста на маленькій площі сто­їть двоповерховий будинок. In einem anderen Haus lebte und ar­ bei­te­te der große deutsche Dramatiker F. Goethe. У Веймарі жили й створювали свої твори класики німецької літератури Й. книги й на­ віть усі дрібниці збереглися до сього­ днішньо­го дня.

Dort kann man das ganze Jahr frische Blumen. in dem er selbst als Schauspieler mit­wirk­te. що в його околи­ цях добре відпочивати. vernichten (te. Веймар — це місто-сад. Sie wachsen in zahlreichen Treib­häu­ sern der Stadt. 2. Ґете заснував свій театр. Weimar ist eines der Zentren des gei­ sti­gen Lebens des Landes. Weimar ist Anziehungspunkt vieler Tou­ri­sten. -höfe — кладовище am Fuß des Berges — біля підніжжя гори errichten (te. -en — пересторога die Generation. weil seine Sehens­würdig­ keiten weltberühmt sind.210 Deutschland l Weimar ist eine Gartenstadt. ie) — зберігатися der Friedhof. . В. 3. овочі та фрукти. оскільки його визначні місця все­сві­ т­ньо відомі і тому. 4. t) — досліджувати das Erbe — спадщина die Gruft — склеп 1. А влітку Веймар виглядає як чудовий квітучий садок. Наша перша зупинка в Лейпцизі. Und im Sommer sieht Weimar wie ein wunderbarer blühender Garten aus. Зараз ми здійснимо маленьку по­до­ рож Німеччиною. Wörter und Wendungen erhalten bleiben (ie. Там можна протягом усього року при­ дба­ти свіжі квіти. Hier gründete Goethe sein Theater. Вони ростуть в численних теплицях міста. Веймар приваблює багатьох ту­ри­с­тів. t) — знищувати die Warnung. Obst und Gemüse bekommen. -en — покоління das Treibhaus. у якому сам був актором. Unser erster Aufenthalt ist in Leipzig. und weil man sich in seinen Umgebungen gut er­ho­len kann. -häuser — теплиця geistig — духовний der Anziehungspunkt — тут: привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Weimar? Was für eine Stadt ist Weimar? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Weimar? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt sind besonders berühmt? Warum kann man Weimar “Gartenstadt” nennen?  Durch die Städte Deutschlands  Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè Jetzt machen wir eine kleine Reise durch Deutschland. Веймар — один з центрів духовного життя країни. 5. Тут Й. t) — споруджувати erforschen (te.

Це місто на Ельбі — знамените місто мистецтва й культури. Тут знаходяться численні друкарні й видавництва. є най­ві­до­ мі­шим визначним місцем міста. ist die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. In der Thomaskirche singt der be­rühm­ te Thomanerchor. Vor der Kirche steht Bachs Denkmal. Hier befinden sich zahlreiche Druc­ke­ rei­en und Verlage. Man nennt diese Stadt “Schaufenster der Welt”. Es ist auch eine Musikstadt. Rubens. Rembrandt gibt. Viele Jahre war Johann Sebastian Bach Kantor dieser Kirche. Seit dem zwölften Jahrhundert finden hier Messen statt. der am Anfang des acht­zehn­ ten Jahrhunderts vom Baumeister Pöp­ pel­mann geschaffen wurde. Перед церквою стоїть пам’ятник Баху. Leipzig ist auch “die Stadt des Buches”. Тут знаходяться такі всесвітньо ві­до­ мі му­зеї. Рембрандта. Рафаеля. Завдяки своєму положенню на пе­ре­хре­с­ті важливих торговель­ них шля­хів. Славнозвісний кельнський собор. Unser nächster Aufenthalt ist in Dres­ den. Es ist eine uralte Universitäts– und Mes­se­stadt. як «Грюнес гевельбе» («Зе­ ле­не склепіння»). Наша наступна зупинка в Дрездені. Und jetzt ist Köln an der Reihe. Dank seiner Lage an der Kreuzung wich­ti­ger Handelswege wurde Leipzig zum bedeutenden Handels– und In­du­ strie­zen­trum. і картинна галерея. Багато років І. Це старе місто. Це також місто музики. де є шедеври Дюрера. Лейпциґ — це також «місто книги».l Німеччина 211 Es ist eine sehr alte Stadt. Der berühmte Kölner Dom. який був створений на початку 18 століття архітектором Пеппель­ маном. чудо готичної архітектури. У церкві Святого Томаса співає ві­до­ мий Томанерхор. ein Wun­ der­werk gotischer Architektur. С. wie “Grünes Gewölbe” und die Ge­ mäl­de­ga­le­rie. wo es Meisterwerke von Dürer. Die Gemäldegalerie befindet sich im Zwinger. Лейпциґ став значним торговельним і промисловим центром. Raffael. З 12 століття тут відбуваються яр­ма­р­ки. Ру­бе­ н­са. Це місто називають «вітриною світу». Картинна галерея знаходиться в Цвін­ гері. А тепер на черзі Кельн. Hier befinden sich weltbekannte Mu­se­ en. Diese Stadt an der Elbe ist eine be­ rühm­te Kunst– und Kulturstadt. . Це давнє університетське місто і мі­с­ то ярмарків. Бах­ був кантором цієї церкви.

Es ist aber für einen deutschen Ju­ gend­li­chen nicht leicht nach dem Studium oder der Lehre einen Arbeitsplatz zu be­kom­men. -n — ярмарок die Druckerei. ін­сти­ту­тах та інших навчальних за­ кладах молодь навчають за но­ві­т­ні­ми ме­то­да­ми і на сучасній техніці. зупинка die Kreuzung. Was findet in Leipzig seit dem 12. Jahrhundert statt? 4. Wo ist gewöhnlich der erste Aufenthalt der Reisenden in Deutschland? 2. -e — шедевр schaffen (u. Відомі кельнські шоколадні товари й косметика. -e — видавництво das Gewölbe — свод das Meisterwerk. Instituten und anderen Lehr­an­stal­ten werden die Jugendlichen nach den neuesten Methoden und mit mo­dern­ster Technik ausgebildet. архітектор an der Reihe — на черзі der Glockenturm (die Glockentürme) — дзвінниця das Stadtbild — обличчя міста Fragen zum Text 1. Молодь — майбутнє будь-якої кра­ї­ ни. Wörter und Wendungen der Aufenthalt — перебування. In der Schule und später an Uni­ver­si­tä­ten. Третина населення ФРН — молоді люди у віці до 25 років. Численні дзвіниці та мости ство­рю­ ють обличчя міста. a) — творити der Baumeister — будівельник. Berühmt sind die Kölner Scho­ko­la­den­ wa­ren und Kosmetik. а пізніше в університетах. У школі. -en — перехрестя das Schaufenster — вітрина die Messe. -en — друкарня der Verlag.212 Deutschland l Die zahlreichen Glockentürme und Brüc­ken bilden das Stadtbild. . Die Jugend ist die Zukunft eines jeden Landes und wird deshalb besonders ge­för­dert. Wofür ist die Stadt Dresden bekannt?  Das Leben der deutschen Jugend  Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ Ein Drittel der Bevölkerung in der BRD sind junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren. тому її особливо підтримують. Але нелегко для молодого німця знай­ти після навчання робоче місце. Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig sind weltberühmt? 5. Wie nennt man die Stadt Leipzig? 3.

l Німеччина

213

Die Arbeitslosenzahl steigt jedes Jahr
und ist ein großes Problem.

Число безробітних збільшується ко­ж­
но­го року і є великою проблемою.

Aber dabei ist es für einen jungen
Men­schen in Deutschland leicht seine
Frei­zeit interessant und sinnvoll zu ver­
brin­gen.

Але зате легко для молодого німця
цікаво й розумно провести вільний
час.

Überall stehen der Jugend Sport­stät­
ten, Jugendherbergen, Fitnesszentren,
Schwimm­hal­len und vieles andere zur
Verfügung.

Скрізь у розпорядженні молоді
спорт­май­да­н­чи­ки, туристичні бази
відпо­чин­ку, центри здоров’я, басей­
ни та ба­га­то іншого.

In Bibliotheken, die alle Computer ha­
ben, können sich die Jugendlichen Bü­
cher aus aller Welt ausleihen.

У бібліотеках, які всі мають ком­п’ю­
те­ри, молодь може брати книжки
усього світу.

In Deutschland ist es üblich, dass sich
die jungen Leute das Geld für die
Ferien oder den Urlaub selbst verdie­
nen.

У Німеччині прийнято, що молоді
люди самі заробляють гроші на свою
від­пу­с­т­ку або канікули.

Sie arbeiten bei Mac Donalds oder auf
der Post, helfen auf dem Bau oder bei
der Obsternte.

Вони працюють у Мак-Дональдсі або
на пошті, допомагають на бу­ді­в­ни­ц­т­
ві або у зборі фруктів.

So können sie in den Ferien herrliche
Reisen machen und die ganze Welt
ken­nen­ler­nen.

Таким чином, вони можуть здій­с­
ню­ва­ти на канікулах чудові поїздки
й пі­зна­ти весь світ.

Ihre Englisch– und Französisch–Kennt­
nis­se festigen und erweitern sie in Eng­
land und Frankreich, ihr Italienisch in
Ita­li­en und Spanisch in Spanien.

Свої пізнання в англійській та фра­
н­цу­зь­кій мовах вони закріплюють
і розвивають в Англії та Франції, іта­
ль­ян­сь­кої та іспанської — в Італії та
Іс­па­нії.

Das Zusammenleben von Eltern und
Kin­dern ist nicht immer konfliktlos.

Сучасне життя батьків і дітей не об­
хо­дить­ся без конфліктів.

Deshalb suchen sich viele deutsche Ju­
gend­li­che schon früh ein eigenes Zim­
mer oder mieten mit Freunden eine
Woh­nung.

Тому багато німецьких підлітків рано
шукають власну кімнату або зні­ма­
ють із друзями квартиру.

Die Hauptinteressen der Jugendlichen
sind Musik und Sport, für diese
Hobbys verwenden sie all ihre Freizeit.

Головні інтереси молоді — музика
й спорт, на ці хобі йде весь їх віль­
ний час.

Alle Jugendlichen besitzen ein
Fahrrad, viele ein Motorrad, später
dann ein Auto.

Усі підлітки мають велосипед, ба­га­
то — мотоцикл, а пізніше машину.

214

Deutschland l

Die deutsche Jugend nimmt auch
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teil und ver­tei­digt ihre Rechte,
ist Mitglied von Ju­gend­­or­ga­ni­sa­
tionen.

Німецька молодь активно бере
участь у громадському житті й захи­
щає свої права, вступаючи до різних
мо­ло­ді­ж­них організацій.

Wörter und Wendungen

die Bevölkerung — населення
fördern (te, t) — тут:

підтримувати

die Lehranstalt, -en —

навчальний заклад

ausbilden (te, t) — навчати
der Arbeitslose, -n —

безробітний
sinnvoll — розумно, змістовно
die Sportstätten — спортивні
майданчики
die Jugendherberge, -n —
туристична база
відпочинку
1.
2.
3.
4.
5.

das Fitnesszentrum, -en — центр

здоров’я

die Schwimmhalle, -n — басейн
zur Verfügung stehen — бути

в розпорядженні

üblich sein — бути

загальноприйнятним

mieten (te, t) — знімати

квартиру

verteidigen (te, t) — захищати

Fragen zum Text

Wie teilt sich die Bevölkerung Deutschlands?
Welche Rolle spielt die Jugend im Leben der Gesellschaft?
Wo werden die Jugendlichen Deutschlands ausgebildet?
Was ist das größte Problem der deutschen Jugend?
Wie verbringt die Jugend Deutschlands ihre Freizeit?


Der Sport


Ñïîðò

Sport ist in Deutschland eine sehr be­
lieb­te Freizeitgestaltung nicht nur bei
den Fernsehübertragungen am
Bildschirm, sondern auch in den fast
80 000 Ver­ei­nen.

Спорт у Німеччині — найулюбленіше
заняття у вільний час, причому не
тіль­ки біля екрана телевізора під час
транс­ля­цій, але й у спортивних то­
ва­ри­с­т­вах, чисельність яких досягає
80 000.

Diese Vereine schließen sich zum Ver­
band des Deutschen Sportbundes zu­
sam­men.

Ці товариства об’єднуються в Спілку
німецької федерації спорту.

Jeder vierte Bürger von Deutschland
ist Mitglied eines Sportvereins.

Кожен четвертий громадянин Ні­ме­
ч­чи­ни — член спортивного то­ва­ри­
с­т­ва.

l Німеччина

215

Neben den mehr als 21 Millionen Mit­
glie­dern treiben weitere 12 Millionen
Men­schen Sport ohne einem Verein
an­zu­ge­hö­ren.

Поряд з більш як 21 мільйоном
членів,­ інші 12 мільйонів займаються
спор­том, не будучи членами спор­
тивних то­вариств.

Kennzeichnend für den Sport in
Deutsch­­land ist seine Autonomie.

Для спорту в Німеччині характерна
самостійність.

Die Organisationen des Sportes regeln
ihre Angelegenheiten selbst.

Організації самі ведуть свої справи.

Die Dachorganisation des Sports ist
der Deutsche Sportbund, der aus
16 Lan­des­sport­bün­den und zahlrei­
chen Fach­ver­bän­den besteht.

Провідна спортивна організація — Ні­
ме­ць­ка федерація спор­ту, яка скла­
да­єть­ся з 16 федеральних товариств
і численних професійних товариств.

Mit mehr als 5,25 Millionen
Mitgliedern ist der Deutsche Fußball­
bund bekannt.

Відома Німецька федерація фу­т­бо­лу,
яка налічує понад 5,25 млн членів.

Fußball ist in Deutschland besonders
beliebt.

Футбол у Німеччині особливо попу­
ляр­ний.

Fußball wird in Tausenden von
Amateurvereinen gespielt, er ist auch
ein Zuschauermagnet bei den Spielen
der Profi–Ligen, die jede Woche einige
Hun­dert­tau­sen­de in die Stadien
locken.

У футбол грають у тисячах ама­тор­сь­
ких товариств, він, як магніт, притя­
гає кожного тижня на ігри ліги про­
фе­сі­о­на­лів сотні тисяч глядачів.

Bei den Olympischen Spielen (1996)
hat die Fußballmannschaft Deutsch­
lands den ersten Platz belegt und
wurde zum Olym­pia­sie­ger.

На Олімпійських іграх (1996) фу­т­бо­
ль­на команда Німеччини зайняла
пе­р­ше місце і стала олімпійським
че­м­пі­о­ном.

Die Fußballmannschaft “Bayern” (Mün­
chen) erfreut sich großer Beliebtheit.

Футбольна команда «Баварія» (Мюн­хен)
користується великою по­пу­ля­р­ні­с­тю.

Sportarten wie Tennis, Autorennen,
Rad­ren­nen, Reiten und Golf finden im­
mer mehr Anhänger.

Такі види спорту, як теніс, велосипед,
верхова їзда і гольф знаходять все
більше прихильників.

Sehr beliebt sind auch Wasser­sport­
vereine, dazu gibt es Angebote für Be­
hin­der­te.

Дуже популярними є товариства
во­д­но­го спорту, при цьому є умови
й для інвалідів.

Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich
haben Tennis zum Volkssport ge­
macht.

Штеффі Ґраф, Борис Беккер, Міхаель
Штих зробили теніс за­га­ль­но­на­ро­д­
ним спортом.

Der Name des Autorenners
(Formu­la–1) Michael Schuhmacher ist
in der ganzen Welt bekannt.

Ім’я автогонщика («Формула — 1»)
Міхаеля Шумахера відоме в усьо­­му
світі.

216

Deutschland l
Wörter und Wendungen

die Freizeitgestaltung —
організація дозвілля
die Übertragung, -en —
трансляція, передача
das Verein, -e — товариство
sich zusammenschließen
(o, o) — об’єднуватися
kennzeichnend — характерно
die Angelegenheit, -en —
справа
die Dachorganisation, -en —
провідна організація
1.
2.
3.
4.
5.

der Deutsche Sportbund —
Німецька федерація спорту
die Landessportbünde —
федеральні спортивні
товариства
der Fachverband (die
Fachverbände) —
професіональне товариство
sich großer Beliebtheit
erfreuen
(te, t) — користуватися
великою популярністю

Fragen zum Text

Welche Rolle spielt Sport im Leben der Deutschen?
Wo können die Deutschen Sport treiben?
Wieviel Millionen Menschen treiben in Deutschland Sport?
Was ist die Dachorganisation des deutschen Sportes?
Welche berühmten Sportler Deutschlands kennen Sie?


Massenmedien


Çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿

Politische Beteiligung an einer
Massendemokratie wird durch
Presse, Funk und Fernsehen
nur möglich.

Політична участь у масовій де­мо­к­ра­
тії можлива лише завдяки пресі, ра­
діо й телебаченню.

Der Mensch kann politische Ent­schei­
dun­gen erst dann treffen, wenn er um­
fas­send informiert ist.

Людина може приймати полі­тичні рі­
шен­ня тільки тоді, коли вона всебіч­
но поінформована.

Die Massenmedien stellen
Öffentlichkeit her, in der ein Austausch
der ver­schiedenen politischen
Meinungen von gesellschaftlichen
Gruppen und Or­gani­sa­tio­nen, Parteien
und politischen In­sti­tu­tio­nen stattfin­
det.

Засоби масової інформації ство­
рюють гласність, коли відбувається
обмін рі­з­ни­ми політичними думками
су­с­пі­ль­них груп і організацій, партій
і політичних установ.

Nur solche Meinungen, die
in Mas­sen­me­di­en zu
Diskussionsthemen werden, haben
die Chance, öffentlich wirksam
zu werden.

Тільки такі думки, які в засобах ма­со­
вої інформації стають темами дис­ку­
сій, мають шанс стати суспільно-ді­йо­
ви­ми.

l Німеччина

217

Die Massenmedien haben die
Aufgabe: Informationen zu verbreiten,
sie sollen so umfassend, sachlich und
ver­ständ­lich wie möglich sein.

Засоби масової інформації мають
за­вдан­ня — розповсюджувати ін­
формацію, яка повинна бути яко­мо­га
більше всеохоплюючою, діловою
й зро­зумілою.

Bei Hörfunk und Fernsehen existieren
öffentlich-rechtliche und private Rund­
funk– und Fernsehanstalten ne­ben­ein­
an­der.

У системі радіомовлення й те­ле­ба­
чен­ня існують поряд з суспільно-пра­
во­ви­ми й приватні радіо– і те­ле­ко­м­
па­нії.

In der BRD gibt es elf Länderanstalten,
sie verbreiten eigene Hörfunk– und
Fern­seh­pro­gram­me und strahlen zu­
sam­men das Gemeinschaftsprogramm
Erstes Deutsches Fernsehen aus.

У Німеччині 11 компаній фе­де­ра­ль­
них земель, вони віщають свої радіой телепрограми та транслюють спіль­
ні програми Першого Німецького
те­ле­ба­чен­ня.

1961 wurde durch die Länder eine neue
bundesweite Fernsehanstalt gegründet­,
das Zweite Deutsche Fern­se­hen (ZDF).

1961 року було засновано фе­де­ра­ль­
ну телекомпанію — Друге німецьке
телебачення (ДНТ).

Private Veranstalten bieten seit 1984
Hörfunk– und Fernsehprogramme an.

Приватні засновники пропонують
з 1984 року свої радіо- й телепро­
грами.

Die Presse der BRD ist vom Staat un­ab­
hän­gig.

Преса Німеччини незалежна від дер­
жа­ви.

Drei von vier Deutschen lesen täglich
eine Zeitung.

Три з чотирьох німців читають газету
щоденно.

Überregionale Tageszeitungen sind:
“Bild”, “Süddeutsche Zeitung”, “Die
Welt”, “Neue Zeit”, “Frankfur­ter all­ge­
mei­ne Zei­tung”.

Міжрегіональні щоденні газети
«Більд», «Зюддойче Цайтунґ», «Ді
Вельт», «Фра­н­к­фу­р­тер Альгемайне
Цайтунґ».

Die größten regionalen Zeitungen sind:
“Westdeutsche allgemeine Zeitung”
(WAZ); “Express” (Köln, Bonn, Düs­sel­
dorf), “Leipziger Volkszeitung” usw.

Найбільші регіональні газети: «Вест­
дойче Альгемейне Цайтунґ», «Екс­
прес» (Кельн, Бонн, Дьо­сель­дорф),
«Лейпциґер Фолькс­цайтунґ» та ін.

Regionale Zeitungen sind meist ähn­
lich angebaut: die ersten (meist drei)
Seiten befassen sich mit aktuellen po­li­
ti­schen Ereignissen im Lande und in
der Welt.

Регіональні газети побудовані зде­бі­
ль­шо­го однаково: перші (як правило
три) сторінки займають актуальні по­
лі­тич­ні події в країні й у світі.

Weiter geht das Geschehen in der
Stadt und deren Umgebung; der Wirt­
schafts­teil enthält Informationen vom
Ak­ti­en­kurs bis zum Umweltschutz.

Далі про події в місті та його око­
ли­цях; економічна частина містить
ши­ро­ку інформацію про курс акцій,
за­хист довкілля.

218

Deutschland l

Verbreitet sind in Deutschland auch uns
bekannte Zeitschriften: “Spiegel”, “Eu­len­
spie­gel”; “Burda-Moden” und “Juma”.

У Німеччині поширені також відомі
нам журнали: «Шпігель», «Уленшпі­
гель», «Бурда-моден» і «Юма».

Wörter und Wendungen

Massenmedien — засоби
масової інформації
die Beteiligung — участь
der Funk — радіо
umfassend — всебічно
die Öffentlichkeit — гласність
die Institution, -en —
установа
wirksam — дійовий
der Hörfunk — радіо
1.
2.
3.
4.
5.

öffentlich-rechtlich —
суспільно-правовий
Rundfunk- und
Fernsehanstalt,
-en — радіо- та телекомпанії
das Gemeinschaftsprogramm,
-e — суспільна програма
anbieten (o, o) — пропонувати
sich befassen mit (te, t) —
займатися чимось

Fragen zum Text

Wodurch ist die Beteiligung an der Massendemokratie möglich?
Wie stellen die Massenmedien Öffentlichkeit her?
Welche Meinungen haben die Chance, wirksam zu werden?
Wie heißen die berühmtesten Fernsehanstalten Deutschlands?
Womit befassen sich die berühmtesten Zeitungen Deutschlands?


Umweltschutzmaßnahmen


Çàõîäè ç çàõèñòó
íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà

Nationale Maßnahmen allein reichen
nicht aus, denn die Verschmutzung
von Luft, Flüssen und Meeren kennt
keine nationalen Grenzen.

Одних тільки державних заходів
не­до­ста­т­ньо, оскільки забруднення
по­ві­т­ря, річок, морів не знає на­ці­о­на­
ль­них кордонів.

Vor diesem Hintergrund haben sich
1992 in Rio de Janeiro auf der
Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 178 Staaten verpflichtet
nach einem gemeinsamen Programm
zu handeln.

Виходячи з цього, в 1992 році на
кон­­фе­ре­н­ції з охорони та розвитку
на­вко­ли­ш­ньо­го середовища в Ріоде-Жа­ней­ро 178 держав взяли на
себе зобов’язання­ діяти за спільною
про­гра­мою.

Darin wird die Verbesserung der öko­no­
mi­schen und sozialen Lebens­
bedingungen aller Menschen mit der
lang­fri­sti­gen Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen in Einklang ge­bracht.

У ній погоджується поліпшення еко­
но­мі­ч­но­го й соціального рівня життя
всіх людей з довготерміновим захис­
том природних основ життя.

l Німеччина

219

Wie in anderen Industrieländern wird
die Luft in Deutschland von
Schadstoffen belastet, die vor allem
aus Industrie, aus Srtraßenverkehr,
Fernheizwerken stam­men.

Як і в інших промислово розвинених
країнах, повітря в Німеччині на­си­че­
не шкідливими речовинами, ви­ро­б­
ни­ка­ми яких є промисловість, місь­
кий транс­порт і теплоцентралі.

Die Umweltverschmutzung zeigt sich
besonders deutlich an den
Waldschäden und am Sommersmog.

Забруднення довкілля виявляється
найбільш чітко в завданні шкоди лі­сам,
а також спричиняється літнім смогом.

Die menschliche Gesundheit, Böden
und Gewässer, Gebäude und Kunst­
denkmäler müssen deshalb vor wei­te­
ren Belastungen durch verunreinigte
Luft geschützt werden.

Здоров’я людини, ґрунт, водоймища,
будинки й пам’ятки культури повинні
бути, отже, захище­ні від подальшого
забруднення крізь атмосферу.

Gegen die Luftverschmutzung wurde
ein umfassendes Programm entwickelt.

Було розроблено велику програму
з боротьби із забрудненням повітря.

Im Verkehrsbereich wird die Belastung
der Umwelt durch die Einführung des
blei­frei­en Benzins reduziert.

У транспортній сфері зменшено за­
бру­д­нен­ня навколишнього се­ре­до­ви­
ща шляхом використання бензину,
що не містить свинцю.

Mitte 1995 ist das Gesetz zur Bekämp­
flung des Sommersmogs in Kraft ge­
treten.

У середині 1995 року набрав чин­
ності закон по боротьбі з літнім
смогом.

Danach wird das Fahren mit Diesel­
fahrzeugen verboten.

У зв’язку з чим заборонена їзда на
дизельних транспортних засобах.

Entscheidende Verbesserungen wur­den
auch beim Schutz der Gewässer er­reicht.

Істотних змін досягнуто в охороні во­
до­ймищ.

Sie richteten sich im ersten Schritt ins­
be­son­de­re gegen die organische Be­la­
stung der Oberflächengewässer.

Вони спрямовані у першу чергу про­
ти органічного забруднення верхніх
вод.

War in stark ver­schmut­zten Flüssen
wie dem Rhein oder dem Main
Anfang der siebziger Jahre der
Artenreichtum dra­stisch zurückgegan­
gen, so leben dort heute aufgrund der
verbesserten Wasserqualität wieder
annähernd so viele Arten wie in den
zwanziger Jah­ren des Jahr­hun­derts.

Якщо в сильно забруднених річках,
таких як Рейн або Майн, на початку
сімдесятих років кількість видів риб
значно знизилася, то сьогодні там
во­дить­ся завдяки поліпшенню якості
води знову приблизно стільки ж ви­
дів, як і в 20-ті роки цього століття.

Großer Sanierungsbedarf besteht da­ge­
gen noch trotz spürbarer Ver­bes­se­run­
gen für viele Seen und Flüsse in den
neu­en Bundesländern.

Всупереч помітним поліпшенням
у багатьох озерах і річках нових фе­
де­ра­ль­них земель необхідне їх са­ні­
ру­ван­ня.

220

Deutschland l

Einen wesentlichen Beitrag zum Ge­
wäs­ser­schutz leistet unter anderem
das Abwasserabgabengesetz.

Вагомий внесок до захисту водних
ресурсів здійснюється між тим за­вдя­ки
закону про податок на стічні води.

Er verpflichtet Gemeinden und In­du­
strie, die Schad– und Nährstoffe im Ab­
was­ser sehr stark zu reduzieren.

Він зобов’язує село й держ­про­ми­с­ло­
вість дуже скоротити викид шкі­д­ли­
вих речовин і харчових відходів до
сті­ч­них вод.

Viele Schadstoffe gelangen über die
Flüs­se und die Luft ins Meer.

Багато шкідливих речовин по­тра­п­ля­
ють через річки та повітря до моря.

Auch Schiffahrt und Erdölgewinnung tra­
gen zur Belastung der Meere bei und
die Fischerei beeinträchtigt die Meeres­
umwelt in immer stärkerem Maße.

Судноплавство й видобуток нафти при­
зводять також до забруднення морів,
і риболовство також завдає шкоди
морському середовищу де­да­лі більше.

Diese Probleme lassen sich nur durch
solidarisches Handeln aller Staaten
lösen.

Ці проблеми можна вирішити тільки
завдяки солідарним діям усіх
дер­жав.

Wörter und Wendungen

die Maßnahme, -n — захід
ausreichen (te, t) — вистачати,
бути достатнім
die Verschmutzung —
забруднення
vor diesem Hintergrund —
виходячи з цього
sich verpflichten (te, t) —
взяти обов’язки
gemeinsam — загальний
handeln (te, t) — діяти
die Lebensbedingung, -en
— умови життя

langfristig — довготривалий
die Sicherung — захист
die Grundlage, -n — основа
in Einklang bringen (a, a) —
тут: погоджуватися
der Schadstoff, -e — шкідлива
речовина
das Fernheizwerk, -e —
теплоцентраль
die Belastung, -en —
тут: забруднення;
навантаження
der Bereich, -e — сфера

Fragen zum Text

1. Was beschlossen 178 Staaten auf der Konferenz 1992 in Rio de
Janeiro zu machen?
2. Wovon wird die Luft in Deutschland belastet?
3. Wo zeigt sich besonders deutlich die Umweltverschmutzung?
4. Welches Programm wurde gegen die Luftverschmutzung entwickelt?
5. In welchem Bereich wurden entscheidende Verbesserungen erreicht?

V. Österreich
(À âñòðІЯ)


Österreich


Àâñòð³ÿ

Österreich liegt im südlichen Mittel­
europa.

Австрія лежить в південній ча­с­ти­ні
Центральної Європи.

Die Republik Österreich ist ein Bun­des­
staat.

Республіка Австрія — федеральна
держава.

Der Bundesstaat wird aus neun Bun­
des­län­dern gebildet.

Федерація складається з 9 фе­де­ра­ль­
них земель.

1955 wurde das Gesetz über die Neu­
tra­li­tät Österreichs angenommen.

У 1955 році було прийнято закон
про нейтралітет Австрії.

Die Österreichische Hauptstadt ist
Wien.

Австрійська столиця — Відень.

Eine besondere Bedeutung gewann
Wien als Stadt der Musik und als eine
Kongressstadt von Weltformat.

Особливе значення Відень має як мі­с­
то музики та як місто конгресів сві­то­
во­го масштабу.

Wunderschöne Baudenkmäler, Museen
und Galerien machen diese Stadt zu ei­
nem der beliebtesten Reiseziele der
Welt.

Чудові пам’ятники, музеї та галереї
роблять це місто до того ж улю­б­ле­
ною метою подорожей у світі.

Österreich ist ein Alpenland.

Австрія — альпійська країна.

Viele Touristen besuchen dieses Land
und bewundern seine Se­hens­wür­dig­
kei­ten.

Багато туристів відвідують цю країну
та милуються її визначними місцями.

In Innsbruck haben 1964 und 1976
die Olympischen Winterspiele statt­ge­
fun­den.

В Інсбруку в 1964 та 1976 роках про­
хо­ди­ли зимові Олімпійські ігри.

Österreich hat große Beiträge zur Ent­
wick­lung der Weltkultur geleistet.

Австрія зробила великий внесок
у розвиток світової культури.

Die Namen der Schriftsteller Arthur
Schnitz­ler, Rainer Maria Rilke und Ste­
fan Zweig werden mit Stolz genannt.

Імена письменників Артура Шні­т­ц­ле­
ра, Райнера Марія Ріль­ке, Стефана
Цвейга та інших вимовляються з го­
р­ді­с­тю.

Österreichische Musik ist in der gan­
zen Welt bekannt und beliebt.

Австрійська музика також відома
й улюблена в усьому світі.

-en — федеральна держава das Gesetz annehmen (a. 2. -n — колиска schaffen (u. через окупацію німецьким рейхом Ав­с­т­рії заважали здійснювати державну владу та до квітня 1945 р. 5. Шуберт. Так проголошує стаття 1 фе­де­ра­ль­но­ го конституційного закону. Брюкнер. Штраус.. o) — набувати особливого значення die Stadt von Weltformat — місто світового масштабу 1. Brückner. o) — приймати закон eine besondere Bedeutung gewinnen (a. Seit dem 13. З 13 березня 1938 р. 3. Її право виходить від народу». Öster­reich wurde auch zur Wiege der klas­si­schen Operette. Ihr Recht geht vom Volk aus”. März 1933 aus­ge­schal­tet. Ma­ ler sind berühmte Komponisten. So lautet Artikel I des Bundes­ver­fas­ sungs­gesetzes. März 1938 war Österreich auf Grund der Okkupation durch das Deutsche Reich an der Ausübung sei­ ner Staatsgewalt ge­hin­dert und war bis April 1945 Teil des “Drit­ten Reiches”. Моцарт.Österreich l 222 Mozart. -e — мета подорожі bewundern (te.. Strauß. die Wiege. 4. das Reiseziel. “Die parlamentarische Demokratie war in Österreich seit dem 4. t) — милуватися Beitrag leisten zu — робити внесок в. які жили й творили в Австрії. Schubert. Малер — видатні композитори. . Австрія також є колискою класичної оперети. a) — створювати. вона була частиною «Тре­тьо­го рей­ху». Парламентська демократія була по­ру­ ше­на в Австрії з 4 березня 1933 р. die in Österreich gelebt und geschaffen ha­ben. творити Fragen zum Text Wo liegt Österreich? Was für ein Staat ist Österrech? Warum besuchen viele Touristen Österreich? Welche Ereignisse fanden in Österreich statt? Wodurch ist Österreich besonders berühmt?  Der staatliche Aufbau Österreichs  Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠“Österreich ist eine demokratische Re­ pu­blik. «Австрія — демократична ре­с­пу­б­лі­ка. Wörter und Wendungen der Bundesstaat.

Національний прапор Австрії — че­ р­во­но-біло-червоний з гербом фе­де­ ра­ції. «зелені» та ін. На чолі федерального уряду стоїть канцлер. die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Der Bundespräsident ist der oberste Re­prä­sen­tant des Staates. Er führt mit dem Vizekanzler und den Bundesministern die Regierungs­ geschäfte. Федеральний президент пред­ста­в­ляє республіку по міжнародному пра­ву. Die gesetzgebenden Organe der Re­pu­blik sind der Nationalrat und der Bun­des­rat — die beiden Kammern des Par­la­ments. Федеральний президент — це го­ло­в­ ний (вищий) представник держави. die Amtperiode des Bun­des­prä­si­den­ten beträgt sechs Jahre. Die Nationalflagge Österreichs ist Rot– Weiß–Rot mit dem Bundeswappen. До провідних політичних партій Ав­ с­т­рії належать: соціал-демократична партія Австрії (СДПА). президент обирається без­ по­се­ре­д­ньо народом терміном на 6 ро­ків. Seit 1951 wird der Bundespräsident un­ mit­tel­bar vom Volk gewählt. засновниками республіки ста­ ли по­лі­тич­ні партії. An der Spitze der Bundesregierung steht der Bundeskanzler. Er ernennt den Bundeskanzler — den Vorsitzenden der stärksten Partei. Die Erklärung über die Unabhängigkeit wurde am 27. 223 Після звільнення Австрії в квітні 1945 р. die Grünen u. April 1945 proklamiert. Der Bundesrat hat 64 Mitglieder. Австрійська народна партія (АНП). Zu den führenden politischen Parteien Österreichs gehören die So­zi­al­de­mo­kra­ ti­sche Partei Österreichs (SPÖ). a. Президент укладає державні угоди та є головнокомандувачем фе­де­ра­ль­ ної армії. Der Nationalrat besteht aus 183 Ab­ge­ ord­ne­ten und wird auf vier Jahre ge­ wählt. й вони є представниками ландтагів (парла­мен­тів) федеральних земель. Der Bundespräsident schließt die Staats­ver­trä­ge ab und ist der oberste Be­fehls­ha­ber des Bundesheeres.l Австрія Nach der Befreiung Österreichs im April 1945 waren die politischen Parteien die Republikgründer. die Öster­rei­chi­sche Volkspartei (ÖVP). . З 1951 р. Австрійська партія свободи (АПС). Федеральна рада має 4 члени. Законодавчими органами є На­ці­о­на­ ль­на рада та Федеральна рада — оби­д­ві камери парламенту. Він призначає федерального ка­н­ц­ле­ ра — голову найсильнішої партії. und sie sind Vertreter des Landtags der Bun­des­län­der. Національна Рада складається з 183 (ста вісімдесяти трьох) депу­ татів та обирається на 4 роки. Der Bundespräsident vertritt die Re­pu­ blik völkerrechtlich. Декларацію незалежності було про­го­ ло­ше­но 27 квітня 1945 р. Він разом з віце-канцлером і фе­де­ ра­ль­ни­ми міністрами веде справи уря­ду.

3.6 Millionen Men­schen. У 90-ті роки римські завойовники по­ бу­ду­ва­ли тут фортецю. Die Stadt entstand am rechten Ufer der Donau am berühmten Wienerwald.—11. Відень знову згадується в історичних хроніках. науковий та культурний центр країни. t) — заважати. . Das spielte eine große Rolle in der Ent­ wick­lung der Stadt. Wissenschafts– und Kulturzentrum des Landes. 2. Hier wohnen mehr als 1. стає столицею Австрійської дер­ жа­ви. здійснення die Staatsgewalt — державна влада hindern (te. e) — представляти der oberste Befehlshaber — головнокомандувач das Bundesheer — армія Австрії die Kammer (-n) — палата Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert? Von wem wird der Bundespräsident gewählt? Welche Aufgaben erfüllt der Präsident? Wie heißen die gesetzgebenden Organe Österreichs? Wie heißen die führenden Parteien Österreichs?  Wien  ³äåíü Wien ist die Hauptstadt Österreichs. Відень — столиця Австрії. Heute ist Wien das größte Industrie–. Jahr­ hun­derts wurde es zur Hauptstadt des öster­rei­chi­schen Staa­tes. (-en) — представник 1. Сьогодні Відень — найбільший про­ ми­с­ло­вий. і в середині 12 ст. Місто виникло на правому березі Ду­ наю біля відомого Віденського лісу. Відень розташований на перехрестях Дунайського водного шляху та су­хо­ пу­т­них шляхів східноєвропейських держав. unmittelbar — безпосередньо die Amtsperiode — термін (должности) vertreten (a. Тут мешкає понад 1.6 млн чол. 4. Це відіграло велику роль у розвитку міста. In 90-er Jahren bauten hier die rö­mi­ schen Eroberer eine Festung. 5. Im 9.Österreich l 224 Wörter und Wendungen die Ausübung — виконання. Jahrhundert wird Wien wie­ der in den hi­sto­ri­schen Chroniken er­ wähnt und in der Mitte des 12. перешкоджати die Erklärung — декларація der Repräsentant. В 9—11 ст. Wien liegt an der Kreuzung der Do­nau­ was­ser­straße und Land­straßen aus Ost­ eu­ro­päi­schen Ländern.

Plätze und Springbrunnen.l Австрія 225 Im südlichen und östlichen Stadtteilen ist fast die ganze moderne Industrie kon­zertriert. Майже з усіх сторін Внутрішнє місто ото­че­не кільцевою вулицею Рінгш­ трасе. F. wo heute be­rühm­te Museen sind: das Museum der Öster­rei­ chi­schen Kultur. На вулиці Рингштрасе є також де­кі­ль­ ка музеїв і великих магазинів. Відень — це місто парків. Тут жили і створювали свої без­сме­р­ т­ні твори І. де сьогодні є кілька відомих музеїв: Музей ав­с­т­рій­ сь­кої культури. Відень дає країні третину всієї про­ми­ с­ло­вої продукції. Hier wurden viele prachtvolle Gebäude gebaut: die Staatsoper. Ратуша. das Museum der Völkerkunde und auch die Nationalbibliothek und ein Kon­zert­saal. Тут збереглися також деякі ста­ро­вин­ ні церкви та будівлі. Schubert. die Gemäldegalerie. Велике значення мають тут ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. Wien liefert dem Lande ein Drittel der gesamten Industrieproduktion. das Gebäude der neuen Universität und das be­ rühmte Burg–Thea­ter. Wien ist auch als Musikstadt bekannt. Мо­ царт. In der Ringstraße gibt es auch einige Museen und große Kaufhäuser. У південній та східній частинах міста сконцентрована майже вся сучасна індустрія. dar­ unter das Gebäude der Universität. Es gibt hier auch viele Betriebe der che­mi­schen Industrie. Hier lebten und schufen ihre un­sterb­li­ chen Werke J. Гайдн. В. Тут є також багато підприємств хі­мі­ч­ ної промисловості. . будівля нового університету та відомий Бург-Театр. Шуман та інші. W. Wien ist die Stadt der Parks. Fast von allen Seiten ist die Innere Stadt von der Ringstraße umgeben. J. Strauß. das Rathaus. Тут знаходиться Гофбург — ко­ли­ш­ній імператорський палац. серед них — бу­ ді­в­ля університету. Hier sind auch einige antike Kirchen und Gebäude erhalten geblieben. Штраус. Р. майданів та водограїв. Haydn und andere. Етнографічний музей. І. Неподалік розташований всесвітньо відомий собор Штефан-Дом. Шуберт. Hier befindet sich Hofburg — der ehe­ ma­li­ge Kaiserpalast. Im Zentrum — in der Inneren Stadt — sind die berühmtesten ar­chi­tek­to­ni­ schen Denkmäler. Тут було побудовано багато чудових споруд: Державна опера. Ф. металообробна про­ми­с­ло­ вість і особливо електроніка. Von großer Bedeutung sind hier Ma­ schi­nen­bau. Парламент. Metallbearbeitung und be­ son­ders Elektrotechnik. Відень відомий як місто музики. Національна бібліотека та Кон­це­р­т­ ний зал. das Parlament. В центрі — у Внутрішньому місті — розташовані відомі архітектурні па­ м’я­т­ни­ки. Nicht weit von hier erhebt sich der welt­be­rühm­te Stephan-Dom. Mozart.

розкішний Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Wien? Wann wurde es zur Hauptstadt des Landes? Was für eine Stadt ist Wien heute? Welche Straße Wiens ist besonders berühmt? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Wien? Wer von den großen Komponisten lebte und schuf in Wien seine Werke? Wessen Residenz ist Wien?  Aus der Geschichte Österreichs  Ç ³ñòî𳿠Àâñò𳿠Vor 2000 Jahren war Wien eine rö­mi­ sche Grenzfestung. Strauß wird in der ganzen Welt “Walzerkönig“ genannt. 4. виникати der Eroberer — завойовник die Festung (-en) — фортеця erwähnen (te. Kon­gresse. тут відбуваються між­на­ ро­д­ні конференції. 5. пе­ре­го­ во­ри і наукові симпозіуми. І. яка повинна була відіграти роль схі­д­ но­го бастіону. e) — оточувати. 6. a) — з’являтися. 2. Штрауса називають у всьому світі «Королем вальсу». конгреси. . Частина цієї території в 976 році ві­ді­ йш­ла до династії Бабенбергів. hier finden internationa­ le Kon­fe­ren­zen. 3. Im 8. зберігатися umgeben (a. Wörter und Wendungen entstehen (a.Österreich l 226 J. das Museum der Völkerkunde — етнографічний музей der Dom — собор erhalten bleiben (ie. t) — згадувати die Wasserstraße (-n) — судноходна ріка die Landstraße (-n) — сухопутний шлях die Innere Stadt — внутрішнє місто 1. Ein Teil des Raumes fiel 976 an die Ba­ ben­berg. 7. опоясувати prachtvoll — пишний. У 8 столітті Карл Великий заснував на Дунаї Аварську марку — територію. ie) — берегтися. Als neutraler Staat wurde Österreich zur Residenz vieler interna­tionaler Or­ ga­ni­sa­tio­nen. Як нейтральна держава Австрія ста­ла резиденцією багатьох між­на­ро­д­них організацій. Jahrhundert begründete Karl der Große an der Donau die Awarische Mark als Bollwerk im Osten. 2000 років тому Відень був при­­ко­р­ дон­ним укріпленням Римської імперії. Verhand­ lungen und wis­sen­schaft­li­che Symposien statt.

їм вдалося при­ єднати Уго­р­щи­ну та Польщу. die 1529 und 1683 Wien belagerten. Тривалий час до складу Австрії вхо­ ди­ла також Бельгія та великі те­ри­то­ рії Італії. Хорватією та Далмацією утворили ядро се­ре­д­ ньо­єв­ро­пей­сь­кої імперії. (1519 bis 1556) war Öster­reich Mittelpunkt eines Weltreiches. після відбиття навали ту­р­ків. der seit 1867 Österreich– Ungarn heißt. Ungarn und später auch Polen hinzu. Jahrhundert schufen die Reformen der Kaiserin Maria Theresia und ihres Soh­nes Josef II. die ihre Besitzungen durch Hei­rat– und Bündnispolitik er­ wei­ter­ten und von 1438 bis 1806 die Kaiserwürde des Römischen Reiches in­ ne­hat­ten. Lange waren auch Belgien und große Teile Italiens mit Österreich ver­ bunden und zusammen mit Tsche­ chien. які за рахунок шлюбів і по­лі­ тич­них союзів розширили володіння та з 1438 до 1806 року посідали пре­ стол у Священній Римській імперії. zerfiel 1918. “in dem die Sonne nicht unterging”. Уже в 18 столітті імператриця Марія Терезія та її син Йосип II своїми ре­ фо­р­ма­ми заклали фундамент су­час­ ної держави. Nach 1945 blieb Österreich von den vier Großmächten besetzt. розпа­ лася в 1918 році. які облягали Відень у 1529 і 1683 роках. У 1282 році Бабенбергів змінили Габс­ бурги. Die Republik Österreich wurde 1938 das erste Opfer der Eroberungs­politik Adolf Hitlers. При Карлі V (1519–1556) Австрія була центром світової імперії.l Австрія 227 Auf die Babenberg folgten 1282 die Habs­bur­ger. Тільки в результаті укладення Держав­ного договору 1955 року вона отри­ма­ла повну незалежність і по­стій­ний ней­т­ра­лі­тет. 1938 року Австрійська республі­ка ста­ла першою жертвою загарбниць­ кої політики Адольфа Гітлера. Es erlangte erst 1955 durch den Staats­ vertrag seine volle Souveränität und sei­ne immerwährende Neutralität. і разом з Чехією. Unter Karl V. gewannen sie nach Abwehr der Türken. die Grund­la­gen eines moder­­nen Staa­tes. На ту пору як після Реформації вплив Габсбургів у Німеччині пос­ тійно зме­н­шу­ва­в­ся. у якій «не заходило сонце». . Dieser Staat. Ця держава. Після 1945 року Австрія була оку­по­ва­на чотирма великими де­ ржавами. яка отримала в 1867 році назву Австро-Угорщина. Schon im 18. Kroa­ti­en und Dalmatien bildete den Kern ei­nes mitteleuropäischen Reiches. Während der Einfluss der Habsburger in Deutschland seit der Reformation im­mer mehr zurückging.

t) — посідати (престол) der Einfluß — вплив 1. -en — кордонне укріплення das Bollwerk — бастіон der Raum. 5. Der Schulbesuch an öffentlichen Schu­ len ist unentgeltlich. фундамент zerfallen (ie. t) — облягати die Grundlage. . . Ihre Absolventen besuchen entweder den einjährigen polytechnischen Lehr­ gang und erhalten danach eine Be­rufs­ aus­bil­dung in Betrieb und Berufsschule oder sie können. або вони можуть продовжувати свою ка­р’є­ру школяра за здібностями й на­хи­ла­ми. Після відвідування 4-річної народної школи (початкова школа) де­ся­ти­рі­ч­ ній дитині відкриті. a) — розпадатися das Opfer. Die Hauptschule ist vierjährig. Основна школа — чотирирічна. Обов’язкове шкільне навчання по­чи­ на­єть­ся в 6 років і триває 9 років. Відвідування в загальних школах без­ ко­ш­то­в­не. die Abwehr — відбиття (навали) belagern (te. -n — основа. die Räume — територія die Besitzung.— жертва die Eroberungspolitik — загарбницька політика Fragen zum Text Was war Wien vor 2000 Jahren? Wann wurde Österreich zum Mittelpunkt eines Weltreiches? Welche Staaten waren mit Österreich verbunden? Wann wurden die Grundlagen eines modernen Staates geschaffen? Warum wurde Österreich besetzt?  Die Schulen in Österreich  Øêîëè â Àâñò𳿠Die Schulpflicht beginnt nach der Voll­ en­dung des sechsten Lebensjahres und dauert neun Schuljahre. je nach Begabung und Nei­gung. 4. 2.Österreich l 228 Wörter und Wendungen die Grenzfestung. Nach dem Besuch der vierjährigen Volkss­chule (Grundschule) stehen dem zeh­n­jäh­ri­gen Kind in der Regel zwei weit­er­führende Schulwege offen: der Besuch der Hauptschule oder der Besuch einer allge­mein­bildenden hö­ heren Schule. ihre Schullaufbahn in der Ober­ stu­fe einer allgemeinbildenden höheren Schu­le (Oberstufenrealgymnasium vier­ jäh­rig) oder an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (letztere fünfjährig) fortsetzen. у вищому ступені за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої вищої школи (реальна гімназія ви­що­го ступеня — 4 роки) або в про­фе­сій­ній середній чи вищій школі (остан­ні 5 років). 3. дві по­да­ль­ші шкільні дороги: відвідуван­ ня ос­но­в­ної школи або відвідування за­га­ль­но­ос­ві­т­ньої вищої школи. як правило. Її випускники відвідують або річний політехнічний курс та отримують пі­с­ля цього професійну освіту на під­ при­єм­с­т­ві або в професійній школі. -en — володіння die Kaiserwürde — престол innehaben (te.

в якій навчають дітей з 5-річного віку на між­на­ро­д­но­го бакалавра. в яких викладають іно­зе­м­ ною мовою. Für die Hochschulen künst­licher Rich­tung gelten eigene Auf­nah­me­be­din­gun­gen. Die Grundformen der all­ge­mein­bil­den­ den höheren Schulen sind das Gym­na­ si­um. Sowohl die allgemeinbildenden hö­he­ ren Schulen schließen die Schüler mit der Reiferprüfung ab. талант die Neigung — схильність die Schullaufbahn — тут: шкільна кар’єра ermöglichen (te. das Realgymnasium und das wirt­schafts­kund­li­che Realgymnasium. t) — робити можливим der übertritt — перехід der Baccalaureat — бакалавр unentgeltlich — безкоштовно öffentlich — суспільний . Nach Abschluss der vierten Klasse ist der Besuch einer berufsbildenden mitt­ le­ren oder höheren Schule möglich. Danach haben die Schüler das Recht eine Uni oder Hochschule zu besuchen. Після закінчення 4 класу можливе від­ві­ду­ван­ня професійної середньої або вищої школи. Є також різні види особливих шкіл для дітей з фізичними та психічними від­хи­лен­ня­ми. Є «Віденська міжнародна школа». Wörter und Wendungen die Vollendung — закінчення in der Regel — як правило die Begabung — здібність. Es gibt die “Vienna International School”. Загальноосвітня вища школа — во­сь­ ми­рі­ч­на. Для вузів художнього напрямку іс­ну­ ють свої умови прийому. реальні гім­ назії та економічні реальні гімназії. Після цього учні мають право від­ві­ду­ ва­ти університет або вуз. Основними формами за­га­ль­но­ос­ві­т­ ніх вищих шкіл є гімназії. Das System der “Brücke” und “Über­gän­ ge” ermöglicht Übertritte zwischen den einzelnen Zweigen des Schulsystems. An der American International school werden Kinder bis zur zwölften Schul­ stu­fe nach dem amerikanischen Schul­ mo­dell unterrichtet. Die allgemeinbildende höhere Schule ist achtjährig. die fremdsprachig ge­ führt sind. an der Kinder vom fünften Lebensjahr bis zum internationalen Baccalaureat un­ter­rich­tet werden. Є школи. В американській міжнародній школі діти навчаються до 12 класу за аме­ ри­кан­сь­кою моделлю шкіл. Система «мостів» і «переходів» на­дає можливість робити переходи між окре­ми­ми видами шкільної системи.l Австрія 229 Es gibt auch verschiedene Arten von Sonderschulen für physisch oder psy­ chisch behinderte Kinder. Як загальноосвітні вищі. так і про­фе­ сій­ні вищі школи учні закінчують ек­ за­ме­ном на атестат зрілості. Es gibt Schulen.

Fragen zum Text Wann gehen die Kinder von Österreich in die Schule? Welche Schulen gibt es in Österreich? Wodurch unterscheiden sie sich voneinander? Ist der Übergang aus einer Schule in die andere möglich? Welche Perspektiven geben die allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden höheren Schulen? . 5. 3. 2.Österreich l 230 1. 4.

an Liech­ten­ stein. Italien und Frankreich.VI. вапно. Вона межує з ФРН. залізна руда. Рейн. Kohle. Diese vier Sprachen sind offiziell. Die Hauptstadt ist Bern. уряд і парламент. Die Schweiz. Основними є кам’яна сіль. Die Hauptflüsse sind die Rhone. 18 % — фран­ цу­зькою. Столиця — Берн. 18 % fran­zö­ sisch. Jeder Kanton hat eine eigene Ver­fas­ sung. von denen drei Halbkantone sind. вугілля. У Швейцарії мало корисних копалин. Головними ріками є Рон. Auf dem Territorium des Landes gibt es viele kleine und größere Seen. der Inn. з них 3 напівкантони. Sie grenzt an die BRD. Vorhanden sind Steinsalz. Eisenerz. Die Regierung besteht aus 17 Mit­glie­ dern. Серед корінних жителів 65 % го­ во­рять німецькою. Die Schweiz ist arm an Bodenschätzen. Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Industrie­land mit entwickelter Land­ wirt­schaft. Уряд складається з 17 чоловік. Загальна площа становить 41 300 км2. Die Schweiz ist eine parla­mentarische Bundesrepublik mit 23 Kantonen. Італією та Францією. яка складається з 23 кантонів. Швейцарія — парламентська фе­де­ ра­ти­в­на республіка. 10 % — італійською і 0. Швейцарія — капіталістична держава Центральної Європи. 10 % italienisch und 0. Luxemburg. Ін і Ааре. Kalk. Австрією. . die Aare. Regierung und ein eigenes Par­la­ ment. Liechtenstein (Ø âå é öàðІЯ. Gips. der Rhein. гіпс. На території держави багато великих і малих озер. Ці чотири мови вважаються дер­жа­в­ ни­ми. Швейцарія — гірська країна. österreich.79 % — ре­то­ро­ман­сь­кою ­ мовами. Die Fläche beträgt 41 300 km2 . Швейцарія — держава з ви­со­ко­ розвиненою промисловістю та сіль­сь­ ким господарством. Ліхтенштейном. Unter den Ureinwohnern des Landes sprechen 65 % deutsch. Die Schweiz ist ein Gebirgsland. Ë þêñåìáóðã òà Ë Іõòåíøòåéí)  Die Schweiz  Øâåéöàð³ÿ Die Schweiz ist ein kapitalistischer Staat in Mitteleuropa. У кожного кантону — власні кон­сти­ ту­ція.79 % rä­to­ ro­ma­nisch.

а три з них — з напівкантонів. der Ma­ schi­nen­bau. t) — межувати з der Ureinwohner — корінний житель die Bodenschätze — корисні копалини vorhanden sein — бути в наявності 1. машинобудівна. пов’язані з точ­ ною механікою. 2. Віденський конгрес га­ра­н­ ту­вав не­за­ле­ж­ність й «поступовий» ней­т­ра­лі­тет країни. Швейцарія — це парламентська ре­с­ пу­б­лі­ка на засадах федерації. 5. die Uhrenindustrie und an­ de­re fein­mechanische Industrie­zweige. Die Bundesverfassung des Jahres 1874 ist bis jetzt gültig. . пов’язані з точною механікою Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Schweiz? An welche Staaten grenzt sie? Wieviel Quadratkilometer beträgt die Fläche der Schweiz? Welche Sprachen sprechen die Einwohner der Schweiz? Wie gliedert sich die Schweiz?  Der Staatsaufbau der Schweiz  Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine parlamentarische Republik auf föderativer Grundlage. діє й сьогодні. Bedeutende Industrie­zweige sind: die metall­verarbeitende Industrie. У 1815 р. aber die Rechte der Kantone sind jedoch durch die Bundesver­ fassung be­schränkt. Liechtenstein l 232 Zur Entwicklung des Landes trug seine traditionelle politische Neutralität we­ sent­lich bei. Швейцарія складається з 23 кантонів. Головними галузями промисловості є: металообробна. Luxemburg. уряд і свій парламент. 3. Кожен кантон має свою Конституцію. 4. однак права кантонів обмежені федеральною кон­ сти­ту­ці­єю. Jeder Kanton hat seine eigene Ver­fas­ sung. a) — робити внесок feinmechanische Industriezweige — галузі промисловості. го­дин­ни­ко­ва та інші. 1815 garantierte der Wiener Kongress Unabhängigkeit und “immer­währende Neutralität” des Landes. das Eisenerz — залізна руда eigen — власний beitragen (u.) (te.Die Schweiz. Regierung und sein eigenes Par­ la­ment. Die Schweiz besteht aus 23 Kantonen und drei von denen aus Halbkantonen. У розвиткові країни велику роль ві­ді­ гра­ла її традиційна політична не­за­ле­ ж­ність. Конституція федерації 1874 р. Wörter und Wendungen grenzen an (Akk.

а саме щодо співробітництва у сфері роз­ витку. котрий є в той же час главою держави та уряду. Die Schweiz übernimmt in ihrer Politik die Rolle der Gastgeberin für zahlrei­ che in­ter­na­tio­na­le Organisationen und Ver­hand­lun­gen. die Christlich–Demokratische Partei der Schweiz (CDPS).l Øâåéöàðія. Unabhängige und Evan­ge­lische Partei u. Найважливіші політичні партії Швей­ ца­рії: радикально-демократична пар­ тія Швейцарії (РДПШ). Вищий виконавчий орган влади — Федеральна рада (уряд). со­ціал-демократична партія Швейцарії (СДПШ). a. Sie leistet auch selbst technische und fi­nan­zi­el­le Unterstützung an zahlreiche Länder der dritten Welt. Sie arbeitet in den meisten in­ter­na­tio­ na­len Organisationen mit und nämlich im Bereich der Entwicklungszusamme narbeit. die aus 2 Kammern besteht: dem Nationalrat mit 200 Ab­ ge­ord­ne­ten und dem Ständerat mit 46 Ab­ge­ord­ne­ten. Keine Regierung kann gestürzt werden. Державний прапор — білий хрест на червоному фоні. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 233 Das gesetzgebende Organ ist die Bun­ des­ver­samm­lung. . die Schweizerische Volkspartei (SVP). котре складається з двох палат: Національної Ради з 200 (дво­мастами)­ депутатами та Ради кан­тонів з 46 (сорока шістьма) депу­татами. Die Bundesversammlung wählt jährlich aus 7 Mitgliedern des Bundesrates den Bundespräsidenten. Sie besteht aus 7 Bundesministern und wird auf 4 Jahre gewählt. незалежна пар­тія і партія євангелістів та ін. Швейцарія у своїй політиці бере на себе роль гостинного господаря для численних організацій та пе­ре­го­во­ рів. Вона сама надає технічну й фі­нан­ со­ву підтримку численним країнам «тре­тьо­го світу». Швейцарська на­род­на партія (ШНП). Наступного року він не має права бути знову обраним. ліберальна пар­тія Швейцарії (ЛПШ). Вона складається з 7 федеральних міністрів і обирається на 4 роки. Er darf für das folgende Jahr nicht wie­ der­ge­wählt werden. die Liberale Partei der Schweiz (LPS). Вона активно працює з багатьма міжнародними­ організаціями. Die Staatsflagge ist das weiße Kreuz auf dem roten Grund. Федеральне зібрання обирає що­рі­ ч­но з 7 членів Федеральної Ради Фе­де­ра­ль­но­го президента. Законодавчий орган — федераль­ не зібрання. християнсь­ ко-демократична партія Швейцарії (ХДПШ). die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS). Die oberste ausführende Behörde ist der Bundesrat (die Regierung). Уряд не може бути скинутий. Die wichtigsten politischen Parteien der Schweiz sind: die Fre­isinnig­demok­ ra­tische Partei der Schweiz (FDP). das Staatso­ber­ haupt und Regierungschef zugleich ist.

Bern liegt in der Stromwindung des Flus­ses Aare und ist von den Alpen umringt. die zur Brücke über den Fluss Aare führt. gebaut im 15. башти — за­ли­ ш­ки стіни фортеці. 5. Провідними галузями промисловості тут є машинобудівна. Die Stadt wurde im 12. -n — орган влади stürzen (te.. Jh. reste­ der Festungsmauer. Die Stadtmitte hat sich seit dem 18.—19. Місто було засноване в 12 ст. Jh. Берн — столиця Швейцарії. ратуша. Її продовження — Крамгассе — веде до моста через річку Аре. поліграфічна та харчова.Die Schweiz. 2. Im Jahre 1981 waren in Bern 145 Tau­ send Einwohner. Берн розташований у завороті річки Аре й оточений Альпами. . Jahrhundert wenig geändert: grüngraue­ Häuser mit Arkaden. у Берні було 145 тис. t) — обмежувати der Nationalrat — Національна рада der Ständerat — Рада кантонів der Abgeordnete. Luxemburg. зведена в 15 ст. Buchdruck– und Lebensmittelindustrie. altertümliche Springbrunnen mit allegorischen Fi­gur­ chen und das Rathaus. 4. Türme. t) — скидати  die Verhandlungen — переговори im Bereich — у галузі die Unterstützung — підтримка  das Kreuz — хрест  gültig — дійсний Fragen zum Text Seit wann ist die Schweiz ein neutraler Staat? Welche Rechte haben die Behörden der Kantone? Wie heißt das gesetzgebende Organ in der Schweiz? Wer ist das Staatsoberhaupt und wie lange ist seine Amtsperiode? Welche Rolle spielt die Schweiz in der Weltpolitik?  Bern  Áåðí Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. 3. але сто­ли­цею країни стало тільки в 1848 р. У 1981 р. Sie geht dann in die Kramgasse über. aber wurde erst 1848 zur Hauptstadt des Landes. вузькі вулиці. Головна вулиця старої частини мі­с­ та — Марктгассе. жи­те­ лів. -n — депутат ausführend — виконавчий 1. gegründet. Liechtenstein l 234 Wörter und Wendungen immerwährend — постійний beschränken (te. Die Hauptstraße des alten Stadtteils ist die Marktgasse. Die führenden Industriezweige sind hier Maschinenbau. die Behörde. Центральна частина міста мало змі­ ни­ла­ся з часів 18—19 ст.: сіро-зелені будинки з аркадами. ста­ ро­вин­ні фонтанчики з алегоричними фі­гу­р­ка­ми.

t) — гарантувати. готичний собор Санкт-Вінценц. З ведмедями пов’язана історія міста. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bern gehört auch das Gebäude des Pa­ la­stes am steilen Ufer des Flusses Aare. -gäste — пасажир літака darstellen (te. І сьогодні біля моста через Аре зна­ хо­дить­ся бетонована яма. um die Ar­chi­ tek­tur und die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen­zulernen. Він забезпечує транспортування ва­ н­та­жів і пасажирів з різних куточків зе­м­ної кулі. t) — зображувати verbunden sein mit (Dat. забезпечувати der Springbrunnen — фонтан die Grube. die National– und die Stadt­bi­blio­thek und der gotische Dom Sankt–Vincenc. де живуть ведмеді.) — бути пов’язаним . Und heute noch ist an der Brücke über den Fluss Aare eine betonierte Grube. die hierher kommen. Берн відвідують туристи. in der die Bären leben. -e — залишок die Festungsmauer — стіна фортеці altertümlich — старовинний die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість sichern (te. яка при­хо­ дить сюди розважитися. Wörter und Wendungen die Stromwindung (-en) — заворот ріки der Rest. Sie sind Lieblingstiere der Kinder. Das sind vor allem das Kunstmuseum und das einzige in Europa Alpen­museum. Am Stadtwappen ist ein Bär dargestellt. на­ці­о­ на­ль­на і міська бібліотеки. які бажають познайомитися зі своєрідною ар­хі­те­к­ ту­рою та визначними місцями міста. Це перш за все Музей мистецтв і єди­ний у Європі Музей Альп. -n — яма die Fracht — вантаж der Fluggast. У ньому розташовані парламент і уря­ до­ві установи. In der Stadt gibt es weltberühmte Denkmä­ler der Kunst. На гербі міста зображений ведмідь. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 235 In Bern funktioniert ein internationaler Flughafen. Mit den Bären ist die Geschichte der Stadt verbunden. Touristen besuchen Bern. У місті є всесвітньо відомі пам’ятники мистецтва. У Берні знаходиться резиденція Все­ сві­т­ньо­го поштового союзу. Bern ist die Residenz des Weltspost­ bundes. Er sichert den Transport der Fracht und der Fluggäste aus verschiedenen Ec­ken der Erdkugel. У Берні функціонує міжнародний ае­ ро­порт. До визначних місць Берна належить і будівля палацу на урвистому бе­ре­зі Аре. um sich zu amü­sie­ren. Це — улюбленці дітвори.l Øâåéöàðія. Hier befinden sich das Parlament und die Regierungsbehörden.

що оселилися там. Jh. deren Kultur und Sprache ähn­ lich sind. Liechtenstein l 236 1. Die Bevölkerung im südlichen Teil des Landes eignete sich Kultur und Spra­che der Kelten an. 3. де пізніше жили фра­н­кій­сь­кі. . З часом у Швейцарії виникло три ет­ні­ч­них громади. Населення на півдні країни аси­мі­лю­ ва­ло­ся з культурою та мовою кельтів. Jh.—5. У 1 сторіччі до нашої ери територія сучасної Швейцарії була завойована римлянами. germanische Mundarten. So entstanden hier.Die Schweiz. Die Schweiz lag damals am Rande der Territorien von drei verwandten Völ­ kern. Am Anfang des 9. im Norden des Lan­des. В 6 ст. 5. wo spä­ter Frankenschweizer. Швейцарія розташовувалася тоді на зі­т­кненні територій братніх народів. Luxemburg. Mit der Zeit entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften.). Так утворилися тут. vor unserer Zeitrechnung wur­ de das Ter­ri­to­ri­um der heutigen Schweiz von den Römern erobert. Це сприяло подальшій германізації країни. die sich dort nie­der­ließen. 2. вся Швейцарія була за­во­йо­ ва­на ге­р­ман­сь­ки­ми племенами фра­ н­ків. германські та італійські швей­ца­р­ці. Das trug zur weiteren Germanisierung des Landes bei. Після розпаду Римської імперії ці зе­м­лі населили германські племена (3—5 ст. Jahrhunderts wurde die Schweiz dem großen Reich von Karl des Großen an­ge­schlos­sen. Jh. Fragen zum Text Wann wurde Bern zur Hauptstadt der Schweiz? Wo liegt die Stadt Bern? Wie sah die Stadt in 18. 6. Nach dem Zerfall des Römischen Rei­ ches besiedelten germanische Stämme die­ses Land (3. На початку 9 ст.—19. 4. на півночі країни. германські діалекти. Jh. wurde die ganze Schweiz von ger­ma­ni­schen Stämmen der Franken erobert. куль­ту­ра і мова яких була дуже близькою один одному. Im 1. Швейцарія була при­ єд­на­на до імперії Карла Великого. germanische Schwei­zer und Italien­schweizer lebten. Швейцарія — одна з маленьких дер­ жав Європи. Im 6. aus? Welche Industriezweige sind in Bern entwickelt? Womit ist die Geschichte der Stadt verbunden? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt?  Aus der Geschichte der Schweiz  Ç ³ñòî𳿠Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine der kleinen Staa­ ten Europas.).

У Швейцарії люди розмовляють чотир­ ма мовами: німецькою. Die Schweiz ist eines der führenden fi­ nan­zi­el­len Zentren der Welt. Швейцарія — один з ведучих фі­нан­ со­вих осередків світу. Im 19. eroberte Napoleon die Schweiz und so wurde eine ein­ heitliche Republik mit zen­tra­li­sier­ter Regierung gegründet. У цей час в Швейцарії були великі со­ці­а­ль­ні та релігійні протиріччя між ка­то­ли­ка­ми та протестантами. У 18 ст. Ende des 18. aber immer neue Län­der wur­den ihr angeschlos­ sen. всі землі Швейцарії стали ча­с­ ти­ною Священної Римської імперії.l Øâåéöàðія. особливо мо­ло­ч­не. У цей час Швейцарія мала вже 22 кан­тони. Сьогодні Швейцарія ви­со­ко­ро­з­ви­не­ на промислова країна з продуктив­ ним сільським господарством. Ita­lie­nisch und Rätoromanisch. французькою. Jahrhundert beganntn sich die Leicht­in­du­strie und später auch die Schwer­in­du­strie zu entwickeln. Französisch. . Високорозвиненим стало також сіль­ сь­ке господарство. У кінці 18 ст. Im 18. Після розпаду Наполеонівської ім­пе­ рії Віденський Конгрес визнав Швей­ ца­рію нейтральною державою. Велику роль у житті країни відіграє туризм. Zu jener Zeit waren in der Schweiz schon 22 Kantonen. У 1499 році Швейцарія звільнилася від царювання Римської імперії. Jahrhundert bestand die Schweiz aus 13 Kantonen. Jahrhundert wurden alle Länder der Schweiz ein Teil des Heiligen Rö­mi­ schen Reiches. Hochentwickelt wurde auch die Land­ wirt­schaft und besonders die Milch­ wirt­schaft. Große Rolle im Leben des Landes spielt Tourismus. Nach dem Zusammensturz des Napoleonreiches wurde die Schweiz vom Wie­ner Kongress als ein neutraler Staat an­er­kannt. Швейцарію завоював На­по­ле­он і була створена єдина ре­с­ пу­б­лі­ка з центра­лі­зо­ва­ним урядом. а згодом і важка промисловість. Jhs. В 11 ст. Hier gibt es Hunderte Banken und fi­ nan­zi­el­le Vertretungen. Тут сотні банків та фінансових аге­н­ цій. 1499 war die Schweiz von der Herr­ schaft des Römischen Reiches frei. У 19 ст. In der Schweiz sprechen die Menschen vier Sprachen: Deutsch. Швейцарія складалася з 13 кантонів. Damals gab es in der Schweiz große soziale und religiöse Gegen­sätze zwi­ schen Protestanten und Katholiken. Heute ist die Schweiz ein hoch­ent­wic­ kel­ter Industriestaat mit der hochpro­ duktiven Landwirtschaft. італійською та ретороманською. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 237 Im 11. але до неї прєднували­ ся нові й нові землі. почала розвиватися легка.

З 1948 року Люксембург входить до складу союзу Бенілюкс. Jh. 2. Luxemburg ist eine konstitutionelle Erb­mon­ar­chie. die Bevölkerungszahl — über 350 000 Einwohner. чверть яких — іноземці. Герцог призначає та звільняє пре­ м’єр-міністра й міністрів. Belgien und Frank­ reich. на­се­лен­ня — понад 350 000 жи­те­лів. Велике герцогство Люксембург роз­ та­шо­ва­не між ФРН.Die Schweiz. схожий der Gegensatz (-sätze) — суперечності 1. t) — завойовувати der Stamm (Stämme) — плем’я anschließen (o.) — приєднувати до. das Reich — імперія anerkennen (te. ein Viertel davon sind Aus­län­der. Liechtenstein l 238 Wörter und Wendungen die Zeitrechnung — літосчислення erobern (te. . 3. -en — представництва агенції beitragen zu (u. 4. t) — визнавати der Zusammensturz — крах einheitlich — єдиний die Vertretung. Площа країни складає 2500 кв. o) (Dat. Законодавчий орган — парламент. а з 1949 р. ähnlich — тут: споріднений. км. Die Fläche des Landes beträgt etwa 2500 km2. 5.. Столиця — Люксембург. Seit 1948 gehört Luxemburg der Beni­ luxunion und seit 1949 der NATO an. Die Hauptstadt ist Luxemburg. Luxemburg. Der Herzog ernennt und entlässt den Mi­ni­ster­prä­si­den­ten und die Minister. Люксембург — це конституційна на­ слідна монархія. Das gesetzgebende Organ ist das Par­ la­ment.—5. Der Staat existiert seit 1839.. Держава існує з 1839 року. Бельгією та Фран­ ці­єю.? Welche Folgen hatte dieses historische Ereignis? Warum entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften? Wann wurde die Schweiz zu einer einheitlichen Republik? Was für ein Land ist die Schweiz heute?  Luxemburg  Ëþêñåìáóðã Das Großherzogtum Luxemburg liegt zwischen der BRD. Тут говорять німецькою та фран­ цузькою мовами.— до НАТО. Man spricht hier deutsch und fran­zö­ sisch. a) — робити внесок Fragen zum Text Wer besiedelte das Territorium der Schweiz im 3.

Entwickelt sind auch Gemüse–und Wein­bau. Люксембург імпортує зерно. o) — займати місце  die Nahrungsmittelindustrie — харчова промисловість 1. Außerdem entwickeln sich hier che­mi­ sche. 3. u) — бути пов’язаним з gesetzgebend — законодавчий pro Kopf — на душу населення das Erdöl — нафта  das Eisenerz — залізна руда der Weinbau — виноградарство  Fragen zum Text Wo liegt Luxemburg? Was beträgt die Fläche des Landes? Seit wann existiert Luxemburg? Was für ein Staat ist Luxemburg? Welche Funktionen hat der Herzog? Welche Industriezweige sind meist entwickelt? . Люксембург — високорозвинена про­ ми­с­ло­ва країна. ­ демократична партія (ДП). До найбільших політичних партій на­ле­жать: Християнсько-соціальна на­ род­на партія (ХСНП). 5. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 239 Zu den größten Parteien gehören die Christlich–Soziale Volkspartei (CSVP). der Ministerpräsident. In der Landwirtschaft sind etwa 6 % der Bevölkerung beschäftigt. машини. нафту. Luxemburg ist ein hochentwickeltes In­ du­strie­land. a. a) — звільняти den Platz einnehmen (a. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt Luxemburg den ers­ten Platz in der Welt ein. тут розвиваються хімічна. цементна та продовольча промисловості. Розвинені також овочівництво та ви­ но­роб­с­т­во. У сільському господарстві зайняті бли­зь­ко 6 % населення. Люксембурзька со­ці­а­лі­с­ ти­ч­на ро­бо­ча партія (ЛСРП) та ін. die Demokratische Partei (DP). 6. t) — призначати  entlassen (ie. Крім того. Luxemburg importiert Getreide. die Luxem­burgische sozialistische Arbeitspartei (LSAP) u.l Øâåéöàðія. keramische. 4. Wörter und Wendungen das Herzogtum (die Herzog­ tümer) — герцогство die Erbmonarchie — спадкова монархія ernennen (te. 2. Економіка країни пов’язана з фра­н­цу­ зь­кою та бельгійською монополіями. -e — прем’єр-міністр verbunden sein mit (a. Ma­ schi­nen. залізну руду. Die Wirtschaft des Landes ist eng mit fran­zö­si­schen und belgischen Mo­no­po­ len verbunden. Erdöl und Eisenerz. Zement–und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie. керамічна. За випуском сталі на душу населен­ ня Люксембург посідає перше місце в світі. Основною галуззю є тварин­ництво. Der Hauptzweig ist Viehzucht.

Seit 1921 ist Liechtenstein eine kon­sti­ tu­tio­nel­le Monarchie. Тут немає. Ліхтенштейн — це розвинена дер­жа­ ва в Центральній Європі. Liechtenstein l  Liechtenstein  ˳õòåíøòåéí Liechtenstein ist ein entwickelter Staat in Mitteleuropa zwischen der Schweiz und österreich. Столиця — Вадуц. Der Fürst ernennt eine Ko­ali­ti­ons­re­gie­ rung. а на­се­ лен­ня нараховує понад 26 500 жи­ телів. текстильної. Seine Fläche beträgt 157 km2. З 1921 року Ліхтенштейн — кон­сти­ту­ цій­на монархія. Das Fürstentum wurde 1719 gegründet. Seit 1866 ist der Staat unabhängig. У 1868 році вона проголосила ней­т­ ра­лі­тет. З 1866 року держава незалежна. Державна мова — німецька. Князівство утворилося в 1719 році. пов’язана з точною механікою. кожен з яких складається з 5–6 общин. Politisch aktiv sind hier folgende Par­ tei­en: die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) und die Vaterländische Union (VU). In Liechtenstein gibt es viele Betriebe der Metall–. де­ре­во­об­ ро­б­ної та хімічної промисловості. Велике значення для економічного розвитку країни має промисловість. роз­та­шо­ва­ на між Швейцарією та Австрією. Die Hauptstadt ist Vaduz. die Be­völ­ ke­rung zählt über 26 500 Einwohner. У Ліхтенштейні є багато підприємств металургійної. Eine große Bedeutung hat für öko­no­ mi­sche Entwicklung des Landes die fein­me­cha­ni­sche Industrie. Das Land ist in zwei Verwaltungs­ bezirke eingeteilt mit je 5 oder 6 Gemeinden.240 Die Schweiz. власне. Das Staatsoberhaupt ist der Fürst. . Законодавчий орган — ландтаг — пар­ламент. Von großer Bedeutung ist für die Wirt­ schaft des Fürstentums die exportori­ entierende Industrie. Велике значення для економіки кня­ зів­с­т­ва має промисловість. Її площа становить 157 км2. 1868 erklärte es Neutralität. Глава держави — князь. Es gibt hier eigentlich keine Staats­ gren­zen. державних ко­р­до­ нів. Князь призначає коаліціний уряд. Політично активні тут такі партії: Про­ гре­си­в­на громадянська партія (ПГП) та Ві­т­чи­з­ня­ний союз (ВС). орі­є­н­то­ва­ на на експорт. Die Amtssprache ist Deutsch. Holz– und Chemieindustrie. Luxemburg. Das gesetzgebende Organ ist der Land­tag (das Parlament). Країна поділена на два ад­мі­ні­с­т­ра­ти­ в­ні округи. Textil–.

Was Wie Wie Seit Wer das Fürstentum (die Fürstentümer) — князівство  erklären (te. t) — поділяти die Gemeinde. Man kommt hierher mit einem Auto oder mit dem Bus. Hier gibt es keinen Flughafen und kei­ nen Bahnhof. Wörter und Wendungen die Amtssprache. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 241 Es gibt auch kein eigenes Geld. -e — адміністративний округ  einteilen (te. 5.l Øâåéöàðія. 4. Сюди приїздять на автомобілі або на автобусі. t) — використовувати der Flughafen — аеропорт  der Bahnhof (die Bahnhöfe) — вокзал Fragen zum Text für ein Staat ist Liechtenstein? heißt die Hauptstadt von Liechtenstein? ist das Land eingeteilt? wann ist Liechtenstein unabhängig? ist das Staatsoberhaupt? . 3. 2. man ver­wen­det hier Schweizer Franken. Тут немає аеропорту й вокзалу. Немає також і своєї грошо­ вої оди­ни­ці. t) — тут: проголошувати das Staatsoberhaupt — глава держави die Staatsgrenze. -n — община gesetzgebend — законодавчий exportorientierend — орієнтований на експорт die feinmechanische Industrie — промисловість. у грошовому обігу ­використовують швейцарські франки. -n — державна мова  der Verwaltungsbezirk. -n — державний кордон verwenden (te. пов’язана з точною механікою   1.

Col­le­ges fort­ set­zen. математики або фізики. іноземні мови. У загальноосвітніх школах учні ви­вча­ ють українську мову. wo die Schüler in Fä­ chern wie Fremdsprachen. In der allgemeinbildenden Schule ler­ nen die Kinder die ukrainische Sprache. Musik und Fremd­spra­chen. Jeder Junge und jedes Mädchen in der Ukraine muss in die Schule gehen. Die Ausbildung in unserem Leben (Î ñâІòà â íàøîìó æ èòòІ)  Das Bildungswesen in der Ukraine  Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³ In unserem Land hat jeder das Recht zu lernen und sich zu bilden. In der Ukraine gibt es Tausende von Schu­len. Отже. Nach Abschluss der 9. технікумах. У нашій країні кожний має право на освіту. Es gibt auch eine ganze Reihe von Spezialschulen. Li­te­ra­tur. По закінченні дев’яти класів се­ре­ д­ньої школи молоді люди можуть про­до­в­жу­ва­ти свою освіту в різних профтех­училищах. Є також ціла низка спеціалізованих шкіл. Geschichte. коли їм виповнюється 6 або 7 ро­ків. І не тільки має право на освіту. історію. вони йдуть до школи. коледжах. молоді люди мо­жуть розпочати працювати або всту­ пи­ти до інституту чи уні­вер­си­те­ту. Там вони не тільки вивчають загальні дисципліни. der Berufsschule oder eines Technikums kön­ nen die jungen Leute anfangen zu ar­ beiten oder auf die Hochschule oder auf die Universität gehen. Sie kommen mit 6 oder 7 Jahren in die Schule. літературу. . Закінчивши середню школу. Ma­the­ma­tik und Physik gründliche Kenntnisse er­ halten. das heißt. Bio­lo­gie. тобто вони повинні отримати повну се­ре­д­ню освіту. біологію. музику. де учні отримують поглиблені знання з іноземних мов. So steht es in der Verfassung. Geographie. Fachschu­len. Mathematik. son­dern auch die Pflicht. але й обов’язок навчатися. В Україні тисячі шкіл. але й отримують фах. Так сказано в Конституції. Aber nicht nur das Recht zu lernen. Klasse der Mit­ tel­schu­le können die jun­gen Leute ihre Ausbildung in ver­schie­de­nen Be­ rufs­schu­len.V I I . sondern sie erlernen auch ei­nen Beruf. sie müssen die mittlere Reife be­kom­men. Кожен хлопчик і кожна дівчинка в Укра­ї­ні повинні ходити до школи. профтех­ училище чи технікум. Nach Absolvierung der Mittelschule. ма­те­ ма­ти­ку. Dort lernen sie nicht nur in den übli­ chen Fächern. гео­гра­фію.

andere Ärz­te. -n — профтехучилище 1. 4. 2. У багатьох інститутах є вечірнє та за­ оч­не відділення. Ingenieure. деякі люди вважають. д.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 243 Manche Menschen finden. Між іншим. Schau­ spie­ler usw. In vielen Hochschulen gibt es Abend– und Fernstudium. ак­то­ рів і т. архітекторів. -n — технікум  die üblichen Fächer — загальні дисципліни die Vorbildung — підготовка  das Streben — прагнення  das Fernstudium — заочне навчання gleichzeitig — одночасно Fragen zum Text Welches Recht hat jeder Bürger der Ukraine? Welche Ausbildung ist bei uns obligatorisch? Was für Schulen gibt es in unserem Land? Wo können die Schüler nach dem Abschluß der 9. -en — обов’язок die mittlere Reife — повна середня освіта allgemeinbildend — загальноосвітній der Abschluß — закінчення die Berufsschule. so gibt es in unserem Land sehr viele. інженерів. Die ältesten Hochschulen der Ukraine sind die Universität in Lwiw (1661) und Kyjiwo-Mohyljanska Akademie (1701). Wörter und Wendungen das Recht. 3. die Ausbildung — освіта die Fachschule. Welche Möglichkeit gibt den Studenten Abend– und Fernstudium?  Das Hochschulbildung in der Ukraine  Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³ Die Hochschulbildung in der Ukraine hat­te einen langen Dornenweg der Ent­wick­lung. то їх дуже багато в нашій країні. що професійна підготовка полегшує отри­ман­ня вищої освіти. . Das gibt den Studenten die Möglichkeit zu arbeiten und gleichzei­ tig an der Hoch­schu­le zu studieren. Це дає студентам можливість на­вча­ ти­ся в інституті без відриву від ви­ро­ б­ни­ц­т­ва. dass eine pro­fes­sio­nel­le Vorbildung beim Streben nach Hoch­schul­bildung schneller zum Ziel führt. Die einen bilden Lehrer aus. Was die Hochschulen betrifft. Klasse Ausbildung fortsetzen? 5. -e — право die Pflicht. У вищої освіти в Україні був довгий та тернистий шлях. Architekten. інші — лікарів. Деякі з них готують учителів. Стосовно вищих навчальних за­кла­ дів. Найстаріші університети України — уні­вер­си­тет у Львові (1661) та КиєвоМогилянська Академія (1701).

Wenn sie die Prüfungen erfolgreich ab­ le­gen. Erdkunde und dann Baukunst. in Odessa (1865). З кожним роком зростає кількість по­сту­па­ю­чих. Gelehrte. der Geistlichkeit und den Klein­bür­gern. Die Türen der Hochschulen sind für heu­ti­ge Jugendliche weit geöffnet. живопис та інші. У 19 сторіччі були засновані уні­вер­си­ те­ти: Харківський (1805). Jahrhundert wurden viele Uni­ver­ si­tä­ten gegründet: Charkiwer Uni­ver­si­tät (1805). Die Schulabgänger. Сьогодні є багато навчальних за­кла­ дів: технічні університети та академії. aber in einigen muss man kon­ trakt­mäßig Studien­gebüh­ren zahlen. Спочатку викладалися лише за­га­ль­ но­ос­ві­т­ні предмети. можуть вступати до різних на­ вчальних закладів. їх зараховують. але в деяких потрібно згідно з ко­н­т­ ра­к­том платити за навчання. . педагоги були серед випускників цих уні­вер­ си­те­тів. Das Studium an den Hochschulen dau­ ert durchschnittlich 5—7 Jahre. Двері цих навчальних закладів ши­ро­ ко відкриті для молоді сьогодні. Malerei und andere eingeführt. Випускники. які мають атестат зрі­ ло­с­ті. erst in der er­ sten Hälfte des 18. У цей час з’явилися також колегіуми в Харкові (1727) і в Чернігові (1700). а потім архітектура. Якщо вони вдало складають іспити. Студенти були преважно з заможних родин: багатих козаків. Абітурієнти мають вступні іспити. астрономія. werden sie immatrikuliert. Zu dieser Zeit entstanden auch Kol­le­gi­ en: in Charkiw (1727) und in Tscher­ni­ hiw (1700). Im 19. aber es gibt leider wenig Studien­plätze. Es gibt heutzutage eine große Anzahl der Hochschulen: Fachhochschulen. Київський (1834). Kyjiwer (1834). die das Rei­fe­zeug­ nis haben. Astronomie. Pädagogen waren unter den Ab­sol­ven­ ten dieser Universitäten. Sie wurden Zentren der Bildung in der Ost– und Nordukraine. Uni­ver­si­tä­ten und Akademien. на жаль. лише у першій половині 18 сторіччя були введені медицина. Більшість університетів і навчальних закладів — державні і безкоштовні. духовенства та міщан.244 Die Ausbildung in unserem Leben l Man unterrichtete zuerst nur die allge­ mein­bildenden Lehrfächer. але. географія. Die Abiturienten haben Auf­nah­me­prü­ fun­gen. Hervorragende Schriftsteller. Mit jedem Jahr wächst die Zahl der Be­ wer­ber. Jahrhunderts wurden Medizin. Навчання у навчальному закладі три­ ває в середньому 5—7 років. Вони стали осередком освіти у схі­д­ ній та північній Україні. місць для на­вчан­ня замало. können auf verschiedene Hoch­schu­len gehen. Die Studierenden waren vorwiegend aus den wohlhabenden Familien: rei­ chen Kosaken. вчені. Die meisten Universitäten und Hoch­ schu­len sind staatlich und gebühren­ frei. Одеський (1865). Видатні письменники.

und 5. нако­ пичити практичний досвід та зуміти пра­цю­ва­ти в колективі. які після за­ ве­р­ше­ної вищої освіти готуються до більш високого вченого ступеня. Є також заочне навчання. 4. die sich nach dem abgeschlossenen Hoch­schul­stu­di­um auf einen höheren aka­de­mi­schen Grad vorbereiten. Це студенти або фахівці. які сьогодні мають місце у на­ шо­му суспільстві. 2. Після кожного семестру складають іс­пи­ти та заліки. що досягли успіху. Die Umwandlungen. Die wissenschaftlichen Kader ent­wic­ keln die Hochschulen und die wis­sen­ schaft­li­chen Forschungsinstitute. Студенти. die heute in un­se­ rer Gesellschaft stattfinden. Wörter und Wendungen der Dornenweg — тернистий шлях die Geistlichkeit — духовенство die Kleinbürger — міщани immatrikulieren — вносити в списки (студентів) gebührenfrei — безплатно der Bewerber — претендент (вступаючий) 1. die lei­stungs­ star­ken — das Leistung­stipendium. Nach jedem Semester legen sie Prü­fun­ gen und Vorprüfungen ab. щоб поглибити свої знання зі спеціальності.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 245 Am Ende des Studiums machen die Stu­den­ten Staatsexamen und das Diplom. Studienjahr haben die Stu­ den­ten Prak­ti­kum. praktische Erfahrungen zu sammeln und im Kollektiv arbeiten zu können. Im 4. leistungsstark — кращий (за успішністю) das Leistungsstipendium — підвищена стипендія die Umwandlung — перетворення einwirken (te. Наукові кадри готують навчальні за­ кла­ди та науково-дослідні інститути. найкращі за ус­п­і­ха­ ми — вищу. впливають на зміст та методи навчання. t) — впливати der Grad — ступінь Fragen zum Text Was unterrichtete man an den ersten Hochschulen? Welche Bedeutung hatten die Universitäten? Wer konnte früher auf die Hochschulen gehen? Was legen die Studenten nach jedem Semester ab? Welche Universität möchten Sie beziehen? . Es gibt auch ein Fernstudium. Наприкінці навчання студенти скла­ да­ють державні іспити та захищають дипломні роботи. 5. 3. um Fachkenntnisse zu vertiefen. Die fortgeschrittenen Studenten be­ kom­men das Stipendium. отри­ мують стипендію. Зміни. wirken auf den Inhalt und die Methodik der Aus­ bil­dung ein. Das sind Studenten oder Fachleute. На четвертому та п’ятому курсах у сту­де­н­тів практика.

Das ist ein modernes. Die Klassenzimmer. на цьому майданчику школярі займаються фі­з­ ку­ль­ту­рою. hervorra­ gender Men­schen des Landes sehen. У школі є кабінет іноземних мов. пись­мен­ ни­ків.246 Die Ausbildung in unserem Leben l  Unsere Schule  Íàøà øêîëà Unsere Schule ist nicht besonders groß. Перед школою є ­ великий спортмайданчик. An den Fenstern hängen helle Gar­di­ nen und auf den Fensterbrettern ste­ hen vie­le Blumen. кабінет лікаря. . die Tafel und einen Bü­cher­schrank. Гардероб унизу. бі­б­лі­ о­те­ка й учительська — на другому по­ве­р­сі. Unser Deutschkabinett befindet sich im Erdgeschoß. Sie sehen auch verschiedene Bilder. die sich links befinden. за ним — не­ве­ли­ ч­кий сад з красивими квітковими клу­м­ба­ми. Ви також побачите різні малюнки. Наша школа не дуже велика. Холи повні сонячного світла. Dia­gram­me und Wandzeitungen. turnen die Schüler auf diesem Sportplatz. Die Vorhallen sind voll Sonnenlicht. fin­ den Sie sofort drei Reihen von Schul­ bän­ken. учительський стіл. Wenn das Wetter schön ist. На стінах коридорів можна побачити портрети видатних учених. das Arztzimmer. дошку та книжкову шафу. ді­а­ г­ра­ми та стіннівки. Класні кімнати. In der Schule gibt es Fremdsprachenkabinette. На вікнах світлі фіранки й багато кві­ тів на підвіконнях. Увійшовши до класу. Die Garderobe befindet sich unten. ви виявите три ряди парт. zweistö­ckiges Gebäude. Ви ба­чи­те великий спортзал і ліворуч май­с­те­р­ні. Rechts befindet sich die Speisehalle. Тільки Ви заходите до школи. An den Wänden der Korridore kann man die Bilder berühmter Wissenschaftler. видатних людей країни. die Bibliothek und das Lehrerzimmer be­fin­den sich im ersten Stock. Vor der Schule befindet sich ein gro­ ßer Sportplatz. Це сучасний двоповерховий буди­ нок. hinter ihm ein kleiner Garten mit schönen Blumenrabatten. Sobald Sie in die Schule eintreten. Wenn Sie in die Klasse eintreten. Праворуч розташована їдальня. Коли стоїть гарна погода. Наш клас німецької мови роз­та­шо­ва­ ний на першому поверсі. Schriftsteller. den Lehrertisch. se­ hen Sie den großen Sportsaal und die Werkräume.

якщо ми коли-небудь і сваримося. das Fensterbrett.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 247 Die Deutschstunden sind sehr in­ter­es­ sant. Мені дуже подобається моя школа. 4. 5. Wir lesen und sprechen Deutsch. Wir lesen über bekannte Menschen. Die jüngeren Schüler lernen viele Ge­ dich­te und Lieder auswendig. 3. Wir sind alle gute Freunde und ver­ste­ hen uns gut. wenn das Wetter schön ist? Was kann man an den Wänden der Korridore sehen? Welche Fächer erlernen die Schüler?  Meine Klasse  ̳é êëàñ Ich lerne in der 9. Meine Klasse zählt 33 Schüler — 15 Jun­gen und 18 Mädchen. Уроки німецької мови дуже цікаві. Молодші школярі вивчають багато вір­шів і пісень. Ми читаємо й розмовляємо ні­ мецькою мовою. 2. Ми пізнаємо багато фактів про ні­ме­ ць­ко­мо­в­ні країни. І. Klasse der allgemein­ bildenden Mittelschule. го­ во­ри­мо про письменників та читає­ мо їхні книжки. ми не стаємо ворогами й завжди ді­с­ та­є­мо згоди. Ми читаємо про видатних людей. werden wir keine Feinde da­ durch und kommen immer zur Über­ ein­stim­mung. über ihre Traditionen und Sit­ten. Ми всі хороші друзі й добре ро­зу­мі­є­ мо один одного. -er — підвіконня die Vorhalle — хол. У моєму класі 33 учні — 15 хлопчи­ ків і 18 дівчаток. . Wir erfahren viel über deutsch­spra­chi­ ge Länder. -n — квіткова клумба der Werkraum (die Werkräume) — шкільна майстерня  der Wissenschaftler — вчений  hervorragend — видатний 1. Und wenn wir uns auch manchmal strei­ten. spre­chen über Schriftsteller und lesen ihre Bücher. Я навчаюся в дев’ятому класі за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої середньої школи. про їхні традиції та звичаї. вестибюль das Erdgeschoß — перший поверх   auswendig — напам’ять die Sitten — звичаї Fragen zum Text Wie ist das Gebäude der Schule? Was befindet sich vor der Schule? Wo turnen die Schüler. Wörter und Wendungen die Blumenrabatte. Mir gefällt meine Schule sehr gut.

Різдво та інші свята. відвідуємо те­а­ т­ри. Але не тільки після ремонту. щоб у нас завжди було ве­се­ло. яким керує досвідчений учитель. Також і громадсько-корисну роботу ми виконуємо разом. Sie besuchen den Chor. святкуємо Новий рік. sondern auch jeden Tag räumen wir das Klas­ sen­zim­mer auf und sorgen dafür. feiern das Neujahr. die uns große Freu­ de bereiten. Дівчатка нашого класу здебільшого захоплюються музикою. наприклад. де вони змагаються у фу­ т­бо­лі або хокеї. das wir unbedingt er­ reichen müssen — die Schule erfolg­ reich zu ab­sol­vie­ren und einen richti­ gen Le­bens­weg zu wählen. Так. So sind zum Bespiel alle unsere Jungen Sportfanatiker. Вони відвідують музичний гурток. а й що­ дня ми прибираємо клас і стежимо за тим. . якої ми обов’язково повинні досягти. Weih­ nach­ten und andere Feste. wird er nie im Stich ge­las­sen. Auch gesellschaftlich nützliche Arbeit wird zusammengemacht. Wenn einer von uns Hilfe oder Un­ter­ stüt­zung braucht. wo sie im Fußball — oder Hockeyspiel wettei­ fern. aber es gibt auch viele gemeinsame In­ter­es­sen und Hobbys. Oft unternehmen wir Wanderungen. In allen Festveranstaltungen treten sie mit Konzerten auf. Im Sommer und im Winter kann man sie auf dem Schulsportplatz oder in der Turn­hal­le sehen. але у нас є й загальні інтереси та за­хо­п­лен­ня. Jeder von uns hat seine Lieblingsfächer. dass es immer laut und lustig zugeht. його ні­ко­ли не залишать у біді. der von einem erfahrenen Musiklehrer geleitet wird. На всіх урочистих заходах вони ви­ сту­па­ють з концертами. які дають нам багато радості. Nicht nur während der Ferien. Улітку ми ремонтуємо свою класну кі­ м­на­ту й прибираємо її після ремонту. Meine Mitschüler sind alle ka­me­rad­ schaft­lich und hilfsbereit. Im Sommer renovieren wir unseren Unterrichtsraum und bringen ihn nach der Renovierung in Ordnung. Улітку й узимку їх можна побачити на шкільному спортмайданчику або на стадіоні. Die Mädchen unserer Klasse be­gei­ stern sich meistens für Musik. У кожного з нас є улюблені предме­ ти. be­su­chen zusammen Theater und Aus­ stel­lun­gen.— ус­пі­ ш­но закінчити школу й обрати пра­ви­ ль­ний шлях у житті. Якщо кому-небудь з нас треба до­по­ мо­г­ти або надати підтримки. Часто ми мандруємо.248 Die Ausbildung in unserem Leben l Wir alle haben ein gemeinsames Ziel vor den Augen. ходимо на виставки. усі наші хлопчики за­ взя­ті спортсмени. Мої товариші по навчанню — всі до­б­рі друзі і завжди готові надати до­по­мо­гу. У нас у всіх загальна мета.

Wörter und Wendungen allgemeinbildend — загальноосвітній sich streiten (i. tauschen unsere Mei­ nun­gen aus. 3. Кадри учителів іноземних мов го­ту­ ють­ся в спеціальних інститутах і на фа­ку­ль­те­тах іноземних мов. обговорюємо різні про­бле­ ми. У наших школах викладаються голов­ ним чином три іноземні мови: ні­ме­ ць­ка. 2. die Festveranstaltung — урочистий захід im Stich lassen (ie. a) — залишати в біді es geht laut und lustig zu — весело die Meinungen austauschen (te. die uns heute bewegen. Darum werden wir uns auch nach dem Schulabschluss nicht für immer trennen und ab und zu zusammen­ kommen. Das Studium der Fremdsprachen bringt unseren Schülern und Studenten sehr großen Nutzen. 4.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 249 Wir diskutieren. які хвилюють нас сьогодні. Ми проводимо дискусії. Вивчення іноземних мов дає нашим учням і студентам багато корисного. Тут виходять також газети й журнали іноземними мовами. Fremdsprachenlehrer werden an be­ son­de­ren Hochschulen oder Fakultäten für Fremd­sprachen herangebildet. Тому й після закінчення школи ми роз­ста­не­мо­ся не назавжди і періо­ дично будемо зустрічатися. В Україні видаються книги іно­зе­м­ни­ ми мовами. 5. um gemeinsam ein Fest zu feiern oder uns ein paar Stunden mit­ einander zu un­ter­hal­ten. besprechen verschiedene Pro­ble­me. англійська й фран­цузька. . i) — сваритися  zur Übereinstimmung kommen — приходити до згоди  unbedingt — обов’язково. Englisch und Französisch. Hier erscheinen auch Zeitungen und Zeit­schrif­ten in Fremdsprachen. обмінюємося думками. t) — обирати  erfahren — досвідчений  1. щоб ра­ зом про­ве­с­ти свято або поговорити годинку. неодмінно wählen (te. In der Ukraine werden Bücher in Fremd­spra­chen herausgegeben. t) — обмінюватися думками Fragen zum Text Wieviel Schüler zählt die Klasse? Wie sind die Schüler der Klasse zueinander? Warum verstehen sich die Schüler der Klasse gut? Welche gemeinsamen Hobbys haben die Schüler der Klasse? Wie verbringen die Schüler ihre Freizeit?  Der Deutschunterricht  Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè An unseren Schulen werden haupt­ säch­lich drei Fremdsprachen unterrich­ tet: Deutsch.

Kom­po­ ni­sten und Maler. Я вивчаю цю мову уже п’ять років (шо­с­тий рік). хто вивчає іноземні мови. a) — приносити користь der Gesichtskreis — кругозір schärfen (te. звичайно. Deutsch fällt mir nicht schwer. учених і винахідників. Wörter und Wendungen hauptsächlich — головним чином herausgeben (a. e) — видавати Nutzen bringen (a. es erweitert ih­ren all­ gemeinen Gesichtskreis. Ich studiere diese Sprache schon fünf Jahre (das sechste Jahr). розви­ ває їхню пам’ять та чуття мови. мова багатьох поетів і ми­ слителів. Ich studiere Deutsch. gibt ihnen die Möglichkeit. Das ist die Sprache des deu­tschen und des österreichischen Volkes. muss viele Tausende neuer Wörter und Aus­ drüc­ke. Wer eine Fremdsprache studiert. дає їм можливість ширше ознайомитися з досягненнями інших народів у га­лу­ зі культури. die Spra­ che vieler Dichter und Denker. t) — тут: розвивати die Errungenschaft. zahlreiche grammatische Re­ geln und Beispiele dazu im Gedächtnis be­hal­ten. А це. Німецька мова — мова Ґейне. Wissenschaftler und Er­fin­der. Goethe und Remarque. Я вивчаю німецьку мову. Гете й Ремарка. Und das schärft natürlich das Ge­dächt­nis. їхній культурний рівень. Це мова німецького й австрійського народів. розширює їх кругозір. -en — досягнення das Gedächtnis — пам’ять auf diese Weise — таким чином der Ausdruck (die Ausdrücke) — вираз im Gedächtnis behalten — запам’ятати der Denker — мислитель der Erfinder — винахідник . численні граматичні прави­ ла та приклади до них. композиторів і художників. sich mit den Er­ run­gen­schaf­ten anderer Völker auf dem Gebiet der Kultur. Wissenschaft und Tech­nik in weiterem Maß bekannt zu machen und erhöht auf diese Weise ihr kulturelles Niveau. Тому. Німецька мова дається мені неважко. до­во­ дить­ся запам’ятовувати (утримувати в пам’яті) багато тисяч нових слів і ви­ра­зів. Die deutsche Sprache ist die Mut­ter­ spra­che von Heine. розвиває пам’ять. науки й техніки і підви­ щує таким чином. schärft ihr Gedächtnis und ihr Sprachgefühl.250 Die Ausbildung in unserem Leben l Es vertieft ihre Kennt­nis­se in der Muttersprache. Воно поглиблює їхнє знання рідної мови.

dass wir unsere Sprachfähigkeit entwickeln können. Aber ich sage mit voller Sicherheit. Вона завжди поводиться прихильно з учнями зі слабкими успіхами. Можна багато дискутувати про про­ фе­сії та їхні переваги й недоліки. Вона компетентна й знає свою справу.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. Sie nimmt Rücksicht auf die lei­stungs­ schwä­che­ren Kinder. 4. Але я кажу цілком упевнено. фантазувати. ана­лі­зу­ ва­ти. Wer war das?  Meine Deutschlehrerin  Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè Man kann viel über Berufe und ihre Vor– und Nachteile diskutieren. die ei­ gene Meinung äußern. ви­ сло­в­лю­ва­ти свою думку. meine ich. до­по­ ма­гає їм додатково. щоб ми могли роз­ ви­ва­ти свої мовні здібності. Роботі в школі вона присвятила 20 ро­ків життя. На мою думку. hilft ihnen zu­sätz­ lich. вона ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ ва­ний фахівець. vergleichen. Sie ist sachkundig und fachkundig. які нас ці­ ка­в­лять. Справжній приклад тому моя учи­те­ ль­ка німецької мови Світлана Ми­ко­ ла­ї­в­на. phantasieren. порівнювати. Ein richtiges Beispiel dazu ist meine Deutsch­leh­re­rin Swetlana Mikolajiwna. Sie macht alles. 5. ana­ly­sie­ ren. яку можна було б порівняти з про­фе­ сі­єю учителя. Sie lehrt uns kommentieren. 2. die uns interessieren. antworten. Її ерудиція дивує нас. . Sie hat der Arbeit an der Schule 20 Le­ bens­jah­re gewidmet. dass es auf unserem Planeten keinen Beruf gibt. Ihre Gelehrsamkeit versetzt uns in Er­ stau­nen: sie kann auf alle Fragen. In der Stunde herrscht immer eine At­ mo­sphä­re der Verständigung. wenn man Fremdsprachen studiert? Deutsch war die Muttersprache vieler hervorragender Menschen. Sie ist eine hochqualifizierte Fachfrau. що на нашій планеті немає жодної професії. вона може від­по­ві­с­ти на всі питання. 251 Fragen zum Text Welche Fremdsprachen werden in der Schule unterrichtet? Wo werden die Fremdsprachenlehrer herangebildet? Warum bringt das Fremdsprachenstudium großen Nutzen? Was muß man machen. Вона робить усе. 3. Вона вчить нас коментувати. На уроці завжди панує атмосфера вза­є­мо­ро­зу­мін­ня. den man mit dem Lehrerberuf ver­glei­chen könnte.

große ausdrucksvolle blaue Augen. Майже кожний урок вона перетво­ рює на відкриття нової сім’ї слів або гра­ма­ти­ч­ної структури. Тому багато з моїх товаришів по на­вчан­ню вирішили наслідувати її при­клад і стати учителем німецької мови. Світлана Миколаївна середнього ро­с­ ту. eine hohe Stirn. die von ihrem scharfen Verstand zeugt. die Jungen sind in sie verliebt. Deswegen haben sich viele von mei­ nen Mitschülerinnen entschieden ih­ rem Bei­spiel nachzufolgen und Deutsch­leh­re­rin­nen zu werden. Sie sieht sehr jung aus. i) — порівняти  widmen (te. hat blonde Haare.252 Die Ausbildung in unserem Leben l Fast jede Stunde verwandelt sie in eine Entdeckung einer neuen Wortfamilie oder einer grammatischen Struktur. Ми не маємо часу на уроці ну­дь­гу­ва­ ти або ледарювати. Sie ist immer elegant und ge­schmack­ voll gekleidet. 5. високе чоло. 3. t) — дивувати  die Sprachfähigkeiten — мовні здібності äußern (te. die Gelehrsamkeit — ерудиція  in Erstaunen versetzen (te. яке свідчить про її гострий розум. Wörter und Wendungen der Vorteil. t) — висловлювати  die Verständigung — взаєморозуміння  leistungsschwach — слабкий (за успішністю) zusätzlich — додатково Fragen zum Text Was kann man über den Lehrerberuf sagen? Wie ist Ihre Deutschlehrerin? Welche Tugende hat sie? Warum ist sie bei den Schülern beliebt? Warum sind ihre Stunden interessant? . 2. Вона завжди елегантно та зі смаком одягнена. obwohl sie eine erwachsene Tochter hat. Дівчатка хочуть її у всьому на­слі­ду­ва­ ти. ве­ ли­кі виразні очі. хлопчики в неї закохані. 4. Тепер мені хотілося б описати її зо­в­ ні­ш­ність. Wir haben in der Stunde keine Zeit uns zu langweilen oder zu faulenzen. у неї світле волосся. хоча у неї доросла донька. Jetzt möchte ich ihr Äußeres be­schrei­ ben. -e — перевага  der Nachteil. Вона виглядає дуже молодо. t) — присвятити  hochqualifiziert — висококваліфікований  sachkundig — компетентний  fachkundig — такий що знає свою справу 1. -e — недолік  mit voller Sicherheit — з повною впевненістю vergleichen (i. Swetlana Mikolajiwna ist mittelgroß. Die Mädchen wollen ihr in allem nach­ ah­men.

­ Влітку та взимку ми разом здій­с­ню­є­ мо походи в ліс та поїздки містом. Ми обмінюємося думками про уроки. . Bei unserer Freizeitgestaltung steht sie auch nicht beiseite. aber sie ist früher schon in der Schule. Dann geht sie zur Eingangstür und emp­fängt ihre Schüler. Вона також не стоїть осторонь. які у нас були. Nach den Stunden erkundigt sie sich nach unseren Leistungen am ver­gan­ge­ nen Schultag. чи готова класна кі­м­ на­та до уроків та провітрює її. але наш кла­ с­ний керівник для нас найкраща. Вона — наша друга мама. Вона питає кожного про його здо­ ро­в’я та бажає великих успіхів у на­ вчан­ні. Wir tauschen unsere Meinungen über die Stundenaus. Im Sommer und im Winter un­ter­neh­ men wir gemeinsame Wanderungen im Wald oder Stadtrundfahrten. Вона не кидає нас і на перервах. Заняття починаються о пів на де­в’я­ ту. ob der Unterrichtsraum zu Stunden bereit ist. Sie ist unsere zweite Mutter. Вона купує квитки до театру та кіно. So lernen wir unser Heimatgebiet kennen. Часто ми відвідуємо з нею музеї та виставки.­ Oft besuchen wir mit ihr Museen und Ausstellungen. Wenn einige von uns die Hausaufga­ ben in der Schule machen. aber die Klas­sen­leh­re­rin ist für uns die beste. або розповідаємо їй про наші плани на сьогодні.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 253  Mein Klassenlehrer  ̳é êëàñíèé êåð³âíèê In unserer Schule sind alle Lehrer hoch­qua­li­fi­ziert und erfahren. Auch in den Pausen lässt sie uns nicht im Stich. Потім вона йде до вхідних дверей та зу­стрі­чає учнів. was wir an diesem Tag noch vor­ha­ben. і ми дивимося разом вистави та фільми. коли ми організовуємо наш вільний час. Так ми знайомимося з нашим рідним краєм. Der Unterricht beginnt um halb Neun. вона завжди до­по­ ма­гає. Після уроків вона дізнається про наші ус­пі­хи за минулий день у школі. Вона перевіряє. die wir hatten. oder er­zäh­len ihr. Sie besorgt für uns Eintrittskarten für Thea­ter und Kino und wir sehen uns zusammen schöne Schauspiele und Fil­ me an. und lüftet ihn. Sie fragt jeden nach seiner Gesundheit und wünscht ihm viel Erfolg im Un­ter­ richt. Sie sieht nach. У нашій школі всі вчителі ви­со­ко­ква­ лі­фі­ко­ва­ні та досвідчені. hilft sie im­ mer dabei. Якщо деякі з нас роблять домашні за­вдан­ня у школі. але вона вже раніше в школі.

 Klasse. приймати im Stich lassen (ie. t) — пізнавати про щось. коли ми хво­ рі­є­мо. a) — залишати поза увагою die Meinungen austauschen (te. a) — зустрічати. Wörter und Wendungen empfangen (i. helfen bei der Renovierung des Schul­ ge­bäu­des. Sie hilft uns den richtigen Weg im Le­ ben zu finden und bleibt für immer un­ver­gess­lich in unseren Herzen. вжити заходів das Schulgelände — шкільна територія Fragen zum Text Wann kommt die Klassenlehrerin in die Schule? Was macht sie vor dem Unterricht? Worüber unterhalten sich die Schüler in den Pausen? Wie verbringen die Schüler mit der Klassenlehrerin ihre Freizeit? Welche Rolle spielt die Klassenlehrerin im Leben der Schüler?  Die Schulfächer  Øê³ëüí³ ïðåäìåòè Die allgemeinebildende Schule ver­mit­ telt eine erweiterte allgemeine Bildung und ein vertieftes Grundwissen. t) — обмінюватися думками die Leistung. besucht uns. У школі викладаються традиційні за­га­ль­но­ос­ві­т­ні предмети з однією обо­в’я­з­ко­вою іноземною мовою з 5 кла­су. -e — п’єса unternehmen (a. цікавитися das Schauspiel. досягнення 1. відвідує нас. Bei der gesellschaftlich nützlichen Ar­ beit ist sie unser bester Leiter und Freund.254 Die Ausbildung in unserem Leben l Sie erzählt uns dabei viel In­ter­es­san­tes über die Künstler und ihre Meister­ werke. допомагаємо у ре­мо­н­ ту­ван­ні шкільної будівлі. Загальноосвітня школа дає широку загальну освіту та глибокі основи знань. sich erkundigen (te. 2. 3. 4. Sie kennt unsere Interessen und Lei­ den. . Вона допомагає нам знайти у житті правильний шлях та залишиться зав­ жди незабутньою у наших серцях. Ми разом прибираємо клас та шкі­ль­ ну територію. o) — здійснювати. Man unterrichtet in der Schule tra­di­tio­ nel­le allgemeinbildende Fächer mit einer­ Pflichtfremdsprache ab der 5. Wir bringen zusammen unser Klas­sen­ zim­mer und Schulgelände in Ordnung. розпитувати. У суспільно корисній роботі вона наш найкращий керівник та друг. wenn wir krank sind. -en — успіх. 5. Вона розповідає нам при цьому ба­га­ то про художників та їх шедеври. Вона знає наші інтереси та пере­ живання.

Математика дається не всім легко. Biologie. In diesen Stunden machen wir Reisen in die weiten Länder: in das heiße Afri­ ka. фі­ зика. Gewässer unserer Erdkugel. Ge­ schich­te. Man muss alle chemischen Prozesse. die in der Natur vorkommen. Che­mie. seinen Stammbaum. in die kalte Antarktis oder ins exo­ti­ sche In­do­ne­si­en. не патріот своєї Батьківщини. біологія. Ohne die physikalischen Gesetze zu ken­nen. російська мова. Literatur. Не знаючи фізичних законів. Але кожний знає своїх предків. Der Geschichtsunterricht ist immer le­ ben­dig und attraktiv. ist es schwer sogar im Haus­ halt elek­tri­sche Geräte zu benutzen. історія. холодної Антарктиди або ек­ зо­ти­ч­ної Індонезії. Навчальні предмети в 9 класі — укра­ї­н­сь­ка мова. ландшафт. буває важ­ко користуватися елек­тричними приладами навіть у побуті. Addition und Subtraktion be­herr­schen und dadurch Gleichungen lö­sen. хімія. суспільствознавство. Треба розуміти усі хімічні процеси. Людина. Die Chemie ist auch sehr wichtig für je­den Menschen. verste­ hen. Wer­ken und Sport. Mathematik. додаванням та від­німанням і завдяки цьому роз­в’я­зу­ ва­ти рівняння. во­до­ йми­ща нашої земної кулі. nicht nur für einen Che­mi­ker. яка не знає своєї історії. Mul­ti­pli­ka­ti­on. Уроки історії завжди жваві та при­ве­р­ та­ють увагу. sind Ukrainisch. ist kein Patriot seines Landes. матема­ тика. На цих уроках ми здійснюємо по­до­ ро­жі до далеких країн: до гарячої Аф­ри­ки. Aber ohne Mathe kann man nicht aus­ kom­men. darum muss man Division. Informatik. які відбуваються в природі. не тільки для хіміка. Physik. Sozialkunde. Кожний предмет має свої цілі та за­ вдан­ня. Суспільствознавство дає уявлення про закони та закономірності роз­ви­т­ ку суспільства. der seine Geschichte nicht kennt. Хімія також є дуже важливою для ко­ ж­ної людини. Russisch. тому необхідно володі­ти мно­ жен­ням. Jeder Mann kennt ja seine Vorfahren. Landschaften. Die Erdkunde gibt uns Grundwissen über Naturschätze. література. Im Fach Sozialkunde erhält man eine Vorstellung über die Gesetze und Ge­ setz­mäßig­kei­ten der Entwicklung der Ge­sell­schaft. ін­фо­р­ма­ти­ка.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 255 Die Unterrichtsfächer der Klasse 9. Der Mensch. праця й фізкультура. діленням. Mathe fällt nicht allen leicht. Географія дає нам основи знань про природні багатства. Але без математики не можна обі­ йти­ся. . свій родовід. Jedes Fach hat seine Ziele und Auf­ga­ ben.

kannst du selbst vie­ les im Hause reparieren. І якщо ти не будеш надалі працюва­ ти слюсарем. alles Schlimme. на­при­ клад. die im Leben sehr wichtig sind. o) — обходитися чимось або без чогось die Division — ділення   die Multiplikation — множення  die Subtraktion — віднімання  die Gleichung. Отже. Tisch­lers oder der Näherin. щоб ми мали можливість бо­ ротися проти всього поганого. тим краще знаєш свою рідну мову. рослинний і тваринний світ. Werken bereitet uns auf viele Berufe vor. träumen viele Schüler da­von. по­трі­б­но кожній освіченій людині. Russisch und Deutsch ma­ chen uns Spaß: je mehr Sprachen du beherrschst. t) — давати (знання) das Grundwissen — основа знань allgemeinbildend — загально­ освітній  die Pflichtfremdsprache. o) — відбуватися  die Vorstellung. Pflanzen– und Tierwelt zu er­ken­ nen. dass alle Stunden in der Schule nur Sportstunden wären. що вивчають у школі. desto besser kennst du dei­ne Muttersprache. російська та німецька мови дають нам задоволення: чим бі­ль­шою кількістю мов ти володієш. Українська. auf den Beruf des Schlossers. щоб бути представником нового по­ ко­лін­ня. so z. was der Mensch der Natur zufügt. zu bekämp­ fen. Біологія дозволяє нам пізнати свій організм. was man in der Schule lernt. все. щоб у школі всі уроки були тільки урока­ ми фізкультури. А тепер перейдемо до теми «спорт». damit wir später die Möglichkeit ha­ben. braucht der gebildete Mensch. поглиблений vermitteln (te. Die Biologie hilft uns unseren Or­ga­nis­ mus. багато учнів мріють про те. Як показали результати бага­тьох опи­ тів. B.256 Die Ausbildung in unserem Leben l Ukrainisch. um Ver­tre­ter einer neuen Generation zu sein. Wörter und Wendungen erweitert — широкий. що завдає лю­ди­на природі. які дуже важливі в житті. Праця готує нас до багатьох про­фе­ сій. t) — розв’язувати (задачі. Wie die Ergebnisse vieler Umfragen ge­zeigt haben. тесляра або швачки. Und nun zum Thema “Sport”. -en — рівняння  lösen (te. ти зможеш сам багато чого вдома полагодити. -e — прилад  vorkommen (a. Also alles. -en — обов’язкова іноземна мова  auskommen (a. Auch wenn du nicht weiter als Schlos­ ser arbeiten wirst. -en — уявлення  der Stammbaum — родовід . рівняння) das Gerät. до професії слюсаря.

що з великої кількості ми вибираємо лише декілька. Це можна робити й у метро або трам­­­ваї. Ich habe sogar ein Notizbuch besorgt.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. 5. Але це не означає. Зрозуміло. Das bedeutet aber nicht. die für die Allgemeinbildung wich­tig sind. що ба­ гато під­ру­ч­ни­ків повністю застаріли. Um mich auf den Unterricht gut vor­zu­ be­rei­ten. in welches ich die wichtigsten Daten auf­schrei­be. У гімназії викладають багато пред­ме­ тів. Захоплюючі розповіді нашого учи­те­ ля історії можна слухати нескінчен­ но. Das Lernen oder das Wiederholen braucht wenig Zeit. dass wir aus der großen Men­ge nur ein Paar wählen. Велика проблема при вивченні іс­ торії України полягає в тому. З п’ятого класу я цікавлюся історією нашої країни. Hinreißenden Erzählungen unseres Ge­ schichts­leh­rers kann man unendlich zu­ hö­ren. . Ein Problem ist für mich alle Daten im Kopf zu behalten. 257 Fragen zum Text Welche Fächer unterrichtet man in der Schule? Was hat jedes Fach? Ohne welche Fächer kann man nicht auskommen? Welche Kenntnisse vermittelt den Schülern jedes Fach? Warum muß jeder gebildete Mensch gute Kenntnisse in allen Fächern haben?  Mein Lieblingsfach  ̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò Im Gymnasium unterrichtet man viele Fächer. gehe ich in die Bibliothek. які ви­кли­ ка­ють особливий інтерес. важливих для загальної освіти. Das kann man in der Metro oder in der Straßenbahn tun. 4. dass wir alle Fächer mit gleichem Interesse lernen. 3. що ми вивчаємо всі предмети з однаковим інтересом. dass viele Lehrbücher völlig veraltet sind. у якому за­ но­то­вую найважливіші дати. das sehr ereignisreich ist. Щоб добре підготуватися до занять. 2. Seit der fünften Klasse interessiere ich mich für die Geschichte unseres Lan­ des. Для вивчення й повторення не треба багато часу. Для мене є проблемою запам’я­тати всі дати. Я навіть купив записник. Es ist klar. багатою на різні події. Ein großes Problem beim Erlernen der Geschichte der Ukraine besteht darin. я йду до бібліотеки. die ein be­son­de­res Interesse hervorrufen.

Завдяки багатьом газетам і те­ле­пе­ ре­да­чам я намагаюся завжди бути в кур­сі справ. Am Ende des Semesters werden in der Regel Seminare durchgeführt.258 Die Ausbildung in unserem Leben l Einige Bücher leihe ich aus. u) — викликати цікавість ereignisreich — багатий на події veralten (te. але й сучасність. sondern auch die Ge­gen­wart kennen. um die wichtigsten Daten des Lehrstoffes nicht zu vergessen? 3. Знання. як правило. Welche Fächer erlernt man am liebsten? 2. u) — орієнтуватися  die Befriedigung — задоволення Fragen zum Text 1. die an­de­ ren darf ich nicht mitnehmen. Dank vielen Zeitungen und Fernseh­ sendungen versuche ich immer im Bil­ de zu sein. де дається оцінка нашим знанням. sondern durch Ver­ ständ­nis. unabhängig davon. Справжній історик повинен знати не тільки минуле. Was muß ein richtiger Historiker kennen? 5. t) — оцінювати  sich zurechtfinden (a. Політика сьогодні — всюди і не за­ле­ жить від того. Die Politik ist heute überall. що добре орієнтуєшся в сучас­ них про­бле­мах. які ми отримуємо на уроках історії. Dann bin ich gezwungen einige Stun­ den in der Bibliothek zu sitzen. семінари. t) — намагатися  im Bilde sein — бути в курсі справ auswerten (te. Wo werden Kenntnisse ausgewertet? . Wörter und Wendungen die Allgemeinbildung — загальна освіта die Menge — кількість  ein Interesse hervorrufen (ie. а деякі брати не дозволяється. Warum gibt es Probleme beim Erlernen der Geschichte der Ukraine? 4. dass du dich mit den ge­gen­ wär­ti­gen Pro­ble­men gut zurechtfindest. а завдяки ро­зу­мін­ ню. Eigentliche Befriedigung erhält man nicht durch Noten. wo un­se­ re Kenntnisse ausgewertet werden. Was muß man machen. Die Kenntnisse. t) — застаріти  gezwungen sein — бути вимушеним richtig — справжній  die Gegenwart — сучасність  versuchen (te. Тоді я вимушений кілька годин сиді­ ти в бібліотеці. Справжнє задоволення отримуєш не завдяки оцінкам. Der richtige Historiker muss nicht nur die­Ver­gan­gen­heit. Наприкінці семестру проводяться. die wir in der Ge­ schichts­stun­de bekommen. допомагають нам зрозуміти рі­ з­ні політичні події. ob es uns gefällt oder nicht. helfen uns verschiedene politische Ereignisse zu verstehen. Деякі книжки я беру з собою. подобається вона нам чи ні.

можна навчатися у вищому навчальному за­ кла­ді або в університеті. Інший шлях — загальна школа. . dass ein gewisses Maß an Ein­heit­ lich­keit vorhanden ist. so lernt er hier 9 Jahre. У шкільній системі три ступеня: пе­р­ ший ступінь. ре­ а­ль­на школа та гімназія. Шкільна система — справа фе­де­ра­ль­ них земель. Erst nach dem Abitur kann man auf eine Hochschule oder eine Universität ge­hen. Після 13 класу учень складає іспит на атестат зрілості. sie bereitet die Schüler auf ei­ nen praktischen Beruf vor. Wenn ein Schüler nach der Grund­schu­ le in ein Gymnasium kommt.­ In der 4. Juni sechs Jahre alt sind. die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Реальна школа також охоплює класи 5—10.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 259  Das Bildungswesen in Deutschland  Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Organisation der Schulen ist Sache der Bundesländer. Якщо учень після основної школи пе­ ре­хо­дить до гімназії. Тільки закінчивши гімназію. Головна школа охоплює 5—10 класи. Nun beginnt die Sekundarstufe. macht er das Ab­i­ tur. Загальні постанови сприяють від­по­ві­ д­ній єдності. Zuerst kommen sie in die Grundschule. вона готує учнів для практичних про­ фе­сій. яким до 30 ли­п­ ня виповнилося 6 років. Спочатку вони ідуть до основної школи. Вони визначають час канікул і роз­ клад уроків шкіл. Das Schulsystem hat drei Stufen: die Primarstufe. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5—10. він навчається 9 років. але її вимоги до учня вищі. Hauptschule. Ein anderer Weg ist die Gesamtschule. Потім починається другий ступінь. gehen im Herbst in die Schule. hier gibt es verschiedene Wege. Дівчатка й хлопчики. Jungen und Mädchen. Nach der Klasse 13. другий I і другий II. Die Realschule umfasst auch die Klas­ sen 5—10. Sie bestimmen die Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen. восени ідуть до школи. У четвертому класі вона за­кін­чу­єть­ся. тут є різні шляхи: головна школа. Realschule oder Gymnasium. Klasse ist die Grundschule zu Ende. stellt aber höhere An­for­de­ run­gen an den Schüler. Allgemeine Bestimmungen sorgen da­ für. die am 30.

Wörter und Wendungen bestimmen (te. 4. t) — охоплювати  die Anforderung. Nur einige private und kirchliche Hoch­ schu­len. Вищі навчальні заклади здебільшого зна­хо­дять­ся в компетенції земель.260 Die Ausbildung in unserem Leben l Hier sind die oben genannten Schul­ty­ pen zusammengefasst. Щодо фінансування. die Universitäten der Bun­des­ wehr und die Verwaltungshochschulen gehören dem Bund. 5. існувати die Primarstufe — пеший ступінь die Sekundarstufe — другий ступінь die Grundschule. t) — поєднувати Fragen zum Text Wessen Sache ist die Organisation der Schulen in Deutschland? Wofür sorgen allgemeine Bestimmungen der Bundesländer? Wieviel Stufen hat das deutsche Schulsystem? Was umfaßt die Hauptschule? Was kann der Schüler nach dem Abitur machen?  Die Hochschulbildung in Deutschland  Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Hochschulen sind zum größten Teil Einrichtungen der Länder. Тільки окремі приватні й церковні вузи. то тут спільно працюють федерація й землі. . arbeiten Bund und Länder zu­ sam­men. Закінчення школи залежить від об­ да­ро­ва­но­с­ті учня. інші пізніше. Тут поєднані всі названі типи шкіл. Was Finanzierung der Hochschulen be­ trifft. -n — початкова школа 1. -n — загальна освітня школа zusammenfassen (te. 2. -en — постанова  die Einheitlichkeit — єдність  vorhanden sein — бути в наявності. Die Schüler verlassen je nach Be­ga­ bung die Schule früher oder später. 3. деякі її залишать ра­ні­ше. umfassen (te. -en — вимога Abitur machen — складати іспити на атестат зрілості die Gesamtschule. Für Bildungsplanung und For­schungs­ ar­beit wurde die Bund-LänderKomission geschaffen. Для планування й дослідницької ро­ бо­ти була створена спільна комісія земель і федерації. t) — визначати die Bestimmung. університети збройних сил (Бу­ н­де­с­ве­ру) та управлінські вузи під­по­ ряд­ко­ва­ні федерації.

економіки. Час навчання в цих вузах коротший ніж в університетах. Man schließt das Studium an der Uni­ ver­si­tät mit einer Diplom–. Danach ist eine weitere Qualifizierung möglich. 1995 waren das 142 000 Personen. котрі най­бі­ль­ше приваблюють учнів. Die Bildungspolitik Deutschlands öff­ne­ te die Hochschulen allen Be­völ­ke­rungs­ schich­ten. Найбільш престижними вузами є уні­ вер­си­те­ти. Die Fachhochschulen sind heute at­trak­ ti­ver Hochschultyp. Fast jeder dritte Schulabgänger wählt heute diesen Hochschultyp. Die qualitativ bedeu­tendsten Hoch­ schu­len sind die Universitäten. Wirtschaft und Landwirtschaft pra­xis­be­zo­ge­ne Ausbildung. Професійні вузи на сьогодні є типом вищих навчальних закладів. Er wird auf mehrere Jahre gewählt. 1995 begannen über 216 000 Schul­ab­ gän­ger ein Studium. . інженерно-тех­ні­ч­ ній. Його обирають на кілька років. Die Studienzeit dieser Hochschulen ist kürzer als an den Universi­täten. Навчання в університеті закінчується захистом диплома. Sie vermitteln in den Bereichen In­for­ ma­tik. Die Studenten haben das Recht auf staat­li­che Ausbildung. У рамках закону вони мають свій ос­ но­в­ний закон. Zum Abschluss haben sie eine Di­plom­ prü­fung. Sie hat im Rahmen des Gesetzes ihre eigene Verfassung. In Deutschland studieren auch Aus­län­ der. У 1995 році почали навчатися в ву­ зах 216 000 випускників шкіл. Майже кожен третій випускник школи обирає сьогодні саме цей тип вузів. направлені на практичну діяльність в галузі ін­фо­р­ ма­ти­ки. Magister– oder Staatsprüfung ab. Вуз очолюється ректором або пре­зи­ де­н­том. Die Hochschule wird von einem Rek­ tor oder Präsidenten geleitet. У 1995 р. Студенти мають право на державну освіту. У Німеччині навчаються також іно­ земці. Політика Німеччини в галузі освіти від­кри­ває сьогодні доступ у вузи всім вер­с­т­вам населення. іспитом на звання магістра або державними іспитами. Наприкінці навчання вони захища­ ють диплом. Вони дають знання. У більшості федеральних земель сту­ де­н­ти самі вирішують свої проблеми. сільського господарства. In den meisten Bundesländern ver­wal­ ten die Studenten ihre An­ge­le­gen­hei­ ten selbst.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ Aber die Hochschule hat das Recht der Selbstverwaltung. Потім можливе подальше під­ви­щен­ ня кваліфікації. 261 Але вузи мають право на са­мо­вря­ду­ ван­ня. їх було 142 000 чоловік.

тут: учбовий заклад die Verwaltung — керування. Berühmt sind die Humboldt Universität in Berlin. Гумбольдта. тут: престижний die Qualifizierung — тут: підви­щення кваліфікації die Bevölkerungsschichten — верстви населення zinslos — безвідсотковий das Darlehen — позика Fragen zum Text 1. Сьогодні студент проводить в уні­вер­ си­те­ті 14 семестрів (7 років). Wörter und Wendungen die Einrichtung. -en — заклад. адміністрація die Bundeswehr — Бундесвер (збройні сили ФРН) was Finanzierung betrifft — стосовно финансування praktischbezogen — спрямований на практичну діяльність vermitteln (-te. In der Regel können sie das im Laufe von 5 Jahren zurückzahlen. Техніч­ ний університет Дрездена та багато ін­ших. Відомими університетами є також уні­вер­си­тет ім. Deswegen bekommen einige Stu­die­ ren­de Stipendium und zinsloses Dar­le­ hen. завідування. вони можуть її випла­ тити протягом п’яти років після за­ кінчення вузу. -en — тут: проблема qualitativ — якісний. Wessen Einrichtungen sind die Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland? 2. Тому деякі студенти отримують сти­ пен­дію або безвідсоткову субсидію.262 Die Ausbildung in unserem Leben l Die Staatshilfe den Studenten hängt von dem Einkommen der Eltern ab. Багаті традиціями університети Лейп­ ци­ґа та Ростока. Wovon hängt die Staatshilfe den Studenten ab? 6. Die älteste deutsche Hochschule ist die Universität in Heidelberg. Warum sind heute die Fachhochschulen besonders attraktiv? 5. Найстаріший вуз Німеччини — уні­ вер­си­тет у Хайдельберзі. Як правило. Traditionsreich sind die Universitäten von Bonn. Допомога держави студентам за­ле­ жить від прибутків батьків. Leipzig und Rostock. Welche Universitäten Deutschlands sind die berühmtesten? . -t) — тут: давати (знання) das Einkommen — прибуток der Bund — федерація die Angelegenheit. die technische Universität in Dres­den und viele ande­ re. Welche Rechte haben die Hochschulen? 4. Auf welchem Gebiet der Hochschulbildug arbeiten Länder und Bund zusammen? 3. Heute verbringt der Student 14 Se­me­ ster (7 Jahre) an der Universität.

die Sprache. які зро­би­ли великий внесок у розвиток на­у­ки всьо­го світу? . У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. Rudolf Diesel. in österreich. weil sie die­se bei ihrer Arbeit brauchen. Wer kennt nicht die Namen von Conrad Röntgen. Бер­ тольда Брехта. Їх твори належать до світової кла­сики. Es ist kein Wunder. Jemand. Georg Ohm und vieler anderer. Friedrich Schiller. Hundert Millionen Menschen. kann sich mit Menschen aus anderen Ländern un­ ter­hal­ten. Ав­с­т­рії. andere ma­ chen Reisen ins Ausland. Хто не знає імен Конрада Рентгена. Деякі люди вивчають мови. Фрідріха Шіллера. Німецька мова — мова культури та науки. тому що їм потрібно це для роботи. Я вивчаю німецьку мову. in der Schweiz. хто знає іноземні мови.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 263  Fremdsprachen in unserem Leben  ²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³ Das Erlernen einer Fremdsprache ist nicht leicht. для третіх ви­вчен­ня мов — хобі. dass viele gebilde­ te Menschen Sprachgenies waren. der viel Zeit und Kraft ko­stet. Швей­ца­рії. чи­та­ти зарубіжних авторів у оригі­ налі. Deutsch ist heute eine der wichtigsten Sprachen der Welt. Рудольфа Дізеля. fremdspra­chige Literatur im Original lesen. У наші дні німецька — одна з най­ ва­ж­ли­ві­ших мов у світі. Die deutsche Sprache ist eine Sprache der Kultur und der Wissenschaft. der Sprachen kennt. який потребує багато часу та зусиль. leben in der Bun­des­re­pu­blik Deutschland. in Luxemburg und in Liech­ten­stein. для яких ні­ме­ ць­ка мова — рідна. Це довгий та складний процес. Bertold Brecht und Heinrich Böll. was sehr lehrreich ist. in der man Beziehungen auf vielen Gebieten der Kultur und auch der Wissenschaft anknüpft. мова. für man­che ist das Erlernen einer Sprache ein Hobby. Es ist ein langwieriger und komplizier­ter Prozess. Ich lerne Deutsch. Ihre Werke gehören zur Weltliteratur. живуть у Фе­де­ра­ ти­в­ній республіці Німеччині. Люк­сем­бу­р­зі та Ліх­тен­ штей­ні. Sie ist die Sprache von Johann Wolf­ gang Goethe. Генріха Белля. 100 мільйонів людей. Той. Геор­ га Ома й багатьох інших. Генріха Гейне. що розширює кругозір. Manche lernen Sprachen. інші по­ до­ро­жу­ють за кордоном. Heinrich Hei­ne. deren Mut­ter­spra­che Deutsch ist. die ei­nen großen Beitrag zur Entwicklung der Wis­sen­schaft in der ganzen Welt ge­lei­stet haben? Вивчення іноземних мов — нелегка справа. In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig Fremdsprachen zu lernen. якою за­в’я­зу­ють­ся відносини у багатьох га­ лу­зях культури та науки. Robert Koch. Не дивно. що багато освічених лю­ дей були поліглотами. Це мова Йогана Вольфганга Гете. може роз­мо­в­ля­ти з людьми з інших країн. Роберта Коха.

5. Відомо. 4. Wörter und Wendungen langwierig — довгий es ist kein Wunder — не дивно die Beziehungen — відношення  anknüpfen (te.264 Die Ausbildung in unserem Leben l Der große deutsche Dichter Johann Wolf­gang Goethe sagte einmal: “Wer keine Fremdsprache spricht. хто не знає іноземної мови. у тому числі і на Русі. Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik. Для розвитку техніки. um sich selbst und seine Umgebung besser zu verstehen. Для того. 3. що князь Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. Man lernt eine Fremdsprache. Великий німецький поет Іоганн Во­ль­ ф­ганг Гете одного разу сказав: «Той. In Europa begann man im elften Jahr­ hun­dert Fremdsprachen zu erlernen. треба вивчати іно­ зе­м­ні мови. Es ist bekannt. kennt auch seine Muttersprache nicht”. . a) — бесідувати  lehrreich — повчальний  kompliziert — складний Fragen zum Text Wie ist das Erlernen der Fremdsprache? Warum ist es wichtig. економіки та мистецтва сучасному суспільству по­ трі­б­ні люди зі знанням мов. Але в той час вивчення іноземних мов було привілеєм людей багатих. Heute erlernen Millionen von Menschen in der ganzen Welt Fremd­ sprachen. Уже багато століть вивчають іноземні мови. В Європі почали вивчати інозем­ ні мови в XI столітті. Іноземні мови відіграють дуже вели­ ку роль у нашому житті. auch in Russland. Сьогодні мільйони людей у всьому світі вивчають іноземні мови. dass der Fürst Jaroslaw der Weise viele Fremdsprachen kann­te. не знає й своєї власної». die Umgebung — оточення. навколишній світ sich unterhalten (ie. t) — зв’язувати Beitrag leisten zu — робити внесок 1. Damals aber war das Studium der Fremd­spra­chen ein Privileg der Rei­chen. 2. Wirtschaft und Kunst Menschen mit Sprach­kennt­nis­sen. Fremdprachen spielen eine sehr große Rolle in unserem Leben. щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ. Fremdsprachen zu erlernen? Was für eine Sprache ist Deutsch? Welche hervorragenden Menschen Deutschlands kennen Sie? Was sagte Goethe über das Studium der Fremdsprachen?  Warum lernen wir Fremdsprachen?  ×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè? Seit vielen Jahrhunderten erlernt man Fremdsprachen.

Ge­ schich­te und Geographie kennen. Іноземна мова допомагає краще пі­ зна­ти свою рідну мову. На заняттях з іноземної мови людина тренує свою пам’ять та мис­ лення. mit ihnen persönlich zu verkehren. Наприклад. der eine Fremdsprache er­ lernt. одночасно знайомиться з культурою чужої країни. Der Mensch. Люди хочуть вивчати іноземні мови. спілкуватися з ними осо­би­с­то. а також журнали та газети. її літературою. -n — багач  die Gesellschaft — суспільство  hochqualifiziert — висококваліфікований im Briefwechsel stehen — листуватися  verkehren (te. Люди також хочуть читати в оригі­ налі твори художньої літератури. Welche Möglichkeiten bieten uns heute Fremdsprachenkenntnisse an? . ein guter Ingenieur oder ein hochqualifizierter Arbeiter muss tech­ni­sche Dokumente zu Importmaschinen und Apparaten übersetzen können. seine Literatur. хороший інженер або висококваліфікований­ ро­бітник по­ винні уміти прочитати технічну до­ ку­ме­н­та­цію до імпортних машин та апаратів. Особливо актуальним є вивчення іно­ зе­м­них мов сьогодні в на­шій країні. Wann begann man in Europa Fremdsprachen zu erlernen? 2. яка вивчає іноземну мову. -en — князь der Weise. War das Studium der Fremdsprachen im alten Rußland allen Menschen zugänglich? 3. Wörter und Wendungen der Fürst. t) — спілкуватися  das Gedächtnis — пам’ять gleichzeitig — одночасно  das Denken — мислення Fragen zum Text 1. um mit ihren ausländischen Freun­den im Briefwechsel zu stehen. lernt gleichzeitig die Kultur eines fremden Landes. Людина.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 265 Zum Beispiel. -n — мудрець  der Reiche. Eine Fremdsprache hilft die Mut­ter­spra­ che besser zu kennen. In den Fremdsprachenstunden übt der Mensch sein Gedächtnis und Denken. історією та географією. Die Menschen wollen Fremdsprachen erlernen. Die Menschen wollen auch Werke der schönen Literatur und auch Zeit­ schrif­ten und Zeitungen im Original lesen. щоб листуватися зі своїми за­ру­бі­ж­ ни­ми друзями. Wo ist heute das Fremdsprachenstudium besonders aktuell? 5. Warum braucht man heute Fremdsprachenkenntnisse? 4. Besonders aktuell ist das Studium der Fremdsprachen heute in unserem Land.

seine Siege zu fe­sti­ gen. Він отримав блискучу освіту. Chmelnytzky erfuhr am eigenen Leibe die Schwere der polnischen “Schlach­te”. Гноблення польських «шляхтичів» Хмельницький пізнав на собі. У молодості відзначився в кіль­кох по­ хо­дах козацького війська. Als Jüngling zeichnete er sich bei ei­ni­ gen Märschen der Kosakenarmee aus. Але Хмельницький до кінця життя був вірним договору. Бажаючи закріпити свої перемоги. Hervorragende Menschen der Ukraine (Âè äàòí³ ëþäè Ó êðà¿ í è)  Bohdan Chmelnytzky  Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé Bohdan Chmelnytzky wurde 1595 in der Familie eines Sotniks geboren. Er stand an der Spitze der Kosaken und errang eine ganze Reihe von Siegen über die Polen. ге­ть­ман Богдан Хмельницький. . den na­tio­na­len Befreiungskrieg vorzu­ bereiten. У нього забрали спадщину його сім’ї та до смерті забили 10-річного сина. Der Zar erfüllte nicht die Erwartung Chmel­niz­kis. Aber Chmelnytzky hielt sich bis ans Le­ bens­en­de an den Vertrag. знав кіль­ка мов. не ма­ ю­чи можливості зробити це самому. Його пропозицію прийняли козаки та простий народ. Це була перша спроба досягти не­за­ ле­ж­но­с­ті. Однак цар не виправдав надій Хме­ль­ ни­ць­ко­го. Ihm wurde das Erbgut der Familie ge­ nom­men und sein zehnjähriger Sohn zu Tode geprügelt. Der Perejaslawische Rat gab 1654 die Vereinigung der Ukraine mit Russland bekannt. Sein Vorschlag wurde von den Kosaken und auch vom gemeinen Volk an­ge­nom­men. Хмельницький вирушив до за­по­рі­зь­ ких козаків і запропонував готувати­ ся до національно-визвольної війни. aber selbständig hierzu nicht im­ stan­de. Богдан Хмельницький народився в сі­м’ї сотника в 1595 р. Er bekam eine glänzende Ausbildung. Переяславська рада в 1654 ро­ці про­ го­ло­си­ла об’єднання України та Ро­сії. Mit dem Wunsch. sprach mehrere Sprachen. Dies war der erste Versuch un­ab­hän­ gig zu werden. Chmelnytzky ging zu den Kosaken nach Saporishja und schlug dort vor. Він став на чолі козаків і отримав кі­ ль­ка перемог над поляками.VIII . ви­ря­див послів до Москви. schickte Getman Chmelnytzky seine Botschafter nach Moskau.

3. a) — пропонувати  das gemeine Volk — простий народ 1. Степан Мазепа. Іван Мазепа народився 20 берез­ня 1632 року в Мазепинцях на Київ­щині. Wörter und Wendungen der Jüngling. . 5. Der Vater lwans.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 267 Gestorben ist dieser ungewöhnliche Mensch und Politiker im Jahre 1657. um das militärische Handwerk zu erlernen. Добра пам’ять про Хмельницького збе­ре­г­ла­ся на віки. t) — бити  vorschlagen (u. був ро­зу­м­ною та освіченою людиною й свого сина виховав просвіченою лю­ди­ною. Іван Мазепа був одним з най­ві­до­мі­ ших гетьманів України. -e — юнак  sich auszeichnen (te. Im Alter von 12 Jahren schrieb Masepa Gedichte in Latein. Батько Івана. den Sieg erringen (a. und er erzog seinen Sohn zu einem wis­sen­den Menschen. Мазепа в 12 років писав вірші лати­ ною. Iwan Masepa wurde am 20. war ein kluger und gebildeter Mensch. In der Hauptstadt der Ukraine Kyjiw er­ rich­te­ten die dank­baren Nachkommen ein Denkmal für Bohdan Chmelnytzky. тут: бути вірним der Nachkomme. März 1632 in Masepinzy bei Kyjiw ge­bo­ren. 4. Вдячні нащадки поставили Богдану Хмельницькому пам’ятник у столиці України — Києві. 2. e) — проголошувати  sich halten an (Akk. -n — нащадок Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Bogdan Chmelnizki? Wo zeichnete er sich als Jüngling aus? Was schlug Bogdan Chmelnizki den Kosaken vor? Wofür kämpfte er? Warum ehrt ihn das ukrainische Volk?  Iwan Masepa  ²âàí Ìàçåïà Iwan Masepa war einer der be­kann­te­ sten Getmans der Ukraine. t) — відрізнятися  am eigenen Leibe — на собі das Erbgut — спадщина  prügeln (te. u) — отримати перемогу unabhängig — незалежний  bekanntgeben (a. Померла ця незвичайна людина й по­ лі­тич­ний діяч 1657 року. Dann studierte er in Polozk an der Hoch­schu­le und ging mit 16 Jahren nach Sitsch. Stepan Masepa. a) — дотримуватися.) (ie. Потім він навчався у Полоцьку в ви­ щій школі та в 16 років пішов на Січ на­вча­ти­ся військовому ремеслу. Über die Jahrhunderte wurde das gute Andenken an Chmelnytzky bewahrt.

t) — підвищити  trachten (te. Er baute mit eigenen Mitteln viele Schu­len und Kirchen. die Ukraine zu einem un­ab­ hän­gi­gen und geistig hochentwickel­ ten Staat zu machen. Тараса Григоровича Шевченка по пра­ву названо генієм українського на­ро­ду. обізнаний  erhöhen (te. das Handwerk. Iwan zur Fortsetzung seiner Ausbildung ins Aus­land zu schicken. а гетьман Хмельницький радив його батькові послати Івана про­до­в­жу­ва­ти своє навчання за ко­р­ до­ном. Masepa trachtete sein ganzes Leben danach. 4. що він над усе любить Ук­ раїну й буде вірно їй служити. t) nach (Dat. Згодом козаки обрали Івана Мазепу гетьманом. Мазепа був тоді найбільш освіченим серед козаків. im Land Ord­ nung zu schaffen und den Bil­dungs­ stand zu erhöhen.) — прагнути до чогось 1. Erstens war Masepa damals der Gebil­ detste­ unter den Kosaken. Masepa geboren? Zu welchem Menschen haben die Eltern ihren Sohn erzogen? Wo erlernte Iwan Masepa das militärische Handwerk? Wo hat Iwan Masepa seine Ausbildung bekommen? Was liebte Masepa über alles? Wonach trachtete er sein ganzes Leben?  Taras Schewtschenko  Òàðàñ Øåâ÷åíêî Taras H. Schewtschenko wird mit Recht ein Ge­nie des ukrainischen Volkes ge­nannt. 3. März 1814 in der Fa­mi­ lie eines Leib­ei­ge­nen im Dorf Morinzy ge­bo­ren. 5. Він побудував на власні кошти багато шкіл і церков. За хоробрість і розум його полюбили всі козаки.268 Hervorragende Menschen der Ukraine l Für seinen Mut und seine Klugheit lieb­ ten ihn alle Kosaken und der Getman Chmelnytzky riet seinen Eltern. Nach einiger Zeit wählten die Kosaken Iwan zum Getman. по-друге. Він народився 9 березня 1814 року в сім’ї кріпосного селянина в селі Мо­ ри­н­ці. Er wurde am 9. 6. Мазепа прагнув усе своє життя до того. Iwan Masepa versuchte. . щоб Україна була віль­ною та про­сві­че­ною державою. 2. Іван Мазепа намагався навести по­ ря­док у країні й підвищити рівень її про­сві­ти. dass er die Ukrai­ne über al­les liebt und ihr treu dienen wird. По-перше. -e — ремесло der Bildungsstand (die Bildungsstände) — рівень освіти Fragen zum Text Wann wurde I. Wörter und Wendungen wissend — такий що знає. усі знали. zweitens­ wussten alle.

 A. Für seinen Kampf wurde er von der za­ ri­sti­schen Regierung verhaftet und in die Orenburger Steppen verbannt. Sein ganzes Leben kämpfte er für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Vol­kes. März 1861 mit 47 Jahren. Kobsar. die Trennung von der Heimat. Завдяки щасливому повороту долі молодий Шевченко потрапляє до Пе­ тер­бур­зь­кої Академії мистецтв. Shu­ kowsky. Die Verbannung. Тарас Шевченко помер 10 травня 1861 року у віці 47 років. Багато його віршів стали піснями. заборона писати й малювати при­ зве­ли його до ранньої смерті. Mit 26 Jahren veröffentlichte er “Kob­ sar”. denn mit 9 Jahren verlor er die Mutter und mit 12 Jahren den Vater. заславши його до Оренбурзьких степів. Das Malen lernte Schewtschenko bei dem Ikonenmaler des Dorfes. Тут він познайомився з творами ро­сій­сь­кої та зарубіжної літератури того часу та з майстрами живопису. T. . Damals erhielt T. Schewtschenko vom Volk seinen zwei­ten Namen. А. Hier lernte er russische und aus­l­ändis­ che Literaturwerke jener Zeit und Mei­ ster der Malkunst kennen. bewirkten seinen frühen Tod. У 26 років Шевченко публікує свій «Ко­б­зар» — видатний твір українсь­ кої лі­те­ра­ту­ри. Уже змалку він пізнав тяжку працю. An der Akademie traf er W. Viele seiner Gedichte wurden zu Lie­ dern. У Петербурзі він зустрів В. Усе своє життя Шевченко боровся за волю й незалежність свого народу. Заслання. оскільки в 9 років він втратив матір і в 12 років — батька. Das Volk ehrt seinen Helden und ver­ gisst ihn nie. Durch eine glückliche Schicksalswende gelangte der junge Schew­tschenko an die Petersburger Kunstakademie. das Verbot zu schreiben und zu malen. Йому було суворо заборонено писа­ ти або малювати. За це царський уряд заарештував по­ ета. Schewtschenko starb am 10. Жуков­ ського. Народ шанує свого героя й ніколи його не забуде.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 269 Schon sehr früh lernte er schwere Ar­beit kennen. Тоді Тарас Шевченко й отримав у на­ ро­ді своє друге ім’я — Кобзар. Він навчався малюванню у місцевого іконописця. Поблизу Канєва на кургані стоїть ве­ ли­ч­ний пам’ятник поетові. відірваність від рідної зе­м­ лі. Es war ihm streng verboten zu schrei­ ben oder zu malen. ein hervorragendes Werk der ukrai­ni­schen Literatur. der sich für die Be­frei­ung Schewt­schen­kos aus der Leib­ei­gen­ schaft einsetzte. Nicht weit von der Stadt Kaniw steht auf einem Hügel ein großartiges Denkmal des Dichter. який і сприяв його ви­ку­пу з невільництва.

Schewtschenko? Wen lernte Schewtschenko an der Kunstakademie kennen? Wofür kämpfte Taras sein ganzes Leben? Was wurde ihm von der zaristischen Regierung verboten? Wie ehrt das Volk seinen Helden?  Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko  Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî T. wie er liebevoll vom Volk ge­nannt wird. -n — кріпосний die Schicksalswende. In vielen Häusern in der Ukraine fin­ den wir auf einem Ehrenplatz ein Porträt von Taras. Коли він служив у пана Енгельгардта денщиком. t) — заслання  bewirken (te..   verbannen (te.. він звертався до історії батьківщини. H. t) für (Akk. 4. Його композиції висловлювали про­ тест проти насильства. zeichnete er pri­mi­ti­ ve Bilder ab. Wörter und Wendungen der Leibeigene. У багатьох домівках в Україні на по­ че­с­но­му місці знаходиться портрет Та­ра­са — так любовно називають Ше­ в­че­н­ка в народі. Г. . Als er beim Herrn Engelhardt als Kam­ mer­die­ner_ diente. Шевченко почав малювати ще в дитинстві.270 Hervorragende Menschen der Ukraine l Hierher kommen Menschen aus aller Welt. У майстерні художника Ширяєва він навчився малювати акварельними фарбами. sich einsetzen (te. Тут юнака повинні були вивчити на придворного художника. Schewtschenko begann schon in seiner Kindheit zu malen.) — вступитися за. 5. er wandte sich an die Geschichte der Heimat. Hier sollte der Junge zum Hofmaler aus­ge­bil­det werden. t) — стати причиною Fragen zum Text Wie war die Kindheit von T. 3. 2. t) — попадати 1. Пан Енгельгардт помітив його талант до малювання і взяв його з собою у Петербург. -n — поворот долі gelangen (te. Der Gutsherr Engelgardt bemerkte sei­ ne Begabung zum Zeichnen und nahm ihn nach Petersburg mit. Im Atelier des Malers Schirjajew lernte er mit Aquarellfarben zu malen. він перемальовував з луб­ ків. це були малюнки олівцем. Сюди приїздять люди з усього світу вшанувати пам’ять поета. Seine Kompositionen drückten den Pro­test gegen Gewalt aus. Т. das waren Blei­stift­zeich­ nun­gen. um dem Dichter zu ehren.

das Porträt von Engelhardt. sondern auch seine Cha­rak­ ter­ei­gen­schaf­ten dar. «Смерть Богдана Хмельницького». Seine erste Reise in die Heimat war im April 1843. але і риси її характеру. Der berühmte Maler Brjullow in­ter­es­ sier­te sich für das Schicksal von T. 1838 wurder von Brjullow und We­ne­ zia­now aus der Leibeigenschaft los­ge­ kauft.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè Seine ersten Bilder waren Aquarell­ bildnisse: “Der Frauenkopf”. Перший період його творчості як ху­ до­ж­ни­ка припав на 1838—1843 рр. Його перша поїздка на Батьківщину була в квітні 1843 р. Це були малюнки з натури. Hier begann er Landschaftsgemälde zu schaffen: “Auf dem Bienenstand”. акварелі на іс­то­ри­ ч­ні теми: «Смерть Лукреції». Für seine Bilder “Katheryna” und “Die Zi­geu­ne­rin–Wahrsagerin” bekam er eine Silbermedaille. він став студентом Ака­де­мії ми­с­тецтв. In seinen Bildnissen stellte er wahr­ heits­ge­treu nicht nur das Äußere des Men­schen. Тут він почав створювати пейзажі «На пасіці». Він став улюбленим студентом Брюл­ ло­ва. . Вершиною його художньої творчості був його «Автопортрет». Великий вплив на нього мав жи­ вопис Брюллова і особливо його мистецтво портрета. Die Höhe des künstlerischen Schaffens war sein “Selbstbildnis”. У 1845 р. 271 Його першими картинами були ак­ва­ ре­ль­ні картини: «Голова жінки». У 1838 році Брюллов і Венеціанов ви­ку­пи­ли його з кріпацтва. “Der Tod von Bohdan Chmelnyzky”. порт­ рет Енгельгардта. «Батьківський будинок» (ма­лю­нок). Aquarelle zu hi­sto­ri­ schen Themen: “Der Tod von Lu­kre­zy­ ja”. Seine Modelle waren seine Freunde: “Die Frau im Bett”. Видатний художник Брюллов за­ці­ка­ ви­в­ся долею Т. і вже 21 тра­в­ня 1839 р. «Смерть Сократа». “Das Modell”. Schewt­schen­ko. Er wurde zum Lieblingsstudenten von Brjullow. Im Jahre 1845 beendete er die Aka­de­ mie der Künste. Einen großen Einfluss übte auf ihn die Malerei von Brjullow und besonders sei­ne Porträtkunst aus. На портретах він правдиво ві­до­бра­ жав не тільки зовнішність людини. За свої картини «Катерина» і «Циганка-ворожка» він отримав срібну медаль. Mai 1839 wur­ de er Stu­dent der Aka­de­mie der Künste. він закінчив Академію ми­с­ тецтв. “Das Elternhaus” (Zeichnung). Es waren die Zeichnungen nach der Natur. “Der Tod von Socrates”. «Натурниця»). Його натурниками були його друзі («Жі­н­ка в постелі». Die erste Periode seines Schaffens als Maler fällt auf die Jahre 1838–1843. und seit dem 21. Шевченка.

. Г. t) — викупати nach der Natur — малювати з натури 1. Schewtschenko leistete einen großen Beitrag zur Entwicklung des Porträts. -s — майстерня (художника) die Leibeigenschaft — кріпосне право loskaufen (te. Schewtschenko sind Ihnen bekannt? Was war für sein Schaffen kennzeichnend?  H. sondern auch der Weltkunst ein. Ф. «По­ка­ран­ня шпіцруте­ нами» (туш). Kwitka. H. Щепкіна (олі­ вець. Wörter und Wendungen der Kammerdiener — денщик primitives Bild — лубок das Atelier. Kwitka-Osnowjanenko  Ã. Його батьківщина — село Основа (нині м. перший ви­да­ т­ний письменник та драматург нової укра­ї­н­сь­кої літератури. der erste hervor­ ragende Schriftsteller und Dra­ma­ti­ker der neu­en ukrainischen Li­te­ra­tur. 5. des Landschafts– und Genrebildes. Er nimmt einen würdigen Platz in der Geschichte nicht nur der ukrainischen. Він родом з багатих козаків (ста­р­ шин). “Das Spießrutenlaufen“ (Tusche). Schewtschenko zu malen? Wer war sein erster Lehrer in Petersburg? Wann bezog er die Akademie der Künste? Welche Bilder von T. Er stammte von den reichen Kosaken ab (Starschinen). das Porträt von M. Sehr berühmt sind seine Bilder: “Im Ge­fäng­nis“ (Tusche). der Gutsherr. Ô. Sein Heimatsort ist das Dorf Osnowa (jetzt die Stadt Charkiw). S. -n — поміщик das Modell. Schtschepkin (Bleistift. Шевченко зробив великий внесок у розвиток портрета та жанрових ка­ р­тин. 4. але і світового мистецтва. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî H. крей­да). November 1778 geboren. Харків). der literarische Deck­na­me Hrizj­ko Osnowjanenko. der Pro­mi­nen­te des öffentlichen Lebens wurde am 18. Відомі його картини «У в’язниці» (туш). F. Квітка. -e — натурниця die Wahrsagerin — ворожка das Selbstbildnis. громадський діяч.272 Hervorragende Menschen der Ukraine l Während der Verbannung in Oren­bur­ ger Gouvernement schuf er viele Land­ schafts– und Aquarellbilder. F. -se — автопортрет der Bienenstand — пасіка die Verbannung — вигнання das Spießrutenlaufen — покарання шпіцрутенами Fragen zum Text Wann begann T. Він посідає достойне місце в історії не лише українського. Kreide). 3. літературний псевдонім Гри­ць­ко Основ’яненко. 2. портрет М. народився 18 листопада 1778 р. Під час заслання в Оренбурзькій гу­ бе­р­нії він створив багато пейзажів та акварелей. С.

F. “Die Wah­ len des Adels”. був одним із засновників Харківського театру. за пропаганду народної теми в літературі. 273 Г. “Der Offiziersbursche Schelmenko” und andere. Novellen “Das Le­ben und Abenteuer von Stolbikow” (1841). але за чотири роки повернув­ся до мирського життя. Свої твори він писав українською та російською мовами. “Der Jahrmarkt”.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè H. Unter den besten Werken in der rus­si­ schen Sprache sind der Roman “Herr Chaljawsky” (1840). Später war er Komissar eines Volkslandsturmes. aber nach vier Jahren kehrte er zum weltlichen Leben zurück. Er nahm am gesellschaftlichen und kul­ tu­rel­len Leben von Charkiw aktiv teil. Mit 23 Jahren ging er ins Kurjasher Klo­ ster. “Frau Sot­ny­kiw­na”. Свої перші твори він опуб­лікував в «Українському віснику». інститут шляхетних дівчат та Ха­р­ків­ сь­ку губернську бібліотеку. головою палати кримі­ нального суду в Харкові. Kwitka-Osnowjanenko trat für die Re­for­ men der Vervoll­kommnung der da­ma­li­gen Gesellschaft. Квітка-Основ’яненко отримав до­ ма­ш­ню освіту. “Hannussja”. Adelsmarschall (1817—28). «Панна Сотниківна». У 23 роки він пішов до Курязько­ го мо­на­с­ти­ря. есе «Іс­то­рія Харківського­ театру». Квітка-Основ’яненко виступав за ре­ фо­р­ми вдосконалення тодішнього су­с­пі­ль­с­т­ва. «Зна­хар». його директором. Seine Werke schrieb er in der ukrai­ni­ schen und russischen Sprache. Він брав активну участь у гро­мад­сь­ ко­му та культурному житті Харкова. Його найзначніші твори — це ко­ медії «Приїжджий зі столиці». Er stand auch an der Spitze der wohl­ tä­ti­gen Gesellschaft. des Instituts der vor­neh­men Mädchen und der Charkiwer Gouvernementsbibliothek. «Вибір дво­рян­с­т­ва». У репертуарах багатьох театрів і сьо­ го­дні стоїть його комедія «Сватання на Гончарівці» (1835). Kwitka-Osnowjanenko bekam sei­ ne Bil­dung zu Hause. . Ф. Seine ersten Werke veröffentlichte er in der Zeitschrift “Ukrainischer Bote” (“Ukra­jin­skyj Westnyk”). Серед найкращих його робіт ро­ сій­сь­кою мовою — роман «Пан Ха­ляв­ський» (1840). новели «Життя та при­годи Сто­л­бі­ко­ва» (1841). Seine größten Werke sind die Lust­spie­le “Fremder aus der Hauptstadt”. «Ганну­ ся». Він очолював благодійне товариство. Kwitka–Osnowjanenko wurde Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Charkiwer Universität. Vor­sit­zen­der der Kammer des Kri­mi­nal­ge­rich­tes in Charkiw. war auch ei­ ner der Begründer des Charkiwer Thea­ ters und seit 1812 sein Leiter. Квітка-Основ’яненко став членом на­ у­ко­во­го товариства Харківського уні­ вер­си­те­ту. für die Propaganda des volks­ tümlichen Themas in der Li­te­ra­tur auf. “Der Kur­pfu­scher”. Essays “Die Geschichte des Charkiwer Theaters”. а з 1812 р. «Ярмарок». «Шельменко-денщик» та інші. Auf den Spielplänen vieler Theater steht bis heute sein Lustspiel “Werbung in Gontschariwka” (1835). предводителем дворянства (1817—28). Потім був комісаром народного опо­ л­чен­ня.

Sein Schaffen übte einen bedeuten­ den Einfluss auf die weitere Entwicklung der ukrainischen Literatur aus. Він помер 8 серпня 1843 р. August 1843. die Vervollkommnung — удосконалення der Fremde. -n — чужий. -n — денщик die Werbung — сватання der Kurpfuscher = der Wunderdoktor — знахар das Lustspiel — комедія Fragen zum Text Wofür ist Kwitka–Osnowjanenko bekannt? Aus welcher Familie stammte er? Wie heißen seine ersten Werke? Welche Lustspiele sind Ihnen bekannt? Wie nannte man ihn? . приїжджий der Offiziersbursche. Kwitka–Osnowjanenko korrespondierte mit T. Його творчість мала великий вплив на подальший розвиток української лі­те­ра­ту­ри. Квітку-Основ’яненка називали «ба­ть­ ком української прози». Schewtschenko. була опублікована в Пари­ жі його но­ве­ла «Сердешна Оксана» фран­цузькою мовою. Man nannte Kwitka*Osnowjanenko “den Vater der ukrainischen Prosa”. Schewtschenko machte Illustrationen zu einigen seiner Bücher. 3. Т.274 Hervorragende Menschen der Ukraine l Im Jahre 1854 wurde in Paris seine No­vel­le “Die herzliche Oxana” in der fran­zö­si­schen Sprache veröffentlicht. Er starb am 8. 2. Його твори перекладені багатьма мо­ва­ми. 5. Шевченко зробив ілюстрації до дя­ ких з його книг. T. Wörter und Wendungen der Deckname — псевдонім der Prominente des öffentlichen Lebens — громадський діяч das weltliche Leben — мирське життя der Volkslandsturm — народне ополчення der Adelsmarschall — предводитель дворянства der Adel — дворянство wohltätig — благодійний das Institut der vornehmen Mädchen — інститут шляхетних дівчат 1. У 1854 р. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. Шевченком. 4. Квітка-Основ’яненко переписувався з Т.

gutmüti­ ge und feinfühlige Frau. Bildhauer und Päd­ago­ge M. Einen großen Einfluss übte auf ihn der Maler I. Während des Studiums an der Aka­de­mie besuchte er dreimal seinen Heimatsort. Великий вплив на нього справив ху­до­ж­ник І. «Хресний хід у Курській гу­бе­р­нії» (1883). спілкування з ними до­по­ ма­га­ло Рєпіну відчувати без­по­се­ре­д­ ній зв’язок з Україною. Þ. Його батько був солдатом улансько­ го полку. Repin  Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ². J. у селі Осинівка неподалік від Чугуєва (Харківська область). . M. Його мати була доброю. кï³í Illja Juchymovytsch Repin wurde am 5. “Kreuzgang im Kurs­ker Gou­ver­ne­ment” (1883). “Mutter Gottes mit dem Säug­ling” (1862). Antokolsky aus. “Treidler an der Wol­ga” (“Burlaky”). Ілля Юхимович Рєпін народився 5 сер­п­ня 1844 р. У Петербурзі він навчався в Академії мистецтв. Але життя простого народу хви­лю­ва­ ло його найбільше: «У супроводі жа­н­ да­р­мів». Mit 27 Jahren trat er in den Ruhestand. Крамський. Unter den Studenten der Akademie wa­ren viele Ukrainer. Seine Mutter war eine kluge. У нього було багато нагород за участь у військових походах. In Petersburg studierte er an der Aka­ de­mie der Künste. М. der Umgang mit ih­nen half Repin die unmittelbare Ver­ bin­dung mit der Ukraine zu fühlen. sie kämpfte mutig mit Not und allen Schwie­rig­kei­ten. розумною й чуйною жінкою. Під час навчання в Академії він тричі відвідав своє рідне місто. Sein Vater war Soldat eines Kavallerieregiments (Ulany). Серед студентів Академії було ба­га­то українців.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 275  Unser weltberühmter Landsmann I. Kramsky und später der be­ kann­te ukrai­ni­sche Maler. Спочатку він створював твори на ре­лі­гій­ні теми: «Христос з терновим ві­н­ком» (1858). Sie hatte einen starken Charakter. August 1844 in der Siedlung Os­si­ now­ka. а пізніше ві­ до­мий укра­ї­н­сь­кий художник. Антокольський. У 27 років він пішов у відставку. і вона му­ж­ньо боролася з нуждою й усіма тру­д­но­ща­ми. «Бурлаки на Волзі». Er hatte viele Auszeichnungen für die Teilnahme an den Feldzügen. скуль­ птор і пе­да­гог М. Das Leben des einfachen Volkes aber bewegte ihn am meisten: “In Begleitung der Gendarmen”. У Чугуєві Рєпін жив до від’їзду в Пе­ тер­бург у 1863 році. In Tschugujiw lebte Repin bis seine Ab­ rei­se nach Petersburg im Jahre 1863. У неї був сильний характер. nicht weit von Tschugujiw (Gebiet Char­kiw) geboren. Zuerst schuf er Werke zu den religi­ ösen Themen: “Christus mit der Dor­ nen­kro­ne” (1858). «Божа матір з не­мо­в­ лям» (1862).

I. Einen besonderen Platz im Schaffen von I. des Rus­si­schen Mu­ se­ums. Найбільша колекція творів Рєпіна в Україні зібрана в Харківському ху­ до­ж­ньо­му музеї. Рєпін помер 29 вересня 1930 року. in den letzten Gemälden des Künstlers “Die Schwarzmeerkosaken”. «Гопак».276 Hervorragende Menschen der Ukraine l Die Gemälde von I. Repin starb am 29. Його глибоко народна творчість на­ле­жить українському народові і є бли­зь­кою йому та зрозумілою. Repin nehmen die zahlreichen Por­träts seiner Verwandten und Be­ kann­ten ein. Das ukrainische Thema findet Aus­druck im berühmten Gemälde “Die Sapo­ris­her Kosaken”. -züge — поход. Sein tief volkstümliches Schaffen ge­ hört dem ukrainischen Volk und ist ihm na­he­ste­hend und verständlich. -e — полк der Feldzug. Про життя й творчість великого жи­ во­пи­с­ця повідомляють експозиції в музеї Чугуєва та перетвореного на музей маєтку Пенати в селищі Рєпіно (раніше Куокаллє) під Петер­ бургом. Багато картин Рєпіна були гідно оці­ не­ні на багатьох міжнародних ви­ста­ в­ках. Wörter und Wendungen der Landsmann — земляк das Regiment. За заповітом був похований у Рєпіно. Російського музею. t) — хвилювати . Viele Gemälde von Repin wurden in vie­len internationalen Aus­stellungen ge­büh­ren­der­wei­se eingeschätzt. September 1930. Nach seinem Testament wurde er in Re­pi­no begraben. Die größte Sammlung der Werke Re­ pins in der Ukraine ist im Charkiwer Kunst­mu­se­um zusammengetragen. Repin sind der Stolz der größten Kunstmuseen: der Tret­ja­kow–Galerie. Über das Leben und Schaffen des gro­ ßen Kunstmalers berichten die Ex­po­si­tio­ nen in Tschugujiw und des ins Mu­se­um verwandelten Landgutes “Pena­ty“ (die Penaten) in der Sied­lung Repino (frü­her Kuokalle) bei Peters­burg. «Вечор­ ниці». “Wetschornyzi”. де створений зал Рє­пі­на. Українська тема відбита у відо­ мій кар­тині «Запорізькі козаки» та в остан­ніх картинах художника «Чо­р­ но­мор­сь­кі козаки». “Der Gopak”. Особливе місце у творчості Рєпіна займають численні портрети його ро­ ди­чів і знайомих. кампанія einen Einfluß ausüben — справляти вплив der Kunstmaler — живописець gebührenderweise — гідно in den Ruhestand treten — піти у відставку feinfühlig — чуйний der Kreuzgang — хресний хід das Testament — заповіт volkstümlich — народный j-m nahestehend sein — бути близьким bewegen (te. Картини Рєпіна є гордістю най­бі­ль­ ших художніх музеїв: Третьяковської га­ле­реї. wo der Re­pin–Saal geschaffen wurde.

За його ініціативою були створені сту­ де­нт­сь­ка музична група та хор. Er war Dirigent dieser Musikgruppe. der her­ vor­ra­gen­de ukrainische Komponist. «Збірник українських пісень». Він займався на фортепіано й те­о­рі­ єю композиції. Seine Kindheit verbrachte Lyssenko im Landgut seines Vaters. Sein Vater stammte aus den Kosaken– Starschinen. später in Kyjiw an der Fakultät für Naturwissenschaften. Dirigent und Pianist wurde am 22. Його перший твір називається «За­по­ віт». а пізніше в Київському уні­вер­си­те­ ті на факультеті природничих наук.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 1. 3. 277 Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte I. “Sammlung der ukraini­ schen Lie­der”. Микола Віталійович Лисенко. і вони часто виступали перед сту­ де­нт­сь­кою публікою. dass die Musik seine Berufung und sein Element ist. 4. 2. 1867 wurde Lyssenko Student am Kon­ ser­va­to­ri­um im Leipzig. Lyssenko  Ì. У 1867 році Лисенко став студентом консерваторії у Лейпцігу. Â. . Nach seiner Initiative wurden eine Studentenmusikgruppe und ein Chor ge­schaf­fen. Лисенко відчував. Repin? Welche Künstler beeinflussten ihn? Welches Thema stand ihm nahe? Welche Gemälde von Repin sind Ihnen bekannt? Besuchen Sie oft Kunstmuseen oder Kunstausstellungen?  M. ет­но­ граф. Після закінчення університету він за­ пи­сав багато народних пісень і опра­ цю­вав їх. в селі Гриньки (Пол­та­в­сь­ка область). Nach der Beendigung der Universität schrieb er viele Volkslieder auf und be­ ar­bei­te­te sie. Він був диригентом цієї музичної гру­ пи. 5. Et­ no­graph. und sie traten oft vor dem Studenten­ publikum auf. Zuerst studierte er an der Charkiwer Uni­ver­si­tät. Sein erstes Werk heißt “Vermächtnis”. März 1842 im Dorf Hrynjky (Gebiet Pol­ta­wa) geboren. диригент і піаніст. що музика — його покликання і стихія. V. ви­да­т­ ний український композитор. Ëèñåíêî Mykola Vitalijowitsch Lyssenko. народився 22 березня 1842 р. Його батько був родом із козацьких старшин. Lyssenko fühlte. Er übte Klavier und beschäftigte sich mit der Kompositionstheorie. J. Своє дитинство він провів у маєтку батька. Спочатку він навчався в Ха­р­ків­сь­ко­ му.

278

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Einen besonderen Platz nehmen seine
Werke auf Grund der Texte von
Schewtschenko­ “Musik an Kobsar”,
“Haj­damaken” u. a. ein.

Особливе місце займає його твір на
основі текстів Шевченка «Музика Ко­б­
за­рю», «Гайдамаки» та ін.

Seit 1869 lebte er in Kyjiw, wo er als
Mu­sik­leh­rer tätig war.

З 1869 р. він жив у Києві, де працю­
вав учи­те­лем музики.

Seit 1874 studierte er am Kon­ser­va­to­ri­
um Sankt–Petersburg.

З 1874 р. навчався в консерваторії
у Санкт-Пе­тер­бур­зі.

Sein Lehrer war der berühmte rus­si­
sche Komponist Rymsky–Korsakow.

Його учителем був відомий ро­сій­сь­
кий композитор Римський-Корсаков.

1904 wurde von Lyssenko eine Mu­sik­
hoch­schu­le in Kyjiw eröffnet.

У 1904 р. Лисенко відкрив у Києві му­
зи­ч­ну шко­лу.

Er trat mit Konzerten als Pianist auf.

Він виступав з концертами як піаніст.

Jedes Jahr veranstaltete er Schew­
tschenko–Konzerte.

Кожного року він улаштовував Шев­
чен­ківські концерти.

Lyssenko komponierte Opern “Heilige
Nacht” (“Risdwjana Nitsch”), “Natalka
Poltawka”, “Die Ertrunkene” (“Uto­p­le­
na”), Kinderopern “Die Ziege Deresa”,
“Herr Kozjkyj”, “Winter und Frühling”
und eine Operette “Tschornomorzi”
und an­de­re.

Лисенко написав опери «Різдвяна
ніч», «Наталка Полтавка», «Уто­п­ле­на»,
дитячі опери «Коза-дереза», «Пан
Коцький», «Зима і весна», опе­ре­ту
«Чорноморці» та ін.

Seine Werke liegen der nationalen
Opernkunst der Ukraine zugrunde.

Його твори лежать в основі на­ці­о­на­
ль­но­го оперного мистецтва України.

M. V. Lyssenko starb 1912 und wurde
in Kyjiw begraben.

М. В. Лисенко помер у 1912 р. і по­
хований у Києві.

Wörter und Wendungen

der Dirigent, -en — диригент
stammen (te, t) aus (Dat.) —
походити з..., бути родом з...
das Landgut — помістя, маєток
die Berufung — покликання
das Element — стихія

das Vermächtnis, -se —
заповіт
die Ziege (-n) — коза
zugrunde liegen (Dat.) (a, e) —
бути в основі

Fragen zum Text

1. Aus welcher Familie stammte M. Lyssenko?
2. Was studierte er an den Universitäten Charkiw und Kyjiw?
3. Womit beschäftigte sich Lyssenko lieber: mit Musik oder mit
Naturwissenschaften?
4. Welche Opern hat er komponiert?
5. Sind Sie mit Musik von Lyssenko bekannt?

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

279


Iwan Franko

 ²âàí Ôðàíêî

Iwan Franko, einer der lei­den­schaft­li­
chen Kämpfer für das ukrainische Volk,
wurde am 27. August 1856 im Dorf Na­
gu­je­wyt­schi im Bezirk Drogobytsch in
Galizien ge­bo­ren.

Іван Франко, пристрасний борець за
український народ, народився 27 сер­
п­ня 1856 р. у селі Нагуєвичі, в Дро­го­
би­ць­ко­му ра­йо­ні, на Галичині.

Sein Vater war Dorf­schmied.

Батько його був сільським ковалем.

Die Armen und Bettler, Handwerker
und Bauern wandten sich an seinen
Vater mit verschiedenen Bitten.

Бідні та жебраки, ремісники та се­ля­
ни зверталися до його батька з рі­з­ни­
ми проханнями.

Aus ihren Gesprächen erfuhr der jun­
ge Franko über das schreiende
Unrecht den einfachen Menschen ge­
genüber.

З їхніх розмов Франко пізнав про
кри­чу­щу несправедливість по від­но­
шен­ню до простих людей.

Besonders lebendig sind in seiner Dich­
tung die Gefühle zur Heimat und Frei­
heit.

Особливо живі в його поезії почуття
до Батьківщини та волі.

Deshalb hing sein Herz schon in Kin­
der­jah­ren an den Liedern von Schewt­
schen­ko, der den Freiheitskampf sei­
nes lei­den­den Vaterlandes in seinen
Ge­dich­ten und Poemen besungen
hatte.

Тому його серце вже у дитячі роки
було прив’язане до пісень Шевченка,
ко­т­рий оспівував боротьбу за волю
у сво­їх віршах і поемах.

Sein Werk, den “Kobsar”, kannte der
jun­ge Franko fast völlig auswendig.

Його твір «Кобзар» юний Франко
знав майже повністю напам’ять.

Nachdem Franko 1875 das Gymnasium
von Drogobytsch absolviert hatte, be­
zog er die Universität von Lwiw.

Після того як у 1875 р. Франко за­кін­
чив гімназію в Дрогобичі, він вступив
до Львівського уні­вер­си­те­ту.

Er beherrschte viele slawische und
west­eu­ro­päi­sche Sprachen.

Він володів багатьма слов’янськими
та західноєвропейськими мовами.

Mit ganzem Herzen liebte und schätz­
te er seine Muttersprache, die ja im­
mer noch von meisten der nationalen
Un­ter­drüc­ker als “Dialekt” geschätzt
wurde.

Усім серцем він любив і цінував свою
рідну мову, яка більшістю при­гно­
б­лю­ва­чів нації ще оцінювалася як
«ді­а­лект».

Seine Freiheitsgedanken beunruhigten
die Polizei.

Його вільнолюбиві думки турбували
поліцію.

Von 1877 und bis zu seinem Tode
blieb Franko unter Polizeiaufsicht.

Із 1877 р. і до самої смерті він за­ли­
ша­в­ся під наглядом поліції.

280

Hervorragende Menschen der Ukraine l

In einem Brief schrieb er: “Als
Dorfkind, ernährt mit trockenem
Bauernbrot, hal­te ich für meine Pflicht,
mein ganzes Leben diesen einfachen
Menschen zu wid­men”.
In Nagujewytschi schrieb er die No­vel­len
“Boryslaw lacht”, “Sachar Berkut”, eine
Gedichtssammlung “S werschyn ta ny­syn”.
Im Jahre 1880 hielt er Vorlesungen an
der Universität in Lwiw.
Am 16. Mai 1886 heiratete er Olga
Cho­rus­hyns­ka, die eine echte Gehilfin
ihres Man­nes war.
Sie hatten vier Kinder.
Im Jahre 1891 schuf er ein Thea­ter­
stück “Das gestohlene Glück”
(“Ukradene scht­schast­ja”).
Die letzten Jahre litt Iwan Franko an ei­
ner schweren Krankheit, aber die star­
ken Schmerzen brachen seinen Geist
und schöpferischen Durst nicht.
Franko verfasste über tausend Artikel
in polnischer und ukrainischer
Sprache, schuf eine große Anzahl der
Über­set­zun­gen von Klassikern der
englischen, fran­zö­si­schen, tschechi­
schen, deutschen und russischen
Literatur und Arbeiten auf dem Gebiet
der Philosophie und Öko­no­mie.
Iwan Franko starb am 28. Mai 1916 in
Lwiw.

В одному з листів він писав: «Як сіль­
сь­ка дитина, вигодована всухом’ятку
селянським хлібом, я вважаю своїм
обов’язком все своє життя при­свя­ти­
ти цим простим людям».
У Нагуєвичах він написав повісті
«Бо­ри­с­лав сміється», «Захар Беркут»,
збірку віршів «З вершин та низин».
У 1880 році він читав лекції у Львів­сь­
ко­му університеті.
У травні 1886 р. він одружився з Оль­
гою Хо­ру­жин­сь­кою, яка була справ­
жньою по­мі­ч­ни­цею свого чоловіка.
У них було четверо дітей.
У 1891 році він написав п’єсу «Укра­
де­не щастя».
Останні роки Іван франко страждав
важкою хворобою, але сильні болі
не зломили його дух і творчу спрагу.
Франко створив понад тисячу ста­тей
польською та українською мо­ва­ми,
велику кількість перекладів кла­си­ків
англійської, французької, чеської,
німецької­ та російської літератури
і праці в галузі філософії та еко­
номіки.
Іван Франко помер 28 травня 1916 р.
у Львові.

Wörter und Wendungen

der Dorfschmied (-e) —
сільський коваль
der Bettler, - — жебрак
der Handwerker, - — ремісник
das Unrecht (-e) —
несправедливість
hängen (i, a) an (Dat.) — бути
прив’язаним
der Unterdrücker —
пригноблювач

beunruhigen (te, t) —
турбувати
Vorlesungen halten (ie, a) — 
читати лекції
die Gehilfin — помічниця,
асистентка
leiden (i, i) an (Dat.) —
страждати
der Durst — спрага
schöpferisch — творчий

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

281
Fragen zum Text

1. Wie war die Kindheit von I. Franko?
2. Warum war Franko von der Poesie von Schewtschenko
begeistert?
3. Wie schätzte er die ukrainische Sprache?
4. Welche Werke von Franko haben auf Sie einen besonderen Eindruck
gemacht?
5. Was Gemeinsames gibt es im Schaffen von Franko und anderen
Schriftstellern jener Zeit?


Kateryna Bilokur


Êàòåðèíà Á³ëîêóð

Kateryna Bilokur ist die Altersgenossin
des schrecklichen und tragischen
20. Jahrhunderts.

Катерина Білокур — ровесниця стра­
ш­но­го і трагічного 20-го сторіччя.

Sie erlebte die Oktoberrevolution, den
Bürgerkrieg, die Kollektivierung und
die Hungersnot (1932–33), den Großen
Va­ter­län­di­schen Krieg und die schwere
Nachkriegszeit.

Вона пережила Жовтневу ре­во­лю­цію,
громадянську війну, колективізацію
та голодомор (1932—1933 рр.), Вели­
ку Вітчизняну війну та тяжкі повоєнні
роки.

Sie blieb aber immer ehrlich und prin­
zi­pi­ell, emotionell und künstlerisch be­
gabt.

Але залишалась завжди чесною та
принциповою, емоційною та ху­до­ж­
ньо обдарованою.

K. Bilokur wurde am 24. November
1900 im Dorf Bohdaniwzi, des ehema­
ligen Bezirkes Pyrjatin des Ge­biets
Poltawa (jetzt Kyjiwer Gebiet) in ei­ner
Bauernfamilie geboren.

К. Білокур народилася 24 листопада
1900 р. в селі Богданівці, колишнього
Пи­ря­тин­сь­ко­го уїзду, Полтавської
гу­бе­р­нії (зараз Київська область) в се­
лян­сь­кій родині.

Sie lernte selbst lesen, darum besuch­
te sie keine Schule.

Вона сама навчилася читати, тому
школу вона не відвідувала.

Die Fiebel war ihr erstes Buch und
ihre Ausbildung.

Буквар був її першою книгою та її
осві­тою.

Von Kindheit an musste sie viel
im Ge­mü­se­gar­ten arbeiten, spinnen,
Hemden und Handtücher
sticken.

З дитинства вона повинна була ба­га­
то працювати на городі, прясти, ви­
ши­ва­ти сорочки та рушники.

In der Freizeit beschäftigte sie sich mit
Selbststudium, schöpfte Kenntnisse
aus den Büchern.

У свій вільний час вона займалася са­
мо­ос­ві­тою, черпала знання з книг.

Über die Künstler erfuhr sie nur aus
den Büchern.

Про художників вона дізнавалася
лише з книжок.

282

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Ihre ersten Zeichnungen waren fan­ta­
sti­sche Vögel, seltsame Blumen auf
dem Stück Leinwand, die sie mit Russ,
Kohle und auch mit Farben aus Rüben,
Zwie­beln und Holunder malte.

Її першими малюнками були фанта­
стичні птахи, неймовірні квіти на
шматку­ полотна, які вона малювала
са­жею, вугіллям, а також фарбами
з буря­ку, цибулі та бузини.

Sie malte ohne Grundierung, weil sie
die Technik der Malerei nicht be­
herrschte.

Вона малювала без ґрунтівки, тому
що не володіла технікою живопису.

Sie versuchte in die künstlerisch-kera­
mische Fachschule einzutreten, aber
sie hatte kein Schulzeugnis.

Вона намагалася вступити до ху­до­
ж­ньо-керамічного технікуму, але не
мала посвідчення про освіту.

Selbst entdeckte sie Geheimnisse der
Malereitechnik und der Komposition
der Zeichnung.

Вона сама відкривала таємниці тех­ні­
ки живопису та композиції малюнка.

Die Eltern waren gegen ihre
Betätigung und hielten sie für sinnlos.

Батьки були проти її заняття і вва­жа­
ли його безглуздим.

Eine große Rolle in der Entwicklung ih­
rer künstlerischen Welt­anschauung
spiel­te das Lehrerehepaar, das eine
große Hausbibliothek und einige Ko­pi­
en von Gemälden der Tretjakow-Bilder­
galerie hatte.

Велику роль у розвитку художнього
світогляду зіграло подружжя вчи­те­
лів, які мали велику домашню бібліо­
теку та декілька копій картин Тре­тья­
ко­в­сь­кої картинної галереї.

Die Poesie von Schewtschenko er­schüt­
ter­te sie.

Поезія Шевченка приголомшила її.

Die ersten Stunden der Malereitechnik
bekam sie von einem Poltawer Maler
Matwij Donzow.

Перші уроки техніки живопису вона
отримала в одного полтавського ху­
до­ж­ни­ка — Матвія Донцова.

K. Bilokur schuf ihre eigene Schule der
Malerei.

К. Білокур створила свою власну шко­
лу живопису.

Ihrer Meinung nach muss das Bild
nicht nur das Auge, sondern auch das
Herz angenehm berühren.

На її думку, картина повинна ра­ду­ва­
ти не тільки око, але й серце.

Zu den frühen Werken gehören Por­
träts.

До ранніх творів належать портрети.

Besonders hell und strahlend ist das
“Por­trät der Nichten der Malerin”
(1937–1939).

Особливо світлий та променистий
«Портрет племінниць художниці».

Alles ist hier mit Frühling, mit Frische
der blühenden Narzissen, Lilien,
Päonien erfüllt, und die Mädchen sind
zart und attraktiv.

Все тут наповнено весною, свіжістю
квітучих нарцисів, лілій, півоній, а ді­в­
ча­т­ка — ніжні та привабливі.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

283

Ihr Talent blieb jedoch unentdeckt.

Однак її талант залишався не­ві­до­
мим.

Erst 1940 wurde die Ausstellung
ihrer Werke in Poltawa veranstaltet,
sie wur­de danach mit einer Reise nach
Mos­kau ausgezeichnet.

Лише у 1940 була організована ви­
став­ка її творів у Полтаві, після цього
вона була нагороджена поїздкою до
Мо­с­к­ви.

Hier lernte sie die Meisterwerke der
Weltkunst kennen.

Тут вона познайомилася з ше­де­в­ра­
ми світового мистецтва.

Besonders schön sind ihre Bilder
“Li­lien”, “Blumen am Abend” (1942),
“Dachlien”.

Особливо гарними були її картини
«Лілії», «Квіти ввечері» (1942), «Жо­р­
жи­ни».

Dem Bild “Die Zaren–Ähre” klatschte
man Beifall in einer Ge­mäl­de­aus­stel­
lung in Paris.

Картині «Цар-колос» аплодували на
вернісажі в Парижі.

Im Jahre 1948 wurde sie Mitglied des
Künstlerverbandes der Ukraine.

У 1948 році вона стала членом Спі­л­
ки художників України.

Sie schuf während ihres ganzen Le­
bens drei Selbstbildnisse.

За все своє життя вона створила три
автопортрети.

Ihr letztes Bild heißt “Der Herbst”, das
ihre Stimmung und ihr Vorgefühl des
To­des wiedergibt.

Її остання картина називається
«Осінь», яка передає її настрій та пе­
ред­чут­тя смерті.

Im Jahre 1961 starb sie im Dorf Bohda­
niwzi.

У 1961 р. вона померла у селі Бог­да­
ні­в­ці.

Wörter und Wendungen

die Altersgenossin —
ровесниця
die Hungersnot — голод
(лихо)
spinnen (a, o) — прясти
das Selbstbildnis, -se —
автопортрет
schöpfen (te, t) — черпати
der Holunder — бузина
1.
2.
3.
4.
5.

die Grundierung — ґрунтовка
das Ehepaar, -e — подружжя
das Auge angenehm
berühren — радувати око
die Dachlie, -n — жоржина
die Ähre, -n — колосся
das Vorgefühl — передчуття

Fragen zum Text

Was erlebte K. Bilokur in ihrem Leben?
Hat sie die Schule absolviert? Warum nicht?
Was malte sie am liebsten?
Wann wurde die erste Ausstellung ihrer Werke veranstaltet?
Haben Sie einmal ihre Bilder gesehen? Welchen Eindruck haben die
auf Sie gemacht?

284

Hervorragende Menschen der Ukraine l


Moderne ukrainische
Schriftsteller


Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³
ïèñüìåííèêè

Das 20. Jahrhundert ist reich an einer
ganzen Reihe von ukrainischen Schrift­
stel­lern.

XX сторіччя багате на цілу низку
укра­ї­н­сь­ких письменників.

Die Schriftsteller der 60er Jahre Iwan
Switlytschny, Lina Kostenko, Iwan
Dratsch, Wasyl Sumonenko, Dmytro
Paw­lytsch­ko, G. Tjutjunyk haben einen
großen Beitrag zur Entwicklung der na­
tio­na­len Literatur ge­lei­stet.

Письменники 60-х років Іван Сві­т­ли­
ч­ний, Ліна Костенко, Іван Драч, Ва­
силь Симоненко, Дмитро Павличко,
Гри­го­рій Тютюнник зробили великий
вне­сок у розвиток національної літе­
ратури.

Das war die Zeit des Aufgreifens der
Menschenprobleme und des Fort­­
schrittes.

Це був час звернення до людських
проблем та до прогресу.

Das war die Literatur des Schmerzens
und des Schreiens der Seele, so nann­
te man sie.

Це була література болю та крику
душі, так її називали.

Auf diese Zeit fällt das Schaffen von
Lina Kostenko.

До того часу належить творчість
Ліни Костенко.

Lina Wasyliwna Kostenko wurde am
19. März 1930 in Rshyschtschiw bei
Kyjiw in ei­ner Lehrerfamilie geboren.

Ліна Костенко народилась 19 бе­ре­з­
ня 1930 року в Ржищеві під Києвом
в учительській родині.

Ihr Vater beherrschte zwölf Sprachen.

Її батько володів дванадцятьма мо­
ва­ми.

Zehn lange Jahre verbrachte er in den
Konzentrationslagern des
Stalinregimes.

10 довгих років провів він у концен­
траційних таборах сталінського ре­
жи­му.

Lina beendete die Mittelschule.

Ліна закінчила середню школу.

Danach studierte sie an der pädagogi­
schen Hochschule in Kyjiw.

Потім вона навчалась у пе­да­го­гі­ч­но­
му інституті в Києві.

Im Jahre 1956 absolvierte sie mit Aus­
zeich­nung die Hochschule für Literatur
in Moskau.

1956 року вона закінчила з відзна­
кою літературний інститут у Москві.

Ihre ersten Gedichte begann sie schon
mit 16 Jahren zu schreiben.

Свої перші вірші вона почала писати
в 16 років.

Ihre Poesie war gegen den To­ta­li­ta­ris­
mus gerichtet.

Її поезія була спрямована проти то­та­
лі­та­ри­з­му.

Viele Jahre wurde ihr Schaffen nicht
an­er­kannt.

Багато років її творчість
не ви­зна­ва­ли.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

285

Viele von ihren Werken “Die Fürstin
Gora” (1976) und andere waren von
der Zen­sur verboten.

Багато її творів: «Княжна Гора» (1976)
та інші — були заборонені цензурою.

Der Leser aber erkannte ihr Talent und
die Kraft ihrer Werke.

Але читач розумів її талант і си­лу
її творів.

Für ihren Roman in Versen “Marussja
Tschuraj” (1979) und das Poesiebuch
“Nepowtornistj” wurde Lina Kostenko
der Titel der Schew­tschenkoPreisträgerin verliehen.

За роман у віршах «Маруся Чурай»
(1979) і книгу поезії «Неповторність»
Ліні Костенко було присвоєно звання
лауреата Шевченківської премії.

Im Jahre 1994 wurde sie in Italien mit
dem Literaturpreis von Francesko Pe­
trar­ka, dem Tita­nen der Renaissance,
für ihr Poesiebuch “Inkrustation” aus­
gezeich­net.

1994 року її нагородили в Італії лі­
те­ра­ту­р­ною премією Франческо
Петрар­ки, титана Ренесансу, за книж­
ку по­езій «Інкрустація».

Ihre Poesieart unterscheidet sich durch
die Einfachkeit und Klarheit der Aus­sa­
ge, durch die Leichtigkeit und
Harmonie der Gedichte.

Її поетична манера відрізняється про­
с­то­тою та ясністю висловлювання,
легкістю й гармонією вірша.

Wörter und Wendungen

einen Beitrag leisten zu
(Dat.) — робити внесок
das Aufgreifen — розуміння,
тут: звертання
до чогось
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Seele, -n — душа
richten (te, t) gegen (Akk.) —
направляти проти
verleihen (ie, ie) —
присуджувати

Fragen zum Text

Was war für die 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts kennzeichnend?
Aus welcher Familie stammte Lina Kostenko?
An welchen Lehranstalten hat Lina studiert?
Wogegen war ihre Poesie gerichtet?
Wann wurde ihr Schaffen anerkannt?
Wodurch unterscheidet sich ihre Poesieart?


Mein Lieblingsdichter


̳é óëþáëåíèé ïîåò

In der Ukraine gibt es viele gute
Schrift­stel­ler.

В Україні багато хороших письмен­
ників.

Ich lese gern ihre Werke.

Мені подобається читати їх твори.

Ich kann über viele von ihnen erzäh­
len, zum Beispiel: von Lina Kostenko,
Pavlo Sagrebelny, Oles Gontschar.

Я можу розповісти про багатьох
з них, наприклад: Ліну Костенко, Пав­
ла За­гре­бе­ль­но­го, Олеся Гончара.

286

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Aber am besten gefällt mir der Dichter
Wasyl Symonenko (1935–1963).

Але більш за всіх мені подобається
поет Василь Симоненко (1935–1963).

In seinem kurzen Leben schrieb er
eine große Anzahl von Gedichten und
Poe­men, Kindermärchen.

За своє коротке життя він написав
багато віршів і поем, дитячих казок.

Viele seine Gedichte wurden vertont.

Багато його віршів покладені на му­зи­ку.

Das bekannteste darunter ist
“Schwäne der Mutterschaft ”.

Найбільш відома з них — «Лебеді ма­
те­рин­с­т­ва».

Er besang die Jugendzeit seiner Ge­ne­
ra­ti­on, wurde zu ihrem Gewissen.

Він оспівав юність свого покоління,
став його совістю.

Er fürchtete sich nicht Bürokraten und
schmutzige Politiker an­zuprangern.

Він не боявся таврувати ганьбою бю­
ро­к­ра­тів та нечесних політиків.

In jenen Jahren war so etwas sehr ge­
fähr­lich.

У ті роки це було просто небезпечно.

Aber Simonenko schrieb nicht nur po­li­
ti­sche Lieder.

Але Симоненко писав не тільки по­лі­
тич­ні вірші.

Seine Liebeslyrik ist ergreifend und
poesievoll.

Дуже зворушливо й поетично зву­
чить його любовна лірика.

Aus diesem Grunde liebe ich die
Poesie von Wasyl Sumonenko.

За все це я й люблю поезію Василя
Симоненка.

Wörter und Wendungen

eine große Anzahl von...—
велика кількість
vertonen (te, t) — перекласти
на музику
das Gewissen — совість

der Schwan (die Schwäne) —
лебідь
anprangern (te, t) — таврувати 
ergreifend — приголомшливий,
зворушливий

Fragen zum Text

1. Welche Namen der hervorragenden ukrainischen Schriftsteller
können Sie nennen?
2. Was schrieb Wassyl Simonenko?
3. Wen prangerte er in seinen Werken an?
4. Wie war seine Liebeslyrik?
5. Welche Werke von Simonenko stehen Ihnen besonders nahe?


Sergij Koroljow


Ñåðã³é Êîðîëüîâ

Sergij Pawlowytsch Koroljow wurde
1906 in Shytomyr geboren.

Сергій Павлович Корольов на­ро­ди­в­
ся в 1906 році в Житомирі.

Seine Eltern waren Lehrer.

Його батьки були учителями.

So begann er sich für das Flugwesen zu interessieren. 1923 ging er auf die Segelfliegerschule. як конструювати пла­ не­ри та як літати на них. фізики. Physik. Він працював і будівельником. Hier machte er sich mit den Ideen Ziol­ kow­skis von den Flügen in den Kosmos bekannt. Після двох років навчання в Києві він переїхав до Москви й продовжив на­вчан­ня. wo er Mathematik und Flug­we­sen studierte. Später wurde Sergej Pawlowitsch Koro­ ljow zu einem der hervorragendsten Kon­struk­teu­re kosmischer Raketen. Вечорами він вимушений був пра­цю­ ва­ти.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 287 1922 ging er auf die technische Fach­ schu­le in Odessa. um seinen Lebensunterhalt zu ver­die­nen. Die Lehrer in den Fächern Ma­the­ma­tik. і ак­то­ ром. Пізніше Сергій Павлович Корольов став одним з видатних конструкторів космічних ракет. Так він почав цікавитися польотами. І хоча у нього не було вільного часу. він усе ж приділяв увагу своєму захоп­ленню — будуванню планерів. Seine sehr eng bemessene Freizeit wid­ me­te er seiner Lieblings­beschäftigung. Корольов був устигаючим студентом. dem Bau von Segelflugzeugen. Тут він познайомився з ідеями ко­с­мі­ ч­них польотів Ціолковського. де вивчав математику та авіацію. wie man Segel­flug­ zeuge konstruiert und mit ihnen fliegt. Nach zwei Jahren Studium in Kyjiw fuhr er nach Moskau und setzte dort sein Stu­di­um fort.) — познайомитися  . і службовцем. щоб заробити на життя. Schau­spie­ ler und Angestellter. Koroljow war ein leistungsstarker Stu­dent. Er war gezwungen an den Abenden zu ar­bei­ten. Sergij las viele Bücher. e) — розмірювати  sich bekannt machen mit (Dat. У 1923 році він вступив до школи пла­не­ри­с­тів. Wörter und Wendungen die Segelfliegerschule — школа планеристів das Flugwesen — авіація  zwingen (a. Zeichen und Technisches Zeich­ nen waren an dieser Fachschule sehr gut. Там він вивчав. Dort lernte er. Сергій читав багато книжок. Er arbeitete als Bauarbeiter. 1925 ging er auf das Kyjiwer polytech­ nische Institut. u) — примушувати  der Lebensunterhalt — харчування  leistungsstark — сильний (за успішністю) bemessen (a. 1922 року він вступив до технічного училища в Одесі. В училищі були добрі викладачі ма­ те­ма­ти­ки. 1925 року він вступив до Київського політехнічного інституту. малювання й кре­с­ лен­ня.

він сформулював ос­ но­в­ні наукові принципи й відкрив на­у­ко­во обґрунтовану технологію ви­про­бу­ван­ня мостів. У 1904—1939 роках Патон був про­ фе­со­ром Київського політехнічного ін­сти­ту­ту. 2. März 1870 in der französischen Stadt Nizza ge­bo­ ren. Він закінчив Дрезденський полі­ технічний інститут у 1894 році й Санкт-Петербурзький інститут гро­ ма­дян­сь­ких інженерів у 1896 році. welches dann zu ei­ nem Institut wurde. У 1929 році Патон організував ла­ бо­ра­то­рію електрозварювання. Він був відомим конструктором і вче­ним. Seit 1929 war Paton Mitglied der Aka­ de­mie der Wissenschaften der Ukraine. Er war ein bekannter Konstrukteur und Wissenschaftler. Hervorragende Menschen der Ukraine l Fragen zum Text Wo und in welcher Familie verlief die Kindheit von Koroljow? Wo begann er sich für das Flugwesen zu interessieren? Was studierte Koroljow am Polytechnischen Institut in Kyjiw? Womit war er in seiner Freizeit beschäftigt? Woran hatte er Interesse während seines Studiums in Moskau?  Jewhen Paton  ªâãåí Ïàòîí Jewhen Paton wurde am 4. Von 1904 bis 1939 war Paton Professor am Kyjiwer Polytechnischen Institut. Jetzt trägt diese Brücke seinen Namen. 1929 schuf Paton ein Laboratorium für Elektroschweißen. У 1896—1929 роках він сконструював 35 мостів. 5. . 3. 1894 absolvierte er das Polytechnische Institut in Dresden und 1896 die Sankt–Petersburger Ingenieurschule. у тому числі головний міст через річку Дніпро в Києві. Paton war von 1945 bis 1952 Vize­ präsident der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der USSR. 4.288 1. Євген Патон народився 4 березня 1870 року у французькому місті Ні­ц­ца. Патон був віце-президентом АН УРСР з 1945 до 1952 року. darunter die wich­ tig­ste Brücke über den Dnipro in Kyjiw. Очолюючи лабораторію з ви­про­бу­ ван­ня мостів. Von 1896 bis 1929 konstruierte er fünf­ undreißig Brücken. З 1929 року Патон був членом Ака­де­ мії наук України. яка в 1934 році стала інститутом. Als Leiter des Laboratoriums für Brücken­teste formulierte er die wichig­ sten wis­sen­schaft­li­chen Grundsätze und ar­bei­te­te eine wissenschaftlich fundierte Tech­no­lo­gie für Brückenteste aus. Тепер цей міст носить його ім’я.

Was formulierte und arbeitete er in seinem Laboratorium für Brückenteste aus? 4. August (zwölften) 1953 starb Jewhen Paton in Kyjiw. Wo und wann wurde Jewgeni Paton geboren? 2. Haben Sie einmal die berühmte Brücke von Paton in Kyjiw gesehen? . Wörter und Wendungen der Brückentest. Помер Євген Патон 12 серпня 1953 року в Києві. -e — випробування мостів der Grundsatz (die Grundsätze) — принцип das Elektroschweißen — електрозварювання  fundiert — обґрунтований Fragen zum Text 1.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 289 Am 12. Wofür wurde Paton bekannt? 5. Wo hat er seine Ausbildung erhalten? 3.

Про це поет розповів у своєму про­за­ ї­ч­но­му творі «Подорож Гарцем». De­zem­ ber 1797 in Düsseldorf geboren. machte ihn weltbekannt. Seit 1819 besuchte Heine die Uni­ver­si­ tät. Davon erzählte der Dichter in seinem Prosawerk “Die Harzreise”. Kunst und Politik. спочатку в Бонні. Видатний німецький лірик і публі­ цист XIX століття Генріх Ґейне наро­ дився 13 грудня 1797 року в Дюс­ сельдорфі. він пішки здій­ снив подорож по Гарцу. Генріх повинен був стати торговцем. зробила його все­ сві­т­ньо відомим. життя. потім у Гет­ тин­­гені й Берліні. dann in Göttingen und Berlin. мистецтвом і по­лі­ти­кою. in­ter­ es­sier­te sich aber für Literatur. Heine reiste sehr viel durch Deutsch­ land. З 1819 року Ґейне відвідував уні­вер­ си­тет. Dieser Beruf interessierte ihn aber nicht. на буржуазне су­ с­пі­ль­с­т­во. 1821 erschien die erste Sammlung der Gedichte von Heine. Dieses Werk ist eine scharfe Satire auf das damalige Deutschland. Noch als Student machte er eine Wan­ de­rung durch den Harz. Hervorragende Menschen Deutschlands (Âè äàòíI ëþäè Í IìåЧЧè íè)  Heinrich Heine  Ãåíð³õ ¥åéíå Der größte deutsche Lyriker und Pu­bli­ zist des neunzehnten Jahrhunderts Hein­rich Heine wurde am 13. де він оспівує свою Ба­ть­кі­в­щи­ ну. Як і його батько. in dem er seine Heimat. Книга. das Leben besingt. zuerst in Bonn. на­ пи­са­ні ним у 1817—1826 роках. . 1831 fuhr Heine nach Paris. in dem bekannten “Buch der Lieder”. У 1821 році з’явився перший збірник віршів Ґейне. де жив до своєї смерті. природу. Ще будучи студентом. die er in den Jahren 1817—1826 ge­ schrieben hatte. Heinrich sollte wie sein Vater Kaufmann werden.IX. Er studierte Rechtswissenschaft. die Natur. Він вивчав юриспруденцію. до ві­до­мої «Книги пісень». wo er bis zu seinem Tode lebte. Später vereinigte Heine alle Gedichte. але ці­ ка­ви­в­ся літературою. Ґейне дуже багато подорожував по Німеччині. Пізніше Ґейне об’єднав усі вірші. Але ця професія його не цікавила. Цей твір — гостра сатира на тодішню Німеччину. 1931 року Ґейне поїхав до Парижа. Das Buch. auf die bür­ ger­li­che Gesellschaft.

. того часу Fragen zum Text Können Sie sagen. wo und wann H. 5. Зимова казка» та вірш «Ткачі». Er las auch Vaters Vernehmungsprotokolle. 3. t) — об’єднувати besingen (a. які в своїх творах висвітлю­ ють період між двома світовими вій­ нами. 4. -en — збірка  vereinigen (te. ан­г­ лій­сь­ки­ми та російськими класиками. Будучи молодою людиною. Juli 1893 geboren. Der Junge interessierte sich für fran­zö­ si­sche. u) — оспівувати  1. 2. Heine geboren wurde? An welchen Universitäten studierte Heine? In welchem Jahr erschien seine erste Gedichtsammlung? Was besang Heine in seinem Werk „Buch der Lieder“? Wie beeinflußte Paris sein Schaffen?  Hervorragende Schriftsteller Deutschlands  Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè Zu den hervorragenden Schriftstellern Deutschlands. Er starb am 27. Він помер 27 лютого 1856 року. aber vergebens. wie sein größtes po­li­ti­ sches Poem “Deutschland. він вів жит­тя бродяги. die in ihren Werken die Periode zwischen 2 Weltkriegen be­han­ delt haben. gehört Hans Fallada (sein eigentümlicher Name Rudolf Ditzen). der Weber. Wörter und Wendungen die Sammlung. Die letzten Jahre seines Lebens war Heine schwer krank. Als junger Mann führte er Wanderleben. Er wurde in Greifswald als Sohn eines Landrichters am 21. У Парижі з’явилися його найкращі тво­ри. такі як його відома політична по­ема «Німеччина. але даремно. .l Видатні люди Німеччини 291 In Paris entstanden seine schönsten Dich­tun­gen. часто змінював про­ фесії. Він читав протоколи допитів.— ткач damalig — тодішній. englische und russische Klas­si­ker. які про­ во­див батько. in denen ihn mehr das Mensch­li­che anzog. До видатних письменників Ні­ меччини. Ein Winter­ märchen” und das Gedicht “Die Weber”. Він народився 21 липня 1893 року в Грайфсвальді в родині судді. Останні роки життя Ґейне був тяжко хворий. на­ле­жить Ганс Фаллада (його справжнє ім’я Рудольф Дітцен). Sein Vater wollte ihn für Jurisprudenz gewinnen. в яких його над усе при­ваблювало все людське. Юнак цікавився французькими. wechselte oft seinen Beruf. Батько хотів умовити його стати юри­ с­том. Februar 1856.

1939 wurde er einberufen und ging in den Krieg. Dort erfuhr er viel über das Leben der einfachen Menschen. in dem er den Kampf der ein­fa­chen Menschen gegen den Krieg und Fa­schis­mus schildert. Das Hauptthema Falladas Werke ist das Leben “kleiner Leute”. що пізніше відобразив у своїх романах. У 1939 році його було призвано до армії. і він пішов на війну.292 Hervorragende Menschen Deutschlands l Mit 30 Jahren geriet er wegen eines Gelegen­heitsverbrechens ins Gefängnis. Zu den wichtigsten Werken Falladas ge­hö­ren “Der Alpdruck”. Його останній роман «Кожен поми­ рає самотнім» — найзначніший твір його творчості. Die Haupthelden sind gewöhnliche Men­schen. Тоді він писав романи легкого жанру. Später kam er in eine Buchhandelslehre. Він народився 1917 року в родині скуль­птора та навчався в гімназії. Damals schrieb er Unterhaltungs­ romane. Zu den Nachkriegsgenerationen der deut­schen Schriftsteller. Пізніше він став учнем у книжковому магазині. До найбільш відомих творів Фаллади належать: «Альпійський тиск». До повоєнного покоління ні­мецьких письменників. gehört der ta­lent­vol­le und einfluss­reiche Heinrich Böll. “Wer ein­mal aus dem Blechnapf frisst”. у якому він показав бо­ро­ть­бу простих людей проти війни та фашизму. Основна тема романів Фаллади — життя «маленьких людей». Während der Hitlerzeit wurde er mehr­ mals verhaftet. . які в своїх творах ві­ до­бра­жу­ють наслідки Другої світової вій­ни. «Маленька лю­ ди­на — ну то й що ж?» та «Хто раз скуштував тюремної юшки». der das Leben in Deutschland in der Nazi–Zeit schildert. “Kleiner Mann — was nun?”. die in ihren Wer­ken die schweren Folgen des zwei­ ten Weltkrieges schilderten. належить талановитий і впли­ во­вий письменник Генріх Белль. am dessen Ende er in die ame­ri­ka­ni­sche Gefangenschaft geriet. Основні персонажі — прості люди. was er später in seinen Romanen schilderte. Er wurde 1917 in der Familie eines Bild­ hau­ers geboren und lernte in einem Gym­na­si­um. За часів панування Гітлера його кі­ль­ ка разів заарештовували. де він змальовує життя в Німеччині за часів нацистського режиму. Там він багато пізнав з життя про­ стих людей. Sein letzter Roman “Jeder stirbt für sich allein” ist das größte Werk seines Schaf­fens. наприкінці якої потрапив до американського по­ло­ну. 30-ти років він потрапив до в’язниці за випадковий злочин.

— земський суддя wechseln (te. Februar 1786. .l Видатні люди Німеччини 293 Nach dem Krieg widmete er sich der li­ te­ra­ri­schen Tätigkeit freischaffender Schrift­stel­ler. -e — роман легкого жанру 1. t) — змінювати  die Gelegenheit. 4. -se — в’язниця  der Unterhaltungsroman. «Втрачений шлюб Катарини Блюм». . яке постраждало від війни фізично й духовно. Zu den populärsten Werken gehören die Romane “Wo warst du. Він писав численні оповідання та ро­ ма­ни. Adam?”. 6. die körperlich und seelisch durch den Krieg ruiniert wurde.— злочин das Gefängnis. t) — викладати. “Ansichten ei­ nes Klowns” und die Erzählung “Die ver­lo­re­ne Ehe der Katharina Blum”. «Погляди клоуна». Відомі німецькі збирачі казок та вчені Якоб і Вільгельм Грімм наро­ дились у Ганау в родині адвоката: Якоб — 4 сі­ч­ня 1785 року. Wörter und Wendungen behandeln (te. До найпопулярніших його романів на­ле­жать: «Де ти був. привід das Verbrechen. Адам?». o) — схилити до чогось das Vernehmungsprotokoll. . Im Zentrum aller seiner Werke ist das Schicksal der Nachkriegsgeneration. висвітлювати der Landrichter. gewinnen (a. “Billard um Halb zehn”. -en — випадок. Після війни він присвятив себе лі­те­ ра­ту­р­ній діяльності вільних пись­мен­ ни­ків. einberufen) — призивати на службу die Gefangenschaft — полон  freischaffend — вільний Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Hans Fallada? Wofür interessierte sich Fallada? Was zog ihn in den Vernehmungsprotokollen an? Welche Romane von Fallada sind Ihnen bekannt? Zu welchen deutschen Schriftstellern gehört Heinrich Böll? Wann begann seine literarische Tätigkeit?  Jacob und Wilhelm Grimm  ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì Die berühmten deutschen Märchen­ sammler und Wissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau in der Familie eines Rechtsanwalts geboren: Jacob am 4. Januar 1785 und Wilhelm am 24. -e — протокол допиту einflußreich — впливовий  der Bildhauer — скульптор einberufen (berief ein. 5. 3. 2. «Бі­ ль­ярд о пів на десяту». У центрі всіх його творів доля по­во­ єн­но­го покоління. Вільгельм 24 лю­то­го 1786 р. Er schrieb zahlreiche Erzählungen und Romane.

щоб мати час для свого улю­б­ле­но­го заняття. а пі­з­ні­ше вивчали право в універси­ теті в Марбурзі. “Dornröschen”. meist ein Narr. вони повинні були працювати бі­б­лі­ о­те­ка­ря­ми. v. Die Brüder hielten sich das ganze Le­ ben zusammen und leisteten viel ge­ mein­sa­me Arbeit. “Schneewittchen”. «Хо­ ро­б­рий кравчик». У студентські роки прокинувся їх ін­ те­рес до народної поезії. повинен оправдувати себе завдяки бла­го­ро­д­ ним справам і виходити з усіх си­ту­а­ цій переможцем. Брати Грімм надавали великого зна­ чен­ня якомога точнішій передачі почу­того. um Zeit für ihre Lieblings­ beschäftigung zu haben. Брати не працювали за своїм фахом.­ Тут панує вірне розуміння людей. . Die brüderliche Gemeinschaft begann mit der Vorbereitung und Herausgabe der “Kinder– und Hausmärchen” (1812– 1815).294 Hervorragende Menschen Deutschlands l Beide Brüder besuchten das Lyzeum in Kassel und studierten später Rechte an der Universität Marburg. “Frau Holle”. Братерська співдружність почалася з підготовки та видання «дитячих і до­ ма­ш­ніх казок» (1812—1815). “Der Wolf und die sie­ben jungen Geißlein”. «Вовк і семеро козенят». a. «По­пе­ лю­ш­ка». “Aschenputtel”. хоча за сво­ї­ми науковими інтересами вони дещо різнилися. In der Studentenzeit erwachte ihr Inte­ resse an die Volksdichtung. здебільшого дурень. До їх збірника входять передані ви­ня­ т­ко­во за легендами казки. Die Brüder Grimm legten auf die mög­ lichst genaue Wiedergabe des Ge­hör­ ten den großen Wert. muss sich durch edle Taten bewähren und geht aus allen Situationen als Sieger hervor. obwohl sie nach ih­ ren wis­sen­schaft­li­chen Interessen in man­chem ver­schie­den waren. Обидва ходили в ліцей у Касселі. Брати все життя трималися разом і виконували спільну роботу. «Спляча красуня». “Die Bremer Stadtmusikanten” u. «Бі­ло­сні­ ж­ка». Вільгельм був сентиментальною на­ту­ рою художника. Die Brüder haben in ihrem ei­gent­li­ chen Beruf nicht gearbeitet. «Бременські музиканти» та багато інших. Hier herrscht der gesunde Verstand der Menschen. Велике значення мають казки братів Грімм «Червоний Капелюшок». Eine große Bedeutung haben die Mär­ chen von Brüdern Grimm: “Rot­käpp­ chen”. “Das tapfere Schei­der­lein”. Jacob seinerseits war eine Gelehrtennatur: die Wissenschaft war sein gan­zer Lebensinhalt. Якоб зі свого боку був натурою вченого: наука була усім сен­сом його життя. Wilhelm war eine empfindsame Künstlernatur. sie mus­ sten sich als Bibliothekare betätigen. Герой. In ihre Sammlung nahmen sie fast aus­ schließlich mündlich überlieferte Mär­ chen auf. Der Held. «Пані Метелиця».

Грімм досліджував закони рідної мови і видав 4 частини «Німецької гра­ма­ти­ки». -en — дурень sich bewähren (te.) — вважати дуже важливим das Dornröschen — Спляча красуня 1. Grimm und “Deutsche My­tho­lo­gie” von J... ie) — померти Fragen zum Text Wann wurden beide Brüder geboren? Was studierten sie an der Universität Kassel? Wofür schwärmten die Brüder? Welche Märchen von Brüdern Grimm haben Sie gelesen? Womit beschäftigten sich die Brüder noch außer dem Märchensammeln? . a) als Sieger — виходити переможцем die Heldensage. September 1863. Якоб Грімм помер 20 ве­ре­с­ня 1863 р.­ Вони були також професорами в уні­ вер­си­те­тах Геттінгена та Берліна. Грімма та «Німецька міфоло­ гія» Я.l Видатні люди Німеччини 295 Sie waren auch Professoren an den Uni­ver­si­tä­ten in Göttingen und in Berlin. Wilhelm Grimm ist am 16.) —  працювати як. Вільгельм Грімм помер 16 грудня 1859 р. empfindsam — сентиментальний mündlich überliefert — за легендою den großen Wert legen auf (Akk. Grimm erforschte die Gesetze der Mut­ter­spra­che und gab vier Teile der “Deut­schen Grammatik” heraus. До кінця життя брати залишались у Берліні.. 4. 5. Wörter und Wendungen der Rechtsanwalt (-anwälte) — адвокат sich betätigen (te. вони почали велику робо­ ту над «Словником німецької мови». -n — героїчний епос verscheiden (ie. J. Jacob Grimm verschied am 20. Найважливішими їх працями як уче­них були «Німецький героїчний епос» В. 3. Я. Dezember 1859 gestorben. Ihre wichtigsten Arbeiten als Wis­sen­ schaft­ler waren “Deutsche Heldensage” von W. Крім того. t) — оправдовувати себе hervorgehen (i. das Aschenputtel — Попелюшка das Geißlein — козеня der Narr. Грімма. Außerdem haben sie eine große Arbeit am “Deutschen Wörterbuch” begonnen. t) als (Nom. Bis an ihr Lebensende blieben die Brü­ der Grimm in Berlin. 2. Grimm.

Die Nazisten plunderten sein Haus und seine reichhaltige Bibliothek. der das deut­sche Volk vor der faschistischen Gefahr warn­te. а в 1937 р.296 Hervorragende Menschen Deutschlands l  Lion Feuchtwanger  ˳îí Ôåéõòâàíãåð L. 1922 erschien sein Roman “Jud Süß” und 1923 — der Roman “Die hässliche Her­zo­gin”. Л. Er fuhr dann nach Südfrankreich und 1937 unternahm eine Reise nach Mos­ kau. а також писав свої п’єси. Juli 1884 in der Familie eines Fa­bri­kan­ten in München geboren. з’явився його роман «Єв­ рей Зюс». Feuchtwanger gehört zu den be­ rühm­te­sten Schriftstellern der deut­ schen und der Weltliteratur. а по­тім у Берлінському універ­ ситетах. Він народився 7 липня 1884 року в родині фабриканта в Мюнхені. Nach der Absolvierung des hu­ma­ni­sti­ schen Gymnasiums studierte er an der Münchener und später an der Berliner Universität. пе­ре­бу­ ван­ня в якій описав у книзі «Москва 1937 рік». Er wurde am 7. У 1922 р. Потім він поїхав на південь Франції. У цих романах він викривав цьку­ван­ ня євреїв у Німеччині. а в 1923 — роман «Пот­ ворна ге­р­цо­ги­ня». Після закінчення гуманітарної гім­ назії він навчався в Мюнхенському. 1925 übersiedelte Feuchtwanger nach Berlin. Потім він працював театральним кри­ ти­ком. У 1925 р. Während des Hitler–Regimes befand sich Feuchtwanger zuerst in Amerika. який по­пе­ре­джав німецький народ про небезпеку фа­ ши­з­му. In diesen Werken entlarvte er die Judenhetze in Deutschland. Фейхтвангер переїхав до Берліна. Erst im Alter von 40 Jahren begann Feucht­wan­ger historische Romane zu schreiben. Dann arbeitete er als Theater­kritiker und schrieb auch eigene Bühnenstücke. Фашисти розрабували його будинок і дуже багату бібліотеку. Unter dem Einfluss des ersten Welt­krie­ ges und der Novemberrevolution 1918 in Deutschland schrieb er seinen dra­ ma­ti­schen Roman “Thomas Wendt”. Тільки у віці 40 років Фейхтвангер по­чав писати історичні романи. поїхав до Москви. Там він написав свій великий су­час­ ний роман «Успіх». у Ні­ме­ч­чи­ні він написав свій роман «То­мас Вендт». Під час гітлерівського режиму Фейхт­ вангер спочатку знаходився в Аме­ риці. die er im Buch “Moskau 1937” be­ schrieb. Фейхтвангер належить до най­ві­до­ мі­ших письменників німецької та все­ сві­т­ньої літератури. . Під впливом Першої світової війни та листопадової революції 1918 р. Dort schrieb er seinen großen Gegenwartsroman “Erfolg”.

«Гойя». Sein Schaffen leistete einen würdigen Beitrag zur Schatzkammer der Welt­li­te­ ra­tur.. t) — окупувати 1. у Каліфорнії. у Каліфорнії. Wörter und Wendungen das Bühnenstück — п’єса  häßlich — потворний  der Gegenwartsroman — сучасний роман die Gefahr — небезпека  besetzen (te. . ще будучи молодими людьми. 2. У Франції Фейхтвангер написав три антифашистських романи — «Брати Оп­пе­р­ман» (1933). Фейхтвангера з повним правом на­зи­ва­ ють «майстром історичного ро­ма­ну». würdig — гідний Fragen zum Text Wann und wo wurde Feuchtwanger geboren? Wo studierte er? Wann begann Feuchtwanger seine historischen Romane zu schreiben? Welchem Thema sind seine Romane gewidmet? Wie wird Feuchtwanger in der Literaturwelt genannt?  Wolfgang Borchert  Âîëüôãàíã Áîðõåðò Borchert gehört zur Generation der deut­schen Schriftsteller. Фейхтвангер помер 21 грудня 1958 р. “Narrenweisheit” und “Goya”. 5. die Narrenweisheit — мудрість дивака Beitrag leisten zu (Dat. які. Feuchtwanger starb in Kalifornien am 21. Борхерт належить до покоління ні­ме­ ць­ких письменників. Його творчість зробила гідний вне­ сок у скарбницю світової літератури. Als 1940 die Faschisten Frankreich be­ setz­ten. За своїм змістом його романи ак­ту­а­ ль­ні й сьогодні. він написав свої найвідоміші історичні романи «Лиси у винограднику». Dort in Kalifornien schrieb er seine be­ rühm­te­sten Werke — die historischen Romane “Die Füchse im Weinberg”. «Мудрість дивака». Там. Mit vollem Recht wird Feuchtwanger “Mei­ ster des historischen Romans” ge­nannt. wo er sich bis zu seinem Tod aufhielt. 4. gelang es dem Dichter wieder nach Amerika zu fliehen. Dezember 1958. фашисти окупували Францію. die als junge Leute schon alle Kriegsleiden mit­er­lebt soll­ten. де він і перебував до самої смерті. “Der fal­ sche Nero” (1936) und “Exil”..l Видатні люди Німеччини 297 In Frankreich schrieb Feuchtwanger drei antifaschistische Romane “Die Ge­ schwi­ster Oppermann” (1933). повинні були пе­ ре­жи­ти усі біди війни. 3. «Лженерон» (1936) та «Вигнання». Inhaltlich sind seine Romane heute noch aktuell.) — робити внесок в. письменникові вдалося вте­ к­ти до Америки. Коли в 1940 р.

Doch die Krankheit war stärker und man entließ ihn aus Fronttruppe in die Gar­ni­son. Коли війна наближалася до кінця. zu sei­ nen Eltern. Es blieb nur eine einzige Hoffnung: eine Erholungsreise in die Schweiz. Nur selten sprach er von seiner Krank­ heit. але вона його все ж таки здо­ла­ла. Він пішки вирушив до своїх батьків у Гамбург. і його відпустили з фронтової частини в гар­нізон. у Гам­бурзі. Ein Sanatorium in den Schweizer Ber­ gen sollte ihn aufnehmen. Він народився 20 травня 1921 р. Він повинен був брати участь у Другій світовій війні солдатом. Через його різку критику націоналсо­ці­а­лі­з­му був засуджений до смерт­ ної кари. Er musste als Soldat am Zweiten Welt­ krieg teilnehmen. американці ви­пу­с­ти­ ли його на волю. . і мужню боротьбу зі сво­єю хво­ро­бою. Mai 1921 in Hamburg geboren. Er ging zu Fuß nach Hamburg. Хоча він був ще хворий і слабкий. Він дуже рідко розповідав про свою хворобу. Später wurde er zur Bewährung wie­ der an die russische Front geschickt. його погнали на передову. Однак хвороба була сильніша. Wegen seiner scharfen Kritik am Na­tio­ nal­so­zia­lis­mus wurde er zum Tode ver­ ur­teilt. Hier begann er seine literarische Tä­tig­ keit und kämpfte mutig mit seiner Krank­heit weiter.­ Im Frühling 1945 entließen ihn die Ame­ri­ka­ner in die Freiheit. Боротьба цього незламного мо­ло­ дого духа проти тілесного руйнуван­ ня була приголомшуючою. У битві в Росії він був тяжко по­ра­не­ ний. Тут він розпочав свою літературну ді­ я­ль­ність. war er nach neuer Haftzeit in Berlin–Moabit schwer­krank. Санаторій у Швейцарських горах по­ ви­нен був його прийняти. Er wurde im Russlandfeldzug schwer ver­wun­det. Залишалася тільки єдина надія: поїзд­ ка до Швейцарії. wurde er in die vorderste Linie ge­ trie­ben. Dieser Kampf eines ungebeugten ju­ gend­li­chen Geistes gegen den kör­per­li­ chen Verfall war erschütternd. Але пізніше для випробування був знову відправлений на російський фронт. він був після нового перебування під аре­ш­том у Берліні-Моабіті тяжко хворий.298 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er wurde am 20. Als der Krieg zu Ende ging. aber sie warf ihn endgültig nieder. Навесні 1945 р. Obwohl er noch krank und schwach war.

In seinen Werken schildert er vor al­ lem das. батьки й гамбурзь­ кі друзі пись­мен­ни­ка віднесли урну на Оледорфське кла­до­ви­ще. в’язницю та повоєнний час у Німеч­ чині. У своїх творах він описує перш за все те. що добре знав. яка ще не була до­слі­дже­на. erfreuen sich großer Beliebtheit in Deutsch­land. Das war ein großer Erfolg.l Видатні люди Німеччини 299 In seinem kurzen Leben konnte er viel schaffen. 17 лютого 1948 р. Трагедію повернення «За дверима» Борхерт написав за вісім днів. Це був великий успіх. Im Winter 1945–1946 schrieb er im Kran­ken­haus die Erzählung “Die Hundeblume”. “Generation ohne Abschied” u. «Хліб». was er gut kannte — den Krieg. Борхерт помер у Базелі 20 листопада 1947 р. Його лірика була першим ступенем його творчості. Die Heimkehrtragödie “Draußen vor der Tür” schrieb Borchert in knapp acht Ta­gen. Erst nach seinem Tode wurde fest­ge­ stellt. Das zweite Prosawerk war das Stück “An diesem Dienstag”. що Борхерт страждав хворобою печінки. Навіть зібрання пристрасних ан­ти­ во­єн­них віршів «Ліхтарі. Seine Lyrik war eine Vorstufe seines Schaf­fens. Sogar die Sammlung von lei­den­schaft­ li­chen Antikriegsgedichten “Laterne. November 1947 starb Borchert in Ba­sel. dass W. Borchert an einer Le­ber­ krank­heit ge­lit­ten hatte. Його оповідання «Але ж пацюки сплять уночі». Am 17. «Кегельбан». «Покоління без прощання» та багато інших ко­ри­с­ту­ють­ся великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю в Ні­ме­ч­чи­ні. das Gefängnis und die Nachkriegszeit in Deutsch­land. Seine Erzählungen “Nachts schlafen die Ratten doch”. ніч і зірки» (1946) можна оцінити тільки як пре­ лю­дію його прози. Dreißig deutsche Bühnen nahmen sein Stück in den Spielplan auf. Другим твором у прозі була п’єса «У цей вівторок». die noch nicht untersucht war. “Die Kegelbahn”. Februar 1948 trugen die Eltern und die Hamburger Freunde des Schrift­stel­lers die Urne auf dem Ohlsdorfer Fried­hof zu Grabe. він написав у лікарні оповідання «Со­ба­ча квітка». v. . a. У своєму короткому житті він зміг ба­ га­то створити. Nacht und Sterne” (1946) darf nur als Prä­lu­di­um für sein Prosawerk gewertet werden. Узимку 1945–1946 рр. 30 німецьких сцен прийняли цю п’єсу до свого репертуару. Am 20. “Das Brot”. Тільки після його смерті був по­ста­в­ ле­ний діагноз. — війну.

Mit 15 Jahren erlebte er 1914 den Aus­ bruch des Ersten Weltkrieges. Die hatten auf Erich einen großen Ein­ fluss: er las viel und ging mit seiner Mut­ter ins Theater. Er wurde mit seinem Jahrhundert groß. 3. verdiente sein Vater. Коли маленький Еріх пішов до шко­ ли. У 15 років він пережив початок Пер­ шої світової війни. 4. раніше самостійний ре­мі­с­ник. Der Lohn war so niedrig. перевірки entlassen (ie. . що ста­ ран­на мама навчалася на перукаря й турбувалася про мешканців — це були винятково вчителі. 5. його батько. o) — перемогти. Вони мали великий вплив на Еріха: він багато читав і ходив з мамою в театр. кампанія zum Tode verurteilen — приректи на страту zur Bewährung — для випробування. früher ein selb­ stän­di­ger Handwerker. a) — відпускати die Haftzeit — перебування під арештом 1. Він виріс разом зі своїм століттям. війни der Feldzug (-züge) — бій. біди. als jun­ ger Mann 1918 die Niederlage Deutsch­ lands. відомий німецький дитя­чий письменник. dass die le­ bens­tüch­ti­ge Mutter sich als Friseuse aus­bil­den ließ und für Untermieter sorg­te — es waren ausnahmlos Lehrer. народився в 1899 р. der bekannte deutsche Kinderbuchautor wurde im Jahre 1899 in Dresden geboren. будучи молодою людиною в 1918 р. Зарплата була такою низькою. у Дрездені. niederwerfen (a. 2. sein Brot als Ar­ bei­ter in einer Kofferfabrik.300 Hervorragende Menschen Deutschlands l Wörter und Wendungen die Kriegsleiden — лихо. -n — перший ступінь Fragen zum Text Zu welcher Generation gehörte Borchert? Wann entließen die Amerikaner Borchert? Wie kämpfte er gegen seine schwere Krankheit? Welche Werke hat Borchert geschrieben? Sind Sie mit dem Schaffen von Borchert bekannt?  Erich Kästner  Åð³õ Êåñòíåð Erich Kästner. Als der kleine Erich in die Schule kam. страждання. заробляв собі на хліб ро­ бітником на чемоданній фабриці. Еріх Кестнер. подавити ungebeugt — непохитний der Verfall (-fälle) — руйнування erschütternd — приголомшливий das Gefängnis — в’язниця die Leberkrankheit — хвороба печінки die Vorstufe.— поразку Ні­ме­ч­ чи­ни.

Das Geld war knapp. Це було не випадково. Багато письменників втекли за ко­р­ дон. Schon 1925 schrieb er Artikel und Ge­ dich­te für mehrere Zeitungen. Mit 14 Jahren trat der junge Erich in ein Lehrerseminar in Dresden ein. З’явилися кілька томів його віршів. Schon Wochen vor dem Tag der Bü­ cher­ver­bren­nung stand der Name Kästners auf der Liste der uner­ wünschten Autoren. trotz der Zu­wen­ dun­gen seiner Eltern und trotz des Sti­ pen­di­ums.­ Уже за тижні до спалення книжок ім’я Кестнера стояло в списку не­бла­ го­на­дій­них авторів. він же хотів залишитися в Ні­ме­ ч­чи­ні. a. Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. Viele Schriftsteller flüchteten ins Aus­ land. Школа пробудила в ньому бажання стати вчителем. Die Schule weckte bei ihm den Wunsch Lehrer zu werden. «Кнопка і Антон» (1931). An der Universität Leipzig studierte er die deutsche Sprache und Literatur. Es erschienen mehrere Gedichtbände und auch seine bekannten Kinderromane: “Emil und die Detektive” (1928). Він отримав місце редактора в Лейп­ цизі. Januar 1933 fuhr Kästner aus der Schweiz nach Berlin zurück. незважаючи на допомогу батьків і стипендію. Das war kein Zufall. Er erhielt eine Stelle als Redakteur in Leipzig und später in Berlin. Man wurde auf den begabten jungen Mann aufmerksam. v. Тут він зважився на іншу професію. Після захвату влади Гітлером 30 сі­ч­ ня 1933 Кестнер приїхав з Швейцарії до Берліна. Еріх блискуче навчався у школі. “Emil und die drei Zwil­lin­ge”. Великий перелом його як пись­мен­ни­ ка відбувся в 1928 р. . Уже в 1925 році він писав статті й ві­ р­ші для деяких газет. а пізніше в Берліні.l Видатні люди Німеччини 301 Erich lernte glänzend in der Schule. Hier entschied er sich für einen ande­ ren Beruf. “Das doppelte Lottchen”. Mai” (1931). «Подвійна Лотхен». Der große Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1928. На талановиту молоду людину зве­р­ ну­ли увагу. а також дитячі романи «Еміль і де­те­к­ ти­ви» (1928). er jedoch wollte in Deutschland blei­ben. У 14 років молодий Еріх вступив до учительської семінарії в Дрездені. Грошей було мало. “Der klei­ne Mann” u. «Маленька людина» та багато інших. “Pünkt­chen und Anton” (1931) sowie “Der 35. а також «35-е травня» (1931). «Еміль і три близнюки». У Лейпцізькому університеті він ви­ вчав німецьку мову та літературу.

) — вважати кимось überwachen (te.. Nach 1945 lebte Kästner in München und arbeitete dort als Redakteur der “Neu­en Zeitung” sowie als Her­aus­ge­ ber der Jugend­zeitschrift “Pinguin”. двічі його заарештовували й він отримав забо­рону писати. До його нагород належить премія Бю­х­не­ра 1957 р. Man überwachte ihn. боротися з. er teilte nicht die judenfeindliche Einstellung der neu­en Machthaber. Еріх Кестнер помер 29 ли­п­ня 1974 р. Seit den 50–er Jahren widmete sich Käst­ner mehr der literarischen Arbeit. t) — бігти der Zufall — випадок hassen (te. Так з’явилися вірші «Серце не томи» (1957). . Кестнер жив у Мюнхені і працював там редактором «Нової га­зе­ти». Він перебував під наглядом. t) — сперечатися. Romane und Bearbeitungen klassi­ scher Jugendliteratur. t) — ненавидіти judenfeindlich — ворожий у ставленні до євреїв die Einstellung — ставлення der Machthaber — правитель gelten als (Nom. У своїх статтях він боровся з на­ці­о­ нал-соціалістичним минулим і висту­ пав за демократичну Німеччину. ро­ма­ ни та обробка класичної мо­ло­ді­ж­ної літератури. Er setzte sich in seinen Artikeln mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinander und trat für das de­mo­kra­ti­ sche Deutschland auf. «Маленька воля» (1952). Уже в 50-ті роки Кестнер присвятив себе літературній роботі. тримати під наглядом der Schreibverbot — заборона писати sich auseinandersetzen (te.302 Hervorragende Menschen Deutschlands l Kästner hasste das Militär. “Die kleine Freiheit” (1952). він вважався пе­ре­ко­на­ ним демократом. Es entstanden Gedichte “Herz auf Tail­ le” (1957). Кестнер ненавидів воєнщину.) — зважуватися (на щось) die Zuwendung — допомога. тут: матеріальна допомога knapp — нужденний die Machtergreifung — захват влади flüchten (te. Zu seinen Auszeichnungen gehört der Büchner–Preis 1957. er galt als überzeugter Demokrat. Wörter und Wendungen der Ausbruch — початок die Niederlage — поразка der Handwerker — ремісник die Friseuse — перукар (жінка) der Untermieter — тимчасовий мешканець das Seminar — семінарія sich entscheiden (ie. Після 1945 р. t) — стежити.. ie) für (Akk. не по­ді­ ляв вороже ставлення нових пра­ви­те­ лів до євреїв. а також видавцем мо­ло­ді­ж­но­ го журналу «Пі­н­г­він». zweimal wurde er sogar verhaftet und erhielt ein Schreibverbot. Erich Kästner starb am 29. Juli 1974.

Das Werk wurde in zwölf Sprachen über­setzt und wurde Welterfolg. У романі «На західному фронті без змін» висловлено основну фі­ло­со­фію автора. Свою першу книжку він видав у 1920 році. Е. У ньому він розповідає про «за­гу­б­ле­ не» покоління. als sein Roman “Im Westen nichts Neues” erschien. коли він доброволь­ цем пішов на війну й пережив усі її жахи. Sein erstes Buch veröffentlichte er 1920. Er wurde am 22. 5. der als Frei­wil­li­ger in den Krieg ging und alle Schrec­ken des Krieges erlebte. Aber erst 1928/1929. Der Schriftsteller sieht für sie keine Per­ spek­ti­ve in Zukunft. Dieser Roman spiegelt persönliche Er­leb­nis­se des Autors wider. 4. bevor er freischaffender Schriftsteller wurde. Juni 1898 geboren. Remarque gehört zu den besten Ver­tre­tern des kritischen Realismus des 20. М.l Видатні люди Німеччини 1. Er wuchs in einer kleinen westfäli­ schen Stadt auf. Він виріс у маленькому вест­фаль­ ському місті у сім’ї небагатих буржуа. коли з’я­ вився його роман «На західному фро­ н­ті без змін». . Ремарк випробував багато професій перш ніж став добровільним пись­ мен­ни­ком. 2. Ремарк став ві­домим. 3. Він народився 22 червня 1898 р. wurde Remarque bekannt. Це покоління знищене війною фі­зи­ч­ но й духовно. Але тільки в 1928—1929 рр. Er berichtet darin über eine “verlore­ ne” Generation. 303 Fragen zum Text Was erlebte Erich Kästner mit 15 Jahren? Wer beeinflusste Erich Kästner? Was studierte er an der Universität? Welche Kinderbücher hat Erich Kästner geschrieben? Welcher Meinung war Kästner über den Nationalsozialismus?  Erich Maria Remarque  Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê E. in einer kleinbürgerli­ chen Fa­mi­lie. M. Цей роман відбиває особисті пе­ре­жи­ ван­ня автора. Im Roman “Im Westen nichts Neues” wird die Lebens­philosophie von Re­mar­ que zum Ausdruck gebracht.. Ремарк належить до кращих пред­ста­в­ни­ків критичного реалізму 20 сторіччя. Remarque erprobte viele Berufe. Jahrhunderts. Diese Generation wurde vom Krieg kör­per­lich und seelisch ruiniert. Твір був перекладений 12 мовами і став всесвітньо відомим. Письменник не бачить для нього май­бу­т­ньо­го.

a) — висловлювати verloren — загублений  die Generation. September 1970 lebte. Вони песимістичні й позбавлені на­дії. wo er bis zu seinem Tod am 26. У 1938 р. де й прожив до са­мої сме­р­ті — 26 вересня 1970 р. оскі­ль­ки в Німеччині його кни­ ж­ки були спа­ле­ні й заборонені. радості й чекання. Mi­li­ ta­ris­mus und Faschismus. ohne Freude und Erwartungen. Was spiegelt sich in allen seinen Werken wider? 5. weil im faschistischen Deutsch­land seine Bücher verbrannt und ver­bo­ten wurden. Wörter und Wendungen veröffentlichen (te. час помирати». Також і більш пізні твори Ремарка при­свя­че­ні темі «загубленого» по­ко­ лін­ня. «Час жити. Sie sind pessimistisch und hoff­nungs­los. Ремарк переїхав до Швей­ ца­рії. -n — доброволець zum Ausdruck bringen (a. він емігрував до Спо­лу­че­ них Штатів. Wann veröffentlichte er sein erstes Buch? 3. “Arc de Triumphe”. -en — покоління körperlich — фізично  seelisch — духовно der Widerspruch (-sprüche) — суперечність Fragen zum Text 1. Unter wessen Einfluß erschien sein erster berühmter Roman “Im Westen nichts Neues”? 4. Тому його твори завоювали мільйони людей. Zeit zu sterben”. Життя його героїв після війни також позбавлене мети. «Чорний обе­ ліск». 1932 übersiedelte Remarque in die Schweiz. У 1932 р. aber es propagiert Hu­ ma­nis­mus im Kampf gegen Krieg. Warum haben die Werke von Remarque Millionen Menschen gewonnen? .304 Hervorragende Menschen Deutschlands l Auch die späteren Werke von Re­mar­ que sind dem Thema der verlorenen Ge­ne­ra­ti­on gewidmet. але він пропагує гу­ манізм у боротьбі з війною. Його найвідоміші твори — «Три то­ ва­ри­ші». t) — публікувати widerspiegeln (te. Zu welchen Schriftstellern gehört Remarque? 2. «Тріумфальна арка». Seine bekanntesten Werke sind “Drei Kameraden”. aber 1948 kehrte er in die Schweiz zurück. Das Leben seiner Helden ist auch nach dem Krieg ohne Ziel. У творчості Ремарка багато су­ перечностей. “Der schwarze Obelisk”. Deshalb haben seine Werke Millionen Menschen gewonnen. але 1948 року по­ве­р­ну­ в­ся до Швей­ца­рії. 1938 emi­grierte er in die USA. “Zeit zu leben. t) — відбивати der Freiwillige. Das Schaffen von Remarque hat viele Widersprüche.

Im Jahre 1928 besuchte er die So­wjet­ uni­on zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. «Магеллан» («Подвиг Ма­гел­ ла­на»). Er träumte davon. Відомий австрійський письменник Сте­фан Цвейг був відомий як май­с­ тер новел з чудовою мовою. Die erste Novellensammlung erschien 1911 unter dem Titel “Erstes Erlebnis”. wo sein Antikriegsdrama “Jeremias” (1917) ur­ auf­ge­führt wurde und sogleich Aufsehen er­reg­te. Стефан Цвейг народився 28 ли­с­то­па­ да 1881 року у Відні в родині про­ми­ с­ло­в­ця. Він мріяв про те. in denen der Schriftsteller die Gefühle und Er­ leb­nis­se der Kinder beschrieb. а по­ тім у Бразилію. У цей час він написав романи «Марія Стюарт». eine geistig–kul­tu­rel­ le Brücke zwischen den Menschen und Nationen zu bauen. unternahm einige Auslandreisen nach Amerika und nach Nordafrika. Er studierte Germanistik und Ro­ma­ni­ stik an den Universitäten in Wien und Ber­lin. Stefan Zweig wurde am 28. він відвідав Радянський Союз. На початку своєї творчості Стефан Цвейг перебував під сильним впли­ вом декадентства. . Das waren Kindernovellen. Перший збірник новел з’явився в 1911 ро­ці під назвою «Перше пе­ре­ жи­ван­ня». яка стала сен­­­сацією. November 1881 in Wien als Sohn eines In­du­stri­el­ len geboren. де була вперше по­ста­в­ле­на його антивоєнна драма «Єре­мі­ас» (1917). Am Beginn seines Schaffens stand Ste­ fan Zweig unter einem starken Einfluss der Dekadenz. у яких пись­ мен­ник змальовував почуття й пе­ре­ жи­ван­ня дітей. Толстого. Він вивчав германістику й романти­ ку в університетах Відня та Берліна. “Magellan”. зро­бив кілька поїздок до Америки та Пі­в­ні­ч­ної Африки. Zu dieser Zeit schrieb er Romane “Ma­ ria Stuart”. Tolstoj. 1934 emigrierte Stefan Zweig aus Pro­ test gegen die hitlerische Barbarei zu­ erst nach England und dann nach Bra­ si­li­en. У 1934 році Стефан Цвейг емігрував через протест проти гітлерівського варварства спочатку в Англію. Während des Ersten Weltkrieges emi­ grier­te er in die Schweiz. Це були дитячі повісті. Він завжди був рішучим противни­ ком сили та війни. уро­чи­с­то­с­ті з нагоди 100-річ­чя від дня на­ро­джен­ня Л. Er war immer ein entschiedener Gegner der Gewalt und des Krieges. щоб побудувати ду­ хо­в­но-культурний міст між людьми та націями. Під час Першої світової війни емі­г­ ру­вав до Швейцарії.l Видатні люди Німеччини 305  Stefan Zweig  Ñòåôàí Öâåéã Der bekannte österreichische Schrift­stel­ ler Stefan Zweig ist als Meister der No­vel­ len von sprachlicher Schönheit be­rühmt. У 1928 р. Geburtstages von L.

-n — промисловик die Germanistik — німецька філологія. “Vierundzwanzig Stun­den aus dem Leben einer Frau”. t) — викликати сенсацію die Barbarei — варварство entschieden — рішучий der Gegner — противник die Gewalt — сила. ie) — штовхнути на самогубство . Im Jahre 1938 schrieb Stefan Zweig den Roman “Ungeduld des Herzens”. безладдя die Verzweiflung — відчай in den Selbstmord treiben (ie. Такий його збірник «Безладдя по­чут­ тів». це був час депресії. die antifaschistische Novelle “Schach­ novelle”. Der Schriftsteller hört nie auf die Mensc­h­ lich­keit in seinen Werken zu ver­tei­di­gen. «Двадцять чотири години з жит­ тя жінки». У 1938 р. антифашистська новела «По­вість про шаха». Es war ein Versuch des Schriftstellers aufs Neue die Frage nach der Le­bens­ auf­ga­be des Menschen zu gestalten. t) — відрізнятися die Verwirrung — плутанина. Все це штовхнуло новеліста та його дружину 23 лютого 1942 р. Seine berühmten Novellen sind “Brief ei­ner Unbekannten”. Це була спроба письменника по-но­ во­му поставити питання про життєві за­вдан­ня людини. als Autor vieler Essays und Biographien be­kannt. All das trieb den Novellenschreiber und seine Frau am 23. Письменник ніколи не припиняє за­ хи­ща­ти людяність у своїх творах. t) — поставити вперше Aufsehen erregen (te. германістика uraufführen (te. Стефан Цвейг написав ро­ ман «Не­те­р­пін­ня серця». упадництво sich auszeichnen (te. Wörter und Wendungen der Industrielle. Diese Novellen zeichnen sich als Mei­ ster­wer­ke der Kinderpsychologie aus. що вийшла вже пі­с­ля смерті письменника. Стефан Цвейг відомий як пе­ре­кла­дач багатьох есе та біографій. die schon nach dem Tode des Schriftstellers erschien. влада unter einem Einfluß stehen —знаходитися під впливом die Dekadenz — декадентство. Його відомі новели «Лист не­зна­йо­м­ ки». Ці новели відзначені як шедеври ди­ тя­чої психології. Der Zweite Weltkrieg stürzte ihn in Ver­zweiflung­.306 Hervorragende Menschen Deutschlands l Besonders großen Erfolg hatten die Kindernovellen “Die Gouvernante” (1911) und “Brennendes Geheimnis”.­ So ist die Sammlung “Verwirrung der Gefühle”. на са­мо­ губ­с­т­во. Друга світова війна привела його до відчаю. Особливо великий успіх мали дитячі повісті «Гувернантка» (1911) та «Пе­ку­ ча таємниця». es war die Zeit der Depression. Stefan Zweig ist auch als Übersetzer. Februar 1942 in den Selbstmord.

У 18 років Моцарт повернувся до Зальц­бур­га й став капельмейстером. Jahren spielte Mozart aus­ ge­zeich­net Klavier und Geige und machte die ersten Kompositionsversuche. Seine musika­lische Begabung war außer­or­dent­lich groß. Mozart)  ̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â. 27 січня 1756 року тут народився ві­до­мий музикант і композитор Во­ль­ ф­ганг Амадей Моцарт. A. Als Komponist hatte Mozart keinen Er­folg. Hier wurde am 27. але вони не подобалися аристократичній публіці. Mit 18 Jahren kehrte Mozart nach Salz­ burg zurück und wurde bald Ka­pell­ mei­ster. Er wurde auf das Talent seines Soh­nes aufmerksam und gab ihm täglich Stunden. В Австрії знаходиться красиве місто Зальцбург. . Sein Vater war Kapellmeister. Ìîöàðò) In Österreich befindet sich die schöne Stadt Salzburg. 2. Як композитор Моцарт не мав успіху. Його перші опери були чудові. Шестирічний Моцарт розпочав перші концертні турне. Schon mit 4. Seine ersten Opern waren sehr schön. 4.l Видатні люди Німеччини 1. 307 Fragen zum Text Wodurch ist Stefan Zweig berühmt? Was studierte er an den Universitäten? Wie heißen seine ersten Romane? Wogegen trat Stefan Zweig auf? Mit wessen Schaffen kann man sein Schaffen vergleichen?  Mein Lieblingskomponist (W. Begeistert sprach man vom Wun­der­ kind in allen Ländern Europas. Januar 1756 der be­ rühm­te Musiker und Komponist Wolf­ gang Amadeus Mozart geboren.­ Він звернув увагу на талант свого сина й давав йому щодня уроки. Його музичне обдарування було над­ зви­чай­но великим. Його батько був капельмейстером. У всіх країнах Європи захоплено го­во­ ри­ли про диво-дитину. Уже в 4 роки Моцарт відмінно грав на фортепіано і скрипці та робив перші спроби в композиції. Er trat vor dem Publikum auf und kom­ po­nier­te. 3. 5. sie gefielen aber dem aristokratischen Publikum nicht. Він виступав перед публікою й тво­рив­. Der 6jährige Mozart unternahm die er­ sten Konzertreisen. À.

Але всупереч бажанню батька по­ чав гра­ти на скрипці і брав уроки з компо­зиції в одного композитора. як опери «Весілля Фігаро». у Відні в родині знаменитого короля вальсів Іоганна Штрауса. У 1782 році Моцарт переїхав до Відня. “Die Zauberflöte” und auch Sin­fo­ni­en. Johann Strauß (der Sohn) müsste Bank­ be­am­ter werden.308 Hervorragende Menschen Deutschlands l Es wurde immer schwerer Brot zu ver­ die­nen. а також симфонії. талант begeistert — з захопленням in Not — у нужді Fragen zum Text Wer wurde in Salzburg geboren? In welchem Alter begann Mozart zu komponieren? Wie empfang man Mozart in Europa? Welche Opern hat Mozart komponiert? Wie verhalten Sie sich zu Mozarts Musik?  Johann Strauß  ²îãàíí Øòðàóñ Der berühmte österreichische Kom­po­ nist. Однак його чудові твори не ви­ко­ну­ ва­ли­ся. Doch seine wunderschönen Werke wur­den nicht gespielt. скри­паль і диригент Іоганн Штраус народився 25 жовтня 1825 р. Ставало все важче заробляти на хліб. die Begabung — обдарування. Aber gegen den Wunsch des Vaters be­gann er Geige zu spielen und nahm den Unterricht im Komponieren bei ei­ nem Komponisten. Іоганн Штраус (син) повинен був ста­ ти банківським службовцем. концерти. «Чарівна флейта».) — звернути увагу на що-небудь  1. Er wurde schwer krank und starb 1791 im Alter von 35 Jahren. Wörter und Wendungen der Kappelmeister — капельмейстер. Konzerte. інструментальні твори. Моцарт жив у нужді. Відомий австрійський композитор. Oktober 1825 in Wien in der Familie des berühmten Walzerkönigs Johann Strauß geboren. диригент aufmerksam werden auf (Akk. 3. 5. Тут з’явилися такі його чудові тво­ ри. Geiger und Dirigent Johann Strauß wur­de am 25. 2. «Дон Жуан». wie die Opern “Figaros Hochzeit”. Instrumentalwerke. 4. “Don Juan”. .­ Hier entstanden seine schönsten Wer­ ke. Mozart lebte in Not. 1782 übersiedelte Mozart nach Wien. Він тяжко захворів і помер 1791 року у віці 35 років.

. Im Jahre 1849. Wagner und von anderen Musikern hoch­ge­schätzt. “Lieder der Barrikaden”. Diese Reisen brachten ihm einen Welt­ ruhm. Brams.l Видатні люди Німеччини 309 An einem Oktoberabend 1844 fand in einem Casino bei Wien sein Konzert statt. Ці турне принесли йому світову сла­ву. польку «У Па­ в­лов­сь­ко­му лісі». одночасно май­с­те­р­но грав на скрипці. Während er Orchester dirigierte. nach dem Tode seines Vaters. У 1849 р. Мистецтво Іоганна Штрауса було ви­ со­ко оцінено І. dirigierte Johann sein Or­che­ ster und machte viele Konzertreisen in Eu­ro­pa und Amerika. У той час коли він ди­ри­гу­вав ор­ке­с­ т­ром. Брамсом. У Росії він написав кілька музичних творів на російські теми «Прощання з Петербургом» (1858). «Пісні ба­ри­ кад». spiel­ te er gleichzeitig meisterhaft Geige. Він грав не тільки камерну. Р. Der junge Strauß trat mit einem ei­ge­ nen Walzerprogramm auf und be­gei­ ster­te dadurch das Publikum und die Musiker. . Das Publikum kannte und achtete nur seinen Vater. Hier dirigierte er auf vielen Konzerten in Pawlowsk bei Petersburg. Johann Strauß war von der Musik von Tschaikowski begeistert und spielte ei­ ni­ge von seinen Werken. Молодий Штраус виступав зі своєю програмою вальсів і приводив у за­хо­ п­лен­ня нею публіку й музикантів. Він давав гастролі в Росії. Публіка знала й поважала тільки його батька. Його першими піснями у формі ва­ль­ сів були «Пісні свободи». але й сим­фо­ні­ч­ну музику. R. Вагнером та іншими музикантами. Er spielte nicht nur Kammer. Свої останні роки життя він при­свя­ тив жанрові опе­ре­ти. “Revolutionsmarsch”. die Polka­ “Im Wald Pawlowsk” (1869) und einen Phan­ta­sie–Walzer “Das rus­si­ sche Dorf”. після смерті батька Іоганн диригував його оркестром і здійснив багато концертних поїздок Європою й Америкою. Іоганн Штраус був у захваті від му­зи­ ки Чайковського й виконував деякі з його творів. Seine ersten Lieder in Form der Walzer waren “Lieder der Freiheit”. вальс-фантазію «Ро­ сій­сь­ке село». Одного жовтневого вечора 1844 р. sondern auch Symphoniemusik. у казино під Віднем відбувся концерт. Die Kunst von J. In Russland komponierte er einige Mu­ sik­stüc­ke zu russischen Themen “Ab­ schied von Petersburg” (1858). Strauß wurde von J. «Революційний марш». Er gab auch Gastspiele in Russland. Seine letzten Lebensjahre widmete er dem Genre der Operette. Тут він диригував на багатьох кон­це­ р­тах у Павловську під Петербургом.

Його вальси «Віденський вальс» та «На голубому Дунаї» стали класикою світового мистецтва. Strauß Gastspiele? Wie schätzten das Publikum und die Musiker seine Musikwerke? Welche Walzer von J. liegen im­ mer Blumen: eine Nelke. Brams ruht. Strauß? Nennen Sie die ersten Musikwerke von J. серед них «Ле­ тю­ча миша» (1876). Seine Walzer “Wiener Walzer” und “An der schönen blauen Donau” wurden zur Klassik der Musikkunst. де він покоїться поряд з ком­по­зитором І. e) — давати гастролі der Abschied — прощання 1. одна троянда. Вони користуються великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю. J.— циган ruhen (te. Wörter und Wendungen achten (te. darunter “Die Fle­der­maus” (1876). a) — приносити світову славу Gastspiele geben (a. І. завжди лежать­­ квіти: одна гвоздика. eine Rose und manch­mal ein kleiner Irisstrauß. Strauß sind Ihnen bekannt?  Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner)  Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð) Einer der Vorgänger der modernen Musikkunst war der große deutsche Kom­po­nist Richard Wagner. Auf seinem Grab auf dem Wienerfriedhof. Juni 1899 in Wien. На його могилі на Віденському кла­до­вищі. «Ніч у Венеції» (1883) та «Циганський барон» (1885). Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. zwei Astern. t) — покоїтися Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte J. Він створив 16 оперет. Er starb am 3. die Fledermaus — летюча миша Venedig — Венеція der Zigeuner. Штраус написав понад 500 ва­ль­сів. wo er neben dem Komponisten J. у Відні. 2. Strauß (dem Sohn)? Wo gab J. “Die Nacht in Ve­ne­ dig” (1883) und “Der Zigeunerbaron” (1885). Він помер 3 червня 1899 р. 5. . . t) — поважати einen Weltruhm bringen (a. Одним з попередників сучасного му­ зи­ч­но­го мистецтва був великий ні­ме­ ць­кий композитор Ріхард Вагнер. Strauß komponierte über 500 Walzer. дві ай­с­т­ ри. Брамсом. а іноді ма­ле­нь­кий букет іри­сів. 3. 4.310 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er schuf 16 Operetten.

Він був незадоволений і песимі­ стично настроєний. “Tristan und Isolde” und andere. Im Jahre 1834 wurde Wagner Theaterkapellmeister in Magdeburg. Als Schüler interessierte er sich für Dicht­kunst. Він створив новий тип музичної дра­ ми. Während der bürgerlich–de­mo­kra­ti­ schen Revolution in Deutschland nahm er 1849 an den Dresdener Maiaufständen teil und musste dann in die Schweiz emigrieren. Nach Deutschland zurückgekehrt. Wörter und Wendungen der Vorgänger — попередник die Wirklichkeit — дійсність  sich vertiefen (te. 23 лютого 1883 року Вагнер помер у Венеції. «Тристан і Ізо­ль­да» та ін. Тут він уперше був визнаний пу­б­лі­ кою. музика. але потім почав вивчати музику.l Видатні люди Німеччини 311 Richard Wagner wurde am 22. 1876 року в Байроті відкрився палац вагнерівських фестивалів. 1842 Hofkapellmeister in Dresden. у 1842 — придворним ка­пель­мей­с­те­ ром у Дрездені. Ріхард Вагнер народився 22 трав­ня 1813 року в Лейпціґу. Das zeigte sich in seinen Werken. Ще учнем він цікавився поезією. Am 23. in dem Dichtung. він на­пи­сав всесвітньо відомі опери: «Лоен­грін». t) — заглиблюватися das Bühnenbild. декорації та гра акторів складають єдине ціле. не хотів мати нічого спі­ль­но­го з дійсністю й загли­ бився в світ міфів і сказань. Er wurde unzufrieden und pessimi­ stisch. Im Jahre 1876 wurde in Bayreuth das Wagnerfestspielhaus eröffnet. wollte mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben und vertiefte sich in die Welt der Mythen und Sagen. Bühnenbild und Darstellung zu einer Einheit werden. «Тангейзер». begann aber dann Musik zu stu­die­ren. У 1834 році Вагнер став капельмей­ стером у театрі міста Магдебурга. у якій текст. Під час буржуазно-демократичної ре­во­лю­ції в Німеччині 1849 року він брав участь у дрезденських травне­ вих пов­станнях і потім змушений був емі­г­ру­ва­ти до Швейцарії. Це виявляється в його творах. Mai 1813 in Leipzig geboren. Повернувшись до Німеччини. “Tannhäuser”. Musik. schrieb er seine weltberühmten Opern: “Lohengrin”. Februar 1883 starb Richard Wag­ner in Venedig. -er — декорация die Darstellung — гра der Aufstand (die Aufstände) — повстання  . Er entwickelte einen neuen Typ des mu­si­ka­li­schen Dramas. Hier hatte er seinen ersten Erfolg beim Publikum.

Одного разу його вчитель порадив йому вийти на вулицю й спостерігати життя. До них належить і Генріх Цилле. Генріху було 9 років. Wo finden alljährlich die Wagnerfestspiele statt? 5. Таким чином у 1872 році Цилле став літографом. ein be­rühm­ter deutscher Maler. Але протягом 30 років Цилле по­ви­ нен був заробляти свій хліб у фо­то­гра­фі­ч­но­му товаристві. Einmal empfahl ihm sein Lehrer auf die Straße zu gehen und das Leben zu be­ob­ach­ten. Heinrich half den Eltern Geld ver­die­ nen. У школі. оскільки як ху­до­ж­ник він не знахо­ див визнання. коли сім’я пе­ре­ їха­ла до Берліна. яку відвідував Цилле. Im Laufe von 30 Jahren musste aber Zille in einer photographischen Ge­sell­ schaft sein Brot verdienen. weil er als Maler keine Anerkennung fand. Wofür interessierte sich Wagner in seinen Schuljahren? 2. der sein Talent er­kann­te und ihm Stunden gab. Dazu gehört auch Heinrich Zille. Gleichzeitig nahm er Malstunden in der Königlichen Kunstschule. Januar 1858 in der Fa­ mi­lie eines armen Handwerkers bei Dres­den geboren. Es war nicht leicht hier Arbeit zu fin­ den. . Wie reagierte Wagner auf die bürgerlichdemokratische Revolution in Deutschland? 3. Німецький народ може пишатися ба­ га­ть­ма відомими художниками. gab es einen Zeichenlehrer. Він народився 10 січня 1858 року в родині бідного ремісника під Дре­з­ де­ном. Was ist für seine Musikwerke kennzeichnend?  Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille)  ̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå) Das deutsche Volk kann auf viele be­ rühm­te Künstler stolz sein.312 Hervorragende Menschen Deutschlands l Fragen zum Text 1. die Zille besuchte. Генріх допомагав батькам заробляти гроші. Heinrich war 9 Jahre alt. Було нелегко знайти тут роботу. ві­до­ мий німецький художник. Одночасно він брав уроки ма­льо­ван­ ня в Ко­ро­лів­сь­кій школі мистецтв. Unter welchem Einfluß komponierte Wagner einige seiner Musikwerke? 4. In der Schule. Und so wurde Zille im Jahre 1872 Li­ tho­graph. Er wurde am 10. als die Fa­mi­ lie nach Berlin übersiedelte. який розпізнав його талант і давав йому уроки. був учитель малювання.

Нюрнберзі. народився 21 травня 1471 р. продавці га­ зет. Для них не було ігрових майданчи­ ків. Wörter und Wendungen der Handwerker — ремісник  empfehlen (a. Його ім’я як великого майстра було відомим за його мистецтво далеко за межами міста. Він робив чудові золоті прикраси. 2. Він помер 9 серпня 1929 року. фабричні робочі. Альбрехт Дюрер. wurde am 21. Er starb am 9. Особливо охоче художник малював дітей на задвірках. 5. видатний ні­ме­ць­ кий художник. часто хворих. Heinrich Zille stellte auf seinen Bildern einfache Menschen dar. Er machte wunderbare goldene Schmuck­sachen. . der prominente deut­ sche Maler. o) — рекомендувати im Laufe von (Dat. August 1929. 3. Zille? Wer erkannte erstmalig Zilles Talent zum Zeichnen? Wann begann Zilles Studium an der Akademie für Künste? Wen stellte Zille auf seinen Bildern dar? Wie nannte ihn das Volk?  Albrecht Dürer  Àëüáðåõò Äþðåð Albrecht Dürer. “Vater Zille” — so nannten ihn die Ber­ li­ner. сонця та зелені.l Видатні люди Німеччини 313 Erst 1924 begann Zille in der Akademie der Künste zu arbeiten. auf den Straßen. Zei­ tungs­ver­käu­fer und Fabrikarbeiter. Тільки в 1924 році Цилле почав пра­ цю­ва­ти в Академії мистецтв. Seinen Namen als einen großen Mei­ ster kannte man wegen seiner Kunst weit und breit. родом з Угорщини. на вулицях. Besonders gern zeichnete der Maler Kin­der in den Hinterhöfen. Heinrich Zille war sehr populär.) — протягом 1. 4. gebürtig aus Ungarn. Für sie gab es keine Spielplätze. Es waren Kutscher. Sein Vater Albrecht war Goldschmied. die Anerkennung — визнання darstellen (te. Його батько Альбрехт був ювеліром. в м. keine Sonne und kein Grün. Це були кучери. t) — зображувати Fragen zum Text In welcher Familie verlief die Kindheit von H. Генріх Цилле зображував на своїх ка­ р­ти­нах простих людей. Mai 1471 in der Stadt Nürnberg ge­bo­ren. oft krank. «Батько Цилле» — так називали його берлінці. Генріх Цилле був дуже популярним. прачки. Wäscherinnen.

він відвідав Ве­ нецію. Незважаючи на це він був бідним: май­с­те­р­на робота ювеліра було по­ гано оплачуваною. “Drei Bauern“ (1497) und Holzschnitte “Samson“ (1497). «Геркулес» (1497) та ба­га­то малюнків олівцем. kei­ ne richtige Kleidung. “Her­ku­ les“ (1497) und viele Hand­zeich­nun­ gen. У них часто не було їжі. Його картини відрізняються своєю про­с­то­тою й понятливістю. Seine Bilder unterscheiden sich durch ihre Einfachheit und Verständlichkeit. Er war auch ein berühmter Porträt­ maler. У 1486—1489 рр. Дюрер прагнув до того.314 Hervorragende Menschen Deutschlands l Trotzdem war er arm: die kunstvolle Ar­beit des Goldschmiedes war eine schlecht bezahlte Arbeit. “Porträt des Vaters“. Oft malte er die Natur. der gut seine Mitmenschen kann­te und alle ihre Fehler und Schwä­ che. У родині було багато дітей. Schön­heit und Geist scharf be­ merk­te. Er schuf Gravüren. die Vielfalt der Natur und das rege Interesse an die Men­schen aus dem Volke wi­der­zu­spie­ geln. Він був також відомим портретистом. Dürer strebte danach. доброго одягу. «Портрет батька». У 1494—1495 рр. Він створив гравюри «Автопортрет». Er besuchte 6 Jahre lang die Schu­le. wie “Selbstbildnis“. die er liebte und sehr wahrheitsgetreu darstellte. Er erfüllte auch Kupferstiche “Der Tod“ (1494—95). Альбрехт Дюрер був другим сином у сім’ї. потім він повинен був також за­ ро­б­ля­ти як ювелір. усі їхні помилки та слабості. щоб відбити багатоманітність природи та живий інтерес до людей з народу. 1486—1489 war er Lehrling in der Werk­statt eines Nürnberger Künstlers. він був учнем у май­с­те­р­ні одного Нюрн­бер­зь­ко­го ху­до­ж­ни­ка. Його вироби мистецтва прикрашали ратуші та церкви. Краса Венеції зачарувала його та на­ ди­х­ну­ла на творчість. який добре знав своїх близьких. 1494—1495 besuchte er Venedig. Die Schönheit von Venedig bezauber­ te ihn und regte ihn zum Schaffen an. Він виконав також гравюри на міді «Смерть» (1494—1495). «Три се­ля­ ни­на» (1497) та гравюри на дереві «Сам­сон» (1497). Він ходив до школи тільки шість ро­ ків. гостро під­ мічав красу й дух. яку він любив і правдиво зображував.­ Albrecht Dürer war der zweite Sohn in der Familie. . Sie hatten oft nicht genug Essen. Він часто малював природу. Die Familie war kinderreich. dann sollte er auch als Goldschmied Geld verdienen. Seine Kunstwerke schmückten Rat­häu­ ser und Kirchen.

У 1505 році він удруге відвідав Ве­не­цію. -e — ювелір die Schmucksachen — прикраси der Lehrling — учень. Im Jahre 1520 fuhr er in die Nie­der­lan­de. was eine Rönt­gen­auf­nah­me bei der Unter­suchung ei­nes Kranken bedeutet. -e — гравюра на дереві die Verehrung — шанування der Wahrsager —  волхв Fragen zum Text In welcher Familie wurde A. «Поклоніння трій­ ці» та «Чотири темпераменти».. -e — гравюра на міді der Holzschnitt. 2.l Видатні люди Німеччини 315 Das Jahr 1500 war das Jahr des Um­ schwungs im Schaffen von Dürer. Dürer geboren? Wie war seine Kindheit? Wodurch unterscheiden sich seine Werke? Zu welchen Themen malte er meistens seine Gravüren? In welcher Stadt in Deutschland gibt es ein Dürer-Haus?  Wilhelm Conrad Röntgen  ³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí Wer weiß heute nicht. “Marie mit dem Säugling“. Hier erschienen seine Gemälde “Adam und Eva“. У 1520 році він поїхав до Ні­дер­ла­н­дів. die Vielfalt — багатоманітність der Umschwung — перелом 1. у Нюрнберзі.. Zu dieser Zeit schuf er Gravüren “Die Verehrung der Wahrsager“. «Марія з немовлям». 4. підмайстер anregen zu (Dat. “Die Ver­eh­ rung der Drei Heiligen“ und “Vier Tem­ pe­ra­men­te“.) — спонукати до. що означає ре­н­т­ге­нів­сь­кий знімок при обстеженні хво­ро­го. Тут з’явилися його картини «Адам і Єва». . Als Ergebnis dieser Reise waren seine Bilder “Bildnis eines jungen Mannes“ (1521) und “Vier Apostel“ (1526). 1500 рік був роком перелому в тво­р­ чо­с­ті Дюрера. Результатом цієї поїздки були ка­р­ти­ ни «Портрет молодої людини»(1521) і «Чотири апостоли» (1526). Er starb im Jahre 1528 in Nürnberg. 5. Хто сьогодні не знає. Він помер у 1528 р. У цей час він створив гравюри «По­ кло­нін­ня волхвів». 3. der Kupferstich. Wörter und Wendungen der Goldschmied. Im Jahre 1505 besuchte er Venedig zum zweiten Mal.

Все це сьогодні є таким звичайним. 1878 kehrte er nach Würzburg zurück. Рентгенівське зображення злив­ ка з металу свідчить про помилки в стру­к­ту­рі. Kundt. 1878 року він повернувся до Вю­р­ц­бу­ р­га. 1872. де в 1886 році відкрив промені. die alle Gegenstände durchdringen. Кундта. Лише в 1870 ро­ці Рентген почав свою діяльність у галузі фізики. Das alles ist heute so gewöhnlich. суворий аналіз помилок ско­ро здобули фізикові Рентгену славу кра­ що­го експериментатора свого часу. Через два роки (1872) він від­пра­ви­в­ ся до Страсбурга й став асистентом професора А. У віці 21 рік (1866 р. Erst 1870 begann Röntgen seine Tä­tig­ keit auf dem Gebiet der Physik. wo er 1886 Strahlen entdeckte. Er wirkte als Professor der Physik an ver­ schie­de­nen Universitäten Deutsch­lands. Das war in Würzburg. Це було у Вюрцбурзі.­ Вільгельм Конрад Рентген був профе­ сійним інженером. Mit 21 Jahren hatte er 1866 sein Stu­di­ um am Polytechnikum in Zürich ab­ge­ schlos­sen. Höchste Genauigkeit seiner Ex­pe­ri­men­te und Unter­suchungen. Через два роки молодий інженер за­хи­с­тив дисертацію на ступінь до­к­ то­ра філософії. Відтоді він залишається вірним фі­ зиці. Seitdem war er der Physik treu geb­ lieben. ging er nach Straßburg und wurde Assistent bei Pro­ fes­sor A. strenge Ana­ly­se der Fehler brachten dem Physiker Röntgen bald den Ruf des besten Ex­pe­ri­men­ta­tors seiner Zeit. Рентген назвав їх Х-променями. відомого уче­но­ го й ви­на­хі­д­ни­ка. . einem bekannten Ge­ lehr­ten und Forscher. Він працював професором фізики в різних університетах Німеччини.) він закінчив на­ вчан­ня в політехнікумі в Цю­риху.316 Hervorragende Menschen Deutschlands l Das Röntgenbild eines Metallstücks zeigt die Fehler in der Struktur. Zwei Jahre später promovierte der jun­ ge Ingenieur zum Doktor der Phi­lo­so­ phie. які проникали крізь усі предмети. um ihre geheimnisvollen Eigenschaften zu be­zeich­nen. Zwei Jahre später. Wer ist aber dieser Mensch? Хто ж ця людина? Wilhelm Conrad Röntgen war In­ge­ nieur von Beruf. Найвища точність експериментів і до­ слідів. Röntgen nannte sie “X–Strahlen”. що не кожний замислюється про від­кри­ва­ча рентгенівських променів. dass nicht jeder an den Entdecker der Rönt­ gen­strah­len denkt. щоб позначити їх таємничі якості.

Sein Vater war Maurer von Beruf. Es sind jetzt über 200 Jahre her. o) — закінчити навчання  1. t) = tätig sein als (Nom. Seine mathematischen Schriften ge­hö­ ren zu den Meisterwerken der Ma­the­ ma­tik. Його батько був за професією ка­ме­ ня­рем. ist einer der größten Ma­ the­ma­ti­ker aller Zeiten. ge­ stor­ben 1855. geboren 1777. Після роботи він повинен був по­ра­ ху­ва­ти зарплату для всіх каменярів сво­єї бригади. 3. Його математичні труди належать до шедеврів математики. -en — обслідування  das Studium abschließen (o. u) — проникати Fragen zum Text Haben Sie sich einmal röntgen lassen? Was war Röntgen von Beruf? Wo hat er seine Ausbildung erhalten? Auf welchem Gebiet war er tätig? Was brachte ihm einen besonderen Ruf?  Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß  Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà Karl Friedrich Gauß. Його сину Карлу Фрідріху було тоді три роки. У 25 років Гаусс став членом академії наук у Петербурзі. -n — знімок  die Untersuchung. Für ihn waren das die schönsten Stunden. Пройшло понад 200 років відтоді. 2.) durchdringen (a. 5.­ Для нього це були найкращі години. Sein Sohn Karl Friedrich war damals drei Jahre alt. dass der große Mathematiker noch ein klei­ ner Jun­ge war. Nach der Arbeit musste er den Ar­beits­ lohn für alle Maurer seiner Brigade be­ rech­nen. Карл Фрідріх Гаусс (1777—1855) — один з найвидатніших математиків усіх часів. У двадцять років він уже був про­фе­ со­ром астрономії в університеті міста Геттінгена.l Видатні люди Німеччини 317 Wörter und Wendungen die Aufnahme. Mit 25 Jahren wurde Gauß Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Er war schon mit 20 Jahren Pro­fes­sor der Astronomie an der Uni­ver­si­tät in Göttingen. die Genauigkeit — точність  wirken (te. . 4. як великий математик був маленьким хлопчиком.

Тут повинно було бути п’ять. Мати Гаусса не вміла ні читати. списаний ци­ф­ра­ ми. Він часто малював крейдою числа на стіні будинку або писав паличкою на піску. Eines Abends war Vater Gauß sehr müde und schlief beim Rechnen ein. das mit Zahlen be­ schrie­ben war.318 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er saß dann neben seinem Vater und sah auf das Papier. sie war auf ihren klei­ nen Jun­gen sehr stolz. Батько також був ним задоволений. Du hast eine Drei geschrieben!”. Карл Фрідріх Гаусс не витратив гел­ лер на солодощі. . Він похвалив свого хлопчика й по­да­ ру­вав йому геллер. Батько Фрідріха злякано відкрив очі. знайшов у під­ра­ху­н­ках по­милку. er dach­ te: “Bald wird mir mein Sohn bei den Schreib– und Rechenarbeiten helfen”. ти тут зробив помилку! Hier muss eine Fünf stehen. і. Er rechnete nach. Він рахував разом із батьком. zum Andenken an seine erste ma­the­ma­ti­sche Entdeckung. дійсно. по­ глянь-но. коли був уже відомим ученим. noch schreiben. Mutter Gauß konnte weder lesen. тату. sein 3jähriges Söhnchen. ні ра­ху­ва­ти. Er malte oft mit Kreide Zahlen an die Hauswand oder schrieb mit einem Stöck­chen Zahlen in den Sand. Karl Friedrich nahm das Papier mit den Zahlen und sah es aufmerksam an. Karl Fried­rich. Vater. на згадку про своє перше математичне від­ криття. Він сидів тоді поряд зі своїм батьком і дивився на папір. Він носив цей геллер з собою. als er schon ein berühmter Ge­ lehr­ter war. його трирічний син. А ти напи­сав три!» Erschrocken machte Vater Gauß die Augen auf. Er trug diesen Heller noch später bei sich. він міркував: «Скоро мій син буде до­ по­ма­га­ти мені під час підрахунків». Er rechnete mit. Karl Friedrich Gauß gab diesen Heller nicht für Süßigkeiten aus. Він у три роки уже вмів раху­вати. Die Zahlen waren liebstes Spielzeug. Plötzlich rief er: “Vater. Одного вечора стомлений батько Га­ усс заснув під час підрахунків. hier hast du einen Fehler gemacht! Раптом він закричав: «Тату. und wirklich. sieh nur. Er lobte seinen Jungen und schenk­te ihm einen Heller. але дуже пишалася своїм ма­ле­нь­ким сином. Цифри були улюбленою іграшкою. Карл Фрідріх взяв папір з цифрами й уважно його роздивився. Er konnte schon mit 3 Jahren rech­nen. Auch der Vater war zufrieden. hatte einen Fehler in der Rechnung ge­ fun­den! Він перерахував. Карл Фрі­ д­ріх.

e) — розтратити zum Andenken an (Akk.. Fragen zum Text Auf welchem Gebiet wurde Gauß berühmt? Mit welchen Lehranstalten ist sein Name verbunden? Womit beschäftigte sich sein Vater nach der Arbeit? Mit wie vielen Jahren konnte Gauß schon rechnen? Was war sein liebstes Spielzeug? Was trug Gauß bei sich sein ganzes Leben als Talisman? . 6. erschrocken — злякано  ausgeben (a. 4. 3. -e — шедевр der Maurer — каменяр  der Lohn (die Löhne) — заробітна плата 1. 5. 2.) — на згадку про..l Видатні люди Німеччини 319 Wörter und Wendungen das Meisterwerk.

Es gibt ein deutsches Sprichwort: “April.X . sind Mimosen. Існують чотири пори року: весна. Alles beginnt zu blühen. Кожна пора року триває три місяці. Bald scheint die Sonne. проліски. Die ersten Blumen. весна — краща пора року. Перші квіти. які продають навесні. Треба обов’язково виїздити на лоно природи. Veilchen und Maiglöckchen. Herbst und Winter. . Але уже в травні термометр часто по­ ка­зує 15—20 градусів тепла. bald regnet es oder schneit es. Перелітні птахи повертаються з ви­ рію. Schnee­ glöck­chen. а мінли­ ва. April und Mai herrscht der Früh­ling. Die Kinder bauen für sie Vogelhäuser und hängen sie an die Bäume. чого він хоче». осінь і зима. За весною йде жарке літо. Im März. Man muss unbedingt hinaus ins Grüne. Dem Frühling folgt der heiße Sommer. він не знає. Jede Jahreszeit dauert drei Monate. Der Schnee beginnt zu schmelzen und durch die Straßen laufen kleine Bäche. кращий час для відпустки. er weiß nicht. sondern veränderlich. То світить сонце. Сніг починає танути. кві­ тень. Immer stärker erwärmt die Sonne mit ih­ren Strahlen die Erde. Дні стають довшими. April. Все сильніше зігріває сонце землю своїми променями. Meiner Meinung nach ist der Frühling die schönste Jahreszeit. На мою думку. Все починає розквітати. літо. Ñ âЯòà )  Jahreszeiten  Ïîðè ðîêó Es gibt vier Jahreszeiten: Frühling. was er will”. й вулицями бі­ жать маленькі струмки. die beste Zeit für den Urlaub. Діти будують для них шпаківні й роз­ вішують їх на дерева. Die Tage werden länger. особливо в квітні.— мімози. die im Frühling ver­ kauft werden. besonders im April. квітні й травні панує весна. Але погода ще не постійна. Є німецьке прислів’я: «Квітень. фіалки та конвалії. Jahreszeiten (Ï îðè ðîêó. Die Zugvögel kehren aus den warmen Ländern zurück. то йде дощ або сніг. Aber schon im Mai zeigt oft das Ther­ mo­me­ter 15—20 Grad Wär­me. Das Wetter ist aber noch nicht be­stän­ dig. Som­mer. У березні.

In den Nächten friert es. Von den Dächern der Häuser und von den Zweigen der Bäume tropft es. aber am Tage geht die Sonne immer höher auf und schmilzt Eis und Schnee. t) — царювати. осо­ б­ли­во після морозяної сніжної зими з студеним вітром та частими сні­го­ па­да­ми. сильний вітер. але вдень сонце піднімається все вище й розтоплює лід і сніг. in der Sonne lie­gen. Цю пору року чекають завжди. das Sprichwort (die Sprichwörter) — прислів’я der Zugvogel (die Zugvögel) — перелітний птах sich anschließen (o.) — примикати. Маленькі й великі струмки з шумом перетинають вулиці міст. Крапає з дахів будинків і гілок дерев. Kleine und große Bächer überqueren rau­schend die Straßen der Städte. Dann kommt der Herbst mit zahlrei­ chen reifen Früchten. . Але пізня осінь не дуже приємна: по­ хму­рі дні. Потім приходить осінь з численними стиглими плодами. Aber der Spätherbst ist nicht sehr an­ ge­nehm: trübe Tage. позагоряти. Уночі підморожує. Die Erde trinkt gierig das Wasser. Часто йде дощ. Земля жадно п’є воду. по­ка­ та­ти­ся на човні. An den Herbst schließt sich der Winter mit Schnee und Frost an. o) — танути der Bach (die Bäche) — ручай  beständig — постійна  veränderlich — змінна 1. Можна поплавати.l Ïîðè ðîêó. Boot fahren. Wäl­ der und Felder. слідувати Fragen zum Text Wie verhalten Sie sich zum Frühling? Welche Veränderungen kommen im Frühling in der Natur vor? Was beginnt im Sommer für Kinder und Erwachsene? Woran ist der Herbst reich? Freut Sie der Winter?  Frühling  Âåñíà Auf diese Jahreszeit wartet man im­ mer. До осені приєднується зима зі снігом і морозами. коли при­ йде час. 5. володарювати schmelzen (o. wenn die Zeit kommt. Краще за все відпочивати біля води. ліси й поля. щоб. Es regnet oft. um. подарувати багаті врожаї. Man kann schwimmen. reiche Ernten zu geben. Wörter und Wendungen herrschen (te. 4. 3. 2. Ñâÿòà 321 Am besten erholt man sich am Wasser. o) an (Akk. starker Wind. besonders nach dem frostigen schneereichen Winter mit eiskaltem Wind und häufigen Schneestürmen.

Природа пробуджується до нового життя. In der Nacht schlägt in den auf­ge­blüh­ ten Fliederbüschen die Nachtigal. Повітря наповнене солодким за­па­ хом. Садки втопають у морі цвітіння. Pfirsich–. що пливуть по небу. Der schönste Frühlingsmonat ist der Mai. In den Wäldern ercheinen die ersten Früh­lings­blu­men. Veilchen. Скоро прийде літо. Удень віє легкий вітерець і гонить ку­ п­ча­с­ті хмари.Jahreszeiten l 322 Die Natur erwacht zum neuen Leben. Immer heißer wird es von Tag zu Tag. Перелітні птахи займають старі бу­ди­ но­ч­ки. Яблуні. als ob wir das zum ersten Mal se­ hen. вишні. Üppiges Laub und saftiges Gras zie­ hen unsere Blicke heran. Ми захоплюємося красою природи. bauen Nester. Die Luft ist vom süßen Wohlgeruch. Wir bewundern die Schönheit der Na­ tur. який вабить бджіл та інших комах. нібито ми бачимо це вперше. Am Tage weht ein leichtes Windchen und jagt die weißen am Himmel zie­ henden Schäfchenwolken. абрикоси одягають свій ніжний бі­лий або світло-рожевий одяг. персикові дерева. Pflau­men–. Найкрасивіший весняний місяць — це травень. Всюди пробивається яскраво-зелена свіжа трава. Голосне цвірінькання птахів си­м­во­лі­ зує справжній прихід весни. Уночі в кущах бузку. . Überall sprießt hellgrünes frisches Gras. der Bienen und andere Insekten lockt. Усе виглядає так красиво. Die Gärten versinken in einem Meer von Blüten. Конвалії. Narzissen. нарциси. фіалки. dass man sich vom Anblick nicht losreißen kann. Bald kommt der Sommer. Alles sieht so schön aus. тюльпани та інші казкові квіти вкривають зем­ лю як барвистий килим. що розпустився. Maiglöckchen. Kirschen–. über­füllt. що не мо­ж­ на відірвати зір. Aprikosenbäume ziehen ihre zarte oder hellrosige Kleidung an. З кожним днем стає все жаркіше. Äpfel–. Пишне листя й соковита трава при­ ваб­лю­ють наш зір. Tul­ pen und viele andere märchenhafte Blu­men bedecken wie ein bunter Teppich die Erde. будують гнізда. У лісах з’являються перші весняні кві­ти. сли­ ви. співає соловей. Die Zugvögel besiedeln alte Häuschen. Lautes Zwitschern der Vögel sym­bo­li­ siert die richtige Ankunft des Frühlings.

Яке ж настає полегшення. так і природа. На синьому безмежному небі навряд можна помітити хмару. Wegen der dauernden Hitze leiden sowohl­ die Menschen. Сильне сонце посилає свої всепро­ никаючі промені на землю. Man sucht noch den Schatten. Ñâÿòà 323 Wörter und Wendungen besiedeln — заселяти der Wohlgeruch — аромат das Insekt. 4. Zuerst sammeln sich dunkle Wolken am Himmel. -en — комахи üppig — пишний (про зелень) 1. 5. Спочатку на небі збираються темні хмари. die Schäfchenwolke.  Sommer  ˳òî Der Sommer ist der heißeste Jah­res­ zeit. Am blauen grenzlosen Himmel kann man kaum eine Wolke sehen. wo man sich verstecken kann. Літо — найтепліша пора року. потім блискає блискавка і уда­ лині гримить гром. Auf dem freiliegenden Gelände ist es nicht leicht. лісів і парків. 3. Все потопає в темно-зеленому листі садів. Через тривалу спеку страждають як люди. wenn ein Gewitter losbricht. . Die mächtige Sonne schickt ihre alles durchdringenden Strahlen auf die Erde. де можна схова­ тися. Das Gewitter naht. Тоді шукають тінь. розпечена земля віддає додаткове тепло. На відкритій місцевості нелегко витри­мати спеку.l Ïîðè ðîêó. Наближається гроза. als auch die Natur. Wälder und Parks. Am Tage wirbelt häufig warmer Wind Staub auf. dann blitzt es und in der Ferne rollt der Donner. -n — купчаста хмара man kann sich vom Anblick nicht losreißen — не можна відірвати очей Fragen zum Text Womit beginnt der Frühling? Was symbolisiert die richtige Ankunft des Frühlings? Wie sehen die Gärten aus? Beschreiben Sie bitte die Natur im Wald! Haben Sie den Frühling gern? Begründen Sie ihre Antwort. Welch eine Erleichterung kommt. коли почи­ на­ється гроза. Alles sinkt im dunkelgrünen Laub der Gärten. die Hitze zu ertragen. Удень часто теплий вітер гонить пил. 2. glühender Boden gibt der Luft zusetzliche Wärme.

2.Jahreszeiten l 324 Zuerst fallen die ersten seltenen gro­ ßen Tropfen und dann geht es los. Es gießt in Strömen. Зі словом «літо» пов’язаний час ка­ні­ кул і відпусток. а потім починається дощ. Починається час збирання врожаю хліба. Dabei werden Getreidefelder und Obst­ gär­ten beschädigt. Unter bestimmten Umständen wird der starke Regen von Hagel begleitet. Einige fahren ans Meer. Літо говорить нам «прощай». o) — вибухнути gedeihen (ie. losbrechen (a. який іде годинами безперервно. Наприкінці серпня ночі стають про­хо­ ло­д­ні­ши­ми та довшими. 3. ie) — процвітати ade — прощай Fragen zum Text Was trägt man. Звичайно чекають на тихий дощ. der stun­den­lang pausenlos fällt. Wörter und Wendungen sinken (a. Спочатку падають перші рідкі великі краплі. Man wartet ge­wöhn­lich auf den stillen Regen. der Herbst steht vor der Tür. водні ігри. Es gibt die Menschen. Die Erntezeit von Getreide. Die anderen träumen vom Schwimmen. Інші мріють про плавання. При цьому стра­ж­да­ють хлібні поля й фруктові садки. овочів і фруктів. Gemüse und Obst beginnt. Und dafür sind wir dem Sommer dank­ bar. щоб загоріти й за­ смаглими повернутися додому. Dann scheint die Sonne wieder. alles wächst und gedeiht. Ллє як з цебра. um sich in der Sonne zu sonnen und braungebrannt nach Hause zu kommen. І за все це ми вдячні літу. на по­ ро­зі стоїть осінь. Потім знову світить сонце. u) — утопати das freiliegende Gelände — відкрита місцевість 1. 5. катання на човні. die ihre Freizeit im Walde am Ufer eines Flusses gerne verbringen. усе росте та квітне. При відповідних обставинах сильний дощ супроводжується градом. vom Wasserspielen. 4. Є люди. Дехто їде до моря. Mit dem Wort “Sommer” ist die Zeit der Ferien und des Urlaubs ver­bunden. Der Sommer sagt uns “ade”. wenn Hitze ist? Wie fühlen Sie sich während des Gewitters? Wohin fahren Sie gewöhnlich im Sommer? Wie kann man im Sommer die Zeit verbringen? Welche Pläne haben Sie für den nächsten Sommer? . Ende August werden die Nächte im­ mer kühler und länger. vom Bootfahren. які проводять вільний час на березі річки.

Der Sommer will aber nicht fortgehen. dass weißer Reif alles überall be­ deckt hat. зриває без­жа­лі­ с­но листя з дерев і кидає його на зе­м­лю. вкри­ ває зе­м­лю й шарудить під ногами. Ñâÿòà 325  Herbst  Îñ³íü Allmählich wird es immer kühler. Es kommen schwere dunkle Wolken.­ Усі радіють бабиному літу. Das Laub der Bäume beginnt sich zu fär­ben und fällt lautlos herab.l Ïîðè ðîêó. Lange Sonnenstrahlen schmelzen den Reif. як килим. Різнобарвне листя. Листя дерев забарвлюється й без­зву­ ч­но падає на землю. Комахи рояться в повітрі. bedecken den Himmel und es regnet. Es dauert aber nicht lange. Однак літо не хоче йти. Alle freuen sich auf den Altweiber­ sommer. вкри­ва­ ють небо. Ця багатобарвна пишність при­ро­ди в бабине літо радує око. коли сонячні промені пронизують листя й усе залите яскравим сонячним сві­ т­лом. Часто просипаєшся вранці і бачиш. Es ist so trübe. Особливо красива золота осінь. Але це триває недовго. dass man plötzlich be­ merkt. і йде дощ. Нам привітно посміхається сонце і гріє землю своїми теплими проме­ нями. Es weht kalter Wind und der reißt un­ barm­her­zig Blätter von den Bäumen und wirft sie auf den Boden. Diese farbreiche Pracht der Natur im Alt­wei­ber­som­mer erfreut das Auge. Bunte Blätter bedecken wie ein Teppich die Erde und rascheln unter den Füßen. Поступово стає прохолодніше. Хмарно так. Довгі промені сонця розтоплюють іній. wie kürzer die Tage geworden sind. Besonders schön ist der goldene Herbst im Wald. Цей казковий час оспіваний багатьма поетами. Die Sonne lacht uns freundlich zu und wärmt die Erde mit ihren warmen Strah­len. Дощ припиняється. Віє холодний вітер. що раптом помічаєш. . що білий іній вкрив все навкруги. Diese märchenhafte Zeit wurde von vie­len Dichtern besungen. Приходять важкі темні хмари. Insekten schwärmen in der Luft. Man erwacht häufig am Morgen und sieht. яки­ми короткими стали дні. wenn die Sonnenstrahlen das Laub durchdrin­ gen und alles ist vom hel­len Sonnenlicht überflutet. Der Regen hört auf.

до­що­ ви­то. Tagelang strömt unablässlich der Re­ gen herab. Не чути співу птахів. daß die Natur im Herbst einschläft? Welchen Herbstmonat haben Sie gern? Warum? Welche Dichter haben den Herbst in ihren Werken besungen?  Winter  Çèìà Die letzten vertrockneten Blätter sind von den Bäumen abgefallen. за­ ли­ши­ли свою батьківщину й полетіли у вирій. оскільки птахи. Голі гілки стирчать у небо. Перелітні птахи залишають свої бу­ди­ но­ч­ки й зграями тягнуться над ліса­ ми й полями на південь. ihre Heimat ver­ lassen ha­ben und nach dem Süden gezogen sind. Im Wald wird es immer stiller. t) — заливати (про сонце) der Schwarm (Schwärme) — зграя Fragen zum Text Wie beginnt der Herbst? Warum hat man den Altweibersommer gern? Warum sagt man. t) — припинятися 1. Kahle Äste ragen in den Himmel her­ vor. überfluten (te. Природа засинає. які літом співають з ранку до ночі. 4. Bald kommt der Winter. weil die Vögel. windig und kalt. 3. вітряно й холодно. Не чути співу птахів. die im Sommer von früh bis spät singen. 2. Wörter und Wendungen schmelzen (o. o) — розтопити unbarmherzig — безжалісно der Altweibersommer — бабине літо aufhören (te. Пізньої осені зазвичай хмарно. regnerisch. Nur der Wind pfeift durch die Äste der Bäume sein trauriges Herbstlied. Цілими днями. Man hört keinen Vogelgesang mehr. Die Natur schläft ein. die Bäume neigen sich im Winde und verlieren dabei ihre letzten Blätter. Лише вітер насвистує у гілках дерев свою сумну осінню пісню. Man hört keinen Vogelgesang. ллє дощ. Die Zugvögel verlassen ihre Häuschen und ziehen sich in langen Schwärmen über Wälder und Felder nach dem Sü­ den. . 5. Скоро прийде зима. З дерев упало останнє сухе листя.Jahreszeiten l 326 Im Spätherbst ist es gewöhnlich trübe. У лісі стає тихше. не припиняючись. дерева гнуться від вітру і губ­ лять своє останнє листя.

Уранці бачиш білі глибокі замети. Чим коротшими стають дні. Aber bald kommen die Feste. Ми з нетерпінням чекаємо сюрпри­ зів. щоб Новий рік приніс щось добре. wenn leichte Schneeflöckchen in der Neujahrsnacht in der Luft wirbeln und zaubern. блищить на сонці.l Ïîðè ðîêó. У великих містах сніг прибирають. Особливо казково виглядає мовча­ зний ліс. Alles strahlt in weißer winterlicher Pracht. Die Natur schläft. Wie schön es ist. Природа спить. Це не кращий час для мешканців лісу. і самі робимо щось гарне для своїх родичів і друзів. які з трудом повинні добувати корм. Alles ist weiß und glitzert in der Sonne wie Tausend Diamanten. за­ме­р­за­ ють. сліди різних звірів і птахів. Das sind das Neujahrsfest und Weih­ nach­ten. Am Morgen sieht man weiße tiefe Schnee­we­hen. Nicht allen gelingt es den eiskalten Win­ter zu überleben. die mit Mühe Futter krie­gen müssen. erfrieren. Як красиво. тим до­в­ ши­ми стають ночі. Вони помирають від голоду. dass das neue Jahr etwas Gutes. про що мрієш. Sie sterben vor Hunger. однак. Важкі сірі хмари пливуть небом і роблять день ще коротшим. яких ми чекаємо цілий рік. desto län­ ger werden die Nächte. In den Großstädten wird der Schnee fortgeschafft. Schwere graue Wolken ziehen am Him­ mel entlang und machen den Tag noch kürzer. auf die wir das ganze Jahr warten. un­be­dingt bringt. коли легкі сніжинки кру­ ж­ля­ють у повітрі й «ворожать». Es ist nicht die beste Zeit für die Be­ woh­ner des Waldes. Im tiefen Schnee kann man aber Spu­ ren verschiedener Tiere und Vögel sehen. Але скоро прийдуть свята.­ У глибокому снігу можна побачити. Не всім це вдається — перенести сту­ де­ну зиму. Besonders märchenhaft sieht der stum­ me Wald aus. Все сяє в білій зимовій пишноті. von dem man träumt. Все біле. як тисяча алмазів. Ñâÿòà 327 Je kürzer die Tage werden. Wir warten mit Ungeduld auf Über­ra­ schun­gen und machen selbst etwas Schö­nes für unsere Verwandten und Freun­de. Це Новий рік і Різдво. .

eiskalt — холодний kriegen (te. den Tag des Sieges. 5. Der 12. Eishockeyspiele sind immer beliebt. День Перемоги. Кожне свято має свою власну іс­то­рію.— мешканець 1. t) — ворожити Fragen zum Text Warum kann man im Winter keinen Vogelgesang hören? Welche Feste sind bei den meisten Menschen besonders beliebt? Wie sieht der Winterwald aus? Kann man den Winter in der Stadt bewundern? Warum freuen sich die Kinder auf den Winter?  Feiertage in der Ukraine  Ñâÿòà â Óêðà¿í³ Es gibt verschiedene Feiertage. . Особливо радуються морозяній сніж­ ній зимі діти. Rodeln. . Schi– und Schlittschuhlaufen. Besonders freuen sich auf den frosti­ gen schneereichen Winter die Kinder. ко­в­за­ нах. In letzter Zeit werden in unserem Land religiöse Feiertage weit gefeiert. лижах. als auch den Erwachsenen Spaß. як Різдво та Великдень. можна грати в сні­ ж­ки та ліпити сніговика. t) — добувати zaubern (te. Das sind Ruhetage.Jahreszeiten l 328 Nur die in weiße Mäntel angezogenen Bäume und durch Frost bemalten Fen­ ster der Häuser lassen uns die Schön­ heit der Winternatur bewundern. 12 квітня — День космонавтики. Das ganze Volk feiert festlich den In­ter­ na­tio­na­len Frauentag und den Tag der Solidarität. Jeder Feiertag hat seine eigene Ge­schich­te. люди не ходять на ро­бо­ту. такі. wie Weihnachten und Ostern. Катання на санчатах. так і дорослим. 4. Весь народ святкує Міжнародний жі­но­чий день і День солідарності тру­ дя­щих. die Menschen ge­ hen nicht zur Arbeit. April ist der Tag der Kos­mo­­ nautik. Wenn der Schnee nass ist. Це дає задоволення як дітям. Das macht sowohl den Kindern. 2. Існують різні свята. Тільки убрані в білі пальта дерева і розписані морозом вікна будинків до­зво­ля­ють нам захоплюватися кра­ сою зимової природи. Якщо сніг мокрий. Це вихідні дні. Wörter und Wendungen wirbeln — кружляти  die Pracht — пишнота  der Bewohner. гра в хокей завжди улюблені. 3. kann man Schneeballschlachten machen und Schnee­män­ner bauen. Останнім часом у нашій країні ши­ро­ко відзначаються релігійни свята.

Die Teilnehmer wurden verfolgt. Was für ein Fest feiern Sie am liebsten? . Wörter und Wendungen die Kundgebung. wie in ganz Eu­ro­pa. tanzt und singt. У 1886 році в Чикаго було проведе­ но першу травневу маніфестацію. Dezember als letz­ten Tag des Jah­res und am 1. Моє улюблене свято — Новий рік. Man schmückt einen Tannenbaum und legt Geschenke für groß und klein dar­un­ter. Це веселе свято: всі грають. В Україні травневі маніфестації були заборонені царським урядом. Ñâÿòà 329 1886 wurde in Chikago die erste Mai­ kund­ge­bung durchgeführt. Bis zum Jahre 1699 feierte man den er­ sten September als Jahresanfang. Близько дванадцятої години сідають за стіл. das Jahr 1700. Тільки в 1699 році Петро I проголо­ сив 31 грудня останнім днем року. 3. Трудящі боролися за демократичні свободи. і 1 сі­ч­ня в Росії. роз­по­ча­в­ся 1700 рік. Aber nicht immer war der erste Januar in der Ukraine der erste Tag des Jahres. Erst 1699 erklärte Peter der Erste den 31.l Ïîðè ðîêó. за покращання свого жит­тє­ во­го становища. t) — проголошувати Fragen zum Text Nennen Sie alle staatlichen Feiertage der Ukraine! Was feiert man in letzter Zeit weit? Was wissen Sie über die Geschichte der Maifeier? Wann begann man in Rußland am 1. До 1699 року початок року свя­т­ку­ва­ ли 1 вересня. In der Ukraine waren die Mai­kund­ge­ bun­gen von der zaristischen Regierung ver­bo­ten. t) — переслідувати  1. 4. Прикрашають ялинку і кладуть під неї подарунки для дітей і дорослих. Januar begann in Russ­land. Die Werktätigen kämpften für de­mo­ kra­ti­sche Freiheiten. für die Verbes­ serung ihrer Lebenslage. Januar das Neujahrsfest zu feiern? 5. піднімають келих ша­м­пан­сь­ко­го й бажають багато щастя в Но­во­му році. 2. erhebt ein Sektglas und wünscht viel Glück im Neuen Jahr. тан­цю­ ють і співають. як і в усій Європі. Учасники переслідувалися. das Sektglas (die Sekt­ gläser) — бокал з шам­ панським erklären (te. Mein Lieblingsfeiertag ist Neujahr. -en — маніфестація  die Lebenslage — положення в житті verfolgen (te. Але не завжди 1 січня в України було першим днем року. Es ist ein lustiges Fest: man spielt. Gegen 24 Uhr setzt man sich an den Tisch.

Die Vorbereitung auf das Fest beginnt schon lange vorher. Kuchen ge­ bac­ken. пи­ шуть вітальні листівки. сма­ жить­ся свинина. 30 грудня встановлюють ялинку в ку­ т­ку кімнати або в середині і при­кра­ ша­ють її. Святковий стіл накритий білою скатер­тиною й сервірований. verschiedene Salate zu­ be­rei­tet. риба. Одним з найулюбленіших свят для будь-якого віку є свято Нового року. Lametta. Es werden feierliche Torten. Під ялинку ставлять Діда Мороза й Снігуроньку. Schweinefleisch. Die Straßen der Stadt sehen auch sehr festlich aus: geschmückte Tan­nen­bäu­ me. Святково одягнені. . Все в чеканні новорічного свята. Festlich angekleidet setzen sich alle an den Tisch. Печуться святкові торти. дощик. Слухають новорічне вітання Прези­ ден­та України. Fisch gebraten. подарунки. Вулиці міста виглядають дуже свя­т­ ко­во: прикрашені ялинки. До півночі на ялинці горить гірлянда. schreibt Glückwunschkarten. Запрошують родичів і знайомих. Unter den Tannenbaum setzt man ei­ nen Weihnachtsmann und ein Schnee­ witt­chen. всі сідають за стіл. птиця. Geflügel. Dezember stellt man ge­wöhn­ lich den Tannenbaum entweder in die Ecke oder in die Mitte des Zimmers und schmückt ihn. го­ту­ють­ ся різні салати. Der Festtisch ist mit weißem Tischtuch bedeckt und serviert. На кухні панує пожвавлення. In der Küche herrscht reges Leben. святково офор­млені вітрини універмагів. Tannen­ baumschmuck: Glaskugeln. Man hört der Neujahrsbegrüßung des Präsidenten der Ukraine zu. festlich gestaltete Schaufenster der Kauf­häu­ser. Am 30. ялинкові прикраси: скляні кулі. Darauf wartet man mit Ungeduld. Купують ялинки. Його чекають з нетерпінням. електричні гі­р­ля­н­ ди і. Alles ist in Erwartung des Neujahrsfestes. Man kauft Weihnachtsbäume. elek­tri­sche Girlanden und natürlich Ge­ schen­ke. Man lädt Verwandte und Bekannte ein. Gegen Mitternacht brennt schon die Gir­lan­de am Tannenbaum.Jahreszeiten l 330  Neujahrsfest in der Ukraine  Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³ Eines der beliebtesten Feste für alt und jung ist das Neujahrsfest. пироги. Підготовка до свята починається вже заздалегідь. звичайно.

Кожен отримує свій подарунок. besonders den Kindern. t) — гуркотіти der Jahreswechsel — прихід Нового року Fragen zum Text Wie bereiten Sie sich auf den Jahreswechsel vor? Welchen Tannenbaum bevorzugen Sie einen natürlichen oder künstlichen? Wie feiern Sie das Neujahr im Freunde.oder Familienkreis? Gefällt Ihnen. 3. o) — чокатися das Schaufenster — вітрина 1. das je­ dem. Тільки вранці у доброму настрої й за­ до­во­ле­ні повертаються додому. feierlich. цокаються ке­ли­ха­ ми й бажають один одному ща­с­ли­во­ го Нового року. Alles knallt und dröhnt. Jeder bekommt ein Geschenk. t) — хлопати. приносить радість. Am ersten Tag der Fastenzeit isst man nach dem alten Brauch Sülze aus Schwei­ne­fleisch. Wörter und Wendungen das Lametta — дощик (прикраса) das Schneewittchen — снігуронька reges Leben — пожвавлення anstoßen (ie. Gegen Morgen kehrt man gut gestimmt und zufrieden nach Hause zurück. 5. getanzt. laut und mit Spaß fei­ert man den Jahreswechsel in der Ukrai­ne. knallen (te. Geschenke zu Neujahr zu bekommen? Welche Speisen bereitet man immer in Ihrer Familie zu Neujahr zu?  Fasching in der Ukraine  Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³ Fastenzeit ist die letzte Woche vor den großen Fasten. So lustig. тріскотіти dröhnen (te.l Ïîðè ðîêó. особливо дітям. Більшість молодих людей виходять на вулицю. Ñâÿòà 331 Punkt um 24 hebt man die mit Sekt ge­füll­ten Gläser auf. За старим звичаєм в перший день Масниці їдять холодець зі свинини. Так весело. танцюють. Man begrüßt das Neujahr mit dem fei­ er­li­chen Feuerwerk. stößt mit den Glä­ sern an und wünscht einander ein glück­li­ches neues Jahr. Viele Jugendliche gehen meistens hin­ aus auf die Straße. 4. Все бахкає й гримить. Freude bereitet. Тут співають. який кожному. святково. Потім починається роздача пода­рунків. Масниця — це останній тиждень пе­ ред Великим постом. Рівно о дванадцятій піднімають ке­ли­ хи з шампанським. . Hier wird viel gesungen. Новий рік вітають святковим фе­є­р­ве­ р­ком. Dann beginnt die Bescherung. шумно й за­ бавно святкують прихід Нового року в Україні. 2.

Am Montag kommen sie in einer Schen­ke zusammen. Дівчата в цей день співають пісні та п’ють горілку. За столом сидять й інші родичі та го­с­ті. У четвер господарки збираються за святковим столом. essen und trinken. щоб в їх господарстві завжди було багато телят. damit es in ih­rer Wirtschaft immer recht viel Käl­ ber gibt. Außerdem gehen am Montag die Ehe­ frau­en vom Haus zu Haus und binden den Müttern einen Klotz ans Bein. Молоді дівчата прив’язують колодку парубкам. п’ють горіл­ ку та святкують народження «колодки». . Eine Ehefrau legt auf den Tisch einen Klotz und die anderen wickeln ihn in ein Stück Leine um. wenn ihre Töchter oder Söhne noch nicht ver­hei­ra­tet sind. Diese Klötze sind mit bunten Pa­pier­ strei­fen und Papierblumen ge­ schmückt. Die verheirateten Frauen veranstalten die ganze Woche ein sogenann­tes Fest den “Klötze”. trinken Schnaps und feiern “die Geburt des Klot­zes”. не до­ живе до Великодня. Die Mädchen singen an diesem Tag Lie­der und trinken auch Schnaps. Крім цього. aber nicht ans Bein. der diese Kno­chen nicht direkt ins Tor wirft. Ці колодки прикрашені паперовими квітчастими смужками та квітами. але не до ноги. хто не влу­ чить кістками у самі ворота. Після вечері дівчата збирають кістки від свинячих ніжок та кидають їх у во­ро­та. якщо їхні дочки­ та сини ще не заміжні або не­одру­же­ні. У понеділок вони збираються у ши­ н­ку. Dem alten Glauben nach wird derjeni­ ge das Ostern nicht erleben. Одна з жінок кладе на стіл колодку. son­ dern an den linken Arm. Жінки сидять за столом. а інші обертають її шматком тканини. Am Tisch sitzen auch andere Ver­wand­ te und Gäste. Так народжується «колодка». а до лівої руки. Am Freitag werden die Mütter der Ehe­ frau­en geehrt. їдять і п’ють за те. ge­ hen in den Hof und werfen sie ins Tor. заміжні жінки хо­ дять в по­не­ді­лок по домівках і прив’язують ма­те­рям до ноги ко­ лодку. За старим звичаєм той. У п’ятницю шанують тещ. Junge Mädchen binden Klötze den Bur­schen an. Am Donnerstag der Fastenwoche ver­ sam­meln sich die Hausfrauen am Festtisch. Die Frauen sitzen am Tisch.332 Jahreszeiten l Nach dem Abendbrot sammeln die Mäd­chen vom Tisch Knochenreste. So wird der “Klotz” geboren. Заміжні жінки весь тиждень вла­ш­то­ ву­ють свято «колодок».

-n — смужка die Schenke. 6. Wörter und Wendungen der Fasching — Масниця der Brauch (die Bräuche) — звичай der Knochen — кістка der Rest. 2. 4. 3. Sie feierten den Beginn des Sommers und ehrten an diesem Tag ihre Vorfahren. Свято Трійці прийшло на Україну від римлян. -n — шинок das Kalb (die Kälber) — теля der Buchweizenpfannkuchen — млинець з гречаної муки es geht laut und lustig zu — дуже весело Fragen zum Text Was für ein Fest ist Fasching? Welche Speise ißt man gewöhnlich am ersten Tag der Fastenzeit? Was veranstalten die Ehefrauen an diesem Tag? Wessen Geburt wird am Montag der Fastenzeit gefeiert? Wo und wozu versammeln sich die Hausfrauen am Donnerstag? Welche Speisen gehören zur Fastenzeit?  Pfingsten in der Ukraine  Òð³éöÿ â Óêðà¿í³ Das Fest Pfingsten kam in die Ukraine von den Römern. а також млинці з греча­ ної муки. Besonders laut und lustig geht es im Dorf zu. свекруха der Pfannkuchen — млинець 1. Зяті пригощають своїх тещ та гостей. Так і святкують весь тиждень. Особливо весело вона проходить в селі. Ці страви готують також інші сло­в’ян­ сь­кі народи на Масницю. І сьогодні на Україні святкують Мас­ ницю. Ñâÿòà 333 Die Schwiegersöhne bewirten ihre Schwie­ger­müt­ter und Gäste. der Klotz (die Klötze) — колодка. -en — заміжня жінка die Schwiegermutter — теща. -e — залишок die Sülze — холодець die Ehefrau. 5. І в місті ми залюбки святкуємо це свято­ згідно з традиціями та зви­ч­ка­ ми старшого покоління.l Ïîðè ðîêó. Aber auch in der Stadt feiern wir gern die­ses Fest und folgen Traditionen und Bräu­chen der älteren Generation. Вони святкували початок літа та вша­ но­ву­ва­ли в цей день своїх пращурів. Auch heute wird Fasching in der Ukrai­ ne gefeiert. Zu Speisen dieser Zeit gehören Quarkknödel und sauere Sahne oder Buchweizenpfannkuchen. У цей час їдять вареники з сиром і сметаною. . So wird die ganze Woche lang gefeiert. t) — обертати die Streife. колода umwickeln (te. Diese Speisen bereiten auch die an­de­ ren slawischen Völker zur Fastenzeit.

darunter immer Spiegel­eier. На столі стоять різноманітні напої та їжа і обов’язково яєчня. In manchen Gegenden der Ukraine ge­ hen die Mädchen von Dorf zu Dorf und stellen einen Tisch unter Birken. “Die grüne Woche” beginnt am Don­ ners­tag. Davon singen sie auch in ihren Liedern. Die drei ersten und drei letzten Tage der Pfingstenwoche nennt man “grüne Fe­ste”. Тепер тиждень перед Трійцею на­зи­ва­ ють «зеленим тижнем» або «ти­ж­нем русалок». У деяких місцях України ходять із села до села і ставлять під березу стіл. У цей день дівчата йдуть в поле або в ліс. в день Трійці. Там вони розплітають свої вінки. Am Sonnabend vor dem Son­nen­auf­ gang gehen die Mädchen ins Feld und sam­meln duftende Gräser. Кожна пара оглядає свій вінок — сві­ жий він чи вже зів’яв. An diesem Tag gehen die Mädchen ins Feld oder in den Wald. Die Menschen bestreuen den Fuß­bo­ den mit feinduftenden Gräsern. По цьому вони вгадують своє май­бу­ т­нє щастя. schmücken die Wohnungen mit Blumen und ma­chen Blumenkränze. Die Woche vor dem Pfingsten nennt man jetzt “grüne Woche” oder “die Woche der Nixen”. прикрашають житло кві­та­ми та роблять вінки з квітів. Auf dem Tisch stehen Getränke und ver­schie­de­ne Speisen. де вони були у четвер. дівчата знову йдуть у ліс. ob er noch frisch oder schon verwelkt ist. Sie machen dort Kränze und singen Lie­der. Перші три та останні три дні тро­ї­ ць­ко­го тижня називають «зеленими свя­та­ми». «Зелений тиждень» починається у четвер.­ . Там вони роблять вінки та співають пісні. Jedes Paar sieht seinen Kranz an. У неділю. Jahreszeiten l В Україні це свято об’єднали зі Свя­ тим Тижнем (Трійцею). Dort wickeln sie ihre Kränze ab. Про нього вони співають також у сво­ їх піснях. in dem sie am Donnerstag waren. am Pfingstentag gehen die Mädchen wieder in den Wald.334 In der Ukraine wurde dieses Fest mit der Heiligen Woche (dem Pfingsten) ver­bun­den. Während dieses Festes erwachen nach dem Volksglauben die Toten. У суботу перед сходом сонця ді­в­ча­ та йдуть в поле та збирають пахучі трави. За народною прикметою. під час цих свят прокидаються мертві та ви­хо­ дять з води русалки. Am Sonntag. Люди посипають підлогу пахучими травами. Danach urteilen sie über ihr künftiges Glück.

Ñâÿòà 335 Sie hacken auch Baumzweige und jun­ ge Bäumchen ab. оселі та подвір’я. а на подвір’ях всі господарські спо­ру­ди. Mit welchem Fest wurde der römische Fest in der Ukraine verbunden? 3. Священик освячує в кожному домі сті­ни. Ein Pfarrer weiht in jedem Haus alle Wände und im Hof alle Wirt­schafts­ge­ bäu­de ein. Woher stammt Pfingsten? 2. t) — шанувати der Vorfahr (-en) — предок die Nixe (-n) — русалка der Glaube — віра. Was gefällt Ihnen an diesem Fest am meisten? . і у святі бе­ руть участь люди різного віку. Was geschieht an diesem Fest dem Volksglauben nach? 5. Am grünen Sonntag gehen die festgekleideten Menschen in die Kirche. повір’я duften (te. то всі члени родини доживуть до «зеленої неділі» в наступному році. У зелену неділю святково вбрані люди йдуть до церкви. освятити der Pfarrer — священик die Altersgruppe (-n) — вікова група Fragen zum Text 1. Häuser und Höfe grün. wo das Wasser ein­ge­ weiht wird. Damit machen sie an diesem Tag ihre Wohnungen. де освячується вода. Nach dem Gottesdienst kommen sie zu den Brunnen. Wörter und Wendungen das Pfingsten — Трійця ehren (te. Вони також рубають гілки дерев та молоді деревця. Wenn die Blätter auf dem Bäumchen grün und frisch bleiben. Ними вони прикрашають квартири.l Ïîðè ðîêó. Після богослужіння вони йдуть до ко­ ло­дя­зів. Pfingsten wird auch heute gefeiert und daran beteiligen sich die Menschen al­ler Altersgruppen. werden alle Familieangehörigen bis zur “grünen Wo­che” im nächsten Jahr am Leben blei­ben. Трійцю святкують і зараз. Wie feiern die Ukrainer Pfingsten? 6. t) — пахнути die Birke (-n) — береза Spiegeleier — яєшня abwickeln (te. Wie nennt man die Woche vor Pfingsten? 4. t) — освячувати. t) — тут: розплітати verwelkt — зів’ялий der Sonnenaufgang — схід сонця der Brunnen — колодязь einweihen (te. Якщо листя на деревцях за­ли­ша­єть­ ся зеленим та свіжим.

Керівництво школи та вчителі ві­та­ ють учнів та бажають їм успіхів у но­ вому шкільному році. книжки та аль­бо­ми на пам’ять. У кінці навчального року випускники розлучаються зі школою та роблять святковий вечір з великою кон­це­р­т­ ною програмою. hat auch un­ se­re Schule ihre Traditionen. September versammeln sich alle Schü­ler im Schulhof und treten zum fei­er­li­chen Appel an. 1-го вересня учні збираються у шкі­ль­ но­му дворі та шикуються на урочис­ ту лінійку. Багато з них пов’язані з історією на­ шої країни та з навчанням у школі. Для першокласників це початок шкі­ ль­но­го життя. Протягом усього року учні відв