D E U T S C H

тем
DIE BESTEN THEMEN
ДОДАТКОВО:
Автентичні тексти
для читання
Тематичний
словник
Інформація по всіх
регіонах України

Рецензенти:
О. П. Ковальова,
канд. філол. наук, доц. кафедри німецької філології Харківського державного
педагогічного университету ім. Г. С. Сковороди;
Керстін Гебенстрайт,
учитель Німеччини за програмою
шкільної освіти за кордоном
Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»

Автори-укладачі:
С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Степанова

Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом
Н50 для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Ч. І / Укл. С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк,
В. О. Григоренко та ін.— X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 494 с.
Посібник допоможе школярам у вивченні німецької мови та підготовці до екза­
менів. Він містить усні теми з перекладом, що традиційно пропонуються на екза­
менах і рекомендуються до вивчення протягом навчального року. Тексти складені
в межах елементарного лексичного й граматичного матеріалу.
Беручи за основу теми, наведені в посібнику, учні можуть скласти власні усні
повідомлення.
Для учнів 5-11 класів, абітурієнтів і викладачів німецької мови.
ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А.
Адреса редакції: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а.
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.kharkov.ua
З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-46, 712-91-47;
Києві — (044) 495-14-53, 417-20-80; Донецьку — (062) 304-67-02; Житомирі — (0412) 41-27-95;
Дніпропетровську — (0562) 43-46-95; Львові — (032) 233-53-39; Сімферополі — (0652) 22-33-03;
Тернополі — (0352) 26-86-94, 53-32-01.
E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
«Книга поштою»: 61045 Харків, а/с 3355. Тел. (057) 717-74-55.
E-mail: pochta@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua
© С. В. Бачкіс, І. Є. Бринзюк, Т. Ф. Білоусова, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Стєпанова, укладання, 2006
© ТОВ Видавництво «Веста», 2006

Зміст

I.

Mein Lebenslauf (Ïðî ñåáå)
Meine Biographie
(Ìîÿ á³îãðàô³ÿ)........................................................................................19
Meine Familie
(Ìîÿ ðîäèíà)...........................................................................................19
Meine Mutter
(Ìîÿ ìàìà)...............................................................................................20
Meine Eltern
(Ìî¿ áàòüêè)..............................................................................................22
Meine Straße
(Ìîÿ âóëèöÿ).............................................................................................24
Unsere Wohnung
(Íàøà êâàðòèðà)......................................................................................26
Meine Arbeitspflichten zu Hause
(Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè) ........................................................................27
Mein Freund
(̳é äðóã).................................................................................................29
Meine Freundin
(Ìîÿ ïîäðóãà)..........................................................................................30
Mein Arbeitstag
(̳é ðîáî÷èé äåíü).................................................................................31
Arbeitstag meiner Eltern
(Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â)................................................................... 33
Mein zukünftiger Beruf
(Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ)........................................................................ 35

II.

Die Ukraine (Óêðà¿íà)
Die Ukraine
(Óêðà¿íà)................................................................................................... 37
Die geographische Lage der Ukraine
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè)..........................................................39Зміст l
Das Klima der Ukraine
(Êë³ìàò Óêðà¿íè).......................................................................................40
Das heutige Wetter
(Ïîãîäà ñüîãîäí³)....................................................................................42
Der Staatsaufbau der Ukraine
(Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè)...................................................................44
Die Verfassung der Ukraine
(Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè).............................................................................. 45
Aus der Geschichte der nationalen
Symbole der Ukraine
(Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè).............................................47
Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums
(Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà)............................................................49
Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè) ........................................................................51
Die Wirtschaft der Ukraine
(Åêîíîì³êà Óêðà¿íè) . .............................................................................. 52
Errungenschaften der ukrainischen
Wissenschaft und Technik
(Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè)............................................. 55
Gedenskstätten der Ukraine
(Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè).......................................................................... 57
Massenmedien in der Ukraine
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³) . ................................................59
Sport in der Ukraine
(Ñïîðò â Óêðà¿í³)......................................................................................61
Das Leben der Jugend
(Ìîëîäü Óêðà¿íè).....................................................................................63
Meine Muttersprache
(Ìîÿ ð³äíà ìîâà).....................................................................................65
Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern
(Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè).......................................67
Die Ukraine und ihre Probleme
(Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè)..........................................................................68
Umweltschutz. Probleme der Ukraine
(Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîáëåìè Óêðà¿íè).................................................................................70

l Зміст 

III. Gebiete und Städte der Ukraine
(Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè)
Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine
(Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè).........................................................................72
Sehenswürdigkeiten Kyjiws
(Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ).................................................................. 73
Das Kyjiwer Gebiet
(Êè¿âñüêà îáëàñòü) . .................................................................................74
Die Autonome Republik Krym
(Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì)................................................................76
Simferopol
(ѳìôåðîïîëü)......................................................................................... 78
Sewastopol
(Ñåâàñòîïîëü).........................................................................................79
Charkiw
(Õàðê³â)..................................................................................................... 81
Das Gebiet Charkiw
(Õàðê³âñüêà îáëàñòü)............................................................................... 82
Cherson
(Õåðñîí).................................................................................................. 85
Das Gebiet Cherson
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü).............................................................................86
Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêèé)....................................................................................... 88
Das Gebiet Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü)............................................................................90
Das Chmelnytzker Gebiet
(Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé)............................................................................92
Dnipropetrowsk
(Äí³ïðîïåòðîâñüê)..................................................................................94
Das Dnipropetrowsker Gebiet
(Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü)..................................................................95
Donezk
(Äîíåöüê).................................................................................................97
Das Donezker Gebiet
(Äîíåöüêà îáëàñòü).................................................................................99Зміст l
Iwano-Frankiwsk
(²âàíî-Ôðàíê³âñüê)............................................................................... 100
Das Iwano-Frankiwsker Gebiet
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü)............................................................... 102
Kirowohrad
(ʳðîâîãðàä)......................................................................................... 104
Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets
(Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ )....................................................... 106
Das Kirowohrader Gebiet
(ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü).....................................................................108
Luhansk
(Ëóãàíñüê)............................................................................................. 110
Das Luhansker Gebiet
(Ëóãàíñüêà îáëàñòü)...............................................................................112
Lwiw
(Ëüâ³â).....................................................................................................114
Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I)).....................................................115
Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II))....................................................118
Das Lwiwer Gebiet
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü).............................................................................. 120
Mykolajiw
(Ìèêîëà¿â)..............................................................................................122
Das Mykolajiwer Gebiet
(Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü).........................................................................124
Odessa
(Îäåñà)..................................................................................................126
Das Gebiet Odessa
(Îäåñüêà îáëàñòü).................................................................................128
Poltawa
(Ïîëòàâà)................................................................................................130
Das Poltawer Gebiet
(Ïîëòàâñüêà îáëàñòü)............................................................................132
Riwne
(гâíå).....................................................................................................133

l Зміст 

Das Gebiet Riwne
(гâíåíñüêà îáëàñòü)........................................................................... 135
Shytomyr
(Æèòîìèð)........................................................................................... 137
Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets
(Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ )......................................................... 139
Das Shytomyrer Gebiet
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü)...................................................................... 141
Sumy
(Ñóìè).................................................................................................. 143
Das Gebiet Sumy
(Ñóìñüêà îáëàñòü)............................................................................... 144
Ternopil
(Òåðíîï³ëü).......................................................................................... 146
Das Gebiet Ternopil
(Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü)..................................................................... 149
Tscherkasy
(×åðêàñè)............................................................................................ 150
Das Gebiet Tscherkasy
(×åðêàñüêà îáëàñòü)........................................................................... 152
Tschernihiw
(×åðí³ã³â)............................................................................................. 154
Das Gebiet Tschernihiw
(×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü)........................................................................ 157
Tscherniwzi
(×åðí³âö³)............................................................................................ 158
Das Gebiet Tscherniwzi
(×åðí³âåöüêà îáëàñòü)........................................................................161
Winnyzja
(³ííèöÿ).............................................................................................. 163
Das Winnyzer Gebiet
(³ííèöüêà îáëàñòü)............................................................................ 165
Luzk
(Ëóöüê).................................................................................................167
Das Wolyner Gebiet
(Âîëèíñüêà îáëàñòü)...........................................................................169Зміст l
Ushhorod
(Óæãîðîä)...............................................................................................171
Sakarpattja
(Çàêàðïàòòÿ)...........................................................................................173
Saporishja
(Çàïîð³ææÿ)............................................................................................174
Das Saporisher Gebiet
(Çàïîð³çüêà îáëàñòü).............................................................................176
Die Stadt, in der ich lebe
(̳ñòî, â ÿêîìó ÿ æèâó)..........................................................................178

IV.

Deutschland
(ͳìå÷÷èíà)
Deutschland (ͳìå÷÷èíà)..........................................................................181
Die geographische Lage
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ)......................................................................182
Das Klima (Êë³ìàò).......................................................................................184
Der Staatsaufbau
(Äåðæàâíèé óñòð³é)..............................................................................185
Deutsche Nationalsymbole
(Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè)..........................................................................187
Aus der Geschichte Deutschlands
(Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)............................................................................ 190
Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)..................................................................192
Probleme Deutschlands nach der Vereinigung
(Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ).........................................193
Die Wirtschaft
(Åêîíîì³êà)............................................................................................195
Sehenswürdigkeiten Deutschlands
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè).............................................................197
Berlin
(Áåðë³í )................................................................................................ 199
Sehenswürdigkeiten Berlins
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà)................................................................. 201

l Зміст 

Dresden (Äðåçäåí)................................................................................... 202
Leipzig (Ëåéïö³´)....................................................................................... 204
Nürnberg (Íþðíáåðã).............................................................................. 206
Weimar (Âåéìàð)...................................................................................... 209
Durch die Städte Deutschlands
(Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè)......................................................................... 210
Das Leben der deutschen Jugend
(Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³)......................................................................212
Der Sport
(Ñïîðò)...................................................................................................214
Massenmedien
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿)................................................................216
Umweltschutzmaßnahmen
(Çàõîäè ç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà)................................218

V.

Österreich
(Àâñòð³ÿ)
Österreich (Àâñòð³ÿ)..................................................................................221
Der staatliche Aufbau Österreich
(Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠).................................................................222
Wien (³äåíü)..............................................................................................224
Aus der Geschichte Österreich
(Ç ³ñòî𳿠Àâñòð³¿)...................................................................................226
Die Schulen in Österreich
(Øêîëè â Àâñòð³¿)..................................................................................228

VI. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
(Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã òà ˳õòåíøòåéí)
Die Schweiz (Øâåéöàð³ÿ)..........................................................................231
Der Staatsaufbau der Schweiz
(Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöàð³¿)............................................................232
Bern (Áåðí).................................................................................................234
Aus der Geschichte der Schweiz
(Ç ³ñòî𳿠Øâåéöàð³¿).............................................................................236

................................257 Das Bildungswesen in Deutschland (Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)..........263 Warum lernen wir Fremdsprachen? (×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè?) ..................................................242 Das Hochschulbildung in der Ukraine (Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³)...................................................................259 Die Hochschulbildung in Deutschland (Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)........................................................................251 Mein Klassenlehrer (̳é êëàñíèé êåð³âíèê).........................................................................................................................................................267 .....10 Зміст l Luxemburg (Ëþêñåìáóðã)................................................ 266 Iwan Masepa (²âàí Ìàçåïà)....................................................264 VIII....................... Hervorragende Menschen der Ukraine (Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè) Bohdan Chmelnytzky (Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé)......247 Der Deutschunterricht (Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè)............ Die Ausbildung in unserem Leben (Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³) Das Bildungswesen in der Ukraine (Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³)....................................254 Mein Lieblingsfach (̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò)......243 Unsere Schule (Íàøà øêîëà)...........................................................................................246 Meine Klasse (̳é êëàñ)......................................................238 Liechtenstein (˳õòåíøòåéí)..........253 Die Schulfächer (Øê³ëüí³ ïðåäìåòè)..................................................................................249 Meine Deutschlehrerin (Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè)................................................................................................ ............................................................................................................ 260 Fremdsprachen in unserem Leben (²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³)................... 240 VII........................................................................................................................................................

........277 Iwan Franko (²âàí Ôðàíêî)... 270 H...............................................................................................279 Kateryna Bilokur (Êàòåðèíà Á³ëîêóð)...... J..................... Lyssenko (Ì......................................................... 296 ............... Kwitka-Osnowjanenko (Ã........................................................................... V....................................................................................... 288 IX..................................291 Jacob und Wilhelm Grimm (ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì).............................. 290 Hervorragende Schriftsteller Deutschlands (Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè)...........285 Sergij Koroljow (Ñåðã³é Êîðîëüîâ)............................ Â............................................ Þ.......... кï³í ).................. F.....................................................................................268 Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko (Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî).............................284 Mein Lieblingsdichter (̳é óëþáëåíèé ïîåò)............................. Ô............................ Ëèñåíêî).....................................272 Unser weltberühmter Landsmann I............ Hervorragende Menschen Deutschlands (Âèäàòí³ ëþäè ͳìå÷÷èíè) Heinrich Heine (Ãåíð³õ ¥åéíå).............................................................. Repin (Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ²......................................................286 Jewhen Paton (ªâãåí Ïàòîí).............275 M....................................l Зміст 11 Taras Schewtschenko (Òàðàñ Øåâ÷åíêî)..................281 Moderne ukrainische Schriftsteller (Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè)..................... Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî)..............................................................................................293 Lion Feuchtwanger (˳îí Ôåéõòâàíãåð).....................................................................

... A..........................307 Johann Strauß (²îãàíí Øòðàóñ).........................323 Herbst (Îñ³íü)........................................................................................................321 Sommer (˳òî)........................... 300 Erich Maria Remarque (Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê)...........325 .........................................................................................................................................................315 Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß (Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà)............................................................................................................................................303 Stefan Zweig (Ñòåôàí Öâåéã)................297 Erich Kästner (Åð³õ Êåñòíåð)..................................................................................................................305 Mein Lieblingskomponist (W........ Ñâÿòà) Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó)...................................................................12 Зміст l Wolfgang Borchert (Âîëüôãàíã Áîðõåðò)..........................................................313 Wilhelm Conrad Röntgen (³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí)................................................ Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó.....................................................................................312 Albrecht Dürer (Àëüáðåõò Äþðåð).................................320 Frühling (Âåñíà).....308 Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner) (Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð))....................................................................................................................................... Mozart) (̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â................. À.....................................................310 Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille) (̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå))................. Ìîöàðò))...........317 X.......................................................................

..........................................347 XI..331 Pfingsten in der Ukraine (Òð³éöÿ â Óêðà¿í³).............. 333 Schultraditionen (Øê³ëüí³ òðàäèö³¿).........................................................................................................................................................................................................................352 Urlaub meiner Eltern (³äïóñòêà ìî¿õ áàòüê³â)...................................................346 Alte und neue Osterbräuche (Ñòàð³ é íîâ³ Âåëèêîäí³ çâè÷à¿).................342 Feiertage in Deutschland (Ñâÿòà â ͳìå÷÷èí³).......326 Feiertage in der Ukraine (Ñâÿòà â Óêðà¿í³)..............................................................336 Der Lehrertag (Äåíü ó÷èòåëÿ)...................................................................330 Fasching in der Ukraine (Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³)...............................328 Neujahrsfest in der Ukraine (Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³).....................................................................344 Fasching in Deutschland (Ìàñíèöÿ â ͳìå÷÷èí³)..... Die Freizeit (³ëüíèé ÷àñ) Wie ich mich ausruhe… (ßê ÿ â³äïî÷èâàþ).................................................................................................................................................................................350 Freie Tage des Schülers (³ëüí³ äí³ ó÷íÿ).............................................. 338 Mein Geburtstag (̳é äåíü íàðîäæåííÿ)...................................................... 355 .................. 353 Mein Hobby (Ìîº õîá³)...................341 Meine Winterferien (Ìî¿ çèìîâ³ êàí³êóëè)......l Зміст 13 Winter (Çèìà).............................................................340 Meine Sommerferien (Ìî¿ ë³òí³ êàí³êóëè)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................378 Zeit und Mode (×àñ ³ ìîäà)........................................................372 Sport in unserem Leben (Ñïîðò ó íàøîìó æèòò³)........................364 In der Bibliothek (Ó á³áë³îòåö³)........................................................367 Bücher in unserem Leben (Êíèãè â íàøîìó æèòò³)............................................................................................................................................................................................................................374 Die Rolle des Sportes (Ðîëü ñïîðòó) ...........................................375 Olympische Spiele (Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè)....369 Musik in unserem Leben (Ìóçèêà â íàøîìó æèòò³)......................362 Mein Lieblingsfernsehprogramm (Ìîÿ óëþáëåíà òåëåïåðåäà÷à)................................... 385 Reisen (Ïîäîðîæ³).....................................................................................................................................377 Computer in unserem Leben (Êîìï’þòåðè ó íàøîìó æèòò³).......... 383 Beim Arzt (Ó ë³êàðÿ).................................................................357 Mein letzter Theaterbesuch (Ìîº îñòàííº â³äâ³äàííÿ òåàòðó) ..............................381 Wir kaufen ein (Ìè ðîáèìî ïîêóïêè)..... 360 Mein Lieblingsvideofilm (̳é óëþáëåíèé â³äåîô³ëüì)......14 Зміст l Im Museum (Ó ìóçå¿).......................................................................................................386 ..................................................................................................................................................................371 Die Jugend und Musik (Ìîëîäü ³ ìóçèêà)...........................................................................................................................................................................................................................365 Mein Lieblingsliteraturheld (̳é óëþáëåíèé ë³òåðàòóðíèé ãåðîé).......................................................................................................... 358 Kino (ʳíî)........................................................................................

. 402 Mischlingskinder................................ 410 Ist das nicht auch eine Entdeckung?..... 401 Unser Haus.........................l Зміст 15 Eine Flugreise (Àâ³àïîäîðîæ)............... 412 Taras Schewtschenko ist mein Lieblingsschriftsteller............... ......... 409 Johannes Gutenberg...........................396 Danni und seine Schwierigkeiten............................................................................................................................... 409 Konrad Duden.. ....... 414 Till Eulenspiegel..... Entdeckungen und Erfindungen Carl Friedrich Gauß.........................................................394 Texte zur Themensammlung 1............................ 412 Große ukrainische Schriftsteller: Pawlo Sagrebelnyj..................................................................................................................................... 417 .................. Literatur und Kunst......... Bildung.....................399 Jeden Tag um 7.............................................................................................................................. 388 Eine Eisenbahnreise (Ïîäîðîæ ïî¿çäîì)..397 2....... 403 Wie Eva eine Hose und ein Hemd sucht und etwas ganz anderes findet.............................................................................................................................................................................................................00 Uhr aufstehen................................ 416 “Der Fliegende Holländer”.............................................392 Erholung im Freien (³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³)......................................... 411 4................................ Schule Die Schule in Deutschland....................................................... 404 Tina — das Mädchen aus der Werbung...................................................................................................................................................................................... Wissenschaft...................... 406 Omas helfen................................................................................................................................................. 415 Theater und Musik..... Leute und Berufe Jedes Kind braucht mehr Verständnis........................ 406 Die Erziehung der Kinder war sein Lebenswerk................................................................. 407 3........... 400 Hayat erzählt von sich und ihrer Wohnsituation......................................................................................................................................................390 Eine Stadtfahrt (Ïî¿çäêà ì³ñòîì).......................................

.......................................................................................................................................... 439 Ein gutes neues Jahr!................................................... 430 6............................................. Fassbinder...................................................... 419 Haydns Abschiedssinfonie............ 448 Freizeitverbringungen in Österreich........... Essen Genuss und Notwendigkeit........................................................................................................... Sport Die Olympischen Spiele als Symbol der Freundschaft........................................................................................... Hobbies Wochenende........................ 431 Blutgruppen.... 432 Voraussetzung für guten Schlaf........................................................................................... 447 9.......................................... 425 R............................................................... 443 Vielseitig — aber nicht zuviel.......... 423 Souvenir............... Gesundheit Fernsehen kostet Lebenszeit....................16 Зміст l “Lieben Sie Brahms?”(Nach Herbert Klein)....................................................... 440 Zwischen Ostern und PfingstenHimmelfahrt/Vatertag................. 436 7........................................................................................... 423 Heinrich Zille................................................... 442 8....... 433 Ich will nicht rauchen!..................................................... 424 Hollywood in Bayern................................................................................................ 449 Das erste Selbstverdiente... W. 437 Der heilige Nikolaus..................................... 429 5......................................................................................................................................................................................................................... 450 .......................................................... 445 Über den Kaffee..... 418 Wir sind von Musik umgeben: Der Liederkönig Franz Schubert........................................................................................................................................ 421 Wiens Museen........................................................................ Feste und Bräuche Der Polterabend............. 420 Die Dynastie Strauß................................................................................ 438 Fest der Heiligen Drei Könige.................................................... 429 Galina Ulanowa................. Freizeit................................................................................................................................................. 434 Robert Koch — Bekämpfer des Todes........... 427 Alexander Dowschenko...................................................................................................... 441 Feste und Bräuche in der Ukraine.......................

........................................................................................ 464 Das Brandenburger Tor..... 460 Von einer botanischen Besonderheit............ 462 Die erste größere revolutionäre Bewegung der deutschen Geschichte......455 Namensgebungen........................................................................................................................................... 468 Die Landschaften im Zentrum Europas — Deutschland und die Deutschen................................................................ in Deutschland ein Tier zu sein....................... 453 Reisen......................... 457 11.................... Deutschland Aus der deutschen Geschichte......... 461 Erster Spraydosen-Killer............................. 469 13............................ 454 Mittelpunkte................................. 472 Die Beziehungen der Ukraine zur BRD......................................................................................................................................... Reise Die erste Weltreise..............................................................................l Зміст 17 Urlaub im Weltraumhotel — im Jahre 2020 soll es möglich sein............... 472 Vokabeln zu den Themen (Тематичний словник)...................................................... 466 Die Wartburg bei Eisenach... 467 Potsdam-Sanssouci....................... Natur Der rote Fels der Möwen................................................................................................................................................... 461 12............................................ 465 Zu Besuch auf Schloss Herrenchiemsee......... 451 Ist “Bio” gesünder?......................... Die Ukraine Ratschläge für die Arbeitsplatzsuche..................................................................... 470 Ukraine — Ein Land Mit Geschichte Woher stammen die Kosaken?...................................474 ............ 458 Ist der Luchs gefährlich?....................................................................................................... 459 Das Glück........................................................ 452 10.......................................................................................................................................... 456 Familie Busse segelt seit 16 Jahren mit 10 Kindern um die Welt.....................................

Я також брала активну участь у гро­ мад­сь­ко­му житті.­ У родині нас п’ятеро. Він знайомив нас із сучасними ав­то­ ра­ми. Мій учитель літератури — високо­ освічена людина. Unsere Familie besteht aus fünf Personen. допомагав краще розуміти іс­то­ рію та сучасне життя. де я зараз живу зі сво­ї­ми батьками. Vor zwei Jahren zog unsere Familie nach Charkiw um. Klasse. Mai 1977 in Poltawa ge­bo­ren. Er machte uns mit modernen Autoren bekannt. russische Klassiker verstehen. Ich bin Ukrainerin. Мене звуть Алла Петрова. Im Mai habe ich die Schule absolviert. Ich wurde am 5. wo ich jetzt mit meinen Eltern­ wohne. Два роки тому наша родина пе­ре­ їха­ла до Харкова. Вони школярі. Borys — in die 9. а Борис — учень 9 класу. Ljusja geht in die 5. Meine Mutter ist Hausfrau.I . Sie sind Schüler. half die Geschichte und das moderne Leben besser zu verstehen. Мій батько лікар. Ich habe eine jüngere Schwester und ei­nen Bruder. він працює в лі­ка­ р­ні. Mein Literaturlehrer war ein gebildeter Mann. Моя мати домогосподарка. У травні я закінчила школу. Я українка. Він навчав нас розуміти російських класиків. цінувати мову й стиль. . Klasse. Mein Vater ist Arzt. У мене є молодші сестра й брат. Я завжди устигала в школі й на­вча­ла­ ся з великим інтересом. Люся ходить до 5 класу. Ich nahm auch am gesellschaftlichen Leben aktiv teil. Er lehrte uns. Ich hatte nur gute Noten in der Schule und lernte mit großem Interesse. Я народилася 5 травня 1977 року в Пол­таві. Наша родина дуже дружна. Unsere Familie ist sehr freundlich. Моїм улюбленим предметом у школі була література. Literatur war mein Lieblingsfach. er arbeitet im Kran­ ken­haus.­ die Sprache und den Stil schät­zen. Mein L ebenslauf (Ï ðî ñåáå )  Meine Biographie  Ìîÿ á³îãðàô³ÿ Ich heiße Alla Petrowa.

Мій брат — офіцер.l Про себе 19 Er ermunterte mich Literaturlehrerin zu werden. Ich habe Geschwister. Meine Eltern leben in einem Dorf bei Poltawa. тут: подати документи der Traum (Träume) — мрія Fragen zum Text 1. Цього року я закінчила школу й ви­ рі­ши­ла вступати на філологічний фа­ культет інституту. Mein Vater ist Agronom. Я сподіваюся. Wann und wo wurde Alla Petrowa geboren? 2. Він також заохочував мене стати ви­ кла­да­чем літератури. Його дружина — інженер. Вони живуть у Горлівці. Моя мама — учителька. .) — знайомити когось із кимось schätzen (te. Wie erinnert sich Alla an die Schule? 5. Моя сестра Ніна теж заміжня. Її чоловік — декан в інституті іно­зе­м­ них мов. Мій батько — агроном. Meine Schwester Nina ist auch ver­hei­ ra­tet. Meine Mutter ist Lehrerin. Ihr Mann ist Dekan am Institut für Fremd­spra­chen. Mein Bruder ist Offizier. що моя мрія збудеться і я стану студенткою. Wörter und Wendungen teilnehmen (a. У мене є брат і сестра. Мої батьки живуть у селі під Пол­та­ вою. er ist gleich­zei­ tig Fernstudent an der Charkower Uni­ ver­si­tät. й од­но­ча­с­но він навчається на заочному від­ді­лен­ні в Харківському університеті. dass mein Traum in Er­ fül­lung geht und ich studieren kann. einen Bruder und eine Schwester. o) an (Dat). In diesem Jahr habe ich die Schule ab­ sol­viert und mich an der philologischen Fakultät der Hochschule beworben. t) — заохочувати sich bewerben (a. Sie leben in Gorlowka. Мене звуть Микола Орлов.— брати участь у чому-небудь gebildet — високоосвічений j-n bekannt machen mit (Dat. t) — оцінювати ermuntern (te. o) — добива­ тися. Wo wohnt Alla jetzt? 3. Ich hoffe sehr. Wie groß ist ihre Familie? 4. Seine Frau ist Ingenieurin. Was für einen Traum hat das Mädchen?  Meine Familie  Ìîÿ ðîäèíà Ich heiße Nikolai Orlow.

Мені дуже подобається її син. Meine Geschwister fahren auch ein — zweimal im Jahr dorthin. Він — професор. 3. Вона керує драмгуртком. Sie haben einen Jungen von 5 Jahren. Ich besuche Nina ziemlich oft. йому 5 років. 4. читає лекції. sie ist Deutschlehrerin. Wörter und Wendungen gleichzeitig — одночасно der Fernstudent — студентзаочник verheiratet sein — бу­ти заміжньою (одруженим) 1. На канікулах я перебуваю в бать­ків у селі. 5. eine Vorlesung halten (ie. Sie leitet einen dramatischen Zirkel. вона вчителька німецької мови.Mein Lebenslauf l 20 Er ist Professor und hält auch Vor­ lesungen. Їй дуже подобається її професія. Nina leistet viel gesellschaftliche Arbeit. Ich habe ihren Jungen sehr gern. Брат і сестра приїздять туди раз або двічі на рік. t) — вести роботу Fragen zum Text Wo leben die Eltern von Nikolai Orlow? Was sind die Eltern von Beruf? Was können Sie über die Familie des Bruders von Nikolai erzählen? Was ist Nikolais Schwester von Beruf? Wo verbringt Nikolai seine Ferien?  Meine Mutter  Ìîÿ ìàìà Meine Mutter ist eine hübsche Frau: sie hat schöne blonde Haare und hell­ blaue Augen. Sie hat ihren Beruf sehr gern. 2. Nina arbeitet in der Mittelschule. Літом у селі багато роботи. a) — читати лекцію ziemlich — доволі. Er geht in den Kindergarten. достатньо Arbeit leisten (te. Ich verbringe meine Ferien bei meinen Eltern auf dem Lande. Im Sommer gibt es dort immer viel zu tun. У них є хлопчик. Вона веде велику громадську роботу. Я досить часто відвідую Ніну. Wir helfen unseren Eltern bei der Ar­ beit. Ніна працює в середній школі. Він ходить у дитсадок. . Ми допомагаємо нашим батькам. Моя мама красива жінка: у неї кра­си­ ве світле волосся й блакитні очі.

Між нами. findet sie Zeit für ihre Familie. Вона щиросерда. щоб ми не пропускали занять у школі та вчасно робили домашні завдання. і ми завжди із за­ до­во­лен­ням слухаємо її спів. і вона завжди виглядає привабливо.l Про себе Sie ist nicht mehr sehr jung. Wenn sie uns etwas verspricht. 21 Вона вже не дуже молода. вона завжди бадьора й здорова. ihr ganzes Wesen. Sie ist eine hochqualifizierte Ärztin und genießt Liebe und Vertrauen ihrer Kol­le­gen und Patienten. gutmütig. якщо у нас є які-небудь проблеми. Sie ist offenherzig. Але мені подобається не тільки її зо­в­ ні­ш­ність. Meine Mutter ist sportlich und ist im­ mer munter und gesund. Якщо вона щось обіцяє. Mutter sitzt zusammen mit uns am La­ ger­feu­er und singt lustige Lieder. wenn wir ir­gend­wel­ che Probleme haben. стежить за тим. Мама — наш кращий друг. Obwohl sie fast den ganzen Tag im Kran­ken­haus verbringt. Вона — висококваліфікований лікар і користується любов’ю й повагою сво­їх колег і пацієнтів. чесна й зав­ жди справедлива. дітьми. Sie kümmert sich ständig um uns: näht und reinigt unsere Kleidung. Вона постійно турбується про нас: шиє й чистить наш одяг. hat aber eine sehr gute Figur und sieht immer sehr at­trak­tiv aus. й мамою немає су­ пе­ре­ч­но­с­тей. Es gibt keine Auseinandersetzungen zwischen uns Kindern und der Mutter. un­ter­neh­ men wir Wande­rungen und Reisen. вона знаходить час для своєї родини й насамперед для нас. а взимку ми учи­ няємо справжній сніговий бій. . Mutter ist unsere beste Freundin. дітей. Wenn meine Eltern im Sommer Urlaub und wir Kinder Ferien haben. то завжди дотримує слова. але в неї гарна фігура. У неї гарний голос. ми здійснюємо по­ ходи й по­до­ро­жі. але й її характер. hält sie immer das Wort. Коли у батьків улітку відпустка. ehrlich und immer gerecht. уся вона. готує для нас сма­ч­ну їжу. Із задоволенням вона грає з нами в те­ніс і волейбол. І хоча вона майже цілий день про­во­ дить у лікарні. und vor allem für uns Kinder. Вона добре розуміє нас і завжди го­то­ва нам допомогти. а в нас канікули. Моя мама займається спортом. Sehr gern spielt sie mit uns Tennis und Volleyball und im Winter machen wir eine richtige Schnee­ballschlacht. Mir gefällt nicht nur ihr Äußeres. Sie hat gute klangvolle Stimme und wir hören uns immer gern ihren Gesang an. son­ dern auch ihr Charakter. добра. Sie versteht uns gut und ist immer be­ reit uns zu helfen. kocht für uns schmackhaftes Essen und passt dar­auf. Мама сидить з нами біля вогнища й спі­ває веселі пісні. dass wir die Schule nicht ver­säu­men und unsere Schul­ arbeiten recht­zei­tig ma­chen.

але і кращі друзі й порадники. Вона дає нам добрі поради. коли ми вибираємо свою майбутню про­фе­сію. . 2.Mein Lebenslauf l 22 Sie hat Musik gern und spielt selbst ein wenig Klavier. Батьки завжди цікавляться тим. sondern auch meine besten Freunde und Berater. das Vertrauen — довіра sich kümmern um (Akk. які у мене успіхи в школі і яка мені по­ трі­б­на допомога в навчанні. o) — користуватися любов’ю 1. -en — схильність Fragen zum Text Wie sieht Ihre Mutter aus? Welche ihre Charaktereigenschaften gefallen Ihnen besonders gut? Welche Arbeit erfüllt ständig Ihre Mutter? Wem trauen Sie Ihre Probleme? Welches Hobby hat Ihre Mutter?  Meine Eltern  Ìî¿ áàòüêè Die Eltern sind nicht nur meine Er­zie­ her. t) — пропускати (школу) die Neigung. der un­se­rer Neigung entspricht. sorgen dafür. на мене вже чекає готовий обід. про те. Sie kümmern sich täglich um meine Ge­sund­heit. щоб у ме­не було все необхідне для навчання.) — турбуватися ständig — постійний versäumen (te. Sie gibt uns gute Ratschläge. Ich liebe meine Mutter sehr und kann mein Leben ohne sie nicht vorstellen. Wörter und Wendungen attraktiv — привабливий offenherzig — щирий gutmütig — добрий ehrlich — чесний gerecht — справедливый Liebe genießen (o. wie meine Leistungen in der Schule sind und welche Hilfe ich im Unterricht brauche. й сама трохи грає на піаніно. Я дуже люблю маму й не уявляю життя без неї. 5. Die Eltern interessieren sich immer da­ für. Wenn ich am Morgen erwache. Вона любить музику. wenn wir uns den künftigen Beruf wählen. мій сні­да­ нок стоїть уже на столі. dass ich al­ les Nö­ti­ge für meinen Unterricht habe. Коли я вранці прокидаюся. steht schon mein Frühstück auf dem Tisch und wenn ich aus der Schule nach Hause komme. а коли я при­ хо­джу зі школи додому. Батьки не тільки мої вихователі. Вони щоденно турбуються про моє здоров’я. wartet schon auf mich das fer­ti­ge Mittagessen. 4. яка відповідає нашим на­ хилам. 3.

Dort gibt es für uns alle Arbeit. Мама прищепила мені любов до му­ зи­ки. так і сучасна музика. aber lassen mich selbst eine richtige Wahl machen. Es macht uns Spaß ihnen im Gemüse– und im Obstgarten zu helfen. Im Winter unternehmen wir Ski­wan­de­ run­gen und im Sommer erholen uns ge­wöhn­lich am Meer oder im Dorf bei mei­nen Großeltern. Meine Oma und Opa sind nicht mehr imstande selbst mit allem fertig zu werden­. На відміну від інших учнів у мене з бать­ками немає конфліктів. але задоволені. Мій батько прищеплює мені багато корисних навичок. auch manchmal un­ ser Fahrrad oder Auto. Mir gefällt sowohl klassische. що ми робили в селі. Ми з задоволенням допомагаємо їм у садку та на городі. aber zufrieden kommen wir nach Hause zurück und sprechen noch lange darüber. Müde. Коли ми увечері збираємося усі ра­ зом. але надають мені право самому зро­би­ти правильний вибір.l Про себе 23 Zum Unterschied von manchen an­de­ ren Schülern habe ich mit meinen Eltern kei­ne Konflikte. і у неї га­ р­ний голос. tauschen un­se­re Meinungen über die Probleme der Ge­gen­wart aus. unterhalten wir uns oft. . І свій вільний час я охоче проводжу з бать­ками. обмінюємося ду­м­ка­ми про проблеми сучасності. Schon jetzt spreche ich mit meinen Eltern­ über meinen künftigen Beruf. Wenn wir abends alle beisammen sind. Мама сама грає на піаніно. а влітку ми відпочиваємо за­зви­чай на морі або в селі у дідуся й бабусі. Ми добре розумі­ємо один одного. Meine Mutter brachte mir Liebe zur Mu­sik bei. Узимку ми здійснюємо прогулянки на лижах. was wir auf dem Lande getan haben. Уже зараз я говорю з батьками про мою майбутню професію. Wir verstehen einander sehr gut. іноді й наш автомобіль. Die Mutter spielt selbst gut Klavier und hat eine gute Stimme. ми по­ве­р­та­ є­мо­ся додому й довго ще говоримо про те. So verstehe ich jetzt verschiedene Ge­ rä­te zu reparieren. і ве­ло­си­пед. Стомлені. als auch moderne Musik. Вони дають мені багато добрих по­ рад. Ich verbringe auch meine Freizeit gern mit den Eltern zusammen. Sie geben mir viele gute Ratschläge. ми розмовляємо. Мої бабуся й дідусь уже не в змозі самі з усім упоратися. Там для нас усіх є робота. Мені подобається як класична. Так. я умію зараз лагодити багато при­ла­дів. Mein Vater bringt mir viele nützliche Fer­tig­kei­ten bei.

Я живу на вулиці Галинській. але досить дов­га. Моя вулиця одна з них. Люся й Галя.) — чекати на щось die Leistung. З обох боків одно. Zahlreiche Plätze.Mein Lebenslauf l 24 Ich ehre und achte meine Eltern und bin ihnen für alles dankbar. a) — прищеплювати 1. Я шаную й поважаю своїх бать­ків і вдячний їм за все. проспекти й ма­ле­ нь­кі вулички. a) — розмовляти Meinungen austauschen — обмінюватися думками die Wahl — вибір Fragen zum Text Was schätzen Sie an Ihren Eltern besonders hoch? Welche Interessen haben Ihre Eltern? Welche Fertigkeiten haben Ihnen Ihre Eltern beigebracht? Wie oft und wie interessant verbringen Sie Ihre Freizeit mit den Eltern? 5. Meine Straße ist eine darunter.та двоповерхові приватні будинки. оточені садками. die mehr als 100 Jahre alt ist. beisammen — разом sich unterhalten (ie. Beiderseits sind ein– und zweistöckige Privathäuser. große und kleine Straßen und auch Gassen geben der Stadt ein besonde­ res Bild. Wörter und Wendungen der Erzieher — вихователь der Berater — порадник warten auf (Akk. . der drei Töchter hatte: Sie hießen Vira. die mit Gärten umringt sind. якій по­ над ста років. Три вулиці названі на честь трьох до­ньок. що вони для мене ро­б­лять. 3. Welche Rolle haben die Eltern bei Ihrer Berufswahl gespielt?  Meine Straße  Ìîÿ âóëèöÿ Ich lebe in der zweitgrößten Stadt der Ukraine — Charkiw. у яко­го було три доньки: Віра. Drei Straßen sind zu Ehren der drei Töch­ter benannt. was sie für mich tun. Lussja und Galja. 4. Я живу в другому за величиною місті Укра­ї­ни — Харкові. Вона не дуже широка. -en — успіх beibringen (a. Тоді в цьому місці жив поміщик. Damals lebte an diesem Ort ein Guts­ be­sit­zer. Численні майдани. 2. Sie ist nicht breit aber ziemlich weit. Ich wohne in der Galinskastraße. а також провулки на­да­ ють місту особливого вигляду.

Apfel–. яка красива вулиця наприкінці квітня. ні тро­лей­ бу­сів. Вулиця від початку до кінця за­са­дже­ на фруктовими деревами. Dazu muss man hinzufügen. що також дуже важ­ ливо. Тому можна собі уявити. Busse und Trol­ ley­bus­se und nur selten Autos fahren hin und wieder die Straße entlang. Es gibt Dinge. Але іноді. t) — уявити собі zart — ніжний überfüllen (te. Wörter und Wendungen ein besonderes Bild geben — надавати особливого вигляду der Straßenverkehr — дорожній рух der Vorteil. слив. то дорожній рух тут досить спокій­ ний. Die Luft ist von zartem Blütenduft der Apri­ko­sen–. was auch sehr wich­tig ist. -e — перевага der Autolärm — шум автомобілів entfernt wohnen — жити далеко sich (Dat. Die Einwohner der Straße halten sie im­mer in Ordnung. вулиця.) vorstellen (te. wie schön die Straße Ende April / Anfang Mai ist. до яких ми звикаємо: місто. das Haus. Є речі. ist der Straßen­verkehr hier ganz ruhig. яблунь. Pflaumen– und Kirsch­bäu­me überfüllt. Ні трамваїв. dass die Straße nicht weit von Metrostationen und Trolleybushaltestellen liegt. Це велика перевага — жити далеко від шуму автомобілів та вихлопних газів. на початку травня. Aber manchmal nach einem an­stren­ gen­den Tage nach Hause zurückge­ hend. ні автобусів. die Straße. Aber das ist nicht das Letzte. bewundere ich die Schönheit meiner al­ten aber einzigartigen Straße. Die Straße ist von Anfang bis zu Ende mit Obstbäumen bepflanzt. t) — наповнювати halten (ie. ви­ шень. Слід також додати. Darum kann man sich vorstellen. тільки зрідка автомобілі про­їж­ джа­ють по вулиці час від часу. Повітря сповнене ніжного запаху кві­ту­чих абрикосів.l Про себе 25 Da es keine Zentralstraße ist. Keine Straßenbahnen. Es ist ein großer Vorteil etwas von Autolärm und Abgasen entfernt zu woh­nen. І це не останнє. Оскільки це не центральна вулиця. an die wir uns gewöh­ nen: die Stadt. будинок. що вулиця зна­хо­ дить­ся недалеко від станцій метро та тролейбусних зупинок. Мешканці вулиці утримують її завж­ ди у порядку. я милуюся кра­сою моєї старої. a) — утримувати anstrengend — напружений . але своєрідної вулиці. повертаючися після на­ пру­же­но­го дня додому.

Die Fenster gehen auf den Park. які гармонують з кольором шпалер. На вікнах висять гардини й штори. ванної та туалету. mit allem Komfort: Zen­tral­hei­zung. Telefon. Unsere Wohnung im dritten Stockwerk ist sehr bequem. Моя адреса: Лісова. des­ halb ist es hier immer ruhig. Fragen zum Text Wie heißt die Straße. . Vom Korridor aus führen Türen in alle drei Zimmer: Wohn­zimmer. in ei­nem neunstöckigen Wohnhaus. скверами. Sie besteht aus drei Zimmern. Будують цілі нові райони з жи­т­ло­ви­ ми будинками. Unser Wohnzimmer ist hell und ge­ mütlich. Die Wohnung ist 45 (fünfundvierzig) Qua­drat­me­ter groß. Schlaf­zim­ mer und mein Arbeitszimmer. тому тут зав­ жди спокійно. У кожному місті будують нові жит­ лові будинки. Woh­ nung 14 (vierzehn). холодна та гаряча вода. 4. дитячими са­д­ка­ми. wo Sie wohnen? Was wissen Sie aus der Geschichte der Straße? Wo liegt Ihre Straße? Gibt es hier Straßenverkehr? Welche Besonderheiten unterscheiden Ihre Straße von den anderen Straßen?  Unsere Wohnung  Íàøà êâàðòèðà In jeder Stadt baut man neue Wohn­ häu­ser. Kindergärten. Meine Adresse ist: Lisova 4 (vier). die mit der Tapetenfarbe har­mo­nie­ren. те­ле­фон. Grünanlagen. ба­л­кон. Квартира має площу 45 (сорок п’ять) квадратних метрів. Наша квартира на четвертому по­ве­р­ сі з усіма вигодами: центральне опа­ лен­ня. спальні та ка­бі­не­ту. Вона складається з трьох кімнат. 4. газ. ку­х­ ні. Schulen. einer Kü­ che. квартира 14.Mein Lebenslauf l 26 1. Man baut ganze Neubaubezirke mit Wohn­häu­sern. Наша вітальня світла та затишна. kaltes und heißes Was­ser. З коридору двері ведуть до всіх трьох кімнат: до вітальні. einem Badezimmer und einer Toi­ let­te. 3. 2. у дев’яти­поверховому житловому бу­ ди­н­ку. Вікна виходять у парк. школами. An den Fenstern hängen Gardinen und Vorhänge. Gas. 5. Я теж живу в районі новобудов. Ich wohne auch im Neubaubezirk. Balkon.

У кутку стоїть телевізор. Bücher. Der Fußboden ist in allen Zimmern mit Parkett ausgelegt. і їм необхідний від­ по­чи­нок. -n — сквер mit allem Komfort — з усіма вигодами 1. Wörter und Wendungen die Grünanlage. На підлозі у вітальні лежить краси­ вий килим.l Про себе 27 An der rechten Wand steht eine Schrank­wand. Підлога в усіх трьох кімнатах ви­кла­ де­на паркетом. Біля лівої стіни стоїть кушетка. In der Ecke steht der Fernseher. посуду. І все ж вони багато працюють і в бу­ динку. Wir verbringen gern die Zeit zu Hau­se. білизни. Мої батьки працюють і тільки пізно ввечері приходять додому. Ein schöner Teppich liegt im Wohn­zim­ mer auf dem Fußboden. 2. 3. gemütlich — затишний der Vorhang (die Vorhänge) — штора Fragen zum Text Wo liegt Ihre Wohnung? Wie groß ist Ihre Wohnung? Wie ist Ihre Wohnung geplant? Könnten Sie nicht Ihre Wohnung beschreiben? Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden?  Meine Arbeitspflichten zu Hause  Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè Meine Eltern arbeiten und kommen erst abends nach Hause. An der linken Wand steht eine Couch. Біля правої стіни стоїть меблева «стін­ ка». Abends sehen wir oft fern. Sie machen aber noch viel im Haus­ halt. . Wäsche. 5. Вечорами ми часто дивимося його. У нас завжди чисто. На стіні над кушеткою висять карти­ на й два бра. An der Wand über der Couch hängen ein Bild und zwei Wand­leuchter. книг. Ми із задоволенням проводимо час удома. Sie sind müde und brauchen Ent­span­ nung. перед кушеткою — журнальний столик і два крісла. Вони стомилися. die aus verschiede­nen Ab­tei­lun­gen besteht: für Kleidung. Bei uns ist es immer sauber. Ge­schirr. 4. що складається з різних секцій: для одягу. vor der Couchstehen ein Tischchen und zwei Sessel.

щоб вони також могли від­ по­чи­ти. damit sie sich auch gut ausru­ hen können. Я роблю це охоче. der ziemlich weit von un­se­rem Haus entfernt ist. що вона дуже при­ві­т­на й слух­няна. Зазвичай я чищу пилососом килими й м’які меблі. Diese Arbeit fällt mir leicht und macht Spaß. а я йому до­по­ма­гаю. Das mache ich gern. Wir kaufen zusammen Tapeten und Kleb­stoff und machen uns an die Arbeit. Mein Lebenslauf l Тому ми. У мами. Morgens gehe ich in die Bäckerei und kaufe frisches Brot und Semmeln. Ich begleite sie morgens und hole sie abends vom Kindergarten ab. Я проводжаю її вранці до дитячого садка й забираю увечері. Meine kleine Schwester geht noch in den Kindergarten. Am Sonntag machen wir mit dem Vater Einkäufe auf dem Markt. Тому я після обіду мию посуд і ста­в­ лю його в шафу для посуду. а в суботу не стою осто­ронь під час прибирання всієї ква­р­ти­ри. діти. Ми разом купуємо шпалери та клей і беремося за роботу. . Улітку я допомагаю татові. оскільки люблю свою сестру й тому. як правило. Це я роблю особливо охоче. Потім тато обклеює стіни. У неділю ми з татом робимо покупки на ринку.28 Darum müssen wir Kinder ihnen Hilfe lei­sten. Gewöhnlich mache ich mit dem Staub­ sauger Teppiche und gepolsterte Möbel sauber. Der Vater schneidet Tapetenstreifen und ich bestreiche sie mit Klebstoff. Jeden Tag bringe ich mein Zimmer in Ordnung und am Sonnabend stehe ich beim Aufräumen der ganzen Wohnung auch nicht abseits. Уранці я ходжу в булочну та купую сві­жий хліб і булочки. Darum spüle ich nach dem Essen das Geschirr ab und stelle es in den Ge­ schirr­schrank. und weil sie immer nett und gehorsam ist. weil ich meine Schwe­ster liebe. оскіль­ ки після ремонту квартира чудово ви­гля­дає. Danach beklebt der Vater die Wände und ich helfe ihm dabei. багато роботи на кухні. Die Mutter hat in der Regel in der Küche viel zu tun. Тато ріже шпалери на смуги. weil nach der Renovierung die Wohnung sehr schön aussieht. а я на­ ма­зую їх клеєм. повинні надавати їм допомогу. wenn unsere Wohnung renoviert wird. Im Sommer helfe ich meinem Vater. Кожного дня я приводжу в порядок свою кімнату. Das mache ich besonders gern. Цю роботу я роблю легко та із за­до­ во­лен­ням. Моя маленька сестра ходить ще до дитячого садка. що знаходиться до­ сить далеко від нашого будинку. коли ремон­тується квартира.

Wir spielen oft Tennis mit ihm auf dem Tennisplatz. Oleg ist ein sehr guter Freund. що моя робота по дому дає батькам можливість відпочити і наступного дня піти бадьорими на роботу. Ruderer. bald wie­ der Arzt.l Про себе 29 Ich bin glücklich. hat schwar­ze lockige Haare. У мене є друг. t) — мити посуд 1. Ми один одного уже давно знаємо. Він високий і широкоплечий. 2. Er ist ein guter Alpinist (Läufer. Ich finde ihn willensstark. розрядка Hilfe leisten (te. він мій однокласник. 5. Boxer. hilfs­ be­reit. er heißt Oleg. Oleg ist 16 Jahre alt. Олегові 16 років. Ми часто граємо з ним у теніс на те­ ні­с­но­му корті. a) — стояти в стороні das Geschirr abspülen (te. Er ist groß und breitschultrig. Олег дуже хороший друг. то слюсарем або теслярем. i) — намазувати bekleben (te. сміливим і готовим завжди допомогти. Seine Berufswünsche ändern sich stän­ dig. плавець). боксер. Я щасливий. Bald will er Flieger werden. Wir kennen uns schon lange. braune Augen. Wörter und Wendungen die Entspannung — відпочинок. у нього чорне кучеряве волосся й карі очі. 3. То він хоче стати льотчиком. dass meine Arbeit zu Hause den Eltern Möglichkeit gibt sich zu entspannen und am nächsten Tag munter wieder zur Arbeit zu gehen. Schlosser oder Zimmermann. Він добрий альпініст (бігун. Schwimmer). 4. весляр. t) — обклеювати Fragen zum Text Warum müssen die Kinder den Eltern im Haushalt helfen? Welche Arbeit soll man jeden Tag machen? Wo hat die Mutter besonders viel zu tun? Wie kann man bei der Renovierung der Wohnung helfen? Welche Rolle spielt die Hilfe der Kinder in ihrem Haus?  Mein Freund  ̳é äðóã Ich habe einen Freund. Його бажання у виборі професії дуже часто змінюються. er ist mein Mitschüler. . ziemlich weit entfernt — досить далеко die Tapete (-n) — шпалери der Klebstoff — клей bestreichen (i. то лі­ка­ рем. t) — надавати допомогу abseits stehen (a. Я вважаю його вольовим. mutig. його звуть Олег.

Серед них дружба посідає особливе місце. ihm alles anvertrauen. Важливо мати в житті вірного друга. -e — художній фільм der Horrorfilm. У нього дуже багато касет. Наше життя багате на міжлюдські від­ но­си­ни. 2 Unlimited). Wir haben amerikanische und rus­si­ sche Spielfilme gern. er spielt Gitarre und singt dazu. Ich möchte über meine Freundin erzählen. З ним можна говорити про всі про­ бле­ми. компактдисків. Darunter nimmt die Freundschaft ei­ nen besonderen Platz ein. З усіма своїми проблемами я можу звертатися до нього і довіряти йому. йому можна довіритися. 3. Олегові подобається музика. Особливо нам подобаються комедії та фільми жахів. Ми із задоволенням ходимо в кіно.­ Я хотіла б розповісти про свою по­ дру­гу. . Es ist sehr wichtig einen treuen Freund im Leben zu haben. Ich kann mit allen meinen Proble­men zu ihm gehen und ihm vertrauen. Wir hören oft seine Langspielplatten mit Tanzmusik (Beatles. 2 Ан­ лі­мі­тед). 2. 4. Man kann mit ihm über alle Probleme sprechen. 5. -e — фільм жахів vertrauen (te. Ми часто слухаємо його платівки з тан­цювальною музикою (Бітлз.Mein Lebenslauf l 30 Gern gehen wir ins Kino. t) — мінятися der Zimmermann (die Zimmermänner) — тесляр 1. Нам подобаються американські та російські художні фільми. Welche Charaktereigenschaften hat er? Womit beschäftigt sich Ihr Freund? Was schätzen Sie an Ihrem Freund besonders hoch?  Meine Freundin  Ìîÿ ïîäðóãà Unser Leben ist reich an menschlichen Beziehungen. він грає на гітарі та співає. Besonders gut gefallen uns Filmkomödien und Horrorfilme. t) — довіряти Fragen zum Text Wie heißt Ihr Freund? Beschreiben Sie bitte sein Äußeres. CDs. . der Schlosser.— слюсар der Spielfilm. Er hat sehr viele neue Kassetten. Oleg hat Musik gern. Wörter und Wendungen breitschultrig — широкоплечий willensstark — вольовий hilfsbereit — готовий допомогти sich ändern (te.

Її улюблені предмети — історія. Li­ te­ra­tur und Deutsch. лі­те­ ра­ту­ра та німецька мова. У нас багато спільних інтересів: спорт. Ми одна одну уже давно знаємо. 3. Wir haben viele gemein­same In­ter­es­ sen wie Sport. вона моя однокласниця. Wir haben es zusammen nie langwei­ lig. граємо у волейбол. ходимо в кіно. театр. їй 16 років. Wir kennen uns schon lange. Musik. Punkt um 7 Uhr klingelt der Wecker.) — бути багатим 1. Уже зараз вона допомагає своєму молодшому братові робити уроки та піклується про нього. Я прокидаюся й відразу ж встаю. t) — дорожити. Ihre Lieblings­fächer sind Geschichte. У Іри добрий характер. sie ist mei­ne Mitschülerin. Ira hat einen guten Charakter.l Про себе 31 Sie heißt Ira und ist 16 Jahre alt. Gern hören wir zusammen Musik. цінувати Fragen zum Text Wie groß ist die Rolle der Freunde in Ihrem Leben? Haben Sie eine Freundin? Wie sieht sie aus? Wofür interessiert sie sich? Welche gemeinsamen Interessen haben Sie mit Ihrer Freundin?  Mein Arbeitstag  ̳é ðîáî÷èé äåíü Mein Arbeitstag beginnt recht früh. Literatur. ist im­ mer hilfsbereit. gemeinsam — загальний sorgen für (Akk. Нам разом ніколи не буває нудно. книги. -en — відношення reich sein an (Dat. у неї блакитні очі й світле волосся. вона завжди готова допомогти.) — турбуватися schätzen (te. Рівно о сьомій дзвенить будильник. Іра середня на зріст. музика. ge­hen ins Kino oder spielen Volleyball. Мій робочий день розпочинається до­во­лі рано. 4. 2. і ми цінуємо нашу дружбу. Schon jetzt hilft sie ihrem jüngeren Bru­der bei den Hausaufgaben und sorgt für ihn. Bücher. hat blaue Augen und helle Haare. Wörter und Wendungen die Beziehung. Після школи Іра хотіла б навчатися й стати учителькою. 5. Ira ist mittelgroß. Ich erwache und stehe sofort auf. schätzen unsere Freundschaft. Її звуть Іра. Ми разом слухаємо музику. Nach der Schule möchte Ira studieren und Lehrerin werden. .

Ich lese ein Buch oder eine Zeitung oder höre Musik. Ich gehe ins Lebensmittelgeschäft. putze die Zähne. Der Unterricht beginnt um halb neun. Коли я повертаюся додому. wasche und bügele Wäsche. Von 17 (fünfzehn) bis 19 (siebzehn) Uhr ma­che ich mei­ne Hausaufgaben. Я підмітаю підлогу. Часто мене відвідують мої друзі. Ich helfe auch meiner Mutter im Haus­ halt. Wenn ich nach Hause zurückkehre. esse ich zu Mittag und ruhe mich ein wenig aus. Zucker und Milch zu kau­fen. щоб купити хліб. Ein Viertel nach acht bin ich schon an Ort und Stelle. Я ходжу до продовольчого ма­га­зи­ну. Після ранкової гімнастики я йду до ванної й швидко роблю свій ранко­ вий туалет: вмиваюся. Близько четвертої години заняття за­ кін­чу­ють­ся.­ Meine Freunde kommen auch oft zu mir zu Besuch. Тим часом моя мама готує сніданок. Täglich haben wir 5 (fünf) bis 6 (sechs) Stun­den. цукор і мо­ ло­ко. . Meine Mutter bereitet inzwischen das Frühstück zu. за­ чі­сую волосся. З сімнадцятої до дев’ятнадцятої я роб­ лю свої до­ма­ш­ні завдання. Dann ziehe ich mich an und eile in die Schule. Я також допомагаю своїй мамі у до­ ма­ш­ньо­му господарюванні. Я читаю книжку чи газету. Моя мама завжди задоволена мною. Снідаю я звичайно бутербродами з ков­басою та сиром і п’ю чашку кави або чаю. Butter. Щодня у нас 5–6 уроків. або слу­ хаю музику. Увечері я дивлюся телевізор або гуляю. Потім я одягаюся та поспішаю до шко­ли. Zum Frühstück esse ich gewöhnlich Bröt­chen mit Wurst und Käse und trin­ ke eine Tasse Kaffee oder Tee. um Brot. kämme das Haar. Чверть на дев’яту я уже на місці. Am Abend sehe ich fern oder gehe spa­zie­ren. перу й прасую білизну. чищу зуби.32 Mein Lebenslauf l Nach der Morgengymnastik gehe ich ins Badezimmer und mache schnell meine Morgentoilette: wasche mich. Заняття розпочинаються о пів на дев’я­ту. витираю пил. Ich fege den Fußboden. Gegen vierzehn Uhr ist der Unterricht zu Ende. я обідаю та трохи відпочиваю. Meine Mutter ist mit mir immer zu­frie­den. wische Staub. масло.

4. Ich schlafe sofort ein. Der Vater steht etwas später auf. Nach dem Frühstück spüle ich das Ge­ schirr ab und bereite mich zur Schule vor und meine Eltern gehen zur Arbeit. Він робить цікаві винаходи в галузі електроніки. Mein Vater ist Ingenieur und arbeitet in einem Forschungsinstitut. Er macht interessante Erfindungen auf dem Gebiet der Elektronik. denn ich bin müde. 2. Morgen habe ich wieder alle Hände voll zu tun. Die Mutter erwacht am frühesten und bereitet das Frühstück zu. Sie arbeitet in einer Poliklinik nicht weit von unserem Haus. Після сніданку я мию посуд і готуюся до школи. wäscht und rasiert sich schnell und hilft der Mut­ter den Tisch zum Frühstück zu decken. Завтра у мене знов багато справ. Моя мама лікар. а батьки йдуть на роботу. Meine Mutter ist Ärztin. Вона працює в полікліниці недалеко від нашого будинку. 3.l Про себе 33 Um 23 (dreiundzwanzig) Uhr gehe ich zu Bett. . бо я стомилася. das Lebensmittelgeschäft — продовольчий магазин alle Hände voll zu tun haben — мати багато справ Fragen zum Text Wann beginnt Ihr Arbeitstag? Wie vergeht der Morgen? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Wie lange dauert der Unterricht? Wie verbringen Sie die Zeit am Abend?  Arbeitstag meiner Eltern  Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â Der Arbeitstag meiner Eltern beginnt ge­wöhn­lich sehr früh. 5. вмивається. t) — поспішати an Ort und Stelle sein — бути на місці 1. Я відразу засинаю. го­ лить­ся та допомагає мамі накрити стіл до сніданку. Його робочий день триває 8 годин. Робочий день моїх батьків по­чи­на­єть­ ся зазвичай дуже рано. Раніше всіх прокидається мама й го­ тує сніданок. Wörter und Wendungen inzwischen — тим часом eilen (te. Мій тато інженер і працює в науко­ во-дослідному інституті. Тато встає пізніше. О двадцять третій я лягаю спати. Sein Arbeitstag dauert 8 Stunden.

aber glücklich nach Hau­se. Потім тато читає газети й дивиться телепередачі. що їх хвилюють. Мама дуже любить шити й плести. macht das der Vater. батьки питають мене про мої ус­пі­хи в навчанні. Jeden Abend kontrollieren die Eltern meine Schularbeiten. t) — голитися das Geschirr abspülen (te. Wenn im Hause etwas zu reparieren ist. і о 23 годині йдуть спати. Мама лікує дітей. t) — готувати (їжу) sich rasieren (te. welche Leistungen ich im Un­ter­richt habe. чи поклав я в сум­­ку все необхідне для занять. -en — тут: успіхи. t) — приносити радість die Leistung. Sie fragen auch. Danach besprechen meine Eltern noch einige Probleme. досягнення reparieren (te. Wenn wir alle wieder zu­sam­men­kom­ men und Abendbrot haben. die sie bewegen. t) — ремонтувати. weil ihre Arbeit ihnen Freude macht. Darum sitzt sie gewöhnlich an der Nähemaschine und bereitet für uns immer et­was Schönes vor. Тому сидить зазвичай за швейною машинкою та готує для нас завжди щось красиве. t) — хвилювати . чинити alles Nötige — все необхідне bewegen (te. Коли ми знову збираємося за ве­че­ рею.Mein Lebenslauf l 34 Meine Mutter kuriert Kinder. Воня оглядає їх у полікліниці та від­ві­ дує хворих удома. t) — мити посуд das Forschungsinstitut — дослідний інститут die Erfindung — винахід kurieren (te. робить це тато. оскільки ро­бо­ та приносить їм радість. fragen mich die Eltern. але щасливі. Вони питають також. und gehen um 23 (dreiundzwanzig) Uhr zu Bett. Якщо в домі слід що-небудь відремон­тувати. Sowohl die Mutter als auch der Vater kom­men müde. так і тато приходять додому стомлені. Wörter und Wendungen zubereiten (te. Як мама. Потім батьки ще обговорюють про­ бле­ми. t) — лікувати Freude bereiten (te. Dann liest der Vater Zeitungen und sieht fern. Щовечора батьки перевіряють мої до­ ма­ш­ні завдання. Sie untersucht sie in der Poliklinik und besucht auch die Kranken zu Hause. Die Mutter strickt und näht sehr gern. ob ich alles Nötige für den Unterricht in meine Schul­ tasche ge­legt habe.

Мої батьки теж учителі. Я прочитав багато книг українських і зарубіжних авторів. die Universität. bevor sie schlafen gehen?  Mein zukünftiger Beruf  Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ Nach Abschluß der Schule beginnt für Millionen ehemalige Schüler das selb­ stän­di­ge Le­ben. і я знаю. Während der ganzen Schuljahre war Li­ te­ra­tur mein Liebling­sfach. andere können sich sogar nach Be­en­di­ gung der Schule zu Nichts ent­ schließen. Ich werde Lehrer der ukrainischen Spra­che und Literatur. 2. 3. Я хочу стати учителем української мови та літератури. 4. Багато шляхів відкрито перед ними: технікум. 5. 35 Fragen zum Text Was machen die Eltern am Morgen? Wo arbeiten sie? Warum fühlen sie sich glücklich nach der Arbeit? Wie verbringen die Eltern ihre Freizeit zu Hause? Was besprechen die Eltern. Я розумію. dass das Lesen der Bü­ cher dem Menschen beim Selbst­stu­di­ um und zum Lösen vieler Fragen im täg­li­chen Leben hilft. Meine Eltern sind auch Lehrer und ich weiß. Es ist nicht leicht zwischen mehr als 2000 Be­ru­fen einen Beruf zu wählen. Учителі не тільки викладають свої пред­ме­ти. Ich habe viele Bücher ukrainischer und ausländischer Autoren gelesen. інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи. Die Wahl dieses Berufes war nicht zu­ fäl­lig. Протягом усього навчання в школі лі­те­ра­ту­ра була моїм улюбленим пред­ме­том. Щодо мене. . Viele Möglichkeiten gibt es: das Tech­ni­ kum. die Hochschule. Мій вибір цієї професії не спав мені на думку випадково. існуючих у світі. dass die Arbeit des Lehrers schwer und verantwortungsvoll ist. Але непроста річ — вибрати про­фе­ сію з понад 2000. Was mich betrifft. інститут. so habe ich längst ge­wählt. університет. Ich verstehe. що читання книг до­по­ма­ гає людям у самоосвіті й вирішенні багатьох життєвих питань.l Про себе 1. що праця вчителя дуже відповідальна й важ­ка. то я зробив свій вибір да­в­но. Закінчення школи — початок не­ залежного життя для мільйонів ко­ли­ ш­ніх школярів. Деякі дотримуються порад бать­ків. Die Lehrer unterrichten nicht nur ihr Fach. Manche holen sich Rat bei den Eltern.

früher oder später erfüllen sich meine Wünsche. Я буду вступати на філологічний фа­ ку­ль­тет. -en — можливість wählen (te.Mein Lebenslauf l 36 Sie schulen das Denkvermögen der Schü­ler. Це велика відповідальність. Aber ich denke. щоб досягти успіхів у моїй роботі. t) — дотримуватися поради sich entschließen (o. отри­ма­ ни­ми в інституті. здатність до мислення scheinen (ie. і я впевнений. Das ist eine große Verantwortung. 2. besteht die Möglichkeit er­ folg­reich in meinem Beruf zu arbeiten. буде цілком до­ста­ т­ньою умовою. 3. Wörter und Wendungen die Möglichkeit. Але мені здається. formen ihren Charakter. wel­ches ich an der Hochschule erwor­ ben habe. t) — обирати sich Rat holen (te. eine richtige Berufswahl zu machen? Warum? Was möchten Sie nach der Absolvierung der Schule sein? Was machen Sie dafür? Was kann der Lehrer beeinflussen? Können Sie die Voraussetzungen der erfolgreichen Arbeit des Lehrers nennen? . o) — наважитися zufällig — випадковий 1. що любов до ді­тей. ihre Beziehung zum Leben und zu anderen Menschen. Das ist nicht so leicht wie es scheint. das Lösen — рішення verantwortungsvoll — відповідальний das Denkvermögen — інтелект. фо­р­ му­ють їхній характер. Ich werde mich an der philologischen Fa­kultät einschreiben und bin über­ zeugt. 4. mit der Liebe zu den Kin­dern. verbunden mit dem Wissen. Це не так легко. Вони розвивають інтелект учнів. їхнє ста­в­лен­ня до жит­тя та інших людей. ie) — здаватися Fragen zum Text Ist es immer leicht. як може здатися. що моя мрія рано чи пізно здійсниться. поєднана зі знаннями. 5.

Нині в Україні є свій основний за­кон — Конституція. als auch in der Be­wah­ rung der alten Bräuche. die Russen und die Ukrainer. Erstaunlich ist die Geschichte der Ukrai­ne. Формально цій державі 10 років. sowie in der Sprache. Україна — досить молода держава. росіяни.I I . Природа України також дуже багата й різноманітна. Die Einwohnerzahl beträgt 53 Millionen Menschen. Верховна Рада і навіть своя валю­ та — гривня. Am 24. ihre Regierung. Eigentlich ist dieser Staat nur 10 Jahre alt. так і звичаями. Після завоювання монголо-татарами ця держава перестала існувати і за­ мість її населення утворилося три на­ род­но­с­ті: білоруси. найбільш близький їй як мовою. so scheint es die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten “Rus” sie sind ihr am nächsten. мабуть. Jetzt hat die Ukraine ihre eigene Ver­ fas­sung. єди­ ний спадкоємець культури Давньої Русі. aber er liegt auf dem Territorium des uralten slawischen Staates — der Kyji­wer Rus. und an der Stelle von ihrer Be­ völ­ke­rung bildeten sich drei völkische Grup­pen: die Weißrussen. Einst war sie eine der Sowjetrepub­ liken. Вона проголосила свою не­за­ле­ж­ність у 1991 році 24 ­ серпня. Die U kraine (Óêðà ї íà)  Die Ukraine  Óêðà¿íà Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. Die Natur der Ukraine ist auch sehr reich und mannigfaltig. August 1991 wurde ihre Un­ab­ hän­gig­keit bekanntgegeben. Дивовижною є історія України. Die Ukrainer sind. Кількість населення — 53 млн чо­ло­вік. Загальна площа її території — 603 700 км2. але вона знаходиться на території найдав­нішої слов’янської держави — Ки­їв­сь­кої Русі. Українська нація — це. Nach der Eroberung durch die Mon­go­ lo–Tataren hörte dieser Staat auf zu be­ ste­hen. Ihre Gesamtfläche beträgt 603 700 km2. . свій уряд. У минулому — це одна з республік СРСР. Die Ukraine liegt im Herzen Europas. що збе­ре­г­ли­ся. den Obersten Rat. Україна розташована у самому серці Європи. und sogar ihre eigene Währung — die Grywnja. українці.

До­нецьк. Und wenn auch die offizielle Sprache Ukrainisch ist. besonders in den großen Städ­ten immer noch Russisch. Die eigentümliche historische Ent­wick­ lung der Ukraine bestimmte auch die Ei­gen­tüm­lich­keit ihrer Kultur. Wenn die Ostukraine in ihrer Sprache und Kultur mehr mit Russland gemein hat. Найбйльші міста — Київ. Оде­са. І хоча офіційна мова — українська.ї Wörter und Wendungen verhältnismäßig — відносний die Unabhängigkeit — незалежність die Regierung. Сама відома. що поступово перехо­ дять у чор­но­морське узбережжя Криму з м’яким. al­ler­ dings hört man des öfteren auch schon die ukrai­ni­sche Sprache. Dnipropet­ rowsk und Lwiw. Польщею.— спадкоємець die Eigentümlichkeit — своєрідність . Polen. В Україні багато озер. -en — конституція die Eroberung. . особливо у великих містах.38 Die Ukraine l Vom Westen her wird die Ukraine von den Karpaten begrenzt. річечок та рі­чок. Der berühmteste und oft von Schew­ tschenko und Gogol besungene Fluss ist der Dnipro. Weiß­ russ­land. Україна межує з Росією. -en — уряд die Währung. Дніпропетровськ. Flüsschen und Flüsse. все ще говорять російською. Білоруссю. Charkiw. Die Ukraine grenzt an Russland. Дніп­ро. Odessa. Donezk. Львів. so spricht man in der Ostu­krai­ne. Якщо Східна Україна мовою та куль­ ту­рою ближче до Росії. Rumänien. але уже все частіше можна почути укра­ї­н­сь­ку мову. На півдні простягаються безкрайні сухі степи. dem höchsten Berg dieses Ge­ birgs­zu­ges. Румунією. то Західна — до Польщі. e) — проголошувати die Verfassung. безперечно. у Східній Україні. -en — завоювання der Überbringer. Харків. In der Ukraine gibt es unzählige Seen. Moldauen und an Ungarn. -en — валюта erstaunlich — дивний bekanntgeben (a. Молдовою та Угорщиною. die dann zur Schwarzmeerküste übergehen mit ih­rem weichen. оспівана Шевченком та Гоголем ріка. Своєрідність історичного розвитку Укра­ї­ни визначила й своє­рідність її культури. Im Süden breiten sich die grenzenlo­ sen trockenen Steppen aus. майже середземно­ морським клі­матом. Die größten Städte sind: Kyjiw. fast Mittelmeerklima. mit dem Go­ wer­la. Із заходу Україну обмежують Карпати з Говерлою — найвищою горою цьо­ го масиву. so hat die Westukraine mehr mit Polen ge­mein.— це.

Територія України поділяється на 3 великі регіони: західна зона з Ка­ р­па­та­ми та Прикарпаттям. Головні ріки — Дніпро. Територія України складає 603 700 км2. Die größten Flüsse sind der Dnipro. Ізмаїл. Херсон. zum Beispiel: Odessa. Дністер. Україна розташована в Центральній Європі. Weiß­ rus­sland. В Україні досить багато великих мор­сь­ких портів. Die Fläche der Ukraine beträgt 603 700 km2. наприклад: Одеса. den Mittelteil mit Flachland (eine Steppenzone) und den östlichen Teil mit Donezbecken. 5. 4. Das Territorium der Ukraine gliedert sich in drei große Landschaften: den Westteil mit den Karpaten und dem Karpatenvorland. Білорусcю. Словаччиною. Ма­рі­у­поль. Ismail und Ma­ri­u­pol. Im Süden befinden sich die nicht sehr hohen Berge — der Krym. але вони не дуже високі.l Україна 1. Іл­лі­чівськ. Cher­son. Донець. Дніпро був колискою українського та російського народів з найдавніших часів. Die natürliche Grenze bilden im Süden das Schwarze Meer und das Asowsche Meer. der Buh und der Donez. На півдні — Кримські гори. Природні межі утворюють на півдні Чор­не й Азовське моря. Україна межує з Росією. Буг. Rumänien. In der Ukraine gibt es viele große Hä­ fen. Mykolajiw. 39 Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit der Ukraine bekanntgegeben? Was können Sie über die Geschichte der Ukraine sagen? Wie ist die Natur der Ukraine? An welche Staaten grenzt die Ukraine? Warum spricht man in der Ostukraine immer noch Russisch?  Die geographische Lage der Ukraine  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè Die Ukraine liegt in Mitteleuropa. Moldauen. Миколаїв. Ungarn. Seit alten Zeiten war der Dnipro die Wie­ge des ukrainischen und rus­si­ schen Vol­kes. 3. Die Ukraine grenzt an Russland. Po­ len. . середня ча­с­ти­на з рівниною (степова зона) та схід­на зона з Донецьким басейном. Iljitschiwsk. Польщею. Румунією та Угорщиною. die Slowakei. 2. Молдовою. der Dnestr. Der Dnipro ist einer der längsten Flüsse Europas und eine der Energiequellen der Ukraine. Дніпро — одна з найдовших рік Єв­ ро­пи та одне з джерел гідроенергії.

таких як Київ. Mais. Україна є традиційно сільсько­­господарською країною. сіль­ськогосподарські машини. Wörter und Wendungen betragen (u. мінеральні солі. Одеса та інших. ку­ку­ру­дза та інші зернові культури. sich gliedern (te.40 Die Ukraine l Mit ihrer Hilfe wird der Seeverkehr mit vielen Staaten der Welt auf­recht­er­ hal­ten. Hier werden Weizen und andere Ge­ trei­de­ar­ten. Landwirtschafts maschinen. овочі та ба­ га­то фруктів. Тут вирощуються пшениця. t) — вирощувати Fragen zum Text Wie groß ist die Fläche der Ukraine? Woran grenzt die Ukraine? Wie gliedert sich das Territorium der Ukraine? Wie beeinflussen die Klimabedingungen die Entwicklung der Landwirtschaft? 5. Gemüse und viel Obst angebaut. Odessa und andere herum ent­wic­kelt. Україна багата на такі корисні ко­па­ли­ ни. 3. elek­tro­ni­sche Anlagen. . як залізна руда. Завдяки сприятливим кліматич­ ним умо­вам. Україна виробляє літаки й кораблі. нафта. Die Ukraine ist dank ihrer günstigen Klimabedingungen traditionell ein Agrar­land. Erdöl. a) — складати die Quelle. In der Ukraine ist die Industrie haupt­säch­ lich um die Großstädte Kyjiw. Харків. електронне обладнання. вантажівки та автобуси. вироби хімічно ї та те­к­с­ти­ль­ ної промисловості. ко­льо­ро­ ві метали. Char­kiw. В Україні розвинена промисловість головним чином навколо великих міст.und Tex­til­er­zeug­ nis­se. газ. 4. a) — підтримувати günstig — сприятливий anbauen (te. Was können Sie über die Entwicklung der Industrie des Landes erzählen?  Das Klima der Ukraine  Êë³ìàò Óêðà¿íè Das Klima eines jeden Landes hängt von seiner geographischen Lage ab. Україна розташована у східній ча­с­ти­ ні Європи. -n — джерело der Hafen (die Häfen) — порт der Seeverkehr — тут: морські зв’язки 1. Last­wa­gen und Autobusse gebaut. Buntmetall. Клімат будь-якої країни залежить від її географічного положення. 2. Chemie. Hier werden Flugzeuge und Schiffe. Gas und Mineralsalzen. t) — поділятися aufrechterhalten (ie. Die Ukraine ist reich an Bo­den­schät­ zen: an Eisenerz. Вони дають можливість підтримувати морські зв’язки з багатьма дер­жа­ва­ ми світу. Die Ukraine liegt in Osteuropa. вугілля. Kohle.

Wörter und Wendungen abhängen (i. Im Norden und Westen der Ukraine fällt im Winter viel Schnee. Die Durchschnitts­temperaturen liegen bei 18—19° Celsius im Südwesten und 23—24° Celsius im Südosten des Lan­des. Але через велику територію він роз­ рі­з­ня­єть­ся в різних частинах країни. vor allem im Sommer. Dort herrscht subtropisches Klima. Зима — доволі холодна пора року в Україні. недалеко від західного кордону країни. Am wärmsten ist es auf der Krym. але вони не дуже високі. In den Karpaten regnet es oft. ie) — відрізнятися trocken — сухий . Im Westen erstrecken sich die Kar­pa­ ten. Alle diese Faktoren beeinflussen das Kli­ma des Landes. 95 % території країни — рівнина. Der Winter ist eine ziemlich kalte Jah­ res­zeit in der Ukraine. Im Sommer ist es in der Ukraine warm. In der Ukraine herrscht gemäßigtes Kon­ti­nen­tal­kli­ma. t) — омивати beeinflussen (te. Усі ці фактори впливають на клімат країни. die nicht sehr hoch sind. Крим — найтепліший регіон. Im Süden und Osten des Landes ist es trocken. Die Südküste der Ukraine wird von dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer umspült. У Криму — субтропічний клімат. Південне узбережжя України оми­ва­ єть­ся Азовським та Чорним морями. a) von (Dat. Середня температура січня — 7—8 гра­ду­сів нижче нуля. t) — простягаться umspülen (te. У Карпатах часто ідуть дощі. Die Durchschnittstemperatur liegt im Ja­nu­ar bei minus 7—8° Celsius. На півночі та заході України взимку багато снігу. Клімат України помірно ко­н­ти­не­н­та­ ль­ний. Літом в Україні тепло. 95 % (fünfundneunzig Prozent) des Ter­ ri­to­ri­ums ist Flachland. Wegen der Größe des Territoriums un­ ter­schei­det sich das Klima in den ver­ schie­de­nen Regionen des Landes. Географічний центр Європи зна­хо­ дить­ся поряд з Ужгородом. На півдні та сході — сухо. nicht weit von der Westgrenze des Landes. на пів­дні — Кримські гори.) — залежати das Flachland — рівнина sich erstrecken (te. t) — впливати sich unterscheiden (ie. особливо влітку.l Україна 41 Geographisch befindet sich die Mitte Europas bei der Stadt Ushgorod. im Süden die Berge — der Krym. Середня температура в липні — 18— 19 градусів за Цельсієм на пі­в­ден­но­му заході та 23—24 градуси вище нуля на південному сході країни. На заході розташовані Карпати.

und die Luft ist mit ihrem Gesang und Zwit­schern überfüllt. «у при­ро­ ди немає поганої погоди». mein Blutdruck erhöht sich. Und ich hoffe. Die Vögel haben schon Kinder. die Pflanzen. що я не виняток. munter und fit. Ich weiß nicht. Bei schlechtem Wetter bin ich schlecht gestimmt. wovon es abhängt. рослини. Я не знаю. Besonders gefällt mir ein sonniger Tag. У такі дні я почуваю себе здоровим. Die Luft ist würzig und mit einem be­ rau­schen­den Aroma erfüllt. In solchen Tagen fühle ich mich im­ mer gesund. у формі. . “hat die Natur kein schlechtes Wetter”. Коли погода погана. можна бачити тільки окре­ мі купчасті хмари. Wovon hängt das Klima des Landes ab? 2. Wie ist das Klima in der Ukraine? 4. wenn ein leichter Wind weht.42 Die Ukraine l Fragen zum Text 1. Як співається в одній пісні. Wie ist das Klima auf der Krim? 5. Небо ясне. Я люблю літо. Wie ist die Durchschnittstemperatur im Sommer und im Winter?  Das heutige Wetter  Ïîãîäà ñüîãîäí³ Wie es in einem Lied gesungen wird. Сонячні промені зігрівають землю. Особливо мені подобається со­ня­ч­ ний день. Коли погода гарна. Ich mag den Sommer. dass ich keine Aus­nah­ me bin. коли віє легкий вітерець. я в поганому настрої. Але я точно знаю. Bei schönem Wetter bin ich imstande alles Schlimme zu überwinden. І я сподіваюся. Die Sonnenstrahlen wärmen die Erde. У птахів уже є пташенята. nur einzige Schafenwolken kann man sehen. від чого це залежить. і повітря сповнене їх співом та щебетанням. Сонце стоїть високо в небі. dass das Wet­ ter das Barometer meiner Stimmung und darum meines Ge­sund­heits­zu­stan­ des ist. Wie beeinflußt die geographische Lage der Ukraine das Klima des Landes? 3. Die Sonne steht hoch am Himmel. Aber ich weiß Bescheid.­ мій кров’яний тиск під­ви­щу­ єть­ся. Повітря пряне та напоєне п’янким аро­ма­том. бадьорим. Der Himmel ist heiter. я спроможний по­ до­ла­ти усе погане. що погода — ба­ ро­метр мого настрою. а тому й мого ста­ну здоров’я.

Wörter und Wendungen Bescheid wissen — знати напевне die Stimmung. Погода сьогодні як на моє за­мо­в­лен­ня. u) — долати heiter — ясний die Schafenwolke. o) — насолоджуватися der Reiz — принадність Fragen zum Text 1. die Ukrainer sind reiche Menschen. оскільки у нас чотири пори року. genieße die Schönheit der Natur. -en — настрій der Gesundheitszustand — стан здоров’я der Blutdruck — кров’яний тиск imstande sein — бути спроможним überwinden (a. weil wir vier Jahreszeiten haben und nicht nur den Winter oder den Sommer. ob­ wohl ich weiß. dass nach dem Gewitter die Luft reiner wird.l Україна 43 Ich atme die würzige Luft ein. Das heutige Wetter ist wie auf meine Bestellung. Я вдихаю пряне повітря й на­со­ло­джу­ юсь красою природи. озері. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Aber denken Sie nicht. -n — купчаста хмара würzig — пряний berauschend — сп’яняючий fit — у формі (спорт. що після грози по­вітря чистіше та містить багато озо­ну. але я з дитинства її боюся. Sind Sie damit einverstanden. Але не подумайте. Gestern war das Gewitter. Ми. Welches Wetter haben Sie besonders gern? 3. Beschreiben Sie bitte einen sonnigen Tag! 4. що я не люблю інші пори року. Wir. у ставку також дуже тепла. daß die Natur kein schlechtes Wetter hat? .) genießen (o. Das Wasser im Fluss. Учора була гроза.— багаті люди. хоча й знаю. Вода в річці. aber von Kind­heit an habe ich Angst davor. im See. und es viel Ozon gibt. Kann Ihrer Meinung nach das Wetter die Stimmung und den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussen? 2. Was spüren Sie beim Gewitter? 5. Будь-яка пора року має свою при­на­ д­ність. dass ich die an­ de­ren Jahreszeiten nicht liebe. українці. im Teich ist auch sehr warm. а не тільки зима та літо.

Die Staatsflagge der Ukraine ist blau und gelb. таємним і прямим го­ло­су­ ван­ням. рі­в­ но­пра­в­ним. Das höchste gesetzgebende Organ der Ukraine ist der Oberste Rat. direkter und geheimer Wahl gewählt. Das Staatsoberhaupt der Ukraine ist der Präsident. Am 24. Die Machtorgane im Land unterteilen sich in gesetzgebende. Державний Прапор України синьожов­тий. не­за­ле­ж­ на держава. Вибори до Верховної Ради від­бу­ва­ ють­ся кожні чотири роки в останній тиждень березня. прямим і таємним го­ло­су­ ван­ням кожні чотири роки. Die Wahlen in den Obersten Rat fin­ den alle vier Jahre in der letzten Märzwoche statt. Президент представляє державу в міжнародно-правовому відно­шенні. Вищим законодавчим органом Укра­ї­ ни є Верховна Рада. Die Rechtsprechung wird von dem Ver­ fas­sungs­ge­richt und allgemeinen Ge­ rich­ten ausgeübt. Er ernennt den Premierminister und nach dessen Vorschlag ernennt er das Minister­kabinett und die Leiter anderer zentraler Organe der Vollzugsge­walt. un­ ab­hän­gi­ger Staat. Судова влада здійснюється Кон­сти­ту­ цій­ним судом і судами. Глава держави Україна — Пре­зи­дент. за пропозицією якого Президент при­зна­ чає кабінет міністрів і керівників ін­ших центральних органів ви­ко­нав­чої вла­ди. Die Staatssymbole der Ukraine sind die Nationalhymne. рі­в­но­ пра­в­ним. Депутати обираються вільним. Die Deputierten werden in freier. 24 серпня 1991 року була про­го­ло­ше­ на незалежність України. Він обирається народом віль­ним. August 1991 wurde die Un­ab­ hän­gig­keit der Ukraine verkündet. Der Präsident vertritt den Staat völ­ker­ recht­lich. Він призначає прем’єр-міністра. diese Farben symbolisieren den Himmel und das gelbe Kornfeld. Органи влади в країні розділені на законодавчу. виконавчу та судову вла­ди. Виконавча влада належить урядові. Державний Герб і Дер­жа­в­ ний Прапор. Державні символи України — Дер­жа­ в­ний Гімн. das Staatswappen und die Nationalflagge. geheimer und direkter Wahl ge­ wählt. . Vollzugs– und recht­spre­chen­de Organe. glei­ cher.44 Die Ukraine l  Der Staatsaufbau der Ukraine  Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein demokratischer. Україна — це демократична. Die Vollzugsgewalt liegt in den Händen der Regierung. Er wird von dem Volk auf jeweils vier Jahre in freier. ці кольори символізують небо та жовте пшеничне поле.

t) — розділятися gesetzgebend — законодавчий das Vollzugsorgan. Вона проголошує основні принципи нашої держави: суверенітет. Вона складається з преамбули та 18 роз­ді­лів. 2. Die Verfassung der Ukraine wurde am 28. Sie verkündet die Grundprinzipien un­ se­res Staates: die Souveränität. Вона встановлює порядок пре­зи­де­нт­ сь­ких виборів. Конституція — це основний закон ко­ ж­ної держави. der Wahlen in den Obersten Rat. соціальну та пра­во­ ву державу. демократію. Sie besteht aus der Präambel und 18 Tei­len. Juni 1996 auf der 5. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Вер­хо­в­ної Ради. Wörter und Wendungen unabhängig — незалежний verkünden (te. .l Україна 45 Der Präsident ist auch gleichzeitig der Ober­kom­mandierende der Streitkräfte der Ukraine. Sie stellt die Ordnung der Prä­si­den­ten­ wah­len. Tagung des Ober­sten Rates an­ge­nom­men. die Un­ ab­hän­gig­keit. -er — пшеничне поле sich unterteilen (te. Президент одночасно є головно­­коман­дувачем Збройних сил України. den so­zia­len und Rechtsstaat. rechtsprechend — судовий geheim — таємний die Rechtsprechung — судова влада das Staatsoberhaupt — глава держави vertreten (a. 5. a) — призначати Fragen zum Text Was für ein Land ist die Ukraine? Welche Staatssymbole der Ukraine kennen Sie? Wie unterteilen sich die Machtorgane in der Ukraine? Wie oft finden die Wahlen in den Obersten Rat statt? Wem gehört die Vollzugsgewalt?  Die Verfassung der Ukraine  Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè Die Verfassung ist das Grundgesetz je­ des Landes. 3. Die Souveränität der Ukraine ist auf ih­ rem ganzen Territorium gültig. Конституція гарантує права та обов’яз­­ ки кожного громадянина України. Суверенітет України діє на всій її те­ ри­то­рії. 4. виборів до Верховної Ради. Die Verfassung sichert Rechte und Pflich­ten jedes Bürgers der Ukraine. e) — представляти ernennen (a. die Staatssymbolik fest. den Demokratismus. державну символіку. t) — проголошувати das Kornfeld. -e — виконавчий орган 1. не­за­ле­ж­ ність.

Rechte und Freiheiten der ande­ ren Völker ehren und seine persönli­ chen Pflich­ten erfüllen. o) — приймати gültig — дійсний sichern (te. Die Familie steht unter dem Schutz des Staates. der politischen Verbände und der Teilnahme an der staatlichen Lei­tung. auf Welt­anschauung. 5. у пись­мо­во­му вигляді. Schrift. світогляд. Jeder Bürger hat das Recht. Кожен повинен дотримуватися Кон­ сти­ту­ції. -en — обов’язок abtrennen (te. 3. -e — основний закон annehmen (a. політичних гро­ мад та участі в управлінні державою. Druck frei zu äußern. Die Kirche und verschiedene Religionsorganisationen sind vom Staat und von der Schule abgetrennt. Erholung und Bildung. Церква та різні релігійні організації ві­до­кре­м­ле­ні від держави та школи. die Ver­samm­lungs­ frei­heit. Згідно з Конституцією кожний гро­ма­ дя­нин має право на працю. свободу зі­ брань. Jedermann hat das Recht auf per­sön­li­ ches Eigentum und Unternehmen. Сім’я знаходиться під захистом дер­ жа­ви. 2. Кожний громадянин має право віль­ но висловити свою думку словом. t) — гарантувати die Weltanschauung — світогляд das Eigentum — власність 1. t) — відокремлювати Fragen zum Text Was ist das Grundgesetz jedes Landes? Wann und wo wurde die Verfassung der Ukraine angenommen? Was verkündet die Verfassung? Was stellt die Verfassung fest? Welche Rechte und Pflichten haben die Bürger der Ukraine laut der Verfassung? . das Unternehmen — підприємництво seine Meinung äußern — висловити свою думку die Pflicht. поважати права та свободи ін­ших народів і виконувати свої осо­ би­с­ті обов’язки. у пресі. Laut der Verfassung hat jeder Bürger das Recht auf Arbeit. Wörter und Wendungen das Grundgesetz. seine Mei­ nung durch Wort. die Freiheit von De­mon­stra­tio­ nen. aber die Re­li­gi­on und die Kirche sind von der Ge­sell­schaft nicht abgesondert. демонстрацій. Конституція проголошує свободу сло­ва та віросповідання. Jedermann muss die Verfassung be­ach­ ten. Zu den Pflichten der Bürger gehören das Militärdienst und die Steueraufzahlung. від­по­чи­ нок та освіту. 4. До обов’язків громадянина належать військова служба та сплата податків. Кожен має право на особисту вла­с­ ність та підприємництво.46 Die Ukraine l Die Verfassung verkündigt die Rede– und Glaubensfreiheit. але релігія та церква не відокрем­ лені від суспільства.

Er könnte das Symbol eines Stammes sein. der Toch­ter von Jaroslaw dem Wei­sen. Кожна держава має свої національні символи: Державний прапор. das Staats­ wappen und die Staatshymne. Laut der Verfassung ist der Dreizack seit 1996 das Staatswappen der un­ab­ hän­gi­gen Ukraine. тризуб став Дер­ жавним гербом Української на­род­ної республіки. Die Abbildung des Dreizacks gehört auch zur Zeit der Regierung des Für­ sten Wo­lo­dy­myr des Größten (980– 1015) und seiner Nachfolger. Der Dreizack war auch auf dem Wap­ pen der französischen Königin Anna. Ця свята цифра «три» має глибокий сенс.­ Зображення тризуба відноситься та­ кож і до часів правління князя Во­ло­ ди­ми­ра Великого (980–1015) та його на­сту­п­ни­ків.­ . є Державним гербом не­за­ ле­ж­ної України. Nicht umsonst sagt man im Volke: “Aller guten Dinge sind drei”. Der hinunterstürzende Falke ist auch dem Dreizack ähnlich. März 1918 wurde der Dreizack zum Staatswappen der Ukrainischen Volksrepub­lik. Die archäologischen Funde des Drei­ zacks auf dem Territorium der Ukraine stammen aus dem 1. Am 22. auf dem Ziegel der Dessjatynna–Kir­ che in Kyjiw und der Uspenska–Kir­che in Wolodymyr–Wolynsk. Тризуб був також на гербі фра­н­цу­зь­ кої королівни Анни.l Україна 47  Aus der Geschichte der nationalen Symbole der Ukraine  Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè Jeder Staat hat seine staatlichen Sym­ bo­le: die Staatsflagge. Тризуб може символізувати три сти­ хії (повітря. Diese Symbole sind mit der Ge­schich­te des Staates und des Volkes eng ver­bun­den. das Wasser und die Erde) und auch drei Lebens­kräfte (die Klugheit. на черепиці Десятинної це­р­к­ви в Києві та Успенської церкви у Володимирі-Волинському. Ці символи тісно пов’язані з історією держави та народу. Der Dreizack kann drei Naturkräfte (die Luft. Він міг бути символом якого-небудь племені. Згідно з Конституцією тризуб з 1996 р. das Wis­ sen und die Liebe) symbolisieren. воду та землю). Jahrhundert un­ se­rer Zeitrechnung. Diese heilige Drei hat einen tiefen Sinn. Держав­ ний герб та Державний гімн. 22 березня 1918 р. Падаючий сокіл також нагадує тризуб. знан­ня та лю­бов). Археологічні знахідки тризуба на те­ ри­то­рії України сходять до 1 сторіччя нашої ери. дочки Яро­сла­ва Мудрого. а та­кож три життєві сили (мудрість. Недарма в народі кажуть: «Бог трій­ цю любить».

Кольори Державного прапора також мають свою історію. In den Zeiten des Kosakentums waren die auf den Truppenfahnen.48 Die Ukraine l Die Farben der Staatsflagge der Ukrai­ ne haben auch ihre Geschichte. наступник der Ziegel — черепиця. Lys­senko). Jahr­ hun­dert auf den Fahnen der Kyji­wer. Den Text hat in den 60er Jahren des 19. Музику написав композитор та ди­ ри­гент Михайло Вербицький (1815– 1870). Jahrhunderts der berühmte ukrai­ni­ sche Dichter Pawlo Tschubynsky (1839–1884) geschrieben. та ін.­ Die Staatshymne der Ukraine ist “Noch nicht gestorben ist die Ukraine”. Державні символи України — народ­ ні та визначені народом. Стаття 20 Конституції проголошує: Державний прапор України синьожовтий. З 1996 р. a. Am 22. -n — сокіл der Nachfolger — спадкоємець. У часи козацтва вони були на вій­сь­ ко­вих прапорах. «Ще не вмерла Україна» став На­ці­о­на­ль­ним гімном України. у 18 сторіччі — на пра­по­рах Київського. Franko. Франка. Die staatlichen Symbole der Ukraine sind volkstümlich und vom Volk bestimmt. Die Musik komponierte der Komponist und Dirigent Mychailo Werbyzky (1815–1870). Tschernihiwer und anderen Re­gi­men­ter. Wörter und Wendungen der Fund. Lyssenko) u. März 1918 verab­schiedete der Zen­tral­rat (die Zentralna Rada) das Ge­ setz über die gelb–blaue Staats­flag­ge der Ukrai­ni­schen Volksrepublik. Лисенка). Державний гімн України «Ще не вмер­ла Україна». «Вічний революціонер» (текст І. “Den ewigen Re­vo­lu­tio­nä­ren” (Text von I. Лисенка). Schew­ tschenko. im 18. Текст написав у 60-ті роки 19 сторіч­ чя видатний український поет Павло Чу­бин­сь­кий (1839–1884). Musik von M. -e — знахідка der Stamm (Stämme) — плем’я die Naturkräfte — сили природи. Шевченка. Seit 1996 wurde “Noch nicht gestor­ ben ist die Ukraine” zur Nationalhymne der Ukraine. Чернігівського та ін­ших полків. цегла die Maria-HimmelfahrtKirche — Успенська церква . Musik von M. В урочистих випадках співали також «Заповіт» (текст Т. Bei feierlichen Gelegenheiten sang man auch das “Vermächtnis” (Text von T. музика М. 22 березня 1918 року був прийнятий Центральною радою закон про жо­в­ то-блакитний Державний прапор На­ род­ної республіки України. стихії die Lebenskräfte — життєва енергія aller guten Dinge sind drei — Бог трійцю любить der Falke. музика М. Der Artikel 20 der Verfassung der Ukrai­ne lautet: Die Staatsflagge der Ukraine ist blau–gelb.

лосі. Was kann der Dreizack bedeuten? 3. Während solch eines Gewerkes ge­wan­ nen die Gewerbetreibenden auch Ho­ nig. Там водилися олені. сіль. дикі коні та кози. бо­б­ри. Широкі степи України в той час від­ рі­з­ня­ли­ся багатими при­ро­д­ни­ми ре­ сур­са­ми. Wann wurde der Dreizack zum Staatswappen der souveränen Ukraine? 4. wilde Pferde und Zie­gen. -n — військовий прапор das Regiment. Wegen der gleichbleibenden Gefahr des Angriffs von Tataren mussten die Ko­sa­ken stark bewaffnet sein. Was symbolisieren die Farben der Staatsflagge? 5. селітру. вовки. Через постійну небезпеку нападу з боку татар козаки повинні були до­б­ ре озброюватися. Biber. Manche Leute fanden aber in der Step­ pe ihren ständigen Wohnort. Слово «козак» турецького по­хо­джен­ня. Füch­ se. Weite Steppen der Ukraine jener Zeit wurden durch reiche Naturschätze be­ zeich­net. а на­ве­с­ні вони знов ви­ру­ша­ ли в дорогу вниз Дніпром. Was gehört zu den nationalen Symbolen jedes Staates? 2.l Україна 49 die Truppenfahne. Wann entstand der Text der Nationalhymne?  Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums  Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Das Wort “Kosak” ist türkischen Ur­ sprungs. So wurden die Steppengewerbetreibenden genannt. Так називалися степові промисло­ вики. Elche. Es erschien in der Ukraine zum er­sten­ mal im Jahre 1492. Під час промислу про­ми­с­ло­ви­ки до­ бу­ва­ли та­кож мед. -er — полк das Gesetz verabschieden — прийняти закон die Gelegenheit — можливість die Abbildung — зображення Fragen zum Text 1. . Деякі люди осідали в степах. Im Winter kehrten die meisten heim und verkauften in den Städten ihre Beute und im Frühling machten sie sich wieder auf den Weg den Dnipro hinunter. Salz. Воно з’явилося в Україні уперше в 1492 році. Wölfe. Узимку бі­ль­шість про­ми­с­ло­ви­ків по­ ве­р­та­ла­ся до­до­му й продавала свою здо­бич. Salpeter. Dort gab es Hirschen. ли­ си­ці.

1563 plante Bajda Moldowa zu be­herr­ schen. Aber es forderte von den Menschen große Geduld und Mutigkeit. Im Sommer 1557 von Tataren ein­ge­kes­ selt.­ Auf der Insel Mala Chortyzja beschloss er einen kleinen Schloss zu bauen. але потрапив у полон і загинув у страшних муках. де він двічі витримав облогу. 4. Улітку 1557 року. За рахунок степового промислу мо­ж­ на було непогано жити. 2.50 Die Ukraine l Sie waren stets bereit dem Feind Wi­ der­stand zu leisten. -en — олень der Elch. оточений татарами. 5. o) — добувати 1. Wörter und Wendungen der Ursprung — походження erscheinen (ie. У 50-х роках XVI сторіччя він об’єднав навколо себе численний загін і во­ю­вав досить успішно проти татар. У 1563 році Байда планував ово­ло­ді­ ти Молдовою. На острові Мала Хортиця він вирі­ шив побудувати маленький замок. In den 50er Jahren des 16. Але це потребувало від людей ве­ли­ ко­го терпіння та мужності. -e — лось gewinnen (a. Вони були постійно готові дати відсіч ворогові.­ Zu den ersten bekanntesten Leitern des Kosakentums gehörte der Wolyner Fürst Dmytro Wyschnewezky. Можна з упевненістю сказати. Vom Steppengewerbe konnte man nicht schlecht leben. якого в народі прозвали Байда. ie) — з’явитися der Hirsch. wurde er bezwungen das Schloss zu verlassen. im Volk Bajda genannt. Jahr­hun­ derts versammelte er um sich herum einen starken Trupp und kämpf­te ziemlich erfolgreich­ gegen die an­grei­ fen­den Tataren. wo er zweimal die Belagerung aushielt. Man kann ganz bestimmt sagen. що дер­жа­ва використовувала козаків для за­хи­с­ту кордонів від татар. 3. які нападали. dass die staatlichen Behörden die Kosaken zum Schutz der Grenzen von Tataren benutzten. -e — напад Widerstand — опір Belagerung — облога Fragen zum Text Welchen Ursprungs ist das Wort “Kosak”? Wen nannte man so? Wodurch wurden die Steppen der Ukraine jener Zeit bezeichnet? Womit beschäftigten sich die Gewerbetreibenden? Warum mußten die Kosaken stark bewaffnet sein? Welche Rolle spielten sie während des Angriffs von Tataren? . До перших найбільш відомих ва­та­ ж­ків козацтва належав Волинський князь Дмитро Вишневецький. geriet aber in Gefangen­schaft und fiel in den schrecklichen Qualen hin. 6. die die der der die Beute — здобич Gefahr — небезпека Angriff. він вимушений був покинути замок.

Зараз багато молодих людей безро­ бітні. An diesem Tag wurde vom Obersten Rat der Ukraine die “Deklaration über die staat­li­che Unabhängigkeit der Ukraine” an­genom­men. Першу спробу було здійснено Хме­ль­ ни­ць­ким у 1648–1654 роках. deren Andenken noch in Jahr­hun­der­ten bewahrt wird. Це в основному результат еко­но­мі­ч­ ної кризи. Das liegt in der Hauptsache an der Wirt­schafts­kri­se. Dieses Dokument verkündete die Schaf­fung eines selbständigen ukraini­ schen Staates. Chmelnytzky unternahm in den Jahren 1648—1654 den ersten Versuch. Es war der dritte Versuch die Un­ab­hän­ gig­keit zu erringen. Брак державних коштів не дозволяє приділяти належної уваги розвиткові культури. So ein Ereignis in der Geschichte der Ukraine ist der 24. Так розпочався новий етап в історії України. Це була третя спроба досягти не­за­ле­ ж­но­с­ті. Цей документ проголошував ство­рен­ ня самостійної Української держави. Für den zweiten Versuch kann man die Verkündigung der ukrainischen Volks­re­ pu­blik im Jahre 1917–1919 ansehen. Wissenschaft und dem Bil­ dungs­we­sen kann aus Mangel an staat­ li­chen Mit­teln nicht genügend Auf­mer­ sam­keit ge­schenkt werden. So begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Ukraine. У цей день Верховна Рада України прийняла «Акт про державну не­за­ле­ ж­ність України». науки. У житті кожної країни є події.l Україна 51  Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Im Leben eines jeden Landes gibt es Er­eig­nis­se. У молодої держави багато проблем. (vierundzwanzigste) August 1991 (neunzehn­hundertein­ undneunzig). Der junge Staat hat viele Probleme. Такою подією в історії України є 24 серп­ня 1991 року. Ein Drittel der Bevölkerung unseres Lan­des sind junge Menschen. . Der Kultur. Nach der Verkündigung der Un­ab­hän­ gig­keit galten auf dem Territorium der Ukrai­ne nur die eigenen Gesetze. Другою можна вважати про­го­ло­шен­ ня Української народної республіки в 1917–1919 роках. Близько третини населення нашої кра­ї­ни складає молодь. Jetzt sind viele von ihnen arbeitslos. З моменту проголошення не­за­ле­ж­но­ с­ті на території України почали діяти тільки її закони. пам’ять про які живе у віках. освіти.

Економіка України займає друге мі­с­ це після Росії за економічним по­те­н­ ці­а­лом колишнього СРСР. Wie groß ist die Zahl der jungen Menschen in der Ukraine? 5. що Україна по­до­лає всі труднощі та з часом пе­ ре­тво­рить­ся на високорозвинену дер­жа­ву. -se — подія das Andenken — пам’ять.52 Die Ukraine l Es bleibt zu hoffen. В останні роки цей показник не­ухи­ль­ но знижується. Провідне місце займають галузі ма­те­ рі­а­ль­но­го виробництва. -e — спроба unternehmen (a. t) — перетворювати Fragen zum Text 1. Welche Probleme haben sie?  Die Wirtschaft der Ukraine  Åêîíîì³êà Óêðà¿íè Die Wirtschaft der Ukraine nimmt den 2. Was verkündet die “Deklaration über die staatliche Unabhängigkeit”? 3. Worin besteht Ihrer Meinung nach das Hauptproblem der Ukraine? 4. Den führenden Platz nehmen die Zwei­ ge der Materialproduktion ein. In diesen Zweigen sind mehr als 70 % der in der Wirtschaft arbeitenden Be­ völ­ke­rung der Ukraine beschäftigt. Wörter und Wendungen das Ereignis. Seit einigen Jahren sinkt diese Kenn­zif­ fer unablässig. Народне господарство України скла­ да­єть­ся з низки великих та вза­є­мо­ по­в’я­за­них галузей матеріальної та не­ма­те­рі­а­ль­ної сфер. Was für ein Ereignis geschah in der Geschichte der Ukraine am 24. дефіцит die Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу verwandeln (te. Україна має значний потенціал для розвитку всієї економіки. У цих галузях задіяно понад 70 % пра­цю­ю­чо­го населення України. Але хочеться вірити. Die Ukraine hat das bedeutende Po­ten­ ti­al für die Entwicklung der ganzen Wirt­schaft. Platz nach Russland in Bezug auf das wirt­schaft­li­che Potential der ehe­ ma­li­gen So­wjet­uni­on ein. August 1991? 2. u) — досягати das Bildungswesen — освіта der Mangel (die Mängel) — нестача. спогад der Abschnitt. Die Volkswirtschaft der Ukraine be­steht aus einer Reihe von großen und mitein­ ander­ verbundenen Zweigen der ma­te­ri­ el­len und nicht materiellen Sphä­re. -e — період der Versuch. o) — вживати заходів erringen (a. . dass die Ukraine die­ser Schwierigkeiten Herr wird und sich mit der Zeit in einen hochentwic­ kelten Staat ver­wan­delt.

Важливим показником ха­ра­к­те­ри­с­ти­ ки економіки країни є її структура. das heißt das Ver­hält­nis zwi­schen dem materiellen und dem so­ zia­len Sektor. тому не отри­мує інвестицій для свого додат­ кового розвитку. In den Ländern. dass der Hauptinvestitionsträger des Landes seine ei­ge­ne Bevölkerung ist. was 70 % entsprechen. Виробництво товарів широкого вжи­ т­ку та продуктів харчування складає 30 %. У країнах з добре розвиненою ри­н­ ко­вою економікою пропорції зовсім інші. що сьогодні структура економіки в цілому не­ефе­ к­ти­в­на й екологічно небезпечна. . У промисловості України основу скла­да­ють паливна та енергетична про­ми­с­ло­вість. наявність багатих родовищ корисних копалин. an der zweiten Stelle steht die Landwirtschaft. Історично склалося так. Sie deckt die Bedürfnisse der Be­völ­ke­ rung bei den Waren nicht und be­ kommt deswegen keine Investitionen für ihre weitere Entwicklung. dass heute die Wirtschaftsstruktur der Ukrai­ ne im Großen und Ganzen nicht effek­ tiv und ökologisch gefährlich ist. бу­ді­в­ни­ц­т­во — 10 %. Його основу складають кваліфіковані й освічені люди. fruchtbaren Böden. wo die Markt­ wirtschaft gut entwickelt ist. das Vor­han­den­sein der reichen Vorkom­ men von Bodenschätzen. Провідне місце в структурі економі­ ки України належить промисловості. Вона не задовольняє потреб на­се­ лен­ня в товарах і послугах. die Me­tall­ur­gie und chemische Industrie. Досвід підказує. der Maschinenbau. транспорт та зв’язок — 5 %. на другому місці — сільське го­с­по­дар­с­т­во. Es entwickelte sich historisch so. Transport. що скла­дає 70 %. яке дає 30 % прибутку. Sie produziert etwa 50 % des Ein­kom­ mens. Вона виробляє близько 50 % при­ бутку. тоб­то співвідношення матеріального й соціального секторів. Die Produktion von Massenbedarfs­ artikeln und Lebensmitteln beläuft sich auf 30 %.l Україна 53 Ihre Grundlage bilden hochqualifizier­ te und ausgebildete Menschen. родючі ґрунти. ме­та­лу­р­гія та хімічна промисловість. Post– und Fern­ meldewesen geben 5 %. dem Bau gehören 10 %. Der führende Platz gehört in der Wirt­ schafts­struk­tur der Ukraine der In­du­ strie. що головним ін­ве­с­то­ ром країни є її власне населення. Die Grundlage der Wirtschaft der Ukrai­ne bilden die Brennstoff– und Energieindustrie. sind die Proportionen ganz anders. die 30 % des Ein­kom­ mens ausmacht. Die Erfahrung zeigt. машинобудування. Die wichtigste Kennziffer der Cha­rak­te­ ri­stik der Wirtschaft des Landes ist sei­ ne Struktur.

das früher im Stande war. Наша країна в змозі виробляти про­ ду­к­цію. Економіка України потребує стру­к­ту­ р­ної перебудови. Unser Land ist im Stande kon­ver­tier­ba­ re Produkte zu erzeugen und zu ei­ nem richtigen Konkurent auf dem Weltmarkt zu werden. що конвертується. die ökologische Ver­ schmut­zung des Landes. das ganze Europa zu ernähren.54 Die Ukraine l Die Produktion von Massen­bedarfs­ artikeln deckt in diesen Ländern die Be­dürf­nis­se der Bevölkerung nach Waren und Bedingungen. die Durchführung von ökono­mischen Reformen. Це велика кількість важкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. Nach dem Zerfall der UdSSR über­ nahm die Ukraine ein schweres öko­no­ mi­sches Erbe. Große ökonomische Probleme hat auch die Landwirtschaft. Was bildet die Grundlage der Wirtschaft der Ukraine? . Welche Vorteile hat die heutige Ukraine? 4. Das sind die vielen Betriebe der Schwer­in­du­strie. Die Wirtschaft der Ukraine braucht ei­ nen Strukturumbau. і стати спра­в­ж­нім конкурентом на світовому ринку. екологічне забруднення країни. muss jetzt Getreide selbst einführen. Після розпаду СРСР Україні дістався важкий економічний спадок. повинна тепер сама імпортувати зерно. -se — потреба decken — задовольняти (потребу) das Einkommen — прибуток die Bedingung — послуга das Erbe — спадок die Einführung — впровадження die Verwaltung — керування Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen unablässig — неухильний die Kennziffer — показник das Potential — потенціал das Vorkommen — родовище das Verhältnis — співвідношення das Bedürfnis. Серйозні економічні проблеми має й сільське господарство. впровадження нових методів управління. проведення еко­но­ мі­ч­них реформ. Wie ist das Potential der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion? 2. яка раніше була в змозі го­ ду­ва­ти всю Європу. Das Land. Worin ist der größte Teil der Bevölkerung beschäftigt? 3. Warum ist die Wirtschaftsstruktur der Ukraine nicht effektiv? 5. Країна. die Ein­ führung von neuen Verwaltungs­ methoden. Виробництво товарів широкого вжи­т­ ку задовольняє в цих країнах потре­ би населення в товарах і послугах.

Це бюро носить ім’я відомого укра­ї­н­ сь­ко­го конструктора Юрія Антонова. ство­ри­ла та створює нові методи зва­ рю­ван­ня. Paton (ein welt­ berüh­mter Metallurg) schuf und schafft jetzt neue Methoden des Schweißens. Das Büro trägt den Namen des be­ rühm­ten ukrainischen Konstruk­­teurs Ju.l Україна 55  Errungenschaften der ukrainischen Wissenschaft und Technik  Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè Die Ukraine erlebt jetzt die Zeit der Um­ ge­stal­tung ihrer Ökonomik auf Grund der Marktwirtschaft. Die nach diesen Methoden ge­schweiß­ te Brücke über den Dnipro gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Kyjiw. Das Kyjiwer Forschungsinstitut für Ky­ ber­netik arbeitet am Schaffen von Maschi­nen und Automaten. Зараз у конструкторському бюро скон­струйована нова модель літака. вільної кон­ ку­ре­н­ції та сучасної науки. An­to­now. das im Flugzeugbauwerk in Charkiw ge­ baut wird. Auch im Flugzeugbau bleibt unser Land nicht zurück. який створив багато літаків. Київський Інститут кібернетики пра­цює над створенням машин і ав­то­ма­тів. Вони полегшують багато робочих про­це­сів у металургії. Українська Академія наук на чолі з Б. Die Flugzeuge AN–74 und AN–72 ent­ spre­chen den modernsten Technolo­ gien des Flugzeugbaus. Sie erleichtern viele Arbeitsvorgänge in der Metallurgie. Літаки АН-72 та АН-74 відповідають найсучаснішим технологіям лі­та­ко­бу­ ду­ван­ня. які автоматизують багато ви­ро­б­ни­чих про­це­сів і керу­ ють ними. der mehrere Flugzeuge ge­schaf­fen hat. Trotz aller Schwierigkeiten erzielt sie hohe Leistungen auf verschiedenen Ge­bie­ten der Wissenschaft und Tech­nik. Незважаючи на всі труднощі. freier Konkurenz und moderner Wissenschaft. Die ukrainische Akademie der Wissen­ schaf­ten. J. Україна переживає зараз час пе­ре­ бу­до­ви своєї економіки на засадах ри­н­ко­во­го господарства. . Патоном (видатний металург). вона домагається високих показників у рі­з­ них га­лу­зях науки та техніки. який створюється на Харківському авіа­цій­но­му заводі. geleitet von B. Jetzt wurde ein neues Flugzeugmodell im Konstruk­tionsbüro konstruiert. Є. welche verschiedene Betriebsvorgänge auto­ matisieren und leiten. Зварений за цими методами міст че­рез Дніпро належить до най­ві­до­мі­ ших визначних місць міста Києва. І в літакобудуванні наша країна не від­стає.

Харківське виробниче об’єднання «Тур­бо­атом» будує турбіни. Сміття забруднює наші вулиці та дво­ ри. verursacht gefährliche Krank­hei­ ten und fügt unserer Gesundheit gro­ ßen Scha­den zu. Новий агрегат очистить наші міста й села та захистить природу. Müll verunreinigt unsere Straßen und Höfe. das das Müll ver­ brennt. викликає небезпечні хвороби та завдає шкоди нашому здоров’ю. і перш за все. Нещодавно харківські інженери ство­ ри­ли агрегат. hat sie auch Erfolge in verschiedenen Zwei­gen. -en — труднощі hohe Leistungen erzielen (te. Тракторний завод міста Хар­ кова ви­пус­кає нові моделі сіль­ ськогосподарських машин. Вони допомагають вчасно та ефе­к­ти­ в­но збирати урожай і готувати поля до сівби. що українські наука та техніка не відстають. Все це свідчить про те. в Росію. Незважаючи на те що українська про­ ми­с­ло­вість повинна подолати багато труднощів. до міста Оренбурга. Die Charkower Ingenieure schufen vor kurzem ein Aggregat. a) — спалювати verunreinigen (te. Das alles zeugt davon. die in der Energetik unseres Landes und im Aus­ land erfolgreich arbeiten. Тракторний завод експортує тра­к­то­ ри та комбайни за кордон.56 Die Ukraine l Die Charkower Produktionsvereinigung “Turboatom” baut Turbinen. які з ус­ пі­хом працюють в енергетиці нашої кра­ї­ни та за кордоном. dass die ukrai­ni­ sche Wissenschaft und Technik nicht zurückbleiben und jeden Tag be­deu­ ten­de Leistungen haben. Obwohl die ukrainische Industrie viele Schwierigkeiten überwinden muss. t) — добиватися високих показників das Müll — сміття verbrennen (a. t) — викликати . Сьогодні таких агрегатів немає в жо­д­ ній іншій країні світу. Sie helfen rechtzeitig und effektiv die Ern­te einzusammeln und die Felder zur neu­en Saat vorzubereiten. що спалює сміття. t) — забруднювати verursachen (te. а ко­ жен день мають значні досягнення. у неї є досягнення в ба­га­ тьох галузях. Das neue Verunreinigungsaggregat wird die Städte und Dörfer unseres Landes reinigen und dadurch auch die Natur schüt­zen. Das Traktoren­werk exportiert ihre Trak­to­ ren und Kombines ins Ausland und vor allem in die Stadt Orenburg in Russ­land. Wörter und Wendungen die Umgestaltung — перебудова die Schwierigkeit. Das Traktoren­werk der Stadt Charkiw stellt immer neue Modelle der land­ wirtschaft­lichen Maschinen her. Heute gibt es solche Aggregate in kei­ nem anderen Land.

Ihre Geschichte hat tiefe Wurzeln. Важко перерахувати усі визначні мі­с­ ця Києва. У Києві велика кількість історичних пам’яток архітектури: Софійський Со­ бор. то ви по­зна­йо­ми­ те­ся з маленьким українським мі­с­те­ч­ ком Ка­не­вом. Україна — країна з багатою історією. so machen Sie sich mit eimen kleinen ukrainischen Städt­chen Kaniw vertraut. щоб на власні очі по­ба­ чи­ти красу та насолоджуватися нею. Якщо ви автомобілем проїдете далі кілька­ кі­ло­ме­т­рів. які зна­хо­дять­ ся на території України — німі свідки її історії. Во­ло­ди­ мир­сь­ка церква. Welche Leistungen hat unser Land im Flugzeugbau? 4. Wofür ist heutzutage das Charkower Traktorenwerk bekannt?  Gedenskstätten der Ukraine  Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein Land mit reicher Ge­schich­te. Wenn Sie ein paar Kilometer mit dem Auto weiter fahren. Was für ein Aggregat schufen vor kurzem die Charkower Ingenieure? 5. Kyjiw ist eine der ältesten Städte in Osteuropa. Es ist schwer alle Gedenk­stätten Kyjiws aufzuzählen. Її історія має глибоке коріння. Kyjiwo–Petscherska–Lawra. історії якого 1500 років. sind stumme Zeugen ihrer Geschichte. Це місто. Спочатку треба обов’язково від­ві­да­ти давній Київ. die Wolodymyr–Kirche. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. Багато пам’ятних місць. Können Sie kurz den Zustand der Ökonomik in der Ukraine charakterisieren? 2. Київ — одне з найстаріших міст у Схі­ д­ній Європі. Viele Gedenkstätten. Kyjiw hat eine große Anzahl von hi­sto­ ri­schen Baudenkmälern: Sophien–Ka­ the­dra­le. . um mit eigenen Augen seine Schönheit zu sehen und zu ge­nießen. die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden. Zuerst muss man unbedingt das alte Kyjiw besuchen.l Україна 57 Fragen zum Text 1. Києво-Печерська лавра. Золоті ворота. Was wissen Sie über die in der ukrainischen Akademie der Wissenschaften ausgearbeiteten neuen Methoden des Schweißens? 3. Das ist die Stadt. das Goldene Tor.

У центрі міста стоїть красивий.58 Die Ukraine l Hier steht ein schönes Schewt­schen­ ko–Denkmal. Hier lebte und nahm in seine Hände ei­nen Pinsel der berühmte Wander­ künstler Ilja Repin. Es liegt in der malerischen Gegend am Ufer des Flusses Slutsch.­ Тут стоїть будинок. малюнки й книжки Т. батьківщина відомої Лесі Укра­їнки. Das ist Nowohrad–Wolynsky (früher Swja­gel). sind Ma­nu­ skrip­te. Тут стоїть красивий пам’ятник Шев­ чен­кові. Воно розташоване у живописній мі­с­ це­во­с­ті на березі ріки Случ. Zeichnungen und Bücher von T. А тепер ми пропонуємо вам відвіда­ ти маленьке містечко Чугуїв у Ха­р­ків­ сь­кій області. in diesem Museum. Недалеко від Канева. Шев­ ченка. приваблює туристів музей Т. Тут жив і взяв у свої руки пензель ві­до­мий художник-передвижник Ілля Рєпін. Шевченка. Schewtschenko ausgestellt. Ми б хотіли відвідати ще одне малень­ке містечко. Hier blieb das Häuschen. експонуються ру­ко­пи­си. Hier steht das Haus. Diese Gedenkstätten sind unser Reich­tum. . Тут зберігся будиночок. sondern auch allen Verehrern der Malerei bekannt. In der Stadtmitte steht ein schönes Les­sja–Ukrainka–Denkmal aus rosa Gra­nit. in einem klei­ nen Dörfchen zieht Touristen das T. можна блукати вулицями й почувати себе ма­ле­нь­ кою часткою великої історії. Це Новоград-Волинський (раніше Звя­гель). die Heimatstadt der be­rühm­ ten Less­ja Ukrainka. Україна багата на визначні місця. де вона на­ро­ди­ лась. у якому він народився. die klei­ne Stadt Tschugujiw im Charkiwer Ge­biet zu besuchen. in dem er ge­ bo­ren wurde. Schew­tschenko–Museum an. пам’ятник Лесі Укра­ їнці. у маленькому сільці. Ці місця — наше багатство. Seine Gemälde hinterlassen einen un­ aus­lösch­li­chen Eindruck. Diese kleine Stadt ist nicht nur den Ukrai­nern. у цьому музеї. Затамувавши подих. Його картини залишають незабутнє враження. але й усім при­хи­ль­ни­ кам живопису. Nicht weit von Kaniw. Тут. wo sie geboren wurde. Den Atem anhaltend kann man durch die Straßen wandern und sich als klei­ nen Teil der großen Geschichte fühlen. Und jetzt schlagen wir Ihnen vor. Це маленьке містечко відоме не тіль­ ки українцям. Wir möchten noch ein kleines Städt­ chen besuchen. Hier. Die Ukraine ist reich an Gedenkstätten. з ро­ же­во­го граніту. erhalten.

Wörter und Wendungen die Wurzel. Wissenschaft und Kunst.l Україна 59 Darum ist ihre Pflege unsere Eh­ren­sa­ che. пере­ живає нині час свого політичного. Die Bürger der Ukraine bauen eine neue demokratische Gesellschaft auf. -n — свідок genießen (o. die Ukraine. Все. unsere nationale Pflicht. aufzählen (te. Україна. Alles. Rundfunk. Fernsehen und jetzt auch Internet. «Сьогодні». Тому турбота про них — наша по­че­ с­на справа. Наша Батьківщина. erlebt jetzt die Zeit ihrer politischen.) — знайомитися 1. а тепер також Інтернет. o) — залучати den Atem anhaltend — затамувавши подих der Verehrer — прихильник unauslöschlich — незабутній Fragen zum Text Wovon zeugen die Gedenkstätten Kyjiws? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws sind jedem Ukrainer bekannt? Wessen Name ist mit Kaniw eng verbunden? Warum zieht die kleine Stad Tschugujiw viele Touristen an? Wessen Heimatstadt ist die Stadt Nowograd-Wolynski?  Massenmedien in der Ukraine  Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³ Unsere Heimat. Громадяни України будують нове де­ мо­к­ра­ти­ч­не суспільство. 5. Sie erzielen große Leistungen auf allen Gebieten der Wirtschaft. «День». радіо. «Молодь України». “Fakty” und viele andere bringen Mel­ dun­gen über die wichtigsten Ereignisse in der Ukraine und im Ausland. . еко­но­м­і­ч­но­го та культурного відрод­ ження. o) — насолоджуватися die Anzahl — кількість sich vertraut machen mit (Dat. «Факти» та ба­га­то інших публікують повідомлення про найваж­ ливіші події в Україні та за кор­доном. що зараз відбувається в нашій країні. відбивається у засобах ма­со­ вої інформації. як «Правда України». “Molodj Ukrainy”. 2. Zu Massenmedien gehören vor allem Presse. ökono­ mischen und kulturellen Wiedergeburt. Вони досягають великих успіхів у всіх галузях економіки. науки та ми­с­те­ц­т­ва. “Sjegodnja”. 3. телебачення. 4. До цих засобів належать перш за все преса. -n — коріння der Zeuge. t) — перерахувати anziehen (o. Solche Zeitungen wie “Prawda Ukrainy”. was jetzt in unserem Land ge­ schieht. Такі газети. «Го­­лос України». “Denj”. wird mittels Massenmedien wi­ der­ge­spie­gelt. наш національний обо­ в’я­зок.

was in den fernsten Teilen unse­ res Pla­ne­ten vor sich geht. «Веселі старти». Im Fernsehprogramm sehen wir uns ver­schie­de­ne Filme an und wissen im­ mer. прогноз погоди та багато іншого. що сто­ су­єть­ся нагальних проблем її сьо­го­ дні­ш­ньо­го життя: знайти відповідну ро­бо­ту. “Gute Nacht. “Blick in die Welt”. Особливо популярні такі передачі. Kinder!” an. їхнім по­бу­ том і звичаями. Завдяки телебаченню ми зна­йо­ми­мо­ ся з багатьма країнами. як «Доброго ранку. was die bren­nend­sten Probleme ihres heuti­ gen Le­bens betrifft: passende Arbeit zu finden. музику. ihre Sitten und Bräu­ che. їхніми визначними па­м’я­т­ка­ми та мистецтвом. Wettervoraussagen und anderes. Ukraine!”. Besonders beliebt sind solche Sen­dun­ gen wie “Guten Morgen. Frei­zeit interessant zu ge­ stalten. Велику роль відіграють сьогодні та­ кож радіо та телебачення. Ihre Über­tragungen haben ein man­nig­ fal­ti­ges Programm. den gewünschten Beruf zu ergreifen. Старше покоління цікавиться більше політикою та стежить за всіма по­лі­ тич­ни­ми повідомленнями. Україно!». Молоді люди цікавляться також ін­фо­ р­ма­ці­єю про спорт і новинами з жит­ тя різних музичних груп. Dank dem Fernsehen lernen wir viele Länder kennen. У телепрограмах ми дивимося різні фільми та завжди знаємо. Україно!». що від­бу­ ва­єть­ся у найвіддаленіших куточках нашої планети. ihre Sehenswürdigkeiten und Kunst. «Ін­ тер­но­ви­ни». Junge Menschen interessieren sich auch für Sportmeldungen und für das Neue im Leben verschiedener Musik­ gruppen. Kinder sehen sich gern das Programm “Gute Nacht. Молодь читає охоче все те. Die Jugend liest gern alles. In­for­ ma­ti­on über verschiedene Erfindungen und Entdeckungen. ін­фо­р­ма­ цію про різні винаходи та відкриття. . «Погляд у світ». Man sendet Nach­richten. “Musikpost”. «Музична пошта». Sportsendungen und andere. Програма її радіопередач дуже рі­з­но­ ма­ні­т­на. Дуже популярною є українська ра­діо­ ста­н­ція «Промінь». спортивні передачі та багато інших. «Панорама». Передають новини. Große Rolle spielen heute auch Rund­ funk und Fernsehen. Діти охоче дивляться передачу «На добраніч. Ми не можемо зараз уявити свого жит­тя без телебачення. «На до­б­ра­ ніч. “Panorama”. Ukraine!”. малюки». ці­ка­во провести вільний час. Ohne Fernsehen können wir uns heu­ te unser Leben nicht vorstellen. “Lus­tige Starts”.60 Die Ukraine l Die ältere Generation interessiert sich mehr für Politik und folgt allen po­li­ti­ schen Berichten. Sehr populär ist die ukrainische Rund­ funk­sta­ti­on “Prominj”. “Nach­rich­ten”. отримати бажану професію. Musik.

І засоби інформації допоможуть нам у цьому. -n — прогноз погоди Fragen zum Text Wozu dienen die Massenmedien? Welche Zeitungen sind besonders beliebt? Was lesen die Jugendlichen häufiger? Wie heißt die populärste ukrainische Rundfunkstation? Welche Fernsehprogramme finden Sie am interessantesten?  Sport in der Ukraine  Ñïîðò â Óêðà¿í³ Es ist heute schwer über die Ent­wick­ lung des Sports in der Ukraine zu re­ den. . 3. -en — винахід die Entdeckung. Найулюбленіший вид спорту в Укра­ї­ ні — футбол. Die beliebteste Sportart in der Ukraine ist Fußball. Незважаючи на це. які треба вкласти в роз­ви­ток спорту. тре­ба більше один про одного знати. t) — тут: проводити mannigfaltig — різноманітний die Erfindung. українські спорт­ сме­ни здобувають у світовому спорті високі результати. 4. t) — досягати die Wirtschaft — економіка geschehen (a. Um einander besser zu verstehen. muss man viel voneinander wissen. Die Wirtschaft unseres Landes ist noch nicht stabilisiert. -e — повідомлення die brennendsten Probleme — нагальні проблеми 1. для цього є багато причин. den Beruf ergreifen (i. 5. da­für gibt es viele Gründe. Wörter und Wendungen die Wiedergeburt — відродження die Gesellschaft. Es mangelt an Geldmitteln. Бракує коштів. Економіка нашої країни ще не ста­бі­лі­ зу­ва­ла­ся. e) — відбуватися der Bericht. -en — відкриття die Wettervoraussage. Щоб краще розуміти один одного. die man in die Entwicklung des Sports investieren muss. 2. Україна прагне до миру й спів­ро­бі­т­ ни­ц­т­ва з усіма народами всіх ко­н­ти­ не­н­тів. i) — отримати професію gestalten (te.l Україна 61 Die Ukraine strebt nach Frieden und Zu­sam­men­ar­beit mit allen Völkern auf al­len Kontinenten. -en — суспільство erzielen (te. Trotzdem erreichen die ukrainischen Sport­ler im Weltsport hohe Leistungen. Und Massenmedien helfen uns dabei. Сьогодні важко говорити про роз­ ви­ток спорту в Україні.

Великою популярністю ко­ри­с­ту­єть­ся футбольна команда «Динамо» (Київ). Українська федерація футболу — це найчисленніше спор­тивне об’­єд­нан­ ня. Höfen. Die Fußballspieler sind ihre Idole. Seen. Die leidenschaftlichen Fuß­ballan­hän­ ger sind Jugendliche. вони най­ більш працездатні та перспективні боксе­ри. Viele ukrainische Schwimmer nehmen an den Europa– und Welt­mei­ster­schaf­ ten teil. .62 Die Ukraine l Der ukrainische Fußballbund ist der mitgliederstärkste Sportverband. Завзяті футбольні уболівальники — підлітки. um das Spiel­geschehen zu verfolgen. водних ста­ді­о­ нів. Його вважають одним із кращих на­ па­да­ю­чих у світі. Футболісти — їхні кумири. Вона входить до вищої ліги. Großer Beliebtheit erfreut sich die Fuß­ ball­mann­schaft “Dynamo” (Kyjiw). щоб постежити за грою. Ми пишаємося Яною Клочковою (з Хар­­кова). Євгенією Жиліною та Ган­ ною Сорокіною (з Запоріжжя) — син­ хро­нний стрибок. Добре відомий її нападаючий Андрій Шевченко. де можна тренуватися. Вони грають у футбол на спор­тивних майданчиках. Kampf. Брати Клички — боксери у важкій вазі. Sie spielen Fußball auf Sportplätzen. Є багато річок. озер. Як кажуть у колі фахівців. sind sie die leistungs­fähigsten und per­spek­ti­ visch­sten Boxer. у дворах. wo man trainieren kann. відвідують стадіони. Sehr bekannt ist der Stürmer Andrej Schew­tschenko. Und kennt ihr denn nicht den Namen von Serhij Bubka? А хіба ви не знаєте імені Сергія Бу­б­ки? Er war Olympia­sieger im Stab­hoch­ sprung in Atlanta (1996). Wir sind stolz auf Jana Klotschkowa (Char­kiw). Viele Jugendliche besuchen Sportklubs im Boxen. Man hält ihn für einen der besten Stür­ mer in der Welt. Він був олімпійським чемпіоном в Ат­ ла­н­ті (1996) у стрибках з же­р­ди­ною. Wie man in Fachkreisen meint. Багато українських плавців беруть участь у європейських і сві­тових че­м­ пі­о­на­тах. Brüder Klitschko sind Boxer im Schwer­ ge­wicht. Man zieht in der Ukraine auch den Was­ser­sport vor. Багато підлітків відвідують клуби по боксу. боротьбі. Sie gehört der Oberliga an. В Україні віддають перевагу також во­ д­но­му спорту. Wasserstadien. Jewhenija Shylina und Han­ na Soro­ki­na (Saporishja) im syn­chro­ nen Sprung. besuchen Stadien. Es gibt viele Flüsse.

Високі результати показують наші гі­м­ на­с­т­ки та гімнасти. Auf welche Sportler sind wir stolz?  Das Leben der Jugend  Ìîëîäü Óêðà¿íè Fast jeder fünfte Bürger der Ukraine ist ein junger Mensch im Alter von 15 bis 28 Jahren. -e — коло фахівців die Weltmeistersehaft. Warum ist die Entwicklung des Sportes in unserem Lande nicht so intensiv? 2. Альпінізм також дуже популярний.. Welche Sportart ist in der Ukraine besonders beliebt? 3. Кавказу. Alpen und Kau­ka­sus sind von ihnen bezwungen. Це проблема поколінь: старше по­ко­ лін­ня не розуміє молодшого. Wie heißt die populärste Fußballmannschaft? 4. Альп підкорені ними.l Україна 63 Hohe Leistungen zeigen unsere Turner und Turnerinnen. Das ist das Problem der Generationen: die ältere Generation versteht die nach­kom­men­de nicht. більш освіченим та вихованим».— вершина Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen der Grund. ge­bil­de­ter und besser erzogen”. Das Bergsteigen ist auch sehr populär. besonders in der Kunstgymnastik. Sereb­rjanska. . . (die Gründe) — причина großer Beliebtheit erfreut sich.— великою популярністю користується der Stabhochsprung — стрибок з шестом das Schwergewicht — важка вага der Fachkreis. Можна часто почути від дорослих: «Наше покоління було кращим. Hohe Leistungen haben in dieser Sport­art N. Кожний п’ятий громадянин Украї­ ни — це молода людина у віці від 15 до 28 ро­ків. Наші альпіністи беруть участь у че­м­ пі­о­на­тах світу та встановлюють нові рекорди. en — чемпіонат світу der Gipfel. Вітриченко та Є. Багато вершин Паміру. Великі успіхи в цьому виді спор­ту у Н. Viele Gipfel von Pamir. Wit­­rytschenko und Je. Man kann oft von den Erwachsenen hö­ren: “Unsere Generation war besser. особливо в ху­до­ж­ ній гімнастиці.. Welche Sportart zieht immer mehr Sportanhänger an? 5. Серебрянської. Unsere Bergsteiger nehmen an den Welt­mei­ster­schaf­ten teil und stellen neue Rekorde auf.

nach Aus­bil­dung und ihr Wunsch. Der Studentenverband fördert die Ent­ wick­lung der politischen Aktivität der Ju­gend. клуби за інтересами. Klubs nach Interessen. а також її конституційні пра­ва. Більшість молодих людей — сту­де­н­ ти. З давніх пір студентів вважають най­ більш прогресивними пред­ста­в­ни­ка­ ми на­ції. Сьогодні молодь має багато спі­ль­но­ го з попереднім поколінням: їхнє пра­ г­нен­ня до знань. хоча деякі молоді люди входять до полі­тичних партій. “Junge Skauts”. звичайно. die al­ler­dings die Lebensposition der Jugend beeinflusst. . Молодь сьогодні не така полі­тично активна. es sind 1. sie hat fast kein Interesse an Po­li­ tik.5 млн. die unsere Jugend bewegen: in erster Linie die Arbeitslosigkeit. вона майже не цікавиться політикою. яка. Seit langer Zeit hält man die Studenten für die progressivsten Vertreter der Na­ti­on. Die Jugend heute ist nicht so politisch aktiv. В Україні зараз важка економічна си­ту­а­ція. «Юні скаути». які сприяють все­бі­ч­но­му формуванню особистості. “Sitsch”. серед них «Пласт». Es gibt in der Ukraine 38 Ju­gend­or­ga­ ni­sa­tio­nen und mehr als 200 regionale Ju­gend­ver­bän­de. Організовуються різноманітні акції. «Січ». Der Studentenverband verteidigt die In­ter­es­sen der Jugend so auch ihre Ver­fas­sungs­rech­te. In der Ukraine besteht zur Zeit eine schwe­re wirtschaftliche Situation. fest auf ei­ge­nen Füssen zu stehen. яких на Україні нараховується до 1. Студентська спілка сприяє роз­ви­т­ко­ ві політичної активності молоді. Сьогодні. genauer gesagt. Die meisten Jugendlichen sind Stu­den­ ten. впливає на жит­тє­ву позицію молоді.5 Millionen. є багато питань. В Україні 38 молодіжних організацій і понад 200 регіональних молодіжних спілок.64 Die Ukraine l Heutzutage hat die Jugend viel Ge­ mein­sa­mes mit der vorangehenden Ge­ ne­ra­ti­on: ihr Streben nach Wissen. Man veranstaltet verschiedene Ak­tio­ nen. Viele junge Menschen sind Ab­ge­ord­ne­ te im Parlament der Ukraine. Спілка студентів захищає інтереси молоді. obwohl manche jungen Menschen in politischen Parteien engagiert sind. darunter “Plast”. die zu der um­fas­sen­den Persönlichkeitsbildung bei­tra­gen. які хвилюють нашу молодь: у першу чергу безробіття. Es gibt heute freilich viele Fragen. до освіти й бажан­ ня міцно стояти на своїх ногах. таких як соціал-демократична й «Рух». so wie in der in der Sozial­ demokratischen und im Ruch. звичайно. Багато молодих людей серед де­пу­та­ тів парламенту України.

sowie in der Sprache. У кожної людини є своя рідна мова. Die Jugend kann aber ihren Mann ste­ hen. Das ist die Sprache der Mutter. предків. щоб усу­ ну­ти всі перепони на своєму шляху. Це мова матері. як кажуть. Die Ukrainer sind. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. und sie wird ihr Bestes tun. so sagt man. Наша молодь була завжди оп­ти­мі­с­ ти­ч­но настроєна. Вона завжди в пошуку тимчасової ро­ бо­ти. вони до неї ближче як мовою. fördern (te. Моя рідна мова — українська. Вона виникла зі старослов’янської мови. Sie entstand aus der uraltslawischen Sprache. 4. щоб хоч трохи заробити. t) — сприяти der Verband (dieVerbände) — союз seinen Mann stehen — постояти за себе Fragen zum Text Sind Sie mit den Worten der Erwachsenen einverstanden? Was Gemeinsames haben die frühere und die heutige Generation? Interessieren sich die Jugendlichen für Politik? Wieviel Jugendorganisationen gibt es heute in der Ukraine? Was fördert der Studentenverband?  Meine Muttersprache  Ìîÿ ð³äíà ìîâà Jeder Mensch hat seine Muttersprache. 5. Багато інженерів з дипломом не ма­ ють можливості знайти місце роботи. Wörter und Wendungen der Erwachsene. . der Vor­fah­ren. Unsere Jugend war immer optimistisch gestimmt und sie verliert ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht. die sind ihr am nächsten. -n — дорослий die Generation. um alle Hindernisse auf ihrem Weg zu be­sei­ti­gen. оскільки багато заводів не при­йма­ ють нових співробітників. Соціальна незабезпеченість молоді дуже висока. Sie ist immer auf der Suche nach Jobs. um ein wenig Geld zu verdienen.l Україна 65 Viele Diplomingenieure haben keine Möglichkeit eine Arbeitsstelle zu fin­ den. і вона не втрачає на­дію на краще майбутнє. і вона зробить все можливе. Die soziale Unsicherheit der Jugend ist sehr hoch. 3. die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten Russj. weil viele Werke keine neuen Mit­ ar­bei­ter einstellen. Das ist eine alte Sprache. -en — покоління gemeinsam — загальний allerdings — звичайно 1. 2. Але молодь може постояти за себе. Українці. є єдиними спад­ ко­єм­ця­ми культури Давньої Русі. als auch in der Auf­be­ wah­rung von Sitten und Bräuchen. так і в збе­ре­жен­ні побуту й звичаїв. Це давня мова.

Unser Volk wie auch unsere Sprache er­lit­ten sehr viel. ob­gleich sie die Staatssprache perfekt be­herr­schen. Вона милозвучна й колоритна.66 Die Ukraine l Ukrainisch ist eine der schönsten Spra­ chen der Welt. Ukrainka. прозу І. де вони народилися й жили. Спілкування рідною мовою з’єднує їх зі своєю далекою Батьківщиною. Schew­tschen­ ko ist in viele Sprachen über­setzt. З колиски я чув ніжну українську мову своєї бабусі. Franko und L. З великим інтересом. Це мова Сковороди. Франка. Das ist die Sprache von Skoworoda. не забувають свою рідну мову. Sie lehrte uns Poesie von L. У царській Росії було заборонено у світському суспільстві говорити укра­ї­н­сь­кою. свої побут і звичаї. затамувавши подих. які зробили значний вне­сок у розвиток і збагачення укра­ї­ н­сь­кої мови. die einen bedeutenden Beitrag zur Ent­ wick­lung und Bereicherung der ukrai­ni­ schen Sprache geleistet haben. Die große Liebe zur ukrainischen Spra­ che. die im Ausland leben. Велику любов до української мови. немає такої іншої більш влу­ ч­ної мови. farbenreich. “Das Vermächtnis” von T. Von der Wiege an hörte ich zärtliches ukrainisches Gerede meiner Großmut­ter. Вона навчала нас розуміти поезію Л. zu ihrer Schönheit erzog uns mei­ ne Ukrainischlehrerin an. Franko. Українки і П. Укра­ ї­н­ки. Мабуть. Im zaris­tischen Russland wurde ver­bo­ ten in der weltlichen Gesellschaft ukrai­ nisch zu sprechen. Sie ist wohlklingend. Sie erweckte bei uns das Gefühl des na­tio­na­len Stolzes und der Würde. Шевченка. Es gibt vielleicht keine andere Sprache. багато стра­ж­да­ли. seine Sitten und Bräu­che auf. Schewt­schen­ko. Тичини. Шевченка перекладено ба­га­ть­ма мо­ва­ми. . Ukra­in­ka und P. я слухав українські народні ка­з­ки. hörte ich die ukrainischen Volks­ mär­chen. які мешкають за кордоном. Вона розбудила в нас почуття на­ці­о­ на­ль­ної гордості й гідності. Mit großem Interesse. Фран­ ка й Л. до її краси прищепила нам учитель­ ка укра­ї­н­сь­кої мови. Але наш народ свято зберігав свою мову. die so treffend ist. Українська мова — одна з найкра­ сивіших мов світу. den Atem an­hal­ tend. як і наша мова. Prosa von I. Наш народ. Kostenko zu verstehen. «Заповіт» Т. хоча вони й чудово володі­ють держав­ ною. Українці. ver­ges­sen ihre Muttersprache nicht. Die Ukrainer. Костенко. Aber das Volk bewahrte hoch und hei­ lig seine Sprache. wo sie geboren wurden und gelebt haben. Der Umgang in der Muttersprache ver­ bin­det sie mit ihrer weiten Heimat. Tytschyna.

Зв’язки розвиваються й по­ши­рю­ють­ ся у всіх галузях: у галузі про­ми­с­ло­ во­с­ті й сільсько­го господарства. In Kyjiw sind die Botschaften dieser Län­der tätig. Wörter und Wendungen der Vorfahr. що я українець(-ка). оскільки вони є ви­со­ко­ розвинени­ми. der Schweiz. . -en — предок der Überbringer. Ці країни знаходяться в Європі. й Україна вважає їх своїми кращими пар­т­не­ра­ми. Ліхтенштейном. Welche Rolle spielen die Ukrainer in der Aufbewahrung von Sitten und Bräuchen des ukrainischen Volkes. weil sie hochentwickelt sind. Liechten­stein. Was ist Ihre Muttersprache? 2. Wie bewahrten die Ukrainer ihre Sprache auf? 5. Я люблю свою рідну мову й пишаюся тим. Die Beziehungen entwickeln sich und erweitern sich auf allen Gebieten: auf dem Gebiet der Industrie und Land­ wirt­schaft. begann sie Verbindungen mit anderen Staaten aufzunehmen. 3. вона стала вста­но­в­лю­ва­ти зв’язки з іншими державами. Ав­с­т­ рі­єю. Швейцарією. . Welche bekannten Menschen sprachen ukrainisch? 4.— наступник die Aufbewahrung — збереження Sitten und Bräuche — традиції та звичаї farbenreich — колоритний treffend — влучний einen Beitrag leisten — робити внесок erleiden (i. t) — володіти Fragen zum Text 1. i) — страждати heilig — святий beherrschen (te. Відтоді як Україна стала самостійною державою. куль­ ту­ри й освіти. Besonders große Aufmerksamkeit schenkt die Ukraine der Festigung der Beziehungen zu Deutschland. dass ich Ukrai­ner(–in) bin. Öster­ reich. У Києві знаходяться посольства цих країн. Особливу увагу Україна приділяє змі­ ц­нен­ню зв’язків з Німеччиною.l Україна 67 Und wie schön sind ukrainische Lieder! А які красиві українські пісні! Ich mag meine Muttersprache und bin stolz darauf. Kultur und Bildung. Wie finden Sie selbst Ukrainisch?  Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern  Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè ç í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè Sobald die Ukraine ihre Unabhän­ gigkeit gewann. Diese Länder liegen in Europa und die Ukraine hält sie für ihre besten Partner.

a) zu (Dat. як держава. Sie tragen zur Verbreitung der deut­ schen Sprache bei. In den Betrieben arbeiten viele deut­ sche Fachleute. У Києві та Одесі зна­хо­дять­ся філії ін­ ти­ту­ту імені Гете. Warum knüpft die Ukraine Kontakte zu Deutschland. куль­ ту­ри й освіти. вона є членом Єв­ро­ пей­сь­ко­го товариства. В Україні знаходяться постійні пред­ ста­в­ни­ц­т­ва цих країн з торгівлі. Erst einige Jahre sind vergangen. Kultur–.68 Die Ukraine l In der Ukraine befinden sich ständige Handels–. Sie helfen bei der Montage ver­schie­de­ ner Anlagen und bei der Ausrüstung der Werkhallen. Ці фі­лії до­по­ма­га­ють роз­по­всю­джен­ ню ні­ме­ць­кої мови. Auf welchen Gebieten entwickeln sich die Beziehungen? 4.) — сприяти der Fachmann (die Fachleute) — фахівець die Ausrüstung — оснащення Fragen zum Text 1. визнана ба­га­ть­ ма державами. Минуло тільки декілька років відтоді. als die Ver­fas­sung der Ukraine angenom­ men wor­den ist. Вони до­по­ма­га­ють у збиранні різних ви­ро­б­ни­чих лі­ній і обладнанні цехів. як було прийнято Конституцію Укра­ї­ ни. obwohl unser Staat als ein un­ab­hän­gi­ger. Wörter und Wendungen Verbindungen aufnehmen — встановлювати зв’язки Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу die Festigung — зміцнення die Vertretung. sie ist Mitglied der Eu­ro­päi­schen Gemeinschaft. -en — представництво die Abteilung. філія beitragen (u. хоча наша держава як незалежна й суве­ренна існує вже 10 років. Die Ukraine ist als Staat von vielen Staa­ten anerkannt. . Україна — це порівняно молода дер­ жа­ва. souveräner schon 10 Jah­re existiert. На підприємствах пра­цю­ють багато німецьких фахівців. Österreich und der Schweiz? 3. Україна. -en — відділ. Welche Vertretungen sind in der Ukraine? 5. In Kyjiw und Odessa befinden sich Ab­ tei­lun­gen des Goethe–Instituts. Wozu tragen die Abteilungen des Goethe-Institut bei?  Die Ukraine und ihre Probleme  Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. Was schenkt die Ukraine besonders große Aufmerksamkeit? 2. und Bildungsver­ tretungen dieser Länder.

Alle diese Probleme hindern unseren Staat an der Stabilisierung der Wirt­schaft. У першу чергу треба назвати еко­но­ мі­ч­ну кризу в нашій країні. weil sie keine notwendigen Stoffe. Треба докласти всіх зусиль. In erster Linie sei die Wirtschafts­krise in unserem Land zu erwähnen. Уже встановлено багато пар­т­нер­сь­ ких відносин.l Україна 69 Viele Partnerschaftsbeziehungen sind schon angeknüpft. Viele Nahrungsmittel gelten als ge­ sund­heits­schäd­lich. Häufig ist das Leitungswasser zum Trin­ ken ungeeignet. Einen besonderen Platz nimmt das öko­lo­gi­sche Problem ein. Aber wie jeder junge Staat hat die Ukrai­ne viele Probleme ihres Werdens und ihrer Selbstbestimmung. Man muss auch über die Mängel an En­er­gie­ver­sor­gung sagen. Робочі роками не отримують платню. Часто вода у водопроводі не­при­да­т­ на для пиття. -en — співтовариство die Beziehung. -en — відношення beschränkt — обмежений die Selbstbestimmung — самовизначення der Lohn (die Lohne) — заробітна плата die Versorgung — постачання. Багато продуктів харчування вва­жа­ ють­ся шкідливими для здоров’я. немає збуту. як кожна молода держава. Усі ці проблеми заважають нашій дер­ жа­ві в стабілізації економіки. Є багато спільних підприємств. . Es gibt viele gemeinsame Betriebe. щоб усу­ ну­ти всі ці недоліки. kei­ nen Absatz haben. фірм з обмеженою відповідальністю і т. Особливе місце займає проблема еко­ло­гії. Учителі. Das Ausmaß der Umweltprobleme ist in unserem Land immer deutlicher. um alle diese Mängel zu beseitigen. Wörter und Wendungen verhältnismäßig — порівняно anerkennen (te. Укра­ ї­на має багато проблем свого ста­но­в­ лен­ня й самовизначення. Багато великих підприємств не пра­ цю­ють. Але. забезпечення die Nahrungsmittel. Ge­ sell­schaf­ten mit beschränkter Haftung usw. Die Lehrerkräfte. Viele Großbetriebe funktionieren nicht. Обсяг проблем навколишнього се­ре­ до­ви­ща в нашій країні стає ще більш виразним. Слід також сказати й про недоліки в енергопостачанні. Die Arbeiter bekommen jahrelang kei­ nen Lohn. t) — визнавати die Gemeinschaft. Man muss sich alle Kräfte geben.— продукти харчування ungeeignet — непридатний . ін. тому що немає необхідних ма­те­рі­а­лів. лікарі отримують її не­своє­ ча­с­но. Ärzte erhalten nicht recht­zei­tig ihr Gehalt.

Звичайно. Ïðîáëåìè Óêðà¿íè Wie in allen Ländern der Welt gehören die ökologischen Probleme auch in der Ukraine zu den wichtigsten. Um die Ernteerträge zu erhöhen. Einige Werke lassen verantwortungslos ihre giftigen Abwässer in die nächst­lie­ gen­den Gewässer oder einfach in die Erde fließen. 2. Не все. або просто на ґрунт отруйні відходи виробництва. Як і в усіх країнах. Щоб підвищити урожайність. що зна­хо­ дять­ся поблизу. wur­ den von den Kolchosen lange Zeit die Felder mit minderwertigen Dün­ge­mit­ teln ver­gif­tet. безпечне для нашого здо­ро­в’я.70 1. Probleme der Ukraine  Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. усім цим проблемам при­ді­ ля­єть­ся увага. екологічні про­ бле­ми — одні з найважливіших в Україні. um diese Probleme zu lö­sen. . що йде до нашого столу з цих ла­нів. ist für die Ge­ sund­heit ungefährlich. Вода цих штучних «морів» затопляє все. 4. Von den Wassermassen dieser selbst­ geschaffenen “Meere” wird oft alles noch Lebende überflutet. was von diesen Feldern auf unseren Tisch kommt. Непоправні зміни відбулися в кліматі Укра­ї­ни після створення цілої ланки во­до­ймищ на Дніпрі. ökologisch saubere er­ setzt­ wer­den. Natürlich wird allen diesen Problemen Aufmerk­samkeit geschenkt. Nach dem Bau einer ganzen Reihe von Stauseen am Dnipro sind im Klima der Ukraine unwiederrufliche Veränderung eingetreten. хоча й недостатня для їх вирішення. 3. Деякі підприємства скидають без­від­ по­ві­да­ль­но до водоймищ. Die Ukraine l Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Ukraine? Von wem wurde die Ukraine anerkannt? Welche Probleme hat die Ukraine? Warum funktionieren viele Betriebe nicht? Wodurch werden die Gewässer und Lebensmittel der Ukraine vergiftet?  Umweltschutz. Брак коштів не дозволяє замінити ста­ре обладнання на заводах на новіше й екологічно чисте. що ще залишилося живого. 5. Nicht alles. довгий час колгоспи отруювали поля хі­мі­ч­ни­ ми добривами низької якості. Wegen Geldmangel können in den Betrieben alte Betriebsanlagen nicht durch neue. jedoch nicht genügend.

Wovon wird in der Natur alles noch Lebende überflutet? . вода Дніпра й Прип’яті отрує­ на.l Україна 71 Das größte Unglück für die Ukraine ist aber die Tschernobyler Katastrophe am 26. Wörter und Wendungen der Geldmangel (die Geldmängel) — нестача коштів das Abwasser (die Abwässer) — стічні води die Düngemittel — добрива vergiften (te. -n — водосховище überfluten (te. збільшується кількість ракових за­хво­рю­вань. Die Tschernobyler Katastrophe über­ trifft Hirosima und Nagasaki. t) — отруювати der Stausee. Десятки кілометрів отруєної землі. Wann sind die Veränderungen im Klima der Ukraine eingetreten? 5. Ihre Folgen hatten verheerende Aus­wir­ kun­gen für die Umwelt der ganzen Welt. що зва­ли­ ли­ся на Україну. April 1986. t) — затоп­ лювати totbringend — смертоносний die Krebserkrankung. das Was­ser des Dnipro und der Pripjatj ist ver­gif­tet. І все ж найстрашнішим лихом Укра­ї­ ни стала катастрофа 26 квітня 1986 року в Чорнобилі. Tausende Menschenleben wur­ den von den totbringenden Strahlen ver­nich­tet. Das alles ist nur ein kleiner Teil des über die Ukraine hereingebrochenen Un­heils. Unter den Folgen der Katastophe im Atom­kraft­werk werden nach Ansicht der Ge­lehr­ten noch viele Ge­ne­ra­tio­ nen lei­den. за підрахунками учених. -en — ракове захворювання das Unheil — лихо Fragen zum Text 1. Kinder und Tiere werden nach der Ka­ ta­stro­phe als Mutanten geboren. тисячі людських життів згублені смер­ то­но­с­ним випромі­нюванням. Вибух 4-го енергоблоку Чо­р­но­биль­сь­ кої атомної електростанції призвів до жахливих екологічних наслідків. Dutzende von Kilometern verseuchter Erde. будуть стра­ж­да­ ти ще багато поколінь. І все це лише дещиця лих. die Zahl der Krebserkrankungen steigt. Was gehört zu den wichtigsten Problemen der Ukraine? 2. Діти й тварини народжуються му­та­н­ та­ми. Від наслідків катастрофи на ЧАЕС. Чорнобильська катастрофа пе­ре­ве­р­ ши­ла Хіросіму та Нагасакі. Warum können die alten Betriebsanlagen durch neue nicht ersetzt werden? 3. Die Explosion des vierten Reaktors des Tschernobyler Atomkraftwerkes hatte schreckliche ökologische Folgen. Вона справила негативний вплив на стан довкілля у всьому світі. Wodurch wird die Natur der Ukraine vergiftet? 4.

Kyjiw ist eine der schönsten Städte der Welt. театрів. der Präsident und die Regierung. Це політичний. Президент і уряд. Київ — це великий транспортний центр. але й осві­т­ ній центр України. son­dern auch ein wichtiges Bil­dungs­ zen­trum. У Києві знаходяться Верховна Рада. Es ist die größte Stadt der Ukraine. In Kyjiw befinden sich der Oberste Rat. Це давнє місто. an vielen Hoch­ schulen und Colleges. У місті також багато музеїв.I I I . Die Kyjiwer Metro ist sehr schön. од­ ній із найбільших рік Східної Єв­ро­пи. Tausende Studenten studieren an der Kyjiwo–Mohyljanska Akademie. Wir sind sehr stolz auf unsere Haupt­ stadt. Hier leben ungefähr 3 Millionen Ein­ woh­ner. kleine und große Kir­chen. Київ розташований на ріці Дніпро. an der Kyji­wer Universität. Київ багатий на історичні па­м’ятки. In der Stadt gibt es viele Museen. Це не тільки культурний. індустріальний і куль­ ту­р­ний центр держави. Тут проживають близько трьох мі­ль­ йо­нів жителів. Kyjiw ist ein wichtiger Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. Kyjiw liegt am Dnipro. у багатьох інститутах і коледжах. Ми дуже пишаємося своєю сто­ли­цею. Sie ist ein politisches. кінотеатрів. industrielles und kulturelles Zentrum des Staates. Hauptstadt der Ukraine  Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè Die Hauptstadt der Ukraine ist Kyjiw. Es ist eine sehr alte Stadt. у Київському університеті. бібліотек та великих і ма­ ле­нь­ких церков. Це найбільше місто України. Kinos. Das ist nicht nur ein Kulturzentrum. Тисячі студентів навчаються в КиєвоМогилянській академії. Київ — столиця України. Київ — одне з найкрасивіших міст сві­ту. Gebiete und Städte der Ukraine (Ð åãІîí è òà ì ³ ñòà ÓêðàЇí è)  Kyjiw. . Bibliotheken. Київське метро дуже красиве. Thea­ter. einem der größten Flüsse Osteuropas. Kyjiw ist reich an Historischen Denkmä­ lern.

Якщо йти Хрещатиком. 5.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 73 Wörter und Wendungen ungefähr — приблизно das Baudenkmal (die Baudenkmäler) — архітектурна пам’ятка 1. Київ — місто. собор Святої Со­фії. де стоїть пам’ятник Володимиру Хрестителю. Nicht weit vom Platz der Unabhängigkeit befindet sich die Sophienkathedrale. -e — транспортний центр stolz sein auf (Akk. 2. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. Тут відзначаються національні свята та улаштовуються мі­тинги. wo das Denkmal Wolodymyr des Täu­ fers steht. die So­phi­en­ka­the­dra­le. 4. Meetings durchgeführt. kommt man auf den Platz der Un­ab­hän­gig­keit. Найцікавіші та найвідоміші — КиєвоПечерська лавра. Hier werden nationale Feste gefeiert. Володимирська церква. . На майдані перед собором стоїть па­ м’я­т­ник Богдану Хмельницькому. Nun begeben wir uns zum Dnipor­ufer. Ця вулиця відома своїми чудовими каштанами. Auf dem Platz vor der So­phi­en­ka­the­ dra­le steht das Bohdan Chmelnytzky– Denkmal. die Wo­lo­dy­myr Kir­che. Die interessantesten und be­kann­te­sten sind: die Kyjiwo–Petscherska Lawra. der Verkehrsknoten­punkt. Diese Straße ist durch ihre wun­der­ schö­nen Kastanienbäume berühmt. 3. Wenn man den Chreschtschatyk ent­ lang geht. можна опи­ни­ ти­ся на майдані Незалежності. Es ist reich an historischen Denkmälern. історія якого налічує 1500 років.) — пишатися Fragen zum Text Wo liegt die Hauptstadt der Ukraine? Wieviel Einwohner leben in Kyjiw? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws kennen Sie? Warum nennt man Kyjiw ein wichtiges Bildungszentrum? Haben Sie einmal Kyjiw besucht?  Sehenswürdigkeiten Kyjiws  Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ Kyjiw ist eine Stadt. Тепер ми попрямуємо на берег Дніп­ ра. Die Hauptstraße der Stadt heißt Chresch­tschatyk. Головна вулиця міста називається Хрещатик. Недалеко від майдану Незалежності знаходиться Софійський собор. Він багатий на історичні пам’ятки.

На півночі область межує з Біло­ русією. Das Gebiet teilt sich in 25 Bezirke mit 24 Städten. Die Bevölkerungszahl ist 1849. жителів. Сім мостів з’єднують один берег Дніп­ ра з другим. 4. Найвідоміший з них — міст імені Па­ то­на. Площа — 28100 км2. t) — проводити sich begeben (a. Wörter und Wendungen durchführen (te. Кількість населення складає 1849. Київ — дуже красивий. Noch eine andere Sehenswürdigkeit ist der Andrijiwsky Uswis. Die Gebietsfläche beträgt 28 100 km2. Область знаходиться в північній ча­с­ ти­ні України на території середньої течії Дніпра. Im Norden grenzt das Gebiet an Weißruss­land. Hier werden täglich Tausende Pas­sa­gie­ re abgefertigt. На цій вулиці розташувалися ху­до­ж­ ни­ки.6 тис. Звідси можна побачити річковий во­к­зал. abfertigen (te. Kyjiw ist sehr schön. Область поділяється на 25 районів та 24 міста. 5. які пропонують тут туристам свої вироби. ein Besuch dieser Stadt wird immer zu einem Erlebnis. 2. Auf dieser Straße haben sich Künstler angesiedelt. t) — розташуватися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Kyjiw? Woran ist Kyjiw reich? Welche historischen Denkmäler sind weltbekannt? Wie heißt die Hauptstraße Kyjiws? Wofür ist der Andrejewski Spusk bekannt?  Das Kyjiwer Gebiet  Êè¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördlichen Teil der Ukraine im Mittelaufbecken des Dnipro. 3.Gebiete und Städte der Ukraine l 74 Von hier aus kann man den Flusshafen sehen. відвідання цьо­го міста завжди стає по­дією. . e) — прямувати der Flußhafen — річковий вокзал 1. t) — обслуговувати sich ansiedeln (te.6 Tau­ send Einwohner. Die bekannteste darunter ist die Pa­ton­ brüc­ke. die hier den Touristen ihre Kunstwerke anbieten. Sieben Brücken verbinden das eine Dne­p­ru­fer mit dem anderen. Тут щодня обслуговуються тисячі па­ са­жи­рів. Ще одна визначна пам’ятка — це Ан­ д­рі­їв­сь­кий узвіз.

). У Київській області народилось ба­га­ то відомих українців: гетьман І. Чу­ бинський. der zentrale und der südwestliche Teil sind inner­ halb der am Dnipro gelegenen Anhöhe. . І. Ірпінь. Ма­ зепа.a. 92. Der größte Fluss ist hier der Dnipro mit seinen Nebenflüssen (Prypjatj. I. автор українського гімна П. діаманти. Білокур. каолін. ver­ schiedene Geräte. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe. У сільському господарстві пере­ ва­жають тваринництво та рослин­ ництво. рі­з­ні прилади. Тут мало корисних копалин: бу­ді­ве­ ль­ні матеріали. буре вугілля та в південно-західній частині облас­ ті — золото. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. Підприємства виробляють сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кі машини. космонавт П. der Kosmonaut P. 92. торф.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 75 Das Gebietszentrum ist die Stadt Kyjiw. Masepa. Рельєф області різноманітний. Das Kyjiwer Gebiet ist industriell und land­wirt­schaft­lich. Malyschko. L. холодильники. центральна та південно-за­хі­д­на частини знаходять­ ся в ме­жах При­дні­п­ров­сь­кої висо­ чини.1 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Kostenko. der Irpin. Уж. Костенко. Hier sind Elektronen– und Rechen­ technik entwickelt. Das Klima ist gemäßigt kontinental und mild. Es gibt hier wenig Bodenschätze (Bau­ stof­fe. Область лежить у зоні лісостепу. м’я­кий. Малишко. Драч. der Autor der ukrainischen Hym­ne P. Bagger. Десна та інші). In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Pflanzenbau. Im Kyjiwer Gebiet wurden viele be­ rühm­te Ukrainer geboren: der Hetman I. Київська область індустріальна та сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ка. die Dichter A. поети А. Den nördlichen Gebiets­teil bildet die Po­lisj­ka Niederung. Клімат помірно континентальний.1 % населення — українці. Kühl­schränke. Bilokur. Braunkohle und im Süd­ we­sten des Gebiets–Gold. Dratsch. die Desna u. Popowytsch und die Künstlerin K. Обласний центр — місто Київ. Північну частину займає Поліська ни­зо­ви­на. Л. Torf und Dia­man­ten). der Ush. Infolge der Tschernobyl–Katastrophe wurden viele Grundstücke des Gebiets unbrauchbar. Kaolin. Найбільша річка тут Дніпро з при­то­ ка­ми (Прип’ять. Попович та художниця К. Die Betriebe produzieren land­wirt­ schaft­li­che Maschinen. Тут розвинені електронна та об­чи­с­ лю­ва­ль­на техніка. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи багато земель області не можна використовувати. екскаватори. Tschu­bynsky.

. Керченська протока відокремлює те­ ри­то­рію Республіки Крим від Росії. На півночі та в центральній частині вона рівнинна. Das Gelände der Halbinsel ist un­ter­ schied­lich.Gebiete und Städte der Ukraine l 76 Wörter und Wendungen die Fläche — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення betragen (u. а на півночі — Азовське. Республіка поділяється на 15 районів та 15 міст. Площа Республіки 26 100 км2. der Pflanzenbau — рослин­ ництво der Baustoff — будівельні матеріали die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля dominieren (te. 2. Die Kertscher Meerenge trennt das Ter­ ri­toti­um der Re­pu­blik Krym von Russ­ land. Адміністративний центр — місто Сім­ фе­ро­поль. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Viehzucht — тваринництво 1. Територія півострова різноманітна. на­се­ лен­ня 2 137 700 жителів. а на півдні зна­хо­дять­ ся Кримські гори. Im Norden und im zentralen Teil ist die Ebene und im Süden sind Krymgebirge. 3. Die Republik teilt sich in 15 Bezirke mit 15 Städten. Die Fläche der Republik beträgt 26 100 km2. Das Verwaltungszentrum ist die Stadt Simferopol. 4. die Bevölkerungszahl ist 2 137 700 Einwohner. Im Westen und im Süden wird sie vom Schwarzen Meer bespült und im Nor­den vom Asowschen Meer На заході і на півдні його омиває Чо­ р­не море. 5. Республіка розташована на Крим­сь­ко­ му півострові. t) — пере­ важати Fragen zum Text Wo liegt das Kyjiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Bodenschätze gibt es im Kyjiwer Gebiet? Was produzieren die Kyjiwer Betriebe? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Die Autonome Republik Krym  Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì Die Republik liegt auf der Halbinsel Krym.

Die führenden Wirtschaftszweige sind Maschinenbau (Schiffbau). Feodossija. Sim­fe­ro­ pol.5 % — українці та 300 тисяч татар. Salz in Salz­seen. Weinbau und Viehzucht. Бельбек. Aktasjke und andere). Es gibt auch Mineralgewässer. Провідні галузі господарства — ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня (корабельне). 67. Керч. die Katscha. Річки Чорна. Das Klima der Halbinsel ist in der Ebe­ne gemäßigt kontinental. у горах — трохи хо­ло­д­ні­ший. In der Landwirtschaft dominieren Pflan­zen­bau. Актаське та інші. Es gibt hier auch Salzseen (Sassyk. До корисних копалин належать за­лі­ з­на руда. 67. Kertsch. Найбільші промислові центри Се­ва­с­ то­поль.та електронні при­ ла­ди.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 77 Die Flüsse die Tschorna. Me­tall­be­ar­ bei­tung. Сакське. Fischprodukte und Wein. der Belbeek. Харчова промисловість виробляє кон­се­р­ви. Die Ebene der Halbinsel liegt in der Steppenzone und die Berge sind be­ waldet. Baustoffe. радіо. die Alma. chemische und Lebens­ mittelindustrie. Західний Бульчанак мі­л­ко­во­д­ні. der Salhyr.2 % населення — росіяни. природний газ. Салгир. Große Rolle spielen hier Wasserverkehr und Tourismus. Erdgas. рибні продукти та вино. автомобілі («Волга» та «Га­зель»). Saksj­ke. Тут є також солоні озера. in den Ber­gen — etwas kälter und an der süd­li­chen Küste des Schwarzen Meeres ist es dem Mittelmeerklima ähnlich. виноградарство та тваринництво. 26. Рівнина півострова знаходиться в сте­ по­вій зоні. ме­та­ лу­р­гія. Radio– und Elektronen­geräte und Autos (“Wolga” und “Gasel”) pro­ duziert.5 % — Ukrainer und 300 000 Ta­ taren. Є також мінеральні води. будівельні матеріали. Клімат півострова на рівнині помірно континентальний. 26. а гори вкриті лісами. такі як Са­ сик. Феодосія. Сім­фе­ро­поль.2 % der Bevölkerung sind Russen. Велику роль відіграють тут водний транспорт та туризм. Die größten Industriezentren sind Se­ wa­sto­pol. . сіль солоних озер. Там виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ кі машини. Zu den Bodenschätzen gehören Ei­sen­ erz. а на південному узбере­ жжі Чорного моря він нагадує се­ред­ зем­но­мор­сь­кий. Кача. Die Lebensmit­te­lindustrie produziert Kon­ser­ven. хімічна та харчова про­ми­с­ло­ во­с­ті. Dort werden landwirtschaftliche Ma­ schi­nen. Альма. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють рослинництво. der West­li­che Bultschanak sind was­ser­arm.

Руданського. Gor­ska. Wörter und Wendungen die Fläche — чисельність die Bevölkerungszahl — кількість населення die Meerenge — протока bespülen (te. Am Anfang des 16. У Ялті знаходиться могила укра­ї­н­сь­ко­ го поета С. Jahrhunderts ent­ stand am linken Ufer des Flusses Sal­ hyr die Tatarensiedlung Ak–Metschet. Пізніше воно стало резиденцією Крим­сь­ко­го хана. Papanin geboren. In Jalta ist das Grab des ukrainischen Dichters S. У Криму народились художник І. Ай­ ва­зовський та полярник І. dass diese Ge­ gend bereits in grauer Vorzeit besie­ delt war (Ende des 4. Ajwa­sowsky und der Polarforscher I. Später wurde sie zur Residenz der Krym–Khans. Es ist aber bewiesen.). 2. Сімферополь — це ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ний. промисловий і культурний центр Ре­с­ пу­б­лі­ки Крим. Сімферополь знаходиться в уло­го­ви­ ні між зовнішнім та внутрішнім ла­н­ цю­гом Кримських гір. 3. v. На початку 16 століття на лівому бе­ ре­зі річки Салгир виникло поселен­ ня татар Ак-Мечеть. u. die Bodenschätze — корисні копалини die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Viehzucht — тваринництво dominieren — переважати Fragen zum Text Wo liegt die Republik Krym? Wie ist das Gelände der Halbinsel? An welchen Bodenschätzen ist die Halbinsel reich? Wer lebt auf der Halbinsel Krym? Welche berühmten Menschen wurden auf der Krym geboren?  Simferopol  ѳìôåðîïîëü Simferopol ist das administrative. hier kämpfte für die Rechte des ukrainischen Volkes A. тут боролася за права укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду А. е. Seine Entstehung verbinden viele Hi­ sto­ri­ker mit 1784. Rudansky. Simferopol liegt in einem Talkessel zwi­ schen der äußeren und inneren Ge­ birgs­ket­te der Krymgebirge.Gebiete und Städte der Ukraine l 78 Auf der Krym wurden der Künstler I. Папанін. Jh. t) — омивати das Verwaltungszentrum — адміністративний центр 1. 5. Однак також доведено. in­du­ stri­el­le und kulturelle Zentrum der Re­ pu­blik Krym. що ця мі­с­це­ вість була заселена ще у давні часи (кінець 4 століття до н. Z). Виникнення міста історики по­в’я­зу­ ють з 1784 роком. Горська. . 4.

Місто було засноване в 1783 році як морський порт і фортеця. die am Schwarzen Meer liegt. 4. empfängt es täglich Tau­sen­de von Touristen. erreichen (te. Sie erreichen in kurzer Zeit mit Trol­ley­ bus­sen viele Kurorte an der Schwarz­ meerküste. ie) — доводити in grauer Vorzeit — у давні часи besiedeln (te.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 79 Die Einwohnerzahl beträgt in Sim­fe­ro­ pol etwa 400 000 Einwohner. У Сімферополі проживають близько 400 000 жителів. . Севастополь — велике портове місто в Криму біля Чорного моря. він приймає щодня тисячі туристів. Він належить до найбільших міст Крим­сь­ко­го півострова і є най­бі­ль­ шим центром освіти в Криму. t) — добиратися sich ausruhen (te. Simferopol ist eine schöne grüne Stadt. 5. In mehreren Parks und Grünanlagen kann man sich gut ausruhen. a) — приймати 1. Es gehört zu den größ­ten Städten der Krymhalbinsel und ist das größte Bil­ dungs­zen­trum der Krym. t) — заселяти empfangen (i. Die Stadt wurde im Jahre 1783 als See­ ha­fen und Festung gegründet. 3. Wörter und Wendungen die Entstehung — виникнення beweisen (ie. Da Simferopol direkte Zug– und Flugzeugverbindung mit vielen Städten der Ukraine hat. За короткий час тролейбусами вони добираються до багатьох курортів Чорноморського узбережжя. Оскільки Сімферополь має прямі спо­ лу­чен­ня залізницею та літаком з ба­ га­ть­ма містами України. У багатьох парках і скверах можна добре відпочити. У Сімферополі та на його околицях можна відвідати багато історичних пам’ятників та споруд. t) — відпочивати direkt — прямий Fragen zum Text Wo liegt Simferopol? Wann wurde die Stadt gegründet? Was ist schon lange bewiesen? Wie groß ist die Einwohnerzahl der Stadt? Welche Verkehrsverbindung hat Simferopol mit vielen Städten der Ukraine?  Sewastopol  Ñåâàñòîïîëü Sewastopol ist eine große Hafenstadt auf der Krym. In Simferopol und in seiner Umgebung sind viele historische Denkmäler und Bauten zu besichtigen. 2. Сімферополь — красиве зелене мі­ с­то.

Es ist ziemlich interessant sich mit der Geschichte der Stadt zu beschäftigen. тут була ре­с­пу­б­лі­ка. Seit dem Jahre 1978 ist Cherssones das staatliche historische archäologische Museum. Ruinen von Tem­ peln. Широко відомий інститут південних морів Академії наук України. н. потім Корсунь. Z. Heutzutage erinnern die Ruinen am Ran­de der Stadt Sewastopol an die ur­ alten Zeiten. Ge­rä­te­ bau. In der Stadt gibt es zwei Theater. dann Korsun. Wenn man über die Geschichte der Stadt Sewastopol spricht. leichte und Lebensmittelindustrie.). Im 1. легка та харчова промисловість. те­а­т­ рів. Нині лише руїни на околиці мі­с­та на­ га­ду­ють про давні часи. Jh. до н. Якщо говорити про історію міста Се­ ва­с­то­по­ля. У 1 ст. Тут розвивається кораблебудування. Jahrhundert u. Досить цікаво звернутися до історії міста. Стіни з баштами. е. .— від Ві­зантії. У давні часи її називали спочатку Херсон. war das die von Rom. Херсонес — державний іс­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­гі­ч­ний музей. майстерень багато розповідають про культуру цієї місцевості багато сто­літь тому. erzählt man viel über die heldenhafte Verteidigung der Stadt während des Krymkrieges (1854—1855). З 1978 р. а в 4 ст. н. було давнє мі­с­то Херсонес. im 4. Im Mittelalter nannte man sie zuerst Cherson. Auf dem Territotium des heutigen Se­ wa­sto­pol gab es im 5. Це місто важкої та легкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. приладобудування. е. Wände mit Türmen. Das ist die Stadt der Schwer– und Leicht­in­du­strie.80 Gebiete und Städte der Ukraine l Die Einwohnerzahl beläuft sich auf etwa 300 000 Menschen. На території сьогоднішнього Се­ва­с­ то­по­ля у 5—1 ст. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die uralte Stadt Cherssones. куди що­ро­ку при­їз­дить багато туристів з Укра­ї­ни та з-за кордону. Werkstätten erzählen uns viel über die Kultur dieses Ge­län­ des vor vie­len Jahrhunderten. Hier entwickeln sich Schiffbau. Weit bekannt ist das Institut der süd­li­ chen Seen der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der Ukraine. руїни храмів. von Bysanz abhän­ gige Republik. wohin jedes Jahr zahlreiche Touristen aus der Ukraine und aus dem Ausland kommen. е. У ньому мешкає близько 300 000 жи­ те­лів. за­ ле­ж­на від Рима. Theatern. то багато розповідають про героїчний захист міста під час Крим­сь­кої війни (1854—1855 рр.—1. У місті два театри.

. 2. dass unsere Kriegsmarine immer die friedliebenden Ziele unse­ res Staates vertritt. wis­ sen­schaft­li­ches und kulturelles Zentrum. Es ist ein wichtiges industrielles. Bysanz — Візантія der Tempel — храм die Marine — флот 1. Wir hoffen. Харків — історична столиця Сло­бід­ сь­кої України. 4. Sowohl früher. Завдяки своєму вигідному роз­та­шу­ ван­ню Харків почав швидко роз­ви­ва­ ти­ся. als auch heute können wir uns Sewastopol ohne Marine nicht vor­stel­len. Захист міста під час Великої Ві­т­чи­з­ня­ ної війни представляє діорама «Штурм Сапун-гори. 7 травня 1944 р. Die Verteidigung der Stadt während des Großen Vaterländischen Krieges stellt das Diorama “Sturm vom Sapunberg. Уди й Харків. Wörter und Wendungen der Seehafenhäfen — морський порт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Sewastopol? Was kann man über die Wirtschaft der Stadt sagen? Was Interessantes haben Sie aus der Geschichte der Stadt erfahren? Waren Sie wenigstens ein Mal in Sewastopol? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt möchten Sie besichtigen?  Charkiw  Õàðê³â Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. die Udy und der Charkiw. На честь цієї події було створено па­ но­ра­му Севастополя 1854—1855 рр. Mai 1944” dar. 7. Hier kreuzen sich die Flüsse die Lopan. що наш військовий флот буде завжди представляти ми­р­ ні інтереси нашої держави. Це важливий промисловий. Charkiw ist die historische Hauptstadt der Slobidska Ukraine.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 81 Zu Ehren dieses Ereignisses wurde das Panorama “Die Verteidigung von Se­wa­ sto­pol 1854–1855” geschaffen. Ми сподіваємося. Dank seiner günstigen Lage begann sich Charkiw schnell zu entwickeln.». 5. Харків — друге за розмірами місто України. Загальновизнаною датою за­сну­ван­ня Харкова вва­жа­єть­ся 1654 рік. 3. Як раніше. Він розташований на перетині річок Лопань. науковий і культурний центр. так і тепер не можна уяви­ ти Севастополь без флоту. Das Jahr 1654 gilt allgemein als Grün­ dungs­jahr.

Die bekanntesten darunter sind der Hor­ ki–Park und der Schew­tschenko–Park. 2. Головна та найкрасивіша ву­лиця мі­с­ та. Charkiw war nach der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­ on von 1919 bis 1934 die Hauptstadt der Ukraine. August 1943 befreit. In Charkiw weilten und arbeiteten zu ver­schie­de­nen Zeiten Kwitka–Os­no­w­ja­ nen­ko. Während des Zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt stark zerstört. багато парків. що мала колись назву Слобожанщина. t) — звільняти Fragen zum Text Wie groß ist die Stadt Charkiw? Wann wurde Charkiw gegründet? Warum begann sich die Stadt schnell zu entwickeln? Wer hat die Charkower Universität gegründet? Welche bekannten Menschen weilten und arbeiteten in Charkiw?  Das Gebiet Charkiw  Õàðê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordwestlichen Teil der Ukraine. Jetzt gibt es in der Stadt mehr als 2500 Straßen. Ко­с­то­ма­ ров. o) — рахуватися günstig — вигідний 1. Воно було звільнене 23 серпня 1943 ро­ку. Рє­пін. Єсе­нін. Найвідоміші з них — парк ім. Hauptstraße und historisches Zentrum der Stadt. Область розташована в північно-схі­д­ ній частині України. eine große An­ zahl von Parks. Під час Другої світової війни місто за­ зна­ло страшних руйнувань. Chlebnikow.Gebiete und Städte der Ukraine l 82 Durch die von Karasin 1805 gegründe­ te Char­ko­wer Universität wurde die Stadt zu ei­nem wichtigen Bildungszentrum. Jessenin. dessen Name früher Slo­bos­hanscht­s­chy­na war. t) — знаходитися zerstören (te. Hulak–Artemowsky. Горь­ко­ го та сад Шевченка. Хлєбніков. weilen (te. Die schönste Straße ist die Sumskaja­ straße. У різні роки Харків відвідували та в ньому працювали Квітка-Ос­но­в’я­ не­н­ко. Після Жовтневої революції з 1919 по 1934 роки Харків був сто­ лицею Укра­ї­ни. 3. t) — перетинатися gelten (a. t) — руйнувати befreien (te. Wörter und Wendungen sich kreuzen (te. . 4. Нині в місті понад 2500 вулиць і 26 май­данів. Із заснуванням у 1805 році завдя­ ки Каразіну Харківського уні­вер­си­ те­ту місто стало важливим освітнім центром. Sie wurde am 23. 26 Plätze. Kostomarow. Re­pin. Гулак-Артемов­ський. його історичний центр — вулиця Сумська. 5.

Харківська область — одна з най­ розвинені­ших областей України. Область має кордон з Росією та пло­ щу 31 400 км2. Провідна роль належить ма­ши­но­бу­ ду­ван­ню та металообробній про­ми­с­ ло­во­с­ті. Поверхня області являє собою рі­в­ ни­ну. а літо жарке. Мож. «Серп і мо­ лот». Es gibt auch Erdöl. Ocker und Mineralwasserquellen. .l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 83 Das Gebiet grenzt an Russland und hat die Fläche 31 400 km2. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Charkiw. Оскіл. Найбільша ріка — Сіверський До­ нець з притоками (Уди. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Der größte Teil des Gebiets liegt in der Waldsteppenzone. der Mosh. Der Hauptwasserstrom ist der Si­wersky Donez mit den Nebenflüssen (die Udy. der Wely­ ky Bur­luk). Die führende Rolle gehört dem Ma­schi­ nen­bau und der Metallindustrie. Клімат помірно континентальний. der Oskil. Stein– und Braun­ koh­le. “Sichel und Hammer”. Більша частина області лежить у лі­со­ сте­по­вій зоні. В області проживає близько 3 млн чол.­ Обласний центр — місто Харків. Das Gebiet Charkiw ist eines der ent­ wic­kel­te­sten Gebiete der Ukraine. “Kommu­nar”. Гіганти промисловості — Харківсь­ кий тракторний завод. «Укрелектромаш» та ба­га­то інших — широко відомі за ме­жа­ми України. Es wird in 27 Bezirke geteilt. Річки області належать до басейнів Дону та Дніпра. пісок. Поділяється на 27 районів. Ве­ли­кий Бурлук). hat 17 Städ­te. має 17 міст. крейда. джерела мі­не­ра­ ль­ної води. кам’яне та буре ву­гіл­ ля. Зима прохолодна. Kreide. Im Gebiet wohnen etwa 3 Millionen Men­schen. кам’яна сіль. Steinsalz. Die Riesen der Industrie: das Charkower Traktoren­werk. Sand. особливо на природний газ. «Еле­к­т­ро­ва­ж­маш». во­г­не­ три­в­ка глина. вохра. Die Flüsse des Gebeiets gehören zum Don– und Dniprobecken. Der Winter ist kühl und im Sommer ist es heiß. Більша частина території лежить у Придніпровській низовині. Є також нафта. das Turbinenwerk. Der größte Teil des Territoriums liegt auf der Dniproniederung. «Комунар». besonders an Erdgas. турбінний завод. “Ele­ktro­ h­vash­mash. Область багата на корисні копалини. “Ukrelektro­masch” und viele an­dere sind weit über die Grenzen der Ukraine bekannt. Die Oberfläche ist flach. feu­er­fe­ sten Ton.

 Хоткевич. Im Charkower Gebiet wurden die Schrift­steller H. Яворницький. Лозова. устаткування для багатьох галузей господарства. Was kann man über die Bodenschätze des Gebiets sagen? 3. Die Stadt und das Gebiet liefern dem Land Diesellokomotive. бульдозери. Lager. Wasylkiwsky geboren. газопереробна. художники І. Останні роки свого життя провів тут великий український філософ та поет Г. Skoworoda. генератори.­ Die letzten Jahre seines Lebens ver­ brach­te hier der große ukrainische Phi­ lo­soph und Dichter H. електромотори. історик Д. Karasin. засновник Ха­р­ків­сь­ко­го університету В. Welche hervorragenden Menschen lebten und schufen im Charkower Gebiet? . Найбільші залізничні вузли — Харків. gasver­arbeitende. Chotkewytsch. У Харківській області народилися пись­мен­ни­ки Г. Elektrokräne. Місто і область постачають країні те­п­ло­во­зи. Bull­do­ zer. Ge­ne­ra­to­ren. Losowa. Merefa und Lju­bo­tyn. Рєпін та С. Be­triebs­an­ la­gen für viele Wirtschaftszweige. der Historiker D. Wörter und Wendungen der Ocker — вохра leistungsstark — потужний die Diesellokomotive -n — тепловоз das Lager — підшипник die Werkbank (die Werkbönke) — верстат Fragen zum Text 1. Ja­wor­­nyzky. Flugzeuge. Васильківський. Wie kann man das Gebiet vom Gesichtspunkt der industriellen Entwicklung charakterisieren? 4. Zucker­rüben– und Lebensmitte­ lindustrie ent­wic­kelt. Fahr­rä­der. Werkbänke. der Begründer der Char­ ko­wer Universität W. Werkzeuge. велосипеди. цукрова та харчова промисловості. На цих підприємствах виготовляють потужні турбіни для електростанцій. Квітка-Основ’яненко і Г. Мерефа та Лю­бо­тин. Repin und S. літаки. поліграфічна. а також на м’ясо-молочній промисловості. Wie ist die geographische Lage des Gebiets Charkiw? 2. інструменти. Сково­рода. В області широка транспортна ме­ режа. Куп’янськ. Ziemlich gut sind im Gebiet leichte. Каразін. Die größten Knotenpunkte sind Char­kiw. Kwitka–Osno­wjanenko und H. ве­р­с­та­ти. Worauf spezialisiert sich die Landwirtschaft? 5. polygraphische. Im Gebiet ist der Verkehrsmittelnetz sehr breit. Досить добре розвинена в області легка. Die Landwirtschaft spezialisiert sich auf Getreide– und Zuckerrübenanbau und auf Fleisch– und Milch­viehzucht. електрокрани.Gebiete und Städte der Ukraine l 84 In diesen Betrieben werden lei­stungs­ star­ke Turbinen für Was­ser­kraft­wer­ke. під­ ши­п­ни­ки. Kupjansk. Elektromotoren er­zeugt. Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­єть­ ся на вирощувані зернових культур та цукрового буряку. die Maler I.

14 технікумів і кілька до­ слі­д­них інститутів.). ляльковий театр і філармонію. Греко-Софіївська церква (1780 р. па­м’я­т­ ни­ки Уша­ко­ву. 14 Fachberufsschulen und einige For­ schungs­in­sti­tu­te.). Суворову. У літописах уперше згадується в 1737 році.­ Cherson entstand im Jahre 1778 als Festung­ zum Schutz der südlichen Grenze. за 25 км від Дніпровського лиману Чорного моря. лі­ка­ря Джо­р­джа Гарварда. 1804–1836 er­ richtet). Гідні огляду обеліск на честь ан­г­лій­ сь­ко­го громадського діяча. die Heilige–Geists­kathedrale (Swjatoduchowsky Sobor. die Ka­tha­rinen–Kathedrale mit dem Gloc­ken­turm (1782–1787 erbaut) und das Waffenarsenal (1784 errichtet). художній музей. Zu den historischen Baudenkmälern ge­ hören die Reste der Festung (18–19. Тут є краєзнавчий музей. das Kar­ byschew–Denkmal und das Suworow– Denkmal. Die Theaterfreunde haben die Mög­lich­ keit das ukrainische Drama–Theater. des Arz­tes George Howard. У місті значний науковий потенціал. котрий брав ак­ти­ в­ну участь у боротьбі проти епідемії тифу в місті. 25 km ent­fernt­ vom Dniproliman des Schwar­ zen Meeres. die Greko–So­phi­en–Kirche­ (1780 erbaut). Херсон було засновано в 1778 році як фортецю для захисту південного ко­р­до­ну. Hier gibt es vier Hochschulen. Карбишеву. До історичних пам’яток архітектури на­ле­жать залишки фортеці (18—19 ст.). на правому березі Дніпра.).) і зброй­ний ар­се­нал (по­бу­до­ва­ний в 1784 р. Двері багатьох музеїв і театрів ши­ро­ ко відкриті для відвідувачів. планетарій. Місто розташоване на півдні України. der aktiv am Kampf gegen die Typhusepidemie in der Stadt teilgenommen hat. пам’ятник першим ко­ра­ бе­лам Чо­р­но­мор­сь­ко­го флоту. das Puppentheater und die Phil­har­mo­ nie zu besuchen. Jahr­ hundert). Тут є 4 вузи. Катерининський со­ бор з дзві­ни­цею (по­бу­до­ва­ний у 1782—1987 рр. ein Pla­ ne­ta­ri­um. das Denkmal für die ersten Schiffbauern der Schwarz­meer­ marine. . Театрали мають можливість від­ві­да­ ти український драматичний театр.­ Die Stadt wird erstmalig in den Chro­ni­ ken im Jahre 1737 erwähnt. Die Türen vieler Museen und Theater sind für die Besucher weit geöffnet. das Uschakow–Denkmal. Hier gibt es das historische Museum der Stadt. Святодухівський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1780 р. Sehenswert sind der Obelisk zu Ehren der englischen Prominenten. das Kunstmuseum.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 85  Cherson  Õåðñîí Die Stadt liegt im Süden der Ukraine. Die Stadt verfügt über ein bedeuten­ des wissenschaftliches Potential. am rechten Ufer des Dnipro.

-s — плавучий док Fragen zum Text An welchem Fluß liegt Cherson? Was ist in Cherson sehenswert? Was zieht die Gäste in Stadt an? Wie groß ist die Bevölkerungszahl? Was wird in Cherson hergestellt?  Das Gebiet Cherson  Õåðñîíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Becken des unte­ ren Stromes des Dnipro.Gebiete und Städte der Ukraine l 86 Cherson hat heute die Fläche über 200 km2 und die Hälfte davon nehmen Parks und Grünanlagen. ку­ку­ ру­дзя­но-збиральні комбайни «Лан». 2. -n — видатна особа 1. Bekannt sind das erdölverarbeitende Werk. Відомі нафтопереробний завод. Viele Autobahnen. Im Süden wird es vom Schwarzen und Asow­schen Meer umspült. багато винозаводів. . 5. Сьогодні в Херсоні живуть 362 тис. вантажні судна. Багато автострад. In der Stadt gibt es einen botanischen Garten und zwei Dendrarien. die in den mei­sten Be­trie­ben der Stadt beschäf­ tigt sind. In Cherson von heute leben ca. і половину з них займають пар­ки та сквери. Elektromaschinen. котрі працюють на бі­ль­шо­с­ті підприємств міста. плавучі доки. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го та Азовського морів. das Frachtschiff. Херсон має сьогодні площу понад 200 км2. жи­ро­ вий комбінат. -e — вантажний корабель das Schwimmdock. Область розташована в басейні ни­ж­ ньої течії Дніпра. das Fettkombinat. скло. Wörter und Wendungen das Waffenarsenal — збройний арсенал der Prominente. 4. жителів. повітряних і залі­з­ ничних ліній зв’язують місто з майже усіма містами України та сусідньої Росії. електро­машини. Тут виробляють океанські танкери. Херсон — це морський і річковий порт. Fracht­ schif­fe. У місті є ботанічний сад і два денд­ рарії. viele Wein­ werke. Glas pro­du­ziert. 362 Tau­send Einwohner. 3. Hier werden ozeanische Tanker. Maismäh­ drescher “Lan”. Schwimmdocks. Cherson ist ein See– und Flusshafen. Flug– und Ei­sen­ bahn­li­ni­en verbinden die Stadt mit fast allen Städten der Ukraine und des be­nach­bar­ten Russland.

Ton.2 Mil­lio­ nen Menschen. то мо­ ж­на ска­за­ти. Schildpattsand. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Das Zentrum des Schiffbaus ist Cher­son. Die führenden Zweige der Industrie sind Schiffbau und Schiffsreparatur. Der Winter ist mild. Уздовж морського узбережжя багато піщаних островів. dass die Baustoffe am öff­te­sten gewonnen werden: das sind Kalk. Die Meeresküste entlang ziehen zahl­ rei­che Sandinseln. Поділяється на 18 районів.­ Обласний центр — місто Херсон. що найчастіше ви­до­бу­ ва­ють бу­ді­ве­ль­ні матеріали: ва­п­няк. Площа області становить 28. км2. Область розташована у степовій зоні. Sand. so kann man sagen. Es gibt in geringem Maße Torf. Центр суднобудування — Херсон. . Das Gebiet liegt in der Steppenzone. Heilschlamm. півостровів і кіс.5 тис. лікувальні грязі. Der Hauptwasserstrom ist der Dnipro. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. Was die Bodenschätze angeht. Ein Teil des Kachowsker Stausees ge­ hört dem Gebiet. при­ро­д­ ний газ. черепашник. hat 9 Städte. що тече по території області на протязі 200 км. schneearm mit häu­fi­gem Tauwetter. land­wirt­schaft­li­cher und elektrotechni­ scher Maschinen­bau. Erdgas. Поверхня рівнинна.2 млн чол. Das Gebiet nimmt einen Teil der Schwarz­meer­platte ein. гли­ну. У незначній кількості є торф. сіль­ сь­ко­го­с­по­дар­сь­ке та електротехнічне машинобудування.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 87 Die Fläche beträgt 28 500 km2. Im Gebiet wird sowohl Industrie. населення — 1. Bauxite. Стосовно корисних копалин. Sandhalbinseln und Land­zun­gen. Головна ріка — Дніпро. боксити. als auch Landwirtschaft ent­wickelt. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Провідними галузями промисловості є суднобудування і судноремонт. Клімат помірно континентальний. der auf der Strecke von 200 Ki­lo­me­ tern das Territotium des Gebiets durch­ fließt. У межах області знаходиться ча­с­ти­на Каховського водосховища. Weit bekannt sind Naturschutzparks As­ka­nia–Nowa und Azow–Sywasch. малосніжна з частими від­ли­га­ми. Область займає частину При­чо­р­но­ мор­сь­кої низовани. Область належить до індустріальноаграрних. Die Oberfläche ist flach. Широко відомі заповідники АсканіяНова та Азово-Сиваський. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Cherson. має 9 міст. пі­сок. Зима м’яка.

м’яса. згі­д­ но з лі­то­пи­сом. Найбільші залізничні вузли — Хер­ сон та Каховка. Fleisch–. Henitschesk und Skadowsk. -n — коса (геогр. В області використовуються всі види транспорту. Найбільші морські порти — Херсон. die durch Kon­ser­ven–. t) — перетинати Fragen zum Text 1. Генічеськ і Скадовськ. що про­ хо­дять через область. Значне місце займає харчова про­ми­ с­ло­вість. Chmelnyzky entstand laut Chroniken im Jahre 1493 unter dem Namen Ploskyriw. Місто розташоване на Західній Укра­ї­ ні. Welche Naturschutzparks dieses Gebiets kennen Sie? 5. вина. масла. Die größten Eisenbahnknotenpunkte sind Cher­son und Kachowka. Nennen Sie die größten Seehäfen dieses Gebiets. Wein–. 2. олії та жирів. Wörter und Wendungen die Landzunge. Durch welche Zweige sind die Industrie und die Landwirtschaft vertreten? 4. Залізниці та автомагістралі. сполучають Крим з іншими областями України. У легкій промисловості головну роль відіграє текстильна промисловість. am Zusammenfluss des Südlichen Buh und seines Nebenflusses Ploska. на злитті Південного Бугу та його притоки Плоска. In der Leichtindustrie gehört die füh­ ren­de Rolle der Textilindustrie. Die größten Seehäfen sind Cherson. Butter– und Käse–. .­ Хмельницький був заснований. сира.Gebiete und Städte der Ukraine l 88 Den bedeutenden Platz nimmt die Lebensmittelindustrie ein.  Chmelnyzky  Õìåëüíèöüêèé Die Stadt liegt in der Westukraine. представлена випуском кон­ се­р­вів. Welche Bodenschätze werden am öftesten entdeckt? 3. Öl– und Fettproduktion ver­tre­ten wird. у 1493 році під на­ звою Пло­с­ки­рів. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Cherson.) der Schildpattsand — черепашник der Bauxit — боксит der Heilschlamm — лікувальні грязі durchqueren (te. Die das Gebiet durchquerenden Ei­sen­ bahn­li­ni­en und Autobahnen verbinden die Krym mit den anderen Gebieten der Ukrai­ne. Im Gebiet sind alle Verkehrsmittel vor­ han­den.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 89

In den 80er Jahren des 18. Jahr­hun­
derts wurde in Proskuriw um­be­nannt.

У 80-х роках 18 століття він був пе­ре­
йме­но­ва­ний у Проскурів.

Seit 1795 hat es den Status der Stadt
bekommen und seit 1941 wurde zum
Gebietszentrum.

З 1795 року він отримав статус міста,
а з 1941 став обласним центром.

Erst im Jahre 1954 wurde es in Chmel­
ny­z­ky umbenannt.

Тільки в 1954 р. був перейменований
у Хме­ль­ни­ць­кий.

Die Gesamtfläche der Stadt beläuft
sich auf 52 km2.

Загальна площа міста складає 52 км2.

Die Bevöl­kerungs­zahl beträgt 241 Tau­
send Einwohner.

Кількість населення складає 241 тис.
жителів.

Chmelnyzky ist eine Stadt der Wis­sen­
schaft und Bildung.

Хмельницький — місто науки
та осві­ти.

Hier gibt es viele Hochschulen,
Projektierungsbüros und 6 Fachberuf­
sschulen.

Тут багато вузів, проектних бюро та
6 технікумів.

Sehenswert sind zahlreiche Denkmäler,
die zu Ehren der im Kriege 1941–1945
Gefallenen errichtet sind.

Гідні огляду численні пам’ятники, зве­
де­ні на честь загиблих під час війни
1941—1945 рр.

Majestätisch erheben sich das T.
Schew­tschenko–Denkmal, das
B. Chmel­nyzky–Denkmal — der Stolz
der Ein­woh­ner der Stadt.

Велично підносяться пам’ятники
Т. Шевченку, Б. Хмельницькому — гор­
дість жителів міста.

In Chmelnyzky dominieren Elek­tro­tech­
nik, Maschinenbau.

У Хмельницькому домінує еле­к­т­ро­те­х­
ні­ка, машинобудування.

Hier sind vertreten solche Betriebe:
die Produktionsvereinigung “Ukr­
elektro­apparat”, das Werk der Kabel–
und Traktorenaggregate, die Mö­bel­fa­
brik “Fun­ke” (“Iskra”), Betriebe der
Leicht–, Nahrungs­mittel­industrie und
der Bau­stof­fe.

Тут представлені такі підприємства:
виробниче об’єднання «Укре­ле­к­т­ро­а­
па­рат», завод кабельних і трак­торних
агрегатів, меблева фабрика «Іскра»,
підприємства легкої та ха­р­чо­вої про­
ми­с­ло­во­с­ті та будівельних ма­те­рі­а­лів.

Chmelnyzky ist auch die Stadt der
Thea­ter und Museen.

Хмельницький також місто театрів
і музеїв.

Großer Beliebtheit erfreuen sich das
ukrainische Drama–Theater, das Pup­
pen­thea­ter, die Philharmonie.

Великою популярністю користуються
Український драматичний театр, ля­ль­
ко­вий театр і філармонія.

Viele Touristen und die Städter be­su­
chen das Heimatmuseum, das
H. Werejsky–Museum.

Багато туристів і жителів міста від­ві­
ду­ють краєзнавчий музей Г. Ве­рей­
ського.

Gebiete und Städte der Ukraine l

90
Der berühmte Grafiker wurde hier ge­
boren.

Відомий графік народився тут.

Chmelnyzky ist eine moderne Stadt
mit viel Grün.

Хмельницький — сучасне місто, де
багато зелені.

Hier gibt es einen Botanischen Garten
und zwei Parks.

Тут є ботанічний сад і два дендро­
парки.

Chmelnyzkyj ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Хмельницький — залізничний вузол.

Hier gibt es zwei Busbahnhöfe und ei­
nen Flughafen.

Тут є також два автовокзали та ае­ро­
порт.

Wörter und Wendungen

der Zusammenfluß — злиття
umbenennen (a, a) —
перейменовувати
1.
2.
3.
4.
5.

dominieren (te, t) — переважати
der Baustoff, -e — будівельний
матеріал

Fragen zum Text

Was können Sie über die Geschichte der Stadt berichten?
Worauf sind die Einwohner der Stadt stolz?
Wodurch ist die Stadt berühmt?
Was würden Sie in dieser Stadt besichtigen und besuchen?
Waren Sie einmal in Chmelnyzkyj? Was können Sie von Ihren
Eindrücken erzählen?


Das Gebiet Chmelnyzky


Õìåëüíèöüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt auf der Podilljaplatte
und im südlichen Teil von Wolyn.

Область розташована на Поділлі та
в південній частині Волині.

Die Fläche ist 20 600 km2.

Площа 20 600 км2.

Im Gebiet wohnen fast 1,5 Millionen
Men­schen.

В області проживає 1,5 млн чол.

Es besteht aus 20 Bezirken und hat 13
Städte, darunter ist Chmelnyzky die
größte Stadt und das Gebietszentrum.

Поділяється на 20 районів, має
13 міст, серед яких Хмельницький
найбільше і є обласним центром.

Die Oberfläche ist flach.

Поверхня рівнинна.

Zu den im Gebiet gewonnenen Boden­
schät­zen gehören Kalk, Kreide, Gips,
Sand, Mergel, Topf, Phosphorite, sel­te­
ne Mineralwasserquellen.

До корисних копалин, що добува­
ються в області, належать вапняки,
крейда, гіпс, пісок, мергель, торф,
фосфорити, зустрічаються джерела
мінеральної води.

Das Klima ist gemäßigt kontinental.

Клімат помірно континентальний.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 91

Der Winter ist mild, der Sommer ist
warm.

Зима м’яка, а літо тепле.

Die Flüsse gehören zum Dniprobecken
(Horyn, Slutsch), zum Piwdenny–
Buhbecken (der Bushok, die Ikwa, der
Sgar), zum Dnisterbecken (der
Strutsch, der Shwantschyk u. a.).

Річки належать до басейнів Дніп­
ра (Горинь, Случ), Південного Бугу
(Бу­жок, Іква, Згар) і Дністра (Збруч,
Жван­чик та ін.).

Das Gebiet liegt in der Waldsteppen–
und Steppenzone.

Область лежить у лісостеповій та сте­
по­вій зонах.

Im Gebiet wurde der nationale Na­tur­
park Podilski Towtry geschaffen.

В області створено національний
при­ро­д­ний парк Подільські Товтри.

Im Gebiet entwickeln sich sowohl In­du­
strie als auch Landwirtschaft.

В області розвиваються як про­ми­с­ло­
вість, так і сільське господарство.

Der Maschinenbau und die
Lebensmittelindustrie nehmen führen­
de Plätze ein.

Машинобудування та харчова про­ми­
с­ло­вість займають провідні місця.

Außerdem sind auch ziemlich hoch
leich­te, holzverarbeitende Industrie,
Forst­wirt­schaft und
Baustoffproduktion ent­wic­kelt.

Крім того, досить добре розвинені
лег­ка, деревопереробна про­ми­с­ло­
вість, лі­со­ве господарство та випуск
бу­ді­ве­ль­них матеріалів.

Das Gebiet gibt dem Land Schmie­de­
presseanlagen, landwirtschaftliche
Maschinen, Papier, Zucker und Ze­ment.

Область дає країні ковальсько-пре­со­
ве устаткування, сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­
кі машини, папір, цукор, це­мент.

Die größten Betriebe sind “Ukrelek­tro­ap­
pa­rat”, Möbelfabrik “Iskra”, Maschinen­
bauwerk in Wolotschysk “No­mi­nal”,
Werk­zeug­­maschinenbauwerk, Zucker­
rübenwerke in Schepetiwka, Teofipol,
Sta­ro­kost­jan­ty­n­ow und Derashnja.

Найбільші підприємства «Укре­ле­к­т­
ро­а­па­рат», меблева фабрика «Іс­к­ра»,
Волочиський машинобудівний завод
«Номінал», верстатобудівний завод,
цукрові заводи в Шепетівці, Те­о­фі­по­
лі, Старокостянтинові та Деражні.

Die Landwirtschaft spezialisiert sich
auf Getreide– und Zucker­rüben­anbau
und Fleisch– Milchviehzucht.

Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­
єть­ся на вирощуванні зерна та цу­к­
ро­вих буряків та м’ясо-молочному
тварин­ництві.

Die Hauptverkehrsmittel sind Ei­sen­
bahn– und Autoverkehr.

Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­
ний та автомобільний.

Die Eisenbahnknotenpunkte sind
Chmel­ny­z­ky, Schepetiwka, Hretscha­ny.

Залізничні вузли Хмельницький, Ше­
пе­ті­в­ка, Гречани.

Die Hauptautobahn verbindet die fol­gen­
den Städte: Nowohrad–Wolynsky —
Schepetiwka — Chmelnyzky — Kam­ja­
nez–Podilsky — Chotyn.

Головна автомагістраль зв’язує такі
міста: Новоград-Волинський — Ше­пе­
ті­в­ка — Хмельницький — Кам’янецьПодільський — Хотин.

Gebiete und Städte der Ukraine l

92
Interessant ist die Geschichte dieses
Gebiets.

Цікава історія цієї області.

Während des Befreiungskampfes des
ukrainischen Volkes unter der Leitung
von B. Chmelnyzky wurde auf diesem
Boden bei Pyljawka im Jahre 1648 das
pol­ni­sche Heer zerschlagen.

Під час визвольної боротьби ук­раї­
нсь­ко­го народу під керівництвом
Б. Х­мель­ниць­ко­го на цій землі під
Пилявою в 1648 році було розбите
польсько-шля­хетсь­ке військо.

Wörter und Wendungen

die Forstwirtschaft — лісове
господарство
die Schmiedepresse —
ковальський прес
das Heer, -e — війська
1.
2.
3.
4.

der Befreiungskampf Kämpfe —
визвольна боротьба
der Mergel — мергель (геол.)
das Werkzeugmaschinenbau­
werk — верстатобудівний завод

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?
5. Was können Sie aus der Geschichte dieses Gebiets erzählen?


Das Chmelnytzker Gebiet


Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé

Das Chmelnytzker Gebiet, früher Kam­
ja­nez–Podilskier Gebiet, wurde am
22. Sep­tem­ber 1937 gebildet und 1941
um­be­nannt.

Хмельницька область, раніше Ка­м’я­
не­ць-Подільська область, була за­сно­
ва­на в 1937 році, і в 1941 р. перейме­
нована.

Das Gebiet ist nicht groß.

Ця область невелика.

Sein Territorium beträgt 20,6 Tau­
send km2.

Її територія займає 20,6 тис. км2.

Es zählt 1525 Tausend Einwohner.

У ній 1525 тис. жителів.

Die Geländegestaltung ist flach­hü­ge­
lisch.

Місцевість рівнинна.

Hier sind viele Wälder und Felder.

Тут багато лісів і полів.

90 km lang erstrecken sich im Gebiet
Podilsker Towtry–Gebirgskette.

На 90 км простягаються в об­ла­с­ті По­
діль­сь­кі Товтри — гірське па­с­мо.

Die Natur ist hier sehr malerisch.

Природа тут дуже мальовнича.

Nicht umsonst nannte unsere welt­be­
rühm­te Schriftstellerin L. Ukrainka die­ses
Gebiet “…Schönheit der Ukraine Po­dil­la”.

Недарма наша всесвітньо відома
пись­мен­ни­ця Леся Українка назвала
цю область «Краса України, По­діл­ля».

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 93

Das Chmelnytzker Gebiet liegt im We­
sten der Ukraine.

Хмельницька область розташована
на заході України.

Es grenzt im Norden an das Riwner Ge­
biet, im Westen an das Ternopiler Ge­
biet, im Osten an das Winnyzer und
das Shy­to­my­rer Gebiete und im Süden
an Gebiet Tscherniwzi.

Вона межує на півночі з Рівнен­ською,
на заході з Тернопільською, на сході
з Вінницькою та Житомирською і на
пів­дні з Чернівецькою областями.

Das Gebietszentrum ist die Stadt
Chmelnyz­­ky, die am Fluss Pi­w­denny
Buh liegt.

Центр області — місто Чернівці, що
розташоване на ріці Південний Буг.

Das ist ein Kultur– und In­du­strie­zen­
trum des Gebiets.

Це культурний та індустріальний
центр області.

Es zählt 260 Tausend Einwohner und
ist 507 Jahre alt.

Він нараховує 260 тис. жителів і йому
507 років.

Bis 1954 hieß diese Stadt Proskuriw.

До 1954 р. це місто називалося Про­
ску­рів.

Das Chmelnytzker Gebiet ist an schö­
ne und alte Städte und Dörfer reich.

Хмельницька область багата на кра­
си­ві та старовинні міста й села.

Die Stadt Kamjanez–Podilsky ist se­
hens­wert.

Визначне місто Кам’янець-По­діль­сь­
кий.

Die alte Festung dieser Stadt gehört
zur Zeit des Kampfes des ukrainischen
Vol­kes gegen die Türkei und Polen.

Стара фортеця в цьому місті на­ле­
жить до часів боротьби українського
на­ро­ду проти турків і поляків.

In dieser Festung war der Held unse­
res Volkes Ustym Karmeljuk gekerkert.

У цій фортеці був заточений герой
на­шо­го народу Устим Кармелюк.

In der Stadt Medshubysh gibt es auch
eine alte Festung, wo sich ein wun­der­
schö­nes Museum befindet.

У місті Меджубич також є стара фо­р­
те­ця, де знаходиться чудовий музей.

Viele Menschen besuchen sehr gerne
diese Stadt.

Багато людей охоче відвідують це
мі­с­то.

Zu den ältesten Städten des Gebietes
gehören auch Isjaslaw, Sataniw, Sche­
pe­tiw­ka, Letytschiw u. a.

До найстаріших міст області на­ле­
жить також Ізяслав, Сатанів, Шепетів­
ка, Летичів та ін.

Es ist nicht übrig, unsere größten Flüs­
se zu nennen.

Не зайвим буде назвати наші найбіль­
ші річки.

Das sind der Piwdenny Byh, der Goryn,
der Dnister, der Smotrytsch, der Sbrutsch.

Це Південний Буг, Горинь, Дністро,
Смотрич, Збруч.

Auf dem Territorium des Gebietes gibt
es einige Bodenschätze, z. B.: Sand­stein,
Sand, Kreide, Ton, Granit, Kalk­stein u. a.

На території області є деякі корисні
копалини, наприклад: піщаник, пісок,
крейда, тон, граніт, вапняк та ін.

Gebiete und Städte der Ukraine l

94
Das ist ein landwirtschaftliches Gebiet.

Це сільськогосподарська область.

Es gehört zu den Gebieten mit den
frucht­bar­sten Böden.

Вона належить до областей з ро­дю­
чи­ми ґрунтами.

Auf den Feldern des Gebietes werden
Weizen, Roggen, Mais, Erbsen, Gerste,
Hafer, Zuckerrüben, Kartoffeln, Gurken,
Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch an­ge­baut.

На полях області вирощують пше­ни­
цю, жито, кукурудзу, горох, ячмінь,
овес, цукровий буряк, картоплю, огі­р­
ки, то­ма­ти, цибулю, часник.

Man beschäftigt sich hier mit
Ackerbau, Gartenbau, Gemüsebau,
Viehzucht und Geflügelzucht.

Тут займаються землеробством, са­ді­в­
ни­ц­т­вом, овочівництвом, тва­рин­ни­ц­т­
вом і птахівництвом.

Hier gibt es auch viele Fabriken und
Werke.

Тут є також багато фабрик і заводів.

In Netyschyn arbeitet ein Atom­kraft­
werk.

У Нетишині працює атомна еле­к­т­ро­
ста­н­ція.

Wörter und Wendungen

die Gebirgs-Kette — гірське
пасмо
sehenswert — гідний огляду
1.
2.
3.
4.

übrig — інший, зайвий
kerkeren — бути заточеним
(у в’язницю)

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?


Dnipropetrowsk


Äí³ïðîïåòðîâñüê

An den beiden malerischen Ufern des
Dnipro liegt die Stadt Dnipropetrowsk.
Früher trug die Stadt den Namen Je­ka­
te­ri­noslaw.
Sie wurde im Jahre 1776 gegründet.
Heute ist Dnipropetrowsk als In­du­strie­
stadt bekannt, in der mehr als ein Mil­
lion Einwohner leben.
Dnipropetrowsk ist ein großes
Schwerindustriezentrum mit den hoch­
ent­wic­kel­ten Zweigen der Industrie:
Schwermaschinenbau,
Mähdrescherbau, Bau­stoff­in­du­strie.

На обох мальовничих берегах Дніпра
знаходиться Дніпропетровськ.
Раніше його називали Катеринослав.
Він був заснований у 1776 році.
Сьогодні Дніпропетровськ відомий
як про­ми­с­ло­ве місто, в якому меш­
кає понад 1 млн жителів.
Дніпропетровськ — це великий центр
важкої промисловості з високороз­ви­
неними галузями: важким ма­ши­но­бу­
ду­ван­ням, виробництвом ком­бай­нів
і будівельних матеріалів.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 95

Zu den größten Betrieben der Stadt
ge­hö­ren das Südliche Maschinenbau­
werk, mit dem die Arbeitstätigkeit
von Prä­si­den­ten L. Kutschma
verbunden ist.
Eine große Bedeutung für die öko­no­mi­
sche Entwicklung des Landes haben
auch Rohrwalzwerk;
Elektrolokomotivenwerk und Funkwerk.
In der Stadt gibt es mehrere Lehr–
und Kulturanstalten, darunter 9 Hoch­
schu­len, 5 Theater, 3 Museen mehrere
Bau­denkmä­ler.
Bald kommt die erste Linie der
U–Bahn in Gang.
Das ist die dritte nach Kyjiwer und
Char­ki­wer Metro in der Ukraine.
Zahlreiche Parks und Grünanlagen
schmücken diese schöne, saubere Stadt.

До найбільших підприємств на­ле­
жить Південний машинобудівний за­
вод, з яким пов’язана трудова діяль­
ність Пре­зи­де­н­та Л. Кучми.
Велике значення для економічного
розвитку країни має також тру­бо­
про­ка­т­ний завод, еле­к­т­ро­ло­ко­мо­ти­в­
ний– і радіозаводи.
У місті є багато навчальних закладів
і культурних установ, серед них де­
в’ять вузів, п’ять театрів, три музеї,
багато ар­хі­те­к­ту­р­них пам’яток.
Скоро почне діяти перша лінія
метро.
Це третє після київського та ха­р­ків­сь­
ко­го метро в Україні.
Багато парків і скверів прикрашають
це красиве чисте місто.

Wörter und Wendungen

der Schwermaschinenbau —
важка промисловість
die Baustoffindustrie —
виробництво будівельних
матеріалів
1.
2.
3.
4.
5.

der Zweig, -e — галузь
das Rohrwalzwerk —
трубопрокатний завод
die Lehranstalt, -en —
навчальний заклад

Fragen zum Text

Wo liegt die Stadt Dnipropetrowsk?
Wie nannte man die Stadt früher?
Wie groß ist die Zahl der Einwohner?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Was können Sie über das Kulturleben der Stadt erzählen?


Das Dnipropetrowsker
Gebiet


Äí³ïðîïåòðîâñüêà
îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Flussbecken des
Mit­tel– und Unterlaufs des Dnipro.

Область розташована в басейні се­ре­
д­ньої та нижньої течії Дніпра.

Die Fläche des Gebiets beträgt
31 900 km2.

Площа області складає 31 900 км2.

Die Bevölkerungs­zahl ist 3 745 Tau­send
Einwohner.

Кількість населення 3745 тис.
жи­­те­лів.

96

Gebiete und Städte der Ukraine l

Das Gebiet teilt sich in 22 Bezirke mit
20 Städten.

Область поділяється на 22 райони та
20 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Dni­
pro­pe­trowsk.

Обласний центр — місто Дніп­ро­пе­т­
ровськ.

Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­
lich: im Norden ist die Dniproan­hö­he
und im Süden — die Schwarzmeer­
niederung.

Рельєф області різноманітний: на
пів­но­чі Придніпровська височина,
на пів­дні — Причорноморська ни­зо­
ви­на.

Am linken Ufer gelegenen Gebietsteil
ist die Dniproniederung.

На лівобережній частині облас­
ті — Придніпровська низовина.

Der Hauptstrom des Gebiets ist der
Dnipro mit seinen Nebenflüssen der
Oril, die Samara mit die Wowtscha, die
Mo­kra und der Ingulez.

Головна ріка області — Дніпро з при­
то­ка­ми Оріль, Самара з Вовчою, Мо­к­
ра та Інгулець.

Innerhalb des Gebiets gibt es mehrere
Stauseen — bei Dniprodsershynsk, bei
Kachowka und der Dniprostausee.

У межах області є Дніп­ро­дзе­р­жин­
сь­ке, Каховське та Придніпровське
во­до­схо­ви­ща.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Das Dnipropetrowsker Gebiet ist an Bo­
den­schät­zen reich.

Дніпропетровська область багата на
корисні копалини.

Hier gibt es große Eisenerzlagerstätte,
Mangan, Nickel, Kobalt, Gold, Titan
und im Donezbecken und
Dniprobecken — Stein– und
Braunkohle.

Тут великі поклади за­лізної руди,
ма­р­га­н­цю, нікелю, кобальту, золота,
ти­та­ну, а в Донецькому та Дніп­ров­сь­
ко­му басейнах — кам’яного та буро­
го ву­гіл­ля.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist verhältnis­mäßig
kalt und der Sommer ist heiß.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима відносно холодна, а літо
жа­р­ке.

73 % der Bevölkerung sind Ukrainer.

73 % населення — українці.

Das Gebiet hat hochentwickelte Hüt­
ten­in­du­strie, Ma­schi­nen­bau und che­mi­
sche Industrie.

В області високорозвинені ме­та­лу­р­
гій­на, машинобудівельна та хімічна
промисловість.

Auch die Leichtindustrie und Leben­
smittelindustrie spielen hier große Rolle.

Велику роль відіграють також легка
та харчова промисловості.

Das Dnipropetrowsker Gebiet liefert
dem Lande Eisenerz, Metall, Werk­zeug­
ma­schi­nen, Eisenbahnwagen, Er­zeug­
nis­se der chemischen Industrie,
Porzellan und Ausrüstungen für
Bergbau und Hütten­industrie.

Дніпропетровська область постачає
країні залізну руду, метал, верстати,
залізничні вагони, продукцію хімічної
промисловості, порцеляну та уста­т­ку­
ван­ня для гірничорудної та ме­та­лу­р­
гій­ної промисловості.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 97

In der Landwirtschaft werden Getreide,
Sonnenblumen und Gemüse angebaut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­ють
зернові культури, соняшник та овочі.

Hier ist auch Milchviehzucht entwic­
kelt.

Тут розвинено також молочне тва­
рин­ни­ц­т­во.

Das Hauptverkehrsmittel ist die Ei­sen­
bahn.

Головний засіб транспорту — за­лі­з­
ни­ч­ний.

Im Dnipropetrowsker Gebiet hielten
sich Saporisher Kosaken auf und be­
sieg­ten die Polen unter der Führung
von B. Chmelnytzky.

У Дніпропетровській області пе­ре­бу­
ва­ли запорізькі козаки та під про­во­
дом Б. Хме­ль­ни­ць­ко­го одержали там
пе­ре­мо­гу над поляками.

In Dnipropetrowsk arbeitete der Hi­sto­
ri­ker und Ethnograph D. Jawornyzky,
des­sen Namen das historische
Museum der Stadt trägt.

У Дніпропетровську працював іс­то­
рик та етнограф Д. Яворницький, чиє
ім’я носить іс­то­ри­ч­ний музей міста.

Wörter und Wendungen

das Gebiet (-e) — область
der Mittellauf — середня течія
der Nebenfluß (-flüsse) —
притока
der Stausee, -n — водосховище
reich sein an (Dat.) — бути
багатим на...
die Bodenschätze — корисні
копалини
das Becken — басейн
verhältnismäßig — стосовно
die Hüttenindustrie — металур­
гійна промисловість
1.
2.
3.
4.
5.

der Unterlauf — нижня течія
die Geländegestaltung — рельєф
die Lebensmittelindustrie —
харчова промисловість
liefern (te, t) — постачати
die Ausrüstung, -en —
устаткування
die Werkzeugmaschine, -n —
верстат
die Milchviehzucht — молочне
тваринництво
das Verkehrsmittel —
транспортний засіб

Fragen zum Text

Wo liegt das Dnipropetrowsker Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Welche Stauseen gibt es dort?
Was liefert dem Lande das Dnipropetrowsker Gebiet?
Welche historischen Ereignisse sind hier geschehen?


Donezk


Äîíåöüê

Die Stadt Donezk ist eine ziemlich jun­
ge Stadt der Ukraine.

Донецьк — досить молоде місто
Укра­ї­ни.

Donezk entstand in diesem Jahr­hun­
dert an der Stelle der kleinen Arbeiter­
siedlung Jusowka.

Донецьк виник у цьому столітті на
мі­с­ці маленького робітничого селища
Юзівка.

-e — мережа das Forschungsinstitut. У центрі цієї проблеми знаходиться. -se — виріб die Ausrüstung — обладнання die Bergbaumaschine. Für das ganze Donezker Gebiet. Die Erzeugnisse des Donezker Hüt­ten­ werks kennt man in vielen Ländern der Welt. -n — шахта das Netz.Gebiete und Städte der Ukraine l 98 Es zählt etwa ein Million Einwohner. -e — науково-дослідний інститут 1. o) — видобувати die Kohlengrube. Він нараховує сьогодні близько мі­ль­ йо­на жителів. три театри і два музеї. холодильники. Але не можна не зважати на неї. 3. Kühl­schrän­ke und Fahrräder. -n — гірничодобувна машина verzichten auf (Akk. У місті є п’ять вузів. звичайно. ist das ökologische Problem aktuell. Bergbaumaschinen. де до­бу­ ва­ють вугілля. Zahlreiche Kohlengruben bilden ein brei­tes unterirdisches Netz von Betrieben. -en — селище gewinnen (a. Для всієї Донецької області. здоров’я людей. кілька науководослідних інститутів.) — відмовлятися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Donezk? Wieviel Einwohner leben in Donezk? Was produziert man in Donezk? Welche Betriebe bilden ein breites Netz? Warum ist hier das ökologische Problem aktuell? . Донецьк сьогодні — центр великого промислового регіону країни. Wörter und Wendungen entstehen (a. Aber man darf nicht darauf verzichten. das Erzeugnis. велосипеди. 2. ei­ ni­ge Forschungsinstitute. Donezk ist heute das Zentrum eines großen Industriegebiets des Landes. 3 Theater und 2 Museen. wo Koh­le und Metall gewonnen werden. Im Zentrum dieses Problems liegt selbst­ver­ständ­lich die Gesundheit der Men­schen. wo man Kohle gewinnt. 5. де до­ бу­ва­ють вугілля.­ In Donezk produziert man viele Arten von Ausrüstung. гострою є екологічна проблема. Цю проблему вирішити нелегко. In der Stadt gibt es 5 Hochschulen. a) — виникнути die Siedlung. У Донецьку випускають багато видів обладнання: гірничодобувні машини. 4. Велика кількість шахт утворює ши­ро­ ку підземну мережу підпри­ємств. Es ist nicht leicht dieses Problem zu lö­ sen. Вироби Донецького металургійного заводу знають у багатьох країнах світу.

Область поділяється на 18 районів та 48 міст. а літо жарке. Der nordöstliche Teil des Gebiets liegt auf der Donezker Anhöhe. Das Gebiet liegt innerhalb der Steppenzone. глина. Північно-східна частина області роз­ та­шо­ва­на на Донецькій височині. Площа області складає 26 500 км2. Die Ebene mit zahlreichen Flusstälern bil­det die Geländegestaltung. кам’яна сіль.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 99  Das Donezker Gebiet  Äîíåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. Es ist ein Industriegebiet. Das Gebiet grenzt an Russland. Zu den wichtigsten Bodenschätzen des Gebiets gehören vor allem Stein­ koh­le. яка на заході переходить в низовину. Das Gebiet teilt sich in 18 Bezirke mit 48 Städten. Область розташована в південно-за­хі­ д­ній частині України. а на півдні — у височину. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. На півдні вона омивається Азовсь­ ким морем. Der größte Fluss des Gebiets ist der Si­ wersky Donez mit den Nebenflüssen der Kaseny Torez. До найважливіших корисних копалин області належать передусім кам’яне вугілля. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist kalt und der Som­ mer — heiß. Das Gebietszentrum ist die Stadt Do­ nezk. der Bachmut und die Luhan. Steinsalz. Die Industrie nimmt in der gesamten Wirt­schaft des Gebiets 90 % ein. Рівнина з багатьма річковими до­ли­на­ ми утворює рельєф області. Понад 50 % населення — українці. Baustoffe. . Im Süden wird es vom Asowschen Meer bespült. ртуть та інші. Кількість населення — 5 007 900 жи­ телів. Über 50 % der Bevölkerung sind Uk­ rainer. Область має спільний кордон з Ро­сі­єю. Die Bevölkerungszahl ist 5 007 900 Ein­ woh­ner. Бахмут і Лугань. будівельні ма­те­ рі­а­ли. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Казений То­ рець. Обласний центр — місто Донецьк. Область знаходиться в межах сте­по­ вої зони. Промисловість займає 90 % за­га­ль­но­ го господарства області. Ton. Це індустріальна область. Queck­ sil­ber u. die im We­ sten in eine Niederung und im Süden in eine Anhöhe übergeht. a. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима холодна.

4. космонавт Л. Solowjanenko. пись­мен­ ник. Schau­spie­ler und Filmschaffender L. Куїнджі. Провідні галузі промисловості — ене­ р­ге­ти­ка. Ma­schi­nen­ bau und chemische Industrie. Кизим та літературний критик І. Вугільна промисловіть об’єднує бли­ зь­ко 120 шахт. -e — шахта knapp — тут: приблизно. Биков. Сосюра. Kuindshy. der Po­lar­for­scher G. на Дінці. Schriftsteller. der Zweig — галузь betragen (u. t) — омивати die Fläche. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Anhöhe. In der Landwirtschaft dominiert Vieh­ zucht.Gebiete und Städte der Ukraine l 100 Die führenden Industriezweige sind Energetik­. der Komponist S. Sedow. Dsjuba. актор і кі­но­ре­жи­сер Л. -n — площа. Прокоф’єв. Sossjura. Місто розташоване на заході України в мальовничій місцевості. . Wörter und Wendungen bespülen (te. 3. яку ство­рю­ ють передгір’я Карпат. Kohlenindustrie vereinigt knapp 120 Berg­werke. Сєдов. -en — низовина die Bodenschätze — корисні копалини die Steinkohle — кам’яне вугілля das Bergwerk. поверхня die Niederung. ху­ до­ж­ник А. річки Би­с­т­ри­ ця-Солотвинська та Бистриця-На­двір­ нян­сь­ка (притоки Бистриці). Hüttenindustrie. 2. У сільському господарстві переважає тваринництво. der Kos­mo­naut L. Bykow. Hier am Siwersky Donez wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: der Dich­ter W. народилось багато ві­до­ мих людей: поет В. композитор С. die Flüsse die By­stry­z­ja– Solotwynska und die Bystryzja–Nad­wirn­ jans­ka (Nebenflüsse der Bystryzja) schaffen. спі­вак А. полярник Г. -n — височина die Viehzucht — тваринництво dominieren (te. металургія. Kysym und der Literaturkritiker I. Prokofjew. t) — переважати innerhalb — в межах das Quecksilber — ртуть die Hüttenindustrie — металургійна промисловість Fragen zum Text Wo liegt das Donezker Gebiet? An welche Staaten grenzt es? Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? Wieviel Prozent nimmt die Industrie in der gesamten Gebietswirtschaft ein? 5. die das Karpatenvorland. близько 1. Wer wurde im Donezker Gebiet geboren?  Iwano-Frankiwsk  ²âàíî-Ôðàíê³âñüê Die Stadt liegt im Westen der Ukraine in einer malerischen Umgebung. Солов’яненко. ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня та хімічна промисловість. Дзюба. Тут. der Maler A. der Sänger A.

Mizkewitsch–Denkmal. Колегія єзуїтів. eine Philharmonie. Sie bewahren sorgfältig ihre National­ kultur und ihre Sprache auf. ху­до­ж­ ній музей. Die Stadt ist reich an den historischen Bauten: das sind die katholischen Kir­ che und das Kollegium der Jesuiten. Die Städter und die Touristen können hier viele Museen besuchen: das lan­ des­kund­li­che Museum. Möbel. музей релігії. An den Hochschulen (für Medizin. Ві­ р­мен­сь­кий собор. клуби та кіно­ театри. будинок природи. До 1962 р. In der Stadt werden Autos. Жителі міста й туристи можуть від­ві­ да­ти тут багато музеїв: музей міста. Вони дбайливо оберігають свою на­ці­ о­на­ль­ну культуру та свою мову. Франку та Мі­ц­ке­ ви­чу. das Museum für Literatur von Karpatenvorland. . солодовий та ва­ри­ ль­ний цехи пивоварні 18 століття.). Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 233 Tausend Einwohner (laut der Sta­ti­ stik 1998). У місті виробляється обчислювальна техніка. філармонія. Franko– Denkmal. лі­те­ ра­ту­р­ний музей Прикарпаття. чол. нафти та газу) отримують про­фе­сій­ну освіту кваліфіковані фахівці. Schmiede­presse­ ausstattung herg­estellt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 101 Die Stadt nimmt die Fläche von 3890 Hek­tar ein. Bis 1962 hatte die Stadt den Namen Sta­nis­law. У вузах (медичному. Івано-Франківськ був заснований у 1662 р. für Erdöl und Erdgas) wer­ den qualifizierte Fachkräfte aus­ge­­ bildet­. ковальсько-пресове об­ла­д­ нан­ня. Für Theaterverehrer gibt es zwei Thea­ ter. Re­ chen­tech­nik. Місто займає площу в 3890 га. das Kunst­mu­se­um. Iwano–Frankiwsk wurde im Jahre 1662 gegründet. Більшість населення — українці. das Museum für Re­li­gi­on. Hier sind viele Denkmäler errichtet: Schewt­schen­ko–Denkmal. Klubhäuser und Kinos. педагогічному. (згі­д­ но зі статистикою 1998 р. Населення складає 233 тис. Для прихильників театру тут є два театри­. die ar­me­ni­schen Kathedrale. das Haus der Natur. Jahr­hun­derts. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Ukrai­ner. він називався Станіслав. Місто багате на історичні будівлі: це католицька церква. päd­ ago­gi­schen. In der Stadt sind die Kulturen vieler Na­tio­na­li­tä­ten erhalten geblieben. У місті збереглися культури багатьох національностей. Тут споруджено багато пам’яток: па­ м’я­т­ни­ки Шевченку. den Malz– und Brauenwerkhallen der Brauerei des 18.

Es sind auch Textill–. Leicht– und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie entwickelt. Площа області складає 13 900 км2. Welche Besonderheiten hat die Landschaft in der Umgebung von Iwano-Frankiwsk? 2. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit allen Städten der Ukraine und anderen Staaten. У місті багато зелені: багато скверів та знаменитий парк Шевченка. Залізниця з’єднує місто з усіма мі­с­та­ ми України та інших країн. Також розвинені текстильна. Die Gebietsfläche beträgt 13 900 km2. -n — солодовий цех die Brauenwerkhalle. Відоме виробниче об’єднання «Ка­р­па­ т­п­ре­с­маш». Busbahnhöfe und einen Flughafen. . Die Stadt besitzt einen Eisenbahnhof. Im Süden grenzt das Gebiet an Ru­mä­ ni­en. Das Gebiet teilt sich in 14 Bezirke mit 15 Städten. Die Bevölkerungszahl ist 1 460 600 Ein­ woh­ner. легка та харчова промисловості. Was stellt man in der Stadt her?  Das Iwano-Frankiwsker Gebiet  ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne im Vorland der Ukrainischen Kar­pa­ten. -n — цех варіння пива das Kollegium — колегія die Brauerei — пивоварня die Schmiedepresseaus­ stattung — ковальськопресове обладнання die Produktionsvereinigung — виробниче об’єднання aufbewahren — зберігати Fragen zum Text 1. Область розташована на заході Укра­ї­ни в передгір’ї Українських Карпат. Кількість населення 1 460 600 жи­телів.Gebiete und Städte der Ukraine l 102 Sehr bekannt ist die Produktions­ vereinigung “Karpatenpressmasch”. Was ist in Iwano-Frankiwsk sehenswert? 5. На півдні область межує з Румунією. Місто має залізничний вокзал. Область поділяється на 14 районів та 15 міст. ав­то­ во­к­зал та аеропорт. Die Stadt hat viel Grün: viele Grün­an­la­ gen und den berühmten Schewt­schen­ ko–Park. Wie alt ist die Geschichte der Stadt? 3. Wörter und Wendungen die Malzwerkhalle. Was gehört zu den historischen Bauten der Stadt? 4.

Es gibt hier mehrere Bergseen — Le­be­ dy­ne. За своїм рельєфом область по­ді­ля­єть­ ся на три частини: північну (Поділь­ ська височина). In der Landwirtschaft werden Winter­ weizen.3 % населення — українці. Die führenden Industriezweige sind Erd­öl– und Erdgasförderung. Elektroenergetik.3 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Тут багато джерел мінеральних вод. Р. den Künst­ler W. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren Erdöl. машинобудівна. художника В. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. композитора М. mittleren (Karpatenvorland) und südwestlichen (ukrai­ni­sche Karpaten). а літо тепле. Свір. Hier gibt es auch Mineralwasserquellen. W. R. Ma­schi­ nen­bau. Alle Flüsse des Gebiets gehören zu Dnister– und Prutbecken: die Switscha. Обласний центр — місто Івано-Фра­н­ ківськ. chemische– und Lebensmittelindustrie. хі­ мі­ч­на та харчова. Stefanyk. 96. die Rubniza und andere. Stefjuk. L. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. Die höchste Bergspitze der Ukraine ist Gowerla (2061 m). Чере­ мшину. кам’яна та калійна солі. середню (передгір’я Ка­р­пат) та південно-західну (Укра­ї­н­сь­ кі Карпати). Das Klima ist hier gemäßigt kontinen­ tal: der Winter ist mild und der Sommer ist warm. Усі річки області належать до ба­сей­ нів Дністра та Прута: Свіча.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 103 Das Gebietszentrum ist die Stadt Iwa­ no–Frankiwsk. Касіяна. буре ву­гілля. 96. Павличка. den Dich­ter Schriftsteller und Schriftsteller D. Найвища гора України — Говерла (2061 м). Kas­ sijan.та газодобувна. Der größte Teil des Gebietsgeländes ist bewaldet. Das Gebiet schenkte der Welt viele be­ rühm­te Menschen: die Schriftsteller M. жито. Martowytsch. Стефаника. Pawlytschko. Кос-Анатольського та співачку М. Braunkohle. Nessamowyte sind die größten. Мартовича. Найбільша частина території області вкрита лісами. Тут є також гірські озера — Лебеди­ не та Несамовите найбільші з них. Стеф’юк. Erdgas. Лімініца. В. Iwantschuk. die Limniza. Gerste und Zuckerrüben angebaut. ячмінь та цу­к­ро­ві буряки. Der Geländegestaltung nach teilt sich das Gebiet in drei Teile: in nordöstli­ chen (Po­dil­jsj­ka Anhöhe).­­ den Kom­po­ni­sten M. die Swir. Л. електроенергетика. Roggen. Іванчука. Рубніца та інші. Stein– und Kalisalz. Kos–Ana­tol­ sky und die Sän­ge­rin M. Провідні галузі промисловості: на­ф­ то. Область подарувала світові багато ві­ до­мих людей: письменників М. . До найважливіших корисних копалин належать нафта. природний газ. Tscheremschyna. письменника і поета Д.

Seit dem Jahre 1765 wurde es zur Stadt. Воно було засноване в 1754 році. -n — площа betragen (u. 3. з 1924 по 1934 рр. am Ufer des Flusses In­gul (Nebenfluss des Südli­ chen Buh). До 1924 р. Hier entstanden zwei große Stau­seen. Kirowohrad ist eine relativ junge Stadt. Відомі також ватажок селянських пов­ станців О. стало містом. an der Mündung der Flüsse die Sugokma und die Bijanka. 2. Bis 1924 hieß es Jelisawethrad des Cher­so­ner Gouvernements. Обласне місто Кіровоград роз­та­шо­ва­ не на Придніпровській височині на березі річки Інгул (притоки Пі­в­ден­но­ го Бугу).Gebiete und Städte der Ukraine l 104 Bekannt sind auch der Leiter der auf­ stän­di­schen Bauern O. wo viele Parks und Grünanlagen lie­ gen. при впаданні річок Сугокми та Біянки.­ Es wurde im Jahre 1754 gegründet. З 1765 р. Довбуш та голова укра­ї­н­сь­ ких націоналістів С. von 1924 bis 1934 war es Sinowjewsk. Wörter und Wendungen die Fläche. Bandera. Erdöl– und Erdgasförderung — нафтова та газодобувна промисловість der Winterweizen — озима пшениця der Roggen — жито aufständische Bauern — селянські повстанці Fragen zum Text Wo liegt das Iwano-Frankiwsker Gebiet? Wie teilt sich das Gebiet? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Welche Industriezweige sind hier am meisten entwickelt? Wen schenkte dieses Gebiet der Welt?  Kirowohrad  ʳðîâîãðàä Die Gebietsstadt Kirowohrad liegt auf der Dniproanhöhe. . Загальна площа міста становить 105 км2 і складається з двох міських ра­йо­нів. 5. Кіровоград — порівняно молоде місто. Dowbusch und der Führer ukrainischer Nationalisten S. Die Stadt nimmt die Gesamtfläche von 105 km2 ein und besteht aus zwei Stadt­be­zir­ken.­ Тут було створено два великих во­до­ схо­ви­ща. 4. називалося Єлі­за­ве­т­г­ра­ дом Херсон­сь­кої губернії. Бандера. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф das Vorland — передгір’я die Braunkohle — буре вугілля das Erdöl — нафта 1. де розташовані багато па­р­ ків і зелених насаджень.— Зі­но­в’євськ.

die Gebäude des Frauengym­ nasiums und der Realschule (18. Die Bevölkerung der Stadt beträgt 274 200 Einwohner. Тільки з 1939 р.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 105 Erst ab 1939 wurde es Kirowohrad. im Reparatur­ mechanischen Werk. L. im Werk “Hidrosyla”. будинок при­ро­ди. Hier sind auch Leicht–. на заводі «Гідросила». у ви­ро­ б­ни­чих об’єднаннях «Радій». das Haus der J. K. Die Theaterfreunde erfreuen zwei Thea­ter und eine Philharmonie. Серед архітектурних пам’яток слід назвати казарми Єлізаветинської фо­р­ те­ці (1754 р. М. на ливарному за­во­ді. Die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt hat gute Tendenzen. Kirowohrad ist ein Ver­kehrs­kno­ten­ punkt.). Продукція підприємств від­пра­в­ля­ єть­ся до багатьох міст України та за ко­р­дон. будівлі жіночої гімназії та реального училища (18—19 ст. Економічний розвиток міста має гар­ ні перспективи. Es werden viele nichtstaatliche Be­trie­ be und Firmen geschafen. Sehenswert sind in der Stadt das hi­sto­ ri­sche Museum der Stadt. Достойні огляду історичний музей мі­с­та. M. Населення міста становить 274 200 жи­те­лів. Кіровоград — транспортний вузол. стало Кіровоградом. in der Gießerei. Тут також розвинена легка. Більшість з них зайнята на числен­ них підприємствах: в акціонерному то­ва­ри­с­т­ві «Червона Зірка». Прихильників театру радують два те­а­ т­ри та філармонія. Кропивницького. Кропивницького.—19. Л. У розпорядженні юнаків і дівчат 3 вузи та військовий університет льотчиків цивільної авіації. Karpenko–Kary “Chutir Nadija”. Kropywnyzky. Die beschäftigt meisten von ihnen sind in den zahlreichen Betrieben: in der Ak­ti­en­ge­sell­schaft “Tscherwona Sirka”. музей-заповідник І. in den Produktionsvereinig­ ungen “Radij”.). Die Erzeugnisse der Betriebe werden in viele Städte der Ukraine und ins Aus­land geliefert. Кар­ пенка-Ка­ро­го «Хутір Надія». das Denkmal zu Ehren des ukraini­ schen Re­gis­seurs. das S. ві­до­мо­го укра­ї­н­сь­ко­го письменни­ ка. Unter den Baudenkmälern sind die Ka­ ser­nen der Jelisawetynska–Festung (1754).  К. швейна та харчова промисловості. драматурга та ком­по­зи­то­ ра М. Vielen Jugendlichen stehen drei Hoch­ schu­len und eine Militäruniversität für Zivilflugwesen zur Verfügung.) zu erwähnen. музей С. Kropywnyzky–Museum. des be­ kann­ten ukrainischen Schriftstellers. на ремонтно-механічному заводі. Створюється багато недержавних під­ при­ємств і фірм. Bekleidungs– und Nahrungsmittelindustrie entwic­ kelt. пам’ят­ник на честь українського режи­сера. . «Дру­ кма­ши­на». “Druckma­schi­ne”. Jh. Dramaturgen und Kom­po­ni­sten M.

Місту Кіровограду вже понад 240 ро­ків. t) — постачати Fragen zum Text 1. Auf den Feldern des Gebiets züchtet man Weizen. Buch­ wei­zen. масляні культури та багато інших рослин. . Sagen Sie. Його заснування належить до 1754 року. картоплю. Was würden Sie in der Stadt besuchen? 5. крей­да). 12 Städ­te. Zu den Bodenschätzen des Gebiets ge­ hö­ren Braunkohle. До корисних копалин належать буре вугілля. Labradorstein. und suchen Sie die an der Landkarte. welche bedeutendsten Menschen die Stadt bekannt machten? 4. ячмінь. Es gibt auch Uran–. Кіровоград розташований у верхній течії Інгулу в центрі України між Дніп­ ром та Південним Бугом. графіт і будівельні матеріали (граніт. Was meinen Sie. Krei­de). хромові та залізні руди. два автовок­зали та аеропорт. Zuckerrüben. 12 міст. Graphit und Bau­stof­ fe (Granit. 2. Kartoffeln. мергель. овес. Це також уранові. 26 селищ і понад 1020 сіл. З 1939 р. Mais. В області 21 район. wo die Stadt liegt. Welchen Namen trug die Stadt früher? 3. Nickel–. Тут є залізничний вокзал. Mergel. Ihre Gründung fällt in das Jahr 1754. нікелеві. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Кіровоград є обласним центром. гречку.Gebiete und Städte der Ukraine l 106 Hier gibt es einen Eisenbahnhof. Gerste. Im Gebiet gibt es heute 21 Bezirke. Seit 1939 ist Kirowohrad das Gebiets­ zentrum. Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt?  Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets  Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ Kirowohrad liegt am Oberlauf des In­ guls im Zentrum der Ukraine zwischen dem Dnipro und dem Südlichen Buh. На полях області вирощують пше­ни­ цю. лабрадорит. Die Stadt Kirowohrad ist schon über 240 Jah­re alt. кукурудзу. Wörter und Wendungen sehenswert — визначний das Zivilwesen — громадська авіація die Aktiengesellschaft — акціонерне товариство die Bekleidungsindustrie — швейна промисловість liefern (te. Öl­ pflan­zen und viele andere Pflanzen. цукровий буряк. Hafer. Chrom– und Eisenerze. 26 Siedlungen und mehr als 1020 Dörfer.

метало. ein ukrai­ nisches Theater und eine Philharmonie. 6 бібліотек і те­атр. Найбільше підприємство міста «Че­р­ во­на зірка» постачає сільському го­с­ по­дар­с­т­ву багато видів сівалок. легка про­ми­с­ло­вість. Der größte Betrieb war die Land­ma­ schi­nen­fa­brik. панчішна та кон­ди­ тер­сь­ка фабрики.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 107 Es war damals eine Festung (Je­li­sa­ weth–Festung) im südlichen Steppen­ gebiet der Ukraine. 6 Bi­ blio­the­ken und ein Theater. краєзнавчий музей. Hier entstanden neue Industriezweige: Maschinenbau. 40 за­га­ль­но­ос­ві­т­ніх шкіл. Ki­row. академія авіації. 65 Kindergärten. У ті часи в місті було дві гімназії. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu ei­ ner Stadt. Seit 1934 trägt die Stadt den Namen des kommunistischen Funktionärs S. In jener Zeit gab es in der Stadt zwei Gymnasien. die dem Groß­in­du­stri­el­ len El­for­tis gehörte. einige Grundschulen. Heute gibt es hier eine pädagogische Universität. 14 професійних і технічніх шкіл. яка належала ве­ли­ко­му промисловику Ельфортісу. In der Stadt gibt es jetzt noch manche große Betriebe: ein Hydraulik­ motorenwerk. У місті зараз є ще кілька великих під­при­ємств: завод гідравлічних мо­ то­рів. 65 дитячих са­д­ків. . інститут сільськогосподарського машинобудування. Зараз Кіровоград належить до зна­ч­ них культурних центрів України. було бли­зь­ко 350 маленьких підприємств з ру­ч­ною працею. etwa 350 klei­ne Betriebe mit der Hand­ arbeit. eine Ge­mäl­de­ga­le­rie.M. картинна га­ле­рея. Der größte Betrieb der Stadt “Tscher­wo­ na Sirka” liefert an die Landwirts­chaft mehrere Arten von Drillmaschinen. Bekleidungsindustrie. З Жовтневої революції в місті. ein Funkwerk. Zur Zeit sind fast alle alten Betriebe re­ kon­stru­iert und vergrößert. Metall– und Holz­be­ar­ bei­tung. eine Akademie für Flugwesen. У той час це була фортеця (Єлі­за­ве­ тин­сь­ка фортеця) в південній сте­по­ вій області України.та де­ре­ во­об­ро­б­ка. eine Strumpf– und eine Südwarenfabrik. радіозавод. die Jelisawethrad hieß. Найбільшим підприємством була фа­ б­ри­ка сільськогосподарського ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. кі­ль­ка початкових шкіл. ein Institut für land­wirt­schaft­ li­chen Maschinenbau. ein lan­des­kund­li­ches Museum. Тут виникли нові галузі про­ми­с­ло­во­с­ ті: машинобудування. М. З 1934 року місто носить ім’я ко­му­ні­ с­ти­ч­но­го функціонера С. український театр і фі­ла­р­ мо­нія. Сьогодні тут є педагогічний уні­вер­си­ тет. Vor der Oktoberrevolution gab es in der Stadt. Нині майже всі старі підприємства ре­ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні та збільшені. Jetzt wurde Kirowohrad zu einem be­ deu­ten­den Kulturzentrum der Ukraine. Кірова. З часом вона розвинулася в місто. 40 allgemeinbildende Schu­ len. яке на­зи­ва­ло­ся Єлізаветградом. 14 Fachschulen und tech­ni­ sche Schulen.

Das Gebiet teilt sich in 21 Bezirke mit 12 Städten. Обласний центр — місто Кіровоград. Wann wurde Kirowohrad gegründet?  Das Kirowohrader Gebiet  ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im zentralen Teil der Ukraine im Zwischenflussland des Dnipro und des Südlichen Buh. У розпорядженні жителів міста також 55 бібліотек. Область поділяється на 21 район та 12 міст. Область розташована на рівнині з ви­со­чи­ною. 7 Kinos und 6 Parks zur Verfügung. Die Bevölkerungszahl ist 1 183 800 Ein­ woh­ner. 2. Кількість населення становить 1183.Gebiete und Städte der Ukraine l 108 Den Einwohnern der Stadt stehen auch 55 Bibliotheken. Am Dnipro gelegene Anhöhe bildet die Geländegestaltung des Gebiets. 5. 4. Площа області — 24 600 км2. 7 кінотеатрів і 6 парків. Welche Pflanzen werden auf den Feldern des Gebiets gezüchtet? 7. Wörter und Wendungen die Bodenschätze — корисні копалини der Baustoff — будівельні матеріали der Labradorstein — лабра­ дорит der Buchweizen — гречка züchten — вирощувати der Großindustrielle — великий промисловець 1. Arbeitersiedlungen und Dörfer gibt es im Gebiet? Welche Bodenschätze hat das Gebiet? Wo wurden in der Ukraine in den letzten Jahren Goldvorräte entdeckt? 6. . жителів. Die Gebietsfläche beträgt 24 600 km2. 3. Das Gebietszentrum ist die Stadt Ki­r­o­ wohr­ad.8 тис. Das Gebiet liegt in einer Ebene mit An­ hö­hen. das Hydraulikmotorenwerk — завод гідроагрегатів das landeskundliche Museum — краєзнавчий музей zur Verfügung stehen — бути в розпорядженні die Sehenswürdigkeiten — визначні місця Fragen zum Text Wo liegt Kirowohrad? Seit wann ist Kirowohrad das Gebietszentrum? Wie viele Städte. Область знаходиться в центральній частині України в межиріччі Дніпра та Південного Бугу. Придніпровська височина утворює рельєф області.

цу­к­ро­ві буряки та соняшник. Синюха та Синиця. В області є великі машинобудівельні підприємства.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 109 Die Flüsse gehören zum Dniprobecken und zum Becken des Südlichen Buh: der Zybulnyk. граніт. Im Gebiet gibt es große Mas­chinen­­ baubetriebe. золото та інші. а літо жарке. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. Es gibt hier auch zwei große Stauseen — der Krementschuger und Dnipro­dser­shynsker. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist heiß. die Sy­njucha und die Synyzja. напівпровідникові матеріали. Вона постачає країні сіль­сь­ко­го­с­по­ дар­сь­кі машини. Granit. Halbleiterstoffe. der Ingul. Є також підприємства легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті. No­ wo­myr­ho­rod und andere. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. 86. Но­ во­ми­р­го­род та інші. Donbass und mit dem südlichen Teil der Ukraine. Olexandrija. металургійна про­ми­с­ ло­вість та завод чистих металів.9 % населення — українці. Mais. Baustoffe. hydraulische Pum­pen. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. Buchweizen. Тут є також два великих во­до­схо­ви­ ща — Кременчузьке та Дніп­ро­дзе­р­ жин­сь­ке. Es liefert dem Lande land­wirt­schaft­li­ che Maschinen. Die Hauptverkehrsader verbinden das Gebiet mit Kyjiw. Олександрія. торф. Донбасом та з пі­в­ден­ною частиною України. греч­ ку. 86. Інгул. Torf. гідравлічні насоси. Область багата на корисні копалини: буре вугілля. Інгулець. Pomitschna. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe — und in der Steppenzone. руду нікеля. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. Помічна. Eisenerz. Область лежить в лісостеповій та сте­ по­вій зонах.9 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Найбільші промислові центри — Кі­ ро­во­град. Головні транспортні артерії з’єд­ну­ють область з Києвом. Річки належать до Дніпровського ба­сей­ну та басейну Південного Буга: Цибульник. залізну руду. графіт. Es gibt auch Leichtindustriebetriebe. . Hüttenindustrie und das Werk der Reinmetalle. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. будівельні матеріали. Graphit. Die größten Industriezentren sind Ki­r­o­ wohr­ad. der Ingulez. Тут також розвинене тваринництво. Gold und andere. Hier ist auch Viehzucht entwickelt. кукурудзу. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich: an Braunkohle. Nickelerz. Zuckerrüben und Sonnenblumen an­ gebaut. цукор та олію. Zucker und Öl.

J. am Fluss Luhan (der rech­te Nebenfluss des Siwersky Do­nez). Karpenko–Kary. . Сухомлинський та ко­с­мо­навт Л. Malanjuk. Луганськ поділяється на 4 міських ра­йо­ни. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Geländegestaltung — рельєф die Braunkohle — буре вугілля 1. I.Gebiete und Städte der Ukraine l 110 Im Kirowohrader Gebiet wurden viele berüh­mte Menschen geboren: die Schrift­s­teller W. Луганськ був заснований у 1795 р. місто на­ра­хо­ вує близько 520 тис. Ю. t) — вирощувати die Viehzucht — тваринництво die Hauptverkehrsader — го­лов­ на транспортна магістраль Fragen zum Text Wo liegt das Kirowohrader Gebiet? Was bildet die Geländegestaltung des Landes? Was liefert das Gebiet dem Land? Welche Industriebetriebe gibt es im Kirowohrader Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Luhansk  Ëóãàíñüê Die Stadt liegt im nordöstlichen Teil des Donezbeckens. die berühmten Dramatiker und Schauspieler I. Popow. Попов. Die Stadt umfaßt die Fläche von 284 km2. Маланюк. Mykytenko. der Pädagoge W. Luhansk ist in vier Stadtbezierke ge­ teilt. 520 Tausend Einwohner. За статистикою 1999 р. Місто розташоване в північно-східній частині Донецького басейну. Місто займає площу 284 км2. Suchomlynsky und der Ko­s­mo­naut L. Janow­sky. М. Nach der Statistik des Jahres 1998 zählt die Stadt ca. M. Kropywnyzky. 2. був офіційно ого­ло­ ше­ний містом. У Кіровоградській області на­ро­ди­ло­ ся багато відомих людей: пись­мен­ ни­ки В. der Dichter J. Винниченко. на річці Лугань (права притока Сіверського Дінця). поет Ю. 3. Кар­ пен­ко-Карий. Яновський. і тільки в 1882 р. І. Luhansk wurde im Jahre 1795 ge­grün­ det und erst im Jahre 1882 als die Stadt offiziell erklärt. жителів. Кропивницький. Wörter und Wendungen das Zwischenflußland — межиріччя betragen (u. пе­ да­­гог В. Wynnytschenko. Микитенко. ві­дом­і драматурги та ак­то­ри І. 5. das Eisenerz — залізна руда der Halbleiter — напівпро­ відник die Hüttenindustrie — металур­ гійна промисловість der Buchweizen — гречка anbauen (te. 4.

Die Stadt ist auch ein Zentrum der Wis­sen­schaft und Bildung. . mehr als 4 000 Volks­mär­ chen und 30 000 Sprichwörter ge­sam­ melt. серед них музей відомого знавця мови й письменни­ ка В. Місто — також центр науки та освіти. ко­ро­т­ ких оповідань. Die Städter und deren Gäste beugen ihre Köpfe vor den Denkmälern für Soldaten und Offiziere.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 111 Die Gäste der Stadt können hier viele Gedenkstätten besuchen. Тут виробляють труби. Kleidung. Hier produziert man Röhren. У Луганську дуже розвинена про­ми­с­ ло­вість. колінчасті вали. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter und eine Philharmonie. darunter das Museum des bekannten Sprach­ken­ ners und Schriftstellers W. площа яких скла­дає 33 тис. прислів’їв. Він написав багато повістей. Жителі міста та їхні гості схиляють го­ло­ви перед пам’ятниками солдатам і офіцерам. одяг. Luhansk ist auch sehr stark industriell entwickelt. Kurbelwellenwerk das Werk für Flugzeugreparatur. фарби. Zucker und Nah­rungs­mit­tel usw. Kurzgeschichten geschrieben. авіаремонтний завод. wis­sen­schaft­li­che Produktionsvereinigung der Rechentechnik “Impuls”. І. тут також 2 автовокзали та аеропорт. Продукція цих заводів відома у всій Україні та за кордоном. Die Erzeugnisse dieser Werke sind in der ganzen Ukraine und im Ausland be­kannt. Даля. науково-виробниче об’єднання об­чи­ с­лю­ва­ль­ної техніки «Імпульс». ав­то­ скла­да­ль­ний завод. schmüc­ ken die Stadt und machen sie reizend. das Werk für Automontage vertreten. die ihr Leben für die Be­frei­ung der Stadt im Jahre 1943 hin­ge­ge­ben haben. Kur­bel­ wel­len. hat das Glossar der russischen Sprache herausgegeben. Гості міста можуть відвідати тут ба­га­ то пам’ятних місць. зібрав понад 4 тисячі на­род­них казок і 30 тис. завод ко­лі­ н­ча­с­тих валів. цукор і продукти ха­р­чу­ван­ня. Er hat viele Novellen. deren Flä­che 33 000 Hektar beträgt. Luhansk ist ein Eisenbahn­knotenpunkt. Для любителів театру є два театри та філармонія. ви­дав тлу­ма­ч­ний словник російської мови. Численні сквери та лісопаркова зона «Гостра Могила». котрі віддали своє життя за звільнення міста в 1943 році. Dal. Hier sind die Holdinggesellschaft “Luhansk–Diesellokomotive”. прикрашають місто і ро­б­ лять його привабливим. Farben. hier gibt es auch zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. га. Луганськ — це залізничний вузол. I. Zahlreiche Grünanlagen und die Waldparkzone (“Hostra Mohyla”). Тут представлені Холдингова ком­па­ нія «Луганськ-тепловоз».

Площа області становить 26700 км2. жи­те­лів. Die Gebietsfläche beträgt 26 700 km2. Das Gebietszentrum ist die Stadt Luhansk. Technik und Bildung. Вона межує з Росією. Deutsch­land. Die Bevölkerungszahl ist 2 673 800 Ein­ woh­ner. 4. die Rechentechnik — обчислювальна техніка die Kurbelwelle. Wörter und Wendungen das Glossar — тлумачний словник herausgeben (a. vier Hoch­schu­len arbeiten erfolgreich auf vie­len Gebieten der Wissenschft. . Численні конструкторські бюро. -n — труба produzieren (te. 2. t) — схиляти das Leben hingeben — віддавати життя reizend — привабливий die Holdinggesellschaft — холдингова компанія 1. Найбільша частина області роз­та­шо­ ва­на на рівнині. Місто має партнерські відносини з ба­га­ть­ма країнами (Англією. t) — виробляти Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Welche berühmten Menschen haben in der Stadt gelebt? Worauf sind die Städter stolz? Wie ist der industrielle Potential der Sradt? Mit welchen Staaten hat Luhansk Partnerschaftsbeziehungen angeknüpft?  Das Luhansker Gebiet  Ëóãàíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südöstlichen Teil der Ukraine. Frankreich). Der größte Teil des Gebiets liegt in ei­ ner Ebene. Обласний центр — місто Луганськ. 5. wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute. техніки та освіти.Gebiete und Städte der Ukraine l 112 Zahlreiche Konstruktionsbüros. Область знаходиться в південно-схі­д­ ній частині України. Es grenzt an Russland. -n — колінчастий вал vertreten (a.2 тис. на­у­ ко­во-дослідні інститути. Die Stadt hat Partnerschaftsbeziehung en zu vielen Ländern (England. Ні­ме­ч­ чи­ною. Кількість населення 2673. Францією). e) — представляти die Röhre. 3. e) — видавати beugen (te. 4 вузи ус­пі­ ш­но працюють в багатьох областях на­у­ки.

Schuhe. а на півночі — ча­с­ ти­на Середньоросійської височини. Лисичанськ. Düngemittel. Krasny Lutsch. Красний Луч. der Sommer ist heiß. Soda. На півдні рельєф області утворює До­ не­ць­ка височина. Продукція промисловості становить 87 % загальної продукції обласного го­с­по­дар­с­т­ва. а 43 % — росіяни. Die­sel­lo­ko­ mo­ti­ve. Тут є також озера. Knapp 53 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner und 43 % — Russen. Altschewsk. Sie liefert dem Land Kohle. соду. die Luhan. Mais und Ölkulturen an­ gebaut. Лугань. Тут розвинені машинобудування. взуття. Entwickelt sind Gartenbau und Wein­bau. кукурудзу. der Derkul. . хі­мі­ ч­на. До найважливіших корисних копалин належить буре вугілля. Розвинені також садівництво та ви­но­ г­ра­дар­с­т­во. Красна. Близько 53 % населення — українці. Клімат помірно континентальний — зима прохолодна. Hier sind Maschinenbau. Die Industrieproduktion bildet 87 % der gesamten Produktion der Gebiets­ wirtschaft. Der größte Strom des Gebiets ist der Siwersky Donez mit den Nebenflüssen: der Ajdar. Це індустріальна область. Велика Ка­м’я­н­ ка. Die größten Industriezentren sind Luhansk. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Айдар. Найбільші промислові центри об­ла­ с­ті: Луганськ. Алчевськ. Важливою галуззю сільського го­с­по­ дар­с­т­ва є тваринництво. Де­р­ куль. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzonen. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 113 Die Donezker Anhöhe bildet die Geländegestaltung im Süden und im Nor­den — ein Teil der Mittelrussischen An­hö­he. Es gibt hier auch Seen. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. Область розташована в лісостеповій та степовій зонах. Bo­ro­wa und Jewsjug. Leicht– und Lebensmittel­ industrie entwickelt. Ausrüstungen für Bergwerke. chemische In­ du­strie. мас­ ляні культури. легка та харчова промисловості. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hört die Braunkohle. устаткування для шахт. Первомайськ. Per­wo­maisk. ди­зе­ ль­ні локомотиви. Lyssytschansk. добрива. Viehzucht ist auch ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft. Вона постачає країні вугілля. Das Klima ist gemäßigt kontinental: der Winter ist kühl. Es ist ein Industriegebiet. die Große Kamjanka. Борова та Євсюг. а літо жарке. Luhan­ tschuk. die Krasna. Лу­га­н­чук.

 Світличний. Заснував його князь Данило Га­ли­ць­кий. Bach­ mutsky. Im Luhansker Gebiet sind solche be­rühm­ ten Menschen geboren wie der Le­xi­ko­ graph W. Rudenko und der Literaturhistoriker I. Саме звідси почало рости «місто Лева». Серце давнього Львова — Княжа гора. Бахмутський. пись­ мен­ник М. космонавт В. Wörter und Wendungen die Fläche — площа betragen (u. 5. t) — вирощувати der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство die Verkehrsader — магістраль Fragen zum Text Wo liegt Luhansker Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Landes? Was für ein Gebiet ist das? Was liefert dem Land die Industrie dieses Gebiets? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Lwiw  Ëüâ³â Das Herz der alten Stadt Lwiw ist der Fürstenberg. 3. 2. Mit der Zeit wurde die Stadt größer und schöner. Руденко та лі­те­ра­ту­р­ний історик І. Sie wurde vom Fürsten Danylo Halytzky gegründet. Dal. liefern (te. der Erfinder des Koh­len­kom­bi­nes O. як лексикограф В. Місце для заснування Львова обрано на перехресті торговельних шляхів з заходу на схід і з півночі на пів­ день. t) — постачати der Diesellokomotiv — тепловоз die Ausrüstung. Ляхов. der Schrift­stel­ler M. . У Луганській області народилися такі відомі люди. винахідник ву­гі­ль­ но­го ком­бай­на О. Die zukünftige Stadt beschloss Danylo nach seinem geliebten Sohn Lew zu be­nen­nen. Ljachow. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля 1. Switlytschny. Von hier aus wuchs die “Stadt des Lö­ wen”. 4. der Kosmonaut W. В області є численні залізничні та ав­ то­ма­гі­с­т­ра­лі. -en — устаткування die Düngemittel — добрива anbauen (te.Gebiete und Städte der Ukraine l 114 Das Gebiet hat mehrere Eisenbahn– und Autobahnverkehrsader. Der Platz zum Bau der Stadt Lwiw wur­ de an der Kreuzung der Handelswege von Westen nach Osten und von Nor­ den nach Süden gewählt. Даль. Майбутнє місто Данило вирішив на­ зва­ти ім’ям улюбленого сина Лева. З часом місто розрослося й стало кра­щим.

a) — палити 1. 4. ihre Arbeit. Численні гості Львова відкривають його незрівнянну красу в його мо­ще­ них вуличках. У ньому знаходиться найстаріший у Західній Україні навчальний за­ клад — Львівський державний уні­вер­ си­тет. Hier befinden sich das älteste Institut in der Westukraine. Dem Ankömmling bietet sich seine Schön­heit in den gemütlichen Pfla­ster­ straßen und Gassen. Die Stadt lebte jedoch weiter. їхнім життям і їхньою роботою. Львів неодноразово палили та руй­ну­ ва­ли різні завойовники. Für die Lwiwer bedeutet ihre Stadt ihr Haus. Але місто залишалося жити. 2. zerstören (te. ihr Leben. багато музеїв. Не можна говорити про місто Львів без почуття захоплення. t) — обирати brennen (a.— завойовник Fragen zum Text Welchen Ort nennt man das Herz der Stadt? Wer hat die Stadt gegründet? Warum bekam die Stadt den Namen Lwiw? Was erzählen uns die Historiker? Welche Lehranstalten gibt es in der Stadt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I) Von Lwiw kann man nicht ohne Liebe sprechen. aus die­ ser Zeit sind Klöster und Kathedralen er­hal­ten geblieben. Це одне з найкрасивіших міст Укра­ї­ ни та Європи. відтоді збереглися монастирі та собори. . Wörter und Wendungen die Kreuzung — перетинання der Handelsweg. у ста­ро­вин­них бу­ди­н­ ках. in dem üppigen Grün der Parks und Gärten­ so­ wie in den unvergänglichen Wer­ten der Geschichts– und Bau­denkmä­ler. Theater. театрів. -n — собор der Eroberer.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 115 Aber die Stadt brannte mehrmals und wurde von verschiedenen Eroberern zer­stört. Зараз Львів — один з найбільших куль­ту­р­них центрів України. die Lwower Staatliche Universität. Jetzt ist Lwiw eines der größten Kul­tur­ zen­tren der Ukraine. 5. Для львів’ян їхнє місто є їхньою домів­ кою. Lwiw ist eine der schönsten Städte der Ukraine und Europas. -e — торговельний шлях wählen (te. t) — руйнувати das Kloster (die Klöster) — монастир die Kathedrale. viele Museen. у численних історичних і куль­ турних пам’ятках. 3. . in den liebvoll wie­ der­her­ge­stell­ten alten Häusern.

deutsch. До наших днів зберіглася (з велики­ ми змінами) церква Святого Мико­ лая. молдавську та інші. ein Baudenkmal aus dem 13. іта­лій­ сь­ку. котрий змі­ц­ню­вав міста. Там українська культура роз­ви­ва­ла­ся в тісному союзі з культурою інших сло­в’ян­сь­ких народів. мудрим правителем і проникливим політиком. У Львові перетиналися торговельні шляхи. чий архітектурний вигляд сьогодні про­ по­нує велику кількість історичних і ху­до­ж­ніх пам’яток. Die Polnischen Feudalen. які зна­ хо­дять у хроніках.–Nikolaus–Kir­ che. die von Westen nach Osten und von Norden nach Sü­ den führten. Auf den Straßen und Plätzen Lwiws er­ tö­nen seit jeher ganz verschiedene Spra­chen: ukrainisch. Die ukrainische Kultur entwickelte sich in enger Verbindung mit den Kulturen aller slawischen Völker. сербську.116 Gebiete und Städte der Ukraine l Wie es die Chroniken bestätigen. про­ти­сто­я­ла тривалим та зпу­с­то­шу­ю­ чим облогам натовпів Золотої Орди. ро­сій­сь­ку. Bis in unsere Tage ist St. kümmerte sich um die Un­ an­tast­bar­keit der Grenzen des Für­sten­ tums und führte mit vielen Ländern ei­ nen re­gen Handel. in der es sehr viele Geschichts– und Kunstdenkmäler von markanter Ausdruckkraft gibt. Однак Львів — одне з тих міст. Die Karawanenwege. стежив за не­до­то­р­ ка­ні­с­тю кордонів своїх володінь і вів то­р­гі­в­лю з багатьма країнами. На площах і вулицях Львова можна почути розмаїття мов: українську. was durch Talent erschaffen wur­de. Es hielt die langwährenden Be­la­ge­run­ gen der Goldenen Horde durch und trotz­te der Expansion der Teutonen­ ritter und des Vatikans. erhalten geblieben (obzwar nicht in ih­ rem ursprünglichen Aussehen). експансії лицарів Тевтонського ор­де­ на та Ватикана. належать до 1256 року. грецьку. що йшли з заходу на схід та з півночі на південь. pol­ nisch. Aber nichts destoweniger ist Lwiw eine Stadt. польську. wur­ de Lwiw 1256 von dem Fürsten Danylo Galyzky ge­grün­det. нещадно знищували тво­ ри львівських майстрів. німецьку. Jh. Lwiw war einer der zuverlässigsten Vor­ po­sten im Westen der altrussischen Län­de­rei­en. kreuzten sich in Lwiw.. архітектурна пам’ятка 13 ст. Польські феодали. Вона відбила не одну атаку ворогів. Als weiser Herrscher und kluger Po­li­ti­ ker befestigte Fürst Danylo Galyzky die Städte. italienisch. Місто було засноване князем Да­ни­ лою Галицьким. Львів був могутньою цитаделлю за­хі­д­ них регіонів Давної Русі. . russisch. die 1349 die Stadt einnahmen. wollten alles ver­ nich­ten. griechisch. ser­bisch und moldauisch. які захопили місто в 1349 році. Перші згадки про Львів.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 117 Das einzige Muster der Lwiwer Gotik ist die Lateinische Kirche. інші жили або перебували. . Латинська цер­к­ва є унікальним. das Museum des Lichtes u. auch viele an­de­re Museen eine Reihe neuer Aus­ stel­lun­gen organisierten. У музеях Львова є багаті колекції тво­ рів мистецтва. Львівська картинна галерея та бага­ то інших музеїв міста відкрили філії. у класичному та су­ час­но­му стилі. die im Laufe kurzer Zeit mehrere Zweigstellen eröffnet hat. У місті багато споруд. Найбільш значною фігурою серед них. побудованих у стилі «Ампір». des Klas­si­zis­mus und des Jugendstils erbaut wurden. das Museum für Holz­ plastik. якими є ка­плиця «Трьох святителів». Рутенійська та Вірменська вулиці. Das literarische Lwiw ist ein weit­läu­fi­ ges und sehr wichtiges Thema. Музеї давньоруської культури та де­ ре­в’я­ної архітектури представили нові експозиції. є гордістю Льво­ва. Львів літературний — це невичерпна тема. по­ка­зу­ю­чи. Es ist interessant zu wissen. Unter ihnen das Museum für altrussi­ sche Kultur.. Стосовно пам’яток епохи Від­ро­джен­ ня. oder nur abgestiegen waren. der Russischen und der Armenischen Straße sowie Mei­ster­wer­ke der Baukunst wie die Drei–Hei­li­gen– Kapelle. що сфо­р­му­ва­ли­ся вже у Се­ редньовіччя. de­ ren Na­men zur Weltkultur gehören. які є го­р­ді­с­тю сві­то­ вої літератури: одні тут на­ро­ди­ли­ся. Trotz der nicht wieder gut zu ma­chen­ den Verluste zeichnen sich die Lwiwer Mu­se­en durch Reichtum und ein ein­ ma­li­ges Lwiwer Kolorit aus. In Lwiw gibt es viele Ge­bäu­de. a. ка­п­ли­ці Ка­м­пі­а­нів і Боїмів. такі як пло­ща Ринок­. вік яких належить далеким епохам. є Іван Франко. Besonders wertvoll sind die noch im Mit­tel­al­ter erbauten Architektur­ ensembles des Rynok–Platzes. dass nach dem Beispiel der Lwiwer Ge­mäl­de­ga­le­ rie. без сумніву. die Kapelle der Kampians und der Boims. оскільки вона по­в’я­за­на з іме­на­ ми письменників.. вони більш численні: архітек­турні ансамблі. der eine ganze Epoche in der geisti­ gen Geschichte des ukrainischen Volks dar­stellt. Einige weisen bereits ein solides Alter auf.­ спра­в­ж­ні шедеври. зразком готично­ го стилю. В історичному музеї та музеї укра­ї­н­ сь­ко­го мистецтва є багато екс­по­на­тів. котрий вті­лює цілу культурну епоху укра­ї­н­сь­ко­го народу. die im Stil des Empires. які характеризуються багатими мі­с­це­ви­ми колоритами. dort eine Zeitlang lebten. entweder ge­bo­ren. що їхні колекції значно збіль­шилися тільки за останній час. dazu gehören beispielsweise das Ge­schichts­mu­se­um und das Museum für ukrainische Kunst. пред­ став­ле­ним у Льво­ві. Die markanteste Figur ist Iwan Franko. denn in Lwiw wurden viele Schriftsteller.

In Lwiw wohnten auch die polnischen Schriftsteller Seweryn Goszczuñski. Ian Kasprowytsch. Україною. war Lwiw als bedeutendes Industrie­ zentrum. мі­с­ том науки та культури. Джона Ріда та англійську письменницю Етель-Лі­лі­ан Войнич. Ярослав Га­ лан. Maria Konopnicka. і за цей час Львів став ва­ ж­ли­вим ін­ду­с­т­рі­а­ль­ним центром. Олексій Толстой. Wla­ dis­law Bro­new­ski. У різний час це місто відвідали великі російські письменники Антон Чехов. 2. У Львові творили відомі українські пись­мен­ни­ки Леся Українка. -. як і вся Галіція та Прикарпаття. об’єдналися зі своєю історичною батьківщиною. . 4. -e — приїжджий üppig — розкішний die Unantastbarkeit — недоторканість die Länderein — маєтки 1. Микола Лєсков. Ale­ xei Tolstoj. Степан Тудор. Wanda Wa­sie­lews­ka. 5. dort wohnte die bekannte be­lo­rus­si­sche Dich­ te­rin Zjotka (Aloisa Pasch­ke­wytsch). Wasyl Ste­ fa­nyk. Alexander Se­rafy­mowytsch stat­te­ten Lwiw einen Be­such ab. Марію Конопницьку. dort weilten die hervorragenden ame­ ri­ka­ni­schen Schriftsteller William Sa­roy­ an.Gebiete und Städte der Ukraine l 118 In Lwiw wirkten die ukrainischen Schrift­stel­ler Lessja Ukrainka. Василь Стефаник. Die Klassiker der russischen Literatur Anton Tschechow. nichts desfoweniger — тим не менш aufweisen (ie. Оле­к­сандр Серафимович. Nikolai Lesskow. Stepan Tudor. американських пись­мен­ни­ ків Ві­ль­я­ма Сарояна. Владислава Бронієвського. П’ятдесять років тому Львів. Можна також назвати ще польських письменників Северина Го­шин­сь­ко­го. Яна Каспровича. Павло Тичина. nachdem Galizien und das Karpatenvorland wieder in den Schoss der Mutterheimat zurückgekehrt waren. Jaroslaw Halan und Paw­lo Tytschyna. Ванду Ва­ си­лев­сь­ку. Wörter und Wendungen der Ankömmling. John Reed und die englische Schrift­stel­le­rin Ethel-Lilian Voinich. ie) — показувати das Empire — стиль классицизму за часів Наполеона Fragen zum Text Was bietet Lwiw seinen Gästen an? Wann wurde die Stadt gegründet? Welche Baudenkmäler sind hier erhalten gebbiben? Welche Mussen gibt es hier? Welche hervorragenden Menschen haben gelebt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II) Im Laufe von einem halben Jahr­hun­ dert. 3. als Stadt der Wissenschaftler und Stu­den­ten be­kannt. у Львові жила відома білоруська по­ ете­са Цьотка (Ало­ї­за Пашкевич).

лі­те­ ра­ту­р­ні вечори та зустрічі з людьми ми­с­те­ц­т­ва. на яких можна придбати красиві керамічні ви­ро­би. ор­га­ні­зу­ють­ся конкурси старовин­них народних театрів. Wettbewerbe alter Volkstheater. Jahr­märk­te. який є красивим у будь-яку пору року. Von den Aussuchtsplätzen des Fürsten­ bergs eröffnet sich das Panorama Lwiws es ist herrlich zu jeder Jahreszeit. яр­ма­р­ки. представники яких тра­ди­цій­ но проживають у цьому місті. що виконують ритуальні рі­з­д­вя­ні та но­ во­рі­ч­ні пісні. Grünanlagen und maleri­ schen Vororte ausgewirkt. die die Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten. У концертних залах міста ча­с­то мо­ж­ на почути фольклорні ан­са­м­б­лі.­ Але зведені в наші дні псе­в­до­ар­хі­те­к­ ту­р­ні будови виникають як сторонні тіла в історичному силуеті з банями його кра­си­вих храмів. die einst berühm­ ten Parks. nächt­li­che Sinfoniekonzerte. ці негативні явища нашого часу. hi­ sto­risch zustandegekommene Stilistik eingedrungen und verletzen die Sil­ hou­et­te. З обладнаних на Княжій горі огля­ до­вих майданчиків можна оглянути па­но­ра­му Львова. з чудовими ор­на­ ме­н­та­ми дахів його палаців і готелів. ка­р­на­ ва­ли під час «Свята мі­с­та». die feinen Spitzen der Türme­ und die ornamentierten Dächer al­ter Pa­lä­ste und Herrscher­ häuser bilden. залишають плачевний відбиток на «здоров’ї» багатьох ше­ де­в­рів ар­хі­те­к­ту­ри Львова. sowohl die ukrai­ni­ sche Kultur. акварелі. Doch die Pseudoarchitektonischen Fremd­kör­per sind hier und dort in die harmonisch zusammen­geflochtene. Культурне життя Львова дуже рі­з­но­ ма­ні­т­не й насичене: численні афіші запрошують вас на концерти. . die die erlesenen Kuppeln der Ka­the­dra­len. wo man volks­tümliche Keramik. швидка урбанізація та зне­ ва­га до до­вкіл­ля. die ökologische Sorglosigkeit — die unsere stürmische Zeit un­glück­li­cher­wei­se als Folgen nach sich zieht — ne­ga­tiv auf das “Wohlergehen” vieler ar­chi­tek­to­ni­scher Meisterwerke Lwiws. на його зна­ме­ни­тих парках і скверах і на ма­ льо­в­ни­чих передмістях. Leider haben sich die schnelle Ur­ba­ni­ sie­rung. Львів зумів зберегти українську куль­ ту­ру. als auch seine traditions­ gemäße multinationale Kultur bei­zu­be­ hal­ten.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 119 Es hatte vermocht. нічні сим­ фо­ні­ч­ні концерти. шпилями його ста­ро­вин­них башт. як і культури інших на­ці­о­на­ль­ но­с­тей. In Lwiw gibt es lauter bunte An­schlag­ zet­tel. eine Grafik oder ein Aquarell kaufen kann — die künst­le­ri­ sche Visitenkarte Lwiws — damit kann man keinen mehr in Stau­nen verset­ zen. Straßen­um­zü­ge und Karnevals wäh­ rend der Fei­er­lich­kei­ten zum Tag Lwiws. Literatur­ abenden und schöpferischen Diskussionen be­kannt­ge­ben. малюнки. На жаль.

2 Площа області складає 21 800 км2. леви Львова. . Haben Sie unmal Lwiw besucht?  Das Lwiwer Gebiet  Ëüâ³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne. Was können sie über die archietektorieschen Gebäude Lwiws sagen? 3. um die Eigenart der Stadt zu bewahren? 4. Область знаходиться на заході Укра­ ї­ни. Welche maßnahmen wurden ergreifen.Gebiete und Städte der Ukraine l 120 Damit dieser Reichtum mit der Zeit nicht verloren geht. залишати in Staunen versetzen te. a) — зберігати. знань та тво­р­чо­с­ті. Вона межує з Польщею. керівники міста на­кре­с­ли­ ли ве­ли­ку про­гра­му. бути спроможним beibehalten (ie. Wis­sen und Schöp­fer­tum. Die meisten Lwiwer Löwen. die­se Museumsstadt. Treue zum Hei­ mat­land. t — дивувати das Wohlergehen — благополучччя der Fremdkörper — сторонній предмет erlesen — кращий. зображені на його гербі. Deshalb lädt Sie Lwiw auch so herzlich ein — dieses Kleinod der Architektur. несуть емблеми. die unserem nationalen Cha­rak­ter ent­ spricht — Respekt vor Arbeit. увагу до друзів та гостей. добірний Fragen zum Text 1. Wie ist das Kulturleben in Lwiw? 2. Es grenzt an Polen. werden auf ihren Wappen die Symbolik führen. Wörter und Wendungen das Kleinod — коштовність der Schoß — лоно vermöchen (te. es wurde ein großan­ gelegtes Pro­gramm von Maßnahmen zur Er­hal­tung der Denkmä­ler der Geschichte und Kul­tur festgelegt. вірність Батьківщині. Місто Львів гостинно від­кри­ває свої двері. die Stadt der Mei­ ster. die in das zweite Jahrtausend treten. що ві­до­ бра­жа­ють наш національний харак­ тер — пошану до роботи. Die Gebietsfläche beträgt 21 800 km . Was symbolisieren die meisten Lwiwer Löwen? 5. Переступаючи поріг другого ти­ся­ чо­літ­тя. Achtung ge­gen­über Freun­den und Gästen. Щоб захистити багату ар­хі­те­к­ту­р­ну спадщину від руйнування під впли­ вом часу. t) — могти. ist der historische Kern der Stadt unter Denkmalschutz gestellt wor­den.

Є також маленькі водосховища та озе­ра. Papier. Обласний центр — місто Львів. Im nördlichen Teil liegt die Werchnjo­ bus­ka Niederung. Erdöl. це­ мент. Свіча. 471 м). Рельєф області різноманітний. папір.). 89. вугілля. Getreide. а південну — При­дні­ стров­сь­ка западина та передгір’я Ка­р­ пат з Українськими Карпатами. зе­р­но. Baustoffe. Das Gebietszentrum ist die Stadt Lwiw. Möbel. Es liefert dem Land Busse. на яких розташовані курорти Моршин та Трускавець. Область лежить у зоні лісостепу та Українських Карпат. Кількість населення 2728 тис. Дністра та Західного Бугу (Би­с­т­ри­ця. Область поділяється на 20 районів та 42 міста. м’ясо. 89. Вона постачає країні автобуси. цукор. будівельні матеріали. калійні добрива. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Sommer ist warm und feucht. des Dnister und des westlichen Buh (der Bystryzja. Fleisch. Kohle. an denen Kurorte Morschyn und Trus­ka­ wez liegen. . Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit 42 Städten. калійна та кам’яна сіль. die Switscha. на­ф­ту. меблі. Kali– und Steinsalz. Stein­koh­ le. Es gibt viele Mineral­wasserquellen. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. Клімат помірно континентальний — літо тепле та вологе. Kalidüngemittel. Es gibt auch kleine Staubecken und Seen. центральну частину утво­ рює Подільська височина (з горою Ка­му­ла.5 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. der Styr u. Є багато джерел мінеральних вод. In den Bergen ist das Klima rau. узимку часто від­ли­ги. a. До найважливіших корисних копалин належать нафта та природний газ. Zement. чо­ло­вік. Стрий. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone und in der Zone der Ukrai­nischen Karpaten. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. 471 m) und den südlichen Teil — die am Dnister gelegene Ver­tie­ fung und Karpatenvorland mit Ukrai­ni­ schen Kar­pa­ten. der Stryj. Річки області належать до басейнів Прип’яті. den zentralen Teil bildet die Podilska Anhöhe (der Berg Kamu­la. im Winter ist oft Tauwetter. Fernseher. Zucker. У північній частині — Верхньобузька низовина. те­ле­ві­зо­ ри. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren hier Erdöl und Erdgas. Стир та інші). У горах клімат суворий. Die Flüsse des Gebiets gehören zu den Becken der Prypjat.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 121 Die Bevölkerungszahl ist 2 728 000 Men­schen. кам’яне вугілля.5 % населення — українці.

У сільському господарстві переважає тваринництво. a. художник Ш. У Львівській області народилося ба­га­ то відомих людей: гетьман Са­гай­да­ч­ ний. Angebaut werden hier Winterweizen. 4. 3. Колесса. Тут вирощують озиму пшеницю. Мишута. Im Lwiwer Gebiet wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: Hetman Sahajda­tschny. ак­тор А. Бучма. Schaschkewytsch. am Liman des Schwarzen Meers. спі­ва­ ки Менжинський та І. die Dich­ter M. Wörter und Wendungen die Fläche. -n — велике водосховище die Baustoffe — будівельні матеріали rauhes Klima — суворий клімат die Düngemittel — добрива die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість Fragen zum Text Wo liegt Lwiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Was liefert dem Lande dieses Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Mykolajiw  Ìèêîëà¿â Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine. І. Myschuta. Franko. . О. Вербицький та Ф. Gerste. Франко. die Sänger M. Kolessa. 2. Trusch. Маковей.Gebiete und Städte der Ukraine l 122 Hier sind Maschinenbau. Kono­walez u. Шашкевич. засновник ор­ га­ні­за­ції укра­ї­н­сь­ких націоналістів Е. -n — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Vertiefung (-en) — западина das Staubecken — водосховище 1. I. Düngemittel– und Farbenin­ dustrie entwickelt. поети М. der Gründer der Or­gani­ sation ukrainischer Nationalisten J. der Stausee. die Kompo­nisten M. хі­ мі­ч­на промисловість. In der Landwirtschaft dominiert die Vieh­zucht. der Schaus­pieler A. Миколаїв розташований на півдні Укра­ї­ни. O. на лимані Чорного моря. Von großer Bedeutung sind hier Leicht– und Lebensmittelindustrie. Butschma. цукрові буряки. виробництво до­б­рив та фарб. Makowej. Menshynsky und I. Тут розвинені машинобудування. wo der Südliche Buh und sein Nebenfluss Ingul zusammen­fließen. chemische In­ du­strie. композитори М. Коновалець та інші. Zuckerrüben. яч­ мінь. Велике значення мають легка та ха­р­ чо­ва промисловості. Werbyzky und F. Труш. 5. der Maler I. де зливаються Південний Буг і його при­ то­ка Інгул.

 S. Kornilow. художній музей. В. Nachimow. F. Нахімова. Aus der Festung entwickelte sich die Stadt. die Hochschule für Schiffbau. російський дра­ма­ти­ ч­ний театр. Загальна площа міста 121 км2. Місто розділене на 4 райони. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 507 900 Einwohner. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить алея знаменитих адміралів і мо­ре­пла­в­ців. С. Кількість населення становить 507.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 123 Die Gesamtfläche der Stadt ist 121 km2. F. We­re­s­chtschagin ausgestellt sind. Уша­­кова. Ф. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört die Allee der weltberühmten Admiralen und Seefahrer. Unter den Bildungseinrichtungen sind folgende zu nennen: die Pädagogische Hochschule. Sehenswert sind das landeskundliche Museum. Вирішальна роль у промисловому ви­ро­б­ни­ц­т­ві належить численним під­ при­єм­с­т­вам і заводам міста. жителів. З фортеці утворилося місто. F. wo die Gemälde des berühmten Malers W. als 1788 hier die Schiffwerft gebaut wurde. das russische Dramentheater. численні техні­куми та об­се­р­ва­то­рію. В. W. Die Stadt wurde während des rus­ sisch–türkischen Krieges gegründet.9 тис. Die Toren der zahlreichen Museen der Stadt sind für die Besucher weit ge­öff­ net. das Kunstmuseum.  O. Це театр комедії. Hier sind das Theater für Lustspiele. Визначними є історичний музей (крає­зна­в­чий). де екс­по­ну­ють­ся картини відомого ху­ дожника В. kann nach seinem Geschmack eines seiner Theater besuchen. Хто захоплюється театром. Бе­лінс­гаузена та багатьох ін­ших. mehrere Fach­schu­len und die Sternwarte. О. Ф. Ф. . Es war zuerst eine Festung zum Schutz der südlichen Grenzen von Russland. Die entscheidende Rolle in der In­du­ strie­pro­duk­ti­on gehört den zahlrei­ chen Be­trie­ben und Werken der Stadt. Серед навчальних закладів слід назвати­ пе­да­го­гі­ч­ний інститут. коли тут у 1788 ро­ці було побудовано су­д­но­ верф. Корнілова. Місто було засноване під час ро­ сій­сь­ко-турецької війни. Wer sich für Theater begeistert. Спочатку це була фортеця для за­хи­с­ ту південних кордонів Росії. Belins­­ hausen und vielen anderen. die Hochschule für Kultur. das Ma­ rio­net­ten­thea­ter und die Philharmonie. може за своїм смаком відвідати один із його театрів. W. F. Die Stadt ist in vier Stadtbezirke geteilt. ляльковий і фі­ла­р­мо­нія. сіль­сь­ко­го го­с­по­дар­с­т­ва. Das sind Skulpturen von P. Uschakow. Верещагіна. кораблебудування. Двері багатьох музеїв міста широко відкриті для відвідувачів. ін­сти­ ту­ти куль­ту­ри. Ф. die Hoch­ schu­le für Landwirtschaft. Це скульптури П.

Високорозвинене виробництво та­н­ке­ рів.) — захоплюватися das Lustspiel = die Komödie 1. вантажних. See– und Flussschiffen. Die Fluglinien und Autobahnen ver­bin­ den die Stadt mit fast allen großen Städ­ten der Ukraine und benachbar­ ten Staa­ten. Mykolajiw gilt als eine grüne Stadt. Великою популярністю користується косметика та парфумерія комбінату «Червоні вітрила». Миколаїв вважається зеленим мі­с­ том. 4. -e — танкер das Frachtschiff. Großer Beliebtheit erfreuen sich Kos­ me­tik und Parfümerie des Kombinats “Tscher­wo­ni witryla”. за­по­ві­д­ ник «Дубки» та багато зелених на­са­ джень. Тут є морський і річковий порти. Hier sind ein Seehafen und ein Bin­nen­ ha­fen. 5. Область розташована на півдні Укра­ї­ ни в басейні ріки Південний Буг. das Tankschiff. Hier gibt es einen Zoo. Миколаїв — це великий вузловий пункт. von Straßen­ bau­ma­schi­nen. acht Parks. 2. . von Ausrüstung für die Nahrungsmittelindustrie. морських та річкових суден і дорожніх машин. o) — зливатися die Schiffswerft — судноверф sich begeistern für (Akk. Wörter und Wendungen zusammenfließen (o. Militärschiffen. Тут є зоопарк. Повітряні лінії та автостради зв’я­зу­ ють місто майже з усіма великими мі­ с­та­ми та сусідніми державами. вісім парків. Mykolajiw ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt. Fracht–.Gebiete und Städte der Ukraine l 124 Hochentwickelt ist die Herstellung von Tank–. 3. ei­ nen Naturschutzpark “Dubky” und vie­ le Grün­an­la­gen. -e — вантажне судно die Ausrüstung — обладнання der Binnenhafen — річковий порт Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Weswegen wurde die Festung gebaut? Was kann man hier besichtigen? Was wird in der Stadt hergestellt? Möchten Sie diese Stadt besuchen? Warum?  Das Mykolajiwer Gebiet  Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Süden der Ukraine im unteren Stromgebiet des Südlichen Bug.

die Pro­ duk­ti­on von Baustoffen. Її площа 24. В області розвинені всі види транс­ порту. Dort werden Tankschiffe. Die führenden Industriezweige sind der Maschinenbau (Schiffbau). малосніжна. Зима м’яка. In Mykolajiw sind drei Schiffbauwerke. die Korn–. oft weht der Trockenwind. die Lebensmittelindustrie. соняшнику. часто дмуть суховії. Найгустіше заселені райони в до­ли­ні Пі­в­ден­но­го Бугу. . про­ми­с­ло­вість будівельних ма­те­рі­а­лів. Im Sommer ist es heiß.3 млн чол. Trockenfrachter und Flussschiffe pro­ duziert. а також ви­ро­щу­ван­ня зерна. Den führenden Platz nimmt in der Land­wirt­schaft die Vieh­wirtschaft ein. Das Klima ist gemäßigt kontinental. wo etwa 1. Das Gebiet besteht aus 19 Bezirken. die Leichtindustrie. легка і харчова. У Первомайську випускають дизельні двигуни та гідроапаратуру. Das Gebietszentrum ist die Stadt My­ko­ la­jiw. Кольорова металургія представлена Миколаївським глиноземним за­во­ дом. Основними галузями економіки є ма­ши­но­бу­ду­ван­ня (суднобуду­ вання).6 тис. Sonnen­blumen–. Провідне місце в сільському го­с­по­ дар­с­т­ві займає тваринництво. населення 1. Південний Буг впадає зі своїми при­ то­ка­ми в Чо­р­не море.3 Millionen Menschen leben.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 125 Die Fläche beträgt 24 600 km2. Улітку жарко. су­хо­ва­н­та­ ж­ні та річкові судна. Alle Verkehrsmittel sind hier vorhanden. баш­ танних культур і винограду. Die Buntmetallindustrie wird durch das Myko­lajiwer Tonerdewerk vertre­ ten. Besonders dicht sind die Bezirke im Tal des Flusses Südlicher Buh be­ wohnt. має 9 міст. In Perwomaisk werden auch Die­sel­mo­ to­re und Hydroapparatur erzeugt. Вони випускають та­н­ке­ри. Клімат помірно континентальний. Der Südliche Buh mit seinen Ne­ben­ flüs­sen mündet in das Schwarze Meer. Широко відоме парфумерно-ко­с­ме­ти­ ч­не підприємство «Червоні ві­т­ри­ла». Das Gebiet liegt in der Steppenzone. км2. Weit bekannt ist der Myko­lajiwer Parfümbetrieb “Tscherwoni witryla”. Melonen– und Weintraubenanbau. Область лежить у степовій зоні. У Миколаєві розташовані три су­д­но­ бу­ді­в­них заводи. Обласний центр — місто Миколаїв. hat 9 Städte. Der Winter ist mild und schneearm. Область поділяється на 19 районів.

командувач флоту С. Arkas. Nennen Sie die bekannten Betriebe. оскі­ль­ки тут проживають понад 1. Die Stadt Odessa wurde 1794 ge­grün­ det. Одеса — це найбільший морський порт України на Чорному морі.2 млн чоловік. weil hier mehr als 1. wie Brüder To­bi­le­wytsch. Мозо­ левський. Wessen Namen sind mit Mykolajewer Gebiet verbunden?  Odessa  Îäåñà Odessa ist der größte Seehafen der Ukrai­ne am Schwarzen Meer. Одеса — це великий культурний центр України. Er verbindet die Ukraine mit vielen Län­dern der Welt. des Dich­ters und Ar­chäo­lo­gen B. An den 14 Hochschulen von Odessa stu­die­ren Tausende Studenten aus vie­ len Städten der Ukraine. Sie gehört der Einwohner­zahl nach zu den 6 größten Städten der Ukraine. поет та археолог Б. Odessa ist ein großes Kulturzentrum der Ukraine. . des Flotten­führers S. Welche Merkmale hat das Klima? 3. На Миколаївщині народилися ви­да­ т­ні діячі культури — брати Тобіле­ вичі. -e — басейн річки der Trockenwind — суховій der Baustoff. 5. М. У чотирнадцяти вузах Одеси на­вча­ ють­ся тисячі студентів з багатьох міст України.2 Mil. Садов­ська. За кількістю жителів вона належить до шести найбільших міст України. Menschen leben. M. Wie groß ist das Mykolajewer Gebiet? 2. Ма­каров. Sadowska. Він зв’язує Україну з багатьма кра­ї­на­ ми світу.Gebiete und Städte der Ukraine l 126 Mit Mykolajiwer Gebiet sind die Na­ men der bekannten Künstler. Wörter und Wendungen das Stromgebiet. Одесу було засновано в 1794 році. Was kann man über die besonders entwickelten Industriezweige sagen? 4. композитор та історик М. Makarow. des Kom­po­ni­sten und Historiker M. Mosolewsky ver­bun­den. Аркас. -e — будівельний матеріал der Trockenfrachter — суховантаж das Tonerdewerk — глиноземный завод vorhanden sein — бути в наявності Fragen zum Text 1.

Одеса сьогодні — це велике про­ми­с­ ло­ве місто. Helmer im Jahre 1887 er­rich­tet. Його історія розпочалась у 1809 році. він згорів у 1873 році. Своєрідні старі будівлі. А нова чудова будівля театру була збудована в 1887 році за проектом ві­до­мих австрійських архітекторів Ф. Тут шість театрів. Провідна роль у культурному житті міста належить Державному ака­де­мі­ч­ но­му театру опери та балету. На жаль. Пуш­кін у своєму романі «Євгеній Онєгін». Це найкрасивіша вулиця міста. . der den Namen De­rey­bas­siws­ ka­straße nicht gehört hat. Фельнера та Г. Odessa von heute ist eine große In­du­ strie­stadt. Das ist die schönste Straße der Stadt. Eine führende Rolle im Kulturleben der Stadt gehört dem Staatlichen Aka­de­mi­ schen Theater für Oper und Ballett. Багато жителів і гостей міста від­ві­ ду­ють театр і отримують при цьому ве­ли­ке задоволення. 1873 ist es aber verbrannt. Hier gibt es Schiffbau– und Maschinen­ baubetriebe. Саме цей театр увічнив О. Не менш відомі й Потьомкінські схо­ ди. прикрашають центр та надають йому особливого вигляду. Pu­­ schkin in seinem Roman “Eu­gen One­ gin” ver­ewigt. С. цирк. die zum Seehafen führt. Gerade dieses Theater hat O. які ведуть до морського порту. багато музеїв і кіностудія. Erdölverarbeitungsbetriebe. mehrere Museen und ein Filmstudio. машинобудівні. chemische und pharmazeutische Wer­ke. eine Phil­har­mo­ nie. Felner und H. філармонія. Viele Einwohner und Gäste der Stadt besuchen das Theater und bekommen dabei ein großes Vergnügen. бу­ді­в­ля якого по праву вважається одним з найкрасивіших театрів світу. Es gibt wohl keinen Menschen in der Ukraine. пофарбовані в різні кольори. яка не чула назву вулиці Дерибасівська. нафтопереробні. Seine Geschichte begann im Jahre 1809. alte in verschiedene Far­ ben gestrichene Gebäude schmücken das Zentrum der Stadt und geben ihm ein besonderes Gepräge. An einer hervorragender Stelle erhebt sich das Denkmal dem ersten Gou­ver­ neur von Odessa Dük Richeliet. немає в Україні людини. des­ sen Gebäude mit Recht als eines der schönsten Theater der Welt gilt. На видному місці підноситься па­м’я­ т­ник першому губернаторові Одеси Дюку Ришельє. хімічні та фармацев­ тичні заводи. Мабуть. einen Zirkus. Das neue prachtvolle Gebäude des Thea­ters wurde nach dem Projekt der bekannten österreichischen Ar­chi­tek­ ten F. Тут є суднобудівні. S. Eigenartige. Гельмера.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 127 Hier gibt es 6 Theater. Nicht weniger bekannt ist die Pot­jom­ kin­trep­pe.

5 млн чол. Das Gebiet ist an Bodenschätzen arm. Das Klima ist gemäßigt kontinental. 4. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го моря. Є невеликі поклади бурого вугілля.Gebiete und Städte der Ukraine l 128 Da die Stadt an der Schwarzmeerküste liegt. a) — згоряти 1. Клімат помірно континентальний. Im Süden wird es durch das Schwarze Meer umspült. Область розташована на південному заході України. Das Gebietszentrum ist Odessa. u) — зв’язувати ein besonderes Gepräge geben — надавати особливого вигляду der Gouverneur — губернатор verewigen (te. має 18 міст. 3. Область бідна на корисні копалини. малосніжна. тут є багато санаторіїв і будин­ків відпочинку. t) — увічнити verbrennen (o. prachtvoll — чудовий das Vergnügen — задоволення das Erholungsheim. gibt es hier zahlreiche Sanatorien und Erholungsheime. Es vereinigt 26 Bezirke. Der Sommer ist heiß und trocken. -e — нафтопереробний завод Fragen zum Text Wo liegt Odessa? Wann wurde Odessa gegründet? Wie groß ist die Stadt der Einwohnerzahl nach? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt können Sie nennen? Welche Straße der Stadt ist besonders bekannt?  Das Gebiet Odessa  Îäåñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. . Der Winter ist mild und schneearm. Зима м’яка. Kalisalz. будівельних ма­те­рі­а­лів. 5. 2. Baustoffen und Gold. -e — будинок відпочинку der Erdölverarbeitungs­ betrieb. населення бли­зь­ко 2. Літо жарке й сухе. auf dem etwa 2. золота. Оскільки місто знаходиться на Чо­р­ но­му морі. Es gibt geringe Vorkommen von Braun­ koh­le. Поділяється на 26 районів. Das Gebiet hat die Fläche 33 300 km2. калійної солі. hat 18 Städte.5 Millionen Menschen woh­nen. Площа 33 300 км2. Обласний центр — місто Одеса. Wörter und Wendungen der Seehafen — морський порт verbinden (a.

Одне з перших місць посідають ха­р­ чо­ва промисловість. В Одесі є два аеропорти. Odessa ist die Heimat des Malers K. Fisch–. агро­промислова та курортна. Дань­ кевича. aber es gibt sehr wenige Wälder. Кілія. консервна. В Одесі. 3. Область лежить у лісостеповій та степовій зонах. композитора К. die Land­wirt­ schaft und das Kurortgebiet. Дністер з при­то­ кою Кучурган. Milch–. виноробна. Kilija. des Kosmonauten G. Доброволь­ ського. Kostandi. Головні ріки: Дунай. Морські порти: Одеса. Одеса — Ки­ ши­нів (Молдова). des Komponisten K. Odessa hat zwei Flughäfen. Die internationalen Prahmfähre sind Illit­schiwsk — Warna (Bulgarien). космонавта Г. 4. der Südliche Buh mit den Ne­ben­flüs­sen Sawranka und Kodyma. олійно-жирова. Костанді. рибна. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzone. Il­lit­schiwsk. Fleisch–. Ізмаїлі. Fett–.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 129 Die größten Flüsse sind die Donau. Ismail und Illitschiwsk ar­bei­ ten die Schiffsreparaturwerke. молочна. Wörter und Wendungen das Vorkommen — поклади das Schiffsreparaturwerk — судноремонтный завод 1. der Dnister mit dem Nebenfluss Kut­ schur­gan. Die Seehäfen sind Odessa. Die Grundlage der Wirtschaft bilden das Hafenindustriegebiet. Одеса — батьківщина художника К. Einen der wichtigsten Plätze nimmt die Lebensmittelindustrie: Konserven–. Dobro­ wolsky. Ізмаїл. Die Hauptautobahnen sind Odessa — Mykolajiw. Іл­лі­ чівськ — Поті (Грузія). Іллічівську працюють судноремонтні заводи. Основу господарського комплексу ста­но­в­лять портово-промислова га­ лузь. In Odessa. die Prahmfähre — паромна переправа Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet? Wie groß ist das Gebiet? Was kann man über das Klima sagen? Welche Industriezweige sind für das Gebiet bedeutend? Welche Häfen des Gebiets kennen Sie? . Odessa — Ismail. Одеса — Ізмаїл. Il­lit­ schiwsk — Poti (Georgien). Mehl–. Reni. 2. 5. Dan­ke­ wytsch. Іллічівськ. Міжнародні паромні переправи: Іл­лі­чівськ — Варна (Болгарія). Weintraubenindustrie ein. Південний Буг з при­то­ ка­ми Савранка та Кодима. Рені. Головні автомагістралі: Одеса — Ми­ ко­ла­їв. м’ясна. Öl–. Odessa — Kyschyniw (Moldowa). Ismail. бо­ро­ ш­но­ме­ль­на. але лісів дуже мало.

притоці Дніпра. бу­ді­в­ля інституту шляхетних дівчат (1828—1832 рр. ляльковий театр). Zu den ältesten Baudenkmälern ge­hö­ ren die Bauten des Klosters und der Kreuzeserhöhungskirche (17—18 Jh. Про це нагадують її мовчазні сві­д­ ки — численні будівлі та ар­хі­те­к­ту­р­ні па­м’я­т­ки.). з 1430 р. У Полтаві є низка театрів (театр дра­ ми.130 Gebiete und Städte der Ukraine l  Poltawa  Ïîëòàâà Poltawa liegt am Ufer des Flusses Wor­ skla. das Marionettentheater. складає 7 700 км2. Eine Reihe von Theatern (das Dramen­ theater. Zu Ehren des Sieges über den Schwe­ den unter der Leitung von Peter des Er­sten wurde die Siegessäule errichtet. у лі­топису Іпатіївського мо­на­с­ти­ря під назвою Лтава. Jh. An diesen Ausbildungsstätten werden güngstige Bedingungen für die Stu­den­ ten geschaffen. die Phil­har­mo­nie gibt es in Poltawa. die Hei­land– Kirche (Anfang des 18. Im Jahre 1641 bekam Poltawa den Sta­ tus der Stadt. Площа. яку займає місто. . дзвіниця Успенської церкви (1774—1809 рр. Вперше Полтава згадується в 1174 р. seit dem Jah­re 1430 unter dem Namen Poltawa er­ wähnt. Полтава розташована на березі річки Ворскла. Die Fläche. Sehr reich ist die Geschichte der Stadt. des Nebenflusses des Dnipro. філармонія. Die Stadt ist in drei Stadtbezirke geteilt. Історія міста дуже багата. das Ge­bäu­de des Institutes für adlige Frau­en (1828—1832). der fünf Hoch­ schu­len und acht höheren Fachschulen. ансамбль Крутої площі.). Місто розділене на 3 райони. Poltawa ist auch ein Standort der wis­sen­ schaft­li­chen Forschungs– und Projektierungsinstitute. де розташовані ба­ га­то науково-дослідних та проектних інститутів. У 1641 році Полтава отримала статус міста.). der Gloc­ken­turm der Maria–Him­mel­fahrt– Kathedrale (1774—1809). церква Спаса (по­ чаток 18 ст. zählt 7 700 km2. die die Stadt umfasst. під на­ звою Пол­та­ва.). п’ять вузів та вісім техні­ кумів. Daran erinnern ihre stummen Au­gen­ zeu­gen — zahlreiche historische Bauten und Baudenkmäler. До найдавніших пам’яток архітекту­ ри належать будівлі монастиря та Хре­стоздвиженської церкви (17— 18 ст. das En­sem­ ble des Kruta–Platzes. У цих навчальних закладах ство­ рюються спри­я­т­ли­ві умови для сту­ дентів.). Zum ersten Mal wurde Poltawa 1174 in der Chronik des Ipatijiwsky Klosters un­ ter dem Namen Ltawa. Полтава є місцем. На честь перемоги над шведами під проводом Петра Першого було зве­де­ но Колону перемоги.).

Полтава — зелене місто. художній. цукру. der für Inlandflüge bestimmt. що зв’я­зує місто з багатьма містами Укра­ ї­ни та Росії. му­зей Королен­ ка. 3. das Literatur­ museum. Полтава з її 317 тисячами жителів по­сі­дає важливе місце у виробництві електроламп. Wörter und Wendungen der Augenzeuge. Möbel. який служить для внутрішніх польотів країною. Poltawa ist eine grüne Stadt. Poltawa ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Einen wichtigen Platz nimmt Poltawa mit seinen 317 000 Ein­wohnern in der Pro­duk­ti­on von Glühbirnen. Poltawa gehört zu der wirtschaftlichen Ostregion. Жителів міста та їхніх гостей при­ваб­ лю­ють численні музеї: історичний (крає­зна­в­чий). 4. його при­ кра­ша­ють багато скверів і парків.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 131 Eine Attraktivität für die Bürger der Stadt und deren Gäste sind zahlreiche Mu­se­en: das historische Stadtmuseum. меблів. das Kotljarewsky–Mu­se­ um. харчової та легкої про­ми­с­ло­во­с­ ті. die Glühbirne — електролампа der Inlandflug (-flüge) — внутрішній політ (країною) der Heiland — Спаситель Fragen zum Text Wann wurde Poltawa zum ersten Mal erwähnt? Wodurch wurde Poltawa bekannt? Was ist in Poltawa besonders reizend? Welche Erzeugnisse Poltawer Betriebe möchten Sie besorgen? Womit kann man nach Poltawa fahren? . му­ зей Ко­т­ля­рев­сь­ко­го. Nahrungsmittel– und Leicht­in­du­strie. das Mu­se­ um “Das Poltawer Schlachtfeld” und viele andere. das Ko­ro­len­ko–Museum. Полтава — залізничний вузол. му­зей «Пояс Пол­та­в­сь­кої битви» та ба­га­то інших. das den Namen von P. Es gibt auch einen Flughafen. Полтава належить до східного еко­но­ мі­ч­но­го регіону. Ausstat­ tungen für chemische. Die Gesamtfläche der Grünanlagen und Parks beträgt 934 Hektar. Zuc­ker ein. der die Stadt mit vielen Städten der Ukrai­ne und Russlands verbindet. що носить ім’я П. viele Grün­an­la­gen und Parks schmücken die Stadt. Myrny trägt. Konfektion. 5. das Kunstmuseum. -n — свідок die Siegessäule — Колона перемоги die Maria-HimmelfahrtKathedrale — Успенський собор 1. Загальна площа зелених насаджень і парків становить 934 га. лі­те­ра­ту­р­ ний. обладнання для хі­мі­ч­ ної. Мирного. 2. одягу. Є також аеропорт.

der Psel. ха­р­ чо­ві продукти (масло. меблі. Leicht– und Leb­ens­mittelin­dus­trie (Kre­ment­s­chuk). Näherzeugnisse. борошно. Möbel. Область розташована в центральній частині Лівобережної України. сир). вагони. де найважливіше зна­ чен­ня мають такі корисні копалини. це особливо сприяє розвиткові сільського госпо­ дарства (цу­к­ро­вий буряк. Käse) herge­ stellt. джерела мінеральних лікувальних вод (Миргород. Durch das Territorium des Poltawer Ge­ biets fließt der Dnipro mit seinen Ne­ben­ flüs­sen: die Worskla. Das Poltawer Gebiet liegt in der Dni­ pro­tief­ebe­ne. м’ясна про­ ми­с­ло­вість. Torf. про­ми­с­ло­ве устаткування для хі­мі­ч­ ної. населення 1693. Das Gebiet wird in 25 Bezirke geteilt und hat 12 Städte. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1 693 100. По території Полтавської області про­ ті­кає Дніпро зі своїми притоками Во­ р­с­к­лою. літо тепле. Lebensmittel (But­ter. Das Poltawer Gebiet gibt dem Land Last­wa­gen (Krementschuk) elektrische Glüh­birnen (Poltawa). м’ясо.132 Gebiete und Städte der Ukraine l  Das Poltawer Gebiet  Ïîëòàâñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum des lin­ ken Ufers des Dnipro. ве­р­с­та­ти. Клімат помірно континентальний. Im Poltawer Gebiet werden Stoffe. Nowi Sanshary). Оскільки 70 % території займають чор­ноземні ґрунти. ist die Entwicklung der Landwirtschaft be­ sonders günstig (Zuc­ker­rü­ben–. легкої та харчової про­ми­с­ло­во­с­ті (Кре­мен­чук). Das Gebietszentrum ist Poltawa. technisches Glas. Das Klima ist gemäßigt kontinental. die Sula. Keramik. Werkzeug­maschinen. Поділяється на 25 районів. чол. Porzellan. Mineralwasserquellen (Myrgorod. Da 70 % der Fläche die Schwarzerdeböden besitzen.8 тис. Die Fläche ist 28 800 km2. Eisenerz. im Som­mer ist es warm. Зима помірно холодна. швейні вироби. Площа 28. wo die folgenden Bo­den­ schät­ze von hoher Bedeutung sind: Gas. Ton. олію. Нові Сан­жа­ри). Fleisch–Milch­pro­duk­ti­on und Getreidewirtschaft). Пслом.1 тис. км2. Granit. Обласний центр — місто Полтава. має 12 міст. Полтавська область дає країні гру­зо­ ві автомобілі (Кременчук). залізна руда. Erd­öl. На Полтавщині виробляють тканини. Im Winter ist es gemäßigt kalt. . пісок. Sand. зернове господарство). Сулою. Територія області займає При­дні­п­ров­ сь­ку низовину. як газ. Mehl. гли­ на. кераміку. Betriebsanlagen für Chemie–. нафта. Öl. Fleisch. електро­ лам­пи (Полтава). граніт. Wagen. торф.

 Тесленко. Hlibow. Місто розташоване на північному за­хо­ді України. Чурай. на річці Усті. Зощенко. 5. О. Weitbekannt sind die in Sorotschynzi jähr­lich veranstalteten traditionellen Messen. Гребінка. Місто сьогодні займає площу понад 44 000 га та майже третину з них (1570 га) займають парки та сквери. 4. Sagrebelny. Skoworoda. P. Teslenko. O. Симоненко. I. die Komponisten: M. Кількість жителів становить близько 233 000 чол. ком­по­зи­то­ри М. Auf Poltawer Boden wurden die be­ kann­ten Menschen geboren: der Philosoph H. Symonenko. Гон­чар. Gogol. 3.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 133 Alle Verkehrsmittel sind hier entwic­ kelt. О. притоці Го­ри­ні. Глібов. М. Bilasch. Die Einwohnerzahl beträgt ca. Пчілка. поети Л. Георгій та Пла­ тон Майбороди. . Котляревський. dem Nebenfluss der Horyn. W. Kotljarewsky. Soschtschenko. O. Grebinka. Сковорода. Розвинені всі види транспорту. В. M. О. Білаш. der Bahntransport ist aber über­ wie­gend. die Dichterin M. die Dichter: L. Ptschilka. Die Stadt hat heute die Fläche über 44 000 Hektar und fast ein Drittel (1570 Hekt­ar) da­von nehmen Parks und Grün­an­la­gen ein. П. Myrny. І. 2. П. am Fluss Ustj. Загребельний. t) — виготовляти der Bahntransport — перевезення залізницею überwiegend — переважаючий Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Poltawer Gebiets? Welche Bodenschätze gewinnt man im Gebiet? Warum ist die Entwicklung der Landwirtschaft besonders günstig? Welche Erzeugnisse gibt das Poltawer Gebiet der Ukraine? Was können Sie über die Messen in Sorotschinzi erzählen?  Riwne  гâíå Die Stadt liegt im Nordwesten der Ukrai­ne. A. Wörter und Wendungen günstig — сприятливий die Werkzeugmaschine. Heorgy und Platon Majboroda. Мирний. O. Гоголь. herstellen (te. А. але переважає все ж таки залізничний. die Schriftsteller: Je. Hontschar. M. поетеса М. Tschuraj. М. Lyssenko. письменники Є. Лисенко. -n — верстат die Betriebsanlage — устаткування 1. На Полтавщині народилися видатні діячі: філософ Г. 233 000 Menschen. P. Широко відомий традиційний що­рі­ч­ ний Сорочинський ярмарок.

Von der Geschichte der Stadt zeugen zahlreiche Baudenkmäler des 18. der Verfasser der Novellen und Kurz­ge­ schich­ten lernte.134 Gebiete und Städte der Ukraine l Zum ersten Mal wird es in den Ur­kun­ den im Jahre 1283 erwähnt. Тут є драматичний. Спочатку Рівне було повітовим мі­с­ том Волинської губернії. Тут розвинені машинобудування.: Ус­ пен­сь­ка церква та дзвіниця (1756 р. філармонія. . В музеях і театрах міста багато від­ві­ ду­ва­чів. Jahrhundert an­ gelegt wurde. Рівне робить свій внесок в індуст­ ріальний розвиток України. die Philarmonie. Konfektions– und Nah­rungs­mit­tel­in­du­ strie entwickelt. хі­мі­ч­на.— 19. Sehr bekannt sind in Riwne solche Be­ trie­be wie die Produktionsvereinigung “Asot” und das Leinkombinat. Hier sind Maschinenbau. Chemie–. у якій в 1866—1871 рр. Schewtschenko– Park. Установки високої напруги. має статус міста. der noch im 18. ляльковий те­а­ т­ри. ав­тор по­ві­с­тей. який було закладено ще у 18 столітті. Attraktiv ist der T. музей бойової слави та багато інших культурних закладів. як виробниче об’єднання «Азот» і льо­но­ ко­м­бі­нат. Gefragt in der Ukraine und im Ausland sind Hochspannungsanlagen. Привертає увагу парк Т. Ко­ роленко. Zuerst war Riwne die Bezirksstadt des Wolyner Gouvernements. швейна та харчова промисло­ вості.). Цей регіон має пропорціонально роз­ ви­не­ну економічну структуру. das lan­des­kund­li­che Museum. бу­ді­в­ля гімназії (1839). Про історію міста свідчать численні пам’ятки архітектури 18—19 ст. das Gebäude des Gymnasiums (1839). зап­ча­с­ ти­ни для тракторів. Viel besucht sind die Museen und Thea­ter der Stadt. історичний музей мі­с­та. коротких оповідань. Er­satz­tei­ le für Traktoren. Ab 1791 hat es den Status der Stadt. З 1791 р. За своєю економікою Рівне належить до західного регіону Ук­ раїни. Handelsausstattungen. Diese Region hat eine proportional ent­wic­kel­te Wirtschaftsstruktur. Відомі такі підприємства Рівного. Hier sind das Dramentheater. Jahr­hun­derts: die Maria–Him­mel­ fahrt–Kirche und der Glockenturm (1756). обладнання для тор­гівлі користуються попитом в Ук­ раїні та за кордоном. Шевченка. Уперше згадується в документах у 1283 р. навчався В. wo 1866–1871 W. Nach seiner Wirtschaft gehört Riwne zur Westregion der Ukraine. Korolenko. Riwne leistet seinen Beitrag zur in­du­ stri­el­len Entwicklung der Ukraine. das Ma­rio­net­ten­thea­ter. das Museum des Militärruhmes und viele andere Kul­tur­ein­rich­tun­gen.

Das Klima ist gemäßigt kontinental. крей­да. Найбільша річка — Прип’ять. -n — документ anlegen (te. Ton. Wörter und Wendungen die Urkunde. Mineralbaustoffe (Granit. 3. Населення близько 1. Riwne ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Im Gebiet wohnen 1. Sand). 5. das Gouvernement — губернія der Ersatzteil.2 млн чол. сад) die Hochspannungsanlage (-n) — установка високої напруги 1. 4. Область розташована на північному заході України. має 10 міст. Der Norden des Gebiets bildet die Gren­ze der Ukraine mit Weißrussland. Hoch­schu­le für Kultur. -e — запасна частина die Handelsausstattung — обладнання для торгівлі Fragen zum Text Erzählen Sie kurz über die Geschichte der Stadt! Was ist hier für die Touristen attraktiv? Was produziert die Industrie der Stadt? Schwärmen Sie sich für Theater? An welcher Poltawer Hochschule möchten Sie studieren?  Das Gebiet Riwne  гâíåíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördwestlichen Teil der Ukraine. . Hier gibt es einen Eisen­bahn­hof.2 Millionen Men­ schen. seine Fläche ist 20 000 km2. площа­ 20 000 км2. dazu gehören 10 Städte. Das Zentrum des Gebiets ist die Stadt Riwne.. мінеральні бу­ді­ве­ль­ні матеріали (граніт. Тут є один залізничний вокзал. інженерів во­ д­но­го транспорту та багато інших. Der größte Fluss ist die Prypjat. В області багато річок і озер.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 135 Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Hochschule. глина. Das Gebiet besteht aus 16 Bezirken. Обласний центр — місто Рівне. Eine besondere Rolle spielen hier un­ ter den Bodenschätzen Torf. На півночі виходить до державного кордону України з Білоруссю. З корисних копалин найважливіше значення мають торф. Im Gebiet sind viele Flüsse und Seen. Значними центрами освіти є вузи: пе­да­го­гі­ч­ний. zwei Autobahnhöfe und einen Flughafen. культури. t) — закладати (парк. 2. Рівне — це залізничний вузол. пісок). Клімат помірно континентальний. Kreide. Hochschule für Wassertrans portingenieure und viele andere. два автовокзали та аеропорт. Поділяється на 16 районів.

Der führende Zweig der Landwirtschaft ist die Zuckerrübenindustrie. Das Gebiet liegt in der Wald– und Waldsteppenzone. А ім’я оспіваного в багатьох піснях ге­ть­ма­на П. цукровий бу­ряк. Ger­ ste. кондитерської промисловості. ячмінь. Найбільші озера: Нобель. Область відома першим заснованим в Україні в 16 столітті учбовим за­кла­ дом (Острозька академія). У сільському господарстві дещо пе­ре­ ва­жає рослинництво. Паперове виробництво налагоджено в Москвині. Провідна галузь сільського го­с­по­дар­ с­т­ва — цукрова промисловість. мінеральних вод. просо. Основні культури — озима пшениця. швейні та три­ко­та­ж­ні фа­б­ри­ки.Gebiete und Städte der Ukraine l 136 Die größten Seen sind der Nobelj. Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­ ний та автомобільний. Der Name des in vielen Liedern be­sun­ ge­nen Hetman Sahajdatschnyj ist vie­ len Ukrai­nern bekannt. Unter den Betrieben der Leichtindustrie sind das Leinkombinat (Riwne). holzbear­ beitende. машинобудівна. Тут є також багато підприємств мо­ло­ ч­ної. chemische und Maschinenbauindustrie. Buchweizen. Біле. Hier gibt es auch viele Milch–. З-поміж підприємств легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті найбільш відомі льонокомбі­ нат (Рі­в­не). гречка. Zuckerrüben und Hirse. Wörter und Wendungen die Strickwarenfabrik — трикотажна фабрика die Hirse — просо die Pflanzenwirtschaft — рослинництво die Gerste — ячмінь . Näh– und Strickwarenfabriken be­son­ders be­ kannt. льо­но­за­во­ди. Лука. In der Landwirtschaft ist die Pflanzenwirtschaft überwiegend. Область знаходиться у лісовій та лі­со­ сте­по­вій зонах. хі­мі­ч­на. Die Hauptindustriezweige sind Leicht– und Lebensmittelindustrie. Die Hauptverkehrsmittel sind die Ei­sen­ bahn und Autos. Lein­wer­ke. Kon­di­to­ rei– und Mineralwasserbetriebe. Papier wird in der Stadt Moskwyn er­ zeugt. Die Hauptkulturen sind Roggen. Основні галузі спеціалізації облас­ ті — харчова. деревообробна. легка. Das Gebiet ist für die erste im 16. Сагайдачного відоме ба­ га­тьом укра­ї­н­цям. Jahr­ hun­dert in der Ukraine gegründete Lehr­an­stalt (die Ostroger Akademie) be­kannt. der Bile und der Luka.

на яких можна було б літати в космос. in denen 292 000 Menschen le­ ben (laut der Statistik des Jahres 1998). ака­де­ мік С. У будинку. Jahrhundert ge­ grün­det. In diesem Haus verbrachte S. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. Koroljow seine Kindheit und Jugend. Zu den Baudenkmälern gehören der Grab­stein am Beerdigungsort des Helden­ des Bürgerkrieges V. P. в яких живуть 292 тис. пам’ят­ник же­р­т­ вам фа­ши­з­му на місці кон­центраційного та­бо­ра військовопо­лонених. Бо­­женка. das Mahnmal des Ewigen Ruh­mes. Місто розташоване на півночі Укра­ ї­ни на берегах річки Тетерів і його при­то­ки Кам’янки. павільйон ко­с­ мі­ч­ної техніки. П. 5. Shytomyr wurde im 9. Численні музеї гідні відвідання. Das sind das Museum der Natur. das künst­ lerische Museum. М. . mit denen man in den Welt­raum fliegen könnte. Корольов. Короленка. (згідно зі статистикою 1998 року). wo der berühmte Kon­ struk­teur der Weltraumschiffe. 4. P. N. befindet sich jetzt das Museum. 3. У цьому будинку Корольов провів своє дитинство та юнацькі роки. художній музей. До пам’яток архітектури належать ме­мо­ рі­а­ль­на плита на місці похован­ня героя громадянської війни В. Die Gesamtfläche der Stadt ist 61 000 Hektar. чол. 137 Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets? Welche Bodenschätze nehmen den besonderen Platz ein? Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? Welche Pflanzenkulturen werden im Gebiet angebaut? Wofür ist das Gebiet auch bekannt?  Shytomyr  Æèòîìèð Die Stadt liegt im Norden der Ukraine an den Ufern des Flusses Teterew und sei­nes Nebenflusses Kamjanka. Це музей природи. Koroljow geboren wurde. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt. Місто поділяється на два райони. Akade­ miker S. музей В. In dem Haus. Im Jahre 1444 bekam es den Status der Stadt. 2. меморіал Вічної Слави. знаходиться тепер музей. Г. де народився відомий кон­ структор космічних кораблів. das Ko­ro­len­ko–Museum. Житомир був заснований у 9 столітті. der Pavillon der Weltraumtechnik. Bos­henko. Hier begann er von den Flugapparaten zu träumen. das Denkmal für Opfer­ des Fa­schis­mus am Ort des KZ–Lagers­ der Kriegs­ge­fan­ge­nen. Загальна площа міста складає 61 000 га. Тут він почав мріяти про літальні апа­ра­ти.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. У 1444 році він отримав статус міста.

die Phil­har­mo­nie. Великою популярністю користується Ботанічний сад сільгоспуніверситету. Вироби льонокомбінату екс­по­р­ту­ють­ ся у багато країн світу. Для театралів тут є театри (дра­ма­ти­ч­ ний театр. Die Stadt hat viele Grünanlagen und Parks. музичні інструменти. Житомир володіє також науковим по­ те­н­ці­а­лом. 4. Їхня площа складає 45 000 га. 3. Die Erzeugnisse des Leinkombinats wer­den in viele Länder geliefert. der Zweig der Kyjiwer polytechnischen Uni­ver­si­tät. der Kriegsgefangene. In Shytomyr produziert man Autos. Науково-дослідні інститути На­ці­о­на­ль­ ної академії наук мають успіх у ба­га­ тьох галузях сучасної науки. Shytomyr verfügt auch über seinen wis­sen­schaft­li­chen Potential. Papier. -n — військовополонений der Zweig — філія der Lein — льон in Kontakt zu (Dat.Gebiete und Städte der Ukraine l 138 Für Theaterfreunde gibt es hier Theater (das Drama–Theater. Wörter und Wendungen der Status — статус die Beerdigung — поховання sich großer Beliebtheit erfreuen — користуватися великою популярністю das Opfer (-) — жертва 1. ін­стру­ме­ н­ти. Житомир підтримує контакти з болгар­ським містом Михайлівград. das Ma­rio­ net­ten­thea­ter. das Jugendtheater). Die Forschungsinstitute der Nationalen Akademie der Wissen­schaften sind er­ folg­reich auf vielen Gebieten der mo­ der­nen Wissenschaft. zehn Fachschulen. Shytomyr steht in Kontakt zu der bul­ ga­ri­schen Stadt Mychailiwhrad. Großer Beliebtheit erfreut sich der bo­ ta­ni­sche Garten der landwirtschaftli­ chen Universität. театр ляльок. театр юно­го глядача). папір. 2. хімволокно. десять технікумів.) stehen — підтримувати контакт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. У Житомирі виробляють ав­то­ма­ши­ни. Werkzeuge. філармонія. сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кий університет. Mu­sik­in­stru­men­te. філія Ки­ їв­сь­ко­го політехнічного уні­вер­си­те­та. die Hochschule der Landwirtschaft. У місті багато скверів і парків. 5. Ihre Fläche beträgt 45 000 Hektar. Das sind die pädagogische Universität. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt? . Це педагогічний університет. Che­mie­fa­sern.

Кро­ше­н­ка та Путятинка. Am Teteriw-Ufer erstreckt sich ein wun­ der­schö­ner Wasserpark. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit Kyjiw. Воно було засноване в 884 році.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 139  Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets  Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Im Herzen der Ukraine an den Steil­ufern des Nebenflusses des Dnipro — Te­te­riw und des Flusses Kamjanka liegt die alte ukrainische Stadt Shytomyr. Ка­м’я­н­ ка. Die Fläche der Stadt umfasst 65 km2. Житомир — великий транспортний вузол України. die Einwohnerzahl beträgt über 310 000. Shytomyr ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt der Ukraine. Moskau. . Die Stadt hat einen sonderbaren Na­ men. Житомир — центр одноіменної об­ ласті. який розташований у сосновому лісі. У серці України на крутому березі при­то­ки Дніпра — Тетеріва та ріки Кам’ян­ки розташоване старе ук­ раїнське мі­с­то Житомир. Sankt-Petersburg. die Kamjanka. Simferopol. Міжнародний аеропорт і два ав­то­ во­к­за­ли зв’язують місто з багатьма мі­с­та­ми та селищами області. Залізниця зв’язує місто з Киє­вом. Ба­ра­но­ ви­ча­ми. Ba­ ranowytschi. Одесою. На березі Тетерева простягається чу­ до­вий гідропарк. Mehrere Parks und Grünanlagen schmü­cken die Stadt. der zwei für Menschen teuerste Begriffe “Shyto” (Roggen) und “myr” (Frieden) in sich vereint. Besonders bekannt ist das Sanatorium “Denytschi”. кіль­ кість жителів близько 310 000. die Kroschenka und die Putjatinka. Площа міста становить 65 км2. Багато парків і скверів прикрашають місто. In der Stadt und ihrer Umgebung be­ fin­den sich viele Sanatorien. Ужго­ ро­дом і Харковом. Odesa. der Ukraine und des Auslandes. das in einem Kieferwald liegt. України та зарубіжжя. Особливо відомий санаторій Деничі. Durch die Stadt strömen die Flüsse: der Teteriw. Shytomyr ist das Zentrum des gleich­ na­mi­gen Gebietes. Us­h­go­ rod und Charkiw. Санкт-Петербургом. Місто отримало своє особливе ім’я від об’єднання понять «жито» та «мир». У місті та його околицях є багато са­ на­то­рі­їв. Ein internationaler Flughafen und zwei Busbahnhöfe verbinden die Stadt mit vie­len Städten und Siedlungen des Ge­ bie­tes. Es wurde im Jahre 884 gegründet. Мо­с­к­вою. Містом течуть річки: Тетерів. Сімферополем.

Iwan Fe­scht­ schen­ko. Імена Олександра Довженка. Borys Ten. літературний музей Короленка. Oleh Olshytsch. Короленку. Однією з улюблених вулиць жителів міста була й залишається Ми­хай­лів­сь­ ка вулиця. das li­ te­ra­ri­sche Korolenko-Museum. музей історії по­ жежної справи та єдиний в Україні музей іс­то­рії космонавтики. письменників і композиторів. ху­до­ж­ня галерея. In der Stadt sind fünf Hochschulen. Ко­ро­льо­ву. Die bedeutendsten Museen der Stadt sind das Museum für Geschichte und Landeskunde. die agrarökologische Akademie. Olex­ an­dr Kuprin u. Schriftstellern und Komponisten. На березі річки Тетерів. das li­te­ra­ ri­sche Museum des Shytomyrer Ge­biets. sind durch mehrere Gedenktafeln ge­ehrt. Соборна площа — центральна пло­ ща міста. das Korolenko-Denkmal. технологічний ін­сти­тут менеджменту. das Museum für Geschichte der Feu­er­wa­che und das ein­ zi­ge in der Ukraine Museum für Ge­ schich­te der Kos­mo­nau­tik. eine techno­logische Hochschule für Ma­na­ge­ment. das Natur­museum. das zu Ehren der Befreiung der Stadt von den fa­schi­ sti­schen Eroberern errichtet wur­de. Бориса Тена. аграрноеко­ло­гі­ч­на академія. das Jaroslaw-DombrowskiDenkmal. Der Sobornyjplatz ist der zentrale Platz der Stadt. un­ ter ihnen sind die pädagogi­sche Uni­ ver­si­tät. In Shytomyr wurden viele Denkmäler er­rich­tet: das Schewtschenko-Denkmal. Відомими музеями міста є: музей іс­то­рії та краєзнавства. . Mychajlo Kozjubynsky. Івана Фе­ще­н­ка. Житомир — батьківщина багатьох уче­них. das KoroljowDenkmal. Shytomyr ist die Heimatstadt von meh­ re­ren Wissenschaftlern. Die Namen von Olexandr Dowshenko. му­зей академіка Королькова. літера­ турний музей Житомирської області. Gebiete und Städte der Ukraine l Житомир також промисловий і на­у­ко­ во-технічний центр регіону. серед яких педагогічний університет. Eine der beliebtesten Straßen der Stadt­be­woh­ner war und bleibt die Mycha­jliwsj­ka­straße.140 Shytomyr ist auch ein wirtschaftliches und wissenschaftlich-technisches Zent­ rum der Region. In den 60 Indusriebetrieben werden meh­re­re Erzeugnisse hergestellt. a. Михайла Коцюбинського. Олексан­дра Купріна та інших увічнені ме­мо­рі­а­ль­ ни­ми дошками. У місті п’ять вищих шкіл. спо­ру­дже­ний на честь звільнення мі­с­та від фашистських загарбників. Олега Ольжича. Am Fluss Teteriw auf einem künst­li­chen Hügel erhebt sich das 37 Meter hohe Monument des Ruhmes. На шістдесяти промислових під­при­єм­с­ т­вах виробляють багато продукції. das Akade­miker-Koroljow-Museum. Ярославу Домбровському. eine Gemäldegalerie. музей при­ро­ ди. на ма­льо­в­ни­ чо­му гор­бі височить Монумент Сла­ ви. У Житомирі споруджено багато па­ м’ят­­ників: Шевченкові.

Das Gebiet teilt sich in 23 Bezirke 9 Städ­ten. Вона межує з Білоруссю. die Irpinj. 5.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 141 Die Hauptstraße der Stadt ist die Wely­ ka Berdytschiwsjka Straße. Алея миру — міські ворота в Європу. 2. der Slutsch. будувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. Область лежить на півночі Укра­ї­ни. Поліська низовина на півночі та При­ дні­п­ров­сь­ка височина на півдні утво­ рю­ють рельєф області. 2 . Головна вулиця міста — Велика Бе­р­ ди­чів­сь­ка. Область поділяється на 23 райони та 9 міст. 3. Es grenzt an Weißrussland. Die meisten Flüsse gehören zum Dnipro­ bec­ken: der Teteriw mit Gnilopjatj. die Feuerwache — пожежна частина errichten — споруджувати. Здвиж та інші. Die Bevölkerungszahl ist 1 445 500 Ein­ woh­ner. Гуйва та Ірша. У межах низовини знаходиться гір­сь­ кий кряж (316 м) — найвище місце Житомирської області. Herzlich willkommen in Shytomyr! Ласкаво просимо в Житомир! Wörter und Wendungen der Begriff — поняття das Management [m*n*d4m3nt] — менеджмент. 4. Площа області 29 900 км2. управління виробництвом 1. Ірпінь. Innerhalb der Niederung liegt die Ge­ birgs­ket­te (316 m) — der Höhepunkt des Shy­to­my­rer Gebiets. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt?  Das Shytomyrer Gebiet  Æèòîìèðñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine. Обласний центр — місто Житомир. Кількість населення 1 445 500 жи­те­лів. Die Gebietsfläche beträgt 29 900 km . die Gujwa und die Irscha. Случ. der Sdwish und andere. Die Polissjka Niederung im Norden und die Dniproanhöhe im Süden des Ge­biets bilden seine Geländegestaltung. Das Gebietszentrum ist die Stadt Shy­ to­myr. Die Friedensallee ist das Stadttor nach Mitteleuropa. Більшість річок належать до Дніп­ров­ сь­ко­го басейну: Тетерів з Гни­ло­п’ят­ тю.

по­ етеси Лесі Українки. 84 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Міклухо-Ма­к­лая. Корольова. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Winter ist nicht kalt und der Som­ mer — nicht sehr warm und feucht. Житомирська область є ба­ть­кі­в­ щи­ною багатьох відомих людей: при­ро­до­зна­в­ця та мандрівника М. засновника теорії ракетної техніки С. des Philosophen und Linguisten I. Als Folge der Tschornobylkatastrophe lei­det das Gebiet unter der radioakti­ ven Verunreinigung. Das Gebiet liegt in der Mischwaldzone und der südliche Teil — in der Waldsteppe. легка та харчова промисловість. Hier sind Maschinenbau. Koro­lenko u. Es gibt auch Braunkohle und Torf. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. Область розташована в зоні мішаних лісів. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють тваринництво та птахівництво. Miklucho– Maklaj.Gebiete und Städte der Ukraine l 142 Es gibt auch viele Seen. des Gründers der Raketentechniktheorie S. 84 % населення — українці. пись­мен­ни­ка В. Leicht– und Lebensmittelindustrie entwickelt. Angebaut werden Getreide und tech­ni­ sche Nutzpflanzen. Тут вирощуються зернові та технічні культури. Є також багато озер. Ogijenko. а південна частина — в зоні лі­со­сте­пу. der Dich­te­rin Lesja Ukrainka. des Schriftstellers W. Є також буре вугілля та торф. a) — становити die Gebirgskette. a. Тут розвинені машинобудівництво. філософа та лі­ н­г­ві­с­та І. t) — переважати technische Nutzpflanzen — технічні культури die Viehzucht — тваринництво die Geflügelzucht — птахівництво . Das Shytomyrer Gebiet ist die Heimat vieler berühmter Menschen: des Na­tur­ for­schers und Reisenden M. -n — кряж leiden unter (i. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Geflügelzucht. Короленка. Koroljow. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф betragen (u. i) (Dat. Wörter und Wendungen das Gebiet — область die Fläche — площа. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи область страждає від ра­діо­ак­ти­в­ но­го забруднення. Огієнка.) — страждати від die Verunreinigung — забруднення die Baustoffe — будівельні матеріали dominieren (te. Die wichtigsten Bodenschätze des Ge­ biets sind Baustoffe. а літо не дуже тепле та вологе. Будівельні матеріали — най­ва­ж­ли­ві­ ші корисні копалини області.

Sumy präsentiert sich als eine moder­ ne Stadt mit viel Grün. Spaso-Preobrashensky Sobor. Суми являють собою сучасне місто з великою кількістю зелені. und es wurde zum Gebietszentrum. що є найулюбленішими місцями від­по­чи­ н­ку жителів міста. 4. Die Bevölkerungszahl beträgt 275 400 Menschen. (1776). Die Fläche von Grünanlagen beträgt 28 500 Hektar. розташоване на річці Псел і її притоці Сумці. Троїцький собор з дзвіницею (1901—1914). Zuerst gehörte Sumy dem Charkiwer Gebiet. darunter sechs Parks. пізніше була утворена Сумська область. Місто поділене на 2 райони. Die erste Erwähnung der Stadt fällt auf das Jahr 1652. 3. Іллінську церкву (1851). Das Stadtrecht bekam Sumy im Jahre 1780. Спасо-Преображенсь­ кий собор (1776). У старому руслі Псла багато озер. серед них 6 парків. займає площу в 99 км2. die Illyinska-Kirche (1851). і Суми стали об­ла­с­ ним центром. Перша згадка про місто припадає на 1652 рік. Площа зелених насаджень складає 28 500 га. Право міста Суми отримали в 1780 році.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. Серед історичних пам’яток ар­хі­те­к­ ту­ри слід назвати: Воскресенський со­бор (1702). 143 Fragen zum Text Wo liegt das Shytomyrer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Folgen hat die Tschernobylkatastrophe in diesem Gebiet? Was dominiert in der Landwirtschaft? Wessen Heimat ist das Shytomyrer Gebiet?  Sumy  Ñóìè Die am Fluss Psel und seinem Ne­ben­ fluß Sumzy gelegene Stadt nimmt die Flä­che von 99 km2. Суми — одне з найбільш ви­со­ко­ро­з­ ви­не­них у галузі промисловості міст Укра­ї­ни. 2. Sumy ist eine der im Bereich der In­du­ strie hochentwickeltesten Städte der Ukrai­ne. Unter den historischen Denkmälern sind zu erwähnen: Woskressensky Sobor (1702). Місто. Im alten Flussbett des Psel gibt es vie­ le Seen. Кількість населення становить 275 400 чол. 5. später wurde das Gebiet Sumy gebildet. Спочатку Суми належали до Ха­р­ків­ сь­кої області. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. . die Kir­che Trojizka mit dem Gloc­ken­turm (1901—1914). die die beliebtesten Er­ho­lungs­ or­te für die Städter sind.

das Flußbett — русло das Kraftwerk. Wörter und Wendungen einweihen (te. das Heimat­museum und viele an­de­re.. Sumy ist auch die Stadt der Theater. . 9 технікумів і кілька дослідних інститутів На­ці­о­на­ ль­ної академії наук України. Heute gibt es in Sumy 3 Hochschulen. музеїв і бі­ б­лі­о­тек. Суми також місто театрів. Einen großen Ruhm erlangen die Produktionsvereinigung “Chimprom” und “Gu­ma­tech­nik”. де проходить кор­дон з Росією. das Drama–Theater von M. Щепкіна та фі­ла­р­ мо­нія. t) — урочисто відкривати sich präsentieren (als) — представити себе. Wohin möchten Sie zuerst gehen?  Das Gebiet Sumy  Ñóìñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordöstlichen Teil der Ukraine und bildet die Grenze zu Russ­land. як. von Pumpen für Kraftwerke und von schwe­ren Kompressoren.Gebiete und Städte der Ukraine l 144 Von größter Bedeutung sind Ma­schi­nen­ bau. 2. Гідні огляду музеї — музей А. S. Велике значення мають ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. Сьогодні в Сумах 3 вузи. Hier sind das Theater für Junge Zu­ schau­er­. дра­ма­ти­ч­ ний театр ім. -e — електростанція 1. Високорозвиненими є також легка та харчова промисловості. виробництво мікроскопів. 5. на­со­сів для електростанцій і важких ком­пресорів. den Ruhm erlangen — набувати слави das Kunstgewerbemuseum — музей прикладного мистецтва das Heimatmuseum — краєзнавчий музей Fragen zum Text Hat Sumy eine alte Geschichte seiner Entstehung? Welche historischen Baudenkmäler zeugen von seiner Geschichte? Welche Industriezweige sind hier vorhanden? Welche Museen möchten Sie besuchen? Sie sind in einer fremden Stadt. Sehenswert sind die Museen: das Tsche­chow–Museum. Чехова. die Herstellung von Mikroskopen. Великої слави набуло виробниче об’єд­нання «Хімпром» і «Гуматех­ ніка». 9 Fachberufsschulen und ei­ni­ge For­ schungs­in­sti­tu­te der Nationalen Aka­de­ mie der Wissenschaften der Ukrai­ne. Museen und Bibliotheken. М. 3. das Kunst­ge­wer­ be­mu­se­um. музей декоративно-при­кла­д­но­го ми­ с­те­ц­т­ва. С. Область розташована в північно-схі­ д­ній частині Україні. Schtschepkin und die Philhar­monie.. Hochentwickelt sind auch die Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. 4. краєзнавчий музей і багато ін­ших. Тут є театр юного глядача.

Місцевий природний газ переробляє Качанівський газопереробний завод. буре ву­гіл­ля та торф. Erdgas. Der bedeutendste Zweig ist die Lebensmittelindustrie.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 145 Seine Fläche beträgt 23 800 km2. Поділяється на 18 районів. Є також озера та водосховище. Braun­ koh­le und Torf gewonnen. Область належить до індустріальноаграрних. Обласний центр — місто Суми. Найбільші річки — Десна. Клімат помірно континентальний. Найбільше значення мають горючі корисні копалини. крейду та кам’яну сіль. В Охтирці. а літо досить жа­ р­ке. die Sula. Das Klima ist gemäßigt kontinental. насоси для еле­к­т­ро­ ста­н­цій та важкі компресори. Das in diesem Ort gewonnene Erdgas wird im Katschaniwsjker Werk ver­ar­bei­ tet. Найважливіша галузь — харчова. Es gibt auch Seen und Stauseen. Die größten Flüsse sind die Desna. Сула. Pumpen für Wasserkraftwerke und schwe­re Kompressoren pro­du­ ziert. В Сумах виробляють устаткування для хімічної промисловості. Im Gebiet werden sowohl Industrie. Зима прохолодна. In Sumy werden Betriebsanlagen für che­mi­sche Industrie. Romny für po­ly­gra­ phi­sche Anlagen bekannt. Das Gebietszentrum ist die Stadt Sumy. центр і південь — у лісостеповій. Der Norden des Gebiets liegt in der Waldzone. Elek­tro­nen­mi­kro­ sko­pe. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. населення близь­ко 1. zählt 15 Städte. im Zentrum und im Süden er­strec­ken sich Wälder und Steppen. Konotop ist für Betriebsanlagen für Berg­bau­in­du­strie. Kreide und Steinsalz zu erwähnen. der Psel und die Wor­ skla. Ромнах. Сейм. Unter den Baustoffen sind Ton. der Seim. In den Bezirken Ochtyrka. leichte und Maschinenbauindustrie. З будівельних матеріалів слід на­зва­ти глину. еле­к­т­ро­ нні мікроскопи. Розвинені також хімічна. . Лебедині ви­до­бу­ ва­ють нафту. В Конотопі апа­ра­ту­ру для гір­ни­чо­до­ бу­в­ної про­ми­с­ло­во­с­ті. Danach stehen chemische.4 Millionen Menschen wohnen. Der größte Wert wird auf Brennstoffbodenschätze gelegt. Der Winter ist kühl und der Sommer ist ziemlich heiß. Площа 23 800 км2. als auch Landwirtschaft entwickelt. Romny und Lebedyn werden Erdöl. налічує 15 міст. легка та ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня. wo etwa 1. Sand.4 млн чо­ло­вік. пісок. Псел і Ворскла. в Ром­нах — по­лі­гра­фі­ч­ні ма­ши­ни. Північ області лежить у лісовій зоні. природний газ.

Провідне місце в сільському го­с­по­дар­с­ т­ві займає цукрова промисловість. des lin­ ken Nebenflusses des Dnister. B. . Антоненко-Давидович. де нині знаходиться Те­р­но­піль. t) — згадувати der Film — кіноплівка das Band — електромагнітна стрічка 1. das che­mi­sche Werk “Chimprom”. wo sich heutzutage die Stadt Ternopil befin­ det. Охтирка та Шостка). Och­tyr­ka und Schostka). 2. Куліш. Olesj und P. wo Phosphordüngemittel und Schwefelsäure erzeugt werden. Найбільші підприємства: Шо­с­т­кін­сь­ ке виробниче об’єднання «Свема». Б. In der Landwirtschaft nimmt den füh­ren­ den Platz die Zucker­rüben­industrie ein. hat vor vielen Jahrhunderten eine Sied­lung gelegten. Баг­ря­ний. Олесь та П. 3.Gebiete und Städte der Ukraine l 146 Die größten Betriebe sind der Betriebsverein “Svema” in Schostka. t) — простягатись die Bergbauindustrie — гірничодобувна промисловість die Pumpe. В області працюють три ТЕЦ (Суми. композитори Д. хімічний завод «Хімпром». die Komponisten D. 5. Antonenko–Dawydowy­ tsch. die in Sumy geboren wurden. І. На берегах річки Серет. die Dichter O. Ос­тап Вишня. багато століть тому роз­та­ шо­ву­ва­ло­ся поселення. Bortnjansjkyj und M. Darunter sind Schriftsteller P. Ostap Wyschnja. der Filme und Bänder produziert. Багато відомих людей народилися в Сумській області. лівої при­ токи Дністра. I. Viele berühmte Menschen wurden im Gebiet Sumy geboren. поети О. Г­ра­бовсь­кий. o) — добувати erwähnen (te. erzählen?  Ternopil  Òåðíîï³ëü An den Ufern des Flusses Seret. Бортнянський та М. Серед них письменники П. що виготов­ляє фосфорні добрива та сірчану ки­с­ло­ту. Березовський. Was wird dort erzeugt? Was können Sie über die berühmten Menschen. sich erstrecken (te. Beresowsjkyj. 4. Wörter und Wendungen gliedern (te. legen — надавати чомусь значення gewinnen (a. Kulisch. t) — поділяти Wert auf etw. Hrabowsjkyj. що виробляє кіноплівку і магнітну стрі­ч­ку. Bahrjanyj. -n — насос das Wärmekraft– und Fernheizwerk — ТЕЦ Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Sumy? Auf welche Stoffe wird der größte Wert gelegt? Welche Industriezweige sind hier besonders entwickelt? Nennen Sie bitte die größten Betriebe. Im Gebiet funktionieren drei Wärmekraft– und Fernheizwerke (Sumy.

Zu den historischen Bauwerken gehört die Dominikaner Kirche (1749 ein­ge­ weiht). Ternopil ist eines der wichtigsten in­du­ stri­el­len Zentren der Westukraine. Стара фортеця збереглася й сьо­го­дні. Das heutige Ternopil nimmt die Fläche von 32 km2. Sie setzten die Topiljtsche (die da­ma­li­ ge Benennung der Stadt) in Brand. Ab 1939 wurde es zusammen mit den anderen Städten der Westukraine an die Ukrainische Republik angeschlossen. Die Bevölkerungszahl beträgt 211. за­вод металовиробів і багато інших. Das alte Schloss ist bis heute erhalten geblieben. . Die Archäologen finden noch heute bei den Ausgrabungen viele römische Mün­zen. Seit 1772 gehörte Ternopil zu Öster­reich. завод «Ва­т­ ра». Двічі фортеця звільнялася козаками під проводом Б. Тут є: завод комбайнів. Хмельницького. Erst im Jahre 1540 wurde hier die Fe­ stung mit dem hohen Erdwall. Jahrhundert tobten hier die tatarisch–mongolischen Horden. Zweimal wurde die Festung von den Ko­sa­ken unter B. разом з іншими містами За­хі­д­ної Укра­ї­ни був приєднаний до Укра­ї­н­сь­кої республіки.—15. що виробляє світильники. На селище нападали римські легіони. баштою з во­ро­та­ми та глибоким ро­ вом. Археологи ще й сьогодні знаходять при розкопках багато римських мо­ нет. das Werk für Metallerzeugnisse und vie­le andere vorhanden. тут було побудовано фортецю з ви­со­ким земляним валом. das Werk “Watra”. die Produktions­vereinigung “Textterno”. Під час Другої світової війни місто було майже повністю зруйноване. З 1939 р. Hier sind das Mähdrescherwerk. Die Festung wurde Ternopil genannt. У 13—15 століттях тут шаленіли та­та­ ро-монгольські орди. З 1772 р. Chmelnyzky befreit. dem Turm und dem Tor und auch mit dem tiefen Graben gebaut. жителів. Фортецю було названо Тернопіль.). До історичних пам’яток належить Доміні­канський собор (освячений у 1749 р. das Leuchten pro­du­ ziert. Während des Zweiten Weltkrieges war die Stadt fast völlig zerstört.6 Tau­send Einwohner.6 тис. Вони підпалили Топільче (колишня назва міста). Тільки в 1540 р. Тернопіль — один із найважливі­ ших промислових центрів Західної Укра­ї­ни. Тернопіль займає сьо­го­дні площу в 32 км2. Кількість населення становить 211. Im 13. Тернопіль належав Австрії.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 147 Diese Siedlung überfielen die rö­mi­ schen Legionen. виробниче об’єднання «Тексттерно».

Ternopil ist auch die Stadt der Theater. Тернопіль — рідне місто Соломії Кру­ше­ль­ни­ць­кої. Hier lebten und wirkten Lesj Kurbas. Тернопіль також місто театрів. Mit welchen prominenten Persönlichkeiten ist die Geschichte der Stadt verbunden? 4. Тернопільське море — гордість жи­те­ лів міста. Wörter und Wendungen überfallen (ie. das Puppentheater und die Phil­har­mo­nie. -n — орда ein Brand setzen — підпалювати anschließen (o. Für die Gäste der Stadt sind die Türen der Gemäldegalerie. oder Dat. Шевченка. Museen und Bibliotheken. Die Ternopiler See ist der Stolz der Ein­ woh­ner der Stadt. deren Stimme Mai­ land und Warschau. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt? . музеїв і бібліотек. des Hei­mat­mu­se­ ums weit geöffnet. Hier gibt es 4 Hochschulen und 5 Fachberufsschulen. Wie ist hier die Industrie entwickelt? 5. Welche Zeugen der Geschichte sind erhalten geblieben? 3. Ternopil ist die Stadt der Studenten. Тут жили й працювали Лесь Курбас. Вироби цих підприємств відомі да­ле­ ко за межами України. ляльковий театр і фі­ла­р­мо­нія. Wo liegt Ternopil? 2.) — приєднувати die Leuchte. -n — світильник Mailand — Мілан Fragen zum Text 1. Paris und Wien be­ wun­der­ten. Мальовничі околиці роблять місто привабливим для туристів. t) — шаленіти die Hörde. Olga Kobyljanska. o) an (Akk. a) — нападати toben (te. Для гостей міста широко відкриті две­рі картинної галереї та краєзнав­ чого музею. Тернопіль — місто студентів.Gebiete und Städte der Ukraine l 148 Die Erzeugnisse dieser Betriebe sind weit außerhalb der Ukraine bekannt. Париж і Відень. Zur Verfügung der Kunstfreunde ste­ hen das Schewtschenko–Drama– Theater. Ольга Кобилянська. Тут є 4 вузи та 5 технікумів. Wasylj Stefanyk und viele andere. Т. У розпорядженні любителів ми­с­те­ц­ т­ва знаходиться драматичний театр ім. Василь Сте­фа­ник і багато інших. голосом якої за­хо­ п­лю­ва­лись Мілан і Варшава. Ternopil ist die Heimatstadt von So­lo­ mi­ja Kruschelnyzka. Die malerische Umgebung macht die Stadt zu einem Anziehungs­punkt für die Touristen.

Lebensmittel– und Maschinenbau­ industrie. ха­ р­чо­ва та машинобудівна про­ми­с­ло­ вість. Auf den oben genannten Flüssen wur­ den kleine Wasserkraftwerke errichtet. крейда. кі­ ль­кість міст — 16. Der Betrieb “Watra” produziert Leuch­ ten. глина та паливних корисних копалин — буро­ го вугілля та торфу. Das Gebiet besteht aus 14 Bezirken. Площа 13 800 км2. Є ставки та водосховище. der Koropezj.2 Millionen. населення 1. Тернопільський комбайновий завод випускає бурякозбиральні ком­бай­ни. Область розташована у західній ча­с­ ти­ні України. Gips. де­ре­во­об­ ро­б­ні. Головні річки — Дністер зі своїми при­то­ка­ми (Гнила Липа. Збруч). Територія області простирається на Поділлі. Im Ternopiler Kombinewerk werden Zuc­ker­rü­ben­kom­bi­nes erzeugt. Господарство області являє собою промисловий та аграрний комплекс. Die Fläche ist 13 800 km2. а також зернове господарство. по­бу­до­ва­ні невеликі електростанції. Den führenden Platz nehmen leichte. die Zahl der Städte ist 16. З корисних копалин найбільша кі­ль­ кість мінеральних будівельних ма­те­ рі­а­лів: вапняки. Підприємство «Ватра» випускає сві­ти­ ль­ни­ки. der Seret und der Sbrutsch). Die Hauptflüsse sind der Dnister mit sei­nen Nebenflüssen (die Hnyla Lypa. Im Gebiet arbeiten auch Bauindustriebetriebe. Клімат помірно континентальний з м’якою зимою та теплим вологим лі­том. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1. згаданих вище. Unter den Bodenschätzen sind in gro­ ßer Menge Mineralbaustoffe Kreide. Провідну роль відіграють легка. die Strypa. гіпс. На річках. Стри­па. фарфорових виробів. holzverarbeiten­ de und Porzellanwerke. Das Klima ist gemäßigt kontinental der Winter ist mild und der Sommer ist feucht und warm. Є джерела мінеральних вод. Das Territorium des Gebiets erstreckt sich auf der Podilljaplatte. Es gibt auch Mineralwasserquellen. Zuckerrübenanbau. Область складається з 14 районів. Fleisch– und Milchviehzucht ein. Es gibt auch Seen und Stauseen. . буряківництво і м’ясо-молочне тва­ рин­ни­ц­т­во. Коропець.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 149  Das Gebiet Ternopil  Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im westlichen Teil der Ukraine. Серет. В області працюють також підприєм­ ства будівельної індустрії. Ton und Brennstoff­ bodenschätze — Braunkohle und Torf. Kalk. Getreidewirt­schaft. Die Wirtschaft besteht aus dem In­du­ strie– und Landwirt­schafts­komplex.2 млн чол.

N. На тернопільській землі народилися оспівані в історії українського ко­за­ц­ т­ва гетьмани Д. Гнатюк. С. Opil­ skyj. Tschajkowsjkyj. А. Чайков­ ський. die welt­be­rühm­te Sängerin S. Загальна площа міста становить 75 км2. пись­мен­ ни­ки Б. Крушельницька. Найбільші залізничні вузли — Те­р­но­ піль та Чортків. 3. пра­во­сла­в­ним монастирем. Самчук. Наливайко. Місто розташоване на правому бе­ре­ зі Кременчуцького водосховища на Дніпрі. На території області (Заліщики) зна­хо­ дить­ся відомий курорт. Лепкий. Samtschuk. Baj­da. Байда. die weltbe­ rühmten Aka­de­mi­ker I. der Knotenpunkt — залізничний вузол die Getreidewirtschaft — зернове господарство Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet Ternopil? Welche Bodenschätze sind hier in großer Menge? Welche Wirtschftszweige sind im Gebiet besonders entwickelt? Was kann man über die größten Betriebe sagen? Wessen Namen sind den meisten Ukrainern gut bekannt?  Tscherkasy  ×åðêàñè Die Stadt liegt am rechten Ufer des Kre­ment­schugskyj Staubeckens am Dnipro. Мо­розенко. . S. Hnatjuk. Ю. Auf dem Ternopiler Boden wurden die in der Geschichte des ukrainischen Ko­sa­ ken­tums besungenen Hetmane D. die Schriftsteller B. Кількість населення становить 297 200 жителів. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 297 200 Einwohner. U. В області розвинені всі види транс­ порту. спі­ва­ч­ка зі сві­то­вою сла­вою С. Wörter und Wendungen der Kalk — вапно die Leuchte. Ju. Die größten Eiseubahnknotenpunkte sind Terno­pil und Tschortkiw. Почаїв відомий заснованим у 16 ст. -n — світильник das Kloster — монастир der Hetman — гетьман 1. Potschajiw ist für im 16. Kruschelnyzjka geboren. 4. Jahrhundert ge­grün­de­ten orthodoxe Kloster be­ kannt. У. Poljuj und W. Полюй та В.Gebiete und Städte der Ukraine l 150 Im Gebiet sind alle Arten von Ver­kehrs­ mit­teln entwickelt. Місто складається з двох міських ра­ йо­нів. A. Morosenko. Lepkyj. Н. Nalywajko. 2. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 75 km2. всесвітньо відомі ака­ де­мі­ки І. Die Stadt besteht aus zwei Stadtbezirken. Auf dem Territorium des Gebiets (Sa­ lischt­s­chy­ky) liegt der bekannte Kur­ort. Опільський. 5.

«Імпульс». науково-виробниче об’єднання «Ротор». Werk­zeug­ma­schi­nen­ bau. a. Die Grünanlagen nehmen die Fläche von 2470 Hektar ein. das zu Ehren des 700. und das Mahnmal “Der Obelisk des Ruhmes”. приладобудування. das Gebäude der ehe­ma­li­gen Handelsbank (1914).l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 151 Laut der Chroniken entstand Tscher­kasy im 13. Einen wichtigen Platz auf dem ukrai­ni­ schen Markt nehmen Erzeugnisse von Maschinenbau. wissenschaftliche Produktionsvereinigung “Rotor”. “Impuls”. Згідно з літописом Черкаси були за­ сно­ва­ні в 13 ст. м’ясокомбінат.). хімічної. будівлю ко­ли­ш­ньо­го готелю «Слов’янський» (по­ча­ток 20 ст. Спочатку Черкаси були повітовим мі­с­ том і належали до Київської губернії. ха­р­чо­вої та легкої промисловості. та ме­мо­ рі­ал «Обеліск Слави». darunter sechs Parks. Jahr­hun­derts). Sehr bekannt sind die Betriebe: “Fo­to­ prylad”. der Fleisch­betrieb. Зелені насадження займають площу в 2470 га. das Seidenkombinat u.. Tscherkasy ist die Stadt mit viel Grün. der chemischen. До історичних пам’яток можна від­ не­с­ти: будівлю колишньої земської упра­ви (1907—1912 рр. Черкаси — зелене місто. Zu den historischen Bauten kann man zählen: das Gebäude der ehemaligen Bezirksverwaltung (1907–1912). den Stadtstatus be­ kam es erst im Jahre 1795. Дуже відомі підприємства: «Фо­то­при­ лад». . зоопарк і крає­зна­ в­чий музей. v. серед них 6 парків. Jahrhundert. За своїм економічним потенціалом Черкаси належать до західного та пів­ нічного регіону України. Jahrestages der Grün­dung der Stadt er­ rich­tet wurde. Високо оцінені жителями та їхніми го­ с­тя­ми пам’ятник співакові та гусляру Бо­я­ну. До визначних місць міста належить Будинок природи. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Haus der Natur. Hohe Wertschätzung der Einwohner und deren Gäste genießen das Denkmal dem Sänger und Huslar Bojan. статус міста отри­ма­ ли тільки в 1795 р. das Gebäude des ehe­ maligen Gasthofes “Slowjansjkyj” (Anfang des 20. шовковий комбінат і багато інших. Nach seinem wirtschaftlichen Potential gehört Tscherkasy zu der West– und Nordregion der Ukraine. Nahrungsmittel– und Leichtindustrie ein. будівлю колишнього ко­ме­р­цій­но­го банку (1914). Важливе місце на українському рин­ ку посідає продукція машинобуду­ вання. котрий був зведений на честь 700-річчя заснування міста.). der Zoogarten und das Heimatmuseum. Zuerst war Tscherkasy eine Bezirks­ stadt und gehörte dem Kyjiwer Gou­ ver­ne­ment.

У місті є річковий порт. 3. Т. 4. ein Eisenbahn– und Autobahnhof. Das Gebietszetrum ist die Stadt Tscher­ kas­sy. In der Stadt sind ein Binnen– und Flug­ ha­fen. за­ лі­з­ни­ч­ний вокзал і автовокзал. die Filiale der Kyjiwer polytechnischen Hoch­schu­ le. Область розташована в центральній частині України. die Wertschätzung — висока оцінка genießen (o. Театрали та любителі музики мають можливість відвідати драматичний театр ім. 8 Fachschulen und 19 Filialen der wis­sen­schaft­li­chen Forschungs– und Projektier­ungs­institute. Обласний центр — місто Черкаси. Und wer ist mit dem Tscherkaskyj Volkschor nicht bekannt? А хто не знайомий з Черкаським на­ род­ним хором? Sein Singen der ukrainischen Volks­lie­ der bezaubert je­den Ukrainer. Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Universität. Великими центрами освіти є пед­ універ­ситет. o) — користуватися der Binnenhafen — річковий і озерний порт Fragen zum Text Welche Fläche nimmt die Stadt ein? Welche historischen Bauten sind erhalten geblieben? Welche Industriezweige sind hier vertreten? Was ist in Tscherkassy sehenswert? Wodurch ist die Stadt berühmt?  Das Gebiet Tscherkasy  ×åðêàñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum der Ukrai­ ne im mittleren Teil des Dniprobeckens. Das Gebiet besteht aus 20 Bezirken. 2. Wörter und Wendungen die Bezirksverwaltung — тут: повітова земська управа die Handelsbank — комерцій­ ний банк der Gasthof — готель 1.5 Millionen Menschen.Gebiete und Städte der Ukraine l 152 Die Theater– und Musikfreunde haben die Möglichkeit das Schewtschenko– Dra­ma–Theater. філія Київського полі­тех­ нічного університету. 5. hat 16 Städte. das Puppentheater und die Phil­harmonie zu besuchen. має 16 міст. Площа 20 900 км2. Його спів українських пі­сень чарує будь-якого українця. Das Gebiet hat die Fläche 20 900 km2 und die Einwohnerzahl 1. 8 тех­ні­ку­мів і 19 фі­лій на­у­ко­во-дослідних та про­е­к­т­ них ін­сти­ту­тів. . Шевченка. населення 1. Поділяється на 20 районів.5 млн чоловік. ляльковий те­ атр і філармонію. аеропорт. в басейні середньої течії Дніпра.

Weit bekannt ist auch dendrologischer Garten “Sofijiwka” in Umanj. виробництво зерна.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 153 Die Oberfläche des Gebiets ist haupt­ säch­lich flach. Der Winter ist mild mit häufigem Tau­ wet­ter. Getreideanbau. Сула. Gneise. «Орі­ зон». Область лежить у лісостеповій зоні. торф. “Um­an­jfarm­masch”. die Wiljschanka. der Sommer ist warm. Vom großen Wert sind hier die fol­gen­ den Bodenschätze: Braunkohle. висота яких сягає 253 м. Durch das Territorium des Gebiets flie­ ßen die Nebenflüsse vom Dnipro der Ros. der Tjasmyn. che­ mische Industrie. Широко відомий також дендропарк Софіївка в Умані. Kaolin. хімічна. Уздовж долини Дніпра про­стя­га­ють­ ся на 70 км Канівські гори. “Mehommeter”. виробниче об’­єд­ нан­ня «Азот». «Ме­го­м­метр». Der größte Schatz des Naturschutz­ fonds ist der Kaniwer Naturschutzpark. Das Gebiet gehört zu den industriell– ag­rar­wirtschaftlichen Gebieten der Ukrai­ne. Супій та притоки Південного Бугу Гірський Тікич і Гнилий Тікич. Клімат помірно континентальний. Die größten Betriebe sind “Strom­ maschine”. «Імпульс». Granit. Велике значення мають такі корисні коплини: буре вугілля. deren Höhe bis zu 253 m reicht. літо тепле. глина. машинобудівний та еле­к­т­ро­ме­ха­ні­ч­ ний завод у Смілі. Torf. der Betriebsverein “Asot”. каолін. м’яса і мо­ло­ка. «Уманьфарммаш». Вільшанка. Das Klima ist gemäßigt kontinental. das Maschinenbauwerk und das elek­tro­me­ cha­ni­sche Werk in Smila. Головні напрямки спеціалізацій — це харчова промисловість (особливо цу­к­ро­ва). der Supij und die Nebenflüsse von Piwdenny Buh. Die Dniproplatte entlang ziehen 70 km lang Kaniwberge. “Oryson”. Область належить до індустріальноаграрних областей України. die Sula. Поверхня області в цілому рівнинна. “Fotogerät”. Produktion von Werkzeuganlagen für Lebensmittel– und Leicht­in­du­strie. По території області протікають при­ то­ки Дніпра Рось. Найбільшим скарбом природно-за­по­ ві­д­но­го фонду є Канівський при­ро­д­ ний заповідник. Зима м’яка з частими відлигами. Fleisch– und Milch­pro­duk­ti­on. виробництво уста­т­ ку­ван­ня для харчової і легкої про­ми­ с­ло­во­с­ті. der Hirsky Tikytsch und der Hnyly Tikytsch. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone. гнейси. “Impuls”. Тя­с­мин. Найбільші підприємства «Стро­м­ма­ши­ на». Die Grundrichtungen der Spe­zia­li­sie­ rung sind die Lebensmittelindustrie (be­son­ders Zuckerrübenindustrie). граніт. Ton. . «Фотоприлад».

Hier fand der antileibeigene Aufstand. wie B. Хмельницький. Чернігів — одне з найдавніших міст України. Chmelnyzky. in ih­ rem mittleren Lauf. Komponist K.) der Fonds [f18] — фонд der Aufstand — повстання antileibeigen — антикріпосницький Fragen zum Text 1. Die Stadt nimmt die Fläche von 64 km2 ein. Нечуй-Левицький. der im Volk Kolijiwschtschina hieß. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. . Черкащина дала батьківщині таких видатних людей. Тут був центр українського козацтва. В області працюють 24 цукрові за­ во­ди. Tschernihiw ist eine der ältesten Städte der Ukraine. Hier war das Zentrum des ukraini­ schen Kosakentums. З Черкаською областю тісно по­в’я­за­ не героїчне минуле нашого народу. кіль­ кість населення складає 301 100 жи­ те­лів. Гулак-Ар­те­ мов­сь­кий. як Б. композитор К. Stezenko. письменни­ ки Т. Was haben Sie über die Geschichte des Gebiets erfahren?  Tschernihiw  ×åðí³ã³â Tschernihiw liegt an der Desna. Starizky. Hulak–Arte­ mowsky. співак С. Hetman P. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Tscherkassy. Wörter und Wendungen das Kaolin — каолін der Gneis — гнейс (геол. Місто розділене на 2 міських райони. Тут відбулося антикріпацьке по­вс­тан­ ня. M. ihre Bevölkerungszahl beträgt 301 100 Einwohner. statt. I. Sän­ger S.Gebiete und Städte der Ukraine l 154 Im Gebiet arbeiten 24 Zuckerrüben­ werke. гетьман П. An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? 3. Schriftsteller T. Mit dem Gebiet Tscherkassy ist sehr eng die heldenhafte Vergangenheit unseres Volkes verbunden. zwei große Fleischkombinate und vie­le andere Betriebe der Lebensmittelindustrie. Шевченко. М. Welche grünen Zonen sind besonders bekannt? 4. Дорошенко. два великі м’ясокомбінати та ба­га­то інших підприємств харчової про­ми­с­ло­во­с­ті. 2. Чернігів розташований у середній те­ чії Десни. Das Gebiet Tscherkassy gab der Hei­ mat solche hervorragenden Menschen. Стеценко. І. Місто займає площу в 64 км2. назване Коліївщиною. Старицький. Netschyj–Lewyzky. Schewtschenko. Welche Wirtschaftszweige sind im Gebiet entwickelt? 5. Doros­ chenko.

) sind bis­ her erhalten geblieben. де. Неподалік від Єлецького монастиря знаходиться курган «Чорна мо­ги­ла». Борисоглібський собор (1120–1123 рр.—17. Jahr­ hun­dert gegründet. Jh. das Dreieinigkeitskloster mit der Eliaskirche (aus 11. потім він належав Польщі. Jh. Стіна цієї фортеці нагадує нам про багату історію міста. Die erste Erwähnung. Die Mauer dieser Festung erinnert uns an die reiche Geschichte der Stadt. und im Jahre 1654 wurde es an Russ­land angeschlossen. До історичних пам’яток архітектури міста належать Преображенський со­ бор (11 ст. die Borys–und– Glib–Kathedrale (1120—1123 erbaut). Після розпаду Київської Русі на його території було самостійне князівство (1024—1239). Ihren Namen bekam die Stadt von ih­ rem Fürsten Tschorny. Im 10. Під Іллінською церквою знаходяться печери. Троїцько-Іллінський мо­ настир (11–18 ст. Катерининська це­р­к­ ва (освячена в 1715 р. за легендою.—18. Im 14.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè Die Stadt wurde ungefähr im 7. Das alte Stadtzentrum heißt Detynez. а в 1654 році був приєднаний до Росії.­ Дванадцять гармат бастіону Че­р­ні­гів­ сь­кої фортеці (16–18 ст. wo der Überlieferung nach der Fürst Tschorny begraben wurde. похований князь Чо­р­ний. У 10 сторіччі Чернігів був частиною Київської Русі. Старий центр міста називається «Ди­ ти­нець».). Weit bekannt sind die Tschernihiwer Klö­ster: das Jelezky–Verkündigungs­ kloster (aus 11. laut der Chro­ni­ ken.).).). Nach dem Zerfall der Kyjiwer Rus war auf seinem Territorium das selb­stän­di­ ge Für­sten­tum (1024—1239).). Після перемоги Москви над Литвою Чернігів став частиною Московської держави. Свою назву воно отримало від князя Чорного. Zu den historischen Baudenkmälern der Stadt gehören die Christi–Verklärung­ skathedrale (aus 11.) збереглися до сьогоднішнього дня. У 14 сторіччі Чернігів належав Литві.—18.). .).). Die 12 Kanonen der Bastion der Tscher­ ni­hi­wer Festung (16. Jh. Jahrhundert wurde Tschernihiw ein Teil der Kyjiwer Rus. fällt auf das Jahr 907. Jh. dann gehörte es zu Polen. Unter dieser Kirche befinden sich die Höhlen. die Katharinen–Kir­che (1715 ein­ge­weiht). Nicht weit vom Jelezky–Kloster be­fin­ det sich ein Grabhügel “Das Schwarze Grab”. Перша згадка згідно з літописом при­ па­дає на 907 рік. Nach dem Sieg Moskaus über Litauen wurde Tschernihiw ein Teil des Mos­ kau­er Staates. Jahrhundert gehörte Tschernihiw zu Li­tau­en. 155 Місто було засноване приблизно в 7 сторіччі. Широко відомі Чернігівські монасти­ рі: Єлецький Успенський монастир (11–17 ст.

літературний му­зей М. die Gräber — могила das Feuerwehrauto — пожежна машина der Zerfall — розпад Fragen zum Text 1. Гідні огляду численні музеї міста: історичний­ музей. der 8 Fach­schulen sind für die Schulabgänger weit geöffnet. «Чернігівмеблі». Tschernihiw ist die Stadt der Bildung und Wissenschaft. Die Türen der pädagogischen und tech­no­lo­gi­schen Universitäten. театру юного глядача та фі­ла­р­ мо­нія. Чернігів — місто освіти та науки. das Museum der de­ko­ ra­ti­ven Volkskunst des Tschernihiwer Landes. “Tabak”. «Хімтекстильмаш».) — приходитися на. М. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? 3.) — приєднатися die Kanone (-n) — гармата die Höhle (-n) — печера der Grabhügel — курган (поховання) das Grab.Gebiete und Städte der Ukraine l 156 Unter den größten Betrieben der Stadt sind zu erwähnen: die Produktions­ vereinigung “Feuerwehrauto”. a) auf (Akk. Серед найбільших підприємств міста слід назвати: ВО «Пожежмашина». Любителів театру та музики гостинно запрошують глядацькі зали дра­м­те­ а­т­ру. das Kunst­mu­se­um. Hier gibt es viele wissenschaftliche For­ schungs­in­sti­tu­te und Projektierungsbüros. 2. “Chimtextilmasch”. Suchen Sie an der Landkarte Tschernihiw und erzählen Sie über seine geographische Lage. Kozju­ bynsky–Museum. sich anschließen (o. Коцюбинського. підприємства ма­ши­но­бу­ду­ ван­ня. Die Theater– und Musikfreunde laden gastfreundlich die Zuschauer­räume des Drama–Theaters. Be­trie­be der Maschinenbau–. Was möchten Sie in Tschernihiw besuchen? . легкої та харчової про­ми­с­ло­ во­с­ті та льонокомбінат. o) an (Akk. Двері педагогічного та тех­но­ло­гі­ч­ но­го університетів і вісьми середніх на­вча­ль­них закладів широко відкриті для випускників шкіл. художній музей.. Welche Industriezweige sind hier entwickelt? 5. des Theaters für Jun­ge Zuschauer und der Philharmonie ein. Welche historischen Bauten möchten Sie besichtigen? 4. das literarische M. Тут є багато науково-дослідних ін­сти­ ту­тів і проектних бюро.. “Tschernihiw­möbel”. Wörter und Wendungen fallen (ie. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt: das historische Museum. Leicht– und Nahrungmittelindustrie und das Lein­kom­bi­nat. му­зей народного декоративного ми­ с­те­ц­т­ва Чернігівщини. «Тютюн».

Територія області лежить у межах При­дні­п­ров­сь­кої та Поліської ни­зо­ вин. торф. Baustoffe. Erdgas. Gips. Kalk. Область розташована на півночі Укра­ ї­ни в басейні Десни і утворює дер­жа­ в­ний кордон з Росією та Бі­ло­рус­сю. Південно-східна частина області ра­ діо­ак­ти­в­но забруднена внаслідок ка­ та­с­т­ро­фи на Чорнобильській АЕС. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Die führenden Zweige der Industrie sind leichte. км2. Der nord–östliche Teil des Gebiets wur­ de wegen der Tschernobylkatastrophe radioaktiv ver­schmutzt. Головна річка області — Десна. Maschinenbau– und Lebensmittelindustrie. Chemiefaser. “Chemiefaser”. картоплю. вапняк. . «Хі­м­во­ло­к­но». Unter den Bodenschätzen haben die be­son­de­re Bedeutung Erdöl. а літо помір­ но тепле.3 Mil­lio­ nen Menschen. пісок.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 157  Das Gebiet Tschernihiw  ×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine im Desnabecken und bildet die Grenze an Russland und Weißrussland. До найбільших підприємств на­ле­жать «Пожежмашина». Провідні галузі промисловості легка. Die Fläche beträgt 31 900 km2. Клімат помірно континентальний. Kartoffeln. сільське го­с­по­ дар­с­т­во та транспорт. Torf. Das Gebiet liefert dem Land Getreide. Поділяється на 22 райони і 15 міст. Zu den größten Betrieben gehören “Feuer­­wehrauto”. Landwirtschaft und Ver­ kehr. «Чер­ нігівмеблі» та інші. Зима помірно холодна. Zucker. Zum Gebiet gehören 22 Bezirke und 15 Städte. хімічне волокно. Ton und Mergel. Основу сучасного господарства скла­ да­ють промисловість. Der Winter ist gemäßigt kalt und der Som­mer ist gemäßigt warm.3 млн чоловік. Sand. Область постачає країні зерно. “Tscher­nihiwmöbel” und andere. Den Grund der heutigen Wirtschaft bil­ den Industrie. Обласний центр — місто Чернігів. Maschinenbauer­ zeugnisse. природний газ. машинобудівна та харчова. гіпс. Площа 31 900 тис. цу­кор. будматеріали. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. продукцію ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. глина та мергель. Der Hauptfluss des Gebiets ist die Desna. населення 1. Das Territorium des Gebiets liegt auf der Dniproplatte und in der Niederung Po­lissja. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­hiw. З корисних копалин особливе зна­ чен­ня мають нафта.

Im Gebiet Tschernihiw wurden die be­ rühmten Menschen geboren. 3. 4. an beiden Ufern des Flusses Prut. Wirjowka. Транспорт представлений за­лі­з­ни­ч­ ним та автомобільним. des Ne­ben­flus­ses der Donau. so wie der Be­gründer der ukrainischen Filmkunst O. Чернігівщина — стародавня укра­ї­н­сь­ ка земля. Залізничні вузли Чернігів. Die Stadt umfaßt die Fläche von 153 km2 und ist in drei Stadtbezirke ge­ teilt. Ні­ жин. Sanjko­ wezka. кукурудза. В Чернігівській області народили­ ся видатні люди. Місто займає площу в 153 км2 і роз­ді­ ле­не на 3 міські райони. У сільському господарстві переважає рослинництво. der Dichter P. винахідник М. Bachmatsch. Der Verkehr wird durch Eisen– und Au­ to­bahn vertreten. Tytschyna. 2. прито­ ки Дунаю. Чернівці розташовані в Західній Укра­ ї­ні по обох берегах ріки Прут. Buch­ weizen. Zu den Haupt­kulturen gehören Win­ter­ wei­zen: Roggen. Заньковецька. Бахмач. auf dessen Territorium in Baturyn die Hauptstadt der Ukraine war. на території якої в Батурині була столиця України. Dowshenko. Präsident der Ukraine L. Kibal­ tschytsch. Кібальчич. такі як засновник україн­ського кіномистецтва О. Nishyn. Дов­ женко. Вірьовка. -n — хімічне волокно die Gerste — ячмінь 1. Wörter und Wendungen die Chemiefaser. Кучма. Kutschma. Eben hier war das Fürstentum Kyjiwska Rus. актриса М. поет П. Прези­ дент Укра­ї­ни Л. der Roggen — жито der Winterweizen — озима пшениця Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Tschernihiw? Welche Bodenschätze wurden hier entdeckt? Was liefert das Gebiet dem Land? Wessen Namen sind mit diesem Gelände verbunden?  Tscherniwzi  ×åðí³âö³ Tscherniwzi liegt in der Westukraine. Mais. . ячмінь. der Kom­ ponist H. Pryluky. Саме тут було князівство Київської Русі. гречка. Gerste. Прилуки. Головні культури: озима пшениця. Die Knotenpunkte sind Tschernihiw. ком­по­зи­тор Г.Gebiete und Städte der Ukraine l 158 In der Landwirtschaft überwiegt der Pflanzenanbau. Das Gebiet Tschernihiw ist der uralte ukrai­ni­sche Boden. жито. der Erfinder M. die Schauspielerin M. Ти­ чина.

Eigenartig ist die Baukunst der Stadt.— Ру­му­нії. лі­во­ бе­ре­ж­на — полога. Кількість населення становить 254 300 жителів. Південна Буковина при­єд­на­ ла­ся до Української Республіки. Згідно з археологічними даними мі­с­то виникло в другій половині 12 сто­літ­тя.). входило у володіння Ав­с­ т­рії. Своєрідною є архітектура міста.— Австро-Угорщини. класицизм і радянський конс­тру­к­ти­ візм. 8 Parks und vielen Grün­an­la­gen. Чернівці також місто театрів. вісьмома па­р­ ка­ми та багатьма скверами. У 1940 р. Laut der archäologischen Angaben ent­ stand die Stadt in der zweiten Hälfte des 12. Der am rechten Ufer gelegene Teil ist steil. будівля державного університету. Im Jahre 1940 wurde die Südliche Bu­ kowy­na an die Ukrainische Republik an­ge­schlos­sen. der Palast der Justiz (1904—1906). Jahrhunderts ging die Stadt in das Mol­daui­sche Für­sten­ tum ein. Ріка Прут розділяє місто на 2 частини. У середині 14 ст. місто входило до мол­давського кня­зів­с­т­ва. Museen und Bibliotheken. ab 1867 an Österreich-Ungarn. Zu den bedeutendsten Baudenkmälern gehören die Maria–Him­mel­fahrt­ka­ theal­ra­le (1783 erbaut). До видатних пам’яток архітектури на­ле­жать Успенський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1783 р. Im Jahre 1744 fiel sie an Österreich. Der Fluss Prut teilt die Stadt in zwei Teile. Jahrhunderts. Tscherniwzi ist auch eine Stadt der Thea­ter. die Nikolauskirche (1607) und das Ge­bäu­de des Theaters. Чернівці — зелене місто з Бо­та­ні­ч­ ним садом.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 159 Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 254 300 Einwohner. seit 1918 an Rumänien. У документах згадувалося в 1207 році. дендрарієм. das Gebäude der Staat­li­chen Universität. ратуша (1843—1847). Правобережна частина — крута. . У 1744 р. Tscherniwzi wurde urkundlich im Jahre 1207 erwähnt. Тут переплелися різні стилі: бароко. колишня резиденція ми­т­ро­по­ли­та Буковини (1864—1882). der Klassizismus und der sowjetische Konstruktivismus. музеїв і бібліотек. Hier sind verschiedene Stile ver­floch­ ten: das Barock. die ehema­ lige Residenz des Bischofs von Bukowyna (1864—1882). з 1917 р. In der Mitte des 14. das Rathaus (1843—1847). з 1867 р. Ми­ко­ла­їв­сь­ка це­р­к­ва (1607) та спо­ру­да те­а­т­ру. па­лац юстиції (1904—1906). einem Den­ dra­ri­um. Tscherniwzi ist eine grüne Stadt mit ei­ nem botanischen Garten. der am linken Ufer gelegene Teil ist flach.

a) — входити fallen (ie. Найбільш відомі університет. Провідну роль в економічному роз­ ви­т­ку України тут займають ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. Großer Beliebtheit erfreuen sich das musikalische Dramatheater namens O. a) an (Akk. співака Н. 12 Fachschulen und wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute der Aka­ de­mie der Wissen­schaften der Ukraine. Ко­ би­лян­ської. Koby­ ljanska–Museum. Strickwaren–. Чернівці — батьківщина письменни­ ка Ю. des Kom­po­ni­sten W. Pelswaren und Schuhwarenindustrie ein. Fedj­ kowytsch. хутрова та взуттєва про­ мисловість. 2. das Kunst­museum und das Museum für nationale Baukunst und Lebens­weise. das J. ме­ди­ч­ ний уні­вер­си­тет і економічний уні­вер­ си­тет. композитора В. під­при­єм­ с­т­во сувенірів «Буковина». швейна. Ю. 3. текстильна. Tscherniwzi ist die Heimatstadt des Schrift­stel­lers J. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? Was möchten Sie in der Stadt unbedingt besuchen? Wofür ist Ihnen die Stadt bekannt? Haben Sie sicher einige Souvenirs von Bukowyna schon besorgt? . три­ко­та­ж­на. ляльковий театр і фі­ла­р­ мо­нія. das Möbelkombinat und vie­le andere. Sehenswürdig sind zahlreiche Museen: das Heimatmuseum. die me­ dizinische Hochschule. художній і музей на­род­ної ар­хі­те­к­ту­ри та побуту. 4. Гідні огляду численні музеї: краєзнав­ чий. Weit bekannt sind die Fabrik der künst­ le­ri­schen Erzeugnisse namens J. steil — крутий flach — пологий verflechten (o. Федьковича. Textil–. Die führende Rolle in der wirt­schaft­li­ chen Entwicklung der Ukraine nehmen hier Maschinenbau. o) — пере­ плітати der Bischof — єпископ Fragen zum Text Beschreiben Sie die geographische Lage der Stadt. Jaremtschuk. Wörter und Wendungen die Angaben — дані. Іва­ сюка. музей О. відомості urkundlich — документально eingehen (i. Kobyljanska. Федь­ ковича. Beklei­ dungs–. das Puppentheater und die Philharmonie. Яремчука.) — входити у чиєсь володіння 1. Fedjkowytsch. Широко відома фабрика художніх ви­ ро­бів імені Ю. Федьковича. Iwassjuk. der Betrieb der Sou­ve­nirs “Bu­kowy­na“. О. Великою популярністю користуються музично-драматичний театр ім. Fedjkowytsch– Museum. 12 тех­ні­ку­мів і науково-до­слі­д­ні ін­сти­ту­ти Ака­де­мії наук України. das O. меблевий комбінат і ба­га­то інших. Кобилянської. 5. die öko­no­mi­sche Universität.Gebiete und Städte der Ukraine l 160 Sehr berühmt ist die Universität. des Sängers N.

км2. Es gibt auch Mineralwasserquellen und Heilschlamm. кварцевий пісок. ва­п­ няк. Gips. Es gibt viele Naturschutzparks. Область утворює кордон з Румунією та Молдовою. die Be­völ­ ke­rung zählt fast eine Million Men­schen. wo Buchen und Eichen wachsen. мармур. Der Sommer ist kühl und feucht. Черемо­ шем та Серетом. Die führende Rolle spielen leichte und Lebens­mittel­industrie. Третина території вкрита лісами. Є багато природних заповідників. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­w­zi. зима по­ мі­р­но холодна. гіпс. Область розташована на заході Укра­ї­ ни і займає територію перед Ка­р­па­та­ ми та у східній частині Карпат. Unter den Bodenschätzen sind im Gebiet Phosphorite. Die Fläche beträgt 8 100 km2. Обласний центр — місто Чернівці. глина. Площа 8 100 тис. Grafit. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Kalk. За валовою продукцією про­ мисловість перевищує сільське гос­ подарство.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 161  Das Gebiet Tscherniwzi  ×åðí³âåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen des Landes und nimmt das Territorium vor den Kar­pa­ten und im östlichen Teil der Kar­pa­ten ein. де ростуть бук та дуб. Машинобудуванню належить також не останнє місце. буре вугілля. Der Bruttoproduktion nach überwiegt die Industrie die Land­wirt­schaft. се­ред яких найбільший Винницький при­ро­д­ний національний парк. hat 11 Städte. Die größten Flüsse des Gebiets sind der Dnister und die Nebenflüsse der Donau der Prut. . Quarzsand. Das Drittel des Territoriums ist be­wal­ det. Клімат помірно континентальний. Das Gebiet bildet die Grenze zu Ru­mä­ ni­en und Moldowa. Є також джерела мінеральних вод та лікувальної грязі. der Win­ter ist gemäßigt kalt. Літо прохолодне та вологе. населення май­ же 1 млн чол. der Tscheremosch und der Seret. Marmor. має 11 міст. З корисних копалин відомі фо­с­фо­ри­ ти. Dem Maschinenbau gehört auch kei­ nen letzten Platz. Провідну роль відіграють легка та хар­чова промисловість. Область поділяється на 11 районів. Найбільші річки області Дністер з при­то­ка­ми Дунаю Трутом. unter denen der Winyzker nationale Na­tur­ park am größten ist. графіт. Das Gebiet besteht aus 11 Bezirken. Ton. Braunkohle bekannt.

Eisenbahnlinien und Autobahnen ver­ bin­den das Gebiet mit den anderen Ge­bie­ten der Ukraine. Каденюк. Все більше значення надається ху­до­ ж­ньо­му промислу. Харчова промисловість пред­ста­в­ле­на цукровою. 2. Iwassjuk. письменник Ю. нарешті. м’ясо-молочною. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets. ein Möbelkombinat und eine Mö­bel­fa­ brik. об­ чи­с­лю­ва­ль­ну техніку. В області сім м’ясокомбінатів. Серед них перший космонавт не­за­ле­ ж­ної України Л. Was meinen Sie über das Kunstgewerbe? 5. Butter– und Käseproduktion vertreten. Тут випускають устаткування для на­ф­то­пе­ре­ро­б­ної промисловості. Івасюк. Яремчук. Im Gebiet sind sieben Forstkombinate. Hnatjuk und N. wo Kunsterzeugnisse und Sou­ve­ nirs hergestellt werden. Fedjkowytsch. Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? 4. В області працює фабрика «Бу­ко­ви­ на». художник М. der Schriftsteller Ju. Fleisch– und Milch. де виготовляють художні вироби і сувеніри. Und nicht zuletzt muss man sagen. обладнання для тваринництва. треба сказати. ме­б­ле­ вий комбінат і меблева фабрика.Gebiete und Städte der Ukraine l 162 Hier werden Anlagen für die erdölver­ arbeitende Industrie. Welche bekannten Menschen lebten und schufen im Gebiet? . Jaremtschuk. Immer mehr gewinnt an Bedeutung das Kunstgewerbe. Welche Bodenschätze werden im Gebiet gewonnen? 3. Darunter sind der erste Kosmonaut der unabhängigen Ukraine L. Kadenjuk. І. Wörter und Wendungen an Bedeutung gewinnen — надати значення das Kunstgewerbe — художний промисел die Kunsterzeugnisse — художні вироби das Bruttoproduktion — валова продукція Fragen zum Text 1. Die Lebensmittelidustrie ist durch Zuc­ker–. Im Gebiet arbeitet die Fabrik “Bu­kowy­ na”. Гнатюк та Н. ма­с­ло­си­ ро­ро­б­ною галузями. wel­che bekannten Menschen in dieser Ge­gend gelebt und geschaffen haben. An­la­gen für Viehzucht hergestellt. Rechentechnik. die Sänger D. співаки Д. Федькович. які відомі люди жили і творили в цій області. Залізничні лінії та автомагістралі спо­ лу­ча­ють область з іншими областями України. der Ma­ler M.

Місто займає площу в 6100 га. viele Museen zu besuchen. Місто складається з 4 районів. des Obersten I. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter. Die Stadt besteht aus vier Stadt­be­zir­ken. Богуна. І. eine Philharmonie. Erstmals wird Winnyzja im Jahre 1363 als die Festung erwähnt und erst ab 1795 als die Stadt. das Mahnmal des Ruhmes.) і дзвіниця 19 сто­ліття. па­м’я­т­ни­ком на честь перемоги над поль­сь­кою армією під керівництвом легендарного українського пол­ко­во­д­ ця. Die Einwohnerzahl beträgt 391 700 Men­schen. Ми­ко­ла­їв­ сь­ка це­р­к­ва (1746 р. при впаданні правого при­то­ку Вишні та лівого Вінничка. М. Die Stadt nimmt die Fläche von 6100 Hektar ein. Коцюбинського. У 1932 р. полковника І. Das sind der Komplex der Bauten des Dominikaner Klosters und des Klosters der Jesuiten. Ме­мо­рі­а­лом Слави. Jahr­hun­derts. Die Einwohner der Stadt sind stolz auf ihre Denkmäler — das Pirogow–Denk­ mal. Jahrhunderts. Кількість жителів складає 391 700. Zu den Baudenkmälern gehören die äl­ te­sten Kirchen und Klöster des 17. Die Gäste der Stadt haben die Mög­lich­ keit. an der Mündung des rech­ ten Nebenflusses Wyschnja und des linken Winnytschka. Bogun. Kozjubynsky–Museum. Пи­ рогова. Уперше Вінниця згадується як фо­р­те­ ця в 1362 р. До пам’яток архітектури належать най­ста­рі­ші церкви та монастирі 17—19 сто­літь. Це комплекс будівель Домінікансь­кого монастиря ієзуїтів. музей-садиба М. У їхньому розпорядженні зна­хо­дять­ ся численні музеї: Історичний музей.­ Im Jahre 1932 wurde es zur Gebiets­ stadt. Для любителів театру є 2 театри та філармонія. M.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 163  Winnyzja  ³ííèöÿ Die Stadt liegt an den Ufern des Süd­li­ chen Bug. J. вона стала обласним цент­ром. die Nikolaus–Kirche (1746) und der Glockenturm des 19. Piro­ gow. Місто розташоване на берегах Пі­в­ ден­но­го Бугу. das Museum von M. Гості міста мають можливість від­ві­да­ ти багато музеїв. музей де­ко­ра­ти­в­но­го та прикладного на­род­ но­го ми­с­те­ц­т­ва. . Zu ihrer Verfügung stehen zahlreiche Museen: das landeskundliche. музей М. Жителі міста пишаються своїми па­ м’я­т­ни­ка­ми: пам’ятником Пирогову. і тільки з 1795 р. das Mu­se­ um der dekorativen und angewandten Volks­kunst. das Denkmal zu Ehren des Sieges über der polnischen Armee unter der Leitung des legendären ukrainischen Feldherren. das M.— як місто.—19.

радіоапаратура. Werkzeuge und Er­zeug­nis­se der elektrotechnischen und leichten Industrie produziert.4 тис. die medizinische und polytechnische Hoch­schu­len. ака­де­мі­єю сільського го­с­по­дар­с­т­ва.Gebiete und Städte der Ukraine l 164 Die Stadt ist bekannt durch ihre Lehr­an­stal­ten — die pädagogische Uni­ ver­si­tat. але й у Європі. Ku­ gel­la­ger. Островсько­ го. Die Stadt ist bekannt durch ihre Er­ zeug­nis­se nicht nur in der Ukraine. Вінниця — залізничний вузол. інструменти та вироби еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­ ної та легкої промисловості. die den Namen von M. Radiogeräte. die Aka­de­mie der Land­wirt­schaft. який носить ім’я М. Місто відоме своїми навчальними за­кла­да­ми: педагогічним уні­вер­си­те­ том. Вінниця має також філію Академії наук України. Тут виробляються тракторні аг­ре­га­ти. Тут є головний залізничний вокзал. t) — зачаровувати das Wetteramt — метеостанція erforschen (te. -se — виріб . Hier werden Traktorenaggregate. Wörter und Wendungen die Mündung — впадання der Nebenfluß (-flüsse) — притока betragen (u. ме­ди­ч­ним і по­лі­те­х­ні­ч­ним вузами. -e — залізничний вузол das Erzeugnis. Місто зачаровує жителів і його гос­ тей великою кількістю зелені. Метеостанція досліджує та пе­ред­ба­ чає погоду жителям міста та його око­лиць. sondern auch in Europa. Hier gibt es einen Haupt­bahn­hof. два автовокзали та аеропорт. шарикопідшипники. t) — передрікати die Umgegend — околиця der Eisenbahnknotenpunkt. Місто відоме своєю продукцією не тіль­ки в Україні. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Площа зелених насаджень складає 2. Die Stadt mit viel Grün bezaubert die Ein­woh­ner und ihre Gäste. t) — досліджу­ вати vorhersagen (te. a) — складати erwähnen (te. t) — згадувати das Baudenkmal (-mäler) — пам’ятка архітектури das Kloster (die Klöster) — монастир der Glockenturm (-türme) — дзвінниця angewandt — ужитковий bezaubern (te. га. Das Wetteramt erforscht das Wetter und sagt es den Einwohnern der Stadt und ihrer Umgegend vorher. Winnyzja verfügt über einen Zweig der Akademie der Wissenschaften der Ukrai­ne. Winnyzja ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­ punkt. Ostrowsky trägt. Die Fläche der Grünanlagen beträgt 2 400 Hektar.

). На півдні вона має спільний кордон з Молдовою.8 % Ukrainer. Обласний центр — місто Вінниця. die Ros) bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Die bedeutendsten Bodenschätze des Winnyzer Gebiets sind Granit. Suchen Sie Winnyzja an der Landkarte und bestimmen Sie seine geographische Lage. крейда. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. В області живуть 91. der Sgar. Leicht– und Baustoffeindustrie und Lebensmittelindustrie. Область поділяється на 27 районів та 17 міст. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist warm. Auf welche hervorragenden Menschen ist die Stadt stolz? 5. der Riw. Braunkohle gibt es hier weniger. Згар. Was meinen Sie. Kreide. 2. Соб.8 % українців. Das Gebiet teilt sich in 27 Bezirke mit 17 Städten. Zu den meistentwickelten In­du­strie­ zwei­gen gehören Maschinenbau. Es grenzt an die Moldowa im Süden. die Bevölkerungszahl ist 1 831 500 Einwohner. Phosphorite und Torf.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 165 Fragen zum Text 1. До найбільш розвинених галузей про­ ми­с­ло­во­с­ті належать ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. Бурого вугілля тут менше. кількість населення 1 831 500. жителів. Kaolin. . гнейс. як граніт. woher sein Name stammt? 3. Ліси займають майже 10 % всієї те­ри­ то­рії області. легка. фо­с­ фо­ри­ти й торф. коалін. Eine Waldebene mit mehreren Flüssen (die Desna. Gneis. Welche Baudenkmäler stellen die Geschichte der Stadt dar? 4. харчова та ви­ро­б­ни­ц­т­во бу­ді­ве­ль­них матеріалів. Рось та ін. Welche Erzeugnisse der Industrie von Winnyzja sind Ihnen bekannt?  Das Winnyzer Gebiet  ³ííèöüêà îáëàñòü Winnyzer Gebiet liegt im Zentralen Teil der am rechten Ufer gelegenen Ukrai­ne. а літо тепле. In dem Gebiet leben 91. Das Gebietszentrum ist die Stadt Winny­za. Рельєф області утворює лісиста рі­в­ни­ на з багатьма річками (Десна. Найбільше значення у Вінницькій об­ ла­с­ті мають такі корисні копалини. Рів. Вінницька область розташована в цент­­ральній частині пра­во­бе­ре­ж­ної Укра­ї­ни. Die Wälder nehmen etwa 10 % des gan­zen Geländes ein. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. Площа області 26 500 км2. der Sob.

Die Dichter S. Руданський та В. die Kom­po­ni­sten M. Porik und der Held des Verteidigungskampfes um die Stadt Se­ wa­sto­pol der Matrose P. Порик та герой обо­ро­ни міста Се­ ва­с­то­по­ля матрос П. геолог П. Rudansky und W. der Maler A. Kischka sind weit über die Gebietsgrenzen bekannt. Кармелюк. вчені — біолог Д. M. Кішка ві­до­мі да­ ле­ко за ме­жа­ми об­ла­с­ті. Туш­ковський. Базилевич. Weinbau und Tabakanbau. Im Winnyzer Gebiet lebten und schufen ihre Werke viele berühmte Menschen. die Schriftsteller A. -en — площа. der Held des fran­zö­si­ schen Widerstandskampfes im zwei­ten Welt­krieg W. Basylewitsch. Leontowitsch. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють зернові культури та буряки. Заболотний. Високо розвинені тут садівництво. Die wichtigsten Verkehrsmittel des Ge­ biets sind Eisenbahn und Autoverkehr. M. Поети С. У Вінницькій області жили й творили багато відомих людей. Ко­цю­­ бинський. Hochentwickelt sind hier Gartenbau. Не­ми­ро­ вом та іншими. Tusch­kowsky. a. герой французького Руху опору в Дру­гій світовій війні В. Найзначніші залізничні вузли Він­ни­ ця. Stus. Вони з’єднують місто Вінницю з міс­ тами Києвом. ви­ но­г­ра­дар­с­т­во та тютюнництво. -e — область die Fläche. Sie verbinden die Stadt Winnyzja mit den Städten Kyjiw. Ніщин­ський. М. Ko­ zjubynsky. Stelmach. Nistschyn­sky. М.Gebiete und Städte der Ukraine l 166 In der Landwirtschaft werden Getreide und Rüben angebaut. Леонтович та П. Die bedeutendsten Ei­sen­bahn­kno­ten­ punk­te sind Winnyzja. Свидницький. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення am rechten Ufer gelegen — правобережний die Geländegestaltung — рельєф gemäßigt — помірний die Braunkohle — буре вугілля der Maschinenbau — машинобудування durchschnittlich — середній die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство der Widerstandskampf — Рух опору der Eisenbahnknotenpunkt — залізничний вузол das Gelände — територія das Verkersmittel — засіб пересування die Baustoffe — будівельні матеріали . Труб­лаїні. Хмельницьким. M. художник А. Жмеринка та Вапнярка. der Geologe P. Найважливіші засоби транспорту за­лі­ з­ни­ч­ний та автомобільний. Chmelnyzky. Стус. на­ род­ний герой У. Shmerinka und Wapnjarka. der Gelehrte — Biologe D. Стельмах. пись­ мен­ники А. компо­зи­то­ри М. Swydnyzky. Wörter und Wendungen das Gebiet. P. Karmeljuk. М. Trublaini. Sabolotny. Nemyriw u. der Volksheld U.

Sehenswert sind zahlreiche Museen: das historische Museum der Stadt. Sie wurde erstmals in den Chroniken im Jahre 1085 erwähnt. Для любителів мистецтва і гостей міста­ є два театри (театр драми. ляль­ко­вий театр). комплекс будівель 16—17 століть. Unter den ältesten Kirchen und Klö­ stern sind zu erwähnen: das Kloster der Je­sui­ten aus dem 16. притоки Прип’яті. Wie heißen die bedeutendsten Eisenbahnknotenpunkte des Gebiets?  Luzk  Ëóöüê Die Stadt Luzk ist das Zentrum des Wo­ lyner Gebiets.—17.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 167 Fragen zum Text 1. Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? 2. Welche Rolle spielt der Eisenbahnverker im Leben des Gebiets? 5. das Marionettentheater). Die Stadt ist relativ jung. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört das Schloss. eine Phil­har­mo­nie und andere kulturelle Ein­rich­tun­gen. Воно розташоване на обох берегах річки Стир. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить замок. Aber zur Stadt wurde Luzk erst im Jah­re 1795 und ab 1939 zur Gebiets­ stadt. Його населення складає 197 700 чол. філармонія та інші куль­тур­ні заклади. Але містом стало тільки в 1795 році. Welche Industriezweige sind im Winnyzer Gebiet am meisten entwickelt? 3. Für Kunstfreunde und Gäste der Stadt gibt es zwei Theater (das Drama–Thea­ ter. Місто Луцьк — центр Волинської об­ ла­с­ті. die Kreuzeserhöhungskirche (1619–1888). Jahrhunderts. (1998). котра бу­ду­ва­ ла­ся протягом більш як 2 століть. Kinos und Bi­blio­the­ken. а обласним центром з 1939 р. До визначних місць належать чи­с­ лен­ні музеї: історичний музей міста. Jahr­hun­ derts. der Komplex von Bauten des 16. das Haus der Natur. Seine Bevölkerung beläuft sich auf 197 700 Menschen (1998).—17. Хре­с­то­во­з­д­ви­жен­сь­ ку церкву (1619—1888). бу­ди­нок природи. Wodurch ist das Gebiet berühmt? 4. . Es liegt an beiden Ufern des Flusses Styr. einem Nebenfluss der Prypjat. die im Laufe von über zwei Jahr­hun­der­ten erbaut wurde. Серед найстаріших церков та мона­ стирів слід назвати Монастир єзуїтів 16—17 століття. кінотеатри та бібліо­­теки. Уперше згадується в літописах у 1085 ро­ці. Місто порівняно молоде.

На мальовничих берегах річки Стир розташовані місця відпочинку для жи­те­лів міста та їхніх гостей. Тут є залізничний вокзал. Високо розвинені текстильна. Wörter und Wendungen die Chronik. 5. інші технічні вузи. An malerischen Ufern des Flusses Styr liegen Erholungsorte für Städter und de­ren Gäste. автомобільному. Залізниця з’єднує місто з багатьма містами України та інших держав. im Werk für Silikatwaren. Der botanische Garten der päd­ago­go­ schen Universität zieht viele Besucher an. Die Stadt verfügt über eine Päd­ago­gi­ sche Universität. Hier gibt es einen Eisenbahnhof. Die Schönheit von Wolynien besang die berühmte ukrainische Dichterin Lessja Ukrainka in ihrem Werk “Waldlied”. -en — літопис die Kreuzeserhöhungskirche — Хрестоздвиженська церква 1. im Kombinat für Hausbau. Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. Красу Волині оспівала відома укра­ї­н­ сь­ка поетеса Леся Українка у своєму творі «Лісова пісня». 2. im Werk für Ku­ gel­la­ger. Zahlreiche Grünanlagen und Parks schmüc­ken die Stadt und machen sie attraktiv. 4. си­лі­ка­ т­но­му. Ботанічний сад педагогічного уні­вер­ си­те­та приваблює багатьох від­ві­ду­ва­ чів. die den Namen von Lessja Ukrainka trägt.Gebiete und Städte der Ukraine l 168 Die meisten Einwohner der Stadt sind beschäftigt in den Betrieben: im Werk für Elektroapparatur. attraktiv — привабливий das Kugellager — шарикопідшипник die Einrichtung. У розпорядженні міста знаходяться педагогічний університет. Більшість жителів міста зайняті на під­при­єм­с­т­вах: заводі еле­к­т­ро­апа­ра­ ту­ри. що носить ім’я Лесі Українки. шарикопідшипниковому. Численні сквери та парки при­кра­ ша­ють місто і роблять його при­ваб­­ ливим. Hochentwickelt sind Textil–. 3. два ав­то­во­ к­за­ли та аеропорт. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit vielen Städten der Ukraine und ande­ rer Staaten. домобудівно­ му ком­бі­на­ті. im Au­to­werk. легка та харчова промисловість. -en — установа Fragen zum Text Wann wurde die Stadt zum ersten Mal erwähnt? Welche alten Baudenkmäler sind in der Stadt erhalten geblieben? Welche Kultureinrichtungen möchten Sie in der Stadt besuchen? Was produziert man in den Betrieben der Stadt? Was gibt der Stadt besonderen Reiz? . andere Fach­hoch­ schu­len.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

169

 Das Wolyner Gebiet

 Âîëèíñüêà îáëàñòü

Das Wolyner Gebiet liegt im Nord­we­
sten der Ukraine.

Волинська область знаходиться в пі­в­
ні­ч­но-західній частині України.

Es grenzt an Weißrussland und Polen.

Вона межує з Білорусією та Поль­щею.

Die Fläche des Gebiets beträgt
20 200 km2.

Площа області 20 200 км2.

Die Bevölkerungszahl ist 1 063 900 Ein­
woh­ner.

Кількість населення 1063,9 тис.
жи­те­лів.

Das Gebiet teilt sich in 16 Bezirke und
11 Städte.

Область поділяється на 16 районів
та 11 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Luzk.

Обласний центр — місто Луцьк.

Über 75 % der Geländegestaltung bil­
det die Polissjaniederung.

Понад 75 % рельєфу займає По­лі­сь­ка
ни­зо­ви­на.

Im Norden fließen die Flüsse der Styr,
der Stochid, der Turitsch, im
Westen — der Westliche Buh mit sei­
nen Ne­ben­flüs­sen.

На півночі головні річки Стир, Стохід,
Туріч, на заході — Західний Буг з при­
то­ка­ми.

Auf dem Gebietsgelände gibt es viele
Seen: den Swytjas, den Pulemez, den
Luka und andere.

На території області багато озер: Сви­
тязь, Пулемець, Лука та інші.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist mild und der Som­
mer — warm und feucht.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима нехолодна, літо тепле та
во­ло­ге.

Der größte Teil des Gebiets liegt in
der Mischwaldzone und der südliche
Teil — in der Waldsteppe.

Найбільша частина області лежить
в зоні мішаних лісів, а південна ча­с­ти­
на — в зо­ні лісостепу.

Innerhalb des Wolyner Gebiets wurde
der Schazker Nationale Natur­park ge­
schaf­fen.

У межах Волинської області був ство­
ре­ний Шацький національний при­ро­
д­ний парк.

Das Gebiet ist an solchen Bo­den­schät­
zen reich wie Steinkohle, Kupfer, Torf,
Sand, Kreide und Ton.

Область багата на такі корисні ко­па­
ли­ни, як кам’яне вугілля, мідь, торф,
пісок, крейда та глина.

94,7 % der Bevölkerung sind hier
Ukrai­ner.

94,7 % населення — українці.

52,1 % der Einwohner leben in
Städten.

52,1 % жителів живуть у містах.

In der Landwirtschaft arbeiten 34 %
der Bevölkerung.

У сіль­сь­ко­му господарстві працює
34 % на­се­лен­ня.

Gebiete und Städte der Ukraine l

170
Entwickelt sind im Wolyner Gebiet sol­
che Industriezweige wie Ma­schi­nen­
bau, holzbearbeitende Industrie, Bau­
stoffeindustrie.

В області розвинені такі галузі про­
ми­с­ло­во­с­ті, як машинобудування, де­
ре­во­об­ро­б­на, легка, автомобільна та
виробництво будівельних ма­те­рі­а­лів.

In Kowelj werden landwirtschaftliche
Maschinen produziert.

У Ковелі виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­
дар­сь­кі машини.

In der Landwirtschaft werden
Getreide, Rüben, Flachs und Kartoffeln
an­ge­baut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­
ють буряки, льон та картоплю.

Im Wolyner Gebiet, im Dorf Ko­lod­jas­h­
ne (Bezirk Kowel) verbrachte ihre Kind­
heit die hervorragende ukrainische
Dich­te­rin Lessja Ukrainka.

У Волинській області, в селі Ко­ло­дя­
ж­не (Ковельського району) провела
своє дитинство видатна українська
поетеса Леся Українка.

Die Natur dieses Landes regte sie zum
Schaffen des berühmten Dramas “Das
Waldlied” an.

Природа цього краю надихала її на
створення відомої драми «Лісова пі­
с­ня».

1942 gründeten sich die ersten
Truppen der Ukrainischen Auf­
ständischen Ar­mee, die für die
Schaffung des ukrai­ni­schen Staates
kämpften.

У 1942 році тут утворились перші вій­
сь­ко­ві частини Української по­вс­тан­сь­
кої армії, яка боролась за створення
української держави.

Im Wolyner Gebiet wurde der be­rühm­
te ukrainische Philologe, Historiker,
Schrift­stel­ler, Übersetzer und Ori­en­ta­
list Aga­ten­gel Krymskij geboren.

У Волинській області народився ві­
до­мий український філолог, історик,
пись­мен­ник, перекладач і орієн­талість
(сходознавець) Агатангел Крим­ський.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Geländegestaltung —
рельєф
die Niederung, -en — низовина
der Ton — глина
holzbearbeitend —
деревообробний
die Baustoffe — будівельні
матеріали
der Flachs — льон
anbauen (te, t) — вирощувати

das Gelände — територія
gemäßigt — помірний
feucht — вологий
die Steinkohle — кам’яне
вугілля
hervorragend — видатний,
відомий
die Truppe, -n — військова
частина
aufständisch — повстанський
das Schaffen — створення
der Orientalist — сходознавець
anregen (te, t) zu (Dat.) —
надихати

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

1.
2.
3.
4.
5.

171
Fragen zum Text

Wo liegt das Wolhyner Gebiet?
Wie teilt sich das Gebiet?
An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Welche berühmten Menschen lebten im Wolhyner Gebiet?

 Ushhorod

 Óæãîðîä

Die Stadt liegt in der Westukraine, am
Fluss Ush.

Місто розташоване в Західній Укра­ї­ні,
на річці Уж.

Malerisch erstreckt sich Ushhorod an den
Abhängen des Vulkanischen Gebirgs­
rückens­ und an den Terrassen des Ush.

Мальовничо розкинувся Ужгород на
схилах Вулканічного хребта і терасах
Ужа.

Die Karpaten ziehen viele Bergsteiger
und Skiläufer an, darum gibt es hier vie­
le Ferienheime und Touristen­her­bergen.

Карпати приваблюють багатьох аль­пі­ні­
с­тів і лижників, тому тут багато бу­ди­н­
ків відпочинку та туристичних баз.

Ushhorod ist die Gebietsstadt von
Sakar­patt­ja.

Ужгород — обласний центр За­ка­р­
пат­тя.

Die Stadt wurde im 9. Jahrhundert ge­
grün­det.

Місто було засноване в 9 столітті.

Als die Stadt wurde Ushhorod im
Jahre 1635 bestätigt.

Містом Ужгород став у 1635 році.

Die Stadt gilt als eine der grünsten
Städ­te von Sakarpattja.

Місто вважається одним з най­зе­ле­ні­
ших міст Закарпаття.

Hier gibt es viele Grünanlagen, einen
botanischen Garten von staatlicher Be­
deu­tung.

Тут багато скверів, ботанічний сад
державного значення.

Zu den historischen Bauten gehören
die Burg des 13.—16. Jahrhunderts,
die Ka­the­dra­le des 17. Jahrhunderts.

До історичних будівель належить за­
мок-фортеця 13—16 століть, ка­фе­д­ра­
ль­ний собор 17 ст.

In Ushhorod von heute leben etwa
120 000 Einwohner.

У місті сьогодні живуть близько
120 000 жителів.

Die meisten von ihnen sind beschäf­
tigt in den Betrieben der elek­tro­tech­ni­
schen, holzverarbeitenden, Leicht–,
Textil– und Nahrungsmittelindustrie.

Більшість з них зайняті на підприєм­
ствах електротехнічної, де­ре­во­об­ро­
б­ної, легкої, текстильної та харчової
промисловості.

Hier werden Elektromotoren, Möbel,
Fur­nier­holz, Schuhe, Kleidung und Tri­
ko­ta­ge produziert.

Тут виробляються електромотори,
меблі, фанера, взуття, одяг
і три­ко­таж.

Gebiete und Städte der Ukraine l

172
Die Möbel aus Ushhorod sind in der
Ukrai­ne sehr gefragt, weil sie aus der
Buche hergestellt werden.

Меблі з Ужгорода користуються по­пи­
том в Україні, оскільки вони ви­го­то­в­
ля­ють­ся з бука.

Die Verehrer der Kunst verfügen über
zwei Theater (das Ukrainische Theater
für Musikdrama, das Ma­rio­net­ten­thea­
ter) und eine Phil­harmonie.

Для прихильників мистецтва є два
театри (Український музично-дра­ма­
ти­ч­ний театр, ляльковий театр) і фі­ла­
р­мо­нія.

Ushhorod besitzt viele Museen: das his­
tor­ische Museum der Stadt, das Kün­s­tler­
ische Museum, das Museum für Volk­sar­
chitek­tur und Lebensweise, das Museum
des ukrainischen Malers F. F. Manojlo
und das Museum für Religion.

В Ужгороді багато музеїв: міський
іс­то­ри­ч­ний музей, художній музей,
му­зей народної архітектури та побу­
ту, музей українського художника
Ф. Ф. Манойла та музей релігії.

An der Universität und anderen Hoch­
schu­len studieren viele Studenten.

В університеті та інших вузах на­вча­
ють­ся багато студентів.

Die Stadt ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Місто є залізничним вузлом.

In der Stadt gibt es einen Eisen­
bahnhof, einen Busbahnhof und einen
Flug­ha­fen.

У місті є залізничний вокзал, ав­то­во­к­
зал і аеропорт.

Die Nationalkultur dieser Region ist ei­
gen­ar­tig.

Національна культура цього регіону
своєрідна.

Hier verflechten sich viele Kulturen
von Ukrainern, Ungarn, Slowaken und
Tsche­chen.

Тут переплітаються культури укра­ї­н­
ців, угорців, словаків і чехів.

Wörter und Wendungen

der Abhang (-hänge) — схил
der Gebirgsrücken — гірський
хребет
die Herberge, -n — база
bestätigen (te, t) — стверджу­
вати
die Burg — замок-фортеця
1.
2.
3.
4.

das Furnierholz — фанера
die Buche — бук
eigenartig — своєрідний
sich verflechten (te, t) —
переплітатися

Fragen zum Text

Charakterisieren Sie die Landschaft, in der die Stadt liegt.
Wann wurde die Stadt gegründet?
Nennen Sie die berühmtesten Baudenkmäler der Stadt.
Wie ist der Anteil der Stadt an der industriellen Produktion der
Ukraine?
5. Wodurch unterscheidet sich diese Stadt von den anderen Städten der
Ukraine?

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

173

 Sakarpattja

 Çàêàðïàòòÿ

Das Gebiet liegt im Westen der
Ukrai­ne.
Es grenzt an Polen, an die Slowakei,
Ungarn und Rumänien.

Область знаходиться на заході
Укра­ї­ни.
Вона має спільний кордон з Поль­
щею, Словаччиною, Угорщиною та
Ру­му­ні­єю.
Площа області 12 800 км2.
Кількість населення складає
1 287 400 жи­телів.
Область поділяється на 13 районів
та 10 міст.
Обласний центр — місто Ужгород.

Die Gebietsfläche beträgt 12 800 km2.
Die Bevölkerungszahl ist 1 287 400 Ein­
woh­ner.
Das Gebiet teilt sich in 13 Bezirke mit
10 Städten.
Das Gebinetszentrum ist die Stadt Us­h­
ho­rod.
Der Geländegestaltung nach teilt sich
das Gebiet in zwei Teile — das Ge­
birgs­land (die Ukrainischen Karpaten)
und die Sakarpattja–niederung.
Im Südosten des Gebiets liegt die
Gebirgs­kette Tschornogory mit der
höch­sten Bergspitze Gowerla (2061 m).
Alle Flüsse des Gebiets gehören zum
Theiß–Becken, dem Nebenfluss der Do­
nau.
Der größte See ist Synewyr.
Sakarpattja ist die meist bewaldete
Zone der Ukraine.
Zu den Bodenschätzen von Sakarpattja
gehören Steinsalz, Braunkohle,
Quecksilbererz, Gold und andere.
Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­tal.
Unten ist der Winter kurz und mild,
der Sommer ist warm, in den Bergen
ist der Sommer kühl und der Winter
lang und kalt.
77 % der Bevölkerung sind Ukrainer.
Entwickelt sind hier Maschinenbau
(Werk­zeug­ma­schi­nen, Ausrüs­tungen),
holzbearbeitende Industrie und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

За рельєфом область поділяється на
дві частини — гірську (Українські Ка­
р­па­ти) та Закарпатську низовину.
У південно-східній частині облас­
ті — гірський кряж Чорногори з най­
вищою го­рою Говерлою (2061 м).
Усі річки області належать до ба­сей­
ну Тиси, притоки Дунаю.
Найбільше озеро Синевир.
Закарпаття — найбільш лісиста зона
України.
До корисних копалин Закарпаття на­
ле­жать кам’яна сіль, буре вугілля,
рту­т­на руда, золото та інші.
Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ний.
Внизу зима коротка та нехолодна,
літо тепле, у горах літо прохолодне,
а зима довга та холодна.
77 % населення — українці.
Тут розвинені машинобудування (вер­
стати, устаткування); де­ре­во­об­ро­б­на
та харчова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

174
Die Möbelfabriken in Ushgorod liefern
Möbel in alle Städte der Ukraine.

Фабрики Ужгорода постачають меблі
в усі міста України.

In der Landwirtschaft dominieren Vieh­
zucht, Gartenbau und Weinbau.

У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­
ють тваринництво, садівництво та
ви­но­г­ра­дар­с­т­во.

Im Karpatengebiet gibt es viele Sa­na­to­
ri­en und Pensionen mit ärztlicher Be­
hand­lung.

У Карпатах багато санаторіїв та па­н­сі­
о­на­тів з медичним лікуванням.

Sakarpattja besuchen viele Tou­ri­sten.

Закарпаття відвідують багато ту­
ристів.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Gebirgskette, -n — кряж
die Niederung, -en — низовина
bewaldet — лісистий
die Braunkohle — буре вугілля
dominieren (te, t) — переважати
1.
2.
3.
4.

das Quecksilber — ртуть
die Ausrüstung — устаткування
die Werkzeugmaschine, -n
— верстат
die Nahrungsmittelindustrie
— харчова промисловість
der Weinbau — виноградарство
die Pension, -en — пансіонат
ärztliche Behandlung —
лікування

Fragen zum Text

Wo liegt Sakarpattja?
An welche Staaten grenzt das Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Was liefern die Möbelfabriken der Stadt Ushhorod allen Städten der
Ukraine?
5. Wofür ist das Karpatengebiet bekannt?

 Saporishja

 Çàïîð³ææÿ

Saporishja liegt am Unterlauf des
Dnipro, wo die Insel Chortyzja ihn in
zwei Flussär­me teilt: den alten und
den neu­en.

Запоріжжя розташоване в нижній
те­чії Дніпра, де острів Хортиця роз­
діляє його на два рукави — старий
і новий.

Auf der Insel Mala Chortyzja gründete
der Fürst Dmytro Wyschnewezjkyj das
erste befestigte Lager der Kosaken, die
Sitsch.

На острові Мала Хортиця князь Дми­
т­ро Вишневецький заснував перший
укріплений табір козаків Січ.

Im Jahre 1770 wurde an der Stel­le des
heutigen Saporishja die Festung ge­baut.

У 1770 році на місці теперішнього За­
по­рі­ж­жя була побудована фортеця.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

Aus der Festung entwickelte sich eine
Stadt (1806), die Olexandriwsk be­
nannt wurde.
Im Jahre 1921 bekam die Stadt den Na­
men Saporishja (Saporishja be­deu­tet,
jenseits der Stromschnellen zu leben.)­
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt
330 km2.
Die Stadt ist in sechs Stadtbezirke geteilt,­
in denen 900 000 Menschen woh­nen.
Die Umgegend der Stadt ist sehr ma­le­
risch.
Am Dnipro ist das Wasserkraftwerk
(“Dnipro­ges”) am Dniprostausee
er­rich­tet.
An den Ufern des Dnipro liegt der Na­
tur­schutz­park, der von staatlicher Be­
deu­tung ist.
Sehr berühmt ist die Saporosher Eiche,
die 700 Jahre alt ist.
Die Stadt ist reich an Grünanlagen
und Parks.
Zahlreiche Sanatorien und Er­ho­lungs­
hei­me nehmen den Dnipro entlang
und auf der Insel Chortyzja die
Kranken und Erholenden auf.
Für die Einwohner der Stadt und deren
Gäste gibt es was hier zu sehen und zu
besuchen: das Historische Museum der
Stadt, das Haus der Natur, das Frei­licht­
mu­se­um auf der Insel Chortyzja, das
Denkmal für Teilnehmer am be­waff­ne­
ten Aufstand 1905.
Für Kunstfreunde gibt es hier viele
Thea­ter, eine Philharmonie, einen
Zirkus, vie­le Kinos und Bibliotheken.
Saporishja ist ein Industriezentrum der
Ukraine.
Schwarz– und Buntmetallurgie, me­tall­
ver­ar­bei­ten­de Industrie, Ma­schi­nen­
bau, Leicht– und Nahrungsmittel­
industrie sind hier hochentwickelt.

175
Із фортеці розвинулося місто
(1806 р.), яке було назване Олексан­
дрівськ.
У 1921 році воно отримало назву За­
по­рі­ж­жя (за порогами, тобто жити по
той бік порогів).
Загальна площа міста становить
330 км2.
Місто розділене на 6 районів, у яких
проживають 900 тис. чол.
Околиці міста дуже мальовничі.
На Дніпрі створено електростанцію
(ДніпроГЕС) з Дніпропетровським во­
до­схо­ви­щем.
На берегах Дніпра розташований
за­по­ві­д­ник, який має державне зна­
чен­ня.
Дуже відомий Запорізький дуб, яко­
му 700 років.
Місто багате на зелені насадження
й парки.
Упродовж Дніпра й на острові Хо­р­ти­
ця хворих та відпочиваючих при­йма­
ють численні станаторії та будинки
від­по­чи­н­ку.
Для жителів міста і його гостей тут
є що подивитися і відвідати: іс­то­ри­ч­
ний музей міста, бу­ди­нок природи,
музей під від­кри­тим небом на ост­
рові Хо­р­ти­ця, пам’ятник учасникам
зброй­но­го повстання 1905 р.
Для любителів мистецтв тут є багато
театрів, філармонія, цирк, багато кі­но­
те­а­т­рів і бібліотек.
Запоріжжя — промисловий центр
Укра­ї­ни.
Тут дуже роз­ви­не­ні чорна і ко­льо­ро­
ва металургія, металообробна про­
ми­с­ло­вість, машинобудування, легка
й хар­чова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

176
In der ganzen Ukraine und im Ausland
sind solche Betriebe bekannt:
“Saporish­stahl”, “Motor–Sitsch”, das
kok­s­che­mi­sche Kombinat”, das Alu­mi­ni­
um­werk, das Werk “Saporish–Trans­for­
ma­tor”, “Dnipro­spezstal” u. v. a.

У всій Україні та за кордоном відомі
такі під­при­єм­с­т­ва: ком­бі­нат ферро­
сплавів, алюмінієвий завод, завод
«Запоріжтрансформатор», «Дніп­ро­­
спец­­с­таль» і багато ін­ших.

In Saporishja haben die Schulabgänger
die Möglichkeit, an vielen Lehran­
stalten zu studieren.

Випускники шкіл Запоріжжя мають
можливість навчатися у багатьох
ву­зах.

Hier gibt es eine Staatliche Universität,
eine Hochschule für Maschinenbau,
eine Medizinische Universität, einen
Zweig der Akademie der Wissen­
schaften der Ukrai­ne und viele
Forschungsinstitute.

Тут є держуніверситет, ма­ши­но­бу­ді­
в­ний уні­вер­си­тет, медичний, фі­лія
Ака­де­мії наук України і багато до­слі­д­
ни­ць­ких інститутів.

Saporishja ist ein großer Ver­kehrs­kno­
ten­punkt: zwei Eisenbahnhöfe, zwei
Busbahnhöfe und ein Flughafen.

Запоріжжя — великий транспортний
вузол: тут два залізничні вокзали,
два автовокзали та аеропорт.

Wörter und Wendungen

der Flußarm (-ärme) — рукав
(ріки)
der Fürst, -en — князь
die Festung — фортеця
die Stromschnellen — пороги
(ріки)
der Naturschutzpark —
заповідник
1.
2.
3.
4.
5.

aufnehmen (a, o) — приймати
der Stausee — водосховище
der Aufstand — повстання
das Freilichtmuseum — музей
під відкритим небом

Fragen zum Text

Warum trägt die Stadt solch einen Namen?
Wie groß ist die Bevölkerungszahl?
Was zeugt davon, daß Saporishja sehr grün und erholsam ist?
Was möchten Sie in der Stadt besuchen? Warum?
Welche Erzeugnisse der Industrie von Saporishja sind Ihnen bekannt?

 Das Saporisher Gebiet

 Çàïîð³çüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Südosten der
Ukraine.­

Область знаходиться в південно-схі­д­
ній частині України.

Es ist vom Asowschen Meer bespült.

Вона омивається Азовським морем.

Die Gebietsfläche ist 27 200 km2.

Площа області 27 200 км2.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

177

Die Bevölkerungszahl beträgt 2 023 800
Einwohner.

Кількість населення складає
2 023 800 ти­сяч жителів.

Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit
14 Städten.

Область поділяється на 20 районів
та 14 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Sapo­
ris­h­ja.

Обласний центр — місто Запоріжжя.

Am Dnipro gelegene Niederung im
Nord­we­sten und am Asowschen Meer
ge­le­ge­ne Anhöhe mit dem Höhepunkt
Bel­mak–Mohyla (324 m) im Südosten
bil­den die Geländegestaltung des
Ge­biets.

Придніпровська низовина в північ­
но-західній частині та Приазовська
ви­со­чи­на з горою Бельмак-Могила
(324 м) в південно-східній утворюють
ре­ль­єф області.

Der Hauptstrom ist der Dnipro, das
größte Staubecken ist der Kachowka–
Stausee.

Головна річка — Дніпро, найбільше
водосховище — Каховське.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­
hö­ren Eisenerz, Mangan, Kaolin, Granit
und andere Baustoffe.

До найважливіших корисних копалин
належать: залізна руда, марганець,
каолін, граніт та інші будівельні ма­те­
рі­а­ли.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Sommer ist heiß und der
Win­ter schneearm.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — літо жарке, а зима мало­
сніжна.

63,8 % der Bevölkerung sind Ukrainer,
31,1 % — Russen.

63,8 % населення складають укра­ї­н­ці,
31,1 % — росіяни.

Es ist ein Industriegebiet.

Це індустріальна область.

Die führenden Industriezweige sind
Ma­schi­nen­bau, Hüttenindustrie, che­mi­
sche Industrie und Bergbau.

Провідні галузі промисловості: ма­ши­
но­бу­ді­в­на, хімічна та гірничобудівна.

Entwickelt sind auch Leicht– und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

Розвинені також легка та харчова
про­ми­с­ло­вість.

In der Landwirtschaft dominiert Vieh­
zucht.

У сільському господарстві переважає
тваринництво.

Angebaut werden Weizen, Mais, Hafer
und Sonnenblumen.

Тут вирощують пшеницю, кукурудзу
та соняшник.

Das Gebiet ist durch den Heldenmut
der Kosaken berühmt.

Область відома героїзмом козаків.

Hier wurde 1556 die erste Chortizer
Sitsch gegründet.

Тут у 1556 році була заснована пе­р­
ша Хортицька Січ.

кі­но­ ре­жи­сер Г. ви маєте рацію. Wörter und Wendungen bespülen (te. . a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення am Dnipro gelegen — придніпровський der Höhepunkt — найвища точка das Staubecken — водосховище der Stausee. ідеолог укра­ ї­н­сь­ко­го на­ці­о­на­лі­з­му Д. der Filmschaffende G. Тут народилися ху­до­ж­ник О. der Sänger Patorshynsky. оскільки я народився тут. â ÿêîìó ÿ æèâó Meine Heimatstadt liegt in der Nähe von Poltawa. was al­ les für jede industrielle Großstadt ty­ pisch ist. In meinem Städtchen gibt es kein Thea­ter. das Eisenerz — залізна руда die Nahrungssmittelindustrie — харчова промисловість anbauen (te. Моє рідне місто знаходиться не­да­ле­ ко від Полтави. що є типовим для кожного ве­ли­ко­го промислового міста. weil ich hier geboren bin. aber trotzdem liebe ich es sehr. hier wohnen meine El­tern und fast mein ganzes Le­ben wohnte ich hier. der Ideo­lo­ge des ukraini­schen Na­zio­na­lis­mus D. -n — велике водосховище 1. in der ich lebe  ̳ñòî. ба­га­то­ по­ве­р­хо­вих будинків і широких ву­ лиць. багатоповерхових бу­ди­н­ків та широких проспектів — усьо­го. співак І. Manche Menschen können sich ihr Le­ ben ohne Theater. Деякі люди не можуть уявити свого жит­тя без театрів.Gebiete und Städte der Ukraine l 178 Hier wurden der Maler O. і майже все життя я про­ вів тут. Tschuchraj ge­bo­ren. das Leben in ei­ ner Provinzstadt ist sehr eintönig? Ви можете подумати. t) — вирощувати der Weizen — пшениця dominieren (te. Патор­жинський. 5. Hochhäuser und brei­te Straßen nicht vorstellen. 3. t) — переважати der Heldenmut — героїзм die Hüttenindustrie — металургійна промисловість die Viehzucht — тваринництво Fragen zum Text Wo liegt das Saporisher Gebiet? In welcher Naturzone liegt das Gebiet? Was für ein Gebiet ist das? Welche Industriezweige sind am meisten entwickelt? Wodurch ist das Gebiet berühmt?  Die Stadt. тут живуть мої батьки. 4. Sie denken vielleicht. Донцов. keine Hochhäuser und breite Straßen. t) — омивати betragen (u. 2. У моєму місті немає театрів. Сластін. Можливо. що життя в про­ ві­н­цій­но­му місті доволі нудне? Wahrschein­lich haben Sie Recht. Slastin. Чухрай. але все ж я дуже люблю його. Donzow.

dass es Ihnen dort gefallen würde. im Winter der Geruch von Eis und Schnee. oder Sie kämen ein­ fach. що в мо­ є­му місті є кілька хороших кафе. що в такому житті є свої переваги. може піти до парку культури та відпочинку. обсадженими каштанами та липами. Wer sich amüsieren will. Ich glaube bestimmt. kann in den Ver­gnü­gungs­park gehen. getränkt von ver­ schie­de­nen Düften. weil in der Stadt zwei gro­ ße Sport­plät­ze sind. .l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 179 Aber ich versuche zu beweisen. wo sie jederzeit hin­ge­hen können. durch die Straßen zu spazieren. тому що в місті є два ве­ли­ких стадіони. Але я спробую довести. am meisten bei den Ju­gend­li­chen. Моє місто стає особливо красивим навесні. Wir haben viele Möglichkeiten. Ihnen zu sa­ gen. узимку — запах морозу й снігу. dass es in meiner Stadt einige hüb­sche Cafes gibt. wo Kastanien und Linden blühen. якби ви схотіли морозива чи кави. У цей час мені подобається блукати вулицями. вона досить по­пу­ля­р­на серед молоді. наповненим рі­з­ни­ ми запахами в залежності від пори року: улітку це аромат зеленої трави й кві­тів. je nach der Jahreszeit: im Sommer das Aroma von grünem Gras und Blumen. Jeden Morgen stehen Sie auf und at­ men frische Luft ein. Es ist sehr schade. який відомий своїми каруселями та ін­ши­ми атракціонами. що у нас немає кон­це­р­ т­них залів і театрів. aber wir können ins Kino gehen und uns ei­ nen Film ansehen. kann in die Diskothek gehen. Я зовсім забув сказати вам. um sich mit Freunden zu unter­ halten. dass auch ein solches Leben seine Vorteile hat. який укриває все білою товс­ тою ко­в­д­рою. Кожного ранку ви встаєте і дихаєте чистим повітрям. Wer lieber tanzen möchte. хто віддає перевагу танцям. wenn Sie Eis oder Kaf­fee genießen. Sport zu treiben. але можна схо­ди­ ти в кі­но й подивитися фільм. der für seine Ka­rus­sels und Attraktionen bekannt ist. wenn auf den Beeten vie­ le Ro­sen­stöc­ke in Blüte stehen. особливо серед підлітків. і ви можете зайти туди в будь-який час. що вам сподобалося б там. може піти на дискотеку. Meine Stadt wird besonders hübsch im Frühling. коли на клумбах розквітають багато кущів троянд. хто хоче розважитися. Дуже шкода. Я впевнений. dass wir keinen Kon­ zert­saal und kein Theater haben. Той. Zu dieser Zeit gefällt es mir. Ich habe ganz vergessen. sie ist bei der Jugend sehr beliebt. der alles mit einer dic­ken weißen Decke bedeckt. У нас є багато можливостей за­йма­ ти­ся спортом. або просто зайшли поспілкува­ тися з друзями. Той.

Was ist bei den Jugendlichen besonders beliebt? . daß das Leben in einer Provinzstadt sehr eintönig ist? 3. um sich ein bißchen auszuruhen? 5. t) — розважатися es ist schade. Wie fühlt sich der Mensch in einer kleinen Stadt? 4.. Was kann man besuchen. Sind Sie der Meinung. t) — вдихати der Geruch — запах sich amüsieren (te.. Wo liegt Ihre Heimatstadt? 2. ie) — доводити einatmen (te. t) — намагатися beweisen (ie.Gebiete und Städte der Ukraine l 180 Wörter und Wendungen in der Nähe — неподалік eintönig — одноманітний Recht haben — бути правим versuchen (te. a) — розмовляти Fragen zum Text 1.— жаль… sich unterhalten (ie.

Der höchste Berg ist die Zugspitze. Hier befinden sich die wichtigsten Eisenhüttenwerke des Landes. Баварії. Bay­ern. Nach der Beendigung des Zweiten Welt­krie­ges existierten zwei deutsche Staa­ten: die BRD und die DDR. ФРН багата на кам’яне. Федеративна республіка скла­да­єть­ся з 16 федеральних земель: Бремена. Thü­rin­ gen. Der wichtigste Fluss ist der Rhein. Brandenburg. Fast ein Drittel des Territoriums ist mit Wäldern bedeckt. буре вугілля. У 1990 році вони об’єдналися. Die Bundesrepublik besteht aus 16 Bun­des­län­dern: Bremen. kapitalistischer In­du­strie­staat in Westeuropa. Є багато озер. У всі пори року для клімату ФРН ха­ ра­к­те­р­ні вітер і дощ. Економіка в Німеччині розвинена дуже сильно. Berlin. Im Jahre 1990 vereinigten sie sich. Die Erdölvorräte sind in der BRD ge­ ring. Die Wirtschaft ist in Deutschland sehr stark entwickelt. Саксонії та інших. Провідний виробничий центр — Рур­ сь­ка область. Бер­ ліна. Після закінчення Другої світової вій­ ни існували 2 німецьких держави: ФРН і НДР. . Майже третина території вкрита лі­ са­ми. Гамбурґа. Ham­burg. Тюрингії. Тут знаходяться найважливіші ме­та­лу­ р­гій­ні заводи країни.I V. які роблять ланд­шафт дуже мальовничим. die die Landschaft sehr malerisch machen. Für das Klima der BRD sind Wind und Regen zu allen Jahreszeiten cha­rak­te­ri­ stisch. Найважливіша ріка — Рейн. Das vereinte Deutschland hat eine Flä­ che von 356 000 km2 und zählt über 80 Mil­lio­nen Einwohner. Sach­sen und anderen. Braunkohle. Ei­ sen­erz reich. Deutschland (Í ІìåЧЧè íà )  Deutschland  ͳìå÷÷èíà Die Bundesrepublik Deutschland ist ein hochentwickelter. Об’єднана Німеччина має площу 356 000 км2 і на­ра­хо­вує понад 80 млн жителів. Das bedeutendste Produktionszentrum ist das Ruhrgebiet. залізну руду. Es gibt viele Seen. Федеративна Республіка Німеччи­ на — високорозвинена капіталіс­ тична про­мис­ло­ва держава Західної Європи. Запаси нафти в ФРН незначні. Бранденбурґа. Найвища гора — Цугшпітце. Die BRD ist an Stein–.

Тут вирощують зернові. -e — металургійний завод der Fahrzeugbau — виробниц­ тво транспортних засобів erzeugen (te. den Niederlanden. Die BRD hat eine intensive Land­wirt­ schaft. Wörter und Wendungen hochentwickelt — високорозвинений existieren (te. Бельгією. Die natürliche Grenze bilden im Norden die Ostsee und die Nordsee. der Fahrzeug– und Waggonbau. Bel­gi­en.182 Deutschland l Hochentwickelt sind auch der Mas­ chinenbau. t) — виробляти Fragen zum Text 1. картоплю. Wie heißt der wichtigste Fluß Deutschlands? 5. t) — існувати sich vereinigen (te. Was für ein Staat ist Deutschland? 2. ФРН межує з дев’ятьма сусідніми дер­жа­ва­ми: з Данією на півночі. Німеччина знаходиться в серці Єв­ро­пи. Люксембургом і Фран­ці­єю на заході. Високорозвиненим є також ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. Mehr als die Hälfte der Elektroenergie wird in diesem Gebiet erzeugt. Ні­ дер­ла­н­да­ми. Більше половини електроенергії ви­ ро­б­ля­єть­ся в цьому районі. . Luxemburg und Frankreich im We­sten. Die Bundesrepublik Deutschland ist von neun Nachbarstaaten umgeben: Dä­ne­mark im Norden. Hier werden Getreide. ФРН має інтенсивне сільське го­с­по­ дар­с­т­во. Zuc­ ker­rü­ben angebaut. Природний кордон утворюють на пів­ но­чі Балтійське й Північне моря. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 4. der Schweiz und Österreich im Sü­den und Tschechien und Polen im Osten. Kartoffeln. Сло­вач­ чи­ною та Поль­щею на сході. виробництво транспорт­ них засобів і вагонобудування. з Чехією. Wieviel Staaten existierten auf dem Territotium Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg? 3. Wo befindet sich das wichtigste Produktionszentrum Deutschlands?  Die geographische Lage  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Deutschland liegt im Herzen Euro­pas.) — бути багатим на der Erdölvorrat (die Erdöl­ vorräte) — запаси нафти das Eisenhüttenwerk. цу­ к­ро­вий буряк. Швейцарією та Ав­с­т­рі­єю на пів­дні. t) — об’єднуватися das Drittel — третина die Steinkohle — кам’яне вугілля die Braunkohle — буре вугілля das Eisenerz — залізна руда reich sein an (Dat.

die die Bun­des­ re­pu­blik durchziehen. Довжина кордонів ФРН складає 3 776 км. Майже 25 % вантажів пе­ре­пра­в­ля­ють­ ся водним шляхом. Die größten Flüsse Deutschlands sind der Rhein. Південно-німецьке альпійське пе­ред­ гі­р’я складається з Швабсько-Ба­вар­ сь­ко­го плоскогір’я з його холмами та озерами на півдні. Територія Німеччини поділяється на три великі області: Північно-Німецька низовина. haben eine gro­ ße Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. з заходу на схід 640 км. Численні канали. der Chiemsee und viele andere. Вестервальд. von Westen nach Osten 640 km.l Німеччина 183 Das Staatsgebiet Deutschlands ist 357 000 km2 groß. По повітряній лінії довжина з півночі на південь складає 876 км. Zu den Mittelgebirgen gehören unter an­de­rem das Rheinische Schiefer­ gebirge. Fast 25 % aller Güter werden auf dem Wasserwege transportiert. усі великі ріки беруть свій початок у середньогір’ї. die Donau. До Середньогір’я належать Рейнські Сланцеві гори. Найбільші ріки Німеччини — Рейн. Дунай. Везер. Die längste Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km. Низовина на півночі складається з гор­б­ку­ва­то­го узбережжя з числен­ ними озерами. der Starnbergersee. Bis auf den Rhein und die Elbe ent­ sprin­gen alle großen Flüsse den Mit­tel­ ge­bir­gen. der Westerwald. die Elbe. Найбільші й найкрасивіші озера Ні­ме­ ч­чи­ни — Бодензее. sie alle sind schiffbar. Середньогір’я та Аль­пій­сь­ ке передгір’я. Територія держави складає 357 000 км2. das Mit­tel­ge­bir­ge und das Alpenvorland. які прорізують ФРН. Штарнбергерзее. Die Grenzen der Bundesrepublik ha­ ben eine Länge von 3 776 km. . das Sauerland und das Hessische Bergland. die We­ ser. Zu den größten und schönsten Seen Deutschlands gehören der Bodensee. Die zahlreichen Kanäle. Ельба. Крім Рейна та Ельби. Das Süddeutsche Alpenvorland be­ steht aus der Schwäbisch–Bayrischen Hoch­ebe­ne mit ihren Hügeln und Seen im Süden. Das Territorium Deutschlands gliedert sich in drei große Land­ schaftsräume: das Nordeutsche Tiefland. Хімзее та багато інших. усі вони су­д­но­ пла­в­ні. Das Tiefland im Norden besteht aus seenreichem und hügeligem Küs­ tenland. За­у­е­р­ ланд і гірський край Гессена. мають велике значення для ні­ ме­ць­кої економіки.

t) — поділятися 1. Своєю чудовою природою. dass sich die Temperatur sehr stark und schnell ändert.5 оС у низовині та менша ніж 6 оС у горах. Для клімату ФРН характерні дощ і ві­ тер у всі пори року. наприклад. der Landschaftsraum (die Landschaftsräume) — природна зона das Tiefland — низовина entspringen (a.184 Deutschland l Durch seine herrlichen Landschaften. між Ат­ ла­н­ти­ч­ним океаном і континенталь­ ним клі­ма­том на сході. wunderschönen Seen. Середня температура взимку 1. Für das Klima der Bundesrepublik Deutsch­land sind Regen und Wind zu allen Jahreszeiten charakteristisch. най­кра­си­ ві­ши­ми озерами. 4. щоб температура дуже сильно й швидко змінювалась. wie zum Beispiel den Harz. горами. За кліматичними ознаками Ні­ меччина знаходиться в зоні помірно про­хо­ло­д­них західних вітрів. Тюрингський ліс — Німеччина приваблює багатьох ту­ри­с­тів усього світу. -n — плоскогір’я sich gliedern (te. den Schwarzwald und den Thüringerwald ist Deutschland ein Anziehungspunkt für viele Touristen aus aller Welt. 3. Рідко буває. 5. Шварцвальд. -e — територія держави die Ausdehnung — довжина das Schiefergebirge — сланцеві гори das Alpenvorland — Альпійське передгір’я die Hochebene. 2. Es ist selten. -e — привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Deutschland? Von wieviel Staaten ist Deutschland umgeben? Wie ist das Staatsgebiet Deutschlands? Was gehört zu den Mittelgebirgen? Welche Flüsse entspringen den Mittelgebirgen?  Das Klima  Êë³ìàò Klimatisch liegt Deutschland im Bereich der gemäßigtkühlen West­ windzone zwi­schen dem Atlantischen Ozean und dem Kontinent­alklima im Osten. Гарц. u) — брати початок durchziehen (o. Gebirge. o) — проходить das Gut (die Güter) — вантаж der Anziehungspunkt. .5 Grad Celsius im Tiefland und minus 6 Grad im Gebirge. Die Durchschnitts­temperatur im Winter liegt bei 1. Wörter und Wendungen umgeben sein von — бути оточеним (тут: межувати) das Staatsgebiet.

Федеративна Республіка Ні­ме­ч­чи­ на — федеративна держава. Wörter und Wendungen gemäßigt-kühl — помірно холодний die Durchschnittstemperatur. . -en — середня температура das Tiefland — низовина geschützt — захищений das Tal (die Täler) — полонина die Ausnahme. Auch Oberbayern mit dem regelmäßig auftretenden Föhn. Wie ändert sich die Temperatur in Deutschland? 3.­ Bayern mit der Hauptstadt Mün­chen­ und Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover. kühlen Sommern und schneereichen Wintern bildet eine eigene Klimazone. einem warmen. Aber es gibt auch Ausnahmen.l Німеччина 185 Im Sommer liegen die Mittelwerte bei + 18 Grad Celsius im Tiefland und bei + 20 Grad in den geschützten Tälern des Südens. Також Верхня Баварія. де регулярно віє фен. до скла­ ду якої входять 16 земель. Один з цих винятків — дуже м’який клімат верхньої частини ріки Рейн. Eine dieser Ausnahmen ist der obere Rheingraben mit seinem sehr milden Kli­ma. про­ хо­ло­д­ним літом і багатими на сніг зи­ ма­ми утворює свою кліматичну зону. теплий альпійський пів­ден­ ний вітер. власний Fragen zum Text 1. Але є й винятки. Welches Klima herrscht im oberen Rheingraben? 5. Улітку середня температура +18 оС у низовині та +20 оС у захищених по­ ло­ни­нах півдня. Ба­ва­рія зі столицею Мюнхен. gehört dazu. Нижня Са­к­со­нія зі столицею Ган­­ новер. Die größten Bundesländer sind Ba­ den–Württemberg mit der Hauptstadt Stutt­gart. In welcheh Gebieten liegen die Mittelwerte bei 18 ºCelsius im Sommer? 4. al­ pi­nen Südwind. Гарц зі своїми різкими вітрами. gegliedert in sech­ zehn Län­der. Welches Gebiet bildet auch seine eigene Klimazone?  Der Staatsaufbau  Äåðæàâíèé óñòð³é Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Der Harz mit seinen scharfen Winden. -n — виняток der obere Rheingraben — верхня частина Рейну mild — м’який (про клімат) der Föhn — фен (теплий вітер) schneereich — багатий на сніг eigen — свій. Найбільші федеральні землі — Ба­ ден-Вюртемберг зі столицею Шту­т­ гарт. In welcher Klimazone liegt Deutschland? 2.

Der Bundespräsident vertritt die Bun­ des­re­pu­blik völkerrechtlich. Der größte Teil der parlamentarischen Arbeit wird in den Ausschüssen ge­lei­ stet. die Bundesregierung. seinen eigenen Ver­wal­tungs­ap­ pa­rat. Глава держави Німеччина — Феде­ ральний президент. Die Wahl­periode beträgt vier Jahre. Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik sind: der Bundestag. Фе­де­ра­ ль­ний уряд. Він був уперше обраний у ході за­ га­ль­но­ні­ме­ць­ких вільних. Eines der fünf Mitglieder des Prä­si­di­ ums des Deutschen Bundestages leitet je­weils die Plenarsitzungen. який обирається на п’ять років. Федеральна Рада. Кожна земля має в Федеральній Раді як мінімум три. Jedes Land hat mindestens drei. Das höchste gesetzgebende Organ der Bundesrepublik ist der Bundestag. gleicher. таємних і прямих виборів 2 гру­д­ня 1990 р. Найвищим законодавчим органом ФРН є Бундестаг. Dezember 1990 in frei­ er. Іншою сферою компетенції земель є комунальне право та право органів підтримувати громадський порядок. .186 Deutschland l Jedes Land hat seine eigene Ver­fas­ sung. але не більше шести голосів. all­ge­mei­ner. die sich jeweils mit einem be­ stimmten Sachgebiet befassen. Вони видають власні закони в галузі шкільної та вищої освіти. geheimer und di­rek­ter Wahl zum ersten Mal ge­samt­ deutsch gewählt. Der Bundesrat besteht aus den Mit­glie­ dern der Länderregierungen. Das Staatsoberhaupt Deutschlands ist der für fünf Jahre gewählte Bun­des­prä­ si­dent. Er wurde am 2. Левова частка парламентської ро­бо­ ти виконується в постійних комісіях. рівних. Вибори проводяться раз на чотири роки. які займаються відповідною сферою діяльності. за­га­ль­них. kein Land mehr als sechs Stimmen. Пленарні засідання Бундестагу від­ бу­ва­ють­ся під головуванням одного з п’яти членів Президії Німецького Бун­дестагу. Sie geben sich ihre eigenen Gesetze im Bereich des Schul– und Hochschulwesens. Найважливіші політичні органи ФРН Бундестаг. Außerdem sind sie vor allem für das Kommunalrecht und das Recht der Ordnungs­behörden zuständig. der Bundesrat. Кожна земля має свою Конституцію. адміністративне управління. Федеральна Рада складається з чле­ нів федеральних урядів. Федеральний президент пред­ста­в­ляє ФРН у міжнародно-правовому від­но­ шен­ні.

3. das Gesetz. Будь-яка форма держави ко­ри­с­ту­єть­ ся політичними сиволами.l Німеччина 187 Zu seinen Aufgaben gehört auch die Er­nen­nung des vom Deutschen Bun­ des­tag gewählten Bundeskanzlers und der Bundes­minister. 2. Jahrhundert für die Freiheit und die na­tio­na­le Einheit al­ler Deutschen. t) — поділятися der Verwaltungsapparat. До його повноважень належить також призначення федерального ка­н­ц­ле­ра. Прапори та герби — це символи на­ ці­о­на­ль­ної спільності. Вони все з 19 сторіччя стоять за сво­бо­ду та національну єдність усіх ні­м­ців. Sie stehen seit dem 19. -en — вибір das Sachgebiet. які оби­ра­ють­ся Бундесвером. 5. Die deutschen Farben Schwarz–Rot– Gold haben einen revolutionären Ur­ sprung.) (te. Flaggen und Wappen sind Sinnbilder der nationalen Zusammengehörigkeit. Der Bundeskanzler bestimmt die Richt­ li­ni­en der Politik. -e — закон die Ordnungsbehörde. До складу федерального уряду вхо­ дять федеральний канцлер і фе­де­ра­ ль­ні міністри. -e — сфери діяльності Fragen zum Text Wie heißen die größten Bundesländer Deutschlands? Was hat jedes Land? Was sind die wichtigsten Staatsorgane Deutschlands? Wo wird die parlamentarische Arbeit geleistet? Aus wem besteht der Bundesrat?  Deutsche Nationalsymbole  Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè Jede Staatsform bedient sich po­li­ti­ scher Symbole. федеральних міністрів. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bun­des­mi­ni­ stern. -n — органи громадського порядку gesetzgebend — законодавчий geheim — таємний die Wahl. Німецькі кольори — чорно-черво­нозо­ло­тий мають революційне по­ход­ ження. Федеральний канцлер визначає стра­ те­гію політичного розвитку. Wörter und Wendungen sich gliedern in (Akk. -e — адміністративне управління im Bereich — у галузі das Hochschulwesen — вища освіта (як галузь) die Verfassung — конституція das Kommunalrecht — комунальне право 1. 4. .

гербовий птах федерального ге­р­ба. Восени 1989 року на вулицях і пло­ щах Лейпціга та багатьох інших міст мо­ж­на було побачити чорно-черво­ но-зо­ло­ті прапори. також взятій у Вей­ мар­сь­кої Республіки. Karl der Große übernahm das Symbol kaiserlicher Macht. . war das Herrschaft­ szeichen der römischen Kaiser. Im Herbst des Jahres 1989 waren auf den Straßen und Plätzen Leipzigs und vieler anderer Orte schwarz–rot–gol­de­ ne Fah­nen zu sehen.— уже в сьо­ го­дні­ш­ній формі. Der einköpfige Adler wurde zum Staatswappen des 1871 gegründeten deut­schen Reiches. Стаття 22 Основного закону Ні­ме­ч­чи­ ни встановлює: «Прапор федерації чорно-червоно-золотий». заснованої в 1871 році. Die Weimarer Republik versuchte ei­ nen Kompro­miss zwischen den beiden Fah­nen zu schließen. Веймарська Республіка намагалася знайти компроміс між двома пра­по­ ра­ми. Орел. заснована Бі­с­ма­р­ком. Im Jahre 1848 bestimmte die Frank­fur­ ter Nationalversammlung Schwarz– Rot–Gold zur Fahne des Deutschen Bun­des. Карл Великий взяв його собі за си­м­ вол імператорської влади. У 1848 р. die sich dem Kampf für nationale Einheit und po­li­ti­sche Freiheit Deutschlands ver­ schrie­ben. Державна федеральна структура вті­ лю­єть­ся в гербах і прапорах земель. У них стає виразнішою традиційна рі­з­но­ма­ні­т­ність німецьких регіонів і пле­мен. Німецька імперія. в 1919 р. Der Adler.188 Deutschland l Die bundesstaatliche Struktur findet in den Wappen und Flaggen der Länder Ausdruck. мала прапор чорно-білоче­р­во­ний. Одноголовий орел став державним гербом Німецької імперії. Darin wird die traditionelle Vielfalt der deutsch­en Regionen und Stämme deut­lich. Кольори чорний-червоний-золотий служили спочатку на святі у Ва­р­т­бу­ р­зі в 1817 ро­ці розпізнавальним зна­ ком студентського німецького об’­єд­ нан­ня. Das von Bismark gegründete Deutsche Reich galt sich die Fahne Schwarz– Weiß–Rot. 1919 — schon in der heutigen Form — auch von der Wei­ma­rer Republik übernommen. національне зібрання Фра­н­ к­фу­р­та визначило чорно-червоно-зо­ ло­тий для прапора Німецького Бунда (фе­де­ра­ції). був знаком влади римських ім­пе­ра­то­рів. яке присвятило себе боротьбі за на­ці­о­на­ль­ну єдність і політичну свободу Німеччини. Die Farben Schwarz–Rot–Gold dienten erstmals auf dem Wartburgfest 1817 als Erkennungszeichen der deutschen stu­den­ti­schen Ver­einigung. Artikel 22 des Grundgesetzes Deutsch­ lands bestimmt: “Die Bundesflagge ist schwarz–rot–gold”. das Wappenvogel des Bundeswappens.

Friedrich Ebert. Після Першої світовой війни перший президент Веймарської республіки Фрідріх Еберт зробив «Пісню німців» національним гімном Німеччини. Генріхом Гоффманом фон Фал­ле­р­с­ле­бе­ном на мелодію Йо­зе­фа Гай­д­на. рід sich verschreiben (ie. Der Text “des Liedes der Deutschen” wurde im Jahre 1841 von August Hein­ rich Hoffmann von Fallersleben zu ei­ ner Melodie von Joseph Haydn ver­ fasst. У 1950 р. У серпні 1991 року федеральний пре­зи­дент Ріхард фон Вайцзек­ кер і фе­де­ра­ль­ний канцлер Гельмут Коль затвердили­ третю строфу «Пісні ні­м­ців» як національний гімн німець­ кого на­ро­ду. Im August 1991 bestätigen der Bun­des­ prä­si­dent Richard von Weiz­säcker und Bundeskanzler Helmut Kohl die dritte Strophe des “Liedes der Deutschen” als die Nationalhymne des deutschen Vol­kes. Текст «Пісні німців» було написано у 1841 р.l Німеччина 189 1950 bestimmte Bundespräsident Heuss den Adler als Staatswappen der Bun­des­re­pu­blik Deutschlands.) — користуватися das Sinnbild (-er) — символ. Wörter und Wendungen sich bedienen (Gen. Welches Lied liegt der Nationalhymne Deutschlands zugrunde? . Was bedeutet der Adler als Wappentier? 5. das “Lied der Deut­ schen” zur Deutschen Nationalhymne. ie) — присвятити себе sich gelten (a. Nach dem ersten Weltkrieg erhob der erste Präsident der Weimarer Republik. так і національний гімн виходять з часів перед револю­ цією 1848 р. Wie die Flagge der BRD geht auch die Nationalhymne auf die Zeit vor der Re­ vo­lu­ti­on 1848 zurück. Was symbolisieren die Farben Schwarz–Rot–Gold? 2. емблема die Zusammengehörigkeit — спільність der Ursprung — походження Ausdruck finden — втілюватися die Vielfalt — багатоманіт­ ність der Stamm (die Stämme) — плем’я. Mit welchen Fahnen gingen die Deutschen auf den }Straßen Leipzigs? 4. o) — тут: мати das Herrschaftszeichen — знак панування der Adler — орел erheben (o. o) — зводити Fragen zum Text 1. федеральний президент Гейс визначив орла як державний герб федеративної республіки Німеч­ чини. Як прапор ФРН. Wozu dienten diese Farben auf dem Wartburgfest 1817? 3.

190 Deutschland l  Aus der Geschichte Deutschlands  Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Schon im VII. Im Mittelalter war Deutschland ein feu­ da­ler Staat. Da Deutschland im Zentrum Europas liegt. Die Kaufleute brachten in die Städte ihre Waren und bezahlten der Stadt hohe Zölle. Уже наприкінці 19 — на початку 20 ст. Пізніше герцогства об’єдналися й утво­рили імперію. на території нинішньої Німеччини осе­ля­ли­ся німецькі пле­ме­на. kreuzen sich hier die wichtigsten Handelswege von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. was die Lage des Volkes ver­ schlimmerte und jeden Fortschritt hemm­te.— Anfang 20. з’являлися перші міста. але також і в повоєнні роки. Завдяки цьому міста ставали все ба­ га­т­ши­ми. Купці привозили до міст свої товари й сплачували місту велике мито. У середньовіччя Німеччина була фе­ о­да­ль­ною державою. Оскільки Німеччина розташована в центрі Європи. яку вона про­ гра­ла. Später vereinigten sich die Her­zog­tü­ mer und bildeten ein Reich. Das war eine schwarze Seite in der Ge­ schich­te des Landes und es hatte schwe­ re Folgen für das deutsche Volk nicht nur während des Zweiten Welt­krie­ges. son­dern auch in den Nachkriegsjahren. зі сходу на захід. Вони вели одне проти одного три­ва­ лі війни. а їхня культура й мистецтво процвітали. Davon zeugte die Teilnahme Deutsch­ lands am ersten Welt­krieg. der sich nach Eroberung neuer Räume strebte. den es verlor. . Про це свідчила участь Німеччини в Першій світовій війні. Dadurch wurden die Städte immer rei­ cher. Sie führten gegeneinander dauernde Kriege. Jahrhundert sie­del­ ten sich auf dem Territorium des heu­ti­ gen Deutschlands germanische Stäm­me. der aus mehr als 300 Her­ zog­tü­mern bestand. und ihre Kultur und Kunst blüh­ ten auf. яка прагну­ ла до за­во­ю­ван­ня нових територій. Це була чорна сторінка в історії кра­ї­ни і мала тяжкі наслідки для ні­ме­ць­ко­го народу не тільки під час Другої світо­ вої війни. Schon Ende 19. що погіршувало становище народу­ й гальмувало будь-який про­ грес. Німеччина була розвиненою про­ми­с­ло­вою державою. — VIII. З 1933 до 1945 року в Німеччині па­ ну­ва­ла фашистська диктатура.­ Von 1933 bis 1945 herrschte im deut­ schen Staat faschistische Diktatur. Уже в 7—8 ст. У 9—10 ст. Im 9. Jahrhundert entstanden die ersten Städ­te. яка складалася з більше ніж 300 герцогств. тут пе­ре­хре­щу­ють­ся най­ва­ж­ли­ві­ші торговельні шляхи з пів­ но­чі на південь.— 10. Jahr­hun­ derts war Deutschland ein ent­wic­kel­ ter Industriestaat.

t) — перехре­ щуватися der Handelsweg. In ihrer wirtschaftlichen Entwicklung blieb die DDR zurück und muss heute noch in diesem Zusammenhang viele Schwie­rig­kei­ten überwinden. wurden zwei Staa­ten gegründet — die BRD und die DDR. t) — свідчи­ ти про die Folge. Das brachte dem deutschen Volk viele Unan­nehmlich­keiten. -en — неприємність . І тільки 3 жовтня 1990 року об’­єд­ на­ли­ся обидві німецкі держави. Oktober 1990 vereinigten sich die bei­den deutschen Staaten und be­gan­nen zusammen ihre Wirtschaft zu ent­wic­keln. У своєму економічному розвитку НДР відставала та у зв’язку з цим ще й сьо­го­дні повинна долати багато труд­нощів. Сьогодні Німеччина є високорозви­ неною промисловою країною з про­ ду­к­ти­в­ним сільським го­с­по­дар­с­т­вом і за своїм розвитком посідає одне з пе­р­ших місць у Європі та світі. t) — гальмувати sich vereinigen (te. In einigen Wirtschaftszweigen ist Deuts­chland den anderen Ländern ­voran. im Jahre 1949. Багато сімей і родичів були ві­до­кре­ м­ле­ні один від одного й роками не мо­г­ли бачитися. Später. Wörter und Wendungen sich siedeln (te. У деяких галузях промисловості Ні­ме­ ч­чи­на йде попереду інших країн.l Німеччина 191 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch­land von den Alliierten in vier Besatzungszonen geteilt. t) — возз’єднуватися die Eroberung — завоювання zeugen von (te. Zahlreiche Familien und Verwandte wa­ ren voneinander getrennt und konn­ ten sich jahrelang nicht sehen. -e — торговельні шляхи das Mittelalter — середньо­ віччя das Herzogtum (die Herzogtümer) — герцогство verschlimmen (te. Після Другої світової війни Німеч­ чина була розділена союзниками на чо­ти­ри окупаційні зони. Це принесло німецькому народові ба­ га­то неприємного. t) — оселятися der Stamm (die Stämme) — плем’я sich kreuzen (te. які роз­по­ча­ли разом будувати свою еко­ но­мі­ку. Heute ist Deutschland ein hoch­ent­wic­ kel­tes Industrieland mit einer pro­duk­ti­ ven Landwirtschaft und nimmt ihrer Ent­wick­lung nach einen der ersten Plätze in Eu­ro­pa und in der Welt ein. Пізніше в 1949 році було засновано дві держави — ФРН і НДР. Erst am 3. -n — наслідок der Alliierte (die Alliierten) — союзники die Unannehmlichkeit. t) — погіршувати hemmen (te.

 Oktober 1990 die Sehnsucht ei­ nes ganzen Volkes. die den weiteren Ver­lauf der Geschichte bestimmen. Was für ein Staat war Deutschland im Mittelalter? 5. die den Weg in die Freiheit suchten. які впли­ва­ють на подальший хід історії. Таким днем для Німеччини є 3 жо­в­т­ ня 1990 року. die für die Morde an der Gren­ze verantwortlich sind.192 Deutschland l Fragen zum Text 1. Бажання возз’єднатися ніколи не по­ки­да­ло німців. die so vielen Menschen. Oktober 1990?  Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Es gibt in der Geschichte eines jeden Landes Ereignisse. Jetzt dient ein Teil der Mauer. Endlich fiel die verhaßte Berliner Mau­ er. що коштувала життя багатьом людям. das Leben ko­ste­te. Нарешті упала ненависна Берлінська стіна. . Це було трагедією для всієї нації. Wodurch wurden die deutschen Städte reich? 4. Heute noch stehen viele der Politiker vor Gericht. Німеччина була розділена на дві ча­с­ти­ни: ФРН і НДР. Warum kamen viele Kaufleute nach Deutschland? 3. Велику роль у возз’єднанні відіграв колишній президент СРСР Михайло Горбачов. З 1949 р. für viele Familien im einzelnen. Wesentlichen Anteil an der Wie­der­ver­ ei­ni­gung hatte der ehemalige Präsident der UdSSR Michail Gorbatschow. які прагнули до волі. Ok­ to­ber 1990 für Deutschland. nur noch als Museumsstück und Andenken an vier­zig Jahre deutscher Geschichte. В історії кожної країни є події. Es war eine Tragödie für die ganze Na­ ti­on. bemalt von Künstlern aus aller Welt. Донині йдуть судові процеси над ба­ га­ть­ма політиками. і нарешті 3 жовтня 1990 року здійснилася мрія всього народу. Zu so einem Ereignis wurde der 3. Seit 1949 war Deutschland in zwei Teile gespaltet: die BRD und die DDR. для багатьох сімей зокрема. Нині частина Берлінської стіни роз­ ма­льо­ва­на художниками всього сві­ту та є музейним експонатом і на­га­ду­ ван­ням про сорок років німецької історії. Das Streben nach Wiedervereinigung erlosch nie und endlich erfüllte sich am 3. Welche Rolle spielte die Vereinugung Deutschlands am 3. відповідальними за вбивства на кордоні. Wann siedelten sich germanische Stämme auf dem Territotium des heutigen Deutschlands? 2.

. Probleme aufwerfen (a. які були недоступні. але й серйозні проблеми. 2. Oktober 1990 erfüllte sich end­ lich die Sehnsucht des deutschen Volkes. -e — відмінність unerreichbar — недосягаємий Fragen zum Text Was bestimmt die Geschichte jedes Landes? Welche Ereignisse gehören dazu? Wonach strebten die Deutschen? Warum freuten sich die Deutschen über Wiedervereinigung? Wann fand diese Vereinigung statt?  Probleme Deutschlands nach der Vereinigung  Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ Am 3. -e — суд 1. -se — подія bestimmen (te. der zu einem wichtigen Er­eig­nis in der Geschichte Deutsch­lands wur­de. Берлін знов став центром полі­ тичного. Wörter und Wendungen das Ereignis. sondern auch ernste Probleme aufgeworfen. 3. економічного та культурно­ го життя всієї Німеччини. Ok­to­ber 1990 diesen Tag als einen Na­tio­nal­fei­er­ tag. перш ніж зни­к­ нуть відмінності між старими й но­ви­ ми федеральними землями та життя вийде на один рівень. o) — ставити проблеми der Unterschied. bis die großen Unterschiede abgebaut sind und das Leben in den alten und neuen Bun­des­län­dern auf gleichem Niveau ver­läuft. Однак возз’єднання принесло не тіль­ ки радість. 5. t) — розділяти. t) — обумов­ лювати.. яке стало ва­ж­ли­вою подією в історії Німеччини. Мине ще багато часу. die für sie früher unerreichbar waren. впливати на. Es wird noch einige Zeit dauern. знайомляться з новими містами. spalten (te. 4. Berlin ist wieder Zentrum des po­li­ti­ schen. wirtschaftlich wie auch kulturell.. lernen neue Städte ken­nen. Східні та західні німці пізнають свою Батьківщину. Deutsche aus Ost und West erkunden ihre Heimat.l Німеччина 193 Die Wiedervereinigung hat aber leider nicht nur Freude ausgelöst. wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des ganzen Deutschlands. За сорок років розділені держави роз­ви­ва­ли­ся економічно й культурно не­од­на­ко­во. Alle zusammen feiern seit dem 3. І всі разом святкують 3 жовтня як на­ ці­о­на­ль­не свято. Beide Staaten hatten sich im Laufe von vierzig Jahren unterschiedlich ent­wic­ kelt. 3 жовтня 1990 року здійснилося на­ре­ш­ті палке бажання німецького на­ро­ду. розщіплювати das Gericht .

Mitarbeiter neu und weiter qualifiziert werden. а рівень життя в старих і нових федеральних землях буде однаковим. Мине ще деякий час. але й поставило також сер­йозні проблеми. Існують також проблема ворожого ста­в­лен­ня до іноземців і екстремізм мо­ло­ді. t) — ставити (проблеми) das Lebensniveau — рівень життя ehemalig — колишній entsprechen (a. Рівень життя у ФРН був значно ви­ щим. Die Wiedervereinigung aber hat nicht nur Freude ausgelöst. Es gibt auch ein Problem der Be­kämp­ fung ausländerfeindlicher und rechts­ ex­tre­mi­sti­scher Gewalt von Jugendlichen. Нарешті упала Берлінська стіна. Проводиться велика роз’ясню­вальна кампанія проти екстремізму та во­ро­ жо­го ставлення до іноземців. ніж у колишній НДР. Багато промислових підпри­ємств Схі­ д­ної Німеччини за своїм оснащенням та якістю не відповідали між­на­ро­д­но­ му стандарту. Die Umwandlung der Wirtschaft führt immer zu den Entlassungen. Але возз’єднання викликало не тіль­ ки радість. особливо в східних фе­де­ра­ль­ них землях. Man führt eine große Auf­klä­rungs­kam­ pa­gne (lies: [kamp´anj3]) gegen Extremismus und Fremdfeindlichkeit durch. neue Märkte erschlossen. Viele Industriebetriebe von Ost­deutsch­ land entsprechen ihrer Ausrüstung und der Qualität von Erzeugnissen nach dem Weltstandard nicht. Wörter und Wendungen die Sehnsucht — палке бажання aufstellen (te. Перебудова економіки завжди при­ зво­дить до звільнень. Das Lebensniveau in der BRD war bede­ utend höher als in der ehemali­gen DDR. Багато з них повинні були бути ре­ ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні. Тому великою проблемою є безро­ біття. слід було від­крити нові ринки. Zuliefersysteme neu auf­gebaut.194 Deutschland l Endlich fiel die Berliner Mauer. o) — відповідати чомусь die Ausrüstung — оснащення . Es wird noch einige Zeit dauern. besonders in den östli­ chen Bun­des­län­dern. bis die großen Unterschiede abgebaut werden und das Leben in den alten und neuen Bundesländern auf glei­ chem Niveau ver­lau­fen wird. Viele von ihnen müssen rekonstruiert. Економічні системи ФРН і НДР були різні. доки не будуть усунені істотні відмінності. заново створити системи по­ста­вок й підвищити кваліфікацію спів­ро­бі­т­ни­ків. sondern auch ernste Probleme auf­gestellt. Die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR waren verschieden. Ein großes Problem ist darum Ar­beits­ lo­sig­keit.

Економіка Федеративної Республіки у своєму розвитку прийшла до сис­ теми ринкового господарства. Wie waren die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR zur Zeit der Vereinigung? 4. Федеративна Республіка Німеччини входить до групи найвпливовіших про­ми­с­ло­вих країн. Без конкуренції немає ринкової еко­ но­мі­ки. За своїми досягненнями в економіці вона посідає третє місце.— співро­ бітник die Arbeitslosigkeit — безро­ біття die Qualität — якість die Entlassung. Wie werden der Extremismus und die Fremdfeindlichkeit bekämpft?  Die Wirtschaft  Åêîíîì³êà Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. Die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Markwirtschaft ist der Wettbewerb. Ohne Konkurenz gibt es keine Markt­ wirt­schaft. -en — звільнення ausländerfeindliche und rechtsextremistische Gewalt — вороже та правоекстремістське ставлення до іноземців Fragen zum Text 1. Die Bundesrepublik Deutschland ge­ hört zu der Gruppe der sieben großen west­li­chen Industrieländern. Welches Problem ist in Ostdeutschland das größte? 5. а в то­р­гі­в­ лі — друге.l Німеччина 195 das Erzeugnis. . Конституція гарантує всім гро­ма­дя­ нам свободу приватної ініціативи та при­ва­т­ну власність. продукція das Zulieferungsystem. Mit ihren wirtschaftlichen Leistungen nimmt sie den dritten Platz und im Welt­han­del den zweiten Platz ein. Der Wettbewerb zwingt zur Ra­tio­na­li­ sie­rung und zum sprachsamen Umgang mit knappen Ressourcen. Das Wirtschaftssystem der Bun­des­re­pu­ blik hat sich zu einer markwirtschaftli­ chen Ordnung entwickelt. -se — товар. Das Grundgesetz garantiert allen Bür­ gern die Freiheit der privaten Initiative und das Privateigentum. . -e — система поставок der Mitarbeiter. Німеччина належить до провідних ін­ ду­с­т­рі­а­ль­них країн світу. Wann fiel die Berliner Mauer? 2. Передумовою успішного розвитку рин­кової економіки є змагання. Змагання сприяє раціоналізації й зму­ шує економно витрачати обмежені ресурси. Welche Probleme hat die Wiedervereinigung aufgestellt? 3.

Die zentrale Aufgabe der Wirt­schafts­ po­li­tik ist die Verringerung der Ar­beits­ lo­sig­keit. авіа– та ко­с­мі­ч­на про­ми­с­ло­вість. Так. Metal­ lurgie. dass der Wettbewerb nicht zu sozial untragba­ ren Verhältnissen führt. виноград. optische In­du­ strie. держава гарантує за­хист квартиронаймачам. Luft– und Raumfahrtindustrie. der für die deutsche Wirt­ schaft wichtig ist. транс­ по­р­т­но­го машинобудування (ву­ли­ч­ ний транс­порт). Федеративна Республіка Німеччини має високопродуктивне сільське го­с­ по­дар­с­т­во. Das Hauptziel der Wirtschaft ist stabile Preise. Heute ernährt ein deutscher Landwirt 70 Personen. Найбільш значними його культурами є: зернові (продовольчі та фуражні). (Automo­ bilindustrie Straßenfahrzeugbau). Deutschland ist ein aktiver Partner des Welthandels. точ­ на ме­ха­ні­ка. щоб кон­ку­ре­н­ція не привела до не­спри­я­т­ ли­вих соціальних відносин. So sichert der Staat Mieterschutz. Schiffbau. . Wein.196 Deutschland l Der Staat achtet aber darauf. die Zahlung der Wohngeld an einkom­ menschwache Bürger. che­ mi­sche. Відповідальність за економічний роз­ ви­ток несуть також Німецький Фе­де­ ра­ль­ний Банк і тарифні партнери. Але держава стежить за тим. фру­ к­ти. будівництво й модерні­ зацію квартир. Німеччина також активний партнер у світовій торгівлі. Головна мета економіки — стабіль­ ні ціни. Сьогодні одни німецький фермер го­ дує 70 чоловік. Die Bundesrepublik hat eine lei­stungs­ fä­hi­ge Landwirtschaft. ко­ра­б­ле­бу­ду­ван­ня. ein hoher Beschäfti­ gungsstand und Produkt­ions­ wachstum. In Deutschland beträgt die Zahl der Be­trie­be etwa 52 000. оп­ти­ч­на. Gemüse. то­ва­рів ши­ро­ко­го вжитку та ха­р­чо­ва про­ми­с­ло­вість. мета­лургійна. den Bau und die Mo­der­ni­sie­rung von Wohnungen. Die wichtigsten Produkte sind Brot– und Futtergetreide. Obst. Feinmechanik. еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­на. Die wichtigsten Industriezweige der BRD sind Steinkohlenbergbau. Zuc­ker­ rü­ben. що важливо для ні­ме­ць­кої економіки. кар­то­пля. цукровий буряк. Найважливішими галузями про­ми­ с­ло­во­с­ті ФРН є: кам’яновугільна. В Німеччині налічується близько 52 000 під­при­ємств. Головним завданням економічної по­ лі­ти­ки є зменшення безробіття. наприклад. Verantwortung für die wirtschaftliche Ent­wick­lung tragen auch Deutsche Bun­des­bank und die Tarifpartner. Kartoffeln. машинобудівна. овочі. Maschinenbau. високий рівень зайнятості та зро­стання виробництва. Verbrauchsgüterindustrie und Nahrungsindustrie. elektronische. виплату гро­шей громадянам з невеликими при­бу­т­ка­ми. хімічна.

-en — передумова der Wettbewerb. Was ist das Hauptziel der deutschen Wirtschaft? 6. -e — змагання. an dessen Ufern sagenumwobene Burgen und Schlös­ser emporragen. Wörter und Wendungen die Markwirtschaft — ринкова економіка das Grundgesetz. Berge. Хто не знає легенду про Лорелею. Welche Industriezweige gehören zu den führenden in der deutschen Wirtschaft?  Sehenswürdigkeiten Deutschlands  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè Deutschland liegt im Herzen Europas. економний der Umgang — обходження. Flüsse. das Loreleilied gehört zu den schön­sten Volksliedern. конкуренція sparsam — економно. t) — гарантувати. -e — вид транспорту die Verbrauchsgüter — товари широкого вжитку die Forstwirtschaft — лісове господарство ernähren (te. на берегах яко­ го підносяться овіяні легендами фо­р­ те­ці й замки. Was garantiert den Bürgern das Grundgesetz? 4. Німеччина лежить в центрі Єв­ропи. Es ist durch seine wunderschönen Land­schaf­ten. Вона відома своєю чудовою при­ро­ дою. Неповторним є Рейн. Welche Rolle spielt der Wettbewerb in der Wirtschaft? 5. .l Німеччина 197 Die Forstwirtschaft und die Fischerei spie­len auch eine große Rolle in der Struk­tur der Wirtschaft Deutschlands. Wer kennt nicht die Sage von der Lo­re­ lei. Täler und Seen bekannt. Zu welchen Ländern gehört Deutschland? 2. t) — прогодувати die Feinmechanik — точна механіка Fragen zum Text 1. зниження der Bergbau — гірничорудна промисловість das Fahrzeug. пі­с­ня про Лорелею — одна з най­кра­ си­ві­ших народних пісень. горами. Лісове господарство та риболовство також відіграють велику роль у стру­к­ ту­рі економіки Німеччини. -e — Основ­ ний Закон. Конституція die Voraussetzung. Einmalig ist der Rhein. поводження з чимось sichern (te. чимось забезпечувати die Verringerung — зменшен­ ня. полонинами й озерами. річками. Wie entwickelte sich das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland? 3.

wie Baden–Baden. Museen und Ga­ le­ri­en weltbekannt. Mün­ chen. Seen und be­wal­ de­ten Bergen.198 Schön ist der Schwarzwald mit seinen malerischen Dörfern. der ein Wun­der­werk goti­ scher Architektur ist. Гамбурґ або Кельн? У Кельні можна захоплюватися Ке­льн­ сь­ким собором. da sich hier so viele Kunstschätze wie in der italienischen Stadt Florenz be­ finden. Es wird auch oft “Elbflorenz” genannt. befindet sich die Dresdener Ge­mäl­de­ga­le­rie mit den Bildern der großen Maler Dürer. Ru­ bens. Рафаеля. У відомому Цвінгері. Його часто називають «Ель­б­ф­ло­ ренц». Potsdam. оскільки тут знаходиться так багато скарбів мистецтва. Berlin ist durch seine historischen Bau­ ten. bekannt. чудовими озе­ра­ ми. Raf­fa­el und vieler anderer be­ rühm­ter Ma­ler. такими як Баден-Баден. Місто Дрезден — одне з най­кра­си­ві­ ших міст у Європі. телебашта на Алексан­дер­ платц. “Tor zur Welt”. Dresden gehört zu den schönsten Städ­ten Europas. шедевром ар­хі­те­к­ту­ ри в готичному стилі. «Вікно в світ» — так називають Гам­ бурґ. Deutschland l Чудовим є Шварцвальд зі своїми жи­во­пи­с­ни­ми деревами. Weimar. so wird Hamburg ge­ nannt. Сади й замки у парку Сан-Сусі в Пот­ сдамі справляють на відвідувачів не­ за­бу­т­нє враження. Rembrandt. музеями та галереями. Цьому порту уже 807 років. wie zum Bei­spiel den Fernsehturm am Alexanderplatz. Wer träumt nicht davon. Мюн­ хен. інших великих майстрів. як. Hamburg oder Köln zu besuchen? In Köln kann man den Köl­ner Dom be­ wun­dern. Не можна забути й визначні місця Бер­ліна. ist bekannt durch den größten und wich­tig­sten Seehafen Deutschlands. Die Gärten und Schlösser im Park Sans­ sou­ci in Potsdam üben auf die Besucher­ einen unauslöschlichen Ein­druck aus. у галереї Зе­м­пе­ ра. aber auch durch moderne Bauten. . він відомий як найбільший і найважливіший морський порт у Ні­ меччині. Im berühmten Zwinger. den berühmten Kur­or­ ten. знаходиться Дрезденська ка­р­тин­ на галерея з роботами великих ху­до­ ж­ни­ків Дюрера. Багато великих міст всесвітньо відомі історичними архітектурними па­м’я­т­ ка­ми. herrlichen Seen. наприклад. Museen. озерами й по­кри­ти­ми лісами горами. Dieser Hafen ist schon 807 Jahre alt und genießt in der Welt den Ruf eines schnel­len Hafens. і він ко­ ри­с­ту­єть­ся в світі репутацією швид­ кого порту. Viele Größstädte sind durch ihre hi­sto­ ri­schen Baudenkmäler. Берлін відомий своїми історичними будівлями. Nicht vergessen dürfen wir die Se­hens­ wür­dig­kei­ten der Haupstadt Berlin. відомими ку­ро­р­та­ми. як в іта­ лійському місті Флоренція. Хто не мріє відвідати Веймар. in der Sem­per­ ga­le­rie. Рембрандта. і також сучасними будовами. Ру­бе­н­са. Потсдам. музеями.

Під час війни Берлін був сильно зруй­ но­ва­ний. Jahrhundert hatte sich Berlin zu einer der größten Städte Europas ent­ wic­kelt. Місто було засноване у 18 столітті. 3. t) — підно­ ситися bewaldet — вкритий лісами die Kunstschätze — скарби мистецтва träumen von (te. 5. das Wunderwerk. die Staatsoper. Deutschland ist mit seinen Se­hens­wü­ dig­kei­ten zu jeder Jahreszeit einer Rei­ se wert. яка знаходиться на історичній вулиці Ун­тер-ден-Лінден і Острів музеїв за­ ли­ша­ють у кожного відвідувача не­за­ бу­т­ні враження. Wörter und Wendungen sagenumwoben — овіяний легендами die Burg. Перед Другою світовою війною він був вузловим пунктом і торговель­ ним центром Німеччини. die an der historischen Straße “Unter den Linden” stehen und die Mu­se­ums­ in­sel bieten jedem Besucher unverges­ sliche Eindrücke an. t) — мріяти про 1. Im 19. У 19 столітті Берлін став одним з най­ бі­ль­ших міст Європи. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es Ver­ kehrs­kno­ten­punkt und Handelszentrum von Deutschland. Jahrhundert ge­grün­det. Шаушпільхаус. державна опера. o) — користуватися репутацією unvergeßlich — незабутній einer Reise wert sein — гідний відвідування Fragen zum Text Wofür ist Deutschland bekannt? Welche Landschaften Deutschlands sind einmalig? Welche Gegende Deutschlands sind besonders malerisch? Was befindet sich im Zwinger? Warum bewundert man den Kölner Dom? Berlin  Áåðë³í Berlin ist die Hauptstadt der Bun­des­re­ pu­blik Deutschland. Берлін став столицею Кай­ зе­рів­сь­кої імперії. але скоро швидко від­бу­до­ ва­ний. -en — фортеця emporragen (te. Берлін — столиця Федеративної Ре­с­ пу­б­лі­ки Німеччини. У 1871 р. 1871 wurde Berlin zur Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches. Німеччина зі своїми визначними мі­ с­ця­ми гідна відвідування будь-якої пори року. Es wurde im 13. dann aber schnell wie­der­auf­ge­baut. -e — шедевр unauslöschlich — незабутній der Hafen (die Häfen) — порт den Ruf genießen (o. .l Німеччина 199 Das Schauspielhaus. 2. 4. Während des Krieges wurde Berlin sehr stark zerstört.

Він оточений чудовими озера­ ми й лі­са­ми. і місто часто стає мі­с­цем важливих міжнародних зу­стрі­чей. Jetzt ist Berlin wieder die Hauptstadt des vereinten Deutschlands. das Wahrzeichen — символ stumm — німий der Zeuge. -e — місце важливих зустрічей Fragen zum Text Wann wurde Berlin gegründet? Was für eine Stadt war Berlin im 19.4 Millionen Einwohner und ist die größte Stadt der BRD. Besonders entwickelt sind die Elek­tro­ in­du­strie. Berlin hat 3. wissenschaftliches und kul­tu­rel­ les Zentrum. -e — галузь 1. in­du­stri­ el­les. -n — свідок die Gegend. Особливо розвинені електротехнічна промисловість. Міжнародне значення Берліна зро­ с­тає з кожним роком. Берлін розташований у мальовничій місцевості. Wörter und Wendungen das Kaiserreich — Кайзерівська імперія der Verkehrsknoten­ punkt. науковий і культурний центр Німеччини. 5. -e — вузловий пункт das Handelszentrum — торговельний центр zerstören (te.200 Deutschland l Von 1948 bis 1990 war Berlin in Ost– und West-Berlin geteilt. Mehr als 200 Jahre ist dieses Tor stum­ mer Zeuge der deutschen Geschichte. Alle wichtigen Industriezweige sind hier vertreten. 3. Нині Берлін — столиця об’єднаної Ні­ме­ч­чи­ни. Це — важливий політичний. про­ми­с­ ло­вий. Тут представлені всі провідні галузі промисловості.4 мільйони жи­ телів. Berlin liegt in einer malerischen Ge­ gend. der Maschinenbau und die che­mi­sche Industrie. Das internationale Ansehen Berlins wächst mit jedem Jahr und sehr oft wird es zum Tagungsort wichtiger in­ ter­na­tio­na­ler Treffen. Понад 200 років ця брама є німим сві­д­ком німецької історії. Символ Берліна — Бранденбурзька брама. У Берліні мешкають 3. 4. машинобудування й хімічна промисло­вість. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Bran­den­bur­ger Tor. Es ist von herrlichen Seen und Wäldern umgeben. -e — місце der Tagungsort. і він є найбільшим мі­с­том ФРН. 2. Es ist ein wichtiges politisches. t) — руйнувати der Zweig. -en — місцевість umgeben — оточений der Ort. Jahrhundert? Wie wurde Berlin von 1948 bis 1990 geteilt? Wieviel Einwohner hat Berlin jetzt? Was wurde zum stummen Zeugen der deutschen Geschichte? . З 1948 до 1990 року Берлін був розпо­ ділений на Східний і Західний Бе­р­лін.

і вона є однією з найвідоміших вулиць світу. на якому Пергамонський музей з алтарем Пе­р­ га­мо­на є найвідомішим.— улю­б­ ле­не місце зустрічі берлінців. Sie ist über 300 Jahre alt und gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt. auf der das Pergamonmuseum mit dem Pergamonaltar das berühmte­ ste ist. Hier gibt es sogar eine Museumsinsel. Їй понад 300 років. Берлін був до 1945 року культурним центром Європи. das Schauspielhaus. Auf einer verhältnismäßig kleinen Flä­ che gibt es eine Unzahl von architekto­ nischen Denkmälern. Сьогодні багато робиться для того. “Unter den Linden”. Бранденбурзька брама — символ мі­с­та — стала символом німецької єд­но­с­ті. Hier beginnt eine der schönsten Straßen Berlins. das Deut­sche Theater besuchen. wurde zum Symbol der Deutschen Einheit. wie Char­lot­ ten­burg und Bellevue ziehen Tausende von Touristen an. Das Brandenburger Tor. Шаушпільхаус. який показує час усіх поясів світу. Der Alexander-Platz mit der Weltzeitenuhr ist ein beliebter Treffpunkt der Ber­li­ner. лю­ би­те­лі театру можуть відвідати Ні­ме­ ць­ку державну оперу. У Берліні багато відомих театрів.l Німеччина 201  Sehenswürdigkeiten Berlins  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà Berlin war bis 1945 das Kulturzentrum Europas. Інший символ Берліна й пам’ятка про страшну війну — башта КайзерВіль­ге­льм-Гедехтніскірхе на вулиці Кур­фюр­стендам. Александерплац з годинником. щоб місто повернуло собі колишню славу. Ein anderes Symbol Berlins und ein Andenken an den furchtbaren Krieg ist der Turm der Kaiser-Wilhelm– Gedächtniskirche­ auf dem Kurfürsten­ damm. das Wahr­zei­ chen der Stadt. Weltbekannt sind auch die Berliner Mu­ se­en. На порівняно малій площі роз­та­шо­ ва­на велика кількість архітектурних па­м’я­ток. Berlin hat viele berühmte Theater: Theaterliebhaber können die Deutsche Staats­oper. Тут починається одна з най­кра­си­ві­ ших вулиць Берліна — Унтер-денЛінден (Під липами). . Wunderschöne Schlösser. Heute wird viel getan. Німецький театр. damit diese Stadt ihren alten Ruhm wiedererlangt. такі як Ша­р­лот­ тен Бург і Беллівю приваблюють ти­ся­ чі туристів. Найкрасивіші замки. Берлінські музеї всесвітньо відомі. Тут є навіть острів музеїв.

З кінця 15 ст. Wörter und Wendungen der Ruhm — слава wiedererlangen (te. 4. Він виник на перехресті важливих тор­говельних шляхів. t) — повернути (славу) die Unzahl — велика кількість die Einheit — єдність furchtbar — страшний der Turm (die Türme) — башта beliebt — улюблений 1.202 Deutschland l Weltberühmt ist der Berliner Tierpark. де відпочивають як молодь. Ende des 18. -e — місце зустрічі das Schloß (die Schlösser) — замок die Umgebung. місто стало ре­зи­де­н­ці­ єю саксонських курфюрстів. wurde die Stadt zur Residenz der säch­si­schen Kurfürsten. -n — сквер Fragen zum Text Was ist das Wahrzeichen der Stadt Berlin? Wo beginnt die Straße „Unter den Linden“? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Berlin? Was ist der beliebte Treffpunkt der Berliner? Wie sind die Umgebungen von Berlin?  Dresden  Äðåçäåí Dresden ist die Hauptstadt des Bun­ des­lan­des Sachsen. Йому вже понад 750 років. Auch in der Umgebung von Berlin kann man viele Sehens­würdigkeiten finden. darunter die Hofkirche und die Frauenkirche. . ausgedehn­ te Wäl­der. Також на околицях Берліна можна знай­ти багато визначних місць. Всесвітньо відомим є Берлінський зоо­парк. Die Stadt entstand an der Kreuzung der wichtigen Handelswege. це­р­к­ви Гофкірхе та Фра­у­е­н­кі­р­хе. ge­pfleg­te Grünanlagen. такі як Мю­г­ге­ль­ зее й Ванзее. wo sich groß und klein. Es gibt hier herrliche Seen. -en — околиця gepflegt — доглянутий die Grünanlage. der Treffpunkt. парки й красиві до­гля­ну­ті сквери. wie den Müg­gel­see und Wannsee. Jh. wurden dort welt­be­rühm­te Zwingerpaläste im Stile des Ba­rocks und viele an­de­re Gebäude ge­stal­tet. ка­то­ли­ць­ка церква та багато кра­си­вих бу­ди­н­ків. Es ist mehr als 750 Jahre alt. katho­ lische Kirche. Дрезден — столиця землі Саксонія. Ende des 15. там були збудовані в сти­лі бароко все­сві­т­ньо відомі па­ лаци Цвінгера. Jh. 5. так і літні люди. 2. У кінці 18 ст. Parks und wunderschöne. Тут є чудові озера. 3. jung und alt erholen können. ліси.

welche die wissen­ schaftlich–technische Fachleute ausbil­ den und eine technische Universität. його околиці дуже мальовничі. Die Staatskapelle und Philharmonie sind berühmte Musikzentren der Stadt. але потім повністю від­бу­до­ва­не. точна механіка та оптика. а центр міста — ре­ко­н­с­ т­ру­йо­ва­ний. Zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens gehört auch das Verkehrsmuseum. Дрезден — це також місто музики. Тут розвинені електроніка. Maschinenbau. які готують науково-технічні ка­д­ ри. ме­та­ло­об­ро­ б­на. Hier sind Meisterwerke der bildenden Kunst von berühmten Künstlern aus­ge­ stellt. Під час Другої світової війни місто було зруйноване. . In Dresden befindet sich die welt­be­ rühm­te Gemäldegalerie im Zwinger. Dresden ist eine Musikstadt. 203 Дрезден — великий промисловий центр. жителів. До визначних місць Дрездена на­ле­ жить також Музей транспорту. легка та харчова промисловість. Hier gibt es eine Reihe von For­ schungs­in­sti­tu­ten. ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. Місто відоме і як скарбниця мис­тец­тва. електротехніка. Тут є ряд науково-дослідних ін­сти­ту­ тів. Leicht– und Lebens­mittelindustrie. In Dresden arbeiten außerdem viele Musikkollektive und darunter der be­ kannte Kna­ben­chor. Дрезден привертає увагу тисяч ту­ри­с­тів. Elek­tro­tech­nik. Jetzt ist Dresden die drittgrößte Stadt des Ostdeutschlands und zählt über 500 000 Einwohner. Крім того. У ній представлені шедеври образо­ творчого мистецтва найвідоміших ху­до­ж­ни­ків. і технічний університет. Державна капела та філармонія — ві­ до­мі музичні осередки міста. Hier sind Elektronik. Metallbearbeitung.l Німеччина Dresden ist ein großes In­du­strie­zen­ trum. Зараз Дрезден третє за розмірами мі­с­то східної Німеччини і нараховує по­над 500 тис. Die Stadt ist auch als ein Kulturzentrum und eine Schatzkammer der Kunst be­ kannt. Його старі та сучасні вулиці де­мон­ стру­ють чудові зразки се­ре­д­ньо­ві­ч­ ної та сучасної архітектури. Dresden liegt an der Elbe und seine Umgebungen sind sehr malerisch. в Дрездені працюють ба­га­ то музичних колективів і серед них ві­до­мий хор хлопчиків. Дрезден розташований на Ельбі. aber dann voll­ stän­dig aufgebaut und die Stadtmitte wurde rekonstruiert. У Дрездені знаходиться всесвітньо ві­до­ма картинна галерея у палаці Цві­н­гер. Dresden zieht Tausende Touristen an. Während des zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt zerstört. Fein­me­cha­nik und Optik entwickelt. Seine alten und neuen Straßen stellen schö­ne Muster der mittelalterlichen und der modernen Architektur dar.

Можна сказати. жи­те­ лів. o) — насолоджуватися Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Dresden? Wann wurde Dresden zur Residenz der Kurfürsten? Welche Industriezweige sind in Dresden entwickelt? Wie sieht heute Dresden aus? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens?  Leipzig  Ëåéïö³´ Leipzig ist die zweigrößte Stadt Sach­ sens. готувати die Gemäldegalerie — картинна галерея das Meisterwerk. -en — перехрестя der Handelsweg. Und nicht umsonst wird die Gegend um die Stadt Dresden “die Sächsische Schweiz“ genannt. Воно засноване в 1165 році. Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Ge­ gend.204 Deutschland l In der Uferstraße der Elbe genießen die Touristen die Schönheit des Flusses und der Landschaften an sei­ nen Ufern. t) — пред­ ставляти die Uferstraße — набережна genießen (o. t) — тут: навчати. Місто розташоване в родючій мі­с­це­ во­с­ті. Wörter und Wendungen die Kreuzung. Воно нараховує понад 560 тис. Sie wurde 1165 gegründet. 3. -e — торговельний шлях gestalten (te. На набережній Ельби туристи на­со­ ло­джу­ють­ся красою ріки та пейзажами на її берегах. Es zählt über 560 000 Einwohner. І недарма місцевість навколо Дре­з­ де­на називають Саксонською Швей­ ца­рі­єю. dass Dresden selbst ein Museum und eine der schönsten Städte der Welt ist. . t) — тут: споруджувати die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Feinmechanik — точна механіка vollständig — повністю der Fachmann (die Fachleute) — спеціаліст 1. Man kann sagen. 2. -e — шедевр die bildende Kunst — образотворче мистецтво darstellen (te. 4. що Дрезден — це мі­с­то-музей і одне з найкрасивіших міст світу. Touristen besuchen auch gern die Hofkirche und Frauenkirche. ausbilden (te. Туристи також охоче відвідують це­р­к­ ви Хофкірхе та Фрауенкірхе. Лейпціґ — друге за розмірами місто Саксонії. 5.

Es wurden prachtvolle gotische Kir­ chen. dreimal jährlich Jahrmärkte durch­zu­füh­ren. Лейпциґ отримав право на про­ве­ден­ня три рази на рік яр­ марків. У Лейпциґу з успіхом розвивалася то­ р­гі­в­ля. будинок ратуші та палаци. Hier sind die Buch­druckindustrie. die den Namen “Libzy” trug. der Mess– und Regelungs­technik entwickelt. оскільки феодали га­ра­н­ту­ва­ли купцям підтримку й сприяння. які на­ зва­ли своє поселення Липськ. Leipzig ist auch ein großer Ei­sen­bahn­ kno­ten­punkt. Jh. У 18 ст.l Німеччина 205 Im 7. In Leipzig gibt es mehr als 100 Druc­ke­ rei­en. . weil die Feudalen den Kauf­leu­ten Beistand und Unter­ stützung­ sicherten. Das moderne Leipzig ist ein großes In­ du­strie­zen­trum. верстатобудування. У Лейпцизі понад 100 типографій. Jh. Werk­ zeug­ma­schi­nen­bau. Im 10.—18. Місто Лейпциґ також великий куль­ту­ р­ний центр Німеччини. entwickelte sich er­folg­ reich der Stadt­bau. Тут розвинена поліграфічна про­ми­с­ ло­вість. Провідною галуззю є машинобу­ду­ вання. У 1497 р. In Leipzig entwickelte sich erfolgreich der Handel. В 7 столітті там жили слов’яни. Були побудовані пишні готичні це­р­к­ ви. які друкують книжки майже 40 мовами. Im 15. У 15—18 ст. wurde in diesem Ort eine Fe­ stung ge­baut. ви­мі­рю­ва­ ль­на та регулююча техніка. Die Stadt ist auch ein großes Kul­tur­ zen­trum Deutschlands. Jh. lebten hier Slawen. Пізніше ця назва трансформувалася в «Лейпциґ». wurde der Leipziger Jahr­ markt zur in­ter­na­tio­na­len Mustermesse. У 20 ст. Лейпциґ — великий залізничний ву­ зол. wurde Leipzig zur Stadt der Pelzwaren– und Buchdruckjahrmärkte. die ihre Sied­lung “Lipsk” nannten. Der führende Industriezweig ist der Ma­schi­nen­bau. з успіхом розвивалося мі­сь­ке бу­ді­в­ни­ц­т­во. У 10 столітті у цьому місці було по­бу­ до­ва­но фортецю з назвою «Лібци». Лейпциґ став містом яр­ма­ р­ків хутра та поліграфічної промис­ ловості. Сучасний Лейпциґ — великий промис­ловий центр. Лейпцизький ярмарок став між­на­ро­д­ним ярмарком зразків. Später wurde dieser Name in “Leipzig” transformiert. Im Jahre 1497 erhielt Leipzig das Recht. Im 18. Paläste und das Gebäude des Rat­hau­ses gebaut. Jh. wo die Bücher fast in 40 Spra­ chen gedruckt werden. Im 20. Jh.

5. Schiller und an­de­re große Menschen des Landes stu­dier­ten. До них належить пам’ятник битви на­ро­дів. wo Goethe. Театри та концертні зали міста привер­тають увагу людей різного віку. Його населення складає понад 570 000 чоловік. котрі охоче проводять там свій вільний час. притягувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Leipzig? Woher stammt der Name “Leipzig”? Warum entwickelte sich erfolgreich der Handel in Leipzig? Was wurde hier im Mittelalter gebaut? Wann wurde Leipzig zur Stadt der internationalen Mustermesse? Welche Industrie ist in Leipzig entwickelt?  Nürnberg  Íþðíáåðã Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bay­ erns. Die Leipziger Bücherei gehört zu den größten und berühmtesten Büchereien der Welt. 3. . Theater und Konzertsäle der Stadt zie­ hen die Menschen unterschiedlichen Al­ters an. котрі ві­ до­мі в усьому світі. die Mustermesse. -e — залізничний вузол das Völkerschlachtdenkmal — пам’ятник битви народів 1. 4. Seine Bevölkerung beträgt über 570 000 Menschen. 6. 2. де навчалися Гете. die sehr gern dort ihre Freizeit verbringen. Hier sind viele Sehenswürdigkeiten. Dazu gehört das Völkerschlachtdenkmal. die in der ganzen Welt bekannt sind. зведений на честь перемоги над Наполеоном. Лейпцизька бібліотека належить до найбільших і найвідоміших бібліотек світу. -n — ярмарок зразків der Werkzeugmaschinenbau — верстатобудування die Meßtechnik — вимірювальна техніка anziehen (o. Wörter und Wendungen fruchtbar — родючий die Pelzwaren — хутро die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість der Eisenbahnknotenpunkt. Тут знаходиться один з найстаріших університетів. o) — привертати (увагу). Шиллер та інші великі люди країни. тут багато визначних місць. das zu Ehre des Sieges über Na­po­le­on errichtet wurde.206 Deutschland l Hier befindet sich eine der ältesten Uni­ver­si­tä­ten. Нюрнберг — друге за розмірами мі­с­ то Баварії.

Jetzt ist die Altstadt von Wohnvierteln und Industriebetrieben umringt. Die führende Rolle spielen heute in Nürn­berg elektronische Industrie und Elek­tro­nik. на північ від Нюрнберга. Це перш за все місто традиційної на­род­ної культури та народної твор­ чості. Нюрнберг не тільки промисловий і науковий. Das heutige Nürnberg ist die Stadt der entwickelten Industrie. У старому місті багато музеїв. Sie verkörpern die Größe der mit­tel­al­ ter­li­chen Stadt. Buchdruck– und Spiel­zeugindustrie. Уже в середньовіччя місто було дуже багатим. Nürnberg ist nicht nur ein Industrie– und wissenschaftliches Zentrum. Hier lebte und arbeitete der berühmte Künstler Albrecht Dürer. го­ти­ч­ них пам’ятників. In der alten Stadt gibt es viele Museen und gotische Denkmäler. Das ist vor allem die Stadt der tra­di­tio­ nel­len Volkskultur und des Volksschaffens. Die Nürnberger Handwerker waren durch ihre Erzeugnisse aus Gold und Silber berühmt. Die traditionellen Industriezweige sind Holzbearbeitung. Ремісники Нюрнберга були відомі сво­ї­ми виробами із золота й срібла. виник великий науково-дослідний центр концерну «Сіменс». виробництво іг­ра­шок. але й культурний центр Ба­ва­рії. Тут розвивалися й процвітали ре­ме­с­ ла. . наука і культура. Традиційні галузі промисловості — деревообробка. текстильна та полі­ графічна. Wissenschaft und Kultur auf. Тут були винайдені кишенькові го­дин­ ни­ки. Нюрнберг сьогодні — це місто з розви­неною промисловістю. Hier wurde die Taschenuhr erfunden. Головну роль сьогодні в Нюрнберзі відіграють електротехнічна про­ми­с­ло­ вість і електроніка. Schon im Mittelalter war die Stadt sehr reich.l Німеччина 207 Die Stadt entstand und wuchs an der Kreuzung der Handelswege. Місто виникло й виросло на пе­ре­хре­ с­ті торговельних шляхів. Hier entwickelten sich und blühten Hand­werk. Вони відбивають велич се­ре­д­ньо­ві­ч­ но­го міста. Тепер старе місто охоплене кільцем житлових кварталів та промислових підприємств. son­ dern auch eine Kulturstadt Bayerns. У Ерлангені. Nördlich von Nürnberg in Erlangen ent­stand ein großes wissenschaftliches For­schungs­zen­trum des SimensKonzerns. Тут жив і працював відомий худож­ ник Альбрехт Дюрер.

відбивати der Flughafen — аеропорт die Kunsthalle. wo viele Bürger ihre Freizeit ver­ brin­gen. 5. -se — виріб das Wohnviertel — житловий квартал 1. In Nürnberg sind viele Stadien und Parks. До визначних місць міста належить Німецький національний музей. 3. t) — оточувати. Verkehrsmuseum. Тут можна побачити реставровані бу­ ди­н­ки патриціїв. -n — кунсткамера die Orgelwoche. З театрів відомий оперний. Тут проходять тижні органної музи­ ки. опоясувати widerspiegeln (te. а також Кабаре. die Kunsthalle und das Spielzeugmuseum. t) — втілювати (тут: відображати) das Erzeugnis. Нюрнберг — місто свят. Му­ зей транспорту. -n — тиждень органної музики Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Nürnberg? Was entwickelte sich im mittelalterlichen Nürnberg? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Nürnberg? Welche Industriezweige sind in Nürnberg entwickelt? Warum ist Nürnberg als eines der größten Kulturzentren Bayerns und Deutschlands bekannt? . umringen (te. Wörter und Wendungen der Handelsweg. Nürnberg ist die Stadt der Feste. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Deutsche Nationalmuseum. свята старого міста. -en — перехрестя das Handwerk — ремесло die Handwerker — ремісники verkörpern (te. Weltberühmt sind auch der Flughafen und der Staatshafen am Main-Donau Kanal. У Нюрнберзі багато стадіонів і пар­ ків. 4. -e — торговий шлях die Kreuzung. Türme und Schlösser sehen. де багато жителів міста прово­ дять свій вільний час. prachtvolle Kirchen. Hier kann man rekonstruierte Pa­tri­zi­er­ häu­ser.208 Deutschland l Die Architektur Nürnbergs spiegelt sei­ ne Geschichte wider. t) — відображати. баш­ ти та замки. Кунсткамера та Му­ зей іг­ра­шок. Архітектура Нюрнберга відбиває його історію. пишні церкви. 2. Всесвітньо відомі також аеропорт та державний порт на каналі Майн — Дунай. Hier werden Wochen der Orgelmusik und Feste der Altstadt veranstaltet. Von Theatern ist das Opernhaus und das Kabarett bekannt.

Веймар також місто музеїв. Weimar ist auch die Stadt der Museen. Цей ліс називають «зеленим се­р­цем» Німеччини. В. das der heutigen Generation als Warnung dient. Кабінет і житлові кімнати. Шиллер. Auf dem Weimarer Stadtfriedhof wur­ den die beiden Dichter in der ehema­ ligen Herzoggruft begraben. Гете та Ф. Jetzt ist in diesem Haus das Schiller– Museum. Bü­ cher und sogar alle Kleinigkeiten sind bis heu­te erhalten geblieben. W. Jetzt ist dort ein Nationalmuseum. У науково-дослідних інститутах Вей­ ма­ра вивчають літературну спа­д­щи­ну Німеччини. У цьому будинку провів 50 років свого життя Й. що служить пересторогою нинішньому поколінню. als er nach Weimar kam. Seine Arbeits– und Wohnzimmer. де були знищені тисячі борців за сво­бо­ду. Він розташований у мальовничій мі­с­ це­во­с­ті Тюринзького лісу. In diesem Haus verbrachte 50 Jahre sei­nes Lebens J. Шиллер. in dem Goe­the lebte.l Німеччина 209  Weimar  Âåéìàð Weimar ist die Hauptstadt des Landes Thüringen. wo Tausende Freiheitskämpfer vernichtet wurden. Im Zentrum der Stadt. книги й на­ віть усі дрібниці збереглися до сього­ днішньо­го дня. W. Гете. Веймар — столиця землі Тюрингії. Шил­ лера. У великому старому парку по обох берегах річки Ільм стоїть будинок. у якому жив Гете на початку свого пе­ ре­бу­ван­ня у Веймарі. Біля підніжжя гори Еттерсберг фа­ши­с­ти спорудили концентраційний та­бір. Тепер у цьому будинку музей Ф. auf einem klei­ nen Platz steht ein zweistöckiges Haus. Goethe. Es liegt in der malerischen Gegend des Thüringen Waldes. Schiller. Schiller. На веймарському кладовищі обидва письменники поховані в склепі ге­р­ цо­гів. Am Fuß des Ettersberges errichteten die Faschisten ein KZ–Lager. In den wissenschaftlichen For­schungs­ in­sti­tu­ten Weimars erforscht man das li­te­ra­ri­sche Erbe Deutschlands. Тепер там Національний музей. Dieser Wald wird “das grüne Herz” Deutsch­lands genannt. In Weimar lebten und schufen ihre Wer­ke die Klassiker der deutschen Literatur J. . Im großen alten Park an beiden Ufern des Flusses Ilm steht das Haus. В. У центрі міста на маленькій площі сто­їть двоповерховий будинок. In einem anderen Haus lebte und ar­ bei­te­te der große deutsche Dramatiker F. В іншому будинку жив і працю­ вав вели­кий німецький драматург Ф. У Веймарі жили й створювали свої твори класики німецької літератури Й. Goethe und F.

2. Unser erster Aufenthalt ist in Leipzig. Weimar ist Anziehungspunkt vieler Tou­ri­sten. овочі та фрукти. weil seine Sehens­würdig­ keiten weltberühmt sind. -en — покоління das Treibhaus. що в його околи­ цях добре відпочивати. Dort kann man das ganze Jahr frische Blumen. vernichten (te. Веймар приваблює багатьох ту­ри­с­тів. Веймар — це місто-сад. und weil man sich in seinen Umgebungen gut er­ho­len kann. А влітку Веймар виглядає як чудовий квітучий садок. t) — знищувати die Warnung. оскільки його визначні місця все­сві­ т­ньо відомі і тому. 3. Obst und Gemüse bekommen. Там можна протягом усього року при­ дба­ти свіжі квіти. Вони ростуть в численних теплицях міста. t) — досліджувати das Erbe — спадщина die Gruft — склеп 1. Und im Sommer sieht Weimar wie ein wunderbarer blühender Garten aus. Зараз ми здійснимо маленьку по­до­ рож Німеччиною. 4. Наша перша зупинка в Лейпцизі. -häuser — теплиця geistig — духовний der Anziehungspunkt — тут: привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Weimar? Was für eine Stadt ist Weimar? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Weimar? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt sind besonders berühmt? Warum kann man Weimar “Gartenstadt” nennen?  Durch die Städte Deutschlands  Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè Jetzt machen wir eine kleine Reise durch Deutschland. Веймар — один з центрів духовного життя країни. Sie wachsen in zahlreichen Treib­häu­ sern der Stadt. Weimar ist eines der Zentren des gei­ sti­gen Lebens des Landes. -en — пересторога die Generation. Ґете заснував свій театр. t) — споруджувати erforschen (te. -höfe — кладовище am Fuß des Berges — біля підніжжя гори errichten (te.210 Deutschland l Weimar ist eine Gartenstadt. Тут Й. Wörter und Wendungen erhalten bleiben (ie. В. у якому сам був актором. ie) — зберігатися der Friedhof. in dem er selbst als Schauspieler mit­wirk­te. Hier gründete Goethe sein Theater. . 5.

 С. Seit dem zwölften Jahrhundert finden hier Messen statt. Der berühmte Kölner Dom. wo es Meisterwerke von Dürer. . Завдяки своєму положенню на пе­ре­хре­с­ті важливих торговель­ них шля­хів. є най­ві­до­ мі­шим визначним місцем міста. Це також місто музики. Es ist auch eine Musikstadt. Die Gemäldegalerie befindet sich im Zwinger. Лейпциґ — це також «місто книги». Тут знаходяться такі всесвітньо ві­до­ мі му­зеї. Es ist eine uralte Universitäts– und Mes­se­stadt. де є шедеври Дюрера. Man nennt diese Stadt “Schaufenster der Welt”. Und jetzt ist Köln an der Reihe. З 12 століття тут відбуваються яр­ма­р­ки. і картинна галерея. Картинна галерея знаходиться в Цвін­ гері. Наша наступна зупинка в Дрездені. У церкві Святого Томаса співає ві­до­ мий Томанерхор. Viele Jahre war Johann Sebastian Bach Kantor dieser Kirche. In der Thomaskirche singt der be­rühm­ te Thomanerchor. чудо готичної архітектури. Перед церквою стоїть пам’ятник Баху. ist die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. Raffael. Рафаеля. ein Wun­ der­werk gotischer Architektur. Vor der Kirche steht Bachs Denkmal. Rubens. Рембрандта. Ру­бе­ н­са. Dank seiner Lage an der Kreuzung wich­ti­ger Handelswege wurde Leipzig zum bedeutenden Handels– und In­du­ strie­zen­trum. Бах­ був кантором цієї церкви. Це місто називають «вітриною світу». Hier befinden sich zahlreiche Druc­ke­ rei­en und Verlage. Це старе місто. Diese Stadt an der Elbe ist eine be­ rühm­te Kunst– und Kulturstadt. der am Anfang des acht­zehn­ ten Jahrhunderts vom Baumeister Pöp­ pel­mann geschaffen wurde. А тепер на черзі Кельн. Leipzig ist auch “die Stadt des Buches”. Багато років І. який був створений на початку 18 століття архітектором Пеппель­ маном. Rembrandt gibt. Лейпциґ став значним торговельним і промисловим центром. Unser nächster Aufenthalt ist in Dres­ den. Це місто на Ельбі — знамените місто мистецтва й культури.l Німеччина 211 Es ist eine sehr alte Stadt. як «Грюнес гевельбе» («Зе­ ле­не склепіння»). Hier befinden sich weltbekannte Mu­se­ en. Тут знаходяться численні друкарні й видавництва. Славнозвісний кельнський собор. Це давнє університетське місто і мі­с­ то ярмарків. wie “Grünes Gewölbe” und die Ge­ mäl­de­ga­le­rie.

зупинка die Kreuzung. У школі. тому її особливо підтримують. Wo ist gewöhnlich der erste Aufenthalt der Reisenden in Deutschland? 2. Численні дзвіниці та мости ство­рю­ ють обличчя міста. a) — творити der Baumeister — будівельник. -e — шедевр schaffen (u. -n — ярмарок die Druckerei. архітектор an der Reihe — на черзі der Glockenturm (die Glockentürme) — дзвінниця das Stadtbild — обличчя міста Fragen zum Text 1.212 Deutschland l Die zahlreichen Glockentürme und Brüc­ken bilden das Stadtbild. Wofür ist die Stadt Dresden bekannt?  Das Leben der deutschen Jugend  Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ Ein Drittel der Bevölkerung in der BRD sind junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren. . Es ist aber für einen deutschen Ju­ gend­li­chen nicht leicht nach dem Studium oder der Lehre einen Arbeitsplatz zu be­kom­men. Wie nennt man die Stadt Leipzig? 3. -e — видавництво das Gewölbe — свод das Meisterwerk. Jahrhundert statt? 4. Berühmt sind die Kölner Scho­ko­la­den­ wa­ren und Kosmetik. Молодь — майбутнє будь-якої кра­ї­ ни. Відомі кельнські шоколадні товари й косметика. Але нелегко для молодого німця знай­ти після навчання робоче місце. Instituten und anderen Lehr­an­stal­ten werden die Jugendlichen nach den neuesten Methoden und mit mo­dern­ster Technik ausgebildet. Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig sind weltberühmt? 5. Wörter und Wendungen der Aufenthalt — перебування. ін­сти­ту­тах та інших навчальних за­ кладах молодь навчають за но­ві­т­ні­ми ме­то­да­ми і на сучасній техніці. -en — друкарня der Verlag. In der Schule und später an Uni­ver­si­tä­ten. Третина населення ФРН — молоді люди у віці до 25 років. Die Jugend ist die Zukunft eines jeden Landes und wird deshalb besonders ge­för­dert. Was findet in Leipzig seit dem 12. -en — перехрестя das Schaufenster — вітрина die Messe. а пізніше в університетах.

l Німеччина

213

Die Arbeitslosenzahl steigt jedes Jahr
und ist ein großes Problem.

Число безробітних збільшується ко­ж­
но­го року і є великою проблемою.

Aber dabei ist es für einen jungen
Men­schen in Deutschland leicht seine
Frei­zeit interessant und sinnvoll zu ver­
brin­gen.

Але зате легко для молодого німця
цікаво й розумно провести вільний
час.

Überall stehen der Jugend Sport­stät­
ten, Jugendherbergen, Fitnesszentren,
Schwimm­hal­len und vieles andere zur
Verfügung.

Скрізь у розпорядженні молоді
спорт­май­да­н­чи­ки, туристичні бази
відпо­чин­ку, центри здоров’я, басей­
ни та ба­га­то іншого.

In Bibliotheken, die alle Computer ha­
ben, können sich die Jugendlichen Bü­
cher aus aller Welt ausleihen.

У бібліотеках, які всі мають ком­п’ю­
те­ри, молодь може брати книжки
усього світу.

In Deutschland ist es üblich, dass sich
die jungen Leute das Geld für die
Ferien oder den Urlaub selbst verdie­
nen.

У Німеччині прийнято, що молоді
люди самі заробляють гроші на свою
від­пу­с­т­ку або канікули.

Sie arbeiten bei Mac Donalds oder auf
der Post, helfen auf dem Bau oder bei
der Obsternte.

Вони працюють у Мак-Дональдсі або
на пошті, допомагають на бу­ді­в­ни­ц­т­
ві або у зборі фруктів.

So können sie in den Ferien herrliche
Reisen machen und die ganze Welt
ken­nen­ler­nen.

Таким чином, вони можуть здій­с­
ню­ва­ти на канікулах чудові поїздки
й пі­зна­ти весь світ.

Ihre Englisch– und Französisch–Kennt­
nis­se festigen und erweitern sie in Eng­
land und Frankreich, ihr Italienisch in
Ita­li­en und Spanisch in Spanien.

Свої пізнання в англійській та фра­
н­цу­зь­кій мовах вони закріплюють
і розвивають в Англії та Франції, іта­
ль­ян­сь­кої та іспанської — в Італії та
Іс­па­нії.

Das Zusammenleben von Eltern und
Kin­dern ist nicht immer konfliktlos.

Сучасне життя батьків і дітей не об­
хо­дить­ся без конфліктів.

Deshalb suchen sich viele deutsche Ju­
gend­li­che schon früh ein eigenes Zim­
mer oder mieten mit Freunden eine
Woh­nung.

Тому багато німецьких підлітків рано
шукають власну кімнату або зні­ма­
ють із друзями квартиру.

Die Hauptinteressen der Jugendlichen
sind Musik und Sport, für diese
Hobbys verwenden sie all ihre Freizeit.

Головні інтереси молоді — музика
й спорт, на ці хобі йде весь їх віль­
ний час.

Alle Jugendlichen besitzen ein
Fahrrad, viele ein Motorrad, später
dann ein Auto.

Усі підлітки мають велосипед, ба­га­
то — мотоцикл, а пізніше машину.

214

Deutschland l

Die deutsche Jugend nimmt auch
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teil und ver­tei­digt ihre Rechte,
ist Mitglied von Ju­gend­­or­ga­ni­sa­
tionen.

Німецька молодь активно бере
участь у громадському житті й захи­
щає свої права, вступаючи до різних
мо­ло­ді­ж­них організацій.

Wörter und Wendungen

die Bevölkerung — населення
fördern (te, t) — тут:

підтримувати

die Lehranstalt, -en —

навчальний заклад

ausbilden (te, t) — навчати
der Arbeitslose, -n —

безробітний
sinnvoll — розумно, змістовно
die Sportstätten — спортивні
майданчики
die Jugendherberge, -n —
туристична база
відпочинку
1.
2.
3.
4.
5.

das Fitnesszentrum, -en — центр

здоров’я

die Schwimmhalle, -n — басейн
zur Verfügung stehen — бути

в розпорядженні

üblich sein — бути

загальноприйнятним

mieten (te, t) — знімати

квартиру

verteidigen (te, t) — захищати

Fragen zum Text

Wie teilt sich die Bevölkerung Deutschlands?
Welche Rolle spielt die Jugend im Leben der Gesellschaft?
Wo werden die Jugendlichen Deutschlands ausgebildet?
Was ist das größte Problem der deutschen Jugend?
Wie verbringt die Jugend Deutschlands ihre Freizeit?


Der Sport


Ñïîðò

Sport ist in Deutschland eine sehr be­
lieb­te Freizeitgestaltung nicht nur bei
den Fernsehübertragungen am
Bildschirm, sondern auch in den fast
80 000 Ver­ei­nen.

Спорт у Німеччині — найулюбленіше
заняття у вільний час, причому не
тіль­ки біля екрана телевізора під час
транс­ля­цій, але й у спортивних то­
ва­ри­с­т­вах, чисельність яких досягає
80 000.

Diese Vereine schließen sich zum Ver­
band des Deutschen Sportbundes zu­
sam­men.

Ці товариства об’єднуються в Спілку
німецької федерації спорту.

Jeder vierte Bürger von Deutschland
ist Mitglied eines Sportvereins.

Кожен четвертий громадянин Ні­ме­
ч­чи­ни — член спортивного то­ва­ри­
с­т­ва.

l Німеччина

215

Neben den mehr als 21 Millionen Mit­
glie­dern treiben weitere 12 Millionen
Men­schen Sport ohne einem Verein
an­zu­ge­hö­ren.

Поряд з більш як 21 мільйоном
членів,­ інші 12 мільйонів займаються
спор­том, не будучи членами спор­
тивних то­вариств.

Kennzeichnend für den Sport in
Deutsch­­land ist seine Autonomie.

Для спорту в Німеччині характерна
самостійність.

Die Organisationen des Sportes regeln
ihre Angelegenheiten selbst.

Організації самі ведуть свої справи.

Die Dachorganisation des Sports ist
der Deutsche Sportbund, der aus
16 Lan­des­sport­bün­den und zahlrei­
chen Fach­ver­bän­den besteht.

Провідна спортивна організація — Ні­
ме­ць­ка федерація спор­ту, яка скла­
да­єть­ся з 16 федеральних товариств
і численних професійних товариств.

Mit mehr als 5,25 Millionen
Mitgliedern ist der Deutsche Fußball­
bund bekannt.

Відома Німецька федерація фу­т­бо­лу,
яка налічує понад 5,25 млн членів.

Fußball ist in Deutschland besonders
beliebt.

Футбол у Німеччині особливо попу­
ляр­ний.

Fußball wird in Tausenden von
Amateurvereinen gespielt, er ist auch
ein Zuschauermagnet bei den Spielen
der Profi–Ligen, die jede Woche einige
Hun­dert­tau­sen­de in die Stadien
locken.

У футбол грають у тисячах ама­тор­сь­
ких товариств, він, як магніт, притя­
гає кожного тижня на ігри ліги про­
фе­сі­о­на­лів сотні тисяч глядачів.

Bei den Olympischen Spielen (1996)
hat die Fußballmannschaft Deutsch­
lands den ersten Platz belegt und
wurde zum Olym­pia­sie­ger.

На Олімпійських іграх (1996) фу­т­бо­
ль­на команда Німеччини зайняла
пе­р­ше місце і стала олімпійським
че­м­пі­о­ном.

Die Fußballmannschaft “Bayern” (Mün­
chen) erfreut sich großer Beliebtheit.

Футбольна команда «Баварія» (Мюн­хен)
користується великою по­пу­ля­р­ні­с­тю.

Sportarten wie Tennis, Autorennen,
Rad­ren­nen, Reiten und Golf finden im­
mer mehr Anhänger.

Такі види спорту, як теніс, велосипед,
верхова їзда і гольф знаходять все
більше прихильників.

Sehr beliebt sind auch Wasser­sport­
vereine, dazu gibt es Angebote für Be­
hin­der­te.

Дуже популярними є товариства
во­д­но­го спорту, при цьому є умови
й для інвалідів.

Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich
haben Tennis zum Volkssport ge­
macht.

Штеффі Ґраф, Борис Беккер, Міхаель
Штих зробили теніс за­га­ль­но­на­ро­д­
ним спортом.

Der Name des Autorenners
(Formu­la–1) Michael Schuhmacher ist
in der ganzen Welt bekannt.

Ім’я автогонщика («Формула — 1»)
Міхаеля Шумахера відоме в усьо­­му
світі.

216

Deutschland l
Wörter und Wendungen

die Freizeitgestaltung —
організація дозвілля
die Übertragung, -en —
трансляція, передача
das Verein, -e — товариство
sich zusammenschließen
(o, o) — об’єднуватися
kennzeichnend — характерно
die Angelegenheit, -en —
справа
die Dachorganisation, -en —
провідна організація
1.
2.
3.
4.
5.

der Deutsche Sportbund —
Німецька федерація спорту
die Landessportbünde —
федеральні спортивні
товариства
der Fachverband (die
Fachverbände) —
професіональне товариство
sich großer Beliebtheit
erfreuen
(te, t) — користуватися
великою популярністю

Fragen zum Text

Welche Rolle spielt Sport im Leben der Deutschen?
Wo können die Deutschen Sport treiben?
Wieviel Millionen Menschen treiben in Deutschland Sport?
Was ist die Dachorganisation des deutschen Sportes?
Welche berühmten Sportler Deutschlands kennen Sie?


Massenmedien


Çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿

Politische Beteiligung an einer
Massendemokratie wird durch
Presse, Funk und Fernsehen
nur möglich.

Політична участь у масовій де­мо­к­ра­
тії можлива лише завдяки пресі, ра­
діо й телебаченню.

Der Mensch kann politische Ent­schei­
dun­gen erst dann treffen, wenn er um­
fas­send informiert ist.

Людина може приймати полі­тичні рі­
шен­ня тільки тоді, коли вона всебіч­
но поінформована.

Die Massenmedien stellen
Öffentlichkeit her, in der ein Austausch
der ver­schiedenen politischen
Meinungen von gesellschaftlichen
Gruppen und Or­gani­sa­tio­nen, Parteien
und politischen In­sti­tu­tio­nen stattfin­
det.

Засоби масової інформації ство­
рюють гласність, коли відбувається
обмін рі­з­ни­ми політичними думками
су­с­пі­ль­них груп і організацій, партій
і політичних установ.

Nur solche Meinungen, die
in Mas­sen­me­di­en zu
Diskussionsthemen werden, haben
die Chance, öffentlich wirksam
zu werden.

Тільки такі думки, які в засобах ма­со­
вої інформації стають темами дис­ку­
сій, мають шанс стати суспільно-ді­йо­
ви­ми.

l Німеччина

217

Die Massenmedien haben die
Aufgabe: Informationen zu verbreiten,
sie sollen so umfassend, sachlich und
ver­ständ­lich wie möglich sein.

Засоби масової інформації мають
за­вдан­ня — розповсюджувати ін­
формацію, яка повинна бути яко­мо­га
більше всеохоплюючою, діловою
й зро­зумілою.

Bei Hörfunk und Fernsehen existieren
öffentlich-rechtliche und private Rund­
funk– und Fernsehanstalten ne­ben­ein­
an­der.

У системі радіомовлення й те­ле­ба­
чен­ня існують поряд з суспільно-пра­
во­ви­ми й приватні радіо– і те­ле­ко­м­
па­нії.

In der BRD gibt es elf Länderanstalten,
sie verbreiten eigene Hörfunk– und
Fern­seh­pro­gram­me und strahlen zu­
sam­men das Gemeinschaftsprogramm
Erstes Deutsches Fernsehen aus.

У Німеччині 11 компаній фе­де­ра­ль­
них земель, вони віщають свої радіой телепрограми та транслюють спіль­
ні програми Першого Німецького
те­ле­ба­чен­ня.

1961 wurde durch die Länder eine neue
bundesweite Fernsehanstalt gegründet­,
das Zweite Deutsche Fern­se­hen (ZDF).

1961 року було засновано фе­де­ра­ль­
ну телекомпанію — Друге німецьке
телебачення (ДНТ).

Private Veranstalten bieten seit 1984
Hörfunk– und Fernsehprogramme an.

Приватні засновники пропонують
з 1984 року свої радіо- й телепро­
грами.

Die Presse der BRD ist vom Staat un­ab­
hän­gig.

Преса Німеччини незалежна від дер­
жа­ви.

Drei von vier Deutschen lesen täglich
eine Zeitung.

Три з чотирьох німців читають газету
щоденно.

Überregionale Tageszeitungen sind:
“Bild”, “Süddeutsche Zeitung”, “Die
Welt”, “Neue Zeit”, “Frankfur­ter all­ge­
mei­ne Zei­tung”.

Міжрегіональні щоденні газети
«Більд», «Зюддойче Цайтунґ», «Ді
Вельт», «Фра­н­к­фу­р­тер Альгемайне
Цайтунґ».

Die größten regionalen Zeitungen sind:
“Westdeutsche allgemeine Zeitung”
(WAZ); “Express” (Köln, Bonn, Düs­sel­
dorf), “Leipziger Volkszeitung” usw.

Найбільші регіональні газети: «Вест­
дойче Альгемейне Цайтунґ», «Екс­
прес» (Кельн, Бонн, Дьо­сель­дорф),
«Лейпциґер Фолькс­цайтунґ» та ін.

Regionale Zeitungen sind meist ähn­
lich angebaut: die ersten (meist drei)
Seiten befassen sich mit aktuellen po­li­
ti­schen Ereignissen im Lande und in
der Welt.

Регіональні газети побудовані зде­бі­
ль­шо­го однаково: перші (як правило
три) сторінки займають актуальні по­
лі­тич­ні події в країні й у світі.

Weiter geht das Geschehen in der
Stadt und deren Umgebung; der Wirt­
schafts­teil enthält Informationen vom
Ak­ti­en­kurs bis zum Umweltschutz.

Далі про події в місті та його око­
ли­цях; економічна частина містить
ши­ро­ку інформацію про курс акцій,
за­хист довкілля.

218

Deutschland l

Verbreitet sind in Deutschland auch uns
bekannte Zeitschriften: “Spiegel”, “Eu­len­
spie­gel”; “Burda-Moden” und “Juma”.

У Німеччині поширені також відомі
нам журнали: «Шпігель», «Уленшпі­
гель», «Бурда-моден» і «Юма».

Wörter und Wendungen

Massenmedien — засоби
масової інформації
die Beteiligung — участь
der Funk — радіо
umfassend — всебічно
die Öffentlichkeit — гласність
die Institution, -en —
установа
wirksam — дійовий
der Hörfunk — радіо
1.
2.
3.
4.
5.

öffentlich-rechtlich —
суспільно-правовий
Rundfunk- und
Fernsehanstalt,
-en — радіо- та телекомпанії
das Gemeinschaftsprogramm,
-e — суспільна програма
anbieten (o, o) — пропонувати
sich befassen mit (te, t) —
займатися чимось

Fragen zum Text

Wodurch ist die Beteiligung an der Massendemokratie möglich?
Wie stellen die Massenmedien Öffentlichkeit her?
Welche Meinungen haben die Chance, wirksam zu werden?
Wie heißen die berühmtesten Fernsehanstalten Deutschlands?
Womit befassen sich die berühmtesten Zeitungen Deutschlands?


Umweltschutzmaßnahmen


Çàõîäè ç çàõèñòó
íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà

Nationale Maßnahmen allein reichen
nicht aus, denn die Verschmutzung
von Luft, Flüssen und Meeren kennt
keine nationalen Grenzen.

Одних тільки державних заходів
не­до­ста­т­ньо, оскільки забруднення
по­ві­т­ря, річок, морів не знає на­ці­о­на­
ль­них кордонів.

Vor diesem Hintergrund haben sich
1992 in Rio de Janeiro auf der
Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 178 Staaten verpflichtet
nach einem gemeinsamen Programm
zu handeln.

Виходячи з цього, в 1992 році на
кон­­фе­ре­н­ції з охорони та розвитку
на­вко­ли­ш­ньо­го середовища в Ріоде-Жа­ней­ро 178 держав взяли на
себе зобов’язання­ діяти за спільною
про­гра­мою.

Darin wird die Verbesserung der öko­no­
mi­schen und sozialen Lebens­
bedingungen aller Menschen mit der
lang­fri­sti­gen Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen in Einklang ge­bracht.

У ній погоджується поліпшення еко­
но­мі­ч­но­го й соціального рівня життя
всіх людей з довготерміновим захис­
том природних основ життя.

l Німеччина

219

Wie in anderen Industrieländern wird
die Luft in Deutschland von
Schadstoffen belastet, die vor allem
aus Industrie, aus Srtraßenverkehr,
Fernheizwerken stam­men.

Як і в інших промислово розвинених
країнах, повітря в Німеччині на­си­че­
не шкідливими речовинами, ви­ро­б­
ни­ка­ми яких є промисловість, місь­
кий транс­порт і теплоцентралі.

Die Umweltverschmutzung zeigt sich
besonders deutlich an den
Waldschäden und am Sommersmog.

Забруднення довкілля виявляється
найбільш чітко в завданні шкоди лі­сам,
а також спричиняється літнім смогом.

Die menschliche Gesundheit, Böden
und Gewässer, Gebäude und Kunst­
denkmäler müssen deshalb vor wei­te­
ren Belastungen durch verunreinigte
Luft geschützt werden.

Здоров’я людини, ґрунт, водоймища,
будинки й пам’ятки культури повинні
бути, отже, захище­ні від подальшого
забруднення крізь атмосферу.

Gegen die Luftverschmutzung wurde
ein umfassendes Programm entwickelt.

Було розроблено велику програму
з боротьби із забрудненням повітря.

Im Verkehrsbereich wird die Belastung
der Umwelt durch die Einführung des
blei­frei­en Benzins reduziert.

У транспортній сфері зменшено за­
бру­д­нен­ня навколишнього се­ре­до­ви­
ща шляхом використання бензину,
що не містить свинцю.

Mitte 1995 ist das Gesetz zur Bekämp­
flung des Sommersmogs in Kraft ge­
treten.

У середині 1995 року набрав чин­
ності закон по боротьбі з літнім
смогом.

Danach wird das Fahren mit Diesel­
fahrzeugen verboten.

У зв’язку з чим заборонена їзда на
дизельних транспортних засобах.

Entscheidende Verbesserungen wur­den
auch beim Schutz der Gewässer er­reicht.

Істотних змін досягнуто в охороні во­
до­ймищ.

Sie richteten sich im ersten Schritt ins­
be­son­de­re gegen die organische Be­la­
stung der Oberflächengewässer.

Вони спрямовані у першу чергу про­
ти органічного забруднення верхніх
вод.

War in stark ver­schmut­zten Flüssen
wie dem Rhein oder dem Main
Anfang der siebziger Jahre der
Artenreichtum dra­stisch zurückgegan­
gen, so leben dort heute aufgrund der
verbesserten Wasserqualität wieder
annähernd so viele Arten wie in den
zwanziger Jah­ren des Jahr­hun­derts.

Якщо в сильно забруднених річках,
таких як Рейн або Майн, на початку
сімдесятих років кількість видів риб
значно знизилася, то сьогодні там
во­дить­ся завдяки поліпшенню якості
води знову приблизно стільки ж ви­
дів, як і в 20-ті роки цього століття.

Großer Sanierungsbedarf besteht da­ge­
gen noch trotz spürbarer Ver­bes­se­run­
gen für viele Seen und Flüsse in den
neu­en Bundesländern.

Всупереч помітним поліпшенням
у багатьох озерах і річках нових фе­
де­ра­ль­них земель необхідне їх са­ні­
ру­ван­ня.

220

Deutschland l

Einen wesentlichen Beitrag zum Ge­
wäs­ser­schutz leistet unter anderem
das Abwasserabgabengesetz.

Вагомий внесок до захисту водних
ресурсів здійснюється між тим за­вдя­ки
закону про податок на стічні води.

Er verpflichtet Gemeinden und In­du­
strie, die Schad– und Nährstoffe im Ab­
was­ser sehr stark zu reduzieren.

Він зобов’язує село й держ­про­ми­с­ло­
вість дуже скоротити викид шкі­д­ли­
вих речовин і харчових відходів до
сті­ч­них вод.

Viele Schadstoffe gelangen über die
Flüs­se und die Luft ins Meer.

Багато шкідливих речовин по­тра­п­ля­
ють через річки та повітря до моря.

Auch Schiffahrt und Erdölgewinnung tra­
gen zur Belastung der Meere bei und
die Fischerei beeinträchtigt die Meeres­
umwelt in immer stärkerem Maße.

Судноплавство й видобуток нафти при­
зводять також до забруднення морів,
і риболовство також завдає шкоди
морському середовищу де­да­лі більше.

Diese Probleme lassen sich nur durch
solidarisches Handeln aller Staaten
lösen.

Ці проблеми можна вирішити тільки
завдяки солідарним діям усіх
дер­жав.

Wörter und Wendungen

die Maßnahme, -n — захід
ausreichen (te, t) — вистачати,
бути достатнім
die Verschmutzung —
забруднення
vor diesem Hintergrund —
виходячи з цього
sich verpflichten (te, t) —
взяти обов’язки
gemeinsam — загальний
handeln (te, t) — діяти
die Lebensbedingung, -en
— умови життя

langfristig — довготривалий
die Sicherung — захист
die Grundlage, -n — основа
in Einklang bringen (a, a) —
тут: погоджуватися
der Schadstoff, -e — шкідлива
речовина
das Fernheizwerk, -e —
теплоцентраль
die Belastung, -en —
тут: забруднення;
навантаження
der Bereich, -e — сфера

Fragen zum Text

1. Was beschlossen 178 Staaten auf der Konferenz 1992 in Rio de
Janeiro zu machen?
2. Wovon wird die Luft in Deutschland belastet?
3. Wo zeigt sich besonders deutlich die Umweltverschmutzung?
4. Welches Programm wurde gegen die Luftverschmutzung entwickelt?
5. In welchem Bereich wurden entscheidende Verbesserungen erreicht?

V. Österreich
(À âñòðІЯ)


Österreich


Àâñòð³ÿ

Österreich liegt im südlichen Mittel­
europa.

Австрія лежить в південній ча­с­ти­ні
Центральної Європи.

Die Republik Österreich ist ein Bun­des­
staat.

Республіка Австрія — федеральна
держава.

Der Bundesstaat wird aus neun Bun­
des­län­dern gebildet.

Федерація складається з 9 фе­де­ра­ль­
них земель.

1955 wurde das Gesetz über die Neu­
tra­li­tät Österreichs angenommen.

У 1955 році було прийнято закон
про нейтралітет Австрії.

Die Österreichische Hauptstadt ist
Wien.

Австрійська столиця — Відень.

Eine besondere Bedeutung gewann
Wien als Stadt der Musik und als eine
Kongressstadt von Weltformat.

Особливе значення Відень має як мі­с­
то музики та як місто конгресів сві­то­
во­го масштабу.

Wunderschöne Baudenkmäler, Museen
und Galerien machen diese Stadt zu ei­
nem der beliebtesten Reiseziele der
Welt.

Чудові пам’ятники, музеї та галереї
роблять це місто до того ж улю­б­ле­
ною метою подорожей у світі.

Österreich ist ein Alpenland.

Австрія — альпійська країна.

Viele Touristen besuchen dieses Land
und bewundern seine Se­hens­wür­dig­
kei­ten.

Багато туристів відвідують цю країну
та милуються її визначними місцями.

In Innsbruck haben 1964 und 1976
die Olympischen Winterspiele statt­ge­
fun­den.

В Інсбруку в 1964 та 1976 роках про­
хо­ди­ли зимові Олімпійські ігри.

Österreich hat große Beiträge zur Ent­
wick­lung der Weltkultur geleistet.

Австрія зробила великий внесок
у розвиток світової культури.

Die Namen der Schriftsteller Arthur
Schnitz­ler, Rainer Maria Rilke und Ste­
fan Zweig werden mit Stolz genannt.

Імена письменників Артура Шні­т­ц­ле­
ра, Райнера Марія Ріль­ке, Стефана
Цвейга та інших вимовляються з го­
р­ді­с­тю.

Österreichische Musik ist in der gan­
zen Welt bekannt und beliebt.

Австрійська музика також відома
й улюблена в усьому світі.

через окупацію німецьким рейхом Ав­с­т­рії заважали здійснювати державну владу та до квітня 1945 р. o) — приймати закон eine besondere Bedeutung gewinnen (a. Seit dem 13. Брюкнер. -en — федеральна держава das Gesetz annehmen (a. Wörter und Wendungen der Bundesstaat.. . Шуберт. So lautet Artikel I des Bundes­ver­fas­ sungs­gesetzes. t) — милуватися Beitrag leisten zu — робити внесок в. die Wiege. Brückner. Öster­reich wurde auch zur Wiege der klas­si­schen Operette. -n — колиска schaffen (u. вона була частиною «Тре­тьо­го рей­ху». das Reiseziel. die in Österreich gelebt und geschaffen ha­ben. Австрія також є колискою класичної оперети. З 13 березня 1938 р. “Die parlamentarische Demokratie war in Österreich seit dem 4. Schubert. 2. Моцарт. 3.Österreich l 222 Mozart. o) — набувати особливого значення die Stadt von Weltformat — місто світового масштабу 1. 4. які жили й творили в Австрії. «Австрія — демократична ре­с­пу­б­лі­ка. Strauß. März 1933 aus­ge­schal­tet. Так проголошує стаття 1 фе­де­ра­ль­но­ го конституційного закону. 5. a) — створювати. -e — мета подорожі bewundern (te. творити Fragen zum Text Wo liegt Österreich? Was für ein Staat ist Österrech? Warum besuchen viele Touristen Österreich? Welche Ereignisse fanden in Österreich statt? Wodurch ist Österreich besonders berühmt?  Der staatliche Aufbau Österreichs  Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠“Österreich ist eine demokratische Re­ pu­blik. Її право виходить від народу». Ihr Recht geht vom Volk aus”.. Малер — видатні композитори. März 1938 war Österreich auf Grund der Okkupation durch das Deutsche Reich an der Ausübung sei­ ner Staatsgewalt ge­hin­dert und war bis April 1945 Teil des “Drit­ten Reiches”. Парламентська демократія була по­ру­ ше­на в Австрії з 4 березня 1933 р. Штраус. Ma­ ler sind berühmte Komponisten.

Er ernennt den Bundeskanzler — den Vorsitzenden der stärksten Partei. Національна Рада складається з 183 (ста вісімдесяти трьох) депу­ татів та обирається на 4 роки. Seit 1951 wird der Bundespräsident un­ mit­tel­bar vom Volk gewählt. a. Die gesetzgebenden Organe der Re­pu­blik sind der Nationalrat und der Bun­des­rat — die beiden Kammern des Par­la­ments. Австрійська народна партія (АНП). Він призначає федерального ка­н­ц­ле­ ра — голову найсильнішої партії. April 1945 proklamiert. На чолі федерального уряду стоїть канцлер. Der Nationalrat besteht aus 183 Ab­ge­ ord­ne­ten und wird auf vier Jahre ge­ wählt. Der Bundespräsident vertritt die Re­pu­ blik völkerrechtlich. An der Spitze der Bundesregierung steht der Bundeskanzler. . «зелені» та ін. Der Bundespräsident ist der oberste Re­prä­sen­tant des Staates. die Grünen u. Zu den führenden politischen Parteien Österreichs gehören die So­zi­al­de­mo­kra­ ti­sche Partei Österreichs (SPÖ). Der Bundesrat hat 64 Mitglieder. Декларацію незалежності було про­го­ ло­ше­но 27 квітня 1945 р. Національний прапор Австрії — че­ р­во­но-біло-червоний з гербом фе­де­ ра­ції. Федеральний президент — це го­ло­в­ ний (вищий) представник держави. Законодавчими органами є На­ці­о­на­ ль­на рада та Федеральна рада — оби­д­ві камери парламенту. die Öster­rei­chi­sche Volkspartei (ÖVP). Федеральна рада має 4 члени. З 1951 р. президент обирається без­ по­се­ре­д­ньо народом терміном на 6 ро­ків. засновниками республіки ста­ ли по­лі­тич­ні партії. die Amtperiode des Bun­des­prä­si­den­ten beträgt sechs Jahre.l Австрія Nach der Befreiung Österreichs im April 1945 waren die politischen Parteien die Republikgründer. Die Erklärung über die Unabhängigkeit wurde am 27. und sie sind Vertreter des Landtags der Bun­des­län­der. Він разом з віце-канцлером і фе­де­ ра­ль­ни­ми міністрами веде справи уря­ду. Die Nationalflagge Österreichs ist Rot– Weiß–Rot mit dem Bundeswappen. 223 Після звільнення Австрії в квітні 1945 р. Президент укладає державні угоди та є головнокомандувачем фе­де­ра­ль­ ної армії. Der Bundespräsident schließt die Staats­ver­trä­ge ab und ist der oberste Be­fehls­ha­ber des Bundesheeres. die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). й вони є представниками ландтагів (парла­мен­тів) федеральних земель. Австрійська партія свободи (АПС). Er führt mit dem Vizekanzler und den Bundesministern die Regierungs­ geschäfte. Федеральний президент пред­ста­в­ляє республіку по міжнародному пра­ву. До провідних політичних партій Ав­ с­т­рії належать: соціал-демократична партія Австрії (СДПА).

. Відень знову згадується в історичних хроніках. 5. здійснення die Staatsgewalt — державна влада hindern (te. Heute ist Wien das größte Industrie–. (-en) — представник 1. В 9—11 ст.—11. Die Stadt entstand am rechten Ufer der Donau am berühmten Wienerwald.6 млн чол. Місто виникло на правому березі Ду­ наю біля відомого Віденського лісу. t) — заважати. In 90-er Jahren bauten hier die rö­mi­ schen Eroberer eine Festung.Österreich l 224 Wörter und Wendungen die Ausübung — виконання. Im 9. і в середині 12 ст. Це відіграло велику роль у розвитку міста. перешкоджати die Erklärung — декларація der Repräsentant. Hier wohnen mehr als 1. unmittelbar — безпосередньо die Amtsperiode — термін (должности) vertreten (a. Тут мешкає понад 1. Jahrhundert wird Wien wie­ der in den hi­sto­ri­schen Chroniken er­ wähnt und in der Mitte des 12. стає столицею Австрійської дер­ жа­ви. Jahr­ hun­derts wurde es zur Hauptstadt des öster­rei­chi­schen Staa­tes. Сьогодні Відень — найбільший про­ ми­с­ло­вий. Відень — столиця Австрії. 4.6 Millionen Men­schen. Wien liegt an der Kreuzung der Do­nau­ was­ser­straße und Land­straßen aus Ost­ eu­ro­päi­schen Ländern. e) — представляти der oberste Befehlshaber — головнокомандувач das Bundesheer — армія Австрії die Kammer (-n) — палата Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert? Von wem wird der Bundespräsident gewählt? Welche Aufgaben erfüllt der Präsident? Wie heißen die gesetzgebenden Organe Österreichs? Wie heißen die führenden Parteien Österreichs?  Wien  ³äåíü Wien ist die Hauptstadt Österreichs. Wissenschafts– und Kulturzentrum des Landes. 2. науковий та культурний центр країни. Das spielte eine große Rolle in der Ent­ wick­lung der Stadt. 3. Відень розташований на перехрестях Дунайського водного шляху та су­хо­ пу­т­них шляхів східноєвропейських держав. У 90-ті роки римські завойовники по­ бу­ду­ва­ли тут фортецю.

Ратуша. Тут є також багато підприємств хі­мі­ч­ ної промисловості. майданів та водограїв. Національна бібліотека та Кон­це­р­т­ ний зал. Mozart. Відень відомий як місто музики. Von großer Bedeutung sind hier Ma­ schi­nen­bau. dar­ unter das Gebäude der Universität. Шуман та інші. Hier befindet sich Hofburg — der ehe­ ma­li­ge Kaiserpalast. Nicht weit von hier erhebt sich der welt­be­rühm­te Stephan-Dom. Тут знаходиться Гофбург — ко­ли­ш­ній імператорський палац. Етнографічний музей. Metallbearbeitung und be­ son­ders Elektrotechnik. Майже з усіх сторін Внутрішнє місто ото­че­не кільцевою вулицею Рінгш­ трасе. Hier wurden viele prachtvolle Gebäude gebaut: die Staatsoper. Р. Es gibt hier auch viele Betriebe der che­mi­schen Industrie. Hier lebten und schufen ihre un­sterb­li­ chen Werke J.l Австрія 225 Im südlichen und östlichen Stadtteilen ist fast die ganze moderne Industrie kon­zertriert. Велике значення мають тут ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. . F. Парламент. Шуберт. die Gemäldegalerie. Тут збереглися також деякі ста­ро­вин­ ні церкви та будівлі. Відень — це місто парків. Тут жили і створювали свої без­сме­р­ т­ні твори І. J. На вулиці Рингштрасе є також де­кі­ль­ ка музеїв і великих магазинів. Wien ist auch als Musikstadt bekannt. Fast von allen Seiten ist die Innere Stadt von der Ringstraße umgeben. Відень дає країні третину всієї про­ми­ с­ло­вої продукції. In der Ringstraße gibt es auch einige Museen und große Kaufhäuser. Тут було побудовано багато чудових споруд: Державна опера. das Rathaus. Штраус. Haydn und andere. Wien ist die Stadt der Parks. будівля нового університету та відомий Бург-Театр. Hier sind auch einige antike Kirchen und Gebäude erhalten geblieben. das Museum der Völkerkunde und auch die Nationalbibliothek und ein Kon­zert­saal. де сьогодні є кілька відомих музеїв: Музей ав­с­т­рій­ сь­кої культури. das Gebäude der neuen Universität und das be­ rühmte Burg–Thea­ter. серед них — бу­ ді­в­ля університету. І. das Parlament. Im Zentrum — in der Inneren Stadt — sind die berühmtesten ar­chi­tek­to­ni­ schen Denkmäler. В центрі — у Внутрішньому місті — розташовані відомі архітектурні па­ м’я­т­ни­ки. wo heute be­rühm­te Museen sind: das Museum der Öster­rei­ chi­schen Kultur. В. Неподалік розташований всесвітньо відомий собор Штефан-Дом. металообробна про­ми­с­ло­ вість і особливо електроніка. Гайдн. У південній та східній частинах міста сконцентрована майже вся сучасна індустрія. W. Ф. Wien liefert dem Lande ein Drittel der gesamten Industrieproduktion. Schubert. Мо­ царт. Plätze und Springbrunnen. Strauß.

Verhand­ lungen und wis­sen­schaft­li­che Symposien statt.Österreich l 226 J. ie) — берегтися. 6. t) — згадувати die Wasserstraße (-n) — судноходна ріка die Landstraße (-n) — сухопутний шлях die Innere Stadt — внутрішнє місто 1. a) — з’являтися. опоясувати prachtvoll — пишний. 7. зберігатися umgeben (a. тут відбуваються між­на­ ро­д­ні конференції. Als neutraler Staat wurde Österreich zur Residenz vieler interna­tionaler Or­ ga­ni­sa­tio­nen. Wörter und Wendungen entstehen (a. І. . Im 8. das Museum der Völkerkunde — етнографічний музей der Dom — собор erhalten bleiben (ie. Ein Teil des Raumes fiel 976 an die Ba­ ben­berg. e) — оточувати. виникати der Eroberer — завойовник die Festung (-en) — фортеця erwähnen (te. Kon­gresse. 5. Частина цієї території в 976 році ві­ді­ йш­ла до династії Бабенбергів. hier finden internationa­ le Kon­fe­ren­zen. Як нейтральна держава Австрія ста­ла резиденцією багатьох між­на­ро­д­них організацій. конгреси. яка повинна була відіграти роль схі­д­ но­го бастіону. 2. У 8 столітті Карл Великий заснував на Дунаї Аварську марку — територію. 4. Jahrhundert begründete Karl der Große an der Donau die Awarische Mark als Bollwerk im Osten. розкішний Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Wien? Wann wurde es zur Hauptstadt des Landes? Was für eine Stadt ist Wien heute? Welche Straße Wiens ist besonders berühmt? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Wien? Wer von den großen Komponisten lebte und schuf in Wien seine Werke? Wessen Residenz ist Wien?  Aus der Geschichte Österreichs  Ç ³ñòî𳿠Àâñò𳿠Vor 2000 Jahren war Wien eine rö­mi­ sche Grenzfestung. 3. 2000 років тому Відень був при­­ко­р­ дон­ним укріпленням Римської імперії. Штрауса називають у всьому світі «Королем вальсу». Strauß wird in der ganzen Welt “Walzerkönig“ genannt. пе­ре­го­ во­ри і наукові симпозіуми.

і разом з Чехією. яка отримала в 1867 році назву Австро-Угорщина. у якій «не заходило сонце». Es erlangte erst 1955 durch den Staats­ vertrag seine volle Souveränität und sei­ne immerwährende Neutralität. Хорватією та Далмацією утворили ядро се­ре­д­ ньо­єв­ро­пей­сь­кої імперії. При Карлі V (1519–1556) Австрія була центром світової імперії. Тільки в результаті укладення Держав­ного договору 1955 року вона отри­ма­ла повну незалежність і по­стій­ний ней­т­ра­лі­тет. Ця держава. “in dem die Sonne nicht unterging”. Після 1945 року Австрія була оку­по­ва­на чотирма великими де­ ржавами. Kroa­ti­en und Dalmatien bildete den Kern ei­nes mitteleuropäischen Reiches.l Австрія 227 Auf die Babenberg folgten 1282 die Habs­bur­ger. Lange waren auch Belgien und große Teile Italiens mit Österreich ver­ bunden und zusammen mit Tsche­ chien. Уже в 18 столітті імператриця Марія Терезія та її син Йосип II своїми ре­ фо­р­ма­ми заклали фундамент су­час­ ної держави. Die Republik Österreich wurde 1938 das erste Opfer der Eroberungs­politik Adolf Hitlers. які облягали Відень у 1529 і 1683 роках. На ту пору як після Реформації вплив Габсбургів у Німеччині пос­ тійно зме­н­шу­ва­в­ся. Während der Einfluss der Habsburger in Deutschland seit der Reformation im­mer mehr zurückging. gewannen sie nach Abwehr der Türken. 1938 року Австрійська республі­ка ста­ла першою жертвою загарбниць­ кої політики Адольфа Гітлера. після відбиття навали ту­р­ків. (1519 bis 1556) war Öster­reich Mittelpunkt eines Weltreiches. Unter Karl V. die 1529 und 1683 Wien belagerten. Ungarn und später auch Polen hinzu. . zerfiel 1918. Тривалий час до складу Австрії вхо­ ди­ла також Бельгія та великі те­ри­то­ рії Італії. які за рахунок шлюбів і по­лі­ тич­них союзів розширили володіння та з 1438 до 1806 року посідали пре­ стол у Священній Римській імперії. їм вдалося при­ єднати Уго­р­щи­ну та Польщу. die Grund­la­gen eines moder­­nen Staa­tes. Jahrhundert schufen die Reformen der Kaiserin Maria Theresia und ihres Soh­nes Josef II. розпа­ лася в 1918 році. Schon im 18. der seit 1867 Österreich– Ungarn heißt. Dieser Staat. Nach 1945 blieb Österreich von den vier Großmächten besetzt. die ihre Besitzungen durch Hei­rat– und Bündnispolitik er­ wei­ter­ten und von 1438 bis 1806 die Kaiserwürde des Römischen Reiches in­ ne­hat­ten. У 1282 році Бабенбергів змінили Габс­ бурги.

-n — основа. -en — кордонне укріплення das Bollwerk — бастіон der Raum. Der Schulbesuch an öffentlichen Schu­ len ist unentgeltlich. t) — облягати die Grundlage. Nach dem Besuch der vierjährigen Volkss­chule (Grundschule) stehen dem zeh­n­jäh­ri­gen Kind in der Regel zwei weit­er­führende Schulwege offen: der Besuch der Hauptschule oder der Besuch einer allge­mein­bildenden hö­ heren Schule. die Räume — територія die Besitzung. Після відвідування 4-річної народної школи (початкова школа) де­ся­ти­рі­ч­ ній дитині відкриті. Відвідування в загальних школах без­ ко­ш­то­в­не. t) — посідати (престол) der Einfluß — вплив 1. . Основна школа — чотирирічна. 5. або вони можуть продовжувати свою ка­р’є­ру школяра за здібностями й на­хи­ла­ми. die Abwehr — відбиття (навали) belagern (te. a) — розпадатися das Opfer. 4. ihre Schullaufbahn in der Ober­ stu­fe einer allgemeinbildenden höheren Schu­le (Oberstufenrealgymnasium vier­ jäh­rig) oder an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (letztere fünfjährig) fortsetzen. у вищому ступені за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої вищої школи (реальна гімназія ви­що­го ступеня — 4 роки) або в про­фе­сій­ній середній чи вищій школі (остан­ні 5 років). Її випускники відвідують або річний політехнічний курс та отримують пі­с­ля цього професійну освіту на під­ при­єм­с­т­ві або в професійній школі. 2.Österreich l 228 Wörter und Wendungen die Grenzfestung. Ihre Absolventen besuchen entweder den einjährigen polytechnischen Lehr­ gang und erhalten danach eine Be­rufs­ aus­bil­dung in Betrieb und Berufsschule oder sie können. . дві по­да­ль­ші шкільні дороги: відвідуван­ ня ос­но­в­ної школи або відвідування за­га­ль­но­ос­ві­т­ньої вищої школи. je nach Begabung und Nei­gung. 3. Обов’язкове шкільне навчання по­чи­ на­єть­ся в 6 років і триває 9 років.— жертва die Eroberungspolitik — загарбницька політика Fragen zum Text Was war Wien vor 2000 Jahren? Wann wurde Österreich zum Mittelpunkt eines Weltreiches? Welche Staaten waren mit Österreich verbunden? Wann wurden die Grundlagen eines modernen Staates geschaffen? Warum wurde Österreich besetzt?  Die Schulen in Österreich  Øêîëè â Àâñò𳿠Die Schulpflicht beginnt nach der Voll­ en­dung des sechsten Lebensjahres und dauert neun Schuljahre. -en — володіння die Kaiserwürde — престол innehaben (te. Die Hauptschule ist vierjährig. фундамент zerfallen (ie. як правило.

Після цього учні мають право від­ві­ду­ ва­ти університет або вуз. талант die Neigung — схильність die Schullaufbahn — тут: шкільна кар’єра ermöglichen (te. t) — робити можливим der übertritt — перехід der Baccalaureat — бакалавр unentgeltlich — безкоштовно öffentlich — суспільний . Є також різні види особливих шкіл для дітей з фізичними та психічними від­хи­лен­ня­ми. Das System der “Brücke” und “Über­gän­ ge” ermöglicht Übertritte zwischen den einzelnen Zweigen des Schulsystems.l Австрія 229 Es gibt auch verschiedene Arten von Sonderschulen für physisch oder psy­ chisch behinderte Kinder. Wörter und Wendungen die Vollendung — закінчення in der Regel — як правило die Begabung — здібність. Es gibt die “Vienna International School”. Für die Hochschulen künst­licher Rich­tung gelten eigene Auf­nah­me­be­din­gun­gen. Система «мостів» і «переходів» на­дає можливість робити переходи між окре­ми­ми видами шкільної системи. Die allgemeinbildende höhere Schule ist achtjährig. Es gibt Schulen. Основними формами за­га­ль­но­ос­ві­т­ ніх вищих шкіл є гімназії. Die Grundformen der all­ge­mein­bil­den­ den höheren Schulen sind das Gym­na­ si­um. Є школи. Danach haben die Schüler das Recht eine Uni oder Hochschule zu besuchen. Загальноосвітня вища школа — во­сь­ ми­рі­ч­на. die fremdsprachig ge­ führt sind. Nach Abschluss der vierten Klasse ist der Besuch einer berufsbildenden mitt­ le­ren oder höheren Schule möglich. das Realgymnasium und das wirt­schafts­kund­li­che Realgymnasium. реальні гім­ назії та економічні реальні гімназії. An der American International school werden Kinder bis zur zwölften Schul­ stu­fe nach dem amerikanischen Schul­ mo­dell unterrichtet. В американській міжнародній школі діти навчаються до 12 класу за аме­ ри­кан­сь­кою моделлю шкіл. Є «Віденська міжнародна школа». в якій навчають дітей з 5-річного віку на між­на­ро­д­но­го бакалавра. Після закінчення 4 класу можливе від­ві­ду­ван­ня професійної середньої або вищої школи. Sowohl die allgemeinbildenden hö­he­ ren Schulen schließen die Schüler mit der Reiferprüfung ab. an der Kinder vom fünften Lebensjahr bis zum internationalen Baccalaureat un­ter­rich­tet werden. так і про­фе­ сій­ні вищі школи учні закінчують ек­ за­ме­ном на атестат зрілості. Для вузів художнього напрямку іс­ну­ ють свої умови прийому. Як загальноосвітні вищі. в яких викладають іно­зе­м­ ною мовою.

3. 5. Fragen zum Text Wann gehen die Kinder von Österreich in die Schule? Welche Schulen gibt es in Österreich? Wodurch unterscheiden sie sich voneinander? Ist der Übergang aus einer Schule in die andere möglich? Welche Perspektiven geben die allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden höheren Schulen? . 2.Österreich l 230 1. 4.

Австрією. На території держави багато великих і малих озер. Швейцарія — держава з ви­со­ко­ розвиненою промисловістю та сіль­сь­ ким господарством. Ë þêñåìáóðã òà Ë Іõòåíøòåéí)  Die Schweiz  Øâåéöàð³ÿ Die Schweiz ist ein kapitalistischer Staat in Mitteleuropa. Kalk. вапно. Die Schweiz ist arm an Bodenschätzen. Die Regierung besteht aus 17 Mit­glie­ dern. Eisenerz. 10 % italienisch und 0. Швейцарія — гірська країна. Загальна площа становить 41 300 км2. залізна руда. . У кожного кантону — власні кон­сти­ ту­ція. У Швейцарії мало корисних копалин. Unter den Ureinwohnern des Landes sprechen 65 % deutsch. Ці чотири мови вважаються дер­жа­в­ ни­ми. Gips. an Liech­ten­ stein. Die Schweiz. Швейцарія — парламентська фе­де­ ра­ти­в­на республіка. Головними ріками є Рон. Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Industrie­land mit entwickelter Land­ wirt­schaft. die Aare. Італією та Францією. von denen drei Halbkantone sind. Jeder Kanton hat eine eigene Ver­fas­ sung. Швейцарія — капіталістична держава Центральної Європи. Основними є кам’яна сіль.79 % — ре­то­ро­ман­сь­кою ­ мовами. з них 3 напівкантони.79 % rä­to­ ro­ma­nisch. Ін і Ааре. Die Fläche beträgt 41 300 km2 . уряд і парламент. Die Schweiz ist eine parla­mentarische Bundesrepublik mit 23 Kantonen. Рейн. Sie grenzt an die BRD. Diese vier Sprachen sind offiziell. Regierung und ein eigenes Par­la­ ment. Auf dem Territorium des Landes gibt es viele kleine und größere Seen. Liechtenstein (Ø âå é öàðІЯ. der Inn. Kohle. Столиця — Берн. 10 % — італійською і 0. 18 % — фран­ цу­зькою. österreich. Вона межує з ФРН. der Rhein. Die Hauptstadt ist Bern. Luxemburg. вугілля. гіпс.VI. яка складається з 23 кантонів. Серед корінних жителів 65 % го­ во­рять німецькою. Die Schweiz ist ein Gebirgsland. Italien und Frankreich. Die Hauptflüsse sind die Rhone. Уряд складається з 17 чоловік. Ліхтенштейном. 18 % fran­zö­ sisch. Vorhanden sind Steinsalz.

der Ma­ schi­nen­bau. das Eisenerz — залізна руда eigen — власний beitragen (u. пов’язані з точною механікою Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Schweiz? An welche Staaten grenzt sie? Wieviel Quadratkilometer beträgt die Fläche der Schweiz? Welche Sprachen sprechen die Einwohner der Schweiz? Wie gliedert sich die Schweiz?  Der Staatsaufbau der Schweiz  Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine parlamentarische Republik auf föderativer Grundlage. Liechtenstein l 232 Zur Entwicklung des Landes trug seine traditionelle politische Neutralität we­ sent­lich bei. Luxemburg. Віденський конгрес га­ра­н­ ту­вав не­за­ле­ж­ність й «поступовий» ней­т­ра­лі­тет країни. Wörter und Wendungen grenzen an (Akk. Швейцарія — це парламентська ре­с­ пу­б­лі­ка на засадах федерації. Die Bundesverfassung des Jahres 1874 ist bis jetzt gültig. 4. Bedeutende Industrie­zweige sind: die metall­verarbeitende Industrie. Regierung und sein eigenes Par­ la­ment. го­дин­ни­ко­ва та інші. Швейцарія складається з 23 кантонів. 3. діє й сьогодні.Die Schweiz. Jeder Kanton hat seine eigene Ver­fas­ sung. уряд і свій парламент. die Uhrenindustrie und an­ de­re fein­mechanische Industrie­zweige. Die Schweiz besteht aus 23 Kantonen und drei von denen aus Halbkantonen.) (te. a) — робити внесок feinmechanische Industriezweige — галузі промисловості. aber die Rechte der Kantone sind jedoch durch die Bundesver­ fassung be­schränkt. 2. Головними галузями промисловості є: металообробна. 5. Кожен кантон має свою Конституцію. пов’язані з точ­ ною механікою. однак права кантонів обмежені федеральною кон­ сти­ту­ці­єю. . машинобудівна. 1815 garantierte der Wiener Kongress Unabhängigkeit und “immer­währende Neutralität” des Landes. Конституція федерації 1874 р. t) — межувати з der Ureinwohner — корінний житель die Bodenschätze — корисні копалини vorhanden sein — бути в наявності 1. У розвиткові країни велику роль ві­ді­ гра­ла її традиційна політична не­за­ле­ ж­ність. У 1815 р. а три з них — з напівкантонів.

Вона складається з 7 федеральних міністрів і обирається на 4 роки.l Øâåéöàðія. Sie arbeitet in den meisten in­ter­na­tio­ na­len Organisationen mit und nämlich im Bereich der Entwicklungszusamme narbeit. со­ціал-демократична партія Швейцарії (СДПШ). die Christlich–Demokratische Partei der Schweiz (CDPS). Sie leistet auch selbst technische und fi­nan­zi­el­le Unterstützung an zahlreiche Länder der dritten Welt. ліберальна пар­тія Швейцарії (ЛПШ). християнсь­ ко-демократична партія Швейцарії (ХДПШ). котрий є в той же час главою держави та уряду. Швейцарська на­род­на партія (ШНП). Er darf für das folgende Jahr nicht wie­ der­ge­wählt werden. a. Sie besteht aus 7 Bundesministern und wird auf 4 Jahre gewählt. . Die Staatsflagge ist das weiße Kreuz auf dem roten Grund. Наступного року він не має права бути знову обраним. котре складається з двох палат: Національної Ради з 200 (дво­мастами)­ депутатами та Ради кан­тонів з 46 (сорока шістьма) депу­татами. Уряд не може бути скинутий. Die Bundesversammlung wählt jährlich aus 7 Mitgliedern des Bundesrates den Bundespräsidenten. die Liberale Partei der Schweiz (LPS). незалежна пар­тія і партія євангелістів та ін. Швейцарія у своїй політиці бере на себе роль гостинного господаря для численних організацій та пе­ре­го­во­ рів. Вона сама надає технічну й фі­нан­ со­ву підтримку численним країнам «тре­тьо­го світу». Федеральне зібрання обирає що­рі­ ч­но з 7 членів Федеральної Ради Фе­де­ра­ль­но­го президента. Вищий виконавчий орган влади — Федеральна рада (уряд). Найважливіші політичні партії Швей­ ца­рії: радикально-демократична пар­ тія Швейцарії (РДПШ). Die wichtigsten politischen Parteien der Schweiz sind: die Fre­isinnig­demok­ ra­tische Partei der Schweiz (FDP). Державний прапор — білий хрест на червоному фоні. Вона активно працює з багатьма міжнародними­ організаціями. das Staatso­ber­ haupt und Regierungschef zugleich ist. Законодавчий орган — федераль­ не зібрання. Die Schweiz übernimmt in ihrer Politik die Rolle der Gastgeberin für zahlrei­ che in­ter­na­tio­na­le Organisationen und Ver­hand­lun­gen. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 233 Das gesetzgebende Organ ist die Bun­ des­ver­samm­lung. а саме щодо співробітництва у сфері роз­ витку. Unabhängige und Evan­ge­lische Partei u. die Schweizerische Volkspartei (SVP). Keine Regierung kann gestürzt werden. Die oberste ausführende Behörde ist der Bundesrat (die Regierung). die aus 2 Kammern besteht: dem Nationalrat mit 200 Ab­ ge­ord­ne­ten und dem Ständerat mit 46 Ab­ge­ord­ne­ten. die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS).

Die Stadt wurde im 12. 2. але сто­ли­цею країни стало тільки в 1848 р. Buchdruck– und Lebensmittelindustrie. жи­те­ лів. Берн розташований у завороті річки Аре й оточений Альпами. aber wurde erst 1848 zur Hauptstadt des Landes. t) — обмежувати der Nationalrat — Національна рада der Ständerat — Рада кантонів der Abgeordnete. Die führenden Industriezweige sind hier Maschinenbau. Türme. у Берні було 145 тис. башти — за­ли­ ш­ки стіни фортеці. -n — орган влади stürzen (te. Jh. зведена в 15 ст.—19. Головна вулиця старої частини мі­с­ та — Марктгассе. Берн — столиця Швейцарії. Центральна частина міста мало змі­ ни­ла­ся з часів 18—19 ст. reste­ der Festungsmauer. 5. t) — скидати  die Verhandlungen — переговори im Bereich — у галузі die Unterstützung — підтримка  das Kreuz — хрест  gültig — дійсний Fragen zum Text Seit wann ist die Schweiz ein neutraler Staat? Welche Rechte haben die Behörden der Kantone? Wie heißt das gesetzgebende Organ in der Schweiz? Wer ist das Staatsoberhaupt und wie lange ist seine Amtsperiode? Welche Rolle spielt die Schweiz in der Weltpolitik?  Bern  Áåðí Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. ста­ ро­вин­ні фонтанчики з алегоричними фі­гу­р­ка­ми. Sie geht dann in die Kramgasse über. Luxemburg. 4. Jahrhundert wenig geändert: grüngraue­ Häuser mit Arkaden. Jh. die zur Brücke über den Fluss Aare führt. ратуша. У 1981 р. gebaut im 15. -n — депутат ausführend — виконавчий 1. 3. Місто було засноване в 12 ст. Liechtenstein l 234 Wörter und Wendungen immerwährend — постійний beschränken (te. die Behörde. поліграфічна та харчова. Її продовження — Крамгассе — веде до моста через річку Аре. gegründet. Im Jahre 1981 waren in Bern 145 Tau­ send Einwohner. . Die Hauptstraße des alten Stadtteils ist die Marktgasse. вузькі вулиці. Провідними галузями промисловості тут є машинобудівна. Die Stadtmitte hat sich seit dem 18. Bern liegt in der Stromwindung des Flus­ses Aare und ist von den Alpen umringt. altertümliche Springbrunnen mit allegorischen Fi­gur­ chen und das Rathaus..: сіро-зелені будинки з аркадами.Die Schweiz.

У Берні знаходиться резиденція Все­ сві­т­ньо­го поштового союзу. У місті є всесвітньо відомі пам’ятники мистецтва. in der die Bären leben. Wörter und Wendungen die Stromwindung (-en) — заворот ріки der Rest. У Берні функціонує міжнародний ае­ ро­порт. готичний собор Санкт-Вінценц. -gäste — пасажир літака darstellen (te. Am Stadtwappen ist ein Bär dargestellt. До визначних місць Берна належить і будівля палацу на урвистому бе­ре­зі Аре. яка при­хо­ дить сюди розважитися. У ньому розташовані парламент і уря­ до­ві установи. Touristen besuchen Bern. t) — гарантувати. Mit den Bären ist die Geschichte der Stadt verbunden. -n — яма die Fracht — вантаж der Fluggast. In der Stadt gibt es weltberühmte Denkmä­ler der Kunst. die National– und die Stadt­bi­blio­thek und der gotische Dom Sankt–Vincenc. забезпечувати der Springbrunnen — фонтан die Grube. Він забезпечує транспортування ва­ н­та­жів і пасажирів з різних куточків зе­м­ної кулі. Hier befinden sich das Parlament und die Regierungsbehörden. Bern ist die Residenz des Weltspost­ bundes. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bern gehört auch das Gebäude des Pa­ la­stes am steilen Ufer des Flusses Aare.) — бути пов’язаним . З ведмедями пов’язана історія міста. Sie sind Lieblingstiere der Kinder. на­ці­о­ на­ль­на і міська бібліотеки. І сьогодні біля моста через Аре зна­ хо­дить­ся бетонована яма.l Øâåéöàðія. Das sind vor allem das Kunstmuseum und das einzige in Europa Alpen­museum. Und heute noch ist an der Brücke über den Fluss Aare eine betonierte Grube. які бажають познайомитися зі своєрідною ар­хі­те­к­ ту­рою та визначними місцями міста. Це перш за все Музей мистецтв і єди­ний у Європі Музей Альп. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 235 In Bern funktioniert ein internationaler Flughafen. На гербі міста зображений ведмідь. Берн відвідують туристи. t) — зображувати verbunden sein mit (Dat. Er sichert den Transport der Fracht und der Fluggäste aus verschiedenen Ec­ken der Erdkugel. -e — залишок die Festungsmauer — стіна фортеці altertümlich — старовинний die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість sichern (te. um die Ar­chi­ tek­tur und die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen­zulernen. де живуть ведмеді. Це — улюбленці дітвори. die hierher kommen. um sich zu amü­sie­ren.

Luxemburg. Das trug zur weiteren Germanisierung des Landes bei. З часом у Швейцарії виникло три ет­ні­ч­них громади. 5. Jh.—5. Jh. Швейцарія — одна з маленьких дер­ жав Європи. . На початку 9 ст. 2. Im 6. германські та італійські швей­ца­р­ці. Це сприяло подальшій германізації країни. Am Anfang des 9. що оселилися там. Jh. im Norden des Lan­des. So entstanden hier. Швейцарія була при­ єд­на­на до імперії Карла Великого. Nach dem Zerfall des Römischen Rei­ ches besiedelten germanische Stämme die­ses Land (3. deren Kultur und Sprache ähn­ lich sind. Jahrhunderts wurde die Schweiz dem großen Reich von Karl des Großen an­ge­schlos­sen. Після розпаду Римської імперії ці зе­м­лі населили германські племена (3—5 ст. Швейцарія розташовувалася тоді на зі­т­кненні територій братніх народів. germanische Schwei­zer und Italien­schweizer lebten. Населення на півдні країни аси­мі­лю­ ва­ло­ся з культурою та мовою кельтів. Liechtenstein l 236 1.). де пізніше жили фра­н­кій­сь­кі. Die Bevölkerung im südlichen Teil des Landes eignete sich Kultur und Spra­che der Kelten an. Im 1.). германські діалекти. Jh.—19. die sich dort nie­der­ließen. Die Schweiz lag damals am Rande der Territorien von drei verwandten Völ­ kern. germanische Mundarten. В 6 ст.Die Schweiz. вся Швейцарія була за­во­йо­ ва­на ге­р­ман­сь­ки­ми племенами фра­ н­ків. 4. У 1 сторіччі до нашої ери територія сучасної Швейцарії була завойована римлянами. на півночі країни. Так утворилися тут. vor unserer Zeitrechnung wur­ de das Ter­ri­to­ri­um der heutigen Schweiz von den Römern erobert. wo spä­ter Frankenschweizer. 3. куль­ту­ра і мова яких була дуже близькою один одному. wurde die ganze Schweiz von ger­ma­ni­schen Stämmen der Franken erobert. 6. Fragen zum Text Wann wurde Bern zur Hauptstadt der Schweiz? Wo liegt die Stadt Bern? Wie sah die Stadt in 18. aus? Welche Industriezweige sind in Bern entwickelt? Womit ist die Geschichte der Stadt verbunden? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt?  Aus der Geschichte der Schweiz  Ç ³ñòî𳿠Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine der kleinen Staa­ ten Europas. Mit der Zeit entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften.

Jahrhundert beganntn sich die Leicht­in­du­strie und später auch die Schwer­in­du­strie zu entwickeln. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 237 Im 11. Die Schweiz ist eines der führenden fi­ nan­zi­el­len Zentren der Welt. почала розвиватися легка. всі землі Швейцарії стали ча­с­ ти­ною Священної Римської імперії. У 19 ст. У цей час в Швейцарії були великі со­ці­а­ль­ні та релігійні протиріччя між ка­то­ли­ка­ми та протестантами. Тут сотні банків та фінансових аге­н­ цій. В 11 ст. 1499 war die Schweiz von der Herr­ schaft des Römischen Reiches frei. Hier gibt es Hunderte Banken und fi­ nan­zi­el­le Vertretungen. Damals gab es in der Schweiz große soziale und religiöse Gegen­sätze zwi­ schen Protestanten und Katholiken. Швейцарія — один з ведучих фі­нан­ со­вих осередків світу. Große Rolle im Leben des Landes spielt Tourismus. італійською та ретороманською.l Øâåéöàðія. aber immer neue Län­der wur­den ihr angeschlos­ sen. Швейцарія складалася з 13 кантонів. Ita­lie­nisch und Rätoromanisch. Ende des 18. У кінці 18 ст. Im 19. У 18 ст. Після розпаду Наполеонівської ім­пе­ рії Віденський Конгрес визнав Швей­ ца­рію нейтральною державою. . французькою. Jahrhundert bestand die Schweiz aus 13 Kantonen. а згодом і важка промисловість. eroberte Napoleon die Schweiz und so wurde eine ein­ heitliche Republik mit zen­tra­li­sier­ter Regierung gegründet. Високорозвиненим стало також сіль­ сь­ке господарство. Nach dem Zusammensturz des Napoleonreiches wurde die Schweiz vom Wie­ner Kongress als ein neutraler Staat an­er­kannt. Im 18. У цей час Швейцарія мала вже 22 кан­тони. Велику роль у житті країни відіграє туризм. Heute ist die Schweiz ein hoch­ent­wic­ kel­ter Industriestaat mit der hochpro­ duktiven Landwirtschaft. Französisch. У Швейцарії люди розмовляють чотир­ ма мовами: німецькою. особливо мо­ло­ч­не. Швейцарію завоював На­по­ле­он і була створена єдина ре­с­ пу­б­лі­ка з центра­лі­зо­ва­ним урядом. Jhs. Hochentwickelt wurde auch die Land­ wirt­schaft und besonders die Milch­ wirt­schaft. In der Schweiz sprechen die Menschen vier Sprachen: Deutsch. Jahrhundert wurden alle Länder der Schweiz ein Teil des Heiligen Rö­mi­ schen Reiches. У 1499 році Швейцарія звільнилася від царювання Римської імперії. Сьогодні Швейцарія ви­со­ко­ро­з­ви­не­ на промислова країна з продуктив­ ним сільським господарством. але до неї прєднували­ ся нові й нові землі. Zu jener Zeit waren in der Schweiz schon 22 Kantonen.

Das gesetzgebende Organ ist das Par­ la­ment. Герцог призначає та звільняє пре­ м’єр-міністра й міністрів. Тут говорять німецькою та фран­ цузькою мовами. 2. Площа країни складає 2500 кв. Belgien und Frank­ reich. Die Hauptstadt ist Luxemburg. t) — визнавати der Zusammensturz — крах einheitlich — єдиний die Vertretung. Der Staat existiert seit 1839. das Reich — імперія anerkennen (te.Die Schweiz. t) — завойовувати der Stamm (Stämme) — плем’я anschließen (o. . а з 1949 р. die Bevölkerungszahl — über 350 000 Einwohner.— до НАТО. ähnlich — тут: споріднений. км. Держава існує з 1839 року. ein Viertel davon sind Aus­län­der.? Welche Folgen hatte dieses historische Ereignis? Warum entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften? Wann wurde die Schweiz zu einer einheitlichen Republik? Was für ein Land ist die Schweiz heute?  Luxemburg  Ëþêñåìáóðã Das Großherzogtum Luxemburg liegt zwischen der BRD. Люксембург — це конституційна на­ слідна монархія.) — приєднувати до. Бельгією та Фран­ ці­єю. Der Herzog ernennt und entlässt den Mi­ni­ster­prä­si­den­ten und die Minister. З 1948 року Люксембург входить до складу союзу Бенілюкс.—5. 5.. Luxemburg. Jh. Законодавчий орган — парламент. Luxemburg ist eine konstitutionelle Erb­mon­ar­chie. a) — робити внесок Fragen zum Text Wer besiedelte das Territorium der Schweiz im 3. 4. Велике герцогство Люксембург роз­ та­шо­ва­не між ФРН. -en — представництва агенції beitragen zu (u. Man spricht hier deutsch und fran­zö­ sisch. Seit 1948 gehört Luxemburg der Beni­ luxunion und seit 1949 der NATO an.. 3. o) (Dat. схожий der Gegensatz (-sätze) — суперечності 1. Liechtenstein l 238 Wörter und Wendungen die Zeitrechnung — літосчислення erobern (te. на­се­лен­ня — понад 350 000 жи­те­лів. чверть яких — іноземці. Столиця — Люксембург. Die Fläche des Landes beträgt etwa 2500 km2.

der Ministerpräsident. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt Luxemburg den ers­ten Platz in der Welt ein. keramische. Entwickelt sind auch Gemüse–und Wein­bau. die Luxem­burgische sozialistische Arbeitspartei (LSAP) u. До найбільших політичних партій на­ле­жать: Християнсько-соціальна на­ род­на партія (ХСНП). За випуском сталі на душу населен­ ня Люксембург посідає перше місце в світі. a. Der Hauptzweig ist Viehzucht. Die Wirtschaft des Landes ist eng mit fran­zö­si­schen und belgischen Mo­no­po­ len verbunden. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 239 Zu den größten Parteien gehören die Christlich–Soziale Volkspartei (CSVP). тут розвиваються хімічна. Erdöl und Eisenerz.l Øâåéöàðія. 3. Люксембурзька со­ці­а­лі­с­ ти­ч­на ро­бо­ча партія (ЛСРП) та ін. 2. die Demokratische Partei (DP). Luxemburg importiert Getreide. Außerdem entwickeln sich hier che­mi­ sche. цементна та продовольча промисловості. Крім того. a) — звільняти den Platz einnehmen (a. машини. керамічна. Luxemburg ist ein hochentwickeltes In­ du­strie­land. Економіка країни пов’язана з фра­н­цу­ зь­кою та бельгійською монополіями. Ma­ schi­nen. 6. ­ демократична партія (ДП). Люксембург імпортує зерно. залізну руду. Люксембург — високорозвинена про­ ми­с­ло­ва країна. Wörter und Wendungen das Herzogtum (die Herzog­ tümer) — герцогство die Erbmonarchie — спадкова монархія ernennen (te. 5. Zement–und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie. In der Landwirtschaft sind etwa 6 % der Bevölkerung beschäftigt. -e — прем’єр-міністр verbunden sein mit (a. У сільському господарстві зайняті бли­зь­ко 6 % населення. 4. o) — займати місце  die Nahrungsmittelindustrie — харчова промисловість 1. Основною галуззю є тварин­ництво. нафту. u) — бути пов’язаним з gesetzgebend — законодавчий pro Kopf — на душу населення das Erdöl — нафта  das Eisenerz — залізна руда der Weinbau — виноградарство  Fragen zum Text Wo liegt Luxemburg? Was beträgt die Fläche des Landes? Seit wann existiert Luxemburg? Was für ein Staat ist Luxemburg? Welche Funktionen hat der Herzog? Welche Industriezweige sind meist entwickelt? . t) — призначати  entlassen (ie. Розвинені також овочівництво та ви­ но­роб­с­т­во.

Holz– und Chemieindustrie. Тут немає. Ліхтенштейн — це розвинена дер­жа­ ва в Центральній Європі. а на­се­ лен­ня нараховує понад 26 500 жи­ телів. кожен з яких складається з 5–6 общин. Politisch aktiv sind hier folgende Par­ tei­en: die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) und die Vaterländische Union (VU). Політично активні тут такі партії: Про­ гре­си­в­на громадянська партія (ПГП) та Ві­т­чи­з­ня­ний союз (ВС). де­ре­во­об­ ро­б­ної та хімічної промисловості. Велике значення для економіки кня­ зів­с­т­ва має промисловість.240 Die Schweiz. Законодавчий орган — ландтаг — пар­ламент. Der Fürst ernennt eine Ko­ali­ti­ons­re­gie­ rung. Seit 1921 ist Liechtenstein eine kon­sti­ tu­tio­nel­le Monarchie. пов’язана з точною механікою. Seine Fläche beträgt 157 km2. Liechtenstein l  Liechtenstein  ˳õòåíøòåéí Liechtenstein ist ein entwickelter Staat in Mitteleuropa zwischen der Schweiz und österreich. Її площа становить 157 км2. текстильної. . З 1866 року держава незалежна. Luxemburg. Von großer Bedeutung ist für die Wirt­ schaft des Fürstentums die exportori­ entierende Industrie. Столиця — Вадуц. власне. 1868 erklärte es Neutralität. З 1921 року Ліхтенштейн — кон­сти­ту­ цій­на монархія. Die Hauptstadt ist Vaduz. У 1868 році вона проголосила ней­т­ ра­лі­тет. Das Land ist in zwei Verwaltungs­ bezirke eingeteilt mit je 5 oder 6 Gemeinden. державних ко­р­до­ нів. Das Fürstentum wurde 1719 gegründet. Es gibt hier eigentlich keine Staats­ gren­zen. У Ліхтенштейні є багато підприємств металургійної. Глава держави — князь. Seit 1866 ist der Staat unabhängig. Країна поділена на два ад­мі­ні­с­т­ра­ти­ в­ні округи. Eine große Bedeutung hat für öko­no­ mi­sche Entwicklung des Landes die fein­me­cha­ni­sche Industrie. роз­та­шо­ва­ на між Швейцарією та Австрією. Князівство утворилося в 1719 році. орі­є­н­то­ва­ на на експорт. Велике значення для економічного розвитку країни має промисловість. Державна мова — німецька. Textil–. Das Staatsoberhaupt ist der Fürst. die Be­völ­ ke­rung zählt über 26 500 Einwohner. In Liechtenstein gibt es viele Betriebe der Metall–. Князь призначає коаліціний уряд. Das gesetzgebende Organ ist der Land­tag (das Parlament). Die Amtssprache ist Deutsch.

Немає також і своєї грошо­ вої оди­ни­ці. t) — поділяти die Gemeinde. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 241 Es gibt auch kein eigenes Geld. пов’язана з точною механікою   1. 2. Man kommt hierher mit einem Auto oder mit dem Bus. 3. Hier gibt es keinen Flughafen und kei­ nen Bahnhof. man ver­wen­det hier Schweizer Franken. Wörter und Wendungen die Amtssprache. 4. -n — община gesetzgebend — законодавчий exportorientierend — орієнтований на експорт die feinmechanische Industrie — промисловість. 5. Was Wie Wie Seit Wer das Fürstentum (die Fürstentümer) — князівство  erklären (te. -n — державна мова  der Verwaltungsbezirk. Тут немає аеропорту й вокзалу. -n — державний кордон verwenden (te.l Øâåéöàðія. -e — адміністративний округ  einteilen (te. t) — тут: проголошувати das Staatsoberhaupt — глава держави die Staatsgrenze. у грошовому обігу ­використовують швейцарські франки. t) — використовувати der Flughafen — аеропорт  der Bahnhof (die Bahnhöfe) — вокзал Fragen zum Text für ein Staat ist Liechtenstein? heißt die Hauptstadt von Liechtenstein? ist das Land eingeteilt? wann ist Liechtenstein unabhängig? ist das Staatsoberhaupt? . Сюди приїздять на автомобілі або на автобусі.

І не тільки має право на освіту. In der Ukraine gibt es Tausende von Schu­len. Mathematik. Fachschu­len. So steht es in der Verfassung. Nach Abschluss der 9. Отже. Li­te­ra­tur. der Berufsschule oder eines Technikums kön­ nen die jungen Leute anfangen zu ar­ beiten oder auf die Hochschule oder auf die Universität gehen. математики або фізики. ма­те­ ма­ти­ку. вони йдуть до школи. біологію. . але й обов’язок навчатися. Bio­lo­gie. коли їм виповнюється 6 або 7 ро­ків. музику. іноземні мови. Nach Absolvierung der Mittelschule. технікумах. In der allgemeinbildenden Schule ler­ nen die Kinder die ukrainische Sprache. літературу. Dort lernen sie nicht nur in den übli­ chen Fächern. Sie kommen mit 6 oder 7 Jahren in die Schule. коледжах. Так сказано в Конституції. У нашій країні кожний має право на освіту. Es gibt auch eine ganze Reihe von Spezialschulen. Закінчивши середню школу. Jeder Junge und jedes Mädchen in der Ukraine muss in die Schule gehen. das heißt. Col­le­ges fort­ set­zen. sondern sie erlernen auch ei­nen Beruf. тобто вони повинні отримати повну се­ре­д­ню освіту. Є також ціла низка спеціалізованих шкіл. Aber nicht nur das Recht zu lernen. wo die Schüler in Fä­ chern wie Fremdsprachen. але й отримують фах. У загальноосвітніх школах учні ви­вча­ ють українську мову. Кожен хлопчик і кожна дівчинка в Укра­ї­ні повинні ходити до школи. історію. Geographie. Geschichte. Там вони не тільки вивчають загальні дисципліни. Klasse der Mit­ tel­schu­le können die jun­gen Leute ihre Ausbildung in ver­schie­de­nen Be­ rufs­schu­len. де учні отримують поглиблені знання з іноземних мов. молоді люди мо­жуть розпочати працювати або всту­ пи­ти до інституту чи уні­вер­си­те­ту. профтех­ училище чи технікум.V I I . В Україні тисячі шкіл. son­dern auch die Pflicht. По закінченні дев’яти класів се­ре­ д­ньої школи молоді люди можуть про­до­в­жу­ва­ти свою освіту в різних профтех­училищах. Musik und Fremd­spra­chen. sie müssen die mittlere Reife be­kom­men. гео­гра­фію. Ma­the­ma­tik und Physik gründliche Kenntnisse er­ halten. Die Ausbildung in unserem Leben (Î ñâІòà â íàøîìó æ èòòІ)  Das Bildungswesen in der Ukraine  Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³ In unserem Land hat jeder das Recht zu lernen und sich zu bilden.

Найстаріші університети України — уні­вер­си­тет у Львові (1661) та КиєвоМогилянська Академія (1701). -n — профтехучилище 1. so gibt es in unserem Land sehr viele. die Ausbildung — освіта die Fachschule. архітекторів. У вищої освіти в Україні був довгий та тернистий шлях. інженерів. Was die Hochschulen betrifft. Wörter und Wendungen das Recht. У багатьох інститутах є вечірнє та за­ оч­не відділення. Між іншим. ак­то­ рів і т. Architekten. Die einen bilden Lehrer aus. -en — обов’язок die mittlere Reife — повна середня освіта allgemeinbildend — загальноосвітній der Abschluß — закінчення die Berufsschule. dass eine pro­fes­sio­nel­le Vorbildung beim Streben nach Hoch­schul­bildung schneller zum Ziel führt. 4. 2. -e — право die Pflicht. In vielen Hochschulen gibt es Abend– und Fernstudium. Die ältesten Hochschulen der Ukraine sind die Universität in Lwiw (1661) und Kyjiwo-Mohyljanska Akademie (1701). деякі люди вважають. . д. Das gibt den Studenten die Möglichkeit zu arbeiten und gleichzei­ tig an der Hoch­schu­le zu studieren. Ingenieure. інші — лікарів. Деякі з них готують учителів. що професійна підготовка полегшує отри­ман­ня вищої освіти. Schau­ spie­ler usw. -n — технікум  die üblichen Fächer — загальні дисципліни die Vorbildung — підготовка  das Streben — прагнення  das Fernstudium — заочне навчання gleichzeitig — одночасно Fragen zum Text Welches Recht hat jeder Bürger der Ukraine? Welche Ausbildung ist bei uns obligatorisch? Was für Schulen gibt es in unserem Land? Wo können die Schüler nach dem Abschluß der 9.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 243 Manche Menschen finden. то їх дуже багато в нашій країні. Стосовно вищих навчальних за­кла­ дів. Welche Möglichkeit gibt den Studenten Abend– und Fernstudium?  Das Hochschulbildung in der Ukraine  Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³ Die Hochschulbildung in der Ukraine hat­te einen langen Dornenweg der Ent­wick­lung. Це дає студентам можливість на­вча­ ти­ся в інституті без відриву від ви­ро­ б­ни­ц­т­ва. 3. Klasse Ausbildung fortsetzen? 5. andere Ärz­te.

які мають атестат зрі­ ло­с­ті. Jahrhundert wurden viele Uni­ver­ si­tä­ten gegründet: Charkiwer Uni­ver­si­tät (1805). in Odessa (1865). aber es gibt leider wenig Studien­plätze. Pädagogen waren unter den Ab­sol­ven­ ten dieser Universitäten. Die Schulabgänger. können auf verschiedene Hoch­schu­len gehen. але. . Більшість університетів і навчальних закладів — державні і безкоштовні. Uni­ver­si­tä­ten und Akademien. на жаль. Студенти були преважно з заможних родин: багатих козаків. але в деяких потрібно згідно з ко­н­т­ ра­к­том платити за навчання. Jahrhunderts wurden Medizin. Zu dieser Zeit entstanden auch Kol­le­gi­ en: in Charkiw (1727) und in Tscher­ni­ hiw (1700).244 Die Ausbildung in unserem Leben l Man unterrichtete zuerst nur die allge­ mein­bildenden Lehrfächer. місць для на­вчан­ня замало. У цей час з’явилися також колегіуми в Харкові (1727) і в Чернігові (1700). живопис та інші. Gelehrte. Двері цих навчальних закладів ши­ро­ ко відкриті для молоді сьогодні. астрономія. Wenn sie die Prüfungen erfolgreich ab­ le­gen. Im 19. духовенства та міщан. географія. Astronomie. а потім архітектура. Malerei und andere eingeführt. вчені. З кожним роком зростає кількість по­сту­па­ю­чих. Kyjiwer (1834). Hervorragende Schriftsteller. der Geistlichkeit und den Klein­bür­gern. Das Studium an den Hochschulen dau­ ert durchschnittlich 5—7 Jahre. Mit jedem Jahr wächst die Zahl der Be­ wer­ber. можуть вступати до різних на­ вчальних закладів. Die meisten Universitäten und Hoch­ schu­len sind staatlich und gebühren­ frei. Спочатку викладалися лише за­га­ль­ но­ос­ві­т­ні предмети. werden sie immatrikuliert. Die Türen der Hochschulen sind für heu­ti­ge Jugendliche weit geöffnet. У 19 сторіччі були засновані уні­вер­си­ те­ти: Харківський (1805). Навчання у навчальному закладі три­ ває в середньому 5—7 років. Die Studierenden waren vorwiegend aus den wohlhabenden Familien: rei­ chen Kosaken. Es gibt heutzutage eine große Anzahl der Hochschulen: Fachhochschulen. Вони стали осередком освіти у схі­д­ ній та північній Україні. Die Abiturienten haben Auf­nah­me­prü­ fun­gen. Якщо вони вдало складають іспити. Sie wurden Zentren der Bildung in der Ost– und Nordukraine. erst in der er­ sten Hälfte des 18. Київський (1834). Одеський (1865). die das Rei­fe­zeug­ nis haben. Абітурієнти мають вступні іспити. Видатні письменники. Сьогодні є багато навчальних за­кла­ дів: технічні університети та академії. Erdkunde und dann Baukunst. педагоги були серед випускників цих уні­вер­ си­те­тів. aber in einigen muss man kon­ trakt­mäßig Studien­gebüh­ren zahlen. їх зараховують. Випускники. лише у першій половині 18 сторіччя були введені медицина.

нако­ пичити практичний досвід та зуміти пра­цю­ва­ти в колективі. Wörter und Wendungen der Dornenweg — тернистий шлях die Geistlichkeit — духовенство die Kleinbürger — міщани immatrikulieren — вносити в списки (студентів) gebührenfrei — безплатно der Bewerber — претендент (вступаючий) 1. Це студенти або фахівці. Im 4. Studienjahr haben die Stu­ den­ten Prak­ti­kum. die sich nach dem abgeschlossenen Hoch­schul­stu­di­um auf einen höheren aka­de­mi­schen Grad vorbereiten. praktische Erfahrungen zu sammeln und im Kollektiv arbeiten zu können. 5. На четвертому та п’ятому курсах у сту­де­н­тів практика. 4. Є також заочне навчання. Nach jedem Semester legen sie Prü­fun­ gen und Vorprüfungen ab. leistungsstark — кращий (за успішністю) das Leistungsstipendium — підвищена стипендія die Umwandlung — перетворення einwirken (te. t) — впливати der Grad — ступінь Fragen zum Text Was unterrichtete man an den ersten Hochschulen? Welche Bedeutung hatten die Universitäten? Wer konnte früher auf die Hochschulen gehen? Was legen die Studenten nach jedem Semester ab? Welche Universität möchten Sie beziehen? . Es gibt auch ein Fernstudium. die lei­stungs­ star­ken — das Leistung­stipendium. найкращі за ус­п­і­ха­ ми — вищу. um Fachkenntnisse zu vertiefen. Die wissenschaftlichen Kader ent­wic­ keln die Hochschulen und die wis­sen­ schaft­li­chen Forschungsinstitute. 2. Наприкінці навчання студенти скла­ да­ють державні іспити та захищають дипломні роботи. Зміни. Die Umwandlungen. Наукові кадри готують навчальні за­ кла­ди та науково-дослідні інститути. wirken auf den Inhalt und die Methodik der Aus­ bil­dung ein. отри­ мують стипендію. Після кожного семестру складають іс­пи­ти та заліки. und 5. Студенти. які після за­ ве­р­ше­ної вищої освіти готуються до більш високого вченого ступеня. 3. die heute in un­se­ rer Gesellschaft stattfinden.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 245 Am Ende des Studiums machen die Stu­den­ten Staatsexamen und das Diplom. що досягли успіху. щоб поглибити свої знання зі спеціальності. впливають на зміст та методи навчання. які сьогодні мають місце у на­ шо­му суспільстві. Die fortgeschrittenen Studenten be­ kom­men das Stipendium. Das sind Studenten oder Fachleute.

Наш клас німецької мови роз­та­шо­ва­ ний на першому поверсі. Увійшовши до класу. Ви також побачите різні малюнки. Холи повні сонячного світла. hinter ihm ein kleiner Garten mit schönen Blumenrabatten. Sobald Sie in die Schule eintreten. In der Schule gibt es Fremdsprachenkabinette. видатних людей країни. Класні кімнати. Schriftsteller. Dia­gram­me und Wandzeitungen. Праворуч розташована їдальня. Vor der Schule befindet sich ein gro­ ßer Sportplatz. на цьому майданчику школярі займаються фі­з­ ку­ль­ту­рою. An den Wänden der Korridore kann man die Bilder berühmter Wissenschaftler. die Bibliothek und das Lehrerzimmer be­fin­den sich im ersten Stock. den Lehrertisch. Unser Deutschkabinett befindet sich im Erdgeschoß. hervorra­ gender Men­schen des Landes sehen. Rechts befindet sich die Speisehalle. дошку та книжкову шафу. Die Vorhallen sind voll Sonnenlicht. das Arztzimmer. se­ hen Sie den großen Sportsaal und die Werkräume. ді­а­ г­ра­ми та стіннівки. die sich links befinden. Коли стоїть гарна погода. Це сучасний двоповерховий буди­ нок. ви виявите три ряди парт.246 Die Ausbildung in unserem Leben l  Unsere Schule  Íàøà øêîëà Unsere Schule ist nicht besonders groß. На вікнах світлі фіранки й багато кві­ тів на підвіконнях. Ви ба­чи­те великий спортзал і ліворуч май­с­те­р­ні. . Наша школа не дуже велика. turnen die Schüler auf diesem Sportplatz. Die Klassenzimmer. На стінах коридорів можна побачити портрети видатних учених. кабінет лікаря. Тільки Ви заходите до школи. Wenn Sie in die Klasse eintreten. бі­б­лі­ о­те­ка й учительська — на другому по­ве­р­сі. У школі є кабінет іноземних мов. Гардероб унизу. пись­мен­ ни­ків. die Tafel und einen Bü­cher­schrank. Das ist ein modernes. Wenn das Wetter schön ist. fin­ den Sie sofort drei Reihen von Schul­ bän­ken. за ним — не­ве­ли­ ч­кий сад з красивими квітковими клу­м­ба­ми. Перед школою є ­ великий спортмайданчик. Sie sehen auch verschiedene Bilder. An den Fenstern hängen helle Gar­di­ nen und auf den Fensterbrettern ste­ hen vie­le Blumen. учительський стіл. Die Garderobe befindet sich unten. zweistö­ckiges Gebäude.

Молодші школярі вивчають багато вір­шів і пісень. ми не стаємо ворогами й завжди ді­с­ та­є­мо згоди. Und wenn wir uns auch manchmal strei­ten.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 247 Die Deutschstunden sind sehr in­ter­es­ sant. Ми пізнаємо багато фактів про ні­ме­ ць­ко­мо­в­ні країни. . wenn das Wetter schön ist? Was kann man an den Wänden der Korridore sehen? Welche Fächer erlernen die Schüler?  Meine Klasse  ̳é êëàñ Ich lerne in der 9. Wir lesen und sprechen Deutsch. Wir lesen über bekannte Menschen. Ми всі хороші друзі й добре ро­зу­мі­є­ мо один одного. werden wir keine Feinde da­ durch und kommen immer zur Über­ ein­stim­mung. Ми читаємо й розмовляємо ні­ мецькою мовою. Я навчаюся в дев’ятому класі за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої середньої школи. Die jüngeren Schüler lernen viele Ge­ dich­te und Lieder auswendig. 3. вестибюль das Erdgeschoß — перший поверх   auswendig — напам’ять die Sitten — звичаї Fragen zum Text Wie ist das Gebäude der Schule? Was befindet sich vor der Schule? Wo turnen die Schüler. 4. -er — підвіконня die Vorhalle — хол. про їхні традиції та звичаї. Wir erfahren viel über deutsch­spra­chi­ ge Länder. 2. Meine Klasse zählt 33 Schüler — 15 Jun­gen und 18 Mädchen. го­ во­ри­мо про письменників та читає­ мо їхні книжки. Ми читаємо про видатних людей. Wir sind alle gute Freunde und ver­ste­ hen uns gut. Mir gefällt meine Schule sehr gut. якщо ми коли-небудь і сваримося. Klasse der allgemein­ bildenden Mittelschule. І. Уроки німецької мови дуже цікаві. У моєму класі 33 учні — 15 хлопчи­ ків і 18 дівчаток. spre­chen über Schriftsteller und lesen ihre Bücher. Wörter und Wendungen die Blumenrabatte. das Fensterbrett. Мені дуже подобається моя школа. 5. über ihre Traditionen und Sit­ten. -n — квіткова клумба der Werkraum (die Werkräume) — шкільна майстерня  der Wissenschaftler — вчений  hervorragend — видатний 1.

якої ми обов’язково повинні досягти. щоб у нас завжди було ве­се­ло. be­su­chen zusammen Theater und Aus­ stel­lun­gen. der von einem erfahrenen Musiklehrer geleitet wird. де вони змагаються у фу­ т­бо­лі або хокеї.248 Die Ausbildung in unserem Leben l Wir alle haben ein gemeinsames Ziel vor den Augen. Im Sommer und im Winter kann man sie auf dem Schulsportplatz oder in der Turn­hal­le sehen. sondern auch jeden Tag räumen wir das Klas­ sen­zim­mer auf und sorgen dafür. Weih­ nach­ten und andere Feste. Мої товариші по навчанню — всі до­б­рі друзі і завжди готові надати до­по­мо­гу. Sie besuchen den Chor. Так. Oft unternehmen wir Wanderungen. На всіх урочистих заходах вони ви­ сту­па­ють з концертами. яким керує досвідчений учитель. aber es gibt auch viele gemeinsame In­ter­es­sen und Hobbys. Також і громадсько-корисну роботу ми виконуємо разом. святкуємо Новий рік. Die Mädchen unserer Klasse be­gei­ stern sich meistens für Musik. наприклад. dass es immer laut und lustig zugeht. Nicht nur während der Ferien. усі наші хлопчики за­ взя­ті спортсмени. відвідуємо те­а­ т­ри. У нас у всіх загальна мета. Якщо кому-небудь з нас треба до­по­ мо­г­ти або надати підтримки. Часто ми мандруємо. So sind zum Bespiel alle unsere Jungen Sportfanatiker. У кожного з нас є улюблені предме­ ти. а й що­ дня ми прибираємо клас і стежимо за тим.— ус­пі­ ш­но закінчити школу й обрати пра­ви­ ль­ний шлях у житті. wird er nie im Stich ge­las­sen. Вони відвідують музичний гурток. його ні­ко­ли не залишать у біді. wo sie im Fußball — oder Hockeyspiel wettei­ fern. Jeder von uns hat seine Lieblingsfächer. Улітку ми ремонтуємо свою класну кі­ м­на­ту й прибираємо її після ремонту. Різдво та інші свята. In allen Festveranstaltungen treten sie mit Konzerten auf. die uns große Freu­ de bereiten. але у нас є й загальні інтереси та за­хо­п­лен­ня. Але не тільки після ремонту. Дівчатка нашого класу здебільшого захоплюються музикою. які дають нам багато радості. Auch gesellschaftlich nützliche Arbeit wird zusammengemacht. Meine Mitschüler sind alle ka­me­rad­ schaft­lich und hilfsbereit. das wir unbedingt er­ reichen müssen — die Schule erfolg­ reich zu ab­sol­vie­ren und einen richti­ gen Le­bens­weg zu wählen. Im Sommer renovieren wir unseren Unterrichtsraum und bringen ihn nach der Renovierung in Ordnung. ходимо на виставки. Wenn einer von uns Hilfe oder Un­ter­ stüt­zung braucht. Улітку й узимку їх можна побачити на шкільному спортмайданчику або на стадіоні. feiern das Neujahr. .

В Україні видаються книги іно­зе­м­ни­ ми мовами. 5. Fremdsprachenlehrer werden an be­ son­de­ren Hochschulen oder Fakultäten für Fremd­sprachen herangebildet. неодмінно wählen (te. tauschen unsere Mei­ nun­gen aus. Кадри учителів іноземних мов го­ту­ ють­ся в спеціальних інститутах і на фа­ку­ль­те­тах іноземних мов. 2.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 249 Wir diskutieren. Das Studium der Fremdsprachen bringt unseren Schülern und Studenten sehr großen Nutzen. die uns heute bewegen. обмінюємося думками. t) — обирати  erfahren — досвідчений  1. die Festveranstaltung — урочистий захід im Stich lassen (ie. . Darum werden wir uns auch nach dem Schulabschluss nicht für immer trennen und ab und zu zusammen­ kommen. i) — сваритися  zur Übereinstimmung kommen — приходити до згоди  unbedingt — обов’язково. Тут виходять також газети й журнали іноземними мовами. Wörter und Wendungen allgemeinbildend — загальноосвітній sich streiten (i. які хвилюють нас сьогодні. Тому й після закінчення школи ми роз­ста­не­мо­ся не назавжди і періо­ дично будемо зустрічатися. Ми проводимо дискусії. 4. Вивчення іноземних мов дає нашим учням і студентам багато корисного. In der Ukraine werden Bücher in Fremd­spra­chen herausgegeben. besprechen verschiedene Pro­ble­me. англійська й фран­цузька. Englisch und Französisch. Hier erscheinen auch Zeitungen und Zeit­schrif­ten in Fremdsprachen. t) — обмінюватися думками Fragen zum Text Wieviel Schüler zählt die Klasse? Wie sind die Schüler der Klasse zueinander? Warum verstehen sich die Schüler der Klasse gut? Welche gemeinsamen Hobbys haben die Schüler der Klasse? Wie verbringen die Schüler ihre Freizeit?  Der Deutschunterricht  Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè An unseren Schulen werden haupt­ säch­lich drei Fremdsprachen unterrich­ tet: Deutsch. um gemeinsam ein Fest zu feiern oder uns ein paar Stunden mit­ einander zu un­ter­hal­ten. У наших школах викладаються голов­ ним чином три іноземні мови: ні­ме­ ць­ка. 3. обговорюємо різні про­бле­ ми. щоб ра­ зом про­ве­с­ти свято або поговорити годинку. a) — залишати в біді es geht laut und lustig zu — весело die Meinungen austauschen (te.

gibt ihnen die Möglichkeit. науки й техніки і підви­ щує таким чином. їхній культурний рівень. Німецька мова дається мені неважко. Das ist die Sprache des deu­tschen und des österreichischen Volkes. розви­ ває їхню пам’ять та чуття мови. Kom­po­ ni­sten und Maler. zahlreiche grammatische Re­ geln und Beispiele dazu im Gedächtnis be­hal­ten. Тому. Wer eine Fremdsprache studiert. Німецька мова — мова Ґейне. t) — тут: розвивати die Errungenschaft. Und das schärft natürlich das Ge­dächt­nis. Я вивчаю цю мову уже п’ять років (шо­с­тий рік). розвиває пам’ять. Це мова німецького й австрійського народів. численні граматичні прави­ ла та приклади до них. дає їм можливість ширше ознайомитися з досягненнями інших народів у га­лу­ зі культури. композиторів і художників. Wissenschaftler und Er­fin­der. Deutsch fällt mir nicht schwer. e) — видавати Nutzen bringen (a. мова багатьох поетів і ми­ слителів. -en — досягнення das Gedächtnis — пам’ять auf diese Weise — таким чином der Ausdruck (die Ausdrücke) — вираз im Gedächtnis behalten — запам’ятати der Denker — мислитель der Erfinder — винахідник . хто вивчає іноземні мови. розширює їх кругозір. Воно поглиблює їхнє знання рідної мови. Die deutsche Sprache ist die Mut­ter­ spra­che von Heine. muss viele Tausende neuer Wörter und Aus­ drüc­ke. es erweitert ih­ren all­ gemeinen Gesichtskreis. учених і винахідників. sich mit den Er­ run­gen­schaf­ten anderer Völker auf dem Gebiet der Kultur. Гете й Ремарка. Я вивчаю німецьку мову. a) — приносити користь der Gesichtskreis — кругозір schärfen (te. А це. Ich studiere diese Sprache schon fünf Jahre (das sechste Jahr). звичайно. до­во­ дить­ся запам’ятовувати (утримувати в пам’яті) багато тисяч нових слів і ви­ра­зів. Wörter und Wendungen hauptsächlich — головним чином herausgeben (a. Goethe und Remarque. Ich studiere Deutsch.250 Die Ausbildung in unserem Leben l Es vertieft ihre Kennt­nis­se in der Muttersprache. die Spra­ che vieler Dichter und Denker. schärft ihr Gedächtnis und ihr Sprachgefühl. Wissenschaft und Tech­nik in weiterem Maß bekannt zu machen und erhöht auf diese Weise ihr kulturelles Niveau.

Wer war das?  Meine Deutschlehrerin  Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè Man kann viel über Berufe und ihre Vor– und Nachteile diskutieren. wenn man Fremdsprachen studiert? Deutsch war die Muttersprache vieler hervorragender Menschen. 251 Fragen zum Text Welche Fremdsprachen werden in der Schule unterrichtet? Wo werden die Fremdsprachenlehrer herangebildet? Warum bringt das Fremdsprachenstudium großen Nutzen? Was muß man machen. Роботі в школі вона присвятила 20 ро­ків життя. vergleichen. Sie nimmt Rücksicht auf die lei­stungs­ schwä­che­ren Kinder. die uns interessieren. Але я кажу цілком упевнено. den man mit dem Lehrerberuf ver­glei­chen könnte. На мою думку. що на нашій планеті немає жодної професії. . antworten.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. Вона завжди поводиться прихильно з учнями зі слабкими успіхами. 2. вона може від­по­ві­с­ти на всі питання. щоб ми могли роз­ ви­ва­ти свої мовні здібності. вона ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ ва­ний фахівець. In der Stunde herrscht immer eine At­ mo­sphä­re der Verständigung. 3. Sie macht alles. meine ich. ана­лі­зу­ ва­ти. Вона вчить нас коментувати. Sie hat der Arbeit an der Schule 20 Le­ bens­jah­re gewidmet. Вона робить усе. Вона компетентна й знає свою справу. ana­ly­sie­ ren. до­по­ ма­гає їм додатково. 5. Її ерудиція дивує нас. На уроці завжди панує атмосфера вза­є­мо­ро­зу­мін­ня. phantasieren. Sie ist sachkundig und fachkundig. фантазувати. Aber ich sage mit voller Sicherheit. Sie lehrt uns kommentieren. dass es auf unserem Planeten keinen Beruf gibt. які нас ці­ ка­в­лять. dass wir unsere Sprachfähigkeit entwickeln können. 4. Справжній приклад тому моя учи­те­ ль­ка німецької мови Світлана Ми­ко­ ла­ї­в­на. Ein richtiges Beispiel dazu ist meine Deutsch­leh­re­rin Swetlana Mikolajiwna. Ihre Gelehrsamkeit versetzt uns in Er­ stau­nen: sie kann auf alle Fragen. hilft ihnen zu­sätz­ lich. яку можна було б порівняти з про­фе­ сі­єю учителя. Sie ist eine hochqualifizierte Fachfrau. ви­ сло­в­лю­ва­ти свою думку. порівнювати. Можна багато дискутувати про про­ фе­сії та їхні переваги й недоліки. die ei­ gene Meinung äußern.

5. Sie ist immer elegant und ge­schmack­ voll gekleidet. Die Mädchen wollen ihr in allem nach­ ah­men. -e — недолік  mit voller Sicherheit — з повною впевненістю vergleichen (i. ве­ ли­кі виразні очі. eine hohe Stirn. -e — перевага  der Nachteil. у неї світле волосся. яке свідчить про її гострий розум. Ми не маємо часу на уроці ну­дь­гу­ва­ ти або ледарювати. високе чоло. Swetlana Mikolajiwna ist mittelgroß. хлопчики в неї закохані. Deswegen haben sich viele von mei­ nen Mitschülerinnen entschieden ih­ rem Bei­spiel nachzufolgen und Deutsch­leh­re­rin­nen zu werden. Вона виглядає дуже молодо. hat blonde Haare. 2. 3. große ausdrucksvolle blaue Augen. Світлана Миколаївна середнього ро­с­ ту. Тепер мені хотілося б описати її зо­в­ ні­ш­ність. obwohl sie eine erwachsene Tochter hat. t) — присвятити  hochqualifiziert — висококваліфікований  sachkundig — компетентний  fachkundig — такий що знає свою справу 1. die Gelehrsamkeit — ерудиція  in Erstaunen versetzen (te. Jetzt möchte ich ihr Äußeres be­schrei­ ben. Sie sieht sehr jung aus. die Jungen sind in sie verliebt. t) — дивувати  die Sprachfähigkeiten — мовні здібності äußern (te. Wir haben in der Stunde keine Zeit uns zu langweilen oder zu faulenzen. Дівчатка хочуть її у всьому на­слі­ду­ва­ ти. Вона завжди елегантно та зі смаком одягнена. Тому багато з моїх товаришів по на­вчан­ню вирішили наслідувати її при­клад і стати учителем німецької мови. Майже кожний урок вона перетво­ рює на відкриття нової сім’ї слів або гра­ма­ти­ч­ної структури. t) — висловлювати  die Verständigung — взаєморозуміння  leistungsschwach — слабкий (за успішністю) zusätzlich — додатково Fragen zum Text Was kann man über den Lehrerberuf sagen? Wie ist Ihre Deutschlehrerin? Welche Tugende hat sie? Warum ist sie bei den Schülern beliebt? Warum sind ihre Stunden interessant? . i) — порівняти  widmen (te. Wörter und Wendungen der Vorteil. die von ihrem scharfen Verstand zeugt.252 Die Ausbildung in unserem Leben l Fast jede Stunde verwandelt sie in eine Entdeckung einer neuen Wortfamilie oder einer grammatischen Struktur. 4. хоча у неї доросла донька.

Dann geht sie zur Eingangstür und emp­fängt ihre Schüler. aber sie ist früher schon in der Schule. але вона вже раніше в школі. вона завжди до­по­ ма­гає. Вона — наша друга мама. Der Unterricht beginnt um halb Neun. але наш кла­ с­ний керівник для нас найкраща. Auch in den Pausen lässt sie uns nicht im Stich. Вона купує квитки до театру та кіно. або розповідаємо їй про наші плани на сьогодні. Потім вона йде до вхідних дверей та зу­стрі­чає учнів. die wir hatten. Sie sieht nach. So lernen wir unser Heimatgebiet kennen.­ Oft besuchen wir mit ihr Museen und Ausstellungen. чи готова класна кі­м­ на­та до уроків та провітрює її. Sie ist unsere zweite Mutter. hilft sie im­ mer dabei. was wir an diesem Tag noch vor­ha­ben.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 253  Mein Klassenlehrer  ̳é êëàñíèé êåð³âíèê In unserer Schule sind alle Lehrer hoch­qua­li­fi­ziert und erfahren.­ Влітку та взимку ми разом здій­с­ню­є­ мо походи в ліс та поїздки містом. und lüftet ihn. Часто ми відвідуємо з нею музеї та виставки. Sie besorgt für uns Eintrittskarten für Thea­ter und Kino und wir sehen uns zusammen schöne Schauspiele und Fil­ me an. . Ми обмінюємося думками про уроки. ob der Unterrichtsraum zu Stunden bereit ist. Wir tauschen unsere Meinungen über die Stundenaus. Вона не кидає нас і на перервах. Wenn einige von uns die Hausaufga­ ben in der Schule machen. Так ми знайомимося з нашим рідним краєм. Nach den Stunden erkundigt sie sich nach unseren Leistungen am ver­gan­ge­ nen Schultag. Заняття починаються о пів на де­в’я­ ту. Sie fragt jeden nach seiner Gesundheit und wünscht ihm viel Erfolg im Un­ter­ richt. oder er­zäh­len ihr. які у нас були. коли ми організовуємо наш вільний час. Вона також не стоїть осторонь. aber die Klas­sen­leh­re­rin ist für uns die beste. Bei unserer Freizeitgestaltung steht sie auch nicht beiseite. Після уроків вона дізнається про наші ус­пі­хи за минулий день у школі. і ми дивимося разом вистави та фільми. Im Sommer und im Winter un­ter­neh­ men wir gemeinsame Wanderungen im Wald oder Stadtrundfahrten. Якщо деякі з нас роблять домашні за­вдан­ня у школі. Вона перевіряє. У нашій школі всі вчителі ви­со­ко­ква­ лі­фі­ко­ва­ні та досвідчені. Вона питає кожного про його здо­ ро­в’я та бажає великих успіхів у на­ вчан­ні.

Bei der gesellschaftlich nützlichen Ar­ beit ist sie unser bester Leiter und Freund. 2. Sie kennt unsere Interessen und Lei­ den. досягнення 1. -en — успіх. коли ми хво­ рі­є­мо. Wörter und Wendungen empfangen (i. допомагаємо у ре­мо­н­ ту­ван­ні шкільної будівлі. відвідує нас. Klasse. 5. -e — п’єса unternehmen (a. o) — здійснювати. вжити заходів das Schulgelände — шкільна територія Fragen zum Text Wann kommt die Klassenlehrerin in die Schule? Was macht sie vor dem Unterricht? Worüber unterhalten sich die Schüler in den Pausen? Wie verbringen die Schüler mit der Klassenlehrerin ihre Freizeit? Welche Rolle spielt die Klassenlehrerin im Leben der Schüler?  Die Schulfächer  Øê³ëüí³ ïðåäìåòè Die allgemeinebildende Schule ver­mit­ telt eine erweiterte allgemeine Bildung und ein vertieftes Grundwissen. Wir bringen zusammen unser Klas­sen­ zim­mer und Schulgelände in Ordnung. 3. Вона розповідає нам при цьому ба­га­ то про художників та їх шедеври. Вона знає наші інтереси та пере­ живання. sich erkundigen (te. 4. цікавитися das Schauspiel. t) — пізнавати про щось. . Вона допомагає нам знайти у житті правильний шлях та залишиться зав­ жди незабутньою у наших серцях.254 Die Ausbildung in unserem Leben l Sie erzählt uns dabei viel In­ter­es­san­tes über die Künstler und ihre Meister­ werke. У суспільно корисній роботі вона наш найкращий керівник та друг. Ми разом прибираємо клас та шкі­ль­ ну територію. a) — залишати поза увагою die Meinungen austauschen (te. приймати im Stich lassen (ie. Sie hilft uns den richtigen Weg im Le­ ben zu finden und bleibt für immer un­ver­gess­lich in unseren Herzen. helfen bei der Renovierung des Schul­ ge­bäu­des. Man unterrichtet in der Schule tra­di­tio­ nel­le allgemeinbildende Fächer mit einer­ Pflichtfremdsprache ab der 5. besucht uns. t) — обмінюватися думками die Leistung. розпитувати. a) — зустрічати. У школі викладаються традиційні за­га­ль­но­ос­ві­т­ні предмети з однією обо­в’я­з­ко­вою іноземною мовою з 5 кла­су. Загальноосвітня школа дає широку загальну освіту та глибокі основи знань. wenn wir krank sind.

Addition und Subtraktion be­herr­schen und dadurch Gleichungen lö­sen. in die kalte Antarktis oder ins exo­ti­ sche In­do­ne­si­en. фі­ зика. які відбуваються в природі. verste­ hen.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 255 Die Unterrichtsfächer der Klasse 9. Sozialkunde. Wer­ken und Sport. буває важ­ко користуватися елек­тричними приладами навіть у побуті. ist es schwer sogar im Haus­ halt elek­tri­sche Geräte zu benutzen. свій родовід. російська мова. . Математика дається не всім легко. Der Mensch. Im Fach Sozialkunde erhält man eine Vorstellung über die Gesetze und Ge­ setz­mäßig­kei­ten der Entwicklung der Ge­sell­schaft. Physik. біологія. матема­ тика. ландшафт. Ge­ schich­te. Mathe fällt nicht allen leicht. Informatik. Ohne die physikalischen Gesetze zu ken­nen. Але кожний знає своїх предків. не патріот своєї Батьківщини. seinen Stammbaum. ist kein Patriot seines Landes. холодної Антарктиди або ек­ зо­ти­ч­ної Індонезії. In diesen Stunden machen wir Reisen in die weiten Länder: in das heiße Afri­ ka. Der Geschichtsunterricht ist immer le­ ben­dig und attraktiv. тому необхідно володі­ти мно­ жен­ням. Mathematik. sind Ukrainisch. nicht nur für einen Che­mi­ker. суспільствознавство. Хімія також є дуже важливою для ко­ ж­ної людини. Не знаючи фізичних законів. Суспільствознавство дає уявлення про закони та закономірності роз­ви­т­ ку суспільства. Landschaften. Jedes Fach hat seine Ziele und Auf­ga­ ben. die in der Natur vorkommen. Географія дає нам основи знань про природні багатства. історія. діленням. Jeder Mann kennt ja seine Vorfahren. Aber ohne Mathe kann man nicht aus­ kom­men. Треба розуміти усі хімічні процеси. Literatur. Russisch. Mul­ti­pli­ka­ti­on. не тільки для хіміка. Man muss alle chemischen Prozesse. Biologie. Die Chemie ist auch sehr wichtig für je­den Menschen. хімія. Але без математики не можна обі­ йти­ся. ін­фо­р­ма­ти­ка. Che­mie. der seine Geschichte nicht kennt. Навчальні предмети в 9 класі — укра­ї­н­сь­ка мова. во­до­ йми­ща нашої земної кулі. Людина. література. додаванням та від­німанням і завдяки цьому роз­в’я­зу­ ва­ти рівняння. Кожний предмет має свої цілі та за­ вдан­ня. На цих уроках ми здійснюємо по­до­ ро­жі до далеких країн: до гарячої Аф­ри­ки. darum muss man Division. яка не знає своєї історії. праця й фізкультура. Gewässer unserer Erdkugel. Уроки історії завжди жваві та при­ве­р­ та­ють увагу. Die Erdkunde gibt uns Grundwissen über Naturschätze.

t) — розв’язувати (задачі. desto besser kennst du dei­ne Muttersprache. Und nun zum Thema “Sport”. Auch wenn du nicht weiter als Schlos­ ser arbeiten wirst. kannst du selbst vie­ les im Hause reparieren. російська та німецька мови дають нам задоволення: чим бі­ль­шою кількістю мов ти володієш. тим краще знаєш свою рідну мову. все. alles Schlimme. Українська. Also alles.256 Die Ausbildung in unserem Leben l Ukrainisch. B. щоб ми мали можливість бо­ ротися проти всього поганого. що вивчають у школі. -en — рівняння  lösen (te. Russisch und Deutsch ma­ chen uns Spaß: je mehr Sprachen du beherrschst. тесляра або швачки. dass alle Stunden in der Schule nur Sportstunden wären. щоб бути представником нового по­ ко­лін­ня. Отже. was der Mensch der Natur zufügt. ти зможеш сам багато чого вдома полагодити. Wörter und Wendungen erweitert — широкий. Wie die Ergebnisse vieler Umfragen ge­zeigt haben. -e — прилад  vorkommen (a. Як показали результати бага­тьох опи­ тів. so z. was man in der Schule lernt. які дуже важливі в житті. поглиблений vermitteln (te. що завдає лю­ди­на природі. -en — уявлення  der Stammbaum — родовід . t) — давати (знання) das Grundwissen — основа знань allgemeinbildend — загально­ освітній  die Pflichtfremdsprache. auf den Beruf des Schlossers. Tisch­lers oder der Näherin. damit wir später die Möglichkeit ha­ben. І якщо ти не будеш надалі працюва­ ти слюсарем. Pflanzen– und Tierwelt zu er­ken­ nen. на­при­ клад. die im Leben sehr wichtig sind. -en — обов’язкова іноземна мова  auskommen (a. рівняння) das Gerät. Праця готує нас до багатьох про­фе­ сій. до професії слюсаря. Werken bereitet uns auf viele Berufe vor. А тепер перейдемо до теми «спорт». zu bekämp­ fen. багато учнів мріють про те. träumen viele Schüler da­von. рослинний і тваринний світ. braucht der gebildete Mensch. щоб у школі всі уроки були тільки урока­ ми фізкультури. o) — відбуватися  die Vorstellung. Біологія дозволяє нам пізнати свій організм. по­трі­б­но кожній освіченій людині. o) — обходитися чимось або без чогось die Division — ділення   die Multiplikation — множення  die Subtraktion — віднімання  die Gleichung. Die Biologie hilft uns unseren Or­ga­nis­ mus. um Ver­tre­ter einer neuen Generation zu sein.

. dass wir aus der großen Men­ge nur ein Paar wählen. Зрозуміло. das sehr ereignisreich ist. Ein großes Problem beim Erlernen der Geschichte der Ukraine besteht darin. Das bedeutet aber nicht. що ми вивчаємо всі предмети з однаковим інтересом. die ein be­son­de­res Interesse hervorrufen. 2. gehe ich in die Bibliothek. 5. Це можна робити й у метро або трам­­­ваї. Захоплюючі розповіді нашого учи­те­ ля історії можна слухати нескінчен­ но. Ich habe sogar ein Notizbuch besorgt. що з великої кількості ми вибираємо лише декілька. Hinreißenden Erzählungen unseres Ge­ schichts­leh­rers kann man unendlich zu­ hö­ren. Щоб добре підготуватися до занять. Ein Problem ist für mich alle Daten im Kopf zu behalten. Es ist klar. Для мене є проблемою запам’я­тати всі дати. 257 Fragen zum Text Welche Fächer unterrichtet man in der Schule? Was hat jedes Fach? Ohne welche Fächer kann man nicht auskommen? Welche Kenntnisse vermittelt den Schülern jedes Fach? Warum muß jeder gebildete Mensch gute Kenntnisse in allen Fächern haben?  Mein Lieblingsfach  ̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò Im Gymnasium unterrichtet man viele Fächer. у якому за­ но­то­вую найважливіші дати. Das kann man in der Metro oder in der Straßenbahn tun. З п’ятого класу я цікавлюся історією нашої країни. 3. У гімназії викладають багато пред­ме­ тів. Для вивчення й повторення не треба багато часу. які ви­кли­ ка­ють особливий інтерес. важливих для загальної освіти. що ба­ гато під­ру­ч­ни­ків повністю застаріли. я йду до бібліотеки. 4. Um mich auf den Unterricht gut vor­zu­ be­rei­ten. Das Lernen oder das Wiederholen braucht wenig Zeit. dass viele Lehrbücher völlig veraltet sind.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. Я навіть купив записник. dass wir alle Fächer mit gleichem Interesse lernen. in welches ich die wichtigsten Daten auf­schrei­be. die für die Allgemeinbildung wich­tig sind. Seit der fünften Klasse interessiere ich mich für die Geschichte unseres Lan­ des. Але це не означає. багатою на різні події. Велика проблема при вивченні іс­ торії України полягає в тому.

t) — намагатися  im Bilde sein — бути в курсі справ auswerten (te. u) — орієнтуватися  die Befriedigung — задоволення Fragen zum Text 1. Знання. Wörter und Wendungen die Allgemeinbildung — загальна освіта die Menge — кількість  ein Interesse hervorrufen (ie. sondern auch die Ge­gen­wart kennen. Der richtige Historiker muss nicht nur die­Ver­gan­gen­heit. helfen uns verschiedene politische Ereignisse zu verstehen. ob es uns gefällt oder nicht. Warum gibt es Probleme beim Erlernen der Geschichte der Ukraine? 4. Eigentliche Befriedigung erhält man nicht durch Noten. dass du dich mit den ge­gen­ wär­ti­gen Pro­ble­men gut zurechtfindest. sondern durch Ver­ ständ­nis. Dank vielen Zeitungen und Fernseh­ sendungen versuche ich immer im Bil­ de zu sein. Was muß man machen. Was muß ein richtiger Historiker kennen? 5. Am Ende des Semesters werden in der Regel Seminare durchgeführt. але й сучасність. die an­de­ ren darf ich nicht mitnehmen. Die Kenntnisse.258 Die Ausbildung in unserem Leben l Einige Bücher leihe ich aus. unabhängig davon. подобається вона нам чи ні. а деякі брати не дозволяється. Політика сьогодні — всюди і не за­ле­ жить від того. u) — викликати цікавість ereignisreich — багатий на події veralten (te. Завдяки багатьом газетам і те­ле­пе­ ре­да­чам я намагаюся завжди бути в кур­сі справ. t) — застаріти  gezwungen sein — бути вимушеним richtig — справжній  die Gegenwart — сучасність  versuchen (te. допомагають нам зрозуміти рі­ з­ні політичні події. Справжнє задоволення отримуєш не завдяки оцінкам. Тоді я вимушений кілька годин сиді­ ти в бібліотеці. що добре орієнтуєшся в сучас­ них про­бле­мах. які ми отримуємо на уроках історії. де дається оцінка нашим знанням. die wir in der Ge­ schichts­stun­de bekommen. Welche Fächer erlernt man am liebsten? 2. Dann bin ich gezwungen einige Stun­ den in der Bibliothek zu sitzen. а завдяки ро­зу­мін­ ню. t) — оцінювати  sich zurechtfinden (a. Наприкінці семестру проводяться. Деякі книжки я беру з собою. як правило. Wo werden Kenntnisse ausgewertet? . Die Politik ist heute überall. um die wichtigsten Daten des Lehrstoffes nicht zu vergessen? 3. семінари. Справжній історик повинен знати не тільки минуле. wo un­se­ re Kenntnisse ausgewertet werden.

l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 259  Das Bildungswesen in Deutschland  Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Organisation der Schulen ist Sache der Bundesländer. восени ідуть до школи. Allgemeine Bestimmungen sorgen da­ für. Juni sechs Jahre alt sind. sie bereitet die Schüler auf ei­ nen praktischen Beruf vor. Інший шлях — загальна школа. У четвертому класі вона за­кін­чу­єть­ся. Erst nach dem Abitur kann man auf eine Hochschule oder eine Universität ge­hen. Nun beginnt die Sekundarstufe. У шкільній системі три ступеня: пе­р­ ший ступінь. . dass ein gewisses Maß an Ein­heit­ lich­keit vorhanden ist. Загальні постанови сприяють від­по­ві­ д­ній єдності. Вони визначають час канікул і роз­ клад уроків шкіл. вона готує учнів для практичних про­ фе­сій. Реальна школа також охоплює класи 5—10. Die Realschule umfasst auch die Klas­ sen 5—10. Wenn ein Schüler nach der Grund­schu­ le in ein Gymnasium kommt. Klasse ist die Grundschule zu Ende. Jungen und Mädchen. hier gibt es verschiedene Wege. Nach der Klasse 13. macht er das Ab­i­ tur. Тільки закінчивши гімназію. Якщо учень після основної школи пе­ ре­хо­дить до гімназії. die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. другий I і другий II. яким до 30 ли­п­ ня виповнилося 6 років. die am 30. Zuerst kommen sie in die Grundschule. Sie bestimmen die Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen. можна навчатися у вищому навчальному за­ кла­ді або в університеті. Головна школа охоплює 5—10 класи. але її вимоги до учня вищі. gehen im Herbst in die Schule. тут є різні шляхи: головна школа. Hauptschule. він навчається 9 років.­ In der 4. stellt aber höhere An­for­de­ run­gen an den Schüler. Потім починається другий ступінь. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5—10. Das Schulsystem hat drei Stufen: die Primarstufe. Шкільна система — справа фе­де­ра­ль­ них земель. Дівчатка й хлопчики. Ein anderer Weg ist die Gesamtschule. Після 13 класу учень складає іспит на атестат зрілості. Realschule oder Gymnasium. Спочатку вони ідуть до основної школи. so lernt er hier 9 Jahre. ре­ а­ль­на школа та гімназія.

Тільки окремі приватні й церковні вузи. Für Bildungsplanung und For­schungs­ ar­beit wurde die Bund-LänderKomission geschaffen. 4. . Для планування й дослідницької ро­ бо­ти була створена спільна комісія земель і федерації. Тут поєднані всі названі типи шкіл. інші пізніше. Die Schüler verlassen je nach Be­ga­ bung die Schule früher oder später. Вищі навчальні заклади здебільшого зна­хо­дять­ся в компетенції земель. arbeiten Bund und Länder zu­ sam­men. t) — охоплювати  die Anforderung. 3. t) — визначати die Bestimmung. Was Finanzierung der Hochschulen be­ trifft.260 Die Ausbildung in unserem Leben l Hier sind die oben genannten Schul­ty­ pen zusammengefasst. -n — загальна освітня школа zusammenfassen (te. -en — постанова  die Einheitlichkeit — єдність  vorhanden sein — бути в наявності. Nur einige private und kirchliche Hoch­ schu­len. umfassen (te. die Universitäten der Bun­des­ wehr und die Verwaltungshochschulen gehören dem Bund. існувати die Primarstufe — пеший ступінь die Sekundarstufe — другий ступінь die Grundschule. -n — початкова школа 1. t) — поєднувати Fragen zum Text Wessen Sache ist die Organisation der Schulen in Deutschland? Wofür sorgen allgemeine Bestimmungen der Bundesländer? Wieviel Stufen hat das deutsche Schulsystem? Was umfaßt die Hauptschule? Was kann der Schüler nach dem Abitur machen?  Die Hochschulbildung in Deutschland  Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Hochschulen sind zum größten Teil Einrichtungen der Länder. то тут спільно працюють федерація й землі. 5. Закінчення школи залежить від об­ да­ро­ва­но­с­ті учня. університети збройних сил (Бу­ н­де­с­ве­ру) та управлінські вузи під­по­ ряд­ко­ва­ні федерації. Щодо фінансування. деякі її залишать ра­ні­ше. 2. -en — вимога Abitur machen — складати іспити на атестат зрілості die Gesamtschule. Wörter und Wendungen bestimmen (te.

Політика Німеччини в галузі освіти від­кри­ває сьогодні доступ у вузи всім вер­с­т­вам населення. Студенти мають право на державну освіту. Die Hochschule wird von einem Rek­ tor oder Präsidenten geleitet. Die qualitativ bedeu­tendsten Hoch­ schu­len sind die Universitäten. Вони дають знання. У більшості федеральних земель сту­ де­н­ти самі вирішують свої проблеми. Майже кожен третій випускник школи обирає сьогодні саме цей тип вузів. Wirtschaft und Landwirtschaft pra­xis­be­zo­ge­ne Ausbildung. Zum Abschluss haben sie eine Di­plom­ prü­fung. 261 Але вузи мають право на са­мо­вря­ду­ ван­ня. Професійні вузи на сьогодні є типом вищих навчальних закладів. Потім можливе подальше під­ви­щен­ ня кваліфікації. котрі най­бі­ль­ше приваблюють учнів. Die Studienzeit dieser Hochschulen ist kürzer als an den Universi­täten. Er wird auf mehrere Jahre gewählt. Sie hat im Rahmen des Gesetzes ihre eigene Verfassung. Наприкінці навчання вони захища­ ють диплом. Навчання в університеті закінчується захистом диплома. інженерно-тех­ні­ч­ ній. In den meisten Bundesländern ver­wal­ ten die Studenten ihre An­ge­le­gen­hei­ ten selbst. їх було 142 000 чоловік. 1995 begannen über 216 000 Schul­ab­ gän­ger ein Studium. 1995 waren das 142 000 Personen. Die Bildungspolitik Deutschlands öff­ne­ te die Hochschulen allen Be­völ­ke­rungs­ schich­ten. Вуз очолюється ректором або пре­зи­ де­н­том. іспитом на звання магістра або державними іспитами. направлені на практичну діяльність в галузі ін­фо­р­ ма­ти­ки. Die Studenten haben das Recht auf staat­li­che Ausbildung. У 1995 році почали навчатися в ву­ зах 216 000 випускників шкіл. Найбільш престижними вузами є уні­ вер­си­те­ти. Час навчання в цих вузах коротший ніж в університетах. У Німеччині навчаються також іно­ земці.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ Aber die Hochschule hat das Recht der Selbstverwaltung. Його обирають на кілька років. Man schließt das Studium an der Uni­ ver­si­tät mit einer Diplom–. . Fast jeder dritte Schulabgänger wählt heute diesen Hochschultyp. Sie vermitteln in den Bereichen In­for­ ma­tik. сільського господарства. У рамках закону вони мають свій ос­ но­в­ний закон. економіки. Danach ist eine weitere Qualifizierung möglich. Die Fachhochschulen sind heute at­trak­ ti­ver Hochschultyp. In Deutschland studieren auch Aus­län­ der. У 1995 р. Magister– oder Staatsprüfung ab.

Warum sind heute die Fachhochschulen besonders attraktiv? 5. Welche Rechte haben die Hochschulen? 4. Traditionsreich sind die Universitäten von Bonn. die technische Universität in Dres­den und viele ande­ re. Як правило. Die älteste deutsche Hochschule ist die Universität in Heidelberg. -t) — тут: давати (знання) das Einkommen — прибуток der Bund — федерація die Angelegenheit. вони можуть її випла­ тити протягом п’яти років після за­ кінчення вузу. Berühmt sind die Humboldt Universität in Berlin. Wovon hängt die Staatshilfe den Studenten ab? 6.262 Die Ausbildung in unserem Leben l Die Staatshilfe den Studenten hängt von dem Einkommen der Eltern ab. Багаті традиціями університети Лейп­ ци­ґа та Ростока. Найстаріший вуз Німеччини — уні­ вер­си­тет у Хайдельберзі. Wörter und Wendungen die Einrichtung. Допомога держави студентам за­ле­ жить від прибутків батьків. адміністрація die Bundeswehr — Бундесвер (збройні сили ФРН) was Finanzierung betrifft — стосовно финансування praktischbezogen — спрямований на практичну діяльність vermitteln (-te. тут: престижний die Qualifizierung — тут: підви­щення кваліфікації die Bevölkerungsschichten — верстви населення zinslos — безвідсотковий das Darlehen — позика Fragen zum Text 1. Тому деякі студенти отримують сти­ пен­дію або безвідсоткову субсидію. завідування. Техніч­ ний університет Дрездена та багато ін­ших. Відомими університетами є також уні­вер­си­тет ім. Deswegen bekommen einige Stu­die­ ren­de Stipendium und zinsloses Dar­le­ hen. Welche Universitäten Deutschlands sind die berühmtesten? . -en — заклад. Auf welchem Gebiet der Hochschulbildug arbeiten Länder und Bund zusammen? 3. тут: учбовий заклад die Verwaltung — керування. In der Regel können sie das im Laufe von 5 Jahren zurückzahlen. Heute verbringt der Student 14 Se­me­ ster (7 Jahre) an der Universität. Leipzig und Rostock. -en — тут: проблема qualitativ — якісний. Гумбольдта. Wessen Einrichtungen sind die Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland? 2. Сьогодні студент проводить в уні­вер­ си­те­ті 14 семестрів (7 років).

in österreich. Швей­ца­рії. Georg Ohm und vieler anderer. 100 мільйонів людей. in Luxemburg und in Liech­ten­stein. für man­che ist das Erlernen einer Sprache ein Hobby. Не дивно. Німецька мова — мова культури та науки. Фрідріха Шіллера. die Sprache. kann sich mit Menschen aus anderen Ländern un­ ter­hal­ten. Heinrich Hei­ne. У наші дні німецька — одна з най­ ва­ж­ли­ві­ших мов у світі. der viel Zeit und Kraft ko­stet. Robert Koch. der Sprachen kennt. Це мова Йогана Вольфганга Гете. deren Mut­ter­spra­che Deutsch ist. які зро­би­ли великий внесок у розвиток на­у­ки всьо­го світу? . In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig Fremdsprachen zu lernen. живуть у Фе­де­ра­ ти­в­ній республіці Німеччині. чи­та­ти зарубіжних авторів у оригі­ налі. який потребує багато часу та зусиль. dass viele gebilde­ te Menschen Sprachgenies waren. Friedrich Schiller. Генріха Гейне. що розширює кругозір. Люк­сем­бу­р­зі та Ліх­тен­ штей­ні. для третіх ви­вчен­ня мов — хобі. Die deutsche Sprache ist eine Sprache der Kultur und der Wissenschaft. тому що їм потрібно це для роботи. Рудольфа Дізеля. Wer kennt nicht die Namen von Conrad Röntgen. для яких ні­ме­ ць­ка мова — рідна. Ich lerne Deutsch. що багато освічених лю­ дей були поліглотами. Ihre Werke gehören zur Weltliteratur. Bertold Brecht und Heinrich Böll. Генріха Белля. хто знає іноземні мови. Їх твори належать до світової кла­сики. weil sie die­se bei ihrer Arbeit brauchen. Es ist ein langwieriger und komplizier­ter Prozess. Той. leben in der Bun­des­re­pu­blik Deutschland. Роберта Коха. in der Schweiz. andere ma­ chen Reisen ins Ausland. Jemand. Ав­с­т­рії. in der man Beziehungen auf vielen Gebieten der Kultur und auch der Wissenschaft anknüpft. Бер­ тольда Брехта. Manche lernen Sprachen. якою за­в’я­зу­ють­ся відносини у багатьох га­ лу­зях культури та науки. може роз­мо­в­ля­ти з людьми з інших країн. Es ist kein Wunder. fremdspra­chige Literatur im Original lesen. Я вивчаю німецьку мову. Hundert Millionen Menschen. Sie ist die Sprache von Johann Wolf­ gang Goethe. die ei­nen großen Beitrag zur Entwicklung der Wis­sen­schaft in der ganzen Welt ge­lei­stet haben? Вивчення іноземних мов — нелегка справа.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 263  Fremdsprachen in unserem Leben  ²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³ Das Erlernen einer Fremdsprache ist nicht leicht. was sehr lehrreich ist. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. Deutsch ist heute eine der wichtigsten Sprachen der Welt. Геор­ га Ома й багатьох інших. мова. Rudolf Diesel. інші по­ до­ро­жу­ють за кордоном. Деякі люди вивчають мови. Це довгий та складний процес. Хто не знає імен Конрада Рентгена.

Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik. t) — зв’язувати Beitrag leisten zu — робити внесок 1. Fremdprachen spielen eine sehr große Rolle in unserem Leben. 2. що князь Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. Сьогодні мільйони людей у всьому світі вивчають іноземні мови. Великий німецький поет Іоганн Во­ль­ ф­ганг Гете одного разу сказав: «Той. щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ.264 Die Ausbildung in unserem Leben l Der große deutsche Dichter Johann Wolf­gang Goethe sagte einmal: “Wer keine Fremdsprache spricht. Але в той час вивчення іноземних мов було привілеєм людей багатих. Відомо. не знає й своєї власної». um sich selbst und seine Umgebung besser zu verstehen. у тому числі і на Русі. треба вивчати іно­ зе­м­ні мови. In Europa begann man im elften Jahr­ hun­dert Fremdsprachen zu erlernen. Wirtschaft und Kunst Menschen mit Sprach­kennt­nis­sen. В Європі почали вивчати інозем­ ні мови в XI столітті. Уже багато століть вивчають іноземні мови. . auch in Russland. Es ist bekannt. Для того. kennt auch seine Muttersprache nicht”. Damals aber war das Studium der Fremd­spra­chen ein Privileg der Rei­chen. хто не знає іноземної мови. Іноземні мови відіграють дуже вели­ ку роль у нашому житті. економіки та мистецтва сучасному суспільству по­ трі­б­ні люди зі знанням мов. Fremdsprachen zu erlernen? Was für eine Sprache ist Deutsch? Welche hervorragenden Menschen Deutschlands kennen Sie? Was sagte Goethe über das Studium der Fremdsprachen?  Warum lernen wir Fremdsprachen?  ×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè? Seit vielen Jahrhunderten erlernt man Fremdsprachen. Man lernt eine Fremdsprache. Heute erlernen Millionen von Menschen in der ganzen Welt Fremd­ sprachen. 3. навколишній світ sich unterhalten (ie. dass der Fürst Jaroslaw der Weise viele Fremdsprachen kann­te. die Umgebung — оточення. 5. Wörter und Wendungen langwierig — довгий es ist kein Wunder — не дивно die Beziehungen — відношення  anknüpfen (te. a) — бесідувати  lehrreich — повчальний  kompliziert — складний Fragen zum Text Wie ist das Erlernen der Fremdsprache? Warum ist es wichtig. 4. Для розвитку техніки.

Besonders aktuell ist das Studium der Fremdsprachen heute in unserem Land. Die Menschen wollen auch Werke der schönen Literatur und auch Zeit­ schrif­ten und Zeitungen im Original lesen. Особливо актуальним є вивчення іно­ зе­м­них мов сьогодні в на­шій країні. спілкуватися з ними осо­би­с­то. історією та географією.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 265 Zum Beispiel. Wann begann man in Europa Fremdsprachen zu erlernen? 2. seine Literatur. її літературою. Die Menschen wollen Fremdsprachen erlernen. ein guter Ingenieur oder ein hochqualifizierter Arbeiter muss tech­ni­sche Dokumente zu Importmaschinen und Apparaten übersetzen können. lernt gleichzeitig die Kultur eines fremden Landes. um mit ihren ausländischen Freun­den im Briefwechsel zu stehen. хороший інженер або висококваліфікований­ ро­бітник по­ винні уміти прочитати технічну до­ ку­ме­н­та­цію до імпортних машин та апаратів. Wo ist heute das Fremdsprachenstudium besonders aktuell? 5. Люди хочуть вивчати іноземні мови. mit ihnen persönlich zu verkehren. На заняттях з іноземної мови людина тренує свою пам’ять та мис­ лення. щоб листуватися зі своїми за­ру­бі­ж­ ни­ми друзями. Людина. одночасно знайомиться з культурою чужої країни. а також журнали та газети. Welche Möglichkeiten bieten uns heute Fremdsprachenkenntnisse an? . Der Mensch. War das Studium der Fremdsprachen im alten Rußland allen Menschen zugänglich? 3. Наприклад. Ge­ schich­te und Geographie kennen. Wörter und Wendungen der Fürst. Warum braucht man heute Fremdsprachenkenntnisse? 4. -n — багач  die Gesellschaft — суспільство  hochqualifiziert — висококваліфікований im Briefwechsel stehen — листуватися  verkehren (te. яка вивчає іноземну мову. t) — спілкуватися  das Gedächtnis — пам’ять gleichzeitig — одночасно  das Denken — мислення Fragen zum Text 1. In den Fremdsprachenstunden übt der Mensch sein Gedächtnis und Denken. Eine Fremdsprache hilft die Mut­ter­spra­ che besser zu kennen. der eine Fremdsprache er­ lernt. Іноземна мова допомагає краще пі­ зна­ти свою рідну мову. -en — князь der Weise. -n — мудрець  der Reiche. Люди також хочуть читати в оригі­ налі твори художньої літератури.

Богдан Хмельницький народився в сі­м’ї сотника в 1595 р. Dies war der erste Versuch un­ab­hän­ gig zu werden. У нього забрали спадщину його сім’ї та до смерті забили 10-річного сина. Ihm wurde das Erbgut der Familie ge­ nom­men und sein zehnjähriger Sohn zu Tode geprügelt.VIII . Aber Chmelnytzky hielt sich bis ans Le­ bens­en­de an den Vertrag. не ма­ ю­чи можливості зробити це самому. ге­ть­ман Богдан Хмельницький. Der Perejaslawische Rat gab 1654 die Vereinigung der Ukraine mit Russland bekannt. У молодості відзначився в кіль­кох по­ хо­дах козацького війська. ви­ря­див послів до Москви. Його пропозицію прийняли козаки та простий народ. Але Хмельницький до кінця життя був вірним договору. Chmelnytzky ging zu den Kosaken nach Saporishja und schlug dort vor. Er bekam eine glänzende Ausbildung. schickte Getman Chmelnytzky seine Botschafter nach Moskau. Він став на чолі козаків і отримав кі­ ль­ка перемог над поляками. . Der Zar erfüllte nicht die Erwartung Chmel­niz­kis. sprach mehrere Sprachen. знав кіль­ка мов. Він отримав блискучу освіту. Als Jüngling zeichnete er sich bei ei­ni­ gen Märschen der Kosakenarmee aus. Бажаючи закріпити свої перемоги. Гноблення польських «шляхтичів» Хмельницький пізнав на собі. Sein Vorschlag wurde von den Kosaken und auch vom gemeinen Volk an­ge­nom­men. seine Siege zu fe­sti­ gen. Хмельницький вирушив до за­по­рі­зь­ ких козаків і запропонував готувати­ ся до національно-визвольної війни. Chmelnytzky erfuhr am eigenen Leibe die Schwere der polnischen “Schlach­te”. Er stand an der Spitze der Kosaken und errang eine ganze Reihe von Siegen über die Polen. Однак цар не виправдав надій Хме­ль­ ни­ць­ко­го. Hervorragende Menschen der Ukraine (Âè äàòí³ ëþäè Ó êðà¿ í è)  Bohdan Chmelnytzky  Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé Bohdan Chmelnytzky wurde 1595 in der Familie eines Sotniks geboren. Це була перша спроба досягти не­за­ ле­ж­но­с­ті. Mit dem Wunsch. aber selbständig hierzu nicht im­ stan­de. Переяславська рада в 1654 ро­ці про­ го­ло­си­ла об’єднання України та Ро­сії. den na­tio­na­len Befreiungskrieg vorzu­ bereiten.

Stepan Masepa.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 267 Gestorben ist dieser ungewöhnliche Mensch und Politiker im Jahre 1657. Іван Мазепа народився 20 берез­ня 1632 року в Мазепинцях на Київ­щині. -n — нащадок Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Bogdan Chmelnizki? Wo zeichnete er sich als Jüngling aus? Was schlug Bogdan Chmelnizki den Kosaken vor? Wofür kämpfte er? Warum ehrt ihn das ukrainische Volk?  Iwan Masepa  ²âàí Ìàçåïà Iwan Masepa war einer der be­kann­te­ sten Getmans der Ukraine. den Sieg erringen (a. Dann studierte er in Polozk an der Hoch­schu­le und ging mit 16 Jahren nach Sitsch. um das militärische Handwerk zu erlernen. тут: бути вірним der Nachkomme. 2. Der Vater lwans. In der Hauptstadt der Ukraine Kyjiw er­ rich­te­ten die dank­baren Nachkommen ein Denkmal für Bohdan Chmelnytzky. Мазепа в 12 років писав вірші лати­ ною. Померла ця незвичайна людина й по­ лі­тич­ний діяч 1657 року. März 1632 in Masepinzy bei Kyjiw ge­bo­ren. -e — юнак  sich auszeichnen (te. u) — отримати перемогу unabhängig — незалежний  bekanntgeben (a. Степан Мазепа. a) — пропонувати  das gemeine Volk — простий народ 1. war ein kluger und gebildeter Mensch. Іван Мазепа був одним з най­ві­до­мі­ ших гетьманів України. 4. Wörter und Wendungen der Jüngling.) (ie. e) — проголошувати  sich halten an (Akk. t) — відрізнятися  am eigenen Leibe — на собі das Erbgut — спадщина  prügeln (te. a) — дотримуватися. Потім він навчався у Полоцьку в ви­ щій школі та в 16 років пішов на Січ на­вча­ти­ся військовому ремеслу. Добра пам’ять про Хмельницького збе­ре­г­ла­ся на віки. Батько Івана. 5. Im Alter von 12 Jahren schrieb Masepa Gedichte in Latein. Über die Jahrhunderte wurde das gute Andenken an Chmelnytzky bewahrt. t) — бити  vorschlagen (u. und er erzog seinen Sohn zu einem wis­sen­den Menschen. Iwan Masepa wurde am 20. був ро­зу­м­ною та освіченою людиною й свого сина виховав просвіченою лю­ди­ною. Вдячні нащадки поставили Богдану Хмельницькому пам’ятник у столиці України — Києві. 3. .

268 Hervorragende Menschen der Ukraine l Für seinen Mut und seine Klugheit lieb­ ten ihn alle Kosaken und der Getman Chmelnytzky riet seinen Eltern. Schewtschenko wird mit Recht ein Ge­nie des ukrainischen Volkes ge­nannt. zweitens­ wussten alle. щоб Україна була віль­ною та про­сві­че­ною державою. Він побудував на власні кошти багато шкіл і церков. Er baute mit eigenen Mitteln viele Schu­len und Kirchen. 6. im Land Ord­ nung zu schaffen und den Bil­dungs­ stand zu erhöhen. das Handwerk. dass er die Ukrai­ne über al­les liebt und ihr treu dienen wird. . по-друге. обізнаний  erhöhen (te. Nach einiger Zeit wählten die Kosaken Iwan zum Getman. Він народився 9 березня 1814 року в сім’ї кріпосного селянина в селі Мо­ ри­н­ці. По-перше. Іван Мазепа намагався навести по­ ря­док у країні й підвищити рівень її про­сві­ти. Wörter und Wendungen wissend — такий що знає. Згодом козаки обрали Івана Мазепу гетьманом. За хоробрість і розум його полюбили всі козаки. Тараса Григоровича Шевченка по пра­ву названо генієм українського на­ро­ду. Erstens war Masepa damals der Gebil­ detste­ unter den Kosaken. Iwan zur Fortsetzung seiner Ausbildung ins Aus­land zu schicken. die Ukraine zu einem un­ab­ hän­gi­gen und geistig hochentwickel­ ten Staat zu machen. що він над усе любить Ук­ раїну й буде вірно їй служити. 2. Iwan Masepa versuchte. 5. а гетьман Хмельницький радив його батькові послати Івана про­до­в­жу­ва­ти своє навчання за ко­р­ до­ном. Мазепа прагнув усе своє життя до того. Er wurde am 9. t) nach (Dat. -e — ремесло der Bildungsstand (die Bildungsstände) — рівень освіти Fragen zum Text Wann wurde I. Masepa trachtete sein ganzes Leben danach. Masepa geboren? Zu welchem Menschen haben die Eltern ihren Sohn erzogen? Wo erlernte Iwan Masepa das militärische Handwerk? Wo hat Iwan Masepa seine Ausbildung bekommen? Was liebte Masepa über alles? Wonach trachtete er sein ganzes Leben?  Taras Schewtschenko  Òàðàñ Øåâ÷åíêî Taras H. Мазепа був тоді найбільш освіченим серед козаків. 4. усі знали. März 1814 in der Fa­mi­ lie eines Leib­ei­ge­nen im Dorf Morinzy ge­bo­ren. t) — підвищити  trachten (te.) — прагнути до чогось 1. 3.

denn mit 9 Jahren verlor er die Mutter und mit 12 Jahren den Vater. Mit 26 Jahren veröffentlichte er “Kob­ sar”. Hier lernte er russische und aus­l­ändis­ che Literaturwerke jener Zeit und Mei­ ster der Malkunst kennen. Viele seiner Gedichte wurden zu Lie­ dern. оскільки в 9 років він втратив матір і в 12 років — батька. А. Das Malen lernte Schewtschenko bei dem Ikonenmaler des Dorfes. За це царський уряд заарештував по­ ета. Жуков­ ського. Заслання. Завдяки щасливому повороту долі молодий Шевченко потрапляє до Пе­ тер­бур­зь­кої Академії мистецтв. ein hervorragendes Werk der ukrai­ni­schen Literatur. Schewtschenko vom Volk seinen zwei­ten Namen. Nicht weit von der Stadt Kaniw steht auf einem Hügel ein großartiges Denkmal des Dichter. Sein ganzes Leben kämpfte er für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Vol­kes. An der Akademie traf er W. Поблизу Канєва на кургані стоїть ве­ ли­ч­ний пам’ятник поетові. die Trennung von der Heimat. Усе своє життя Шевченко боровся за волю й незалежність свого народу. Für seinen Kampf wurde er von der za­ ri­sti­schen Regierung verhaftet und in die Orenburger Steppen verbannt. März 1861 mit 47 Jahren. Damals erhielt T. Es war ihm streng verboten zu schrei­ ben oder zu malen. Das Volk ehrt seinen Helden und ver­ gisst ihn nie. das Verbot zu schreiben und zu malen. Die Verbannung.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 269 Schon sehr früh lernte er schwere Ar­beit kennen. Kobsar. der sich für die Be­frei­ung Schewt­schen­kos aus der Leib­ei­gen­ schaft einsetzte. Schewtschenko starb am 10. Народ шанує свого героя й ніколи його не забуде. У 26 років Шевченко публікує свій «Ко­б­зар» — видатний твір українсь­ кої лі­те­ра­ту­ри. Багато його віршів стали піснями. . Тоді Тарас Шевченко й отримав у на­ ро­ді своє друге ім’я — Кобзар. відірваність від рідної зе­м­ лі. Shu­ kowsky. Тут він познайомився з творами ро­сій­сь­кої та зарубіжної літератури того часу та з майстрами живопису. Уже змалку він пізнав тяжку працю. Йому було суворо заборонено писа­ ти або малювати. заборона писати й малювати при­ зве­ли його до ранньої смерті. Тарас Шевченко помер 10 травня 1861 року у віці 47 років. A. Durch eine glückliche Schicksalswende gelangte der junge Schew­tschenko an die Petersburger Kunstakademie. який і сприяв його ви­ку­пу з невільництва. У Петербурзі він зустрів В. заславши його до Оренбурзьких степів. bewirkten seinen frühen Tod. Він навчався малюванню у місцевого іконописця. T.

5. Als er beim Herrn Engelhardt als Kam­ mer­die­ner_ diente. In vielen Häusern in der Ukraine fin­ den wir auf einem Ehrenplatz ein Porträt von Taras. Im Atelier des Malers Schirjajew lernte er mit Aquarellfarben zu malen. wie er liebevoll vom Volk ge­nannt wird. t) für (Akk.   verbannen (te. він звертався до історії батьківщини. t) — попадати 1. він перемальовував з луб­ ків. Сюди приїздять люди з усього світу вшанувати пам’ять поета. das waren Blei­stift­zeich­ nun­gen. Т. Wörter und Wendungen der Leibeigene.. Тут юнака повинні були вивчити на придворного художника. . t) — заслання  bewirken (te. Г. H. er wandte sich an die Geschichte der Heimat. це були малюнки олівцем. um dem Dichter zu ehren.270 Hervorragende Menschen der Ukraine l Hierher kommen Menschen aus aller Welt. t) — стати причиною Fragen zum Text Wie war die Kindheit von T.. Der Gutsherr Engelgardt bemerkte sei­ ne Begabung zum Zeichnen und nahm ihn nach Petersburg mit. -n — кріпосний die Schicksalswende. Його композиції висловлювали про­ тест проти насильства. Коли він служив у пана Енгельгардта денщиком.) — вступитися за. Schewtschenko begann schon in seiner Kindheit zu malen. Seine Kompositionen drückten den Pro­test gegen Gewalt aus. Hier sollte der Junge zum Hofmaler aus­ge­bil­det werden. zeichnete er pri­mi­ti­ ve Bilder ab. sich einsetzen (te. Пан Енгельгардт помітив його талант до малювання і взяв його з собою у Петербург. 4. 3. У майстерні художника Ширяєва він навчився малювати акварельними фарбами. 2. У багатьох домівках в Україні на по­ че­с­но­му місці знаходиться портрет Та­ра­са — так любовно називають Ше­ в­че­н­ка в народі. Schewtschenko? Wen lernte Schewtschenko an der Kunstakademie kennen? Wofür kämpfte Taras sein ganzes Leben? Was wurde ihm von der zaristischen Regierung verboten? Wie ehrt das Volk seinen Helden?  Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko  Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî T. Шевченко почав малювати ще в дитинстві. -n — поворот долі gelangen (te.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè Seine ersten Bilder waren Aquarell­ bildnisse: “Der Frauenkopf”. На портретах він правдиво ві­до­бра­ жав не тільки зовнішність людини. Вершиною його художньої творчості був його «Автопортрет». Шевченка. Це були малюнки з натури. але і риси її характеру. und seit dem 21. Für seine Bilder “Katheryna” und “Die Zi­geu­ne­rin–Wahrsagerin” bekam er eine Silbermedaille. За свої картини «Катерина» і «Циганка-ворожка» він отримав срібну медаль. . акварелі на іс­то­ри­ ч­ні теми: «Смерть Лукреції». Die Höhe des künstlerischen Schaffens war sein “Selbstbildnis”. Aquarelle zu hi­sto­ri­ schen Themen: “Der Tod von Lu­kre­zy­ ja”. Einen großen Einfluss übte auf ihn die Malerei von Brjullow und besonders sei­ne Porträtkunst aus. Hier begann er Landschaftsgemälde zu schaffen: “Auf dem Bienenstand”. У 1838 році Брюллов і Венеціанов ви­ку­пи­ли його з кріпацтва. «Натурниця»). Es waren die Zeichnungen nach der Natur. Die erste Periode seines Schaffens als Maler fällt auf die Jahre 1838–1843. “Der Tod von Socrates”. 271 Його першими картинами були ак­ва­ ре­ль­ні картини: «Голова жінки». Der berühmte Maler Brjullow in­ter­es­ sier­te sich für das Schicksal von T. Mai 1839 wur­ de er Stu­dent der Aka­de­mie der Künste. “Der Tod von Bohdan Chmelnyzky”. “Das Modell”. sondern auch seine Cha­rak­ ter­ei­gen­schaf­ten dar. Перший період його творчості як ху­ до­ж­ни­ка припав на 1838—1843 рр. 1838 wurder von Brjullow und We­ne­ zia­now aus der Leibeigenschaft los­ge­ kauft. він закінчив Академію ми­с­ тецтв. “Das Elternhaus” (Zeichnung). «Смерть Богдана Хмельницького». «Батьківський будинок» (ма­лю­нок). das Porträt von Engelhardt. Er wurde zum Lieblingsstudenten von Brjullow. У 1845 р. Його натурниками були його друзі («Жі­н­ка в постелі». він став студентом Ака­де­мії ми­с­тецтв. порт­ рет Енгельгардта. Великий вплив на нього мав жи­ вопис Брюллова і особливо його мистецтво портрета. In seinen Bildnissen stellte er wahr­ heits­ge­treu nicht nur das Äußere des Men­schen. Seine Modelle waren seine Freunde: “Die Frau im Bett”. Він став улюбленим студентом Брюл­ ло­ва. Im Jahre 1845 beendete er die Aka­de­ mie der Künste. і вже 21 тра­в­ня 1839 р. Видатний художник Брюллов за­ці­ка­ ви­в­ся долею Т. Seine erste Reise in die Heimat war im April 1843. «Смерть Сократа». Schewt­schen­ko. Тут він почав створювати пейзажі «На пасіці». Його перша поїздка на Батьківщину була в квітні 1843 р.

перший ви­да­ т­ний письменник та драматург нової укра­ї­н­сь­кої літератури. Під час заслання в Оренбурзькій гу­ бе­р­нії він створив багато пейзажів та акварелей. Kreide). Sehr berühmt sind seine Bilder: “Im Ge­fäng­nis“ (Tusche). F. . der erste hervor­ ragende Schriftsteller und Dra­ma­ti­ker der neu­en ukrainischen Li­te­ra­tur. das Porträt von M. 2. Schewtschenko zu malen? Wer war sein erster Lehrer in Petersburg? Wann bezog er die Akademie der Künste? Welche Bilder von T. der Gutsherr. sondern auch der Weltkunst ein. портрет М. Schewtschenko sind Ihnen bekannt? Was war für sein Schaffen kennzeichnend?  H. Харків). Г. 5. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî H. Kwitka-Osnowjanenko  Ã. -e — натурниця die Wahrsagerin — ворожка das Selbstbildnis. С. Schewtschenko leistete einen großen Beitrag zur Entwicklung des Porträts. Er stammte von den reichen Kosaken ab (Starschinen). 3. Sein Heimatsort ist das Dorf Osnowa (jetzt die Stadt Charkiw). Щепкіна (олі­ вець. Його батьківщина — село Основа (нині м. der literarische Deck­na­me Hrizj­ko Osnowjanenko. “Das Spießrutenlaufen“ (Tusche). Він посідає достойне місце в історії не лише українського. Kwitka.272 Hervorragende Menschen der Ukraine l Während der Verbannung in Oren­bur­ ger Gouvernement schuf er viele Land­ schafts– und Aquarellbilder. «По­ка­ран­ня шпіцруте­ нами» (туш). -se — автопортрет der Bienenstand — пасіка die Verbannung — вигнання das Spießrutenlaufen — покарання шпіцрутенами Fragen zum Text Wann begann T. Відомі його картини «У в’язниці» (туш). Він родом з багатих козаків (ста­р­ шин). але і світового мистецтва. Шевченко зробив великий внесок у розвиток портрета та жанрових ка­ р­тин. крей­да). Schtschepkin (Bleistift. літературний псевдонім Гри­ць­ко Основ’яненко. Ô. громадський діяч. t) — викупати nach der Natur — малювати з натури 1. Wörter und Wendungen der Kammerdiener — денщик primitives Bild — лубок das Atelier. -s — майстерня (художника) die Leibeigenschaft — кріпосне право loskaufen (te. 4. -n — поміщик das Modell. November 1778 geboren. H. F. народився 18 листопада 1778 р. Квітка. der Pro­mi­nen­te des öffentlichen Lebens wurde am 18. des Landschafts– und Genrebildes. Ф. S. Er nimmt einen würdigen Platz in der Geschichte nicht nur der ukrainischen.

Свої твори він писав українською та російською мовами. “Der Kur­pfu­scher”. Kwitka–Osnowjanenko wurde Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Charkiwer Universität. Він брав активну участь у гро­мад­сь­ ко­му та культурному житті Харкова. за пропаганду народної теми в літературі. Квітка-Основ’яненко виступав за ре­ фо­р­ми вдосконалення тодішнього су­с­пі­ль­с­т­ва. Mit 23 Jahren ging er ins Kurjasher Klo­ ster. Потім був комісаром народного опо­ л­чен­ня. Квітка-Основ’яненко отримав до­ ма­ш­ню освіту. У репертуарах багатьох театрів і сьо­ го­дні стоїть його комедія «Сватання на Гончарівці» (1835). “Hannussja”. його директором. für die Propaganda des volks­ tümlichen Themas in der Li­te­ra­tur auf. . Kwitka-Osnowjanenko bekam sei­ ne Bil­dung zu Hause. «Ярмарок». Er nahm am gesellschaftlichen und kul­ tu­rel­len Leben von Charkiw aktiv teil. 273 Г. новели «Життя та при­годи Сто­л­бі­ко­ва» (1841). Vor­sit­zen­der der Kammer des Kri­mi­nal­ge­rich­tes in Charkiw. aber nach vier Jahren kehrte er zum weltlichen Leben zurück. «Зна­хар». Kwitka-Osnowjanenko trat für die Re­for­ men der Vervoll­kommnung der da­ma­li­gen Gesellschaft. des Instituts der vor­neh­men Mädchen und der Charkiwer Gouvernementsbibliothek. war auch ei­ ner der Begründer des Charkiwer Thea­ ters und seit 1812 sein Leiter. Auf den Spielplänen vieler Theater steht bis heute sein Lustspiel “Werbung in Gontschariwka” (1835).l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè H. Ф. Adelsmarschall (1817—28). Essays “Die Geschichte des Charkiwer Theaters”. “Frau Sot­ny­kiw­na”. “Der Jahrmarkt”. Квітка-Основ’яненко став членом на­ у­ко­во­го товариства Харківського уні­ вер­си­те­ту. У 23 роки він пішов до Курязько­ го мо­на­с­ти­ря. F. Unter den besten Werken in der rus­si­ schen Sprache sind der Roman “Herr Chaljawsky” (1840). Er stand auch an der Spitze der wohl­ tä­ti­gen Gesellschaft. “Die Wah­ len des Adels”. але за чотири роки повернув­ся до мирського життя. есе «Іс­то­рія Харківського­ театру». інститут шляхетних дівчат та Ха­р­ків­ сь­ку губернську бібліотеку. був одним із засновників Харківського театру. Später war er Komissar eines Volkslandsturmes. Seine ersten Werke veröffentlichte er in der Zeitschrift “Ukrainischer Bote” (“Ukra­jin­skyj Westnyk”). Novellen “Das Le­ben und Abenteuer von Stolbikow” (1841). «Ганну­ ся». головою палати кримі­ нального суду в Харкові. Він очолював благодійне товариство. Seine größten Werke sind die Lust­spie­le “Fremder aus der Hauptstadt”. Серед найкращих його робіт ро­ сій­сь­кою мовою — роман «Пан Ха­ляв­ський» (1840). «Шельменко-денщик» та інші. предводителем дворянства (1817—28). «Вибір дво­рян­с­т­ва». Свої перші твори він опуб­лікував в «Українському віснику». а з 1812 р. «Панна Сотниківна». Його найзначніші твори — це ко­ медії «Приїжджий зі столиці». “Der Offiziersbursche Schelmenko” und andere. Seine Werke schrieb er in der ukrai­ni­ schen und russischen Sprache.

Т. -n — денщик die Werbung — сватання der Kurpfuscher = der Wunderdoktor — знахар das Lustspiel — комедія Fragen zum Text Wofür ist Kwitka–Osnowjanenko bekannt? Aus welcher Familie stammte er? Wie heißen seine ersten Werke? Welche Lustspiele sind Ihnen bekannt? Wie nannte man ihn? . 3. Schewtschenko machte Illustrationen zu einigen seiner Bücher. Його твори перекладені багатьма мо­ва­ми. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt.274 Hervorragende Menschen der Ukraine l Im Jahre 1854 wurde in Paris seine No­vel­le “Die herzliche Oxana” in der fran­zö­si­schen Sprache veröffentlicht. 2. була опублікована в Пари­ жі його но­ве­ла «Сердешна Оксана» фран­цузькою мовою. Kwitka–Osnowjanenko korrespondierte mit T. 4. Sein Schaffen übte einen bedeuten­ den Einfluss auf die weitere Entwicklung der ukrainischen Literatur aus. приїжджий der Offiziersbursche. T. Його творчість мала великий вплив на подальший розвиток української лі­те­ра­ту­ри. Wörter und Wendungen der Deckname — псевдонім der Prominente des öffentlichen Lebens — громадський діяч das weltliche Leben — мирське життя der Volkslandsturm — народне ополчення der Adelsmarschall — предводитель дворянства der Adel — дворянство wohltätig — благодійний das Institut der vornehmen Mädchen — інститут шляхетних дівчат 1. У 1854 р. Квітку-Основ’яненка називали «ба­ть­ ком української прози». 5. Шевченко зробив ілюстрації до дя­ ких з його книг. August 1843. Він помер 8 серпня 1843 р. Schewtschenko. die Vervollkommnung — удосконалення der Fremde. -n — чужий. Er starb am 8. Man nannte Kwitka*Osnowjanenko “den Vater der ukrainischen Prosa”. Квітка-Основ’яненко переписувався з Т. Шевченком.

Einen großen Einfluss übte auf ihn der Maler I. der Umgang mit ih­nen half Repin die unmittelbare Ver­ bin­dung mit der Ukraine zu fühlen. У Петербурзі він навчався в Академії мистецтв. Repin  Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ². “Mutter Gottes mit dem Säug­ling” (1862). і вона му­ж­ньо боролася з нуждою й усіма тру­д­но­ща­ми. Ілля Юхимович Рєпін народився 5 сер­п­ня 1844 р. gutmüti­ ge und feinfühlige Frau. М. Серед студентів Академії було ба­га­то українців. спілкування з ними до­по­ ма­га­ло Рєпіну відчувати без­по­се­ре­д­ ній зв’язок з Україною. Антокольський. Крамський. Його мати була доброю. Його батько був солдатом улансько­ го полку. “Treidler an der Wol­ga” (“Burlaky”).l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 275  Unser weltberühmter Landsmann I. M. J. Zuerst schuf er Werke zu den religi­ ösen Themen: “Christus mit der Dor­ nen­kro­ne” (1858). Mit 27 Jahren trat er in den Ruhestand. а пізніше ві­ до­мий укра­ї­н­сь­кий художник. «Божа матір з не­мо­в­ лям» (1862). Während des Studiums an der Aka­de­mie besuchte er dreimal seinen Heimatsort. Sein Vater war Soldat eines Kavallerieregiments (Ulany). . sie kämpfte mutig mit Not und allen Schwie­rig­kei­ten. «Хресний хід у Курській гу­бе­р­нії» (1883). In Petersburg studierte er an der Aka­ de­mie der Künste. розумною й чуйною жінкою. кï³í Illja Juchymovytsch Repin wurde am 5. “Kreuzgang im Kurs­ker Gou­ver­ne­ment” (1883). August 1844 in der Siedlung Os­si­ now­ka. Під час навчання в Академії він тричі відвідав своє рідне місто. Спочатку він створював твори на ре­лі­гій­ні теми: «Христос з терновим ві­н­ком» (1858). nicht weit von Tschugujiw (Gebiet Char­kiw) geboren. «Бурлаки на Волзі». Sie hatte einen starken Charakter. Kramsky und später der be­ kann­te ukrai­ni­sche Maler. У 27 років він пішов у відставку. Seine Mutter war eine kluge. Er hatte viele Auszeichnungen für die Teilnahme an den Feldzügen. Das Leben des einfachen Volkes aber bewegte ihn am meisten: “In Begleitung der Gendarmen”. Þ. скуль­ птор і пе­да­гог М. Unter den Studenten der Akademie wa­ren viele Ukrainer. Великий вплив на нього справив ху­до­ж­ник І. у селі Осинівка неподалік від Чугуєва (Харківська область). Але життя простого народу хви­лю­ва­ ло його найбільше: «У супроводі жа­н­ да­р­мів». У нього було багато нагород за участь у військових походах. Bildhauer und Päd­ago­ge M. У Чугуєві Рєпін жив до від’їзду в Пе­ тер­бург у 1863 році. У неї був сильний характер. In Tschugujiw lebte Repin bis seine Ab­ rei­se nach Petersburg im Jahre 1863. Antokolsky aus.

 Repin nehmen die zahlreichen Por­träts seiner Verwandten und Be­ kann­ten ein. де створений зал Рє­пі­на. «Гопак». -züge — поход. September 1930. Nach seinem Testament wurde er in Re­pi­no begraben. des Rus­si­schen Mu­ se­ums. Його глибоко народна творчість на­ле­жить українському народові і є бли­зь­кою йому та зрозумілою. Repin starb am 29. Особливе місце у творчості Рєпіна займають численні портрети його ро­ ди­чів і знайомих. Про життя й творчість великого жи­ во­пи­с­ця повідомляють експозиції в музеї Чугуєва та перетвореного на музей маєтку Пенати в селищі Рєпіно (раніше Куокаллє) під Петер­ бургом. Viele Gemälde von Repin wurden in vie­len internationalen Aus­stellungen ge­büh­ren­der­wei­se eingeschätzt. Найбільша колекція творів Рєпіна в Україні зібрана в Харківському ху­ до­ж­ньо­му музеї. -e — полк der Feldzug. Картини Рєпіна є гордістю най­бі­ль­ ших художніх музеїв: Третьяковської га­ле­реї. «Вечор­ ниці». За заповітом був похований у Рєпіно. Sein tief volkstümliches Schaffen ge­ hört dem ukrainischen Volk und ist ihm na­he­ste­hend und verständlich. Einen besonderen Platz im Schaffen von I. Wörter und Wendungen der Landsmann — земляк das Regiment. Das ukrainische Thema findet Aus­druck im berühmten Gemälde “Die Sapo­ris­her Kosaken”. t) — хвилювати . Українська тема відбита у відо­ мій кар­тині «Запорізькі козаки» та в остан­ніх картинах художника «Чо­р­ но­мор­сь­кі козаки». I. Über das Leben und Schaffen des gro­ ßen Kunstmalers berichten die Ex­po­si­tio­ nen in Tschugujiw und des ins Mu­se­um verwandelten Landgutes “Pena­ty“ (die Penaten) in der Sied­lung Repino (frü­her Kuokalle) bei Peters­burg. “Der Gopak”. Російського музею. Repin sind der Stolz der größten Kunstmuseen: der Tret­ja­kow–Galerie. кампанія einen Einfluß ausüben — справляти вплив der Kunstmaler — живописець gebührenderweise — гідно in den Ruhestand treten — піти у відставку feinfühlig — чуйний der Kreuzgang — хресний хід das Testament — заповіт volkstümlich — народный j-m nahestehend sein — бути близьким bewegen (te. “Wetschornyzi”. Die größte Sammlung der Werke Re­ pins in der Ukraine ist im Charkiwer Kunst­mu­se­um zusammengetragen. wo der Re­pin–Saal geschaffen wurde. Багато картин Рєпіна були гідно оці­ не­ні на багатьох міжнародних ви­ста­ в­ках. in den letzten Gemälden des Künstlers “Die Schwarzmeerkosaken”. Рєпін помер 29 вересня 1930 року.276 Hervorragende Menschen der Ukraine l Die Gemälde von I.

4. в селі Гриньки (Пол­та­в­сь­ка область). Er übte Klavier und beschäftigte sich mit der Kompositionstheorie. 2. Ëèñåíêî Mykola Vitalijowitsch Lyssenko. ет­но­ граф. За його ініціативою були створені сту­ де­нт­сь­ка музична група та хор. Спочатку він навчався в Ха­р­ків­сь­ко­ му. 277 Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte I. und sie traten oft vor dem Studenten­ publikum auf. Dirigent und Pianist wurde am 22. . Микола Віталійович Лисенко. der her­ vor­ra­gen­de ukrainische Komponist. Â. «Збірник українських пісень». 1867 wurde Lyssenko Student am Kon­ ser­va­to­ri­um im Leipzig. Repin? Welche Künstler beeinflussten ihn? Welches Thema stand ihm nahe? Welche Gemälde von Repin sind Ihnen bekannt? Besuchen Sie oft Kunstmuseen oder Kunstausstellungen?  M. і вони часто виступали перед сту­ де­нт­сь­кою публікою. J. V. Et­ no­graph. 5. а пізніше в Київському уні­вер­си­те­ ті на факультеті природничих наук. später in Kyjiw an der Fakultät für Naturwissenschaften. Lyssenko fühlte. диригент і піаніст. Його перший твір називається «За­по­ віт». “Sammlung der ukraini­ schen Lie­der”. ви­да­т­ ний український композитор. Лисенко відчував. dass die Musik seine Berufung und sein Element ist. Sein Vater stammte aus den Kosaken– Starschinen. Er war Dirigent dieser Musikgruppe. Nach seiner Initiative wurden eine Studentenmusikgruppe und ein Chor ge­schaf­fen. Zuerst studierte er an der Charkiwer Uni­ver­si­tät. Після закінчення університету він за­ пи­сав багато народних пісень і опра­ цю­вав їх. Він займався на фортепіано й те­о­рі­ єю композиції. 3. März 1842 im Dorf Hrynjky (Gebiet Pol­ta­wa) geboren. Своє дитинство він провів у маєтку батька. Sein erstes Werk heißt “Vermächtnis”. народився 22 березня 1842 р. Seine Kindheit verbrachte Lyssenko im Landgut seines Vaters. Його батько був родом із козацьких старшин. що музика — його покликання і стихія.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 1. Nach der Beendigung der Universität schrieb er viele Volkslieder auf und be­ ar­bei­te­te sie. Він був диригентом цієї музичної гру­ пи. У 1867 році Лисенко став студентом консерваторії у Лейпцігу. Lyssenko  Ì.

278

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Einen besonderen Platz nehmen seine
Werke auf Grund der Texte von
Schewtschenko­ “Musik an Kobsar”,
“Haj­damaken” u. a. ein.

Особливе місце займає його твір на
основі текстів Шевченка «Музика Ко­б­
за­рю», «Гайдамаки» та ін.

Seit 1869 lebte er in Kyjiw, wo er als
Mu­sik­leh­rer tätig war.

З 1869 р. він жив у Києві, де працю­
вав учи­те­лем музики.

Seit 1874 studierte er am Kon­ser­va­to­ri­
um Sankt–Petersburg.

З 1874 р. навчався в консерваторії
у Санкт-Пе­тер­бур­зі.

Sein Lehrer war der berühmte rus­si­
sche Komponist Rymsky–Korsakow.

Його учителем був відомий ро­сій­сь­
кий композитор Римський-Корсаков.

1904 wurde von Lyssenko eine Mu­sik­
hoch­schu­le in Kyjiw eröffnet.

У 1904 р. Лисенко відкрив у Києві му­
зи­ч­ну шко­лу.

Er trat mit Konzerten als Pianist auf.

Він виступав з концертами як піаніст.

Jedes Jahr veranstaltete er Schew­
tschenko–Konzerte.

Кожного року він улаштовував Шев­
чен­ківські концерти.

Lyssenko komponierte Opern “Heilige
Nacht” (“Risdwjana Nitsch”), “Natalka
Poltawka”, “Die Ertrunkene” (“Uto­p­le­
na”), Kinderopern “Die Ziege Deresa”,
“Herr Kozjkyj”, “Winter und Frühling”
und eine Operette “Tschornomorzi”
und an­de­re.

Лисенко написав опери «Різдвяна
ніч», «Наталка Полтавка», «Уто­п­ле­на»,
дитячі опери «Коза-дереза», «Пан
Коцький», «Зима і весна», опе­ре­ту
«Чорноморці» та ін.

Seine Werke liegen der nationalen
Opernkunst der Ukraine zugrunde.

Його твори лежать в основі на­ці­о­на­
ль­но­го оперного мистецтва України.

M. V. Lyssenko starb 1912 und wurde
in Kyjiw begraben.

М. В. Лисенко помер у 1912 р. і по­
хований у Києві.

Wörter und Wendungen

der Dirigent, -en — диригент
stammen (te, t) aus (Dat.) —
походити з..., бути родом з...
das Landgut — помістя, маєток
die Berufung — покликання
das Element — стихія

das Vermächtnis, -se —
заповіт
die Ziege (-n) — коза
zugrunde liegen (Dat.) (a, e) —
бути в основі

Fragen zum Text

1. Aus welcher Familie stammte M. Lyssenko?
2. Was studierte er an den Universitäten Charkiw und Kyjiw?
3. Womit beschäftigte sich Lyssenko lieber: mit Musik oder mit
Naturwissenschaften?
4. Welche Opern hat er komponiert?
5. Sind Sie mit Musik von Lyssenko bekannt?

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

279


Iwan Franko

 ²âàí Ôðàíêî

Iwan Franko, einer der lei­den­schaft­li­
chen Kämpfer für das ukrainische Volk,
wurde am 27. August 1856 im Dorf Na­
gu­je­wyt­schi im Bezirk Drogobytsch in
Galizien ge­bo­ren.

Іван Франко, пристрасний борець за
український народ, народився 27 сер­
п­ня 1856 р. у селі Нагуєвичі, в Дро­го­
би­ць­ко­му ра­йо­ні, на Галичині.

Sein Vater war Dorf­schmied.

Батько його був сільським ковалем.

Die Armen und Bettler, Handwerker
und Bauern wandten sich an seinen
Vater mit verschiedenen Bitten.

Бідні та жебраки, ремісники та се­ля­
ни зверталися до його батька з рі­з­ни­
ми проханнями.

Aus ihren Gesprächen erfuhr der jun­
ge Franko über das schreiende
Unrecht den einfachen Menschen ge­
genüber.

З їхніх розмов Франко пізнав про
кри­чу­щу несправедливість по від­но­
шен­ню до простих людей.

Besonders lebendig sind in seiner Dich­
tung die Gefühle zur Heimat und Frei­
heit.

Особливо живі в його поезії почуття
до Батьківщини та волі.

Deshalb hing sein Herz schon in Kin­
der­jah­ren an den Liedern von Schewt­
schen­ko, der den Freiheitskampf sei­
nes lei­den­den Vaterlandes in seinen
Ge­dich­ten und Poemen besungen
hatte.

Тому його серце вже у дитячі роки
було прив’язане до пісень Шевченка,
ко­т­рий оспівував боротьбу за волю
у сво­їх віршах і поемах.

Sein Werk, den “Kobsar”, kannte der
jun­ge Franko fast völlig auswendig.

Його твір «Кобзар» юний Франко
знав майже повністю напам’ять.

Nachdem Franko 1875 das Gymnasium
von Drogobytsch absolviert hatte, be­
zog er die Universität von Lwiw.

Після того як у 1875 р. Франко за­кін­
чив гімназію в Дрогобичі, він вступив
до Львівського уні­вер­си­те­ту.

Er beherrschte viele slawische und
west­eu­ro­päi­sche Sprachen.

Він володів багатьма слов’янськими
та західноєвропейськими мовами.

Mit ganzem Herzen liebte und schätz­
te er seine Muttersprache, die ja im­
mer noch von meisten der nationalen
Un­ter­drüc­ker als “Dialekt” geschätzt
wurde.

Усім серцем він любив і цінував свою
рідну мову, яка більшістю при­гно­
б­лю­ва­чів нації ще оцінювалася як
«ді­а­лект».

Seine Freiheitsgedanken beunruhigten
die Polizei.

Його вільнолюбиві думки турбували
поліцію.

Von 1877 und bis zu seinem Tode
blieb Franko unter Polizeiaufsicht.

Із 1877 р. і до самої смерті він за­ли­
ша­в­ся під наглядом поліції.

280

Hervorragende Menschen der Ukraine l

In einem Brief schrieb er: “Als
Dorfkind, ernährt mit trockenem
Bauernbrot, hal­te ich für meine Pflicht,
mein ganzes Leben diesen einfachen
Menschen zu wid­men”.
In Nagujewytschi schrieb er die No­vel­len
“Boryslaw lacht”, “Sachar Berkut”, eine
Gedichtssammlung “S werschyn ta ny­syn”.
Im Jahre 1880 hielt er Vorlesungen an
der Universität in Lwiw.
Am 16. Mai 1886 heiratete er Olga
Cho­rus­hyns­ka, die eine echte Gehilfin
ihres Man­nes war.
Sie hatten vier Kinder.
Im Jahre 1891 schuf er ein Thea­ter­
stück “Das gestohlene Glück”
(“Ukradene scht­schast­ja”).
Die letzten Jahre litt Iwan Franko an ei­
ner schweren Krankheit, aber die star­
ken Schmerzen brachen seinen Geist
und schöpferischen Durst nicht.
Franko verfasste über tausend Artikel
in polnischer und ukrainischer
Sprache, schuf eine große Anzahl der
Über­set­zun­gen von Klassikern der
englischen, fran­zö­si­schen, tschechi­
schen, deutschen und russischen
Literatur und Arbeiten auf dem Gebiet
der Philosophie und Öko­no­mie.
Iwan Franko starb am 28. Mai 1916 in
Lwiw.

В одному з листів він писав: «Як сіль­
сь­ка дитина, вигодована всухом’ятку
селянським хлібом, я вважаю своїм
обов’язком все своє життя при­свя­ти­
ти цим простим людям».
У Нагуєвичах він написав повісті
«Бо­ри­с­лав сміється», «Захар Беркут»,
збірку віршів «З вершин та низин».
У 1880 році він читав лекції у Львів­сь­
ко­му університеті.
У травні 1886 р. він одружився з Оль­
гою Хо­ру­жин­сь­кою, яка була справ­
жньою по­мі­ч­ни­цею свого чоловіка.
У них було четверо дітей.
У 1891 році він написав п’єсу «Укра­
де­не щастя».
Останні роки Іван франко страждав
важкою хворобою, але сильні болі
не зломили його дух і творчу спрагу.
Франко створив понад тисячу ста­тей
польською та українською мо­ва­ми,
велику кількість перекладів кла­си­ків
англійської, французької, чеської,
німецької­ та російської літератури
і праці в галузі філософії та еко­
номіки.
Іван Франко помер 28 травня 1916 р.
у Львові.

Wörter und Wendungen

der Dorfschmied (-e) —
сільський коваль
der Bettler, - — жебрак
der Handwerker, - — ремісник
das Unrecht (-e) —
несправедливість
hängen (i, a) an (Dat.) — бути
прив’язаним
der Unterdrücker —
пригноблювач

beunruhigen (te, t) —
турбувати
Vorlesungen halten (ie, a) — 
читати лекції
die Gehilfin — помічниця,
асистентка
leiden (i, i) an (Dat.) —
страждати
der Durst — спрага
schöpferisch — творчий

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

281
Fragen zum Text

1. Wie war die Kindheit von I. Franko?
2. Warum war Franko von der Poesie von Schewtschenko
begeistert?
3. Wie schätzte er die ukrainische Sprache?
4. Welche Werke von Franko haben auf Sie einen besonderen Eindruck
gemacht?
5. Was Gemeinsames gibt es im Schaffen von Franko und anderen
Schriftstellern jener Zeit?


Kateryna Bilokur


Êàòåðèíà Á³ëîêóð

Kateryna Bilokur ist die Altersgenossin
des schrecklichen und tragischen
20. Jahrhunderts.

Катерина Білокур — ровесниця стра­
ш­но­го і трагічного 20-го сторіччя.

Sie erlebte die Oktoberrevolution, den
Bürgerkrieg, die Kollektivierung und
die Hungersnot (1932–33), den Großen
Va­ter­län­di­schen Krieg und die schwere
Nachkriegszeit.

Вона пережила Жовтневу ре­во­лю­цію,
громадянську війну, колективізацію
та голодомор (1932—1933 рр.), Вели­
ку Вітчизняну війну та тяжкі повоєнні
роки.

Sie blieb aber immer ehrlich und prin­
zi­pi­ell, emotionell und künstlerisch be­
gabt.

Але залишалась завжди чесною та
принциповою, емоційною та ху­до­ж­
ньо обдарованою.

K. Bilokur wurde am 24. November
1900 im Dorf Bohdaniwzi, des ehema­
ligen Bezirkes Pyrjatin des Ge­biets
Poltawa (jetzt Kyjiwer Gebiet) in ei­ner
Bauernfamilie geboren.

К. Білокур народилася 24 листопада
1900 р. в селі Богданівці, колишнього
Пи­ря­тин­сь­ко­го уїзду, Полтавської
гу­бе­р­нії (зараз Київська область) в се­
лян­сь­кій родині.

Sie lernte selbst lesen, darum besuch­
te sie keine Schule.

Вона сама навчилася читати, тому
школу вона не відвідувала.

Die Fiebel war ihr erstes Buch und
ihre Ausbildung.

Буквар був її першою книгою та її
осві­тою.

Von Kindheit an musste sie viel
im Ge­mü­se­gar­ten arbeiten, spinnen,
Hemden und Handtücher
sticken.

З дитинства вона повинна була ба­га­
то працювати на городі, прясти, ви­
ши­ва­ти сорочки та рушники.

In der Freizeit beschäftigte sie sich mit
Selbststudium, schöpfte Kenntnisse
aus den Büchern.

У свій вільний час вона займалася са­
мо­ос­ві­тою, черпала знання з книг.

Über die Künstler erfuhr sie nur aus
den Büchern.

Про художників вона дізнавалася
лише з книжок.

282

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Ihre ersten Zeichnungen waren fan­ta­
sti­sche Vögel, seltsame Blumen auf
dem Stück Leinwand, die sie mit Russ,
Kohle und auch mit Farben aus Rüben,
Zwie­beln und Holunder malte.

Її першими малюнками були фанта­
стичні птахи, неймовірні квіти на
шматку­ полотна, які вона малювала
са­жею, вугіллям, а також фарбами
з буря­ку, цибулі та бузини.

Sie malte ohne Grundierung, weil sie
die Technik der Malerei nicht be­
herrschte.

Вона малювала без ґрунтівки, тому
що не володіла технікою живопису.

Sie versuchte in die künstlerisch-kera­
mische Fachschule einzutreten, aber
sie hatte kein Schulzeugnis.

Вона намагалася вступити до ху­до­
ж­ньо-керамічного технікуму, але не
мала посвідчення про освіту.

Selbst entdeckte sie Geheimnisse der
Malereitechnik und der Komposition
der Zeichnung.

Вона сама відкривала таємниці тех­ні­
ки живопису та композиції малюнка.

Die Eltern waren gegen ihre
Betätigung und hielten sie für sinnlos.

Батьки були проти її заняття і вва­жа­
ли його безглуздим.

Eine große Rolle in der Entwicklung ih­
rer künstlerischen Welt­anschauung
spiel­te das Lehrerehepaar, das eine
große Hausbibliothek und einige Ko­pi­
en von Gemälden der Tretjakow-Bilder­
galerie hatte.

Велику роль у розвитку художнього
світогляду зіграло подружжя вчи­те­
лів, які мали велику домашню бібліо­
теку та декілька копій картин Тре­тья­
ко­в­сь­кої картинної галереї.

Die Poesie von Schewtschenko er­schüt­
ter­te sie.

Поезія Шевченка приголомшила її.

Die ersten Stunden der Malereitechnik
bekam sie von einem Poltawer Maler
Matwij Donzow.

Перші уроки техніки живопису вона
отримала в одного полтавського ху­
до­ж­ни­ка — Матвія Донцова.

K. Bilokur schuf ihre eigene Schule der
Malerei.

К. Білокур створила свою власну шко­
лу живопису.

Ihrer Meinung nach muss das Bild
nicht nur das Auge, sondern auch das
Herz angenehm berühren.

На її думку, картина повинна ра­ду­ва­
ти не тільки око, але й серце.

Zu den frühen Werken gehören Por­
träts.

До ранніх творів належать портрети.

Besonders hell und strahlend ist das
“Por­trät der Nichten der Malerin”
(1937–1939).

Особливо світлий та променистий
«Портрет племінниць художниці».

Alles ist hier mit Frühling, mit Frische
der blühenden Narzissen, Lilien,
Päonien erfüllt, und die Mädchen sind
zart und attraktiv.

Все тут наповнено весною, свіжістю
квітучих нарцисів, лілій, півоній, а ді­в­
ча­т­ка — ніжні та привабливі.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

283

Ihr Talent blieb jedoch unentdeckt.

Однак її талант залишався не­ві­до­
мим.

Erst 1940 wurde die Ausstellung
ihrer Werke in Poltawa veranstaltet,
sie wur­de danach mit einer Reise nach
Mos­kau ausgezeichnet.

Лише у 1940 була організована ви­
став­ка її творів у Полтаві, після цього
вона була нагороджена поїздкою до
Мо­с­к­ви.

Hier lernte sie die Meisterwerke der
Weltkunst kennen.

Тут вона познайомилася з ше­де­в­ра­
ми світового мистецтва.

Besonders schön sind ihre Bilder
“Li­lien”, “Blumen am Abend” (1942),
“Dachlien”.

Особливо гарними були її картини
«Лілії», «Квіти ввечері» (1942), «Жо­р­
жи­ни».

Dem Bild “Die Zaren–Ähre” klatschte
man Beifall in einer Ge­mäl­de­aus­stel­
lung in Paris.

Картині «Цар-колос» аплодували на
вернісажі в Парижі.

Im Jahre 1948 wurde sie Mitglied des
Künstlerverbandes der Ukraine.

У 1948 році вона стала членом Спі­л­
ки художників України.

Sie schuf während ihres ganzen Le­
bens drei Selbstbildnisse.

За все своє життя вона створила три
автопортрети.

Ihr letztes Bild heißt “Der Herbst”, das
ihre Stimmung und ihr Vorgefühl des
To­des wiedergibt.

Її остання картина називається
«Осінь», яка передає її настрій та пе­
ред­чут­тя смерті.

Im Jahre 1961 starb sie im Dorf Bohda­
niwzi.

У 1961 р. вона померла у селі Бог­да­
ні­в­ці.

Wörter und Wendungen

die Altersgenossin —
ровесниця
die Hungersnot — голод
(лихо)
spinnen (a, o) — прясти
das Selbstbildnis, -se —
автопортрет
schöpfen (te, t) — черпати
der Holunder — бузина
1.
2.
3.
4.
5.

die Grundierung — ґрунтовка
das Ehepaar, -e — подружжя
das Auge angenehm
berühren — радувати око
die Dachlie, -n — жоржина
die Ähre, -n — колосся
das Vorgefühl — передчуття

Fragen zum Text

Was erlebte K. Bilokur in ihrem Leben?
Hat sie die Schule absolviert? Warum nicht?
Was malte sie am liebsten?
Wann wurde die erste Ausstellung ihrer Werke veranstaltet?
Haben Sie einmal ihre Bilder gesehen? Welchen Eindruck haben die
auf Sie gemacht?

284

Hervorragende Menschen der Ukraine l


Moderne ukrainische
Schriftsteller


Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³
ïèñüìåííèêè

Das 20. Jahrhundert ist reich an einer
ganzen Reihe von ukrainischen Schrift­
stel­lern.

XX сторіччя багате на цілу низку
укра­ї­н­сь­ких письменників.

Die Schriftsteller der 60er Jahre Iwan
Switlytschny, Lina Kostenko, Iwan
Dratsch, Wasyl Sumonenko, Dmytro
Paw­lytsch­ko, G. Tjutjunyk haben einen
großen Beitrag zur Entwicklung der na­
tio­na­len Literatur ge­lei­stet.

Письменники 60-х років Іван Сві­т­ли­
ч­ний, Ліна Костенко, Іван Драч, Ва­
силь Симоненко, Дмитро Павличко,
Гри­го­рій Тютюнник зробили великий
вне­сок у розвиток національної літе­
ратури.

Das war die Zeit des Aufgreifens der
Menschenprobleme und des Fort­­
schrittes.

Це був час звернення до людських
проблем та до прогресу.

Das war die Literatur des Schmerzens
und des Schreiens der Seele, so nann­
te man sie.

Це була література болю та крику
душі, так її називали.

Auf diese Zeit fällt das Schaffen von
Lina Kostenko.

До того часу належить творчість
Ліни Костенко.

Lina Wasyliwna Kostenko wurde am
19. März 1930 in Rshyschtschiw bei
Kyjiw in ei­ner Lehrerfamilie geboren.

Ліна Костенко народилась 19 бе­ре­з­
ня 1930 року в Ржищеві під Києвом
в учительській родині.

Ihr Vater beherrschte zwölf Sprachen.

Її батько володів дванадцятьма мо­
ва­ми.

Zehn lange Jahre verbrachte er in den
Konzentrationslagern des
Stalinregimes.

10 довгих років провів він у концен­
траційних таборах сталінського ре­
жи­му.

Lina beendete die Mittelschule.

Ліна закінчила середню школу.

Danach studierte sie an der pädagogi­
schen Hochschule in Kyjiw.

Потім вона навчалась у пе­да­го­гі­ч­но­
му інституті в Києві.

Im Jahre 1956 absolvierte sie mit Aus­
zeich­nung die Hochschule für Literatur
in Moskau.

1956 року вона закінчила з відзна­
кою літературний інститут у Москві.

Ihre ersten Gedichte begann sie schon
mit 16 Jahren zu schreiben.

Свої перші вірші вона почала писати
в 16 років.

Ihre Poesie war gegen den To­ta­li­ta­ris­
mus gerichtet.

Її поезія була спрямована проти то­та­
лі­та­ри­з­му.

Viele Jahre wurde ihr Schaffen nicht
an­er­kannt.

Багато років її творчість
не ви­зна­ва­ли.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

285

Viele von ihren Werken “Die Fürstin
Gora” (1976) und andere waren von
der Zen­sur verboten.

Багато її творів: «Княжна Гора» (1976)
та інші — були заборонені цензурою.

Der Leser aber erkannte ihr Talent und
die Kraft ihrer Werke.

Але читач розумів її талант і си­лу
її творів.

Für ihren Roman in Versen “Marussja
Tschuraj” (1979) und das Poesiebuch
“Nepowtornistj” wurde Lina Kostenko
der Titel der Schew­tschenkoPreisträgerin verliehen.

За роман у віршах «Маруся Чурай»
(1979) і книгу поезії «Неповторність»
Ліні Костенко було присвоєно звання
лауреата Шевченківської премії.

Im Jahre 1994 wurde sie in Italien mit
dem Literaturpreis von Francesko Pe­
trar­ka, dem Tita­nen der Renaissance,
für ihr Poesiebuch “Inkrustation” aus­
gezeich­net.

1994 року її нагородили в Італії лі­
те­ра­ту­р­ною премією Франческо
Петрар­ки, титана Ренесансу, за книж­
ку по­езій «Інкрустація».

Ihre Poesieart unterscheidet sich durch
die Einfachkeit und Klarheit der Aus­sa­
ge, durch die Leichtigkeit und
Harmonie der Gedichte.

Її поетична манера відрізняється про­
с­то­тою та ясністю висловлювання,
легкістю й гармонією вірша.

Wörter und Wendungen

einen Beitrag leisten zu
(Dat.) — робити внесок
das Aufgreifen — розуміння,
тут: звертання
до чогось
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Seele, -n — душа
richten (te, t) gegen (Akk.) —
направляти проти
verleihen (ie, ie) —
присуджувати

Fragen zum Text

Was war für die 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts kennzeichnend?
Aus welcher Familie stammte Lina Kostenko?
An welchen Lehranstalten hat Lina studiert?
Wogegen war ihre Poesie gerichtet?
Wann wurde ihr Schaffen anerkannt?
Wodurch unterscheidet sich ihre Poesieart?


Mein Lieblingsdichter


̳é óëþáëåíèé ïîåò

In der Ukraine gibt es viele gute
Schrift­stel­ler.

В Україні багато хороших письмен­
ників.

Ich lese gern ihre Werke.

Мені подобається читати їх твори.

Ich kann über viele von ihnen erzäh­
len, zum Beispiel: von Lina Kostenko,
Pavlo Sagrebelny, Oles Gontschar.

Я можу розповісти про багатьох
з них, наприклад: Ліну Костенко, Пав­
ла За­гре­бе­ль­но­го, Олеся Гончара.

286

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Aber am besten gefällt mir der Dichter
Wasyl Symonenko (1935–1963).

Але більш за всіх мені подобається
поет Василь Симоненко (1935–1963).

In seinem kurzen Leben schrieb er
eine große Anzahl von Gedichten und
Poe­men, Kindermärchen.

За своє коротке життя він написав
багато віршів і поем, дитячих казок.

Viele seine Gedichte wurden vertont.

Багато його віршів покладені на му­зи­ку.

Das bekannteste darunter ist
“Schwäne der Mutterschaft ”.

Найбільш відома з них — «Лебеді ма­
те­рин­с­т­ва».

Er besang die Jugendzeit seiner Ge­ne­
ra­ti­on, wurde zu ihrem Gewissen.

Він оспівав юність свого покоління,
став його совістю.

Er fürchtete sich nicht Bürokraten und
schmutzige Politiker an­zuprangern.

Він не боявся таврувати ганьбою бю­
ро­к­ра­тів та нечесних політиків.

In jenen Jahren war so etwas sehr ge­
fähr­lich.

У ті роки це було просто небезпечно.

Aber Simonenko schrieb nicht nur po­li­
ti­sche Lieder.

Але Симоненко писав не тільки по­лі­
тич­ні вірші.

Seine Liebeslyrik ist ergreifend und
poesievoll.

Дуже зворушливо й поетично зву­
чить його любовна лірика.

Aus diesem Grunde liebe ich die
Poesie von Wasyl Sumonenko.

За все це я й люблю поезію Василя
Симоненка.

Wörter und Wendungen

eine große Anzahl von...—
велика кількість
vertonen (te, t) — перекласти
на музику
das Gewissen — совість

der Schwan (die Schwäne) —
лебідь
anprangern (te, t) — таврувати 
ergreifend — приголомшливий,
зворушливий

Fragen zum Text

1. Welche Namen der hervorragenden ukrainischen Schriftsteller
können Sie nennen?
2. Was schrieb Wassyl Simonenko?
3. Wen prangerte er in seinen Werken an?
4. Wie war seine Liebeslyrik?
5. Welche Werke von Simonenko stehen Ihnen besonders nahe?


Sergij Koroljow


Ñåðã³é Êîðîëüîâ

Sergij Pawlowytsch Koroljow wurde
1906 in Shytomyr geboren.

Сергій Павлович Корольов на­ро­ди­в­
ся в 1906 році в Житомирі.

Seine Eltern waren Lehrer.

Його батьки були учителями.

1925 ging er auf das Kyjiwer polytech­ nische Institut. І хоча у нього не було вільного часу. і службовцем. Zeichen und Technisches Zeich­ nen waren an dieser Fachschule sehr gut. Wörter und Wendungen die Segelfliegerschule — школа планеристів das Flugwesen — авіація  zwingen (a. So begann er sich für das Flugwesen zu interessieren. Він працював і будівельником. де вивчав математику та авіацію. Seine sehr eng bemessene Freizeit wid­ me­te er seiner Lieblings­beschäftigung. Sergij las viele Bücher. 1923 ging er auf die Segelfliegerschule. Er war gezwungen an den Abenden zu ar­bei­ten. фізики. Physik. Nach zwei Jahren Studium in Kyjiw fuhr er nach Moskau und setzte dort sein Stu­di­um fort. e) — розмірювати  sich bekannt machen mit (Dat. um seinen Lebensunterhalt zu ver­die­nen. Тут він познайомився з ідеями ко­с­мі­ ч­них польотів Ціолковського. щоб заробити на життя. і ак­то­ ром. Так він почав цікавитися польотами. Die Lehrer in den Fächern Ma­the­ma­tik. 1925 року він вступив до Київського політехнічного інституту. Er arbeitete als Bauarbeiter. dem Bau von Segelflugzeugen. малювання й кре­с­ лен­ня. Hier machte er sich mit den Ideen Ziol­ kow­skis von den Flügen in den Kosmos bekannt. wo er Mathematik und Flug­we­sen studierte. Сергій читав багато книжок. u) — примушувати  der Lebensunterhalt — харчування  leistungsstark — сильний (за успішністю) bemessen (a. Koroljow war ein leistungsstarker Stu­dent. як конструювати пла­ не­ри та як літати на них. Корольов був устигаючим студентом. wie man Segel­flug­ zeuge konstruiert und mit ihnen fliegt. Після двох років навчання в Києві він переїхав до Москви й продовжив на­вчан­ня.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 287 1922 ging er auf die technische Fach­ schu­le in Odessa. 1922 року він вступив до технічного училища в Одесі. У 1923 році він вступив до школи пла­не­ри­с­тів. Вечорами він вимушений був пра­цю­ ва­ти. Später wurde Sergej Pawlowitsch Koro­ ljow zu einem der hervorragendsten Kon­struk­teu­re kosmischer Raketen.) — познайомитися  . він усе ж приділяв увагу своєму захоп­ленню — будуванню планерів. Пізніше Сергій Павлович Корольов став одним з видатних конструкторів космічних ракет. Schau­spie­ ler und Angestellter. Dort lernte er. В училищі були добрі викладачі ма­ те­ма­ти­ки. Там він вивчав.

Очолюючи лабораторію з ви­про­бу­ ван­ня мостів. Paton war von 1945 bis 1952 Vize­ präsident der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der USSR. Von 1904 bis 1939 war Paton Professor am Kyjiwer Polytechnischen Institut. У 1896—1929 роках він сконструював 35 мостів. 2. Патон був віце-президентом АН УРСР з 1945 до 1952 року. Він був відомим конструктором і вче­ним. März 1870 in der französischen Stadt Nizza ge­bo­ ren. 3. Jetzt trägt diese Brücke seinen Namen. Seit 1929 war Paton Mitglied der Aka­ de­mie der Wissenschaften der Ukraine. . 1929 schuf Paton ein Laboratorium für Elektroschweißen. Als Leiter des Laboratoriums für Brücken­teste formulierte er die wichig­ sten wis­sen­schaft­li­chen Grundsätze und ar­bei­te­te eine wissenschaftlich fundierte Tech­no­lo­gie für Brückenteste aus. 1894 absolvierte er das Polytechnische Institut in Dresden und 1896 die Sankt–Petersburger Ingenieurschule. Він закінчив Дрезденський полі­ технічний інститут у 1894 році й Санкт-Петербурзький інститут гро­ ма­дян­сь­ких інженерів у 1896 році. У 1929 році Патон організував ла­ бо­ра­то­рію електрозварювання. Тепер цей міст носить його ім’я. Er war ein bekannter Konstrukteur und Wissenschaftler. 4. яка в 1934 році стала інститутом. З 1929 року Патон був членом Ака­де­ мії наук України. у тому числі головний міст через річку Дніпро в Києві. 5. У 1904—1939 роках Патон був про­ фе­со­ром Київського політехнічного ін­сти­ту­ту. Євген Патон народився 4 березня 1870 року у французькому місті Ні­ц­ца. він сформулював ос­ но­в­ні наукові принципи й відкрив на­у­ко­во обґрунтовану технологію ви­про­бу­ван­ня мостів. Von 1896 bis 1929 konstruierte er fünf­ undreißig Brücken. darunter die wich­ tig­ste Brücke über den Dnipro in Kyjiw. Hervorragende Menschen der Ukraine l Fragen zum Text Wo und in welcher Familie verlief die Kindheit von Koroljow? Wo begann er sich für das Flugwesen zu interessieren? Was studierte Koroljow am Polytechnischen Institut in Kyjiw? Womit war er in seiner Freizeit beschäftigt? Woran hatte er Interesse während seines Studiums in Moskau?  Jewhen Paton  ªâãåí Ïàòîí Jewhen Paton wurde am 4.288 1. welches dann zu ei­ nem Institut wurde.

Wofür wurde Paton bekannt? 5. August (zwölften) 1953 starb Jewhen Paton in Kyjiw. Was formulierte und arbeitete er in seinem Laboratorium für Brückenteste aus? 4. Wo hat er seine Ausbildung erhalten? 3.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 289 Am 12. Помер Євген Патон 12 серпня 1953 року в Києві. Wo und wann wurde Jewgeni Paton geboren? 2. Wörter und Wendungen der Brückentest. -e — випробування мостів der Grundsatz (die Grundsätze) — принцип das Elektroschweißen — електрозварювання  fundiert — обґрунтований Fragen zum Text 1. Haben Sie einmal die berühmte Brücke von Paton in Kyjiw gesehen? .

Цей твір — гостра сатира на тодішню Німеччину. in­ter­ es­sier­te sich aber für Literatur. Dieses Werk ist eine scharfe Satire auf das damalige Deutschland. Генріх повинен був стати торговцем. die er in den Jahren 1817—1826 ge­ schrieben hatte. Але ця професія його не цікавила. де жив до своєї смерті. мистецтвом і по­лі­ти­кою. У 1821 році з’явився перший збірник віршів Ґейне. De­zem­ ber 1797 in Düsseldorf geboren. З 1819 року Ґейне відвідував уні­вер­ си­тет. зробила його все­ сві­т­ньо відомим. Видатний німецький лірик і публі­ цист XIX століття Генріх Ґейне наро­ дився 13 грудня 1797 року в Дюс­ сельдорфі. machte ihn weltbekannt. Kunst und Politik. Dieser Beruf interessierte ihn aber nicht. він пішки здій­ снив подорож по Гарцу.IX. на­ пи­са­ні ним у 1817—1826 роках. Книга. Про це поет розповів у своєму про­за­ ї­ч­но­му творі «Подорож Гарцем». Ґейне дуже багато подорожував по Німеччині. Er studierte Rechtswissenschaft. 1821 erschien die erste Sammlung der Gedichte von Heine. природу. Він вивчав юриспруденцію. Hervorragende Menschen Deutschlands (Âè äàòíI ëþäè Í IìåЧЧè íè)  Heinrich Heine  Ãåíð³õ ¥åéíå Der größte deutsche Lyriker und Pu­bli­ zist des neunzehnten Jahrhunderts Hein­rich Heine wurde am 13. Davon erzählte der Dichter in seinem Prosawerk “Die Harzreise”. wo er bis zu seinem Tode lebte. das Leben besingt. in dem bekannten “Buch der Lieder”. die Natur. zuerst in Bonn. Heine reiste sehr viel durch Deutsch­ land. Seit 1819 besuchte Heine die Uni­ver­si­ tät. Пізніше Ґейне об’єднав усі вірші. Später vereinigte Heine alle Gedichte. Noch als Student machte er eine Wan­ de­rung durch den Harz. життя. 1931 року Ґейне поїхав до Парижа. до ві­до­мої «Книги пісень». але ці­ ка­ви­в­ся літературою. Як і його батько. де він оспівує свою Ба­ть­кі­в­щи­ ну. dann in Göttingen und Berlin. спочатку в Бонні. потім у Гет­ тин­­гені й Берліні. 1831 fuhr Heine nach Paris. in dem er seine Heimat. . Das Buch. Heinrich sollte wie sein Vater Kaufmann werden. на буржуазне су­ с­пі­ль­с­т­во. Ще будучи студентом. auf die bür­ ger­li­che Gesellschaft.

die in ihren Werken die Periode zwischen 2 Weltkriegen be­han­ delt haben. Батько хотів умовити його стати юри­ с­том. ан­г­ лій­сь­ки­ми та російськими класиками. t) — об’єднувати besingen (a. які в своїх творах висвітлю­ ють період між двома світовими вій­ нами. in denen ihn mehr das Mensch­li­che anzog. 2. в яких його над усе при­ваблювало все людське. Er starb am 27. . Heine geboren wurde? An welchen Universitäten studierte Heine? In welchem Jahr erschien seine erste Gedichtsammlung? Was besang Heine in seinem Werk „Buch der Lieder“? Wie beeinflußte Paris sein Schaffen?  Hervorragende Schriftsteller Deutschlands  Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè Zu den hervorragenden Schriftstellern Deutschlands. gehört Hans Fallada (sein eigentümlicher Name Rudolf Ditzen). der Weber. Останні роки життя Ґейне був тяжко хворий. . Februar 1856. такі як його відома політична по­ема «Німеччина. Він народився 21 липня 1893 року в Грайфсвальді в родині судді. він вів жит­тя бродяги. 5.— ткач damalig — тодішній. які про­ во­див батько. englische und russische Klas­si­ker. Die letzten Jahre seines Lebens war Heine schwer krank. Er wurde in Greifswald als Sohn eines Landrichters am 21. u) — оспівувати  1. на­ле­жить Ганс Фаллада (його справжнє ім’я Рудольф Дітцен). але даремно. 3. 4. -en — збірка  vereinigen (te. Ein Winter­ märchen” und das Gedicht “Die Weber”. wo und wann H.l Видатні люди Німеччини 291 In Paris entstanden seine schönsten Dich­tun­gen. Sein Vater wollte ihn für Jurisprudenz gewinnen. Als junger Mann führte er Wanderleben. Він помер 27 лютого 1856 року. Зимова казка» та вірш «Ткачі». Він читав протоколи допитів. wie sein größtes po­li­ti­ sches Poem “Deutschland. Юнак цікавився французькими. Er las auch Vaters Vernehmungsprotokolle. Juli 1893 geboren. Wörter und Wendungen die Sammlung. часто змінював про­ фесії. У Парижі з’явилися його найкращі тво­ри. До видатних письменників Ні­ меччини. aber vergebens. того часу Fragen zum Text Können Sie sagen. wechselte oft seinen Beruf. Будучи молодою людиною. Der Junge interessierte sich für fran­zö­ si­sche.

Там він багато пізнав з життя про­ стих людей. am dessen Ende er in die ame­ri­ka­ni­sche Gefangenschaft geriet. Während der Hitlerzeit wurde er mehr­ mals verhaftet. До повоєнного покоління ні­мецьких письменників. Dort erfuhr er viel über das Leben der einfachen Menschen. Zu den wichtigsten Werken Falladas ge­hö­ren “Der Alpdruck”. наприкінці якої потрапив до американського по­ло­ну. Später kam er in eine Buchhandelslehre. . Er wurde 1917 in der Familie eines Bild­ hau­ers geboren und lernte in einem Gym­na­si­um. “Kleiner Mann — was nun?”. 30-ти років він потрапив до в’язниці за випадковий злочин. in dem er den Kampf der ein­fa­chen Menschen gegen den Krieg und Fa­schis­mus schildert. У 1939 році його було призвано до армії. Die Haupthelden sind gewöhnliche Men­schen. Zu den Nachkriegsgenerationen der deut­schen Schriftsteller.292 Hervorragende Menschen Deutschlands l Mit 30 Jahren geriet er wegen eines Gelegen­heitsverbrechens ins Gefängnis. die in ihren Wer­ken die schweren Folgen des zwei­ ten Weltkrieges schilderten. де він змальовує життя в Німеччині за часів нацистського режиму. Damals schrieb er Unterhaltungs­ romane. 1939 wurde er einberufen und ging in den Krieg. які в своїх творах ві­ до­бра­жу­ють наслідки Другої світової вій­ни. Його останній роман «Кожен поми­ рає самотнім» — найзначніший твір його творчості. “Wer ein­mal aus dem Blechnapf frisst”. Він народився 1917 року в родині скуль­птора та навчався в гімназії. До найбільш відомих творів Фаллади належать: «Альпійський тиск». was er später in seinen Romanen schilderte. належить талановитий і впли­ во­вий письменник Генріх Белль. За часів панування Гітлера його кі­ль­ ка разів заарештовували. і він пішов на війну. Основна тема романів Фаллади — життя «маленьких людей». Тоді він писав романи легкого жанру. Sein letzter Roman “Jeder stirbt für sich allein” ist das größte Werk seines Schaf­fens. Основні персонажі — прості люди. що пізніше відобразив у своїх романах. der das Leben in Deutschland in der Nazi–Zeit schildert. у якому він показав бо­ро­ть­бу простих людей проти війни та фашизму. Пізніше він став учнем у книжковому магазині. Das Hauptthema Falladas Werke ist das Leben “kleiner Leute”. «Маленька лю­ ди­на — ну то й що ж?» та «Хто раз скуштував тюремної юшки». gehört der ta­lent­vol­le und einfluss­reiche Heinrich Böll.

einberufen) — призивати на службу die Gefangenschaft — полон  freischaffend — вільний Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Hans Fallada? Wofür interessierte sich Fallada? Was zog ihn in den Vernehmungsprotokollen an? Welche Romane von Fallada sind Ihnen bekannt? Zu welchen deutschen Schriftstellern gehört Heinrich Böll? Wann begann seine literarische Tätigkeit?  Jacob und Wilhelm Grimm  ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì Die berühmten deutschen Märchen­ sammler und Wissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau in der Familie eines Rechtsanwalts geboren: Jacob am 4. У центрі всіх його творів доля по­во­ єн­но­го покоління.— земський суддя wechseln (te. До найпопулярніших його романів на­ле­жать: «Де ти був. Після війни він присвятив себе лі­те­ ра­ту­р­ній діяльності вільних пись­мен­ ни­ків. .— злочин das Gefängnis. 6. t) — викладати.l Видатні люди Німеччини 293 Nach dem Krieg widmete er sich der li­ te­ra­ri­schen Tätigkeit freischaffender Schrift­stel­ler. Zu den populärsten Werken gehören die Romane “Wo warst du. t) — змінювати  die Gelegenheit. привід das Verbrechen. -en — випадок. 4. «Втрачений шлюб Катарини Блюм». 3. Він писав численні оповідання та ро­ ма­ни. 5. Адам?». Er schrieb zahlreiche Erzählungen und Romane. -se — в’язниця  der Unterhaltungsroman. Wörter und Wendungen behandeln (te. -e — протокол допиту einflußreich — впливовий  der Bildhauer — скульптор einberufen (berief ein. -e — роман легкого жанру 1. 2. . яке постраждало від війни фізично й духовно. «Погляди клоуна». висвітлювати der Landrichter. Februar 1786. Januar 1785 und Wilhelm am 24. Відомі німецькі збирачі казок та вчені Якоб і Вільгельм Грімм наро­ дились у Ганау в родині адвоката: Якоб — 4 сі­ч­ня 1785 року. “Ansichten ei­ nes Klowns” und die Erzählung “Die ver­lo­re­ne Ehe der Katharina Blum”. die körperlich und seelisch durch den Krieg ruiniert wurde. gewinnen (a. . o) — схилити до чогось das Vernehmungsprotokoll. “Billard um Halb zehn”. «Бі­ ль­ярд о пів на десяту». Вільгельм 24 лю­то­го 1786 р. Adam?”. Im Zentrum aller seiner Werke ist das Schicksal der Nachkriegsgeneration.

«Бі­ло­сні­ ж­ка». «Вовк і семеро козенят». In der Studentenzeit erwachte ihr Inte­ resse an die Volksdichtung. Die Brüder haben in ihrem ei­gent­li­ chen Beruf nicht gearbeitet. хоча за сво­ї­ми науковими інтересами вони дещо різнилися. muss sich durch edle Taten bewähren und geht aus allen Situationen als Sieger hervor. повинен оправдувати себе завдяки бла­го­ро­д­ ним справам і виходити з усіх си­ту­а­ цій переможцем. Якоб зі свого боку був натурою вченого: наука була усім сен­сом його життя. Обидва ходили в ліцей у Касселі. In ihre Sammlung nahmen sie fast aus­ schließlich mündlich überlieferte Mär­ chen auf. «Спляча красуня». “Das tapfere Schei­der­lein”. “Der Wolf und die sie­ben jungen Geißlein”. um Zeit für ihre Lieblings­ beschäftigung zu haben. вони повинні були працювати бі­б­лі­ о­те­ка­ря­ми. meist ein Narr. Братерська співдружність почалася з підготовки та видання «дитячих і до­ ма­ш­ніх казок» (1812—1815). “Die Bremer Stadtmusikanten” u. . obwohl sie nach ih­ ren wis­sen­schaft­li­chen Interessen in man­chem ver­schie­den waren. Die brüderliche Gemeinschaft begann mit der Vorbereitung und Herausgabe der “Kinder– und Hausmärchen” (1812– 1815). Герой. Die Brüder hielten sich das ganze Le­ ben zusammen und leisteten viel ge­ mein­sa­me Arbeit. Вільгельм був сентиментальною на­ту­ рою художника. У студентські роки прокинувся їх ін­ те­рес до народної поезії. a. Die Brüder Grimm legten auf die mög­ lichst genaue Wiedergabe des Ge­hör­ ten den großen Wert. щоб мати час для свого улю­б­ле­но­го заняття. “Aschenputtel”. “Dornröschen”. Wilhelm war eine empfindsame Künstlernatur. “Schneewittchen”. Брати Грімм надавали великого зна­ чен­ня якомога точнішій передачі почу­того. здебільшого дурень.­ Тут панує вірне розуміння людей. Велике значення мають казки братів Грімм «Червоний Капелюшок». «Пані Метелиця». Eine große Bedeutung haben die Mär­ chen von Brüdern Grimm: “Rot­käpp­ chen”. v. Der Held. Hier herrscht der gesunde Verstand der Menschen. “Frau Holle”. а пі­з­ні­ше вивчали право в універси­ теті в Марбурзі. До їх збірника входять передані ви­ня­ т­ко­во за легендами казки. «Хо­ ро­б­рий кравчик».294 Hervorragende Menschen Deutschlands l Beide Brüder besuchten das Lyzeum in Kassel und studierten später Rechte an der Universität Marburg. sie mus­ sten sich als Bibliothekare betätigen. «По­пе­ лю­ш­ка». Jacob seinerseits war eine Gelehrtennatur: die Wissenschaft war sein gan­zer Lebensinhalt. «Бременські музиканти» та багато інших. Брати не працювали за своїм фахом. Брати все життя трималися разом і виконували спільну роботу.

Вільгельм Грімм помер 16 грудня 1859 р. J. ie) — померти Fragen zum Text Wann wurden beide Brüder geboren? Was studierten sie an der Universität Kassel? Wofür schwärmten die Brüder? Welche Märchen von Brüdern Grimm haben Sie gelesen? Womit beschäftigten sich die Brüder noch außer dem Märchensammeln? . September 1863. Грімма та «Німецька міфоло­ гія» Я. -en — дурень sich bewähren (te. das Aschenputtel — Попелюшка das Geißlein — козеня der Narr. Dezember 1859 gestorben. Ihre wichtigsten Arbeiten als Wis­sen­ schaft­ler waren “Deutsche Heldensage” von W. Якоб Грімм помер 20 ве­ре­с­ня 1863 р. 4.. Грімм досліджував закони рідної мови і видав 4 частини «Німецької гра­ма­ти­ки». 2.. вони почали велику робо­ ту над «Словником німецької мови».l Видатні люди Німеччини 295 Sie waren auch Professoren an den Uni­ver­si­tä­ten in Göttingen und in Berlin.) — вважати дуже важливим das Dornröschen — Спляча красуня 1. Найважливішими їх працями як уче­них були «Німецький героїчний епос» В. Außerdem haben sie eine große Arbeit am “Deutschen Wörterbuch” begonnen. Jacob Grimm verschied am 20. Grimm und “Deutsche My­tho­lo­gie” von J. Грімма. a) als Sieger — виходити переможцем die Heldensage. 3. t) als (Nom.­ Вони були також професорами в уні­ вер­си­те­тах Геттінгена та Берліна. Я. Grimm erforschte die Gesetze der Mut­ter­spra­che und gab vier Teile der “Deut­schen Grammatik” heraus.) —  працювати як. Wilhelm Grimm ist am 16. t) — оправдовувати себе hervorgehen (i. Grimm. Wörter und Wendungen der Rechtsanwalt (-anwälte) — адвокат sich betätigen (te. Bis an ihr Lebensende blieben die Brü­ der Grimm in Berlin. Крім того. empfindsam — сентиментальний mündlich überliefert — за легендою den großen Wert legen auf (Akk. 5. До кінця життя брати залишались у Берліні.. -n — героїчний епос verscheiden (ie.

. Л. У 1922 р. з’явився його роман «Єв­ рей Зюс». Erst im Alter von 40 Jahren begann Feucht­wan­ger historische Romane zu schreiben. Під час гітлерівського режиму Фейхт­ вангер спочатку знаходився в Аме­ риці. Після закінчення гуманітарної гім­ назії він навчався в Мюнхенському. Er fuhr dann nach Südfrankreich und 1937 unternahm eine Reise nach Mos­ kau. Unter dem Einfluss des ersten Welt­krie­ ges und der Novemberrevolution 1918 in Deutschland schrieb er seinen dra­ ma­ti­schen Roman “Thomas Wendt”. у Ні­ме­ч­чи­ні він написав свій роман «То­мас Вендт». Тільки у віці 40 років Фейхтвангер по­чав писати історичні романи. Dann arbeitete er als Theater­kritiker und schrieb auch eigene Bühnenstücke. Він народився 7 липня 1884 року в родині фабриканта в Мюнхені. який по­пе­ре­джав німецький народ про небезпеку фа­ ши­з­му. а по­тім у Берлінському універ­ ситетах. Nach der Absolvierung des hu­ma­ni­sti­ schen Gymnasiums studierte er an der Münchener und später an der Berliner Universität. Під впливом Першої світової війни та листопадової революції 1918 р. Während des Hitler–Regimes befand sich Feuchtwanger zuerst in Amerika. а також писав свої п’єси. Там він написав свій великий су­час­ ний роман «Успіх». Фейхтвангер переїхав до Берліна. Feuchtwanger gehört zu den be­ rühm­te­sten Schriftstellern der deut­ schen und der Weltliteratur.296 Hervorragende Menschen Deutschlands l  Lion Feuchtwanger  ˳îí Ôåéõòâàíãåð L. 1922 erschien sein Roman “Jud Süß” und 1923 — der Roman “Die hässliche Her­zo­gin”. Die Nazisten plunderten sein Haus und seine reichhaltige Bibliothek. пе­ре­бу­ ван­ня в якій описав у книзі «Москва 1937 рік». а в 1923 — роман «Пот­ ворна ге­р­цо­ги­ня». Потім він працював театральним кри­ ти­ком. die er im Buch “Moskau 1937” be­ schrieb. У 1925 р. Juli 1884 in der Familie eines Fa­bri­kan­ten in München geboren. 1925 übersiedelte Feuchtwanger nach Berlin. der das deut­sche Volk vor der faschistischen Gefahr warn­te. In diesen Werken entlarvte er die Judenhetze in Deutschland. а в 1937 р. Dort schrieb er seinen großen Gegenwartsroman “Erfolg”. поїхав до Москви. Фашисти розрабували його будинок і дуже багату бібліотеку. Потім він поїхав на південь Франції. У цих романах він викривав цьку­ван­ ня євреїв у Німеччині. Er wurde am 7. Фейхтвангер належить до най­ві­до­ мі­ших письменників німецької та все­ сві­т­ньої літератури.

Там.l Видатні люди Німеччини 297 In Frankreich schrieb Feuchtwanger drei antifaschistische Romane “Die Ge­ schwi­ster Oppermann” (1933). Фейхтвангер помер 21 грудня 1958 р.) — робити внесок в. «Лженерон» (1936) та «Вигнання».. 3. Mit vollem Recht wird Feuchtwanger “Mei­ ster des historischen Romans” ge­nannt. За своїм змістом його романи ак­ту­а­ ль­ні й сьогодні. “Der fal­ sche Nero” (1936) und “Exil”. У Франції Фейхтвангер написав три антифашистських романи — «Брати Оп­пе­р­ман» (1933). Wörter und Wendungen das Bühnenstück — п’єса  häßlich — потворний  der Gegenwartsroman — сучасний роман die Gefahr — небезпека  besetzen (te. Dezember 1958. у Каліфорнії. gelang es dem Dichter wieder nach Amerika zu fliehen. 4. Feuchtwanger starb in Kalifornien am 21. які. «Мудрість дивака». 2. Фейхтвангера з повним правом на­зи­ва­ ють «майстром історичного ро­ма­ну». «Гойя». Dort in Kalifornien schrieb er seine be­ rühm­te­sten Werke — die historischen Romane “Die Füchse im Weinberg”. Sein Schaffen leistete einen würdigen Beitrag zur Schatzkammer der Welt­li­te­ ra­tur. письменникові вдалося вте­ к­ти до Америки. . würdig — гідний Fragen zum Text Wann und wo wurde Feuchtwanger geboren? Wo studierte er? Wann begann Feuchtwanger seine historischen Romane zu schreiben? Welchem Thema sind seine Romane gewidmet? Wie wird Feuchtwanger in der Literaturwelt genannt?  Wolfgang Borchert  Âîëüôãàíã Áîðõåðò Borchert gehört zur Generation der deut­schen Schriftsteller. ще будучи молодими людьми. Inhaltlich sind seine Romane heute noch aktuell. die Narrenweisheit — мудрість дивака Beitrag leisten zu (Dat. “Narrenweisheit” und “Goya”. Борхерт належить до покоління ні­ме­ ць­ких письменників. die als junge Leute schon alle Kriegsleiden mit­er­lebt soll­ten. wo er sich bis zu seinem Tod aufhielt. 5. у Каліфорнії. Als 1940 die Faschisten Frankreich be­ setz­ten. де він і перебував до самої смерті. повинні були пе­ ре­жи­ти усі біди війни. фашисти окупували Францію. Коли в 1940 р. Його творчість зробила гідний вне­ сок у скарбницю світової літератури.. t) — окупувати 1. він написав свої найвідоміші історичні романи «Лиси у винограднику».

Він повинен був брати участь у Другій світовій війні солдатом. його погнали на передову. Als der Krieg zu Ende ging. він був після нового перебування під аре­ш­том у Берліні-Моабіті тяжко хворий. У битві в Росії він був тяжко по­ра­не­ ний. Боротьба цього незламного мо­ло­ дого духа проти тілесного руйнуван­ ня була приголомшуючою. Er ging zu Fuß nach Hamburg. Тут він розпочав свою літературну ді­ я­ль­ність. Залишалася тільки єдина надія: поїзд­ ка до Швейцарії. але вона його все ж таки здо­ла­ла. Навесні 1945 р. Nur selten sprach er von seiner Krank­ heit. war er nach neuer Haftzeit in Berlin–Moabit schwer­krank. Він пішки вирушив до своїх батьків у Гамбург. Ein Sanatorium in den Schweizer Ber­ gen sollte ihn aufnehmen. у Гам­бурзі. Він дуже рідко розповідав про свою хворобу. і мужню боротьбу зі сво­єю хво­ро­бою. Хоча він був ще хворий і слабкий. Er wurde im Russlandfeldzug schwer ver­wun­det. Es blieb nur eine einzige Hoffnung: eine Erholungsreise in die Schweiz. американці ви­пу­с­ти­ ли його на волю. Однак хвороба була сильніша. Він народився 20 травня 1921 р. aber sie warf ihn endgültig nieder. і його відпустили з фронтової частини в гар­нізон. Obwohl er noch krank und schwach war. wurde er in die vorderste Linie ge­ trie­ben. Doch die Krankheit war stärker und man entließ ihn aus Fronttruppe in die Gar­ni­son.298 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er wurde am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren. zu sei­ nen Eltern. Hier begann er seine literarische Tä­tig­ keit und kämpfte mutig mit seiner Krank­heit weiter. Коли війна наближалася до кінця. Через його різку критику націоналсо­ці­а­лі­з­му був засуджений до смерт­ ної кари. Dieser Kampf eines ungebeugten ju­ gend­li­chen Geistes gegen den kör­per­li­ chen Verfall war erschütternd.­ Im Frühling 1945 entließen ihn die Ame­ri­ka­ner in die Freiheit. Wegen seiner scharfen Kritik am Na­tio­ nal­so­zia­lis­mus wurde er zum Tode ver­ ur­teilt. Санаторій у Швейцарських горах по­ ви­нен був його прийняти. Später wurde er zur Bewährung wie­ der an die russische Front geschickt. Але пізніше для випробування був знову відправлений на російський фронт. . Er musste als Soldat am Zweiten Welt­ krieg teilnehmen.

Узимку 1945–1946 рр. У своєму короткому житті він зміг ба­ га­то створити. Am 17. батьки й гамбурзь­ кі друзі пись­мен­ни­ка віднесли урну на Оледорфське кла­до­ви­ще. Sogar die Sammlung von lei­den­schaft­ li­chen Antikriegsgedichten “Laterne. “Das Brot”. Nacht und Sterne” (1946) darf nur als Prä­lu­di­um für sein Prosawerk gewertet werden. «Кегельбан». Трагедію повернення «За дверима» Борхерт написав за вісім днів. Das war ein großer Erfolg. Навіть зібрання пристрасних ан­ти­ во­єн­них віршів «Ліхтарі. das Gefängnis und die Nachkriegszeit in Deutsch­land. Die Heimkehrtragödie “Draußen vor der Tür” schrieb Borchert in knapp acht Ta­gen. Im Winter 1945–1946 schrieb er im Kran­ken­haus die Erzählung “Die Hundeblume”.l Видатні люди Німеччини 299 In seinem kurzen Leben konnte er viel schaffen. was er gut kannte — den Krieg. a. Seine Lyrik war eine Vorstufe seines Schaf­fens. die noch nicht untersucht war. Dreißig deutsche Bühnen nahmen sein Stück in den Spielplan auf. Seine Erzählungen “Nachts schlafen die Ratten doch”. v. ніч і зірки» (1946) можна оцінити тільки як пре­ лю­дію його прози. У своїх творах він описує перш за все те. 30 німецьких сцен прийняли цю п’єсу до свого репертуару. “Generation ohne Abschied” u. Тільки після його смерті був по­ста­в­ ле­ний діагноз. dass W. 17 лютого 1948 р. — війну. Другим твором у прозі була п’єса «У цей вівторок». November 1947 starb Borchert in Ba­sel. Це був великий успіх. erfreuen sich großer Beliebtheit in Deutsch­land. «Хліб». . яка ще не була до­слі­дже­на. що добре знав. Das zweite Prosawerk war das Stück “An diesem Dienstag”. Borchert an einer Le­ber­ krank­heit ge­lit­ten hatte. Februar 1948 trugen die Eltern und die Hamburger Freunde des Schrift­stel­lers die Urne auf dem Ohlsdorfer Fried­hof zu Grabe. «Покоління без прощання» та багато інших ко­ри­с­ту­ють­ся великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю в Ні­ме­ч­чи­ні. Am 20. In seinen Werken schildert er vor al­ lem das. Erst nach seinem Tode wurde fest­ge­ stellt. Його оповідання «Але ж пацюки сплять уночі». Борхерт помер у Базелі 20 листопада 1947 р. “Die Kegelbahn”. він написав у лікарні оповідання «Со­ба­ча квітка». що Борхерт страждав хворобою печінки. в’язницю та повоєнний час у Німеч­ чині. Його лірика була першим ступенем його творчості.

-n — перший ступінь Fragen zum Text Zu welcher Generation gehörte Borchert? Wann entließen die Amerikaner Borchert? Wie kämpfte er gegen seine schwere Krankheit? Welche Werke hat Borchert geschrieben? Sind Sie mit dem Schaffen von Borchert bekannt?  Erich Kästner  Åð³õ Êåñòíåð Erich Kästner. Зарплата була такою низькою. niederwerfen (a. Коли маленький Еріх пішов до шко­ ли. відомий німецький дитя­чий письменник. подавити ungebeugt — непохитний der Verfall (-fälle) — руйнування erschütternd — приголомшливий das Gefängnis — в’язниця die Leberkrankheit — хвороба печінки die Vorstufe. Еріх Кестнер. a) — відпускати die Haftzeit — перебування під арештом 1. Він виріс разом зі своїм століттям. у Дрездені. früher ein selb­ stän­di­ger Handwerker. раніше самостійний ре­мі­с­ник. Als der kleine Erich in die Schule kam. . народився в 1899 р. біди. У 15 років він пережив початок Пер­ шої світової війни. будучи молодою людиною в 1918 р.— поразку Ні­ме­ч­ чи­ни. 2. кампанія zum Tode verurteilen — приректи на страту zur Bewährung — для випробування.300 Hervorragende Menschen Deutschlands l Wörter und Wendungen die Kriegsleiden — лихо. заробляв собі на хліб ро­ бітником на чемоданній фабриці. 5. verdiente sein Vater. dass die le­ bens­tüch­ti­ge Mutter sich als Friseuse aus­bil­den ließ und für Untermieter sorg­te — es waren ausnahmlos Lehrer. der bekannte deutsche Kinderbuchautor wurde im Jahre 1899 in Dresden geboren. що ста­ ран­на мама навчалася на перукаря й турбувалася про мешканців — це були винятково вчителі. o) — перемогти. sein Brot als Ar­ bei­ter in einer Kofferfabrik. Вони мали великий вплив на Еріха: він багато читав і ходив з мамою в театр. перевірки entlassen (ie. 4. його батько. als jun­ ger Mann 1918 die Niederlage Deutsch­ lands. Mit 15 Jahren erlebte er 1914 den Aus­ bruch des Ersten Weltkrieges. війни der Feldzug (-züge) — бій. 3. Die hatten auf Erich einen großen Ein­ fluss: er las viel und ging mit seiner Mut­ter ins Theater. страждання. Er wurde mit seinem Jahrhundert groß. Der Lohn war so niedrig.

“Pünkt­chen und Anton” (1931) sowie “Der 35. а також «35-е травня» (1931). Після захвату влади Гітлером 30 сі­ч­ ня 1933 Кестнер приїхав з Швейцарії до Берліна. У 14 років молодий Еріх вступив до учительської семінарії в Дрездені. er jedoch wollte in Deutschland blei­ben. він же хотів залишитися в Ні­ме­ ч­чи­ні. Це було не випадково. . Die Schule weckte bei ihm den Wunsch Lehrer zu werden. Mit 14 Jahren trat der junge Erich in ein Lehrerseminar in Dresden ein. Schon Wochen vor dem Tag der Bü­ cher­ver­bren­nung stand der Name Kästners auf der Liste der uner­ wünschten Autoren. Грошей було мало. Уже в 1925 році він писав статті й ві­ р­ші для деяких газет. v. Mai” (1931). Великий перелом його як пись­мен­ни­ ка відбувся в 1928 р. trotz der Zu­wen­ dun­gen seiner Eltern und trotz des Sti­ pen­di­ums. Schon 1925 schrieb er Artikel und Ge­ dich­te für mehrere Zeitungen. Man wurde auf den begabten jungen Mann aufmerksam. У Лейпцізькому університеті він ви­ вчав німецьку мову та літературу.­ Уже за тижні до спалення книжок ім’я Кестнера стояло в списку не­бла­ го­на­дій­них авторів. На талановиту молоду людину зве­р­ ну­ли увагу. “Das doppelte Lottchen”. а також дитячі романи «Еміль і де­те­к­ ти­ви» (1928). Він отримав місце редактора в Лейп­ цизі. Тут він зважився на іншу професію. Еріх блискуче навчався у школі. “Emil und die drei Zwil­lin­ge”. Das Geld war knapp. «Маленька людина» та багато інших.l Видатні люди Німеччини 301 Erich lernte glänzend in der Schule. а пізніше в Берліні. З’явилися кілька томів його віршів. Er erhielt eine Stelle als Redakteur in Leipzig und später in Berlin. Januar 1933 fuhr Kästner aus der Schweiz nach Berlin zurück. Школа пробудила в ньому бажання стати вчителем. Das war kein Zufall. «Подвійна Лотхен». An der Universität Leipzig studierte er die deutsche Sprache und Literatur. Der große Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1928. Viele Schriftsteller flüchteten ins Aus­ land. Es erschienen mehrere Gedichtbände und auch seine bekannten Kinderromane: “Emil und die Detektive” (1928). a. «Еміль і три близнюки». незважаючи на допомогу батьків і стипендію. Hier entschied er sich für einen ande­ ren Beruf. Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. Багато письменників втекли за ко­р­ дон. “Der klei­ne Mann” u. «Кнопка і Антон» (1931).

“Die kleine Freiheit” (1952). Nach 1945 lebte Kästner in München und arbeitete dort als Redakteur der “Neu­en Zeitung” sowie als Her­aus­ge­ ber der Jugend­zeitschrift “Pinguin”. а також видавцем мо­ло­ді­ж­но­ го журналу «Пі­н­г­він». Seit den 50–er Jahren widmete sich Käst­ner mehr der literarischen Arbeit. Juli 1974. Man überwachte ihn. У своїх статтях він боровся з на­ці­о­ нал-соціалістичним минулим і висту­ пав за демократичну Німеччину. ie) für (Akk. не по­ді­ ляв вороже ставлення нових пра­ви­те­ лів до євреїв. «Маленька воля» (1952). Wörter und Wendungen der Ausbruch — початок die Niederlage — поразка der Handwerker — ремісник die Friseuse — перукар (жінка) der Untermieter — тимчасовий мешканець das Seminar — семінарія sich entscheiden (ie.) — зважуватися (на щось) die Zuwendung — допомога. er galt als überzeugter Demokrat. Zu seinen Auszeichnungen gehört der Büchner–Preis 1957. боротися з. Romane und Bearbeitungen klassi­ scher Jugendliteratur. er teilte nicht die judenfeindliche Einstellung der neu­en Machthaber. двічі його заарештовували й він отримав забо­рону писати. Так з’явилися вірші «Серце не томи» (1957). Він перебував під наглядом. Кестнер жив у Мюнхені і працював там редактором «Нової га­зе­ти». Уже в 50-ті роки Кестнер присвятив себе літературній роботі. t) — стежити. Es entstanden Gedichte “Herz auf Tail­ le” (1957). . тримати під наглядом der Schreibverbot — заборона писати sich auseinandersetzen (te. Er setzte sich in seinen Artikeln mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinander und trat für das de­mo­kra­ti­ sche Deutschland auf. Після 1945 р. тут: матеріальна допомога knapp — нужденний die Machtergreifung — захват влади flüchten (te.. Еріх Кестнер помер 29 ли­п­ня 1974 р..302 Hervorragende Menschen Deutschlands l Kästner hasste das Militär. zweimal wurde er sogar verhaftet und erhielt ein Schreibverbot. він вважався пе­ре­ко­на­ ним демократом. ро­ма­ ни та обробка класичної мо­ло­ді­ж­ної літератури. t) — бігти der Zufall — випадок hassen (te. До його нагород належить премія Бю­х­не­ра 1957 р. Кестнер ненавидів воєнщину. t) — ненавидіти judenfeindlich — ворожий у ставленні до євреїв die Einstellung — ставлення der Machthaber — правитель gelten als (Nom. Erich Kästner starb am 29. t) — сперечатися.) — вважати кимось überwachen (te.

Der Schriftsteller sieht für sie keine Per­ spek­ti­ve in Zukunft. Ремарк став ві­домим. als sein Roman “Im Westen nichts Neues” erschien. Свою першу книжку він видав у 1920 році. Але тільки в 1928—1929 рр. in einer kleinbürgerli­ chen Fa­mi­lie. der als Frei­wil­li­ger in den Krieg ging und alle Schrec­ken des Krieges erlebte. Ремарк належить до кращих пред­ста­в­ни­ків критичного реалізму 20 сторіччя. М. . Це покоління знищене війною фі­зи­ч­ но й духовно. Твір був перекладений 12 мовами і став всесвітньо відомим. Dieser Roman spiegelt persönliche Er­leb­nis­se des Autors wider. Er wurde am 22. M. коли з’я­ вився його роман «На західному фро­ н­ті без змін».. Він виріс у маленькому вест­фаль­ ському місті у сім’ї небагатих буржуа. Aber erst 1928/1929. 2. 4. Das Werk wurde in zwölf Sprachen über­setzt und wurde Welterfolg. 5. 3. Im Roman “Im Westen nichts Neues” wird die Lebens­philosophie von Re­mar­ que zum Ausdruck gebracht. Remarque gehört zu den besten Ver­tre­tern des kritischen Realismus des 20. У ньому він розповідає про «за­гу­б­ле­ не» покоління. Er berichtet darin über eine “verlore­ ne” Generation.l Видатні люди Німеччини 1. Juni 1898 geboren. Ремарк випробував багато професій перш ніж став добровільним пись­ мен­ни­ком. Він народився 22 червня 1898 р. Jahrhunderts. У романі «На західному фронті без змін» висловлено основну фі­ло­со­фію автора. Е. Diese Generation wurde vom Krieg kör­per­lich und seelisch ruiniert. 303 Fragen zum Text Was erlebte Erich Kästner mit 15 Jahren? Wer beeinflusste Erich Kästner? Was studierte er an der Universität? Welche Kinderbücher hat Erich Kästner geschrieben? Welcher Meinung war Kästner über den Nationalsozialismus?  Erich Maria Remarque  Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê E. Remarque erprobte viele Berufe. Письменник не бачить для нього май­бу­т­ньо­го. коли він доброволь­ цем пішов на війну й пережив усі її жахи. Er wuchs in einer kleinen westfäli­ schen Stadt auf. wurde Remarque bekannt. bevor er freischaffender Schriftsteller wurde. Sein erstes Buch veröffentlichte er 1920. Цей роман відбиває особисті пе­ре­жи­ ван­ня автора.

“Zeit zu leben. Sie sind pessimistisch und hoff­nungs­los. Warum haben die Werke von Remarque Millionen Menschen gewonnen? . “Der schwarze Obelisk”. t) — публікувати widerspiegeln (te. Zu welchen Schriftstellern gehört Remarque? 2. “Arc de Triumphe”. wo er bis zu seinem Tod am 26. Was spiegelt sich in allen seinen Werken wider? 5. -n — доброволець zum Ausdruck bringen (a. aber 1948 kehrte er in die Schweiz zurück. Das Schaffen von Remarque hat viele Widersprüche. Вони песимістичні й позбавлені на­дії. Seine bekanntesten Werke sind “Drei Kameraden”. Також і більш пізні твори Ремарка при­свя­че­ні темі «загубленого» по­ко­ лін­ня. де й прожив до са­мої сме­р­ті — 26 вересня 1970 р. час помирати». радості й чекання. оскі­ль­ки в Німеччині його кни­ ж­ки були спа­ле­ні й заборонені. September 1970 lebte. 1938 emi­grierte er in die USA.304 Hervorragende Menschen Deutschlands l Auch die späteren Werke von Re­mar­ que sind dem Thema der verlorenen Ge­ne­ra­ti­on gewidmet. 1932 übersiedelte Remarque in die Schweiz. У творчості Ремарка багато су­ перечностей. Zeit zu sterben”. t) — відбивати der Freiwillige. але 1948 року по­ве­р­ну­ в­ся до Швей­ца­рії. «Чорний обе­ ліск». a) — висловлювати verloren — загублений  die Generation. Unter wessen Einfluß erschien sein erster berühmter Roman “Im Westen nichts Neues”? 4. Тому його твори завоювали мільйони людей. «Тріумфальна арка». але він пропагує гу­ манізм у боротьбі з війною. У 1938 р. «Час жити. ohne Freude und Erwartungen. aber es propagiert Hu­ ma­nis­mus im Kampf gegen Krieg. він емігрував до Спо­лу­че­ них Штатів. Його найвідоміші твори — «Три то­ ва­ри­ші». Mi­li­ ta­ris­mus und Faschismus. Життя його героїв після війни також позбавлене мети. weil im faschistischen Deutsch­land seine Bücher verbrannt und ver­bo­ten wurden. Wann veröffentlichte er sein erstes Buch? 3. Deshalb haben seine Werke Millionen Menschen gewonnen. У 1932 р. -en — покоління körperlich — фізично  seelisch — духовно der Widerspruch (-sprüche) — суперечність Fragen zum Text 1. Das Leben seiner Helden ist auch nach dem Krieg ohne Ziel. Wörter und Wendungen veröffentlichen (te. Ремарк переїхав до Швей­ ца­рії.

уро­чи­с­то­с­ті з нагоди 100-річ­чя від дня на­ро­джен­ня Л. Він завжди був рішучим противни­ ком сили та війни. eine geistig–kul­tu­rel­ le Brücke zwischen den Menschen und Nationen zu bauen. Während des Ersten Weltkrieges emi­ grier­te er in die Schweiz. Tolstoj. він відвідав Радянський Союз. Толстого. . 1934 emigrierte Stefan Zweig aus Pro­ test gegen die hitlerische Barbarei zu­ erst nach England und dann nach Bra­ si­li­en. Під час Першої світової війни емі­г­ ру­вав до Швейцарії. Це були дитячі повісті. Am Beginn seines Schaffens stand Ste­ fan Zweig unter einem starken Einfluss der Dekadenz. а по­ тім у Бразилію. Stefan Zweig wurde am 28. На початку своєї творчості Стефан Цвейг перебував під сильним впли­ вом декадентства. зро­бив кілька поїздок до Америки та Пі­в­ні­ч­ної Африки. Das waren Kindernovellen. unternahm einige Auslandreisen nach Amerika und nach Nordafrika. де була вперше по­ста­в­ле­на його антивоєнна драма «Єре­мі­ас» (1917). Він мріяв про те. Er träumte davon. Im Jahre 1928 besuchte er die So­wjet­ uni­on zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. У 1934 році Стефан Цвейг емігрував через протест проти гітлерівського варварства спочатку в Англію. Відомий австрійський письменник Сте­фан Цвейг був відомий як май­с­ тер новел з чудовою мовою.l Видатні люди Німеччини 305  Stefan Zweig  Ñòåôàí Öâåéã Der bekannte österreichische Schrift­stel­ ler Stefan Zweig ist als Meister der No­vel­ len von sprachlicher Schönheit be­rühmt. у яких пись­ мен­ник змальовував почуття й пе­ре­ жи­ван­ня дітей. Zu dieser Zeit schrieb er Romane “Ma­ ria Stuart”. щоб побудувати ду­ хо­в­но-культурний міст між людьми та націями. Die erste Novellensammlung erschien 1911 unter dem Titel “Erstes Erlebnis”. У цей час він написав романи «Марія Стюарт». in denen der Schriftsteller die Gefühle und Er­ leb­nis­se der Kinder beschrieb. November 1881 in Wien als Sohn eines In­du­stri­el­ len geboren. Er war immer ein entschiedener Gegner der Gewalt und des Krieges. “Magellan”. яка стала сен­­­сацією. Er studierte Germanistik und Ro­ma­ni­ stik an den Universitäten in Wien und Ber­lin. У 1928 р. «Магеллан» («Подвиг Ма­гел­ ла­на»). Перший збірник новел з’явився в 1911 ро­ці під назвою «Перше пе­ре­ жи­ван­ня». Він вивчав германістику й романти­ ку в університетах Відня та Берліна. wo sein Antikriegsdrama “Jeremias” (1917) ur­ auf­ge­führt wurde und sogleich Aufsehen er­reg­te. Geburtstages von L. Стефан Цвейг народився 28 ли­с­то­па­ да 1881 року у Відні в родині про­ми­ с­ло­в­ця.

es war die Zeit der Depression. Стефан Цвейг відомий як пе­ре­кла­дач багатьох есе та біографій. Стефан Цвейг написав ро­ ман «Не­те­р­пін­ня серця». als Autor vieler Essays und Biographien be­kannt. die antifaschistische Novelle “Schach­ novelle”. У 1938 р. All das trieb den Novellenschreiber und seine Frau am 23. що вийшла вже пі­с­ля смерті письменника. Письменник ніколи не припиняє за­ хи­ща­ти людяність у своїх творах. Все це штовхнуло новеліста та його дружину 23 лютого 1942 р. упадництво sich auszeichnen (te.­ So ist die Sammlung “Verwirrung der Gefühle”. Februar 1942 in den Selbstmord. ie) — штовхнути на самогубство . die schon nach dem Tode des Schriftstellers erschien. Особливо великий успіх мали дитячі повісті «Гувернантка» (1911) та «Пе­ку­ ча таємниця». безладдя die Verzweiflung — відчай in den Selbstmord treiben (ie. “Vierundzwanzig Stun­den aus dem Leben einer Frau”. на са­мо­ губ­с­т­во. Stefan Zweig ist auch als Übersetzer. Ці новели відзначені як шедеври ди­ тя­чої психології. Wörter und Wendungen der Industrielle. t) — відрізнятися die Verwirrung — плутанина. Seine berühmten Novellen sind “Brief ei­ner Unbekannten”. Його відомі новели «Лист не­зна­йо­м­ ки». Друга світова війна привела його до відчаю.306 Hervorragende Menschen Deutschlands l Besonders großen Erfolg hatten die Kindernovellen “Die Gouvernante” (1911) und “Brennendes Geheimnis”. Такий його збірник «Безладдя по­чут­ тів». Der Schriftsteller hört nie auf die Mensc­h­ lich­keit in seinen Werken zu ver­tei­di­gen. антифашистська новела «По­вість про шаха». це був час депресії. t) — викликати сенсацію die Barbarei — варварство entschieden — рішучий der Gegner — противник die Gewalt — сила. Diese Novellen zeichnen sich als Mei­ ster­wer­ke der Kinderpsychologie aus. Це була спроба письменника по-но­ во­му поставити питання про життєві за­вдан­ня людини. германістика uraufführen (te. Der Zweite Weltkrieg stürzte ihn in Ver­zweiflung­. Es war ein Versuch des Schriftstellers aufs Neue die Frage nach der Le­bens­ auf­ga­be des Menschen zu gestalten. -n — промисловик die Germanistik — німецька філологія. «Двадцять чотири години з жит­ тя жінки». Im Jahre 1938 schrieb Stefan Zweig den Roman “Ungeduld des Herzens”. влада unter einem Einfluß stehen —знаходитися під впливом die Dekadenz — декадентство. t) — поставити вперше Aufsehen erregen (te.

Er trat vor dem Publikum auf und kom­ po­nier­te. У всіх країнах Європи захоплено го­во­ ри­ли про диво-дитину. 2. . Begeistert sprach man vom Wun­der­ kind in allen Ländern Europas. Mozart)  ̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â. Як композитор Моцарт не мав успіху. Mit 18 Jahren kehrte Mozart nach Salz­ burg zurück und wurde bald Ka­pell­ mei­ster. Sein Vater war Kapellmeister. 27 січня 1756 року тут народився ві­до­мий музикант і композитор Во­ль­ ф­ганг Амадей Моцарт. Його батько був капельмейстером. Його перші опери були чудові. 307 Fragen zum Text Wodurch ist Stefan Zweig berühmt? Was studierte er an den Universitäten? Wie heißen seine ersten Romane? Wogegen trat Stefan Zweig auf? Mit wessen Schaffen kann man sein Schaffen vergleichen?  Mein Lieblingskomponist (W. A. Jahren spielte Mozart aus­ ge­zeich­net Klavier und Geige und machte die ersten Kompositionsversuche. Seine musika­lische Begabung war außer­or­dent­lich groß. Hier wurde am 27.l Видатні люди Німеччини 1. Als Komponist hatte Mozart keinen Er­folg. Його музичне обдарування було над­ зви­чай­но великим. У 18 років Моцарт повернувся до Зальц­бур­га й став капельмейстером. Він виступав перед публікою й тво­рив­. Уже в 4 роки Моцарт відмінно грав на фортепіано і скрипці та робив перші спроби в композиції. Schon mit 4. Seine ersten Opern waren sehr schön. 4. sie gefielen aber dem aristokratischen Publikum nicht. але вони не подобалися аристократичній публіці. Er wurde auf das Talent seines Soh­nes aufmerksam und gab ihm täglich Stunden. Januar 1756 der be­ rühm­te Musiker und Komponist Wolf­ gang Amadeus Mozart geboren. Ìîöàðò) In Österreich befindet sich die schöne Stadt Salzburg. À. 5. Der 6jährige Mozart unternahm die er­ sten Konzertreisen. 3. Шестирічний Моцарт розпочав перші концертні турне. В Австрії знаходиться красиве місто Зальцбург.­ Він звернув увагу на талант свого сина й давав йому щодня уроки.

Geiger und Dirigent Johann Strauß wur­de am 25. wie die Opern “Figaros Hochzeit”. 4. 2. Doch seine wunderschönen Werke wur­den nicht gespielt. у Відні в родині знаменитого короля вальсів Іоганна Штрауса. . die Begabung — обдарування. 1782 übersiedelte Mozart nach Wien. Ставало все важче заробляти на хліб. диригент aufmerksam werden auf (Akk. Відомий австрійський композитор. скри­паль і диригент Іоганн Штраус народився 25 жовтня 1825 р. Johann Strauß (der Sohn) müsste Bank­ be­am­ter werden. “Die Zauberflöte” und auch Sin­fo­ni­en. Er wurde schwer krank und starb 1791 im Alter von 35 Jahren. а також симфонії. Тут з’явилися такі його чудові тво­ ри. «Чарівна флейта».) — звернути увагу на що-небудь  1. як опери «Весілля Фігаро». Іоганн Штраус (син) повинен був ста­ ти банківським службовцем. Однак його чудові твори не ви­ко­ну­ ва­ли­ся.­ Hier entstanden seine schönsten Wer­ ke. 5. Konzerte. Wörter und Wendungen der Kappelmeister — капельмейстер. Oktober 1825 in Wien in der Familie des berühmten Walzerkönigs Johann Strauß geboren. талант begeistert — з захопленням in Not — у нужді Fragen zum Text Wer wurde in Salzburg geboren? In welchem Alter begann Mozart zu komponieren? Wie empfang man Mozart in Europa? Welche Opern hat Mozart komponiert? Wie verhalten Sie sich zu Mozarts Musik?  Johann Strauß  ²îãàíí Øòðàóñ Der berühmte österreichische Kom­po­ nist. Моцарт жив у нужді. У 1782 році Моцарт переїхав до Відня. Instrumentalwerke. інструментальні твори. концерти. Aber gegen den Wunsch des Vaters be­gann er Geige zu spielen und nahm den Unterricht im Komponieren bei ei­ nem Komponisten. 3. “Don Juan”. «Дон Жуан». Але всупереч бажанню батька по­ чав гра­ти на скрипці і брав уроки з компо­зиції в одного композитора. Він тяжко захворів і помер 1791 року у віці 35 років.308 Hervorragende Menschen Deutschlands l Es wurde immer schwerer Brot zu ver­ die­nen. Mozart lebte in Not.

R. Публіка знала й поважала тільки його батька. “Lieder der Barrikaden”. Hier dirigierte er auf vielen Konzerten in Pawlowsk bei Petersburg. Das Publikum kannte und achtete nur seinen Vater. Johann Strauß war von der Musik von Tschaikowski begeistert und spielte ei­ ni­ge von seinen Werken. sondern auch Symphoniemusik. Тут він диригував на багатьох кон­це­ р­тах у Павловську під Петербургом. die Polka­ “Im Wald Pawlowsk” (1869) und einen Phan­ta­sie–Walzer “Das rus­si­ sche Dorf”. Свої останні роки життя він при­свя­ тив жанрові опе­ре­ти. Іоганн Штраус був у захваті від му­зи­ ки Чайковського й виконував деякі з його творів. У 1849 р. In Russland komponierte er einige Mu­ sik­stüc­ke zu russischen Themen “Ab­ schied von Petersburg” (1858). Der junge Strauß trat mit einem ei­ge­ nen Walzerprogramm auf und be­gei­ ster­te dadurch das Publikum und die Musiker. у казино під Віднем відбувся концерт. У Росії він написав кілька музичних творів на російські теми «Прощання з Петербургом» (1858). Seine ersten Lieder in Form der Walzer waren “Lieder der Freiheit”. spiel­ te er gleichzeitig meisterhaft Geige. але й сим­фо­ні­ч­ну музику. . Er spielte nicht nur Kammer. Він грав не тільки камерну. Його першими піснями у формі ва­ль­ сів були «Пісні свободи». Strauß wurde von J. Brams. Молодий Штраус виступав зі своєю програмою вальсів і приводив у за­хо­ п­лен­ня нею публіку й музикантів. «Революційний марш». “Revolutionsmarsch”. Im Jahre 1849. Ці турне принесли йому світову сла­ву. Seine letzten Lebensjahre widmete er dem Genre der Operette. «Пісні ба­ри­ кад». після смерті батька Іоганн диригував його оркестром і здійснив багато концертних поїздок Європою й Америкою. одночасно май­с­те­р­но грав на скрипці. Р. Er gab auch Gastspiele in Russland. Брамсом. Мистецтво Іоганна Штрауса було ви­ со­ко оцінено І. Die Kunst von J. Diese Reisen brachten ihm einen Welt­ ruhm. вальс-фантазію «Ро­ сій­сь­ке село». У той час коли він ди­ри­гу­вав ор­ке­с­ т­ром. Wagner und von anderen Musikern hoch­ge­schätzt.l Видатні люди Німеччини 309 An einem Oktoberabend 1844 fand in einem Casino bei Wien sein Konzert statt. польку «У Па­ в­лов­сь­ко­му лісі». Вагнером та іншими музикантами. dirigierte Johann sein Or­che­ ster und machte viele Konzertreisen in Eu­ro­pa und Amerika.. Während er Orchester dirigierte. Одного жовтневого вечора 1844 р. Він давав гастролі в Росії. nach dem Tode seines Vaters.

 Брамсом. Вони користуються великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. . “Die Nacht in Ve­ne­ dig” (1883) und “Der Zigeunerbaron” (1885). одна троянда. die Fledermaus — летюча миша Venedig — Венеція der Zigeuner. серед них «Ле­ тю­ча миша» (1876). eine Rose und manch­mal ein kleiner Irisstrauß. І. де він покоїться поряд з ком­по­зитором І. . Strauß Gastspiele? Wie schätzten das Publikum und die Musiker seine Musikwerke? Welche Walzer von J. a) — приносити світову славу Gastspiele geben (a. 3. t) — покоїтися Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte J. Одним з попередників сучасного му­ зи­ч­но­го мистецтва був великий ні­ме­ ць­кий композитор Ріхард Вагнер. J. zwei Astern. Strauß? Nennen Sie die ersten Musikwerke von J. завжди лежать­­ квіти: одна гвоздика. Його вальси «Віденський вальс» та «На голубому Дунаї» стали класикою світового мистецтва. Strauß (dem Sohn)? Wo gab J. wo er neben dem Komponisten J. На його могилі на Віденському кла­до­вищі. Wörter und Wendungen achten (te. Brams ruht.310 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er schuf 16 Operetten. Strauß sind Ihnen bekannt?  Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner)  Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð) Einer der Vorgänger der modernen Musikkunst war der große deutsche Kom­po­nist Richard Wagner. 2. дві ай­с­т­ ри. Seine Walzer “Wiener Walzer” und “An der schönen blauen Donau” wurden zur Klassik der Musikkunst. liegen im­ mer Blumen: eine Nelke. а іноді ма­ле­нь­кий букет іри­сів. darunter “Die Fle­der­maus” (1876). Він створив 16 оперет. Auf seinem Grab auf dem Wienerfriedhof. t) — поважати einen Weltruhm bringen (a. e) — давати гастролі der Abschied — прощання 1. у Відні. Er starb am 3. «Ніч у Венеції» (1883) та «Циганський барон» (1885).— циган ruhen (te. 4. 5. Strauß komponierte über 500 Walzer. Штраус написав понад 500 ва­ль­сів. Він помер 3 червня 1899 р. Juni 1899 in Wien.

«Тангейзер». Під час буржуазно-демократичної ре­во­лю­ції в Німеччині 1849 року він брав участь у дрезденських травне­ вих пов­станнях і потім змушений був емі­г­ру­ва­ти до Швейцарії. Він створив новий тип музичної дра­ ми. Ще учнем він цікавився поезією. schrieb er seine weltberühmten Opern: “Lohengrin”. Als Schüler interessierte er sich für Dicht­kunst. музика. у якій текст. Це виявляється в його творах. Im Jahre 1834 wurde Wagner Theaterkapellmeister in Magdeburg. Wörter und Wendungen der Vorgänger — попередник die Wirklichkeit — дійсність  sich vertiefen (te. 23 лютого 1883 року Вагнер помер у Венеції. Тут він уперше був визнаний пу­б­лі­ кою. “Tannhäuser”. Nach Deutschland zurückgekehrt. У 1834 році Вагнер став капельмей­ стером у театрі міста Магдебурга. Er entwickelte einen neuen Typ des mu­si­ka­li­schen Dramas. Hier hatte er seinen ersten Erfolg beim Publikum. декорації та гра акторів складають єдине ціле. але потім почав вивчати музику.l Видатні люди Німеччини 311 Richard Wagner wurde am 22. не хотів мати нічого спі­ль­но­го з дійсністю й загли­ бився в світ міфів і сказань. Er wurde unzufrieden und pessimi­ stisch. Im Jahre 1876 wurde in Bayreuth das Wagnerfestspielhaus eröffnet. wollte mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben und vertiefte sich in die Welt der Mythen und Sagen. Bühnenbild und Darstellung zu einer Einheit werden. Musik. in dem Dichtung. Він був незадоволений і песимі­ стично настроєний. “Tristan und Isolde” und andere. «Тристан і Ізо­ль­да» та ін. begann aber dann Musik zu stu­die­ren. -er — декорация die Darstellung — гра der Aufstand (die Aufstände) — повстання  . Am 23. Повернувшись до Німеччини. Während der bürgerlich–de­mo­kra­ti­ schen Revolution in Deutschland nahm er 1849 an den Dresdener Maiaufständen teil und musste dann in die Schweiz emigrieren. він на­пи­сав всесвітньо відомі опери: «Лоен­грін». Februar 1883 starb Richard Wag­ner in Venedig. 1842 Hofkapellmeister in Dresden. t) — заглиблюватися das Bühnenbild. у 1842 — придворним ка­пель­мей­с­те­ ром у Дрездені. Das zeigte sich in seinen Werken. 1876 року в Байроті відкрився палац вагнерівських фестивалів. Ріхард Вагнер народився 22 трав­ня 1813 року в Лейпціґу. Mai 1813 in Leipzig geboren.

Але протягом 30 років Цилле по­ви­ нен був заробляти свій хліб у фо­то­гра­фі­ч­но­му товаристві. Einmal empfahl ihm sein Lehrer auf die Straße zu gehen und das Leben zu be­ob­ach­ten. Gleichzeitig nahm er Malstunden in der Königlichen Kunstschule. . оскільки як ху­до­ж­ник він не знахо­ див визнання. Було нелегко знайти тут роботу. Was ist für seine Musikwerke kennzeichnend?  Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille)  ̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå) Das deutsche Volk kann auf viele be­ rühm­te Künstler stolz sein. Wofür interessierte sich Wagner in seinen Schuljahren? 2. Одного разу його вчитель порадив йому вийти на вулицю й спостерігати життя. яку відвідував Цилле. Dazu gehört auch Heinrich Zille. Він народився 10 січня 1858 року в родині бідного ремісника під Дре­з­ де­ном. Одночасно він брав уроки ма­льо­ван­ ня в Ко­ро­лів­сь­кій школі мистецтв. Таким чином у 1872 році Цилле став літографом. У школі. ві­до­ мий німецький художник. weil er als Maler keine Anerkennung fand. Heinrich war 9 Jahre alt. Генріху було 9 років. коли сім’я пе­ре­ їха­ла до Берліна. Und so wurde Zille im Jahre 1872 Li­ tho­graph. Генріх допомагав батькам заробляти гроші. In der Schule. ein be­rühm­ter deutscher Maler. Heinrich half den Eltern Geld ver­die­ nen. Німецький народ може пишатися ба­ га­ть­ма відомими художниками. Januar 1858 in der Fa­ mi­lie eines armen Handwerkers bei Dres­den geboren. als die Fa­mi­ lie nach Berlin übersiedelte. gab es einen Zeichenlehrer. який розпізнав його талант і давав йому уроки. Wie reagierte Wagner auf die bürgerlichdemokratische Revolution in Deutschland? 3.312 Hervorragende Menschen Deutschlands l Fragen zum Text 1. die Zille besuchte. Im Laufe von 30 Jahren musste aber Zille in einer photographischen Ge­sell­ schaft sein Brot verdienen. der sein Talent er­kann­te und ihm Stunden gab. До них належить і Генріх Цилле. Wo finden alljährlich die Wagnerfestspiele statt? 5. був учитель малювання. Er wurde am 10. Es war nicht leicht hier Arbeit zu fin­ den. Unter welchem Einfluß komponierte Wagner einige seiner Musikwerke? 4.

Він помер 9 серпня 1929 року. . сонця та зелені. народився 21 травня 1471 р. oft krank. wurde am 21. o) — рекомендувати im Laufe von (Dat. прачки. Heinrich Zille war sehr populär. Sein Vater Albrecht war Goldschmied. keine Sonne und kein Grün. Zille? Wer erkannte erstmalig Zilles Talent zum Zeichnen? Wann begann Zilles Studium an der Akademie für Künste? Wen stellte Zille auf seinen Bildern dar? Wie nannte ihn das Volk?  Albrecht Dürer  Àëüáðåõò Äþðåð Albrecht Dürer. Wäscherinnen. Zei­ tungs­ver­käu­fer und Fabrikarbeiter. die Anerkennung — визнання darstellen (te. 3. der prominente deut­ sche Maler. 4. Besonders gern zeichnete der Maler Kin­der in den Hinterhöfen. t) — зображувати Fragen zum Text In welcher Familie verlief die Kindheit von H. Heinrich Zille stellte auf seinen Bildern einfache Menschen dar. Er machte wunderbare goldene Schmuck­sachen. Er starb am 9. фабричні робочі. “Vater Zille” — so nannten ihn die Ber­ li­ner. часто хворих. auf den Straßen. 5. Його батько Альбрехт був ювеліром. gebürtig aus Ungarn. Es waren Kutscher.) — протягом 1. Його ім’я як великого майстра було відомим за його мистецтво далеко за межами міста. Für sie gab es keine Spielplätze. в м. Генріх Цилле зображував на своїх ка­ р­ти­нах простих людей. на вулицях. «Батько Цилле» — так називали його берлінці. продавці га­ зет. Це були кучери. Альбрехт Дюрер. 2. Тільки в 1924 році Цилле почав пра­ цю­ва­ти в Академії мистецтв. Для них не було ігрових майданчи­ ків. Генріх Цилле був дуже популярним. Mai 1471 in der Stadt Nürnberg ge­bo­ren. Особливо охоче художник малював дітей на задвірках.l Видатні люди Німеччини 313 Erst 1924 begann Zille in der Akademie der Künste zu arbeiten. Wörter und Wendungen der Handwerker — ремісник  empfehlen (a. Нюрнберзі. видатний ні­ме­ць­ кий художник. Він робив чудові золоті прикраси. August 1929. Seinen Namen als einen großen Mei­ ster kannte man wegen seiner Kunst weit und breit. родом з Угорщини.

У 1486—1489 рр. Die Schönheit von Venedig bezauber­ te ihn und regte ihn zum Schaffen an. гостро під­ мічав красу й дух. die er liebte und sehr wahrheitsgetreu darstellte. У родині було багато дітей. “Porträt des Vaters“. щоб відбити багатоманітність природи та живий інтерес до людей з народу. 1494—1495 besuchte er Venedig. der gut seine Mitmenschen kann­te und alle ihre Fehler und Schwä­ che. “Her­ku­ les“ (1497) und viele Hand­zeich­nun­ gen. dann sollte er auch als Goldschmied Geld verdienen.­ Albrecht Dürer war der zweite Sohn in der Familie. Він був також відомим портретистом. він був учнем у май­с­те­р­ні одного Нюрн­бер­зь­ко­го ху­до­ж­ни­ка. Він ходив до школи тільки шість ро­ ків. який добре знав своїх близьких. Er schuf Gravüren. Seine Bilder unterscheiden sich durch ihre Einfachheit und Verständlichkeit. «Геркулес» (1497) та ба­га­то малюнків олівцем. “Drei Bauern“ (1497) und Holzschnitte “Samson“ (1497). «Портрет батька». яку він любив і правдиво зображував. Він створив гравюри «Автопортрет». kei­ ne richtige Kleidung. die Vielfalt der Natur und das rege Interesse an die Men­schen aus dem Volke wi­der­zu­spie­ geln. Його вироби мистецтва прикрашали ратуші та церкви. wie “Selbstbildnis“. «Три се­ля­ ни­на» (1497) та гравюри на дереві «Сам­сон» (1497). Дюрер прагнув до того. потім він повинен був також за­ ро­б­ля­ти як ювелір. . він відвідав Ве­ нецію. доброго одягу. Er besuchte 6 Jahre lang die Schu­le. Er erfüllte auch Kupferstiche “Der Tod“ (1494—95). Er war auch ein berühmter Porträt­ maler. Schön­heit und Geist scharf be­ merk­te. Його картини відрізняються своєю про­с­то­тою й понятливістю. Краса Венеції зачарувала його та на­ ди­х­ну­ла на творчість. У них часто не було їжі. Seine Kunstwerke schmückten Rat­häu­ ser und Kirchen. 1486—1489 war er Lehrling in der Werk­statt eines Nürnberger Künstlers. Він часто малював природу. У 1494—1495 рр. Oft malte er die Natur.314 Hervorragende Menschen Deutschlands l Trotzdem war er arm: die kunstvolle Ar­beit des Goldschmiedes war eine schlecht bezahlte Arbeit. Незважаючи на це він був бідним: май­с­те­р­на робота ювеліра було по­ гано оплачуваною. Die Familie war kinderreich. Він виконав також гравюри на міді «Смерть» (1494—1495). Альбрехт Дюрер був другим сином у сім’ї. Dürer strebte danach. усі їхні помилки та слабості. Sie hatten oft nicht genug Essen.

) — спонукати до. у Нюрнберзі. die Vielfalt — багатоманітність der Umschwung — перелом 1. Er starb im Jahre 1528 in Nürnberg. Als Ergebnis dieser Reise waren seine Bilder “Bildnis eines jungen Mannes“ (1521) und “Vier Apostel“ (1526). що означає ре­н­т­ге­нів­сь­кий знімок при обстеженні хво­ро­го. was eine Rönt­gen­auf­nah­me bei der Unter­suchung ei­nes Kranken bedeutet. 5. «Поклоніння трій­ ці» та «Чотири темпераменти». Hier erschienen seine Gemälde “Adam und Eva“. Zu dieser Zeit schuf er Gravüren “Die Verehrung der Wahrsager“. У 1520 році він поїхав до Ні­дер­ла­н­дів. Im Jahre 1505 besuchte er Venedig zum zweiten Mal. “Die Ver­eh­ rung der Drei Heiligen“ und “Vier Tem­ pe­ra­men­te“. 1500 рік був роком перелому в тво­р­ чо­с­ті Дюрера. 2.l Видатні люди Німеччини 315 Das Jahr 1500 war das Jahr des Um­ schwungs im Schaffen von Dürer. . 3. Dürer geboren? Wie war seine Kindheit? Wodurch unterscheiden sich seine Werke? Zu welchen Themen malte er meistens seine Gravüren? In welcher Stadt in Deutschland gibt es ein Dürer-Haus?  Wilhelm Conrad Röntgen  ³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí Wer weiß heute nicht. Хто сьогодні не знає. У 1505 році він удруге відвідав Ве­не­цію. Результатом цієї поїздки були ка­р­ти­ ни «Портрет молодої людини»(1521) і «Чотири апостоли» (1526). «Марія з немовлям». підмайстер anregen zu (Dat. Тут з’явилися його картини «Адам і Єва». der Kupferstich. У цей час він створив гравюри «По­ кло­нін­ня волхвів». -e — ювелір die Schmucksachen — прикраси der Lehrling — учень. “Marie mit dem Säugling“. Він помер у 1528 р. Im Jahre 1520 fuhr er in die Nie­der­lan­de. 4. Wörter und Wendungen der Goldschmied... -e — гравюра на міді der Holzschnitt. -e — гравюра на дереві die Verehrung — шанування der Wahrsager —  волхв Fragen zum Text In welcher Familie wurde A.

Röntgen nannte sie “X–Strahlen”.­ Вільгельм Конрад Рентген був профе­ сійним інженером. die alle Gegenstände durchdringen. einem bekannten Ge­ lehr­ten und Forscher. strenge Ana­ly­se der Fehler brachten dem Physiker Röntgen bald den Ruf des besten Ex­pe­ri­men­ta­tors seiner Zeit. відомого уче­но­ го й ви­на­хі­д­ни­ка. щоб позначити їх таємничі якості. Через два роки (1872) він від­пра­ви­в­ ся до Страсбурга й став асистентом професора А. 1878 kehrte er nach Würzburg zurück. . Кундта.) він закінчив на­ вчан­ня в політехнікумі в Цю­риху. Рентгенівське зображення злив­ ка з металу свідчить про помилки в стру­к­ту­рі. Seitdem war er der Physik treu geb­ lieben. Відтоді він залишається вірним фі­ зиці. Найвища точність експериментів і до­ слідів. 1878 року він повернувся до Вю­р­ц­бу­ р­га. Höchste Genauigkeit seiner Ex­pe­ri­men­te und Unter­suchungen. Wer ist aber dieser Mensch? Хто ж ця людина? Wilhelm Conrad Röntgen war In­ge­ nieur von Beruf. dass nicht jeder an den Entdecker der Rönt­ gen­strah­len denkt. Це було у Вюрцбурзі. де в 1886 році відкрив промені. Рентген назвав їх Х-променями. що не кожний замислюється про від­кри­ва­ча рентгенівських променів. Kundt. 1872. Das alles ist heute so gewöhnlich. um ihre geheimnisvollen Eigenschaften zu be­zeich­nen. ging er nach Straßburg und wurde Assistent bei Pro­ fes­sor A. які проникали крізь усі предмети. wo er 1886 Strahlen entdeckte. Erst 1870 begann Röntgen seine Tä­tig­ keit auf dem Gebiet der Physik. Все це сьогодні є таким звичайним. Mit 21 Jahren hatte er 1866 sein Stu­di­ um am Polytechnikum in Zürich ab­ge­ schlos­sen. Лише в 1870 ро­ці Рентген почав свою діяльність у галузі фізики. Він працював професором фізики в різних університетах Німеччини. У віці 21 рік (1866 р. Через два роки молодий інженер за­хи­с­тив дисертацію на ступінь до­к­ то­ра філософії. Das war in Würzburg. Zwei Jahre später promovierte der jun­ ge Ingenieur zum Doktor der Phi­lo­so­ phie. суворий аналіз помилок ско­ро здобули фізикові Рентгену славу кра­ що­го експериментатора свого часу. Er wirkte als Professor der Physik an ver­ schie­de­nen Universitäten Deutsch­lands. Zwei Jahre später.316 Hervorragende Menschen Deutschlands l Das Röntgenbild eines Metallstücks zeigt die Fehler in der Struktur.

. o) — закінчити навчання  1. Карл Фрідріх Гаусс (1777—1855) — один з найвидатніших математиків усіх часів.l Видатні люди Німеччини 317 Wörter und Wendungen die Aufnahme. Nach der Arbeit musste er den Ar­beits­ lohn für alle Maurer seiner Brigade be­ rech­nen. 3. -en — обслідування  das Studium abschließen (o.­ Для нього це були найкращі години. Es sind jetzt über 200 Jahre her. Er war schon mit 20 Jahren Pro­fes­sor der Astronomie an der Uni­ver­si­tät in Göttingen. ist einer der größten Ma­ the­ma­ti­ker aller Zeiten. 2. як великий математик був маленьким хлопчиком. t) = tätig sein als (Nom. Sein Vater war Maurer von Beruf. Його сину Карлу Фрідріху було тоді три роки. Його математичні труди належать до шедеврів математики. Sein Sohn Karl Friedrich war damals drei Jahre alt. У 25 років Гаусс став членом академії наук у Петербурзі. 4. Seine mathematischen Schriften ge­hö­ ren zu den Meisterwerken der Ma­the­ ma­tik. ge­ stor­ben 1855. Mit 25 Jahren wurde Gauß Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Für ihn waren das die schönsten Stunden. dass der große Mathematiker noch ein klei­ ner Jun­ge war.) durchdringen (a. u) — проникати Fragen zum Text Haben Sie sich einmal röntgen lassen? Was war Röntgen von Beruf? Wo hat er seine Ausbildung erhalten? Auf welchem Gebiet war er tätig? Was brachte ihm einen besonderen Ruf?  Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß  Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà Karl Friedrich Gauß. 5. Його батько був за професією ка­ме­ ня­рем. Пройшло понад 200 років відтоді. die Genauigkeit — точність  wirken (te. geboren 1777. -n — знімок  die Untersuchung. Після роботи він повинен був по­ра­ ху­ва­ти зарплату для всіх каменярів сво­єї бригади. У двадцять років він уже був про­фе­ со­ром астрономії в університеті міста Геттінгена.

noch schreiben. Він часто малював крейдою числа на стіні будинку або писав паличкою на піску. тату. Karl Friedrich nahm das Papier mit den Zahlen und sah es aufmerksam an. Батько Фрідріха злякано відкрив очі. Карл Фрі­ д­ріх. Мати Гаусса не вміла ні читати. Vater. Він у три роки уже вмів раху­вати. Er malte oft mit Kreide Zahlen an die Hauswand oder schrieb mit einem Stöck­chen Zahlen in den Sand. Mutter Gauß konnte weder lesen. Die Zahlen waren liebstes Spielzeug. hatte einen Fehler in der Rechnung ge­ fun­den! Він перерахував. sieh nur. Eines Abends war Vater Gauß sehr müde und schlief beim Rechnen ein. Карл Фрідріх Гаусс не витратив гел­ лер на солодощі. Er rechnete nach. Він рахував разом із батьком. Він похвалив свого хлопчика й по­да­ ру­вав йому геллер. . Er konnte schon mit 3 Jahren rech­nen. Одного вечора стомлений батько Га­ усс заснув під час підрахунків. його трирічний син. по­ глянь-но. Er lobte seinen Jungen und schenk­te ihm einen Heller. дійсно. знайшов у під­ра­ху­н­ках по­милку. Er rechnete mit. Цифри були улюбленою іграшкою. als er schon ein berühmter Ge­ lehr­ter war. коли був уже відомим ученим. на згадку про своє перше математичне від­ криття. списаний ци­ф­ра­ ми. sein 3jähriges Söhnchen. Karl Fried­rich. zum Andenken an seine erste ma­the­ma­ti­sche Entdeckung. він міркував: «Скоро мій син буде до­ по­ма­га­ти мені під час підрахунків». sie war auf ihren klei­ nen Jun­gen sehr stolz. але дуже пишалася своїм ма­ле­нь­ким сином. und wirklich. das mit Zahlen be­ schrie­ben war.318 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er saß dann neben seinem Vater und sah auf das Papier. er dach­ te: “Bald wird mir mein Sohn bei den Schreib– und Rechenarbeiten helfen”. А ти напи­сав три!» Erschrocken machte Vater Gauß die Augen auf. і. Er trug diesen Heller noch später bei sich. Він сидів тоді поряд зі своїм батьком і дивився на папір. ні ра­ху­ва­ти. Батько також був ним задоволений. Du hast eine Drei geschrieben!”. Plötzlich rief er: “Vater. Auch der Vater war zufrieden. Він носив цей геллер з собою. hier hast du einen Fehler gemacht! Раптом він закричав: «Тату. Тут повинно було бути п’ять. ти тут зробив помилку! Hier muss eine Fünf stehen. Карл Фрідріх взяв папір з цифрами й уважно його роздивився. Karl Friedrich Gauß gab diesen Heller nicht für Süßigkeiten aus.

4. 6.) — на згадку про.. -e — шедевр der Maurer — каменяр  der Lohn (die Löhne) — заробітна плата 1.l Видатні люди Німеччини 319 Wörter und Wendungen das Meisterwerk. erschrocken — злякано  ausgeben (a. 3. e) — розтратити zum Andenken an (Akk.. Fragen zum Text Auf welchem Gebiet wurde Gauß berühmt? Mit welchen Lehranstalten ist sein Name verbunden? Womit beschäftigte sich sein Vater nach der Arbeit? Mit wie vielen Jahren konnte Gauß schon rechnen? Was war sein liebstes Spielzeug? Was trug Gauß bei sich sein ganzes Leben als Talisman? . 5. 2.

April und Mai herrscht der Früh­ling. Der Schnee beginnt zu schmelzen und durch die Straßen laufen kleine Bäche. фіалки та конвалії. er weiß nicht. Es gibt ein deutsches Sprichwort: “April. sind Mimosen. Дні стають довшими. . Ñ âЯòà )  Jahreszeiten  Ïîðè ðîêó Es gibt vier Jahreszeiten: Frühling. кві­ тень. він не знає. Som­mer. Das Wetter ist aber noch nicht be­stän­ dig. besonders im April. die beste Zeit für den Urlaub.— мімози. bald regnet es oder schneit es. Man muss unbedingt hinaus ins Grüne. Все починає розквітати. проліски. За весною йде жарке літо. Все сильніше зігріває сонце землю своїми променями. Кожна пора року триває три місяці. весна — краща пора року. осінь і зима. Schnee­ glöck­chen. Діти будують для них шпаківні й роз­ вішують їх на дерева. Die Tage werden länger. Dem Frühling folgt der heiße Sommer. die im Frühling ver­ kauft werden. Die Kinder bauen für sie Vogelhäuser und hängen sie an die Bäume. а мінли­ ва. Immer stärker erwärmt die Sonne mit ih­ren Strahlen die Erde. Jahreszeiten (Ï îðè ðîêó. На мою думку. Die Zugvögel kehren aus den warmen Ländern zurück. was er will”. У березні. sondern veränderlich.X . чого він хоче». Alles beginnt zu blühen. то йде дощ або сніг. Але уже в травні термометр часто по­ ка­зує 15—20 градусів тепла. Bald scheint die Sonne. April. Meiner Meinung nach ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Herbst und Winter. Jede Jahreszeit dauert drei Monate. Im März. які продають навесні. особливо в квітні. Перелітні птахи повертаються з ви­ рію. Aber schon im Mai zeigt oft das Ther­ mo­me­ter 15—20 Grad Wär­me. Перші квіти. й вулицями бі­ жать маленькі струмки. Але погода ще не постійна. Veilchen und Maiglöckchen. кращий час для відпустки. Є німецьке прислів’я: «Квітень. Існують чотири пори року: весна. Треба обов’язково виїздити на лоно природи. квітні й травні панує весна. Die ersten Blumen. То світить сонце. літо. Сніг починає танути.

aber am Tage geht die Sonne immer höher auf und schmilzt Eis und Schnee. besonders nach dem frostigen schneereichen Winter mit eiskaltem Wind und häufigen Schneestürmen. щоб. um. ліси й поля. t) — царювати. Але пізня осінь не дуже приємна: по­ хму­рі дні. Boot fahren. Wäl­ der und Felder. Цю пору року чекають завжди. сильний вітер.) — примикати. Ñâÿòà 321 Am besten erholt man sich am Wasser. Можна поплавати. Von den Dächern der Häuser und von den Zweigen der Bäume tropft es. Wörter und Wendungen herrschen (te. 2. Dann kommt der Herbst mit zahlrei­ chen reifen Früchten. подарувати багаті врожаї. In den Nächten friert es. 3. Краще за все відпочивати біля води. Уночі підморожує. Земля жадно п’є воду. . Kleine und große Bächer überqueren rau­schend die Straßen der Städte. До осені приєднується зима зі снігом і морозами. das Sprichwort (die Sprichwörter) — прислів’я der Zugvogel (die Zugvögel) — перелітний птах sich anschließen (o. Es regnet oft. слідувати Fragen zum Text Wie verhalten Sie sich zum Frühling? Welche Veränderungen kommen im Frühling in der Natur vor? Was beginnt im Sommer für Kinder und Erwachsene? Woran ist der Herbst reich? Freut Sie der Winter?  Frühling  Âåñíà Auf diese Jahreszeit wartet man im­ mer. reiche Ernten zu geben.l Ïîðè ðîêó. 5. Die Erde trinkt gierig das Wasser. Man kann schwimmen. Часто йде дощ. in der Sonne lie­gen. Маленькі й великі струмки з шумом перетинають вулиці міст. An den Herbst schließt sich der Winter mit Schnee und Frost an. o) an (Akk. володарювати schmelzen (o. осо­ б­ли­во після морозяної сніжної зими з студеним вітром та частими сні­го­ па­да­ми. starker Wind. wenn die Zeit kommt. o) — танути der Bach (die Bäche) — ручай  beständig — постійна  veränderlich — змінна 1. 4. Aber der Spätherbst ist nicht sehr an­ ge­nehm: trübe Tage. по­ка­ та­ти­ся на човні. але вдень сонце піднімається все вище й розтоплює лід і сніг. коли при­ йде час. Крапає з дахів будинків і гілок дерев. Потім приходить осінь з численними стиглими плодами. позагоряти.

Kirschen–. Überall sprießt hellgrünes frisches Gras. Перелітні птахи займають старі бу­ди­ но­ч­ки. абрикоси одягають свій ніжний бі­лий або світло-рожевий одяг. der Bienen und andere Insekten lockt. Aprikosenbäume ziehen ihre zarte oder hellrosige Kleidung an. вишні. Üppiges Laub und saftiges Gras zie­ hen unsere Blicke heran. Уночі в кущах бузку. Повітря наповнене солодким за­па­ хом. що розпустився. У лісах з’являються перші весняні кві­ти. Яблуні. фіалки. Скоро прийде літо. . З кожним днем стає все жаркіше. über­füllt.Jahreszeiten l 322 Die Natur erwacht zum neuen Leben. Veilchen. Lautes Zwitschern der Vögel sym­bo­li­ siert die richtige Ankunft des Frühlings. нарциси. dass man sich vom Anblick nicht losreißen kann. Всюди пробивається яскраво-зелена свіжа трава. Конвалії. Alles sieht so schön aus. Die Gärten versinken in einem Meer von Blüten. Die Zugvögel besiedeln alte Häuschen. що пливуть по небу. Усе виглядає так красиво. нібито ми бачимо це вперше. Die Luft ist vom süßen Wohlgeruch. Найкрасивіший весняний місяць — це травень. Am Tage weht ein leichtes Windchen und jagt die weißen am Himmel zie­ henden Schäfchenwolken. співає соловей. Pflau­men–. що не мо­ж­ на відірвати зір. In der Nacht schlägt in den auf­ge­blüh­ ten Fliederbüschen die Nachtigal. Садки втопають у морі цвітіння. персикові дерева. bauen Nester. сли­ ви. Удень віє легкий вітерець і гонить ку­ п­ча­с­ті хмари. Bald kommt der Sommer. тюльпани та інші казкові квіти вкривають зем­ лю як барвистий килим. Der schönste Frühlingsmonat ist der Mai. Природа пробуджується до нового життя. Maiglöckchen. als ob wir das zum ersten Mal se­ hen. Пишне листя й соковита трава при­ ваб­лю­ють наш зір. будують гнізда. Голосне цвірінькання птахів си­м­во­лі­ зує справжній прихід весни. Äpfel–. Wir bewundern die Schönheit der Na­ tur. Tul­ pen und viele andere märchenhafte Blu­men bedecken wie ein bunter Teppich die Erde. In den Wäldern ercheinen die ersten Früh­lings­blu­men. Immer heißer wird es von Tag zu Tag. який вабить бджіл та інших комах. Pfirsich–. Narzissen. Ми захоплюємося красою природи.

На синьому безмежному небі навряд можна помітити хмару. Літо — найтепліша пора року. Ñâÿòà 323 Wörter und Wendungen besiedeln — заселяти der Wohlgeruch — аромат das Insekt. 5. Die mächtige Sonne schickt ihre alles durchdringenden Strahlen auf die Erde. als auch die Natur. розпечена земля віддає додаткове тепло. die Schäfchenwolke. Man sucht noch den Schatten. Спочатку на небі збираються темні хмари. коли почи­ на­ється гроза. Wälder und Parks. Auf dem freiliegenden Gelände ist es nicht leicht. 4. Am Tage wirbelt häufig warmer Wind Staub auf. Сильне сонце посилає свої всепро­ никаючі промені на землю. wenn ein Gewitter losbricht. die Hitze zu ertragen. Am blauen grenzlosen Himmel kann man kaum eine Wolke sehen. лісів і парків. Zuerst sammeln sich dunkle Wolken am Himmel. 2. -en — комахи üppig — пишний (про зелень) 1. Через тривалу спеку страждають як люди. Welch eine Erleichterung kommt. Наближається гроза. -n — купчаста хмара man kann sich vom Anblick nicht losreißen — не можна відірвати очей Fragen zum Text Womit beginnt der Frühling? Was symbolisiert die richtige Ankunft des Frühlings? Wie sehen die Gärten aus? Beschreiben Sie bitte die Natur im Wald! Haben Sie den Frühling gern? Begründen Sie ihre Antwort. wo man sich verstecken kann. Тоді шукають тінь.  Sommer  ˳òî Der Sommer ist der heißeste Jah­res­ zeit. 3. потім блискає блискавка і уда­ лині гримить гром. Das Gewitter naht. де можна схова­ тися. так і природа. Удень часто теплий вітер гонить пил. На відкритій місцевості нелегко витри­мати спеку. dann blitzt es und in der Ferne rollt der Donner. glühender Boden gibt der Luft zusetzliche Wärme.l Ïîðè ðîêó. Все потопає в темно-зеленому листі садів. Wegen der dauernden Hitze leiden sowohl­ die Menschen. Alles sinkt im dunkelgrünen Laub der Gärten. . Яке ж настає полегшення.

Der Sommer sagt uns “ade”. Unter bestimmten Umständen wird der starke Regen von Hagel begleitet.Jahreszeiten l 324 Zuerst fallen die ersten seltenen gro­ ßen Tropfen und dann geht es los. alles wächst und gedeiht. um sich in der Sonne zu sonnen und braungebrannt nach Hause zu kommen. який іде годинами безперервно. на по­ ро­зі стоїть осінь. водні ігри. Літо говорить нам «прощай». щоб загоріти й за­ смаглими повернутися додому. 4. усе росте та квітне. При відповідних обставинах сильний дощ супроводжується градом. ie) — процвітати ade — прощай Fragen zum Text Was trägt man. Gemüse und Obst beginnt. При цьому стра­ж­да­ють хлібні поля й фруктові садки. der Herbst steht vor der Tür. Потім знову світить сонце. Починається час збирання врожаю хліба. wenn Hitze ist? Wie fühlen Sie sich während des Gewitters? Wohin fahren Sie gewöhnlich im Sommer? Wie kann man im Sommer die Zeit verbringen? Welche Pläne haben Sie für den nächsten Sommer? . Наприкінці серпня ночі стають про­хо­ ло­д­ні­ши­ми та довшими. Dabei werden Getreidefelder und Obst­ gär­ten beschädigt. vom Bootfahren. Es gießt in Strömen. Дехто їде до моря. І за все це ми вдячні літу. losbrechen (a. овочів і фруктів. der stun­den­lang pausenlos fällt. 5. Wörter und Wendungen sinken (a. Dann scheint die Sonne wieder. Ллє як з цебра. які проводять вільний час на березі річки. die ihre Freizeit im Walde am Ufer eines Flusses gerne verbringen. Спочатку падають перші рідкі великі краплі. Die Erntezeit von Getreide. Інші мріють про плавання. Die anderen träumen vom Schwimmen. катання на човні. Mit dem Wort “Sommer” ist die Zeit der Ferien und des Urlaubs ver­bunden. 3. Є люди. Зі словом «літо» пов’язаний час ка­ні­ кул і відпусток. vom Wasserspielen. Звичайно чекають на тихий дощ. Ende August werden die Nächte im­ mer kühler und länger. Man wartet ge­wöhn­lich auf den stillen Regen. 2. u) — утопати das freiliegende Gelände — відкрита місцевість 1. Und dafür sind wir dem Sommer dank­ bar. Einige fahren ans Meer. o) — вибухнути gedeihen (ie. Es gibt die Menschen. а потім починається дощ.

Die Sonne lacht uns freundlich zu und wärmt die Erde mit ihren warmen Strah­len. wenn die Sonnenstrahlen das Laub durchdrin­ gen und alles ist vom hel­len Sonnenlicht überflutet. Віє холодний вітер. Diese märchenhafte Zeit wurde von vie­len Dichtern besungen. яки­ми короткими стали дні. Man erwacht häufig am Morgen und sieht. Bunte Blätter bedecken wie ein Teppich die Erde und rascheln unter den Füßen. Однак літо не хоче йти. Різнобарвне листя. Поступово стає прохолодніше. Besonders schön ist der goldene Herbst im Wald. вкри­ ває зе­м­лю й шарудить під ногами. Es ist so trübe. що раптом помічаєш. Листя дерев забарвлюється й без­зву­ ч­но падає на землю. Довгі промені сонця розтоплюють іній. bedecken den Himmel und es regnet. Es kommen schwere dunkle Wolken. Diese farbreiche Pracht der Natur im Alt­wei­ber­som­mer erfreut das Auge. і йде дощ. Але це триває недовго. Es dauert aber nicht lange. Цей казковий час оспіваний багатьма поетами.l Ïîðè ðîêó. Комахи рояться в повітрі. коли сонячні промені пронизують листя й усе залите яскравим сонячним сві­ т­лом. вкри­ва­ ють небо. Der Sommer will aber nicht fortgehen. Ñâÿòà 325  Herbst  Îñ³íü Allmählich wird es immer kühler. Хмарно так. Дощ припиняється. dass man plötzlich be­ merkt. . Нам привітно посміхається сонце і гріє землю своїми теплими проме­ нями. зриває без­жа­лі­ с­но листя з дерев і кидає його на зе­м­лю. як килим. Alle freuen sich auf den Altweiber­ sommer. Часто просипаєшся вранці і бачиш. що білий іній вкрив все навкруги. Особливо красива золота осінь. Der Regen hört auf. Ця багатобарвна пишність при­ро­ди в бабине літо радує око. Приходять важкі темні хмари. dass weißer Reif alles überall be­ deckt hat.­ Усі радіють бабиному літу. Das Laub der Bäume beginnt sich zu fär­ben und fällt lautlos herab. Es weht kalter Wind und der reißt un­ barm­her­zig Blätter von den Bäumen und wirft sie auf den Boden. Insekten schwärmen in der Luft. Lange Sonnenstrahlen schmelzen den Reif. wie kürzer die Tage geworden sind.

Im Wald wird es immer stiller. У лісі стає тихше. Пізньої осені зазвичай хмарно. Лише вітер насвистує у гілках дерев свою сумну осінню пісню. . Голі гілки стирчать у небо. 5. Man hört keinen Vogelgesang mehr. Kahle Äste ragen in den Himmel her­ vor. ihre Heimat ver­ lassen ha­ben und nach dem Süden gezogen sind. Die Natur schläft ein. Перелітні птахи залишають свої бу­ди­ но­ч­ки й зграями тягнуться над ліса­ ми й полями на південь. überfluten (te. windig und kalt. не припиняючись. З дерев упало останнє сухе листя. die im Sommer von früh bis spät singen. оскільки птахи. t) — припинятися 1. Tagelang strömt unablässlich der Re­ gen herab. weil die Vögel. які літом співають з ранку до ночі. 4. Скоро прийде зима. Die Zugvögel verlassen ihre Häuschen und ziehen sich in langen Schwärmen über Wälder und Felder nach dem Sü­ den. regnerisch. дерева гнуться від вітру і губ­ лять своє останнє листя. daß die Natur im Herbst einschläft? Welchen Herbstmonat haben Sie gern? Warum? Welche Dichter haben den Herbst in ihren Werken besungen?  Winter  Çèìà Die letzten vertrockneten Blätter sind von den Bäumen abgefallen. за­ ли­ши­ли свою батьківщину й полетіли у вирій. 3. Природа засинає. Не чути співу птахів. Не чути співу птахів. die Bäume neigen sich im Winde und verlieren dabei ihre letzten Blätter. ллє дощ. до­що­ ви­то. Wörter und Wendungen schmelzen (o. 2. Man hört keinen Vogelgesang. Цілими днями.Jahreszeiten l 326 Im Spätherbst ist es gewöhnlich trübe. Bald kommt der Winter. t) — заливати (про сонце) der Schwarm (Schwärme) — зграя Fragen zum Text Wie beginnt der Herbst? Warum hat man den Altweibersommer gern? Warum sagt man. Nur der Wind pfeift durch die Äste der Bäume sein trauriges Herbstlied. o) — розтопити unbarmherzig — безжалісно der Altweibersommer — бабине літо aufhören (te. вітряно й холодно.

Schwere graue Wolken ziehen am Him­ mel entlang und machen den Tag noch kürzer. un­be­dingt bringt. Важкі сірі хмари пливуть небом і роблять день ще коротшим. Уранці бачиш білі глибокі замети. Das sind das Neujahrsfest und Weih­ nach­ten. блищить на сонці. Все біле. auf die wir das ganze Jahr warten. dass das neue Jahr etwas Gutes. Особливо казково виглядає мовча­ зний ліс. Wie schön es ist. щоб Новий рік приніс щось добре. desto län­ ger werden die Nächte. In den Großstädten wird der Schnee fortgeschafft. Ñâÿòà 327 Je kürzer die Tage werden. Sie sterben vor Hunger. die mit Mühe Futter krie­gen müssen. Як красиво. erfrieren. Не всім це вдається — перенести сту­ де­ну зиму. . про що мрієш. Все сяє в білій зимовій пишноті. У великих містах сніг прибирають. Alles ist weiß und glitzert in der Sonne wie Tausend Diamanten. Nicht allen gelingt es den eiskalten Win­ter zu überleben. Aber bald kommen die Feste. Im tiefen Schnee kann man aber Spu­ ren verschiedener Tiere und Vögel sehen. сліди різних звірів і птахів. Besonders märchenhaft sieht der stum­ me Wald aus. коли легкі сніжинки кру­ ж­ля­ють у повітрі й «ворожать». як тисяча алмазів. і самі робимо щось гарне для своїх родичів і друзів. Ми з нетерпінням чекаємо сюрпри­ зів. Це не кращий час для мешканців лісу. Природа спить.l Ïîðè ðîêó. Чим коротшими стають дні. тим до­в­ ши­ми стають ночі. Die Natur schläft. Es ist nicht die beste Zeit für die Be­ woh­ner des Waldes. Це Новий рік і Різдво. Вони помирають від голоду. за­ме­р­за­ ють. von dem man träumt. які з трудом повинні добувати корм. Alles strahlt in weißer winterlicher Pracht. Але скоро прийдуть свята. яких ми чекаємо цілий рік.­ У глибокому снігу можна побачити. wenn leichte Schneeflöckchen in der Neujahrsnacht in der Luft wirbeln und zaubern. Wir warten mit Ungeduld auf Über­ra­ schun­gen und machen selbst etwas Schö­nes für unsere Verwandten und Freun­de. Am Morgen sieht man weiße tiefe Schnee­we­hen. однак.

такі.Jahreszeiten l 328 Nur die in weiße Mäntel angezogenen Bäume und durch Frost bemalten Fen­ ster der Häuser lassen uns die Schön­ heit der Winternatur bewundern. Останнім часом у нашій країні ши­ро­ко відзначаються релігійни свята. die Menschen ge­ hen nicht zur Arbeit. t) — ворожити Fragen zum Text Warum kann man im Winter keinen Vogelgesang hören? Welche Feste sind bei den meisten Menschen besonders beliebt? Wie sieht der Winterwald aus? Kann man den Winter in der Stadt bewundern? Warum freuen sich die Kinder auf den Winter?  Feiertage in der Ukraine  Ñâÿòà â Óêðà¿í³ Es gibt verschiedene Feiertage. 2. можна грати в сні­ ж­ки та ліпити сніговика. ко­в­за­ нах. Особливо радуються морозяній сніж­ ній зимі діти. Wenn der Schnee nass ist. Існують різні свята. Besonders freuen sich auf den frosti­ gen schneereichen Winter die Kinder. Кожне свято має свою власну іс­то­рію. kann man Schneeballschlachten machen und Schnee­män­ner bauen. Jeder Feiertag hat seine eigene Ge­schich­te. . 3. April ist der Tag der Kos­mo­­ nautik. wie Weihnachten und Ostern. Das ganze Volk feiert festlich den In­ter­ na­tio­na­len Frauentag und den Tag der Solidarität. In letzter Zeit werden in unserem Land religiöse Feiertage weit gefeiert. так і дорослим. Wörter und Wendungen wirbeln — кружляти  die Pracht — пишнота  der Bewohner. 4. Це дає задоволення як дітям. Schi– und Schlittschuhlaufen. . гра в хокей завжди улюблені. eiskalt — холодний kriegen (te. Der 12. Das macht sowohl den Kindern. Тільки убрані в білі пальта дерева і розписані морозом вікна будинків до­зво­ля­ють нам захоплюватися кра­ сою зимової природи. als auch den Erwachsenen Spaß. Якщо сніг мокрий. Весь народ святкує Міжнародний жі­но­чий день і День солідарності тру­ дя­щих. Das sind Ruhetage. Rodeln. den Tag des Sieges. Eishockeyspiele sind immer beliebt. 12 квітня — День космонавтики.— мешканець 1. 5. лижах. Це вихідні дні. День Перемоги. як Різдво та Великдень. люди не ходять на ро­бо­ту. t) — добувати zaubern (te. Катання на санчатах.

Wörter und Wendungen die Kundgebung. Моє улюблене свято — Новий рік. Januar begann in Russ­land. Januar das Neujahrsfest zu feiern? 5. Die Werktätigen kämpften für de­mo­ kra­ti­sche Freiheiten. Bis zum Jahre 1699 feierte man den er­ sten September als Jahresanfang. -en — маніфестація  die Lebenslage — положення в житті verfolgen (te. В Україні травневі маніфестації були заборонені царським урядом. Gegen 24 Uhr setzt man sich an den Tisch. Man schmückt einen Tannenbaum und legt Geschenke für groß und klein dar­un­ter. Erst 1699 erklärte Peter der Erste den 31. за покращання свого жит­тє­ во­го становища. Dezember als letz­ten Tag des Jah­res und am 1. У 1886 році в Чикаго було проведе­ но першу травневу маніфестацію. tanzt und singt. Was für ein Fest feiern Sie am liebsten? . тан­цю­ ють і співають. das Sektglas (die Sekt­ gläser) — бокал з шам­ панським erklären (te. Mein Lieblingsfeiertag ist Neujahr.l Ïîðè ðîêó. t) — проголошувати Fragen zum Text Nennen Sie alle staatlichen Feiertage der Ukraine! Was feiert man in letzter Zeit weit? Was wissen Sie über die Geschichte der Maifeier? Wann begann man in Rußland am 1. Прикрашають ялинку і кладуть під неї подарунки для дітей і дорослих. Учасники переслідувалися. erhebt ein Sektglas und wünscht viel Glück im Neuen Jahr. і 1 сі­ч­ня в Росії. піднімають келих ша­м­пан­сь­ко­го й бажають багато щастя в Но­во­му році. Тільки в 1699 році Петро I проголо­ сив 31 грудня останнім днем року. Близько дванадцятої години сідають за стіл. wie in ganz Eu­ro­pa. Ñâÿòà 329 1886 wurde in Chikago die erste Mai­ kund­ge­bung durchgeführt. Aber nicht immer war der erste Januar in der Ukraine der erste Tag des Jahres. t) — переслідувати  1. 4. für die Verbes­ serung ihrer Lebenslage. Die Teilnehmer wurden verfolgt. Але не завжди 1 січня в України було першим днем року. роз­по­ча­в­ся 1700 рік. 3. До 1699 року початок року свя­т­ку­ва­ ли 1 вересня. In der Ukraine waren die Mai­kund­ge­ bun­gen von der zaristischen Regierung ver­bo­ten. Трудящі боролися за демократичні свободи. Це веселе свято: всі грають. як і в усій Європі. Es ist ein lustiges Fest: man spielt. 2. das Jahr 1700.

Man kauft Weihnachtsbäume. Die Vorbereitung auf das Fest beginnt schon lange vorher. До півночі на ялинці горить гірлянда. In der Küche herrscht reges Leben. риба. Schweinefleisch. Tannen­ baumschmuck: Glaskugeln. пи­ шуть вітальні листівки. Die Straßen der Stadt sehen auch sehr festlich aus: geschmückte Tan­nen­bäu­ me. schreibt Glückwunschkarten. птиця. звичайно. сма­ жить­ся свинина. Alles ist in Erwartung des Neujahrsfestes. Man lädt Verwandte und Bekannte ein. Купують ялинки. ялинкові прикраси: скляні кулі. дощик. Fisch gebraten. подарунки. Unter den Tannenbaum setzt man ei­ nen Weihnachtsmann und ein Schnee­ witt­chen. Festlich angekleidet setzen sich alle an den Tisch. Am 30. Lametta. Вулиці міста виглядають дуже свя­т­ ко­во: прикрашені ялинки. Печуться святкові торти. Darauf wartet man mit Ungeduld. пироги. Під ялинку ставлять Діда Мороза й Снігуроньку. Запрошують родичів і знайомих. 30 грудня встановлюють ялинку в ку­ т­ку кімнати або в середині і при­кра­ ша­ють її. festlich gestaltete Schaufenster der Kauf­häu­ser. Der Festtisch ist mit weißem Tischtuch bedeckt und serviert. Gegen Mitternacht brennt schon die Gir­lan­de am Tannenbaum. . elek­tri­sche Girlanden und natürlich Ge­ schen­ke. Es werden feierliche Torten. Одним з найулюбленіших свят для будь-якого віку є свято Нового року. Підготовка до свята починається вже заздалегідь. Kuchen ge­ bac­ken. Man hört der Neujahrsbegrüßung des Präsidenten der Ukraine zu. На кухні панує пожвавлення. всі сідають за стіл. Dezember stellt man ge­wöhn­ lich den Tannenbaum entweder in die Ecke oder in die Mitte des Zimmers und schmückt ihn. Його чекають з нетерпінням. Святково одягнені. святково офор­млені вітрини універмагів. Все в чеканні новорічного свята. Святковий стіл накритий білою скатер­тиною й сервірований. електричні гі­р­ля­н­ ди і. verschiedene Salate zu­ be­rei­tet.Jahreszeiten l 330  Neujahrsfest in der Ukraine  Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³ Eines der beliebtesten Feste für alt und jung ist das Neujahrsfest. го­ту­ють­ ся різні салати. Слухають новорічне вітання Прези­ ден­та України. Geflügel.

Масниця — це останній тиждень пе­ ред Великим постом. stößt mit den Glä­ sern an und wünscht einander ein glück­li­ches neues Jahr. Viele Jugendliche gehen meistens hin­ aus auf die Straße. 3. шумно й за­ бавно святкують прихід Нового року в Україні. Jeder bekommt ein Geschenk. das je­ dem. knallen (te. Кожен отримує свій подарунок. Hier wird viel gesungen. За старим звичаєм в перший день Масниці їдять холодець зі свинини. o) — чокатися das Schaufenster — вітрина 1. цокаються ке­ли­ха­ ми й бажають один одному ща­с­ли­во­ го Нового року.l Ïîðè ðîêó. Рівно о дванадцятій піднімають ке­ли­ хи з шампанським. Am ersten Tag der Fastenzeit isst man nach dem alten Brauch Sülze aus Schwei­ne­fleisch. Новий рік вітають святковим фе­є­р­ве­ р­ком. Geschenke zu Neujahr zu bekommen? Welche Speisen bereitet man immer in Ihrer Familie zu Neujahr zu?  Fasching in der Ukraine  Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³ Fastenzeit ist die letzte Woche vor den großen Fasten. 5. Так весело. приносить радість. t) — хлопати. Ñâÿòà 331 Punkt um 24 hebt man die mit Sekt ge­füll­ten Gläser auf. Gegen Morgen kehrt man gut gestimmt und zufrieden nach Hause zurück. Man begrüßt das Neujahr mit dem fei­ er­li­chen Feuerwerk. Все бахкає й гримить. Тут співають. Alles knallt und dröhnt. getanzt. Wörter und Wendungen das Lametta — дощик (прикраса) das Schneewittchen — снігуронька reges Leben — пожвавлення anstoßen (ie. тріскотіти dröhnen (te. Потім починається роздача пода­рунків. besonders den Kindern. особливо дітям. t) — гуркотіти der Jahreswechsel — прихід Нового року Fragen zum Text Wie bereiten Sie sich auf den Jahreswechsel vor? Welchen Tannenbaum bevorzugen Sie einen natürlichen oder künstlichen? Wie feiern Sie das Neujahr im Freunde. laut und mit Spaß fei­ert man den Jahreswechsel in der Ukrai­ne. 4. який кожному. . святково.oder Familienkreis? Gefällt Ihnen. So lustig. Тільки вранці у доброму настрої й за­ до­во­ле­ні повертаються додому. Dann beginnt die Bescherung. 2. feierlich. Freude bereitet. Більшість молодих людей виходять на вулицю. танцюють.

п’ють горіл­ ку та святкують народження «колодки».332 Jahreszeiten l Nach dem Abendbrot sammeln die Mäd­chen vom Tisch Knochenreste. Die Mädchen singen an diesem Tag Lie­der und trinken auch Schnaps. Eine Ehefrau legt auf den Tisch einen Klotz und die anderen wickeln ihn in ein Stück Leine um. якщо їхні дочки­ та сини ще не заміжні або не­одру­же­ні. Am Tisch sitzen auch andere Ver­wand­ te und Gäste. Жінки сидять за столом. Крім цього. Die Frauen sitzen am Tisch. Junge Mädchen binden Klötze den Bur­schen an. Die verheirateten Frauen veranstalten die ganze Woche ein sogenann­tes Fest den “Klötze”. damit es in ih­rer Wirtschaft immer recht viel Käl­ ber gibt. wenn ihre Töchter oder Söhne noch nicht ver­hei­ra­tet sind. Дівчата в цей день співають пісні та п’ють горілку. . So wird der “Klotz” geboren. У понеділок вони збираються у ши­ н­ку. Так народжується «колодка». trinken Schnaps und feiern “die Geburt des Klot­zes”. а інші обертають її шматком тканини. Одна з жінок кладе на стіл колодку. Am Freitag werden die Mütter der Ehe­ frau­en geehrt. За столом сидять й інші родичі та го­с­ті. Dem alten Glauben nach wird derjeni­ ge das Ostern nicht erleben. їдять і п’ють за те. Молоді дівчата прив’язують колодку парубкам. essen und trinken. Ці колодки прикрашені паперовими квітчастими смужками та квітами. Після вечері дівчата збирають кістки від свинячих ніжок та кидають їх у во­ро­та. son­ dern an den linken Arm. заміжні жінки хо­ дять в по­не­ді­лок по домівках і прив’язують ма­те­рям до ноги ко­ лодку. Diese Klötze sind mit bunten Pa­pier­ strei­fen und Papierblumen ge­ schmückt. aber nicht ans Bein. У п’ятницю шанують тещ. У четвер господарки збираються за святковим столом. але не до ноги. Am Donnerstag der Fastenwoche ver­ sam­meln sich die Hausfrauen am Festtisch. Am Montag kommen sie in einer Schen­ke zusammen. За старим звичаєм той. der diese Kno­chen nicht direkt ins Tor wirft. Заміжні жінки весь тиждень вла­ш­то­ ву­ють свято «колодок». не до­ живе до Великодня. ge­ hen in den Hof und werfen sie ins Tor. а до лівої руки. щоб в їх господарстві завжди було багато телят. хто не влу­ чить кістками у самі ворота. Außerdem gehen am Montag die Ehe­ frau­en vom Haus zu Haus und binden den Müttern einen Klotz ans Bein.

свекруха der Pfannkuchen — млинець 1. Auch heute wird Fasching in der Ukrai­ ne gefeiert. І сьогодні на Україні святкують Мас­ ницю. колода umwickeln (te. Aber auch in der Stadt feiern wir gern die­ses Fest und folgen Traditionen und Bräu­chen der älteren Generation. So wird die ganze Woche lang gefeiert. 4. Besonders laut und lustig geht es im Dorf zu. Зяті пригощають своїх тещ та гостей. І в місті ми залюбки святкуємо це свято­ згідно з традиціями та зви­ч­ка­ ми старшого покоління. -en — заміжня жінка die Schwiegermutter — теща. Ñâÿòà 333 Die Schwiegersöhne bewirten ihre Schwie­ger­müt­ter und Gäste. Особливо весело вона проходить в селі. Zu Speisen dieser Zeit gehören Quarkknödel und sauere Sahne oder Buchweizenpfannkuchen. Sie feierten den Beginn des Sommers und ehrten an diesem Tag ihre Vorfahren. -n — смужка die Schenke. 6. -e — залишок die Sülze — холодець die Ehefrau. 3. 2. а також млинці з греча­ ної муки. -n — шинок das Kalb (die Kälber) — теля der Buchweizenpfannkuchen — млинець з гречаної муки es geht laut und lustig zu — дуже весело Fragen zum Text Was für ein Fest ist Fasching? Welche Speise ißt man gewöhnlich am ersten Tag der Fastenzeit? Was veranstalten die Ehefrauen an diesem Tag? Wessen Geburt wird am Montag der Fastenzeit gefeiert? Wo und wozu versammeln sich die Hausfrauen am Donnerstag? Welche Speisen gehören zur Fastenzeit?  Pfingsten in der Ukraine  Òð³éöÿ â Óêðà¿í³ Das Fest Pfingsten kam in die Ukraine von den Römern. Вони святкували початок літа та вша­ но­ву­ва­ли в цей день своїх пращурів. Ці страви готують також інші сло­в’ян­ сь­кі народи на Масницю. Diese Speisen bereiten auch die an­de­ ren slawischen Völker zur Fastenzeit. der Klotz (die Klötze) — колодка. Wörter und Wendungen der Fasching — Масниця der Brauch (die Bräuche) — звичай der Knochen — кістка der Rest.l Ïîðè ðîêó. . Так і святкують весь тиждень. Свято Трійці прийшло на Україну від римлян. У цей час їдять вареники з сиром і сметаною. 5. t) — обертати die Streife.

У цей день дівчата йдуть в поле або в ліс. Люди посипають підлогу пахучими травами. Die Menschen bestreuen den Fuß­bo­ den mit feinduftenden Gräsern. Jahreszeiten l В Україні це свято об’єднали зі Свя­ тим Тижнем (Трійцею). У неділю. in dem sie am Donnerstag waren. am Pfingstentag gehen die Mädchen wieder in den Wald. Dort wickeln sie ihre Kränze ab. Die drei ersten und drei letzten Tage der Pfingstenwoche nennt man “grüne Fe­ste”. schmücken die Wohnungen mit Blumen und ma­chen Blumenkränze. Die Woche vor dem Pfingsten nennt man jetzt “grüne Woche” oder “die Woche der Nixen”. Jedes Paar sieht seinen Kranz an. На столі стоять різноманітні напої та їжа і обов’язково яєчня. Davon singen sie auch in ihren Liedern. По цьому вони вгадують своє май­бу­ т­нє щастя. Am Sonntag. darunter immer Spiegel­eier. У деяких місцях України ходять із села до села і ставлять під березу стіл. Während dieses Festes erwachen nach dem Volksglauben die Toten. Там вони розплітають свої вінки.­ . Кожна пара оглядає свій вінок — сві­ жий він чи вже зів’яв.334 In der Ukraine wurde dieses Fest mit der Heiligen Woche (dem Pfingsten) ver­bun­den. За народною прикметою. Am Sonnabend vor dem Son­nen­auf­ gang gehen die Mädchen ins Feld und sam­meln duftende Gräser. під час цих свят прокидаються мертві та ви­хо­ дять з води русалки. Про нього вони співають також у сво­ їх піснях. Тепер тиждень перед Трійцею на­зи­ва­ ють «зеленим тижнем» або «ти­ж­нем русалок». «Зелений тиждень» починається у четвер. Перші три та останні три дні тро­ї­ ць­ко­го тижня називають «зеленими свя­та­ми». Там вони роблять вінки та співають пісні. Danach urteilen sie über ihr künftiges Glück. дівчата знову йдуть у ліс. ob er noch frisch oder schon verwelkt ist. в день Трійці. У суботу перед сходом сонця ді­в­ча­ та йдуть в поле та збирають пахучі трави. Sie machen dort Kränze und singen Lie­der. прикрашають житло кві­та­ми та роблять вінки з квітів. Auf dem Tisch stehen Getränke und ver­schie­de­ne Speisen. In manchen Gegenden der Ukraine ge­ hen die Mädchen von Dorf zu Dorf und stellen einen Tisch unter Birken. де вони були у четвер. An diesem Tag gehen die Mädchen ins Feld oder in den Wald. “Die grüne Woche” beginnt am Don­ ners­tag.

У зелену неділю святково вбрані люди йдуть до церкви. t) — тут: розплітати verwelkt — зів’ялий der Sonnenaufgang — схід сонця der Brunnen — колодязь einweihen (te. Was gefällt Ihnen an diesem Fest am meisten? . wo das Wasser ein­ge­ weiht wird. Wörter und Wendungen das Pfingsten — Трійця ehren (te. Damit machen sie an diesem Tag ihre Wohnungen. то всі члени родини доживуть до «зеленої неділі» в наступному році. Am grünen Sonntag gehen die festgekleideten Menschen in die Kirche. Pfingsten wird auch heute gefeiert und daran beteiligen sich die Menschen al­ler Altersgruppen. Was geschieht an diesem Fest dem Volksglauben nach? 5. Häuser und Höfe grün. освятити der Pfarrer — священик die Altersgruppe (-n) — вікова група Fragen zum Text 1. Після богослужіння вони йдуть до ко­ ло­дя­зів. t) — пахнути die Birke (-n) — береза Spiegeleier — яєшня abwickeln (te.l Ïîðè ðîêó. Ñâÿòà 335 Sie hacken auch Baumzweige und jun­ ge Bäumchen ab. Священик освячує в кожному домі сті­ни. werden alle Familieangehörigen bis zur “grünen Wo­che” im nächsten Jahr am Leben blei­ben. t) — освячувати. оселі та подвір’я. Якщо листя на деревцях за­ли­ша­єть­ ся зеленим та свіжим. Ein Pfarrer weiht in jedem Haus alle Wände und im Hof alle Wirt­schafts­ge­ bäu­de ein. Wie feiern die Ukrainer Pfingsten? 6. Вони також рубають гілки дерев та молоді деревця. повір’я duften (te. t) — шанувати der Vorfahr (-en) — предок die Nixe (-n) — русалка der Glaube — віра. Wenn die Blätter auf dem Bäumchen grün und frisch bleiben. Трійцю святкують і зараз. Nach dem Gottesdienst kommen sie zu den Brunnen. Woher stammt Pfingsten? 2. де освячується вода. Ними вони прикрашають квартири. Mit welchem Fest wurde der römische Fest in der Ukraine verbunden? 3. Wie nennt man die Woche vor Pfingsten? 4. і у святі бе­ руть участь люди різного віку. а на подвір’ях всі господарські спо­ру­ди.

Für die ersten Klassen ist das der Beginn­ des Schullebens und für die elften­ — das letzte Jahr in der Schule. Traditionell werden der Schulanfang am 1. Керівництво школи та вчителі ві­та­ ють учнів та бажають їм успіхів у но­ вому шкільному році. Протягом усього року учні відвіду­ ють хворих ветеранів та допомага­ ють їм по дому. Die Schulanfänger und Absolventen schen­ken einander Blumen. Zu Traditionen der Schule gehören auch Treffen mit Veteranen des Va­ter­ län­di­schen Krieges und mit berühmten Men­schen unserer Stadt. Першокласники та випускники да­ру­ ють один одному квіти. schenken Blumen.Jahreszeiten l 336  Schultra