D E U T S C H

тем
DIE BESTEN THEMEN
ДОДАТКОВО:
Автентичні тексти
для читання
Тематичний
словник
Інформація по всіх
регіонах України

Рецензенти:
О. П. Ковальова,
канд. філол. наук, доц. кафедри німецької філології Харківського державного
педагогічного университету ім. Г. С. Сковороди;
Керстін Гебенстрайт,
учитель Німеччини за програмою
шкільної освіти за кордоном
Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»

Автори-укладачі:
С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Степанова

Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом
Н50 для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Ч. І / Укл. С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк,
В. О. Григоренко та ін.— X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 494 с.
Посібник допоможе школярам у вивченні німецької мови та підготовці до екза­
менів. Він містить усні теми з перекладом, що традиційно пропонуються на екза­
менах і рекомендуються до вивчення протягом навчального року. Тексти складені
в межах елементарного лексичного й граматичного матеріалу.
Беручи за основу теми, наведені в посібнику, учні можуть скласти власні усні
повідомлення.
Для учнів 5-11 класів, абітурієнтів і викладачів німецької мови.
ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А.
Адреса редакції: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а.
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.kharkov.ua
З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-46, 712-91-47;
Києві — (044) 495-14-53, 417-20-80; Донецьку — (062) 304-67-02; Житомирі — (0412) 41-27-95;
Дніпропетровську — (0562) 43-46-95; Львові — (032) 233-53-39; Сімферополі — (0652) 22-33-03;
Тернополі — (0352) 26-86-94, 53-32-01.
E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
«Книга поштою»: 61045 Харків, а/с 3355. Тел. (057) 717-74-55.
E-mail: pochta@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua
© С. В. Бачкіс, І. Є. Бринзюк, Т. Ф. Білоусова, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Стєпанова, укладання, 2006
© ТОВ Видавництво «Веста», 2006

Зміст

I.

Mein Lebenslauf (Ïðî ñåáå)
Meine Biographie
(Ìîÿ á³îãðàô³ÿ)........................................................................................19
Meine Familie
(Ìîÿ ðîäèíà)...........................................................................................19
Meine Mutter
(Ìîÿ ìàìà)...............................................................................................20
Meine Eltern
(Ìî¿ áàòüêè)..............................................................................................22
Meine Straße
(Ìîÿ âóëèöÿ).............................................................................................24
Unsere Wohnung
(Íàøà êâàðòèðà)......................................................................................26
Meine Arbeitspflichten zu Hause
(Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè) ........................................................................27
Mein Freund
(̳é äðóã).................................................................................................29
Meine Freundin
(Ìîÿ ïîäðóãà)..........................................................................................30
Mein Arbeitstag
(̳é ðîáî÷èé äåíü).................................................................................31
Arbeitstag meiner Eltern
(Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â)................................................................... 33
Mein zukünftiger Beruf
(Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ)........................................................................ 35

II.

Die Ukraine (Óêðà¿íà)
Die Ukraine
(Óêðà¿íà)................................................................................................... 37
Die geographische Lage der Ukraine
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè)..........................................................39Зміст l
Das Klima der Ukraine
(Êë³ìàò Óêðà¿íè).......................................................................................40
Das heutige Wetter
(Ïîãîäà ñüîãîäí³)....................................................................................42
Der Staatsaufbau der Ukraine
(Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè)...................................................................44
Die Verfassung der Ukraine
(Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè).............................................................................. 45
Aus der Geschichte der nationalen
Symbole der Ukraine
(Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè).............................................47
Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums
(Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà)............................................................49
Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè) ........................................................................51
Die Wirtschaft der Ukraine
(Åêîíîì³êà Óêðà¿íè) . .............................................................................. 52
Errungenschaften der ukrainischen
Wissenschaft und Technik
(Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè)............................................. 55
Gedenskstätten der Ukraine
(Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè).......................................................................... 57
Massenmedien in der Ukraine
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³) . ................................................59
Sport in der Ukraine
(Ñïîðò â Óêðà¿í³)......................................................................................61
Das Leben der Jugend
(Ìîëîäü Óêðà¿íè).....................................................................................63
Meine Muttersprache
(Ìîÿ ð³äíà ìîâà).....................................................................................65
Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern
(Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè).......................................67
Die Ukraine und ihre Probleme
(Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè)..........................................................................68
Umweltschutz. Probleme der Ukraine
(Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîáëåìè Óêðà¿íè).................................................................................70

l Зміст 

III. Gebiete und Städte der Ukraine
(Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè)
Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine
(Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè).........................................................................72
Sehenswürdigkeiten Kyjiws
(Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ).................................................................. 73
Das Kyjiwer Gebiet
(Êè¿âñüêà îáëàñòü) . .................................................................................74
Die Autonome Republik Krym
(Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì)................................................................76
Simferopol
(ѳìôåðîïîëü)......................................................................................... 78
Sewastopol
(Ñåâàñòîïîëü).........................................................................................79
Charkiw
(Õàðê³â)..................................................................................................... 81
Das Gebiet Charkiw
(Õàðê³âñüêà îáëàñòü)............................................................................... 82
Cherson
(Õåðñîí).................................................................................................. 85
Das Gebiet Cherson
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü).............................................................................86
Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêèé)....................................................................................... 88
Das Gebiet Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü)............................................................................90
Das Chmelnytzker Gebiet
(Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé)............................................................................92
Dnipropetrowsk
(Äí³ïðîïåòðîâñüê)..................................................................................94
Das Dnipropetrowsker Gebiet
(Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü)..................................................................95
Donezk
(Äîíåöüê).................................................................................................97
Das Donezker Gebiet
(Äîíåöüêà îáëàñòü).................................................................................99Зміст l
Iwano-Frankiwsk
(²âàíî-Ôðàíê³âñüê)............................................................................... 100
Das Iwano-Frankiwsker Gebiet
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü)............................................................... 102
Kirowohrad
(ʳðîâîãðàä)......................................................................................... 104
Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets
(Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ )....................................................... 106
Das Kirowohrader Gebiet
(ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü).....................................................................108
Luhansk
(Ëóãàíñüê)............................................................................................. 110
Das Luhansker Gebiet
(Ëóãàíñüêà îáëàñòü)...............................................................................112
Lwiw
(Ëüâ³â).....................................................................................................114
Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I)).....................................................115
Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II))....................................................118
Das Lwiwer Gebiet
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü).............................................................................. 120
Mykolajiw
(Ìèêîëà¿â)..............................................................................................122
Das Mykolajiwer Gebiet
(Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü).........................................................................124
Odessa
(Îäåñà)..................................................................................................126
Das Gebiet Odessa
(Îäåñüêà îáëàñòü).................................................................................128
Poltawa
(Ïîëòàâà)................................................................................................130
Das Poltawer Gebiet
(Ïîëòàâñüêà îáëàñòü)............................................................................132
Riwne
(гâíå).....................................................................................................133

l Зміст 

Das Gebiet Riwne
(гâíåíñüêà îáëàñòü)........................................................................... 135
Shytomyr
(Æèòîìèð)........................................................................................... 137
Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets
(Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ )......................................................... 139
Das Shytomyrer Gebiet
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü)...................................................................... 141
Sumy
(Ñóìè).................................................................................................. 143
Das Gebiet Sumy
(Ñóìñüêà îáëàñòü)............................................................................... 144
Ternopil
(Òåðíîï³ëü).......................................................................................... 146
Das Gebiet Ternopil
(Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü)..................................................................... 149
Tscherkasy
(×åðêàñè)............................................................................................ 150
Das Gebiet Tscherkasy
(×åðêàñüêà îáëàñòü)........................................................................... 152
Tschernihiw
(×åðí³ã³â)............................................................................................. 154
Das Gebiet Tschernihiw
(×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü)........................................................................ 157
Tscherniwzi
(×åðí³âö³)............................................................................................ 158
Das Gebiet Tscherniwzi
(×åðí³âåöüêà îáëàñòü)........................................................................161
Winnyzja
(³ííèöÿ).............................................................................................. 163
Das Winnyzer Gebiet
(³ííèöüêà îáëàñòü)............................................................................ 165
Luzk
(Ëóöüê).................................................................................................167
Das Wolyner Gebiet
(Âîëèíñüêà îáëàñòü)...........................................................................169Зміст l
Ushhorod
(Óæãîðîä)...............................................................................................171
Sakarpattja
(Çàêàðïàòòÿ)...........................................................................................173
Saporishja
(Çàïîð³ææÿ)............................................................................................174
Das Saporisher Gebiet
(Çàïîð³çüêà îáëàñòü).............................................................................176
Die Stadt, in der ich lebe
(̳ñòî, â ÿêîìó ÿ æèâó)..........................................................................178

IV.

Deutschland
(ͳìå÷÷èíà)
Deutschland (ͳìå÷÷èíà)..........................................................................181
Die geographische Lage
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ)......................................................................182
Das Klima (Êë³ìàò).......................................................................................184
Der Staatsaufbau
(Äåðæàâíèé óñòð³é)..............................................................................185
Deutsche Nationalsymbole
(Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè)..........................................................................187
Aus der Geschichte Deutschlands
(Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)............................................................................ 190
Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)..................................................................192
Probleme Deutschlands nach der Vereinigung
(Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ).........................................193
Die Wirtschaft
(Åêîíîì³êà)............................................................................................195
Sehenswürdigkeiten Deutschlands
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè).............................................................197
Berlin
(Áåðë³í )................................................................................................ 199
Sehenswürdigkeiten Berlins
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà)................................................................. 201

l Зміст 

Dresden (Äðåçäåí)................................................................................... 202
Leipzig (Ëåéïö³´)....................................................................................... 204
Nürnberg (Íþðíáåðã).............................................................................. 206
Weimar (Âåéìàð)...................................................................................... 209
Durch die Städte Deutschlands
(Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè)......................................................................... 210
Das Leben der deutschen Jugend
(Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³)......................................................................212
Der Sport
(Ñïîðò)...................................................................................................214
Massenmedien
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿)................................................................216
Umweltschutzmaßnahmen
(Çàõîäè ç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà)................................218

V.

Österreich
(Àâñòð³ÿ)
Österreich (Àâñòð³ÿ)..................................................................................221
Der staatliche Aufbau Österreich
(Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠).................................................................222
Wien (³äåíü)..............................................................................................224
Aus der Geschichte Österreich
(Ç ³ñòî𳿠Àâñòð³¿)...................................................................................226
Die Schulen in Österreich
(Øêîëè â Àâñòð³¿)..................................................................................228

VI. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
(Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã òà ˳õòåíøòåéí)
Die Schweiz (Øâåéöàð³ÿ)..........................................................................231
Der Staatsaufbau der Schweiz
(Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöàð³¿)............................................................232
Bern (Áåðí).................................................................................................234
Aus der Geschichte der Schweiz
(Ç ³ñòî𳿠Øâåéöàð³¿).............................................................................236

...................................................257 Das Bildungswesen in Deutschland (Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)........................................238 Liechtenstein (˳õòåíøòåéí).......................... 240 VII............................................................................................ ............................................242 Das Hochschulbildung in der Ukraine (Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³)........................................................................... 260 Fremdsprachen in unserem Leben (²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³).................246 Meine Klasse (̳é êëàñ)......259 Die Hochschulbildung in Deutschland (Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)....254 Mein Lieblingsfach (̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò)...........................................................................................................243 Unsere Schule (Íàøà øêîëà)..249 Meine Deutschlehrerin (Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè)............................253 Die Schulfächer (Øê³ëüí³ ïðåäìåòè)........................................................251 Mein Klassenlehrer (̳é êëàñíèé êåð³âíèê)..................264 VIII...................................10 Зміст l Luxemburg (Ëþêñåìáóðã)......................263 Warum lernen wir Fremdsprachen? (×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè?) ................................................................................................................................................................. Die Ausbildung in unserem Leben (Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³) Das Bildungswesen in der Ukraine (Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³)..................247 Der Deutschunterricht (Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè)................................ 266 Iwan Masepa (²âàí Ìàçåïà)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................267 ........................... Hervorragende Menschen der Ukraine (Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè) Bohdan Chmelnytzky (Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé).....................................

..... Hervorragende Menschen Deutschlands (Âèäàòí³ ëþäè ͳìå÷÷èíè) Heinrich Heine (Ãåíð³õ ¥åéíå).................................................................................................................... 270 H............ Þ................... Repin (Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ²............................... 290 Hervorragende Schriftsteller Deutschlands (Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè)...................................................................................272 Unser weltberühmter Landsmann I............284 Mein Lieblingsdichter (̳é óëþáëåíèé ïîåò)...................281 Moderne ukrainische Schriftsteller (Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè)....................................................................... Kwitka-Osnowjanenko (Ã........................................... Lyssenko (Ì............................................................................................................ кï³í )............................................................................. 288 IX....275 M.....................277 Iwan Franko (²âàí Ôðàíêî)...........................................................................279 Kateryna Bilokur (Êàòåðèíà Á³ëîêóð)........l Зміст 11 Taras Schewtschenko (Òàðàñ Øåâ÷åíêî)..................................................................................................... Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî)......................286 Jewhen Paton (ªâãåí Ïàòîí)..........293 Lion Feuchtwanger (˳îí Ôåéõòâàíãåð)....................................... Â....................... 296 ......... Ô............................................... V.......................................... Ëèñåíêî)........................268 Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko (Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî).291 Jacob und Wilhelm Grimm (ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì).................................................. F............................ J........285 Sergij Koroljow (Ñåðã³é Êîðîëüîâ).....................

..12 Зміст l Wolfgang Borchert (Âîëüôãàíã Áîðõåðò)........323 Herbst (Îñ³íü)........................................................................................................................................................321 Sommer (˳òî)............................. Mozart) (̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â........................................................ À............................ 300 Erich Maria Remarque (Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê)................................................................................................................312 Albrecht Dürer (Àëüáðåõò Äþðåð).....................................................................................................307 Johann Strauß (²îãàíí Øòðàóñ)................. Ìîöàðò))............................................... Ñâÿòà) Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó).............................................................................315 Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß (Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà)..........................................................................................................................................................................................................313 Wilhelm Conrad Röntgen (³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí)......................320 Frühling (Âåñíà).....................317 X...........................................325 ..................308 Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner) (Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð)).................303 Stefan Zweig (Ñòåôàí Öâåéã)................................................................................297 Erich Kästner (Åð³õ Êåñòíåð)...............305 Mein Lieblingskomponist (W.............................310 Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille) (̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå))............ Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó.................................................................... A.......................................................................

...................................................350 Freie Tage des Schülers (³ëüí³ äí³ ó÷íÿ)...................331 Pfingsten in der Ukraine (Òð³éöÿ â Óêðà¿í³)...................341 Meine Winterferien (Ìî¿ çèìîâ³ êàí³êóëè)..................... 333 Schultraditionen (Øê³ëüí³ òðàäèö³¿).................................. 338 Mein Geburtstag (̳é äåíü íàðîäæåííÿ)...................................................................328 Neujahrsfest in der Ukraine (Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³)...............................................................................347 XI.............................................................................................346 Alte und neue Osterbräuche (Ñòàð³ é íîâ³ Âåëèêîäí³ çâè÷à¿).....l Зміст 13 Winter (Çèìà)..................................................................................................................................................................................................................340 Meine Sommerferien (Ìî¿ ë³òí³ êàí³êóëè)................. Die Freizeit (³ëüíèé ÷àñ) Wie ich mich ausruhe… (ßê ÿ â³äïî÷èâàþ)...............................................330 Fasching in der Ukraine (Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³)..............................................352 Urlaub meiner Eltern (³äïóñòêà ìî¿õ áàòüê³â)..........................................................................................344 Fasching in Deutschland (Ìàñíèöÿ â ͳìå÷÷èí³)......................326 Feiertage in der Ukraine (Ñâÿòà â Óêðà¿í³)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................342 Feiertage in Deutschland (Ñâÿòà â ͳìå÷÷èí³)............................... 353 Mein Hobby (Ìîº õîá³)......................................................................336 Der Lehrertag (Äåíü ó÷èòåëÿ)..................... 355 ...................................................................................

..........................................377 Computer in unserem Leben (Êîìï’þòåðè ó íàøîìó æèòò³)..................................................................................375 Olympische Spiele (Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè)........................................................................................................................................................367 Bücher in unserem Leben (Êíèãè â íàøîìó æèòò³)............378 Zeit und Mode (×àñ ³ ìîäà).........................................................................................369 Musik in unserem Leben (Ìóçèêà â íàøîìó æèòò³).......365 Mein Lieblingsliteraturheld (̳é óëþáëåíèé ë³òåðàòóðíèé ãåðîé).......................................................................................................364 In der Bibliothek (Ó á³áë³îòåö³)..........................................................381 Wir kaufen ein (Ìè ðîáèìî ïîêóïêè)......................357 Mein letzter Theaterbesuch (Ìîº îñòàííº â³äâ³äàííÿ òåàòðó) .................................................................................................386 ....372 Sport in unserem Leben (Ñïîðò ó íàøîìó æèòò³)...................................................................................................................................14 Зміст l Im Museum (Ó ìóçå¿).. 385 Reisen (Ïîäîðîæ³)......... 383 Beim Arzt (Ó ë³êàðÿ)..........................................374 Die Rolle des Sportes (Ðîëü ñïîðòó) .......................................................................................................................362 Mein Lieblingsfernsehprogramm (Ìîÿ óëþáëåíà òåëåïåðåäà÷à)....................371 Die Jugend und Musik (Ìîëîäü ³ ìóçèêà)................................................................................................................................................................................................................................................... 360 Mein Lieblingsvideofilm (̳é óëþáëåíèé â³äåîô³ëüì)................................................................................................................................................................ 358 Kino (ʳíî)..................

.......................................................................................................................... Wissenschaft........ 416 “Der Fliegende Holländer”..........................392 Erholung im Freien (³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³)..............390 Eine Stadtfahrt (Ïî¿çäêà ì³ñòîì)....................................................................... 400 Hayat erzählt von sich und ihrer Wohnsituation...................................................l Зміст 15 Eine Flugreise (Àâ³àïîäîðîæ).... 404 Tina — das Mädchen aus der Werbung........................................................... ........................ Schule Die Schule in Deutschland...396 Danni und seine Schwierigkeiten............................................................................................. 407 3....................................................... 388 Eine Eisenbahnreise (Ïîäîðîæ ïî¿çäîì).. 409 Johannes Gutenberg.............................. Entdeckungen und Erfindungen Carl Friedrich Gauß.............................. 406 Omas helfen........................................................................ Literatur und Kunst......................................... 417 ................................................................ Bildung..................................................................... 415 Theater und Musik..................394 Texte zur Themensammlung 1.................. 412 Taras Schewtschenko ist mein Lieblingsschriftsteller.. 403 Wie Eva eine Hose und ein Hemd sucht und etwas ganz anderes findet................... ........................................................................................................................................................................................................ 406 Die Erziehung der Kinder war sein Lebenswerk........................................................................................399 Jeden Tag um 7.......................................................... 410 Ist das nicht auch eine Entdeckung?.......... 409 Konrad Duden........................................ 414 Till Eulenspiegel..............................397 2............................................................................................................................... Leute und Berufe Jedes Kind braucht mehr Verständnis............................00 Uhr aufstehen.................................... 401 Unser Haus............................................................................... 411 4..................................................................................................... 412 Große ukrainische Schriftsteller: Pawlo Sagrebelnyj.......................... 402 Mischlingskinder......

........................................ Freizeit.................................................................................................................................................................................................................... 420 Die Dynastie Strauß......................................................................................................................................................................................................................................................... 445 Über den Kaffee.16 Зміст l “Lieben Sie Brahms?”(Nach Herbert Klein)......................................................................... 436 7...... 429 Galina Ulanowa.......................................................................................................... W.......................... Gesundheit Fernsehen kostet Lebenszeit........................................................................... 433 Ich will nicht rauchen!......................................................................... 430 6.. 437 Der heilige Nikolaus............................................................. 418 Wir sind von Musik umgeben: Der Liederkönig Franz Schubert................................................... 423 Heinrich Zille......................... 423 Souvenir........................................................................................................... 439 Ein gutes neues Jahr!............................................................. 448 Freizeitverbringungen in Österreich.................................... 443 Vielseitig — aber nicht zuviel....... 441 Feste und Bräuche in der Ukraine...................................................................... 427 Alexander Dowschenko.................................................................. 431 Blutgruppen............................... 432 Voraussetzung für guten Schlaf..... 425 R..................................................................... Sport Die Olympischen Spiele als Symbol der Freundschaft...................................................... 442 8............................................................................................................................................. 438 Fest der Heiligen Drei Könige......................................................... 450 ....... 434 Robert Koch — Bekämpfer des Todes................. Essen Genuss und Notwendigkeit...................................................... 421 Wiens Museen............... 429 5........... Fassbinder.................... 447 9..................... Hobbies Wochenende.................................................... 424 Hollywood in Bayern................................................. 440 Zwischen Ostern und PfingstenHimmelfahrt/Vatertag............................................................................................. Feste und Bräuche Der Polterabend..................... 449 Das erste Selbstverdiente................ 419 Haydns Abschiedssinfonie........................................

............................................................. 459 Das Glück.............. Reise Die erste Weltreise................................................ 461 Erster Spraydosen-Killer................................. 469 13...................... 462 Die erste größere revolutionäre Bewegung der deutschen Geschichte.. 452 10.................................................................. 451 Ist “Bio” gesünder?................................. 472 Vokabeln zu den Themen (Тематичний словник)................................................................................ in Deutschland ein Tier zu sein............................................. 467 Potsdam-Sanssouci.............................................................................. 461 12.......................................................................... Natur Der rote Fels der Möwen................. 465 Zu Besuch auf Schloss Herrenchiemsee...................... 464 Das Brandenburger Tor........................................................................................................................................................................................................................................... 466 Die Wartburg bei Eisenach............... 468 Die Landschaften im Zentrum Europas — Deutschland und die Deutschen.. 457 11........................................................ Die Ukraine Ratschläge für die Arbeitsplatzsuche......................................................................................................... 472 Die Beziehungen der Ukraine zur BRD........................... 460 Von einer botanischen Besonderheit...............................................................................................................................................455 Namensgebungen.... Deutschland Aus der deutschen Geschichte... 470 Ukraine — Ein Land Mit Geschichte Woher stammen die Kosaken?.............. 458 Ist der Luchs gefährlich?............................l Зміст 17 Urlaub im Weltraumhotel — im Jahre 2020 soll es möglich sein..........................................................................................474 ................. 456 Familie Busse segelt seit 16 Jahren mit 10 Kindern um die Welt........................................ 454 Mittelpunkte. 453 Reisen...........................................................................................

Наша родина дуже дружна. Мене звуть Алла Петрова. Моя мати домогосподарка. Literatur war mein Lieblingsfach. Ich nahm auch am gesellschaftlichen Leben aktiv teil. Unsere Familie ist sehr freundlich. Mein L ebenslauf (Ï ðî ñåáå )  Meine Biographie  Ìîÿ á³îãðàô³ÿ Ich heiße Alla Petrowa. допомагав краще розуміти іс­то­ рію та сучасне життя. Mein Vater ist Arzt. Я народилася 5 травня 1977 року в Пол­таві. Unsere Familie besteht aus fünf Personen. Він навчав нас розуміти російських класиків. er arbeitet im Kran­ ken­haus. У травні я закінчила школу. Er lehrte uns. У мене є молодші сестра й брат.I . Ich bin Ukrainerin.­ die Sprache und den Stil schät­zen. Vor zwei Jahren zog unsere Familie nach Charkiw um.­ У родині нас п’ятеро. Mein Literaturlehrer war ein gebildeter Mann. Ich wurde am 5. Моїм улюбленим предметом у школі була література. russische Klassiker verstehen. half die Geschichte und das moderne Leben besser zu verstehen. Я також брала активну участь у гро­ мад­сь­ко­му житті. Borys — in die 9. . Im Mai habe ich die Schule absolviert. Мій батько лікар. Sie sind Schüler. він працює в лі­ка­ р­ні. Я завжди устигала в школі й на­вча­ла­ ся з великим інтересом. де я зараз живу зі сво­ї­ми батьками. Er machte uns mit modernen Autoren bekannt. Mai 1977 in Poltawa ge­bo­ren. Мій учитель літератури — високо­ освічена людина. Люся ходить до 5 класу. Вони школярі. Два роки тому наша родина пе­ре­ їха­ла до Харкова. wo ich jetzt mit meinen Eltern­ wohne. а Борис — учень 9 класу. цінувати мову й стиль. Klasse. Він знайомив нас із сучасними ав­то­ ра­ми. Meine Mutter ist Hausfrau. Ich habe eine jüngere Schwester und ei­nen Bruder. Ich hatte nur gute Noten in der Schule und lernte mit großem Interesse. Я українка. Ljusja geht in die 5. Klasse.

Meine Schwester Nina ist auch ver­hei­ ra­tet. Sie leben in Gorlowka. er ist gleich­zei­ tig Fernstudent an der Charkower Uni­ ver­si­tät.l Про себе 19 Er ermunterte mich Literaturlehrerin zu werden.) — знайомити когось із кимось schätzen (te. Wo wohnt Alla jetzt? 3. й од­но­ча­с­но він навчається на заочному від­ді­лен­ні в Харківському університеті. Цього року я закінчила школу й ви­ рі­ши­ла вступати на філологічний фа­ культет інституту. Ich habe Geschwister. Мене звуть Микола Орлов. Моя сестра Ніна теж заміжня. Ihr Mann ist Dekan am Institut für Fremd­spra­chen. Meine Mutter ist Lehrerin. Wörter und Wendungen teilnehmen (a. Моя мама — учителька. Мій батько — агроном. Wann und wo wurde Alla Petrowa geboren? 2. тут: подати документи der Traum (Träume) — мрія Fragen zum Text 1. Seine Frau ist Ingenieurin. Meine Eltern leben in einem Dorf bei Poltawa. Вони живуть у Горлівці. Мої батьки живуть у селі під Пол­та­ вою. Він також заохочував мене стати ви­ кла­да­чем літератури. Mein Vater ist Agronom. Її чоловік — декан в інституті іно­зе­м­ них мов. . Was für einen Traum hat das Mädchen?  Meine Familie  Ìîÿ ðîäèíà Ich heiße Nikolai Orlow. Мій брат — офіцер. що моя мрія збудеться і я стану студенткою. Я сподіваюся. t) — заохочувати sich bewerben (a. Mein Bruder ist Offizier. Wie erinnert sich Alla an die Schule? 5. In diesem Jahr habe ich die Schule ab­ sol­viert und mich an der philologischen Fakultät der Hochschule beworben.— брати участь у чому-небудь gebildet — високоосвічений j-n bekannt machen mit (Dat. einen Bruder und eine Schwester. dass mein Traum in Er­ fül­lung geht und ich studieren kann. Його дружина — інженер. t) — оцінювати ermuntern (te. o) — добива­ тися. Wie groß ist ihre Familie? 4. o) an (Dat). Ich hoffe sehr. У мене є брат і сестра.

Sie leitet einen dramatischen Zirkel. Вона веде велику громадську роботу. Моя мама красива жінка: у неї кра­си­ ве світле волосся й блакитні очі. Ми допомагаємо нашим батькам. . t) — вести роботу Fragen zum Text Wo leben die Eltern von Nikolai Orlow? Was sind die Eltern von Beruf? Was können Sie über die Familie des Bruders von Nikolai erzählen? Was ist Nikolais Schwester von Beruf? Wo verbringt Nikolai seine Ferien?  Meine Mutter  Ìîÿ ìàìà Meine Mutter ist eine hübsche Frau: sie hat schöne blonde Haare und hell­ blaue Augen. Nina leistet viel gesellschaftliche Arbeit. вона вчителька німецької мови. Sie hat ihren Beruf sehr gern. читає лекції. На канікулах я перебуваю в бать­ків у селі. Мені дуже подобається її син. Wörter und Wendungen gleichzeitig — одночасно der Fernstudent — студентзаочник verheiratet sein — бу­ти заміжньою (одруженим) 1. йому 5 років.Mein Lebenslauf l 20 Er ist Professor und hält auch Vor­ lesungen. Ich habe ihren Jungen sehr gern. Ich verbringe meine Ferien bei meinen Eltern auf dem Lande. У них є хлопчик. Im Sommer gibt es dort immer viel zu tun. Sie haben einen Jungen von 5 Jahren. Meine Geschwister fahren auch ein — zweimal im Jahr dorthin. 4. eine Vorlesung halten (ie. Їй дуже подобається її професія. Er geht in den Kindergarten. Він — професор. a) — читати лекцію ziemlich — доволі. Він ходить у дитсадок. Вона керує драмгуртком. Ich besuche Nina ziemlich oft. Літом у селі багато роботи. 2. sie ist Deutschlehrerin. Wir helfen unseren Eltern bei der Ar­ beit. Брат і сестра приїздять туди раз або двічі на рік. 3. 5. достатньо Arbeit leisten (te. Nina arbeitet in der Mittelschule. Я досить часто відвідую Ніну. Ніна працює в середній школі.

21 Вона вже не дуже молода. Sie kümmert sich ständig um uns: näht und reinigt unsere Kleidung. Mutter sitzt zusammen mit uns am La­ ger­feu­er und singt lustige Lieder. kocht für uns schmackhaftes Essen und passt dar­auf. І хоча вона майже цілий день про­во­ дить у лікарні. Wenn meine Eltern im Sommer Urlaub und wir Kinder Ferien haben. то завжди дотримує слова. уся вона. Вона щиросерда. Obwohl sie fast den ganzen Tag im Kran­ken­haus verbringt.l Про себе Sie ist nicht mehr sehr jung. Sehr gern spielt sie mit uns Tennis und Volleyball und im Winter machen wir eine richtige Schnee­ballschlacht. Sie ist offenherzig. і ми завжди із за­ до­во­лен­ням слухаємо її спів. якщо у нас є які-небудь проблеми. ihr ganzes Wesen. Якщо вона щось обіцяє. Mutter ist unsere beste Freundin. Між нами. дітей. Mir gefällt nicht nur ihr Äußeres. Es gibt keine Auseinandersetzungen zwischen uns Kindern und der Mutter. а взимку ми учи­ няємо справжній сніговий бій. hat aber eine sehr gute Figur und sieht immer sehr at­trak­tiv aus. але й її характер. й мамою немає су­ пе­ре­ч­но­с­тей. Коли у батьків улітку відпустка. un­ter­neh­ men wir Wande­rungen und Reisen. Вона — висококваліфікований лікар і користується любов’ю й повагою сво­їх колег і пацієнтів. dass wir die Schule nicht ver­säu­men und unsere Schul­ arbeiten recht­zei­tig ma­chen. hält sie immer das Wort. і вона завжди виглядає привабливо. але в неї гарна фігура. готує для нас сма­ч­ну їжу. und vor allem für uns Kinder. Із задоволенням вона грає з нами в те­ніс і волейбол. wenn wir ir­gend­wel­ che Probleme haben. вона завжди бадьора й здорова. son­ dern auch ihr Charakter. Sie versteht uns gut und ist immer be­ reit uns zu helfen. Мама — наш кращий друг. а в нас канікули. findet sie Zeit für ihre Familie. Sie hat gute klangvolle Stimme und wir hören uns immer gern ihren Gesang an. вона знаходить час для своєї родини й насамперед для нас. добра. Але мені подобається не тільки її зо­в­ ні­ш­ність. У неї гарний голос. gutmütig. Вона добре розуміє нас і завжди го­то­ва нам допомогти. стежить за тим. Вона постійно турбується про нас: шиє й чистить наш одяг. Мама сидить з нами біля вогнища й спі­ває веселі пісні. Wenn sie uns etwas verspricht. щоб ми не пропускали занять у школі та вчасно робили домашні завдання. ehrlich und immer gerecht. ми здійснюємо по­ ходи й по­до­ро­жі. Meine Mutter ist sportlich und ist im­ mer munter und gesund. дітьми. . чесна й зав­ жди справедлива. Моя мама займається спортом. Sie ist eine hochqualifizierte Ärztin und genießt Liebe und Vertrauen ihrer Kol­le­gen und Patienten.

Вони щоденно турбуються про моє здоров’я. Wenn ich am Morgen erwache. Вона дає нам добрі поради.Mein Lebenslauf l 22 Sie hat Musik gern und spielt selbst ein wenig Klavier. про те. щоб у ме­не було все необхідне для навчання. Батьки завжди цікавляться тим. -en — схильність Fragen zum Text Wie sieht Ihre Mutter aus? Welche ihre Charaktereigenschaften gefallen Ihnen besonders gut? Welche Arbeit erfüllt ständig Ihre Mutter? Wem trauen Sie Ihre Probleme? Welches Hobby hat Ihre Mutter?  Meine Eltern  Ìî¿ áàòüêè Die Eltern sind nicht nur meine Er­zie­ her. Коли я вранці прокидаюся.) — турбуватися ständig — постійний versäumen (te. dass ich al­ les Nö­ti­ge für meinen Unterricht habe. sondern auch meine besten Freunde und Berater. t) — пропускати (школу) die Neigung. але і кращі друзі й порадники. Wörter und Wendungen attraktiv — привабливий offenherzig — щирий gutmütig — добрий ehrlich — чесний gerecht — справедливый Liebe genießen (o. на мене вже чекає готовий обід. der un­se­rer Neigung entspricht. коли ми вибираємо свою майбутню про­фе­сію. 5. wartet schon auf mich das fer­ti­ge Mittagessen. 2. 4. Я дуже люблю маму й не уявляю життя без неї. й сама трохи грає на піаніно. . sorgen dafür. Батьки не тільки мої вихователі. wenn wir uns den künftigen Beruf wählen. Ich liebe meine Mutter sehr und kann mein Leben ohne sie nicht vorstellen. які у мене успіхи в школі і яка мені по­ трі­б­на допомога в навчанні. steht schon mein Frühstück auf dem Tisch und wenn ich aus der Schule nach Hause komme. Sie kümmern sich täglich um meine Ge­sund­heit. Вона любить музику. яка відповідає нашим на­ хилам. мій сні­да­ нок стоїть уже на столі. Die Eltern interessieren sich immer da­ für. wie meine Leistungen in der Schule sind und welche Hilfe ich im Unterricht brauche. o) — користуватися любов’ю 1. das Vertrauen — довіра sich kümmern um (Akk. 3. а коли я при­ хо­джу зі школи додому. Sie gibt uns gute Ratschläge.

auch manchmal un­ ser Fahrrad oder Auto. я умію зараз лагодити багато при­ла­дів. Es macht uns Spaß ihnen im Gemüse– und im Obstgarten zu helfen. Wenn wir abends alle beisammen sind. обмінюємося ду­м­ка­ми про проблеми сучасності. Ich verbringe auch meine Freizeit gern mit den Eltern zusammen. Wir verstehen einander sehr gut. . іноді й наш автомобіль. так і сучасна музика. І свій вільний час я охоче проводжу з бать­ками. Вони дають мені багато добрих по­ рад. Mir gefällt sowohl klassische. ми розмовляємо. Sie geben mir viele gute Ratschläge. На відміну від інших учнів у мене з бать­ками немає конфліктів. Мама сама грає на піаніно. але задоволені. So verstehe ich jetzt verschiedene Ge­ rä­te zu reparieren. aber zufrieden kommen wir nach Hause zurück und sprechen noch lange darüber.l Про себе 23 Zum Unterschied von manchen an­de­ ren Schülern habe ich mit meinen Eltern kei­ne Konflikte. але надають мені право самому зро­би­ти правильний вибір. а влітку ми відпочиваємо за­зви­чай на морі або в селі у дідуся й бабусі. Die Mutter spielt selbst gut Klavier und hat eine gute Stimme. unterhalten wir uns oft. Müde. Узимку ми здійснюємо прогулянки на лижах. Мої бабуся й дідусь уже не в змозі самі з усім упоратися. Уже зараз я говорю з батьками про мою майбутню професію. Коли ми увечері збираємося усі ра­ зом. Meine Oma und Opa sind nicht mehr imstande selbst mit allem fertig zu werden­. Мені подобається як класична. Ми добре розумі­ємо один одного. і ве­ло­си­пед. was wir auf dem Lande getan haben. Мій батько прищеплює мені багато корисних навичок. ми по­ве­р­та­ є­мо­ся додому й довго ще говоримо про те. Ми з задоволенням допомагаємо їм у садку та на городі. Мама прищепила мені любов до му­ зи­ки. Meine Mutter brachte mir Liebe zur Mu­sik bei. і у неї га­ р­ний голос. Im Winter unternehmen wir Ski­wan­de­ run­gen und im Sommer erholen uns ge­wöhn­lich am Meer oder im Dorf bei mei­nen Großeltern. Schon jetzt spreche ich mit meinen Eltern­ über meinen künftigen Beruf. що ми робили в селі. Dort gibt es für uns alle Arbeit. tauschen un­se­re Meinungen über die Probleme der Ge­gen­wart aus. als auch moderne Musik. Так. aber lassen mich selbst eine richtige Wahl machen. Mein Vater bringt mir viele nützliche Fer­tig­kei­ten bei. Стомлені. Там для нас усіх є робота.

große und kleine Straßen und auch Gassen geben der Stadt ein besonde­ res Bild. Вона не дуже широка. was sie für mich tun. die mit Gärten umringt sind. а також провулки на­да­ ють місту особливого вигляду. Welche Rolle haben die Eltern bei Ihrer Berufswahl gespielt?  Meine Straße  Ìîÿ âóëèöÿ Ich lebe in der zweitgrößten Stadt der Ukraine — Charkiw. Zahlreiche Plätze. 2. З обох боків одно. Beiderseits sind ein– und zweistöckige Privathäuser. Damals lebte an diesem Ort ein Guts­ be­sit­zer. 4. що вони для мене ро­б­лять. проспекти й ма­ле­ нь­кі вулички. якій по­ над ста років. Sie ist nicht breit aber ziemlich weit. Ich wohne in der Galinskastraße. Я живу на вулиці Галинській.та двоповерхові приватні будинки. 3. a) — прищеплювати 1. -en — успіх beibringen (a. Wörter und Wendungen der Erzieher — вихователь der Berater — порадник warten auf (Akk. Моя вулиця одна з них.Mein Lebenslauf l 24 Ich ehre und achte meine Eltern und bin ihnen für alles dankbar. Численні майдани. . Meine Straße ist eine darunter. die mehr als 100 Jahre alt ist. оточені садками. beisammen — разом sich unterhalten (ie. у яко­го було три доньки: Віра. der drei Töchter hatte: Sie hießen Vira. a) — розмовляти Meinungen austauschen — обмінюватися думками die Wahl — вибір Fragen zum Text Was schätzen Sie an Ihren Eltern besonders hoch? Welche Interessen haben Ihre Eltern? Welche Fertigkeiten haben Ihnen Ihre Eltern beigebracht? Wie oft und wie interessant verbringen Sie Ihre Freizeit mit den Eltern? 5. Я шаную й поважаю своїх бать­ків і вдячний їм за все.) — чекати на щось die Leistung. Тоді в цьому місці жив поміщик. Я живу в другому за величиною місті Укра­ї­ни — Харкові. але досить дов­га. Люся й Галя. Drei Straßen sind zu Ehren der drei Töch­ter benannt. Три вулиці названі на честь трьох до­ньок. Lussja und Galja.

на початку травня. я милуюся кра­сою моєї старої. Повітря сповнене ніжного запаху кві­ту­чих абрикосів. Є речі. dass die Straße nicht weit von Metrostationen und Trolleybushaltestellen liegt. ні тро­лей­ бу­сів. t) — уявити собі zart — ніжний überfüllen (te. до яких ми звикаємо: місто. яка красива вулиця наприкінці квітня. ist der Straßen­verkehr hier ganz ruhig. das Haus. wie schön die Straße Ende April / Anfang Mai ist. Pflaumen– und Kirsch­bäu­me überfüllt. будинок. -e — перевага der Autolärm — шум автомобілів entfernt wohnen — жити далеко sich (Dat. що також дуже важ­ ливо. Apfel–. Мешканці вулиці утримують її завж­ ди у порядку.) vorstellen (te. яблунь. Тому можна собі уявити. Die Einwohner der Straße halten sie im­mer in Ordnung. Die Luft ist von zartem Blütenduft der Apri­ko­sen–. Це велика перевага — жити далеко від шуму автомобілів та вихлопних газів. Вулиця від початку до кінця за­са­дже­ на фруктовими деревами.l Про себе 25 Da es keine Zentralstraße ist. Keine Straßenbahnen. Ні трамваїв. Es ist ein großer Vorteil etwas von Autolärm und Abgasen entfernt zu woh­nen. Die Straße ist von Anfang bis zu Ende mit Obstbäumen bepflanzt. ні автобусів. die Straße. Слід також додати. bewundere ich die Schönheit meiner al­ten aber einzigartigen Straße. Wörter und Wendungen ein besonderes Bild geben — надавати особливого вигляду der Straßenverkehr — дорожній рух der Vorteil. an die wir uns gewöh­ nen: die Stadt. що вулиця зна­хо­ дить­ся недалеко від станцій метро та тролейбусних зупинок. то дорожній рух тут досить спокій­ ний. але своєрідної вулиці. Es gibt Dinge. Dazu muss man hinzufügen. повертаючися після на­ пру­же­но­го дня додому. Darum kann man sich vorstellen. вулиця. І це не останнє. a) — утримувати anstrengend — напружений . тільки зрідка автомобілі про­їж­ джа­ють по вулиці час від часу. Aber das ist nicht das Letzte. ви­ шень. was auch sehr wich­tig ist. Aber manchmal nach einem an­stren­ gen­den Tage nach Hause zurückge­ hend. t) — наповнювати halten (ie. Busse und Trol­ ley­bus­se und nur selten Autos fahren hin und wieder die Straße entlang. Але іноді. слив. Оскільки це не центральна вулиця.

in ei­nem neunstöckigen Wohnhaus. Die Fenster gehen auf den Park. 2.Mein Lebenslauf l 26 1. 3. 4. Sie besteht aus drei Zimmern. Вона складається з трьох кімнат. wo Sie wohnen? Was wissen Sie aus der Geschichte der Straße? Wo liegt Ihre Straße? Gibt es hier Straßenverkehr? Welche Besonderheiten unterscheiden Ihre Straße von den anderen Straßen?  Unsere Wohnung  Íàøà êâàðòèðà In jeder Stadt baut man neue Wohn­ häu­ser. у дев’яти­поверховому житловому бу­ ди­н­ку. те­ле­фон. Будують цілі нові райони з жи­т­ло­ви­ ми будинками. An den Fenstern hängen Gardinen und Vorhänge. Fragen zum Text Wie heißt die Straße. На вікнах висять гардини й штори. Gas. Telefon. Woh­ nung 14 (vierzehn). . Моя адреса: Лісова. Квартира має площу 45 (сорок п’ять) квадратних метрів. газ. ку­х­ ні. ванної та туалету. скверами. 5. Unser Wohnzimmer ist hell und ge­ mütlich. Наша вітальня світла та затишна. Grünanlagen. Kindergärten. У кожному місті будують нові жит­ лові будинки. Schlaf­zim­ mer und mein Arbeitszimmer. Man baut ganze Neubaubezirke mit Wohn­häu­sern. Meine Adresse ist: Lisova 4 (vier). einer Kü­ che. Vom Korridor aus führen Türen in alle drei Zimmer: Wohn­zimmer. Ich wohne auch im Neubaubezirk. спальні та ка­бі­не­ту. Die Wohnung ist 45 (fünfundvierzig) Qua­drat­me­ter groß. die mit der Tapetenfarbe har­mo­nie­ren. einem Badezimmer und einer Toi­ let­te. Я теж живу в районі новобудов. квартира 14. Balkon. Наша квартира на четвертому по­ве­р­ сі з усіма вигодами: центральне опа­ лен­ня. які гармонують з кольором шпалер. 4. ба­л­кон. холодна та гаряча вода. З коридору двері ведуть до всіх трьох кімнат: до вітальні. тому тут зав­ жди спокійно. kaltes und heißes Was­ser. Unsere Wohnung im dritten Stockwerk ist sehr bequem. Schulen. школами. des­ halb ist es hier immer ruhig. Вікна виходять у парк. дитячими са­д­ка­ми. mit allem Komfort: Zen­tral­hei­zung.

Abends sehen wir oft fern. 2. Wäsche. і їм необхідний від­ по­чи­нок. І все ж вони багато працюють і в бу­ динку. An der Wand über der Couch hängen ein Bild und zwei Wand­leuchter. Wörter und Wendungen die Grünanlage. An der linken Wand steht eine Couch. In der Ecke steht der Fernseher. Біля правої стіни стоїть меблева «стін­ ка». Мої батьки працюють і тільки пізно ввечері приходять додому. У кутку стоїть телевізор. die aus verschiede­nen Ab­tei­lun­gen besteht: für Kleidung. 4. 3. Ein schöner Teppich liegt im Wohn­zim­ mer auf dem Fußboden. Ge­schirr. Bei uns ist es immer sauber. посуду.l Про себе 27 An der rechten Wand steht eine Schrank­wand. книг. Sie machen aber noch viel im Haus­ halt. перед кушеткою — журнальний столик і два крісла. На підлозі у вітальні лежить краси­ вий килим. Der Fußboden ist in allen Zimmern mit Parkett ausgelegt. Біля лівої стіни стоїть кушетка. Вони стомилися. Підлога в усіх трьох кімнатах ви­кла­ де­на паркетом. білизни. У нас завжди чисто. Sie sind müde und brauchen Ent­span­ nung. vor der Couchstehen ein Tischchen und zwei Sessel. Wir verbringen gern die Zeit zu Hau­se. Ми із задоволенням проводимо час удома. . Bücher. На стіні над кушеткою висять карти­ на й два бра. gemütlich — затишний der Vorhang (die Vorhänge) — штора Fragen zum Text Wo liegt Ihre Wohnung? Wie groß ist Ihre Wohnung? Wie ist Ihre Wohnung geplant? Könnten Sie nicht Ihre Wohnung beschreiben? Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden?  Meine Arbeitspflichten zu Hause  Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè Meine Eltern arbeiten und kommen erst abends nach Hause. що складається з різних секцій: для одягу. Вечорами ми часто дивимося його. -n — сквер mit allem Komfort — з усіма вигодами 1. 5.

weil ich meine Schwe­ster liebe. щоб вони також могли від­ по­чи­ти. Цю роботу я роблю легко та із за­до­ во­лен­ням. Diese Arbeit fällt mir leicht und macht Spaß. Gewöhnlich mache ich mit dem Staub­ sauger Teppiche und gepolsterte Möbel sauber. Danach beklebt der Vater die Wände und ich helfe ihm dabei. Im Sommer helfe ich meinem Vater. Кожного дня я приводжу в порядок свою кімнату. Тато ріже шпалери на смуги. а я йому до­по­ма­гаю. Зазвичай я чищу пилососом килими й м’які меблі. Улітку я допомагаю татові. діти. Моя маленька сестра ходить ще до дитячого садка. der ziemlich weit von un­se­rem Haus entfernt ist. weil nach der Renovierung die Wohnung sehr schön aussieht. Am Sonntag machen wir mit dem Vater Einkäufe auf dem Markt. коли ремон­тується квартира. . Das mache ich gern. Тому я після обіду мию посуд і ста­в­ лю його в шафу для посуду. багато роботи на кухні. оскільки люблю свою сестру й тому. Я проводжаю її вранці до дитячого садка й забираю увечері. Wir kaufen zusammen Tapeten und Kleb­stoff und machen uns an die Arbeit. Meine kleine Schwester geht noch in den Kindergarten. Morgens gehe ich in die Bäckerei und kaufe frisches Brot und Semmeln. wenn unsere Wohnung renoviert wird. Jeden Tag bringe ich mein Zimmer in Ordnung und am Sonnabend stehe ich beim Aufräumen der ganzen Wohnung auch nicht abseits. що вона дуже при­ві­т­на й слух­няна. damit sie sich auch gut ausru­ hen können. Це я роблю особливо охоче. оскіль­ ки після ремонту квартира чудово ви­гля­дає. Я роблю це охоче. Ich begleite sie morgens und hole sie abends vom Kindergarten ab. und weil sie immer nett und gehorsam ist. Mein Lebenslauf l Тому ми. Уранці я ходжу в булочну та купую сві­жий хліб і булочки. що знаходиться до­ сить далеко від нашого будинку. У неділю ми з татом робимо покупки на ринку. повинні надавати їм допомогу.28 Darum müssen wir Kinder ihnen Hilfe lei­sten. Darum spüle ich nach dem Essen das Geschirr ab und stelle es in den Ge­ schirr­schrank. Die Mutter hat in der Regel in der Küche viel zu tun. Das mache ich besonders gern. як правило. а я на­ ма­зую їх клеєм. а в суботу не стою осто­ронь під час прибирання всієї ква­р­ти­ри. Ми разом купуємо шпалери та клей і беремося за роботу. Потім тато обклеює стіни. Der Vater schneidet Tapetenstreifen und ich bestreiche sie mit Klebstoff. У мами.

Bald will er Flieger werden. що моя робота по дому дає батькам можливість відпочити і наступного дня піти бадьорими на роботу. то лі­ка­ рем. Wir spielen oft Tennis mit ihm auf dem Tennisplatz. bald wie­ der Arzt. Schlosser oder Zimmermann. Він добрий альпініст (бігун. У мене є друг. його звуть Олег. hat schwar­ze lockige Haare. Ми один одного уже давно знаємо. то слюсарем або теслярем. Er ist groß und breitschultrig. сміливим і готовим завжди допомогти. Oleg ist 16 Jahre alt. 4.l Про себе 29 Ich bin glücklich. Oleg ist ein sehr guter Freund. Він високий і широкоплечий. Seine Berufswünsche ändern sich stän­ dig. він мій однокласник. Ich finde ihn willensstark. розрядка Hilfe leisten (te. dass meine Arbeit zu Hause den Eltern Möglichkeit gibt sich zu entspannen und am nächsten Tag munter wieder zur Arbeit zu gehen. braune Augen. Олегові 16 років. Er ist ein guter Alpinist (Läufer. t) — надавати допомогу abseits stehen (a. Ruderer. 2. er heißt Oleg. ziemlich weit entfernt — досить далеко die Tapete (-n) — шпалери der Klebstoff — клей bestreichen (i. плавець). Я щасливий. у нього чорне кучеряве волосся й карі очі. То він хоче стати льотчиком. a) — стояти в стороні das Geschirr abspülen (te. Його бажання у виборі професії дуже часто змінюються. Boxer. t) — мити посуд 1. 5. i) — намазувати bekleben (te. весляр. hilfs­ be­reit. t) — обклеювати Fragen zum Text Warum müssen die Kinder den Eltern im Haushalt helfen? Welche Arbeit soll man jeden Tag machen? Wo hat die Mutter besonders viel zu tun? Wie kann man bei der Renovierung der Wohnung helfen? Welche Rolle spielt die Hilfe der Kinder in ihrem Haus?  Mein Freund  ̳é äðóã Ich habe einen Freund. Олег дуже хороший друг. . Ми часто граємо з ним у теніс на те­ ні­с­но­му корті. er ist mein Mitschüler. Schwimmer). mutig. боксер. Я вважаю його вольовим. Wörter und Wendungen die Entspannung — відпочинок. 3. Wir kennen uns schon lange.

Ich möchte über meine Freundin erzählen. він грає на гітарі та співає. Darunter nimmt die Freundschaft ei­ nen besonderen Platz ein. t) — мінятися der Zimmermann (die Zimmermänner) — тесляр 1. З усіма своїми проблемами я можу звертатися до нього і довіряти йому. Wir haben amerikanische und rus­si­ sche Spielfilme gern. Особливо нам подобаються комедії та фільми жахів. CDs. . Welche Charaktereigenschaften hat er? Womit beschäftigt sich Ihr Freund? Was schätzen Sie an Ihrem Freund besonders hoch?  Meine Freundin  Ìîÿ ïîäðóãà Unser Leben ist reich an menschlichen Beziehungen. -e — фільм жахів vertrauen (te. -e — художній фільм der Horrorfilm.Mein Lebenslauf l 30 Gern gehen wir ins Kino. Наше життя багате на міжлюдські від­ но­си­ни. Man kann mit ihm über alle Probleme sprechen. 3. 5. У нього дуже багато касет. 2. Олегові подобається музика. Ми із задоволенням ходимо в кіно. der Schlosser.— слюсар der Spielfilm. Важливо мати в житті вірного друга. Серед них дружба посідає особливе місце. Нам подобаються американські та російські художні фільми. Besonders gut gefallen uns Filmkomödien und Horrorfilme. Ми часто слухаємо його платівки з тан­цювальною музикою (Бітлз. З ним можна говорити про всі про­ бле­ми. Wir hören oft seine Langspielplatten mit Tanzmusik (Beatles. компактдисків. Ich kann mit allen meinen Proble­men zu ihm gehen und ihm vertrauen. Es ist sehr wichtig einen treuen Freund im Leben zu haben. 2 Ан­ лі­мі­тед). Er hat sehr viele neue Kassetten. Oleg hat Musik gern. 2 Unlimited).­ Я хотіла б розповісти про свою по­ дру­гу. 4. t) — довіряти Fragen zum Text Wie heißt Ihr Freund? Beschreiben Sie bitte sein Äußeres. йому можна довіритися. . ihm alles anvertrauen. er spielt Gitarre und singt dazu. Wörter und Wendungen breitschultrig — широкоплечий willensstark — вольовий hilfsbereit — готовий допомогти sich ändern (te.

Wörter und Wendungen die Beziehung. Ihre Lieblings­fächer sind Geschichte. і ми цінуємо нашу дружбу. gemeinsam — загальний sorgen für (Akk. Ira ist mittelgroß.) — бути багатим 1. Punkt um 7 Uhr klingelt der Wecker.) — турбуватися schätzen (te. Після школи Іра хотіла б навчатися й стати учителькою. вона моя однокласниця. Wir kennen uns schon lange. Literatur. t) — дорожити. 4. лі­те­ ра­ту­ра та німецька мова. 3. їй 16 років. музика. цінувати Fragen zum Text Wie groß ist die Rolle der Freunde in Ihrem Leben? Haben Sie eine Freundin? Wie sieht sie aus? Wofür interessiert sie sich? Welche gemeinsamen Interessen haben Sie mit Ihrer Freundin?  Mein Arbeitstag  ̳é ðîáî÷èé äåíü Mein Arbeitstag beginnt recht früh. Рівно о сьомій дзвенить будильник. hat blaue Augen und helle Haare. граємо у волейбол. Ira hat einen guten Charakter. театр. -en — відношення reich sein an (Dat. Wir haben es zusammen nie langwei­ lig. Нам разом ніколи не буває нудно. Gern hören wir zusammen Musik. Nach der Schule möchte Ira studieren und Lehrerin werden. 2.l Про себе 31 Sie heißt Ira und ist 16 Jahre alt. Мій робочий день розпочинається до­во­лі рано. sie ist mei­ne Mitschülerin. Іра середня на зріст. книги. у неї блакитні очі й світле волосся. Schon jetzt hilft sie ihrem jüngeren Bru­der bei den Hausaufgaben und sorgt für ihn. Ми разом слухаємо музику. вона завжди готова допомогти. Ми одна одну уже давно знаємо. ist im­ mer hilfsbereit. Ich erwache und stehe sofort auf. Musik. . Li­ te­ra­tur und Deutsch. ge­hen ins Kino oder spielen Volleyball. У нас багато спільних інтересів: спорт. Я прокидаюся й відразу ж встаю. Її улюблені предмети — історія. У Іри добрий характер. Wir haben viele gemein­same In­ter­es­ sen wie Sport. Її звуть Іра. Bücher. ходимо в кіно. 5. schätzen unsere Freundschaft. Уже зараз вона допомагає своєму молодшому братові робити уроки та піклується про нього.

­ Meine Freunde kommen auch oft zu mir zu Besuch. Dann ziehe ich mich an und eile in die Schule. wasche und bügele Wäsche. Wenn ich nach Hause zurückkehre. Täglich haben wir 5 (fünf) bis 6 (sechs) Stun­den. Тим часом моя мама готує сніданок. З сімнадцятої до дев’ятнадцятої я роб­ лю свої до­ма­ш­ні завдання. масло. Я також допомагаю своїй мамі у до­ ма­ш­ньо­му господарюванні. Потім я одягаюся та поспішаю до шко­ли. Ein Viertel nach acht bin ich schon an Ort und Stelle. Zucker und Milch zu kau­fen. Gegen vierzehn Uhr ist der Unterricht zu Ende. Я ходжу до продовольчого ма­га­зи­ну. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung oder höre Musik. або слу­ хаю музику. за­ чі­сую волосся. Am Abend sehe ich fern oder gehe spa­zie­ren. Після ранкової гімнастики я йду до ванної й швидко роблю свій ранко­ вий туалет: вмиваюся. . kämme das Haar.32 Mein Lebenslauf l Nach der Morgengymnastik gehe ich ins Badezimmer und mache schnell meine Morgentoilette: wasche mich. esse ich zu Mittag und ruhe mich ein wenig aus. Заняття розпочинаються о пів на дев’я­ту. щоб купити хліб. Zum Frühstück esse ich gewöhnlich Bröt­chen mit Wurst und Käse und trin­ ke eine Tasse Kaffee oder Tee. Я підмітаю підлогу. um Brot. Von 17 (fünfzehn) bis 19 (siebzehn) Uhr ma­che ich mei­ne Hausaufgaben. витираю пил. Я читаю книжку чи газету. Ich fege den Fußboden. перу й прасую білизну. чищу зуби. Meine Mutter ist mit mir immer zu­frie­den. wische Staub. Часто мене відвідують мої друзі. Ich helfe auch meiner Mutter im Haus­ halt. Коли я повертаюся додому. Снідаю я звичайно бутербродами з ков­басою та сиром і п’ю чашку кави або чаю. putze die Zähne. Увечері я дивлюся телевізор або гуляю. Meine Mutter bereitet inzwischen das Frühstück zu. я обідаю та трохи відпочиваю. Щодня у нас 5–6 уроків. Ich gehe ins Lebensmittelgeschäft. Butter. Чверть на дев’яту я уже на місці. Близько четвертої години заняття за­ кін­чу­ють­ся. цукор і мо­ ло­ко. Моя мама завжди задоволена мною. Der Unterricht beginnt um halb neun.

Morgen habe ich wieder alle Hände voll zu tun. Моя мама лікар. Meine Mutter ist Ärztin. Der Vater steht etwas später auf. 4. Sein Arbeitstag dauert 8 Stunden. Тато встає пізніше. Ich schlafe sofort ein. 2. Його робочий день триває 8 годин. Mein Vater ist Ingenieur und arbeitet in einem Forschungsinstitut. das Lebensmittelgeschäft — продовольчий магазин alle Hände voll zu tun haben — мати багато справ Fragen zum Text Wann beginnt Ihr Arbeitstag? Wie vergeht der Morgen? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Wie lange dauert der Unterricht? Wie verbringen Sie die Zeit am Abend?  Arbeitstag meiner Eltern  Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â Der Arbeitstag meiner Eltern beginnt ge­wöhn­lich sehr früh. Я відразу засинаю. Die Mutter erwacht am frühesten und bereitet das Frühstück zu. Er macht interessante Erfindungen auf dem Gebiet der Elektronik. го­ лить­ся та допомагає мамі накрити стіл до сніданку. Після сніданку я мию посуд і готуюся до школи. а батьки йдуть на роботу. denn ich bin müde. вмивається. Wörter und Wendungen inzwischen — тим часом eilen (te. бо я стомилася. Nach dem Frühstück spüle ich das Ge­ schirr ab und bereite mich zur Schule vor und meine Eltern gehen zur Arbeit. О двадцять третій я лягаю спати. 5. Sie arbeitet in einer Poliklinik nicht weit von unserem Haus. Завтра у мене знов багато справ. Вона працює в полікліниці недалеко від нашого будинку.l Про себе 33 Um 23 (dreiundzwanzig) Uhr gehe ich zu Bett. Робочий день моїх батьків по­чи­на­єть­ ся зазвичай дуже рано. t) — поспішати an Ort und Stelle sein — бути на місці 1. Мій тато інженер і працює в науко­ во-дослідному інституті. wäscht und rasiert sich schnell und hilft der Mut­ter den Tisch zum Frühstück zu decken. Він робить цікаві винаходи в галузі електроніки. . 3. Раніше всіх прокидається мама й го­ тує сніданок.

так і тато приходять додому стомлені. t) — приносити радість die Leistung. t) — голитися das Geschirr abspülen (te. -en — тут: успіхи. Wenn wir alle wieder zu­sam­men­kom­ men und Abendbrot haben. Darum sitzt sie gewöhnlich an der Nähemaschine und bereitet für uns immer et­was Schönes vor. weil ihre Arbeit ihnen Freude macht. чи поклав я в сум­­ку все необхідне для занять. Потім тато читає газети й дивиться телепередачі.Mein Lebenslauf l 34 Meine Mutter kuriert Kinder. Wörter und Wendungen zubereiten (te. досягнення reparieren (te. fragen mich die Eltern. Тому сидить зазвичай за швейною машинкою та готує для нас завжди щось красиве. Коли ми знову збираємося за ве­че­ рею. чинити alles Nötige — все необхідне bewegen (te. Wenn im Hause etwas zu reparieren ist. und gehen um 23 (dreiundzwanzig) Uhr zu Bett. aber glücklich nach Hau­se. Щовечора батьки перевіряють мої до­ ма­ш­ні завдання. Danach besprechen meine Eltern noch einige Probleme. ob ich alles Nötige für den Unterricht in meine Schul­ tasche ge­legt habe. t) — мити посуд das Forschungsinstitut — дослідний інститут die Erfindung — винахід kurieren (te. welche Leistungen ich im Un­ter­richt habe. оскільки ро­бо­ та приносить їм радість. Воня оглядає їх у полікліниці та від­ві­ дує хворих удома. робить це тато. t) — ремонтувати. Мама лікує дітей. Мама дуже любить шити й плести. але щасливі. і о 23 годині йдуть спати. macht das der Vater. Jeden Abend kontrollieren die Eltern meine Schularbeiten. Dann liest der Vater Zeitungen und sieht fern. t) — лікувати Freude bereiten (te. Sie fragen auch. Як мама. батьки питають мене про мої ус­пі­хи в навчанні. Потім батьки ще обговорюють про­ бле­ми. t) — готувати (їжу) sich rasieren (te. Вони питають також. die sie bewegen. Sowohl die Mutter als auch der Vater kom­men müde. Якщо в домі слід що-небудь відремон­тувати. t) — хвилювати . Sie untersucht sie in der Poliklinik und besucht auch die Kranken zu Hause. Die Mutter strickt und näht sehr gern. що їх хвилюють.

l Про себе 1. і я знаю. die Hochschule. інститут. Es ist nicht leicht zwischen mehr als 2000 Be­ru­fen einen Beruf zu wählen. Die Wahl dieses Berufes war nicht zu­ fäl­lig. Деякі дотримуються порад бать­ків. Während der ganzen Schuljahre war Li­ te­ra­tur mein Liebling­sfach. що читання книг до­по­ма­ гає людям у самоосвіті й вирішенні багатьох життєвих питань. Manche holen sich Rat bei den Eltern. Учителі не тільки викладають свої пред­ме­ти. Протягом усього навчання в школі лі­те­ра­ту­ра була моїм улюбленим пред­ме­том. 4. Я хочу стати учителем української мови та літератури. 3. Meine Eltern sind auch Lehrer und ich weiß. die Universität. університет. Ich verstehe. . Мої батьки теж учителі. 35 Fragen zum Text Was machen die Eltern am Morgen? Wo arbeiten sie? Warum fühlen sie sich glücklich nach der Arbeit? Wie verbringen die Eltern ihre Freizeit zu Hause? Was besprechen die Eltern. bevor sie schlafen gehen?  Mein zukünftiger Beruf  Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ Nach Abschluß der Schule beginnt für Millionen ehemalige Schüler das selb­ stän­di­ge Le­ben. 2. Щодо мене. Мій вибір цієї професії не спав мені на думку випадково. Але непроста річ — вибрати про­фе­ сію з понад 2000. andere können sich sogar nach Be­en­di­ gung der Schule zu Nichts ent­ schließen. 5. Viele Möglichkeiten gibt es: das Tech­ni­ kum. Die Lehrer unterrichten nicht nur ihr Fach. Ich werde Lehrer der ukrainischen Spra­che und Literatur. Закінчення школи — початок не­ залежного життя для мільйонів ко­ли­ ш­ніх школярів. Я прочитав багато книг українських і зарубіжних авторів. dass das Lesen der Bü­ cher dem Menschen beim Selbst­stu­di­ um und zum Lösen vieler Fragen im täg­li­chen Leben hilft. Ich habe viele Bücher ukrainischer und ausländischer Autoren gelesen. Was mich betrifft. Я розумію. що праця вчителя дуже відповідальна й важ­ка. то я зробив свій вибір да­в­но. so habe ich längst ge­wählt. інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи. dass die Arbeit des Lehrers schwer und verantwortungsvoll ist. існуючих у світі. Багато шляхів відкрито перед ними: технікум.

mit der Liebe zu den Kin­dern. ihre Beziehung zum Leben und zu anderen Menschen. буде цілком до­ста­ т­ньою умовою. що моя мрія рано чи пізно здійсниться. Aber ich denke. verbunden mit dem Wissen. здатність до мислення scheinen (ie. Das ist nicht so leicht wie es scheint. ie) — здаватися Fragen zum Text Ist es immer leicht. t) — обирати sich Rat holen (te. Це не так легко. formen ihren Charakter. як може здатися. 2. отри­ма­ ни­ми в інституті. Das ist eine große Verantwortung. eine richtige Berufswahl zu machen? Warum? Was möchten Sie nach der Absolvierung der Schule sein? Was machen Sie dafür? Was kann der Lehrer beeinflussen? Können Sie die Voraussetzungen der erfolgreichen Arbeit des Lehrers nennen? . поєднана зі знаннями.Mein Lebenslauf l 36 Sie schulen das Denkvermögen der Schü­ler. besteht die Möglichkeit er­ folg­reich in meinem Beruf zu arbeiten. їхнє ста­в­лен­ня до жит­тя та інших людей. Wörter und Wendungen die Möglichkeit. і я впевнений. das Lösen — рішення verantwortungsvoll — відповідальний das Denkvermögen — інтелект. 3. früher oder später erfüllen sich meine Wünsche. wel­ches ich an der Hochschule erwor­ ben habe. Я буду вступати на філологічний фа­ ку­ль­тет. що любов до ді­тей. Вони розвивають інтелект учнів. щоб досягти успіхів у моїй роботі. Але мені здається. Це велика відповідальність. -en — можливість wählen (te. 5. Ich werde mich an der philologischen Fa­kultät einschreiben und bin über­ zeugt. o) — наважитися zufällig — випадковий 1. t) — дотримуватися поради sich entschließen (o. 4. фо­р­ му­ють їхній характер.

Після завоювання монголо-татарами ця держава перестала існувати і за­ мість її населення утворилося три на­ род­но­с­ті: білоруси. Die Ukraine liegt im Herzen Europas. und sogar ihre eigene Währung — die Grywnja. що збе­ре­г­ли­ся. Кількість населення — 53 млн чо­ло­вік. Україна — досить молода держава. den Obersten Rat. und an der Stelle von ihrer Be­ völ­ke­rung bildeten sich drei völkische Grup­pen: die Weißrussen. Am 24. найбільш близький їй як мовою. Природа України також дуже багата й різноманітна. als auch in der Be­wah­ rung der alten Bräuche. Jetzt hat die Ukraine ihre eigene Ver­ fas­sung. Erstaunlich ist die Geschichte der Ukrai­ne. але вона знаходиться на території найдав­нішої слов’янської держави — Ки­їв­сь­кої Русі. мабуть. свій уряд. Nach der Eroberung durch die Mon­go­ lo–Tataren hörte dieser Staat auf zu be­ ste­hen. aber er liegt auf dem Territorium des uralten slawischen Staates — der Kyji­wer Rus. Україна розташована у самому серці Європи. Формально цій державі 10 років. so scheint es die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten “Rus” sie sind ihr am nächsten. українці. August 1991 wurde ihre Un­ab­ hän­gig­keit bekanntgegeben. росіяни. ihre Regierung. Вона проголосила свою не­за­ле­ж­ність у 1991 році 24 ­ серпня. Українська нація — це. Eigentlich ist dieser Staat nur 10 Jahre alt. так і звичаями. sowie in der Sprache. Дивовижною є історія України. У минулому — це одна з республік СРСР. Die Ukrainer sind. die Russen und die Ukrainer. Die Natur der Ukraine ist auch sehr reich und mannigfaltig. Die U kraine (Óêðà ї íà)  Die Ukraine  Óêðà¿íà Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. Ihre Gesamtfläche beträgt 603 700 km2. Нині в Україні є свій основний за­кон — Конституція. Die Einwohnerzahl beträgt 53 Millionen Menschen. Загальна площа її території — 603 700 км2. Верховна Рада і навіть своя валю­ та — гривня.I I . . Einst war sie eine der Sowjetrepub­ liken. єди­ ний спадкоємець культури Давньої Русі.

Und wenn auch die offizielle Sprache Ukrainisch ist. безперечно. річечок та рі­чок. Wenn die Ostukraine in ihrer Sprache und Kultur mehr mit Russland gemein hat. то Західна — до Польщі. що поступово перехо­ дять у чор­но­морське узбережжя Криму з м’яким. Dnipropet­ rowsk und Lwiw. Polen. Харків. e) — проголошувати die Verfassung. Weiß­ russ­land. Львів. -en — конституція die Eroberung.— спадкоємець die Eigentümlichkeit — своєрідність . Молдовою та Угорщиною. Flüsschen und Flüsse. оспівана Шевченком та Гоголем ріка. На півдні простягаються безкрайні сухі степи. Польщею. В Україні багато озер. Rumänien. Із заходу Україну обмежують Карпати з Говерлою — найвищою горою цьо­ го масиву. майже середземно­ морським клі­матом. Найбйльші міста — Київ. -en — валюта erstaunlich — дивний bekanntgeben (a. mit dem Go­ wer­la. Румунією. Якщо Східна Україна мовою та куль­ ту­рою ближче до Росії. Der berühmteste und oft von Schew­ tschenko und Gogol besungene Fluss ist der Dnipro. fast Mittelmeerklima. so spricht man in der Ostu­krai­ne. Оде­са. Im Süden breiten sich die grenzenlo­ sen trockenen Steppen aus. але уже все частіше можна почути укра­ї­н­сь­ку мову. Charkiw. І хоча офіційна мова — українська. besonders in den großen Städ­ten immer noch Russisch. Odessa. особливо у великих містах. -en — завоювання der Überbringer. Сама відома.38 Die Ukraine l Vom Westen her wird die Ukraine von den Karpaten begrenzt. Дніпропетровськ. -en — уряд die Währung. у Східній Україні. До­нецьк. Дніп­ро. Die größten Städte sind: Kyjiw. so hat die Westukraine mehr mit Polen ge­mein. Своєрідність історичного розвитку Укра­ї­ни визначила й своє­рідність її культури.ї Wörter und Wendungen verhältnismäßig — відносний die Unabhängigkeit — незалежність die Regierung. die dann zur Schwarzmeerküste übergehen mit ih­rem weichen.— це. . все ще говорять російською. Moldauen und an Ungarn. In der Ukraine gibt es unzählige Seen. al­ler­ dings hört man des öfteren auch schon die ukrai­ni­sche Sprache. Die eigentümliche historische Ent­wick­ lung der Ukraine bestimmte auch die Ei­gen­tüm­lich­keit ihrer Kultur. Donezk. dem höchsten Berg dieses Ge­ birgs­zu­ges. Die Ukraine grenzt an Russland. Білоруссю. Україна межує з Росією.

39 Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit der Ukraine bekanntgegeben? Was können Sie über die Geschichte der Ukraine sagen? Wie ist die Natur der Ukraine? An welche Staaten grenzt die Ukraine? Warum spricht man in der Ostukraine immer noch Russisch?  Die geographische Lage der Ukraine  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè Die Ukraine liegt in Mitteleuropa. Po­ len. Mykolajiw. Rumänien. Ма­рі­у­поль. Польщею. Der Dnipro ist einer der längsten Flüsse Europas und eine der Energiequellen der Ukraine. Weiß­ rus­sland. Moldauen. Іл­лі­чівськ. Cher­son. Білорусcю. В Україні досить багато великих мор­сь­ких портів. Ungarn. 3. den Mittelteil mit Flachland (eine Steppenzone) und den östlichen Teil mit Donezbecken. Iljitschiwsk. Im Süden befinden sich die nicht sehr hohen Berge — der Krym. Молдовою. Херсон. Територія України складає 603 700 км2. На півдні — Кримські гори. Дніпро — одна з найдовших рік Єв­ ро­пи та одне з джерел гідроенергії. Дніпро був колискою українського та російського народів з найдавніших часів. Територія України поділяється на 3 великі регіони: західна зона з Ка­ р­па­та­ми та Прикарпаттям. 5. але вони не дуже високі. 4. Дністер. . Україна межує з Росією. Словаччиною. In der Ukraine gibt es viele große Hä­ fen. Das Territorium der Ukraine gliedert sich in drei große Landschaften: den Westteil mit den Karpaten und dem Karpatenvorland. Природні межі утворюють на півдні Чор­не й Азовське моря. Буг. Die Ukraine grenzt an Russland. Ізмаїл. Die natürliche Grenze bilden im Süden das Schwarze Meer und das Asowsche Meer. Донець. 2. zum Beispiel: Odessa. der Buh und der Donez. Україна розташована в Центральній Європі. der Dnestr. Миколаїв. Die Fläche der Ukraine beträgt 603 700 km2. наприклад: Одеса. середня ча­с­ти­на з рівниною (степова зона) та схід­на зона з Донецьким басейном. Ismail und Ma­ri­u­pol. Die größten Flüsse sind der Dnipro. Головні ріки — Дніпро.l Україна 1. die Slowakei. Румунією та Угорщиною. Seit alten Zeiten war der Dnipro die Wie­ge des ukrainischen und rus­si­ schen Vol­kes.

Gas und Mineralsalzen. Клімат будь-якої країни залежить від її географічного положення. t) — поділятися aufrechterhalten (ie. Тут вирощуються пшениця. сіль­ськогосподарські машини. Одеса та інших. електронне обладнання. In der Ukraine ist die Industrie haupt­säch­ lich um die Großstädte Kyjiw. Was können Sie über die Entwicklung der Industrie des Landes erzählen?  Das Klima der Ukraine  Êë³ìàò Óêðà¿íè Das Klima eines jeden Landes hängt von seiner geographischen Lage ab. Odessa und andere herum ent­wic­kelt. Die Ukraine liegt in Osteuropa. Вони дають можливість підтримувати морські зв’язки з багатьма дер­жа­ва­ ми світу. -n — джерело der Hafen (die Häfen) — порт der Seeverkehr — тут: морські зв’язки 1. Україна виробляє літаки й кораблі. Gemüse und viel Obst angebaut. вироби хімічно ї та те­к­с­ти­ль­ ної промисловості. Завдяки сприятливим кліматич­ ним умо­вам. Char­kiw. a) — підтримувати günstig — сприятливий anbauen (te. як залізна руда. Hier werden Flugzeuge und Schiffe. ку­ку­ру­дза та інші зернові культури. Wörter und Wendungen betragen (u. В Україні розвинена промисловість головним чином навколо великих міст. Erdöl. мінеральні солі.40 Die Ukraine l Mit ihrer Hilfe wird der Seeverkehr mit vielen Staaten der Welt auf­recht­er­ hal­ten. a) — складати die Quelle. Харків. нафта. Die Ukraine ist dank ihrer günstigen Klimabedingungen traditionell ein Agrar­land. Buntmetall. Україна розташована у східній ча­с­ти­ ні Європи. овочі та ба­ га­то фруктів.und Tex­til­er­zeug­ nis­se. Die Ukraine ist reich an Bo­den­schät­ zen: an Eisenerz. Україна багата на такі корисні ко­па­ли­ ни. ко­льо­ро­ ві метали. sich gliedern (te. Україна є традиційно сільсько­­господарською країною. Landwirtschafts maschinen. Kohle. Last­wa­gen und Autobusse gebaut. . Chemie. 4. t) — вирощувати Fragen zum Text Wie groß ist die Fläche der Ukraine? Woran grenzt die Ukraine? Wie gliedert sich das Territorium der Ukraine? Wie beeinflussen die Klimabedingungen die Entwicklung der Landwirtschaft? 5. 2. Hier werden Weizen und andere Ge­ trei­de­ar­ten. таких як Київ. вугілля. 3. вантажівки та автобуси. Mais. elek­tro­ni­sche Anlagen. газ.

Середня температура в липні — 18— 19 градусів за Цельсієм на пі­в­ден­но­му заході та 23—24 градуси вище нуля на південному сході країни. t) — простягаться umspülen (te. особливо влітку. t) — омивати beeinflussen (te. vor allem im Sommer. Der Winter ist eine ziemlich kalte Jah­ res­zeit in der Ukraine. У Карпатах часто ідуть дощі. In den Karpaten regnet es oft. Wegen der Größe des Territoriums un­ ter­schei­det sich das Klima in den ver­ schie­de­nen Regionen des Landes. Клімат України помірно ко­н­ти­не­н­та­ ль­ний. Південне узбережжя України оми­ва­ єть­ся Азовським та Чорним морями. a) von (Dat. Im Westen erstrecken sich die Kar­pa­ ten.l Україна 41 Geographisch befindet sich die Mitte Europas bei der Stadt Ushgorod. але вони не дуже високі. На півдні та сході — сухо. на пів­дні — Кримські гори. Die Durchschnittstemperatur liegt im Ja­nu­ar bei minus 7—8° Celsius. In der Ukraine herrscht gemäßigtes Kon­ti­nen­tal­kli­ma. im Süden die Berge — der Krym. ie) — відрізнятися trocken — сухий . Зима — доволі холодна пора року в Україні. Усі ці фактори впливають на клімат країни. 95 % території країни — рівнина. Die Durchschnitts­temperaturen liegen bei 18—19° Celsius im Südwesten und 23—24° Celsius im Südosten des Lan­des. На заході розташовані Карпати. die nicht sehr hoch sind. Літом в Україні тепло. У Криму — субтропічний клімат. недалеко від західного кордону країни. Am wärmsten ist es auf der Krym. Die Südküste der Ukraine wird von dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer umspült. t) — впливати sich unterscheiden (ie.) — залежати das Flachland — рівнина sich erstrecken (te. Alle diese Faktoren beeinflussen das Kli­ma des Landes. На півночі та заході України взимку багато снігу. 95 % (fünfundneunzig Prozent) des Ter­ ri­to­ri­ums ist Flachland. Dort herrscht subtropisches Klima. Але через велику територію він роз­ рі­з­ня­єть­ся в різних частинах країни. Крим — найтепліший регіон. Географічний центр Європи зна­хо­ дить­ся поряд з Ужгородом. Wörter und Wendungen abhängen (i. Im Sommer ist es in der Ukraine warm. nicht weit von der Westgrenze des Landes. Im Norden und Westen der Ukraine fällt im Winter viel Schnee. Середня температура січня — 7—8 гра­ду­сів нижче нуля. Im Süden und Osten des Landes ist es trocken.

Небо ясне. Особливо мені подобається со­ня­ч­ ний день. “hat die Natur kein schlechtes Wetter”. Wie ist die Durchschnittstemperatur im Sommer und im Winter?  Das heutige Wetter  Ïîãîäà ñüîãîäí³ Wie es in einem Lied gesungen wird. я спроможний по­ до­ла­ти усе погане. рослини. dass das Wet­ ter das Barometer meiner Stimmung und darum meines Ge­sund­heits­zu­stan­ des ist. можна бачити тільки окре­ мі купчасті хмари. wenn ein leichter Wind weht. Wie ist das Klima in der Ukraine? 4. У такі дні я почуваю себе здоровим. Я люблю літо. Але я точно знаю. Я не знаю. Повітря пряне та напоєне п’янким аро­ма­том.42 Die Ukraine l Fragen zum Text 1. und die Luft ist mit ihrem Gesang und Zwit­schern überfüllt. коли віє легкий вітерець. а тому й мого ста­ну здоров’я. і повітря сповнене їх співом та щебетанням. Besonders gefällt mir ein sonniger Tag. . я в поганому настрої. Wie ist das Klima auf der Krim? 5. «у при­ро­ ди немає поганої погоди». Ich mag den Sommer. від чого це залежить. munter und fit. mein Blutdruck erhöht sich. Сонячні промені зігрівають землю. In solchen Tagen fühle ich mich im­ mer gesund. Коли погода гарна. що я не виняток. У птахів уже є пташенята. Wie beeinflußt die geographische Lage der Ukraine das Klima des Landes? 3. Aber ich weiß Bescheid. Bei schlechtem Wetter bin ich schlecht gestimmt. Bei schönem Wetter bin ich imstande alles Schlimme zu überwinden. Die Sonnenstrahlen wärmen die Erde. Wovon hängt das Klima des Landes ab? 2. Ich weiß nicht. Die Sonne steht hoch am Himmel. що погода — ба­ ро­метр мого настрою. wovon es abhängt. Коли погода погана. Сонце стоїть високо в небі. Die Vögel haben schon Kinder. nur einzige Schafenwolken kann man sehen. Der Himmel ist heiter.­ мій кров’яний тиск під­ви­щу­ єть­ся. у формі. бадьорим. Und ich hoffe. die Pflanzen. Die Luft ist würzig und mit einem be­ rau­schen­den Aroma erfüllt. Як співається в одній пісні. dass ich keine Aus­nah­ me bin. І я сподіваюся.

im See. а не тільки зима та літо.l Україна 43 Ich atme die würzige Luft ein. Welches Wetter haben Sie besonders gern? 3. weil wir vier Jahreszeiten haben und nicht nur den Winter oder den Sommer.) genießen (o. -n — купчаста хмара würzig — пряний berauschend — сп’яняючий fit — у формі (спорт. Kann Ihrer Meinung nach das Wetter die Stimmung und den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussen? 2. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. genieße die Schönheit der Natur. Я вдихаю пряне повітря й на­со­ло­джу­ юсь красою природи. und es viel Ozon gibt. o) — насолоджуватися der Reiz — принадність Fragen zum Text 1. dass ich die an­ de­ren Jahreszeiten nicht liebe. Sind Sie damit einverstanden. Але не подумайте. але я з дитинства її боюся. u) — долати heiter — ясний die Schafenwolke. Учора була гроза. Was spüren Sie beim Gewitter? 5. Gestern war das Gewitter. оскільки у нас чотири пори року. Wörter und Wendungen Bescheid wissen — знати напевне die Stimmung. що я не люблю інші пори року. у ставку також дуже тепла. що після грози по­вітря чистіше та містить багато озо­ну. die Ukrainer sind reiche Menschen. -en — настрій der Gesundheitszustand — стан здоров’я der Blutdruck — кров’яний тиск imstande sein — бути спроможним überwinden (a.— багаті люди. dass nach dem Gewitter die Luft reiner wird. Будь-яка пора року має свою при­на­ д­ність. хоча й знаю. Beschreiben Sie bitte einen sonnigen Tag! 4. Ми. ob­ wohl ich weiß. Aber denken Sie nicht. Wir. Вода в річці. im Teich ist auch sehr warm. daß die Natur kein schlechtes Wetter hat? . Das Wasser im Fluss. aber von Kind­heit an habe ich Angst davor. Погода сьогодні як на моє за­мо­в­лен­ня. українці. озері. Das heutige Wetter ist wie auf meine Bestellung.

. 24 серпня 1991 року була про­го­ло­ше­ на незалежність України. рі­в­ но­пра­в­ним. Vollzugs– und recht­spre­chen­de Organe.44 Die Ukraine l  Der Staatsaufbau der Ukraine  Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein demokratischer. Die Machtorgane im Land unterteilen sich in gesetzgebende. Die Rechtsprechung wird von dem Ver­ fas­sungs­ge­richt und allgemeinen Ge­ rich­ten ausgeübt. Die Vollzugsgewalt liegt in den Händen der Regierung. Органи влади в країні розділені на законодавчу. за пропозицією якого Президент при­зна­ чає кабінет міністрів і керівників ін­ших центральних органів ви­ко­нав­чої вла­ди. Die Staatsflagge der Ukraine ist blau und gelb. не­за­ле­ж­ на держава. Глава держави Україна — Пре­зи­дент. таємним і прямим го­ло­су­ ван­ням. Україна — це демократична. Президент представляє державу в міжнародно-правовому відно­шенні. Die Wahlen in den Obersten Rat fin­ den alle vier Jahre in der letzten Märzwoche statt. прямим і таємним го­ло­су­ ван­ням кожні чотири роки. ці кольори символізують небо та жовте пшеничне поле. direkter und geheimer Wahl gewählt. Судова влада здійснюється Кон­сти­ту­ цій­ним судом і судами. das Staatswappen und die Nationalflagge. Das höchste gesetzgebende Organ der Ukraine ist der Oberste Rat. Er ernennt den Premierminister und nach dessen Vorschlag ernennt er das Minister­kabinett und die Leiter anderer zentraler Organe der Vollzugsge­walt. Die Deputierten werden in freier. Am 24. виконавчу та судову вла­ди. Виконавча влада належить урядові. Вибори до Верховної Ради від­бу­ва­ ють­ся кожні чотири роки в останній тиждень березня. un­ ab­hän­gi­ger Staat. August 1991 wurde die Un­ab­ hän­gig­keit der Ukraine verkündet. Er wird von dem Volk auf jeweils vier Jahre in freier. Die Staatssymbole der Ukraine sind die Nationalhymne. glei­ cher. Державні символи України — Дер­жа­ в­ний Гімн. diese Farben symbolisieren den Himmel und das gelbe Kornfeld. Das Staatsoberhaupt der Ukraine ist der Präsident. Вищим законодавчим органом Укра­ї­ ни є Верховна Рада. Державний Герб і Дер­жа­в­ ний Прапор. Він призначає прем’єр-міністра. рі­в­но­ пра­в­ним. Депутати обираються вільним. Державний Прапор України синьожов­тий. Der Präsident vertritt den Staat völ­ker­ recht­lich. geheimer und direkter Wahl ge­ wählt. Він обирається народом віль­ним.

rechtsprechend — судовий geheim — таємний die Rechtsprechung — судова влада das Staatsoberhaupt — глава держави vertreten (a. den Demokratismus. Sie verkündet die Grundprinzipien un­ se­res Staates: die Souveränität. t) — розділятися gesetzgebend — законодавчий das Vollzugsorgan. t) — проголошувати das Kornfeld. Die Verfassung der Ukraine wurde am 28. die Un­ ab­hän­gig­keit. не­за­ле­ж­ ність. Tagung des Ober­sten Rates an­ge­nom­men. -e — виконавчий орган 1.l Україна 45 Der Präsident ist auch gleichzeitig der Ober­kom­mandierende der Streitkräfte der Ukraine. виборів до Верховної Ради. der Wahlen in den Obersten Rat. Sie stellt die Ordnung der Prä­si­den­ten­ wah­len. Конституція гарантує права та обов’яз­­ ки кожного громадянина України. den so­zia­len und Rechtsstaat. Вона встановлює порядок пре­зи­де­нт­ сь­ких виборів. Juni 1996 auf der 5. die Staatssymbolik fest. Суверенітет України діє на всій її те­ ри­то­рії. 3. державну символіку. демократію. -er — пшеничне поле sich unterteilen (te. Конституція — це основний закон ко­ ж­ної держави. 2. соціальну та пра­во­ ву державу. Wörter und Wendungen unabhängig — незалежний verkünden (te. Вона проголошує основні принципи нашої держави: суверенітет. Вона складається з преамбули та 18 роз­ді­лів. Die Souveränität der Ukraine ist auf ih­ rem ganzen Territorium gültig. Президент одночасно є головно­­коман­дувачем Збройних сил України. Die Verfassung sichert Rechte und Pflich­ten jedes Bürgers der Ukraine. 5. 4. . Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Вер­хо­в­ної Ради. a) — призначати Fragen zum Text Was für ein Land ist die Ukraine? Welche Staatssymbole der Ukraine kennen Sie? Wie unterteilen sich die Machtorgane in der Ukraine? Wie oft finden die Wahlen in den Obersten Rat statt? Wem gehört die Vollzugsgewalt?  Die Verfassung der Ukraine  Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè Die Verfassung ist das Grundgesetz je­ des Landes. Sie besteht aus der Präambel und 18 Tei­len. e) — представляти ernennen (a.

Wörter und Wendungen das Grundgesetz. das Unternehmen — підприємництво seine Meinung äußern — висловити свою думку die Pflicht. від­по­чи­ нок та освіту. -en — обов’язок abtrennen (te. Кожний громадянин має право віль­ но висловити свою думку словом. Згідно з Конституцією кожний гро­ма­ дя­нин має право на працю. Конституція проголошує свободу сло­ва та віросповідання. Die Kirche und verschiedene Religionsorganisationen sind vom Staat und von der Schule abgetrennt. o) — приймати gültig — дійсний sichern (te. -e — основний закон annehmen (a. Die Familie steht unter dem Schutz des Staates. світогляд.46 Die Ukraine l Die Verfassung verkündigt die Rede– und Glaubensfreiheit. seine Mei­ nung durch Wort. 5. aber die Re­li­gi­on und die Kirche sind von der Ge­sell­schaft nicht abgesondert. Сім’я знаходиться під захистом дер­ жа­ви. Церква та різні релігійні організації ві­до­кре­м­ле­ні від держави та школи. у пресі. 2. До обов’язків громадянина належать військова служба та сплата податків. але релігія та церква не відокрем­ лені від суспільства. демонстрацій. der politischen Verbände und der Teilnahme an der staatlichen Lei­tung. поважати права та свободи ін­ших народів і виконувати свої осо­ би­с­ті обов’язки. Rechte und Freiheiten der ande­ ren Völker ehren und seine persönli­ chen Pflich­ten erfüllen. Druck frei zu äußern. t) — гарантувати die Weltanschauung — світогляд das Eigentum — власність 1. Кожен повинен дотримуватися Кон­ сти­ту­ції. у пись­мо­во­му вигляді. Zu den Pflichten der Bürger gehören das Militärdienst und die Steueraufzahlung. політичних гро­ мад та участі в управлінні державою. die Ver­samm­lungs­ frei­heit. Erholung und Bildung. Schrift. t) — відокремлювати Fragen zum Text Was ist das Grundgesetz jedes Landes? Wann und wo wurde die Verfassung der Ukraine angenommen? Was verkündet die Verfassung? Was stellt die Verfassung fest? Welche Rechte und Pflichten haben die Bürger der Ukraine laut der Verfassung? . Jedermann hat das Recht auf per­sön­li­ ches Eigentum und Unternehmen. Jeder Bürger hat das Recht. Jedermann muss die Verfassung be­ach­ ten. свободу зі­ брань. 4. die Freiheit von De­mon­stra­tio­ nen. 3. auf Welt­anschauung. Laut der Verfassung hat jeder Bürger das Recht auf Arbeit. Кожен має право на особисту вла­с­ ність та підприємництво.

­ . на черепиці Десятинної це­р­к­ви в Києві та Успенської церкви у Володимирі-Волинському. das Staats­ wappen und die Staatshymne.l Україна 47  Aus der Geschichte der nationalen Symbole der Ukraine  Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè Jeder Staat hat seine staatlichen Sym­ bo­le: die Staatsflagge. Die Abbildung des Dreizacks gehört auch zur Zeit der Regierung des Für­ sten Wo­lo­dy­myr des Größten (980– 1015) und seiner Nachfolger. воду та землю). тризуб став Дер­ жавним гербом Української на­род­ної республіки. Die archäologischen Funde des Drei­ zacks auf dem Territorium der Ukraine stammen aus dem 1. Der hinunterstürzende Falke ist auch dem Dreizack ähnlich. Der Dreizack war auch auf dem Wap­ pen der französischen Königin Anna. März 1918 wurde der Dreizack zum Staatswappen der Ukrainischen Volksrepub­lik. Nicht umsonst sagt man im Volke: “Aller guten Dinge sind drei”. Ця свята цифра «три» має глибокий сенс. Laut der Verfassung ist der Dreizack seit 1996 das Staatswappen der un­ab­ hän­gi­gen Ukraine. Кожна держава має свої національні символи: Державний прапор. Він міг бути символом якого-небудь племені. Тризуб може символізувати три сти­ хії (повітря. der Toch­ter von Jaroslaw dem Wei­sen. 22 березня 1918 р. дочки Яро­сла­ва Мудрого. Am 22. Der Dreizack kann drei Naturkräfte (die Luft. Держав­ ний герб та Державний гімн. das Wis­ sen und die Liebe) symbolisieren. а та­кож три життєві сили (мудрість. Diese Symbole sind mit der Ge­schich­te des Staates und des Volkes eng ver­bun­den. Падаючий сокіл також нагадує тризуб. Археологічні знахідки тризуба на те­ ри­то­рії України сходять до 1 сторіччя нашої ери. Ці символи тісно пов’язані з історією держави та народу. Згідно з Конституцією тризуб з 1996 р. Недарма в народі кажуть: «Бог трій­ цю любить». Jahrhundert un­ se­rer Zeitrechnung. Тризуб був також на гербі фра­н­цу­зь­ кої королівни Анни. auf dem Ziegel der Dessjatynna–Kir­ che in Kyjiw und der Uspenska–Kir­che in Wolodymyr–Wolynsk. є Державним гербом не­за­ ле­ж­ної України. das Wasser und die Erde) und auch drei Lebens­kräfte (die Klugheit. знан­ня та лю­бов).­ Зображення тризуба відноситься та­ кож і до часів правління князя Во­ло­ ди­ми­ра Великого (980–1015) та його на­сту­п­ни­ків. Diese heilige Drei hat einen tiefen Sinn. Er könnte das Symbol eines Stammes sein.

Am 22. Музику написав композитор та ди­ ри­гент Михайло Вербицький (1815– 1870). Schew­ tschenko. З 1996 р. та ін. наступник der Ziegel — черепиця. Стаття 20 Конституції проголошує: Державний прапор України синьожовтий. Musik von M. “Den ewigen Re­vo­lu­tio­nä­ren” (Text von I. Лисенка). Die Musik komponierte der Komponist und Dirigent Mychailo Werbyzky (1815–1870). У часи козацтва вони були на вій­сь­ ко­вих прапорах. Державний гімн України «Ще не вмер­ла Україна». -e — знахідка der Stamm (Stämme) — плем’я die Naturkräfte — сили природи. Seit 1996 wurde “Noch nicht gestor­ ben ist die Ukraine” zur Nationalhymne der Ukraine. цегла die Maria-HimmelfahrtKirche — Успенська церква . «Вічний революціонер» (текст І. музика М. März 1918 verab­schiedete der Zen­tral­rat (die Zentralna Rada) das Ge­ setz über die gelb–blaue Staats­flag­ge der Ukrai­ni­schen Volksrepublik. Lys­senko). In den Zeiten des Kosakentums waren die auf den Truppenfahnen. Чернігівського та ін­ших полків.­ Die Staatshymne der Ukraine ist “Noch nicht gestorben ist die Ukraine”. Den Text hat in den 60er Jahren des 19. музика М. Musik von M. Кольори Державного прапора також мають свою історію. Франка. -n — сокіл der Nachfolger — спадкоємець. «Ще не вмерла Україна» став На­ці­о­на­ль­ним гімном України. Текст написав у 60-ті роки 19 сторіч­ чя видатний український поет Павло Чу­бин­сь­кий (1839–1884). Der Artikel 20 der Verfassung der Ukrai­ne lautet: Die Staatsflagge der Ukraine ist blau–gelb. у 18 сторіччі — на пра­по­рах Київського. Wörter und Wendungen der Fund. Jahr­ hun­dert auf den Fahnen der Kyji­wer. Bei feierlichen Gelegenheiten sang man auch das “Vermächtnis” (Text von T. a. Tschernihiwer und anderen Re­gi­men­ter. Державні символи України — народ­ ні та визначені народом. im 18. Jahrhunderts der berühmte ukrai­ni­ sche Dichter Pawlo Tschubynsky (1839–1884) geschrieben. стихії die Lebenskräfte — життєва енергія aller guten Dinge sind drei — Бог трійцю любить der Falke. В урочистих випадках співали також «Заповіт» (текст Т. Franko. Шевченка. Lyssenko) u. 22 березня 1918 року був прийнятий Центральною радою закон про жо­в­ то-блакитний Державний прапор На­ род­ної республіки України.48 Die Ukraine l Die Farben der Staatsflagge der Ukrai­ ne haben auch ihre Geschichte. Лисенка). Die staatlichen Symbole der Ukraine sind volkstümlich und vom Volk bestimmt.

Was gehört zu den nationalen Symbolen jedes Staates? 2. Während solch eines Gewerkes ge­wan­ nen die Gewerbetreibenden auch Ho­ nig. Широкі степи України в той час від­ рі­з­ня­ли­ся багатими при­ро­д­ни­ми ре­ сур­са­ми. Salpeter. Was symbolisieren die Farben der Staatsflagge? 5. Wegen der gleichbleibenden Gefahr des Angriffs von Tataren mussten die Ko­sa­ken stark bewaffnet sein. Там водилися олені. Через постійну небезпеку нападу з боку татар козаки повинні були до­б­ ре озброюватися. а на­ве­с­ні вони знов ви­ру­ша­ ли в дорогу вниз Дніпром. лосі. сіль. дикі коні та кози. ли­ си­ці. Wölfe. бо­б­ри. Wann entstand der Text der Nationalhymne?  Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums  Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Das Wort “Kosak” ist türkischen Ur­ sprungs. Dort gab es Hirschen. Manche Leute fanden aber in der Step­ pe ihren ständigen Wohnort. Im Winter kehrten die meisten heim und verkauften in den Städten ihre Beute und im Frühling machten sie sich wieder auf den Weg den Dnipro hinunter. -n — військовий прапор das Regiment. Воно з’явилося в Україні уперше в 1492 році. Під час промислу про­ми­с­ло­ви­ки до­ бу­ва­ли та­кож мед. . Слово «козак» турецького по­хо­джен­ня. Деякі люди осідали в степах. Так називалися степові промисло­ вики. Wann wurde der Dreizack zum Staatswappen der souveränen Ukraine? 4. Was kann der Dreizack bedeuten? 3. -er — полк das Gesetz verabschieden — прийняти закон die Gelegenheit — можливість die Abbildung — зображення Fragen zum Text 1. Füch­ se. Biber. вовки. Es erschien in der Ukraine zum er­sten­ mal im Jahre 1492. Узимку бі­ль­шість про­ми­с­ло­ви­ків по­ ве­р­та­ла­ся до­до­му й продавала свою здо­бич. селітру.l Україна 49 die Truppenfahne. Elche. Weite Steppen der Ukraine jener Zeit wurden durch reiche Naturschätze be­ zeich­net. So wurden die Steppengewerbetreibenden genannt. wilde Pferde und Zie­gen. Salz.

У 50-х роках XVI сторіччя він об’єднав навколо себе численний загін і во­ю­вав досить успішно проти татар. ie) — з’явитися der Hirsch. Вони були постійно готові дати відсіч ворогові. -en — олень der Elch. -e — напад Widerstand — опір Belagerung — облога Fragen zum Text Welchen Ursprungs ist das Wort “Kosak”? Wen nannte man so? Wodurch wurden die Steppen der Ukraine jener Zeit bezeichnet? Womit beschäftigten sich die Gewerbetreibenden? Warum mußten die Kosaken stark bewaffnet sein? Welche Rolle spielten sie während des Angriffs von Tataren? .­ Zu den ersten bekanntesten Leitern des Kosakentums gehörte der Wolyner Fürst Dmytro Wyschnewezky. Vom Steppengewerbe konnte man nicht schlecht leben. де він двічі витримав облогу. die die der der die Beute — здобич Gefahr — небезпека Angriff. im Volk Bajda genannt. У 1563 році Байда планував ово­ло­ді­ ти Молдовою. -e — лось gewinnen (a.50 Die Ukraine l Sie waren stets bereit dem Feind Wi­ der­stand zu leisten. wo er zweimal die Belagerung aushielt. geriet aber in Gefangen­schaft und fiel in den schrecklichen Qualen hin. 4. Але це потребувало від людей ве­ли­ ко­го терпіння та мужності. In den 50er Jahren des 16. 2. До перших найбільш відомих ва­та­ ж­ків козацтва належав Волинський князь Дмитро Вишневецький. Aber es forderte von den Menschen große Geduld und Mutigkeit. Jahr­hun­ derts versammelte er um sich herum einen starken Trupp und kämpf­te ziemlich erfolgreich­ gegen die an­grei­ fen­den Tataren. o) — добувати 1. 5. Man kann ganz bestimmt sagen. Im Sommer 1557 von Tataren ein­ge­kes­ selt.­ Auf der Insel Mala Chortyzja beschloss er einen kleinen Schloss zu bauen. 6. wurde er bezwungen das Schloss zu verlassen. dass die staatlichen Behörden die Kosaken zum Schutz der Grenzen von Tataren benutzten. За рахунок степового промислу мо­ж­ на було непогано жити. але потрапив у полон і загинув у страшних муках. Улітку 1557 року. якого в народі прозвали Байда. Можна з упевненістю сказати. 1563 plante Bajda Moldowa zu be­herr­ schen. що дер­жа­ва використовувала козаків для за­хи­с­ту кордонів від татар. 3. Wörter und Wendungen der Ursprung — походження erscheinen (ie. На острові Мала Хортиця він вирі­ шив побудувати маленький замок. які нападали. оточений татарами. він вимушений був покинути замок.

So begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Ukraine. У молодої держави багато проблем. Das liegt in der Hauptsache an der Wirt­schafts­kri­se. Такою подією в історії України є 24 серп­ня 1991 року. Chmelnytzky unternahm in den Jahren 1648—1654 den ersten Versuch. пам’ять про які живе у віках. Dieses Dokument verkündete die Schaf­fung eines selbständigen ukraini­ schen Staates. An diesem Tag wurde vom Obersten Rat der Ukraine die “Deklaration über die staat­li­che Unabhängigkeit der Ukraine” an­genom­men. освіти. Nach der Verkündigung der Un­ab­hän­ gig­keit galten auf dem Territorium der Ukrai­ne nur die eigenen Gesetze. Брак державних коштів не дозволяє приділяти належної уваги розвиткові культури. У житті кожної країни є події. Так розпочався новий етап в історії України. З моменту проголошення не­за­ле­ж­но­ с­ті на території України почали діяти тільки її закони. У цей день Верховна Рада України прийняла «Акт про державну не­за­ле­ ж­ність України». Першу спробу було здійснено Хме­ль­ ни­ць­ким у 1648–1654 роках. Wissenschaft und dem Bil­ dungs­we­sen kann aus Mangel an staat­ li­chen Mit­teln nicht genügend Auf­mer­ sam­keit ge­schenkt werden. Це в основному результат еко­но­мі­ч­ ної кризи.l Україна 51  Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Im Leben eines jeden Landes gibt es Er­eig­nis­se. (vierundzwanzigste) August 1991 (neunzehn­hundertein­ undneunzig). Für den zweiten Versuch kann man die Verkündigung der ukrainischen Volks­re­ pu­blik im Jahre 1917–1919 ansehen. Der junge Staat hat viele Probleme. deren Andenken noch in Jahr­hun­der­ten bewahrt wird. Цей документ проголошував ство­рен­ ня самостійної Української держави. Це була третя спроба досягти не­за­ле­ ж­но­с­ті. Jetzt sind viele von ihnen arbeitslos. So ein Ereignis in der Geschichte der Ukraine ist der 24. Близько третини населення нашої кра­ї­ни складає молодь. Es war der dritte Versuch die Un­ab­hän­ gig­keit zu erringen. . Der Kultur. Ein Drittel der Bevölkerung unseres Lan­des sind junge Menschen. науки. Другою можна вважати про­го­ло­шен­ ня Української народної республіки в 1917–1919 роках. Зараз багато молодих людей безро­ бітні.

спогад der Abschnitt. Den führenden Platz nehmen die Zwei­ ge der Materialproduktion ein. Провідне місце займають галузі ма­те­ рі­а­ль­но­го виробництва. In diesen Zweigen sind mehr als 70 % der in der Wirtschaft arbeitenden Be­ völ­ke­rung der Ukraine beschäftigt. дефіцит die Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу verwandeln (te. Wörter und Wendungen das Ereignis. Die Volkswirtschaft der Ukraine be­steht aus einer Reihe von großen und mitein­ ander­ verbundenen Zweigen der ma­te­ri­ el­len und nicht materiellen Sphä­re. t) — перетворювати Fragen zum Text 1. Die Ukraine hat das bedeutende Po­ten­ ti­al für die Entwicklung der ganzen Wirt­schaft. Народне господарство України скла­ да­єть­ся з низки великих та вза­є­мо­ по­в’я­за­них галузей матеріальної та не­ма­те­рі­а­ль­ної сфер. Wie groß ist die Zahl der jungen Menschen in der Ukraine? 5. Was verkündet die “Deklaration über die staatliche Unabhängigkeit”? 3. . u) — досягати das Bildungswesen — освіта der Mangel (die Mängel) — нестача.52 Die Ukraine l Es bleibt zu hoffen. dass die Ukraine die­ser Schwierigkeiten Herr wird und sich mit der Zeit in einen hochentwic­ kelten Staat ver­wan­delt. У цих галузях задіяно понад 70 % пра­цю­ю­чо­го населення України. -e — період der Versuch. -e — спроба unternehmen (a. Was für ein Ereignis geschah in der Geschichte der Ukraine am 24. Але хочеться вірити. Welche Probleme haben sie?  Die Wirtschaft der Ukraine  Åêîíîì³êà Óêðà¿íè Die Wirtschaft der Ukraine nimmt den 2. Економіка України займає друге мі­с­ це після Росії за економічним по­те­н­ ці­а­лом колишнього СРСР. Worin besteht Ihrer Meinung nach das Hauptproblem der Ukraine? 4. В останні роки цей показник не­ухи­ль­ но знижується. -se — подія das Andenken — пам’ять. o) — вживати заходів erringen (a. що Україна по­до­лає всі труднощі та з часом пе­ ре­тво­рить­ся на високорозвинену дер­жа­ву. Seit einigen Jahren sinkt diese Kenn­zif­ fer unablässig. Platz nach Russland in Bezug auf das wirt­schaft­li­che Potential der ehe­ ma­li­gen So­wjet­uni­on ein. August 1991? 2. Україна має значний потенціал для розвитку всієї економіки.

Вона виробляє близько 50 % при­ бутку. Виробництво товарів широкого вжи­ т­ку та продуктів харчування складає 30 %. Die Erfahrung zeigt. In den Ländern. Post– und Fern­ meldewesen geben 5 %. Es entwickelte sich historisch so. Die wichtigste Kennziffer der Cha­rak­te­ ri­stik der Wirtschaft des Landes ist sei­ ne Struktur. наявність багатих родовищ корисних копалин. fruchtbaren Böden. У промисловості України основу скла­да­ють паливна та енергетична про­ми­с­ло­вість. У країнах з добре розвиненою ри­н­ ко­вою економікою пропорції зовсім інші. Die Grundlage der Wirtschaft der Ukrai­ne bilden die Brennstoff– und Energieindustrie. родючі ґрунти. der Maschinenbau. das heißt das Ver­hält­nis zwi­schen dem materiellen und dem so­ zia­len Sektor. Вона не задовольняє потреб на­се­ лен­ня в товарах і послугах. Його основу складають кваліфіковані й освічені люди. . dass der Hauptinvestitionsträger des Landes seine ei­ge­ne Bevölkerung ist. Досвід підказує. wo die Markt­ wirtschaft gut entwickelt ist. транспорт та зв’язок — 5 %. Історично склалося так. was 70 % entsprechen. що сьогодні структура економіки в цілому не­ефе­ к­ти­в­на й екологічно небезпечна. на другому місці — сільське го­с­по­дар­с­т­во. Провідне місце в структурі економі­ ки України належить промисловості. Важливим показником ха­ра­к­те­ри­с­ти­ ки економіки країни є її структура. тому не отри­мує інвестицій для свого додат­ кового розвитку. Transport. ме­та­лу­р­гія та хімічна промисловість. бу­ді­в­ни­ц­т­во — 10 %. Sie deckt die Bedürfnisse der Be­völ­ke­ rung bei den Waren nicht und be­ kommt deswegen keine Investitionen für ihre weitere Entwicklung. dass heute die Wirtschaftsstruktur der Ukrai­ ne im Großen und Ganzen nicht effek­ tiv und ökologisch gefährlich ist. тоб­то співвідношення матеріального й соціального секторів. das Vor­han­den­sein der reichen Vorkom­ men von Bodenschätzen. die Me­tall­ur­gie und chemische Industrie. що скла­дає 70 %. Der führende Platz gehört in der Wirt­ schafts­struk­tur der Ukraine der In­du­ strie. Die Produktion von Massenbedarfs­ artikeln und Lebensmitteln beläuft sich auf 30 %. яке дає 30 % прибутку. an der zweiten Stelle steht die Landwirtschaft. sind die Proportionen ganz anders. dem Bau gehören 10 %. що головним ін­ве­с­то­ ром країни є її власне населення. Sie produziert etwa 50 % des Ein­kom­ mens.l Україна 53 Ihre Grundlage bilden hochqualifizier­ te und ausgebildete Menschen. машинобудування. die 30 % des Ein­kom­ mens ausmacht.

die ökologische Ver­ schmut­zung des Landes. Nach dem Zerfall der UdSSR über­ nahm die Ukraine ein schweres öko­no­ mi­sches Erbe. Wie ist das Potential der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion? 2. Welche Vorteile hat die heutige Ukraine? 4. Виробництво товарів широкого вжи­т­ ку задовольняє в цих країнах потре­ би населення в товарах і послугах. Das Land. Was bildet die Grundlage der Wirtschaft der Ukraine? . Наша країна в змозі виробляти про­ ду­к­цію. Серйозні економічні проблеми має й сільське господарство. die Durchführung von ökono­mischen Reformen. проведення еко­но­ мі­ч­них реформ. Після розпаду СРСР Україні дістався важкий економічний спадок. Wörter und Wendungen unablässig — неухильний die Kennziffer — показник das Potential — потенціал das Vorkommen — родовище das Verhältnis — співвідношення das Bedürfnis. das ganze Europa zu ernähren. Країна. das früher im Stande war. Worin ist der größte Teil der Bevölkerung beschäftigt? 3. яка раніше була в змозі го­ ду­ва­ти всю Європу. що конвертується. Die Wirtschaft der Ukraine braucht ei­ nen Strukturumbau. екологічне забруднення країни. Große ökonomische Probleme hat auch die Landwirtschaft. Це велика кількість важкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. -se — потреба decken — задовольняти (потребу) das Einkommen — прибуток die Bedingung — послуга das Erbe — спадок die Einführung — впровадження die Verwaltung — керування Fragen zum Text 1. Das sind die vielen Betriebe der Schwer­in­du­strie. die Ein­ führung von neuen Verwaltungs­ methoden. muss jetzt Getreide selbst einführen.54 Die Ukraine l Die Produktion von Massen­bedarfs­ artikeln deckt in diesen Ländern die Be­dürf­nis­se der Bevölkerung nach Waren und Bedingungen. впровадження нових методів управління. Unser Land ist im Stande kon­ver­tier­ba­ re Produkte zu erzeugen und zu ei­ nem richtigen Konkurent auf dem Weltmarkt zu werden. і стати спра­в­ж­нім конкурентом на світовому ринку. Економіка України потребує стру­к­ту­ р­ної перебудови. Warum ist die Wirtschaftsstruktur der Ukraine nicht effektiv? 5. повинна тепер сама імпортувати зерно.

 Paton (ein welt­ berüh­mter Metallurg) schuf und schafft jetzt neue Methoden des Schweißens. Die nach diesen Methoden ge­schweiß­ te Brücke über den Dnipro gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Kyjiw. Незважаючи на всі труднощі. Sie erleichtern viele Arbeitsvorgänge in der Metallurgie. der mehrere Flugzeuge ge­schaf­fen hat. Die ukrainische Akademie der Wissen­ schaf­ten. . An­to­now. Jetzt wurde ein neues Flugzeugmodell im Konstruk­tionsbüro konstruiert. який створюється на Харківському авіа­цій­но­му заводі. І в літакобудуванні наша країна не від­стає. Зварений за цими методами міст че­рез Дніпро належить до най­ві­до­мі­ ших визначних місць міста Києва. Das Büro trägt den Namen des be­ rühm­ten ukrainischen Konstruk­­teurs Ju. Auch im Flugzeugbau bleibt unser Land nicht zurück. Є. freier Konkurenz und moderner Wissenschaft. geleitet von B. Українська Академія наук на чолі з Б.l Україна 55  Errungenschaften der ukrainischen Wissenschaft und Technik  Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè Die Ukraine erlebt jetzt die Zeit der Um­ ge­stal­tung ihrer Ökonomik auf Grund der Marktwirtschaft. Das Kyjiwer Forschungsinstitut für Ky­ ber­netik arbeitet am Schaffen von Maschi­nen und Automaten. Літаки АН-72 та АН-74 відповідають найсучаснішим технологіям лі­та­ко­бу­ ду­ван­ня. J. Це бюро носить ім’я відомого укра­ї­н­ сь­ко­го конструктора Юрія Антонова. welche verschiedene Betriebsvorgänge auto­ matisieren und leiten. Вони полегшують багато робочих про­це­сів у металургії. Київський Інститут кібернетики пра­цює над створенням машин і ав­то­ма­тів. Зараз у конструкторському бюро скон­струйована нова модель літака. які автоматизують багато ви­ро­б­ни­чих про­це­сів і керу­ ють ними. вона домагається високих показників у рі­з­ них га­лу­зях науки та техніки. das im Flugzeugbauwerk in Charkiw ge­ baut wird. Die Flugzeuge AN–74 und AN–72 ent­ spre­chen den modernsten Technolo­ gien des Flugzeugbaus. ство­ри­ла та створює нові методи зва­ рю­ван­ня. Trotz aller Schwierigkeiten erzielt sie hohe Leistungen auf verschiedenen Ge­bie­ten der Wissenschaft und Tech­nik. який створив багато літаків. вільної кон­ ку­ре­н­ції та сучасної науки. Патоном (видатний металург). Україна переживає зараз час пе­ре­ бу­до­ви своєї економіки на засадах ри­н­ко­во­го господарства.

dass die ukrai­ni­ sche Wissenschaft und Technik nicht zurückbleiben und jeden Tag be­deu­ ten­de Leistungen haben. Obwohl die ukrainische Industrie viele Schwierigkeiten überwinden muss. у неї є досягнення в ба­га­ тьох галузях. Нещодавно харківські інженери ство­ ри­ли агрегат. Das alles zeugt davon. Незважаючи на те що українська про­ ми­с­ло­вість повинна подолати багато труднощів.56 Die Ukraine l Die Charkower Produktionsvereinigung “Turboatom” baut Turbinen. Das Traktoren­werk der Stadt Charkiw stellt immer neue Modelle der land­ wirtschaft­lichen Maschinen her. verursacht gefährliche Krank­hei­ ten und fügt unserer Gesundheit gro­ ßen Scha­den zu. -en — труднощі hohe Leistungen erzielen (te. Sie helfen rechtzeitig und effektiv die Ern­te einzusammeln und die Felder zur neu­en Saat vorzubereiten. Тракторний завод експортує тра­к­то­ ри та комбайни за кордон. Müll verunreinigt unsere Straßen und Höfe. t) — забруднювати verursachen (te. Вони допомагають вчасно та ефе­к­ти­ в­но збирати урожай і готувати поля до сівби. t) — добиватися високих показників das Müll — сміття verbrennen (a. до міста Оренбурга. t) — викликати . Wörter und Wendungen die Umgestaltung — перебудова die Schwierigkeit. Новий агрегат очистить наші міста й села та захистить природу. в Росію. і перш за все. Все це свідчить про те. Сміття забруднює наші вулиці та дво­ ри. die in der Energetik unseres Landes und im Aus­ land erfolgreich arbeiten. Сьогодні таких агрегатів немає в жо­д­ ній іншій країні світу. що спалює сміття. а ко­ жен день мають значні досягнення. hat sie auch Erfolge in verschiedenen Zwei­gen. Die Charkower Ingenieure schufen vor kurzem ein Aggregat. das das Müll ver­ brennt. Тракторний завод міста Хар­ кова ви­пус­кає нові моделі сіль­ ськогосподарських машин. Das Traktoren­werk exportiert ihre Trak­to­ ren und Kombines ins Ausland und vor allem in die Stadt Orenburg in Russ­land. Heute gibt es solche Aggregate in kei­ nem anderen Land. a) — спалювати verunreinigen (te. що українські наука та техніка не відстають. Das neue Verunreinigungsaggregat wird die Städte und Dörfer unseres Landes reinigen und dadurch auch die Natur schüt­zen. які з ус­ пі­хом працюють в енергетиці нашої кра­ї­ни та за кордоном. Харківське виробниче об’єднання «Тур­бо­атом» будує турбіни. викликає небезпечні хвороби та завдає шкоди нашому здоров’ю.

deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. Können Sie kurz den Zustand der Ökonomik in der Ukraine charakterisieren? 2. Спочатку треба обов’язково від­ві­да­ти давній Київ. Was wissen Sie über die in der ukrainischen Akademie der Wissenschaften ausgearbeiteten neuen Methoden des Schweißens? 3. Багато пам’ятних місць. Viele Gedenkstätten. Es ist schwer alle Gedenk­stätten Kyjiws aufzuzählen. які зна­хо­дять­ ся на території України — німі свідки її історії. Якщо ви автомобілем проїдете далі кілька­ кі­ло­ме­т­рів. Zuerst muss man unbedingt das alte Kyjiw besuchen. У Києві велика кількість історичних пам’яток архітектури: Софійський Со­ бор. Золоті ворота. Wofür ist heutzutage das Charkower Traktorenwerk bekannt?  Gedenskstätten der Ukraine  Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein Land mit reicher Ge­schich­te. Києво-Печерська лавра. Welche Leistungen hat unser Land im Flugzeugbau? 4. щоб на власні очі по­ба­ чи­ти красу та насолоджуватися нею. Was für ein Aggregat schufen vor kurzem die Charkower Ingenieure? 5. Во­ло­ди­ мир­сь­ка церква. das Goldene Tor. Das ist die Stadt. um mit eigenen Augen seine Schönheit zu sehen und zu ge­nießen. die Wolodymyr–Kirche. Kyjiwo–Petscherska–Lawra. Kyjiw hat eine große Anzahl von hi­sto­ ri­schen Baudenkmälern: Sophien–Ka­ the­dra­le. Київ — одне з найстаріших міст у Схі­ д­ній Європі. Важко перерахувати усі визначні мі­с­ ця Києва.l Україна 57 Fragen zum Text 1. Це місто. Wenn Sie ein paar Kilometer mit dem Auto weiter fahren. die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden. so machen Sie sich mit eimen kleinen ukrainischen Städt­chen Kaniw vertraut. sind stumme Zeugen ihrer Geschichte. . Kyjiw ist eine der ältesten Städte in Osteuropa. історії якого 1500 років. Ihre Geschichte hat tiefe Wurzeln. Її історія має глибоке коріння. Україна — країна з багатою історією. то ви по­зна­йо­ми­ те­ся з маленьким українським мі­с­те­ч­ ком Ка­не­вом.

Und jetzt schlagen wir Ihnen vor. де вона на­ро­ди­ лась. sondern auch allen Verehrern der Malerei bekannt. . Hier lebte und nahm in seine Hände ei­nen Pinsel der berühmte Wander­ künstler Ilja Repin. die Heimatstadt der be­rühm­ ten Less­ja Ukrainka. Es liegt in der malerischen Gegend am Ufer des Flusses Slutsch. Hier. Його картини залишають незабутнє враження. sind Ma­nu­ skrip­te. in diesem Museum. Тут. Zeichnungen und Bücher von T. з ро­ же­во­го граніту. у цьому музеї. Ми б хотіли відвідати ще одне малень­ке містечко. експонуються ру­ко­пи­си. А тепер ми пропонуємо вам відвіда­ ти маленьке містечко Чугуїв у Ха­р­ків­ сь­кій області. Ці місця — наше багатство. Schewtschenko ausgestellt. In der Stadtmitte steht ein schönes Les­sja–Ukrainka–Denkmal aus rosa Gra­nit. можна блукати вулицями й почувати себе ма­ле­нь­ кою часткою великої історії. in einem klei­ nen Dörfchen zieht Touristen das T. Diese Gedenkstätten sind unser Reich­tum. Den Atem anhaltend kann man durch die Straßen wandern und sich als klei­ nen Teil der großen Geschichte fühlen. Hier steht das Haus. Wir möchten noch ein kleines Städt­ chen besuchen. Затамувавши подих. Nicht weit von Kaniw. Шевченка. але й усім при­хи­ль­ни­ кам живопису. у маленькому сільці. Україна багата на визначні місця. батьківщина відомої Лесі Укра­їнки. erhalten. Це Новоград-Волинський (раніше Звя­гель). wo sie geboren wurde. Seine Gemälde hinterlassen einen un­ aus­lösch­li­chen Eindruck.­ Тут стоїть будинок. Тут жив і взяв у свої руки пензель ві­до­мий художник-передвижник Ілля Рєпін. у якому він народився. Шев­ ченка. Diese kleine Stadt ist nicht nur den Ukrai­nern. Тут стоїть красивий пам’ятник Шев­ чен­кові. die klei­ne Stadt Tschugujiw im Charkiwer Ge­biet zu besuchen. У центрі міста стоїть красивий. приваблює туристів музей Т. Die Ukraine ist reich an Gedenkstätten. Schew­tschenko–Museum an. Воно розташоване у живописній мі­с­ це­во­с­ті на березі ріки Случ.58 Die Ukraine l Hier steht ein schönes Schewt­schen­ ko–Denkmal. Das ist Nowohrad–Wolynsky (früher Swja­gel). малюнки й книжки Т. Тут зберігся будиночок. пам’ятник Лесі Укра­ їнці. in dem er ge­ bo­ren wurde. Недалеко від Канева. Це маленьке містечко відоме не тіль­ ки українцям. Hier blieb das Häuschen.

Все. Die Bürger der Ukraine bauen eine neue demokratische Gesellschaft auf. “Fakty” und viele andere bringen Mel­ dun­gen über die wichtigsten Ereignisse in der Ukraine und im Ausland. Наша Батьківщина. наш національний обо­ в’я­зок. а тепер також Інтернет. Wörter und Wendungen die Wurzel. . Alles. was jetzt in unserem Land ge­ schieht. відбивається у засобах ма­со­ вої інформації. “Molodj Ukrainy”. Zu Massenmedien gehören vor allem Presse. Sie erzielen große Leistungen auf allen Gebieten der Wirtschaft.l Україна 59 Darum ist ihre Pflege unsere Eh­ren­sa­ che. Такі газети. як «Правда України». «День». Громадяни України будують нове де­ мо­к­ра­ти­ч­не суспільство. телебачення. o) — залучати den Atem anhaltend — затамувавши подих der Verehrer — прихильник unauslöschlich — незабутній Fragen zum Text Wovon zeugen die Gedenkstätten Kyjiws? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws sind jedem Ukrainer bekannt? Wessen Name ist mit Kaniw eng verbunden? Warum zieht die kleine Stad Tschugujiw viele Touristen an? Wessen Heimatstadt ist die Stadt Nowograd-Wolynski?  Massenmedien in der Ukraine  Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³ Unsere Heimat. Fernsehen und jetzt auch Internet. “Sjegodnja”. пере­ живає нині час свого політичного. 3. Україна. радіо. Вони досягають великих успіхів у всіх галузях економіки. «Сьогодні». «Молодь України». науки та ми­с­те­ц­т­ва. -n — свідок genießen (o.) — знайомитися 1. Тому турбота про них — наша по­че­ с­на справа. “Denj”. wird mittels Massenmedien wi­ der­ge­spie­gelt. -n — коріння der Zeuge. aufzählen (te. 5. еко­но­м­і­ч­но­го та культурного відрод­ ження. unsere nationale Pflicht. що зараз відбувається в нашій країні. Solche Zeitungen wie “Prawda Ukrainy”. erlebt jetzt die Zeit ihrer politischen. Rundfunk. До цих засобів належать перш за все преса. 4. die Ukraine. ökono­ mischen und kulturellen Wiedergeburt. «Го­­лос України». 2. o) — насолоджуватися die Anzahl — кількість sich vertraut machen mit (Dat. «Факти» та ба­га­то інших публікують повідомлення про найваж­ ливіші події в Україні та за кор­доном. t) — перерахувати anziehen (o. Wissenschaft und Kunst.

що від­бу­ ва­єть­ся у найвіддаленіших куточках нашої планети. Завдяки телебаченню ми зна­йо­ми­мо­ ся з багатьма країнами. . Kinder sehen sich gern das Programm “Gute Nacht. «На до­б­ра­ ніч. Wettervoraussagen und anderes. Dank dem Fernsehen lernen wir viele Länder kennen. Junge Menschen interessieren sich auch für Sportmeldungen und für das Neue im Leben verschiedener Musik­ gruppen. «Погляд у світ». Besonders beliebt sind solche Sen­dun­ gen wie “Guten Morgen. Ohne Fernsehen können wir uns heu­ te unser Leben nicht vorstellen. ihre Sitten und Bräu­ che. Старше покоління цікавиться більше політикою та стежить за всіма по­лі­ тич­ни­ми повідомленнями. «Веселі старти». Молоді люди цікавляться також ін­фо­ р­ма­ці­єю про спорт і новинами з жит­ тя різних музичних груп. «Музична пошта». “Lus­tige Starts”. Große Rolle spielen heute auch Rund­ funk und Fernsehen. Ukraine!”. Frei­zeit interessant zu ge­ stalten. Особливо популярні такі передачі. was in den fernsten Teilen unse­ res Pla­ne­ten vor sich geht. Man sendet Nach­richten. Ми не можемо зараз уявити свого жит­тя без телебачення. отримати бажану професію. “Panorama”. Kinder!” an. Діти охоче дивляться передачу «На добраніч. “Blick in die Welt”. «Панорама». Sportsendungen und andere. Ukraine!”. музику.60 Die Ukraine l Die ältere Generation interessiert sich mehr für Politik und folgt allen po­li­ti­ schen Berichten. Sehr populär ist die ukrainische Rund­ funk­sta­ti­on “Prominj”. їхнім по­бу­ том і звичаями. Молодь читає охоче все те. що сто­ су­єть­ся нагальних проблем її сьо­го­ дні­ш­ньо­го життя: знайти відповідну ро­бо­ту. Ihre Über­tragungen haben ein man­nig­ fal­ti­ges Programm. Die Jugend liest gern alles. Дуже популярною є українська ра­діо­ ста­н­ція «Промінь». Україно!». “Nach­rich­ten”. ці­ка­во провести вільний час. малюки». ihre Sehenswürdigkeiten und Kunst. спортивні передачі та багато інших. “Gute Nacht. In­for­ ma­ti­on über verschiedene Erfindungen und Entdeckungen. прогноз погоди та багато іншого. Im Fernsehprogramm sehen wir uns ver­schie­de­ne Filme an und wissen im­ mer. їхніми визначними па­м’я­т­ка­ми та мистецтвом. ін­фо­р­ма­ цію про різні винаходи та відкриття. Програма її радіопередач дуже рі­з­но­ ма­ні­т­на. Велику роль відіграють сьогодні та­ кож радіо та телебачення. Musik. «Ін­ тер­но­ви­ни». “Musikpost”. Передають новини. Україно!». den gewünschten Beruf zu ergreifen. як «Доброго ранку. was die bren­nend­sten Probleme ihres heuti­ gen Le­bens betrifft: passende Arbeit zu finden. У телепрограмах ми дивимося різні фільми та завжди знаємо.

для цього є багато причин. -en — суспільство erzielen (te. Найулюбленіший вид спорту в Укра­ї­ ні — футбол. -en — відкриття die Wettervoraussage. die man in die Entwicklung des Sports investieren muss. Україна прагне до миру й спів­ро­бі­т­ ни­ц­т­ва з усіма народами всіх ко­н­ти­ не­н­тів. Сьогодні важко говорити про роз­ ви­ток спорту в Україні. muss man viel voneinander wissen. 3.l Україна 61 Die Ukraine strebt nach Frieden und Zu­sam­men­ar­beit mit allen Völkern auf al­len Kontinenten. da­für gibt es viele Gründe. e) — відбуватися der Bericht. Es mangelt an Geldmitteln. i) — отримати професію gestalten (te. українські спорт­ сме­ни здобувають у світовому спорті високі результати. Бракує коштів. Незважаючи на це. t) — тут: проводити mannigfaltig — різноманітний die Erfindung. Щоб краще розуміти один одного. -en — винахід die Entdeckung. 4. Wörter und Wendungen die Wiedergeburt — відродження die Gesellschaft. Die beliebteste Sportart in der Ukraine ist Fußball. тре­ба більше один про одного знати. -n — прогноз погоди Fragen zum Text Wozu dienen die Massenmedien? Welche Zeitungen sind besonders beliebt? Was lesen die Jugendlichen häufiger? Wie heißt die populärste ukrainische Rundfunkstation? Welche Fernsehprogramme finden Sie am interessantesten?  Sport in der Ukraine  Ñïîðò â Óêðà¿í³ Es ist heute schwer über die Ent­wick­ lung des Sports in der Ukraine zu re­ den. які треба вкласти в роз­ви­ток спорту. Trotzdem erreichen die ukrainischen Sport­ler im Weltsport hohe Leistungen. 5. І засоби інформації допоможуть нам у цьому. t) — досягати die Wirtschaft — економіка geschehen (a. 2. -e — повідомлення die brennendsten Probleme — нагальні проблеми 1. . Die Wirtschaft unseres Landes ist noch nicht stabilisiert. Und Massenmedien helfen uns dabei. Економіка нашої країни ще не ста­бі­лі­ зу­ва­ла­ся. den Beruf ergreifen (i. Um einander besser zu verstehen.

Футболісти — їхні кумири.62 Die Ukraine l Der ukrainische Fußballbund ist der mitgliederstärkste Sportverband. sind sie die leistungs­fähigsten und per­spek­ti­ visch­sten Boxer. Євгенією Жиліною та Ган­ ною Сорокіною (з Запоріжжя) — син­ хро­нний стрибок. Und kennt ihr denn nicht den Namen von Serhij Bubka? А хіба ви не знаєте імені Сергія Бу­б­ки? Er war Olympia­sieger im Stab­hoch­ sprung in Atlanta (1996). Брати Клички — боксери у важкій вазі. Wir sind stolz auf Jana Klotschkowa (Char­kiw). Завзяті футбольні уболівальники — підлітки. besuchen Stadien. wo man trainieren kann. Його вважають одним із кращих на­ па­да­ю­чих у світі. Man zieht in der Ukraine auch den Was­ser­sport vor. Großer Beliebtheit erfreut sich die Fuß­ ball­mann­schaft “Dynamo” (Kyjiw). Die leidenschaftlichen Fuß­ballan­hän­ ger sind Jugendliche. um das Spiel­geschehen zu verfolgen. Добре відомий її нападаючий Андрій Шевченко. Українська федерація футболу — це найчисленніше спор­тивне об’­єд­нан­ ня. Wie man in Fachkreisen meint. Ми пишаємося Яною Клочковою (з Хар­­кова). Багато українських плавців беруть участь у європейських і сві­тових че­м­ пі­о­на­тах. Viele Jugendliche besuchen Sportklubs im Boxen. Великою популярністю ко­ри­с­ту­єть­ся футбольна команда «Динамо» (Київ). Wasserstadien. Вони грають у футбол на спор­тивних майданчиках. Seen. боротьбі. водних ста­ді­о­ нів. Jewhenija Shylina und Han­ na Soro­ki­na (Saporishja) im syn­chro­ nen Sprung. Sie spielen Fußball auf Sportplätzen. Kampf. Brüder Klitschko sind Boxer im Schwer­ ge­wicht. вони най­ більш працездатні та перспективні боксе­ри. відвідують стадіони. Sie gehört der Oberliga an. де можна тренуватися. . В Україні віддають перевагу також во­ д­но­му спорту. Багато підлітків відвідують клуби по боксу. Sehr bekannt ist der Stürmer Andrej Schew­tschenko. Es gibt viele Flüsse. Die Fußballspieler sind ihre Idole. у дворах. Як кажуть у колі фахівців. Вона входить до вищої ліги. озер. щоб постежити за грою. Man hält ihn für einen der besten Stür­ mer in der Welt. Він був олімпійським чемпіоном в Ат­ ла­н­ті (1996) у стрибках з же­р­ди­ною. Viele ukrainische Schwimmer nehmen an den Europa– und Welt­mei­ster­schaf­ ten teil. Höfen. Є багато річок.

Alpen und Kau­ka­sus sind von ihnen bezwungen. Альпінізм також дуже популярний. . en — чемпіонат світу der Gipfel.. Man kann oft von den Erwachsenen hö­ren: “Unsere Generation war besser. Багато вершин Паміру. Sereb­rjanska. -e — коло фахівців die Weltmeistersehaft. Welche Sportart ist in der Ukraine besonders beliebt? 3. Wit­­rytschenko und Je. Високі результати показують наші гі­м­ на­с­т­ки та гімнасти. Welche Sportart zieht immer mehr Sportanhänger an? 5. Hohe Leistungen haben in dieser Sport­art N. Кавказу. Auf welche Sportler sind wir stolz?  Das Leben der Jugend  Ìîëîäü Óêðà¿íè Fast jeder fünfte Bürger der Ukraine ist ein junger Mensch im Alter von 15 bis 28 Jahren. Альп підкорені ними. Вітриченко та Є. Wörter und Wendungen der Grund. Наші альпіністи беруть участь у че­м­ пі­о­на­тах світу та встановлюють нові рекорди. Це проблема поколінь: старше по­ко­ лін­ня не розуміє молодшого. Warum ist die Entwicklung des Sportes in unserem Lande nicht so intensiv? 2. . Wie heißt die populärste Fußballmannschaft? 4.. більш освіченим та вихованим». (die Gründe) — причина großer Beliebtheit erfreut sich. особливо в ху­до­ж­ ній гімнастиці.— великою популярністю користується der Stabhochsprung — стрибок з шестом das Schwergewicht — важка вага der Fachkreis. Можна часто почути від дорослих: «Наше покоління було кращим.— вершина Fragen zum Text 1. Das Bergsteigen ist auch sehr populär. Viele Gipfel von Pamir. Unsere Bergsteiger nehmen an den Welt­mei­ster­schaf­ten teil und stellen neue Rekorde auf. Кожний п’ятий громадянин Украї­ ни — це молода людина у віці від 15 до 28 ро­ків. besonders in der Kunstgymnastik.l Україна 63 Hohe Leistungen zeigen unsere Turner und Turnerinnen. Das ist das Problem der Generationen: die ältere Generation versteht die nach­kom­men­de nicht. Великі успіхи в цьому виді спор­ту у Н. Серебрянської. ge­bil­de­ter und besser erzogen”.

darunter “Plast”. fest auf ei­ge­nen Füssen zu stehen. вона майже не цікавиться політикою. so wie in der in der Sozial­ demokratischen und im Ruch. genauer gesagt. Es gibt heute freilich viele Fragen. Багато молодих людей серед де­пу­та­ тів парламенту України. таких як соціал-демократична й «Рух». Seit langer Zeit hält man die Studenten für die progressivsten Vertreter der Na­ti­on. серед них «Пласт». die zu der um­fas­sen­den Persönlichkeitsbildung bei­tra­gen. хоча деякі молоді люди входять до полі­тичних партій. звичайно. які сприяють все­бі­ч­но­му формуванню особистості. “Sitsch”. Es gibt in der Ukraine 38 Ju­gend­or­ga­ ni­sa­tio­nen und mehr als 200 regionale Ju­gend­ver­bän­de. Сьогодні. Man veranstaltet verschiedene Ak­tio­ nen. «Юні скаути». є багато питань. Der Studentenverband fördert die Ent­ wick­lung der politischen Aktivität der Ju­gend. до освіти й бажан­ ня міцно стояти на своїх ногах.5 млн. В Україні 38 молодіжних організацій і понад 200 регіональних молодіжних спілок. die unsere Jugend bewegen: in erster Linie die Arbeitslosigkeit. Сьогодні молодь має багато спі­ль­но­ го з попереднім поколінням: їхнє пра­ г­нен­ня до знань. Студентська спілка сприяє роз­ви­т­ко­ ві політичної активності молоді. які хвилюють нашу молодь: у першу чергу безробіття. впливає на жит­тє­ву позицію молоді. «Січ». In der Ukraine besteht zur Zeit eine schwe­re wirtschaftliche Situation. Die meisten Jugendlichen sind Stu­den­ ten. клуби за інтересами.5 Millionen. Viele junge Menschen sind Ab­ge­ord­ne­ te im Parlament der Ukraine. а також її конституційні пра­ва. яка.64 Die Ukraine l Heutzutage hat die Jugend viel Ge­ mein­sa­mes mit der vorangehenden Ge­ ne­ra­ti­on: ihr Streben nach Wissen. “Junge Skauts”. Die Jugend heute ist nicht so politisch aktiv. . nach Aus­bil­dung und ihr Wunsch. Der Studentenverband verteidigt die In­ter­es­sen der Jugend so auch ihre Ver­fas­sungs­rech­te. obwohl manche jungen Menschen in politischen Parteien engagiert sind. Klubs nach Interessen. В Україні зараз важка економічна си­ту­а­ція. die al­ler­dings die Lebensposition der Jugend beeinflusst. звичайно. Спілка студентів захищає інтереси молоді. Організовуються різноманітні акції. Більшість молодих людей — сту­де­н­ ти. Молодь сьогодні не така полі­тично активна. es sind 1. З давніх пір студентів вважають най­ більш прогресивними пред­ста­в­ни­ка­ ми на­ції. яких на Україні нараховується до 1. sie hat fast kein Interesse an Po­li­ tik.

Це давня мова. Sie ist immer auf der Suche nach Jobs. Die Ukrainer sind. Вона виникла зі старослов’янської мови. є єдиними спад­ ко­єм­ця­ми культури Давньої Русі. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. der Vor­fah­ren. Die soziale Unsicherheit der Jugend ist sehr hoch. sowie in der Sprache. -n — дорослий die Generation. вони до неї ближче як мовою. Це мова матері. und sie wird ihr Bestes tun. Соціальна незабезпеченість молоді дуже висока. оскільки багато заводів не при­йма­ ють нових співробітників. um alle Hindernisse auf ihrem Weg zu be­sei­ti­gen. -en — покоління gemeinsam — загальний allerdings — звичайно 1. Але молодь може постояти за себе. і вона зробить все можливе. так і в збе­ре­жен­ні побуту й звичаїв. щоб усу­ ну­ти всі перепони на своєму шляху. Unsere Jugend war immer optimistisch gestimmt und sie verliert ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht. die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten Russj. Вона завжди в пошуку тимчасової ро­ бо­ти. Українці. die sind ihr am nächsten. weil viele Werke keine neuen Mit­ ar­bei­ter einstellen. Das ist eine alte Sprache. um ein wenig Geld zu verdienen. 5. fördern (te. t) — сприяти der Verband (dieVerbände) — союз seinen Mann stehen — постояти за себе Fragen zum Text Sind Sie mit den Worten der Erwachsenen einverstanden? Was Gemeinsames haben die frühere und die heutige Generation? Interessieren sich die Jugendlichen für Politik? Wieviel Jugendorganisationen gibt es heute in der Ukraine? Was fördert der Studentenverband?  Meine Muttersprache  Ìîÿ ð³äíà ìîâà Jeder Mensch hat seine Muttersprache. Моя рідна мова — українська. Wörter und Wendungen der Erwachsene. Наша молодь була завжди оп­ти­мі­с­ ти­ч­но настроєна. Das ist die Sprache der Mutter. als auch in der Auf­be­ wah­rung von Sitten und Bräuchen. . Die Jugend kann aber ihren Mann ste­ hen.l Україна 65 Viele Diplomingenieure haben keine Möglichkeit eine Arbeitsstelle zu fin­ den. щоб хоч трохи заробити. so sagt man. і вона не втрачає на­дію на краще майбутнє. Багато інженерів з дипломом не ма­ ють можливості знайти місце роботи. 4. У кожної людини є своя рідна мова. як кажуть. предків. Sie entstand aus der uraltslawischen Sprache. 3. 2.

Укра­ ї­н­ки. Костенко. Die große Liebe zur ukrainischen Spra­ che. die im Ausland leben. я слухав українські народні ка­з­ки. Франка. які мешкають за кордоном. Sie ist wohlklingend.66 Die Ukraine l Ukrainisch ist eine der schönsten Spra­ chen der Welt. Prosa von I. З великим інтересом. Наш народ. farbenreich. не забувають свою рідну мову. У царській Росії було заборонено у світському суспільстві говорити укра­ї­н­сь­кою. den Atem an­hal­ tend. “Das Vermächtnis” von T. «Заповіт» Т. Фран­ ка й Л. затамувавши подих. багато стра­ж­да­ли. wo sie geboren wurden und gelebt haben. Mit großem Interesse. немає такої іншої більш влу­ ч­ної мови. Das ist die Sprache von Skoworoda. Von der Wiege an hörte ich zärtliches ukrainisches Gerede meiner Großmut­ter. seine Sitten und Bräu­che auf. як і наша мова. Це мова Сковороди. Im zaris­tischen Russland wurde ver­bo­ ten in der weltlichen Gesellschaft ukrai­ nisch zu sprechen. Franko und L. Aber das Volk bewahrte hoch und hei­ lig seine Sprache. Тичини. прозу І. свої побут і звичаї. Ukrainka. die einen bedeutenden Beitrag zur Ent­ wick­lung und Bereicherung der ukrai­ni­ schen Sprache geleistet haben. Der Umgang in der Muttersprache ver­ bin­det sie mit ihrer weiten Heimat. Вона милозвучна й колоритна. Українці. Шевченка перекладено ба­га­ть­ма мо­ва­ми. Велику любов до української мови. Вона навчала нас розуміти поезію Л. Але наш народ свято зберігав свою мову. які зробили значний вне­сок у розвиток і збагачення укра­ї­ н­сь­кої мови. Kostenko zu verstehen. Мабуть. Українська мова — одна з найкра­ сивіших мов світу. Sie lehrte uns Poesie von L. до її краси прищепила нам учитель­ ка укра­ї­н­сь­кої мови. Sie erweckte bei uns das Gefühl des na­tio­na­len Stolzes und der Würde. ver­ges­sen ihre Muttersprache nicht. . Українки і П. З колиски я чув ніжну українську мову своєї бабусі. Schewt­schen­ko. hörte ich die ukrainischen Volks­ mär­chen. Unser Volk wie auch unsere Sprache er­lit­ten sehr viel. Шевченка. Ukra­in­ka und P. де вони народилися й жили. Tytschyna. Franko. Die Ukrainer. Es gibt vielleicht keine andere Sprache. zu ihrer Schönheit erzog uns mei­ ne Ukrainischlehrerin an. ob­gleich sie die Staatssprache perfekt be­herr­schen. Спілкування рідною мовою з’єднує їх зі своєю далекою Батьківщиною. Schew­tschen­ ko ist in viele Sprachen über­setzt. хоча вони й чудово володі­ють держав­ ною. Вона розбудила в нас почуття на­ці­о­ на­ль­ної гордості й гідності. die so treffend ist.

begann sie Verbindungen mit anderen Staaten aufzunehmen. 3. Ці країни знаходяться в Європі. куль­ ту­ри й освіти. Welche Rolle spielen die Ukrainer in der Aufbewahrung von Sitten und Bräuchen des ukrainischen Volkes. Wörter und Wendungen der Vorfahr. In Kyjiw sind die Botschaften dieser Län­der tätig. Welche bekannten Menschen sprachen ukrainisch? 4. weil sie hochentwickelt sind. Ав­с­т­ рі­єю. Ліхтенштейном. й Україна вважає їх своїми кращими пар­т­не­ра­ми.— наступник die Aufbewahrung — збереження Sitten und Bräuche — традиції та звичаї farbenreich — колоритний treffend — влучний einen Beitrag leisten — робити внесок erleiden (i. Öster­ reich. der Schweiz. Die Beziehungen entwickeln sich und erweitern sich auf allen Gebieten: auf dem Gebiet der Industrie und Land­ wirt­schaft. Kultur und Bildung. Відтоді як Україна стала самостійною державою. Особливу увагу Україна приділяє змі­ ц­нен­ню зв’язків з Німеччиною. Wie bewahrten die Ukrainer ihre Sprache auf? 5. вона стала вста­но­в­лю­ва­ти зв’язки з іншими державами. Liechten­stein. t) — володіти Fragen zum Text 1. . Was ist Ihre Muttersprache? 2. Зв’язки розвиваються й по­ши­рю­ють­ ся у всіх галузях: у галузі про­ми­с­ло­ во­с­ті й сільсько­го господарства.l Україна 67 Und wie schön sind ukrainische Lieder! А які красиві українські пісні! Ich mag meine Muttersprache und bin stolz darauf. Швейцарією. Я люблю свою рідну мову й пишаюся тим. -en — предок der Überbringer. оскільки вони є ви­со­ко­ розвинени­ми. Wie finden Sie selbst Ukrainisch?  Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern  Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè ç í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè Sobald die Ukraine ihre Unabhän­ gigkeit gewann. Diese Länder liegen in Europa und die Ukraine hält sie für ihre besten Partner. Besonders große Aufmerksamkeit schenkt die Ukraine der Festigung der Beziehungen zu Deutschland. i) — страждати heilig — святий beherrschen (te. dass ich Ukrai­ner(–in) bin. . У Києві знаходяться посольства цих країн. що я українець(-ка).

На підприємствах пра­цю­ють багато німецьких фахівців. In den Betrieben arbeiten viele deut­ sche Fachleute. філія beitragen (u. -en — відділ. визнана ба­га­ть­ ма державами. Welche Vertretungen sind in der Ukraine? 5. Wozu tragen die Abteilungen des Goethe-Institut bei?  Die Ukraine und ihre Probleme  Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. a) zu (Dat. хоча наша держава як незалежна й суве­ренна існує вже 10 років. sie ist Mitglied der Eu­ro­päi­schen Gemeinschaft. Erst einige Jahre sind vergangen. Sie helfen bei der Montage ver­schie­de­ ner Anlagen und bei der Ausrüstung der Werkhallen. Kultur–. Auf welchen Gebieten entwickeln sich die Beziehungen? 4. як держава. Die Ukraine ist als Staat von vielen Staa­ten anerkannt. Ці фі­лії до­по­ма­га­ють роз­по­всю­джен­ ню ні­ме­ць­кої мови. In Kyjiw und Odessa befinden sich Ab­ tei­lun­gen des Goethe–Instituts. als die Ver­fas­sung der Ukraine angenom­ men wor­den ist. В Україні знаходяться постійні пред­ ста­в­ни­ц­т­ва цих країн з торгівлі. Was schenkt die Ukraine besonders große Aufmerksamkeit? 2.68 Die Ukraine l In der Ukraine befinden sich ständige Handels–. Sie tragen zur Verbreitung der deut­ schen Sprache bei. -en — представництво die Abteilung. У Києві та Одесі зна­хо­дять­ся філії ін­ ти­ту­ту імені Гете. Україна.) — сприяти der Fachmann (die Fachleute) — фахівець die Ausrüstung — оснащення Fragen zum Text 1. вона є членом Єв­ро­ пей­сь­ко­го товариства. souveräner schon 10 Jah­re existiert. obwohl unser Staat als ein un­ab­hän­gi­ger. Минуло тільки декілька років відтоді. Wörter und Wendungen Verbindungen aufnehmen — встановлювати зв’язки Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу die Festigung — зміцнення die Vertretung. як було прийнято Конституцію Укра­ї­ ни. куль­ ту­ри й освіти. Україна — це порівняно молода дер­ жа­ва. und Bildungsver­ tretungen dieser Länder. Вони до­по­ма­га­ють у збиранні різних ви­ро­б­ни­чих лі­ній і обладнанні цехів. Österreich und der Schweiz? 3. . Warum knüpft die Ukraine Kontakte zu Deutschland.

um alle diese Mängel zu beseitigen. Ärzte erhalten nicht recht­zei­tig ihr Gehalt. Обсяг проблем навколишнього се­ре­ до­ви­ща в нашій країні стає ще більш виразним. Ge­ sell­schaf­ten mit beschränkter Haftung usw. Багато продуктів харчування вва­жа­ ють­ся шкідливими для здоров’я. Але. -en — відношення beschränkt — обмежений die Selbstbestimmung — самовизначення der Lohn (die Lohne) — заробітна плата die Versorgung — постачання. Часто вода у водопроводі не­при­да­т­ на для пиття. У першу чергу треба назвати еко­но­ мі­ч­ну кризу в нашій країні.— продукти харчування ungeeignet — непридатний . тому що немає необхідних ма­те­рі­а­лів. Слід також сказати й про недоліки в енергопостачанні. Робочі роками не отримують платню. лікарі отримують її не­своє­ ча­с­но. Man muss auch über die Mängel an En­er­gie­ver­sor­gung sagen. Особливе місце займає проблема еко­ло­гії. Die Lehrerkräfte.l Україна 69 Viele Partnerschaftsbeziehungen sind schon angeknüpft. Es gibt viele gemeinsame Betriebe. Viele Großbetriebe funktionieren nicht. як кожна молода держава. -en — співтовариство die Beziehung. Alle diese Probleme hindern unseren Staat an der Stabilisierung der Wirt­schaft. немає збуту. Viele Nahrungsmittel gelten als ge­ sund­heits­schäd­lich. Die Arbeiter bekommen jahrelang kei­ nen Lohn. . kei­ nen Absatz haben. Усі ці проблеми заважають нашій дер­ жа­ві в стабілізації економіки. Das Ausmaß der Umweltprobleme ist in unserem Land immer deutlicher. щоб усу­ ну­ти всі ці недоліки. забезпечення die Nahrungsmittel. Багато великих підприємств не пра­ цю­ють. Учителі. Man muss sich alle Kräfte geben. ін. Häufig ist das Leitungswasser zum Trin­ ken ungeeignet. Укра­ ї­на має багато проблем свого ста­но­в­ лен­ня й самовизначення. Треба докласти всіх зусиль. In erster Linie sei die Wirtschafts­krise in unserem Land zu erwähnen. Wörter und Wendungen verhältnismäßig — порівняно anerkennen (te. Уже встановлено багато пар­т­нер­сь­ ких відносин. фірм з обмеженою відповідальністю і т. Aber wie jeder junge Staat hat die Ukrai­ne viele Probleme ihres Werdens und ihrer Selbstbestimmung. t) — визнавати die Gemeinschaft. weil sie keine notwendigen Stoffe. Einen besonderen Platz nimmt das öko­lo­gi­sche Problem ein. Є багато спільних підприємств.

Die Ukraine l Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Ukraine? Von wem wurde die Ukraine anerkannt? Welche Probleme hat die Ukraine? Warum funktionieren viele Betriebe nicht? Wodurch werden die Gewässer und Lebensmittel der Ukraine vergiftet?  Umweltschutz. um diese Probleme zu lö­sen. екологічні про­ бле­ми — одні з найважливіших в Україні. 5. або просто на ґрунт отруйні відходи виробництва. Von den Wassermassen dieser selbst­ geschaffenen “Meere” wird oft alles noch Lebende überflutet. Um die Ernteerträge zu erhöhen. 2. wur­ den von den Kolchosen lange Zeit die Felder mit minderwertigen Dün­ge­mit­ teln ver­gif­tet. хоча й недостатня для їх вирішення. 4. was von diesen Feldern auf unseren Tisch kommt. jedoch nicht genügend. Einige Werke lassen verantwortungslos ihre giftigen Abwässer in die nächst­lie­ gen­den Gewässer oder einfach in die Erde fließen. Непоправні зміни відбулися в кліматі Укра­ї­ни після створення цілої ланки во­до­ймищ на Дніпрі. ökologisch saubere er­ setzt­ wer­den. Не все. що зна­хо­ дять­ся поблизу. довгий час колгоспи отруювали поля хі­мі­ч­ни­ ми добривами низької якості. Wegen Geldmangel können in den Betrieben alte Betriebsanlagen nicht durch neue. Natürlich wird allen diesen Problemen Aufmerk­samkeit geschenkt. 3. Деякі підприємства скидають без­від­ по­ві­да­ль­но до водоймищ. усім цим проблемам при­ді­ ля­єть­ся увага. Nach dem Bau einer ganzen Reihe von Stauseen am Dnipro sind im Klima der Ukraine unwiederrufliche Veränderung eingetreten. Nicht alles. Вода цих штучних «морів» затопляє все. Як і в усіх країнах. що йде до нашого столу з цих ла­нів. безпечне для нашого здо­ро­в’я. Probleme der Ukraine  Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Звичайно. Ïðîáëåìè Óêðà¿íè Wie in allen Ländern der Welt gehören die ökologischen Probleme auch in der Ukraine zu den wichtigsten. Брак коштів не дозволяє замінити ста­ре обладнання на заводах на новіше й екологічно чисте. ist für die Ge­ sund­heit ungefährlich.70 1. що ще залишилося живого. Щоб підвищити урожайність. .

Tausende Menschenleben wur­ den von den totbringenden Strahlen ver­nich­tet. Від наслідків катастрофи на ЧАЕС. Was gehört zu den wichtigsten Problemen der Ukraine? 2. das Was­ser des Dnipro und der Pripjatj ist ver­gif­tet. Вона справила негативний вплив на стан довкілля у всьому світі. -en — ракове захворювання das Unheil — лихо Fragen zum Text 1. збільшується кількість ракових за­хво­рю­вань. Ihre Folgen hatten verheerende Aus­wir­ kun­gen für die Umwelt der ganzen Welt. Чорнобильська катастрофа пе­ре­ве­р­ ши­ла Хіросіму та Нагасакі. Das alles ist nur ein kleiner Teil des über die Ukraine hereingebrochenen Un­heils. що зва­ли­ ли­ся на Україну. вода Дніпра й Прип’яті отрує­ на. Wörter und Wendungen der Geldmangel (die Geldmängel) — нестача коштів das Abwasser (die Abwässer) — стічні води die Düngemittel — добрива vergiften (te. Unter den Folgen der Katastophe im Atom­kraft­werk werden nach Ansicht der Ge­lehr­ten noch viele Ge­ne­ra­tio­ nen lei­den. t) — затоп­ лювати totbringend — смертоносний die Krebserkrankung. І все це лише дещиця лих. -n — водосховище überfluten (te. Вибух 4-го енергоблоку Чо­р­но­биль­сь­ кої атомної електростанції призвів до жахливих екологічних наслідків. Десятки кілометрів отруєної землі. Wodurch wird die Natur der Ukraine vergiftet? 4. Warum können die alten Betriebsanlagen durch neue nicht ersetzt werden? 3. Die Explosion des vierten Reaktors des Tschernobyler Atomkraftwerkes hatte schreckliche ökologische Folgen. І все ж найстрашнішим лихом Укра­ї­ ни стала катастрофа 26 квітня 1986 року в Чорнобилі. Wann sind die Veränderungen im Klima der Ukraine eingetreten? 5. Діти й тварини народжуються му­та­н­ та­ми. April 1986. будуть стра­ж­да­ ти ще багато поколінь. тисячі людських життів згублені смер­ то­но­с­ним випромі­нюванням. за підрахунками учених.l Україна 71 Das größte Unglück für die Ukraine ist aber die Tschernobyler Katastrophe am 26. t) — отруювати der Stausee. Wovon wird in der Natur alles noch Lebende überflutet? . Kinder und Tiere werden nach der Ka­ ta­stro­phe als Mutanten geboren. Dutzende von Kilometern verseuchter Erde. die Zahl der Krebserkrankungen steigt. Die Tschernobyler Katastrophe über­ trifft Hirosima und Nagasaki.

I I I . у багатьох інститутах і коледжах. Bibliotheken. Wir sind sehr stolz auf unsere Haupt­ stadt. Це найбільше місто України. Kyjiw ist ein wichtiger Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. industrielles und kulturelles Zentrum des Staates. Київ розташований на ріці Дніпро. Київське метро дуже красиве. Тут проживають близько трьох мі­ль­ йо­нів жителів. der Präsident und die Regierung. Die Kyjiwer Metro ist sehr schön. son­dern auch ein wichtiges Bil­dungs­ zen­trum. але й осві­т­ ній центр України. an vielen Hoch­ schulen und Colleges. Es ist die größte Stadt der Ukraine. an der Kyji­wer Universität. Це давнє місто. Kyjiw ist reich an Historischen Denkmä­ lern. Tausende Studenten studieren an der Kyjiwo–Mohyljanska Akademie. у Київському університеті. од­ ній із найбільших рік Східної Єв­ро­пи. Це політичний. Es ist eine sehr alte Stadt. Sie ist ein politisches. . einem der größten Flüsse Osteuropas. У місті також багато музеїв. бібліотек та великих і ма­ ле­нь­ких церков. Київ багатий на історичні па­м’ятки. Президент і уряд. Gebiete und Städte der Ukraine (Ð åãІîí è òà ì ³ ñòà ÓêðàЇí è)  Kyjiw. У Києві знаходяться Верховна Рада. Hauptstadt der Ukraine  Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè Die Hauptstadt der Ukraine ist Kyjiw. кінотеатрів. Київ — це великий транспортний центр. In der Stadt gibt es viele Museen. Das ist nicht nur ein Kulturzentrum. Це не тільки культурний. Київ — столиця України. kleine und große Kir­chen. індустріальний і куль­ ту­р­ний центр держави. Kyjiw ist eine der schönsten Städte der Welt. In Kyjiw befinden sich der Oberste Rat. театрів. Тисячі студентів навчаються в КиєвоМогилянській академії. Ми дуже пишаємося своєю сто­ли­цею. Kinos. Hier leben ungefähr 3 Millionen Ein­ woh­ner. Kyjiw liegt am Dnipro. Thea­ter. Київ — одне з найкрасивіших міст сві­ту.

-e — транспортний центр stolz sein auf (Akk. собор Святої Со­фії. 4.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 73 Wörter und Wendungen ungefähr — приблизно das Baudenkmal (die Baudenkmäler) — архітектурна пам’ятка 1. 2. Nicht weit vom Platz der Unabhängigkeit befindet sich die Sophienkathedrale. Die Hauptstraße der Stadt heißt Chresch­tschatyk. Ця вулиця відома своїми чудовими каштанами. wo das Denkmal Wolodymyr des Täu­ fers steht. Володимирська церква. 5. Якщо йти Хрещатиком. Nun begeben wir uns zum Dnipor­ufer. Недалеко від майдану Незалежності знаходиться Софійський собор. 3. Тепер ми попрямуємо на берег Дніп­ ра. Auf dem Platz vor der So­phi­en­ka­the­ dra­le steht das Bohdan Chmelnytzky– Denkmal. Він багатий на історичні пам’ятки. Тут відзначаються національні свята та улаштовуються мі­тинги. Головна вулиця міста називається Хрещатик. die Wo­lo­dy­myr Kir­che. die So­phi­en­ka­the­dra­le. Meetings durchgeführt. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist.) — пишатися Fragen zum Text Wo liegt die Hauptstadt der Ukraine? Wieviel Einwohner leben in Kyjiw? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws kennen Sie? Warum nennt man Kyjiw ein wichtiges Bildungszentrum? Haben Sie einmal Kyjiw besucht?  Sehenswürdigkeiten Kyjiws  Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ Kyjiw ist eine Stadt. На майдані перед собором стоїть па­ м’я­т­ник Богдану Хмельницькому. Київ — місто. можна опи­ни­ ти­ся на майдані Незалежності. Es ist reich an historischen Denkmälern. Найцікавіші та найвідоміші — КиєвоПечерська лавра. де стоїть пам’ятник Володимиру Хрестителю. Diese Straße ist durch ihre wun­der­ schö­nen Kastanienbäume berühmt. Die interessantesten und be­kann­te­sten sind: die Kyjiwo–Petscherska Lawra. Wenn man den Chreschtschatyk ent­ lang geht. der Verkehrsknoten­punkt. історія якого налічує 1500 років. kommt man auf den Platz der Un­ab­hän­gig­keit. . Hier werden nationale Feste gefeiert.

6 Tau­ send Einwohner. 4. Das Gebiet teilt sich in 25 Bezirke mit 24 Städten. Кількість населення складає 1849. Площа — 28100 км2. На півночі область межує з Біло­ русією. Область поділяється на 25 районів та 24 міста. Тут щодня обслуговуються тисячі па­ са­жи­рів. t) — обслуговувати sich ansiedeln (te. Die bekannteste darunter ist die Pa­ton­ brüc­ke. Ще одна визначна пам’ятка — це Ан­ д­рі­їв­сь­кий узвіз. 2. Область знаходиться в північній ча­с­ ти­ні України на території середньої течії Дніпра. Sieben Brücken verbinden das eine Dne­p­ru­fer mit dem anderen. 5. Найвідоміший з них — міст імені Па­ то­на. abfertigen (te. Die Gebietsfläche beträgt 28 100 km2. t) — проводити sich begeben (a. 3. Im Norden grenzt das Gebiet an Weißruss­land. жителів. Kyjiw ist sehr schön. Wörter und Wendungen durchführen (te. e) — прямувати der Flußhafen — річковий вокзал 1. . Сім мостів з’єднують один берег Дніп­ ра з другим. Auf dieser Straße haben sich Künstler angesiedelt. Hier werden täglich Tausende Pas­sa­gie­ re abgefertigt.Gebiete und Städte der Ukraine l 74 Von hier aus kann man den Flusshafen sehen. На цій вулиці розташувалися ху­до­ж­ ни­ки. Київ — дуже красивий. Звідси можна побачити річковий во­к­зал. Noch eine andere Sehenswürdigkeit ist der Andrijiwsky Uswis.6 тис. Die Bevölkerungszahl ist 1849. die hier den Touristen ihre Kunstwerke anbieten. ein Besuch dieser Stadt wird immer zu einem Erlebnis. відвідання цьо­го міста завжди стає по­дією. t) — розташуватися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Kyjiw? Woran ist Kyjiw reich? Welche historischen Denkmäler sind weltbekannt? Wie heißt die Hauptstraße Kyjiws? Wofür ist der Andrejewski Spusk bekannt?  Das Kyjiwer Gebiet  Êè¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördlichen Teil der Ukraine im Mittelaufbecken des Dnipro. які пропонують тут туристам свої вироби.

 Popowytsch und die Künstlerin K. Костенко.1 % der Bevölkerung sind Ukrainer. космонавт П. Ма­ зепа. Kühl­schränke. Ірпінь. Обласний центр — місто Київ. ver­ schiedene Geräte. I. поети А. м’я­кий. Es gibt hier wenig Bodenschätze (Bau­ stof­fe. Область лежить у зоні лісостепу. У сільському господарстві пере­ ва­жають тваринництво та рослин­ ництво. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Pflanzenbau. Das Klima ist gemäßigt kontinental und mild. der Autor der ukrainischen Hym­ne P. Малишко. Im Kyjiwer Gebiet wurden viele be­ rühm­te Ukrainer geboren: der Hetman I. Das Kyjiwer Gebiet ist industriell und land­wirt­schaft­lich. Der größte Fluss ist hier der Dnipro mit seinen Nebenflüssen (Prypjatj.1 % населення — українці. Підприємства виробляють сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кі машини. Bilokur. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи багато земель області не можна використовувати. Чу­ бинський. холодильники. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. der Kosmonaut P. Рельєф області різноманітний. Kostenko. Тут мало корисних копалин: бу­ді­ве­ ль­ні матеріали. Masepa. 92. Уж. Hier sind Elektronen– und Rechen­ technik entwickelt. die Desna u. . Найбільша річка тут Дніпро з при­то­ ка­ми (Прип’ять. буре вугілля та в південно-західній частині облас­ ті — золото. Білокур. der Ush. die Dichter A. Den nördlichen Gebiets­teil bildet die Po­lisj­ka Niederung. Dratsch. Malyschko. У Київській області народилось ба­га­ то відомих українців: гетьман І. торф. Попович та художниця К. Die Betriebe produzieren land­wirt­ schaft­li­che Maschinen. 92. Kaolin. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe. Л. І. L. автор українського гімна П. Драч.). Torf und Dia­man­ten). центральна та південно-за­хі­д­на частини знаходять­ ся в ме­жах При­дні­п­ров­сь­кої висо­ чини. Північну частину займає Поліська ни­зо­ви­на. рі­з­ні прилади. Tschu­bynsky. Київська область індустріальна та сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ка.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 75 Das Gebietszentrum ist die Stadt Kyjiw. Клімат помірно континентальний. Bagger. Десна та інші). Тут розвинені електронна та об­чи­с­ лю­ва­ль­на техніка.a. der Irpin. діаманти. каолін. der zentrale und der südwestliche Teil sind inner­ halb der am Dnipro gelegenen Anhöhe. Braunkohle und im Süd­ we­sten des Gebiets–Gold. екскаватори. Infolge der Tschernobyl–Katastrophe wurden viele Grundstücke des Gebiets unbrauchbar.

5. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Viehzucht — тваринництво 1. а на півночі — Азовське. Die Kertscher Meerenge trennt das Ter­ ri­toti­um der Re­pu­blik Krym von Russ­ land. Die Republik teilt sich in 15 Bezirke mit 15 Städten. Das Gelände der Halbinsel ist un­ter­ schied­lich. Територія півострова різноманітна. Die Fläche der Republik beträgt 26 100 km2. Республіка розташована на Крим­сь­ко­ му півострові. Das Verwaltungszentrum ist die Stadt Simferopol. 3. Площа Республіки 26 100 км2. t) — пере­ важати Fragen zum Text Wo liegt das Kyjiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Bodenschätze gibt es im Kyjiwer Gebiet? Was produzieren die Kyjiwer Betriebe? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Die Autonome Republik Krym  Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì Die Republik liegt auf der Halbinsel Krym. der Pflanzenbau — рослин­ ництво der Baustoff — будівельні матеріали die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля dominieren (te. Республіка поділяється на 15 районів та 15 міст. На півночі та в центральній частині вона рівнинна. Керченська протока відокремлює те­ ри­то­рію Республіки Крим від Росії. на­се­ лен­ня 2 137 700 жителів. Im Westen und im Süden wird sie vom Schwarzen Meer bespült und im Nor­den vom Asowschen Meer На заході і на півдні його омиває Чо­ р­не море. Адміністративний центр — місто Сім­ фе­ро­поль. 2. а на півдні зна­хо­дять­ ся Кримські гори.Gebiete und Städte der Ukraine l 76 Wörter und Wendungen die Fläche — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення betragen (u. . die Bevölkerungszahl ist 2 137 700 Einwohner. Im Norden und im zentralen Teil ist die Ebene und im Süden sind Krymgebirge. 4.

сіль солоних озер. Велику роль відіграють тут водний транспорт та туризм. радіо. Weinbau und Viehzucht. die Katscha. .5 % — українці та 300 тисяч татар. der West­li­che Bultschanak sind was­ser­arm. Кача. Dort werden landwirtschaftliche Ma­ schi­nen. Zu den Bodenschätzen gehören Ei­sen­ erz. 67. Провідні галузі господарства — ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня (корабельне). Бельбек. До корисних копалин належать за­лі­ з­на руда. Салгир. природний газ. Die Lebensmit­te­lindustrie produziert Kon­ser­ven. у горах — трохи хо­ло­д­ні­ший.та електронні при­ ла­ди. Sim­fe­ro­ pol. 26. будівельні матеріали. Me­tall­be­ar­ bei­tung. Es gibt hier auch Salzseen (Sassyk. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють рослинництво. In der Landwirtschaft dominieren Pflan­zen­bau. Die führenden Wirtschaftszweige sind Maschinenbau (Schiffbau).5 % — Ukrainer und 300 000 Ta­ taren.2 % населення — росіяни. Die größten Industriezentren sind Se­ wa­sto­pol. Es gibt auch Mineralgewässer. Feodossija. Das Klima der Halbinsel ist in der Ebe­ne gemäßigt kontinental. виноградарство та тваринництво. Aktasjke und andere). Fischprodukte und Wein. Kertsch. Die Ebene der Halbinsel liegt in der Steppenzone und die Berge sind be­ waldet. а на південному узбере­ жжі Чорного моря він нагадує се­ред­ зем­но­мор­сь­кий. ме­та­ лу­р­гія. Річки Чорна.2 % der Bevölkerung sind Russen. in den Ber­gen — etwas kälter und an der süd­li­chen Küste des Schwarzen Meeres ist es dem Mittelmeerklima ähnlich. Феодосія. Тут є також солоні озера. автомобілі («Волга» та «Га­зель»). Є також мінеральні води. Baustoffe. der Belbeek. хімічна та харчова про­ми­с­ло­ во­с­ті. Erdgas. а гори вкриті лісами. Найбільші промислові центри Се­ва­с­ то­поль. Radio– und Elektronen­geräte und Autos (“Wolga” und “Gasel”) pro­ duziert. der Salhyr. Große Rolle spielen hier Wasserverkehr und Tourismus. рибні продукти та вино. die Alma. Альма. Актаське та інші.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 77 Die Flüsse die Tschorna. Сакське. Західний Бульчанак мі­л­ко­во­д­ні. 67. Saksj­ke. chemische und Lebens­ mittelindustrie. 26. Сім­фе­ро­поль. Рівнина півострова знаходиться в сте­ по­вій зоні. Там виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ кі машини. Керч. Харчова промисловість виробляє кон­се­р­ви. такі як Са­ сик. Salz in Salz­seen. Клімат півострова на рівнині помірно континентальний.

Пізніше воно стало резиденцією Крим­сь­ко­го хана. Руданського. die Bodenschätze — корисні копалини die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Viehzucht — тваринництво dominieren — переважати Fragen zum Text Wo liegt die Republik Krym? Wie ist das Gelände der Halbinsel? An welchen Bodenschätzen ist die Halbinsel reich? Wer lebt auf der Halbinsel Krym? Welche berühmten Menschen wurden auf der Krym geboren?  Simferopol  ѳìôåðîïîëü Simferopol ist das administrative. що ця мі­с­це­ вість була заселена ще у давні часи (кінець 4 століття до н. Ajwa­sowsky und der Polarforscher I. Später wurde sie zur Residenz der Krym–Khans. v. У Криму народились художник І. тут боролася за права укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду А. Gor­ska. u. . 4. Am Anfang des 16. t) — омивати das Verwaltungszentrum — адміністративний центр 1. 2. dass diese Ge­ gend bereits in grauer Vorzeit besie­ delt war (Ende des 4. Сімферополь — це ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ний. Jahrhunderts ent­ stand am linken Ufer des Flusses Sal­ hyr die Tatarensiedlung Ak–Metschet. In Jalta ist das Grab des ukrainischen Dichters S. Wörter und Wendungen die Fläche — чисельність die Bevölkerungszahl — кількість населення die Meerenge — протока bespülen (te.). е.Gebiete und Städte der Ukraine l 78 Auf der Krym wurden der Künstler I. Сімферополь знаходиться в уло­го­ви­ ні між зовнішнім та внутрішнім ла­н­ цю­гом Кримських гір. Однак також доведено. Z). 3. in­du­ stri­el­le und kulturelle Zentrum der Re­ pu­blik Krym. На початку 16 століття на лівому бе­ ре­зі річки Салгир виникло поселен­ ня татар Ак-Мечеть. Simferopol liegt in einem Talkessel zwi­ schen der äußeren und inneren Ge­ birgs­ket­te der Krymgebirge. Jh. У Ялті знаходиться могила укра­ї­н­сь­ко­ го поета С. Seine Entstehung verbinden viele Hi­ sto­ri­ker mit 1784. 5. hier kämpfte für die Rechte des ukrainischen Volkes A. Ай­ ва­зовський та полярник І. Es ist aber bewiesen. промисловий і культурний центр Ре­с­ пу­б­лі­ки Крим. Виникнення міста історики по­в’я­зу­ ють з 1784 роком. Горська. Rudansky. Папанін. Papanin geboren.

Da Simferopol direkte Zug– und Flugzeugverbindung mit vielen Städten der Ukraine hat. 4. 3. У багатьох парках і скверах можна добре відпочити. In mehreren Parks und Grünanlagen kann man sich gut ausruhen. Es gehört zu den größ­ten Städten der Krymhalbinsel und ist das größte Bil­ dungs­zen­trum der Krym. empfängt es täglich Tau­sen­de von Touristen. Севастополь — велике портове місто в Криму біля Чорного моря. 2.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 79 Die Einwohnerzahl beträgt in Sim­fe­ro­ pol etwa 400 000 Einwohner. він приймає щодня тисячі туристів. Die Stadt wurde im Jahre 1783 als See­ ha­fen und Festung gegründet. Sie erreichen in kurzer Zeit mit Trol­ley­ bus­sen viele Kurorte an der Schwarz­ meerküste. . ie) — доводити in grauer Vorzeit — у давні часи besiedeln (te. In Simferopol und in seiner Umgebung sind viele historische Denkmäler und Bauten zu besichtigen. У Сімферополі та на його околицях можна відвідати багато історичних пам’ятників та споруд. Він належить до найбільших міст Крим­сь­ко­го півострова і є най­бі­ль­ шим центром освіти в Криму. У Сімферополі проживають близько 400 000 жителів. die am Schwarzen Meer liegt. Місто було засноване в 1783 році як морський порт і фортеця. t) — відпочивати direkt — прямий Fragen zum Text Wo liegt Simferopol? Wann wurde die Stadt gegründet? Was ist schon lange bewiesen? Wie groß ist die Einwohnerzahl der Stadt? Welche Verkehrsverbindung hat Simferopol mit vielen Städten der Ukraine?  Sewastopol  Ñåâàñòîïîëü Sewastopol ist eine große Hafenstadt auf der Krym. За короткий час тролейбусами вони добираються до багатьох курортів Чорноморського узбережжя. t) — заселяти empfangen (i. Оскільки Сімферополь має прямі спо­ лу­чен­ня залізницею та літаком з ба­ га­ть­ма містами України. Сімферополь — красиве зелене мі­ с­то. erreichen (te. Simferopol ist eine schöne grüne Stadt. Wörter und Wendungen die Entstehung — виникнення beweisen (ie. a) — приймати 1. 5. t) — добиратися sich ausruhen (te.

а в 4 ст. Wenn man über die Geschichte der Stadt Sewastopol spricht. Jahrhundert u. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die uralte Stadt Cherssones.80 Gebiete und Städte der Ukraine l Die Einwohnerzahl beläuft sich auf etwa 300 000 Menschen. руїни храмів. Досить цікаво звернутися до історії міста. Hier entwickeln sich Schiffbau. Нині лише руїни на околиці мі­с­та на­ га­ду­ють про давні часи. тут була ре­с­пу­б­лі­ка. Weit bekannt ist das Institut der süd­li­ chen Seen der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der Ukraine. за­ ле­ж­на від Рима. Es ist ziemlich interessant sich mit der Geschichte der Stadt zu beschäftigen. потім Корсунь. У 1 ст. . З 1978 р. Werkstätten erzählen uns viel über die Kultur dieses Ge­län­ des vor vie­len Jahrhunderten. erzählt man viel über die heldenhafte Verteidigung der Stadt während des Krymkrieges (1854—1855). н. im 4. У давні часи її називали спочатку Херсон. Широко відомий інститут південних морів Академії наук України. Херсонес — державний іс­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­гі­ч­ний музей. Z. е. Das ist die Stadt der Schwer– und Leicht­in­du­strie. Ge­rä­te­ bau. те­а­т­ рів. Це місто важкої та легкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. то багато розповідають про героїчний захист міста під час Крим­сь­кої війни (1854—1855 рр. Im Mittelalter nannte man sie zuerst Cherson. Jh. У ньому мешкає близько 300 000 жи­ те­лів. е. майстерень багато розповідають про культуру цієї місцевості багато сто­літь тому. куди що­ро­ку при­їз­дить багато туристів з Укра­ї­ни та з-за кордону. Auf dem Territotium des heutigen Se­ wa­sto­pol gab es im 5. У місті два театри. легка та харчова промисловість. dann Korsun. Seit dem Jahre 1978 ist Cherssones das staatliche historische archäologische Museum. приладобудування. Wände mit Türmen. Тут розвивається кораблебудування.). wohin jedes Jahr zahlreiche Touristen aus der Ukraine und aus dem Ausland kommen. Heutzutage erinnern die Ruinen am Ran­de der Stadt Sewastopol an die ur­ alten Zeiten.—1. до н. н. е. Theatern.— від Ві­зантії. Якщо говорити про історію міста Се­ ва­с­то­по­ля. In der Stadt gibt es zwei Theater. Im 1. leichte und Lebensmittelindustrie. von Bysanz abhän­ gige Republik. На території сьогоднішнього Се­ва­с­ то­по­ля у 5—1 ст. Ruinen von Tem­ peln. Стіни з баштами. war das die von Rom. було давнє мі­с­то Херсонес.

Charkiw ist die historische Hauptstadt der Slobidska Ukraine. Wir hoffen. Mai 1944” dar. . 2. Харків — друге за розмірами місто України.». що наш військовий флот буде завжди представляти ми­р­ ні інтереси нашої держави. Dank seiner günstigen Lage begann sich Charkiw schnell zu entwickeln. als auch heute können wir uns Sewastopol ohne Marine nicht vor­stel­len. науковий і культурний центр. 7. Захист міста під час Великої Ві­т­чи­з­ня­ ної війни представляє діорама «Штурм Сапун-гори. Як раніше. wis­ sen­schaft­li­ches und kulturelles Zentrum. die Udy und der Charkiw. На честь цієї події було створено па­ но­ра­му Севастополя 1854—1855 рр. так і тепер не можна уяви­ ти Севастополь без флоту. Die Verteidigung der Stadt während des Großen Vaterländischen Krieges stellt das Diorama “Sturm vom Sapunberg. Загальновизнаною датою за­сну­ван­ня Харкова вва­жа­єть­ся 1654 рік. Das Jahr 1654 gilt allgemein als Grün­ dungs­jahr. Sowohl früher. Hier kreuzen sich die Flüsse die Lopan. 5. Харків — історична столиця Сло­бід­ сь­кої України. dass unsere Kriegsmarine immer die friedliebenden Ziele unse­ res Staates vertritt. 4. 7 травня 1944 р. Es ist ein wichtiges industrielles. Ми сподіваємося. Це важливий промисловий. Завдяки своєму вигідному роз­та­шу­ ван­ню Харків почав швидко роз­ви­ва­ ти­ся. Bysanz — Візантія der Tempel — храм die Marine — флот 1. Він розташований на перетині річок Лопань. Wörter und Wendungen der Seehafenhäfen — морський порт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Sewastopol? Was kann man über die Wirtschaft der Stadt sagen? Was Interessantes haben Sie aus der Geschichte der Stadt erfahren? Waren Sie wenigstens ein Mal in Sewastopol? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt möchten Sie besichtigen?  Charkiw  Õàðê³â Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Уди й Харків. 3.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 81 Zu Ehren dieses Ereignisses wurde das Panorama “Die Verteidigung von Se­wa­ sto­pol 1854–1855” geschaffen.

Jessenin. 3. що мала колись назву Слобожанщина. Sie wurde am 23. weilen (te. Із заснуванням у 1805 році завдя­ ки Каразіну Харківського уні­вер­си­ те­ту місто стало важливим освітнім центром. Найвідоміші з них — парк ім. Hauptstraße und historisches Zentrum der Stadt. Нині в місті понад 2500 вулиць і 26 май­данів. Während des Zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt stark zerstört. Jetzt gibt es in der Stadt mehr als 2500 Straßen. Charkiw war nach der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­ on von 1919 bis 1934 die Hauptstadt der Ukraine. Die bekanntesten darunter sind der Hor­ ki–Park und der Schew­tschenko–Park. t) — звільняти Fragen zum Text Wie groß ist die Stadt Charkiw? Wann wurde Charkiw gegründet? Warum begann sich die Stadt schnell zu entwickeln? Wer hat die Charkower Universität gegründet? Welche bekannten Menschen weilten und arbeiteten in Charkiw?  Das Gebiet Charkiw  Õàðê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordwestlichen Teil der Ukraine. Hulak–Artemowsky. Рє­пін. Головна та найкрасивіша ву­лиця мі­с­ та.Gebiete und Städte der Ukraine l 82 Durch die von Karasin 1805 gegründe­ te Char­ko­wer Universität wurde die Stadt zu ei­nem wichtigen Bildungszentrum. o) — рахуватися günstig — вигідний 1. Die schönste Straße ist die Sumskaja­ straße. 5. Kostomarow. Горь­ко­ го та сад Шевченка. багато парків. dessen Name früher Slo­bos­hanscht­s­chy­na war. У різні роки Харків відвідували та в ньому працювали Квітка-Ос­но­в’я­ не­н­ко. 4. Гулак-Артемов­ський. t) — знаходитися zerstören (te. Область розташована в північно-схі­д­ ній частині України. Ко­с­то­ма­ ров. Після Жовтневої революції з 1919 по 1934 роки Харків був сто­ лицею Укра­ї­ни. Хлєбніков. 2. його історичний центр — вулиця Сумська. Єсе­нін. Chlebnikow. t) — руйнувати befreien (te. In Charkiw weilten und arbeiteten zu ver­schie­de­nen Zeiten Kwitka–Os­no­w­ja­ nen­ko. August 1943 befreit. . Воно було звільнене 23 серпня 1943 ро­ку. Wörter und Wendungen sich kreuzen (te. Під час Другої світової війни місто за­ зна­ло страшних руйнувань. eine große An­ zahl von Parks. 26 Plätze. t) — перетинатися gelten (a. Re­pin.

Der größte Teil des Gebiets liegt in der Waldsteppenzone. Мож. “Ukrelektro­masch” und viele an­dere sind weit über die Grenzen der Ukraine bekannt. Ocker und Mineralwasserquellen. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Зима прохолодна. «Комунар». Поверхня області являє собою рі­в­ ни­ну. Der Hauptwasserstrom ist der Si­wersky Donez mit den Nebenflüssen (die Udy. Der Winter ist kühl und im Sommer ist es heiß. Im Gebiet wohnen etwa 3 Millionen Men­schen. Є також нафта. Річки області належать до басейнів Дону та Дніпра. Область багата на корисні копалини. турбінний завод. «Серп і мо­ лот». Область має кордон з Росією та пло­ щу 31 400 км2. джерела мі­не­ра­ ль­ної води. Sand. Оскіл. В області проживає близько 3 млн чол. Ве­ли­кий Бурлук). «Укрелектромаш» та ба­га­то інших — широко відомі за ме­жа­ми України. Die führende Rolle gehört dem Ma­schi­ nen­bau und der Metallindustrie. der Mosh. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich. Більша частина території лежить у Придніпровській низовині. Es wird in 27 Bezirke geteilt. besonders an Erdgas. крейда. кам’яне та буре ву­гіл­ ля. вохра. der Oskil. Клімат помірно континентальний. Поділяється на 27 районів. «Еле­к­т­ро­ва­ж­маш».l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 83 Das Gebiet grenzt an Russland und hat die Fläche 31 400 km2. особливо на природний газ. а літо жарке. Das Gebiet Charkiw ist eines der ent­ wic­kel­te­sten Gebiete der Ukraine. кам’яна сіль. Die Oberfläche ist flach. . пісок. der Wely­ ky Bur­luk). Die Riesen der Industrie: das Charkower Traktoren­werk. “Kommu­nar”. Найбільша ріка — Сіверський До­ нець з притоками (Уди.­ Обласний центр — місто Харків. “Ele­ktro­ h­vash­mash. має 17 міст. feu­er­fe­ sten Ton. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Charkiw. Гіганти промисловості — Харківсь­ кий тракторний завод. Більша частина області лежить у лі­со­ сте­по­вій зоні. Провідна роль належить ма­ши­но­бу­ ду­ван­ню та металообробній про­ми­с­ ло­во­с­ті. “Sichel und Hammer”. Die Flüsse des Gebeiets gehören zum Don– und Dniprobecken. Es gibt auch Erdöl. во­г­не­ три­в­ка глина. hat 17 Städ­te. Steinsalz. Stein– und Braun­ koh­le. Der größte Teil des Territoriums liegt auf der Dniproniederung. Харківська область — одна з най­ розвинені­ших областей України. Kreide. das Turbinenwerk.

Werkbänke. електромотори. Wasylkiwsky geboren. Найбільші залізничні вузли — Харків. У Харківській області народилися пись­мен­ни­ки Г. Lager. Лозова. Сково­рода. polygraphische. Elektromotoren er­zeugt. поліграфічна. Kwitka–Osno­wjanenko und H. Die größten Knotenpunkte sind Char­kiw. Яворницький. Fahr­rä­der. Skoworoda. Каразін. Хоткевич. Im Gebiet ist der Verkehrsmittelnetz sehr breit. засновник Ха­р­ків­сь­ко­го університету В. інструменти. під­ ши­п­ни­ки. Wie ist die geographische Lage des Gebiets Charkiw? 2. Worauf spezialisiert sich die Landwirtschaft? 5. Die Stadt und das Gebiet liefern dem Land Diesellokomotive. Ge­ne­ra­to­ren. Flugzeuge. der Begründer der Char­ ko­wer Universität W. генератори. Bull­do­ zer. електрокрани. Ziemlich gut sind im Gebiet leichte. Рєпін та С. бульдозери. Zucker­rüben– und Lebensmitte­ lindustrie ent­wic­kelt.­ Die letzten Jahre seines Lebens ver­ brach­te hier der große ukrainische Phi­ lo­soph und Dichter H. Merefa und Lju­bo­tyn. Im Charkower Gebiet wurden die Schrift­steller H. літаки. gasver­arbeitende. Місто і область постачають країні те­п­ло­во­зи. Chotkewytsch. Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­єть­ ся на вирощувані зернових культур та цукрового буряку. На цих підприємствах виготовляють потужні турбіни для електростанцій. історик Д. устаткування для багатьох галузей господарства. В області широка транспортна ме­ режа. die Maler I. Квітка-Основ’яненко і Г.Gebiete und Städte der Ukraine l 84 In diesen Betrieben werden lei­stungs­ star­ke Turbinen für Was­ser­kraft­wer­ke. Karasin. Досить добре розвинена в області легка. Ja­wor­­nyzky. Repin und S. Elektrokräne. цукрова та харчова промисловості. Куп’янськ. Losowa. а також на м’ясо-молочній промисловості. Wörter und Wendungen der Ocker — вохра leistungsstark — потужний die Diesellokomotive -n — тепловоз das Lager — підшипник die Werkbank (die Werkbönke) — верстат Fragen zum Text 1. Be­triebs­an­ la­gen für viele Wirtschaftszweige. Welche hervorragenden Menschen lebten und schufen im Charkower Gebiet? . Васильківський. Die Landwirtschaft spezialisiert sich auf Getreide– und Zuckerrübenanbau und auf Fleisch– und Milch­viehzucht. Останні роки свого життя провів тут великий український філософ та поет Г. Wie kann man das Gebiet vom Gesichtspunkt der industriellen Entwicklung charakterisieren? 4. Kupjansk. Werkzeuge. велосипеди. Was kann man über die Bodenschätze des Gebiets sagen? 3. ве­р­с­та­ти. der Historiker D. газопереробна. художники І. Мерефа та Лю­бо­тин.

). Гідні огляду обеліск на честь ан­г­лій­ сь­ко­го громадського діяча. die Ka­tha­rinen–Kathedrale mit dem Gloc­ken­turm (1782–1787 erbaut) und das Waffenarsenal (1784 errichtet). Die Theaterfreunde haben die Mög­lich­ keit das ukrainische Drama–Theater. Die Stadt verfügt über ein bedeuten­ des wissenschaftliches Potential. У місті значний науковий потенціал. des Arz­tes George Howard. планетарій. das Uschakow–Denkmal. 25 km ent­fernt­ vom Dniproliman des Schwar­ zen Meeres. . Sehenswert sind der Obelisk zu Ehren der englischen Prominenten. Святодухівський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1780 р. У літописах уперше згадується в 1737 році. Hier gibt es das historische Museum der Stadt. Херсон було засновано в 1778 році як фортецю для захисту південного ко­р­до­ну. das Denkmal für die ersten Schiffbauern der Schwarz­meer­ marine. художній музей. das Kar­ byschew–Denkmal und das Suworow– Denkmal. am rechten Ufer des Dnipro. Суворову. Катерининський со­ бор з дзві­ни­цею (по­бу­до­ва­ний у 1782—1987 рр.). па­м’я­т­ ни­ки Уша­ко­ву. Тут є 4 вузи. 1804–1836 er­ richtet).l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 85  Cherson  Õåðñîí Die Stadt liegt im Süden der Ukraine. на правому березі Дніпра. Jahr­ hundert). 14 технікумів і кілька до­ слі­д­них інститутів. Die Türen vieler Museen und Theater sind für die Besucher weit geöffnet. das Kunstmuseum. Театрали мають можливість від­ві­да­ ти український драматичний театр. 14 Fachberufsschulen und einige For­ schungs­in­sti­tu­te. котрий брав ак­ти­ в­ну участь у боротьбі проти епідемії тифу в місті. das Puppentheater und die Phil­har­mo­ nie zu besuchen. пам’ятник першим ко­ра­ бе­лам Чо­р­но­мор­сь­ко­го флоту. Zu den historischen Baudenkmälern ge­ hören die Reste der Festung (18–19. ляльковий театр і філармонію. Карбишеву. Двері багатьох музеїв і театрів ши­ро­ ко відкриті для відвідувачів. Місто розташоване на півдні України. die Heilige–Geists­kathedrale (Swjatoduchowsky Sobor. До історичних пам’яток архітектури на­ле­жать залишки фортеці (18—19 ст.­ Cherson entstand im Jahre 1778 als Festung­ zum Schutz der südlichen Grenze. der aktiv am Kampf gegen die Typhusepidemie in der Stadt teilgenommen hat. Hier gibt es vier Hochschulen. ein Pla­ ne­ta­ri­um.). Греко-Софіївська церква (1780 р. die Greko–So­phi­en–Kirche­ (1780 erbaut). за 25 км від Дніпровського лиману Чорного моря.) і зброй­ний ар­се­нал (по­бу­до­ва­ний в 1784 р.). Тут є краєзнавчий музей.­ Die Stadt wird erstmalig in den Chro­ni­ ken im Jahre 1737 erwähnt. лі­ка­ря Джо­р­джа Гарварда.

Bekannt sind das erdölverarbeitende Werk. Wörter und Wendungen das Waffenarsenal — збройний арсенал der Prominente. Glas pro­du­ziert. Schwimmdocks. . viele Wein­ werke. 3. Flug– und Ei­sen­ bahn­li­ni­en verbinden die Stadt mit fast allen Städten der Ukraine und des be­nach­bar­ten Russland. -s — плавучий док Fragen zum Text An welchem Fluß liegt Cherson? Was ist in Cherson sehenswert? Was zieht die Gäste in Stadt an? Wie groß ist die Bevölkerungszahl? Was wird in Cherson hergestellt?  Das Gebiet Cherson  Õåðñîíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Becken des unte­ ren Stromes des Dnipro.Gebiete und Städte der Ukraine l 86 Cherson hat heute die Fläche über 200 km2 und die Hälfte davon nehmen Parks und Grünanlagen. і половину з них займають пар­ки та сквери. котрі працюють на бі­ль­шо­с­ті підприємств міста. Fracht­ schif­fe. багато винозаводів. die in den mei­sten Be­trie­ben der Stadt beschäf­ tigt sind. Тут виробляють океанські танкери. Херсон — це морський і річковий порт. -n — видатна особа 1. Cherson ist ein See– und Flusshafen. повітряних і залі­з­ ничних ліній зв’язують місто з майже усіма містами України та сусідньої Росії. In der Stadt gibt es einen botanischen Garten und zwei Dendrarien. Maismäh­ drescher “Lan”. Elektromaschinen. жи­ро­ вий комбінат. 4. In Cherson von heute leben ca. жителів. 2. Область розташована в басейні ни­ж­ ньої течії Дніпра. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го та Азовського морів. Відомі нафтопереробний завод. Im Süden wird es vom Schwarzen und Asow­schen Meer umspült. Сьогодні в Херсоні живуть 362 тис. ку­ку­ ру­дзя­но-збиральні комбайни «Лан». вантажні судна. скло. електро­машини. 5. Херсон має сьогодні площу понад 200 км2. Viele Autobahnen. 362 Tau­send Einwohner. плавучі доки. У місті є ботанічний сад і два денд­ рарії. das Fettkombinat. Hier werden ozeanische Tanker. -e — вантажний корабель das Schwimmdock. das Frachtschiff. Багато автострад.

сіль­ сь­ко­го­с­по­дар­сь­ке та електротехнічне машинобудування. Поділяється на 18 районів. Ein Teil des Kachowsker Stausees ge­ hört dem Gebiet.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 87 Die Fläche beträgt 28 500 km2.­ Обласний центр — місто Херсон. als auch Landwirtschaft ent­wickelt. Es gibt in geringem Maße Torf. Weit bekannt sind Naturschutzparks As­ka­nia–Nowa und Azow–Sywasch. Головна ріка — Дніпро. малосніжна з частими від­ли­га­ми. пі­сок. що найчастіше ви­до­бу­ ва­ють бу­ді­ве­ль­ні матеріали: ва­п­няк. Was die Bodenschätze angeht. Sand. Sandhalbinseln und Land­zun­gen. Область розташована у степовій зоні. land­wirt­schaft­li­cher und elektrotechni­ scher Maschinen­bau. що тече по території області на протязі 200 км. so kann man sagen. км2. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. при­ро­д­ ний газ. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1.2 Mil­lio­ nen Menschen. Ton. У незначній кількості є торф. Im Gebiet wird sowohl Industrie. Der Winter ist mild. Центр суднобудування — Херсон. hat 9 Städte. schneearm mit häu­fi­gem Tauwetter. Das Gebiet nimmt einen Teil der Schwarz­meer­platte ein. має 9 міст. то мо­ ж­на ска­за­ти. Die führenden Zweige der Industrie sind Schiffbau und Schiffsreparatur. Стосовно корисних копалин. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Cherson. der auf der Strecke von 200 Ki­lo­me­ tern das Territotium des Gebiets durch­ fließt. Площа області становить 28. .2 млн чол. Поверхня рівнинна. Широко відомі заповідники АсканіяНова та Азово-Сиваський. боксити. dass die Baustoffe am öff­te­sten gewonnen werden: das sind Kalk. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Зима м’яка. Провідними галузями промисловості є суднобудування і судноремонт. півостровів і кіс.5 тис. Уздовж морського узбережжя багато піщаних островів. У межах області знаходиться ча­с­ти­на Каховського водосховища. черепашник. Das Gebiet liegt in der Steppenzone. гли­ну. Erdgas. Das Zentrum des Schiffbaus ist Cher­son. Область займає частину При­чо­р­но­ мор­сь­кої низовани. Клімат помірно континентальний. Schildpattsand. Bauxite. Der Hauptwasserstrom ist der Dnipro. лікувальні грязі. населення — 1. Die Oberfläche ist flach. Heilschlamm. Die Meeresküste entlang ziehen zahl­ rei­che Sandinseln. Область належить до індустріальноаграрних.

-n — коса (геогр. Nennen Sie die größten Seehäfen dieses Gebiets. Wein–. Wörter und Wendungen die Landzunge. представлена випуском кон­ се­р­вів. згі­д­ но з лі­то­пи­сом. Durch welche Zweige sind die Industrie und die Landwirtschaft vertreten? 4. Chmelnyzky entstand laut Chroniken im Jahre 1493 unter dem Namen Ploskyriw. Fleisch–. Найбільші морські порти — Херсон. 2. сира. Залізниці та автомагістралі. Найбільші залізничні вузли — Хер­ сон та Каховка. на злитті Південного Бугу та його притоки Плоска. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Cherson.  Chmelnyzky  Õìåëüíèöüêèé Die Stadt liegt in der Westukraine. сполучають Крим з іншими областями України. Генічеськ і Скадовськ. t) — перетинати Fragen zum Text 1. die durch Kon­ser­ven–. вина. am Zusammenfluss des Südlichen Buh und seines Nebenflusses Ploska. м’яса. Welche Bodenschätze werden am öftesten entdeckt? 3.­ Хмельницький був заснований. Welche Naturschutzparks dieses Gebiets kennen Sie? 5. Henitschesk und Skadowsk. що про­ хо­дять через область. Die größten Seehäfen sind Cherson. у 1493 році під на­ звою Пло­с­ки­рів. Die größten Eisenbahnknotenpunkte sind Cher­son und Kachowka. Butter– und Käse–. масла. Im Gebiet sind alle Verkehrsmittel vor­ han­den. У легкій промисловості головну роль відіграє текстильна промисловість. In der Leichtindustrie gehört die füh­ ren­de Rolle der Textilindustrie. олії та жирів. Значне місце займає харчова про­ми­ с­ло­вість. В області використовуються всі види транспорту.Gebiete und Städte der Ukraine l 88 Den bedeutenden Platz nimmt die Lebensmittelindustrie ein.) der Schildpattsand — черепашник der Bauxit — боксит der Heilschlamm — лікувальні грязі durchqueren (te. Die das Gebiet durchquerenden Ei­sen­ bahn­li­ni­en und Autobahnen verbinden die Krym mit den anderen Gebieten der Ukrai­ne. Öl– und Fettproduktion ver­tre­ten wird. Місто розташоване на Західній Укра­ї­ ні. .

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 89

In den 80er Jahren des 18. Jahr­hun­
derts wurde in Proskuriw um­be­nannt.

У 80-х роках 18 століття він був пе­ре­
йме­но­ва­ний у Проскурів.

Seit 1795 hat es den Status der Stadt
bekommen und seit 1941 wurde zum
Gebietszentrum.

З 1795 року він отримав статус міста,
а з 1941 став обласним центром.

Erst im Jahre 1954 wurde es in Chmel­
ny­z­ky umbenannt.

Тільки в 1954 р. був перейменований
у Хме­ль­ни­ць­кий.

Die Gesamtfläche der Stadt beläuft
sich auf 52 km2.

Загальна площа міста складає 52 км2.

Die Bevöl­kerungs­zahl beträgt 241 Tau­
send Einwohner.

Кількість населення складає 241 тис.
жителів.

Chmelnyzky ist eine Stadt der Wis­sen­
schaft und Bildung.

Хмельницький — місто науки
та осві­ти.

Hier gibt es viele Hochschulen,
Projektierungsbüros und 6 Fachberuf­
sschulen.

Тут багато вузів, проектних бюро та
6 технікумів.

Sehenswert sind zahlreiche Denkmäler,
die zu Ehren der im Kriege 1941–1945
Gefallenen errichtet sind.

Гідні огляду численні пам’ятники, зве­
де­ні на честь загиблих під час війни
1941—1945 рр.

Majestätisch erheben sich das T.
Schew­tschenko–Denkmal, das
B. Chmel­nyzky–Denkmal — der Stolz
der Ein­woh­ner der Stadt.

Велично підносяться пам’ятники
Т. Шевченку, Б. Хмельницькому — гор­
дість жителів міста.

In Chmelnyzky dominieren Elek­tro­tech­
nik, Maschinenbau.

У Хмельницькому домінує еле­к­т­ро­те­х­
ні­ка, машинобудування.

Hier sind vertreten solche Betriebe:
die Produktionsvereinigung “Ukr­
elektro­apparat”, das Werk der Kabel–
und Traktorenaggregate, die Mö­bel­fa­
brik “Fun­ke” (“Iskra”), Betriebe der
Leicht–, Nahrungs­mittel­industrie und
der Bau­stof­fe.

Тут представлені такі підприємства:
виробниче об’єднання «Укре­ле­к­т­ро­а­
па­рат», завод кабельних і трак­торних
агрегатів, меблева фабрика «Іскра»,
підприємства легкої та ха­р­чо­вої про­
ми­с­ло­во­с­ті та будівельних ма­те­рі­а­лів.

Chmelnyzky ist auch die Stadt der
Thea­ter und Museen.

Хмельницький також місто театрів
і музеїв.

Großer Beliebtheit erfreuen sich das
ukrainische Drama–Theater, das Pup­
pen­thea­ter, die Philharmonie.

Великою популярністю користуються
Український драматичний театр, ля­ль­
ко­вий театр і філармонія.

Viele Touristen und die Städter be­su­
chen das Heimatmuseum, das
H. Werejsky–Museum.

Багато туристів і жителів міста від­ві­
ду­ють краєзнавчий музей Г. Ве­рей­
ського.

Gebiete und Städte der Ukraine l

90
Der berühmte Grafiker wurde hier ge­
boren.

Відомий графік народився тут.

Chmelnyzky ist eine moderne Stadt
mit viel Grün.

Хмельницький — сучасне місто, де
багато зелені.

Hier gibt es einen Botanischen Garten
und zwei Parks.

Тут є ботанічний сад і два дендро­
парки.

Chmelnyzkyj ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Хмельницький — залізничний вузол.

Hier gibt es zwei Busbahnhöfe und ei­
nen Flughafen.

Тут є також два автовокзали та ае­ро­
порт.

Wörter und Wendungen

der Zusammenfluß — злиття
umbenennen (a, a) —
перейменовувати
1.
2.
3.
4.
5.

dominieren (te, t) — переважати
der Baustoff, -e — будівельний
матеріал

Fragen zum Text

Was können Sie über die Geschichte der Stadt berichten?
Worauf sind die Einwohner der Stadt stolz?
Wodurch ist die Stadt berühmt?
Was würden Sie in dieser Stadt besichtigen und besuchen?
Waren Sie einmal in Chmelnyzkyj? Was können Sie von Ihren
Eindrücken erzählen?


Das Gebiet Chmelnyzky


Õìåëüíèöüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt auf der Podilljaplatte
und im südlichen Teil von Wolyn.

Область розташована на Поділлі та
в південній частині Волині.

Die Fläche ist 20 600 km2.

Площа 20 600 км2.

Im Gebiet wohnen fast 1,5 Millionen
Men­schen.

В області проживає 1,5 млн чол.

Es besteht aus 20 Bezirken und hat 13
Städte, darunter ist Chmelnyzky die
größte Stadt und das Gebietszentrum.

Поділяється на 20 районів, має
13 міст, серед яких Хмельницький
найбільше і є обласним центром.

Die Oberfläche ist flach.

Поверхня рівнинна.

Zu den im Gebiet gewonnenen Boden­
schät­zen gehören Kalk, Kreide, Gips,
Sand, Mergel, Topf, Phosphorite, sel­te­
ne Mineralwasserquellen.

До корисних копалин, що добува­
ються в області, належать вапняки,
крейда, гіпс, пісок, мергель, торф,
фосфорити, зустрічаються джерела
мінеральної води.

Das Klima ist gemäßigt kontinental.

Клімат помірно континентальний.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 91

Der Winter ist mild, der Sommer ist
warm.

Зима м’яка, а літо тепле.

Die Flüsse gehören zum Dniprobecken
(Horyn, Slutsch), zum Piwdenny–
Buhbecken (der Bushok, die Ikwa, der
Sgar), zum Dnisterbecken (der
Strutsch, der Shwantschyk u. a.).

Річки належать до басейнів Дніп­
ра (Горинь, Случ), Південного Бугу
(Бу­жок, Іква, Згар) і Дністра (Збруч,
Жван­чик та ін.).

Das Gebiet liegt in der Waldsteppen–
und Steppenzone.

Область лежить у лісостеповій та сте­
по­вій зонах.

Im Gebiet wurde der nationale Na­tur­
park Podilski Towtry geschaffen.

В області створено національний
при­ро­д­ний парк Подільські Товтри.

Im Gebiet entwickeln sich sowohl In­du­
strie als auch Landwirtschaft.

В області розвиваються як про­ми­с­ло­
вість, так і сільське господарство.

Der Maschinenbau und die
Lebensmittelindustrie nehmen führen­
de Plätze ein.

Машинобудування та харчова про­ми­
с­ло­вість займають провідні місця.

Außerdem sind auch ziemlich hoch
leich­te, holzverarbeitende Industrie,
Forst­wirt­schaft und
Baustoffproduktion ent­wic­kelt.

Крім того, досить добре розвинені
лег­ка, деревопереробна про­ми­с­ло­
вість, лі­со­ве господарство та випуск
бу­ді­ве­ль­них матеріалів.

Das Gebiet gibt dem Land Schmie­de­
presseanlagen, landwirtschaftliche
Maschinen, Papier, Zucker und Ze­ment.

Область дає країні ковальсько-пре­со­
ве устаткування, сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­
кі машини, папір, цукор, це­мент.

Die größten Betriebe sind “Ukrelek­tro­ap­
pa­rat”, Möbelfabrik “Iskra”, Maschinen­
bauwerk in Wolotschysk “No­mi­nal”,
Werk­zeug­­maschinenbauwerk, Zucker­
rübenwerke in Schepetiwka, Teofipol,
Sta­ro­kost­jan­ty­n­ow und Derashnja.

Найбільші підприємства «Укре­ле­к­т­
ро­а­па­рат», меблева фабрика «Іс­к­ра»,
Волочиський машинобудівний завод
«Номінал», верстатобудівний завод,
цукрові заводи в Шепетівці, Те­о­фі­по­
лі, Старокостянтинові та Деражні.

Die Landwirtschaft spezialisiert sich
auf Getreide– und Zucker­rüben­anbau
und Fleisch– Milchviehzucht.

Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­
єть­ся на вирощуванні зерна та цу­к­
ро­вих буряків та м’ясо-молочному
тварин­ництві.

Die Hauptverkehrsmittel sind Ei­sen­
bahn– und Autoverkehr.

Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­
ний та автомобільний.

Die Eisenbahnknotenpunkte sind
Chmel­ny­z­ky, Schepetiwka, Hretscha­ny.

Залізничні вузли Хмельницький, Ше­
пе­ті­в­ка, Гречани.

Die Hauptautobahn verbindet die fol­gen­
den Städte: Nowohrad–Wolynsky —
Schepetiwka — Chmelnyzky — Kam­ja­
nez–Podilsky — Chotyn.

Головна автомагістраль зв’язує такі
міста: Новоград-Волинський — Ше­пе­
ті­в­ка — Хмельницький — Кам’янецьПодільський — Хотин.

Gebiete und Städte der Ukraine l

92
Interessant ist die Geschichte dieses
Gebiets.

Цікава історія цієї області.

Während des Befreiungskampfes des
ukrainischen Volkes unter der Leitung
von B. Chmelnyzky wurde auf diesem
Boden bei Pyljawka im Jahre 1648 das
pol­ni­sche Heer zerschlagen.

Під час визвольної боротьби ук­раї­
нсь­ко­го народу під керівництвом
Б. Х­мель­ниць­ко­го на цій землі під
Пилявою в 1648 році було розбите
польсько-шля­хетсь­ке військо.

Wörter und Wendungen

die Forstwirtschaft — лісове
господарство
die Schmiedepresse —
ковальський прес
das Heer, -e — війська
1.
2.
3.
4.

der Befreiungskampf Kämpfe —
визвольна боротьба
der Mergel — мергель (геол.)
das Werkzeugmaschinenbau­
werk — верстатобудівний завод

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?
5. Was können Sie aus der Geschichte dieses Gebiets erzählen?


Das Chmelnytzker Gebiet


Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé

Das Chmelnytzker Gebiet, früher Kam­
ja­nez–Podilskier Gebiet, wurde am
22. Sep­tem­ber 1937 gebildet und 1941
um­be­nannt.

Хмельницька область, раніше Ка­м’я­
не­ць-Подільська область, була за­сно­
ва­на в 1937 році, і в 1941 р. перейме­
нована.

Das Gebiet ist nicht groß.

Ця область невелика.

Sein Territorium beträgt 20,6 Tau­
send km2.

Її територія займає 20,6 тис. км2.

Es zählt 1525 Tausend Einwohner.

У ній 1525 тис. жителів.

Die Geländegestaltung ist flach­hü­ge­
lisch.

Місцевість рівнинна.

Hier sind viele Wälder und Felder.

Тут багато лісів і полів.

90 km lang erstrecken sich im Gebiet
Podilsker Towtry–Gebirgskette.

На 90 км простягаються в об­ла­с­ті По­
діль­сь­кі Товтри — гірське па­с­мо.

Die Natur ist hier sehr malerisch.

Природа тут дуже мальовнича.

Nicht umsonst nannte unsere welt­be­
rühm­te Schriftstellerin L. Ukrainka die­ses
Gebiet “…Schönheit der Ukraine Po­dil­la”.

Недарма наша всесвітньо відома
пись­мен­ни­ця Леся Українка назвала
цю область «Краса України, По­діл­ля».

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 93

Das Chmelnytzker Gebiet liegt im We­
sten der Ukraine.

Хмельницька область розташована
на заході України.

Es grenzt im Norden an das Riwner Ge­
biet, im Westen an das Ternopiler Ge­
biet, im Osten an das Winnyzer und
das Shy­to­my­rer Gebiete und im Süden
an Gebiet Tscherniwzi.

Вона межує на півночі з Рівнен­ською,
на заході з Тернопільською, на сході
з Вінницькою та Житомирською і на
пів­дні з Чернівецькою областями.

Das Gebietszentrum ist die Stadt
Chmelnyz­­ky, die am Fluss Pi­w­denny
Buh liegt.

Центр області — місто Чернівці, що
розташоване на ріці Південний Буг.

Das ist ein Kultur– und In­du­strie­zen­
trum des Gebiets.

Це культурний та індустріальний
центр області.

Es zählt 260 Tausend Einwohner und
ist 507 Jahre alt.

Він нараховує 260 тис. жителів і йому
507 років.

Bis 1954 hieß diese Stadt Proskuriw.

До 1954 р. це місто називалося Про­
ску­рів.

Das Chmelnytzker Gebiet ist an schö­
ne und alte Städte und Dörfer reich.

Хмельницька область багата на кра­
си­ві та старовинні міста й села.

Die Stadt Kamjanez–Podilsky ist se­
hens­wert.

Визначне місто Кам’янець-По­діль­сь­
кий.

Die alte Festung dieser Stadt gehört
zur Zeit des Kampfes des ukrainischen
Vol­kes gegen die Türkei und Polen.

Стара фортеця в цьому місті на­ле­
жить до часів боротьби українського
на­ро­ду проти турків і поляків.

In dieser Festung war der Held unse­
res Volkes Ustym Karmeljuk gekerkert.

У цій фортеці був заточений герой
на­шо­го народу Устим Кармелюк.

In der Stadt Medshubysh gibt es auch
eine alte Festung, wo sich ein wun­der­
schö­nes Museum befindet.

У місті Меджубич також є стара фо­р­
те­ця, де знаходиться чудовий музей.

Viele Menschen besuchen sehr gerne
diese Stadt.

Багато людей охоче відвідують це
мі­с­то.

Zu den ältesten Städten des Gebietes
gehören auch Isjaslaw, Sataniw, Sche­
pe­tiw­ka, Letytschiw u. a.

До найстаріших міст області на­ле­
жить також Ізяслав, Сатанів, Шепетів­
ка, Летичів та ін.

Es ist nicht übrig, unsere größten Flüs­
se zu nennen.

Не зайвим буде назвати наші найбіль­
ші річки.

Das sind der Piwdenny Byh, der Goryn,
der Dnister, der Smotrytsch, der Sbrutsch.

Це Південний Буг, Горинь, Дністро,
Смотрич, Збруч.

Auf dem Territorium des Gebietes gibt
es einige Bodenschätze, z. B.: Sand­stein,
Sand, Kreide, Ton, Granit, Kalk­stein u. a.

На території області є деякі корисні
копалини, наприклад: піщаник, пісок,
крейда, тон, граніт, вапняк та ін.

Gebiete und Städte der Ukraine l

94
Das ist ein landwirtschaftliches Gebiet.

Це сільськогосподарська область.

Es gehört zu den Gebieten mit den
frucht­bar­sten Böden.

Вона належить до областей з ро­дю­
чи­ми ґрунтами.

Auf den Feldern des Gebietes werden
Weizen, Roggen, Mais, Erbsen, Gerste,
Hafer, Zuckerrüben, Kartoffeln, Gurken,
Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch an­ge­baut.

На полях області вирощують пше­ни­
цю, жито, кукурудзу, горох, ячмінь,
овес, цукровий буряк, картоплю, огі­р­
ки, то­ма­ти, цибулю, часник.

Man beschäftigt sich hier mit
Ackerbau, Gartenbau, Gemüsebau,
Viehzucht und Geflügelzucht.

Тут займаються землеробством, са­ді­в­
ни­ц­т­вом, овочівництвом, тва­рин­ни­ц­т­
вом і птахівництвом.

Hier gibt es auch viele Fabriken und
Werke.

Тут є також багато фабрик і заводів.

In Netyschyn arbeitet ein Atom­kraft­
werk.

У Нетишині працює атомна еле­к­т­ро­
ста­н­ція.

Wörter und Wendungen

die Gebirgs-Kette — гірське
пасмо
sehenswert — гідний огляду
1.
2.
3.
4.

übrig — інший, зайвий
kerkeren — бути заточеним
(у в’язницю)

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?


Dnipropetrowsk


Äí³ïðîïåòðîâñüê

An den beiden malerischen Ufern des
Dnipro liegt die Stadt Dnipropetrowsk.
Früher trug die Stadt den Namen Je­ka­
te­ri­noslaw.
Sie wurde im Jahre 1776 gegründet.
Heute ist Dnipropetrowsk als In­du­strie­
stadt bekannt, in der mehr als ein Mil­
lion Einwohner leben.
Dnipropetrowsk ist ein großes
Schwerindustriezentrum mit den hoch­
ent­wic­kel­ten Zweigen der Industrie:
Schwermaschinenbau,
Mähdrescherbau, Bau­stoff­in­du­strie.

На обох мальовничих берегах Дніпра
знаходиться Дніпропетровськ.
Раніше його називали Катеринослав.
Він був заснований у 1776 році.
Сьогодні Дніпропетровськ відомий
як про­ми­с­ло­ве місто, в якому меш­
кає понад 1 млн жителів.
Дніпропетровськ — це великий центр
важкої промисловості з високороз­ви­
неними галузями: важким ма­ши­но­бу­
ду­ван­ням, виробництвом ком­бай­нів
і будівельних матеріалів.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 95

Zu den größten Betrieben der Stadt
ge­hö­ren das Südliche Maschinenbau­
werk, mit dem die Arbeitstätigkeit
von Prä­si­den­ten L. Kutschma
verbunden ist.
Eine große Bedeutung für die öko­no­mi­
sche Entwicklung des Landes haben
auch Rohrwalzwerk;
Elektrolokomotivenwerk und Funkwerk.
In der Stadt gibt es mehrere Lehr–
und Kulturanstalten, darunter 9 Hoch­
schu­len, 5 Theater, 3 Museen mehrere
Bau­denkmä­ler.
Bald kommt die erste Linie der
U–Bahn in Gang.
Das ist die dritte nach Kyjiwer und
Char­ki­wer Metro in der Ukraine.
Zahlreiche Parks und Grünanlagen
schmücken diese schöne, saubere Stadt.

До найбільших підприємств на­ле­
жить Південний машинобудівний за­
вод, з яким пов’язана трудова діяль­
ність Пре­зи­де­н­та Л. Кучми.
Велике значення для економічного
розвитку країни має також тру­бо­
про­ка­т­ний завод, еле­к­т­ро­ло­ко­мо­ти­в­
ний– і радіозаводи.
У місті є багато навчальних закладів
і культурних установ, серед них де­
в’ять вузів, п’ять театрів, три музеї,
багато ар­хі­те­к­ту­р­них пам’яток.
Скоро почне діяти перша лінія
метро.
Це третє після київського та ха­р­ків­сь­
ко­го метро в Україні.
Багато парків і скверів прикрашають
це красиве чисте місто.

Wörter und Wendungen

der Schwermaschinenbau —
важка промисловість
die Baustoffindustrie —
виробництво будівельних
матеріалів
1.
2.
3.
4.
5.

der Zweig, -e — галузь
das Rohrwalzwerk —
трубопрокатний завод
die Lehranstalt, -en —
навчальний заклад

Fragen zum Text

Wo liegt die Stadt Dnipropetrowsk?
Wie nannte man die Stadt früher?
Wie groß ist die Zahl der Einwohner?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Was können Sie über das Kulturleben der Stadt erzählen?


Das Dnipropetrowsker
Gebiet


Äí³ïðîïåòðîâñüêà
îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Flussbecken des
Mit­tel– und Unterlaufs des Dnipro.

Область розташована в басейні се­ре­
д­ньої та нижньої течії Дніпра.

Die Fläche des Gebiets beträgt
31 900 km2.

Площа області складає 31 900 км2.

Die Bevölkerungs­zahl ist 3 745 Tau­send
Einwohner.

Кількість населення 3745 тис.
жи­­те­лів.

96

Gebiete und Städte der Ukraine l

Das Gebiet teilt sich in 22 Bezirke mit
20 Städten.

Область поділяється на 22 райони та
20 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Dni­
pro­pe­trowsk.

Обласний центр — місто Дніп­ро­пе­т­
ровськ.

Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­
lich: im Norden ist die Dniproan­hö­he
und im Süden — die Schwarzmeer­
niederung.

Рельєф області різноманітний: на
пів­но­чі Придніпровська височина,
на пів­дні — Причорноморська ни­зо­
ви­на.

Am linken Ufer gelegenen Gebietsteil
ist die Dniproniederung.

На лівобережній частині облас­
ті — Придніпровська низовина.

Der Hauptstrom des Gebiets ist der
Dnipro mit seinen Nebenflüssen der
Oril, die Samara mit die Wowtscha, die
Mo­kra und der Ingulez.

Головна ріка області — Дніпро з при­
то­ка­ми Оріль, Самара з Вовчою, Мо­к­
ра та Інгулець.

Innerhalb des Gebiets gibt es mehrere
Stauseen — bei Dniprodsershynsk, bei
Kachowka und der Dniprostausee.

У межах області є Дніп­ро­дзе­р­жин­
сь­ке, Каховське та Придніпровське
во­до­схо­ви­ща.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Das Dnipropetrowsker Gebiet ist an Bo­
den­schät­zen reich.

Дніпропетровська область багата на
корисні копалини.

Hier gibt es große Eisenerzlagerstätte,
Mangan, Nickel, Kobalt, Gold, Titan
und im Donezbecken und
Dniprobecken — Stein– und
Braunkohle.

Тут великі поклади за­лізної руди,
ма­р­га­н­цю, нікелю, кобальту, золота,
ти­та­ну, а в Донецькому та Дніп­ров­сь­
ко­му басейнах — кам’яного та буро­
го ву­гіл­ля.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist verhältnis­mäßig
kalt und der Sommer ist heiß.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима відносно холодна, а літо
жа­р­ке.

73 % der Bevölkerung sind Ukrainer.

73 % населення — українці.

Das Gebiet hat hochentwickelte Hüt­
ten­in­du­strie, Ma­schi­nen­bau und che­mi­
sche Industrie.

В області високорозвинені ме­та­лу­р­
гій­на, машинобудівельна та хімічна
промисловість.

Auch die Leichtindustrie und Leben­
smittelindustrie spielen hier große Rolle.

Велику роль відіграють також легка
та харчова промисловості.

Das Dnipropetrowsker Gebiet liefert
dem Lande Eisenerz, Metall, Werk­zeug­
ma­schi­nen, Eisenbahnwagen, Er­zeug­
nis­se der chemischen Industrie,
Porzellan und Ausrüstungen für
Bergbau und Hütten­industrie.

Дніпропетровська область постачає
країні залізну руду, метал, верстати,
залізничні вагони, продукцію хімічної
промисловості, порцеляну та уста­т­ку­
ван­ня для гірничорудної та ме­та­лу­р­
гій­ної промисловості.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 97

In der Landwirtschaft werden Getreide,
Sonnenblumen und Gemüse angebaut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­ють
зернові культури, соняшник та овочі.

Hier ist auch Milchviehzucht entwic­
kelt.

Тут розвинено також молочне тва­
рин­ни­ц­т­во.

Das Hauptverkehrsmittel ist die Ei­sen­
bahn.

Головний засіб транспорту — за­лі­з­
ни­ч­ний.

Im Dnipropetrowsker Gebiet hielten
sich Saporisher Kosaken auf und be­
sieg­ten die Polen unter der Führung
von B. Chmelnytzky.

У Дніпропетровській області пе­ре­бу­
ва­ли запорізькі козаки та під про­во­
дом Б. Хме­ль­ни­ць­ко­го одержали там
пе­ре­мо­гу над поляками.

In Dnipropetrowsk arbeitete der Hi­sto­
ri­ker und Ethnograph D. Jawornyzky,
des­sen Namen das historische
Museum der Stadt trägt.

У Дніпропетровську працював іс­то­
рик та етнограф Д. Яворницький, чиє
ім’я носить іс­то­ри­ч­ний музей міста.

Wörter und Wendungen

das Gebiet (-e) — область
der Mittellauf — середня течія
der Nebenfluß (-flüsse) —
притока
der Stausee, -n — водосховище
reich sein an (Dat.) — бути
багатим на...
die Bodenschätze — корисні
копалини
das Becken — басейн
verhältnismäßig — стосовно
die Hüttenindustrie — металур­
гійна промисловість
1.
2.
3.
4.
5.

der Unterlauf — нижня течія
die Geländegestaltung — рельєф
die Lebensmittelindustrie —
харчова промисловість
liefern (te, t) — постачати
die Ausrüstung, -en —
устаткування
die Werkzeugmaschine, -n —
верстат
die Milchviehzucht — молочне
тваринництво
das Verkehrsmittel —
транспортний засіб

Fragen zum Text

Wo liegt das Dnipropetrowsker Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Welche Stauseen gibt es dort?
Was liefert dem Lande das Dnipropetrowsker Gebiet?
Welche historischen Ereignisse sind hier geschehen?


Donezk


Äîíåöüê

Die Stadt Donezk ist eine ziemlich jun­
ge Stadt der Ukraine.

Донецьк — досить молоде місто
Укра­ї­ни.

Donezk entstand in diesem Jahr­hun­
dert an der Stelle der kleinen Arbeiter­
siedlung Jusowka.

Донецьк виник у цьому столітті на
мі­с­ці маленького робітничого селища
Юзівка.

­ In Donezk produziert man viele Arten von Ausrüstung. -en — селище gewinnen (a. 3. У місті є п’ять вузів. -se — виріб die Ausrüstung — обладнання die Bergbaumaschine. Im Zentrum dieses Problems liegt selbst­ver­ständ­lich die Gesundheit der Men­schen. a) — виникнути die Siedlung. холодильники. 5. Zahlreiche Kohlengruben bilden ein brei­tes unterirdisches Netz von Betrieben. де до­бу­ ва­ють вугілля. das Erzeugnis. -n — шахта das Netz. wo Koh­le und Metall gewonnen werden. У Донецьку випускають багато видів обладнання: гірничодобувні машини.Gebiete und Städte der Ukraine l 98 Es zählt etwa ein Million Einwohner. 4. Але не можна не зважати на неї. де до­ бу­ва­ють вугілля. Für das ganze Donezker Gebiet. Для всієї Донецької області. 3 Theater und 2 Museen. Він нараховує сьогодні близько мі­ль­ йо­на жителів. Wörter und Wendungen entstehen (a. wo man Kohle gewinnt. У центрі цієї проблеми знаходиться. три театри і два музеї. кілька науководослідних інститутів. 2. -e — мережа das Forschungsinstitut. Kühl­schrän­ke und Fahrräder. Es ist nicht leicht dieses Problem zu lö­ sen. Aber man darf nicht darauf verzichten. ist das ökologische Problem aktuell. велосипеди. In der Stadt gibt es 5 Hochschulen. Donezk ist heute das Zentrum eines großen Industriegebiets des Landes. ei­ ni­ge Forschungsinstitute.) — відмовлятися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Donezk? Wieviel Einwohner leben in Donezk? Was produziert man in Donezk? Welche Betriebe bilden ein breites Netz? Warum ist hier das ökologische Problem aktuell? . Велика кількість шахт утворює ши­ро­ ку підземну мережу підпри­ємств. Bergbaumaschinen. o) — видобувати die Kohlengrube. Die Erzeugnisse des Donezker Hüt­ten­ werks kennt man in vielen Ländern der Welt. -n — гірничодобувна машина verzichten auf (Akk. звичайно. -e — науково-дослідний інститут 1. Цю проблему вирішити нелегко. Вироби Донецького металургійного заводу знають у багатьох країнах світу. здоров’я людей. Донецьк сьогодні — центр великого промислового регіону країни. гострою є екологічна проблема.

Рівнина з багатьма річковими до­ли­на­ ми утворює рельєф області. кам’яна сіль. Im Süden wird es vom Asowschen Meer bespült. . Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. а літо жарке. Das Gebiet grenzt an Russland. Кількість населення — 5 007 900 жи­ телів. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Казений То­ рець. Бахмут і Лугань. Über 50 % der Bevölkerung sind Uk­ rainer. Das Gebiet teilt sich in 18 Bezirke mit 48 Städten. Baustoffe. На півдні вона омивається Азовсь­ ким морем. будівельні ма­те­ рі­а­ли. Площа області складає 26 500 км2. Область має спільний кордон з Ро­сі­єю. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима холодна. Das Gebiet liegt innerhalb der Steppenzone. a. Die Industrie nimmt in der gesamten Wirt­schaft des Gebiets 90 % ein. Понад 50 % населення — українці. До найважливіших корисних копалин області належать передусім кам’яне вугілля. глина. Промисловість займає 90 % за­га­ль­но­ го господарства області. Zu den wichtigsten Bodenschätzen des Gebiets gehören vor allem Stein­ koh­le.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 99  Das Donezker Gebiet  Äîíåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. Steinsalz. die im We­ sten in eine Niederung und im Süden in eine Anhöhe übergeht. der Bachmut und die Luhan. Область поділяється на 18 районів та 48 міст. Область розташована в південно-за­хі­ д­ній частині України. а на півдні — у височину. Das Gebietszentrum ist die Stadt Do­ nezk. Обласний центр — місто Донецьк. яка на заході переходить в низовину. ртуть та інші. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist kalt und der Som­ mer — heiß. Це індустріальна область. Queck­ sil­ber u. Es ist ein Industriegebiet. Die Ebene mit zahlreichen Flusstälern bil­det die Geländegestaltung. Область знаходиться в межах сте­по­ вої зони. Der nordöstliche Teil des Gebiets liegt auf der Donezker Anhöhe. Ton. Der größte Fluss des Gebiets ist der Si­ wersky Donez mit den Nebenflüssen der Kaseny Torez. Die Bevölkerungszahl ist 5 007 900 Ein­ woh­ner. Північно-східна частина області роз­ та­шо­ва­на на Донецькій височині.

die Flüsse die By­stry­z­ja– Solotwynska und die Bystryzja–Nad­wirn­ jans­ka (Nebenflüsse der Bystryzja) schaffen. близько 1. Bykow. яку ство­рю­ ють передгір’я Карпат. die das Karpatenvorland. Solowjanenko. der Po­lar­for­scher G. композитор С. -e — шахта knapp — тут: приблизно. ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня та хімічна промисловість. Кизим та літературний критик І. -n — височина die Viehzucht — тваринництво dominieren (te. Sossjura. der Sänger A. In der Landwirtschaft dominiert Vieh­ zucht. Ma­schi­nen­ bau und chemische Industrie. 4. 3. Prokofjew. Биков. Schriftsteller. -n — площа. пись­мен­ ник. Kuindshy. Kysym und der Literaturkritiker I. У сільському господарстві переважає тваринництво. Kohlenindustrie vereinigt knapp 120 Berg­werke. ху­ до­ж­ник А. . Провідні галузі промисловості — ене­ р­ге­ти­ка. Дзюба. Тут. der Maler A. Сєдов. Wörter und Wendungen bespülen (te. народилось багато ві­до­ мих людей: поет В. Sedow. -en — низовина die Bodenschätze — корисні копалини die Steinkohle — кам’яне вугілля das Bergwerk. der Kos­mo­naut L. der Komponist S. Hier am Siwersky Donez wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: der Dich­ter W. Солов’яненко. Місто розташоване на заході України в мальовничій місцевості. Куїнджі. актор і кі­но­ре­жи­сер Л. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Anhöhe. річки Би­с­т­ри­ ця-Солотвинська та Бистриця-На­двір­ нян­сь­ка (притоки Бистриці). Hüttenindustrie. der Zweig — галузь betragen (u. спі­вак А. металургія. полярник Г. Сосюра.Gebiete und Städte der Ukraine l 100 Die führenden Industriezweige sind Energetik­. t) — переважати innerhalb — в межах das Quecksilber — ртуть die Hüttenindustrie — металургійна промисловість Fragen zum Text Wo liegt das Donezker Gebiet? An welche Staaten grenzt es? Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? Wieviel Prozent nimmt die Industrie in der gesamten Gebietswirtschaft ein? 5. Прокоф’єв. Вугільна промисловіть об’єднує бли­ зь­ко 120 шахт. Dsjuba. t) — омивати die Fläche. на Дінці. поверхня die Niederung. 2. Schau­spie­ler und Filmschaffender L. Wer wurde im Donezker Gebiet geboren?  Iwano-Frankiwsk  ²âàíî-Ôðàíê³âñüê Die Stadt liegt im Westen der Ukraine in einer malerischen Umgebung. космонавт Л.

(згі­д­ но зі статистикою 1998 р. Колегія єзуїтів. нафти та газу) отримують про­фе­сій­ну освіту кваліфіковані фахівці. päd­ ago­gi­schen. Die Städter und die Touristen können hier viele Museen besuchen: das lan­ des­kund­li­che Museum. педагогічному. Schmiede­presse­ ausstattung herg­estellt. Bis 1962 hatte die Stadt den Namen Sta­nis­law. Жителі міста й туристи можуть від­ві­ да­ти тут багато музеїв: музей міста. In der Stadt sind die Kulturen vieler Na­tio­na­li­tä­ten erhalten geblieben. das Kunst­mu­se­um. лі­те­ ра­ту­р­ний музей Прикарпаття. будинок природи. . Für Theaterverehrer gibt es zwei Thea­ ter. Більшість населення — українці. музей релігії. Для прихильників театру тут є два театри­. Вони дбайливо оберігають свою на­ці­ о­на­ль­ну культуру та свою мову. До 1962 р. Hier sind viele Denkmäler errichtet: Schewt­schen­ko–Denkmal. Населення складає 233 тис. філармонія. Ві­ р­мен­сь­кий собор. Möbel. ковальсько-пресове об­ла­д­ нан­ня. Sie bewahren sorgfältig ihre National­ kultur und ihre Sprache auf.). У місті збереглися культури багатьох національностей. den Malz– und Brauenwerkhallen der Brauerei des 18. чол. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Ukrai­ner. die ar­me­ni­schen Kathedrale. ху­до­ж­ ній музей. Klubhäuser und Kinos. Franko– Denkmal. In der Stadt werden Autos. У вузах (медичному.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 101 Die Stadt nimmt die Fläche von 3890 Hek­tar ein. солодовий та ва­ри­ ль­ний цехи пивоварні 18 століття. Re­ chen­tech­nik. Iwano–Frankiwsk wurde im Jahre 1662 gegründet. für Erdöl und Erdgas) wer­ den qualifizierte Fachkräfte aus­ge­­ bildet­. Die Stadt ist reich an den historischen Bauten: das sind die katholischen Kir­ che und das Kollegium der Jesuiten. An den Hochschulen (für Medizin. eine Philharmonie. das Museum für Literatur von Karpatenvorland. У місті виробляється обчислювальна техніка. das Museum für Re­li­gi­on. він називався Станіслав. Франку та Мі­ц­ке­ ви­чу. das Haus der Natur. Тут споруджено багато пам’яток: па­ м’я­т­ни­ки Шевченку. клуби та кіно­ театри. Івано-Франківськ був заснований у 1662 р. Місто займає площу в 3890 га. Місто багате на історичні будівлі: це католицька церква. Mizkewitsch–Denkmal. Jahr­hun­derts. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 233 Tausend Einwohner (laut der Sta­ti­ stik 1998).

Відоме виробниче об’єднання «Ка­р­па­ т­п­ре­с­маш».Gebiete und Städte der Ukraine l 102 Sehr bekannt ist die Produktions­ vereinigung “Karpatenpressmasch”. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit allen Städten der Ukraine und anderen Staaten. Leicht– und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie entwickelt. Die Gebietsfläche beträgt 13 900 km2. Was ist in Iwano-Frankiwsk sehenswert? 5. Es sind auch Textill–. На півдні область межує з Румунією. Busbahnhöfe und einen Flughafen. Область поділяється на 14 районів та 15 міст. Кількість населення 1 460 600 жи­телів. ав­то­ во­к­зал та аеропорт. Die Stadt hat viel Grün: viele Grün­an­la­ gen und den berühmten Schewt­schen­ ko–Park. . Was gehört zu den historischen Bauten der Stadt? 4. Область розташована на заході Укра­ї­ни в передгір’ї Українських Карпат. Залізниця з’єднує місто з усіма мі­с­та­ ми України та інших країн. Das Gebiet teilt sich in 14 Bezirke mit 15 Städten. -n — цех варіння пива das Kollegium — колегія die Brauerei — пивоварня die Schmiedepresseaus­ stattung — ковальськопресове обладнання die Produktionsvereinigung — виробниче об’єднання aufbewahren — зберігати Fragen zum Text 1. Місто має залізничний вокзал. Площа області складає 13 900 км2. -n — солодовий цех die Brauenwerkhalle. Die Stadt besitzt einen Eisenbahnhof. Wie alt ist die Geschichte der Stadt? 3. Die Bevölkerungszahl ist 1 460 600 Ein­ woh­ner. У місті багато зелені: багато скверів та знаменитий парк Шевченка. Також розвинені текстильна. Was stellt man in der Stadt her?  Das Iwano-Frankiwsker Gebiet  ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne im Vorland der Ukrainischen Kar­pa­ten. Welche Besonderheiten hat die Landschaft in der Umgebung von Iwano-Frankiwsk? 2. Im Süden grenzt das Gebiet an Ru­mä­ ni­en. легка та харчова промисловості. Wörter und Wendungen die Malzwerkhalle.

Провідні галузі промисловості: на­ф­ то. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren Erdöl. W. Alle Flüsse des Gebiets gehören zu Dnister– und Prutbecken: die Switscha. Der Geländegestaltung nach teilt sich das Gebiet in drei Teile: in nordöstli­ chen (Po­dil­jsj­ka Anhöhe). Hier gibt es auch Mineralwasserquellen. письменника і поета Д. L. художника В. Тут є також гірські озера — Лебеди­ не та Несамовите найбільші з них. In der Landwirtschaft werden Winter­ weizen. Elektroenergetik. Павличка. Рубніца та інші. Kos–Ana­tol­ sky und die Sän­ge­rin M. . Кос-Анатольського та співачку М. chemische– und Lebensmittelindustrie. середню (передгір’я Ка­р­пат) та південно-західну (Укра­ї­н­сь­ кі Карпати). електроенергетика. 96.3 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Kas­ sijan. Свір. Gerste und Zuckerrüben angebaut. Der größte Teil des Gebietsgeländes ist bewaldet. Pawlytschko. Martowytsch. Iwantschuk. Тут багато джерел мінеральних вод. Усі річки області належать до ба­сей­ нів Дністра та Прута: Свіча. die Limniza.3 % населення — українці. Roggen. Найбільша частина території області вкрита лісами. Stein– und Kalisalz. буре ву­гілля. R. жито. Stefjuk. До найважливіших корисних копалин належать нафта. хі­ мі­ч­на та харчова. машинобудівна. композитора М.та газодобувна. Стефаника. Касіяна. Nessamowyte sind die größten. Область подарувала світові багато ві­ до­мих людей: письменників М. Braunkohle. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. ячмінь та цу­к­ро­ві буряки. die Rubniza und andere. Tscheremschyna. Es gibt hier mehrere Bergseen — Le­be­ dy­ne.­­ den Kom­po­ni­sten M. Стеф’юк. Die höchste Bergspitze der Ukraine ist Gowerla (2061 m). Р. Stefanyk. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. 96. В. кам’яна та калійна солі. Лімініца. den Künst­ler W.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 103 Das Gebietszentrum ist die Stadt Iwa­ no–Frankiwsk. mittleren (Karpatenvorland) und südwestlichen (ukrai­ni­sche Karpaten). Мартовича. природний газ. Ma­schi­ nen­bau. den Dich­ter Schriftsteller und Schriftsteller D. Das Gebiet schenkte der Welt viele be­ rühm­te Menschen: die Schriftsteller M. Обласний центр — місто Івано-Фра­н­ ківськ. За своїм рельєфом область по­ді­ля­єть­ ся на три частини: північну (Поділь­ ська височина). Erdgas. Л. Das Klima ist hier gemäßigt kontinen­ tal: der Winter ist mild und der Sommer ist warm. а літо тепле. Іванчука. Чере­ мшину. Найвища гора України — Говерла (2061 м). Die führenden Industriezweige sind Erd­öl– und Erdgasförderung. die Swir.

 Bandera. . Воно було засноване в 1754 році. Seit dem Jahre 1765 wurde es zur Stadt. 3. Die Stadt nimmt die Gesamtfläche von 105 km2 ein und besteht aus zwei Stadt­be­zir­ken. Kirowohrad ist eine relativ junge Stadt. З 1765 р. 2. Wörter und Wendungen die Fläche. Загальна площа міста становить 105 км2 і складається з двох міських ра­йо­нів.Gebiete und Städte der Ukraine l 104 Bekannt sind auch der Leiter der auf­ stän­di­schen Bauern O. з 1924 по 1934 рр. Bis 1924 hieß es Jelisawethrad des Cher­so­ner Gouvernements.— Зі­но­в’євськ. -n — площа betragen (u. von 1924 bis 1934 war es Sinowjewsk. де розташовані багато па­р­ ків і зелених насаджень. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф das Vorland — передгір’я die Braunkohle — буре вугілля das Erdöl — нафта 1.­ Тут було створено два великих во­до­ схо­ви­ща. an der Mündung der Flüsse die Sugokma und die Bijanka. 4. До 1924 р. Кіровоград — порівняно молоде місто. Обласне місто Кіровоград роз­та­шо­ва­ не на Придніпровській височині на березі річки Інгул (притоки Пі­в­ден­но­ го Бугу). називалося Єлі­за­ве­т­г­ра­ дом Херсон­сь­кої губернії. при впаданні річок Сугокми та Біянки. Довбуш та голова укра­ї­н­сь­ ких націоналістів С. Hier entstanden zwei große Stau­seen. Dowbusch und der Führer ukrainischer Nationalisten S. Відомі також ватажок селянських пов­ станців О. Бандера. am Ufer des Flusses In­gul (Nebenfluss des Südli­ chen Buh). wo viele Parks und Grünanlagen lie­ gen. Erdöl– und Erdgasförderung — нафтова та газодобувна промисловість der Winterweizen — озима пшениця der Roggen — жито aufständische Bauern — селянські повстанці Fragen zum Text Wo liegt das Iwano-Frankiwsker Gebiet? Wie teilt sich das Gebiet? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Welche Industriezweige sind hier am meisten entwickelt? Wen schenkte dieses Gebiet der Welt?  Kirowohrad  ʳðîâîãðàä Die Gebietsstadt Kirowohrad liegt auf der Dniproanhöhe. стало містом.­ Es wurde im Jahre 1754 gegründet. 5.

das Haus der J. музей-заповідник І. на ремонтно-механічному заводі. Прихильників театру радують два те­а­ т­ри та філармонія. стало Кіровоградом. у ви­ро­ б­ни­чих об’єднаннях «Радій». Die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt hat gute Tendenzen. in der Gießerei. Л. ві­до­мо­го укра­ї­н­сь­ко­го письменни­ ка. Населення міста становить 274 200 жи­те­лів.) zu erwähnen. Dramaturgen und Kom­po­ni­sten M. im Reparatur­ mechanischen Werk. Економічний розвиток міста має гар­ ні перспективи. «Дру­ кма­ши­на».). пам’ят­ник на честь українського режи­сера. музей С. Die beschäftigt meisten von ihnen sind in den zahlreichen Betrieben: in der Ak­ti­en­ge­sell­schaft “Tscherwona Sirka”. Серед архітектурних пам’яток слід назвати казарми Єлізаветинської фо­р­ те­ці (1754 р. будівлі жіночої гімназії та реального училища (18—19 ст. Продукція підприємств від­пра­в­ля­ єть­ся до багатьох міст України та за ко­р­дон. im Werk “Hidrosyla”.  К. das Denkmal zu Ehren des ukraini­ schen Re­gis­seurs.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 105 Erst ab 1939 wurde es Kirowohrad. des be­ kann­ten ukrainischen Schriftstellers. Die Bevölkerung der Stadt beträgt 274 200 Einwohner. Vielen Jugendlichen stehen drei Hoch­ schu­len und eine Militäruniversität für Zivilflugwesen zur Verfügung. Kropywnyzky. будинок при­ро­ди. “Druckma­schi­ne”. М. Тільки з 1939 р. Тут також розвинена легка. на заводі «Гідросила». Jh. Die Theaterfreunde erfreuen zwei Thea­ter und eine Philharmonie. K. Створюється багато недержавних під­ при­ємств і фірм. Кіровоград — транспортний вузол. Кар­ пенка-Ка­ро­го «Хутір Надія». L.). Karpenko–Kary “Chutir Nadija”. швейна та харчова промисловості. . Kropywnyzky–Museum. Unter den Baudenkmälern sind die Ka­ ser­nen der Jelisawetynska–Festung (1754). in den Produktionsvereinig­ ungen “Radij”. Hier sind auch Leicht–. У розпорядженні юнаків і дівчат 3 вузи та військовий університет льотчиків цивільної авіації. драматурга та ком­по­зи­то­ ра М. Sehenswert sind in der Stadt das hi­sto­ ri­sche Museum der Stadt. Die Erzeugnisse der Betriebe werden in viele Städte der Ukraine und ins Aus­land geliefert. Es werden viele nichtstaatliche Be­trie­ be und Firmen geschafen. Кропивницького. Кропивницького. M. Достойні огляду історичний музей мі­с­та. Kirowohrad ist ein Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. das S.—19. Bekleidungs– und Nahrungsmittelindustrie entwic­ kelt. die Gebäude des Frauengym­ nasiums und der Realschule (18. на ливарному за­во­ді. Більшість з них зайнята на числен­ них підприємствах: в акціонерному то­ва­ри­с­т­ві «Червона Зірка».

мергель. Sagen Sie. Ihre Gründung fällt in das Jahr 1754. овес. цукровий буряк. Wörter und Wendungen sehenswert — визначний das Zivilwesen — громадська авіація die Aktiengesellschaft — акціонерне товариство die Bekleidungsindustrie — швейна промисловість liefern (te. Graphit und Bau­stof­ fe (Granit. Кіровоград розташований у верхній течії Інгулу в центрі України між Дніп­ ром та Південним Бугом. Nickel–. Місту Кіровограду вже понад 240 ро­ків. Gerste. картоплю. Hafer. графіт і будівельні матеріали (граніт. Buch­ wei­zen. wo die Stadt liegt. Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt?  Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets  Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ Kirowohrad liegt am Oberlauf des In­ guls im Zentrum der Ukraine zwischen dem Dnipro und dem Südlichen Buh. 12 міст. хромові та залізні руди. Mais. Zu den Bodenschätzen des Gebiets ge­ hö­ren Braunkohle. 2. Chrom– und Eisenerze. . Kartoffeln. Це також уранові. З 1939 р. Es gibt auch Uran–. Öl­ pflan­zen und viele andere Pflanzen. Die Stadt Kirowohrad ist schon über 240 Jah­re alt. гречку. Seit 1939 ist Kirowohrad das Gebiets­ zentrum. 26 Siedlungen und mehr als 1020 Dörfer. ячмінь. Тут є залізничний вокзал. На полях області вирощують пше­ни­ цю. Кіровоград є обласним центром. Його заснування належить до 1754 року. Welchen Namen trug die Stadt früher? 3. лабрадорит. Auf den Feldern des Gebiets züchtet man Weizen. 12 Städ­te. welche bedeutendsten Menschen die Stadt bekannt machten? 4. кукурудзу. Was meinen Sie. Zuckerrüben. Labradorstein. два автовок­зали та аеропорт. Im Gebiet gibt es heute 21 Bezirke. t) — постачати Fragen zum Text 1. und suchen Sie die an der Landkarte. Was würden Sie in der Stadt besuchen? 5. нікелеві.Gebiete und Städte der Ukraine l 106 Hier gibt es einen Eisenbahnhof. Mergel. 26 селищ і понад 1020 сіл. До корисних копалин належать буре вугілля. Krei­de). zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. масляні культури та багато інших рослин. В області 21 район. крей­да).

eine Strumpf– und eine Südwarenfabrik. eine Ge­mäl­de­ga­le­rie. ein Institut für land­wirt­schaft­ li­chen Maschinenbau. 65 Kindergärten. З 1934 року місто носить ім’я ко­му­ні­ с­ти­ч­но­го функціонера С. метало. академія авіації. ein ukrai­ nisches Theater und eine Philharmonie. інститут сільськогосподарського машинобудування. З Жовтневої революції в місті. Der größte Betrieb war die Land­ma­ schi­nen­fa­brik. Zur Zeit sind fast alle alten Betriebe re­ kon­stru­iert und vergrößert. Metall– und Holz­be­ar­ bei­tung. 40 за­га­ль­но­ос­ві­т­ніх шкіл. In der Stadt gibt es jetzt noch manche große Betriebe: ein Hydraulik­ motorenwerk. die Jelisawethrad hieß. etwa 350 klei­ne Betriebe mit der Hand­ arbeit. Vor der Oktoberrevolution gab es in der Stadt. . 14 професійних і технічніх шкіл. Hier entstanden neue Industriezweige: Maschinenbau. У місті зараз є ще кілька великих під­при­ємств: завод гідравлічних мо­ то­рів. einige Grundschulen. 40 allgemeinbildende Schu­ len. 14 Fachschulen und tech­ni­ sche Schulen. Heute gibt es hier eine pädagogische Universität. Seit 1934 trägt die Stadt den Namen des kommunistischen Funktionärs S. Найбільше підприємство міста «Че­р­ во­на зірка» постачає сільському го­с­ по­дар­с­т­ву багато видів сівалок. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu ei­ ner Stadt. Jetzt wurde Kirowohrad zu einem be­ deu­ten­den Kulturzentrum der Ukraine. 6 бібліотек і те­атр. було бли­зь­ко 350 маленьких підприємств з ру­ч­ною працею.M.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 107 Es war damals eine Festung (Je­li­sa­ weth–Festung) im südlichen Steppen­ gebiet der Ukraine. eine Akademie für Flugwesen. 6 Bi­ blio­the­ken und ein Theater. У ті часи в місті було дві гімназії. Сьогодні тут є педагогічний уні­вер­си­ тет. М. Ki­row. die dem Groß­in­du­stri­el­ len El­for­tis gehörte. ein Funkwerk. Кірова. кі­ль­ка початкових шкіл. легка про­ми­с­ло­вість. 65 дитячих са­д­ків. In jener Zeit gab es in der Stadt zwei Gymnasien. У той час це була фортеця (Єлі­за­ве­ тин­сь­ка фортеця) в південній сте­по­ вій області України. Найбільшим підприємством була фа­ б­ри­ка сільськогосподарського ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. краєзнавчий музей. панчішна та кон­ди­ тер­сь­ка фабрики. ein lan­des­kund­li­ches Museum.та де­ре­ во­об­ро­б­ка. Зараз Кіровоград належить до зна­ч­ них культурних центрів України. яка належала ве­ли­ко­му промисловику Ельфортісу. Bekleidungsindustrie. Нині майже всі старі підприємства ре­ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні та збільшені. З часом вона розвинулася в місто. картинна га­ле­рея. яке на­зи­ва­ло­ся Єлізаветградом. Der größte Betrieb der Stadt “Tscher­wo­ na Sirka” liefert an die Landwirts­chaft mehrere Arten von Drillmaschinen. український театр і фі­ла­р­ мо­нія. Тут виникли нові галузі про­ми­с­ло­во­с­ ті: машинобудування. радіозавод.

Область поділяється на 21 район та 12 міст. 3. 7 кінотеатрів і 6 парків. Обласний центр — місто Кіровоград. Das Gebietszentrum ist die Stadt Ki­r­o­ wohr­ad. Am Dnipro gelegene Anhöhe bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Das Gebiet liegt in einer Ebene mit An­ hö­hen. Область знаходиться в центральній частині України в межиріччі Дніпра та Південного Бугу. . жителів. Welche Pflanzen werden auf den Feldern des Gebiets gezüchtet? 7. У розпорядженні жителів міста також 55 бібліотек. Das Gebiet teilt sich in 21 Bezirke mit 12 Städten. Wann wurde Kirowohrad gegründet?  Das Kirowohrader Gebiet  ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im zentralen Teil der Ukraine im Zwischenflussland des Dnipro und des Südlichen Buh. Wörter und Wendungen die Bodenschätze — корисні копалини der Baustoff — будівельні матеріали der Labradorstein — лабра­ дорит der Buchweizen — гречка züchten — вирощувати der Großindustrielle — великий промисловець 1. Die Gebietsfläche beträgt 24 600 km2. Кількість населення становить 1183.8 тис. 7 Kinos und 6 Parks zur Verfügung. Площа області — 24 600 км2. Die Bevölkerungszahl ist 1 183 800 Ein­ woh­ner. Область розташована на рівнині з ви­со­чи­ною. 5. Придніпровська височина утворює рельєф області.Gebiete und Städte der Ukraine l 108 Den Einwohnern der Stadt stehen auch 55 Bibliotheken. das Hydraulikmotorenwerk — завод гідроагрегатів das landeskundliche Museum — краєзнавчий музей zur Verfügung stehen — бути в розпорядженні die Sehenswürdigkeiten — визначні місця Fragen zum Text Wo liegt Kirowohrad? Seit wann ist Kirowohrad das Gebietszentrum? Wie viele Städte. 4. 2. Arbeitersiedlungen und Dörfer gibt es im Gebiet? Welche Bodenschätze hat das Gebiet? Wo wurden in der Ukraine in den letzten Jahren Goldvorräte entdeckt? 6.

Тут є також два великих во­до­схо­ви­ ща — Кременчузьке та Дніп­ро­дзе­р­ жин­сь­ке. а літо жарке. Вона постачає країні сіль­сь­ко­го­с­по­ дар­сь­кі машини. напівпровідникові матеріали. графіт. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich: an Braunkohle. Інгул. металургійна про­ми­с­ ло­вість та завод чистих металів. Головні транспортні артерії з’єд­ну­ють область з Києвом. Донбасом та з пі­в­ден­ною частиною України. граніт. золото та інші. цу­к­ро­ві буряки та соняшник. Синюха та Синиця. торф. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. Тут також розвинене тваринництво. Die größten Industriezentren sind Ki­r­o­ wohr­ad. Олександрія. греч­ ку. Hier ist auch Viehzucht entwickelt. Es gibt hier auch zwei große Stauseen — der Krementschuger und Dnipro­dser­shynsker. руду нікеля. Помічна. 86. Інгулець. Buchweizen. Halbleiterstoffe. Eisenerz. Річки належать до Дніпровського ба­сей­ну та басейну Південного Буга: Цибульник. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. die Sy­njucha und die Synyzja. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist heiß.9 % населення — українці. Область багата на корисні копалини: буре вугілля. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe — und in der Steppenzone. . Granit.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 109 Die Flüsse gehören zum Dniprobecken und zum Becken des Südlichen Buh: der Zybulnyk. Es gibt auch Leichtindustriebetriebe. Die Hauptverkehrsader verbinden das Gebiet mit Kyjiw. В області є великі машинобудівельні підприємства. Torf. der Ingulez. Є також підприємства легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті. Найбільші промислові центри — Кі­ ро­во­град. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. Pomitschna. залізну руду. No­ wo­myr­ho­rod und andere. Область лежить в лісостеповій та сте­ по­вій зонах. Graphit. Olexandrija. der Ingul. Nickelerz. кукурудзу.9 % der Bevölkerung sind Ukrainer. 86. Gold und andere. Es liefert dem Lande land­wirt­schaft­li­ che Maschinen. Но­ во­ми­р­го­род та інші. Baustoffe. цукор та олію. Hüttenindustrie und das Werk der Reinmetalle. гідравлічні насоси. Mais. Zucker und Öl. hydraulische Pum­pen. Zuckerrüben und Sonnenblumen an­ gebaut. Im Gebiet gibt es große Mas­chinen­­ baubetriebe. будівельні матеріали. Donbass und mit dem südlichen Teil der Ukraine.

 Kropywnyzky. М. Кар­ пен­ко-Карий. Луганськ був заснований у 1795 р. M. Luhansk ist in vier Stadtbezierke ge­ teilt. 2. був офіційно ого­ло­ ше­ний містом. 520 Tausend Einwohner. Кропивницький. 3. Ю. 4. місто на­ра­хо­ вує близько 520 тис. 5. Попов. жителів.Gebiete und Städte der Ukraine l 110 Im Kirowohrader Gebiet wurden viele berüh­mte Menschen geboren: die Schrift­s­teller W. на річці Лугань (права притока Сіверського Дінця). t) — вирощувати die Viehzucht — тваринництво die Hauptverkehrsader — го­лов­ на транспортна магістраль Fragen zum Text Wo liegt das Kirowohrader Gebiet? Was bildet die Geländegestaltung des Landes? Was liefert das Gebiet dem Land? Welche Industriebetriebe gibt es im Kirowohrader Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Luhansk  Ëóãàíñüê Die Stadt liegt im nordöstlichen Teil des Donezbeckens. Suchomlynsky und der Ko­s­mo­naut L. das Eisenerz — залізна руда der Halbleiter — напівпро­ відник die Hüttenindustrie — металур­ гійна промисловість der Buchweizen — гречка anbauen (te. die berühmten Dramatiker und Schauspieler I. Wynnytschenko. Karpenko–Kary. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Geländegestaltung — рельєф die Braunkohle — буре вугілля 1. Маланюк. І. ві­дом­і драматурги та ак­то­ри І. Сухомлинський та ко­с­мо­навт Л. der Pädagoge W. Луганськ поділяється на 4 міських ра­йо­ни. der Dichter J. Винниченко. Nach der Statistik des Jahres 1998 zählt die Stadt ca. Микитенко. Місто розташоване в північно-східній частині Донецького басейну. am Fluss Luhan (der rech­te Nebenfluss des Siwersky Do­nez). За статистикою 1999 р. Яновський. поет Ю. Mykytenko. J. Місто займає площу 284 км2. Malanjuk. Wörter und Wendungen das Zwischenflußland — межиріччя betragen (u. Popow. I. . У Кіровоградській області на­ро­ди­ло­ ся багато відомих людей: пись­мен­ ни­ки В. і тільки в 1882 р. Die Stadt umfaßt die Fläche von 284 km2. Janow­sky. Luhansk wurde im Jahre 1795 ge­grün­ det und erst im Jahre 1882 als die Stadt offiziell erklärt. пе­ да­­гог В.

Жителі міста та їхні гості схиляють го­ло­ви перед пам’ятниками солдатам і офіцерам. hat das Glossar der russischen Sprache herausgegeben. Hier sind die Holdinggesellschaft “Luhansk–Diesellokomotive”. ко­ро­т­ ких оповідань. тут також 2 автовокзали та аеропорт. І. Kurbelwellenwerk das Werk für Flugzeugreparatur. deren Flä­che 33 000 Hektar beträgt. Kur­bel­ wel­len. ав­то­ скла­да­ль­ний завод. . зібрав понад 4 тисячі на­род­них казок і 30 тис. Luhansk ist ein Eisenbahn­knotenpunkt. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter und eine Philharmonie. wis­sen­schaft­li­che Produktionsvereinigung der Rechentechnik “Impuls”. hier gibt es auch zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Dal. Die Städter und deren Gäste beugen ihre Köpfe vor den Denkmälern für Soldaten und Offiziere. ви­дав тлу­ма­ч­ний словник російської мови. Численні сквери та лісопаркова зона «Гостра Могила». Zahlreiche Grünanlagen und die Waldparkzone (“Hostra Mohyla”). одяг. Продукція цих заводів відома у всій Україні та за кордоном. цукор і продукти ха­р­чу­ван­ня. серед них музей відомого знавця мови й письменни­ ка В. Zucker und Nah­rungs­mit­tel usw. колінчасті вали. darunter das Museum des bekannten Sprach­ken­ ners und Schriftstellers W. завод ко­лі­ н­ча­с­тих валів. Тут представлені Холдингова ком­па­ нія «Луганськ-тепловоз». Kleidung. Die Erzeugnisse dieser Werke sind in der ganzen Ukraine und im Ausland be­kannt. Тут виробляють труби. У Луганську дуже розвинена про­ми­с­ ло­вість. га. Місто — також центр науки та освіти. Даля. Die Stadt ist auch ein Zentrum der Wis­sen­schaft und Bildung. Для любителів театру є два театри та філармонія. науково-виробниче об’єднання об­чи­ с­лю­ва­ль­ної техніки «Імпульс». Луганськ — це залізничний вузол. Er hat viele Novellen. площа яких скла­дає 33 тис. Farben. die ihr Leben für die Be­frei­ung der Stadt im Jahre 1943 hin­ge­ge­ben haben. das Werk für Automontage vertreten. прислів’їв. прикрашають місто і ро­б­ лять його привабливим. Hier produziert man Röhren. фарби. авіаремонтний завод. Гості міста можуть відвідати тут ба­га­ то пам’ятних місць.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 111 Die Gäste der Stadt können hier viele Gedenkstätten besuchen. schmüc­ ken die Stadt und machen sie reizend. Luhansk ist auch sehr stark industriell entwickelt. I. mehr als 4 000 Volks­mär­ chen und 30 000 Sprichwörter ge­sam­ melt. Kurzgeschichten geschrieben. котрі віддали своє життя за звільнення міста в 1943 році. Він написав багато повістей.

2. Область знаходиться в південно-схі­д­ ній частині України.2 тис. Technik und Bildung. Der größte Teil des Gebiets liegt in ei­ ner Ebene. -n — труба produzieren (te. 5. на­у­ ко­во-дослідні інститути. vier Hoch­schu­len arbeiten erfolgreich auf vie­len Gebieten der Wissenschft. Die Gebietsfläche beträgt 26 700 km2. Місто має партнерські відносини з ба­га­ть­ма країнами (Англією. Deutsch­land. .Gebiete und Städte der Ukraine l 112 Zahlreiche Konstruktionsbüros. wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute. Францією). жи­те­лів. Кількість населення 2673. 4. t) — схиляти das Leben hingeben — віддавати життя reizend — привабливий die Holdinggesellschaft — холдингова компанія 1. 3. Вона межує з Росією. e) — видавати beugen (te. Численні конструкторські бюро. Найбільша частина області роз­та­шо­ ва­на на рівнині. Es grenzt an Russland. техніки та освіти. t) — виробляти Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Welche berühmten Menschen haben in der Stadt gelebt? Worauf sind die Städter stolz? Wie ist der industrielle Potential der Sradt? Mit welchen Staaten hat Luhansk Partnerschaftsbeziehungen angeknüpft?  Das Luhansker Gebiet  Ëóãàíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südöstlichen Teil der Ukraine. Frankreich). Die Stadt hat Partnerschaftsbeziehung en zu vielen Ländern (England. Die Bevölkerungszahl ist 2 673 800 Ein­ woh­ner. Площа області становить 26700 км2. Ні­ме­ч­ чи­ною. e) — представляти die Röhre. Das Gebietszentrum ist die Stadt Luhansk. Wörter und Wendungen das Glossar — тлумачний словник herausgeben (a. 4 вузи ус­пі­ ш­но працюють в багатьох областях на­у­ки. -n — колінчастий вал vertreten (a. Обласний центр — місто Луганськ. die Rechentechnik — обчислювальна техніка die Kurbelwelle.

хі­мі­ ч­на. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. взуття. Найбільші промислові центри об­ла­ с­ті: Луганськ. До найважливіших корисних копалин належить буре вугілля. Первомайськ. Борова та Євсюг. Це індустріальна область. Bo­ro­wa und Jewsjug. Де­р­ куль. Düngemittel. Красний Луч. Красна. Per­wo­maisk. Lyssytschansk. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzonen. Близько 53 % населення — українці. устаткування для шахт. die Krasna. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Айдар. добрива. Es ist ein Industriegebiet. мас­ ляні культури. Лугань. Soda. соду. Область розташована в лісостеповій та степовій зонах. а 43 % — росіяни. die Luhan. Продукція промисловості становить 87 % загальної продукції обласного го­с­по­дар­с­т­ва. Sie liefert dem Land Kohle. Лисичанськ. Schuhe. Viehzucht ist auch ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft. Die größten Industriezentren sind Luhansk. . Клімат помірно континентальний — зима прохолодна. Luhan­ tschuk. Knapp 53 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner und 43 % — Russen. Тут розвинені машинобудування. der Derkul. Leicht– und Lebensmittel­ industrie entwickelt. Krasny Lutsch. Es gibt hier auch Seen. Велика Ка­м’я­н­ ка.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 113 Die Donezker Anhöhe bildet die Geländegestaltung im Süden und im Nor­den — ein Teil der Mittelrussischen An­hö­he. легка та харчова промисловості. Важливою галуззю сільського го­с­по­ дар­с­т­ва є тваринництво. Hier sind Maschinenbau. der Sommer ist heiß. Тут є також озера. Ausrüstungen für Bergwerke. На півдні рельєф області утворює До­ не­ць­ка височина. Алчевськ. а літо жарке. ди­зе­ ль­ні локомотиви. Лу­га­н­чук. Altschewsk. Вона постачає країні вугілля. Розвинені також садівництво та ви­но­ г­ра­дар­с­т­во. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hört die Braunkohle. кукурудзу. Die Industrieproduktion bildet 87 % der gesamten Produktion der Gebiets­ wirtschaft. Mais und Ölkulturen an­ gebaut. chemische In­ du­strie. Entwickelt sind Gartenbau und Wein­bau. а на півночі — ча­с­ ти­на Середньоросійської височини. Der größte Strom des Gebiets ist der Siwersky Donez mit den Nebenflüssen: der Ajdar. Das Klima ist gemäßigt kontinental: der Winter ist kühl. Die­sel­lo­ko­ mo­ti­ve. die Große Kamjanka. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю.

Серце давнього Львова — Княжа гора. Ляхов. Mit der Zeit wurde die Stadt größer und schöner. t) — вирощувати der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство die Verkehrsader — магістраль Fragen zum Text Wo liegt Luhansker Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Landes? Was für ein Gebiet ist das? Was liefert dem Land die Industrie dieses Gebiets? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Lwiw  Ëüâ³â Das Herz der alten Stadt Lwiw ist der Fürstenberg. як лексикограф В. В області є численні залізничні та ав­ то­ма­гі­с­т­ра­лі. Світличний. З часом місто розрослося й стало кра­щим. Саме звідси почало рости «місто Лева». Der Platz zum Bau der Stadt Lwiw wur­ de an der Kreuzung der Handelswege von Westen nach Osten und von Nor­ den nach Süden gewählt. Die zukünftige Stadt beschloss Danylo nach seinem geliebten Sohn Lew zu be­nen­nen. Bach­ mutsky. Switlytschny. Майбутнє місто Данило вирішив на­ зва­ти ім’ям улюбленого сина Лева. 3. Заснував його князь Данило Га­ли­ць­кий.Gebiete und Städte der Ukraine l 114 Das Gebiet hat mehrere Eisenbahn– und Autobahnverkehrsader. der Kosmonaut W. 5. der Schrift­stel­ler M. liefern (te. Місце для заснування Львова обрано на перехресті торговельних шляхів з заходу на схід і з півночі на пів­ день. . Von hier aus wuchs die “Stadt des Lö­ wen”. t) — постачати der Diesellokomotiv — тепловоз die Ausrüstung. винахідник ву­гі­ль­ но­го ком­бай­на О. Бахмутський. Im Luhansker Gebiet sind solche be­rühm­ ten Menschen geboren wie der Le­xi­ko­ graph W. 2. Wörter und Wendungen die Fläche — площа betragen (u. У Луганській області народилися такі відомі люди. Dal. космонавт В. Даль. Rudenko und der Literaturhistoriker I. -en — устаткування die Düngemittel — добрива anbauen (te. der Erfinder des Koh­len­kom­bi­nes O. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля 1. Руденко та лі­те­ра­ту­р­ний історик І. пись­ мен­ник М. Sie wurde vom Fürsten Danylo Halytzky gegründet. 4. Ljachow.

їхнім життям і їхньою роботою.— завойовник Fragen zum Text Welchen Ort nennt man das Herz der Stadt? Wer hat die Stadt gegründet? Warum bekam die Stadt den Namen Lwiw? Was erzählen uns die Historiker? Welche Lehranstalten gibt es in der Stadt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I) Von Lwiw kann man nicht ohne Liebe sprechen. a) — палити 1. aus die­ ser Zeit sind Klöster und Kathedralen er­hal­ten geblieben. viele Museen. Численні гості Львова відкривають його незрівнянну красу в його мо­ще­ них вуличках. багато музеїв. Jetzt ist Lwiw eines der größten Kul­tur­ zen­tren der Ukraine. Це одне з найкрасивіших міст Укра­ї­ ни та Європи. 3. Die Stadt lebte jedoch weiter. Для львів’ян їхнє місто є їхньою домів­ кою. Theater. t) — обирати brennen (a. in dem üppigen Grün der Parks und Gärten­ so­ wie in den unvergänglichen Wer­ten der Geschichts– und Bau­denkmä­ler. відтоді збереглися монастирі та собори. Dem Ankömmling bietet sich seine Schön­heit in den gemütlichen Pfla­ster­ straßen und Gassen. 4. Але місто залишалося жити. t) — руйнувати das Kloster (die Klöster) — монастир die Kathedrale. 2. Не можна говорити про місто Львів без почуття захоплення. . Зараз Львів — один з найбільших куль­ту­р­них центрів України. die Lwower Staatliche Universität. у ста­ро­вин­них бу­ди­н­ ках. ihre Arbeit. Hier befinden sich das älteste Institut in der Westukraine. У ньому знаходиться найстаріший у Західній Україні навчальний за­ клад — Львівський державний уні­вер­ си­тет. -e — торговельний шлях wählen (te. ihr Leben. 5. Lwiw ist eine der schönsten Städte der Ukraine und Europas. . Wörter und Wendungen die Kreuzung — перетинання der Handelsweg. Львів неодноразово палили та руй­ну­ ва­ли різні завойовники. театрів. у численних історичних і куль­ турних пам’ятках. in den liebvoll wie­ der­her­ge­stell­ten alten Häusern.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 115 Aber die Stadt brannte mehrmals und wurde von verschiedenen Eroberern zer­stört. zerstören (te. Für die Lwiwer bedeutet ihre Stadt ihr Haus. -n — собор der Eroberer.

Als weiser Herrscher und kluger Po­li­ti­ ker befestigte Fürst Danylo Galyzky die Städte. italienisch. Lwiw war einer der zuverlässigsten Vor­ po­sten im Westen der altrussischen Län­de­rei­en. польську. сербську. ein Baudenkmal aus dem 13. чий архітектурний вигляд сьогодні про­ по­нує велику кількість історичних і ху­до­ж­ніх пам’яток. erhalten geblieben (obzwar nicht in ih­ rem ursprünglichen Aussehen). німецьку. Однак Львів — одне з тих міст. мудрим правителем і проникливим політиком. ser­bisch und moldauisch. стежив за не­до­то­р­ ка­ні­с­тю кордонів своїх володінь і вів то­р­гі­в­лю з багатьма країнами. die von Westen nach Osten und von Norden nach Sü­ den führten. ро­сій­сь­ку. Die Polnischen Feudalen. молдавську та інші. які захопили місто в 1349 році. грецьку. Польські феодали. Там українська культура роз­ви­ва­ла­ся в тісному союзі з культурою інших сло­в’ян­сь­ких народів. Die ukrainische Kultur entwickelte sich in enger Verbindung mit den Kulturen aller slawischen Völker. нещадно знищували тво­ ри львівських майстрів. Die Karawanenwege. Auf den Straßen und Plätzen Lwiws er­ tö­nen seit jeher ganz verschiedene Spra­chen: ukrainisch. експансії лицарів Тевтонського ор­де­ на та Ватикана. На площах і вулицях Львова можна почути розмаїття мов: українську. was durch Talent erschaffen wur­de. архітектурна пам’ятка 13 ст. kreuzten sich in Lwiw. що йшли з заходу на схід та з півночі на південь. in der es sehr viele Geschichts– und Kunstdenkmäler von markanter Ausdruckkraft gibt. До наших днів зберіглася (з велики­ ми змінами) церква Святого Мико­ лая. Bis in unsere Tage ist St. deutsch. Вона відбила не одну атаку ворогів. Es hielt die langwährenden Be­la­ge­run­ gen der Goldenen Horde durch und trotz­te der Expansion der Teutonen­ ritter und des Vatikans. Перші згадки про Львів. griechisch. Львів був могутньою цитаделлю за­хі­д­ них регіонів Давної Русі. russisch. die 1349 die Stadt einnahmen. Jh. які зна­ хо­дять у хроніках.. kümmerte sich um die Un­ an­tast­bar­keit der Grenzen des Für­sten­ tums und führte mit vielen Ländern ei­ nen re­gen Handel. . котрий змі­ц­ню­вав міста. про­ти­сто­я­ла тривалим та зпу­с­то­шу­ю­ чим облогам натовпів Золотої Орди.–Nikolaus–Kir­ che.116 Gebiete und Städte der Ukraine l Wie es die Chroniken bestätigen. Місто було засноване князем Да­ни­ лою Галицьким. Aber nichts destoweniger ist Lwiw eine Stadt. іта­лій­ сь­ку. wur­ de Lwiw 1256 von dem Fürsten Danylo Galyzky ge­grün­det. pol­ nisch. У Львові перетиналися торговельні шляхи. wollten alles ver­ nich­ten. належать до 1256 року.

побудованих у стилі «Ампір». без сумніву. які є го­р­ді­с­тю сві­то­ вої літератури: одні тут на­ро­ди­ли­ся. Рутенійська та Вірменська вулиці. auch viele an­de­re Museen eine Reihe neuer Aus­ stel­lun­gen organisierten. у класичному та су­ час­но­му стилі. In Lwiw gibt es viele Ge­bäu­de. Найбільш значною фігурою серед них. der Russischen und der Armenischen Straße sowie Mei­ster­wer­ke der Baukunst wie die Drei–Hei­li­gen– Kapelle. . dort eine Zeitlang lebten. Besonders wertvoll sind die noch im Mit­tel­al­ter erbauten Architektur­ ensembles des Rynok–Platzes. das Museum des Lichtes u.. das Museum für Holz­ plastik. котрий вті­лює цілу культурну епоху укра­ї­н­сь­ко­го народу. В історичному музеї та музеї укра­ї­н­ сь­ко­го мистецтва є багато екс­по­на­тів. Музеї давньоруської культури та де­ ре­в’я­ної архітектури представили нові експозиції.­ спра­в­ж­ні шедеври. dazu gehören beispielsweise das Ge­schichts­mu­se­um und das Museum für ukrainische Kunst. що сфо­р­му­ва­ли­ся вже у Се­ редньовіччя. entweder ge­bo­ren. die Kapelle der Kampians und der Boims. є Іван Франко. des Klas­si­zis­mus und des Jugendstils erbaut wurden. de­ ren Na­men zur Weltkultur gehören. якими є ка­плиця «Трьох святителів». Стосовно пам’яток епохи Від­ро­джен­ ня. пред­ став­ле­ним у Льво­ві. що їхні колекції значно збіль­шилися тільки за останній час.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 117 Das einzige Muster der Lwiwer Gotik ist die Lateinische Kirche. oder nur abgestiegen waren. Das literarische Lwiw ist ein weit­läu­fi­ ges und sehr wichtiges Thema. der eine ganze Epoche in der geisti­ gen Geschichte des ukrainischen Volks dar­stellt.. зразком готично­ го стилю. die im Stil des Empires. вік яких належить далеким епохам. такі як пло­ща Ринок­. У музеях Львова є багаті колекції тво­ рів мистецтва. по­ка­зу­ю­чи. які характеризуються багатими мі­с­це­ви­ми колоритами. Trotz der nicht wieder gut zu ma­chen­ den Verluste zeichnen sich die Lwiwer Mu­se­en durch Reichtum und ein ein­ ma­li­ges Lwiwer Kolorit aus. dass nach dem Beispiel der Lwiwer Ge­mäl­de­ga­le­ rie. є гордістю Льво­ва. Es ist interessant zu wissen. інші жили або перебували. У місті багато споруд. Einige weisen bereits ein solides Alter auf. Die markanteste Figur ist Iwan Franko. Львівська картинна галерея та бага­ то інших музеїв міста відкрили філії. denn in Lwiw wurden viele Schriftsteller. Латинська цер­к­ва є унікальним. оскільки вона по­в’я­за­на з іме­на­ ми письменників. вони більш численні: архітек­турні ансамблі. a. Unter ihnen das Museum für altrussi­ sche Kultur. Львів літературний — це невичерпна тема. die im Laufe kurzer Zeit mehrere Zweigstellen eröffnet hat. ка­п­ли­ці Ка­м­пі­а­нів і Боїмів.

nachdem Galizien und das Karpatenvorland wieder in den Schoss der Mutterheimat zurückgekehrt waren. Яна Каспровича. Maria Konopnicka. In Lwiw wohnten auch die polnischen Schriftsteller Seweryn Goszczuñski. об’єдналися зі своєю історичною батьківщиною. П’ятдесять років тому Львів. Nikolai Lesskow. Alexander Se­rafy­mowytsch stat­te­ten Lwiw einen Be­such ab. у Львові жила відома білоруська по­ ете­са Цьотка (Ало­ї­за Пашкевич). 4. Владислава Бронієвського. Оле­к­сандр Серафимович. war Lwiw als bedeutendes Industrie­ zentrum. dort wohnte die bekannte be­lo­rus­si­sche Dich­ te­rin Zjotka (Aloisa Pasch­ke­wytsch). Марію Конопницьку. Ian Kasprowytsch. мі­с­ том науки та культури. Die Klassiker der russischen Literatur Anton Tschechow. американських пись­мен­ни­ ків Ві­ль­я­ма Сарояна. 5. Степан Тудор. als Stadt der Wissenschaftler und Stu­den­ten be­kannt. Ярослав Га­ лан. Wanda Wa­sie­lews­ka.Gebiete und Städte der Ukraine l 118 In Lwiw wirkten die ukrainischen Schrift­stel­ler Lessja Ukrainka. Ванду Ва­ си­лев­сь­ку. 2. Wasyl Ste­ fa­nyk. Василь Стефаник. і за цей час Львів став ва­ ж­ли­вим ін­ду­с­т­рі­а­ль­ним центром. John Reed und die englische Schrift­stel­le­rin Ethel-Lilian Voinich. . ie) — показувати das Empire — стиль классицизму за часів Наполеона Fragen zum Text Was bietet Lwiw seinen Gästen an? Wann wurde die Stadt gegründet? Welche Baudenkmäler sind hier erhalten gebbiben? Welche Mussen gibt es hier? Welche hervorragenden Menschen haben gelebt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II) Im Laufe von einem halben Jahr­hun­ dert. Можна також назвати ще польських письменників Северина Го­шин­сь­ко­го. -. Jaroslaw Halan und Paw­lo Tytschyna. nichts desfoweniger — тим не менш aufweisen (ie. У різний час це місто відвідали великі російські письменники Антон Чехов. Wörter und Wendungen der Ankömmling. Микола Лєсков. -e — приїжджий üppig — розкішний die Unantastbarkeit — недоторканість die Länderein — маєтки 1. Wla­ dis­law Bro­new­ski. У Львові творили відомі українські пись­мен­ни­ки Леся Українка. dort weilten die hervorragenden ame­ ri­ka­ni­schen Schriftsteller William Sa­roy­ an. Україною. як і вся Галіція та Прикарпаття. Stepan Tudor. Ale­ xei Tolstoj. Олексій Толстой. Джона Ріда та англійську письменницю Етель-Лі­лі­ан Войнич. Павло Тичина. 3.

sowohl die ukrai­ni­ sche Kultur. яр­ма­р­ки. на його зна­ме­ни­тих парках і скверах і на ма­ льо­в­ни­чих передмістях. die die Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten. що виконують ритуальні рі­з­д­вя­ні та но­ во­рі­ч­ні пісні. як і культури інших на­ці­о­на­ль­ но­с­тей. eine Grafik oder ein Aquarell kaufen kann — die künst­le­ri­ sche Visitenkarte Lwiws — damit kann man keinen mehr in Stau­nen verset­ zen. . Львів зумів зберегти українську куль­ ту­ру. Von den Aussuchtsplätzen des Fürsten­ bergs eröffnet sich das Panorama Lwiws es ist herrlich zu jeder Jahreszeit. Doch die Pseudoarchitektonischen Fremd­kör­per sind hier und dort in die harmonisch zusammen­geflochtene. hi­ sto­risch zustandegekommene Stilistik eingedrungen und verletzen die Sil­ hou­et­te. die einst berühm­ ten Parks. Культурне життя Львова дуже рі­з­но­ ма­ні­т­не й насичене: численні афіші запрошують вас на концерти. nächt­li­che Sinfoniekonzerte. die die erlesenen Kuppeln der Ka­the­dra­len. Straßen­um­zü­ge und Karnevals wäh­ rend der Fei­er­lich­kei­ten zum Tag Lwiws. малюнки. який є красивим у будь-яку пору року. wo man volks­tümliche Keramik. ор­га­ні­зу­ють­ся конкурси старовин­них народних театрів. представники яких тра­ди­цій­ но проживають у цьому місті. Literatur­ abenden und schöpferischen Diskussionen be­kannt­ge­ben. шпилями його ста­ро­вин­них башт. Grünanlagen und maleri­ schen Vororte ausgewirkt. die ökologische Sorglosigkeit — die unsere stürmische Zeit un­glück­li­cher­wei­se als Folgen nach sich zieht — ne­ga­tiv auf das “Wohlergehen” vieler ar­chi­tek­to­ni­scher Meisterwerke Lwiws. Leider haben sich die schnelle Ur­ba­ni­ sie­rung. ці негативні явища нашого часу. З обладнаних на Княжій горі огля­ до­вих майданчиків можна оглянути па­но­ра­му Львова. акварелі. Jahr­märk­te. швидка урбанізація та зне­ ва­га до до­вкіл­ля. на яких можна придбати красиві керамічні ви­ро­би. die feinen Spitzen der Türme­ und die ornamentierten Dächer al­ter Pa­lä­ste und Herrscher­ häuser bilden.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 119 Es hatte vermocht. з чудовими ор­на­ ме­н­та­ми дахів його палаців і готелів. лі­те­ ра­ту­р­ні вечори та зустрічі з людьми ми­с­те­ц­т­ва. Wettbewerbe alter Volkstheater. In Lwiw gibt es lauter bunte An­schlag­ zet­tel.­ Але зведені в наші дні псе­в­до­ар­хі­те­к­ ту­р­ні будови виникають як сторонні тіла в історичному силуеті з банями його кра­си­вих храмів. залишають плачевний відбиток на «здоров’ї» багатьох ше­ де­в­рів ар­хі­те­к­ту­ри Львова. нічні сим­ фо­ні­ч­ні концерти. У концертних залах міста ча­с­то мо­ж­ на почути фольклорні ан­са­м­б­лі. als auch seine traditions­ gemäße multinationale Kultur bei­zu­be­ hal­ten. ка­р­на­ ва­ли під час «Свята мі­с­та». На жаль.

зображені на його гербі. добірний Fragen zum Text 1. die Stadt der Mei­ ster. Welche maßnahmen wurden ergreifen. Was symbolisieren die meisten Lwiwer Löwen? 5. Haben Sie unmal Lwiw besucht?  Das Lwiwer Gebiet  Ëüâ³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne. die unserem nationalen Cha­rak­ter ent­ spricht — Respekt vor Arbeit. Wis­sen und Schöp­fer­tum. несуть емблеми. Was können sie über die archietektorieschen Gebäude Lwiws sagen? 3. залишати in Staunen versetzen te. Wörter und Wendungen das Kleinod — коштовність der Schoß — лоно vermöchen (te. es wurde ein großan­ gelegtes Pro­gramm von Maßnahmen zur Er­hal­tung der Denkmä­ler der Geschichte und Kul­tur festgelegt. die in das zweite Jahrtausend treten. Die Gebietsfläche beträgt 21 800 km . um die Eigenart der Stadt zu bewahren? 4. увагу до друзів та гостей. Область знаходиться на заході Укра­ ї­ни. вірність Батьківщині. леви Львова. що ві­до­ бра­жа­ють наш національний харак­ тер — пошану до роботи. Переступаючи поріг другого ти­ся­ чо­літ­тя. Achtung ge­gen­über Freun­den und Gästen. Місто Львів гостинно від­кри­ває свої двері. знань та тво­р­чо­с­ті. a) — зберігати. Die meisten Lwiwer Löwen. Treue zum Hei­ mat­land. t) — могти. керівники міста на­кре­с­ли­ ли ве­ли­ку про­гра­му. Вона межує з Польщею. werden auf ihren Wappen die Symbolik führen. Deshalb lädt Sie Lwiw auch so herzlich ein — dieses Kleinod der Architektur. ist der historische Kern der Stadt unter Denkmalschutz gestellt wor­den. Es grenzt an Polen. t — дивувати das Wohlergehen — благополучччя der Fremdkörper — сторонній предмет erlesen — кращий. .Gebiete und Städte der Ukraine l 120 Damit dieser Reichtum mit der Zeit nicht verloren geht. Wie ist das Kulturleben in Lwiw? 2. die­se Museumsstadt. Щоб захистити багату ар­хі­те­к­ту­р­ну спадщину від руйнування під впли­ вом часу. 2 Площа області складає 21 800 км2. бути спроможним beibehalten (ie.

калійні добрива. Kalidüngemittel. Дністра та Західного Бугу (Би­с­т­ри­ця. Стрий.5 % населення — українці. 471 м).5 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner. . калійна та кам’яна сіль. Die Flüsse des Gebiets gehören zu den Becken der Prypjat. Das Gebietszentrum ist die Stadt Lwiw. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. Im nördlichen Teil liegt die Werchnjo­ bus­ka Niederung. die Switscha. Stein­koh­ le. Свіча. Рельєф області різноманітний. Область лежить у зоні лісостепу та Українських Карпат. In den Bergen ist das Klima rau. Вона постачає країні автобуси. на яких розташовані курорти Моршин та Трускавець. Papier. Es liefert dem Land Busse. Zucker. будівельні матеріали. м’ясо. папір. im Winter ist oft Tauwetter. 471 m) und den südlichen Teil — die am Dnister gelegene Ver­tie­ fung und Karpatenvorland mit Ukrai­ni­ schen Kar­pa­ten. Kohle. Є багато джерел мінеральних вод. До найважливіших корисних копалин належать нафта та природний газ. Клімат помірно континентальний — літо тепле та вологе. Kali– und Steinsalz. те­ле­ві­зо­ ри. У горах клімат суворий. der Stryj. це­ мент. des Dnister und des westlichen Buh (der Bystryzja. на­ф­ту. 89. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. цукор. чо­ло­вік. Es gibt viele Mineral­wasserquellen. У північній частині — Верхньобузька низовина. Кількість населення 2728 тис. Erdöl. Fernseher.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 121 Die Bevölkerungszahl ist 2 728 000 Men­schen. Fleisch. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren hier Erdöl und Erdgas. узимку часто від­ли­ги. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone und in der Zone der Ukrai­nischen Karpaten.). Baustoffe. зе­р­но. Обласний центр — місто Львів. Стир та інші). Getreide. a. an denen Kurorte Morschyn und Trus­ka­ wez liegen. Es gibt auch kleine Staubecken und Seen. Є також маленькі водосховища та озе­ра. Möbel. меблі. кам’яне вугілля. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. а південну — При­дні­ стров­сь­ка западина та передгір’я Ка­р­ пат з Українськими Карпатами. вугілля. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Sommer ist warm und feucht. der Styr u. den zentralen Teil bildet die Podilska Anhöhe (der Berg Kamu­la. центральну частину утво­ рює Подільська височина (з горою Ка­му­ла. Область поділяється на 20 районів та 42 міста. Zement. Річки області належать до басейнів Прип’яті. Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit 42 Städten. 89.

-n — велике водосховище die Baustoffe — будівельні матеріали rauhes Klima — суворий клімат die Düngemittel — добрива die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість Fragen zum Text Wo liegt Lwiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Was liefert dem Lande dieses Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Mykolajiw  Ìèêîëà¿â Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine. Kono­walez u. Миколаїв розташований на півдні Укра­ї­ни. der Schaus­pieler A. der Stausee. 5. Маковей. яч­ мінь. засновник ор­ га­ні­за­ції укра­ї­н­сь­ких націоналістів Е. Werbyzky und F. Makowej.Gebiete und Städte der Ukraine l 122 Hier sind Maschinenbau. Тут вирощують озиму пшеницю. Angebaut werden hier Winterweizen. спі­ва­ ки Менжинський та І. chemische In­ du­strie. ак­тор А. Zuckerrüben. Коновалець та інші. Труш. Мишута. Франко. художник Ш. поети М. In der Landwirtschaft dominiert die Vieh­zucht. Gerste. Menshynsky und I. цукрові буряки. Шашкевич. хі­ мі­ч­на промисловість. У Львівській області народилося ба­га­ то відомих людей: гетьман Са­гай­да­ч­ ний. 2. У сільському господарстві переважає тваринництво. Вербицький та Ф. композитори М. 3. І. O. Von großer Bedeutung sind hier Leicht– und Lebensmittelindustrie. Wörter und Wendungen die Fläche. die Dich­ter M. виробництво до­б­рив та фарб. Бучма. . Im Lwiwer Gebiet wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: Hetman Sahajda­tschny. der Gründer der Or­gani­ sation ukrainischer Nationalisten J. Trusch. a. 4. der Maler I. die Sänger M. Düngemittel– und Farbenin­ dustrie entwickelt. Schaschkewytsch. Тут розвинені машинобудування. Butschma. Колесса. Kolessa. wo der Südliche Buh und sein Nebenfluss Ingul zusammen­fließen. -n — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Vertiefung (-en) — западина das Staubecken — водосховище 1. на лимані Чорного моря. Franko. О. де зливаються Південний Буг і його при­ то­ка Інгул. Myschuta. die Kompo­nisten M. Велике значення мають легка та ха­р­ чо­ва промисловості. I. am Liman des Schwarzen Meers.

. Кількість населення становить 507. російський дра­ма­ти­ ч­ний театр. Верещагіна. О. Die Toren der zahlreichen Museen der Stadt sind für die Besucher weit ge­öff­ net. може за своїм смаком відвідати один із його театрів. З фортеці утворилося місто. Загальна площа міста 121 км2. Ф. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить алея знаменитих адміралів і мо­ре­пла­в­ців. Ф. Die entscheidende Rolle in der In­du­ strie­pro­duk­ti­on gehört den zahlrei­ chen Be­trie­ben und Werken der Stadt. ляльковий і фі­ла­р­мо­нія. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört die Allee der weltberühmten Admiralen und Seefahrer. Місто розділене на 4 райони. das Kunstmuseum. Wer sich für Theater begeistert. В. жителів. W. Ф. С. Kornilow. Серед навчальних закладів слід назвати­ пе­да­го­гі­ч­ний інститут. численні техні­куми та об­се­р­ва­то­рію. S. Uschakow. В. wo die Gemälde des berühmten Malers W. художній музей. Двері багатьох музеїв міста широко відкриті для відвідувачів.9 тис. die Hochschule für Schiffbau. mehrere Fach­schu­len und die Sternwarte. kann nach seinem Geschmack eines seiner Theater besuchen. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 507 900 Einwohner. Das sind Skulpturen von P. Belins­­ hausen und vielen anderen. сіль­сь­ко­го го­с­по­дар­с­т­ва. Бе­лінс­гаузена та багатьох ін­ших. Спочатку це була фортеця для за­хи­с­ ту південних кордонів Росії. коли тут у 1788 ро­ці було побудовано су­д­но­ верф. Це театр комедії. Es war zuerst eine Festung zum Schutz der südlichen Grenzen von Russland. де екс­по­ну­ють­ся картини відомого ху­ дожника В. F. W. als 1788 hier die Schiffwerft gebaut wurde. die Hoch­ schu­le für Landwirtschaft. Визначними є історичний музей (крає­зна­в­чий). Hier sind das Theater für Lustspiele. кораблебудування. Корнілова. Die Stadt ist in vier Stadtbezirke geteilt. Нахімова. Sehenswert sind das landeskundliche Museum. ін­сти­ ту­ти куль­ту­ри. F. Nachimow. Die Stadt wurde während des rus­ sisch–türkischen Krieges gegründet. F. das russische Dramentheater. die Hochschule für Kultur. Хто захоплюється театром. We­re­s­chtschagin ausgestellt sind. F. Ф. das Ma­ rio­net­ten­thea­ter und die Philharmonie. Це скульптури П. Aus der Festung entwickelte sich die Stadt. Unter den Bildungseinrichtungen sind folgende zu nennen: die Pädagogische Hochschule. Вирішальна роль у промисловому ви­ро­б­ни­ц­т­ві належить численним під­ при­єм­с­т­вам і заводам міста. Уша­­кова.  O.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 123 Die Gesamtfläche der Stadt ist 121 km2. Місто було засноване під час ро­ сій­сь­ко-турецької війни.

вісім парків. Великою популярністю користується косметика та парфумерія комбінату «Червоні вітрила». Тут є зоопарк. Тут є морський і річковий порти. Militärschiffen. -e — танкер das Frachtschiff. See– und Flussschiffen. ei­ nen Naturschutzpark “Dubky” und vie­ le Grün­an­la­gen. Die Fluglinien und Autobahnen ver­bin­ den die Stadt mit fast allen großen Städ­ten der Ukraine und benachbar­ ten Staa­ten. Fracht–. 4. Mykolajiw ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt. o) — зливатися die Schiffswerft — судноверф sich begeistern für (Akk. . von Ausrüstung für die Nahrungsmittelindustrie. Großer Beliebtheit erfreuen sich Kos­ me­tik und Parfümerie des Kombinats “Tscher­wo­ni witryla”. Hier gibt es einen Zoo. Повітряні лінії та автостради зв’я­зу­ ють місто майже з усіма великими мі­ с­та­ми та сусідніми державами. Високорозвинене виробництво та­н­ке­ рів. das Tankschiff. Hier sind ein Seehafen und ein Bin­nen­ ha­fen. Mykolajiw gilt als eine grüne Stadt.) — захоплюватися das Lustspiel = die Komödie 1. Миколаїв — це великий вузловий пункт. Миколаїв вважається зеленим мі­с­ том. за­по­ві­д­ ник «Дубки» та багато зелених на­са­ джень. 5. -e — вантажне судно die Ausrüstung — обладнання der Binnenhafen — річковий порт Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Weswegen wurde die Festung gebaut? Was kann man hier besichtigen? Was wird in der Stadt hergestellt? Möchten Sie diese Stadt besuchen? Warum?  Das Mykolajiwer Gebiet  Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Süden der Ukraine im unteren Stromgebiet des Südlichen Bug.Gebiete und Städte der Ukraine l 124 Hochentwickelt ist die Herstellung von Tank–. морських та річкових суден і дорожніх машин. Область розташована на півдні Укра­ї­ ни в басейні ріки Південний Буг. acht Parks. Wörter und Wendungen zusammenfließen (o. 3. 2. вантажних. von Straßen­ bau­ma­schi­nen.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 125 Die Fläche beträgt 24 600 km2. Найгустіше заселені райони в до­ли­ні Пі­в­ден­но­го Бугу. су­хо­ва­н­та­ ж­ні та річкові судна. Melonen– und Weintraubenanbau. Зима м’яка. Trockenfrachter und Flussschiffe pro­ duziert. населення 1.3 млн чол. Den führenden Platz nimmt in der Land­wirt­schaft die Vieh­wirtschaft ein. Alle Verkehrsmittel sind hier vorhanden. Das Gebiet liegt in der Steppenzone. In Mykolajiw sind drei Schiffbauwerke. баш­ танних культур і винограду. У Миколаєві розташовані три су­д­но­ бу­ді­в­них заводи. Її площа 24. die Lebensmittelindustrie. Im Sommer ist es heiß. hat 9 Städte. Широко відоме парфумерно-ко­с­ме­ти­ ч­не підприємство «Червоні ві­т­ри­ла». Обласний центр — місто Миколаїв. Die führenden Industriezweige sind der Maschinenbau (Schiffbau). die Pro­ duk­ti­on von Baustoffen.6 тис. In Perwomaisk werden auch Die­sel­mo­ to­re und Hydroapparatur erzeugt. Der Winter ist mild und schneearm. часто дмуть суховії. wo etwa 1. Область лежить у степовій зоні. Основними галузями економіки є ма­ши­но­бу­ду­ван­ня (суднобуду­ вання). про­ми­с­ло­вість будівельних ма­те­рі­а­лів. Кольорова металургія представлена Миколаївським глиноземним за­во­ дом. Besonders dicht sind die Bezirke im Tal des Flusses Südlicher Buh be­ wohnt. Улітку жарко. км2. В області розвинені всі види транс­ порту.3 Millionen Menschen leben. Das Gebiet besteht aus 19 Bezirken. die Leichtindustrie. соняшнику. Weit bekannt ist der Myko­lajiwer Parfümbetrieb “Tscherwoni witryla”. Dort werden Tankschiffe. . має 9 міст. Клімат помірно континентальний. а також ви­ро­щу­ван­ня зерна. Die Buntmetallindustrie wird durch das Myko­lajiwer Tonerdewerk vertre­ ten. малосніжна. Південний Буг впадає зі своїми при­ то­ка­ми в Чо­р­не море. Der Südliche Buh mit seinen Ne­ben­ flüs­sen mündet in das Schwarze Meer. oft weht der Trockenwind. Область поділяється на 19 районів. die Korn–. Das Gebietszentrum ist die Stadt My­ko­ la­jiw. У Первомайську випускають дизельні двигуни та гідроапаратуру. Вони випускають та­н­ке­ри. Sonnen­blumen–. легка і харчова. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Провідне місце в сільському го­с­по­ дар­с­т­ві займає тваринництво.

М. Sadowska. Одеса — це найбільший морський порт України на Чорному морі. An den 14 Hochschulen von Odessa stu­die­ren Tausende Studenten aus vie­ len Städten der Ukraine. Садов­ська. У чотирнадцяти вузах Одеси на­вча­ ють­ся тисячі студентів з багатьох міст України. Sie gehört der Einwohner­zahl nach zu den 6 größten Städten der Ukraine. . M.2 млн чоловік. композитор та історик М. Arkas. Odessa ist ein großes Kulturzentrum der Ukraine. Er verbindet die Ukraine mit vielen Län­dern der Welt. За кількістю жителів вона належить до шести найбільших міст України.Gebiete und Städte der Ukraine l 126 Mit Mykolajiwer Gebiet sind die Na­ men der bekannten Künstler. Welche Merkmale hat das Klima? 3. На Миколаївщині народилися ви­да­ т­ні діячі культури — брати Тобіле­ вичі. des Dich­ters und Ar­chäo­lo­gen B. Menschen leben. -e — басейн річки der Trockenwind — суховій der Baustoff. des Flotten­führers S. -e — будівельний матеріал der Trockenfrachter — суховантаж das Tonerdewerk — глиноземный завод vorhanden sein — бути в наявності Fragen zum Text 1.2 Mil. поет та археолог Б. Wie groß ist das Mykolajewer Gebiet? 2. Was kann man über die besonders entwickelten Industriezweige sagen? 4. Nennen Sie die bekannten Betriebe. Він зв’язує Україну з багатьма кра­ї­на­ ми світу. Wörter und Wendungen das Stromgebiet. 5. Аркас. Ма­каров. des Kom­po­ni­sten und Historiker M. оскі­ль­ки тут проживають понад 1. Makarow. командувач флоту С. Одесу було засновано в 1794 році. wie Brüder To­bi­le­wytsch. Мозо­ левський. Mosolewsky ver­bun­den. Wessen Namen sind mit Mykolajewer Gebiet verbunden?  Odessa  Îäåñà Odessa ist der größte Seehafen der Ukrai­ne am Schwarzen Meer. weil hier mehr als 1. Die Stadt Odessa wurde 1794 ge­grün­ det. Одеса — це великий культурний центр України.

eine Phil­har­mo­ nie. Не менш відомі й Потьомкінські схо­ ди. alte in verschiedene Far­ ben gestrichene Gebäude schmücken das Zentrum der Stadt und geben ihm ein besonderes Gepräge.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 127 Hier gibt es 6 Theater. die zum Seehafen führt. хімічні та фармацев­ тичні заводи. філармонія. Своєрідні старі будівлі. багато музеїв і кіностудія. На жаль. Багато жителів і гостей міста від­ві­ ду­ють театр і отримують при цьому ве­ли­ке задоволення. mehrere Museen und ein Filmstudio. Eine führende Rolle im Kulturleben der Stadt gehört dem Staatlichen Aka­de­mi­ schen Theater für Oper und Ballett. Фельнера та Г. Gerade dieses Theater hat O. машинобудівні. Мабуть. Felner und H. Nicht weniger bekannt ist die Pot­jom­ kin­trep­pe. Одеса сьогодні — це велике про­ми­с­ ло­ве місто. пофарбовані в різні кольори. Helmer im Jahre 1887 er­rich­tet. Hier gibt es Schiffbau– und Maschinen­ baubetriebe. Його історія розпочалась у 1809 році. цирк. він згорів у 1873 році. Pu­­ schkin in seinem Roman “Eu­gen One­ gin” ver­ewigt. А нова чудова будівля театру була збудована в 1887 році за проектом ві­до­мих австрійських архітекторів Ф. Провідна роль у культурному житті міста належить Державному ака­де­мі­ч­ но­му театру опери та балету. Odessa von heute ist eine große In­du­ strie­stadt. Das ist die schönste Straße der Stadt. An einer hervorragender Stelle erhebt sich das Denkmal dem ersten Gou­ver­ neur von Odessa Dük Richeliet. немає в Україні людини. нафтопереробні. С. На видному місці підноситься па­м’я­ т­ник першому губернаторові Одеси Дюку Ришельє. Це найкрасивіша вулиця міста. Seine Geschichte begann im Jahre 1809. Das neue prachtvolle Gebäude des Thea­ters wurde nach dem Projekt der bekannten österreichischen Ar­chi­tek­ ten F. яка не чула назву вулиці Дерибасівська. Тут шість театрів. Eigenartige. Гельмера. Es gibt wohl keinen Menschen in der Ukraine. бу­ді­в­ля якого по праву вважається одним з найкрасивіших театрів світу. des­ sen Gebäude mit Recht als eines der schönsten Theater der Welt gilt. Пуш­кін у своєму романі «Євгеній Онєгін». 1873 ist es aber verbrannt. S. chemische und pharmazeutische Wer­ke. . які ведуть до морського порту. Viele Einwohner und Gäste der Stadt besuchen das Theater und bekommen dabei ein großes Vergnügen. Саме цей театр увічнив О. прикрашають центр та надають йому особливого вигляду. einen Zirkus. der den Namen De­rey­bas­siws­ ka­straße nicht gehört hat. Тут є суднобудівні. Erdölverarbeitungsbetriebe.

калійної солі. Es gibt geringe Vorkommen von Braun­ koh­le. prachtvoll — чудовий das Vergnügen — задоволення das Erholungsheim. Es vereinigt 26 Bezirke. Der Sommer ist heiß und trocken. будівельних ма­те­рі­а­лів. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го моря. Das Gebiet hat die Fläche 33 300 km2. Зима м’яка. золота. малосніжна. u) — зв’язувати ein besonderes Gepräge geben — надавати особливого вигляду der Gouverneur — губернатор verewigen (te. Das Gebiet ist an Bodenschätzen arm. Оскільки місто знаходиться на Чо­р­ но­му морі. Область розташована на південному заході України. Wörter und Wendungen der Seehafen — морський порт verbinden (a. -e — нафтопереробний завод Fragen zum Text Wo liegt Odessa? Wann wurde Odessa gegründet? Wie groß ist die Stadt der Einwohnerzahl nach? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt können Sie nennen? Welche Straße der Stadt ist besonders bekannt?  Das Gebiet Odessa  Îäåñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. Площа 33 300 км2. hat 18 Städte.Gebiete und Städte der Ukraine l 128 Da die Stadt an der Schwarzmeerküste liegt. тут є багато санаторіїв і будин­ків відпочинку. населення бли­зь­ко 2. t) — увічнити verbrennen (o. Kalisalz. gibt es hier zahlreiche Sanatorien und Erholungsheime. a) — згоряти 1. Das Gebietszentrum ist Odessa. 3. Є невеликі поклади бурого вугілля. Область бідна на корисні копалини. Поділяється на 26 районів.5 млн чол. -e — будинок відпочинку der Erdölverarbeitungs­ betrieb. Baustoffen und Gold. auf dem etwa 2. Im Süden wird es durch das Schwarze Meer umspült.5 Millionen Menschen woh­nen. Der Winter ist mild und schneearm. 2. Клімат помірно континентальний. 5. 4. Літо жарке й сухе. має 18 міст. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Обласний центр — місто Одеса. .

des Kosmonauten G. Ізмаїл. Il­lit­ schiwsk — Poti (Georgien). Weintraubenindustrie ein. Dan­ke­ wytsch. Міжнародні паромні переправи: Іл­лі­чівськ — Варна (Болгарія). агро­промислова та курортна. Odessa ist die Heimat des Malers K. der Südliche Buh mit den Ne­ben­flüs­sen Sawranka und Kodyma. Ізмаїлі. In Odessa. Головні ріки: Дунай. Одне з перших місць посідають ха­р­ чо­ва промисловість. die Prahmfähre — паромна переправа Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet? Wie groß ist das Gebiet? Was kann man über das Klima sagen? Welche Industriezweige sind für das Gebiet bedeutend? Welche Häfen des Gebiets kennen Sie? . Морські порти: Одеса. Fett–. виноробна. Öl–. Іл­лі­ чівськ — Поті (Грузія). Die Grundlage der Wirtschaft bilden das Hafenindustriegebiet. Одеса — Ки­ ши­нів (Молдова). Dobro­ wolsky. Дань­ кевича. Die internationalen Prahmfähre sind Illit­schiwsk — Warna (Bulgarien). Die Hauptautobahnen sind Odessa — Mykolajiw. рибна. композитора К. Il­lit­schiwsk. олійно-жирова. 3. Іллічівськ. Костанді. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzone. консервна. 2. Milch–. бо­ро­ ш­но­ме­ль­на. 5. Дністер з при­то­ кою Кучурган. 4. der Dnister mit dem Nebenfluss Kut­ schur­gan. Wörter und Wendungen das Vorkommen — поклади das Schiffsreparaturwerk — судноремонтный завод 1.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 129 Die größten Flüsse sind die Donau. В Одесі є два аеропорти. aber es gibt sehr wenige Wälder. Kilija. Odessa hat zwei Flughäfen. Die Seehäfen sind Odessa. Основу господарського комплексу ста­но­в­лять портово-промислова га­ лузь. м’ясна. Mehl–. die Land­wirt­ schaft und das Kurortgebiet. Odessa — Ismail. Odessa — Kyschyniw (Moldowa). Доброволь­ ського. молочна. Одеса — Ізмаїл. Одеса — батьківщина художника К. Головні автомагістралі: Одеса — Ми­ ко­ла­їв. космонавта Г. des Komponisten K. Південний Буг з при­то­ ка­ми Савранка та Кодима. Fisch–. але лісів дуже мало. Кілія. Einen der wichtigsten Plätze nimmt die Lebensmittelindustrie: Konserven–. Ismail. Ismail und Illitschiwsk ar­bei­ ten die Schiffsreparaturwerke. Fleisch–. Рені. Reni. Іллічівську працюють судноремонтні заводи. Kostandi. В Одесі. Область лежить у лісостеповій та степовій зонах.

складає 7 700 км2. . Вперше Полтава згадується в 1174 р. Zu den ältesten Baudenkmälern ge­hö­ ren die Bauten des Klosters und der Kreuzeserhöhungskirche (17—18 Jh. Zum ersten Mal wurde Poltawa 1174 in der Chronik des Ipatijiwsky Klosters un­ ter dem Namen Ltawa. die Hei­land– Kirche (Anfang des 18. Полтава є місцем. філармонія. Про це нагадують її мовчазні сві­д­ ки — численні будівлі та ар­хі­те­к­ту­р­ні па­м’я­т­ки. На честь перемоги над шведами під проводом Петра Першого було зве­де­ но Колону перемоги. Полтава розташована на березі річки Ворскла.). під на­ звою Пол­та­ва. де розташовані ба­ га­то науково-дослідних та проектних інститутів. Eine Reihe von Theatern (das Dramen­ theater.). ансамбль Крутої площі. Die Stadt ist in drei Stadtbezirke geteilt. Daran erinnern ihre stummen Au­gen­ zeu­gen — zahlreiche historische Bauten und Baudenkmäler. das Ge­bäu­de des Institutes für adlige Frau­en (1828—1832). У цих навчальних закладах ство­ рюються спри­я­т­ли­ві умови для сту­ дентів. яку займає місто. seit dem Jah­re 1430 unter dem Namen Poltawa er­ wähnt. У Полтаві є низка театрів (театр дра­ ми. das Marionettentheater. До найдавніших пам’яток архітекту­ ри належать будівлі монастиря та Хре­стоздвиженської церкви (17— 18 ст. das En­sem­ ble des Kruta–Platzes.). zählt 7 700 km2. die Phil­har­mo­nie gibt es in Poltawa. die die Stadt umfasst. Im Jahre 1641 bekam Poltawa den Sta­ tus der Stadt. Площа. притоці Дніпра. des Nebenflusses des Dnipro. дзвіниця Успенської церкви (1774—1809 рр. Jh.). у лі­топису Іпатіївського мо­на­с­ти­ря під назвою Лтава. церква Спаса (по­ чаток 18 ст.). з 1430 р. Die Fläche. Sehr reich ist die Geschichte der Stadt. Історія міста дуже багата. У 1641 році Полтава отримала статус міста.130 Gebiete und Städte der Ukraine l  Poltawa  Ïîëòàâà Poltawa liegt am Ufer des Flusses Wor­ skla. Місто розділене на 3 райони. der fünf Hoch­ schu­len und acht höheren Fachschulen. Zu Ehren des Sieges über den Schwe­ den unter der Leitung von Peter des Er­sten wurde die Siegessäule errichtet. п’ять вузів та вісім техні­ кумів.). der Gloc­ken­turm der Maria–Him­mel­fahrt– Kathedrale (1774—1809). An diesen Ausbildungsstätten werden güngstige Bedingungen für die Stu­den­ ten geschaffen. бу­ді­в­ля інституту шляхетних дівчат (1828—1832 рр. Poltawa ist auch ein Standort der wis­sen­ schaft­li­chen Forschungs– und Projektierungsinstitute. ляльковий театр).

4. Zuc­ker ein. му­ зей Ко­т­ля­рев­сь­ко­го. Die Gesamtfläche der Grünanlagen und Parks beträgt 934 Hektar. Жителів міста та їхніх гостей при­ваб­ лю­ють численні музеї: історичний (крає­зна­в­чий). das den Namen von P. das Kunstmuseum. 5. Myrny trägt. Загальна площа зелених насаджень і парків становить 934 га. Nahrungsmittel– und Leicht­in­du­strie. das Literatur­ museum. Einen wichtigen Platz nimmt Poltawa mit seinen 317 000 Ein­wohnern in der Pro­duk­ti­on von Glühbirnen. die Glühbirne — електролампа der Inlandflug (-flüge) — внутрішній політ (країною) der Heiland — Спаситель Fragen zum Text Wann wurde Poltawa zum ersten Mal erwähnt? Wodurch wurde Poltawa bekannt? Was ist in Poltawa besonders reizend? Welche Erzeugnisse Poltawer Betriebe möchten Sie besorgen? Womit kann man nach Poltawa fahren? . das Ko­ro­len­ko–Museum. му­зей «Пояс Пол­та­в­сь­кої битви» та ба­га­то інших. Мирного. одягу. що зв’я­зує місто з багатьма містами Укра­ ї­ни та Росії. Poltawa gehört zu der wirtschaftlichen Ostregion. який служить для внутрішніх польотів країною. Є також аеропорт. Полтава — залізничний вузол. viele Grün­an­la­gen und Parks schmücken die Stadt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 131 Eine Attraktivität für die Bürger der Stadt und deren Gäste sind zahlreiche Mu­se­en: das historische Stadtmuseum. Полтава з її 317 тисячами жителів по­сі­дає важливе місце у виробництві електроламп. художній. 3. його при­ кра­ша­ють багато скверів і парків. Wörter und Wendungen der Augenzeuge. der die Stadt mit vielen Städten der Ukrai­ne und Russlands verbindet. 2. цукру. das Mu­se­ um “Das Poltawer Schlachtfeld” und viele andere. Es gibt auch einen Flughafen. -n — свідок die Siegessäule — Колона перемоги die Maria-HimmelfahrtKathedrale — Успенський собор 1. лі­те­ра­ту­р­ ний. Полтава належить до східного еко­но­ мі­ч­но­го регіону. Полтава — зелене місто. Poltawa ist eine grüne Stadt. Konfektion. що носить ім’я П. Möbel. der für Inlandflüge bestimmt. меблів. харчової та легкої про­ми­с­ло­во­с­ ті. обладнання для хі­мі­ч­ ної. das Kotljarewsky–Mu­se­ um. Poltawa ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Ausstat­ tungen für chemische. му­зей Королен­ ка.

нафта. Сулою. Das Gebietszentrum ist Poltawa. гли­ на. Зима помірно холодна. сир). Werkzeug­maschinen. залізна руда. Leicht– und Leb­ens­mittelin­dus­trie (Kre­ment­s­chuk). На Полтавщині виробляють тканини. im Som­mer ist es warm. Полтавська область дає країні гру­зо­ ві автомобілі (Кременчук). легкої та харчової про­ми­с­ло­во­с­ті (Кре­мен­чук). пісок. км2. Mineralwasserquellen (Myrgorod. борошно. Möbel. торф. як газ. швейні вироби. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1 693 100. це особливо сприяє розвиткові сільського госпо­ дарства (цу­к­ро­вий буряк. Näherzeugnisse. Fleisch. Клімат помірно континентальний. кераміку. джерела мінеральних лікувальних вод (Миргород. Das Poltawer Gebiet liegt in der Dni­ pro­tief­ebe­ne. Öl. літо тепле. Пслом. Granit. Оскільки 70 % території займають чор­ноземні ґрунти. ве­р­с­та­ти. граніт. Im Poltawer Gebiet werden Stoffe. Da 70 % der Fläche die Schwarzerdeböden besitzen. Betriebsanlagen für Chemie–.132 Gebiete und Städte der Ukraine l  Das Poltawer Gebiet  Ïîëòàâñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum des lin­ ken Ufers des Dnipro. Keramik. Porzellan. Die Fläche ist 28 800 km2. електро­ лам­пи (Полтава). меблі. Обласний центр — місто Полтава. Käse) herge­ stellt. Lebensmittel (But­ter.8 тис. Das Poltawer Gebiet gibt dem Land Last­wa­gen (Krementschuk) elektrische Glüh­birnen (Poltawa). Erd­öl. Eisenerz. ха­р­ чо­ві продукти (масло. про­ми­с­ло­ве устаткування для хі­мі­ч­ ної. Територія області займає При­дні­п­ров­ сь­ку низовину. Im Winter ist es gemäßigt kalt. technisches Glas. Nowi Sanshary). Нові Сан­жа­ри). Область розташована в центральній частині Лівобережної України. Fleisch–Milch­pro­duk­ti­on und Getreidewirtschaft). Wagen.1 тис. Mehl. зернове господарство). Sand. Поділяється на 25 районів. олію. die Sula. wo die folgenden Bo­den­ schät­ze von hoher Bedeutung sind: Gas. . де найважливіше зна­ чен­ня мають такі корисні копалини. Площа 28. вагони. Ton. Das Klima ist gemäßigt kontinental. має 12 міст. Torf. ist die Entwicklung der Landwirtschaft be­ sonders günstig (Zuc­ker­rü­ben–. По території Полтавської області про­ ті­кає Дніпро зі своїми притоками Во­ р­с­к­лою. м’ясо. населення 1693. чол. der Psel. м’ясна про­ ми­с­ло­вість. Das Gebiet wird in 25 Bezirke geteilt und hat 12 Städte. Durch das Territorium des Poltawer Ge­ biets fließt der Dnipro mit seinen Ne­ben­ flüs­sen: die Worskla.

 Чурай. Тесленко. поети Л. O. I. Розвинені всі види транспорту. 2. Soschtschenko. M. Гребінка. die Schriftsteller: Je. Die Stadt hat heute die Fläche über 44 000 Hektar und fast ein Drittel (1570 Hekt­ar) da­von nehmen Parks und Grün­an­la­gen ein. але переважає все ж таки залізничний. П. herstellen (te. . на річці Усті. Місто сьогодні займає площу понад 44 000 га та майже третину з них (1570 га) займають парки та сквери. die Dichterin M. Myrny. O. Місто розташоване на північному за­хо­ді України. Die Einwohnerzahl beträgt ca. І. P. Ptschilka. O. О. Глібов. В. Lyssenko. Симоненко. Зощенко. der Bahntransport ist aber über­ wie­gend. Bilasch. 233 000 Menschen. Гоголь. Auf Poltawer Boden wurden die be­ kann­ten Menschen geboren: der Philosoph H. Лисенко. t) — виготовляти der Bahntransport — перевезення залізницею überwiegend — переважаючий Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Poltawer Gebiets? Welche Bodenschätze gewinnt man im Gebiet? Warum ist die Entwicklung der Landwirtschaft besonders günstig? Welche Erzeugnisse gibt das Poltawer Gebiet der Ukraine? Was können Sie über die Messen in Sorotschinzi erzählen?  Riwne  гâíå Die Stadt liegt im Nordwesten der Ukrai­ne. Sagrebelny. ком­по­зи­то­ри М. am Fluss Ustj. Teslenko. Heorgy und Platon Majboroda. Hlibow. Георгій та Пла­ тон Майбороди. О. Gogol. P. Skoworoda. Мирний. П. О. 5. поетеса М. притоці Го­ри­ні. Weitbekannt sind die in Sorotschynzi jähr­lich veranstalteten traditionellen Messen. Symonenko. На Полтавщині народилися видатні діячі: філософ Г. Hontschar. письменники Є. die Dichter: L. A. Широко відомий традиційний що­рі­ч­ ний Сорочинський ярмарок. 4. Котляревський. Сковорода. А. Пчілка. -n — верстат die Betriebsanlage — устаткування 1. М. Wörter und Wendungen günstig — сприятливий die Werkzeugmaschine. Kotljarewsky.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 133 Alle Verkehrsmittel sind hier entwic­ kelt. Grebinka. 3. Білаш. M. Кількість жителів становить близько 233 000 чол. W. Tschuraj. Гон­чар. М. dem Nebenfluss der Horyn. die Komponisten: M. Загребельний.

wo 1866–1871 W. За своєю економікою Рівне належить до західного регіону Ук­ раїни. швейна та харчова промисло­ вості. хі­мі­ч­на. З 1791 р.). Handelsausstattungen. Hier sind das Dramentheater. das lan­des­kund­li­che Museum. das Gebäude des Gymnasiums (1839).: Ус­ пен­сь­ка церква та дзвіниця (1756 р. історичний музей мі­с­та. der Verfasser der Novellen und Kurz­ge­ schich­ten lernte. Riwne leistet seinen Beitrag zur in­du­ stri­el­len Entwicklung der Ukraine. Уперше згадується в документах у 1283 р. зап­ча­с­ ти­ни для тракторів. Ко­ роленко. Korolenko. Установки високої напруги. Chemie–. Er­satz­tei­ le für Traktoren. Sehr bekannt sind in Riwne solche Be­ trie­be wie die Produktionsvereinigung “Asot” und das Leinkombinat. Про історію міста свідчать численні пам’ятки архітектури 18—19 ст. має статус міста. Nach seiner Wirtschaft gehört Riwne zur Westregion der Ukraine. Цей регіон має пропорціонально роз­ ви­не­ну економічну структуру. у якій в 1866—1871 рр. обладнання для тор­гівлі користуються попитом в Ук­ раїні та за кордоном. коротких оповідань. der noch im 18. Viel besucht sind die Museen und Thea­ter der Stadt. Тут розвинені машинобудування. як виробниче об’єднання «Азот» і льо­но­ ко­м­бі­нат. музей бойової слави та багато інших культурних закладів. . філармонія. ав­тор по­ві­с­тей. Jahr­hun­derts: die Maria–Him­mel­ fahrt–Kirche und der Glockenturm (1756). бу­ді­в­ля гімназії (1839). Schewtschenko– Park.134 Gebiete und Städte der Ukraine l Zum ersten Mal wird es in den Ur­kun­ den im Jahre 1283 erwähnt. який було закладено ще у 18 столітті. Рівне робить свій внесок в індуст­ ріальний розвиток України. Zuerst war Riwne die Bezirksstadt des Wolyner Gouvernements. В музеях і театрах міста багато від­ві­ ду­ва­чів. Attraktiv ist der T. Ab 1791 hat es den Status der Stadt. Шевченка. ляльковий те­а­ т­ри. Konfektions– und Nah­rungs­mit­tel­in­du­ strie entwickelt. Von der Geschichte der Stadt zeugen zahlreiche Baudenkmäler des 18. Відомі такі підприємства Рівного. Привертає увагу парк Т. Jahrhundert an­ gelegt wurde. Спочатку Рівне було повітовим мі­с­ том Волинської губернії. Hier sind Maschinenbau.— 19. навчався В. Diese Region hat eine proportional ent­wic­kel­te Wirtschaftsstruktur. Gefragt in der Ukraine und im Ausland sind Hochspannungsanlagen. die Philarmonie. das Museum des Militärruhmes und viele andere Kul­tur­ein­rich­tun­gen. Тут є драматичний. das Ma­rio­net­ten­thea­ter.

має 10 міст. Eine besondere Rolle spielen hier un­ ter den Bodenschätzen Torf. Значними центрами освіти є вузи: пе­да­го­гі­ч­ний. Тут є один залізничний вокзал. Der größte Fluss ist die Prypjat. -n — документ anlegen (te. Im Gebiet wohnen 1. 3. крей­да. пісок). В області багато річок і озер. Sand). Im Gebiet sind viele Flüsse und Seen. культури. t) — закладати (парк. . zwei Autobahnhöfe und einen Flughafen. seine Fläche ist 20 000 km2. Hoch­schu­le für Kultur. З корисних копалин найважливіше значення мають торф. Клімат помірно континентальний. 4. Der Norden des Gebiets bildet die Gren­ze der Ukraine mit Weißrussland.. глина. сад) die Hochspannungsanlage (-n) — установка високої напруги 1. Найбільша річка — Прип’ять. -e — запасна частина die Handelsausstattung — обладнання для торгівлі Fragen zum Text Erzählen Sie kurz über die Geschichte der Stadt! Was ist hier für die Touristen attraktiv? Was produziert die Industrie der Stadt? Schwärmen Sie sich für Theater? An welcher Poltawer Hochschule möchten Sie studieren?  Das Gebiet Riwne  гâíåíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördwestlichen Teil der Ukraine. Hochschule für Wassertrans portingenieure und viele andere. 5. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Kreide. Riwne ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Ton. Населення близько 1. мінеральні бу­ді­ве­ль­ні матеріали (граніт. Область розташована на північному заході України. Wörter und Wendungen die Urkunde. Рівне — це залізничний вузол. Das Zentrum des Gebiets ist die Stadt Riwne. das Gouvernement — губернія der Ersatzteil. 2.2 млн чол.2 Millionen Men­ schen. На півночі виходить до державного кордону України з Білоруссю. dazu gehören 10 Städte. Обласний центр — місто Рівне. Hier gibt es einen Eisen­bahn­hof. інженерів во­ д­но­го транспорту та багато інших. Das Gebiet besteht aus 16 Bezirken.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 135 Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Hochschule. Поділяється на 16 районів. два автовокзали та аеропорт. площа­ 20 000 км2. Mineralbaustoffe (Granit.

Der Name des in vielen Liedern be­sun­ ge­nen Hetman Sahajdatschnyj ist vie­ len Ukrai­nern bekannt. Паперове виробництво налагоджено в Москвині. кондитерської промисловості. У сільському господарстві дещо пе­ре­ ва­жає рослинництво. Unter den Betrieben der Leichtindustrie sind das Leinkombinat (Riwne). машинобудівна. Zuckerrüben und Hirse. Die Hauptverkehrsmittel sind die Ei­sen­ bahn und Autos. der Bile und der Luka. Jahr­ hun­dert in der Ukraine gegründete Lehr­an­stalt (die Ostroger Akademie) be­kannt. Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­ ний та автомобільний. holzbear­ beitende. Hier gibt es auch viele Milch–. мінеральних вод. Основні культури — озима пшениця. Buchweizen. Ger­ ste. хі­мі­ч­на. Тут є також багато підприємств мо­ло­ ч­ної. Область знаходиться у лісовій та лі­со­ сте­по­вій зонах. Näh– und Strickwarenfabriken be­son­ders be­ kannt. Das Gebiet ist für die erste im 16. Область відома першим заснованим в Україні в 16 столітті учбовим за­кла­ дом (Острозька академія). Найбільші озера: Нобель. А ім’я оспіваного в багатьох піснях ге­ть­ма­на П. Die Hauptindustriezweige sind Leicht– und Lebensmittelindustrie. гречка. легка. Лука. Біле. швейні та три­ко­та­ж­ні фа­б­ри­ки. льо­но­за­во­ди. З-поміж підприємств легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті найбільш відомі льонокомбі­ нат (Рі­в­не). Die Hauptkulturen sind Roggen. цукровий бу­ряк. Der führende Zweig der Landwirtschaft ist die Zuckerrübenindustrie. Основні галузі спеціалізації облас­ ті — харчова. Провідна галузь сільського го­с­по­дар­ с­т­ва — цукрова промисловість. Сагайдачного відоме ба­ га­тьом укра­ї­н­цям. In der Landwirtschaft ist die Pflanzenwirtschaft überwiegend. Kon­di­to­ rei– und Mineralwasserbetriebe. Das Gebiet liegt in der Wald– und Waldsteppenzone. Papier wird in der Stadt Moskwyn er­ zeugt. Wörter und Wendungen die Strickwarenfabrik — трикотажна фабрика die Hirse — просо die Pflanzenwirtschaft — рослинництво die Gerste — ячмінь . деревообробна.Gebiete und Städte der Ukraine l 136 Die größten Seen sind der Nobelj. Lein­wer­ke. chemische und Maschinenbauindustrie. просо. ячмінь.

Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. в яких живуть 292 тис. Zu den Baudenkmälern gehören der Grab­stein am Beerdigungsort des Helden­ des Bürgerkrieges V. . чол. Бо­­женка. художній музей. Численні музеї гідні відвідання. Bos­henko. Die Gesamtfläche der Stadt ist 61 000 Hektar. das künst­ lerische Museum. 3. До пам’яток архітектури належать ме­мо­ рі­а­ль­на плита на місці похован­ня героя громадянської війни В. 2. ака­де­ мік С. М. In diesem Haus verbrachte S. 137 Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets? Welche Bodenschätze nehmen den besonderen Platz ein? Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? Welche Pflanzenkulturen werden im Gebiet angebaut? Wofür ist das Gebiet auch bekannt?  Shytomyr  Æèòîìèð Die Stadt liegt im Norden der Ukraine an den Ufern des Flusses Teterew und sei­nes Nebenflusses Kamjanka. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt. wo der berühmte Kon­ struk­teur der Weltraumschiffe. Shytomyr wurde im 9. павільйон ко­с­ мі­ч­ної техніки. (згідно зі статистикою 1998 року). der Pavillon der Weltraumtechnik. П. N. 4. 5. меморіал Вічної Слави. Корольов.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. Місто розташоване на півночі Укра­ ї­ни на берегах річки Тетерів і його при­то­ки Кам’янки. знаходиться тепер музей. P. Koroljow geboren wurde. Тут він почав мріяти про літальні апа­ра­ти. Hier begann er von den Flugapparaten zu träumen. Akade­ miker S. befindet sich jetzt das Museum. In dem Haus. Житомир був заснований у 9 столітті. Місто поділяється на два райони. Im Jahre 1444 bekam es den Status der Stadt. пам’ят­ник же­р­т­ вам фа­ши­з­му на місці кон­центраційного та­бо­ра військовопо­лонених. У 1444 році він отримав статус міста. das Mahnmal des Ewigen Ruh­mes. das Denkmal für Opfer­ des Fa­schis­mus am Ort des KZ–Lagers­ der Kriegs­ge­fan­ge­nen. на яких можна було б літати в космос. Загальна площа міста складає 61 000 га. Короленка. музей В. P. Koroljow seine Kindheit und Jugend. де народився відомий кон­ структор космічних кораблів. in denen 292 000 Menschen le­ ben (laut der Statistik des Jahres 1998). У цьому будинку Корольов провів своє дитинство та юнацькі роки. Це музей природи. Г. mit denen man in den Welt­raum fliegen könnte. Jahrhundert ge­ grün­det. У будинку. Das sind das Museum der Natur. das Ko­ro­len­ko–Museum.

музичні інструменти. Die Erzeugnisse des Leinkombinats wer­den in viele Länder geliefert. In Shytomyr produziert man Autos. Mu­sik­in­stru­men­te. 2. 4. das Jugendtheater). театр ляльок. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt? . zehn Fachschulen. У Житомирі виробляють ав­то­ма­ши­ни. 5. 3. der Kriegsgefangene. Che­mie­fa­sern. Для театралів тут є театри (дра­ма­ти­ч­ ний театр. Shytomyr verfügt auch über seinen wis­sen­schaft­li­chen Potential. філармонія. -n — військовополонений der Zweig — філія der Lein — льон in Kontakt zu (Dat. Житомир підтримує контакти з болгар­ським містом Михайлівград. die Hochschule der Landwirtschaft. Werkzeuge. das Ma­rio­ net­ten­thea­ter. У місті багато скверів і парків. Науково-дослідні інститути На­ці­о­на­ль­ ної академії наук мають успіх у ба­га­ тьох галузях сучасної науки. ін­стру­ме­ н­ти. Їхня площа складає 45 000 га. папір. філія Ки­ їв­сь­ко­го політехнічного уні­вер­си­те­та. Die Stadt hat viele Grünanlagen und Parks. Житомир володіє також науковим по­ те­н­ці­а­лом. Papier. десять технікумів. Ihre Fläche beträgt 45 000 Hektar. Großer Beliebtheit erfreut sich der bo­ ta­ni­sche Garten der landwirtschaftli­ chen Universität. Wörter und Wendungen der Status — статус die Beerdigung — поховання sich großer Beliebtheit erfreuen — користуватися великою популярністю das Opfer (-) — жертва 1. сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кий університет. хімволокно.Gebiete und Städte der Ukraine l 138 Für Theaterfreunde gibt es hier Theater (das Drama–Theater. Das sind die pädagogische Universität. Вироби льонокомбінату екс­по­р­ту­ють­ ся у багато країн світу. Shytomyr steht in Kontakt zu der bul­ ga­ri­schen Stadt Mychailiwhrad. die Phil­har­mo­nie. der Zweig der Kyjiwer polytechnischen Uni­ver­si­tät. Це педагогічний університет. Die Forschungsinstitute der Nationalen Akademie der Wissen­schaften sind er­ folg­reich auf vielen Gebieten der mo­ der­nen Wissenschaft. театр юно­го глядача). Великою популярністю користується Ботанічний сад сільгоспуніверситету.) stehen — підтримувати контакт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie.

Odesa. Shytomyr ist das Zentrum des gleich­ na­mi­gen Gebietes. Особливо відомий санаторій Деничі. . In der Stadt und ihrer Umgebung be­ fin­den sich viele Sanatorien. der Ukraine und des Auslandes. Ein internationaler Flughafen und zwei Busbahnhöfe verbinden die Stadt mit vie­len Städten und Siedlungen des Ge­ bie­tes. Містом течуть річки: Тетерів. Ба­ра­но­ ви­ча­ми. Одесою. der zwei für Menschen teuerste Begriffe “Shyto” (Roggen) und “myr” (Frieden) in sich vereint. Місто отримало своє особливе ім’я від об’єднання понять «жито» та «мир». Житомир — великий транспортний вузол України. України та зарубіжжя. Simferopol. Besonders bekannt ist das Sanatorium “Denytschi”. Shytomyr ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt der Ukraine. Санкт-Петербургом. Мо­с­к­вою. die Kroschenka und die Putjatinka. Житомир — центр одноіменної об­ ласті. Durch die Stadt strömen die Flüsse: der Teteriw. Воно було засноване в 884 році. Залізниця зв’язує місто з Киє­вом. das in einem Kieferwald liegt. кіль­ кість жителів близько 310 000. Es wurde im Jahre 884 gegründet. Moskau. На березі Тетерева простягається чу­ до­вий гідропарк. Багато парків і скверів прикрашають місто. Міжнародний аеропорт і два ав­то­ во­к­за­ли зв’язують місто з багатьма мі­с­та­ми та селищами області. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit Kyjiw. Площа міста становить 65 км2. die Einwohnerzahl beträgt über 310 000. Кро­ше­н­ка та Путятинка. Am Teteriw-Ufer erstreckt sich ein wun­ der­schö­ner Wasserpark. Сімферополем. Ужго­ ро­дом і Харковом. Die Fläche der Stadt umfasst 65 km2. У місті та його околицях є багато са­ на­то­рі­їв. die Kamjanka. Die Stadt hat einen sonderbaren Na­ men.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 139  Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets  Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Im Herzen der Ukraine an den Steil­ufern des Nebenflusses des Dnipro — Te­te­riw und des Flusses Kamjanka liegt die alte ukrainische Stadt Shytomyr. Sankt-Petersburg. Ba­ ranowytschi. Us­h­go­ rod und Charkiw. Ка­м’я­н­ ка. У серці України на крутому березі при­то­ки Дніпра — Тетеріва та ріки Кам’ян­ки розташоване старе ук­ раїнське мі­с­то Житомир. який розташований у сосновому лісі. Mehrere Parks und Grünanlagen schmü­cken die Stadt.

Shytomyr ist die Heimatstadt von meh­ re­ren Wissenschaftlern. Імена Олександра Довженка. Oleh Olshytsch. Короленку. серед яких педагогічний університет. технологічний ін­сти­тут менеджменту. die agrarökologische Akademie. das Akade­miker-Koroljow-Museum. a. das Korolenko-Denkmal. Mychajlo Kozjubynsky. музей при­ро­ ди. На шістдесяти промислових під­при­єм­с­ т­вах виробляють багато продукції. das li­ te­ra­ri­sche Korolenko-Museum. In den 60 Indusriebetrieben werden meh­re­re Erzeugnisse hergestellt. Schriftstellern und Komponisten. das KoroljowDenkmal. Ярославу Домбровському. Олексан­дра Купріна та інших увічнені ме­мо­рі­а­ль­ ни­ми дошками. eine techno­logische Hochschule für Ma­na­ge­ment. das Natur­museum. Однією з улюблених вулиць жителів міста була й залишається Ми­хай­лів­сь­ ка вулиця. Олега Ольжича. das zu Ehren der Befreiung der Stadt von den fa­schi­ sti­schen Eroberern errichtet wur­de. Михайла Коцюбинського. das Museum für Geschichte der Feu­er­wa­che und das ein­ zi­ge in der Ukraine Museum für Ge­ schich­te der Kos­mo­nau­tik. На березі річки Тетерів. Gebiete und Städte der Ukraine l Житомир також промисловий і на­у­ко­ во-технічний центр регіону. das Jaroslaw-DombrowskiDenkmal. Die Namen von Olexandr Dowshenko. Соборна площа — центральна пло­ ща міста. Житомир — батьківщина багатьох уче­них. У Житомирі споруджено багато па­ м’ят­­ників: Шевченкові. Івана Фе­ще­н­ка. му­зей академіка Королькова. спо­ру­дже­ний на честь звільнення мі­с­та від фашистських загарбників.140 Shytomyr ist auch ein wirtschaftliches und wissenschaftlich-technisches Zent­ rum der Region. Відомими музеями міста є: музей іс­то­рії та краєзнавства. un­ ter ihnen sind die pädagogi­sche Uni­ ver­si­tät. das li­te­ra­ ri­sche Museum des Shytomyrer Ge­biets. In Shytomyr wurden viele Denkmäler er­rich­tet: das Schewtschenko-Denkmal. літера­ турний музей Житомирської області. Ко­ро­льо­ву. sind durch mehrere Gedenktafeln ge­ehrt. ху­до­ж­ня галерея. письменників і композиторів. Borys Ten. Die bedeutendsten Museen der Stadt sind das Museum für Geschichte und Landeskunde. Am Fluss Teteriw auf einem künst­li­chen Hügel erhebt sich das 37 Meter hohe Monument des Ruhmes. In der Stadt sind fünf Hochschulen. . Der Sobornyjplatz ist der zentrale Platz der Stadt. літературний музей Короленка. на ма­льо­в­ни­ чо­му гор­бі височить Монумент Сла­ ви. Бориса Тена. музей історії по­ жежної справи та єдиний в Україні музей іс­то­рії космонавтики. eine Gemäldegalerie. Olex­ an­dr Kuprin u. Iwan Fe­scht­ schen­ko. Eine der beliebtesten Straßen der Stadt­be­woh­ner war und bleibt die Mycha­jliwsj­ka­straße. У місті п’ять вищих шкіл. аграрноеко­ло­гі­ч­на академія.

Більшість річок належать до Дніп­ров­ сь­ко­го басейну: Тетерів з Гни­ло­п’ят­ тю. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt?  Das Shytomyrer Gebiet  Æèòîìèðñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine. У межах низовини знаходиться гір­сь­ кий кряж (316 м) — найвище місце Житомирської області. der Slutsch. Головна вулиця міста — Велика Бе­р­ ди­чів­сь­ка. Площа області 29 900 км2. Die Polissjka Niederung im Norden und die Dniproanhöhe im Süden des Ge­biets bilden seine Geländegestaltung. Die meisten Flüsse gehören zum Dnipro­ bec­ken: der Teteriw mit Gnilopjatj. Das Gebietszentrum ist die Stadt Shy­ to­myr. Das Gebiet teilt sich in 23 Bezirke 9 Städ­ten. Поліська низовина на півночі та При­ дні­п­ров­сь­ка височина на півдні утво­ рю­ють рельєф області. die Feuerwache — пожежна частина errichten — споруджувати. Die Friedensallee ist das Stadttor nach Mitteleuropa. Die Gebietsfläche beträgt 29 900 km . Die Bevölkerungszahl ist 1 445 500 Ein­ woh­ner. Ірпінь. die Irpinj. Алея миру — міські ворота в Європу. Innerhalb der Niederung liegt die Ge­ birgs­ket­te (316 m) — der Höhepunkt des Shy­to­my­rer Gebiets. 4. 3. Herzlich willkommen in Shytomyr! Ласкаво просимо в Житомир! Wörter und Wendungen der Begriff — поняття das Management [m*n*d4m3nt] — менеджмент. 2 . 5. Кількість населення 1 445 500 жи­те­лів. управління виробництвом 1. der Sdwish und andere. будувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. Область поділяється на 23 райони та 9 міст. Обласний центр — місто Житомир. Гуйва та Ірша. 2. Es grenzt an Weißrussland. Здвиж та інші.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 141 Die Hauptstraße der Stadt ist die Wely­ ka Berdytschiwsjka Straße. Область лежить на півночі Укра­ї­ни. Случ. Вона межує з Білоруссю. die Gujwa und die Irscha.

Тут розвинені машинобудівництво. i) (Dat. засновника теорії ракетної техніки С. Miklucho– Maklaj. des Gründers der Raketentechniktheorie S. -n — кряж leiden unter (i.) — страждати від die Verunreinigung — забруднення die Baustoffe — будівельні матеріали dominieren (te. Міклухо-Ма­к­лая. a) — становити die Gebirgskette. Als Folge der Tschornobylkatastrophe lei­det das Gebiet unter der radioakti­ ven Verunreinigung. філософа та лі­ н­г­ві­с­та І. Das Gebiet liegt in der Mischwaldzone und der südliche Teil — in der Waldsteppe. a. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Geflügelzucht. Є також багато озер. des Philosophen und Linguisten I. а південна частина — в зоні лі­со­сте­пу. Тут вирощуються зернові та технічні культури. а літо не дуже тепле та вологе. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф betragen (u. des Schriftstellers W. Angebaut werden Getreide und tech­ni­ sche Nutzpflanzen. Житомирська область є ба­ть­кі­в­ щи­ною багатьох відомих людей: при­ро­до­зна­в­ця та мандрівника М. Leicht– und Lebensmittelindustrie entwickelt. Корольова. Die wichtigsten Bodenschätze des Ge­ biets sind Baustoffe. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Winter ist nicht kalt und der Som­ mer — nicht sehr warm und feucht. Hier sind Maschinenbau.Gebiete und Städte der Ukraine l 142 Es gibt auch viele Seen. Короленка. Ogijenko. легка та харчова промисловість. 84 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Es gibt auch Braunkohle und Torf. Das Shytomyrer Gebiet ist die Heimat vieler berühmter Menschen: des Na­tur­ for­schers und Reisenden M. пись­мен­ни­ка В. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи область страждає від ра­діо­ак­ти­в­ но­го забруднення. Wörter und Wendungen das Gebiet — область die Fläche — площа. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють тваринництво та птахівництво. Koroljow. Огієнка. Будівельні матеріали — най­ва­ж­ли­ві­ ші корисні копалини області. Koro­lenko u. 84 % населення — українці. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. по­ етеси Лесі Українки. Є також буре вугілля та торф. t) — переважати technische Nutzpflanzen — технічні культури die Viehzucht — тваринництво die Geflügelzucht — птахівництво . der Dich­te­rin Lesja Ukrainka. Область розташована в зоні мішаних лісів.

Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. Спочатку Суми належали до Ха­р­ків­ сь­кої області. . 2. і Суми стали об­ла­с­ ним центром. und es wurde zum Gebietszentrum. У старому руслі Псла багато озер. розташоване на річці Псел і її притоці Сумці. займає площу в 99 км2. später wurde das Gebiet Sumy gebildet. (1776). 4. що є найулюбленішими місцями від­по­чи­ н­ку жителів міста. серед них 6 парків. Суми являють собою сучасне місто з великою кількістю зелені. Право міста Суми отримали в 1780 році. Sumy ist eine der im Bereich der In­du­ strie hochentwickeltesten Städte der Ukrai­ne. Die Fläche von Grünanlagen beträgt 28 500 Hektar. die die beliebtesten Er­ho­lungs­ or­te für die Städter sind. Перша згадка про місто припадає на 1652 рік. Sumy präsentiert sich als eine moder­ ne Stadt mit viel Grün. Іллінську церкву (1851). Unter den historischen Denkmälern sind zu erwähnen: Woskressensky Sobor (1702). die Kir­che Trojizka mit dem Gloc­ken­turm (1901—1914). Zuerst gehörte Sumy dem Charkiwer Gebiet. Місто поділене на 2 райони. 3. darunter sechs Parks. пізніше була утворена Сумська область. Das Stadtrecht bekam Sumy im Jahre 1780. 143 Fragen zum Text Wo liegt das Shytomyrer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Folgen hat die Tschernobylkatastrophe in diesem Gebiet? Was dominiert in der Landwirtschaft? Wessen Heimat ist das Shytomyrer Gebiet?  Sumy  Ñóìè Die am Fluss Psel und seinem Ne­ben­ fluß Sumzy gelegene Stadt nimmt die Flä­che von 99 km2. Суми — одне з найбільш ви­со­ко­ро­з­ ви­не­них у галузі промисловості міст Укра­ї­ни.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. Im alten Flussbett des Psel gibt es vie­ le Seen. Троїцький собор з дзвіницею (1901—1914). Площа зелених насаджень складає 28 500 га. Spaso-Preobrashensky Sobor. die Illyinska-Kirche (1851). Серед історичних пам’яток ар­хі­те­к­ ту­ри слід назвати: Воскресенський со­бор (1702). Кількість населення становить 275 400 чол. Die erste Erwähnung der Stadt fällt auf das Jahr 1652. Спасо-Преображенсь­ кий собор (1776). Місто. 5. Die Bevölkerungszahl beträgt 275 400 Menschen.

Тут є театр юного глядача. den Ruhm erlangen — набувати слави das Kunstgewerbemuseum — музей прикладного мистецтва das Heimatmuseum — краєзнавчий музей Fragen zum Text Hat Sumy eine alte Geschichte seiner Entstehung? Welche historischen Baudenkmäler zeugen von seiner Geschichte? Welche Industriezweige sind hier vorhanden? Welche Museen möchten Sie besuchen? Sie sind in einer fremden Stadt. краєзнавчий музей і багато ін­ших. Sehenswert sind die Museen: das Tsche­chow–Museum. Великої слави набуло виробниче об’єд­нання «Хімпром» і «Гуматех­ ніка». Високорозвиненими є також легка та харчова промисловості. . von Pumpen für Kraftwerke und von schwe­ren Kompressoren. Einen großen Ruhm erlangen die Produktionsvereinigung “Chimprom” und “Gu­ma­tech­nik”. das Drama–Theater von M. Чехова. де проходить кор­дон з Росією. das Kunst­ge­wer­ be­mu­se­um. Hochentwickelt sind auch die Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. S. 9 Fachberufsschulen und ei­ni­ge For­ schungs­in­sti­tu­te der Nationalen Aka­de­ mie der Wissenschaften der Ukrai­ne.. С. t) — урочисто відкривати sich präsentieren (als) — представити себе. 3. 9 технікумів і кілька дослідних інститутів На­ці­о­на­ ль­ної академії наук України. дра­ма­ти­ч­ ний театр ім. Sumy ist auch die Stadt der Theater. das Heimat­museum und viele an­de­re. Гідні огляду музеї — музей А.. Щепкіна та фі­ла­р­ мо­нія. виробництво мікроскопів. Суми також місто театрів. Wohin möchten Sie zuerst gehen?  Das Gebiet Sumy  Ñóìñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordöstlichen Teil der Ukraine und bildet die Grenze zu Russ­land. das Flußbett — русло das Kraftwerk. музеїв і бі­ б­лі­о­тек. die Herstellung von Mikroskopen. Schtschepkin und die Philhar­monie. на­со­сів для електростанцій і важких ком­пресорів. Область розташована в північно-схі­ д­ній частині Україні. як. М.Gebiete und Städte der Ukraine l 144 Von größter Bedeutung sind Ma­schi­nen­ bau. Велике значення мають ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. 4. Museen und Bibliotheken. Heute gibt es in Sumy 3 Hochschulen. Hier sind das Theater für Junge Zu­ schau­er­. Сьогодні в Сумах 3 вузи. 5. Wörter und Wendungen einweihen (te. 2. -e — електростанція 1. музей декоративно-при­кла­д­но­го ми­ с­те­ц­т­ва.

Die größten Flüsse sind die Desna. легка та ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня. В Конотопі апа­ра­ту­ру для гір­ни­чо­до­ бу­в­ної про­ми­с­ло­во­с­ті. Найбільші річки — Десна. Лебедині ви­до­бу­ ва­ють нафту. Konotop ist für Betriebsanlagen für Berg­bau­in­du­strie. wo etwa 1. Найбільше значення мають горючі корисні копалини. Elek­tro­nen­mi­kro­ sko­pe. Pumpen für Wasserkraftwerke und schwe­re Kompressoren pro­du­ ziert. Der Winter ist kühl und der Sommer ist ziemlich heiß. In den Bezirken Ochtyrka. буре ву­гіл­ля та торф. Площа 23 800 км2. в Ром­нах — по­лі­гра­фі­ч­ні ма­ши­ни.4 млн чо­ло­вік. еле­к­т­ро­ нні мікроскопи. В Охтирці. налічує 15 міст. Розвинені також хімічна. Das Gebietszentrum ist die Stadt Sumy. In Sumy werden Betriebsanlagen für che­mi­sche Industrie. Der größte Wert wird auf Brennstoffbodenschätze gelegt. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Область належить до індустріальноаграрних. Kreide und Steinsalz zu erwähnen. природний газ. центр і південь — у лісостеповій. Der bedeutendste Zweig ist die Lebensmittelindustrie. Сейм. Найважливіша галузь — харчова. im Zentrum und im Süden er­strec­ken sich Wälder und Steppen. крейду та кам’яну сіль.4 Millionen Menschen wohnen. Місцевий природний газ переробляє Качанівський газопереробний завод.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 145 Seine Fläche beträgt 23 800 km2. З будівельних матеріалів слід на­зва­ти глину. Північ області лежить у лісовій зоні. Erdgas. Es gibt auch Seen und Stauseen. Danach stehen chemische. Поділяється на 18 районів. Ромнах. пісок. Romny und Lebedyn werden Erdöl. als auch Landwirtschaft entwickelt. Псел і Ворскла. . Обласний центр — місто Суми. Клімат помірно континентальний. Зима прохолодна. der Psel und die Wor­ skla. а літо досить жа­ р­ке. насоси для еле­к­т­ро­ ста­н­цій та важкі компресори. Є також озера та водосховище. zählt 15 Städte. Unter den Baustoffen sind Ton. Im Gebiet werden sowohl Industrie. Сула. Der Norden des Gebiets liegt in der Waldzone. Sand. leichte und Maschinenbauindustrie. В Сумах виробляють устаткування для хімічної промисловості. Braun­ koh­le und Torf gewonnen. Romny für po­ly­gra­ phi­sche Anlagen bekannt. Das in diesem Ort gewonnene Erdgas wird im Katschaniwsjker Werk ver­ar­bei­ tet. der Seim. населення близь­ко 1. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. die Sula.

3. Антоненко-Давидович. хімічний завод «Хімпром». Darunter sind Schriftsteller P. Bortnjansjkyj und M. Г­ра­бовсь­кий. поети О. Hrabowsjkyj. Antonenko–Dawydowy­ tsch. лівої при­ токи Дністра. Viele berühmte Menschen wurden im Gebiet Sumy geboren. На берегах річки Серет. Бортнянський та М. erzählen?  Ternopil  Òåðíîï³ëü An den Ufern des Flusses Seret. In der Landwirtschaft nimmt den füh­ren­ den Platz die Zucker­rüben­industrie ein. 5. Bahrjanyj. багато століть тому роз­та­ шо­ву­ва­ло­ся поселення. В області працюють три ТЕЦ (Суми. das che­mi­sche Werk “Chimprom”. Найбільші підприємства: Шо­с­т­кін­сь­ ке виробниче об’єднання «Свема». композитори Д. Ostap Wyschnja. Б. B. що виготов­ляє фосфорні добрива та сірчану ки­с­ло­ту. -n — насос das Wärmekraft– und Fernheizwerk — ТЕЦ Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Sumy? Auf welche Stoffe wird der größte Wert gelegt? Welche Industriezweige sind hier besonders entwickelt? Nennen Sie bitte die größten Betriebe. I. die Komponisten D. де нині знаходиться Те­р­но­піль. o) — добувати erwähnen (te. Куліш. sich erstrecken (te. die Dichter O. Was wird dort erzeugt? Was können Sie über die berühmten Menschen. Ос­тап Вишня. Березовський. des lin­ ken Nebenflusses des Dnister. 2. t) — поділяти Wert auf etw. І. Баг­ря­ний. Серед них письменники П. der Filme und Bänder produziert. Олесь та П. Багато відомих людей народилися в Сумській області. Och­tyr­ka und Schostka). t) — згадувати der Film — кіноплівка das Band — електромагнітна стрічка 1. Провідне місце в сільському го­с­по­дар­с­ т­ві займає цукрова промисловість. що виробляє кіноплівку і магнітну стрі­ч­ку. Olesj und P. Beresowsjkyj. hat vor vielen Jahrhunderten eine Sied­lung gelegten. 4. die in Sumy geboren wurden. wo Phosphordüngemittel und Schwefelsäure erzeugt werden. . legen — надавати чомусь значення gewinnen (a. Im Gebiet funktionieren drei Wärmekraft– und Fernheizwerke (Sumy.Gebiete und Städte der Ukraine l 146 Die größten Betriebe sind der Betriebsverein “Svema” in Schostka. Охтирка та Шостка). Wörter und Wendungen gliedern (te. t) — простягатись die Bergbauindustrie — гірничодобувна промисловість die Pumpe. wo sich heutzutage die Stadt Ternopil befin­ det. Kulisch.

 разом з іншими містами За­хі­д­ної Укра­ї­ни був приєднаний до Укра­ї­н­сь­кої республіки. Тернопіль — один із найважливі­ ших промислових центрів Західної Укра­ї­ни. Вони підпалили Топільче (колишня назва міста). Das heutige Ternopil nimmt die Fläche von 32 km2. Двічі фортеця звільнялася козаками під проводом Б. виробниче об’єднання «Тексттерно». Тільки в 1540 р. за­вод металовиробів і багато інших.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 147 Diese Siedlung überfielen die rö­mi­ schen Legionen. У 13—15 століттях тут шаленіли та­та­ ро-монгольські орди. Jahrhundert tobten hier die tatarisch–mongolischen Horden. баштою з во­ро­та­ми та глибоким ро­ вом. Фортецю було названо Тернопіль. Ternopil ist eines der wichtigsten in­du­ stri­el­len Zentren der Westukraine. dem Turm und dem Tor und auch mit dem tiefen Graben gebaut. До історичних пам’яток належить Доміні­канський собор (освячений у 1749 р. Тернопіль належав Австрії. die Produktions­vereinigung “Textterno”. Erst im Jahre 1540 wurde hier die Fe­ stung mit dem hohen Erdwall. Zweimal wurde die Festung von den Ko­sa­ken unter B. Sie setzten die Topiljtsche (die da­ma­li­ ge Benennung der Stadt) in Brand. жителів. Тернопіль займає сьо­го­дні площу в 32 км2. Ab 1939 wurde es zusammen mit den anderen Städten der Westukraine an die Ukrainische Republik angeschlossen. З 1772 р. Das alte Schloss ist bis heute erhalten geblieben. що виробляє світильники. Zu den historischen Bauwerken gehört die Dominikaner Kirche (1749 ein­ge­ weiht). das Leuchten pro­du­ ziert. das Werk für Metallerzeugnisse und vie­le andere vorhanden. Археологи ще й сьогодні знаходять при розкопках багато римських мо­ нет.6 тис.6 Tau­send Einwohner. Хмельницького. Seit 1772 gehörte Ternopil zu Öster­reich. На селище нападали римські легіони. Стара фортеця збереглася й сьо­го­дні. . З 1939 р. Die Festung wurde Ternopil genannt. Die Bevölkerungszahl beträgt 211.). Die Archäologen finden noch heute bei den Ausgrabungen viele römische Mün­zen. Кількість населення становить 211. тут було побудовано фортецю з ви­со­ким земляним валом. Während des Zweiten Weltkrieges war die Stadt fast völlig zerstört. das Werk “Watra”. Тут є: завод комбайнів. Chmelnyzky befreit. Im 13. завод «Ва­т­ ра». Під час Другої світової війни місто було майже повністю зруйноване.—15. Hier sind das Mähdrescherwerk.

У розпорядженні любителів ми­с­те­ц­ т­ва знаходиться драматичний театр ім. Wo liegt Ternopil? 2. Hier gibt es 4 Hochschulen und 5 Fachberufsschulen. Ольга Кобилянська. oder Dat. Die Ternopiler See ist der Stolz der Ein­ woh­ner der Stadt. Париж і Відень. Für die Gäste der Stadt sind die Türen der Gemäldegalerie. -n — світильник Mailand — Мілан Fragen zum Text 1. Paris und Wien be­ wun­der­ten. Тернопіль також місто театрів. Шевченка. Welche Zeugen der Geschichte sind erhalten geblieben? 3. Тут є 4 вузи та 5 технікумів. t) — шаленіти die Hörde. Для гостей міста широко відкриті две­рі картинної галереї та краєзнав­ чого музею. des Hei­mat­mu­se­ ums weit geöffnet. Вироби цих підприємств відомі да­ле­ ко за межами України. Wasylj Stefanyk und viele andere. Т. Ternopil ist auch die Stadt der Theater. Hier lebten und wirkten Lesj Kurbas. музеїв і бібліотек. Василь Сте­фа­ник і багато інших. Wie ist hier die Industrie entwickelt? 5. ляльковий театр і фі­ла­р­мо­нія.Gebiete und Städte der Ukraine l 148 Die Erzeugnisse dieser Betriebe sind weit außerhalb der Ukraine bekannt.) — приєднувати die Leuchte. Ternopil ist die Stadt der Studenten. Wörter und Wendungen überfallen (ie. das Puppentheater und die Phil­har­mo­nie. deren Stimme Mai­ land und Warschau. голосом якої за­хо­ п­лю­ва­лись Мілан і Варшава. Тернопіль — рідне місто Соломії Кру­ше­ль­ни­ць­кої. Mit welchen prominenten Persönlichkeiten ist die Geschichte der Stadt verbunden? 4. Тернопільське море — гордість жи­те­ лів міста. Тернопіль — місто студентів. Olga Kobyljanska. a) — нападати toben (te. o) an (Akk. Die malerische Umgebung macht die Stadt zu einem Anziehungs­punkt für die Touristen. Museen und Bibliotheken. Zur Verfügung der Kunstfreunde ste­ hen das Schewtschenko–Drama– Theater. Ternopil ist die Heimatstadt von So­lo­ mi­ja Kruschelnyzka. Мальовничі околиці роблять місто привабливим для туристів. -n — орда ein Brand setzen — підпалювати anschließen (o. Тут жили й працювали Лесь Курбас. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt? .

буряківництво і м’ясо-молочне тва­ рин­ни­ц­т­во. holzverarbeiten­ de und Porzellanwerke. глина та паливних корисних копалин — буро­ го вугілля та торфу.2 млн чол. Die Wirtschaft besteht aus dem In­du­ strie– und Landwirt­schafts­komplex. der Koropezj. Den führenden Platz nehmen leichte. Die Hauptflüsse sind der Dnister mit sei­nen Nebenflüssen (die Hnyla Lypa. Область складається з 14 районів. а також зернове господарство. Unter den Bodenschätzen sind in gro­ ßer Menge Mineralbaustoffe Kreide. згаданих вище.2 Millionen. Територія області простирається на Поділлі. Lebensmittel– und Maschinenbau­ industrie. Das Territorium des Gebiets erstreckt sich auf der Podilljaplatte. Коропець. der Seret und der Sbrutsch). Zuckerrübenanbau. Провідну роль відіграють легка. кі­ ль­кість міст — 16. Ton und Brennstoff­ bodenschätze — Braunkohle und Torf. Im Gebiet arbeiten auch Bauindustriebetriebe. Стри­па. Область розташована у західній ча­с­ ти­ні України. На річках. Клімат помірно континентальний з м’якою зимою та теплим вологим лі­том. Das Klima ist gemäßigt kontinental der Winter ist mild und der Sommer ist feucht und warm. по­бу­до­ва­ні невеликі електростанції. Getreidewirt­schaft. Збруч). Auf den oben genannten Flüssen wur­ den kleine Wasserkraftwerke errichtet. Господарство області являє собою промисловий та аграрний комплекс. Der Betrieb “Watra” produziert Leuch­ ten. Тернопільський комбайновий завод випускає бурякозбиральні ком­бай­ни. Є джерела мінеральних вод. die Strypa. Є ставки та водосховище. В області працюють також підприєм­ ства будівельної індустрії. Серет. Підприємство «Ватра» випускає сві­ти­ ль­ни­ки. крейда.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 149  Das Gebiet Ternopil  Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im westlichen Teil der Ukraine. Die Fläche ist 13 800 km2. Es gibt auch Mineralwasserquellen. Gips. Es gibt auch Seen und Stauseen. З корисних копалин найбільша кі­ль­ кість мінеральних будівельних ма­те­ рі­а­лів: вапняки. . де­ре­во­об­ ро­б­ні. ха­ р­чо­ва та машинобудівна про­ми­с­ло­ вість. Kalk. фарфорових виробів. Im Ternopiler Kombinewerk werden Zuc­ker­rü­ben­kom­bi­nes erzeugt. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1. населення 1. Das Gebiet besteht aus 14 Bezirken. die Zahl der Städte ist 16. Головні річки — Дністер зі своїми при­то­ка­ми (Гнила Липа. Площа 13 800 км2. гіпс. Fleisch– und Milchviehzucht ein.

 Samtschuk. Die größten Eiseubahnknotenpunkte sind Terno­pil und Tschortkiw. Чайков­ ський. Загальна площа міста становить 75 км2. Самчук. 3. U. Opil­ skyj. Гнатюк. пра­во­сла­в­ним монастирем. die Schriftsteller B. Мо­розенко. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 75 km2. Місто складається з двох міських ра­ йо­нів. Tschajkowsjkyj. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 297 200 Einwohner. Hnatjuk. -n — світильник das Kloster — монастир der Hetman — гетьман 1. 5. Байда. Наливайко. Лепкий. Jahrhundert ge­grün­de­ten orthodoxe Kloster be­ kannt. С. A. всесвітньо відомі ака­ де­мі­ки І. S. Auf dem Territorium des Gebiets (Sa­ lischt­s­chy­ky) liegt der bekannte Kur­ort. На тернопільській землі народилися оспівані в історії українського ко­за­ц­ т­ва гетьмани Д. Кількість населення становить 297 200 жителів. . N. Auf dem Ternopiler Boden wurden die in der Geschichte des ukrainischen Ko­sa­ ken­tums besungenen Hetmane D. Lepkyj. Die Stadt besteht aus zwei Stadtbezirken. Найбільші залізничні вузли — Те­р­но­ піль та Чортків. Почаїв відомий заснованим у 16 ст. В області розвинені всі види транс­ порту.Gebiete und Städte der Ukraine l 150 Im Gebiet sind alle Arten von Ver­kehrs­ mit­teln entwickelt. Morosenko. Крушельницька. 2. die welt­be­rühm­te Sängerin S. 4. der Knotenpunkt — залізничний вузол die Getreidewirtschaft — зернове господарство Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet Ternopil? Welche Bodenschätze sind hier in großer Menge? Welche Wirtschftszweige sind im Gebiet besonders entwickelt? Was kann man über die größten Betriebe sagen? Wessen Namen sind den meisten Ukrainern gut bekannt?  Tscherkasy  ×åðêàñè Die Stadt liegt am rechten Ufer des Kre­ment­schugskyj Staubeckens am Dnipro. Полюй та В. die weltbe­ rühmten Aka­de­mi­ker I. Nalywajko. Wörter und Wendungen der Kalk — вапно die Leuchte. Potschajiw ist für im 16. Н. Ю. Опільський. У. пись­мен­ ни­ки Б. На території області (Заліщики) зна­хо­ дить­ся відомий курорт. Місто розташоване на правому бе­ре­ зі Кременчуцького водосховища на Дніпрі. Ju. А. спі­ва­ч­ка зі сві­то­вою сла­вою С. Baj­da. Poljuj und W. Kruschelnyzjka geboren.

Спочатку Черкаси були повітовим мі­с­ том і належали до Київської губернії. Die Grünanlagen nehmen die Fläche von 2470 Hektar ein. a. «Імпульс». Zu den historischen Bauten kann man zählen: das Gebäude der ehemaligen Bezirksverwaltung (1907–1912).. Згідно з літописом Черкаси були за­ сно­ва­ні в 13 ст. der chemischen. das Gebäude des ehe­ maligen Gasthofes “Slowjansjkyj” (Anfang des 20. Nahrungsmittel– und Leichtindustrie ein. статус міста отри­ма­ ли тільки в 1795 р. Черкаси — зелене місто. зоопарк і крає­зна­ в­чий музей. котрий був зведений на честь 700-річчя заснування міста.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 151 Laut der Chroniken entstand Tscher­kasy im 13. Jahr­hun­derts). Tscherkasy ist die Stadt mit viel Grün. будівлю колишнього ко­ме­р­цій­но­го банку (1914). Einen wichtigen Platz auf dem ukrai­ni­ schen Markt nehmen Erzeugnisse von Maschinenbau. das Gebäude der ehe­ma­li­gen Handelsbank (1914). den Stadtstatus be­ kam es erst im Jahre 1795. “Impuls”. Zuerst war Tscherkasy eine Bezirks­ stadt und gehörte dem Kyjiwer Gou­ ver­ne­ment. будівлю ко­ли­ш­ньо­го готелю «Слов’янський» (по­ча­ток 20 ст. Hohe Wertschätzung der Einwohner und deren Gäste genießen das Denkmal dem Sänger und Huslar Bojan. Jahrestages der Grün­dung der Stadt er­ rich­tet wurde. und das Mahnmal “Der Obelisk des Ruhmes”. шовковий комбінат і багато інших. Sehr bekannt sind die Betriebe: “Fo­to­ prylad”. Дуже відомі підприємства: «Фо­то­при­ лад». Високо оцінені жителями та їхніми го­ с­тя­ми пам’ятник співакові та гусляру Бо­я­ну. wissenschaftliche Produktionsvereinigung “Rotor”. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Haus der Natur. м’ясокомбінат. науково-виробниче об’єднання «Ротор». der Zoogarten und das Heimatmuseum. Важливе місце на українському рин­ ку посідає продукція машинобуду­ вання. ха­р­чо­вої та легкої промисловості. До історичних пам’яток можна від­ не­с­ти: будівлю колишньої земської упра­ви (1907—1912 рр. За своїм економічним потенціалом Черкаси належать до західного та пів­ нічного регіону України. Jahrhundert. приладобудування. Зелені насадження займають площу в 2470 га.). серед них 6 парків. v. До визначних місць міста належить Будинок природи. . der Fleisch­betrieb. das Seidenkombinat u. das zu Ehren des 700. та ме­мо­ рі­ал «Обеліск Слави».). Werk­zeug­ma­schi­nen­ bau. Nach seinem wirtschaftlichen Potential gehört Tscherkasy zu der West– und Nordregion der Ukraine. хімічної. darunter sechs Parks.

У місті є річковий порт. Шевченка.Gebiete und Städte der Ukraine l 152 Die Theater– und Musikfreunde haben die Möglichkeit das Schewtschenko– Dra­ma–Theater. In der Stadt sind ein Binnen– und Flug­ ha­fen. . die Wertschätzung — висока оцінка genießen (o. o) — користуватися der Binnenhafen — річковий і озерний порт Fragen zum Text Welche Fläche nimmt die Stadt ein? Welche historischen Bauten sind erhalten geblieben? Welche Industriezweige sind hier vertreten? Was ist in Tscherkassy sehenswert? Wodurch ist die Stadt berühmt?  Das Gebiet Tscherkasy  ×åðêàñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum der Ukrai­ ne im mittleren Teil des Dniprobeckens. Das Gebiet besteht aus 20 Bezirken. Обласний центр — місто Черкаси. за­ лі­з­ни­ч­ний вокзал і автовокзал. Великими центрами освіти є пед­ універ­ситет. в басейні середньої течії Дніпра. das Puppentheater und die Phil­harmonie zu besuchen. ein Eisenbahn– und Autobahnhof. 3.5 Millionen Menschen. 8 Fachschulen und 19 Filialen der wis­sen­schaft­li­chen Forschungs– und Projektier­ungs­institute. населення 1. Його спів українських пі­сень чарує будь-якого українця. має 16 міст.5 млн чоловік. Поділяється на 20 районів. Wörter und Wendungen die Bezirksverwaltung — тут: повітова земська управа die Handelsbank — комерцій­ ний банк der Gasthof — готель 1. hat 16 Städte. Das Gebietszetrum ist die Stadt Tscher­ kas­sy. 8 тех­ні­ку­мів і 19 фі­лій на­у­ко­во-дослідних та про­е­к­т­ них ін­сти­ту­тів. Das Gebiet hat die Fläche 20 900 km2 und die Einwohnerzahl 1. Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Universität. ляльковий те­ атр і філармонію. Т. 2. Театрали та любителі музики мають можливість відвідати драматичний театр ім. 4. аеропорт. 5. die Filiale der Kyjiwer polytechnischen Hoch­schu­ le. Область розташована в центральній частині України. Und wer ist mit dem Tscherkaskyj Volkschor nicht bekannt? А хто не знайомий з Черкаським на­ род­ним хором? Sein Singen der ukrainischen Volks­lie­ der bezaubert je­den Ukrainer. філія Київського полі­тех­ нічного університету. Площа 20 900 км2.

Область належить до індустріальноаграрних областей України. “Um­an­jfarm­masch”. deren Höhe bis zu 253 m reicht. хімічна. Сула. Gneise. Уздовж долини Дніпра про­стя­га­ють­ ся на 70 км Канівські гори. Головні напрямки спеціалізацій — це харчова промисловість (особливо цу­к­ро­ва). Der Winter ist mild mit häufigem Tau­ wet­ter. Супій та притоки Південного Бугу Гірський Тікич і Гнилий Тікич. der Supij und die Nebenflüsse von Piwdenny Buh. Широко відомий також дендропарк Софіївка в Умані. Torf. По території області протікають при­ то­ки Дніпра Рось. Тя­с­мин. die Wiljschanka. Fleisch– und Milch­pro­duk­ti­on. Область лежить у лісостеповій зоні. der Betriebsverein “Asot”. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone. Велике значення мають такі корисні коплини: буре вугілля. Ton. “Fotogerät”. der Tjasmyn. der Hirsky Tikytsch und der Hnyly Tikytsch. Kaolin. “Oryson”. Die größten Betriebe sind “Strom­ maschine”. che­ mische Industrie. «Ме­го­м­метр». Die Grundrichtungen der Spe­zia­li­sie­ rung sind die Lebensmittelindustrie (be­son­ders Zuckerrübenindustrie). der Sommer ist warm. граніт. виробництво зерна. м’яса і мо­ло­ка. Vom großen Wert sind hier die fol­gen­ den Bodenschätze: Braunkohle. гнейси. виробництво уста­т­ ку­ван­ня для харчової і легкої про­ми­ с­ло­во­с­ті. Die Dniproplatte entlang ziehen 70 km lang Kaniwberge. “Impuls”.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 153 Die Oberfläche des Gebiets ist haupt­ säch­lich flach. “Mehommeter”. Клімат помірно континентальний. Найбільші підприємства «Стро­м­ма­ши­ на». Зима м’яка з частими відлигами. висота яких сягає 253 м. Durch das Territorium des Gebiets flie­ ßen die Nebenflüsse vom Dnipro der Ros. Поверхня області в цілому рівнинна. Weit bekannt ist auch dendrologischer Garten “Sofijiwka” in Umanj. Das Gebiet gehört zu den industriell– ag­rar­wirtschaftlichen Gebieten der Ukrai­ne. каолін. Der größte Schatz des Naturschutz­ fonds ist der Kaniwer Naturschutzpark. літо тепле. Найбільшим скарбом природно-за­по­ ві­д­но­го фонду є Канівський при­ро­д­ ний заповідник. торф. . глина. Вільшанка. Produktion von Werkzeuganlagen für Lebensmittel– und Leicht­in­du­strie. «Імпульс». «Уманьфарммаш». Granit. «Фотоприлад». das Maschinenbauwerk und das elek­tro­me­ cha­ni­sche Werk in Smila. машинобудівний та еле­к­т­ро­ме­ха­ні­ч­ ний завод у Смілі. виробниче об’­єд­ нан­ня «Азот». die Sula. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Getreideanbau. «Орі­ зон».

der im Volk Kolijiwschtschina hieß. Netschyj–Lewyzky. як Б. Місто займає площу в 64 км2. Die Stadt nimmt die Fläche von 64 km2 ein. Schewtschenko. I. В області працюють 24 цукрові за­ во­ди. An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? 3. wie B.) der Fonds [f18] — фонд der Aufstand — повстання antileibeigen — антикріпосницький Fragen zum Text 1. Чернігів розташований у середній те­ чії Десни. Komponist K. два великі м’ясокомбінати та ба­га­то інших підприємств харчової про­ми­с­ло­во­с­ті. Was haben Sie über die Geschichte des Gebiets erfahren?  Tschernihiw  ×åðí³ã³â Tschernihiw liegt an der Desna. Hier war das Zentrum des ukraini­ schen Kosakentums.Gebiete und Städte der Ukraine l 154 Im Gebiet arbeiten 24 Zuckerrüben­ werke. statt. Mit dem Gebiet Tscherkassy ist sehr eng die heldenhafte Vergangenheit unseres Volkes verbunden. M. Дорошенко. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. Тут був центр українського козацтва. гетьман П. І. in ih­ rem mittleren Lauf. Stezenko. З Черкаською областю тісно по­в’я­за­ не героїчне минуле нашого народу. Шевченко. Wörter und Wendungen das Kaolin — каолін der Gneis — гнейс (геол. Старицький. співак С. Гулак-Ар­те­ мов­сь­кий. Welche grünen Zonen sind besonders bekannt? 4. Welche Wirtschaftszweige sind im Gebiet entwickelt? 5. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Tscherkassy. композитор К. . Doros­ chenko. ihre Bevölkerungszahl beträgt 301 100 Einwohner. 2. Starizky. Черкащина дала батьківщині таких видатних людей. Hetman P. Hulak–Arte­ mowsky. Стеценко. Хмельницький. назване Коліївщиною. М. кіль­ кість населення складає 301 100 жи­ те­лів. письменни­ ки Т. Sän­ger S. Schriftsteller T. Тут відбулося антикріпацьке по­вс­тан­ ня. Нечуй-Левицький. Hier fand der antileibeigene Aufstand. zwei große Fleischkombinate und vie­le andere Betriebe der Lebensmittelindustrie. Das Gebiet Tscherkassy gab der Hei­ mat solche hervorragenden Menschen. Місто розділене на 2 міських райони. Chmelnyzky. Tschernihiw ist eine der ältesten Städte der Ukraine. Чернігів — одне з найдавніших міст України.

Zu den historischen Baudenkmälern der Stadt gehören die Christi–Verklärung­ skathedrale (aus 11. Свою назву воно отримало від князя Чорного. У 14 сторіччі Чернігів належав Литві. Die erste Erwähnung. за легендою. Im 14. Jh.).—18. Jh. Троїцько-Іллінський мо­ настир (11–18 ст. dann gehörte es zu Polen. Im 10. Перша згадка згідно з літописом при­ па­дає на 907 рік. Стіна цієї фортеці нагадує нам про багату історію міста. wo der Überlieferung nach der Fürst Tschorny begraben wurde. Jahr­ hun­dert gegründet.) sind bis­ her erhalten geblieben.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè Die Stadt wurde ungefähr im 7. потім він належав Польщі.) збереглися до сьогоднішнього дня. Die Mauer dieser Festung erinnert uns an die reiche Geschichte der Stadt. die Borys–und– Glib–Kathedrale (1120—1123 erbaut). Unter dieser Kirche befinden sich die Höhlen. Ihren Namen bekam die Stadt von ih­ rem Fürsten Tschorny. Неподалік від Єлецького монастиря знаходиться курган «Чорна мо­ги­ла».—18.).). Jahrhundert wurde Tschernihiw ein Teil der Kyjiwer Rus. У 10 сторіччі Чернігів був частиною Київської Русі. . Weit bekannt sind die Tschernihiwer Klö­ster: das Jelezky–Verkündigungs­ kloster (aus 11. Після розпаду Київської Русі на його території було самостійне князівство (1024—1239). und im Jahre 1654 wurde es an Russ­land angeschlossen. Jh. laut der Chro­ni­ ken. fällt auf das Jahr 907. похований князь Чо­р­ний. Старий центр міста називається «Ди­ ти­нець». Під Іллінською церквою знаходяться печери. Jh.).).­ Дванадцять гармат бастіону Че­р­ні­гів­ сь­кої фортеці (16–18 ст. Jahrhundert gehörte Tschernihiw zu Li­tau­en. 155 Місто було засноване приблизно в 7 сторіччі. Nicht weit vom Jelezky–Kloster be­fin­ det sich ein Grabhügel “Das Schwarze Grab”. Борисоглібський собор (1120–1123 рр. das Dreieinigkeitskloster mit der Eliaskirche (aus 11. де.). Широко відомі Чернігівські монасти­ рі: Єлецький Успенський монастир (11–17 ст. Das alte Stadtzentrum heißt Detynez. а в 1654 році був приєднаний до Росії. Nach dem Sieg Moskaus über Litauen wurde Tschernihiw ein Teil des Mos­ kau­er Staates. die Katharinen–Kir­che (1715 ein­ge­weiht). До історичних пам’яток архітектури міста належать Преображенський со­ бор (11 ст. Die 12 Kanonen der Bastion der Tscher­ ni­hi­wer Festung (16.). Після перемоги Москви над Литвою Чернігів став частиною Московської держави.). Катерининська це­р­к­ ва (освячена в 1715 р.—17. Nach dem Zerfall der Kyjiwer Rus war auf seinem Territorium das selb­stän­di­ ge Für­sten­tum (1024—1239).

Чернігів — місто освіти та науки. Die Theater– und Musikfreunde laden gastfreundlich die Zuschauer­räume des Drama–Theaters. художній музей.Gebiete und Städte der Ukraine l 156 Unter den größten Betrieben der Stadt sind zu erwähnen: die Produktions­ vereinigung “Feuerwehrauto”. Welche historischen Bauten möchten Sie besichtigen? 4. підприємства ма­ши­но­бу­ду­ ван­ня. літературний му­зей М. Серед найбільших підприємств міста слід назвати: ВО «Пожежмашина». театру юного глядача та фі­ла­р­ мо­нія. М. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? 3. o) an (Akk. му­зей народного декоративного ми­ с­те­ц­т­ва Чернігівщини. Die Türen der pädagogischen und tech­no­lo­gi­schen Universitäten. «Чернігівмеблі». “Chimtextilmasch”.) — приходитися на. Leicht– und Nahrungmittelindustrie und das Lein­kom­bi­nat. “Tabak”. Kozju­ bynsky–Museum. Гідні огляду численні музеї міста: історичний­ музей. die Gräber — могила das Feuerwehrauto — пожежна машина der Zerfall — розпад Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen fallen (ie.. der 8 Fach­schulen sind für die Schulabgänger weit geöffnet. Be­trie­be der Maschinenbau–. Welche Industriezweige sind hier entwickelt? 5. a) auf (Akk. «Тютюн». Suchen Sie an der Landkarte Tschernihiw und erzählen Sie über seine geographische Lage. Tschernihiw ist die Stadt der Bildung und Wissenschaft. Любителів театру та музики гостинно запрошують глядацькі зали дра­м­те­ а­т­ру. Двері педагогічного та тех­но­ло­гі­ч­ но­го університетів і вісьми середніх на­вча­ль­них закладів широко відкриті для випускників шкіл. das Museum der de­ko­ ra­ti­ven Volkskunst des Tschernihiwer Landes.) — приєднатися die Kanone (-n) — гармата die Höhle (-n) — печера der Grabhügel — курган (поховання) das Grab. 2. Was möchten Sie in Tschernihiw besuchen? . Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt: das historische Museum. des Theaters für Jun­ge Zuschauer und der Philharmonie ein. «Хімтекстильмаш». sich anschließen (o. легкої та харчової про­ми­с­ло­ во­с­ті та льонокомбінат.. das Kunst­mu­se­um. Коцюбинського. “Tschernihiw­möbel”. Hier gibt es viele wissenschaftliche For­ schungs­in­sti­tu­te und Projektierungsbüros. das literarische M. Тут є багато науково-дослідних ін­сти­ ту­тів і проектних бюро.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 157  Das Gebiet Tschernihiw  ×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine im Desnabecken und bildet die Grenze an Russland und Weißrussland. Baustoffe. торф. Zum Gebiet gehören 22 Bezirke und 15 Städte. Torf. До найбільших підприємств на­ле­жать «Пожежмашина». die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. а літо помір­ но тепле. Maschinenbauer­ zeugnisse. Зима помірно холодна. Kalk. Die Fläche beträgt 31 900 km2. Zucker. продукцію ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. Sand. Unter den Bodenschätzen haben die be­son­de­re Bedeutung Erdöl. Der Hauptfluss des Gebiets ist die Desna. Площа 31 900 тис. Південно-східна частина області ра­ діо­ак­ти­в­но забруднена внаслідок ка­ та­с­т­ро­фи на Чорнобильській АЕС. цу­кор. Das Territorium des Gebiets liegt auf der Dniproplatte und in der Niederung Po­lissja. . Der Winter ist gemäßigt kalt und der Som­mer ist gemäßigt warm. “Tscher­nihiwmöbel” und andere. Maschinenbau– und Lebensmittelindustrie. Die führenden Zweige der Industrie sind leichte. вапняк. хімічне волокно. Область постачає країні зерно. природний газ. пісок. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Поділяється на 22 райони і 15 міст. З корисних копалин особливе зна­ чен­ня мають нафта. картоплю. машинобудівна та харчова. будматеріали. Ton und Mergel. Обласний центр — місто Чернігів. Das Gebiet liefert dem Land Getreide. глина та мергель. «Хі­м­во­ло­к­но». населення 1.3 Mil­lio­ nen Menschen. Der nord–östliche Teil des Gebiets wur­ de wegen der Tschernobylkatastrophe radioaktiv ver­schmutzt. Zu den größten Betrieben gehören “Feuer­­wehrauto”. Gips.3 млн чоловік. Провідні галузі промисловості легка. Kartoffeln. Erdgas. Територія області лежить у межах При­дні­п­ров­сь­кої та Поліської ни­зо­ вин. “Chemiefaser”. Основу сучасного господарства скла­ да­ють промисловість. Chemiefaser. Den Grund der heutigen Wirtschaft bil­ den Industrie. «Чер­ нігівмеблі» та інші. Головна річка області — Десна. сільське го­с­по­ дар­с­т­во та транспорт. Landwirtschaft und Ver­ kehr. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­hiw. Область розташована на півночі Укра­ ї­ни в басейні Десни і утворює дер­жа­ в­ний кордон з Росією та Бі­ло­рус­сю. км2. Клімат помірно континентальний. гіпс.

die Schauspielerin M. Buch­ weizen. Im Gebiet Tschernihiw wurden die be­ rühmten Menschen geboren. 4. Tytschyna. на території якої в Батурині була столиця України. Місто займає площу в 153 км2 і роз­ді­ ле­не на 3 міські райони. Прези­ дент Укра­ї­ни Л. ячмінь. Wörter und Wendungen die Chemiefaser. Кучма. Eben hier war das Fürstentum Kyjiwska Rus. такі як засновник україн­ського кіномистецтва О. жито. кукурудза. Bachmatsch. auf dessen Territorium in Baturyn die Hauptstadt der Ukraine war. У сільському господарстві переважає рослинництво. der Kom­ ponist H. 2. Das Gebiet Tschernihiw ist der uralte ukrai­ni­sche Boden. Саме тут було князівство Київської Русі. актриса М. Nishyn. прито­ ки Дунаю. Ти­ чина. Головні культури: озима пшениця. Die Knotenpunkte sind Tschernihiw. der Dichter P. Der Verkehr wird durch Eisen– und Au­ to­bahn vertreten. гречка. 3. Sanjko­ wezka. Wirjowka.Gebiete und Städte der Ukraine l 158 In der Landwirtschaft überwiegt der Pflanzenanbau. Кібальчич. винахідник М. Бахмач. der Roggen — жито der Winterweizen — озима пшениця Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Tschernihiw? Welche Bodenschätze wurden hier entdeckt? Was liefert das Gebiet dem Land? Wessen Namen sind mit diesem Gelände verbunden?  Tscherniwzi  ×åðí³âö³ Tscherniwzi liegt in der Westukraine. Чернігівщина — стародавня укра­ї­н­сь­ ка земля. Mais. Залізничні вузли Чернігів. Die Stadt umfaßt die Fläche von 153 km2 und ist in drei Stadtbezirke ge­ teilt. Заньковецька. . -n — хімічне волокно die Gerste — ячмінь 1. В Чернігівській області народили­ ся видатні люди. der Erfinder M. Gerste. Pryluky. an beiden Ufern des Flusses Prut. Kutschma. ком­по­зи­тор Г. Прилуки. Zu den Haupt­kulturen gehören Win­ter­ wei­zen: Roggen. des Ne­ben­flus­ses der Donau. Ні­ жин. поет П. Kibal­ tschytsch. Чернівці розташовані в Західній Укра­ ї­ні по обох берегах ріки Прут. Dowshenko. Транспорт представлений за­лі­з­ни­ч­ ним та автомобільним. so wie der Be­gründer der ukrainischen Filmkunst O. Дов­ женко. Präsident der Ukraine L. Вірьовка.

8 Parks und vielen Grün­an­la­gen. der Klassizismus und der sowjetische Konstruktivismus. die ehema­ lige Residenz des Bischofs von Bukowyna (1864—1882). дендрарієм. der Palast der Justiz (1904—1906). das Rathaus (1843—1847). У документах згадувалося в 1207 році. ратуша (1843—1847). з 1867 р. Згідно з археологічними даними мі­с­то виникло в другій половині 12 сто­літ­тя. Tscherniwzi wurde urkundlich im Jahre 1207 erwähnt.— Ру­му­нії.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 159 Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 254 300 Einwohner. До видатних пам’яток архітектури на­ле­жать Успенський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1783 р. Hier sind verschiedene Stile ver­floch­ ten: das Barock. з 1917 р. . Laut der archäologischen Angaben ent­ stand die Stadt in der zweiten Hälfte des 12. Der am rechten Ufer gelegene Teil ist steil. місто входило до мол­давського кня­зів­с­т­ва. einem Den­ dra­ri­um. Tscherniwzi ist eine grüne Stadt mit ei­ nem botanischen Garten. колишня резиденція ми­т­ро­по­ли­та Буковини (1864—1882). der am linken Ufer gelegene Teil ist flach. Правобережна частина — крута. У 1940 р. класицизм і радянський конс­тру­к­ти­ візм. die Nikolauskirche (1607) und das Ge­bäu­de des Theaters. Zu den bedeutendsten Baudenkmälern gehören die Maria–Him­mel­fahrt­ka­ theal­ra­le (1783 erbaut). будівля державного університету.— Австро-Угорщини. Кількість населення становить 254 300 жителів. вісьмома па­р­ ка­ми та багатьма скверами. входило у володіння Ав­с­ т­рії. Своєрідною є архітектура міста. Im Jahre 1940 wurde die Südliche Bu­ kowy­na an die Ukrainische Republik an­ge­schlos­sen. das Gebäude der Staat­li­chen Universität. па­лац юстиції (1904—1906). Південна Буковина при­єд­на­ ла­ся до Української Республіки. Чернівці — зелене місто з Бо­та­ні­ч­ ним садом. seit 1918 an Rumänien. In der Mitte des 14. Museen und Bibliotheken. Eigenartig ist die Baukunst der Stadt. Тут переплелися різні стилі: бароко. У середині 14 ст. Der Fluss Prut teilt die Stadt in zwei Teile. лі­во­ бе­ре­ж­на — полога. Jahrhunderts. ab 1867 an Österreich-Ungarn.). Jahrhunderts ging die Stadt in das Mol­daui­sche Für­sten­ tum ein. У 1744 р. музеїв і бібліотек. Ми­ко­ла­їв­сь­ка це­р­к­ва (1607) та спо­ру­да те­а­т­ру. Im Jahre 1744 fiel sie an Österreich. Чернівці також місто театрів. Ріка Прут розділяє місто на 2 частини. Tscherniwzi ist auch eine Stadt der Thea­ter.

 Fedjkowytsch– Museum. Beklei­ dungs–. Koby­ ljanska–Museum. Федьковича. a) an (Akk. музей О. die öko­no­mi­sche Universität. хутрова та взуттєва про­ мисловість. das J.Gebiete und Städte der Ukraine l 160 Sehr berühmt ist die Universität. під­при­єм­ с­т­во сувенірів «Буковина». 3. Großer Beliebtheit erfreuen sich das musikalische Dramatheater namens O. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? Was möchten Sie in der Stadt unbedingt besuchen? Wofür ist Ihnen die Stadt bekannt? Haben Sie sicher einige Souvenirs von Bukowyna schon besorgt? . steil — крутий flach — пологий verflechten (o. художній і музей на­род­ної ар­хі­те­к­ту­ри та побуту. Wörter und Wendungen die Angaben — дані. текстильна. Sehenswürdig sind zahlreiche Museen: das Heimatmuseum. Федьковича. das Möbelkombinat und vie­le andere. Ю. Fedjkowytsch. Чернівці — батьківщина письменни­ ка Ю. композитора В. Великою популярністю користуються музично-драматичний театр ім. Weit bekannt sind die Fabrik der künst­ le­ri­schen Erzeugnisse namens J.) — входити у чиєсь володіння 1. 5. a) — входити fallen (ie. співака Н. 12 Fachschulen und wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute der Aka­ de­mie der Wissen­schaften der Ukraine. der Betrieb der Sou­ve­nirs “Bu­kowy­na“. Textil–. ляльковий театр і фі­ла­р­ мо­нія. О. das Kunst­museum und das Museum für nationale Baukunst und Lebens­weise. o) — пере­ плітати der Bischof — єпископ Fragen zum Text Beschreiben Sie die geographische Lage der Stadt. das Puppentheater und die Philharmonie. Strickwaren–. Kobyljanska. Широко відома фабрика художніх ви­ ро­бів імені Ю. ме­ди­ч­ ний уні­вер­си­тет і економічний уні­вер­ си­тет. des Sängers N. Tscherniwzi ist die Heimatstadt des Schrift­stel­lers J. 2. Ко­ би­лян­ської. die me­ dizinische Hochschule. 12 тех­ні­ку­мів і науково-до­слі­д­ні ін­сти­ту­ти Ака­де­мії наук України. Pelswaren und Schuhwarenindustrie ein. Кобилянської. das O. Die führende Rolle in der wirt­schaft­li­ chen Entwicklung der Ukraine nehmen hier Maschinenbau. Iwassjuk. швейна. Іва­ сюка. Найбільш відомі університет. Федь­ ковича. Провідну роль в економічному роз­ ви­т­ку України тут займають ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. Гідні огляду численні музеї: краєзнав­ чий. відомості urkundlich — документально eingehen (i. Fedj­ kowytsch. Jaremtschuk. 4. des Kom­po­ni­sten W. Яремчука. меблевий комбінат і ба­га­то інших. три­ко­та­ж­на.

Є багато природних заповідників. Обласний центр — місто Чернівці. де ростуть бук та дуб. зима по­ мі­р­но холодна. Marmor. гіпс. Das Gebiet besteht aus 11 Bezirken. Die größten Flüsse des Gebiets sind der Dnister und die Nebenflüsse der Donau der Prut. За валовою продукцією про­ мисловість перевищує сільське гос­ подарство. . Der Bruttoproduktion nach überwiegt die Industrie die Land­wirt­schaft. населення май­ же 1 млн чол. der Tscheremosch und der Seret. hat 11 Städte. Das Drittel des Territoriums ist be­wal­ det. графіт. буре вугілля. Область поділяється на 11 районів. Der Sommer ist kühl und feucht. Область розташована на заході Укра­ї­ ни і займає територію перед Ка­р­па­та­ ми та у східній частині Карпат. Es gibt auch Mineralwasserquellen und Heilschlamm. Es gibt viele Naturschutzparks. се­ред яких найбільший Винницький при­ро­д­ний національний парк. має 11 міст. Gips. Kalk. unter denen der Winyzker nationale Na­tur­ park am größten ist. Третина території вкрита лісами. Клімат помірно континентальний. Є також джерела мінеральних вод та лікувальної грязі. мармур. der Win­ter ist gemäßigt kalt. wo Buchen und Eichen wachsen. З корисних копалин відомі фо­с­фо­ри­ ти. Площа 8 100 тис. Ton. Quarzsand. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Unter den Bodenschätzen sind im Gebiet Phosphorite. км2. die Be­völ­ ke­rung zählt fast eine Million Men­schen. Grafit. кварцевий пісок. ва­п­ няк. Braunkohle bekannt. Dem Maschinenbau gehört auch kei­ nen letzten Platz. Das Gebiet bildet die Grenze zu Ru­mä­ ni­en und Moldowa. глина. Провідну роль відіграють легка та хар­чова промисловість. Черемо­ шем та Серетом. Машинобудуванню належить також не останнє місце. Die führende Rolle spielen leichte und Lebens­mittel­industrie.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 161  Das Gebiet Tscherniwzi  ×åðí³âåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen des Landes und nimmt das Territorium vor den Kar­pa­ten und im östlichen Teil der Kar­pa­ten ein. Найбільші річки області Дністер з при­то­ка­ми Дунаю Трутом. Літо прохолодне та вологе. Die Fläche beträgt 8 100 km2. Область утворює кордон з Румунією та Молдовою. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­w­zi.

В області сім м’ясокомбінатів. В області працює фабрика «Бу­ко­ви­ на». Тут випускають устаткування для на­ф­то­пе­ре­ро­б­ної промисловості. об­ чи­с­лю­ва­ль­ну техніку. м’ясо-молочною. Die Lebensmittelidustrie ist durch Zuc­ker–. 2. Im Gebiet arbeitet die Fabrik “Bu­kowy­ na”. які відомі люди жили і творили в цій області. Федькович. der Schriftsteller Ju. Харчова промисловість пред­ста­в­ле­на цукровою. wo Kunsterzeugnisse und Sou­ve­ nirs hergestellt werden. Welche bekannten Menschen lebten und schufen im Gebiet? . An­la­gen für Viehzucht hergestellt. Каденюк. Jaremtschuk. І. Und nicht zuletzt muss man sagen. Welche Bodenschätze werden im Gebiet gewonnen? 3. Серед них перший космонавт не­за­ле­ ж­ної України Л. Darunter sind der erste Kosmonaut der unabhängigen Ukraine L. Was meinen Sie über das Kunstgewerbe? 5. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets. Гнатюк та Н. Все більше значення надається ху­до­ ж­ньо­му промислу. ein Möbelkombinat und eine Mö­bel­fa­ brik. ме­б­ле­ вий комбінат і меблева фабрика. Залізничні лінії та автомагістралі спо­ лу­ча­ють область з іншими областями України. співаки Д. нарешті. wel­che bekannten Menschen in dieser Ge­gend gelebt und geschaffen haben. Яремчук. Fleisch– und Milch. Butter– und Käseproduktion vertreten. Fedjkowytsch. Wörter und Wendungen an Bedeutung gewinnen — надати значення das Kunstgewerbe — художний промисел die Kunsterzeugnisse — художні вироби das Bruttoproduktion — валова продукція Fragen zum Text 1. Hnatjuk und N. Івасюк. Eisenbahnlinien und Autobahnen ver­ bin­den das Gebiet mit den anderen Ge­bie­ten der Ukraine. треба сказати. die Sänger D. художник М. Kadenjuk. Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? 4. Im Gebiet sind sieben Forstkombinate. письменник Ю.Gebiete und Städte der Ukraine l 162 Hier werden Anlagen für die erdölver­ arbeitende Industrie. Immer mehr gewinnt an Bedeutung das Kunstgewerbe. ма­с­ло­си­ ро­ро­б­ною галузями. der Ma­ler M. де виготовляють художні вироби і сувеніри. обладнання для тваринництва. Rechentechnik. Iwassjuk.

музей де­ко­ра­ти­в­но­го та прикладного на­род­ но­го ми­с­те­ц­т­ва. Коцюбинського. Zu den Baudenkmälern gehören die äl­ te­sten Kirchen und Klöster des 17.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 163  Winnyzja  ³ííèöÿ Die Stadt liegt an den Ufern des Süd­li­ chen Bug. Ми­ко­ла­їв­ сь­ка це­р­к­ва (1746 р. І. Die Einwohnerzahl beträgt 391 700 Men­schen. Jahrhunderts. музей М. Erstmals wird Winnyzja im Jahre 1363 als die Festung erwähnt und erst ab 1795 als die Stadt. і тільки з 1795 р. Kozjubynsky–Museum. J. das Mu­se­ um der dekorativen und angewandten Volks­kunst. Місто займає площу в 6100 га. па­м’я­т­ни­ком на честь перемоги над поль­сь­кою армією під керівництвом легендарного українського пол­ко­во­д­ ця. das Mahnmal des Ruhmes. Die Einwohner der Stadt sind stolz auf ihre Denkmäler — das Pirogow–Denk­ mal. des Obersten I. Die Stadt besteht aus vier Stadt­be­zir­ken. Die Gäste der Stadt haben die Mög­lich­ keit. Гості міста мають можливість від­ві­да­ ти багато музеїв. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter. У їхньому розпорядженні зна­хо­дять­ ся численні музеї: Історичний музей. Богуна. вона стала обласним цент­ром. das Denkmal zu Ehren des Sieges über der polnischen Armee unter der Leitung des legendären ukrainischen Feldherren. Zu ihrer Verfügung stehen zahlreiche Museen: das landeskundliche. die Nikolaus–Kirche (1746) und der Glockenturm des 19. das Museum von M. У 1932 р. До пам’яток архітектури належать най­ста­рі­ші церкви та монастирі 17—19 сто­літь.— як місто. Пи­ рогова. Bogun. при впаданні правого при­то­ку Вишні та лівого Вінничка. eine Philharmonie. . М. Ме­мо­рі­а­лом Слави. Die Stadt nimmt die Fläche von 6100 Hektar ein. Кількість жителів складає 391 700. M.­ Im Jahre 1932 wurde es zur Gebiets­ stadt. Жителі міста пишаються своїми па­ м’я­т­ни­ка­ми: пам’ятником Пирогову. полковника І.) і дзвіниця 19 сто­ліття. Piro­ gow. Місто складається з 4 районів. an der Mündung des rech­ ten Nebenflusses Wyschnja und des linken Winnytschka.—19. Це комплекс будівель Домінікансь­кого монастиря ієзуїтів. Місто розташоване на берегах Пі­в­ ден­но­го Бугу. Для любителів театру є 2 театри та філармонія. viele Museen zu besuchen. Jahr­hun­derts. Уперше Вінниця згадується як фо­р­те­ ця в 1362 р. Das sind der Komplex der Bauten des Dominikaner Klosters und des Klosters der Jesuiten. das M. музей-садиба М.

Тут виробляються тракторні аг­ре­га­ти. ме­ди­ч­ним і по­лі­те­х­ні­ч­ним вузами. Hier werden Traktorenaggregate. a) — складати erwähnen (te. -e — залізничний вузол das Erzeugnis. Die Stadt mit viel Grün bezaubert die Ein­woh­ner und ihre Gäste. t) — передрікати die Umgegend — околиця der Eisenbahnknotenpunkt. Radiogeräte. Wörter und Wendungen die Mündung — впадання der Nebenfluß (-flüsse) — притока betragen (u. Ku­ gel­la­ger. Островсько­ го. sondern auch in Europa. два автовокзали та аеропорт. t) — досліджу­ вати vorhersagen (te. t) — зачаровувати das Wetteramt — метеостанція erforschen (te. die medizinische und polytechnische Hoch­schu­len. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Werkzeuge und Er­zeug­nis­se der elektrotechnischen und leichten Industrie produziert. Вінниця — залізничний вузол. Місто відоме своїми навчальними за­кла­да­ми: педагогічним уні­вер­си­те­ том. die den Namen von M. Площа зелених насаджень складає 2. Die Fläche der Grünanlagen beträgt 2 400 Hektar. Winnyzja ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­ punkt. -se — виріб . Das Wetteramt erforscht das Wetter und sagt es den Einwohnern der Stadt und ihrer Umgegend vorher. інструменти та вироби еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­ ної та легкої промисловості. Місто відоме своєю продукцією не тіль­ки в Україні. але й у Європі. t) — згадувати das Baudenkmal (-mäler) — пам’ятка архітектури das Kloster (die Klöster) — монастир der Glockenturm (-türme) — дзвінниця angewandt — ужитковий bezaubern (te.4 тис. Ostrowsky trägt. ака­де­мі­єю сільського го­с­по­дар­с­т­ва. га.Gebiete und Städte der Ukraine l 164 Die Stadt ist bekannt durch ihre Lehr­an­stal­ten — die pädagogische Uni­ ver­si­tat. Вінниця має також філію Академії наук України. радіоапаратура. шарикопідшипники. який носить ім’я М. die Aka­de­mie der Land­wirt­schaft. Winnyzja verfügt über einen Zweig der Akademie der Wissenschaften der Ukrai­ne. Метеостанція досліджує та пе­ред­ба­ чає погоду жителям міста та його око­лиць. Die Stadt ist bekannt durch ihre Er­ zeug­nis­se nicht nur in der Ukraine. Тут є головний залізничний вокзал. Місто зачаровує жителів і його гос­ тей великою кількістю зелені. Hier gibt es einen Haupt­bahn­hof.

фо­с­ фо­ри­ти й торф. Suchen Sie Winnyzja an der Landkarte und bestimmen Sie seine geographische Lage. Kaolin. Згар. а літо тепле. Область поділяється на 27 районів та 17 міст. In dem Gebiet leben 91. der Sgar. Was meinen Sie. Das Gebiet teilt sich in 27 Bezirke mit 17 Städten. der Riw. Leicht– und Baustoffeindustrie und Lebensmittelindustrie.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 165 Fragen zum Text 1. До найбільш розвинених галузей про­ ми­с­ло­во­с­ті належать ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. Обласний центр — місто Вінниця. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist warm. Рось та ін. коалін. die Bevölkerungszahl ist 1 831 500 Einwohner. Welche Erzeugnisse der Industrie von Winnyzja sind Ihnen bekannt?  Das Winnyzer Gebiet  ³ííèöüêà îáëàñòü Winnyzer Gebiet liegt im Zentralen Teil der am rechten Ufer gelegenen Ukrai­ne. Соб. крейда. Die Wälder nehmen etwa 10 % des gan­zen Geländes ein. В області живуть 91. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. На півдні вона має спільний кордон з Молдовою. Phosphorite und Torf. Рів. харчова та ви­ро­б­ни­ц­т­во бу­ді­ве­ль­них матеріалів. 2. Die bedeutendsten Bodenschätze des Winnyzer Gebiets sind Granit. гнейс. Площа області 26 500 км2. woher sein Name stammt? 3. Рельєф області утворює лісиста рі­в­ни­ на з багатьма річками (Десна. як граніт. Braunkohle gibt es hier weniger. Welche Baudenkmäler stellen die Geschichte der Stadt dar? 4. Вінницька область розташована в цент­­ральній частині пра­во­бе­ре­ж­ної Укра­ї­ни. Auf welche hervorragenden Menschen ist die Stadt stolz? 5.). der Sob. Es grenzt an die Moldowa im Süden. . Das Gebietszentrum ist die Stadt Winny­za. die Ros) bildet die Geländegestaltung des Gebiets.8 % українців. жителів. легка. Ліси займають майже 10 % всієї те­ри­ то­рії області. Eine Waldebene mit mehreren Flüssen (die Desna. Kreide. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. Zu den meistentwickelten In­du­strie­ zwei­gen gehören Maschinenbau.8 % Ukrainer. Gneis. кількість населення 1 831 500. Найбільше значення у Вінницькій об­ ла­с­ті мають такі корисні копалини. Бурого вугілля тут менше.

 Swydnyzky. М. Chmelnyzky. Leontowitsch. Nemyriw u. Im Winnyzer Gebiet lebten und schufen ihre Werke viele berühmte Menschen. Леонтович та П. Хмельницьким. Заболотний. Die wichtigsten Verkehrsmittel des Ge­ biets sind Eisenbahn und Autoverkehr. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють зернові культури та буряки. Die bedeutendsten Ei­sen­bahn­kno­ten­ punk­te sind Winnyzja. У Вінницькій області жили й творили багато відомих людей. Ко­цю­­ бинський. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення am rechten Ufer gelegen — правобережний die Geländegestaltung — рельєф gemäßigt — помірний die Braunkohle — буре вугілля der Maschinenbau — машинобудування durchschnittlich — середній die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство der Widerstandskampf — Рух опору der Eisenbahnknotenpunkt — залізничний вузол das Gelände — територія das Verkersmittel — засіб пересування die Baustoffe — будівельні матеріали . Nistschyn­sky. Жмеринка та Вапнярка. геолог П. Найважливіші засоби транспорту за­лі­ з­ни­ч­ний та автомобільний. -en — площа. Wörter und Wendungen das Gebiet. Поети С. Ніщин­ський. Ko­ zjubynsky. Труб­лаїні. M. ви­ но­г­ра­дар­с­т­во та тютюнництво. Tusch­kowsky. Weinbau und Tabakanbau. Sabolotny. компо­зи­то­ри М. Свидницький. герой французького Руху опору в Дру­гій світовій війні В. -e — область die Fläche. der Volksheld U. Trublaini. Stelmach. der Gelehrte — Biologe D. Руданський та В. на­ род­ний герой У. М. Туш­ковський. Стельмах. die Schriftsteller A. Високо розвинені тут садівництво. der Geologe P. Stus. Porik und der Held des Verteidigungskampfes um die Stadt Se­ wa­sto­pol der Matrose P. Базилевич. Не­ми­ро­ вом та іншими. Shmerinka und Wapnjarka. Die Dichter S. a. Karmeljuk. Кішка ві­до­мі да­ ле­ко за ме­жа­ми об­ла­с­ті. пись­ мен­ники А. Basylewitsch. P. M. Sie verbinden die Stadt Winnyzja mit den Städten Kyjiw. вчені — біолог Д. М. der Maler A. Стус.Gebiete und Städte der Ukraine l 166 In der Landwirtschaft werden Getreide und Rüben angebaut. Kischka sind weit über die Gebietsgrenzen bekannt. Hochentwickelt sind hier Gartenbau. Кармелюк. Найзначніші залізничні вузли Він­ни­ ця. Вони з’єднують місто Вінницю з міс­ тами Києвом. die Kom­po­ni­sten M. художник А. M. Порик та герой обо­ро­ни міста Се­ ва­с­то­по­ля матрос П. der Held des fran­zö­si­ schen Widerstandskampfes im zwei­ten Welt­krieg W. Rudansky und W.

Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört das Schloss. Уперше згадується в літописах у 1085 ро­ці. . філармонія та інші куль­тур­ні заклади. das Haus der Natur. Wie heißen die bedeutendsten Eisenbahnknotenpunkte des Gebiets?  Luzk  Ëóöüê Die Stadt Luzk ist das Zentrum des Wo­ lyner Gebiets. Jahr­hun­ derts. Але містом стало тільки в 1795 році. (1998). а обласним центром з 1939 р.—17. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить замок. Для любителів мистецтва і гостей міста­ є два театри (театр драми. котра бу­ду­ва­ ла­ся протягом більш як 2 століть. Die Stadt ist relativ jung. Welche Rolle spielt der Eisenbahnverker im Leben des Gebiets? 5. Aber zur Stadt wurde Luzk erst im Jah­re 1795 und ab 1939 zur Gebiets­ stadt. Kinos und Bi­blio­the­ken. ляль­ко­вий театр). комплекс будівель 16—17 століть. кінотеатри та бібліо­­теки. Sehenswert sind zahlreiche Museen: das historische Museum der Stadt. Welche Industriezweige sind im Winnyzer Gebiet am meisten entwickelt? 3. Es liegt an beiden Ufern des Flusses Styr. До визначних місць належать чи­с­ лен­ні музеї: історичний музей міста. бу­ди­нок природи. Seine Bevölkerung beläuft sich auf 197 700 Menschen (1998). Sie wurde erstmals in den Chroniken im Jahre 1085 erwähnt. Jahrhunderts. eine Phil­har­mo­nie und andere kulturelle Ein­rich­tun­gen. Воно розташоване на обох берегах річки Стир. Його населення складає 197 700 чол. Серед найстаріших церков та мона­ стирів слід назвати Монастир єзуїтів 16—17 століття. der Komplex von Bauten des 16. Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? 2.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 167 Fragen zum Text 1. Wodurch ist das Gebiet berühmt? 4. einem Nebenfluss der Prypjat. Für Kunstfreunde und Gäste der Stadt gibt es zwei Theater (das Drama–Thea­ ter. Unter den ältesten Kirchen und Klö­ stern sind zu erwähnen: das Kloster der Je­sui­ten aus dem 16. die Kreuzeserhöhungskirche (1619–1888). Місто Луцьк — центр Волинської об­ ла­с­ті. die im Laufe von über zwei Jahr­hun­der­ten erbaut wurde. Місто порівняно молоде.—17. Хре­с­то­во­з­д­ви­жен­сь­ ку церкву (1619—1888). притоки Прип’яті. das Marionettentheater).

3. An malerischen Ufern des Flusses Styr liegen Erholungsorte für Städter und de­ren Gäste. im Kombinat für Hausbau. -en — літопис die Kreuzeserhöhungskirche — Хрестоздвиженська церква 1. Zahlreiche Grünanlagen und Parks schmüc­ken die Stadt und machen sie attraktiv. Більшість жителів міста зайняті на під­при­єм­с­т­вах: заводі еле­к­т­ро­апа­ра­ ту­ри. си­лі­ка­ т­но­му. У розпорядженні міста знаходяться педагогічний університет. Залізниця з’єднує місто з багатьма містами України та інших держав. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit vielen Städten der Ukraine und ande­ rer Staaten. attraktiv — привабливий das Kugellager — шарикопідшипник die Einrichtung. шарикопідшипниковому. 5. Wörter und Wendungen die Chronik. 2. легка та харчова промисловість. im Werk für Ku­ gel­la­ger. 4. Hier gibt es einen Eisenbahnhof. im Au­to­werk. Der botanische Garten der päd­ago­go­ schen Universität zieht viele Besucher an. Високо розвинені текстильна. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. im Werk für Silikatwaren. інші технічні вузи.Gebiete und Städte der Ukraine l 168 Die meisten Einwohner der Stadt sind beschäftigt in den Betrieben: im Werk für Elektroapparatur. die den Namen von Lessja Ukrainka trägt. На мальовничих берегах річки Стир розташовані місця відпочинку для жи­те­лів міста та їхніх гостей. -en — установа Fragen zum Text Wann wurde die Stadt zum ersten Mal erwähnt? Welche alten Baudenkmäler sind in der Stadt erhalten geblieben? Welche Kultureinrichtungen möchten Sie in der Stadt besuchen? Was produziert man in den Betrieben der Stadt? Was gibt der Stadt besonderen Reiz? . Die Schönheit von Wolynien besang die berühmte ukrainische Dichterin Lessja Ukrainka in ihrem Werk “Waldlied”. Hochentwickelt sind Textil–. автомобільному. що носить ім’я Лесі Українки. Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. Ботанічний сад педагогічного уні­вер­ си­те­та приваблює багатьох від­ві­ду­ва­ чів. andere Fach­hoch­ schu­len. домобудівно­ му ком­бі­на­ті. Красу Волині оспівала відома укра­ї­н­ сь­ка поетеса Леся Українка у своєму творі «Лісова пісня». Численні сквери та парки при­кра­ ша­ють місто і роблять його при­ваб­­ ливим. Тут є залізничний вокзал. два ав­то­во­ к­за­ли та аеропорт. Die Stadt verfügt über eine Päd­ago­gi­ sche Universität.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

169

 Das Wolyner Gebiet

 Âîëèíñüêà îáëàñòü

Das Wolyner Gebiet liegt im Nord­we­
sten der Ukraine.

Волинська область знаходиться в пі­в­
ні­ч­но-західній частині України.

Es grenzt an Weißrussland und Polen.

Вона межує з Білорусією та Поль­щею.

Die Fläche des Gebiets beträgt
20 200 km2.

Площа області 20 200 км2.

Die Bevölkerungszahl ist 1 063 900 Ein­
woh­ner.

Кількість населення 1063,9 тис.
жи­те­лів.

Das Gebiet teilt sich in 16 Bezirke und
11 Städte.

Область поділяється на 16 районів
та 11 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Luzk.

Обласний центр — місто Луцьк.

Über 75 % der Geländegestaltung bil­
det die Polissjaniederung.

Понад 75 % рельєфу займає По­лі­сь­ка
ни­зо­ви­на.

Im Norden fließen die Flüsse der Styr,
der Stochid, der Turitsch, im
Westen — der Westliche Buh mit sei­
nen Ne­ben­flüs­sen.

На півночі головні річки Стир, Стохід,
Туріч, на заході — Західний Буг з при­
то­ка­ми.

Auf dem Gebietsgelände gibt es viele
Seen: den Swytjas, den Pulemez, den
Luka und andere.

На території області багато озер: Сви­
тязь, Пулемець, Лука та інші.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist mild und der Som­
mer — warm und feucht.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима нехолодна, літо тепле та
во­ло­ге.

Der größte Teil des Gebiets liegt in
der Mischwaldzone und der südliche
Teil — in der Waldsteppe.

Найбільша частина області лежить
в зоні мішаних лісів, а південна ча­с­ти­
на — в зо­ні лісостепу.

Innerhalb des Wolyner Gebiets wurde
der Schazker Nationale Natur­park ge­
schaf­fen.

У межах Волинської області був ство­
ре­ний Шацький національний при­ро­
д­ний парк.

Das Gebiet ist an solchen Bo­den­schät­
zen reich wie Steinkohle, Kupfer, Torf,
Sand, Kreide und Ton.

Область багата на такі корисні ко­па­
ли­ни, як кам’яне вугілля, мідь, торф,
пісок, крейда та глина.

94,7 % der Bevölkerung sind hier
Ukrai­ner.

94,7 % населення — українці.

52,1 % der Einwohner leben in
Städten.

52,1 % жителів живуть у містах.

In der Landwirtschaft arbeiten 34 %
der Bevölkerung.

У сіль­сь­ко­му господарстві працює
34 % на­се­лен­ня.

Gebiete und Städte der Ukraine l

170
Entwickelt sind im Wolyner Gebiet sol­
che Industriezweige wie Ma­schi­nen­
bau, holzbearbeitende Industrie, Bau­
stoffeindustrie.

В області розвинені такі галузі про­
ми­с­ло­во­с­ті, як машинобудування, де­
ре­во­об­ро­б­на, легка, автомобільна та
виробництво будівельних ма­те­рі­а­лів.

In Kowelj werden landwirtschaftliche
Maschinen produziert.

У Ковелі виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­
дар­сь­кі машини.

In der Landwirtschaft werden
Getreide, Rüben, Flachs und Kartoffeln
an­ge­baut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­
ють буряки, льон та картоплю.

Im Wolyner Gebiet, im Dorf Ko­lod­jas­h­
ne (Bezirk Kowel) verbrachte ihre Kind­
heit die hervorragende ukrainische
Dich­te­rin Lessja Ukrainka.

У Волинській області, в селі Ко­ло­дя­
ж­не (Ковельського району) провела
своє дитинство видатна українська
поетеса Леся Українка.

Die Natur dieses Landes regte sie zum
Schaffen des berühmten Dramas “Das
Waldlied” an.

Природа цього краю надихала її на
створення відомої драми «Лісова пі­
с­ня».

1942 gründeten sich die ersten
Truppen der Ukrainischen Auf­
ständischen Ar­mee, die für die
Schaffung des ukrai­ni­schen Staates
kämpften.

У 1942 році тут утворились перші вій­
сь­ко­ві частини Української по­вс­тан­сь­
кої армії, яка боролась за створення
української держави.

Im Wolyner Gebiet wurde der be­rühm­
te ukrainische Philologe, Historiker,
Schrift­stel­ler, Übersetzer und Ori­en­ta­
list Aga­ten­gel Krymskij geboren.

У Волинській області народився ві­
до­мий український філолог, історик,
пись­мен­ник, перекладач і орієн­талість
(сходознавець) Агатангел Крим­ський.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Geländegestaltung —
рельєф
die Niederung, -en — низовина
der Ton — глина
holzbearbeitend —
деревообробний
die Baustoffe — будівельні
матеріали
der Flachs — льон
anbauen (te, t) — вирощувати

das Gelände — територія
gemäßigt — помірний
feucht — вологий
die Steinkohle — кам’яне
вугілля
hervorragend — видатний,
відомий
die Truppe, -n — військова
частина
aufständisch — повстанський
das Schaffen — створення
der Orientalist — сходознавець
anregen (te, t) zu (Dat.) —
надихати

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

1.
2.
3.
4.
5.

171
Fragen zum Text

Wo liegt das Wolhyner Gebiet?
Wie teilt sich das Gebiet?
An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Welche berühmten Menschen lebten im Wolhyner Gebiet?

 Ushhorod

 Óæãîðîä

Die Stadt liegt in der Westukraine, am
Fluss Ush.

Місто розташоване в Західній Укра­ї­ні,
на річці Уж.

Malerisch erstreckt sich Ushhorod an den
Abhängen des Vulkanischen Gebirgs­
rückens­ und an den Terrassen des Ush.

Мальовничо розкинувся Ужгород на
схилах Вулканічного хребта і терасах
Ужа.

Die Karpaten ziehen viele Bergsteiger
und Skiläufer an, darum gibt es hier vie­
le Ferienheime und Touristen­her­bergen.

Карпати приваблюють багатьох аль­пі­ні­
с­тів і лижників, тому тут багато бу­ди­н­
ків відпочинку та туристичних баз.

Ushhorod ist die Gebietsstadt von
Sakar­patt­ja.

Ужгород — обласний центр За­ка­р­
пат­тя.

Die Stadt wurde im 9. Jahrhundert ge­
grün­det.

Місто було засноване в 9 столітті.

Als die Stadt wurde Ushhorod im
Jahre 1635 bestätigt.

Містом Ужгород став у 1635 році.

Die Stadt gilt als eine der grünsten
Städ­te von Sakarpattja.

Місто вважається одним з най­зе­ле­ні­
ших міст Закарпаття.

Hier gibt es viele Grünanlagen, einen
botanischen Garten von staatlicher Be­
deu­tung.

Тут багато скверів, ботанічний сад
державного значення.

Zu den historischen Bauten gehören
die Burg des 13.—16. Jahrhunderts,
die Ka­the­dra­le des 17. Jahrhunderts.

До історичних будівель належить за­
мок-фортеця 13—16 століть, ка­фе­д­ра­
ль­ний собор 17 ст.

In Ushhorod von heute leben etwa
120 000 Einwohner.

У місті сьогодні живуть близько
120 000 жителів.

Die meisten von ihnen sind beschäf­
tigt in den Betrieben der elek­tro­tech­ni­
schen, holzverarbeitenden, Leicht–,
Textil– und Nahrungsmittelindustrie.

Більшість з них зайняті на підприєм­
ствах електротехнічної, де­ре­во­об­ро­
б­ної, легкої, текстильної та харчової
промисловості.

Hier werden Elektromotoren, Möbel,
Fur­nier­holz, Schuhe, Kleidung und Tri­
ko­ta­ge produziert.

Тут виробляються електромотори,
меблі, фанера, взуття, одяг
і три­ко­таж.

Gebiete und Städte der Ukraine l

172
Die Möbel aus Ushhorod sind in der
Ukrai­ne sehr gefragt, weil sie aus der
Buche hergestellt werden.

Меблі з Ужгорода користуються по­пи­
том в Україні, оскільки вони ви­го­то­в­
ля­ють­ся з бука.

Die Verehrer der Kunst verfügen über
zwei Theater (das Ukrainische Theater
für Musikdrama, das Ma­rio­net­ten­thea­
ter) und eine Phil­harmonie.

Для прихильників мистецтва є два
театри (Український музично-дра­ма­
ти­ч­ний театр, ляльковий театр) і фі­ла­
р­мо­нія.

Ushhorod besitzt viele Museen: das his­
tor­ische Museum der Stadt, das Kün­s­tler­
ische Museum, das Museum für Volk­sar­
chitek­tur und Lebensweise, das Museum
des ukrainischen Malers F. F. Manojlo
und das Museum für Religion.

В Ужгороді багато музеїв: міський
іс­то­ри­ч­ний музей, художній музей,
му­зей народної архітектури та побу­
ту, музей українського художника
Ф. Ф. Манойла та музей релігії.

An der Universität und anderen Hoch­
schu­len studieren viele Studenten.

В університеті та інших вузах на­вча­
ють­ся багато студентів.

Die Stadt ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Місто є залізничним вузлом.

In der Stadt gibt es einen Eisen­
bahnhof, einen Busbahnhof und einen
Flug­ha­fen.

У місті є залізничний вокзал, ав­то­во­к­
зал і аеропорт.

Die Nationalkultur dieser Region ist ei­
gen­ar­tig.

Національна культура цього регіону
своєрідна.

Hier verflechten sich viele Kulturen
von Ukrainern, Ungarn, Slowaken und
Tsche­chen.

Тут переплітаються культури укра­ї­н­
ців, угорців, словаків і чехів.

Wörter und Wendungen

der Abhang (-hänge) — схил
der Gebirgsrücken — гірський
хребет
die Herberge, -n — база
bestätigen (te, t) — стверджу­
вати
die Burg — замок-фортеця
1.
2.
3.
4.

das Furnierholz — фанера
die Buche — бук
eigenartig — своєрідний
sich verflechten (te, t) —
переплітатися

Fragen zum Text

Charakterisieren Sie die Landschaft, in der die Stadt liegt.
Wann wurde die Stadt gegründet?
Nennen Sie die berühmtesten Baudenkmäler der Stadt.
Wie ist der Anteil der Stadt an der industriellen Produktion der
Ukraine?
5. Wodurch unterscheidet sich diese Stadt von den anderen Städten der
Ukraine?

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

173

 Sakarpattja

 Çàêàðïàòòÿ

Das Gebiet liegt im Westen der
Ukrai­ne.
Es grenzt an Polen, an die Slowakei,
Ungarn und Rumänien.

Область знаходиться на заході
Укра­ї­ни.
Вона має спільний кордон з Поль­
щею, Словаччиною, Угорщиною та
Ру­му­ні­єю.
Площа області 12 800 км2.
Кількість населення складає
1 287 400 жи­телів.
Область поділяється на 13 районів
та 10 міст.
Обласний центр — місто Ужгород.

Die Gebietsfläche beträgt 12 800 km2.
Die Bevölkerungszahl ist 1 287 400 Ein­
woh­ner.
Das Gebiet teilt sich in 13 Bezirke mit
10 Städten.
Das Gebinetszentrum ist die Stadt Us­h­
ho­rod.
Der Geländegestaltung nach teilt sich
das Gebiet in zwei Teile — das Ge­
birgs­land (die Ukrainischen Karpaten)
und die Sakarpattja–niederung.
Im Südosten des Gebiets liegt die
Gebirgs­kette Tschornogory mit der
höch­sten Bergspitze Gowerla (2061 m).
Alle Flüsse des Gebiets gehören zum
Theiß–Becken, dem Nebenfluss der Do­
nau.
Der größte See ist Synewyr.
Sakarpattja ist die meist bewaldete
Zone der Ukraine.
Zu den Bodenschätzen von Sakarpattja
gehören Steinsalz, Braunkohle,
Quecksilbererz, Gold und andere.
Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­tal.
Unten ist der Winter kurz und mild,
der Sommer ist warm, in den Bergen
ist der Sommer kühl und der Winter
lang und kalt.
77 % der Bevölkerung sind Ukrainer.
Entwickelt sind hier Maschinenbau
(Werk­zeug­ma­schi­nen, Ausrüs­tungen),
holzbearbeitende Industrie und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

За рельєфом область поділяється на
дві частини — гірську (Українські Ка­
р­па­ти) та Закарпатську низовину.
У південно-східній частині облас­
ті — гірський кряж Чорногори з най­
вищою го­рою Говерлою (2061 м).
Усі річки області належать до ба­сей­
ну Тиси, притоки Дунаю.
Найбільше озеро Синевир.
Закарпаття — найбільш лісиста зона
України.
До корисних копалин Закарпаття на­
ле­жать кам’яна сіль, буре вугілля,
рту­т­на руда, золото та інші.
Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ний.
Внизу зима коротка та нехолодна,
літо тепле, у горах літо прохолодне,
а зима довга та холодна.
77 % населення — українці.
Тут розвинені машинобудування (вер­
стати, устаткування); де­ре­во­об­ро­б­на
та харчова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

174
Die Möbelfabriken in Ushgorod liefern
Möbel in alle Städte der Ukraine.

Фабрики Ужгорода постачають меблі
в усі міста України.

In der Landwirtschaft dominieren Vieh­
zucht, Gartenbau und Weinbau.

У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­
ють тваринництво, садівництво та
ви­но­г­ра­дар­с­т­во.

Im Karpatengebiet gibt es viele Sa­na­to­
ri­en und Pensionen mit ärztlicher Be­
hand­lung.

У Карпатах багато санаторіїв та па­н­сі­
о­на­тів з медичним лікуванням.

Sakarpattja besuchen viele Tou­ri­sten.

Закарпаття відвідують багато ту­
ристів.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Gebirgskette, -n — кряж
die Niederung, -en — низовина
bewaldet — лісистий
die Braunkohle — буре вугілля
dominieren (te, t) — переважати
1.
2.
3.
4.

das Quecksilber — ртуть
die Ausrüstung — устаткування
die Werkzeugmaschine, -n
— верстат
die Nahrungsmittelindustrie
— харчова промисловість
der Weinbau — виноградарство
die Pension, -en — пансіонат
ärztliche Behandlung —
лікування

Fragen zum Text

Wo liegt Sakarpattja?
An welche Staaten grenzt das Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Was liefern die Möbelfabriken der Stadt Ushhorod allen Städten der
Ukraine?
5. Wofür ist das Karpatengebiet bekannt?

 Saporishja

 Çàïîð³ææÿ

Saporishja liegt am Unterlauf des
Dnipro, wo die Insel Chortyzja ihn in
zwei Flussär­me teilt: den alten und
den neu­en.

Запоріжжя розташоване в нижній
те­чії Дніпра, де острів Хортиця роз­
діляє його на два рукави — старий
і новий.

Auf der Insel Mala Chortyzja gründete
der Fürst Dmytro Wyschnewezjkyj das
erste befestigte Lager der Kosaken, die
Sitsch.

На острові Мала Хортиця князь Дми­
т­ро Вишневецький заснував перший
укріплений табір козаків Січ.

Im Jahre 1770 wurde an der Stel­le des
heutigen Saporishja die Festung ge­baut.

У 1770 році на місці теперішнього За­
по­рі­ж­жя була побудована фортеця.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

Aus der Festung entwickelte sich eine
Stadt (1806), die Olexandriwsk be­
nannt wurde.
Im Jahre 1921 bekam die Stadt den Na­
men Saporishja (Saporishja be­deu­tet,
jenseits der Stromschnellen zu leben.)­
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt
330 km2.
Die Stadt ist in sechs Stadtbezirke geteilt,­
in denen 900 000 Menschen woh­nen.
Die Umgegend der Stadt ist sehr ma­le­
risch.
Am Dnipro ist das Wasserkraftwerk
(“Dnipro­ges”) am Dniprostausee
er­rich­tet.
An den Ufern des Dnipro liegt der Na­
tur­schutz­park, der von staatlicher Be­
deu­tung ist.
Sehr berühmt ist die Saporosher Eiche,
die 700 Jahre alt ist.
Die Stadt ist reich an Grünanlagen
und Parks.
Zahlreiche Sanatorien und Er­ho­lungs­
hei­me nehmen den Dnipro entlang
und auf der Insel Chortyzja die
Kranken und Erholenden auf.
Für die Einwohner der Stadt und deren
Gäste gibt es was hier zu sehen und zu
besuchen: das Historische Museum der
Stadt, das Haus der Natur, das Frei­licht­
mu­se­um auf der Insel Chortyzja, das
Denkmal für Teilnehmer am be­waff­ne­
ten Aufstand 1905.
Für Kunstfreunde gibt es hier viele
Thea­ter, eine Philharmonie, einen
Zirkus, vie­le Kinos und Bibliotheken.
Saporishja ist ein Industriezentrum der
Ukraine.
Schwarz– und Buntmetallurgie, me­tall­
ver­ar­bei­ten­de Industrie, Ma­schi­nen­
bau, Leicht– und Nahrungsmittel­
industrie sind hier hochentwickelt.

175
Із фортеці розвинулося місто
(1806 р.), яке було назване Олексан­
дрівськ.
У 1921 році воно отримало назву За­
по­рі­ж­жя (за порогами, тобто жити по
той бік порогів).
Загальна площа міста становить
330 км2.
Місто розділене на 6 районів, у яких
проживають 900 тис. чол.
Околиці міста дуже мальовничі.
На Дніпрі створено електростанцію
(ДніпроГЕС) з Дніпропетровським во­
до­схо­ви­щем.
На берегах Дніпра розташований
за­по­ві­д­ник, який має державне зна­
чен­ня.
Дуже відомий Запорізький дуб, яко­
му 700 років.
Місто багате на зелені насадження
й парки.
Упродовж Дніпра й на острові Хо­р­ти­
ця хворих та відпочиваючих при­йма­
ють численні станаторії та будинки
від­по­чи­н­ку.
Для жителів міста і його гостей тут
є що подивитися і відвідати: іс­то­ри­ч­
ний музей міста, бу­ди­нок природи,
музей під від­кри­тим небом на ост­
рові Хо­р­ти­ця, пам’ятник учасникам
зброй­но­го повстання 1905 р.
Для любителів мистецтв тут є багато
театрів, філармонія, цирк, багато кі­но­
те­а­т­рів і бібліотек.
Запоріжжя — промисловий центр
Укра­ї­ни.
Тут дуже роз­ви­не­ні чорна і ко­льо­ро­
ва металургія, металообробна про­
ми­с­ло­вість, машинобудування, легка
й хар­чова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

176
In der ganzen Ukraine und im Ausland
sind solche Betriebe bekannt:
“Saporish­stahl”, “Motor–Sitsch”, das
kok­s­che­mi­sche Kombinat”, das Alu­mi­ni­
um­werk, das Werk “Saporish–Trans­for­
ma­tor”, “Dnipro­spezstal” u. v. a.

У всій Україні та за кордоном відомі
такі під­при­єм­с­т­ва: ком­бі­нат ферро­
сплавів, алюмінієвий завод, завод
«Запоріжтрансформатор», «Дніп­ро­­
спец­­с­таль» і багато ін­ших.

In Saporishja haben die Schulabgänger
die Möglichkeit, an vielen Lehran­
stalten zu studieren.

Випускники шкіл Запоріжжя мають
можливість навчатися у багатьох
ву­зах.

Hier gibt es eine Staatliche Universität,
eine Hochschule für Maschinenbau,
eine Medizinische Universität, einen
Zweig der Akademie der Wissen­
schaften der Ukrai­ne und viele
Forschungsinstitute.

Тут є держуніверситет, ма­ши­но­бу­ді­
в­ний уні­вер­си­тет, медичний, фі­лія
Ака­де­мії наук України і багато до­слі­д­
ни­ць­ких інститутів.

Saporishja ist ein großer Ver­kehrs­kno­
ten­punkt: zwei Eisenbahnhöfe, zwei
Busbahnhöfe und ein Flughafen.

Запоріжжя — великий транспортний
вузол: тут два залізничні вокзали,
два автовокзали та аеропорт.

Wörter und Wendungen

der Flußarm (-ärme) — рукав
(ріки)
der Fürst, -en — князь
die Festung — фортеця
die Stromschnellen — пороги
(ріки)
der Naturschutzpark —
заповідник
1.
2.
3.
4.
5.

aufnehmen (a, o) — приймати
der Stausee — водосховище
der Aufstand — повстання
das Freilichtmuseum — музей
під відкритим небом

Fragen zum Text

Warum trägt die Stadt solch einen Namen?
Wie groß ist die Bevölkerungszahl?
Was zeugt davon, daß Saporishja sehr grün und erholsam ist?
Was möchten Sie in der Stadt besuchen? Warum?
Welche Erzeugnisse der Industrie von Saporishja sind Ihnen bekannt?

 Das Saporisher Gebiet

 Çàïîð³çüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Südosten der
Ukraine.­

Область знаходиться в південно-схі­д­
ній частині України.

Es ist vom Asowschen Meer bespült.

Вона омивається Азовським морем.

Die Gebietsfläche ist 27 200 km2.

Площа області 27 200 км2.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

177

Die Bevölkerungszahl beträgt 2 023 800
Einwohner.

Кількість населення складає
2 023 800 ти­сяч жителів.

Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit
14 Städten.

Область поділяється на 20 районів
та 14 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Sapo­
ris­h­ja.

Обласний центр — місто Запоріжжя.

Am Dnipro gelegene Niederung im
Nord­we­sten und am Asowschen Meer
ge­le­ge­ne Anhöhe mit dem Höhepunkt
Bel­mak–Mohyla (324 m) im Südosten
bil­den die Geländegestaltung des
Ge­biets.

Придніпровська низовина в північ­
но-західній частині та Приазовська
ви­со­чи­на з горою Бельмак-Могила
(324 м) в південно-східній утворюють
ре­ль­єф області.

Der Hauptstrom ist der Dnipro, das
größte Staubecken ist der Kachowka–
Stausee.

Головна річка — Дніпро, найбільше
водосховище — Каховське.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­
hö­ren Eisenerz, Mangan, Kaolin, Granit
und andere Baustoffe.

До найважливіших корисних копалин
належать: залізна руда, марганець,
каолін, граніт та інші будівельні ма­те­
рі­а­ли.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Sommer ist heiß und der
Win­ter schneearm.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — літо жарке, а зима мало­
сніжна.

63,8 % der Bevölkerung sind Ukrainer,
31,1 % — Russen.

63,8 % населення складають укра­ї­н­ці,
31,1 % — росіяни.

Es ist ein Industriegebiet.

Це індустріальна область.

Die führenden Industriezweige sind
Ma­schi­nen­bau, Hüttenindustrie, che­mi­
sche Industrie und Bergbau.

Провідні галузі промисловості: ма­ши­
но­бу­ді­в­на, хімічна та гірничобудівна.

Entwickelt sind auch Leicht– und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

Розвинені також легка та харчова
про­ми­с­ло­вість.

In der Landwirtschaft dominiert Vieh­
zucht.

У сільському господарстві переважає
тваринництво.

Angebaut werden Weizen, Mais, Hafer
und Sonnenblumen.

Тут вирощують пшеницю, кукурудзу
та соняшник.

Das Gebiet ist durch den Heldenmut
der Kosaken berühmt.

Область відома героїзмом козаків.

Hier wurde 1556 die erste Chortizer
Sitsch gegründet.

Тут у 1556 році була заснована пе­р­
ша Хортицька Січ.

t) — омивати betragen (u. der Filmschaffende G. але все ж я дуже люблю його. 3. â ÿêîìó ÿ æèâó Meine Heimatstadt liegt in der Nähe von Poltawa. ідеолог укра­ ї­н­сь­ко­го на­ці­о­на­лі­з­му Д. Сластін. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення am Dnipro gelegen — придніпровський der Höhepunkt — найвища точка das Staubecken — водосховище der Stausee. keine Hochhäuser und breite Straßen. 4. was al­ les für jede industrielle Großstadt ty­ pisch ist. aber trotzdem liebe ich es sehr. weil ich hier geboren bin.Gebiete und Städte der Ukraine l 178 Hier wurden der Maler O. що життя в про­ ві­н­цій­но­му місті доволі нудне? Wahrschein­lich haben Sie Recht. оскільки я народився тут. -n — велике водосховище 1. in der ich lebe  ̳ñòî. hier wohnen meine El­tern und fast mein ganzes Le­ben wohnte ich hier. Sie denken vielleicht. що є типовим для кожного ве­ли­ко­го промислового міста. і майже все життя я про­ вів тут. ба­га­то­ по­ве­р­хо­вих будинків і широких ву­ лиць. Wörter und Wendungen bespülen (te. багатоповерхових бу­ди­н­ків та широких проспектів — усьо­го. In meinem Städtchen gibt es kein Thea­ter. Можливо. t) — вирощувати der Weizen — пшениця dominieren (te. Чухрай. 2. 5. Tschuchraj ge­bo­ren. співак І. тут живуть мої батьки. ви маєте рацію. das Eisenerz — залізна руда die Nahrungssmittelindustrie — харчова промисловість anbauen (te. der Ideo­lo­ge des ukraini­schen Na­zio­na­lis­mus D. das Leben in ei­ ner Provinzstadt ist sehr eintönig? Ви можете подумати. . Тут народилися ху­до­ж­ник О. Моє рідне місто знаходиться не­да­ле­ ко від Полтави. У моєму місті немає театрів. Патор­жинський. Донцов. Manche Menschen können sich ihr Le­ ben ohne Theater. кі­но­ ре­жи­сер Г. Hochhäuser und brei­te Straßen nicht vorstellen. Деякі люди не можуть уявити свого жит­тя без театрів. Slastin. t) — переважати der Heldenmut — героїзм die Hüttenindustrie — металургійна промисловість die Viehzucht — тваринництво Fragen zum Text Wo liegt das Saporisher Gebiet? In welcher Naturzone liegt das Gebiet? Was für ein Gebiet ist das? Welche Industriezweige sind am meisten entwickelt? Wodurch ist das Gebiet berühmt?  Die Stadt. Donzow. der Sänger Patorshynsky.

Кожного ранку ви встаєте і дихаєте чистим повітрям. і ви можете зайти туди в будь-який час. може піти на дискотеку. Sport zu treiben. Ich glaube bestimmt. Ihnen zu sa­ gen. що в такому житті є свої переваги. Я впевнений. Jeden Morgen stehen Sie auf und at­ men frische Luft ein. що у нас немає кон­це­р­ т­них залів і театрів. um sich mit Freunden zu unter­ halten. вона досить по­пу­ля­р­на серед молоді. im Winter der Geruch von Eis und Schnee. Zu dieser Zeit gefällt es mir. dass wir keinen Kon­ zert­saal und kein Theater haben. що вам сподобалося б там. Wer lieber tanzen möchte. kann in den Ver­gnü­gungs­park gehen. Той. wo sie jederzeit hin­ge­hen können. wo Kastanien und Linden blühen. узимку — запах морозу й снігу. або просто зайшли поспілкува­ тися з друзями. Ich habe ganz vergessen. У цей час мені подобається блукати вулицями. getränkt von ver­ schie­de­nen Düften. Я зовсім забув сказати вам. der für seine Ka­rus­sels und Attraktionen bekannt ist. dass es in meiner Stadt einige hüb­sche Cafes gibt. Wer sich amüsieren will. Meine Stadt wird besonders hübsch im Frühling. aber wir können ins Kino gehen und uns ei­ nen Film ansehen. Але я спробую довести. що в мо­ є­му місті є кілька хороших кафе. . dass es Ihnen dort gefallen würde. коли на клумбах розквітають багато кущів троянд. Wir haben viele Möglichkeiten. durch die Straßen zu spazieren. wenn auf den Beeten vie­ le Ro­sen­stöc­ke in Blüte stehen. обсадженими каштанами та липами. який відомий своїми каруселями та ін­ши­ми атракціонами. sie ist bei der Jugend sehr beliebt. je nach der Jahreszeit: im Sommer das Aroma von grünem Gras und Blumen. kann in die Diskothek gehen. Моє місто стає особливо красивим навесні. Дуже шкода.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 179 Aber ich versuche zu beweisen. oder Sie kämen ein­ fach. наповненим рі­з­ни­ ми запахами в залежності від пори року: улітку це аромат зеленої трави й кві­тів. Той. але можна схо­ди­ ти в кі­но й подивитися фільм. тому що в місті є два ве­ли­ких стадіони. weil in der Stadt zwei gro­ ße Sport­plät­ze sind. Es ist sehr schade. der alles mit einer dic­ken weißen Decke bedeckt. який укриває все білою товс­ тою ко­в­д­рою. хто віддає перевагу танцям. особливо серед підлітків. У нас є багато можливостей за­йма­ ти­ся спортом. am meisten bei den Ju­gend­li­chen. хто хоче розважитися. dass auch ein solches Leben seine Vorteile hat. якби ви схотіли морозива чи кави. може піти до парку культури та відпочинку. wenn Sie Eis oder Kaf­fee genießen.

Was ist bei den Jugendlichen besonders beliebt? . Wie fühlt sich der Mensch in einer kleinen Stadt? 4.. Was kann man besuchen.— жаль… sich unterhalten (ie. Sind Sie der Meinung. ie) — доводити einatmen (te. a) — розмовляти Fragen zum Text 1. um sich ein bißchen auszuruhen? 5. t) — намагатися beweisen (ie.Gebiete und Städte der Ukraine l 180 Wörter und Wendungen in der Nähe — неподалік eintönig — одноманітний Recht haben — бути правим versuchen (te. t) — вдихати der Geruch — запах sich amüsieren (te. Wo liegt Ihre Heimatstadt? 2. t) — розважатися es ist schade.. daß das Leben in einer Provinzstadt sehr eintönig ist? 3.

Баварії. kapitalistischer In­du­strie­staat in Westeuropa. Der höchste Berg ist die Zugspitze. Das vereinte Deutschland hat eine Flä­ che von 356 000 km2 und zählt über 80 Mil­lio­nen Einwohner. Економіка в Німеччині розвинена дуже сильно. Für das Klima der BRD sind Wind und Regen zu allen Jahreszeiten cha­rak­te­ri­ stisch. Das bedeutendste Produktionszentrum ist das Ruhrgebiet. Die Wirtschaft ist in Deutschland sehr stark entwickelt. Thü­rin­ gen. Федеративна республіка скла­да­єть­ся з 16 федеральних земель: Бремена. Найвища гора — Цугшпітце. Гамбурґа. Brandenburg. У всі пори року для клімату ФРН ха­ ра­к­те­р­ні вітер і дощ. Об’єднана Німеччина має площу 356 000 км2 і на­ра­хо­вує понад 80 млн жителів. Тут знаходяться найважливіші ме­та­лу­ р­гій­ні заводи країни. Бер­ ліна.I V. Im Jahre 1990 vereinigten sie sich. Fast ein Drittel des Territoriums ist mit Wäldern bedeckt. die die Landschaft sehr malerisch machen. Провідний виробничий центр — Рур­ сь­ка область. Die Bundesrepublik besteht aus 16 Bun­des­län­dern: Bremen. Es gibt viele Seen. ФРН багата на кам’яне. Bay­ern. У 1990 році вони об’єдналися. Запаси нафти в ФРН незначні. Після закінчення Другої світової вій­ ни існували 2 німецьких держави: ФРН і НДР. Die Erdölvorräte sind in der BRD ge­ ring. залізну руду. Deutschland (Í ІìåЧЧè íà )  Deutschland  ͳìå÷÷èíà Die Bundesrepublik Deutschland ist ein hochentwickelter. Саксонії та інших. Ham­burg. Berlin. Hier befinden sich die wichtigsten Eisenhüttenwerke des Landes. Sach­sen und anderen. Ei­ sen­erz reich. Майже третина території вкрита лі­ са­ми. буре вугілля. Бранденбурґа. Є багато озер. Найважливіша ріка — Рейн. Федеративна Республіка Німеччи­ на — високорозвинена капіталіс­ тична про­мис­ло­ва держава Західної Європи. Der wichtigste Fluss ist der Rhein. які роблять ланд­шафт дуже мальовничим. Braunkohle. . Die BRD ist an Stein–. Nach der Beendigung des Zweiten Welt­krie­ges existierten zwei deutsche Staa­ten: die BRD und die DDR. Тюрингії.

з Чехією. Kartoffeln. -e — металургійний завод der Fahrzeugbau — виробниц­ тво транспортних засобів erzeugen (te. der Fahrzeug– und Waggonbau. Швейцарією та Ав­с­т­рі­єю на пів­дні. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 4. Сло­вач­ чи­ною та Поль­щею на сході. Zuc­ ker­rü­ben angebaut.182 Deutschland l Hochentwickelt sind auch der Mas­ chinenbau.) — бути багатим на der Erdölvorrat (die Erdöl­ vorräte) — запаси нафти das Eisenhüttenwerk. Природний кордон утворюють на пів­ но­чі Балтійське й Північне моря. t) — об’єднуватися das Drittel — третина die Steinkohle — кам’яне вугілля die Braunkohle — буре вугілля das Eisenerz — залізна руда reich sein an (Dat. t) — існувати sich vereinigen (te. Die natürliche Grenze bilden im Norden die Ostsee und die Nordsee. Wörter und Wendungen hochentwickelt — високорозвинений existieren (te. Wieviel Staaten existierten auf dem Territotium Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg? 3. Wie heißt der wichtigste Fluß Deutschlands? 5. Die BRD hat eine intensive Land­wirt­ schaft. Was für ein Staat ist Deutschland? 2. Люксембургом і Фран­ці­єю на заході. Mehr als die Hälfte der Elektroenergie wird in diesem Gebiet erzeugt. Німеччина знаходиться в серці Єв­ро­пи. t) — виробляти Fragen zum Text 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist von neun Nachbarstaaten umgeben: Dä­ne­mark im Norden. ФРН межує з дев’ятьма сусідніми дер­жа­ва­ми: з Данією на півночі. виробництво транспорт­ них засобів і вагонобудування. Hier werden Getreide. Bel­gi­en. Бельгією. den Niederlanden. Ні­ дер­ла­н­да­ми. Більше половини електроенергії ви­ ро­б­ля­єть­ся в цьому районі. Високорозвиненим є також ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. . Тут вирощують зернові. Wo befindet sich das wichtigste Produktionszentrum Deutschlands?  Die geographische Lage  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Deutschland liegt im Herzen Euro­pas. картоплю. ФРН має інтенсивне сільське го­с­по­ дар­с­т­во. der Schweiz und Österreich im Sü­den und Tschechien und Polen im Osten. цу­ к­ро­вий буряк. Luxemburg und Frankreich im We­sten.

Середньогір’я та Аль­пій­сь­ ке передгір’я. die Donau. der Starnbergersee. Численні канали. з заходу на схід 640 км. der Westerwald. усі великі ріки беруть свій початок у середньогір’ї. Die größten Flüsse Deutschlands sind der Rhein. які прорізують ФРН. Die zahlreichen Kanäle. Найбільші й найкрасивіші озера Ні­ме­ ч­чи­ни — Бодензее. Bis auf den Rhein und die Elbe ent­ sprin­gen alle großen Flüsse den Mit­tel­ ge­bir­gen. Fast 25 % aller Güter werden auf dem Wasserwege transportiert. мають велике значення для ні­ ме­ць­кої економіки. Територія Німеччини поділяється на три великі області: Північно-Німецька низовина. Найбільші ріки Німеччини — Рейн. der Chiemsee und viele andere. Майже 25 % вантажів пе­ре­пра­в­ля­ють­ ся водним шляхом. von Westen nach Osten 640 km. Везер. Штарнбергерзее. die die Bun­des­ re­pu­blik durchziehen. die Elbe. die We­ ser. . Вестервальд. Die längste Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km. До Середньогір’я належать Рейнські Сланцеві гори. Південно-німецьке альпійське пе­ред­ гі­р’я складається з Швабсько-Ба­вар­ сь­ко­го плоскогір’я з його холмами та озерами на півдні. За­у­е­р­ ланд і гірський край Гессена. Хімзее та багато інших.l Німеччина 183 Das Staatsgebiet Deutschlands ist 357 000 km2 groß. das Sauerland und das Hessische Bergland. Низовина на півночі складається з гор­б­ку­ва­то­го узбережжя з числен­ ними озерами. Ельба. Крім Рейна та Ельби. Територія держави складає 357 000 км2. усі вони су­д­но­ пла­в­ні. Дунай. haben eine gro­ ße Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Das Tiefland im Norden besteht aus seenreichem und hügeligem Küs­ tenland. Довжина кордонів ФРН складає 3 776 км. Die Grenzen der Bundesrepublik ha­ ben eine Länge von 3 776 km. Das Süddeutsche Alpenvorland be­ steht aus der Schwäbisch–Bayrischen Hoch­ebe­ne mit ihren Hügeln und Seen im Süden. das Mit­tel­ge­bir­ge und das Alpenvorland. Zu den größten und schönsten Seen Deutschlands gehören der Bodensee. sie alle sind schiffbar. Das Territorium Deutschlands gliedert sich in drei große Land­ schaftsräume: das Nordeutsche Tiefland. Zu den Mittelgebirgen gehören unter an­de­rem das Rheinische Schiefer­ gebirge. По повітряній лінії довжина з півночі на південь складає 876 км.

dass sich die Temperatur sehr stark und schnell ändert. 4. 3. Тюрингський ліс — Німеччина приваблює багатьох ту­ри­с­тів усього світу. Середня температура взимку 1. t) — поділятися 1. o) — проходить das Gut (die Güter) — вантаж der Anziehungspunkt. Für das Klima der Bundesrepublik Deutsch­land sind Regen und Wind zu allen Jahreszeiten charakteristisch. wunderschönen Seen. wie zum Beispiel den Harz. Гарц. Своєю чудовою природою. den Schwarzwald und den Thüringerwald ist Deutschland ein Anziehungspunkt für viele Touristen aus aller Welt. За кліматичними ознаками Ні­ меччина знаходиться в зоні помірно про­хо­ло­д­них західних вітрів.184 Deutschland l Durch seine herrlichen Landschaften. Es ist selten. 5. Рідко буває. u) — брати початок durchziehen (o. -n — плоскогір’я sich gliedern (te. Для клімату ФРН характерні дощ і ві­ тер у всі пори року. -e — привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Deutschland? Von wieviel Staaten ist Deutschland umgeben? Wie ist das Staatsgebiet Deutschlands? Was gehört zu den Mittelgebirgen? Welche Flüsse entspringen den Mittelgebirgen?  Das Klima  Êë³ìàò Klimatisch liegt Deutschland im Bereich der gemäßigtkühlen West­ windzone zwi­schen dem Atlantischen Ozean und dem Kontinent­alklima im Osten.5 Grad Celsius im Tiefland und minus 6 Grad im Gebirge. між Ат­ ла­н­ти­ч­ним океаном і континенталь­ ним клі­ма­том на сході. der Landschaftsraum (die Landschaftsräume) — природна зона das Tiefland — низовина entspringen (a. Gebirge. Die Durchschnitts­temperatur im Winter liegt bei 1. Wörter und Wendungen umgeben sein von — бути оточеним (тут: межувати) das Staatsgebiet. . щоб температура дуже сильно й швидко змінювалась. горами. -e — територія держави die Ausdehnung — довжина das Schiefergebirge — сланцеві гори das Alpenvorland — Альпійське передгір’я die Hochebene. Шварцвальд. наприклад. най­кра­си­ ві­ши­ми озерами. 2.5 оС у низовині та менша ніж 6 оС у горах.

Wie ändert sich die Temperatur in Deutschland? 3. einem warmen. Welches Klima herrscht im oberen Rheingraben? 5. Eine dieser Ausnahmen ist der obere Rheingraben mit seinem sehr milden Kli­ma. Але є й винятки. al­ pi­nen Südwind. Die größten Bundesländer sind Ba­ den–Württemberg mit der Hauptstadt Stutt­gart. Найбільші федеральні землі — Ба­ ден-Вюртемберг зі столицею Шту­т­ гарт. Aber es gibt auch Ausnahmen. Der Harz mit seinen scharfen Winden.­ Bayern mit der Hauptstadt Mün­chen­ und Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover. про­ хо­ло­д­ним літом і багатими на сніг зи­ ма­ми утворює свою кліматичну зону.l Німеччина 185 Im Sommer liegen die Mittelwerte bei + 18 Grad Celsius im Tiefland und bei + 20 Grad in den geschützten Tälern des Südens. до скла­ ду якої входять 16 земель. власний Fragen zum Text 1. -en — середня температура das Tiefland — низовина geschützt — захищений das Tal (die Täler) — полонина die Ausnahme. . Федеративна Республіка Ні­ме­ч­чи­ на — федеративна держава. Welches Gebiet bildet auch seine eigene Klimazone?  Der Staatsaufbau  Äåðæàâíèé óñòð³é Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. In welcheh Gebieten liegen die Mittelwerte bei 18 ºCelsius im Sommer? 4. Гарц зі своїми різкими вітрами. Один з цих винятків — дуже м’який клімат верхньої частини ріки Рейн. kühlen Sommern und schneereichen Wintern bildet eine eigene Klimazone. Нижня Са­к­со­нія зі столицею Ган­­ новер. Також Верхня Баварія. Auch Oberbayern mit dem regelmäßig auftretenden Föhn. gehört dazu. теплий альпійський пів­ден­ ний вітер. gegliedert in sech­ zehn Län­der. -n — виняток der obere Rheingraben — верхня частина Рейну mild — м’який (про клімат) der Föhn — фен (теплий вітер) schneereich — багатий на сніг eigen — свій. Ба­ва­рія зі столицею Мюнхен. де регулярно віє фен. Wörter und Wendungen gemäßigt-kühl — помірно холодний die Durchschnittstemperatur. In welcher Klimazone liegt Deutschland? 2. Улітку середня температура +18 оС у низовині та +20 оС у захищених по­ ло­ни­нах півдня.

Der Bundespräsident vertritt die Bun­ des­re­pu­blik völkerrechtlich. die Bundesregierung. Найважливіші політичні органи ФРН Бундестаг. der Bundesrat. . geheimer und di­rek­ter Wahl zum ersten Mal ge­samt­ deutsch gewählt. Він був уперше обраний у ході за­ га­ль­но­ні­ме­ць­ких вільних. Das Staatsoberhaupt Deutschlands ist der für fünf Jahre gewählte Bun­des­prä­ si­dent. Найвищим законодавчим органом ФРН є Бундестаг. Sie geben sich ihre eigenen Gesetze im Bereich des Schul– und Hochschulwesens. Das höchste gesetzgebende Organ der Bundesrepublik ist der Bundestag. Кожна земля має свою Конституцію. kein Land mehr als sechs Stimmen. Jedes Land hat mindestens drei. який обирається на п’ять років. Eines der fünf Mitglieder des Prä­si­di­ ums des Deutschen Bundestages leitet je­weils die Plenarsitzungen. Вибори проводяться раз на чотири роки. які займаються відповідною сферою діяльності. Пленарні засідання Бундестагу від­ бу­ва­ють­ся під головуванням одного з п’яти членів Президії Німецького Бун­дестагу. але не більше шести голосів. Іншою сферою компетенції земель є комунальне право та право органів підтримувати громадський порядок. Вони видають власні закони в галузі шкільної та вищої освіти. Кожна земля має в Федеральній Раді як мінімум три. таємних і прямих виборів 2 гру­д­ня 1990 р. Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik sind: der Bundestag. адміністративне управління. Фе­де­ра­ ль­ний уряд. gleicher. Федеральна Рада складається з чле­ нів федеральних урядів. seinen eigenen Ver­wal­tungs­ap­ pa­rat. all­ge­mei­ner. Er wurde am 2. Федеральний президент пред­ста­в­ляє ФРН у міжнародно-правовому від­но­ шен­ні. Außerdem sind sie vor allem für das Kommunalrecht und das Recht der Ordnungs­behörden zuständig. die sich jeweils mit einem be­ stimmten Sachgebiet befassen. Федеральна Рада. за­га­ль­них. Die Wahl­periode beträgt vier Jahre. Левова частка парламентської ро­бо­ ти виконується в постійних комісіях. рівних. Dezember 1990 in frei­ er. Der größte Teil der parlamentarischen Arbeit wird in den Ausschüssen ge­lei­ stet. Глава держави Німеччина — Феде­ ральний президент.186 Deutschland l Jedes Land hat seine eigene Ver­fas­ sung. Der Bundesrat besteht aus den Mit­glie­ dern der Länderregierungen.

Будь-яка форма держави ко­ри­с­ту­єть­ ся політичними сиволами. -e — закон die Ordnungsbehörde. 2. -en — вибір das Sachgebiet. das Gesetz. федеральних міністрів. 4. Flaggen und Wappen sind Sinnbilder der nationalen Zusammengehörigkeit. Die deutschen Farben Schwarz–Rot– Gold haben einen revolutionären Ur­ sprung. Вони все з 19 сторіччя стоять за сво­бо­ду та національну єдність усіх ні­м­ців. t) — поділятися der Verwaltungsapparat. Sie stehen seit dem 19. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bun­des­mi­ni­ stern.) (te. Німецькі кольори — чорно-черво­нозо­ло­тий мають революційне по­ход­ ження. До складу федерального уряду вхо­ дять федеральний канцлер і фе­де­ра­ ль­ні міністри. 3. -e — сфери діяльності Fragen zum Text Wie heißen die größten Bundesländer Deutschlands? Was hat jedes Land? Was sind die wichtigsten Staatsorgane Deutschlands? Wo wird die parlamentarische Arbeit geleistet? Aus wem besteht der Bundesrat?  Deutsche Nationalsymbole  Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè Jede Staatsform bedient sich po­li­ti­ scher Symbole. -e — адміністративне управління im Bereich — у галузі das Hochschulwesen — вища освіта (як галузь) die Verfassung — конституція das Kommunalrecht — комунальне право 1. 5. До його повноважень належить також призначення федерального ка­н­ц­ле­ра. Der Bundeskanzler bestimmt die Richt­ li­ni­en der Politik. Прапори та герби — це символи на­ ці­о­на­ль­ної спільності. Wörter und Wendungen sich gliedern in (Akk. -n — органи громадського порядку gesetzgebend — законодавчий geheim — таємний die Wahl. . Федеральний канцлер визначає стра­ те­гію політичного розвитку. які оби­ра­ють­ся Бундесвером.l Німеччина 187 Zu seinen Aufgaben gehört auch die Er­nen­nung des vom Deutschen Bun­ des­tag gewählten Bundeskanzlers und der Bundes­minister. Jahrhundert für die Freiheit und die na­tio­na­le Einheit al­ler Deutschen.

заснованої в 1871 році. Karl der Große übernahm das Symbol kaiserlicher Macht.188 Deutschland l Die bundesstaatliche Struktur findet in den Wappen und Flaggen der Länder Ausdruck. Artikel 22 des Grundgesetzes Deutsch­ lands bestimmt: “Die Bundesflagge ist schwarz–rot–gold”. в 1919 р. . національне зібрання Фра­н­ к­фу­р­та визначило чорно-червоно-зо­ ло­тий для прапора Німецького Бунда (фе­де­ра­ції). Державна федеральна структура вті­ лю­єть­ся в гербах і прапорах земель. Die Weimarer Republik versuchte ei­ nen Kompro­miss zwischen den beiden Fah­nen zu schließen. Im Herbst des Jahres 1989 waren auf den Straßen und Plätzen Leipzigs und vieler anderer Orte schwarz–rot–gol­de­ ne Fah­nen zu sehen. das Wappenvogel des Bundeswappens. Darin wird die traditionelle Vielfalt der deutsch­en Regionen und Stämme deut­lich. був знаком влади римських ім­пе­ра­то­рів. Одноголовий орел став державним гербом Німецької імперії. Німецька імперія. заснована Бі­с­ма­р­ком. Die Farben Schwarz–Rot–Gold dienten erstmals auf dem Wartburgfest 1817 als Erkennungszeichen der deutschen stu­den­ti­schen Ver­einigung. гербовий птах федерального ге­р­ба. яке присвятило себе боротьбі за на­ці­о­на­ль­ну єдність і політичну свободу Німеччини. Im Jahre 1848 bestimmte die Frank­fur­ ter Nationalversammlung Schwarz– Rot–Gold zur Fahne des Deutschen Bun­des. Веймарська Республіка намагалася знайти компроміс між двома пра­по­ ра­ми. war das Herrschaft­ szeichen der römischen Kaiser. Das von Bismark gegründete Deutsche Reich galt sich die Fahne Schwarz– Weiß–Rot. die sich dem Kampf für nationale Einheit und po­li­ti­sche Freiheit Deutschlands ver­ schrie­ben.— уже в сьо­ го­дні­ш­ній формі. Кольори чорний-червоний-золотий служили спочатку на святі у Ва­р­т­бу­ р­зі в 1817 ро­ці розпізнавальним зна­ ком студентського німецького об’­єд­ нан­ня. Восени 1989 року на вулицях і пло­ щах Лейпціга та багатьох інших міст мо­ж­на було побачити чорно-черво­ но-зо­ло­ті прапори. У 1848 р. Орел. також взятій у Вей­ мар­сь­кої Республіки. мала прапор чорно-білоче­р­во­ний. Стаття 22 Основного закону Ні­ме­ч­чи­ ни встановлює: «Прапор федерації чорно-червоно-золотий». Карл Великий взяв його собі за си­м­ вол імператорської влади. У них стає виразнішою традиційна рі­з­но­ма­ні­т­ність німецьких регіонів і пле­мен. Der einköpfige Adler wurde zum Staatswappen des 1871 gegründeten deut­schen Reiches. 1919 — schon in der heutigen Form — auch von der Wei­ma­rer Republik übernommen. Der Adler.

o) — зводити Fragen zum Text 1. Im August 1991 bestätigen der Bun­des­ prä­si­dent Richard von Weiz­säcker und Bundeskanzler Helmut Kohl die dritte Strophe des “Liedes der Deutschen” als die Nationalhymne des deutschen Vol­kes. Текст «Пісні німців» було написано у 1841 р.l Німеччина 189 1950 bestimmte Bundespräsident Heuss den Adler als Staatswappen der Bun­des­re­pu­blik Deutschlands. Wozu dienten diese Farben auf dem Wartburgfest 1817? 3. У 1950 р. das “Lied der Deut­ schen” zur Deutschen Nationalhymne. У серпні 1991 року федеральний пре­зи­дент Ріхард фон Вайцзек­ кер і фе­де­ра­ль­ний канцлер Гельмут Коль затвердили­ третю строфу «Пісні ні­м­ців» як національний гімн німець­ кого на­ро­ду. Welches Lied liegt der Nationalhymne Deutschlands zugrunde? . федеральний президент Гейс визначив орла як державний герб федеративної республіки Німеч­ чини. Was symbolisieren die Farben Schwarz–Rot–Gold? 2. Mit welchen Fahnen gingen die Deutschen auf den }Straßen Leipzigs? 4. ie) — присвятити себе sich gelten (a. емблема die Zusammengehörigkeit — спільність der Ursprung — походження Ausdruck finden — втілюватися die Vielfalt — багатоманіт­ ність der Stamm (die Stämme) — плем’я. Генріхом Гоффманом фон Фал­ле­р­с­ле­бе­ном на мелодію Йо­зе­фа Гай­д­на. Wie die Flagge der BRD geht auch die Nationalhymne auf die Zeit vor der Re­ vo­lu­ti­on 1848 zurück. Was bedeutet der Adler als Wappentier? 5. Після Першої світовой війни перший президент Веймарської республіки Фрідріх Еберт зробив «Пісню німців» національним гімном Німеччини. Nach dem ersten Weltkrieg erhob der erste Präsident der Weimarer Republik. так і національний гімн виходять з часів перед револю­ цією 1848 р. Friedrich Ebert.) — користуватися das Sinnbild (-er) — символ. Der Text “des Liedes der Deutschen” wurde im Jahre 1841 von August Hein­ rich Hoffmann von Fallersleben zu ei­ ner Melodie von Joseph Haydn ver­ fasst. o) — тут: мати das Herrschaftszeichen — знак панування der Adler — орел erheben (o. Як прапор ФРН. рід sich verschreiben (ie. Wörter und Wendungen sich bedienen (Gen.

Уже наприкінці 19 — на початку 20 ст. — VIII. Schon Ende 19. Оскільки Німеччина розташована в центрі Європи. зі сходу на захід. У 9—10 ст. Davon zeugte die Teilnahme Deutsch­ lands am ersten Welt­krieg. Später vereinigten sich die Her­zog­tü­ mer und bildeten ein Reich. З 1933 до 1945 року в Німеччині па­ ну­ва­ла фашистська диктатура. Пізніше герцогства об’єдналися й утво­рили імперію. Da Deutschland im Zentrum Europas liegt. Dadurch wurden die Städte immer rei­ cher. Das war eine schwarze Seite in der Ge­ schich­te des Landes und es hatte schwe­ re Folgen für das deutsche Volk nicht nur während des Zweiten Welt­krie­ges. Про це свідчила участь Німеччини в Першій світовій війні. У середньовіччя Німеччина була фе­ о­да­ль­ною державою.— 10. яка прагну­ ла до за­во­ю­ван­ня нових територій. son­dern auch in den Nachkriegsjahren. Це була чорна сторінка в історії кра­ї­ни і мала тяжкі наслідки для ні­ме­ць­ко­го народу не тільки під час Другої світо­ вої війни. der aus mehr als 300 Her­ zog­tü­mern bestand.190 Deutschland l  Aus der Geschichte Deutschlands  Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Schon im VII. Im 9.­ Von 1933 bis 1945 herrschte im deut­ schen Staat faschistische Diktatur. . Завдяки цьому міста ставали все ба­ га­т­ши­ми. Die Kaufleute brachten in die Städte ihre Waren und bezahlten der Stadt hohe Zölle. kreuzen sich hier die wichtigsten Handelswege von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. яку вона про­ гра­ла. den es verlor. що погіршувало становище народу­ й гальмувало будь-який про­ грес. Уже в 7—8 ст. Купці привозили до міст свої товари й сплачували місту велике мито. Jahrhundert sie­del­ ten sich auf dem Territorium des heu­ti­ gen Deutschlands germanische Stäm­me. Німеччина була розвиненою про­ми­с­ло­вою державою. was die Lage des Volkes ver­ schlimmerte und jeden Fortschritt hemm­te. Jahr­hun­ derts war Deutschland ein ent­wic­kel­ ter Industriestaat. Вони вели одне проти одного три­ва­ лі війни. Im Mittelalter war Deutschland ein feu­ da­ler Staat.— Anfang 20. Sie führten gegeneinander dauernde Kriege. а їхня культура й мистецтво процвітали. з’являлися перші міста. und ihre Kultur und Kunst blüh­ ten auf. Jahrhundert entstanden die ersten Städ­te. der sich nach Eroberung neuer Räume strebte. тут пе­ре­хре­щу­ють­ся най­ва­ж­ли­ві­ші торговельні шляхи з пів­ но­чі на південь. яка складалася з більше ніж 300 герцогств. але також і в повоєнні роки. на території нинішньої Німеччини осе­ля­ли­ся німецькі пле­ме­на.

-e — торговельні шляхи das Mittelalter — середньо­ віччя das Herzogtum (die Herzogtümer) — герцогство verschlimmen (te. In ihrer wirtschaftlichen Entwicklung blieb die DDR zurück und muss heute noch in diesem Zusammenhang viele Schwie­rig­kei­ten überwinden. У деяких галузях промисловості Ні­ме­ ч­чи­на йде попереду інших країн. Später. -en — неприємність . Сьогодні Німеччина є високорозви­ неною промисловою країною з про­ ду­к­ти­в­ним сільським го­с­по­дар­с­т­вом і за своїм розвитком посідає одне з пе­р­ших місць у Європі та світі. Це принесло німецькому народові ба­ га­то неприємного. Das brachte dem deutschen Volk viele Unan­nehmlich­keiten. Багато сімей і родичів були ві­до­кре­ м­ле­ні один від одного й роками не мо­г­ли бачитися. t) — погіршувати hemmen (te. Erst am 3. -n — наслідок der Alliierte (die Alliierten) — союзники die Unannehmlichkeit. Пізніше в 1949 році було засновано дві держави — ФРН і НДР. t) — перехре­ щуватися der Handelsweg. im Jahre 1949. І тільки 3 жовтня 1990 року об’­єд­ на­ли­ся обидві німецкі держави. t) — оселятися der Stamm (die Stämme) — плем’я sich kreuzen (te. t) — возз’єднуватися die Eroberung — завоювання zeugen von (te. In einigen Wirtschaftszweigen ist Deuts­chland den anderen Ländern ­voran. які роз­по­ча­ли разом будувати свою еко­ но­мі­ку. У своєму економічному розвитку НДР відставала та у зв’язку з цим ще й сьо­го­дні повинна долати багато труд­нощів. wurden zwei Staa­ten gegründet — die BRD und die DDR. t) — свідчи­ ти про die Folge. Oktober 1990 vereinigten sich die bei­den deutschen Staaten und be­gan­nen zusammen ihre Wirtschaft zu ent­wic­keln. Heute ist Deutschland ein hoch­ent­wic­ kel­tes Industrieland mit einer pro­duk­ti­ ven Landwirtschaft und nimmt ihrer Ent­wick­lung nach einen der ersten Plätze in Eu­ro­pa und in der Welt ein. Zahlreiche Familien und Verwandte wa­ ren voneinander getrennt und konn­ ten sich jahrelang nicht sehen.l Німеччина 191 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch­land von den Alliierten in vier Besatzungszonen geteilt. Wörter und Wendungen sich siedeln (te. t) — гальмувати sich vereinigen (te. Після Другої світової війни Німеч­ чина була розділена союзниками на чо­ти­ри окупаційні зони.

В історії кожної країни є події. für viele Familien im einzelnen. Das Streben nach Wiedervereinigung erlosch nie und endlich erfüllte sich am 3. Німеччина була розділена на дві ча­с­ти­ни: ФРН і НДР.192 Deutschland l Fragen zum Text 1. die so vielen Menschen. Oktober 1990 die Sehnsucht ei­ nes ganzen Volkes. Ok­ to­ber 1990 für Deutschland. Велику роль у возз’єднанні відіграв колишній президент СРСР Михайло Горбачов. Це було трагедією для всієї нації. Wesentlichen Anteil an der Wie­der­ver­ ei­ni­gung hatte der ehemalige Präsident der UdSSR Michail Gorbatschow. bemalt von Künstlern aus aller Welt. Was für ein Staat war Deutschland im Mittelalter? 5. Warum kamen viele Kaufleute nach Deutschland? 3. З 1949 р. Wann siedelten sich germanische Stämme auf dem Territotium des heutigen Deutschlands? 2. die den weiteren Ver­lauf der Geschichte bestimmen. Бажання возз’єднатися ніколи не по­ки­да­ло німців. для багатьох сімей зокрема. Heute noch stehen viele der Politiker vor Gericht. Es war eine Tragödie für die ganze Na­ ti­on. das Leben ko­ste­te. die für die Morde an der Gren­ze verantwortlich sind. Endlich fiel die verhaßte Berliner Mau­ er. Zu so einem Ereignis wurde der 3. Wodurch wurden die deutschen Städte reich? 4. Нині частина Берлінської стіни роз­ ма­льо­ва­на художниками всього сві­ту та є музейним експонатом і на­га­ду­ ван­ням про сорок років німецької історії. die den Weg in die Freiheit suchten. Seit 1949 war Deutschland in zwei Teile gespaltet: die BRD und die DDR. які прагнули до волі. Welche Rolle spielte die Vereinugung Deutschlands am 3. nur noch als Museumsstück und Andenken an vier­zig Jahre deutscher Geschichte. Нарешті упала ненависна Берлінська стіна. відповідальними за вбивства на кордоні. Jetzt dient ein Teil der Mauer. які впли­ва­ють на подальший хід історії. . що коштувала життя багатьом людям. Таким днем для Німеччини є 3 жо­в­т­ ня 1990 року. Oktober 1990?  Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Es gibt in der Geschichte eines jeden Landes Ereignisse. і нарешті 3 жовтня 1990 року здійснилася мрія всього народу. Донині йдуть судові процеси над ба­ га­ть­ма політиками.

Deutsche aus Ost und West erkunden ihre Heimat. o) — ставити проблеми der Unterschied. Мине ще багато часу. яке стало ва­ж­ли­вою подією в історії Німеччини. . Однак возз’єднання принесло не тіль­ ки радість. За сорок років розділені держави роз­ви­ва­ли­ся економічно й культурно не­од­на­ко­во. І всі разом святкують 3 жовтня як на­ ці­о­на­ль­не свято. Beide Staaten hatten sich im Laufe von vierzig Jahren unterschiedlich ent­wic­ kelt. економічного та культурно­ го життя всієї Німеччини. Es wird noch einige Zeit dauern. sondern auch ernste Probleme aufgeworfen. spalten (te.l Німеччина 193 Die Wiedervereinigung hat aber leider nicht nur Freude ausgelöst. Wörter und Wendungen das Ereignis. bis die großen Unterschiede abgebaut sind und das Leben in den alten und neuen Bun­des­län­dern auf gleichem Niveau ver­läuft. der zu einem wichtigen Er­eig­nis in der Geschichte Deutsch­lands wur­de. впливати на. t) — обумов­ лювати. розщіплювати das Gericht . але й серйозні проблеми. перш ніж зни­к­ нуть відмінності між старими й но­ви­ ми федеральними землями та життя вийде на один рівень. 4. Берлін знов став центром полі­ тичного. Alle zusammen feiern seit dem 3. Probleme aufwerfen (a. 5. 3 жовтня 1990 року здійснилося на­ре­ш­ті палке бажання німецького на­ро­ду. Східні та західні німці пізнають свою Батьківщину. які були недоступні. lernen neue Städte ken­nen. wirtschaftlich wie auch kulturell. 3.. Oktober 1990 erfüllte sich end­ lich die Sehnsucht des deutschen Volkes. die für sie früher unerreichbar waren. wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des ganzen Deutschlands. Ok­to­ber 1990 diesen Tag als einen Na­tio­nal­fei­er­ tag. Berlin ist wieder Zentrum des po­li­ti­ schen. -e — відмінність unerreichbar — недосягаємий Fragen zum Text Was bestimmt die Geschichte jedes Landes? Welche Ereignisse gehören dazu? Wonach strebten die Deutschen? Warum freuten sich die Deutschen über Wiedervereinigung? Wann fand diese Vereinigung statt?  Probleme Deutschlands nach der Vereinigung  Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ Am 3. 2.. t) — розділяти. -e — суд 1. -se — подія bestimmen (te. знайомляться з новими містами.

bis die großen Unterschiede abgebaut werden und das Leben in den alten und neuen Bundesländern auf glei­ chem Niveau ver­lau­fen wird. sondern auch ernste Probleme auf­gestellt. ніж у колишній НДР. t) — ставити (проблеми) das Lebensniveau — рівень життя ehemalig — колишній entsprechen (a. а рівень життя в старих і нових федеральних землях буде однаковим. besonders in den östli­ chen Bun­des­län­dern. Es wird noch einige Zeit dauern. o) — відповідати чомусь die Ausrüstung — оснащення . Man führt eine große Auf­klä­rungs­kam­ pa­gne (lies: [kamp´anj3]) gegen Extremismus und Fremdfeindlichkeit durch. Рівень життя у ФРН був значно ви­ щим. Проводиться велика роз’ясню­вальна кампанія проти екстремізму та во­ро­ жо­го ставлення до іноземців. Тому великою проблемою є безро­ біття. Але возз’єднання викликало не тіль­ ки радість. Die Umwandlung der Wirtschaft führt immer zu den Entlassungen. слід було від­крити нові ринки. neue Märkte erschlossen. Mitarbeiter neu und weiter qualifiziert werden. Багато промислових підпри­ємств Схі­ д­ної Німеччини за своїм оснащенням та якістю не відповідали між­на­ро­д­но­ му стандарту. Das Lebensniveau in der BRD war bede­ utend höher als in der ehemali­gen DDR. Die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR waren verschieden. Економічні системи ФРН і НДР були різні. Es gibt auch ein Problem der Be­kämp­ fung ausländerfeindlicher und rechts­ ex­tre­mi­sti­scher Gewalt von Jugendlichen. Viele Industriebetriebe von Ost­deutsch­ land entsprechen ihrer Ausrüstung und der Qualität von Erzeugnissen nach dem Weltstandard nicht. заново створити системи по­ста­вок й підвищити кваліфікацію спів­ро­бі­т­ни­ків. Die Wiedervereinigung aber hat nicht nur Freude ausgelöst. Перебудова економіки завжди при­ зво­дить до звільнень. Viele von ihnen müssen rekonstruiert.194 Deutschland l Endlich fiel die Berliner Mauer. особливо в східних фе­де­ра­ль­ них землях. Існують також проблема ворожого ста­в­лен­ня до іноземців і екстремізм мо­ло­ді. доки не будуть усунені істотні відмінності. Wörter und Wendungen die Sehnsucht — палке бажання aufstellen (te. Мине ще деякий час. Багато з них повинні були бути ре­ ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні. Zuliefersysteme neu auf­gebaut. Ein großes Problem ist darum Ar­beits­ lo­sig­keit. але й поставило також сер­йозні проблеми. Нарешті упала Берлінська стіна.

Die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Markwirtschaft ist der Wettbewerb. Der Wettbewerb zwingt zur Ra­tio­na­li­ sie­rung und zum sprachsamen Umgang mit knappen Ressourcen. . Welche Probleme hat die Wiedervereinigung aufgestellt? 3. Das Wirtschaftssystem der Bun­des­re­pu­ blik hat sich zu einer markwirtschaftli­ chen Ordnung entwickelt. Змагання сприяє раціоналізації й зму­ шує економно витрачати обмежені ресурси. Wie waren die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR zur Zeit der Vereinigung? 4. Mit ihren wirtschaftlichen Leistungen nimmt sie den dritten Platz und im Welt­han­del den zweiten Platz ein. продукція das Zulieferungsystem. Die Bundesrepublik Deutschland ge­ hört zu der Gruppe der sieben großen west­li­chen Industrieländern. Без конкуренції немає ринкової еко­ но­мі­ки. Welches Problem ist in Ostdeutschland das größte? 5. Das Grundgesetz garantiert allen Bür­ gern die Freiheit der privaten Initiative und das Privateigentum. -se — товар. Ohne Konkurenz gibt es keine Markt­ wirt­schaft. Конституція гарантує всім гро­ма­дя­ нам свободу приватної ініціативи та при­ва­т­ну власність. -en — звільнення ausländerfeindliche und rechtsextremistische Gewalt — вороже та правоекстремістське ставлення до іноземців Fragen zum Text 1. Wann fiel die Berliner Mauer? 2. Економіка Федеративної Республіки у своєму розвитку прийшла до сис­ теми ринкового господарства. Wie werden der Extremismus und die Fremdfeindlichkeit bekämpft?  Die Wirtschaft  Åêîíîì³êà Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. Федеративна Республіка Німеччини входить до групи найвпливовіших про­ми­с­ло­вих країн. .l Німеччина 195 das Erzeugnis. Німеччина належить до провідних ін­ ду­с­т­рі­а­ль­них країн світу. Передумовою успішного розвитку рин­кової економіки є змагання. а в то­р­гі­в­ лі — друге. -e — система поставок der Mitarbeiter.— співро­ бітник die Arbeitslosigkeit — безро­ біття die Qualität — якість die Entlassung. За своїми досягненнями в економіці вона посідає третє місце.

Але держава стежить за тим. В Німеччині налічується близько 52 000 під­при­ємств. Німеччина також активний партнер у світовій торгівлі. . Luft– und Raumfahrtindustrie. dass der Wettbewerb nicht zu sozial untragba­ ren Verhältnissen führt. транс­ по­р­т­но­го машинобудування (ву­ли­ч­ ний транс­порт). кар­то­пля. der für die deutsche Wirt­ schaft wichtig ist. Kartoffeln. Gemüse. Heute ernährt ein deutscher Landwirt 70 Personen. Verantwortung für die wirtschaftliche Ent­wick­lung tragen auch Deutsche Bun­des­bank und die Tarifpartner. Verbrauchsgüterindustrie und Nahrungsindustrie. Так. ко­ра­б­ле­бу­ду­ван­ня. хімічна. Die Bundesrepublik hat eine lei­stungs­ fä­hi­ge Landwirtschaft. держава гарантує за­хист квартиронаймачам. машинобудівна. So sichert der Staat Mieterschutz.196 Deutschland l Der Staat achtet aber darauf. den Bau und die Mo­der­ni­sie­rung von Wohnungen. щоб кон­ку­ре­н­ція не привела до не­спри­я­т­ ли­вих соціальних відносин. optische In­du­ strie. Найважливішими галузями про­ми­ с­ло­во­с­ті ФРН є: кам’яновугільна. Metal­ lurgie. що важливо для ні­ме­ць­кої економіки. Сьогодні одни німецький фермер го­ дує 70 чоловік. Das Hauptziel der Wirtschaft ist stabile Preise. Schiffbau. наприклад. Die wichtigsten Produkte sind Brot– und Futtergetreide. die Zahlung der Wohngeld an einkom­ menschwache Bürger. Zuc­ker­ rü­ben. (Automo­ bilindustrie Straßenfahrzeugbau). то­ва­рів ши­ро­ко­го вжитку та ха­р­чо­ва про­ми­с­ло­вість. виплату гро­шей громадянам з невеликими при­бу­т­ка­ми. еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­на. високий рівень зайнятості та зро­стання виробництва. Deutschland ist ein aktiver Partner des Welthandels. Obst. фру­ к­ти. Найбільш значними його культурами є: зернові (продовольчі та фуражні). In Deutschland beträgt die Zahl der Be­trie­be etwa 52 000. Die wichtigsten Industriezweige der BRD sind Steinkohlenbergbau. Feinmechanik. виноград. Die zentrale Aufgabe der Wirt­schafts­ po­li­tik ist die Verringerung der Ar­beits­ lo­sig­keit. Maschinenbau. оп­ти­ч­на. будівництво й модерні­ зацію квартир. Головним завданням економічної по­ лі­ти­ки є зменшення безробіття. Відповідальність за економічний роз­ ви­ток несуть також Німецький Фе­де­ ра­ль­ний Банк і тарифні партнери. elektronische. овочі. мета­лургійна. авіа– та ко­с­мі­ч­на про­ми­с­ло­вість. Wein. che­ mi­sche. Головна мета економіки — стабіль­ ні ціни. ein hoher Beschäfti­ gungsstand und Produkt­ions­ wachstum. Федеративна Республіка Німеччини має високопродуктивне сільське го­с­ по­дар­с­т­во. точ­ на ме­ха­ні­ка. цукровий буряк.

Вона відома своєю чудовою при­ро­ дою. Berge. Zu welchen Ländern gehört Deutschland? 2. Welche Rolle spielt der Wettbewerb in der Wirtschaft? 5. Einmalig ist der Rhein. -e — Основ­ ний Закон. Flüsse. Was garantiert den Bürgern das Grundgesetz? 4. -en — передумова der Wettbewerb. Wie entwickelte sich das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland? 3.l Німеччина 197 Die Forstwirtschaft und die Fischerei spie­len auch eine große Rolle in der Struk­tur der Wirtschaft Deutschlands. поводження з чимось sichern (te. -e — вид транспорту die Verbrauchsgüter — товари широкого вжитку die Forstwirtschaft — лісове господарство ernähren (te. річками. конкуренція sparsam — економно. Лісове господарство та риболовство також відіграють велику роль у стру­к­ ту­рі економіки Німеччини. пі­с­ня про Лорелею — одна з най­кра­ си­ві­ших народних пісень. зниження der Bergbau — гірничорудна промисловість das Fahrzeug. Хто не знає легенду про Лорелею. Німеччина лежить в центрі Єв­ропи. . економний der Umgang — обходження. Неповторним є Рейн. Конституція die Voraussetzung. на берегах яко­ го підносяться овіяні легендами фо­р­ те­ці й замки. Täler und Seen bekannt. чимось забезпечувати die Verringerung — зменшен­ ня. das Loreleilied gehört zu den schön­sten Volksliedern. Was ist das Hauptziel der deutschen Wirtschaft? 6. -e — змагання. Wörter und Wendungen die Markwirtschaft — ринкова економіка das Grundgesetz. Es ist durch seine wunderschönen Land­schaf­ten. Wer kennt nicht die Sage von der Lo­re­ lei. an dessen Ufern sagenumwobene Burgen und Schlös­ser emporragen. t) — прогодувати die Feinmechanik — точна механіка Fragen zum Text 1. Welche Industriezweige gehören zu den führenden in der deutschen Wirtschaft?  Sehenswürdigkeiten Deutschlands  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè Deutschland liegt im Herzen Europas. горами. полонинами й озерами. t) — гарантувати.

da sich hier so viele Kunstschätze wie in der italienischen Stadt Florenz be­ finden. Хто не мріє відвідати Веймар. Mün­ chen. “Tor zur Welt”. Nicht vergessen dürfen wir die Se­hens­ wür­dig­kei­ten der Haupstadt Berlin. Seen und be­wal­ de­ten Bergen. озерами й по­кри­ти­ми лісами горами. такими як Баден-Баден. Im berühmten Zwinger. У відомому Цвінгері. Берлін відомий своїми історичними будівлями. Berlin ist durch seine historischen Bau­ ten. Es wird auch oft “Elbflorenz” genannt. Місто Дрезден — одне з най­кра­си­ві­ ших міст у Європі. і він ко­ ри­с­ту­єть­ся в світі репутацією швид­ кого порту. den berühmten Kur­or­ ten. in der Sem­per­ ga­le­rie. Сади й замки у парку Сан-Сусі в Пот­ сдамі справляють на відвідувачів не­ за­бу­т­нє враження. Deutschland l Чудовим є Шварцвальд зі своїми жи­во­пи­с­ни­ми деревами. Потсдам. музеями та галереями. Potsdam. і також сучасними будовами. Мюн­ хен. Dresden gehört zu den schönsten Städ­ten Europas. aber auch durch moderne Bauten.198 Schön ist der Schwarzwald mit seinen malerischen Dörfern. Weimar. інших великих майстрів. Wer träumt nicht davon. Die Gärten und Schlösser im Park Sans­ sou­ci in Potsdam üben auf die Besucher­ einen unauslöschlichen Ein­druck aus. herrlichen Seen. Rembrandt. wie Baden–Baden. wie zum Bei­spiel den Fernsehturm am Alexanderplatz. Museen und Ga­ le­ri­en weltbekannt. шедевром ар­хі­те­к­ту­ ри в готичному стилі. «Вікно в світ» — так називають Гам­ бурґ. наприклад. Його часто називають «Ель­б­ф­ло­ ренц». він відомий як найбільший і найважливіший морський порт у Ні­ меччині. Цьому порту уже 807 років. Hamburg oder Köln zu besuchen? In Köln kann man den Köl­ner Dom be­ wun­dern. Dieser Hafen ist schon 807 Jahre alt und genießt in der Welt den Ruf eines schnel­len Hafens. Viele Größstädte sind durch ihre hi­sto­ ri­schen Baudenkmäler. Не можна забути й визначні місця Бер­ліна. як в іта­ лійському місті Флоренція. befindet sich die Dresdener Ge­mäl­de­ga­le­rie mit den Bildern der großen Maler Dürer. знаходиться Дрезденська ка­р­тин­ на галерея з роботами великих ху­до­ ж­ни­ків Дюрера. Ru­ bens. як. so wird Hamburg ge­ nannt. ist bekannt durch den größten und wich­tig­sten Seehafen Deutschlands. Рембрандта. bekannt. у галереї Зе­м­пе­ ра. Багато великих міст всесвітньо відомі історичними архітектурними па­м’я­т­ ка­ми. Рафаеля. Ру­бе­н­са. Raf­fa­el und vieler anderer be­ rühm­ter Ma­ler. der ein Wun­der­werk goti­ scher Architektur ist. . оскільки тут знаходиться так багато скарбів мистецтва. чудовими озе­ра­ ми. музеями. Museen. телебашта на Алексан­дер­ платц. Гамбурґ або Кельн? У Кельні можна захоплюватися Ке­льн­ сь­ким собором. відомими ку­ро­р­та­ми.

Während des Krieges wurde Berlin sehr stark zerstört. 3. t) — підно­ ситися bewaldet — вкритий лісами die Kunstschätze — скарби мистецтва träumen von (te. 1871 wurde Berlin zur Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches. 2. Місто було засноване у 18 столітті. У 1871 р. Jahrhundert ge­grün­det. яка знаходиться на історичній вулиці Ун­тер-ден-Лінден і Острів музеїв за­ ли­ша­ють у кожного відвідувача не­за­ бу­т­ні враження. Es wurde im 13. 4. Перед Другою світовою війною він був вузловим пунктом і торговель­ ним центром Німеччини. -e — шедевр unauslöschlich — незабутній der Hafen (die Häfen) — порт den Ruf genießen (o. але скоро швидко від­бу­до­ ва­ний. die an der historischen Straße “Unter den Linden” stehen und die Mu­se­ums­ in­sel bieten jedem Besucher unverges­ sliche Eindrücke an. dann aber schnell wie­der­auf­ge­baut. Im 19. Deutschland ist mit seinen Se­hens­wü­ dig­kei­ten zu jeder Jahreszeit einer Rei­ se wert. У 19 столітті Берлін став одним з най­ бі­ль­ших міст Європи. t) — мріяти про 1. die Staatsoper. державна опера. 5.l Німеччина 199 Das Schauspielhaus. Jahrhundert hatte sich Berlin zu einer der größten Städte Europas ent­ wic­kelt. das Wunderwerk. . -en — фортеця emporragen (te. Берлін став столицею Кай­ зе­рів­сь­кої імперії. Шаушпільхаус. Берлін — столиця Федеративної Ре­с­ пу­б­лі­ки Німеччини. Wörter und Wendungen sagenumwoben — овіяний легендами die Burg. Під час війни Берлін був сильно зруй­ но­ва­ний. o) — користуватися репутацією unvergeßlich — незабутній einer Reise wert sein — гідний відвідування Fragen zum Text Wofür ist Deutschland bekannt? Welche Landschaften Deutschlands sind einmalig? Welche Gegende Deutschlands sind besonders malerisch? Was befindet sich im Zwinger? Warum bewundert man den Kölner Dom? Berlin  Áåðë³í Berlin ist die Hauptstadt der Bun­des­re­ pu­blik Deutschland. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es Ver­ kehrs­kno­ten­punkt und Handelszentrum von Deutschland. Німеччина зі своїми визначними мі­ с­ця­ми гідна відвідування будь-якої пори року.

das Wahrzeichen — символ stumm — німий der Zeuge. wissenschaftliches und kul­tu­rel­ les Zentrum. Нині Берлін — столиця об’єднаної Ні­ме­ч­чи­ни. Особливо розвинені електротехнічна промисловість. Берлін розташований у мальовничій місцевості. Mehr als 200 Jahre ist dieses Tor stum­ mer Zeuge der deutschen Geschichte. У Берліні мешкають 3. і місто часто стає мі­с­цем важливих міжнародних зу­стрі­чей. der Maschinenbau und die che­mi­sche Industrie. -e — вузловий пункт das Handelszentrum — торговельний центр zerstören (te. Символ Берліна — Бранденбурзька брама.200 Deutschland l Von 1948 bis 1990 war Berlin in Ost– und West-Berlin geteilt. Das internationale Ansehen Berlins wächst mit jedem Jahr und sehr oft wird es zum Tagungsort wichtiger in­ ter­na­tio­na­ler Treffen. 3. і він є найбільшим мі­с­том ФРН. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Bran­den­bur­ger Tor. про­ми­с­ ло­вий. -e — галузь 1. Es ist ein wichtiges politisches. Jahrhundert? Wie wurde Berlin von 1948 bis 1990 geteilt? Wieviel Einwohner hat Berlin jetzt? Was wurde zum stummen Zeugen der deutschen Geschichte? . 2. З 1948 до 1990 року Берлін був розпо­ ділений на Східний і Західний Бе­р­лін. машинобудування й хімічна промисло­вість. -en — місцевість umgeben — оточений der Ort. Besonders entwickelt sind die Elek­tro­ in­du­strie. Alle wichtigen Industriezweige sind hier vertreten. 4. -n — свідок die Gegend.4 Millionen Einwohner und ist die größte Stadt der BRD. Jetzt ist Berlin wieder die Hauptstadt des vereinten Deutschlands. Міжнародне значення Берліна зро­ с­тає з кожним роком. 5. t) — руйнувати der Zweig. Він оточений чудовими озера­ ми й лі­са­ми. -e — місце der Tagungsort. Berlin hat 3. in­du­stri­ el­les. Це — важливий політичний. Понад 200 років ця брама є німим сві­д­ком німецької історії. Wörter und Wendungen das Kaiserreich — Кайзерівська імперія der Verkehrsknoten­ punkt. науковий і культурний центр Німеччини. -e — місце важливих зустрічей Fragen zum Text Wann wurde Berlin gegründet? Was für eine Stadt war Berlin im 19.4 мільйони жи­ телів. Тут представлені всі провідні галузі промисловості. Berlin liegt in einer malerischen Ge­ gend. Es ist von herrlichen Seen und Wäldern umgeben.

і вона є однією з найвідоміших вулиць світу. . Sie ist über 300 Jahre alt und gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt. wurde zum Symbol der Deutschen Einheit. Сьогодні багато робиться для того.— улю­б­ ле­не місце зустрічі берлінців. Берлін був до 1945 року культурним центром Європи. Wunderschöne Schlösser. Берлінські музеї всесвітньо відомі. auf der das Pergamonmuseum mit dem Pergamonaltar das berühmte­ ste ist. Шаушпільхаус. Das Brandenburger Tor. Їй понад 300 років. Der Alexander-Platz mit der Weltzeitenuhr ist ein beliebter Treffpunkt der Ber­li­ner. такі як Ша­р­лот­ тен Бург і Беллівю приваблюють ти­ся­ чі туристів. Найкрасивіші замки. Німецький театр. Hier beginnt eine der schönsten Straßen Berlins.l Німеччина 201  Sehenswürdigkeiten Berlins  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà Berlin war bis 1945 das Kulturzentrum Europas. який показує час усіх поясів світу. лю­ би­те­лі театру можуть відвідати Ні­ме­ ць­ку державну оперу. das Wahr­zei­ chen der Stadt. У Берліні багато відомих театрів. Weltbekannt sind auch die Berliner Mu­ se­en. “Unter den Linden”. На порівняно малій площі роз­та­шо­ ва­на велика кількість архітектурних па­м’я­ток. das Schauspielhaus. Berlin hat viele berühmte Theater: Theaterliebhaber können die Deutsche Staats­oper. damit diese Stadt ihren alten Ruhm wiedererlangt. Hier gibt es sogar eine Museumsinsel. wie Char­lot­ ten­burg und Bellevue ziehen Tausende von Touristen an. Тут є навіть острів музеїв. Heute wird viel getan. Інший символ Берліна й пам’ятка про страшну війну — башта КайзерВіль­ге­льм-Гедехтніскірхе на вулиці Кур­фюр­стендам. щоб місто повернуло собі колишню славу. на якому Пергамонський музей з алтарем Пе­р­ га­мо­на є найвідомішим. Тут починається одна з най­кра­си­ві­ ших вулиць Берліна — Унтер-денЛінден (Під липами). Ein anderes Symbol Berlins und ein Andenken an den furchtbaren Krieg ist der Turm der Kaiser-Wilhelm– Gedächtniskirche­ auf dem Kurfürsten­ damm. Александерплац з годинником. Бранденбурзька брама — символ мі­с­та — стала символом німецької єд­но­с­ті. das Deut­sche Theater besuchen. Auf einer verhältnismäßig kleinen Flä­ che gibt es eine Unzahl von architekto­ nischen Denkmälern.

Auch in der Umgebung von Berlin kann man viele Sehens­würdigkeiten finden. місто стало ре­зи­де­н­ці­ єю саксонських курфюрстів. парки й красиві до­гля­ну­ті сквери. там були збудовані в сти­лі бароко все­сві­т­ньо відомі па­ лаци Цвінгера. ge­pfleg­te Grünanlagen. 4. Ende des 15.202 Deutschland l Weltberühmt ist der Berliner Tierpark. У кінці 18 ст. Тут є чудові озера. ausgedehn­ te Wäl­der. darunter die Hofkirche und die Frauenkirche. де відпочивають як молодь. Всесвітньо відомим є Берлінський зоо­парк. Wörter und Wendungen der Ruhm — слава wiedererlangen (te. jung und alt erholen können. Ende des 18. Es gibt hier herrliche Seen. wurde die Stadt zur Residenz der säch­si­schen Kurfürsten. такі як Мю­г­ге­ль­ зее й Ванзее. Йому вже понад 750 років. ліси. . wurden dort welt­be­rühm­te Zwingerpaläste im Stile des Ba­rocks und viele an­de­re Gebäude ge­stal­tet. Die Stadt entstand an der Kreuzung der wichtigen Handelswege. 3. так і літні люди. -e — місце зустрічі das Schloß (die Schlösser) — замок die Umgebung. ка­то­ли­ць­ка церква та багато кра­си­вих бу­ди­н­ків. -n — сквер Fragen zum Text Was ist das Wahrzeichen der Stadt Berlin? Wo beginnt die Straße „Unter den Linden“? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Berlin? Was ist der beliebte Treffpunkt der Berliner? Wie sind die Umgebungen von Berlin?  Dresden  Äðåçäåí Dresden ist die Hauptstadt des Bun­ des­lan­des Sachsen. wie den Müg­gel­see und Wannsee. Jh. katho­ lische Kirche. 5. Jh. Es ist mehr als 750 Jahre alt. t) — повернути (славу) die Unzahl — велика кількість die Einheit — єдність furchtbar — страшний der Turm (die Türme) — башта beliebt — улюблений 1. Також на околицях Берліна можна знай­ти багато визначних місць. це­р­к­ви Гофкірхе та Фра­у­е­н­кі­р­хе. Parks und wunderschöne. -en — околиця gepflegt — доглянутий die Grünanlage. 2. wo sich groß und klein. Він виник на перехресті важливих тор­говельних шляхів. der Treffpunkt. Дрезден — столиця землі Саксонія. З кінця 15 ст.

його околиці дуже мальовничі. Dresden zieht Tausende Touristen an. Hier gibt es eine Reihe von For­ schungs­in­sti­tu­ten. Dresden ist eine Musikstadt. Дрезден — це також місто музики. Дрезден привертає увагу тисяч ту­ри­с­тів. але потім повністю від­бу­до­ва­не.l Німеччина Dresden ist ein großes In­du­strie­zen­ trum. Leicht– und Lebens­mittelindustrie. Дрезден розташований на Ельбі. In Dresden arbeiten außerdem viele Musikkollektive und darunter der be­ kannte Kna­ben­chor. Державна капела та філармонія — ві­ до­мі музичні осередки міста. Während des zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt zerstört. ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. Jetzt ist Dresden die drittgrößte Stadt des Ostdeutschlands und zählt über 500 000 Einwohner. Крім того. Elek­tro­tech­nik. Zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens gehört auch das Verkehrsmuseum. легка та харчова промисловість. Під час Другої світової війни місто було зруйноване. електротехніка. 203 Дрезден — великий промисловий центр. Hier sind Meisterwerke der bildenden Kunst von berühmten Künstlern aus­ge­ stellt. Hier sind Elektronik. Fein­me­cha­nik und Optik entwickelt. У ній представлені шедеври образо­ творчого мистецтва найвідоміших ху­до­ж­ни­ків. а центр міста — ре­ко­н­с­ т­ру­йо­ва­ний. Maschinenbau. aber dann voll­ stän­dig aufgebaut und die Stadtmitte wurde rekonstruiert. ме­та­ло­об­ро­ б­на. Metallbearbeitung. які готують науково-технічні ка­д­ ри. точна механіка та оптика. жителів. . Dresden liegt an der Elbe und seine Umgebungen sind sehr malerisch. Die Stadt ist auch als ein Kulturzentrum und eine Schatzkammer der Kunst be­ kannt. У Дрездені знаходиться всесвітньо ві­до­ма картинна галерея у палаці Цві­н­гер. До визначних місць Дрездена на­ле­ жить також Музей транспорту. в Дрездені працюють ба­га­ то музичних колективів і серед них ві­до­мий хор хлопчиків. Місто відоме і як скарбниця мис­тец­тва. Die Staatskapelle und Philharmonie sind berühmte Musikzentren der Stadt. Тут є ряд науково-дослідних ін­сти­ту­ тів. Його старі та сучасні вулиці де­мон­ стру­ють чудові зразки се­ре­д­ньо­ві­ч­ ної та сучасної архітектури. і технічний університет. welche die wissen­ schaftlich–technische Fachleute ausbil­ den und eine technische Universität. Зараз Дрезден третє за розмірами мі­с­то східної Німеччини і нараховує по­над 500 тис. Тут розвинені електроніка. Seine alten und neuen Straßen stellen schö­ne Muster der mittelalterlichen und der modernen Architektur dar. In Dresden befindet sich die welt­be­ rühm­te Gemäldegalerie im Zwinger.

2. Воно нараховує понад 560 тис. ausbilden (te. -e — шедевр die bildende Kunst — образотворче мистецтво darstellen (te. Туристи також охоче відвідують це­р­к­ ви Хофкірхе та Фрауенкірхе. Touristen besuchen auch gern die Hofkirche und Frauenkirche. Можна сказати. Wörter und Wendungen die Kreuzung. o) — насолоджуватися Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Dresden? Wann wurde Dresden zur Residenz der Kurfürsten? Welche Industriezweige sind in Dresden entwickelt? Wie sieht heute Dresden aus? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens?  Leipzig  Ëåéïö³´ Leipzig ist die zweigrößte Stadt Sach­ sens. t) — пред­ ставляти die Uferstraße — набережна genießen (o. І недарма місцевість навколо Дре­з­ де­на називають Саксонською Швей­ ца­рі­єю.204 Deutschland l In der Uferstraße der Elbe genießen die Touristen die Schönheit des Flusses und der Landschaften an sei­ nen Ufern. 3. Sie wurde 1165 gegründet. -en — перехрестя der Handelsweg. -e — торговельний шлях gestalten (te. що Дрезден — це мі­с­то-музей і одне з найкрасивіших міст світу. Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Ge­ gend. . Лейпціґ — друге за розмірами місто Саксонії. Und nicht umsonst wird die Gegend um die Stadt Dresden “die Sächsische Schweiz“ genannt. t) — тут: навчати. t) — тут: споруджувати die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Feinmechanik — точна механіка vollständig — повністю der Fachmann (die Fachleute) — спеціаліст 1. 5. Man kann sagen. 4. готувати die Gemäldegalerie — картинна галерея das Meisterwerk. На набережній Ельби туристи на­со­ ло­джу­ють­ся красою ріки та пейзажами на її берегах. Es zählt über 560 000 Einwohner. жи­те­ лів. dass Dresden selbst ein Museum und eine der schönsten Städte der Welt ist. Воно засноване в 1165 році. Місто розташоване в родючій мі­с­це­ во­с­ті.

Im 15. з успіхом розвивалося мі­сь­ке бу­ді­в­ни­ц­т­во. Місто Лейпциґ також великий куль­ту­ р­ний центр Німеччини. der Mess– und Regelungs­technik entwickelt. Im Jahre 1497 erhielt Leipzig das Recht. Später wurde dieser Name in “Leipzig” transformiert. Лейпциґ отримав право на про­ве­ден­ня три рази на рік яр­ марків. В 7 столітті там жили слов’яни. Тут розвинена поліграфічна про­ми­с­ ло­вість. які друкують книжки майже 40 мовами. wo die Bücher fast in 40 Spra­ chen gedruckt werden. Es wurden prachtvolle gotische Kir­ chen. будинок ратуші та палаци. верстатобудування. У 20 ст. dreimal jährlich Jahrmärkte durch­zu­füh­ren. . Jh. weil die Feudalen den Kauf­leu­ten Beistand und Unter­ stützung­ sicherten. Провідною галуззю є машинобу­ду­ вання. оскільки феодали га­ра­н­ту­ва­ли купцям підтримку й сприяння. Лейпциґ — великий залізничний ву­ зол. Die Stadt ist auch ein großes Kul­tur­ zen­trum Deutschlands. У 10 столітті у цьому місці було по­бу­ до­ва­но фортецю з назвою «Лібци». Jh.—18. які на­ зва­ли своє поселення Липськ.l Німеччина 205 Im 7. Лейпцизький ярмарок став між­на­ро­д­ним ярмарком зразків. Hier sind die Buch­druckindustrie. ви­мі­рю­ва­ ль­на та регулююча техніка. Leipzig ist auch ein großer Ei­sen­bahn­ kno­ten­punkt. У 15—18 ст. die ihre Sied­lung “Lipsk” nannten. wurde der Leipziger Jahr­ markt zur in­ter­na­tio­na­len Mustermesse. Im 18. У 1497 р. Jh. In Leipzig entwickelte sich erfolgreich der Handel. У 18 ст. Пізніше ця назва трансформувалася в «Лейпциґ». Лейпциґ став містом яр­ма­ р­ків хутра та поліграфічної промис­ ловості. entwickelte sich er­folg­ reich der Stadt­bau. Сучасний Лейпциґ — великий промис­ловий центр. lebten hier Slawen. Jh. У Лейпциґу з успіхом розвивалася то­ р­гі­в­ля. wurde in diesem Ort eine Fe­ stung ge­baut. Були побудовані пишні готичні це­р­к­ ви. У Лейпцизі понад 100 типографій. Werk­ zeug­ma­schi­nen­bau. Das moderne Leipzig ist ein großes In­ du­strie­zen­trum. die den Namen “Libzy” trug. Jh. wurde Leipzig zur Stadt der Pelzwaren– und Buchdruckjahrmärkte. Paläste und das Gebäude des Rat­hau­ses gebaut. Der führende Industriezweig ist der Ma­schi­nen­bau. In Leipzig gibt es mehr als 100 Druc­ke­ rei­en. Im 10. Im 20.

Шиллер та інші великі люди країни. Dazu gehört das Völkerschlachtdenkmal. притягувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Leipzig? Woher stammt der Name “Leipzig”? Warum entwickelte sich erfolgreich der Handel in Leipzig? Was wurde hier im Mittelalter gebaut? Wann wurde Leipzig zur Stadt der internationalen Mustermesse? Welche Industrie ist in Leipzig entwickelt?  Nürnberg  Íþðíáåðã Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bay­ erns. das zu Ehre des Sieges über Na­po­le­on errichtet wurde. -n — ярмарок зразків der Werkzeugmaschinenbau — верстатобудування die Meßtechnik — вимірювальна техніка anziehen (o. wo Goethe. -e — залізничний вузол das Völkerschlachtdenkmal — пам’ятник битви народів 1. До них належить пам’ятник битви на­ро­дів. Театри та концертні зали міста привер­тають увагу людей різного віку. Seine Bevölkerung beträgt über 570 000 Menschen.206 Deutschland l Hier befindet sich eine der ältesten Uni­ver­si­tä­ten. die Mustermesse. де навчалися Гете. 4. тут багато визначних місць. Лейпцизька бібліотека належить до найбільших і найвідоміших бібліотек світу. котрі охоче проводять там свій вільний час. 3. котрі ві­ до­мі в усьому світі. Тут знаходиться один з найстаріших університетів. Hier sind viele Sehenswürdigkeiten. Wörter und Wendungen fruchtbar — родючий die Pelzwaren — хутро die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість der Eisenbahnknotenpunkt. Theater und Konzertsäle der Stadt zie­ hen die Menschen unterschiedlichen Al­ters an. зведений на честь перемоги над Наполеоном. die sehr gern dort ihre Freizeit verbringen. 2. 5. Die Leipziger Bücherei gehört zu den größten und berühmtesten Büchereien der Welt. Нюрнберг — друге за розмірами мі­с­ то Баварії. o) — привертати (увагу). Його населення складає понад 570 000 чоловік. 6. . die in der ganzen Welt bekannt sind. Schiller und an­de­re große Menschen des Landes stu­dier­ten.

текстильна та полі­ графічна. наука і культура. Die Nürnberger Handwerker waren durch ihre Erzeugnisse aus Gold und Silber berühmt. на північ від Нюрнберга.l Німеччина 207 Die Stadt entstand und wuchs an der Kreuzung der Handelswege. Традиційні галузі промисловості — деревообробка. Вони відбивають велич се­ре­д­ньо­ві­ч­ но­го міста. Нюрнберг не тільки промисловий і науковий. Die führende Rolle spielen heute in Nürn­berg elektronische Industrie und Elek­tro­nik. У Ерлангені. Schon im Mittelalter war die Stadt sehr reich. виробництво іг­ра­шок. Тут жив і працював відомий худож­ ник Альбрехт Дюрер. виник великий науково-дослідний центр концерну «Сіменс». Nürnberg ist nicht nur ein Industrie– und wissenschaftliches Zentrum. son­ dern auch eine Kulturstadt Bayerns. Нюрнберг сьогодні — це місто з розви­неною промисловістю. Уже в середньовіччя місто було дуже багатим. Wissenschaft und Kultur auf. Тут були винайдені кишенькові го­дин­ ни­ки. Nördlich von Nürnberg in Erlangen ent­stand ein großes wissenschaftliches For­schungs­zen­trum des SimensKonzerns. Місто виникло й виросло на пе­ре­хре­ с­ті торговельних шляхів. Die traditionellen Industriezweige sind Holzbearbeitung. Це перш за все місто традиційної на­род­ної культури та народної твор­ чості. але й культурний центр Ба­ва­рії. Das ist vor allem die Stadt der tra­di­tio­ nel­len Volkskultur und des Volksschaffens. Jetzt ist die Altstadt von Wohnvierteln und Industriebetrieben umringt. . Hier wurde die Taschenuhr erfunden. Das heutige Nürnberg ist die Stadt der entwickelten Industrie. Ремісники Нюрнберга були відомі сво­ї­ми виробами із золота й срібла. Sie verkörpern die Größe der mit­tel­al­ ter­li­chen Stadt. Buchdruck– und Spiel­zeugindustrie. Hier entwickelten sich und blühten Hand­werk. У старому місті багато музеїв. Hier lebte und arbeitete der berühmte Künstler Albrecht Dürer. го­ти­ч­ них пам’ятників. Тут розвивалися й процвітали ре­ме­с­ ла. In der alten Stadt gibt es viele Museen und gotische Denkmäler. Головну роль сьогодні в Нюрнберзі відіграють електротехнічна про­ми­с­ло­ вість і електроніка. Тепер старе місто охоплене кільцем житлових кварталів та промислових підприємств.

-n — тиждень органної музики Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Nürnberg? Was entwickelte sich im mittelalterlichen Nürnberg? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Nürnberg? Welche Industriezweige sind in Nürnberg entwickelt? Warum ist Nürnberg als eines der größten Kulturzentren Bayerns und Deutschlands bekannt? . Тут проходять тижні органної музи­ ки. Nürnberg ist die Stadt der Feste. Всесвітньо відомі також аеропорт та державний порт на каналі Майн — Дунай. де багато жителів міста прово­ дять свій вільний час. t) — втілювати (тут: відображати) das Erzeugnis. пишні церкви. опоясувати widerspiegeln (te. а також Кабаре. Von Theatern ist das Opernhaus und das Kabarett bekannt. t) — відображати. свята старого міста. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Deutsche Nationalmuseum. Wörter und Wendungen der Handelsweg.208 Deutschland l Die Architektur Nürnbergs spiegelt sei­ ne Geschichte wider. Hier kann man rekonstruierte Pa­tri­zi­er­ häu­ser. Verkehrsmuseum. -e — торговий шлях die Kreuzung. 5. t) — оточувати. відбивати der Flughafen — аеропорт die Kunsthalle. У Нюрнберзі багато стадіонів і пар­ ків. З театрів відомий оперний. 4. die Kunsthalle und das Spielzeugmuseum. wo viele Bürger ihre Freizeit ver­ brin­gen. Hier werden Wochen der Orgelmusik und Feste der Altstadt veranstaltet. In Nürnberg sind viele Stadien und Parks. баш­ ти та замки. Тут можна побачити реставровані бу­ ди­н­ки патриціїв. 2. Архітектура Нюрнберга відбиває його історію. -n — кунсткамера die Orgelwoche. Кунсткамера та Му­ зей іг­ра­шок. Нюрнберг — місто свят. Му­ зей транспорту. До визначних місць міста належить Німецький національний музей. -se — виріб das Wohnviertel — житловий квартал 1. umringen (te. -en — перехрестя das Handwerk — ремесло die Handwerker — ремісники verkörpern (te. 3. prachtvolle Kirchen. Türme und Schlösser sehen. Weltberühmt sind auch der Flughafen und der Staatshafen am Main-Donau Kanal.

 W. . Jetzt ist dort ein Nationalmuseum. Goethe und F. що служить пересторогою нинішньому поколінню. Шил­ лера. Bü­ cher und sogar alle Kleinigkeiten sind bis heu­te erhalten geblieben. В. У цьому будинку провів 50 років свого життя Й. Schiller. Шиллер. wo Tausende Freiheitskämpfer vernichtet wurden. Im großen alten Park an beiden Ufern des Flusses Ilm steht das Haus. У великому старому парку по обох берегах річки Ільм стоїть будинок. Seine Arbeits– und Wohnzimmer. У науково-дослідних інститутах Вей­ ма­ра вивчають літературну спа­д­щи­ну Німеччини. Im Zentrum der Stadt. Веймар також місто музеїв. Weimar ist auch die Stadt der Museen. In Weimar lebten und schufen ihre Wer­ke die Klassiker der deutschen Literatur J. Jetzt ist in diesem Haus das Schiller– Museum. Гете та Ф. Веймар — столиця землі Тюрингії. Goethe. Шиллер. У центрі міста на маленькій площі сто­їть двоповерховий будинок. auf einem klei­ nen Platz steht ein zweistöckiges Haus. Він розташований у мальовничій мі­с­ це­во­с­ті Тюринзького лісу.l Німеччина 209  Weimar  Âåéìàð Weimar ist die Hauptstadt des Landes Thüringen. Цей ліс називають «зеленим се­р­цем» Німеччини. Гете. Auf dem Weimarer Stadtfriedhof wur­ den die beiden Dichter in der ehema­ ligen Herzoggruft begraben. В. das der heutigen Generation als Warnung dient. Тепер там Національний музей. in dem Goe­the lebte. Кабінет і житлові кімнати. In diesem Haus verbrachte 50 Jahre sei­nes Lebens J. книги й на­ віть усі дрібниці збереглися до сього­ днішньо­го дня. Am Fuß des Ettersberges errichteten die Faschisten ein KZ–Lager. де були знищені тисячі борців за сво­бо­ду. Schiller. У Веймарі жили й створювали свої твори класики німецької літератури Й. In einem anderen Haus lebte und ar­ bei­te­te der große deutsche Dramatiker F. W. Es liegt in der malerischen Gegend des Thüringen Waldes. Dieser Wald wird “das grüne Herz” Deutsch­lands genannt. В іншому будинку жив і працю­ вав вели­кий німецький драматург Ф. Тепер у цьому будинку музей Ф. Біля підніжжя гори Еттерсберг фа­ши­с­ти спорудили концентраційний та­бір. als er nach Weimar kam. у якому жив Гете на початку свого пе­ ре­бу­ван­ня у Веймарі. In den wissenschaftlichen For­schungs­ in­sti­tu­ten Weimars erforscht man das li­te­ra­ri­sche Erbe Deutschlands. На веймарському кладовищі обидва письменники поховані в склепі ге­р­ цо­гів.

 Ґете заснував свій театр. А влітку Веймар виглядає як чудовий квітучий садок. Веймар приваблює багатьох ту­ри­с­тів. 2. Там можна протягом усього року при­ дба­ти свіжі квіти. . -häuser — теплиця geistig — духовний der Anziehungspunkt — тут: привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Weimar? Was für eine Stadt ist Weimar? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Weimar? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt sind besonders berühmt? Warum kann man Weimar “Gartenstadt” nennen?  Durch die Städte Deutschlands  Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè Jetzt machen wir eine kleine Reise durch Deutschland. оскільки його визначні місця все­сві­ т­ньо відомі і тому. Тут Й. -höfe — кладовище am Fuß des Berges — біля підніжжя гори errichten (te. В. Sie wachsen in zahlreichen Treib­häu­ sern der Stadt. Зараз ми здійснимо маленьку по­до­ рож Німеччиною. Веймар — це місто-сад. Obst und Gemüse bekommen. Unser erster Aufenthalt ist in Leipzig. Вони ростуть в численних теплицях міста. ie) — зберігатися der Friedhof. und weil man sich in seinen Umgebungen gut er­ho­len kann. in dem er selbst als Schauspieler mit­wirk­te. Dort kann man das ganze Jahr frische Blumen. 3. vernichten (te. що в його околи­ цях добре відпочивати. Наша перша зупинка в Лейпцизі. Weimar ist eines der Zentren des gei­ sti­gen Lebens des Landes. t) — знищувати die Warnung. Weimar ist Anziehungspunkt vieler Tou­ri­sten. -en — покоління das Treibhaus. t) — споруджувати erforschen (te. 5. Hier gründete Goethe sein Theater. овочі та фрукти. -en — пересторога die Generation. t) — досліджувати das Erbe — спадщина die Gruft — склеп 1.210 Deutschland l Weimar ist eine Gartenstadt. weil seine Sehens­würdig­ keiten weltberühmt sind. Und im Sommer sieht Weimar wie ein wunderbarer blühender Garten aus. Wörter und Wendungen erhalten bleiben (ie. у якому сам був актором. 4. Веймар — один з центрів духовного життя країни.

. є най­ві­до­ мі­шим визначним місцем міста. Багато років І. Der berühmte Kölner Dom. Лейпциґ — це також «місто книги». Raffael. Hier befinden sich weltbekannte Mu­se­ en. wo es Meisterwerke von Dürer. Це місто називають «вітриною світу». Unser nächster Aufenthalt ist in Dres­ den. Тут знаходяться такі всесвітньо ві­до­ мі му­зеї. Man nennt diese Stadt “Schaufenster der Welt”. Und jetzt ist Köln an der Reihe. З 12 століття тут відбуваються яр­ма­р­ки. Dank seiner Lage an der Kreuzung wich­ti­ger Handelswege wurde Leipzig zum bedeutenden Handels– und In­du­ strie­zen­trum. Це давнє університетське місто і мі­с­ то ярмарків. як «Грюнес гевельбе» («Зе­ ле­не склепіння»). Hier befinden sich zahlreiche Druc­ke­ rei­en und Verlage. ist die größte Sehenswürdigkeit der Stadt.l Німеччина 211 Es ist eine sehr alte Stadt. У церкві Святого Томаса співає ві­до­ мий Томанерхор. Картинна галерея знаходиться в Цвін­ гері. Це місто на Ельбі — знамените місто мистецтва й культури. Це також місто музики. Рафаеля. Es ist eine uralte Universitäts– und Mes­se­stadt. In der Thomaskirche singt der be­rühm­ te Thomanerchor. Rembrandt gibt. Це старе місто. Viele Jahre war Johann Sebastian Bach Kantor dieser Kirche. чудо готичної архітектури. Vor der Kirche steht Bachs Denkmal. Завдяки своєму положенню на пе­ре­хре­с­ті важливих торговель­ них шля­хів. Славнозвісний кельнський собор. ein Wun­ der­werk gotischer Architektur. С. Die Gemäldegalerie befindet sich im Zwinger. Лейпциґ став значним торговельним і промисловим центром. де є шедеври Дюрера. А тепер на черзі Кельн. Rubens. Тут знаходяться численні друкарні й видавництва. який був створений на початку 18 століття архітектором Пеппель­ маном. Seit dem zwölften Jahrhundert finden hier Messen statt. Es ist auch eine Musikstadt. і картинна галерея. wie “Grünes Gewölbe” und die Ge­ mäl­de­ga­le­rie. Перед церквою стоїть пам’ятник Баху. Leipzig ist auch “die Stadt des Buches”. Ру­бе­ н­са. Diese Stadt an der Elbe ist eine be­ rühm­te Kunst– und Kulturstadt. Рембрандта. der am Anfang des acht­zehn­ ten Jahrhunderts vom Baumeister Pöp­ pel­mann geschaffen wurde. Бах­ був кантором цієї церкви. Наша наступна зупинка в Дрездені.

ін­сти­ту­тах та інших навчальних за­ кладах молодь навчають за но­ві­т­ні­ми ме­то­да­ми і на сучасній техніці. Wörter und Wendungen der Aufenthalt — перебування. Berühmt sind die Kölner Scho­ko­la­den­ wa­ren und Kosmetik. Jahrhundert statt? 4. -en — перехрестя das Schaufenster — вітрина die Messe. Wie nennt man die Stadt Leipzig? 3. Was findet in Leipzig seit dem 12. зупинка die Kreuzung. Відомі кельнські шоколадні товари й косметика. тому її особливо підтримують. архітектор an der Reihe — на черзі der Glockenturm (die Glockentürme) — дзвінниця das Stadtbild — обличчя міста Fragen zum Text 1. Instituten und anderen Lehr­an­stal­ten werden die Jugendlichen nach den neuesten Methoden und mit mo­dern­ster Technik ausgebildet. In der Schule und später an Uni­ver­si­tä­ten. Але нелегко для молодого німця знай­ти після навчання робоче місце. Wofür ist die Stadt Dresden bekannt?  Das Leben der deutschen Jugend  Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ Ein Drittel der Bevölkerung in der BRD sind junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren. а пізніше в університетах. -e — видавництво das Gewölbe — свод das Meisterwerk. Es ist aber für einen deutschen Ju­ gend­li­chen nicht leicht nach dem Studium oder der Lehre einen Arbeitsplatz zu be­kom­men. Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig sind weltberühmt? 5. a) — творити der Baumeister — будівельник. Wo ist gewöhnlich der erste Aufenthalt der Reisenden in Deutschland? 2. Die Jugend ist die Zukunft eines jeden Landes und wird deshalb besonders ge­för­dert. Молодь — майбутнє будь-якої кра­ї­ ни. Численні дзвіниці та мости ство­рю­ ють обличчя міста.212 Deutschland l Die zahlreichen Glockentürme und Brüc­ken bilden das Stadtbild. -e — шедевр schaffen (u. -n — ярмарок die Druckerei. -en — друкарня der Verlag. Третина населення ФРН — молоді люди у віці до 25 років. У школі. .

l Німеччина

213

Die Arbeitslosenzahl steigt jedes Jahr
und ist ein großes Problem.

Число безробітних збільшується ко­ж­
но­го року і є великою проблемою.

Aber dabei ist es für einen jungen
Men­schen in Deutschland leicht seine
Frei­zeit interessant und sinnvoll zu ver­
brin­gen.

Але зате легко для молодого німця
цікаво й розумно провести вільний
час.

Überall stehen der Jugend Sport­stät­
ten, Jugendherbergen, Fitnesszentren,
Schwimm­hal­len und vieles andere zur
Verfügung.

Скрізь у розпорядженні молоді
спорт­май­да­н­чи­ки, туристичні бази
відпо­чин­ку, центри здоров’я, басей­
ни та ба­га­то іншого.

In Bibliotheken, die alle Computer ha­
ben, können sich die Jugendlichen Bü­
cher aus aller Welt ausleihen.

У бібліотеках, які всі мають ком­п’ю­
те­ри, молодь може брати книжки
усього світу.

In Deutschland ist es üblich, dass sich
die jungen Leute das Geld für die
Ferien oder den Urlaub selbst verdie­
nen.

У Німеччині прийнято, що молоді
люди самі заробляють гроші на свою
від­пу­с­т­ку або канікули.

Sie arbeiten bei Mac Donalds oder auf
der Post, helfen auf dem Bau oder bei
der Obsternte.

Вони працюють у Мак-Дональдсі або
на пошті, допомагають на бу­ді­в­ни­ц­т­
ві або у зборі фруктів.

So können sie in den Ferien herrliche
Reisen machen und die ganze Welt
ken­nen­ler­nen.

Таким чином, вони можуть здій­с­
ню­ва­ти на канікулах чудові поїздки
й пі­зна­ти весь світ.

Ihre Englisch– und Französisch–Kennt­
nis­se festigen und erweitern sie in Eng­
land und Frankreich, ihr Italienisch in
Ita­li­en und Spanisch in Spanien.

Свої пізнання в англійській та фра­
н­цу­зь­кій мовах вони закріплюють
і розвивають в Англії та Франції, іта­
ль­ян­сь­кої та іспанської — в Італії та
Іс­па­нії.

Das Zusammenleben von Eltern und
Kin­dern ist nicht immer konfliktlos.

Сучасне життя батьків і дітей не об­
хо­дить­ся без конфліктів.

Deshalb suchen sich viele deutsche Ju­
gend­li­che schon früh ein eigenes Zim­
mer oder mieten mit Freunden eine
Woh­nung.

Тому багато німецьких підлітків рано
шукають власну кімнату або зні­ма­
ють із друзями квартиру.

Die Hauptinteressen der Jugendlichen
sind Musik und Sport, für diese
Hobbys verwenden sie all ihre Freizeit.

Головні інтереси молоді — музика
й спорт, на ці хобі йде весь їх віль­
ний час.

Alle Jugendlichen besitzen ein
Fahrrad, viele ein Motorrad, später
dann ein Auto.

Усі підлітки мають велосипед, ба­га­
то — мотоцикл, а пізніше машину.

214

Deutschland l

Die deutsche Jugend nimmt auch
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teil und ver­tei­digt ihre Rechte,
ist Mitglied von Ju­gend­­or­ga­ni­sa­
tionen.

Німецька молодь активно бере
участь у громадському житті й захи­
щає свої права, вступаючи до різних
мо­ло­ді­ж­них організацій.

Wörter und Wendungen

die Bevölkerung — населення
fördern (te, t) — тут:

підтримувати

die Lehranstalt, -en —

навчальний заклад

ausbilden (te, t) — навчати
der Arbeitslose, -n —

безробітний
sinnvoll — розумно, змістовно
die Sportstätten — спортивні
майданчики
die Jugendherberge, -n —
туристична база
відпочинку
1.
2.
3.
4.
5.

das Fitnesszentrum, -en — центр

здоров’я

die Schwimmhalle, -n — басейн
zur Verfügung stehen — бути

в розпорядженні

üblich sein — бути

загальноприйнятним

mieten (te, t) — знімати

квартиру

verteidigen (te, t) — захищати

Fragen zum Text

Wie teilt sich die Bevölkerung Deutschlands?
Welche Rolle spielt die Jugend im Leben der Gesellschaft?
Wo werden die Jugendlichen Deutschlands ausgebildet?
Was ist das größte Problem der deutschen Jugend?
Wie verbringt die Jugend Deutschlands ihre Freizeit?


Der Sport


Ñïîðò

Sport ist in Deutschland eine sehr be­
lieb­te Freizeitgestaltung nicht nur bei
den Fernsehübertragungen am
Bildschirm, sondern auch in den fast
80 000 Ver­ei­nen.

Спорт у Німеччині — найулюбленіше
заняття у вільний час, причому не
тіль­ки біля екрана телевізора під час
транс­ля­цій, але й у спортивних то­
ва­ри­с­т­вах, чисельність яких досягає
80 000.

Diese Vereine schließen sich zum Ver­
band des Deutschen Sportbundes zu­
sam­men.

Ці товариства об’єднуються в Спілку
німецької федерації спорту.

Jeder vierte Bürger von Deutschland
ist Mitglied eines Sportvereins.

Кожен четвертий громадянин Ні­ме­
ч­чи­ни — член спортивного то­ва­ри­
с­т­ва.

l Німеччина

215

Neben den mehr als 21 Millionen Mit­
glie­dern treiben weitere 12 Millionen
Men­schen Sport ohne einem Verein
an­zu­ge­hö­ren.

Поряд з більш як 21 мільйоном
членів,­ інші 12 мільйонів займаються
спор­том, не будучи членами спор­
тивних то­вариств.

Kennzeichnend für den Sport in
Deutsch­­land ist seine Autonomie.

Для спорту в Німеччині характерна
самостійність.

Die Organisationen des Sportes regeln
ihre Angelegenheiten selbst.

Організації самі ведуть свої справи.

Die Dachorganisation des Sports ist
der Deutsche Sportbund, der aus
16 Lan­des­sport­bün­den und zahlrei­
chen Fach­ver­bän­den besteht.

Провідна спортивна організація — Ні­
ме­ць­ка федерація спор­ту, яка скла­
да­єть­ся з 16 федеральних товариств
і численних професійних товариств.

Mit mehr als 5,25 Millionen
Mitgliedern ist der Deutsche Fußball­
bund bekannt.

Відома Німецька федерація фу­т­бо­лу,
яка налічує понад 5,25 млн членів.

Fußball ist in Deutschland besonders
beliebt.

Футбол у Німеччині особливо попу­
ляр­ний.

Fußball wird in Tausenden von
Amateurvereinen gespielt, er ist auch
ein Zuschauermagnet bei den Spielen
der Profi–Ligen, die jede Woche einige
Hun­dert­tau­sen­de in die Stadien
locken.

У футбол грають у тисячах ама­тор­сь­
ких товариств, він, як магніт, притя­
гає кожного тижня на ігри ліги про­
фе­сі­о­на­лів сотні тисяч глядачів.

Bei den Olympischen Spielen (1996)
hat die Fußballmannschaft Deutsch­
lands den ersten Platz belegt und
wurde zum Olym­pia­sie­ger.

На Олімпійських іграх (1996) фу­т­бо­
ль­на команда Німеччини зайняла
пе­р­ше місце і стала олімпійським
че­м­пі­о­ном.

Die Fußballmannschaft “Bayern” (Mün­
chen) erfreut sich großer Beliebtheit.

Футбольна команда «Баварія» (Мюн­хен)
користується великою по­пу­ля­р­ні­с­тю.

Sportarten wie Tennis, Autorennen,
Rad­ren­nen, Reiten und Golf finden im­
mer mehr Anhänger.

Такі види спорту, як теніс, велосипед,
верхова їзда і гольф знаходять все
більше прихильників.

Sehr beliebt sind auch Wasser­sport­
vereine, dazu gibt es Angebote für Be­
hin­der­te.

Дуже популярними є товариства
во­д­но­го спорту, при цьому є умови
й для інвалідів.

Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich
haben Tennis zum Volkssport ge­
macht.

Штеффі Ґраф, Борис Беккер, Міхаель
Штих зробили теніс за­га­ль­но­на­ро­д­
ним спортом.

Der Name des Autorenners
(Formu­la–1) Michael Schuhmacher ist
in der ganzen Welt bekannt.

Ім’я автогонщика («Формула — 1»)
Міхаеля Шумахера відоме в усьо­­му
світі.

216

Deutschland l
Wörter und Wendungen

die Freizeitgestaltung —
організація дозвілля
die Übertragung, -en —
трансляція, передача
das Verein, -e — товариство
sich zusammenschließen
(o, o) — об’єднуватися
kennzeichnend — характерно
die Angelegenheit, -en —
справа
die Dachorganisation, -en —
провідна організація
1.
2.
3.
4.
5.

der Deutsche Sportbund —
Німецька федерація спорту
die Landessportbünde —
федеральні спортивні
товариства
der Fachverband (die
Fachverbände) —
професіональне товариство
sich großer Beliebtheit
erfreuen
(te, t) — користуватися
великою популярністю

Fragen zum Text

Welche Rolle spielt Sport im Leben der Deutschen?
Wo können die Deutschen Sport treiben?
Wieviel Millionen Menschen treiben in Deutschland Sport?
Was ist die Dachorganisation des deutschen Sportes?
Welche berühmten Sportler Deutschlands kennen Sie?


Massenmedien


Çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿

Politische Beteiligung an einer
Massendemokratie wird durch
Presse, Funk und Fernsehen
nur möglich.

Політична участь у масовій де­мо­к­ра­
тії можлива лише завдяки пресі, ра­
діо й телебаченню.

Der Mensch kann politische Ent­schei­
dun­gen erst dann treffen, wenn er um­
fas­send informiert ist.

Людина може приймати полі­тичні рі­
шен­ня тільки тоді, коли вона всебіч­
но поінформована.

Die Massenmedien stellen
Öffentlichkeit her, in der ein Austausch
der ver­schiedenen politischen
Meinungen von gesellschaftlichen
Gruppen und Or­gani­sa­tio­nen, Parteien
und politischen In­sti­tu­tio­nen stattfin­
det.

Засоби масової інформації ство­
рюють гласність, коли відбувається
обмін рі­з­ни­ми політичними думками
су­с­пі­ль­них груп і організацій, партій
і політичних установ.

Nur solche Meinungen, die
in Mas­sen­me­di­en zu
Diskussionsthemen werden, haben
die Chance, öffentlich wirksam
zu werden.

Тільки такі думки, які в засобах ма­со­
вої інформації стають темами дис­ку­
сій, мають шанс стати суспільно-ді­йо­
ви­ми.

l Німеччина

217

Die Massenmedien haben die
Aufgabe: Informationen zu verbreiten,
sie sollen so umfassend, sachlich und
ver­ständ­lich wie möglich sein.

Засоби масової інформації мають
за­вдан­ня — розповсюджувати ін­
формацію, яка повинна бути яко­мо­га
більше всеохоплюючою, діловою
й зро­зумілою.

Bei Hörfunk und Fernsehen existieren
öffentlich-rechtliche und private Rund­
funk– und Fernsehanstalten ne­ben­ein­
an­der.

У системі радіомовлення й те­ле­ба­
чен­ня існують поряд з суспільно-пра­
во­ви­ми й приватні радіо– і те­ле­ко­м­
па­нії.

In der BRD gibt es elf Länderanstalten,
sie verbreiten eigene Hörfunk– und
Fern­seh­pro­gram­me und strahlen zu­
sam­men das Gemeinschaftsprogramm
Erstes Deutsches Fernsehen aus.

У Німеччині 11 компаній фе­де­ра­ль­
них земель, вони віщають свої радіой телепрограми та транслюють спіль­
ні програми Першого Німецького
те­ле­ба­чен­ня.

1961 wurde durch die Länder eine neue
bundesweite Fernsehanstalt gegründet­,
das Zweite Deutsche Fern­se­hen (ZDF).

1961 року було засновано фе­де­ра­ль­
ну телекомпанію — Друге німецьке
телебачення (ДНТ).

Private Veranstalten bieten seit 1984
Hörfunk– und Fernsehprogramme an.

Приватні засновники пропонують
з 1984 року свої радіо- й телепро­
грами.

Die Presse der BRD ist vom Staat un­ab­
hän­gig.

Преса Німеччини незалежна від дер­
жа­ви.

Drei von vier Deutschen lesen täglich
eine Zeitung.

Три з чотирьох німців читають газету
щоденно.

Überregionale Tageszeitungen sind:
“Bild”, “Süddeutsche Zeitung”, “Die
Welt”, “Neue Zeit”, “Frankfur­ter all­ge­
mei­ne Zei­tung”.

Міжрегіональні щоденні газети
«Більд», «Зюддойче Цайтунґ», «Ді
Вельт», «Фра­н­к­фу­р­тер Альгемайне
Цайтунґ».

Die größten regionalen Zeitungen sind:
“Westdeutsche allgemeine Zeitung”
(WAZ); “Express” (Köln, Bonn, Düs­sel­
dorf), “Leipziger Volkszeitung” usw.

Найбільші регіональні газети: «Вест­
дойче Альгемейне Цайтунґ», «Екс­
прес» (Кельн, Бонн, Дьо­сель­дорф),
«Лейпциґер Фолькс­цайтунґ» та ін.

Regionale Zeitungen sind meist ähn­
lich angebaut: die ersten (meist drei)
Seiten befassen sich mit aktuellen po­li­
ti­schen Ereignissen im Lande und in
der Welt.

Регіональні газети побудовані зде­бі­
ль­шо­го однаково: перші (як правило
три) сторінки займають актуальні по­
лі­тич­ні події в країні й у світі.

Weiter geht das Geschehen in der
Stadt und deren Umgebung; der Wirt­
schafts­teil enthält Informationen vom
Ak­ti­en­kurs bis zum Umweltschutz.

Далі про події в місті та його око­
ли­цях; економічна частина містить
ши­ро­ку інформацію про курс акцій,
за­хист довкілля.

218

Deutschland l

Verbreitet sind in Deutschland auch uns
bekannte Zeitschriften: “Spiegel”, “Eu­len­
spie­gel”; “Burda-Moden” und “Juma”.

У Німеччині поширені також відомі
нам журнали: «Шпігель», «Уленшпі­
гель», «Бурда-моден» і «Юма».

Wörter und Wendungen

Massenmedien — засоби
масової інформації
die Beteiligung — участь
der Funk — радіо
umfassend — всебічно
die Öffentlichkeit — гласність
die Institution, -en —
установа
wirksam — дійовий
der Hörfunk — радіо
1.
2.
3.
4.
5.

öffentlich-rechtlich —
суспільно-правовий
Rundfunk- und
Fernsehanstalt,
-en — радіо- та телекомпанії
das Gemeinschaftsprogramm,
-e — суспільна програма
anbieten (o, o) — пропонувати
sich befassen mit (te, t) —
займатися чимось

Fragen zum Text

Wodurch ist die Beteiligung an der Massendemokratie möglich?
Wie stellen die Massenmedien Öffentlichkeit her?
Welche Meinungen haben die Chance, wirksam zu werden?
Wie heißen die berühmtesten Fernsehanstalten Deutschlands?
Womit befassen sich die berühmtesten Zeitungen Deutschlands?


Umweltschutzmaßnahmen


Çàõîäè ç çàõèñòó
íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà

Nationale Maßnahmen allein reichen
nicht aus, denn die Verschmutzung
von Luft, Flüssen und Meeren kennt
keine nationalen Grenzen.

Одних тільки державних заходів
не­до­ста­т­ньо, оскільки забруднення
по­ві­т­ря, річок, морів не знає на­ці­о­на­
ль­них кордонів.

Vor diesem Hintergrund haben sich
1992 in Rio de Janeiro auf der
Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 178 Staaten verpflichtet
nach einem gemeinsamen Programm
zu handeln.

Виходячи з цього, в 1992 році на
кон­­фе­ре­н­ції з охорони та розвитку
на­вко­ли­ш­ньо­го середовища в Ріоде-Жа­ней­ро 178 держав взяли на
себе зобов’язання­ діяти за спільною
про­гра­мою.

Darin wird die Verbesserung der öko­no­
mi­schen und sozialen Lebens­
bedingungen aller Menschen mit der
lang­fri­sti­gen Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen in Einklang ge­bracht.

У ній погоджується поліпшення еко­
но­мі­ч­но­го й соціального рівня життя
всіх людей з довготерміновим захис­
том природних основ життя.

l Німеччина

219

Wie in anderen Industrieländern wird
die Luft in Deutschland von
Schadstoffen belastet, die vor allem
aus Industrie, aus Srtraßenverkehr,
Fernheizwerken stam­men.

Як і в інших промислово розвинених
країнах, повітря в Німеччині на­си­че­
не шкідливими речовинами, ви­ро­б­
ни­ка­ми яких є промисловість, місь­
кий транс­порт і теплоцентралі.

Die Umweltverschmutzung zeigt sich
besonders deutlich an den
Waldschäden und am Sommersmog.

Забруднення довкілля виявляється
найбільш чітко в завданні шкоди лі­сам,
а також спричиняється літнім смогом.

Die menschliche Gesundheit, Böden
und Gewässer, Gebäude und Kunst­
denkmäler müssen deshalb vor wei­te­
ren Belastungen durch verunreinigte
Luft geschützt werden.

Здоров’я людини, ґрунт, водоймища,
будинки й пам’ятки культури повинні
бути, отже, захище­ні від подальшого
забруднення крізь атмосферу.

Gegen die Luftverschmutzung wurde
ein umfassendes Programm entwickelt.

Було розроблено велику програму
з боротьби із забрудненням повітря.

Im Verkehrsbereich wird die Belastung
der Umwelt durch die Einführung des
blei­frei­en Benzins reduziert.

У транспортній сфері зменшено за­
бру­д­нен­ня навколишнього се­ре­до­ви­
ща шляхом використання бензину,
що не містить свинцю.

Mitte 1995 ist das Gesetz zur Bekämp­
flung des Sommersmogs in Kraft ge­
treten.

У середині 1995 року набрав чин­
ності закон по боротьбі з літнім
смогом.

Danach wird das Fahren mit Diesel­
fahrzeugen verboten.

У зв’язку з чим заборонена їзда на
дизельних транспортних засобах.

Entscheidende Verbesserungen wur­den
auch beim Schutz der Gewässer er­reicht.

Істотних змін досягнуто в охороні во­
до­ймищ.

Sie richteten sich im ersten Schritt ins­
be­son­de­re gegen die organische Be­la­
stung der Oberflächengewässer.

Вони спрямовані у першу чергу про­
ти органічного забруднення верхніх
вод.

War in stark ver­schmut­zten Flüssen
wie dem Rhein oder dem Main
Anfang der siebziger Jahre der
Artenreichtum dra­stisch zurückgegan­
gen, so leben dort heute aufgrund der
verbesserten Wasserqualität wieder
annähernd so viele Arten wie in den
zwanziger Jah­ren des Jahr­hun­derts.

Якщо в сильно забруднених річках,
таких як Рейн або Майн, на початку
сімдесятих років кількість видів риб
значно знизилася, то сьогодні там
во­дить­ся завдяки поліпшенню якості
води знову приблизно стільки ж ви­
дів, як і в 20-ті роки цього століття.

Großer Sanierungsbedarf besteht da­ge­
gen noch trotz spürbarer Ver­bes­se­run­
gen für viele Seen und Flüsse in den
neu­en Bundesländern.

Всупереч помітним поліпшенням
у багатьох озерах і річках нових фе­
де­ра­ль­них земель необхідне їх са­ні­
ру­ван­ня.

220

Deutschland l

Einen wesentlichen Beitrag zum Ge­
wäs­ser­schutz leistet unter anderem
das Abwasserabgabengesetz.

Вагомий внесок до захисту водних
ресурсів здійснюється між тим за­вдя­ки
закону про податок на стічні води.

Er verpflichtet Gemeinden und In­du­
strie, die Schad– und Nährstoffe im Ab­
was­ser sehr stark zu reduzieren.

Він зобов’язує село й держ­про­ми­с­ло­
вість дуже скоротити викид шкі­д­ли­
вих речовин і харчових відходів до
сті­ч­них вод.

Viele Schadstoffe gelangen über die
Flüs­se und die Luft ins Meer.

Багато шкідливих речовин по­тра­п­ля­
ють через річки та повітря до моря.

Auch Schiffahrt und Erdölgewinnung tra­
gen zur Belastung der Meere bei und
die Fischerei beeinträchtigt die Meeres­
umwelt in immer stärkerem Maße.

Судноплавство й видобуток нафти при­
зводять також до забруднення морів,
і риболовство також завдає шкоди
морському середовищу де­да­лі більше.

Diese Probleme lassen sich nur durch
solidarisches Handeln aller Staaten
lösen.

Ці проблеми можна вирішити тільки
завдяки солідарним діям усіх
дер­жав.

Wörter und Wendungen

die Maßnahme, -n — захід
ausreichen (te, t) — вистачати,
бути достатнім
die Verschmutzung —
забруднення
vor diesem Hintergrund —
виходячи з цього
sich verpflichten (te, t) —
взяти обов’язки
gemeinsam — загальний
handeln (te, t) — діяти
die Lebensbedingung, -en
— умови життя

langfristig — довготривалий
die Sicherung — захист
die Grundlage, -n — основа
in Einklang bringen (a, a) —
тут: погоджуватися
der Schadstoff, -e — шкідлива
речовина
das Fernheizwerk, -e —
теплоцентраль
die Belastung, -en —
тут: забруднення;
навантаження
der Bereich, -e — сфера

Fragen zum Text

1. Was beschlossen 178 Staaten auf der Konferenz 1992 in Rio de
Janeiro zu machen?
2. Wovon wird die Luft in Deutschland belastet?
3. Wo zeigt sich besonders deutlich die Umweltverschmutzung?
4. Welches Programm wurde gegen die Luftverschmutzung entwickelt?
5. In welchem Bereich wurden entscheidende Verbesserungen erreicht?

V. Österreich
(À âñòðІЯ)


Österreich


Àâñòð³ÿ

Österreich liegt im südlichen Mittel­
europa.

Австрія лежить в південній ча­с­ти­ні
Центральної Європи.

Die Republik Österreich ist ein Bun­des­
staat.

Республіка Австрія — федеральна
держава.

Der Bundesstaat wird aus neun Bun­
des­län­dern gebildet.

Федерація складається з 9 фе­де­ра­ль­
них земель.

1955 wurde das Gesetz über die Neu­
tra­li­tät Österreichs angenommen.

У 1955 році було прийнято закон
про нейтралітет Австрії.

Die Österreichische Hauptstadt ist
Wien.

Австрійська столиця — Відень.

Eine besondere Bedeutung gewann
Wien als Stadt der Musik und als eine
Kongressstadt von Weltformat.

Особливе значення Відень має як мі­с­
то музики та як місто конгресів сві­то­
во­го масштабу.

Wunderschöne Baudenkmäler, Museen
und Galerien machen diese Stadt zu ei­
nem der beliebtesten Reiseziele der
Welt.

Чудові пам’ятники, музеї та галереї
роблять це місто до того ж улю­б­ле­
ною метою подорожей у світі.

Österreich ist ein Alpenland.

Австрія — альпійська країна.

Viele Touristen besuchen dieses Land
und bewundern seine Se­hens­wür­dig­
kei­ten.

Багато туристів відвідують цю країну
та милуються її визначними місцями.

In Innsbruck haben 1964 und 1976
die Olympischen Winterspiele statt­ge­
fun­den.

В Інсбруку в 1964 та 1976 роках про­
хо­ди­ли зимові Олімпійські ігри.

Österreich hat große Beiträge zur Ent­
wick­lung der Weltkultur geleistet.

Австрія зробила великий внесок
у розвиток світової культури.

Die Namen der Schriftsteller Arthur
Schnitz­ler, Rainer Maria Rilke und Ste­
fan Zweig werden mit Stolz genannt.

Імена письменників Артура Шні­т­ц­ле­
ра, Райнера Марія Ріль­ке, Стефана
Цвейга та інших вимовляються з го­
р­ді­с­тю.

Österreichische Musik ist in der gan­
zen Welt bekannt und beliebt.

Австрійська музика також відома
й улюблена в усьому світі.

Seit dem 13. -e — мета подорожі bewundern (te. Ma­ ler sind berühmte Komponisten. t) — милуватися Beitrag leisten zu — робити внесок в. 3. das Reiseziel. die in Österreich gelebt und geschaffen ha­ben. Wörter und Wendungen der Bundesstaat. З 13 березня 1938 р. 4. 2. Її право виходить від народу». a) — створювати. вона була частиною «Тре­тьо­го рей­ху». Шуберт. творити Fragen zum Text Wo liegt Österreich? Was für ein Staat ist Österrech? Warum besuchen viele Touristen Österreich? Welche Ereignisse fanden in Österreich statt? Wodurch ist Österreich besonders berühmt?  Der staatliche Aufbau Österreichs  Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠“Österreich ist eine demokratische Re­ pu­blik. 5. Strauß. Малер — видатні композитори. Парламентська демократія була по­ру­ ше­на в Австрії з 4 березня 1933 р. . “Die parlamentarische Demokratie war in Österreich seit dem 4. -en — федеральна держава das Gesetz annehmen (a. März 1933 aus­ge­schal­tet. So lautet Artikel I des Bundes­ver­fas­ sungs­gesetzes.. «Австрія — демократична ре­с­пу­б­лі­ка. die Wiege. Öster­reich wurde auch zur Wiege der klas­si­schen Operette.Österreich l 222 Mozart. Brückner. Ihr Recht geht vom Volk aus”. Штраус. через окупацію німецьким рейхом Ав­с­т­рії заважали здійснювати державну владу та до квітня 1945 р.. o) — набувати особливого значення die Stadt von Weltformat — місто світового масштабу 1. які жили й творили в Австрії. Моцарт. Schubert. o) — приймати закон eine besondere Bedeutung gewinnen (a. -n — колиска schaffen (u. Так проголошує стаття 1 фе­де­ра­ль­но­ го конституційного закону. Австрія також є колискою класичної оперети. März 1938 war Österreich auf Grund der Okkupation durch das Deutsche Reich an der Ausübung sei­ ner Staatsgewalt ge­hin­dert und war bis April 1945 Teil des “Drit­ten Reiches”. Брюкнер.

й вони є представниками ландтагів (парла­мен­тів) федеральних земель. Die Erklärung über die Unabhängigkeit wurde am 27. 223 Після звільнення Австрії в квітні 1945 р. Федеральна рада має 4 члени. Der Bundesrat hat 64 Mitglieder. a. «зелені» та ін. президент обирається без­ по­се­ре­д­ньо народом терміном на 6 ро­ків. засновниками республіки ста­ ли по­лі­тич­ні партії. Декларацію незалежності було про­го­ ло­ше­но 27 квітня 1945 р. die Grünen u. Він призначає федерального ка­н­ц­ле­ ра — голову найсильнішої партії. Seit 1951 wird der Bundespräsident un­ mit­tel­bar vom Volk gewählt. die Öster­rei­chi­sche Volkspartei (ÖVP). Er führt mit dem Vizekanzler und den Bundesministern die Regierungs­ geschäfte. An der Spitze der Bundesregierung steht der Bundeskanzler. Австрійська народна партія (АНП). До провідних політичних партій Ав­ с­т­рії належать: соціал-демократична партія Австрії (СДПА). Die Nationalflagge Österreichs ist Rot– Weiß–Rot mit dem Bundeswappen. Федеральний президент — це го­ло­в­ ний (вищий) представник держави. April 1945 proklamiert.l Австрія Nach der Befreiung Österreichs im April 1945 waren die politischen Parteien die Republikgründer. Австрійська партія свободи (АПС). Der Nationalrat besteht aus 183 Ab­ge­ ord­ne­ten und wird auf vier Jahre ge­ wählt. Він разом з віце-канцлером і фе­де­ ра­ль­ни­ми міністрами веде справи уря­ду. З 1951 р. Zu den führenden politischen Parteien Österreichs gehören die So­zi­al­de­mo­kra­ ti­sche Partei Österreichs (SPÖ). Федеральний президент пред­ста­в­ляє республіку по міжнародному пра­ву. Die gesetzgebenden Organe der Re­pu­blik sind der Nationalrat und der Bun­des­rat — die beiden Kammern des Par­la­ments. die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Der Bundespräsident schließt die Staats­ver­trä­ge ab und ist der oberste Be­fehls­ha­ber des Bundesheeres. Національний прапор Австрії — че­ р­во­но-біло-червоний з гербом фе­де­ ра­ції. Національна Рада складається з 183 (ста вісімдесяти трьох) депу­ татів та обирається на 4 роки. Президент укладає державні угоди та є головнокомандувачем фе­де­ра­ль­ ної армії. und sie sind Vertreter des Landtags der Bun­des­län­der. die Amtperiode des Bun­des­prä­si­den­ten beträgt sechs Jahre. Der Bundespräsident ist der oberste Re­prä­sen­tant des Staates. Законодавчими органами є На­ці­о­на­ ль­на рада та Федеральна рада — оби­д­ві камери парламенту. Er ernennt den Bundeskanzler — den Vorsitzenden der stärksten Partei. Der Bundespräsident vertritt die Re­pu­ blik völkerrechtlich. . На чолі федерального уряду стоїть канцлер.

t) — заважати. Das spielte eine große Rolle in der Ent­ wick­lung der Stadt. . здійснення die Staatsgewalt — державна влада hindern (te. Jahr­ hun­derts wurde es zur Hauptstadt des öster­rei­chi­schen Staa­tes. Місто виникло на правому березі Ду­ наю біля відомого Віденського лісу. Відень розташований на перехрестях Дунайського водного шляху та су­хо­ пу­т­них шляхів східноєвропейських держав.Österreich l 224 Wörter und Wendungen die Ausübung — виконання. У 90-ті роки римські завойовники по­ бу­ду­ва­ли тут фортецю. 2.6 млн чол. 3. стає столицею Австрійської дер­ жа­ви. unmittelbar — безпосередньо die Amtsperiode — термін (должности) vertreten (a.—11. Hier wohnen mehr als 1. перешкоджати die Erklärung — декларація der Repräsentant. (-en) — представник 1. Тут мешкає понад 1. Jahrhundert wird Wien wie­ der in den hi­sto­ri­schen Chroniken er­ wähnt und in der Mitte des 12. In 90-er Jahren bauten hier die rö­mi­ schen Eroberer eine Festung. e) — представляти der oberste Befehlshaber — головнокомандувач das Bundesheer — армія Австрії die Kammer (-n) — палата Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert? Von wem wird der Bundespräsident gewählt? Welche Aufgaben erfüllt der Präsident? Wie heißen die gesetzgebenden Organe Österreichs? Wie heißen die führenden Parteien Österreichs?  Wien  ³äåíü Wien ist die Hauptstadt Österreichs. Сьогодні Відень — найбільший про­ ми­с­ло­вий. Це відіграло велику роль у розвитку міста. Wien liegt an der Kreuzung der Do­nau­ was­ser­straße und Land­straßen aus Ost­ eu­ro­päi­schen Ländern. 5. Wissenschafts– und Kulturzentrum des Landes. Відень — столиця Австрії. Im 9. Die Stadt entstand am rechten Ufer der Donau am berühmten Wienerwald. 4. Heute ist Wien das größte Industrie–.6 Millionen Men­schen. В 9—11 ст. і в середині 12 ст. науковий та культурний центр країни. Відень знову згадується в історичних хроніках.

Von großer Bedeutung sind hier Ma­ schi­nen­bau. Штраус. das Parlament. І. Тут знаходиться Гофбург — ко­ли­ш­ній імператорський палац. Неподалік розташований всесвітньо відомий собор Штефан-Дом. Wien ist auch als Musikstadt bekannt. Шуман та інші. Ф. W. У південній та східній частинах міста сконцентрована майже вся сучасна індустрія. F. Nicht weit von hier erhebt sich der welt­be­rühm­te Stephan-Dom. wo heute be­rühm­te Museen sind: das Museum der Öster­rei­ chi­schen Kultur. На вулиці Рингштрасе є також де­кі­ль­ ка музеїв і великих магазинів. Тут жили і створювали свої без­сме­р­ т­ні твори І. das Rathaus. Відень дає країні третину всієї про­ми­ с­ло­вої продукції. dar­ unter das Gebäude der Universität. Haydn und andere. das Gebäude der neuen Universität und das be­ rühmte Burg–Thea­ter. серед них — бу­ ді­в­ля університету. Metallbearbeitung und be­ son­ders Elektrotechnik. Hier lebten und schufen ihre un­sterb­li­ chen Werke J. де сьогодні є кілька відомих музеїв: Музей ав­с­т­рій­ сь­кої культури. Тут є також багато підприємств хі­мі­ч­ ної промисловості. В центрі — у Внутрішньому місті — розташовані відомі архітектурні па­ м’я­т­ни­ки. In der Ringstraße gibt es auch einige Museen und große Kaufhäuser. die Gemäldegalerie. Hier befindet sich Hofburg — der ehe­ ma­li­ge Kaiserpalast. Національна бібліотека та Кон­це­р­т­ ний зал. Велике значення мають тут ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. Strauß. das Museum der Völkerkunde und auch die Nationalbibliothek und ein Kon­zert­saal. Plätze und Springbrunnen. будівля нового університету та відомий Бург-Театр. Етнографічний музей. В. Р. Тут було побудовано багато чудових споруд: Державна опера. Wien ist die Stadt der Parks. Шуберт. Мо­ царт. майданів та водограїв. Тут збереглися також деякі ста­ро­вин­ ні церкви та будівлі. Ратуша. Hier sind auch einige antike Kirchen und Gebäude erhalten geblieben. металообробна про­ми­с­ло­ вість і особливо електроніка. Гайдн. Wien liefert dem Lande ein Drittel der gesamten Industrieproduktion. Відень відомий як місто музики. J. Mozart. Im Zentrum — in der Inneren Stadt — sind die berühmtesten ar­chi­tek­to­ni­ schen Denkmäler. Парламент. Майже з усіх сторін Внутрішнє місто ото­че­не кільцевою вулицею Рінгш­ трасе. Schubert. Відень — це місто парків. Fast von allen Seiten ist die Innere Stadt von der Ringstraße umgeben. Es gibt hier auch viele Betriebe der che­mi­schen Industrie. Hier wurden viele prachtvolle Gebäude gebaut: die Staatsoper. .l Австрія 225 Im südlichen und östlichen Stadtteilen ist fast die ganze moderne Industrie kon­zertriert.

Kon­gresse. 5. 6. опоясувати prachtvoll — пишний. І. 2. Як нейтральна держава Австрія ста­ла резиденцією багатьох між­на­ро­д­них організацій.Österreich l 226 J. e) — оточувати. Im 8. розкішний Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Wien? Wann wurde es zur Hauptstadt des Landes? Was für eine Stadt ist Wien heute? Welche Straße Wiens ist besonders berühmt? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Wien? Wer von den großen Komponisten lebte und schuf in Wien seine Werke? Wessen Residenz ist Wien?  Aus der Geschichte Österreichs  Ç ³ñòî𳿠Àâñò𳿠Vor 2000 Jahren war Wien eine rö­mi­ sche Grenzfestung. a) — з’являтися. Jahrhundert begründete Karl der Große an der Donau die Awarische Mark als Bollwerk im Osten. das Museum der Völkerkunde — етнографічний музей der Dom — собор erhalten bleiben (ie. Штрауса називають у всьому світі «Королем вальсу». t) — згадувати die Wasserstraße (-n) — судноходна ріка die Landstraße (-n) — сухопутний шлях die Innere Stadt — внутрішнє місто 1. зберігатися umgeben (a. Ein Teil des Raumes fiel 976 an die Ba­ ben­berg. hier finden internationa­ le Kon­fe­ren­zen. тут відбуваються між­на­ ро­д­ні конференції. Verhand­ lungen und wis­sen­schaft­li­che Symposien statt. 2000 років тому Відень був при­­ко­р­ дон­ним укріпленням Римської імперії. пе­ре­го­ во­ри і наукові симпозіуми. 4. конгреси. Strauß wird in der ganzen Welt “Walzerkönig“ genannt. Als neutraler Staat wurde Österreich zur Residenz vieler interna­tionaler Or­ ga­ni­sa­tio­nen. . У 8 столітті Карл Великий заснував на Дунаї Аварську марку — територію. Частина цієї території в 976 році ві­ді­ йш­ла до династії Бабенбергів. ie) — берегтися. яка повинна була відіграти роль схі­д­ но­го бастіону. 7. Wörter und Wendungen entstehen (a. виникати der Eroberer — завойовник die Festung (-en) — фортеця erwähnen (te. 3.

розпа­ лася в 1918 році. 1938 року Австрійська республі­ка ста­ла першою жертвою загарбниць­ кої політики Адольфа Гітлера. die Grund­la­gen eines moder­­nen Staa­tes. які за рахунок шлюбів і по­лі­ тич­них союзів розширили володіння та з 1438 до 1806 року посідали пре­ стол у Священній Римській імперії. Ця держава. Lange waren auch Belgien und große Teile Italiens mit Österreich ver­ bunden und zusammen mit Tsche­ chien. Es erlangte erst 1955 durch den Staats­ vertrag seine volle Souveränität und sei­ne immerwährende Neutralität. які облягали Відень у 1529 і 1683 роках. Nach 1945 blieb Österreich von den vier Großmächten besetzt. die 1529 und 1683 Wien belagerten. у якій «не заходило сонце». Уже в 18 столітті імператриця Марія Терезія та її син Йосип II своїми ре­ фо­р­ма­ми заклали фундамент су­час­ ної держави. Після 1945 року Австрія була оку­по­ва­на чотирма великими де­ ржавами. “in dem die Sonne nicht unterging”.l Австрія 227 Auf die Babenberg folgten 1282 die Habs­bur­ger. яка отримала в 1867 році назву Австро-Угорщина. Kroa­ti­en und Dalmatien bildete den Kern ei­nes mitteleuropäischen Reiches. після відбиття навали ту­р­ків. Während der Einfluss der Habsburger in Deutschland seit der Reformation im­mer mehr zurückging. Jahrhundert schufen die Reformen der Kaiserin Maria Theresia und ihres Soh­nes Josef II. Die Republik Österreich wurde 1938 das erste Opfer der Eroberungs­politik Adolf Hitlers. zerfiel 1918. Unter Karl V. der seit 1867 Österreich– Ungarn heißt. . Ungarn und später auch Polen hinzu. gewannen sie nach Abwehr der Türken. У 1282 році Бабенбергів змінили Габс­ бурги. їм вдалося при­ єднати Уго­р­щи­ну та Польщу. і разом з Чехією. При Карлі V (1519–1556) Австрія була центром світової імперії. Schon im 18. Тривалий час до складу Австрії вхо­ ди­ла також Бельгія та великі те­ри­то­ рії Італії. Dieser Staat. На ту пору як після Реформації вплив Габсбургів у Німеччині пос­ тійно зме­н­шу­ва­в­ся. die ihre Besitzungen durch Hei­rat– und Bündnispolitik er­ wei­ter­ten und von 1438 bis 1806 die Kaiserwürde des Römischen Reiches in­ ne­hat­ten. (1519 bis 1556) war Öster­reich Mittelpunkt eines Weltreiches. Хорватією та Далмацією утворили ядро се­ре­д­ ньо­єв­ро­пей­сь­кої імперії. Тільки в результаті укладення Держав­ного договору 1955 року вона отри­ма­ла повну незалежність і по­стій­ний ней­т­ра­лі­тет.

t) — посідати (престол) der Einfluß — вплив 1. Основна школа — чотирирічна. фундамент zerfallen (ie.Österreich l 228 Wörter und Wendungen die Grenzfestung. 4. Der Schulbesuch an öffentlichen Schu­ len ist unentgeltlich. Після відвідування 4-річної народної школи (початкова школа) де­ся­ти­рі­ч­ ній дитині відкриті. Ihre Absolventen besuchen entweder den einjährigen polytechnischen Lehr­ gang und erhalten danach eine Be­rufs­ aus­bil­dung in Betrieb und Berufsschule oder sie können. Die Hauptschule ist vierjährig. je nach Begabung und Nei­gung. Обов’язкове шкільне навчання по­чи­ на­єть­ся в 6 років і триває 9 років. die Räume — територія die Besitzung. як правило. -n — основа.— жертва die Eroberungspolitik — загарбницька політика Fragen zum Text Was war Wien vor 2000 Jahren? Wann wurde Österreich zum Mittelpunkt eines Weltreiches? Welche Staaten waren mit Österreich verbunden? Wann wurden die Grundlagen eines modernen Staates geschaffen? Warum wurde Österreich besetzt?  Die Schulen in Österreich  Øêîëè â Àâñò𳿠Die Schulpflicht beginnt nach der Voll­ en­dung des sechsten Lebensjahres und dauert neun Schuljahre. . -en — кордонне укріплення das Bollwerk — бастіон der Raum. або вони можуть продовжувати свою ка­р’є­ру школяра за здібностями й на­хи­ла­ми. 5. Nach dem Besuch der vierjährigen Volkss­chule (Grundschule) stehen dem zeh­n­jäh­ri­gen Kind in der Regel zwei weit­er­führende Schulwege offen: der Besuch der Hauptschule oder der Besuch einer allge­mein­bildenden hö­ heren Schule. у вищому ступені за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої вищої школи (реальна гімназія ви­що­го ступеня — 4 роки) або в про­фе­сій­ній середній чи вищій школі (остан­ні 5 років). -en — володіння die Kaiserwürde — престол innehaben (te. 3. 2. die Abwehr — відбиття (навали) belagern (te. . дві по­да­ль­ші шкільні дороги: відвідуван­ ня ос­но­в­ної школи або відвідування за­га­ль­но­ос­ві­т­ньої вищої школи. Її випускники відвідують або річний політехнічний курс та отримують пі­с­ля цього професійну освіту на під­ при­єм­с­т­ві або в професійній школі. t) — облягати die Grundlage. ihre Schullaufbahn in der Ober­ stu­fe einer allgemeinbildenden höheren Schu­le (Oberstufenrealgymnasium vier­ jäh­rig) oder an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (letztere fünfjährig) fortsetzen. a) — розпадатися das Opfer. Відвідування в загальних школах без­ ко­ш­то­в­не.

Es gibt Schulen. Для вузів художнього напрямку іс­ну­ ють свої умови прийому. Є також різні види особливих шкіл для дітей з фізичними та психічними від­хи­лен­ня­ми. Є школи. Es gibt die “Vienna International School”. Загальноосвітня вища школа — во­сь­ ми­рі­ч­на. Після цього учні мають право від­ві­ду­ ва­ти університет або вуз. в якій навчають дітей з 5-річного віку на між­на­ро­д­но­го бакалавра. Sowohl die allgemeinbildenden hö­he­ ren Schulen schließen die Schüler mit der Reiferprüfung ab. Система «мостів» і «переходів» на­дає можливість робити переходи між окре­ми­ми видами шкільної системи. Danach haben die Schüler das Recht eine Uni oder Hochschule zu besuchen. die fremdsprachig ge­ führt sind. в яких викладають іно­зе­м­ ною мовою. Основними формами за­га­ль­но­ос­ві­т­ ніх вищих шкіл є гімназії. Є «Віденська міжнародна школа». Після закінчення 4 класу можливе від­ві­ду­ван­ня професійної середньої або вищої школи. Wörter und Wendungen die Vollendung — закінчення in der Regel — як правило die Begabung — здібність. an der Kinder vom fünften Lebensjahr bis zum internationalen Baccalaureat un­ter­rich­tet werden.l Австрія 229 Es gibt auch verschiedene Arten von Sonderschulen für physisch oder psy­ chisch behinderte Kinder. Nach Abschluss der vierten Klasse ist der Besuch einer berufsbildenden mitt­ le­ren oder höheren Schule möglich. Як загальноосвітні вищі. реальні гім­ назії та економічні реальні гімназії. An der American International school werden Kinder bis zur zwölften Schul­ stu­fe nach dem amerikanischen Schul­ mo­dell unterrichtet. талант die Neigung — схильність die Schullaufbahn — тут: шкільна кар’єра ermöglichen (te. Die Grundformen der all­ge­mein­bil­den­ den höheren Schulen sind das Gym­na­ si­um. das Realgymnasium und das wirt­schafts­kund­li­che Realgymnasium. t) — робити можливим der übertritt — перехід der Baccalaureat — бакалавр unentgeltlich — безкоштовно öffentlich — суспільний . Für die Hochschulen künst­licher Rich­tung gelten eigene Auf­nah­me­be­din­gun­gen. В американській міжнародній школі діти навчаються до 12 класу за аме­ ри­кан­сь­кою моделлю шкіл. Die allgemeinbildende höhere Schule ist achtjährig. Das System der “Brücke” und “Über­gän­ ge” ermöglicht Übertritte zwischen den einzelnen Zweigen des Schulsystems. так і про­фе­ сій­ні вищі школи учні закінчують ек­ за­ме­ном на атестат зрілості.

5. 3. 2. Fragen zum Text Wann gehen die Kinder von Österreich in die Schule? Welche Schulen gibt es in Österreich? Wodurch unterscheiden sie sich voneinander? Ist der Übergang aus einer Schule in die andere möglich? Welche Perspektiven geben die allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden höheren Schulen? .Österreich l 230 1. 4.

Vorhanden sind Steinsalz. Die Schweiz. вугілля. Серед корінних жителів 65 % го­ во­рять німецькою.79 % rä­to­ ro­ma­nisch. Diese vier Sprachen sind offiziell. залізна руда. Liechtenstein (Ø âå é öàðІЯ. уряд і парламент. Ліхтенштейном. Основними є кам’яна сіль. Ë þêñåìáóðã òà Ë Іõòåíøòåéí)  Die Schweiz  Øâåéöàð³ÿ Die Schweiz ist ein kapitalistischer Staat in Mitteleuropa. Die Hauptstadt ist Bern. Головними ріками є Рон. Italien und Frankreich. Die Schweiz ist ein Gebirgsland. У кожного кантону — власні кон­сти­ ту­ція. Sie grenzt an die BRD. 18 % fran­zö­ sisch.VI. der Inn. Die Fläche beträgt 41 300 km2 . Auf dem Territorium des Landes gibt es viele kleine und größere Seen. гіпс. von denen drei Halbkantone sind.79 % — ре­то­ро­ман­сь­кою ­ мовами. Die Hauptflüsse sind die Rhone. österreich. an Liech­ten­ stein. На території держави багато великих і малих озер. der Rhein. Kohle. з них 3 напівкантони. Столиця — Берн. Австрією. Загальна площа становить 41 300 км2. Luxemburg. Ці чотири мови вважаються дер­жа­в­ ни­ми. Рейн. Die Regierung besteht aus 17 Mit­glie­ dern. die Aare. Італією та Францією. . Швейцарія — капіталістична держава Центральної Європи. Kalk. Швейцарія — парламентська фе­де­ ра­ти­в­на республіка. яка складається з 23 кантонів. 18 % — фран­ цу­зькою. Die Schweiz ist eine parla­mentarische Bundesrepublik mit 23 Kantonen. Вона межує з ФРН. Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Industrie­land mit entwickelter Land­ wirt­schaft. Eisenerz. У Швейцарії мало корисних копалин. Die Schweiz ist arm an Bodenschätzen. Ін і Ааре. Швейцарія — держава з ви­со­ко­ розвиненою промисловістю та сіль­сь­ ким господарством. Jeder Kanton hat eine eigene Ver­fas­ sung. вапно. 10 % italienisch und 0. Gips. Unter den Ureinwohnern des Landes sprechen 65 % deutsch. Уряд складається з 17 чоловік. Швейцарія — гірська країна. 10 % — італійською і 0. Regierung und ein eigenes Par­la­ ment.

das Eisenerz — залізна руда eigen — власний beitragen (u. Die Bundesverfassung des Jahres 1874 ist bis jetzt gültig. 4. t) — межувати з der Ureinwohner — корінний житель die Bodenschätze — корисні копалини vorhanden sein — бути в наявності 1. 2. Bedeutende Industrie­zweige sind: die metall­verarbeitende Industrie. пов’язані з точ­ ною механікою. Конституція федерації 1874 р. 1815 garantierte der Wiener Kongress Unabhängigkeit und “immer­währende Neutralität” des Landes. . У розвиткові країни велику роль ві­ді­ гра­ла її традиційна політична не­за­ле­ ж­ність. Віденський конгрес га­ра­н­ ту­вав не­за­ле­ж­ність й «поступовий» ней­т­ра­лі­тет країни.Die Schweiz. Головними галузями промисловості є: металообробна. однак права кантонів обмежені федеральною кон­ сти­ту­ці­єю. го­дин­ни­ко­ва та інші. aber die Rechte der Kantone sind jedoch durch die Bundesver­ fassung be­schränkt. a) — робити внесок feinmechanische Industriezweige — галузі промисловості. Luxemburg. der Ma­ schi­nen­bau. 5. Швейцарія складається з 23 кантонів. а три з них — з напівкантонів. діє й сьогодні. Die Schweiz besteht aus 23 Kantonen und drei von denen aus Halbkantonen. Кожен кантон має свою Конституцію. машинобудівна. пов’язані з точною механікою Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Schweiz? An welche Staaten grenzt sie? Wieviel Quadratkilometer beträgt die Fläche der Schweiz? Welche Sprachen sprechen die Einwohner der Schweiz? Wie gliedert sich die Schweiz?  Der Staatsaufbau der Schweiz  Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine parlamentarische Republik auf föderativer Grundlage. Liechtenstein l 232 Zur Entwicklung des Landes trug seine traditionelle politische Neutralität we­ sent­lich bei. die Uhrenindustrie und an­ de­re fein­mechanische Industrie­zweige. Jeder Kanton hat seine eigene Ver­fas­ sung. 3. Wörter und Wendungen grenzen an (Akk. уряд і свій парламент. Швейцарія — це парламентська ре­с­ пу­б­лі­ка на засадах федерації. У 1815 р.) (te. Regierung und sein eigenes Par­ la­ment.

Вона активно працює з багатьма міжнародними­ організаціями. Sie leistet auch selbst technische und fi­nan­zi­el­le Unterstützung an zahlreiche Länder der dritten Welt. Die oberste ausführende Behörde ist der Bundesrat (die Regierung). Die Staatsflagge ist das weiße Kreuz auf dem roten Grund. со­ціал-демократична партія Швейцарії (СДПШ). Die Bundesversammlung wählt jährlich aus 7 Mitgliedern des Bundesrates den Bundespräsidenten. Die wichtigsten politischen Parteien der Schweiz sind: die Fre­isinnig­demok­ ra­tische Partei der Schweiz (FDP). Unabhängige und Evan­ge­lische Partei u. Sie besteht aus 7 Bundesministern und wird auf 4 Jahre gewählt. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 233 Das gesetzgebende Organ ist die Bun­ des­ver­samm­lung. die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS). Швейцарія у своїй політиці бере на себе роль гостинного господаря для численних організацій та пе­ре­го­во­ рів. Швейцарська на­род­на партія (ШНП). ліберальна пар­тія Швейцарії (ЛПШ). die Schweizerische Volkspartei (SVP).l Øâåéöàðія. Keine Regierung kann gestürzt werden. Уряд не може бути скинутий. котре складається з двох палат: Національної Ради з 200 (дво­мастами)­ депутатами та Ради кан­тонів з 46 (сорока шістьма) депу­татами. Найважливіші політичні партії Швей­ ца­рії: радикально-демократична пар­ тія Швейцарії (РДПШ). Державний прапор — білий хрест на червоному фоні. незалежна пар­тія і партія євангелістів та ін. котрий є в той же час главою держави та уряду. Вона сама надає технічну й фі­нан­ со­ву підтримку численним країнам «тре­тьо­го світу». die aus 2 Kammern besteht: dem Nationalrat mit 200 Ab­ ge­ord­ne­ten und dem Ständerat mit 46 Ab­ge­ord­ne­ten. Вищий виконавчий орган влади — Федеральна рада (уряд). . Законодавчий орган — федераль­ не зібрання. a. християнсь­ ко-демократична партія Швейцарії (ХДПШ). Вона складається з 7 федеральних міністрів і обирається на 4 роки. das Staatso­ber­ haupt und Regierungschef zugleich ist. die Liberale Partei der Schweiz (LPS). Sie arbeitet in den meisten in­ter­na­tio­ na­len Organisationen mit und nämlich im Bereich der Entwicklungszusamme narbeit. Die Schweiz übernimmt in ihrer Politik die Rolle der Gastgeberin für zahlrei­ che in­ter­na­tio­na­le Organisationen und Ver­hand­lun­gen. Er darf für das folgende Jahr nicht wie­ der­ge­wählt werden. Федеральне зібрання обирає що­рі­ ч­но з 7 членів Федеральної Ради Фе­де­ра­ль­но­го президента. Наступного року він не має права бути знову обраним. а саме щодо співробітництва у сфері роз­ витку. die Christlich–Demokratische Partei der Schweiz (CDPS).

у Берні було 145 тис. 5. Берн розташований у завороті річки Аре й оточений Альпами. Sie geht dann in die Kramgasse über. Die Stadtmitte hat sich seit dem 18. Die führenden Industriezweige sind hier Maschinenbau. вузькі вулиці. Місто було засноване в 12 ст. башти — за­ли­ ш­ки стіни фортеці. поліграфічна та харчова. Головна вулиця старої частини мі­с­ та — Марктгассе. -n — депутат ausführend — виконавчий 1. жи­те­ лів. Im Jahre 1981 waren in Bern 145 Tau­ send Einwohner. У 1981 р. Türme. Провідними галузями промисловості тут є машинобудівна. Buchdruck– und Lebensmittelindustrie.—19. Берн — столиця Швейцарії. t) — скидати  die Verhandlungen — переговори im Bereich — у галузі die Unterstützung — підтримка  das Kreuz — хрест  gültig — дійсний Fragen zum Text Seit wann ist die Schweiz ein neutraler Staat? Welche Rechte haben die Behörden der Kantone? Wie heißt das gesetzgebende Organ in der Schweiz? Wer ist das Staatsoberhaupt und wie lange ist seine Amtsperiode? Welche Rolle spielt die Schweiz in der Weltpolitik?  Bern  Áåðí Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. але сто­ли­цею країни стало тільки в 1848 р. t) — обмежувати der Nationalrat — Національна рада der Ständerat — Рада кантонів der Abgeordnete. reste­ der Festungsmauer.: сіро-зелені будинки з аркадами. Die Stadt wurde im 12. Luxemburg. aber wurde erst 1848 zur Hauptstadt des Landes. gegründet.Die Schweiz. ратуша. gebaut im 15. Jh. 3. 2. die Behörde. . die zur Brücke über den Fluss Aare führt. Liechtenstein l 234 Wörter und Wendungen immerwährend — постійний beschränken (te. altertümliche Springbrunnen mit allegorischen Fi­gur­ chen und das Rathaus. Центральна частина міста мало змі­ ни­ла­ся з часів 18—19 ст. -n — орган влади stürzen (te. зведена в 15 ст. Jh. Jahrhundert wenig geändert: grüngraue­ Häuser mit Arkaden. Її продовження — Крамгассе — веде до моста через річку Аре. ста­ ро­вин­ні фонтанчики з алегоричними фі­гу­р­ка­ми. Die Hauptstraße des alten Stadtteils ist die Marktgasse.. Bern liegt in der Stromwindung des Flus­ses Aare und ist von den Alpen umringt. 4.

Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bern gehört auch das Gebäude des Pa­ la­stes am steilen Ufer des Flusses Aare. Das sind vor allem das Kunstmuseum und das einzige in Europa Alpen­museum. Sie sind Lieblingstiere der Kinder. -e — залишок die Festungsmauer — стіна фортеці altertümlich — старовинний die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість sichern (te. Берн відвідують туристи. У ньому розташовані парламент і уря­ до­ві установи.l Øâåéöàðія. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 235 In Bern funktioniert ein internationaler Flughafen. У Берні знаходиться резиденція Все­ сві­т­ньо­го поштового союзу. До визначних місць Берна належить і будівля палацу на урвистому бе­ре­зі Аре. Mit den Bären ist die Geschichte der Stadt verbunden. Am Stadtwappen ist ein Bär dargestellt. die National– und die Stadt­bi­blio­thek und der gotische Dom Sankt–Vincenc. Це перш за все Музей мистецтв і єди­ний у Європі Музей Альп. -n — яма die Fracht — вантаж der Fluggast. um die Ar­chi­ tek­tur und die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen­zulernen. Він забезпечує транспортування ва­ н­та­жів і пасажирів з різних куточків зе­м­ної кулі. Touristen besuchen Bern. -gäste — пасажир літака darstellen (te. У Берні функціонує міжнародний ае­ ро­порт. яка при­хо­ дить сюди розважитися. які бажають познайомитися зі своєрідною ар­хі­те­к­ ту­рою та визначними місцями міста. Hier befinden sich das Parlament und die Regierungsbehörden. t) — зображувати verbunden sein mit (Dat.) — бути пов’язаним . На гербі міста зображений ведмідь. Wörter und Wendungen die Stromwindung (-en) — заворот ріки der Rest. In der Stadt gibt es weltberühmte Denkmä­ler der Kunst. У місті є всесвітньо відомі пам’ятники мистецтва. забезпечувати der Springbrunnen — фонтан die Grube. де живуть ведмеді. die hierher kommen. Це — улюбленці дітвори. І сьогодні біля моста через Аре зна­ хо­дить­ся бетонована яма. um sich zu amü­sie­ren. in der die Bären leben. на­ці­о­ на­ль­на і міська бібліотеки. З ведмедями пов’язана історія міста. Und heute noch ist an der Brücke über den Fluss Aare eine betonierte Grube. t) — гарантувати. Er sichert den Transport der Fracht und der Fluggäste aus verschiedenen Ec­ken der Erdkugel. готичний собор Санкт-Вінценц. Bern ist die Residenz des Weltspost­ bundes.

куль­ту­ра і мова яких була дуже близькою один одному. Nach dem Zerfall des Römischen Rei­ ches besiedelten germanische Stämme die­ses Land (3. Jh.). aus? Welche Industriezweige sind in Bern entwickelt? Womit ist die Geschichte der Stadt verbunden? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt?  Aus der Geschichte der Schweiz  Ç ³ñòî𳿠Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine der kleinen Staa­ ten Europas.—5. So entstanden hier. Am Anfang des 9. 3. 4. Die Schweiz lag damals am Rande der Territorien von drei verwandten Völ­ kern. die sich dort nie­der­ließen. Населення на півдні країни аси­мі­лю­ ва­ло­ся з культурою та мовою кельтів. Das trug zur weiteren Germanisierung des Landes bei. Після розпаду Римської імперії ці зе­м­лі населили германські племена (3—5 ст. Die Bevölkerung im südlichen Teil des Landes eignete sich Kultur und Spra­che der Kelten an. Так утворилися тут. Mit der Zeit entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften. 2. deren Kultur und Sprache ähn­ lich sind. Liechtenstein l 236 1. vor unserer Zeitrechnung wur­ de das Ter­ri­to­ri­um der heutigen Schweiz von den Römern erobert. У 1 сторіччі до нашої ери територія сучасної Швейцарії була завойована римлянами. Jahrhunderts wurde die Schweiz dem großen Reich von Karl des Großen an­ge­schlos­sen. З часом у Швейцарії виникло три ет­ні­ч­них громади. Luxemburg. На початку 9 ст. Jh. wurde die ganze Schweiz von ger­ma­ni­schen Stämmen der Franken erobert. де пізніше жили фра­н­кій­сь­кі. Швейцарія — одна з маленьких дер­ жав Європи. що оселилися там. Швейцарія була при­ єд­на­на до імперії Карла Великого. германські діалекти. Jh. Jh. 5. вся Швейцарія була за­во­йо­ ва­на ге­р­ман­сь­ки­ми племенами фра­ н­ків. im Norden des Lan­des. на півночі країни.Die Schweiz. Im 1. Im 6. germanische Schwei­zer und Italien­schweizer lebten. Швейцарія розташовувалася тоді на зі­т­кненні територій братніх народів. Fragen zum Text Wann wurde Bern zur Hauptstadt der Schweiz? Wo liegt die Stadt Bern? Wie sah die Stadt in 18.—19. germanische Mundarten. . В 6 ст.). 6. Це сприяло подальшій германізації країни. германські та італійські швей­ца­р­ці. wo spä­ter Frankenschweizer.

Französisch. французькою. але до неї прєднували­ ся нові й нові землі. Hier gibt es Hunderte Banken und fi­ nan­zi­el­le Vertretungen. Сьогодні Швейцарія ви­со­ко­ро­з­ви­не­ на промислова країна з продуктив­ ним сільським господарством. У 19 ст. Nach dem Zusammensturz des Napoleonreiches wurde die Schweiz vom Wie­ner Kongress als ein neutraler Staat an­er­kannt. всі землі Швейцарії стали ча­с­ ти­ною Священної Римської імперії. . У цей час в Швейцарії були великі со­ці­а­ль­ні та релігійні протиріччя між ка­то­ли­ка­ми та протестантами. У 1499 році Швейцарія звільнилася від царювання Римської імперії. Große Rolle im Leben des Landes spielt Tourismus. eroberte Napoleon die Schweiz und so wurde eine ein­ heitliche Republik mit zen­tra­li­sier­ter Regierung gegründet. Швейцарія складалася з 13 кантонів. aber immer neue Län­der wur­den ihr angeschlos­ sen. В 11 ст. почала розвиватися легка. Після розпаду Наполеонівської ім­пе­ рії Віденський Конгрес визнав Швей­ ца­рію нейтральною державою. Велику роль у житті країни відіграє туризм. Im 18. Високорозвиненим стало також сіль­ сь­ке господарство. Тут сотні банків та фінансових аге­н­ цій. У Швейцарії люди розмовляють чотир­ ма мовами: німецькою. 1499 war die Schweiz von der Herr­ schaft des Römischen Reiches frei. італійською та ретороманською. особливо мо­ло­ч­не. а згодом і важка промисловість. In der Schweiz sprechen die Menschen vier Sprachen: Deutsch. Jahrhundert wurden alle Länder der Schweiz ein Teil des Heiligen Rö­mi­ schen Reiches. У цей час Швейцарія мала вже 22 кан­тони. Jahrhundert bestand die Schweiz aus 13 Kantonen. Die Schweiz ist eines der führenden fi­ nan­zi­el­len Zentren der Welt. Ita­lie­nisch und Rätoromanisch. Швейцарія — один з ведучих фі­нан­ со­вих осередків світу. Heute ist die Schweiz ein hoch­ent­wic­ kel­ter Industriestaat mit der hochpro­ duktiven Landwirtschaft. Jhs. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 237 Im 11. Ende des 18. Швейцарію завоював На­по­ле­он і була створена єдина ре­с­ пу­б­лі­ка з центра­лі­зо­ва­ним урядом. Damals gab es in der Schweiz große soziale und religiöse Gegen­sätze zwi­ schen Protestanten und Katholiken.l Øâåéöàðія. У 18 ст. Zu jener Zeit waren in der Schweiz schon 22 Kantonen. Hochentwickelt wurde auch die Land­ wirt­schaft und besonders die Milch­ wirt­schaft. Jahrhundert beganntn sich die Leicht­in­du­strie und später auch die Schwer­in­du­strie zu entwickeln. У кінці 18 ст. Im 19.

З 1948 року Люксембург входить до складу союзу Бенілюкс.) — приєднувати до. die Bevölkerungszahl — über 350 000 Einwohner. a) — робити внесок Fragen zum Text Wer besiedelte das Territorium der Schweiz im 3. ähnlich — тут: споріднений. Luxemburg. схожий der Gegensatz (-sätze) — суперечності 1. Бельгією та Фран­ ці­єю. Jh. 4. Man spricht hier deutsch und fran­zö­ sisch. t) — завойовувати der Stamm (Stämme) — плем’я anschließen (o. Das gesetzgebende Organ ist das Par­ la­ment.. 2. 3.— до НАТО. Die Hauptstadt ist Luxemburg. o) (Dat. Люксембург — це конституційна на­ слідна монархія. км. чверть яких — іноземці.? Welche Folgen hatte dieses historische Ereignis? Warum entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften? Wann wurde die Schweiz zu einer einheitlichen Republik? Was für ein Land ist die Schweiz heute?  Luxemburg  Ëþêñåìáóðã Das Großherzogtum Luxemburg liegt zwischen der BRD. -en — представництва агенції beitragen zu (u. Велике герцогство Люксембург роз­ та­шо­ва­не між ФРН. t) — визнавати der Zusammensturz — крах einheitlich — єдиний die Vertretung. Столиця — Люксембург. Герцог призначає та звільняє пре­ м’єр-міністра й міністрів. Держава існує з 1839 року. Seit 1948 gehört Luxemburg der Beni­ luxunion und seit 1949 der NATO an. а з 1949 р. Тут говорять німецькою та фран­ цузькою мовами. ein Viertel davon sind Aus­län­der. Liechtenstein l 238 Wörter und Wendungen die Zeitrechnung — літосчислення erobern (te. Площа країни складає 2500 кв. 5. . на­се­лен­ня — понад 350 000 жи­те­лів. Die Fläche des Landes beträgt etwa 2500 km2. Luxemburg ist eine konstitutionelle Erb­mon­ar­chie.—5. Der Staat existiert seit 1839. Der Herzog ernennt und entlässt den Mi­ni­ster­prä­si­den­ten und die Minister. Законодавчий орган — парламент.Die Schweiz. das Reich — імперія anerkennen (te.. Belgien und Frank­ reich.

Люксембург імпортує зерно. Luxemburg ist ein hochentwickeltes In­ du­strie­land. Ma­ schi­nen. die Demokratische Partei (DP). Die Wirtschaft des Landes ist eng mit fran­zö­si­schen und belgischen Mo­no­po­ len verbunden. Люксембург — високорозвинена про­ ми­с­ло­ва країна. тут розвиваються хімічна. Основною галуззю є тварин­ництво. 5. машини. У сільському господарстві зайняті бли­зь­ко 6 % населення. нафту. die Luxem­burgische sozialistische Arbeitspartei (LSAP) u. Erdöl und Eisenerz. Entwickelt sind auch Gemüse–und Wein­bau. Люксембурзька со­ці­а­лі­с­ ти­ч­на ро­бо­ча партія (ЛСРП) та ін. Luxemburg importiert Getreide. залізну руду. Außerdem entwickeln sich hier che­mi­ sche. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 239 Zu den größten Parteien gehören die Christlich–Soziale Volkspartei (CSVP). der Ministerpräsident. Der Hauptzweig ist Viehzucht. u) — бути пов’язаним з gesetzgebend — законодавчий pro Kopf — на душу населення das Erdöl — нафта  das Eisenerz — залізна руда der Weinbau — виноградарство  Fragen zum Text Wo liegt Luxemburg? Was beträgt die Fläche des Landes? Seit wann existiert Luxemburg? Was für ein Staat ist Luxemburg? Welche Funktionen hat der Herzog? Welche Industriezweige sind meist entwickelt? . 6. Wörter und Wendungen das Herzogtum (die Herzog­ tümer) — герцогство die Erbmonarchie — спадкова монархія ernennen (te. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt Luxemburg den ers­ten Platz in der Welt ein. Zement–und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie. o) — займати місце  die Nahrungsmittelindustrie — харчова промисловість 1. keramische. -e — прем’єр-міністр verbunden sein mit (a. 4. a.l Øâåéöàðія. t) — призначати  entlassen (ie. 2. До найбільших політичних партій на­ле­жать: Християнсько-соціальна на­ род­на партія (ХСНП). In der Landwirtschaft sind etwa 6 % der Bevölkerung beschäftigt. 3. цементна та продовольча промисловості. Розвинені також овочівництво та ви­ но­роб­с­т­во. Економіка країни пов’язана з фра­н­цу­ зь­кою та бельгійською монополіями. керамічна. За випуском сталі на душу населен­ ня Люксембург посідає перше місце в світі. ­ демократична партія (ДП). Крім того. a) — звільняти den Platz einnehmen (a.

Holz– und Chemieindustrie. кожен з яких складається з 5–6 общин. Seine Fläche beträgt 157 km2. Das Land ist in zwei Verwaltungs­ bezirke eingeteilt mit je 5 oder 6 Gemeinden. . Велике значення для економічного розвитку країни має промисловість. 1868 erklärte es Neutralität. З 1921 року Ліхтенштейн — кон­сти­ту­ цій­на монархія. Das Fürstentum wurde 1719 gegründet. У Ліхтенштейні є багато підприємств металургійної. die Be­völ­ ke­rung zählt über 26 500 Einwohner. Велике значення для економіки кня­ зів­с­т­ва має промисловість. Столиця — Вадуц. державних ко­р­до­ нів. Ліхтенштейн — це розвинена дер­жа­ ва в Центральній Європі. Eine große Bedeutung hat für öko­no­ mi­sche Entwicklung des Landes die fein­me­cha­ni­sche Industrie. власне. Von großer Bedeutung ist für die Wirt­ schaft des Fürstentums die exportori­ entierende Industrie. Князь призначає коаліціний уряд. Liechtenstein l  Liechtenstein  ˳õòåíøòåéí Liechtenstein ist ein entwickelter Staat in Mitteleuropa zwischen der Schweiz und österreich. Das Staatsoberhaupt ist der Fürst. У 1868 році вона проголосила ней­т­ ра­лі­тет. Luxemburg. Seit 1921 ist Liechtenstein eine kon­sti­ tu­tio­nel­le Monarchie. Глава держави — князь. Politisch aktiv sind hier folgende Par­ tei­en: die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) und die Vaterländische Union (VU). Das gesetzgebende Organ ist der Land­tag (das Parlament). текстильної. Політично активні тут такі партії: Про­ гре­си­в­на громадянська партія (ПГП) та Ві­т­чи­з­ня­ний союз (ВС). Тут немає. Князівство утворилося в 1719 році. Der Fürst ernennt eine Ko­ali­ti­ons­re­gie­ rung. Textil–. а на­се­ лен­ня нараховує понад 26 500 жи­ телів. роз­та­шо­ва­ на між Швейцарією та Австрією. Seit 1866 ist der Staat unabhängig. Її площа становить 157 км2. де­ре­во­об­ ро­б­ної та хімічної промисловості. орі­є­н­то­ва­ на на експорт. пов’язана з точною механікою. Законодавчий орган — ландтаг — пар­ламент. Державна мова — німецька.240 Die Schweiz. Die Hauptstadt ist Vaduz. Es gibt hier eigentlich keine Staats­ gren­zen. З 1866 року держава незалежна. In Liechtenstein gibt es viele Betriebe der Metall–. Країна поділена на два ад­мі­ні­с­т­ра­ти­ в­ні округи. Die Amtssprache ist Deutsch.

t) — використовувати der Flughafen — аеропорт  der Bahnhof (die Bahnhöfe) — вокзал Fragen zum Text für ein Staat ist Liechtenstein? heißt die Hauptstadt von Liechtenstein? ist das Land eingeteilt? wann ist Liechtenstein unabhängig? ist das Staatsoberhaupt? . 4. Тут немає аеропорту й вокзалу. t) — поділяти die Gemeinde. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 241 Es gibt auch kein eigenes Geld. t) — тут: проголошувати das Staatsoberhaupt — глава держави die Staatsgrenze. 5. -n — державна мова  der Verwaltungsbezirk. у грошовому обігу ­використовують швейцарські франки. Сюди приїздять на автомобілі або на автобусі. 2. Was Wie Wie Seit Wer das Fürstentum (die Fürstentümer) — князівство  erklären (te. Wörter und Wendungen die Amtssprache. Man kommt hierher mit einem Auto oder mit dem Bus. -n — державний кордон verwenden (te. -n — община gesetzgebend — законодавчий exportorientierend — орієнтований на експорт die feinmechanische Industrie — промисловість.l Øâåéöàðія. пов’язана з точною механікою   1. -e — адміністративний округ  einteilen (te. 3. Немає також і своєї грошо­ вої оди­ни­ці. man ver­wen­det hier Schweizer Franken. Hier gibt es keinen Flughafen und kei­ nen Bahnhof.

Dort lernen sie nicht nur in den übli­ chen Fächern. коли їм виповнюється 6 або 7 ро­ків. der Berufsschule oder eines Technikums kön­ nen die jungen Leute anfangen zu ar­ beiten oder auf die Hochschule oder auf die Universität gehen. музику. So steht es in der Verfassung. Col­le­ges fort­ set­zen. Geschichte. Там вони не тільки вивчають загальні дисципліни. Sie kommen mit 6 oder 7 Jahren in die Schule. І не тільки має право на освіту. Fachschu­len. . Die Ausbildung in unserem Leben (Î ñâІòà â íàøîìó æ èòòІ)  Das Bildungswesen in der Ukraine  Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³ In unserem Land hat jeder das Recht zu lernen und sich zu bilden. але й отримують фах. Nach Absolvierung der Mittelschule. ма­те­ ма­ти­ку. wo die Schüler in Fä­ chern wie Fremdsprachen. але й обов’язок навчатися. Mathematik. Aber nicht nur das Recht zu lernen. Закінчивши середню школу. тобто вони повинні отримати повну се­ре­д­ню освіту. In der allgemeinbildenden Schule ler­ nen die Kinder die ukrainische Sprache. коледжах. Li­te­ra­tur. das heißt. Отже. У загальноосвітніх школах учні ви­вча­ ють українську мову. Geographie. Es gibt auch eine ganze Reihe von Spezialschulen. профтех­ училище чи технікум. У нашій країні кожний має право на освіту. іноземні мови. Nach Abschluss der 9. Так сказано в Конституції. Кожен хлопчик і кожна дівчинка в Укра­ї­ні повинні ходити до школи. sie müssen die mittlere Reife be­kom­men. son­dern auch die Pflicht. Є також ціла низка спеціалізованих шкіл. історію. гео­гра­фію. Bio­lo­gie. технікумах. вони йдуть до школи. Jeder Junge und jedes Mädchen in der Ukraine muss in die Schule gehen. По закінченні дев’яти класів се­ре­ д­ньої школи молоді люди можуть про­до­в­жу­ва­ти свою освіту в різних профтех­училищах. In der Ukraine gibt es Tausende von Schu­len. Klasse der Mit­ tel­schu­le können die jun­gen Leute ihre Ausbildung in ver­schie­de­nen Be­ rufs­schu­len. sondern sie erlernen auch ei­nen Beruf. де учні отримують поглиблені знання з іноземних мов. Ma­the­ma­tik und Physik gründliche Kenntnisse er­ halten. Musik und Fremd­spra­chen.V I I . молоді люди мо­жуть розпочати працювати або всту­ пи­ти до інституту чи уні­вер­си­те­ту. біологію. літературу. В Україні тисячі шкіл. математики або фізики.

Das gibt den Studenten die Möglichkeit zu arbeiten und gleichzei­ tig an der Hoch­schu­le zu studieren. Wörter und Wendungen das Recht. Ingenieure. д. Між іншим. 3.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 243 Manche Menschen finden. архітекторів. Die ältesten Hochschulen der Ukraine sind die Universität in Lwiw (1661) und Kyjiwo-Mohyljanska Akademie (1701). 2. Стосовно вищих навчальних за­кла­ дів. dass eine pro­fes­sio­nel­le Vorbildung beim Streben nach Hoch­schul­bildung schneller zum Ziel führt. -n — профтехучилище 1. деякі люди вважають. Це дає студентам можливість на­вча­ ти­ся в інституті без відриву від ви­ро­ б­ни­ц­т­ва. Деякі з них готують учителів. 4. Найстаріші університети України — уні­вер­си­тет у Львові (1661) та КиєвоМогилянська Академія (1701). andere Ärz­te. Was die Hochschulen betrifft. so gibt es in unserem Land sehr viele. die Ausbildung — освіта die Fachschule. Welche Möglichkeit gibt den Studenten Abend– und Fernstudium?  Das Hochschulbildung in der Ukraine  Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³ Die Hochschulbildung in der Ukraine hat­te einen langen Dornenweg der Ent­wick­lung. Klasse Ausbildung fortsetzen? 5. що професійна підготовка полегшує отри­ман­ня вищої освіти. -en — обов’язок die mittlere Reife — повна середня освіта allgemeinbildend — загальноосвітній der Abschluß — закінчення die Berufsschule. У багатьох інститутах є вечірнє та за­ оч­не відділення. . то їх дуже багато в нашій країні. -e — право die Pflicht. Architekten. інженерів. Schau­ spie­ler usw. У вищої освіти в Україні був довгий та тернистий шлях. інші — лікарів. ак­то­ рів і т. In vielen Hochschulen gibt es Abend– und Fernstudium. -n — технікум  die üblichen Fächer — загальні дисципліни die Vorbildung — підготовка  das Streben — прагнення  das Fernstudium — заочне навчання gleichzeitig — одночасно Fragen zum Text Welches Recht hat jeder Bürger der Ukraine? Welche Ausbildung ist bei uns obligatorisch? Was für Schulen gibt es in unserem Land? Wo können die Schüler nach dem Abschluß der 9. Die einen bilden Lehrer aus.

Sie wurden Zentren der Bildung in der Ost– und Nordukraine. Kyjiwer (1834). Uni­ver­si­tä­ten und Akademien. aber es gibt leider wenig Studien­plätze. а потім архітектура. die das Rei­fe­zeug­ nis haben. З кожним роком зростає кількість по­сту­па­ю­чих. Die Schulabgänger. можуть вступати до різних на­ вчальних закладів. Pädagogen waren unter den Ab­sol­ven­ ten dieser Universitäten. Абітурієнти мають вступні іспити. Двері цих навчальних закладів ши­ро­ ко відкриті для молоді сьогодні. Видатні письменники. лише у першій половині 18 сторіччя були введені медицина. in Odessa (1865). Спочатку викладалися лише за­га­ль­ но­ос­ві­т­ні предмети. Київський (1834).244 Die Ausbildung in unserem Leben l Man unterrichtete zuerst nur die allge­ mein­bildenden Lehrfächer. які мають атестат зрі­ ло­с­ті. Erdkunde und dann Baukunst. Якщо вони вдало складають іспити. Zu dieser Zeit entstanden auch Kol­le­gi­ en: in Charkiw (1727) und in Tscher­ni­ hiw (1700). Die Abiturienten haben Auf­nah­me­prü­ fun­gen. місць для на­вчан­ня замало. erst in der er­ sten Hälfte des 18. Одеський (1865). Сьогодні є багато навчальних за­кла­ дів: технічні університети та академії. Im 19. Die meisten Universitäten und Hoch­ schu­len sind staatlich und gebühren­ frei. вчені. Навчання у навчальному закладі три­ ває в середньому 5—7 років. живопис та інші. Більшість університетів і навчальних закладів — державні і безкоштовні. . духовенства та міщан. географія. Студенти були преважно з заможних родин: багатих козаків. Gelehrte. астрономія. Jahrhunderts wurden Medizin. Malerei und andere eingeführt. können auf verschiedene Hoch­schu­len gehen. їх зараховують. werden sie immatrikuliert. але в деяких потрібно згідно з ко­н­т­ ра­к­том платити за навчання. der Geistlichkeit und den Klein­bür­gern. Wenn sie die Prüfungen erfolgreich ab­ le­gen. Вони стали осередком освіти у схі­д­ ній та північній Україні. але. Jahrhundert wurden viele Uni­ver­ si­tä­ten gegründet: Charkiwer Uni­ver­si­tät (1805). Das Studium an den Hochschulen dau­ ert durchschnittlich 5—7 Jahre. на жаль. Випускники. Die Studierenden waren vorwiegend aus den wohlhabenden Familien: rei­ chen Kosaken. Astronomie. Es gibt heutzutage eine große Anzahl der Hochschulen: Fachhochschulen. Hervorragende Schriftsteller. педагоги були серед випускників цих уні­вер­ си­те­тів. У цей час з’явилися також колегіуми в Харкові (1727) і в Чернігові (1700). Mit jedem Jahr wächst die Zahl der Be­ wer­ber. У 19 сторіччі були засновані уні­вер­си­ те­ти: Харківський (1805). aber in einigen muss man kon­ trakt­mäßig Studien­gebüh­ren zahlen. Die Türen der Hochschulen sind für heu­ti­ge Jugendliche weit geöffnet.

wirken auf den Inhalt und die Methodik der Aus­ bil­dung ein. які після за­ ве­р­ше­ної вищої освіти готуються до більш високого вченого ступеня. um Fachkenntnisse zu vertiefen. die sich nach dem abgeschlossenen Hoch­schul­stu­di­um auf einen höheren aka­de­mi­schen Grad vorbereiten. t) — впливати der Grad — ступінь Fragen zum Text Was unterrichtete man an den ersten Hochschulen? Welche Bedeutung hatten die Universitäten? Wer konnte früher auf die Hochschulen gehen? Was legen die Studenten nach jedem Semester ab? Welche Universität möchten Sie beziehen? . Es gibt auch ein Fernstudium. впливають на зміст та методи навчання. Зміни. 3. Die fortgeschrittenen Studenten be­ kom­men das Stipendium. Після кожного семестру складають іс­пи­ти та заліки. die lei­stungs­ star­ken — das Leistung­stipendium. На четвертому та п’ятому курсах у сту­де­н­тів практика. Im 4. отри­ мують стипендію. Wörter und Wendungen der Dornenweg — тернистий шлях die Geistlichkeit — духовенство die Kleinbürger — міщани immatrikulieren — вносити в списки (студентів) gebührenfrei — безплатно der Bewerber — претендент (вступаючий) 1. нако­ пичити практичний досвід та зуміти пра­цю­ва­ти в колективі. Das sind Studenten oder Fachleute. Nach jedem Semester legen sie Prü­fun­ gen und Vorprüfungen ab.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 245 Am Ende des Studiums machen die Stu­den­ten Staatsexamen und das Diplom. Die wissenschaftlichen Kader ent­wic­ keln die Hochschulen und die wis­sen­ schaft­li­chen Forschungsinstitute. які сьогодні мають місце у на­ шо­му суспільстві. leistungsstark — кращий (за успішністю) das Leistungsstipendium — підвищена стипендія die Umwandlung — перетворення einwirken (te. Студенти. praktische Erfahrungen zu sammeln und im Kollektiv arbeiten zu können. 2. Наукові кадри готують навчальні за­ кла­ди та науково-дослідні інститути. найкращі за ус­п­і­ха­ ми — вищу. Є також заочне навчання. Це студенти або фахівці. Наприкінці навчання студенти скла­ да­ють державні іспити та захищають дипломні роботи. die heute in un­se­ rer Gesellschaft stattfinden. щоб поглибити свої знання зі спеціальності. що досягли успіху. 4. 5. und 5. Die Umwandlungen. Studienjahr haben die Stu­ den­ten Prak­ti­kum.

Die Vorhallen sind voll Sonnenlicht. hervorra­ gender Men­schen des Landes sehen. Класні кімнати. Dia­gram­me und Wandzeitungen. кабінет лікаря. На вікнах світлі фіранки й багато кві­ тів на підвіконнях. Увійшовши до класу. видатних людей країни. Wenn Sie in die Klasse eintreten. Перед школою є ­ великий спортмайданчик. Sobald Sie in die Schule eintreten. Холи повні сонячного світла. Наш клас німецької мови роз­та­шо­ва­ ний на першому поверсі. zweistö­ckiges Gebäude. die Bibliothek und das Lehrerzimmer be­fin­den sich im ersten Stock. Наша школа не дуже велика. Die Klassenzimmer. Rechts befindet sich die Speisehalle. Праворуч розташована їдальня. Ви ба­чи­те великий спортзал і ліворуч май­с­те­р­ні. на цьому майданчику школярі займаються фі­з­ ку­ль­ту­рою. Sie sehen auch verschiedene Bilder. Vor der Schule befindet sich ein gro­ ßer Sportplatz. Die Garderobe befindet sich unten. die sich links befinden. hinter ihm ein kleiner Garten mit schönen Blumenrabatten. дошку та книжкову шафу. den Lehrertisch. turnen die Schüler auf diesem Sportplatz. An den Fenstern hängen helle Gar­di­ nen und auf den Fensterbrettern ste­ hen vie­le Blumen. учительський стіл. ді­а­ г­ра­ми та стіннівки. бі­б­лі­ о­те­ка й учительська — на другому по­ве­р­сі. An den Wänden der Korridore kann man die Bilder berühmter Wissenschaftler. за ним — не­ве­ли­ ч­кий сад з красивими квітковими клу­м­ба­ми. Wenn das Wetter schön ist. Це сучасний двоповерховий буди­ нок. Das ist ein modernes. fin­ den Sie sofort drei Reihen von Schul­ bän­ken. У школі є кабінет іноземних мов.246 Die Ausbildung in unserem Leben l  Unsere Schule  Íàøà øêîëà Unsere Schule ist nicht besonders groß. На стінах коридорів можна побачити портрети видатних учених. Schriftsteller. das Arztzimmer. Тільки Ви заходите до школи. In der Schule gibt es Fremdsprachenkabinette. . se­ hen Sie den großen Sportsaal und die Werkräume. Гардероб унизу. Коли стоїть гарна погода. пись­мен­ ни­ків. Ви також побачите різні малюнки. ви виявите три ряди парт. Unser Deutschkabinett befindet sich im Erdgeschoß. die Tafel und einen Bü­cher­schrank.

-er — підвіконня die Vorhalle — хол. Mir gefällt meine Schule sehr gut. wenn das Wetter schön ist? Was kann man an den Wänden der Korridore sehen? Welche Fächer erlernen die Schüler?  Meine Klasse  ̳é êëàñ Ich lerne in der 9. Wörter und Wendungen die Blumenrabatte. 3. Die jüngeren Schüler lernen viele Ge­ dich­te und Lieder auswendig. І. werden wir keine Feinde da­ durch und kommen immer zur Über­ ein­stim­mung. 5. über ihre Traditionen und Sit­ten. вестибюль das Erdgeschoß — перший поверх   auswendig — напам’ять die Sitten — звичаї Fragen zum Text Wie ist das Gebäude der Schule? Was befindet sich vor der Schule? Wo turnen die Schüler. якщо ми коли-небудь і сваримося. Ми всі хороші друзі й добре ро­зу­мі­є­ мо один одного. ми не стаємо ворогами й завжди ді­с­ та­є­мо згоди. -n — квіткова клумба der Werkraum (die Werkräume) — шкільна майстерня  der Wissenschaftler — вчений  hervorragend — видатний 1. 4. Wir lesen über bekannte Menschen. Мені дуже подобається моя школа. 2. Уроки німецької мови дуже цікаві. Wir erfahren viel über deutsch­spra­chi­ ge Länder. Молодші школярі вивчають багато вір­шів і пісень. У моєму класі 33 учні — 15 хлопчи­ ків і 18 дівчаток. Ми читаємо про видатних людей. Und wenn wir uns auch manchmal strei­ten.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 247 Die Deutschstunden sind sehr in­ter­es­ sant. spre­chen über Schriftsteller und lesen ihre Bücher. Meine Klasse zählt 33 Schüler — 15 Jun­gen und 18 Mädchen. Ми пізнаємо багато фактів про ні­ме­ ць­ко­мо­в­ні країни. го­ во­ри­мо про письменників та читає­ мо їхні книжки. про їхні традиції та звичаї. . das Fensterbrett. Ми читаємо й розмовляємо ні­ мецькою мовою. Wir lesen und sprechen Deutsch. Klasse der allgemein­ bildenden Mittelschule. Wir sind alle gute Freunde und ver­ste­ hen uns gut. Я навчаюся в дев’ятому класі за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої середньої школи.

Улітку ми ремонтуємо свою класну кі­ м­на­ту й прибираємо її після ремонту. яким керує досвідчений учитель. Auch gesellschaftlich nützliche Arbeit wird zusammengemacht. Die Mädchen unserer Klasse be­gei­ stern sich meistens für Musik. які дають нам багато радості. aber es gibt auch viele gemeinsame In­ter­es­sen und Hobbys. щоб у нас завжди було ве­се­ло. Вони відвідують музичний гурток. ходимо на виставки. das wir unbedingt er­ reichen müssen — die Schule erfolg­ reich zu ab­sol­vie­ren und einen richti­ gen Le­bens­weg zu wählen. feiern das Neujahr. Jeder von uns hat seine Lieblingsfächer. Якщо кому-небудь з нас треба до­по­ мо­г­ти або надати підтримки. In allen Festveranstaltungen treten sie mit Konzerten auf. Im Sommer und im Winter kann man sie auf dem Schulsportplatz oder in der Turn­hal­le sehen.— ус­пі­ ш­но закінчити школу й обрати пра­ви­ ль­ний шлях у житті. його ні­ко­ли не залишать у біді. . Так. усі наші хлопчики за­ взя­ті спортсмени. Oft unternehmen wir Wanderungen. wird er nie im Stich ge­las­sen. святкуємо Новий рік. Часто ми мандруємо. але у нас є й загальні інтереси та за­хо­п­лен­ня. sondern auch jeden Tag räumen wir das Klas­ sen­zim­mer auf und sorgen dafür. Мої товариші по навчанню — всі до­б­рі друзі і завжди готові надати до­по­мо­гу. Різдво та інші свята. відвідуємо те­а­ т­ри. наприклад. Але не тільки після ремонту. dass es immer laut und lustig zugeht. be­su­chen zusammen Theater und Aus­ stel­lun­gen. Wenn einer von uns Hilfe oder Un­ter­ stüt­zung braucht. Im Sommer renovieren wir unseren Unterrichtsraum und bringen ihn nach der Renovierung in Ordnung. На всіх урочистих заходах вони ви­ сту­па­ють з концертами. де вони змагаються у фу­ т­бо­лі або хокеї. Weih­ nach­ten und andere Feste. Nicht nur während der Ferien. а й що­ дня ми прибираємо клас і стежимо за тим. якої ми обов’язково повинні досягти. Улітку й узимку їх можна побачити на шкільному спортмайданчику або на стадіоні. У кожного з нас є улюблені предме­ ти. Meine Mitschüler sind alle ka­me­rad­ schaft­lich und hilfsbereit. Sie besuchen den Chor. У нас у всіх загальна мета. Дівчатка нашого класу здебільшого захоплюються музикою. Також і громадсько-корисну роботу ми виконуємо разом. der von einem erfahrenen Musiklehrer geleitet wird. die uns große Freu­ de bereiten.248 Die Ausbildung in unserem Leben l Wir alle haben ein gemeinsames Ziel vor den Augen. So sind zum Bespiel alle unsere Jungen Sportfanatiker. wo sie im Fußball — oder Hockeyspiel wettei­ fern.

Fremdsprachenlehrer werden an be­ son­de­ren Hochschulen oder Fakultäten für Fremd­sprachen herangebildet. Тут виходять також газети й журнали іноземними мовами. Darum werden wir uns auch nach dem Schulabschluss nicht für immer trennen und ab und zu zusammen­ kommen. Wörter und Wendungen allgemeinbildend — загальноосвітній sich streiten (i. які хвилюють нас сьогодні. tauschen unsere Mei­ nun­gen aus. Кадри учителів іноземних мов го­ту­ ють­ся в спеціальних інститутах і на фа­ку­ль­те­тах іноземних мов. t) — обирати  erfahren — досвідчений  1. Вивчення іноземних мов дає нашим учням і студентам багато корисного. Ми проводимо дискусії. a) — залишати в біді es geht laut und lustig zu — весело die Meinungen austauschen (te. die uns heute bewegen. besprechen verschiedene Pro­ble­me. Тому й після закінчення школи ми роз­ста­не­мо­ся не назавжди і періо­ дично будемо зустрічатися. У наших школах викладаються голов­ ним чином три іноземні мови: ні­ме­ ць­ка. В Україні видаються книги іно­зе­м­ни­ ми мовами. 4. англійська й фран­цузька. Englisch und Französisch. 5. um gemeinsam ein Fest zu feiern oder uns ein paar Stunden mit­ einander zu un­ter­hal­ten. i) — сваритися  zur Übereinstimmung kommen — приходити до згоди  unbedingt — обов’язково. In der Ukraine werden Bücher in Fremd­spra­chen herausgegeben. Das Studium der Fremdsprachen bringt unseren Schülern und Studenten sehr großen Nutzen. . неодмінно wählen (te.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 249 Wir diskutieren. t) — обмінюватися думками Fragen zum Text Wieviel Schüler zählt die Klasse? Wie sind die Schüler der Klasse zueinander? Warum verstehen sich die Schüler der Klasse gut? Welche gemeinsamen Hobbys haben die Schüler der Klasse? Wie verbringen die Schüler ihre Freizeit?  Der Deutschunterricht  Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè An unseren Schulen werden haupt­ säch­lich drei Fremdsprachen unterrich­ tet: Deutsch. 2. 3. обмінюємося думками. обговорюємо різні про­бле­ ми. die Festveranstaltung — урочистий захід im Stich lassen (ie. Hier erscheinen auch Zeitungen und Zeit­schrif­ten in Fremdsprachen. щоб ра­ зом про­ве­с­ти свято або поговорити годинку.

хто вивчає іноземні мови. die Spra­ che vieler Dichter und Denker. Я вивчаю німецьку мову. їхній культурний рівень. А це. Це мова німецького й австрійського народів. дає їм можливість ширше ознайомитися з досягненнями інших народів у га­лу­ зі культури. композиторів і художників. Ich studiere diese Sprache schon fünf Jahre (das sechste Jahr). gibt ihnen die Möglichkeit. Goethe und Remarque.250 Die Ausbildung in unserem Leben l Es vertieft ihre Kennt­nis­se in der Muttersprache. Wissenschaft und Tech­nik in weiterem Maß bekannt zu machen und erhöht auf diese Weise ihr kulturelles Niveau. розвиває пам’ять. Тому. Wörter und Wendungen hauptsächlich — головним чином herausgeben (a. es erweitert ih­ren all­ gemeinen Gesichtskreis. e) — видавати Nutzen bringen (a. Гете й Ремарка. Німецька мова дається мені неважко. Німецька мова — мова Ґейне. schärft ihr Gedächtnis und ihr Sprachgefühl. a) — приносити користь der Gesichtskreis — кругозір schärfen (te. Wer eine Fremdsprache studiert. -en — досягнення das Gedächtnis — пам’ять auf diese Weise — таким чином der Ausdruck (die Ausdrücke) — вираз im Gedächtnis behalten — запам’ятати der Denker — мислитель der Erfinder — винахідник . Die deutsche Sprache ist die Mut­ter­ spra­che von Heine. Ich studiere Deutsch. Воно поглиблює їхнє знання рідної мови. науки й техніки і підви­ щує таким чином. звичайно. Wissenschaftler und Er­fin­der. zahlreiche grammatische Re­ geln und Beispiele dazu im Gedächtnis be­hal­ten. мова багатьох поетів і ми­ слителів. muss viele Tausende neuer Wörter und Aus­ drüc­ke. Deutsch fällt mir nicht schwer. t) — тут: розвивати die Errungenschaft. Und das schärft natürlich das Ge­dächt­nis. sich mit den Er­ run­gen­schaf­ten anderer Völker auf dem Gebiet der Kultur. розширює їх кругозір. розви­ ває їхню пам’ять та чуття мови. Kom­po­ ni­sten und Maler. до­во­ дить­ся запам’ятовувати (утримувати в пам’яті) багато тисяч нових слів і ви­ра­зів. численні граматичні прави­ ла та приклади до них. Das ist die Sprache des deu­tschen und des österreichischen Volkes. Я вивчаю цю мову уже п’ять років (шо­с­тий рік). учених і винахідників.

4. На уроці завжди панує атмосфера вза­є­мо­ро­зу­мін­ня. dass es auf unserem Planeten keinen Beruf gibt. die ei­ gene Meinung äußern. Sie ist eine hochqualifizierte Fachfrau. In der Stunde herrscht immer eine At­ mo­sphä­re der Verständigung. що на нашій планеті немає жодної професії. wenn man Fremdsprachen studiert? Deutsch war die Muttersprache vieler hervorragender Menschen. Sie hat der Arbeit an der Schule 20 Le­ bens­jah­re gewidmet. 5. die uns interessieren. Вона компетентна й знає свою справу. щоб ми могли роз­ ви­ва­ти свої мовні здібності. Sie lehrt uns kommentieren. Справжній приклад тому моя учи­те­ ль­ка німецької мови Світлана Ми­ко­ ла­ї­в­на. den man mit dem Lehrerberuf ver­glei­chen könnte. Вона робить усе. фантазувати. Але я кажу цілком упевнено. до­по­ ма­гає їм додатково. порівнювати. Wer war das?  Meine Deutschlehrerin  Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè Man kann viel über Berufe und ihre Vor– und Nachteile diskutieren. Sie macht alles. Вона завжди поводиться прихильно з учнями зі слабкими успіхами. ана­лі­зу­ ва­ти. Sie ist sachkundig und fachkundig. яку можна було б порівняти з про­фе­ сі­єю учителя. На мою думку. vergleichen. 3. hilft ihnen zu­sätz­ lich. Роботі в школі вона присвятила 20 ро­ків життя. Вона вчить нас коментувати. dass wir unsere Sprachfähigkeit entwickeln können. Ein richtiges Beispiel dazu ist meine Deutsch­leh­re­rin Swetlana Mikolajiwna. які нас ці­ ка­в­лять. Її ерудиція дивує нас. Ihre Gelehrsamkeit versetzt uns in Er­ stau­nen: sie kann auf alle Fragen. ви­ сло­в­лю­ва­ти свою думку. Aber ich sage mit voller Sicherheit. antworten. ana­ly­sie­ ren.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. . Sie nimmt Rücksicht auf die lei­stungs­ schwä­che­ren Kinder. вона може від­по­ві­с­ти на всі питання. Можна багато дискутувати про про­ фе­сії та їхні переваги й недоліки. 251 Fragen zum Text Welche Fremdsprachen werden in der Schule unterrichtet? Wo werden die Fremdsprachenlehrer herangebildet? Warum bringt das Fremdsprachenstudium großen Nutzen? Was muß man machen. phantasieren. 2. вона ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ ва­ний фахівець. meine ich.

Вона виглядає дуже молодо. яке свідчить про її гострий розум. Тому багато з моїх товаришів по на­вчан­ню вирішили наслідувати її при­клад і стати учителем німецької мови. 4. t) — присвятити  hochqualifiziert — висококваліфікований  sachkundig — компетентний  fachkundig — такий що знає свою справу 1. Майже кожний урок вона перетво­ рює на відкриття нової сім’ї слів або гра­ма­ти­ч­ної структури. Die Mädchen wollen ihr in allem nach­ ah­men. -e — недолік  mit voller Sicherheit — з повною впевненістю vergleichen (i. Swetlana Mikolajiwna ist mittelgroß. Дівчатка хочуть її у всьому на­слі­ду­ва­ ти. Вона завжди елегантно та зі смаком одягнена. 5. Ми не маємо часу на уроці ну­дь­гу­ва­ ти або ледарювати. хлопчики в неї закохані. obwohl sie eine erwachsene Tochter hat. Світлана Миколаївна середнього ро­с­ ту. у неї світле волосся. hat blonde Haare. Deswegen haben sich viele von mei­ nen Mitschülerinnen entschieden ih­ rem Bei­spiel nachzufolgen und Deutsch­leh­re­rin­nen zu werden. 3. Jetzt möchte ich ihr Äußeres be­schrei­ ben. i) — порівняти  widmen (te. 2. t) — висловлювати  die Verständigung — взаєморозуміння  leistungsschwach — слабкий (за успішністю) zusätzlich — додатково Fragen zum Text Was kann man über den Lehrerberuf sagen? Wie ist Ihre Deutschlehrerin? Welche Tugende hat sie? Warum ist sie bei den Schülern beliebt? Warum sind ihre Stunden interessant? . ве­ ли­кі виразні очі.252 Die Ausbildung in unserem Leben l Fast jede Stunde verwandelt sie in eine Entdeckung einer neuen Wortfamilie oder einer grammatischen Struktur. високе чоло. t) — дивувати  die Sprachfähigkeiten — мовні здібності äußern (te. Sie ist immer elegant und ge­schmack­ voll gekleidet. Sie sieht sehr jung aus. die von ihrem scharfen Verstand zeugt. Wir haben in der Stunde keine Zeit uns zu langweilen oder zu faulenzen. -e — перевага  der Nachteil. Wörter und Wendungen der Vorteil. хоча у неї доросла донька. Тепер мені хотілося б описати її зо­в­ ні­ш­ність. die Jungen sind in sie verliebt. eine hohe Stirn. große ausdrucksvolle blaue Augen. die Gelehrsamkeit — ерудиція  in Erstaunen versetzen (te.

Ми обмінюємося думками про уроки. Dann geht sie zur Eingangstür und emp­fängt ihre Schüler. Вона питає кожного про його здо­ ро­в’я та бажає великих успіхів у на­ вчан­ні. які у нас були. So lernen wir unser Heimatgebiet kennen. або розповідаємо їй про наші плани на сьогодні.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 253  Mein Klassenlehrer  ̳é êëàñíèé êåð³âíèê In unserer Schule sind alle Lehrer hoch­qua­li­fi­ziert und erfahren. Im Sommer und im Winter un­ter­neh­ men wir gemeinsame Wanderungen im Wald oder Stadtrundfahrten. Вона перевіряє. але вона вже раніше в школі. Вона купує квитки до театру та кіно. Bei unserer Freizeitgestaltung steht sie auch nicht beiseite. ob der Unterrichtsraum zu Stunden bereit ist. і ми дивимося разом вистави та фільми. але наш кла­ с­ний керівник для нас найкраща. Після уроків вона дізнається про наші ус­пі­хи за минулий день у школі. die wir hatten. Вона не кидає нас і на перервах. Sie fragt jeden nach seiner Gesundheit und wünscht ihm viel Erfolg im Un­ter­ richt. Вона — наша друга мама.­ Влітку та взимку ми разом здій­с­ню­є­ мо походи в ліс та поїздки містом. вона завжди до­по­ ма­гає. oder er­zäh­len ihr. Якщо деякі з нас роблять домашні за­вдан­ня у школі. Потім вона йде до вхідних дверей та зу­стрі­чає учнів. Der Unterricht beginnt um halb Neun. aber sie ist früher schon in der Schule. Sie sieht nach. коли ми організовуємо наш вільний час. aber die Klas­sen­leh­re­rin ist für uns die beste. Wenn einige von uns die Hausaufga­ ben in der Schule machen. was wir an diesem Tag noch vor­ha­ben.­ Oft besuchen wir mit ihr Museen und Ausstellungen. Часто ми відвідуємо з нею музеї та виставки. Auch in den Pausen lässt sie uns nicht im Stich. und lüftet ihn. Вона також не стоїть осторонь. Wir tauschen unsere Meinungen über die Stundenaus. чи готова класна кі­м­ на­та до уроків та провітрює її. Nach den Stunden erkundigt sie sich nach unseren Leistungen am ver­gan­ge­ nen Schultag. Так ми знайомимося з нашим рідним краєм. . Sie ist unsere zweite Mutter. У нашій школі всі вчителі ви­со­ко­ква­ лі­фі­ко­ва­ні та досвідчені. Sie besorgt für uns Eintrittskarten für Thea­ter und Kino und wir sehen uns zusammen schöne Schauspiele und Fil­ me an. hilft sie im­ mer dabei. Заняття починаються о пів на де­в’я­ ту.

досягнення 1. 3. Bei der gesellschaftlich nützlichen Ar­ beit ist sie unser bester Leiter und Freund. коли ми хво­ рі­є­мо.254 Die Ausbildung in unserem Leben l Sie erzählt uns dabei viel In­ter­es­san­tes über die Künstler und ihre Meister­ werke. 2. Wir bringen zusammen unser Klas­sen­ zim­mer und Schulgelände in Ordnung. Вона допомагає нам знайти у житті правильний шлях та залишиться зав­ жди незабутньою у наших серцях. t) — обмінюватися думками die Leistung. wenn wir krank sind. У школі викладаються традиційні за­га­ль­но­ос­ві­т­ні предмети з однією обо­в’я­з­ко­вою іноземною мовою з 5 кла­су. sich erkundigen (te. -en — успіх. Klasse. Man unterrichtet in der Schule tra­di­tio­ nel­le allgemeinbildende Fächer mit einer­ Pflichtfremdsprache ab der 5. . Вона знає наші інтереси та пере­ живання. Загальноосвітня школа дає широку загальну освіту та глибокі основи знань. У суспільно корисній роботі вона наш найкращий керівник та друг. 4. допомагаємо у ре­мо­н­ ту­ван­ні шкільної будівлі. Wörter und Wendungen empfangen (i. приймати im Stich lassen (ie. helfen bei der Renovierung des Schul­ ge­bäu­des. t) — пізнавати про щось. a) — залишати поза увагою die Meinungen austauschen (te. Ми разом прибираємо клас та шкі­ль­ ну територію. besucht uns. вжити заходів das Schulgelände — шкільна територія Fragen zum Text Wann kommt die Klassenlehrerin in die Schule? Was macht sie vor dem Unterricht? Worüber unterhalten sich die Schüler in den Pausen? Wie verbringen die Schüler mit der Klassenlehrerin ihre Freizeit? Welche Rolle spielt die Klassenlehrerin im Leben der Schüler?  Die Schulfächer  Øê³ëüí³ ïðåäìåòè Die allgemeinebildende Schule ver­mit­ telt eine erweiterte allgemeine Bildung und ein vertieftes Grundwissen. o) — здійснювати. Sie kennt unsere Interessen und Lei­ den. 5. Вона розповідає нам при цьому ба­га­ то про художників та їх шедеври. відвідує нас. a) — зустрічати. розпитувати. -e — п’єса unternehmen (a. цікавитися das Schauspiel. Sie hilft uns den richtigen Weg im Le­ ben zu finden und bleibt für immer un­ver­gess­lich in unseren Herzen.

Mathe fällt nicht allen leicht. Addition und Subtraktion be­herr­schen und dadurch Gleichungen lö­sen. не тільки для хіміка. матема­ тика. Географія дає нам основи знань про природні багатства. Der Geschichtsunterricht ist immer le­ ben­dig und attraktiv. діленням. Die Erdkunde gibt uns Grundwissen über Naturschätze. Landschaften. ландшафт. свій родовід. Хімія також є дуже важливою для ко­ ж­ної людини. Треба розуміти усі хімічні процеси. праця й фізкультура. Sozialkunde. суспільствознавство. фі­ зика. sind Ukrainisch. Gewässer unserer Erdkugel. Mul­ti­pli­ka­ti­on. ist kein Patriot seines Landes. Але без математики не можна обі­ йти­ся. die in der Natur vorkommen. darum muss man Division. Wer­ken und Sport. Але кожний знає своїх предків. Кожний предмет має свої цілі та за­ вдан­ня. Людина. . Mathematik. Die Chemie ist auch sehr wichtig für je­den Menschen. література. біологія. ін­фо­р­ма­ти­ка. Russisch. Jeder Mann kennt ja seine Vorfahren. Aber ohne Mathe kann man nicht aus­ kom­men. Man muss alle chemischen Prozesse. яка не знає своєї історії. Jedes Fach hat seine Ziele und Auf­ga­ ben. ist es schwer sogar im Haus­ halt elek­tri­sche Geräte zu benutzen. тому необхідно володі­ти мно­ жен­ням. Physik. nicht nur für einen Che­mi­ker. Im Fach Sozialkunde erhält man eine Vorstellung über die Gesetze und Ge­ setz­mäßig­kei­ten der Entwicklung der Ge­sell­schaft. der seine Geschichte nicht kennt. Der Mensch. На цих уроках ми здійснюємо по­до­ ро­жі до далеких країн: до гарячої Аф­ри­ки. які відбуваються в природі. буває важ­ко користуватися елек­тричними приладами навіть у побуті. In diesen Stunden machen wir Reisen in die weiten Länder: in das heiße Afri­ ka. Суспільствознавство дає уявлення про закони та закономірності роз­ви­т­ ку суспільства. Che­mie. Уроки історії завжди жваві та при­ве­р­ та­ють увагу. verste­ hen. Не знаючи фізичних законів. Literatur. Ohne die physikalischen Gesetze zu ken­nen. історія. Informatik.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 255 Die Unterrichtsfächer der Klasse 9. Математика дається не всім легко. во­до­ йми­ща нашої земної кулі. хімія. in die kalte Antarktis oder ins exo­ti­ sche In­do­ne­si­en. холодної Антарктиди або ек­ зо­ти­ч­ної Індонезії. seinen Stammbaum. Ge­ schich­te. додаванням та від­німанням і завдяки цьому роз­в’я­зу­ ва­ти рівняння. Навчальні предмети в 9 класі — укра­ї­н­сь­ка мова. не патріот своєї Батьківщини. російська мова. Biologie.

Праця готує нас до багатьох про­фе­ сій. dass alle Stunden in der Schule nur Sportstunden wären. Russisch und Deutsch ma­ chen uns Spaß: je mehr Sprachen du beherrschst. тесляра або швачки. щоб бути представником нового по­ ко­лін­ня. тим краще знаєш свою рідну мову. -en — рівняння  lösen (te. Біологія дозволяє нам пізнати свій організм. рівняння) das Gerät. was der Mensch der Natur zufügt. um Ver­tre­ter einer neuen Generation zu sein. російська та німецька мови дають нам задоволення: чим бі­ль­шою кількістю мов ти володієш. Wörter und Wendungen erweitert — широкий. все. Werken bereitet uns auf viele Berufe vor. die im Leben sehr wichtig sind. І якщо ти не будеш надалі працюва­ ти слюсарем. Also alles. o) — обходитися чимось або без чогось die Division — ділення   die Multiplikation — множення  die Subtraktion — віднімання  die Gleichung. ти зможеш сам багато чого вдома полагодити. що вивчають у школі. що завдає лю­ди­на природі. t) — розв’язувати (задачі. щоб ми мали можливість бо­ ротися проти всього поганого. щоб у школі всі уроки були тільки урока­ ми фізкультури. багато учнів мріють про те. t) — давати (знання) das Grundwissen — основа знань allgemeinbildend — загально­ освітній  die Pflichtfremdsprache. Як показали результати бага­тьох опи­ тів. alles Schlimme. Die Biologie hilft uns unseren Or­ga­nis­ mus. desto besser kennst du dei­ne Muttersprache. Auch wenn du nicht weiter als Schlos­ ser arbeiten wirst. по­трі­б­но кожній освіченій людині. А тепер перейдемо до теми «спорт». damit wir später die Möglichkeit ha­ben. Отже. Und nun zum Thema “Sport”. kannst du selbst vie­ les im Hause reparieren. Wie die Ergebnisse vieler Umfragen ge­zeigt haben. Pflanzen– und Tierwelt zu er­ken­ nen. поглиблений vermitteln (te. träumen viele Schüler da­von. -e — прилад  vorkommen (a. -en — обов’язкова іноземна мова  auskommen (a. B. braucht der gebildete Mensch. рослинний і тваринний світ. які дуже важливі в житті. до професії слюсаря. Українська. на­при­ клад. Tisch­lers oder der Näherin. o) — відбуватися  die Vorstellung. so z. zu bekämp­ fen. -en — уявлення  der Stammbaum — родовід .256 Die Ausbildung in unserem Leben l Ukrainisch. auf den Beruf des Schlossers. was man in der Schule lernt.

Я навіть купив записник. die für die Allgemeinbildung wich­tig sind. Ein großes Problem beim Erlernen der Geschichte der Ukraine besteht darin. Hinreißenden Erzählungen unseres Ge­ schichts­leh­rers kann man unendlich zu­ hö­ren. важливих для загальної освіти. 5. Захоплюючі розповіді нашого учи­те­ ля історії можна слухати нескінчен­ но. 2. dass wir aus der großen Men­ge nur ein Paar wählen. Das Lernen oder das Wiederholen braucht wenig Zeit. 4. . in welches ich die wichtigsten Daten auf­schrei­be. Для вивчення й повторення не треба багато часу. Ich habe sogar ein Notizbuch besorgt.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. що з великої кількості ми вибираємо лише декілька. 3. Щоб добре підготуватися до занять. dass viele Lehrbücher völlig veraltet sind. У гімназії викладають багато пред­ме­ тів. Ein Problem ist für mich alle Daten im Kopf zu behalten. які ви­кли­ ка­ють особливий інтерес. З п’ятого класу я цікавлюся історією нашої країни. Але це не означає. die ein be­son­de­res Interesse hervorrufen. Для мене є проблемою запам’я­тати всі дати. gehe ich in die Bibliothek. багатою на різні події. dass wir alle Fächer mit gleichem Interesse lernen. Das kann man in der Metro oder in der Straßenbahn tun. Seit der fünften Klasse interessiere ich mich für die Geschichte unseres Lan­ des. Es ist klar. Це можна робити й у метро або трам­­­ваї. я йду до бібліотеки. Um mich auf den Unterricht gut vor­zu­ be­rei­ten. 257 Fragen zum Text Welche Fächer unterrichtet man in der Schule? Was hat jedes Fach? Ohne welche Fächer kann man nicht auskommen? Welche Kenntnisse vermittelt den Schülern jedes Fach? Warum muß jeder gebildete Mensch gute Kenntnisse in allen Fächern haben?  Mein Lieblingsfach  ̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò Im Gymnasium unterrichtet man viele Fächer. у якому за­ но­то­вую найважливіші дати. Зрозуміло. Велика проблема при вивченні іс­ торії України полягає в тому. що ба­ гато під­ру­ч­ни­ків повністю застаріли. що ми вивчаємо всі предмети з однаковим інтересом. das sehr ereignisreich ist. Das bedeutet aber nicht.

t) — намагатися  im Bilde sein — бути в курсі справ auswerten (te. t) — оцінювати  sich zurechtfinden (a. Am Ende des Semesters werden in der Regel Seminare durchgeführt. sondern auch die Ge­gen­wart kennen. Dann bin ich gezwungen einige Stun­ den in der Bibliothek zu sitzen. u) — орієнтуватися  die Befriedigung — задоволення Fragen zum Text 1. допомагають нам зрозуміти рі­ з­ні політичні події. t) — застаріти  gezwungen sein — бути вимушеним richtig — справжній  die Gegenwart — сучасність  versuchen (te. які ми отримуємо на уроках історії. Warum gibt es Probleme beim Erlernen der Geschichte der Ukraine? 4. Справжнє задоволення отримуєш не завдяки оцінкам. die an­de­ ren darf ich nicht mitnehmen. Деякі книжки я беру з собою. що добре орієнтуєшся в сучас­ них про­бле­мах. Die Kenntnisse.258 Die Ausbildung in unserem Leben l Einige Bücher leihe ich aus. Was muß ein richtiger Historiker kennen? 5. як правило. dass du dich mit den ge­gen­ wär­ti­gen Pro­ble­men gut zurechtfindest. u) — викликати цікавість ereignisreich — багатий на події veralten (te. Наприкінці семестру проводяться. um die wichtigsten Daten des Lehrstoffes nicht zu vergessen? 3. helfen uns verschiedene politische Ereignisse zu verstehen. Завдяки багатьом газетам і те­ле­пе­ ре­да­чам я намагаюся завжди бути в кур­сі справ. wo un­se­ re Kenntnisse ausgewertet werden. unabhängig davon. Eigentliche Befriedigung erhält man nicht durch Noten. Політика сьогодні — всюди і не за­ле­ жить від того. Die Politik ist heute überall. Знання. Dank vielen Zeitungen und Fernseh­ sendungen versuche ich immer im Bil­ de zu sein. Welche Fächer erlernt man am liebsten? 2. а деякі брати не дозволяється. Справжній історик повинен знати не тільки минуле. sondern durch Ver­ ständ­nis. а завдяки ро­зу­мін­ ню. die wir in der Ge­ schichts­stun­de bekommen. Was muß man machen. подобається вона нам чи ні. Тоді я вимушений кілька годин сиді­ ти в бібліотеці. Wo werden Kenntnisse ausgewertet? . але й сучасність. ob es uns gefällt oder nicht. семінари. Wörter und Wendungen die Allgemeinbildung — загальна освіта die Menge — кількість  ein Interesse hervorrufen (ie. Der richtige Historiker muss nicht nur die­Ver­gan­gen­heit. де дається оцінка нашим знанням.

Інший шлях — загальна школа. Головна школа охоплює 5—10 класи. Ein anderer Weg ist die Gesamtschule. . stellt aber höhere An­for­de­ run­gen an den Schüler. macht er das Ab­i­ tur. Nach der Klasse 13. Sie bestimmen die Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen. Реальна школа також охоплює класи 5—10. so lernt er hier 9 Jahre. ре­ а­ль­на школа та гімназія. hier gibt es verschiedene Wege. Die Realschule umfasst auch die Klas­ sen 5—10. вона готує учнів для практичних про­ фе­сій. dass ein gewisses Maß an Ein­heit­ lich­keit vorhanden ist. але її вимоги до учня вищі. можна навчатися у вищому навчальному за­ кла­ді або в університеті. Zuerst kommen sie in die Grundschule. У шкільній системі три ступеня: пе­р­ ший ступінь. Nun beginnt die Sekundarstufe.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 259  Das Bildungswesen in Deutschland  Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Organisation der Schulen ist Sache der Bundesländer. Дівчатка й хлопчики. Шкільна система — справа фе­де­ра­ль­ них земель. тут є різні шляхи: головна школа. Вони визначають час канікул і роз­ клад уроків шкіл. Hauptschule. Das Schulsystem hat drei Stufen: die Primarstufe. Загальні постанови сприяють від­по­ві­ д­ній єдності. Спочатку вони ідуть до основної школи. Потім починається другий ступінь. Erst nach dem Abitur kann man auf eine Hochschule oder eine Universität ge­hen. Wenn ein Schüler nach der Grund­schu­ le in ein Gymnasium kommt. Тільки закінчивши гімназію. другий I і другий II. він навчається 9 років. die am 30. восени ідуть до школи. Klasse ist die Grundschule zu Ende. Realschule oder Gymnasium. У четвертому класі вона за­кін­чу­єть­ся. Jungen und Mädchen. Якщо учень після основної школи пе­ ре­хо­дить до гімназії.­ In der 4. gehen im Herbst in die Schule. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5—10. Після 13 класу учень складає іспит на атестат зрілості. Allgemeine Bestimmungen sorgen da­ für. Juni sechs Jahre alt sind. sie bereitet die Schüler auf ei­ nen praktischen Beruf vor. яким до 30 ли­п­ ня виповнилося 6 років. die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II.

Für Bildungsplanung und For­schungs­ ar­beit wurde die Bund-LänderKomission geschaffen. Was Finanzierung der Hochschulen be­ trifft. існувати die Primarstufe — пеший ступінь die Sekundarstufe — другий ступінь die Grundschule. Nur einige private und kirchliche Hoch­ schu­len. t) — визначати die Bestimmung. -en — вимога Abitur machen — складати іспити на атестат зрілості die Gesamtschule. 3. die Universitäten der Bun­des­ wehr und die Verwaltungshochschulen gehören dem Bund. Закінчення школи залежить від об­ да­ро­ва­но­с­ті учня. 4. -n — загальна освітня школа zusammenfassen (te. деякі її залишать ра­ні­ше.260 Die Ausbildung in unserem Leben l Hier sind die oben genannten Schul­ty­ pen zusammengefasst. . Тільки окремі приватні й церковні вузи. 2. Вищі навчальні заклади здебільшого зна­хо­дять­ся в компетенції земель. -n — початкова школа 1. Для планування й дослідницької ро­ бо­ти була створена спільна комісія земель і федерації. arbeiten Bund und Länder zu­ sam­men. Щодо фінансування. Тут поєднані всі названі типи шкіл. t) — охоплювати  die Anforderung. umfassen (te. Die Schüler verlassen je nach Be­ga­ bung die Schule früher oder später. інші пізніше. Wörter und Wendungen bestimmen (te. t) — поєднувати Fragen zum Text Wessen Sache ist die Organisation der Schulen in Deutschland? Wofür sorgen allgemeine Bestimmungen der Bundesländer? Wieviel Stufen hat das deutsche Schulsystem? Was umfaßt die Hauptschule? Was kann der Schüler nach dem Abitur machen?  Die Hochschulbildung in Deutschland  Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Hochschulen sind zum größten Teil Einrichtungen der Länder. то тут спільно працюють федерація й землі. 5. університети збройних сил (Бу­ н­де­с­ве­ру) та управлінські вузи під­по­ ряд­ко­ва­ні федерації. -en — постанова  die Einheitlichkeit — єдність  vorhanden sein — бути в наявності.

Magister– oder Staatsprüfung ab. Вуз очолюється ректором або пре­зи­ де­н­том. Sie hat im Rahmen des Gesetzes ihre eigene Verfassung. Його обирають на кілька років. Zum Abschluss haben sie eine Di­plom­ prü­fung. Wirtschaft und Landwirtschaft pra­xis­be­zo­ge­ne Ausbildung. направлені на практичну діяльність в галузі ін­фо­р­ ма­ти­ки. Die Bildungspolitik Deutschlands öff­ne­ te die Hochschulen allen Be­völ­ke­rungs­ schich­ten. Sie vermitteln in den Bereichen In­for­ ma­tik. 1995 waren das 142 000 Personen. Студенти мають право на державну освіту. Політика Німеччини в галузі освіти від­кри­ває сьогодні доступ у вузи всім вер­с­т­вам населення.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ Aber die Hochschule hat das Recht der Selbstverwaltung. Danach ist eine weitere Qualifizierung möglich. Er wird auf mehrere Jahre gewählt. Die Fachhochschulen sind heute at­trak­ ti­ver Hochschultyp. Час навчання в цих вузах коротший ніж в університетах. інженерно-тех­ні­ч­ ній. 261 Але вузи мають право на са­мо­вря­ду­ ван­ня. котрі най­бі­ль­ше приваблюють учнів. Fast jeder dritte Schulabgänger wählt heute diesen Hochschultyp. економіки. Наприкінці навчання вони захища­ ють диплом. In Deutschland studieren auch Aus­län­ der. Man schließt das Studium an der Uni­ ver­si­tät mit einer Diplom–. У 1995 році почали навчатися в ву­ зах 216 000 випускників шкіл. In den meisten Bundesländern ver­wal­ ten die Studenten ihre An­ge­le­gen­hei­ ten selbst. Die qualitativ bedeu­tendsten Hoch­ schu­len sind die Universitäten. Вони дають знання. Die Studenten haben das Recht auf staat­li­che Ausbildung. У 1995 р. У Німеччині навчаються також іно­ земці. Найбільш престижними вузами є уні­ вер­си­те­ти. У більшості федеральних земель сту­ де­н­ти самі вирішують свої проблеми. Майже кожен третій випускник школи обирає сьогодні саме цей тип вузів. їх було 142 000 чоловік. сільського господарства. Потім можливе подальше під­ви­щен­ ня кваліфікації. Die Studienzeit dieser Hochschulen ist kürzer als an den Universi­täten. Die Hochschule wird von einem Rek­ tor oder Präsidenten geleitet. 1995 begannen über 216 000 Schul­ab­ gän­ger ein Studium. Навчання в університеті закінчується захистом диплома. . У рамках закону вони мають свій ос­ но­в­ний закон. Професійні вузи на сьогодні є типом вищих навчальних закладів. іспитом на звання магістра або державними іспитами.

Wessen Einrichtungen sind die Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland? 2. -en — тут: проблема qualitativ — якісний. Wörter und Wendungen die Einrichtung. Допомога держави студентам за­ле­ жить від прибутків батьків. Техніч­ ний університет Дрездена та багато ін­ших. Багаті традиціями університети Лейп­ ци­ґа та Ростока. Welche Rechte haben die Hochschulen? 4. Heute verbringt der Student 14 Se­me­ ster (7 Jahre) an der Universität. Auf welchem Gebiet der Hochschulbildug arbeiten Länder und Bund zusammen? 3. -t) — тут: давати (знання) das Einkommen — прибуток der Bund — федерація die Angelegenheit. тут: учбовий заклад die Verwaltung — керування. Як правило. Deswegen bekommen einige Stu­die­ ren­de Stipendium und zinsloses Dar­le­ hen. Traditionsreich sind die Universitäten von Bonn. вони можуть її випла­ тити протягом п’яти років після за­ кінчення вузу. Відомими університетами є також уні­вер­си­тет ім. Найстаріший вуз Німеччини — уні­ вер­си­тет у Хайдельберзі. адміністрація die Bundeswehr — Бундесвер (збройні сили ФРН) was Finanzierung betrifft — стосовно финансування praktischbezogen — спрямований на практичну діяльність vermitteln (-te. тут: престижний die Qualifizierung — тут: підви­щення кваліфікації die Bevölkerungsschichten — верстви населення zinslos — безвідсотковий das Darlehen — позика Fragen zum Text 1. Wovon hängt die Staatshilfe den Studenten ab? 6. Тому деякі студенти отримують сти­ пен­дію або безвідсоткову субсидію. Гумбольдта. die technische Universität in Dres­den und viele ande­ re. Сьогодні студент проводить в уні­вер­ си­те­ті 14 семестрів (7 років). Welche Universitäten Deutschlands sind die berühmtesten? . Die älteste deutsche Hochschule ist die Universität in Heidelberg. Berühmt sind die Humboldt Universität in Berlin. Warum sind heute die Fachhochschulen besonders attraktiv? 5. Leipzig und Rostock. In der Regel können sie das im Laufe von 5 Jahren zurückzahlen. завідування.262 Die Ausbildung in unserem Leben l Die Staatshilfe den Studenten hängt von dem Einkommen der Eltern ab. -en — заклад.

У наші дні німецька — одна з най­ ва­ж­ли­ві­ших мов у світі. Геор­ га Ома й багатьох інших. Генріха Белля. Швей­ца­рії. Wer kennt nicht die Namen von Conrad Röntgen. Georg Ohm und vieler anderer. Die deutsche Sprache ist eine Sprache der Kultur und der Wissenschaft. тому що їм потрібно це для роботи. може роз­мо­в­ля­ти з людьми з інших країн. fremdspra­chige Literatur im Original lesen. Bertold Brecht und Heinrich Böll. Deutsch ist heute eine der wichtigsten Sprachen der Welt. Хто не знає імен Конрада Рентгена. Той. Їх твори належать до світової кла­сики. для яких ні­ме­ ць­ка мова — рідна. was sehr lehrreich ist. in Luxemburg und in Liech­ten­stein. 100 мільйонів людей. живуть у Фе­де­ра­ ти­в­ній республіці Німеччині. der Sprachen kennt. які зро­би­ли великий внесок у розвиток на­у­ки всьо­го світу? . Деякі люди вивчають мови. in der Schweiz. Friedrich Schiller.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 263  Fremdsprachen in unserem Leben  ²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³ Das Erlernen einer Fremdsprache ist nicht leicht. für man­che ist das Erlernen einer Sprache ein Hobby. die ei­nen großen Beitrag zur Entwicklung der Wis­sen­schaft in der ganzen Welt ge­lei­stet haben? Вивчення іноземних мов — нелегка справа. Роберта Коха. Jemand. який потребує багато часу та зусиль. що багато освічених лю­ дей були поліглотами. Heinrich Hei­ne. хто знає іноземні мови. in der man Beziehungen auf vielen Gebieten der Kultur und auch der Wissenschaft anknüpft. Es ist kein Wunder. Люк­сем­бу­р­зі та Ліх­тен­ штей­ні. Ав­с­т­рії. andere ma­ chen Reisen ins Ausland. Рудольфа Дізеля. weil sie die­se bei ihrer Arbeit brauchen. dass viele gebilde­ te Menschen Sprachgenies waren. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. Генріха Гейне. що розширює кругозір. Ich lerne Deutsch. Robert Koch. kann sich mit Menschen aus anderen Ländern un­ ter­hal­ten. інші по­ до­ро­жу­ють за кордоном. in österreich. Бер­ тольда Брехта. In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig Fremdsprachen zu lernen. Я вивчаю німецьку мову. leben in der Bun­des­re­pu­blik Deutschland. deren Mut­ter­spra­che Deutsch ist. Rudolf Diesel. die Sprache. для третіх ви­вчен­ня мов — хобі. Es ist ein langwieriger und komplizier­ter Prozess. Це довгий та складний процес. Manche lernen Sprachen. мова. der viel Zeit und Kraft ko­stet. Ihre Werke gehören zur Weltliteratur. Hundert Millionen Menschen. Це мова Йогана Вольфганга Гете. Не дивно. чи­та­ти зарубіжних авторів у оригі­ налі. Sie ist die Sprache von Johann Wolf­ gang Goethe. якою за­в’я­зу­ють­ся відносини у багатьох га­ лу­зях культури та науки. Німецька мова — мова культури та науки. Фрідріха Шіллера.

Але в той час вивчення іноземних мов було привілеєм людей багатих. що князь Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. Heute erlernen Millionen von Menschen in der ganzen Welt Fremd­ sprachen. Для того. у тому числі і на Русі. In Europa begann man im elften Jahr­ hun­dert Fremdsprachen zu erlernen. um sich selbst und seine Umgebung besser zu verstehen. Уже багато століть вивчають іноземні мови. В Європі почали вивчати інозем­ ні мови в XI столітті. Для розвитку техніки. економіки та мистецтва сучасному суспільству по­ трі­б­ні люди зі знанням мов. 3. Man lernt eine Fremdsprache. t) — зв’язувати Beitrag leisten zu — робити внесок 1. Сьогодні мільйони людей у всьому світі вивчають іноземні мови. Damals aber war das Studium der Fremd­spra­chen ein Privileg der Rei­chen. хто не знає іноземної мови. Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik. auch in Russland. щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ. Fremdsprachen zu erlernen? Was für eine Sprache ist Deutsch? Welche hervorragenden Menschen Deutschlands kennen Sie? Was sagte Goethe über das Studium der Fremdsprachen?  Warum lernen wir Fremdsprachen?  ×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè? Seit vielen Jahrhunderten erlernt man Fremdsprachen. a) — бесідувати  lehrreich — повчальний  kompliziert — складний Fragen zum Text Wie ist das Erlernen der Fremdsprache? Warum ist es wichtig. 4. Відомо. die Umgebung — оточення. 2. Великий німецький поет Іоганн Во­ль­ ф­ганг Гете одного разу сказав: «Той. Fremdprachen spielen eine sehr große Rolle in unserem Leben. kennt auch seine Muttersprache nicht”. Wörter und Wendungen langwierig — довгий es ist kein Wunder — не дивно die Beziehungen — відношення  anknüpfen (te. треба вивчати іно­ зе­м­ні мови. . Wirtschaft und Kunst Menschen mit Sprach­kennt­nis­sen. 5. dass der Fürst Jaroslaw der Weise viele Fremdsprachen kann­te. Es ist bekannt. Іноземні мови відіграють дуже вели­ ку роль у нашому житті.264 Die Ausbildung in unserem Leben l Der große deutsche Dichter Johann Wolf­gang Goethe sagte einmal: “Wer keine Fremdsprache spricht. не знає й своєї власної». навколишній світ sich unterhalten (ie.

Wörter und Wendungen der Fürst. Der Mensch. ein guter Ingenieur oder ein hochqualifizierter Arbeiter muss tech­ni­sche Dokumente zu Importmaschinen und Apparaten übersetzen können. War das Studium der Fremdsprachen im alten Rußland allen Menschen zugänglich? 3. -n — мудрець  der Reiche. а також журнали та газети. Особливо актуальним є вивчення іно­ зе­м­них мов сьогодні в на­шій країні. Наприклад. Wann begann man in Europa Fremdsprachen zu erlernen? 2. Ge­ schich­te und Geographie kennen. На заняттях з іноземної мови людина тренує свою пам’ять та мис­ лення. Люди також хочуть читати в оригі­ налі твори художньої літератури. яка вивчає іноземну мову. um mit ihren ausländischen Freun­den im Briefwechsel zu stehen. її літературою. Warum braucht man heute Fremdsprachenkenntnisse? 4. -en — князь der Weise. lernt gleichzeitig die Kultur eines fremden Landes. der eine Fremdsprache er­ lernt. -n — багач  die Gesellschaft — суспільство  hochqualifiziert — висококваліфікований im Briefwechsel stehen — листуватися  verkehren (te. In den Fremdsprachenstunden übt der Mensch sein Gedächtnis und Denken. mit ihnen persönlich zu verkehren. Eine Fremdsprache hilft die Mut­ter­spra­ che besser zu kennen. Іноземна мова допомагає краще пі­ зна­ти свою рідну мову. t) — спілкуватися  das Gedächtnis — пам’ять gleichzeitig — одночасно  das Denken — мислення Fragen zum Text 1. хороший інженер або висококваліфікований­ ро­бітник по­ винні уміти прочитати технічну до­ ку­ме­н­та­цію до імпортних машин та апаратів. Die Menschen wollen Fremdsprachen erlernen. Wo ist heute das Fremdsprachenstudium besonders aktuell? 5. Людина. одночасно знайомиться з культурою чужої країни.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 265 Zum Beispiel. Die Menschen wollen auch Werke der schönen Literatur und auch Zeit­ schrif­ten und Zeitungen im Original lesen. спілкуватися з ними осо­би­с­то. seine Literatur. Люди хочуть вивчати іноземні мови. Welche Möglichkeiten bieten uns heute Fremdsprachenkenntnisse an? . Besonders aktuell ist das Studium der Fremdsprachen heute in unserem Land. історією та географією. щоб листуватися зі своїми за­ру­бі­ж­ ни­ми друзями.

ви­ря­див послів до Москви. Der Perejaslawische Rat gab 1654 die Vereinigung der Ukraine mit Russland bekannt. Ihm wurde das Erbgut der Familie ge­ nom­men und sein zehnjähriger Sohn zu Tode geprügelt. Його пропозицію прийняли козаки та простий народ. Гноблення польських «шляхтичів» Хмельницький пізнав на собі. Als Jüngling zeichnete er sich bei ei­ni­ gen Märschen der Kosakenarmee aus. ге­ть­ман Богдан Хмельницький. Переяславська рада в 1654 ро­ці про­ го­ло­си­ла об’єднання України та Ро­сії.VIII . У молодості відзначився в кіль­кох по­ хо­дах козацького війська. Він отримав блискучу освіту. . sprach mehrere Sprachen. Хмельницький вирушив до за­по­рі­зь­ ких козаків і запропонував готувати­ ся до національно-визвольної війни. не ма­ ю­чи можливості зробити це самому. знав кіль­ка мов. Aber Chmelnytzky hielt sich bis ans Le­ bens­en­de an den Vertrag. Hervorragende Menschen der Ukraine (Âè äàòí³ ëþäè Ó êðà¿ í è)  Bohdan Chmelnytzky  Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé Bohdan Chmelnytzky wurde 1595 in der Familie eines Sotniks geboren. Mit dem Wunsch. Це була перша спроба досягти не­за­ ле­ж­но­с­ті. Він став на чолі козаків і отримав кі­ ль­ка перемог над поляками. Sein Vorschlag wurde von den Kosaken und auch vom gemeinen Volk an­ge­nom­men. den na­tio­na­len Befreiungskrieg vorzu­ bereiten. У нього забрали спадщину його сім’ї та до смерті забили 10-річного сина. Er bekam eine glänzende Ausbildung. Богдан Хмельницький народився в сі­м’ї сотника в 1595 р. Chmelnytzky ging zu den Kosaken nach Saporishja und schlug dort vor. Er stand an der Spitze der Kosaken und errang eine ganze Reihe von Siegen über die Polen. Der Zar erfüllte nicht die Erwartung Chmel­niz­kis. seine Siege zu fe­sti­ gen. Chmelnytzky erfuhr am eigenen Leibe die Schwere der polnischen “Schlach­te”. aber selbständig hierzu nicht im­ stan­de. Dies war der erste Versuch un­ab­hän­ gig zu werden. Але Хмельницький до кінця життя був вірним договору. Бажаючи закріпити свої перемоги. Однак цар не виправдав надій Хме­ль­ ни­ць­ко­го. schickte Getman Chmelnytzky seine Botschafter nach Moskau.

Dann studierte er in Polozk an der Hoch­schu­le und ging mit 16 Jahren nach Sitsch. Вдячні нащадки поставили Богдану Хмельницькому пам’ятник у столиці України — Києві. -n — нащадок Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Bogdan Chmelnizki? Wo zeichnete er sich als Jüngling aus? Was schlug Bogdan Chmelnizki den Kosaken vor? Wofür kämpfte er? Warum ehrt ihn das ukrainische Volk?  Iwan Masepa  ²âàí Ìàçåïà Iwan Masepa war einer der be­kann­te­ sten Getmans der Ukraine. . Der Vater lwans. t) — бити  vorschlagen (u. a) — дотримуватися. Über die Jahrhunderte wurde das gute Andenken an Chmelnytzky bewahrt. März 1632 in Masepinzy bei Kyjiw ge­bo­ren. u) — отримати перемогу unabhängig — незалежний  bekanntgeben (a. Степан Мазепа.) (ie. Іван Мазепа народився 20 берез­ня 1632 року в Мазепинцях на Київ­щині. Мазепа в 12 років писав вірші лати­ ною. und er erzog seinen Sohn zu einem wis­sen­den Menschen. a) — пропонувати  das gemeine Volk — простий народ 1. e) — проголошувати  sich halten an (Akk. t) — відрізнятися  am eigenen Leibe — на собі das Erbgut — спадщина  prügeln (te. Батько Івана. Померла ця незвичайна людина й по­ лі­тич­ний діяч 1657 року. den Sieg erringen (a. Іван Мазепа був одним з най­ві­до­мі­ ших гетьманів України. 5. Добра пам’ять про Хмельницького збе­ре­г­ла­ся на віки. um das militärische Handwerk zu erlernen. 4. 2. Im Alter von 12 Jahren schrieb Masepa Gedichte in Latein. Iwan Masepa wurde am 20. тут: бути вірним der Nachkomme. Потім він навчався у Полоцьку в ви­ щій школі та в 16 років пішов на Січ на­вча­ти­ся військовому ремеслу.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 267 Gestorben ist dieser ungewöhnliche Mensch und Politiker im Jahre 1657. war ein kluger und gebildeter Mensch. Stepan Masepa. був ро­зу­м­ною та освіченою людиною й свого сина виховав просвіченою лю­ди­ною. Wörter und Wendungen der Jüngling. -e — юнак  sich auszeichnen (te. 3. In der Hauptstadt der Ukraine Kyjiw er­ rich­te­ten die dank­baren Nachkommen ein Denkmal für Bohdan Chmelnytzky.

що він над усе любить Ук­ раїну й буде вірно їй служити. das Handwerk.) — прагнути до чогось 1. 4. Іван Мазепа намагався навести по­ ря­док у країні й підвищити рівень її про­сві­ти. Він побудував на власні кошти багато шкіл і церков. обізнаний  erhöhen (te. Iwan zur Fortsetzung seiner Ausbildung ins Aus­land zu schicken. по-друге. 3. усі знали. 2. Er wurde am 9. t) nach (Dat. die Ukraine zu einem un­ab­ hän­gi­gen und geistig hochentwickel­ ten Staat zu machen. Мазепа прагнув усе своє життя до того. Тараса Григоровича Шевченка по пра­ву названо генієм українського на­ро­ду. -e — ремесло der Bildungsstand (die Bildungsstände) — рівень освіти Fragen zum Text Wann wurde I. Згодом козаки обрали Івана Мазепу гетьманом. Er baute mit eigenen Mitteln viele Schu­len und Kirchen. Nach einiger Zeit wählten die Kosaken Iwan zum Getman.268 Hervorragende Menschen der Ukraine l Für seinen Mut und seine Klugheit lieb­ ten ihn alle Kosaken und der Getman Chmelnytzky riet seinen Eltern. Мазепа був тоді найбільш освіченим серед козаків. im Land Ord­ nung zu schaffen und den Bil­dungs­ stand zu erhöhen. . dass er die Ukrai­ne über al­les liebt und ihr treu dienen wird. 5. t) — підвищити  trachten (te. а гетьман Хмельницький радив його батькові послати Івана про­до­в­жу­ва­ти своє навчання за ко­р­ до­ном. Він народився 9 березня 1814 року в сім’ї кріпосного селянина в селі Мо­ ри­н­ці. щоб Україна була віль­ною та про­сві­че­ною державою. März 1814 in der Fa­mi­ lie eines Leib­ei­ge­nen im Dorf Morinzy ge­bo­ren. Schewtschenko wird mit Recht ein Ge­nie des ukrainischen Volkes ge­nannt. Masepa geboren? Zu welchem Menschen haben die Eltern ihren Sohn erzogen? Wo erlernte Iwan Masepa das militärische Handwerk? Wo hat Iwan Masepa seine Ausbildung bekommen? Was liebte Masepa über alles? Wonach trachtete er sein ganzes Leben?  Taras Schewtschenko  Òàðàñ Øåâ÷åíêî Taras H. По-перше. 6. За хоробрість і розум його полюбили всі козаки. zweitens­ wussten alle. Erstens war Masepa damals der Gebil­ detste­ unter den Kosaken. Wörter und Wendungen wissend — такий що знає. Iwan Masepa versuchte. Masepa trachtete sein ganzes Leben danach.

Das Malen lernte Schewtschenko bei dem Ikonenmaler des Dorfes. Mit 26 Jahren veröffentlichte er “Kob­ sar”. Тарас Шевченко помер 10 травня 1861 року у віці 47 років. Durch eine glückliche Schicksalswende gelangte der junge Schew­tschenko an die Petersburger Kunstakademie. Nicht weit von der Stadt Kaniw steht auf einem Hügel ein großartiges Denkmal des Dichter. Viele seiner Gedichte wurden zu Lie­ dern. Народ шанує свого героя й ніколи його не забуде. У 26 років Шевченко публікує свій «Ко­б­зар» — видатний твір українсь­ кої лі­те­ра­ту­ри. Тоді Тарас Шевченко й отримав у на­ ро­ді своє друге ім’я — Кобзар.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 269 Schon sehr früh lernte er schwere Ar­beit kennen. das Verbot zu schreiben und zu malen. Die Verbannung. der sich für die Be­frei­ung Schewt­schen­kos aus der Leib­ei­gen­ schaft einsetzte. Sein ganzes Leben kämpfte er für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Vol­kes. відірваність від рідної зе­м­ лі. який і сприяв його ви­ку­пу з невільництва. заславши його до Оренбурзьких степів. Damals erhielt T. Завдяки щасливому повороту долі молодий Шевченко потрапляє до Пе­ тер­бур­зь­кої Академії мистецтв. У Петербурзі він зустрів В. Schewtschenko vom Volk seinen zwei­ten Namen. . Жуков­ ського. Shu­ kowsky. T. Заслання. März 1861 mit 47 Jahren. Він навчався малюванню у місцевого іконописця. оскільки в 9 років він втратив матір і в 12 років — батька. An der Akademie traf er W. заборона писати й малювати при­ зве­ли його до ранньої смерті. denn mit 9 Jahren verlor er die Mutter und mit 12 Jahren den Vater. Für seinen Kampf wurde er von der za­ ri­sti­schen Regierung verhaftet und in die Orenburger Steppen verbannt. A. die Trennung von der Heimat. Уже змалку він пізнав тяжку працю. Kobsar. А. Йому було суворо заборонено писа­ ти або малювати. Das Volk ehrt seinen Helden und ver­ gisst ihn nie. Багато його віршів стали піснями. За це царський уряд заарештував по­ ета. Усе своє життя Шевченко боровся за волю й незалежність свого народу. Hier lernte er russische und aus­l­ändis­ che Literaturwerke jener Zeit und Mei­ ster der Malkunst kennen. Тут він познайомився з творами ро­сій­сь­кої та зарубіжної літератури того часу та з майстрами живопису. Schewtschenko starb am 10. Es war ihm streng verboten zu schrei­ ben oder zu malen. ein hervorragendes Werk der ukrai­ni­schen Literatur. bewirkten seinen frühen Tod. Поблизу Канєва на кургані стоїть ве­ ли­ч­ний пам’ятник поетові.

t) — стати причиною Fragen zum Text Wie war die Kindheit von T. це були малюнки олівцем. Seine Kompositionen drückten den Pro­test gegen Gewalt aus.) — вступитися за. In vielen Häusern in der Ukraine fin­ den wir auf einem Ehrenplatz ein Porträt von Taras. H. t) für (Akk. Т.. .   verbannen (te. Коли він служив у пана Енгельгардта денщиком. 4. wie er liebevoll vom Volk ge­nannt wird. 3. Тут юнака повинні були вивчити на придворного художника. Schewtschenko begann schon in seiner Kindheit zu malen. Сюди приїздять люди з усього світу вшанувати пам’ять поета. Im Atelier des Malers Schirjajew lernte er mit Aquarellfarben zu malen. Його композиції висловлювали про­ тест проти насильства. t) — попадати 1.270 Hervorragende Menschen der Ukraine l Hierher kommen Menschen aus aller Welt. Пан Енгельгардт помітив його талант до малювання і взяв його з собою у Петербург. Als er beim Herrn Engelhardt als Kam­ mer­die­ner_ diente. Шевченко почав малювати ще в дитинстві. -n — поворот долі gelangen (te. 5. У багатьох домівках в Україні на по­ че­с­но­му місці знаходиться портрет Та­ра­са — так любовно називають Ше­ в­че­н­ка в народі. Hier sollte der Junge zum Hofmaler aus­ge­bil­det werden. zeichnete er pri­mi­ti­ ve Bilder ab. він перемальовував з луб­ ків. Г.. -n — кріпосний die Schicksalswende. 2. t) — заслання  bewirken (te. У майстерні художника Ширяєва він навчився малювати акварельними фарбами. er wandte sich an die Geschichte der Heimat. um dem Dichter zu ehren. Schewtschenko? Wen lernte Schewtschenko an der Kunstakademie kennen? Wofür kämpfte Taras sein ganzes Leben? Was wurde ihm von der zaristischen Regierung verboten? Wie ehrt das Volk seinen Helden?  Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko  Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî T. він звертався до історії батьківщини. Der Gutsherr Engelgardt bemerkte sei­ ne Begabung zum Zeichnen und nahm ihn nach Petersburg mit. das waren Blei­stift­zeich­ nun­gen. Wörter und Wendungen der Leibeigene. sich einsetzen (te.

In seinen Bildnissen stellte er wahr­ heits­ge­treu nicht nur das Äußere des Men­schen. він закінчив Академію ми­с­ тецтв. Шевченка. порт­ рет Енгельгардта. 271 Його першими картинами були ак­ва­ ре­ль­ні картини: «Голова жінки». sondern auch seine Cha­rak­ ter­ei­gen­schaf­ten dar. . das Porträt von Engelhardt. і вже 21 тра­в­ня 1839 р. Die erste Periode seines Schaffens als Maler fällt auf die Jahre 1838–1843. У 1845 р. “Der Tod von Bohdan Chmelnyzky”. На портретах він правдиво ві­до­бра­ жав не тільки зовнішність людини. 1838 wurder von Brjullow und We­ne­ zia­now aus der Leibeigenschaft los­ge­ kauft. und seit dem 21. “Das Elternhaus” (Zeichnung). Перший період його творчості як ху­ до­ж­ни­ка припав на 1838—1843 рр. але і риси її характеру. Це були малюнки з натури. Für seine Bilder “Katheryna” und “Die Zi­geu­ne­rin–Wahrsagerin” bekam er eine Silbermedaille. Його натурниками були його друзі («Жі­н­ка в постелі». Einen großen Einfluss übte auf ihn die Malerei von Brjullow und besonders sei­ne Porträtkunst aus. “Der Tod von Socrates”. У 1838 році Брюллов і Венеціанов ви­ку­пи­ли його з кріпацтва.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè Seine ersten Bilder waren Aquarell­ bildnisse: “Der Frauenkopf”. Er wurde zum Lieblingsstudenten von Brjullow. Hier begann er Landschaftsgemälde zu schaffen: “Auf dem Bienenstand”. Seine Modelle waren seine Freunde: “Die Frau im Bett”. Es waren die Zeichnungen nach der Natur. “Das Modell”. він став студентом Ака­де­мії ми­с­тецтв. Der berühmte Maler Brjullow in­ter­es­ sier­te sich für das Schicksal von T. «Батьківський будинок» (ма­лю­нок). Schewt­schen­ko. За свої картини «Катерина» і «Циганка-ворожка» він отримав срібну медаль. Seine erste Reise in die Heimat war im April 1843. «Смерть Сократа». Його перша поїздка на Батьківщину була в квітні 1843 р. Видатний художник Брюллов за­ці­ка­ ви­в­ся долею Т. Im Jahre 1845 beendete er die Aka­de­ mie der Künste. Він став улюбленим студентом Брюл­ ло­ва. Вершиною його художньої творчості був його «Автопортрет». Тут він почав створювати пейзажі «На пасіці». «Натурниця»). Aquarelle zu hi­sto­ri­ schen Themen: “Der Tod von Lu­kre­zy­ ja”. «Смерть Богдана Хмельницького». Mai 1839 wur­ de er Stu­dent der Aka­de­mie der Künste. Die Höhe des künstlerischen Schaffens war sein “Selbstbildnis”. акварелі на іс­то­ри­ ч­ні теми: «Смерть Лукреції». Великий вплив на нього мав жи­ вопис Брюллова і особливо його мистецтво портрета.

Kreide). -se — автопортрет der Bienenstand — пасіка die Verbannung — вигнання das Spießrutenlaufen — покарання шпіцрутенами Fragen zum Text Wann begann T. F. Wörter und Wendungen der Kammerdiener — денщик primitives Bild — лубок das Atelier. перший ви­да­ т­ний письменник та драматург нової укра­ї­н­сь­кої літератури. -e — натурниця die Wahrsagerin — ворожка das Selbstbildnis. Він посідає достойне місце в історії не лише українського. der Gutsherr. Ô. Він родом з багатих козаків (ста­р­ шин). Schewtschenko zu malen? Wer war sein erster Lehrer in Petersburg? Wann bezog er die Akademie der Künste? Welche Bilder von T. Шевченко зробив великий внесок у розвиток портрета та жанрових ка­ р­тин. “Das Spießrutenlaufen“ (Tusche). громадський діяч. Kwitka-Osnowjanenko  Ã.272 Hervorragende Menschen der Ukraine l Während der Verbannung in Oren­bur­ ger Gouvernement schuf er viele Land­ schafts– und Aquarellbilder. Schtschepkin (Bleistift. -n — поміщик das Modell. November 1778 geboren. але і світового мистецтва. Sehr berühmt sind seine Bilder: “Im Ge­fäng­nis“ (Tusche). S. Kwitka. Відомі його картини «У в’язниці» (туш). Під час заслання в Оренбурзькій гу­ бе­р­нії він створив багато пейзажів та акварелей. портрет М. Ф. -s — майстерня (художника) die Leibeigenschaft — кріпосне право loskaufen (te. Квітка. H. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî H. Schewtschenko sind Ihnen bekannt? Was war für sein Schaffen kennzeichnend?  H. . Щепкіна (олі­ вець. літературний псевдонім Гри­ць­ко Основ’яненко. 4. народився 18 листопада 1778 р. t) — викупати nach der Natur — малювати з натури 1. Sein Heimatsort ist das Dorf Osnowa (jetzt die Stadt Charkiw). F. Його батьківщина — село Основа (нині м. Er nimmt einen würdigen Platz in der Geschichte nicht nur der ukrainischen. Харків). der Pro­mi­nen­te des öffentlichen Lebens wurde am 18. С. des Landschafts– und Genrebildes. 3. Schewtschenko leistete einen großen Beitrag zur Entwicklung des Porträts. крей­да). der erste hervor­ ragende Schriftsteller und Dra­ma­ti­ker der neu­en ukrainischen Li­te­ra­tur. 2. das Porträt von M. der literarische Deck­na­me Hrizj­ko Osnowjanenko. sondern auch der Weltkunst ein. Er stammte von den reichen Kosaken ab (Starschinen). Г. 5. «По­ка­ран­ня шпіцруте­ нами» (туш).

Er nahm am gesellschaftlichen und kul­ tu­rel­len Leben von Charkiw aktiv teil. des Instituts der vor­neh­men Mädchen und der Charkiwer Gouvernementsbibliothek. «Ярмарок». Unter den besten Werken in der rus­si­ schen Sprache sind der Roman “Herr Chaljawsky” (1840). Ф. 273 Г. а з 1812 р. предводителем дворянства (1817—28). Vor­sit­zen­der der Kammer des Kri­mi­nal­ge­rich­tes in Charkiw. “Die Wah­ len des Adels”. Серед найкращих його робіт ро­ сій­сь­кою мовою — роман «Пан Ха­ляв­ський» (1840). . Він брав активну участь у гро­мад­сь­ ко­му та культурному житті Харкова. есе «Іс­то­рія Харківського­ театру». за пропаганду народної теми в літературі. Mit 23 Jahren ging er ins Kurjasher Klo­ ster. Kwitka-Osnowjanenko bekam sei­ ne Bil­dung zu Hause. «Зна­хар». Квітка-Основ’яненко став членом на­ у­ко­во­го товариства Харківського уні­ вер­си­те­ту. Kwitka-Osnowjanenko trat für die Re­for­ men der Vervoll­kommnung der da­ma­li­gen Gesellschaft. “Hannussja”. але за чотири роки повернув­ся до мирського життя. “Der Offiziersbursche Schelmenko” und andere. Він очолював благодійне товариство. «Шельменко-денщик» та інші. “Der Jahrmarkt”. Essays “Die Geschichte des Charkiwer Theaters”. Novellen “Das Le­ben und Abenteuer von Stolbikow” (1841). У репертуарах багатьох театрів і сьо­ го­дні стоїть його комедія «Сватання на Гончарівці» (1835). Свої перші твори він опуб­лікував в «Українському віснику». Kwitka–Osnowjanenko wurde Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Charkiwer Universität. “Frau Sot­ny­kiw­na”. У 23 роки він пішов до Курязько­ го мо­на­с­ти­ря. Später war er Komissar eines Volkslandsturmes. Adelsmarschall (1817—28). був одним із засновників Харківського театру. aber nach vier Jahren kehrte er zum weltlichen Leben zurück. Seine ersten Werke veröffentlichte er in der Zeitschrift “Ukrainischer Bote” (“Ukra­jin­skyj Westnyk”). Потім був комісаром народного опо­ л­чен­ня. “Der Kur­pfu­scher”. «Ганну­ ся». інститут шляхетних дівчат та Ха­р­ків­ сь­ку губернську бібліотеку. F. новели «Життя та при­годи Сто­л­бі­ко­ва» (1841). Квітка-Основ’яненко виступав за ре­ фо­р­ми вдосконалення тодішнього су­с­пі­ль­с­т­ва. Seine Werke schrieb er in der ukrai­ni­ schen und russischen Sprache. «Вибір дво­рян­с­т­ва». Seine größten Werke sind die Lust­spie­le “Fremder aus der Hauptstadt”. його директором. Квітка-Основ’яненко отримав до­ ма­ш­ню освіту. «Панна Сотниківна». головою палати кримі­ нального суду в Харкові. Er stand auch an der Spitze der wohl­ tä­ti­gen Gesellschaft.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè H. war auch ei­ ner der Begründer des Charkiwer Thea­ ters und seit 1812 sein Leiter. für die Propaganda des volks­ tümlichen Themas in der Li­te­ra­tur auf. Auf den Spielplänen vieler Theater steht bis heute sein Lustspiel “Werbung in Gontschariwka” (1835). Його найзначніші твори — це ко­ медії «Приїжджий зі столиці». Свої твори він писав українською та російською мовами.

 Шевченком. Т. Квітка-Основ’яненко переписувався з Т. Man nannte Kwitka*Osnowjanenko “den Vater der ukrainischen Prosa”. 4. Er starb am 8. August 1843. Він помер 8 серпня 1843 р. Wörter und Wendungen der Deckname — псевдонім der Prominente des öffentlichen Lebens — громадський діяч das weltliche Leben — мирське життя der Volkslandsturm — народне ополчення der Adelsmarschall — предводитель дворянства der Adel — дворянство wohltätig — благодійний das Institut der vornehmen Mädchen — інститут шляхетних дівчат 1. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. Квітку-Основ’яненка називали «ба­ть­ ком української прози». 5. Schewtschenko machte Illustrationen zu einigen seiner Bücher. була опублікована в Пари­ жі його но­ве­ла «Сердешна Оксана» фран­цузькою мовою. приїжджий der Offiziersbursche.274 Hervorragende Menschen der Ukraine l Im Jahre 1854 wurde in Paris seine No­vel­le “Die herzliche Oxana” in der fran­zö­si­schen Sprache veröffentlicht. Schewtschenko. die Vervollkommnung — удосконалення der Fremde. Kwitka–Osnowjanenko korrespondierte mit T. 3. Його твори перекладені багатьма мо­ва­ми. Sein Schaffen übte einen bedeuten­ den Einfluss auf die weitere Entwicklung der ukrainischen Literatur aus. Його творчість мала великий вплив на подальший розвиток української лі­те­ра­ту­ри. T. 2. -n — чужий. У 1854 р. Шевченко зробив ілюстрації до дя­ ких з його книг. -n — денщик die Werbung — сватання der Kurpfuscher = der Wunderdoktor — знахар das Lustspiel — комедія Fragen zum Text Wofür ist Kwitka–Osnowjanenko bekannt? Aus welcher Familie stammte er? Wie heißen seine ersten Werke? Welche Lustspiele sind Ihnen bekannt? Wie nannte man ihn? .

Але життя простого народу хви­лю­ва­ ло його найбільше: «У супроводі жа­н­ да­р­мів». “Kreuzgang im Kurs­ker Gou­ver­ne­ment” (1883). Спочатку він створював твори на ре­лі­гій­ні теми: «Христос з терновим ві­н­ком» (1858). скуль­ птор і пе­да­гог М. у селі Осинівка неподалік від Чугуєва (Харківська область). Er hatte viele Auszeichnungen für die Teilnahme an den Feldzügen. Þ. «Бурлаки на Волзі». Великий вплив на нього справив ху­до­ж­ник І. У неї був сильний характер. Seine Mutter war eine kluge. У Петербурзі він навчався в Академії мистецтв. M. Während des Studiums an der Aka­de­mie besuchte er dreimal seinen Heimatsort. August 1844 in der Siedlung Os­si­ now­ka. Das Leben des einfachen Volkes aber bewegte ihn am meisten: “In Begleitung der Gendarmen”. розумною й чуйною жінкою. Repin  Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ². «Хресний хід у Курській гу­бе­р­нії» (1883). М.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 275  Unser weltberühmter Landsmann I. In Petersburg studierte er an der Aka­ de­mie der Künste. Крамський. «Божа матір з не­мо­в­ лям» (1862). Ілля Юхимович Рєпін народився 5 сер­п­ня 1844 р. “Mutter Gottes mit dem Säug­ling” (1862). Його батько був солдатом улансько­ го полку. кï³í Illja Juchymovytsch Repin wurde am 5. Einen großen Einfluss übte auf ihn der Maler I. sie kämpfte mutig mit Not und allen Schwie­rig­kei­ten. In Tschugujiw lebte Repin bis seine Ab­ rei­se nach Petersburg im Jahre 1863. і вона му­ж­ньо боролася з нуждою й усіма тру­д­но­ща­ми. Antokolsky aus. der Umgang mit ih­nen half Repin die unmittelbare Ver­ bin­dung mit der Ukraine zu fühlen. У 27 років він пішов у відставку. Bildhauer und Päd­ago­ge M. nicht weit von Tschugujiw (Gebiet Char­kiw) geboren. У нього було багато нагород за участь у військових походах. Його мати була доброю. Антокольський. J. спілкування з ними до­по­ ма­га­ло Рєпіну відчувати без­по­се­ре­д­ ній зв’язок з Україною. gutmüti­ ge und feinfühlige Frau. Sie hatte einen starken Charakter. “Treidler an der Wol­ga” (“Burlaky”). Mit 27 Jahren trat er in den Ruhestand. . Zuerst schuf er Werke zu den religi­ ösen Themen: “Christus mit der Dor­ nen­kro­ne” (1858). Серед студентів Академії було ба­га­то українців. Unter den Studenten der Akademie wa­ren viele Ukrainer. Під час навчання в Академії він тричі відвідав своє рідне місто. У Чугуєві Рєпін жив до від’їзду в Пе­ тер­бург у 1863 році. Kramsky und später der be­ kann­te ukrai­ni­sche Maler. Sein Vater war Soldat eines Kavallerieregiments (Ulany). а пізніше ві­ до­мий укра­ї­н­сь­кий художник.

«Вечор­ ниці». Російського музею. Viele Gemälde von Repin wurden in vie­len internationalen Aus­stellungen ge­büh­ren­der­wei­se eingeschätzt. кампанія einen Einfluß ausüben — справляти вплив der Kunstmaler — живописець gebührenderweise — гідно in den Ruhestand treten — піти у відставку feinfühlig — чуйний der Kreuzgang — хресний хід das Testament — заповіт volkstümlich — народный j-m nahestehend sein — бути близьким bewegen (te. Його глибоко народна творчість на­ле­жить українському народові і є бли­зь­кою йому та зрозумілою. I. За заповітом був похований у Рєпіно. Repin starb am 29. Einen besonderen Platz im Schaffen von I. “Der Gopak”. wo der Re­pin–Saal geschaffen wurde. Repin nehmen die zahlreichen Por­träts seiner Verwandten und Be­ kann­ten ein. Das ukrainische Thema findet Aus­druck im berühmten Gemälde “Die Sapo­ris­her Kosaken”. Українська тема відбита у відо­ мій кар­тині «Запорізькі козаки» та в остан­ніх картинах художника «Чо­р­ но­мор­сь­кі козаки». «Гопак». in den letzten Gemälden des Künstlers “Die Schwarzmeerkosaken”. Repin sind der Stolz der größten Kunstmuseen: der Tret­ja­kow–Galerie. Особливе місце у творчості Рєпіна займають численні портрети його ро­ ди­чів і знайомих. des Rus­si­schen Mu­ se­ums. Рєпін помер 29 вересня 1930 року. Wörter und Wendungen der Landsmann — земляк das Regiment. Sein tief volkstümliches Schaffen ge­ hört dem ukrainischen Volk und ist ihm na­he­ste­hend und verständlich. “Wetschornyzi”. September 1930. Картини Рєпіна є гордістю най­бі­ль­ ших художніх музеїв: Третьяковської га­ле­реї. -züge — поход.276 Hervorragende Menschen der Ukraine l Die Gemälde von I. t) — хвилювати . Die größte Sammlung der Werke Re­ pins in der Ukraine ist im Charkiwer Kunst­mu­se­um zusammengetragen. -e — полк der Feldzug. де створений зал Рє­пі­на. Багато картин Рєпіна були гідно оці­ не­ні на багатьох міжнародних ви­ста­ в­ках. Über das Leben und Schaffen des gro­ ßen Kunstmalers berichten die Ex­po­si­tio­ nen in Tschugujiw und des ins Mu­se­um verwandelten Landgutes “Pena­ty“ (die Penaten) in der Sied­lung Repino (frü­her Kuokalle) bei Peters­burg. Nach seinem Testament wurde er in Re­pi­no begraben. Найбільша колекція творів Рєпіна в Україні зібрана в Харківському ху­ до­ж­ньо­му музеї. Про життя й творчість великого жи­ во­пи­с­ця повідомляють експозиції в музеї Чугуєва та перетвореного на музей маєтку Пенати в селищі Рєпіно (раніше Куокаллє) під Петер­ бургом.

Dirigent und Pianist wurde am 22.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 1. 277 Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte I. Repin? Welche Künstler beeinflussten ihn? Welches Thema stand ihm nahe? Welche Gemälde von Repin sind Ihnen bekannt? Besuchen Sie oft Kunstmuseen oder Kunstausstellungen?  M. Sein erstes Werk heißt “Vermächtnis”. Er übte Klavier und beschäftigte sich mit der Kompositionstheorie. Спочатку він навчався в Ха­р­ків­сь­ко­ му. “Sammlung der ukraini­ schen Lie­der”. 5. Ëèñåíêî Mykola Vitalijowitsch Lyssenko. Він був диригентом цієї музичної гру­ пи. а пізніше в Київському уні­вер­си­те­ ті на факультеті природничих наук. . і вони часто виступали перед сту­ де­нт­сь­кою публікою. Nach der Beendigung der Universität schrieb er viele Volkslieder auf und be­ ar­bei­te­te sie. V. 3. Після закінчення університету він за­ пи­сав багато народних пісень і опра­ цю­вав їх. Â. Його перший твір називається «За­по­ віт». Zuerst studierte er an der Charkiwer Uni­ver­si­tät. Lyssenko  Ì. «Збірник українських пісень». dass die Musik seine Berufung und sein Element ist. und sie traten oft vor dem Studenten­ publikum auf. в селі Гриньки (Пол­та­в­сь­ка область). Лисенко відчував. Він займався на фортепіано й те­о­рі­ єю композиції. За його ініціативою були створені сту­ де­нт­сь­ка музична група та хор. народився 22 березня 1842 р. Своє дитинство він провів у маєтку батька. Sein Vater stammte aus den Kosaken– Starschinen. Seine Kindheit verbrachte Lyssenko im Landgut seines Vaters. ет­но­ граф. що музика — його покликання і стихія. У 1867 році Лисенко став студентом консерваторії у Лейпцігу. Nach seiner Initiative wurden eine Studentenmusikgruppe und ein Chor ge­schaf­fen. 4. März 1842 im Dorf Hrynjky (Gebiet Pol­ta­wa) geboren. J. Lyssenko fühlte. Et­ no­graph. 2. ви­да­т­ ний український композитор. Микола Віталійович Лисенко. 1867 wurde Lyssenko Student am Kon­ ser­va­to­ri­um im Leipzig. der her­ vor­ra­gen­de ukrainische Komponist. Його батько був родом із козацьких старшин. Er war Dirigent dieser Musikgruppe. später in Kyjiw an der Fakultät für Naturwissenschaften. диригент і піаніст.

278

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Einen besonderen Platz nehmen seine
Werke auf Grund der Texte von
Schewtschenko­ “Musik an Kobsar”,
“Haj­damaken” u. a. ein.

Особливе місце займає його твір на
основі текстів Шевченка «Музика Ко­б­
за­рю», «Гайдамаки» та ін.

Seit 1869 lebte er in Kyjiw, wo er als
Mu­sik­leh­rer tätig war.

З 1869 р. він жив у Києві, де працю­
вав учи­те­лем музики.

Seit 1874 studierte er am Kon­ser­va­to­ri­
um Sankt–Petersburg.

З 1874 р. навчався в консерваторії
у Санкт-Пе­тер­бур­зі.

Sein Lehrer war der berühmte rus­si­
sche Komponist Rymsky–Korsakow.

Його учителем був відомий ро­сій­сь­
кий композитор Римський-Корсаков.

1904 wurde von Lyssenko eine Mu­sik­
hoch­schu­le in Kyjiw eröffnet.

У 1904 р. Лисенко відкрив у Києві му­
зи­ч­ну шко­лу.

Er trat mit Konzerten als Pianist auf.

Він виступав з концертами як піаніст.

Jedes Jahr veranstaltete er Schew­
tschenko–Konzerte.

Кожного року він улаштовував Шев­
чен­ківські концерти.

Lyssenko komponierte Opern “Heilige
Nacht” (“Risdwjana Nitsch”), “Natalka
Poltawka”, “Die Ertrunkene” (“Uto­p­le­
na”), Kinderopern “Die Ziege Deresa”,
“Herr Kozjkyj”, “Winter und Frühling”
und eine Operette “Tschornomorzi”
und an­de­re.

Лисенко написав опери «Різдвяна
ніч», «Наталка Полтавка», «Уто­п­ле­на»,
дитячі опери «Коза-дереза», «Пан
Коцький», «Зима і весна», опе­ре­ту
«Чорноморці» та ін.

Seine Werke liegen der nationalen
Opernkunst der Ukraine zugrunde.

Його твори лежать в основі на­ці­о­на­
ль­но­го оперного мистецтва України.

M. V. Lyssenko starb 1912 und wurde
in Kyjiw begraben.

М. В. Лисенко помер у 1912 р. і по­
хований у Києві.

Wörter und Wendungen

der Dirigent, -en — диригент
stammen (te, t) aus (Dat.) —
походити з..., бути родом з...
das Landgut — помістя, маєток
die Berufung — покликання
das Element — стихія

das Vermächtnis, -se —
заповіт
die Ziege (-n) — коза
zugrunde liegen (Dat.) (a, e) —
бути в основі

Fragen zum Text

1. Aus welcher Familie stammte M. Lyssenko?
2. Was studierte er an den Universitäten Charkiw und Kyjiw?
3. Womit beschäftigte sich Lyssenko lieber: mit Musik oder mit
Naturwissenschaften?
4. Welche Opern hat er komponiert?
5. Sind Sie mit Musik von Lyssenko bekannt?

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

279


Iwan Franko

 ²âàí Ôðàíêî

Iwan Franko, einer der lei­den­schaft­li­
chen Kämpfer für das ukrainische Volk,
wurde am 27. August 1856 im Dorf Na­
gu­je­wyt­schi im Bezirk Drogobytsch in
Galizien ge­bo­ren.

Іван Франко, пристрасний борець за
український народ, народився 27 сер­
п­ня 1856 р. у селі Нагуєвичі, в Дро­го­
би­ць­ко­му ра­йо­ні, на Галичині.

Sein Vater war Dorf­schmied.

Батько його був сільським ковалем.

Die Armen und Bettler, Handwerker
und Bauern wandten sich an seinen
Vater mit verschiedenen Bitten.

Бідні та жебраки, ремісники та се­ля­
ни зверталися до його батька з рі­з­ни­
ми проханнями.

Aus ihren Gesprächen erfuhr der jun­
ge Franko über das schreiende
Unrecht den einfachen Menschen ge­
genüber.

З їхніх розмов Франко пізнав про
кри­чу­щу несправедливість по від­но­
шен­ню до простих людей.

Besonders lebendig sind in seiner Dich­
tung die Gefühle zur Heimat und Frei­
heit.

Особливо живі в його поезії почуття
до Батьківщини та волі.

Deshalb hing sein Herz schon in Kin­
der­jah­ren an den Liedern von Schewt­
schen­ko, der den Freiheitskampf sei­
nes lei­den­den Vaterlandes in seinen
Ge­dich­ten und Poemen besungen
hatte.

Тому його серце вже у дитячі роки
було прив’язане до пісень Шевченка,
ко­т­рий оспівував боротьбу за волю
у сво­їх віршах і поемах.

Sein Werk, den “Kobsar”, kannte der
jun­ge Franko fast völlig auswendig.

Його твір «Кобзар» юний Франко
знав майже повністю напам’ять.

Nachdem Franko 1875 das Gymnasium
von Drogobytsch absolviert hatte, be­
zog er die Universität von Lwiw.

Після того як у 1875 р. Франко за­кін­
чив гімназію в Дрогобичі, він вступив
до Львівського уні­вер­си­те­ту.

Er beherrschte viele slawische und
west­eu­ro­päi­sche Sprachen.

Він володів багатьма слов’янськими
та західноєвропейськими мовами.

Mit ganzem Herzen liebte und schätz­
te er seine Muttersprache, die ja im­
mer noch von meisten der nationalen
Un­ter­drüc­ker als “Dialekt” geschätzt
wurde.

Усім серцем він любив і цінував свою
рідну мову, яка більшістю при­гно­
б­лю­ва­чів нації ще оцінювалася як
«ді­а­лект».

Seine Freiheitsgedanken beunruhigten
die Polizei.

Його вільнолюбиві думки турбували
поліцію.

Von 1877 und bis zu seinem Tode
blieb Franko unter Polizeiaufsicht.

Із 1877 р. і до самої смерті він за­ли­
ша­в­ся під наглядом поліції.

280

Hervorragende Menschen der Ukraine l

In einem Brief schrieb er: “Als
Dorfkind, ernährt mit trockenem
Bauernbrot, hal­te ich für meine Pflicht,
mein ganzes Leben diesen einfachen
Menschen zu wid­men”.
In Nagujewytschi schrieb er die No­vel­len
“Boryslaw lacht”, “Sachar Berkut”, eine
Gedichtssammlung “S werschyn ta ny­syn”.
Im Jahre 1880 hielt er Vorlesungen an
der Universität in Lwiw.
Am 16. Mai 1886 heiratete er Olga
Cho­rus­hyns­ka, die eine echte Gehilfin
ihres Man­nes war.
Sie hatten vier Kinder.
Im Jahre 1891 schuf er ein Thea­ter­
stück “Das gestohlene Glück”
(“Ukradene scht­schast­ja”).
Die letzten Jahre litt Iwan Franko an ei­
ner schweren Krankheit, aber die star­
ken Schmerzen brachen seinen Geist
und schöpferischen Durst nicht.
Franko verfasste über tausend Artikel
in polnischer und ukrainischer
Sprache, schuf eine große Anzahl der
Über­set­zun­gen von Klassikern der
englischen, fran­zö­si­schen, tschechi­
schen, deutschen und russischen
Literatur und Arbeiten auf dem Gebiet
der Philosophie und Öko­no­mie.
Iwan Franko starb am 28. Mai 1916 in
Lwiw.

В одному з листів він писав: «Як сіль­
сь­ка дитина, вигодована всухом’ятку
селянським хлібом, я вважаю своїм
обов’язком все своє життя при­свя­ти­
ти цим простим людям».
У Нагуєвичах він написав повісті
«Бо­ри­с­лав сміється», «Захар Беркут»,
збірку віршів «З вершин та низин».
У 1880 році він читав лекції у Львів­сь­
ко­му університеті.
У травні 1886 р. він одружився з Оль­
гою Хо­ру­жин­сь­кою, яка була справ­
жньою по­мі­ч­ни­цею свого чоловіка.
У них було четверо дітей.
У 1891 році він написав п’єсу «Укра­
де­не щастя».
Останні роки Іван франко страждав
важкою хворобою, але сильні болі
не зломили його дух і творчу спрагу.
Франко створив понад тисячу ста­тей
польською та українською мо­ва­ми,
велику кількість перекладів кла­си­ків
англійської, французької, чеської,
німецької­ та російської літератури
і праці в галузі філософії та еко­
номіки.
Іван Франко помер 28 травня 1916 р.
у Львові.

Wörter und Wendungen

der Dorfschmied (-e) —
сільський коваль
der Bettler, - — жебрак
der Handwerker, - — ремісник
das Unrecht (-e) —
несправедливість
hängen (i, a) an (Dat.) — бути
прив’язаним
der Unterdrücker —
пригноблювач

beunruhigen (te, t) —
турбувати
Vorlesungen halten (ie, a) — 
читати лекції
die Gehilfin — помічниця,
асистентка
leiden (i, i) an (Dat.) —
страждати
der Durst — спрага
schöpferisch — творчий

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

281
Fragen zum Text

1. Wie war die Kindheit von I. Franko?
2. Warum war Franko von der Poesie von Schewtschenko
begeistert?
3. Wie schätzte er die ukrainische Sprache?
4. Welche Werke von Franko haben auf Sie einen besonderen Eindruck
gemacht?
5. Was Gemeinsames gibt es im Schaffen von Franko und anderen
Schriftstellern jener Zeit?


Kateryna Bilokur


Êàòåðèíà Á³ëîêóð

Kateryna Bilokur ist die Altersgenossin
des schrecklichen und tragischen
20. Jahrhunderts.

Катерина Білокур — ровесниця стра­
ш­но­го і трагічного 20-го сторіччя.

Sie erlebte die Oktoberrevolution, den
Bürgerkrieg, die Kollektivierung und
die Hungersnot (1932–33), den Großen
Va­ter­län­di­schen Krieg und die schwere
Nachkriegszeit.

Вона пережила Жовтневу ре­во­лю­цію,
громадянську війну, колективізацію
та голодомор (1932—1933 рр.), Вели­
ку Вітчизняну війну та тяжкі повоєнні
роки.

Sie blieb aber immer ehrlich und prin­
zi­pi­ell, emotionell und künstlerisch be­
gabt.

Але залишалась завжди чесною та
принциповою, емоційною та ху­до­ж­
ньо обдарованою.

K. Bilokur wurde am 24. November
1900 im Dorf Bohdaniwzi, des ehema­
ligen Bezirkes Pyrjatin des Ge­biets
Poltawa (jetzt Kyjiwer Gebiet) in ei­ner
Bauernfamilie geboren.

К. Білокур народилася 24 листопада
1900 р. в селі Богданівці, колишнього
Пи­ря­тин­сь­ко­го уїзду, Полтавської
гу­бе­р­нії (зараз Київська область) в се­
лян­сь­кій родині.

Sie lernte selbst lesen, darum besuch­
te sie keine Schule.

Вона сама навчилася читати, тому
школу вона не відвідувала.

Die Fiebel war ihr erstes Buch und
ihre Ausbildung.

Буквар був її першою книгою та її
осві­тою.

Von Kindheit an musste sie viel
im Ge­mü­se­gar­ten arbeiten, spinnen,
Hemden und Handtücher
sticken.

З дитинства вона повинна була ба­га­
то працювати на городі, прясти, ви­
ши­ва­ти сорочки та рушники.

In der Freizeit beschäftigte sie sich mit
Selbststudium, schöpfte Kenntnisse
aus den Büchern.

У свій вільний час вона займалася са­
мо­ос­ві­тою, черпала знання з книг.

Über die Künstler erfuhr sie nur aus
den Büchern.

Про художників вона дізнавалася
лише з книжок.

282

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Ihre ersten Zeichnungen waren fan­ta­
sti­sche Vögel, seltsame Blumen auf
dem Stück Leinwand, die sie mit Russ,
Kohle und auch mit Farben aus Rüben,
Zwie­beln und Holunder malte.

Її першими малюнками були фанта­
стичні птахи, неймовірні квіти на
шматку­ полотна, які вона малювала
са­жею, вугіллям, а також фарбами
з буря­ку, цибулі та бузини.

Sie malte ohne Grundierung, weil sie
die Technik der Malerei nicht be­
herrschte.

Вона малювала без ґрунтівки, тому
що не володіла технікою живопису.

Sie versuchte in die künstlerisch-kera­
mische Fachschule einzutreten, aber
sie hatte kein Schulzeugnis.

Вона намагалася вступити до ху­до­
ж­ньо-керамічного технікуму, але не
мала посвідчення про освіту.

Selbst entdeckte sie Geheimnisse der
Malereitechnik und der Komposition
der Zeichnung.

Вона сама відкривала таємниці тех­ні­
ки живопису та композиції малюнка.

Die Eltern waren gegen ihre
Betätigung und hielten sie für sinnlos.

Батьки були проти її заняття і вва­жа­
ли його безглуздим.

Eine große Rolle in der Entwicklung ih­
rer künstlerischen Welt­anschauung
spiel­te das Lehrerehepaar, das eine
große Hausbibliothek und einige Ko­pi­
en von Gemälden der Tretjakow-Bilder­
galerie hatte.

Велику роль у розвитку художнього
світогляду зіграло подружжя вчи­те­
лів, які мали велику домашню бібліо­
теку та декілька копій картин Тре­тья­
ко­в­сь­кої картинної галереї.

Die Poesie von Schewtschenko er­schüt­
ter­te sie.

Поезія Шевченка приголомшила її.

Die ersten Stunden der Malereitechnik
bekam sie von einem Poltawer Maler
Matwij Donzow.

Перші уроки техніки живопису вона
отримала в одного полтавського ху­
до­ж­ни­ка — Матвія Донцова.

K. Bilokur schuf ihre eigene Schule der
Malerei.

К. Білокур створила свою власну шко­
лу живопису.

Ihrer Meinung nach muss das Bild
nicht nur das Auge, sondern auch das
Herz angenehm berühren.

На її думку, картина повинна ра­ду­ва­
ти не тільки око, але й серце.

Zu den frühen Werken gehören Por­
träts.

До ранніх творів належать портрети.

Besonders hell und strahlend ist das
“Por­trät der Nichten der Malerin”
(1937–1939).

Особливо світлий та променистий
«Портрет племінниць художниці».

Alles ist hier mit Frühling, mit Frische
der blühenden Narzissen, Lilien,
Päonien erfüllt, und die Mädchen sind
zart und attraktiv.

Все тут наповнено весною, свіжістю
квітучих нарцисів, лілій, півоній, а ді­в­
ча­т­ка — ніжні та привабливі.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

283

Ihr Talent blieb jedoch unentdeckt.

Однак її талант залишався не­ві­до­
мим.

Erst 1940 wurde die Ausstellung
ihrer Werke in Poltawa veranstaltet,
sie wur­de danach mit einer Reise nach
Mos­kau ausgezeichnet.

Лише у 1940 була організована ви­
став­ка її творів у Полтаві, після цього
вона була нагороджена поїздкою до
Мо­с­к­ви.

Hier lernte sie die Meisterwerke der
Weltkunst kennen.

Тут вона познайомилася з ше­де­в­ра­
ми світового мистецтва.

Besonders schön sind ihre Bilder
“Li­lien”, “Blumen am Abend” (1942),
“Dachlien”.

Особливо гарними були її картини
«Лілії», «Квіти ввечері» (1942), «Жо­р­
жи­ни».

Dem Bild “Die Zaren–Ähre” klatschte
man Beifall in einer Ge­mäl­de­aus­stel­
lung in Paris.

Картині «Цар-колос» аплодували на
вернісажі в Парижі.

Im Jahre 1948 wurde sie Mitglied des
Künstlerverbandes der Ukraine.

У 1948 році вона стала членом Спі­л­
ки художників України.

Sie schuf während ihres ganzen Le­
bens drei Selbstbildnisse.

За все своє життя вона створила три
автопортрети.

Ihr letztes Bild heißt “Der Herbst”, das
ihre Stimmung und ihr Vorgefühl des
To­des wiedergibt.

Її остання картина називається
«Осінь», яка передає її настрій та пе­
ред­чут­тя смерті.

Im Jahre 1961 starb sie im Dorf Bohda­
niwzi.

У 1961 р. вона померла у селі Бог­да­
ні­в­ці.

Wörter und Wendungen

die Altersgenossin —
ровесниця
die Hungersnot — голод
(лихо)
spinnen (a, o) — прясти
das Selbstbildnis, -se —
автопортрет
schöpfen (te, t) — черпати
der Holunder — бузина
1.
2.
3.
4.
5.

die Grundierung — ґрунтовка
das Ehepaar, -e — подружжя
das Auge angenehm
berühren — радувати око
die Dachlie, -n — жоржина
die Ähre, -n — колосся
das Vorgefühl — передчуття

Fragen zum Text

Was erlebte K. Bilokur in ihrem Leben?
Hat sie die Schule absolviert? Warum nicht?
Was malte sie am liebsten?
Wann wurde die erste Ausstellung ihrer Werke veranstaltet?
Haben Sie einmal ihre Bilder gesehen? Welchen Eindruck haben die
auf Sie gemacht?

284

Hervorragende Menschen der Ukraine l


Moderne ukrainische
Schriftsteller


Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³
ïèñüìåííèêè

Das 20. Jahrhundert ist reich an einer
ganzen Reihe von ukrainischen Schrift­
stel­lern.

XX сторіччя багате на цілу низку
укра­ї­н­сь­ких письменників.

Die Schriftsteller der 60er Jahre Iwan
Switlytschny, Lina Kostenko, Iwan
Dratsch, Wasyl Sumonenko, Dmytro
Paw­lytsch­ko, G. Tjutjunyk haben einen
großen Beitrag zur Entwicklung der na­
tio­na­len Literatur ge­lei­stet.

Письменники 60-х років Іван Сві­т­ли­
ч­ний, Ліна Костенко, Іван Драч, Ва­
силь Симоненко, Дмитро Павличко,
Гри­го­рій Тютюнник зробили великий
вне­сок у розвиток національної літе­
ратури.

Das war die Zeit des Aufgreifens der
Menschenprobleme und des Fort­­
schrittes.

Це був час звернення до людських
проблем та до прогресу.

Das war die Literatur des Schmerzens
und des Schreiens der Seele, so nann­
te man sie.

Це була література болю та крику
душі, так її називали.

Auf diese Zeit fällt das Schaffen von
Lina Kostenko.

До того часу належить творчість
Ліни Костенко.

Lina Wasyliwna Kostenko wurde am
19. März 1930 in Rshyschtschiw bei
Kyjiw in ei­ner Lehrerfamilie geboren.

Ліна Костенко народилась 19 бе­ре­з­
ня 1930 року в Ржищеві під Києвом
в учительській родині.

Ihr Vater beherrschte zwölf Sprachen.

Її батько володів дванадцятьма мо­
ва­ми.

Zehn lange Jahre verbrachte er in den
Konzentrationslagern des
Stalinregimes.

10 довгих років провів він у концен­
траційних таборах сталінського ре­
жи­му.

Lina beendete die Mittelschule.

Ліна закінчила середню школу.

Danach studierte sie an der pädagogi­
schen Hochschule in Kyjiw.

Потім вона навчалась у пе­да­го­гі­ч­но­
му інституті в Києві.

Im Jahre 1956 absolvierte sie mit Aus­
zeich­nung die Hochschule für Literatur
in Moskau.

1956 року вона закінчила з відзна­
кою літературний інститут у Москві.

Ihre ersten Gedichte begann sie schon
mit 16 Jahren zu schreiben.

Свої перші вірші вона почала писати
в 16 років.

Ihre Poesie war gegen den To­ta­li­ta­ris­
mus gerichtet.

Її поезія була спрямована проти то­та­
лі­та­ри­з­му.

Viele Jahre wurde ihr Schaffen nicht
an­er­kannt.

Багато років її творчість
не ви­зна­ва­ли.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

285

Viele von ihren Werken “Die Fürstin
Gora” (1976) und andere waren von
der Zen­sur verboten.

Багато її творів: «Княжна Гора» (1976)
та інші — були заборонені цензурою.

Der Leser aber erkannte ihr Talent und
die Kraft ihrer Werke.

Але читач розумів її талант і си­лу
її творів.

Für ihren Roman in Versen “Marussja
Tschuraj” (1979) und das Poesiebuch
“Nepowtornistj” wurde Lina Kostenko
der Titel der Schew­tschenkoPreisträgerin verliehen.

За роман у віршах «Маруся Чурай»
(1979) і книгу поезії «Неповторність»
Ліні Костенко було присвоєно звання
лауреата Шевченківської премії.

Im Jahre 1994 wurde sie in Italien mit
dem Literaturpreis von Francesko Pe­
trar­ka, dem Tita­nen der Renaissance,
für ihr Poesiebuch “Inkrustation” aus­
gezeich­net.

1994 року її нагородили в Італії лі­
те­ра­ту­р­ною премією Франческо
Петрар­ки, титана Ренесансу, за книж­
ку по­езій «Інкрустація».

Ihre Poesieart unterscheidet sich durch
die Einfachkeit und Klarheit der Aus­sa­
ge, durch die Leichtigkeit und
Harmonie der Gedichte.

Її поетична манера відрізняється про­
с­то­тою та ясністю висловлювання,
легкістю й гармонією вірша.

Wörter und Wendungen

einen Beitrag leisten zu
(Dat.) — робити внесок
das Aufgreifen — розуміння,
тут: звертання
до чогось
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Seele, -n — душа
richten (te, t) gegen (Akk.) —
направляти проти
verleihen (ie, ie) —
присуджувати

Fragen zum Text

Was war für die 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts kennzeichnend?
Aus welcher Familie stammte Lina Kostenko?
An welchen Lehranstalten hat Lina studiert?
Wogegen war ihre Poesie gerichtet?
Wann wurde ihr Schaffen anerkannt?
Wodurch unterscheidet sich ihre Poesieart?


Mein Lieblingsdichter


̳é óëþáëåíèé ïîåò

In der Ukraine gibt es viele gute
Schrift­stel­ler.

В Україні багато хороших письмен­
ників.

Ich lese gern ihre Werke.

Мені подобається читати їх твори.

Ich kann über viele von ihnen erzäh­
len, zum Beispiel: von Lina Kostenko,
Pavlo Sagrebelny, Oles Gontschar.

Я можу розповісти про багатьох
з них, наприклад: Ліну Костенко, Пав­
ла За­гре­бе­ль­но­го, Олеся Гончара.

286

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Aber am besten gefällt mir der Dichter
Wasyl Symonenko (1935–1963).

Але більш за всіх мені подобається
поет Василь Симоненко (1935–1963).

In seinem kurzen Leben schrieb er
eine große Anzahl von Gedichten und
Poe­men, Kindermärchen.

За своє коротке життя він написав
багато віршів і поем, дитячих казок.

Viele seine Gedichte wurden vertont.

Багато його віршів покладені на му­зи­ку.

Das bekannteste darunter ist
“Schwäne der Mutterschaft ”.

Найбільш відома з них — «Лебеді ма­
те­рин­с­т­ва».

Er besang die Jugendzeit seiner Ge­ne­
ra­ti­on, wurde zu ihrem Gewissen.

Він оспівав юність свого покоління,
став його совістю.

Er fürchtete sich nicht Bürokraten und
schmutzige Politiker an­zuprangern.

Він не боявся таврувати ганьбою бю­
ро­к­ра­тів та нечесних політиків.

In jenen Jahren war so etwas sehr ge­
fähr­lich.

У ті роки це було просто небезпечно.

Aber Simonenko schrieb nicht nur po­li­
ti­sche Lieder.

Але Симоненко писав не тільки по­лі­
тич­ні вірші.

Seine Liebeslyrik ist ergreifend und
poesievoll.

Дуже зворушливо й поетично зву­
чить його любовна лірика.

Aus diesem Grunde liebe ich die
Poesie von Wasyl Sumonenko.

За все це я й люблю поезію Василя
Симоненка.

Wörter und Wendungen

eine große Anzahl von...—
велика кількість
vertonen (te, t) — перекласти
на музику
das Gewissen — совість

der Schwan (die Schwäne) —
лебідь
anprangern (te, t) — таврувати 
ergreifend — приголомшливий,
зворушливий

Fragen zum Text

1. Welche Namen der hervorragenden ukrainischen Schriftsteller
können Sie nennen?
2. Was schrieb Wassyl Simonenko?
3. Wen prangerte er in seinen Werken an?
4. Wie war seine Liebeslyrik?
5. Welche Werke von Simonenko stehen Ihnen besonders nahe?


Sergij Koroljow


Ñåðã³é Êîðîëüîâ

Sergij Pawlowytsch Koroljow wurde
1906 in Shytomyr geboren.

Сергій Павлович Корольов на­ро­ди­в­
ся в 1906 році в Житомирі.

Seine Eltern waren Lehrer.

Його батьки були учителями.

і службовцем. Nach zwei Jahren Studium in Kyjiw fuhr er nach Moskau und setzte dort sein Stu­di­um fort. щоб заробити на життя. Zeichen und Technisches Zeich­ nen waren an dieser Fachschule sehr gut. wie man Segel­flug­ zeuge konstruiert und mit ihnen fliegt. Він працював і будівельником. Später wurde Sergej Pawlowitsch Koro­ ljow zu einem der hervorragendsten Kon­struk­teu­re kosmischer Raketen. Після двох років навчання в Києві він переїхав до Москви й продовжив на­вчан­ня. і ак­то­ ром. Корольов був устигаючим студентом. Wörter und Wendungen die Segelfliegerschule — школа планеристів das Flugwesen — авіація  zwingen (a. Тут він познайомився з ідеями ко­с­мі­ ч­них польотів Ціолковського. wo er Mathematik und Flug­we­sen studierte. малювання й кре­с­ лен­ня. де вивчав математику та авіацію. У 1923 році він вступив до школи пла­не­ри­с­тів. Сергій читав багато книжок. Dort lernte er. So begann er sich für das Flugwesen zu interessieren. Er arbeitete als Bauarbeiter. um seinen Lebensunterhalt zu ver­die­nen. Seine sehr eng bemessene Freizeit wid­ me­te er seiner Lieblings­beschäftigung. 1923 ging er auf die Segelfliegerschule. як конструювати пла­ не­ри та як літати на них. u) — примушувати  der Lebensunterhalt — харчування  leistungsstark — сильний (за успішністю) bemessen (a. e) — розмірювати  sich bekannt machen mit (Dat. він усе ж приділяв увагу своєму захоп­ленню — будуванню планерів. Koroljow war ein leistungsstarker Stu­dent. Sergij las viele Bücher. фізики. Так він почав цікавитися польотами. В училищі були добрі викладачі ма­ те­ма­ти­ки. Er war gezwungen an den Abenden zu ar­bei­ten. Hier machte er sich mit den Ideen Ziol­ kow­skis von den Flügen in den Kosmos bekannt. 1922 року він вступив до технічного училища в Одесі. Schau­spie­ ler und Angestellter.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 287 1922 ging er auf die technische Fach­ schu­le in Odessa. Вечорами він вимушений був пра­цю­ ва­ти. 1925 року він вступив до Київського політехнічного інституту.) — познайомитися  . 1925 ging er auf das Kyjiwer polytech­ nische Institut. Die Lehrer in den Fächern Ma­the­ma­tik. dem Bau von Segelflugzeugen. Physik. І хоча у нього не було вільного часу. Пізніше Сергій Павлович Корольов став одним з видатних конструкторів космічних ракет. Там він вивчав.

Von 1896 bis 1929 konstruierte er fünf­ undreißig Brücken. Очолюючи лабораторію з ви­про­бу­ ван­ня мостів. З 1929 року Патон був членом Ака­де­ мії наук України. 2. у тому числі головний міст через річку Дніпро в Києві. Von 1904 bis 1939 war Paton Professor am Kyjiwer Polytechnischen Institut. У 1904—1939 роках Патон був про­ фе­со­ром Київського політехнічного ін­сти­ту­ту. 5. Jetzt trägt diese Brücke seinen Namen. Тепер цей міст носить його ім’я. Патон був віце-президентом АН УРСР з 1945 до 1952 року. Hervorragende Menschen der Ukraine l Fragen zum Text Wo und in welcher Familie verlief die Kindheit von Koroljow? Wo begann er sich für das Flugwesen zu interessieren? Was studierte Koroljow am Polytechnischen Institut in Kyjiw? Womit war er in seiner Freizeit beschäftigt? Woran hatte er Interesse während seines Studiums in Moskau?  Jewhen Paton  ªâãåí Ïàòîí Jewhen Paton wurde am 4. Євген Патон народився 4 березня 1870 року у французькому місті Ні­ц­ца. 4. У 1896—1929 роках він сконструював 35 мостів. яка в 1934 році стала інститутом. Він був відомим конструктором і вче­ним. 1894 absolvierte er das Polytechnische Institut in Dresden und 1896 die Sankt–Petersburger Ingenieurschule. . Він закінчив Дрезденський полі­ технічний інститут у 1894 році й Санкт-Петербурзький інститут гро­ ма­дян­сь­ких інженерів у 1896 році. У 1929 році Патон організував ла­ бо­ра­то­рію електрозварювання. Paton war von 1945 bis 1952 Vize­ präsident der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der USSR. welches dann zu ei­ nem Institut wurde. Seit 1929 war Paton Mitglied der Aka­ de­mie der Wissenschaften der Ukraine. 3. März 1870 in der französischen Stadt Nizza ge­bo­ ren. Er war ein bekannter Konstrukteur und Wissenschaftler. 1929 schuf Paton ein Laboratorium für Elektroschweißen. Als Leiter des Laboratoriums für Brücken­teste formulierte er die wichig­ sten wis­sen­schaft­li­chen Grundsätze und ar­bei­te­te eine wissenschaftlich fundierte Tech­no­lo­gie für Brückenteste aus. він сформулював ос­ но­в­ні наукові принципи й відкрив на­у­ко­во обґрунтовану технологію ви­про­бу­ван­ня мостів. darunter die wich­ tig­ste Brücke über den Dnipro in Kyjiw.288 1.

Wo und wann wurde Jewgeni Paton geboren? 2.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 289 Am 12. August (zwölften) 1953 starb Jewhen Paton in Kyjiw. Помер Євген Патон 12 серпня 1953 року в Києві. Was formulierte und arbeitete er in seinem Laboratorium für Brückenteste aus? 4. Wörter und Wendungen der Brückentest. Haben Sie einmal die berühmte Brücke von Paton in Kyjiw gesehen? . Wo hat er seine Ausbildung erhalten? 3. -e — випробування мостів der Grundsatz (die Grundsätze) — принцип das Elektroschweißen — електрозварювання  fundiert — обґрунтований Fragen zum Text 1. Wofür wurde Paton bekannt? 5.

Пізніше Ґейне об’єднав усі вірші. Heine reiste sehr viel durch Deutsch­ land. спочатку в Бонні. De­zem­ ber 1797 in Düsseldorf geboren. Kunst und Politik. життя. але ці­ ка­ви­в­ся літературою. Книга. на буржуазне су­ с­пі­ль­с­т­во. природу. zuerst in Bonn. Але ця професія його не цікавила. Hervorragende Menschen Deutschlands (Âè äàòíI ëþäè Í IìåЧЧè íè)  Heinrich Heine  Ãåíð³õ ¥åéíå Der größte deutsche Lyriker und Pu­bli­ zist des neunzehnten Jahrhunderts Hein­rich Heine wurde am 13. до ві­до­мої «Книги пісень». він пішки здій­ снив подорож по Гарцу. Про це поет розповів у своєму про­за­ ї­ч­но­му творі «Подорож Гарцем». das Leben besingt. Noch als Student machte er eine Wan­ de­rung durch den Harz. зробила його все­ сві­т­ньо відомим. die er in den Jahren 1817—1826 ge­ schrieben hatte. machte ihn weltbekannt. auf die bür­ ger­li­che Gesellschaft. Das Buch. Später vereinigte Heine alle Gedichte. Davon erzählte der Dichter in seinem Prosawerk “Die Harzreise”. dann in Göttingen und Berlin. Er studierte Rechtswissenschaft. Dieser Beruf interessierte ihn aber nicht. Ґейне дуже багато подорожував по Німеччині. Dieses Werk ist eine scharfe Satire auf das damalige Deutschland.IX. У 1821 році з’явився перший збірник віршів Ґейне. in dem bekannten “Buch der Lieder”. 1831 fuhr Heine nach Paris. Цей твір — гостра сатира на тодішню Німеччину. З 1819 року Ґейне відвідував уні­вер­ си­тет. . Heinrich sollte wie sein Vater Kaufmann werden. 1821 erschien die erste Sammlung der Gedichte von Heine. на­ пи­са­ні ним у 1817—1826 роках. die Natur. Як і його батько. Генріх повинен був стати торговцем. Ще будучи студентом. Він вивчав юриспруденцію. in­ter­ es­sier­te sich aber für Literatur. Seit 1819 besuchte Heine die Uni­ver­si­ tät. Видатний німецький лірик і публі­ цист XIX століття Генріх Ґейне наро­ дився 13 грудня 1797 року в Дюс­ сельдорфі. де жив до своєї смерті. in dem er seine Heimat. потім у Гет­ тин­­гені й Берліні. мистецтвом і по­лі­ти­кою. wo er bis zu seinem Tode lebte. де він оспівує свою Ба­ть­кі­в­щи­ ну. 1931 року Ґейне поїхав до Парижа.

Er las auch Vaters Vernehmungsprotokolle. englische und russische Klas­si­ker. Sein Vater wollte ihn für Jurisprudenz gewinnen. в яких його над усе при­ваблювало все людське. Er wurde in Greifswald als Sohn eines Landrichters am 21. Als junger Mann führte er Wanderleben. він вів жит­тя бродяги. Heine geboren wurde? An welchen Universitäten studierte Heine? In welchem Jahr erschien seine erste Gedichtsammlung? Was besang Heine in seinem Werk „Buch der Lieder“? Wie beeinflußte Paris sein Schaffen?  Hervorragende Schriftsteller Deutschlands  Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè Zu den hervorragenden Schriftstellern Deutschlands.l Видатні люди Німеччини 291 In Paris entstanden seine schönsten Dich­tun­gen. Він народився 21 липня 1893 року в Грайфсвальді в родині судді. Die letzten Jahre seines Lebens war Heine schwer krank. -en — збірка  vereinigen (te. Juli 1893 geboren. Будучи молодою людиною.— ткач damalig — тодішній. на­ле­жить Ганс Фаллада (його справжнє ім’я Рудольф Дітцен). Wörter und Wendungen die Sammlung. wechselte oft seinen Beruf. 2. aber vergebens. 4. 3. Ein Winter­ märchen” und das Gedicht “Die Weber”. u) — оспівувати  1. але даремно. die in ihren Werken die Periode zwischen 2 Weltkriegen be­han­ delt haben. . Зимова казка» та вірш «Ткачі». der Weber. того часу Fragen zum Text Können Sie sagen. Останні роки життя Ґейне був тяжко хворий. Батько хотів умовити його стати юри­ с­том. такі як його відома політична по­ема «Німеччина. Februar 1856. wie sein größtes po­li­ti­ sches Poem “Deutschland. wo und wann H. t) — об’єднувати besingen (a. Він помер 27 лютого 1856 року. 5. які в своїх творах висвітлю­ ють період між двома світовими вій­ нами. . У Парижі з’явилися його найкращі тво­ри. які про­ во­див батько. часто змінював про­ фесії. Юнак цікавився французькими. in denen ihn mehr das Mensch­li­che anzog. Він читав протоколи допитів. gehört Hans Fallada (sein eigentümlicher Name Rudolf Ditzen). Der Junge interessierte sich für fran­zö­ si­sche. Er starb am 27. ан­г­ лій­сь­ки­ми та російськими класиками. До видатних письменників Ні­ меччини.

Sein letzter Roman “Jeder stirbt für sich allein” ist das größte Werk seines Schaf­fens. in dem er den Kampf der ein­fa­chen Menschen gegen den Krieg und Fa­schis­mus schildert. До повоєнного покоління ні­мецьких письменників. До найбільш відомих творів Фаллади належать: «Альпійський тиск». Die Haupthelden sind gewöhnliche Men­schen. gehört der ta­lent­vol­le und einfluss­reiche Heinrich Böll. Damals schrieb er Unterhaltungs­ romane. Er wurde 1917 in der Familie eines Bild­ hau­ers geboren und lernte in einem Gym­na­si­um. «Маленька лю­ ди­на — ну то й що ж?» та «Хто раз скуштував тюремної юшки». “Wer ein­mal aus dem Blechnapf frisst”.292 Hervorragende Menschen Deutschlands l Mit 30 Jahren geriet er wegen eines Gelegen­heitsverbrechens ins Gefängnis. де він змальовує життя в Німеччині за часів нацистського режиму. Там він багато пізнав з життя про­ стих людей. Його останній роман «Кожен поми­ рає самотнім» — найзначніший твір його творчості. was er später in seinen Romanen schilderte. der das Leben in Deutschland in der Nazi–Zeit schildert. Dort erfuhr er viel über das Leben der einfachen Menschen. Основна тема романів Фаллади — життя «маленьких людей». Während der Hitlerzeit wurde er mehr­ mals verhaftet. die in ihren Wer­ken die schweren Folgen des zwei­ ten Weltkrieges schilderten. належить талановитий і впли­ во­вий письменник Генріх Белль. Тоді він писав романи легкого жанру. Das Hauptthema Falladas Werke ist das Leben “kleiner Leute”. Пізніше він став учнем у книжковому магазині. За часів панування Гітлера його кі­ль­ ка разів заарештовували. і він пішов на війну. 30-ти років він потрапив до в’язниці за випадковий злочин. am dessen Ende er in die ame­ri­ka­ni­sche Gefangenschaft geriet. які в своїх творах ві­ до­бра­жу­ють наслідки Другої світової вій­ни. 1939 wurde er einberufen und ging in den Krieg. Später kam er in eine Buchhandelslehre. Zu den Nachkriegsgenerationen der deut­schen Schriftsteller. у якому він показав бо­ро­ть­бу простих людей проти війни та фашизму. наприкінці якої потрапив до американського по­ло­ну. Він народився 1917 року в родині скуль­птора та навчався в гімназії. “Kleiner Mann — was nun?”. Основні персонажі — прості люди. У 1939 році його було призвано до армії. Zu den wichtigsten Werken Falladas ge­hö­ren “Der Alpdruck”. . що пізніше відобразив у своїх романах.

. Відомі німецькі збирачі казок та вчені Якоб і Вільгельм Грімм наро­ дились у Ганау в родині адвоката: Якоб — 4 сі­ч­ня 1785 року. 6. gewinnen (a. Адам?». «Погляди клоуна». t) — змінювати  die Gelegenheit. t) — викладати. 4. Januar 1785 und Wilhelm am 24. o) — схилити до чогось das Vernehmungsprotokoll. Він писав численні оповідання та ро­ ма­ни. die körperlich und seelisch durch den Krieg ruiniert wurde. Wörter und Wendungen behandeln (te. Im Zentrum aller seiner Werke ist das Schicksal der Nachkriegsgeneration. 5. Після війни він присвятив себе лі­те­ ра­ту­р­ній діяльності вільних пись­мен­ ни­ків. привід das Verbrechen. 2.— злочин das Gefängnis. . “Ansichten ei­ nes Klowns” und die Erzählung “Die ver­lo­re­ne Ehe der Katharina Blum”. У центрі всіх його творів доля по­во­ єн­но­го покоління. «Втрачений шлюб Катарини Блюм».— земський суддя wechseln (te. “Billard um Halb zehn”. Вільгельм 24 лю­то­го 1786 р. Zu den populärsten Werken gehören die Romane “Wo warst du. висвітлювати der Landrichter. Adam?”. -en — випадок. яке постраждало від війни фізично й духовно. До найпопулярніших його романів на­ле­жать: «Де ти був. 3. einberufen) — призивати на службу die Gefangenschaft — полон  freischaffend — вільний Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Hans Fallada? Wofür interessierte sich Fallada? Was zog ihn in den Vernehmungsprotokollen an? Welche Romane von Fallada sind Ihnen bekannt? Zu welchen deutschen Schriftstellern gehört Heinrich Böll? Wann begann seine literarische Tätigkeit?  Jacob und Wilhelm Grimm  ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì Die berühmten deutschen Märchen­ sammler und Wissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau in der Familie eines Rechtsanwalts geboren: Jacob am 4.l Видатні люди Німеччини 293 Nach dem Krieg widmete er sich der li­ te­ra­ri­schen Tätigkeit freischaffender Schrift­stel­ler. . -e — роман легкого жанру 1. Er schrieb zahlreiche Erzählungen und Romane. «Бі­ ль­ярд о пів на десяту». -se — в’язниця  der Unterhaltungsroman. -e — протокол допиту einflußreich — впливовий  der Bildhauer — скульптор einberufen (berief ein. Februar 1786.

Der Held. а пі­з­ні­ше вивчали право в універси­ теті в Марбурзі. «Бременські музиканти» та багато інших. “Schneewittchen”. Hier herrscht der gesunde Verstand der Menschen. Герой. Die Brüder haben in ihrem ei­gent­li­ chen Beruf nicht gearbeitet. Велике значення мають казки братів Грімм «Червоний Капелюшок». «Пані Метелиця». “Das tapfere Schei­der­lein”. Wilhelm war eine empfindsame Künstlernatur. Обидва ходили в ліцей у Касселі. повинен оправдувати себе завдяки бла­го­ро­д­ ним справам і виходити з усіх си­ту­а­ цій переможцем. «Бі­ло­сні­ ж­ка». In ihre Sammlung nahmen sie fast aus­ schließlich mündlich überlieferte Mär­ chen auf. meist ein Narr. У студентські роки прокинувся їх ін­ те­рес до народної поезії. Брати Грімм надавали великого зна­ чен­ня якомога точнішій передачі почу­того. muss sich durch edle Taten bewähren und geht aus allen Situationen als Sieger hervor. До їх збірника входять передані ви­ня­ т­ко­во за легендами казки.­ Тут панує вірне розуміння людей. Die Brüder hielten sich das ganze Le­ ben zusammen und leisteten viel ge­ mein­sa­me Arbeit. “Frau Holle”. a. Eine große Bedeutung haben die Mär­ chen von Brüdern Grimm: “Rot­käpp­ chen”. “Die Bremer Stadtmusikanten” u. Вільгельм був сентиментальною на­ту­ рою художника. «Спляча красуня». “Der Wolf und die sie­ben jungen Geißlein”. «Хо­ ро­б­рий кравчик». In der Studentenzeit erwachte ihr Inte­ resse an die Volksdichtung. Jacob seinerseits war eine Gelehrtennatur: die Wissenschaft war sein gan­zer Lebensinhalt. sie mus­ sten sich als Bibliothekare betätigen. “Dornröschen”. Брати все життя трималися разом і виконували спільну роботу. Братерська співдружність почалася з підготовки та видання «дитячих і до­ ма­ш­ніх казок» (1812—1815). Die brüderliche Gemeinschaft begann mit der Vorbereitung und Herausgabe der “Kinder– und Hausmärchen” (1812– 1815). вони повинні були працювати бі­б­лі­ о­те­ка­ря­ми.294 Hervorragende Menschen Deutschlands l Beide Brüder besuchten das Lyzeum in Kassel und studierten später Rechte an der Universität Marburg. здебільшого дурень. Die Brüder Grimm legten auf die mög­ lichst genaue Wiedergabe des Ge­hör­ ten den großen Wert. um Zeit für ihre Lieblings­ beschäftigung zu haben. Брати не працювали за своїм фахом. «Вовк і семеро козенят». . v. Якоб зі свого боку був натурою вченого: наука була усім сен­сом його життя. щоб мати час для свого улю­б­ле­но­го заняття. «По­пе­ лю­ш­ка». хоча за сво­ї­ми науковими інтересами вони дещо різнилися. obwohl sie nach ih­ ren wis­sen­schaft­li­chen Interessen in man­chem ver­schie­den waren. “Aschenputtel”.

 Грімма. Грімм досліджував закони рідної мови і видав 4 частини «Німецької гра­ма­ти­ки». J. Вільгельм Грімм помер 16 грудня 1859 р. -n — героїчний епос verscheiden (ie. empfindsam — сентиментальний mündlich überliefert — за легендою den großen Wert legen auf (Akk. das Aschenputtel — Попелюшка das Geißlein — козеня der Narr. вони почали велику робо­ ту над «Словником німецької мови»....) —  працювати як. Я. 4. a) als Sieger — виходити переможцем die Heldensage. До кінця життя брати залишались у Берліні. 5. September 1863. Найважливішими їх працями як уче­них були «Німецький героїчний епос» В. Грімма та «Німецька міфоло­ гія» Я. ie) — померти Fragen zum Text Wann wurden beide Brüder geboren? Was studierten sie an der Universität Kassel? Wofür schwärmten die Brüder? Welche Märchen von Brüdern Grimm haben Sie gelesen? Womit beschäftigten sich die Brüder noch außer dem Märchensammeln? . t) — оправдовувати себе hervorgehen (i. Якоб Грімм помер 20 ве­ре­с­ня 1863 р. 3.) — вважати дуже важливим das Dornröschen — Спляча красуня 1. Wilhelm Grimm ist am 16. -en — дурень sich bewähren (te.­ Вони були також професорами в уні­ вер­си­те­тах Геттінгена та Берліна. Wörter und Wendungen der Rechtsanwalt (-anwälte) — адвокат sich betätigen (te. Ihre wichtigsten Arbeiten als Wis­sen­ schaft­ler waren “Deutsche Heldensage” von W. Außerdem haben sie eine große Arbeit am “Deutschen Wörterbuch” begonnen. 2.l Видатні люди Німеччини 295 Sie waren auch Professoren an den Uni­ver­si­tä­ten in Göttingen und in Berlin. Крім того. Grimm erforschte die Gesetze der Mut­ter­spra­che und gab vier Teile der “Deut­schen Grammatik” heraus. Dezember 1859 gestorben. Grimm und “Deutsche My­tho­lo­gie” von J. t) als (Nom. Bis an ihr Lebensende blieben die Brü­ der Grimm in Berlin. Jacob Grimm verschied am 20. Grimm.

Фейхтвангер належить до най­ві­до­ мі­ших письменників німецької та все­ сві­т­ньої літератури. Потім він поїхав на південь Франції. Під впливом Першої світової війни та листопадової революції 1918 р. у Ні­ме­ч­чи­ні він написав свій роман «То­мас Вендт». з’явився його роман «Єв­ рей Зюс». die er im Buch “Moskau 1937” be­ schrieb. а в 1923 — роман «Пот­ ворна ге­р­цо­ги­ня». Feuchtwanger gehört zu den be­ rühm­te­sten Schriftstellern der deut­ schen und der Weltliteratur. Фашисти розрабували його будинок і дуже багату бібліотеку. Тільки у віці 40 років Фейхтвангер по­чав писати історичні романи. der das deut­sche Volk vor der faschistischen Gefahr warn­te. а також писав свої п’єси. а в 1937 р. Там він написав свій великий су­час­ ний роман «Успіх». У 1925 р. Dort schrieb er seinen großen Gegenwartsroman “Erfolg”. 1922 erschien sein Roman “Jud Süß” und 1923 — der Roman “Die hässliche Her­zo­gin”. Після закінчення гуманітарної гім­ назії він навчався в Мюнхенському. поїхав до Москви. Unter dem Einfluss des ersten Welt­krie­ ges und der Novemberrevolution 1918 in Deutschland schrieb er seinen dra­ ma­ti­schen Roman “Thomas Wendt”. Під час гітлерівського режиму Фейхт­ вангер спочатку знаходився в Аме­ риці. Dann arbeitete er als Theater­kritiker und schrieb auch eigene Bühnenstücke. Die Nazisten plunderten sein Haus und seine reichhaltige Bibliothek. Він народився 7 липня 1884 року в родині фабриканта в Мюнхені. Л. пе­ре­бу­ ван­ня в якій описав у книзі «Москва 1937 рік». Nach der Absolvierung des hu­ma­ni­sti­ schen Gymnasiums studierte er an der Münchener und später an der Berliner Universität. Während des Hitler–Regimes befand sich Feuchtwanger zuerst in Amerika. У 1922 р. Потім він працював театральним кри­ ти­ком.296 Hervorragende Menschen Deutschlands l  Lion Feuchtwanger  ˳îí Ôåéõòâàíãåð L. Juli 1884 in der Familie eines Fa­bri­kan­ten in München geboren. Erst im Alter von 40 Jahren begann Feucht­wan­ger historische Romane zu schreiben. 1925 übersiedelte Feuchtwanger nach Berlin. Er wurde am 7. Er fuhr dann nach Südfrankreich und 1937 unternahm eine Reise nach Mos­ kau. який по­пе­ре­джав німецький народ про небезпеку фа­ ши­з­му. У цих романах він викривав цьку­ван­ ня євреїв у Німеччині. . а по­тім у Берлінському універ­ ситетах. Фейхтвангер переїхав до Берліна. In diesen Werken entlarvte er die Judenhetze in Deutschland.

Його творчість зробила гідний вне­ сок у скарбницю світової літератури. у Каліфорнії. 2. gelang es dem Dichter wieder nach Amerika zu fliehen.. 3. Feuchtwanger starb in Kalifornien am 21. . Mit vollem Recht wird Feuchtwanger “Mei­ ster des historischen Romans” ge­nannt. Фейхтвангера з повним правом на­зи­ва­ ють «майстром історичного ро­ма­ну». які. 5. Коли в 1940 р. Dezember 1958. “Narrenweisheit” und “Goya”. фашисти окупували Францію. Sein Schaffen leistete einen würdigen Beitrag zur Schatzkammer der Welt­li­te­ ra­tur. У Франції Фейхтвангер написав три антифашистських романи — «Брати Оп­пе­р­ман» (1933). «Мудрість дивака».. 4. die Narrenweisheit — мудрість дивака Beitrag leisten zu (Dat. t) — окупувати 1.) — робити внесок в. wo er sich bis zu seinem Tod aufhielt. де він і перебував до самої смерті. у Каліфорнії. Als 1940 die Faschisten Frankreich be­ setz­ten. ще будучи молодими людьми. Борхерт належить до покоління ні­ме­ ць­ких письменників. Inhaltlich sind seine Romane heute noch aktuell. він написав свої найвідоміші історичні романи «Лиси у винограднику». Там. «Гойя». “Der fal­ sche Nero” (1936) und “Exil”. За своїм змістом його романи ак­ту­а­ ль­ні й сьогодні. Dort in Kalifornien schrieb er seine be­ rühm­te­sten Werke — die historischen Romane “Die Füchse im Weinberg”. die als junge Leute schon alle Kriegsleiden mit­er­lebt soll­ten. повинні були пе­ ре­жи­ти усі біди війни.l Видатні люди Німеччини 297 In Frankreich schrieb Feuchtwanger drei antifaschistische Romane “Die Ge­ schwi­ster Oppermann” (1933). würdig — гідний Fragen zum Text Wann und wo wurde Feuchtwanger geboren? Wo studierte er? Wann begann Feuchtwanger seine historischen Romane zu schreiben? Welchem Thema sind seine Romane gewidmet? Wie wird Feuchtwanger in der Literaturwelt genannt?  Wolfgang Borchert  Âîëüôãàíã Áîðõåðò Borchert gehört zur Generation der deut­schen Schriftsteller. Фейхтвангер помер 21 грудня 1958 р. «Лженерон» (1936) та «Вигнання». Wörter und Wendungen das Bühnenstück — п’єса  häßlich — потворний  der Gegenwartsroman — сучасний роман die Gefahr — небезпека  besetzen (te. письменникові вдалося вте­ к­ти до Америки.

Er ging zu Fuß nach Hamburg. Тут він розпочав свою літературну ді­ я­ль­ність. у Гам­бурзі. Навесні 1945 р. американці ви­пу­с­ти­ ли його на волю. Хоча він був ще хворий і слабкий. Doch die Krankheit war stärker und man entließ ihn aus Fronttruppe in die Gar­ni­son. і мужню боротьбу зі сво­єю хво­ро­бою. Ein Sanatorium in den Schweizer Ber­ gen sollte ihn aufnehmen. Але пізніше для випробування був знову відправлений на російський фронт. Санаторій у Швейцарських горах по­ ви­нен був його прийняти. Він повинен був брати участь у Другій світовій війні солдатом. Hier begann er seine literarische Tä­tig­ keit und kämpfte mutig mit seiner Krank­heit weiter. Він пішки вирушив до своїх батьків у Гамбург. Nur selten sprach er von seiner Krank­ heit. Коли війна наближалася до кінця. він був після нового перебування під аре­ш­том у Берліні-Моабіті тяжко хворий. Боротьба цього незламного мо­ло­ дого духа проти тілесного руйнуван­ ня була приголомшуючою. Mai 1921 in Hamburg geboren. Er wurde im Russlandfeldzug schwer ver­wun­det. Später wurde er zur Bewährung wie­ der an die russische Front geschickt. Він народився 20 травня 1921 р. Dieser Kampf eines ungebeugten ju­ gend­li­chen Geistes gegen den kör­per­li­ chen Verfall war erschütternd. . Він дуже рідко розповідав про свою хворобу. його погнали на передову.298 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er wurde am 20. zu sei­ nen Eltern.­ Im Frühling 1945 entließen ihn die Ame­ri­ka­ner in die Freiheit. aber sie warf ihn endgültig nieder. Через його різку критику націоналсо­ці­а­лі­з­му був засуджений до смерт­ ної кари. але вона його все ж таки здо­ла­ла. wurde er in die vorderste Linie ge­ trie­ben. і його відпустили з фронтової частини в гар­нізон. Однак хвороба була сильніша. Er musste als Soldat am Zweiten Welt­ krieg teilnehmen. Als der Krieg zu Ende ging. У битві в Росії він був тяжко по­ра­не­ ний. Wegen seiner scharfen Kritik am Na­tio­ nal­so­zia­lis­mus wurde er zum Tode ver­ ur­teilt. Obwohl er noch krank und schwach war. Es blieb nur eine einzige Hoffnung: eine Erholungsreise in die Schweiz. war er nach neuer Haftzeit in Berlin–Moabit schwer­krank. Залишалася тільки єдина надія: поїзд­ ка до Швейцарії.

Nacht und Sterne” (1946) darf nur als Prä­lu­di­um für sein Prosawerk gewertet werden. . “Das Brot”. Seine Erzählungen “Nachts schlafen die Ratten doch”. v. die noch nicht untersucht war. erfreuen sich großer Beliebtheit in Deutsch­land. що Борхерт страждав хворобою печінки. Його лірика була першим ступенем його творчості. November 1947 starb Borchert in Ba­sel. Dreißig deutsche Bühnen nahmen sein Stück in den Spielplan auf. він написав у лікарні оповідання «Со­ба­ча квітка». Його оповідання «Але ж пацюки сплять уночі». “Die Kegelbahn”. «Покоління без прощання» та багато інших ко­ри­с­ту­ють­ся великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю в Ні­ме­ч­чи­ні. “Generation ohne Abschied” u. dass W. das Gefängnis und die Nachkriegszeit in Deutsch­land. «Хліб». Das war ein großer Erfolg. Seine Lyrik war eine Vorstufe seines Schaf­fens. «Кегельбан». в’язницю та повоєнний час у Німеч­ чині. 17 лютого 1948 р. Am 17. — війну. Навіть зібрання пристрасних ан­ти­ во­єн­них віршів «Ліхтарі. Im Winter 1945–1946 schrieb er im Kran­ken­haus die Erzählung “Die Hundeblume”. ніч і зірки» (1946) можна оцінити тільки як пре­ лю­дію його прози. яка ще не була до­слі­дже­на. Борхерт помер у Базелі 20 листопада 1947 р. Die Heimkehrtragödie “Draußen vor der Tür” schrieb Borchert in knapp acht Ta­gen. was er gut kannte — den Krieg. Das zweite Prosawerk war das Stück “An diesem Dienstag”. Трагедію повернення «За дверима» Борхерт написав за вісім днів. Erst nach seinem Tode wurde fest­ge­ stellt. Тільки після його смерті був по­ста­в­ ле­ний діагноз. Sogar die Sammlung von lei­den­schaft­ li­chen Antikriegsgedichten “Laterne. Februar 1948 trugen die Eltern und die Hamburger Freunde des Schrift­stel­lers die Urne auf dem Ohlsdorfer Fried­hof zu Grabe. 30 німецьких сцен прийняли цю п’єсу до свого репертуару. Am 20. In seinen Werken schildert er vor al­ lem das. Другим твором у прозі була п’єса «У цей вівторок». Узимку 1945–1946 рр. батьки й гамбурзь­ кі друзі пись­мен­ни­ка віднесли урну на Оледорфське кла­до­ви­ще. У своєму короткому житті він зміг ба­ га­то створити. У своїх творах він описує перш за все те. Borchert an einer Le­ber­ krank­heit ge­lit­ten hatte. що добре знав.l Видатні люди Німеччини 299 In seinem kurzen Leben konnte er viel schaffen. Це був великий успіх. a.

Mit 15 Jahren erlebte er 1914 den Aus­ bruch des Ersten Weltkrieges. sein Brot als Ar­ bei­ter in einer Kofferfabrik. заробляв собі на хліб ро­ бітником на чемоданній фабриці. що ста­ ран­на мама навчалася на перукаря й турбувалася про мешканців — це були винятково вчителі. Еріх Кестнер. dass die le­ bens­tüch­ti­ge Mutter sich als Friseuse aus­bil­den ließ und für Untermieter sorg­te — es waren ausnahmlos Lehrer. війни der Feldzug (-züge) — бій. Вони мали великий вплив на Еріха: він багато читав і ходив з мамою в театр. 2.— поразку Ні­ме­ч­ чи­ни. Він виріс разом зі своїм століттям. відомий німецький дитя­чий письменник. 5. У 15 років він пережив початок Пер­ шої світової війни. подавити ungebeugt — непохитний der Verfall (-fälle) — руйнування erschütternd — приголомшливий das Gefängnis — в’язниця die Leberkrankheit — хвороба печінки die Vorstufe. будучи молодою людиною в 1918 р. o) — перемогти. страждання. раніше самостійний ре­мі­с­ник. біди. народився в 1899 р. früher ein selb­ stän­di­ger Handwerker. Зарплата була такою низькою. кампанія zum Tode verurteilen — приректи на страту zur Bewährung — для випробування. der bekannte deutsche Kinderbuchautor wurde im Jahre 1899 in Dresden geboren. . Als der kleine Erich in die Schule kam. Die hatten auf Erich einen großen Ein­ fluss: er las viel und ging mit seiner Mut­ter ins Theater. niederwerfen (a. a) — відпускати die Haftzeit — перебування під арештом 1. його батько. als jun­ ger Mann 1918 die Niederlage Deutsch­ lands. 4. 3. Коли маленький Еріх пішов до шко­ ли. перевірки entlassen (ie.300 Hervorragende Menschen Deutschlands l Wörter und Wendungen die Kriegsleiden — лихо. verdiente sein Vater. Er wurde mit seinem Jahrhundert groß. Der Lohn war so niedrig. у Дрездені. -n — перший ступінь Fragen zum Text Zu welcher Generation gehörte Borchert? Wann entließen die Amerikaner Borchert? Wie kämpfte er gegen seine schwere Krankheit? Welche Werke hat Borchert geschrieben? Sind Sie mit dem Schaffen von Borchert bekannt?  Erich Kästner  Åð³õ Êåñòíåð Erich Kästner.

незважаючи на допомогу батьків і стипендію. «Еміль і три близнюки». У Лейпцізькому університеті він ви­ вчав німецьку мову та літературу. Еріх блискуче навчався у школі. Viele Schriftsteller flüchteten ins Aus­ land. . Великий перелом його як пись­мен­ни­ ка відбувся в 1928 р. trotz der Zu­wen­ dun­gen seiner Eltern und trotz des Sti­ pen­di­ums. v. У 14 років молодий Еріх вступив до учительської семінарії в Дрездені. а також дитячі романи «Еміль і де­те­к­ ти­ви» (1928). “Der klei­ne Mann” u. він же хотів залишитися в Ні­ме­ ч­чи­ні. Він отримав місце редактора в Лейп­ цизі. Januar 1933 fuhr Kästner aus der Schweiz nach Berlin zurück.­ Уже за тижні до спалення книжок ім’я Кестнера стояло в списку не­бла­ го­на­дій­них авторів. er jedoch wollte in Deutschland blei­ben. Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. Es erschienen mehrere Gedichtbände und auch seine bekannten Kinderromane: “Emil und die Detektive” (1928). Schon Wochen vor dem Tag der Bü­ cher­ver­bren­nung stand der Name Kästners auf der Liste der uner­ wünschten Autoren. Багато письменників втекли за ко­р­ дон. а пізніше в Берліні. «Кнопка і Антон» (1931). Der große Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1928. Schon 1925 schrieb er Artikel und Ge­ dich­te für mehrere Zeitungen. Mit 14 Jahren trat der junge Erich in ein Lehrerseminar in Dresden ein. An der Universität Leipzig studierte er die deutsche Sprache und Literatur. Das war kein Zufall. «Подвійна Лотхен». З’явилися кілька томів його віршів. Hier entschied er sich für einen ande­ ren Beruf. Mai” (1931). Man wurde auf den begabten jungen Mann aufmerksam. Тут він зважився на іншу професію. Das Geld war knapp. Грошей було мало. a. На талановиту молоду людину зве­р­ ну­ли увагу. “Das doppelte Lottchen”. Школа пробудила в ньому бажання стати вчителем. а також «35-е травня» (1931).l Видатні люди Німеччини 301 Erich lernte glänzend in der Schule. Після захвату влади Гітлером 30 сі­ч­ ня 1933 Кестнер приїхав з Швейцарії до Берліна. Уже в 1925 році він писав статті й ві­ р­ші для деяких газет. Die Schule weckte bei ihm den Wunsch Lehrer zu werden. «Маленька людина» та багато інших. Це було не випадково. Er erhielt eine Stelle als Redakteur in Leipzig und später in Berlin. “Emil und die drei Zwil­lin­ge”. “Pünkt­chen und Anton” (1931) sowie “Der 35.

t) — ненавидіти judenfeindlich — ворожий у ставленні до євреїв die Einstellung — ставлення der Machthaber — правитель gelten als (Nom. t) — бігти der Zufall — випадок hassen (te. Er setzte sich in seinen Artikeln mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinander und trat für das de­mo­kra­ti­ sche Deutschland auf. боротися з. Romane und Bearbeitungen klassi­ scher Jugendliteratur.. не по­ді­ ляв вороже ставлення нових пра­ви­те­ лів до євреїв. Es entstanden Gedichte “Herz auf Tail­ le” (1957). Еріх Кестнер помер 29 ли­п­ня 1974 р. Juli 1974. Кестнер ненавидів воєнщину. Уже в 50-ті роки Кестнер присвятив себе літературній роботі. Man überwachte ihn. er teilte nicht die judenfeindliche Einstellung der neu­en Machthaber. t) — стежити. .302 Hervorragende Menschen Deutschlands l Kästner hasste das Militär. Nach 1945 lebte Kästner in München und arbeitete dort als Redakteur der “Neu­en Zeitung” sowie als Her­aus­ge­ ber der Jugend­zeitschrift “Pinguin”. Кестнер жив у Мюнхені і працював там редактором «Нової га­зе­ти». Zu seinen Auszeichnungen gehört der Büchner–Preis 1957. Erich Kästner starb am 29.) — вважати кимось überwachen (te. двічі його заарештовували й він отримав забо­рону писати. Після 1945 р. zweimal wurde er sogar verhaftet und erhielt ein Schreibverbot. Так з’явилися вірші «Серце не томи» (1957). тут: матеріальна допомога knapp — нужденний die Machtergreifung — захват влади flüchten (te. “Die kleine Freiheit” (1952).. До його нагород належить премія Бю­х­не­ра 1957 р. ie) für (Akk. Seit den 50–er Jahren widmete sich Käst­ner mehr der literarischen Arbeit. а також видавцем мо­ло­ді­ж­но­ го журналу «Пі­н­г­він». t) — сперечатися. Він перебував під наглядом. er galt als überzeugter Demokrat. він вважався пе­ре­ко­на­ ним демократом. ро­ма­ ни та обробка класичної мо­ло­ді­ж­ної літератури.) — зважуватися (на щось) die Zuwendung — допомога. «Маленька воля» (1952). У своїх статтях він боровся з на­ці­о­ нал-соціалістичним минулим і висту­ пав за демократичну Німеччину. Wörter und Wendungen der Ausbruch — початок die Niederlage — поразка der Handwerker — ремісник die Friseuse — перукар (жінка) der Untermieter — тимчасовий мешканець das Seminar — семінарія sich entscheiden (ie. тримати під наглядом der Schreibverbot — заборона писати sich auseinandersetzen (te.

der als Frei­wil­li­ger in den Krieg ging und alle Schrec­ken des Krieges erlebte.l Видатні люди Німеччини 1. Das Werk wurde in zwölf Sprachen über­setzt und wurde Welterfolg. 3. 2. Твір був перекладений 12 мовами і став всесвітньо відомим. als sein Roman “Im Westen nichts Neues” erschien. Remarque gehört zu den besten Ver­tre­tern des kritischen Realismus des 20. Свою першу книжку він видав у 1920 році. M. 4. Im Roman “Im Westen nichts Neues” wird die Lebens­philosophie von Re­mar­ que zum Ausdruck gebracht. wurde Remarque bekannt. Sein erstes Buch veröffentlichte er 1920. Цей роман відбиває особисті пе­ре­жи­ ван­ня автора. bevor er freischaffender Schriftsteller wurde. Diese Generation wurde vom Krieg kör­per­lich und seelisch ruiniert. Er wurde am 22. Er wuchs in einer kleinen westfäli­ schen Stadt auf. Ремарк належить до кращих пред­ста­в­ни­ків критичного реалізму 20 сторіччя. Jahrhunderts. У романі «На західному фронті без змін» висловлено основну фі­ло­со­фію автора. 5. У ньому він розповідає про «за­гу­б­ле­ не» покоління. Він народився 22 червня 1898 р. Remarque erprobte viele Berufe.. Er berichtet darin über eine “verlore­ ne” Generation. . Е. in einer kleinbürgerli­ chen Fa­mi­lie. Ремарк став ві­домим. Dieser Roman spiegelt persönliche Er­leb­nis­se des Autors wider. коли з’я­ вився його роман «На західному фро­ н­ті без змін». коли він доброволь­ цем пішов на війну й пережив усі її жахи. М. Aber erst 1928/1929. Письменник не бачить для нього май­бу­т­ньо­го. Це покоління знищене війною фі­зи­ч­ но й духовно. Але тільки в 1928—1929 рр. Der Schriftsteller sieht für sie keine Per­ spek­ti­ve in Zukunft. Він виріс у маленькому вест­фаль­ ському місті у сім’ї небагатих буржуа. Juni 1898 geboren. Ремарк випробував багато професій перш ніж став добровільним пись­ мен­ни­ком. 303 Fragen zum Text Was erlebte Erich Kästner mit 15 Jahren? Wer beeinflusste Erich Kästner? Was studierte er an der Universität? Welche Kinderbücher hat Erich Kästner geschrieben? Welcher Meinung war Kästner über den Nationalsozialismus?  Erich Maria Remarque  Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê E.

але 1948 року по­ве­р­ну­ в­ся до Швей­ца­рії. Zeit zu sterben”. Was spiegelt sich in allen seinen Werken wider? 5. Deshalb haben seine Werke Millionen Menschen gewonnen. «Тріумфальна арка». радості й чекання. “Der schwarze Obelisk”. t) — відбивати der Freiwillige.304 Hervorragende Menschen Deutschlands l Auch die späteren Werke von Re­mar­ que sind dem Thema der verlorenen Ge­ne­ra­ti­on gewidmet. Sie sind pessimistisch und hoff­nungs­los. Zu welchen Schriftstellern gehört Remarque? 2. час помирати». У 1938 р. У творчості Ремарка багато су­ перечностей. Wann veröffentlichte er sein erstes Buch? 3. Das Schaffen von Remarque hat viele Widersprüche. Seine bekanntesten Werke sind “Drei Kameraden”. Його найвідоміші твори — «Три то­ ва­ри­ші». 1938 emi­grierte er in die USA. Ремарк переїхав до Швей­ ца­рії. ohne Freude und Erwartungen. він емігрував до Спо­лу­че­ них Штатів. Також і більш пізні твори Ремарка при­свя­че­ні темі «загубленого» по­ко­ лін­ня. -n — доброволець zum Ausdruck bringen (a. “Zeit zu leben. Unter wessen Einfluß erschien sein erster berühmter Roman “Im Westen nichts Neues”? 4. Mi­li­ ta­ris­mus und Faschismus. a) — висловлювати verloren — загублений  die Generation. оскі­ль­ки в Німеччині його кни­ ж­ки були спа­ле­ні й заборонені. але він пропагує гу­ манізм у боротьбі з війною. September 1970 lebte. «Час жити. aber es propagiert Hu­ ma­nis­mus im Kampf gegen Krieg. де й прожив до са­мої сме­р­ті — 26 вересня 1970 р. Тому його твори завоювали мільйони людей. Warum haben die Werke von Remarque Millionen Menschen gewonnen? . “Arc de Triumphe”. wo er bis zu seinem Tod am 26. t) — публікувати widerspiegeln (te. aber 1948 kehrte er in die Schweiz zurück. Вони песимістичні й позбавлені на­дії. Життя його героїв після війни також позбавлене мети. «Чорний обе­ ліск». У 1932 р. 1932 übersiedelte Remarque in die Schweiz. -en — покоління körperlich — фізично  seelisch — духовно der Widerspruch (-sprüche) — суперечність Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen veröffentlichen (te. Das Leben seiner Helden ist auch nach dem Krieg ohne Ziel. weil im faschistischen Deutsch­land seine Bücher verbrannt und ver­bo­ten wurden.

Er studierte Germanistik und Ro­ma­ni­ stik an den Universitäten in Wien und Ber­lin. Im Jahre 1928 besuchte er die So­wjet­ uni­on zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. unternahm einige Auslandreisen nach Amerika und nach Nordafrika. Geburtstages von L. У 1928 р. . Толстого. Стефан Цвейг народився 28 ли­с­то­па­ да 1881 року у Відні в родині про­ми­ с­ло­в­ця. “Magellan”. Це були дитячі повісті. Er war immer ein entschiedener Gegner der Gewalt und des Krieges. eine geistig–kul­tu­rel­ le Brücke zwischen den Menschen und Nationen zu bauen. зро­бив кілька поїздок до Америки та Пі­в­ні­ч­ної Африки. У цей час він написав романи «Марія Стюарт». Am Beginn seines Schaffens stand Ste­ fan Zweig unter einem starken Einfluss der Dekadenz. Während des Ersten Weltkrieges emi­ grier­te er in die Schweiz. Під час Першої світової війни емі­г­ ру­вав до Швейцарії. Він вивчав германістику й романти­ ку в університетах Відня та Берліна. а по­ тім у Бразилію. уро­чи­с­то­с­ті з нагоди 100-річ­чя від дня на­ро­джен­ня Л. 1934 emigrierte Stefan Zweig aus Pro­ test gegen die hitlerische Barbarei zu­ erst nach England und dann nach Bra­ si­li­en. November 1881 in Wien als Sohn eines In­du­stri­el­ len geboren. у яких пись­ мен­ник змальовував почуття й пе­ре­ жи­ван­ня дітей. яка стала сен­­­сацією. Tolstoj. «Магеллан» («Подвиг Ма­гел­ ла­на»). Das waren Kindernovellen. У 1934 році Стефан Цвейг емігрував через протест проти гітлерівського варварства спочатку в Англію. Stefan Zweig wurde am 28. Перший збірник новел з’явився в 1911 ро­ці під назвою «Перше пе­ре­ жи­ван­ня». Zu dieser Zeit schrieb er Romane “Ma­ ria Stuart”. in denen der Schriftsteller die Gefühle und Er­ leb­nis­se der Kinder beschrieb. де була вперше по­ста­в­ле­на його антивоєнна драма «Єре­мі­ас» (1917). він відвідав Радянський Союз. Die erste Novellensammlung erschien 1911 unter dem Titel “Erstes Erlebnis”. Він завжди був рішучим противни­ ком сили та війни. щоб побудувати ду­ хо­в­но-культурний міст між людьми та націями. Він мріяв про те. Відомий австрійський письменник Сте­фан Цвейг був відомий як май­с­ тер новел з чудовою мовою. На початку своєї творчості Стефан Цвейг перебував під сильним впли­ вом декадентства. wo sein Antikriegsdrama “Jeremias” (1917) ur­ auf­ge­führt wurde und sogleich Aufsehen er­reg­te. Er träumte davon.l Видатні люди Німеччини 305  Stefan Zweig  Ñòåôàí Öâåéã Der bekannte österreichische Schrift­stel­ ler Stefan Zweig ist als Meister der No­vel­ len von sprachlicher Schönheit be­rühmt.

Seine berühmten Novellen sind “Brief ei­ner Unbekannten”.306 Hervorragende Menschen Deutschlands l Besonders großen Erfolg hatten die Kindernovellen “Die Gouvernante” (1911) und “Brennendes Geheimnis”. Його відомі новели «Лист не­зна­йо­м­ ки». це був час депресії. У 1938 р. на са­мо­ губ­с­т­во. Februar 1942 in den Selbstmord. Письменник ніколи не припиняє за­ хи­ща­ти людяність у своїх творах. антифашистська новела «По­вість про шаха». Це була спроба письменника по-но­ во­му поставити питання про життєві за­вдан­ня людини. Друга світова війна привела його до відчаю. «Двадцять чотири години з жит­ тя жінки». Es war ein Versuch des Schriftstellers aufs Neue die Frage nach der Le­bens­ auf­ga­be des Menschen zu gestalten. Стефан Цвейг написав ро­ ман «Не­те­р­пін­ня серця». Diese Novellen zeichnen sich als Mei­ ster­wer­ke der Kinderpsychologie aus. All das trieb den Novellenschreiber und seine Frau am 23. упадництво sich auszeichnen (te. що вийшла вже пі­с­ля смерті письменника. Особливо великий успіх мали дитячі повісті «Гувернантка» (1911) та «Пе­ку­ ча таємниця». t) — поставити вперше Aufsehen erregen (te. Такий його збірник «Безладдя по­чут­ тів». Стефан Цвейг відомий як пе­ре­кла­дач багатьох есе та біографій. влада unter einem Einfluß stehen —знаходитися під впливом die Dekadenz — декадентство. Все це штовхнуло новеліста та його дружину 23 лютого 1942 р. Wörter und Wendungen der Industrielle. -n — промисловик die Germanistik — німецька філологія. es war die Zeit der Depression. Im Jahre 1938 schrieb Stefan Zweig den Roman “Ungeduld des Herzens”. die schon nach dem Tode des Schriftstellers erschien. “Vierundzwanzig Stun­den aus dem Leben einer Frau”. Ці новели відзначені як шедеври ди­ тя­чої психології.­ So ist die Sammlung “Verwirrung der Gefühle”. Der Zweite Weltkrieg stürzte ihn in Ver­zweiflung­. безладдя die Verzweiflung — відчай in den Selbstmord treiben (ie. Der Schriftsteller hört nie auf die Mensc­h­ lich­keit in seinen Werken zu ver­tei­di­gen. als Autor vieler Essays und Biographien be­kannt. ie) — штовхнути на самогубство . die antifaschistische Novelle “Schach­ novelle”. германістика uraufführen (te. t) — викликати сенсацію die Barbarei — варварство entschieden — рішучий der Gegner — противник die Gewalt — сила. Stefan Zweig ist auch als Übersetzer. t) — відрізнятися die Verwirrung — плутанина.

2. sie gefielen aber dem aristokratischen Publikum nicht. Mozart)  ̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â. Ìîöàðò) In Österreich befindet sich die schöne Stadt Salzburg. Mit 18 Jahren kehrte Mozart nach Salz­ burg zurück und wurde bald Ka­pell­ mei­ster. Jahren spielte Mozart aus­ ge­zeich­net Klavier und Geige und machte die ersten Kompositionsversuche. 5.l Видатні люди Німеччини 1. Seine musika­lische Begabung war außer­or­dent­lich groß. В Австрії знаходиться красиве місто Зальцбург. 3. A. Der 6jährige Mozart unternahm die er­ sten Konzertreisen. 4. Hier wurde am 27. À. Його батько був капельмейстером. Seine ersten Opern waren sehr schön. Begeistert sprach man vom Wun­der­ kind in allen Ländern Europas. Як композитор Моцарт не мав успіху. Er wurde auf das Talent seines Soh­nes aufmerksam und gab ihm täglich Stunden. Januar 1756 der be­ rühm­te Musiker und Komponist Wolf­ gang Amadeus Mozart geboren. Sein Vater war Kapellmeister. 307 Fragen zum Text Wodurch ist Stefan Zweig berühmt? Was studierte er an den Universitäten? Wie heißen seine ersten Romane? Wogegen trat Stefan Zweig auf? Mit wessen Schaffen kann man sein Schaffen vergleichen?  Mein Lieblingskomponist (W. У всіх країнах Європи захоплено го­во­ ри­ли про диво-дитину. Уже в 4 роки Моцарт відмінно грав на фортепіано і скрипці та робив перші спроби в композиції. але вони не подобалися аристократичній публіці. Шестирічний Моцарт розпочав перші концертні турне.­ Він звернув увагу на талант свого сина й давав йому щодня уроки. Його музичне обдарування було над­ зви­чай­но великим. Schon mit 4. 27 січня 1756 року тут народився ві­до­мий музикант і композитор Во­ль­ ф­ганг Амадей Моцарт. У 18 років Моцарт повернувся до Зальц­бур­га й став капельмейстером. Він виступав перед публікою й тво­рив­. Er trat vor dem Publikum auf und kom­ po­nier­te. . Als Komponist hatte Mozart keinen Er­folg. Його перші опери були чудові.

3. скри­паль і диригент Іоганн Штраус народився 25 жовтня 1825 р. Ставало все важче заробляти на хліб. диригент aufmerksam werden auf (Akk. талант begeistert — з захопленням in Not — у нужді Fragen zum Text Wer wurde in Salzburg geboren? In welchem Alter begann Mozart zu komponieren? Wie empfang man Mozart in Europa? Welche Opern hat Mozart komponiert? Wie verhalten Sie sich zu Mozarts Musik?  Johann Strauß  ²îãàíí Øòðàóñ Der berühmte österreichische Kom­po­ nist. . Моцарт жив у нужді. «Чарівна флейта».) — звернути увагу на що-небудь  1. Однак його чудові твори не ви­ко­ну­ ва­ли­ся. 5. Johann Strauß (der Sohn) müsste Bank­ be­am­ter werden. Wörter und Wendungen der Kappelmeister — капельмейстер. Тут з’явилися такі його чудові тво­ ри. “Don Juan”. інструментальні твори. а також симфонії. Відомий австрійський композитор. Oktober 1825 in Wien in der Familie des berühmten Walzerkönigs Johann Strauß geboren. Але всупереч бажанню батька по­ чав гра­ти на скрипці і брав уроки з компо­зиції в одного композитора. die Begabung — обдарування. Er wurde schwer krank und starb 1791 im Alter von 35 Jahren. У 1782 році Моцарт переїхав до Відня. Geiger und Dirigent Johann Strauß wur­de am 25. у Відні в родині знаменитого короля вальсів Іоганна Штрауса. 2.308 Hervorragende Menschen Deutschlands l Es wurde immer schwerer Brot zu ver­ die­nen. Іоганн Штраус (син) повинен був ста­ ти банківським службовцем. Konzerte. Instrumentalwerke. 1782 übersiedelte Mozart nach Wien. як опери «Весілля Фігаро». “Die Zauberflöte” und auch Sin­fo­ni­en. концерти. Mozart lebte in Not. wie die Opern “Figaros Hochzeit”. 4.­ Hier entstanden seine schönsten Wer­ ke. Doch seine wunderschönen Werke wur­den nicht gespielt. «Дон Жуан». Aber gegen den Wunsch des Vaters be­gann er Geige zu spielen und nahm den Unterricht im Komponieren bei ei­ nem Komponisten. Він тяжко захворів і помер 1791 року у віці 35 років.

після смерті батька Іоганн диригував його оркестром і здійснив багато концертних поїздок Європою й Америкою. nach dem Tode seines Vaters. dirigierte Johann sein Or­che­ ster und machte viele Konzertreisen in Eu­ro­pa und Amerika. Свої останні роки життя він при­свя­ тив жанрові опе­ре­ти. Він грав не тільки камерну. Die Kunst von J. Im Jahre 1849. Er gab auch Gastspiele in Russland. «Пісні ба­ри­ кад». У той час коли він ди­ри­гу­вав ор­ке­с­ т­ром.l Видатні люди Німеччини 309 An einem Oktoberabend 1844 fand in einem Casino bei Wien sein Konzert statt. вальс-фантазію «Ро­ сій­сь­ке село». Брамсом. Молодий Штраус виступав зі своєю програмою вальсів і приводив у за­хо­ п­лен­ня нею публіку й музикантів. У Росії він написав кілька музичних творів на російські теми «Прощання з Петербургом» (1858). Seine ersten Lieder in Form der Walzer waren “Lieder der Freiheit”. Ці турне принесли йому світову сла­ву. Р. . у казино під Віднем відбувся концерт. У 1849 р. Тут він диригував на багатьох кон­це­ р­тах у Павловську під Петербургом. «Революційний марш». польку «У Па­ в­лов­сь­ко­му лісі». Seine letzten Lebensjahre widmete er dem Genre der Operette. Brams. Він давав гастролі в Росії. In Russland komponierte er einige Mu­ sik­stüc­ke zu russischen Themen “Ab­ schied von Petersburg” (1858). die Polka­ “Im Wald Pawlowsk” (1869) und einen Phan­ta­sie–Walzer “Das rus­si­ sche Dorf”. Der junge Strauß trat mit einem ei­ge­ nen Walzerprogramm auf und be­gei­ ster­te dadurch das Publikum und die Musiker. але й сим­фо­ні­ч­ну музику. Вагнером та іншими музикантами. Мистецтво Іоганна Штрауса було ви­ со­ко оцінено І. Er spielte nicht nur Kammer.. одночасно май­с­те­р­но грав на скрипці. Johann Strauß war von der Musik von Tschaikowski begeistert und spielte ei­ ni­ge von seinen Werken. sondern auch Symphoniemusik. Його першими піснями у формі ва­ль­ сів були «Пісні свободи». Während er Orchester dirigierte. “Revolutionsmarsch”. Публіка знала й поважала тільки його батька. Wagner und von anderen Musikern hoch­ge­schätzt. Das Publikum kannte und achtete nur seinen Vater. Hier dirigierte er auf vielen Konzerten in Pawlowsk bei Petersburg. “Lieder der Barrikaden”. Іоганн Штраус був у захваті від му­зи­ ки Чайковського й виконував деякі з його творів. Strauß wurde von J. R. Одного жовтневого вечора 1844 р. spiel­ te er gleichzeitig meisterhaft Geige. Diese Reisen brachten ihm einen Welt­ ruhm.

310 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er schuf 16 Operetten. die Fledermaus — летюча миша Venedig — Венеція der Zigeuner. J. . Strauß Gastspiele? Wie schätzten das Publikum und die Musiker seine Musikwerke? Welche Walzer von J. Strauß sind Ihnen bekannt?  Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner)  Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð) Einer der Vorgänger der modernen Musikkunst war der große deutsche Kom­po­nist Richard Wagner. у Відні. “Die Nacht in Ve­ne­ dig” (1883) und “Der Zigeunerbaron” (1885). Штраус написав понад 500 ва­ль­сів. eine Rose und manch­mal ein kleiner Irisstrauß. серед них «Ле­ тю­ча миша» (1876). а іноді ма­ле­нь­кий букет іри­сів. Strauß (dem Sohn)? Wo gab J. a) — приносити світову славу Gastspiele geben (a. Brams ruht. e) — давати гастролі der Abschied — прощання 1. «Ніч у Венеції» (1883) та «Циганський барон» (1885). Його вальси «Віденський вальс» та «На голубому Дунаї» стали класикою світового мистецтва. Він створив 16 оперет. На його могилі на Віденському кла­до­вищі. 4. де він покоїться поряд з ком­по­зитором І. wo er neben dem Komponisten J. Auf seinem Grab auf dem Wienerfriedhof. Брамсом. Seine Walzer “Wiener Walzer” und “An der schönen blauen Donau” wurden zur Klassik der Musikkunst. Вони користуються великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю. Er starb am 3. 5. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. завжди лежать­­ квіти: одна гвоздика. 3. Він помер 3 червня 1899 р. t) — покоїтися Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte J. liegen im­ mer Blumen: eine Nelke. дві ай­с­т­ ри. Juni 1899 in Wien. . одна троянда. 2. Одним з попередників сучасного му­ зи­ч­но­го мистецтва був великий ні­ме­ ць­кий композитор Ріхард Вагнер. Strauß? Nennen Sie die ersten Musikwerke von J. zwei Astern. Strauß komponierte über 500 Walzer. Wörter und Wendungen achten (te.— циган ruhen (te. t) — поважати einen Weltruhm bringen (a. darunter “Die Fle­der­maus” (1876). І.

1842 Hofkapellmeister in Dresden. Під час буржуазно-демократичної ре­во­лю­ції в Німеччині 1849 року він брав участь у дрезденських травне­ вих пов­станнях і потім змушений був емі­г­ру­ва­ти до Швейцарії. Ріхард Вагнер народився 22 трав­ня 1813 року в Лейпціґу. 1876 року в Байроті відкрився палац вагнерівських фестивалів. Bühnenbild und Darstellung zu einer Einheit werden.l Видатні люди Німеччини 311 Richard Wagner wurde am 22. in dem Dichtung. у якій текст. «Тристан і Ізо­ль­да» та ін. 23 лютого 1883 року Вагнер помер у Венеції. Це виявляється в його творах. у 1842 — придворним ка­пель­мей­с­те­ ром у Дрездені. Ще учнем він цікавився поезією. schrieb er seine weltberühmten Opern: “Lohengrin”. Тут він уперше був визнаний пу­б­лі­ кою. -er — декорация die Darstellung — гра der Aufstand (die Aufstände) — повстання  . “Tristan und Isolde” und andere. wollte mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben und vertiefte sich in die Welt der Mythen und Sagen. begann aber dann Musik zu stu­die­ren. Während der bürgerlich–de­mo­kra­ti­ schen Revolution in Deutschland nahm er 1849 an den Dresdener Maiaufständen teil und musste dann in die Schweiz emigrieren. «Тангейзер». Nach Deutschland zurückgekehrt. Він був незадоволений і песимі­ стично настроєний. Das zeigte sich in seinen Werken. Im Jahre 1876 wurde in Bayreuth das Wagnerfestspielhaus eröffnet. Im Jahre 1834 wurde Wagner Theaterkapellmeister in Magdeburg. декорації та гра акторів складають єдине ціле. Він створив новий тип музичної дра­ ми. “Tannhäuser”. Am 23. але потім почав вивчати музику. Mai 1813 in Leipzig geboren. він на­пи­сав всесвітньо відомі опери: «Лоен­грін». Februar 1883 starb Richard Wag­ner in Venedig. t) — заглиблюватися das Bühnenbild. Wörter und Wendungen der Vorgänger — попередник die Wirklichkeit — дійсність  sich vertiefen (te. музика. Als Schüler interessierte er sich für Dicht­kunst. У 1834 році Вагнер став капельмей­ стером у театрі міста Магдебурга. Musik. Повернувшись до Німеччини. Er entwickelte einen neuen Typ des mu­si­ka­li­schen Dramas. Hier hatte er seinen ersten Erfolg beim Publikum. Er wurde unzufrieden und pessimi­ stisch. не хотів мати нічого спі­ль­но­го з дійсністю й загли­ бився в світ міфів і сказань.

був учитель малювання. Але протягом 30 років Цилле по­ви­ нен був заробляти свій хліб у фо­то­гра­фі­ч­но­му товаристві. Одного разу його вчитель порадив йому вийти на вулицю й спостерігати життя. ві­до­ мий німецький художник. Німецький народ може пишатися ба­ га­ть­ма відомими художниками. als die Fa­mi­ lie nach Berlin übersiedelte. gab es einen Zeichenlehrer. коли сім’я пе­ре­ їха­ла до Берліна. Er wurde am 10. Генріх допомагав батькам заробляти гроші. оскільки як ху­до­ж­ник він не знахо­ див визнання. Він народився 10 січня 1858 року в родині бідного ремісника під Дре­з­ де­ном. Генріху було 9 років. Heinrich half den Eltern Geld ver­die­ nen. . Таким чином у 1872 році Цилле став літографом. weil er als Maler keine Anerkennung fand. Im Laufe von 30 Jahren musste aber Zille in einer photographischen Ge­sell­ schaft sein Brot verdienen. яку відвідував Цилле. der sein Talent er­kann­te und ihm Stunden gab. die Zille besuchte. Dazu gehört auch Heinrich Zille. Wo finden alljährlich die Wagnerfestspiele statt? 5.312 Hervorragende Menschen Deutschlands l Fragen zum Text 1. Es war nicht leicht hier Arbeit zu fin­ den. Heinrich war 9 Jahre alt. ein be­rühm­ter deutscher Maler. Unter welchem Einfluß komponierte Wagner einige seiner Musikwerke? 4. Wie reagierte Wagner auf die bürgerlichdemokratische Revolution in Deutschland? 3. Gleichzeitig nahm er Malstunden in der Königlichen Kunstschule. In der Schule. Einmal empfahl ihm sein Lehrer auf die Straße zu gehen und das Leben zu be­ob­ach­ten. Und so wurde Zille im Jahre 1872 Li­ tho­graph. Januar 1858 in der Fa­ mi­lie eines armen Handwerkers bei Dres­den geboren. який розпізнав його талант і давав йому уроки. У школі. Було нелегко знайти тут роботу. До них належить і Генріх Цилле. Wofür interessierte sich Wagner in seinen Schuljahren? 2. Одночасно він брав уроки ма­льо­ван­ ня в Ко­ро­лів­сь­кій школі мистецтв. Was ist für seine Musikwerke kennzeichnend?  Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille)  ̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå) Das deutsche Volk kann auf viele be­ rühm­te Künstler stolz sein.

. 2. “Vater Zille” — so nannten ihn die Ber­ li­ner. видатний ні­ме­ць­ кий художник. народився 21 травня 1471 р. wurde am 21. o) — рекомендувати im Laufe von (Dat. 5. Zei­ tungs­ver­käu­fer und Fabrikarbeiter. die Anerkennung — визнання darstellen (te. Він помер 9 серпня 1929 року. Seinen Namen als einen großen Mei­ ster kannte man wegen seiner Kunst weit und breit. Heinrich Zille stellte auf seinen Bildern einfache Menschen dar. Тільки в 1924 році Цилле почав пра­ цю­ва­ти в Академії мистецтв. Він робив чудові золоті прикраси. auf den Straßen. Генріх Цилле був дуже популярним. keine Sonne und kein Grün. Besonders gern zeichnete der Maler Kin­der in den Hinterhöfen. oft krank. продавці га­ зет. Für sie gab es keine Spielplätze. «Батько Цилле» — так називали його берлінці. Альбрехт Дюрер. Mai 1471 in der Stadt Nürnberg ge­bo­ren. 3.l Видатні люди Німеччини 313 Erst 1924 begann Zille in der Akademie der Künste zu arbeiten. Це були кучери. родом з Угорщини. Його ім’я як великого майстра було відомим за його мистецтво далеко за межами міста. часто хворих. в м. Для них не було ігрових майданчи­ ків. Heinrich Zille war sehr populär. t) — зображувати Fragen zum Text In welcher Familie verlief die Kindheit von H. фабричні робочі. Er starb am 9. der prominente deut­ sche Maler. Його батько Альбрехт був ювеліром. Es waren Kutscher.) — протягом 1. Генріх Цилле зображував на своїх ка­ р­ти­нах простих людей. August 1929. 4. Sein Vater Albrecht war Goldschmied. Wörter und Wendungen der Handwerker — ремісник  empfehlen (a. Zille? Wer erkannte erstmalig Zilles Talent zum Zeichnen? Wann begann Zilles Studium an der Akademie für Künste? Wen stellte Zille auf seinen Bildern dar? Wie nannte ihn das Volk?  Albrecht Dürer  Àëüáðåõò Äþðåð Albrecht Dürer. прачки. gebürtig aus Ungarn. сонця та зелені. Особливо охоче художник малював дітей на задвірках. Нюрнберзі. на вулицях. Wäscherinnen. Er machte wunderbare goldene Schmuck­sachen.

доброго одягу. Dürer strebte danach. die er liebte und sehr wahrheitsgetreu darstellte. Краса Венеції зачарувала його та на­ ди­х­ну­ла на творчість. яку він любив і правдиво зображував. 1486—1489 war er Lehrling in der Werk­statt eines Nürnberger Künstlers. Seine Kunstwerke schmückten Rat­häu­ ser und Kirchen. він був учнем у май­с­те­р­ні одного Нюрн­бер­зь­ко­го ху­до­ж­ни­ка. Незважаючи на це він був бідним: май­с­те­р­на робота ювеліра було по­ гано оплачуваною. Він часто малював природу. Його вироби мистецтва прикрашали ратуші та церкви. Він був також відомим портретистом. Альбрехт Дюрер був другим сином у сім’ї. усі їхні помилки та слабості. Schön­heit und Geist scharf be­ merk­te. У родині було багато дітей.314 Hervorragende Menschen Deutschlands l Trotzdem war er arm: die kunstvolle Ar­beit des Goldschmiedes war eine schlecht bezahlte Arbeit. Er war auch ein berühmter Porträt­ maler. Дюрер прагнув до того. «Геркулес» (1497) та ба­га­то малюнків олівцем. який добре знав своїх близьких. “Her­ku­ les“ (1497) und viele Hand­zeich­nun­ gen. kei­ ne richtige Kleidung. Sie hatten oft nicht genug Essen. У 1486—1489 рр. Seine Bilder unterscheiden sich durch ihre Einfachheit und Verständlichkeit.­ Albrecht Dürer war der zweite Sohn in der Familie. die Vielfalt der Natur und das rege Interesse an die Men­schen aus dem Volke wi­der­zu­spie­ geln. «Портрет батька». wie “Selbstbildnis“. Er schuf Gravüren. У 1494—1495 рр. 1494—1495 besuchte er Venedig. він відвідав Ве­ нецію. “Porträt des Vaters“. гостро під­ мічав красу й дух. Er erfüllte auch Kupferstiche “Der Tod“ (1494—95). Oft malte er die Natur. щоб відбити багатоманітність природи та живий інтерес до людей з народу. Die Schönheit von Venedig bezauber­ te ihn und regte ihn zum Schaffen an. Він ходив до школи тільки шість ро­ ків. “Drei Bauern“ (1497) und Holzschnitte “Samson“ (1497). Він створив гравюри «Автопортрет». der gut seine Mitmenschen kann­te und alle ihre Fehler und Schwä­ che. . Його картини відрізняються своєю про­с­то­тою й понятливістю. Er besuchte 6 Jahre lang die Schu­le. dann sollte er auch als Goldschmied Geld verdienen. «Три се­ля­ ни­на» (1497) та гравюри на дереві «Сам­сон» (1497). У них часто не було їжі. потім він повинен був також за­ ро­б­ля­ти як ювелір. Він виконав також гравюри на міді «Смерть» (1494—1495). Die Familie war kinderreich.

. -e — гравюра на дереві die Verehrung — шанування der Wahrsager —  волхв Fragen zum Text In welcher Familie wurde A. у Нюрнберзі. die Vielfalt — багатоманітність der Umschwung — перелом 1. «Поклоніння трій­ ці» та «Чотири темпераменти». Er starb im Jahre 1528 in Nürnberg. -e — гравюра на міді der Holzschnitt.. Хто сьогодні не знає. Тут з’явилися його картини «Адам і Єва». 1500 рік був роком перелому в тво­р­ чо­с­ті Дюрера. Als Ergebnis dieser Reise waren seine Bilder “Bildnis eines jungen Mannes“ (1521) und “Vier Apostel“ (1526). У 1505 році він удруге відвідав Ве­не­цію.. Im Jahre 1505 besuchte er Venedig zum zweiten Mal. 3. підмайстер anregen zu (Dat. Wörter und Wendungen der Goldschmied. У цей час він створив гравюри «По­ кло­нін­ня волхвів». Dürer geboren? Wie war seine Kindheit? Wodurch unterscheiden sich seine Werke? Zu welchen Themen malte er meistens seine Gravüren? In welcher Stadt in Deutschland gibt es ein Dürer-Haus?  Wilhelm Conrad Röntgen  ³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí Wer weiß heute nicht. що означає ре­н­т­ге­нів­сь­кий знімок при обстеженні хво­ро­го. Hier erschienen seine Gemälde “Adam und Eva“. 5. “Marie mit dem Säugling“. У 1520 році він поїхав до Ні­дер­ла­н­дів. “Die Ver­eh­ rung der Drei Heiligen“ und “Vier Tem­ pe­ra­men­te“. -e — ювелір die Schmucksachen — прикраси der Lehrling — учень.l Видатні люди Німеччини 315 Das Jahr 1500 war das Jahr des Um­ schwungs im Schaffen von Dürer. Результатом цієї поїздки були ка­р­ти­ ни «Портрет молодої людини»(1521) і «Чотири апостоли» (1526). «Марія з немовлям». Zu dieser Zeit schuf er Gravüren “Die Verehrung der Wahrsager“. Він помер у 1528 р. 2. der Kupferstich. Im Jahre 1520 fuhr er in die Nie­der­lan­de.) — спонукати до. 4. was eine Rönt­gen­auf­nah­me bei der Unter­suchung ei­nes Kranken bedeutet.

Все це сьогодні є таким звичайним. 1878 kehrte er nach Würzburg zurück. um ihre geheimnisvollen Eigenschaften zu be­zeich­nen. Через два роки молодий інженер за­хи­с­тив дисертацію на ступінь до­к­ то­ра філософії. де в 1886 році відкрив промені. wo er 1886 Strahlen entdeckte. Zwei Jahre später promovierte der jun­ ge Ingenieur zum Doktor der Phi­lo­so­ phie. Das war in Würzburg. Höchste Genauigkeit seiner Ex­pe­ri­men­te und Unter­suchungen. Mit 21 Jahren hatte er 1866 sein Stu­di­ um am Polytechnikum in Zürich ab­ge­ schlos­sen. відомого уче­но­ го й ви­на­хі­д­ни­ка. Kundt. Рентгенівське зображення злив­ ка з металу свідчить про помилки в стру­к­ту­рі. Кундта. dass nicht jeder an den Entdecker der Rönt­ gen­strah­len denkt. 1878 року він повернувся до Вю­р­ц­бу­ р­га. Він працював професором фізики в різних університетах Німеччини. У віці 21 рік (1866 р. Це було у Вюрцбурзі. Рентген назвав їх Х-променями. Erst 1870 begann Röntgen seine Tä­tig­ keit auf dem Gebiet der Physik. Через два роки (1872) він від­пра­ви­в­ ся до Страсбурга й став асистентом професора А. що не кожний замислюється про від­кри­ва­ча рентгенівських променів. die alle Gegenstände durchdringen. ging er nach Straßburg und wurde Assistent bei Pro­ fes­sor A. Das alles ist heute so gewöhnlich. Seitdem war er der Physik treu geb­ lieben. . щоб позначити їх таємничі якості. Röntgen nannte sie “X–Strahlen”. Er wirkte als Professor der Physik an ver­ schie­de­nen Universitäten Deutsch­lands.) він закінчив на­ вчан­ня в політехнікумі в Цю­риху. Лише в 1870 ро­ці Рентген почав свою діяльність у галузі фізики. суворий аналіз помилок ско­ро здобули фізикові Рентгену славу кра­ що­го експериментатора свого часу. einem bekannten Ge­ lehr­ten und Forscher. strenge Ana­ly­se der Fehler brachten dem Physiker Röntgen bald den Ruf des besten Ex­pe­ri­men­ta­tors seiner Zeit. Zwei Jahre später. які проникали крізь усі предмети.­ Вільгельм Конрад Рентген був профе­ сійним інженером.316 Hervorragende Menschen Deutschlands l Das Röntgenbild eines Metallstücks zeigt die Fehler in der Struktur. 1872. Найвища точність експериментів і до­ слідів. Wer ist aber dieser Mensch? Хто ж ця людина? Wilhelm Conrad Röntgen war In­ge­ nieur von Beruf. Відтоді він залишається вірним фі­ зиці.

) durchdringen (a. Seine mathematischen Schriften ge­hö­ ren zu den Meisterwerken der Ma­the­ ma­tik. 4. як великий математик був маленьким хлопчиком. 5. ge­ stor­ben 1855. Карл Фрідріх Гаусс (1777—1855) — один з найвидатніших математиків усіх часів. Після роботи він повинен був по­ра­ ху­ва­ти зарплату для всіх каменярів сво­єї бригади. . Sein Sohn Karl Friedrich war damals drei Jahre alt. t) = tätig sein als (Nom. У двадцять років він уже був про­фе­ со­ром астрономії в університеті міста Геттінгена. 3. Його сину Карлу Фрідріху було тоді три роки. У 25 років Гаусс став членом академії наук у Петербурзі. Пройшло понад 200 років відтоді. o) — закінчити навчання  1. ist einer der größten Ma­ the­ma­ti­ker aller Zeiten. Mit 25 Jahren wurde Gauß Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Er war schon mit 20 Jahren Pro­fes­sor der Astronomie an der Uni­ver­si­tät in Göttingen. Nach der Arbeit musste er den Ar­beits­ lohn für alle Maurer seiner Brigade be­ rech­nen. Für ihn waren das die schönsten Stunden. 2. Sein Vater war Maurer von Beruf. -en — обслідування  das Studium abschließen (o. Його математичні труди належать до шедеврів математики. Es sind jetzt über 200 Jahre her.l Видатні люди Німеччини 317 Wörter und Wendungen die Aufnahme. geboren 1777. die Genauigkeit — точність  wirken (te. u) — проникати Fragen zum Text Haben Sie sich einmal röntgen lassen? Was war Röntgen von Beruf? Wo hat er seine Ausbildung erhalten? Auf welchem Gebiet war er tätig? Was brachte ihm einen besonderen Ruf?  Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß  Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà Karl Friedrich Gauß. dass der große Mathematiker noch ein klei­ ner Jun­ge war.­ Для нього це були найкращі години. Його батько був за професією ка­ме­ ня­рем. -n — знімок  die Untersuchung.

А ти напи­сав три!» Erschrocken machte Vater Gauß die Augen auf. Plötzlich rief er: “Vater. Він похвалив свого хлопчика й по­да­ ру­вав йому геллер. sieh nur. als er schon ein berühmter Ge­ lehr­ter war. Він у три роки уже вмів раху­вати. Він часто малював крейдою числа на стіні будинку або писав паличкою на піску. ні ра­ху­ва­ти. він міркував: «Скоро мій син буде до­ по­ма­га­ти мені під час підрахунків». Die Zahlen waren liebstes Spielzeug. Mutter Gauß konnte weder lesen. Auch der Vater war zufrieden. Батько також був ним задоволений. тату. Цифри були улюбленою іграшкою. zum Andenken an seine erste ma­the­ma­ti­sche Entdeckung. noch schreiben. Він сидів тоді поряд зі своїм батьком і дивився на папір. er dach­ te: “Bald wird mir mein Sohn bei den Schreib– und Rechenarbeiten helfen”. Du hast eine Drei geschrieben!”. Vater. Er malte oft mit Kreide Zahlen an die Hauswand oder schrieb mit einem Stöck­chen Zahlen in den Sand. Er trug diesen Heller noch später bei sich. Карл Фрідріх взяв папір з цифрами й уважно його роздивився. Karl Friedrich nahm das Papier mit den Zahlen und sah es aufmerksam an. . Er rechnete mit. ти тут зробив помилку! Hier muss eine Fünf stehen. Er konnte schon mit 3 Jahren rech­nen. Одного вечора стомлений батько Га­ усс заснув під час підрахунків. Карл Фрідріх Гаусс не витратив гел­ лер на солодощі. das mit Zahlen be­ schrie­ben war. Він носив цей геллер з собою. його трирічний син. sein 3jähriges Söhnchen. Карл Фрі­ д­ріх. Karl Fried­rich. знайшов у під­ра­ху­н­ках по­милку. дійсно. sie war auf ihren klei­ nen Jun­gen sehr stolz. Батько Фрідріха злякано відкрив очі. по­ глянь-но. hier hast du einen Fehler gemacht! Раптом він закричав: «Тату.318 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er saß dann neben seinem Vater und sah auf das Papier. коли був уже відомим ученим. на згадку про своє перше математичне від­ криття. але дуже пишалася своїм ма­ле­нь­ким сином. Він рахував разом із батьком. Karl Friedrich Gauß gab diesen Heller nicht für Süßigkeiten aus. і. Тут повинно було бути п’ять. Er rechnete nach. und wirklich. Мати Гаусса не вміла ні читати. списаний ци­ф­ра­ ми. Er lobte seinen Jungen und schenk­te ihm einen Heller. Eines Abends war Vater Gauß sehr müde und schlief beim Rechnen ein. hatte einen Fehler in der Rechnung ge­ fun­den! Він перерахував.

6.. e) — розтратити zum Andenken an (Akk. erschrocken — злякано  ausgeben (a.l Видатні люди Німеччини 319 Wörter und Wendungen das Meisterwerk.. 3.) — на згадку про. -e — шедевр der Maurer — каменяр  der Lohn (die Löhne) — заробітна плата 1. 2. 4. 5. Fragen zum Text Auf welchem Gebiet wurde Gauß berühmt? Mit welchen Lehranstalten ist sein Name verbunden? Womit beschäftigte sich sein Vater nach der Arbeit? Mit wie vielen Jahren konnte Gauß schon rechnen? Was war sein liebstes Spielzeug? Was trug Gauß bei sich sein ganzes Leben als Talisman? .

bald regnet es oder schneit es. Die Kinder bauen für sie Vogelhäuser und hängen sie an die Bäume. Das Wetter ist aber noch nicht be­stän­ dig. die im Frühling ver­ kauft werden. Man muss unbedingt hinaus ins Grüne. April. Dem Frühling folgt der heiße Sommer. Але уже в травні термометр часто по­ ка­зує 15—20 градусів тепла. Meiner Meinung nach ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Існують чотири пори року: весна. особливо в квітні. Діти будують для них шпаківні й роз­ вішують їх на дерева. Все починає розквітати. Alles beginnt zu blühen. besonders im April. фіалки та конвалії. чого він хоче». Schnee­ glöck­chen. Перші квіти. Immer stärker erwärmt die Sonne mit ih­ren Strahlen die Erde. sondern veränderlich. осінь і зима. Die ersten Blumen. Veilchen und Maiglöckchen. За весною йде жарке літо. Jahreszeiten (Ï îðè ðîêó. й вулицями бі­ жать маленькі струмки.— мімози. was er will”. sind Mimosen. er weiß nicht. кращий час для відпустки. На мою думку. Кожна пора року триває три місяці. Es gibt ein deutsches Sprichwort: “April. Die Zugvögel kehren aus den warmen Ländern zurück. Som­mer. Der Schnee beginnt zu schmelzen und durch die Straßen laufen kleine Bäche. Jede Jahreszeit dauert drei Monate. він не знає. Але погода ще не постійна. Є німецьке прислів’я: «Квітень. кві­ тень. У березні. die beste Zeit für den Urlaub. То світить сонце. Сніг починає танути. Im März. Ñ âЯòà )  Jahreszeiten  Ïîðè ðîêó Es gibt vier Jahreszeiten: Frühling. Aber schon im Mai zeigt oft das Ther­ mo­me­ter 15—20 Grad Wär­me. Die Tage werden länger. Bald scheint die Sonne. Все сильніше зігріває сонце землю своїми променями. проліски. Herbst und Winter.X . літо. весна — краща пора року. Дні стають довшими. Перелітні птахи повертаються з ви­ рію. April und Mai herrscht der Früh­ling. Треба обов’язково виїздити на лоно природи. квітні й травні панує весна. які продають навесні. . то йде дощ або сніг. а мінли­ ва.

. o) an (Akk. 2. Але пізня осінь не дуже приємна: по­ хму­рі дні. Man kann schwimmen.) — примикати. осо­ б­ли­во після морозяної сніжної зими з студеним вітром та частими сні­го­ па­да­ми. Aber der Spätherbst ist nicht sehr an­ ge­nehm: trübe Tage. Цю пору року чекають завжди. in der Sonne lie­gen. Von den Dächern der Häuser und von den Zweigen der Bäume tropft es. 4. o) — танути der Bach (die Bäche) — ручай  beständig — постійна  veränderlich — змінна 1. Es regnet oft. Часто йде дощ. das Sprichwort (die Sprichwörter) — прислів’я der Zugvogel (die Zugvögel) — перелітний птах sich anschließen (o. Kleine und große Bächer überqueren rau­schend die Straßen der Städte. 3. reiche Ernten zu geben. по­ка­ та­ти­ся на човні. um. Wäl­ der und Felder. До осені приєднується зима зі снігом і морозами. Boot fahren. Потім приходить осінь з численними стиглими плодами. Ñâÿòà 321 Am besten erholt man sich am Wasser. Wörter und Wendungen herrschen (te. слідувати Fragen zum Text Wie verhalten Sie sich zum Frühling? Welche Veränderungen kommen im Frühling in der Natur vor? Was beginnt im Sommer für Kinder und Erwachsene? Woran ist der Herbst reich? Freut Sie der Winter?  Frühling  Âåñíà Auf diese Jahreszeit wartet man im­ mer. t) — царювати. Краще за все відпочивати біля води. щоб. 5. але вдень сонце піднімається все вище й розтоплює лід і сніг. ліси й поля. подарувати багаті врожаї. коли при­ йде час. wenn die Zeit kommt. In den Nächten friert es. Die Erde trinkt gierig das Wasser. besonders nach dem frostigen schneereichen Winter mit eiskaltem Wind und häufigen Schneestürmen. Dann kommt der Herbst mit zahlrei­ chen reifen Früchten. Земля жадно п’є воду.l Ïîðè ðîêó. aber am Tage geht die Sonne immer höher auf und schmilzt Eis und Schnee. позагоряти. Уночі підморожує. володарювати schmelzen (o. Крапає з дахів будинків і гілок дерев. Можна поплавати. Маленькі й великі струмки з шумом перетинають вулиці міст. An den Herbst schließt sich der Winter mit Schnee und Frost an. сильний вітер. starker Wind.

фіалки. нарциси. In der Nacht schlägt in den auf­ge­blüh­ ten Fliederbüschen die Nachtigal. Конвалії. Всюди пробивається яскраво-зелена свіжа трава. der Bienen und andere Insekten lockt. Die Gärten versinken in einem Meer von Blüten. Bald kommt der Sommer. Maiglöckchen. Alles sieht so schön aus. Am Tage weht ein leichtes Windchen und jagt die weißen am Himmel zie­ henden Schäfchenwolken. тюльпани та інші казкові квіти вкривають зем­ лю як барвистий килим. Садки втопають у морі цвітіння. Яблуні.Jahreszeiten l 322 Die Natur erwacht zum neuen Leben. dass man sich vom Anblick nicht losreißen kann. Перелітні птахи займають старі бу­ди­ но­ч­ки. вишні. Lautes Zwitschern der Vögel sym­bo­li­ siert die richtige Ankunft des Frühlings. З кожним днем стає все жаркіше. Wir bewundern die Schönheit der Na­ tur. Die Luft ist vom süßen Wohlgeruch. Удень віє легкий вітерець і гонить ку­ п­ча­с­ті хмари. що розпустився. Immer heißer wird es von Tag zu Tag. bauen Nester. Pfirsich–. Природа пробуджується до нового життя. співає соловей. Narzissen. Überall sprießt hellgrünes frisches Gras. будують гнізда. що пливуть по небу. Повітря наповнене солодким за­па­ хом. Die Zugvögel besiedeln alte Häuschen. Скоро прийде літо. . über­füllt. Усе виглядає так красиво. Ми захоплюємося красою природи. Üppiges Laub und saftiges Gras zie­ hen unsere Blicke heran. Pflau­men–. In den Wäldern ercheinen die ersten Früh­lings­blu­men. Der schönste Frühlingsmonat ist der Mai. Äpfel–. Aprikosenbäume ziehen ihre zarte oder hellrosige Kleidung an. який вабить бджіл та інших комах. Пишне листя й соковита трава при­ ваб­лю­ють наш зір. als ob wir das zum ersten Mal se­ hen. Veilchen. Kirschen–. абрикоси одягають свій ніжний бі­лий або світло-рожевий одяг. Tul­ pen und viele andere märchenhafte Blu­men bedecken wie ein bunter Teppich die Erde. У лісах з’являються перші весняні кві­ти. що не мо­ж­ на відірвати зір. персикові дерева. нібито ми бачимо це вперше. сли­ ви. Уночі в кущах бузку. Найкрасивіший весняний місяць — це травень. Голосне цвірінькання птахів си­м­во­лі­ зує справжній прихід весни.

Тоді шукають тінь. 3. лісів і парків. коли почи­ на­ється гроза. 2. Auf dem freiliegenden Gelände ist es nicht leicht. потім блискає блискавка і уда­ лині гримить гром. Сильне сонце посилає свої всепро­ никаючі промені на землю. Спочатку на небі збираються темні хмари. -en — комахи üppig — пишний (про зелень) 1. wenn ein Gewitter losbricht. die Hitze zu ertragen. glühender Boden gibt der Luft zusetzliche Wärme.l Ïîðè ðîêó. На синьому безмежному небі навряд можна помітити хмару. Welch eine Erleichterung kommt. Am blauen grenzlosen Himmel kann man kaum eine Wolke sehen. Ñâÿòà 323 Wörter und Wendungen besiedeln — заселяти der Wohlgeruch — аромат das Insekt. де можна схова­ тися. Am Tage wirbelt häufig warmer Wind Staub auf.  Sommer  ˳òî Der Sommer ist der heißeste Jah­res­ zeit. Все потопає в темно-зеленому листі садів. На відкритій місцевості нелегко витри­мати спеку. Удень часто теплий вітер гонить пил. розпечена земля віддає додаткове тепло. Das Gewitter naht. так і природа. -n — купчаста хмара man kann sich vom Anblick nicht losreißen — не можна відірвати очей Fragen zum Text Womit beginnt der Frühling? Was symbolisiert die richtige Ankunft des Frühlings? Wie sehen die Gärten aus? Beschreiben Sie bitte die Natur im Wald! Haben Sie den Frühling gern? Begründen Sie ihre Antwort. als auch die Natur. Alles sinkt im dunkelgrünen Laub der Gärten. Наближається гроза. wo man sich verstecken kann. 4. Літо — найтепліша пора року. Zuerst sammeln sich dunkle Wolken am Himmel. Через тривалу спеку страждають як люди. Wegen der dauernden Hitze leiden sowohl­ die Menschen. 5. Wälder und Parks. Яке ж настає полегшення. Die mächtige Sonne schickt ihre alles durchdringenden Strahlen auf die Erde. die Schäfchenwolke. dann blitzt es und in der Ferne rollt der Donner. . Man sucht noch den Schatten.

Unter bestimmten Umständen wird der starke Regen von Hagel begleitet. Dann scheint die Sonne wieder. 4. die ihre Freizeit im Walde am Ufer eines Flusses gerne verbringen. wenn Hitze ist? Wie fühlen Sie sich während des Gewitters? Wohin fahren Sie gewöhnlich im Sommer? Wie kann man im Sommer die Zeit verbringen? Welche Pläne haben Sie für den nächsten Sommer? . Wörter und Wendungen sinken (a. Gemüse und Obst beginnt. 5. u) — утопати das freiliegende Gelände — відкрита місцевість 1. Дехто їде до моря. 2. Потім знову світить сонце. При цьому стра­ж­да­ють хлібні поля й фруктові садки. Einige fahren ans Meer. Літо говорить нам «прощай». Man wartet ge­wöhn­lich auf den stillen Regen. І за все це ми вдячні літу. усе росте та квітне.Jahreszeiten l 324 Zuerst fallen die ersten seltenen gro­ ßen Tropfen und dann geht es los. der stun­den­lang pausenlos fällt. 3. на по­ ро­зі стоїть осінь. Dabei werden Getreidefelder und Obst­ gär­ten beschädigt. Die anderen träumen vom Schwimmen. щоб загоріти й за­ смаглими повернутися додому. vom Wasserspielen. Зі словом «літо» пов’язаний час ка­ні­ кул і відпусток. Є люди. Звичайно чекають на тихий дощ. o) — вибухнути gedeihen (ie. водні ігри. Mit dem Wort “Sommer” ist die Zeit der Ferien und des Urlaubs ver­bunden. losbrechen (a. Починається час збирання врожаю хліба. alles wächst und gedeiht. Інші мріють про плавання. а потім починається дощ. катання на човні. Und dafür sind wir dem Sommer dank­ bar. Es gießt in Strömen. Der Sommer sagt uns “ade”. ie) — процвітати ade — прощай Fragen zum Text Was trägt man. Die Erntezeit von Getreide. Спочатку падають перші рідкі великі краплі. Наприкінці серпня ночі стають про­хо­ ло­д­ні­ши­ми та довшими. vom Bootfahren. um sich in der Sonne zu sonnen und braungebrannt nach Hause zu kommen. Es gibt die Menschen. Ллє як з цебра. Ende August werden die Nächte im­ mer kühler und länger. овочів і фруктів. der Herbst steht vor der Tür. які проводять вільний час на березі річки. який іде годинами безперервно. При відповідних обставинах сильний дощ супроводжується градом.

Diese farbreiche Pracht der Natur im Alt­wei­ber­som­mer erfreut das Auge.­ Усі радіють бабиному літу. вкри­ва­ ють небо. dass man plötzlich be­ merkt. Der Sommer will aber nicht fortgehen. Besonders schön ist der goldene Herbst im Wald. Es dauert aber nicht lange. Es ist so trübe. Lange Sonnenstrahlen schmelzen den Reif. Хмарно так. Однак літо не хоче йти. Але це триває недовго. bedecken den Himmel und es regnet. Листя дерев забарвлюється й без­зву­ ч­но падає на землю. і йде дощ.l Ïîðè ðîêó. Цей казковий час оспіваний багатьма поетами. що білий іній вкрив все навкруги. Es weht kalter Wind und der reißt un­ barm­her­zig Blätter von den Bäumen und wirft sie auf den Boden. Дощ припиняється. wenn die Sonnenstrahlen das Laub durchdrin­ gen und alles ist vom hel­len Sonnenlicht überflutet. Ця багатобарвна пишність при­ро­ди в бабине літо радує око. що раптом помічаєш. Das Laub der Bäume beginnt sich zu fär­ben und fällt lautlos herab. Insekten schwärmen in der Luft. Особливо красива золота осінь. Ñâÿòà 325  Herbst  Îñ³íü Allmählich wird es immer kühler. як килим. Нам привітно посміхається сонце і гріє землю своїми теплими проме­ нями. Diese märchenhafte Zeit wurde von vie­len Dichtern besungen. вкри­ ває зе­м­лю й шарудить під ногами. коли сонячні промені пронизують листя й усе залите яскравим сонячним сві­ т­лом. яки­ми короткими стали дні. . dass weißer Reif alles überall be­ deckt hat. Alle freuen sich auf den Altweiber­ sommer. Bunte Blätter bedecken wie ein Teppich die Erde und rascheln unter den Füßen. Man erwacht häufig am Morgen und sieht. Віє холодний вітер. Приходять важкі темні хмари. Der Regen hört auf. Довгі промені сонця розтоплюють іній. wie kürzer die Tage geworden sind. Поступово стає прохолодніше. зриває без­жа­лі­ с­но листя з дерев і кидає його на зе­м­лю. Комахи рояться в повітрі. Es kommen schwere dunkle Wolken. Die Sonne lacht uns freundlich zu und wärmt die Erde mit ihren warmen Strah­len. Часто просипаєшся вранці і бачиш. Різнобарвне листя.

У лісі стає тихше. дерева гнуться від вітру і губ­ лять своє останнє листя. Man hört keinen Vogelgesang. Bald kommt der Winter. Лише вітер насвистує у гілках дерев свою сумну осінню пісню. Im Wald wird es immer stiller. t) — припинятися 1. Пізньої осені зазвичай хмарно. 3. die Bäume neigen sich im Winde und verlieren dabei ihre letzten Blätter. 2. daß die Natur im Herbst einschläft? Welchen Herbstmonat haben Sie gern? Warum? Welche Dichter haben den Herbst in ihren Werken besungen?  Winter  Çèìà Die letzten vertrockneten Blätter sind von den Bäumen abgefallen. З дерев упало останнє сухе листя. Nur der Wind pfeift durch die Äste der Bäume sein trauriges Herbstlied. windig und kalt. оскільки птахи.Jahreszeiten l 326 Im Spätherbst ist es gewöhnlich trübe. Die Natur schläft ein. Перелітні птахи залишають свої бу­ди­ но­ч­ки й зграями тягнуться над ліса­ ми й полями на південь. Голі гілки стирчать у небо. t) — заливати (про сонце) der Schwarm (Schwärme) — зграя Fragen zum Text Wie beginnt der Herbst? Warum hat man den Altweibersommer gern? Warum sagt man. ihre Heimat ver­ lassen ha­ben und nach dem Süden gezogen sind. Скоро прийде зима. Не чути співу птахів. Kahle Äste ragen in den Himmel her­ vor. o) — розтопити unbarmherzig — безжалісно der Altweibersommer — бабине літо aufhören (te. до­що­ ви­то. вітряно й холодно. weil die Vögel. Man hört keinen Vogelgesang mehr. Die Zugvögel verlassen ihre Häuschen und ziehen sich in langen Schwärmen über Wälder und Felder nach dem Sü­ den. Не чути співу птахів. 4. ллє дощ. за­ ли­ши­ли свою батьківщину й полетіли у вирій. Wörter und Wendungen schmelzen (o. . Цілими днями. які літом співають з ранку до ночі. überfluten (te. Tagelang strömt unablässlich der Re­ gen herab. regnerisch. Природа засинає. не припиняючись. 5. die im Sommer von früh bis spät singen.

Aber bald kommen die Feste. Alles strahlt in weißer winterlicher Pracht. Ми з нетерпінням чекаємо сюрпри­ зів. Це не кращий час для мешканців лісу. і самі робимо щось гарне для своїх родичів і друзів. Все біле. сліди різних звірів і птахів. У великих містах сніг прибирають. блищить на сонці. Не всім це вдається — перенести сту­ де­ну зиму. про що мрієш. Уранці бачиш білі глибокі замети. Це Новий рік і Різдво. Як красиво.l Ïîðè ðîêó. Die Natur schläft. Nicht allen gelingt es den eiskalten Win­ter zu überleben. desto län­ ger werden die Nächte. . erfrieren. як тисяча алмазів. Alles ist weiß und glitzert in der Sonne wie Tausend Diamanten. Все сяє в білій зимовій пишноті. Sie sterben vor Hunger. un­be­dingt bringt. однак. Es ist nicht die beste Zeit für die Be­ woh­ner des Waldes. von dem man träumt. wenn leichte Schneeflöckchen in der Neujahrsnacht in der Luft wirbeln und zaubern. Am Morgen sieht man weiße tiefe Schnee­we­hen. Wir warten mit Ungeduld auf Über­ra­ schun­gen und machen selbst etwas Schö­nes für unsere Verwandten und Freun­de. Besonders märchenhaft sieht der stum­ me Wald aus. Schwere graue Wolken ziehen am Him­ mel entlang und machen den Tag noch kürzer. тим до­в­ ши­ми стають ночі.­ У глибокому снігу можна побачити. яких ми чекаємо цілий рік. In den Großstädten wird der Schnee fortgeschafft. Чим коротшими стають дні. Особливо казково виглядає мовча­ зний ліс. Вони помирають від голоду. Природа спить. коли легкі сніжинки кру­ ж­ля­ють у повітрі й «ворожать». die mit Mühe Futter krie­gen müssen. auf die wir das ganze Jahr warten. Ñâÿòà 327 Je kürzer die Tage werden. Das sind das Neujahrsfest und Weih­ nach­ten. щоб Новий рік приніс щось добре. Важкі сірі хмари пливуть небом і роблять день ще коротшим. Im tiefen Schnee kann man aber Spu­ ren verschiedener Tiere und Vögel sehen. Wie schön es ist. які з трудом повинні добувати корм. за­ме­р­за­ ють. dass das neue Jahr etwas Gutes. Але скоро прийдуть свята.

Besonders freuen sich auf den frosti­ gen schneereichen Winter die Kinder. Das ganze Volk feiert festlich den In­ter­ na­tio­na­len Frauentag und den Tag der Solidarität. eiskalt — холодний kriegen (te. Jeder Feiertag hat seine eigene Ge­schich­te. wie Weihnachten und Ostern. Wörter und Wendungen wirbeln — кружляти  die Pracht — пишнота  der Bewohner. 2. Якщо сніг мокрий. Das macht sowohl den Kindern. den Tag des Sieges. Das sind Ruhetage. лижах. Весь народ святкує Міжнародний жі­но­чий день і День солідарності тру­ дя­щих. люди не ходять на ро­бо­ту. День Перемоги. als auch den Erwachsenen Spaß. Eishockeyspiele sind immer beliebt. як Різдво та Великдень. Це дає задоволення як дітям. можна грати в сні­ ж­ки та ліпити сніговика. kann man Schneeballschlachten machen und Schnee­män­ner bauen. Тільки убрані в білі пальта дерева і розписані морозом вікна будинків до­зво­ля­ють нам захоплюватися кра­ сою зимової природи. Існують різні свята. 3. Wenn der Schnee nass ist. так і дорослим. гра в хокей завжди улюблені. Schi– und Schlittschuhlaufen. такі. Der 12. 4. 12 квітня — День космонавтики. . ко­в­за­ нах.Jahreszeiten l 328 Nur die in weiße Mäntel angezogenen Bäume und durch Frost bemalten Fen­ ster der Häuser lassen uns die Schön­ heit der Winternatur bewundern. t) — добувати zaubern (te. 5. Катання на санчатах. . t) — ворожити Fragen zum Text Warum kann man im Winter keinen Vogelgesang hören? Welche Feste sind bei den meisten Menschen besonders beliebt? Wie sieht der Winterwald aus? Kann man den Winter in der Stadt bewundern? Warum freuen sich die Kinder auf den Winter?  Feiertage in der Ukraine  Ñâÿòà â Óêðà¿í³ Es gibt verschiedene Feiertage. Кожне свято має свою власну іс­то­рію. Останнім часом у нашій країні ши­ро­ко відзначаються релігійни свята.— мешканець 1. Особливо радуються морозяній сніж­ ній зимі діти. Rodeln. April ist der Tag der Kos­mo­­ nautik. In letzter Zeit werden in unserem Land religiöse Feiertage weit gefeiert. Це вихідні дні. die Menschen ge­ hen nicht zur Arbeit.

2. У 1886 році в Чикаго було проведе­ но першу травневу маніфестацію. Це веселе свято: всі грають.l Ïîðè ðîêó. Januar das Neujahrsfest zu feiern? 5. 4. In der Ukraine waren die Mai­kund­ge­ bun­gen von der zaristischen Regierung ver­bo­ten. Mein Lieblingsfeiertag ist Neujahr. t) — переслідувати  1. Моє улюблене свято — Новий рік. das Sektglas (die Sekt­ gläser) — бокал з шам­ панським erklären (te. Aber nicht immer war der erste Januar in der Ukraine der erste Tag des Jahres. роз­по­ча­в­ся 1700 рік. Die Werktätigen kämpften für de­mo­ kra­ti­sche Freiheiten. Die Teilnehmer wurden verfolgt. erhebt ein Sektglas und wünscht viel Glück im Neuen Jahr. і 1 сі­ч­ня в Росії. піднімають келих ша­м­пан­сь­ко­го й бажають багато щастя в Но­во­му році. Bis zum Jahre 1699 feierte man den er­ sten September als Jahresanfang. Es ist ein lustiges Fest: man spielt. t) — проголошувати Fragen zum Text Nennen Sie alle staatlichen Feiertage der Ukraine! Was feiert man in letzter Zeit weit? Was wissen Sie über die Geschichte der Maifeier? Wann begann man in Rußland am 1. як і в усій Європі. В Україні травневі маніфестації були заборонені царським урядом. Man schmückt einen Tannenbaum und legt Geschenke für groß und klein dar­un­ter. Тільки в 1699 році Петро I проголо­ сив 31 грудня останнім днем року. -en — маніфестація  die Lebenslage — положення в житті verfolgen (te. Januar begann in Russ­land. Прикрашають ялинку і кладуть під неї подарунки для дітей і дорослих. Dezember als letz­ten Tag des Jah­res und am 1. Близько дванадцятої години сідають за стіл. für die Verbes­ serung ihrer Lebenslage. тан­цю­ ють і співають. Erst 1699 erklärte Peter der Erste den 31. Ñâÿòà 329 1886 wurde in Chikago die erste Mai­ kund­ge­bung durchgeführt. за покращання свого жит­тє­ во­го становища. das Jahr 1700. Was für ein Fest feiern Sie am liebsten? . Трудящі боролися за демократичні свободи. Gegen 24 Uhr setzt man sich an den Tisch. Учасники переслідувалися. Wörter und Wendungen die Kundgebung. До 1699 року початок року свя­т­ку­ва­ ли 1 вересня. Але не завжди 1 січня в України було першим днем року. wie in ganz Eu­ro­pa. 3. tanzt und singt.

Одним з найулюбленіших свят для будь-якого віку є свято Нового року. Man lädt Verwandte und Bekannte ein. festlich gestaltete Schaufenster der Kauf­häu­ser. До півночі на ялинці горить гірлянда. . verschiedene Salate zu­ be­rei­tet. Fisch gebraten. schreibt Glückwunschkarten. всі сідають за стіл. Під ялинку ставлять Діда Мороза й Снігуроньку. Dezember stellt man ge­wöhn­ lich den Tannenbaum entweder in die Ecke oder in die Mitte des Zimmers und schmückt ihn. подарунки. птиця. elek­tri­sche Girlanden und natürlich Ge­ schen­ke. Darauf wartet man mit Ungeduld. 30 грудня встановлюють ялинку в ку­ т­ку кімнати або в середині і при­кра­ ша­ють її. Die Straßen der Stadt sehen auch sehr festlich aus: geschmückte Tan­nen­bäu­ me. Es werden feierliche Torten. Am 30. го­ту­ють­ ся різні салати. ялинкові прикраси: скляні кулі. Lametta. пироги. Die Vorbereitung auf das Fest beginnt schon lange vorher. На кухні панує пожвавлення. Man hört der Neujahrsbegrüßung des Präsidenten der Ukraine zu. Святковий стіл накритий білою скатер­тиною й сервірований. Його чекають з нетерпінням. сма­ жить­ся свинина. святково офор­млені вітрини універмагів. Купують ялинки. Запрошують родичів і знайомих. Печуться святкові торти.Jahreszeiten l 330  Neujahrsfest in der Ukraine  Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³ Eines der beliebtesten Feste für alt und jung ist das Neujahrsfest. Man kauft Weihnachtsbäume. Слухають новорічне вітання Прези­ ден­та України. електричні гі­р­ля­н­ ди і. Kuchen ge­ bac­ken. In der Küche herrscht reges Leben. Alles ist in Erwartung des Neujahrsfestes. Schweinefleisch. пи­ шуть вітальні листівки. Geflügel. Gegen Mitternacht brennt schon die Gir­lan­de am Tannenbaum. Підготовка до свята починається вже заздалегідь. Все в чеканні новорічного свята. Tannen­ baumschmuck: Glaskugeln. риба. дощик. звичайно. Вулиці міста виглядають дуже свя­т­ ко­во: прикрашені ялинки. Festlich angekleidet setzen sich alle an den Tisch. Святково одягнені. Unter den Tannenbaum setzt man ei­ nen Weihnachtsmann und ein Schnee­ witt­chen. Der Festtisch ist mit weißem Tischtuch bedeckt und serviert.

Так весело. За старим звичаєм в перший день Масниці їдять холодець зі свинини. Dann beginnt die Bescherung. Hier wird viel gesungen. 4. Потім починається роздача пода­рунків. Тут співають. getanzt. Кожен отримує свій подарунок. Am ersten Tag der Fastenzeit isst man nach dem alten Brauch Sülze aus Schwei­ne­fleisch. o) — чокатися das Schaufenster — вітрина 1. knallen (te. Ñâÿòà 331 Punkt um 24 hebt man die mit Sekt ge­füll­ten Gläser auf. laut und mit Spaß fei­ert man den Jahreswechsel in der Ukrai­ne. Alles knallt und dröhnt. Новий рік вітають святковим фе­є­р­ве­ р­ком. Рівно о дванадцятій піднімають ке­ли­ хи з шампанським. t) — гуркотіти der Jahreswechsel — прихід Нового року Fragen zum Text Wie bereiten Sie sich auf den Jahreswechsel vor? Welchen Tannenbaum bevorzugen Sie einen natürlichen oder künstlichen? Wie feiern Sie das Neujahr im Freunde.oder Familienkreis? Gefällt Ihnen. besonders den Kindern. Wörter und Wendungen das Lametta — дощик (прикраса) das Schneewittchen — снігуронька reges Leben — пожвавлення anstoßen (ie. t) — хлопати. Все бахкає й гримить. Man begrüßt das Neujahr mit dem fei­ er­li­chen Feuerwerk. So lustig. шумно й за­ бавно святкують прихід Нового року в Україні. Gegen Morgen kehrt man gut gestimmt und zufrieden nach Hause zurück. Freude bereitet. Більшість молодих людей виходять на вулицю. 3. das je­ dem. приносить радість. Viele Jugendliche gehen meistens hin­ aus auf die Straße. 2. . 5.l Ïîðè ðîêó. feierlich. тріскотіти dröhnen (te. танцюють. святково. stößt mit den Glä­ sern an und wünscht einander ein glück­li­ches neues Jahr. особливо дітям. який кожному. Тільки вранці у доброму настрої й за­ до­во­ле­ні повертаються додому. Масниця — це останній тиждень пе­ ред Великим постом. Geschenke zu Neujahr zu bekommen? Welche Speisen bereitet man immer in Ihrer Familie zu Neujahr zu?  Fasching in der Ukraine  Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³ Fastenzeit ist die letzte Woche vor den großen Fasten. Jeder bekommt ein Geschenk. цокаються ке­ли­ха­ ми й бажають один одному ща­с­ли­во­ го Нового року.

Die Mädchen singen an diesem Tag Lie­der und trinken auch Schnaps. Так народжується «колодка». der diese Kno­chen nicht direkt ins Tor wirft. son­ dern an den linken Arm. За столом сидять й інші родичі та го­с­ті. Am Donnerstag der Fastenwoche ver­ sam­meln sich die Hausfrauen am Festtisch. Am Tisch sitzen auch andere Ver­wand­ te und Gäste. але не до ноги. Жінки сидять за столом. Ці колодки прикрашені паперовими квітчастими смужками та квітами. damit es in ih­rer Wirtschaft immer recht viel Käl­ ber gibt. So wird der “Klotz” geboren. За старим звичаєм той. Молоді дівчата прив’язують колодку парубкам. wenn ihre Töchter oder Söhne noch nicht ver­hei­ra­tet sind. якщо їхні дочки­ та сини ще не заміжні або не­одру­же­ні. У п’ятницю шанують тещ. trinken Schnaps und feiern “die Geburt des Klot­zes”. Die verheirateten Frauen veranstalten die ganze Woche ein sogenann­tes Fest den “Klötze”. Після вечері дівчата збирають кістки від свинячих ніжок та кидають їх у во­ро­та. Eine Ehefrau legt auf den Tisch einen Klotz und die anderen wickeln ihn in ein Stück Leine um. п’ють горіл­ ку та святкують народження «колодки». essen und trinken. ge­ hen in den Hof und werfen sie ins Tor. Die Frauen sitzen am Tisch. . Дівчата в цей день співають пісні та п’ють горілку. щоб в їх господарстві завжди було багато телят. У четвер господарки збираються за святковим столом. Одна з жінок кладе на стіл колодку. aber nicht ans Bein. їдять і п’ють за те. Am Montag kommen sie in einer Schen­ke zusammen. Dem alten Glauben nach wird derjeni­ ge das Ostern nicht erleben.332 Jahreszeiten l Nach dem Abendbrot sammeln die Mäd­chen vom Tisch Knochenreste. Außerdem gehen am Montag die Ehe­ frau­en vom Haus zu Haus und binden den Müttern einen Klotz ans Bein. хто не влу­ чить кістками у самі ворота. Заміжні жінки весь тиждень вла­ш­то­ ву­ють свято «колодок». Am Freitag werden die Mütter der Ehe­ frau­en geehrt. а інші обертають її шматком тканини. Diese Klötze sind mit bunten Pa­pier­ strei­fen und Papierblumen ge­ schmückt. Крім цього. Junge Mädchen binden Klötze den Bur­schen an. заміжні жінки хо­ дять в по­не­ді­лок по домівках і прив’язують ма­те­рям до ноги ко­ лодку. а до лівої руки. У понеділок вони збираються у ши­ н­ку. не до­ живе до Великодня.

свекруха der Pfannkuchen — млинець 1. І в місті ми залюбки святкуємо це свято­ згідно з традиціями та зви­ч­ка­ ми старшого покоління. Zu Speisen dieser Zeit gehören Quarkknödel und sauere Sahne oder Buchweizenpfannkuchen. -n — смужка die Schenke.l Ïîðè ðîêó. So wird die ganze Woche lang gefeiert. І сьогодні на Україні святкують Мас­ ницю. Свято Трійці прийшло на Україну від римлян. 3. -e — залишок die Sülze — холодець die Ehefrau. Ñâÿòà 333 Die Schwiegersöhne bewirten ihre Schwie­ger­müt­ter und Gäste. -n — шинок das Kalb (die Kälber) — теля der Buchweizenpfannkuchen — млинець з гречаної муки es geht laut und lustig zu — дуже весело Fragen zum Text Was für ein Fest ist Fasching? Welche Speise ißt man gewöhnlich am ersten Tag der Fastenzeit? Was veranstalten die Ehefrauen an diesem Tag? Wessen Geburt wird am Montag der Fastenzeit gefeiert? Wo und wozu versammeln sich die Hausfrauen am Donnerstag? Welche Speisen gehören zur Fastenzeit?  Pfingsten in der Ukraine  Òð³éöÿ â Óêðà¿í³ Das Fest Pfingsten kam in die Ukraine von den Römern. Sie feierten den Beginn des Sommers und ehrten an diesem Tag ihre Vorfahren. . 2. а також млинці з греча­ ної муки. -en — заміжня жінка die Schwiegermutter — теща. 5. Aber auch in der Stadt feiern wir gern die­ses Fest und folgen Traditionen und Bräu­chen der älteren Generation. Diese Speisen bereiten auch die an­de­ ren slawischen Völker zur Fastenzeit. 6. колода umwickeln (te. Вони святкували початок літа та вша­ но­ву­ва­ли в цей день своїх пращурів. Так і святкують весь тиждень. Besonders laut und lustig geht es im Dorf zu. der Klotz (die Klötze) — колодка. Auch heute wird Fasching in der Ukrai­ ne gefeiert. Зяті пригощають своїх тещ та гостей. Ці страви готують також інші сло­в’ян­ сь­кі народи на Масницю. Особливо весело вона проходить в селі. У цей час їдять вареники з сиром і сметаною. Wörter und Wendungen der Fasching — Масниця der Brauch (die Bräuche) — звичай der Knochen — кістка der Rest. t) — обертати die Streife. 4.

am Pfingstentag gehen die Mädchen wieder in den Wald. Тепер тиждень перед Трійцею на­зи­ва­ ють «зеленим тижнем» або «ти­ж­нем русалок». Während dieses Festes erwachen nach dem Volksglauben die Toten. По цьому вони вгадують своє май­бу­ т­нє щастя. schmücken die Wohnungen mit Blumen und ma­chen Blumenkränze. Am Sonntag. in dem sie am Donnerstag waren. Там вони розплітають свої вінки. в день Трійці. Auf dem Tisch stehen Getränke und ver­schie­de­ne Speisen.­ . “Die grüne Woche” beginnt am Don­ ners­tag.334 In der Ukraine wurde dieses Fest mit der Heiligen Woche (dem Pfingsten) ver­bun­den. На столі стоять різноманітні напої та їжа і обов’язково яєчня. дівчата знову йдуть у ліс. Люди посипають підлогу пахучими травами. ob er noch frisch oder schon verwelkt ist. Перші три та останні три дні тро­ї­ ць­ко­го тижня називають «зеленими свя­та­ми». Кожна пара оглядає свій вінок — сві­ жий він чи вже зів’яв. За народною прикметою. Там вони роблять вінки та співають пісні. прикрашають житло кві­та­ми та роблять вінки з квітів. Die Woche vor dem Pfingsten nennt man jetzt “grüne Woche” oder “die Woche der Nixen”. Die drei ersten und drei letzten Tage der Pfingstenwoche nennt man “grüne Fe­ste”. У суботу перед сходом сонця ді­в­ча­ та йдуть в поле та збирають пахучі трави. In manchen Gegenden der Ukraine ge­ hen die Mädchen von Dorf zu Dorf und stellen einen Tisch unter Birken. Die Menschen bestreuen den Fuß­bo­ den mit feinduftenden Gräsern. Danach urteilen sie über ihr künftiges Glück. «Зелений тиждень» починається у четвер. Davon singen sie auch in ihren Liedern. Про нього вони співають також у сво­ їх піснях. Sie machen dort Kränze und singen Lie­der. У неділю. де вони були у четвер. під час цих свят прокидаються мертві та ви­хо­ дять з води русалки. У цей день дівчата йдуть в поле або в ліс. An diesem Tag gehen die Mädchen ins Feld oder in den Wald. Dort wickeln sie ihre Kränze ab. Am Sonnabend vor dem Son­nen­auf­ gang gehen die Mädchen ins Feld und sam­meln duftende Gräser. darunter immer Spiegel­eier. Jahreszeiten l В Україні це свято об’єднали зі Свя­ тим Тижнем (Трійцею). У деяких місцях України ходять із села до села і ставлять під березу стіл. Jedes Paar sieht seinen Kranz an.

Woher stammt Pfingsten? 2. wo das Wasser ein­ge­ weiht wird. У зелену неділю святково вбрані люди йдуть до церкви. де освячується вода. Wörter und Wendungen das Pfingsten — Трійця ehren (te. Pfingsten wird auch heute gefeiert und daran beteiligen sich die Menschen al­ler Altersgruppen. а на подвір’ях всі господарські спо­ру­ди. Damit machen sie an diesem Tag ihre Wohnungen. t) — освячувати. Was geschieht an diesem Fest dem Volksglauben nach? 5. Was gefällt Ihnen an diesem Fest am meisten? . Ними вони прикрашають квартири. werden alle Familieangehörigen bis zur “grünen Wo­che” im nächsten Jahr am Leben blei­ben. t) — пахнути die Birke (-n) — береза Spiegeleier — яєшня abwickeln (te. Священик освячує в кожному домі сті­ни. Wie nennt man die Woche vor Pfingsten? 4. Ein Pfarrer weiht in jedem Haus alle Wände und im Hof alle Wirt­schafts­ge­ bäu­de ein. Якщо листя на деревцях за­ли­ша­єть­ ся зеленим та свіжим. повір’я duften (te.l Ïîðè ðîêó. t) — шанувати der Vorfahr (-en) — предок die Nixe (-n) — русалка der Glaube — віра. Трійцю святкують і зараз. і у святі бе­ руть участь люди різного віку. освятити der Pfarrer — священик die Altersgruppe (-n) — вікова група Fragen zum Text 1. Вони також рубають гілки дерев та молоді деревця. Nach dem Gottesdienst kommen sie zu den Brunnen. Wenn die Blätter auf dem Bäumchen grün und frisch bleiben. Ñâÿòà 335 Sie hacken auch Baumzweige und jun­ ge Bäumchen ab. t) — тут: розплітати verwelkt — зів’ялий der Sonnenaufgang — схід сонця der Brunnen — колодязь einweihen (te. Wie feiern die Ukrainer Pfingsten? 6. Mit welchem Fest wurde der römische Fest in der Ukraine verbunden? 3. Häuser und Höfe grün. Після богослужіння вони йдуть до ко­ ло­дя­зів. то всі члени родини доживуть до «зеленої неділі» в наступному році. оселі та подвір’я. Am grünen Sonntag gehen die festgekleideten Menschen in die Kirche.

 September und das Schuljahrende im Mai gefeiert. Souvenirs und Süßigkeiten. 1-го вересня учні збираються у шкі­ль­ но­му дворі та шикуються на урочис­ ту лінійку. September versammeln sich alle Schü­ler im Schulhof und treten zum fei­er­li­chen Appel an. Для першокласників це початок шкі­ ль­но­го життя. На їх честь роблять концерти ху­до­ж­ ньої самодіяльності. Traditionell werden der Schulanfang am 1. да­р