D E U T S C H

тем
DIE BESTEN THEMEN
ДОДАТКОВО:
Автентичні тексти
для читання
Тематичний
словник
Інформація по всіх
регіонах України

Рецензенти:
О. П. Ковальова,
канд. філол. наук, доц. кафедри німецької філології Харківського державного
педагогічного университету ім. Г. С. Сковороди;
Керстін Гебенстрайт,
учитель Німеччини за програмою
шкільної освіти за кордоном
Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»

Автори-укладачі:
С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Степанова

Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом
Н50 для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Ч. І / Укл. С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк,
В. О. Григоренко та ін.— X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 494 с.
Посібник допоможе школярам у вивченні німецької мови та підготовці до екза­
менів. Він містить усні теми з перекладом, що традиційно пропонуються на екза­
менах і рекомендуються до вивчення протягом навчального року. Тексти складені
в межах елементарного лексичного й граматичного матеріалу.
Беручи за основу теми, наведені в посібнику, учні можуть скласти власні усні
повідомлення.
Для учнів 5-11 класів, абітурієнтів і викладачів німецької мови.
ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А.
Адреса редакції: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а.
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.kharkov.ua
З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-46, 712-91-47;
Києві — (044) 495-14-53, 417-20-80; Донецьку — (062) 304-67-02; Житомирі — (0412) 41-27-95;
Дніпропетровську — (0562) 43-46-95; Львові — (032) 233-53-39; Сімферополі — (0652) 22-33-03;
Тернополі — (0352) 26-86-94, 53-32-01.
E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
«Книга поштою»: 61045 Харків, а/с 3355. Тел. (057) 717-74-55.
E-mail: pochta@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua
© С. В. Бачкіс, І. Є. Бринзюк, Т. Ф. Білоусова, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Стєпанова, укладання, 2006
© ТОВ Видавництво «Веста», 2006

Зміст

I.

Mein Lebenslauf (Ïðî ñåáå)
Meine Biographie
(Ìîÿ á³îãðàô³ÿ)........................................................................................19
Meine Familie
(Ìîÿ ðîäèíà)...........................................................................................19
Meine Mutter
(Ìîÿ ìàìà)...............................................................................................20
Meine Eltern
(Ìî¿ áàòüêè)..............................................................................................22
Meine Straße
(Ìîÿ âóëèöÿ).............................................................................................24
Unsere Wohnung
(Íàøà êâàðòèðà)......................................................................................26
Meine Arbeitspflichten zu Hause
(Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè) ........................................................................27
Mein Freund
(̳é äðóã).................................................................................................29
Meine Freundin
(Ìîÿ ïîäðóãà)..........................................................................................30
Mein Arbeitstag
(̳é ðîáî÷èé äåíü).................................................................................31
Arbeitstag meiner Eltern
(Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â)................................................................... 33
Mein zukünftiger Beruf
(Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ)........................................................................ 35

II.

Die Ukraine (Óêðà¿íà)
Die Ukraine
(Óêðà¿íà)................................................................................................... 37
Die geographische Lage der Ukraine
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè)..........................................................39Зміст l
Das Klima der Ukraine
(Êë³ìàò Óêðà¿íè).......................................................................................40
Das heutige Wetter
(Ïîãîäà ñüîãîäí³)....................................................................................42
Der Staatsaufbau der Ukraine
(Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè)...................................................................44
Die Verfassung der Ukraine
(Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè).............................................................................. 45
Aus der Geschichte der nationalen
Symbole der Ukraine
(Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè).............................................47
Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums
(Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà)............................................................49
Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè) ........................................................................51
Die Wirtschaft der Ukraine
(Åêîíîì³êà Óêðà¿íè) . .............................................................................. 52
Errungenschaften der ukrainischen
Wissenschaft und Technik
(Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè)............................................. 55
Gedenskstätten der Ukraine
(Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè).......................................................................... 57
Massenmedien in der Ukraine
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³) . ................................................59
Sport in der Ukraine
(Ñïîðò â Óêðà¿í³)......................................................................................61
Das Leben der Jugend
(Ìîëîäü Óêðà¿íè).....................................................................................63
Meine Muttersprache
(Ìîÿ ð³äíà ìîâà).....................................................................................65
Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern
(Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè).......................................67
Die Ukraine und ihre Probleme
(Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè)..........................................................................68
Umweltschutz. Probleme der Ukraine
(Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîáëåìè Óêðà¿íè).................................................................................70

l Зміст 

III. Gebiete und Städte der Ukraine
(Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè)
Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine
(Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè).........................................................................72
Sehenswürdigkeiten Kyjiws
(Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ).................................................................. 73
Das Kyjiwer Gebiet
(Êè¿âñüêà îáëàñòü) . .................................................................................74
Die Autonome Republik Krym
(Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì)................................................................76
Simferopol
(ѳìôåðîïîëü)......................................................................................... 78
Sewastopol
(Ñåâàñòîïîëü).........................................................................................79
Charkiw
(Õàðê³â)..................................................................................................... 81
Das Gebiet Charkiw
(Õàðê³âñüêà îáëàñòü)............................................................................... 82
Cherson
(Õåðñîí).................................................................................................. 85
Das Gebiet Cherson
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü).............................................................................86
Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêèé)....................................................................................... 88
Das Gebiet Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü)............................................................................90
Das Chmelnytzker Gebiet
(Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé)............................................................................92
Dnipropetrowsk
(Äí³ïðîïåòðîâñüê)..................................................................................94
Das Dnipropetrowsker Gebiet
(Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü)..................................................................95
Donezk
(Äîíåöüê).................................................................................................97
Das Donezker Gebiet
(Äîíåöüêà îáëàñòü).................................................................................99Зміст l
Iwano-Frankiwsk
(²âàíî-Ôðàíê³âñüê)............................................................................... 100
Das Iwano-Frankiwsker Gebiet
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü)............................................................... 102
Kirowohrad
(ʳðîâîãðàä)......................................................................................... 104
Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets
(Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ )....................................................... 106
Das Kirowohrader Gebiet
(ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü).....................................................................108
Luhansk
(Ëóãàíñüê)............................................................................................. 110
Das Luhansker Gebiet
(Ëóãàíñüêà îáëàñòü)...............................................................................112
Lwiw
(Ëüâ³â).....................................................................................................114
Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I)).....................................................115
Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II))....................................................118
Das Lwiwer Gebiet
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü).............................................................................. 120
Mykolajiw
(Ìèêîëà¿â)..............................................................................................122
Das Mykolajiwer Gebiet
(Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü).........................................................................124
Odessa
(Îäåñà)..................................................................................................126
Das Gebiet Odessa
(Îäåñüêà îáëàñòü).................................................................................128
Poltawa
(Ïîëòàâà)................................................................................................130
Das Poltawer Gebiet
(Ïîëòàâñüêà îáëàñòü)............................................................................132
Riwne
(гâíå).....................................................................................................133

l Зміст 

Das Gebiet Riwne
(гâíåíñüêà îáëàñòü)........................................................................... 135
Shytomyr
(Æèòîìèð)........................................................................................... 137
Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets
(Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ )......................................................... 139
Das Shytomyrer Gebiet
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü)...................................................................... 141
Sumy
(Ñóìè).................................................................................................. 143
Das Gebiet Sumy
(Ñóìñüêà îáëàñòü)............................................................................... 144
Ternopil
(Òåðíîï³ëü).......................................................................................... 146
Das Gebiet Ternopil
(Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü)..................................................................... 149
Tscherkasy
(×åðêàñè)............................................................................................ 150
Das Gebiet Tscherkasy
(×åðêàñüêà îáëàñòü)........................................................................... 152
Tschernihiw
(×åðí³ã³â)............................................................................................. 154
Das Gebiet Tschernihiw
(×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü)........................................................................ 157
Tscherniwzi
(×åðí³âö³)............................................................................................ 158
Das Gebiet Tscherniwzi
(×åðí³âåöüêà îáëàñòü)........................................................................161
Winnyzja
(³ííèöÿ).............................................................................................. 163
Das Winnyzer Gebiet
(³ííèöüêà îáëàñòü)............................................................................ 165
Luzk
(Ëóöüê).................................................................................................167
Das Wolyner Gebiet
(Âîëèíñüêà îáëàñòü)...........................................................................169Зміст l
Ushhorod
(Óæãîðîä)...............................................................................................171
Sakarpattja
(Çàêàðïàòòÿ)...........................................................................................173
Saporishja
(Çàïîð³ææÿ)............................................................................................174
Das Saporisher Gebiet
(Çàïîð³çüêà îáëàñòü).............................................................................176
Die Stadt, in der ich lebe
(̳ñòî, â ÿêîìó ÿ æèâó)..........................................................................178

IV.

Deutschland
(ͳìå÷÷èíà)
Deutschland (ͳìå÷÷èíà)..........................................................................181
Die geographische Lage
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ)......................................................................182
Das Klima (Êë³ìàò).......................................................................................184
Der Staatsaufbau
(Äåðæàâíèé óñòð³é)..............................................................................185
Deutsche Nationalsymbole
(Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè)..........................................................................187
Aus der Geschichte Deutschlands
(Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)............................................................................ 190
Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)..................................................................192
Probleme Deutschlands nach der Vereinigung
(Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ).........................................193
Die Wirtschaft
(Åêîíîì³êà)............................................................................................195
Sehenswürdigkeiten Deutschlands
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè).............................................................197
Berlin
(Áåðë³í )................................................................................................ 199
Sehenswürdigkeiten Berlins
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà)................................................................. 201

l Зміст 

Dresden (Äðåçäåí)................................................................................... 202
Leipzig (Ëåéïö³´)....................................................................................... 204
Nürnberg (Íþðíáåðã).............................................................................. 206
Weimar (Âåéìàð)...................................................................................... 209
Durch die Städte Deutschlands
(Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè)......................................................................... 210
Das Leben der deutschen Jugend
(Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³)......................................................................212
Der Sport
(Ñïîðò)...................................................................................................214
Massenmedien
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿)................................................................216
Umweltschutzmaßnahmen
(Çàõîäè ç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà)................................218

V.

Österreich
(Àâñòð³ÿ)
Österreich (Àâñòð³ÿ)..................................................................................221
Der staatliche Aufbau Österreich
(Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠).................................................................222
Wien (³äåíü)..............................................................................................224
Aus der Geschichte Österreich
(Ç ³ñòî𳿠Àâñòð³¿)...................................................................................226
Die Schulen in Österreich
(Øêîëè â Àâñòð³¿)..................................................................................228

VI. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
(Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã òà ˳õòåíøòåéí)
Die Schweiz (Øâåéöàð³ÿ)..........................................................................231
Der Staatsaufbau der Schweiz
(Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöàð³¿)............................................................232
Bern (Áåðí).................................................................................................234
Aus der Geschichte der Schweiz
(Ç ³ñòî𳿠Øâåéöàð³¿).............................................................................236

...................................................... 240 VII.....................................249 Meine Deutschlehrerin (Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè)........................................................................................................................................257 Das Bildungswesen in Deutschland (Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³).......246 Meine Klasse (̳é êëàñ).............................................................. 266 Iwan Masepa (²âàí Ìàçåïà)........................... Die Ausbildung in unserem Leben (Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³) Das Bildungswesen in der Ukraine (Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³).................................................................... 260 Fremdsprachen in unserem Leben (²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³)...238 Liechtenstein (˳õòåíøòåéí).259 Die Hochschulbildung in Deutschland (Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)...................................................251 Mein Klassenlehrer (̳é êëàñíèé êåð³âíèê)...................242 Das Hochschulbildung in der Ukraine (Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³)..263 Warum lernen wir Fremdsprachen? (×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè?) ............................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................264 VIII...................................................................247 Der Deutschunterricht (Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè)....................................................................................243 Unsere Schule (Íàøà øêîëà)..................................10 Зміст l Luxemburg (Ëþêñåìáóðã).......................254 Mein Lieblingsfach (̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò).....253 Die Schulfächer (Øê³ëüí³ ïðåäìåòè)................................................... Hervorragende Menschen der Ukraine (Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè) Bohdan Chmelnytzky (Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé)..............267 ..........................................................................................................................................

.285 Sergij Koroljow (Ñåðã³é Êîðîëüîâ)............................................................................................... 290 Hervorragende Schriftsteller Deutschlands (Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè)...................277 Iwan Franko (²âàí Ôðàíêî).................................... Ëèñåíêî).......................279 Kateryna Bilokur (Êàòåðèíà Á³ëîêóð)............ кï³í ). Kwitka-Osnowjanenko (Ã....................................................................................................286 Jewhen Paton (ªâãåí Ïàòîí)... 288 IX. Â.............. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî)........................................................................................ J.272 Unser weltberühmter Landsmann I....................................................................................................... Ô......268 Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko (Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî)............284 Mein Lieblingsdichter (̳é óëþáëåíèé ïîåò).....281 Moderne ukrainische Schriftsteller (Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè).................. V......................................................293 Lion Feuchtwanger (˳îí Ôåéõòâàíãåð).................. 270 H..................... Repin (Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ²........................................... Þ...........................................291 Jacob und Wilhelm Grimm (ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì)..................275 M............................................. 296 ...............................................................................................................................................................................................................l Зміст 11 Taras Schewtschenko (Òàðàñ Øåâ÷åíêî)...................................................................... Lyssenko (Ì................................ F......................... Hervorragende Menschen Deutschlands (Âèäàòí³ ëþäè ͳìå÷÷èíè) Heinrich Heine (Ãåíð³õ ¥åéíå)...............

....317 X.....315 Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß (Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà)..............................................321 Sommer (˳òî).................................................................................................................................................................... À...........................307 Johann Strauß (²îãàíí Øòðàóñ)........................................................297 Erich Kästner (Åð³õ Êåñòíåð)............................................... Mozart) (̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â..................................................308 Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner) (Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð))...................................................12 Зміст l Wolfgang Borchert (Âîëüôãàíã Áîðõåðò)....................................325 ................................................................. Ìîöàðò))........................................................................... A............................. Ñâÿòà) Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó)...............312 Albrecht Dürer (Àëüáðåõò Äþðåð)........................................................................................................................................303 Stefan Zweig (Ñòåôàí Öâåéã)............................................................... Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó............................310 Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille) (̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå))......323 Herbst (Îñ³íü).....................................................................................................................................................................305 Mein Lieblingskomponist (W...................................................................320 Frühling (Âåñíà).................................................................313 Wilhelm Conrad Röntgen (³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí)..... 300 Erich Maria Remarque (Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê)......................

........................................................ 355 .................................................................340 Meine Sommerferien (Ìî¿ ë³òí³ êàí³êóëè)...........................................................................................................................................................326 Feiertage in der Ukraine (Ñâÿòà â Óêðà¿í³)............... 338 Mein Geburtstag (̳é äåíü íàðîäæåííÿ)...................................................................346 Alte und neue Osterbräuche (Ñòàð³ é íîâ³ Âåëèêîäí³ çâè÷à¿).......................................................................347 XI....................................................................................................................336 Der Lehrertag (Äåíü ó÷èòåëÿ)................. 353 Mein Hobby (Ìîº õîá³)..........................328 Neujahrsfest in der Ukraine (Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³)...............................................341 Meine Winterferien (Ìî¿ çèìîâ³ êàí³êóëè)...............350 Freie Tage des Schülers (³ëüí³ äí³ ó÷íÿ).330 Fasching in der Ukraine (Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³)...............................................................................................................................344 Fasching in Deutschland (Ìàñíèöÿ â ͳìå÷÷èí³)..................................................................................................l Зміст 13 Winter (Çèìà)......................................................................352 Urlaub meiner Eltern (³äïóñòêà ìî¿õ áàòüê³â).................................................................................................331 Pfingsten in der Ukraine (Òð³éöÿ â Óêðà¿í³)..........................................................................................................................................342 Feiertage in Deutschland (Ñâÿòà â ͳìå÷÷èí³).......................... 333 Schultraditionen (Øê³ëüí³ òðàäèö³¿)........................................................................................................ Die Freizeit (³ëüíèé ÷àñ) Wie ich mich ausruhe… (ßê ÿ â³äïî÷èâàþ)..................................................

................................................................................................................................................... 385 Reisen (Ïîäîðîæ³)..............................................................................371 Die Jugend und Musik (Ìîëîäü ³ ìóçèêà)...................................................................................................................................369 Musik in unserem Leben (Ìóçèêà â íàøîìó æèòò³)..................................357 Mein letzter Theaterbesuch (Ìîº îñòàííº â³äâ³äàííÿ òåàòðó) .............................................381 Wir kaufen ein (Ìè ðîáèìî ïîêóïêè)............................................................372 Sport in unserem Leben (Ñïîðò ó íàøîìó æèòò³)......................... 360 Mein Lieblingsvideofilm (̳é óëþáëåíèé â³äåîô³ëüì).....364 In der Bibliothek (Ó á³áë³îòåö³)...362 Mein Lieblingsfernsehprogramm (Ìîÿ óëþáëåíà òåëåïåðåäà÷à).....................................................................................................................367 Bücher in unserem Leben (Êíèãè â íàøîìó æèòò³).......365 Mein Lieblingsliteraturheld (̳é óëþáëåíèé ë³òåðàòóðíèé ãåðîé).............................................................. 383 Beim Arzt (Ó ë³êàðÿ)............................................ 358 Kino (ʳíî).....................................................................................................................................................................................................................................................................374 Die Rolle des Sportes (Ðîëü ñïîðòó) .......................................................................................................................................................................375 Olympische Spiele (Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè)..................................14 Зміст l Im Museum (Ó ìóçå¿).377 Computer in unserem Leben (Êîìï’þòåðè ó íàøîìó æèòò³)............................................................................378 Zeit und Mode (×àñ ³ ìîäà)....................................386 ...............................................................................

... Leute und Berufe Jedes Kind braucht mehr Verständnis.......................................l Зміст 15 Eine Flugreise (Àâ³àïîäîðîæ)... 412 Große ukrainische Schriftsteller: Pawlo Sagrebelnyj.................................. 406 Omas helfen............. .................................... 415 Theater und Musik........................... 409 Konrad Duden............................... Literatur und Kunst............................................................................................................ Entdeckungen und Erfindungen Carl Friedrich Gauß................................................................................................................ 402 Mischlingskinder.............................................................................................................................................................................................................................................................................................399 Jeden Tag um 7... 409 Johannes Gutenberg..... 388 Eine Eisenbahnreise (Ïîäîðîæ ïî¿çäîì).. 417 ............397 2.......................................................................................................................... 411 4.......................................................................................................................................................................................................................................................... 410 Ist das nicht auch eine Entdeckung?............. 407 3..................... 403 Wie Eva eine Hose und ein Hemd sucht und etwas ganz anderes findet............. Wissenschaft............................................. 401 Unser Haus....................................................................... 406 Die Erziehung der Kinder war sein Lebenswerk...................................................................................... Schule Die Schule in Deutschland. 414 Till Eulenspiegel.........................390 Eine Stadtfahrt (Ïî¿çäêà ì³ñòîì)................ 400 Hayat erzählt von sich und ihrer Wohnsituation........... .................. 404 Tina — das Mädchen aus der Werbung................................... 412 Taras Schewtschenko ist mein Lieblingsschriftsteller..................................................................396 Danni und seine Schwierigkeiten....... Bildung...........00 Uhr aufstehen........................392 Erholung im Freien (³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³)................................................................. 416 “Der Fliegende Holländer”.............................................................394 Texte zur Themensammlung 1..................................................

.................................................................................................................................................... 445 Über den Kaffee............................. 432 Voraussetzung für guten Schlaf............................... W......................................... Hobbies Wochenende....................................................................................... 429 Galina Ulanowa............................................................................ 420 Die Dynastie Strauß.................................................................................................................................... Essen Genuss und Notwendigkeit............................................................................................................. 423 Heinrich Zille................ 419 Haydns Abschiedssinfonie........................................................................................................................................................................ 431 Blutgruppen........................ 418 Wir sind von Musik umgeben: Der Liederkönig Franz Schubert... 436 7....... 440 Zwischen Ostern und PfingstenHimmelfahrt/Vatertag...................................................... Fassbinder.......................................................................................................................................................... 430 6................................ 439 Ein gutes neues Jahr!.......................... 449 Das erste Selbstverdiente................................................ 425 R...................................................... 437 Der heilige Nikolaus.........................16 Зміст l “Lieben Sie Brahms?”(Nach Herbert Klein).................................................... 424 Hollywood in Bayern....................................................................................................... 447 9.................................. 442 8......................................................................................... 429 5......................................... Sport Die Olympischen Spiele als Symbol der Freundschaft........................... 427 Alexander Dowschenko.................... 434 Robert Koch — Bekämpfer des Todes................... 438 Fest der Heiligen Drei Könige.......................... 441 Feste und Bräuche in der Ukraine... Feste und Bräuche Der Polterabend................................ 423 Souvenir.............................................................. 450 ........... Freizeit............................................................................. 443 Vielseitig — aber nicht zuviel................................................ 421 Wiens Museen....................... 448 Freizeitverbringungen in Österreich...................................................................................... 433 Ich will nicht rauchen!................................................................................... Gesundheit Fernsehen kostet Lebenszeit....................

.................................................455 Namensgebungen....... 464 Das Brandenburger Tor............. 465 Zu Besuch auf Schloss Herrenchiemsee........................................................................................ 452 10................................. 459 Das Glück........................ 470 Ukraine — Ein Land Mit Geschichte Woher stammen die Kosaken?.................................. 456 Familie Busse segelt seit 16 Jahren mit 10 Kindern um die Welt............................................................ 466 Die Wartburg bei Eisenach.............................................. Deutschland Aus der deutschen Geschichte........................................ 454 Mittelpunkte.....474 ....................................... 457 11............................. 461 Erster Spraydosen-Killer................................... 469 13................................................... 451 Ist “Bio” gesünder?......... 461 12....................................................... 453 Reisen............................................................ Reise Die erste Weltreise. 472 Die Beziehungen der Ukraine zur BRD............................................... 472 Vokabeln zu den Themen (Тематичний словник)...................................................................... Die Ukraine Ratschläge für die Arbeitsplatzsuche............................................................................................................ 458 Ist der Luchs gefährlich?................... 467 Potsdam-Sanssouci.................................................................. 462 Die erste größere revolutionäre Bewegung der deutschen Geschichte............................................. Natur Der rote Fels der Möwen............................................................................................................................................................................................................... 460 Von einer botanischen Besonderheit....................l Зміст 17 Urlaub im Weltraumhotel — im Jahre 2020 soll es möglich sein............................. 468 Die Landschaften im Zentrum Europas — Deutschland und die Deutschen................................ in Deutschland ein Tier zu sein.................................................................................................................................................

­ die Sprache und den Stil schät­zen. Klasse. Я завжди устигала в школі й на­вча­ла­ ся з великим інтересом. Наша родина дуже дружна. цінувати мову й стиль. Mai 1977 in Poltawa ge­bo­ren. Я українка. Sie sind Schüler. а Борис — учень 9 класу. він працює в лі­ка­ р­ні. Ich wurde am 5. Я народилася 5 травня 1977 року в Пол­таві. Literatur war mein Lieblingsfach. Мене звуть Алла Петрова. допомагав краще розуміти іс­то­ рію та сучасне життя. wo ich jetzt mit meinen Eltern­ wohne. Unsere Familie ist sehr freundlich. Він навчав нас розуміти російських класиків. Вони школярі. Er lehrte uns. Він знайомив нас із сучасними ав­то­ ра­ми. Borys — in die 9. Мій батько лікар. Ich nahm auch am gesellschaftlichen Leben aktiv teil. де я зараз живу зі сво­ї­ми батьками. Люся ходить до 5 класу. Я також брала активну участь у гро­ мад­сь­ко­му житті. У мене є молодші сестра й брат. Моя мати домогосподарка.­ У родині нас п’ятеро. У травні я закінчила школу. Mein L ebenslauf (Ï ðî ñåáå )  Meine Biographie  Ìîÿ á³îãðàô³ÿ Ich heiße Alla Petrowa. Meine Mutter ist Hausfrau. er arbeitet im Kran­ ken­haus. Vor zwei Jahren zog unsere Familie nach Charkiw um. Два роки тому наша родина пе­ре­ їха­ла до Харкова. Unsere Familie besteht aus fünf Personen. Mein Literaturlehrer war ein gebildeter Mann. Ich bin Ukrainerin. half die Geschichte und das moderne Leben besser zu verstehen. Er machte uns mit modernen Autoren bekannt. Ich hatte nur gute Noten in der Schule und lernte mit großem Interesse. Mein Vater ist Arzt. . Мій учитель літератури — високо­ освічена людина. Ljusja geht in die 5.I . Im Mai habe ich die Schule absolviert. russische Klassiker verstehen. Ich habe eine jüngere Schwester und ei­nen Bruder. Klasse. Моїм улюбленим предметом у школі була література.

Wie erinnert sich Alla an die Schule? 5. Mein Bruder ist Offizier. Мої батьки живуть у селі під Пол­та­ вою. Мій брат — офіцер. Цього року я закінчила школу й ви­ рі­ши­ла вступати на філологічний фа­ культет інституту. Ihr Mann ist Dekan am Institut für Fremd­spra­chen. Meine Mutter ist Lehrerin. тут: подати документи der Traum (Träume) — мрія Fragen zum Text 1. .l Про себе 19 Er ermunterte mich Literaturlehrerin zu werden.— брати участь у чому-небудь gebildet — високоосвічений j-n bekannt machen mit (Dat. Її чоловік — декан в інституті іно­зе­м­ них мов. einen Bruder und eine Schwester. Вони живуть у Горлівці. Wie groß ist ihre Familie? 4. o) — добива­ тися. Моя мама — учителька. Він також заохочував мене стати ви­ кла­да­чем літератури. що моя мрія збудеться і я стану студенткою. Ich hoffe sehr. Ich habe Geschwister. o) an (Dat). Meine Eltern leben in einem Dorf bei Poltawa. Моя сестра Ніна теж заміжня. Мене звуть Микола Орлов. t) — оцінювати ermuntern (te. Mein Vater ist Agronom. In diesem Jahr habe ich die Schule ab­ sol­viert und mich an der philologischen Fakultät der Hochschule beworben. У мене є брат і сестра. Seine Frau ist Ingenieurin. er ist gleich­zei­ tig Fernstudent an der Charkower Uni­ ver­si­tät. Його дружина — інженер. dass mein Traum in Er­ fül­lung geht und ich studieren kann. t) — заохочувати sich bewerben (a. Meine Schwester Nina ist auch ver­hei­ ra­tet. Sie leben in Gorlowka.) — знайомити когось із кимось schätzen (te. й од­но­ча­с­но він навчається на заочному від­ді­лен­ні в Харківському університеті. Wann und wo wurde Alla Petrowa geboren? 2. Wo wohnt Alla jetzt? 3. Wörter und Wendungen teilnehmen (a. Мій батько — агроном. Was für einen Traum hat das Mädchen?  Meine Familie  Ìîÿ ðîäèíà Ich heiße Nikolai Orlow. Я сподіваюся.

4. Він — професор. Ich besuche Nina ziemlich oft. На канікулах я перебуваю в бать­ків у селі. У них є хлопчик. 2. t) — вести роботу Fragen zum Text Wo leben die Eltern von Nikolai Orlow? Was sind die Eltern von Beruf? Was können Sie über die Familie des Bruders von Nikolai erzählen? Was ist Nikolais Schwester von Beruf? Wo verbringt Nikolai seine Ferien?  Meine Mutter  Ìîÿ ìàìà Meine Mutter ist eine hübsche Frau: sie hat schöne blonde Haare und hell­ blaue Augen. читає лекції. Ich habe ihren Jungen sehr gern. . Вона керує драмгуртком. Sie hat ihren Beruf sehr gern.Mein Lebenslauf l 20 Er ist Professor und hält auch Vor­ lesungen. Nina arbeitet in der Mittelschule. eine Vorlesung halten (ie. Я досить часто відвідую Ніну. Моя мама красива жінка: у неї кра­си­ ве світле волосся й блакитні очі. йому 5 років. Ніна працює в середній школі. Їй дуже подобається її професія. Im Sommer gibt es dort immer viel zu tun. вона вчителька німецької мови. Er geht in den Kindergarten. Ich verbringe meine Ferien bei meinen Eltern auf dem Lande. Вона веде велику громадську роботу. Wörter und Wendungen gleichzeitig — одночасно der Fernstudent — студентзаочник verheiratet sein — бу­ти заміжньою (одруженим) 1. Nina leistet viel gesellschaftliche Arbeit. достатньо Arbeit leisten (te. Брат і сестра приїздять туди раз або двічі на рік. Wir helfen unseren Eltern bei der Ar­ beit. Він ходить у дитсадок. Ми допомагаємо нашим батькам. Sie leitet einen dramatischen Zirkel. Мені дуже подобається її син. 3. Meine Geschwister fahren auch ein — zweimal im Jahr dorthin. Sie haben einen Jungen von 5 Jahren. Літом у селі багато роботи. a) — читати лекцію ziemlich — доволі. 5. sie ist Deutschlehrerin.

Моя мама займається спортом. hält sie immer das Wort. und vor allem für uns Kinder. У неї гарний голос. але в неї гарна фігура. Вона добре розуміє нас і завжди го­то­ва нам допомогти. а в нас канікули. і ми завжди із за­ до­во­лен­ням слухаємо її спів. Вона — висококваліфікований лікар і користується любов’ю й повагою сво­їх колег і пацієнтів. Із задоволенням вона грає з нами в те­ніс і волейбол. Sie ist eine hochqualifizierte Ärztin und genießt Liebe und Vertrauen ihrer Kol­le­gen und Patienten. son­ dern auch ihr Charakter. Sie ist offenherzig. Mutter ist unsere beste Freundin. Sie versteht uns gut und ist immer be­ reit uns zu helfen. Мама сидить з нами біля вогнища й спі­ває веселі пісні. . ми здійснюємо по­ ходи й по­до­ро­жі. а взимку ми учи­ няємо справжній сніговий бій. 21 Вона вже не дуже молода. і вона завжди виглядає привабливо. Es gibt keine Auseinandersetzungen zwischen uns Kindern und der Mutter. вона завжди бадьора й здорова. І хоча вона майже цілий день про­во­ дить у лікарні. й мамою немає су­ пе­ре­ч­но­с­тей. gutmütig. ehrlich und immer gerecht. але й її характер. якщо у нас є які-небудь проблеми. Вона постійно турбується про нас: шиє й чистить наш одяг. дітей. findet sie Zeit für ihre Familie. Wenn meine Eltern im Sommer Urlaub und wir Kinder Ferien haben. вона знаходить час для своєї родини й насамперед для нас. чесна й зав­ жди справедлива. Мама — наш кращий друг. un­ter­neh­ men wir Wande­rungen und Reisen. стежить за тим. wenn wir ir­gend­wel­ che Probleme haben. Між нами. hat aber eine sehr gute Figur und sieht immer sehr at­trak­tiv aus. Wenn sie uns etwas verspricht. уся вона. добра. готує для нас сма­ч­ну їжу. Коли у батьків улітку відпустка. ihr ganzes Wesen. Meine Mutter ist sportlich und ist im­ mer munter und gesund. Mutter sitzt zusammen mit uns am La­ ger­feu­er und singt lustige Lieder. дітьми. Obwohl sie fast den ganzen Tag im Kran­ken­haus verbringt. Sie hat gute klangvolle Stimme und wir hören uns immer gern ihren Gesang an. Sie kümmert sich ständig um uns: näht und reinigt unsere Kleidung. Sehr gern spielt sie mit uns Tennis und Volleyball und im Winter machen wir eine richtige Schnee­ballschlacht.l Про себе Sie ist nicht mehr sehr jung. dass wir die Schule nicht ver­säu­men und unsere Schul­ arbeiten recht­zei­tig ma­chen. Mir gefällt nicht nur ihr Äußeres. kocht für uns schmackhaftes Essen und passt dar­auf. щоб ми не пропускали занять у школі та вчасно робили домашні завдання. Вона щиросерда. Якщо вона щось обіцяє. то завжди дотримує слова. Але мені подобається не тільки її зо­в­ ні­ш­ність.

Sie kümmern sich täglich um meine Ge­sund­heit. які у мене успіхи в школі і яка мені по­ трі­б­на допомога в навчанні. Ich liebe meine Mutter sehr und kann mein Leben ohne sie nicht vorstellen. Wörter und Wendungen attraktiv — привабливий offenherzig — щирий gutmütig — добрий ehrlich — чесний gerecht — справедливый Liebe genießen (o. Батьки не тільки мої вихователі. коли ми вибираємо свою майбутню про­фе­сію. -en — схильність Fragen zum Text Wie sieht Ihre Mutter aus? Welche ihre Charaktereigenschaften gefallen Ihnen besonders gut? Welche Arbeit erfüllt ständig Ihre Mutter? Wem trauen Sie Ihre Probleme? Welches Hobby hat Ihre Mutter?  Meine Eltern  Ìî¿ áàòüêè Die Eltern sind nicht nur meine Er­zie­ her.Mein Lebenslauf l 22 Sie hat Musik gern und spielt selbst ein wenig Klavier. o) — користуватися любов’ю 1. а коли я при­ хо­джу зі школи додому. Батьки завжди цікавляться тим. 5. Вони щоденно турбуються про моє здоров’я. dass ich al­ les Nö­ti­ge für meinen Unterricht habe. щоб у ме­не було все необхідне для навчання. der un­se­rer Neigung entspricht. яка відповідає нашим на­ хилам. але і кращі друзі й порадники. й сама трохи грає на піаніно. . Sie gibt uns gute Ratschläge. 2. wartet schon auf mich das fer­ti­ge Mittagessen. на мене вже чекає готовий обід. steht schon mein Frühstück auf dem Tisch und wenn ich aus der Schule nach Hause komme. Die Eltern interessieren sich immer da­ für. t) — пропускати (школу) die Neigung. sondern auch meine besten Freunde und Berater. Вона дає нам добрі поради. sorgen dafür.) — турбуватися ständig — постійний versäumen (te. Я дуже люблю маму й не уявляю життя без неї. Вона любить музику. das Vertrauen — довіра sich kümmern um (Akk. wie meine Leistungen in der Schule sind und welche Hilfe ich im Unterricht brauche. wenn wir uns den künftigen Beruf wählen. 4. 3. Коли я вранці прокидаюся. про те. Wenn ich am Morgen erwache. мій сні­да­ нок стоїть уже на столі.

Müde. Ми добре розумі­ємо один одного. Im Winter unternehmen wir Ski­wan­de­ run­gen und im Sommer erholen uns ge­wöhn­lich am Meer oder im Dorf bei mei­nen Großeltern. Стомлені. а влітку ми відпочиваємо за­зви­чай на морі або в селі у дідуся й бабусі. так і сучасна музика. На відміну від інших учнів у мене з бать­ками немає конфліктів. tauschen un­se­re Meinungen über die Probleme der Ge­gen­wart aus. unterhalten wir uns oft. Так. Mein Vater bringt mir viele nützliche Fer­tig­kei­ten bei. Die Mutter spielt selbst gut Klavier und hat eine gute Stimme. що ми робили в селі. обмінюємося ду­м­ка­ми про проблеми сучасності. Мій батько прищеплює мені багато корисних навичок. Sie geben mir viele gute Ratschläge. ми по­ве­р­та­ є­мо­ся додому й довго ще говоримо про те. Meine Oma und Opa sind nicht mehr imstande selbst mit allem fertig zu werden­. Wir verstehen einander sehr gut. Schon jetzt spreche ich mit meinen Eltern­ über meinen künftigen Beruf. aber lassen mich selbst eine richtige Wahl machen. Dort gibt es für uns alle Arbeit. Мої бабуся й дідусь уже не в змозі самі з усім упоратися. Вони дають мені багато добрих по­ рад.l Про себе 23 Zum Unterschied von manchen an­de­ ren Schülern habe ich mit meinen Eltern kei­ne Konflikte. Wenn wir abends alle beisammen sind. іноді й наш автомобіль. ми розмовляємо. Es macht uns Spaß ihnen im Gemüse– und im Obstgarten zu helfen. але надають мені право самому зро­би­ти правильний вибір. Ich verbringe auch meine Freizeit gern mit den Eltern zusammen. Meine Mutter brachte mir Liebe zur Mu­sik bei. і у неї га­ р­ний голос. але задоволені. І свій вільний час я охоче проводжу з бать­ками. Там для нас усіх є робота. auch manchmal un­ ser Fahrrad oder Auto. Мені подобається як класична. Уже зараз я говорю з батьками про мою майбутню професію. Мама сама грає на піаніно. als auch moderne Musik. я умію зараз лагодити багато при­ла­дів. і ве­ло­си­пед. was wir auf dem Lande getan haben. . Mir gefällt sowohl klassische. Мама прищепила мені любов до му­ зи­ки. aber zufrieden kommen wir nach Hause zurück und sprechen noch lange darüber. Ми з задоволенням допомагаємо їм у садку та на городі. Узимку ми здійснюємо прогулянки на лижах. Коли ми увечері збираємося усі ра­ зом. So verstehe ich jetzt verschiedene Ge­ rä­te zu reparieren.

Sie ist nicht breit aber ziemlich weit. а також провулки на­да­ ють місту особливого вигляду. Lussja und Galja. що вони для мене ро­б­лять. Damals lebte an diesem Ort ein Guts­ be­sit­zer. Ich wohne in der Galinskastraße. beisammen — разом sich unterhalten (ie. was sie für mich tun. -en — успіх beibringen (a. a) — прищеплювати 1.Mein Lebenslauf l 24 Ich ehre und achte meine Eltern und bin ihnen für alles dankbar. але досить дов­га. die mehr als 100 Jahre alt ist. у яко­го було три доньки: Віра. große und kleine Straßen und auch Gassen geben der Stadt ein besonde­ res Bild. Тоді в цьому місці жив поміщик. Drei Straßen sind zu Ehren der drei Töch­ter benannt. Beiderseits sind ein– und zweistöckige Privathäuser.) — чекати на щось die Leistung. Meine Straße ist eine darunter. die mit Gärten umringt sind. a) — розмовляти Meinungen austauschen — обмінюватися думками die Wahl — вибір Fragen zum Text Was schätzen Sie an Ihren Eltern besonders hoch? Welche Interessen haben Ihre Eltern? Welche Fertigkeiten haben Ihnen Ihre Eltern beigebracht? Wie oft und wie interessant verbringen Sie Ihre Freizeit mit den Eltern? 5. Люся й Галя. Zahlreiche Plätze. З обох боків одно. якій по­ над ста років. Welche Rolle haben die Eltern bei Ihrer Berufswahl gespielt?  Meine Straße  Ìîÿ âóëèöÿ Ich lebe in der zweitgrößten Stadt der Ukraine — Charkiw. . проспекти й ма­ле­ нь­кі вулички. Численні майдани.та двоповерхові приватні будинки. 3. Я живу на вулиці Галинській. Моя вулиця одна з них. 2. Вона не дуже широка. 4. Я живу в другому за величиною місті Укра­ї­ни — Харкові. der drei Töchter hatte: Sie hießen Vira. Wörter und Wendungen der Erzieher — вихователь der Berater — порадник warten auf (Akk. Три вулиці названі на честь трьох до­ньок. оточені садками. Я шаную й поважаю своїх бать­ків і вдячний їм за все.

Es ist ein großer Vorteil etwas von Autolärm und Abgasen entfernt zu woh­nen. повертаючися після на­ пру­же­но­го дня додому. І це не останнє. Busse und Trol­ ley­bus­se und nur selten Autos fahren hin und wieder die Straße entlang. -e — перевага der Autolärm — шум автомобілів entfernt wohnen — жити далеко sich (Dat. слив. an die wir uns gewöh­ nen: die Stadt. Pflaumen– und Kirsch­bäu­me überfüllt. Dazu muss man hinzufügen. was auch sehr wich­tig ist.) vorstellen (te. Keine Straßenbahnen. Ні трамваїв. dass die Straße nicht weit von Metrostationen und Trolleybushaltestellen liegt. Тому можна собі уявити. Aber manchmal nach einem an­stren­ gen­den Tage nach Hause zurückge­ hend. до яких ми звикаємо: місто. Es gibt Dinge.l Про себе 25 Da es keine Zentralstraße ist. Aber das ist nicht das Letzte. будинок. Darum kann man sich vorstellen. Але іноді. вулиця. яка красива вулиця наприкінці квітня. яблунь. die Straße. Це велика перевага — жити далеко від шуму автомобілів та вихлопних газів. t) — наповнювати halten (ie. Die Luft ist von zartem Blütenduft der Apri­ko­sen–. тільки зрідка автомобілі про­їж­ джа­ють по вулиці час від часу. Wörter und Wendungen ein besonderes Bild geben — надавати особливого вигляду der Straßenverkehr — дорожній рух der Vorteil. t) — уявити собі zart — ніжний überfüllen (te. ні автобусів. то дорожній рух тут досить спокій­ ний. Слід також додати. Die Einwohner der Straße halten sie im­mer in Ordnung. Die Straße ist von Anfang bis zu Ende mit Obstbäumen bepflanzt. ви­ шень. Вулиця від початку до кінця за­са­дже­ на фруктовими деревами. що також дуже важ­ ливо. Повітря сповнене ніжного запаху кві­ту­чих абрикосів. але своєрідної вулиці. ist der Straßen­verkehr hier ganz ruhig. Є речі. ні тро­лей­ бу­сів. на початку травня. Apfel–. я милуюся кра­сою моєї старої. Мешканці вулиці утримують її завж­ ди у порядку. das Haus. wie schön die Straße Ende April / Anfang Mai ist. що вулиця зна­хо­ дить­ся недалеко від станцій метро та тролейбусних зупинок. a) — утримувати anstrengend — напружений . bewundere ich die Schönheit meiner al­ten aber einzigartigen Straße. Оскільки це не центральна вулиця.

Будують цілі нові райони з жи­т­ло­ви­ ми будинками. des­ halb ist es hier immer ruhig. Telefon. дитячими са­д­ка­ми. 3. Schlaf­zim­ mer und mein Arbeitszimmer. у дев’яти­поверховому житловому бу­ ди­н­ку. . ванної та туалету. Man baut ganze Neubaubezirke mit Wohn­häu­sern.Mein Lebenslauf l 26 1. які гармонують з кольором шпалер. На вікнах висять гардини й штори. ку­х­ ні. mit allem Komfort: Zen­tral­hei­zung. Balkon. einer Kü­ che. Квартира має площу 45 (сорок п’ять) квадратних метрів. ба­л­кон. kaltes und heißes Was­ser. У кожному місті будують нові жит­ лові будинки. 4. Gas. Kindergärten. З коридору двері ведуть до всіх трьох кімнат: до вітальні. einem Badezimmer und einer Toi­ let­te. 2. 5. wo Sie wohnen? Was wissen Sie aus der Geschichte der Straße? Wo liegt Ihre Straße? Gibt es hier Straßenverkehr? Welche Besonderheiten unterscheiden Ihre Straße von den anderen Straßen?  Unsere Wohnung  Íàøà êâàðòèðà In jeder Stadt baut man neue Wohn­ häu­ser. 4. Grünanlagen. Ich wohne auch im Neubaubezirk. Моя адреса: Лісова. холодна та гаряча вода. Вікна виходять у парк. те­ле­фон. Unsere Wohnung im dritten Stockwerk ist sehr bequem. Meine Adresse ist: Lisova 4 (vier). Я теж живу в районі новобудов. Die Fenster gehen auf den Park. газ. Наша вітальня світла та затишна. Unser Wohnzimmer ist hell und ge­ mütlich. Vom Korridor aus führen Türen in alle drei Zimmer: Wohn­zimmer. Die Wohnung ist 45 (fünfundvierzig) Qua­drat­me­ter groß. An den Fenstern hängen Gardinen und Vorhänge. спальні та ка­бі­не­ту. die mit der Tapetenfarbe har­mo­nie­ren. in ei­nem neunstöckigen Wohnhaus. тому тут зав­ жди спокійно. школами. Schulen. Fragen zum Text Wie heißt die Straße. Вона складається з трьох кімнат. Наша квартира на четвертому по­ве­р­ сі з усіма вигодами: центральне опа­ лен­ня. Sie besteht aus drei Zimmern. квартира 14. скверами. Woh­ nung 14 (vierzehn).

Sie sind müde und brauchen Ent­span­ nung. Ein schöner Teppich liegt im Wohn­zim­ mer auf dem Fußboden. Мої батьки працюють і тільки пізно ввечері приходять додому. На підлозі у вітальні лежить краси­ вий килим. gemütlich — затишний der Vorhang (die Vorhänge) — штора Fragen zum Text Wo liegt Ihre Wohnung? Wie groß ist Ihre Wohnung? Wie ist Ihre Wohnung geplant? Könnten Sie nicht Ihre Wohnung beschreiben? Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden?  Meine Arbeitspflichten zu Hause  Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè Meine Eltern arbeiten und kommen erst abends nach Hause. Abends sehen wir oft fern. . і їм необхідний від­ по­чи­нок. Wörter und Wendungen die Grünanlage. І все ж вони багато працюють і в бу­ динку. Wir verbringen gern die Zeit zu Hau­se. 5. Біля лівої стіни стоїть кушетка. An der linken Wand steht eine Couch. Ми із задоволенням проводимо час удома.l Про себе 27 An der rechten Wand steht eine Schrank­wand. 2. посуду. In der Ecke steht der Fernseher. Wäsche. книг. vor der Couchstehen ein Tischchen und zwei Sessel. 3. що складається з різних секцій: для одягу. білизни. An der Wand über der Couch hängen ein Bild und zwei Wand­leuchter. Sie machen aber noch viel im Haus­ halt. Біля правої стіни стоїть меблева «стін­ ка». У нас завжди чисто. Der Fußboden ist in allen Zimmern mit Parkett ausgelegt. Bei uns ist es immer sauber. -n — сквер mit allem Komfort — з усіма вигодами 1. Вечорами ми часто дивимося його. У кутку стоїть телевізор. Bücher. перед кушеткою — журнальний столик і два крісла. Підлога в усіх трьох кімнатах ви­кла­ де­на паркетом. На стіні над кушеткою висять карти­ на й два бра. 4. Ge­schirr. die aus verschiede­nen Ab­tei­lun­gen besteht: für Kleidung. Вони стомилися.

а я на­ ма­зую їх клеєм. Der Vater schneidet Tapetenstreifen und ich bestreiche sie mit Klebstoff. а я йому до­по­ма­гаю. Gewöhnlich mache ich mit dem Staub­ sauger Teppiche und gepolsterte Möbel sauber. Meine kleine Schwester geht noch in den Kindergarten. що знаходиться до­ сить далеко від нашого будинку. Це я роблю особливо охоче. У мами. Ich begleite sie morgens und hole sie abends vom Kindergarten ab.28 Darum müssen wir Kinder ihnen Hilfe lei­sten. щоб вони також могли від­ по­чи­ти. Я роблю це охоче. як правило. Тому я після обіду мию посуд і ста­в­ лю його в шафу для посуду. Я проводжаю її вранці до дитячого садка й забираю увечері. Wir kaufen zusammen Tapeten und Kleb­stoff und machen uns an die Arbeit. Тато ріже шпалери на смуги. und weil sie immer nett und gehorsam ist. . Am Sonntag machen wir mit dem Vater Einkäufe auf dem Markt. Diese Arbeit fällt mir leicht und macht Spaß. Моя маленька сестра ходить ще до дитячого садка. Mein Lebenslauf l Тому ми. що вона дуже при­ві­т­на й слух­няна. Зазвичай я чищу пилососом килими й м’які меблі. Улітку я допомагаю татові. Кожного дня я приводжу в порядок свою кімнату. багато роботи на кухні. оскіль­ ки після ремонту квартира чудово ви­гля­дає. damit sie sich auch gut ausru­ hen können. повинні надавати їм допомогу. Уранці я ходжу в булочну та купую сві­жий хліб і булочки. У неділю ми з татом робимо покупки на ринку. діти. Im Sommer helfe ich meinem Vater. а в суботу не стою осто­ронь під час прибирання всієї ква­р­ти­ри. Потім тато обклеює стіни. weil nach der Renovierung die Wohnung sehr schön aussieht. Das mache ich gern. Danach beklebt der Vater die Wände und ich helfe ihm dabei. weil ich meine Schwe­ster liebe. Ми разом купуємо шпалери та клей і беремося за роботу. Morgens gehe ich in die Bäckerei und kaufe frisches Brot und Semmeln. оскільки люблю свою сестру й тому. Die Mutter hat in der Regel in der Küche viel zu tun. Цю роботу я роблю легко та із за­до­ во­лен­ням. Jeden Tag bringe ich mein Zimmer in Ordnung und am Sonnabend stehe ich beim Aufräumen der ganzen Wohnung auch nicht abseits. Darum spüle ich nach dem Essen das Geschirr ab und stelle es in den Ge­ schirr­schrank. Das mache ich besonders gern. коли ремон­тується квартира. der ziemlich weit von un­se­rem Haus entfernt ist. wenn unsere Wohnung renoviert wird.

що моя робота по дому дає батькам можливість відпочити і наступного дня піти бадьорими на роботу. Seine Berufswünsche ändern sich stän­ dig. Він добрий альпініст (бігун. braune Augen. боксер. Wörter und Wendungen die Entspannung — відпочинок. Er ist ein guter Alpinist (Läufer. Bald will er Flieger werden. плавець). весляр. er ist mein Mitschüler. Schwimmer). 2. Wir spielen oft Tennis mit ihm auf dem Tennisplatz. У мене є друг. Ruderer. hat schwar­ze lockige Haare. Ми один одного уже давно знаємо. 3. t) — обклеювати Fragen zum Text Warum müssen die Kinder den Eltern im Haushalt helfen? Welche Arbeit soll man jeden Tag machen? Wo hat die Mutter besonders viel zu tun? Wie kann man bei der Renovierung der Wohnung helfen? Welche Rolle spielt die Hilfe der Kinder in ihrem Haus?  Mein Freund  ̳é äðóã Ich habe einen Freund. Ich finde ihn willensstark. 4. Oleg ist ein sehr guter Freund. Він високий і широкоплечий. er heißt Oleg. Олег дуже хороший друг. t) — мити посуд 1.l Про себе 29 Ich bin glücklich. він мій однокласник. Oleg ist 16 Jahre alt. t) — надавати допомогу abseits stehen (a. у нього чорне кучеряве волосся й карі очі. bald wie­ der Arzt. розрядка Hilfe leisten (te. Ми часто граємо з ним у теніс на те­ ні­с­но­му корті. То він хоче стати льотчиком. Я вважаю його вольовим. ziemlich weit entfernt — досить далеко die Tapete (-n) — шпалери der Klebstoff — клей bestreichen (i. mutig. . Boxer. Wir kennen uns schon lange. dass meine Arbeit zu Hause den Eltern Möglichkeit gibt sich zu entspannen und am nächsten Tag munter wieder zur Arbeit zu gehen. 5. i) — намазувати bekleben (te. Його бажання у виборі професії дуже часто змінюються. то лі­ка­ рем. Я щасливий. Er ist groß und breitschultrig. Schlosser oder Zimmermann. Олегові 16 років. hilfs­ be­reit. його звуть Олег. то слюсарем або теслярем. сміливим і готовим завжди допомогти. a) — стояти в стороні das Geschirr abspülen (te.

Особливо нам подобаються комедії та фільми жахів. Наше життя багате на міжлюдські від­ но­си­ни. 2 Ан­ лі­мі­тед). 4. Man kann mit ihm über alle Probleme sprechen. Darunter nimmt die Freundschaft ei­ nen besonderen Platz ein. Олегові подобається музика. З усіма своїми проблемами я можу звертатися до нього і довіряти йому. йому можна довіритися. .Mein Lebenslauf l 30 Gern gehen wir ins Kino. У нього дуже багато касет. . Важливо мати в житті вірного друга. Wörter und Wendungen breitschultrig — широкоплечий willensstark — вольовий hilfsbereit — готовий допомогти sich ändern (te. -e — художній фільм der Horrorfilm. Нам подобаються американські та російські художні фільми. Ich möchte über meine Freundin erzählen. -e — фільм жахів vertrauen (te. 5. t) — мінятися der Zimmermann (die Zimmermänner) — тесляр 1. Er hat sehr viele neue Kassetten. Ich kann mit allen meinen Proble­men zu ihm gehen und ihm vertrauen. er spielt Gitarre und singt dazu. CDs. Wir haben amerikanische und rus­si­ sche Spielfilme gern. 2 Unlimited). 2. Wir hören oft seine Langspielplatten mit Tanzmusik (Beatles. Oleg hat Musik gern. Welche Charaktereigenschaften hat er? Womit beschäftigt sich Ihr Freund? Was schätzen Sie an Ihrem Freund besonders hoch?  Meine Freundin  Ìîÿ ïîäðóãà Unser Leben ist reich an menschlichen Beziehungen. компактдисків. der Schlosser.­ Я хотіла б розповісти про свою по­ дру­гу. 3. ihm alles anvertrauen. Ми часто слухаємо його платівки з тан­цювальною музикою (Бітлз.— слюсар der Spielfilm. Es ist sehr wichtig einen treuen Freund im Leben zu haben. Besonders gut gefallen uns Filmkomödien und Horrorfilme. він грає на гітарі та співає. З ним можна говорити про всі про­ бле­ми. t) — довіряти Fragen zum Text Wie heißt Ihr Freund? Beschreiben Sie bitte sein Äußeres. Серед них дружба посідає особливе місце. Ми із задоволенням ходимо в кіно.

ge­hen ins Kino oder spielen Volleyball. Ми разом слухаємо музику. Musik. Nach der Schule möchte Ira studieren und Lehrerin werden. Її звуть Іра. 4. і ми цінуємо нашу дружбу. Її улюблені предмети — історія.) — турбуватися schätzen (te. Ми одна одну уже давно знаємо. Li­ te­ra­tur und Deutsch. музика. книги. gemeinsam — загальний sorgen für (Akk. hat blaue Augen und helle Haare. Punkt um 7 Uhr klingelt der Wecker. schätzen unsere Freundschaft. вона моя однокласниця. Wir haben viele gemein­same In­ter­es­ sen wie Sport. у неї блакитні очі й світле волосся. t) — дорожити.l Про себе 31 Sie heißt Ira und ist 16 Jahre alt. Після школи Іра хотіла б навчатися й стати учителькою. Іра середня на зріст. Wörter und Wendungen die Beziehung. Мій робочий день розпочинається до­во­лі рано. У Іри добрий характер. Нам разом ніколи не буває нудно. Ira ist mittelgroß. Literatur. театр. Bücher. Ihre Lieblings­fächer sind Geschichte. Wir kennen uns schon lange. їй 16 років. Gern hören wir zusammen Musik. граємо у волейбол. 3. -en — відношення reich sein an (Dat. Wir haben es zusammen nie langwei­ lig. Рівно о сьомій дзвенить будильник. sie ist mei­ne Mitschülerin.) — бути багатим 1. Ich erwache und stehe sofort auf. Schon jetzt hilft sie ihrem jüngeren Bru­der bei den Hausaufgaben und sorgt für ihn. Я прокидаюся й відразу ж встаю. лі­те­ ра­ту­ра та німецька мова. 2. У нас багато спільних інтересів: спорт. ist im­ mer hilfsbereit. Уже зараз вона допомагає своєму молодшому братові робити уроки та піклується про нього. вона завжди готова допомогти. цінувати Fragen zum Text Wie groß ist die Rolle der Freunde in Ihrem Leben? Haben Sie eine Freundin? Wie sieht sie aus? Wofür interessiert sie sich? Welche gemeinsamen Interessen haben Sie mit Ihrer Freundin?  Mein Arbeitstag  ̳é ðîáî÷èé äåíü Mein Arbeitstag beginnt recht früh. 5. . ходимо в кіно. Ira hat einen guten Charakter.

32 Mein Lebenslauf l Nach der Morgengymnastik gehe ich ins Badezimmer und mache schnell meine Morgentoilette: wasche mich. Zucker und Milch zu kau­fen. Meine Mutter ist mit mir immer zu­frie­den. Butter. витираю пил. чищу зуби. Ein Viertel nach acht bin ich schon an Ort und Stelle. щоб купити хліб. Щодня у нас 5–6 уроків. Ich helfe auch meiner Mutter im Haus­ halt. um Brot. Я також допомагаю своїй мамі у до­ ма­ш­ньо­му господарюванні. putze die Zähne. . Коли я повертаюся додому. цукор і мо­ ло­ко. Dann ziehe ich mich an und eile in die Schule. Я ходжу до продовольчого ма­га­зи­ну. Моя мама завжди задоволена мною. масло. З сімнадцятої до дев’ятнадцятої я роб­ лю свої до­ма­ш­ні завдання. Zum Frühstück esse ich gewöhnlich Bröt­chen mit Wurst und Käse und trin­ ke eine Tasse Kaffee oder Tee. Von 17 (fünfzehn) bis 19 (siebzehn) Uhr ma­che ich mei­ne Hausaufgaben. Gegen vierzehn Uhr ist der Unterricht zu Ende. Заняття розпочинаються о пів на дев’я­ту. Тим часом моя мама готує сніданок. Ich fege den Fußboden. за­ чі­сую волосся. wasche und bügele Wäsche. Я підмітаю підлогу. esse ich zu Mittag und ruhe mich ein wenig aus.­ Meine Freunde kommen auch oft zu mir zu Besuch. Чверть на дев’яту я уже на місці. Близько четвертої години заняття за­ кін­чу­ють­ся. Увечері я дивлюся телевізор або гуляю. Часто мене відвідують мої друзі. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung oder höre Musik. wische Staub. kämme das Haar. Снідаю я звичайно бутербродами з ков­басою та сиром і п’ю чашку кави або чаю. Wenn ich nach Hause zurückkehre. Після ранкової гімнастики я йду до ванної й швидко роблю свій ранко­ вий туалет: вмиваюся. Потім я одягаюся та поспішаю до шко­ли. Der Unterricht beginnt um halb neun. Meine Mutter bereitet inzwischen das Frühstück zu. Am Abend sehe ich fern oder gehe spa­zie­ren. Я читаю книжку чи газету. перу й прасую білизну. Täglich haben wir 5 (fünf) bis 6 (sechs) Stun­den. або слу­ хаю музику. Ich gehe ins Lebensmittelgeschäft. я обідаю та трохи відпочиваю.

Nach dem Frühstück spüle ich das Ge­ schirr ab und bereite mich zur Schule vor und meine Eltern gehen zur Arbeit. Моя мама лікар. 4. Його робочий день триває 8 годин. das Lebensmittelgeschäft — продовольчий магазин alle Hände voll zu tun haben — мати багато справ Fragen zum Text Wann beginnt Ihr Arbeitstag? Wie vergeht der Morgen? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Wie lange dauert der Unterricht? Wie verbringen Sie die Zeit am Abend?  Arbeitstag meiner Eltern  Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â Der Arbeitstag meiner Eltern beginnt ge­wöhn­lich sehr früh. бо я стомилася. Er macht interessante Erfindungen auf dem Gebiet der Elektronik. Раніше всіх прокидається мама й го­ тує сніданок. Wörter und Wendungen inzwischen — тим часом eilen (te. Мій тато інженер і працює в науко­ во-дослідному інституті. wäscht und rasiert sich schnell und hilft der Mut­ter den Tisch zum Frühstück zu decken. а батьки йдуть на роботу. Morgen habe ich wieder alle Hände voll zu tun. Вона працює в полікліниці недалеко від нашого будинку. Mein Vater ist Ingenieur und arbeitet in einem Forschungsinstitut. Після сніданку я мию посуд і готуюся до школи. Sein Arbeitstag dauert 8 Stunden. 2. Meine Mutter ist Ärztin. Він робить цікаві винаходи в галузі електроніки. 3. Тато встає пізніше.l Про себе 33 Um 23 (dreiundzwanzig) Uhr gehe ich zu Bett. Die Mutter erwacht am frühesten und bereitet das Frühstück zu. Я відразу засинаю. Робочий день моїх батьків по­чи­на­єть­ ся зазвичай дуже рано. Ich schlafe sofort ein. denn ich bin müde. Завтра у мене знов багато справ. вмивається. О двадцять третій я лягаю спати. Der Vater steht etwas später auf. го­ лить­ся та допомагає мамі накрити стіл до сніданку. t) — поспішати an Ort und Stelle sein — бути на місці 1. 5. Sie arbeitet in einer Poliklinik nicht weit von unserem Haus. .

батьки питають мене про мої ус­пі­хи в навчанні. Як мама. робить це тато. Die Mutter strickt und näht sehr gern. Вони питають також. t) — голитися das Geschirr abspülen (te. Якщо в домі слід що-небудь відремон­тувати. t) — мити посуд das Forschungsinstitut — дослідний інститут die Erfindung — винахід kurieren (te. Darum sitzt sie gewöhnlich an der Nähemaschine und bereitet für uns immer et­was Schönes vor. чинити alles Nötige — все необхідне bewegen (te. t) — ремонтувати. Тому сидить зазвичай за швейною машинкою та готує для нас завжди щось красиве. Jeden Abend kontrollieren die Eltern meine Schularbeiten. -en — тут: успіхи. t) — лікувати Freude bereiten (te. macht das der Vater. Коли ми знову збираємося за ве­че­ рею. welche Leistungen ich im Un­ter­richt habe. aber glücklich nach Hau­se. але щасливі. Sie fragen auch. досягнення reparieren (te. Sie untersucht sie in der Poliklinik und besucht auch die Kranken zu Hause. Wörter und Wendungen zubereiten (te. und gehen um 23 (dreiundzwanzig) Uhr zu Bett. і о 23 годині йдуть спати. t) — готувати (їжу) sich rasieren (te. оскільки ро­бо­ та приносить їм радість. Щовечора батьки перевіряють мої до­ ма­ш­ні завдання. fragen mich die Eltern. Мама дуже любить шити й плести.Mein Lebenslauf l 34 Meine Mutter kuriert Kinder. Dann liest der Vater Zeitungen und sieht fern. Потім батьки ще обговорюють про­ бле­ми. що їх хвилюють. Потім тато читає газети й дивиться телепередачі. Wenn im Hause etwas zu reparieren ist. die sie bewegen. t) — приносити радість die Leistung. Wenn wir alle wieder zu­sam­men­kom­ men und Abendbrot haben. чи поклав я в сум­­ку все необхідне для занять. Sowohl die Mutter als auch der Vater kom­men müde. так і тато приходять додому стомлені. ob ich alles Nötige für den Unterricht in meine Schul­ tasche ge­legt habe. Мама лікує дітей. t) — хвилювати . Danach besprechen meine Eltern noch einige Probleme. weil ihre Arbeit ihnen Freude macht. Воня оглядає їх у полікліниці та від­ві­ дує хворих удома.

і я знаю. Багато шляхів відкрито перед ними: технікум. . 35 Fragen zum Text Was machen die Eltern am Morgen? Wo arbeiten sie? Warum fühlen sie sich glücklich nach der Arbeit? Wie verbringen die Eltern ihre Freizeit zu Hause? Was besprechen die Eltern. університет. Закінчення школи — початок не­ залежного життя для мільйонів ко­ли­ ш­ніх школярів. Учителі не тільки викладають свої пред­ме­ти. 3. інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи. існуючих у світі. Я хочу стати учителем української мови та літератури. die Universität. інститут. bevor sie schlafen gehen?  Mein zukünftiger Beruf  Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ Nach Abschluß der Schule beginnt für Millionen ehemalige Schüler das selb­ stän­di­ge Le­ben. 2. Але непроста річ — вибрати про­фе­ сію з понад 2000. die Hochschule. що праця вчителя дуже відповідальна й важ­ка. Was mich betrifft. so habe ich längst ge­wählt. dass die Arbeit des Lehrers schwer und verantwortungsvoll ist. Я прочитав багато книг українських і зарубіжних авторів. Manche holen sich Rat bei den Eltern. Die Lehrer unterrichten nicht nur ihr Fach. Щодо мене. Viele Möglichkeiten gibt es: das Tech­ni­ kum. dass das Lesen der Bü­ cher dem Menschen beim Selbst­stu­di­ um und zum Lösen vieler Fragen im täg­li­chen Leben hilft. Ich verstehe. Es ist nicht leicht zwischen mehr als 2000 Be­ru­fen einen Beruf zu wählen.l Про себе 1. Я розумію. Ich habe viele Bücher ukrainischer und ausländischer Autoren gelesen. то я зробив свій вибір да­в­но. Мої батьки теж учителі. Деякі дотримуються порад бать­ків. Die Wahl dieses Berufes war nicht zu­ fäl­lig. Мій вибір цієї професії не спав мені на думку випадково. andere können sich sogar nach Be­en­di­ gung der Schule zu Nichts ent­ schließen. 5. 4. Während der ganzen Schuljahre war Li­ te­ra­tur mein Liebling­sfach. Ich werde Lehrer der ukrainischen Spra­che und Literatur. Meine Eltern sind auch Lehrer und ich weiß. Протягом усього навчання в школі лі­те­ра­ту­ра була моїм улюбленим пред­ме­том. що читання книг до­по­ма­ гає людям у самоосвіті й вирішенні багатьох життєвих питань.

Це не так легко. t) — дотримуватися поради sich entschließen (o. das Lösen — рішення verantwortungsvoll — відповідальний das Denkvermögen — інтелект. früher oder später erfüllen sich meine Wünsche. besteht die Möglichkeit er­ folg­reich in meinem Beruf zu arbeiten. 3. як може здатися. здатність до мислення scheinen (ie. wel­ches ich an der Hochschule erwor­ ben habe. Aber ich denke. що моя мрія рано чи пізно здійсниться. їхнє ста­в­лен­ня до жит­тя та інших людей. formen ihren Charakter. Це велика відповідальність. отри­ма­ ни­ми в інституті. verbunden mit dem Wissen. 2. Das ist eine große Verantwortung. Wörter und Wendungen die Möglichkeit. фо­р­ му­ють їхній характер. mit der Liebe zu den Kin­dern. щоб досягти успіхів у моїй роботі. що любов до ді­тей. Я буду вступати на філологічний фа­ ку­ль­тет. ie) — здаватися Fragen zum Text Ist es immer leicht. поєднана зі знаннями. o) — наважитися zufällig — випадковий 1. буде цілком до­ста­ т­ньою умовою. -en — можливість wählen (te.Mein Lebenslauf l 36 Sie schulen das Denkvermögen der Schü­ler. t) — обирати sich Rat holen (te. Ich werde mich an der philologischen Fa­kultät einschreiben und bin über­ zeugt. Das ist nicht so leicht wie es scheint. ihre Beziehung zum Leben und zu anderen Menschen. 5. Вони розвивають інтелект учнів. і я впевнений. eine richtige Berufswahl zu machen? Warum? Was möchten Sie nach der Absolvierung der Schule sein? Was machen Sie dafür? Was kann der Lehrer beeinflussen? Können Sie die Voraussetzungen der erfolgreichen Arbeit des Lehrers nennen? . Але мені здається. 4.

Die Einwohnerzahl beträgt 53 Millionen Menschen. Україна розташована у самому серці Європи. свій уряд. Die Ukraine liegt im Herzen Europas. але вона знаходиться на території найдав­нішої слов’янської держави — Ки­їв­сь­кої Русі. Einst war sie eine der Sowjetrepub­ liken. Загальна площа її території — 603 700 км2. die Russen und die Ukrainer. und sogar ihre eigene Währung — die Grywnja. що збе­ре­г­ли­ся. Дивовижною є історія України. У минулому — це одна з республік СРСР. росіяни. Nach der Eroberung durch die Mon­go­ lo–Tataren hörte dieser Staat auf zu be­ ste­hen. den Obersten Rat. Кількість населення — 53 млн чо­ло­вік. Природа України також дуже багата й різноманітна. Am 24. sowie in der Sprache. Ihre Gesamtfläche beträgt 603 700 km2. Україна — досить молода держава. so scheint es die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten “Rus” sie sind ihr am nächsten. Вона проголосила свою не­за­ле­ж­ність у 1991 році 24 ­ серпня. Eigentlich ist dieser Staat nur 10 Jahre alt. Erstaunlich ist die Geschichte der Ukrai­ne. єди­ ний спадкоємець культури Давньої Русі. aber er liegt auf dem Territorium des uralten slawischen Staates — der Kyji­wer Rus. Формально цій державі 10 років. . Jetzt hat die Ukraine ihre eigene Ver­ fas­sung. August 1991 wurde ihre Un­ab­ hän­gig­keit bekanntgegeben. Die Ukrainer sind. als auch in der Be­wah­ rung der alten Bräuche. Українська нація — це. мабуть. Die U kraine (Óêðà ї íà)  Die Ukraine  Óêðà¿íà Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. так і звичаями. Нині в Україні є свій основний за­кон — Конституція.I I . ihre Regierung. українці. Die Natur der Ukraine ist auch sehr reich und mannigfaltig. und an der Stelle von ihrer Be­ völ­ke­rung bildeten sich drei völkische Grup­pen: die Weißrussen. Верховна Рада і навіть своя валю­ та — гривня. найбільш близький їй як мовою. Після завоювання монголо-татарами ця держава перестала існувати і за­ мість її населення утворилося три на­ род­но­с­ті: білоруси.

Im Süden breiten sich die grenzenlo­ sen trockenen Steppen aus. so spricht man in der Ostu­krai­ne. оспівана Шевченком та Гоголем ріка. Die größten Städte sind: Kyjiw. то Західна — до Польщі. Moldauen und an Ungarn. майже середземно­ морським клі­матом. Odessa. In der Ukraine gibt es unzählige Seen. dem höchsten Berg dieses Ge­ birgs­zu­ges. so hat die Westukraine mehr mit Polen ge­mein. Молдовою та Угорщиною. Дніп­ро. fast Mittelmeerklima. але уже все частіше можна почути укра­ї­н­сь­ку мову. Der berühmteste und oft von Schew­ tschenko und Gogol besungene Fluss ist der Dnipro. Своєрідність історичного розвитку Укра­ї­ни визначила й своє­рідність її культури. Дніпропетровськ. Weiß­ russ­land. безперечно. besonders in den großen Städ­ten immer noch Russisch. все ще говорять російською. Україна межує з Росією. Якщо Східна Україна мовою та куль­ ту­рою ближче до Росії. річечок та рі­чок. Donezk. В Україні багато озер. Найбйльші міста — Київ.— це. у Східній Україні. Charkiw. На півдні простягаються безкрайні сухі степи. особливо у великих містах. -en — конституція die Eroberung. І хоча офіційна мова — українська. Flüsschen und Flüsse. До­нецьк. -en — уряд die Währung. e) — проголошувати die Verfassung. Білоруссю. -en — завоювання der Überbringer. al­ler­ dings hört man des öfteren auch schon die ukrai­ni­sche Sprache. . Польщею. Die Ukraine grenzt an Russland. Сама відома. die dann zur Schwarzmeerküste übergehen mit ih­rem weichen. Dnipropet­ rowsk und Lwiw. Die eigentümliche historische Ent­wick­ lung der Ukraine bestimmte auch die Ei­gen­tüm­lich­keit ihrer Kultur. -en — валюта erstaunlich — дивний bekanntgeben (a.ї Wörter und Wendungen verhältnismäßig — відносний die Unabhängigkeit — незалежність die Regierung.— спадкоємець die Eigentümlichkeit — своєрідність . mit dem Go­ wer­la. Румунією.38 Die Ukraine l Vom Westen her wird die Ukraine von den Karpaten begrenzt. Polen. Wenn die Ostukraine in ihrer Sprache und Kultur mehr mit Russland gemein hat. Und wenn auch die offizielle Sprache Ukrainisch ist. Із заходу Україну обмежують Карпати з Говерлою — найвищою горою цьо­ го масиву. Rumänien. що поступово перехо­ дять у чор­но­морське узбережжя Криму з м’яким. Харків. Оде­са. Львів.

Seit alten Zeiten war der Dnipro die Wie­ge des ukrainischen und rus­si­ schen Vol­kes. Mykolajiw. 3. Природні межі утворюють на півдні Чор­не й Азовське моря. Територія України складає 603 700 км2. Po­ len. Rumänien. Дніпро — одна з найдовших рік Єв­ ро­пи та одне з джерел гідроенергії. Der Dnipro ist einer der längsten Flüsse Europas und eine der Energiequellen der Ukraine. . der Dnestr. In der Ukraine gibt es viele große Hä­ fen. den Mittelteil mit Flachland (eine Steppenzone) und den östlichen Teil mit Donezbecken. Die Ukraine grenzt an Russland. Донець. Ізмаїл. Ungarn. Словаччиною. Cher­son. Die natürliche Grenze bilden im Süden das Schwarze Meer und das Asowsche Meer. Іл­лі­чівськ. але вони не дуже високі. Херсон. Білорусcю. Буг. der Buh und der Donez. Україна розташована в Центральній Європі. die Slowakei. Iljitschiwsk. zum Beispiel: Odessa. Територія України поділяється на 3 великі регіони: західна зона з Ка­ р­па­та­ми та Прикарпаттям.l Україна 1. Україна межує з Росією. середня ча­с­ти­на з рівниною (степова зона) та схід­на зона з Донецьким басейном. Дністер. Миколаїв. Дніпро був колискою українського та російського народів з найдавніших часів. В Україні досить багато великих мор­сь­ких портів. Румунією та Угорщиною. Головні ріки — Дніпро. Das Territorium der Ukraine gliedert sich in drei große Landschaften: den Westteil mit den Karpaten und dem Karpatenvorland. 5. 39 Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit der Ukraine bekanntgegeben? Was können Sie über die Geschichte der Ukraine sagen? Wie ist die Natur der Ukraine? An welche Staaten grenzt die Ukraine? Warum spricht man in der Ostukraine immer noch Russisch?  Die geographische Lage der Ukraine  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè Die Ukraine liegt in Mitteleuropa. Moldauen. Ма­рі­у­поль. Die größten Flüsse sind der Dnipro. На півдні — Кримські гори. 4. 2. Die Fläche der Ukraine beträgt 603 700 km2. Ismail und Ma­ri­u­pol. Молдовою. Польщею. Weiß­ rus­sland. Im Süden befinden sich die nicht sehr hohen Berge — der Krym. наприклад: Одеса.

вироби хімічно ї та те­к­с­ти­ль­ ної промисловості. Erdöl. a) — складати die Quelle. Харків. як залізна руда. Україна розташована у східній ча­с­ти­ ні Європи. Hier werden Weizen und andere Ge­ trei­de­ar­ten. 4. Вони дають можливість підтримувати морські зв’язки з багатьма дер­жа­ва­ ми світу. ку­ку­ру­дза та інші зернові культури. Was können Sie über die Entwicklung der Industrie des Landes erzählen?  Das Klima der Ukraine  Êë³ìàò Óêðà¿íè Das Klima eines jeden Landes hängt von seiner geographischen Lage ab. Char­kiw. нафта. В Україні розвинена промисловість головним чином навколо великих міст. Chemie. Die Ukraine ist reich an Bo­den­schät­ zen: an Eisenerz. Gemüse und viel Obst angebaut. Landwirtschafts maschinen. Hier werden Flugzeuge und Schiffe. Тут вирощуються пшениця. Україна є традиційно сільсько­­господарською країною. овочі та ба­ га­то фруктів. Mais. мінеральні солі. t) — вирощувати Fragen zum Text Wie groß ist die Fläche der Ukraine? Woran grenzt die Ukraine? Wie gliedert sich das Territorium der Ukraine? Wie beeinflussen die Klimabedingungen die Entwicklung der Landwirtschaft? 5. 3. сіль­ськогосподарські машини.und Tex­til­er­zeug­ nis­se. таких як Київ. Wörter und Wendungen betragen (u. Клімат будь-якої країни залежить від її географічного положення. вантажівки та автобуси. elek­tro­ni­sche Anlagen. газ. ко­льо­ро­ ві метали. Україна багата на такі корисні ко­па­ли­ ни. t) — поділятися aufrechterhalten (ie. . Buntmetall. вугілля. Odessa und andere herum ent­wic­kelt. Die Ukraine ist dank ihrer günstigen Klimabedingungen traditionell ein Agrar­land. Завдяки сприятливим кліматич­ ним умо­вам. Україна виробляє літаки й кораблі. Last­wa­gen und Autobusse gebaut. Gas und Mineralsalzen. Die Ukraine liegt in Osteuropa. Одеса та інших. In der Ukraine ist die Industrie haupt­säch­ lich um die Großstädte Kyjiw.40 Die Ukraine l Mit ihrer Hilfe wird der Seeverkehr mit vielen Staaten der Welt auf­recht­er­ hal­ten. Kohle. 2. електронне обладнання. -n — джерело der Hafen (die Häfen) — порт der Seeverkehr — тут: морські зв’язки 1. a) — підтримувати günstig — сприятливий anbauen (te. sich gliedern (te.

Середня температура в липні — 18— 19 градусів за Цельсієм на пі­в­ден­но­му заході та 23—24 градуси вище нуля на південному сході країни.) — залежати das Flachland — рівнина sich erstrecken (te. Am wärmsten ist es auf der Krym. Крим — найтепліший регіон. nicht weit von der Westgrenze des Landes. In den Karpaten regnet es oft. t) — простягаться umspülen (te. недалеко від західного кордону країни. 95 % (fünfundneunzig Prozent) des Ter­ ri­to­ri­ums ist Flachland. t) — омивати beeinflussen (te. На півночі та заході України взимку багато снігу. vor allem im Sommer. a) von (Dat. Im Norden und Westen der Ukraine fällt im Winter viel Schnee. Wegen der Größe des Territoriums un­ ter­schei­det sich das Klima in den ver­ schie­de­nen Regionen des Landes. Die Durchschnittstemperatur liegt im Ja­nu­ar bei minus 7—8° Celsius. Im Sommer ist es in der Ukraine warm. Die Südküste der Ukraine wird von dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer umspült. На заході розташовані Карпати. На півдні та сході — сухо. die nicht sehr hoch sind. Літом в Україні тепло. Im Süden und Osten des Landes ist es trocken. Але через велику територію він роз­ рі­з­ня­єть­ся в різних частинах країни. im Süden die Berge — der Krym. Wörter und Wendungen abhängen (i. Die Durchschnitts­temperaturen liegen bei 18—19° Celsius im Südwesten und 23—24° Celsius im Südosten des Lan­des. особливо влітку. Південне узбережжя України оми­ва­ єть­ся Азовським та Чорним морями. У Карпатах часто ідуть дощі. Im Westen erstrecken sich die Kar­pa­ ten. 95 % території країни — рівнина. t) — впливати sich unterscheiden (ie.l Україна 41 Geographisch befindet sich die Mitte Europas bei der Stadt Ushgorod. У Криму — субтропічний клімат. Der Winter ist eine ziemlich kalte Jah­ res­zeit in der Ukraine. Усі ці фактори впливають на клімат країни. Alle diese Faktoren beeinflussen das Kli­ma des Landes. ie) — відрізнятися trocken — сухий . Зима — доволі холодна пора року в Україні. Середня температура січня — 7—8 гра­ду­сів нижче нуля. на пів­дні — Кримські гори. але вони не дуже високі. In der Ukraine herrscht gemäßigtes Kon­ti­nen­tal­kli­ma. Клімат України помірно ко­н­ти­не­н­та­ ль­ний. Dort herrscht subtropisches Klima. Географічний центр Європи зна­хо­ дить­ся поряд з Ужгородом.

42 Die Ukraine l Fragen zum Text 1. Wie ist das Klima auf der Krim? 5. dass ich keine Aus­nah­ me bin. mein Blutdruck erhöht sich. що погода — ба­ ро­метр мого настрою. Ich weiß nicht. а тому й мого ста­ну здоров’я. можна бачити тільки окре­ мі купчасті хмари. Як співається в одній пісні. Bei schönem Wetter bin ich imstande alles Schlimme zu überwinden. Сонце стоїть високо в небі. nur einzige Schafenwolken kann man sehen. Я не знаю. die Pflanzen. «у при­ро­ ди немає поганої погоди». я в поганому настрої. бадьорим. я спроможний по­ до­ла­ти усе погане. У такі дні я почуваю себе здоровим. І я сподіваюся. munter und fit. Wie beeinflußt die geographische Lage der Ukraine das Klima des Landes? 3. In solchen Tagen fühle ich mich im­ mer gesund. Besonders gefällt mir ein sonniger Tag. und die Luft ist mit ihrem Gesang und Zwit­schern überfüllt. Die Vögel haben schon Kinder. Wovon hängt das Klima des Landes ab? 2. Und ich hoffe. від чого це залежить. Коли погода гарна. У птахів уже є пташенята. Die Sonnenstrahlen wärmen die Erde. Der Himmel ist heiter. Wie ist die Durchschnittstemperatur im Sommer und im Winter?  Das heutige Wetter  Ïîãîäà ñüîãîäí³ Wie es in einem Lied gesungen wird. Ich mag den Sommer. Aber ich weiß Bescheid. dass das Wet­ ter das Barometer meiner Stimmung und darum meines Ge­sund­heits­zu­stan­ des ist. Але я точно знаю. Wie ist das Klima in der Ukraine? 4. Die Luft ist würzig und mit einem be­ rau­schen­den Aroma erfüllt.­ мій кров’яний тиск під­ви­щу­ єть­ся. wovon es abhängt. Небо ясне. Я люблю літо. Сонячні промені зігрівають землю. коли віє легкий вітерець. Особливо мені подобається со­ня­ч­ ний день. рослини. “hat die Natur kein schlechtes Wetter”. що я не виняток. Bei schlechtem Wetter bin ich schlecht gestimmt. і повітря сповнене їх співом та щебетанням. . Коли погода погана. Повітря пряне та напоєне п’янким аро­ма­том. Die Sonne steht hoch am Himmel. wenn ein leichter Wind weht. у формі.

Beschreiben Sie bitte einen sonnigen Tag! 4. Будь-яка пора року має свою при­на­ д­ність. Gestern war das Gewitter. Aber denken Sie nicht. у ставку також дуже тепла. aber von Kind­heit an habe ich Angst davor. u) — долати heiter — ясний die Schafenwolke. що я не люблю інші пори року. Але не подумайте. хоча й знаю. Вода в річці. im Teich ist auch sehr warm. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Я вдихаю пряне повітря й на­со­ло­джу­ юсь красою природи.— багаті люди. українці. und es viel Ozon gibt. але я з дитинства її боюся. ob­ wohl ich weiß. daß die Natur kein schlechtes Wetter hat? . im See. o) — насолоджуватися der Reiz — принадність Fragen zum Text 1. Kann Ihrer Meinung nach das Wetter die Stimmung und den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussen? 2. озері. Wörter und Wendungen Bescheid wissen — знати напевне die Stimmung. Welches Wetter haben Sie besonders gern? 3.) genießen (o. dass nach dem Gewitter die Luft reiner wird. Wir. Das heutige Wetter ist wie auf meine Bestellung. що після грози по­вітря чистіше та містить багато озо­ну. -en — настрій der Gesundheitszustand — стан здоров’я der Blutdruck — кров’яний тиск imstande sein — бути спроможним überwinden (a. Was spüren Sie beim Gewitter? 5. Учора була гроза. Sind Sie damit einverstanden. weil wir vier Jahreszeiten haben und nicht nur den Winter oder den Sommer. оскільки у нас чотири пори року. Погода сьогодні як на моє за­мо­в­лен­ня. Ми. Das Wasser im Fluss. genieße die Schönheit der Natur. die Ukrainer sind reiche Menschen. -n — купчаста хмара würzig — пряний berauschend — сп’яняючий fit — у формі (спорт. dass ich die an­ de­ren Jahreszeiten nicht liebe. а не тільки зима та літо.l Україна 43 Ich atme die würzige Luft ein.

Глава держави Україна — Пре­зи­дент. Die Staatssymbole der Ukraine sind die Nationalhymne. Die Deputierten werden in freier. Der Präsident vertritt den Staat völ­ker­ recht­lich. Die Machtorgane im Land unterteilen sich in gesetzgebende. Органи влади в країні розділені на законодавчу. diese Farben symbolisieren den Himmel und das gelbe Kornfeld. Er wird von dem Volk auf jeweils vier Jahre in freier. не­за­ле­ж­ на держава. Vollzugs– und recht­spre­chen­de Organe. August 1991 wurde die Un­ab­ hän­gig­keit der Ukraine verkündet. 24 серпня 1991 року була про­го­ло­ше­ на незалежність України. Україна — це демократична. таємним і прямим го­ло­су­ ван­ням. ці кольори символізують небо та жовте пшеничне поле. Державний Герб і Дер­жа­в­ ний Прапор. Президент представляє державу в міжнародно-правовому відно­шенні.44 Die Ukraine l  Der Staatsaufbau der Ukraine  Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein demokratischer. Судова влада здійснюється Кон­сти­ту­ цій­ним судом і судами. Вищим законодавчим органом Укра­ї­ ни є Верховна Рада. un­ ab­hän­gi­ger Staat. за пропозицією якого Президент при­зна­ чає кабінет міністрів і керівників ін­ших центральних органів ви­ко­нав­чої вла­ди. Він обирається народом віль­ним. Державні символи України — Дер­жа­ в­ний Гімн. Die Wahlen in den Obersten Rat fin­ den alle vier Jahre in der letzten Märzwoche statt. виконавчу та судову вла­ди. рі­в­ но­пра­в­ним. Він призначає прем’єр-міністра. Das Staatsoberhaupt der Ukraine ist der Präsident. Das höchste gesetzgebende Organ der Ukraine ist der Oberste Rat. Die Staatsflagge der Ukraine ist blau und gelb. прямим і таємним го­ло­су­ ван­ням кожні чотири роки. das Staatswappen und die Nationalflagge. Die Vollzugsgewalt liegt in den Händen der Regierung. geheimer und direkter Wahl ge­ wählt. . Державний Прапор України синьожов­тий. Виконавча влада належить урядові. glei­ cher. Депутати обираються вільним. direkter und geheimer Wahl gewählt. Die Rechtsprechung wird von dem Ver­ fas­sungs­ge­richt und allgemeinen Ge­ rich­ten ausgeübt. Er ernennt den Premierminister und nach dessen Vorschlag ernennt er das Minister­kabinett und die Leiter anderer zentraler Organe der Vollzugsge­walt. Am 24. рі­в­но­ пра­в­ним. Вибори до Верховної Ради від­бу­ва­ ють­ся кожні чотири роки в останній тиждень березня.

rechtsprechend — судовий geheim — таємний die Rechtsprechung — судова влада das Staatsoberhaupt — глава держави vertreten (a. Die Verfassung der Ukraine wurde am 28. 2. Президент одночасно є головно­­коман­дувачем Збройних сил України. Wörter und Wendungen unabhängig — незалежний verkünden (te. 4. e) — представляти ernennen (a. Вона складається з преамбули та 18 роз­ді­лів. не­за­ле­ж­ ність. die Staatssymbolik fest. державну символіку. виборів до Верховної Ради. Вона встановлює порядок пре­зи­де­нт­ сь­ких виборів. t) — проголошувати das Kornfeld. -e — виконавчий орган 1. den so­zia­len und Rechtsstaat. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Вер­хо­в­ної Ради. 5. Sie stellt die Ordnung der Prä­si­den­ten­ wah­len. Вона проголошує основні принципи нашої держави: суверенітет. t) — розділятися gesetzgebend — законодавчий das Vollzugsorgan. . Tagung des Ober­sten Rates an­ge­nom­men. den Demokratismus. Juni 1996 auf der 5.l Україна 45 Der Präsident ist auch gleichzeitig der Ober­kom­mandierende der Streitkräfte der Ukraine. -er — пшеничне поле sich unterteilen (te. Конституція гарантує права та обов’яз­­ ки кожного громадянина України. Конституція — це основний закон ко­ ж­ної держави. der Wahlen in den Obersten Rat. Die Verfassung sichert Rechte und Pflich­ten jedes Bürgers der Ukraine. демократію. die Un­ ab­hän­gig­keit. Die Souveränität der Ukraine ist auf ih­ rem ganzen Territorium gültig. соціальну та пра­во­ ву державу. a) — призначати Fragen zum Text Was für ein Land ist die Ukraine? Welche Staatssymbole der Ukraine kennen Sie? Wie unterteilen sich die Machtorgane in der Ukraine? Wie oft finden die Wahlen in den Obersten Rat statt? Wem gehört die Vollzugsgewalt?  Die Verfassung der Ukraine  Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè Die Verfassung ist das Grundgesetz je­ des Landes. 3. Sie besteht aus der Präambel und 18 Tei­len. Sie verkündet die Grundprinzipien un­ se­res Staates: die Souveränität. Суверенітет України діє на всій її те­ ри­то­рії.

Церква та різні релігійні організації ві­до­кре­м­ле­ні від держави та школи. демонстрацій. від­по­чи­ нок та освіту. das Unternehmen — підприємництво seine Meinung äußern — висловити свою думку die Pflicht. 5. Erholung und Bildung. але релігія та церква не відокрем­ лені від суспільства. t) — гарантувати die Weltanschauung — світогляд das Eigentum — власність 1. die Freiheit von De­mon­stra­tio­ nen. До обов’язків громадянина належать військова служба та сплата податків. -e — основний закон annehmen (a. Jedermann hat das Recht auf per­sön­li­ ches Eigentum und Unternehmen. Die Familie steht unter dem Schutz des Staates. Schrift. Zu den Pflichten der Bürger gehören das Militärdienst und die Steueraufzahlung. поважати права та свободи ін­ших народів і виконувати свої осо­ би­с­ті обов’язки. t) — відокремлювати Fragen zum Text Was ist das Grundgesetz jedes Landes? Wann und wo wurde die Verfassung der Ukraine angenommen? Was verkündet die Verfassung? Was stellt die Verfassung fest? Welche Rechte und Pflichten haben die Bürger der Ukraine laut der Verfassung? . auf Welt­anschauung. світогляд. політичних гро­ мад та участі в управлінні державою. у пресі. у пись­мо­во­му вигляді. Кожен повинен дотримуватися Кон­ сти­ту­ції. Кожен має право на особисту вла­с­ ність та підприємництво. o) — приймати gültig — дійсний sichern (te. Die Kirche und verschiedene Religionsorganisationen sind vom Staat und von der Schule abgetrennt. 4. 2. Згідно з Конституцією кожний гро­ма­ дя­нин має право на працю. Laut der Verfassung hat jeder Bürger das Recht auf Arbeit. Rechte und Freiheiten der ande­ ren Völker ehren und seine persönli­ chen Pflich­ten erfüllen. Druck frei zu äußern. Jedermann muss die Verfassung be­ach­ ten. Кожний громадянин має право віль­ но висловити свою думку словом. Jeder Bürger hat das Recht. der politischen Verbände und der Teilnahme an der staatlichen Lei­tung. Сім’я знаходиться під захистом дер­ жа­ви. Конституція проголошує свободу сло­ва та віросповідання. die Ver­samm­lungs­ frei­heit. свободу зі­ брань. seine Mei­ nung durch Wort. Wörter und Wendungen das Grundgesetz. aber die Re­li­gi­on und die Kirche sind von der Ge­sell­schaft nicht abgesondert.46 Die Ukraine l Die Verfassung verkündigt die Rede– und Glaubensfreiheit. -en — обов’язок abtrennen (te. 3.

Тризуб може символізувати три сти­ хії (повітря. а та­кож три життєві сили (мудрість. Ця свята цифра «три» має глибокий сенс. Nicht umsonst sagt man im Volke: “Aller guten Dinge sind drei”. das Wis­ sen und die Liebe) symbolisieren. Laut der Verfassung ist der Dreizack seit 1996 das Staatswappen der un­ab­ hän­gi­gen Ukraine. знан­ня та лю­бов). Jahrhundert un­ se­rer Zeitrechnung. на черепиці Десятинної це­р­к­ви в Києві та Успенської церкви у Володимирі-Волинському. auf dem Ziegel der Dessjatynna–Kir­ che in Kyjiw und der Uspenska–Kir­che in Wolodymyr–Wolynsk. Він міг бути символом якого-небудь племені. Тризуб був також на гербі фра­н­цу­зь­ кої королівни Анни. Археологічні знахідки тризуба на те­ ри­то­рії України сходять до 1 сторіччя нашої ери. Am 22. das Staats­ wappen und die Staatshymne. das Wasser und die Erde) und auch drei Lebens­kräfte (die Klugheit. Недарма в народі кажуть: «Бог трій­ цю любить». Держав­ ний герб та Державний гімн. Der Dreizack kann drei Naturkräfte (die Luft. März 1918 wurde der Dreizack zum Staatswappen der Ukrainischen Volksrepub­lik. дочки Яро­сла­ва Мудрого. Згідно з Конституцією тризуб з 1996 р. Die archäologischen Funde des Drei­ zacks auf dem Territorium der Ukraine stammen aus dem 1. воду та землю).l Україна 47  Aus der Geschichte der nationalen Symbole der Ukraine  Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè Jeder Staat hat seine staatlichen Sym­ bo­le: die Staatsflagge. Die Abbildung des Dreizacks gehört auch zur Zeit der Regierung des Für­ sten Wo­lo­dy­myr des Größten (980– 1015) und seiner Nachfolger. є Державним гербом не­за­ ле­ж­ної України. 22 березня 1918 р.­ Зображення тризуба відноситься та­ кож і до часів правління князя Во­ло­ ди­ми­ра Великого (980–1015) та його на­сту­п­ни­ків. Кожна держава має свої національні символи: Державний прапор.­ . тризуб став Дер­ жавним гербом Української на­род­ної республіки. Er könnte das Symbol eines Stammes sein. Der Dreizack war auch auf dem Wap­ pen der französischen Königin Anna. Ці символи тісно пов’язані з історією держави та народу. Diese heilige Drei hat einen tiefen Sinn. Падаючий сокіл також нагадує тризуб. Der hinunterstürzende Falke ist auch dem Dreizack ähnlich. der Toch­ter von Jaroslaw dem Wei­sen. Diese Symbole sind mit der Ge­schich­te des Staates und des Volkes eng ver­bun­den.

­ Die Staatshymne der Ukraine ist “Noch nicht gestorben ist die Ukraine”. Schew­ tschenko. Die Musik komponierte der Komponist und Dirigent Mychailo Werbyzky (1815–1870). Стаття 20 Конституції проголошує: Державний прапор України синьожовтий. Seit 1996 wurde “Noch nicht gestor­ ben ist die Ukraine” zur Nationalhymne der Ukraine. Franko. a. та ін. Державний гімн України «Ще не вмер­ла Україна». Лисенка). «Ще не вмерла Україна» став На­ці­о­на­ль­ним гімном України. Bei feierlichen Gelegenheiten sang man auch das “Vermächtnis” (Text von T. Lyssenko) u. цегла die Maria-HimmelfahrtKirche — Успенська церква . музика М. Musik von M. Шевченка. Музику написав композитор та ди­ ри­гент Михайло Вербицький (1815– 1870). В урочистих випадках співали також «Заповіт» (текст Т. 22 березня 1918 року був прийнятий Центральною радою закон про жо­в­ то-блакитний Державний прапор На­ род­ної республіки України. Lys­senko). März 1918 verab­schiedete der Zen­tral­rat (die Zentralna Rada) das Ge­ setz über die gelb–blaue Staats­flag­ge der Ukrai­ni­schen Volksrepublik. Jahrhunderts der berühmte ukrai­ni­ sche Dichter Pawlo Tschubynsky (1839–1884) geschrieben. Текст написав у 60-ті роки 19 сторіч­ чя видатний український поет Павло Чу­бин­сь­кий (1839–1884). Кольори Державного прапора також мають свою історію. Am 22. стихії die Lebenskräfte — життєва енергія aller guten Dinge sind drei — Бог трійцю любить der Falke. Державні символи України — народ­ ні та визначені народом. Jahr­ hun­dert auf den Fahnen der Kyji­wer. Musik von M. -n — сокіл der Nachfolger — спадкоємець. Чернігівського та ін­ших полків. наступник der Ziegel — черепиця. Den Text hat in den 60er Jahren des 19. Wörter und Wendungen der Fund. Лисенка). Der Artikel 20 der Verfassung der Ukrai­ne lautet: Die Staatsflagge der Ukraine ist blau–gelb.48 Die Ukraine l Die Farben der Staatsflagge der Ukrai­ ne haben auch ihre Geschichte. у 18 сторіччі — на пра­по­рах Київського. im 18. Франка. У часи козацтва вони були на вій­сь­ ко­вих прапорах. Die staatlichen Symbole der Ukraine sind volkstümlich und vom Volk bestimmt. -e — знахідка der Stamm (Stämme) — плем’я die Naturkräfte — сили природи. «Вічний революціонер» (текст І. “Den ewigen Re­vo­lu­tio­nä­ren” (Text von I. музика М. З 1996 р. In den Zeiten des Kosakentums waren die auf den Truppenfahnen. Tschernihiwer und anderen Re­gi­men­ter.

Деякі люди осідали в степах. а на­ве­с­ні вони знов ви­ру­ша­ ли в дорогу вниз Дніпром. ли­ си­ці.l Україна 49 die Truppenfahne. Was gehört zu den nationalen Symbolen jedes Staates? 2. сіль. Широкі степи України в той час від­ рі­з­ня­ли­ся багатими при­ро­д­ни­ми ре­ сур­са­ми. . Was symbolisieren die Farben der Staatsflagge? 5. Так називалися степові промисло­ вики. лосі. Узимку бі­ль­шість про­ми­с­ло­ви­ків по­ ве­р­та­ла­ся до­до­му й продавала свою здо­бич. Wölfe. Воно з’явилося в Україні уперше в 1492 році. Wann wurde der Dreizack zum Staatswappen der souveränen Ukraine? 4. Wegen der gleichbleibenden Gefahr des Angriffs von Tataren mussten die Ko­sa­ken stark bewaffnet sein. бо­б­ри. Wann entstand der Text der Nationalhymne?  Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums  Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Das Wort “Kosak” ist türkischen Ur­ sprungs. Manche Leute fanden aber in der Step­ pe ihren ständigen Wohnort. вовки. -er — полк das Gesetz verabschieden — прийняти закон die Gelegenheit — можливість die Abbildung — зображення Fragen zum Text 1. Dort gab es Hirschen. селітру. Salz. Elche. Es erschien in der Ukraine zum er­sten­ mal im Jahre 1492. Was kann der Dreizack bedeuten? 3. Там водилися олені. Im Winter kehrten die meisten heim und verkauften in den Städten ihre Beute und im Frühling machten sie sich wieder auf den Weg den Dnipro hinunter. So wurden die Steppengewerbetreibenden genannt. Через постійну небезпеку нападу з боку татар козаки повинні були до­б­ ре озброюватися. wilde Pferde und Zie­gen. Слово «козак» турецького по­хо­джен­ня. Salpeter. дикі коні та кози. Biber. Під час промислу про­ми­с­ло­ви­ки до­ бу­ва­ли та­кож мед. Während solch eines Gewerkes ge­wan­ nen die Gewerbetreibenden auch Ho­ nig. -n — військовий прапор das Regiment. Weite Steppen der Ukraine jener Zeit wurden durch reiche Naturschätze be­ zeich­net. Füch­ se.

він вимушений був покинути замок. Vom Steppengewerbe konnte man nicht schlecht leben. ie) — з’явитися der Hirsch.50 Die Ukraine l Sie waren stets bereit dem Feind Wi­ der­stand zu leisten. 4. Можна з упевненістю сказати. Wörter und Wendungen der Ursprung — походження erscheinen (ie. dass die staatlichen Behörden die Kosaken zum Schutz der Grenzen von Tataren benutzten. 5. In den 50er Jahren des 16. -en — олень der Elch. 1563 plante Bajda Moldowa zu be­herr­ schen. що дер­жа­ва використовувала козаків для за­хи­с­ту кордонів від татар. o) — добувати 1. im Volk Bajda genannt.­ Zu den ersten bekanntesten Leitern des Kosakentums gehörte der Wolyner Fürst Dmytro Wyschnewezky. У 1563 році Байда планував ово­ло­ді­ ти Молдовою. якого в народі прозвали Байда. geriet aber in Gefangen­schaft und fiel in den schrecklichen Qualen hin. До перших найбільш відомих ва­та­ ж­ків козацтва належав Волинський князь Дмитро Вишневецький. У 50-х роках XVI сторіччя він об’єднав навколо себе численний загін і во­ю­вав досить успішно проти татар. Але це потребувало від людей ве­ли­ ко­го терпіння та мужності. 6. 3. Man kann ganz bestimmt sagen. -e — напад Widerstand — опір Belagerung — облога Fragen zum Text Welchen Ursprungs ist das Wort “Kosak”? Wen nannte man so? Wodurch wurden die Steppen der Ukraine jener Zeit bezeichnet? Womit beschäftigten sich die Gewerbetreibenden? Warum mußten die Kosaken stark bewaffnet sein? Welche Rolle spielten sie während des Angriffs von Tataren? . оточений татарами. але потрапив у полон і загинув у страшних муках. Im Sommer 1557 von Tataren ein­ge­kes­ selt. wo er zweimal die Belagerung aushielt. 2. За рахунок степового промислу мо­ж­ на було непогано жити. які нападали. Вони були постійно готові дати відсіч ворогові. де він двічі витримав облогу. На острові Мала Хортиця він вирі­ шив побудувати маленький замок. Aber es forderte von den Menschen große Geduld und Mutigkeit. Jahr­hun­ derts versammelte er um sich herum einen starken Trupp und kämpf­te ziemlich erfolgreich­ gegen die an­grei­ fen­den Tataren. die die der der die Beute — здобич Gefahr — небезпека Angriff. wurde er bezwungen das Schloss zu verlassen. -e — лось gewinnen (a. Улітку 1557 року.­ Auf der Insel Mala Chortyzja beschloss er einen kleinen Schloss zu bauen.

Für den zweiten Versuch kann man die Verkündigung der ukrainischen Volks­re­ pu­blik im Jahre 1917–1919 ansehen. Nach der Verkündigung der Un­ab­hän­ gig­keit galten auf dem Territorium der Ukrai­ne nur die eigenen Gesetze. науки. deren Andenken noch in Jahr­hun­der­ten bewahrt wird. Брак державних коштів не дозволяє приділяти належної уваги розвиткові культури. Це була третя спроба досягти не­за­ле­ ж­но­с­ті. (vierundzwanzigste) August 1991 (neunzehn­hundertein­ undneunzig). Es war der dritte Versuch die Un­ab­hän­ gig­keit zu erringen. Wissenschaft und dem Bil­ dungs­we­sen kann aus Mangel an staat­ li­chen Mit­teln nicht genügend Auf­mer­ sam­keit ge­schenkt werden. Так розпочався новий етап в історії України. З моменту проголошення не­за­ле­ж­но­ с­ті на території України почали діяти тільки її закони. освіти. У житті кожної країни є події.l Україна 51  Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Im Leben eines jeden Landes gibt es Er­eig­nis­se. Другою можна вважати про­го­ло­шен­ ня Української народної республіки в 1917–1919 роках. Такою подією в історії України є 24 серп­ня 1991 року. Chmelnytzky unternahm in den Jahren 1648—1654 den ersten Versuch. An diesem Tag wurde vom Obersten Rat der Ukraine die “Deklaration über die staat­li­che Unabhängigkeit der Ukraine” an­genom­men. Зараз багато молодих людей безро­ бітні. У молодої держави багато проблем. Ein Drittel der Bevölkerung unseres Lan­des sind junge Menschen. Dieses Dokument verkündete die Schaf­fung eines selbständigen ukraini­ schen Staates. пам’ять про які живе у віках. Близько третини населення нашої кра­ї­ни складає молодь. Першу спробу було здійснено Хме­ль­ ни­ць­ким у 1648–1654 роках. Der Kultur. Jetzt sind viele von ihnen arbeitslos. У цей день Верховна Рада України прийняла «Акт про державну не­за­ле­ ж­ність України». . Цей документ проголошував ство­рен­ ня самостійної Української держави. Das liegt in der Hauptsache an der Wirt­schafts­kri­se. Der junge Staat hat viele Probleme. So begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Ukraine. Це в основному результат еко­но­мі­ч­ ної кризи. So ein Ereignis in der Geschichte der Ukraine ist der 24.

o) — вживати заходів erringen (a. У цих галузях задіяно понад 70 % пра­цю­ю­чо­го населення України. Den führenden Platz nehmen die Zwei­ ge der Materialproduktion ein. Але хочеться вірити. August 1991? 2. Народне господарство України скла­ да­єть­ся з низки великих та вза­є­мо­ по­в’я­за­них галузей матеріальної та не­ма­те­рі­а­ль­ної сфер. що Україна по­до­лає всі труднощі та з часом пе­ ре­тво­рить­ся на високорозвинену дер­жа­ву. В останні роки цей показник не­ухи­ль­ но знижується. In diesen Zweigen sind mehr als 70 % der in der Wirtschaft arbeitenden Be­ völ­ke­rung der Ukraine beschäftigt. дефіцит die Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу verwandeln (te. Провідне місце займають галузі ма­те­ рі­а­ль­но­го виробництва. -se — подія das Andenken — пам’ять. Економіка України займає друге мі­с­ це після Росії за економічним по­те­н­ ці­а­лом колишнього СРСР. Seit einigen Jahren sinkt diese Kenn­zif­ fer unablässig. dass die Ukraine die­ser Schwierigkeiten Herr wird und sich mit der Zeit in einen hochentwic­ kelten Staat ver­wan­delt. . Україна має значний потенціал для розвитку всієї економіки. Was für ein Ereignis geschah in der Geschichte der Ukraine am 24. -e — період der Versuch. Worin besteht Ihrer Meinung nach das Hauptproblem der Ukraine? 4. Welche Probleme haben sie?  Die Wirtschaft der Ukraine  Åêîíîì³êà Óêðà¿íè Die Wirtschaft der Ukraine nimmt den 2. -e — спроба unternehmen (a. t) — перетворювати Fragen zum Text 1. Die Ukraine hat das bedeutende Po­ten­ ti­al für die Entwicklung der ganzen Wirt­schaft. u) — досягати das Bildungswesen — освіта der Mangel (die Mängel) — нестача. Die Volkswirtschaft der Ukraine be­steht aus einer Reihe von großen und mitein­ ander­ verbundenen Zweigen der ma­te­ri­ el­len und nicht materiellen Sphä­re. Was verkündet die “Deklaration über die staatliche Unabhängigkeit”? 3.52 Die Ukraine l Es bleibt zu hoffen. Wie groß ist die Zahl der jungen Menschen in der Ukraine? 5. Wörter und Wendungen das Ereignis. Platz nach Russland in Bezug auf das wirt­schaft­li­che Potential der ehe­ ma­li­gen So­wjet­uni­on ein. спогад der Abschnitt.

Sie deckt die Bedürfnisse der Be­völ­ke­ rung bei den Waren nicht und be­ kommt deswegen keine Investitionen für ihre weitere Entwicklung. У країнах з добре розвиненою ри­н­ ко­вою економікою пропорції зовсім інші. тому не отри­мує інвестицій для свого додат­ кового розвитку. wo die Markt­ wirtschaft gut entwickelt ist. тоб­то співвідношення матеріального й соціального секторів. Transport. Історично склалося так. die Me­tall­ur­gie und chemische Industrie. Post– und Fern­ meldewesen geben 5 %. транспорт та зв’язок — 5 %. бу­ді­в­ни­ц­т­во — 10 %. на другому місці — сільське го­с­по­дар­с­т­во. an der zweiten Stelle steht die Landwirtschaft. Вона виробляє близько 50 % при­ бутку. Його основу складають кваліфіковані й освічені люди. Die Erfahrung zeigt. Der führende Platz gehört in der Wirt­ schafts­struk­tur der Ukraine der In­du­ strie. der Maschinenbau. dass der Hauptinvestitionsträger des Landes seine ei­ge­ne Bevölkerung ist. was 70 % entsprechen. машинобудування. Досвід підказує. родючі ґрунти. das Vor­han­den­sein der reichen Vorkom­ men von Bodenschätzen. In den Ländern. sind die Proportionen ganz anders. Вона не задовольняє потреб на­се­ лен­ня в товарах і послугах. наявність багатих родовищ корисних копалин.l Україна 53 Ihre Grundlage bilden hochqualifizier­ te und ausgebildete Menschen. що головним ін­ве­с­то­ ром країни є її власне населення. das heißt das Ver­hält­nis zwi­schen dem materiellen und dem so­ zia­len Sektor. dem Bau gehören 10 %. die 30 % des Ein­kom­ mens ausmacht. dass heute die Wirtschaftsstruktur der Ukrai­ ne im Großen und Ganzen nicht effek­ tiv und ökologisch gefährlich ist. що скла­дає 70 %. Die Grundlage der Wirtschaft der Ukrai­ne bilden die Brennstoff– und Energieindustrie. Es entwickelte sich historisch so. . Провідне місце в структурі економі­ ки України належить промисловості. Важливим показником ха­ра­к­те­ри­с­ти­ ки економіки країни є її структура. Die wichtigste Kennziffer der Cha­rak­te­ ri­stik der Wirtschaft des Landes ist sei­ ne Struktur. яке дає 30 % прибутку. що сьогодні структура економіки в цілому не­ефе­ к­ти­в­на й екологічно небезпечна. Die Produktion von Massenbedarfs­ artikeln und Lebensmitteln beläuft sich auf 30 %. ме­та­лу­р­гія та хімічна промисловість. У промисловості України основу скла­да­ють паливна та енергетична про­ми­с­ло­вість. fruchtbaren Böden. Виробництво товарів широкого вжи­ т­ку та продуктів харчування складає 30 %. Sie produziert etwa 50 % des Ein­kom­ mens.

і стати спра­в­ж­нім конкурентом на світовому ринку. Worin ist der größte Teil der Bevölkerung beschäftigt? 3. Nach dem Zerfall der UdSSR über­ nahm die Ukraine ein schweres öko­no­ mi­sches Erbe. Unser Land ist im Stande kon­ver­tier­ba­ re Produkte zu erzeugen und zu ei­ nem richtigen Konkurent auf dem Weltmarkt zu werden. Країна. Wie ist das Potential der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion? 2. die ökologische Ver­ schmut­zung des Landes. Was bildet die Grundlage der Wirtschaft der Ukraine? . Wörter und Wendungen unablässig — неухильний die Kennziffer — показник das Potential — потенціал das Vorkommen — родовище das Verhältnis — співвідношення das Bedürfnis. Das sind die vielen Betriebe der Schwer­in­du­strie. die Ein­ führung von neuen Verwaltungs­ methoden. Це велика кількість важкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. Große ökonomische Probleme hat auch die Landwirtschaft. die Durchführung von ökono­mischen Reformen. Виробництво товарів широкого вжи­т­ ку задовольняє в цих країнах потре­ би населення в товарах і послугах. das früher im Stande war. Warum ist die Wirtschaftsstruktur der Ukraine nicht effektiv? 5. Die Wirtschaft der Ukraine braucht ei­ nen Strukturumbau. -se — потреба decken — задовольняти (потребу) das Einkommen — прибуток die Bedingung — послуга das Erbe — спадок die Einführung — впровадження die Verwaltung — керування Fragen zum Text 1. das ganze Europa zu ernähren. впровадження нових методів управління. яка раніше була в змозі го­ ду­ва­ти всю Європу. повинна тепер сама імпортувати зерно. muss jetzt Getreide selbst einführen. проведення еко­но­ мі­ч­них реформ.54 Die Ukraine l Die Produktion von Massen­bedarfs­ artikeln deckt in diesen Ländern die Be­dürf­nis­se der Bevölkerung nach Waren und Bedingungen. Welche Vorteile hat die heutige Ukraine? 4. екологічне забруднення країни. Das Land. Економіка України потребує стру­к­ту­ р­ної перебудови. Наша країна в змозі виробляти про­ ду­к­цію. Після розпаду СРСР Україні дістався важкий економічний спадок. Серйозні економічні проблеми має й сільське господарство. що конвертується.

Jetzt wurde ein neues Flugzeugmodell im Konstruk­tionsbüro konstruiert. Die Flugzeuge AN–74 und AN–72 ent­ spre­chen den modernsten Technolo­ gien des Flugzeugbaus. який створив багато літаків. Trotz aller Schwierigkeiten erzielt sie hohe Leistungen auf verschiedenen Ge­bie­ten der Wissenschaft und Tech­nik. ство­ри­ла та створює нові методи зва­ рю­ван­ня. An­to­now. Auch im Flugzeugbau bleibt unser Land nicht zurück. Це бюро носить ім’я відомого укра­ї­н­ сь­ко­го конструктора Юрія Антонова. Die ukrainische Akademie der Wissen­ schaf­ten. який створюється на Харківському авіа­цій­но­му заводі. Є. der mehrere Flugzeuge ge­schaf­fen hat. вона домагається високих показників у рі­з­ них га­лу­зях науки та техніки. Зараз у конструкторському бюро скон­струйована нова модель літака. Das Büro trägt den Namen des be­ rühm­ten ukrainischen Konstruk­­teurs Ju. Українська Академія наук на чолі з Б. вільної кон­ ку­ре­н­ції та сучасної науки. das im Flugzeugbauwerk in Charkiw ge­ baut wird. Київський Інститут кібернетики пра­цює над створенням машин і ав­то­ма­тів. Незважаючи на всі труднощі. Вони полегшують багато робочих про­це­сів у металургії. Sie erleichtern viele Arbeitsvorgänge in der Metallurgie. freier Konkurenz und moderner Wissenschaft. . Україна переживає зараз час пе­ре­ бу­до­ви своєї економіки на засадах ри­н­ко­во­го господарства. Літаки АН-72 та АН-74 відповідають найсучаснішим технологіям лі­та­ко­бу­ ду­ван­ня. Зварений за цими методами міст че­рез Дніпро належить до най­ві­до­мі­ ших визначних місць міста Києва. Die nach diesen Methoden ge­schweiß­ te Brücke über den Dnipro gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Kyjiw. J.l Україна 55  Errungenschaften der ukrainischen Wissenschaft und Technik  Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè Die Ukraine erlebt jetzt die Zeit der Um­ ge­stal­tung ihrer Ökonomik auf Grund der Marktwirtschaft. welche verschiedene Betriebsvorgänge auto­ matisieren und leiten. Патоном (видатний металург). які автоматизують багато ви­ро­б­ни­чих про­це­сів і керу­ ють ними. geleitet von B. Das Kyjiwer Forschungsinstitut für Ky­ ber­netik arbeitet am Schaffen von Maschi­nen und Automaten. І в літакобудуванні наша країна не від­стає. Paton (ein welt­ berüh­mter Metallurg) schuf und schafft jetzt neue Methoden des Schweißens.

які з ус­ пі­хом працюють в енергетиці нашої кра­ї­ни та за кордоном. Незважаючи на те що українська про­ ми­с­ло­вість повинна подолати багато труднощів. a) — спалювати verunreinigen (te. die in der Energetik unseres Landes und im Aus­ land erfolgreich arbeiten. Тракторний завод міста Хар­ кова ви­пус­кає нові моделі сіль­ ськогосподарських машин. Сьогодні таких агрегатів немає в жо­д­ ній іншій країні світу. що спалює сміття. і перш за все. t) — забруднювати verursachen (te. Wörter und Wendungen die Umgestaltung — перебудова die Schwierigkeit.56 Die Ukraine l Die Charkower Produktionsvereinigung “Turboatom” baut Turbinen. в Росію. Все це свідчить про те. Новий агрегат очистить наші міста й села та захистить природу. Müll verunreinigt unsere Straßen und Höfe. t) — викликати . Сміття забруднює наші вулиці та дво­ ри. до міста Оренбурга. Obwohl die ukrainische Industrie viele Schwierigkeiten überwinden muss. Die Charkower Ingenieure schufen vor kurzem ein Aggregat. Das neue Verunreinigungsaggregat wird die Städte und Dörfer unseres Landes reinigen und dadurch auch die Natur schüt­zen. Нещодавно харківські інженери ство­ ри­ли агрегат. Heute gibt es solche Aggregate in kei­ nem anderen Land. verursacht gefährliche Krank­hei­ ten und fügt unserer Gesundheit gro­ ßen Scha­den zu. що українські наука та техніка не відстають. Das Traktoren­werk der Stadt Charkiw stellt immer neue Modelle der land­ wirtschaft­lichen Maschinen her. у неї є досягнення в ба­га­ тьох галузях. Вони допомагають вчасно та ефе­к­ти­ в­но збирати урожай і готувати поля до сівби. -en — труднощі hohe Leistungen erzielen (te. Sie helfen rechtzeitig und effektiv die Ern­te einzusammeln und die Felder zur neu­en Saat vorzubereiten. викликає небезпечні хвороби та завдає шкоди нашому здоров’ю. das das Müll ver­ brennt. t) — добиватися високих показників das Müll — сміття verbrennen (a. Тракторний завод експортує тра­к­то­ ри та комбайни за кордон. Das alles zeugt davon. dass die ukrai­ni­ sche Wissenschaft und Technik nicht zurückbleiben und jeden Tag be­deu­ ten­de Leistungen haben. Харківське виробниче об’єднання «Тур­бо­атом» будує турбіни. hat sie auch Erfolge in verschiedenen Zwei­gen. а ко­ жен день мають значні досягнення. Das Traktoren­werk exportiert ihre Trak­to­ ren und Kombines ins Ausland und vor allem in die Stadt Orenburg in Russ­land.

Kyjiwo–Petscherska–Lawra. історії якого 1500 років. Kyjiw hat eine große Anzahl von hi­sto­ ri­schen Baudenkmälern: Sophien–Ka­ the­dra­le. Ihre Geschichte hat tiefe Wurzeln. Können Sie kurz den Zustand der Ökonomik in der Ukraine charakterisieren? 2. Багато пам’ятних місць. Wofür ist heutzutage das Charkower Traktorenwerk bekannt?  Gedenskstätten der Ukraine  Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein Land mit reicher Ge­schich­te. Якщо ви автомобілем проїдете далі кілька­ кі­ло­ме­т­рів. Спочатку треба обов’язково від­ві­да­ти давній Київ. Київ — одне з найстаріших міст у Схі­ д­ній Європі. Це місто. Was wissen Sie über die in der ukrainischen Akademie der Wissenschaften ausgearbeiteten neuen Methoden des Schweißens? 3. Welche Leistungen hat unser Land im Flugzeugbau? 4. Києво-Печерська лавра. Во­ло­ди­ мир­сь­ка церква. . Її історія має глибоке коріння. so machen Sie sich mit eimen kleinen ukrainischen Städt­chen Kaniw vertraut. Das ist die Stadt. Україна — країна з багатою історією. sind stumme Zeugen ihrer Geschichte. Kyjiw ist eine der ältesten Städte in Osteuropa. Золоті ворота. die Wolodymyr–Kirche.l Україна 57 Fragen zum Text 1. щоб на власні очі по­ба­ чи­ти красу та насолоджуватися нею. які зна­хо­дять­ ся на території України — німі свідки її історії. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. um mit eigenen Augen seine Schönheit zu sehen und zu ge­nießen. Важко перерахувати усі визначні мі­с­ ця Києва. die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden. Wenn Sie ein paar Kilometer mit dem Auto weiter fahren. Viele Gedenkstätten. Es ist schwer alle Gedenk­stätten Kyjiws aufzuzählen. Zuerst muss man unbedingt das alte Kyjiw besuchen. das Goldene Tor. Was für ein Aggregat schufen vor kurzem die Charkower Ingenieure? 5. то ви по­зна­йо­ми­ те­ся з маленьким українським мі­с­те­ч­ ком Ка­не­вом. У Києві велика кількість історичних пам’яток архітектури: Софійський Со­ бор.

можна блукати вулицями й почувати себе ма­ле­нь­ кою часткою великої історії. Його картини залишають незабутнє враження. Hier blieb das Häuschen. але й усім при­хи­ль­ни­ кам живопису. Недалеко від Канева. die klei­ne Stadt Tschugujiw im Charkiwer Ge­biet zu besuchen. у маленькому сільці. sondern auch allen Verehrern der Malerei bekannt. Nicht weit von Kaniw. in dem er ge­ bo­ren wurde. In der Stadtmitte steht ein schönes Les­sja–Ukrainka–Denkmal aus rosa Gra­nit. приваблює туристів музей Т. з ро­ же­во­го граніту. sind Ma­nu­ skrip­te. Ці місця — наше багатство. де вона на­ро­ди­ лась. Це маленьке містечко відоме не тіль­ ки українцям. Wir möchten noch ein kleines Städt­ chen besuchen. У центрі міста стоїть красивий. Seine Gemälde hinterlassen einen un­ aus­lösch­li­chen Eindruck. Es liegt in der malerischen Gegend am Ufer des Flusses Slutsch. Den Atem anhaltend kann man durch die Straßen wandern und sich als klei­ nen Teil der großen Geschichte fühlen. Тут жив і взяв у свої руки пензель ві­до­мий художник-передвижник Ілля Рєпін. Das ist Nowohrad–Wolynsky (früher Swja­gel). малюнки й книжки Т. Hier lebte und nahm in seine Hände ei­nen Pinsel der berühmte Wander­ künstler Ilja Repin. Schewtschenko ausgestellt. Hier steht das Haus. Це Новоград-Волинський (раніше Звя­гель). Zeichnungen und Bücher von T. у цьому музеї. Затамувавши подих. Тут зберігся будиночок. Hier. Diese kleine Stadt ist nicht nur den Ukrai­nern. Schew­tschenko–Museum an. Die Ukraine ist reich an Gedenkstätten. Україна багата на визначні місця. Шев­ ченка. у якому він народився. . Воно розташоване у живописній мі­с­ це­во­с­ті на березі ріки Случ. пам’ятник Лесі Укра­ їнці. експонуються ру­ко­пи­си. батьківщина відомої Лесі Укра­їнки. in diesem Museum. Тут. wo sie geboren wurde. Тут стоїть красивий пам’ятник Шев­ чен­кові. Ми б хотіли відвідати ще одне малень­ке містечко. Diese Gedenkstätten sind unser Reich­tum.58 Die Ukraine l Hier steht ein schönes Schewt­schen­ ko–Denkmal. Шевченка. Und jetzt schlagen wir Ihnen vor. die Heimatstadt der be­rühm­ ten Less­ja Ukrainka. erhalten. А тепер ми пропонуємо вам відвіда­ ти маленьке містечко Чугуїв у Ха­р­ків­ сь­кій області.­ Тут стоїть будинок. in einem klei­ nen Dörfchen zieht Touristen das T.

-n — коріння der Zeuge. Все. “Denj”. Громадяни України будують нове де­ мо­к­ра­ти­ч­не суспільство. наш національний обо­ в’я­зок. а тепер також Інтернет. «День». aufzählen (te. науки та ми­с­те­ц­т­ва. Fernsehen und jetzt auch Internet. o) — насолоджуватися die Anzahl — кількість sich vertraut machen mit (Dat. 3.) — знайомитися 1. 2. 5. erlebt jetzt die Zeit ihrer politischen. телебачення. «Молодь України».l Україна 59 Darum ist ihre Pflege unsere Eh­ren­sa­ che. Наша Батьківщина. “Sjegodnja”. Die Bürger der Ukraine bauen eine neue demokratische Gesellschaft auf. Wissenschaft und Kunst. До цих засобів належать перш за все преса. t) — перерахувати anziehen (o. радіо. Rundfunk. Такі газети. що зараз відбувається в нашій країні. відбивається у засобах ма­со­ вої інформації. wird mittels Massenmedien wi­ der­ge­spie­gelt. «Факти» та ба­га­то інших публікують повідомлення про найваж­ ливіші події в Україні та за кор­доном. ökono­ mischen und kulturellen Wiedergeburt. . -n — свідок genießen (o. еко­но­м­і­ч­но­го та культурного відрод­ ження. “Fakty” und viele andere bringen Mel­ dun­gen über die wichtigsten Ereignisse in der Ukraine und im Ausland. Sie erzielen große Leistungen auf allen Gebieten der Wirtschaft. пере­ живає нині час свого політичного. «Го­­лос України». Тому турбота про них — наша по­че­ с­на справа. Україна. як «Правда України». Wörter und Wendungen die Wurzel. unsere nationale Pflicht. Вони досягають великих успіхів у всіх галузях економіки. 4. «Сьогодні». die Ukraine. “Molodj Ukrainy”. Zu Massenmedien gehören vor allem Presse. o) — залучати den Atem anhaltend — затамувавши подих der Verehrer — прихильник unauslöschlich — незабутній Fragen zum Text Wovon zeugen die Gedenkstätten Kyjiws? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws sind jedem Ukrainer bekannt? Wessen Name ist mit Kaniw eng verbunden? Warum zieht die kleine Stad Tschugujiw viele Touristen an? Wessen Heimatstadt ist die Stadt Nowograd-Wolynski?  Massenmedien in der Ukraine  Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³ Unsere Heimat. Solche Zeitungen wie “Prawda Ukrainy”. Alles. was jetzt in unserem Land ge­ schieht.

60 Die Ukraine l Die ältere Generation interessiert sich mehr für Politik und folgt allen po­li­ti­ schen Berichten. Старше покоління цікавиться більше політикою та стежить за всіма по­лі­ тич­ни­ми повідомленнями. Sportsendungen und andere. Молодь читає охоче все те. Ukraine!”. . «Ін­ тер­но­ви­ни». Україно!». Ohne Fernsehen können wir uns heu­ te unser Leben nicht vorstellen. “Nach­rich­ten”. Dank dem Fernsehen lernen wir viele Länder kennen. Junge Menschen interessieren sich auch für Sportmeldungen und für das Neue im Leben verschiedener Musik­ gruppen. Die Jugend liest gern alles. Besonders beliebt sind solche Sen­dun­ gen wie “Guten Morgen. Особливо популярні такі передачі. Sehr populär ist die ukrainische Rund­ funk­sta­ti­on “Prominj”. was in den fernsten Teilen unse­ res Pla­ne­ten vor sich geht. In­for­ ma­ti­on über verschiedene Erfindungen und Entdeckungen. Kinder sehen sich gern das Programm “Gute Nacht. ihre Sitten und Bräu­ che. що сто­ су­єть­ся нагальних проблем її сьо­го­ дні­ш­ньо­го життя: знайти відповідну ро­бо­ту. як «Доброго ранку. Україно!». У телепрограмах ми дивимося різні фільми та завжди знаємо. Передають новини. “Gute Nacht. ihre Sehenswürdigkeiten und Kunst. Ми не можемо зараз уявити свого жит­тя без телебачення. їхнім по­бу­ том і звичаями. «Погляд у світ». was die bren­nend­sten Probleme ihres heuti­ gen Le­bens betrifft: passende Arbeit zu finden. спортивні передачі та багато інших. Im Fernsehprogramm sehen wir uns ver­schie­de­ne Filme an und wissen im­ mer. Frei­zeit interessant zu ge­ stalten. Musik. отримати бажану професію. “Musikpost”. Man sendet Nach­richten. Ukraine!”. прогноз погоди та багато іншого. Kinder!” an. “Blick in die Welt”. «Веселі старти». Wettervoraussagen und anderes. den gewünschten Beruf zu ergreifen. Завдяки телебаченню ми зна­йо­ми­мо­ ся з багатьма країнами. «Музична пошта». “Panorama”. ін­фо­р­ма­ цію про різні винаходи та відкриття. що від­бу­ ва­єть­ся у найвіддаленіших куточках нашої планети. “Lus­tige Starts”. «На до­б­ра­ ніч. Програма її радіопередач дуже рі­з­но­ ма­ні­т­на. Велику роль відіграють сьогодні та­ кож радіо та телебачення. Große Rolle spielen heute auch Rund­ funk und Fernsehen. Дуже популярною є українська ра­діо­ ста­н­ція «Промінь». Діти охоче дивляться передачу «На добраніч. їхніми визначними па­м’я­т­ка­ми та мистецтвом. малюки». Ihre Über­tragungen haben ein man­nig­ fal­ti­ges Programm. Молоді люди цікавляться також ін­фо­ р­ма­ці­єю про спорт і новинами з жит­ тя різних музичних груп. ці­ка­во провести вільний час. «Панорама». музику.

Незважаючи на це.l Україна 61 Die Ukraine strebt nach Frieden und Zu­sam­men­ar­beit mit allen Völkern auf al­len Kontinenten. -en — відкриття die Wettervoraussage. Україна прагне до миру й спів­ро­бі­т­ ни­ц­т­ва з усіма народами всіх ко­н­ти­ не­н­тів. Бракує коштів. Die Wirtschaft unseres Landes ist noch nicht stabilisiert. muss man viel voneinander wissen. Die beliebteste Sportart in der Ukraine ist Fußball. -n — прогноз погоди Fragen zum Text Wozu dienen die Massenmedien? Welche Zeitungen sind besonders beliebt? Was lesen die Jugendlichen häufiger? Wie heißt die populärste ukrainische Rundfunkstation? Welche Fernsehprogramme finden Sie am interessantesten?  Sport in der Ukraine  Ñïîðò â Óêðà¿í³ Es ist heute schwer über die Ent­wick­ lung des Sports in der Ukraine zu re­ den. Es mangelt an Geldmitteln. 3. 2. Wörter und Wendungen die Wiedergeburt — відродження die Gesellschaft. які треба вкласти в роз­ви­ток спорту. -en — суспільство erzielen (te. die man in die Entwicklung des Sports investieren muss. 4. t) — тут: проводити mannigfaltig — різноманітний die Erfindung. e) — відбуватися der Bericht. Найулюбленіший вид спорту в Укра­ї­ ні — футбол. Und Massenmedien helfen uns dabei. тре­ба більше один про одного знати. І засоби інформації допоможуть нам у цьому. -en — винахід die Entdeckung. i) — отримати професію gestalten (te. Економіка нашої країни ще не ста­бі­лі­ зу­ва­ла­ся. 5. den Beruf ergreifen (i. для цього є багато причин. da­für gibt es viele Gründe. Сьогодні важко говорити про роз­ ви­ток спорту в Україні. t) — досягати die Wirtschaft — економіка geschehen (a. Щоб краще розуміти один одного. Um einander besser zu verstehen. -e — повідомлення die brennendsten Probleme — нагальні проблеми 1. . українські спорт­ сме­ни здобувають у світовому спорті високі результати. Trotzdem erreichen die ukrainischen Sport­ler im Weltsport hohe Leistungen.

Die Fußballspieler sind ihre Idole. Багато підлітків відвідують клуби по боксу.62 Die Ukraine l Der ukrainische Fußballbund ist der mitgliederstärkste Sportverband. відвідують стадіони. Die leidenschaftlichen Fuß­ballan­hän­ ger sind Jugendliche. Ми пишаємося Яною Клочковою (з Хар­­кова). Великою популярністю ко­ри­с­ту­єть­ся футбольна команда «Динамо» (Київ). у дворах. де можна тренуватися. щоб постежити за грою. Jewhenija Shylina und Han­ na Soro­ki­na (Saporishja) im syn­chro­ nen Sprung. Добре відомий її нападаючий Андрій Шевченко. Вони грають у футбол на спор­тивних майданчиках. Man zieht in der Ukraine auch den Was­ser­sport vor. Як кажуть у колі фахівців. Und kennt ihr denn nicht den Namen von Serhij Bubka? А хіба ви не знаєте імені Сергія Бу­б­ки? Er war Olympia­sieger im Stab­hoch­ sprung in Atlanta (1996). Футболісти — їхні кумири. Sehr bekannt ist der Stürmer Andrej Schew­tschenko. Man hält ihn für einen der besten Stür­ mer in der Welt. Es gibt viele Flüsse. Багато українських плавців беруть участь у європейських і сві­тових че­м­ пі­о­на­тах. sind sie die leistungs­fähigsten und per­spek­ti­ visch­sten Boxer. Seen. Viele ukrainische Schwimmer nehmen an den Europa– und Welt­mei­ster­schaf­ ten teil. besuchen Stadien. Großer Beliebtheit erfreut sich die Fuß­ ball­mann­schaft “Dynamo” (Kyjiw). Брати Клички — боксери у важкій вазі. В Україні віддають перевагу також во­ д­но­му спорту. Kampf. . Wie man in Fachkreisen meint. Wir sind stolz auf Jana Klotschkowa (Char­kiw). Sie spielen Fußball auf Sportplätzen. Його вважають одним із кращих на­ па­да­ю­чих у світі. озер. Українська федерація футболу — це найчисленніше спор­тивне об’­єд­нан­ ня. Sie gehört der Oberliga an. водних ста­ді­о­ нів. Brüder Klitschko sind Boxer im Schwer­ ge­wicht. Є багато річок. Wasserstadien. вони най­ більш працездатні та перспективні боксе­ри. Він був олімпійським чемпіоном в Ат­ ла­н­ті (1996) у стрибках з же­р­ди­ною. wo man trainieren kann. Вона входить до вищої ліги. боротьбі. Завзяті футбольні уболівальники — підлітки. Євгенією Жиліною та Ган­ ною Сорокіною (з Запоріжжя) — син­ хро­нний стрибок. um das Spiel­geschehen zu verfolgen. Höfen. Viele Jugendliche besuchen Sportklubs im Boxen.

Das ist das Problem der Generationen: die ältere Generation versteht die nach­kom­men­de nicht. Багато вершин Паміру. Das Bergsteigen ist auch sehr populär. Auf welche Sportler sind wir stolz?  Das Leben der Jugend  Ìîëîäü Óêðà¿íè Fast jeder fünfte Bürger der Ukraine ist ein junger Mensch im Alter von 15 bis 28 Jahren. Welche Sportart ist in der Ukraine besonders beliebt? 3. Man kann oft von den Erwachsenen hö­ren: “Unsere Generation war besser. en — чемпіонат світу der Gipfel. Наші альпіністи беруть участь у че­м­ пі­о­на­тах світу та встановлюють нові рекорди. більш освіченим та вихованим». (die Gründe) — причина großer Beliebtheit erfreut sich.— вершина Fragen zum Text 1. Високі результати показують наші гі­м­ на­с­т­ки та гімнасти. Великі успіхи в цьому виді спор­ту у Н.. Вітриченко та Є. Можна часто почути від дорослих: «Наше покоління було кращим. Wörter und Wendungen der Grund. особливо в ху­до­ж­ ній гімнастиці. Серебрянської. Кожний п’ятий громадянин Украї­ ни — це молода людина у віці від 15 до 28 ро­ків. Альпінізм також дуже популярний. Alpen und Kau­ka­sus sind von ihnen bezwungen. Wit­­rytschenko und Je. Це проблема поколінь: старше по­ко­ лін­ня не розуміє молодшого. Альп підкорені ними. -e — коло фахівців die Weltmeistersehaft. ge­bil­de­ter und besser erzogen”. .. Hohe Leistungen haben in dieser Sport­art N. Unsere Bergsteiger nehmen an den Welt­mei­ster­schaf­ten teil und stellen neue Rekorde auf. Sereb­rjanska. . besonders in der Kunstgymnastik.— великою популярністю користується der Stabhochsprung — стрибок з шестом das Schwergewicht — важка вага der Fachkreis.l Україна 63 Hohe Leistungen zeigen unsere Turner und Turnerinnen. Viele Gipfel von Pamir. Wie heißt die populärste Fußballmannschaft? 4. Warum ist die Entwicklung des Sportes in unserem Lande nicht so intensiv? 2. Welche Sportart zieht immer mehr Sportanhänger an? 5. Кавказу.

64 Die Ukraine l Heutzutage hat die Jugend viel Ge­ mein­sa­mes mit der vorangehenden Ge­ ne­ra­ti­on: ihr Streben nach Wissen. Man veranstaltet verschiedene Ak­tio­ nen. “Sitsch”. Багато молодих людей серед де­пу­та­ тів парламенту України. які сприяють все­бі­ч­но­му формуванню особистості. darunter “Plast”. nach Aus­bil­dung und ihr Wunsch. Більшість молодих людей — сту­де­н­ ти. genauer gesagt. вона майже не цікавиться політикою. sie hat fast kein Interesse an Po­li­ tik. Молодь сьогодні не така полі­тично активна. so wie in der in der Sozial­ demokratischen und im Ruch. Організовуються різноманітні акції. Сьогодні.5 млн. . Seit langer Zeit hält man die Studenten für die progressivsten Vertreter der Na­ti­on. до освіти й бажан­ ня міцно стояти на своїх ногах. es sind 1. «Юні скаути». «Січ». Der Studentenverband fördert die Ent­ wick­lung der politischen Aktivität der Ju­gend. В Україні 38 молодіжних організацій і понад 200 регіональних молодіжних спілок. є багато питань. Студентська спілка сприяє роз­ви­т­ко­ ві політичної активності молоді. звичайно. die unsere Jugend bewegen: in erster Linie die Arbeitslosigkeit. “Junge Skauts”.5 Millionen. Viele junge Menschen sind Ab­ge­ord­ne­ te im Parlament der Ukraine. Сьогодні молодь має багато спі­ль­но­ го з попереднім поколінням: їхнє пра­ г­нен­ня до знань. Es gibt in der Ukraine 38 Ju­gend­or­ga­ ni­sa­tio­nen und mehr als 200 regionale Ju­gend­ver­bän­de. таких як соціал-демократична й «Рух». З давніх пір студентів вважають най­ більш прогресивними пред­ста­в­ни­ка­ ми на­ції. впливає на жит­тє­ву позицію молоді. а також її конституційні пра­ва. Die meisten Jugendlichen sind Stu­den­ ten. die zu der um­fas­sen­den Persönlichkeitsbildung bei­tra­gen. fest auf ei­ge­nen Füssen zu stehen. яких на Україні нараховується до 1. Es gibt heute freilich viele Fragen. серед них «Пласт». obwohl manche jungen Menschen in politischen Parteien engagiert sind. В Україні зараз важка економічна си­ту­а­ція. Der Studentenverband verteidigt die In­ter­es­sen der Jugend so auch ihre Ver­fas­sungs­rech­te. звичайно. die al­ler­dings die Lebensposition der Jugend beeinflusst. хоча деякі молоді люди входять до полі­тичних партій. клуби за інтересами. яка. Klubs nach Interessen. Die Jugend heute ist nicht so politisch aktiv. які хвилюють нашу молодь: у першу чергу безробіття. In der Ukraine besteht zur Zeit eine schwe­re wirtschaftliche Situation. Спілка студентів захищає інтереси молоді.

um ein wenig Geld zu verdienen. щоб усу­ ну­ти всі перепони на своєму шляху. Sie entstand aus der uraltslawischen Sprache. als auch in der Auf­be­ wah­rung von Sitten und Bräuchen. як кажуть. У кожної людини є своя рідна мова. so sagt man. Моя рідна мова — українська. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. Вона завжди в пошуку тимчасової ро­ бо­ти. Die Jugend kann aber ihren Mann ste­ hen. Das ist die Sprache der Mutter. Соціальна незабезпеченість молоді дуже висока. um alle Hindernisse auf ihrem Weg zu be­sei­ti­gen. 3. und sie wird ihr Bestes tun. . die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten Russj. t) — сприяти der Verband (dieVerbände) — союз seinen Mann stehen — постояти за себе Fragen zum Text Sind Sie mit den Worten der Erwachsenen einverstanden? Was Gemeinsames haben die frühere und die heutige Generation? Interessieren sich die Jugendlichen für Politik? Wieviel Jugendorganisationen gibt es heute in der Ukraine? Was fördert der Studentenverband?  Meine Muttersprache  Ìîÿ ð³äíà ìîâà Jeder Mensch hat seine Muttersprache. die sind ihr am nächsten. -n — дорослий die Generation. щоб хоч трохи заробити. sowie in der Sprache. предків. weil viele Werke keine neuen Mit­ ar­bei­ter einstellen. Wörter und Wendungen der Erwachsene. Але молодь може постояти за себе. Die Ukrainer sind. Це мова матері. 4. є єдиними спад­ ко­єм­ця­ми культури Давньої Русі. вони до неї ближче як мовою. -en — покоління gemeinsam — загальний allerdings — звичайно 1. Unsere Jugend war immer optimistisch gestimmt und sie verliert ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht. der Vor­fah­ren. Das ist eine alte Sprache. Sie ist immer auf der Suche nach Jobs. 5. Багато інженерів з дипломом не ма­ ють можливості знайти місце роботи. і вона не втрачає на­дію на краще майбутнє. 2. Наша молодь була завжди оп­ти­мі­с­ ти­ч­но настроєна. Це давня мова.l Україна 65 Viele Diplomingenieure haben keine Möglichkeit eine Arbeitsstelle zu fin­ den. fördern (te. Вона виникла зі старослов’янської мови. Die soziale Unsicherheit der Jugend ist sehr hoch. Українці. так і в збе­ре­жен­ні побуту й звичаїв. оскільки багато заводів не при­йма­ ють нових співробітників. і вона зробить все можливе.

 Ukra­in­ka und P. Sie erweckte bei uns das Gefühl des na­tio­na­len Stolzes und der Würde. немає такої іншої більш влу­ ч­ної мови. Schewt­schen­ko. прозу І. Unser Volk wie auch unsere Sprache er­lit­ten sehr viel. Франка. wo sie geboren wurden und gelebt haben. Sie ist wohlklingend. Але наш народ свято зберігав свою мову. Tytschyna. die im Ausland leben. затамувавши подих. З великим інтересом. Die große Liebe zur ukrainischen Spra­ che. Im zaris­tischen Russland wurde ver­bo­ ten in der weltlichen Gesellschaft ukrai­ nisch zu sprechen. Велику любов до української мови. які зробили значний вне­сок у розвиток і збагачення укра­ї­ н­сь­кої мови. Von der Wiege an hörte ich zärtliches ukrainisches Gerede meiner Großmut­ter. Укра­ ї­н­ки. zu ihrer Schönheit erzog uns mei­ ne Ukrainischlehrerin an. У царській Росії було заборонено у світському суспільстві говорити укра­ї­н­сь­кою. хоча вони й чудово володі­ють держав­ ною. Українці. hörte ich die ukrainischen Volks­ mär­chen. Der Umgang in der Muttersprache ver­ bin­det sie mit ihrer weiten Heimat. Українська мова — одна з найкра­ сивіших мов світу. seine Sitten und Bräu­che auf. Es gibt vielleicht keine andere Sprache. den Atem an­hal­ tend. Наш народ. до її краси прищепила нам учитель­ ка укра­ї­н­сь­кої мови. «Заповіт» Т. Фран­ ка й Л.66 Die Ukraine l Ukrainisch ist eine der schönsten Spra­ chen der Welt. не забувають свою рідну мову. Prosa von I. farbenreich. свої побут і звичаї. Sie lehrte uns Poesie von L. Вона милозвучна й колоритна. Це мова Сковороди. Franko. Костенко. Мабуть. Шевченка перекладено ба­га­ть­ма мо­ва­ми. Mit großem Interesse. Вона навчала нас розуміти поезію Л. Шевченка. З колиски я чув ніжну українську мову своєї бабусі. Franko und L. Ukrainka. “Das Vermächtnis” von T. die so treffend ist. Спілкування рідною мовою з’єднує їх зі своєю далекою Батьківщиною. які мешкають за кордоном. . ver­ges­sen ihre Muttersprache nicht. Вона розбудила в нас почуття на­ці­о­ на­ль­ної гордості й гідності. Die Ukrainer. Тичини. як і наша мова. Українки і П. Kostenko zu verstehen. багато стра­ж­да­ли. Das ist die Sprache von Skoworoda. Schew­tschen­ ko ist in viele Sprachen über­setzt. де вони народилися й жили. Aber das Volk bewahrte hoch und hei­ lig seine Sprache. die einen bedeutenden Beitrag zur Ent­ wick­lung und Bereicherung der ukrai­ni­ schen Sprache geleistet haben. ob­gleich sie die Staatssprache perfekt be­herr­schen. я слухав українські народні ка­з­ки.

Besonders große Aufmerksamkeit schenkt die Ukraine der Festigung der Beziehungen zu Deutschland. 3. der Schweiz. Welche Rolle spielen die Ukrainer in der Aufbewahrung von Sitten und Bräuchen des ukrainischen Volkes. . Wie finden Sie selbst Ukrainisch?  Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern  Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè ç í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè Sobald die Ukraine ihre Unabhän­ gigkeit gewann. Зв’язки розвиваються й по­ши­рю­ють­ ся у всіх галузях: у галузі про­ми­с­ло­ во­с­ті й сільсько­го господарства. що я українець(-ка). . Öster­ reich. Wie bewahrten die Ukrainer ihre Sprache auf? 5.l Україна 67 Und wie schön sind ukrainische Lieder! А які красиві українські пісні! Ich mag meine Muttersprache und bin stolz darauf. Особливу увагу Україна приділяє змі­ ц­нен­ню зв’язків з Німеччиною. dass ich Ukrai­ner(–in) bin. Welche bekannten Menschen sprachen ukrainisch? 4. Kultur und Bildung. In Kyjiw sind die Botschaften dieser Län­der tätig. Die Beziehungen entwickeln sich und erweitern sich auf allen Gebieten: auf dem Gebiet der Industrie und Land­ wirt­schaft. weil sie hochentwickelt sind. У Києві знаходяться посольства цих країн. Ці країни знаходяться в Європі. Ав­с­т­ рі­єю. Я люблю свою рідну мову й пишаюся тим. t) — володіти Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen der Vorfahr. оскільки вони є ви­со­ко­ розвинени­ми.— наступник die Aufbewahrung — збереження Sitten und Bräuche — традиції та звичаї farbenreich — колоритний treffend — влучний einen Beitrag leisten — робити внесок erleiden (i. вона стала вста­но­в­лю­ва­ти зв’язки з іншими державами. й Україна вважає їх своїми кращими пар­т­не­ра­ми. Was ist Ihre Muttersprache? 2. i) — страждати heilig — святий beherrschen (te. -en — предок der Überbringer. Diese Länder liegen in Europa und die Ukraine hält sie für ihre besten Partner. куль­ ту­ри й освіти. Liechten­stein. Ліхтенштейном. Швейцарією. begann sie Verbindungen mit anderen Staaten aufzunehmen. Відтоді як Україна стала самостійною державою.

Warum knüpft die Ukraine Kontakte zu Deutschland. Die Ukraine ist als Staat von vielen Staa­ten anerkannt. Вони до­по­ма­га­ють у збиранні різних ви­ро­б­ни­чих лі­ній і обладнанні цехів. вона є членом Єв­ро­ пей­сь­ко­го товариства. Україна — це порівняно молода дер­ жа­ва. Erst einige Jahre sind vergangen. a) zu (Dat. Was schenkt die Ukraine besonders große Aufmerksamkeit? 2. als die Ver­fas­sung der Ukraine angenom­ men wor­den ist. У Києві та Одесі зна­хо­дять­ся філії ін­ ти­ту­ту імені Гете. . В Україні знаходяться постійні пред­ ста­в­ни­ц­т­ва цих країн з торгівлі. Kultur–. Welche Vertretungen sind in der Ukraine? 5. філія beitragen (u. -en — відділ. Минуло тільки декілька років відтоді. хоча наша держава як незалежна й суве­ренна існує вже 10 років. und Bildungsver­ tretungen dieser Länder. визнана ба­га­ть­ ма державами. Österreich und der Schweiz? 3.68 Die Ukraine l In der Ukraine befinden sich ständige Handels–. sie ist Mitglied der Eu­ro­päi­schen Gemeinschaft. In Kyjiw und Odessa befinden sich Ab­ tei­lun­gen des Goethe–Instituts. souveräner schon 10 Jah­re existiert. куль­ ту­ри й освіти. Ці фі­лії до­по­ма­га­ють роз­по­всю­джен­ ню ні­ме­ць­кої мови. -en — представництво die Abteilung. як держава. як було прийнято Конституцію Укра­ї­ ни. Україна. Sie tragen zur Verbreitung der deut­ schen Sprache bei. Wörter und Wendungen Verbindungen aufnehmen — встановлювати зв’язки Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу die Festigung — зміцнення die Vertretung. obwohl unser Staat als ein un­ab­hän­gi­ger. Auf welchen Gebieten entwickeln sich die Beziehungen? 4. In den Betrieben arbeiten viele deut­ sche Fachleute. На підприємствах пра­цю­ють багато німецьких фахівців. Sie helfen bei der Montage ver­schie­de­ ner Anlagen und bei der Ausrüstung der Werkhallen.) — сприяти der Fachmann (die Fachleute) — фахівець die Ausrüstung — оснащення Fragen zum Text 1. Wozu tragen die Abteilungen des Goethe-Institut bei?  Die Ukraine und ihre Probleme  Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat.

Слід також сказати й про недоліки в енергопостачанні. kei­ nen Absatz haben. Учителі. Уже встановлено багато пар­т­нер­сь­ ких відносин. Es gibt viele gemeinsame Betriebe. забезпечення die Nahrungsmittel. -en — співтовариство die Beziehung. Die Arbeiter bekommen jahrelang kei­ nen Lohn. Häufig ist das Leitungswasser zum Trin­ ken ungeeignet. Die Lehrerkräfte. weil sie keine notwendigen Stoffe. Alle diese Probleme hindern unseren Staat an der Stabilisierung der Wirt­schaft. Ärzte erhalten nicht recht­zei­tig ihr Gehalt. Є багато спільних підприємств. Багато продуктів харчування вва­жа­ ють­ся шкідливими для здоров’я. Aber wie jeder junge Staat hat die Ukrai­ne viele Probleme ihres Werdens und ihrer Selbstbestimmung. Усі ці проблеми заважають нашій дер­ жа­ві в стабілізації економіки. немає збуту. t) — визнавати die Gemeinschaft. Треба докласти всіх зусиль. Робочі роками не отримують платню. -en — відношення beschränkt — обмежений die Selbstbestimmung — самовизначення der Lohn (die Lohne) — заробітна плата die Versorgung — постачання. Man muss auch über die Mängel an En­er­gie­ver­sor­gung sagen. Einen besonderen Platz nimmt das öko­lo­gi­sche Problem ein. Man muss sich alle Kräfte geben. Особливе місце займає проблема еко­ло­гії. ін. Wörter und Wendungen verhältnismäßig — порівняно anerkennen (te. um alle diese Mängel zu beseitigen. щоб усу­ ну­ти всі ці недоліки. Ge­ sell­schaf­ten mit beschränkter Haftung usw. тому що немає необхідних ма­те­рі­а­лів. Часто вода у водопроводі не­при­да­т­ на для пиття. In erster Linie sei die Wirtschafts­krise in unserem Land zu erwähnen. . Багато великих підприємств не пра­ цю­ють. Обсяг проблем навколишнього се­ре­ до­ви­ща в нашій країні стає ще більш виразним. Viele Nahrungsmittel gelten als ge­ sund­heits­schäd­lich. як кожна молода держава. Але.— продукти харчування ungeeignet — непридатний . Viele Großbetriebe funktionieren nicht. У першу чергу треба назвати еко­но­ мі­ч­ну кризу в нашій країні. фірм з обмеженою відповідальністю і т. Укра­ ї­на має багато проблем свого ста­но­в­ лен­ня й самовизначення. лікарі отримують її не­своє­ ча­с­но. Das Ausmaß der Umweltprobleme ist in unserem Land immer deutlicher.l Україна 69 Viele Partnerschaftsbeziehungen sind schon angeknüpft.

Die Ukraine l Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Ukraine? Von wem wurde die Ukraine anerkannt? Welche Probleme hat die Ukraine? Warum funktionieren viele Betriebe nicht? Wodurch werden die Gewässer und Lebensmittel der Ukraine vergiftet?  Umweltschutz. довгий час колгоспи отруювали поля хі­мі­ч­ни­ ми добривами низької якості. що йде до нашого столу з цих ла­нів. Вода цих штучних «морів» затопляє все. Von den Wassermassen dieser selbst­ geschaffenen “Meere” wird oft alles noch Lebende überflutet.70 1. Щоб підвищити урожайність. Як і в усіх країнах. Einige Werke lassen verantwortungslos ihre giftigen Abwässer in die nächst­lie­ gen­den Gewässer oder einfach in die Erde fließen. екологічні про­ бле­ми — одні з найважливіших в Україні. Nicht alles. Не все. усім цим проблемам при­ді­ ля­єть­ся увага. або просто на ґрунт отруйні відходи виробництва. Wegen Geldmangel können in den Betrieben alte Betriebsanlagen nicht durch neue. Um die Ernteerträge zu erhöhen. Natürlich wird allen diesen Problemen Aufmerk­samkeit geschenkt. хоча й недостатня для їх вирішення. Probleme der Ukraine  Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Непоправні зміни відбулися в кліматі Укра­ї­ни після створення цілої ланки во­до­ймищ на Дніпрі. 2. wur­ den von den Kolchosen lange Zeit die Felder mit minderwertigen Dün­ge­mit­ teln ver­gif­tet. 3. . що зна­хо­ дять­ся поблизу. 5. що ще залишилося живого. jedoch nicht genügend. was von diesen Feldern auf unseren Tisch kommt. Звичайно. 4. ist für die Ge­ sund­heit ungefährlich. um diese Probleme zu lö­sen. безпечне для нашого здо­ро­в’я. Nach dem Bau einer ganzen Reihe von Stauseen am Dnipro sind im Klima der Ukraine unwiederrufliche Veränderung eingetreten. ökologisch saubere er­ setzt­ wer­den. Ïðîáëåìè Óêðà¿íè Wie in allen Ländern der Welt gehören die ökologischen Probleme auch in der Ukraine zu den wichtigsten. Брак коштів не дозволяє замінити ста­ре обладнання на заводах на новіше й екологічно чисте. Деякі підприємства скидають без­від­ по­ві­да­ль­но до водоймищ.

Kinder und Tiere werden nach der Ka­ ta­stro­phe als Mutanten geboren. Wovon wird in der Natur alles noch Lebende überflutet? . що зва­ли­ ли­ся на Україну. І все це лише дещиця лих. Вона справила негативний вплив на стан довкілля у всьому світі.l Україна 71 Das größte Unglück für die Ukraine ist aber die Tschernobyler Katastrophe am 26. t) — отруювати der Stausee. Wodurch wird die Natur der Ukraine vergiftet? 4. збільшується кількість ракових за­хво­рю­вань. будуть стра­ж­да­ ти ще багато поколінь. -en — ракове захворювання das Unheil — лихо Fragen zum Text 1. die Zahl der Krebserkrankungen steigt. Діти й тварини народжуються му­та­н­ та­ми. Вибух 4-го енергоблоку Чо­р­но­биль­сь­ кої атомної електростанції призвів до жахливих екологічних наслідків. Чорнобильська катастрофа пе­ре­ве­р­ ши­ла Хіросіму та Нагасакі. das Was­ser des Dnipro und der Pripjatj ist ver­gif­tet. І все ж найстрашнішим лихом Укра­ї­ ни стала катастрофа 26 квітня 1986 року в Чорнобилі. вода Дніпра й Прип’яті отрує­ на. Die Explosion des vierten Reaktors des Tschernobyler Atomkraftwerkes hatte schreckliche ökologische Folgen. Від наслідків катастрофи на ЧАЕС. за підрахунками учених. Das alles ist nur ein kleiner Teil des über die Ukraine hereingebrochenen Un­heils. Tausende Menschenleben wur­ den von den totbringenden Strahlen ver­nich­tet. Unter den Folgen der Katastophe im Atom­kraft­werk werden nach Ansicht der Ge­lehr­ten noch viele Ge­ne­ra­tio­ nen lei­den. Wörter und Wendungen der Geldmangel (die Geldmängel) — нестача коштів das Abwasser (die Abwässer) — стічні води die Düngemittel — добрива vergiften (te. April 1986. Dutzende von Kilometern verseuchter Erde. Ihre Folgen hatten verheerende Aus­wir­ kun­gen für die Umwelt der ganzen Welt. -n — водосховище überfluten (te. Die Tschernobyler Katastrophe über­ trifft Hirosima und Nagasaki. t) — затоп­ лювати totbringend — смертоносний die Krebserkrankung. Warum können die alten Betriebsanlagen durch neue nicht ersetzt werden? 3. Was gehört zu den wichtigsten Problemen der Ukraine? 2. Wann sind die Veränderungen im Klima der Ukraine eingetreten? 5. тисячі людських життів згублені смер­ то­но­с­ним випромі­нюванням. Десятки кілометрів отруєної землі.

Тисячі студентів навчаються в КиєвоМогилянській академії. son­dern auch ein wichtiges Bil­dungs­ zen­trum. У Києві знаходяться Верховна Рада. кінотеатрів. Kinos. індустріальний і куль­ ту­р­ний центр держави. у Київському університеті. an der Kyji­wer Universität. Ми дуже пишаємося своєю сто­ли­цею. Tausende Studenten studieren an der Kyjiwo–Mohyljanska Akademie. Sie ist ein politisches. од­ ній із найбільших рік Східної Єв­ро­пи. у багатьох інститутах і коледжах. industrielles und kulturelles Zentrum des Staates. Gebiete und Städte der Ukraine (Ð åãІîí è òà ì ³ ñòà ÓêðàЇí è)  Kyjiw. In der Stadt gibt es viele Museen. an vielen Hoch­ schulen und Colleges. Es ist eine sehr alte Stadt. In Kyjiw befinden sich der Oberste Rat. einem der größten Flüsse Osteuropas. Президент і уряд. Київ — столиця України. . Hauptstadt der Ukraine  Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè Die Hauptstadt der Ukraine ist Kyjiw. Це не тільки культурний. У місті також багато музеїв. Це політичний. Київське метро дуже красиве. Hier leben ungefähr 3 Millionen Ein­ woh­ner. але й осві­т­ ній центр України. Київ — це великий транспортний центр. Kyjiw ist reich an Historischen Denkmä­ lern. Київ — одне з найкрасивіших міст сві­ту.I I I . Es ist die größte Stadt der Ukraine. Київ багатий на історичні па­м’ятки. бібліотек та великих і ма­ ле­нь­ких церков. der Präsident und die Regierung. Тут проживають близько трьох мі­ль­ йо­нів жителів. Kyjiw ist ein wichtiger Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. Kyjiw liegt am Dnipro. Київ розташований на ріці Дніпро. театрів. Це давнє місто. Kyjiw ist eine der schönsten Städte der Welt. Die Kyjiwer Metro ist sehr schön. Це найбільше місто України. Bibliotheken. Thea­ter. kleine und große Kir­chen. Das ist nicht nur ein Kulturzentrum. Wir sind sehr stolz auf unsere Haupt­ stadt.

Недалеко від майдану Незалежності знаходиться Софійський собор. der Verkehrsknoten­punkt. Wenn man den Chreschtschatyk ent­ lang geht. Ця вулиця відома своїми чудовими каштанами. Hier werden nationale Feste gefeiert. Володимирська церква. Es ist reich an historischen Denkmälern. Meetings durchgeführt. Nun begeben wir uns zum Dnipor­ufer. die So­phi­en­ka­the­dra­le.) — пишатися Fragen zum Text Wo liegt die Hauptstadt der Ukraine? Wieviel Einwohner leben in Kyjiw? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws kennen Sie? Warum nennt man Kyjiw ein wichtiges Bildungszentrum? Haben Sie einmal Kyjiw besucht?  Sehenswürdigkeiten Kyjiws  Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ Kyjiw ist eine Stadt. Тут відзначаються національні свята та улаштовуються мі­тинги. Die interessantesten und be­kann­te­sten sind: die Kyjiwo–Petscherska Lawra. Auf dem Platz vor der So­phi­en­ka­the­ dra­le steht das Bohdan Chmelnytzky– Denkmal. -e — транспортний центр stolz sein auf (Akk. Тепер ми попрямуємо на берег Дніп­ ра. можна опи­ни­ ти­ся на майдані Незалежності. wo das Denkmal Wolodymyr des Täu­ fers steht. історія якого налічує 1500 років. kommt man auf den Platz der Un­ab­hän­gig­keit. Якщо йти Хрещатиком. де стоїть пам’ятник Володимиру Хрестителю. Die Hauptstraße der Stadt heißt Chresch­tschatyk. Головна вулиця міста називається Хрещатик. Він багатий на історичні пам’ятки. . 4. Diese Straße ist durch ihre wun­der­ schö­nen Kastanienbäume berühmt. die Wo­lo­dy­myr Kir­che. собор Святої Со­фії. Nicht weit vom Platz der Unabhängigkeit befindet sich die Sophienkathedrale. Найцікавіші та найвідоміші — КиєвоПечерська лавра. Київ — місто. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. 2. 3. На майдані перед собором стоїть па­ м’я­т­ник Богдану Хмельницькому.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 73 Wörter und Wendungen ungefähr — приблизно das Baudenkmal (die Baudenkmäler) — архітектурна пам’ятка 1. 5.

t) — проводити sich begeben (a. На цій вулиці розташувалися ху­до­ж­ ни­ки. Die Bevölkerungszahl ist 1849. Область поділяється на 25 районів та 24 міста. Wörter und Wendungen durchführen (te. жителів. e) — прямувати der Flußhafen — річковий вокзал 1. Ще одна визначна пам’ятка — це Ан­ д­рі­їв­сь­кий узвіз. Площа — 28100 км2. Kyjiw ist sehr schön. Sieben Brücken verbinden das eine Dne­p­ru­fer mit dem anderen. Noch eine andere Sehenswürdigkeit ist der Andrijiwsky Uswis. Die Gebietsfläche beträgt 28 100 km2.6 тис. які пропонують тут туристам свої вироби. відвідання цьо­го міста завжди стає по­дією. 5. t) — розташуватися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Kyjiw? Woran ist Kyjiw reich? Welche historischen Denkmäler sind weltbekannt? Wie heißt die Hauptstraße Kyjiws? Wofür ist der Andrejewski Spusk bekannt?  Das Kyjiwer Gebiet  Êè¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördlichen Teil der Ukraine im Mittelaufbecken des Dnipro. Київ — дуже красивий. 3. Im Norden grenzt das Gebiet an Weißruss­land. . Auf dieser Straße haben sich Künstler angesiedelt. Звідси можна побачити річковий во­к­зал. На півночі область межує з Біло­ русією. ein Besuch dieser Stadt wird immer zu einem Erlebnis. Тут щодня обслуговуються тисячі па­ са­жи­рів. Die bekannteste darunter ist die Pa­ton­ brüc­ke. Кількість населення складає 1849. Область знаходиться в північній ча­с­ ти­ні України на території середньої течії Дніпра. t) — обслуговувати sich ansiedeln (te. Сім мостів з’єднують один берег Дніп­ ра з другим. 4. die hier den Touristen ihre Kunstwerke anbieten. Das Gebiet teilt sich in 25 Bezirke mit 24 Städten.Gebiete und Städte der Ukraine l 74 Von hier aus kann man den Flusshafen sehen. 2.6 Tau­ send Einwohner. Hier werden täglich Tausende Pas­sa­gie­ re abgefertigt. abfertigen (te. Найвідоміший з них — міст імені Па­ то­на.

der Autor der ukrainischen Hym­ne P. Den nördlichen Gebiets­teil bildet die Po­lisj­ka Niederung. Braunkohle und im Süd­ we­sten des Gebiets–Gold. каолін. L. Тут розвинені електронна та об­чи­с­ лю­ва­ль­на техніка. Ма­ зепа. Dratsch. der zentrale und der südwestliche Teil sind inner­ halb der am Dnipro gelegenen Anhöhe. I. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. ver­ schiedene Geräte. Torf und Dia­man­ten). Клімат помірно континентальний. Es gibt hier wenig Bodenschätze (Bau­ stof­fe. холодильники. У сільському господарстві пере­ ва­жають тваринництво та рослин­ ництво. Die Betriebe produzieren land­wirt­ schaft­li­che Maschinen. І. Обласний центр — місто Київ. Das Kyjiwer Gebiet ist industriell und land­wirt­schaft­lich. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe. 92. der Irpin. Masepa. центральна та південно-за­хі­д­на частини знаходять­ ся в ме­жах При­дні­п­ров­сь­кої висо­ чини. Malyschko. der Ush. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи багато земель області не можна використовувати.1 % населення — українці. Рельєф області різноманітний. У Київській області народилось ба­га­ то відомих українців: гетьман І. Der größte Fluss ist hier der Dnipro mit seinen Nebenflüssen (Prypjatj. Малишко. Kostenko. Область лежить у зоні лісостепу. Попович та художниця К. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Pflanzenbau. Im Kyjiwer Gebiet wurden viele be­ rühm­te Ukrainer geboren: der Hetman I. Kühl­schränke. Костенко.1 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Ірпінь. Тут мало корисних копалин: бу­ді­ве­ ль­ні матеріали. екскаватори. Popowytsch und die Künstlerin K. Найбільша річка тут Дніпро з при­то­ ка­ми (Прип’ять. автор українського гімна П. м’я­кий. космонавт П. Das Klima ist gemäßigt kontinental und mild. Північну частину займає Поліська ни­зо­ви­на. Десна та інші). Hier sind Elektronen– und Rechen­ technik entwickelt.). діаманти. der Kosmonaut P. рі­з­ні прилади. Білокур. Bagger. Драч. die Dichter A.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 75 Das Gebietszentrum ist die Stadt Kyjiw. Підприємства виробляють сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кі машини. торф. Київська область індустріальна та сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ка.a. буре вугілля та в південно-західній частині облас­ ті — золото. Kaolin. Bilokur. die Desna u. 92. поети А. Л. Уж. . Infolge der Tschernobyl–Katastrophe wurden viele Grundstücke des Gebiets unbrauchbar. Чу­ бинський. Tschu­bynsky.

Die Republik teilt sich in 15 Bezirke mit 15 Städten. der Pflanzenbau — рослин­ ництво der Baustoff — будівельні матеріали die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля dominieren (te. die Bevölkerungszahl ist 2 137 700 Einwohner. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Viehzucht — тваринництво 1. 2. Республіка розташована на Крим­сь­ко­ му півострові. а на півночі — Азовське. . Керченська протока відокремлює те­ ри­то­рію Республіки Крим від Росії. t) — пере­ важати Fragen zum Text Wo liegt das Kyjiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Bodenschätze gibt es im Kyjiwer Gebiet? Was produzieren die Kyjiwer Betriebe? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Die Autonome Republik Krym  Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì Die Republik liegt auf der Halbinsel Krym. Площа Республіки 26 100 км2.Gebiete und Städte der Ukraine l 76 Wörter und Wendungen die Fläche — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення betragen (u. Das Verwaltungszentrum ist die Stadt Simferopol. а на півдні зна­хо­дять­ ся Кримські гори. 3. Die Fläche der Republik beträgt 26 100 km2. Адміністративний центр — місто Сім­ фе­ро­поль. 4. На півночі та в центральній частині вона рівнинна. Im Westen und im Süden wird sie vom Schwarzen Meer bespült und im Nor­den vom Asowschen Meer На заході і на півдні його омиває Чо­ р­не море. 5. на­се­ лен­ня 2 137 700 жителів. Територія півострова різноманітна. Das Gelände der Halbinsel ist un­ter­ schied­lich. Die Kertscher Meerenge trennt das Ter­ ri­toti­um der Re­pu­blik Krym von Russ­ land. Республіка поділяється на 15 районів та 15 міст. Im Norden und im zentralen Teil ist die Ebene und im Süden sind Krymgebirge.

Die größten Industriezentren sind Se­ wa­sto­pol. Бельбек. Es gibt auch Mineralgewässer. Me­tall­be­ar­ bei­tung. Рівнина півострова знаходиться в сте­ по­вій зоні. а гори вкриті лісами. сіль солоних озер. Aktasjke und andere). die Katscha. 26. у горах — трохи хо­ло­д­ні­ший. Клімат півострова на рівнині помірно континентальний. Salz in Salz­seen. In der Landwirtschaft dominieren Pflan­zen­bau. Західний Бульчанак мі­л­ко­во­д­ні. Saksj­ke. Das Klima der Halbinsel ist in der Ebe­ne gemäßigt kontinental. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють рослинництво. Fischprodukte und Wein. Große Rolle spielen hier Wasserverkehr und Tourismus. виноградарство та тваринництво. Провідні галузі господарства — ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня (корабельне). Erdgas. Кача.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 77 Die Flüsse die Tschorna. die Alma. Сім­фе­ро­поль. Актаське та інші.2 % населення — росіяни. Салгир. Feodossija. радіо. 67. Феодосія. Найбільші промислові центри Се­ва­с­ то­поль. рибні продукти та вино. Є також мінеральні води. Es gibt hier auch Salzseen (Sassyk. Dort werden landwirtschaftliche Ma­ schi­nen. Річки Чорна.5 % — Ukrainer und 300 000 Ta­ taren. автомобілі («Волга» та «Га­зель»). Керч. такі як Са­ сик. Sim­fe­ro­ pol. а на південному узбере­ жжі Чорного моря він нагадує се­ред­ зем­но­мор­сь­кий. Zu den Bodenschätzen gehören Ei­sen­ erz. Kertsch.5 % — українці та 300 тисяч татар. Weinbau und Viehzucht. Альма. Radio– und Elektronen­geräte und Autos (“Wolga” und “Gasel”) pro­ duziert. Die Lebensmit­te­lindustrie produziert Kon­ser­ven. Die führenden Wirtschaftszweige sind Maschinenbau (Schiffbau). 26. природний газ. Тут є також солоні озера. .2 % der Bevölkerung sind Russen.та електронні при­ ла­ди. До корисних копалин належать за­лі­ з­на руда. der Salhyr. Baustoffe. Велику роль відіграють тут водний транспорт та туризм. будівельні матеріали. der Belbeek. chemische und Lebens­ mittelindustrie. ме­та­ лу­р­гія. Сакське. in den Ber­gen — etwas kälter und an der süd­li­chen Küste des Schwarzen Meeres ist es dem Mittelmeerklima ähnlich. Там виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ кі машини. хімічна та харчова про­ми­с­ло­ во­с­ті. Харчова промисловість виробляє кон­се­р­ви. der West­li­che Bultschanak sind was­ser­arm. Die Ebene der Halbinsel liegt in der Steppenzone und die Berge sind be­ waldet. 67.

Gebiete und Städte der Ukraine l 78 Auf der Krym wurden der Künstler I. Пізніше воно стало резиденцією Крим­сь­ко­го хана. v. Ай­ ва­зовський та полярник І. Руданського. . Es ist aber bewiesen. Ajwa­sowsky und der Polarforscher I. Wörter und Wendungen die Fläche — чисельність die Bevölkerungszahl — кількість населення die Meerenge — протока bespülen (te. промисловий і культурний центр Ре­с­ пу­б­лі­ки Крим. Z). На початку 16 століття на лівому бе­ ре­зі річки Салгир виникло поселен­ ня татар Ак-Мечеть. Papanin geboren. Gor­ska. Am Anfang des 16. що ця мі­с­це­ вість була заселена ще у давні часи (кінець 4 століття до н. u. dass diese Ge­ gend bereits in grauer Vorzeit besie­ delt war (Ende des 4. Однак також доведено. 4. Папанін. t) — омивати das Verwaltungszentrum — адміністративний центр 1.). тут боролася за права укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду А. У Криму народились художник І. У Ялті знаходиться могила укра­ї­н­сь­ко­ го поета С. Simferopol liegt in einem Talkessel zwi­ schen der äußeren und inneren Ge­ birgs­ket­te der Krymgebirge. Später wurde sie zur Residenz der Krym–Khans. die Bodenschätze — корисні копалини die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Viehzucht — тваринництво dominieren — переважати Fragen zum Text Wo liegt die Republik Krym? Wie ist das Gelände der Halbinsel? An welchen Bodenschätzen ist die Halbinsel reich? Wer lebt auf der Halbinsel Krym? Welche berühmten Menschen wurden auf der Krym geboren?  Simferopol  ѳìôåðîïîëü Simferopol ist das administrative. Jahrhunderts ent­ stand am linken Ufer des Flusses Sal­ hyr die Tatarensiedlung Ak–Metschet. Jh. hier kämpfte für die Rechte des ukrainischen Volkes A. 2. in­du­ stri­el­le und kulturelle Zentrum der Re­ pu­blik Krym. Сімферополь — це ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ний. Seine Entstehung verbinden viele Hi­ sto­ri­ker mit 1784. Сімферополь знаходиться в уло­го­ви­ ні між зовнішнім та внутрішнім ла­н­ цю­гом Кримських гір. In Jalta ist das Grab des ukrainischen Dichters S. Виникнення міста історики по­в’я­зу­ ють з 1784 роком. е. Горська. 3. 5. Rudansky.

erreichen (te. він приймає щодня тисячі туристів. Es gehört zu den größ­ten Städten der Krymhalbinsel und ist das größte Bil­ dungs­zen­trum der Krym. Die Stadt wurde im Jahre 1783 als See­ ha­fen und Festung gegründet.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 79 Die Einwohnerzahl beträgt in Sim­fe­ro­ pol etwa 400 000 Einwohner. Оскільки Сімферополь має прямі спо­ лу­чен­ня залізницею та літаком з ба­ га­ть­ма містами України. 2. t) — відпочивати direkt — прямий Fragen zum Text Wo liegt Simferopol? Wann wurde die Stadt gegründet? Was ist schon lange bewiesen? Wie groß ist die Einwohnerzahl der Stadt? Welche Verkehrsverbindung hat Simferopol mit vielen Städten der Ukraine?  Sewastopol  Ñåâàñòîïîëü Sewastopol ist eine große Hafenstadt auf der Krym. ie) — доводити in grauer Vorzeit — у давні часи besiedeln (te. 4. Wörter und Wendungen die Entstehung — виникнення beweisen (ie. empfängt es täglich Tau­sen­de von Touristen. У Сімферополі проживають близько 400 000 жителів. In mehreren Parks und Grünanlagen kann man sich gut ausruhen. die am Schwarzen Meer liegt. 5. Севастополь — велике портове місто в Криму біля Чорного моря. Simferopol ist eine schöne grüne Stadt. t) — добиратися sich ausruhen (te. У багатьох парках і скверах можна добре відпочити. 3. . Сімферополь — красиве зелене мі­ с­то. a) — приймати 1. За короткий час тролейбусами вони добираються до багатьох курортів Чорноморського узбережжя. Da Simferopol direkte Zug– und Flugzeugverbindung mit vielen Städten der Ukraine hat. Він належить до найбільших міст Крим­сь­ко­го півострова і є най­бі­ль­ шим центром освіти в Криму. t) — заселяти empfangen (i. In Simferopol und in seiner Umgebung sind viele historische Denkmäler und Bauten zu besichtigen. У Сімферополі та на його околицях можна відвідати багато історичних пам’ятників та споруд. Sie erreichen in kurzer Zeit mit Trol­ley­ bus­sen viele Kurorte an der Schwarz­ meerküste. Місто було засноване в 1783 році як морський порт і фортеця.

Нині лише руїни на околиці мі­с­та на­ га­ду­ють про давні часи. то багато розповідають про героїчний захист міста під час Крим­сь­кої війни (1854—1855 рр. Im 1. На території сьогоднішнього Се­ва­с­ то­по­ля у 5—1 ст. е. е. Wenn man über die Geschichte der Stadt Sewastopol spricht. Z. Weit bekannt ist das Institut der süd­li­ chen Seen der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der Ukraine. . Im Mittelalter nannte man sie zuerst Cherson. Seit dem Jahre 1978 ist Cherssones das staatliche historische archäologische Museum. Стіни з баштами. н. im 4. майстерень багато розповідають про культуру цієї місцевості багато сто­літь тому. Das ist die Stadt der Schwer– und Leicht­in­du­strie. Херсонес — державний іс­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­гі­ч­ний музей. Heutzutage erinnern die Ruinen am Ran­de der Stadt Sewastopol an die ur­ alten Zeiten. Jahrhundert u.—1. У ньому мешкає близько 300 000 жи­ те­лів. е. Theatern. dann Korsun. Ruinen von Tem­ peln. У 1 ст.). було давнє мі­с­то Херсонес. wohin jedes Jahr zahlreiche Touristen aus der Ukraine und aus dem Ausland kommen. легка та харчова промисловість. Якщо говорити про історію міста Се­ ва­с­то­по­ля. а в 4 ст. Jh. Ge­rä­te­ bau. Досить цікаво звернутися до історії міста. war das die von Rom. руїни храмів. In der Stadt gibt es zwei Theater. leichte und Lebensmittelindustrie. Werkstätten erzählen uns viel über die Kultur dieses Ge­län­ des vor vie­len Jahrhunderten. Auf dem Territotium des heutigen Se­ wa­sto­pol gab es im 5. Широко відомий інститут південних морів Академії наук України. Hier entwickeln sich Schiffbau. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die uralte Stadt Cherssones. до н. Es ist ziemlich interessant sich mit der Geschichte der Stadt zu beschäftigen. те­а­т­ рів. потім Корсунь. У місті два театри. куди що­ро­ку при­їз­дить багато туристів з Укра­ї­ни та з-за кордону. н. Wände mit Türmen. З 1978 р.— від Ві­зантії. У давні часи її називали спочатку Херсон. von Bysanz abhän­ gige Republik. тут була ре­с­пу­б­лі­ка. Тут розвивається кораблебудування. приладобудування. за­ ле­ж­на від Рима. Це місто важкої та легкої про­ми­с­ло­ во­с­ті.80 Gebiete und Städte der Ukraine l Die Einwohnerzahl beläuft sich auf etwa 300 000 Menschen. erzählt man viel über die heldenhafte Verteidigung der Stadt während des Krymkrieges (1854—1855).

. Das Jahr 1654 gilt allgemein als Grün­ dungs­jahr. 5. Wörter und Wendungen der Seehafenhäfen — морський порт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Sewastopol? Was kann man über die Wirtschaft der Stadt sagen? Was Interessantes haben Sie aus der Geschichte der Stadt erfahren? Waren Sie wenigstens ein Mal in Sewastopol? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt möchten Sie besichtigen?  Charkiw  Õàðê³â Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. 3. Die Verteidigung der Stadt während des Großen Vaterländischen Krieges stellt das Diorama “Sturm vom Sapunberg. Захист міста під час Великої Ві­т­чи­з­ня­ ної війни представляє діорама «Штурм Сапун-гори.». так і тепер не можна уяви­ ти Севастополь без флоту. Hier kreuzen sich die Flüsse die Lopan.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 81 Zu Ehren dieses Ereignisses wurde das Panorama “Die Verteidigung von Se­wa­ sto­pol 1854–1855” geschaffen. die Udy und der Charkiw. Як раніше. Це важливий промисловий. Харків — історична столиця Сло­бід­ сь­кої України. На честь цієї події було створено па­ но­ра­му Севастополя 1854—1855 рр. Dank seiner günstigen Lage begann sich Charkiw schnell zu entwickeln. що наш військовий флот буде завжди представляти ми­р­ ні інтереси нашої держави. wis­ sen­schaft­li­ches und kulturelles Zentrum. 4. Sowohl früher. Bysanz — Візантія der Tempel — храм die Marine — флот 1. 7 травня 1944 р. Charkiw ist die historische Hauptstadt der Slobidska Ukraine. Ми сподіваємося. Уди й Харків. Харків — друге за розмірами місто України. 2. Es ist ein wichtiges industrielles. 7. Mai 1944” dar. Загальновизнаною датою за­сну­ван­ня Харкова вва­жа­єть­ся 1654 рік. Завдяки своєму вигідному роз­та­шу­ ван­ню Харків почав швидко роз­ви­ва­ ти­ся. als auch heute können wir uns Sewastopol ohne Marine nicht vor­stel­len. науковий і культурний центр. Wir hoffen. dass unsere Kriegsmarine immer die friedliebenden Ziele unse­ res Staates vertritt. Він розташований на перетині річок Лопань.

. eine große An­ zahl von Parks. Область розташована в північно-схі­д­ ній частині України. що мала колись назву Слобожанщина. o) — рахуватися günstig — вигідний 1. dessen Name früher Slo­bos­hanscht­s­chy­na war. Хлєбніков. Sie wurde am 23. Die bekanntesten darunter sind der Hor­ ki–Park und der Schew­tschenko–Park. t) — звільняти Fragen zum Text Wie groß ist die Stadt Charkiw? Wann wurde Charkiw gegründet? Warum begann sich die Stadt schnell zu entwickeln? Wer hat die Charkower Universität gegründet? Welche bekannten Menschen weilten und arbeiteten in Charkiw?  Das Gebiet Charkiw  Õàðê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordwestlichen Teil der Ukraine. Найвідоміші з них — парк ім. Рє­пін. t) — знаходитися zerstören (te. Горь­ко­ го та сад Шевченка. Із заснуванням у 1805 році завдя­ ки Каразіну Харківського уні­вер­си­ те­ту місто стало важливим освітнім центром. 5. t) — перетинатися gelten (a. Головна та найкрасивіша ву­лиця мі­с­ та. його історичний центр — вулиця Сумська. Гулак-Артемов­ський. багато парків. Hauptstraße und historisches Zentrum der Stadt. Jessenin. Re­pin. 26 Plätze. Jetzt gibt es in der Stadt mehr als 2500 Straßen. Wörter und Wendungen sich kreuzen (te. Die schönste Straße ist die Sumskaja­ straße. weilen (te. Єсе­нін. 2. Kostomarow. 3. Hulak–Artemowsky. t) — руйнувати befreien (te. Під час Другої світової війни місто за­ зна­ло страшних руйнувань. Während des Zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt stark zerstört. Після Жовтневої революції з 1919 по 1934 роки Харків був сто­ лицею Укра­ї­ни. Воно було звільнене 23 серпня 1943 ро­ку. August 1943 befreit.Gebiete und Städte der Ukraine l 82 Durch die von Karasin 1805 gegründe­ te Char­ko­wer Universität wurde die Stadt zu ei­nem wichtigen Bildungszentrum. In Charkiw weilten und arbeiteten zu ver­schie­de­nen Zeiten Kwitka–Os­no­w­ja­ nen­ko. Charkiw war nach der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­ on von 1919 bis 1934 die Hauptstadt der Ukraine. Нині в місті понад 2500 вулиць і 26 май­данів. Ко­с­то­ма­ ров. У різні роки Харків відвідували та в ньому працювали Квітка-Ос­но­в’я­ не­н­ко. Chlebnikow. 4.

а літо жарке. Ве­ли­кий Бурлук). besonders an Erdgas. Der größte Teil des Gebiets liegt in der Waldsteppenzone. “Ele­ktro­ h­vash­mash. Харківська область — одна з най­ розвинені­ших областей України. Річки області належать до басейнів Дону та Дніпра. Die Riesen der Industrie: das Charkower Traktoren­werk. Die Flüsse des Gebeiets gehören zum Don– und Dniprobecken. Steinsalz. Es gibt auch Erdöl. Гіганти промисловості — Харківсь­ кий тракторний завод.­ Обласний центр — місто Харків. Sand. особливо на природний газ. «Еле­к­т­ро­ва­ж­маш». der Wely­ ky Bur­luk). Область має кордон з Росією та пло­ щу 31 400 км2. der Oskil. Мож. во­г­не­ три­в­ка глина. вохра. крейда. .l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 83 Das Gebiet grenzt an Russland und hat die Fläche 31 400 km2. Область багата на корисні копалини. Ocker und Mineralwasserquellen. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich. Der Winter ist kühl und im Sommer ist es heiß. hat 17 Städ­te. Stein– und Braun­ koh­le. пісок. Найбільша ріка — Сіверський До­ нець з притоками (Уди. das Turbinenwerk. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Поділяється на 27 районів. “Kommu­nar”. Провідна роль належить ма­ши­но­бу­ ду­ван­ню та металообробній про­ми­с­ ло­во­с­ті. кам’яне та буре ву­гіл­ ля. Більша частина області лежить у лі­со­ сте­по­вій зоні. Die führende Rolle gehört dem Ma­schi­ nen­bau und der Metallindustrie. кам’яна сіль. «Комунар». Поверхня області являє собою рі­в­ ни­ну. Оскіл. В області проживає близько 3 млн чол. «Серп і мо­ лот». має 17 міст. Die Oberfläche ist flach. джерела мі­не­ра­ ль­ної води. feu­er­fe­ sten Ton. турбінний завод. «Укрелектромаш» та ба­га­то інших — широко відомі за ме­жа­ми України. Das Gebiet Charkiw ist eines der ent­ wic­kel­te­sten Gebiete der Ukraine. Більша частина території лежить у Придніпровській низовині. Im Gebiet wohnen etwa 3 Millionen Men­schen. Є також нафта. Der Hauptwasserstrom ist der Si­wersky Donez mit den Nebenflüssen (die Udy. Es wird in 27 Bezirke geteilt. Зима прохолодна. Der größte Teil des Territoriums liegt auf der Dniproniederung. Kreide. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Charkiw. “Ukrelektro­masch” und viele an­dere sind weit über die Grenzen der Ukraine bekannt. “Sichel und Hammer”. Клімат помірно континентальний. der Mosh.

цукрова та харчова промисловості. Kwitka–Osno­wjanenko und H. літаки. Ge­ne­ra­to­ren. Досить добре розвинена в області легка. Im Gebiet ist der Verkehrsmittelnetz sehr breit. Wörter und Wendungen der Ocker — вохра leistungsstark — потужний die Diesellokomotive -n — тепловоз das Lager — підшипник die Werkbank (die Werkbönke) — верстат Fragen zum Text 1. Яворницький. Losowa. Karasin. Рєпін та С. художники І. Найбільші залізничні вузли — Харків. Werkzeuge. Chotkewytsch. der Begründer der Char­ ko­wer Universität W. устаткування для багатьох галузей господарства. засновник Ха­р­ків­сь­ко­го університету В. Останні роки свого життя провів тут великий український філософ та поет Г. Квітка-Основ’яненко і Г. а також на м’ясо-молочній промисловості. Lager. Die Landwirtschaft spezialisiert sich auf Getreide– und Zuckerrübenanbau und auf Fleisch– und Milch­viehzucht. Сково­рода. gasver­arbeitende. У Харківській області народилися пись­мен­ни­ки Г. Каразін. Лозова. інструменти. Was kann man über die Bodenschätze des Gebiets sagen? 3. генератори. під­ ши­п­ни­ки. Die größten Knotenpunkte sind Char­kiw. Zucker­rüben– und Lebensmitte­ lindustrie ent­wic­kelt. Wie kann man das Gebiet vom Gesichtspunkt der industriellen Entwicklung charakterisieren? 4. Werkbänke. Be­triebs­an­ la­gen für viele Wirtschaftszweige. die Maler I. газопереробна.­ Die letzten Jahre seines Lebens ver­ brach­te hier der große ukrainische Phi­ lo­soph und Dichter H. Хоткевич. електрокрани. Worauf spezialisiert sich die Landwirtschaft? 5. Wie ist die geographische Lage des Gebiets Charkiw? 2. Місто і область постачають країні те­п­ло­во­зи. Ziemlich gut sind im Gebiet leichte. der Historiker D. Merefa und Lju­bo­tyn. Die Stadt und das Gebiet liefern dem Land Diesellokomotive. Wasylkiwsky geboren. Ja­wor­­nyzky. Куп’янськ. Elektrokräne. Flugzeuge. На цих підприємствах виготовляють потужні турбіни для електростанцій. велосипеди. електромотори. історик Д. Kupjansk. Elektromotoren er­zeugt. Im Charkower Gebiet wurden die Schrift­steller H. Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­єть­ ся на вирощувані зернових культур та цукрового буряку. ве­р­с­та­ти. Васильківський.Gebiete und Städte der Ukraine l 84 In diesen Betrieben werden lei­stungs­ star­ke Turbinen für Was­ser­kraft­wer­ke. polygraphische. Bull­do­ zer. бульдозери. Skoworoda. В області широка транспортна ме­ режа. Repin und S. поліграфічна. Fahr­rä­der. Welche hervorragenden Menschen lebten und schufen im Charkower Gebiet? . Мерефа та Лю­бо­тин.

До історичних пам’яток архітектури на­ле­жать залишки фортеці (18—19 ст. Греко-Софіївська церква (1780 р.­ Die Stadt wird erstmalig in den Chro­ni­ ken im Jahre 1737 erwähnt. Двері багатьох музеїв і театрів ши­ро­ ко відкриті для відвідувачів. Hier gibt es vier Hochschulen. die Heilige–Geists­kathedrale (Swjatoduchowsky Sobor. Тут є краєзнавчий музей. Місто розташоване на півдні України. за 25 км від Дніпровського лиману Чорного моря. Суворову. планетарій. художній музей. Херсон було засновано в 1778 році як фортецю для захисту південного ко­р­до­ну. ein Pla­ ne­ta­ri­um. пам’ятник першим ко­ра­ бе­лам Чо­р­но­мор­сь­ко­го флоту. Карбишеву. Hier gibt es das historische Museum der Stadt. У місті значний науковий потенціал.). У літописах уперше згадується в 1737 році. das Kunstmuseum. die Ka­tha­rinen–Kathedrale mit dem Gloc­ken­turm (1782–1787 erbaut) und das Waffenarsenal (1784 errichtet). лі­ка­ря Джо­р­джа Гарварда. Тут є 4 вузи. das Denkmal für die ersten Schiffbauern der Schwarz­meer­ marine. ляльковий театр і філармонію. des Arz­tes George Howard. das Puppentheater und die Phil­har­mo­ nie zu besuchen.) і зброй­ний ар­се­нал (по­бу­до­ва­ний в 1784 р. котрий брав ак­ти­ в­ну участь у боротьбі проти епідемії тифу в місті.). 14 Fachberufsschulen und einige For­ schungs­in­sti­tu­te.). на правому березі Дніпра.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 85  Cherson  Õåðñîí Die Stadt liegt im Süden der Ukraine. die Greko–So­phi­en–Kirche­ (1780 erbaut). Святодухівський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1780 р. Die Theaterfreunde haben die Mög­lich­ keit das ukrainische Drama–Theater. 14 технікумів і кілька до­ слі­д­них інститутів. па­м’я­т­ ни­ки Уша­ко­ву. Sehenswert sind der Obelisk zu Ehren der englischen Prominenten. das Kar­ byschew–Denkmal und das Suworow– Denkmal. 25 km ent­fernt­ vom Dniproliman des Schwar­ zen Meeres. das Uschakow–Denkmal. Die Türen vieler Museen und Theater sind für die Besucher weit geöffnet. Катерининський со­ бор з дзві­ни­цею (по­бу­до­ва­ний у 1782—1987 рр. . Die Stadt verfügt über ein bedeuten­ des wissenschaftliches Potential.). am rechten Ufer des Dnipro. Zu den historischen Baudenkmälern ge­ hören die Reste der Festung (18–19.­ Cherson entstand im Jahre 1778 als Festung­ zum Schutz der südlichen Grenze. Театрали мають можливість від­ві­да­ ти український драматичний театр. Jahr­ hundert). Гідні огляду обеліск на честь ан­г­лій­ сь­ко­го громадського діяча. der aktiv am Kampf gegen die Typhusepidemie in der Stadt teilgenommen hat. 1804–1836 er­ richtet).

3. das Fettkombinat. Viele Autobahnen. скло. жи­ро­ вий комбінат. Hier werden ozeanische Tanker. viele Wein­ werke. 4. Сьогодні в Херсоні живуть 362 тис. Maismäh­ drescher “Lan”. котрі працюють на бі­ль­шо­с­ті підприємств міста. Flug– und Ei­sen­ bahn­li­ni­en verbinden die Stadt mit fast allen Städten der Ukraine und des be­nach­bar­ten Russland. In der Stadt gibt es einen botanischen Garten und zwei Dendrarien. In Cherson von heute leben ca. die in den mei­sten Be­trie­ben der Stadt beschäf­ tigt sind. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го та Азовського морів. повітряних і залі­з­ ничних ліній зв’язують місто з майже усіма містами України та сусідньої Росії. Тут виробляють океанські танкери. Glas pro­du­ziert. У місті є ботанічний сад і два денд­ рарії. . Cherson ist ein See– und Flusshafen. Wörter und Wendungen das Waffenarsenal — збройний арсенал der Prominente. Bekannt sind das erdölverarbeitende Werk. Область розташована в басейні ни­ж­ ньої течії Дніпра. багато винозаводів. Багато автострад. електро­машини. Im Süden wird es vom Schwarzen und Asow­schen Meer umspült. Schwimmdocks. жителів. 362 Tau­send Einwohner. і половину з них займають пар­ки та сквери. ку­ку­ ру­дзя­но-збиральні комбайни «Лан». -s — плавучий док Fragen zum Text An welchem Fluß liegt Cherson? Was ist in Cherson sehenswert? Was zieht die Gäste in Stadt an? Wie groß ist die Bevölkerungszahl? Was wird in Cherson hergestellt?  Das Gebiet Cherson  Õåðñîíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Becken des unte­ ren Stromes des Dnipro. вантажні судна. Херсон — це морський і річковий порт. Fracht­ schif­fe. Elektromaschinen.Gebiete und Städte der Ukraine l 86 Cherson hat heute die Fläche über 200 km2 und die Hälfte davon nehmen Parks und Grünanlagen. -n — видатна особа 1. 5. Відомі нафтопереробний завод. das Frachtschiff. -e — вантажний корабель das Schwimmdock. 2. Херсон має сьогодні площу понад 200 км2. плавучі доки.

die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Der Hauptwasserstrom ist der Dnipro. Площа області становить 28. лікувальні грязі. Es gibt in geringem Maße Torf. Das Gebiet liegt in der Steppenzone. Das Gebiet nimmt einen Teil der Schwarz­meer­platte ein. als auch Landwirtschaft ent­wickelt. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Cherson. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Heilschlamm. населення — 1. Стосовно корисних копалин. Широко відомі заповідники АсканіяНова та Азово-Сиваський. У межах області знаходиться ча­с­ти­на Каховського водосховища. Die führenden Zweige der Industrie sind Schiffbau und Schiffsreparatur. черепашник. Область розташована у степовій зоні. Поверхня рівнинна. Провідними галузями промисловості є суднобудування і судноремонт. Bauxite. dass die Baustoffe am öff­te­sten gewonnen werden: das sind Kalk. Erdgas. Die Meeresküste entlang ziehen zahl­ rei­che Sandinseln. Im Gebiet wird sowohl Industrie. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. Область належить до індустріальноаграрних. hat 9 Städte. Поділяється на 18 районів.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 87 Die Fläche beträgt 28 500 km2.2 Mil­lio­ nen Menschen. У незначній кількості є торф. півостровів і кіс. пі­сок. Область займає частину При­чо­р­но­ мор­сь­кої низовани. Зима м’яка. що тече по території області на протязі 200 км. Der Winter ist mild. Sand. що найчастіше ви­до­бу­ ва­ють бу­ді­ве­ль­ні матеріали: ва­п­няк. schneearm mit häu­fi­gem Tauwetter. км2. Schildpattsand.2 млн чол. при­ро­д­ ний газ. Ton. боксити. сіль­ сь­ко­го­с­по­дар­сь­ке та електротехнічне машинобудування. so kann man sagen. малосніжна з частими від­ли­га­ми. має 9 міст. Центр суднобудування — Херсон. Ein Teil des Kachowsker Stausees ge­ hört dem Gebiet. Уздовж морського узбережжя багато піщаних островів. Sandhalbinseln und Land­zun­gen. Клімат помірно континентальний.­ Обласний центр — місто Херсон.5 тис. land­wirt­schaft­li­cher und elektrotechni­ scher Maschinen­bau. Die Oberfläche ist flach. der auf der Strecke von 200 Ki­lo­me­ tern das Territotium des Gebiets durch­ fließt. Головна ріка — Дніпро. Das Zentrum des Schiffbaus ist Cher­son. Was die Bodenschätze angeht. . гли­ну. то мо­ ж­на ска­за­ти. Weit bekannt sind Naturschutzparks As­ka­nia–Nowa und Azow–Sywasch.

Chmelnyzky entstand laut Chroniken im Jahre 1493 unter dem Namen Ploskyriw. Die größten Seehäfen sind Cherson. Welche Naturschutzparks dieses Gebiets kennen Sie? 5. Місто розташоване на Західній Укра­ї­ ні. Durch welche Zweige sind die Industrie und die Landwirtschaft vertreten? 4. Welche Bodenschätze werden am öftesten entdeckt? 3. сира. Wein–. на злитті Південного Бугу та його притоки Плоска. 2.  Chmelnyzky  Õìåëüíèöüêèé Die Stadt liegt in der Westukraine. Залізниці та автомагістралі.Gebiete und Städte der Ukraine l 88 Den bedeutenden Platz nimmt die Lebensmittelindustrie ein. Найбільші залізничні вузли — Хер­ сон та Каховка. Nennen Sie die größten Seehäfen dieses Gebiets. у 1493 році під на­ звою Пло­с­ки­рів. Öl– und Fettproduktion ver­tre­ten wird. t) — перетинати Fragen zum Text 1. Butter– und Käse–. згі­д­ но з лі­то­пи­сом. Fleisch–. am Zusammenfluss des Südlichen Buh und seines Nebenflusses Ploska. Wörter und Wendungen die Landzunge. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Cherson. У легкій промисловості головну роль відіграє текстильна промисловість. In der Leichtindustrie gehört die füh­ ren­de Rolle der Textilindustrie. Henitschesk und Skadowsk. Значне місце займає харчова про­ми­ с­ло­вість. що про­ хо­дять через область. олії та жирів. . м’яса. В області використовуються всі види транспорту. вина. -n — коса (геогр. die durch Kon­ser­ven–. Генічеськ і Скадовськ. Im Gebiet sind alle Verkehrsmittel vor­ han­den.­ Хмельницький був заснований. сполучають Крим з іншими областями України. Die größten Eisenbahnknotenpunkte sind Cher­son und Kachowka. Найбільші морські порти — Херсон. масла.) der Schildpattsand — черепашник der Bauxit — боксит der Heilschlamm — лікувальні грязі durchqueren (te. представлена випуском кон­ се­р­вів. Die das Gebiet durchquerenden Ei­sen­ bahn­li­ni­en und Autobahnen verbinden die Krym mit den anderen Gebieten der Ukrai­ne.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 89

In den 80er Jahren des 18. Jahr­hun­
derts wurde in Proskuriw um­be­nannt.

У 80-х роках 18 століття він був пе­ре­
йме­но­ва­ний у Проскурів.

Seit 1795 hat es den Status der Stadt
bekommen und seit 1941 wurde zum
Gebietszentrum.

З 1795 року він отримав статус міста,
а з 1941 став обласним центром.

Erst im Jahre 1954 wurde es in Chmel­
ny­z­ky umbenannt.

Тільки в 1954 р. був перейменований
у Хме­ль­ни­ць­кий.

Die Gesamtfläche der Stadt beläuft
sich auf 52 km2.

Загальна площа міста складає 52 км2.

Die Bevöl­kerungs­zahl beträgt 241 Tau­
send Einwohner.

Кількість населення складає 241 тис.
жителів.

Chmelnyzky ist eine Stadt der Wis­sen­
schaft und Bildung.

Хмельницький — місто науки
та осві­ти.

Hier gibt es viele Hochschulen,
Projektierungsbüros und 6 Fachberuf­
sschulen.

Тут багато вузів, проектних бюро та
6 технікумів.

Sehenswert sind zahlreiche Denkmäler,
die zu Ehren der im Kriege 1941–1945
Gefallenen errichtet sind.

Гідні огляду численні пам’ятники, зве­
де­ні на честь загиблих під час війни
1941—1945 рр.

Majestätisch erheben sich das T.
Schew­tschenko–Denkmal, das
B. Chmel­nyzky–Denkmal — der Stolz
der Ein­woh­ner der Stadt.

Велично підносяться пам’ятники
Т. Шевченку, Б. Хмельницькому — гор­
дість жителів міста.

In Chmelnyzky dominieren Elek­tro­tech­
nik, Maschinenbau.

У Хмельницькому домінує еле­к­т­ро­те­х­
ні­ка, машинобудування.

Hier sind vertreten solche Betriebe:
die Produktionsvereinigung “Ukr­
elektro­apparat”, das Werk der Kabel–
und Traktorenaggregate, die Mö­bel­fa­
brik “Fun­ke” (“Iskra”), Betriebe der
Leicht–, Nahrungs­mittel­industrie und
der Bau­stof­fe.

Тут представлені такі підприємства:
виробниче об’єднання «Укре­ле­к­т­ро­а­
па­рат», завод кабельних і трак­торних
агрегатів, меблева фабрика «Іскра»,
підприємства легкої та ха­р­чо­вої про­
ми­с­ло­во­с­ті та будівельних ма­те­рі­а­лів.

Chmelnyzky ist auch die Stadt der
Thea­ter und Museen.

Хмельницький також місто театрів
і музеїв.

Großer Beliebtheit erfreuen sich das
ukrainische Drama–Theater, das Pup­
pen­thea­ter, die Philharmonie.

Великою популярністю користуються
Український драматичний театр, ля­ль­
ко­вий театр і філармонія.

Viele Touristen und die Städter be­su­
chen das Heimatmuseum, das
H. Werejsky–Museum.

Багато туристів і жителів міста від­ві­
ду­ють краєзнавчий музей Г. Ве­рей­
ського.

Gebiete und Städte der Ukraine l

90
Der berühmte Grafiker wurde hier ge­
boren.

Відомий графік народився тут.

Chmelnyzky ist eine moderne Stadt
mit viel Grün.

Хмельницький — сучасне місто, де
багато зелені.

Hier gibt es einen Botanischen Garten
und zwei Parks.

Тут є ботанічний сад і два дендро­
парки.

Chmelnyzkyj ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Хмельницький — залізничний вузол.

Hier gibt es zwei Busbahnhöfe und ei­
nen Flughafen.

Тут є також два автовокзали та ае­ро­
порт.

Wörter und Wendungen

der Zusammenfluß — злиття
umbenennen (a, a) —
перейменовувати
1.
2.
3.
4.
5.

dominieren (te, t) — переважати
der Baustoff, -e — будівельний
матеріал

Fragen zum Text

Was können Sie über die Geschichte der Stadt berichten?
Worauf sind die Einwohner der Stadt stolz?
Wodurch ist die Stadt berühmt?
Was würden Sie in dieser Stadt besichtigen und besuchen?
Waren Sie einmal in Chmelnyzkyj? Was können Sie von Ihren
Eindrücken erzählen?


Das Gebiet Chmelnyzky


Õìåëüíèöüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt auf der Podilljaplatte
und im südlichen Teil von Wolyn.

Область розташована на Поділлі та
в південній частині Волині.

Die Fläche ist 20 600 km2.

Площа 20 600 км2.

Im Gebiet wohnen fast 1,5 Millionen
Men­schen.

В області проживає 1,5 млн чол.

Es besteht aus 20 Bezirken und hat 13
Städte, darunter ist Chmelnyzky die
größte Stadt und das Gebietszentrum.

Поділяється на 20 районів, має
13 міст, серед яких Хмельницький
найбільше і є обласним центром.

Die Oberfläche ist flach.

Поверхня рівнинна.

Zu den im Gebiet gewonnenen Boden­
schät­zen gehören Kalk, Kreide, Gips,
Sand, Mergel, Topf, Phosphorite, sel­te­
ne Mineralwasserquellen.

До корисних копалин, що добува­
ються в області, належать вапняки,
крейда, гіпс, пісок, мергель, торф,
фосфорити, зустрічаються джерела
мінеральної води.

Das Klima ist gemäßigt kontinental.

Клімат помірно континентальний.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 91

Der Winter ist mild, der Sommer ist
warm.

Зима м’яка, а літо тепле.

Die Flüsse gehören zum Dniprobecken
(Horyn, Slutsch), zum Piwdenny–
Buhbecken (der Bushok, die Ikwa, der
Sgar), zum Dnisterbecken (der
Strutsch, der Shwantschyk u. a.).

Річки належать до басейнів Дніп­
ра (Горинь, Случ), Південного Бугу
(Бу­жок, Іква, Згар) і Дністра (Збруч,
Жван­чик та ін.).

Das Gebiet liegt in der Waldsteppen–
und Steppenzone.

Область лежить у лісостеповій та сте­
по­вій зонах.

Im Gebiet wurde der nationale Na­tur­
park Podilski Towtry geschaffen.

В області створено національний
при­ро­д­ний парк Подільські Товтри.

Im Gebiet entwickeln sich sowohl In­du­
strie als auch Landwirtschaft.

В області розвиваються як про­ми­с­ло­
вість, так і сільське господарство.

Der Maschinenbau und die
Lebensmittelindustrie nehmen führen­
de Plätze ein.

Машинобудування та харчова про­ми­
с­ло­вість займають провідні місця.

Außerdem sind auch ziemlich hoch
leich­te, holzverarbeitende Industrie,
Forst­wirt­schaft und
Baustoffproduktion ent­wic­kelt.

Крім того, досить добре розвинені
лег­ка, деревопереробна про­ми­с­ло­
вість, лі­со­ве господарство та випуск
бу­ді­ве­ль­них матеріалів.

Das Gebiet gibt dem Land Schmie­de­
presseanlagen, landwirtschaftliche
Maschinen, Papier, Zucker und Ze­ment.

Область дає країні ковальсько-пре­со­
ве устаткування, сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­
кі машини, папір, цукор, це­мент.

Die größten Betriebe sind “Ukrelek­tro­ap­
pa­rat”, Möbelfabrik “Iskra”, Maschinen­
bauwerk in Wolotschysk “No­mi­nal”,
Werk­zeug­­maschinenbauwerk, Zucker­
rübenwerke in Schepetiwka, Teofipol,
Sta­ro­kost­jan­ty­n­ow und Derashnja.

Найбільші підприємства «Укре­ле­к­т­
ро­а­па­рат», меблева фабрика «Іс­к­ра»,
Волочиський машинобудівний завод
«Номінал», верстатобудівний завод,
цукрові заводи в Шепетівці, Те­о­фі­по­
лі, Старокостянтинові та Деражні.

Die Landwirtschaft spezialisiert sich
auf Getreide– und Zucker­rüben­anbau
und Fleisch– Milchviehzucht.

Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­
єть­ся на вирощуванні зерна та цу­к­
ро­вих буряків та м’ясо-молочному
тварин­ництві.

Die Hauptverkehrsmittel sind Ei­sen­
bahn– und Autoverkehr.

Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­
ний та автомобільний.

Die Eisenbahnknotenpunkte sind
Chmel­ny­z­ky, Schepetiwka, Hretscha­ny.

Залізничні вузли Хмельницький, Ше­
пе­ті­в­ка, Гречани.

Die Hauptautobahn verbindet die fol­gen­
den Städte: Nowohrad–Wolynsky —
Schepetiwka — Chmelnyzky — Kam­ja­
nez–Podilsky — Chotyn.

Головна автомагістраль зв’язує такі
міста: Новоград-Волинський — Ше­пе­
ті­в­ка — Хмельницький — Кам’янецьПодільський — Хотин.

Gebiete und Städte der Ukraine l

92
Interessant ist die Geschichte dieses
Gebiets.

Цікава історія цієї області.

Während des Befreiungskampfes des
ukrainischen Volkes unter der Leitung
von B. Chmelnyzky wurde auf diesem
Boden bei Pyljawka im Jahre 1648 das
pol­ni­sche Heer zerschlagen.

Під час визвольної боротьби ук­раї­
нсь­ко­го народу під керівництвом
Б. Х­мель­ниць­ко­го на цій землі під
Пилявою в 1648 році було розбите
польсько-шля­хетсь­ке військо.

Wörter und Wendungen

die Forstwirtschaft — лісове
господарство
die Schmiedepresse —
ковальський прес
das Heer, -e — війська
1.
2.
3.
4.

der Befreiungskampf Kämpfe —
визвольна боротьба
der Mergel — мергель (геол.)
das Werkzeugmaschinenbau­
werk — верстатобудівний завод

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?
5. Was können Sie aus der Geschichte dieses Gebiets erzählen?


Das Chmelnytzker Gebiet


Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé

Das Chmelnytzker Gebiet, früher Kam­
ja­nez–Podilskier Gebiet, wurde am
22. Sep­tem­ber 1937 gebildet und 1941
um­be­nannt.

Хмельницька область, раніше Ка­м’я­
не­ць-Подільська область, була за­сно­
ва­на в 1937 році, і в 1941 р. перейме­
нована.

Das Gebiet ist nicht groß.

Ця область невелика.

Sein Territorium beträgt 20,6 Tau­
send km2.

Її територія займає 20,6 тис. км2.

Es zählt 1525 Tausend Einwohner.

У ній 1525 тис. жителів.

Die Geländegestaltung ist flach­hü­ge­
lisch.

Місцевість рівнинна.

Hier sind viele Wälder und Felder.

Тут багато лісів і полів.

90 km lang erstrecken sich im Gebiet
Podilsker Towtry–Gebirgskette.

На 90 км простягаються в об­ла­с­ті По­
діль­сь­кі Товтри — гірське па­с­мо.

Die Natur ist hier sehr malerisch.

Природа тут дуже мальовнича.

Nicht umsonst nannte unsere welt­be­
rühm­te Schriftstellerin L. Ukrainka die­ses
Gebiet “…Schönheit der Ukraine Po­dil­la”.

Недарма наша всесвітньо відома
пись­мен­ни­ця Леся Українка назвала
цю область «Краса України, По­діл­ля».

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 93

Das Chmelnytzker Gebiet liegt im We­
sten der Ukraine.

Хмельницька область розташована
на заході України.

Es grenzt im Norden an das Riwner Ge­
biet, im Westen an das Ternopiler Ge­
biet, im Osten an das Winnyzer und
das Shy­to­my­rer Gebiete und im Süden
an Gebiet Tscherniwzi.

Вона межує на півночі з Рівнен­ською,
на заході з Тернопільською, на сході
з Вінницькою та Житомирською і на
пів­дні з Чернівецькою областями.

Das Gebietszentrum ist die Stadt
Chmelnyz­­ky, die am Fluss Pi­w­denny
Buh liegt.

Центр області — місто Чернівці, що
розташоване на ріці Південний Буг.

Das ist ein Kultur– und In­du­strie­zen­
trum des Gebiets.

Це культурний та індустріальний
центр області.

Es zählt 260 Tausend Einwohner und
ist 507 Jahre alt.

Він нараховує 260 тис. жителів і йому
507 років.

Bis 1954 hieß diese Stadt Proskuriw.

До 1954 р. це місто називалося Про­
ску­рів.

Das Chmelnytzker Gebiet ist an schö­
ne und alte Städte und Dörfer reich.

Хмельницька область багата на кра­
си­ві та старовинні міста й села.

Die Stadt Kamjanez–Podilsky ist se­
hens­wert.

Визначне місто Кам’янець-По­діль­сь­
кий.

Die alte Festung dieser Stadt gehört
zur Zeit des Kampfes des ukrainischen
Vol­kes gegen die Türkei und Polen.

Стара фортеця в цьому місті на­ле­
жить до часів боротьби українського
на­ро­ду проти турків і поляків.

In dieser Festung war der Held unse­
res Volkes Ustym Karmeljuk gekerkert.

У цій фортеці був заточений герой
на­шо­го народу Устим Кармелюк.

In der Stadt Medshubysh gibt es auch
eine alte Festung, wo sich ein wun­der­
schö­nes Museum befindet.

У місті Меджубич також є стара фо­р­
те­ця, де знаходиться чудовий музей.

Viele Menschen besuchen sehr gerne
diese Stadt.

Багато людей охоче відвідують це
мі­с­то.

Zu den ältesten Städten des Gebietes
gehören auch Isjaslaw, Sataniw, Sche­
pe­tiw­ka, Letytschiw u. a.

До найстаріших міст області на­ле­
жить також Ізяслав, Сатанів, Шепетів­
ка, Летичів та ін.

Es ist nicht übrig, unsere größten Flüs­
se zu nennen.

Не зайвим буде назвати наші найбіль­
ші річки.

Das sind der Piwdenny Byh, der Goryn,
der Dnister, der Smotrytsch, der Sbrutsch.

Це Південний Буг, Горинь, Дністро,
Смотрич, Збруч.

Auf dem Territorium des Gebietes gibt
es einige Bodenschätze, z. B.: Sand­stein,
Sand, Kreide, Ton, Granit, Kalk­stein u. a.

На території області є деякі корисні
копалини, наприклад: піщаник, пісок,
крейда, тон, граніт, вапняк та ін.

Gebiete und Städte der Ukraine l

94
Das ist ein landwirtschaftliches Gebiet.

Це сільськогосподарська область.

Es gehört zu den Gebieten mit den
frucht­bar­sten Böden.

Вона належить до областей з ро­дю­
чи­ми ґрунтами.

Auf den Feldern des Gebietes werden
Weizen, Roggen, Mais, Erbsen, Gerste,
Hafer, Zuckerrüben, Kartoffeln, Gurken,
Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch an­ge­baut.

На полях області вирощують пше­ни­
цю, жито, кукурудзу, горох, ячмінь,
овес, цукровий буряк, картоплю, огі­р­
ки, то­ма­ти, цибулю, часник.

Man beschäftigt sich hier mit
Ackerbau, Gartenbau, Gemüsebau,
Viehzucht und Geflügelzucht.

Тут займаються землеробством, са­ді­в­
ни­ц­т­вом, овочівництвом, тва­рин­ни­ц­т­
вом і птахівництвом.

Hier gibt es auch viele Fabriken und
Werke.

Тут є також багато фабрик і заводів.

In Netyschyn arbeitet ein Atom­kraft­
werk.

У Нетишині працює атомна еле­к­т­ро­
ста­н­ція.

Wörter und Wendungen

die Gebirgs-Kette — гірське
пасмо
sehenswert — гідний огляду
1.
2.
3.
4.

übrig — інший, зайвий
kerkeren — бути заточеним
(у в’язницю)

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?


Dnipropetrowsk


Äí³ïðîïåòðîâñüê

An den beiden malerischen Ufern des
Dnipro liegt die Stadt Dnipropetrowsk.
Früher trug die Stadt den Namen Je­ka­
te­ri­noslaw.
Sie wurde im Jahre 1776 gegründet.
Heute ist Dnipropetrowsk als In­du­strie­
stadt bekannt, in der mehr als ein Mil­
lion Einwohner leben.
Dnipropetrowsk ist ein großes
Schwerindustriezentrum mit den hoch­
ent­wic­kel­ten Zweigen der Industrie:
Schwermaschinenbau,
Mähdrescherbau, Bau­stoff­in­du­strie.

На обох мальовничих берегах Дніпра
знаходиться Дніпропетровськ.
Раніше його називали Катеринослав.
Він був заснований у 1776 році.
Сьогодні Дніпропетровськ відомий
як про­ми­с­ло­ве місто, в якому меш­
кає понад 1 млн жителів.
Дніпропетровськ — це великий центр
важкої промисловості з високороз­ви­
неними галузями: важким ма­ши­но­бу­
ду­ван­ням, виробництвом ком­бай­нів
і будівельних матеріалів.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 95

Zu den größten Betrieben der Stadt
ge­hö­ren das Südliche Maschinenbau­
werk, mit dem die Arbeitstätigkeit
von Prä­si­den­ten L. Kutschma
verbunden ist.
Eine große Bedeutung für die öko­no­mi­
sche Entwicklung des Landes haben
auch Rohrwalzwerk;
Elektrolokomotivenwerk und Funkwerk.
In der Stadt gibt es mehrere Lehr–
und Kulturanstalten, darunter 9 Hoch­
schu­len, 5 Theater, 3 Museen mehrere
Bau­denkmä­ler.
Bald kommt die erste Linie der
U–Bahn in Gang.
Das ist die dritte nach Kyjiwer und
Char­ki­wer Metro in der Ukraine.
Zahlreiche Parks und Grünanlagen
schmücken diese schöne, saubere Stadt.

До найбільших підприємств на­ле­
жить Південний машинобудівний за­
вод, з яким пов’язана трудова діяль­
ність Пре­зи­де­н­та Л. Кучми.
Велике значення для економічного
розвитку країни має також тру­бо­
про­ка­т­ний завод, еле­к­т­ро­ло­ко­мо­ти­в­
ний– і радіозаводи.
У місті є багато навчальних закладів
і культурних установ, серед них де­
в’ять вузів, п’ять театрів, три музеї,
багато ар­хі­те­к­ту­р­них пам’яток.
Скоро почне діяти перша лінія
метро.
Це третє після київського та ха­р­ків­сь­
ко­го метро в Україні.
Багато парків і скверів прикрашають
це красиве чисте місто.

Wörter und Wendungen

der Schwermaschinenbau —
важка промисловість
die Baustoffindustrie —
виробництво будівельних
матеріалів
1.
2.
3.
4.
5.

der Zweig, -e — галузь
das Rohrwalzwerk —
трубопрокатний завод
die Lehranstalt, -en —
навчальний заклад

Fragen zum Text

Wo liegt die Stadt Dnipropetrowsk?
Wie nannte man die Stadt früher?
Wie groß ist die Zahl der Einwohner?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Was können Sie über das Kulturleben der Stadt erzählen?


Das Dnipropetrowsker
Gebiet


Äí³ïðîïåòðîâñüêà
îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Flussbecken des
Mit­tel– und Unterlaufs des Dnipro.

Область розташована в басейні се­ре­
д­ньої та нижньої течії Дніпра.

Die Fläche des Gebiets beträgt
31 900 km2.

Площа області складає 31 900 км2.

Die Bevölkerungs­zahl ist 3 745 Tau­send
Einwohner.

Кількість населення 3745 тис.
жи­­те­лів.

96

Gebiete und Städte der Ukraine l

Das Gebiet teilt sich in 22 Bezirke mit
20 Städten.

Область поділяється на 22 райони та
20 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Dni­
pro­pe­trowsk.

Обласний центр — місто Дніп­ро­пе­т­
ровськ.

Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­
lich: im Norden ist die Dniproan­hö­he
und im Süden — die Schwarzmeer­
niederung.

Рельєф області різноманітний: на
пів­но­чі Придніпровська височина,
на пів­дні — Причорноморська ни­зо­
ви­на.

Am linken Ufer gelegenen Gebietsteil
ist die Dniproniederung.

На лівобережній частині облас­
ті — Придніпровська низовина.

Der Hauptstrom des Gebiets ist der
Dnipro mit seinen Nebenflüssen der
Oril, die Samara mit die Wowtscha, die
Mo­kra und der Ingulez.

Головна ріка області — Дніпро з при­
то­ка­ми Оріль, Самара з Вовчою, Мо­к­
ра та Інгулець.

Innerhalb des Gebiets gibt es mehrere
Stauseen — bei Dniprodsershynsk, bei
Kachowka und der Dniprostausee.

У межах області є Дніп­ро­дзе­р­жин­
сь­ке, Каховське та Придніпровське
во­до­схо­ви­ща.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Das Dnipropetrowsker Gebiet ist an Bo­
den­schät­zen reich.

Дніпропетровська область багата на
корисні копалини.

Hier gibt es große Eisenerzlagerstätte,
Mangan, Nickel, Kobalt, Gold, Titan
und im Donezbecken und
Dniprobecken — Stein– und
Braunkohle.

Тут великі поклади за­лізної руди,
ма­р­га­н­цю, нікелю, кобальту, золота,
ти­та­ну, а в Донецькому та Дніп­ров­сь­
ко­му басейнах — кам’яного та буро­
го ву­гіл­ля.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist verhältnis­mäßig
kalt und der Sommer ist heiß.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима відносно холодна, а літо
жа­р­ке.

73 % der Bevölkerung sind Ukrainer.

73 % населення — українці.

Das Gebiet hat hochentwickelte Hüt­
ten­in­du­strie, Ma­schi­nen­bau und che­mi­
sche Industrie.

В області високорозвинені ме­та­лу­р­
гій­на, машинобудівельна та хімічна
промисловість.

Auch die Leichtindustrie und Leben­
smittelindustrie spielen hier große Rolle.

Велику роль відіграють також легка
та харчова промисловості.

Das Dnipropetrowsker Gebiet liefert
dem Lande Eisenerz, Metall, Werk­zeug­
ma­schi­nen, Eisenbahnwagen, Er­zeug­
nis­se der chemischen Industrie,
Porzellan und Ausrüstungen für
Bergbau und Hütten­industrie.

Дніпропетровська область постачає
країні залізну руду, метал, верстати,
залізничні вагони, продукцію хімічної
промисловості, порцеляну та уста­т­ку­
ван­ня для гірничорудної та ме­та­лу­р­
гій­ної промисловості.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 97

In der Landwirtschaft werden Getreide,
Sonnenblumen und Gemüse angebaut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­ють
зернові культури, соняшник та овочі.

Hier ist auch Milchviehzucht entwic­
kelt.

Тут розвинено також молочне тва­
рин­ни­ц­т­во.

Das Hauptverkehrsmittel ist die Ei­sen­
bahn.

Головний засіб транспорту — за­лі­з­
ни­ч­ний.

Im Dnipropetrowsker Gebiet hielten
sich Saporisher Kosaken auf und be­
sieg­ten die Polen unter der Führung
von B. Chmelnytzky.

У Дніпропетровській області пе­ре­бу­
ва­ли запорізькі козаки та під про­во­
дом Б. Хме­ль­ни­ць­ко­го одержали там
пе­ре­мо­гу над поляками.

In Dnipropetrowsk arbeitete der Hi­sto­
ri­ker und Ethnograph D. Jawornyzky,
des­sen Namen das historische
Museum der Stadt trägt.

У Дніпропетровську працював іс­то­
рик та етнограф Д. Яворницький, чиє
ім’я носить іс­то­ри­ч­ний музей міста.

Wörter und Wendungen

das Gebiet (-e) — область
der Mittellauf — середня течія
der Nebenfluß (-flüsse) —
притока
der Stausee, -n — водосховище
reich sein an (Dat.) — бути
багатим на...
die Bodenschätze — корисні
копалини
das Becken — басейн
verhältnismäßig — стосовно
die Hüttenindustrie — металур­
гійна промисловість
1.
2.
3.
4.
5.

der Unterlauf — нижня течія
die Geländegestaltung — рельєф
die Lebensmittelindustrie —
харчова промисловість
liefern (te, t) — постачати
die Ausrüstung, -en —
устаткування
die Werkzeugmaschine, -n —
верстат
die Milchviehzucht — молочне
тваринництво
das Verkehrsmittel —
транспортний засіб

Fragen zum Text

Wo liegt das Dnipropetrowsker Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Welche Stauseen gibt es dort?
Was liefert dem Lande das Dnipropetrowsker Gebiet?
Welche historischen Ereignisse sind hier geschehen?


Donezk


Äîíåöüê

Die Stadt Donezk ist eine ziemlich jun­
ge Stadt der Ukraine.

Донецьк — досить молоде місто
Укра­ї­ни.

Donezk entstand in diesem Jahr­hun­
dert an der Stelle der kleinen Arbeiter­
siedlung Jusowka.

Донецьк виник у цьому столітті на
мі­с­ці маленького робітничого селища
Юзівка.

три театри і два музеї. У Донецьку випускають багато видів обладнання: гірничодобувні машини. a) — виникнути die Siedlung. Він нараховує сьогодні близько мі­ль­ йо­на жителів. Aber man darf nicht darauf verzichten. кілька науководослідних інститутів. Es ist nicht leicht dieses Problem zu lö­ sen. Велика кількість шахт утворює ши­ро­ ку підземну мережу підпри­ємств. o) — видобувати die Kohlengrube. Im Zentrum dieses Problems liegt selbst­ver­ständ­lich die Gesundheit der Men­schen. -en — селище gewinnen (a. -e — науково-дослідний інститут 1.Gebiete und Städte der Ukraine l 98 Es zählt etwa ein Million Einwohner. -n — шахта das Netz. Zahlreiche Kohlengruben bilden ein brei­tes unterirdisches Netz von Betrieben. де до­бу­ ва­ють вугілля. In der Stadt gibt es 5 Hochschulen. wo man Kohle gewinnt. das Erzeugnis. Для всієї Донецької області. У місті є п’ять вузів. гострою є екологічна проблема. У центрі цієї проблеми знаходиться. Kühl­schrän­ke und Fahrräder. ist das ökologische Problem aktuell. звичайно. 5. велосипеди. де до­ бу­ва­ють вугілля. Bergbaumaschinen. Wörter und Wendungen entstehen (a.­ In Donezk produziert man viele Arten von Ausrüstung. Донецьк сьогодні — центр великого промислового регіону країни. ei­ ni­ge Forschungsinstitute. 4. Але не можна не зважати на неї. -n — гірничодобувна машина verzichten auf (Akk. wo Koh­le und Metall gewonnen werden. Donezk ist heute das Zentrum eines großen Industriegebiets des Landes. Für das ganze Donezker Gebiet. 3 Theater und 2 Museen. здоров’я людей. Цю проблему вирішити нелегко. Die Erzeugnisse des Donezker Hüt­ten­ werks kennt man in vielen Ländern der Welt. 2. холодильники. 3. Вироби Донецького металургійного заводу знають у багатьох країнах світу. -se — виріб die Ausrüstung — обладнання die Bergbaumaschine. -e — мережа das Forschungsinstitut.) — відмовлятися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Donezk? Wieviel Einwohner leben in Donezk? Was produziert man in Donezk? Welche Betriebe bilden ein breites Netz? Warum ist hier das ökologische Problem aktuell? .

Бахмут і Лугань. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist kalt und der Som­ mer — heiß. Кількість населення — 5 007 900 жи­ телів. Це індустріальна область. глина. der Bachmut und die Luhan. a. Es ist ein Industriegebiet. Die Bevölkerungszahl ist 5 007 900 Ein­ woh­ner. Das Gebietszentrum ist die Stadt Do­ nezk. Der nordöstliche Teil des Gebiets liegt auf der Donezker Anhöhe. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима холодна. die im We­ sten in eine Niederung und im Süden in eine Anhöhe übergeht. Область знаходиться в межах сте­по­ вої зони. Рівнина з багатьма річковими до­ли­на­ ми утворює рельєф області. кам’яна сіль. . Обласний центр — місто Донецьк. Das Gebiet liegt innerhalb der Steppenzone. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. Queck­ sil­ber u. Zu den wichtigsten Bodenschätzen des Gebiets gehören vor allem Stein­ koh­le. Im Süden wird es vom Asowschen Meer bespült. ртуть та інші. Die Ebene mit zahlreichen Flusstälern bil­det die Geländegestaltung. Площа області складає 26 500 км2. До найважливіших корисних копалин області належать передусім кам’яне вугілля. Der größte Fluss des Gebiets ist der Si­ wersky Donez mit den Nebenflüssen der Kaseny Torez. Das Gebiet teilt sich in 18 Bezirke mit 48 Städten. Область розташована в південно-за­хі­ д­ній частині України. Über 50 % der Bevölkerung sind Uk­ rainer.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 99  Das Donezker Gebiet  Äîíåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. Das Gebiet grenzt an Russland. будівельні ма­те­ рі­а­ли. Die Industrie nimmt in der gesamten Wirt­schaft des Gebiets 90 % ein. Понад 50 % населення — українці. Область поділяється на 18 районів та 48 міст. Північно-східна частина області роз­ та­шо­ва­на на Донецькій височині. Baustoffe. а літо жарке. а на півдні — у височину. яка на заході переходить в низовину. На півдні вона омивається Азовсь­ ким морем. Промисловість займає 90 % за­га­ль­но­ го господарства області. Steinsalz. Область має спільний кордон з Ро­сі­єю. Ton. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Казений То­ рець.

Місто розташоване на заході України в мальовничій місцевості. Вугільна промисловіть об’єднує бли­ зь­ко 120 шахт. річки Би­с­т­ри­ ця-Солотвинська та Бистриця-На­двір­ нян­сь­ка (притоки Бистриці). близько 1. Прокоф’єв. Кизим та літературний критик І. У сільському господарстві переважає тваринництво. композитор С. der Komponist S. Dsjuba. народилось багато ві­до­ мих людей: поет В. der Maler A. t) — омивати die Fläche. Сєдов. яку ство­рю­ ють передгір’я Карпат. спі­вак А. die Flüsse die By­stry­z­ja– Solotwynska und die Bystryzja–Nad­wirn­ jans­ka (Nebenflüsse der Bystryzja) schaffen. -n — височина die Viehzucht — тваринництво dominieren (te. Schau­spie­ler und Filmschaffender L. пись­мен­ ник. полярник Г. актор і кі­но­ре­жи­сер Л. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Anhöhe. der Sänger A. 2. Kuindshy. -en — низовина die Bodenschätze — корисні копалини die Steinkohle — кам’яне вугілля das Bergwerk. Сосюра.Gebiete und Städte der Ukraine l 100 Die führenden Industriezweige sind Energetik­. металургія. Солов’яненко. -n — площа. Kysym und der Literaturkritiker I. ху­ до­ж­ник А. Kohlenindustrie vereinigt knapp 120 Berg­werke. Hier am Siwersky Donez wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: der Dich­ter W. на Дінці. Prokofjew. der Zweig — галузь betragen (u. t) — переважати innerhalb — в межах das Quecksilber — ртуть die Hüttenindustrie — металургійна промисловість Fragen zum Text Wo liegt das Donezker Gebiet? An welche Staaten grenzt es? Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? Wieviel Prozent nimmt die Industrie in der gesamten Gebietswirtschaft ein? 5. Bykow. Sedow. ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня та хімічна промисловість. Ma­schi­nen­ bau und chemische Industrie. die das Karpatenvorland. 3. Биков. Solowjanenko. Schriftsteller. Куїнджі. der Po­lar­for­scher G. 4. . Wörter und Wendungen bespülen (te. космонавт Л. Sossjura. In der Landwirtschaft dominiert Vieh­ zucht. Дзюба. поверхня die Niederung. Wer wurde im Donezker Gebiet geboren?  Iwano-Frankiwsk  ²âàíî-Ôðàíê³âñüê Die Stadt liegt im Westen der Ukraine in einer malerischen Umgebung. Провідні галузі промисловості — ене­ р­ге­ти­ка. -e — шахта knapp — тут: приблизно. Тут. der Kos­mo­naut L. Hüttenindustrie.

Ві­ р­мен­сь­кий собор. ху­до­ж­ ній музей.). Місто займає площу в 3890 га. den Malz– und Brauenwerkhallen der Brauerei des 18. У місті виробляється обчислювальна техніка. Тут споруджено багато пам’яток: па­ м’я­т­ни­ки Шевченку. нафти та газу) отримують про­фе­сій­ну освіту кваліфіковані фахівці. Mizkewitsch–Denkmal. Schmiede­presse­ ausstattung herg­estellt. eine Philharmonie. Iwano–Frankiwsk wurde im Jahre 1662 gegründet. An den Hochschulen (für Medizin. Die Stadt ist reich an den historischen Bauten: das sind die katholischen Kir­ che und das Kollegium der Jesuiten. Hier sind viele Denkmäler errichtet: Schewt­schen­ko–Denkmal. Franko– Denkmal. Франку та Мі­ц­ке­ ви­чу. Re­ chen­tech­nik. für Erdöl und Erdgas) wer­ den qualifizierte Fachkräfte aus­ge­­ bildet­. Жителі міста й туристи можуть від­ві­ да­ти тут багато музеїв: музей міста. das Museum für Literatur von Karpatenvorland. Більшість населення — українці. Івано-Франківськ був заснований у 1662 р. Bis 1962 hatte die Stadt den Namen Sta­nis­law. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Ukrai­ner. das Museum für Re­li­gi­on. філармонія. Die Städter und die Touristen können hier viele Museen besuchen: das lan­ des­kund­li­che Museum. лі­те­ ра­ту­р­ний музей Прикарпаття. das Kunst­mu­se­um. (згі­д­ но зі статистикою 1998 р. In der Stadt sind die Kulturen vieler Na­tio­na­li­tä­ten erhalten geblieben. будинок природи. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 233 Tausend Einwohner (laut der Sta­ti­ stik 1998). Für Theaterverehrer gibt es zwei Thea­ ter. Колегія єзуїтів. . Sie bewahren sorgfältig ihre National­ kultur und ihre Sprache auf. die ar­me­ni­schen Kathedrale. музей релігії. чол. солодовий та ва­ри­ ль­ний цехи пивоварні 18 століття. Для прихильників театру тут є два театри­. клуби та кіно­ театри. У місті збереглися культури багатьох національностей. він називався Станіслав. Möbel.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 101 Die Stadt nimmt die Fläche von 3890 Hek­tar ein. Місто багате на історичні будівлі: це католицька церква. Klubhäuser und Kinos. Jahr­hun­derts. ковальсько-пресове об­ла­д­ нан­ня. päd­ ago­gi­schen. In der Stadt werden Autos. педагогічному. Населення складає 233 тис. Вони дбайливо оберігають свою на­ці­ о­на­ль­ну культуру та свою мову. das Haus der Natur. До 1962 р. У вузах (медичному.

Die Gebietsfläche beträgt 13 900 km2.Gebiete und Städte der Ukraine l 102 Sehr bekannt ist die Produktions­ vereinigung “Karpatenpressmasch”. Площа області складає 13 900 км2. Відоме виробниче об’єднання «Ка­р­па­ т­п­ре­с­маш». Was gehört zu den historischen Bauten der Stadt? 4. На півдні область межує з Румунією. Leicht– und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie entwickelt. Was stellt man in der Stadt her?  Das Iwano-Frankiwsker Gebiet  ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne im Vorland der Ukrainischen Kar­pa­ten. -n — солодовий цех die Brauenwerkhalle. Busbahnhöfe und einen Flughafen. Залізниця з’єднує місто з усіма мі­с­та­ ми України та інших країн. -n — цех варіння пива das Kollegium — колегія die Brauerei — пивоварня die Schmiedepresseaus­ stattung — ковальськопресове обладнання die Produktionsvereinigung — виробниче об’єднання aufbewahren — зберігати Fragen zum Text 1. . Im Süden grenzt das Gebiet an Ru­mä­ ni­en. Die Stadt besitzt einen Eisenbahnhof. Wie alt ist die Geschichte der Stadt? 3. Welche Besonderheiten hat die Landschaft in der Umgebung von Iwano-Frankiwsk? 2. Es sind auch Textill–. Was ist in Iwano-Frankiwsk sehenswert? 5. Область поділяється на 14 районів та 15 міст. Кількість населення 1 460 600 жи­телів. Область розташована на заході Укра­ї­ни в передгір’ї Українських Карпат. У місті багато зелені: багато скверів та знаменитий парк Шевченка. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit allen Städten der Ukraine und anderen Staaten. Також розвинені текстильна. Місто має залізничний вокзал. Das Gebiet teilt sich in 14 Bezirke mit 15 Städten. ав­то­ во­к­зал та аеропорт. Die Stadt hat viel Grün: viele Grün­an­la­ gen und den berühmten Schewt­schen­ ko–Park. Wörter und Wendungen die Malzwerkhalle. Die Bevölkerungszahl ist 1 460 600 Ein­ woh­ner. легка та харчова промисловості.

 Kos–Ana­tol­ sky und die Sän­ge­rin M. Iwantschuk. Касіяна. середню (передгір’я Ка­р­пат) та південно-західну (Укра­ї­н­сь­ кі Карпати). Alle Flüsse des Gebiets gehören zu Dnister– und Prutbecken: die Switscha.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 103 Das Gebietszentrum ist die Stadt Iwa­ no–Frankiwsk. Рубніца та інші. Braunkohle. Stein– und Kalisalz.3 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Stefanyk. Тут є також гірські озера — Лебеди­ не та Несамовите найбільші з них. R. Der größte Teil des Gebietsgeländes ist bewaldet. Найбільша частина території області вкрита лісами. Чере­ мшину. Elektroenergetik. Лімініца. кам’яна та калійна солі. Der Geländegestaltung nach teilt sich das Gebiet in drei Teile: in nordöstli­ chen (Po­dil­jsj­ka Anhöhe). Das Gebiet schenkte der Welt viele be­ rühm­te Menschen: die Schriftsteller M. До найважливіших корисних копалин належать нафта. Tscheremschyna. die Limniza. машинобудівна. Die höchste Bergspitze der Ukraine ist Gowerla (2061 m). die Rubniza und andere. Область подарувала світові багато ві­ до­мих людей: письменників М. mittleren (Karpatenvorland) und südwestlichen (ukrai­ni­sche Karpaten). . В. Усі річки області належать до ба­сей­ нів Дністра та Прута: Свіча. Pawlytschko. жито. Л. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Кос-Анатольського та співачку М. die Swir. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. Hier gibt es auch Mineralwasserquellen. письменника і поета Д. W. художника В. Roggen. Іванчука.та газодобувна. Тут багато джерел мінеральних вод. Провідні галузі промисловості: на­ф­ то. Мартовича. chemische– und Lebensmittelindustrie. In der Landwirtschaft werden Winter­ weizen. Erdgas. Nessamowyte sind die größten. Найвища гора України — Говерла (2061 м). Es gibt hier mehrere Bergseen — Le­be­ dy­ne. Das Klima ist hier gemäßigt kontinen­ tal: der Winter ist mild und der Sommer ist warm.3 % населення — українці. den Künst­ler W. Die führenden Industriezweige sind Erd­öl– und Erdgasförderung.­­ den Kom­po­ni­sten M. а літо тепле. природний газ. Р. Обласний центр — місто Івано-Фра­н­ ківськ. Kas­ sijan. Stefjuk. Павличка. 96. 96. композитора М. ячмінь та цу­к­ро­ві буряки. Gerste und Zuckerrüben angebaut. хі­ мі­ч­на та харчова. За своїм рельєфом область по­ді­ля­єть­ ся на три частини: північну (Поділь­ ська височина). Стеф’юк. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren Erdöl. Martowytsch. електроенергетика. den Dich­ter Schriftsteller und Schriftsteller D. буре ву­гілля. Свір. Стефаника. Ma­schi­ nen­bau. L.

Wörter und Wendungen die Fläche. Dowbusch und der Führer ukrainischer Nationalisten S. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф das Vorland — передгір’я die Braunkohle — буре вугілля das Erdöl — нафта 1. Bandera. До 1924 р.— Зі­но­в’євськ.Gebiete und Städte der Ukraine l 104 Bekannt sind auch der Leiter der auf­ stän­di­schen Bauern O. 5. Erdöl– und Erdgasförderung — нафтова та газодобувна промисловість der Winterweizen — озима пшениця der Roggen — жито aufständische Bauern — селянські повстанці Fragen zum Text Wo liegt das Iwano-Frankiwsker Gebiet? Wie teilt sich das Gebiet? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Welche Industriezweige sind hier am meisten entwickelt? Wen schenkte dieses Gebiet der Welt?  Kirowohrad  ʳðîâîãðàä Die Gebietsstadt Kirowohrad liegt auf der Dniproanhöhe. Hier entstanden zwei große Stau­seen. Довбуш та голова укра­ї­н­сь­ ких націоналістів С. З 1765 р. Кіровоград — порівняно молоде місто.­ Тут було створено два великих во­до­ схо­ви­ща. Загальна площа міста становить 105 км2 і складається з двох міських ра­йо­нів. Kirowohrad ist eine relativ junge Stadt. . Воно було засноване в 1754 році. Bis 1924 hieß es Jelisawethrad des Cher­so­ner Gouvernements. Відомі також ватажок селянських пов­ станців О. am Ufer des Flusses In­gul (Nebenfluss des Südli­ chen Buh). називалося Єлі­за­ве­т­г­ра­ дом Херсон­сь­кої губернії. von 1924 bis 1934 war es Sinowjewsk. 2. Обласне місто Кіровоград роз­та­шо­ва­ не на Придніпровській височині на березі річки Інгул (притоки Пі­в­ден­но­ го Бугу). 4. при впаданні річок Сугокми та Біянки. Seit dem Jahre 1765 wurde es zur Stadt. wo viele Parks und Grünanlagen lie­ gen.­ Es wurde im Jahre 1754 gegründet. стало містом. з 1924 по 1934 рр. Бандера. -n — площа betragen (u. Die Stadt nimmt die Gesamtfläche von 105 km2 ein und besteht aus zwei Stadt­be­zir­ken. an der Mündung der Flüsse die Sugokma und die Bijanka. де розташовані багато па­р­ ків і зелених насаджень. 3.

М. Достойні огляду історичний музей мі­с­та. Прихильників театру радують два те­а­ т­ри та філармонія. Кропивницького. Економічний розвиток міста має гар­ ні перспективи. «Дру­ кма­ши­на». драматурга та ком­по­зи­то­ ра М. Kirowohrad ist ein Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. Bekleidungs– und Nahrungsmittelindustrie entwic­ kelt. Dramaturgen und Kom­po­ni­sten M. im Werk “Hidrosyla”. Die Bevölkerung der Stadt beträgt 274 200 Einwohner. музей-заповідник І. . Jh. стало Кіровоградом. M. у ви­ро­ б­ни­чих об’єднаннях «Радій». das Denkmal zu Ehren des ukraini­ schen Re­gis­seurs. швейна та харчова промисловості.—19. Тільки з 1939 р. Населення міста становить 274 200 жи­те­лів. Створюється багато недержавних під­ при­ємств і фірм. K. Hier sind auch Leicht–. “Druckma­schi­ne”. У розпорядженні юнаків і дівчат 3 вузи та військовий університет льотчиків цивільної авіації. die Gebäude des Frauengym­ nasiums und der Realschule (18. на ливарному за­во­ді. Die beschäftigt meisten von ihnen sind in den zahlreichen Betrieben: in der Ak­ti­en­ge­sell­schaft “Tscherwona Sirka”. Sehenswert sind in der Stadt das hi­sto­ ri­sche Museum der Stadt. на заводі «Гідросила». Кіровоград — транспортний вузол. Es werden viele nichtstaatliche Be­trie­ be und Firmen geschafen. in den Produktionsvereinig­ ungen “Radij”. das Haus der J. Серед архітектурних пам’яток слід назвати казарми Єлізаветинської фо­р­ те­ці (1754 р. Кропивницького. Kropywnyzky–Museum. in der Gießerei. Кар­ пенка-Ка­ро­го «Хутір Надія». Kropywnyzky.  К.). Die Erzeugnisse der Betriebe werden in viele Städte der Ukraine und ins Aus­land geliefert. Продукція підприємств від­пра­в­ля­ єть­ся до багатьох міст України та за ко­р­дон.). Л. пам’ят­ник на честь українського режи­сера. Vielen Jugendlichen stehen drei Hoch­ schu­len und eine Militäruniversität für Zivilflugwesen zur Verfügung. das S. des be­ kann­ten ukrainischen Schriftstellers. будинок при­ро­ди. будівлі жіночої гімназії та реального училища (18—19 ст. Karpenko–Kary “Chutir Nadija”. ві­до­мо­го укра­ї­н­сь­ко­го письменни­ ка. Die Theaterfreunde erfreuen zwei Thea­ter und eine Philharmonie. Unter den Baudenkmälern sind die Ka­ ser­nen der Jelisawetynska–Festung (1754). на ремонтно-механічному заводі.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 105 Erst ab 1939 wurde es Kirowohrad. L.) zu erwähnen. im Reparatur­ mechanischen Werk. Тут також розвинена легка. музей С. Більшість з них зайнята на числен­ них підприємствах: в акціонерному то­ва­ри­с­т­ві «Червона Зірка». Die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt hat gute Tendenzen.

Es gibt auch Uran–. Ihre Gründung fällt in das Jahr 1754. картоплю. два автовок­зали та аеропорт. Die Stadt Kirowohrad ist schon über 240 Jah­re alt. В області 21 район. Kartoffeln. Was meinen Sie. Місту Кіровограду вже понад 240 ро­ків. Тут є залізничний вокзал. З 1939 р. Mais. Auf den Feldern des Gebiets züchtet man Weizen. t) — постачати Fragen zum Text 1. Кіровоград є обласним центром. Welchen Namen trug die Stadt früher? 3. 2. Krei­de). Graphit und Bau­stof­ fe (Granit. Seit 1939 ist Kirowohrad das Gebiets­ zentrum. Wörter und Wendungen sehenswert — визначний das Zivilwesen — громадська авіація die Aktiengesellschaft — акціонерне товариство die Bekleidungsindustrie — швейна промисловість liefern (te. графіт і будівельні матеріали (граніт. Його заснування належить до 1754 року. Zuckerrüben. гречку. Це також уранові. und suchen Sie die an der Landkarte. мергель. Zu den Bodenschätzen des Gebiets ge­ hö­ren Braunkohle. Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt?  Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets  Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ Kirowohrad liegt am Oberlauf des In­ guls im Zentrum der Ukraine zwischen dem Dnipro und dem Südlichen Buh. Sagen Sie. Was würden Sie in der Stadt besuchen? 5. Nickel–. лабрадорит. Öl­ pflan­zen und viele andere Pflanzen. . крей­да). Im Gebiet gibt es heute 21 Bezirke. кукурудзу. Hafer. 26 Siedlungen und mehr als 1020 Dörfer. На полях області вирощують пше­ни­ цю. масляні культури та багато інших рослин. Кіровоград розташований у верхній течії Інгулу в центрі України між Дніп­ ром та Південним Бугом. wo die Stadt liegt. 12 міст. До корисних копалин належать буре вугілля. welche bedeutendsten Menschen die Stadt bekannt machten? 4. овес. нікелеві. Chrom– und Eisenerze.Gebiete und Städte der Ukraine l 106 Hier gibt es einen Eisenbahnhof. Mergel. Labradorstein. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. 12 Städ­te. Buch­ wei­zen. хромові та залізні руди. Gerste. цукровий буряк. 26 селищ і понад 1020 сіл. ячмінь.

ein Institut für land­wirt­schaft­ li­chen Maschinenbau. було бли­зь­ко 350 маленьких підприємств з ру­ч­ною працею. картинна га­ле­рея. die Jelisawethrad hieß. З Жовтневої революції в місті. 14 професійних і технічніх шкіл. 14 Fachschulen und tech­ni­ sche Schulen. Metall– und Holz­be­ar­ bei­tung. Bekleidungsindustrie.та де­ре­ во­об­ро­б­ка. ein lan­des­kund­li­ches Museum. ein Funkwerk. М. 65 Kindergärten. die dem Groß­in­du­stri­el­ len El­for­tis gehörte. інститут сільськогосподарського машинобудування.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 107 Es war damals eine Festung (Je­li­sa­ weth–Festung) im südlichen Steppen­ gebiet der Ukraine. einige Grundschulen. Кірова. etwa 350 klei­ne Betriebe mit der Hand­ arbeit. 65 дитячих са­д­ків. eine Ge­mäl­de­ga­le­rie. краєзнавчий музей. радіозавод. У той час це була фортеця (Єлі­за­ве­ тин­сь­ка фортеця) в південній сте­по­ вій області України. Heute gibt es hier eine pädagogische Universität. панчішна та кон­ди­ тер­сь­ка фабрики. метало. Hier entstanden neue Industriezweige: Maschinenbau. . eine Akademie für Flugwesen. Der größte Betrieb der Stadt “Tscher­wo­ na Sirka” liefert an die Landwirts­chaft mehrere Arten von Drillmaschinen. У місті зараз є ще кілька великих під­при­ємств: завод гідравлічних мо­ то­рів. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu ei­ ner Stadt. яка належала ве­ли­ко­му промисловику Ельфортісу. кі­ль­ка початкових шкіл. Сьогодні тут є педагогічний уні­вер­си­ тет. Jetzt wurde Kirowohrad zu einem be­ deu­ten­den Kulturzentrum der Ukraine. Найбільше підприємство міста «Че­р­ во­на зірка» постачає сільському го­с­ по­дар­с­т­ву багато видів сівалок. Найбільшим підприємством була фа­ б­ри­ка сільськогосподарського ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. ein ukrai­ nisches Theater und eine Philharmonie. 6 Bi­ blio­the­ken und ein Theater. З часом вона розвинулася в місто. Тут виникли нові галузі про­ми­с­ло­во­с­ ті: машинобудування. Vor der Oktoberrevolution gab es in der Stadt. Zur Zeit sind fast alle alten Betriebe re­ kon­stru­iert und vergrößert.M. легка про­ми­с­ло­вість. 6 бібліотек і те­атр. яке на­зи­ва­ло­ся Єлізаветградом. академія авіації. Зараз Кіровоград належить до зна­ч­ них культурних центрів України. Seit 1934 trägt die Stadt den Namen des kommunistischen Funktionärs S. Ki­row. eine Strumpf– und eine Südwarenfabrik. 40 allgemeinbildende Schu­ len. З 1934 року місто носить ім’я ко­му­ні­ с­ти­ч­но­го функціонера С. 40 за­га­ль­но­ос­ві­т­ніх шкіл. Der größte Betrieb war die Land­ma­ schi­nen­fa­brik. У ті часи в місті було дві гімназії. український театр і фі­ла­р­ мо­нія. In jener Zeit gab es in der Stadt zwei Gymnasien. Нині майже всі старі підприємства ре­ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні та збільшені. In der Stadt gibt es jetzt noch manche große Betriebe: ein Hydraulik­ motorenwerk.

7 Kinos und 6 Parks zur Verfügung. Wann wurde Kirowohrad gegründet?  Das Kirowohrader Gebiet  ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im zentralen Teil der Ukraine im Zwischenflussland des Dnipro und des Südlichen Buh. Область розташована на рівнині з ви­со­чи­ною. Arbeitersiedlungen und Dörfer gibt es im Gebiet? Welche Bodenschätze hat das Gebiet? Wo wurden in der Ukraine in den letzten Jahren Goldvorräte entdeckt? 6. Обласний центр — місто Кіровоград. Wörter und Wendungen die Bodenschätze — корисні копалини der Baustoff — будівельні матеріали der Labradorstein — лабра­ дорит der Buchweizen — гречка züchten — вирощувати der Großindustrielle — великий промисловець 1. 3. Welche Pflanzen werden auf den Feldern des Gebiets gezüchtet? 7. Die Gebietsfläche beträgt 24 600 km2. das Hydraulikmotorenwerk — завод гідроагрегатів das landeskundliche Museum — краєзнавчий музей zur Verfügung stehen — бути в розпорядженні die Sehenswürdigkeiten — визначні місця Fragen zum Text Wo liegt Kirowohrad? Seit wann ist Kirowohrad das Gebietszentrum? Wie viele Städte. Das Gebiet liegt in einer Ebene mit An­ hö­hen. Область знаходиться в центральній частині України в межиріччі Дніпра та Південного Бугу. . Придніпровська височина утворює рельєф області. Das Gebiet teilt sich in 21 Bezirke mit 12 Städten. жителів. Кількість населення становить 1183. 2. 7 кінотеатрів і 6 парків. Площа області — 24 600 км2. У розпорядженні жителів міста також 55 бібліотек. Das Gebietszentrum ist die Stadt Ki­r­o­ wohr­ad. Область поділяється на 21 район та 12 міст.Gebiete und Städte der Ukraine l 108 Den Einwohnern der Stadt stehen auch 55 Bibliotheken. Am Dnipro gelegene Anhöhe bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Die Bevölkerungszahl ist 1 183 800 Ein­ woh­ner. 5.8 тис. 4.

Головні транспортні артерії з’єд­ну­ють область з Києвом. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe — und in der Steppenzone. Синюха та Синиця. Es gibt auch Leichtindustriebetriebe. Mais. золото та інші. Die größten Industriezentren sind Ki­r­o­ wohr­ad. напівпровідникові матеріали. hydraulische Pum­pen. 86. die Sy­njucha und die Synyzja. Pomitschna. Die Hauptverkehrsader verbinden das Gebiet mit Kyjiw. Інгул. Область багата на корисні копалини: буре вугілля. греч­ ку. der Ingulez. Вона постачає країні сіль­сь­ко­го­с­по­ дар­сь­кі машини. будівельні матеріали. Buchweizen. Інгулець. Halbleiterstoffe. Graphit. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich: an Braunkohle. цукор та олію. Область лежить в лісостеповій та сте­ по­вій зонах. Eisenerz. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. 86. Donbass und mit dem südlichen Teil der Ukraine. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Gold und andere.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 109 Die Flüsse gehören zum Dniprobecken und zum Becken des Südlichen Buh: der Zybulnyk. Granit. Є також підприємства легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті. а літо жарке. Тут є також два великих во­до­схо­ви­ ща — Кременчузьке та Дніп­ро­дзе­р­ жин­сь­ке. der Ingul. Nickelerz. Донбасом та з пі­в­ден­ною частиною України. Но­ во­ми­р­го­род та інші. Zuckerrüben und Sonnenblumen an­ gebaut. кукурудзу. Es liefert dem Lande land­wirt­schaft­li­ che Maschinen. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. Olexandrija. Найбільші промислові центри — Кі­ ро­во­град. Baustoffe. Олександрія. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. В області є великі машинобудівельні підприємства. Річки належать до Дніпровського ба­сей­ну та басейну Південного Буга: Цибульник. . Zucker und Öl. металургійна про­ми­с­ ло­вість та завод чистих металів. Es gibt hier auch zwei große Stauseen — der Krementschuger und Dnipro­dser­shynsker. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist heiß. No­ wo­myr­ho­rod und andere.9 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Hier ist auch Viehzucht entwickelt. залізну руду. Torf. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. гідравлічні насоси. торф. цу­к­ро­ві буряки та соняшник. Тут також розвинене тваринництво. руду нікеля. Hüttenindustrie und das Werk der Reinmetalle. граніт. Im Gebiet gibt es große Mas­chinen­­ baubetriebe. Помічна.9 % населення — українці. графіт.

Luhansk ist in vier Stadtbezierke ge­ teilt. поет Ю. Wynnytschenko. пе­ да­­гог В. 3. Місто розташоване в північно-східній частині Донецького басейну. Suchomlynsky und der Ko­s­mo­naut L. Винниченко. Nach der Statistik des Jahres 1998 zählt die Stadt ca. das Eisenerz — залізна руда der Halbleiter — напівпро­ відник die Hüttenindustrie — металур­ гійна промисловість der Buchweizen — гречка anbauen (te. 2. і тільки в 1882 р. За статистикою 1999 р. am Fluss Luhan (der rech­te Nebenfluss des Siwersky Do­nez). der Dichter J. Kropywnyzky. місто на­ра­хо­ вує близько 520 тис. Wörter und Wendungen das Zwischenflußland — межиріччя betragen (u. Місто займає площу 284 км2. У Кіровоградській області на­ро­ди­ло­ ся багато відомих людей: пись­мен­ ни­ки В. 5. Luhansk wurde im Jahre 1795 ge­grün­ det und erst im Jahre 1882 als die Stadt offiziell erklärt. Луганськ поділяється на 4 міських ра­йо­ни. 4. Маланюк. Попов. t) — вирощувати die Viehzucht — тваринництво die Hauptverkehrsader — го­лов­ на транспортна магістраль Fragen zum Text Wo liegt das Kirowohrader Gebiet? Was bildet die Geländegestaltung des Landes? Was liefert das Gebiet dem Land? Welche Industriebetriebe gibt es im Kirowohrader Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Luhansk  Ëóãàíñüê Die Stadt liegt im nordöstlichen Teil des Donezbeckens. Janow­sky. Кропивницький. був офіційно ого­ло­ ше­ний містом. J. Mykytenko. Karpenko–Kary.Gebiete und Städte der Ukraine l 110 Im Kirowohrader Gebiet wurden viele berüh­mte Menschen geboren: die Schrift­s­teller W. . der Pädagoge W. Яновський. жителів. Die Stadt umfaßt die Fläche von 284 km2. Ю. М. Popow. Луганськ був заснований у 1795 р. die berühmten Dramatiker und Schauspieler I. 520 Tausend Einwohner. Микитенко. Сухомлинський та ко­с­мо­навт Л. Кар­ пен­ко-Карий. I. на річці Лугань (права притока Сіверського Дінця). Malanjuk. І. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Geländegestaltung — рельєф die Braunkohle — буре вугілля 1. ві­дом­і драматурги та ак­то­ри І. M.

Die Erzeugnisse dieser Werke sind in der ganzen Ukraine und im Ausland be­kannt. Zucker und Nah­rungs­mit­tel usw. Даля. Die Stadt ist auch ein Zentrum der Wis­sen­schaft und Bildung. darunter das Museum des bekannten Sprach­ken­ ners und Schriftstellers W. авіаремонтний завод. Kurbelwellenwerk das Werk für Flugzeugreparatur. ви­дав тлу­ма­ч­ний словник російської мови. одяг. hier gibt es auch zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. площа яких скла­дає 33 тис. mehr als 4 000 Volks­mär­ chen und 30 000 Sprichwörter ge­sam­ melt. прикрашають місто і ро­б­ лять його привабливим. Hier produziert man Röhren. deren Flä­che 33 000 Hektar beträgt. Kur­bel­ wel­len. Жителі міста та їхні гості схиляють го­ло­ви перед пам’ятниками солдатам і офіцерам. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter und eine Philharmonie. У Луганську дуже розвинена про­ми­с­ ло­вість. Die Städter und deren Gäste beugen ihre Köpfe vor den Denkmälern für Soldaten und Offiziere. Він написав багато повістей. schmüc­ ken die Stadt und machen sie reizend. цукор і продукти ха­р­чу­ван­ня. Численні сквери та лісопаркова зона «Гостра Могила». І. прислів’їв. Гості міста можуть відвідати тут ба­га­ то пам’ятних місць. Для любителів театру є два театри та філармонія. Luhansk ist ein Eisenbahn­knotenpunkt. Er hat viele Novellen. Тут виробляють труби. I. . Тут представлені Холдингова ком­па­ нія «Луганськ-тепловоз». Dal. die ihr Leben für die Be­frei­ung der Stadt im Jahre 1943 hin­ge­ge­ben haben. Luhansk ist auch sehr stark industriell entwickelt. тут також 2 автовокзали та аеропорт. Місто — також центр науки та освіти. завод ко­лі­ н­ча­с­тих валів. колінчасті вали. hat das Glossar der russischen Sprache herausgegeben. das Werk für Automontage vertreten. Hier sind die Holdinggesellschaft “Luhansk–Diesellokomotive”.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 111 Die Gäste der Stadt können hier viele Gedenkstätten besuchen. ав­то­ скла­да­ль­ний завод. Zahlreiche Grünanlagen und die Waldparkzone (“Hostra Mohyla”). Farben. науково-виробниче об’єднання об­чи­ с­лю­ва­ль­ної техніки «Імпульс». фарби. Kurzgeschichten geschrieben. Луганськ — це залізничний вузол. серед них музей відомого знавця мови й письменни­ ка В. зібрав понад 4 тисячі на­род­них казок і 30 тис. Kleidung. Продукція цих заводів відома у всій Україні та за кордоном. котрі віддали своє життя за звільнення міста в 1943 році. ко­ро­т­ ких оповідань. га. wis­sen­schaft­li­che Produktionsvereinigung der Rechentechnik “Impuls”.

t) — схиляти das Leben hingeben — віддавати життя reizend — привабливий die Holdinggesellschaft — холдингова компанія 1. жи­те­лів. техніки та освіти. Ні­ме­ч­ чи­ною. -n — колінчастий вал vertreten (a. 4. Найбільша частина області роз­та­шо­ ва­на на рівнині. 5.Gebiete und Städte der Ukraine l 112 Zahlreiche Konstruktionsbüros. . vier Hoch­schu­len arbeiten erfolgreich auf vie­len Gebieten der Wissenschft.2 тис. Вона межує з Росією. Область знаходиться в південно-схі­д­ ній частині України. Es grenzt an Russland. Францією). 3. Die Gebietsfläche beträgt 26 700 km2. Das Gebietszentrum ist die Stadt Luhansk. Frankreich). Численні конструкторські бюро. Місто має партнерські відносини з ба­га­ть­ма країнами (Англією. Deutsch­land. Die Stadt hat Partnerschaftsbeziehung en zu vielen Ländern (England. -n — труба produzieren (te. Die Bevölkerungszahl ist 2 673 800 Ein­ woh­ner. e) — представляти die Röhre. Wörter und Wendungen das Glossar — тлумачний словник herausgeben (a. die Rechentechnik — обчислювальна техніка die Kurbelwelle. e) — видавати beugen (te. 2. Площа області становить 26700 км2. Technik und Bildung. wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute. на­у­ ко­во-дослідні інститути. Обласний центр — місто Луганськ. Der größte Teil des Gebiets liegt in ei­ ner Ebene. 4 вузи ус­пі­ ш­но працюють в багатьох областях на­у­ки. Кількість населення 2673. t) — виробляти Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Welche berühmten Menschen haben in der Stadt gelebt? Worauf sind die Städter stolz? Wie ist der industrielle Potential der Sradt? Mit welchen Staaten hat Luhansk Partnerschaftsbeziehungen angeknüpft?  Das Luhansker Gebiet  Ëóãàíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südöstlichen Teil der Ukraine.

Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hört die Braunkohle. Тут розвинені машинобудування. хі­мі­ ч­на. ди­зе­ ль­ні локомотиви.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 113 Die Donezker Anhöhe bildet die Geländegestaltung im Süden und im Nor­den — ein Teil der Mittelrussischen An­hö­he. Hier sind Maschinenbau. die Große Kamjanka. Die größten Industriezentren sind Luhansk. Лу­га­н­чук. а 43 % — росіяни. die Luhan. Das Klima ist gemäßigt kontinental: der Winter ist kühl. Продукція промисловості становить 87 % загальної продукції обласного го­с­по­дар­с­т­ва. кукурудзу. а на півночі — ча­с­ ти­на Середньоросійської височини. Борова та Євсюг. Розвинені також садівництво та ви­но­ г­ра­дар­с­т­во. Leicht– und Lebensmittel­ industrie entwickelt. легка та харчова промисловості. Knapp 53 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner und 43 % — Russen. Luhan­ tschuk. Die Industrieproduktion bildet 87 % der gesamten Produktion der Gebiets­ wirtschaft. Це індустріальна область. Велика Ка­м’я­н­ ка. chemische In­ du­strie. взуття. Schuhe. Де­р­ куль. устаткування для шахт. Es ist ein Industriegebiet. Viehzucht ist auch ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft. Близько 53 % населення — українці. Düngemittel. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. der Sommer ist heiß. Лугань. Krasny Lutsch. der Derkul. Найбільші промислові центри об­ла­ с­ті: Луганськ. Die­sel­lo­ko­ mo­ti­ve. Красна. Altschewsk. Mais und Ölkulturen an­ gebaut. Sie liefert dem Land Kohle. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzonen. Клімат помірно континентальний — зима прохолодна. соду. die Krasna. Область розташована в лісостеповій та степовій зонах. Es gibt hier auch Seen. Первомайськ. . Soda. Алчевськ. Важливою галуззю сільського го­с­по­ дар­с­т­ва є тваринництво. добрива. Ausrüstungen für Bergwerke. Красний Луч. Per­wo­maisk. Лисичанськ. а літо жарке. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Айдар. Lyssytschansk. На півдні рельєф області утворює До­ не­ць­ка височина. Entwickelt sind Gartenbau und Wein­bau. Вона постачає країні вугілля. мас­ ляні культури. До найважливіших корисних копалин належить буре вугілля. Тут є також озера. Bo­ro­wa und Jewsjug. Der größte Strom des Gebiets ist der Siwersky Donez mit den Nebenflüssen: der Ajdar.

5. t) — вирощувати der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство die Verkehrsader — магістраль Fragen zum Text Wo liegt Luhansker Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Landes? Was für ein Gebiet ist das? Was liefert dem Land die Industrie dieses Gebiets? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Lwiw  Ëüâ³â Das Herz der alten Stadt Lwiw ist der Fürstenberg. Sie wurde vom Fürsten Danylo Halytzky gegründet. 2. 3. Von hier aus wuchs die “Stadt des Lö­ wen”. liefern (te. Die zukünftige Stadt beschloss Danylo nach seinem geliebten Sohn Lew zu be­nen­nen. Бахмутський. Im Luhansker Gebiet sind solche be­rühm­ ten Menschen geboren wie der Le­xi­ko­ graph W. Switlytschny. Саме звідси почало рости «місто Лева». 4. В області є численні залізничні та ав­ то­ма­гі­с­т­ра­лі. Dal. Заснував його князь Данило Га­ли­ць­кий. Mit der Zeit wurde die Stadt größer und schöner. Ляхов. Світличний. Серце давнього Львова — Княжа гора. Руденко та лі­те­ра­ту­р­ний історик І. У Луганській області народилися такі відомі люди. космонавт В. Ljachow. Bach­ mutsky. t) — постачати der Diesellokomotiv — тепловоз die Ausrüstung. -en — устаткування die Düngemittel — добрива anbauen (te. Wörter und Wendungen die Fläche — площа betragen (u. З часом місто розрослося й стало кра­щим. як лексикограф В. der Schrift­stel­ler M. Майбутнє місто Данило вирішив на­ зва­ти ім’ям улюбленого сина Лева. Даль. der Erfinder des Koh­len­kom­bi­nes O. Місце для заснування Львова обрано на перехресті торговельних шляхів з заходу на схід і з півночі на пів­ день. Rudenko und der Literaturhistoriker I. der Kosmonaut W. Der Platz zum Bau der Stadt Lwiw wur­ de an der Kreuzung der Handelswege von Westen nach Osten und von Nor­ den nach Süden gewählt. пись­ мен­ник М.Gebiete und Städte der Ukraine l 114 Das Gebiet hat mehrere Eisenbahn– und Autobahnverkehrsader. винахідник ву­гі­ль­ но­го ком­бай­на О. . a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля 1.

Theater. багато музеїв. Не можна говорити про місто Львів без почуття захоплення. 5. in dem üppigen Grün der Parks und Gärten­ so­ wie in den unvergänglichen Wer­ten der Geschichts– und Bau­denkmä­ler. 3. Для львів’ян їхнє місто є їхньою домів­ кою. 4. Але місто залишалося жити. Wörter und Wendungen die Kreuzung — перетинання der Handelsweg. Hier befinden sich das älteste Institut in der Westukraine. відтоді збереглися монастирі та собори. Це одне з найкрасивіших міст Укра­ї­ ни та Європи. Львів неодноразово палили та руй­ну­ ва­ли різні завойовники. у численних історичних і куль­ турних пам’ятках. t) — руйнувати das Kloster (die Klöster) — монастир die Kathedrale. die Lwower Staatliche Universität. у ста­ро­вин­них бу­ди­н­ ках. Lwiw ist eine der schönsten Städte der Ukraine und Europas. t) — обирати brennen (a. Численні гості Львова відкривають його незрівнянну красу в його мо­ще­ них вуличках. Dem Ankömmling bietet sich seine Schön­heit in den gemütlichen Pfla­ster­ straßen und Gassen. zerstören (te.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 115 Aber die Stadt brannte mehrmals und wurde von verschiedenen Eroberern zer­stört. 2. . aus die­ ser Zeit sind Klöster und Kathedralen er­hal­ten geblieben. -n — собор der Eroberer. a) — палити 1. ihre Arbeit. ihr Leben.— завойовник Fragen zum Text Welchen Ort nennt man das Herz der Stadt? Wer hat die Stadt gegründet? Warum bekam die Stadt den Namen Lwiw? Was erzählen uns die Historiker? Welche Lehranstalten gibt es in der Stadt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I) Von Lwiw kann man nicht ohne Liebe sprechen. У ньому знаходиться найстаріший у Західній Україні навчальний за­ клад — Львівський державний уні­вер­ си­тет. їхнім життям і їхньою роботою. Für die Lwiwer bedeutet ihre Stadt ihr Haus. in den liebvoll wie­ der­her­ge­stell­ten alten Häusern. Зараз Львів — один з найбільших куль­ту­р­них центрів України. театрів. Die Stadt lebte jedoch weiter. -e — торговельний шлях wählen (te. Jetzt ist Lwiw eines der größten Kul­tur­ zen­tren der Ukraine. viele Museen. .

116 Gebiete und Städte der Ukraine l Wie es die Chroniken bestätigen. in der es sehr viele Geschichts– und Kunstdenkmäler von markanter Ausdruckkraft gibt. Львів був могутньою цитаделлю за­хі­д­ них регіонів Давної Русі. нещадно знищували тво­ ри львівських майстрів. wur­ de Lwiw 1256 von dem Fürsten Danylo Galyzky ge­grün­det. стежив за не­до­то­р­ ка­ні­с­тю кордонів своїх володінь і вів то­р­гі­в­лю з багатьма країнами. wollten alles ver­ nich­ten. Auf den Straßen und Plätzen Lwiws er­ tö­nen seit jeher ganz verschiedene Spra­chen: ukrainisch. Польські феодали. експансії лицарів Тевтонського ор­де­ на та Ватикана. чий архітектурний вигляд сьогодні про­ по­нує велику кількість історичних і ху­до­ж­ніх пам’яток. pol­ nisch. Там українська культура роз­ви­ва­ла­ся в тісному союзі з культурою інших сло­в’ян­сь­ких народів. архітектурна пам’ятка 13 ст. Однак Львів — одне з тих міст. Перші згадки про Львів. griechisch. які зна­ хо­дять у хроніках. іта­лій­ сь­ку. ein Baudenkmal aus dem 13. Місто було засноване князем Да­ни­ лою Галицьким. котрий змі­ц­ню­вав міста. deutsch. Jh.–Nikolaus–Kir­ che. що йшли з заходу на схід та з півночі на південь. . Вона відбила не одну атаку ворогів. Bis in unsere Tage ist St. польську. належать до 1256 року. Lwiw war einer der zuverlässigsten Vor­ po­sten im Westen der altrussischen Län­de­rei­en. сербську.. russisch. До наших днів зберіглася (з велики­ ми змінами) церква Святого Мико­ лая. На площах і вулицях Львова можна почути розмаїття мов: українську. німецьку. молдавську та інші. die von Westen nach Osten und von Norden nach Sü­ den führten. die 1349 die Stadt einnahmen. Es hielt die langwährenden Be­la­ge­run­ gen der Goldenen Horde durch und trotz­te der Expansion der Teutonen­ ritter und des Vatikans. italienisch. про­ти­сто­я­ла тривалим та зпу­с­то­шу­ю­ чим облогам натовпів Золотої Орди. kümmerte sich um die Un­ an­tast­bar­keit der Grenzen des Für­sten­ tums und führte mit vielen Ländern ei­ nen re­gen Handel. Aber nichts destoweniger ist Lwiw eine Stadt. erhalten geblieben (obzwar nicht in ih­ rem ursprünglichen Aussehen). грецьку. kreuzten sich in Lwiw. was durch Talent erschaffen wur­de. Als weiser Herrscher und kluger Po­li­ti­ ker befestigte Fürst Danylo Galyzky die Städte. ser­bisch und moldauisch. Die ukrainische Kultur entwickelte sich in enger Verbindung mit den Kulturen aller slawischen Völker. У Львові перетиналися торговельні шляхи. Die Karawanenwege. які захопили місто в 1349 році. мудрим правителем і проникливим політиком. ро­сій­сь­ку. Die Polnischen Feudalen.

у класичному та су­ час­но­му стилі. Es ist interessant zu wissen. dass nach dem Beispiel der Lwiwer Ge­mäl­de­ga­le­ rie. Das literarische Lwiw ist ein weit­läu­fi­ ges und sehr wichtiges Thema. є Іван Франко. є гордістю Льво­ва.. die Kapelle der Kampians und der Boims. a. котрий вті­лює цілу культурну епоху укра­ї­н­сь­ко­го народу.­ спра­в­ж­ні шедеври. Львів літературний — це невичерпна тема. . das Museum für Holz­ plastik. Einige weisen bereits ein solides Alter auf. denn in Lwiw wurden viele Schriftsteller. Музеї давньоруської культури та де­ ре­в’я­ної архітектури представили нові експозиції. що їхні колекції значно збіль­шилися тільки за останній час. У музеях Львова є багаті колекції тво­ рів мистецтва. der eine ganze Epoche in der geisti­ gen Geschichte des ukrainischen Volks dar­stellt. інші жили або перебували. зразком готично­ го стилю. die im Laufe kurzer Zeit mehrere Zweigstellen eröffnet hat. dazu gehören beispielsweise das Ge­schichts­mu­se­um und das Museum für ukrainische Kunst. der Russischen und der Armenischen Straße sowie Mei­ster­wer­ke der Baukunst wie die Drei–Hei­li­gen– Kapelle. die im Stil des Empires. без сумніву. пред­ став­ле­ним у Льво­ві. оскільки вона по­в’я­за­на з іме­на­ ми письменників. вони більш численні: архітек­турні ансамблі. по­ка­зу­ю­чи. Trotz der nicht wieder gut zu ma­chen­ den Verluste zeichnen sich die Lwiwer Mu­se­en durch Reichtum und ein ein­ ma­li­ges Lwiwer Kolorit aus. В історичному музеї та музеї укра­ї­н­ сь­ко­го мистецтва є багато екс­по­на­тів. що сфо­р­му­ва­ли­ся вже у Се­ редньовіччя. das Museum des Lichtes u. ка­п­ли­ці Ка­м­пі­а­нів і Боїмів. Рутенійська та Вірменська вулиці. entweder ge­bo­ren. auch viele an­de­re Museen eine Reihe neuer Aus­ stel­lun­gen organisierten. Найбільш значною фігурою серед них. dort eine Zeitlang lebten. Die markanteste Figur ist Iwan Franko. які характеризуються багатими мі­с­це­ви­ми колоритами. Unter ihnen das Museum für altrussi­ sche Kultur. У місті багато споруд. oder nur abgestiegen waren. вік яких належить далеким епохам. якими є ка­плиця «Трьох святителів».. des Klas­si­zis­mus und des Jugendstils erbaut wurden. такі як пло­ща Ринок­. Львівська картинна галерея та бага­ то інших музеїв міста відкрили філії. Besonders wertvoll sind die noch im Mit­tel­al­ter erbauten Architektur­ ensembles des Rynok–Platzes. de­ ren Na­men zur Weltkultur gehören. побудованих у стилі «Ампір». Стосовно пам’яток епохи Від­ро­джен­ ня. Латинська цер­к­ва є унікальним. які є го­р­ді­с­тю сві­то­ вої літератури: одні тут на­ро­ди­ли­ся. In Lwiw gibt es viele Ge­bäu­de.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 117 Das einzige Muster der Lwiwer Gotik ist die Lateinische Kirche.

Gebiete und Städte der Ukraine l 118 In Lwiw wirkten die ukrainischen Schrift­stel­ler Lessja Ukrainka. -. . як і вся Галіція та Прикарпаття. американських пись­мен­ни­ ків Ві­ль­я­ма Сарояна. У різний час це місто відвідали великі російські письменники Антон Чехов. Ярослав Га­ лан. war Lwiw als bedeutendes Industrie­ zentrum. In Lwiw wohnten auch die polnischen Schriftsteller Seweryn Goszczuñski. П’ятдесять років тому Львів. об’єдналися зі своєю історичною батьківщиною. Wasyl Ste­ fa­nyk. Владислава Бронієвського. У Львові творили відомі українські пись­мен­ни­ки Леся Українка. Можна також назвати ще польських письменників Северина Го­шин­сь­ко­го. у Львові жила відома білоруська по­ ете­са Цьотка (Ало­ї­за Пашкевич). dort weilten die hervorragenden ame­ ri­ka­ni­schen Schriftsteller William Sa­roy­ an. Die Klassiker der russischen Literatur Anton Tschechow. Maria Konopnicka. 5. 3. мі­с­ том науки та культури. nichts desfoweniger — тим не менш aufweisen (ie. Яна Каспровича. Олексій Толстой. Alexander Se­rafy­mowytsch stat­te­ten Lwiw einen Be­such ab. Марію Конопницьку. Оле­к­сандр Серафимович. 2. Stepan Tudor. Jaroslaw Halan und Paw­lo Tytschyna. Степан Тудор. Wörter und Wendungen der Ankömmling. Василь Стефаник. John Reed und die englische Schrift­stel­le­rin Ethel-Lilian Voinich. Ian Kasprowytsch. Джона Ріда та англійську письменницю Етель-Лі­лі­ан Войнич. 4. і за цей час Львів став ва­ ж­ли­вим ін­ду­с­т­рі­а­ль­ним центром. dort wohnte die bekannte be­lo­rus­si­sche Dich­ te­rin Zjotka (Aloisa Pasch­ke­wytsch). Wla­ dis­law Bro­new­ski. Ale­ xei Tolstoj. als Stadt der Wissenschaftler und Stu­den­ten be­kannt. Павло Тичина. -e — приїжджий üppig — розкішний die Unantastbarkeit — недоторканість die Länderein — маєтки 1. Wanda Wa­sie­lews­ka. Микола Лєсков. ie) — показувати das Empire — стиль классицизму за часів Наполеона Fragen zum Text Was bietet Lwiw seinen Gästen an? Wann wurde die Stadt gegründet? Welche Baudenkmäler sind hier erhalten gebbiben? Welche Mussen gibt es hier? Welche hervorragenden Menschen haben gelebt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II) Im Laufe von einem halben Jahr­hun­ dert. Nikolai Lesskow. Ванду Ва­ си­лев­сь­ку. nachdem Galizien und das Karpatenvorland wieder in den Schoss der Mutterheimat zurückgekehrt waren. Україною.

Leider haben sich die schnelle Ur­ba­ni­ sie­rung. яр­ма­р­ки. з чудовими ор­на­ ме­н­та­ми дахів його палаців і готелів. З обладнаних на Княжій горі огля­ до­вих майданчиків можна оглянути па­но­ра­му Львова. швидка урбанізація та зне­ ва­га до до­вкіл­ля. Von den Aussuchtsplätzen des Fürsten­ bergs eröffnet sich das Panorama Lwiws es ist herrlich zu jeder Jahreszeit. На жаль. який є красивим у будь-яку пору року. die feinen Spitzen der Türme­ und die ornamentierten Dächer al­ter Pa­lä­ste und Herrscher­ häuser bilden. als auch seine traditions­ gemäße multinationale Kultur bei­zu­be­ hal­ten. лі­те­ ра­ту­р­ні вечори та зустрічі з людьми ми­с­те­ц­т­ва. ці негативні явища нашого часу. залишають плачевний відбиток на «здоров’ї» багатьох ше­ де­в­рів ар­хі­те­к­ту­ри Львова. wo man volks­tümliche Keramik. ор­га­ні­зу­ють­ся конкурси старовин­них народних театрів.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 119 Es hatte vermocht. die die Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten. Literatur­ abenden und schöpferischen Diskussionen be­kannt­ge­ben. ка­р­на­ ва­ли під час «Свята мі­с­та». In Lwiw gibt es lauter bunte An­schlag­ zet­tel. nächt­li­che Sinfoniekonzerte. Львів зумів зберегти українську куль­ ту­ру. на його зна­ме­ни­тих парках і скверах і на ма­ льо­в­ни­чих передмістях. що виконують ритуальні рі­з­д­вя­ні та но­ во­рі­ч­ні пісні. як і культури інших на­ці­о­на­ль­ но­с­тей. Jahr­märk­te. нічні сим­ фо­ні­ч­ні концерти. die einst berühm­ ten Parks. . hi­ sto­risch zustandegekommene Stilistik eingedrungen und verletzen die Sil­ hou­et­te. sowohl die ukrai­ni­ sche Kultur. Straßen­um­zü­ge und Karnevals wäh­ rend der Fei­er­lich­kei­ten zum Tag Lwiws. на яких можна придбати красиві керамічні ви­ро­би. die ökologische Sorglosigkeit — die unsere stürmische Zeit un­glück­li­cher­wei­se als Folgen nach sich zieht — ne­ga­tiv auf das “Wohlergehen” vieler ar­chi­tek­to­ni­scher Meisterwerke Lwiws. представники яких тра­ди­цій­ но проживають у цьому місті. У концертних залах міста ча­с­то мо­ж­ на почути фольклорні ан­са­м­б­лі. eine Grafik oder ein Aquarell kaufen kann — die künst­le­ri­ sche Visitenkarte Lwiws — damit kann man keinen mehr in Stau­nen verset­ zen. малюнки. Grünanlagen und maleri­ schen Vororte ausgewirkt. Культурне життя Львова дуже рі­з­но­ ма­ні­т­не й насичене: численні афіші запрошують вас на концерти. die die erlesenen Kuppeln der Ka­the­dra­len. Wettbewerbe alter Volkstheater. акварелі. Doch die Pseudoarchitektonischen Fremd­kör­per sind hier und dort in die harmonisch zusammen­geflochtene. шпилями його ста­ро­вин­них башт.­ Але зведені в наші дні псе­в­до­ар­хі­те­к­ ту­р­ні будови виникають як сторонні тіла в історичному силуеті з банями його кра­си­вих храмів.

Haben Sie unmal Lwiw besucht?  Das Lwiwer Gebiet  Ëüâ³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne. die Stadt der Mei­ ster. t — дивувати das Wohlergehen — благополучччя der Fremdkörper — сторонній предмет erlesen — кращий. die­se Museumsstadt. . a) — зберігати. керівники міста на­кре­с­ли­ ли ве­ли­ку про­гра­му. Was können sie über die archietektorieschen Gebäude Lwiws sagen? 3. несуть емблеми. Treue zum Hei­ mat­land. Es grenzt an Polen. знань та тво­р­чо­с­ті. Achtung ge­gen­über Freun­den und Gästen. Die meisten Lwiwer Löwen. зображені на його гербі. що ві­до­ бра­жа­ють наш національний харак­ тер — пошану до роботи. леви Львова. um die Eigenart der Stadt zu bewahren? 4. ist der historische Kern der Stadt unter Denkmalschutz gestellt wor­den. бути спроможним beibehalten (ie. Wie ist das Kulturleben in Lwiw? 2. Область знаходиться на заході Укра­ ї­ни. t) — могти. увагу до друзів та гостей. Wörter und Wendungen das Kleinod — коштовність der Schoß — лоно vermöchen (te. добірний Fragen zum Text 1. es wurde ein großan­ gelegtes Pro­gramm von Maßnahmen zur Er­hal­tung der Denkmä­ler der Geschichte und Kul­tur festgelegt.Gebiete und Städte der Ukraine l 120 Damit dieser Reichtum mit der Zeit nicht verloren geht. die unserem nationalen Cha­rak­ter ent­ spricht — Respekt vor Arbeit. Wis­sen und Schöp­fer­tum. Die Gebietsfläche beträgt 21 800 km . Вона межує з Польщею. Welche maßnahmen wurden ergreifen. die in das zweite Jahrtausend treten. werden auf ihren Wappen die Symbolik führen. Was symbolisieren die meisten Lwiwer Löwen? 5. вірність Батьківщині. Щоб захистити багату ар­хі­те­к­ту­р­ну спадщину від руйнування під впли­ вом часу. Місто Львів гостинно від­кри­ває свої двері. Deshalb lädt Sie Lwiw auch so herzlich ein — dieses Kleinod der Architektur. Переступаючи поріг другого ти­ся­ чо­літ­тя. 2 Площа області складає 21 800 км2. залишати in Staunen versetzen te.

У горах клімат суворий. des Dnister und des westlichen Buh (der Bystryzja. Кількість населення 2728 тис. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Sommer ist warm und feucht. Stein­koh­ le. Papier. вугілля. im Winter ist oft Tauwetter. . Die Flüsse des Gebiets gehören zu den Becken der Prypjat. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. Erdöl. Є також маленькі водосховища та озе­ра. Стрий. а південну — При­дні­ стров­сь­ка западина та передгір’я Ка­р­ пат з Українськими Карпатами. Вона постачає країні автобуси. Getreide. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren hier Erdöl und Erdgas. Kali– und Steinsalz. У північній частині — Верхньобузька низовина. 89. Область поділяється на 20 районів та 42 міста. 471 м). Baustoffe. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. an denen Kurorte Morschyn und Trus­ka­ wez liegen. Fernseher. те­ле­ві­зо­ ри. die Switscha. Das Gebietszentrum ist die Stadt Lwiw. Область лежить у зоні лісостепу та Українських Карпат. Свіча. зе­р­но. Fleisch. Zucker. den zentralen Teil bildet die Podilska Anhöhe (der Berg Kamu­la. кам’яне вугілля. Es liefert dem Land Busse. Обласний центр — місто Львів.5 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner. калійна та кам’яна сіль. калійні добрива. a. der Styr u. Es gibt auch kleine Staubecken und Seen.). на яких розташовані курорти Моршин та Трускавець. der Stryj. узимку часто від­ли­ги. папір. Es gibt viele Mineral­wasserquellen. До найважливіших корисних копалин належать нафта та природний газ. In den Bergen ist das Klima rau. будівельні матеріали. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. чо­ло­вік. Kalidüngemittel. Клімат помірно континентальний — літо тепле та вологе. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone und in der Zone der Ukrai­nischen Karpaten. це­ мент. Im nördlichen Teil liegt die Werchnjo­ bus­ka Niederung. Стир та інші). Рельєф області різноманітний. цукор. Zement. Дністра та Західного Бугу (Би­с­т­ри­ця.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 121 Die Bevölkerungszahl ist 2 728 000 Men­schen. Річки області належать до басейнів Прип’яті. 89.5 % населення — українці. Є багато джерел мінеральних вод. центральну частину утво­ рює Подільська височина (з горою Ка­му­ла. м’ясо. меблі. на­ф­ту. Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit 42 Städten. 471 m) und den südlichen Teil — die am Dnister gelegene Ver­tie­ fung und Karpatenvorland mit Ukrai­ni­ schen Kar­pa­ten. Kohle. Möbel.

3. спі­ва­ ки Менжинський та І. -n — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Vertiefung (-en) — западина das Staubecken — водосховище 1. Франко. художник Ш. У сільському господарстві переважає тваринництво. -n — велике водосховище die Baustoffe — будівельні матеріали rauhes Klima — суворий клімат die Düngemittel — добрива die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість Fragen zum Text Wo liegt Lwiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Was liefert dem Lande dieses Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Mykolajiw  Ìèêîëà¿â Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine. ак­тор А. Мишута. der Gründer der Or­gani­ sation ukrainischer Nationalisten J. яч­ мінь. де зливаються Південний Буг і його при­ то­ка Інгул. 4. Вербицький та Ф. 5. die Kompo­nisten M. In der Landwirtschaft dominiert die Vieh­zucht. Düngemittel– und Farbenin­ dustrie entwickelt. цукрові буряки. der Maler I. Тут розвинені машинобудування. die Dich­ter M. Велике значення мають легка та ха­р­ чо­ва промисловості. Труш. Kono­walez u.Gebiete und Städte der Ukraine l 122 Hier sind Maschinenbau. a. Franko. Butschma. хі­ мі­ч­на промисловість. am Liman des Schwarzen Meers. Маковей. І. Коновалець та інші. Бучма. Trusch. die Sänger M. Wörter und Wendungen die Fläche. O. на лимані Чорного моря. Zuckerrüben. виробництво до­б­рив та фарб. der Stausee. Myschuta. Makowej. Миколаїв розташований на півдні Укра­ї­ни. wo der Südliche Buh und sein Nebenfluss Ingul zusammen­fließen. Schaschkewytsch. chemische In­ du­strie. Шашкевич. Тут вирощують озиму пшеницю. засновник ор­ га­ні­за­ції укра­ї­н­сь­ких націоналістів Е. поети М. . Werbyzky und F. Menshynsky und I. У Львівській області народилося ба­га­ то відомих людей: гетьман Са­гай­да­ч­ ний. Von großer Bedeutung sind hier Leicht– und Lebensmittelindustrie. I. Колесса. Gerste. Im Lwiwer Gebiet wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: Hetman Sahajda­tschny. Kolessa. О. композитори М. 2. Angebaut werden hier Winterweizen. der Schaus­pieler A.

 Уша­­кова. Загальна площа міста 121 км2. Кількість населення становить 507. die Hochschule für Schiffbau. В. We­re­s­chtschagin ausgestellt sind. Верещагіна. Die Toren der zahlreichen Museen der Stadt sind für die Besucher weit ge­öff­ net.  O. Belins­­ hausen und vielen anderen. kann nach seinem Geschmack eines seiner Theater besuchen. Серед навчальних закладів слід назвати­ пе­да­го­гі­ч­ний інститут. ін­сти­ ту­ти куль­ту­ри. Визначними є історичний музей (крає­зна­в­чий). художній музей. коли тут у 1788 ро­ці було побудовано су­д­но­ верф. Hier sind das Theater für Lustspiele. ляльковий і фі­ла­р­мо­нія. Ф. Вирішальна роль у промисловому ви­ро­б­ни­ц­т­ві належить численним під­ при­єм­с­т­вам і заводам міста. Місто розділене на 4 райони. жителів. Ф. Das sind Skulpturen von P. wo die Gemälde des berühmten Malers W. W. російський дра­ма­ти­ ч­ний театр. . Спочатку це була фортеця для за­хи­с­ ту південних кордонів Росії. W. die Hochschule für Kultur. Wer sich für Theater begeistert. Aus der Festung entwickelte sich die Stadt. Ф. Die Stadt ist in vier Stadtbezirke geteilt. де екс­по­ну­ють­ся картини відомого ху­ дожника В. Бе­лінс­гаузена та багатьох ін­ших. die Hoch­ schu­le für Landwirtschaft. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört die Allee der weltberühmten Admiralen und Seefahrer. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 507 900 Einwohner. Sehenswert sind das landeskundliche Museum. Es war zuerst eine Festung zum Schutz der südlichen Grenzen von Russland. F. F. das Ma­ rio­net­ten­thea­ter und die Philharmonie. Nachimow. Unter den Bildungseinrichtungen sind folgende zu nennen: die Pädagogische Hochschule. Це театр комедії. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить алея знаменитих адміралів і мо­ре­пла­в­ців. В. Місто було засноване під час ро­ сій­сь­ко-турецької війни. Uschakow. Ф. може за своїм смаком відвідати один із його театрів. Хто захоплюється театром. F.9 тис. кораблебудування. Die entscheidende Rolle in der In­du­ strie­pro­duk­ti­on gehört den zahlrei­ chen Be­trie­ben und Werken der Stadt. mehrere Fach­schu­len und die Sternwarte. сіль­сь­ко­го го­с­по­дар­с­т­ва. das russische Dramentheater. Нахімова. S. Двері багатьох музеїв міста широко відкриті для відвідувачів. F. Корнілова. als 1788 hier die Schiffwerft gebaut wurde. З фортеці утворилося місто. Die Stadt wurde während des rus­ sisch–türkischen Krieges gegründet. О. Це скульптури П. Kornilow. das Kunstmuseum. численні техні­куми та об­се­р­ва­то­рію. С.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 123 Die Gesamtfläche der Stadt ist 121 km2.

вантажних. Großer Beliebtheit erfreuen sich Kos­ me­tik und Parfümerie des Kombinats “Tscher­wo­ni witryla”. Fracht–.) — захоплюватися das Lustspiel = die Komödie 1. Hier gibt es einen Zoo. Тут є зоопарк. Wörter und Wendungen zusammenfließen (o. o) — зливатися die Schiffswerft — судноверф sich begeistern für (Akk. вісім парків. See– und Flussschiffen. морських та річкових суден і дорожніх машин. Миколаїв — це великий вузловий пункт. 2. 3. 4. Область розташована на півдні Укра­ї­ ни в басейні ріки Південний Буг. за­по­ві­д­ ник «Дубки» та багато зелених на­са­ джень. von Straßen­ bau­ma­schi­nen. Тут є морський і річковий порти. Mykolajiw ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt. Die Fluglinien und Autobahnen ver­bin­ den die Stadt mit fast allen großen Städ­ten der Ukraine und benachbar­ ten Staa­ten. Повітряні лінії та автостради зв’я­зу­ ють місто майже з усіма великими мі­ с­та­ми та сусідніми державами. 5. Militärschiffen. . -e — танкер das Frachtschiff. acht Parks. Високорозвинене виробництво та­н­ке­ рів. -e — вантажне судно die Ausrüstung — обладнання der Binnenhafen — річковий порт Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Weswegen wurde die Festung gebaut? Was kann man hier besichtigen? Was wird in der Stadt hergestellt? Möchten Sie diese Stadt besuchen? Warum?  Das Mykolajiwer Gebiet  Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Süden der Ukraine im unteren Stromgebiet des Südlichen Bug. Mykolajiw gilt als eine grüne Stadt.Gebiete und Städte der Ukraine l 124 Hochentwickelt ist die Herstellung von Tank–. von Ausrüstung für die Nahrungsmittelindustrie. Миколаїв вважається зеленим мі­с­ том. das Tankschiff. Hier sind ein Seehafen und ein Bin­nen­ ha­fen. Великою популярністю користується косметика та парфумерія комбінату «Червоні вітрила». ei­ nen Naturschutzpark “Dubky” und vie­ le Grün­an­la­gen.

У Первомайську випускають дизельні двигуни та гідроапаратуру. малосніжна. Кольорова металургія представлена Миколаївським глиноземним за­во­ дом. In Mykolajiw sind drei Schiffbauwerke. die Korn–. Південний Буг впадає зі своїми при­ то­ка­ми в Чо­р­не море. про­ми­с­ло­вість будівельних ма­те­рі­а­лів. In Perwomaisk werden auch Die­sel­mo­ to­re und Hydroapparatur erzeugt. Das Gebietszentrum ist die Stadt My­ko­ la­jiw. Das Gebiet liegt in der Steppenzone. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Обласний центр — місто Миколаїв. Sonnen­blumen–.3 Millionen Menschen leben. wo etwa 1. Weit bekannt ist der Myko­lajiwer Parfümbetrieb “Tscherwoni witryla”. die Leichtindustrie. соняшнику. Melonen– und Weintraubenanbau. Основними галузями економіки є ма­ши­но­бу­ду­ван­ня (суднобуду­ вання). Die Buntmetallindustrie wird durch das Myko­lajiwer Tonerdewerk vertre­ ten. баш­ танних культур і винограду. Найгустіше заселені райони в до­ли­ні Пі­в­ден­но­го Бугу. Зима м’яка. су­хо­ва­н­та­ ж­ні та річкові судна. Im Sommer ist es heiß. . В області розвинені всі види транс­ порту. Den führenden Platz nimmt in der Land­wirt­schaft die Vieh­wirtschaft ein. Улітку жарко. Die führenden Industriezweige sind der Maschinenbau (Schiffbau). Dort werden Tankschiffe. die Lebensmittelindustrie. Besonders dicht sind die Bezirke im Tal des Flusses Südlicher Buh be­ wohnt. має 9 міст. У Миколаєві розташовані три су­д­но­ бу­ді­в­них заводи. Клімат помірно континентальний. Вони випускають та­н­ке­ри. часто дмуть суховії. Der Winter ist mild und schneearm. Провідне місце в сільському го­с­по­ дар­с­т­ві займає тваринництво. die Pro­ duk­ti­on von Baustoffen. oft weht der Trockenwind. Der Südliche Buh mit seinen Ne­ben­ flüs­sen mündet in das Schwarze Meer. населення 1. Область лежить у степовій зоні.6 тис. hat 9 Städte. Її площа 24. легка і харчова. Trockenfrachter und Flussschiffe pro­ duziert. км2. Das Gebiet besteht aus 19 Bezirken. Область поділяється на 19 районів. а також ви­ро­щу­ван­ня зерна.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 125 Die Fläche beträgt 24 600 km2. Широко відоме парфумерно-ко­с­ме­ти­ ч­не підприємство «Червоні ві­т­ри­ла».3 млн чол. Alle Verkehrsmittel sind hier vorhanden.

поет та археолог Б. Одесу було засновано в 1794 році. Nennen Sie die bekannten Betriebe. -e — будівельний матеріал der Trockenfrachter — суховантаж das Tonerdewerk — глиноземный завод vorhanden sein — бути в наявності Fragen zum Text 1. Sie gehört der Einwohner­zahl nach zu den 6 größten Städten der Ukraine. des Kom­po­ni­sten und Historiker M. Was kann man über die besonders entwickelten Industriezweige sagen? 4.2 Mil. Wörter und Wendungen das Stromgebiet. Odessa ist ein großes Kulturzentrum der Ukraine. . M.Gebiete und Städte der Ukraine l 126 Mit Mykolajiwer Gebiet sind die Na­ men der bekannten Künstler. Welche Merkmale hat das Klima? 3. Die Stadt Odessa wurde 1794 ge­grün­ det. командувач флоту С. За кількістю жителів вона належить до шести найбільших міст України. 5. Wie groß ist das Mykolajewer Gebiet? 2. Одеса — це найбільший морський порт України на Чорному морі. оскі­ль­ки тут проживають понад 1. На Миколаївщині народилися ви­да­ т­ні діячі культури — брати Тобіле­ вичі. композитор та історик М. Menschen leben. Одеса — це великий культурний центр України. Makarow. wie Brüder To­bi­le­wytsch. Arkas. weil hier mehr als 1.2 млн чоловік. Wessen Namen sind mit Mykolajewer Gebiet verbunden?  Odessa  Îäåñà Odessa ist der größte Seehafen der Ukrai­ne am Schwarzen Meer. Аркас. An den 14 Hochschulen von Odessa stu­die­ren Tausende Studenten aus vie­ len Städten der Ukraine. Er verbindet die Ukraine mit vielen Län­dern der Welt. Ма­каров. Sadowska. des Flotten­führers S. -e — басейн річки der Trockenwind — суховій der Baustoff. Він зв’язує Україну з багатьма кра­ї­на­ ми світу. Мозо­ левський. des Dich­ters und Ar­chäo­lo­gen B. Садов­ська. Mosolewsky ver­bun­den. У чотирнадцяти вузах Одеси на­вча­ ють­ся тисячі студентів з багатьох міст України. М.

eine Phil­har­mo­ nie. Es gibt wohl keinen Menschen in der Ukraine. яка не чула назву вулиці Дерибасівська. Erdölverarbeitungsbetriebe. машинобудівні. які ведуть до морського порту. немає в Україні людини. філармонія. хімічні та фармацев­ тичні заводи. Gerade dieses Theater hat O. der den Namen De­rey­bas­siws­ ka­straße nicht gehört hat. Hier gibt es Schiffbau– und Maschinen­ baubetriebe. багато музеїв і кіностудія. Це найкрасивіша вулиця міста. бу­ді­в­ля якого по праву вважається одним з найкрасивіших театрів світу. des­ sen Gebäude mit Recht als eines der schönsten Theater der Welt gilt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 127 Hier gibt es 6 Theater. Багато жителів і гостей міста від­ві­ ду­ють театр і отримують при цьому ве­ли­ке задоволення. Одеса сьогодні — це велике про­ми­с­ ло­ве місто. прикрашають центр та надають йому особливого вигляду. alte in verschiedene Far­ ben gestrichene Gebäude schmücken das Zentrum der Stadt und geben ihm ein besonderes Gepräge. S. Провідна роль у культурному житті міста належить Державному ака­де­мі­ч­ но­му театру опери та балету. 1873 ist es aber verbrannt. А нова чудова будівля театру була збудована в 1887 році за проектом ві­до­мих австрійських архітекторів Ф. Саме цей театр увічнив О. Пуш­кін у своєму романі «Євгеній Онєгін». Pu­­ schkin in seinem Roman “Eu­gen One­ gin” ver­ewigt. він згорів у 1873 році. На жаль. пофарбовані в різні кольори. Eigenartige. Фельнера та Г. mehrere Museen und ein Filmstudio. einen Zirkus. Своєрідні старі будівлі. Eine führende Rolle im Kulturleben der Stadt gehört dem Staatlichen Aka­de­mi­ schen Theater für Oper und Ballett. Felner und H. die zum Seehafen führt. Його історія розпочалась у 1809 році. Das neue prachtvolle Gebäude des Thea­ters wurde nach dem Projekt der bekannten österreichischen Ar­chi­tek­ ten F. An einer hervorragender Stelle erhebt sich das Denkmal dem ersten Gou­ver­ neur von Odessa Dük Richeliet. На видному місці підноситься па­м’я­ т­ник першому губернаторові Одеси Дюку Ришельє. Гельмера. нафтопереробні. Не менш відомі й Потьомкінські схо­ ди. Тут є суднобудівні. Helmer im Jahre 1887 er­rich­tet. Nicht weniger bekannt ist die Pot­jom­ kin­trep­pe. Мабуть. Viele Einwohner und Gäste der Stadt besuchen das Theater und bekommen dabei ein großes Vergnügen. . Odessa von heute ist eine große In­du­ strie­stadt. Das ist die schönste Straße der Stadt. С. Seine Geschichte begann im Jahre 1809. chemische und pharmazeutische Wer­ke. Тут шість театрів. цирк.

t) — увічнити verbrennen (o. -e — нафтопереробний завод Fragen zum Text Wo liegt Odessa? Wann wurde Odessa gegründet? Wie groß ist die Stadt der Einwohnerzahl nach? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt können Sie nennen? Welche Straße der Stadt ist besonders bekannt?  Das Gebiet Odessa  Îäåñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. золота. калійної солі. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Обласний центр — місто Одеса. Площа 33 300 км2. gibt es hier zahlreiche Sanatorien und Erholungsheime. Es vereinigt 26 Bezirke. тут є багато санаторіїв і будин­ків відпочинку.5 млн чол. має 18 міст. Оскільки місто знаходиться на Чо­р­ но­му морі. a) — згоряти 1. 5. Зима м’яка. Es gibt geringe Vorkommen von Braun­ koh­le. Клімат помірно континентальний. Область бідна на корисні копалини. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го моря. u) — зв’язувати ein besonderes Gepräge geben — надавати особливого вигляду der Gouverneur — губернатор verewigen (te. 4.5 Millionen Menschen woh­nen. Wörter und Wendungen der Seehafen — морський порт verbinden (a. Baustoffen und Gold. Das Gebietszentrum ist Odessa. Є невеликі поклади бурого вугілля. Das Gebiet ist an Bodenschätzen arm. Das Gebiet hat die Fläche 33 300 km2. Поділяється на 26 районів. 2. Область розташована на південному заході України. Der Winter ist mild und schneearm. малосніжна. Der Sommer ist heiß und trocken. Im Süden wird es durch das Schwarze Meer umspült. . 3. hat 18 Städte. auf dem etwa 2. -e — будинок відпочинку der Erdölverarbeitungs­ betrieb. населення бли­зь­ко 2.Gebiete und Städte der Ukraine l 128 Da die Stadt an der Schwarzmeerküste liegt. будівельних ма­те­рі­а­лів. Kalisalz. prachtvoll — чудовий das Vergnügen — задоволення das Erholungsheim. Літо жарке й сухе.

молочна. Odessa hat zwei Flughäfen. Fett–. Dobro­ wolsky. der Dnister mit dem Nebenfluss Kut­ schur­gan. Ізмаїлі. die Land­wirt­ schaft und das Kurortgebiet. des Komponisten K. Область лежить у лісостеповій та степовій зонах. des Kosmonauten G. Ізмаїл. Fleisch–. aber es gibt sehr wenige Wälder. Іллічівськ. Odessa — Ismail. Дністер з при­то­ кою Кучурган. виноробна. космонавта Г. Die internationalen Prahmfähre sind Illit­schiwsk — Warna (Bulgarien). бо­ро­ ш­но­ме­ль­на. die Prahmfähre — паромна переправа Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet? Wie groß ist das Gebiet? Was kann man über das Klima sagen? Welche Industriezweige sind für das Gebiet bedeutend? Welche Häfen des Gebiets kennen Sie? . Weintraubenindustrie ein. Одне з перших місць посідають ха­р­ чо­ва промисловість. Ismail und Illitschiwsk ar­bei­ ten die Schiffsreparaturwerke. 3. Milch–. Die Hauptautobahnen sind Odessa — Mykolajiw. Головні автомагістралі: Одеса — Ми­ ко­ла­їв. Öl–. Odessa ist die Heimat des Malers K. агро­промислова та курортна. рибна. Рені. Дань­ кевича. Die Grundlage der Wirtschaft bilden das Hafenindustriegebiet.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 129 Die größten Flüsse sind die Donau. Kilija. м’ясна. 4. Die Seehäfen sind Odessa. консервна. der Südliche Buh mit den Ne­ben­flüs­sen Sawranka und Kodyma. Il­lit­ schiwsk — Poti (Georgien). Reni. Одеса — батьківщина художника К. Dan­ke­ wytsch. Доброволь­ ського. Mehl–. Міжнародні паромні переправи: Іл­лі­чівськ — Варна (Болгарія). Il­lit­schiwsk. Морські порти: Одеса. олійно-жирова. 2. Південний Буг з при­то­ ка­ми Савранка та Кодима. Одеса — Ізмаїл. Wörter und Wendungen das Vorkommen — поклади das Schiffsreparaturwerk — судноремонтный завод 1. Einen der wichtigsten Plätze nimmt die Lebensmittelindustrie: Konserven–. Іллічівську працюють судноремонтні заводи. Odessa — Kyschyniw (Moldowa). Костанді. Головні ріки: Дунай. композитора К. 5. В Одесі є два аеропорти. але лісів дуже мало. In Odessa. Основу господарського комплексу ста­но­в­лять портово-промислова га­ лузь. Одеса — Ки­ ши­нів (Молдова). Ismail. Кілія. Fisch–. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzone. В Одесі. Kostandi. Іл­лі­ чівськ — Поті (Грузія).

das Ge­bäu­de des Institutes für adlige Frau­en (1828—1832).). До найдавніших пам’яток архітекту­ ри належать будівлі монастиря та Хре­стоздвиженської церкви (17— 18 ст. У 1641 році Полтава отримала статус міста. Історія міста дуже багата. der Gloc­ken­turm der Maria–Him­mel­fahrt– Kathedrale (1774—1809). Про це нагадують її мовчазні сві­д­ ки — численні будівлі та ар­хі­те­к­ту­р­ні па­м’я­т­ки. з 1430 р. Місто розділене на 3 райони. ансамбль Крутої площі. die die Stadt umfasst. das En­sem­ ble des Kruta–Platzes. дзвіниця Успенської церкви (1774—1809 рр. Jh. Im Jahre 1641 bekam Poltawa den Sta­ tus der Stadt. де розташовані ба­ га­то науково-дослідних та проектних інститутів. seit dem Jah­re 1430 unter dem Namen Poltawa er­ wähnt. Die Fläche. der fünf Hoch­ schu­len und acht höheren Fachschulen. Die Stadt ist in drei Stadtbezirke geteilt.). На честь перемоги над шведами під проводом Петра Першого було зве­де­ но Колону перемоги. притоці Дніпра. .130 Gebiete und Städte der Ukraine l  Poltawa  Ïîëòàâà Poltawa liegt am Ufer des Flusses Wor­ skla. яку займає місто. Полтава розташована на березі річки Ворскла. У Полтаві є низка театрів (театр дра­ ми. філармонія. бу­ді­в­ля інституту шляхетних дівчат (1828—1832 рр. У цих навчальних закладах ство­ рюються спри­я­т­ли­ві умови для сту­ дентів. Вперше Полтава згадується в 1174 р. die Phil­har­mo­nie gibt es in Poltawa. Eine Reihe von Theatern (das Dramen­ theater. des Nebenflusses des Dnipro. церква Спаса (по­ чаток 18 ст. Полтава є місцем. складає 7 700 км2.). Poltawa ist auch ein Standort der wis­sen­ schaft­li­chen Forschungs– und Projektierungsinstitute. Daran erinnern ihre stummen Au­gen­ zeu­gen — zahlreiche historische Bauten und Baudenkmäler. під на­ звою Пол­та­ва. Zum ersten Mal wurde Poltawa 1174 in der Chronik des Ipatijiwsky Klosters un­ ter dem Namen Ltawa. Zu Ehren des Sieges über den Schwe­ den unter der Leitung von Peter des Er­sten wurde die Siegessäule errichtet. das Marionettentheater. die Hei­land– Kirche (Anfang des 18. ляльковий театр). Zu den ältesten Baudenkmälern ge­hö­ ren die Bauten des Klosters und der Kreuzeserhöhungskirche (17—18 Jh. Площа.). у лі­топису Іпатіївського мо­на­с­ти­ря під назвою Лтава. п’ять вузів та вісім техні­ кумів. Sehr reich ist die Geschichte der Stadt. zählt 7 700 km2.). An diesen Ausbildungsstätten werden güngstige Bedingungen für die Stu­den­ ten geschaffen.).

Poltawa ist eine grüne Stadt. Мирного. художній. Zuc­ker ein. Die Gesamtfläche der Grünanlagen und Parks beträgt 934 Hektar. Nahrungsmittel– und Leicht­in­du­strie. його при­ кра­ша­ють багато скверів і парків. das Kotljarewsky–Mu­se­ um. обладнання для хі­мі­ч­ ної. що зв’я­зує місто з багатьма містами Укра­ ї­ни та Росії. який служить для внутрішніх польотів країною. Загальна площа зелених насаджень і парків становить 934 га. му­зей Королен­ ка.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 131 Eine Attraktivität für die Bürger der Stadt und deren Gäste sind zahlreiche Mu­se­en: das historische Stadtmuseum. му­зей «Пояс Пол­та­в­сь­кої битви» та ба­га­то інших. das Mu­se­ um “Das Poltawer Schlachtfeld” und viele andere. Konfektion. Einen wichtigen Platz nimmt Poltawa mit seinen 317 000 Ein­wohnern in der Pro­duk­ti­on von Glühbirnen. die Glühbirne — електролампа der Inlandflug (-flüge) — внутрішній політ (країною) der Heiland — Спаситель Fragen zum Text Wann wurde Poltawa zum ersten Mal erwähnt? Wodurch wurde Poltawa bekannt? Was ist in Poltawa besonders reizend? Welche Erzeugnisse Poltawer Betriebe möchten Sie besorgen? Womit kann man nach Poltawa fahren? . Es gibt auch einen Flughafen. 2. цукру. Полтава — залізничний вузол. das Ko­ro­len­ko–Museum. Wörter und Wendungen der Augenzeuge. Myrny trägt. Полтава — зелене місто. одягу. Poltawa ist ein Eisenbahnknotenpunkt. що носить ім’я П. das Literatur­ museum. Полтава належить до східного еко­но­ мі­ч­но­го регіону. der die Stadt mit vielen Städten der Ukrai­ne und Russlands verbindet. -n — свідок die Siegessäule — Колона перемоги die Maria-HimmelfahrtKathedrale — Успенський собор 1. харчової та легкої про­ми­с­ло­во­с­ ті. Жителів міста та їхніх гостей при­ваб­ лю­ють численні музеї: історичний (крає­зна­в­чий). Є також аеропорт. der für Inlandflüge bestimmt. 4. лі­те­ра­ту­р­ ний. das Kunstmuseum. Полтава з її 317 тисячами жителів по­сі­дає важливе місце у виробництві електроламп. му­ зей Ко­т­ля­рев­сь­ко­го. das den Namen von P. меблів. 3. Poltawa gehört zu der wirtschaftlichen Ostregion. Ausstat­ tungen für chemische. viele Grün­an­la­gen und Parks schmücken die Stadt. 5. Möbel.

technisches Glas. Möbel. вагони. Käse) herge­ stellt. Нові Сан­жа­ри). Nowi Sanshary). гли­ на. Площа 28. Das Gebiet wird in 25 Bezirke geteilt und hat 12 Städte.1 тис. Keramik. меблі. Porzellan. На Полтавщині виробляють тканини. Ton. Durch das Territorium des Poltawer Ge­ biets fließt der Dnipro mit seinen Ne­ben­ flüs­sen: die Worskla. Обласний центр — місто Полтава. По території Полтавської області про­ ті­кає Дніпро зі своїми притоками Во­ р­с­к­лою. літо тепле. Полтавська область дає країні гру­зо­ ві автомобілі (Кременчук). ist die Entwicklung der Landwirtschaft be­ sonders günstig (Zuc­ker­rü­ben–. Eisenerz. Sand. борошно. Mineralwasserquellen (Myrgorod. Mehl. як газ. км2. граніт. Da 70 % der Fläche die Schwarzerdeböden besitzen. легкої та харчової про­ми­с­ло­во­с­ті (Кре­мен­чук). чол. Betriebsanlagen für Chemie–. це особливо сприяє розвиткові сільського госпо­ дарства (цу­к­ро­вий буряк. м’ясна про­ ми­с­ло­вість. про­ми­с­ло­ве устаткування для хі­мі­ч­ ної. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1 693 100. кераміку. Клімат помірно континентальний. торф. Сулою.132 Gebiete und Städte der Ukraine l  Das Poltawer Gebiet  Ïîëòàâñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum des lin­ ken Ufers des Dnipro. ве­р­с­та­ти. Torf. Werkzeug­maschinen. Lebensmittel (But­ter. джерела мінеральних лікувальних вод (Миргород. . Зима помірно холодна. die Sula. ха­р­ чо­ві продукти (масло. Öl. der Psel. Оскільки 70 % території займають чор­ноземні ґрунти. wo die folgenden Bo­den­ schät­ze von hoher Bedeutung sind: Gas. Das Klima ist gemäßigt kontinental. має 12 міст. Im Poltawer Gebiet werden Stoffe. сир). Fleisch–Milch­pro­duk­ti­on und Getreidewirtschaft). електро­ лам­пи (Полтава). населення 1693. Територія області займає При­дні­п­ров­ сь­ку низовину. Die Fläche ist 28 800 km2. олію. Das Poltawer Gebiet liegt in der Dni­ pro­tief­ebe­ne. Im Winter ist es gemäßigt kalt. im Som­mer ist es warm. пісок. Wagen. Leicht– und Leb­ens­mittelin­dus­trie (Kre­ment­s­chuk). швейні вироби. нафта. Das Poltawer Gebiet gibt dem Land Last­wa­gen (Krementschuk) elektrische Glüh­birnen (Poltawa). Granit. Das Gebietszentrum ist Poltawa. де найважливіше зна­ чен­ня мають такі корисні копалини. Поділяється на 25 районів. залізна руда. зернове господарство). Fleisch. Erd­öl. Пслом. Näherzeugnisse.8 тис. м’ясо. Область розташована в центральній частині Лівобережної України.

 Гоголь. Hontschar. Пчілка. П. Білаш.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 133 Alle Verkehrsmittel sind hier entwic­ kelt. О. Auf Poltawer Boden wurden die be­ kann­ten Menschen geboren: der Philosoph H. W. письменники Є. Чурай. Die Einwohnerzahl beträgt ca. O. Місто сьогодні займає площу понад 44 000 га та майже третину з них (1570 га) займають парки та сквери. Die Stadt hat heute die Fläche über 44 000 Hektar und fast ein Drittel (1570 Hekt­ar) da­von nehmen Parks und Grün­an­la­gen ein. Bilasch. поети Л. dem Nebenfluss der Horyn. Георгій та Пла­ тон Майбороди. Загребельний. на річці Усті. Hlibow. der Bahntransport ist aber über­ wie­gend. Wörter und Wendungen günstig — сприятливий die Werkzeugmaschine. Soschtschenko. Гребінка. Котляревський. die Komponisten: M. Tschuraj. але переважає все ж таки залізничний. Lyssenko. Symonenko. ком­по­зи­то­ри М. 233 000 Menschen. Симоненко. 5. -n — верстат die Betriebsanlage — устаткування 1. Розвинені всі види транспорту. Місто розташоване на північному за­хо­ді України. 3. . 4. O. Kotljarewsky. поетеса М. А. Мирний. Лисенко. М. Кількість жителів становить близько 233 000 чол. Gogol. О. Широко відомий традиційний що­рі­ч­ ний Сорочинський ярмарок. притоці Го­ри­ні. die Schriftsteller: Je. O. P. Тесленко. Сковорода. die Dichterin M. Зощенко. M. Heorgy und Platon Majboroda. Grebinka. М. t) — виготовляти der Bahntransport — перевезення залізницею überwiegend — переважаючий Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Poltawer Gebiets? Welche Bodenschätze gewinnt man im Gebiet? Warum ist die Entwicklung der Landwirtschaft besonders günstig? Welche Erzeugnisse gibt das Poltawer Gebiet der Ukraine? Was können Sie über die Messen in Sorotschinzi erzählen?  Riwne  гâíå Die Stadt liegt im Nordwesten der Ukrai­ne. am Fluss Ustj. В. A. I. П. 2. Ptschilka. P. die Dichter: L. Глібов. Myrny. І. Гон­чар. На Полтавщині народилися видатні діячі: філософ Г. herstellen (te. Weitbekannt sind die in Sorotschynzi jähr­lich veranstalteten traditionellen Messen. Teslenko. О. Sagrebelny. Skoworoda. M.

Hier sind Maschinenbau.134 Gebiete und Städte der Ukraine l Zum ersten Mal wird es in den Ur­kun­ den im Jahre 1283 erwähnt. Ab 1791 hat es den Status der Stadt.— 19. коротких оповідань. Gefragt in der Ukraine und im Ausland sind Hochspannungsanlagen. ав­тор по­ві­с­тей. Hier sind das Dramentheater. Відомі такі підприємства Рівного. З 1791 р. В музеях і театрах міста багато від­ві­ ду­ва­чів. Тут розвинені машинобудування. швейна та харчова промисло­ вості. die Philarmonie. Про історію міста свідчать численні пам’ятки архітектури 18—19 ст.: Ус­ пен­сь­ка церква та дзвіниця (1756 р. навчався В. Уперше згадується в документах у 1283 р. обладнання для тор­гівлі користуються попитом в Ук­ раїні та за кордоном. . як виробниче об’єднання «Азот» і льо­но­ ко­м­бі­нат. музей бойової слави та багато інших культурних закладів. Цей регіон має пропорціонально роз­ ви­не­ну економічну структуру.). Установки високої напруги. Шевченка. das Ma­rio­net­ten­thea­ter. Handelsausstattungen. Konfektions– und Nah­rungs­mit­tel­in­du­ strie entwickelt. Рівне робить свій внесок в індуст­ ріальний розвиток України. філармонія. Ко­ роленко. Attraktiv ist der T. Diese Region hat eine proportional ent­wic­kel­te Wirtschaftsstruktur. Привертає увагу парк Т. der noch im 18. Er­satz­tei­ le für Traktoren. історичний музей мі­с­та. Viel besucht sind die Museen und Thea­ter der Stadt. у якій в 1866—1871 рр. das Museum des Militärruhmes und viele andere Kul­tur­ein­rich­tun­gen. Спочатку Рівне було повітовим мі­с­ том Волинської губернії. ляльковий те­а­ т­ри. Von der Geschichte der Stadt zeugen zahlreiche Baudenkmäler des 18. wo 1866–1871 W. Riwne leistet seinen Beitrag zur in­du­ stri­el­len Entwicklung der Ukraine. der Verfasser der Novellen und Kurz­ge­ schich­ten lernte. Jahrhundert an­ gelegt wurde. Korolenko. Sehr bekannt sind in Riwne solche Be­ trie­be wie die Produktionsvereinigung “Asot” und das Leinkombinat. має статус міста. який було закладено ще у 18 столітті. зап­ча­с­ ти­ни для тракторів. das lan­des­kund­li­che Museum. Nach seiner Wirtschaft gehört Riwne zur Westregion der Ukraine. Jahr­hun­derts: die Maria–Him­mel­ fahrt–Kirche und der Glockenturm (1756). Zuerst war Riwne die Bezirksstadt des Wolyner Gouvernements. хі­мі­ч­на. бу­ді­в­ля гімназії (1839). das Gebäude des Gymnasiums (1839). За своєю економікою Рівне належить до західного регіону Ук­ раїни. Тут є драматичний. Chemie–. Schewtschenko– Park.

пісок). Sand). глина. Der Norden des Gebiets bildet die Gren­ze der Ukraine mit Weißrussland. Kreide. Hier gibt es einen Eisen­bahn­hof.2 млн чол. zwei Autobahnhöfe und einen Flughafen. мінеральні бу­ді­ве­ль­ні матеріали (граніт. площа­ 20 000 км2. Riwne ist ein Eisenbahnknotenpunkt. культури. Hochschule für Wassertrans portingenieure und viele andere. Рівне — це залізничний вузол. Das Zentrum des Gebiets ist die Stadt Riwne. Населення близько 1. Im Gebiet wohnen 1. має 10 міст. Mineralbaustoffe (Granit. seine Fläche ist 20 000 km2. Das Klima ist gemäßigt kontinental. крей­да. . Ton. 3. В області багато річок і озер.. Значними центрами освіти є вузи: пе­да­го­гі­ч­ний. два автовокзали та аеропорт. 5. Das Gebiet besteht aus 16 Bezirken. t) — закладати (парк. Найбільша річка — Прип’ять. сад) die Hochspannungsanlage (-n) — установка високої напруги 1. Eine besondere Rolle spielen hier un­ ter den Bodenschätzen Torf. Der größte Fluss ist die Prypjat. інженерів во­ д­но­го транспорту та багато інших. Поділяється на 16 районів. Wörter und Wendungen die Urkunde.2 Millionen Men­ schen. Клімат помірно континентальний. Область розташована на північному заході України. Тут є один залізничний вокзал. 2. З корисних копалин найважливіше значення мають торф. Обласний центр — місто Рівне. На півночі виходить до державного кордону України з Білоруссю. Im Gebiet sind viele Flüsse und Seen. -n — документ anlegen (te. das Gouvernement — губернія der Ersatzteil. -e — запасна частина die Handelsausstattung — обладнання для торгівлі Fragen zum Text Erzählen Sie kurz über die Geschichte der Stadt! Was ist hier für die Touristen attraktiv? Was produziert die Industrie der Stadt? Schwärmen Sie sich für Theater? An welcher Poltawer Hochschule möchten Sie studieren?  Das Gebiet Riwne  гâíåíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördwestlichen Teil der Ukraine. Hoch­schu­le für Kultur.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 135 Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Hochschule. 4. dazu gehören 10 Städte.

Zuckerrüben und Hirse. Найбільші озера: Нобель. мінеральних вод. деревообробна. Das Gebiet ist für die erste im 16. Біле. З-поміж підприємств легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті найбільш відомі льонокомбі­ нат (Рі­в­не). А ім’я оспіваного в багатьох піснях ге­ть­ма­на П. просо. Лука. Jahr­ hun­dert in der Ukraine gegründete Lehr­an­stalt (die Ostroger Akademie) be­kannt. ячмінь. Wörter und Wendungen die Strickwarenfabrik — трикотажна фабрика die Hirse — просо die Pflanzenwirtschaft — рослинництво die Gerste — ячмінь . Область знаходиться у лісовій та лі­со­ сте­по­вій зонах. хі­мі­ч­на. Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­ ний та автомобільний. льо­но­за­во­ди. машинобудівна. holzbear­ beitende. Lein­wer­ke. Die Hauptkulturen sind Roggen. Papier wird in der Stadt Moskwyn er­ zeugt. Die Hauptindustriezweige sind Leicht– und Lebensmittelindustrie. Die Hauptverkehrsmittel sind die Ei­sen­ bahn und Autos. Hier gibt es auch viele Milch–. Основні галузі спеціалізації облас­ ті — харчова. Основні культури — озима пшениця. Сагайдачного відоме ба­ га­тьом укра­ї­н­цям. Der führende Zweig der Landwirtschaft ist die Zuckerrübenindustrie. У сільському господарстві дещо пе­ре­ ва­жає рослинництво. Unter den Betrieben der Leichtindustrie sind das Leinkombinat (Riwne). Паперове виробництво налагоджено в Москвині. In der Landwirtschaft ist die Pflanzenwirtschaft überwiegend. легка. Провідна галузь сільського го­с­по­дар­ с­т­ва — цукрова промисловість. Näh– und Strickwarenfabriken be­son­ders be­ kannt.Gebiete und Städte der Ukraine l 136 Die größten Seen sind der Nobelj. швейні та три­ко­та­ж­ні фа­б­ри­ки. chemische und Maschinenbauindustrie. Kon­di­to­ rei– und Mineralwasserbetriebe. гречка. Der Name des in vielen Liedern be­sun­ ge­nen Hetman Sahajdatschnyj ist vie­ len Ukrai­nern bekannt. цукровий бу­ряк. Область відома першим заснованим в Україні в 16 столітті учбовим за­кла­ дом (Острозька академія). der Bile und der Luka. Buchweizen. кондитерської промисловості. Ger­ ste. Тут є також багато підприємств мо­ло­ ч­ної. Das Gebiet liegt in der Wald– und Waldsteppenzone.

befindet sich jetzt das Museum.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. das Mahnmal des Ewigen Ruh­mes. У будинку. Shytomyr wurde im 9. Koroljow seine Kindheit und Jugend. wo der berühmte Kon­ struk­teur der Weltraumschiffe. павільйон ко­с­ мі­ч­ної техніки. N. In diesem Haus verbrachte S. Місто розташоване на півночі Укра­ ї­ни на берегах річки Тетерів і його при­то­ки Кам’янки. знаходиться тепер музей. Місто поділяється на два райони. 5. Im Jahre 1444 bekam es den Status der Stadt. das künst­ lerische Museum. mit denen man in den Welt­raum fliegen könnte. in denen 292 000 Menschen le­ ben (laut der Statistik des Jahres 1998). das Denkmal für Opfer­ des Fa­schis­mus am Ort des KZ–Lagers­ der Kriegs­ge­fan­ge­nen. das Ko­ro­len­ko–Museum. Г. на яких можна було б літати в космос. Це музей природи. Jahrhundert ge­ grün­det. P. Koroljow geboren wurde. Zu den Baudenkmälern gehören der Grab­stein am Beerdigungsort des Helden­ des Bürgerkrieges V. М. (згідно зі статистикою 1998 року). Численні музеї гідні відвідання. Короленка. У цьому будинку Корольов провів своє дитинство та юнацькі роки. Житомир був заснований у 9 столітті. 2. Корольов. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. Akade­ miker S. чол. Загальна площа міста складає 61 000 га. Бо­­женка. П. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt. меморіал Вічної Слави. До пам’яток архітектури належать ме­мо­ рі­а­ль­на плита на місці похован­ня героя громадянської війни В. . 3. 137 Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets? Welche Bodenschätze nehmen den besonderen Platz ein? Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? Welche Pflanzenkulturen werden im Gebiet angebaut? Wofür ist das Gebiet auch bekannt?  Shytomyr  Æèòîìèð Die Stadt liegt im Norden der Ukraine an den Ufern des Flusses Teterew und sei­nes Nebenflusses Kamjanka. Das sind das Museum der Natur. der Pavillon der Weltraumtechnik. музей В. художній музей. P. У 1444 році він отримав статус міста. ака­де­ мік С. Hier begann er von den Flugapparaten zu träumen. Bos­henko. In dem Haus. Die Gesamtfläche der Stadt ist 61 000 Hektar. де народився відомий кон­ структор космічних кораблів. 4. пам’ят­ник же­р­т­ вам фа­ши­з­му на місці кон­центраційного та­бо­ра військовопо­лонених. в яких живуть 292 тис. Тут він почав мріяти про літальні апа­ра­ти.

-n — військовополонений der Zweig — філія der Lein — льон in Kontakt zu (Dat. der Kriegsgefangene. десять технікумів. der Zweig der Kyjiwer polytechnischen Uni­ver­si­tät. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt? . Вироби льонокомбінату екс­по­р­ту­ють­ ся у багато країн світу. Для театралів тут є театри (дра­ма­ти­ч­ ний театр. 4. Житомир володіє також науковим по­ те­н­ці­а­лом. хімволокно. In Shytomyr produziert man Autos. Papier. папір. Wörter und Wendungen der Status — статус die Beerdigung — поховання sich großer Beliebtheit erfreuen — користуватися великою популярністю das Opfer (-) — жертва 1. das Jugendtheater). Їхня площа складає 45 000 га. Großer Beliebtheit erfreut sich der bo­ ta­ni­sche Garten der landwirtschaftli­ chen Universität. zehn Fachschulen. сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кий університет. Mu­sik­in­stru­men­te. У Житомирі виробляють ав­то­ма­ши­ни. Науково-дослідні інститути На­ці­о­на­ль­ ної академії наук мають успіх у ба­га­ тьох галузях сучасної науки. Shytomyr steht in Kontakt zu der bul­ ga­ri­schen Stadt Mychailiwhrad. ін­стру­ме­ н­ти. Werkzeuge. У місті багато скверів і парків. Die Stadt hat viele Grünanlagen und Parks. die Hochschule der Landwirtschaft. Житомир підтримує контакти з болгар­ським містом Михайлівград. Die Erzeugnisse des Leinkombinats wer­den in viele Länder geliefert. 2. музичні інструменти. Che­mie­fa­sern. das Ma­rio­ net­ten­thea­ter.Gebiete und Städte der Ukraine l 138 Für Theaterfreunde gibt es hier Theater (das Drama–Theater. 5. Великою популярністю користується Ботанічний сад сільгоспуніверситету. Це педагогічний університет. 3. філармонія. театр ляльок. театр юно­го глядача). die Phil­har­mo­nie. Ihre Fläche beträgt 45 000 Hektar. Die Forschungsinstitute der Nationalen Akademie der Wissen­schaften sind er­ folg­reich auf vielen Gebieten der mo­ der­nen Wissenschaft. Shytomyr verfügt auch über seinen wis­sen­schaft­li­chen Potential. Das sind die pädagogische Universität.) stehen — підтримувати контакт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. філія Ки­ їв­сь­ко­го політехнічного уні­вер­си­те­та.

Сімферополем. Durch die Stadt strömen die Flüsse: der Teteriw. У серці України на крутому березі при­то­ки Дніпра — Тетеріва та ріки Кам’ян­ки розташоване старе ук­ раїнське мі­с­то Житомир. Житомир — центр одноіменної об­ ласті. Воно було засноване в 884 році. Shytomyr ist das Zentrum des gleich­ na­mi­gen Gebietes. кіль­ кість жителів близько 310 000. die Einwohnerzahl beträgt über 310 000. Місто отримало своє особливе ім’я від об’єднання понять «жито» та «мир». Кро­ше­н­ка та Путятинка. der zwei für Menschen teuerste Begriffe “Shyto” (Roggen) und “myr” (Frieden) in sich vereint. das in einem Kieferwald liegt. Особливо відомий санаторій Деничі. Ка­м’я­н­ ка. Besonders bekannt ist das Sanatorium “Denytschi”. Ein internationaler Flughafen und zwei Busbahnhöfe verbinden die Stadt mit vie­len Städten und Siedlungen des Ge­ bie­tes. Ba­ ranowytschi. Ужго­ ро­дом і Харковом. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit Kyjiw. Am Teteriw-Ufer erstreckt sich ein wun­ der­schö­ner Wasserpark. Мо­с­к­вою. In der Stadt und ihrer Umgebung be­ fin­den sich viele Sanatorien. Містом течуть річки: Тетерів. Одесою. Die Fläche der Stadt umfasst 65 km2. Міжнародний аеропорт і два ав­то­ во­к­за­ли зв’язують місто з багатьма мі­с­та­ми та селищами області. який розташований у сосновому лісі. Moskau. Sankt-Petersburg. На березі Тетерева простягається чу­ до­вий гідропарк. Житомир — великий транспортний вузол України.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 139  Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets  Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Im Herzen der Ukraine an den Steil­ufern des Nebenflusses des Dnipro — Te­te­riw und des Flusses Kamjanka liegt die alte ukrainische Stadt Shytomyr. der Ukraine und des Auslandes. Us­h­go­ rod und Charkiw. Mehrere Parks und Grünanlagen schmü­cken die Stadt. Die Stadt hat einen sonderbaren Na­ men. die Kroschenka und die Putjatinka. Площа міста становить 65 км2. Shytomyr ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt der Ukraine. Ба­ра­но­ ви­ча­ми. У місті та його околицях є багато са­ на­то­рі­їв. України та зарубіжжя. die Kamjanka. . Санкт-Петербургом. Odesa. Залізниця зв’язує місто з Киє­вом. Es wurde im Jahre 884 gegründet. Simferopol. Багато парків і скверів прикрашають місто.

In Shytomyr wurden viele Denkmäler er­rich­tet: das Schewtschenko-Denkmal. das Natur­museum. . Gebiete und Städte der Ukraine l Житомир також промисловий і на­у­ко­ во-технічний центр регіону. Schriftstellern und Komponisten. das li­ te­ra­ri­sche Korolenko-Museum. Бориса Тена. музей при­ро­ ди. Mychajlo Kozjubynsky. das Jaroslaw-DombrowskiDenkmal. Імена Олександра Довженка. eine Gemäldegalerie. У Житомирі споруджено багато па­ м’ят­­ників: Шевченкові. ху­до­ж­ня галерея. Олега Ольжича. Ярославу Домбровському. das Akade­miker-Koroljow-Museum. das KoroljowDenkmal. sind durch mehrere Gedenktafeln ge­ehrt. Iwan Fe­scht­ schen­ko. Михайла Коцюбинського. Olex­ an­dr Kuprin u. eine techno­logische Hochschule für Ma­na­ge­ment. літературний музей Короленка. Borys Ten. Івана Фе­ще­н­ка. серед яких педагогічний університет. Shytomyr ist die Heimatstadt von meh­ re­ren Wissenschaftlern. Eine der beliebtesten Straßen der Stadt­be­woh­ner war und bleibt die Mycha­jliwsj­ka­straße. технологічний ін­сти­тут менеджменту. Oleh Olshytsch. das li­te­ra­ ri­sche Museum des Shytomyrer Ge­biets. Однією з улюблених вулиць жителів міста була й залишається Ми­хай­лів­сь­ ка вулиця. Відомими музеями міста є: музей іс­то­рії та краєзнавства.140 Shytomyr ist auch ein wirtschaftliches und wissenschaftlich-technisches Zent­ rum der Region. Ко­ро­льо­ву. письменників і композиторів. У місті п’ять вищих шкіл. das Korolenko-Denkmal. a. In der Stadt sind fünf Hochschulen. Der Sobornyjplatz ist der zentrale Platz der Stadt. музей історії по­ жежної справи та єдиний в Україні музей іс­то­рії космонавтики. На шістдесяти промислових під­при­єм­с­ т­вах виробляють багато продукції. Житомир — батьківщина багатьох уче­них. Соборна площа — центральна пло­ ща міста. Олексан­дра Купріна та інших увічнені ме­мо­рі­а­ль­ ни­ми дошками. літера­ турний музей Житомирської області. un­ ter ihnen sind die pädagogi­sche Uni­ ver­si­tät. му­зей академіка Королькова. die agrarökologische Akademie. das zu Ehren der Befreiung der Stadt von den fa­schi­ sti­schen Eroberern errichtet wur­de. das Museum für Geschichte der Feu­er­wa­che und das ein­ zi­ge in der Ukraine Museum für Ge­ schich­te der Kos­mo­nau­tik. на ма­льо­в­ни­ чо­му гор­бі височить Монумент Сла­ ви. На березі річки Тетерів. In den 60 Indusriebetrieben werden meh­re­re Erzeugnisse hergestellt. спо­ру­дже­ний на честь звільнення мі­с­та від фашистських загарбників. Die Namen von Olexandr Dowshenko. Die bedeutendsten Museen der Stadt sind das Museum für Geschichte und Landeskunde. Короленку. Am Fluss Teteriw auf einem künst­li­chen Hügel erhebt sich das 37 Meter hohe Monument des Ruhmes. аграрноеко­ло­гі­ч­на академія.

Область поділяється на 23 райони та 9 міст. die Feuerwache — пожежна частина errichten — споруджувати. Die Polissjka Niederung im Norden und die Dniproanhöhe im Süden des Ge­biets bilden seine Geländegestaltung. Більшість річок належать до Дніп­ров­ сь­ко­го басейну: Тетерів з Гни­ло­п’ят­ тю. der Sdwish und andere. Случ. Поліська низовина на півночі та При­ дні­п­ров­сь­ка височина на півдні утво­ рю­ють рельєф області. Гуйва та Ірша. У межах низовини знаходиться гір­сь­ кий кряж (316 м) — найвище місце Житомирської області. 3.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 141 Die Hauptstraße der Stadt ist die Wely­ ka Berdytschiwsjka Straße. Головна вулиця міста — Велика Бе­р­ ди­чів­сь­ка. Кількість населення 1 445 500 жи­те­лів. Das Gebietszentrum ist die Stadt Shy­ to­myr. Обласний центр — місто Житомир. Das Gebiet teilt sich in 23 Bezirke 9 Städ­ten. Здвиж та інші. der Slutsch. 2 . Es grenzt an Weißrussland. Ірпінь. Вона межує з Білоруссю. 5. 2. Die Bevölkerungszahl ist 1 445 500 Ein­ woh­ner. управління виробництвом 1. Die Friedensallee ist das Stadttor nach Mitteleuropa. Die meisten Flüsse gehören zum Dnipro­ bec­ken: der Teteriw mit Gnilopjatj. будувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. die Irpinj. Площа області 29 900 км2. Herzlich willkommen in Shytomyr! Ласкаво просимо в Житомир! Wörter und Wendungen der Begriff — поняття das Management [m*n*d4m3nt] — менеджмент. Область лежить на півночі Укра­ї­ни. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt?  Das Shytomyrer Gebiet  Æèòîìèðñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine. Innerhalb der Niederung liegt die Ge­ birgs­ket­te (316 m) — der Höhepunkt des Shy­to­my­rer Gebiets. 4. die Gujwa und die Irscha. Алея миру — міські ворота в Європу. Die Gebietsfläche beträgt 29 900 km .

Тут вирощуються зернові та технічні культури. Є також багато озер. Leicht– und Lebensmittelindustrie entwickelt. а літо не дуже тепле та вологе. Hier sind Maschinenbau. i) (Dat. Міклухо-Ма­к­лая. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф betragen (u. по­ етеси Лесі Українки. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Winter ist nicht kalt und der Som­ mer — nicht sehr warm und feucht. -n — кряж leiden unter (i. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють тваринництво та птахівництво. легка та харчова промисловість. Область розташована в зоні мішаних лісів. 84 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Короленка. Das Shytomyrer Gebiet ist die Heimat vieler berühmter Menschen: des Na­tur­ for­schers und Reisenden M. засновника теорії ракетної техніки С. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. Das Gebiet liegt in der Mischwaldzone und der südliche Teil — in der Waldsteppe. der Dich­te­rin Lesja Ukrainka. Є також буре вугілля та торф. пись­мен­ни­ка В. Koro­lenko u. Тут розвинені машинобудівництво. a. des Philosophen und Linguisten I. Angebaut werden Getreide und tech­ni­ sche Nutzpflanzen. t) — переважати technische Nutzpflanzen — технічні культури die Viehzucht — тваринництво die Geflügelzucht — птахівництво . Огієнка. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи область страждає від ра­діо­ак­ти­в­ но­го забруднення. 84 % населення — українці. des Schriftstellers W. Als Folge der Tschornobylkatastrophe lei­det das Gebiet unter der radioakti­ ven Verunreinigung. Корольова. Die wichtigsten Bodenschätze des Ge­ biets sind Baustoffe. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Geflügelzucht. des Gründers der Raketentechniktheorie S. Житомирська область є ба­ть­кі­в­ щи­ною багатьох відомих людей: при­ро­до­зна­в­ця та мандрівника М. Koroljow. Будівельні матеріали — най­ва­ж­ли­ві­ ші корисні копалини області. Es gibt auch Braunkohle und Torf. а південна частина — в зоні лі­со­сте­пу.Gebiete und Städte der Ukraine l 142 Es gibt auch viele Seen.) — страждати від die Verunreinigung — забруднення die Baustoffe — будівельні матеріали dominieren (te. a) — становити die Gebirgskette. Ogijenko. Miklucho– Maklaj. Wörter und Wendungen das Gebiet — область die Fläche — площа. філософа та лі­ н­г­ві­с­та І.

Право міста Суми отримали в 1780 році. і Суми стали об­ла­с­ ним центром. Кількість населення становить 275 400 чол. Unter den historischen Denkmälern sind zu erwähnen: Woskressensky Sobor (1702). Серед історичних пам’яток ар­хі­те­к­ ту­ри слід назвати: Воскресенський со­бор (1702). Das Stadtrecht bekam Sumy im Jahre 1780.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. . займає площу в 99 км2. Місто поділене на 2 райони. 5. розташоване на річці Псел і її притоці Сумці. die die beliebtesten Er­ho­lungs­ or­te für die Städter sind. (1776). У старому руслі Псла багато озер. Спасо-Преображенсь­ кий собор (1776). Sumy ist eine der im Bereich der In­du­ strie hochentwickeltesten Städte der Ukrai­ne. 2. Die Fläche von Grünanlagen beträgt 28 500 Hektar. Im alten Flussbett des Psel gibt es vie­ le Seen. що є найулюбленішими місцями від­по­чи­ н­ку жителів міста. Суми — одне з найбільш ви­со­ко­ро­з­ ви­не­них у галузі промисловості міст Укра­ї­ни. Троїцький собор з дзвіницею (1901—1914). und es wurde zum Gebietszentrum. die Illyinska-Kirche (1851). серед них 6 парків. Sumy präsentiert sich als eine moder­ ne Stadt mit viel Grün. Площа зелених насаджень складає 28 500 га. darunter sechs Parks. Spaso-Preobrashensky Sobor. Zuerst gehörte Sumy dem Charkiwer Gebiet. Суми являють собою сучасне місто з великою кількістю зелені. 4. Спочатку Суми належали до Ха­р­ків­ сь­кої області. die Kir­che Trojizka mit dem Gloc­ken­turm (1901—1914). Die Bevölkerungszahl beträgt 275 400 Menschen. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. 3. Іллінську церкву (1851). пізніше була утворена Сумська область. später wurde das Gebiet Sumy gebildet. Перша згадка про місто припадає на 1652 рік. Die erste Erwähnung der Stadt fällt auf das Jahr 1652. Місто. 143 Fragen zum Text Wo liegt das Shytomyrer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Folgen hat die Tschernobylkatastrophe in diesem Gebiet? Was dominiert in der Landwirtschaft? Wessen Heimat ist das Shytomyrer Gebiet?  Sumy  Ñóìè Die am Fluss Psel und seinem Ne­ben­ fluß Sumzy gelegene Stadt nimmt die Flä­che von 99 km2.

das Flußbett — русло das Kraftwerk. Hier sind das Theater für Junge Zu­ schau­er­. Museen und Bibliotheken. Суми також місто театрів. краєзнавчий музей і багато ін­ших. 9 Fachberufsschulen und ei­ni­ge For­ schungs­in­sti­tu­te der Nationalen Aka­de­ mie der Wissenschaften der Ukrai­ne.. -e — електростанція 1. von Pumpen für Kraftwerke und von schwe­ren Kompressoren. музей декоративно-при­кла­д­но­го ми­ с­те­ц­т­ва. де проходить кор­дон з Росією. як. Область розташована в північно-схі­ д­ній частині Україні. 3. Високорозвиненими є також легка та харчова промисловості. Wohin möchten Sie zuerst gehen?  Das Gebiet Sumy  Ñóìñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordöstlichen Teil der Ukraine und bildet die Grenze zu Russ­land. t) — урочисто відкривати sich präsentieren (als) — представити себе. Тут є театр юного глядача. 5. музеїв і бі­ б­лі­о­тек. die Herstellung von Mikroskopen. S. Wörter und Wendungen einweihen (te. das Kunst­ge­wer­ be­mu­se­um. 9 технікумів і кілька дослідних інститутів На­ці­о­на­ ль­ної академії наук України. на­со­сів для електростанцій і важких ком­пресорів. Великої слави набуло виробниче об’єд­нання «Хімпром» і «Гуматех­ ніка». дра­ма­ти­ч­ ний театр ім. Сьогодні в Сумах 3 вузи. Гідні огляду музеї — музей А. Hochentwickelt sind auch die Leicht– und Nahrungsmittelindustrie.. Велике значення мають ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. С. das Heimat­museum und viele an­de­re. den Ruhm erlangen — набувати слави das Kunstgewerbemuseum — музей прикладного мистецтва das Heimatmuseum — краєзнавчий музей Fragen zum Text Hat Sumy eine alte Geschichte seiner Entstehung? Welche historischen Baudenkmäler zeugen von seiner Geschichte? Welche Industriezweige sind hier vorhanden? Welche Museen möchten Sie besuchen? Sie sind in einer fremden Stadt. виробництво мікроскопів. Sehenswert sind die Museen: das Tsche­chow–Museum. Щепкіна та фі­ла­р­ мо­нія. 2. Чехова. Sumy ist auch die Stadt der Theater. Einen großen Ruhm erlangen die Produktionsvereinigung “Chimprom” und “Gu­ma­tech­nik”.Gebiete und Städte der Ukraine l 144 Von größter Bedeutung sind Ma­schi­nen­ bau. Schtschepkin und die Philhar­monie. М. 4. Heute gibt es in Sumy 3 Hochschulen. das Drama–Theater von M. .

4 Millionen Menschen wohnen. буре ву­гіл­ля та торф. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. Площа 23 800 км2. В Конотопі апа­ра­ту­ру для гір­ни­чо­до­ бу­в­ної про­ми­с­ло­во­с­ті. leichte und Maschinenbauindustrie. еле­к­т­ро­ нні мікроскопи. wo etwa 1. Зима прохолодна. Найбільші річки — Десна. Danach stehen chemische. Сула. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Der Norden des Gebiets liegt in der Waldzone. а літо досить жа­ р­ке. Місцевий природний газ переробляє Качанівський газопереробний завод. Сейм. в Ром­нах — по­лі­гра­фі­ч­ні ма­ши­ни. In Sumy werden Betriebsanlagen für che­mi­sche Industrie. пісок. центр і південь — у лісостеповій. насоси для еле­к­т­ро­ ста­н­цій та важкі компресори. Ромнах. Розвинені також хімічна. Der größte Wert wird auf Brennstoffbodenschätze gelegt. Romny und Lebedyn werden Erdöl. Braun­ koh­le und Torf gewonnen. Der bedeutendste Zweig ist die Lebensmittelindustrie. . als auch Landwirtschaft entwickelt. Північ області лежить у лісовій зоні. крейду та кам’яну сіль. Найважливіша галузь — харчова. Die größten Flüsse sind die Desna. Unter den Baustoffen sind Ton. З будівельних матеріалів слід на­зва­ти глину. Поділяється на 18 районів. Erdgas. Der Winter ist kühl und der Sommer ist ziemlich heiß. im Zentrum und im Süden er­strec­ken sich Wälder und Steppen. die Sula. Область належить до індустріальноаграрних. Псел і Ворскла. В Сумах виробляють устаткування для хімічної промисловості. der Psel und die Wor­ skla. Das in diesem Ort gewonnene Erdgas wird im Katschaniwsjker Werk ver­ar­bei­ tet. Найбільше значення мають горючі корисні копалини. Kreide und Steinsalz zu erwähnen. Є також озера та водосховище. населення близь­ко 1. Клімат помірно континентальний. Romny für po­ly­gra­ phi­sche Anlagen bekannt. Konotop ist für Betriebsanlagen für Berg­bau­in­du­strie. Elek­tro­nen­mi­kro­ sko­pe. Das Gebietszentrum ist die Stadt Sumy. zählt 15 Städte. Im Gebiet werden sowohl Industrie. налічує 15 міст. Sand. легка та ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня. Обласний центр — місто Суми.4 млн чо­ло­вік. В Охтирці. природний газ. In den Bezirken Ochtyrka. Лебедині ви­до­бу­ ва­ють нафту.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 145 Seine Fläche beträgt 23 800 km2. Pumpen für Wasserkraftwerke und schwe­re Kompressoren pro­du­ ziert. Es gibt auch Seen und Stauseen. der Seim.

der Filme und Bänder produziert. 4. Im Gebiet funktionieren drei Wärmekraft– und Fernheizwerke (Sumy. поети О. що виробляє кіноплівку і магнітну стрі­ч­ку. B. Березовський. Antonenko–Dawydowy­ tsch. Г­ра­бовсь­кий. Серед них письменники П. . wo Phosphordüngemittel und Schwefelsäure erzeugt werden. wo sich heutzutage die Stadt Ternopil befin­ det. Охтирка та Шостка). -n — насос das Wärmekraft– und Fernheizwerk — ТЕЦ Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Sumy? Auf welche Stoffe wird der größte Wert gelegt? Welche Industriezweige sind hier besonders entwickelt? Nennen Sie bitte die größten Betriebe. що виготов­ляє фосфорні добрива та сірчану ки­с­ло­ту. sich erstrecken (te. Ос­тап Вишня. Hrabowsjkyj. лівої при­ токи Дністра. 5. хімічний завод «Хімпром». Darunter sind Schriftsteller P. Багато відомих людей народилися в Сумській області. композитори Д. 2. o) — добувати erwähnen (te. die Komponisten D. hat vor vielen Jahrhunderten eine Sied­lung gelegten. In der Landwirtschaft nimmt den füh­ren­ den Platz die Zucker­rüben­industrie ein. Куліш. Bahrjanyj. Б. t) — простягатись die Bergbauindustrie — гірничодобувна промисловість die Pumpe. На берегах річки Серет. das che­mi­sche Werk “Chimprom”. I. Найбільші підприємства: Шо­с­т­кін­сь­ ке виробниче об’єднання «Свема». Olesj und P. Was wird dort erzeugt? Was können Sie über die berühmten Menschen. erzählen?  Ternopil  Òåðíîï³ëü An den Ufern des Flusses Seret. Провідне місце в сільському го­с­по­дар­с­ т­ві займає цукрова промисловість. t) — поділяти Wert auf etw. Бортнянський та М. Антоненко-Давидович. Баг­ря­ний. des lin­ ken Nebenflusses des Dnister. legen — надавати чомусь значення gewinnen (a.Gebiete und Städte der Ukraine l 146 Die größten Betriebe sind der Betriebsverein “Svema” in Schostka. Och­tyr­ka und Schostka). де нині знаходиться Те­р­но­піль. 3. Wörter und Wendungen gliedern (te. багато століть тому роз­та­ шо­ву­ва­ло­ся поселення. В області працюють три ТЕЦ (Суми. Bortnjansjkyj und M. Ostap Wyschnja. Beresowsjkyj. Kulisch. І. Олесь та П. Viele berühmte Menschen wurden im Gebiet Sumy geboren. die Dichter O. die in Sumy geboren wurden. t) — згадувати der Film — кіноплівка das Band — електромагнітна стрічка 1.

На селище нападали римські легіони.). Тернопіль належав Австрії. dem Turm und dem Tor und auch mit dem tiefen Graben gebaut. Zweimal wurde die Festung von den Ko­sa­ken unter B. das Werk “Watra”. З 1772 р. Археологи ще й сьогодні знаходять при розкопках багато римських мо­ нет. das Leuchten pro­du­ ziert. Im 13.—15. баштою з во­ро­та­ми та глибоким ро­ вом.6 тис. Das alte Schloss ist bis heute erhalten geblieben. Під час Другої світової війни місто було майже повністю зруйноване. Ternopil ist eines der wichtigsten in­du­ stri­el­len Zentren der Westukraine. Фортецю було названо Тернопіль. жителів. У 13—15 століттях тут шаленіли та­та­ ро-монгольські орди. З 1939 р. Тільки в 1540 р. Die Bevölkerungszahl beträgt 211. Erst im Jahre 1540 wurde hier die Fe­ stung mit dem hohen Erdwall.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 147 Diese Siedlung überfielen die rö­mi­ schen Legionen. До історичних пам’яток належить Доміні­канський собор (освячений у 1749 р. за­вод металовиробів і багато інших. разом з іншими містами За­хі­д­ної Укра­ї­ни був приєднаний до Укра­ї­н­сь­кої республіки. Chmelnyzky befreit. завод «Ва­т­ ра». Das heutige Ternopil nimmt die Fläche von 32 km2. Während des Zweiten Weltkrieges war die Stadt fast völlig zerstört. Die Archäologen finden noch heute bei den Ausgrabungen viele römische Mün­zen. Тернопіль займає сьо­го­дні площу в 32 км2. Hier sind das Mähdrescherwerk. Ab 1939 wurde es zusammen mit den anderen Städten der Westukraine an die Ukrainische Republik angeschlossen.6 Tau­send Einwohner. Zu den historischen Bauwerken gehört die Dominikaner Kirche (1749 ein­ge­ weiht). Sie setzten die Topiljtsche (die da­ma­li­ ge Benennung der Stadt) in Brand. das Werk für Metallerzeugnisse und vie­le andere vorhanden. Тернопіль — один із найважливі­ ших промислових центрів Західної Укра­ї­ни. Тут є: завод комбайнів. Вони підпалили Топільче (колишня назва міста). Стара фортеця збереглася й сьо­го­дні. Seit 1772 gehörte Ternopil zu Öster­reich. die Produktions­vereinigung “Textterno”. Хмельницького. Кількість населення становить 211. Die Festung wurde Ternopil genannt. . Двічі фортеця звільнялася козаками під проводом Б. Jahrhundert tobten hier die tatarisch–mongolischen Horden. виробниче об’єднання «Тексттерно». що виробляє світильники. тут було побудовано фортецю з ви­со­ким земляним валом.

Василь Сте­фа­ник і багато інших. Für die Gäste der Stadt sind die Türen der Gemäldegalerie. das Puppentheater und die Phil­har­mo­nie. Museen und Bibliotheken. oder Dat. t) — шаленіти die Hörde. Тернопільське море — гордість жи­те­ лів міста. У розпорядженні любителів ми­с­те­ц­ т­ва знаходиться драматичний театр ім. ляльковий театр і фі­ла­р­мо­нія. Wörter und Wendungen überfallen (ie. Т. Olga Kobyljanska. Wasylj Stefanyk und viele andere. Ternopil ist die Stadt der Studenten. Тернопіль також місто театрів.Gebiete und Städte der Ukraine l 148 Die Erzeugnisse dieser Betriebe sind weit außerhalb der Ukraine bekannt. Для гостей міста широко відкриті две­рі картинної галереї та краєзнав­ чого музею. Тут жили й працювали Лесь Курбас. Ольга Кобилянська.) — приєднувати die Leuchte. Die Ternopiler See ist der Stolz der Ein­ woh­ner der Stadt. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt? . Ternopil ist auch die Stadt der Theater. Wo liegt Ternopil? 2. -n — світильник Mailand — Мілан Fragen zum Text 1. o) an (Akk. Zur Verfügung der Kunstfreunde ste­ hen das Schewtschenko–Drama– Theater. Тернопіль — місто студентів. Париж і Відень. Hier lebten und wirkten Lesj Kurbas. Mit welchen prominenten Persönlichkeiten ist die Geschichte der Stadt verbunden? 4. Тут є 4 вузи та 5 технікумів. Ternopil ist die Heimatstadt von So­lo­ mi­ja Kruschelnyzka. deren Stimme Mai­ land und Warschau. Paris und Wien be­ wun­der­ten. a) — нападати toben (te. Welche Zeugen der Geschichte sind erhalten geblieben? 3. Шевченка. Hier gibt es 4 Hochschulen und 5 Fachberufsschulen. Мальовничі околиці роблять місто привабливим для туристів. -n — орда ein Brand setzen — підпалювати anschließen (o. Wie ist hier die Industrie entwickelt? 5. Тернопіль — рідне місто Соломії Кру­ше­ль­ни­ць­кої. Die malerische Umgebung macht die Stadt zu einem Anziehungs­punkt für die Touristen. голосом якої за­хо­ п­лю­ва­лись Мілан і Варшава. Вироби цих підприємств відомі да­ле­ ко за межами України. des Hei­mat­mu­se­ ums weit geöffnet. музеїв і бібліотек.

Unter den Bodenschätzen sind in gro­ ßer Menge Mineralbaustoffe Kreide. Kalk. . Die Fläche ist 13 800 km2.2 млн чол.2 Millionen. Підприємство «Ватра» випускає сві­ти­ ль­ни­ки. фарфорових виробів. Im Gebiet arbeiten auch Bauindustriebetriebe. Das Klima ist gemäßigt kontinental der Winter ist mild und der Sommer ist feucht und warm. Es gibt auch Mineralwasserquellen. die Zahl der Städte ist 16. Є ставки та водосховище. Ton und Brennstoff­ bodenschätze — Braunkohle und Torf. Im Ternopiler Kombinewerk werden Zuc­ker­rü­ben­kom­bi­nes erzeugt. глина та паливних корисних копалин — буро­ го вугілля та торфу. Площа 13 800 км2. Die Hauptflüsse sind der Dnister mit sei­nen Nebenflüssen (die Hnyla Lypa. Територія області простирається на Поділлі. Господарство області являє собою промисловий та аграрний комплекс. Коропець. Тернопільський комбайновий завод випускає бурякозбиральні ком­бай­ни. гіпс. Der Betrieb “Watra” produziert Leuch­ ten. Das Gebiet besteht aus 14 Bezirken. На річках. згаданих вище. В області працюють також підприєм­ ства будівельної індустрії. Getreidewirt­schaft. де­ре­во­об­ ро­б­ні. Auf den oben genannten Flüssen wur­ den kleine Wasserkraftwerke errichtet. Lebensmittel– und Maschinenbau­ industrie. Є джерела мінеральних вод. holzverarbeiten­ de und Porzellanwerke. Провідну роль відіграють легка. Область складається з 14 районів. Das Territorium des Gebiets erstreckt sich auf der Podilljaplatte. Gips. Es gibt auch Seen und Stauseen. населення 1. ха­ р­чо­ва та машинобудівна про­ми­с­ло­ вість. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1. крейда. Клімат помірно континентальний з м’якою зимою та теплим вологим лі­том. по­бу­до­ва­ні невеликі електростанції. die Strypa.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 149  Das Gebiet Ternopil  Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im westlichen Teil der Ukraine. Головні річки — Дністер зі своїми при­то­ка­ми (Гнила Липа. Серет. Стри­па. а також зернове господарство. Область розташована у західній ча­с­ ти­ні України. Збруч). Den führenden Platz nehmen leichte. Fleisch– und Milchviehzucht ein. буряківництво і м’ясо-молочне тва­ рин­ни­ц­т­во. кі­ ль­кість міст — 16. der Seret und der Sbrutsch). Zuckerrübenanbau. З корисних копалин найбільша кі­ль­ кість мінеральних будівельних ма­те­ рі­а­лів: вапняки. der Koropezj. Die Wirtschaft besteht aus dem In­du­ strie– und Landwirt­schafts­komplex.

 Baj­da. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 297 200 Einwohner. Опільський. der Knotenpunkt — залізничний вузол die Getreidewirtschaft — зернове господарство Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet Ternopil? Welche Bodenschätze sind hier in großer Menge? Welche Wirtschftszweige sind im Gebiet besonders entwickelt? Was kann man über die größten Betriebe sagen? Wessen Namen sind den meisten Ukrainern gut bekannt?  Tscherkasy  ×åðêàñè Die Stadt liegt am rechten Ufer des Kre­ment­schugskyj Staubeckens am Dnipro. Morosenko. Tschajkowsjkyj. Die Stadt besteht aus zwei Stadtbezirken. спі­ва­ч­ка зі сві­то­вою сла­вою С. пись­мен­ ни­ки Б. Місто складається з двох міських ра­ йо­нів. Мо­розенко. die weltbe­ rühmten Aka­de­mi­ker I. На території області (Заліщики) зна­хо­ дить­ся відомий курорт. Байда. -n — світильник das Kloster — монастир der Hetman — гетьман 1. 2. die Schriftsteller B. В області розвинені всі види транс­ порту. пра­во­сла­в­ним монастирем. Poljuj und W. 3. Wörter und Wendungen der Kalk — вапно die Leuchte. Крушельницька. Jahrhundert ge­grün­de­ten orthodoxe Kloster be­ kannt. Н. Samtschuk. Лепкий. Lepkyj. всесвітньо відомі ака­ де­мі­ки І. A. Auf dem Ternopiler Boden wurden die in der Geschichte des ukrainischen Ko­sa­ ken­tums besungenen Hetmane D. 5. Opil­ skyj. Ju. Ю. Nalywajko. U. Самчук. Kruschelnyzjka geboren. . Місто розташоване на правому бе­ре­ зі Кременчуцького водосховища на Дніпрі. А. Найбільші залізничні вузли — Те­р­но­ піль та Чортків. Полюй та В. Почаїв відомий заснованим у 16 ст. У. Кількість населення становить 297 200 жителів. die welt­be­rühm­te Sängerin S. Загальна площа міста становить 75 км2. S. Potschajiw ist für im 16. N. Наливайко. Hnatjuk. Чайков­ ський. 4. Гнатюк. На тернопільській землі народилися оспівані в історії українського ко­за­ц­ т­ва гетьмани Д.Gebiete und Städte der Ukraine l 150 Im Gebiet sind alle Arten von Ver­kehrs­ mit­teln entwickelt. Auf dem Territorium des Gebiets (Sa­ lischt­s­chy­ky) liegt der bekannte Kur­ort. С. Die größten Eiseubahnknotenpunkte sind Terno­pil und Tschortkiw. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 75 km2.

серед них 6 парків. Jahrhundert. м’ясокомбінат. До визначних місць міста належить Будинок природи. будівлю ко­ли­ш­ньо­го готелю «Слов’янський» (по­ча­ток 20 ст. Zuerst war Tscherkasy eine Bezirks­ stadt und gehörte dem Kyjiwer Gou­ ver­ne­ment. зоопарк і крає­зна­ в­чий музей. ха­р­чо­вої та легкої промисловості. До історичних пам’яток можна від­ не­с­ти: будівлю колишньої земської упра­ви (1907—1912 рр. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Haus der Natur. науково-виробниче об’єднання «Ротор». Високо оцінені жителями та їхніми го­ с­тя­ми пам’ятник співакові та гусляру Бо­я­ну. und das Mahnmal “Der Obelisk des Ruhmes”. . статус міста отри­ма­ ли тільки в 1795 р.. Sehr bekannt sind die Betriebe: “Fo­to­ prylad”. приладобудування.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 151 Laut der Chroniken entstand Tscher­kasy im 13. Черкаси — зелене місто. Спочатку Черкаси були повітовим мі­с­ том і належали до Київської губернії. das Gebäude des ehe­ maligen Gasthofes “Slowjansjkyj” (Anfang des 20. хімічної. Зелені насадження займають площу в 2470 га. будівлю колишнього ко­ме­р­цій­но­го банку (1914). “Impuls”. Hohe Wertschätzung der Einwohner und deren Gäste genießen das Denkmal dem Sänger und Huslar Bojan. den Stadtstatus be­ kam es erst im Jahre 1795. a. v. Важливе місце на українському рин­ ку посідає продукція машинобуду­ вання. Дуже відомі підприємства: «Фо­то­при­ лад». котрий був зведений на честь 700-річчя заснування міста. За своїм економічним потенціалом Черкаси належать до західного та пів­ нічного регіону України. der chemischen. та ме­мо­ рі­ал «Обеліск Слави». Die Grünanlagen nehmen die Fläche von 2470 Hektar ein. Werk­zeug­ma­schi­nen­ bau. der Zoogarten und das Heimatmuseum. Nach seinem wirtschaftlichen Potential gehört Tscherkasy zu der West– und Nordregion der Ukraine.). шовковий комбінат і багато інших. Jahrestages der Grün­dung der Stadt er­ rich­tet wurde.). Tscherkasy ist die Stadt mit viel Grün. Zu den historischen Bauten kann man zählen: das Gebäude der ehemaligen Bezirksverwaltung (1907–1912). Einen wichtigen Platz auf dem ukrai­ni­ schen Markt nehmen Erzeugnisse von Maschinenbau. wissenschaftliche Produktionsvereinigung “Rotor”. das zu Ehren des 700. der Fleisch­betrieb. darunter sechs Parks. Згідно з літописом Черкаси були за­ сно­ва­ні в 13 ст. Jahr­hun­derts). «Імпульс». das Seidenkombinat u. Nahrungsmittel– und Leichtindustrie ein. das Gebäude der ehe­ma­li­gen Handelsbank (1914).

Wörter und Wendungen die Bezirksverwaltung — тут: повітова земська управа die Handelsbank — комерцій­ ний банк der Gasthof — готель 1. o) — користуватися der Binnenhafen — річковий і озерний порт Fragen zum Text Welche Fläche nimmt die Stadt ein? Welche historischen Bauten sind erhalten geblieben? Welche Industriezweige sind hier vertreten? Was ist in Tscherkassy sehenswert? Wodurch ist die Stadt berühmt?  Das Gebiet Tscherkasy  ×åðêàñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum der Ukrai­ ne im mittleren Teil des Dniprobeckens. Великими центрами освіти є пед­ універ­ситет. Обласний центр — місто Черкаси. 4. має 16 міст. Und wer ist mit dem Tscherkaskyj Volkschor nicht bekannt? А хто не знайомий з Черкаським на­ род­ним хором? Sein Singen der ukrainischen Volks­lie­ der bezaubert je­den Ukrainer. Т. 5. 8 тех­ні­ку­мів і 19 фі­лій на­у­ко­во-дослідних та про­е­к­т­ них ін­сти­ту­тів. ein Eisenbahn– und Autobahnhof. Das Gebiet hat die Fläche 20 900 km2 und die Einwohnerzahl 1.Gebiete und Städte der Ukraine l 152 Die Theater– und Musikfreunde haben die Möglichkeit das Schewtschenko– Dra­ma–Theater. Шевченка. за­ лі­з­ни­ч­ний вокзал і автовокзал. ляльковий те­ атр і філармонію. Область розташована в центральній частині України. 8 Fachschulen und 19 Filialen der wis­sen­schaft­li­chen Forschungs– und Projektier­ungs­institute. Театрали та любителі музики мають можливість відвідати драматичний театр ім. Поділяється на 20 районів. Das Gebietszetrum ist die Stadt Tscher­ kas­sy. Його спів українських пі­сень чарує будь-якого українця. In der Stadt sind ein Binnen– und Flug­ ha­fen.5 млн чоловік.5 Millionen Menschen. die Filiale der Kyjiwer polytechnischen Hoch­schu­ le. das Puppentheater und die Phil­harmonie zu besuchen. в басейні середньої течії Дніпра. Das Gebiet besteht aus 20 Bezirken. 3. . аеропорт. hat 16 Städte. Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Universität. 2. Площа 20 900 км2. філія Київського полі­тех­ нічного університету. У місті є річковий порт. населення 1. die Wertschätzung — висока оцінка genießen (o.

По території області протікають при­ то­ки Дніпра Рось. Головні напрямки спеціалізацій — це харчова промисловість (особливо цу­к­ро­ва). виробництво зерна. Вільшанка. «Орі­ зон». Велике значення мають такі корисні коплини: буре вугілля. Kaolin. Fleisch– und Milch­pro­duk­ti­on. deren Höhe bis zu 253 m reicht. “Oryson”. “Fotogerät”. der Sommer ist warm. Gneise. м’яса і мо­ло­ка. Область належить до індустріальноаграрних областей України. «Уманьфарммаш». хімічна. граніт. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone. Найбільші підприємства «Стро­м­ма­ши­ на». «Імпульс». Поверхня області в цілому рівнинна. «Ме­го­м­метр». виробництво уста­т­ ку­ван­ня для харчової і легкої про­ми­ с­ло­во­с­ті. der Tjasmyn. die Sula. Der Winter ist mild mit häufigem Tau­ wet­ter. Die Dniproplatte entlang ziehen 70 km lang Kaniwberge. Durch das Territorium des Gebiets flie­ ßen die Nebenflüsse vom Dnipro der Ros. Der größte Schatz des Naturschutz­ fonds ist der Kaniwer Naturschutzpark. висота яких сягає 253 м. «Фотоприлад». Die größten Betriebe sind “Strom­ maschine”. глина. “Um­an­jfarm­masch”. Torf. Granit. літо тепле. “Impuls”. der Hirsky Tikytsch und der Hnyly Tikytsch. Зима м’яка з частими відлигами. Produktion von Werkzeuganlagen für Lebensmittel– und Leicht­in­du­strie. гнейси. der Supij und die Nebenflüsse von Piwdenny Buh. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Супій та притоки Південного Бугу Гірський Тікич і Гнилий Тікич. die Wiljschanka. che­ mische Industrie. Клімат помірно континентальний. торф. Уздовж долини Дніпра про­стя­га­ють­ ся на 70 км Канівські гори.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 153 Die Oberfläche des Gebiets ist haupt­ säch­lich flach. Vom großen Wert sind hier die fol­gen­ den Bodenschätze: Braunkohle. Weit bekannt ist auch dendrologischer Garten “Sofijiwka” in Umanj. Die Grundrichtungen der Spe­zia­li­sie­ rung sind die Lebensmittelindustrie (be­son­ders Zuckerrübenindustrie). Das Gebiet gehört zu den industriell– ag­rar­wirtschaftlichen Gebieten der Ukrai­ne. “Mehommeter”. машинобудівний та еле­к­т­ро­ме­ха­ні­ч­ ний завод у Смілі. Сула. Найбільшим скарбом природно-за­по­ ві­д­но­го фонду є Канівський при­ро­д­ ний заповідник. Область лежить у лісостеповій зоні. каолін. Широко відомий також дендропарк Софіївка в Умані. виробниче об’­єд­ нан­ня «Азот». Ton. der Betriebsverein “Asot”. Getreideanbau. . das Maschinenbauwerk und das elek­tro­me­ cha­ni­sche Werk in Smila. Тя­с­мин.

кіль­ кість населення складає 301 100 жи­ те­лів. Місто займає площу в 64 км2. Старицький. Нечуй-Левицький. Welche grünen Zonen sind besonders bekannt? 4. назване Коліївщиною. Дорошенко. 2. An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? 3. Komponist K. Das Gebiet Tscherkassy gab der Hei­ mat solche hervorragenden Menschen. Schriftsteller T. Chmelnyzky. Stezenko. Welche Wirtschaftszweige sind im Gebiet entwickelt? 5. Tschernihiw ist eine der ältesten Städte der Ukraine. Хмельницький. statt. Тут відбулося антикріпацьке по­вс­тан­ ня. . як Б. M. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. композитор К. Тут був центр українського козацтва. in ih­ rem mittleren Lauf. wie B. письменни­ ки Т. Місто розділене на 2 міських райони. Schewtschenko.Gebiete und Städte der Ukraine l 154 Im Gebiet arbeiten 24 Zuckerrüben­ werke. Чернігів розташований у середній те­ чії Десни. співак С. Sän­ger S. Die Stadt nimmt die Fläche von 64 km2 ein.) der Fonds [f18] — фонд der Aufstand — повстання antileibeigen — антикріпосницький Fragen zum Text 1. Was haben Sie über die Geschichte des Gebiets erfahren?  Tschernihiw  ×åðí³ã³â Tschernihiw liegt an der Desna. два великі м’ясокомбінати та ба­га­то інших підприємств харчової про­ми­с­ло­во­с­ті. Doros­ chenko. Wörter und Wendungen das Kaolin — каолін der Gneis — гнейс (геол. З Черкаською областю тісно по­в’я­за­ не героїчне минуле нашого народу. Hetman P. Стеценко. ihre Bevölkerungszahl beträgt 301 100 Einwohner. І. Чернігів — одне з найдавніших міст України. В області працюють 24 цукрові за­ во­ди. Hulak–Arte­ mowsky. гетьман П. Hier fand der antileibeigene Aufstand. Starizky. Netschyj–Lewyzky. Hier war das Zentrum des ukraini­ schen Kosakentums. Гулак-Ар­те­ мов­сь­кий. Черкащина дала батьківщині таких видатних людей. der im Volk Kolijiwschtschina hieß. Mit dem Gebiet Tscherkassy ist sehr eng die heldenhafte Vergangenheit unseres Volkes verbunden. I. zwei große Fleischkombinate und vie­le andere Betriebe der Lebensmittelindustrie. М. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Tscherkassy. Шевченко.

—18.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè Die Stadt wurde ungefähr im 7.). Свою назву воно отримало від князя Чорного. а в 1654 році був приєднаний до Росії. До історичних пам’яток архітектури міста належать Преображенський со­ бор (11 ст. Unter dieser Kirche befinden sich die Höhlen. Після розпаду Київської Русі на його території було самостійне князівство (1024—1239). Ihren Namen bekam die Stadt von ih­ rem Fürsten Tschorny. Після перемоги Москви над Литвою Чернігів став частиною Московської держави. Jh. Die Mauer dieser Festung erinnert uns an die reiche Geschichte der Stadt. die Borys–und– Glib–Kathedrale (1120—1123 erbaut). Zu den historischen Baudenkmälern der Stadt gehören die Christi–Verklärung­ skathedrale (aus 11. Неподалік від Єлецького монастиря знаходиться курган «Чорна мо­ги­ла». das Dreieinigkeitskloster mit der Eliaskirche (aus 11. Das alte Stadtzentrum heißt Detynez.—17. Weit bekannt sind die Tschernihiwer Klö­ster: das Jelezky–Verkündigungs­ kloster (aus 11. де. Jh.). Широко відомі Чернігівські монасти­ рі: Єлецький Успенський монастир (11–17 ст.). laut der Chro­ni­ ken. похований князь Чо­р­ний.).). . die Katharinen–Kir­che (1715 ein­ge­weiht). dann gehörte es zu Polen. Jh. wo der Überlieferung nach der Fürst Tschorny begraben wurde. Im 14. 155 Місто було засноване приблизно в 7 сторіччі. Борисоглібський собор (1120–1123 рр.) збереглися до сьогоднішнього дня.). Im 10. Троїцько-Іллінський мо­ настир (11–18 ст. Jahr­ hun­dert gegründet. Катерининська це­р­к­ ва (освячена в 1715 р. потім він належав Польщі. fällt auf das Jahr 907. Перша згадка згідно з літописом при­ па­дає на 907 рік.­ Дванадцять гармат бастіону Че­р­ні­гів­ сь­кої фортеці (16–18 ст. за легендою. Стіна цієї фортеці нагадує нам про багату історію міста. Die erste Erwähnung.). Jahrhundert gehörte Tschernihiw zu Li­tau­en. Старий центр міста називається «Ди­ ти­нець».—18. Під Іллінською церквою знаходяться печери. Nach dem Zerfall der Kyjiwer Rus war auf seinem Territorium das selb­stän­di­ ge Für­sten­tum (1024—1239). У 14 сторіччі Чернігів належав Литві. Jahrhundert wurde Tschernihiw ein Teil der Kyjiwer Rus.) sind bis­ her erhalten geblieben. Die 12 Kanonen der Bastion der Tscher­ ni­hi­wer Festung (16. Jh. Nicht weit vom Jelezky–Kloster be­fin­ det sich ein Grabhügel “Das Schwarze Grab”.). Nach dem Sieg Moskaus über Litauen wurde Tschernihiw ein Teil des Mos­ kau­er Staates. У 10 сторіччі Чернігів був частиною Київської Русі. und im Jahre 1654 wurde es an Russ­land angeschlossen.

Die Theater– und Musikfreunde laden gastfreundlich die Zuschauer­räume des Drama–Theaters. Коцюбинського. der 8 Fach­schulen sind für die Schulabgänger weit geöffnet. Гідні огляду численні музеї міста: історичний­ музей. Die Türen der pädagogischen und tech­no­lo­gi­schen Universitäten. Welche historischen Bauten möchten Sie besichtigen? 4. Тут є багато науково-дослідних ін­сти­ ту­тів і проектних бюро. “Chimtextilmasch”. 2. Чернігів — місто освіти та науки. театру юного глядача та фі­ла­р­ мо­нія. das Museum der de­ko­ ra­ti­ven Volkskunst des Tschernihiwer Landes. Suchen Sie an der Landkarte Tschernihiw und erzählen Sie über seine geographische Lage. das Kunst­mu­se­um. легкої та харчової про­ми­с­ло­ во­с­ті та льонокомбінат. “Tschernihiw­möbel”. «Тютюн». des Theaters für Jun­ge Zuschauer und der Philharmonie ein.Gebiete und Städte der Ukraine l 156 Unter den größten Betrieben der Stadt sind zu erwähnen: die Produktions­ vereinigung “Feuerwehrauto”. «Хімтекстильмаш». Be­trie­be der Maschinenbau–. a) auf (Akk.) — приєднатися die Kanone (-n) — гармата die Höhle (-n) — печера der Grabhügel — курган (поховання) das Grab. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? 3. Was möchten Sie in Tschernihiw besuchen? . sich anschließen (o. die Gräber — могила das Feuerwehrauto — пожежна машина der Zerfall — розпад Fragen zum Text 1. М. Leicht– und Nahrungmittelindustrie und das Lein­kom­bi­nat.. художній музей. Wörter und Wendungen fallen (ie. «Чернігівмеблі». Tschernihiw ist die Stadt der Bildung und Wissenschaft. Welche Industriezweige sind hier entwickelt? 5.) — приходитися на. “Tabak”. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt: das historische Museum. Kozju­ bynsky–Museum. Серед найбільших підприємств міста слід назвати: ВО «Пожежмашина». підприємства ма­ши­но­бу­ду­ ван­ня. o) an (Akk.. літературний му­зей М. Hier gibt es viele wissenschaftliche For­ schungs­in­sti­tu­te und Projektierungsbüros. das literarische M. му­зей народного декоративного ми­ с­те­ц­т­ва Чернігівщини. Двері педагогічного та тех­но­ло­гі­ч­ но­го університетів і вісьми середніх на­вча­ль­них закладів широко відкриті для випускників шкіл. Любителів театру та музики гостинно запрошують глядацькі зали дра­м­те­ а­т­ру.

Landwirtschaft und Ver­ kehr. Torf. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­hiw. км2. Територія області лежить у межах При­дні­п­ров­сь­кої та Поліської ни­зо­ вин. Kartoffeln. будматеріали. Зима помірно холодна. торф. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Площа 31 900 тис. . Провідні галузі промисловості легка. Den Grund der heutigen Wirtschaft bil­ den Industrie. пісок. Основу сучасного господарства скла­ да­ють промисловість. Erdgas. Область постачає країні зерно. продукцію ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня.3 Mil­lio­ nen Menschen. глина та мергель. цу­кор. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Gips. «Чер­ нігівмеблі» та інші. картоплю.3 млн чоловік. Das Gebiet liefert dem Land Getreide. Chemiefaser. а літо помір­ но тепле. Zum Gebiet gehören 22 Bezirke und 15 Städte. населення 1. Der nord–östliche Teil des Gebiets wur­ de wegen der Tschernobylkatastrophe radioaktiv ver­schmutzt. природний газ. Unter den Bodenschätzen haben die be­son­de­re Bedeutung Erdöl. Maschinenbau– und Lebensmittelindustrie. вапняк. гіпс. “Chemiefaser”. З корисних копалин особливе зна­ чен­ня мають нафта. машинобудівна та харчова. «Хі­м­во­ло­к­но». Південно-східна частина області ра­ діо­ак­ти­в­но забруднена внаслідок ка­ та­с­т­ро­фи на Чорнобильській АЕС. Ton und Mergel. “Tscher­nihiwmöbel” und andere. Baustoffe. Zucker. Die führenden Zweige der Industrie sind leichte. Das Territorium des Gebiets liegt auf der Dniproplatte und in der Niederung Po­lissja. Der Winter ist gemäßigt kalt und der Som­mer ist gemäßigt warm. Клімат помірно континентальний. До найбільших підприємств на­ле­жать «Пожежмашина». Sand. Поділяється на 22 райони і 15 міст. Der Hauptfluss des Gebiets ist die Desna. Die Fläche beträgt 31 900 km2. Обласний центр — місто Чернігів. сільське го­с­по­ дар­с­т­во та транспорт. Zu den größten Betrieben gehören “Feuer­­wehrauto”.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 157  Das Gebiet Tschernihiw  ×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine im Desnabecken und bildet die Grenze an Russland und Weißrussland. Kalk. Maschinenbauer­ zeugnisse. хімічне волокно. Область розташована на півночі Укра­ ї­ни в басейні Десни і утворює дер­жа­ в­ний кордон з Росією та Бі­ло­рус­сю. Головна річка області — Десна.

der Kom­ ponist H. Прилуки. Wörter und Wendungen die Chemiefaser. Бахмач. Ти­ чина. Заньковецька. такі як засновник україн­ського кіномистецтва О. Саме тут було князівство Київської Русі. Wirjowka. Кібальчич. 2. Чернігівщина — стародавня укра­ї­н­сь­ ка земля. . Der Verkehr wird durch Eisen– und Au­ to­bahn vertreten. гречка. Прези­ дент Укра­ї­ни Л.Gebiete und Städte der Ukraine l 158 In der Landwirtschaft überwiegt der Pflanzenanbau. Dowshenko. die Schauspielerin M. der Erfinder M. ячмінь. Die Stadt umfaßt die Fläche von 153 km2 und ist in drei Stadtbezirke ge­ teilt. винахідник М. Кучма. на території якої в Батурині була столиця України. Sanjko­ wezka. der Dichter P. жито. поет П. кукурудза. Die Knotenpunkte sind Tschernihiw. -n — хімічне волокно die Gerste — ячмінь 1. актриса М. Buch­ weizen. Дов­ женко. Zu den Haupt­kulturen gehören Win­ter­ wei­zen: Roggen. Kutschma. an beiden Ufern des Flusses Prut. Ні­ жин. Tytschyna. der Roggen — жито der Winterweizen — озима пшениця Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Tschernihiw? Welche Bodenschätze wurden hier entdeckt? Was liefert das Gebiet dem Land? Wessen Namen sind mit diesem Gelände verbunden?  Tscherniwzi  ×åðí³âö³ Tscherniwzi liegt in der Westukraine. ком­по­зи­тор Г. Präsident der Ukraine L. Das Gebiet Tschernihiw ist der uralte ukrai­ni­sche Boden. so wie der Be­gründer der ukrainischen Filmkunst O. прито­ ки Дунаю. У сільському господарстві переважає рослинництво. 4. Pryluky. Im Gebiet Tschernihiw wurden die be­ rühmten Menschen geboren. Kibal­ tschytsch. Nishyn. Gerste. Залізничні вузли Чернігів. Транспорт представлений за­лі­з­ни­ч­ ним та автомобільним. Mais. Eben hier war das Fürstentum Kyjiwska Rus. Головні культури: озима пшениця. auf dessen Territorium in Baturyn die Hauptstadt der Ukraine war. В Чернігівській області народили­ ся видатні люди. Вірьовка. Bachmatsch. 3. des Ne­ben­flus­ses der Donau. Чернівці розташовані в Західній Укра­ ї­ні по обох берегах ріки Прут. Місто займає площу в 153 км2 і роз­ді­ ле­не на 3 міські райони.

У 1940 р. der Palast der Justiz (1904—1906). Zu den bedeutendsten Baudenkmälern gehören die Maria–Him­mel­fahrt­ka­ theal­ra­le (1783 erbaut). ab 1867 an Österreich-Ungarn. Im Jahre 1940 wurde die Südliche Bu­ kowy­na an die Ukrainische Republik an­ge­schlos­sen. Tscherniwzi ist eine grüne Stadt mit ei­ nem botanischen Garten. Чернівці також місто театрів. Jahrhunderts ging die Stadt in das Mol­daui­sche Für­sten­ tum ein. музеїв і бібліотек. die ehema­ lige Residenz des Bischofs von Bukowyna (1864—1882). Tscherniwzi wurde urkundlich im Jahre 1207 erwähnt. Der Fluss Prut teilt die Stadt in zwei Teile. До видатних пам’яток архітектури на­ле­жать Успенський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1783 р. der Klassizismus und der sowjetische Konstruktivismus. das Rathaus (1843—1847). дендрарієм. з 1917 р. Hier sind verschiedene Stile ver­floch­ ten: das Barock. Ми­ко­ла­їв­сь­ка це­р­к­ва (1607) та спо­ру­да те­а­т­ру. Ріка Прут розділяє місто на 2 частини. die Nikolauskirche (1607) und das Ge­bäu­de des Theaters. Кількість населення становить 254 300 жителів. будівля державного університету. ратуша (1843—1847). Im Jahre 1744 fiel sie an Österreich. Tscherniwzi ist auch eine Stadt der Thea­ter. з 1867 р. У документах згадувалося в 1207 році. Південна Буковина при­єд­на­ ла­ся до Української Республіки. колишня резиденція ми­т­ро­по­ли­та Буковини (1864—1882). In der Mitte des 14. Laut der archäologischen Angaben ent­ stand die Stadt in der zweiten Hälfte des 12. місто входило до мол­давського кня­зів­с­т­ва.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 159 Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 254 300 Einwohner. класицизм і радянський конс­тру­к­ти­ візм. Правобережна частина — крута. Der am rechten Ufer gelegene Teil ist steil. der am linken Ufer gelegene Teil ist flach. па­лац юстиції (1904—1906). Jahrhunderts.— Ру­му­нії. Своєрідною є архітектура міста. einem Den­ dra­ri­um. seit 1918 an Rumänien. Eigenartig ist die Baukunst der Stadt. Museen und Bibliotheken. вісьмома па­р­ ка­ми та багатьма скверами. входило у володіння Ав­с­ т­рії. У 1744 р. Тут переплелися різні стилі: бароко. лі­во­ бе­ре­ж­на — полога.— Австро-Угорщини. У середині 14 ст. .). 8 Parks und vielen Grün­an­la­gen. das Gebäude der Staat­li­chen Universität. Чернівці — зелене місто з Бо­та­ні­ч­ ним садом. Згідно з археологічними даними мі­с­то виникло в другій половині 12 сто­літ­тя.

музей О. Чернівці — батьківщина письменни­ ка Ю. Fedj­ kowytsch. Textil–. Koby­ ljanska–Museum.) — входити у чиєсь володіння 1. das Puppentheater und die Philharmonie. Провідну роль в економічному роз­ ви­т­ку України тут займають ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. Федь­ ковича. des Kom­po­ni­sten W. Федьковича. Федьковича. das J. das O. die öko­no­mi­sche Universität. співака Н. Fedjkowytsch. das Kunst­museum und das Museum für nationale Baukunst und Lebens­weise. хутрова та взуттєва про­ мисловість. Найбільш відомі університет. Die führende Rolle in der wirt­schaft­li­ chen Entwicklung der Ukraine nehmen hier Maschinenbau. О. Великою популярністю користуються музично-драматичний театр ім. die me­ dizinische Hochschule. Wörter und Wendungen die Angaben — дані. Широко відома фабрика художніх ви­ ро­бів імені Ю. steil — крутий flach — пологий verflechten (o. des Sängers N. текстильна. ме­ди­ч­ ний уні­вер­си­тет і економічний уні­вер­ си­тет. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? Was möchten Sie in der Stadt unbedingt besuchen? Wofür ist Ihnen die Stadt bekannt? Haben Sie sicher einige Souvenirs von Bukowyna schon besorgt? . під­при­єм­ с­т­во сувенірів «Буковина». 2. Tscherniwzi ist die Heimatstadt des Schrift­stel­lers J. Pelswaren und Schuhwarenindustrie ein. 5. 4. Sehenswürdig sind zahlreiche Museen: das Heimatmuseum. Strickwaren–. меблевий комбінат і ба­га­то інших. o) — пере­ плітати der Bischof — єпископ Fragen zum Text Beschreiben Sie die geographische Lage der Stadt. a) — входити fallen (ie. Кобилянської. Fedjkowytsch– Museum. три­ко­та­ж­на. Ю. відомості urkundlich — документально eingehen (i. der Betrieb der Sou­ve­nirs “Bu­kowy­na“. швейна. Ко­ би­лян­ської. композитора В. Jaremtschuk. 12 тех­ні­ку­мів і науково-до­слі­д­ні ін­сти­ту­ти Ака­де­мії наук України. Großer Beliebtheit erfreuen sich das musikalische Dramatheater namens O. Іва­ сюка. Гідні огляду численні музеї: краєзнав­ чий. художній і музей на­род­ної ар­хі­те­к­ту­ри та побуту. a) an (Akk. Kobyljanska. Beklei­ dungs–. Яремчука. Weit bekannt sind die Fabrik der künst­ le­ri­schen Erzeugnisse namens J. das Möbelkombinat und vie­le andere. Iwassjuk.Gebiete und Städte der Ukraine l 160 Sehr berühmt ist die Universität. 3. ляльковий театр і фі­ла­р­ мо­нія. 12 Fachschulen und wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute der Aka­ de­mie der Wissen­schaften der Ukraine.

Третина території вкрита лісами. З корисних копалин відомі фо­с­фо­ри­ ти. ва­п­ няк. Es gibt viele Naturschutzparks. Область розташована на заході Укра­ї­ ни і займає територію перед Ка­р­па­та­ ми та у східній частині Карпат. Площа 8 100 тис. Unter den Bodenschätzen sind im Gebiet Phosphorite. Quarzsand. Der Bruttoproduktion nach überwiegt die Industrie die Land­wirt­schaft. Die Fläche beträgt 8 100 km2. кварцевий пісок. die Be­völ­ ke­rung zählt fast eine Million Men­schen. Grafit. Der Sommer ist kühl und feucht. має 11 міст. Є також джерела мінеральних вод та лікувальної грязі. населення май­ же 1 млн чол. Die führende Rolle spielen leichte und Lebens­mittel­industrie. Das Drittel des Territoriums ist be­wal­ det. Машинобудуванню належить також не останнє місце. unter denen der Winyzker nationale Na­tur­ park am größten ist. Marmor. wo Buchen und Eichen wachsen. буре вугілля. Літо прохолодне та вологе. Область утворює кордон з Румунією та Молдовою. Das Gebiet bildet die Grenze zu Ru­mä­ ni­en und Moldowa. der Win­ter ist gemäßigt kalt. се­ред яких найбільший Винницький при­ро­д­ний національний парк. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­w­zi. Kalk. гіпс.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 161  Das Gebiet Tscherniwzi  ×åðí³âåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen des Landes und nimmt das Territorium vor den Kar­pa­ten und im östlichen Teil der Kar­pa­ten ein. hat 11 Städte. Провідну роль відіграють легка та хар­чова промисловість. Найбільші річки області Дністер з при­то­ка­ми Дунаю Трутом. графіт. Черемо­ шем та Серетом. Ton. Die größten Flüsse des Gebiets sind der Dnister und die Nebenflüsse der Donau der Prut. мармур. Das Gebiet besteht aus 11 Bezirken. де ростуть бук та дуб. Es gibt auch Mineralwasserquellen und Heilschlamm. Клімат помірно континентальний. За валовою продукцією про­ мисловість перевищує сільське гос­ подарство. . Braunkohle bekannt. der Tscheremosch und der Seret. Область поділяється на 11 районів. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Обласний центр — місто Чернівці. Є багато природних заповідників. Gips. зима по­ мі­р­но холодна. глина. км2. Dem Maschinenbau gehört auch kei­ nen letzten Platz.

Was meinen Sie über das Kunstgewerbe? 5. Eisenbahnlinien und Autobahnen ver­ bin­den das Gebiet mit den anderen Ge­bie­ten der Ukraine. І. Iwassjuk. обладнання для тваринництва. wel­che bekannten Menschen in dieser Ge­gend gelebt und geschaffen haben. Im Gebiet sind sieben Forstkombinate. об­ чи­с­лю­ва­ль­ну техніку. Und nicht zuletzt muss man sagen. ме­б­ле­ вий комбінат і меблева фабрика. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets. де виготовляють художні вироби і сувеніри. Fedjkowytsch. An­la­gen für Viehzucht hergestellt. Immer mehr gewinnt an Bedeutung das Kunstgewerbe. треба сказати. Welche bekannten Menschen lebten und schufen im Gebiet? . Darunter sind der erste Kosmonaut der unabhängigen Ukraine L. Butter– und Käseproduktion vertreten.Gebiete und Städte der Ukraine l 162 Hier werden Anlagen für die erdölver­ arbeitende Industrie. Welche Bodenschätze werden im Gebiet gewonnen? 3. Тут випускають устаткування для на­ф­то­пе­ре­ро­б­ної промисловості. Яремчук. Kadenjuk. ein Möbelkombinat und eine Mö­bel­fa­ brik. які відомі люди жили і творили в цій області. Hnatjuk und N. Серед них перший космонавт не­за­ле­ ж­ної України Л. художник М. Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? 4. Все більше значення надається ху­до­ ж­ньо­му промислу. письменник Ю. die Sänger D. Fleisch– und Milch. В області працює фабрика «Бу­ко­ви­ на». ма­с­ло­си­ ро­ро­б­ною галузями. Івасюк. Каденюк. Rechentechnik. der Ma­ler M. Федькович. Wörter und Wendungen an Bedeutung gewinnen — надати значення das Kunstgewerbe — художний промисел die Kunsterzeugnisse — художні вироби das Bruttoproduktion — валова продукція Fragen zum Text 1. м’ясо-молочною. Залізничні лінії та автомагістралі спо­ лу­ча­ють область з іншими областями України. В області сім м’ясокомбінатів. Гнатюк та Н. wo Kunsterzeugnisse und Sou­ve­ nirs hergestellt werden. 2. Im Gebiet arbeitet die Fabrik “Bu­kowy­ na”. der Schriftsteller Ju. Jaremtschuk. Die Lebensmittelidustrie ist durch Zuc­ker–. співаки Д. нарешті. Харчова промисловість пред­ста­в­ле­на цукровою.

музей де­ко­ра­ти­в­но­го та прикладного на­род­ но­го ми­с­те­ц­т­ва. das Mahnmal des Ruhmes. die Nikolaus–Kirche (1746) und der Glockenturm des 19.— як місто. Die Stadt nimmt die Fläche von 6100 Hektar ein. і тільки з 1795 р.) і дзвіниця 19 сто­ліття. музей-садиба М. Пи­ рогова. das Museum von M. Die Einwohnerzahl beträgt 391 700 Men­schen. das Mu­se­ um der dekorativen und angewandten Volks­kunst. Jahr­hun­derts. Ми­ко­ла­їв­ сь­ка це­р­к­ва (1746 р. при впаданні правого при­то­ку Вишні та лівого Вінничка. Die Stadt besteht aus vier Stadt­be­zir­ken. eine Philharmonie. Це комплекс будівель Домінікансь­кого монастиря ієзуїтів. Місто розташоване на берегах Пі­в­ ден­но­го Бугу. Кількість жителів складає 391 700. У їхньому розпорядженні зна­хо­дять­ ся численні музеї: Історичний музей. des Obersten I. Zu den Baudenkmälern gehören die äl­ te­sten Kirchen und Klöster des 17. У 1932 р. an der Mündung des rech­ ten Nebenflusses Wyschnja und des linken Winnytschka. музей М. Гості міста мають можливість від­ві­да­ ти багато музеїв. Kozjubynsky–Museum. Erstmals wird Winnyzja im Jahre 1363 als die Festung erwähnt und erst ab 1795 als die Stadt. das M. Уперше Вінниця згадується як фо­р­те­ ця в 1362 р.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 163  Winnyzja  ³ííèöÿ Die Stadt liegt an den Ufern des Süd­li­ chen Bug.­ Im Jahre 1932 wurde es zur Gebiets­ stadt. Місто складається з 4 районів. Jahrhunderts. Коцюбинського. Die Gäste der Stadt haben die Mög­lich­ keit. M. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter. . полковника І. М. das Denkmal zu Ehren des Sieges über der polnischen Armee unter der Leitung des legendären ukrainischen Feldherren. Piro­ gow. Zu ihrer Verfügung stehen zahlreiche Museen: das landeskundliche. па­м’я­т­ни­ком на честь перемоги над поль­сь­кою армією під керівництвом легендарного українського пол­ко­во­д­ ця. Богуна. viele Museen zu besuchen.—19. J. Bogun. Місто займає площу в 6100 га. Ме­мо­рі­а­лом Слави. вона стала обласним цент­ром. Das sind der Komplex der Bauten des Dominikaner Klosters und des Klosters der Jesuiten. Die Einwohner der Stadt sind stolz auf ihre Denkmäler — das Pirogow–Denk­ mal. І. Для любителів театру є 2 театри та філармонія. До пам’яток архітектури належать най­ста­рі­ші церкви та монастирі 17—19 сто­літь. Жителі міста пишаються своїми па­ м’я­т­ни­ка­ми: пам’ятником Пирогову.

t) — передрікати die Umgegend — околиця der Eisenbahnknotenpunkt. Місто зачаровує жителів і його гос­ тей великою кількістю зелені. a) — складати erwähnen (te. sondern auch in Europa. радіоапаратура. Вінниця — залізничний вузол. але й у Європі. Winnyzja ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­ punkt. Місто відоме своєю продукцією не тіль­ки в Україні. інструменти та вироби еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­ ної та легкої промисловості. ака­де­мі­єю сільського го­с­по­дар­с­т­ва. t) — досліджу­ вати vorhersagen (te. два автовокзали та аеропорт. Hier gibt es einen Haupt­bahn­hof. Winnyzja verfügt über einen Zweig der Akademie der Wissenschaften der Ukrai­ne. Місто відоме своїми навчальними за­кла­да­ми: педагогічним уні­вер­си­те­ том. Hier werden Traktorenaggregate. die medizinische und polytechnische Hoch­schu­len. die Aka­de­mie der Land­wirt­schaft. Die Stadt mit viel Grün bezaubert die Ein­woh­ner und ihre Gäste. ме­ди­ч­ним і по­лі­те­х­ні­ч­ним вузами. який носить ім’я М.4 тис. Ku­ gel­la­ger. Островсько­ го. Werkzeuge und Er­zeug­nis­se der elektrotechnischen und leichten Industrie produziert. Метеостанція досліджує та пе­ред­ба­ чає погоду жителям міста та його око­лиць. -se — виріб . t) — згадувати das Baudenkmal (-mäler) — пам’ятка архітектури das Kloster (die Klöster) — монастир der Glockenturm (-türme) — дзвінниця angewandt — ужитковий bezaubern (te. Radiogeräte. Ostrowsky trägt. Wörter und Wendungen die Mündung — впадання der Nebenfluß (-flüsse) — притока betragen (u. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen.Gebiete und Städte der Ukraine l 164 Die Stadt ist bekannt durch ihre Lehr­an­stal­ten — die pädagogische Uni­ ver­si­tat. Die Stadt ist bekannt durch ihre Er­ zeug­nis­se nicht nur in der Ukraine. Площа зелених насаджень складає 2. Das Wetteramt erforscht das Wetter und sagt es den Einwohnern der Stadt und ihrer Umgegend vorher. -e — залізничний вузол das Erzeugnis. га. Die Fläche der Grünanlagen beträgt 2 400 Hektar. шарикопідшипники. Вінниця має також філію Академії наук України. t) — зачаровувати das Wetteramt — метеостанція erforschen (te. die den Namen von M. Тут є головний залізничний вокзал. Тут виробляються тракторні аг­ре­га­ти.

харчова та ви­ро­б­ни­ц­т­во бу­ді­ве­ль­них матеріалів. Бурого вугілля тут менше. 2. der Riw. як граніт. Das Gebietszentrum ist die Stadt Winny­za. Was meinen Sie. гнейс. Phosphorite und Torf. Вінницька область розташована в цент­­ральній частині пра­во­бе­ре­ж­ної Укра­ї­ни. Соб. кількість населення 1 831 500. Найбільше значення у Вінницькій об­ ла­с­ті мають такі корисні копалини. крейда. Область поділяється на 27 районів та 17 міст. Kaolin. Gneis. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. Kreide. Die Wälder nehmen etwa 10 % des gan­zen Geländes ein. Площа області 26 500 км2.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 165 Fragen zum Text 1. жителів. Das Gebiet teilt sich in 27 Bezirke mit 17 Städten. Die bedeutendsten Bodenschätze des Winnyzer Gebiets sind Granit. Згар. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. легка. Обласний центр — місто Вінниця. . До найбільш розвинених галузей про­ ми­с­ло­во­с­ті належать ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. Auf welche hervorragenden Menschen ist die Stadt stolz? 5. Рось та ін. woher sein Name stammt? 3. а літо тепле. фо­с­ фо­ри­ти й торф. der Sgar.). Leicht– und Baustoffeindustrie und Lebensmittelindustrie. Braunkohle gibt es hier weniger. На півдні вона має спільний кордон з Молдовою.8 % українців. Welche Baudenkmäler stellen die Geschichte der Stadt dar? 4. Suchen Sie Winnyzja an der Landkarte und bestimmen Sie seine geographische Lage. die Bevölkerungszahl ist 1 831 500 Einwohner.8 % Ukrainer. Welche Erzeugnisse der Industrie von Winnyzja sind Ihnen bekannt?  Das Winnyzer Gebiet  ³ííèöüêà îáëàñòü Winnyzer Gebiet liegt im Zentralen Teil der am rechten Ufer gelegenen Ukrai­ne. In dem Gebiet leben 91. коалін. В області живуть 91. Рельєф області утворює лісиста рі­в­ни­ на з багатьма річками (Десна. die Ros) bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Es grenzt an die Moldowa im Süden. Eine Waldebene mit mehreren Flüssen (die Desna. Рів. Ліси займають майже 10 % всієї те­ри­ то­рії області. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist warm. der Sob. Zu den meistentwickelten In­du­strie­ zwei­gen gehören Maschinenbau.

Shmerinka und Wapnjarka. Im Winnyzer Gebiet lebten und schufen ihre Werke viele berühmte Menschen. пись­ мен­ники А. Свидницький. Порик та герой обо­ро­ни міста Се­ ва­с­то­по­ля матрос П. Кармелюк. Nemyriw u. der Held des fran­zö­si­ schen Widerstandskampfes im zwei­ten Welt­krieg W. Туш­ковський. Базилевич. Die bedeutendsten Ei­sen­bahn­kno­ten­ punk­te sind Winnyzja. вчені — біолог Д. М. M. der Maler A. Не­ми­ро­ вом та іншими. Найважливіші засоби транспорту за­лі­ з­ни­ч­ний та автомобільний. M. Жмеринка та Вапнярка. Wörter und Wendungen das Gebiet. геолог П. die Schriftsteller A. Ko­ zjubynsky. Leontowitsch. Weinbau und Tabakanbau. Chmelnyzky. У Вінницькій області жили й творили багато відомих людей. Karmeljuk. Stus. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють зернові культури та буряки. Ко­цю­­ бинський. M. Die wichtigsten Verkehrsmittel des Ge­ biets sind Eisenbahn und Autoverkehr. Porik und der Held des Verteidigungskampfes um die Stadt Se­ wa­sto­pol der Matrose P. М. на­ род­ний герой У. der Geologe P. Sabolotny. Kischka sind weit über die Gebietsgrenzen bekannt. герой французького Руху опору в Дру­гій світовій війні В. Стус. Stelmach. Хмельницьким. художник А. Basylewitsch. Ніщин­ський. Sie verbinden die Stadt Winnyzja mit den Städten Kyjiw. -en — площа. Високо розвинені тут садівництво. der Volksheld U. ви­ но­г­ра­дар­с­т­во та тютюнництво. Найзначніші залізничні вузли Він­ни­ ця. die Kom­po­ni­sten M. Руданський та В. Леонтович та П. Trublaini.Gebiete und Städte der Ukraine l 166 In der Landwirtschaft werden Getreide und Rüben angebaut. Rudansky und W. Swydnyzky. Nistschyn­sky. a. Hochentwickelt sind hier Gartenbau. der Gelehrte — Biologe D. Кішка ві­до­мі да­ ле­ко за ме­жа­ми об­ла­с­ті. Die Dichter S. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення am rechten Ufer gelegen — правобережний die Geländegestaltung — рельєф gemäßigt — помірний die Braunkohle — буре вугілля der Maschinenbau — машинобудування durchschnittlich — середній die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство der Widerstandskampf — Рух опору der Eisenbahnknotenpunkt — залізничний вузол das Gelände — територія das Verkersmittel — засіб пересування die Baustoffe — будівельні матеріали . Поети С. P. Труб­лаїні. компо­зи­то­ри М. Стельмах. -e — область die Fläche. Заболотний. Вони з’єднують місто Вінницю з міс­ тами Києвом. Tusch­kowsky. М.

Sie wurde erstmals in den Chroniken im Jahre 1085 erwähnt. Seine Bevölkerung beläuft sich auf 197 700 Menschen (1998). Воно розташоване на обох берегах річки Стир. . Welche Industriezweige sind im Winnyzer Gebiet am meisten entwickelt? 3. Хре­с­то­во­з­д­ви­жен­сь­ ку церкву (1619—1888). einem Nebenfluss der Prypjat. Wie heißen die bedeutendsten Eisenbahnknotenpunkte des Gebiets?  Luzk  Ëóöüê Die Stadt Luzk ist das Zentrum des Wo­ lyner Gebiets. Unter den ältesten Kirchen und Klö­ stern sind zu erwähnen: das Kloster der Je­sui­ten aus dem 16.—17. Jahr­hun­ derts. кінотеатри та бібліо­­теки. Але містом стало тільки в 1795 році. Kinos und Bi­blio­the­ken. а обласним центром з 1939 р. der Komplex von Bauten des 16. притоки Прип’яті. Його населення складає 197 700 чол. котра бу­ду­ва­ ла­ся протягом більш як 2 століть. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört das Schloss. Sehenswert sind zahlreiche Museen: das historische Museum der Stadt. (1998). Wodurch ist das Gebiet berühmt? 4. das Haus der Natur. Для любителів мистецтва і гостей міста­ є два театри (театр драми. До визначних місць належать чи­с­ лен­ні музеї: історичний музей міста. die im Laufe von über zwei Jahr­hun­der­ten erbaut wurde. das Marionettentheater). Welche Rolle spielt der Eisenbahnverker im Leben des Gebiets? 5. Es liegt an beiden Ufern des Flusses Styr. Місто порівняно молоде. Серед найстаріших церков та мона­ стирів слід назвати Монастир єзуїтів 16—17 століття. Jahrhunderts. філармонія та інші куль­тур­ні заклади. Für Kunstfreunde und Gäste der Stadt gibt es zwei Theater (das Drama–Thea­ ter. die Kreuzeserhöhungskirche (1619–1888). ляль­ко­вий театр). Уперше згадується в літописах у 1085 ро­ці. бу­ди­нок природи. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить замок. eine Phil­har­mo­nie und andere kulturelle Ein­rich­tun­gen.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 167 Fragen zum Text 1. Aber zur Stadt wurde Luzk erst im Jah­re 1795 und ab 1939 zur Gebiets­ stadt. Місто Луцьк — центр Волинської об­ ла­с­ті. Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? 2. Die Stadt ist relativ jung.—17. комплекс будівель 16—17 століть.

zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. -en — установа Fragen zum Text Wann wurde die Stadt zum ersten Mal erwähnt? Welche alten Baudenkmäler sind in der Stadt erhalten geblieben? Welche Kultureinrichtungen möchten Sie in der Stadt besuchen? Was produziert man in den Betrieben der Stadt? Was gibt der Stadt besonderen Reiz? . attraktiv — привабливий das Kugellager — шарикопідшипник die Einrichtung. інші технічні вузи. Ботанічний сад педагогічного уні­вер­ си­те­та приваблює багатьох від­ві­ду­ва­ чів. im Kombinat für Hausbau. Hier gibt es einen Eisenbahnhof. andere Fach­hoch­ schu­len. Die Schönheit von Wolynien besang die berühmte ukrainische Dichterin Lessja Ukrainka in ihrem Werk “Waldlied”. Красу Волині оспівала відома укра­ї­н­ сь­ка поетеса Леся Українка у своєму творі «Лісова пісня». -en — літопис die Kreuzeserhöhungskirche — Хрестоздвиженська церква 1. Wörter und Wendungen die Chronik. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit vielen Städten der Ukraine und ande­ rer Staaten. 3. домобудівно­ му ком­бі­на­ті. Залізниця з’єднує місто з багатьма містами України та інших держав. im Werk für Ku­ gel­la­ger. 4. im Werk für Silikatwaren.Gebiete und Städte der Ukraine l 168 Die meisten Einwohner der Stadt sind beschäftigt in den Betrieben: im Werk für Elektroapparatur. Die Stadt verfügt über eine Päd­ago­gi­ sche Universität. автомобільному. Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. На мальовничих берегах річки Стир розташовані місця відпочинку для жи­те­лів міста та їхніх гостей. Більшість жителів міста зайняті на під­при­єм­с­т­вах: заводі еле­к­т­ро­апа­ра­ ту­ри. си­лі­ка­ т­но­му. що носить ім’я Лесі Українки. легка та харчова промисловість. два ав­то­во­ к­за­ли та аеропорт. Zahlreiche Grünanlagen und Parks schmüc­ken die Stadt und machen sie attraktiv. Високо розвинені текстильна. Der botanische Garten der päd­ago­go­ schen Universität zieht viele Besucher an. У розпорядженні міста знаходяться педагогічний університет. im Au­to­werk. die den Namen von Lessja Ukrainka trägt. шарикопідшипниковому. An malerischen Ufern des Flusses Styr liegen Erholungsorte für Städter und de­ren Gäste. Hochentwickelt sind Textil–. 2. Численні сквери та парки при­кра­ ша­ють місто і роблять його при­ваб­­ ливим. Тут є залізничний вокзал. 5.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

169

 Das Wolyner Gebiet

 Âîëèíñüêà îáëàñòü

Das Wolyner Gebiet liegt im Nord­we­
sten der Ukraine.

Волинська область знаходиться в пі­в­
ні­ч­но-західній частині України.

Es grenzt an Weißrussland und Polen.

Вона межує з Білорусією та Поль­щею.

Die Fläche des Gebiets beträgt
20 200 km2.

Площа області 20 200 км2.

Die Bevölkerungszahl ist 1 063 900 Ein­
woh­ner.

Кількість населення 1063,9 тис.
жи­те­лів.

Das Gebiet teilt sich in 16 Bezirke und
11 Städte.

Область поділяється на 16 районів
та 11 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Luzk.

Обласний центр — місто Луцьк.

Über 75 % der Geländegestaltung bil­
det die Polissjaniederung.

Понад 75 % рельєфу займає По­лі­сь­ка
ни­зо­ви­на.

Im Norden fließen die Flüsse der Styr,
der Stochid, der Turitsch, im
Westen — der Westliche Buh mit sei­
nen Ne­ben­flüs­sen.

На півночі головні річки Стир, Стохід,
Туріч, на заході — Західний Буг з при­
то­ка­ми.

Auf dem Gebietsgelände gibt es viele
Seen: den Swytjas, den Pulemez, den
Luka und andere.

На території області багато озер: Сви­
тязь, Пулемець, Лука та інші.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist mild und der Som­
mer — warm und feucht.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима нехолодна, літо тепле та
во­ло­ге.

Der größte Teil des Gebiets liegt in
der Mischwaldzone und der südliche
Teil — in der Waldsteppe.

Найбільша частина області лежить
в зоні мішаних лісів, а південна ча­с­ти­
на — в зо­ні лісостепу.

Innerhalb des Wolyner Gebiets wurde
der Schazker Nationale Natur­park ge­
schaf­fen.

У межах Волинської області був ство­
ре­ний Шацький національний при­ро­
д­ний парк.

Das Gebiet ist an solchen Bo­den­schät­
zen reich wie Steinkohle, Kupfer, Torf,
Sand, Kreide und Ton.

Область багата на такі корисні ко­па­
ли­ни, як кам’яне вугілля, мідь, торф,
пісок, крейда та глина.

94,7 % der Bevölkerung sind hier
Ukrai­ner.

94,7 % населення — українці.

52,1 % der Einwohner leben in
Städten.

52,1 % жителів живуть у містах.

In der Landwirtschaft arbeiten 34 %
der Bevölkerung.

У сіль­сь­ко­му господарстві працює
34 % на­се­лен­ня.

Gebiete und Städte der Ukraine l

170
Entwickelt sind im Wolyner Gebiet sol­
che Industriezweige wie Ma­schi­nen­
bau, holzbearbeitende Industrie, Bau­
stoffeindustrie.

В області розвинені такі галузі про­
ми­с­ло­во­с­ті, як машинобудування, де­
ре­во­об­ро­б­на, легка, автомобільна та
виробництво будівельних ма­те­рі­а­лів.

In Kowelj werden landwirtschaftliche
Maschinen produziert.

У Ковелі виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­
дар­сь­кі машини.

In der Landwirtschaft werden
Getreide, Rüben, Flachs und Kartoffeln
an­ge­baut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­
ють буряки, льон та картоплю.

Im Wolyner Gebiet, im Dorf Ko­lod­jas­h­
ne (Bezirk Kowel) verbrachte ihre Kind­
heit die hervorragende ukrainische
Dich­te­rin Lessja Ukrainka.

У Волинській області, в селі Ко­ло­дя­
ж­не (Ковельського району) провела
своє дитинство видатна українська
поетеса Леся Українка.

Die Natur dieses Landes regte sie zum
Schaffen des berühmten Dramas “Das
Waldlied” an.

Природа цього краю надихала її на
створення відомої драми «Лісова пі­
с­ня».

1942 gründeten sich die ersten
Truppen der Ukrainischen Auf­
ständischen Ar­mee, die für die
Schaffung des ukrai­ni­schen Staates
kämpften.

У 1942 році тут утворились перші вій­
сь­ко­ві частини Української по­вс­тан­сь­
кої армії, яка боролась за створення
української держави.

Im Wolyner Gebiet wurde der be­rühm­
te ukrainische Philologe, Historiker,
Schrift­stel­ler, Übersetzer und Ori­en­ta­
list Aga­ten­gel Krymskij geboren.

У Волинській області народився ві­
до­мий український філолог, історик,
пись­мен­ник, перекладач і орієн­талість
(сходознавець) Агатангел Крим­ський.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Geländegestaltung —
рельєф
die Niederung, -en — низовина
der Ton — глина
holzbearbeitend —
деревообробний
die Baustoffe — будівельні
матеріали
der Flachs — льон
anbauen (te, t) — вирощувати

das Gelände — територія
gemäßigt — помірний
feucht — вологий
die Steinkohle — кам’яне
вугілля
hervorragend — видатний,
відомий
die Truppe, -n — військова
частина
aufständisch — повстанський
das Schaffen — створення
der Orientalist — сходознавець
anregen (te, t) zu (Dat.) —
надихати

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

1.
2.
3.
4.
5.

171
Fragen zum Text

Wo liegt das Wolhyner Gebiet?
Wie teilt sich das Gebiet?
An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Welche berühmten Menschen lebten im Wolhyner Gebiet?

 Ushhorod

 Óæãîðîä

Die Stadt liegt in der Westukraine, am
Fluss Ush.

Місто розташоване в Західній Укра­ї­ні,
на річці Уж.

Malerisch erstreckt sich Ushhorod an den
Abhängen des Vulkanischen Gebirgs­
rückens­ und an den Terrassen des Ush.

Мальовничо розкинувся Ужгород на
схилах Вулканічного хребта і терасах
Ужа.

Die Karpaten ziehen viele Bergsteiger
und Skiläufer an, darum gibt es hier vie­
le Ferienheime und Touristen­her­bergen.

Карпати приваблюють багатьох аль­пі­ні­
с­тів і лижників, тому тут багато бу­ди­н­
ків відпочинку та туристичних баз.

Ushhorod ist die Gebietsstadt von
Sakar­patt­ja.

Ужгород — обласний центр За­ка­р­
пат­тя.

Die Stadt wurde im 9. Jahrhundert ge­
grün­det.

Місто було засноване в 9 столітті.

Als die Stadt wurde Ushhorod im
Jahre 1635 bestätigt.

Містом Ужгород став у 1635 році.

Die Stadt gilt als eine der grünsten
Städ­te von Sakarpattja.

Місто вважається одним з най­зе­ле­ні­
ших міст Закарпаття.

Hier gibt es viele Grünanlagen, einen
botanischen Garten von staatlicher Be­
deu­tung.

Тут багато скверів, ботанічний сад
державного значення.

Zu den historischen Bauten gehören
die Burg des 13.—16. Jahrhunderts,
die Ka­the­dra­le des 17. Jahrhunderts.

До історичних будівель належить за­
мок-фортеця 13—16 століть, ка­фе­д­ра­
ль­ний собор 17 ст.

In Ushhorod von heute leben etwa
120 000 Einwohner.

У місті сьогодні живуть близько
120 000 жителів.

Die meisten von ihnen sind beschäf­
tigt in den Betrieben der elek­tro­tech­ni­
schen, holzverarbeitenden, Leicht–,
Textil– und Nahrungsmittelindustrie.

Більшість з них зайняті на підприєм­
ствах електротехнічної, де­ре­во­об­ро­
б­ної, легкої, текстильної та харчової
промисловості.

Hier werden Elektromotoren, Möbel,
Fur­nier­holz, Schuhe, Kleidung und Tri­
ko­ta­ge produziert.

Тут виробляються електромотори,
меблі, фанера, взуття, одяг
і три­ко­таж.

Gebiete und Städte der Ukraine l

172
Die Möbel aus Ushhorod sind in der
Ukrai­ne sehr gefragt, weil sie aus der
Buche hergestellt werden.

Меблі з Ужгорода користуються по­пи­
том в Україні, оскільки вони ви­го­то­в­
ля­ють­ся з бука.

Die Verehrer der Kunst verfügen über
zwei Theater (das Ukrainische Theater
für Musikdrama, das Ma­rio­net­ten­thea­
ter) und eine Phil­harmonie.

Для прихильників мистецтва є два
театри (Український музично-дра­ма­
ти­ч­ний театр, ляльковий театр) і фі­ла­
р­мо­нія.

Ushhorod besitzt viele Museen: das his­
tor­ische Museum der Stadt, das Kün­s­tler­
ische Museum, das Museum für Volk­sar­
chitek­tur und Lebensweise, das Museum
des ukrainischen Malers F. F. Manojlo
und das Museum für Religion.

В Ужгороді багато музеїв: міський
іс­то­ри­ч­ний музей, художній музей,
му­зей народної архітектури та побу­
ту, музей українського художника
Ф. Ф. Манойла та музей релігії.

An der Universität und anderen Hoch­
schu­len studieren viele Studenten.

В університеті та інших вузах на­вча­
ють­ся багато студентів.

Die Stadt ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Місто є залізничним вузлом.

In der Stadt gibt es einen Eisen­
bahnhof, einen Busbahnhof und einen
Flug­ha­fen.

У місті є залізничний вокзал, ав­то­во­к­
зал і аеропорт.

Die Nationalkultur dieser Region ist ei­
gen­ar­tig.

Національна культура цього регіону
своєрідна.

Hier verflechten sich viele Kulturen
von Ukrainern, Ungarn, Slowaken und
Tsche­chen.

Тут переплітаються культури укра­ї­н­
ців, угорців, словаків і чехів.

Wörter und Wendungen

der Abhang (-hänge) — схил
der Gebirgsrücken — гірський
хребет
die Herberge, -n — база
bestätigen (te, t) — стверджу­
вати
die Burg — замок-фортеця
1.
2.
3.
4.

das Furnierholz — фанера
die Buche — бук
eigenartig — своєрідний
sich verflechten (te, t) —
переплітатися

Fragen zum Text

Charakterisieren Sie die Landschaft, in der die Stadt liegt.
Wann wurde die Stadt gegründet?
Nennen Sie die berühmtesten Baudenkmäler der Stadt.
Wie ist der Anteil der Stadt an der industriellen Produktion der
Ukraine?
5. Wodurch unterscheidet sich diese Stadt von den anderen Städten der
Ukraine?

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

173

 Sakarpattja

 Çàêàðïàòòÿ

Das Gebiet liegt im Westen der
Ukrai­ne.
Es grenzt an Polen, an die Slowakei,
Ungarn und Rumänien.

Область знаходиться на заході
Укра­ї­ни.
Вона має спільний кордон з Поль­
щею, Словаччиною, Угорщиною та
Ру­му­ні­єю.
Площа області 12 800 км2.
Кількість населення складає
1 287 400 жи­телів.
Область поділяється на 13 районів
та 10 міст.
Обласний центр — місто Ужгород.

Die Gebietsfläche beträgt 12 800 km2.
Die Bevölkerungszahl ist 1 287 400 Ein­
woh­ner.
Das Gebiet teilt sich in 13 Bezirke mit
10 Städten.
Das Gebinetszentrum ist die Stadt Us­h­
ho­rod.
Der Geländegestaltung nach teilt sich
das Gebiet in zwei Teile — das Ge­
birgs­land (die Ukrainischen Karpaten)
und die Sakarpattja–niederung.
Im Südosten des Gebiets liegt die
Gebirgs­kette Tschornogory mit der
höch­sten Bergspitze Gowerla (2061 m).
Alle Flüsse des Gebiets gehören zum
Theiß–Becken, dem Nebenfluss der Do­
nau.
Der größte See ist Synewyr.
Sakarpattja ist die meist bewaldete
Zone der Ukraine.
Zu den Bodenschätzen von Sakarpattja
gehören Steinsalz, Braunkohle,
Quecksilbererz, Gold und andere.
Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­tal.
Unten ist der Winter kurz und mild,
der Sommer ist warm, in den Bergen
ist der Sommer kühl und der Winter
lang und kalt.
77 % der Bevölkerung sind Ukrainer.
Entwickelt sind hier Maschinenbau
(Werk­zeug­ma­schi­nen, Ausrüs­tungen),
holzbearbeitende Industrie und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

За рельєфом область поділяється на
дві частини — гірську (Українські Ка­
р­па­ти) та Закарпатську низовину.
У південно-східній частині облас­
ті — гірський кряж Чорногори з най­
вищою го­рою Говерлою (2061 м).
Усі річки області належать до ба­сей­
ну Тиси, притоки Дунаю.
Найбільше озеро Синевир.
Закарпаття — найбільш лісиста зона
України.
До корисних копалин Закарпаття на­
ле­жать кам’яна сіль, буре вугілля,
рту­т­на руда, золото та інші.
Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ний.
Внизу зима коротка та нехолодна,
літо тепле, у горах літо прохолодне,
а зима довга та холодна.
77 % населення — українці.
Тут розвинені машинобудування (вер­
стати, устаткування); де­ре­во­об­ро­б­на
та харчова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

174
Die Möbelfabriken in Ushgorod liefern
Möbel in alle Städte der Ukraine.

Фабрики Ужгорода постачають меблі
в усі міста України.

In der Landwirtschaft dominieren Vieh­
zucht, Gartenbau und Weinbau.

У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­
ють тваринництво, садівництво та
ви­но­г­ра­дар­с­т­во.

Im Karpatengebiet gibt es viele Sa­na­to­
ri­en und Pensionen mit ärztlicher Be­
hand­lung.

У Карпатах багато санаторіїв та па­н­сі­
о­на­тів з медичним лікуванням.

Sakarpattja besuchen viele Tou­ri­sten.

Закарпаття відвідують багато ту­
ристів.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Gebirgskette, -n — кряж
die Niederung, -en — низовина
bewaldet — лісистий
die Braunkohle — буре вугілля
dominieren (te, t) — переважати
1.
2.
3.
4.

das Quecksilber — ртуть
die Ausrüstung — устаткування
die Werkzeugmaschine, -n
— верстат
die Nahrungsmittelindustrie
— харчова промисловість
der Weinbau — виноградарство
die Pension, -en — пансіонат
ärztliche Behandlung —
лікування

Fragen zum Text

Wo liegt Sakarpattja?
An welche Staaten grenzt das Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Was liefern die Möbelfabriken der Stadt Ushhorod allen Städten der
Ukraine?
5. Wofür ist das Karpatengebiet bekannt?

 Saporishja

 Çàïîð³ææÿ

Saporishja liegt am Unterlauf des
Dnipro, wo die Insel Chortyzja ihn in
zwei Flussär­me teilt: den alten und
den neu­en.

Запоріжжя розташоване в нижній
те­чії Дніпра, де острів Хортиця роз­
діляє його на два рукави — старий
і новий.

Auf der Insel Mala Chortyzja gründete
der Fürst Dmytro Wyschnewezjkyj das
erste befestigte Lager der Kosaken, die
Sitsch.

На острові Мала Хортиця князь Дми­
т­ро Вишневецький заснував перший
укріплений табір козаків Січ.

Im Jahre 1770 wurde an der Stel­le des
heutigen Saporishja die Festung ge­baut.

У 1770 році на місці теперішнього За­
по­рі­ж­жя була побудована фортеця.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

Aus der Festung entwickelte sich eine
Stadt (1806), die Olexandriwsk be­
nannt wurde.
Im Jahre 1921 bekam die Stadt den Na­
men Saporishja (Saporishja be­deu­tet,
jenseits der Stromschnellen zu leben.)­
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt
330 km2.
Die Stadt ist in sechs Stadtbezirke geteilt,­
in denen 900 000 Menschen woh­nen.
Die Umgegend der Stadt ist sehr ma­le­
risch.
Am Dnipro ist das Wasserkraftwerk
(“Dnipro­ges”) am Dniprostausee
er­rich­tet.
An den Ufern des Dnipro liegt der Na­
tur­schutz­park, der von staatlicher Be­
deu­tung ist.
Sehr berühmt ist die Saporosher Eiche,
die 700 Jahre alt ist.
Die Stadt ist reich an Grünanlagen
und Parks.
Zahlreiche Sanatorien und Er­ho­lungs­
hei­me nehmen den Dnipro entlang
und auf der Insel Chortyzja die
Kranken und Erholenden auf.
Für die Einwohner der Stadt und deren
Gäste gibt es was hier zu sehen und zu
besuchen: das Historische Museum der
Stadt, das Haus der Natur, das Frei­licht­
mu­se­um auf der Insel Chortyzja, das
Denkmal für Teilnehmer am be­waff­ne­
ten Aufstand 1905.
Für Kunstfreunde gibt es hier viele
Thea­ter, eine Philharmonie, einen
Zirkus, vie­le Kinos und Bibliotheken.
Saporishja ist ein Industriezentrum der
Ukraine.
Schwarz– und Buntmetallurgie, me­tall­
ver­ar­bei­ten­de Industrie, Ma­schi­nen­
bau, Leicht– und Nahrungsmittel­
industrie sind hier hochentwickelt.

175
Із фортеці розвинулося місто
(1806 р.), яке було назване Олексан­
дрівськ.
У 1921 році воно отримало назву За­
по­рі­ж­жя (за порогами, тобто жити по
той бік порогів).
Загальна площа міста становить
330 км2.
Місто розділене на 6 районів, у яких
проживають 900 тис. чол.
Околиці міста дуже мальовничі.
На Дніпрі створено електростанцію
(ДніпроГЕС) з Дніпропетровським во­
до­схо­ви­щем.
На берегах Дніпра розташований
за­по­ві­д­ник, який має державне зна­
чен­ня.
Дуже відомий Запорізький дуб, яко­
му 700 років.
Місто багате на зелені насадження
й парки.
Упродовж Дніпра й на острові Хо­р­ти­
ця хворих та відпочиваючих при­йма­
ють численні станаторії та будинки
від­по­чи­н­ку.
Для жителів міста і його гостей тут
є що подивитися і відвідати: іс­то­ри­ч­
ний музей міста, бу­ди­нок природи,
музей під від­кри­тим небом на ост­
рові Хо­р­ти­ця, пам’ятник учасникам
зброй­но­го повстання 1905 р.
Для любителів мистецтв тут є багато
театрів, філармонія, цирк, багато кі­но­
те­а­т­рів і бібліотек.
Запоріжжя — промисловий центр
Укра­ї­ни.
Тут дуже роз­ви­не­ні чорна і ко­льо­ро­
ва металургія, металообробна про­
ми­с­ло­вість, машинобудування, легка
й хар­чова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

176
In der ganzen Ukraine und im Ausland
sind solche Betriebe bekannt:
“Saporish­stahl”, “Motor–Sitsch”, das
kok­s­che­mi­sche Kombinat”, das Alu­mi­ni­
um­werk, das Werk “Saporish–Trans­for­
ma­tor”, “Dnipro­spezstal” u. v. a.

У всій Україні та за кордоном відомі
такі під­при­єм­с­т­ва: ком­бі­нат ферро­
сплавів, алюмінієвий завод, завод
«Запоріжтрансформатор», «Дніп­ро­­
спец­­с­таль» і багато ін­ших.

In Saporishja haben die Schulabgänger
die Möglichkeit, an vielen Lehran­
stalten zu studieren.

Випускники шкіл Запоріжжя мають
можливість навчатися у багатьох
ву­зах.

Hier gibt es eine Staatliche Universität,
eine Hochschule für Maschinenbau,
eine Medizinische Universität, einen
Zweig der Akademie der Wissen­
schaften der Ukrai­ne und viele
Forschungsinstitute.

Тут є держуніверситет, ма­ши­но­бу­ді­
в­ний уні­вер­си­тет, медичний, фі­лія
Ака­де­мії наук України і багато до­слі­д­
ни­ць­ких інститутів.

Saporishja ist ein großer Ver­kehrs­kno­
ten­punkt: zwei Eisenbahnhöfe, zwei
Busbahnhöfe und ein Flughafen.

Запоріжжя — великий транспортний
вузол: тут два залізничні вокзали,
два автовокзали та аеропорт.

Wörter und Wendungen

der Flußarm (-ärme) — рукав
(ріки)
der Fürst, -en — князь
die Festung — фортеця
die Stromschnellen — пороги
(ріки)
der Naturschutzpark —
заповідник
1.
2.
3.
4.
5.

aufnehmen (a, o) — приймати
der Stausee — водосховище
der Aufstand — повстання
das Freilichtmuseum — музей
під відкритим небом

Fragen zum Text

Warum trägt die Stadt solch einen Namen?
Wie groß ist die Bevölkerungszahl?
Was zeugt davon, daß Saporishja sehr grün und erholsam ist?
Was möchten Sie in der Stadt besuchen? Warum?
Welche Erzeugnisse der Industrie von Saporishja sind Ihnen bekannt?

 Das Saporisher Gebiet

 Çàïîð³çüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Südosten der
Ukraine.­

Область знаходиться в південно-схі­д­
ній частині України.

Es ist vom Asowschen Meer bespült.

Вона омивається Азовським морем.

Die Gebietsfläche ist 27 200 km2.

Площа області 27 200 км2.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

177

Die Bevölkerungszahl beträgt 2 023 800
Einwohner.

Кількість населення складає
2 023 800 ти­сяч жителів.

Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit
14 Städten.

Область поділяється на 20 районів
та 14 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Sapo­
ris­h­ja.

Обласний центр — місто Запоріжжя.

Am Dnipro gelegene Niederung im
Nord­we­sten und am Asowschen Meer
ge­le­ge­ne Anhöhe mit dem Höhepunkt
Bel­mak–Mohyla (324 m) im Südosten
bil­den die Geländegestaltung des
Ge­biets.

Придніпровська низовина в північ­
но-західній частині та Приазовська
ви­со­чи­на з горою Бельмак-Могила
(324 м) в південно-східній утворюють
ре­ль­єф області.

Der Hauptstrom ist der Dnipro, das
größte Staubecken ist der Kachowka–
Stausee.

Головна річка — Дніпро, найбільше
водосховище — Каховське.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­
hö­ren Eisenerz, Mangan, Kaolin, Granit
und andere Baustoffe.

До найважливіших корисних копалин
належать: залізна руда, марганець,
каолін, граніт та інші будівельні ма­те­
рі­а­ли.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Sommer ist heiß und der
Win­ter schneearm.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — літо жарке, а зима мало­
сніжна.

63,8 % der Bevölkerung sind Ukrainer,
31,1 % — Russen.

63,8 % населення складають укра­ї­н­ці,
31,1 % — росіяни.

Es ist ein Industriegebiet.

Це індустріальна область.

Die führenden Industriezweige sind
Ma­schi­nen­bau, Hüttenindustrie, che­mi­
sche Industrie und Bergbau.

Провідні галузі промисловості: ма­ши­
но­бу­ді­в­на, хімічна та гірничобудівна.

Entwickelt sind auch Leicht– und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

Розвинені також легка та харчова
про­ми­с­ло­вість.

In der Landwirtschaft dominiert Vieh­
zucht.

У сільському господарстві переважає
тваринництво.

Angebaut werden Weizen, Mais, Hafer
und Sonnenblumen.

Тут вирощують пшеницю, кукурудзу
та соняшник.

Das Gebiet ist durch den Heldenmut
der Kosaken berühmt.

Область відома героїзмом козаків.

Hier wurde 1556 die erste Chortizer
Sitsch gegründet.

Тут у 1556 році була заснована пе­р­
ша Хортицька Січ.

Тут народилися ху­до­ж­ник О. 4. Slastin. t) — вирощувати der Weizen — пшениця dominieren (te.Gebiete und Städte der Ukraine l 178 Hier wurden der Maler O. Sie denken vielleicht. співак І. hier wohnen meine El­tern und fast mein ganzes Le­ben wohnte ich hier. Чухрай. але все ж я дуже люблю його. Tschuchraj ge­bo­ren. Можливо. ви маєте рацію. der Ideo­lo­ge des ukraini­schen Na­zio­na­lis­mus D. der Sänger Patorshynsky. що життя в про­ ві­н­цій­но­му місті доволі нудне? Wahrschein­lich haben Sie Recht. 3. in der ich lebe  ̳ñòî. . aber trotzdem liebe ich es sehr. і майже все життя я про­ вів тут. У моєму місті немає театрів. keine Hochhäuser und breite Straßen. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення am Dnipro gelegen — придніпровський der Höhepunkt — найвища точка das Staubecken — водосховище der Stausee. Патор­жинський. 5. Manche Menschen können sich ihr Le­ ben ohne Theater. t) — переважати der Heldenmut — героїзм die Hüttenindustrie — металургійна промисловість die Viehzucht — тваринництво Fragen zum Text Wo liegt das Saporisher Gebiet? In welcher Naturzone liegt das Gebiet? Was für ein Gebiet ist das? Welche Industriezweige sind am meisten entwickelt? Wodurch ist das Gebiet berühmt?  Die Stadt. кі­но­ ре­жи­сер Г. t) — омивати betragen (u. Donzow. Донцов. що є типовим для кожного ве­ли­ко­го промислового міста. das Eisenerz — залізна руда die Nahrungssmittelindustrie — харчова промисловість anbauen (te. 2. ідеолог укра­ ї­н­сь­ко­го на­ці­о­на­лі­з­му Д. das Leben in ei­ ner Provinzstadt ist sehr eintönig? Ви можете подумати. Hochhäuser und brei­te Straßen nicht vorstellen. тут живуть мої батьки. оскільки я народився тут. In meinem Städtchen gibt es kein Thea­ter. weil ich hier geboren bin. Моє рідне місто знаходиться не­да­ле­ ко від Полтави. багатоповерхових бу­ди­н­ків та широких проспектів — усьо­го. Wörter und Wendungen bespülen (te. ба­га­то­ по­ве­р­хо­вих будинків і широких ву­ лиць. -n — велике водосховище 1. was al­ les für jede industrielle Großstadt ty­ pisch ist. â ÿêîìó ÿ æèâó Meine Heimatstadt liegt in der Nähe von Poltawa. Деякі люди не можуть уявити свого жит­тя без театрів. Сластін. der Filmschaffende G.

oder Sie kämen ein­ fach. . Той. Jeden Morgen stehen Sie auf und at­ men frische Luft ein. Ich glaube bestimmt. wo sie jederzeit hin­ge­hen können.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 179 Aber ich versuche zu beweisen. що в такому житті є свої переваги. Я зовсім забув сказати вам. особливо серед підлітків. вона досить по­пу­ля­р­на серед молоді. і ви можете зайти туди в будь-який час. обсадженими каштанами та липами. wenn auf den Beeten vie­ le Ro­sen­stöc­ke in Blüte stehen. У нас є багато можливостей за­йма­ ти­ся спортом. getränkt von ver­ schie­de­nen Düften. Моє місто стає особливо красивим навесні. Ihnen zu sa­ gen. може піти на дискотеку. Wer lieber tanzen möchte. Es ist sehr schade. kann in den Ver­gnü­gungs­park gehen. wo Kastanien und Linden blühen. kann in die Diskothek gehen. um sich mit Freunden zu unter­ halten. wenn Sie Eis oder Kaf­fee genießen. який відомий своїми каруселями та ін­ши­ми атракціонами. der alles mit einer dic­ken weißen Decke bedeckt. може піти до парку культури та відпочинку. sie ist bei der Jugend sehr beliebt. Zu dieser Zeit gefällt es mir. тому що в місті є два ве­ли­ких стадіони. Sport zu treiben. dass wir keinen Kon­ zert­saal und kein Theater haben. або просто зайшли поспілкува­ тися з друзями. am meisten bei den Ju­gend­li­chen. який укриває все білою товс­ тою ко­в­д­рою. dass es Ihnen dort gefallen würde. der für seine Ka­rus­sels und Attraktionen bekannt ist. dass auch ein solches Leben seine Vorteile hat. Я впевнений. що у нас немає кон­це­р­ т­них залів і театрів. aber wir können ins Kino gehen und uns ei­ nen Film ansehen. Meine Stadt wird besonders hübsch im Frühling. Кожного ранку ви встаєте і дихаєте чистим повітрям. weil in der Stadt zwei gro­ ße Sport­plät­ze sind. Той. що вам сподобалося б там. але можна схо­ди­ ти в кі­но й подивитися фільм. узимку — запах морозу й снігу. Wir haben viele Möglichkeiten. Ich habe ganz vergessen. dass es in meiner Stadt einige hüb­sche Cafes gibt. Дуже шкода. хто віддає перевагу танцям. Wer sich amüsieren will. im Winter der Geruch von Eis und Schnee. якби ви схотіли морозива чи кави. коли на клумбах розквітають багато кущів троянд. Але я спробую довести. durch die Straßen zu spazieren. що в мо­ є­му місті є кілька хороших кафе. наповненим рі­з­ни­ ми запахами в залежності від пори року: улітку це аромат зеленої трави й кві­тів. У цей час мені подобається блукати вулицями. je nach der Jahreszeit: im Sommer das Aroma von grünem Gras und Blumen. хто хоче розважитися.

a) — розмовляти Fragen zum Text 1.— жаль… sich unterhalten (ie. ie) — доводити einatmen (te. t) — намагатися beweisen (ie. t) — розважатися es ist schade.. Wie fühlt sich der Mensch in einer kleinen Stadt? 4.. um sich ein bißchen auszuruhen? 5. Wo liegt Ihre Heimatstadt? 2. t) — вдихати der Geruch — запах sich amüsieren (te. Was kann man besuchen.Gebiete und Städte der Ukraine l 180 Wörter und Wendungen in der Nähe — неподалік eintönig — одноманітний Recht haben — бути правим versuchen (te. Was ist bei den Jugendlichen besonders beliebt? . daß das Leben in einer Provinzstadt sehr eintönig ist? 3. Sind Sie der Meinung.

Die BRD ist an Stein–. Berlin. У 1990 році вони об’єдналися. Бранденбурґа. Провідний виробничий центр — Рур­ сь­ка область. Гамбурґа. Ei­ sen­erz reich. буре вугілля. У всі пори року для клімату ФРН ха­ ра­к­те­р­ні вітер і дощ. Ham­burg. Es gibt viele Seen. Після закінчення Другої світової вій­ ни існували 2 німецьких держави: ФРН і НДР. Die Erdölvorräte sind in der BRD ge­ ring.I V. Тут знаходяться найважливіші ме­та­лу­ р­гій­ні заводи країни. Запаси нафти в ФРН незначні. Die Bundesrepublik besteht aus 16 Bun­des­län­dern: Bremen. Im Jahre 1990 vereinigten sie sich. Das bedeutendste Produktionszentrum ist das Ruhrgebiet. Deutschland (Í ІìåЧЧè íà )  Deutschland  ͳìå÷÷èíà Die Bundesrepublik Deutschland ist ein hochentwickelter. Für das Klima der BRD sind Wind und Regen zu allen Jahreszeiten cha­rak­te­ri­ stisch. Die Wirtschaft ist in Deutschland sehr stark entwickelt. Саксонії та інших. . Є багато озер. Thü­rin­ gen. Der wichtigste Fluss ist der Rhein. Бер­ ліна. Nach der Beendigung des Zweiten Welt­krie­ges existierten zwei deutsche Staa­ten: die BRD und die DDR. залізну руду. Braunkohle. Баварії. Майже третина території вкрита лі­ са­ми. Об’єднана Німеччина має площу 356 000 км2 і на­ра­хо­вує понад 80 млн жителів. Das vereinte Deutschland hat eine Flä­ che von 356 000 km2 und zählt über 80 Mil­lio­nen Einwohner. ФРН багата на кам’яне. Федеративна Республіка Німеччи­ на — високорозвинена капіталіс­ тична про­мис­ло­ва держава Західної Європи. Найвища гора — Цугшпітце. які роблять ланд­шафт дуже мальовничим. Brandenburg. Економіка в Німеччині розвинена дуже сильно. Hier befinden sich die wichtigsten Eisenhüttenwerke des Landes. Sach­sen und anderen. Bay­ern. Fast ein Drittel des Territoriums ist mit Wäldern bedeckt. Der höchste Berg ist die Zugspitze. Тюрингії. die die Landschaft sehr malerisch machen. kapitalistischer In­du­strie­staat in Westeuropa. Федеративна республіка скла­да­єть­ся з 16 федеральних земель: Бремена. Найважливіша ріка — Рейн.

Ні­ дер­ла­н­да­ми. Was für ein Staat ist Deutschland? 2.) — бути багатим на der Erdölvorrat (die Erdöl­ vorräte) — запаси нафти das Eisenhüttenwerk. Kartoffeln. Бельгією. Die natürliche Grenze bilden im Norden die Ostsee und die Nordsee. виробництво транспорт­ них засобів і вагонобудування. Mehr als die Hälfte der Elektroenergie wird in diesem Gebiet erzeugt. Wo befindet sich das wichtigste Produktionszentrum Deutschlands?  Die geographische Lage  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Deutschland liegt im Herzen Euro­pas. Wie heißt der wichtigste Fluß Deutschlands? 5. Сло­вач­ чи­ною та Поль­щею на сході. Високорозвиненим є також ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. картоплю. Hier werden Getreide. -e — металургійний завод der Fahrzeugbau — виробниц­ тво транспортних засобів erzeugen (te. der Schweiz und Österreich im Sü­den und Tschechien und Polen im Osten. ФРН має інтенсивне сільське го­с­по­ дар­с­т­во. Wörter und Wendungen hochentwickelt — високорозвинений existieren (te. den Niederlanden. Німеччина знаходиться в серці Єв­ро­пи.182 Deutschland l Hochentwickelt sind auch der Mas­ chinenbau. Zuc­ ker­rü­ben angebaut. Більше половини електроенергії ви­ ро­б­ля­єть­ся в цьому районі. Bel­gi­en. Luxemburg und Frankreich im We­sten. Die BRD hat eine intensive Land­wirt­ schaft. Природний кордон утворюють на пів­ но­чі Балтійське й Північне моря. t) — існувати sich vereinigen (te. Люксембургом і Фран­ці­єю на заході. . t) — об’єднуватися das Drittel — третина die Steinkohle — кам’яне вугілля die Braunkohle — буре вугілля das Eisenerz — залізна руда reich sein an (Dat. Wieviel Staaten existierten auf dem Territotium Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg? 3. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 4. ФРН межує з дев’ятьма сусідніми дер­жа­ва­ми: з Данією на півночі. Швейцарією та Ав­с­т­рі­єю на пів­дні. der Fahrzeug– und Waggonbau. t) — виробляти Fragen zum Text 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist von neun Nachbarstaaten umgeben: Dä­ne­mark im Norden. цу­ к­ро­вий буряк. з Чехією. Тут вирощують зернові.

За­у­е­р­ ланд і гірський край Гессена. Вестервальд. Крім Рейна та Ельби. усі великі ріки беруть свій початок у середньогір’ї. Bis auf den Rhein und die Elbe ent­ sprin­gen alle großen Flüsse den Mit­tel­ ge­bir­gen. Довжина кордонів ФРН складає 3 776 км. der Chiemsee und viele andere. Найбільші й найкрасивіші озера Ні­ме­ ч­чи­ни — Бодензее. Zu den größten und schönsten Seen Deutschlands gehören der Bodensee. die die Bun­des­ re­pu­blik durchziehen. з заходу на схід 640 км. Zu den Mittelgebirgen gehören unter an­de­rem das Rheinische Schiefer­ gebirge. мають велике значення для ні­ ме­ць­кої економіки. Die größten Flüsse Deutschlands sind der Rhein. Майже 25 % вантажів пе­ре­пра­в­ля­ють­ ся водним шляхом. . von Westen nach Osten 640 km. Das Süddeutsche Alpenvorland be­ steht aus der Schwäbisch–Bayrischen Hoch­ebe­ne mit ihren Hügeln und Seen im Süden. die Elbe. Das Tiefland im Norden besteht aus seenreichem und hügeligem Küs­ tenland. Die zahlreichen Kanäle. Середньогір’я та Аль­пій­сь­ ке передгір’я. По повітряній лінії довжина з півночі на південь складає 876 км. Територія держави складає 357 000 км2. Хімзее та багато інших. die Donau. Низовина на півночі складається з гор­б­ку­ва­то­го узбережжя з числен­ ними озерами.l Німеччина 183 Das Staatsgebiet Deutschlands ist 357 000 km2 groß. Die Grenzen der Bundesrepublik ha­ ben eine Länge von 3 776 km. das Sauerland und das Hessische Bergland. Численні канали. der Starnbergersee. sie alle sind schiffbar. Штарнбергерзее. які прорізують ФРН. das Mit­tel­ge­bir­ge und das Alpenvorland. die We­ ser. Fast 25 % aller Güter werden auf dem Wasserwege transportiert. Ельба. Везер. Das Territorium Deutschlands gliedert sich in drei große Land­ schaftsräume: das Nordeutsche Tiefland. Найбільші ріки Німеччини — Рейн. Die längste Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km. усі вони су­д­но­ пла­в­ні. haben eine gro­ ße Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Південно-німецьке альпійське пе­ред­ гі­р’я складається з Швабсько-Ба­вар­ сь­ко­го плоскогір’я з його холмами та озерами на півдні. Територія Німеччини поділяється на три великі області: Північно-Німецька низовина. der Westerwald. До Середньогір’я належать Рейнські Сланцеві гори. Дунай.

o) — проходить das Gut (die Güter) — вантаж der Anziehungspunkt. u) — брати початок durchziehen (o. Für das Klima der Bundesrepublik Deutsch­land sind Regen und Wind zu allen Jahreszeiten charakteristisch. . t) — поділятися 1. Die Durchschnitts­temperatur im Winter liegt bei 1.5 оС у низовині та менша ніж 6 оС у горах. -n — плоскогір’я sich gliedern (te. За кліматичними ознаками Ні­ меччина знаходиться в зоні помірно про­хо­ло­д­них західних вітрів. Для клімату ФРН характерні дощ і ві­ тер у всі пори року. Своєю чудовою природою. 3. між Ат­ ла­н­ти­ч­ним океаном і континенталь­ ним клі­ма­том на сході. wie zum Beispiel den Harz. Gebirge. Гарц. wunderschönen Seen. Wörter und Wendungen umgeben sein von — бути оточеним (тут: межувати) das Staatsgebiet. Шварцвальд.5 Grad Celsius im Tiefland und minus 6 Grad im Gebirge. наприклад. най­кра­си­ ві­ши­ми озерами. -e — територія держави die Ausdehnung — довжина das Schiefergebirge — сланцеві гори das Alpenvorland — Альпійське передгір’я die Hochebene. 4.184 Deutschland l Durch seine herrlichen Landschaften. щоб температура дуже сильно й швидко змінювалась. 2. der Landschaftsraum (die Landschaftsräume) — природна зона das Tiefland — низовина entspringen (a. 5. Es ist selten. -e — привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Deutschland? Von wieviel Staaten ist Deutschland umgeben? Wie ist das Staatsgebiet Deutschlands? Was gehört zu den Mittelgebirgen? Welche Flüsse entspringen den Mittelgebirgen?  Das Klima  Êë³ìàò Klimatisch liegt Deutschland im Bereich der gemäßigtkühlen West­ windzone zwi­schen dem Atlantischen Ozean und dem Kontinent­alklima im Osten. горами. dass sich die Temperatur sehr stark und schnell ändert. den Schwarzwald und den Thüringerwald ist Deutschland ein Anziehungspunkt für viele Touristen aus aller Welt. Тюрингський ліс — Німеччина приваблює багатьох ту­ри­с­тів усього світу. Рідко буває. Середня температура взимку 1.

. In welcheh Gebieten liegen die Mittelwerte bei 18 ºCelsius im Sommer? 4. gehört dazu. де регулярно віє фен. про­ хо­ло­д­ним літом і багатими на сніг зи­ ма­ми утворює свою кліматичну зону.l Німеччина 185 Im Sommer liegen die Mittelwerte bei + 18 Grad Celsius im Tiefland und bei + 20 Grad in den geschützten Tälern des Südens. власний Fragen zum Text 1. al­ pi­nen Südwind. Aber es gibt auch Ausnahmen. Ба­ва­рія зі столицею Мюнхен. -en — середня температура das Tiefland — низовина geschützt — захищений das Tal (die Täler) — полонина die Ausnahme. gegliedert in sech­ zehn Län­der. Найбільші федеральні землі — Ба­ ден-Вюртемберг зі столицею Шту­т­ гарт.­ Bayern mit der Hauptstadt Mün­chen­ und Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover. Один з цих винятків — дуже м’який клімат верхньої частини ріки Рейн. Wie ändert sich die Temperatur in Deutschland? 3. теплий альпійський пів­ден­ ний вітер. Улітку середня температура +18 оС у низовині та +20 оС у захищених по­ ло­ни­нах півдня. einem warmen. Die größten Bundesländer sind Ba­ den–Württemberg mit der Hauptstadt Stutt­gart. Welches Klima herrscht im oberen Rheingraben? 5. Але є й винятки. до скла­ ду якої входять 16 земель. Гарц зі своїми різкими вітрами. Auch Oberbayern mit dem regelmäßig auftretenden Föhn. Welches Gebiet bildet auch seine eigene Klimazone?  Der Staatsaufbau  Äåðæàâíèé óñòð³é Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. In welcher Klimazone liegt Deutschland? 2. -n — виняток der obere Rheingraben — верхня частина Рейну mild — м’який (про клімат) der Föhn — фен (теплий вітер) schneereich — багатий на сніг eigen — свій. Eine dieser Ausnahmen ist der obere Rheingraben mit seinem sehr milden Kli­ma. Також Верхня Баварія. Федеративна Республіка Ні­ме­ч­чи­ на — федеративна держава. Der Harz mit seinen scharfen Winden. Нижня Са­к­со­нія зі столицею Ган­­ новер. kühlen Sommern und schneereichen Wintern bildet eine eigene Klimazone. Wörter und Wendungen gemäßigt-kühl — помірно холодний die Durchschnittstemperatur.

Der größte Teil der parlamentarischen Arbeit wird in den Ausschüssen ge­lei­ stet. die sich jeweils mit einem be­ stimmten Sachgebiet befassen. які займаються відповідною сферою діяльності. адміністративне управління. Найвищим законодавчим органом ФРН є Бундестаг. Вони видають власні закони в галузі шкільної та вищої освіти. seinen eigenen Ver­wal­tungs­ap­ pa­rat. Фе­де­ра­ ль­ний уряд. die Bundesregierung. Іншою сферою компетенції земель є комунальне право та право органів підтримувати громадський порядок. Dezember 1990 in frei­ er. рівних. Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik sind: der Bundestag. Федеральна Рада складається з чле­ нів федеральних урядів. gleicher. Eines der fünf Mitglieder des Prä­si­di­ ums des Deutschen Bundestages leitet je­weils die Plenarsitzungen. der Bundesrat.186 Deutschland l Jedes Land hat seine eigene Ver­fas­ sung. Jedes Land hat mindestens drei. Кожна земля має свою Конституцію. Левова частка парламентської ро­бо­ ти виконується в постійних комісіях. Федеральна Рада. але не більше шести голосів. Sie geben sich ihre eigenen Gesetze im Bereich des Schul– und Hochschulwesens. Найважливіші політичні органи ФРН Бундестаг. . Das Staatsoberhaupt Deutschlands ist der für fünf Jahre gewählte Bun­des­prä­ si­dent. Der Bundesrat besteht aus den Mit­glie­ dern der Länderregierungen. Глава держави Німеччина — Феде­ ральний президент. kein Land mehr als sechs Stimmen. all­ge­mei­ner. Außerdem sind sie vor allem für das Kommunalrecht und das Recht der Ordnungs­behörden zuständig. Кожна земля має в Федеральній Раді як мінімум три. Die Wahl­periode beträgt vier Jahre. geheimer und di­rek­ter Wahl zum ersten Mal ge­samt­ deutsch gewählt. Der Bundespräsident vertritt die Bun­ des­re­pu­blik völkerrechtlich. Він був уперше обраний у ході за­ га­ль­но­ні­ме­ць­ких вільних. Федеральний президент пред­ста­в­ляє ФРН у міжнародно-правовому від­но­ шен­ні. який обирається на п’ять років. Er wurde am 2. Пленарні засідання Бундестагу від­ бу­ва­ють­ся під головуванням одного з п’яти членів Президії Німецького Бун­дестагу. Вибори проводяться раз на чотири роки. таємних і прямих виборів 2 гру­д­ня 1990 р. за­га­ль­них. Das höchste gesetzgebende Organ der Bundesrepublik ist der Bundestag.

l Німеччина 187 Zu seinen Aufgaben gehört auch die Er­nen­nung des vom Deutschen Bun­ des­tag gewählten Bundeskanzlers und der Bundes­minister. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bun­des­mi­ni­ stern. Прапори та герби — це символи на­ ці­о­на­ль­ної спільності. федеральних міністрів. -n — органи громадського порядку gesetzgebend — законодавчий geheim — таємний die Wahl. Будь-яка форма держави ко­ри­с­ту­єть­ ся політичними сиволами. -e — адміністративне управління im Bereich — у галузі das Hochschulwesen — вища освіта (як галузь) die Verfassung — конституція das Kommunalrecht — комунальне право 1. t) — поділятися der Verwaltungsapparat. -e — сфери діяльності Fragen zum Text Wie heißen die größten Bundesländer Deutschlands? Was hat jedes Land? Was sind die wichtigsten Staatsorgane Deutschlands? Wo wird die parlamentarische Arbeit geleistet? Aus wem besteht der Bundesrat?  Deutsche Nationalsymbole  Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè Jede Staatsform bedient sich po­li­ti­ scher Symbole.) (te. Вони все з 19 сторіччя стоять за сво­бо­ду та національну єдність усіх ні­м­ців. Jahrhundert für die Freiheit und die na­tio­na­le Einheit al­ler Deutschen. 4. . які оби­ра­ють­ся Бундесвером. das Gesetz. 3. -en — вибір das Sachgebiet. Wörter und Wendungen sich gliedern in (Akk. 2. -e — закон die Ordnungsbehörde. 5. Sie stehen seit dem 19. Федеральний канцлер визначає стра­ те­гію політичного розвитку. До складу федерального уряду вхо­ дять федеральний канцлер і фе­де­ра­ ль­ні міністри. Німецькі кольори — чорно-черво­нозо­ло­тий мають революційне по­ход­ ження. Der Bundeskanzler bestimmt die Richt­ li­ni­en der Politik. Flaggen und Wappen sind Sinnbilder der nationalen Zusammengehörigkeit. До його повноважень належить також призначення федерального ка­н­ц­ле­ра. Die deutschen Farben Schwarz–Rot– Gold haben einen revolutionären Ur­ sprung.

das Wappenvogel des Bundeswappens. Восени 1989 року на вулицях і пло­ щах Лейпціга та багатьох інших міст мо­ж­на було побачити чорно-черво­ но-зо­ло­ті прапори. Стаття 22 Основного закону Ні­ме­ч­чи­ ни встановлює: «Прапор федерації чорно-червоно-золотий». яке присвятило себе боротьбі за на­ці­о­на­ль­ну єдність і політичну свободу Німеччини. мала прапор чорно-білоче­р­во­ний. заснована Бі­с­ма­р­ком. У них стає виразнішою традиційна рі­з­но­ма­ні­т­ність німецьких регіонів і пле­мен. 1919 — schon in der heutigen Form — auch von der Wei­ma­rer Republik übernommen. Орел. Artikel 22 des Grundgesetzes Deutsch­ lands bestimmt: “Die Bundesflagge ist schwarz–rot–gold”. Одноголовий орел став державним гербом Німецької імперії. . war das Herrschaft­ szeichen der römischen Kaiser.— уже в сьо­ го­дні­ш­ній формі. Der einköpfige Adler wurde zum Staatswappen des 1871 gegründeten deut­schen Reiches. був знаком влади римських ім­пе­ра­то­рів. Веймарська Республіка намагалася знайти компроміс між двома пра­по­ ра­ми. Das von Bismark gegründete Deutsche Reich galt sich die Fahne Schwarz– Weiß–Rot. die sich dem Kampf für nationale Einheit und po­li­ti­sche Freiheit Deutschlands ver­ schrie­ben. Die Farben Schwarz–Rot–Gold dienten erstmals auf dem Wartburgfest 1817 als Erkennungszeichen der deutschen stu­den­ti­schen Ver­einigung. Кольори чорний-червоний-золотий служили спочатку на святі у Ва­р­т­бу­ р­зі в 1817 ро­ці розпізнавальним зна­ ком студентського німецького об’­єд­ нан­ня. У 1848 р. Karl der Große übernahm das Symbol kaiserlicher Macht. в 1919 р. гербовий птах федерального ге­р­ба. заснованої в 1871 році. також взятій у Вей­ мар­сь­кої Республіки.188 Deutschland l Die bundesstaatliche Struktur findet in den Wappen und Flaggen der Länder Ausdruck. Darin wird die traditionelle Vielfalt der deutsch­en Regionen und Stämme deut­lich. Карл Великий взяв його собі за си­м­ вол імператорської влади. Німецька імперія. Державна федеральна структура вті­ лю­єть­ся в гербах і прапорах земель. Der Adler. Im Herbst des Jahres 1989 waren auf den Straßen und Plätzen Leipzigs und vieler anderer Orte schwarz–rot–gol­de­ ne Fah­nen zu sehen. національне зібрання Фра­н­ к­фу­р­та визначило чорно-червоно-зо­ ло­тий для прапора Німецького Бунда (фе­де­ра­ції). Die Weimarer Republik versuchte ei­ nen Kompro­miss zwischen den beiden Fah­nen zu schließen. Im Jahre 1848 bestimmte die Frank­fur­ ter Nationalversammlung Schwarz– Rot–Gold zur Fahne des Deutschen Bun­des.

Генріхом Гоффманом фон Фал­ле­р­с­ле­бе­ном на мелодію Йо­зе­фа Гай­д­на. Was symbolisieren die Farben Schwarz–Rot–Gold? 2. У 1950 р. Friedrich Ebert. o) — тут: мати das Herrschaftszeichen — знак панування der Adler — орел erheben (o.l Німеччина 189 1950 bestimmte Bundespräsident Heuss den Adler als Staatswappen der Bun­des­re­pu­blik Deutschlands. Im August 1991 bestätigen der Bun­des­ prä­si­dent Richard von Weiz­säcker und Bundeskanzler Helmut Kohl die dritte Strophe des “Liedes der Deutschen” als die Nationalhymne des deutschen Vol­kes. ie) — присвятити себе sich gelten (a. das “Lied der Deut­ schen” zur Deutschen Nationalhymne. так і національний гімн виходять з часів перед револю­ цією 1848 р. Was bedeutet der Adler als Wappentier? 5. Як прапор ФРН. Welches Lied liegt der Nationalhymne Deutschlands zugrunde? . o) — зводити Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen sich bedienen (Gen.) — користуватися das Sinnbild (-er) — символ. Mit welchen Fahnen gingen die Deutschen auf den }Straßen Leipzigs? 4. Wie die Flagge der BRD geht auch die Nationalhymne auf die Zeit vor der Re­ vo­lu­ti­on 1848 zurück. федеральний президент Гейс визначив орла як державний герб федеративної республіки Німеч­ чини. Nach dem ersten Weltkrieg erhob der erste Präsident der Weimarer Republik. Після Першої світовой війни перший президент Веймарської республіки Фрідріх Еберт зробив «Пісню німців» національним гімном Німеччини. рід sich verschreiben (ie. Текст «Пісні німців» було написано у 1841 р. У серпні 1991 року федеральний пре­зи­дент Ріхард фон Вайцзек­ кер і фе­де­ра­ль­ний канцлер Гельмут Коль затвердили­ третю строфу «Пісні ні­м­ців» як національний гімн німець­ кого на­ро­ду. Der Text “des Liedes der Deutschen” wurde im Jahre 1841 von August Hein­ rich Hoffmann von Fallersleben zu ei­ ner Melodie von Joseph Haydn ver­ fasst. емблема die Zusammengehörigkeit — спільність der Ursprung — походження Ausdruck finden — втілюватися die Vielfalt — багатоманіт­ ність der Stamm (die Stämme) — плем’я. Wozu dienten diese Farben auf dem Wartburgfest 1817? 3.

­ Von 1933 bis 1945 herrschte im deut­ schen Staat faschistische Diktatur. У 9—10 ст. тут пе­ре­хре­щу­ють­ся най­ва­ж­ли­ві­ші торговельні шляхи з пів­ но­чі на південь. Купці привозили до міст свої товари й сплачували місту велике мито. — VIII. Das war eine schwarze Seite in der Ge­ schich­te des Landes und es hatte schwe­ re Folgen für das deutsche Volk nicht nur während des Zweiten Welt­krie­ges. Schon Ende 19. яку вона про­ гра­ла. Da Deutschland im Zentrum Europas liegt. . Уже наприкінці 19 — на початку 20 ст. Це була чорна сторінка в історії кра­ї­ни і мала тяжкі наслідки для ні­ме­ць­ко­го народу не тільки під час Другої світо­ вої війни. der aus mehr als 300 Her­ zog­tü­mern bestand. was die Lage des Volkes ver­ schlimmerte und jeden Fortschritt hemm­te. der sich nach Eroberung neuer Räume strebte. Davon zeugte die Teilnahme Deutsch­ lands am ersten Welt­krieg. den es verlor. Dadurch wurden die Städte immer rei­ cher. kreuzen sich hier die wichtigsten Handelswege von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. Завдяки цьому міста ставали все ба­ га­т­ши­ми. Im 9. Німеччина була розвиненою про­ми­с­ло­вою державою. а їхня культура й мистецтво процвітали. Jahr­hun­ derts war Deutschland ein ent­wic­kel­ ter Industriestaat.— 10. Jahrhundert sie­del­ ten sich auf dem Territorium des heu­ti­ gen Deutschlands germanische Stäm­me. und ihre Kultur und Kunst blüh­ ten auf. Im Mittelalter war Deutschland ein feu­ da­ler Staat. Вони вели одне проти одного три­ва­ лі війни. son­dern auch in den Nachkriegsjahren. Sie führten gegeneinander dauernde Kriege. Jahrhundert entstanden die ersten Städ­te. У середньовіччя Німеччина була фе­ о­да­ль­ною державою. Уже в 7—8 ст. Оскільки Німеччина розташована в центрі Європи. яка складалася з більше ніж 300 герцогств. З 1933 до 1945 року в Німеччині па­ ну­ва­ла фашистська диктатура. але також і в повоєнні роки. Про це свідчила участь Німеччини в Першій світовій війні. на території нинішньої Німеччини осе­ля­ли­ся німецькі пле­ме­на. що погіршувало становище народу­ й гальмувало будь-який про­ грес. Die Kaufleute brachten in die Städte ihre Waren und bezahlten der Stadt hohe Zölle. яка прагну­ ла до за­во­ю­ван­ня нових територій. з’являлися перші міста. Später vereinigten sich die Her­zog­tü­ mer und bildeten ein Reich. зі сходу на захід.190 Deutschland l  Aus der Geschichte Deutschlands  Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Schon im VII.— Anfang 20. Пізніше герцогства об’єдналися й утво­рили імперію.

Erst am 3.l Німеччина 191 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch­land von den Alliierten in vier Besatzungszonen geteilt. Пізніше в 1949 році було засновано дві держави — ФРН і НДР. In einigen Wirtschaftszweigen ist Deuts­chland den anderen Ländern ­voran. t) — перехре­ щуватися der Handelsweg. Після Другої світової війни Німеч­ чина була розділена союзниками на чо­ти­ри окупаційні зони. t) — гальмувати sich vereinigen (te. У своєму економічному розвитку НДР відставала та у зв’язку з цим ще й сьо­го­дні повинна долати багато труд­нощів. Später. І тільки 3 жовтня 1990 року об’­єд­ на­ли­ся обидві німецкі держави. які роз­по­ча­ли разом будувати свою еко­ но­мі­ку. Багато сімей і родичів були ві­до­кре­ м­ле­ні один від одного й роками не мо­г­ли бачитися. Wörter und Wendungen sich siedeln (te. im Jahre 1949. Das brachte dem deutschen Volk viele Unan­nehmlich­keiten. У деяких галузях промисловості Ні­ме­ ч­чи­на йде попереду інших країн. -e — торговельні шляхи das Mittelalter — середньо­ віччя das Herzogtum (die Herzogtümer) — герцогство verschlimmen (te. Сьогодні Німеччина є високорозви­ неною промисловою країною з про­ ду­к­ти­в­ним сільським го­с­по­дар­с­т­вом і за своїм розвитком посідає одне з пе­р­ших місць у Європі та світі. -n — наслідок der Alliierte (die Alliierten) — союзники die Unannehmlichkeit. t) — оселятися der Stamm (die Stämme) — плем’я sich kreuzen (te. Zahlreiche Familien und Verwandte wa­ ren voneinander getrennt und konn­ ten sich jahrelang nicht sehen. t) — возз’єднуватися die Eroberung — завоювання zeugen von (te. -en — неприємність . wurden zwei Staa­ten gegründet — die BRD und die DDR. t) — свідчи­ ти про die Folge. t) — погіршувати hemmen (te. Heute ist Deutschland ein hoch­ent­wic­ kel­tes Industrieland mit einer pro­duk­ti­ ven Landwirtschaft und nimmt ihrer Ent­wick­lung nach einen der ersten Plätze in Eu­ro­pa und in der Welt ein. Oktober 1990 vereinigten sich die bei­den deutschen Staaten und be­gan­nen zusammen ihre Wirtschaft zu ent­wic­keln. In ihrer wirtschaftlichen Entwicklung blieb die DDR zurück und muss heute noch in diesem Zusammenhang viele Schwie­rig­kei­ten überwinden. Це принесло німецькому народові ба­ га­то неприємного.

які впли­ва­ють на подальший хід історії. Seit 1949 war Deutschland in zwei Teile gespaltet: die BRD und die DDR. Was für ein Staat war Deutschland im Mittelalter? 5. Нині частина Берлінської стіни роз­ ма­льо­ва­на художниками всього сві­ту та є музейним експонатом і на­га­ду­ ван­ням про сорок років німецької історії. Das Streben nach Wiedervereinigung erlosch nie und endlich erfüllte sich am 3. Німеччина була розділена на дві ча­с­ти­ни: ФРН і НДР.192 Deutschland l Fragen zum Text 1. Нарешті упала ненависна Берлінська стіна. і нарешті 3 жовтня 1990 року здійснилася мрія всього народу. Wann siedelten sich germanische Stämme auf dem Territotium des heutigen Deutschlands? 2. Ok­ to­ber 1990 für Deutschland. das Leben ko­ste­te. Велику роль у возз’єднанні відіграв колишній президент СРСР Михайло Горбачов. die so vielen Menschen. для багатьох сімей зокрема. Донині йдуть судові процеси над ба­ га­ть­ма політиками. Oktober 1990?  Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Es gibt in der Geschichte eines jeden Landes Ereignisse. Це було трагедією для всієї нації. В історії кожної країни є події. Wodurch wurden die deutschen Städte reich? 4. für viele Familien im einzelnen. bemalt von Künstlern aus aller Welt. nur noch als Museumsstück und Andenken an vier­zig Jahre deutscher Geschichte. Heute noch stehen viele der Politiker vor Gericht. що коштувала життя багатьом людям. Jetzt dient ein Teil der Mauer. Таким днем для Німеччини є 3 жо­в­т­ ня 1990 року. die für die Morde an der Gren­ze verantwortlich sind. Warum kamen viele Kaufleute nach Deutschland? 3. відповідальними за вбивства на кордоні. die den Weg in die Freiheit suchten. . Welche Rolle spielte die Vereinugung Deutschlands am 3. Oktober 1990 die Sehnsucht ei­ nes ganzen Volkes. З 1949 р. Wesentlichen Anteil an der Wie­der­ver­ ei­ni­gung hatte der ehemalige Präsident der UdSSR Michail Gorbatschow. Endlich fiel die verhaßte Berliner Mau­ er. які прагнули до волі. Бажання возз’єднатися ніколи не по­ки­да­ло німців. die den weiteren Ver­lauf der Geschichte bestimmen. Es war eine Tragödie für die ganze Na­ ti­on. Zu so einem Ereignis wurde der 3.

.. -e — відмінність unerreichbar — недосягаємий Fragen zum Text Was bestimmt die Geschichte jedes Landes? Welche Ereignisse gehören dazu? Wonach strebten die Deutschen? Warum freuten sich die Deutschen über Wiedervereinigung? Wann fand diese Vereinigung statt?  Probleme Deutschlands nach der Vereinigung  Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ Am 3. o) — ставити проблеми der Unterschied. впливати на. lernen neue Städte ken­nen. t) — розділяти. економічного та культурно­ го життя всієї Німеччини. І всі разом святкують 3 жовтня як на­ ці­о­на­ль­не свято. 5. Однак возз’єднання принесло не тіль­ ки радість. яке стало ва­ж­ли­вою подією в історії Німеччини. Berlin ist wieder Zentrum des po­li­ti­ schen.l Німеччина 193 Die Wiedervereinigung hat aber leider nicht nur Freude ausgelöst. Oktober 1990 erfüllte sich end­ lich die Sehnsucht des deutschen Volkes. die für sie früher unerreichbar waren. але й серйозні проблеми. Східні та західні німці пізнають свою Батьківщину. Probleme aufwerfen (a. wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des ganzen Deutschlands. Deutsche aus Ost und West erkunden ihre Heimat. der zu einem wichtigen Er­eig­nis in der Geschichte Deutsch­lands wur­de. Мине ще багато часу. Alle zusammen feiern seit dem 3. Wörter und Wendungen das Ereignis. t) — обумов­ лювати. Es wird noch einige Zeit dauern. spalten (te. -e — суд 1. розщіплювати das Gericht . wirtschaftlich wie auch kulturell. sondern auch ernste Probleme aufgeworfen. bis die großen Unterschiede abgebaut sind und das Leben in den alten und neuen Bun­des­län­dern auf gleichem Niveau ver­läuft. 4. 3 жовтня 1990 року здійснилося на­ре­ш­ті палке бажання німецького на­ро­ду.. знайомляться з новими містами. 2. Beide Staaten hatten sich im Laufe von vierzig Jahren unterschiedlich ent­wic­ kelt. 3. які були недоступні. перш ніж зни­к­ нуть відмінності між старими й но­ви­ ми федеральними землями та життя вийде на один рівень. -se — подія bestimmen (te. Берлін знов став центром полі­ тичного. За сорок років розділені держави роз­ви­ва­ли­ся економічно й культурно не­од­на­ко­во. Ok­to­ber 1990 diesen Tag als einen Na­tio­nal­fei­er­ tag.

Viele von ihnen müssen rekonstruiert. Рівень життя у ФРН був значно ви­ щим. Тому великою проблемою є безро­ біття. але й поставило також сер­йозні проблеми. Es wird noch einige Zeit dauern. o) — відповідати чомусь die Ausrüstung — оснащення . Viele Industriebetriebe von Ost­deutsch­ land entsprechen ihrer Ausrüstung und der Qualität von Erzeugnissen nach dem Weltstandard nicht.194 Deutschland l Endlich fiel die Berliner Mauer. Але возз’єднання викликало не тіль­ ки радість. Економічні системи ФРН і НДР були різні. Das Lebensniveau in der BRD war bede­ utend höher als in der ehemali­gen DDR. Перебудова економіки завжди при­ зво­дить до звільнень. Die Wiedervereinigung aber hat nicht nur Freude ausgelöst. Ein großes Problem ist darum Ar­beits­ lo­sig­keit. t) — ставити (проблеми) das Lebensniveau — рівень життя ehemalig — колишній entsprechen (a. besonders in den östli­ chen Bun­des­län­dern. Нарешті упала Берлінська стіна. Багато з них повинні були бути ре­ ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні. слід було від­крити нові ринки. Man führt eine große Auf­klä­rungs­kam­ pa­gne (lies: [kamp´anj3]) gegen Extremismus und Fremdfeindlichkeit durch. Zuliefersysteme neu auf­gebaut. Die Umwandlung der Wirtschaft führt immer zu den Entlassungen. ніж у колишній НДР. Es gibt auch ein Problem der Be­kämp­ fung ausländerfeindlicher und rechts­ ex­tre­mi­sti­scher Gewalt von Jugendlichen. bis die großen Unterschiede abgebaut werden und das Leben in den alten und neuen Bundesländern auf glei­ chem Niveau ver­lau­fen wird. особливо в східних фе­де­ра­ль­ них землях. sondern auch ernste Probleme auf­gestellt. доки не будуть усунені істотні відмінності. Die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR waren verschieden. Проводиться велика роз’ясню­вальна кампанія проти екстремізму та во­ро­ жо­го ставлення до іноземців. а рівень життя в старих і нових федеральних землях буде однаковим. Wörter und Wendungen die Sehnsucht — палке бажання aufstellen (te. Mitarbeiter neu und weiter qualifiziert werden. Мине ще деякий час. Багато промислових підпри­ємств Схі­ д­ної Німеччини за своїм оснащенням та якістю не відповідали між­на­ро­д­но­ му стандарту. Існують також проблема ворожого ста­в­лен­ня до іноземців і екстремізм мо­ло­ді. заново створити системи по­ста­вок й підвищити кваліфікацію спів­ро­бі­т­ни­ків. neue Märkte erschlossen.

Wann fiel die Berliner Mauer? 2. -en — звільнення ausländerfeindliche und rechtsextremistische Gewalt — вороже та правоекстремістське ставлення до іноземців Fragen zum Text 1. Wie werden der Extremismus und die Fremdfeindlichkeit bekämpft?  Die Wirtschaft  Åêîíîì³êà Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. Welches Problem ist in Ostdeutschland das größte? 5. продукція das Zulieferungsystem. Die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Markwirtschaft ist der Wettbewerb. Без конкуренції немає ринкової еко­ но­мі­ки. Ohne Konkurenz gibt es keine Markt­ wirt­schaft. Змагання сприяє раціоналізації й зму­ шує економно витрачати обмежені ресурси. Mit ihren wirtschaftlichen Leistungen nimmt sie den dritten Platz und im Welt­han­del den zweiten Platz ein. Das Wirtschaftssystem der Bun­des­re­pu­ blik hat sich zu einer markwirtschaftli­ chen Ordnung entwickelt. Економіка Федеративної Республіки у своєму розвитку прийшла до сис­ теми ринкового господарства. а в то­р­гі­в­ лі — друге. . Німеччина належить до провідних ін­ ду­с­т­рі­а­ль­них країн світу. -e — система поставок der Mitarbeiter. Федеративна Республіка Німеччини входить до групи найвпливовіших про­ми­с­ло­вих країн. Die Bundesrepublik Deutschland ge­ hört zu der Gruppe der sieben großen west­li­chen Industrieländern.l Німеччина 195 das Erzeugnis. За своїми досягненнями в економіці вона посідає третє місце. . Welche Probleme hat die Wiedervereinigung aufgestellt? 3. Wie waren die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR zur Zeit der Vereinigung? 4. Передумовою успішного розвитку рин­кової економіки є змагання. -se — товар.— співро­ бітник die Arbeitslosigkeit — безро­ біття die Qualität — якість die Entlassung. Конституція гарантує всім гро­ма­дя­ нам свободу приватної ініціативи та при­ва­т­ну власність. Der Wettbewerb zwingt zur Ra­tio­na­li­ sie­rung und zum sprachsamen Umgang mit knappen Ressourcen. Das Grundgesetz garantiert allen Bür­ gern die Freiheit der privaten Initiative und das Privateigentum.

Heute ernährt ein deutscher Landwirt 70 Personen. Gemüse. наприклад. Deutschland ist ein aktiver Partner des Welthandels. Die zentrale Aufgabe der Wirt­schafts­ po­li­tik ist die Verringerung der Ar­beits­ lo­sig­keit. Але держава стежить за тим. Obst. So sichert der Staat Mieterschutz.196 Deutschland l Der Staat achtet aber darauf. оп­ти­ч­на. Feinmechanik. dass der Wettbewerb nicht zu sozial untragba­ ren Verhältnissen führt. In Deutschland beträgt die Zahl der Be­trie­be etwa 52 000. che­ mi­sche. den Bau und die Mo­der­ni­sie­rung von Wohnungen. цукровий буряк. Федеративна Республіка Німеччини має високопродуктивне сільське го­с­ по­дар­с­т­во. авіа– та ко­с­мі­ч­на про­ми­с­ло­вість. elektronische. Maschinenbau. Так. ein hoher Beschäfti­ gungsstand und Produkt­ions­ wachstum. держава гарантує за­хист квартиронаймачам. Die wichtigsten Produkte sind Brot– und Futtergetreide. хімічна. ко­ра­б­ле­бу­ду­ван­ня. Die Bundesrepublik hat eine lei­stungs­ fä­hi­ge Landwirtschaft. Головна мета економіки — стабіль­ ні ціни. die Zahlung der Wohngeld an einkom­ menschwache Bürger. виплату гро­шей громадянам з невеликими при­бу­т­ка­ми. Das Hauptziel der Wirtschaft ist stabile Preise. В Німеччині налічується близько 52 000 під­при­ємств. der für die deutsche Wirt­ schaft wichtig ist. Найважливішими галузями про­ми­ с­ло­во­с­ті ФРН є: кам’яновугільна. . Verantwortung für die wirtschaftliche Ent­wick­lung tragen auch Deutsche Bun­des­bank und die Tarifpartner. точ­ на ме­ха­ні­ка. будівництво й модерні­ зацію квартир. Wein. фру­ к­ти. Найбільш значними його культурами є: зернові (продовольчі та фуражні). що важливо для ні­ме­ць­кої економіки. Die wichtigsten Industriezweige der BRD sind Steinkohlenbergbau. Luft– und Raumfahrtindustrie. Schiffbau. Verbrauchsgüterindustrie und Nahrungsindustrie. Сьогодні одни німецький фермер го­ дує 70 чоловік. транс­ по­р­т­но­го машинобудування (ву­ли­ч­ ний транс­порт). то­ва­рів ши­ро­ко­го вжитку та ха­р­чо­ва про­ми­с­ло­вість. Відповідальність за економічний роз­ ви­ток несуть також Німецький Фе­де­ ра­ль­ний Банк і тарифні партнери. овочі. (Automo­ bilindustrie Straßenfahrzeugbau). еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­на. Zuc­ker­ rü­ben. високий рівень зайнятості та зро­стання виробництва. щоб кон­ку­ре­н­ція не привела до не­спри­я­т­ ли­вих соціальних відносин. Головним завданням економічної по­ лі­ти­ки є зменшення безробіття. optische In­du­ strie. машинобудівна. виноград. Німеччина також активний партнер у світовій торгівлі. кар­то­пля. Metal­ lurgie. Kartoffeln. мета­лургійна.

полонинами й озерами. чимось забезпечувати die Verringerung — зменшен­ ня. Хто не знає легенду про Лорелею. Berge. поводження з чимось sichern (te. t) — прогодувати die Feinmechanik — точна механіка Fragen zum Text 1. Конституція die Voraussetzung. Wer kennt nicht die Sage von der Lo­re­ lei. t) — гарантувати. Was ist das Hauptziel der deutschen Wirtschaft? 6. Лісове господарство та риболовство також відіграють велику роль у стру­к­ ту­рі економіки Німеччини. Flüsse. економний der Umgang — обходження. Zu welchen Ländern gehört Deutschland? 2. Einmalig ist der Rhein. на берегах яко­ го підносяться овіяні легендами фо­р­ те­ці й замки. Wörter und Wendungen die Markwirtschaft — ринкова економіка das Grundgesetz. . -e — вид транспорту die Verbrauchsgüter — товари широкого вжитку die Forstwirtschaft — лісове господарство ernähren (te. Німеччина лежить в центрі Єв­ропи. Вона відома своєю чудовою при­ро­ дою. конкуренція sparsam — економно. зниження der Bergbau — гірничорудна промисловість das Fahrzeug.l Німеччина 197 Die Forstwirtschaft und die Fischerei spie­len auch eine große Rolle in der Struk­tur der Wirtschaft Deutschlands. an dessen Ufern sagenumwobene Burgen und Schlös­ser emporragen. -e — Основ­ ний Закон. горами. Es ist durch seine wunderschönen Land­schaf­ten. das Loreleilied gehört zu den schön­sten Volksliedern. Was garantiert den Bürgern das Grundgesetz? 4. -en — передумова der Wettbewerb. пі­с­ня про Лорелею — одна з най­кра­ си­ві­ших народних пісень. -e — змагання. Welche Rolle spielt der Wettbewerb in der Wirtschaft? 5. Wie entwickelte sich das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland? 3. Täler und Seen bekannt. Неповторним є Рейн. річками. Welche Industriezweige gehören zu den führenden in der deutschen Wirtschaft?  Sehenswürdigkeiten Deutschlands  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè Deutschland liegt im Herzen Europas.

Weimar. і він ко­ ри­с­ту­єть­ся в світі репутацією швид­ кого порту. Багато великих міст всесвітньо відомі історичними архітектурними па­м’я­т­ ка­ми. Raf­fa­el und vieler anderer be­ rühm­ter Ma­ler. wie zum Bei­spiel den Fernsehturm am Alexanderplatz. . озерами й по­кри­ти­ми лісами горами. herrlichen Seen. Viele Größstädte sind durch ihre hi­sto­ ri­schen Baudenkmäler. Im berühmten Zwinger. den berühmten Kur­or­ ten. Цьому порту уже 807 років. Гамбурґ або Кельн? У Кельні можна захоплюватися Ке­льн­ сь­ким собором. Nicht vergessen dürfen wir die Se­hens­ wür­dig­kei­ten der Haupstadt Berlin. der ein Wun­der­werk goti­ scher Architektur ist. Museen. Ru­ bens. чудовими озе­ра­ ми.198 Schön ist der Schwarzwald mit seinen malerischen Dörfern. «Вікно в світ» — так називають Гам­ бурґ. Місто Дрезден — одне з най­кра­си­ві­ ших міст у Європі. befindet sich die Dresdener Ge­mäl­de­ga­le­rie mit den Bildern der großen Maler Dürer. шедевром ар­хі­те­к­ту­ ри в готичному стилі. Ру­бе­н­са. Берлін відомий своїми історичними будівлями. Dieser Hafen ist schon 807 Jahre alt und genießt in der Welt den Ruf eines schnel­len Hafens. “Tor zur Welt”. Його часто називають «Ель­б­ф­ло­ ренц». він відомий як найбільший і найважливіший морський порт у Ні­ меччині. Wer träumt nicht davon. Mün­ chen. so wird Hamburg ge­ nannt. телебашта на Алексан­дер­ платц. як. наприклад. музеями та галереями. bekannt. у галереї Зе­м­пе­ ра. Рафаеля. Seen und be­wal­ de­ten Bergen. wie Baden–Baden. відомими ку­ро­р­та­ми. Die Gärten und Schlösser im Park Sans­ sou­ci in Potsdam üben auf die Besucher­ einen unauslöschlichen Ein­druck aus. Deutschland l Чудовим є Шварцвальд зі своїми жи­во­пи­с­ни­ми деревами. in der Sem­per­ ga­le­rie. Hamburg oder Köln zu besuchen? In Köln kann man den Köl­ner Dom be­ wun­dern. оскільки тут знаходиться так багато скарбів мистецтва. Мюн­ хен. Dresden gehört zu den schönsten Städ­ten Europas. Хто не мріє відвідати Веймар. Potsdam. такими як Баден-Баден. як в іта­ лійському місті Флоренція. У відомому Цвінгері. інших великих майстрів. aber auch durch moderne Bauten. Не можна забути й визначні місця Бер­ліна. Es wird auch oft “Elbflorenz” genannt. і також сучасними будовами. Сади й замки у парку Сан-Сусі в Пот­ сдамі справляють на відвідувачів не­ за­бу­т­нє враження. Berlin ist durch seine historischen Bau­ ten. ist bekannt durch den größten und wich­tig­sten Seehafen Deutschlands. Рембрандта. знаходиться Дрезденська ка­р­тин­ на галерея з роботами великих ху­до­ ж­ни­ків Дюрера. da sich hier so viele Kunstschätze wie in der italienischen Stadt Florenz be­ finden. Rembrandt. Museen und Ga­ le­ri­en weltbekannt. музеями. Потсдам.

l Німеччина 199 Das Schauspielhaus. 2. Deutschland ist mit seinen Se­hens­wü­ dig­kei­ten zu jeder Jahreszeit einer Rei­ se wert. 4. Wörter und Wendungen sagenumwoben — овіяний легендами die Burg. die Staatsoper. -en — фортеця emporragen (te. Jahrhundert hatte sich Berlin zu einer der größten Städte Europas ent­ wic­kelt. 5. державна опера. яка знаходиться на історичній вулиці Ун­тер-ден-Лінден і Острів музеїв за­ ли­ша­ють у кожного відвідувача не­за­ бу­т­ні враження. Während des Krieges wurde Berlin sehr stark zerstört. 3. Шаушпільхаус. Jahrhundert ge­grün­det. але скоро швидко від­бу­до­ ва­ний. o) — користуватися репутацією unvergeßlich — незабутній einer Reise wert sein — гідний відвідування Fragen zum Text Wofür ist Deutschland bekannt? Welche Landschaften Deutschlands sind einmalig? Welche Gegende Deutschlands sind besonders malerisch? Was befindet sich im Zwinger? Warum bewundert man den Kölner Dom? Berlin  Áåðë³í Berlin ist die Hauptstadt der Bun­des­re­ pu­blik Deutschland. У 1871 р. Під час війни Берлін був сильно зруй­ но­ва­ний. t) — підно­ ситися bewaldet — вкритий лісами die Kunstschätze — скарби мистецтва träumen von (te. . Берлін — столиця Федеративної Ре­с­ пу­б­лі­ки Німеччини. У 19 столітті Берлін став одним з най­ бі­ль­ших міст Європи. 1871 wurde Berlin zur Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches. das Wunderwerk. Місто було засноване у 18 столітті. t) — мріяти про 1. dann aber schnell wie­der­auf­ge­baut. Es wurde im 13. Берлін став столицею Кай­ зе­рів­сь­кої імперії. -e — шедевр unauslöschlich — незабутній der Hafen (die Häfen) — порт den Ruf genießen (o. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es Ver­ kehrs­kno­ten­punkt und Handelszentrum von Deutschland. Німеччина зі своїми визначними мі­ с­ця­ми гідна відвідування будь-якої пори року. Перед Другою світовою війною він був вузловим пунктом і торговель­ ним центром Німеччини. die an der historischen Straße “Unter den Linden” stehen und die Mu­se­ums­ in­sel bieten jedem Besucher unverges­ sliche Eindrücke an. Im 19.

Alle wichtigen Industriezweige sind hier vertreten. wissenschaftliches und kul­tu­rel­ les Zentrum.200 Deutschland l Von 1948 bis 1990 war Berlin in Ost– und West-Berlin geteilt. -en — місцевість umgeben — оточений der Ort. 5. 4. Міжнародне значення Берліна зро­ с­тає з кожним роком. машинобудування й хімічна промисло­вість. Es ist von herrlichen Seen und Wäldern umgeben. Das internationale Ansehen Berlins wächst mit jedem Jahr und sehr oft wird es zum Tagungsort wichtiger in­ ter­na­tio­na­ler Treffen.4 Millionen Einwohner und ist die größte Stadt der BRD. Нині Берлін — столиця об’єднаної Ні­ме­ч­чи­ни. Berlin liegt in einer malerischen Ge­ gend. Es ist ein wichtiges politisches. і він є найбільшим мі­с­том ФРН. Особливо розвинені електротехнічна промисловість.4 мільйони жи­ телів. in­du­stri­ el­les. -n — свідок die Gegend. про­ми­с­ ло­вий. 2. der Maschinenbau und die che­mi­sche Industrie. -e — вузловий пункт das Handelszentrum — торговельний центр zerstören (te. Він оточений чудовими озера­ ми й лі­са­ми. -e — місце важливих зустрічей Fragen zum Text Wann wurde Berlin gegründet? Was für eine Stadt war Berlin im 19. Berlin hat 3. -e — галузь 1. Wörter und Wendungen das Kaiserreich — Кайзерівська імперія der Verkehrsknoten­ punkt. 3. З 1948 до 1990 року Берлін був розпо­ ділений на Східний і Західний Бе­р­лін. Це — важливий політичний. науковий і культурний центр Німеччини. Берлін розташований у мальовничій місцевості. У Берліні мешкають 3. і місто часто стає мі­с­цем важливих міжнародних зу­стрі­чей. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Bran­den­bur­ger Tor. -e — місце der Tagungsort. Mehr als 200 Jahre ist dieses Tor stum­ mer Zeuge der deutschen Geschichte. Понад 200 років ця брама є німим сві­д­ком німецької історії. das Wahrzeichen — символ stumm — німий der Zeuge. Символ Берліна — Бранденбурзька брама. t) — руйнувати der Zweig. Jetzt ist Berlin wieder die Hauptstadt des vereinten Deutschlands. Тут представлені всі провідні галузі промисловості. Jahrhundert? Wie wurde Berlin von 1948 bis 1990 geteilt? Wieviel Einwohner hat Berlin jetzt? Was wurde zum stummen Zeugen der deutschen Geschichte? . Besonders entwickelt sind die Elek­tro­ in­du­strie.

Александерплац з годинником. damit diese Stadt ihren alten Ruhm wiedererlangt. такі як Ша­р­лот­ тен Бург і Беллівю приваблюють ти­ся­ чі туристів. Ein anderes Symbol Berlins und ein Andenken an den furchtbaren Krieg ist der Turm der Kaiser-Wilhelm– Gedächtniskirche­ auf dem Kurfürsten­ damm. Berlin hat viele berühmte Theater: Theaterliebhaber können die Deutsche Staats­oper. das Schauspielhaus. Wunderschöne Schlösser. щоб місто повернуло собі колишню славу. das Wahr­zei­ chen der Stadt. Берлінські музеї всесвітньо відомі. wurde zum Symbol der Deutschen Einheit. Hier beginnt eine der schönsten Straßen Berlins. на якому Пергамонський музей з алтарем Пе­р­ га­мо­на є найвідомішим. і вона є однією з найвідоміших вулиць світу. .l Німеччина 201  Sehenswürdigkeiten Berlins  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà Berlin war bis 1945 das Kulturzentrum Europas. Der Alexander-Platz mit der Weltzeitenuhr ist ein beliebter Treffpunkt der Ber­li­ner. auf der das Pergamonmuseum mit dem Pergamonaltar das berühmte­ ste ist. Найкрасивіші замки. Heute wird viel getan.— улю­б­ ле­не місце зустрічі берлінців. Німецький театр. das Deut­sche Theater besuchen. який показує час усіх поясів світу. лю­ би­те­лі театру можуть відвідати Ні­ме­ ць­ку державну оперу. Шаушпільхаус. wie Char­lot­ ten­burg und Bellevue ziehen Tausende von Touristen an. Їй понад 300 років. Sie ist über 300 Jahre alt und gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt. Das Brandenburger Tor. Weltbekannt sind auch die Berliner Mu­ se­en. Інший символ Берліна й пам’ятка про страшну війну — башта КайзерВіль­ге­льм-Гедехтніскірхе на вулиці Кур­фюр­стендам. Берлін був до 1945 року культурним центром Європи. “Unter den Linden”. Hier gibt es sogar eine Museumsinsel. Тут є навіть острів музеїв. Сьогодні багато робиться для того. На порівняно малій площі роз­та­шо­ ва­на велика кількість архітектурних па­м’я­ток. Auf einer verhältnismäßig kleinen Flä­ che gibt es eine Unzahl von architekto­ nischen Denkmälern. Бранденбурзька брама — символ мі­с­та — стала символом німецької єд­но­с­ті. Тут починається одна з най­кра­си­ві­ ших вулиць Берліна — Унтер-денЛінден (Під липами). У Берліні багато відомих театрів.

Jh. ausgedehn­ te Wäl­der. 2. -n — сквер Fragen zum Text Was ist das Wahrzeichen der Stadt Berlin? Wo beginnt die Straße „Unter den Linden“? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Berlin? Was ist der beliebte Treffpunkt der Berliner? Wie sind die Umgebungen von Berlin?  Dresden  Äðåçäåí Dresden ist die Hauptstadt des Bun­ des­lan­des Sachsen. У кінці 18 ст. 4. Es gibt hier herrliche Seen. Jh. 5. wurde die Stadt zur Residenz der säch­si­schen Kurfürsten. der Treffpunkt. Ende des 18. Також на околицях Берліна можна знай­ти багато визначних місць. darunter die Hofkirche und die Frauenkirche. -e — місце зустрічі das Schloß (die Schlösser) — замок die Umgebung. З кінця 15 ст. Auch in der Umgebung von Berlin kann man viele Sehens­würdigkeiten finden. там були збудовані в сти­лі бароко все­сві­т­ньо відомі па­ лаци Цвінгера. ge­pfleg­te Grünanlagen. Тут є чудові озера. Йому вже понад 750 років. де відпочивають як молодь. . місто стало ре­зи­де­н­ці­ єю саксонських курфюрстів. Всесвітньо відомим є Берлінський зоо­парк. wo sich groß und klein. ка­то­ли­ць­ка церква та багато кра­си­вих бу­ди­н­ків. wurden dort welt­be­rühm­te Zwingerpaläste im Stile des Ba­rocks und viele an­de­re Gebäude ge­stal­tet. такі як Мю­г­ге­ль­ зее й Ванзее. Parks und wunderschöne. Дрезден — столиця землі Саксонія. Wörter und Wendungen der Ruhm — слава wiedererlangen (te. Die Stadt entstand an der Kreuzung der wichtigen Handelswege. 3. Він виник на перехресті важливих тор­говельних шляхів. Ende des 15. ліси. -en — околиця gepflegt — доглянутий die Grünanlage. Es ist mehr als 750 Jahre alt. так і літні люди. wie den Müg­gel­see und Wannsee. t) — повернути (славу) die Unzahl — велика кількість die Einheit — єдність furchtbar — страшний der Turm (die Türme) — башта beliebt — улюблений 1. katho­ lische Kirche. парки й красиві до­гля­ну­ті сквери.202 Deutschland l Weltberühmt ist der Berliner Tierpark. це­р­к­ви Гофкірхе та Фра­у­е­н­кі­р­хе. jung und alt erholen können.

Dresden zieht Tausende Touristen an. Dresden ist eine Musikstadt. Зараз Дрезден третє за розмірами мі­с­то східної Німеччини і нараховує по­над 500 тис. в Дрездені працюють ба­га­ то музичних колективів і серед них ві­до­мий хор хлопчиків. Maschinenbau. Державна капела та філармонія — ві­ до­мі музичні осередки міста. У ній представлені шедеври образо­ творчого мистецтва найвідоміших ху­до­ж­ни­ків. Дрезден привертає увагу тисяч ту­ри­с­тів. ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. легка та харчова промисловість. Дрезден — це також місто музики. Leicht– und Lebens­mittelindustrie. ме­та­ло­об­ро­ б­на. Seine alten und neuen Straßen stellen schö­ne Muster der mittelalterlichen und der modernen Architektur dar. але потім повністю від­бу­до­ва­не. Тут розвинені електроніка. Dresden liegt an der Elbe und seine Umgebungen sind sehr malerisch. точна механіка та оптика. і технічний університет. Während des zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt zerstört. які готують науково-технічні ка­д­ ри. aber dann voll­ stän­dig aufgebaut und die Stadtmitte wurde rekonstruiert. Місто відоме і як скарбниця мис­тец­тва. Elek­tro­tech­nik. Die Staatskapelle und Philharmonie sind berühmte Musikzentren der Stadt. Jetzt ist Dresden die drittgrößte Stadt des Ostdeutschlands und zählt über 500 000 Einwohner. До визначних місць Дрездена на­ле­ жить також Музей транспорту. In Dresden arbeiten außerdem viele Musikkollektive und darunter der be­ kannte Kna­ben­chor. 203 Дрезден — великий промисловий центр. welche die wissen­ schaftlich–technische Fachleute ausbil­ den und eine technische Universität. In Dresden befindet sich die welt­be­ rühm­te Gemäldegalerie im Zwinger. Fein­me­cha­nik und Optik entwickelt. Крім того. У Дрездені знаходиться всесвітньо ві­до­ма картинна галерея у палаці Цві­н­гер. Hier sind Elektronik.l Німеччина Dresden ist ein großes In­du­strie­zen­ trum. Його старі та сучасні вулиці де­мон­ стру­ють чудові зразки се­ре­д­ньо­ві­ч­ ної та сучасної архітектури. Дрезден розташований на Ельбі. електротехніка. Zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens gehört auch das Verkehrsmuseum. жителів. Metallbearbeitung. Die Stadt ist auch als ein Kulturzentrum und eine Schatzkammer der Kunst be­ kannt. Під час Другої світової війни місто було зруйноване. його околиці дуже мальовничі. Hier gibt es eine Reihe von For­ schungs­in­sti­tu­ten. Hier sind Meisterwerke der bildenden Kunst von berühmten Künstlern aus­ge­ stellt. Тут є ряд науково-дослідних ін­сти­ту­ тів. а центр міста — ре­ко­н­с­ т­ру­йо­ва­ний. .

Можна сказати. що Дрезден — це мі­с­то-музей і одне з найкрасивіших міст світу. Воно нараховує понад 560 тис. dass Dresden selbst ein Museum und eine der schönsten Städte der Welt ist. . t) — тут: навчати. Воно засноване в 1165 році. 4. І недарма місцевість навколо Дре­з­ де­на називають Саксонською Швей­ ца­рі­єю. Wörter und Wendungen die Kreuzung. Місто розташоване в родючій мі­с­це­ во­с­ті. 5. 3. Touristen besuchen auch gern die Hofkirche und Frauenkirche. -e — торговельний шлях gestalten (te. Man kann sagen. жи­те­ лів. ausbilden (te. t) — тут: споруджувати die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Feinmechanik — точна механіка vollständig — повністю der Fachmann (die Fachleute) — спеціаліст 1. t) — пред­ ставляти die Uferstraße — набережна genießen (o. 2. Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Ge­ gend. -en — перехрестя der Handelsweg.204 Deutschland l In der Uferstraße der Elbe genießen die Touristen die Schönheit des Flusses und der Landschaften an sei­ nen Ufern. o) — насолоджуватися Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Dresden? Wann wurde Dresden zur Residenz der Kurfürsten? Welche Industriezweige sind in Dresden entwickelt? Wie sieht heute Dresden aus? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens?  Leipzig  Ëåéïö³´ Leipzig ist die zweigrößte Stadt Sach­ sens. готувати die Gemäldegalerie — картинна галерея das Meisterwerk. Sie wurde 1165 gegründet. Туристи також охоче відвідують це­р­к­ ви Хофкірхе та Фрауенкірхе. На набережній Ельби туристи на­со­ ло­джу­ють­ся красою ріки та пейзажами на її берегах. -e — шедевр die bildende Kunst — образотворче мистецтво darstellen (te. Лейпціґ — друге за розмірами місто Саксонії. Und nicht umsonst wird die Gegend um die Stadt Dresden “die Sächsische Schweiz“ genannt. Es zählt über 560 000 Einwohner.

In Leipzig gibt es mehr als 100 Druc­ke­ rei­en. Jh. Im 18. Лейпциґ — великий залізничний ву­ зол. Im 10. У Лейпцизі понад 100 типографій. Лейпциґ став містом яр­ма­ р­ків хутра та поліграфічної промис­ ловості. з успіхом розвивалося мі­сь­ке бу­ді­в­ни­ц­т­во. які на­ зва­ли своє поселення Липськ. Лейпциґ отримав право на про­ве­ден­ня три рази на рік яр­ марків. У 10 столітті у цьому місці було по­бу­ до­ва­но фортецю з назвою «Лібци».—18. Das moderne Leipzig ist ein großes In­ du­strie­zen­trum. wurde der Leipziger Jahr­ markt zur in­ter­na­tio­na­len Mustermesse. Сучасний Лейпциґ — великий промис­ловий центр. У 15—18 ст. Später wurde dieser Name in “Leipzig” transformiert. Пізніше ця назва трансформувалася в «Лейпциґ». Jh. weil die Feudalen den Kauf­leu­ten Beistand und Unter­ stützung­ sicherten. У 18 ст. Werk­ zeug­ma­schi­nen­bau.l Німеччина 205 Im 7. У 1497 р. Leipzig ist auch ein großer Ei­sen­bahn­ kno­ten­punkt. die den Namen “Libzy” trug. Im 15. Місто Лейпциґ також великий куль­ту­ р­ний центр Німеччини. Im 20. wurde Leipzig zur Stadt der Pelzwaren– und Buchdruckjahrmärkte. Der führende Industriezweig ist der Ma­schi­nen­bau. Im Jahre 1497 erhielt Leipzig das Recht. Hier sind die Buch­druckindustrie. В 7 столітті там жили слов’яни. entwickelte sich er­folg­ reich der Stadt­bau. Jh. Тут розвинена поліграфічна про­ми­с­ ло­вість. der Mess– und Regelungs­technik entwickelt. Лейпцизький ярмарок став між­на­ро­д­ним ярмарком зразків. верстатобудування. які друкують книжки майже 40 мовами. Jh. . оскільки феодали га­ра­н­ту­ва­ли купцям підтримку й сприяння. dreimal jährlich Jahrmärkte durch­zu­füh­ren. Були побудовані пишні готичні це­р­к­ ви. wo die Bücher fast in 40 Spra­ chen gedruckt werden. wurde in diesem Ort eine Fe­ stung ge­baut. Провідною галуззю є машинобу­ду­ вання. lebten hier Slawen. У 20 ст. будинок ратуші та палаци. die ihre Sied­lung “Lipsk” nannten. Paläste und das Gebäude des Rat­hau­ses gebaut. ви­мі­рю­ва­ ль­на та регулююча техніка. У Лейпциґу з успіхом розвивалася то­ р­гі­в­ля. In Leipzig entwickelte sich erfolgreich der Handel. Jh. Die Stadt ist auch ein großes Kul­tur­ zen­trum Deutschlands. Es wurden prachtvolle gotische Kir­ chen.

6. де навчалися Гете. 2. Театри та концертні зали міста привер­тають увагу людей різного віку. o) — привертати (увагу). 5. Тут знаходиться один з найстаріших університетів. das zu Ehre des Sieges über Na­po­le­on errichtet wurde. die in der ganzen Welt bekannt sind. притягувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Leipzig? Woher stammt der Name “Leipzig”? Warum entwickelte sich erfolgreich der Handel in Leipzig? Was wurde hier im Mittelalter gebaut? Wann wurde Leipzig zur Stadt der internationalen Mustermesse? Welche Industrie ist in Leipzig entwickelt?  Nürnberg  Íþðíáåðã Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bay­ erns. котрі ві­ до­мі в усьому світі. Його населення складає понад 570 000 чоловік. Schiller und an­de­re große Menschen des Landes stu­dier­ten.206 Deutschland l Hier befindet sich eine der ältesten Uni­ver­si­tä­ten. зведений на честь перемоги над Наполеоном. Die Leipziger Bücherei gehört zu den größten und berühmtesten Büchereien der Welt. Dazu gehört das Völkerschlachtdenkmal. Hier sind viele Sehenswürdigkeiten. 4. wo Goethe. -n — ярмарок зразків der Werkzeugmaschinenbau — верстатобудування die Meßtechnik — вимірювальна техніка anziehen (o. Theater und Konzertsäle der Stadt zie­ hen die Menschen unterschiedlichen Al­ters an. -e — залізничний вузол das Völkerschlachtdenkmal — пам’ятник битви народів 1. Шиллер та інші великі люди країни. . Нюрнберг — друге за розмірами мі­с­ то Баварії. die Mustermesse. 3. До них належить пам’ятник битви на­ро­дів. Wörter und Wendungen fruchtbar — родючий die Pelzwaren — хутро die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість der Eisenbahnknotenpunkt. Seine Bevölkerung beträgt über 570 000 Menschen. тут багато визначних місць. die sehr gern dort ihre Freizeit verbringen. котрі охоче проводять там свій вільний час. Лейпцизька бібліотека належить до найбільших і найвідоміших бібліотек світу.

Головну роль сьогодні в Нюрнберзі відіграють електротехнічна про­ми­с­ло­ вість і електроніка. son­ dern auch eine Kulturstadt Bayerns. Nürnberg ist nicht nur ein Industrie– und wissenschaftliches Zentrum. Hier entwickelten sich und blühten Hand­werk. наука і культура. . Die traditionellen Industriezweige sind Holzbearbeitung. Jetzt ist die Altstadt von Wohnvierteln und Industriebetrieben umringt. Традиційні галузі промисловості — деревообробка. Das ist vor allem die Stadt der tra­di­tio­ nel­len Volkskultur und des Volksschaffens. Wissenschaft und Kultur auf. Hier lebte und arbeitete der berühmte Künstler Albrecht Dürer. Die führende Rolle spielen heute in Nürn­berg elektronische Industrie und Elek­tro­nik. на північ від Нюрнберга. Тут розвивалися й процвітали ре­ме­с­ ла. У Ерлангені. Hier wurde die Taschenuhr erfunden. виробництво іг­ра­шок. Нюрнберг сьогодні — це місто з розви­неною промисловістю. виник великий науково-дослідний центр концерну «Сіменс». У старому місті багато музеїв. Buchdruck– und Spiel­zeugindustrie. Тепер старе місто охоплене кільцем житлових кварталів та промислових підприємств. Це перш за все місто традиційної на­род­ної культури та народної твор­ чості. Тут були винайдені кишенькові го­дин­ ни­ки. Das heutige Nürnberg ist die Stadt der entwickelten Industrie. але й культурний центр Ба­ва­рії. Тут жив і працював відомий худож­ ник Альбрехт Дюрер. Нюрнберг не тільки промисловий і науковий. Nördlich von Nürnberg in Erlangen ent­stand ein großes wissenschaftliches For­schungs­zen­trum des SimensKonzerns.l Німеччина 207 Die Stadt entstand und wuchs an der Kreuzung der Handelswege. Ремісники Нюрнберга були відомі сво­ї­ми виробами із золота й срібла. Sie verkörpern die Größe der mit­tel­al­ ter­li­chen Stadt. Die Nürnberger Handwerker waren durch ihre Erzeugnisse aus Gold und Silber berühmt. Уже в середньовіччя місто було дуже багатим. Вони відбивають велич се­ре­д­ньо­ві­ч­ но­го міста. Schon im Mittelalter war die Stadt sehr reich. In der alten Stadt gibt es viele Museen und gotische Denkmäler. текстильна та полі­ графічна. Місто виникло й виросло на пе­ре­хре­ с­ті торговельних шляхів. го­ти­ч­ них пам’ятників.

Кунсткамера та Му­ зей іг­ра­шок. Verkehrsmuseum. Нюрнберг — місто свят. пишні церкви. Wörter und Wendungen der Handelsweg. Hier werden Wochen der Orgelmusik und Feste der Altstadt veranstaltet. Архітектура Нюрнберга відбиває його історію. 2. -n — тиждень органної музики Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Nürnberg? Was entwickelte sich im mittelalterlichen Nürnberg? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Nürnberg? Welche Industriezweige sind in Nürnberg entwickelt? Warum ist Nürnberg als eines der größten Kulturzentren Bayerns und Deutschlands bekannt? . In Nürnberg sind viele Stadien und Parks. t) — відображати. а також Кабаре. prachtvolle Kirchen. 4. Всесвітньо відомі також аеропорт та державний порт на каналі Майн — Дунай. Hier kann man rekonstruierte Pa­tri­zi­er­ häu­ser. відбивати der Flughafen — аеропорт die Kunsthalle. Weltberühmt sind auch der Flughafen und der Staatshafen am Main-Donau Kanal. 5. -e — торговий шлях die Kreuzung. де багато жителів міста прово­ дять свій вільний час. -en — перехрестя das Handwerk — ремесло die Handwerker — ремісники verkörpern (te. -n — кунсткамера die Orgelwoche. Му­ зей транспорту. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Deutsche Nationalmuseum. 3. Türme und Schlösser sehen. wo viele Bürger ihre Freizeit ver­ brin­gen. Тут проходять тижні органної музи­ ки. свята старого міста. У Нюрнберзі багато стадіонів і пар­ ків. umringen (te.208 Deutschland l Die Architektur Nürnbergs spiegelt sei­ ne Geschichte wider. опоясувати widerspiegeln (te. Тут можна побачити реставровані бу­ ди­н­ки патриціїв. До визначних місць міста належить Німецький національний музей. Nürnberg ist die Stadt der Feste. t) — оточувати. З театрів відомий оперний. Von Theatern ist das Opernhaus und das Kabarett bekannt. t) — втілювати (тут: відображати) das Erzeugnis. die Kunsthalle und das Spielzeugmuseum. -se — виріб das Wohnviertel — житловий квартал 1. баш­ ти та замки.

У цьому будинку провів 50 років свого життя Й. В. Jetzt ist dort ein Nationalmuseum. als er nach Weimar kam. Гете та Ф. У великому старому парку по обох берегах річки Ільм стоїть будинок. Es liegt in der malerischen Gegend des Thüringen Waldes. Seine Arbeits– und Wohnzimmer. W. Auf dem Weimarer Stadtfriedhof wur­ den die beiden Dichter in der ehema­ ligen Herzoggruft begraben. В іншому будинку жив і працю­ вав вели­кий німецький драматург Ф. де були знищені тисячі борців за сво­бо­ду. Біля підніжжя гори Еттерсберг фа­ши­с­ти спорудили концентраційний та­бір. Тепер там Національний музей. книги й на­ віть усі дрібниці збереглися до сього­ днішньо­го дня. In einem anderen Haus lebte und ar­ bei­te­te der große deutsche Dramatiker F. Schiller. Шиллер. Він розташований у мальовничій мі­с­ це­во­с­ті Тюринзького лісу. В. Dieser Wald wird “das grüne Herz” Deutsch­lands genannt. in dem Goe­the lebte. Jetzt ist in diesem Haus das Schiller– Museum. Bü­ cher und sogar alle Kleinigkeiten sind bis heu­te erhalten geblieben. das der heutigen Generation als Warnung dient. In Weimar lebten und schufen ihre Wer­ke die Klassiker der deutschen Literatur J.l Німеччина 209  Weimar  Âåéìàð Weimar ist die Hauptstadt des Landes Thüringen. In diesem Haus verbrachte 50 Jahre sei­nes Lebens J. що служить пересторогою нинішньому поколінню. Веймар також місто музеїв. Goethe. Кабінет і житлові кімнати. У Веймарі жили й створювали свої твори класики німецької літератури Й. Шил­ лера. Шиллер. У науково-дослідних інститутах Вей­ ма­ра вивчають літературну спа­д­щи­ну Німеччини. wo Tausende Freiheitskämpfer vernichtet wurden. Goethe und F. у якому жив Гете на початку свого пе­ ре­бу­ван­ня у Веймарі. Am Fuß des Ettersberges errichteten die Faschisten ein KZ–Lager. У центрі міста на маленькій площі сто­їть двоповерховий будинок. Im großen alten Park an beiden Ufern des Flusses Ilm steht das Haus. Im Zentrum der Stadt. auf einem klei­ nen Platz steht ein zweistöckiges Haus. Weimar ist auch die Stadt der Museen. Веймар — столиця землі Тюрингії. Цей ліс називають «зеленим се­р­цем» Німеччини. In den wissenschaftlichen For­schungs­ in­sti­tu­ten Weimars erforscht man das li­te­ra­ri­sche Erbe Deutschlands. Schiller. На веймарському кладовищі обидва письменники поховані в склепі ге­р­ цо­гів. Тепер у цьому будинку музей Ф. . Гете. W.

Dort kann man das ganze Jahr frische Blumen.210 Deutschland l Weimar ist eine Gartenstadt. Unser erster Aufenthalt ist in Leipzig. t) — знищувати die Warnung. weil seine Sehens­würdig­ keiten weltberühmt sind. t) — споруджувати erforschen (te. оскільки його визначні місця все­сві­ т­ньо відомі і тому. Там можна протягом усього року при­ дба­ти свіжі квіти. Вони ростуть в численних теплицях міста. -en — покоління das Treibhaus. у якому сам був актором. Und im Sommer sieht Weimar wie ein wunderbarer blühender Garten aus. und weil man sich in seinen Umgebungen gut er­ho­len kann. А влітку Веймар виглядає як чудовий квітучий садок. 5. Wörter und Wendungen erhalten bleiben (ie. ie) — зберігатися der Friedhof. Hier gründete Goethe sein Theater. 2. 4. Obst und Gemüse bekommen. -häuser — теплиця geistig — духовний der Anziehungspunkt — тут: привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Weimar? Was für eine Stadt ist Weimar? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Weimar? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt sind besonders berühmt? Warum kann man Weimar “Gartenstadt” nennen?  Durch die Städte Deutschlands  Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè Jetzt machen wir eine kleine Reise durch Deutschland. Weimar ist Anziehungspunkt vieler Tou­ri­sten. -höfe — кладовище am Fuß des Berges — біля підніжжя гори errichten (te. vernichten (te. in dem er selbst als Schauspieler mit­wirk­te. Weimar ist eines der Zentren des gei­ sti­gen Lebens des Landes. Тут Й. Наша перша зупинка в Лейпцизі. Веймар — це місто-сад. В. t) — досліджувати das Erbe — спадщина die Gruft — склеп 1. -en — пересторога die Generation. Веймар приваблює багатьох ту­ри­с­тів. що в його околи­ цях добре відпочивати. Ґете заснував свій театр. Sie wachsen in zahlreichen Treib­häu­ sern der Stadt. 3. . овочі та фрукти. Зараз ми здійснимо маленьку по­до­ рож Німеччиною. Веймар — один з центрів духовного життя країни.

Це також місто музики. Лейпциґ — це також «місто книги». Бах­ був кантором цієї церкви. який був створений на початку 18 століття архітектором Пеппель­ маном. Тут знаходяться численні друкарні й видавництва. Unser nächster Aufenthalt ist in Dres­ den. In der Thomaskirche singt der be­rühm­ te Thomanerchor. Тут знаходяться такі всесвітньо ві­до­ мі му­зеї. Leipzig ist auch “die Stadt des Buches”. Raffael. С. Es ist auch eine Musikstadt. Rubens. . є най­ві­до­ мі­шим визначним місцем міста. Hier befinden sich zahlreiche Druc­ke­ rei­en und Verlage. У церкві Святого Томаса співає ві­до­ мий Томанерхор. Der berühmte Kölner Dom. Rembrandt gibt. ein Wun­ der­werk gotischer Architektur. Рембрандта. і картинна галерея. wie “Grünes Gewölbe” und die Ge­ mäl­de­ga­le­rie. Seit dem zwölften Jahrhundert finden hier Messen statt. Це місто на Ельбі — знамените місто мистецтва й культури. Це місто називають «вітриною світу». Es ist eine uralte Universitäts– und Mes­se­stadt. як «Грюнес гевельбе» («Зе­ ле­не склепіння»). Diese Stadt an der Elbe ist eine be­ rühm­te Kunst– und Kulturstadt.l Німеччина 211 Es ist eine sehr alte Stadt. Багато років І. Man nennt diese Stadt “Schaufenster der Welt”. der am Anfang des acht­zehn­ ten Jahrhunderts vom Baumeister Pöp­ pel­mann geschaffen wurde. Vor der Kirche steht Bachs Denkmal. Це давнє університетське місто і мі­с­ то ярмарків. ist die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. Viele Jahre war Johann Sebastian Bach Kantor dieser Kirche. Hier befinden sich weltbekannte Mu­se­ en. А тепер на черзі Кельн. З 12 століття тут відбуваються яр­ма­р­ки. Завдяки своєму положенню на пе­ре­хре­с­ті важливих торговель­ них шля­хів. де є шедеври Дюрера. Лейпциґ став значним торговельним і промисловим центром. Dank seiner Lage an der Kreuzung wich­ti­ger Handelswege wurde Leipzig zum bedeutenden Handels– und In­du­ strie­zen­trum. Славнозвісний кельнський собор. Наша наступна зупинка в Дрездені. Die Gemäldegalerie befindet sich im Zwinger. чудо готичної архітектури. Ру­бе­ н­са. Це старе місто. wo es Meisterwerke von Dürer. Рафаеля. Und jetzt ist Köln an der Reihe. Картинна галерея знаходиться в Цвін­ гері. Перед церквою стоїть пам’ятник Баху.

Es ist aber für einen deutschen Ju­ gend­li­chen nicht leicht nach dem Studium oder der Lehre einen Arbeitsplatz zu be­kom­men. -n — ярмарок die Druckerei. In der Schule und später an Uni­ver­si­tä­ten. -e — шедевр schaffen (u. Відомі кельнські шоколадні товари й косметика. a) — творити der Baumeister — будівельник. Wo ist gewöhnlich der erste Aufenthalt der Reisenden in Deutschland? 2. Instituten und anderen Lehr­an­stal­ten werden die Jugendlichen nach den neuesten Methoden und mit mo­dern­ster Technik ausgebildet. Wie nennt man die Stadt Leipzig? 3. а пізніше в університетах. -e — видавництво das Gewölbe — свод das Meisterwerk. Wofür ist die Stadt Dresden bekannt?  Das Leben der deutschen Jugend  Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ Ein Drittel der Bevölkerung in der BRD sind junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren. Berühmt sind die Kölner Scho­ko­la­den­ wa­ren und Kosmetik. архітектор an der Reihe — на черзі der Glockenturm (die Glockentürme) — дзвінниця das Stadtbild — обличчя міста Fragen zum Text 1. Але нелегко для молодого німця знай­ти після навчання робоче місце. Молодь — майбутнє будь-якої кра­ї­ ни. У школі.212 Deutschland l Die zahlreichen Glockentürme und Brüc­ken bilden das Stadtbild. Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig sind weltberühmt? 5. тому її особливо підтримують. зупинка die Kreuzung. Die Jugend ist die Zukunft eines jeden Landes und wird deshalb besonders ge­för­dert. Численні дзвіниці та мости ство­рю­ ють обличчя міста. ін­сти­ту­тах та інших навчальних за­ кладах молодь навчають за но­ві­т­ні­ми ме­то­да­ми і на сучасній техніці. Jahrhundert statt? 4. Was findet in Leipzig seit dem 12. Третина населення ФРН — молоді люди у віці до 25 років. -en — друкарня der Verlag. Wörter und Wendungen der Aufenthalt — перебування. . -en — перехрестя das Schaufenster — вітрина die Messe.

l Німеччина

213

Die Arbeitslosenzahl steigt jedes Jahr
und ist ein großes Problem.

Число безробітних збільшується ко­ж­
но­го року і є великою проблемою.

Aber dabei ist es für einen jungen
Men­schen in Deutschland leicht seine
Frei­zeit interessant und sinnvoll zu ver­
brin­gen.

Але зате легко для молодого німця
цікаво й розумно провести вільний
час.

Überall stehen der Jugend Sport­stät­
ten, Jugendherbergen, Fitnesszentren,
Schwimm­hal­len und vieles andere zur
Verfügung.

Скрізь у розпорядженні молоді
спорт­май­да­н­чи­ки, туристичні бази
відпо­чин­ку, центри здоров’я, басей­
ни та ба­га­то іншого.

In Bibliotheken, die alle Computer ha­
ben, können sich die Jugendlichen Bü­
cher aus aller Welt ausleihen.

У бібліотеках, які всі мають ком­п’ю­
те­ри, молодь може брати книжки
усього світу.

In Deutschland ist es üblich, dass sich
die jungen Leute das Geld für die
Ferien oder den Urlaub selbst verdie­
nen.

У Німеччині прийнято, що молоді
люди самі заробляють гроші на свою
від­пу­с­т­ку або канікули.

Sie arbeiten bei Mac Donalds oder auf
der Post, helfen auf dem Bau oder bei
der Obsternte.

Вони працюють у Мак-Дональдсі або
на пошті, допомагають на бу­ді­в­ни­ц­т­
ві або у зборі фруктів.

So können sie in den Ferien herrliche
Reisen machen und die ganze Welt
ken­nen­ler­nen.

Таким чином, вони можуть здій­с­
ню­ва­ти на канікулах чудові поїздки
й пі­зна­ти весь світ.

Ihre Englisch– und Französisch–Kennt­
nis­se festigen und erweitern sie in Eng­
land und Frankreich, ihr Italienisch in
Ita­li­en und Spanisch in Spanien.

Свої пізнання в англійській та фра­
н­цу­зь­кій мовах вони закріплюють
і розвивають в Англії та Франції, іта­
ль­ян­сь­кої та іспанської — в Італії та
Іс­па­нії.

Das Zusammenleben von Eltern und
Kin­dern ist nicht immer konfliktlos.

Сучасне життя батьків і дітей не об­
хо­дить­ся без конфліктів.

Deshalb suchen sich viele deutsche Ju­
gend­li­che schon früh ein eigenes Zim­
mer oder mieten mit Freunden eine
Woh­nung.

Тому багато німецьких підлітків рано
шукають власну кімнату або зні­ма­
ють із друзями квартиру.

Die Hauptinteressen der Jugendlichen
sind Musik und Sport, für diese
Hobbys verwenden sie all ihre Freizeit.

Головні інтереси молоді — музика
й спорт, на ці хобі йде весь їх віль­
ний час.

Alle Jugendlichen besitzen ein
Fahrrad, viele ein Motorrad, später
dann ein Auto.

Усі підлітки мають велосипед, ба­га­
то — мотоцикл, а пізніше машину.

214

Deutschland l

Die deutsche Jugend nimmt auch
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teil und ver­tei­digt ihre Rechte,
ist Mitglied von Ju­gend­­or­ga­ni­sa­
tionen.

Німецька молодь активно бере
участь у громадському житті й захи­
щає свої права, вступаючи до різних
мо­ло­ді­ж­них організацій.

Wörter und Wendungen

die Bevölkerung — населення
fördern (te, t) — тут:

підтримувати

die Lehranstalt, -en —

навчальний заклад

ausbilden (te, t) — навчати
der Arbeitslose, -n —

безробітний
sinnvoll — розумно, змістовно
die Sportstätten — спортивні
майданчики
die Jugendherberge, -n —
туристична база
відпочинку
1.
2.
3.
4.
5.

das Fitnesszentrum, -en — центр

здоров’я

die Schwimmhalle, -n — басейн
zur Verfügung stehen — бути

в розпорядженні

üblich sein — бути

загальноприйнятним

mieten (te, t) — знімати

квартиру

verteidigen (te, t) — захищати

Fragen zum Text

Wie teilt sich die Bevölkerung Deutschlands?
Welche Rolle spielt die Jugend im Leben der Gesellschaft?
Wo werden die Jugendlichen Deutschlands ausgebildet?
Was ist das größte Problem der deutschen Jugend?
Wie verbringt die Jugend Deutschlands ihre Freizeit?


Der Sport


Ñïîðò

Sport ist in Deutschland eine sehr be­
lieb­te Freizeitgestaltung nicht nur bei
den Fernsehübertragungen am
Bildschirm, sondern auch in den fast
80 000 Ver­ei­nen.

Спорт у Німеччині — найулюбленіше
заняття у вільний час, причому не
тіль­ки біля екрана телевізора під час
транс­ля­цій, але й у спортивних то­
ва­ри­с­т­вах, чисельність яких досягає
80 000.

Diese Vereine schließen sich zum Ver­
band des Deutschen Sportbundes zu­
sam­men.

Ці товариства об’єднуються в Спілку
німецької федерації спорту.

Jeder vierte Bürger von Deutschland
ist Mitglied eines Sportvereins.

Кожен четвертий громадянин Ні­ме­
ч­чи­ни — член спортивного то­ва­ри­
с­т­ва.

l Німеччина

215

Neben den mehr als 21 Millionen Mit­
glie­dern treiben weitere 12 Millionen
Men­schen Sport ohne einem Verein
an­zu­ge­hö­ren.

Поряд з більш як 21 мільйоном
членів,­ інші 12 мільйонів займаються
спор­том, не будучи членами спор­
тивних то­вариств.

Kennzeichnend für den Sport in
Deutsch­­land ist seine Autonomie.

Для спорту в Німеччині характерна
самостійність.

Die Organisationen des Sportes regeln
ihre Angelegenheiten selbst.

Організації самі ведуть свої справи.

Die Dachorganisation des Sports ist
der Deutsche Sportbund, der aus
16 Lan­des­sport­bün­den und zahlrei­
chen Fach­ver­bän­den besteht.

Провідна спортивна організація — Ні­
ме­ць­ка федерація спор­ту, яка скла­
да­єть­ся з 16 федеральних товариств
і численних професійних товариств.

Mit mehr als 5,25 Millionen
Mitgliedern ist der Deutsche Fußball­
bund bekannt.

Відома Німецька федерація фу­т­бо­лу,
яка налічує понад 5,25 млн членів.

Fußball ist in Deutschland besonders
beliebt.

Футбол у Німеччині особливо попу­
ляр­ний.

Fußball wird in Tausenden von
Amateurvereinen gespielt, er ist auch
ein Zuschauermagnet bei den Spielen
der Profi–Ligen, die jede Woche einige
Hun­dert­tau­sen­de in die Stadien
locken.

У футбол грають у тисячах ама­тор­сь­
ких товариств, він, як магніт, притя­
гає кожного тижня на ігри ліги про­
фе­сі­о­на­лів сотні тисяч глядачів.

Bei den Olympischen Spielen (1996)
hat die Fußballmannschaft Deutsch­
lands den ersten Platz belegt und
wurde zum Olym­pia­sie­ger.

На Олімпійських іграх (1996) фу­т­бо­
ль­на команда Німеччини зайняла
пе­р­ше місце і стала олімпійським
че­м­пі­о­ном.

Die Fußballmannschaft “Bayern” (Mün­
chen) erfreut sich großer Beliebtheit.

Футбольна команда «Баварія» (Мюн­хен)
користується великою по­пу­ля­р­ні­с­тю.

Sportarten wie Tennis, Autorennen,
Rad­ren­nen, Reiten und Golf finden im­
mer mehr Anhänger.

Такі види спорту, як теніс, велосипед,
верхова їзда і гольф знаходять все
більше прихильників.

Sehr beliebt sind auch Wasser­sport­
vereine, dazu gibt es Angebote für Be­
hin­der­te.

Дуже популярними є товариства
во­д­но­го спорту, при цьому є умови
й для інвалідів.

Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich
haben Tennis zum Volkssport ge­
macht.

Штеффі Ґраф, Борис Беккер, Міхаель
Штих зробили теніс за­га­ль­но­на­ро­д­
ним спортом.

Der Name des Autorenners
(Formu­la–1) Michael Schuhmacher ist
in der ganzen Welt bekannt.

Ім’я автогонщика («Формула — 1»)
Міхаеля Шумахера відоме в усьо­­му
світі.

216

Deutschland l
Wörter und Wendungen

die Freizeitgestaltung —
організація дозвілля
die Übertragung, -en —
трансляція, передача
das Verein, -e — товариство
sich zusammenschließen
(o, o) — об’єднуватися
kennzeichnend — характерно
die Angelegenheit, -en —
справа
die Dachorganisation, -en —
провідна організація
1.
2.
3.
4.
5.

der Deutsche Sportbund —
Німецька федерація спорту
die Landessportbünde —
федеральні спортивні
товариства
der Fachverband (die
Fachverbände) —
професіональне товариство
sich großer Beliebtheit
erfreuen
(te, t) — користуватися
великою популярністю

Fragen zum Text

Welche Rolle spielt Sport im Leben der Deutschen?
Wo können die Deutschen Sport treiben?
Wieviel Millionen Menschen treiben in Deutschland Sport?
Was ist die Dachorganisation des deutschen Sportes?
Welche berühmten Sportler Deutschlands kennen Sie?


Massenmedien


Çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿

Politische Beteiligung an einer
Massendemokratie wird durch
Presse, Funk und Fernsehen
nur möglich.

Політична участь у масовій де­мо­к­ра­
тії можлива лише завдяки пресі, ра­
діо й телебаченню.

Der Mensch kann politische Ent­schei­
dun­gen erst dann treffen, wenn er um­
fas­send informiert ist.

Людина може приймати полі­тичні рі­
шен­ня тільки тоді, коли вона всебіч­
но поінформована.

Die Massenmedien stellen
Öffentlichkeit her, in der ein Austausch
der ver­schiedenen politischen
Meinungen von gesellschaftlichen
Gruppen und Or­gani­sa­tio­nen, Parteien
und politischen In­sti­tu­tio­nen stattfin­
det.

Засоби масової інформації ство­
рюють гласність, коли відбувається
обмін рі­з­ни­ми політичними думками
су­с­пі­ль­них груп і організацій, партій
і політичних установ.

Nur solche Meinungen, die
in Mas­sen­me­di­en zu
Diskussionsthemen werden, haben
die Chance, öffentlich wirksam
zu werden.

Тільки такі думки, які в засобах ма­со­
вої інформації стають темами дис­ку­
сій, мають шанс стати суспільно-ді­йо­
ви­ми.

l Німеччина

217

Die Massenmedien haben die
Aufgabe: Informationen zu verbreiten,
sie sollen so umfassend, sachlich und
ver­ständ­lich wie möglich sein.

Засоби масової інформації мають
за­вдан­ня — розповсюджувати ін­
формацію, яка повинна бути яко­мо­га
більше всеохоплюючою, діловою
й зро­зумілою.

Bei Hörfunk und Fernsehen existieren
öffentlich-rechtliche und private Rund­
funk– und Fernsehanstalten ne­ben­ein­
an­der.

У системі радіомовлення й те­ле­ба­
чен­ня існують поряд з суспільно-пра­
во­ви­ми й приватні радіо– і те­ле­ко­м­
па­нії.

In der BRD gibt es elf Länderanstalten,
sie verbreiten eigene Hörfunk– und
Fern­seh­pro­gram­me und strahlen zu­
sam­men das Gemeinschaftsprogramm
Erstes Deutsches Fernsehen aus.

У Німеччині 11 компаній фе­де­ра­ль­
них земель, вони віщають свої радіой телепрограми та транслюють спіль­
ні програми Першого Німецького
те­ле­ба­чен­ня.

1961 wurde durch die Länder eine neue
bundesweite Fernsehanstalt gegründet­,
das Zweite Deutsche Fern­se­hen (ZDF).

1961 року було засновано фе­де­ра­ль­
ну телекомпанію — Друге німецьке
телебачення (ДНТ).

Private Veranstalten bieten seit 1984
Hörfunk– und Fernsehprogramme an.

Приватні засновники пропонують
з 1984 року свої радіо- й телепро­
грами.

Die Presse der BRD ist vom Staat un­ab­
hän­gig.

Преса Німеччини незалежна від дер­
жа­ви.

Drei von vier Deutschen lesen täglich
eine Zeitung.

Три з чотирьох німців читають газету
щоденно.

Überregionale Tageszeitungen sind:
“Bild”, “Süddeutsche Zeitung”, “Die
Welt”, “Neue Zeit”, “Frankfur­ter all­ge­
mei­ne Zei­tung”.

Міжрегіональні щоденні газети
«Більд», «Зюддойче Цайтунґ», «Ді
Вельт», «Фра­н­к­фу­р­тер Альгемайне
Цайтунґ».

Die größten regionalen Zeitungen sind:
“Westdeutsche allgemeine Zeitung”
(WAZ); “Express” (Köln, Bonn, Düs­sel­
dorf), “Leipziger Volkszeitung” usw.

Найбільші регіональні газети: «Вест­
дойче Альгемейне Цайтунґ», «Екс­
прес» (Кельн, Бонн, Дьо­сель­дорф),
«Лейпциґер Фолькс­цайтунґ» та ін.

Regionale Zeitungen sind meist ähn­
lich angebaut: die ersten (meist drei)
Seiten befassen sich mit aktuellen po­li­
ti­schen Ereignissen im Lande und in
der Welt.

Регіональні газети побудовані зде­бі­
ль­шо­го однаково: перші (як правило
три) сторінки займають актуальні по­
лі­тич­ні події в країні й у світі.

Weiter geht das Geschehen in der
Stadt und deren Umgebung; der Wirt­
schafts­teil enthält Informationen vom
Ak­ti­en­kurs bis zum Umweltschutz.

Далі про події в місті та його око­
ли­цях; економічна частина містить
ши­ро­ку інформацію про курс акцій,
за­хист довкілля.

218

Deutschland l

Verbreitet sind in Deutschland auch uns
bekannte Zeitschriften: “Spiegel”, “Eu­len­
spie­gel”; “Burda-Moden” und “Juma”.

У Німеччині поширені також відомі
нам журнали: «Шпігель», «Уленшпі­
гель», «Бурда-моден» і «Юма».

Wörter und Wendungen

Massenmedien — засоби
масової інформації
die Beteiligung — участь
der Funk — радіо
umfassend — всебічно
die Öffentlichkeit — гласність
die Institution, -en —
установа
wirksam — дійовий
der Hörfunk — радіо
1.
2.
3.
4.
5.

öffentlich-rechtlich —
суспільно-правовий
Rundfunk- und
Fernsehanstalt,
-en — радіо- та телекомпанії
das Gemeinschaftsprogramm,
-e — суспільна програма
anbieten (o, o) — пропонувати
sich befassen mit (te, t) —
займатися чимось

Fragen zum Text

Wodurch ist die Beteiligung an der Massendemokratie möglich?
Wie stellen die Massenmedien Öffentlichkeit her?
Welche Meinungen haben die Chance, wirksam zu werden?
Wie heißen die berühmtesten Fernsehanstalten Deutschlands?
Womit befassen sich die berühmtesten Zeitungen Deutschlands?


Umweltschutzmaßnahmen


Çàõîäè ç çàõèñòó
íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà

Nationale Maßnahmen allein reichen
nicht aus, denn die Verschmutzung
von Luft, Flüssen und Meeren kennt
keine nationalen Grenzen.

Одних тільки державних заходів
не­до­ста­т­ньо, оскільки забруднення
по­ві­т­ря, річок, морів не знає на­ці­о­на­
ль­них кордонів.

Vor diesem Hintergrund haben sich
1992 in Rio de Janeiro auf der
Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 178 Staaten verpflichtet
nach einem gemeinsamen Programm
zu handeln.

Виходячи з цього, в 1992 році на
кон­­фе­ре­н­ції з охорони та розвитку
на­вко­ли­ш­ньо­го середовища в Ріоде-Жа­ней­ро 178 держав взяли на
себе зобов’язання­ діяти за спільною
про­гра­мою.

Darin wird die Verbesserung der öko­no­
mi­schen und sozialen Lebens­
bedingungen aller Menschen mit der
lang­fri­sti­gen Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen in Einklang ge­bracht.

У ній погоджується поліпшення еко­
но­мі­ч­но­го й соціального рівня життя
всіх людей з довготерміновим захис­
том природних основ життя.

l Німеччина

219

Wie in anderen Industrieländern wird
die Luft in Deutschland von
Schadstoffen belastet, die vor allem
aus Industrie, aus Srtraßenverkehr,
Fernheizwerken stam­men.

Як і в інших промислово розвинених
країнах, повітря в Німеччині на­си­че­
не шкідливими речовинами, ви­ро­б­
ни­ка­ми яких є промисловість, місь­
кий транс­порт і теплоцентралі.

Die Umweltverschmutzung zeigt sich
besonders deutlich an den
Waldschäden und am Sommersmog.

Забруднення довкілля виявляється
найбільш чітко в завданні шкоди лі­сам,
а також спричиняється літнім смогом.

Die menschliche Gesundheit, Böden
und Gewässer, Gebäude und Kunst­
denkmäler müssen deshalb vor wei­te­
ren Belastungen durch verunreinigte
Luft geschützt werden.

Здоров’я людини, ґрунт, водоймища,
будинки й пам’ятки культури повинні
бути, отже, захище­ні від подальшого
забруднення крізь атмосферу.

Gegen die Luftverschmutzung wurde
ein umfassendes Programm entwickelt.

Було розроблено велику програму
з боротьби із забрудненням повітря.

Im Verkehrsbereich wird die Belastung
der Umwelt durch die Einführung des
blei­frei­en Benzins reduziert.

У транспортній сфері зменшено за­
бру­д­нен­ня навколишнього се­ре­до­ви­
ща шляхом використання бензину,
що не містить свинцю.

Mitte 1995 ist das Gesetz zur Bekämp­
flung des Sommersmogs in Kraft ge­
treten.

У середині 1995 року набрав чин­
ності закон по боротьбі з літнім
смогом.

Danach wird das Fahren mit Diesel­
fahrzeugen verboten.

У зв’язку з чим заборонена їзда на
дизельних транспортних засобах.

Entscheidende Verbesserungen wur­den
auch beim Schutz der Gewässer er­reicht.

Істотних змін досягнуто в охороні во­
до­ймищ.

Sie richteten sich im ersten Schritt ins­
be­son­de­re gegen die organische Be­la­
stung der Oberflächengewässer.

Вони спрямовані у першу чергу про­
ти органічного забруднення верхніх
вод.

War in stark ver­schmut­zten Flüssen
wie dem Rhein oder dem Main
Anfang der siebziger Jahre der
Artenreichtum dra­stisch zurückgegan­
gen, so leben dort heute aufgrund der
verbesserten Wasserqualität wieder
annähernd so viele Arten wie in den
zwanziger Jah­ren des Jahr­hun­derts.

Якщо в сильно забруднених річках,
таких як Рейн або Майн, на початку
сімдесятих років кількість видів риб
значно знизилася, то сьогодні там
во­дить­ся завдяки поліпшенню якості
води знову приблизно стільки ж ви­
дів, як і в 20-ті роки цього століття.

Großer Sanierungsbedarf besteht da­ge­
gen noch trotz spürbarer Ver­bes­se­run­
gen für viele Seen und Flüsse in den
neu­en Bundesländern.

Всупереч помітним поліпшенням
у багатьох озерах і річках нових фе­
де­ра­ль­них земель необхідне їх са­ні­
ру­ван­ня.

220

Deutschland l

Einen wesentlichen Beitrag zum Ge­
wäs­ser­schutz leistet unter anderem
das Abwasserabgabengesetz.

Вагомий внесок до захисту водних
ресурсів здійснюється між тим за­вдя­ки
закону про податок на стічні води.

Er verpflichtet Gemeinden und In­du­
strie, die Schad– und Nährstoffe im Ab­
was­ser sehr stark zu reduzieren.

Він зобов’язує село й держ­про­ми­с­ло­
вість дуже скоротити викид шкі­д­ли­
вих речовин і харчових відходів до
сті­ч­них вод.

Viele Schadstoffe gelangen über die
Flüs­se und die Luft ins Meer.

Багато шкідливих речовин по­тра­п­ля­
ють через річки та повітря до моря.

Auch Schiffahrt und Erdölgewinnung tra­
gen zur Belastung der Meere bei und
die Fischerei beeinträchtigt die Meeres­
umwelt in immer stärkerem Maße.

Судноплавство й видобуток нафти при­
зводять також до забруднення морів,
і риболовство також завдає шкоди
морському середовищу де­да­лі більше.

Diese Probleme lassen sich nur durch
solidarisches Handeln aller Staaten
lösen.

Ці проблеми можна вирішити тільки
завдяки солідарним діям усіх
дер­жав.

Wörter und Wendungen

die Maßnahme, -n — захід
ausreichen (te, t) — вистачати,
бути достатнім
die Verschmutzung —
забруднення
vor diesem Hintergrund —
виходячи з цього
sich verpflichten (te, t) —
взяти обов’язки
gemeinsam — загальний
handeln (te, t) — діяти
die Lebensbedingung, -en
— умови життя

langfristig — довготривалий
die Sicherung — захист
die Grundlage, -n — основа
in Einklang bringen (a, a) —
тут: погоджуватися
der Schadstoff, -e — шкідлива
речовина
das Fernheizwerk, -e —
теплоцентраль
die Belastung, -en —
тут: забруднення;
навантаження
der Bereich, -e — сфера

Fragen zum Text

1. Was beschlossen 178 Staaten auf der Konferenz 1992 in Rio de
Janeiro zu machen?
2. Wovon wird die Luft in Deutschland belastet?
3. Wo zeigt sich besonders deutlich die Umweltverschmutzung?
4. Welches Programm wurde gegen die Luftverschmutzung entwickelt?
5. In welchem Bereich wurden entscheidende Verbesserungen erreicht?

V. Österreich
(À âñòðІЯ)


Österreich


Àâñòð³ÿ

Österreich liegt im südlichen Mittel­
europa.

Австрія лежить в південній ча­с­ти­ні
Центральної Європи.

Die Republik Österreich ist ein Bun­des­
staat.

Республіка Австрія — федеральна
держава.

Der Bundesstaat wird aus neun Bun­
des­län­dern gebildet.

Федерація складається з 9 фе­де­ра­ль­
них земель.

1955 wurde das Gesetz über die Neu­
tra­li­tät Österreichs angenommen.

У 1955 році було прийнято закон
про нейтралітет Австрії.

Die Österreichische Hauptstadt ist
Wien.

Австрійська столиця — Відень.

Eine besondere Bedeutung gewann
Wien als Stadt der Musik und als eine
Kongressstadt von Weltformat.

Особливе значення Відень має як мі­с­
то музики та як місто конгресів сві­то­
во­го масштабу.

Wunderschöne Baudenkmäler, Museen
und Galerien machen diese Stadt zu ei­
nem der beliebtesten Reiseziele der
Welt.

Чудові пам’ятники, музеї та галереї
роблять це місто до того ж улю­б­ле­
ною метою подорожей у світі.

Österreich ist ein Alpenland.

Австрія — альпійська країна.

Viele Touristen besuchen dieses Land
und bewundern seine Se­hens­wür­dig­
kei­ten.

Багато туристів відвідують цю країну
та милуються її визначними місцями.

In Innsbruck haben 1964 und 1976
die Olympischen Winterspiele statt­ge­
fun­den.

В Інсбруку в 1964 та 1976 роках про­
хо­ди­ли зимові Олімпійські ігри.

Österreich hat große Beiträge zur Ent­
wick­lung der Weltkultur geleistet.

Австрія зробила великий внесок
у розвиток світової культури.

Die Namen der Schriftsteller Arthur
Schnitz­ler, Rainer Maria Rilke und Ste­
fan Zweig werden mit Stolz genannt.

Імена письменників Артура Шні­т­ц­ле­
ра, Райнера Марія Ріль­ке, Стефана
Цвейга та інших вимовляються з го­
р­ді­с­тю.

Österreichische Musik ist in der gan­
zen Welt bekannt und beliebt.

Австрійська музика також відома
й улюблена в усьому світі.

Österreich l 222 Mozart. З 13 березня 1938 р. die Wiege. März 1938 war Österreich auf Grund der Okkupation durch das Deutsche Reich an der Ausübung sei­ ner Staatsgewalt ge­hin­dert und war bis April 1945 Teil des “Drit­ten Reiches”. 4.. Ihr Recht geht vom Volk aus”. So lautet Artikel I des Bundes­ver­fas­ sungs­gesetzes. Seit dem 13. «Австрія — демократична ре­с­пу­б­лі­ка. a) — створювати. -e — мета подорожі bewundern (te. Strauß. -en — федеральна держава das Gesetz annehmen (a. -n — колиска schaffen (u. Моцарт. o) — набувати особливого значення die Stadt von Weltformat — місто світового масштабу 1. Ma­ ler sind berühmte Komponisten. Schubert. які жили й творили в Австрії. das Reiseziel. o) — приймати закон eine besondere Bedeutung gewinnen (a. 5.. творити Fragen zum Text Wo liegt Österreich? Was für ein Staat ist Österrech? Warum besuchen viele Touristen Österreich? Welche Ereignisse fanden in Österreich statt? Wodurch ist Österreich besonders berühmt?  Der staatliche Aufbau Österreichs  Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠“Österreich ist eine demokratische Re­ pu­blik. через окупацію німецьким рейхом Ав­с­т­рії заважали здійснювати державну владу та до квітня 1945 р. “Die parlamentarische Demokratie war in Österreich seit dem 4. Брюкнер. Її право виходить від народу». die in Österreich gelebt und geschaffen ha­ben. t) — милуватися Beitrag leisten zu — робити внесок в. 2. Штраус. Малер — видатні композитори. Brückner. Австрія також є колискою класичної оперети. Шуберт. Wörter und Wendungen der Bundesstaat. März 1933 aus­ge­schal­tet. . 3. Так проголошує стаття 1 фе­де­ра­ль­но­ го конституційного закону. Öster­reich wurde auch zur Wiege der klas­si­schen Operette. вона була частиною «Тре­тьо­го рей­ху». Парламентська демократія була по­ру­ ше­на в Австрії з 4 березня 1933 р.

Die Erklärung über die Unabhängigkeit wurde am 27. die Öster­rei­chi­sche Volkspartei (ÖVP). Федеральна рада має 4 члени. Він призначає федерального ка­н­ц­ле­ ра — голову найсильнішої партії. die Amtperiode des Bun­des­prä­si­den­ten beträgt sechs Jahre. На чолі федерального уряду стоїть канцлер. Der Bundespräsident ist der oberste Re­prä­sen­tant des Staates. Федеральний президент — це го­ло­в­ ний (вищий) представник держави. Zu den führenden politischen Parteien Österreichs gehören die So­zi­al­de­mo­kra­ ti­sche Partei Österreichs (SPÖ). Der Nationalrat besteht aus 183 Ab­ge­ ord­ne­ten und wird auf vier Jahre ge­ wählt. президент обирається без­ по­се­ре­д­ньо народом терміном на 6 ро­ків. Er ernennt den Bundeskanzler — den Vorsitzenden der stärksten Partei. й вони є представниками ландтагів (парла­мен­тів) федеральних земель. Австрійська партія свободи (АПС). Der Bundesrat hat 64 Mitglieder. An der Spitze der Bundesregierung steht der Bundeskanzler. Австрійська народна партія (АНП). засновниками республіки ста­ ли по­лі­тич­ні партії. Seit 1951 wird der Bundespräsident un­ mit­tel­bar vom Volk gewählt. З 1951 р. . 223 Після звільнення Австрії в квітні 1945 р.l Австрія Nach der Befreiung Österreichs im April 1945 waren die politischen Parteien die Republikgründer. die Grünen u. Декларацію незалежності було про­го­ ло­ше­но 27 квітня 1945 р. April 1945 proklamiert. Die gesetzgebenden Organe der Re­pu­blik sind der Nationalrat und der Bun­des­rat — die beiden Kammern des Par­la­ments. Der Bundespräsident schließt die Staats­ver­trä­ge ab und ist der oberste Be­fehls­ha­ber des Bundesheeres. До провідних політичних партій Ав­ с­т­рії належать: соціал-демократична партія Австрії (СДПА). Законодавчими органами є На­ці­о­на­ ль­на рада та Федеральна рада — оби­д­ві камери парламенту. Die Nationalflagge Österreichs ist Rot– Weiß–Rot mit dem Bundeswappen. Він разом з віце-канцлером і фе­де­ ра­ль­ни­ми міністрами веде справи уря­ду. Національна Рада складається з 183 (ста вісімдесяти трьох) депу­ татів та обирається на 4 роки. Er führt mit dem Vizekanzler und den Bundesministern die Regierungs­ geschäfte. Федеральний президент пред­ста­в­ляє республіку по міжнародному пра­ву. Президент укладає державні угоди та є головнокомандувачем фе­де­ра­ль­ ної армії. und sie sind Vertreter des Landtags der Bun­des­län­der. Der Bundespräsident vertritt die Re­pu­ blik völkerrechtlich. Національний прапор Австрії — че­ р­во­но-біло-червоний з гербом фе­де­ ра­ції. «зелені» та ін. a. die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ).

Це відіграло велику роль у розвитку міста. У 90-ті роки римські завойовники по­ бу­ду­ва­ли тут фортецю. і в середині 12 ст. Im 9. Das spielte eine große Rolle in der Ent­ wick­lung der Stadt. unmittelbar — безпосередньо die Amtsperiode — термін (должности) vertreten (a.Österreich l 224 Wörter und Wendungen die Ausübung — виконання. Jahr­ hun­derts wurde es zur Hauptstadt des öster­rei­chi­schen Staa­tes. В 9—11 ст. Тут мешкає понад 1. Heute ist Wien das größte Industrie–. Wien liegt an der Kreuzung der Do­nau­ was­ser­straße und Land­straßen aus Ost­ eu­ro­päi­schen Ländern. 2. Відень знову згадується в історичних хроніках. науковий та культурний центр країни.6 Millionen Men­schen. перешкоджати die Erklärung — декларація der Repräsentant. Сьогодні Відень — найбільший про­ ми­с­ло­вий. здійснення die Staatsgewalt — державна влада hindern (te. Hier wohnen mehr als 1. In 90-er Jahren bauten hier die rö­mi­ schen Eroberer eine Festung.6 млн чол. Wissenschafts– und Kulturzentrum des Landes. Відень — столиця Австрії.—11. t) — заважати. e) — представляти der oberste Befehlshaber — головнокомандувач das Bundesheer — армія Австрії die Kammer (-n) — палата Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert? Von wem wird der Bundespräsident gewählt? Welche Aufgaben erfüllt der Präsident? Wie heißen die gesetzgebenden Organe Österreichs? Wie heißen die führenden Parteien Österreichs?  Wien  ³äåíü Wien ist die Hauptstadt Österreichs. Відень розташований на перехрестях Дунайського водного шляху та су­хо­ пу­т­них шляхів східноєвропейських держав. Місто виникло на правому березі Ду­ наю біля відомого Віденського лісу. (-en) — представник 1. стає столицею Австрійської дер­ жа­ви. 3. Jahrhundert wird Wien wie­ der in den hi­sto­ri­schen Chroniken er­ wähnt und in der Mitte des 12. 4. Die Stadt entstand am rechten Ufer der Donau am berühmten Wienerwald. . 5.

 Шуман та інші. Wien ist die Stadt der Parks. На вулиці Рингштрасе є також де­кі­ль­ ка музеїв і великих магазинів. Велике значення мають тут ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. Strauß. Nicht weit von hier erhebt sich der welt­be­rühm­te Stephan-Dom. das Gebäude der neuen Universität und das be­ rühmte Burg–Thea­ter. wo heute be­rühm­te Museen sind: das Museum der Öster­rei­ chi­schen Kultur. Тут жили і створювали свої без­сме­р­ т­ні твори І. W. Тут є також багато підприємств хі­мі­ч­ ної промисловості. будівля нового університету та відомий Бург-Театр. Es gibt hier auch viele Betriebe der che­mi­schen Industrie. Відень — це місто парків. Wien liefert dem Lande ein Drittel der gesamten Industrieproduktion. Wien ist auch als Musikstadt bekannt. У південній та східній частинах міста сконцентрована майже вся сучасна індустрія. Шуберт. Гайдн. Відень дає країні третину всієї про­ми­ с­ло­вої продукції. Metallbearbeitung und be­ son­ders Elektrotechnik. Hier wurden viele prachtvolle Gebäude gebaut: die Staatsoper. Hier sind auch einige antike Kirchen und Gebäude erhalten geblieben. Штраус. das Rathaus. J. Мо­ царт. Plätze und Springbrunnen. dar­ unter das Gebäude der Universität. das Parlament. І. Тут знаходиться Гофбург — ко­ли­ш­ній імператорський палац. Національна бібліотека та Кон­це­р­т­ ний зал. Mozart. В. In der Ringstraße gibt es auch einige Museen und große Kaufhäuser. серед них — бу­ ді­в­ля університету. Von großer Bedeutung sind hier Ma­ schi­nen­bau. Im Zentrum — in der Inneren Stadt — sind die berühmtesten ar­chi­tek­to­ni­ schen Denkmäler. В центрі — у Внутрішньому місті — розташовані відомі архітектурні па­ м’я­т­ни­ки. Неподалік розташований всесвітньо відомий собор Штефан-Дом. Р. Fast von allen Seiten ist die Innere Stadt von der Ringstraße umgeben. Тут збереглися також деякі ста­ро­вин­ ні церкви та будівлі. Парламент. Ф. Тут було побудовано багато чудових споруд: Державна опера. das Museum der Völkerkunde und auch die Nationalbibliothek und ein Kon­zert­saal. die Gemäldegalerie. Етнографічний музей. Schubert. де сьогодні є кілька відомих музеїв: Музей ав­с­т­рій­ сь­кої культури. Hier lebten und schufen ihre un­sterb­li­ chen Werke J. . F. Haydn und andere. майданів та водограїв. Ратуша. Hier befindet sich Hofburg — der ehe­ ma­li­ge Kaiserpalast. Відень відомий як місто музики.l Австрія 225 Im südlichen und östlichen Stadtteilen ist fast die ganze moderne Industrie kon­zertriert. металообробна про­ми­с­ло­ вість і особливо електроніка. Майже з усіх сторін Внутрішнє місто ото­че­не кільцевою вулицею Рінгш­ трасе.

. пе­ре­го­ во­ри і наукові симпозіуми. Wörter und Wendungen entstehen (a. ie) — берегтися. Als neutraler Staat wurde Österreich zur Residenz vieler interna­tionaler Or­ ga­ni­sa­tio­nen. 6. 2. Im 8.Österreich l 226 J. І. Частина цієї території в 976 році ві­ді­ йш­ла до династії Бабенбергів. конгреси. 5. У 8 столітті Карл Великий заснував на Дунаї Аварську марку — територію. Штрауса називають у всьому світі «Королем вальсу». опоясувати prachtvoll — пишний. Jahrhundert begründete Karl der Große an der Donau die Awarische Mark als Bollwerk im Osten. e) — оточувати. 3. hier finden internationa­ le Kon­fe­ren­zen. Kon­gresse. Як нейтральна держава Австрія ста­ла резиденцією багатьох між­на­ро­д­них організацій. Ein Teil des Raumes fiel 976 an die Ba­ ben­berg. розкішний Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Wien? Wann wurde es zur Hauptstadt des Landes? Was für eine Stadt ist Wien heute? Welche Straße Wiens ist besonders berühmt? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Wien? Wer von den großen Komponisten lebte und schuf in Wien seine Werke? Wessen Residenz ist Wien?  Aus der Geschichte Österreichs  Ç ³ñòî𳿠Àâñò𳿠Vor 2000 Jahren war Wien eine rö­mi­ sche Grenzfestung. 4. яка повинна була відіграти роль схі­д­ но­го бастіону. das Museum der Völkerkunde — етнографічний музей der Dom — собор erhalten bleiben (ie. виникати der Eroberer — завойовник die Festung (-en) — фортеця erwähnen (te. 2000 років тому Відень був при­­ко­р­ дон­ним укріпленням Римської імперії. a) — з’являтися. зберігатися umgeben (a. 7. t) — згадувати die Wasserstraße (-n) — судноходна ріка die Landstraße (-n) — сухопутний шлях die Innere Stadt — внутрішнє місто 1. Verhand­ lungen und wis­sen­schaft­li­che Symposien statt. Strauß wird in der ganzen Welt “Walzerkönig“ genannt. тут відбуваються між­на­ ро­д­ні конференції.

die 1529 und 1683 Wien belagerten. Während der Einfluss der Habsburger in Deutschland seit der Reformation im­mer mehr zurückging. die ihre Besitzungen durch Hei­rat– und Bündnispolitik er­ wei­ter­ten und von 1438 bis 1806 die Kaiserwürde des Römischen Reiches in­ ne­hat­ten. “in dem die Sonne nicht unterging”. (1519 bis 1556) war Öster­reich Mittelpunkt eines Weltreiches. після відбиття навали ту­р­ків. Nach 1945 blieb Österreich von den vier Großmächten besetzt. При Карлі V (1519–1556) Австрія була центром світової імперії. Dieser Staat. die Grund­la­gen eines moder­­nen Staa­tes. Уже в 18 столітті імператриця Марія Терезія та її син Йосип II своїми ре­ фо­р­ма­ми заклали фундамент су­час­ ної держави. яка отримала в 1867 році назву Австро-Угорщина. Ungarn und später auch Polen hinzu. 1938 року Австрійська республі­ка ста­ла першою жертвою загарбниць­ кої політики Адольфа Гітлера. Jahrhundert schufen die Reformen der Kaiserin Maria Theresia und ihres Soh­nes Josef II. . розпа­ лася в 1918 році. у якій «не заходило сонце». Після 1945 року Австрія була оку­по­ва­на чотирма великими де­ ржавами. Es erlangte erst 1955 durch den Staats­ vertrag seine volle Souveränität und sei­ne immerwährende Neutralität. Хорватією та Далмацією утворили ядро се­ре­д­ ньо­єв­ро­пей­сь­кої імперії. Lange waren auch Belgien und große Teile Italiens mit Österreich ver­ bunden und zusammen mit Tsche­ chien. які за рахунок шлюбів і по­лі­ тич­них союзів розширили володіння та з 1438 до 1806 року посідали пре­ стол у Священній Римській імперії. і разом з Чехією. Kroa­ti­en und Dalmatien bildete den Kern ei­nes mitteleuropäischen Reiches. zerfiel 1918. Unter Karl V. Тривалий час до складу Австрії вхо­ ди­ла також Бельгія та великі те­ри­то­ рії Італії. der seit 1867 Österreich– Ungarn heißt. Schon im 18. У 1282 році Бабенбергів змінили Габс­ бурги. які облягали Відень у 1529 і 1683 роках. На ту пору як після Реформації вплив Габсбургів у Німеччині пос­ тійно зме­н­шу­ва­в­ся. Die Republik Österreich wurde 1938 das erste Opfer der Eroberungs­politik Adolf Hitlers. їм вдалося при­ єднати Уго­р­щи­ну та Польщу. Ця держава. gewannen sie nach Abwehr der Türken. Тільки в результаті укладення Держав­ного договору 1955 року вона отри­ма­ла повну незалежність і по­стій­ний ней­т­ра­лі­тет.l Австрія 227 Auf die Babenberg folgten 1282 die Habs­bur­ger.

ihre Schullaufbahn in der Ober­ stu­fe einer allgemeinbildenden höheren Schu­le (Oberstufenrealgymnasium vier­ jäh­rig) oder an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (letztere fünfjährig) fortsetzen. Після відвідування 4-річної народної школи (початкова школа) де­ся­ти­рі­ч­ ній дитині відкриті. Nach dem Besuch der vierjährigen Volkss­chule (Grundschule) stehen dem zeh­n­jäh­ri­gen Kind in der Regel zwei weit­er­führende Schulwege offen: der Besuch der Hauptschule oder der Besuch einer allge­mein­bildenden hö­ heren Schule. Обов’язкове шкільне навчання по­чи­ на­єть­ся в 6 років і триває 9 років. -en — володіння die Kaiserwürde — престол innehaben (te. Основна школа — чотирирічна. je nach Begabung und Nei­gung. t) — облягати die Grundlage. 3. або вони можуть продовжувати свою ка­р’є­ру школяра за здібностями й на­хи­ла­ми. -n — основа. die Abwehr — відбиття (навали) belagern (te. Відвідування в загальних школах без­ ко­ш­то­в­не.— жертва die Eroberungspolitik — загарбницька політика Fragen zum Text Was war Wien vor 2000 Jahren? Wann wurde Österreich zum Mittelpunkt eines Weltreiches? Welche Staaten waren mit Österreich verbunden? Wann wurden die Grundlagen eines modernen Staates geschaffen? Warum wurde Österreich besetzt?  Die Schulen in Österreich  Øêîëè â Àâñò𳿠Die Schulpflicht beginnt nach der Voll­ en­dung des sechsten Lebensjahres und dauert neun Schuljahre. . Ihre Absolventen besuchen entweder den einjährigen polytechnischen Lehr­ gang und erhalten danach eine Be­rufs­ aus­bil­dung in Betrieb und Berufsschule oder sie können. -en — кордонне укріплення das Bollwerk — бастіон der Raum. дві по­да­ль­ші шкільні дороги: відвідуван­ ня ос­но­в­ної школи або відвідування за­га­ль­но­ос­ві­т­ньої вищої школи. Der Schulbesuch an öffentlichen Schu­ len ist unentgeltlich.Österreich l 228 Wörter und Wendungen die Grenzfestung. у вищому ступені за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої вищої школи (реальна гімназія ви­що­го ступеня — 4 роки) або в про­фе­сій­ній середній чи вищій школі (остан­ні 5 років). фундамент zerfallen (ie. a) — розпадатися das Opfer. Die Hauptschule ist vierjährig. 5. 4. t) — посідати (престол) der Einfluß — вплив 1. die Räume — територія die Besitzung. як правило. Її випускники відвідують або річний політехнічний курс та отримують пі­с­ля цього професійну освіту на під­ при­єм­с­т­ві або в професійній школі. 2. .

Nach Abschluss der vierten Klasse ist der Besuch einer berufsbildenden mitt­ le­ren oder höheren Schule möglich. Після цього учні мають право від­ві­ду­ ва­ти університет або вуз. an der Kinder vom fünften Lebensjahr bis zum internationalen Baccalaureat un­ter­rich­tet werden. талант die Neigung — схильність die Schullaufbahn — тут: шкільна кар’єра ermöglichen (te. Для вузів художнього напрямку іс­ну­ ють свої умови прийому. Є школи. An der American International school werden Kinder bis zur zwölften Schul­ stu­fe nach dem amerikanischen Schul­ mo­dell unterrichtet. Die Grundformen der all­ge­mein­bil­den­ den höheren Schulen sind das Gym­na­ si­um. Основними формами за­га­ль­но­ос­ві­т­ ніх вищих шкіл є гімназії. das Realgymnasium und das wirt­schafts­kund­li­che Realgymnasium. Після закінчення 4 класу можливе від­ві­ду­ван­ня професійної середньої або вищої школи. Für die Hochschulen künst­licher Rich­tung gelten eigene Auf­nah­me­be­din­gun­gen. Загальноосвітня вища школа — во­сь­ ми­рі­ч­на. Є «Віденська міжнародна школа». Wörter und Wendungen die Vollendung — закінчення in der Regel — як правило die Begabung — здібність. Es gibt Schulen. Sowohl die allgemeinbildenden hö­he­ ren Schulen schließen die Schüler mit der Reiferprüfung ab. die fremdsprachig ge­ führt sind. Danach haben die Schüler das Recht eine Uni oder Hochschule zu besuchen. Як загальноосвітні вищі. Система «мостів» і «переходів» на­дає можливість робити переходи між окре­ми­ми видами шкільної системи. в якій навчають дітей з 5-річного віку на між­на­ро­д­но­го бакалавра. так і про­фе­ сій­ні вищі школи учні закінчують ек­ за­ме­ном на атестат зрілості. реальні гім­ назії та економічні реальні гімназії. Є також різні види особливих шкіл для дітей з фізичними та психічними від­хи­лен­ня­ми. В американській міжнародній школі діти навчаються до 12 класу за аме­ ри­кан­сь­кою моделлю шкіл. t) — робити можливим der übertritt — перехід der Baccalaureat — бакалавр unentgeltlich — безкоштовно öffentlich — суспільний . в яких викладають іно­зе­м­ ною мовою. Die allgemeinbildende höhere Schule ist achtjährig. Es gibt die “Vienna International School”.l Австрія 229 Es gibt auch verschiedene Arten von Sonderschulen für physisch oder psy­ chisch behinderte Kinder. Das System der “Brücke” und “Über­gän­ ge” ermöglicht Übertritte zwischen den einzelnen Zweigen des Schulsystems.

4.Österreich l 230 1. 2. 3. 5. Fragen zum Text Wann gehen die Kinder von Österreich in die Schule? Welche Schulen gibt es in Österreich? Wodurch unterscheiden sie sich voneinander? Ist der Übergang aus einer Schule in die andere möglich? Welche Perspektiven geben die allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden höheren Schulen? .

Die Schweiz ist arm an Bodenschätzen. Diese vier Sprachen sind offiziell. яка складається з 23 кантонів. Столиця — Берн. Die Fläche beträgt 41 300 km2 . Liechtenstein (Ø âå é öàðІЯ. Unter den Ureinwohnern des Landes sprechen 65 % deutsch. Vorhanden sind Steinsalz. Eisenerz. вугілля. Загальна площа становить 41 300 км2. Швейцарія — парламентська фе­де­ ра­ти­в­на республіка. an Liech­ten­ stein. Ліхтенштейном. 18 % — фран­ цу­зькою. Gips. Kohle.VI. Auf dem Territorium des Landes gibt es viele kleine und größere Seen. Рейн. 18 % fran­zö­ sisch. Ці чотири мови вважаються дер­жа­в­ ни­ми. Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Industrie­land mit entwickelter Land­ wirt­schaft. Ë þêñåìáóðã òà Ë Іõòåíøòåéí)  Die Schweiz  Øâåéöàð³ÿ Die Schweiz ist ein kapitalistischer Staat in Mitteleuropa. Die Hauptstadt ist Bern. Уряд складається з 17 чоловік. Luxemburg. Die Schweiz. von denen drei Halbkantone sind. Jeder Kanton hat eine eigene Ver­fas­ sung. Italien und Frankreich. уряд і парламент. Sie grenzt an die BRD. Швейцарія — капіталістична держава Центральної Європи. залізна руда.79 % rä­to­ ro­ma­nisch. гіпс. 10 % italienisch und 0. Kalk. Regierung und ein eigenes Par­la­ ment. У Швейцарії мало корисних копалин. вапно. die Aare.79 % — ре­то­ро­ман­сь­кою ­ мовами. На території держави багато великих і малих озер. 10 % — італійською і 0. Серед корінних жителів 65 % го­ во­рять німецькою. Швейцарія — держава з ви­со­ко­ розвиненою промисловістю та сіль­сь­ ким господарством. österreich. Вона межує з ФРН. Die Schweiz ist ein Gebirgsland. der Inn. Австрією. Die Schweiz ist eine parla­mentarische Bundesrepublik mit 23 Kantonen. Італією та Францією. Головними ріками є Рон. der Rhein. Die Hauptflüsse sind die Rhone. . Ін і Ааре. Основними є кам’яна сіль. з них 3 напівкантони. У кожного кантону — власні кон­сти­ ту­ція. Швейцарія — гірська країна. Die Regierung besteht aus 17 Mit­glie­ dern.

4. 5. пов’язані з точ­ ною механікою. die Uhrenindustrie und an­ de­re fein­mechanische Industrie­zweige. а три з них — з напівкантонів. Швейцарія — це парламентська ре­с­ пу­б­лі­ка на засадах федерації. das Eisenerz — залізна руда eigen — власний beitragen (u. уряд і свій парламент. Швейцарія складається з 23 кантонів. . Jeder Kanton hat seine eigene Ver­fas­ sung. однак права кантонів обмежені федеральною кон­ сти­ту­ці­єю. Віденський конгрес га­ра­н­ ту­вав не­за­ле­ж­ність й «поступовий» ней­т­ра­лі­тет країни. Die Schweiz besteht aus 23 Kantonen und drei von denen aus Halbkantonen.) (te. У розвиткові країни велику роль ві­ді­ гра­ла її традиційна політична не­за­ле­ ж­ність. го­дин­ни­ко­ва та інші. діє й сьогодні. Кожен кантон має свою Конституцію. a) — робити внесок feinmechanische Industriezweige — галузі промисловості. 1815 garantierte der Wiener Kongress Unabhängigkeit und “immer­währende Neutralität” des Landes. 2. aber die Rechte der Kantone sind jedoch durch die Bundesver­ fassung be­schränkt. t) — межувати з der Ureinwohner — корінний житель die Bodenschätze — корисні копалини vorhanden sein — бути в наявності 1. машинобудівна. Головними галузями промисловості є: металообробна. Конституція федерації 1874 р. Luxemburg. der Ma­ schi­nen­bau.Die Schweiz. Die Bundesverfassung des Jahres 1874 ist bis jetzt gültig. У 1815 р. Wörter und Wendungen grenzen an (Akk. Regierung und sein eigenes Par­ la­ment. Bedeutende Industrie­zweige sind: die metall­verarbeitende Industrie. пов’язані з точною механікою Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Schweiz? An welche Staaten grenzt sie? Wieviel Quadratkilometer beträgt die Fläche der Schweiz? Welche Sprachen sprechen die Einwohner der Schweiz? Wie gliedert sich die Schweiz?  Der Staatsaufbau der Schweiz  Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine parlamentarische Republik auf föderativer Grundlage. Liechtenstein l 232 Zur Entwicklung des Landes trug seine traditionelle politische Neutralität we­ sent­lich bei. 3.

Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 233 Das gesetzgebende Organ ist die Bun­ des­ver­samm­lung. die aus 2 Kammern besteht: dem Nationalrat mit 200 Ab­ ge­ord­ne­ten und dem Ständerat mit 46 Ab­ge­ord­ne­ten. Уряд не може бути скинутий.l Øâåéöàðія. Die Schweiz übernimmt in ihrer Politik die Rolle der Gastgeberin für zahlrei­ che in­ter­na­tio­na­le Organisationen und Ver­hand­lun­gen. котре складається з двох палат: Національної Ради з 200 (дво­мастами)­ депутатами та Ради кан­тонів з 46 (сорока шістьма) депу­татами. . Вона активно працює з багатьма міжнародними­ організаціями. die Schweizerische Volkspartei (SVP). котрий є в той же час главою держави та уряду. Die wichtigsten politischen Parteien der Schweiz sind: die Fre­isinnig­demok­ ra­tische Partei der Schweiz (FDP). Швейцарська на­род­на партія (ШНП). die Liberale Partei der Schweiz (LPS). а саме щодо співробітництва у сфері роз­ витку. Sie besteht aus 7 Bundesministern und wird auf 4 Jahre gewählt. a. Вищий виконавчий орган влади — Федеральна рада (уряд). Вона складається з 7 федеральних міністрів і обирається на 4 роки. незалежна пар­тія і партія євангелістів та ін. Die Bundesversammlung wählt jährlich aus 7 Mitgliedern des Bundesrates den Bundespräsidenten. Законодавчий орган — федераль­ не зібрання. Er darf für das folgende Jahr nicht wie­ der­ge­wählt werden. Державний прапор — білий хрест на червоному фоні. Sie leistet auch selbst technische und fi­nan­zi­el­le Unterstützung an zahlreiche Länder der dritten Welt. Keine Regierung kann gestürzt werden. ліберальна пар­тія Швейцарії (ЛПШ). das Staatso­ber­ haupt und Regierungschef zugleich ist. Die oberste ausführende Behörde ist der Bundesrat (die Regierung). со­ціал-демократична партія Швейцарії (СДПШ). die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS). Наступного року він не має права бути знову обраним. Вона сама надає технічну й фі­нан­ со­ву підтримку численним країнам «тре­тьо­го світу». християнсь­ ко-демократична партія Швейцарії (ХДПШ). die Christlich–Demokratische Partei der Schweiz (CDPS). Sie arbeitet in den meisten in­ter­na­tio­ na­len Organisationen mit und nämlich im Bereich der Entwicklungszusamme narbeit. Федеральне зібрання обирає що­рі­ ч­но з 7 членів Федеральної Ради Фе­де­ра­ль­но­го президента. Найважливіші політичні партії Швей­ ца­рії: радикально-демократична пар­ тія Швейцарії (РДПШ). Die Staatsflagge ist das weiße Kreuz auf dem roten Grund. Швейцарія у своїй політиці бере на себе роль гостинного господаря для численних організацій та пе­ре­го­во­ рів. Unabhängige und Evan­ge­lische Partei u.

Bern liegt in der Stromwindung des Flus­ses Aare und ist von den Alpen umringt. Im Jahre 1981 waren in Bern 145 Tau­ send Einwohner. жи­те­ лів. reste­ der Festungsmauer. ратуша. aber wurde erst 1848 zur Hauptstadt des Landes. Провідними галузями промисловості тут є машинобудівна. Берн розташований у завороті річки Аре й оточений Альпами. Берн — столиця Швейцарії. die zur Brücke über den Fluss Aare führt. 4.. -n — орган влади stürzen (te. у Берні було 145 тис. Liechtenstein l 234 Wörter und Wendungen immerwährend — постійний beschränken (te. Sie geht dann in die Kramgasse über. ста­ ро­вин­ні фонтанчики з алегоричними фі­гу­р­ка­ми. Die Stadt wurde im 12. Jh. gebaut im 15. Die Stadtmitte hat sich seit dem 18. 5. Місто було засноване в 12 ст. Її продовження — Крамгассе — веде до моста через річку Аре. t) — обмежувати der Nationalrat — Національна рада der Ständerat — Рада кантонів der Abgeordnete. -n — депутат ausführend — виконавчий 1. gegründet. але сто­ли­цею країни стало тільки в 1848 р. Die führenden Industriezweige sind hier Maschinenbau. 3. Центральна частина міста мало змі­ ни­ла­ся з часів 18—19 ст. поліграфічна та харчова. Die Hauptstraße des alten Stadtteils ist die Marktgasse.Die Schweiz.: сіро-зелені будинки з аркадами. башти — за­ли­ ш­ки стіни фортеці. Luxemburg. Buchdruck– und Lebensmittelindustrie. У 1981 р. Türme. 2. Головна вулиця старої частини мі­с­ та — Марктгассе. Jh. Jahrhundert wenig geändert: grüngraue­ Häuser mit Arkaden. зведена в 15 ст. t) — скидати  die Verhandlungen — переговори im Bereich — у галузі die Unterstützung — підтримка  das Kreuz — хрест  gültig — дійсний Fragen zum Text Seit wann ist die Schweiz ein neutraler Staat? Welche Rechte haben die Behörden der Kantone? Wie heißt das gesetzgebende Organ in der Schweiz? Wer ist das Staatsoberhaupt und wie lange ist seine Amtsperiode? Welche Rolle spielt die Schweiz in der Weltpolitik?  Bern  Áåðí Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. вузькі вулиці. die Behörde. . altertümliche Springbrunnen mit allegorischen Fi­gur­ chen und das Rathaus.—19.

забезпечувати der Springbrunnen — фонтан die Grube. Das sind vor allem das Kunstmuseum und das einzige in Europa Alpen­museum. die National– und die Stadt­bi­blio­thek und der gotische Dom Sankt–Vincenc. t) — зображувати verbunden sein mit (Dat. -e — залишок die Festungsmauer — стіна фортеці altertümlich — старовинний die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість sichern (te. У Берні функціонує міжнародний ае­ ро­порт. У місті є всесвітньо відомі пам’ятники мистецтва. де живуть ведмеді.) — бути пов’язаним . t) — гарантувати. Він забезпечує транспортування ва­ н­та­жів і пасажирів з різних куточків зе­м­ної кулі. готичний собор Санкт-Вінценц.l Øâåéöàðія. У Берні знаходиться резиденція Все­ сві­т­ньо­го поштового союзу. На гербі міста зображений ведмідь. -gäste — пасажир літака darstellen (te. Am Stadtwappen ist ein Bär dargestellt. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bern gehört auch das Gebäude des Pa­ la­stes am steilen Ufer des Flusses Aare. um sich zu amü­sie­ren. Hier befinden sich das Parlament und die Regierungsbehörden. Mit den Bären ist die Geschichte der Stadt verbunden. Берн відвідують туристи. Це — улюбленці дітвори. Bern ist die Residenz des Weltspost­ bundes. які бажають познайомитися зі своєрідною ар­хі­те­к­ ту­рою та визначними місцями міста. In der Stadt gibt es weltberühmte Denkmä­ler der Kunst. З ведмедями пов’язана історія міста. Touristen besuchen Bern. До визначних місць Берна належить і будівля палацу на урвистому бе­ре­зі Аре. die hierher kommen. um die Ar­chi­ tek­tur und die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen­zulernen. Sie sind Lieblingstiere der Kinder. Er sichert den Transport der Fracht und der Fluggäste aus verschiedenen Ec­ken der Erdkugel. яка при­хо­ дить сюди розважитися. Und heute noch ist an der Brücke über den Fluss Aare eine betonierte Grube. Wörter und Wendungen die Stromwindung (-en) — заворот ріки der Rest. in der die Bären leben. на­ці­о­ на­ль­на і міська бібліотеки. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 235 In Bern funktioniert ein internationaler Flughafen. І сьогодні біля моста через Аре зна­ хо­дить­ся бетонована яма. Це перш за все Музей мистецтв і єди­ний у Європі Музей Альп. У ньому розташовані парламент і уря­ до­ві установи. -n — яма die Fracht — вантаж der Fluggast.

vor unserer Zeitrechnung wur­ de das Ter­ri­to­ri­um der heutigen Schweiz von den Römern erobert. 3. Так утворилися тут. Jh. Швейцарія розташовувалася тоді на зі­т­кненні територій братніх народів. Після розпаду Римської імперії ці зе­м­лі населили германські племена (3—5 ст. Fragen zum Text Wann wurde Bern zur Hauptstadt der Schweiz? Wo liegt die Stadt Bern? Wie sah die Stadt in 18. де пізніше жили фра­н­кій­сь­кі.—19. На початку 9 ст. на півночі країни. im Norden des Lan­des. Jh.). Jahrhunderts wurde die Schweiz dem großen Reich von Karl des Großen an­ge­schlos­sen. Die Bevölkerung im südlichen Teil des Landes eignete sich Kultur und Spra­che der Kelten an. вся Швейцарія була за­во­йо­ ва­на ге­р­ман­сь­ки­ми племенами фра­ н­ків. . Im 6. 4. германські діалекти. So entstanden hier. Jh. Am Anfang des 9. 5.).Die Schweiz. Im 1. Nach dem Zerfall des Römischen Rei­ ches besiedelten germanische Stämme die­ses Land (3. З часом у Швейцарії виникло три ет­ні­ч­них громади. Mit der Zeit entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften. germanische Mundarten. deren Kultur und Sprache ähn­ lich sind. Das trug zur weiteren Germanisierung des Landes bei. Luxemburg. В 6 ст. Швейцарія була при­ єд­на­на до імперії Карла Великого. що оселилися там. wurde die ganze Schweiz von ger­ma­ni­schen Stämmen der Franken erobert. куль­ту­ра і мова яких була дуже близькою один одному. 6. германські та італійські швей­ца­р­ці. Jh. germanische Schwei­zer und Italien­schweizer lebten. Швейцарія — одна з маленьких дер­ жав Європи. die sich dort nie­der­ließen. Liechtenstein l 236 1. aus? Welche Industriezweige sind in Bern entwickelt? Womit ist die Geschichte der Stadt verbunden? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt?  Aus der Geschichte der Schweiz  Ç ³ñòî𳿠Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine der kleinen Staa­ ten Europas. 2. wo spä­ter Frankenschweizer.—5. Die Schweiz lag damals am Rande der Territorien von drei verwandten Völ­ kern. У 1 сторіччі до нашої ери територія сучасної Швейцарії була завойована римлянами. Населення на півдні країни аси­мі­лю­ ва­ло­ся з культурою та мовою кельтів. Це сприяло подальшій германізації країни.

Швейцарія складалася з 13 кантонів. Jahrhundert beganntn sich die Leicht­in­du­strie und später auch die Schwer­in­du­strie zu entwickeln. Jahrhundert bestand die Schweiz aus 13 Kantonen. Велику роль у житті країни відіграє туризм. Französisch. In der Schweiz sprechen die Menschen vier Sprachen: Deutsch. Ita­lie­nisch und Rätoromanisch. Zu jener Zeit waren in der Schweiz schon 22 Kantonen. У 19 ст. Große Rolle im Leben des Landes spielt Tourismus. а згодом і важка промисловість. Ende des 18. італійською та ретороманською. Im 19. французькою. У цей час Швейцарія мала вже 22 кан­тони. У кінці 18 ст. Nach dem Zusammensturz des Napoleonreiches wurde die Schweiz vom Wie­ner Kongress als ein neutraler Staat an­er­kannt. У 1499 році Швейцарія звільнилася від царювання Римської імперії. особливо мо­ло­ч­не. Сьогодні Швейцарія ви­со­ко­ро­з­ви­не­ на промислова країна з продуктив­ ним сільським господарством. Швейцарію завоював На­по­ле­он і була створена єдина ре­с­ пу­б­лі­ка з центра­лі­зо­ва­ним урядом. почала розвиватися легка. У Швейцарії люди розмовляють чотир­ ма мовами: німецькою. Jahrhundert wurden alle Länder der Schweiz ein Teil des Heiligen Rö­mi­ schen Reiches. . В 11 ст. Після розпаду Наполеонівської ім­пе­ рії Віденський Конгрес визнав Швей­ ца­рію нейтральною державою. eroberte Napoleon die Schweiz und so wurde eine ein­ heitliche Republik mit zen­tra­li­sier­ter Regierung gegründet. Die Schweiz ist eines der führenden fi­ nan­zi­el­len Zentren der Welt. Im 18. Hochentwickelt wurde auch die Land­ wirt­schaft und besonders die Milch­ wirt­schaft. Швейцарія — один з ведучих фі­нан­ со­вих осередків світу. 1499 war die Schweiz von der Herr­ schaft des Römischen Reiches frei.l Øâåéöàðія. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 237 Im 11. У цей час в Швейцарії були великі со­ці­а­ль­ні та релігійні протиріччя між ка­то­ли­ка­ми та протестантами. Високорозвиненим стало також сіль­ сь­ке господарство. але до неї прєднували­ ся нові й нові землі. Damals gab es in der Schweiz große soziale und religiöse Gegen­sätze zwi­ schen Protestanten und Katholiken. Jhs. Тут сотні банків та фінансових аге­н­ цій. aber immer neue Län­der wur­den ihr angeschlos­ sen. Hier gibt es Hunderte Banken und fi­ nan­zi­el­le Vertretungen. всі землі Швейцарії стали ча­с­ ти­ною Священної Римської імперії. Heute ist die Schweiz ein hoch­ent­wic­ kel­ter Industriestaat mit der hochpro­ duktiven Landwirtschaft. У 18 ст.

5. ein Viertel davon sind Aus­län­der.—5. ähnlich — тут: споріднений. Man spricht hier deutsch und fran­zö­ sisch. Люксембург — це конституційна на­ слідна монархія. Die Hauptstadt ist Luxemburg. З 1948 року Люксембург входить до складу союзу Бенілюкс. die Bevölkerungszahl — über 350 000 Einwohner. -en — представництва агенції beitragen zu (u. Держава існує з 1839 року.Die Schweiz. а з 1949 р. чверть яких — іноземці.. Das gesetzgebende Organ ist das Par­ la­ment. схожий der Gegensatz (-sätze) — суперечності 1. Die Fläche des Landes beträgt etwa 2500 km2. o) (Dat. Der Herzog ernennt und entlässt den Mi­ni­ster­prä­si­den­ten und die Minister. Seit 1948 gehört Luxemburg der Beni­ luxunion und seit 1949 der NATO an. 4. Герцог призначає та звільняє пре­ м’єр-міністра й міністрів. t) — визнавати der Zusammensturz — крах einheitlich — єдиний die Vertretung. км.) — приєднувати до. t) — завойовувати der Stamm (Stämme) — плем’я anschließen (o. Luxemburg ist eine konstitutionelle Erb­mon­ar­chie. 3. Der Staat existiert seit 1839.— до НАТО. Liechtenstein l 238 Wörter und Wendungen die Zeitrechnung — літосчислення erobern (te. на­се­лен­ня — понад 350 000 жи­те­лів. Jh. Велике герцогство Люксембург роз­ та­шо­ва­не між ФРН. Площа країни складає 2500 кв. Belgien und Frank­ reich. Бельгією та Фран­ ці­єю.? Welche Folgen hatte dieses historische Ereignis? Warum entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften? Wann wurde die Schweiz zu einer einheitlichen Republik? Was für ein Land ist die Schweiz heute?  Luxemburg  Ëþêñåìáóðã Das Großherzogtum Luxemburg liegt zwischen der BRD. Законодавчий орган — парламент. das Reich — імперія anerkennen (te. Тут говорять німецькою та фран­ цузькою мовами. Столиця — Люксембург.. 2. Luxemburg. . a) — робити внесок Fragen zum Text Wer besiedelte das Territorium der Schweiz im 3.

Außerdem entwickeln sich hier che­mi­ sche. цементна та продовольча промисловості. Люксембург імпортує зерно. u) — бути пов’язаним з gesetzgebend — законодавчий pro Kopf — на душу населення das Erdöl — нафта  das Eisenerz — залізна руда der Weinbau — виноградарство  Fragen zum Text Wo liegt Luxemburg? Was beträgt die Fläche des Landes? Seit wann existiert Luxemburg? Was für ein Staat ist Luxemburg? Welche Funktionen hat der Herzog? Welche Industriezweige sind meist entwickelt? . тут розвиваються хімічна. 4. Люксембурзька со­ці­а­лі­с­ ти­ч­на ро­бо­ча партія (ЛСРП) та ін. 5. die Luxem­burgische sozialistische Arbeitspartei (LSAP) u. Entwickelt sind auch Gemüse–und Wein­bau.l Øâåéöàðія. Ma­ schi­nen. t) — призначати  entlassen (ie. 6. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 239 Zu den größten Parteien gehören die Christlich–Soziale Volkspartei (CSVP). машини. Розвинені також овочівництво та ви­ но­роб­с­т­во. o) — займати місце  die Nahrungsmittelindustrie — харчова промисловість 1. Luxemburg importiert Getreide. keramische. der Ministerpräsident. Erdöl und Eisenerz. Основною галуззю є тварин­ництво. До найбільших політичних партій на­ле­жать: Християнсько-соціальна на­ род­на партія (ХСНП). залізну руду. нафту. -e — прем’єр-міністр verbunden sein mit (a. Der Hauptzweig ist Viehzucht. За випуском сталі на душу населен­ ня Люксембург посідає перше місце в світі. 2. die Demokratische Partei (DP). Крім того. У сільському господарстві зайняті бли­зь­ко 6 % населення. a) — звільняти den Platz einnehmen (a. a. Люксембург — високорозвинена про­ ми­с­ло­ва країна. Wörter und Wendungen das Herzogtum (die Herzog­ tümer) — герцогство die Erbmonarchie — спадкова монархія ernennen (te. Економіка країни пов’язана з фра­н­цу­ зь­кою та бельгійською монополіями. In der Landwirtschaft sind etwa 6 % der Bevölkerung beschäftigt. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt Luxemburg den ers­ten Platz in der Welt ein. Die Wirtschaft des Landes ist eng mit fran­zö­si­schen und belgischen Mo­no­po­ len verbunden. Zement–und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie. Luxemburg ist ein hochentwickeltes In­ du­strie­land. 3. керамічна. ­ демократична партія (ДП).

Die Hauptstadt ist Vaduz. Князівство утворилося в 1719 році. Das gesetzgebende Organ ist der Land­tag (das Parlament). текстильної. Es gibt hier eigentlich keine Staats­ gren­zen. Країна поділена на два ад­мі­ні­с­т­ра­ти­ в­ні округи. Die Amtssprache ist Deutsch. де­ре­во­об­ ро­б­ної та хімічної промисловості. власне. Das Land ist in zwei Verwaltungs­ bezirke eingeteilt mit je 5 oder 6 Gemeinden. З 1921 року Ліхтенштейн — кон­сти­ту­ цій­на монархія. роз­та­шо­ва­ на між Швейцарією та Австрією. Її площа становить 157 км2. Luxemburg. Князь призначає коаліціний уряд. . а на­се­ лен­ня нараховує понад 26 500 жи­ телів. Законодавчий орган — ландтаг — пар­ламент. Liechtenstein l  Liechtenstein  ˳õòåíøòåéí Liechtenstein ist ein entwickelter Staat in Mitteleuropa zwischen der Schweiz und österreich. Der Fürst ernennt eine Ko­ali­ti­ons­re­gie­ rung. Тут немає. Das Staatsoberhaupt ist der Fürst. кожен з яких складається з 5–6 общин. Seine Fläche beträgt 157 km2. 1868 erklärte es Neutralität. державних ко­р­до­ нів. З 1866 року держава незалежна. пов’язана з точною механікою. Столиця — Вадуц. Велике значення для економіки кня­ зів­с­т­ва має промисловість. Textil–.240 Die Schweiz. орі­є­н­то­ва­ на на експорт. Ліхтенштейн — це розвинена дер­жа­ ва в Центральній Європі. Велике значення для економічного розвитку країни має промисловість. die Be­völ­ ke­rung zählt über 26 500 Einwohner. Державна мова — німецька. Seit 1921 ist Liechtenstein eine kon­sti­ tu­tio­nel­le Monarchie. Політично активні тут такі партії: Про­ гре­си­в­на громадянська партія (ПГП) та Ві­т­чи­з­ня­ний союз (ВС). У Ліхтенштейні є багато підприємств металургійної. Politisch aktiv sind hier folgende Par­ tei­en: die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) und die Vaterländische Union (VU). Seit 1866 ist der Staat unabhängig. Eine große Bedeutung hat für öko­no­ mi­sche Entwicklung des Landes die fein­me­cha­ni­sche Industrie. Das Fürstentum wurde 1719 gegründet. In Liechtenstein gibt es viele Betriebe der Metall–. Глава держави — князь. У 1868 році вона проголосила ней­т­ ра­лі­тет. Von großer Bedeutung ist für die Wirt­ schaft des Fürstentums die exportori­ entierende Industrie. Holz– und Chemieindustrie.

Man kommt hierher mit einem Auto oder mit dem Bus. -n — державна мова  der Verwaltungsbezirk. Тут немає аеропорту й вокзалу. man ver­wen­det hier Schweizer Franken. t) — тут: проголошувати das Staatsoberhaupt — глава держави die Staatsgrenze. -n — державний кордон verwenden (te. 2. -e — адміністративний округ  einteilen (te. у грошовому обігу ­використовують швейцарські франки. t) — поділяти die Gemeinde. Немає також і своєї грошо­ вої оди­ни­ці. пов’язана з точною механікою   1.l Øâåéöàðія. 4. Hier gibt es keinen Flughafen und kei­ nen Bahnhof. Wörter und Wendungen die Amtssprache. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 241 Es gibt auch kein eigenes Geld. Was Wie Wie Seit Wer das Fürstentum (die Fürstentümer) — князівство  erklären (te. 3. 5. t) — використовувати der Flughafen — аеропорт  der Bahnhof (die Bahnhöfe) — вокзал Fragen zum Text für ein Staat ist Liechtenstein? heißt die Hauptstadt von Liechtenstein? ist das Land eingeteilt? wann ist Liechtenstein unabhängig? ist das Staatsoberhaupt? . Сюди приїздять на автомобілі або на автобусі. -n — община gesetzgebend — законодавчий exportorientierend — орієнтований на експорт die feinmechanische Industrie — промисловість.

Є також ціла низка спеціалізованих шкіл. der Berufsschule oder eines Technikums kön­ nen die jungen Leute anfangen zu ar­ beiten oder auf die Hochschule oder auf die Universität gehen. Die Ausbildung in unserem Leben (Î ñâІòà â íàøîìó æ èòòІ)  Das Bildungswesen in der Ukraine  Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³ In unserem Land hat jeder das Recht zu lernen und sich zu bilden. Aber nicht nur das Recht zu lernen. гео­гра­фію. Dort lernen sie nicht nur in den übli­ chen Fächern. тобто вони повинні отримати повну се­ре­д­ню освіту. де учні отримують поглиблені знання з іноземних мов. Li­te­ra­tur. In der allgemeinbildenden Schule ler­ nen die Kinder die ukrainische Sprache. sondern sie erlernen auch ei­nen Beruf. іноземні мови. ма­те­ ма­ти­ку. Отже. історію. біологію. В Україні тисячі шкіл. Es gibt auch eine ganze Reihe von Spezialschulen. sie müssen die mittlere Reife be­kom­men. wo die Schüler in Fä­ chern wie Fremdsprachen.V I I . Bio­lo­gie. Geographie. Musik und Fremd­spra­chen. але й отримують фах. Nach Absolvierung der Mittelschule. музику. Geschichte. Там вони не тільки вивчають загальні дисципліни. Col­le­ges fort­ set­zen. Jeder Junge und jedes Mädchen in der Ukraine muss in die Schule gehen. son­dern auch die Pflicht. das heißt. коли їм виповнюється 6 або 7 ро­ків. Кожен хлопчик і кожна дівчинка в Укра­ї­ні повинні ходити до школи. літературу. І не тільки має право на освіту. Sie kommen mit 6 oder 7 Jahren in die Schule. In der Ukraine gibt es Tausende von Schu­len. Fachschu­len. Так сказано в Конституції. математики або фізики. Закінчивши середню школу. профтех­ училище чи технікум. У нашій країні кожний має право на освіту. . молоді люди мо­жуть розпочати працювати або всту­ пи­ти до інституту чи уні­вер­си­те­ту. Mathematik. вони йдуть до школи. По закінченні дев’яти класів се­ре­ д­ньої школи молоді люди можуть про­до­в­жу­ва­ти свою освіту в різних профтех­училищах. технікумах. але й обов’язок навчатися. So steht es in der Verfassung. Nach Abschluss der 9. Klasse der Mit­ tel­schu­le können die jun­gen Leute ihre Ausbildung in ver­schie­de­nen Be­ rufs­schu­len. коледжах. У загальноосвітніх школах учні ви­вча­ ють українську мову. Ma­the­ma­tik und Physik gründliche Kenntnisse er­ halten.

архітекторів. У вищої освіти в Україні був довгий та тернистий шлях. Schau­ spie­ler usw. andere Ärz­te. 3. ак­то­ рів і т. деякі люди вважають. У багатьох інститутах є вечірнє та за­ оч­не відділення. Це дає студентам можливість на­вча­ ти­ся в інституті без відриву від ви­ро­ б­ни­ц­т­ва. інженерів. 4. . Die ältesten Hochschulen der Ukraine sind die Universität in Lwiw (1661) und Kyjiwo-Mohyljanska Akademie (1701). -e — право die Pflicht.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 243 Manche Menschen finden. Klasse Ausbildung fortsetzen? 5. Die einen bilden Lehrer aus. Найстаріші університети України — уні­вер­си­тет у Львові (1661) та КиєвоМогилянська Академія (1701). so gibt es in unserem Land sehr viele. Ingenieure. Wörter und Wendungen das Recht. Das gibt den Studenten die Möglichkeit zu arbeiten und gleichzei­ tig an der Hoch­schu­le zu studieren. Стосовно вищих навчальних за­кла­ дів. -n — технікум  die üblichen Fächer — загальні дисципліни die Vorbildung — підготовка  das Streben — прагнення  das Fernstudium — заочне навчання gleichzeitig — одночасно Fragen zum Text Welches Recht hat jeder Bürger der Ukraine? Welche Ausbildung ist bei uns obligatorisch? Was für Schulen gibt es in unserem Land? Wo können die Schüler nach dem Abschluß der 9. Architekten. -en — обов’язок die mittlere Reife — повна середня освіта allgemeinbildend — загальноосвітній der Abschluß — закінчення die Berufsschule. -n — профтехучилище 1. In vielen Hochschulen gibt es Abend– und Fernstudium. д. Was die Hochschulen betrifft. die Ausbildung — освіта die Fachschule. що професійна підготовка полегшує отри­ман­ня вищої освіти. інші — лікарів. Welche Möglichkeit gibt den Studenten Abend– und Fernstudium?  Das Hochschulbildung in der Ukraine  Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³ Die Hochschulbildung in der Ukraine hat­te einen langen Dornenweg der Ent­wick­lung. Деякі з них готують учителів. 2. dass eine pro­fes­sio­nel­le Vorbildung beim Streben nach Hoch­schul­bildung schneller zum Ziel führt. Між іншим. то їх дуже багато в нашій країні.

die das Rei­fe­zeug­ nis haben. Студенти були преважно з заможних родин: багатих козаків. aber in einigen muss man kon­ trakt­mäßig Studien­gebüh­ren zahlen.244 Die Ausbildung in unserem Leben l Man unterrichtete zuerst nur die allge­ mein­bildenden Lehrfächer. але. Абітурієнти мають вступні іспити. на жаль. Одеський (1865). Die meisten Universitäten und Hoch­ schu­len sind staatlich und gebühren­ frei. Jahrhundert wurden viele Uni­ver­ si­tä­ten gegründet: Charkiwer Uni­ver­si­tät (1805). Випускники. а потім архітектура. але в деяких потрібно згідно з ко­н­т­ ра­к­том платити за навчання. Zu dieser Zeit entstanden auch Kol­le­gi­ en: in Charkiw (1727) und in Tscher­ni­ hiw (1700). З кожним роком зростає кількість по­сту­па­ю­чих. У 19 сторіччі були засновані уні­вер­си­ те­ти: Харківський (1805). їх зараховують. педагоги були серед випускників цих уні­вер­ си­те­тів. живопис та інші. erst in der er­ sten Hälfte des 18. Erdkunde und dann Baukunst. лише у першій половині 18 сторіччя були введені медицина. Сьогодні є багато навчальних за­кла­ дів: технічні університети та академії. Es gibt heutzutage eine große Anzahl der Hochschulen: Fachhochschulen. Kyjiwer (1834). Спочатку викладалися лише за­га­ль­ но­ос­ві­т­ні предмети. духовенства та міщан. werden sie immatrikuliert. місць для на­вчан­ня замало. Im 19. Двері цих навчальних закладів ши­ро­ ко відкриті для молоді сьогодні. Astronomie. Mit jedem Jahr wächst die Zahl der Be­ wer­ber. Das Studium an den Hochschulen dau­ ert durchschnittlich 5—7 Jahre. У цей час з’явилися також колегіуми в Харкові (1727) і в Чернігові (1700). вчені. Більшість університетів і навчальних закладів — державні і безкоштовні. können auf verschiedene Hoch­schu­len gehen. Gelehrte. Навчання у навчальному закладі три­ ває в середньому 5—7 років. географія. Die Türen der Hochschulen sind für heu­ti­ge Jugendliche weit geöffnet. які мають атестат зрі­ ло­с­ті. Якщо вони вдало складають іспити. Видатні письменники. Sie wurden Zentren der Bildung in der Ost– und Nordukraine. Uni­ver­si­tä­ten und Akademien. Die Studierenden waren vorwiegend aus den wohlhabenden Familien: rei­ chen Kosaken. Jahrhunderts wurden Medizin. in Odessa (1865). Hervorragende Schriftsteller. . Wenn sie die Prüfungen erfolgreich ab­ le­gen. можуть вступати до різних на­ вчальних закладів. Київський (1834). Вони стали осередком освіти у схі­д­ ній та північній Україні. астрономія. der Geistlichkeit und den Klein­bür­gern. Pädagogen waren unter den Ab­sol­ven­ ten dieser Universitäten. Malerei und andere eingeführt. aber es gibt leider wenig Studien­plätze. Die Abiturienten haben Auf­nah­me­prü­ fun­gen. Die Schulabgänger.

Die Umwandlungen. Є також заочне навчання. Wörter und Wendungen der Dornenweg — тернистий шлях die Geistlichkeit — духовенство die Kleinbürger — міщани immatrikulieren — вносити в списки (студентів) gebührenfrei — безплатно der Bewerber — претендент (вступаючий) 1. нако­ пичити практичний досвід та зуміти пра­цю­ва­ти в колективі. які сьогодні мають місце у на­ шо­му суспільстві. Studienjahr haben die Stu­ den­ten Prak­ti­kum. які після за­ ве­р­ше­ної вищої освіти готуються до більш високого вченого ступеня. На четвертому та п’ятому курсах у сту­де­н­тів практика. 2. Nach jedem Semester legen sie Prü­fun­ gen und Vorprüfungen ab. um Fachkenntnisse zu vertiefen. Наукові кадри готують навчальні за­ кла­ди та науково-дослідні інститути. leistungsstark — кращий (за успішністю) das Leistungsstipendium — підвищена стипендія die Umwandlung — перетворення einwirken (te. Студенти. die heute in un­se­ rer Gesellschaft stattfinden. Die fortgeschrittenen Studenten be­ kom­men das Stipendium. Це студенти або фахівці. найкращі за ус­п­і­ха­ ми — вищу. Наприкінці навчання студенти скла­ да­ють державні іспити та захищають дипломні роботи. Die wissenschaftlichen Kader ent­wic­ keln die Hochschulen und die wis­sen­ schaft­li­chen Forschungsinstitute. Після кожного семестру складають іс­пи­ти та заліки. що досягли успіху. Зміни. die sich nach dem abgeschlossenen Hoch­schul­stu­di­um auf einen höheren aka­de­mi­schen Grad vorbereiten. впливають на зміст та методи навчання. щоб поглибити свої знання зі спеціальності. 5. 3. die lei­stungs­ star­ken — das Leistung­stipendium. Es gibt auch ein Fernstudium.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 245 Am Ende des Studiums machen die Stu­den­ten Staatsexamen und das Diplom. Im 4. отри­ мують стипендію. praktische Erfahrungen zu sammeln und im Kollektiv arbeiten zu können. wirken auf den Inhalt und die Methodik der Aus­ bil­dung ein. t) — впливати der Grad — ступінь Fragen zum Text Was unterrichtete man an den ersten Hochschulen? Welche Bedeutung hatten die Universitäten? Wer konnte früher auf die Hochschulen gehen? Was legen die Studenten nach jedem Semester ab? Welche Universität möchten Sie beziehen? . und 5. 4. Das sind Studenten oder Fachleute.

Ви ба­чи­те великий спортзал і ліворуч май­с­те­р­ні. Це сучасний двоповерховий буди­ нок. Wenn das Wetter schön ist. fin­ den Sie sofort drei Reihen von Schul­ bän­ken. Увійшовши до класу. Sie sehen auch verschiedene Bilder. дошку та книжкову шафу. die sich links befinden. У школі є кабінет іноземних мов. Unser Deutschkabinett befindet sich im Erdgeschoß. turnen die Schüler auf diesem Sportplatz. Schriftsteller. An den Wänden der Korridore kann man die Bilder berühmter Wissenschaftler. Das ist ein modernes. На стінах коридорів можна побачити портрети видатних учених. hinter ihm ein kleiner Garten mit schönen Blumenrabatten. Наша школа не дуже велика. ви виявите три ряди парт. Die Klassenzimmer. die Bibliothek und das Lehrerzimmer be­fin­den sich im ersten Stock. Sobald Sie in die Schule eintreten. den Lehrertisch. zweistö­ckiges Gebäude. пись­мен­ ни­ків. An den Fenstern hängen helle Gar­di­ nen und auf den Fensterbrettern ste­ hen vie­le Blumen. Vor der Schule befindet sich ein gro­ ßer Sportplatz. Холи повні сонячного світла. Гардероб унизу. Тільки Ви заходите до школи. на цьому майданчику школярі займаються фі­з­ ку­ль­ту­рою. за ним — не­ве­ли­ ч­кий сад з красивими квітковими клу­м­ба­ми. se­ hen Sie den großen Sportsaal und die Werkräume. Праворуч розташована їдальня. видатних людей країни. Die Garderobe befindet sich unten. Rechts befindet sich die Speisehalle. кабінет лікаря. Die Vorhallen sind voll Sonnenlicht. Перед школою є ­ великий спортмайданчик. Наш клас німецької мови роз­та­шо­ва­ ний на першому поверсі. бі­б­лі­ о­те­ка й учительська — на другому по­ве­р­сі. hervorra­ gender Men­schen des Landes sehen. ді­а­ г­ра­ми та стіннівки. In der Schule gibt es Fremdsprachenkabinette. Ви також побачите різні малюнки. учительський стіл. das Arztzimmer. Dia­gram­me und Wandzeitungen. На вікнах світлі фіранки й багато кві­ тів на підвіконнях. die Tafel und einen Bü­cher­schrank. .246 Die Ausbildung in unserem Leben l  Unsere Schule  Íàøà øêîëà Unsere Schule ist nicht besonders groß. Класні кімнати. Коли стоїть гарна погода. Wenn Sie in die Klasse eintreten.

Ми всі хороші друзі й добре ро­зу­мі­є­ мо один одного. Die jüngeren Schüler lernen viele Ge­ dich­te und Lieder auswendig. якщо ми коли-небудь і сваримося.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 247 Die Deutschstunden sind sehr in­ter­es­ sant. 2. Meine Klasse zählt 33 Schüler — 15 Jun­gen und 18 Mädchen. І. Wir sind alle gute Freunde und ver­ste­ hen uns gut. 4. -n — квіткова клумба der Werkraum (die Werkräume) — шкільна майстерня  der Wissenschaftler — вчений  hervorragend — видатний 1. das Fensterbrett. Wir lesen über bekannte Menschen. Ми читаємо й розмовляємо ні­ мецькою мовою. -er — підвіконня die Vorhalle — хол. про їхні традиції та звичаї. го­ во­ри­мо про письменників та читає­ мо їхні книжки. У моєму класі 33 учні — 15 хлопчи­ ків і 18 дівчаток. Мені дуже подобається моя школа. Mir gefällt meine Schule sehr gut. вестибюль das Erdgeschoß — перший поверх   auswendig — напам’ять die Sitten — звичаї Fragen zum Text Wie ist das Gebäude der Schule? Was befindet sich vor der Schule? Wo turnen die Schüler. Wörter und Wendungen die Blumenrabatte. Я навчаюся в дев’ятому класі за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої середньої школи. 5. wenn das Wetter schön ist? Was kann man an den Wänden der Korridore sehen? Welche Fächer erlernen die Schüler?  Meine Klasse  ̳é êëàñ Ich lerne in der 9. Ми пізнаємо багато фактів про ні­ме­ ць­ко­мо­в­ні країни. Und wenn wir uns auch manchmal strei­ten. Wir erfahren viel über deutsch­spra­chi­ ge Länder. Klasse der allgemein­ bildenden Mittelschule. spre­chen über Schriftsteller und lesen ihre Bücher. über ihre Traditionen und Sit­ten. werden wir keine Feinde da­ durch und kommen immer zur Über­ ein­stim­mung. Уроки німецької мови дуже цікаві. . Молодші школярі вивчають багато вір­шів і пісень. ми не стаємо ворогами й завжди ді­с­ та­є­мо згоди. Ми читаємо про видатних людей. 3. Wir lesen und sprechen Deutsch.

— ус­пі­ ш­но закінчити школу й обрати пра­ви­ ль­ний шлях у житті.248 Die Ausbildung in unserem Leben l Wir alle haben ein gemeinsames Ziel vor den Augen. In allen Festveranstaltungen treten sie mit Konzerten auf. Також і громадсько-корисну роботу ми виконуємо разом. які дають нам багато радості. На всіх урочистих заходах вони ви­ сту­па­ють з концертами. aber es gibt auch viele gemeinsame In­ter­es­sen und Hobbys. Im Sommer und im Winter kann man sie auf dem Schulsportplatz oder in der Turn­hal­le sehen. усі наші хлопчики за­ взя­ті спортсмени. Але не тільки після ремонту. wo sie im Fußball — oder Hockeyspiel wettei­ fern. feiern das Neujahr. Улітку ми ремонтуємо свою класну кі­ м­на­ту й прибираємо її після ремонту. Wenn einer von uns Hilfe oder Un­ter­ stüt­zung braucht. а й що­ дня ми прибираємо клас і стежимо за тим. wird er nie im Stich ge­las­sen. Meine Mitschüler sind alle ka­me­rad­ schaft­lich und hilfsbereit. його ні­ко­ли не залишать у біді. Die Mädchen unserer Klasse be­gei­ stern sich meistens für Musik. Різдво та інші свята. Дівчатка нашого класу здебільшого захоплюються музикою. Вони відвідують музичний гурток. dass es immer laut und lustig zugeht. відвідуємо те­а­ т­ри. Auch gesellschaftlich nützliche Arbeit wird zusammengemacht. Oft unternehmen wir Wanderungen. якої ми обов’язково повинні досягти. . sondern auch jeden Tag räumen wir das Klas­ sen­zim­mer auf und sorgen dafür. Так. der von einem erfahrenen Musiklehrer geleitet wird. Улітку й узимку їх можна побачити на шкільному спортмайданчику або на стадіоні. У нас у всіх загальна мета. be­su­chen zusammen Theater und Aus­ stel­lun­gen. наприклад. святкуємо Новий рік. Мої товариші по навчанню — всі до­б­рі друзі і завжди готові надати до­по­мо­гу. Якщо кому-небудь з нас треба до­по­ мо­г­ти або надати підтримки. Weih­ nach­ten und andere Feste. ходимо на виставки. Sie besuchen den Chor. яким керує досвідчений учитель. die uns große Freu­ de bereiten. Nicht nur während der Ferien. Im Sommer renovieren wir unseren Unterrichtsraum und bringen ihn nach der Renovierung in Ordnung. де вони змагаються у фу­ т­бо­лі або хокеї. щоб у нас завжди було ве­се­ло. Часто ми мандруємо. але у нас є й загальні інтереси та за­хо­п­лен­ня. So sind zum Bespiel alle unsere Jungen Sportfanatiker. das wir unbedingt er­ reichen müssen — die Schule erfolg­ reich zu ab­sol­vie­ren und einen richti­ gen Le­bens­weg zu wählen. У кожного з нас є улюблені предме­ ти. Jeder von uns hat seine Lieblingsfächer.

Кадри учителів іноземних мов го­ту­ ють­ся в спеціальних інститутах і на фа­ку­ль­те­тах іноземних мов. Das Studium der Fremdsprachen bringt unseren Schülern und Studenten sehr großen Nutzen. 2. Вивчення іноземних мов дає нашим учням і студентам багато корисного. Fremdsprachenlehrer werden an be­ son­de­ren Hochschulen oder Fakultäten für Fremd­sprachen herangebildet. Тому й після закінчення школи ми роз­ста­не­мо­ся не назавжди і періо­ дично будемо зустрічатися. Hier erscheinen auch Zeitungen und Zeit­schrif­ten in Fremdsprachen. die Festveranstaltung — урочистий захід im Stich lassen (ie.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 249 Wir diskutieren. В Україні видаються книги іно­зе­м­ни­ ми мовами. У наших школах викладаються голов­ ним чином три іноземні мови: ні­ме­ ць­ка. Ми проводимо дискусії. 3. Тут виходять також газети й журнали іноземними мовами. англійська й фран­цузька. Darum werden wir uns auch nach dem Schulabschluss nicht für immer trennen und ab und zu zusammen­ kommen. i) — сваритися  zur Übereinstimmung kommen — приходити до згоди  unbedingt — обов’язково. Wörter und Wendungen allgemeinbildend — загальноосвітній sich streiten (i. 5. обмінюємося думками. a) — залишати в біді es geht laut und lustig zu — весело die Meinungen austauschen (te. besprechen verschiedene Pro­ble­me. t) — обирати  erfahren — досвідчений  1. um gemeinsam ein Fest zu feiern oder uns ein paar Stunden mit­ einander zu un­ter­hal­ten. Englisch und Französisch. In der Ukraine werden Bücher in Fremd­spra­chen herausgegeben. які хвилюють нас сьогодні. щоб ра­ зом про­ве­с­ти свято або поговорити годинку. die uns heute bewegen. t) — обмінюватися думками Fragen zum Text Wieviel Schüler zählt die Klasse? Wie sind die Schüler der Klasse zueinander? Warum verstehen sich die Schüler der Klasse gut? Welche gemeinsamen Hobbys haben die Schüler der Klasse? Wie verbringen die Schüler ihre Freizeit?  Der Deutschunterricht  Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè An unseren Schulen werden haupt­ säch­lich drei Fremdsprachen unterrich­ tet: Deutsch. tauschen unsere Mei­ nun­gen aus. 4. неодмінно wählen (te. . обговорюємо різні про­бле­ ми.

учених і винахідників. мова багатьох поетів і ми­ слителів. розширює їх кругозір. Німецька мова дається мені неважко. a) — приносити користь der Gesichtskreis — кругозір schärfen (te. Goethe und Remarque. композиторів і художників. zahlreiche grammatische Re­ geln und Beispiele dazu im Gedächtnis be­hal­ten. звичайно. es erweitert ih­ren all­ gemeinen Gesichtskreis. gibt ihnen die Möglichkeit. muss viele Tausende neuer Wörter und Aus­ drüc­ke. хто вивчає іноземні мови. Це мова німецького й австрійського народів. численні граматичні прави­ ла та приклади до них. Und das schärft natürlich das Ge­dächt­nis. t) — тут: розвивати die Errungenschaft. e) — видавати Nutzen bringen (a. дає їм можливість ширше ознайомитися з досягненнями інших народів у га­лу­ зі культури. Die deutsche Sprache ist die Mut­ter­ spra­che von Heine. Воно поглиблює їхнє знання рідної мови. Гете й Ремарка. Я вивчаю німецьку мову. Ich studiere diese Sprache schon fünf Jahre (das sechste Jahr). Wissenschaft und Tech­nik in weiterem Maß bekannt zu machen und erhöht auf diese Weise ihr kulturelles Niveau. Wer eine Fremdsprache studiert. розвиває пам’ять. до­во­ дить­ся запам’ятовувати (утримувати в пам’яті) багато тисяч нових слів і ви­ра­зів. Kom­po­ ni­sten und Maler. А це. Ich studiere Deutsch. Я вивчаю цю мову уже п’ять років (шо­с­тий рік). Німецька мова — мова Ґейне. -en — досягнення das Gedächtnis — пам’ять auf diese Weise — таким чином der Ausdruck (die Ausdrücke) — вираз im Gedächtnis behalten — запам’ятати der Denker — мислитель der Erfinder — винахідник . Wörter und Wendungen hauptsächlich — головним чином herausgeben (a. Deutsch fällt mir nicht schwer. розви­ ває їхню пам’ять та чуття мови. Das ist die Sprache des deu­tschen und des österreichischen Volkes.250 Die Ausbildung in unserem Leben l Es vertieft ihre Kennt­nis­se in der Muttersprache. Тому. die Spra­ che vieler Dichter und Denker. schärft ihr Gedächtnis und ihr Sprachgefühl. sich mit den Er­ run­gen­schaf­ten anderer Völker auf dem Gebiet der Kultur. їхній культурний рівень. Wissenschaftler und Er­fin­der. науки й техніки і підви­ щує таким чином.

In der Stunde herrscht immer eine At­ mo­sphä­re der Verständigung. Її ерудиція дивує нас. Sie hat der Arbeit an der Schule 20 Le­ bens­jah­re gewidmet. 5.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. phantasieren. meine ich. щоб ми могли роз­ ви­ва­ти свої мовні здібності. 2. порівнювати. Вона завжди поводиться прихильно з учнями зі слабкими успіхами. Sie ist eine hochqualifizierte Fachfrau. фантазувати. які нас ці­ ка­в­лять. Sie lehrt uns kommentieren. Але я кажу цілком упевнено. ana­ly­sie­ ren. 3. Ihre Gelehrsamkeit versetzt uns in Er­ stau­nen: sie kann auf alle Fragen. die uns interessieren. vergleichen. wenn man Fremdsprachen studiert? Deutsch war die Muttersprache vieler hervorragender Menschen. Роботі в школі вона присвятила 20 ро­ків життя. На мою думку. . На уроці завжди панує атмосфера вза­є­мо­ро­зу­мін­ня. ви­ сло­в­лю­ва­ти свою думку. Sie macht alles. dass wir unsere Sprachfähigkeit entwickeln können. вона може від­по­ві­с­ти на всі питання. Справжній приклад тому моя учи­те­ ль­ка німецької мови Світлана Ми­ко­ ла­ї­в­на. antworten. Sie ist sachkundig und fachkundig. die ei­ gene Meinung äußern. Вона компетентна й знає свою справу. 251 Fragen zum Text Welche Fremdsprachen werden in der Schule unterrichtet? Wo werden die Fremdsprachenlehrer herangebildet? Warum bringt das Fremdsprachenstudium großen Nutzen? Was muß man machen. вона ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ ва­ний фахівець. Ein richtiges Beispiel dazu ist meine Deutsch­leh­re­rin Swetlana Mikolajiwna. Sie nimmt Rücksicht auf die lei­stungs­ schwä­che­ren Kinder. до­по­ ма­гає їм додатково. яку можна було б порівняти з про­фе­ сі­єю учителя. Можна багато дискутувати про про­ фе­сії та їхні переваги й недоліки. dass es auf unserem Planeten keinen Beruf gibt. Вона вчить нас коментувати. що на нашій планеті немає жодної професії. ана­лі­зу­ ва­ти. Wer war das?  Meine Deutschlehrerin  Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè Man kann viel über Berufe und ihre Vor– und Nachteile diskutieren. hilft ihnen zu­sätz­ lich. 4. Вона робить усе. Aber ich sage mit voller Sicherheit. den man mit dem Lehrerberuf ver­glei­chen könnte.

t) — висловлювати  die Verständigung — взаєморозуміння  leistungsschwach — слабкий (за успішністю) zusätzlich — додатково Fragen zum Text Was kann man über den Lehrerberuf sagen? Wie ist Ihre Deutschlehrerin? Welche Tugende hat sie? Warum ist sie bei den Schülern beliebt? Warum sind ihre Stunden interessant? . Sie sieht sehr jung aus. Тому багато з моїх товаришів по на­вчан­ню вирішили наслідувати її при­клад і стати учителем німецької мови. Swetlana Mikolajiwna ist mittelgroß. Die Mädchen wollen ihr in allem nach­ ah­men. Sie ist immer elegant und ge­schmack­ voll gekleidet. хлопчики в неї закохані. eine hohe Stirn. ве­ ли­кі виразні очі. високе чоло. яке свідчить про її гострий розум. -e — недолік  mit voller Sicherheit — з повною впевненістю vergleichen (i. 2. Майже кожний урок вона перетво­ рює на відкриття нової сім’ї слів або гра­ма­ти­ч­ної структури.252 Die Ausbildung in unserem Leben l Fast jede Stunde verwandelt sie in eine Entdeckung einer neuen Wortfamilie oder einer grammatischen Struktur. 4. Wörter und Wendungen der Vorteil. Deswegen haben sich viele von mei­ nen Mitschülerinnen entschieden ih­ rem Bei­spiel nachzufolgen und Deutsch­leh­re­rin­nen zu werden. Тепер мені хотілося б описати її зо­в­ ні­ш­ність. t) — дивувати  die Sprachfähigkeiten — мовні здібності äußern (te. 3. hat blonde Haare. хоча у неї доросла донька. i) — порівняти  widmen (te. die von ihrem scharfen Verstand zeugt. obwohl sie eine erwachsene Tochter hat. t) — присвятити  hochqualifiziert — висококваліфікований  sachkundig — компетентний  fachkundig — такий що знає свою справу 1. 5. die Gelehrsamkeit — ерудиція  in Erstaunen versetzen (te. große ausdrucksvolle blaue Augen. Jetzt möchte ich ihr Äußeres be­schrei­ ben. Вона завжди елегантно та зі смаком одягнена. Ми не маємо часу на уроці ну­дь­гу­ва­ ти або ледарювати. Світлана Миколаївна середнього ро­с­ ту. -e — перевага  der Nachteil. die Jungen sind in sie verliebt. Дівчатка хочуть її у всьому на­слі­ду­ва­ ти. у неї світле волосся. Вона виглядає дуже молодо. Wir haben in der Stunde keine Zeit uns zu langweilen oder zu faulenzen.

. чи готова класна кі­м­ на­та до уроків та провітрює її.­ Влітку та взимку ми разом здій­с­ню­є­ мо походи в ліс та поїздки містом. Вона також не стоїть осторонь. Nach den Stunden erkundigt sie sich nach unseren Leistungen am ver­gan­ge­ nen Schultag. Bei unserer Freizeitgestaltung steht sie auch nicht beiseite. Wir tauschen unsere Meinungen über die Stundenaus. Auch in den Pausen lässt sie uns nicht im Stich. Dann geht sie zur Eingangstür und emp­fängt ihre Schüler. вона завжди до­по­ ма­гає. was wir an diesem Tag noch vor­ha­ben. Wenn einige von uns die Hausaufga­ ben in der Schule machen. і ми дивимося разом вистави та фільми. hilft sie im­ mer dabei. Потім вона йде до вхідних дверей та зу­стрі­чає учнів. Після уроків вона дізнається про наші ус­пі­хи за минулий день у школі. але вона вже раніше в школі. die wir hatten. або розповідаємо їй про наші плани на сьогодні. коли ми організовуємо наш вільний час. und lüftet ihn. oder er­zäh­len ihr. Sie fragt jeden nach seiner Gesundheit und wünscht ihm viel Erfolg im Un­ter­ richt. aber sie ist früher schon in der Schule. які у нас були. So lernen wir unser Heimatgebiet kennen.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 253  Mein Klassenlehrer  ̳é êëàñíèé êåð³âíèê In unserer Schule sind alle Lehrer hoch­qua­li­fi­ziert und erfahren. Заняття починаються о пів на де­в’я­ ту. ob der Unterrichtsraum zu Stunden bereit ist.­ Oft besuchen wir mit ihr Museen und Ausstellungen. Sie besorgt für uns Eintrittskarten für Thea­ter und Kino und wir sehen uns zusammen schöne Schauspiele und Fil­ me an. Вона — наша друга мама. Im Sommer und im Winter un­ter­neh­ men wir gemeinsame Wanderungen im Wald oder Stadtrundfahrten. Ми обмінюємося думками про уроки. Sie sieht nach. Вона перевіряє. але наш кла­ с­ний керівник для нас найкраща. Якщо деякі з нас роблять домашні за­вдан­ня у школі. Вона питає кожного про його здо­ ро­в’я та бажає великих успіхів у на­ вчан­ні. Так ми знайомимося з нашим рідним краєм. Вона не кидає нас і на перервах. Часто ми відвідуємо з нею музеї та виставки. aber die Klas­sen­leh­re­rin ist für uns die beste. У нашій школі всі вчителі ви­со­ко­ква­ лі­фі­ко­ва­ні та досвідчені. Der Unterricht beginnt um halb Neun. Вона купує квитки до театру та кіно. Sie ist unsere zweite Mutter.

-e — п’єса unternehmen (a. Bei der gesellschaftlich nützlichen Ar­ beit ist sie unser bester Leiter und Freund. цікавитися das Schauspiel. 2. допомагаємо у ре­мо­н­ ту­ван­ні шкільної будівлі. . Wörter und Wendungen empfangen (i. Вона знає наші інтереси та пере­ живання. a) — залишати поза увагою die Meinungen austauschen (te. приймати im Stich lassen (ie. У суспільно корисній роботі вона наш найкращий керівник та друг. вжити заходів das Schulgelände — шкільна територія Fragen zum Text Wann kommt die Klassenlehrerin in die Schule? Was macht sie vor dem Unterricht? Worüber unterhalten sich die Schüler in den Pausen? Wie verbringen die Schüler mit der Klassenlehrerin ihre Freizeit? Welche Rolle spielt die Klassenlehrerin im Leben der Schüler?  Die Schulfächer  Øê³ëüí³ ïðåäìåòè Die allgemeinebildende Schule ver­mit­ telt eine erweiterte allgemeine Bildung und ein vertieftes Grundwissen. 4. Sie kennt unsere Interessen und Lei­ den. розпитувати. Вона розповідає нам при цьому ба­га­ то про художників та їх шедеври. -en — успіх. a) — зустрічати. Вона допомагає нам знайти у житті правильний шлях та залишиться зав­ жди незабутньою у наших серцях. коли ми хво­ рі­є­мо. Загальноосвітня школа дає широку загальну освіту та глибокі основи знань. wenn wir krank sind. besucht uns. sich erkundigen (te. 3. helfen bei der Renovierung des Schul­ ge­bäu­des. Sie hilft uns den richtigen Weg im Le­ ben zu finden und bleibt für immer un­ver­gess­lich in unseren Herzen. Wir bringen zusammen unser Klas­sen­ zim­mer und Schulgelände in Ordnung.254 Die Ausbildung in unserem Leben l Sie erzählt uns dabei viel In­ter­es­san­tes über die Künstler und ihre Meister­ werke. досягнення 1. 5. У школі викладаються традиційні за­га­ль­но­ос­ві­т­ні предмети з однією обо­в’я­з­ко­вою іноземною мовою з 5 кла­су. t) — обмінюватися думками die Leistung. t) — пізнавати про щось. Man unterrichtet in der Schule tra­di­tio­ nel­le allgemeinbildende Fächer mit einer­ Pflichtfremdsprache ab der 5. Ми разом прибираємо клас та шкі­ль­ ну територію. Klasse. o) — здійснювати. відвідує нас.

Але кожний знає своїх предків. література. ist es schwer sogar im Haus­ halt elek­tri­sche Geräte zu benutzen. Mathematik. seinen Stammbaum. Уроки історії завжди жваві та при­ве­р­ та­ють увагу. ist kein Patriot seines Landes. Хімія також є дуже важливою для ко­ ж­ної людини. verste­ hen. праця й фізкультура. In diesen Stunden machen wir Reisen in die weiten Länder: in das heiße Afri­ ka. Literatur. Географія дає нам основи знань про природні багатства. матема­ тика. Landschaften. nicht nur für einen Che­mi­ker. історія. Die Erdkunde gibt uns Grundwissen über Naturschätze. darum muss man Division. Addition und Subtraktion be­herr­schen und dadurch Gleichungen lö­sen. Im Fach Sozialkunde erhält man eine Vorstellung über die Gesetze und Ge­ setz­mäßig­kei­ten der Entwicklung der Ge­sell­schaft. Людина. Man muss alle chemischen Prozesse. Informatik. Навчальні предмети в 9 класі — укра­ї­н­сь­ка мова. Die Chemie ist auch sehr wichtig für je­den Menschen. Jedes Fach hat seine Ziele und Auf­ga­ ben. На цих уроках ми здійснюємо по­до­ ро­жі до далеких країн: до гарячої Аф­ри­ки. Der Mensch. Mathe fällt nicht allen leicht. хімія. свій родовід. Але без математики не можна обі­ йти­ся. тому необхідно володі­ти мно­ жен­ням. die in der Natur vorkommen. Математика дається не всім легко. фі­ зика. не патріот своєї Батьківщини. Wer­ken und Sport. ін­фо­р­ма­ти­ка. Der Geschichtsunterricht ist immer le­ ben­dig und attraktiv. які відбуваються в природі. буває важ­ко користуватися елек­тричними приладами навіть у побуті. не тільки для хіміка. Ohne die physikalischen Gesetze zu ken­nen. der seine Geschichte nicht kennt. in die kalte Antarktis oder ins exo­ti­ sche In­do­ne­si­en. sind Ukrainisch. Jeder Mann kennt ja seine Vorfahren. Треба розуміти усі хімічні процеси. Gewässer unserer Erdkugel. Aber ohne Mathe kann man nicht aus­ kom­men. Biologie. Кожний предмет має свої цілі та за­ вдан­ня. . діленням. во­до­ йми­ща нашої земної кулі. російська мова. Ge­ schich­te. холодної Антарктиди або ек­ зо­ти­ч­ної Індонезії. Sozialkunde. Physik.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 255 Die Unterrichtsfächer der Klasse 9. Суспільствознавство дає уявлення про закони та закономірності роз­ви­т­ ку суспільства. суспільствознавство. біологія. Che­mie. ландшафт. Mul­ti­pli­ka­ti­on. додаванням та від­німанням і завдяки цьому роз­в’я­зу­ ва­ти рівняння. Russisch. яка не знає своєї історії. Не знаючи фізичних законів.

t) — давати (знання) das Grundwissen — основа знань allgemeinbildend — загально­ освітній  die Pflichtfremdsprache. Wörter und Wendungen erweitert — широкий. -en — уявлення  der Stammbaum — родовід . was der Mensch der Natur zufügt. damit wir später die Möglichkeit ha­ben. рослинний і тваринний світ. Pflanzen– und Tierwelt zu er­ken­ nen.256 Die Ausbildung in unserem Leben l Ukrainisch. щоб ми мали можливість бо­ ротися проти всього поганого. Die Biologie hilft uns unseren Or­ga­nis­ mus. dass alle Stunden in der Schule nur Sportstunden wären. до професії слюсаря. Und nun zum Thema “Sport”. Біологія дозволяє нам пізнати свій організм. що завдає лю­ди­на природі. І якщо ти не будеш надалі працюва­ ти слюсарем. Auch wenn du nicht weiter als Schlos­ ser arbeiten wirst. -en — рівняння  lösen (te. на­при­ клад. щоб у школі всі уроки були тільки урока­ ми фізкультури. o) — обходитися чимось або без чогось die Division — ділення   die Multiplikation — множення  die Subtraktion — віднімання  die Gleichung. -en — обов’язкова іноземна мова  auskommen (a. zu bekämp­ fen. Українська. Tisch­lers oder der Näherin. Also alles. тим краще знаєш свою рідну мову. auf den Beruf des Schlossers. desto besser kennst du dei­ne Muttersprache. Праця готує нас до багатьох про­фе­ сій. все. поглиблений vermitteln (te. o) — відбуватися  die Vorstellung. Wie die Ergebnisse vieler Umfragen ge­zeigt haben. російська та німецька мови дають нам задоволення: чим бі­ль­шою кількістю мов ти володієш. щоб бути представником нового по­ ко­лін­ня. А тепер перейдемо до теми «спорт». рівняння) das Gerät. braucht der gebildete Mensch. B. um Ver­tre­ter einer neuen Generation zu sein. was man in der Schule lernt. по­трі­б­но кожній освіченій людині. t) — розв’язувати (задачі. багато учнів мріють про те. Werken bereitet uns auf viele Berufe vor. träumen viele Schüler da­von. ти зможеш сам багато чого вдома полагодити. Russisch und Deutsch ma­ chen uns Spaß: je mehr Sprachen du beherrschst. Як показали результати бага­тьох опи­ тів. що вивчають у школі. тесляра або швачки. so z. alles Schlimme. Отже. -e — прилад  vorkommen (a. які дуже важливі в житті. kannst du selbst vie­ les im Hause reparieren. die im Leben sehr wichtig sind.

4. Das bedeutet aber nicht. 3. З п’ятого класу я цікавлюся історією нашої країни. Um mich auf den Unterricht gut vor­zu­ be­rei­ten. що з великої кількості ми вибираємо лише декілька. Захоплюючі розповіді нашого учи­те­ ля історії можна слухати нескінчен­ но. Для мене є проблемою запам’я­тати всі дати. Das kann man in der Metro oder in der Straßenbahn tun. dass viele Lehrbücher völlig veraltet sind. das sehr ereignisreich ist. що ба­ гато під­ру­ч­ни­ків повністю застаріли. in welches ich die wichtigsten Daten auf­schrei­be. dass wir alle Fächer mit gleichem Interesse lernen. Ich habe sogar ein Notizbuch besorgt. gehe ich in die Bibliothek. Ein Problem ist für mich alle Daten im Kopf zu behalten. Es ist klar. Щоб добре підготуватися до занять. Зрозуміло. . die ein be­son­de­res Interesse hervorrufen. що ми вивчаємо всі предмети з однаковим інтересом. Seit der fünften Klasse interessiere ich mich für die Geschichte unseres Lan­ des. багатою на різні події. У гімназії викладають багато пред­ме­ тів. Це можна робити й у метро або трам­­­ваї. Я навіть купив записник. Велика проблема при вивченні іс­ торії України полягає в тому. dass wir aus der großen Men­ge nur ein Paar wählen. у якому за­ но­то­вую найважливіші дати. die für die Allgemeinbildung wich­tig sind. 257 Fragen zum Text Welche Fächer unterrichtet man in der Schule? Was hat jedes Fach? Ohne welche Fächer kann man nicht auskommen? Welche Kenntnisse vermittelt den Schülern jedes Fach? Warum muß jeder gebildete Mensch gute Kenntnisse in allen Fächern haben?  Mein Lieblingsfach  ̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò Im Gymnasium unterrichtet man viele Fächer. 2.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. Але це не означає. 5. Для вивчення й повторення не треба багато часу. я йду до бібліотеки. Das Lernen oder das Wiederholen braucht wenig Zeit. важливих для загальної освіти. Ein großes Problem beim Erlernen der Geschichte der Ukraine besteht darin. які ви­кли­ ка­ють особливий інтерес. Hinreißenden Erzählungen unseres Ge­ schichts­leh­rers kann man unendlich zu­ hö­ren.

u) — викликати цікавість ereignisreich — багатий на події veralten (te. як правило. де дається оцінка нашим знанням. Wörter und Wendungen die Allgemeinbildung — загальна освіта die Menge — кількість  ein Interesse hervorrufen (ie. Dank vielen Zeitungen und Fernseh­ sendungen versuche ich immer im Bil­ de zu sein. Welche Fächer erlernt man am liebsten? 2. helfen uns verschiedene politische Ereignisse zu verstehen. Тоді я вимушений кілька годин сиді­ ти в бібліотеці. Завдяки багатьом газетам і те­ле­пе­ ре­да­чам я намагаюся завжди бути в кур­сі справ. sondern auch die Ge­gen­wart kennen. Warum gibt es Probleme beim Erlernen der Geschichte der Ukraine? 4. що добре орієнтуєшся в сучас­ них про­бле­мах. die an­de­ ren darf ich nicht mitnehmen. допомагають нам зрозуміти рі­ з­ні політичні події. sondern durch Ver­ ständ­nis. Dann bin ich gezwungen einige Stun­ den in der Bibliothek zu sitzen. unabhängig davon. dass du dich mit den ge­gen­ wär­ti­gen Pro­ble­men gut zurechtfindest. ob es uns gefällt oder nicht. Деякі книжки я беру з собою. t) — застаріти  gezwungen sein — бути вимушеним richtig — справжній  die Gegenwart — сучасність  versuchen (te. Die Politik ist heute überall. Der richtige Historiker muss nicht nur die­Ver­gan­gen­heit. Was muß man machen. t) — оцінювати  sich zurechtfinden (a. die wir in der Ge­ schichts­stun­de bekommen. Політика сьогодні — всюди і не за­ле­ жить від того. Знання. Eigentliche Befriedigung erhält man nicht durch Noten. Wo werden Kenntnisse ausgewertet? . семінари. але й сучасність. Am Ende des Semesters werden in der Regel Seminare durchgeführt.258 Die Ausbildung in unserem Leben l Einige Bücher leihe ich aus. wo un­se­ re Kenntnisse ausgewertet werden. um die wichtigsten Daten des Lehrstoffes nicht zu vergessen? 3. Наприкінці семестру проводяться. Справжнє задоволення отримуєш не завдяки оцінкам. які ми отримуємо на уроках історії. u) — орієнтуватися  die Befriedigung — задоволення Fragen zum Text 1. подобається вона нам чи ні. Was muß ein richtiger Historiker kennen? 5. а завдяки ро­зу­мін­ ню. t) — намагатися  im Bilde sein — бути в курсі справ auswerten (te. Die Kenntnisse. а деякі брати не дозволяється. Справжній історик повинен знати не тільки минуле.

У шкільній системі три ступеня: пе­р­ ший ступінь. stellt aber höhere An­for­de­ run­gen an den Schüler. Реальна школа також охоплює класи 5—10.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 259  Das Bildungswesen in Deutschland  Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Organisation der Schulen ist Sache der Bundesländer. gehen im Herbst in die Schule. Потім починається другий ступінь. Zuerst kommen sie in die Grundschule. вона готує учнів для практичних про­ фе­сій. Nach der Klasse 13. Інший шлях — загальна школа. dass ein gewisses Maß an Ein­heit­ lich­keit vorhanden ist. Якщо учень після основної школи пе­ ре­хо­дить до гімназії. Allgemeine Bestimmungen sorgen da­ für. so lernt er hier 9 Jahre. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5—10. hier gibt es verschiedene Wege. Тільки закінчивши гімназію. sie bereitet die Schüler auf ei­ nen praktischen Beruf vor. Wenn ein Schüler nach der Grund­schu­ le in ein Gymnasium kommt. Шкільна система — справа фе­де­ра­ль­ них земель. Ein anderer Weg ist die Gesamtschule. Sie bestimmen die Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen.­ In der 4. Після 13 класу учень складає іспит на атестат зрілості. Klasse ist die Grundschule zu Ende. Вони визначають час канікул і роз­ клад уроків шкіл. . Juni sechs Jahre alt sind. тут є різні шляхи: головна школа. можна навчатися у вищому навчальному за­ кла­ді або в університеті. ре­ а­ль­на школа та гімназія. Загальні постанови сприяють від­по­ві­ д­ній єдності. яким до 30 ли­п­ ня виповнилося 6 років. У четвертому класі вона за­кін­чу­єть­ся. Дівчатка й хлопчики. Спочатку вони ідуть до основної школи. Das Schulsystem hat drei Stufen: die Primarstufe. die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Nun beginnt die Sekundarstufe. він навчається 9 років. die am 30. другий I і другий II. восени ідуть до школи. Realschule oder Gymnasium. але її вимоги до учня вищі. Die Realschule umfasst auch die Klas­ sen 5—10. Jungen und Mädchen. macht er das Ab­i­ tur. Hauptschule. Erst nach dem Abitur kann man auf eine Hochschule oder eine Universität ge­hen. Головна школа охоплює 5—10 класи.

Die Schüler verlassen je nach Be­ga­ bung die Schule früher oder später. 4.260 Die Ausbildung in unserem Leben l Hier sind die oben genannten Schul­ty­ pen zusammengefasst. 5. існувати die Primarstufe — пеший ступінь die Sekundarstufe — другий ступінь die Grundschule. -n — загальна освітня школа zusammenfassen (te. 2. t) — охоплювати  die Anforderung. -en — постанова  die Einheitlichkeit — єдність  vorhanden sein — бути в наявності. Für Bildungsplanung und For­schungs­ ar­beit wurde die Bund-LänderKomission geschaffen. 3. die Universitäten der Bun­des­ wehr und die Verwaltungshochschulen gehören dem Bund. Тут поєднані всі названі типи шкіл. Wörter und Wendungen bestimmen (te. arbeiten Bund und Länder zu­ sam­men. umfassen (te. -n — початкова школа 1. Nur einige private und kirchliche Hoch­ schu­len. t) — поєднувати Fragen zum Text Wessen Sache ist die Organisation der Schulen in Deutschland? Wofür sorgen allgemeine Bestimmungen der Bundesländer? Wieviel Stufen hat das deutsche Schulsystem? Was umfaßt die Hauptschule? Was kann der Schüler nach dem Abitur machen?  Die Hochschulbildung in Deutschland  Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Hochschulen sind zum größten Teil Einrichtungen der Länder. університети збройних сил (Бу­ н­де­с­ве­ру) та управлінські вузи під­по­ ряд­ко­ва­ні федерації. Was Finanzierung der Hochschulen be­ trifft. Для планування й дослідницької ро­ бо­ти була створена спільна комісія земель і федерації. Закінчення школи залежить від об­ да­ро­ва­но­с­ті учня. t) — визначати die Bestimmung. то тут спільно працюють федерація й землі. Тільки окремі приватні й церковні вузи. -en — вимога Abitur machen — складати іспити на атестат зрілості die Gesamtschule. інші пізніше. Щодо фінансування. . Вищі навчальні заклади здебільшого зна­хо­дять­ся в компетенції земель. деякі її залишать ра­ні­ше.

l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ Aber die Hochschule hat das Recht der Selbstverwaltung. . Навчання в університеті закінчується захистом диплома. У 1995 р. Danach ist eine weitere Qualifizierung möglich. У 1995 році почали навчатися в ву­ зах 216 000 випускників шкіл. Наприкінці навчання вони захища­ ють диплом. У рамках закону вони мають свій ос­ но­в­ний закон. Die Bildungspolitik Deutschlands öff­ne­ te die Hochschulen allen Be­völ­ke­rungs­ schich­ten. інженерно-тех­ні­ч­ ній. Sie hat im Rahmen des Gesetzes ihre eigene Verfassung. 261 Але вузи мають право на са­мо­вря­ду­ ван­ня. сільського господарства. Час навчання в цих вузах коротший ніж в університетах. Студенти мають право на державну освіту. У більшості федеральних земель сту­ де­н­ти самі вирішують свої проблеми. Die qualitativ bedeu­tendsten Hoch­ schu­len sind die Universitäten. У Німеччині навчаються також іно­ земці. Er wird auf mehrere Jahre gewählt. їх було 142 000 чоловік. 1995 begannen über 216 000 Schul­ab­ gän­ger ein Studium. Майже кожен третій випускник школи обирає сьогодні саме цей тип вузів. Die Studenten haben das Recht auf staat­li­che Ausbildung. Zum Abschluss haben sie eine Di­plom­ prü­fung. Найбільш престижними вузами є уні­ вер­си­те­ти. Wirtschaft und Landwirtschaft pra­xis­be­zo­ge­ne Ausbildung. In den meisten Bundesländern ver­wal­ ten die Studenten ihre An­ge­le­gen­hei­ ten selbst. Політика Німеччини в галузі освіти від­кри­ває сьогодні доступ у вузи всім вер­с­т­вам населення. Потім можливе подальше під­ви­щен­ ня кваліфікації. направлені на практичну діяльність в галузі ін­фо­р­ ма­ти­ки. Die Fachhochschulen sind heute at­trak­ ti­ver Hochschultyp. In Deutschland studieren auch Aus­län­ der. 1995 waren das 142 000 Personen. котрі най­бі­ль­ше приваблюють учнів. Його обирають на кілька років. Magister– oder Staatsprüfung ab. Sie vermitteln in den Bereichen In­for­ ma­tik. Професійні вузи на сьогодні є типом вищих навчальних закладів. Вуз очолюється ректором або пре­зи­ де­н­том. Fast jeder dritte Schulabgänger wählt heute diesen Hochschultyp. іспитом на звання магістра або державними іспитами. Die Studienzeit dieser Hochschulen ist kürzer als an den Universi­täten. Man schließt das Studium an der Uni­ ver­si­tät mit einer Diplom–. Вони дають знання. економіки. Die Hochschule wird von einem Rek­ tor oder Präsidenten geleitet.

Heute verbringt der Student 14 Se­me­ ster (7 Jahre) an der Universität. тут: учбовий заклад die Verwaltung — керування. Berühmt sind die Humboldt Universität in Berlin. вони можуть її випла­ тити протягом п’яти років після за­ кінчення вузу. Багаті традиціями університети Лейп­ ци­ґа та Ростока. Welche Universitäten Deutschlands sind die berühmtesten? . Тому деякі студенти отримують сти­ пен­дію або безвідсоткову субсидію. die technische Universität in Dres­den und viele ande­ re. In der Regel können sie das im Laufe von 5 Jahren zurückzahlen. Сьогодні студент проводить в уні­вер­ си­те­ті 14 семестрів (7 років). Welche Rechte haben die Hochschulen? 4. Як правило. -en — тут: проблема qualitativ — якісний.262 Die Ausbildung in unserem Leben l Die Staatshilfe den Studenten hängt von dem Einkommen der Eltern ab. Traditionsreich sind die Universitäten von Bonn. Auf welchem Gebiet der Hochschulbildug arbeiten Länder und Bund zusammen? 3. -t) — тут: давати (знання) das Einkommen — прибуток der Bund — федерація die Angelegenheit. Допомога держави студентам за­ле­ жить від прибутків батьків. -en — заклад. Deswegen bekommen einige Stu­die­ ren­de Stipendium und zinsloses Dar­le­ hen. тут: престижний die Qualifizierung — тут: підви­щення кваліфікації die Bevölkerungsschichten — верстви населення zinslos — безвідсотковий das Darlehen — позика Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen die Einrichtung. Leipzig und Rostock. Wovon hängt die Staatshilfe den Studenten ab? 6. Wessen Einrichtungen sind die Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland? 2. Техніч­ ний університет Дрездена та багато ін­ших. Warum sind heute die Fachhochschulen besonders attraktiv? 5. Найстаріший вуз Німеччини — уні­ вер­си­тет у Хайдельберзі. завідування. адміністрація die Bundeswehr — Бундесвер (збройні сили ФРН) was Finanzierung betrifft — стосовно финансування praktischbezogen — спрямований на практичну діяльність vermitteln (-te. Die älteste deutsche Hochschule ist die Universität in Heidelberg. Відомими університетами є також уні­вер­си­тет ім. Гумбольдта.

Це довгий та складний процес. Ich lerne Deutsch. Геор­ га Ома й багатьох інших. Wer kennt nicht die Namen von Conrad Röntgen. die ei­nen großen Beitrag zur Entwicklung der Wis­sen­schaft in der ganzen Welt ge­lei­stet haben? Вивчення іноземних мов — нелегка справа. für man­che ist das Erlernen einer Sprache ein Hobby. Генріха Белля. Той. Деякі люди вивчають мови. Die deutsche Sprache ist eine Sprache der Kultur und der Wissenschaft. Manche lernen Sprachen. 100 мільйонів людей. andere ma­ chen Reisen ins Ausland. Хто не знає імен Конрада Рентгена. чи­та­ти зарубіжних авторів у оригі­ налі. Це мова Йогана Вольфганга Гете. Jemand. який потребує багато часу та зусиль. fremdspra­chige Literatur im Original lesen. Heinrich Hei­ne. kann sich mit Menschen aus anderen Ländern un­ ter­hal­ten. що багато освічених лю­ дей були поліглотами. У наші дні німецька — одна з най­ ва­ж­ли­ві­ших мов у світі. для третіх ви­вчен­ня мов — хобі. Бер­ тольда Брехта. Роберта Коха. der Sprachen kennt.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 263  Fremdsprachen in unserem Leben  ²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³ Das Erlernen einer Fremdsprache ist nicht leicht. Sie ist die Sprache von Johann Wolf­ gang Goethe. Friedrich Schiller. weil sie die­se bei ihrer Arbeit brauchen. Німецька мова — мова культури та науки. der viel Zeit und Kraft ko­stet. Deutsch ist heute eine der wichtigsten Sprachen der Welt. Es ist kein Wunder. тому що їм потрібно це для роботи. мова. Фрідріха Шіллера. Hundert Millionen Menschen. Georg Ohm und vieler anderer. in der Schweiz. якою за­в’я­зу­ють­ся відносини у багатьох га­ лу­зях культури та науки. Ihre Werke gehören zur Weltliteratur. leben in der Bun­des­re­pu­blik Deutschland. Рудольфа Дізеля. in der man Beziehungen auf vielen Gebieten der Kultur und auch der Wissenschaft anknüpft. Не дивно. Robert Koch. що розширює кругозір. інші по­ до­ро­жу­ють за кордоном. Їх твори належать до світової кла­сики. для яких ні­ме­ ць­ка мова — рідна. Rudolf Diesel. deren Mut­ter­spra­che Deutsch ist. Генріха Гейне. хто знає іноземні мови. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. was sehr lehrreich ist. In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig Fremdsprachen zu lernen. Люк­сем­бу­р­зі та Ліх­тен­ штей­ні. in Luxemburg und in Liech­ten­stein. Bertold Brecht und Heinrich Böll. може роз­мо­в­ля­ти з людьми з інших країн. живуть у Фе­де­ра­ ти­в­ній республіці Німеччині. dass viele gebilde­ te Menschen Sprachgenies waren. die Sprache. in österreich. Швей­ца­рії. які зро­би­ли великий внесок у розвиток на­у­ки всьо­го світу? . Я вивчаю німецьку мову. Es ist ein langwieriger und komplizier­ter Prozess. Ав­с­т­рії.

Fremdsprachen zu erlernen? Was für eine Sprache ist Deutsch? Welche hervorragenden Menschen Deutschlands kennen Sie? Was sagte Goethe über das Studium der Fremdsprachen?  Warum lernen wir Fremdsprachen?  ×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè? Seit vielen Jahrhunderten erlernt man Fremdsprachen. економіки та мистецтва сучасному суспільству по­ трі­б­ні люди зі знанням мов.264 Die Ausbildung in unserem Leben l Der große deutsche Dichter Johann Wolf­gang Goethe sagte einmal: “Wer keine Fremdsprache spricht. . Для того. щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ. Але в той час вивчення іноземних мов було привілеєм людей багатих. Іноземні мови відіграють дуже вели­ ку роль у нашому житті. um sich selbst und seine Umgebung besser zu verstehen. auch in Russland. Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik. Heute erlernen Millionen von Menschen in der ganzen Welt Fremd­ sprachen. 2. В Європі почали вивчати інозем­ ні мови в XI столітті. Уже багато століть вивчають іноземні мови. що князь Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. a) — бесідувати  lehrreich — повчальний  kompliziert — складний Fragen zum Text Wie ist das Erlernen der Fremdsprache? Warum ist es wichtig. die Umgebung — оточення. хто не знає іноземної мови. Damals aber war das Studium der Fremd­spra­chen ein Privileg der Rei­chen. 3. kennt auch seine Muttersprache nicht”. Es ist bekannt. навколишній світ sich unterhalten (ie. Великий німецький поет Іоганн Во­ль­ ф­ганг Гете одного разу сказав: «Той. Відомо. In Europa begann man im elften Jahr­ hun­dert Fremdsprachen zu erlernen. у тому числі і на Русі. Сьогодні мільйони людей у всьому світі вивчають іноземні мови. 5. 4. Fremdprachen spielen eine sehr große Rolle in unserem Leben. Wirtschaft und Kunst Menschen mit Sprach­kennt­nis­sen. Wörter und Wendungen langwierig — довгий es ist kein Wunder — не дивно die Beziehungen — відношення  anknüpfen (te. не знає й своєї власної». треба вивчати іно­ зе­м­ні мови. dass der Fürst Jaroslaw der Weise viele Fremdsprachen kann­te. Man lernt eine Fremdsprache. Для розвитку техніки. t) — зв’язувати Beitrag leisten zu — робити внесок 1.

Warum braucht man heute Fremdsprachenkenntnisse? 4. Ge­ schich­te und Geographie kennen. Welche Möglichkeiten bieten uns heute Fremdsprachenkenntnisse an? . um mit ihren ausländischen Freun­den im Briefwechsel zu stehen. War das Studium der Fremdsprachen im alten Rußland allen Menschen zugänglich? 3. Особливо актуальним є вивчення іно­ зе­м­них мов сьогодні в на­шій країні. -n — багач  die Gesellschaft — суспільство  hochqualifiziert — висококваліфікований im Briefwechsel stehen — листуватися  verkehren (te.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 265 Zum Beispiel. Люди хочуть вивчати іноземні мови. Der Mensch. Besonders aktuell ist das Studium der Fremdsprachen heute in unserem Land. Wo ist heute das Fremdsprachenstudium besonders aktuell? 5. На заняттях з іноземної мови людина тренує свою пам’ять та мис­ лення. Die Menschen wollen Fremdsprachen erlernen. одночасно знайомиться з культурою чужої країни. хороший інженер або висококваліфікований­ ро­бітник по­ винні уміти прочитати технічну до­ ку­ме­н­та­цію до імпортних машин та апаратів. її літературою. -en — князь der Weise. яка вивчає іноземну мову. Люди також хочуть читати в оригі­ налі твори художньої літератури. der eine Fremdsprache er­ lernt. Іноземна мова допомагає краще пі­ зна­ти свою рідну мову. -n — мудрець  der Reiche. Наприклад. Die Menschen wollen auch Werke der schönen Literatur und auch Zeit­ schrif­ten und Zeitungen im Original lesen. а також журнали та газети. історією та географією. seine Literatur. lernt gleichzeitig die Kultur eines fremden Landes. Людина. t) — спілкуватися  das Gedächtnis — пам’ять gleichzeitig — одночасно  das Denken — мислення Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen der Fürst. Eine Fremdsprache hilft die Mut­ter­spra­ che besser zu kennen. Wann begann man in Europa Fremdsprachen zu erlernen? 2. mit ihnen persönlich zu verkehren. спілкуватися з ними осо­би­с­то. щоб листуватися зі своїми за­ру­бі­ж­ ни­ми друзями. In den Fremdsprachenstunden übt der Mensch sein Gedächtnis und Denken. ein guter Ingenieur oder ein hochqualifizierter Arbeiter muss tech­ni­sche Dokumente zu Importmaschinen und Apparaten übersetzen können.

Він отримав блискучу освіту. Sein Vorschlag wurde von den Kosaken und auch vom gemeinen Volk an­ge­nom­men. Його пропозицію прийняли козаки та простий народ. Гноблення польських «шляхтичів» Хмельницький пізнав на собі. Er stand an der Spitze der Kosaken und errang eine ganze Reihe von Siegen über die Polen. Der Perejaslawische Rat gab 1654 die Vereinigung der Ukraine mit Russland bekannt. schickte Getman Chmelnytzky seine Botschafter nach Moskau. не ма­ ю­чи можливості зробити це самому. Хмельницький вирушив до за­по­рі­зь­ ких козаків і запропонував готувати­ ся до національно-визвольної війни. знав кіль­ка мов. sprach mehrere Sprachen. Він став на чолі козаків і отримав кі­ ль­ка перемог над поляками. Der Zar erfüllte nicht die Erwartung Chmel­niz­kis.VIII . Бажаючи закріпити свої перемоги. ге­ть­ман Богдан Хмельницький. Але Хмельницький до кінця життя був вірним договору. Aber Chmelnytzky hielt sich bis ans Le­ bens­en­de an den Vertrag. . ви­ря­див послів до Москви. Chmelnytzky erfuhr am eigenen Leibe die Schwere der polnischen “Schlach­te”. Als Jüngling zeichnete er sich bei ei­ni­ gen Märschen der Kosakenarmee aus. Однак цар не виправдав надій Хме­ль­ ни­ць­ко­го. den na­tio­na­len Befreiungskrieg vorzu­ bereiten. Це була перша спроба досягти не­за­ ле­ж­но­с­ті. Ihm wurde das Erbgut der Familie ge­ nom­men und sein zehnjähriger Sohn zu Tode geprügelt. seine Siege zu fe­sti­ gen. aber selbständig hierzu nicht im­ stan­de. Богдан Хмельницький народився в сі­м’ї сотника в 1595 р. Er bekam eine glänzende Ausbildung. Hervorragende Menschen der Ukraine (Âè äàòí³ ëþäè Ó êðà¿ í è)  Bohdan Chmelnytzky  Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé Bohdan Chmelnytzky wurde 1595 in der Familie eines Sotniks geboren. Dies war der erste Versuch un­ab­hän­ gig zu werden. У молодості відзначився в кіль­кох по­ хо­дах козацького війська. Mit dem Wunsch. Переяславська рада в 1654 ро­ці про­ го­ло­си­ла об’єднання України та Ро­сії. Chmelnytzky ging zu den Kosaken nach Saporishja und schlug dort vor. У нього забрали спадщину його сім’ї та до смерті забили 10-річного сина.

a) — дотримуватися.) (ie. Мазепа в 12 років писав вірші лати­ ною. -n — нащадок Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Bogdan Chmelnizki? Wo zeichnete er sich als Jüngling aus? Was schlug Bogdan Chmelnizki den Kosaken vor? Wofür kämpfte er? Warum ehrt ihn das ukrainische Volk?  Iwan Masepa  ²âàí Ìàçåïà Iwan Masepa war einer der be­kann­te­ sten Getmans der Ukraine. 3. Stepan Masepa. був ро­зу­м­ною та освіченою людиною й свого сина виховав просвіченою лю­ди­ною. u) — отримати перемогу unabhängig — незалежний  bekanntgeben (a. Dann studierte er in Polozk an der Hoch­schu­le und ging mit 16 Jahren nach Sitsch. тут: бути вірним der Nachkomme. -e — юнак  sich auszeichnen (te. Потім він навчався у Полоцьку в ви­ щій школі та в 16 років пішов на Січ на­вча­ти­ся військовому ремеслу. In der Hauptstadt der Ukraine Kyjiw er­ rich­te­ten die dank­baren Nachkommen ein Denkmal für Bohdan Chmelnytzky. Der Vater lwans. Iwan Masepa wurde am 20. Im Alter von 12 Jahren schrieb Masepa Gedichte in Latein. Wörter und Wendungen der Jüngling. März 1632 in Masepinzy bei Kyjiw ge­bo­ren. 2.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 267 Gestorben ist dieser ungewöhnliche Mensch und Politiker im Jahre 1657. 5. den Sieg erringen (a. 4. Іван Мазепа був одним з най­ві­до­мі­ ших гетьманів України. Вдячні нащадки поставили Богдану Хмельницькому пам’ятник у столиці України — Києві. Степан Мазепа. . Іван Мазепа народився 20 берез­ня 1632 року в Мазепинцях на Київ­щині. und er erzog seinen Sohn zu einem wis­sen­den Menschen. t) — бити  vorschlagen (u. war ein kluger und gebildeter Mensch. t) — відрізнятися  am eigenen Leibe — на собі das Erbgut — спадщина  prügeln (te. Батько Івана. Померла ця незвичайна людина й по­ лі­тич­ний діяч 1657 року. Добра пам’ять про Хмельницького збе­ре­г­ла­ся на віки. e) — проголошувати  sich halten an (Akk. um das militärische Handwerk zu erlernen. Über die Jahrhunderte wurde das gute Andenken an Chmelnytzky bewahrt. a) — пропонувати  das gemeine Volk — простий народ 1.

Er baute mit eigenen Mitteln viele Schu­len und Kirchen. t) — підвищити  trachten (te. dass er die Ukrai­ne über al­les liebt und ihr treu dienen wird. Тараса Григоровича Шевченка по пра­ву названо генієм українського на­ро­ду. 5. Іван Мазепа намагався навести по­ ря­док у країні й підвищити рівень її про­сві­ти. по-друге. das Handwerk. Schewtschenko wird mit Recht ein Ge­nie des ukrainischen Volkes ge­nannt. Мазепа був тоді найбільш освіченим серед козаків. щоб Україна була віль­ною та про­сві­че­ною державою. im Land Ord­ nung zu schaffen und den Bil­dungs­ stand zu erhöhen. усі знали. а гетьман Хмельницький радив його батькові послати Івана про­до­в­жу­ва­ти своє навчання за ко­р­ до­ном. März 1814 in der Fa­mi­ lie eines Leib­ei­ge­nen im Dorf Morinzy ge­bo­ren. Iwan zur Fortsetzung seiner Ausbildung ins Aus­land zu schicken. Masepa geboren? Zu welchem Menschen haben die Eltern ihren Sohn erzogen? Wo erlernte Iwan Masepa das militärische Handwerk? Wo hat Iwan Masepa seine Ausbildung bekommen? Was liebte Masepa über alles? Wonach trachtete er sein ganzes Leben?  Taras Schewtschenko  Òàðàñ Øåâ÷åíêî Taras H.) — прагнути до чогось 1. Згодом козаки обрали Івана Мазепу гетьманом. Wörter und Wendungen wissend — такий що знає. 4. За хоробрість і розум його полюбили всі козаки. t) nach (Dat. Мазепа прагнув усе своє життя до того. 2. zweitens­ wussten alle. 3. die Ukraine zu einem un­ab­ hän­gi­gen und geistig hochentwickel­ ten Staat zu machen. обізнаний  erhöhen (te. . Він побудував на власні кошти багато шкіл і церков. По-перше.268 Hervorragende Menschen der Ukraine l Für seinen Mut und seine Klugheit lieb­ ten ihn alle Kosaken und der Getman Chmelnytzky riet seinen Eltern. 6. Він народився 9 березня 1814 року в сім’ї кріпосного селянина в селі Мо­ ри­н­ці. Masepa trachtete sein ganzes Leben danach. що він над усе любить Ук­ раїну й буде вірно їй служити. Iwan Masepa versuchte. Erstens war Masepa damals der Gebil­ detste­ unter den Kosaken. Nach einiger Zeit wählten die Kosaken Iwan zum Getman. Er wurde am 9. -e — ремесло der Bildungsstand (die Bildungsstände) — рівень освіти Fragen zum Text Wann wurde I.

Усе своє життя Шевченко боровся за волю й незалежність свого народу. Durch eine glückliche Schicksalswende gelangte der junge Schew­tschenko an die Petersburger Kunstakademie. який і сприяв його ви­ку­пу з невільництва. Sein ganzes Leben kämpfte er für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Vol­kes. Kobsar. Тоді Тарас Шевченко й отримав у на­ ро­ді своє друге ім’я — Кобзар. die Trennung von der Heimat. А. Тарас Шевченко помер 10 травня 1861 року у віці 47 років. Тут він познайомився з творами ро­сій­сь­кої та зарубіжної літератури того часу та з майстрами живопису. Заслання. denn mit 9 Jahren verlor er die Mutter und mit 12 Jahren den Vater. T. Schewtschenko vom Volk seinen zwei­ten Namen. Mit 26 Jahren veröffentlichte er “Kob­ sar”. оскільки в 9 років він втратив матір і в 12 років — батька. Багато його віршів стали піснями. bewirkten seinen frühen Tod. відірваність від рідної зе­м­ лі. ein hervorragendes Werk der ukrai­ni­schen Literatur. Das Malen lernte Schewtschenko bei dem Ikonenmaler des Dorfes. Йому було суворо заборонено писа­ ти або малювати.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 269 Schon sehr früh lernte er schwere Ar­beit kennen. Für seinen Kampf wurde er von der za­ ri­sti­schen Regierung verhaftet und in die Orenburger Steppen verbannt. Es war ihm streng verboten zu schrei­ ben oder zu malen. das Verbot zu schreiben und zu malen. У Петербурзі він зустрів В. der sich für die Be­frei­ung Schewt­schen­kos aus der Leib­ei­gen­ schaft einsetzte. Завдяки щасливому повороту долі молодий Шевченко потрапляє до Пе­ тер­бур­зь­кої Академії мистецтв. A. . Він навчався малюванню у місцевого іконописця. März 1861 mit 47 Jahren. заборона писати й малювати при­ зве­ли його до ранньої смерті. Hier lernte er russische und aus­l­ändis­ che Literaturwerke jener Zeit und Mei­ ster der Malkunst kennen. заславши його до Оренбурзьких степів. Shu­ kowsky. Damals erhielt T. Das Volk ehrt seinen Helden und ver­ gisst ihn nie. An der Akademie traf er W. Schewtschenko starb am 10. Народ шанує свого героя й ніколи його не забуде. Nicht weit von der Stadt Kaniw steht auf einem Hügel ein großartiges Denkmal des Dichter. За це царський уряд заарештував по­ ета. Поблизу Канєва на кургані стоїть ве­ ли­ч­ний пам’ятник поетові. Die Verbannung. Уже змалку він пізнав тяжку працю. Viele seiner Gedichte wurden zu Lie­ dern. Жуков­ ського. У 26 років Шевченко публікує свій «Ко­б­зар» — видатний твір українсь­ кої лі­те­ра­ту­ри.

H. це були малюнки олівцем. він перемальовував з луб­ ків. Schewtschenko begann schon in seiner Kindheit zu malen. Коли він служив у пана Енгельгардта денщиком. Пан Енгельгардт помітив його талант до малювання і взяв його з собою у Петербург. -n — поворот долі gelangen (te. У багатьох домівках в Україні на по­ че­с­но­му місці знаходиться портрет Та­ра­са — так любовно називають Ше­ в­че­н­ка в народі. 4. 5. Seine Kompositionen drückten den Pro­test gegen Gewalt aus. Його композиції висловлювали про­ тест проти насильства. er wandte sich an die Geschichte der Heimat. Т. In vielen Häusern in der Ukraine fin­ den wir auf einem Ehrenplatz ein Porträt von Taras. Der Gutsherr Engelgardt bemerkte sei­ ne Begabung zum Zeichnen und nahm ihn nach Petersburg mit. Тут юнака повинні були вивчити на придворного художника. У майстерні художника Ширяєва він навчився малювати акварельними фарбами. t) — стати причиною Fragen zum Text Wie war die Kindheit von T. Schewtschenko? Wen lernte Schewtschenko an der Kunstakademie kennen? Wofür kämpfte Taras sein ganzes Leben? Was wurde ihm von der zaristischen Regierung verboten? Wie ehrt das Volk seinen Helden?  Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko  Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî T. Сюди приїздять люди з усього світу вшанувати пам’ять поета. Als er beim Herrn Engelhardt als Kam­ mer­die­ner_ diente. 3. він звертався до історії батьківщини. Wörter und Wendungen der Leibeigene.270 Hervorragende Menschen der Ukraine l Hierher kommen Menschen aus aller Welt.) — вступитися за. . Hier sollte der Junge zum Hofmaler aus­ge­bil­det werden. Шевченко почав малювати ще в дитинстві. t) für (Akk. t) — заслання  bewirken (te. das waren Blei­stift­zeich­ nun­gen. Г. sich einsetzen (te. Im Atelier des Malers Schirjajew lernte er mit Aquarellfarben zu malen. um dem Dichter zu ehren. wie er liebevoll vom Volk ge­nannt wird. t) — попадати 1..   verbannen (te.. zeichnete er pri­mi­ti­ ve Bilder ab. -n — кріпосний die Schicksalswende. 2.

Schewt­schen­ko. Der berühmte Maler Brjullow in­ter­es­ sier­te sich für das Schicksal von T. Einen großen Einfluss übte auf ihn die Malerei von Brjullow und besonders sei­ne Porträtkunst aus. Це були малюнки з натури. Hier begann er Landschaftsgemälde zu schaffen: “Auf dem Bienenstand”. Für seine Bilder “Katheryna” und “Die Zi­geu­ne­rin–Wahrsagerin” bekam er eine Silbermedaille. «Смерть Сократа». Перший період його творчості як ху­ до­ж­ни­ка припав на 1838—1843 рр. Його натурниками були його друзі («Жі­н­ка в постелі». Seine Modelle waren seine Freunde: “Die Frau im Bett”. . «Натурниця»). Es waren die Zeichnungen nach der Natur. “Der Tod von Bohdan Chmelnyzky”. Вершиною його художньої творчості був його «Автопортрет». Er wurde zum Lieblingsstudenten von Brjullow. Його перша поїздка на Батьківщину була в квітні 1843 р. На портретах він правдиво ві­до­бра­ жав не тільки зовнішність людини. 1838 wurder von Brjullow und We­ne­ zia­now aus der Leibeigenschaft los­ge­ kauft. Тут він почав створювати пейзажі «На пасіці». і вже 21 тра­в­ня 1839 р. 271 Його першими картинами були ак­ва­ ре­ль­ні картини: «Голова жінки». “Das Modell”. Die Höhe des künstlerischen Schaffens war sein “Selbstbildnis”. порт­ рет Енгельгардта. він став студентом Ака­де­мії ми­с­тецтв. Шевченка. Seine erste Reise in die Heimat war im April 1843. Видатний художник Брюллов за­ці­ка­ ви­в­ся долею Т. За свої картини «Катерина» і «Циганка-ворожка» він отримав срібну медаль. Великий вплив на нього мав жи­ вопис Брюллова і особливо його мистецтво портрета. sondern auch seine Cha­rak­ ter­ei­gen­schaf­ten dar. У 1845 р. «Смерть Богдана Хмельницького». Im Jahre 1845 beendete er die Aka­de­ mie der Künste.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè Seine ersten Bilder waren Aquarell­ bildnisse: “Der Frauenkopf”. «Батьківський будинок» (ма­лю­нок). “Das Elternhaus” (Zeichnung). акварелі на іс­то­ри­ ч­ні теми: «Смерть Лукреції». Aquarelle zu hi­sto­ri­ schen Themen: “Der Tod von Lu­kre­zy­ ja”. “Der Tod von Socrates”. він закінчив Академію ми­с­ тецтв. Mai 1839 wur­ de er Stu­dent der Aka­de­mie der Künste. das Porträt von Engelhardt. Die erste Periode seines Schaffens als Maler fällt auf die Jahre 1838–1843. In seinen Bildnissen stellte er wahr­ heits­ge­treu nicht nur das Äußere des Men­schen. У 1838 році Брюллов і Венеціанов ви­ку­пи­ли його з кріпацтва. але і риси її характеру. Він став улюбленим студентом Брюл­ ло­ва. und seit dem 21.

крей­да). Schewtschenko zu malen? Wer war sein erster Lehrer in Petersburg? Wann bezog er die Akademie der Künste? Welche Bilder von T. -se — автопортрет der Bienenstand — пасіка die Verbannung — вигнання das Spießrutenlaufen — покарання шпіцрутенами Fragen zum Text Wann begann T. 3. Er nimmt einen würdigen Platz in der Geschichte nicht nur der ukrainischen. Ф. F. 2. -e — натурниця die Wahrsagerin — ворожка das Selbstbildnis. «По­ка­ран­ня шпіцруте­ нами» (туш). Квітка. Відомі його картини «У в’язниці» (туш). der erste hervor­ ragende Schriftsteller und Dra­ma­ti­ker der neu­en ukrainischen Li­te­ra­tur. Schewtschenko leistete einen großen Beitrag zur Entwicklung des Porträts. -n — поміщик das Modell. Г. der literarische Deck­na­me Hrizj­ko Osnowjanenko. Він посідає достойне місце в історії не лише українського. der Pro­mi­nen­te des öffentlichen Lebens wurde am 18. sondern auch der Weltkunst ein. -s — майстерня (художника) die Leibeigenschaft — кріпосне право loskaufen (te. Sehr berühmt sind seine Bilder: “Im Ge­fäng­nis“ (Tusche). Він родом з багатих козаків (ста­р­ шин). Schtschepkin (Bleistift. Харків). November 1778 geboren. Щепкіна (олі­ вець. перший ви­да­ т­ний письменник та драматург нової укра­ї­н­сь­кої літератури. Wörter und Wendungen der Kammerdiener — денщик primitives Bild — лубок das Atelier. H. der Gutsherr. Ô. літературний псевдонім Гри­ць­ко Основ’яненко. das Porträt von M. Під час заслання в Оренбурзькій гу­ бе­р­нії він створив багато пейзажів та акварелей. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî H. Schewtschenko sind Ihnen bekannt? Was war für sein Schaffen kennzeichnend?  H. Kwitka. Kreide). Його батьківщина — село Основа (нині м. des Landschafts– und Genrebildes.272 Hervorragende Menschen der Ukraine l Während der Verbannung in Oren­bur­ ger Gouvernement schuf er viele Land­ schafts– und Aquarellbilder. . t) — викупати nach der Natur — малювати з натури 1. С. F. 4. народився 18 листопада 1778 р. громадський діяч. портрет М. Sein Heimatsort ist das Dorf Osnowa (jetzt die Stadt Charkiw). Er stammte von den reichen Kosaken ab (Starschinen). “Das Spießrutenlaufen“ (Tusche). Kwitka-Osnowjanenko  Ã. але і світового мистецтва. S. Шевченко зробив великий внесок у розвиток портрета та жанрових ка­ р­тин. 5.

Später war er Komissar eines Volkslandsturmes. Квітка-Основ’яненко отримав до­ ма­ш­ню освіту. «Шельменко-денщик» та інші. «Ярмарок». “Frau Sot­ny­kiw­na”. Vor­sit­zen­der der Kammer des Kri­mi­nal­ge­rich­tes in Charkiw. Seine ersten Werke veröffentlichte er in der Zeitschrift “Ukrainischer Bote” (“Ukra­jin­skyj Westnyk”). 273 Г. des Instituts der vor­neh­men Mädchen und der Charkiwer Gouvernementsbibliothek. «Вибір дво­рян­с­т­ва». У репертуарах багатьох театрів і сьо­ го­дні стоїть його комедія «Сватання на Гончарівці» (1835). Seine Werke schrieb er in der ukrai­ni­ schen und russischen Sprache. Kwitka–Osnowjanenko wurde Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Charkiwer Universität. aber nach vier Jahren kehrte er zum weltlichen Leben zurück. новели «Життя та при­годи Сто­л­бі­ко­ва» (1841). war auch ei­ ner der Begründer des Charkiwer Thea­ ters und seit 1812 sein Leiter. а з 1812 р. Adelsmarschall (1817—28). Свої твори він писав українською та російською мовами. есе «Іс­то­рія Харківського­ театру». за пропаганду народної теми в літературі. “Der Jahrmarkt”. Er nahm am gesellschaftlichen und kul­ tu­rel­len Leben von Charkiw aktiv teil. але за чотири роки повернув­ся до мирського життя. У 23 роки він пішов до Курязько­ го мо­на­с­ти­ря. Essays “Die Geschichte des Charkiwer Theaters”. Серед найкращих його робіт ро­ сій­сь­кою мовою — роман «Пан Ха­ляв­ський» (1840). головою палати кримі­ нального суду в Харкові. Auf den Spielplänen vieler Theater steht bis heute sein Lustspiel “Werbung in Gontschariwka” (1835).l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè H. Er stand auch an der Spitze der wohl­ tä­ti­gen Gesellschaft. “Hannussja”. предводителем дворянства (1817—28). F. Квітка-Основ’яненко виступав за ре­ фо­р­ми вдосконалення тодішнього су­с­пі­ль­с­т­ва. “Die Wah­ len des Adels”. був одним із засновників Харківського театру. Він брав активну участь у гро­мад­сь­ ко­му та культурному житті Харкова. . Його найзначніші твори — це ко­ медії «Приїжджий зі столиці». Seine größten Werke sind die Lust­spie­le “Fremder aus der Hauptstadt”. Свої перші твори він опуб­лікував в «Українському віснику». Він очолював благодійне товариство. Потім був комісаром народного опо­ л­чен­ня. Kwitka-Osnowjanenko bekam sei­ ne Bil­dung zu Hause. Unter den besten Werken in der rus­si­ schen Sprache sind der Roman “Herr Chaljawsky” (1840). інститут шляхетних дівчат та Ха­р­ків­ сь­ку губернську бібліотеку. Kwitka-Osnowjanenko trat für die Re­for­ men der Vervoll­kommnung der da­ma­li­gen Gesellschaft. “Der Kur­pfu­scher”. «Зна­хар». Mit 23 Jahren ging er ins Kurjasher Klo­ ster. “Der Offiziersbursche Schelmenko” und andere. Ф. «Панна Сотниківна». Novellen “Das Le­ben und Abenteuer von Stolbikow” (1841). «Ганну­ ся». für die Propaganda des volks­ tümlichen Themas in der Li­te­ra­tur auf. Квітка-Основ’яненко став членом на­ у­ко­во­го товариства Харківського уні­ вер­си­те­ту. його директором.

4. August 1843.274 Hervorragende Menschen der Ukraine l Im Jahre 1854 wurde in Paris seine No­vel­le “Die herzliche Oxana” in der fran­zö­si­schen Sprache veröffentlicht. Квітку-Основ’яненка називали «ба­ть­ ком української прози». У 1854 р. Schewtschenko machte Illustrationen zu einigen seiner Bücher. 5. Wörter und Wendungen der Deckname — псевдонім der Prominente des öffentlichen Lebens — громадський діяч das weltliche Leben — мирське життя der Volkslandsturm — народне ополчення der Adelsmarschall — предводитель дворянства der Adel — дворянство wohltätig — благодійний das Institut der vornehmen Mädchen — інститут шляхетних дівчат 1. приїжджий der Offiziersbursche. Шевченко зробив ілюстрації до дя­ ких з його книг. 2. Його творчість мала великий вплив на подальший розвиток української лі­те­ра­ту­ри. T. -n — денщик die Werbung — сватання der Kurpfuscher = der Wunderdoktor — знахар das Lustspiel — комедія Fragen zum Text Wofür ist Kwitka–Osnowjanenko bekannt? Aus welcher Familie stammte er? Wie heißen seine ersten Werke? Welche Lustspiele sind Ihnen bekannt? Wie nannte man ihn? . 3. Schewtschenko. die Vervollkommnung — удосконалення der Fremde. Sein Schaffen übte einen bedeuten­ den Einfluss auf die weitere Entwicklung der ukrainischen Literatur aus. Т. Шевченком. Man nannte Kwitka*Osnowjanenko “den Vater der ukrainischen Prosa”. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. Квітка-Основ’яненко переписувався з Т. Er starb am 8. Його твори перекладені багатьма мо­ва­ми. -n — чужий. була опублікована в Пари­ жі його но­ве­ла «Сердешна Оксана» фран­цузькою мовою. Kwitka–Osnowjanenko korrespondierte mit T. Він помер 8 серпня 1843 р.

sie kämpfte mutig mit Not und allen Schwie­rig­kei­ten. M. Antokolsky aus. у селі Осинівка неподалік від Чугуєва (Харківська область). Kramsky und später der be­ kann­te ukrai­ni­sche Maler. а пізніше ві­ до­мий укра­ї­н­сь­кий художник. «Хресний хід у Курській гу­бе­р­нії» (1883). Антокольський. Великий вплив на нього справив ху­до­ж­ник І. J. Sein Vater war Soldat eines Kavallerieregiments (Ulany). Während des Studiums an der Aka­de­mie besuchte er dreimal seinen Heimatsort. Zuerst schuf er Werke zu den religi­ ösen Themen: “Christus mit der Dor­ nen­kro­ne” (1858). У неї був сильний характер. Sie hatte einen starken Charakter. der Umgang mit ih­nen half Repin die unmittelbare Ver­ bin­dung mit der Ukraine zu fühlen. “Treidler an der Wol­ga” (“Burlaky”). спілкування з ними до­по­ ма­га­ло Рєпіну відчувати без­по­се­ре­д­ ній зв’язок з Україною. August 1844 in der Siedlung Os­si­ now­ka. Bildhauer und Päd­ago­ge M. скуль­ птор і пе­да­гог М. розумною й чуйною жінкою. У нього було багато нагород за участь у військових походах. Але життя простого народу хви­лю­ва­ ло його найбільше: «У супроводі жа­н­ да­р­мів». Ілля Юхимович Рєпін народився 5 сер­п­ня 1844 р. Його мати була доброю. Серед студентів Академії було ба­га­то українців. і вона му­ж­ньо боролася з нуждою й усіма тру­д­но­ща­ми. In Petersburg studierte er an der Aka­ de­mie der Künste. Einen großen Einfluss übte auf ihn der Maler I. . кï³í Illja Juchymovytsch Repin wurde am 5. Unter den Studenten der Akademie wa­ren viele Ukrainer. nicht weit von Tschugujiw (Gebiet Char­kiw) geboren. “Kreuzgang im Kurs­ker Gou­ver­ne­ment” (1883). Mit 27 Jahren trat er in den Ruhestand. Repin  Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ². gutmüti­ ge und feinfühlige Frau. Його батько був солдатом улансько­ го полку. Þ. Er hatte viele Auszeichnungen für die Teilnahme an den Feldzügen. У 27 років він пішов у відставку. «Божа матір з не­мо­в­ лям» (1862). Das Leben des einfachen Volkes aber bewegte ihn am meisten: “In Begleitung der Gendarmen”. У Чугуєві Рєпін жив до від’їзду в Пе­ тер­бург у 1863 році. М. «Бурлаки на Волзі». Спочатку він створював твори на ре­лі­гій­ні теми: «Христос з терновим ві­н­ком» (1858). Seine Mutter war eine kluge. Крамський. У Петербурзі він навчався в Академії мистецтв. “Mutter Gottes mit dem Säug­ling” (1862).l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 275  Unser weltberühmter Landsmann I. In Tschugujiw lebte Repin bis seine Ab­ rei­se nach Petersburg im Jahre 1863. Під час навчання в Академії він тричі відвідав своє рідне місто.

Його глибоко народна творчість на­ле­жить українському народові і є бли­зь­кою йому та зрозумілою. Про життя й творчість великого жи­ во­пи­с­ця повідомляють експозиції в музеї Чугуєва та перетвореного на музей маєтку Пенати в селищі Рєпіно (раніше Куокаллє) під Петер­ бургом.276 Hervorragende Menschen der Ukraine l Die Gemälde von I. Особливе місце у творчості Рєпіна займають численні портрети його ро­ ди­чів і знайомих. t) — хвилювати . кампанія einen Einfluß ausüben — справляти вплив der Kunstmaler — живописець gebührenderweise — гідно in den Ruhestand treten — піти у відставку feinfühlig — чуйний der Kreuzgang — хресний хід das Testament — заповіт volkstümlich — народный j-m nahestehend sein — бути близьким bewegen (te. Über das Leben und Schaffen des gro­ ßen Kunstmalers berichten die Ex­po­si­tio­ nen in Tschugujiw und des ins Mu­se­um verwandelten Landgutes “Pena­ty“ (die Penaten) in der Sied­lung Repino (frü­her Kuokalle) bei Peters­burg. in den letzten Gemälden des Künstlers “Die Schwarzmeerkosaken”. Українська тема відбита у відо­ мій кар­тині «Запорізькі козаки» та в остан­ніх картинах художника «Чо­р­ но­мор­сь­кі козаки». Wörter und Wendungen der Landsmann — земляк das Regiment. Найбільша колекція творів Рєпіна в Україні зібрана в Харківському ху­ до­ж­ньо­му музеї. Nach seinem Testament wurde er in Re­pi­no begraben. des Rus­si­schen Mu­ se­ums. Російського музею. -züge — поход. Картини Рєпіна є гордістю най­бі­ль­ ших художніх музеїв: Третьяковської га­ле­реї. “Wetschornyzi”. Einen besonderen Platz im Schaffen von I. I. Viele Gemälde von Repin wurden in vie­len internationalen Aus­stellungen ge­büh­ren­der­wei­se eingeschätzt. September 1930. Repin starb am 29. «Гопак». Die größte Sammlung der Werke Re­ pins in der Ukraine ist im Charkiwer Kunst­mu­se­um zusammengetragen. Repin nehmen die zahlreichen Por­träts seiner Verwandten und Be­ kann­ten ein. -e — полк der Feldzug. Repin sind der Stolz der größten Kunstmuseen: der Tret­ja­kow–Galerie. Das ukrainische Thema findet Aus­druck im berühmten Gemälde “Die Sapo­ris­her Kosaken”. де створений зал Рє­пі­на. Sein tief volkstümliches Schaffen ge­ hört dem ukrainischen Volk und ist ihm na­he­ste­hend und verständlich. wo der Re­pin–Saal geschaffen wurde. «Вечор­ ниці». “Der Gopak”. За заповітом був похований у Рєпіно. Багато картин Рєпіна були гідно оці­ не­ні на багатьох міжнародних ви­ста­ в­ках. Рєпін помер 29 вересня 1930 року.

За його ініціативою були створені сту­ де­нт­сь­ка музична група та хор. 1867 wurde Lyssenko Student am Kon­ ser­va­to­ri­um im Leipzig. der her­ vor­ra­gen­de ukrainische Komponist. V. Після закінчення університету він за­ пи­сав багато народних пісень і опра­ цю­вав їх. J. Nach seiner Initiative wurden eine Studentenmusikgruppe und ein Chor ge­schaf­fen. ви­да­т­ ний український композитор. Dirigent und Pianist wurde am 22. “Sammlung der ukraini­ schen Lie­der”. Sein Vater stammte aus den Kosaken– Starschinen. диригент і піаніст. Lyssenko  Ì. народився 22 березня 1842 р. У 1867 році Лисенко став студентом консерваторії у Лейпцігу. що музика — його покликання і стихія. später in Kyjiw an der Fakultät für Naturwissenschaften. dass die Musik seine Berufung und sein Element ist. Et­ no­graph. і вони часто виступали перед сту­ де­нт­сь­кою публікою. Микола Віталійович Лисенко. Своє дитинство він провів у маєтку батька. Er war Dirigent dieser Musikgruppe. 4.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 1. Спочатку він навчався в Ха­р­ків­сь­ко­ му. «Збірник українських пісень». und sie traten oft vor dem Studenten­ publikum auf. März 1842 im Dorf Hrynjky (Gebiet Pol­ta­wa) geboren. Ëèñåíêî Mykola Vitalijowitsch Lyssenko. 2. а пізніше в Київському уні­вер­си­те­ ті на факультеті природничих наук. Його батько був родом із козацьких старшин. Він був диригентом цієї музичної гру­ пи. Seine Kindheit verbrachte Lyssenko im Landgut seines Vaters. ет­но­ граф. в селі Гриньки (Пол­та­в­сь­ка область). . 277 Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte I. Â. Його перший твір називається «За­по­ віт». Repin? Welche Künstler beeinflussten ihn? Welches Thema stand ihm nahe? Welche Gemälde von Repin sind Ihnen bekannt? Besuchen Sie oft Kunstmuseen oder Kunstausstellungen?  M. 5. 3. Zuerst studierte er an der Charkiwer Uni­ver­si­tät. Він займався на фортепіано й те­о­рі­ єю композиції. Sein erstes Werk heißt “Vermächtnis”. Lyssenko fühlte. Er übte Klavier und beschäftigte sich mit der Kompositionstheorie. Лисенко відчував. Nach der Beendigung der Universität schrieb er viele Volkslieder auf und be­ ar­bei­te­te sie.

278

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Einen besonderen Platz nehmen seine
Werke auf Grund der Texte von
Schewtschenko­ “Musik an Kobsar”,
“Haj­damaken” u. a. ein.

Особливе місце займає його твір на
основі текстів Шевченка «Музика Ко­б­
за­рю», «Гайдамаки» та ін.

Seit 1869 lebte er in Kyjiw, wo er als
Mu­sik­leh­rer tätig war.

З 1869 р. він жив у Києві, де працю­
вав учи­те­лем музики.

Seit 1874 studierte er am Kon­ser­va­to­ri­
um Sankt–Petersburg.

З 1874 р. навчався в консерваторії
у Санкт-Пе­тер­бур­зі.

Sein Lehrer war der berühmte rus­si­
sche Komponist Rymsky–Korsakow.

Його учителем був відомий ро­сій­сь­
кий композитор Римський-Корсаков.

1904 wurde von Lyssenko eine Mu­sik­
hoch­schu­le in Kyjiw eröffnet.

У 1904 р. Лисенко відкрив у Києві му­
зи­ч­ну шко­лу.

Er trat mit Konzerten als Pianist auf.

Він виступав з концертами як піаніст.

Jedes Jahr veranstaltete er Schew­
tschenko–Konzerte.

Кожного року він улаштовував Шев­
чен­ківські концерти.

Lyssenko komponierte Opern “Heilige
Nacht” (“Risdwjana Nitsch”), “Natalka
Poltawka”, “Die Ertrunkene” (“Uto­p­le­
na”), Kinderopern “Die Ziege Deresa”,
“Herr Kozjkyj”, “Winter und Frühling”
und eine Operette “Tschornomorzi”
und an­de­re.

Лисенко написав опери «Різдвяна
ніч», «Наталка Полтавка», «Уто­п­ле­на»,
дитячі опери «Коза-дереза», «Пан
Коцький», «Зима і весна», опе­ре­ту
«Чорноморці» та ін.

Seine Werke liegen der nationalen
Opernkunst der Ukraine zugrunde.

Його твори лежать в основі на­ці­о­на­
ль­но­го оперного мистецтва України.

M. V. Lyssenko starb 1912 und wurde
in Kyjiw begraben.

М. В. Лисенко помер у 1912 р. і по­
хований у Києві.

Wörter und Wendungen

der Dirigent, -en — диригент
stammen (te, t) aus (Dat.) —
походити з..., бути родом з...
das Landgut — помістя, маєток
die Berufung — покликання
das Element — стихія

das Vermächtnis, -se —
заповіт
die Ziege (-n) — коза
zugrunde liegen (Dat.) (a, e) —
бути в основі

Fragen zum Text

1. Aus welcher Familie stammte M. Lyssenko?
2. Was studierte er an den Universitäten Charkiw und Kyjiw?
3. Womit beschäftigte sich Lyssenko lieber: mit Musik oder mit
Naturwissenschaften?
4. Welche Opern hat er komponiert?
5. Sind Sie mit Musik von Lyssenko bekannt?

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

279


Iwan Franko

 ²âàí Ôðàíêî

Iwan Franko, einer der lei­den­schaft­li­
chen Kämpfer für das ukrainische Volk,
wurde am 27. August 1856 im Dorf Na­
gu­je­wyt­schi im Bezirk Drogobytsch in
Galizien ge­bo­ren.

Іван Франко, пристрасний борець за
український народ, народився 27 сер­
п­ня 1856 р. у селі Нагуєвичі, в Дро­го­
би­ць­ко­му ра­йо­ні, на Галичині.

Sein Vater war Dorf­schmied.

Батько його був сільським ковалем.

Die Armen und Bettler, Handwerker
und Bauern wandten sich an seinen
Vater mit verschiedenen Bitten.

Бідні та жебраки, ремісники та се­ля­
ни зверталися до його батька з рі­з­ни­
ми проханнями.

Aus ihren Gesprächen erfuhr der jun­
ge Franko über das schreiende
Unrecht den einfachen Menschen ge­
genüber.

З їхніх розмов Франко пізнав про
кри­чу­щу несправедливість по від­но­
шен­ню до простих людей.

Besonders lebendig sind in seiner Dich­
tung die Gefühle zur Heimat und Frei­
heit.

Особливо живі в його поезії почуття
до Батьківщини та волі.

Deshalb hing sein Herz schon in Kin­
der­jah­ren an den Liedern von Schewt­
schen­ko, der den Freiheitskampf sei­
nes lei­den­den Vaterlandes in seinen
Ge­dich­ten und Poemen besungen
hatte.

Тому його серце вже у дитячі роки
було прив’язане до пісень Шевченка,
ко­т­рий оспівував боротьбу за волю
у сво­їх віршах і поемах.

Sein Werk, den “Kobsar”, kannte der
jun­ge Franko fast völlig auswendig.

Його твір «Кобзар» юний Франко
знав майже повністю напам’ять.

Nachdem Franko 1875 das Gymnasium
von Drogobytsch absolviert hatte, be­
zog er die Universität von Lwiw.

Після того як у 1875 р. Франко за­кін­
чив гімназію в Дрогобичі, він вступив
до Львівського уні­вер­си­те­ту.

Er beherrschte viele slawische und
west­eu­ro­päi­sche Sprachen.

Він володів багатьма слов’янськими
та західноєвропейськими мовами.

Mit ganzem Herzen liebte und schätz­
te er seine Muttersprache, die ja im­
mer noch von meisten der nationalen
Un­ter­drüc­ker als “Dialekt” geschätzt
wurde.

Усім серцем він любив і цінував свою
рідну мову, яка більшістю при­гно­
б­лю­ва­чів нації ще оцінювалася як
«ді­а­лект».

Seine Freiheitsgedanken beunruhigten
die Polizei.

Його вільнолюбиві думки турбували
поліцію.

Von 1877 und bis zu seinem Tode
blieb Franko unter Polizeiaufsicht.

Із 1877 р. і до самої смерті він за­ли­
ша­в­ся під наглядом поліції.

280

Hervorragende Menschen der Ukraine l

In einem Brief schrieb er: “Als
Dorfkind, ernährt mit trockenem
Bauernbrot, hal­te ich für meine Pflicht,
mein ganzes Leben diesen einfachen
Menschen zu wid­men”.
In Nagujewytschi schrieb er die No­vel­len
“Boryslaw lacht”, “Sachar Berkut”, eine
Gedichtssammlung “S werschyn ta ny­syn”.
Im Jahre 1880 hielt er Vorlesungen an
der Universität in Lwiw.
Am 16. Mai 1886 heiratete er Olga
Cho­rus­hyns­ka, die eine echte Gehilfin
ihres Man­nes war.
Sie hatten vier Kinder.
Im Jahre 1891 schuf er ein Thea­ter­
stück “Das gestohlene Glück”
(“Ukradene scht­schast­ja”).
Die letzten Jahre litt Iwan Franko an ei­
ner schweren Krankheit, aber die star­
ken Schmerzen brachen seinen Geist
und schöpferischen Durst nicht.
Franko verfasste über tausend Artikel
in polnischer und ukrainischer
Sprache, schuf eine große Anzahl der
Über­set­zun­gen von Klassikern der
englischen, fran­zö­si­schen, tschechi­
schen, deutschen und russischen
Literatur und Arbeiten auf dem Gebiet
der Philosophie und Öko­no­mie.
Iwan Franko starb am 28. Mai 1916 in
Lwiw.

В одному з листів він писав: «Як сіль­
сь­ка дитина, вигодована всухом’ятку
селянським хлібом, я вважаю своїм
обов’язком все своє життя при­свя­ти­
ти цим простим людям».
У Нагуєвичах він написав повісті
«Бо­ри­с­лав сміється», «Захар Беркут»,
збірку віршів «З вершин та низин».
У 1880 році він читав лекції у Львів­сь­
ко­му університеті.
У травні 1886 р. він одружився з Оль­
гою Хо­ру­жин­сь­кою, яка була справ­
жньою по­мі­ч­ни­цею свого чоловіка.
У них було четверо дітей.
У 1891 році він написав п’єсу «Укра­
де­не щастя».
Останні роки Іван франко страждав
важкою хворобою, але сильні болі
не зломили його дух і творчу спрагу.
Франко створив понад тисячу ста­тей
польською та українською мо­ва­ми,
велику кількість перекладів кла­си­ків
англійської, французької, чеської,
німецької­ та російської літератури
і праці в галузі філософії та еко­
номіки.
Іван Франко помер 28 травня 1916 р.
у Львові.

Wörter und Wendungen

der Dorfschmied (-e) —
сільський коваль
der Bettler, - — жебрак
der Handwerker, - — ремісник
das Unrecht (-e) —
несправедливість
hängen (i, a) an (Dat.) — бути
прив’язаним
der Unterdrücker —
пригноблювач

beunruhigen (te, t) —
турбувати
Vorlesungen halten (ie, a) — 
читати лекції
die Gehilfin — помічниця,
асистентка
leiden (i, i) an (Dat.) —
страждати
der Durst — спрага
schöpferisch — творчий

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

281
Fragen zum Text

1. Wie war die Kindheit von I. Franko?
2. Warum war Franko von der Poesie von Schewtschenko
begeistert?
3. Wie schätzte er die ukrainische Sprache?
4. Welche Werke von Franko haben auf Sie einen besonderen Eindruck
gemacht?
5. Was Gemeinsames gibt es im Schaffen von Franko und anderen
Schriftstellern jener Zeit?


Kateryna Bilokur


Êàòåðèíà Á³ëîêóð

Kateryna Bilokur ist die Altersgenossin
des schrecklichen und tragischen
20. Jahrhunderts.

Катерина Білокур — ровесниця стра­
ш­но­го і трагічного 20-го сторіччя.

Sie erlebte die Oktoberrevolution, den
Bürgerkrieg, die Kollektivierung und
die Hungersnot (1932–33), den Großen
Va­ter­län­di­schen Krieg und die schwere
Nachkriegszeit.

Вона пережила Жовтневу ре­во­лю­цію,
громадянську війну, колективізацію
та голодомор (1932—1933 рр.), Вели­
ку Вітчизняну війну та тяжкі повоєнні
роки.

Sie blieb aber immer ehrlich und prin­
zi­pi­ell, emotionell und künstlerisch be­
gabt.

Але залишалась завжди чесною та
принциповою, емоційною та ху­до­ж­
ньо обдарованою.

K. Bilokur wurde am 24. November
1900 im Dorf Bohdaniwzi, des ehema­
ligen Bezirkes Pyrjatin des Ge­biets
Poltawa (jetzt Kyjiwer Gebiet) in ei­ner
Bauernfamilie geboren.

К. Білокур народилася 24 листопада
1900 р. в селі Богданівці, колишнього
Пи­ря­тин­сь­ко­го уїзду, Полтавської
гу­бе­р­нії (зараз Київська область) в се­
лян­сь­кій родині.

Sie lernte selbst lesen, darum besuch­
te sie keine Schule.

Вона сама навчилася читати, тому
школу вона не відвідувала.

Die Fiebel war ihr erstes Buch und
ihre Ausbildung.

Буквар був її першою книгою та її
осві­тою.

Von Kindheit an musste sie viel
im Ge­mü­se­gar­ten arbeiten, spinnen,
Hemden und Handtücher
sticken.

З дитинства вона повинна була ба­га­
то працювати на городі, прясти, ви­
ши­ва­ти сорочки та рушники.

In der Freizeit beschäftigte sie sich mit
Selbststudium, schöpfte Kenntnisse
aus den Büchern.

У свій вільний час вона займалася са­
мо­ос­ві­тою, черпала знання з книг.

Über die Künstler erfuhr sie nur aus
den Büchern.

Про художників вона дізнавалася
лише з книжок.

282

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Ihre ersten Zeichnungen waren fan­ta­
sti­sche Vögel, seltsame Blumen auf
dem Stück Leinwand, die sie mit Russ,
Kohle und auch mit Farben aus Rüben,
Zwie­beln und Holunder malte.

Її першими малюнками були фанта­
стичні птахи, неймовірні квіти на
шматку­ полотна, які вона малювала
са­жею, вугіллям, а також фарбами
з буря­ку, цибулі та бузини.

Sie malte ohne Grundierung, weil sie
die Technik der Malerei nicht be­
herrschte.

Вона малювала без ґрунтівки, тому
що не володіла технікою живопису.

Sie versuchte in die künstlerisch-kera­
mische Fachschule einzutreten, aber
sie hatte kein Schulzeugnis.

Вона намагалася вступити до ху­до­
ж­ньо-керамічного технікуму, але не
мала посвідчення про освіту.

Selbst entdeckte sie Geheimnisse der
Malereitechnik und der Komposition
der Zeichnung.

Вона сама відкривала таємниці тех­ні­
ки живопису та композиції малюнка.

Die Eltern waren gegen ihre
Betätigung und hielten sie für sinnlos.

Батьки були проти її заняття і вва­жа­
ли його безглуздим.

Eine große Rolle in der Entwicklung ih­
rer künstlerischen Welt­anschauung
spiel­te das Lehrerehepaar, das eine
große Hausbibliothek und einige Ko­pi­
en von Gemälden der Tretjakow-Bilder­
galerie hatte.

Велику роль у розвитку художнього
світогляду зіграло подружжя вчи­те­
лів, які мали велику домашню бібліо­
теку та декілька копій картин Тре­тья­
ко­в­сь­кої картинної галереї.

Die Poesie von Schewtschenko er­schüt­
ter­te sie.

Поезія Шевченка приголомшила її.

Die ersten Stunden der Malereitechnik
bekam sie von einem Poltawer Maler
Matwij Donzow.

Перші уроки техніки живопису вона
отримала в одного полтавського ху­
до­ж­ни­ка — Матвія Донцова.

K. Bilokur schuf ihre eigene Schule der
Malerei.

К. Білокур створила свою власну шко­
лу живопису.

Ihrer Meinung nach muss das Bild
nicht nur das Auge, sondern auch das
Herz angenehm berühren.

На її думку, картина повинна ра­ду­ва­
ти не тільки око, але й серце.

Zu den frühen Werken gehören Por­
träts.

До ранніх творів належать портрети.

Besonders hell und strahlend ist das
“Por­trät der Nichten der Malerin”
(1937–1939).

Особливо світлий та променистий
«Портрет племінниць художниці».

Alles ist hier mit Frühling, mit Frische
der blühenden Narzissen, Lilien,
Päonien erfüllt, und die Mädchen sind
zart und attraktiv.

Все тут наповнено весною, свіжістю
квітучих нарцисів, лілій, півоній, а ді­в­
ча­т­ка — ніжні та привабливі.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

283

Ihr Talent blieb jedoch unentdeckt.

Однак її талант залишався не­ві­до­
мим.

Erst 1940 wurde die Ausstellung
ihrer Werke in Poltawa veranstaltet,
sie wur­de danach mit einer Reise nach
Mos­kau ausgezeichnet.

Лише у 1940 була організована ви­
став­ка її творів у Полтаві, після цього
вона була нагороджена поїздкою до
Мо­с­к­ви.

Hier lernte sie die Meisterwerke der
Weltkunst kennen.

Тут вона познайомилася з ше­де­в­ра­
ми світового мистецтва.

Besonders schön sind ihre Bilder
“Li­lien”, “Blumen am Abend” (1942),
“Dachlien”.

Особливо гарними були її картини
«Лілії», «Квіти ввечері» (1942), «Жо­р­
жи­ни».

Dem Bild “Die Zaren–Ähre” klatschte
man Beifall in einer Ge­mäl­de­aus­stel­
lung in Paris.

Картині «Цар-колос» аплодували на
вернісажі в Парижі.

Im Jahre 1948 wurde sie Mitglied des
Künstlerverbandes der Ukraine.

У 1948 році вона стала членом Спі­л­
ки художників України.

Sie schuf während ihres ganzen Le­
bens drei Selbstbildnisse.

За все своє життя вона створила три
автопортрети.

Ihr letztes Bild heißt “Der Herbst”, das
ihre Stimmung und ihr Vorgefühl des
To­des wiedergibt.

Її остання картина називається
«Осінь», яка передає її настрій та пе­
ред­чут­тя смерті.

Im Jahre 1961 starb sie im Dorf Bohda­
niwzi.

У 1961 р. вона померла у селі Бог­да­
ні­в­ці.

Wörter und Wendungen

die Altersgenossin —
ровесниця
die Hungersnot — голод
(лихо)
spinnen (a, o) — прясти
das Selbstbildnis, -se —
автопортрет
schöpfen (te, t) — черпати
der Holunder — бузина
1.
2.
3.
4.
5.

die Grundierung — ґрунтовка
das Ehepaar, -e — подружжя
das Auge angenehm
berühren — радувати око
die Dachlie, -n — жоржина
die Ähre, -n — колосся
das Vorgefühl — передчуття

Fragen zum Text

Was erlebte K. Bilokur in ihrem Leben?
Hat sie die Schule absolviert? Warum nicht?
Was malte sie am liebsten?
Wann wurde die erste Ausstellung ihrer Werke veranstaltet?
Haben Sie einmal ihre Bilder gesehen? Welchen Eindruck haben die
auf Sie gemacht?

284

Hervorragende Menschen der Ukraine l


Moderne ukrainische
Schriftsteller


Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³
ïèñüìåííèêè

Das 20. Jahrhundert ist reich an einer
ganzen Reihe von ukrainischen Schrift­
stel­lern.

XX сторіччя багате на цілу низку
укра­ї­н­сь­ких письменників.

Die Schriftsteller der 60er Jahre Iwan
Switlytschny, Lina Kostenko, Iwan
Dratsch, Wasyl Sumonenko, Dmytro
Paw­lytsch­ko, G. Tjutjunyk haben einen
großen Beitrag zur Entwicklung der na­
tio­na­len Literatur ge­lei­stet.

Письменники 60-х років Іван Сві­т­ли­
ч­ний, Ліна Костенко, Іван Драч, Ва­
силь Симоненко, Дмитро Павличко,
Гри­го­рій Тютюнник зробили великий
вне­сок у розвиток національної літе­
ратури.

Das war die Zeit des Aufgreifens der
Menschenprobleme und des Fort­­
schrittes.

Це був час звернення до людських
проблем та до прогресу.

Das war die Literatur des Schmerzens
und des Schreiens der Seele, so nann­
te man sie.

Це була література болю та крику
душі, так її називали.

Auf diese Zeit fällt das Schaffen von
Lina Kostenko.

До того часу належить творчість
Ліни Костенко.

Lina Wasyliwna Kostenko wurde am
19. März 1930 in Rshyschtschiw bei
Kyjiw in ei­ner Lehrerfamilie geboren.

Ліна Костенко народилась 19 бе­ре­з­
ня 1930 року в Ржищеві під Києвом
в учительській родині.

Ihr Vater beherrschte zwölf Sprachen.

Її батько володів дванадцятьма мо­
ва­ми.

Zehn lange Jahre verbrachte er in den
Konzentrationslagern des
Stalinregimes.

10 довгих років провів він у концен­
траційних таборах сталінського ре­
жи­му.

Lina beendete die Mittelschule.

Ліна закінчила середню школу.

Danach studierte sie an der pädagogi­
schen Hochschule in Kyjiw.

Потім вона навчалась у пе­да­го­гі­ч­но­
му інституті в Києві.

Im Jahre 1956 absolvierte sie mit Aus­
zeich­nung die Hochschule für Literatur
in Moskau.

1956 року вона закінчила з відзна­
кою літературний інститут у Москві.

Ihre ersten Gedichte begann sie schon
mit 16 Jahren zu schreiben.

Свої перші вірші вона почала писати
в 16 років.

Ihre Poesie war gegen den To­ta­li­ta­ris­
mus gerichtet.

Її поезія була спрямована проти то­та­
лі­та­ри­з­му.

Viele Jahre wurde ihr Schaffen nicht
an­er­kannt.

Багато років її творчість
не ви­зна­ва­ли.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

285

Viele von ihren Werken “Die Fürstin
Gora” (1976) und andere waren von
der Zen­sur verboten.

Багато її творів: «Княжна Гора» (1976)
та інші — були заборонені цензурою.

Der Leser aber erkannte ihr Talent und
die Kraft ihrer Werke.

Але читач розумів її талант і си­лу
її творів.

Für ihren Roman in Versen “Marussja
Tschuraj” (1979) und das Poesiebuch
“Nepowtornistj” wurde Lina Kostenko
der Titel der Schew­tschenkoPreisträgerin verliehen.

За роман у віршах «Маруся Чурай»
(1979) і книгу поезії «Неповторність»
Ліні Костенко було присвоєно звання
лауреата Шевченківської премії.

Im Jahre 1994 wurde sie in Italien mit
dem Literaturpreis von Francesko Pe­
trar­ka, dem Tita­nen der Renaissance,
für ihr Poesiebuch “Inkrustation” aus­
gezeich­net.

1994 року її нагородили в Італії лі­
те­ра­ту­р­ною премією Франческо
Петрар­ки, титана Ренесансу, за книж­
ку по­езій «Інкрустація».

Ihre Poesieart unterscheidet sich durch
die Einfachkeit und Klarheit der Aus­sa­
ge, durch die Leichtigkeit und
Harmonie der Gedichte.

Її поетична манера відрізняється про­
с­то­тою та ясністю висловлювання,
легкістю й гармонією вірша.

Wörter und Wendungen

einen Beitrag leisten zu
(Dat.) — робити внесок
das Aufgreifen — розуміння,
тут: звертання
до чогось
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Seele, -n — душа
richten (te, t) gegen (Akk.) —
направляти проти
verleihen (ie, ie) —
присуджувати

Fragen zum Text

Was war für die 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts kennzeichnend?
Aus welcher Familie stammte Lina Kostenko?
An welchen Lehranstalten hat Lina studiert?
Wogegen war ihre Poesie gerichtet?
Wann wurde ihr Schaffen anerkannt?
Wodurch unterscheidet sich ihre Poesieart?


Mein Lieblingsdichter


̳é óëþáëåíèé ïîåò

In der Ukraine gibt es viele gute
Schrift­stel­ler.

В Україні багато хороших письмен­
ників.

Ich lese gern ihre Werke.

Мені подобається читати їх твори.

Ich kann über viele von ihnen erzäh­
len, zum Beispiel: von Lina Kostenko,
Pavlo Sagrebelny, Oles Gontschar.

Я можу розповісти про багатьох
з них, наприклад: Ліну Костенко, Пав­
ла За­гре­бе­ль­но­го, Олеся Гончара.

286

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Aber am besten gefällt mir der Dichter
Wasyl Symonenko (1935–1963).

Але більш за всіх мені подобається
поет Василь Симоненко (1935–1963).

In seinem kurzen Leben schrieb er
eine große Anzahl von Gedichten und
Poe­men, Kindermärchen.

За своє коротке життя він написав
багато віршів і поем, дитячих казок.

Viele seine Gedichte wurden vertont.

Багато його віршів покладені на му­зи­ку.

Das bekannteste darunter ist
“Schwäne der Mutterschaft ”.

Найбільш відома з них — «Лебеді ма­
те­рин­с­т­ва».

Er besang die Jugendzeit seiner Ge­ne­
ra­ti­on, wurde zu ihrem Gewissen.

Він оспівав юність свого покоління,
став його совістю.

Er fürchtete sich nicht Bürokraten und
schmutzige Politiker an­zuprangern.

Він не боявся таврувати ганьбою бю­
ро­к­ра­тів та нечесних політиків.

In jenen Jahren war so etwas sehr ge­
fähr­lich.

У ті роки це було просто небезпечно.

Aber Simonenko schrieb nicht nur po­li­
ti­sche Lieder.

Але Симоненко писав не тільки по­лі­
тич­ні вірші.

Seine Liebeslyrik ist ergreifend und
poesievoll.

Дуже зворушливо й поетично зву­
чить його любовна лірика.

Aus diesem Grunde liebe ich die
Poesie von Wasyl Sumonenko.

За все це я й люблю поезію Василя
Симоненка.

Wörter und Wendungen

eine große Anzahl von...—
велика кількість
vertonen (te, t) — перекласти
на музику
das Gewissen — совість

der Schwan (die Schwäne) —
лебідь
anprangern (te, t) — таврувати 
ergreifend — приголомшливий,
зворушливий

Fragen zum Text

1. Welche Namen der hervorragenden ukrainischen Schriftsteller
können Sie nennen?
2. Was schrieb Wassyl Simonenko?
3. Wen prangerte er in seinen Werken an?
4. Wie war seine Liebeslyrik?
5. Welche Werke von Simonenko stehen Ihnen besonders nahe?


Sergij Koroljow


Ñåðã³é Êîðîëüîâ

Sergij Pawlowytsch Koroljow wurde
1906 in Shytomyr geboren.

Сергій Павлович Корольов на­ро­ди­в­
ся в 1906 році в Житомирі.

Seine Eltern waren Lehrer.

Його батьки були учителями.

dem Bau von Segelflugzeugen. Тут він познайомився з ідеями ко­с­мі­ ч­них польотів Ціолковського. 1925 ging er auf das Kyjiwer polytech­ nische Institut. Dort lernte er. і ак­то­ ром. Sergij las viele Bücher. Після двох років навчання в Києві він переїхав до Москви й продовжив на­вчан­ня. Schau­spie­ ler und Angestellter. Пізніше Сергій Павлович Корольов став одним з видатних конструкторів космічних ракет. Сергій читав багато книжок. Вечорами він вимушений був пра­цю­ ва­ти. Так він почав цікавитися польотами.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 287 1922 ging er auf die technische Fach­ schu­le in Odessa. Koroljow war ein leistungsstarker Stu­dent. щоб заробити на життя. Er war gezwungen an den Abenden zu ar­bei­ten. Там він вивчав. Die Lehrer in den Fächern Ma­the­ma­tik. В училищі були добрі викладачі ма­ те­ма­ти­ки. 1925 року він вступив до Київського політехнічного інституту. фізики. Zeichen und Technisches Zeich­ nen waren an dieser Fachschule sehr gut. u) — примушувати  der Lebensunterhalt — харчування  leistungsstark — сильний (за успішністю) bemessen (a. малювання й кре­с­ лен­ня. він усе ж приділяв увагу своєму захоп­ленню — будуванню планерів. Wörter und Wendungen die Segelfliegerschule — школа планеристів das Flugwesen — авіація  zwingen (a. e) — розмірювати  sich bekannt machen mit (Dat. Він працював і будівельником. 1923 ging er auf die Segelfliegerschule. і службовцем. І хоча у нього не було вільного часу. Nach zwei Jahren Studium in Kyjiw fuhr er nach Moskau und setzte dort sein Stu­di­um fort. Er arbeitete als Bauarbeiter. So begann er sich für das Flugwesen zu interessieren. де вивчав математику та авіацію. як конструювати пла­ не­ри та як літати на них. 1922 року він вступив до технічного училища в Одесі. wo er Mathematik und Flug­we­sen studierte. У 1923 році він вступив до школи пла­не­ри­с­тів. Seine sehr eng bemessene Freizeit wid­ me­te er seiner Lieblings­beschäftigung. Später wurde Sergej Pawlowitsch Koro­ ljow zu einem der hervorragendsten Kon­struk­teu­re kosmischer Raketen. Корольов був устигаючим студентом. Physik. um seinen Lebensunterhalt zu ver­die­nen. wie man Segel­flug­ zeuge konstruiert und mit ihnen fliegt. Hier machte er sich mit den Ideen Ziol­ kow­skis von den Flügen in den Kosmos bekannt.) — познайомитися  .

З 1929 року Патон був членом Ака­де­ мії наук України. 1929 schuf Paton ein Laboratorium für Elektroschweißen. у тому числі головний міст через річку Дніпро в Києві. Seit 1929 war Paton Mitglied der Aka­ de­mie der Wissenschaften der Ukraine. У 1929 році Патон організував ла­ бо­ра­то­рію електрозварювання. 2. Очолюючи лабораторію з ви­про­бу­ ван­ня мостів. 4. Er war ein bekannter Konstrukteur und Wissenschaftler. Патон був віце-президентом АН УРСР з 1945 до 1952 року. Тепер цей міст носить його ім’я. У 1904—1939 роках Патон був про­ фе­со­ром Київського політехнічного ін­сти­ту­ту. 5. У 1896—1929 роках він сконструював 35 мостів. welches dann zu ei­ nem Institut wurde. März 1870 in der französischen Stadt Nizza ge­bo­ ren. Paton war von 1945 bis 1952 Vize­ präsident der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der USSR. Він закінчив Дрезденський полі­ технічний інститут у 1894 році й Санкт-Петербурзький інститут гро­ ма­дян­сь­ких інженерів у 1896 році. 1894 absolvierte er das Polytechnische Institut in Dresden und 1896 die Sankt–Petersburger Ingenieurschule. darunter die wich­ tig­ste Brücke über den Dnipro in Kyjiw. він сформулював ос­ но­в­ні наукові принципи й відкрив на­у­ко­во обґрунтовану технологію ви­про­бу­ван­ня мостів. Jetzt trägt diese Brücke seinen Namen. Von 1896 bis 1929 konstruierte er fünf­ undreißig Brücken. 3. . Hervorragende Menschen der Ukraine l Fragen zum Text Wo und in welcher Familie verlief die Kindheit von Koroljow? Wo begann er sich für das Flugwesen zu interessieren? Was studierte Koroljow am Polytechnischen Institut in Kyjiw? Womit war er in seiner Freizeit beschäftigt? Woran hatte er Interesse während seines Studiums in Moskau?  Jewhen Paton  ªâãåí Ïàòîí Jewhen Paton wurde am 4. Євген Патон народився 4 березня 1870 року у французькому місті Ні­ц­ца. Als Leiter des Laboratoriums für Brücken­teste formulierte er die wichig­ sten wis­sen­schaft­li­chen Grundsätze und ar­bei­te­te eine wissenschaftlich fundierte Tech­no­lo­gie für Brückenteste aus. Von 1904 bis 1939 war Paton Professor am Kyjiwer Polytechnischen Institut. Він був відомим конструктором і вче­ним.288 1. яка в 1934 році стала інститутом.

Wofür wurde Paton bekannt? 5. Помер Євген Патон 12 серпня 1953 року в Києві.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 289 Am 12. Wörter und Wendungen der Brückentest. Haben Sie einmal die berühmte Brücke von Paton in Kyjiw gesehen? . Wo und wann wurde Jewgeni Paton geboren? 2. August (zwölften) 1953 starb Jewhen Paton in Kyjiw. Was formulierte und arbeitete er in seinem Laboratorium für Brückenteste aus? 4. Wo hat er seine Ausbildung erhalten? 3. -e — випробування мостів der Grundsatz (die Grundsätze) — принцип das Elektroschweißen — електрозварювання  fundiert — обґрунтований Fragen zum Text 1.

1821 erschien die erste Sammlung der Gedichte von Heine. das Leben besingt. in dem er seine Heimat. Цей твір — гостра сатира на тодішню Німеччину. Er studierte Rechtswissenschaft. життя.IX. Книга. Hervorragende Menschen Deutschlands (Âè äàòíI ëþäè Í IìåЧЧè íè)  Heinrich Heine  Ãåíð³õ ¥åéíå Der größte deutsche Lyriker und Pu­bli­ zist des neunzehnten Jahrhunderts Hein­rich Heine wurde am 13. Das Buch. Ще будучи студентом. die er in den Jahren 1817—1826 ge­ schrieben hatte. auf die bür­ ger­li­che Gesellschaft. де він оспівує свою Ба­ть­кі­в­щи­ ну. die Natur. Heinrich sollte wie sein Vater Kaufmann werden. Пізніше Ґейне об’єднав усі вірші. на­ пи­са­ні ним у 1817—1826 роках. Dieser Beruf interessierte ihn aber nicht. Ґейне дуже багато подорожував по Німеччині. де жив до своєї смерті. природу. Але ця професія його не цікавила. Як і його батько. 1831 fuhr Heine nach Paris. Heine reiste sehr viel durch Deutsch­ land. De­zem­ ber 1797 in Düsseldorf geboren. Генріх повинен був стати торговцем. machte ihn weltbekannt. Seit 1819 besuchte Heine die Uni­ver­si­ tät. Видатний німецький лірик і публі­ цист XIX століття Генріх Ґейне наро­ дився 13 грудня 1797 року в Дюс­ сельдорфі. У 1821 році з’явився перший збірник віршів Ґейне. 1931 року Ґейне поїхав до Парижа. Dieses Werk ist eine scharfe Satire auf das damalige Deutschland. Davon erzählte der Dichter in seinem Prosawerk “Die Harzreise”. Про це поет розповів у своєму про­за­ ї­ч­но­му творі «Подорож Гарцем». in dem bekannten “Buch der Lieder”. zuerst in Bonn. потім у Гет­ тин­­гені й Берліні. in­ter­ es­sier­te sich aber für Literatur. Noch als Student machte er eine Wan­ de­rung durch den Harz. на буржуазне су­ с­пі­ль­с­т­во. спочатку в Бонні. З 1819 року Ґейне відвідував уні­вер­ си­тет. але ці­ ка­ви­в­ся літературою. Später vereinigte Heine alle Gedichte. мистецтвом і по­лі­ти­кою. зробила його все­ сві­т­ньо відомим. . до ві­до­мої «Книги пісень». Він вивчав юриспруденцію. він пішки здій­ снив подорож по Гарцу. dann in Göttingen und Berlin. Kunst und Politik. wo er bis zu seinem Tode lebte.

Останні роки життя Ґейне був тяжко хворий. wie sein größtes po­li­ti­ sches Poem “Deutschland. Als junger Mann führte er Wanderleben. 3. він вів жит­тя бродяги. 4. u) — оспівувати  1. У Парижі з’явилися його найкращі тво­ри. які в своїх творах висвітлю­ ють період між двома світовими вій­ нами. Юнак цікавився французькими. . Er starb am 27. Зимова казка» та вірш «Ткачі».l Видатні люди Німеччини 291 In Paris entstanden seine schönsten Dich­tun­gen. die in ihren Werken die Periode zwischen 2 Weltkriegen be­han­ delt haben. englische und russische Klas­si­ker. в яких його над усе при­ваблювало все людське. часто змінював про­ фесії. Juli 1893 geboren. 5. Er wurde in Greifswald als Sohn eines Landrichters am 21. До видатних письменників Ні­ меччини. Februar 1856. але даремно. wo und wann H. Heine geboren wurde? An welchen Universitäten studierte Heine? In welchem Jahr erschien seine erste Gedichtsammlung? Was besang Heine in seinem Werk „Buch der Lieder“? Wie beeinflußte Paris sein Schaffen?  Hervorragende Schriftsteller Deutschlands  Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè Zu den hervorragenden Schriftstellern Deutschlands. на­ле­жить Ганс Фаллада (його справжнє ім’я Рудольф Дітцен). Ein Winter­ märchen” und das Gedicht “Die Weber”. Будучи молодою людиною. Батько хотів умовити його стати юри­ с­том. gehört Hans Fallada (sein eigentümlicher Name Rudolf Ditzen). ан­г­ лій­сь­ки­ми та російськими класиками.— ткач damalig — тодішній. . Він помер 27 лютого 1856 року. які про­ во­див батько. Er las auch Vaters Vernehmungsprotokolle. Wörter und Wendungen die Sammlung. 2. in denen ihn mehr das Mensch­li­che anzog. Він читав протоколи допитів. aber vergebens. Die letzten Jahre seines Lebens war Heine schwer krank. der Weber. Der Junge interessierte sich für fran­zö­ si­sche. того часу Fragen zum Text Können Sie sagen. такі як його відома політична по­ема «Німеччина. wechselte oft seinen Beruf. Sein Vater wollte ihn für Jurisprudenz gewinnen. t) — об’єднувати besingen (a. Він народився 21 липня 1893 року в Грайфсвальді в родині судді. -en — збірка  vereinigen (te.

До повоєнного покоління ні­мецьких письменників. Його останній роман «Кожен поми­ рає самотнім» — найзначніший твір його творчості. Основні персонажі — прості люди. der das Leben in Deutschland in der Nazi–Zeit schildert. наприкінці якої потрапив до американського по­ло­ну. Zu den Nachkriegsgenerationen der deut­schen Schriftsteller. gehört der ta­lent­vol­le und einfluss­reiche Heinrich Böll.292 Hervorragende Menschen Deutschlands l Mit 30 Jahren geriet er wegen eines Gelegen­heitsverbrechens ins Gefängnis. За часів панування Гітлера його кі­ль­ ка разів заарештовували. У 1939 році його було призвано до армії. am dessen Ende er in die ame­ri­ka­ni­sche Gefangenschaft geriet. 30-ти років він потрапив до в’язниці за випадковий злочин. належить талановитий і впли­ во­вий письменник Генріх Белль. in dem er den Kampf der ein­fa­chen Menschen gegen den Krieg und Fa­schis­mus schildert. Die Haupthelden sind gewöhnliche Men­schen. Dort erfuhr er viel über das Leben der einfachen Menschen. які в своїх творах ві­ до­бра­жу­ють наслідки Другої світової вій­ни. Später kam er in eine Buchhandelslehre. у якому він показав бо­ро­ть­бу простих людей проти війни та фашизму. Він народився 1917 року в родині скуль­птора та навчався в гімназії. Damals schrieb er Unterhaltungs­ romane. Там він багато пізнав з життя про­ стих людей. was er später in seinen Romanen schilderte. Während der Hitlerzeit wurde er mehr­ mals verhaftet. Тоді він писав романи легкого жанру. . Пізніше він став учнем у книжковому магазині. Das Hauptthema Falladas Werke ist das Leben “kleiner Leute”. “Kleiner Mann — was nun?”. Zu den wichtigsten Werken Falladas ge­hö­ren “Der Alpdruck”. що пізніше відобразив у своїх романах. die in ihren Wer­ken die schweren Folgen des zwei­ ten Weltkrieges schilderten. До найбільш відомих творів Фаллади належать: «Альпійський тиск». Er wurde 1917 in der Familie eines Bild­ hau­ers geboren und lernte in einem Gym­na­si­um. і він пішов на війну. «Маленька лю­ ди­на — ну то й що ж?» та «Хто раз скуштував тюремної юшки». Основна тема романів Фаллади — життя «маленьких людей». 1939 wurde er einberufen und ging in den Krieg. де він змальовує життя в Німеччині за часів нацистського режиму. “Wer ein­mal aus dem Blechnapf frisst”. Sein letzter Roman “Jeder stirbt für sich allein” ist das größte Werk seines Schaf­fens.

Відомі німецькі збирачі казок та вчені Якоб і Вільгельм Грімм наро­ дились у Ганау в родині адвоката: Якоб — 4 сі­ч­ня 1785 року. . o) — схилити до чогось das Vernehmungsprotokoll. -en — випадок. висвітлювати der Landrichter. “Ansichten ei­ nes Klowns” und die Erzählung “Die ver­lo­re­ne Ehe der Katharina Blum”. Адам?». Februar 1786. Zu den populärsten Werken gehören die Romane “Wo warst du. 4. die körperlich und seelisch durch den Krieg ruiniert wurde. Вільгельм 24 лю­то­го 1786 р. «Бі­ ль­ярд о пів на десяту». gewinnen (a. До найпопулярніших його романів на­ле­жать: «Де ти був. . 2. Wörter und Wendungen behandeln (te. t) — викладати. «Втрачений шлюб Катарини Блюм».— земський суддя wechseln (te. 3. 6. Після війни він присвятив себе лі­те­ ра­ту­р­ній діяльності вільних пись­мен­ ни­ків. einberufen) — призивати на службу die Gefangenschaft — полон  freischaffend — вільний Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Hans Fallada? Wofür interessierte sich Fallada? Was zog ihn in den Vernehmungsprotokollen an? Welche Romane von Fallada sind Ihnen bekannt? Zu welchen deutschen Schriftstellern gehört Heinrich Böll? Wann begann seine literarische Tätigkeit?  Jacob und Wilhelm Grimm  ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì Die berühmten deutschen Märchen­ sammler und Wissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau in der Familie eines Rechtsanwalts geboren: Jacob am 4. Er schrieb zahlreiche Erzählungen und Romane.l Видатні люди Німеччини 293 Nach dem Krieg widmete er sich der li­ te­ra­ri­schen Tätigkeit freischaffender Schrift­stel­ler. -e — протокол допиту einflußreich — впливовий  der Bildhauer — скульптор einberufen (berief ein. Adam?”.— злочин das Gefängnis. У центрі всіх його творів доля по­во­ єн­но­го покоління. 5. «Погляди клоуна». “Billard um Halb zehn”. Im Zentrum aller seiner Werke ist das Schicksal der Nachkriegsgeneration. привід das Verbrechen. яке постраждало від війни фізично й духовно. -e — роман легкого жанру 1. Januar 1785 und Wilhelm am 24. Він писав численні оповідання та ро­ ма­ни. -se — в’язниця  der Unterhaltungsroman. . t) — змінювати  die Gelegenheit.

У студентські роки прокинувся їх ін­ те­рес до народної поезії. um Zeit für ihre Lieblings­ beschäftigung zu haben. здебільшого дурень. Велике значення мають казки братів Грімм «Червоний Капелюшок». obwohl sie nach ih­ ren wis­sen­schaft­li­chen Interessen in man­chem ver­schie­den waren. Герой. Jacob seinerseits war eine Gelehrtennatur: die Wissenschaft war sein gan­zer Lebensinhalt. “Das tapfere Schei­der­lein”. “Die Bremer Stadtmusikanten” u. In der Studentenzeit erwachte ihr Inte­ resse an die Volksdichtung. Якоб зі свого боку був натурою вченого: наука була усім сен­сом його життя. muss sich durch edle Taten bewähren und geht aus allen Situationen als Sieger hervor.­ Тут панує вірне розуміння людей. a. «По­пе­ лю­ш­ка». хоча за сво­ї­ми науковими інтересами вони дещо різнилися. «Хо­ ро­б­рий кравчик». Брати Грімм надавали великого зна­ чен­ня якомога точнішій передачі почу­того. Wilhelm war eine empfindsame Künstlernatur. In ihre Sammlung nahmen sie fast aus­ schließlich mündlich überlieferte Mär­ chen auf. “Frau Holle”. «Бременські музиканти» та багато інших. «Спляча красуня». повинен оправдувати себе завдяки бла­го­ро­д­ ним справам і виходити з усіх си­ту­а­ цій переможцем. sie mus­ sten sich als Bibliothekare betätigen. Вільгельм був сентиментальною на­ту­ рою художника. Eine große Bedeutung haben die Mär­ chen von Brüdern Grimm: “Rot­käpp­ chen”. “Aschenputtel”. Брати все життя трималися разом і виконували спільну роботу. «Пані Метелиця». Hier herrscht der gesunde Verstand der Menschen. а пі­з­ні­ше вивчали право в універси­ теті в Марбурзі. “Der Wolf und die sie­ben jungen Geißlein”. Die Brüder Grimm legten auf die mög­ lichst genaue Wiedergabe des Ge­hör­ ten den großen Wert. v. “Dornröschen”. . «Бі­ло­сні­ ж­ка». Die brüderliche Gemeinschaft begann mit der Vorbereitung und Herausgabe der “Kinder– und Hausmärchen” (1812– 1815). Брати не працювали за своїм фахом. Der Held. “Schneewittchen”. «Вовк і семеро козенят». Обидва ходили в ліцей у Касселі. вони повинні були працювати бі­б­лі­ о­те­ка­ря­ми. Die Brüder haben in ihrem ei­gent­li­ chen Beruf nicht gearbeitet. Die Brüder hielten sich das ganze Le­ ben zusammen und leisteten viel ge­ mein­sa­me Arbeit.294 Hervorragende Menschen Deutschlands l Beide Brüder besuchten das Lyzeum in Kassel und studierten später Rechte an der Universität Marburg. Братерська співдружність почалася з підготовки та видання «дитячих і до­ ма­ш­ніх казок» (1812—1815). До їх збірника входять передані ви­ня­ т­ко­во за легендами казки. щоб мати час для свого улю­б­ле­но­го заняття. meist ein Narr.

Jacob Grimm verschied am 20. t) — оправдовувати себе hervorgehen (i. J.. Außerdem haben sie eine große Arbeit am “Deutschen Wörterbuch” begonnen. September 1863. Я. -en — дурень sich bewähren (te. Dezember 1859 gestorben.. 2. 3. До кінця життя брати залишались у Берліні. a) als Sieger — виходити переможцем die Heldensage.) —  працювати як. Найважливішими їх працями як уче­них були «Німецький героїчний епос» В. ie) — померти Fragen zum Text Wann wurden beide Brüder geboren? Was studierten sie an der Universität Kassel? Wofür schwärmten die Brüder? Welche Märchen von Brüdern Grimm haben Sie gelesen? Womit beschäftigten sich die Brüder noch außer dem Märchensammeln? . вони почали велику робо­ ту над «Словником німецької мови». empfindsam — сентиментальний mündlich überliefert — за легендою den großen Wert legen auf (Akk. Крім того. -n — героїчний епос verscheiden (ie. Wilhelm Grimm ist am 16. Грімм досліджував закони рідної мови і видав 4 частини «Німецької гра­ма­ти­ки».l Видатні люди Німеччини 295 Sie waren auch Professoren an den Uni­ver­si­tä­ten in Göttingen und in Berlin.) — вважати дуже важливим das Dornröschen — Спляча красуня 1. 5.­ Вони були також професорами в уні­ вер­си­те­тах Геттінгена та Берліна. Grimm und “Deutsche My­tho­lo­gie” von J. Грімма.. Wörter und Wendungen der Rechtsanwalt (-anwälte) — адвокат sich betätigen (te. 4. Grimm erforschte die Gesetze der Mut­ter­spra­che und gab vier Teile der “Deut­schen Grammatik” heraus. Ihre wichtigsten Arbeiten als Wis­sen­ schaft­ler waren “Deutsche Heldensage” von W. das Aschenputtel — Попелюшка das Geißlein — козеня der Narr. Грімма та «Німецька міфоло­ гія» Я. t) als (Nom. Якоб Грімм помер 20 ве­ре­с­ня 1863 р. Bis an ihr Lebensende blieben die Brü­ der Grimm in Berlin. Вільгельм Грімм помер 16 грудня 1859 р. Grimm.

поїхав до Москви. In diesen Werken entlarvte er die Judenhetze in Deutschland. Unter dem Einfluss des ersten Welt­krie­ ges und der Novemberrevolution 1918 in Deutschland schrieb er seinen dra­ ma­ti­schen Roman “Thomas Wendt”. Під впливом Першої світової війни та листопадової революції 1918 р. а також писав свої п’єси. die er im Buch “Moskau 1937” be­ schrieb. Фейхтвангер належить до най­ві­до­ мі­ших письменників німецької та все­ сві­т­ньої літератури. пе­ре­бу­ ван­ня в якій описав у книзі «Москва 1937 рік». Dann arbeitete er als Theater­kritiker und schrieb auch eigene Bühnenstücke. з’явився його роман «Єв­ рей Зюс». der das deut­sche Volk vor der faschistischen Gefahr warn­te. 1922 erschien sein Roman “Jud Süß” und 1923 — der Roman “Die hässliche Her­zo­gin”. Під час гітлерівського режиму Фейхт­ вангер спочатку знаходився в Аме­ риці. який по­пе­ре­джав німецький народ про небезпеку фа­ ши­з­му. у Ні­ме­ч­чи­ні він написав свій роман «То­мас Вендт». Тільки у віці 40 років Фейхтвангер по­чав писати історичні романи. Er fuhr dann nach Südfrankreich und 1937 unternahm eine Reise nach Mos­ kau. а в 1923 — роман «Пот­ ворна ге­р­цо­ги­ня». Feuchtwanger gehört zu den be­ rühm­te­sten Schriftstellern der deut­ schen und der Weltliteratur. . Фейхтвангер переїхав до Берліна. У 1922 р. а в 1937 р. Nach der Absolvierung des hu­ma­ni­sti­ schen Gymnasiums studierte er an der Münchener und später an der Berliner Universität. У 1925 р. Erst im Alter von 40 Jahren begann Feucht­wan­ger historische Romane zu schreiben. Потім він працював театральним кри­ ти­ком. Die Nazisten plunderten sein Haus und seine reichhaltige Bibliothek. Juli 1884 in der Familie eines Fa­bri­kan­ten in München geboren. Dort schrieb er seinen großen Gegenwartsroman “Erfolg”. а по­тім у Берлінському універ­ ситетах. Л. Потім він поїхав на південь Франції. Er wurde am 7. Після закінчення гуманітарної гім­ назії він навчався в Мюнхенському. У цих романах він викривав цьку­ван­ ня євреїв у Німеччині. 1925 übersiedelte Feuchtwanger nach Berlin. Він народився 7 липня 1884 року в родині фабриканта в Мюнхені. Während des Hitler–Regimes befand sich Feuchtwanger zuerst in Amerika.296 Hervorragende Menschen Deutschlands l  Lion Feuchtwanger  ˳îí Ôåéõòâàíãåð L. Там він написав свій великий су­час­ ний роман «Успіх». Фашисти розрабували його будинок і дуже багату бібліотеку.

де він і перебував до самої смерті. Sein Schaffen leistete einen würdigen Beitrag zur Schatzkammer der Welt­li­te­ ra­tur. «Лженерон» (1936) та «Вигнання». die als junge Leute schon alle Kriegsleiden mit­er­lebt soll­ten. . wo er sich bis zu seinem Tod aufhielt. «Гойя».) — робити внесок в. Wörter und Wendungen das Bühnenstück — п’єса  häßlich — потворний  der Gegenwartsroman — сучасний роман die Gefahr — небезпека  besetzen (te. Als 1940 die Faschisten Frankreich be­ setz­ten.. письменникові вдалося вте­ к­ти до Америки. Фейхтвангера з повним правом на­зи­ва­ ють «майстром історичного ро­ма­ну». Його творчість зробила гідний вне­ сок у скарбницю світової літератури. ще будучи молодими людьми. Feuchtwanger starb in Kalifornien am 21. Dezember 1958. 5. він написав свої найвідоміші історичні романи «Лиси у винограднику». die Narrenweisheit — мудрість дивака Beitrag leisten zu (Dat. «Мудрість дивака». 3.l Видатні люди Німеччини 297 In Frankreich schrieb Feuchtwanger drei antifaschistische Romane “Die Ge­ schwi­ster Oppermann” (1933). gelang es dem Dichter wieder nach Amerika zu fliehen. Mit vollem Recht wird Feuchtwanger “Mei­ ster des historischen Romans” ge­nannt. повинні були пе­ ре­жи­ти усі біди війни. Dort in Kalifornien schrieb er seine be­ rühm­te­sten Werke — die historischen Romane “Die Füchse im Weinberg”. Там. У Франції Фейхтвангер написав три антифашистських романи — «Брати Оп­пе­р­ман» (1933). “Der fal­ sche Nero” (1936) und “Exil”. Inhaltlich sind seine Romane heute noch aktuell. 2. фашисти окупували Францію. у Каліфорнії. які. у Каліфорнії. За своїм змістом його романи ак­ту­а­ ль­ні й сьогодні. Борхерт належить до покоління ні­ме­ ць­ких письменників. Коли в 1940 р. t) — окупувати 1. würdig — гідний Fragen zum Text Wann und wo wurde Feuchtwanger geboren? Wo studierte er? Wann begann Feuchtwanger seine historischen Romane zu schreiben? Welchem Thema sind seine Romane gewidmet? Wie wird Feuchtwanger in der Literaturwelt genannt?  Wolfgang Borchert  Âîëüôãàíã Áîðõåðò Borchert gehört zur Generation der deut­schen Schriftsteller. Фейхтвангер помер 21 грудня 1958 р. “Narrenweisheit” und “Goya”.. 4.

і мужню боротьбу зі сво­єю хво­ро­бою. і його відпустили з фронтової частини в гар­нізон. Mai 1921 in Hamburg geboren. але вона його все ж таки здо­ла­ла. Er wurde im Russlandfeldzug schwer ver­wun­det. американці ви­пу­с­ти­ ли його на волю. Він пішки вирушив до своїх батьків у Гамбург. Коли війна наближалася до кінця. Однак хвороба була сильніша. Він народився 20 травня 1921 р. Навесні 1945 р. zu sei­ nen Eltern. Als der Krieg zu Ende ging. Санаторій у Швейцарських горах по­ ви­нен був його прийняти. Але пізніше для випробування був знову відправлений на російський фронт. Er ging zu Fuß nach Hamburg. Тут він розпочав свою літературну ді­ я­ль­ність. Хоча він був ще хворий і слабкий. Dieser Kampf eines ungebeugten ju­ gend­li­chen Geistes gegen den kör­per­li­ chen Verfall war erschütternd. він був після нового перебування під аре­ш­том у Берліні-Моабіті тяжко хворий. . Через його різку критику націоналсо­ці­а­лі­з­му був засуджений до смерт­ ної кари. Nur selten sprach er von seiner Krank­ heit. wurde er in die vorderste Linie ge­ trie­ben. Später wurde er zur Bewährung wie­ der an die russische Front geschickt. Wegen seiner scharfen Kritik am Na­tio­ nal­so­zia­lis­mus wurde er zum Tode ver­ ur­teilt.­ Im Frühling 1945 entließen ihn die Ame­ri­ka­ner in die Freiheit. aber sie warf ihn endgültig nieder. Doch die Krankheit war stärker und man entließ ihn aus Fronttruppe in die Gar­ni­son. Він повинен був брати участь у Другій світовій війні солдатом. war er nach neuer Haftzeit in Berlin–Moabit schwer­krank. у Гам­бурзі. Hier begann er seine literarische Tä­tig­ keit und kämpfte mutig mit seiner Krank­heit weiter. Залишалася тільки єдина надія: поїзд­ ка до Швейцарії. Ein Sanatorium in den Schweizer Ber­ gen sollte ihn aufnehmen. Він дуже рідко розповідав про свою хворобу. Obwohl er noch krank und schwach war. Er musste als Soldat am Zweiten Welt­ krieg teilnehmen. У битві в Росії він був тяжко по­ра­не­ ний. Боротьба цього незламного мо­ло­ дого духа проти тілесного руйнуван­ ня була приголомшуючою.298 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er wurde am 20. Es blieb nur eine einzige Hoffnung: eine Erholungsreise in die Schweiz. його погнали на передову.

що Борхерт страждав хворобою печінки. Borchert an einer Le­ber­ krank­heit ge­lit­ten hatte. «Покоління без прощання» та багато інших ко­ри­с­ту­ють­ся великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю в Ні­ме­ч­чи­ні. 30 німецьких сцен прийняли цю п’єсу до свого репертуару. Seine Erzählungen “Nachts schlafen die Ratten doch”. Erst nach seinem Tode wurde fest­ge­ stellt. він написав у лікарні оповідання «Со­ба­ча квітка». Його оповідання «Але ж пацюки сплять уночі». ніч і зірки» (1946) можна оцінити тільки як пре­ лю­дію його прози. яка ще не була до­слі­дже­на. Die Heimkehrtragödie “Draußen vor der Tür” schrieb Borchert in knapp acht Ta­gen. v. . У своїх творах він описує перш за все те. November 1947 starb Borchert in Ba­sel. що добре знав. Sogar die Sammlung von lei­den­schaft­ li­chen Antikriegsgedichten “Laterne. Навіть зібрання пристрасних ан­ти­ во­єн­них віршів «Ліхтарі. dass W. erfreuen sich großer Beliebtheit in Deutsch­land. “Die Kegelbahn”. Другим твором у прозі була п’єса «У цей вівторок». Seine Lyrik war eine Vorstufe seines Schaf­fens. Борхерт помер у Базелі 20 листопада 1947 р. Трагедію повернення «За дверима» Борхерт написав за вісім днів. das Gefängnis und die Nachkriegszeit in Deutsch­land. Februar 1948 trugen die Eltern und die Hamburger Freunde des Schrift­stel­lers die Urne auf dem Ohlsdorfer Fried­hof zu Grabe. a. Узимку 1945–1946 рр. «Хліб». Nacht und Sterne” (1946) darf nur als Prä­lu­di­um für sein Prosawerk gewertet werden. “Generation ohne Abschied” u. Тільки після його смерті був по­ста­в­ ле­ний діагноз.l Видатні люди Німеччини 299 In seinem kurzen Leben konnte er viel schaffen. У своєму короткому житті він зміг ба­ га­то створити. was er gut kannte — den Krieg. 17 лютого 1948 р. — війну. Am 17. Im Winter 1945–1946 schrieb er im Kran­ken­haus die Erzählung “Die Hundeblume”. Das zweite Prosawerk war das Stück “An diesem Dienstag”. батьки й гамбурзь­ кі друзі пись­мен­ни­ка віднесли урну на Оледорфське кла­до­ви­ще. In seinen Werken schildert er vor al­ lem das. “Das Brot”. «Кегельбан». Його лірика була першим ступенем його творчості. Dreißig deutsche Bühnen nahmen sein Stück in den Spielplan auf. Am 20. Це був великий успіх. в’язницю та повоєнний час у Німеч­ чині. die noch nicht untersucht war. Das war ein großer Erfolg.

300 Hervorragende Menschen Deutschlands l Wörter und Wendungen die Kriegsleiden — лихо. . будучи молодою людиною в 1918 р. o) — перемогти. відомий німецький дитя­чий письменник. його батько. перевірки entlassen (ie. у Дрездені. У 15 років він пережив початок Пер­ шої світової війни. Er wurde mit seinem Jahrhundert groß. страждання. що ста­ ран­на мама навчалася на перукаря й турбувалася про мешканців — це були винятково вчителі. Mit 15 Jahren erlebte er 1914 den Aus­ bruch des Ersten Weltkrieges. кампанія zum Tode verurteilen — приректи на страту zur Bewährung — для випробування. Als der kleine Erich in die Schule kam. verdiente sein Vater. der bekannte deutsche Kinderbuchautor wurde im Jahre 1899 in Dresden geboren. niederwerfen (a. 5. Еріх Кестнер. Зарплата була такою низькою. Der Lohn war so niedrig. früher ein selb­ stän­di­ger Handwerker. 4. 2. als jun­ ger Mann 1918 die Niederlage Deutsch­ lands. 3. Die hatten auf Erich einen großen Ein­ fluss: er las viel und ging mit seiner Mut­ter ins Theater. dass die le­ bens­tüch­ti­ge Mutter sich als Friseuse aus­bil­den ließ und für Untermieter sorg­te — es waren ausnahmlos Lehrer. Вони мали великий вплив на Еріха: він багато читав і ходив з мамою в театр. подавити ungebeugt — непохитний der Verfall (-fälle) — руйнування erschütternd — приголомшливий das Gefängnis — в’язниця die Leberkrankheit — хвороба печінки die Vorstufe. війни der Feldzug (-züge) — бій. біди. a) — відпускати die Haftzeit — перебування під арештом 1.— поразку Ні­ме­ч­ чи­ни. раніше самостійний ре­мі­с­ник. народився в 1899 р. Коли маленький Еріх пішов до шко­ ли. Він виріс разом зі своїм століттям. заробляв собі на хліб ро­ бітником на чемоданній фабриці. -n — перший ступінь Fragen zum Text Zu welcher Generation gehörte Borchert? Wann entließen die Amerikaner Borchert? Wie kämpfte er gegen seine schwere Krankheit? Welche Werke hat Borchert geschrieben? Sind Sie mit dem Schaffen von Borchert bekannt?  Erich Kästner  Åð³õ Êåñòíåð Erich Kästner. sein Brot als Ar­ bei­ter in einer Kofferfabrik.

Уже в 1925 році він писав статті й ві­ р­ші для деяких газет. Das war kein Zufall. v. Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. “Das doppelte Lottchen”. An der Universität Leipzig studierte er die deutsche Sprache und Literatur. “Der klei­ne Mann” u. Школа пробудила в ньому бажання стати вчителем. а пізніше в Берліні. а також дитячі романи «Еміль і де­те­к­ ти­ви» (1928). На талановиту молоду людину зве­р­ ну­ли увагу. Еріх блискуче навчався у школі. a. У 14 років молодий Еріх вступив до учительської семінарії в Дрездені. “Pünkt­chen und Anton” (1931) sowie “Der 35. Schon Wochen vor dem Tag der Bü­ cher­ver­bren­nung stand der Name Kästners auf der Liste der uner­ wünschten Autoren. Багато письменників втекли за ко­р­ дон. Великий перелом його як пись­мен­ни­ ка відбувся в 1928 р. Das Geld war knapp. er jedoch wollte in Deutschland blei­ben. Грошей було мало. Der große Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1928. “Emil und die drei Zwil­lin­ge”. Man wurde auf den begabten jungen Mann aufmerksam.l Видатні люди Німеччини 301 Erich lernte glänzend in der Schule. «Подвійна Лотхен». Januar 1933 fuhr Kästner aus der Schweiz nach Berlin zurück. Тут він зважився на іншу професію. Schon 1925 schrieb er Artikel und Ge­ dich­te für mehrere Zeitungen. У Лейпцізькому університеті він ви­ вчав німецьку мову та літературу. Viele Schriftsteller flüchteten ins Aus­ land. trotz der Zu­wen­ dun­gen seiner Eltern und trotz des Sti­ pen­di­ums. а також «35-е травня» (1931). . Es erschienen mehrere Gedichtbände und auch seine bekannten Kinderromane: “Emil und die Detektive” (1928). Er erhielt eine Stelle als Redakteur in Leipzig und später in Berlin.­ Уже за тижні до спалення книжок ім’я Кестнера стояло в списку не­бла­ го­на­дій­них авторів. Mit 14 Jahren trat der junge Erich in ein Lehrerseminar in Dresden ein. З’явилися кілька томів його віршів. Mai” (1931). Це було не випадково. «Кнопка і Антон» (1931). Він отримав місце редактора в Лейп­ цизі. він же хотів залишитися в Ні­ме­ ч­чи­ні. «Еміль і три близнюки». Після захвату влади Гітлером 30 сі­ч­ ня 1933 Кестнер приїхав з Швейцарії до Берліна. незважаючи на допомогу батьків і стипендію. Die Schule weckte bei ihm den Wunsch Lehrer zu werden. Hier entschied er sich für einen ande­ ren Beruf. «Маленька людина» та багато інших.

er galt als überzeugter Demokrat. Уже в 50-ті роки Кестнер присвятив себе літературній роботі. Кестнер ненавидів воєнщину. він вважався пе­ре­ко­на­ ним демократом. zweimal wurde er sogar verhaftet und erhielt ein Schreibverbot. Еріх Кестнер помер 29 ли­п­ня 1974 р. t) — бігти der Zufall — випадок hassen (te. тримати під наглядом der Schreibverbot — заборона писати sich auseinandersetzen (te. У своїх статтях він боровся з на­ці­о­ нал-соціалістичним минулим і висту­ пав за демократичну Німеччину.) — вважати кимось überwachen (te. До його нагород належить премія Бю­х­не­ра 1957 р.302 Hervorragende Menschen Deutschlands l Kästner hasste das Militär. ро­ма­ ни та обробка класичної мо­ло­ді­ж­ної літератури. Zu seinen Auszeichnungen gehört der Büchner–Preis 1957. . t) — сперечатися. Man überwachte ihn. Juli 1974. Кестнер жив у Мюнхені і працював там редактором «Нової га­зе­ти». «Маленька воля» (1952). тут: матеріальна допомога knapp — нужденний die Machtergreifung — захват влади flüchten (te. t) — ненавидіти judenfeindlich — ворожий у ставленні до євреїв die Einstellung — ставлення der Machthaber — правитель gelten als (Nom.. ie) für (Akk. Es entstanden Gedichte “Herz auf Tail­ le” (1957). Erich Kästner starb am 29. а також видавцем мо­ло­ді­ж­но­ го журналу «Пі­н­г­він». Er setzte sich in seinen Artikeln mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinander und trat für das de­mo­kra­ti­ sche Deutschland auf. боротися з. не по­ді­ ляв вороже ставлення нових пра­ви­те­ лів до євреїв. Після 1945 р. Seit den 50–er Jahren widmete sich Käst­ner mehr der literarischen Arbeit.) — зважуватися (на щось) die Zuwendung — допомога. Він перебував під наглядом. t) — стежити. “Die kleine Freiheit” (1952). Romane und Bearbeitungen klassi­ scher Jugendliteratur. двічі його заарештовували й він отримав забо­рону писати. er teilte nicht die judenfeindliche Einstellung der neu­en Machthaber.. Wörter und Wendungen der Ausbruch — початок die Niederlage — поразка der Handwerker — ремісник die Friseuse — перукар (жінка) der Untermieter — тимчасовий мешканець das Seminar — семінарія sich entscheiden (ie. Так з’явилися вірші «Серце не томи» (1957). Nach 1945 lebte Kästner in München und arbeitete dort als Redakteur der “Neu­en Zeitung” sowie als Her­aus­ge­ ber der Jugend­zeitschrift “Pinguin”.

Sein erstes Buch veröffentlichte er 1920. У романі «На західному фронті без змін» висловлено основну фі­ло­со­фію автора. bevor er freischaffender Schriftsteller wurde. der als Frei­wil­li­ger in den Krieg ging und alle Schrec­ken des Krieges erlebte. Він народився 22 червня 1898 р. Dieser Roman spiegelt persönliche Er­leb­nis­se des Autors wider. Juni 1898 geboren. wurde Remarque bekannt. Свою першу книжку він видав у 1920 році. Ремарк випробував багато професій перш ніж став добровільним пись­ мен­ни­ком. Письменник не бачить для нього май­бу­т­ньо­го. 2. Er berichtet darin über eine “verlore­ ne” Generation. Ремарк став ві­домим. Diese Generation wurde vom Krieg kör­per­lich und seelisch ruiniert. Das Werk wurde in zwölf Sprachen über­setzt und wurde Welterfolg. in einer kleinbürgerli­ chen Fa­mi­lie. Er wurde am 22. Цей роман відбиває особисті пе­ре­жи­ ван­ня автора. Er wuchs in einer kleinen westfäli­ schen Stadt auf. коли він доброволь­ цем пішов на війну й пережив усі її жахи. Aber erst 1928/1929. Але тільки в 1928—1929 рр. М.l Видатні люди Німеччини 1. коли з’я­ вився його роман «На західному фро­ н­ті без змін». M. Твір був перекладений 12 мовами і став всесвітньо відомим. Jahrhunderts. Е. Der Schriftsteller sieht für sie keine Per­ spek­ti­ve in Zukunft. У ньому він розповідає про «за­гу­б­ле­ не» покоління. Remarque erprobte viele Berufe. 3. . Remarque gehört zu den besten Ver­tre­tern des kritischen Realismus des 20. 4. als sein Roman “Im Westen nichts Neues” erschien. Він виріс у маленькому вест­фаль­ ському місті у сім’ї небагатих буржуа. Ремарк належить до кращих пред­ста­в­ни­ків критичного реалізму 20 сторіччя.. 303 Fragen zum Text Was erlebte Erich Kästner mit 15 Jahren? Wer beeinflusste Erich Kästner? Was studierte er an der Universität? Welche Kinderbücher hat Erich Kästner geschrieben? Welcher Meinung war Kästner über den Nationalsozialismus?  Erich Maria Remarque  Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê E. 5. Це покоління знищене війною фі­зи­ч­ но й духовно. Im Roman “Im Westen nichts Neues” wird die Lebens­philosophie von Re­mar­ que zum Ausdruck gebracht.

час помирати». Вони песимістичні й позбавлені на­дії. -n — доброволець zum Ausdruck bringen (a. aber es propagiert Hu­ ma­nis­mus im Kampf gegen Krieg. Тому його твори завоювали мільйони людей. Zeit zu sterben”. Wörter und Wendungen veröffentlichen (te. оскі­ль­ки в Німеччині його кни­ ж­ки були спа­ле­ні й заборонені. September 1970 lebte. але 1948 року по­ве­р­ну­ в­ся до Швей­ца­рії. У творчості Ремарка багато су­ перечностей. Життя його героїв після війни також позбавлене мети. Mi­li­ ta­ris­mus und Faschismus. де й прожив до са­мої сме­р­ті — 26 вересня 1970 р. “Zeit zu leben. але він пропагує гу­ манізм у боротьбі з війною. -en — покоління körperlich — фізично  seelisch — духовно der Widerspruch (-sprüche) — суперечність Fragen zum Text 1. Seine bekanntesten Werke sind “Drei Kameraden”. Warum haben die Werke von Remarque Millionen Menschen gewonnen? . Також і більш пізні твори Ремарка при­свя­че­ні темі «загубленого» по­ко­ лін­ня. радості й чекання. «Час жити. t) — відбивати der Freiwillige. Was spiegelt sich in allen seinen Werken wider? 5. Wann veröffentlichte er sein erstes Buch? 3. Deshalb haben seine Werke Millionen Menschen gewonnen. Sie sind pessimistisch und hoff­nungs­los. “Arc de Triumphe”. 1938 emi­grierte er in die USA. Unter wessen Einfluß erschien sein erster berühmter Roman “Im Westen nichts Neues”? 4. weil im faschistischen Deutsch­land seine Bücher verbrannt und ver­bo­ten wurden. 1932 übersiedelte Remarque in die Schweiz. Zu welchen Schriftstellern gehört Remarque? 2. Das Schaffen von Remarque hat viele Widersprüche. він емігрував до Спо­лу­че­ них Штатів.304 Hervorragende Menschen Deutschlands l Auch die späteren Werke von Re­mar­ que sind dem Thema der verlorenen Ge­ne­ra­ti­on gewidmet. t) — публікувати widerspiegeln (te. У 1938 р. “Der schwarze Obelisk”. У 1932 р. Його найвідоміші твори — «Три то­ ва­ри­ші». aber 1948 kehrte er in die Schweiz zurück. wo er bis zu seinem Tod am 26. «Тріумфальна арка». Das Leben seiner Helden ist auch nach dem Krieg ohne Ziel. «Чорний обе­ ліск». ohne Freude und Erwartungen. a) — висловлювати verloren — загублений  die Generation. Ремарк переїхав до Швей­ ца­рії.

eine geistig–kul­tu­rel­ le Brücke zwischen den Menschen und Nationen zu bauen. Толстого. «Магеллан» («Подвиг Ма­гел­ ла­на»). яка стала сен­­­сацією. уро­чи­с­то­с­ті з нагоди 100-річ­чя від дня на­ро­джен­ня Л. На початку своєї творчості Стефан Цвейг перебував під сильним впли­ вом декадентства. зро­бив кілька поїздок до Америки та Пі­в­ні­ч­ної Африки. in denen der Schriftsteller die Gefühle und Er­ leb­nis­se der Kinder beschrieb. де була вперше по­ста­в­ле­на його антивоєнна драма «Єре­мі­ас» (1917). . Im Jahre 1928 besuchte er die So­wjet­ uni­on zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. Стефан Цвейг народився 28 ли­с­то­па­ да 1881 року у Відні в родині про­ми­ с­ло­в­ця. Die erste Novellensammlung erschien 1911 unter dem Titel “Erstes Erlebnis”. wo sein Antikriegsdrama “Jeremias” (1917) ur­ auf­ge­führt wurde und sogleich Aufsehen er­reg­te. Перший збірник новел з’явився в 1911 ро­ці під назвою «Перше пе­ре­ жи­ван­ня». він відвідав Радянський Союз. Er träumte davon. Відомий австрійський письменник Сте­фан Цвейг був відомий як май­с­ тер новел з чудовою мовою. У цей час він написав романи «Марія Стюарт». Während des Ersten Weltkrieges emi­ grier­te er in die Schweiz. unternahm einige Auslandreisen nach Amerika und nach Nordafrika. November 1881 in Wien als Sohn eines In­du­stri­el­ len geboren. Am Beginn seines Schaffens stand Ste­ fan Zweig unter einem starken Einfluss der Dekadenz. Das waren Kindernovellen. Він мріяв про те. У 1928 р. “Magellan”. Він вивчав германістику й романти­ ку в університетах Відня та Берліна. Stefan Zweig wurde am 28. Er studierte Germanistik und Ro­ma­ni­ stik an den Universitäten in Wien und Ber­lin. 1934 emigrierte Stefan Zweig aus Pro­ test gegen die hitlerische Barbarei zu­ erst nach England und dann nach Bra­ si­li­en. У 1934 році Стефан Цвейг емігрував через протест проти гітлерівського варварства спочатку в Англію. Zu dieser Zeit schrieb er Romane “Ma­ ria Stuart”. Geburtstages von L. Er war immer ein entschiedener Gegner der Gewalt und des Krieges. у яких пись­ мен­ник змальовував почуття й пе­ре­ жи­ван­ня дітей. Під час Першої світової війни емі­г­ ру­вав до Швейцарії. Він завжди був рішучим противни­ ком сили та війни. а по­ тім у Бразилію. Tolstoj. Це були дитячі повісті. щоб побудувати ду­ хо­в­но-культурний міст між людьми та націями.l Видатні люди Німеччини 305  Stefan Zweig  Ñòåôàí Öâåéã Der bekannte österreichische Schrift­stel­ ler Stefan Zweig ist als Meister der No­vel­ len von sprachlicher Schönheit be­rühmt.

All das trieb den Novellenschreiber und seine Frau am 23. Im Jahre 1938 schrieb Stefan Zweig den Roman “Ungeduld des Herzens”. «Двадцять чотири години з жит­ тя жінки». Друга світова війна привела його до відчаю. Ці новели відзначені як шедеври ди­ тя­чої психології. Стефан Цвейг написав ро­ ман «Не­те­р­пін­ня серця». Стефан Цвейг відомий як пе­ре­кла­дач багатьох есе та біографій. die antifaschistische Novelle “Schach­ novelle”. Stefan Zweig ist auch als Übersetzer. антифашистська новела «По­вість про шаха». die schon nach dem Tode des Schriftstellers erschien. що вийшла вже пі­с­ля смерті письменника.306 Hervorragende Menschen Deutschlands l Besonders großen Erfolg hatten die Kindernovellen “Die Gouvernante” (1911) und “Brennendes Geheimnis”. t) — відрізнятися die Verwirrung — плутанина. Es war ein Versuch des Schriftstellers aufs Neue die Frage nach der Le­bens­ auf­ga­be des Menschen zu gestalten. Письменник ніколи не припиняє за­ хи­ща­ти людяність у своїх творах. на са­мо­ губ­с­т­во. t) — поставити вперше Aufsehen erregen (te. влада unter einem Einfluß stehen —знаходитися під впливом die Dekadenz — декадентство. es war die Zeit der Depression. Все це штовхнуло новеліста та його дружину 23 лютого 1942 р. “Vierundzwanzig Stun­den aus dem Leben einer Frau”. У 1938 р. Der Schriftsteller hört nie auf die Mensc­h­ lich­keit in seinen Werken zu ver­tei­di­gen.­ So ist die Sammlung “Verwirrung der Gefühle”. безладдя die Verzweiflung — відчай in den Selbstmord treiben (ie. als Autor vieler Essays und Biographien be­kannt. -n — промисловик die Germanistik — німецька філологія. t) — викликати сенсацію die Barbarei — варварство entschieden — рішучий der Gegner — противник die Gewalt — сила. Februar 1942 in den Selbstmord. Wörter und Wendungen der Industrielle. Його відомі новели «Лист не­зна­йо­м­ ки». це був час депресії. упадництво sich auszeichnen (te. Такий його збірник «Безладдя по­чут­ тів». Der Zweite Weltkrieg stürzte ihn in Ver­zweiflung­. Diese Novellen zeichnen sich als Mei­ ster­wer­ke der Kinderpsychologie aus. Особливо великий успіх мали дитячі повісті «Гувернантка» (1911) та «Пе­ку­ ча таємниця». Seine berühmten Novellen sind “Brief ei­ner Unbekannten”. Це була спроба письменника по-но­ во­му поставити питання про життєві за­вдан­ня людини. германістика uraufführen (te. ie) — штовхнути на самогубство .

Mit 18 Jahren kehrte Mozart nach Salz­ burg zurück und wurde bald Ka­pell­ mei­ster. Er trat vor dem Publikum auf und kom­ po­nier­te. Він виступав перед публікою й тво­рив­. Der 6jährige Mozart unternahm die er­ sten Konzertreisen. Як композитор Моцарт не мав успіху. A.l Видатні люди Німеччини 1. Jahren spielte Mozart aus­ ge­zeich­net Klavier und Geige und machte die ersten Kompositionsversuche. В Австрії знаходиться красиве місто Зальцбург. У всіх країнах Європи захоплено го­во­ ри­ли про диво-дитину. але вони не подобалися аристократичній публіці. Seine musika­lische Begabung war außer­or­dent­lich groß.­ Він звернув увагу на талант свого сина й давав йому щодня уроки. Його музичне обдарування було над­ зви­чай­но великим. 27 січня 1756 року тут народився ві­до­мий музикант і композитор Во­ль­ ф­ганг Амадей Моцарт. À. Mozart)  ̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â. У 18 років Моцарт повернувся до Зальц­бур­га й став капельмейстером. Schon mit 4. Уже в 4 роки Моцарт відмінно грав на фортепіано і скрипці та робив перші спроби в композиції. Шестирічний Моцарт розпочав перші концертні турне. 3. Його перші опери були чудові. Januar 1756 der be­ rühm­te Musiker und Komponist Wolf­ gang Amadeus Mozart geboren. Його батько був капельмейстером. sie gefielen aber dem aristokratischen Publikum nicht. Hier wurde am 27. Seine ersten Opern waren sehr schön. 4. Als Komponist hatte Mozart keinen Er­folg. Sein Vater war Kapellmeister. Ìîöàðò) In Österreich befindet sich die schöne Stadt Salzburg. . 307 Fragen zum Text Wodurch ist Stefan Zweig berühmt? Was studierte er an den Universitäten? Wie heißen seine ersten Romane? Wogegen trat Stefan Zweig auf? Mit wessen Schaffen kann man sein Schaffen vergleichen?  Mein Lieblingskomponist (W. 2. 5. Begeistert sprach man vom Wun­der­ kind in allen Ländern Europas. Er wurde auf das Talent seines Soh­nes aufmerksam und gab ihm täglich Stunden.

У 1782 році Моцарт переїхав до Відня. 1782 übersiedelte Mozart nach Wien.308 Hervorragende Menschen Deutschlands l Es wurde immer schwerer Brot zu ver­ die­nen. Johann Strauß (der Sohn) müsste Bank­ be­am­ter werden. Er wurde schwer krank und starb 1791 im Alter von 35 Jahren. скри­паль і диригент Іоганн Штраус народився 25 жовтня 1825 р. як опери «Весілля Фігаро».) — звернути увагу на що-небудь  1. 3. Doch seine wunderschönen Werke wur­den nicht gespielt. Відомий австрійський композитор. концерти. Geiger und Dirigent Johann Strauß wur­de am 25. у Відні в родині знаменитого короля вальсів Іоганна Штрауса.­ Hier entstanden seine schönsten Wer­ ke. wie die Opern “Figaros Hochzeit”. 2. . “Don Juan”. 4. Однак його чудові твори не ви­ко­ну­ ва­ли­ся. Він тяжко захворів і помер 1791 року у віці 35 років. Aber gegen den Wunsch des Vaters be­gann er Geige zu spielen und nahm den Unterricht im Komponieren bei ei­ nem Komponisten. Konzerte. «Чарівна флейта». диригент aufmerksam werden auf (Akk. Тут з’явилися такі його чудові тво­ ри. Але всупереч бажанню батька по­ чав гра­ти на скрипці і брав уроки з компо­зиції в одного композитора. Oktober 1825 in Wien in der Familie des berühmten Walzerkönigs Johann Strauß geboren. інструментальні твори. талант begeistert — з захопленням in Not — у нужді Fragen zum Text Wer wurde in Salzburg geboren? In welchem Alter begann Mozart zu komponieren? Wie empfang man Mozart in Europa? Welche Opern hat Mozart komponiert? Wie verhalten Sie sich zu Mozarts Musik?  Johann Strauß  ²îãàíí Øòðàóñ Der berühmte österreichische Kom­po­ nist. Моцарт жив у нужді. Ставало все важче заробляти на хліб. Mozart lebte in Not. “Die Zauberflöte” und auch Sin­fo­ni­en. «Дон Жуан». 5. Іоганн Штраус (син) повинен був ста­ ти банківським службовцем. Wörter und Wendungen der Kappelmeister — капельмейстер. а також симфонії. Instrumentalwerke. die Begabung — обдарування.

У той час коли він ди­ри­гу­вав ор­ке­с­ т­ром. Він грав не тільки камерну. Hier dirigierte er auf vielen Konzerten in Pawlowsk bei Petersburg. Він давав гастролі в Росії. Одного жовтневого вечора 1844 р. die Polka­ “Im Wald Pawlowsk” (1869) und einen Phan­ta­sie–Walzer “Das rus­si­ sche Dorf”. одночасно май­с­те­р­но грав на скрипці. Публіка знала й поважала тільки його батька. spiel­ te er gleichzeitig meisterhaft Geige. “Revolutionsmarsch”. Іоганн Штраус був у захваті від му­зи­ ки Чайковського й виконував деякі з його творів. In Russland komponierte er einige Mu­ sik­stüc­ke zu russischen Themen “Ab­ schied von Petersburg” (1858). Er gab auch Gastspiele in Russland. Свої останні роки життя він при­свя­ тив жанрові опе­ре­ти. Вагнером та іншими музикантами. Його першими піснями у формі ва­ль­ сів були «Пісні свободи». sondern auch Symphoniemusik. Brams.. після смерті батька Іоганн диригував його оркестром і здійснив багато концертних поїздок Європою й Америкою. у казино під Віднем відбувся концерт. Seine ersten Lieder in Form der Walzer waren “Lieder der Freiheit”. Johann Strauß war von der Musik von Tschaikowski begeistert und spielte ei­ ni­ge von seinen Werken. вальс-фантазію «Ро­ сій­сь­ке село». nach dem Tode seines Vaters. Wagner und von anderen Musikern hoch­ge­schätzt. У 1849 р. Р. “Lieder der Barrikaden”. Тут він диригував на багатьох кон­це­ р­тах у Павловську під Петербургом. Die Kunst von J. Er spielte nicht nur Kammer. R. Diese Reisen brachten ihm einen Welt­ ruhm. Мистецтво Іоганна Штрауса було ви­ со­ко оцінено І. Ці турне принесли йому світову сла­ву. dirigierte Johann sein Or­che­ ster und machte viele Konzertreisen in Eu­ro­pa und Amerika. але й сим­фо­ні­ч­ну музику. Молодий Штраус виступав зі своєю програмою вальсів і приводив у за­хо­ п­лен­ня нею публіку й музикантів. . У Росії він написав кілька музичних творів на російські теми «Прощання з Петербургом» (1858). Das Publikum kannte und achtete nur seinen Vater. Seine letzten Lebensjahre widmete er dem Genre der Operette. «Пісні ба­ри­ кад». Im Jahre 1849.l Видатні люди Німеччини 309 An einem Oktoberabend 1844 fand in einem Casino bei Wien sein Konzert statt. польку «У Па­ в­лов­сь­ко­му лісі». «Революційний марш». Während er Orchester dirigierte. Брамсом. Der junge Strauß trat mit einem ei­ge­ nen Walzerprogramm auf und be­gei­ ster­te dadurch das Publikum und die Musiker. Strauß wurde von J.

На його могилі на Віденському кла­до­вищі. 3. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit.310 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er schuf 16 Operetten. 2. Juni 1899 in Wien. Його вальси «Віденський вальс» та «На голубому Дунаї» стали класикою світового мистецтва. Auf seinem Grab auf dem Wienerfriedhof. die Fledermaus — летюча миша Venedig — Венеція der Zigeuner. Одним з попередників сучасного му­ зи­ч­но­го мистецтва був великий ні­ме­ ць­кий композитор Ріхард Вагнер. e) — давати гастролі der Abschied — прощання 1. Вони користуються великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю. Strauß Gastspiele? Wie schätzten das Publikum und die Musiker seine Musikwerke? Welche Walzer von J. Strauß sind Ihnen bekannt?  Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner)  Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð) Einer der Vorgänger der modernen Musikkunst war der große deutsche Kom­po­nist Richard Wagner. t) — поважати einen Weltruhm bringen (a. zwei Astern. Wörter und Wendungen achten (te. де він покоїться поряд з ком­по­зитором І. Брамсом. 4. “Die Nacht in Ve­ne­ dig” (1883) und “Der Zigeunerbaron” (1885). . Strauß komponierte über 500 Walzer. Seine Walzer “Wiener Walzer” und “An der schönen blauen Donau” wurden zur Klassik der Musikkunst. серед них «Ле­ тю­ча миша» (1876). дві ай­с­т­ ри. Brams ruht. у Відні. a) — приносити світову славу Gastspiele geben (a. «Ніч у Венеції» (1883) та «Циганський барон» (1885). liegen im­ mer Blumen: eine Nelke. wo er neben dem Komponisten J. . darunter “Die Fle­der­maus” (1876). Він створив 16 оперет.— циган ruhen (te. eine Rose und manch­mal ein kleiner Irisstrauß. Штраус написав понад 500 ва­ль­сів. завжди лежать­­ квіти: одна гвоздика. Він помер 3 червня 1899 р. t) — покоїтися Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte J. Strauß? Nennen Sie die ersten Musikwerke von J. J. одна троянда. Er starb am 3. а іноді ма­ле­нь­кий букет іри­сів. Strauß (dem Sohn)? Wo gab J. І. 5.

Februar 1883 starb Richard Wag­ner in Venedig. Im Jahre 1876 wurde in Bayreuth das Wagnerfestspielhaus eröffnet. У 1834 році Вагнер став капельмей­ стером у театрі міста Магдебурга. Wörter und Wendungen der Vorgänger — попередник die Wirklichkeit — дійсність  sich vertiefen (te. 1842 Hofkapellmeister in Dresden. begann aber dann Musik zu stu­die­ren. не хотів мати нічого спі­ль­но­го з дійсністю й загли­ бився в світ міфів і сказань. Während der bürgerlich–de­mo­kra­ti­ schen Revolution in Deutschland nahm er 1849 an den Dresdener Maiaufständen teil und musste dann in die Schweiz emigrieren. Тут він уперше був визнаний пу­б­лі­ кою. Bühnenbild und Darstellung zu einer Einheit werden. у якій текст. 23 лютого 1883 року Вагнер помер у Венеції. t) — заглиблюватися das Bühnenbild. він на­пи­сав всесвітньо відомі опери: «Лоен­грін». Er entwickelte einen neuen Typ des mu­si­ka­li­schen Dramas. Musik. але потім почав вивчати музику. «Тристан і Ізо­ль­да» та ін. Повернувшись до Німеччини. wollte mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben und vertiefte sich in die Welt der Mythen und Sagen. -er — декорация die Darstellung — гра der Aufstand (die Aufstände) — повстання  . “Tristan und Isolde” und andere. 1876 року в Байроті відкрився палац вагнерівських фестивалів. “Tannhäuser”. Він був незадоволений і песимі­ стично настроєний. Das zeigte sich in seinen Werken. Als Schüler interessierte er sich für Dicht­kunst. Він створив новий тип музичної дра­ ми. Це виявляється в його творах. schrieb er seine weltberühmten Opern: “Lohengrin”. декорації та гра акторів складають єдине ціле. «Тангейзер». Im Jahre 1834 wurde Wagner Theaterkapellmeister in Magdeburg. in dem Dichtung. у 1842 — придворним ка­пель­мей­с­те­ ром у Дрездені. Er wurde unzufrieden und pessimi­ stisch. Hier hatte er seinen ersten Erfolg beim Publikum. Am 23. Під час буржуазно-демократичної ре­во­лю­ції в Німеччині 1849 року він брав участь у дрезденських травне­ вих пов­станнях і потім змушений був емі­г­ру­ва­ти до Швейцарії. Ріхард Вагнер народився 22 трав­ня 1813 року в Лейпціґу.l Видатні люди Німеччини 311 Richard Wagner wurde am 22. Nach Deutschland zurückgekehrt. Ще учнем він цікавився поезією. Mai 1813 in Leipzig geboren. музика.

Gleichzeitig nahm er Malstunden in der Königlichen Kunstschule. Unter welchem Einfluß komponierte Wagner einige seiner Musikwerke? 4. Він народився 10 січня 1858 року в родині бідного ремісника під Дре­з­ де­ном. gab es einen Zeichenlehrer. Німецький народ може пишатися ба­ га­ть­ма відомими художниками. Er wurde am 10. Januar 1858 in der Fa­ mi­lie eines armen Handwerkers bei Dres­den geboren. Es war nicht leicht hier Arbeit zu fin­ den. Was ist für seine Musikwerke kennzeichnend?  Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille)  ̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå) Das deutsche Volk kann auf viele be­ rühm­te Künstler stolz sein. Таким чином у 1872 році Цилле став літографом. Dazu gehört auch Heinrich Zille. Генріх допомагав батькам заробляти гроші. Im Laufe von 30 Jahren musste aber Zille in einer photographischen Ge­sell­ schaft sein Brot verdienen. ві­до­ мий німецький художник. У школі. коли сім’я пе­ре­ їха­ла до Берліна. був учитель малювання. Wie reagierte Wagner auf die bürgerlichdemokratische Revolution in Deutschland? 3. Wofür interessierte sich Wagner in seinen Schuljahren? 2. До них належить і Генріх Цилле. die Zille besuchte. Heinrich war 9 Jahre alt. Und so wurde Zille im Jahre 1872 Li­ tho­graph. Але протягом 30 років Цилле по­ви­ нен був заробляти свій хліб у фо­то­гра­фі­ч­но­му товаристві. Heinrich half den Eltern Geld ver­die­ nen. Einmal empfahl ihm sein Lehrer auf die Straße zu gehen und das Leben zu be­ob­ach­ten. який розпізнав його талант і давав йому уроки. оскільки як ху­до­ж­ник він не знахо­ див визнання. als die Fa­mi­ lie nach Berlin übersiedelte. Одного разу його вчитель порадив йому вийти на вулицю й спостерігати життя. яку відвідував Цилле.312 Hervorragende Menschen Deutschlands l Fragen zum Text 1. . In der Schule. Було нелегко знайти тут роботу. der sein Talent er­kann­te und ihm Stunden gab. weil er als Maler keine Anerkennung fand. Генріху було 9 років. Wo finden alljährlich die Wagnerfestspiele statt? 5. ein be­rühm­ter deutscher Maler. Одночасно він брав уроки ма­льо­ван­ ня в Ко­ро­лів­сь­кій школі мистецтв.

видатний ні­ме­ць­ кий художник. Heinrich Zille war sehr populär. wurde am 21. “Vater Zille” — so nannten ihn die Ber­ li­ner. часто хворих. Er starb am 9. прачки. Його ім’я як великого майстра було відомим за його мистецтво далеко за межами міста. der prominente deut­ sche Maler. Альбрехт Дюрер. Нюрнберзі. 4. Wäscherinnen. Це були кучери. Für sie gab es keine Spielplätze. Wörter und Wendungen der Handwerker — ремісник  empfehlen (a. родом з Угорщини. Seinen Namen als einen großen Mei­ ster kannte man wegen seiner Kunst weit und breit. Особливо охоче художник малював дітей на задвірках. Zille? Wer erkannte erstmalig Zilles Talent zum Zeichnen? Wann begann Zilles Studium an der Akademie für Künste? Wen stellte Zille auf seinen Bildern dar? Wie nannte ihn das Volk?  Albrecht Dürer  Àëüáðåõò Äþðåð Albrecht Dürer. на вулицях. gebürtig aus Ungarn. Besonders gern zeichnete der Maler Kin­der in den Hinterhöfen. Mai 1471 in der Stadt Nürnberg ge­bo­ren. . 2. 3. die Anerkennung — визнання darstellen (te. Він помер 9 серпня 1929 року. Zei­ tungs­ver­käu­fer und Fabrikarbeiter. Тільки в 1924 році Цилле почав пра­ цю­ва­ти в Академії мистецтв. o) — рекомендувати im Laufe von (Dat. сонця та зелені. Es waren Kutscher. Його батько Альбрехт був ювеліром.) — протягом 1. 5. Він робив чудові золоті прикраси. Er machte wunderbare goldene Schmuck­sachen.l Видатні люди Німеччини 313 Erst 1924 begann Zille in der Akademie der Künste zu arbeiten. August 1929. Генріх Цилле був дуже популярним. auf den Straßen. «Батько Цилле» — так називали його берлінці. t) — зображувати Fragen zum Text In welcher Familie verlief die Kindheit von H. keine Sonne und kein Grün. Sein Vater Albrecht war Goldschmied. Для них не було ігрових майданчи­ ків. oft krank. народився 21 травня 1471 р. в м. фабричні робочі. продавці га­ зет. Heinrich Zille stellte auf seinen Bildern einfache Menschen dar. Генріх Цилле зображував на своїх ка­ р­ти­нах простих людей.

Er war auch ein berühmter Porträt­ maler. який добре знав своїх близьких. доброго одягу. kei­ ne richtige Kleidung. dann sollte er auch als Goldschmied Geld verdienen. wie “Selbstbildnis“. щоб відбити багатоманітність природи та живий інтерес до людей з народу. Die Schönheit von Venedig bezauber­ te ihn und regte ihn zum Schaffen an. “Her­ku­ les“ (1497) und viele Hand­zeich­nun­ gen. Дюрер прагнув до того. “Porträt des Vaters“. die er liebte und sehr wahrheitsgetreu darstellte.314 Hervorragende Menschen Deutschlands l Trotzdem war er arm: die kunstvolle Ar­beit des Goldschmiedes war eine schlecht bezahlte Arbeit. Він ходив до школи тільки шість ро­ ків. він відвідав Ве­ нецію. 1494—1495 besuchte er Venedig. «Портрет батька». der gut seine Mitmenschen kann­te und alle ihre Fehler und Schwä­ che. Schön­heit und Geist scharf be­ merk­te. гостро під­ мічав красу й дух. У них часто не було їжі. потім він повинен був також за­ ро­б­ля­ти як ювелір. Seine Bilder unterscheiden sich durch ihre Einfachheit und Verständlichkeit. Oft malte er die Natur. Краса Венеції зачарувала його та на­ ди­х­ну­ла на творчість. У родині було багато дітей. die Vielfalt der Natur und das rege Interesse an die Men­schen aus dem Volke wi­der­zu­spie­ geln. Sie hatten oft nicht genug Essen. Er erfüllte auch Kupferstiche “Der Tod“ (1494—95). він був учнем у май­с­те­р­ні одного Нюрн­бер­зь­ко­го ху­до­ж­ни­ка. усі їхні помилки та слабості. Він виконав також гравюри на міді «Смерть» (1494—1495). . У 1494—1495 рр. “Drei Bauern“ (1497) und Holzschnitte “Samson“ (1497). Er schuf Gravüren. Альбрехт Дюрер був другим сином у сім’ї. Він створив гравюри «Автопортрет». яку він любив і правдиво зображував. Seine Kunstwerke schmückten Rat­häu­ ser und Kirchen. У 1486—1489 рр. Він був також відомим портретистом. «Геркулес» (1497) та ба­га­то малюнків олівцем. Незважаючи на це він був бідним: май­с­те­р­на робота ювеліра було по­ гано оплачуваною. «Три се­ля­ ни­на» (1497) та гравюри на дереві «Сам­сон» (1497). Dürer strebte danach. Die Familie war kinderreich. Він часто малював природу. Його картини відрізняються своєю про­с­то­тою й понятливістю. 1486—1489 war er Lehrling in der Werk­statt eines Nürnberger Künstlers. Er besuchte 6 Jahre lang die Schu­le.­ Albrecht Dürer war der zweite Sohn in der Familie. Його вироби мистецтва прикрашали ратуші та церкви.

was eine Rönt­gen­auf­nah­me bei der Unter­suchung ei­nes Kranken bedeutet. -e — ювелір die Schmucksachen — прикраси der Lehrling — учень. «Марія з немовлям». У 1520 році він поїхав до Ні­дер­ла­н­дів. У 1505 році він удруге відвідав Ве­не­цію. Zu dieser Zeit schuf er Gravüren “Die Verehrung der Wahrsager“. Хто сьогодні не знає.) — спонукати до. 2. der Kupferstich.l Видатні люди Німеччини 315 Das Jahr 1500 war das Jahr des Um­ schwungs im Schaffen von Dürer. 3. Im Jahre 1505 besuchte er Venedig zum zweiten Mal. -e — гравюра на дереві die Verehrung — шанування der Wahrsager —  волхв Fragen zum Text In welcher Familie wurde A. підмайстер anregen zu (Dat. Hier erschienen seine Gemälde “Adam und Eva“. «Поклоніння трій­ ці» та «Чотири темпераменти». Er starb im Jahre 1528 in Nürnberg. У цей час він створив гравюри «По­ кло­нін­ня волхвів». -e — гравюра на міді der Holzschnitt. Він помер у 1528 р. 5. що означає ре­н­т­ге­нів­сь­кий знімок при обстеженні хво­ро­го. Wörter und Wendungen der Goldschmied. 1500 рік був роком перелому в тво­р­ чо­с­ті Дюрера. 4. die Vielfalt — багатоманітність der Umschwung — перелом 1. Im Jahre 1520 fuhr er in die Nie­der­lan­de. Dürer geboren? Wie war seine Kindheit? Wodurch unterscheiden sich seine Werke? Zu welchen Themen malte er meistens seine Gravüren? In welcher Stadt in Deutschland gibt es ein Dürer-Haus?  Wilhelm Conrad Röntgen  ³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí Wer weiß heute nicht. “Die Ver­eh­ rung der Drei Heiligen“ und “Vier Tem­ pe­ra­men­te“. Als Ergebnis dieser Reise waren seine Bilder “Bildnis eines jungen Mannes“ (1521) und “Vier Apostel“ (1526). Результатом цієї поїздки були ка­р­ти­ ни «Портрет молодої людини»(1521) і «Чотири апостоли» (1526). Тут з’явилися його картини «Адам і Єва».. у Нюрнберзі. “Marie mit dem Säugling“.. .

Рентгенівське зображення злив­ ка з металу свідчить про помилки в стру­к­ту­рі. Das alles ist heute so gewöhnlich. 1878 kehrte er nach Würzburg zurück. 1872. Zwei Jahre später promovierte der jun­ ge Ingenieur zum Doktor der Phi­lo­so­ phie. Das war in Würzburg. . Höchste Genauigkeit seiner Ex­pe­ri­men­te und Unter­suchungen. Er wirkte als Professor der Physik an ver­ schie­de­nen Universitäten Deutsch­lands. Рентген назвав їх Х-променями. 1878 року він повернувся до Вю­р­ц­бу­ р­га.) він закінчив на­ вчан­ня в політехнікумі в Цю­риху. strenge Ana­ly­se der Fehler brachten dem Physiker Röntgen bald den Ruf des besten Ex­pe­ri­men­ta­tors seiner Zeit. які проникали крізь усі предмети. щоб позначити їх таємничі якості. У віці 21 рік (1866 р. Через два роки молодий інженер за­хи­с­тив дисертацію на ступінь до­к­ то­ра філософії. де в 1886 році відкрив промені. суворий аналіз помилок ско­ро здобули фізикові Рентгену славу кра­ що­го експериментатора свого часу. Zwei Jahre später. Kundt. Seitdem war er der Physik treu geb­ lieben. Wer ist aber dieser Mensch? Хто ж ця людина? Wilhelm Conrad Röntgen war In­ge­ nieur von Beruf. die alle Gegenstände durchdringen. Найвища точність експериментів і до­ слідів. Röntgen nannte sie “X–Strahlen”. Лише в 1870 ро­ці Рентген почав свою діяльність у галузі фізики. wo er 1886 Strahlen entdeckte. um ihre geheimnisvollen Eigenschaften zu be­zeich­nen. Відтоді він залишається вірним фі­ зиці. Mit 21 Jahren hatte er 1866 sein Stu­di­ um am Polytechnikum in Zürich ab­ge­ schlos­sen. Через два роки (1872) він від­пра­ви­в­ ся до Страсбурга й став асистентом професора А. відомого уче­но­ го й ви­на­хі­д­ни­ка. що не кожний замислюється про від­кри­ва­ча рентгенівських променів. einem bekannten Ge­ lehr­ten und Forscher. ging er nach Straßburg und wurde Assistent bei Pro­ fes­sor A.­ Вільгельм Конрад Рентген був профе­ сійним інженером. Він працював професором фізики в різних університетах Німеччини. dass nicht jeder an den Entdecker der Rönt­ gen­strah­len denkt. Кундта. Це було у Вюрцбурзі.316 Hervorragende Menschen Deutschlands l Das Röntgenbild eines Metallstücks zeigt die Fehler in der Struktur. Erst 1870 begann Röntgen seine Tä­tig­ keit auf dem Gebiet der Physik. Все це сьогодні є таким звичайним.

geboren 1777. die Genauigkeit — точність  wirken (te. -en — обслідування  das Studium abschließen (o. Його сину Карлу Фрідріху було тоді три роки. Seine mathematischen Schriften ge­hö­ ren zu den Meisterwerken der Ma­the­ ma­tik. Його батько був за професією ка­ме­ ня­рем. Sein Vater war Maurer von Beruf.­ Для нього це були найкращі години. ist einer der größten Ma­ the­ma­ti­ker aller Zeiten. 2. Пройшло понад 200 років відтоді. ge­ stor­ben 1855. 4.) durchdringen (a. o) — закінчити навчання  1. 5. Für ihn waren das die schönsten Stunden. u) — проникати Fragen zum Text Haben Sie sich einmal röntgen lassen? Was war Röntgen von Beruf? Wo hat er seine Ausbildung erhalten? Auf welchem Gebiet war er tätig? Was brachte ihm einen besonderen Ruf?  Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß  Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà Karl Friedrich Gauß. У двадцять років він уже був про­фе­ со­ром астрономії в університеті міста Геттінгена.l Видатні люди Німеччини 317 Wörter und Wendungen die Aufnahme. 3. Sein Sohn Karl Friedrich war damals drei Jahre alt. . Es sind jetzt über 200 Jahre her. Mit 25 Jahren wurde Gauß Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Er war schon mit 20 Jahren Pro­fes­sor der Astronomie an der Uni­ver­si­tät in Göttingen. Його математичні труди належать до шедеврів математики. -n — знімок  die Untersuchung. t) = tätig sein als (Nom. Nach der Arbeit musste er den Ar­beits­ lohn für alle Maurer seiner Brigade be­ rech­nen. Після роботи він повинен був по­ра­ ху­ва­ти зарплату для всіх каменярів сво­єї бригади. Карл Фрідріх Гаусс (1777—1855) — один з найвидатніших математиків усіх часів. У 25 років Гаусс став членом академії наук у Петербурзі. як великий математик був маленьким хлопчиком. dass der große Mathematiker noch ein klei­ ner Jun­ge war.

Er rechnete nach. знайшов у під­ра­ху­н­ках по­милку. тату. Він сидів тоді поряд зі своїм батьком і дивився на папір. Карл Фрі­ д­ріх. списаний ци­ф­ра­ ми. Батько Фрідріха злякано відкрив очі. hier hast du einen Fehler gemacht! Раптом він закричав: «Тату. Er trug diesen Heller noch später bei sich. Він носив цей геллер з собою. Karl Friedrich nahm das Papier mit den Zahlen und sah es aufmerksam an. Er konnte schon mit 3 Jahren rech­nen. Тут повинно було бути п’ять. Одного вечора стомлений батько Га­ усс заснув під час підрахунків. Цифри були улюбленою іграшкою. Auch der Vater war zufrieden. Karl Fried­rich. Він похвалив свого хлопчика й по­да­ ру­вав йому геллер. sieh nur. sein 3jähriges Söhnchen. Karl Friedrich Gauß gab diesen Heller nicht für Süßigkeiten aus. Він у три роки уже вмів раху­вати. Du hast eine Drei geschrieben!”. als er schon ein berühmter Ge­ lehr­ter war. Мати Гаусса не вміла ні читати. ні ра­ху­ва­ти. але дуже пишалася своїм ма­ле­нь­ким сином. Mutter Gauß konnte weder lesen. Er rechnete mit.318 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er saß dann neben seinem Vater und sah auf das Papier. Er lobte seinen Jungen und schenk­te ihm einen Heller. він міркував: «Скоро мій син буде до­ по­ма­га­ти мені під час підрахунків». А ти напи­сав три!» Erschrocken machte Vater Gauß die Augen auf. Карл Фрідріх Гаусс не витратив гел­ лер на солодощі. ти тут зробив помилку! Hier muss eine Fünf stehen. Карл Фрідріх взяв папір з цифрами й уважно його роздивився. дійсно. Plötzlich rief er: “Vater. на згадку про своє перше математичне від­ криття. hatte einen Fehler in der Rechnung ge­ fun­den! Він перерахував. коли був уже відомим ученим. sie war auf ihren klei­ nen Jun­gen sehr stolz. Die Zahlen waren liebstes Spielzeug. zum Andenken an seine erste ma­the­ma­ti­sche Entdeckung. його трирічний син. і. Він рахував разом із батьком. und wirklich. Eines Abends war Vater Gauß sehr müde und schlief beim Rechnen ein. das mit Zahlen be­ schrie­ben war. noch schreiben. Він часто малював крейдою числа на стіні будинку або писав паличкою на піску. . Батько також був ним задоволений. Vater. Er malte oft mit Kreide Zahlen an die Hauswand oder schrieb mit einem Stöck­chen Zahlen in den Sand. er dach­ te: “Bald wird mir mein Sohn bei den Schreib– und Rechenarbeiten helfen”. по­ глянь-но.

l Видатні люди Німеччини 319 Wörter und Wendungen das Meisterwerk. 2. e) — розтратити zum Andenken an (Akk. 3.. 4. Fragen zum Text Auf welchem Gebiet wurde Gauß berühmt? Mit welchen Lehranstalten ist sein Name verbunden? Womit beschäftigte sich sein Vater nach der Arbeit? Mit wie vielen Jahren konnte Gauß schon rechnen? Was war sein liebstes Spielzeug? Was trug Gauß bei sich sein ganzes Leben als Talisman? . 6. erschrocken — злякано  ausgeben (a. 5..) — на згадку про. -e — шедевр der Maurer — каменяр  der Lohn (die Löhne) — заробітна плата 1.

то йде дощ або сніг. Дні стають довшими. Jahreszeiten (Ï îðè ðîêó. чого він хоче». Діти будують для них шпаківні й роз­ вішують їх на дерева. Immer stärker erwärmt die Sonne mit ih­ren Strahlen die Erde. die beste Zeit für den Urlaub. April und Mai herrscht der Früh­ling. Man muss unbedingt hinaus ins Grüne. Die Kinder bauen für sie Vogelhäuser und hängen sie an die Bäume.X . besonders im April. sind Mimosen. Перелітні птахи повертаються з ви­ рію. весна — краща пора року. квітні й травні панує весна. літо. Es gibt ein deutsches Sprichwort: “April. Ñ âЯòà )  Jahreszeiten  Ïîðè ðîêó Es gibt vier Jahreszeiten: Frühling. Das Wetter ist aber noch nicht be­stän­ dig. . Існують чотири пори року: весна. Im März. У березні.— мімози. особливо в квітні. Bald scheint die Sonne. За весною йде жарке літо. Dem Frühling folgt der heiße Sommer. Перші квіти. Herbst und Winter. Але погода ще не постійна. Але уже в травні термометр часто по­ ка­зує 15—20 градусів тепла. Veilchen und Maiglöckchen. а мінли­ ва. Сніг починає танути. Кожна пора року триває три місяці. кращий час для відпустки. фіалки та конвалії. Schnee­ glöck­chen. Die ersten Blumen. То світить сонце. Die Tage werden länger. Треба обов’язково виїздити на лоно природи. Aber schon im Mai zeigt oft das Ther­ mo­me­ter 15—20 Grad Wär­me. April. was er will”. Все починає розквітати. кві­ тень. Jede Jahreszeit dauert drei Monate. Som­mer. Die Zugvögel kehren aus den warmen Ländern zurück. Alles beginnt zu blühen. Meiner Meinung nach ist der Frühling die schönste Jahreszeit. осінь і зима. й вулицями бі­ жать маленькі струмки. er weiß nicht. Der Schnee beginnt zu schmelzen und durch die Straßen laufen kleine Bäche. die im Frühling ver­ kauft werden. проліски. bald regnet es oder schneit es. Є німецьке прислів’я: «Квітень. На мою думку. які продають навесні. він не знає. Все сильніше зігріває сонце землю своїми променями. sondern veränderlich.

In den Nächten friert es. wenn die Zeit kommt. Але пізня осінь не дуже приємна: по­ хму­рі дні. слідувати Fragen zum Text Wie verhalten Sie sich zum Frühling? Welche Veränderungen kommen im Frühling in der Natur vor? Was beginnt im Sommer für Kinder und Erwachsene? Woran ist der Herbst reich? Freut Sie der Winter?  Frühling  Âåñíà Auf diese Jahreszeit wartet man im­ mer. Aber der Spätherbst ist nicht sehr an­ ge­nehm: trübe Tage. reiche Ernten zu geben. An den Herbst schließt sich der Winter mit Schnee und Frost an. Wäl­ der und Felder. Man kann schwimmen. um. das Sprichwort (die Sprichwörter) — прислів’я der Zugvogel (die Zugvögel) — перелітний птах sich anschließen (o. коли при­ йде час. besonders nach dem frostigen schneereichen Winter mit eiskaltem Wind und häufigen Schneestürmen. Die Erde trinkt gierig das Wasser. Wörter und Wendungen herrschen (te. Можна поплавати. але вдень сонце піднімається все вище й розтоплює лід і сніг. . in der Sonne lie­gen. ліси й поля. подарувати багаті врожаї. Цю пору року чекають завжди. сильний вітер. aber am Tage geht die Sonne immer höher auf und schmilzt Eis und Schnee. Потім приходить осінь з численними стиглими плодами. До осені приєднується зима зі снігом і морозами. позагоряти. 5. Краще за все відпочивати біля води. Dann kommt der Herbst mit zahlrei­ chen reifen Früchten. Маленькі й великі струмки з шумом перетинають вулиці міст. 2. 4. Уночі підморожує. осо­ б­ли­во після морозяної сніжної зими з студеним вітром та частими сні­го­ па­да­ми. o) an (Akk. володарювати schmelzen (o. o) — танути der Bach (die Bäche) — ручай  beständig — постійна  veränderlich — змінна 1. t) — царювати. Kleine und große Bächer überqueren rau­schend die Straßen der Städte. starker Wind. Крапає з дахів будинків і гілок дерев. щоб. по­ка­ та­ти­ся на човні. Boot fahren. Земля жадно п’є воду. 3.) — примикати. Von den Dächern der Häuser und von den Zweigen der Bäume tropft es. Es regnet oft. Часто йде дощ.l Ïîðè ðîêó. Ñâÿòà 321 Am besten erholt man sich am Wasser.

Kirschen–. Перелітні птахи займають старі бу­ди­ но­ч­ки. нібито ми бачимо це вперше. dass man sich vom Anblick nicht losreißen kann. Найкрасивіший весняний місяць — це травень. Die Gärten versinken in einem Meer von Blüten. Pfirsich–. In der Nacht schlägt in den auf­ge­blüh­ ten Fliederbüschen die Nachtigal. Голосне цвірінькання птахів си­м­во­лі­ зує справжній прихід весни. Maiglöckchen. вишні. Уночі в кущах бузку. Повітря наповнене солодким за­па­ хом. Pflau­men–. Äpfel–. Üppiges Laub und saftiges Gras zie­ hen unsere Blicke heran. der Bienen und andere Insekten lockt. Der schönste Frühlingsmonat ist der Mai. Wir bewundern die Schönheit der Na­ tur. абрикоси одягають свій ніжний бі­лий або світло-рожевий одяг. сли­ ви. Die Luft ist vom süßen Wohlgeruch. bauen Nester. Lautes Zwitschern der Vögel sym­bo­li­ siert die richtige Ankunft des Frühlings. Narzissen. співає соловей. Яблуні. Immer heißer wird es von Tag zu Tag. У лісах з’являються перші весняні кві­ти. будують гнізда. Tul­ pen und viele andere märchenhafte Blu­men bedecken wie ein bunter Teppich die Erde. Скоро прийде літо. Überall sprießt hellgrünes frisches Gras. Пишне листя й соковита трава при­ ваб­лю­ють наш зір. Усе виглядає так красиво. In den Wäldern ercheinen die ersten Früh­lings­blu­men. фіалки. персикові дерева. З кожним днем стає все жаркіше. Die Zugvögel besiedeln alte Häuschen. Конвалії. . Aprikosenbäume ziehen ihre zarte oder hellrosige Kleidung an. що не мо­ж­ на відірвати зір. Ми захоплюємося красою природи. Alles sieht so schön aus. що розпустився. Bald kommt der Sommer. Природа пробуджується до нового життя. Veilchen. Удень віє легкий вітерець і гонить ку­ п­ча­с­ті хмари. über­füllt. тюльпани та інші казкові квіти вкривають зем­ лю як барвистий килим. який вабить бджіл та інших комах. Всюди пробивається яскраво-зелена свіжа трава. що пливуть по небу.Jahreszeiten l 322 Die Natur erwacht zum neuen Leben. нарциси. als ob wir das zum ersten Mal se­ hen. Садки втопають у морі цвітіння. Am Tage weht ein leichtes Windchen und jagt die weißen am Himmel zie­ henden Schäfchenwolken.

Ñâÿòà 323 Wörter und Wendungen besiedeln — заселяти der Wohlgeruch — аромат das Insekt. die Hitze zu ertragen. Удень часто теплий вітер гонить пил. als auch die Natur. -n — купчаста хмара man kann sich vom Anblick nicht losreißen — не можна відірвати очей Fragen zum Text Womit beginnt der Frühling? Was symbolisiert die richtige Ankunft des Frühlings? Wie sehen die Gärten aus? Beschreiben Sie bitte die Natur im Wald! Haben Sie den Frühling gern? Begründen Sie ihre Antwort. Zuerst sammeln sich dunkle Wolken am Himmel. розпечена земля віддає додаткове тепло. Літо — найтепліша пора року. Wegen der dauernden Hitze leiden sowohl­ die Menschen. Alles sinkt im dunkelgrünen Laub der Gärten. 4. die Schäfchenwolke. wenn ein Gewitter losbricht. Die mächtige Sonne schickt ihre alles durchdringenden Strahlen auf die Erde. На синьому безмежному небі навряд можна помітити хмару. wo man sich verstecken kann. Am blauen grenzlosen Himmel kann man kaum eine Wolke sehen. Спочатку на небі збираються темні хмари. де можна схова­ тися. потім блискає блискавка і уда­ лині гримить гром. Тоді шукають тінь. 5. так і природа. Auf dem freiliegenden Gelände ist es nicht leicht. Das Gewitter naht. dann blitzt es und in der Ferne rollt der Donner. Яке ж настає полегшення. На відкритій місцевості нелегко витри­мати спеку. лісів і парків. Все потопає в темно-зеленому листі садів. 3. glühender Boden gibt der Luft zusetzliche Wärme. . Сильне сонце посилає свої всепро­ никаючі промені на землю. Наближається гроза.l Ïîðè ðîêó. Man sucht noch den Schatten.  Sommer  ˳òî Der Sommer ist der heißeste Jah­res­ zeit. коли почи­ на­ється гроза. Через тривалу спеку страждають як люди. Welch eine Erleichterung kommt. Wälder und Parks. -en — комахи üppig — пишний (про зелень) 1. Am Tage wirbelt häufig warmer Wind Staub auf. 2.

Unter bestimmten Umständen wird der starke Regen von Hagel begleitet. Dann scheint die Sonne wieder. При відповідних обставинах сильний дощ супроводжується градом. Wörter und Wendungen sinken (a. alles wächst und gedeiht. на по­ ро­зі стоїть осінь. Літо говорить нам «прощай». Mit dem Wort “Sommer” ist die Zeit der Ferien und des Urlaubs ver­bunden. Спочатку падають перші рідкі великі краплі. 4. 3. 2. При цьому стра­ж­да­ють хлібні поля й фруктові садки. Und dafür sind wir dem Sommer dank­ bar. vom Wasserspielen. Einige fahren ans Meer. Es gießt in Strömen. катання на човні. die ihre Freizeit im Walde am Ufer eines Flusses gerne verbringen.Jahreszeiten l 324 Zuerst fallen die ersten seltenen gro­ ßen Tropfen und dann geht es los. 5. o) — вибухнути gedeihen (ie. І за все це ми вдячні літу. ie) — процвітати ade — прощай Fragen zum Text Was trägt man. Gemüse und Obst beginnt. Інші мріють про плавання. усе росте та квітне. Ллє як з цебра. wenn Hitze ist? Wie fühlen Sie sich während des Gewitters? Wohin fahren Sie gewöhnlich im Sommer? Wie kann man im Sommer die Zeit verbringen? Welche Pläne haben Sie für den nächsten Sommer? . Дехто їде до моря. які проводять вільний час на березі річки. Der Sommer sagt uns “ade”. овочів і фруктів. Звичайно чекають на тихий дощ. Починається час збирання врожаю хліба. який іде годинами безперервно. u) — утопати das freiliegende Gelände — відкрита місцевість 1. щоб загоріти й за­ смаглими повернутися додому. а потім починається дощ. Die Erntezeit von Getreide. um sich in der Sonne zu sonnen und braungebrannt nach Hause zu kommen. Наприкінці серпня ночі стають про­хо­ ло­д­ні­ши­ми та довшими. Зі словом «літо» пов’язаний час ка­ні­ кул і відпусток. losbrechen (a. Dabei werden Getreidefelder und Obst­ gär­ten beschädigt. vom Bootfahren. Es gibt die Menschen. водні ігри. der Herbst steht vor der Tür. Ende August werden die Nächte im­ mer kühler und länger. Die anderen träumen vom Schwimmen. Потім знову світить сонце. Man wartet ge­wöhn­lich auf den stillen Regen. Є люди. der stun­den­lang pausenlos fällt.

Але це триває недовго. Lange Sonnenstrahlen schmelzen den Reif. Довгі промені сонця розтоплюють іній.l Ïîðè ðîêó. Однак літо не хоче йти. Das Laub der Bäume beginnt sich zu fär­ben und fällt lautlos herab. Ñâÿòà 325  Herbst  Îñ³íü Allmählich wird es immer kühler. Diese märchenhafte Zeit wurde von vie­len Dichtern besungen. як килим. dass man plötzlich be­ merkt. коли сонячні промені пронизують листя й усе залите яскравим сонячним сві­ т­лом. wie kürzer die Tage geworden sind. Нам привітно посміхається сонце і гріє землю своїми теплими проме­ нями. Хмарно так. Віє холодний вітер. Цей казковий час оспіваний багатьма поетами. що раптом помічаєш. Комахи рояться в повітрі. Листя дерев забарвлюється й без­зву­ ч­но падає на землю. Ця багатобарвна пишність при­ро­ди в бабине літо радує око. Alle freuen sich auf den Altweiber­ sommer. . вкри­ва­ ють небо. яки­ми короткими стали дні. Особливо красива золота осінь. Поступово стає прохолодніше. Es dauert aber nicht lange. Der Regen hört auf. Дощ припиняється. Die Sonne lacht uns freundlich zu und wärmt die Erde mit ihren warmen Strah­len. Часто просипаєшся вранці і бачиш. Es kommen schwere dunkle Wolken. Приходять важкі темні хмари. dass weißer Reif alles überall be­ deckt hat. зриває без­жа­лі­ с­но листя з дерев і кидає його на зе­м­лю. Es ist so trübe. Man erwacht häufig am Morgen und sieht. Besonders schön ist der goldene Herbst im Wald. Diese farbreiche Pracht der Natur im Alt­wei­ber­som­mer erfreut das Auge. Різнобарвне листя. що білий іній вкрив все навкруги. Es weht kalter Wind und der reißt un­ barm­her­zig Blätter von den Bäumen und wirft sie auf den Boden. bedecken den Himmel und es regnet. Der Sommer will aber nicht fortgehen. Bunte Blätter bedecken wie ein Teppich die Erde und rascheln unter den Füßen. вкри­ ває зе­м­лю й шарудить під ногами.­ Усі радіють бабиному літу. Insekten schwärmen in der Luft. і йде дощ. wenn die Sonnenstrahlen das Laub durchdrin­ gen und alles ist vom hel­len Sonnenlicht überflutet.

Wörter und Wendungen schmelzen (o. Bald kommt der Winter. які літом співають з ранку до ночі. оскільки птахи. . Не чути співу птахів. ihre Heimat ver­ lassen ha­ben und nach dem Süden gezogen sind. daß die Natur im Herbst einschläft? Welchen Herbstmonat haben Sie gern? Warum? Welche Dichter haben den Herbst in ihren Werken besungen?  Winter  Çèìà Die letzten vertrockneten Blätter sind von den Bäumen abgefallen. не припиняючись. Kahle Äste ragen in den Himmel her­ vor. weil die Vögel. З дерев упало останнє сухе листя. дерева гнуться від вітру і губ­ лять своє останнє листя. Die Zugvögel verlassen ihre Häuschen und ziehen sich in langen Schwärmen über Wälder und Felder nach dem Sü­ den. überfluten (te. Голі гілки стирчать у небо. до­що­ ви­то. t) — заливати (про сонце) der Schwarm (Schwärme) — зграя Fragen zum Text Wie beginnt der Herbst? Warum hat man den Altweibersommer gern? Warum sagt man. Природа засинає. Im Wald wird es immer stiller. o) — розтопити unbarmherzig — безжалісно der Altweibersommer — бабине літо aufhören (te. 2. Man hört keinen Vogelgesang. Скоро прийде зима. ллє дощ. Лише вітер насвистує у гілках дерев свою сумну осінню пісню. die im Sommer von früh bis spät singen. 4. вітряно й холодно. за­ ли­ши­ли свою батьківщину й полетіли у вирій. 5. Не чути співу птахів. t) — припинятися 1. Tagelang strömt unablässlich der Re­ gen herab. Nur der Wind pfeift durch die Äste der Bäume sein trauriges Herbstlied. windig und kalt. 3. Цілими днями. die Bäume neigen sich im Winde und verlieren dabei ihre letzten Blätter. Перелітні птахи залишають свої бу­ди­ но­ч­ки й зграями тягнуться над ліса­ ми й полями на південь.Jahreszeiten l 326 Im Spätherbst ist es gewöhnlich trübe. Пізньої осені зазвичай хмарно. Man hört keinen Vogelgesang mehr. Die Natur schläft ein. regnerisch. У лісі стає тихше.

. за­ме­р­за­ ють. блищить на сонці. Уранці бачиш білі глибокі замети. Особливо казково виглядає мовча­ зний ліс. Alles ist weiß und glitzert in der Sonne wie Tausend Diamanten. Як красиво. wenn leichte Schneeflöckchen in der Neujahrsnacht in der Luft wirbeln und zaubern. die mit Mühe Futter krie­gen müssen. Die Natur schläft. Sie sterben vor Hunger. Das sind das Neujahrsfest und Weih­ nach­ten. які з трудом повинні добувати корм.l Ïîðè ðîêó. однак. auf die wir das ganze Jahr warten. Природа спить. Es ist nicht die beste Zeit für die Be­ woh­ner des Waldes. Am Morgen sieht man weiße tiefe Schnee­we­hen. Besonders märchenhaft sieht der stum­ me Wald aus. і самі робимо щось гарне для своїх родичів і друзів. яких ми чекаємо цілий рік. Alles strahlt in weißer winterlicher Pracht. In den Großstädten wird der Schnee fortgeschafft. тим до­в­ ши­ми стають ночі. erfrieren. Це Новий рік і Різдво. Все біле. Ми з нетерпінням чекаємо сюрпри­ зів. Im tiefen Schnee kann man aber Spu­ ren verschiedener Tiere und Vögel sehen. Це не кращий час для мешканців лісу. щоб Новий рік приніс щось добре. коли легкі сніжинки кру­ ж­ля­ють у повітрі й «ворожать». Aber bald kommen die Feste. про що мрієш. Ñâÿòà 327 Je kürzer die Tage werden. сліди різних звірів і птахів. desto län­ ger werden die Nächte. Чим коротшими стають дні. von dem man träumt. dass das neue Jahr etwas Gutes. Не всім це вдається — перенести сту­ де­ну зиму. Все сяє в білій зимовій пишноті. У великих містах сніг прибирають. Але скоро прийдуть свята. Важкі сірі хмари пливуть небом і роблять день ще коротшим.­ У глибокому снігу можна побачити. як тисяча алмазів. Вони помирають від голоду. Wir warten mit Ungeduld auf Über­ra­ schun­gen und machen selbst etwas Schö­nes für unsere Verwandten und Freun­de. Schwere graue Wolken ziehen am Him­ mel entlang und machen den Tag noch kürzer. Nicht allen gelingt es den eiskalten Win­ter zu überleben. un­be­dingt bringt. Wie schön es ist.

April ist der Tag der Kos­mo­­ nautik. такі. Das ganze Volk feiert festlich den In­ter­ na­tio­na­len Frauentag und den Tag der Solidarität. wie Weihnachten und Ostern. Rodeln. Існують різні свята. люди не ходять на ро­бо­ту. Wenn der Schnee nass ist.— мешканець 1. 4. den Tag des Sieges. 12 квітня — День космонавтики. als auch den Erwachsenen Spaß. Wörter und Wendungen wirbeln — кружляти  die Pracht — пишнота  der Bewohner. . лижах. 2. 3.Jahreszeiten l 328 Nur die in weiße Mäntel angezogenen Bäume und durch Frost bemalten Fen­ ster der Häuser lassen uns die Schön­ heit der Winternatur bewundern. die Menschen ge­ hen nicht zur Arbeit. День Перемоги. 5. Jeder Feiertag hat seine eigene Ge­schich­te. ко­в­за­ нах. . Das macht sowohl den Kindern. Катання на санчатах. t) — добувати zaubern (te. як Різдво та Великдень. Der 12. kann man Schneeballschlachten machen und Schnee­män­ner bauen. Весь народ святкує Міжнародний жі­но­чий день і День солідарності тру­ дя­щих. Besonders freuen sich auf den frosti­ gen schneereichen Winter die Kinder. можна грати в сні­ ж­ки та ліпити сніговика. Кожне свято має свою власну іс­то­рію. Schi– und Schlittschuhlaufen. In letzter Zeit werden in unserem Land religiöse Feiertage weit gefeiert. t) — ворожити Fragen zum Text Warum kann man im Winter keinen Vogelgesang hören? Welche Feste sind bei den meisten Menschen besonders beliebt? Wie sieht der Winterwald aus? Kann man den Winter in der Stadt bewundern? Warum freuen sich die Kinder auf den Winter?  Feiertage in der Ukraine  Ñâÿòà â Óêðà¿í³ Es gibt verschiedene Feiertage. Це дає задоволення як дітям. Якщо сніг мокрий. Тільки убрані в білі пальта дерева і розписані морозом вікна будинків до­зво­ля­ють нам захоплюватися кра­ сою зимової природи. Це вихідні дні. так і дорослим. Das sind Ruhetage. eiskalt — холодний kriegen (te. гра в хокей завжди улюблені. Особливо радуються морозяній сніж­ ній зимі діти. Останнім часом у нашій країні ши­ро­ко відзначаються релігійни свята. Eishockeyspiele sind immer beliebt.

Тільки в 1699 році Петро I проголо­ сив 31 грудня останнім днем року. і 1 сі­ч­ня в Росії. Aber nicht immer war der erste Januar in der Ukraine der erste Tag des Jahres. Моє улюблене свято — Новий рік. für die Verbes­ serung ihrer Lebenslage. Близько дванадцятої години сідають за стіл. t) — переслідувати  1. Januar begann in Russ­land. Es ist ein lustiges Fest: man spielt. за покращання свого жит­тє­ во­го становища.l Ïîðè ðîêó. Але не завжди 1 січня в України було першим днем року. Gegen 24 Uhr setzt man sich an den Tisch. Was für ein Fest feiern Sie am liebsten? . До 1699 року початок року свя­т­ку­ва­ ли 1 вересня. піднімають келих ша­м­пан­сь­ко­го й бажають багато щастя в Но­во­му році. Це веселе свято: всі грають. erhebt ein Sektglas und wünscht viel Glück im Neuen Jahr. 4. У 1886 році в Чикаго було проведе­ но першу травневу маніфестацію. роз­по­ча­в­ся 1700 рік. das Jahr 1700. Die Werktätigen kämpften für de­mo­ kra­ti­sche Freiheiten. Die Teilnehmer wurden verfolgt. das Sektglas (die Sekt­ gläser) — бокал з шам­ панським erklären (te. t) — проголошувати Fragen zum Text Nennen Sie alle staatlichen Feiertage der Ukraine! Was feiert man in letzter Zeit weit? Was wissen Sie über die Geschichte der Maifeier? Wann begann man in Rußland am 1. Трудящі боролися за демократичні свободи. тан­цю­ ють і співають. Mein Lieblingsfeiertag ist Neujahr. Wörter und Wendungen die Kundgebung. -en — маніфестація  die Lebenslage — положення в житті verfolgen (te. Ñâÿòà 329 1886 wurde in Chikago die erste Mai­ kund­ge­bung durchgeführt. Man schmückt einen Tannenbaum und legt Geschenke für groß und klein dar­un­ter. Учасники переслідувалися. Bis zum Jahre 1699 feierte man den er­ sten September als Jahresanfang. В Україні травневі маніфестації були заборонені царським урядом. tanzt und singt. Прикрашають ялинку і кладуть під неї подарунки для дітей і дорослих. 2. Januar das Neujahrsfest zu feiern? 5. wie in ganz Eu­ro­pa. Erst 1699 erklärte Peter der Erste den 31. In der Ukraine waren die Mai­kund­ge­ bun­gen von der zaristischen Regierung ver­bo­ten. 3. Dezember als letz­ten Tag des Jah­res und am 1. як і в усій Європі.

Jahreszeiten l 330  Neujahrsfest in der Ukraine  Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³ Eines der beliebtesten Feste für alt und jung ist das Neujahrsfest. . 30 грудня встановлюють ялинку в ку­ т­ку кімнати або в середині і при­кра­ ша­ють її. Festlich angekleidet setzen sich alle an den Tisch. Man kauft Weihnachtsbäume. festlich gestaltete Schaufenster der Kauf­häu­ser. Слухають новорічне вітання Прези­ ден­та України. звичайно. Man hört der Neujahrsbegrüßung des Präsidenten der Ukraine zu. Запрошують родичів і знайомих. Вулиці міста виглядають дуже свя­т­ ко­во: прикрашені ялинки. Fisch gebraten. Святково одягнені. Lametta. пи­ шуть вітальні листівки. птиця. До півночі на ялинці горить гірлянда. всі сідають за стіл. Unter den Tannenbaum setzt man ei­ nen Weihnachtsmann und ein Schnee­ witt­chen. Schweinefleisch. ялинкові прикраси: скляні кулі. Під ялинку ставлять Діда Мороза й Снігуроньку. Його чекають з нетерпінням. In der Küche herrscht reges Leben. На кухні панує пожвавлення. Am 30. Darauf wartet man mit Ungeduld. Святковий стіл накритий білою скатер­тиною й сервірований. Alles ist in Erwartung des Neujahrsfestes. verschiedene Salate zu­ be­rei­tet. Підготовка до свята починається вже заздалегідь. Одним з найулюбленіших свят для будь-якого віку є свято Нового року. elek­tri­sche Girlanden und natürlich Ge­ schen­ke. дощик. пироги. Gegen Mitternacht brennt schon die Gir­lan­de am Tannenbaum. Die Vorbereitung auf das Fest beginnt schon lange vorher. святково офор­млені вітрини універмагів. schreibt Glückwunschkarten. Man lädt Verwandte und Bekannte ein. Kuchen ge­ bac­ken. сма­ жить­ся свинина. подарунки. електричні гі­р­ля­н­ ди і. Geflügel. Tannen­ baumschmuck: Glaskugeln. Купують ялинки. Dezember stellt man ge­wöhn­ lich den Tannenbaum entweder in die Ecke oder in die Mitte des Zimmers und schmückt ihn. Die Straßen der Stadt sehen auch sehr festlich aus: geschmückte Tan­nen­bäu­ me. Der Festtisch ist mit weißem Tischtuch bedeckt und serviert. Es werden feierliche Torten. Печуться святкові торти. Все в чеканні новорічного свята. го­ту­ють­ ся різні салати. риба.

Alles knallt und dröhnt. o) — чокатися das Schaufenster — вітрина 1. das je­ dem. Dann beginnt die Bescherung. Тільки вранці у доброму настрої й за­ до­во­ле­ні повертаються додому. getanzt. laut und mit Spaß fei­ert man den Jahreswechsel in der Ukrai­ne. So lustig. Hier wird viel gesungen. Новий рік вітають святковим фе­є­р­ве­ р­ком. Більшість молодих людей виходять на вулицю. 2. 3. Freude bereitet.oder Familienkreis? Gefällt Ihnen. Так весело. t) — гуркотіти der Jahreswechsel — прихід Нового року Fragen zum Text Wie bereiten Sie sich auf den Jahreswechsel vor? Welchen Tannenbaum bevorzugen Sie einen natürlichen oder künstlichen? Wie feiern Sie das Neujahr im Freunde. Man begrüßt das Neujahr mit dem fei­ er­li­chen Feuerwerk. Gegen Morgen kehrt man gut gestimmt und zufrieden nach Hause zurück. Все бахкає й гримить. t) — хлопати. За старим звичаєм в перший день Масниці їдять холодець зі свинини. тріскотіти dröhnen (te. Кожен отримує свій подарунок. besonders den Kindern. Wörter und Wendungen das Lametta — дощик (прикраса) das Schneewittchen — снігуронька reges Leben — пожвавлення anstoßen (ie. Jeder bekommt ein Geschenk. Потім починається роздача пода­рунків. особливо дітям. feierlich. Рівно о дванадцятій піднімають ке­ли­ хи з шампанським. Viele Jugendliche gehen meistens hin­ aus auf die Straße. Ñâÿòà 331 Punkt um 24 hebt man die mit Sekt ge­füll­ten Gläser auf. Am ersten Tag der Fastenzeit isst man nach dem alten Brauch Sülze aus Schwei­ne­fleisch. Geschenke zu Neujahr zu bekommen? Welche Speisen bereitet man immer in Ihrer Familie zu Neujahr zu?  Fasching in der Ukraine  Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³ Fastenzeit ist die letzte Woche vor den großen Fasten. цокаються ке­ли­ха­ ми й бажають один одному ща­с­ли­во­ го Нового року. . 4.l Ïîðè ðîêó. приносить радість. 5. knallen (te. шумно й за­ бавно святкують прихід Нового року в Україні. танцюють. stößt mit den Glä­ sern an und wünscht einander ein glück­li­ches neues Jahr. святково. Масниця — це останній тиждень пе­ ред Великим постом. який кожному. Тут співають.

Außerdem gehen am Montag die Ehe­ frau­en vom Haus zu Haus und binden den Müttern einen Klotz ans Bein. заміжні жінки хо­ дять в по­не­ді­лок по домівках і прив’язують ма­те­рям до ноги ко­ лодку. За старим звичаєм той. У четвер господарки збираються за святковим столом. Одна з жінок кладе на стіл колодку. Die Frauen sitzen am Tisch. aber nicht ans Bein. хто не влу­ чить кістками у самі ворота. Am Freitag werden die Mütter der Ehe­ frau­en geehrt. але не до ноги. Am Tisch sitzen auch andere Ver­wand­ te und Gäste. Жінки сидять за столом. У п’ятницю шанують тещ. їдять і п’ють за те.332 Jahreszeiten l Nach dem Abendbrot sammeln die Mäd­chen vom Tisch Knochenreste. а до лівої руки. der diese Kno­chen nicht direkt ins Tor wirft. son­ dern an den linken Arm. Після вечері дівчата збирають кістки від свинячих ніжок та кидають їх у во­ро­та. якщо їхні дочки­ та сини ще не заміжні або не­одру­же­ні. Junge Mädchen binden Klötze den Bur­schen an. Diese Klötze sind mit bunten Pa­pier­ strei­fen und Papierblumen ge­ schmückt. Eine Ehefrau legt auf den Tisch einen Klotz und die anderen wickeln ihn in ein Stück Leine um. а інші обертають її шматком тканини. essen und trinken. trinken Schnaps und feiern “die Geburt des Klot­zes”. Dem alten Glauben nach wird derjeni­ ge das Ostern nicht erleben. Крім цього. Заміжні жінки весь тиждень вла­ш­то­ ву­ють свято «колодок». Die Mädchen singen an diesem Tag Lie­der und trinken auch Schnaps. щоб в їх господарстві завжди було багато телят. За столом сидять й інші родичі та го­с­ті. Дівчата в цей день співають пісні та п’ють горілку. Ці колодки прикрашені паперовими квітчастими смужками та квітами. ge­ hen in den Hof und werfen sie ins Tor. So wird der “Klotz” geboren. . п’ють горіл­ ку та святкують народження «колодки». wenn ihre Töchter oder Söhne noch nicht ver­hei­ra­tet sind. не до­ живе до Великодня. Die verheirateten Frauen veranstalten die ganze Woche ein sogenann­tes Fest den “Klötze”. Так народжується «колодка». Молоді дівчата прив’язують колодку парубкам. damit es in ih­rer Wirtschaft immer recht viel Käl­ ber gibt. Am Donnerstag der Fastenwoche ver­ sam­meln sich die Hausfrauen am Festtisch. У понеділок вони збираються у ши­ н­ку. Am Montag kommen sie in einer Schen­ke zusammen.

-en — заміжня жінка die Schwiegermutter — теща. Besonders laut und lustig geht es im Dorf zu. Wörter und Wendungen der Fasching — Масниця der Brauch (die Bräuche) — звичай der Knochen — кістка der Rest. 2. Вони святкували початок літа та вша­ но­ву­ва­ли в цей день своїх пращурів. а також млинці з греча­ ної муки. Aber auch in der Stadt feiern wir gern die­ses Fest und folgen Traditionen und Bräu­chen der älteren Generation. 5. Auch heute wird Fasching in der Ukrai­ ne gefeiert. Diese Speisen bereiten auch die an­de­ ren slawischen Völker zur Fastenzeit. У цей час їдять вареники з сиром і сметаною. -n — смужка die Schenke.l Ïîðè ðîêó. Особливо весело вона проходить в селі. Zu Speisen dieser Zeit gehören Quarkknödel und sauere Sahne oder Buchweizenpfannkuchen. . -e — залишок die Sülze — холодець die Ehefrau. -n — шинок das Kalb (die Kälber) — теля der Buchweizenpfannkuchen — млинець з гречаної муки es geht laut und lustig zu — дуже весело Fragen zum Text Was für ein Fest ist Fasching? Welche Speise ißt man gewöhnlich am ersten Tag der Fastenzeit? Was veranstalten die Ehefrauen an diesem Tag? Wessen Geburt wird am Montag der Fastenzeit gefeiert? Wo und wozu versammeln sich die Hausfrauen am Donnerstag? Welche Speisen gehören zur Fastenzeit?  Pfingsten in der Ukraine  Òð³éöÿ â Óêðà¿í³ Das Fest Pfingsten kam in die Ukraine von den Römern. Свято Трійці прийшло на Україну від римлян. So wird die ganze Woche lang gefeiert. Ñâÿòà 333 Die Schwiegersöhne bewirten ihre Schwie­ger­müt­ter und Gäste. 4. свекруха der Pfannkuchen — млинець 1. Ці страви готують також інші сло­в’ян­ сь­кі народи на Масницю. 3. колода umwickeln (te. 6. І в місті ми залюбки святкуємо це свято­ згідно з традиціями та зви­ч­ка­ ми старшого покоління. І сьогодні на Україні святкують Мас­ ницю. der Klotz (die Klötze) — колодка. Зяті пригощають своїх тещ та гостей. Sie feierten den Beginn des Sommers und ehrten an diesem Tag ihre Vorfahren. Так і святкують весь тиждень. t) — обертати die Streife.

Кожна пара оглядає свій вінок — сві­ жий він чи вже зів’яв. Am Sonnabend vor dem Son­nen­auf­ gang gehen die Mädchen ins Feld und sam­meln duftende Gräser. Jedes Paar sieht seinen Kranz an. де вони були у четвер. в день Трійці. Jahreszeiten l В Україні це свято об’єднали зі Свя­ тим Тижнем (Трійцею). «Зелений тиждень» починається у четвер. An diesem Tag gehen die Mädchen ins Feld oder in den Wald. Sie machen dort Kränze und singen Lie­der. Die drei ersten und drei letzten Tage der Pfingstenwoche nennt man “grüne Fe­ste”. Die Menschen bestreuen den Fuß­bo­ den mit feinduftenden Gräsern. Auf dem Tisch stehen Getränke und ver­schie­de­ne Speisen. Тепер тиждень перед Трійцею на­зи­ва­ ють «зеленим тижнем» або «ти­ж­нем русалок». У цей день дівчата йдуть в поле або в ліс.334 In der Ukraine wurde dieses Fest mit der Heiligen Woche (dem Pfingsten) ver­bun­den. Dort wickeln sie ihre Kränze ab. Danach urteilen sie über ihr künftiges Glück. darunter immer Spiegel­eier. In manchen Gegenden der Ukraine ge­ hen die Mädchen von Dorf zu Dorf und stellen einen Tisch unter Birken. У суботу перед сходом сонця ді­в­ча­ та йдуть в поле та збирають пахучі трави. По цьому вони вгадують своє май­бу­ т­нє щастя. За народною прикметою. прикрашають житло кві­та­ми та роблять вінки з квітів. під час цих свят прокидаються мертві та ви­хо­ дять з води русалки. ob er noch frisch oder schon verwelkt ist. У деяких місцях України ходять із села до села і ставлять під березу стіл. Am Sonntag. schmücken die Wohnungen mit Blumen und ma­chen Blumenkränze. am Pfingstentag gehen die Mädchen wieder in den Wald. Там вони роблять вінки та співають пісні. дівчата знову йдуть у ліс. Люди посипають підлогу пахучими травами. Während dieses Festes erwachen nach dem Volksglauben die Toten.­ . Там вони розплітають свої вінки. Про нього вони співають також у сво­ їх піснях. in dem sie am Donnerstag waren. Die Woche vor dem Pfingsten nennt man jetzt “grüne Woche” oder “die Woche der Nixen”. “Die grüne Woche” beginnt am Don­ ners­tag. На столі стоять різноманітні напої та їжа і обов’язково яєчня. Davon singen sie auch in ihren Liedern. Перші три та останні три дні тро­ї­ ць­ко­го тижня називають «зеленими свя­та­ми». У неділю.

t) — тут: розплітати verwelkt — зів’ялий der Sonnenaufgang — схід сонця der Brunnen — колодязь einweihen (te. Was gefällt Ihnen an diesem Fest am meisten? . Damit machen sie an diesem Tag ihre Wohnungen. Wie nennt man die Woche vor Pfingsten? 4. Pfingsten wird auch heute gefeiert und daran beteiligen sich die Menschen al­ler Altersgruppen. t) — освячувати. де освячується вода. Священик освячує в кожному домі сті­ни. Трійцю святкують і зараз. Вони також рубають гілки дерев та молоді деревця. Nach dem Gottesdienst kommen sie zu den Brunnen.l Ïîðè ðîêó. Wenn die Blätter auf dem Bäumchen grün und frisch bleiben. Якщо листя на деревцях за­ли­ша­єть­ ся зеленим та свіжим. Was geschieht an diesem Fest dem Volksglauben nach? 5. Ñâÿòà 335 Sie hacken auch Baumzweige und jun­ ge Bäumchen ab. Wörter und Wendungen das Pfingsten — Трійця ehren (te. wo das Wasser ein­ge­ weiht wird. t) — шанувати der Vorfahr (-en) — предок die Nixe (-n) — русалка der Glaube — віра. Після богослужіння вони йдуть до ко­ ло­дя­зів. Häuser und Höfe grün. а на подвір’ях всі господарські спо­ру­ди. повір’я duften (te. Ними вони прикрашають квартири. Am grünen Sonntag gehen die festgekleideten Menschen in die Kirche. Wie feiern die Ukrainer Pfingsten? 6. Mit welchem Fest wurde der römische Fest in der Ukraine verbunden? 3. оселі та подвір’я. і у святі бе­ руть участь люди різного віку. werden alle Familieangehörigen bis zur “grünen Wo­che” im nächsten Jahr am Leben blei­ben. Woher stammt Pfingsten? 2. то всі члени родини доживуть до «зеленої неділі» в наступному році. освятити der Pfarrer — священик die Altersgruppe (-n) — вікова група Fragen zum Text 1. t) — пахнути die Birke (-n) — береза Spiegeleier — яєшня abwickeln (te. У зелену неділю святково вбрані люди йдуть до церкви. Ein Pfarrer weiht in jedem Haus alle Wände und im Hof alle Wirt­schafts­ge­ bäu­de ein.

Die Schulleitung und die Lehrer be­ grüßen die Schüler und wünschen ih­ nen viel Er­folg im neuen Schuljahr. Die Schüler gratulieren ihnen zu allen Festen. September und das Schuljahrende im Mai gefeiert. Протягом усього року учні відвіду­ ють хворих ветеранів та допомага­ ють їм по дому. На їх честь роблять концерти ху­до­ж­ ньої самодіяльності. Багато з них пов’язані з історією на­ шої країни та з навчанням у школі. Bücher und Alben zum Andenken. Ihnen zu Ehre werden in der Schule Kon­zer­te der Laienkunst veranstaltet. Souvenirs und Süßigkeiten.Jahreszeiten l 336  Schultraditionen  Øê³ëüí³ òðàäèö³¿ Wie alle anderen Schule