D E U T S C H

тем
DIE BESTEN THEMEN
ДОДАТКОВО:
Автентичні тексти
для читання
Тематичний
словник
Інформація по всіх
регіонах України

Рецензенти:
О. П. Ковальова,
канд. філол. наук, доц. кафедри німецької філології Харківського державного
педагогічного университету ім. Г. С. Сковороди;
Керстін Гебенстрайт,
учитель Німеччини за програмою
шкільної освіти за кордоном
Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»

Автори-укладачі:
С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Степанова

Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом
Н50 для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Ч. І / Укл. С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк,
В. О. Григоренко та ін.— X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 494 с.
Посібник допоможе школярам у вивченні німецької мови та підготовці до екза­
менів. Він містить усні теми з перекладом, що традиційно пропонуються на екза­
менах і рекомендуються до вивчення протягом навчального року. Тексти складені
в межах елементарного лексичного й граматичного матеріалу.
Беручи за основу теми, наведені в посібнику, учні можуть скласти власні усні
повідомлення.
Для учнів 5-11 класів, абітурієнтів і викладачів німецької мови.
ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А.
Адреса редакції: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а.
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.kharkov.ua
З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-46, 712-91-47;
Києві — (044) 495-14-53, 417-20-80; Донецьку — (062) 304-67-02; Житомирі — (0412) 41-27-95;
Дніпропетровську — (0562) 43-46-95; Львові — (032) 233-53-39; Сімферополі — (0652) 22-33-03;
Тернополі — (0352) 26-86-94, 53-32-01.
E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
«Книга поштою»: 61045 Харків, а/с 3355. Тел. (057) 717-74-55.
E-mail: pochta@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua
© С. В. Бачкіс, І. Є. Бринзюк, Т. Ф. Білоусова, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Стєпанова, укладання, 2006
© ТОВ Видавництво «Веста», 2006

Зміст

I.

Mein Lebenslauf (Ïðî ñåáå)
Meine Biographie
(Ìîÿ á³îãðàô³ÿ)........................................................................................19
Meine Familie
(Ìîÿ ðîäèíà)...........................................................................................19
Meine Mutter
(Ìîÿ ìàìà)...............................................................................................20
Meine Eltern
(Ìî¿ áàòüêè)..............................................................................................22
Meine Straße
(Ìîÿ âóëèöÿ).............................................................................................24
Unsere Wohnung
(Íàøà êâàðòèðà)......................................................................................26
Meine Arbeitspflichten zu Hause
(Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè) ........................................................................27
Mein Freund
(̳é äðóã).................................................................................................29
Meine Freundin
(Ìîÿ ïîäðóãà)..........................................................................................30
Mein Arbeitstag
(̳é ðîáî÷èé äåíü).................................................................................31
Arbeitstag meiner Eltern
(Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â)................................................................... 33
Mein zukünftiger Beruf
(Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ)........................................................................ 35

II.

Die Ukraine (Óêðà¿íà)
Die Ukraine
(Óêðà¿íà)................................................................................................... 37
Die geographische Lage der Ukraine
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè)..........................................................39Зміст l
Das Klima der Ukraine
(Êë³ìàò Óêðà¿íè).......................................................................................40
Das heutige Wetter
(Ïîãîäà ñüîãîäí³)....................................................................................42
Der Staatsaufbau der Ukraine
(Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè)...................................................................44
Die Verfassung der Ukraine
(Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè).............................................................................. 45
Aus der Geschichte der nationalen
Symbole der Ukraine
(Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè).............................................47
Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums
(Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà)............................................................49
Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè) ........................................................................51
Die Wirtschaft der Ukraine
(Åêîíîì³êà Óêðà¿íè) . .............................................................................. 52
Errungenschaften der ukrainischen
Wissenschaft und Technik
(Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè)............................................. 55
Gedenskstätten der Ukraine
(Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè).......................................................................... 57
Massenmedien in der Ukraine
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³) . ................................................59
Sport in der Ukraine
(Ñïîðò â Óêðà¿í³)......................................................................................61
Das Leben der Jugend
(Ìîëîäü Óêðà¿íè).....................................................................................63
Meine Muttersprache
(Ìîÿ ð³äíà ìîâà).....................................................................................65
Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern
(Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè).......................................67
Die Ukraine und ihre Probleme
(Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè)..........................................................................68
Umweltschutz. Probleme der Ukraine
(Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîáëåìè Óêðà¿íè).................................................................................70

l Зміст 

III. Gebiete und Städte der Ukraine
(Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè)
Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine
(Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè).........................................................................72
Sehenswürdigkeiten Kyjiws
(Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ).................................................................. 73
Das Kyjiwer Gebiet
(Êè¿âñüêà îáëàñòü) . .................................................................................74
Die Autonome Republik Krym
(Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì)................................................................76
Simferopol
(ѳìôåðîïîëü)......................................................................................... 78
Sewastopol
(Ñåâàñòîïîëü).........................................................................................79
Charkiw
(Õàðê³â)..................................................................................................... 81
Das Gebiet Charkiw
(Õàðê³âñüêà îáëàñòü)............................................................................... 82
Cherson
(Õåðñîí).................................................................................................. 85
Das Gebiet Cherson
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü).............................................................................86
Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêèé)....................................................................................... 88
Das Gebiet Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü)............................................................................90
Das Chmelnytzker Gebiet
(Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé)............................................................................92
Dnipropetrowsk
(Äí³ïðîïåòðîâñüê)..................................................................................94
Das Dnipropetrowsker Gebiet
(Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü)..................................................................95
Donezk
(Äîíåöüê).................................................................................................97
Das Donezker Gebiet
(Äîíåöüêà îáëàñòü).................................................................................99Зміст l
Iwano-Frankiwsk
(²âàíî-Ôðàíê³âñüê)............................................................................... 100
Das Iwano-Frankiwsker Gebiet
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü)............................................................... 102
Kirowohrad
(ʳðîâîãðàä)......................................................................................... 104
Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets
(Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ )....................................................... 106
Das Kirowohrader Gebiet
(ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü).....................................................................108
Luhansk
(Ëóãàíñüê)............................................................................................. 110
Das Luhansker Gebiet
(Ëóãàíñüêà îáëàñòü)...............................................................................112
Lwiw
(Ëüâ³â).....................................................................................................114
Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I)).....................................................115
Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II))....................................................118
Das Lwiwer Gebiet
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü).............................................................................. 120
Mykolajiw
(Ìèêîëà¿â)..............................................................................................122
Das Mykolajiwer Gebiet
(Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü).........................................................................124
Odessa
(Îäåñà)..................................................................................................126
Das Gebiet Odessa
(Îäåñüêà îáëàñòü).................................................................................128
Poltawa
(Ïîëòàâà)................................................................................................130
Das Poltawer Gebiet
(Ïîëòàâñüêà îáëàñòü)............................................................................132
Riwne
(гâíå).....................................................................................................133

l Зміст 

Das Gebiet Riwne
(гâíåíñüêà îáëàñòü)........................................................................... 135
Shytomyr
(Æèòîìèð)........................................................................................... 137
Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets
(Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ )......................................................... 139
Das Shytomyrer Gebiet
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü)...................................................................... 141
Sumy
(Ñóìè).................................................................................................. 143
Das Gebiet Sumy
(Ñóìñüêà îáëàñòü)............................................................................... 144
Ternopil
(Òåðíîï³ëü).......................................................................................... 146
Das Gebiet Ternopil
(Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü)..................................................................... 149
Tscherkasy
(×åðêàñè)............................................................................................ 150
Das Gebiet Tscherkasy
(×åðêàñüêà îáëàñòü)........................................................................... 152
Tschernihiw
(×åðí³ã³â)............................................................................................. 154
Das Gebiet Tschernihiw
(×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü)........................................................................ 157
Tscherniwzi
(×åðí³âö³)............................................................................................ 158
Das Gebiet Tscherniwzi
(×åðí³âåöüêà îáëàñòü)........................................................................161
Winnyzja
(³ííèöÿ).............................................................................................. 163
Das Winnyzer Gebiet
(³ííèöüêà îáëàñòü)............................................................................ 165
Luzk
(Ëóöüê).................................................................................................167
Das Wolyner Gebiet
(Âîëèíñüêà îáëàñòü)...........................................................................169Зміст l
Ushhorod
(Óæãîðîä)...............................................................................................171
Sakarpattja
(Çàêàðïàòòÿ)...........................................................................................173
Saporishja
(Çàïîð³ææÿ)............................................................................................174
Das Saporisher Gebiet
(Çàïîð³çüêà îáëàñòü).............................................................................176
Die Stadt, in der ich lebe
(̳ñòî, â ÿêîìó ÿ æèâó)..........................................................................178

IV.

Deutschland
(ͳìå÷÷èíà)
Deutschland (ͳìå÷÷èíà)..........................................................................181
Die geographische Lage
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ)......................................................................182
Das Klima (Êë³ìàò).......................................................................................184
Der Staatsaufbau
(Äåðæàâíèé óñòð³é)..............................................................................185
Deutsche Nationalsymbole
(Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè)..........................................................................187
Aus der Geschichte Deutschlands
(Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)............................................................................ 190
Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)..................................................................192
Probleme Deutschlands nach der Vereinigung
(Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ).........................................193
Die Wirtschaft
(Åêîíîì³êà)............................................................................................195
Sehenswürdigkeiten Deutschlands
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè).............................................................197
Berlin
(Áåðë³í )................................................................................................ 199
Sehenswürdigkeiten Berlins
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà)................................................................. 201

l Зміст 

Dresden (Äðåçäåí)................................................................................... 202
Leipzig (Ëåéïö³´)....................................................................................... 204
Nürnberg (Íþðíáåðã).............................................................................. 206
Weimar (Âåéìàð)...................................................................................... 209
Durch die Städte Deutschlands
(Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè)......................................................................... 210
Das Leben der deutschen Jugend
(Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³)......................................................................212
Der Sport
(Ñïîðò)...................................................................................................214
Massenmedien
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿)................................................................216
Umweltschutzmaßnahmen
(Çàõîäè ç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà)................................218

V.

Österreich
(Àâñòð³ÿ)
Österreich (Àâñòð³ÿ)..................................................................................221
Der staatliche Aufbau Österreich
(Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠).................................................................222
Wien (³äåíü)..............................................................................................224
Aus der Geschichte Österreich
(Ç ³ñòî𳿠Àâñòð³¿)...................................................................................226
Die Schulen in Österreich
(Øêîëè â Àâñòð³¿)..................................................................................228

VI. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
(Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã òà ˳õòåíøòåéí)
Die Schweiz (Øâåéöàð³ÿ)..........................................................................231
Der Staatsaufbau der Schweiz
(Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöàð³¿)............................................................232
Bern (Áåðí).................................................................................................234
Aus der Geschichte der Schweiz
(Ç ³ñòî𳿠Øâåéöàð³¿).............................................................................236

...............................................................10 Зміст l Luxemburg (Ëþêñåìáóðã)..257 Das Bildungswesen in Deutschland (Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³).............................................................................................................................263 Warum lernen wir Fremdsprachen? (×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè?) ....................................................................................246 Meine Klasse (̳é êëàñ)...................................................................................................................... Hervorragende Menschen der Ukraine (Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè) Bohdan Chmelnytzky (Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé).................................. 266 Iwan Masepa (²âàí Ìàçåïà)...............................242 Das Hochschulbildung in der Ukraine (Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³).......................... 240 VII........................................................................................ .. 260 Fremdsprachen in unserem Leben (²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³)......................................................................................................251 Mein Klassenlehrer (̳é êëàñíèé êåð³âíèê).................267 .................254 Mein Lieblingsfach (̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò).....................243 Unsere Schule (Íàøà øêîëà).........238 Liechtenstein (˳õòåíøòåéí)...................................................................................247 Der Deutschunterricht (Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè).......................................................................................................................253 Die Schulfächer (Øê³ëüí³ ïðåäìåòè)..............................................................................................264 VIII....................................................................................249 Meine Deutschlehrerin (Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè)................................... Die Ausbildung in unserem Leben (Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³) Das Bildungswesen in der Ukraine (Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³)...........259 Die Hochschulbildung in Deutschland (Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)...................

.................................................. Kwitka-Osnowjanenko (Ã...................................285 Sergij Koroljow (Ñåðã³é Êîðîëüîâ).................. Repin (Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ²............................................................291 Jacob und Wilhelm Grimm (ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì).......275 M........................ F...................................................l Зміст 11 Taras Schewtschenko (Òàðàñ Øåâ÷åíêî)....................... Hervorragende Menschen Deutschlands (Âèäàòí³ ëþäè ͳìå÷÷èíè) Heinrich Heine (Ãåíð³õ ¥åéíå)........................................ 270 H.................................................... Lyssenko (Ì........................................ Â.... 290 Hervorragende Schriftsteller Deutschlands (Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè)........................................... Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî)..286 Jewhen Paton (ªâãåí Ïàòîí)......................................... 288 IX...........................................268 Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko (Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî)....................................................279 Kateryna Bilokur (Êàòåðèíà Á³ëîêóð)..... кï³í ).................284 Mein Lieblingsdichter (̳é óëþáëåíèé ïîåò)............................................. 296 .......................293 Lion Feuchtwanger (˳îí Ôåéõòâàíãåð)............................. J................................................................................................... Þ.................................................272 Unser weltberühmter Landsmann I.............................................................................. Ô................. Ëèñåíêî)................277 Iwan Franko (²âàí Ôðàíêî)................................ V.....................................................281 Moderne ukrainische Schriftsteller (Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè).................................................................................

...................323 Herbst (Îñ³íü).............................307 Johann Strauß (²îãàíí Øòðàóñ).............................308 Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner) (Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð))...........................................321 Sommer (˳òî)................................................................. 300 Erich Maria Remarque (Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê).. À...................12 Зміст l Wolfgang Borchert (Âîëüôãàíã Áîðõåðò)...................................... Mozart) (̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................315 Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß (Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà)..................320 Frühling (Âåñíà).....................303 Stefan Zweig (Ñòåôàí Öâåéã)............................................................................310 Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille) (̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå))..........................305 Mein Lieblingskomponist (W..................... Ñâÿòà) Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó)........................317 X...325 ................................................. Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó............................ Ìîöàðò))..........................................................297 Erich Kästner (Åð³õ Êåñòíåð)..............................................313 Wilhelm Conrad Röntgen (³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí).........................................................312 Albrecht Dürer (Àëüáðåõò Äþðåð)................ A.....................................................................................................................................................................................

...330 Fasching in der Ukraine (Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³)................340 Meine Sommerferien (Ìî¿ ë³òí³ êàí³êóëè)..................................................................................................................342 Feiertage in Deutschland (Ñâÿòà â ͳìå÷÷èí³)........................................... 338 Mein Geburtstag (̳é äåíü íàðîäæåííÿ)................................................352 Urlaub meiner Eltern (³äïóñòêà ìî¿õ áàòüê³â)............. 333 Schultraditionen (Øê³ëüí³ òðàäèö³¿).344 Fasching in Deutschland (Ìàñíèöÿ â ͳìå÷÷èí³).......................................................................326 Feiertage in der Ukraine (Ñâÿòà â Óêðà¿í³).........................................................................................l Зміст 13 Winter (Çèìà)............................................................................................................................................................................................................331 Pfingsten in der Ukraine (Òð³éöÿ â Óêðà¿í³)........................346 Alte und neue Osterbräuche (Ñòàð³ é íîâ³ Âåëèêîäí³ çâè÷à¿)......................................................................328 Neujahrsfest in der Ukraine (Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³).........................................................................................................350 Freie Tage des Schülers (³ëüí³ äí³ ó÷íÿ).. 355 .................341 Meine Winterferien (Ìî¿ çèìîâ³ êàí³êóëè)............................................................................................................................... 353 Mein Hobby (Ìîº õîá³)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................347 XI.........................336 Der Lehrertag (Äåíü ó÷èòåëÿ)............... Die Freizeit (³ëüíèé ÷àñ) Wie ich mich ausruhe… (ßê ÿ â³äïî÷èâàþ)...................

..................................378 Zeit und Mode (×àñ ³ ìîäà).........................................................................................................................................................................377 Computer in unserem Leben (Êîìï’þòåðè ó íàøîìó æèòò³)...............................................................................................................362 Mein Lieblingsfernsehprogramm (Ìîÿ óëþáëåíà òåëåïåðåäà÷à)..357 Mein letzter Theaterbesuch (Ìîº îñòàííº â³äâ³äàííÿ òåàòðó) ....................................................375 Olympische Spiele (Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè).................................................................................................................................................................................................................................................................374 Die Rolle des Sportes (Ðîëü ñïîðòó) ...................................................................................................................386 .............................................. 358 Kino (ʳíî)................................... 383 Beim Arzt (Ó ë³êàðÿ)......................................................................................381 Wir kaufen ein (Ìè ðîáèìî ïîêóïêè)................369 Musik in unserem Leben (Ìóçèêà â íàøîìó æèòò³)............................. 385 Reisen (Ïîäîðîæ³).................................364 In der Bibliothek (Ó á³áë³îòåö³)............................................................................. 360 Mein Lieblingsvideofilm (̳é óëþáëåíèé â³äåîô³ëüì).........................................................................367 Bücher in unserem Leben (Êíèãè â íàøîìó æèòò³)........................372 Sport in unserem Leben (Ñïîðò ó íàøîìó æèòò³).................................................................371 Die Jugend und Musik (Ìîëîäü ³ ìóçèêà)...........................................................................365 Mein Lieblingsliteraturheld (̳é óëþáëåíèé ë³òåðàòóðíèé ãåðîé)...................14 Зміст l Im Museum (Ó ìóçå¿)..............................................................................................

............................................................. Schule Die Schule in Deutschland.................396 Danni und seine Schwierigkeiten..................................... 414 Till Eulenspiegel................................ 400 Hayat erzählt von sich und ihrer Wohnsituation.......................................... 403 Wie Eva eine Hose und ein Hemd sucht und etwas ganz anderes findet....................................... 404 Tina — das Mädchen aus der Werbung....... 410 Ist das nicht auch eine Entdeckung?.................................................................................................. 409 Johannes Gutenberg..... ........................................................................ 415 Theater und Musik................. 409 Konrad Duden......................................... 388 Eine Eisenbahnreise (Ïîäîðîæ ïî¿çäîì)..................................................... Bildung..................... Leute und Berufe Jedes Kind braucht mehr Verständnis.................................................................................. ....................................................394 Texte zur Themensammlung 1......................................................... 402 Mischlingskinder.........399 Jeden Tag um 7........ 401 Unser Haus................ 411 4........................... Wissenschaft................................................................................................................................................................................................................................................. 417 .................................................l Зміст 15 Eine Flugreise (Àâ³àïîäîðîæ).................................................................... 412 Taras Schewtschenko ist mein Lieblingsschriftsteller.................................................................00 Uhr aufstehen................................................................................ Entdeckungen und Erfindungen Carl Friedrich Gauß......................................................... 406 Omas helfen....................................................................392 Erholung im Freien (³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³).... 412 Große ukrainische Schriftsteller: Pawlo Sagrebelnyj...................................390 Eine Stadtfahrt (Ïî¿çäêà ì³ñòîì)...397 2............... 407 3............................................. 406 Die Erziehung der Kinder war sein Lebenswerk................................................................................... Literatur und Kunst............ 416 “Der Fliegende Holländer”..........................................................................................................

...................................................................................................................... 420 Die Dynastie Strauß............................................................................................................ 425 R....................16 Зміст l “Lieben Sie Brahms?”(Nach Herbert Klein)................ Feste und Bräuche Der Polterabend....................................................................................... Hobbies Wochenende................................................... 431 Blutgruppen. 434 Robert Koch — Bekämpfer des Todes................................................................................. Essen Genuss und Notwendigkeit.............................. 442 8......................................................................... 449 Das erste Selbstverdiente.................................................................................. 443 Vielseitig — aber nicht zuviel............................................ 423 Souvenir............................................................................................... 421 Wiens Museen................................................................. 436 7.................... 418 Wir sind von Musik umgeben: Der Liederkönig Franz Schubert.......................... 438 Fest der Heiligen Drei Könige......................................................... 437 Der heilige Nikolaus...................................... 427 Alexander Dowschenko.............................. 447 9.................................................................................. 450 ........................................................ Freizeit....................................... 445 Über den Kaffee....................... 430 6..................................................................................................................... Sport Die Olympischen Spiele als Symbol der Freundschaft.................... 433 Ich will nicht rauchen!................. W............................................... 424 Hollywood in Bayern................................................ 440 Zwischen Ostern und PfingstenHimmelfahrt/Vatertag........... 429 5......... 432 Voraussetzung für guten Schlaf.......... 429 Galina Ulanowa............................................. 419 Haydns Abschiedssinfonie........................................................................................................................................................................ 448 Freizeitverbringungen in Österreich..... 441 Feste und Bräuche in der Ukraine............................................................................................. Gesundheit Fernsehen kostet Lebenszeit............................................................... 423 Heinrich Zille.................................................................................................................................................................................................................. 439 Ein gutes neues Jahr!.......... Fassbinder.....

................... 452 10.. Reise Die erste Weltreise........................................................................ 457 11..................................... 465 Zu Besuch auf Schloss Herrenchiemsee......... in Deutschland ein Tier zu sein...............................l Зміст 17 Urlaub im Weltraumhotel — im Jahre 2020 soll es möglich sein.................................... 466 Die Wartburg bei Eisenach..................455 Namensgebungen............................................... Die Ukraine Ratschläge für die Arbeitsplatzsuche........... 472 Vokabeln zu den Themen (Тематичний словник).......................... 464 Das Brandenburger Tor............................................ 462 Die erste größere revolutionäre Bewegung der deutschen Geschichte........................................................................................................................... 456 Familie Busse segelt seit 16 Jahren mit 10 Kindern um die Welt................................. 460 Von einer botanischen Besonderheit...................................................... Deutschland Aus der deutschen Geschichte................................... 454 Mittelpunkte............................................................................................................................... 472 Die Beziehungen der Ukraine zur BRD........................................................................................................................................................................................................................................ 467 Potsdam-Sanssouci.............................................................. 470 Ukraine — Ein Land Mit Geschichte Woher stammen die Kosaken?...................................................................... Natur Der rote Fels der Möwen.......................................................... 461 12........................... 458 Ist der Luchs gefährlich?... 469 13....................... 453 Reisen................................................................................................................................................. 459 Das Glück................... 461 Erster Spraydosen-Killer..474 ........................... 468 Die Landschaften im Zentrum Europas — Deutschland und die Deutschen............................................ 451 Ist “Bio” gesünder?..............................

Мій батько лікар. Mein L ebenslauf (Ï ðî ñåáå )  Meine Biographie  Ìîÿ á³îãðàô³ÿ Ich heiße Alla Petrowa.I . Klasse. Ich hatte nur gute Noten in der Schule und lernte mit großem Interesse. Я завжди устигала в школі й на­вча­ла­ ся з великим інтересом. допомагав краще розуміти іс­то­ рію та сучасне життя. Я народилася 5 травня 1977 року в Пол­таві. Meine Mutter ist Hausfrau. Klasse. half die Geschichte und das moderne Leben besser zu verstehen. Mein Vater ist Arzt. Unsere Familie besteht aus fünf Personen. Вони школярі. wo ich jetzt mit meinen Eltern­ wohne. Мене звуть Алла Петрова. Він знайомив нас із сучасними ав­то­ ра­ми. Er machte uns mit modernen Autoren bekannt. а Борис — учень 9 класу. Vor zwei Jahren zog unsere Familie nach Charkiw um. er arbeitet im Kran­ ken­haus. Наша родина дуже дружна. Я також брала активну участь у гро­ мад­сь­ко­му житті. У мене є молодші сестра й брат. Mein Literaturlehrer war ein gebildeter Mann. russische Klassiker verstehen. Ich habe eine jüngere Schwester und ei­nen Bruder. .­ die Sprache und den Stil schät­zen. він працює в лі­ка­ р­ні. Ich bin Ukrainerin. Я українка. Im Mai habe ich die Schule absolviert. Mai 1977 in Poltawa ge­bo­ren. Borys — in die 9. цінувати мову й стиль. Er lehrte uns. Ljusja geht in die 5. У травні я закінчила школу. де я зараз живу зі сво­ї­ми батьками. Sie sind Schüler. Unsere Familie ist sehr freundlich. Literatur war mein Lieblingsfach. Люся ходить до 5 класу. Два роки тому наша родина пе­ре­ їха­ла до Харкова. Мій учитель літератури — високо­ освічена людина. Моїм улюбленим предметом у школі була література. Він навчав нас розуміти російських класиків. Ich nahm auch am gesellschaftlichen Leben aktiv teil.­ У родині нас п’ятеро. Моя мати домогосподарка. Ich wurde am 5.

Ihr Mann ist Dekan am Institut für Fremd­spra­chen. Мене звуть Микола Орлов. einen Bruder und eine Schwester. Seine Frau ist Ingenieurin. Was für einen Traum hat das Mädchen?  Meine Familie  Ìîÿ ðîäèíà Ich heiße Nikolai Orlow. Meine Schwester Nina ist auch ver­hei­ ra­tet. t) — заохочувати sich bewerben (a. Mein Vater ist Agronom. У мене є брат і сестра. o) an (Dat). Він також заохочував мене стати ви­ кла­да­чем літератури. Meine Mutter ist Lehrerin. Ich habe Geschwister. . Wie erinnert sich Alla an die Schule? 5. Її чоловік — декан в інституті іно­зе­м­ них мов. Wie groß ist ihre Familie? 4. Моя мама — учителька. Ich hoffe sehr. dass mein Traum in Er­ fül­lung geht und ich studieren kann. Мій батько — агроном. er ist gleich­zei­ tig Fernstudent an der Charkower Uni­ ver­si­tät. Моя сестра Ніна теж заміжня. t) — оцінювати ermuntern (te. Sie leben in Gorlowka. Wo wohnt Alla jetzt? 3. Meine Eltern leben in einem Dorf bei Poltawa. Я сподіваюся. Mein Bruder ist Offizier. Wann und wo wurde Alla Petrowa geboren? 2. Цього року я закінчила школу й ви­ рі­ши­ла вступати на філологічний фа­ культет інституту. Мій брат — офіцер. o) — добива­ тися.— брати участь у чому-небудь gebildet — високоосвічений j-n bekannt machen mit (Dat. тут: подати документи der Traum (Träume) — мрія Fragen zum Text 1. що моя мрія збудеться і я стану студенткою. Мої батьки живуть у селі під Пол­та­ вою.) — знайомити когось із кимось schätzen (te. In diesem Jahr habe ich die Schule ab­ sol­viert und mich an der philologischen Fakultät der Hochschule beworben. й од­но­ча­с­но він навчається на заочному від­ді­лен­ні в Харківському університеті. Вони живуть у Горлівці. Wörter und Wendungen teilnehmen (a.l Про себе 19 Er ermunterte mich Literaturlehrerin zu werden. Його дружина — інженер.

Ми допомагаємо нашим батькам. Sie leitet einen dramatischen Zirkel. Nina leistet viel gesellschaftliche Arbeit. t) — вести роботу Fragen zum Text Wo leben die Eltern von Nikolai Orlow? Was sind die Eltern von Beruf? Was können Sie über die Familie des Bruders von Nikolai erzählen? Was ist Nikolais Schwester von Beruf? Wo verbringt Nikolai seine Ferien?  Meine Mutter  Ìîÿ ìàìà Meine Mutter ist eine hübsche Frau: sie hat schöne blonde Haare und hell­ blaue Augen. Брат і сестра приїздять туди раз або двічі на рік. достатньо Arbeit leisten (te. Ніна працює в середній школі. Nina arbeitet in der Mittelschule. Wörter und Wendungen gleichzeitig — одночасно der Fernstudent — студентзаочник verheiratet sein — бу­ти заміжньою (одруженим) 1. Моя мама красива жінка: у неї кра­си­ ве світле волосся й блакитні очі. 5. eine Vorlesung halten (ie. читає лекції. Meine Geschwister fahren auch ein — zweimal im Jahr dorthin. Він — професор. Er geht in den Kindergarten. Sie haben einen Jungen von 5 Jahren. Я досить часто відвідую Ніну. Im Sommer gibt es dort immer viel zu tun. Wir helfen unseren Eltern bei der Ar­ beit. йому 5 років. У них є хлопчик. 4. 2. Ich besuche Nina ziemlich oft. Ich habe ihren Jungen sehr gern. sie ist Deutschlehrerin. a) — читати лекцію ziemlich — доволі. Мені дуже подобається її син. Літом у селі багато роботи.Mein Lebenslauf l 20 Er ist Professor und hält auch Vor­ lesungen. . Вона веде велику громадську роботу. Їй дуже подобається її професія. На канікулах я перебуваю в бать­ків у селі. Sie hat ihren Beruf sehr gern. Ich verbringe meine Ferien bei meinen Eltern auf dem Lande. Він ходить у дитсадок. 3. Вона керує драмгуртком. вона вчителька німецької мови.

Sie versteht uns gut und ist immer be­ reit uns zu helfen. Вона добре розуміє нас і завжди го­то­ва нам допомогти. Але мені подобається не тільки її зо­в­ ні­ш­ність. Моя мама займається спортом. і вона завжди виглядає привабливо. kocht für uns schmackhaftes Essen und passt dar­auf. Мама сидить з нами біля вогнища й спі­ває веселі пісні. добра. Wenn meine Eltern im Sommer Urlaub und wir Kinder Ferien haben. dass wir die Schule nicht ver­säu­men und unsere Schul­ arbeiten recht­zei­tig ma­chen. а в нас канікули. стежить за тим. чесна й зав­ жди справедлива. У неї гарний голос. І хоча вона майже цілий день про­во­ дить у лікарні. . Вона — висококваліфікований лікар і користується любов’ю й повагою сво­їх колег і пацієнтів. Sie ist offenherzig. Mir gefällt nicht nur ihr Äußeres. уся вона. і ми завжди із за­ до­во­лен­ням слухаємо її спів. щоб ми не пропускали занять у школі та вчасно робили домашні завдання. findet sie Zeit für ihre Familie. Wenn sie uns etwas verspricht. але й її характер. вона знаходить час для своєї родини й насамперед для нас. Mutter ist unsere beste Freundin. ми здійснюємо по­ ходи й по­до­ро­жі. Meine Mutter ist sportlich und ist im­ mer munter und gesund. дітьми. якщо у нас є які-небудь проблеми. ehrlich und immer gerecht. готує для нас сма­ч­ну їжу.l Про себе Sie ist nicht mehr sehr jung. Es gibt keine Auseinandersetzungen zwischen uns Kindern und der Mutter. дітей. un­ter­neh­ men wir Wande­rungen und Reisen. а взимку ми учи­ няємо справжній сніговий бій. але в неї гарна фігура. Sie ist eine hochqualifizierte Ärztin und genießt Liebe und Vertrauen ihrer Kol­le­gen und Patienten. 21 Вона вже не дуже молода. Obwohl sie fast den ganzen Tag im Kran­ken­haus verbringt. Із задоволенням вона грає з нами в те­ніс і волейбол. gutmütig. Sie hat gute klangvolle Stimme und wir hören uns immer gern ihren Gesang an. й мамою немає су­ пе­ре­ч­но­с­тей. son­ dern auch ihr Charakter. вона завжди бадьора й здорова. und vor allem für uns Kinder. Вона щиросерда. hält sie immer das Wort. Sehr gern spielt sie mit uns Tennis und Volleyball und im Winter machen wir eine richtige Schnee­ballschlacht. ihr ganzes Wesen. Коли у батьків улітку відпустка. Вона постійно турбується про нас: шиє й чистить наш одяг. Мама — наш кращий друг. Mutter sitzt zusammen mit uns am La­ ger­feu­er und singt lustige Lieder. то завжди дотримує слова. Між нами. wenn wir ir­gend­wel­ che Probleme haben. Якщо вона щось обіцяє. Sie kümmert sich ständig um uns: näht und reinigt unsere Kleidung. hat aber eine sehr gute Figur und sieht immer sehr at­trak­tiv aus.

3. 5. steht schon mein Frühstück auf dem Tisch und wenn ich aus der Schule nach Hause komme. Батьки завжди цікавляться тим. Sie gibt uns gute Ratschläge. Die Eltern interessieren sich immer da­ für. й сама трохи грає на піаніно. 2. а коли я при­ хо­джу зі школи додому. das Vertrauen — довіра sich kümmern um (Akk. der un­se­rer Neigung entspricht. wenn wir uns den künftigen Beruf wählen. Wenn ich am Morgen erwache. які у мене успіхи в школі і яка мені по­ трі­б­на допомога в навчанні. Вона любить музику. Батьки не тільки мої вихователі. dass ich al­ les Nö­ti­ge für meinen Unterricht habe. wartet schon auf mich das fer­ti­ge Mittagessen. 4. Вони щоденно турбуються про моє здоров’я. Sie kümmern sich täglich um meine Ge­sund­heit. яка відповідає нашим на­ хилам. . -en — схильність Fragen zum Text Wie sieht Ihre Mutter aus? Welche ihre Charaktereigenschaften gefallen Ihnen besonders gut? Welche Arbeit erfüllt ständig Ihre Mutter? Wem trauen Sie Ihre Probleme? Welches Hobby hat Ihre Mutter?  Meine Eltern  Ìî¿ áàòüêè Die Eltern sind nicht nur meine Er­zie­ her. щоб у ме­не було все необхідне для навчання. sorgen dafür. про те. Я дуже люблю маму й не уявляю життя без неї. але і кращі друзі й порадники. o) — користуватися любов’ю 1. sondern auch meine besten Freunde und Berater. Коли я вранці прокидаюся. Ich liebe meine Mutter sehr und kann mein Leben ohne sie nicht vorstellen. Wörter und Wendungen attraktiv — привабливий offenherzig — щирий gutmütig — добрий ehrlich — чесний gerecht — справедливый Liebe genießen (o.Mein Lebenslauf l 22 Sie hat Musik gern und spielt selbst ein wenig Klavier. Вона дає нам добрі поради.) — турбуватися ständig — постійний versäumen (te. на мене вже чекає готовий обід. мій сні­да­ нок стоїть уже на столі. коли ми вибираємо свою майбутню про­фе­сію. t) — пропускати (школу) die Neigung. wie meine Leistungen in der Schule sind und welche Hilfe ich im Unterricht brauche.

Sie geben mir viele gute Ratschläge. Müde. і у неї га­ р­ний голос. Ми з задоволенням допомагаємо їм у садку та на городі. Wir verstehen einander sehr gut. я умію зараз лагодити багато при­ла­дів.l Про себе 23 Zum Unterschied von manchen an­de­ ren Schülern habe ich mit meinen Eltern kei­ne Konflikte. Узимку ми здійснюємо прогулянки на лижах. Die Mutter spielt selbst gut Klavier und hat eine gute Stimme. So verstehe ich jetzt verschiedene Ge­ rä­te zu reparieren. Там для нас усіх є робота. aber zufrieden kommen wir nach Hause zurück und sprechen noch lange darüber. tauschen un­se­re Meinungen über die Probleme der Ge­gen­wart aus. Мама прищепила мені любов до му­ зи­ки. Коли ми увечері збираємося усі ра­ зом. обмінюємося ду­м­ка­ми про проблеми сучасності. Мама сама грає на піаніно. На відміну від інших учнів у мене з бать­ками немає конфліктів. Schon jetzt spreche ich mit meinen Eltern­ über meinen künftigen Beruf. Мої бабуся й дідусь уже не в змозі самі з усім упоратися. Мій батько прищеплює мені багато корисних навичок. aber lassen mich selbst eine richtige Wahl machen. unterhalten wir uns oft. Так. що ми робили в селі. auch manchmal un­ ser Fahrrad oder Auto. Ми добре розумі­ємо один одного. Мені подобається як класична. Meine Mutter brachte mir Liebe zur Mu­sik bei. ми по­ве­р­та­ є­мо­ся додому й довго ще говоримо про те. але задоволені. Im Winter unternehmen wir Ski­wan­de­ run­gen und im Sommer erholen uns ge­wöhn­lich am Meer oder im Dorf bei mei­nen Großeltern. ми розмовляємо. Стомлені. так і сучасна музика. Вони дають мені багато добрих по­ рад. а влітку ми відпочиваємо за­зви­чай на морі або в селі у дідуся й бабусі. Mir gefällt sowohl klassische. І свій вільний час я охоче проводжу з бать­ками. Mein Vater bringt mir viele nützliche Fer­tig­kei­ten bei. . Ich verbringe auch meine Freizeit gern mit den Eltern zusammen. Wenn wir abends alle beisammen sind. Es macht uns Spaß ihnen im Gemüse– und im Obstgarten zu helfen. і ве­ло­си­пед. als auch moderne Musik. іноді й наш автомобіль. але надають мені право самому зро­би­ти правильний вибір. Meine Oma und Opa sind nicht mehr imstande selbst mit allem fertig zu werden­. Уже зараз я говорю з батьками про мою майбутню професію. was wir auf dem Lande getan haben. Dort gibt es für uns alle Arbeit.

die mit Gärten umringt sind. der drei Töchter hatte: Sie hießen Vira. 4. Ich wohne in der Galinskastraße. Beiderseits sind ein– und zweistöckige Privathäuser. . Drei Straßen sind zu Ehren der drei Töch­ter benannt. die mehr als 100 Jahre alt ist. 3. -en — успіх beibringen (a. а також провулки на­да­ ють місту особливого вигляду. але досить дов­га. a) — розмовляти Meinungen austauschen — обмінюватися думками die Wahl — вибір Fragen zum Text Was schätzen Sie an Ihren Eltern besonders hoch? Welche Interessen haben Ihre Eltern? Welche Fertigkeiten haben Ihnen Ihre Eltern beigebracht? Wie oft und wie interessant verbringen Sie Ihre Freizeit mit den Eltern? 5. З обох боків одно. Численні майдани. was sie für mich tun. Вона не дуже широка. оточені садками.Mein Lebenslauf l 24 Ich ehre und achte meine Eltern und bin ihnen für alles dankbar. проспекти й ма­ле­ нь­кі вулички.) — чекати на щось die Leistung. якій по­ над ста років. Welche Rolle haben die Eltern bei Ihrer Berufswahl gespielt?  Meine Straße  Ìîÿ âóëèöÿ Ich lebe in der zweitgrößten Stadt der Ukraine — Charkiw. Damals lebte an diesem Ort ein Guts­ be­sit­zer. Wörter und Wendungen der Erzieher — вихователь der Berater — порадник warten auf (Akk. Zahlreiche Plätze. Тоді в цьому місці жив поміщик. Люся й Галя. Я живу в другому за величиною місті Укра­ї­ни — Харкові. beisammen — разом sich unterhalten (ie. що вони для мене ро­б­лять. große und kleine Straßen und auch Gassen geben der Stadt ein besonde­ res Bild. 2. Моя вулиця одна з них. Три вулиці названі на честь трьох до­ньок. у яко­го було три доньки: Віра. Lussja und Galja. Meine Straße ist eine darunter. Я шаную й поважаю своїх бать­ків і вдячний їм за все.та двоповерхові приватні будинки. Я живу на вулиці Галинській. Sie ist nicht breit aber ziemlich weit. a) — прищеплювати 1.

a) — утримувати anstrengend — напружений . -e — перевага der Autolärm — шум автомобілів entfernt wohnen — жити далеко sich (Dat. повертаючися після на­ пру­же­но­го дня додому. ні тро­лей­ бу­сів. вулиця. Оскільки це не центральна вулиця. ви­ шень. що вулиця зна­хо­ дить­ся недалеко від станцій метро та тролейбусних зупинок. Є речі.l Про себе 25 Da es keine Zentralstraße ist. Apfel–. Повітря сповнене ніжного запаху кві­ту­чих абрикосів. слив. то дорожній рух тут досить спокій­ ний. was auch sehr wich­tig ist. будинок. до яких ми звикаємо: місто. Busse und Trol­ ley­bus­se und nur selten Autos fahren hin und wieder die Straße entlang. Die Straße ist von Anfang bis zu Ende mit Obstbäumen bepflanzt. І це не останнє. Dazu muss man hinzufügen. я милуюся кра­сою моєї старої. wie schön die Straße Ende April / Anfang Mai ist. яблунь. Слід також додати. Darum kann man sich vorstellen. Pflaumen– und Kirsch­bäu­me überfüllt. an die wir uns gewöh­ nen: die Stadt. ні автобусів. але своєрідної вулиці. Вулиця від початку до кінця за­са­дже­ на фруктовими деревами. Es gibt Dinge. на початку травня. die Straße. тільки зрідка автомобілі про­їж­ джа­ють по вулиці час від часу. Wörter und Wendungen ein besonderes Bild geben — надавати особливого вигляду der Straßenverkehr — дорожній рух der Vorteil. Це велика перевага — жити далеко від шуму автомобілів та вихлопних газів. das Haus. Keine Straßenbahnen. що також дуже важ­ ливо. Тому можна собі уявити. Мешканці вулиці утримують її завж­ ди у порядку. Але іноді. Die Einwohner der Straße halten sie im­mer in Ordnung. Ні трамваїв. dass die Straße nicht weit von Metrostationen und Trolleybushaltestellen liegt. Es ist ein großer Vorteil etwas von Autolärm und Abgasen entfernt zu woh­nen. Aber das ist nicht das Letzte. ist der Straßen­verkehr hier ganz ruhig. Die Luft ist von zartem Blütenduft der Apri­ko­sen–. яка красива вулиця наприкінці квітня. Aber manchmal nach einem an­stren­ gen­den Tage nach Hause zurückge­ hend. bewundere ich die Schönheit meiner al­ten aber einzigartigen Straße. t) — уявити собі zart — ніжний überfüllen (te. t) — наповнювати halten (ie.) vorstellen (te.

Balkon. Моя адреса: Лісова. einer Kü­ che. Woh­ nung 14 (vierzehn). школами. Die Fenster gehen auf den Park. Schlaf­zim­ mer und mein Arbeitszimmer. die mit der Tapetenfarbe har­mo­nie­ren. des­ halb ist es hier immer ruhig. Unser Wohnzimmer ist hell und ge­ mütlich. які гармонують з кольором шпалер. An den Fenstern hängen Gardinen und Vorhänge. Будують цілі нові райони з жи­т­ло­ви­ ми будинками. 5. у дев’яти­поверховому житловому бу­ ди­н­ку. У кожному місті будують нові жит­ лові будинки. einem Badezimmer und einer Toi­ let­te. Вікна виходять у парк. Gas. Unsere Wohnung im dritten Stockwerk ist sehr bequem. Schulen. ку­х­ ні. . 4. квартира 14. Grünanlagen. Sie besteht aus drei Zimmern. Вона складається з трьох кімнат. ванної та туалету. Telefon. Ich wohne auch im Neubaubezirk. Man baut ganze Neubaubezirke mit Wohn­häu­sern. спальні та ка­бі­не­ту. Квартира має площу 45 (сорок п’ять) квадратних метрів. wo Sie wohnen? Was wissen Sie aus der Geschichte der Straße? Wo liegt Ihre Straße? Gibt es hier Straßenverkehr? Welche Besonderheiten unterscheiden Ihre Straße von den anderen Straßen?  Unsere Wohnung  Íàøà êâàðòèðà In jeder Stadt baut man neue Wohn­ häu­ser. холодна та гаряча вода. На вікнах висять гардини й штори. 2. Vom Korridor aus führen Türen in alle drei Zimmer: Wohn­zimmer. 4. З коридору двері ведуть до всіх трьох кімнат: до вітальні. Meine Adresse ist: Lisova 4 (vier). дитячими са­д­ка­ми. mit allem Komfort: Zen­tral­hei­zung. kaltes und heißes Was­ser. Наша вітальня світла та затишна. те­ле­фон. тому тут зав­ жди спокійно. Я теж живу в районі новобудов. ба­л­кон. Наша квартира на четвертому по­ве­р­ сі з усіма вигодами: центральне опа­ лен­ня. Die Wohnung ist 45 (fünfundvierzig) Qua­drat­me­ter groß. газ. Kindergärten. Fragen zum Text Wie heißt die Straße. in ei­nem neunstöckigen Wohnhaus.Mein Lebenslauf l 26 1. 3. скверами.

Sie sind müde und brauchen Ent­span­ nung. У кутку стоїть телевізор. Мої батьки працюють і тільки пізно ввечері приходять додому. die aus verschiede­nen Ab­tei­lun­gen besteht: für Kleidung. Bücher. У нас завжди чисто. In der Ecke steht der Fernseher. Біля правої стіни стоїть меблева «стін­ ка». Ge­schirr. книг. Вечорами ми часто дивимося його. білизни. перед кушеткою — журнальний столик і два крісла. Wir verbringen gern die Zeit zu Hau­se. Der Fußboden ist in allen Zimmern mit Parkett ausgelegt. Bei uns ist es immer sauber. 2. gemütlich — затишний der Vorhang (die Vorhänge) — штора Fragen zum Text Wo liegt Ihre Wohnung? Wie groß ist Ihre Wohnung? Wie ist Ihre Wohnung geplant? Könnten Sie nicht Ihre Wohnung beschreiben? Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden?  Meine Arbeitspflichten zu Hause  Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè Meine Eltern arbeiten und kommen erst abends nach Hause. Біля лівої стіни стоїть кушетка. Вони стомилися.l Про себе 27 An der rechten Wand steht eine Schrank­wand. Sie machen aber noch viel im Haus­ halt. 5. Ми із задоволенням проводимо час удома. що складається з різних секцій: для одягу. 3. На стіні над кушеткою висять карти­ на й два бра. Abends sehen wir oft fern. і їм необхідний від­ по­чи­нок. Wäsche. На підлозі у вітальні лежить краси­ вий килим. An der Wand über der Couch hängen ein Bild und zwei Wand­leuchter. -n — сквер mit allem Komfort — з усіма вигодами 1. . 4. посуду. Ein schöner Teppich liegt im Wohn­zim­ mer auf dem Fußboden. Wörter und Wendungen die Grünanlage. І все ж вони багато працюють і в бу­ динку. Підлога в усіх трьох кімнатах ви­кла­ де­на паркетом. An der linken Wand steht eine Couch. vor der Couchstehen ein Tischchen und zwei Sessel.

щоб вони також могли від­ по­чи­ти. Wir kaufen zusammen Tapeten und Kleb­stoff und machen uns an die Arbeit. а в суботу не стою осто­ронь під час прибирання всієї ква­р­ти­ри. Der Vater schneidet Tapetenstreifen und ich bestreiche sie mit Klebstoff. повинні надавати їм допомогу. der ziemlich weit von un­se­rem Haus entfernt ist. Тато ріже шпалери на смуги. Моя маленька сестра ходить ще до дитячого садка. Ich begleite sie morgens und hole sie abends vom Kindergarten ab. Це я роблю особливо охоче. що знаходиться до­ сить далеко від нашого будинку. Das mache ich gern. Die Mutter hat in der Regel in der Küche viel zu tun. Meine kleine Schwester geht noch in den Kindergarten. Уранці я ходжу в булочну та купую сві­жий хліб і булочки. Тому я після обіду мию посуд і ста­в­ лю його в шафу для посуду. що вона дуже при­ві­т­на й слух­няна. а я на­ ма­зую їх клеєм. Danach beklebt der Vater die Wände und ich helfe ihm dabei. und weil sie immer nett und gehorsam ist. Diese Arbeit fällt mir leicht und macht Spaß. діти. Im Sommer helfe ich meinem Vater. У неділю ми з татом робимо покупки на ринку. Потім тато обклеює стіни. Я проводжаю її вранці до дитячого садка й забираю увечері. Das mache ich besonders gern. а я йому до­по­ма­гаю. Gewöhnlich mache ich mit dem Staub­ sauger Teppiche und gepolsterte Möbel sauber. Кожного дня я приводжу в порядок свою кімнату. багато роботи на кухні. Darum spüle ich nach dem Essen das Geschirr ab und stelle es in den Ge­ schirr­schrank. У мами. . оскіль­ ки після ремонту квартира чудово ви­гля­дає. як правило. Я роблю це охоче. Jeden Tag bringe ich mein Zimmer in Ordnung und am Sonnabend stehe ich beim Aufräumen der ganzen Wohnung auch nicht abseits. damit sie sich auch gut ausru­ hen können. Ми разом купуємо шпалери та клей і беремося за роботу. оскільки люблю свою сестру й тому. weil nach der Renovierung die Wohnung sehr schön aussieht. wenn unsere Wohnung renoviert wird.28 Darum müssen wir Kinder ihnen Hilfe lei­sten. Улітку я допомагаю татові. Mein Lebenslauf l Тому ми. Morgens gehe ich in die Bäckerei und kaufe frisches Brot und Semmeln. weil ich meine Schwe­ster liebe. Am Sonntag machen wir mit dem Vater Einkäufe auf dem Markt. Зазвичай я чищу пилососом килими й м’які меблі. коли ремон­тується квартира. Цю роботу я роблю легко та із за­до­ во­лен­ням.

hat schwar­ze lockige Haare. Ми часто граємо з ним у теніс на те­ ні­с­но­му корті. . bald wie­ der Arzt. він мій однокласник. Wir kennen uns schon lange. Олегові 16 років. У мене є друг. Seine Berufswünsche ändern sich stän­ dig. Ми один одного уже давно знаємо. сміливим і готовим завжди допомогти. Oleg ist 16 Jahre alt. mutig. плавець). hilfs­ be­reit. Ruderer. то слюсарем або теслярем. 3. t) — мити посуд 1. Я вважаю його вольовим. Він добрий альпініст (бігун. Er ist ein guter Alpinist (Läufer.l Про себе 29 Ich bin glücklich. t) — обклеювати Fragen zum Text Warum müssen die Kinder den Eltern im Haushalt helfen? Welche Arbeit soll man jeden Tag machen? Wo hat die Mutter besonders viel zu tun? Wie kann man bei der Renovierung der Wohnung helfen? Welche Rolle spielt die Hilfe der Kinder in ihrem Haus?  Mein Freund  ̳é äðóã Ich habe einen Freund. боксер. весляр. Він високий і широкоплечий. Oleg ist ein sehr guter Freund. то лі­ка­ рем. Олег дуже хороший друг. t) — надавати допомогу abseits stehen (a. Schwimmer). Його бажання у виборі професії дуже часто змінюються. Wir spielen oft Tennis mit ihm auf dem Tennisplatz. i) — намазувати bekleben (te. 4. Boxer. Schlosser oder Zimmermann. Я щасливий. er heißt Oleg. у нього чорне кучеряве волосся й карі очі. розрядка Hilfe leisten (te. Er ist groß und breitschultrig. Wörter und Wendungen die Entspannung — відпочинок. braune Augen. dass meine Arbeit zu Hause den Eltern Möglichkeit gibt sich zu entspannen und am nächsten Tag munter wieder zur Arbeit zu gehen. То він хоче стати льотчиком. Bald will er Flieger werden. що моя робота по дому дає батькам можливість відпочити і наступного дня піти бадьорими на роботу. його звуть Олег. Ich finde ihn willensstark. er ist mein Mitschüler. 5. 2. a) — стояти в стороні das Geschirr abspülen (te. ziemlich weit entfernt — досить далеко die Tapete (-n) — шпалери der Klebstoff — клей bestreichen (i.

Ich kann mit allen meinen Proble­men zu ihm gehen und ihm vertrauen. 3. . У нього дуже багато касет. Es ist sehr wichtig einen treuen Freund im Leben zu haben. він грає на гітарі та співає. йому можна довіритися. компактдисків. Олегові подобається музика.— слюсар der Spielfilm.­ Я хотіла б розповісти про свою по­ дру­гу. 4. Darunter nimmt die Freundschaft ei­ nen besonderen Platz ein. Man kann mit ihm über alle Probleme sprechen. 2. Wörter und Wendungen breitschultrig — широкоплечий willensstark — вольовий hilfsbereit — готовий допомогти sich ändern (te. Особливо нам подобаються комедії та фільми жахів. Ми із задоволенням ходимо в кіно. Нам подобаються американські та російські художні фільми. Er hat sehr viele neue Kassetten. Welche Charaktereigenschaften hat er? Womit beschäftigt sich Ihr Freund? Was schätzen Sie an Ihrem Freund besonders hoch?  Meine Freundin  Ìîÿ ïîäðóãà Unser Leben ist reich an menschlichen Beziehungen. t) — довіряти Fragen zum Text Wie heißt Ihr Freund? Beschreiben Sie bitte sein Äußeres. З ним можна говорити про всі про­ бле­ми. 2 Unlimited). З усіма своїми проблемами я можу звертатися до нього і довіряти йому. Oleg hat Musik gern. er spielt Gitarre und singt dazu. 5. Ich möchte über meine Freundin erzählen. Besonders gut gefallen uns Filmkomödien und Horrorfilme. Wir haben amerikanische und rus­si­ sche Spielfilme gern. . Wir hören oft seine Langspielplatten mit Tanzmusik (Beatles. -e — фільм жахів vertrauen (te. -e — художній фільм der Horrorfilm. der Schlosser. t) — мінятися der Zimmermann (die Zimmermänner) — тесляр 1. Важливо мати в житті вірного друга. Наше життя багате на міжлюдські від­ но­си­ни. Серед них дружба посідає особливе місце. CDs. 2 Ан­ лі­мі­тед).Mein Lebenslauf l 30 Gern gehen wir ins Kino. Ми часто слухаємо його платівки з тан­цювальною музикою (Бітлз. ihm alles anvertrauen.

Ich erwache und stehe sofort auf. цінувати Fragen zum Text Wie groß ist die Rolle der Freunde in Ihrem Leben? Haben Sie eine Freundin? Wie sieht sie aus? Wofür interessiert sie sich? Welche gemeinsamen Interessen haben Sie mit Ihrer Freundin?  Mein Arbeitstag  ̳é ðîáî÷èé äåíü Mein Arbeitstag beginnt recht früh. Musik.) — бути багатим 1. У нас багато спільних інтересів: спорт. Bücher. Li­ te­ra­tur und Deutsch. і ми цінуємо нашу дружбу. gemeinsam — загальний sorgen für (Akk. 3. Ми одна одну уже давно знаємо. вона завжди готова допомогти.) — турбуватися schätzen (te. Ihre Lieblings­fächer sind Geschichte. Schon jetzt hilft sie ihrem jüngeren Bru­der bei den Hausaufgaben und sorgt für ihn. ходимо в кіно. вона моя однокласниця. у неї блакитні очі й світле волосся. 5. Рівно о сьомій дзвенить будильник. .l Про себе 31 Sie heißt Ira und ist 16 Jahre alt. Ira hat einen guten Charakter. Ми разом слухаємо музику. лі­те­ ра­ту­ра та німецька мова. Ira ist mittelgroß. їй 16 років. 2. 4. sie ist mei­ne Mitschülerin. Literatur. schätzen unsere Freundschaft. -en — відношення reich sein an (Dat. Після школи Іра хотіла б навчатися й стати учителькою. Gern hören wir zusammen Musik. книги. театр. Wir haben viele gemein­same In­ter­es­ sen wie Sport. Wörter und Wendungen die Beziehung. Мій робочий день розпочинається до­во­лі рано. музика. ist im­ mer hilfsbereit. t) — дорожити. Іра середня на зріст. Її звуть Іра. У Іри добрий характер. Я прокидаюся й відразу ж встаю. Wir haben es zusammen nie langwei­ lig. Її улюблені предмети — історія. hat blaue Augen und helle Haare. Nach der Schule möchte Ira studieren und Lehrerin werden. граємо у волейбол. Punkt um 7 Uhr klingelt der Wecker. Wir kennen uns schon lange. Нам разом ніколи не буває нудно. ge­hen ins Kino oder spielen Volleyball. Уже зараз вона допомагає своєму молодшому братові робити уроки та піклується про нього.

Близько четвертої години заняття за­ кін­чу­ють­ся.32 Mein Lebenslauf l Nach der Morgengymnastik gehe ich ins Badezimmer und mache schnell meine Morgentoilette: wasche mich. putze die Zähne. Коли я повертаюся додому. Meine Mutter bereitet inzwischen das Frühstück zu. Увечері я дивлюся телевізор або гуляю. або слу­ хаю музику.­ Meine Freunde kommen auch oft zu mir zu Besuch. Zucker und Milch zu kau­fen. Von 17 (fünfzehn) bis 19 (siebzehn) Uhr ma­che ich mei­ne Hausaufgaben. Ich helfe auch meiner Mutter im Haus­ halt. Zum Frühstück esse ich gewöhnlich Bröt­chen mit Wurst und Käse und trin­ ke eine Tasse Kaffee oder Tee. Заняття розпочинаються о пів на дев’я­ту. Я підмітаю підлогу. перу й прасую білизну. Wenn ich nach Hause zurückkehre. Der Unterricht beginnt um halb neun. Dann ziehe ich mich an und eile in die Schule. за­ чі­сую волосся. Я ходжу до продовольчого ма­га­зи­ну. витираю пил. Щодня у нас 5–6 уроків. Meine Mutter ist mit mir immer zu­frie­den. Я також допомагаю своїй мамі у до­ ма­ш­ньо­му господарюванні. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung oder höre Musik. wasche und bügele Wäsche. З сімнадцятої до дев’ятнадцятої я роб­ лю свої до­ма­ш­ні завдання. Ich gehe ins Lebensmittelgeschäft. esse ich zu Mittag und ruhe mich ein wenig aus. Моя мама завжди задоволена мною. масло. цукор і мо­ ло­ко. Gegen vierzehn Uhr ist der Unterricht zu Ende. Потім я одягаюся та поспішаю до шко­ли. Тим часом моя мама готує сніданок. Täglich haben wir 5 (fünf) bis 6 (sechs) Stun­den. щоб купити хліб. Ein Viertel nach acht bin ich schon an Ort und Stelle. wische Staub. um Brot. Butter. Часто мене відвідують мої друзі. Чверть на дев’яту я уже на місці. kämme das Haar. . Am Abend sehe ich fern oder gehe spa­zie­ren. Снідаю я звичайно бутербродами з ков­басою та сиром і п’ю чашку кави або чаю. Я читаю книжку чи газету. чищу зуби. Ich fege den Fußboden. Після ранкової гімнастики я йду до ванної й швидко роблю свій ранко­ вий туалет: вмиваюся. я обідаю та трохи відпочиваю.

Раніше всіх прокидається мама й го­ тує сніданок. Моя мама лікар. t) — поспішати an Ort und Stelle sein — бути на місці 1. Мій тато інженер і працює в науко­ во-дослідному інституті. 5. Er macht interessante Erfindungen auf dem Gebiet der Elektronik.l Про себе 33 Um 23 (dreiundzwanzig) Uhr gehe ich zu Bett. . das Lebensmittelgeschäft — продовольчий магазин alle Hände voll zu tun haben — мати багато справ Fragen zum Text Wann beginnt Ihr Arbeitstag? Wie vergeht der Morgen? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Wie lange dauert der Unterricht? Wie verbringen Sie die Zeit am Abend?  Arbeitstag meiner Eltern  Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â Der Arbeitstag meiner Eltern beginnt ge­wöhn­lich sehr früh. Sein Arbeitstag dauert 8 Stunden. Die Mutter erwacht am frühesten und bereitet das Frühstück zu. Sie arbeitet in einer Poliklinik nicht weit von unserem Haus. Mein Vater ist Ingenieur und arbeitet in einem Forschungsinstitut. Після сніданку я мию посуд і готуюся до школи. Його робочий день триває 8 годин. wäscht und rasiert sich schnell und hilft der Mut­ter den Tisch zum Frühstück zu decken. 2. Я відразу засинаю. Тато встає пізніше. Ich schlafe sofort ein. Завтра у мене знов багато справ. а батьки йдуть на роботу. 3. Робочий день моїх батьків по­чи­на­єть­ ся зазвичай дуже рано. го­ лить­ся та допомагає мамі накрити стіл до сніданку. О двадцять третій я лягаю спати. denn ich bin müde. бо я стомилася. Der Vater steht etwas später auf. Meine Mutter ist Ärztin. Вона працює в полікліниці недалеко від нашого будинку. 4. вмивається. Nach dem Frühstück spüle ich das Ge­ schirr ab und bereite mich zur Schule vor und meine Eltern gehen zur Arbeit. Wörter und Wendungen inzwischen — тим часом eilen (te. Він робить цікаві винаходи в галузі електроніки. Morgen habe ich wieder alle Hände voll zu tun.

t) — хвилювати . Воня оглядає їх у полікліниці та від­ві­ дує хворих удома. Sie fragen auch. Коли ми знову збираємося за ве­че­ рею. чи поклав я в сум­­ку все необхідне для занять. die sie bewegen. Потім батьки ще обговорюють про­ бле­ми. ob ich alles Nötige für den Unterricht in meine Schul­ tasche ge­legt habe. Darum sitzt sie gewöhnlich an der Nähemaschine und bereitet für uns immer et­was Schönes vor. -en — тут: успіхи. Тому сидить зазвичай за швейною машинкою та готує для нас завжди щось красиве. Wenn im Hause etwas zu reparieren ist. und gehen um 23 (dreiundzwanzig) Uhr zu Bett. що їх хвилюють. Потім тато читає газети й дивиться телепередачі. t) — готувати (їжу) sich rasieren (te. aber glücklich nach Hau­se. welche Leistungen ich im Un­ter­richt habe. чинити alles Nötige — все необхідне bewegen (te.Mein Lebenslauf l 34 Meine Mutter kuriert Kinder. weil ihre Arbeit ihnen Freude macht. t) — приносити радість die Leistung. так і тато приходять додому стомлені. Як мама. і о 23 годині йдуть спати. досягнення reparieren (te. macht das der Vater. Die Mutter strickt und näht sehr gern. батьки питають мене про мої ус­пі­хи в навчанні. t) — лікувати Freude bereiten (te. Якщо в домі слід що-небудь відремон­тувати. fragen mich die Eltern. Wenn wir alle wieder zu­sam­men­kom­ men und Abendbrot haben. Sie untersucht sie in der Poliklinik und besucht auch die Kranken zu Hause. Danach besprechen meine Eltern noch einige Probleme. Щовечора батьки перевіряють мої до­ ма­ш­ні завдання. Dann liest der Vater Zeitungen und sieht fern. t) — ремонтувати. Мама дуже любить шити й плести. але щасливі. оскільки ро­бо­ та приносить їм радість. t) — мити посуд das Forschungsinstitut — дослідний інститут die Erfindung — винахід kurieren (te. Вони питають також. t) — голитися das Geschirr abspülen (te. Wörter und Wendungen zubereiten (te. робить це тато. Jeden Abend kontrollieren die Eltern meine Schularbeiten. Мама лікує дітей. Sowohl die Mutter als auch der Vater kom­men müde.

Während der ganzen Schuljahre war Li­ te­ra­tur mein Liebling­sfach. Щодо мене. dass das Lesen der Bü­ cher dem Menschen beim Selbst­stu­di­ um und zum Lösen vieler Fragen im täg­li­chen Leben hilft. Manche holen sich Rat bei den Eltern. Viele Möglichkeiten gibt es: das Tech­ni­ kum. Die Wahl dieses Berufes war nicht zu­ fäl­lig. 35 Fragen zum Text Was machen die Eltern am Morgen? Wo arbeiten sie? Warum fühlen sie sich glücklich nach der Arbeit? Wie verbringen die Eltern ihre Freizeit zu Hause? Was besprechen die Eltern. 5. університет. то я зробив свій вибір да­в­но. Was mich betrifft. Die Lehrer unterrichten nicht nur ihr Fach. die Hochschule. . Мій вибір цієї професії не спав мені на думку випадково. Багато шляхів відкрито перед ними: технікум. Закінчення школи — початок не­ залежного життя для мільйонів ко­ли­ ш­ніх школярів.l Про себе 1. Я хочу стати учителем української мови та літератури. Я прочитав багато книг українських і зарубіжних авторів. інститут. Ich verstehe. dass die Arbeit des Lehrers schwer und verantwortungsvoll ist. Meine Eltern sind auch Lehrer und ich weiß. і я знаю. Але непроста річ — вибрати про­фе­ сію з понад 2000. Деякі дотримуються порад бать­ків. інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи. Ich werde Lehrer der ukrainischen Spra­che und Literatur. andere können sich sogar nach Be­en­di­ gung der Schule zu Nichts ent­ schließen. 3. що праця вчителя дуже відповідальна й важ­ка. Es ist nicht leicht zwischen mehr als 2000 Be­ru­fen einen Beruf zu wählen. so habe ich längst ge­wählt. що читання книг до­по­ма­ гає людям у самоосвіті й вирішенні багатьох життєвих питань. Ich habe viele Bücher ukrainischer und ausländischer Autoren gelesen. 2. Я розумію. Мої батьки теж учителі. die Universität. bevor sie schlafen gehen?  Mein zukünftiger Beruf  Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ Nach Abschluß der Schule beginnt für Millionen ehemalige Schüler das selb­ stän­di­ge Le­ben. існуючих у світі. Протягом усього навчання в школі лі­те­ра­ту­ра була моїм улюбленим пред­ме­том. Учителі не тільки викладають свої пред­ме­ти. 4.

Це не так легко. o) — наважитися zufällig — випадковий 1. як може здатися. besteht die Möglichkeit er­ folg­reich in meinem Beruf zu arbeiten. 4. буде цілком до­ста­ т­ньою умовою. wel­ches ich an der Hochschule erwor­ ben habe. їхнє ста­в­лен­ня до жит­тя та інших людей. 2. Aber ich denke. щоб досягти успіхів у моїй роботі. -en — можливість wählen (te. ie) — здаватися Fragen zum Text Ist es immer leicht. t) — обирати sich Rat holen (te. Das ist eine große Verantwortung. Wörter und Wendungen die Möglichkeit. 5. Вони розвивають інтелект учнів. Але мені здається. formen ihren Charakter. здатність до мислення scheinen (ie. і я впевнений. früher oder später erfüllen sich meine Wünsche. ihre Beziehung zum Leben und zu anderen Menschen. фо­р­ му­ють їхній характер. Ich werde mich an der philologischen Fa­kultät einschreiben und bin über­ zeugt. Das ist nicht so leicht wie es scheint. das Lösen — рішення verantwortungsvoll — відповідальний das Denkvermögen — інтелект. mit der Liebe zu den Kin­dern. t) — дотримуватися поради sich entschließen (o. Це велика відповідальність. verbunden mit dem Wissen. що моя мрія рано чи пізно здійсниться. що любов до ді­тей. 3.Mein Lebenslauf l 36 Sie schulen das Denkvermögen der Schü­ler. отри­ма­ ни­ми в інституті. eine richtige Berufswahl zu machen? Warum? Was möchten Sie nach der Absolvierung der Schule sein? Was machen Sie dafür? Was kann der Lehrer beeinflussen? Können Sie die Voraussetzungen der erfolgreichen Arbeit des Lehrers nennen? . поєднана зі знаннями. Я буду вступати на філологічний фа­ ку­ль­тет.

den Obersten Rat. Erstaunlich ist die Geschichte der Ukrai­ne. als auch in der Be­wah­ rung der alten Bräuche. Die Ukraine liegt im Herzen Europas. що збе­ре­г­ли­ся. Jetzt hat die Ukraine ihre eigene Ver­ fas­sung. aber er liegt auf dem Territorium des uralten slawischen Staates — der Kyji­wer Rus. Українська нація — це. Die Ukrainer sind. Природа України також дуже багата й різноманітна. росіяни. Einst war sie eine der Sowjetrepub­ liken. Верховна Рада і навіть своя валю­ та — гривня. У минулому — це одна з республік СРСР.I I . мабуть. Die Einwohnerzahl beträgt 53 Millionen Menschen. und an der Stelle von ihrer Be­ völ­ke­rung bildeten sich drei völkische Grup­pen: die Weißrussen. Вона проголосила свою не­за­ле­ж­ність у 1991 році 24 ­ серпня. Після завоювання монголо-татарами ця держава перестала існувати і за­ мість її населення утворилося три на­ род­но­с­ті: білоруси. Am 24. свій уряд. Україна — досить молода держава. Die U kraine (Óêðà ї íà)  Die Ukraine  Óêðà¿íà Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. so scheint es die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten “Rus” sie sind ihr am nächsten. Нині в Україні є свій основний за­кон — Конституція. Ihre Gesamtfläche beträgt 603 700 km2. . Формально цій державі 10 років. Україна розташована у самому серці Європи. die Russen und die Ukrainer. українці. Nach der Eroberung durch die Mon­go­ lo–Tataren hörte dieser Staat auf zu be­ ste­hen. August 1991 wurde ihre Un­ab­ hän­gig­keit bekanntgegeben. так і звичаями. Кількість населення — 53 млн чо­ло­вік. найбільш близький їй як мовою. єди­ ний спадкоємець культури Давньої Русі. але вона знаходиться на території найдав­нішої слов’янської держави — Ки­їв­сь­кої Русі. Загальна площа її території — 603 700 км2. sowie in der Sprache. Eigentlich ist dieser Staat nur 10 Jahre alt. Дивовижною є історія України. ihre Regierung. und sogar ihre eigene Währung — die Grywnja. Die Natur der Ukraine ist auch sehr reich und mannigfaltig.

особливо у великих містах. В Україні багато озер. besonders in den großen Städ­ten immer noch Russisch. Und wenn auch die offizielle Sprache Ukrainisch ist. Die Ukraine grenzt an Russland. . що поступово перехо­ дять у чор­но­морське узбережжя Криму з м’яким. Якщо Східна Україна мовою та куль­ ту­рою ближче до Росії. безперечно. Румунією. Своєрідність історичного розвитку Укра­ї­ни визначила й своє­рідність її культури. mit dem Go­ wer­la. so spricht man in der Ostu­krai­ne. Білоруссю. Wenn die Ostukraine in ihrer Sprache und Kultur mehr mit Russland gemein hat. Оде­са.— спадкоємець die Eigentümlichkeit — своєрідність . Dnipropet­ rowsk und Lwiw. -en — валюта erstaunlich — дивний bekanntgeben (a. Львів. Найбйльші міста — Київ. Сама відома. На півдні простягаються безкрайні сухі степи. Im Süden breiten sich die grenzenlo­ sen trockenen Steppen aus. -en — конституція die Eroberung. Молдовою та Угорщиною. Rumänien. In der Ukraine gibt es unzählige Seen.ї Wörter und Wendungen verhältnismäßig — відносний die Unabhängigkeit — незалежність die Regierung. але уже все частіше можна почути укра­ї­н­сь­ку мову. dem höchsten Berg dieses Ge­ birgs­zu­ges. Дніп­ро. Flüsschen und Flüsse. Charkiw. Weiß­ russ­land. Polen. у Східній Україні. -en — завоювання der Überbringer. so hat die Westukraine mehr mit Polen ge­mein. e) — проголошувати die Verfassung. Odessa.— це. al­ler­ dings hört man des öfteren auch schon die ukrai­ni­sche Sprache.38 Die Ukraine l Vom Westen her wird die Ukraine von den Karpaten begrenzt. fast Mittelmeerklima. Дніпропетровськ. Moldauen und an Ungarn. то Західна — до Польщі. Україна межує з Росією. Donezk. річечок та рі­чок. оспівана Шевченком та Гоголем ріка. -en — уряд die Währung. Харків. die dann zur Schwarzmeerküste übergehen mit ih­rem weichen. все ще говорять російською. Die eigentümliche historische Ent­wick­ lung der Ukraine bestimmte auch die Ei­gen­tüm­lich­keit ihrer Kultur. Із заходу Україну обмежують Карпати з Говерлою — найвищою горою цьо­ го масиву. І хоча офіційна мова — українська. Der berühmteste und oft von Schew­ tschenko und Gogol besungene Fluss ist der Dnipro. майже середземно­ морським клі­матом. До­нецьк. Die größten Städte sind: Kyjiw. Польщею.

Природні межі утворюють на півдні Чор­не й Азовське моря. Die Ukraine grenzt an Russland. Миколаїв. Буг. Україна розташована в Центральній Європі. Молдовою. Ма­рі­у­поль. На півдні — Кримські гори. Територія України складає 603 700 км2. Ismail und Ma­ri­u­pol. середня ча­с­ти­на з рівниною (степова зона) та схід­на зона з Донецьким басейном. Україна межує з Росією. Die Fläche der Ukraine beträgt 603 700 km2. den Mittelteil mit Flachland (eine Steppenzone) und den östlichen Teil mit Donezbecken. Донець. але вони не дуже високі. In der Ukraine gibt es viele große Hä­ fen. Румунією та Угорщиною. Im Süden befinden sich die nicht sehr hohen Berge — der Krym. 4. der Dnestr. 39 Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit der Ukraine bekanntgegeben? Was können Sie über die Geschichte der Ukraine sagen? Wie ist die Natur der Ukraine? An welche Staaten grenzt die Ukraine? Warum spricht man in der Ostukraine immer noch Russisch?  Die geographische Lage der Ukraine  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè Die Ukraine liegt in Mitteleuropa. Дніпро був колискою українського та російського народів з найдавніших часів. Moldauen. Білорусcю. Херсон. Die größten Flüsse sind der Dnipro.l Україна 1. Mykolajiw. Iljitschiwsk. Головні ріки — Дніпро. Іл­лі­чівськ. der Buh und der Donez. наприклад: Одеса. . 3. Weiß­ rus­sland. Rumänien. Дніпро — одна з найдовших рік Єв­ ро­пи та одне з джерел гідроенергії. Der Dnipro ist einer der längsten Flüsse Europas und eine der Energiequellen der Ukraine. В Україні досить багато великих мор­сь­ких портів. Ungarn. Seit alten Zeiten war der Dnipro die Wie­ge des ukrainischen und rus­si­ schen Vol­kes. Die natürliche Grenze bilden im Süden das Schwarze Meer und das Asowsche Meer. 5. Po­ len. Das Territorium der Ukraine gliedert sich in drei große Landschaften: den Westteil mit den Karpaten und dem Karpatenvorland. Дністер. Польщею. Ізмаїл. Cher­son. Словаччиною. die Slowakei. 2. Територія України поділяється на 3 великі регіони: західна зона з Ка­ р­па­та­ми та Прикарпаттям. zum Beispiel: Odessa.

Hier werden Weizen und andere Ge­ trei­de­ar­ten. Last­wa­gen und Autobusse gebaut. Die Ukraine ist dank ihrer günstigen Klimabedingungen traditionell ein Agrar­land. Вони дають можливість підтримувати морські зв’язки з багатьма дер­жа­ва­ ми світу. ко­льо­ро­ ві метали. Kohle. . Україна виробляє літаки й кораблі. Тут вирощуються пшениця. t) — поділятися aufrechterhalten (ie. -n — джерело der Hafen (die Häfen) — порт der Seeverkehr — тут: морські зв’язки 1. Wörter und Wendungen betragen (u. вугілля. a) — складати die Quelle. Україна багата на такі корисні ко­па­ли­ ни. В Україні розвинена промисловість головним чином навколо великих міст. Україна є традиційно сільсько­­господарською країною. Erdöl. Одеса та інших. газ. овочі та ба­ га­то фруктів. Landwirtschafts maschinen. Gas und Mineralsalzen. Char­kiw. вантажівки та автобуси.40 Die Ukraine l Mit ihrer Hilfe wird der Seeverkehr mit vielen Staaten der Welt auf­recht­er­ hal­ten. Buntmetall. Україна розташована у східній ча­с­ти­ ні Європи. як залізна руда. Die Ukraine liegt in Osteuropa. elek­tro­ni­sche Anlagen. сіль­ськогосподарські машини. Was können Sie über die Entwicklung der Industrie des Landes erzählen?  Das Klima der Ukraine  Êë³ìàò Óêðà¿íè Das Klima eines jeden Landes hängt von seiner geographischen Lage ab. t) — вирощувати Fragen zum Text Wie groß ist die Fläche der Ukraine? Woran grenzt die Ukraine? Wie gliedert sich das Territorium der Ukraine? Wie beeinflussen die Klimabedingungen die Entwicklung der Landwirtschaft? 5. 2. вироби хімічно ї та те­к­с­ти­ль­ ної промисловості. Die Ukraine ist reich an Bo­den­schät­ zen: an Eisenerz. Клімат будь-якої країни залежить від її географічного положення. Gemüse und viel Obst angebaut. Завдяки сприятливим кліматич­ ним умо­вам. In der Ukraine ist die Industrie haupt­säch­ lich um die Großstädte Kyjiw. sich gliedern (te. мінеральні солі. Chemie. Odessa und andere herum ent­wic­kelt. 4. 3. нафта. ку­ку­ру­дза та інші зернові культури. Харків. електронне обладнання. таких як Київ. Mais. Hier werden Flugzeuge und Schiffe. a) — підтримувати günstig — сприятливий anbauen (te.und Tex­til­er­zeug­ nis­se.

У Криму — субтропічний клімат. In der Ukraine herrscht gemäßigtes Kon­ti­nen­tal­kli­ma. Am wärmsten ist es auf der Krym. im Süden die Berge — der Krym. Im Norden und Westen der Ukraine fällt im Winter viel Schnee. на пів­дні — Кримські гори. Alle diese Faktoren beeinflussen das Kli­ma des Landes. nicht weit von der Westgrenze des Landes.) — залежати das Flachland — рівнина sich erstrecken (te.l Україна 41 Geographisch befindet sich die Mitte Europas bei der Stadt Ushgorod. але вони не дуже високі. In den Karpaten regnet es oft. Середня температура січня — 7—8 гра­ду­сів нижче нуля. На півдні та сході — сухо. Der Winter ist eine ziemlich kalte Jah­ res­zeit in der Ukraine. Die Durchschnitts­temperaturen liegen bei 18—19° Celsius im Südwesten und 23—24° Celsius im Südosten des Lan­des. 95 % території країни — рівнина. недалеко від західного кордону країни. Im Westen erstrecken sich die Kar­pa­ ten. Im Sommer ist es in der Ukraine warm. a) von (Dat. Im Süden und Osten des Landes ist es trocken. t) — впливати sich unterscheiden (ie. На заході розташовані Карпати. Усі ці фактори впливають на клімат країни. На півночі та заході України взимку багато снігу. die nicht sehr hoch sind. Dort herrscht subtropisches Klima. особливо влітку. ie) — відрізнятися trocken — сухий . Крим — найтепліший регіон. t) — простягаться umspülen (te. Die Durchschnittstemperatur liegt im Ja­nu­ar bei minus 7—8° Celsius. vor allem im Sommer. 95 % (fünfundneunzig Prozent) des Ter­ ri­to­ri­ums ist Flachland. Wegen der Größe des Territoriums un­ ter­schei­det sich das Klima in den ver­ schie­de­nen Regionen des Landes. Die Südküste der Ukraine wird von dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer umspült. Але через велику територію він роз­ рі­з­ня­єть­ся в різних частинах країни. t) — омивати beeinflussen (te. Зима — доволі холодна пора року в Україні. Клімат України помірно ко­н­ти­не­н­та­ ль­ний. У Карпатах часто ідуть дощі. Південне узбережжя України оми­ва­ єть­ся Азовським та Чорним морями. Середня температура в липні — 18— 19 градусів за Цельсієм на пі­в­ден­но­му заході та 23—24 градуси вище нуля на південному сході країни. Wörter und Wendungen abhängen (i. Літом в Україні тепло. Географічний центр Європи зна­хо­ дить­ся поряд з Ужгородом.

Wie ist das Klima auf der Krim? 5. і повітря сповнене їх співом та щебетанням. munter und fit. Як співається в одній пісні. wenn ein leichter Wind weht. І я сподіваюся. У птахів уже є пташенята. Wovon hängt das Klima des Landes ab? 2. Der Himmel ist heiter. Особливо мені подобається со­ня­ч­ ний день. Bei schlechtem Wetter bin ich schlecht gestimmt. wovon es abhängt. Небо ясне. Bei schönem Wetter bin ich imstande alles Schlimme zu überwinden. Wie ist die Durchschnittstemperatur im Sommer und im Winter?  Das heutige Wetter  Ïîãîäà ñüîãîäí³ Wie es in einem Lied gesungen wird. Aber ich weiß Bescheid. а тому й мого ста­ну здоров’я. Und ich hoffe. dass ich keine Aus­nah­ me bin. “hat die Natur kein schlechtes Wetter”.42 Die Ukraine l Fragen zum Text 1. у формі. In solchen Tagen fühle ich mich im­ mer gesund. я спроможний по­ до­ла­ти усе погане. Die Vögel haben schon Kinder. . «у при­ро­ ди немає поганої погоди». що я не виняток. Ich weiß nicht. und die Luft ist mit ihrem Gesang und Zwit­schern überfüllt. можна бачити тільки окре­ мі купчасті хмари. Сонце стоїть високо в небі. Die Sonne steht hoch am Himmel. Повітря пряне та напоєне п’янким аро­ма­том. Я люблю літо. dass das Wet­ ter das Barometer meiner Stimmung und darum meines Ge­sund­heits­zu­stan­ des ist. від чого це залежить. бадьорим. Die Sonnenstrahlen wärmen die Erde. рослини. Але я точно знаю. Я не знаю. Wie beeinflußt die geographische Lage der Ukraine das Klima des Landes? 3. що погода — ба­ ро­метр мого настрою. nur einzige Schafenwolken kann man sehen. Сонячні промені зігрівають землю. Wie ist das Klima in der Ukraine? 4.­ мій кров’яний тиск під­ви­щу­ єть­ся. Besonders gefällt mir ein sonniger Tag. Коли погода гарна. Коли погода погана. mein Blutdruck erhöht sich. коли віє легкий вітерець. die Pflanzen. У такі дні я почуваю себе здоровим. Ich mag den Sommer. я в поганому настрої. Die Luft ist würzig und mit einem be­ rau­schen­den Aroma erfüllt.

Gestern war das Gewitter. ob­ wohl ich weiß.— багаті люди. u) — долати heiter — ясний die Schafenwolke. Sind Sie damit einverstanden. Будь-яка пора року має свою при­на­ д­ність. Wörter und Wendungen Bescheid wissen — знати напевне die Stimmung. Beschreiben Sie bitte einen sonnigen Tag! 4. daß die Natur kein schlechtes Wetter hat? . aber von Kind­heit an habe ich Angst davor.) genießen (o. Kann Ihrer Meinung nach das Wetter die Stimmung und den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussen? 2. Я вдихаю пряне повітря й на­со­ло­джу­ юсь красою природи. озері. Учора була гроза. що я не люблю інші пори року. im Teich ist auch sehr warm. українці. Aber denken Sie nicht. und es viel Ozon gibt. o) — насолоджуватися der Reiz — принадність Fragen zum Text 1. Але не подумайте. Was spüren Sie beim Gewitter? 5. Wir. Das Wasser im Fluss. Ми. dass nach dem Gewitter die Luft reiner wird. Вода в річці. хоча й знаю. Welches Wetter haben Sie besonders gern? 3. weil wir vier Jahreszeiten haben und nicht nur den Winter oder den Sommer. оскільки у нас чотири пори року. -n — купчаста хмара würzig — пряний berauschend — сп’яняючий fit — у формі (спорт. genieße die Schönheit der Natur. що після грози по­вітря чистіше та містить багато озо­ну. але я з дитинства її боюся. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Das heutige Wetter ist wie auf meine Bestellung.l Україна 43 Ich atme die würzige Luft ein. dass ich die an­ de­ren Jahreszeiten nicht liebe. die Ukrainer sind reiche Menschen. у ставку також дуже тепла. -en — настрій der Gesundheitszustand — стан здоров’я der Blutdruck — кров’яний тиск imstande sein — бути спроможним überwinden (a. а не тільки зима та літо. Погода сьогодні як на моє за­мо­в­лен­ня. im See.

таємним і прямим го­ло­су­ ван­ням. Am 24. Україна — це демократична. рі­в­но­ пра­в­ним. Die Staatsflagge der Ukraine ist blau und gelb. ці кольори символізують небо та жовте пшеничне поле. Das höchste gesetzgebende Organ der Ukraine ist der Oberste Rat. glei­ cher. Він призначає прем’єр-міністра. Die Deputierten werden in freier. Вищим законодавчим органом Укра­ї­ ни є Верховна Рада. Er wird von dem Volk auf jeweils vier Jahre in freier. un­ ab­hän­gi­ger Staat. рі­в­ но­пра­в­ним. Die Machtorgane im Land unterteilen sich in gesetzgebende. Die Wahlen in den Obersten Rat fin­ den alle vier Jahre in der letzten Märzwoche statt. Глава держави Україна — Пре­зи­дент. August 1991 wurde die Un­ab­ hän­gig­keit der Ukraine verkündet. Президент представляє державу в міжнародно-правовому відно­шенні. . Органи влади в країні розділені на законодавчу. Він обирається народом віль­ним. Державні символи України — Дер­жа­ в­ний Гімн. виконавчу та судову вла­ди. Вибори до Верховної Ради від­бу­ва­ ють­ся кожні чотири роки в останній тиждень березня. Vollzugs– und recht­spre­chen­de Organe. Er ernennt den Premierminister und nach dessen Vorschlag ernennt er das Minister­kabinett und die Leiter anderer zentraler Organe der Vollzugsge­walt. прямим і таємним го­ло­су­ ван­ням кожні чотири роки. Депутати обираються вільним. Die Rechtsprechung wird von dem Ver­ fas­sungs­ge­richt und allgemeinen Ge­ rich­ten ausgeübt. Die Staatssymbole der Ukraine sind die Nationalhymne. Das Staatsoberhaupt der Ukraine ist der Präsident. Die Vollzugsgewalt liegt in den Händen der Regierung. geheimer und direkter Wahl ge­ wählt. Державний Герб і Дер­жа­в­ ний Прапор. direkter und geheimer Wahl gewählt. не­за­ле­ж­ на держава. Судова влада здійснюється Кон­сти­ту­ цій­ним судом і судами. за пропозицією якого Президент при­зна­ чає кабінет міністрів і керівників ін­ших центральних органів ви­ко­нав­чої вла­ди. das Staatswappen und die Nationalflagge. Виконавча влада належить урядові.44 Die Ukraine l  Der Staatsaufbau der Ukraine  Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein demokratischer. diese Farben symbolisieren den Himmel und das gelbe Kornfeld. 24 серпня 1991 року була про­го­ло­ше­ на незалежність України. Der Präsident vertritt den Staat völ­ker­ recht­lich. Державний Прапор України синьожов­тий.

соціальну та пра­во­ ву державу. Tagung des Ober­sten Rates an­ge­nom­men. 5. den Demokratismus. Die Verfassung sichert Rechte und Pflich­ten jedes Bürgers der Ukraine. die Un­ ab­hän­gig­keit. t) — проголошувати das Kornfeld. виборів до Верховної Ради. Wörter und Wendungen unabhängig — незалежний verkünden (te. den so­zia­len und Rechtsstaat. 2. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Вер­хо­в­ної Ради. -e — виконавчий орган 1. Суверенітет України діє на всій її те­ ри­то­рії. не­за­ле­ж­ ність. rechtsprechend — судовий geheim — таємний die Rechtsprechung — судова влада das Staatsoberhaupt — глава держави vertreten (a. Sie stellt die Ordnung der Prä­si­den­ten­ wah­len. Вона проголошує основні принципи нашої держави: суверенітет. -er — пшеничне поле sich unterteilen (te. Sie besteht aus der Präambel und 18 Tei­len. Конституція — це основний закон ко­ ж­ної держави. a) — призначати Fragen zum Text Was für ein Land ist die Ukraine? Welche Staatssymbole der Ukraine kennen Sie? Wie unterteilen sich die Machtorgane in der Ukraine? Wie oft finden die Wahlen in den Obersten Rat statt? Wem gehört die Vollzugsgewalt?  Die Verfassung der Ukraine  Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè Die Verfassung ist das Grundgesetz je­ des Landes. демократію. Die Souveränität der Ukraine ist auf ih­ rem ganzen Territorium gültig.l Україна 45 Der Präsident ist auch gleichzeitig der Ober­kom­mandierende der Streitkräfte der Ukraine. Sie verkündet die Grundprinzipien un­ se­res Staates: die Souveränität. державну символіку. Juni 1996 auf der 5. . t) — розділятися gesetzgebend — законодавчий das Vollzugsorgan. Die Verfassung der Ukraine wurde am 28. e) — представляти ernennen (a. die Staatssymbolik fest. Вона складається з преамбули та 18 роз­ді­лів. 4. der Wahlen in den Obersten Rat. 3. Конституція гарантує права та обов’яз­­ ки кожного громадянина України. Вона встановлює порядок пре­зи­де­нт­ сь­ких виборів. Президент одночасно є головно­­коман­дувачем Збройних сил України.

t) — гарантувати die Weltanschauung — світогляд das Eigentum — власність 1. у пресі. Die Familie steht unter dem Schutz des Staates. Церква та різні релігійні організації ві­до­кре­м­ле­ні від держави та школи. Jedermann hat das Recht auf per­sön­li­ ches Eigentum und Unternehmen. Zu den Pflichten der Bürger gehören das Militärdienst und die Steueraufzahlung. свободу зі­ брань. Laut der Verfassung hat jeder Bürger das Recht auf Arbeit. t) — відокремлювати Fragen zum Text Was ist das Grundgesetz jedes Landes? Wann und wo wurde die Verfassung der Ukraine angenommen? Was verkündet die Verfassung? Was stellt die Verfassung fest? Welche Rechte und Pflichten haben die Bürger der Ukraine laut der Verfassung? . Кожний громадянин має право віль­ но висловити свою думку словом. 4. До обов’язків громадянина належать військова служба та сплата податків. у пись­мо­во­му вигляді. 2. seine Mei­ nung durch Wort.46 Die Ukraine l Die Verfassung verkündigt die Rede– und Glaubensfreiheit. Druck frei zu äußern. aber die Re­li­gi­on und die Kirche sind von der Ge­sell­schaft nicht abgesondert. der politischen Verbände und der Teilnahme an der staatlichen Lei­tung. die Ver­samm­lungs­ frei­heit. Schrift. від­по­чи­ нок та освіту. поважати права та свободи ін­ших народів і виконувати свої осо­ би­с­ті обов’язки. Згідно з Конституцією кожний гро­ма­ дя­нин має право на працю. Jedermann muss die Verfassung be­ach­ ten. die Freiheit von De­mon­stra­tio­ nen. Конституція проголошує свободу сло­ва та віросповідання. Erholung und Bildung. Сім’я знаходиться під захистом дер­ жа­ви. auf Welt­anschauung. але релігія та церква не відокрем­ лені від суспільства. Wörter und Wendungen das Grundgesetz. Die Kirche und verschiedene Religionsorganisationen sind vom Staat und von der Schule abgetrennt. Jeder Bürger hat das Recht. das Unternehmen — підприємництво seine Meinung äußern — висловити свою думку die Pflicht. -e — основний закон annehmen (a. 3. Rechte und Freiheiten der ande­ ren Völker ehren und seine persönli­ chen Pflich­ten erfüllen. політичних гро­ мад та участі в управлінні державою. Кожен повинен дотримуватися Кон­ сти­ту­ції. Кожен має право на особисту вла­с­ ність та підприємництво. o) — приймати gültig — дійсний sichern (te. -en — обов’язок abtrennen (te. світогляд. 5. демонстрацій.

Der hinunterstürzende Falke ist auch dem Dreizack ähnlich. Археологічні знахідки тризуба на те­ ри­то­рії України сходять до 1 сторіччя нашої ери. März 1918 wurde der Dreizack zum Staatswappen der Ukrainischen Volksrepub­lik. а та­кож три життєві сили (мудрість. на черепиці Десятинної це­р­к­ви в Києві та Успенської церкви у Володимирі-Волинському. Die archäologischen Funde des Drei­ zacks auf dem Territorium der Ukraine stammen aus dem 1. Недарма в народі кажуть: «Бог трій­ цю любить». Згідно з Конституцією тризуб з 1996 р. Падаючий сокіл також нагадує тризуб.l Україна 47  Aus der Geschichte der nationalen Symbole der Ukraine  Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè Jeder Staat hat seine staatlichen Sym­ bo­le: die Staatsflagge. auf dem Ziegel der Dessjatynna–Kir­ che in Kyjiw und der Uspenska–Kir­che in Wolodymyr–Wolynsk. Der Dreizack war auch auf dem Wap­ pen der französischen Königin Anna. das Wasser und die Erde) und auch drei Lebens­kräfte (die Klugheit. Jahrhundert un­ se­rer Zeitrechnung. Держав­ ний герб та Державний гімн. Der Dreizack kann drei Naturkräfte (die Luft. Кожна держава має свої національні символи: Державний прапор. Тризуб був також на гербі фра­н­цу­зь­ кої королівни Анни. дочки Яро­сла­ва Мудрого.­ . das Wis­ sen und die Liebe) symbolisieren. знан­ня та лю­бов). Diese Symbole sind mit der Ge­schich­te des Staates und des Volkes eng ver­bun­den.­ Зображення тризуба відноситься та­ кож і до часів правління князя Во­ло­ ди­ми­ра Великого (980–1015) та його на­сту­п­ни­ків. 22 березня 1918 р. Тризуб може символізувати три сти­ хії (повітря. das Staats­ wappen und die Staatshymne. тризуб став Дер­ жавним гербом Української на­род­ної республіки. Ці символи тісно пов’язані з історією держави та народу. der Toch­ter von Jaroslaw dem Wei­sen. Він міг бути символом якого-небудь племені. Nicht umsonst sagt man im Volke: “Aller guten Dinge sind drei”. Die Abbildung des Dreizacks gehört auch zur Zeit der Regierung des Für­ sten Wo­lo­dy­myr des Größten (980– 1015) und seiner Nachfolger. Am 22. Ця свята цифра «три» має глибокий сенс. Laut der Verfassung ist der Dreizack seit 1996 das Staatswappen der un­ab­ hän­gi­gen Ukraine. Er könnte das Symbol eines Stammes sein. є Державним гербом не­за­ ле­ж­ної України. воду та землю). Diese heilige Drei hat einen tiefen Sinn.

музика М. Jahr­ hun­dert auf den Fahnen der Kyji­wer. та ін. Bei feierlichen Gelegenheiten sang man auch das “Vermächtnis” (Text von T. -e — знахідка der Stamm (Stämme) — плем’я die Naturkräfte — сили природи. «Ще не вмерла Україна» став На­ці­о­на­ль­ним гімном України. у 18 сторіччі — на пра­по­рах Київського. im 18. Seit 1996 wurde “Noch nicht gestor­ ben ist die Ukraine” zur Nationalhymne der Ukraine. Шевченка. März 1918 verab­schiedete der Zen­tral­rat (die Zentralna Rada) das Ge­ setz über die gelb–blaue Staats­flag­ge der Ukrai­ni­schen Volksrepublik. наступник der Ziegel — черепиця. “Den ewigen Re­vo­lu­tio­nä­ren” (Text von I. Schew­ tschenko. «Вічний революціонер» (текст І. Лисенка). Wörter und Wendungen der Fund. стихії die Lebenskräfte — життєва енергія aller guten Dinge sind drei — Бог трійцю любить der Falke. Am 22. Лисенка). Der Artikel 20 der Verfassung der Ukrai­ne lautet: Die Staatsflagge der Ukraine ist blau–gelb. -n — сокіл der Nachfolger — спадкоємець. Текст написав у 60-ті роки 19 сторіч­ чя видатний український поет Павло Чу­бин­сь­кий (1839–1884). Jahrhunderts der berühmte ukrai­ni­ sche Dichter Pawlo Tschubynsky (1839–1884) geschrieben. Музику написав композитор та ди­ ри­гент Михайло Вербицький (1815– 1870). Tschernihiwer und anderen Re­gi­men­ter. музика М. Чернігівського та ін­ших полків.­ Die Staatshymne der Ukraine ist “Noch nicht gestorben ist die Ukraine”. Lys­senko). a. цегла die Maria-HimmelfahrtKirche — Успенська церква . Franko. Lyssenko) u. 22 березня 1918 року був прийнятий Центральною радою закон про жо­в­ то-блакитний Державний прапор На­ род­ної республіки України.48 Die Ukraine l Die Farben der Staatsflagge der Ukrai­ ne haben auch ihre Geschichte. Кольори Державного прапора також мають свою історію. З 1996 р. In den Zeiten des Kosakentums waren die auf den Truppenfahnen. Стаття 20 Конституції проголошує: Державний прапор України синьожовтий. Musik von M. Den Text hat in den 60er Jahren des 19. У часи козацтва вони були на вій­сь­ ко­вих прапорах. Die Musik komponierte der Komponist und Dirigent Mychailo Werbyzky (1815–1870). Musik von M. Державні символи України — народ­ ні та визначені народом. Державний гімн України «Ще не вмер­ла Україна». В урочистих випадках співали також «Заповіт» (текст Т. Франка. Die staatlichen Symbole der Ukraine sind volkstümlich und vom Volk bestimmt.

Так називалися степові промисло­ вики. . Слово «козак» турецького по­хо­джен­ня. Während solch eines Gewerkes ge­wan­ nen die Gewerbetreibenden auch Ho­ nig. Salz. Was symbolisieren die Farben der Staatsflagge? 5. Широкі степи України в той час від­ рі­з­ня­ли­ся багатими при­ро­д­ни­ми ре­ сур­са­ми. Wann entstand der Text der Nationalhymne?  Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums  Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Das Wort “Kosak” ist türkischen Ur­ sprungs. Деякі люди осідали в степах. Weite Steppen der Ukraine jener Zeit wurden durch reiche Naturschätze be­ zeich­net. Через постійну небезпеку нападу з боку татар козаки повинні були до­б­ ре озброюватися. Під час промислу про­ми­с­ло­ви­ки до­ бу­ва­ли та­кож мед. Manche Leute fanden aber in der Step­ pe ihren ständigen Wohnort. wilde Pferde und Zie­gen. Воно з’явилося в Україні уперше в 1492 році. Wegen der gleichbleibenden Gefahr des Angriffs von Tataren mussten die Ko­sa­ken stark bewaffnet sein. Dort gab es Hirschen. Es erschien in der Ukraine zum er­sten­ mal im Jahre 1492. бо­б­ри. Узимку бі­ль­шість про­ми­с­ло­ви­ків по­ ве­р­та­ла­ся до­до­му й продавала свою здо­бич. а на­ве­с­ні вони знов ви­ру­ша­ ли в дорогу вниз Дніпром. ли­ си­ці. Wölfe. дикі коні та кози. селітру. Wann wurde der Dreizack zum Staatswappen der souveränen Ukraine? 4. Was kann der Dreizack bedeuten? 3. Im Winter kehrten die meisten heim und verkauften in den Städten ihre Beute und im Frühling machten sie sich wieder auf den Weg den Dnipro hinunter. лосі. вовки. Salpeter. -er — полк das Gesetz verabschieden — прийняти закон die Gelegenheit — можливість die Abbildung — зображення Fragen zum Text 1. Füch­ se. Was gehört zu den nationalen Symbolen jedes Staates? 2. Там водилися олені. Elche. Biber. сіль.l Україна 49 die Truppenfahne. So wurden die Steppengewerbetreibenden genannt. -n — військовий прапор das Regiment.

5. якого в народі прозвали Байда. Im Sommer 1557 von Tataren ein­ge­kes­ selt. Вони були постійно готові дати відсіч ворогові. У 50-х роках XVI сторіччя він об’єднав навколо себе численний загін і во­ю­вав досить успішно проти татар. -e — лось gewinnen (a.50 Die Ukraine l Sie waren stets bereit dem Feind Wi­ der­stand zu leisten. До перших найбільш відомих ва­та­ ж­ків козацтва належав Волинський князь Дмитро Вишневецький. що дер­жа­ва використовувала козаків для за­хи­с­ту кордонів від татар. 1563 plante Bajda Moldowa zu be­herr­ schen. 4. Aber es forderte von den Menschen große Geduld und Mutigkeit. Wörter und Wendungen der Ursprung — походження erscheinen (ie. 6. Але це потребувало від людей ве­ли­ ко­го терпіння та мужності. Улітку 1557 року. оточений татарами. -e — напад Widerstand — опір Belagerung — облога Fragen zum Text Welchen Ursprungs ist das Wort “Kosak”? Wen nannte man so? Wodurch wurden die Steppen der Ukraine jener Zeit bezeichnet? Womit beschäftigten sich die Gewerbetreibenden? Warum mußten die Kosaken stark bewaffnet sein? Welche Rolle spielten sie während des Angriffs von Tataren? . die die der der die Beute — здобич Gefahr — небезпека Angriff. Man kann ganz bestimmt sagen. де він двічі витримав облогу. На острові Мала Хортиця він вирі­ шив побудувати маленький замок. 2.­ Zu den ersten bekanntesten Leitern des Kosakentums gehörte der Wolyner Fürst Dmytro Wyschnewezky. -en — олень der Elch. але потрапив у полон і загинув у страшних муках. In den 50er Jahren des 16. wurde er bezwungen das Schloss zu verlassen. Jahr­hun­ derts versammelte er um sich herum einen starken Trupp und kämpf­te ziemlich erfolgreich­ gegen die an­grei­ fen­den Tataren. geriet aber in Gefangen­schaft und fiel in den schrecklichen Qualen hin. o) — добувати 1. Можна з упевненістю сказати. wo er zweimal die Belagerung aushielt. im Volk Bajda genannt. ie) — з’явитися der Hirsch. Vom Steppengewerbe konnte man nicht schlecht leben.­ Auf der Insel Mala Chortyzja beschloss er einen kleinen Schloss zu bauen. За рахунок степового промислу мо­ж­ на було непогано жити. які нападали. 3. У 1563 році Байда планував ово­ло­ді­ ти Молдовою. dass die staatlichen Behörden die Kosaken zum Schutz der Grenzen von Tataren benutzten. він вимушений був покинути замок.

У цей день Верховна Рада України прийняла «Акт про державну не­за­ле­ ж­ність України».l Україна 51  Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Im Leben eines jeden Landes gibt es Er­eig­nis­se. So begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Ukraine. . З моменту проголошення не­за­ле­ж­но­ с­ті на території України почали діяти тільки її закони. пам’ять про які живе у віках. Chmelnytzky unternahm in den Jahren 1648—1654 den ersten Versuch. deren Andenken noch in Jahr­hun­der­ten bewahrt wird. Другою можна вважати про­го­ло­шен­ ня Української народної республіки в 1917–1919 роках. Це була третя спроба досягти не­за­ле­ ж­но­с­ті. Nach der Verkündigung der Un­ab­hän­ gig­keit galten auf dem Territorium der Ukrai­ne nur die eigenen Gesetze. Das liegt in der Hauptsache an der Wirt­schafts­kri­se. науки. Такою подією в історії України є 24 серп­ня 1991 року. Так розпочався новий етап в історії України. (vierundzwanzigste) August 1991 (neunzehn­hundertein­ undneunzig). An diesem Tag wurde vom Obersten Rat der Ukraine die “Deklaration über die staat­li­che Unabhängigkeit der Ukraine” an­genom­men. Цей документ проголошував ство­рен­ ня самостійної Української держави. Ein Drittel der Bevölkerung unseres Lan­des sind junge Menschen. Der Kultur. Першу спробу було здійснено Хме­ль­ ни­ць­ким у 1648–1654 роках. Близько третини населення нашої кра­ї­ни складає молодь. Der junge Staat hat viele Probleme. У молодої держави багато проблем. Jetzt sind viele von ihnen arbeitslos. Це в основному результат еко­но­мі­ч­ ної кризи. освіти. Es war der dritte Versuch die Un­ab­hän­ gig­keit zu erringen. Dieses Dokument verkündete die Schaf­fung eines selbständigen ukraini­ schen Staates. У житті кожної країни є події. So ein Ereignis in der Geschichte der Ukraine ist der 24. Брак державних коштів не дозволяє приділяти належної уваги розвиткові культури. Für den zweiten Versuch kann man die Verkündigung der ukrainischen Volks­re­ pu­blik im Jahre 1917–1919 ansehen. Wissenschaft und dem Bil­ dungs­we­sen kann aus Mangel an staat­ li­chen Mit­teln nicht genügend Auf­mer­ sam­keit ge­schenkt werden. Зараз багато молодих людей безро­ бітні.

Народне господарство України скла­ да­єть­ся з низки великих та вза­є­мо­ по­в’я­за­них галузей матеріальної та не­ма­те­рі­а­ль­ної сфер. u) — досягати das Bildungswesen — освіта der Mangel (die Mängel) — нестача. t) — перетворювати Fragen zum Text 1. Україна має значний потенціал для розвитку всієї економіки. o) — вживати заходів erringen (a. Was verkündet die “Deklaration über die staatliche Unabhängigkeit”? 3. . -se — подія das Andenken — пам’ять. August 1991? 2. Провідне місце займають галузі ма­те­ рі­а­ль­но­го виробництва.52 Die Ukraine l Es bleibt zu hoffen. що Україна по­до­лає всі труднощі та з часом пе­ ре­тво­рить­ся на високорозвинену дер­жа­ву. Seit einigen Jahren sinkt diese Kenn­zif­ fer unablässig. dass die Ukraine die­ser Schwierigkeiten Herr wird und sich mit der Zeit in einen hochentwic­ kelten Staat ver­wan­delt. спогад der Abschnitt. Welche Probleme haben sie?  Die Wirtschaft der Ukraine  Åêîíîì³êà Óêðà¿íè Die Wirtschaft der Ukraine nimmt den 2. Den führenden Platz nehmen die Zwei­ ge der Materialproduktion ein. -e — період der Versuch. В останні роки цей показник не­ухи­ль­ но знижується. Die Ukraine hat das bedeutende Po­ten­ ti­al für die Entwicklung der ganzen Wirt­schaft. Worin besteht Ihrer Meinung nach das Hauptproblem der Ukraine? 4. Die Volkswirtschaft der Ukraine be­steht aus einer Reihe von großen und mitein­ ander­ verbundenen Zweigen der ma­te­ri­ el­len und nicht materiellen Sphä­re. Wörter und Wendungen das Ereignis. У цих галузях задіяно понад 70 % пра­цю­ю­чо­го населення України. Was für ein Ereignis geschah in der Geschichte der Ukraine am 24. In diesen Zweigen sind mehr als 70 % der in der Wirtschaft arbeitenden Be­ völ­ke­rung der Ukraine beschäftigt. Економіка України займає друге мі­с­ це після Росії за економічним по­те­н­ ці­а­лом колишнього СРСР. Але хочеться вірити. Wie groß ist die Zahl der jungen Menschen in der Ukraine? 5. дефіцит die Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу verwandeln (te. Platz nach Russland in Bezug auf das wirt­schaft­li­che Potential der ehe­ ma­li­gen So­wjet­uni­on ein. -e — спроба unternehmen (a.

Історично склалося так. Важливим показником ха­ра­к­те­ри­с­ти­ ки економіки країни є її структура. Sie deckt die Bedürfnisse der Be­völ­ke­ rung bei den Waren nicht und be­ kommt deswegen keine Investitionen für ihre weitere Entwicklung. що сьогодні структура економіки в цілому не­ефе­ к­ти­в­на й екологічно небезпечна. In den Ländern. das heißt das Ver­hält­nis zwi­schen dem materiellen und dem so­ zia­len Sektor. die Me­tall­ur­gie und chemische Industrie. das Vor­han­den­sein der reichen Vorkom­ men von Bodenschätzen. wo die Markt­ wirtschaft gut entwickelt ist. Die Erfahrung zeigt. Вона не задовольняє потреб на­се­ лен­ня в товарах і послугах. Провідне місце в структурі економі­ ки України належить промисловості. dass heute die Wirtschaftsstruktur der Ukrai­ ne im Großen und Ganzen nicht effek­ tiv und ökologisch gefährlich ist.l Україна 53 Ihre Grundlage bilden hochqualifizier­ te und ausgebildete Menschen. dass der Hauptinvestitionsträger des Landes seine ei­ge­ne Bevölkerung ist. Post– und Fern­ meldewesen geben 5 %. Die Grundlage der Wirtschaft der Ukrai­ne bilden die Brennstoff– und Energieindustrie. was 70 % entsprechen. тому не отри­мує інвестицій для свого додат­ кового розвитку. Die wichtigste Kennziffer der Cha­rak­te­ ri­stik der Wirtschaft des Landes ist sei­ ne Struktur. транспорт та зв’язок — 5 %. Виробництво товарів широкого вжи­ т­ку та продуктів харчування складає 30 %. die 30 % des Ein­kom­ mens ausmacht. бу­ді­в­ни­ц­т­во — 10 %. an der zweiten Stelle steht die Landwirtschaft. fruchtbaren Böden. Transport. Der führende Platz gehört in der Wirt­ schafts­struk­tur der Ukraine der In­du­ strie. родючі ґрунти. Досвід підказує. . машинобудування. dem Bau gehören 10 %. ме­та­лу­р­гія та хімічна промисловість. У країнах з добре розвиненою ри­н­ ко­вою економікою пропорції зовсім інші. sind die Proportionen ganz anders. наявність багатих родовищ корисних копалин. що скла­дає 70 %. Вона виробляє близько 50 % при­ бутку. Його основу складають кваліфіковані й освічені люди. У промисловості України основу скла­да­ють паливна та енергетична про­ми­с­ло­вість. der Maschinenbau. Sie produziert etwa 50 % des Ein­kom­ mens. яке дає 30 % прибутку. Die Produktion von Massenbedarfs­ artikeln und Lebensmitteln beläuft sich auf 30 %. на другому місці — сільське го­с­по­дар­с­т­во. що головним ін­ве­с­то­ ром країни є її власне населення. Es entwickelte sich historisch so. тоб­то співвідношення матеріального й соціального секторів.

Економіка України потребує стру­к­ту­ р­ної перебудови. Das Land. проведення еко­но­ мі­ч­них реформ. Це велика кількість важкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. Країна. Große ökonomische Probleme hat auch die Landwirtschaft. Worin ist der größte Teil der Bevölkerung beschäftigt? 3. повинна тепер сама імпортувати зерно. Серйозні економічні проблеми має й сільське господарство. Наша країна в змозі виробляти про­ ду­к­цію. Unser Land ist im Stande kon­ver­tier­ba­ re Produkte zu erzeugen und zu ei­ nem richtigen Konkurent auf dem Weltmarkt zu werden. Das sind die vielen Betriebe der Schwer­in­du­strie. яка раніше була в змозі го­ ду­ва­ти всю Європу. Warum ist die Wirtschaftsstruktur der Ukraine nicht effektiv? 5. Was bildet die Grundlage der Wirtschaft der Ukraine? . Після розпаду СРСР Україні дістався важкий економічний спадок. Wörter und Wendungen unablässig — неухильний die Kennziffer — показник das Potential — потенціал das Vorkommen — родовище das Verhältnis — співвідношення das Bedürfnis. das früher im Stande war. die Durchführung von ökono­mischen Reformen. muss jetzt Getreide selbst einführen. що конвертується. die Ein­ führung von neuen Verwaltungs­ methoden. екологічне забруднення країни. -se — потреба decken — задовольняти (потребу) das Einkommen — прибуток die Bedingung — послуга das Erbe — спадок die Einführung — впровадження die Verwaltung — керування Fragen zum Text 1. Виробництво товарів широкого вжи­т­ ку задовольняє в цих країнах потре­ би населення в товарах і послугах. Wie ist das Potential der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion? 2. das ganze Europa zu ernähren. і стати спра­в­ж­нім конкурентом на світовому ринку. Die Wirtschaft der Ukraine braucht ei­ nen Strukturumbau. Nach dem Zerfall der UdSSR über­ nahm die Ukraine ein schweres öko­no­ mi­sches Erbe.54 Die Ukraine l Die Produktion von Massen­bedarfs­ artikeln deckt in diesen Ländern die Be­dürf­nis­se der Bevölkerung nach Waren und Bedingungen. впровадження нових методів управління. Welche Vorteile hat die heutige Ukraine? 4. die ökologische Ver­ schmut­zung des Landes.

An­to­now. який створюється на Харківському авіа­цій­но­му заводі. І в літакобудуванні наша країна не від­стає. які автоматизують багато ви­ро­б­ни­чих про­це­сів і керу­ ють ними. Das Büro trägt den Namen des be­ rühm­ten ukrainischen Konstruk­­teurs Ju. Вони полегшують багато робочих про­це­сів у металургії. Київський Інститут кібернетики пра­цює над створенням машин і ав­то­ма­тів. Paton (ein welt­ berüh­mter Metallurg) schuf und schafft jetzt neue Methoden des Schweißens. який створив багато літаків. der mehrere Flugzeuge ge­schaf­fen hat. Jetzt wurde ein neues Flugzeugmodell im Konstruk­tionsbüro konstruiert.l Україна 55  Errungenschaften der ukrainischen Wissenschaft und Technik  Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè Die Ukraine erlebt jetzt die Zeit der Um­ ge­stal­tung ihrer Ökonomik auf Grund der Marktwirtschaft. Зварений за цими методами міст че­рез Дніпро належить до най­ві­до­мі­ ших визначних місць міста Києва. Sie erleichtern viele Arbeitsvorgänge in der Metallurgie. welche verschiedene Betriebsvorgänge auto­ matisieren und leiten. das im Flugzeugbauwerk in Charkiw ge­ baut wird. вона домагається високих показників у рі­з­ них га­лу­зях науки та техніки. Das Kyjiwer Forschungsinstitut für Ky­ ber­netik arbeitet am Schaffen von Maschi­nen und Automaten. Літаки АН-72 та АН-74 відповідають найсучаснішим технологіям лі­та­ко­бу­ ду­ван­ня. Українська Академія наук на чолі з Б. Є. вільної кон­ ку­ре­н­ції та сучасної науки. Це бюро носить ім’я відомого укра­ї­н­ сь­ко­го конструктора Юрія Антонова. . Зараз у конструкторському бюро скон­струйована нова модель літака. J. freier Konkurenz und moderner Wissenschaft. Trotz aller Schwierigkeiten erzielt sie hohe Leistungen auf verschiedenen Ge­bie­ten der Wissenschaft und Tech­nik. geleitet von B. Auch im Flugzeugbau bleibt unser Land nicht zurück. Україна переживає зараз час пе­ре­ бу­до­ви своєї економіки на засадах ри­н­ко­во­го господарства. Die Flugzeuge AN–74 und AN–72 ent­ spre­chen den modernsten Technolo­ gien des Flugzeugbaus. ство­ри­ла та створює нові методи зва­ рю­ван­ня. Незважаючи на всі труднощі. Die ukrainische Akademie der Wissen­ schaf­ten. Патоном (видатний металург). Die nach diesen Methoden ge­schweiß­ te Brücke über den Dnipro gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Kyjiw.

у неї є досягнення в ба­га­ тьох галузях. -en — труднощі hohe Leistungen erzielen (te. Тракторний завод міста Хар­ кова ви­пус­кає нові моделі сіль­ ськогосподарських машин. Сьогодні таких агрегатів немає в жо­д­ ній іншій країні світу. dass die ukrai­ni­ sche Wissenschaft und Technik nicht zurückbleiben und jeden Tag be­deu­ ten­de Leistungen haben. Харківське виробниче об’єднання «Тур­бо­атом» будує турбіни. t) — викликати . що спалює сміття. і перш за все. Сміття забруднює наші вулиці та дво­ ри. Незважаючи на те що українська про­ ми­с­ло­вість повинна подолати багато труднощів. Новий агрегат очистить наші міста й села та захистить природу. Вони допомагають вчасно та ефе­к­ти­ в­но збирати урожай і готувати поля до сівби. hat sie auch Erfolge in verschiedenen Zwei­gen. verursacht gefährliche Krank­hei­ ten und fügt unserer Gesundheit gro­ ßen Scha­den zu. Нещодавно харківські інженери ство­ ри­ли агрегат. що українські наука та техніка не відстають. t) — добиватися високих показників das Müll — сміття verbrennen (a. в Росію. викликає небезпечні хвороби та завдає шкоди нашому здоров’ю. Das neue Verunreinigungsaggregat wird die Städte und Dörfer unseres Landes reinigen und dadurch auch die Natur schüt­zen. Die Charkower Ingenieure schufen vor kurzem ein Aggregat. Obwohl die ukrainische Industrie viele Schwierigkeiten überwinden muss. a) — спалювати verunreinigen (te. Das Traktoren­werk exportiert ihre Trak­to­ ren und Kombines ins Ausland und vor allem in die Stadt Orenburg in Russ­land. до міста Оренбурга. das das Müll ver­ brennt. Все це свідчить про те. t) — забруднювати verursachen (te. Wörter und Wendungen die Umgestaltung — перебудова die Schwierigkeit. die in der Energetik unseres Landes und im Aus­ land erfolgreich arbeiten. Das alles zeugt davon. а ко­ жен день мають значні досягнення. Тракторний завод експортує тра­к­то­ ри та комбайни за кордон. Heute gibt es solche Aggregate in kei­ nem anderen Land. Müll verunreinigt unsere Straßen und Höfe. Das Traktoren­werk der Stadt Charkiw stellt immer neue Modelle der land­ wirtschaft­lichen Maschinen her. які з ус­ пі­хом працюють в енергетиці нашої кра­ї­ни та за кордоном.56 Die Ukraine l Die Charkower Produktionsvereinigung “Turboatom” baut Turbinen. Sie helfen rechtzeitig und effektiv die Ern­te einzusammeln und die Felder zur neu­en Saat vorzubereiten.

Was für ein Aggregat schufen vor kurzem die Charkower Ingenieure? 5. Багато пам’ятних місць. Es ist schwer alle Gedenk­stätten Kyjiws aufzuzählen. Kyjiwo–Petscherska–Lawra. Золоті ворота. Спочатку треба обов’язково від­ві­да­ти давній Київ. У Києві велика кількість історичних пам’яток архітектури: Софійський Со­ бор. Kyjiw hat eine große Anzahl von hi­sto­ ri­schen Baudenkmälern: Sophien–Ka­ the­dra­le. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. Das ist die Stadt. то ви по­зна­йо­ми­ те­ся з маленьким українським мі­с­те­ч­ ком Ка­не­вом. Wofür ist heutzutage das Charkower Traktorenwerk bekannt?  Gedenskstätten der Ukraine  Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein Land mit reicher Ge­schich­te. які зна­хо­дять­ ся на території України — німі свідки її історії. Київ — одне з найстаріших міст у Схі­ д­ній Європі. Це місто. Якщо ви автомобілем проїдете далі кілька­ кі­ло­ме­т­рів.l Україна 57 Fragen zum Text 1. Was wissen Sie über die in der ukrainischen Akademie der Wissenschaften ausgearbeiteten neuen Methoden des Schweißens? 3. Viele Gedenkstätten. das Goldene Tor. Україна — країна з багатою історією. sind stumme Zeugen ihrer Geschichte. щоб на власні очі по­ба­ чи­ти красу та насолоджуватися нею. Во­ло­ди­ мир­сь­ка церква. so machen Sie sich mit eimen kleinen ukrainischen Städt­chen Kaniw vertraut. Wenn Sie ein paar Kilometer mit dem Auto weiter fahren. Kyjiw ist eine der ältesten Städte in Osteuropa. Києво-Печерська лавра. Zuerst muss man unbedingt das alte Kyjiw besuchen. . Важко перерахувати усі визначні мі­с­ ця Києва. die Wolodymyr–Kirche. Welche Leistungen hat unser Land im Flugzeugbau? 4. Können Sie kurz den Zustand der Ökonomik in der Ukraine charakterisieren? 2. історії якого 1500 років. um mit eigenen Augen seine Schönheit zu sehen und zu ge­nießen. Ihre Geschichte hat tiefe Wurzeln. Її історія має глибоке коріння. die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden.

In der Stadtmitte steht ein schönes Les­sja–Ukrainka–Denkmal aus rosa Gra­nit. die klei­ne Stadt Tschugujiw im Charkiwer Ge­biet zu besuchen. Це маленьке містечко відоме не тіль­ ки українцям. Україна багата на визначні місця. Seine Gemälde hinterlassen einen un­ aus­lösch­li­chen Eindruck. sind Ma­nu­ skrip­te. Hier steht das Haus. приваблює туристів музей Т. А тепер ми пропонуємо вам відвіда­ ти маленьке містечко Чугуїв у Ха­р­ків­ сь­кій області. У центрі міста стоїть красивий. Schewtschenko ausgestellt. in diesem Museum. з ро­ же­во­го граніту. Воно розташоване у живописній мі­с­ це­во­с­ті на березі ріки Случ. Diese kleine Stadt ist nicht nur den Ukrai­nern. у маленькому сільці.58 Die Ukraine l Hier steht ein schönes Schewt­schen­ ko–Denkmal. де вона на­ро­ди­ лась. Hier blieb das Häuschen. батьківщина відомої Лесі Укра­їнки. Diese Gedenkstätten sind unser Reich­tum. Hier lebte und nahm in seine Hände ei­nen Pinsel der berühmte Wander­ künstler Ilja Repin. Тут зберігся будиночок. in dem er ge­ bo­ren wurde. die Heimatstadt der be­rühm­ ten Less­ja Ukrainka. . Затамувавши подих. Den Atem anhaltend kann man durch die Straßen wandern und sich als klei­ nen Teil der großen Geschichte fühlen. in einem klei­ nen Dörfchen zieht Touristen das T. Nicht weit von Kaniw. Hier. wo sie geboren wurde. sondern auch allen Verehrern der Malerei bekannt. Тут стоїть красивий пам’ятник Шев­ чен­кові. можна блукати вулицями й почувати себе ма­ле­нь­ кою часткою великої історії. Ці місця — наше багатство. але й усім при­хи­ль­ни­ кам живопису. Тут. у цьому музеї. Es liegt in der malerischen Gegend am Ufer des Flusses Slutsch. Das ist Nowohrad–Wolynsky (früher Swja­gel). малюнки й книжки Т. пам’ятник Лесі Укра­ їнці. Шевченка. Ми б хотіли відвідати ще одне малень­ке містечко. erhalten. Zeichnungen und Bücher von T. Schew­tschenko–Museum an. Це Новоград-Волинський (раніше Звя­гель). Шев­ ченка. Тут жив і взяв у свої руки пензель ві­до­мий художник-передвижник Ілля Рєпін. Недалеко від Канева. Wir möchten noch ein kleines Städt­ chen besuchen. у якому він народився. Und jetzt schlagen wir Ihnen vor. експонуються ру­ко­пи­си. Його картини залишають незабутнє враження. Die Ukraine ist reich an Gedenkstätten.­ Тут стоїть будинок.

“Molodj Ukrainy”. Тому турбота про них — наша по­че­ с­на справа. was jetzt in unserem Land ge­ schieht. . До цих засобів належать перш за все преса. Fernsehen und jetzt auch Internet. Zu Massenmedien gehören vor allem Presse. Такі газети. erlebt jetzt die Zeit ihrer politischen. Solche Zeitungen wie “Prawda Ukrainy”. «Факти» та ба­га­то інших публікують повідомлення про найваж­ ливіші події в Україні та за кор­доном. 5. Die Bürger der Ukraine bauen eine neue demokratische Gesellschaft auf. еко­но­м­і­ч­но­го та культурного відрод­ ження. пере­ живає нині час свого політичного. wird mittels Massenmedien wi­ der­ge­spie­gelt. Rundfunk. 3. радіо. Громадяни України будують нове де­ мо­к­ра­ти­ч­не суспільство. «Сьогодні». Україна. наш національний обо­ в’я­зок. aufzählen (te. Все. Вони досягають великих успіхів у всіх галузях економіки. що зараз відбувається в нашій країні. телебачення. t) — перерахувати anziehen (o. 4. o) — насолоджуватися die Anzahl — кількість sich vertraut machen mit (Dat. -n — коріння der Zeuge. а тепер також Інтернет. науки та ми­с­те­ц­т­ва. Sie erzielen große Leistungen auf allen Gebieten der Wirtschaft. die Ukraine. unsere nationale Pflicht. ökono­ mischen und kulturellen Wiedergeburt. «День». «Молодь України». Wörter und Wendungen die Wurzel. “Fakty” und viele andere bringen Mel­ dun­gen über die wichtigsten Ereignisse in der Ukraine und im Ausland. -n — свідок genießen (o. 2. Наша Батьківщина. “Sjegodnja”.l Україна 59 Darum ist ihre Pflege unsere Eh­ren­sa­ che.) — знайомитися 1. Alles. “Denj”. «Го­­лос України». як «Правда України». o) — залучати den Atem anhaltend — затамувавши подих der Verehrer — прихильник unauslöschlich — незабутній Fragen zum Text Wovon zeugen die Gedenkstätten Kyjiws? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws sind jedem Ukrainer bekannt? Wessen Name ist mit Kaniw eng verbunden? Warum zieht die kleine Stad Tschugujiw viele Touristen an? Wessen Heimatstadt ist die Stadt Nowograd-Wolynski?  Massenmedien in der Ukraine  Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³ Unsere Heimat. Wissenschaft und Kunst. відбивається у засобах ма­со­ вої інформації.

що від­бу­ ва­єть­ся у найвіддаленіших куточках нашої планети. У телепрограмах ми дивимося різні фільми та завжди знаємо. «На до­б­ра­ ніч. Старше покоління цікавиться більше політикою та стежить за всіма по­лі­ тич­ни­ми повідомленнями. спортивні передачі та багато інших. Програма її радіопередач дуже рі­з­но­ ма­ні­т­на. Dank dem Fernsehen lernen wir viele Länder kennen. Wettervoraussagen und anderes. Ukraine!”.60 Die Ukraine l Die ältere Generation interessiert sich mehr für Politik und folgt allen po­li­ti­ schen Berichten. Україно!». ін­фо­р­ма­ цію про різні винаходи та відкриття. Kinder!” an. Große Rolle spielen heute auch Rund­ funk und Fernsehen. Die Jugend liest gern alles. was die bren­nend­sten Probleme ihres heuti­ gen Le­bens betrifft: passende Arbeit zu finden. музику. Besonders beliebt sind solche Sen­dun­ gen wie “Guten Morgen. Kinder sehen sich gern das Programm “Gute Nacht. їхнім по­бу­ том і звичаями. Man sendet Nach­richten. Україно!». Ohne Fernsehen können wir uns heu­ te unser Leben nicht vorstellen. Особливо популярні такі передачі. отримати бажану професію. «Веселі старти». Молодь читає охоче все те. Junge Menschen interessieren sich auch für Sportmeldungen und für das Neue im Leben verschiedener Musik­ gruppen. Ihre Über­tragungen haben ein man­nig­ fal­ti­ges Programm. Ukraine!”. “Panorama”. “Musikpost”. den gewünschten Beruf zu ergreifen. Sportsendungen und andere. Молоді люди цікавляться також ін­фо­ р­ма­ці­єю про спорт і новинами з жит­ тя різних музичних груп. Frei­zeit interessant zu ge­ stalten. ihre Sitten und Bräu­ che. прогноз погоди та багато іншого. “Blick in die Welt”. was in den fernsten Teilen unse­ res Pla­ne­ten vor sich geht. Велику роль відіграють сьогодні та­ кож радіо та телебачення. “Nach­rich­ten”. “Lus­tige Starts”. Діти охоче дивляться передачу «На добраніч. їхніми визначними па­м’я­т­ка­ми та мистецтвом. малюки». Im Fernsehprogramm sehen wir uns ver­schie­de­ne Filme an und wissen im­ mer. “Gute Nacht. In­for­ ma­ti­on über verschiedene Erfindungen und Entdeckungen. Передають новини. Дуже популярною є українська ра­діо­ ста­н­ція «Промінь». Musik. «Погляд у світ». «Музична пошта». Завдяки телебаченню ми зна­йо­ми­мо­ ся з багатьма країнами. «Панорама». «Ін­ тер­но­ви­ни». як «Доброго ранку. ці­ка­во провести вільний час. що сто­ су­єть­ся нагальних проблем її сьо­го­ дні­ш­ньо­го життя: знайти відповідну ро­бо­ту. ihre Sehenswürdigkeiten und Kunst. Ми не можемо зараз уявити свого жит­тя без телебачення. Sehr populär ist die ukrainische Rund­ funk­sta­ti­on “Prominj”. .

2. Економіка нашої країни ще не ста­бі­лі­ зу­ва­ла­ся. Trotzdem erreichen die ukrainischen Sport­ler im Weltsport hohe Leistungen. які треба вкласти в роз­ви­ток спорту. Wörter und Wendungen die Wiedergeburt — відродження die Gesellschaft. . Найулюбленіший вид спорту в Укра­ї­ ні — футбол. Die Wirtschaft unseres Landes ist noch nicht stabilisiert. -n — прогноз погоди Fragen zum Text Wozu dienen die Massenmedien? Welche Zeitungen sind besonders beliebt? Was lesen die Jugendlichen häufiger? Wie heißt die populärste ukrainische Rundfunkstation? Welche Fernsehprogramme finden Sie am interessantesten?  Sport in der Ukraine  Ñïîðò â Óêðà¿í³ Es ist heute schwer über die Ent­wick­ lung des Sports in der Ukraine zu re­ den. -en — суспільство erzielen (te. Щоб краще розуміти один одного. для цього є багато причин. die man in die Entwicklung des Sports investieren muss. da­für gibt es viele Gründe. І засоби інформації допоможуть нам у цьому. i) — отримати професію gestalten (te. e) — відбуватися der Bericht. Die beliebteste Sportart in der Ukraine ist Fußball. t) — досягати die Wirtschaft — економіка geschehen (a. Бракує коштів. українські спорт­ сме­ни здобувають у світовому спорті високі результати. 5. Незважаючи на це. den Beruf ergreifen (i. Україна прагне до миру й спів­ро­бі­т­ ни­ц­т­ва з усіма народами всіх ко­н­ти­ не­н­тів. Es mangelt an Geldmitteln. -en — відкриття die Wettervoraussage. -e — повідомлення die brennendsten Probleme — нагальні проблеми 1. Und Massenmedien helfen uns dabei. -en — винахід die Entdeckung. 4. тре­ба більше один про одного знати.l Україна 61 Die Ukraine strebt nach Frieden und Zu­sam­men­ar­beit mit allen Völkern auf al­len Kontinenten. Сьогодні важко говорити про роз­ ви­ток спорту в Україні. t) — тут: проводити mannigfaltig — різноманітний die Erfindung. Um einander besser zu verstehen. muss man viel voneinander wissen. 3.

Großer Beliebtheit erfreut sich die Fuß­ ball­mann­schaft “Dynamo” (Kyjiw). Ми пишаємося Яною Клочковою (з Хар­­кова). В Україні віддають перевагу також во­ д­но­му спорту. Es gibt viele Flüsse. Man zieht in der Ukraine auch den Was­ser­sport vor. Die Fußballspieler sind ihre Idole. Він був олімпійським чемпіоном в Ат­ ла­н­ті (1996) у стрибках з же­р­ди­ною. Як кажуть у колі фахівців. Добре відомий її нападаючий Андрій Шевченко. щоб постежити за грою. Є багато річок. Футболісти — їхні кумири. Вона входить до вищої ліги. у дворах. боротьбі. відвідують стадіони. Wasserstadien.62 Die Ukraine l Der ukrainische Fußballbund ist der mitgliederstärkste Sportverband. Євгенією Жиліною та Ган­ ною Сорокіною (з Запоріжжя) — син­ хро­нний стрибок. Wir sind stolz auf Jana Klotschkowa (Char­kiw). водних ста­ді­о­ нів. вони най­ більш працездатні та перспективні боксе­ри. Man hält ihn für einen der besten Stür­ mer in der Welt. wo man trainieren kann. . Вони грають у футбол на спор­тивних майданчиках. Sie gehört der Oberliga an. Sehr bekannt ist der Stürmer Andrej Schew­tschenko. Завзяті футбольні уболівальники — підлітки. Brüder Klitschko sind Boxer im Schwer­ ge­wicht. озер. Kampf. Höfen. sind sie die leistungs­fähigsten und per­spek­ti­ visch­sten Boxer. Багато українських плавців беруть участь у європейських і сві­тових че­м­ пі­о­на­тах. um das Spiel­geschehen zu verfolgen. Його вважають одним із кращих на­ па­да­ю­чих у світі. Sie spielen Fußball auf Sportplätzen. Українська федерація футболу — це найчисленніше спор­тивне об’­єд­нан­ ня. Брати Клички — боксери у важкій вазі. besuchen Stadien. Viele Jugendliche besuchen Sportklubs im Boxen. Великою популярністю ко­ри­с­ту­єть­ся футбольна команда «Динамо» (Київ). Die leidenschaftlichen Fuß­ballan­hän­ ger sind Jugendliche. Seen. Jewhenija Shylina und Han­ na Soro­ki­na (Saporishja) im syn­chro­ nen Sprung. Багато підлітків відвідують клуби по боксу. Viele ukrainische Schwimmer nehmen an den Europa– und Welt­mei­ster­schaf­ ten teil. Wie man in Fachkreisen meint. де можна тренуватися. Und kennt ihr denn nicht den Namen von Serhij Bubka? А хіба ви не знаєте імені Сергія Бу­б­ки? Er war Olympia­sieger im Stab­hoch­ sprung in Atlanta (1996).

. Альп підкорені ними. більш освіченим та вихованим». Man kann oft von den Erwachsenen hö­ren: “Unsere Generation war besser. Wit­­rytschenko und Je. Alpen und Kau­ka­sus sind von ihnen bezwungen. Можна часто почути від дорослих: «Наше покоління було кращим. Наші альпіністи беруть участь у че­м­ пі­о­на­тах світу та встановлюють нові рекорди. Великі успіхи в цьому виді спор­ту у Н. Hohe Leistungen haben in dieser Sport­art N. особливо в ху­до­ж­ ній гімнастиці. Альпінізм також дуже популярний. Viele Gipfel von Pamir.. Кожний п’ятий громадянин Украї­ ни — це молода людина у віці від 15 до 28 ро­ків. Це проблема поколінь: старше по­ко­ лін­ня не розуміє молодшого. Welche Sportart ist in der Ukraine besonders beliebt? 3. en — чемпіонат світу der Gipfel. Wie heißt die populärste Fußballmannschaft? 4. Unsere Bergsteiger nehmen an den Welt­mei­ster­schaf­ten teil und stellen neue Rekorde auf. Auf welche Sportler sind wir stolz?  Das Leben der Jugend  Ìîëîäü Óêðà¿íè Fast jeder fünfte Bürger der Ukraine ist ein junger Mensch im Alter von 15 bis 28 Jahren.— великою популярністю користується der Stabhochsprung — стрибок з шестом das Schwergewicht — важка вага der Fachkreis. -e — коло фахівців die Weltmeistersehaft. besonders in der Kunstgymnastik. Високі результати показують наші гі­м­ на­с­т­ки та гімнасти. Багато вершин Паміру. . ge­bil­de­ter und besser erzogen”. Sereb­rjanska. Серебрянської. Wörter und Wendungen der Grund. (die Gründe) — причина großer Beliebtheit erfreut sich. Welche Sportart zieht immer mehr Sportanhänger an? 5. Das ist das Problem der Generationen: die ältere Generation versteht die nach­kom­men­de nicht.— вершина Fragen zum Text 1. . Das Bergsteigen ist auch sehr populär. Вітриченко та Є.l Україна 63 Hohe Leistungen zeigen unsere Turner und Turnerinnen. Кавказу. Warum ist die Entwicklung des Sportes in unserem Lande nicht so intensiv? 2.

Klubs nach Interessen. genauer gesagt. а також її конституційні пра­ва. Viele junge Menschen sind Ab­ge­ord­ne­ te im Parlament der Ukraine. Студентська спілка сприяє роз­ви­т­ко­ ві політичної активності молоді. таких як соціал-демократична й «Рух». Сьогодні молодь має багато спі­ль­но­ го з попереднім поколінням: їхнє пра­ г­нен­ня до знань. хоча деякі молоді люди входять до полі­тичних партій.5 млн. Die Jugend heute ist nicht so politisch aktiv. З давніх пір студентів вважають най­ більш прогресивними пред­ста­в­ни­ка­ ми на­ції. Man veranstaltet verschiedene Ak­tio­ nen. die unsere Jugend bewegen: in erster Linie die Arbeitslosigkeit. die zu der um­fas­sen­den Persönlichkeitsbildung bei­tra­gen. Es gibt heute freilich viele Fragen. В Україні 38 молодіжних організацій і понад 200 регіональних молодіжних спілок. серед них «Пласт». «Січ». впливає на жит­тє­ву позицію молоді. які сприяють все­бі­ч­но­му формуванню особистості. яка. nach Aus­bil­dung und ihr Wunsch. Seit langer Zeit hält man die Studenten für die progressivsten Vertreter der Na­ti­on. es sind 1. Сьогодні. Der Studentenverband fördert die Ent­ wick­lung der politischen Aktivität der Ju­gend. darunter “Plast”. звичайно.5 Millionen. . яких на Україні нараховується до 1. В Україні зараз важка економічна си­ту­а­ція. звичайно. “Junge Skauts”. є багато питань. Більшість молодих людей — сту­де­н­ ти. Die meisten Jugendlichen sind Stu­den­ ten. Організовуються різноманітні акції. fest auf ei­ge­nen Füssen zu stehen. Спілка студентів захищає інтереси молоді. In der Ukraine besteht zur Zeit eine schwe­re wirtschaftliche Situation. «Юні скаути». so wie in der in der Sozial­ demokratischen und im Ruch. sie hat fast kein Interesse an Po­li­ tik. “Sitsch”. Der Studentenverband verteidigt die In­ter­es­sen der Jugend so auch ihre Ver­fas­sungs­rech­te. вона майже не цікавиться політикою. die al­ler­dings die Lebensposition der Jugend beeinflusst. Молодь сьогодні не така полі­тично активна. obwohl manche jungen Menschen in politischen Parteien engagiert sind.64 Die Ukraine l Heutzutage hat die Jugend viel Ge­ mein­sa­mes mit der vorangehenden Ge­ ne­ra­ti­on: ihr Streben nach Wissen. клуби за інтересами. Es gibt in der Ukraine 38 Ju­gend­or­ga­ ni­sa­tio­nen und mehr als 200 regionale Ju­gend­ver­bän­de. до освіти й бажан­ ня міцно стояти на своїх ногах. які хвилюють нашу молодь: у першу чергу безробіття. Багато молодих людей серед де­пу­та­ тів парламенту України.

um alle Hindernisse auf ihrem Weg zu be­sei­ti­gen. і вона зробить все можливе. Wörter und Wendungen der Erwachsene. Sie ist immer auf der Suche nach Jobs. є єдиними спад­ ко­єм­ця­ми культури Давньої Русі. оскільки багато заводів не при­йма­ ють нових співробітників. . як кажуть. Це давня мова. und sie wird ihr Bestes tun. Das ist eine alte Sprache. um ein wenig Geld zu verdienen. 4.l Україна 65 Viele Diplomingenieure haben keine Möglichkeit eine Arbeitsstelle zu fin­ den. так і в збе­ре­жен­ні побуту й звичаїв. die sind ihr am nächsten. so sagt man. als auch in der Auf­be­ wah­rung von Sitten und Bräuchen. -en — покоління gemeinsam — загальний allerdings — звичайно 1. Українці. der Vor­fah­ren. -n — дорослий die Generation. предків. Це мова матері. die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten Russj. Але молодь може постояти за себе. sowie in der Sprache. Моя рідна мова — українська. t) — сприяти der Verband (dieVerbände) — союз seinen Mann stehen — постояти за себе Fragen zum Text Sind Sie mit den Worten der Erwachsenen einverstanden? Was Gemeinsames haben die frühere und die heutige Generation? Interessieren sich die Jugendlichen für Politik? Wieviel Jugendorganisationen gibt es heute in der Ukraine? Was fördert der Studentenverband?  Meine Muttersprache  Ìîÿ ð³äíà ìîâà Jeder Mensch hat seine Muttersprache. щоб хоч трохи заробити. Вона завжди в пошуку тимчасової ро­ бо­ти. Sie entstand aus der uraltslawischen Sprache. Die Ukrainer sind. У кожної людини є своя рідна мова. вони до неї ближче як мовою. щоб усу­ ну­ти всі перепони на своєму шляху. fördern (te. 5. і вона не втрачає на­дію на краще майбутнє. Das ist die Sprache der Mutter. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. Наша молодь була завжди оп­ти­мі­с­ ти­ч­но настроєна. Соціальна незабезпеченість молоді дуже висока. weil viele Werke keine neuen Mit­ ar­bei­ter einstellen. 2. Unsere Jugend war immer optimistisch gestimmt und sie verliert ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht. Die soziale Unsicherheit der Jugend ist sehr hoch. Вона виникла зі старослов’янської мови. Die Jugend kann aber ihren Mann ste­ hen. Багато інженерів з дипломом не ма­ ють можливості знайти місце роботи. 3.

ob­gleich sie die Staatssprache perfekt be­herr­schen. den Atem an­hal­ tend. Die Ukrainer. Franko. багато стра­ж­да­ли. немає такої іншої більш влу­ ч­ної мови.66 Die Ukraine l Ukrainisch ist eine der schönsten Spra­ chen der Welt. свої побут і звичаї. затамувавши подих. Українки і П. до її краси прищепила нам учитель­ ка укра­ї­н­сь­кої мови. Мабуть. Aber das Volk bewahrte hoch und hei­ lig seine Sprache. «Заповіт» Т. Але наш народ свято зберігав свою мову. “Das Vermächtnis” von T. як і наша мова. Тичини. Вона навчала нас розуміти поезію Л. З великим інтересом. прозу І. Фран­ ка й Л. Велику любов до української мови. які мешкають за кордоном. Українці. Sie lehrte uns Poesie von L. die einen bedeutenden Beitrag zur Ent­ wick­lung und Bereicherung der ukrai­ni­ schen Sprache geleistet haben. Ukra­in­ka und P. Der Umgang in der Muttersprache ver­ bin­det sie mit ihrer weiten Heimat. Schew­tschen­ ko ist in viele Sprachen über­setzt. die im Ausland leben. Це мова Сковороди. . hörte ich die ukrainischen Volks­ mär­chen. не забувають свою рідну мову. Unser Volk wie auch unsere Sprache er­lit­ten sehr viel. Вона розбудила в нас почуття на­ці­о­ на­ль­ної гордості й гідності. Die große Liebe zur ukrainischen Spra­ che. де вони народилися й жили. Schewt­schen­ko. Українська мова — одна з найкра­ сивіших мов світу. die so treffend ist. які зробили значний вне­сок у розвиток і збагачення укра­ї­ н­сь­кої мови. Das ist die Sprache von Skoworoda. zu ihrer Schönheit erzog uns mei­ ne Ukrainischlehrerin an. Im zaris­tischen Russland wurde ver­bo­ ten in der weltlichen Gesellschaft ukrai­ nisch zu sprechen. seine Sitten und Bräu­che auf. ver­ges­sen ihre Muttersprache nicht. Спілкування рідною мовою з’єднує їх зі своєю далекою Батьківщиною. Франка. Franko und L. Von der Wiege an hörte ich zärtliches ukrainisches Gerede meiner Großmut­ter. З колиски я чув ніжну українську мову своєї бабусі. Вона милозвучна й колоритна. хоча вони й чудово володі­ють держав­ ною. Tytschyna. Шевченка. Mit großem Interesse. Es gibt vielleicht keine andere Sprache. Prosa von I. wo sie geboren wurden und gelebt haben. Костенко. farbenreich. Шевченка перекладено ба­га­ть­ма мо­ва­ми. Наш народ. Sie erweckte bei uns das Gefühl des na­tio­na­len Stolzes und der Würde. Sie ist wohlklingend. Укра­ ї­н­ки. У царській Росії було заборонено у світському суспільстві говорити укра­ї­н­сь­кою. Kostenko zu verstehen. я слухав українські народні ка­з­ки. Ukrainka.

l Україна 67 Und wie schön sind ukrainische Lieder! А які красиві українські пісні! Ich mag meine Muttersprache und bin stolz darauf. der Schweiz. оскільки вони є ви­со­ко­ розвинени­ми. Öster­ reich. dass ich Ukrai­ner(–in) bin. Welche Rolle spielen die Ukrainer in der Aufbewahrung von Sitten und Bräuchen des ukrainischen Volkes. Ці країни знаходяться в Європі. Зв’язки розвиваються й по­ши­рю­ють­ ся у всіх галузях: у галузі про­ми­с­ло­ во­с­ті й сільсько­го господарства. Welche bekannten Menschen sprachen ukrainisch? 4. Diese Länder liegen in Europa und die Ukraine hält sie für ihre besten Partner. . Я люблю свою рідну мову й пишаюся тим. вона стала вста­но­в­лю­ва­ти зв’язки з іншими державами. -en — предок der Überbringer. t) — володіти Fragen zum Text 1. Liechten­stein. Was ist Ihre Muttersprache? 2. що я українець(-ка). Kultur und Bildung. Wie bewahrten die Ukrainer ihre Sprache auf? 5. Die Beziehungen entwickeln sich und erweitern sich auf allen Gebieten: auf dem Gebiet der Industrie und Land­ wirt­schaft. куль­ ту­ри й освіти. 3. Ліхтенштейном. Ав­с­т­ рі­єю. й Україна вважає їх своїми кращими пар­т­не­ра­ми. In Kyjiw sind die Botschaften dieser Län­der tätig.— наступник die Aufbewahrung — збереження Sitten und Bräuche — традиції та звичаї farbenreich — колоритний treffend — влучний einen Beitrag leisten — робити внесок erleiden (i. Особливу увагу Україна приділяє змі­ ц­нен­ню зв’язків з Німеччиною. Швейцарією. Wie finden Sie selbst Ukrainisch?  Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern  Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè ç í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè Sobald die Ukraine ihre Unabhän­ gigkeit gewann. Wörter und Wendungen der Vorfahr. Відтоді як Україна стала самостійною державою. Besonders große Aufmerksamkeit schenkt die Ukraine der Festigung der Beziehungen zu Deutschland. . У Києві знаходяться посольства цих країн. begann sie Verbindungen mit anderen Staaten aufzunehmen. i) — страждати heilig — святий beherrschen (te. weil sie hochentwickelt sind.

Вони до­по­ма­га­ють у збиранні різних ви­ро­б­ни­чих лі­ній і обладнанні цехів. Die Ukraine ist als Staat von vielen Staa­ten anerkannt.68 Die Ukraine l In der Ukraine befinden sich ständige Handels–. a) zu (Dat. філія beitragen (u. In den Betrieben arbeiten viele deut­ sche Fachleute. Wörter und Wendungen Verbindungen aufnehmen — встановлювати зв’язки Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу die Festigung — зміцнення die Vertretung. Sie helfen bei der Montage ver­schie­de­ ner Anlagen und bei der Ausrüstung der Werkhallen. Sie tragen zur Verbreitung der deut­ schen Sprache bei. В Україні знаходяться постійні пред­ ста­в­ни­ц­т­ва цих країн з торгівлі. Wozu tragen die Abteilungen des Goethe-Institut bei?  Die Ukraine und ihre Probleme  Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. Україна. Минуло тільки декілька років відтоді.) — сприяти der Fachmann (die Fachleute) — фахівець die Ausrüstung — оснащення Fragen zum Text 1. На підприємствах пра­цю­ють багато німецьких фахівців. souveräner schon 10 Jah­re existiert. . -en — представництво die Abteilung. und Bildungsver­ tretungen dieser Länder. як держава. Was schenkt die Ukraine besonders große Aufmerksamkeit? 2. obwohl unser Staat als ein un­ab­hän­gi­ger. Warum knüpft die Ukraine Kontakte zu Deutschland. У Києві та Одесі зна­хо­дять­ся філії ін­ ти­ту­ту імені Гете. куль­ ту­ри й освіти. sie ist Mitglied der Eu­ro­päi­schen Gemeinschaft. als die Ver­fas­sung der Ukraine angenom­ men wor­den ist. визнана ба­га­ть­ ма державами. Erst einige Jahre sind vergangen. вона є членом Єв­ро­ пей­сь­ко­го товариства. як було прийнято Конституцію Укра­ї­ ни. хоча наша держава як незалежна й суве­ренна існує вже 10 років. -en — відділ. Auf welchen Gebieten entwickeln sich die Beziehungen? 4. Österreich und der Schweiz? 3. Kultur–. Ці фі­лії до­по­ма­га­ють роз­по­всю­джен­ ню ні­ме­ць­кої мови. Welche Vertretungen sind in der Ukraine? 5. Україна — це порівняно молода дер­ жа­ва. In Kyjiw und Odessa befinden sich Ab­ tei­lun­gen des Goethe–Instituts.

-en — співтовариство die Beziehung. Учителі. Багато великих підприємств не пра­ цю­ють. Укра­ ї­на має багато проблем свого ста­но­в­ лен­ня й самовизначення. Усі ці проблеми заважають нашій дер­ жа­ві в стабілізації економіки. Є багато спільних підприємств. Die Lehrerkräfte. Але. лікарі отримують її не­своє­ ча­с­но. забезпечення die Nahrungsmittel. Обсяг проблем навколишнього се­ре­ до­ви­ща в нашій країні стає ще більш виразним. um alle diese Mängel zu beseitigen. . Viele Großbetriebe funktionieren nicht. Man muss sich alle Kräfte geben. Треба докласти всіх зусиль. немає збуту. Viele Nahrungsmittel gelten als ge­ sund­heits­schäd­lich. In erster Linie sei die Wirtschafts­krise in unserem Land zu erwähnen. Особливе місце займає проблема еко­ло­гії. Häufig ist das Leitungswasser zum Trin­ ken ungeeignet. ін. Wörter und Wendungen verhältnismäßig — порівняно anerkennen (te. щоб усу­ ну­ти всі ці недоліки. Es gibt viele gemeinsame Betriebe. фірм з обмеженою відповідальністю і т.l Україна 69 Viele Partnerschaftsbeziehungen sind schon angeknüpft. Слід також сказати й про недоліки в енергопостачанні. тому що немає необхідних ма­те­рі­а­лів. Уже встановлено багато пар­т­нер­сь­ ких відносин. Man muss auch über die Mängel an En­er­gie­ver­sor­gung sagen. Einen besonderen Platz nimmt das öko­lo­gi­sche Problem ein.— продукти харчування ungeeignet — непридатний . Робочі роками не отримують платню. weil sie keine notwendigen Stoffe. kei­ nen Absatz haben. Die Arbeiter bekommen jahrelang kei­ nen Lohn. як кожна молода держава. Alle diese Probleme hindern unseren Staat an der Stabilisierung der Wirt­schaft. t) — визнавати die Gemeinschaft. Aber wie jeder junge Staat hat die Ukrai­ne viele Probleme ihres Werdens und ihrer Selbstbestimmung. У першу чергу треба назвати еко­но­ мі­ч­ну кризу в нашій країні. Ge­ sell­schaf­ten mit beschränkter Haftung usw. Das Ausmaß der Umweltprobleme ist in unserem Land immer deutlicher. Часто вода у водопроводі не­при­да­т­ на для пиття. -en — відношення beschränkt — обмежений die Selbstbestimmung — самовизначення der Lohn (die Lohne) — заробітна плата die Versorgung — постачання. Ärzte erhalten nicht recht­zei­tig ihr Gehalt. Багато продуктів харчування вва­жа­ ють­ся шкідливими для здоров’я.

um diese Probleme zu lö­sen. 4. що зна­хо­ дять­ся поблизу. довгий час колгоспи отруювали поля хі­мі­ч­ни­ ми добривами низької якості. що ще залишилося живого. 2. Natürlich wird allen diesen Problemen Aufmerk­samkeit geschenkt. або просто на ґрунт отруйні відходи виробництва. ist für die Ge­ sund­heit ungefährlich. Einige Werke lassen verantwortungslos ihre giftigen Abwässer in die nächst­lie­ gen­den Gewässer oder einfach in die Erde fließen. Щоб підвищити урожайність. Die Ukraine l Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Ukraine? Von wem wurde die Ukraine anerkannt? Welche Probleme hat die Ukraine? Warum funktionieren viele Betriebe nicht? Wodurch werden die Gewässer und Lebensmittel der Ukraine vergiftet?  Umweltschutz. Непоправні зміни відбулися в кліматі Укра­ї­ни після створення цілої ланки во­до­ймищ на Дніпрі. Von den Wassermassen dieser selbst­ geschaffenen “Meere” wird oft alles noch Lebende überflutet. ökologisch saubere er­ setzt­ wer­den. Деякі підприємства скидають без­від­ по­ві­да­ль­но до водоймищ. усім цим проблемам при­ді­ ля­єть­ся увага. jedoch nicht genügend. Брак коштів не дозволяє замінити ста­ре обладнання на заводах на новіше й екологічно чисте. wur­ den von den Kolchosen lange Zeit die Felder mit minderwertigen Dün­ge­mit­ teln ver­gif­tet.70 1. Wegen Geldmangel können in den Betrieben alte Betriebsanlagen nicht durch neue. was von diesen Feldern auf unseren Tisch kommt. . Вода цих штучних «морів» затопляє все. Nach dem Bau einer ganzen Reihe von Stauseen am Dnipro sind im Klima der Ukraine unwiederrufliche Veränderung eingetreten. Probleme der Ukraine  Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. екологічні про­ бле­ми — одні з найважливіших в Україні. Nicht alles. Um die Ernteerträge zu erhöhen. хоча й недостатня для їх вирішення. Ïðîáëåìè Óêðà¿íè Wie in allen Ländern der Welt gehören die ökologischen Probleme auch in der Ukraine zu den wichtigsten. що йде до нашого столу з цих ла­нів. 5. 3. безпечне для нашого здо­ро­в’я. Звичайно. Не все. Як і в усіх країнах.

будуть стра­ж­да­ ти ще багато поколінь. збільшується кількість ракових за­хво­рю­вань. тисячі людських життів згублені смер­ то­но­с­ним випромі­нюванням. за підрахунками учених. -en — ракове захворювання das Unheil — лихо Fragen zum Text 1. що зва­ли­ ли­ся на Україну. April 1986. Wörter und Wendungen der Geldmangel (die Geldmängel) — нестача коштів das Abwasser (die Abwässer) — стічні води die Düngemittel — добрива vergiften (te. Діти й тварини народжуються му­та­н­ та­ми. Was gehört zu den wichtigsten Problemen der Ukraine? 2. Tausende Menschenleben wur­ den von den totbringenden Strahlen ver­nich­tet. Wovon wird in der Natur alles noch Lebende überflutet? . Вибух 4-го енергоблоку Чо­р­но­биль­сь­ кої атомної електростанції призвів до жахливих екологічних наслідків. І все ж найстрашнішим лихом Укра­ї­ ни стала катастрофа 26 квітня 1986 року в Чорнобилі. Dutzende von Kilometern verseuchter Erde. Ihre Folgen hatten verheerende Aus­wir­ kun­gen für die Umwelt der ganzen Welt. Десятки кілометрів отруєної землі. das Was­ser des Dnipro und der Pripjatj ist ver­gif­tet.l Україна 71 Das größte Unglück für die Ukraine ist aber die Tschernobyler Katastrophe am 26. Die Explosion des vierten Reaktors des Tschernobyler Atomkraftwerkes hatte schreckliche ökologische Folgen. Wodurch wird die Natur der Ukraine vergiftet? 4. Kinder und Tiere werden nach der Ka­ ta­stro­phe als Mutanten geboren. Чорнобильська катастрофа пе­ре­ве­р­ ши­ла Хіросіму та Нагасакі. Das alles ist nur ein kleiner Teil des über die Ukraine hereingebrochenen Un­heils. Warum können die alten Betriebsanlagen durch neue nicht ersetzt werden? 3. Die Tschernobyler Katastrophe über­ trifft Hirosima und Nagasaki. t) — затоп­ лювати totbringend — смертоносний die Krebserkrankung. t) — отруювати der Stausee. І все це лише дещиця лих. -n — водосховище überfluten (te. Wann sind die Veränderungen im Klima der Ukraine eingetreten? 5. вода Дніпра й Прип’яті отрує­ на. Вона справила негативний вплив на стан довкілля у всьому світі. Unter den Folgen der Katastophe im Atom­kraft­werk werden nach Ansicht der Ge­lehr­ten noch viele Ge­ne­ra­tio­ nen lei­den. die Zahl der Krebserkrankungen steigt. Від наслідків катастрофи на ЧАЕС.

Es ist die größte Stadt der Ukraine. kleine und große Kir­chen. Київ — це великий транспортний центр. Kyjiw liegt am Dnipro. Hier leben ungefähr 3 Millionen Ein­ woh­ner. Die Kyjiwer Metro ist sehr schön. son­dern auch ein wichtiges Bil­dungs­ zen­trum. Das ist nicht nur ein Kulturzentrum. Київ — столиця України. In Kyjiw befinden sich der Oberste Rat. Це давнє місто. кінотеатрів. . Київ — одне з найкрасивіших міст сві­ту. Київ багатий на історичні па­м’ятки. Kinos. Kyjiw ist ein wichtiger Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. у багатьох інститутах і коледжах. Es ist eine sehr alte Stadt. einem der größten Flüsse Osteuropas. Wir sind sehr stolz auf unsere Haupt­ stadt. Tausende Studenten studieren an der Kyjiwo–Mohyljanska Akademie. Тут проживають близько трьох мі­ль­ йо­нів жителів. Ми дуже пишаємося своєю сто­ли­цею. an der Kyji­wer Universität. театрів. industrielles und kulturelles Zentrum des Staates. Hauptstadt der Ukraine  Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè Die Hauptstadt der Ukraine ist Kyjiw. der Präsident und die Regierung.I I I . але й осві­т­ ній центр України. Тисячі студентів навчаються в КиєвоМогилянській академії. Kyjiw ist eine der schönsten Städte der Welt. Kyjiw ist reich an Historischen Denkmä­ lern. у Київському університеті. од­ ній із найбільших рік Східної Єв­ро­пи. Bibliotheken. Президент і уряд. У Києві знаходяться Верховна Рада. Це політичний. Thea­ter. У місті також багато музеїв. Київ розташований на ріці Дніпро. Gebiete und Städte der Ukraine (Ð åãІîí è òà ì ³ ñòà ÓêðàЇí è)  Kyjiw. Це найбільше місто України. Це не тільки культурний. Sie ist ein politisches. an vielen Hoch­ schulen und Colleges. бібліотек та великих і ма­ ле­нь­ких церков. індустріальний і куль­ ту­р­ний центр держави. In der Stadt gibt es viele Museen. Київське метро дуже красиве.

Київ — місто. Володимирська церква.) — пишатися Fragen zum Text Wo liegt die Hauptstadt der Ukraine? Wieviel Einwohner leben in Kyjiw? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws kennen Sie? Warum nennt man Kyjiw ein wichtiges Bildungszentrum? Haben Sie einmal Kyjiw besucht?  Sehenswürdigkeiten Kyjiws  Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ Kyjiw ist eine Stadt. die So­phi­en­ka­the­dra­le. Die interessantesten und be­kann­te­sten sind: die Kyjiwo–Petscherska Lawra. Die Hauptstraße der Stadt heißt Chresch­tschatyk. 3. На майдані перед собором стоїть па­ м’я­т­ник Богдану Хмельницькому. die Wo­lo­dy­myr Kir­che. можна опи­ни­ ти­ся на майдані Незалежності. kommt man auf den Platz der Un­ab­hän­gig­keit. der Verkehrsknoten­punkt. 4. Wenn man den Chreschtschatyk ent­ lang geht. Es ist reich an historischen Denkmälern. wo das Denkmal Wolodymyr des Täu­ fers steht. Головна вулиця міста називається Хрещатик. Недалеко від майдану Незалежності знаходиться Софійський собор. Diese Straße ist durch ihre wun­der­ schö­nen Kastanienbäume berühmt. Nicht weit vom Platz der Unabhängigkeit befindet sich die Sophienkathedrale. Він багатий на історичні пам’ятки. де стоїть пам’ятник Володимиру Хрестителю. 2. історія якого налічує 1500 років. Тепер ми попрямуємо на берег Дніп­ ра. Найцікавіші та найвідоміші — КиєвоПечерська лавра. Nun begeben wir uns zum Dnipor­ufer. Auf dem Platz vor der So­phi­en­ka­the­ dra­le steht das Bohdan Chmelnytzky– Denkmal. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. -e — транспортний центр stolz sein auf (Akk. Meetings durchgeführt. .l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 73 Wörter und Wendungen ungefähr — приблизно das Baudenkmal (die Baudenkmäler) — архітектурна пам’ятка 1. Hier werden nationale Feste gefeiert. собор Святої Со­фії. Якщо йти Хрещатиком. Тут відзначаються національні свята та улаштовуються мі­тинги. 5. Ця вулиця відома своїми чудовими каштанами.

відвідання цьо­го міста завжди стає по­дією. t) — розташуватися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Kyjiw? Woran ist Kyjiw reich? Welche historischen Denkmäler sind weltbekannt? Wie heißt die Hauptstraße Kyjiws? Wofür ist der Andrejewski Spusk bekannt?  Das Kyjiwer Gebiet  Êè¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördlichen Teil der Ukraine im Mittelaufbecken des Dnipro. жителів. Das Gebiet teilt sich in 25 Bezirke mit 24 Städten. 5. Область поділяється на 25 районів та 24 міста. Die Bevölkerungszahl ist 1849. die hier den Touristen ihre Kunstwerke anbieten. Сім мостів з’єднують один берег Дніп­ ра з другим. На півночі область межує з Біло­ русією. Die bekannteste darunter ist die Pa­ton­ brüc­ke. Тут щодня обслуговуються тисячі па­ са­жи­рів. 3. 4. Die Gebietsfläche beträgt 28 100 km2. ein Besuch dieser Stadt wird immer zu einem Erlebnis. t) — проводити sich begeben (a. Noch eine andere Sehenswürdigkeit ist der Andrijiwsky Uswis. Звідси можна побачити річковий во­к­зал.Gebiete und Städte der Ukraine l 74 Von hier aus kann man den Flusshafen sehen. Auf dieser Straße haben sich Künstler angesiedelt. abfertigen (te. Найвідоміший з них — міст імені Па­ то­на. Площа — 28100 км2. e) — прямувати der Flußhafen — річковий вокзал 1. Кількість населення складає 1849. t) — обслуговувати sich ansiedeln (te. Wörter und Wendungen durchführen (te. На цій вулиці розташувалися ху­до­ж­ ни­ки. Область знаходиться в північній ча­с­ ти­ні України на території середньої течії Дніпра. Sieben Brücken verbinden das eine Dne­p­ru­fer mit dem anderen. Ще одна визначна пам’ятка — це Ан­ д­рі­їв­сь­кий узвіз. Hier werden täglich Tausende Pas­sa­gie­ re abgefertigt. Im Norden grenzt das Gebiet an Weißruss­land. Kyjiw ist sehr schön. 2. Київ — дуже красивий.6 Tau­ send Einwohner.6 тис. які пропонують тут туристам свої вироби. .

Найбільша річка тут Дніпро з при­то­ ка­ми (Прип’ять. 92. Л. Область лежить у зоні лісостепу. Ма­ зепа. Ірпінь. Kühl­schränke. Tschu­bynsky. Північну частину займає Поліська ни­зо­ви­на. Braunkohle und im Süd­ we­sten des Gebiets–Gold. Bagger. холодильники. У Київській області народилось ба­га­ то відомих українців: гетьман І. космонавт П. Hier sind Elektronen– und Rechen­ technik entwickelt. der Irpin. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Pflanzenbau.1 % населення — українці. Драч. Im Kyjiwer Gebiet wurden viele be­ rühm­te Ukrainer geboren: der Hetman I. Die Betriebe produzieren land­wirt­ schaft­li­che Maschinen. У сільському господарстві пере­ ва­жають тваринництво та рослин­ ництво. Infolge der Tschernobyl–Katastrophe wurden viele Grundstücke des Gebiets unbrauchbar. Десна та інші). der Ush. ver­ schiedene Geräte.). рі­з­ні прилади. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. Das Kyjiwer Gebiet ist industriell und land­wirt­schaft­lich. Dratsch. автор українського гімна П. Malyschko. Torf und Dia­man­ten). der zentrale und der südwestliche Teil sind inner­ halb der am Dnipro gelegenen Anhöhe. м’я­кий. Masepa. 92. Das Klima ist gemäßigt kontinental und mild.a. Kaolin. der Kosmonaut P. буре вугілля та в південно-західній частині облас­ ті — золото. торф. Київська область індустріальна та сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ка. Підприємства виробляють сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кі машини. . Тут мало корисних копалин: бу­ді­ве­ ль­ні матеріали. поети А. Малишко. L. der Autor der ukrainischen Hym­ne P. центральна та південно-за­хі­д­на частини знаходять­ ся в ме­жах При­дні­п­ров­сь­кої висо­ чини. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe. Тут розвинені електронна та об­чи­с­ лю­ва­ль­на техніка. каолін. die Desna u. Es gibt hier wenig Bodenschätze (Bau­ stof­fe. Чу­ бинський. Попович та художниця К. діаманти. Клімат помірно континентальний. Обласний центр — місто Київ. І.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 75 Das Gebietszentrum ist die Stadt Kyjiw. Den nördlichen Gebiets­teil bildet die Po­lisj­ka Niederung. Рельєф області різноманітний. I. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи багато земель області не можна використовувати. Kostenko. Bilokur. Der größte Fluss ist hier der Dnipro mit seinen Nebenflüssen (Prypjatj. Уж. Білокур. Popowytsch und die Künstlerin K.1 % der Bevölkerung sind Ukrainer. die Dichter A. Костенко. екскаватори.

Площа Республіки 26 100 км2. Im Norden und im zentralen Teil ist die Ebene und im Süden sind Krymgebirge. Керченська протока відокремлює те­ ри­то­рію Республіки Крим від Росії. 3. на­се­ лен­ня 2 137 700 жителів. а на півдні зна­хо­дять­ ся Кримські гори. . Територія півострова різноманітна. На півночі та в центральній частині вона рівнинна. Im Westen und im Süden wird sie vom Schwarzen Meer bespült und im Nor­den vom Asowschen Meer На заході і на півдні його омиває Чо­ р­не море. t) — пере­ важати Fragen zum Text Wo liegt das Kyjiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Bodenschätze gibt es im Kyjiwer Gebiet? Was produzieren die Kyjiwer Betriebe? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Die Autonome Republik Krym  Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì Die Republik liegt auf der Halbinsel Krym. 5. der Pflanzenbau — рослин­ ництво der Baustoff — будівельні матеріали die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля dominieren (te. Республіка поділяється на 15 районів та 15 міст. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Viehzucht — тваринництво 1. 2. die Bevölkerungszahl ist 2 137 700 Einwohner. а на півночі — Азовське. Адміністративний центр — місто Сім­ фе­ро­поль. Die Republik teilt sich in 15 Bezirke mit 15 Städten.Gebiete und Städte der Ukraine l 76 Wörter und Wendungen die Fläche — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення betragen (u. Das Verwaltungszentrum ist die Stadt Simferopol. Die Kertscher Meerenge trennt das Ter­ ri­toti­um der Re­pu­blik Krym von Russ­ land. Республіка розташована на Крим­сь­ко­ му півострові. Die Fläche der Republik beträgt 26 100 km2. 4. Das Gelände der Halbinsel ist un­ter­ schied­lich.

Там виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ кі машини.та електронні при­ ла­ди. автомобілі («Волга» та «Га­зель»). Провідні галузі господарства — ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня (корабельне). Велику роль відіграють тут водний транспорт та туризм. Керч.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 77 Die Flüsse die Tschorna. Найбільші промислові центри Се­ва­с­ то­поль. In der Landwirtschaft dominieren Pflan­zen­bau. Radio– und Elektronen­geräte und Autos (“Wolga” und “Gasel”) pro­ duziert.5 % — Ukrainer und 300 000 Ta­ taren.2 % der Bevölkerung sind Russen. Сім­фе­ро­поль. Weinbau und Viehzucht. Харчова промисловість виробляє кон­се­р­ви. Сакське. 26. хімічна та харчова про­ми­с­ло­ во­с­ті. а гори вкриті лісами. Die Lebensmit­te­lindustrie produziert Kon­ser­ven.5 % — українці та 300 тисяч татар. 26. Erdgas. Альма. Baustoffe. ме­та­ лу­р­гія.2 % населення — росіяни. der Salhyr. Феодосія. Kertsch. Zu den Bodenschätzen gehören Ei­sen­ erz. радіо. Große Rolle spielen hier Wasserverkehr und Tourismus. Feodossija. der Belbeek. Тут є також солоні озера. chemische und Lebens­ mittelindustrie. 67. Das Klima der Halbinsel ist in der Ebe­ne gemäßigt kontinental. Salz in Salz­seen. die Alma. . Рівнина півострова знаходиться в сте­ по­вій зоні. Fischprodukte und Wein. Салгир. До корисних копалин належать за­лі­ з­на руда. рибні продукти та вино. виноградарство та тваринництво. Актаське та інші. природний газ. Sim­fe­ro­ pol. Saksj­ke. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють рослинництво. der West­li­che Bultschanak sind was­ser­arm. такі як Са­ сик. Клімат півострова на рівнині помірно континентальний. сіль солоних озер. Es gibt hier auch Salzseen (Sassyk. Me­tall­be­ar­ bei­tung. а на південному узбере­ жжі Чорного моря він нагадує се­ред­ зем­но­мор­сь­кий. у горах — трохи хо­ло­д­ні­ший. 67. Aktasjke und andere). Es gibt auch Mineralgewässer. Кача. Die führenden Wirtschaftszweige sind Maschinenbau (Schiffbau). Річки Чорна. Західний Бульчанак мі­л­ко­во­д­ні. Бельбек. in den Ber­gen — etwas kälter und an der süd­li­chen Küste des Schwarzen Meeres ist es dem Mittelmeerklima ähnlich. Є також мінеральні води. Dort werden landwirtschaftliche Ma­ schi­nen. die Katscha. Die Ebene der Halbinsel liegt in der Steppenzone und die Berge sind be­ waldet. Die größten Industriezentren sind Se­ wa­sto­pol. будівельні матеріали.

 Ай­ ва­зовський та полярник І.Gebiete und Städte der Ukraine l 78 Auf der Krym wurden der Künstler I. . 4. 5. t) — омивати das Verwaltungszentrum — адміністративний центр 1. 3. Gor­ska. е. промисловий і культурний центр Ре­с­ пу­б­лі­ки Крим. Однак також доведено. Ajwa­sowsky und der Polarforscher I. 2. тут боролася за права укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду А. Z). dass diese Ge­ gend bereits in grauer Vorzeit besie­ delt war (Ende des 4. In Jalta ist das Grab des ukrainischen Dichters S. що ця мі­с­це­ вість була заселена ще у давні часи (кінець 4 століття до н. На початку 16 століття на лівому бе­ ре­зі річки Салгир виникло поселен­ ня татар Ак-Мечеть. Jahrhunderts ent­ stand am linken Ufer des Flusses Sal­ hyr die Tatarensiedlung Ak–Metschet. u. Später wurde sie zur Residenz der Krym–Khans. Папанін. in­du­ stri­el­le und kulturelle Zentrum der Re­ pu­blik Krym. Jh. Руданського. v. Seine Entstehung verbinden viele Hi­ sto­ri­ker mit 1784. Сімферополь — це ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ний. Виникнення міста історики по­в’я­зу­ ють з 1784 роком. Горська. Am Anfang des 16. Papanin geboren. Es ist aber bewiesen. Wörter und Wendungen die Fläche — чисельність die Bevölkerungszahl — кількість населення die Meerenge — протока bespülen (te. Пізніше воно стало резиденцією Крим­сь­ко­го хана.). hier kämpfte für die Rechte des ukrainischen Volkes A. У Криму народились художник І. die Bodenschätze — корисні копалини die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Viehzucht — тваринництво dominieren — переважати Fragen zum Text Wo liegt die Republik Krym? Wie ist das Gelände der Halbinsel? An welchen Bodenschätzen ist die Halbinsel reich? Wer lebt auf der Halbinsel Krym? Welche berühmten Menschen wurden auf der Krym geboren?  Simferopol  ѳìôåðîïîëü Simferopol ist das administrative. У Ялті знаходиться могила укра­ї­н­сь­ко­ го поета С. Simferopol liegt in einem Talkessel zwi­ schen der äußeren und inneren Ge­ birgs­ket­te der Krymgebirge. Сімферополь знаходиться в уло­го­ви­ ні між зовнішнім та внутрішнім ла­н­ цю­гом Кримських гір. Rudansky.

Він належить до найбільших міст Крим­сь­ко­го півострова і є най­бі­ль­ шим центром освіти в Криму. die am Schwarzen Meer liegt. t) — добиратися sich ausruhen (te. Es gehört zu den größ­ten Städten der Krymhalbinsel und ist das größte Bil­ dungs­zen­trum der Krym. 4. ie) — доводити in grauer Vorzeit — у давні часи besiedeln (te. У багатьох парках і скверах можна добре відпочити. 3. У Сімферополі проживають близько 400 000 жителів. Simferopol ist eine schöne grüne Stadt. Сімферополь — красиве зелене мі­ с­то. Оскільки Сімферополь має прямі спо­ лу­чен­ня залізницею та літаком з ба­ га­ть­ма містами України. У Сімферополі та на його околицях можна відвідати багато історичних пам’ятників та споруд. a) — приймати 1. In mehreren Parks und Grünanlagen kann man sich gut ausruhen. За короткий час тролейбусами вони добираються до багатьох курортів Чорноморського узбережжя. empfängt es täglich Tau­sen­de von Touristen. . 2. Die Stadt wurde im Jahre 1783 als See­ ha­fen und Festung gegründet.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 79 Die Einwohnerzahl beträgt in Sim­fe­ro­ pol etwa 400 000 Einwohner. 5. Місто було засноване в 1783 році як морський порт і фортеця. In Simferopol und in seiner Umgebung sind viele historische Denkmäler und Bauten zu besichtigen. Sie erreichen in kurzer Zeit mit Trol­ley­ bus­sen viele Kurorte an der Schwarz­ meerküste. Da Simferopol direkte Zug– und Flugzeugverbindung mit vielen Städten der Ukraine hat. Wörter und Wendungen die Entstehung — виникнення beweisen (ie. t) — заселяти empfangen (i. t) — відпочивати direkt — прямий Fragen zum Text Wo liegt Simferopol? Wann wurde die Stadt gegründet? Was ist schon lange bewiesen? Wie groß ist die Einwohnerzahl der Stadt? Welche Verkehrsverbindung hat Simferopol mit vielen Städten der Ukraine?  Sewastopol  Ñåâàñòîïîëü Sewastopol ist eine große Hafenstadt auf der Krym. Севастополь — велике портове місто в Криму біля Чорного моря. він приймає щодня тисячі туристів. erreichen (te.

Hier entwickeln sich Schiffbau. In der Stadt gibt es zwei Theater. то багато розповідають про героїчний захист міста під час Крим­сь­кої війни (1854—1855 рр. erzählt man viel über die heldenhafte Verteidigung der Stadt während des Krymkrieges (1854—1855). Wände mit Türmen. Ruinen von Tem­ peln.). н. тут була ре­с­пу­б­лі­ка.— від Ві­зантії. Широко відомий інститут південних морів Академії наук України. е. майстерень багато розповідають про культуру цієї місцевості багато сто­літь тому. е. leichte und Lebensmittelindustrie. . З 1978 р. Якщо говорити про історію міста Се­ ва­с­то­по­ля. von Bysanz abhän­ gige Republik. Ge­rä­te­ bau. Стіни з баштами. Auf dem Territotium des heutigen Se­ wa­sto­pol gab es im 5.80 Gebiete und Städte der Ukraine l Die Einwohnerzahl beläuft sich auf etwa 300 000 Menschen. Нині лише руїни на околиці мі­с­та на­ га­ду­ють про давні часи. те­а­т­ рів. за­ ле­ж­на від Рима. руїни храмів. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die uralte Stadt Cherssones. е. На території сьогоднішнього Се­ва­с­ то­по­ля у 5—1 ст. war das die von Rom. Es ist ziemlich interessant sich mit der Geschichte der Stadt zu beschäftigen. У 1 ст. легка та харчова промисловість. куди що­ро­ку при­їз­дить багато туристів з Укра­ї­ни та з-за кордону. до н. було давнє мі­с­то Херсонес. Theatern. Jahrhundert u. Seit dem Jahre 1978 ist Cherssones das staatliche historische archäologische Museum. Jh. dann Korsun. Werkstätten erzählen uns viel über die Kultur dieses Ge­län­ des vor vie­len Jahrhunderten. Heutzutage erinnern die Ruinen am Ran­de der Stadt Sewastopol an die ur­ alten Zeiten. Це місто важкої та легкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. приладобудування. im 4. Херсонес — державний іс­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­гі­ч­ний музей. Z. Weit bekannt ist das Institut der süd­li­ chen Seen der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der Ukraine. а в 4 ст. Im Mittelalter nannte man sie zuerst Cherson.—1. н. Wenn man über die Geschichte der Stadt Sewastopol spricht. Im 1. У місті два театри. У давні часи її називали спочатку Херсон. wohin jedes Jahr zahlreiche Touristen aus der Ukraine und aus dem Ausland kommen. Досить цікаво звернутися до історії міста. потім Корсунь. Тут розвивається кораблебудування. У ньому мешкає близько 300 000 жи­ те­лів. Das ist die Stadt der Schwer– und Leicht­in­du­strie.

3. Це важливий промисловий. Charkiw ist die historische Hauptstadt der Slobidska Ukraine. Mai 1944” dar. 7. що наш військовий флот буде завжди представляти ми­р­ ні інтереси нашої держави. Sowohl früher. wis­ sen­schaft­li­ches und kulturelles Zentrum. Захист міста під час Великої Ві­т­чи­з­ня­ ної війни представляє діорама «Штурм Сапун-гори. науковий і культурний центр. 2. . dass unsere Kriegsmarine immer die friedliebenden Ziele unse­ res Staates vertritt. Bysanz — Візантія der Tempel — храм die Marine — флот 1. 5. als auch heute können wir uns Sewastopol ohne Marine nicht vor­stel­len. 4. На честь цієї події було створено па­ но­ра­му Севастополя 1854—1855 рр. Уди й Харків. Харків — друге за розмірами місто України. Ми сподіваємося. Wörter und Wendungen der Seehafenhäfen — морський порт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Sewastopol? Was kann man über die Wirtschaft der Stadt sagen? Was Interessantes haben Sie aus der Geschichte der Stadt erfahren? Waren Sie wenigstens ein Mal in Sewastopol? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt möchten Sie besichtigen?  Charkiw  Õàðê³â Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 81 Zu Ehren dieses Ereignisses wurde das Panorama “Die Verteidigung von Se­wa­ sto­pol 1854–1855” geschaffen. Він розташований на перетині річок Лопань. Як раніше. die Udy und der Charkiw. Dank seiner günstigen Lage begann sich Charkiw schnell zu entwickeln. Es ist ein wichtiges industrielles. Das Jahr 1654 gilt allgemein als Grün­ dungs­jahr. Wir hoffen. Харків — історична столиця Сло­бід­ сь­кої України. так і тепер не можна уяви­ ти Севастополь без флоту. Загальновизнаною датою за­сну­ван­ня Харкова вва­жа­єть­ся 1654 рік. Завдяки своєму вигідному роз­та­шу­ ван­ню Харків почав швидко роз­ви­ва­ ти­ся. Hier kreuzen sich die Flüsse die Lopan.». 7 травня 1944 р. Die Verteidigung der Stadt während des Großen Vaterländischen Krieges stellt das Diorama “Sturm vom Sapunberg.

що мала колись назву Слобожанщина. У різні роки Харків відвідували та в ньому працювали Квітка-Ос­но­в’я­ не­н­ко. August 1943 befreit. Während des Zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt stark zerstört. Нині в місті понад 2500 вулиць і 26 май­данів. eine große An­ zahl von Parks.Gebiete und Städte der Ukraine l 82 Durch die von Karasin 1805 gegründe­ te Char­ko­wer Universität wurde die Stadt zu ei­nem wichtigen Bildungszentrum. його історичний центр — вулиця Сумська. Re­pin. Гулак-Артемов­ський. багато парків. Die schönste Straße ist die Sumskaja­ straße. t) — звільняти Fragen zum Text Wie groß ist die Stadt Charkiw? Wann wurde Charkiw gegründet? Warum begann sich die Stadt schnell zu entwickeln? Wer hat die Charkower Universität gegründet? Welche bekannten Menschen weilten und arbeiteten in Charkiw?  Das Gebiet Charkiw  Õàðê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordwestlichen Teil der Ukraine. Ко­с­то­ма­ ров. 4. Із заснуванням у 1805 році завдя­ ки Каразіну Харківського уні­вер­си­ те­ту місто стало важливим освітнім центром. 2. t) — перетинатися gelten (a. 5. Горь­ко­ го та сад Шевченка. Єсе­нін. Воно було звільнене 23 серпня 1943 ро­ку. t) — знаходитися zerstören (te. Після Жовтневої революції з 1919 по 1934 роки Харків був сто­ лицею Укра­ї­ни. dessen Name früher Slo­bos­hanscht­s­chy­na war. Головна та найкрасивіша ву­лиця мі­с­ та. 3. Die bekanntesten darunter sind der Hor­ ki–Park und der Schew­tschenko–Park. 26 Plätze. Hauptstraße und historisches Zentrum der Stadt. Jetzt gibt es in der Stadt mehr als 2500 Straßen. Chlebnikow. Hulak–Artemowsky. t) — руйнувати befreien (te. Рє­пін. Kostomarow. Jessenin. Charkiw war nach der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­ on von 1919 bis 1934 die Hauptstadt der Ukraine. Під час Другої світової війни місто за­ зна­ло страшних руйнувань. In Charkiw weilten und arbeiteten zu ver­schie­de­nen Zeiten Kwitka–Os­no­w­ja­ nen­ko. Хлєбніков. . Wörter und Wendungen sich kreuzen (te. Область розташована в північно-схі­д­ ній частині України. weilen (te. o) — рахуватися günstig — вигідний 1. Sie wurde am 23. Найвідоміші з них — парк ім.

Мож. «Комунар». Оскіл. пісок. feu­er­fe­ sten Ton. “Sichel und Hammer”. Die führende Rolle gehört dem Ma­schi­ nen­bau und der Metallindustrie. Der größte Teil des Territoriums liegt auf der Dniproniederung. «Серп і мо­ лот». Kreide. . der Oskil. Ocker und Mineralwasserquellen. das Turbinenwerk. Die Riesen der Industrie: das Charkower Traktoren­werk. турбінний завод. Більша частина території лежить у Придніпровській низовині. кам’яна сіль. Харківська область — одна з най­ розвинені­ших областей України. Das Gebiet Charkiw ist eines der ent­ wic­kel­te­sten Gebiete der Ukraine.­ Обласний центр — місто Харків. Гіганти промисловості — Харківсь­ кий тракторний завод.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 83 Das Gebiet grenzt an Russland und hat die Fläche 31 400 km2. der Mosh. «Укрелектромаш» та ба­га­то інших — широко відомі за ме­жа­ми України. Є також нафта. Провідна роль належить ма­ши­но­бу­ ду­ван­ню та металообробній про­ми­с­ ло­во­с­ті. hat 17 Städ­te. der Wely­ ky Bur­luk). кам’яне та буре ву­гіл­ ля. Поділяється на 27 районів. “Ukrelektro­masch” und viele an­dere sind weit über die Grenzen der Ukraine bekannt. Die Oberfläche ist flach. Річки області належать до басейнів Дону та Дніпра. Клімат помірно континентальний. Es wird in 27 Bezirke geteilt. Im Gebiet wohnen etwa 3 Millionen Men­schen. Зима прохолодна. Der Hauptwasserstrom ist der Si­wersky Donez mit den Nebenflüssen (die Udy. має 17 міст. Stein– und Braun­ koh­le. во­г­не­ три­в­ка глина. джерела мі­не­ра­ ль­ної води. Область багата на корисні копалини. besonders an Erdgas. Der Winter ist kühl und im Sommer ist es heiß. крейда. вохра. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Charkiw. В області проживає близько 3 млн чол. Steinsalz. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich. Die Flüsse des Gebeiets gehören zum Don– und Dniprobecken. Ве­ли­кий Бурлук). “Kommu­nar”. Поверхня області являє собою рі­в­ ни­ну. Область має кордон з Росією та пло­ щу 31 400 км2. а літо жарке. особливо на природний газ. Більша частина області лежить у лі­со­ сте­по­вій зоні. Der größte Teil des Gebiets liegt in der Waldsteppenzone. «Еле­к­т­ро­ва­ж­маш». Es gibt auch Erdöl. Sand. Найбільша ріка — Сіверський До­ нець з притоками (Уди. “Ele­ktro­ h­vash­mash. Das Klima ist gemäßigt kontinental.

Лозова.­ Die letzten Jahre seines Lebens ver­ brach­te hier der große ukrainische Phi­ lo­soph und Dichter H. Werkbänke. Kupjansk. Яворницький. der Historiker D. Im Charkower Gebiet wurden die Schrift­steller H. Рєпін та С. Karasin. засновник Ха­р­ків­сь­ко­го університету В. Chotkewytsch.Gebiete und Städte der Ukraine l 84 In diesen Betrieben werden lei­stungs­ star­ke Turbinen für Was­ser­kraft­wer­ke. ве­р­с­та­ти. В області широка транспортна ме­ режа. поліграфічна. літаки. Repin und S. Losowa. історик Д. Досить добре розвинена в області легка. Zucker­rüben– und Lebensmitte­ lindustrie ent­wic­kelt. die Maler I. Wie kann man das Gebiet vom Gesichtspunkt der industriellen Entwicklung charakterisieren? 4. gasver­arbeitende. велосипеди. Wasylkiwsky geboren. Die Landwirtschaft spezialisiert sich auf Getreide– und Zuckerrübenanbau und auf Fleisch– und Milch­viehzucht. Мерефа та Лю­бо­тин. електрокрани. Васильківський. Welche hervorragenden Menschen lebten und schufen im Charkower Gebiet? . Kwitka–Osno­wjanenko und H. Fahr­rä­der. Worauf spezialisiert sich die Landwirtschaft? 5. Wörter und Wendungen der Ocker — вохра leistungsstark — потужний die Diesellokomotive -n — тепловоз das Lager — підшипник die Werkbank (die Werkbönke) — верстат Fragen zum Text 1. Skoworoda. Be­triebs­an­ la­gen für viele Wirtschaftszweige. Місто і область постачають країні те­п­ло­во­зи. Werkzeuge. Ja­wor­­nyzky. Каразін. Найбільші залізничні вузли — Харків. Merefa und Lju­bo­tyn. Bull­do­ zer. На цих підприємствах виготовляють потужні турбіни для електростанцій. Elektromotoren er­zeugt. Elektrokräne. Квітка-Основ’яненко і Г. polygraphische. бульдозери. під­ ши­п­ни­ки. а також на м’ясо-молочній промисловості. Was kann man über die Bodenschätze des Gebiets sagen? 3. Die größten Knotenpunkte sind Char­kiw. устаткування для багатьох галузей господарства. електромотори. Lager. der Begründer der Char­ ko­wer Universität W. Сково­рода. Останні роки свого життя провів тут великий український філософ та поет Г. Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­єть­ ся на вирощувані зернових культур та цукрового буряку. цукрова та харчова промисловості. художники І. Ge­ne­ra­to­ren. Die Stadt und das Gebiet liefern dem Land Diesellokomotive. Flugzeuge. Хоткевич. Wie ist die geographische Lage des Gebiets Charkiw? 2. Ziemlich gut sind im Gebiet leichte. інструменти. газопереробна. Куп’янськ. У Харківській області народилися пись­мен­ни­ки Г. генератори. Im Gebiet ist der Verkehrsmittelnetz sehr breit.

Карбишеву. на правому березі Дніпра. Sehenswert sind der Obelisk zu Ehren der englischen Prominenten. Двері багатьох музеїв і театрів ши­ро­ ко відкриті для відвідувачів. Die Türen vieler Museen und Theater sind für die Besucher weit geöffnet. Тут є краєзнавчий музей. das Denkmal für die ersten Schiffbauern der Schwarz­meer­ marine. котрий брав ак­ти­ в­ну участь у боротьбі проти епідемії тифу в місті.­ Cherson entstand im Jahre 1778 als Festung­ zum Schutz der südlichen Grenze. Zu den historischen Baudenkmälern ge­ hören die Reste der Festung (18–19. das Uschakow–Denkmal. художній музей. Місто розташоване на півдні України. das Puppentheater und die Phil­har­mo­ nie zu besuchen. па­м’я­т­ ни­ки Уша­ко­ву.). der aktiv am Kampf gegen die Typhusepidemie in der Stadt teilgenommen hat.­ Die Stadt wird erstmalig in den Chro­ni­ ken im Jahre 1737 erwähnt. des Arz­tes George Howard.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 85  Cherson  Õåðñîí Die Stadt liegt im Süden der Ukraine. Тут є 4 вузи.). ляльковий театр і філармонію. У місті значний науковий потенціал. До історичних пам’яток архітектури на­ле­жать залишки фортеці (18—19 ст. das Kar­ byschew–Denkmal und das Suworow– Denkmal. 1804–1836 er­ richtet). У літописах уперше згадується в 1737 році. 25 km ent­fernt­ vom Dniproliman des Schwar­ zen Meeres. Греко-Софіївська церква (1780 р. Hier gibt es vier Hochschulen. ein Pla­ ne­ta­ri­um. планетарій. 14 Fachberufsschulen und einige For­ schungs­in­sti­tu­te. . Die Stadt verfügt über ein bedeuten­ des wissenschaftliches Potential. die Heilige–Geists­kathedrale (Swjatoduchowsky Sobor. Hier gibt es das historische Museum der Stadt. лі­ка­ря Джо­р­джа Гарварда. Катерининський со­ бор з дзві­ни­цею (по­бу­до­ва­ний у 1782—1987 рр. am rechten Ufer des Dnipro. Die Theaterfreunde haben die Mög­lich­ keit das ukrainische Drama–Theater.). Суворову.). Театрали мають можливість від­ві­да­ ти український драматичний театр. die Ka­tha­rinen–Kathedrale mit dem Gloc­ken­turm (1782–1787 erbaut) und das Waffenarsenal (1784 errichtet). Святодухівський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1780 р. das Kunstmuseum. Jahr­ hundert). Гідні огляду обеліск на честь ан­г­лій­ сь­ко­го громадського діяча. пам’ятник першим ко­ра­ бе­лам Чо­р­но­мор­сь­ко­го флоту. die Greko–So­phi­en–Kirche­ (1780 erbaut). 14 технікумів і кілька до­ слі­д­них інститутів. за 25 км від Дніпровського лиману Чорного моря. Херсон було засновано в 1778 році як фортецю для захисту південного ко­р­до­ну.) і зброй­ний ар­се­нал (по­бу­до­ва­ний в 1784 р.

скло. жителів. Сьогодні в Херсоні живуть 362 тис. Glas pro­du­ziert. 4. 3. Schwimmdocks. котрі працюють на бі­ль­шо­с­ті підприємств міста. багато винозаводів. 362 Tau­send Einwohner. Fracht­ schif­fe. Hier werden ozeanische Tanker. ку­ку­ ру­дзя­но-збиральні комбайни «Лан». In Cherson von heute leben ca. viele Wein­ werke. електро­машини. Im Süden wird es vom Schwarzen und Asow­schen Meer umspült. die in den mei­sten Be­trie­ben der Stadt beschäf­ tigt sind. -e — вантажний корабель das Schwimmdock. У місті є ботанічний сад і два денд­ рарії.Gebiete und Städte der Ukraine l 86 Cherson hat heute die Fläche über 200 km2 und die Hälfte davon nehmen Parks und Grünanlagen. das Fettkombinat. Область розташована в басейні ни­ж­ ньої течії Дніпра. das Frachtschiff. In der Stadt gibt es einen botanischen Garten und zwei Dendrarien. Cherson ist ein See– und Flusshafen. повітряних і залі­з­ ничних ліній зв’язують місто з майже усіма містами України та сусідньої Росії. Elektromaschinen. 5. Viele Autobahnen. і половину з них займають пар­ки та сквери. Bekannt sind das erdölverarbeitende Werk. Херсон має сьогодні площу понад 200 км2. плавучі доки. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го та Азовського морів. Херсон — це морський і річковий порт. -s — плавучий док Fragen zum Text An welchem Fluß liegt Cherson? Was ist in Cherson sehenswert? Was zieht die Gäste in Stadt an? Wie groß ist die Bevölkerungszahl? Was wird in Cherson hergestellt?  Das Gebiet Cherson  Õåðñîíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Becken des unte­ ren Stromes des Dnipro. -n — видатна особа 1. вантажні судна. Flug– und Ei­sen­ bahn­li­ni­en verbinden die Stadt mit fast allen Städten der Ukraine und des be­nach­bar­ten Russland. Відомі нафтопереробний завод. . 2. Багато автострад. жи­ро­ вий комбінат. Wörter und Wendungen das Waffenarsenal — збройний арсенал der Prominente. Тут виробляють океанські танкери. Maismäh­ drescher “Lan”.

Was die Bodenschätze angeht. боксити. hat 9 Städte. Erdgas. Schildpattsand.5 тис. Heilschlamm. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Зима м’яка. Der Hauptwasserstrom ist der Dnipro. schneearm mit häu­fi­gem Tauwetter. гли­ну. Weit bekannt sind Naturschutzparks As­ka­nia–Nowa und Azow–Sywasch. малосніжна з частими від­ли­га­ми. Die führenden Zweige der Industrie sind Schiffbau und Schiffsreparatur. пі­сок. Поверхня рівнинна. Площа області становить 28. Ton. Ein Teil des Kachowsker Stausees ge­ hört dem Gebiet.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 87 Die Fläche beträgt 28 500 km2. dass die Baustoffe am öff­te­sten gewonnen werden: das sind Kalk. сіль­ сь­ко­го­с­по­дар­сь­ке та електротехнічне машинобудування. У межах області знаходиться ча­с­ти­на Каховського водосховища. Уздовж морського узбережжя багато піщаних островів. Die Meeresküste entlang ziehen zahl­ rei­che Sandinseln. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Cherson. Bauxite. Das Gebiet nimmt einen Teil der Schwarz­meer­platte ein. Область займає частину При­чо­р­но­ мор­сь­кої низовани. Das Gebiet liegt in der Steppenzone. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. Центр суднобудування — Херсон. so kann man sagen. Широко відомі заповідники АсканіяНова та Азово-Сиваський. Головна ріка — Дніпро. при­ро­д­ ний газ. лікувальні грязі. У незначній кількості є торф. Область розташована у степовій зоні. der auf der Strecke von 200 Ki­lo­me­ tern das Territotium des Gebiets durch­ fließt. населення — 1. Die Oberfläche ist flach.2 Mil­lio­ nen Menschen. черепашник. land­wirt­schaft­li­cher und elektrotechni­ scher Maschinen­bau. . Der Winter ist mild. Поділяється на 18 районів. Клімат помірно континентальний. км2. то мо­ ж­на ска­за­ти. Sandhalbinseln und Land­zun­gen. Провідними галузями промисловості є суднобудування і судноремонт. що найчастіше ви­до­бу­ ва­ють бу­ді­ве­ль­ні матеріали: ва­п­няк. Das Zentrum des Schiffbaus ist Cher­son. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Область належить до індустріальноаграрних.­ Обласний центр — місто Херсон.2 млн чол. Стосовно корисних копалин. півостровів і кіс. має 9 міст. als auch Landwirtschaft ent­wickelt. Es gibt in geringem Maße Torf. Sand. Im Gebiet wird sowohl Industrie. що тече по території області на протязі 200 км.

представлена випуском кон­ се­р­вів. що про­ хо­дять через область. Найбільші залізничні вузли — Хер­ сон та Каховка. Welche Bodenschätze werden am öftesten entdeckt? 3. Wein–. на злитті Південного Бугу та його притоки Плоска. . м’яса. Залізниці та автомагістралі. am Zusammenfluss des Südlichen Buh und seines Nebenflusses Ploska. Значне місце займає харчова про­ми­ с­ло­вість. сира. Butter– und Käse–. Die größten Seehäfen sind Cherson. Найбільші морські порти — Херсон. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Cherson. Chmelnyzky entstand laut Chroniken im Jahre 1493 unter dem Namen Ploskyriw. In der Leichtindustrie gehört die füh­ ren­de Rolle der Textilindustrie. 2. Місто розташоване на Західній Укра­ї­ ні.Gebiete und Städte der Ukraine l 88 Den bedeutenden Platz nimmt die Lebensmittelindustrie ein. згі­д­ но з лі­то­пи­сом.  Chmelnyzky  Õìåëüíèöüêèé Die Stadt liegt in der Westukraine. -n — коса (геогр. die durch Kon­ser­ven–. Fleisch–. t) — перетинати Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen die Landzunge. У легкій промисловості головну роль відіграє текстильна промисловість. Die größten Eisenbahnknotenpunkte sind Cher­son und Kachowka. масла.) der Schildpattsand — черепашник der Bauxit — боксит der Heilschlamm — лікувальні грязі durchqueren (te. вина. сполучають Крим з іншими областями України.­ Хмельницький був заснований. Henitschesk und Skadowsk. Генічеськ і Скадовськ. Welche Naturschutzparks dieses Gebiets kennen Sie? 5. у 1493 році під на­ звою Пло­с­ки­рів. Durch welche Zweige sind die Industrie und die Landwirtschaft vertreten? 4. Die das Gebiet durchquerenden Ei­sen­ bahn­li­ni­en und Autobahnen verbinden die Krym mit den anderen Gebieten der Ukrai­ne. В області використовуються всі види транспорту. Im Gebiet sind alle Verkehrsmittel vor­ han­den. олії та жирів. Nennen Sie die größten Seehäfen dieses Gebiets. Öl– und Fettproduktion ver­tre­ten wird.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 89

In den 80er Jahren des 18. Jahr­hun­
derts wurde in Proskuriw um­be­nannt.

У 80-х роках 18 століття він був пе­ре­
йме­но­ва­ний у Проскурів.

Seit 1795 hat es den Status der Stadt
bekommen und seit 1941 wurde zum
Gebietszentrum.

З 1795 року він отримав статус міста,
а з 1941 став обласним центром.

Erst im Jahre 1954 wurde es in Chmel­
ny­z­ky umbenannt.

Тільки в 1954 р. був перейменований
у Хме­ль­ни­ць­кий.

Die Gesamtfläche der Stadt beläuft
sich auf 52 km2.

Загальна площа міста складає 52 км2.

Die Bevöl­kerungs­zahl beträgt 241 Tau­
send Einwohner.

Кількість населення складає 241 тис.
жителів.

Chmelnyzky ist eine Stadt der Wis­sen­
schaft und Bildung.

Хмельницький — місто науки
та осві­ти.

Hier gibt es viele Hochschulen,
Projektierungsbüros und 6 Fachberuf­
sschulen.

Тут багато вузів, проектних бюро та
6 технікумів.

Sehenswert sind zahlreiche Denkmäler,
die zu Ehren der im Kriege 1941–1945
Gefallenen errichtet sind.

Гідні огляду численні пам’ятники, зве­
де­ні на честь загиблих під час війни
1941—1945 рр.

Majestätisch erheben sich das T.
Schew­tschenko–Denkmal, das
B. Chmel­nyzky–Denkmal — der Stolz
der Ein­woh­ner der Stadt.

Велично підносяться пам’ятники
Т. Шевченку, Б. Хмельницькому — гор­
дість жителів міста.

In Chmelnyzky dominieren Elek­tro­tech­
nik, Maschinenbau.

У Хмельницькому домінує еле­к­т­ро­те­х­
ні­ка, машинобудування.

Hier sind vertreten solche Betriebe:
die Produktionsvereinigung “Ukr­
elektro­apparat”, das Werk der Kabel–
und Traktorenaggregate, die Mö­bel­fa­
brik “Fun­ke” (“Iskra”), Betriebe der
Leicht–, Nahrungs­mittel­industrie und
der Bau­stof­fe.

Тут представлені такі підприємства:
виробниче об’єднання «Укре­ле­к­т­ро­а­
па­рат», завод кабельних і трак­торних
агрегатів, меблева фабрика «Іскра»,
підприємства легкої та ха­р­чо­вої про­
ми­с­ло­во­с­ті та будівельних ма­те­рі­а­лів.

Chmelnyzky ist auch die Stadt der
Thea­ter und Museen.

Хмельницький також місто театрів
і музеїв.

Großer Beliebtheit erfreuen sich das
ukrainische Drama–Theater, das Pup­
pen­thea­ter, die Philharmonie.

Великою популярністю користуються
Український драматичний театр, ля­ль­
ко­вий театр і філармонія.

Viele Touristen und die Städter be­su­
chen das Heimatmuseum, das
H. Werejsky–Museum.

Багато туристів і жителів міста від­ві­
ду­ють краєзнавчий музей Г. Ве­рей­
ського.

Gebiete und Städte der Ukraine l

90
Der berühmte Grafiker wurde hier ge­
boren.

Відомий графік народився тут.

Chmelnyzky ist eine moderne Stadt
mit viel Grün.

Хмельницький — сучасне місто, де
багато зелені.

Hier gibt es einen Botanischen Garten
und zwei Parks.

Тут є ботанічний сад і два дендро­
парки.

Chmelnyzkyj ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Хмельницький — залізничний вузол.

Hier gibt es zwei Busbahnhöfe und ei­
nen Flughafen.

Тут є також два автовокзали та ае­ро­
порт.

Wörter und Wendungen

der Zusammenfluß — злиття
umbenennen (a, a) —
перейменовувати
1.
2.
3.
4.
5.

dominieren (te, t) — переважати
der Baustoff, -e — будівельний
матеріал

Fragen zum Text

Was können Sie über die Geschichte der Stadt berichten?
Worauf sind die Einwohner der Stadt stolz?
Wodurch ist die Stadt berühmt?
Was würden Sie in dieser Stadt besichtigen und besuchen?
Waren Sie einmal in Chmelnyzkyj? Was können Sie von Ihren
Eindrücken erzählen?


Das Gebiet Chmelnyzky


Õìåëüíèöüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt auf der Podilljaplatte
und im südlichen Teil von Wolyn.

Область розташована на Поділлі та
в південній частині Волині.

Die Fläche ist 20 600 km2.

Площа 20 600 км2.

Im Gebiet wohnen fast 1,5 Millionen
Men­schen.

В області проживає 1,5 млн чол.

Es besteht aus 20 Bezirken und hat 13
Städte, darunter ist Chmelnyzky die
größte Stadt und das Gebietszentrum.

Поділяється на 20 районів, має
13 міст, серед яких Хмельницький
найбільше і є обласним центром.

Die Oberfläche ist flach.

Поверхня рівнинна.

Zu den im Gebiet gewonnenen Boden­
schät­zen gehören Kalk, Kreide, Gips,
Sand, Mergel, Topf, Phosphorite, sel­te­
ne Mineralwasserquellen.

До корисних копалин, що добува­
ються в області, належать вапняки,
крейда, гіпс, пісок, мергель, торф,
фосфорити, зустрічаються джерела
мінеральної води.

Das Klima ist gemäßigt kontinental.

Клімат помірно континентальний.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 91

Der Winter ist mild, der Sommer ist
warm.

Зима м’яка, а літо тепле.

Die Flüsse gehören zum Dniprobecken
(Horyn, Slutsch), zum Piwdenny–
Buhbecken (der Bushok, die Ikwa, der
Sgar), zum Dnisterbecken (der
Strutsch, der Shwantschyk u. a.).

Річки належать до басейнів Дніп­
ра (Горинь, Случ), Південного Бугу
(Бу­жок, Іква, Згар) і Дністра (Збруч,
Жван­чик та ін.).

Das Gebiet liegt in der Waldsteppen–
und Steppenzone.

Область лежить у лісостеповій та сте­
по­вій зонах.

Im Gebiet wurde der nationale Na­tur­
park Podilski Towtry geschaffen.

В області створено національний
при­ро­д­ний парк Подільські Товтри.

Im Gebiet entwickeln sich sowohl In­du­
strie als auch Landwirtschaft.

В області розвиваються як про­ми­с­ло­
вість, так і сільське господарство.

Der Maschinenbau und die
Lebensmittelindustrie nehmen führen­
de Plätze ein.

Машинобудування та харчова про­ми­
с­ло­вість займають провідні місця.

Außerdem sind auch ziemlich hoch
leich­te, holzverarbeitende Industrie,
Forst­wirt­schaft und
Baustoffproduktion ent­wic­kelt.

Крім того, досить добре розвинені
лег­ка, деревопереробна про­ми­с­ло­
вість, лі­со­ве господарство та випуск
бу­ді­ве­ль­них матеріалів.

Das Gebiet gibt dem Land Schmie­de­
presseanlagen, landwirtschaftliche
Maschinen, Papier, Zucker und Ze­ment.

Область дає країні ковальсько-пре­со­
ве устаткування, сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­
кі машини, папір, цукор, це­мент.

Die größten Betriebe sind “Ukrelek­tro­ap­
pa­rat”, Möbelfabrik “Iskra”, Maschinen­
bauwerk in Wolotschysk “No­mi­nal”,
Werk­zeug­­maschinenbauwerk, Zucker­
rübenwerke in Schepetiwka, Teofipol,
Sta­ro­kost­jan­ty­n­ow und Derashnja.

Найбільші підприємства «Укре­ле­к­т­
ро­а­па­рат», меблева фабрика «Іс­к­ра»,
Волочиський машинобудівний завод
«Номінал», верстатобудівний завод,
цукрові заводи в Шепетівці, Те­о­фі­по­
лі, Старокостянтинові та Деражні.

Die Landwirtschaft spezialisiert sich
auf Getreide– und Zucker­rüben­anbau
und Fleisch– Milchviehzucht.

Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­
єть­ся на вирощуванні зерна та цу­к­
ро­вих буряків та м’ясо-молочному
тварин­ництві.

Die Hauptverkehrsmittel sind Ei­sen­
bahn– und Autoverkehr.

Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­
ний та автомобільний.

Die Eisenbahnknotenpunkte sind
Chmel­ny­z­ky, Schepetiwka, Hretscha­ny.

Залізничні вузли Хмельницький, Ше­
пе­ті­в­ка, Гречани.

Die Hauptautobahn verbindet die fol­gen­
den Städte: Nowohrad–Wolynsky —
Schepetiwka — Chmelnyzky — Kam­ja­
nez–Podilsky — Chotyn.

Головна автомагістраль зв’язує такі
міста: Новоград-Волинський — Ше­пе­
ті­в­ка — Хмельницький — Кам’янецьПодільський — Хотин.

Gebiete und Städte der Ukraine l

92
Interessant ist die Geschichte dieses
Gebiets.

Цікава історія цієї області.

Während des Befreiungskampfes des
ukrainischen Volkes unter der Leitung
von B. Chmelnyzky wurde auf diesem
Boden bei Pyljawka im Jahre 1648 das
pol­ni­sche Heer zerschlagen.

Під час визвольної боротьби ук­раї­
нсь­ко­го народу під керівництвом
Б. Х­мель­ниць­ко­го на цій землі під
Пилявою в 1648 році було розбите
польсько-шля­хетсь­ке військо.

Wörter und Wendungen

die Forstwirtschaft — лісове
господарство
die Schmiedepresse —
ковальський прес
das Heer, -e — війська
1.
2.
3.
4.

der Befreiungskampf Kämpfe —
визвольна боротьба
der Mergel — мергель (геол.)
das Werkzeugmaschinenbau­
werk — верстатобудівний завод

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?
5. Was können Sie aus der Geschichte dieses Gebiets erzählen?


Das Chmelnytzker Gebiet


Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé

Das Chmelnytzker Gebiet, früher Kam­
ja­nez–Podilskier Gebiet, wurde am
22. Sep­tem­ber 1937 gebildet und 1941
um­be­nannt.

Хмельницька область, раніше Ка­м’я­
не­ць-Подільська область, була за­сно­
ва­на в 1937 році, і в 1941 р. перейме­
нована.

Das Gebiet ist nicht groß.

Ця область невелика.

Sein Territorium beträgt 20,6 Tau­
send km2.

Її територія займає 20,6 тис. км2.

Es zählt 1525 Tausend Einwohner.

У ній 1525 тис. жителів.

Die Geländegestaltung ist flach­hü­ge­
lisch.

Місцевість рівнинна.

Hier sind viele Wälder und Felder.

Тут багато лісів і полів.

90 km lang erstrecken sich im Gebiet
Podilsker Towtry–Gebirgskette.

На 90 км простягаються в об­ла­с­ті По­
діль­сь­кі Товтри — гірське па­с­мо.

Die Natur ist hier sehr malerisch.

Природа тут дуже мальовнича.

Nicht umsonst nannte unsere welt­be­
rühm­te Schriftstellerin L. Ukrainka die­ses
Gebiet “…Schönheit der Ukraine Po­dil­la”.

Недарма наша всесвітньо відома
пись­мен­ни­ця Леся Українка назвала
цю область «Краса України, По­діл­ля».

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 93

Das Chmelnytzker Gebiet liegt im We­
sten der Ukraine.

Хмельницька область розташована
на заході України.

Es grenzt im Norden an das Riwner Ge­
biet, im Westen an das Ternopiler Ge­
biet, im Osten an das Winnyzer und
das Shy­to­my­rer Gebiete und im Süden
an Gebiet Tscherniwzi.

Вона межує на півночі з Рівнен­ською,
на заході з Тернопільською, на сході
з Вінницькою та Житомирською і на
пів­дні з Чернівецькою областями.

Das Gebietszentrum ist die Stadt
Chmelnyz­­ky, die am Fluss Pi­w­denny
Buh liegt.

Центр області — місто Чернівці, що
розташоване на ріці Південний Буг.

Das ist ein Kultur– und In­du­strie­zen­
trum des Gebiets.

Це культурний та індустріальний
центр області.

Es zählt 260 Tausend Einwohner und
ist 507 Jahre alt.

Він нараховує 260 тис. жителів і йому
507 років.

Bis 1954 hieß diese Stadt Proskuriw.

До 1954 р. це місто називалося Про­
ску­рів.

Das Chmelnytzker Gebiet ist an schö­
ne und alte Städte und Dörfer reich.

Хмельницька область багата на кра­
си­ві та старовинні міста й села.

Die Stadt Kamjanez–Podilsky ist se­
hens­wert.

Визначне місто Кам’янець-По­діль­сь­
кий.

Die alte Festung dieser Stadt gehört
zur Zeit des Kampfes des ukrainischen
Vol­kes gegen die Türkei und Polen.

Стара фортеця в цьому місті на­ле­
жить до часів боротьби українського
на­ро­ду проти турків і поляків.

In dieser Festung war der Held unse­
res Volkes Ustym Karmeljuk gekerkert.

У цій фортеці був заточений герой
на­шо­го народу Устим Кармелюк.

In der Stadt Medshubysh gibt es auch
eine alte Festung, wo sich ein wun­der­
schö­nes Museum befindet.

У місті Меджубич також є стара фо­р­
те­ця, де знаходиться чудовий музей.

Viele Menschen besuchen sehr gerne
diese Stadt.

Багато людей охоче відвідують це
мі­с­то.

Zu den ältesten Städten des Gebietes
gehören auch Isjaslaw, Sataniw, Sche­
pe­tiw­ka, Letytschiw u. a.

До найстаріших міст області на­ле­
жить також Ізяслав, Сатанів, Шепетів­
ка, Летичів та ін.

Es ist nicht übrig, unsere größten Flüs­
se zu nennen.

Не зайвим буде назвати наші найбіль­
ші річки.

Das sind der Piwdenny Byh, der Goryn,
der Dnister, der Smotrytsch, der Sbrutsch.

Це Південний Буг, Горинь, Дністро,
Смотрич, Збруч.

Auf dem Territorium des Gebietes gibt
es einige Bodenschätze, z. B.: Sand­stein,
Sand, Kreide, Ton, Granit, Kalk­stein u. a.

На території області є деякі корисні
копалини, наприклад: піщаник, пісок,
крейда, тон, граніт, вапняк та ін.

Gebiete und Städte der Ukraine l

94
Das ist ein landwirtschaftliches Gebiet.

Це сільськогосподарська область.

Es gehört zu den Gebieten mit den
frucht­bar­sten Böden.

Вона належить до областей з ро­дю­
чи­ми ґрунтами.

Auf den Feldern des Gebietes werden
Weizen, Roggen, Mais, Erbsen, Gerste,
Hafer, Zuckerrüben, Kartoffeln, Gurken,
Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch an­ge­baut.

На полях області вирощують пше­ни­
цю, жито, кукурудзу, горох, ячмінь,
овес, цукровий буряк, картоплю, огі­р­
ки, то­ма­ти, цибулю, часник.

Man beschäftigt sich hier mit
Ackerbau, Gartenbau, Gemüsebau,
Viehzucht und Geflügelzucht.

Тут займаються землеробством, са­ді­в­
ни­ц­т­вом, овочівництвом, тва­рин­ни­ц­т­
вом і птахівництвом.

Hier gibt es auch viele Fabriken und
Werke.

Тут є також багато фабрик і заводів.

In Netyschyn arbeitet ein Atom­kraft­
werk.

У Нетишині працює атомна еле­к­т­ро­
ста­н­ція.

Wörter und Wendungen

die Gebirgs-Kette — гірське
пасмо
sehenswert — гідний огляду
1.
2.
3.
4.

übrig — інший, зайвий
kerkeren — бути заточеним
(у в’язницю)

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?


Dnipropetrowsk


Äí³ïðîïåòðîâñüê

An den beiden malerischen Ufern des
Dnipro liegt die Stadt Dnipropetrowsk.
Früher trug die Stadt den Namen Je­ka­
te­ri­noslaw.
Sie wurde im Jahre 1776 gegründet.
Heute ist Dnipropetrowsk als In­du­strie­
stadt bekannt, in der mehr als ein Mil­
lion Einwohner leben.
Dnipropetrowsk ist ein großes
Schwerindustriezentrum mit den hoch­
ent­wic­kel­ten Zweigen der Industrie:
Schwermaschinenbau,
Mähdrescherbau, Bau­stoff­in­du­strie.

На обох мальовничих берегах Дніпра
знаходиться Дніпропетровськ.
Раніше його називали Катеринослав.
Він був заснований у 1776 році.
Сьогодні Дніпропетровськ відомий
як про­ми­с­ло­ве місто, в якому меш­
кає понад 1 млн жителів.
Дніпропетровськ — це великий центр
важкої промисловості з високороз­ви­
неними галузями: важким ма­ши­но­бу­
ду­ван­ням, виробництвом ком­бай­нів
і будівельних матеріалів.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 95

Zu den größten Betrieben der Stadt
ge­hö­ren das Südliche Maschinenbau­
werk, mit dem die Arbeitstätigkeit
von Prä­si­den­ten L. Kutschma
verbunden ist.
Eine große Bedeutung für die öko­no­mi­
sche Entwicklung des Landes haben
auch Rohrwalzwerk;
Elektrolokomotivenwerk und Funkwerk.
In der Stadt gibt es mehrere Lehr–
und Kulturanstalten, darunter 9 Hoch­
schu­len, 5 Theater, 3 Museen mehrere
Bau­denkmä­ler.
Bald kommt die erste Linie der
U–Bahn in Gang.
Das ist die dritte nach Kyjiwer und
Char­ki­wer Metro in der Ukraine.
Zahlreiche Parks und Grünanlagen
schmücken diese schöne, saubere Stadt.

До найбільших підприємств на­ле­
жить Південний машинобудівний за­
вод, з яким пов’язана трудова діяль­
ність Пре­зи­де­н­та Л. Кучми.
Велике значення для економічного
розвитку країни має також тру­бо­
про­ка­т­ний завод, еле­к­т­ро­ло­ко­мо­ти­в­
ний– і радіозаводи.
У місті є багато навчальних закладів
і культурних установ, серед них де­
в’ять вузів, п’ять театрів, три музеї,
багато ар­хі­те­к­ту­р­них пам’яток.
Скоро почне діяти перша лінія
метро.
Це третє після київського та ха­р­ків­сь­
ко­го метро в Україні.
Багато парків і скверів прикрашають
це красиве чисте місто.

Wörter und Wendungen

der Schwermaschinenbau —
важка промисловість
die Baustoffindustrie —
виробництво будівельних
матеріалів
1.
2.
3.
4.
5.

der Zweig, -e — галузь
das Rohrwalzwerk —
трубопрокатний завод
die Lehranstalt, -en —
навчальний заклад

Fragen zum Text

Wo liegt die Stadt Dnipropetrowsk?
Wie nannte man die Stadt früher?
Wie groß ist die Zahl der Einwohner?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Was können Sie über das Kulturleben der Stadt erzählen?


Das Dnipropetrowsker
Gebiet


Äí³ïðîïåòðîâñüêà
îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Flussbecken des
Mit­tel– und Unterlaufs des Dnipro.

Область розташована в басейні се­ре­
д­ньої та нижньої течії Дніпра.

Die Fläche des Gebiets beträgt
31 900 km2.

Площа області складає 31 900 км2.

Die Bevölkerungs­zahl ist 3 745 Tau­send
Einwohner.

Кількість населення 3745 тис.
жи­­те­лів.

96

Gebiete und Städte der Ukraine l

Das Gebiet teilt sich in 22 Bezirke mit
20 Städten.

Область поділяється на 22 райони та
20 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Dni­
pro­pe­trowsk.

Обласний центр — місто Дніп­ро­пе­т­
ровськ.

Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­
lich: im Norden ist die Dniproan­hö­he
und im Süden — die Schwarzmeer­
niederung.

Рельєф області різноманітний: на
пів­но­чі Придніпровська височина,
на пів­дні — Причорноморська ни­зо­
ви­на.

Am linken Ufer gelegenen Gebietsteil
ist die Dniproniederung.

На лівобережній частині облас­
ті — Придніпровська низовина.

Der Hauptstrom des Gebiets ist der
Dnipro mit seinen Nebenflüssen der
Oril, die Samara mit die Wowtscha, die
Mo­kra und der Ingulez.

Головна ріка області — Дніпро з при­
то­ка­ми Оріль, Самара з Вовчою, Мо­к­
ра та Інгулець.

Innerhalb des Gebiets gibt es mehrere
Stauseen — bei Dniprodsershynsk, bei
Kachowka und der Dniprostausee.

У межах області є Дніп­ро­дзе­р­жин­
сь­ке, Каховське та Придніпровське
во­до­схо­ви­ща.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Das Dnipropetrowsker Gebiet ist an Bo­
den­schät­zen reich.

Дніпропетровська область багата на
корисні копалини.

Hier gibt es große Eisenerzlagerstätte,
Mangan, Nickel, Kobalt, Gold, Titan
und im Donezbecken und
Dniprobecken — Stein– und
Braunkohle.

Тут великі поклади за­лізної руди,
ма­р­га­н­цю, нікелю, кобальту, золота,
ти­та­ну, а в Донецькому та Дніп­ров­сь­
ко­му басейнах — кам’яного та буро­
го ву­гіл­ля.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist verhältnis­mäßig
kalt und der Sommer ist heiß.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима відносно холодна, а літо
жа­р­ке.

73 % der Bevölkerung sind Ukrainer.

73 % населення — українці.

Das Gebiet hat hochentwickelte Hüt­
ten­in­du­strie, Ma­schi­nen­bau und che­mi­
sche Industrie.

В області високорозвинені ме­та­лу­р­
гій­на, машинобудівельна та хімічна
промисловість.

Auch die Leichtindustrie und Leben­
smittelindustrie spielen hier große Rolle.

Велику роль відіграють також легка
та харчова промисловості.

Das Dnipropetrowsker Gebiet liefert
dem Lande Eisenerz, Metall, Werk­zeug­
ma­schi­nen, Eisenbahnwagen, Er­zeug­
nis­se der chemischen Industrie,
Porzellan und Ausrüstungen für
Bergbau und Hütten­industrie.

Дніпропетровська область постачає
країні залізну руду, метал, верстати,
залізничні вагони, продукцію хімічної
промисловості, порцеляну та уста­т­ку­
ван­ня для гірничорудної та ме­та­лу­р­
гій­ної промисловості.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 97

In der Landwirtschaft werden Getreide,
Sonnenblumen und Gemüse angebaut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­ють
зернові культури, соняшник та овочі.

Hier ist auch Milchviehzucht entwic­
kelt.

Тут розвинено також молочне тва­
рин­ни­ц­т­во.

Das Hauptverkehrsmittel ist die Ei­sen­
bahn.

Головний засіб транспорту — за­лі­з­
ни­ч­ний.

Im Dnipropetrowsker Gebiet hielten
sich Saporisher Kosaken auf und be­
sieg­ten die Polen unter der Führung
von B. Chmelnytzky.

У Дніпропетровській області пе­ре­бу­
ва­ли запорізькі козаки та під про­во­
дом Б. Хме­ль­ни­ць­ко­го одержали там
пе­ре­мо­гу над поляками.

In Dnipropetrowsk arbeitete der Hi­sto­
ri­ker und Ethnograph D. Jawornyzky,
des­sen Namen das historische
Museum der Stadt trägt.

У Дніпропетровську працював іс­то­
рик та етнограф Д. Яворницький, чиє
ім’я носить іс­то­ри­ч­ний музей міста.

Wörter und Wendungen

das Gebiet (-e) — область
der Mittellauf — середня течія
der Nebenfluß (-flüsse) —
притока
der Stausee, -n — водосховище
reich sein an (Dat.) — бути
багатим на...
die Bodenschätze — корисні
копалини
das Becken — басейн
verhältnismäßig — стосовно
die Hüttenindustrie — металур­
гійна промисловість
1.
2.
3.
4.
5.

der Unterlauf — нижня течія
die Geländegestaltung — рельєф
die Lebensmittelindustrie —
харчова промисловість
liefern (te, t) — постачати
die Ausrüstung, -en —
устаткування
die Werkzeugmaschine, -n —
верстат
die Milchviehzucht — молочне
тваринництво
das Verkehrsmittel —
транспортний засіб

Fragen zum Text

Wo liegt das Dnipropetrowsker Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Welche Stauseen gibt es dort?
Was liefert dem Lande das Dnipropetrowsker Gebiet?
Welche historischen Ereignisse sind hier geschehen?


Donezk


Äîíåöüê

Die Stadt Donezk ist eine ziemlich jun­
ge Stadt der Ukraine.

Донецьк — досить молоде місто
Укра­ї­ни.

Donezk entstand in diesem Jahr­hun­
dert an der Stelle der kleinen Arbeiter­
siedlung Jusowka.

Донецьк виник у цьому столітті на
мі­с­ці маленького робітничого селища
Юзівка.

Kühl­schrän­ke und Fahrräder. У центрі цієї проблеми знаходиться. Im Zentrum dieses Problems liegt selbst­ver­ständ­lich die Gesundheit der Men­schen. 5. Es ist nicht leicht dieses Problem zu lö­ sen. 3 Theater und 2 Museen. -e — мережа das Forschungsinstitut. У Донецьку випускають багато видів обладнання: гірничодобувні машини. Zahlreiche Kohlengruben bilden ein brei­tes unterirdisches Netz von Betrieben. 2.­ In Donezk produziert man viele Arten von Ausrüstung. кілька науководослідних інститутів. Aber man darf nicht darauf verzichten. das Erzeugnis. Донецьк сьогодні — центр великого промислового регіону країни. In der Stadt gibt es 5 Hochschulen. 3.Gebiete und Städte der Ukraine l 98 Es zählt etwa ein Million Einwohner. Bergbaumaschinen. -e — науково-дослідний інститут 1. Але не можна не зважати на неї. wo Koh­le und Metall gewonnen werden. Donezk ist heute das Zentrum eines großen Industriegebiets des Landes. Для всієї Донецької області. де до­бу­ ва­ють вугілля. ist das ökologische Problem aktuell. -se — виріб die Ausrüstung — обладнання die Bergbaumaschine. Die Erzeugnisse des Donezker Hüt­ten­ werks kennt man in vielen Ländern der Welt. -n — шахта das Netz. -en — селище gewinnen (a. o) — видобувати die Kohlengrube. три театри і два музеї. -n — гірничодобувна машина verzichten auf (Akk. Цю проблему вирішити нелегко. звичайно. де до­ бу­ва­ють вугілля. велосипеди.) — відмовлятися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Donezk? Wieviel Einwohner leben in Donezk? Was produziert man in Donezk? Welche Betriebe bilden ein breites Netz? Warum ist hier das ökologische Problem aktuell? . 4. холодильники. ei­ ni­ge Forschungsinstitute. a) — виникнути die Siedlung. У місті є п’ять вузів. гострою є екологічна проблема. здоров’я людей. Велика кількість шахт утворює ши­ро­ ку підземну мережу підпри­ємств. Вироби Донецького металургійного заводу знають у багатьох країнах світу. Він нараховує сьогодні близько мі­ль­ йо­на жителів. wo man Kohle gewinnt. Wörter und Wendungen entstehen (a. Für das ganze Donezker Gebiet.

а на півдні — у височину. a. Der größte Fluss des Gebiets ist der Si­ wersky Donez mit den Nebenflüssen der Kaseny Torez. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist kalt und der Som­ mer — heiß. Площа області складає 26 500 км2. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. Північно-східна частина області роз­ та­шо­ва­на на Донецькій височині. Бахмут і Лугань. . Понад 50 % населення — українці. Кількість населення — 5 007 900 жи­ телів. Der nordöstliche Teil des Gebiets liegt auf der Donezker Anhöhe. der Bachmut und die Luhan. Im Süden wird es vom Asowschen Meer bespült. До найважливіших корисних копалин області належать передусім кам’яне вугілля. Die Bevölkerungszahl ist 5 007 900 Ein­ woh­ner. а літо жарке. Промисловість займає 90 % за­га­ль­но­ го господарства області. Рівнина з багатьма річковими до­ли­на­ ми утворює рельєф області. Es ist ein Industriegebiet. Steinsalz. Область має спільний кордон з Ро­сі­єю. Область знаходиться в межах сте­по­ вої зони. Die Ebene mit zahlreichen Flusstälern bil­det die Geländegestaltung. Das Gebiet grenzt an Russland. Baustoffe. На півдні вона омивається Азовсь­ ким морем.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 99  Das Donezker Gebiet  Äîíåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. Die Industrie nimmt in der gesamten Wirt­schaft des Gebiets 90 % ein. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима холодна. Це індустріальна область. глина. Das Gebiet teilt sich in 18 Bezirke mit 48 Städten. Область розташована в південно-за­хі­ д­ній частині України. яка на заході переходить в низовину. Das Gebietszentrum ist die Stadt Do­ nezk. будівельні ма­те­ рі­а­ли. Das Gebiet liegt innerhalb der Steppenzone. Обласний центр — місто Донецьк. Queck­ sil­ber u. Область поділяється на 18 районів та 48 міст. Ton. die im We­ sten in eine Niederung und im Süden in eine Anhöhe übergeht. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Казений То­ рець. Über 50 % der Bevölkerung sind Uk­ rainer. ртуть та інші. Zu den wichtigsten Bodenschätzen des Gebiets gehören vor allem Stein­ koh­le. кам’яна сіль.

der Komponist S. Wer wurde im Donezker Gebiet geboren?  Iwano-Frankiwsk  ²âàíî-Ôðàíê³âñüê Die Stadt liegt im Westen der Ukraine in einer malerischen Umgebung. актор і кі­но­ре­жи­сер Л. Sossjura. Биков. t) — переважати innerhalb — в межах das Quecksilber — ртуть die Hüttenindustrie — металургійна промисловість Fragen zum Text Wo liegt das Donezker Gebiet? An welche Staaten grenzt es? Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? Wieviel Prozent nimmt die Industrie in der gesamten Gebietswirtschaft ein? 5. Sedow. Wörter und Wendungen bespülen (te. Провідні галузі промисловості — ене­ р­ге­ти­ка. -en — низовина die Bodenschätze — корисні копалини die Steinkohle — кам’яне вугілля das Bergwerk. річки Би­с­т­ри­ ця-Солотвинська та Бистриця-На­двір­ нян­сь­ка (притоки Бистриці). пись­мен­ ник. Kohlenindustrie vereinigt knapp 120 Berg­werke. поверхня die Niederung. Ma­schi­nen­ bau und chemische Industrie. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Anhöhe. die Flüsse die By­stry­z­ja– Solotwynska und die Bystryzja–Nad­wirn­ jans­ka (Nebenflüsse der Bystryzja) schaffen. -n — площа. Куїнджі. der Sänger A. Кизим та літературний критик І. композитор С. У сільському господарстві переважає тваринництво. Schriftsteller. Hier am Siwersky Donez wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: der Dich­ter W. Солов’яненко. Прокоф’єв. яку ство­рю­ ють передгір’я Карпат. спі­вак А. Prokofjew. Дзюба. Bykow. t) — омивати die Fläche. der Maler A. 4. Kuindshy. полярник Г. Місто розташоване на заході України в мальовничій місцевості. der Po­lar­for­scher G. Сєдов. Сосюра. Schau­spie­ler und Filmschaffender L. ху­ до­ж­ник А. близько 1. 3. -n — височина die Viehzucht — тваринництво dominieren (te. der Kos­mo­naut L. космонавт Л. Вугільна промисловіть об’єднує бли­ зь­ко 120 шахт. . Dsjuba. народилось багато ві­до­ мих людей: поет В. металургія. Solowjanenko.Gebiete und Städte der Ukraine l 100 Die führenden Industriezweige sind Energetik­. Hüttenindustrie. Kysym und der Literaturkritiker I. ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня та хімічна промисловість. на Дінці. -e — шахта knapp — тут: приблизно. 2. In der Landwirtschaft dominiert Vieh­ zucht. der Zweig — галузь betragen (u. Тут. die das Karpatenvorland.

Klubhäuser und Kinos. Iwano–Frankiwsk wurde im Jahre 1662 gegründet. das Museum für Literatur von Karpatenvorland. das Haus der Natur. den Malz– und Brauenwerkhallen der Brauerei des 18. Вони дбайливо оберігають свою на­ці­ о­на­ль­ну культуру та свою мову. An den Hochschulen (für Medizin. Für Theaterverehrer gibt es zwei Thea­ ter. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 233 Tausend Einwohner (laut der Sta­ti­ stik 1998). педагогічному. Колегія єзуїтів. чол. клуби та кіно­ театри. Bis 1962 hatte die Stadt den Namen Sta­nis­law. die ar­me­ni­schen Kathedrale. Möbel. Sie bewahren sorgfältig ihre National­ kultur und ihre Sprache auf. музей релігії. Franko– Denkmal. das Museum für Re­li­gi­on. Більшість населення — українці. . солодовий та ва­ри­ ль­ний цехи пивоварні 18 століття. Населення складає 233 тис. Івано-Франківськ був заснований у 1662 р. (згі­д­ но зі статистикою 1998 р. päd­ ago­gi­schen. ху­до­ж­ ній музей. Hier sind viele Denkmäler errichtet: Schewt­schen­ko–Denkmal. In der Stadt sind die Kulturen vieler Na­tio­na­li­tä­ten erhalten geblieben. нафти та газу) отримують про­фе­сій­ну освіту кваліфіковані фахівці. Місто багате на історичні будівлі: це католицька церква. Ві­ р­мен­сь­кий собор. Для прихильників театру тут є два театри­. Місто займає площу в 3890 га. Re­ chen­tech­nik. Schmiede­presse­ ausstattung herg­estellt. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Ukrai­ner. In der Stadt werden Autos.). Jahr­hun­derts. für Erdöl und Erdgas) wer­ den qualifizierte Fachkräfte aus­ge­­ bildet­. До 1962 р. das Kunst­mu­se­um. У місті виробляється обчислювальна техніка. У місті збереглися культури багатьох національностей. У вузах (медичному.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 101 Die Stadt nimmt die Fläche von 3890 Hek­tar ein. Die Städter und die Touristen können hier viele Museen besuchen: das lan­ des­kund­li­che Museum. філармонія. він називався Станіслав. Die Stadt ist reich an den historischen Bauten: das sind die katholischen Kir­ che und das Kollegium der Jesuiten. ковальсько-пресове об­ла­д­ нан­ня. Жителі міста й туристи можуть від­ві­ да­ти тут багато музеїв: музей міста. будинок природи. лі­те­ ра­ту­р­ний музей Прикарпаття. Тут споруджено багато пам’яток: па­ м’я­т­ни­ки Шевченку. Mizkewitsch–Denkmal. Франку та Мі­ц­ке­ ви­чу. eine Philharmonie.

Welche Besonderheiten hat die Landschaft in der Umgebung von Iwano-Frankiwsk? 2. Площа області складає 13 900 км2. Was ist in Iwano-Frankiwsk sehenswert? 5. Die Gebietsfläche beträgt 13 900 km2. -n — цех варіння пива das Kollegium — колегія die Brauerei — пивоварня die Schmiedepresseaus­ stattung — ковальськопресове обладнання die Produktionsvereinigung — виробниче об’єднання aufbewahren — зберігати Fragen zum Text 1. Die Stadt besitzt einen Eisenbahnhof. Кількість населення 1 460 600 жи­телів. Die Bevölkerungszahl ist 1 460 600 Ein­ woh­ner. Wie alt ist die Geschichte der Stadt? 3. Leicht– und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie entwickelt. Was stellt man in der Stadt her?  Das Iwano-Frankiwsker Gebiet  ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne im Vorland der Ukrainischen Kar­pa­ten. Місто має залізничний вокзал. Також розвинені текстильна. Залізниця з’єднує місто з усіма мі­с­та­ ми України та інших країн. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit allen Städten der Ukraine und anderen Staaten. . Was gehört zu den historischen Bauten der Stadt? 4. Im Süden grenzt das Gebiet an Ru­mä­ ni­en. Busbahnhöfe und einen Flughafen. легка та харчова промисловості. Область поділяється на 14 районів та 15 міст. Відоме виробниче об’єднання «Ка­р­па­ т­п­ре­с­маш».Gebiete und Städte der Ukraine l 102 Sehr bekannt ist die Produktions­ vereinigung “Karpatenpressmasch”. Wörter und Wendungen die Malzwerkhalle. -n — солодовий цех die Brauenwerkhalle. На півдні область межує з Румунією. Die Stadt hat viel Grün: viele Grün­an­la­ gen und den berühmten Schewt­schen­ ko–Park. Область розташована на заході Укра­ї­ни в передгір’ї Українських Карпат. Das Gebiet teilt sich in 14 Bezirke mit 15 Städten. ав­то­ во­к­зал та аеропорт. У місті багато зелені: багато скверів та знаменитий парк Шевченка. Es sind auch Textill–.

 Stefanyk. Stefjuk. L. До найважливіших корисних копалин належать нафта.та газодобувна. Р. . Kas­ sijan. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren Erdöl. Мартовича.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 103 Das Gebietszentrum ist die Stadt Iwa­ no–Frankiwsk. жито. Es gibt hier mehrere Bergseen — Le­be­ dy­ne. композитора М. den Dich­ter Schriftsteller und Schriftsteller D. Der Geländegestaltung nach teilt sich das Gebiet in drei Teile: in nordöstli­ chen (Po­dil­jsj­ka Anhöhe).3 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Kos–Ana­tol­ sky und die Sän­ge­rin M. Лімініца. die Limniza. Рубніца та інші. Обласний центр — місто Івано-Фра­н­ ківськ.­­ den Kom­po­ni­sten M.3 % населення — українці. Gerste und Zuckerrüben angebaut. den Künst­ler W. В. Іванчука. Stein– und Kalisalz. Ma­schi­ nen­bau. а літо тепле. Касіяна. середню (передгір’я Ка­р­пат) та південно-західну (Укра­ї­н­сь­ кі Карпати). Der größte Teil des Gebietsgeländes ist bewaldet. письменника і поета Д. природний газ. mittleren (Karpatenvorland) und südwestlichen (ukrai­ni­sche Karpaten). Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. Hier gibt es auch Mineralwasserquellen. Стеф’юк. Тут багато джерел мінеральних вод. Martowytsch. Свір. 96. хі­ мі­ч­на та харчова. 96. Tscheremschyna. chemische– und Lebensmittelindustrie. Найвища гора України — Говерла (2061 м). Павличка. Elektroenergetik. die Swir. Die höchste Bergspitze der Ukraine ist Gowerla (2061 m). Iwantschuk. Тут є також гірські озера — Лебеди­ не та Несамовите найбільші з них. die Rubniza und andere. Braunkohle. буре ву­гілля. Alle Flüsse des Gebiets gehören zu Dnister– und Prutbecken: die Switscha. Л. Чере­ мшину. Roggen. Erdgas. Nessamowyte sind die größten. Усі річки області належать до ба­сей­ нів Дністра та Прута: Свіча. R. електроенергетика. Область подарувала світові багато ві­ до­мих людей: письменників М. художника В. ячмінь та цу­к­ро­ві буряки. Das Klima ist hier gemäßigt kontinen­ tal: der Winter ist mild und der Sommer ist warm. Das Gebiet schenkte der Welt viele be­ rühm­te Menschen: die Schriftsteller M. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Die führenden Industriezweige sind Erd­öl– und Erdgasförderung. Найбільша частина території області вкрита лісами. Pawlytschko. машинобудівна. кам’яна та калійна солі. In der Landwirtschaft werden Winter­ weizen. За своїм рельєфом область по­ді­ля­єть­ ся на три частини: північну (Поділь­ ська височина). W. Стефаника. Провідні галузі промисловості: на­ф­ то. Кос-Анатольського та співачку М.

Gebiete und Städte der Ukraine l 104 Bekannt sind auch der Leiter der auf­ stän­di­schen Bauern O. при впаданні річок Сугокми та Біянки. Erdöl– und Erdgasförderung — нафтова та газодобувна промисловість der Winterweizen — озима пшениця der Roggen — жито aufständische Bauern — селянські повстанці Fragen zum Text Wo liegt das Iwano-Frankiwsker Gebiet? Wie teilt sich das Gebiet? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Welche Industriezweige sind hier am meisten entwickelt? Wen schenkte dieses Gebiet der Welt?  Kirowohrad  ʳðîâîãðàä Die Gebietsstadt Kirowohrad liegt auf der Dniproanhöhe. з 1924 по 1934 рр. am Ufer des Flusses In­gul (Nebenfluss des Südli­ chen Buh). Hier entstanden zwei große Stau­seen. Довбуш та голова укра­ї­н­сь­ ких націоналістів С. von 1924 bis 1934 war es Sinowjewsk. 2. Kirowohrad ist eine relativ junge Stadt. де розташовані багато па­р­ ків і зелених насаджень. Bandera.­ Тут було створено два великих во­до­ схо­ви­ща. 5. Кіровоград — порівняно молоде місто. -n — площа betragen (u. Die Stadt nimmt die Gesamtfläche von 105 km2 ein und besteht aus zwei Stadt­be­zir­ken. Dowbusch und der Führer ukrainischer Nationalisten S. Відомі також ватажок селянських пов­ станців О. 4. Bis 1924 hieß es Jelisawethrad des Cher­so­ner Gouvernements. Обласне місто Кіровоград роз­та­шо­ва­ не на Придніпровській височині на березі річки Інгул (притоки Пі­в­ден­но­ го Бугу).­ Es wurde im Jahre 1754 gegründet. Seit dem Jahre 1765 wurde es zur Stadt.— Зі­но­в’євськ. Бандера. називалося Єлі­за­ве­т­г­ра­ дом Херсон­сь­кої губернії. Загальна площа міста становить 105 км2 і складається з двох міських ра­йо­нів. wo viele Parks und Grünanlagen lie­ gen. стало містом. 3. Wörter und Wendungen die Fläche. З 1765 р. До 1924 р. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф das Vorland — передгір’я die Braunkohle — буре вугілля das Erdöl — нафта 1. Воно було засноване в 1754 році. . an der Mündung der Flüsse die Sugokma und die Bijanka.

Die Bevölkerung der Stadt beträgt 274 200 Einwohner. L. Sehenswert sind in der Stadt das hi­sto­ ri­sche Museum der Stadt. Unter den Baudenkmälern sind die Ka­ ser­nen der Jelisawetynska–Festung (1754). das Haus der J. Створюється багато недержавних під­ при­ємств і фірм. У розпорядженні юнаків і дівчат 3 вузи та військовий університет льотчиків цивільної авіації. Vielen Jugendlichen stehen drei Hoch­ schu­len und eine Militäruniversität für Zivilflugwesen zur Verfügung. на ливарному за­во­ді. будинок при­ро­ди. Прихильників театру радують два те­а­ т­ри та філармонія.) zu erwähnen. Kropywnyzky–Museum. Dramaturgen und Kom­po­ni­sten M. Die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt hat gute Tendenzen. Л. Die Erzeugnisse der Betriebe werden in viele Städte der Ukraine und ins Aus­land geliefert. Більшість з них зайнята на числен­ них підприємствах: в акціонерному то­ва­ри­с­т­ві «Червона Зірка». Karpenko–Kary “Chutir Nadija”. das Denkmal zu Ehren des ukraini­ schen Re­gis­seurs. Кіровоград — транспортний вузол.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 105 Erst ab 1939 wurde es Kirowohrad. Тут також розвинена легка. Кропивницького. Es werden viele nichtstaatliche Be­trie­ be und Firmen geschafen. Достойні огляду історичний музей мі­с­та. Kirowohrad ist ein Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. Die beschäftigt meisten von ihnen sind in den zahlreichen Betrieben: in der Ak­ti­en­ge­sell­schaft “Tscherwona Sirka”. Hier sind auch Leicht–. Jh. .). Продукція підприємств від­пра­в­ля­ єть­ся до багатьох міст України та за ко­р­дон. на заводі «Гідросила». Kropywnyzky. М. “Druckma­schi­ne”. Кропивницького. музей-заповідник І. im Werk “Hidrosyla”. у ви­ро­ б­ни­чих об’єднаннях «Радій». im Reparatur­ mechanischen Werk. швейна та харчова промисловості. на ремонтно-механічному заводі.—19. ві­до­мо­го укра­ї­н­сь­ко­го письменни­ ка. Економічний розвиток міста має гар­ ні перспективи. драматурга та ком­по­зи­то­ ра М. будівлі жіночої гімназії та реального училища (18—19 ст. Серед архітектурних пам’яток слід назвати казарми Єлізаветинської фо­р­ те­ці (1754 р. Кар­ пенка-Ка­ро­го «Хутір Надія». «Дру­ кма­ши­на». in der Gießerei. Die Theaterfreunde erfreuen zwei Thea­ter und eine Philharmonie. K. das S. музей С.  К. in den Produktionsvereinig­ ungen “Radij”. Bekleidungs– und Nahrungsmittelindustrie entwic­ kelt. M. die Gebäude des Frauengym­ nasiums und der Realschule (18. стало Кіровоградом. Населення міста становить 274 200 жи­те­лів. Тільки з 1939 р. пам’ят­ник на честь українського режи­сера. des be­ kann­ten ukrainischen Schriftstellers.).

Sagen Sie. масляні культури та багато інших рослин. Öl­ pflan­zen und viele andere Pflanzen. Ihre Gründung fällt in das Jahr 1754. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Im Gebiet gibt es heute 21 Bezirke. лабрадорит. З 1939 р. Labradorstein. t) — постачати Fragen zum Text 1. 12 міст. хромові та залізні руди. Gerste. Es gibt auch Uran–. два автовок­зали та аеропорт. Buch­ wei­zen. Wörter und Wendungen sehenswert — визначний das Zivilwesen — громадська авіація die Aktiengesellschaft — акціонерне товариство die Bekleidungsindustrie — швейна промисловість liefern (te. Кіровоград розташований у верхній течії Інгулу в центрі України між Дніп­ ром та Південним Бугом. Кіровоград є обласним центром. До корисних копалин належать буре вугілля. графіт і будівельні матеріали (граніт. Hafer. wo die Stadt liegt. Nickel–. Krei­de). Die Stadt Kirowohrad ist schon über 240 Jah­re alt. Його заснування належить до 1754 року. Kartoffeln. овес. . На полях області вирощують пше­ни­ цю. Chrom– und Eisenerze. Mergel. Was meinen Sie. Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt?  Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets  Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ Kirowohrad liegt am Oberlauf des In­ guls im Zentrum der Ukraine zwischen dem Dnipro und dem Südlichen Buh. гречку. цукровий буряк. 26 селищ і понад 1020 сіл. Was würden Sie in der Stadt besuchen? 5. Seit 1939 ist Kirowohrad das Gebiets­ zentrum. 12 Städ­te. мергель. Graphit und Bau­stof­ fe (Granit. ячмінь. Zu den Bodenschätzen des Gebiets ge­ hö­ren Braunkohle. Місту Кіровограду вже понад 240 ро­ків. Тут є залізничний вокзал. 2. картоплю. welche bedeutendsten Menschen die Stadt bekannt machten? 4. Welchen Namen trug die Stadt früher? 3. Це також уранові. Zuckerrüben. крей­да).Gebiete und Städte der Ukraine l 106 Hier gibt es einen Eisenbahnhof. Auf den Feldern des Gebiets züchtet man Weizen. кукурудзу. Mais. 26 Siedlungen und mehr als 1020 Dörfer. und suchen Sie die an der Landkarte. В області 21 район. нікелеві.

14 професійних і технічніх шкіл.та де­ре­ во­об­ро­б­ка. Heute gibt es hier eine pädagogische Universität. З 1934 року місто носить ім’я ко­му­ні­ с­ти­ч­но­го функціонера С. У місті зараз є ще кілька великих під­при­ємств: завод гідравлічних мо­ то­рів. Bekleidungsindustrie. інститут сільськогосподарського машинобудування.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 107 Es war damals eine Festung (Je­li­sa­ weth–Festung) im südlichen Steppen­ gebiet der Ukraine. Нині майже всі старі підприємства ре­ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні та збільшені. In der Stadt gibt es jetzt noch manche große Betriebe: ein Hydraulik­ motorenwerk. Найбільше підприємство міста «Че­р­ во­на зірка» постачає сільському го­с­ по­дар­с­т­ву багато видів сівалок. . метало.M. яке на­зи­ва­ло­ся Єлізаветградом. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu ei­ ner Stadt. die Jelisawethrad hieß. Vor der Oktoberrevolution gab es in der Stadt. Zur Zeit sind fast alle alten Betriebe re­ kon­stru­iert und vergrößert. 65 дитячих са­д­ків. die dem Groß­in­du­stri­el­ len El­for­tis gehörte. радіозавод. Кірова. 6 Bi­ blio­the­ken und ein Theater. легка про­ми­с­ло­вість. Ki­row. 40 allgemeinbildende Schu­ len. У той час це була фортеця (Єлі­за­ве­ тин­сь­ка фортеця) в південній сте­по­ вій області України. eine Ge­mäl­de­ga­le­rie. ein ukrai­ nisches Theater und eine Philharmonie. У ті часи в місті було дві гімназії. Найбільшим підприємством була фа­ б­ри­ка сільськогосподарського ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. український театр і фі­ла­р­ мо­нія. Metall– und Holz­be­ar­ bei­tung. З Жовтневої революції в місті. ein Funkwerk. Зараз Кіровоград належить до зна­ч­ них культурних центрів України. панчішна та кон­ди­ тер­сь­ка фабрики. академія авіації. кі­ль­ка початкових шкіл. яка належала ве­ли­ко­му промисловику Ельфортісу. ein Institut für land­wirt­schaft­ li­chen Maschinenbau. Hier entstanden neue Industriezweige: Maschinenbau. eine Strumpf– und eine Südwarenfabrik. краєзнавчий музей. було бли­зь­ко 350 маленьких підприємств з ру­ч­ною працею. Сьогодні тут є педагогічний уні­вер­си­ тет. 6 бібліотек і те­атр. einige Grundschulen. картинна га­ле­рея. Seit 1934 trägt die Stadt den Namen des kommunistischen Funktionärs S. Der größte Betrieb war die Land­ma­ schi­nen­fa­brik. ein lan­des­kund­li­ches Museum. М. 40 за­га­ль­но­ос­ві­т­ніх шкіл. Тут виникли нові галузі про­ми­с­ло­во­с­ ті: машинобудування. 65 Kindergärten. 14 Fachschulen und tech­ni­ sche Schulen. eine Akademie für Flugwesen. Jetzt wurde Kirowohrad zu einem be­ deu­ten­den Kulturzentrum der Ukraine. Der größte Betrieb der Stadt “Tscher­wo­ na Sirka” liefert an die Landwirts­chaft mehrere Arten von Drillmaschinen. In jener Zeit gab es in der Stadt zwei Gymnasien. etwa 350 klei­ne Betriebe mit der Hand­ arbeit. З часом вона розвинулася в місто.

Das Gebiet teilt sich in 21 Bezirke mit 12 Städten. Das Gebietszentrum ist die Stadt Ki­r­o­ wohr­ad. Обласний центр — місто Кіровоград. . 5. Arbeitersiedlungen und Dörfer gibt es im Gebiet? Welche Bodenschätze hat das Gebiet? Wo wurden in der Ukraine in den letzten Jahren Goldvorräte entdeckt? 6. 7 Kinos und 6 Parks zur Verfügung. Кількість населення становить 1183. Придніпровська височина утворює рельєф області. У розпорядженні жителів міста також 55 бібліотек. Wörter und Wendungen die Bodenschätze — корисні копалини der Baustoff — будівельні матеріали der Labradorstein — лабра­ дорит der Buchweizen — гречка züchten — вирощувати der Großindustrielle — великий промисловець 1. Das Gebiet liegt in einer Ebene mit An­ hö­hen. 7 кінотеатрів і 6 парків.Gebiete und Städte der Ukraine l 108 Den Einwohnern der Stadt stehen auch 55 Bibliotheken. Область знаходиться в центральній частині України в межиріччі Дніпра та Південного Бугу. Die Gebietsfläche beträgt 24 600 km2. жителів. Die Bevölkerungszahl ist 1 183 800 Ein­ woh­ner.8 тис. Область розташована на рівнині з ви­со­чи­ною. Welche Pflanzen werden auf den Feldern des Gebiets gezüchtet? 7. das Hydraulikmotorenwerk — завод гідроагрегатів das landeskundliche Museum — краєзнавчий музей zur Verfügung stehen — бути в розпорядженні die Sehenswürdigkeiten — визначні місця Fragen zum Text Wo liegt Kirowohrad? Seit wann ist Kirowohrad das Gebietszentrum? Wie viele Städte. Wann wurde Kirowohrad gegründet?  Das Kirowohrader Gebiet  ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im zentralen Teil der Ukraine im Zwischenflussland des Dnipro und des Südlichen Buh. 4. Am Dnipro gelegene Anhöhe bildet die Geländegestaltung des Gebiets. 3. Площа області — 24 600 км2. 2. Область поділяється на 21 район та 12 міст.

der Ingul. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Інгул.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 109 Die Flüsse gehören zum Dniprobecken und zum Becken des Südlichen Buh: der Zybulnyk. Найбільші промислові центри — Кі­ ро­во­град. Інгулець. гідравлічні насоси. Hüttenindustrie und das Werk der Reinmetalle. В області є великі машинобудівельні підприємства. Zucker und Öl. Вона постачає країні сіль­сь­ко­го­с­по­ дар­сь­кі машини. цукор та олію. а літо жарке. граніт. 86. Тут також розвинене тваринництво.9 % населення — українці. Mais. Es liefert dem Lande land­wirt­schaft­li­ che Maschinen. торф. Zuckerrüben und Sonnenblumen an­ gebaut. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. Buchweizen. графіт. 86. залізну руду. Gold und andere. Тут є також два великих во­до­схо­ви­ ща — Кременчузьке та Дніп­ро­дзе­р­ жин­сь­ке. металургійна про­ми­с­ ло­вість та завод чистих металів. Но­ во­ми­р­го­род та інші. Graphit. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe — und in der Steppenzone. Pomitschna. Річки належать до Дніпровського ба­сей­ну та басейну Південного Буга: Цибульник. золото та інші. Olexandrija. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. Область багата на корисні копалини: буре вугілля. кукурудзу. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. die Sy­njucha und die Synyzja. Олександрія. будівельні матеріали. Im Gebiet gibt es große Mas­chinen­­ baubetriebe. Halbleiterstoffe. напівпровідникові матеріали. Granit. цу­к­ро­ві буряки та соняшник. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist heiß. Область лежить в лісостеповій та сте­ по­вій зонах. Donbass und mit dem südlichen Teil der Ukraine. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. Синюха та Синиця. Донбасом та з пі­в­ден­ною частиною України. Baustoffe. Es gibt hier auch zwei große Stauseen — der Krementschuger und Dnipro­dser­shynsker. Es gibt auch Leichtindustriebetriebe. Die größten Industriezentren sind Ki­r­o­ wohr­ad. Eisenerz. Головні транспортні артерії з’єд­ну­ють область з Києвом. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich: an Braunkohle. Die Hauptverkehrsader verbinden das Gebiet mit Kyjiw. der Ingulez. Помічна. Є також підприємства легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті. hydraulische Pum­pen. греч­ ку. Hier ist auch Viehzucht entwickelt. . Nickelerz. Torf.9 % der Bevölkerung sind Ukrainer. No­ wo­myr­ho­rod und andere. руду нікеля.

a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Geländegestaltung — рельєф die Braunkohle — буре вугілля 1. ві­дом­і драматурги та ак­то­ри І. Suchomlynsky und der Ko­s­mo­naut L. Місто займає площу 284 км2. Луганськ поділяється на 4 міських ра­йо­ни. 4. Луганськ був заснований у 1795 р. Маланюк. der Dichter J. Malanjuk. жителів. Mykytenko. Wörter und Wendungen das Zwischenflußland — межиріччя betragen (u. За статистикою 1999 р. Wynnytschenko. Винниченко. на річці Лугань (права притока Сіверського Дінця). 3. Місто розташоване в північно-східній частині Донецького басейну. поет Ю. Сухомлинський та ко­с­мо­навт Л. місто на­ра­хо­ вує близько 520 тис. М. M.Gebiete und Städte der Ukraine l 110 Im Kirowohrader Gebiet wurden viele berüh­mte Menschen geboren: die Schrift­s­teller W. I. Janow­sky. . der Pädagoge W. Ю. 2. Микитенко. Luhansk wurde im Jahre 1795 ge­grün­ det und erst im Jahre 1882 als die Stadt offiziell erklärt. Kropywnyzky. пе­ да­­гог В. Karpenko–Kary. І. die berühmten Dramatiker und Schauspieler I. Попов. У Кіровоградській області на­ро­ди­ло­ ся багато відомих людей: пись­мен­ ни­ки В. Яновський. 5. das Eisenerz — залізна руда der Halbleiter — напівпро­ відник die Hüttenindustrie — металур­ гійна промисловість der Buchweizen — гречка anbauen (te. і тільки в 1882 р. Кропивницький. Popow. t) — вирощувати die Viehzucht — тваринництво die Hauptverkehrsader — го­лов­ на транспортна магістраль Fragen zum Text Wo liegt das Kirowohrader Gebiet? Was bildet die Geländegestaltung des Landes? Was liefert das Gebiet dem Land? Welche Industriebetriebe gibt es im Kirowohrader Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Luhansk  Ëóãàíñüê Die Stadt liegt im nordöstlichen Teil des Donezbeckens. Luhansk ist in vier Stadtbezierke ge­ teilt. am Fluss Luhan (der rech­te Nebenfluss des Siwersky Do­nez). Nach der Statistik des Jahres 1998 zählt die Stadt ca. був офіційно ого­ло­ ше­ний містом. Кар­ пен­ко-Карий. J. 520 Tausend Einwohner. Die Stadt umfaßt die Fläche von 284 km2.

Er hat viele Novellen. Тут представлені Холдингова ком­па­ нія «Луганськ-тепловоз». deren Flä­che 33 000 Hektar beträgt. завод ко­лі­ н­ча­с­тих валів. Die Stadt ist auch ein Zentrum der Wis­sen­schaft und Bildung. колінчасті вали. Даля. Zahlreiche Grünanlagen und die Waldparkzone (“Hostra Mohyla”). У Луганську дуже розвинена про­ми­с­ ло­вість. Hier sind die Holdinggesellschaft “Luhansk–Diesellokomotive”. га. Kurzgeschichten geschrieben. I. ав­то­ скла­да­ль­ний завод. Hier produziert man Röhren. прислів’їв. Луганськ — це залізничний вузол. Die Erzeugnisse dieser Werke sind in der ganzen Ukraine und im Ausland be­kannt. прикрашають місто і ро­б­ лять його привабливим. серед них музей відомого знавця мови й письменни­ ка В. Гості міста можуть відвідати тут ба­га­ то пам’ятних місць. науково-виробниче об’єднання об­чи­ с­лю­ва­ль­ної техніки «Імпульс».l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 111 Die Gäste der Stadt können hier viele Gedenkstätten besuchen. mehr als 4 000 Volks­mär­ chen und 30 000 Sprichwörter ge­sam­ melt. одяг. ко­ро­т­ ких оповідань. schmüc­ ken die Stadt und machen sie reizend. Місто — також центр науки та освіти. зібрав понад 4 тисячі на­род­них казок і 30 тис. Dal. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter und eine Philharmonie. Він написав багато повістей. Kur­bel­ wel­len. тут також 2 автовокзали та аеропорт. Для любителів театру є два театри та філармонія. Kleidung. фарби. hier gibt es auch zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. І. . площа яких скла­дає 33 тис. Жителі міста та їхні гості схиляють го­ло­ви перед пам’ятниками солдатам і офіцерам. Zucker und Nah­rungs­mit­tel usw. авіаремонтний завод. цукор і продукти ха­р­чу­ван­ня. das Werk für Automontage vertreten. Farben. Luhansk ist auch sehr stark industriell entwickelt. ви­дав тлу­ма­ч­ний словник російської мови. котрі віддали своє життя за звільнення міста в 1943 році. Luhansk ist ein Eisenbahn­knotenpunkt. Die Städter und deren Gäste beugen ihre Köpfe vor den Denkmälern für Soldaten und Offiziere. Продукція цих заводів відома у всій Україні та за кордоном. hat das Glossar der russischen Sprache herausgegeben. die ihr Leben für die Be­frei­ung der Stadt im Jahre 1943 hin­ge­ge­ben haben. wis­sen­schaft­li­che Produktionsvereinigung der Rechentechnik “Impuls”. Kurbelwellenwerk das Werk für Flugzeugreparatur. darunter das Museum des bekannten Sprach­ken­ ners und Schriftstellers W. Тут виробляють труби. Численні сквери та лісопаркова зона «Гостра Могила».

e) — видавати beugen (te. жи­те­лів. t) — виробляти Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Welche berühmten Menschen haben in der Stadt gelebt? Worauf sind die Städter stolz? Wie ist der industrielle Potential der Sradt? Mit welchen Staaten hat Luhansk Partnerschaftsbeziehungen angeknüpft?  Das Luhansker Gebiet  Ëóãàíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südöstlichen Teil der Ukraine. vier Hoch­schu­len arbeiten erfolgreich auf vie­len Gebieten der Wissenschft. Численні конструкторські бюро. Die Bevölkerungszahl ist 2 673 800 Ein­ woh­ner. Площа області становить 26700 км2. . Die Stadt hat Partnerschaftsbeziehung en zu vielen Ländern (England. -n — труба produzieren (te. техніки та освіти. Найбільша частина області роз­та­шо­ ва­на на рівнині. e) — представляти die Röhre. Францією). Ні­ме­ч­ чи­ною.Gebiete und Städte der Ukraine l 112 Zahlreiche Konstruktionsbüros. Кількість населення 2673. Frankreich). Місто має партнерські відносини з ба­га­ть­ма країнами (Англією. Вона межує з Росією. 3. wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute. die Rechentechnik — обчислювальна техніка die Kurbelwelle. 4. Der größte Teil des Gebiets liegt in ei­ ner Ebene. Deutsch­land. Область знаходиться в південно-схі­д­ ній частині України. 2. 5. 4 вузи ус­пі­ ш­но працюють в багатьох областях на­у­ки.2 тис. Es grenzt an Russland. Das Gebietszentrum ist die Stadt Luhansk. Обласний центр — місто Луганськ. Wörter und Wendungen das Glossar — тлумачний словник herausgeben (a. t) — схиляти das Leben hingeben — віддавати життя reizend — привабливий die Holdinggesellschaft — холдингова компанія 1. Technik und Bildung. на­у­ ко­во-дослідні інститути. -n — колінчастий вал vertreten (a. Die Gebietsfläche beträgt 26 700 km2.

Entwickelt sind Gartenbau und Wein­bau. die Große Kamjanka. Тут розвинені машинобудування. На півдні рельєф області утворює До­ не­ць­ка височина. Тут є також озера. Düngemittel. Де­р­ куль. Per­wo­maisk. Viehzucht ist auch ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft. Розвинені також садівництво та ви­но­ г­ра­дар­с­т­во. Найбільші промислові центри об­ла­ с­ті: Луганськ. хі­мі­ ч­на. Es ist ein Industriegebiet. Es gibt hier auch Seen. Важливою галуззю сільського го­с­по­ дар­с­т­ва є тваринництво. соду. Близько 53 % населення — українці. Schuhe. Der größte Strom des Gebiets ist der Siwersky Donez mit den Nebenflüssen: der Ajdar. мас­ ляні культури. . Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzonen. Das Klima ist gemäßigt kontinental: der Winter ist kühl. а 43 % — росіяни.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 113 Die Donezker Anhöhe bildet die Geländegestaltung im Süden und im Nor­den — ein Teil der Mittelrussischen An­hö­he. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hört die Braunkohle. устаткування для шахт. Вона постачає країні вугілля. Ausrüstungen für Bergwerke. ди­зе­ ль­ні локомотиви. Первомайськ. кукурудзу. Лугань. Krasny Lutsch. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. а літо жарке. Красний Луч. Клімат помірно континентальний — зима прохолодна. Продукція промисловості становить 87 % загальної продукції обласного го­с­по­дар­с­т­ва. der Derkul. Soda. Luhan­ tschuk. Область розташована в лісостеповій та степовій зонах. а на півночі — ча­с­ ти­на Середньоросійської височини. Mais und Ölkulturen an­ gebaut. Lyssytschansk. Лу­га­н­чук. die Luhan. Die Industrieproduktion bildet 87 % der gesamten Produktion der Gebiets­ wirtschaft. Bo­ro­wa und Jewsjug. Алчевськ. Hier sind Maschinenbau. die Krasna. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. До найважливіших корисних копалин належить буре вугілля. Knapp 53 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner und 43 % — Russen. der Sommer ist heiß. легка та харчова промисловості. Sie liefert dem Land Kohle. взуття. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Айдар. Leicht– und Lebensmittel­ industrie entwickelt. chemische In­ du­strie. Die größten Industriezentren sind Luhansk. Altschewsk. Борова та Євсюг. Красна. Лисичанськ. Це індустріальна область. добрива. Велика Ка­м’я­н­ ка. Die­sel­lo­ko­ mo­ti­ve.

космонавт В. Світличний. Місце для заснування Львова обрано на перехресті торговельних шляхів з заходу на схід і з півночі на пів­ день. 5. Даль. Wörter und Wendungen die Fläche — площа betragen (u. -en — устаткування die Düngemittel — добрива anbauen (te. 3. der Kosmonaut W. 2. t) — постачати der Diesellokomotiv — тепловоз die Ausrüstung. Майбутнє місто Данило вирішив на­ зва­ти ім’ям улюбленого сина Лева. der Schrift­stel­ler M. t) — вирощувати der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство die Verkehrsader — магістраль Fragen zum Text Wo liegt Luhansker Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Landes? Was für ein Gebiet ist das? Was liefert dem Land die Industrie dieses Gebiets? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Lwiw  Ëüâ³â Das Herz der alten Stadt Lwiw ist der Fürstenberg. як лексикограф В.Gebiete und Städte der Ukraine l 114 Das Gebiet hat mehrere Eisenbahn– und Autobahnverkehrsader. Серце давнього Львова — Княжа гора. Rudenko und der Literaturhistoriker I. Switlytschny. liefern (te. В області є численні залізничні та ав­ то­ма­гі­с­т­ра­лі. Заснував його князь Данило Га­ли­ць­кий. Im Luhansker Gebiet sind solche be­rühm­ ten Menschen geboren wie der Le­xi­ko­ graph W. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля 1. З часом місто розрослося й стало кра­щим. Ljachow. Bach­ mutsky. der Erfinder des Koh­len­kom­bi­nes O. Саме звідси почало рости «місто Лева». Ляхов. Бахмутський. У Луганській області народилися такі відомі люди. Mit der Zeit wurde die Stadt größer und schöner. пись­ мен­ник М. Der Platz zum Bau der Stadt Lwiw wur­ de an der Kreuzung der Handelswege von Westen nach Osten und von Nor­ den nach Süden gewählt. Die zukünftige Stadt beschloss Danylo nach seinem geliebten Sohn Lew zu be­nen­nen. Von hier aus wuchs die “Stadt des Lö­ wen”. Dal. Руденко та лі­те­ра­ту­р­ний історик І. Sie wurde vom Fürsten Danylo Halytzky gegründet. винахідник ву­гі­ль­ но­го ком­бай­на О. 4. .

Численні гості Львова відкривають його незрівнянну красу в його мо­ще­ них вуличках. У ньому знаходиться найстаріший у Західній Україні навчальний за­ клад — Львівський державний уні­вер­ си­тет. t) — обирати brennen (a. Theater. Jetzt ist Lwiw eines der größten Kul­tur­ zen­tren der Ukraine. Lwiw ist eine der schönsten Städte der Ukraine und Europas. -e — торговельний шлях wählen (te. їхнім життям і їхньою роботою. ihr Leben. у ста­ро­вин­них бу­ди­н­ ках. відтоді збереглися монастирі та собори. багато музеїв. Це одне з найкрасивіших міст Укра­ї­ ни та Європи. Для львів’ян їхнє місто є їхньою домів­ кою. aus die­ ser Zeit sind Klöster und Kathedralen er­hal­ten geblieben. Wörter und Wendungen die Kreuzung — перетинання der Handelsweg. 5.— завойовник Fragen zum Text Welchen Ort nennt man das Herz der Stadt? Wer hat die Stadt gegründet? Warum bekam die Stadt den Namen Lwiw? Was erzählen uns die Historiker? Welche Lehranstalten gibt es in der Stadt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I) Von Lwiw kann man nicht ohne Liebe sprechen. ihre Arbeit. die Lwower Staatliche Universität. 2. 4. . in dem üppigen Grün der Parks und Gärten­ so­ wie in den unvergänglichen Wer­ten der Geschichts– und Bau­denkmä­ler.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 115 Aber die Stadt brannte mehrmals und wurde von verschiedenen Eroberern zer­stört. 3. Die Stadt lebte jedoch weiter. t) — руйнувати das Kloster (die Klöster) — монастир die Kathedrale. Зараз Львів — один з найбільших куль­ту­р­них центрів України. Але місто залишалося жити. viele Museen. . -n — собор der Eroberer. Не можна говорити про місто Львів без почуття захоплення. Львів неодноразово палили та руй­ну­ ва­ли різні завойовники. a) — палити 1. Dem Ankömmling bietet sich seine Schön­heit in den gemütlichen Pfla­ster­ straßen und Gassen. театрів. у численних історичних і куль­ турних пам’ятках. Hier befinden sich das älteste Institut in der Westukraine. in den liebvoll wie­ der­her­ge­stell­ten alten Häusern. Für die Lwiwer bedeutet ihre Stadt ihr Haus. zerstören (te.

.116 Gebiete und Städte der Ukraine l Wie es die Chroniken bestätigen. russisch. які зна­ хо­дять у хроніках. kümmerte sich um die Un­ an­tast­bar­keit der Grenzen des Für­sten­ tums und führte mit vielen Ländern ei­ nen re­gen Handel.–Nikolaus–Kir­ che. Однак Львів — одне з тих міст. що йшли з заходу на схід та з півночі на південь. die 1349 die Stadt einnahmen. Aber nichts destoweniger ist Lwiw eine Stadt. сербську. Lwiw war einer der zuverlässigsten Vor­ po­sten im Westen der altrussischen Län­de­rei­en. was durch Talent erschaffen wur­de. Перші згадки про Львів. На площах і вулицях Львова можна почути розмаїття мов: українську. мудрим правителем і проникливим політиком. ро­сій­сь­ку. ein Baudenkmal aus dem 13. Jh. wur­ de Lwiw 1256 von dem Fürsten Danylo Galyzky ge­grün­det. italienisch. іта­лій­ сь­ку. належать до 1256 року. Bis in unsere Tage ist St. griechisch. kreuzten sich in Lwiw. Місто було засноване князем Да­ни­ лою Галицьким. Auf den Straßen und Plätzen Lwiws er­ tö­nen seit jeher ganz verschiedene Spra­chen: ukrainisch. польську. wollten alles ver­ nich­ten. які захопили місто в 1349 році. pol­ nisch. молдавську та інші. ser­bisch und moldauisch. архітектурна пам’ятка 13 ст. До наших днів зберіглася (з велики­ ми змінами) церква Святого Мико­ лая. нещадно знищували тво­ ри львівських майстрів. Польські феодали. У Львові перетиналися торговельні шляхи. про­ти­сто­я­ла тривалим та зпу­с­то­шу­ю­ чим облогам натовпів Золотої Орди. die von Westen nach Osten und von Norden nach Sü­ den führten. Там українська культура роз­ви­ва­ла­ся в тісному союзі з культурою інших сло­в’ян­сь­ких народів. експансії лицарів Тевтонського ор­де­ на та Ватикана. котрий змі­ц­ню­вав міста. стежив за не­до­то­р­ ка­ні­с­тю кордонів своїх володінь і вів то­р­гі­в­лю з багатьма країнами.. чий архітектурний вигляд сьогодні про­ по­нує велику кількість історичних і ху­до­ж­ніх пам’яток. Die Polnischen Feudalen. in der es sehr viele Geschichts– und Kunstdenkmäler von markanter Ausdruckkraft gibt. erhalten geblieben (obzwar nicht in ih­ rem ursprünglichen Aussehen). deutsch. Die ukrainische Kultur entwickelte sich in enger Verbindung mit den Kulturen aller slawischen Völker. Als weiser Herrscher und kluger Po­li­ti­ ker befestigte Fürst Danylo Galyzky die Städte. Вона відбила не одну атаку ворогів. грецьку. Львів був могутньою цитаделлю за­хі­д­ них регіонів Давної Русі. Die Karawanenwege. Es hielt die langwährenden Be­la­ge­run­ gen der Goldenen Horde durch und trotz­te der Expansion der Teutonen­ ritter und des Vatikans. німецьку.

Die markanteste Figur ist Iwan Franko. Музеї давньоруської культури та де­ ре­в’я­ної архітектури представили нові експозиції. є Іван Франко. Trotz der nicht wieder gut zu ma­chen­ den Verluste zeichnen sich die Lwiwer Mu­se­en durch Reichtum und ein ein­ ma­li­ges Lwiwer Kolorit aus. Стосовно пам’яток епохи Від­ро­джен­ ня. є гордістю Льво­ва. . de­ ren Na­men zur Weltkultur gehören. оскільки вона по­в’я­за­на з іме­на­ ми письменників. die im Laufe kurzer Zeit mehrere Zweigstellen eröffnet hat. a. die im Stil des Empires. Рутенійська та Вірменська вулиці. пред­ став­ле­ним у Льво­ві. Львівська картинна галерея та бага­ то інших музеїв міста відкрили філії. In Lwiw gibt es viele Ge­bäu­de. В історичному музеї та музеї укра­ї­н­ сь­ко­го мистецтва є багато екс­по­на­тів. der eine ganze Epoche in der geisti­ gen Geschichte des ukrainischen Volks dar­stellt. die Kapelle der Kampians und der Boims. Unter ihnen das Museum für altrussi­ sche Kultur. якими є ка­плиця «Трьох святителів». ка­п­ли­ці Ка­м­пі­а­нів і Боїмів. dass nach dem Beispiel der Lwiwer Ge­mäl­de­ga­le­ rie. Львів літературний — це невичерпна тема. dazu gehören beispielsweise das Ge­schichts­mu­se­um und das Museum für ukrainische Kunst. без сумніву. entweder ge­bo­ren. у класичному та су­ час­но­му стилі. такі як пло­ща Ринок­.. вони більш численні: архітек­турні ансамблі. що їхні колекції значно збіль­шилися тільки за останній час. oder nur abgestiegen waren. вік яких належить далеким епохам. dort eine Zeitlang lebten. Das literarische Lwiw ist ein weit­läu­fi­ ges und sehr wichtiges Thema.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 117 Das einzige Muster der Lwiwer Gotik ist die Lateinische Kirche. der Russischen und der Armenischen Straße sowie Mei­ster­wer­ke der Baukunst wie die Drei–Hei­li­gen– Kapelle. які характеризуються багатими мі­с­це­ви­ми колоритами. Besonders wertvoll sind die noch im Mit­tel­al­ter erbauten Architektur­ ensembles des Rynok–Platzes. Найбільш значною фігурою серед них. інші жили або перебували. denn in Lwiw wurden viele Schriftsteller. побудованих у стилі «Ампір». що сфо­р­му­ва­ли­ся вже у Се­ редньовіччя. Es ist interessant zu wissen. Латинська цер­к­ва є унікальним. des Klas­si­zis­mus und des Jugendstils erbaut wurden.­ спра­в­ж­ні шедеври. das Museum des Lichtes u. котрий вті­лює цілу культурну епоху укра­ї­н­сь­ко­го народу. Einige weisen bereits ein solides Alter auf.. das Museum für Holz­ plastik. які є го­р­ді­с­тю сві­то­ вої літератури: одні тут на­ро­ди­ли­ся. auch viele an­de­re Museen eine Reihe neuer Aus­ stel­lun­gen organisierten. У музеях Львова є багаті колекції тво­ рів мистецтва. У місті багато споруд. по­ка­зу­ю­чи. зразком готично­ го стилю.

Степан Тудор. американських пись­мен­ни­ ків Ві­ль­я­ма Сарояна. як і вся Галіція та Прикарпаття. об’єдналися зі своєю історичною батьківщиною. Wasyl Ste­ fa­nyk. nichts desfoweniger — тим не менш aufweisen (ie. Wanda Wa­sie­lews­ka. П’ятдесять років тому Львів. dort wohnte die bekannte be­lo­rus­si­sche Dich­ te­rin Zjotka (Aloisa Pasch­ke­wytsch). Ale­ xei Tolstoj. Die Klassiker der russischen Literatur Anton Tschechow. In Lwiw wohnten auch die polnischen Schriftsteller Seweryn Goszczuñski. Stepan Tudor. У Львові творили відомі українські пись­мен­ни­ки Леся Українка. Nikolai Lesskow. Марію Конопницьку. У різний час це місто відвідали великі російські письменники Антон Чехов. 3. Maria Konopnicka. Яна Каспровича. 4. nachdem Galizien und das Karpatenvorland wieder in den Schoss der Mutterheimat zurückgekehrt waren. Ian Kasprowytsch. Ярослав Га­ лан. -. Василь Стефаник. Олексій Толстой. Wörter und Wendungen der Ankömmling. als Stadt der Wissenschaftler und Stu­den­ten be­kannt. Павло Тичина. 2. Україною. мі­с­ том науки та культури. Можна також назвати ще польських письменників Северина Го­шин­сь­ко­го. John Reed und die englische Schrift­stel­le­rin Ethel-Lilian Voinich. dort weilten die hervorragenden ame­ ri­ka­ni­schen Schriftsteller William Sa­roy­ an.Gebiete und Städte der Ukraine l 118 In Lwiw wirkten die ukrainischen Schrift­stel­ler Lessja Ukrainka. Оле­к­сандр Серафимович. Wla­ dis­law Bro­new­ski. Alexander Se­rafy­mowytsch stat­te­ten Lwiw einen Be­such ab. -e — приїжджий üppig — розкішний die Unantastbarkeit — недоторканість die Länderein — маєтки 1. Джона Ріда та англійську письменницю Етель-Лі­лі­ан Войнич. ie) — показувати das Empire — стиль классицизму за часів Наполеона Fragen zum Text Was bietet Lwiw seinen Gästen an? Wann wurde die Stadt gegründet? Welche Baudenkmäler sind hier erhalten gebbiben? Welche Mussen gibt es hier? Welche hervorragenden Menschen haben gelebt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II) Im Laufe von einem halben Jahr­hun­ dert. Владислава Бронієвського. 5. war Lwiw als bedeutendes Industrie­ zentrum. Jaroslaw Halan und Paw­lo Tytschyna. у Львові жила відома білоруська по­ ете­са Цьотка (Ало­ї­за Пашкевич). Ванду Ва­ си­лев­сь­ку. . і за цей час Львів став ва­ ж­ли­вим ін­ду­с­т­рі­а­ль­ним центром. Микола Лєсков.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 119 Es hatte vermocht. Doch die Pseudoarchitektonischen Fremd­kör­per sind hier und dort in die harmonisch zusammen­geflochtene. нічні сим­ фо­ні­ч­ні концерти. ка­р­на­ ва­ли під час «Свята мі­с­та». hi­ sto­risch zustandegekommene Stilistik eingedrungen und verletzen die Sil­ hou­et­te. на його зна­ме­ни­тих парках і скверах і на ма­ льо­в­ни­чих передмістях. з чудовими ор­на­ ме­н­та­ми дахів його палаців і готелів. Leider haben sich die schnelle Ur­ba­ni­ sie­rung. Wettbewerbe alter Volkstheater. Культурне життя Львова дуже рі­з­но­ ма­ні­т­не й насичене: численні афіші запрошують вас на концерти. ці негативні явища нашого часу. Jahr­märk­te. Von den Aussuchtsplätzen des Fürsten­ bergs eröffnet sich das Panorama Lwiws es ist herrlich zu jeder Jahreszeit. як і культури інших на­ці­о­на­ль­ но­с­тей. швидка урбанізація та зне­ ва­га до до­вкіл­ля. als auch seine traditions­ gemäße multinationale Kultur bei­zu­be­ hal­ten. eine Grafik oder ein Aquarell kaufen kann — die künst­le­ri­ sche Visitenkarte Lwiws — damit kann man keinen mehr in Stau­nen verset­ zen.­ Але зведені в наші дні псе­в­до­ар­хі­те­к­ ту­р­ні будови виникають як сторонні тіла в історичному силуеті з банями його кра­си­вих храмів. на яких можна придбати красиві керамічні ви­ро­би. die die Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten. wo man volks­tümliche Keramik. шпилями його ста­ро­вин­них башт. Grünanlagen und maleri­ schen Vororte ausgewirkt. Literatur­ abenden und schöpferischen Diskussionen be­kannt­ge­ben. Львів зумів зберегти українську куль­ ту­ру. залишають плачевний відбиток на «здоров’ї» багатьох ше­ де­в­рів ар­хі­те­к­ту­ри Львова. nächt­li­che Sinfoniekonzerte. У концертних залах міста ча­с­то мо­ж­ на почути фольклорні ан­са­м­б­лі. яр­ма­р­ки. що виконують ритуальні рі­з­д­вя­ні та но­ во­рі­ч­ні пісні. die feinen Spitzen der Türme­ und die ornamentierten Dächer al­ter Pa­lä­ste und Herrscher­ häuser bilden. лі­те­ ра­ту­р­ні вечори та зустрічі з людьми ми­с­те­ц­т­ва. Straßen­um­zü­ge und Karnevals wäh­ rend der Fei­er­lich­kei­ten zum Tag Lwiws. який є красивим у будь-яку пору року. . На жаль. З обладнаних на Княжій горі огля­ до­вих майданчиків можна оглянути па­но­ра­му Львова. ор­га­ні­зу­ють­ся конкурси старовин­них народних театрів. представники яких тра­ди­цій­ но проживають у цьому місті. die einst berühm­ ten Parks. In Lwiw gibt es lauter bunte An­schlag­ zet­tel. малюнки. die die erlesenen Kuppeln der Ka­the­dra­len. акварелі. die ökologische Sorglosigkeit — die unsere stürmische Zeit un­glück­li­cher­wei­se als Folgen nach sich zieht — ne­ga­tiv auf das “Wohlergehen” vieler ar­chi­tek­to­ni­scher Meisterwerke Lwiws. sowohl die ukrai­ni­ sche Kultur.

Die Gebietsfläche beträgt 21 800 km . вірність Батьківщині. зображені на його гербі. залишати in Staunen versetzen te. Deshalb lädt Sie Lwiw auch so herzlich ein — dieses Kleinod der Architektur. Wie ist das Kulturleben in Lwiw? 2. керівники міста на­кре­с­ли­ ли ве­ли­ку про­гра­му. Es grenzt an Polen. Haben Sie unmal Lwiw besucht?  Das Lwiwer Gebiet  Ëüâ³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne. Was symbolisieren die meisten Lwiwer Löwen? 5. Місто Львів гостинно від­кри­ває свої двері. die Stadt der Mei­ ster. Die meisten Lwiwer Löwen. що ві­до­ бра­жа­ють наш національний харак­ тер — пошану до роботи. t) — могти. Welche maßnahmen wurden ergreifen. t — дивувати das Wohlergehen — благополучччя der Fremdkörper — сторонній предмет erlesen — кращий. 2 Площа області складає 21 800 км2. es wurde ein großan­ gelegtes Pro­gramm von Maßnahmen zur Er­hal­tung der Denkmä­ler der Geschichte und Kul­tur festgelegt. Wis­sen und Schöp­fer­tum. . die in das zweite Jahrtausend treten. ist der historische Kern der Stadt unter Denkmalschutz gestellt wor­den. Щоб захистити багату ар­хі­те­к­ту­р­ну спадщину від руйнування під впли­ вом часу. бути спроможним beibehalten (ie. die­se Museumsstadt. несуть емблеми. Переступаючи поріг другого ти­ся­ чо­літ­тя. добірний Fragen zum Text 1. a) — зберігати. знань та тво­р­чо­с­ті. Область знаходиться на заході Укра­ ї­ни.Gebiete und Städte der Ukraine l 120 Damit dieser Reichtum mit der Zeit nicht verloren geht. Achtung ge­gen­über Freun­den und Gästen. die unserem nationalen Cha­rak­ter ent­ spricht — Respekt vor Arbeit. леви Львова. um die Eigenart der Stadt zu bewahren? 4. Treue zum Hei­ mat­land. Вона межує з Польщею. Wörter und Wendungen das Kleinod — коштовність der Schoß — лоно vermöchen (te. увагу до друзів та гостей. werden auf ihren Wappen die Symbolik führen. Was können sie über die archietektorieschen Gebäude Lwiws sagen? 3.

a. Кількість населення 2728 тис. У горах клімат суворий. die Switscha. на­ф­ту. Вона постачає країні автобуси. а південну — При­дні­ стров­сь­ка западина та передгір’я Ка­р­ пат з Українськими Карпатами. Область поділяється на 20 районів та 42 міста.).5 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner. In den Bergen ist das Klima rau. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren hier Erdöl und Erdgas. an denen Kurorte Morschyn und Trus­ka­ wez liegen. Im nördlichen Teil liegt die Werchnjo­ bus­ka Niederung. До найважливіших корисних копалин належать нафта та природний газ. калійна та кам’яна сіль. Дністра та Західного Бугу (Би­с­т­ри­ця. . Kohle. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone und in der Zone der Ukrai­nischen Karpaten. der Styr u. 89. Стрий.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 121 Die Bevölkerungszahl ist 2 728 000 Men­schen. der Stryj. Es liefert dem Land Busse. зе­р­но. Клімат помірно континентальний — літо тепле та вологе. Річки області належать до басейнів Прип’яті. будівельні матеріали. Kalidüngemittel. те­ле­ві­зо­ ри. чо­ло­вік. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Sommer ist warm und feucht. den zentralen Teil bildet die Podilska Anhöhe (der Berg Kamu­la. це­ мент. Papier. Baustoffe. Fleisch. Die Flüsse des Gebiets gehören zu den Becken der Prypjat. Є також маленькі водосховища та озе­ра. Erdöl. Es gibt auch kleine Staubecken und Seen. центральну частину утво­ рює Подільська височина (з горою Ка­му­ла. калійні добрива. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. Getreide. 471 м). цукор. im Winter ist oft Tauwetter. Стир та інші). Є багато джерел мінеральних вод. кам’яне вугілля. 471 m) und den südlichen Teil — die am Dnister gelegene Ver­tie­ fung und Karpatenvorland mit Ukrai­ni­ schen Kar­pa­ten. Zement. У північній частині — Верхньобузька низовина. меблі. Рельєф області різноманітний. м’ясо. Es gibt viele Mineral­wasserquellen. Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit 42 Städten. des Dnister und des westlichen Buh (der Bystryzja. вугілля. Möbel. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. 89. Область лежить у зоні лісостепу та Українських Карпат. Kali– und Steinsalz. на яких розташовані курорти Моршин та Трускавець. папір. Zucker. Stein­koh­ le. Fernseher. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка.5 % населення — українці. Обласний центр — місто Львів. узимку часто від­ли­ги. Das Gebietszentrum ist die Stadt Lwiw. Свіча.

3. Düngemittel– und Farbenin­ dustrie entwickelt. der Maler I. У Львівській області народилося ба­га­ то відомих людей: гетьман Са­гай­да­ч­ ний. Миколаїв розташований на півдні Укра­ї­ни. die Kompo­nisten M. Коновалець та інші. Шашкевич. У сільському господарстві переважає тваринництво. -n — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Vertiefung (-en) — западина das Staubecken — водосховище 1. Butschma. Бучма. хі­ мі­ч­на промисловість. In der Landwirtschaft dominiert die Vieh­zucht. Wörter und Wendungen die Fläche. wo der Südliche Buh und sein Nebenfluss Ingul zusammen­fließen. 5. Zuckerrüben. O. . die Dich­ter M. О. цукрові буряки. Makowej. Труш. der Stausee. Franko. Gerste. chemische In­ du­strie. -n — велике водосховище die Baustoffe — будівельні матеріали rauhes Klima — суворий клімат die Düngemittel — добрива die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість Fragen zum Text Wo liegt Lwiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Was liefert dem Lande dieses Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Mykolajiw  Ìèêîëà¿â Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine. Im Lwiwer Gebiet wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: Hetman Sahajda­tschny. Schaschkewytsch. засновник ор­ га­ні­за­ції укра­ї­н­сь­ких націоналістів Е. на лимані Чорного моря. Франко. Тут вирощують озиму пшеницю. der Gründer der Or­gani­ sation ukrainischer Nationalisten J. Kolessa. 2. Menshynsky und I. виробництво до­б­рив та фарб.Gebiete und Städte der Ukraine l 122 Hier sind Maschinenbau. Von großer Bedeutung sind hier Leicht– und Lebensmittelindustrie. яч­ мінь. Werbyzky und F. die Sänger M. композитори М. Trusch. a. am Liman des Schwarzen Meers. художник Ш. І. Тут розвинені машинобудування. ак­тор А. Мишута. Велике значення мають легка та ха­р­ чо­ва промисловості. Колесса. де зливаються Південний Буг і його при­ то­ка Інгул. Kono­walez u. спі­ва­ ки Менжинський та І. Angebaut werden hier Winterweizen. Вербицький та Ф. I. der Schaus­pieler A. Myschuta. Маковей. поети М. 4.

Загальна площа міста 121 км2. W. Визначними є історичний музей (крає­зна­в­чий). Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 507 900 Einwohner. Nachimow. Belins­­ hausen und vielen anderen. Ф. Hier sind das Theater für Lustspiele. Kornilow.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 123 Die Gesamtfläche der Stadt ist 121 km2. kann nach seinem Geschmack eines seiner Theater besuchen. кораблебудування. Sehenswert sind das landeskundliche Museum. ін­сти­ ту­ти куль­ту­ри. Aus der Festung entwickelte sich die Stadt. Wer sich für Theater begeistert. коли тут у 1788 ро­ці було побудовано су­д­но­ верф. mehrere Fach­schu­len und die Sternwarte. . Вирішальна роль у промисловому ви­ро­б­ни­ц­т­ві належить численним під­ при­єм­с­т­вам і заводам міста. Бе­лінс­гаузена та багатьох ін­ших. де екс­по­ну­ють­ся картини відомого ху­ дожника В. З фортеці утворилося місто. Ф. Uschakow. F. Кількість населення становить 507. Місто розділене на 4 райони. Уша­­кова. жителів. С. das Ma­ rio­net­ten­thea­ter und die Philharmonie. Die entscheidende Rolle in der In­du­ strie­pro­duk­ti­on gehört den zahlrei­ chen Be­trie­ben und Werken der Stadt. Es war zuerst eine Festung zum Schutz der südlichen Grenzen von Russland. Спочатку це була фортеця для за­хи­с­ ту південних кордонів Росії. Це театр комедії. може за своїм смаком відвідати один із його театрів. Die Stadt wurde während des rus­ sisch–türkischen Krieges gegründet. В.9 тис. Хто захоплюється театром. die Hochschule für Kultur. Це скульптури П. Die Toren der zahlreichen Museen der Stadt sind für die Besucher weit ge­öff­ net. численні техні­куми та об­се­р­ва­то­рію. die Hoch­ schu­le für Landwirtschaft. wo die Gemälde des berühmten Malers W. художній музей. S. Нахімова. W. Верещагіна. Ф. F. Ф. Das sind Skulpturen von P. Серед навчальних закладів слід назвати­ пе­да­го­гі­ч­ний інститут. російський дра­ма­ти­ ч­ний театр. В. Unter den Bildungseinrichtungen sind folgende zu nennen: die Pädagogische Hochschule. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört die Allee der weltberühmten Admiralen und Seefahrer.  O. das russische Dramentheater. Корнілова. F. ляльковий і фі­ла­р­мо­нія. F. Die Stadt ist in vier Stadtbezirke geteilt. Місто було засноване під час ро­ сій­сь­ко-турецької війни. das Kunstmuseum. We­re­s­chtschagin ausgestellt sind. als 1788 hier die Schiffwerft gebaut wurde. О. сіль­сь­ко­го го­с­по­дар­с­т­ва. Двері багатьох музеїв міста широко відкриті для відвідувачів. die Hochschule für Schiffbau. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить алея знаменитих адміралів і мо­ре­пла­в­ців.

. -e — танкер das Frachtschiff. Militärschiffen. Повітряні лінії та автостради зв’я­зу­ ють місто майже з усіма великими мі­ с­та­ми та сусідніми державами. von Straßen­ bau­ma­schi­nen. за­по­ві­д­ ник «Дубки» та багато зелених на­са­ джень. Hier gibt es einen Zoo. 4. Тут є морський і річковий порти. Миколаїв — це великий вузловий пункт. Großer Beliebtheit erfreuen sich Kos­ me­tik und Parfümerie des Kombinats “Tscher­wo­ni witryla”. Die Fluglinien und Autobahnen ver­bin­ den die Stadt mit fast allen großen Städ­ten der Ukraine und benachbar­ ten Staa­ten. Fracht–. See– und Flussschiffen. Великою популярністю користується косметика та парфумерія комбінату «Червоні вітрила». 2. Тут є зоопарк. вісім парків. 3. Високорозвинене виробництво та­н­ке­ рів. ei­ nen Naturschutzpark “Dubky” und vie­ le Grün­an­la­gen. -e — вантажне судно die Ausrüstung — обладнання der Binnenhafen — річковий порт Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Weswegen wurde die Festung gebaut? Was kann man hier besichtigen? Was wird in der Stadt hergestellt? Möchten Sie diese Stadt besuchen? Warum?  Das Mykolajiwer Gebiet  Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Süden der Ukraine im unteren Stromgebiet des Südlichen Bug.Gebiete und Städte der Ukraine l 124 Hochentwickelt ist die Herstellung von Tank–. Wörter und Wendungen zusammenfließen (o. Hier sind ein Seehafen und ein Bin­nen­ ha­fen. вантажних. морських та річкових суден і дорожніх машин. Mykolajiw gilt als eine grüne Stadt. 5. Область розташована на півдні Укра­ї­ ни в басейні ріки Південний Буг. acht Parks.) — захоплюватися das Lustspiel = die Komödie 1. o) — зливатися die Schiffswerft — судноверф sich begeistern für (Akk. Миколаїв вважається зеленим мі­с­ том. das Tankschiff. Mykolajiw ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt. von Ausrüstung für die Nahrungsmittelindustrie.

Dort werden Tankschiffe. die Lebensmittelindustrie.6 тис. Основними галузями економіки є ма­ши­но­бу­ду­ван­ня (суднобуду­ вання). Das Gebiet liegt in der Steppenzone. Das Gebietszentrum ist die Stadt My­ko­ la­jiw. hat 9 Städte. часто дмуть суховії. Sonnen­blumen–. Der Winter ist mild und schneearm. Клімат помірно континентальний. Область поділяється на 19 районів. У Первомайську випускають дизельні двигуни та гідроапаратуру. . населення 1. die Pro­ duk­ti­on von Baustoffen. Південний Буг впадає зі своїми при­ то­ка­ми в Чо­р­не море. Найгустіше заселені райони в до­ли­ні Пі­в­ден­но­го Бугу.3 Millionen Menschen leben. Den führenden Platz nimmt in der Land­wirt­schaft die Vieh­wirtschaft ein. wo etwa 1. має 9 міст. км2. Melonen– und Weintraubenanbau. а також ви­ро­щу­ван­ня зерна. Кольорова металургія представлена Миколаївським глиноземним за­во­ дом.3 млн чол. In Perwomaisk werden auch Die­sel­mo­ to­re und Hydroapparatur erzeugt. баш­ танних культур і винограду. Weit bekannt ist der Myko­lajiwer Parfümbetrieb “Tscherwoni witryla”. малосніжна. су­хо­ва­н­та­ ж­ні та річкові судна.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 125 Die Fläche beträgt 24 600 km2. про­ми­с­ло­вість будівельних ма­те­рі­а­лів. Das Gebiet besteht aus 19 Bezirken. oft weht der Trockenwind. Її площа 24. Alle Verkehrsmittel sind hier vorhanden. Широко відоме парфумерно-ко­с­ме­ти­ ч­не підприємство «Червоні ві­т­ри­ла». Im Sommer ist es heiß. Die führenden Industriezweige sind der Maschinenbau (Schiffbau). соняшнику. Besonders dicht sind die Bezirke im Tal des Flusses Südlicher Buh be­ wohnt. У Миколаєві розташовані три су­д­но­ бу­ді­в­них заводи. Зима м’яка. Trockenfrachter und Flussschiffe pro­ duziert. Улітку жарко. In Mykolajiw sind drei Schiffbauwerke. die Leichtindustrie. Обласний центр — місто Миколаїв. Область лежить у степовій зоні. легка і харчова. die Korn–. Die Buntmetallindustrie wird durch das Myko­lajiwer Tonerdewerk vertre­ ten. Провідне місце в сільському го­с­по­ дар­с­т­ві займає тваринництво. В області розвинені всі види транс­ порту. Der Südliche Buh mit seinen Ne­ben­ flüs­sen mündet in das Schwarze Meer. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Вони випускають та­н­ке­ри.

Was kann man über die besonders entwickelten Industriezweige sagen? 4. Die Stadt Odessa wurde 1794 ge­grün­ det. 5. Mosolewsky ver­bun­den. Одеса — це великий культурний центр України. des Kom­po­ni­sten und Historiker M. M. Одесу було засновано в 1794 році. Sie gehört der Einwohner­zahl nach zu den 6 größten Städten der Ukraine. Nennen Sie die bekannten Betriebe. -e — будівельний матеріал der Trockenfrachter — суховантаж das Tonerdewerk — глиноземный завод vorhanden sein — бути в наявності Fragen zum Text 1. Аркас. Wörter und Wendungen das Stromgebiet. . An den 14 Hochschulen von Odessa stu­die­ren Tausende Studenten aus vie­ len Städten der Ukraine. des Dich­ters und Ar­chäo­lo­gen B. Arkas. композитор та історик М. Menschen leben. У чотирнадцяти вузах Одеси на­вча­ ють­ся тисячі студентів з багатьох міст України. Він зв’язує Україну з багатьма кра­ї­на­ ми світу.2 млн чоловік. weil hier mehr als 1. -e — басейн річки der Trockenwind — суховій der Baustoff. За кількістю жителів вона належить до шести найбільших міст України. Wie groß ist das Mykolajewer Gebiet? 2. оскі­ль­ки тут проживають понад 1. командувач флоту С. М. Sadowska. Makarow. Welche Merkmale hat das Klima? 3. Одеса — це найбільший морський порт України на Чорному морі. поет та археолог Б. Садов­ська. des Flotten­führers S.Gebiete und Städte der Ukraine l 126 Mit Mykolajiwer Gebiet sind die Na­ men der bekannten Künstler. wie Brüder To­bi­le­wytsch. Er verbindet die Ukraine mit vielen Län­dern der Welt. Мозо­ левський. Ма­каров. На Миколаївщині народилися ви­да­ т­ні діячі культури — брати Тобіле­ вичі. Wessen Namen sind mit Mykolajewer Gebiet verbunden?  Odessa  Îäåñà Odessa ist der größte Seehafen der Ukrai­ne am Schwarzen Meer. Odessa ist ein großes Kulturzentrum der Ukraine.2 Mil.

Odessa von heute ist eine große In­du­ strie­stadt. Це найкрасивіша вулиця міста. Одеса сьогодні — це велике про­ми­с­ ло­ве місто. яка не чула назву вулиці Дерибасівська. der den Namen De­rey­bas­siws­ ka­straße nicht gehört hat. eine Phil­har­mo­ nie. Мабуть. Helmer im Jahre 1887 er­rich­tet. Seine Geschichte begann im Jahre 1809. des­ sen Gebäude mit Recht als eines der schönsten Theater der Welt gilt. die zum Seehafen führt. Гельмера. Das ist die schönste Straße der Stadt. Das neue prachtvolle Gebäude des Thea­ters wurde nach dem Projekt der bekannten österreichischen Ar­chi­tek­ ten F. Eigenartige. Тут шість театрів. прикрашають центр та надають йому особливого вигляду. Своєрідні старі будівлі. Felner und H. На жаль. alte in verschiedene Far­ ben gestrichene Gebäude schmücken das Zentrum der Stadt und geben ihm ein besonderes Gepräge. Erdölverarbeitungsbetriebe. С. Viele Einwohner und Gäste der Stadt besuchen das Theater und bekommen dabei ein großes Vergnügen. Саме цей театр увічнив О. . немає в Україні людини.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 127 Hier gibt es 6 Theater. він згорів у 1873 році. Пуш­кін у своєму романі «Євгеній Онєгін». mehrere Museen und ein Filmstudio. Gerade dieses Theater hat O. Тут є суднобудівні. Pu­­ schkin in seinem Roman “Eu­gen One­ gin” ver­ewigt. chemische und pharmazeutische Wer­ke. машинобудівні. пофарбовані в різні кольори. філармонія. An einer hervorragender Stelle erhebt sich das Denkmal dem ersten Gou­ver­ neur von Odessa Dük Richeliet. Nicht weniger bekannt ist die Pot­jom­ kin­trep­pe. багато музеїв і кіностудія. Es gibt wohl keinen Menschen in der Ukraine. Не менш відомі й Потьомкінські схо­ ди. Фельнера та Г. einen Zirkus. хімічні та фармацев­ тичні заводи. На видному місці підноситься па­м’я­ т­ник першому губернаторові Одеси Дюку Ришельє. цирк. S. Його історія розпочалась у 1809 році. 1873 ist es aber verbrannt. Провідна роль у культурному житті міста належить Державному ака­де­мі­ч­ но­му театру опери та балету. Hier gibt es Schiffbau– und Maschinen­ baubetriebe. А нова чудова будівля театру була збудована в 1887 році за проектом ві­до­мих австрійських архітекторів Ф. бу­ді­в­ля якого по праву вважається одним з найкрасивіших театрів світу. які ведуть до морського порту. Eine führende Rolle im Kulturleben der Stadt gehört dem Staatlichen Aka­de­mi­ schen Theater für Oper und Ballett. нафтопереробні. Багато жителів і гостей міста від­ві­ ду­ють театр і отримують при цьому ве­ли­ке задоволення.

-e — будинок відпочинку der Erdölverarbeitungs­ betrieb. Der Winter ist mild und schneearm. a) — згоряти 1. золота. малосніжна. Літо жарке й сухе. Область розташована на південному заході України. Baustoffen und Gold. t) — увічнити verbrennen (o. auf dem etwa 2. hat 18 Städte. Es vereinigt 26 Bezirke. калійної солі. Der Sommer ist heiß und trocken. населення бли­зь­ко 2.5 млн чол. Es gibt geringe Vorkommen von Braun­ koh­le. -e — нафтопереробний завод Fragen zum Text Wo liegt Odessa? Wann wurde Odessa gegründet? Wie groß ist die Stadt der Einwohnerzahl nach? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt können Sie nennen? Welche Straße der Stadt ist besonders bekannt?  Das Gebiet Odessa  Îäåñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. . Є невеликі поклади бурого вугілля. тут є багато санаторіїв і будин­ків відпочинку. Wörter und Wendungen der Seehafen — морський порт verbinden (a. 3. Площа 33 300 км2. 2. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Das Gebiet ist an Bodenschätzen arm. Im Süden wird es durch das Schwarze Meer umspült. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го моря. має 18 міст. gibt es hier zahlreiche Sanatorien und Erholungsheime. Обласний центр — місто Одеса. u) — зв’язувати ein besonderes Gepräge geben — надавати особливого вигляду der Gouverneur — губернатор verewigen (te. Das Gebietszentrum ist Odessa. Зима м’яка.Gebiete und Städte der Ukraine l 128 Da die Stadt an der Schwarzmeerküste liegt. Das Gebiet hat die Fläche 33 300 km2. Поділяється на 26 районів. будівельних ма­те­рі­а­лів.5 Millionen Menschen woh­nen. 5. Клімат помірно континентальний. prachtvoll — чудовий das Vergnügen — задоволення das Erholungsheim. Оскільки місто знаходиться на Чо­р­ но­му морі. Kalisalz. Область бідна на корисні копалини. 4.

Морські порти: Одеса. Die Hauptautobahnen sind Odessa — Mykolajiw. die Prahmfähre — паромна переправа Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet? Wie groß ist das Gebiet? Was kann man über das Klima sagen? Welche Industriezweige sind für das Gebiet bedeutend? Welche Häfen des Gebiets kennen Sie? . Одеса — Ізмаїл. Kilija. композитора К. Іл­лі­ чівськ — Поті (Грузія). Fett–. Дань­ кевича. Wörter und Wendungen das Vorkommen — поклади das Schiffsreparaturwerk — судноремонтный завод 1. der Südliche Buh mit den Ne­ben­flüs­sen Sawranka und Kodyma. але лісів дуже мало. Головні ріки: Дунай. Міжнародні паромні переправи: Іл­лі­чівськ — Варна (Болгарія). м’ясна. Ізмаїл. Кілія. aber es gibt sehr wenige Wälder. Odessa hat zwei Flughäfen. Ismail und Illitschiwsk ar­bei­ ten die Schiffsreparaturwerke. 2. Einen der wichtigsten Plätze nimmt die Lebensmittelindustrie: Konserven–. In Odessa. Fleisch–.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 129 Die größten Flüsse sind die Donau. Одеса — Ки­ ши­нів (Молдова). Dan­ke­ wytsch. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzone. Іллічівську працюють судноремонтні заводи. Öl–. die Land­wirt­ schaft und das Kurortgebiet. Ізмаїлі. олійно-жирова. des Kosmonauten G. В Одесі є два аеропорти. Weintraubenindustrie ein. Milch–. Odessa ist die Heimat des Malers K. Odessa — Kyschyniw (Moldowa). молочна. Fisch–. Костанді. виноробна. Il­lit­schiwsk. Die Grundlage der Wirtschaft bilden das Hafenindustriegebiet. бо­ро­ ш­но­ме­ль­на. Reni. Mehl–. Рені. космонавта Г. 5. Dobro­ wolsky. Одне з перших місць посідають ха­р­ чо­ва промисловість. В Одесі. консервна. Kostandi. Південний Буг з при­то­ ка­ми Савранка та Кодима. Основу господарського комплексу ста­но­в­лять портово-промислова га­ лузь. Ismail. Область лежить у лісостеповій та степовій зонах. Il­lit­ schiwsk — Poti (Georgien). агро­промислова та курортна. рибна. Одеса — батьківщина художника К. Die internationalen Prahmfähre sind Illit­schiwsk — Warna (Bulgarien). der Dnister mit dem Nebenfluss Kut­ schur­gan. 3. des Komponisten K. Odessa — Ismail. Доброволь­ ського. Іллічівськ. Головні автомагістралі: Одеса — Ми­ ко­ла­їв. Die Seehäfen sind Odessa. 4. Дністер з при­то­ кою Кучурган.

Полтава розташована на березі річки Ворскла.). ляльковий театр). Sehr reich ist die Geschichte der Stadt. das Marionettentheater. з 1430 р.). ансамбль Крутої площі.). На честь перемоги над шведами під проводом Петра Першого було зве­де­ но Колону перемоги. церква Спаса (по­ чаток 18 ст. Daran erinnern ihre stummen Au­gen­ zeu­gen — zahlreiche historische Bauten und Baudenkmäler. Вперше Полтава згадується в 1174 р. der fünf Hoch­ schu­len und acht höheren Fachschulen. die Phil­har­mo­nie gibt es in Poltawa. die die Stadt umfasst. Die Stadt ist in drei Stadtbezirke geteilt. seit dem Jah­re 1430 unter dem Namen Poltawa er­ wähnt. у лі­топису Іпатіївського мо­на­с­ти­ря під назвою Лтава. zählt 7 700 km2. das Ge­bäu­de des Institutes für adlige Frau­en (1828—1832).). під на­ звою Пол­та­ва. Полтава є місцем. філармонія.). де розташовані ба­ га­то науково-дослідних та проектних інститутів. У 1641 році Полтава отримала статус міста. Im Jahre 1641 bekam Poltawa den Sta­ tus der Stadt. дзвіниця Успенської церкви (1774—1809 рр. Poltawa ist auch ein Standort der wis­sen­ schaft­li­chen Forschungs– und Projektierungsinstitute. яку займає місто. Jh. Zum ersten Mal wurde Poltawa 1174 in der Chronik des Ipatijiwsky Klosters un­ ter dem Namen Ltawa. das En­sem­ ble des Kruta–Platzes.130 Gebiete und Städte der Ukraine l  Poltawa  Ïîëòàâà Poltawa liegt am Ufer des Flusses Wor­ skla. . Eine Reihe von Theatern (das Dramen­ theater. У Полтаві є низка театрів (театр дра­ ми. п’ять вузів та вісім техні­ кумів. складає 7 700 км2. Про це нагадують її мовчазні сві­д­ ки — численні будівлі та ар­хі­те­к­ту­р­ні па­м’я­т­ки. До найдавніших пам’яток архітекту­ ри належать будівлі монастиря та Хре­стоздвиженської церкви (17— 18 ст. У цих навчальних закладах ство­ рюються спри­я­т­ли­ві умови для сту­ дентів. Die Fläche. Zu Ehren des Sieges über den Schwe­ den unter der Leitung von Peter des Er­sten wurde die Siegessäule errichtet. Площа. die Hei­land– Kirche (Anfang des 18. Zu den ältesten Baudenkmälern ge­hö­ ren die Bauten des Klosters und der Kreuzeserhöhungskirche (17—18 Jh. Місто розділене на 3 райони.). бу­ді­в­ля інституту шляхетних дівчат (1828—1832 рр. притоці Дніпра. der Gloc­ken­turm der Maria–Him­mel­fahrt– Kathedrale (1774—1809). An diesen Ausbildungsstätten werden güngstige Bedingungen für die Stu­den­ ten geschaffen. Історія міста дуже багата. des Nebenflusses des Dnipro.

меблів. Полтава — зелене місто. das Kunstmuseum. Poltawa ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Die Gesamtfläche der Grünanlagen und Parks beträgt 934 Hektar. обладнання для хі­мі­ч­ ної. Einen wichtigen Platz nimmt Poltawa mit seinen 317 000 Ein­wohnern in der Pro­duk­ti­on von Glühbirnen. Полтава з її 317 тисячами жителів по­сі­дає важливе місце у виробництві електроламп. Загальна площа зелених насаджень і парків становить 934 га. 3. -n — свідок die Siegessäule — Колона перемоги die Maria-HimmelfahrtKathedrale — Успенський собор 1. 5. що зв’я­зує місто з багатьма містами Укра­ ї­ни та Росії. Ausstat­ tungen für chemische. Є також аеропорт. das Ko­ro­len­ko–Museum. Konfektion. Мирного. му­зей Королен­ ка. Myrny trägt. das Mu­se­ um “Das Poltawer Schlachtfeld” und viele andere. який служить для внутрішніх польотів країною. Жителів міста та їхніх гостей при­ваб­ лю­ють численні музеї: історичний (крає­зна­в­чий). 4. му­зей «Пояс Пол­та­в­сь­кої битви» та ба­га­то інших. лі­те­ра­ту­р­ ний. цукру. Poltawa ist eine grüne Stadt. das den Namen von P. Полтава — залізничний вузол. му­ зей Ко­т­ля­рев­сь­ко­го. Полтава належить до східного еко­но­ мі­ч­но­го регіону. Es gibt auch einen Flughafen. das Kotljarewsky–Mu­se­ um. 2. das Literatur­ museum. художній. одягу. його при­ кра­ша­ють багато скверів і парків. харчової та легкої про­ми­с­ло­во­с­ ті. Zuc­ker ein. viele Grün­an­la­gen und Parks schmücken die Stadt. Nahrungsmittel– und Leicht­in­du­strie. Möbel. die Glühbirne — електролампа der Inlandflug (-flüge) — внутрішній політ (країною) der Heiland — Спаситель Fragen zum Text Wann wurde Poltawa zum ersten Mal erwähnt? Wodurch wurde Poltawa bekannt? Was ist in Poltawa besonders reizend? Welche Erzeugnisse Poltawer Betriebe möchten Sie besorgen? Womit kann man nach Poltawa fahren? . der die Stadt mit vielen Städten der Ukrai­ne und Russlands verbindet. der für Inlandflüge bestimmt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 131 Eine Attraktivität für die Bürger der Stadt und deren Gäste sind zahlreiche Mu­se­en: das historische Stadtmuseum. Poltawa gehört zu der wirtschaftlichen Ostregion. що носить ім’я П. Wörter und Wendungen der Augenzeuge.

Das Poltawer Gebiet gibt dem Land Last­wa­gen (Krementschuk) elektrische Glüh­birnen (Poltawa). залізна руда. пісок. Erd­öl. Betriebsanlagen für Chemie–. Mineralwasserquellen (Myrgorod. електро­ лам­пи (Полтава). technisches Glas. торф. чол. олію. Пслом. це особливо сприяє розвиткові сільського госпо­ дарства (цу­к­ро­вий буряк. ist die Entwicklung der Landwirtschaft be­ sonders günstig (Zuc­ker­rü­ben–. Wagen. Оскільки 70 % території займають чор­ноземні ґрунти.1 тис. меблі. Ton. der Psel. Das Poltawer Gebiet liegt in der Dni­ pro­tief­ebe­ne. Granit. зернове господарство). гли­ на. ха­р­ чо­ві продукти (масло. Keramik. Durch das Territorium des Poltawer Ge­ biets fließt der Dnipro mit seinen Ne­ben­ flüs­sen: die Worskla. im Som­mer ist es warm. Da 70 % der Fläche die Schwarzerdeböden besitzen. Fleisch–Milch­pro­duk­ti­on und Getreidewirtschaft). . борошно. wo die folgenden Bo­den­ schät­ze von hoher Bedeutung sind: Gas. граніт. літо тепле. Обласний центр — місто Полтава. Lebensmittel (But­ter. Зима помірно холодна. ве­р­с­та­ти. сир). вагони. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1 693 100.8 тис. Mehl. Клімат помірно континентальний. Площа 28. Öl. нафта. Das Gebiet wird in 25 Bezirke geteilt und hat 12 Städte. м’ясо. м’ясна про­ ми­с­ло­вість. Область розташована в центральній частині Лівобережної України. Нові Сан­жа­ри). Поділяється на 25 районів. де найважливіше зна­ чен­ня мають такі корисні копалини. Torf. Nowi Sanshary). про­ми­с­ло­ве устаткування для хі­мі­ч­ ної. Das Gebietszentrum ist Poltawa. швейні вироби. Сулою. Im Winter ist es gemäßigt kalt. die Sula. Fleisch. Sand. населення 1693. км2. Die Fläche ist 28 800 km2. Näherzeugnisse. легкої та харчової про­ми­с­ло­во­с­ті (Кре­мен­чук). Käse) herge­ stellt. Porzellan. Leicht– und Leb­ens­mittelin­dus­trie (Kre­ment­s­chuk). має 12 міст.132 Gebiete und Städte der Ukraine l  Das Poltawer Gebiet  Ïîëòàâñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum des lin­ ken Ufers des Dnipro. Das Klima ist gemäßigt kontinental. На Полтавщині виробляють тканини. Möbel. Eisenerz. Werkzeug­maschinen. Полтавська область дає країні гру­зо­ ві автомобілі (Кременчук). Im Poltawer Gebiet werden Stoffe. кераміку. як газ. Територія області займає При­дні­п­ров­ сь­ку низовину. джерела мінеральних лікувальних вод (Миргород. По території Полтавської області про­ ті­кає Дніпро зі своїми притоками Во­ р­с­к­лою.

 Ptschilka. dem Nebenfluss der Horyn. Лисенко.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 133 Alle Verkehrsmittel sind hier entwic­ kelt. M. Гон­чар. О. I. Skoworoda. Gogol. ком­по­зи­то­ри М. Die Stadt hat heute die Fläche über 44 000 Hektar und fast ein Drittel (1570 Hekt­ar) da­von nehmen Parks und Grün­an­la­gen ein. P. Симоненко. Kotljarewsky. Гоголь. Розвинені всі види транспорту. Широко відомий традиційний що­рі­ч­ ний Сорочинський ярмарок. на річці Усті. Зощенко. Загребельний. O. Wörter und Wendungen günstig — сприятливий die Werkzeugmaschine. die Komponisten: M. письменники Є. 3. Тесленко. О. Teslenko. П. 5. Гребінка. t) — виготовляти der Bahntransport — перевезення залізницею überwiegend — переважаючий Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Poltawer Gebiets? Welche Bodenschätze gewinnt man im Gebiet? Warum ist die Entwicklung der Landwirtschaft besonders günstig? Welche Erzeugnisse gibt das Poltawer Gebiet der Ukraine? Was können Sie über die Messen in Sorotschinzi erzählen?  Riwne  гâíå Die Stadt liegt im Nordwesten der Ukrai­ne. Котляревський. die Dichterin M. Bilasch. am Fluss Ustj. Auf Poltawer Boden wurden die be­ kann­ten Menschen geboren: der Philosoph H. Чурай. Мирний. На Полтавщині народилися видатні діячі: філософ Г. 4. Білаш. Сковорода. Heorgy und Platon Majboroda. Weitbekannt sind die in Sorotschynzi jähr­lich veranstalteten traditionellen Messen. die Schriftsteller: Je. -n — верстат die Betriebsanlage — устаткування 1. M. Глібов. В. Пчілка. 233 000 Menschen. Місто розташоване на північному за­хо­ді України. Die Einwohnerzahl beträgt ca. М. П. Grebinka. А. О. притоці Го­ри­ні. Lyssenko. Місто сьогодні займає площу понад 44 000 га та майже третину з них (1570 га) займають парки та сквери. поети Л. Symonenko. O. Георгій та Пла­ тон Майбороди. P. Hontschar. die Dichter: L. Sagrebelny. Hlibow. Кількість жителів становить близько 233 000 чол. O. М. Soschtschenko. поетеса М. herstellen (te. І. але переважає все ж таки залізничний. W. Tschuraj. . der Bahntransport ist aber über­ wie­gend. Myrny. A. 2.

Відомі такі підприємства Рівного. Nach seiner Wirtschaft gehört Riwne zur Westregion der Ukraine. Jahr­hun­derts: die Maria–Him­mel­ fahrt–Kirche und der Glockenturm (1756). ав­тор по­ві­с­тей. Attraktiv ist der T.— 19. Уперше згадується в документах у 1283 р. Привертає увагу парк Т. Chemie–.). das Museum des Militärruhmes und viele andere Kul­tur­ein­rich­tun­gen. як виробниче об’єднання «Азот» і льо­но­ ко­м­бі­нат. Diese Region hat eine proportional ent­wic­kel­te Wirtschaftsstruktur. Er­satz­tei­ le für Traktoren. Ab 1791 hat es den Status der Stadt. швейна та харчова промисло­ вості. В музеях і театрах міста багато від­ві­ ду­ва­чів.134 Gebiete und Städte der Ukraine l Zum ersten Mal wird es in den Ur­kun­ den im Jahre 1283 erwähnt. хі­мі­ч­на. коротких оповідань. Тут є драматичний. ляльковий те­а­ т­ри. Установки високої напруги. Рівне робить свій внесок в індуст­ ріальний розвиток України. Спочатку Рівне було повітовим мі­с­ том Волинської губернії. зап­ча­с­ ти­ни для тракторів. Korolenko. Von der Geschichte der Stadt zeugen zahlreiche Baudenkmäler des 18. das lan­des­kund­li­che Museum. Hier sind Maschinenbau. філармонія. Про історію міста свідчать численні пам’ятки архітектури 18—19 ст. Handelsausstattungen. Шевченка. обладнання для тор­гівлі користуються попитом в Ук­ раїні та за кордоном.: Ус­ пен­сь­ка церква та дзвіниця (1756 р. Jahrhundert an­ gelegt wurde. Gefragt in der Ukraine und im Ausland sind Hochspannungsanlagen. der Verfasser der Novellen und Kurz­ge­ schich­ten lernte. у якій в 1866—1871 рр. das Gebäude des Gymnasiums (1839). Hier sind das Dramentheater. бу­ді­в­ля гімназії (1839). die Philarmonie. Viel besucht sind die Museen und Thea­ter der Stadt. Тут розвинені машинобудування. який було закладено ще у 18 столітті. Riwne leistet seinen Beitrag zur in­du­ stri­el­len Entwicklung der Ukraine. За своєю економікою Рівне належить до західного регіону Ук­ раїни. Zuerst war Riwne die Bezirksstadt des Wolyner Gouvernements. З 1791 р. Konfektions– und Nah­rungs­mit­tel­in­du­ strie entwickelt. Sehr bekannt sind in Riwne solche Be­ trie­be wie die Produktionsvereinigung “Asot” und das Leinkombinat. das Ma­rio­net­ten­thea­ter. . Schewtschenko– Park. навчався В. музей бойової слави та багато інших культурних закладів. der noch im 18. історичний музей мі­с­та. Ко­ роленко. має статус міста. Цей регіон має пропорціонально роз­ ви­не­ну економічну структуру. wo 1866–1871 W.

Hoch­schu­le für Kultur. Тут є один залізничний вокзал. Область розташована на північному заході України. Mineralbaustoffe (Granit. площа­ 20 000 км2. Hier gibt es einen Eisen­bahn­hof. Eine besondere Rolle spielen hier un­ ter den Bodenschätzen Torf.2 Millionen Men­ schen.. das Gouvernement — губернія der Ersatzteil. Im Gebiet sind viele Flüsse und Seen. Sand).2 млн чол. пісок). 3. Wörter und Wendungen die Urkunde. Das Zentrum des Gebiets ist die Stadt Riwne. zwei Autobahnhöfe und einen Flughafen. Riwne ist ein Eisenbahnknotenpunkt. крей­да. Найбільша річка — Прип’ять. t) — закладати (парк.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 135 Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Hochschule. два автовокзали та аеропорт. З корисних копалин найважливіше значення мають торф. Рівне — це залізничний вузол. Das Gebiet besteht aus 16 Bezirken. Der größte Fluss ist die Prypjat. мінеральні бу­ді­ве­ль­ні матеріали (граніт. Kreide. seine Fläche ist 20 000 km2. культури. Der Norden des Gebiets bildet die Gren­ze der Ukraine mit Weißrussland. Населення близько 1. 4. Обласний центр — місто Рівне. Поділяється на 16 районів. На півночі виходить до державного кордону України з Білоруссю. 2. сад) die Hochspannungsanlage (-n) — установка високої напруги 1. В області багато річок і озер. Клімат помірно континентальний. має 10 міст. інженерів во­ д­но­го транспорту та багато інших. . Im Gebiet wohnen 1. 5. -n — документ anlegen (te. -e — запасна частина die Handelsausstattung — обладнання для торгівлі Fragen zum Text Erzählen Sie kurz über die Geschichte der Stadt! Was ist hier für die Touristen attraktiv? Was produziert die Industrie der Stadt? Schwärmen Sie sich für Theater? An welcher Poltawer Hochschule möchten Sie studieren?  Das Gebiet Riwne  гâíåíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördwestlichen Teil der Ukraine. dazu gehören 10 Städte. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Значними центрами освіти є вузи: пе­да­го­гі­ч­ний. глина. Hochschule für Wassertrans portingenieure und viele andere. Ton.

Hier gibt es auch viele Milch–. кондитерської промисловості. chemische und Maschinenbauindustrie. Основні галузі спеціалізації облас­ ті — харчова. Jahr­ hun­dert in der Ukraine gegründete Lehr­an­stalt (die Ostroger Akademie) be­kannt. машинобудівна. деревообробна. Die Hauptkulturen sind Roggen. Біле. льо­но­за­во­ди. просо. гречка. мінеральних вод. З-поміж підприємств легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті найбільш відомі льонокомбі­ нат (Рі­в­не). der Bile und der Luka. Wörter und Wendungen die Strickwarenfabrik — трикотажна фабрика die Hirse — просо die Pflanzenwirtschaft — рослинництво die Gerste — ячмінь . Papier wird in der Stadt Moskwyn er­ zeugt. Провідна галузь сільського го­с­по­дар­ с­т­ва — цукрова промисловість. Die Hauptverkehrsmittel sind die Ei­sen­ bahn und Autos. легка. Das Gebiet ist für die erste im 16. Тут є також багато підприємств мо­ло­ ч­ної. Лука. Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­ ний та автомобільний. holzbear­ beitende. Lein­wer­ke. Область відома першим заснованим в Україні в 16 столітті учбовим за­кла­ дом (Острозька академія).Gebiete und Städte der Ukraine l 136 Die größten Seen sind der Nobelj. Unter den Betrieben der Leichtindustrie sind das Leinkombinat (Riwne). Näh– und Strickwarenfabriken be­son­ders be­ kannt. цукровий бу­ряк. In der Landwirtschaft ist die Pflanzenwirtschaft überwiegend. Buchweizen. Область знаходиться у лісовій та лі­со­ сте­по­вій зонах. Ger­ ste. Der Name des in vielen Liedern be­sun­ ge­nen Hetman Sahajdatschnyj ist vie­ len Ukrai­nern bekannt. Паперове виробництво налагоджено в Москвині. Основні культури — озима пшениця. Das Gebiet liegt in der Wald– und Waldsteppenzone. Kon­di­to­ rei– und Mineralwasserbetriebe. швейні та три­ко­та­ж­ні фа­б­ри­ки. хі­мі­ч­на. Zuckerrüben und Hirse. Der führende Zweig der Landwirtschaft ist die Zuckerrübenindustrie. А ім’я оспіваного в багатьох піснях ге­ть­ма­на П. Die Hauptindustriezweige sind Leicht– und Lebensmittelindustrie. У сільському господарстві дещо пе­ре­ ва­жає рослинництво. Сагайдачного відоме ба­ га­тьом укра­ї­н­цям. Найбільші озера: Нобель. ячмінь.

де народився відомий кон­ структор космічних кораблів. М. пам’ят­ник же­р­т­ вам фа­ши­з­му на місці кон­центраційного та­бо­ра військовопо­лонених. Jahrhundert ge­ grün­det. N. Shytomyr wurde im 9. in denen 292 000 Menschen le­ ben (laut der Statistik des Jahres 1998). das Mahnmal des Ewigen Ruh­mes. П. das Ko­ro­len­ko–Museum. Корольов. Місто поділяється на два райони. на яких можна було б літати в космос. У 1444 році він отримав статус міста. Das sind das Museum der Natur. P. павільйон ко­с­ мі­ч­ної техніки. в яких живуть 292 тис. Bos­henko. Короленка. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. P. 4. 137 Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets? Welche Bodenschätze nehmen den besonderen Platz ein? Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? Welche Pflanzenkulturen werden im Gebiet angebaut? Wofür ist das Gebiet auch bekannt?  Shytomyr  Æèòîìèð Die Stadt liegt im Norden der Ukraine an den Ufern des Flusses Teterew und sei­nes Nebenflusses Kamjanka. Im Jahre 1444 bekam es den Status der Stadt. музей В. 5. Koroljow seine Kindheit und Jugend. Akade­ miker S. In diesem Haus verbrachte S. Die Gesamtfläche der Stadt ist 61 000 Hektar. der Pavillon der Weltraumtechnik. У будинку. das Denkmal für Opfer­ des Fa­schis­mus am Ort des KZ–Lagers­ der Kriegs­ge­fan­ge­nen. Г. (згідно зі статистикою 1998 року). mit denen man in den Welt­raum fliegen könnte. Місто розташоване на півночі Укра­ ї­ни на берегах річки Тетерів і його при­то­ки Кам’янки.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. До пам’яток архітектури належать ме­мо­ рі­а­ль­на плита на місці похован­ня героя громадянської війни В. das künst­ lerische Museum. Hier begann er von den Flugapparaten zu träumen. 2. Житомир був заснований у 9 столітті. 3. Тут він почав мріяти про літальні апа­ра­ти. befindet sich jetzt das Museum. чол. ака­де­ мік С. Численні музеї гідні відвідання. У цьому будинку Корольов провів своє дитинство та юнацькі роки. In dem Haus. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt. меморіал Вічної Слави. художній музей. Zu den Baudenkmälern gehören der Grab­stein am Beerdigungsort des Helden­ des Bürgerkrieges V. знаходиться тепер музей. Загальна площа міста складає 61 000 га. wo der berühmte Kon­ struk­teur der Weltraumschiffe. Бо­­женка. Koroljow geboren wurde. Це музей природи. .

папір. Великою популярністю користується Ботанічний сад сільгоспуніверситету.Gebiete und Städte der Ukraine l 138 Für Theaterfreunde gibt es hier Theater (das Drama–Theater. Die Erzeugnisse des Leinkombinats wer­den in viele Länder geliefert. zehn Fachschulen. Das sind die pädagogische Universität. Shytomyr verfügt auch über seinen wis­sen­schaft­li­chen Potential. Науково-дослідні інститути На­ці­о­на­ль­ ної академії наук мають успіх у ба­га­ тьох галузях сучасної науки. 3. Ihre Fläche beträgt 45 000 Hektar. 5. Die Forschungsinstitute der Nationalen Akademie der Wissen­schaften sind er­ folg­reich auf vielen Gebieten der mo­ der­nen Wissenschaft. 4. хімволокно. der Kriegsgefangene. Mu­sik­in­stru­men­te. музичні інструменти. У місті багато скверів і парків. Großer Beliebtheit erfreut sich der bo­ ta­ni­sche Garten der landwirtschaftli­ chen Universität. Werkzeuge. Житомир володіє також науковим по­ те­н­ці­а­лом. Це педагогічний університет. 2. Wörter und Wendungen der Status — статус die Beerdigung — поховання sich großer Beliebtheit erfreuen — користуватися великою популярністю das Opfer (-) — жертва 1. У Житомирі виробляють ав­то­ма­ши­ни. Papier. філія Ки­ їв­сь­ко­го політехнічного уні­вер­си­те­та. die Hochschule der Landwirtschaft. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt? . філармонія. ін­стру­ме­ н­ти. Shytomyr steht in Kontakt zu der bul­ ga­ri­schen Stadt Mychailiwhrad. театр юно­го глядача). Die Stadt hat viele Grünanlagen und Parks. Житомир підтримує контакти з болгар­ським містом Михайлівград. Вироби льонокомбінату екс­по­р­ту­ють­ ся у багато країн світу.) stehen — підтримувати контакт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. театр ляльок. Che­mie­fa­sern. сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кий університет. die Phil­har­mo­nie. Їхня площа складає 45 000 га. -n — військовополонений der Zweig — філія der Lein — льон in Kontakt zu (Dat. Для театралів тут є театри (дра­ма­ти­ч­ ний театр. das Jugendtheater). In Shytomyr produziert man Autos. der Zweig der Kyjiwer polytechnischen Uni­ver­si­tät. das Ma­rio­ net­ten­thea­ter. десять технікумів.

Кро­ше­н­ка та Путятинка. Die Fläche der Stadt umfasst 65 km2. die Einwohnerzahl beträgt über 310 000. In der Stadt und ihrer Umgebung be­ fin­den sich viele Sanatorien. Us­h­go­ rod und Charkiw. Ужго­ ро­дом і Харковом. Ein internationaler Flughafen und zwei Busbahnhöfe verbinden die Stadt mit vie­len Städten und Siedlungen des Ge­ bie­tes. Залізниця зв’язує місто з Киє­вом. Shytomyr ist das Zentrum des gleich­ na­mi­gen Gebietes. Besonders bekannt ist das Sanatorium “Denytschi”. Am Teteriw-Ufer erstreckt sich ein wun­ der­schö­ner Wasserpark. das in einem Kieferwald liegt. Міжнародний аеропорт і два ав­то­ во­к­за­ли зв’язують місто з багатьма мі­с­та­ми та селищами області. der zwei für Menschen teuerste Begriffe “Shyto” (Roggen) und “myr” (Frieden) in sich vereint. . Mehrere Parks und Grünanlagen schmü­cken die Stadt. Площа міста становить 65 км2. Мо­с­к­вою. який розташований у сосновому лісі. der Ukraine und des Auslandes. Особливо відомий санаторій Деничі. Санкт-Петербургом. У серці України на крутому березі при­то­ки Дніпра — Тетеріва та ріки Кам’ян­ки розташоване старе ук­ раїнське мі­с­то Житомир. Ba­ ranowytschi. Durch die Stadt strömen die Flüsse: der Teteriw. Ка­м’я­н­ ка. Містом течуть річки: Тетерів. України та зарубіжжя.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 139  Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets  Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Im Herzen der Ukraine an den Steil­ufern des Nebenflusses des Dnipro — Te­te­riw und des Flusses Kamjanka liegt die alte ukrainische Stadt Shytomyr. Місто отримало своє особливе ім’я від об’єднання понять «жито» та «мир». die Kamjanka. Багато парків і скверів прикрашають місто. На березі Тетерева простягається чу­ до­вий гідропарк. Ба­ра­но­ ви­ча­ми. Simferopol. Es wurde im Jahre 884 gegründet. Sankt-Petersburg. Житомир — центр одноіменної об­ ласті. Die Stadt hat einen sonderbaren Na­ men. У місті та його околицях є багато са­ на­то­рі­їв. Житомир — великий транспортний вузол України. Сімферополем. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit Kyjiw. кіль­ кість жителів близько 310 000. Shytomyr ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt der Ukraine. Moskau. Одесою. Odesa. Воно було засноване в 884 році. die Kroschenka und die Putjatinka.

Der Sobornyjplatz ist der zentrale Platz der Stadt. Бориса Тена. Shytomyr ist die Heimatstadt von meh­ re­ren Wissenschaftlern. un­ ter ihnen sind die pädagogi­sche Uni­ ver­si­tät. музей історії по­ жежної справи та єдиний в Україні музей іс­то­рії космонавтики. Івана Фе­ще­н­ка. eine Gemäldegalerie. In der Stadt sind fünf Hochschulen. літера­ турний музей Житомирської області. sind durch mehrere Gedenktafeln ge­ehrt. Михайла Коцюбинського. Короленку. a. In den 60 Indusriebetrieben werden meh­re­re Erzeugnisse hergestellt. технологічний ін­сти­тут менеджменту. das zu Ehren der Befreiung der Stadt von den fa­schi­ sti­schen Eroberern errichtet wur­de. Відомими музеями міста є: музей іс­то­рії та краєзнавства. На березі річки Тетерів. In Shytomyr wurden viele Denkmäler er­rich­tet: das Schewtschenko-Denkmal. das Akade­miker-Koroljow-Museum. Borys Ten. Олега Ольжича. на ма­льо­в­ни­ чо­му гор­бі височить Монумент Сла­ ви. das Jaroslaw-DombrowskiDenkmal. У місті п’ять вищих шкіл. Gebiete und Städte der Ukraine l Житомир також промисловий і на­у­ко­ во-технічний центр регіону. На шістдесяти промислових під­при­єм­с­ т­вах виробляють багато продукції. Соборна площа — центральна пло­ ща міста. Ярославу Домбровському. Die bedeutendsten Museen der Stadt sind das Museum für Geschichte und Landeskunde. письменників і композиторів. die agrarökologische Akademie.140 Shytomyr ist auch ein wirtschaftliches und wissenschaftlich-technisches Zent­ rum der Region. Oleh Olshytsch. Olex­ an­dr Kuprin u. Die Namen von Olexandr Dowshenko. Iwan Fe­scht­ schen­ko. ху­до­ж­ня галерея. Am Fluss Teteriw auf einem künst­li­chen Hügel erhebt sich das 37 Meter hohe Monument des Ruhmes. Eine der beliebtesten Straßen der Stadt­be­woh­ner war und bleibt die Mycha­jliwsj­ka­straße. Олексан­дра Купріна та інших увічнені ме­мо­рі­а­ль­ ни­ми дошками. музей при­ро­ ди. . das Korolenko-Denkmal. das li­te­ra­ ri­sche Museum des Shytomyrer Ge­biets. спо­ру­дже­ний на честь звільнення мі­с­та від фашистських загарбників. Житомир — батьківщина багатьох уче­них. das Museum für Geschichte der Feu­er­wa­che und das ein­ zi­ge in der Ukraine Museum für Ge­ schich­te der Kos­mo­nau­tik. das Natur­museum. Імена Олександра Довженка. У Житомирі споруджено багато па­ м’ят­­ників: Шевченкові. літературний музей Короленка. das li­ te­ra­ri­sche Korolenko-Museum. Schriftstellern und Komponisten. Однією з улюблених вулиць жителів міста була й залишається Ми­хай­лів­сь­ ка вулиця. Ко­ро­льо­ву. das KoroljowDenkmal. аграрноеко­ло­гі­ч­на академія. му­зей академіка Королькова. eine techno­logische Hochschule für Ma­na­ge­ment. Mychajlo Kozjubynsky. серед яких педагогічний університет.

Случ. будувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. Область лежить на півночі Укра­ї­ни. Кількість населення 1 445 500 жи­те­лів. Площа області 29 900 км2. Das Gebiet teilt sich in 23 Bezirke 9 Städ­ten.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 141 Die Hauptstraße der Stadt ist die Wely­ ka Berdytschiwsjka Straße. Вона межує з Білоруссю. Herzlich willkommen in Shytomyr! Ласкаво просимо в Житомир! Wörter und Wendungen der Begriff — поняття das Management [m*n*d4m3nt] — менеджмент. Die Polissjka Niederung im Norden und die Dniproanhöhe im Süden des Ge­biets bilden seine Geländegestaltung. der Slutsch. die Irpinj. der Sdwish und andere. Innerhalb der Niederung liegt die Ge­ birgs­ket­te (316 m) — der Höhepunkt des Shy­to­my­rer Gebiets. Поліська низовина на півночі та При­ дні­п­ров­сь­ка височина на півдні утво­ рю­ють рельєф області. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt?  Das Shytomyrer Gebiet  Æèòîìèðñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine. Більшість річок належать до Дніп­ров­ сь­ко­го басейну: Тетерів з Гни­ло­п’ят­ тю. Область поділяється на 23 райони та 9 міст. die Feuerwache — пожежна частина errichten — споруджувати. Die Friedensallee ist das Stadttor nach Mitteleuropa. Die meisten Flüsse gehören zum Dnipro­ bec­ken: der Teteriw mit Gnilopjatj. 4. Алея миру — міські ворота в Європу. 3. Es grenzt an Weißrussland. Головна вулиця міста — Велика Бе­р­ ди­чів­сь­ка. Die Gebietsfläche beträgt 29 900 km . управління виробництвом 1. У межах низовини знаходиться гір­сь­ кий кряж (316 м) — найвище місце Житомирської області. Die Bevölkerungszahl ist 1 445 500 Ein­ woh­ner. Гуйва та Ірша. 5. 2 . 2. die Gujwa und die Irscha. Ірпінь. Обласний центр — місто Житомир. Здвиж та інші. Das Gebietszentrum ist die Stadt Shy­ to­myr.

Ogijenko. Корольова. i) (Dat. Angebaut werden Getreide und tech­ni­ sche Nutzpflanzen. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Winter ist nicht kalt und der Som­ mer — nicht sehr warm und feucht. Miklucho– Maklaj.) — страждати від die Verunreinigung — забруднення die Baustoffe — будівельні матеріали dominieren (te. Koro­lenko u. des Schriftstellers W. a) — становити die Gebirgskette. а літо не дуже тепле та вологе. Короленка. Будівельні матеріали — най­ва­ж­ли­ві­ ші корисні копалини області. Є також багато озер. t) — переважати technische Nutzpflanzen — технічні культури die Viehzucht — тваринництво die Geflügelzucht — птахівництво .Gebiete und Städte der Ukraine l 142 Es gibt auch viele Seen. Тут розвинені машинобудівництво. Es gibt auch Braunkohle und Torf. Leicht– und Lebensmittelindustrie entwickelt. по­ етеси Лесі Українки. 84 % населення — українці. Das Shytomyrer Gebiet ist die Heimat vieler berühmter Menschen: des Na­tur­ for­schers und Reisenden M. Міклухо-Ма­к­лая. а південна частина — в зоні лі­со­сте­пу. Das Gebiet liegt in der Mischwaldzone und der südliche Teil — in der Waldsteppe. Hier sind Maschinenbau. Житомирська область є ба­ть­кі­в­ щи­ною багатьох відомих людей: при­ро­до­зна­в­ця та мандрівника М. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють тваринництво та птахівництво. Als Folge der Tschornobylkatastrophe lei­det das Gebiet unter der radioakti­ ven Verunreinigung. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф betragen (u. 84 % der Bevölkerung sind Ukrainer. засновника теорії ракетної техніки С. Die wichtigsten Bodenschätze des Ge­ biets sind Baustoffe. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи область страждає від ра­діо­ак­ти­в­ но­го забруднення. a. легка та харчова промисловість. des Philosophen und Linguisten I. -n — кряж leiden unter (i. пись­мен­ни­ка В. der Dich­te­rin Lesja Ukrainka. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. Тут вирощуються зернові та технічні культури. Koroljow. Wörter und Wendungen das Gebiet — область die Fläche — площа. Є також буре вугілля та торф. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Geflügelzucht. філософа та лі­ н­г­ві­с­та І. Область розташована в зоні мішаних лісів. Огієнка. des Gründers der Raketentechniktheorie S.

später wurde das Gebiet Sumy gebildet. Суми — одне з найбільш ви­со­ко­ро­з­ ви­не­них у галузі промисловості міст Укра­ї­ни. 4. Sumy ist eine der im Bereich der In­du­ strie hochentwickeltesten Städte der Ukrai­ne. Die Fläche von Grünanlagen beträgt 28 500 Hektar. Троїцький собор з дзвіницею (1901—1914). пізніше була утворена Сумська область. Die Bevölkerungszahl beträgt 275 400 Menschen. Zuerst gehörte Sumy dem Charkiwer Gebiet. 3. Спочатку Суми належали до Ха­р­ків­ сь­кої області. і Суми стали об­ла­с­ ним центром. Sumy präsentiert sich als eine moder­ ne Stadt mit viel Grün. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. розташоване на річці Псел і її притоці Сумці. . Die erste Erwähnung der Stadt fällt auf das Jahr 1652. Місто. die die beliebtesten Er­ho­lungs­ or­te für die Städter sind. Право міста Суми отримали в 1780 році. 143 Fragen zum Text Wo liegt das Shytomyrer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Folgen hat die Tschernobylkatastrophe in diesem Gebiet? Was dominiert in der Landwirtschaft? Wessen Heimat ist das Shytomyrer Gebiet?  Sumy  Ñóìè Die am Fluss Psel und seinem Ne­ben­ fluß Sumzy gelegene Stadt nimmt die Flä­che von 99 km2. серед них 6 парків. darunter sechs Parks. Перша згадка про місто припадає на 1652 рік. Спасо-Преображенсь­ кий собор (1776). що є найулюбленішими місцями від­по­чи­ н­ку жителів міста. Серед історичних пам’яток ар­хі­те­к­ ту­ри слід назвати: Воскресенський со­бор (1702). Площа зелених насаджень складає 28 500 га. Місто поділене на 2 райони. die Illyinska-Kirche (1851). займає площу в 99 км2. und es wurde zum Gebietszentrum. Суми являють собою сучасне місто з великою кількістю зелені. Im alten Flussbett des Psel gibt es vie­ le Seen. Іллінську церкву (1851). У старому руслі Псла багато озер. 2. die Kir­che Trojizka mit dem Gloc­ken­turm (1901—1914). Spaso-Preobrashensky Sobor. Кількість населення становить 275 400 чол. Das Stadtrecht bekam Sumy im Jahre 1780.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. 5. Unter den historischen Denkmälern sind zu erwähnen: Woskressensky Sobor (1702). (1776).

Museen und Bibliotheken. Hochentwickelt sind auch die Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. das Flußbett — русло das Kraftwerk. von Pumpen für Kraftwerke und von schwe­ren Kompressoren. на­со­сів для електростанцій і важких ком­пресорів.Gebiete und Städte der Ukraine l 144 Von größter Bedeutung sind Ma­schi­nen­ bau. С. Щепкіна та фі­ла­р­ мо­нія. Суми також місто театрів. музеїв і бі­ б­лі­о­тек. М. Сьогодні в Сумах 3 вузи. 3. t) — урочисто відкривати sich präsentieren (als) — представити себе. Область розташована в північно-схі­ д­ній частині Україні. Sumy ist auch die Stadt der Theater. Великої слави набуло виробниче об’єд­нання «Хімпром» і «Гуматех­ ніка». Гідні огляду музеї — музей А. den Ruhm erlangen — набувати слави das Kunstgewerbemuseum — музей прикладного мистецтва das Heimatmuseum — краєзнавчий музей Fragen zum Text Hat Sumy eine alte Geschichte seiner Entstehung? Welche historischen Baudenkmäler zeugen von seiner Geschichte? Welche Industriezweige sind hier vorhanden? Welche Museen möchten Sie besuchen? Sie sind in einer fremden Stadt. Heute gibt es in Sumy 3 Hochschulen.. 4. де проходить кор­дон з Росією. Тут є театр юного глядача. Wohin möchten Sie zuerst gehen?  Das Gebiet Sumy  Ñóìñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordöstlichen Teil der Ukraine und bildet die Grenze zu Russ­land. das Kunst­ge­wer­ be­mu­se­um. . 2. Велике значення мають ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. 9 технікумів і кілька дослідних інститутів На­ці­о­на­ ль­ної академії наук України.. Schtschepkin und die Philhar­monie. краєзнавчий музей і багато ін­ших. Високорозвиненими є також легка та харчова промисловості. S. die Herstellung von Mikroskopen. 5. виробництво мікроскопів. дра­ма­ти­ч­ ний театр ім. Hier sind das Theater für Junge Zu­ schau­er­. Einen großen Ruhm erlangen die Produktionsvereinigung “Chimprom” und “Gu­ma­tech­nik”. Wörter und Wendungen einweihen (te. das Heimat­museum und viele an­de­re. das Drama–Theater von M. Sehenswert sind die Museen: das Tsche­chow–Museum. як. Чехова. музей декоративно-при­кла­д­но­го ми­ с­те­ц­т­ва. -e — електростанція 1. 9 Fachberufsschulen und ei­ni­ge For­ schungs­in­sti­tu­te der Nationalen Aka­de­ mie der Wissenschaften der Ukrai­ne.

в Ром­нах — по­лі­гра­фі­ч­ні ма­ши­ни. В Конотопі апа­ра­ту­ру для гір­ни­чо­до­ бу­в­ної про­ми­с­ло­во­с­ті. Es gibt auch Seen und Stauseen. Найважливіша галузь — харчова. Kreide und Steinsalz zu erwähnen. налічує 15 міст. крейду та кам’яну сіль.4 Millionen Menschen wohnen. Місцевий природний газ переробляє Качанівський газопереробний завод. Das in diesem Ort gewonnene Erdgas wird im Katschaniwsjker Werk ver­ar­bei­ tet. leichte und Maschinenbauindustrie. Площа 23 800 км2. der Seim. Найбільші річки — Десна.4 млн чо­ло­вік. der Psel und die Wor­ skla. насоси для еле­к­т­ро­ ста­н­цій та важкі компресори. als auch Landwirtschaft entwickelt. З будівельних матеріалів слід на­зва­ти глину. пісок. Ромнах. Die größten Flüsse sind die Desna. Поділяється на 18 районів. Konotop ist für Betriebsanlagen für Berg­bau­in­du­strie. Der größte Wert wird auf Brennstoffbodenschätze gelegt. Область належить до індустріальноаграрних. природний газ. населення близь­ко 1. . Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. Im Gebiet werden sowohl Industrie. буре ву­гіл­ля та торф. Клімат помірно континентальний. Romny und Lebedyn werden Erdöl. Sand. В Сумах виробляють устаткування для хімічної промисловості.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 145 Seine Fläche beträgt 23 800 km2. Pumpen für Wasserkraftwerke und schwe­re Kompressoren pro­du­ ziert. Північ області лежить у лісовій зоні. В Охтирці. Псел і Ворскла. Das Gebietszentrum ist die Stadt Sumy. im Zentrum und im Süden er­strec­ken sich Wälder und Steppen. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Обласний центр — місто Суми. еле­к­т­ро­ нні мікроскопи. Romny für po­ly­gra­ phi­sche Anlagen bekannt. легка та ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня. die Sula. zählt 15 Städte. Danach stehen chemische. а літо досить жа­ р­ке. Unter den Baustoffen sind Ton. Розвинені також хімічна. Der Norden des Gebiets liegt in der Waldzone. Elek­tro­nen­mi­kro­ sko­pe. центр і південь — у лісостеповій. Braun­ koh­le und Torf gewonnen. Der Winter ist kühl und der Sommer ist ziemlich heiß. Сула. In Sumy werden Betriebsanlagen für che­mi­sche Industrie. Der bedeutendste Zweig ist die Lebensmittelindustrie. In den Bezirken Ochtyrka. Erdgas. Зима прохолодна. Лебедині ви­до­бу­ ва­ють нафту. Сейм. wo etwa 1. Найбільше значення мають горючі корисні копалини. Є також озера та водосховище.

-n — насос das Wärmekraft– und Fernheizwerk — ТЕЦ Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Sumy? Auf welche Stoffe wird der größte Wert gelegt? Welche Industriezweige sind hier besonders entwickelt? Nennen Sie bitte die größten Betriebe. Beresowsjkyj.Gebiete und Städte der Ukraine l 146 Die größten Betriebe sind der Betriebsverein “Svema” in Schostka. Баг­ря­ний. Im Gebiet funktionieren drei Wärmekraft– und Fernheizwerke (Sumy. In der Landwirtschaft nimmt den füh­ren­ den Platz die Zucker­rüben­industrie ein. де нині знаходиться Те­р­но­піль. 5. Darunter sind Schriftsteller P. hat vor vielen Jahrhunderten eine Sied­lung gelegten. des lin­ ken Nebenflusses des Dnister. Was wird dort erzeugt? Was können Sie über die berühmten Menschen. Охтирка та Шостка). Ос­тап Вишня. поети О. що виробляє кіноплівку і магнітну стрі­ч­ку. 4. die Dichter O. t) — простягатись die Bergbauindustrie — гірничодобувна промисловість die Pumpe. 3. wo Phosphordüngemittel und Schwefelsäure erzeugt werden. o) — добувати erwähnen (te. І. хімічний завод «Хімпром». Bahrjanyj. der Filme und Bänder produziert. На берегах річки Серет. Och­tyr­ka und Schostka). Wörter und Wendungen gliedern (te. Олесь та П. що виготов­ляє фосфорні добрива та сірчану ки­с­ло­ту. композитори Д. Антоненко-Давидович. B. В області працюють три ТЕЦ (Суми. Viele berühmte Menschen wurden im Gebiet Sumy geboren. wo sich heutzutage die Stadt Ternopil befin­ det. legen — надавати чомусь значення gewinnen (a. Б. Багато відомих людей народилися в Сумській області. Серед них письменники П. sich erstrecken (te. Kulisch. 2. . t) — згадувати der Film — кіноплівка das Band — електромагнітна стрічка 1. Hrabowsjkyj. багато століть тому роз­та­ шо­ву­ва­ло­ся поселення. das che­mi­sche Werk “Chimprom”. Ostap Wyschnja. die Komponisten D. Bortnjansjkyj und M. Antonenko–Dawydowy­ tsch. Г­ра­бовсь­кий. Провідне місце в сільському го­с­по­дар­с­ т­ві займає цукрова промисловість. I. Olesj und P. Бортнянський та М. erzählen?  Ternopil  Òåðíîï³ëü An den Ufern des Flusses Seret. лівої при­ токи Дністра. Найбільші підприємства: Шо­с­т­кін­сь­ ке виробниче об’єднання «Свема». Березовський. t) — поділяти Wert auf etw. die in Sumy geboren wurden. Куліш.

Тільки в 1540 р. До історичних пам’яток належить Доміні­канський собор (освячений у 1749 р.6 тис. Вони підпалили Топільче (колишня назва міста). Die Archäologen finden noch heute bei den Ausgrabungen viele römische Mün­zen. die Produktions­vereinigung “Textterno”. das Werk “Watra”. Jahrhundert tobten hier die tatarisch–mongolischen Horden.—15.). Hier sind das Mähdrescherwerk. Während des Zweiten Weltkrieges war die Stadt fast völlig zerstört. З 1772 р. У 13—15 століттях тут шаленіли та­та­ ро-монгольські орди. Під час Другої світової війни місто було майже повністю зруйноване. Тернопіль — один із найважливі­ ших промислових центрів Західної Укра­ї­ни. Die Festung wurde Ternopil genannt. Археологи ще й сьогодні знаходять при розкопках багато римських мо­ нет. dem Turm und dem Tor und auch mit dem tiefen Graben gebaut. Erst im Jahre 1540 wurde hier die Fe­ stung mit dem hohen Erdwall. Ternopil ist eines der wichtigsten in­du­ stri­el­len Zentren der Westukraine. das Werk für Metallerzeugnisse und vie­le andere vorhanden. Im 13. Das alte Schloss ist bis heute erhalten geblieben. Хмельницького. Тут є: завод комбайнів. Тернопіль належав Австрії. Тернопіль займає сьо­го­дні площу в 32 км2. за­вод металовиробів і багато інших. Zweimal wurde die Festung von den Ko­sa­ken unter B. Sie setzten die Topiljtsche (die da­ma­li­ ge Benennung der Stadt) in Brand. На селище нападали римські легіони.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 147 Diese Siedlung überfielen die rö­mi­ schen Legionen. Seit 1772 gehörte Ternopil zu Öster­reich. Das heutige Ternopil nimmt die Fläche von 32 km2. тут було побудовано фортецю з ви­со­ким земляним валом. З 1939 р. .6 Tau­send Einwohner. завод «Ва­т­ ра». виробниче об’єднання «Тексттерно». Двічі фортеця звільнялася козаками під проводом Б. жителів. Die Bevölkerungszahl beträgt 211. Chmelnyzky befreit. Zu den historischen Bauwerken gehört die Dominikaner Kirche (1749 ein­ge­ weiht). das Leuchten pro­du­ ziert. разом з іншими містами За­хі­д­ної Укра­ї­ни був приєднаний до Укра­ї­н­сь­кої республіки. баштою з во­ро­та­ми та глибоким ро­ вом. Ab 1939 wurde es zusammen mit den anderen Städten der Westukraine an die Ukrainische Republik angeschlossen. Стара фортеця збереглася й сьо­го­дні. що виробляє світильники. Фортецю було названо Тернопіль. Кількість населення становить 211.

Paris und Wien be­ wun­der­ten. des Hei­mat­mu­se­ ums weit geöffnet. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt? . Для гостей міста широко відкриті две­рі картинної галереї та краєзнав­ чого музею. Ternopil ist die Heimatstadt von So­lo­ mi­ja Kruschelnyzka. Museen und Bibliotheken. Тут є 4 вузи та 5 технікумів. a) — нападати toben (te. У розпорядженні любителів ми­с­те­ц­ т­ва знаходиться драматичний театр ім. Zur Verfügung der Kunstfreunde ste­ hen das Schewtschenko–Drama– Theater. Mit welchen prominenten Persönlichkeiten ist die Geschichte der Stadt verbunden? 4. Тернопіль — рідне місто Соломії Кру­ше­ль­ни­ць­кої. Wo liegt Ternopil? 2.) — приєднувати die Leuchte. Шевченка. das Puppentheater und die Phil­har­mo­nie. Hier gibt es 4 Hochschulen und 5 Fachberufsschulen. Die Ternopiler See ist der Stolz der Ein­ woh­ner der Stadt. -n — світильник Mailand — Мілан Fragen zum Text 1. Тернопіль — місто студентів. deren Stimme Mai­ land und Warschau. Тернопіль також місто театрів. Париж і Відень. Тут жили й працювали Лесь Курбас. Wörter und Wendungen überfallen (ie. o) an (Akk. Мальовничі околиці роблять місто привабливим для туристів. Т. -n — орда ein Brand setzen — підпалювати anschließen (o. Василь Сте­фа­ник і багато інших. голосом якої за­хо­ п­лю­ва­лись Мілан і Варшава. Hier lebten und wirkten Lesj Kurbas. Тернопільське море — гордість жи­те­ лів міста. Wasylj Stefanyk und viele andere.Gebiete und Städte der Ukraine l 148 Die Erzeugnisse dieser Betriebe sind weit außerhalb der Ukraine bekannt. Ольга Кобилянська. Вироби цих підприємств відомі да­ле­ ко за межами України. oder Dat. Für die Gäste der Stadt sind die Türen der Gemäldegalerie. Olga Kobyljanska. Die malerische Umgebung macht die Stadt zu einem Anziehungs­punkt für die Touristen. Ternopil ist die Stadt der Studenten. Ternopil ist auch die Stadt der Theater. Wie ist hier die Industrie entwickelt? 5. ляльковий театр і фі­ла­р­мо­нія. музеїв і бібліотек. t) — шаленіти die Hörde. Welche Zeugen der Geschichte sind erhalten geblieben? 3.

Є джерела мінеральних вод. Є ставки та водосховище. Серет. . der Seret und der Sbrutsch). крейда. Auf den oben genannten Flüssen wur­ den kleine Wasserkraftwerke errichtet. а також зернове господарство. Kalk. die Strypa. Господарство області являє собою промисловий та аграрний комплекс. Головні річки — Дністер зі своїми при­то­ка­ми (Гнила Липа. Ton und Brennstoff­ bodenschätze — Braunkohle und Torf. Das Klima ist gemäßigt kontinental der Winter ist mild und der Sommer ist feucht und warm. der Koropezj.2 Millionen. Zuckerrübenanbau. З корисних копалин найбільша кі­ль­ кість мінеральних будівельних ма­те­ рі­а­лів: вапняки. Збруч). Die Hauptflüsse sind der Dnister mit sei­nen Nebenflüssen (die Hnyla Lypa. Den führenden Platz nehmen leichte. Клімат помірно континентальний з м’якою зимою та теплим вологим лі­том. по­бу­до­ва­ні невеликі електростанції.2 млн чол. Der Betrieb “Watra” produziert Leuch­ ten. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1. Lebensmittel– und Maschinenbau­ industrie. Стри­па. Getreidewirt­schaft. На річках. Die Wirtschaft besteht aus dem In­du­ strie– und Landwirt­schafts­komplex. Fleisch– und Milchviehzucht ein. Es gibt auch Seen und Stauseen. Im Gebiet arbeiten auch Bauindustriebetriebe. Підприємство «Ватра» випускає сві­ти­ ль­ни­ки. Територія області простирається на Поділлі. Das Gebiet besteht aus 14 Bezirken. гіпс. згаданих вище. die Zahl der Städte ist 16. Коропець. Unter den Bodenschätzen sind in gro­ ßer Menge Mineralbaustoffe Kreide. В області працюють також підприєм­ ства будівельної індустрії. Das Territorium des Gebiets erstreckt sich auf der Podilljaplatte. Im Ternopiler Kombinewerk werden Zuc­ker­rü­ben­kom­bi­nes erzeugt. Es gibt auch Mineralwasserquellen. де­ре­во­об­ ро­б­ні. Площа 13 800 км2. глина та паливних корисних копалин — буро­ го вугілля та торфу. Тернопільський комбайновий завод випускає бурякозбиральні ком­бай­ни. Провідну роль відіграють легка. Область розташована у західній ча­с­ ти­ні України. Gips. Область складається з 14 районів. Die Fläche ist 13 800 km2. кі­ ль­кість міст — 16. населення 1. буряківництво і м’ясо-молочне тва­ рин­ни­ц­т­во.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 149  Das Gebiet Ternopil  Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im westlichen Teil der Ukraine. ха­ р­чо­ва та машинобудівна про­ми­с­ло­ вість. holzverarbeiten­ de und Porzellanwerke. фарфорових виробів.

 Tschajkowsjkyj. Poljuj und W. Чайков­ ський. Wörter und Wendungen der Kalk — вапно die Leuchte. . А. Опільський. 5. Baj­da. На території області (Заліщики) зна­хо­ дить­ся відомий курорт. die welt­be­rühm­te Sängerin S. Hnatjuk. Мо­розенко. Крушельницька. U. У. Jahrhundert ge­grün­de­ten orthodoxe Kloster be­ kannt. С. Ю. Почаїв відомий заснованим у 16 ст. die weltbe­ rühmten Aka­de­mi­ker I. Місто розташоване на правому бе­ре­ зі Кременчуцького водосховища на Дніпрі. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 75 km2. A. Die größten Eiseubahnknotenpunkte sind Terno­pil und Tschortkiw. всесвітньо відомі ака­ де­мі­ки І. спі­ва­ч­ка зі сві­то­вою сла­вою С. Гнатюк. Байда. Місто складається з двох міських ра­ йо­нів. S. Lepkyj. Auf dem Ternopiler Boden wurden die in der Geschichte des ukrainischen Ko­sa­ ken­tums besungenen Hetmane D. В області розвинені всі види транс­ порту. Найбільші залізничні вузли — Те­р­но­ піль та Чортків. -n — світильник das Kloster — монастир der Hetman — гетьман 1. die Schriftsteller B. Полюй та В.Gebiete und Städte der Ukraine l 150 Im Gebiet sind alle Arten von Ver­kehrs­ mit­teln entwickelt. Potschajiw ist für im 16. Auf dem Territorium des Gebiets (Sa­ lischt­s­chy­ky) liegt der bekannte Kur­ort. пись­мен­ ни­ки Б. пра­во­сла­в­ним монастирем. Самчук. Наливайко. Nalywajko. Opil­ skyj. 2. Morosenko. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 297 200 Einwohner. Кількість населення становить 297 200 жителів. Die Stadt besteht aus zwei Stadtbezirken. Лепкий. Kruschelnyzjka geboren. Ju. Загальна площа міста становить 75 км2. Н. N. Samtschuk. 4. На тернопільській землі народилися оспівані в історії українського ко­за­ц­ т­ва гетьмани Д. 3. der Knotenpunkt — залізничний вузол die Getreidewirtschaft — зернове господарство Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet Ternopil? Welche Bodenschätze sind hier in großer Menge? Welche Wirtschftszweige sind im Gebiet besonders entwickelt? Was kann man über die größten Betriebe sagen? Wessen Namen sind den meisten Ukrainern gut bekannt?  Tscherkasy  ×åðêàñè Die Stadt liegt am rechten Ufer des Kre­ment­schugskyj Staubeckens am Dnipro.

хімічної. Зелені насадження займають площу в 2470 га. будівлю ко­ли­ш­ньо­го готелю «Слов’янський» (по­ча­ток 20 ст. м’ясокомбінат.. Черкаси — зелене місто. До історичних пам’яток можна від­ не­с­ти: будівлю колишньої земської упра­ви (1907—1912 рр. der Fleisch­betrieb. котрий був зведений на честь 700-річчя заснування міста. Згідно з літописом Черкаси були за­ сно­ва­ні в 13 ст. v. a. Jahrestages der Grün­dung der Stadt er­ rich­tet wurde. Nahrungsmittel– und Leichtindustrie ein. серед них 6 парків. будівлю колишнього ко­ме­р­цій­но­го банку (1914). das zu Ehren des 700. der chemischen. Einen wichtigen Platz auf dem ukrai­ni­ schen Markt nehmen Erzeugnisse von Maschinenbau. das Seidenkombinat u. darunter sechs Parks. wissenschaftliche Produktionsvereinigung “Rotor”. den Stadtstatus be­ kam es erst im Jahre 1795. До визначних місць міста належить Будинок природи. статус міста отри­ма­ ли тільки в 1795 р.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 151 Laut der Chroniken entstand Tscher­kasy im 13. Jahr­hun­derts). шовковий комбінат і багато інших. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Haus der Natur. das Gebäude des ehe­ maligen Gasthofes “Slowjansjkyj” (Anfang des 20. За своїм економічним потенціалом Черкаси належать до західного та пів­ нічного регіону України. und das Mahnmal “Der Obelisk des Ruhmes”. «Імпульс».). das Gebäude der ehe­ma­li­gen Handelsbank (1914). Дуже відомі підприємства: «Фо­то­при­ лад». Високо оцінені жителями та їхніми го­ с­тя­ми пам’ятник співакові та гусляру Бо­я­ну. Werk­zeug­ma­schi­nen­ bau. Nach seinem wirtschaftlichen Potential gehört Tscherkasy zu der West– und Nordregion der Ukraine. Спочатку Черкаси були повітовим мі­с­ том і належали до Київської губернії. Hohe Wertschätzung der Einwohner und deren Gäste genießen das Denkmal dem Sänger und Huslar Bojan. Zu den historischen Bauten kann man zählen: das Gebäude der ehemaligen Bezirksverwaltung (1907–1912). ха­р­чо­вої та легкої промисловості. Sehr bekannt sind die Betriebe: “Fo­to­ prylad”.). Zuerst war Tscherkasy eine Bezirks­ stadt und gehörte dem Kyjiwer Gou­ ver­ne­ment. Jahrhundert. Tscherkasy ist die Stadt mit viel Grün. . науково-виробниче об’єднання «Ротор». та ме­мо­ рі­ал «Обеліск Слави». “Impuls”. der Zoogarten und das Heimatmuseum. приладобудування. зоопарк і крає­зна­ в­чий музей. Die Grünanlagen nehmen die Fläche von 2470 Hektar ein. Важливе місце на українському рин­ ку посідає продукція машинобуду­ вання.

філія Київського полі­тех­ нічного університету. У місті є річковий порт. ляльковий те­ атр і філармонію. Поділяється на 20 районів. Обласний центр — місто Черкаси. das Puppentheater und die Phil­harmonie zu besuchen. 3. 8 тех­ні­ку­мів і 19 фі­лій на­у­ко­во-дослідних та про­е­к­т­ них ін­сти­ту­тів. In der Stadt sind ein Binnen– und Flug­ ha­fen. має 16 міст. Das Gebietszetrum ist die Stadt Tscher­ kas­sy. 8 Fachschulen und 19 Filialen der wis­sen­schaft­li­chen Forschungs– und Projektier­ungs­institute. Площа 20 900 км2. ein Eisenbahn– und Autobahnhof. o) — користуватися der Binnenhafen — річковий і озерний порт Fragen zum Text Welche Fläche nimmt die Stadt ein? Welche historischen Bauten sind erhalten geblieben? Welche Industriezweige sind hier vertreten? Was ist in Tscherkassy sehenswert? Wodurch ist die Stadt berühmt?  Das Gebiet Tscherkasy  ×åðêàñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum der Ukrai­ ne im mittleren Teil des Dniprobeckens. die Filiale der Kyjiwer polytechnischen Hoch­schu­ le. . за­ лі­з­ни­ч­ний вокзал і автовокзал. Und wer ist mit dem Tscherkaskyj Volkschor nicht bekannt? А хто не знайомий з Черкаським на­ род­ним хором? Sein Singen der ukrainischen Volks­lie­ der bezaubert je­den Ukrainer. Wörter und Wendungen die Bezirksverwaltung — тут: повітова земська управа die Handelsbank — комерцій­ ний банк der Gasthof — готель 1. Театрали та любителі музики мають можливість відвідати драматичний театр ім. hat 16 Städte. Область розташована в центральній частині України. аеропорт. Шевченка.Gebiete und Städte der Ukraine l 152 Die Theater– und Musikfreunde haben die Möglichkeit das Schewtschenko– Dra­ma–Theater. Його спів українських пі­сень чарує будь-якого українця. Великими центрами освіти є пед­ універ­ситет. Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Universität. Т. 4. 2. населення 1.5 млн чоловік. 5. die Wertschätzung — висока оцінка genießen (o. в басейні середньої течії Дніпра. Das Gebiet besteht aus 20 Bezirken.5 Millionen Menschen. Das Gebiet hat die Fläche 20 900 km2 und die Einwohnerzahl 1.

Ton. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Зима м’яка з частими відлигами. «Фотоприлад». Granit. “Mehommeter”. машинобудівний та еле­к­т­ро­ме­ха­ні­ч­ ний завод у Смілі. Durch das Territorium des Gebiets flie­ ßen die Nebenflüsse vom Dnipro der Ros. Область лежить у лісостеповій зоні. Уздовж долини Дніпра про­стя­га­ють­ ся на 70 км Канівські гори. По території області протікають при­ то­ки Дніпра Рось. висота яких сягає 253 м. Kaolin. Die Dniproplatte entlang ziehen 70 km lang Kaniwberge. Produktion von Werkzeuganlagen für Lebensmittel– und Leicht­in­du­strie. Getreideanbau. літо тепле. «Орі­ зон». граніт. der Tjasmyn. “Impuls”. Die größten Betriebe sind “Strom­ maschine”. виробництво зерна. Die Grundrichtungen der Spe­zia­li­sie­ rung sind die Lebensmittelindustrie (be­son­ders Zuckerrübenindustrie). Der Winter ist mild mit häufigem Tau­ wet­ter. виробництво уста­т­ ку­ван­ня для харчової і легкої про­ми­ с­ло­во­с­ті. Weit bekannt ist auch dendrologischer Garten “Sofijiwka” in Umanj. гнейси. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone. deren Höhe bis zu 253 m reicht. Вільшанка. Fleisch– und Milch­pro­duk­ti­on. «Уманьфарммаш». “Um­an­jfarm­masch”. Vom großen Wert sind hier die fol­gen­ den Bodenschätze: Braunkohle. Клімат помірно континентальний. «Ме­го­м­метр». Torf. каолін. м’яса і мо­ло­ка. “Fotogerät”. der Sommer ist warm. «Імпульс». die Sula. der Hirsky Tikytsch und der Hnyly Tikytsch. “Oryson”. глина. Der größte Schatz des Naturschutz­ fonds ist der Kaniwer Naturschutzpark. che­ mische Industrie. . Поверхня області в цілому рівнинна. виробниче об’­єд­ нан­ня «Азот». Супій та притоки Південного Бугу Гірський Тікич і Гнилий Тікич. die Wiljschanka. der Supij und die Nebenflüsse von Piwdenny Buh. Область належить до індустріальноаграрних областей України. Gneise. Головні напрямки спеціалізацій — це харчова промисловість (особливо цу­к­ро­ва). Тя­с­мин. Найбільшим скарбом природно-за­по­ ві­д­но­го фонду є Канівський при­ро­д­ ний заповідник. Das Gebiet gehört zu den industriell– ag­rar­wirtschaftlichen Gebieten der Ukrai­ne. Сула. торф.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 153 Die Oberfläche des Gebiets ist haupt­ säch­lich flach. das Maschinenbauwerk und das elek­tro­me­ cha­ni­sche Werk in Smila. Найбільші підприємства «Стро­м­ма­ши­ на». хімічна. der Betriebsverein “Asot”. Широко відомий також дендропарк Софіївка в Умані. Велике значення мають такі корисні коплини: буре вугілля.

Was haben Sie über die Geschichte des Gebiets erfahren?  Tschernihiw  ×åðí³ã³â Tschernihiw liegt an der Desna. Netschyj–Lewyzky.Gebiete und Städte der Ukraine l 154 Im Gebiet arbeiten 24 Zuckerrüben­ werke. I. Komponist K. An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? 3. in ih­ rem mittleren Lauf. M.) der Fonds [f18] — фонд der Aufstand — повстання antileibeigen — антикріпосницький Fragen zum Text 1. Das Gebiet Tscherkassy gab der Hei­ mat solche hervorragenden Menschen. Sän­ger S. Стеценко. Hier fand der antileibeigene Aufstand. два великі м’ясокомбінати та ба­га­то інших підприємств харчової про­ми­с­ло­во­с­ті. Hier war das Zentrum des ukraini­ schen Kosakentums. wie B. назване Коліївщиною. співак С. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Tscherkassy. . В області працюють 24 цукрові за­ во­ди. письменни­ ки Т. der im Volk Kolijiwschtschina hieß. Тут відбулося антикріпацьке по­вс­тан­ ня. Hetman P. Хмельницький. як Б. zwei große Fleischkombinate und vie­le andere Betriebe der Lebensmittelindustrie. Шевченко. Чернігів — одне з найдавніших міст України. Чернігів розташований у середній те­ чії Десни. М. Doros­ chenko. І. Welche grünen Zonen sind besonders bekannt? 4. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. Нечуй-Левицький. З Черкаською областю тісно по­в’я­за­ не героїчне минуле нашого народу. кіль­ кість населення складає 301 100 жи­ те­лів. Welche Wirtschaftszweige sind im Gebiet entwickelt? 5. Черкащина дала батьківщині таких видатних людей. Starizky. гетьман П. Schewtschenko. Chmelnyzky. Hulak–Arte­ mowsky. Mit dem Gebiet Tscherkassy ist sehr eng die heldenhafte Vergangenheit unseres Volkes verbunden. Гулак-Ар­те­ мов­сь­кий. Місто розділене на 2 міських райони. Тут був центр українського козацтва. Schriftsteller T. композитор К. Wörter und Wendungen das Kaolin — каолін der Gneis — гнейс (геол. statt. Die Stadt nimmt die Fläche von 64 km2 ein. Stezenko. ihre Bevölkerungszahl beträgt 301 100 Einwohner. Місто займає площу в 64 км2. Старицький. 2. Дорошенко. Tschernihiw ist eine der ältesten Städte der Ukraine.

Die Mauer dieser Festung erinnert uns an die reiche Geschichte der Stadt.—18. Після перемоги Москви над Литвою Чернігів став частиною Московської держави.). die Borys–und– Glib–Kathedrale (1120—1123 erbaut). Jh. Старий центр міста називається «Ди­ ти­нець». а в 1654 році був приєднаний до Росії. fällt auf das Jahr 907. Jahrhundert gehörte Tschernihiw zu Li­tau­en. Jahr­ hun­dert gegründet. У 14 сторіччі Чернігів належав Литві.). за легендою.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè Die Stadt wurde ungefähr im 7.). Weit bekannt sind die Tschernihiwer Klö­ster: das Jelezky–Verkündigungs­ kloster (aus 11. die Katharinen–Kir­che (1715 ein­ge­weiht). Jh. Борисоглібський собор (1120–1123 рр. Після розпаду Київської Русі на його території було самостійне князівство (1024—1239). Im 10. Стіна цієї фортеці нагадує нам про багату історію міста. dann gehörte es zu Polen. Im 14.—17. das Dreieinigkeitskloster mit der Eliaskirche (aus 11. де. Свою назву воно отримало від князя Чорного. Die 12 Kanonen der Bastion der Tscher­ ni­hi­wer Festung (16. Ihren Namen bekam die Stadt von ih­ rem Fürsten Tschorny.). Unter dieser Kirche befinden sich die Höhlen. Nicht weit vom Jelezky–Kloster be­fin­ det sich ein Grabhügel “Das Schwarze Grab”.). und im Jahre 1654 wurde es an Russ­land angeschlossen. Перша згадка згідно з літописом при­ па­дає на 907 рік. Під Іллінською церквою знаходяться печери.) збереглися до сьогоднішнього дня.). У 10 сторіччі Чернігів був частиною Київської Русі. Широко відомі Чернігівські монасти­ рі: Єлецький Успенський монастир (11–17 ст.­ Дванадцять гармат бастіону Че­р­ні­гів­ сь­кої фортеці (16–18 ст. Jahrhundert wurde Tschernihiw ein Teil der Kyjiwer Rus. Nach dem Sieg Moskaus über Litauen wurde Tschernihiw ein Teil des Mos­ kau­er Staates. Jh. До історичних пам’яток архітектури міста належать Преображенський со­ бор (11 ст. . Nach dem Zerfall der Kyjiwer Rus war auf seinem Territorium das selb­stän­di­ ge Für­sten­tum (1024—1239). Катерининська це­р­к­ ва (освячена в 1715 р.). Das alte Stadtzentrum heißt Detynez. Die erste Erwähnung. 155 Місто було засноване приблизно в 7 сторіччі.—18. Jh. wo der Überlieferung nach der Fürst Tschorny begraben wurde. Неподалік від Єлецького монастиря знаходиться курган «Чорна мо­ги­ла». laut der Chro­ni­ ken.). Zu den historischen Baudenkmälern der Stadt gehören die Christi–Verklärung­ skathedrale (aus 11.) sind bis­ her erhalten geblieben. Троїцько-Іллінський мо­ настир (11–18 ст. потім він належав Польщі. похований князь Чо­р­ний.

театру юного глядача та фі­ла­р­ мо­нія.. Kozju­ bynsky–Museum. Die Türen der pädagogischen und tech­no­lo­gi­schen Universitäten. Be­trie­be der Maschinenbau–. der 8 Fach­schulen sind für die Schulabgänger weit geöffnet. «Тютюн».. «Чернігівмеблі». легкої та харчової про­ми­с­ло­ во­с­ті та льонокомбінат. Welche historischen Bauten möchten Sie besichtigen? 4. Коцюбинського. Гідні огляду численні музеї міста: історичний­ музей. das Museum der de­ko­ ra­ti­ven Volkskunst des Tschernihiwer Landes. Чернігів — місто освіти та науки. Серед найбільших підприємств міста слід назвати: ВО «Пожежмашина». Тут є багато науково-дослідних ін­сти­ ту­тів і проектних бюро. sich anschließen (o. Wörter und Wendungen fallen (ie. Was möchten Sie in Tschernihiw besuchen? . Die Theater– und Musikfreunde laden gastfreundlich die Zuschauer­räume des Drama–Theaters. літературний му­зей М.) — приходитися на. 2. o) an (Akk. “Tabak”. М. des Theaters für Jun­ge Zuschauer und der Philharmonie ein.Gebiete und Städte der Ukraine l 156 Unter den größten Betrieben der Stadt sind zu erwähnen: die Produktions­ vereinigung “Feuerwehrauto”. “Chimtextilmasch”. Welche Industriezweige sind hier entwickelt? 5.) — приєднатися die Kanone (-n) — гармата die Höhle (-n) — печера der Grabhügel — курган (поховання) das Grab. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? 3. Hier gibt es viele wissenschaftliche For­ schungs­in­sti­tu­te und Projektierungsbüros. das Kunst­mu­se­um. a) auf (Akk. підприємства ма­ши­но­бу­ду­ ван­ня. му­зей народного декоративного ми­ с­те­ц­т­ва Чернігівщини. художній музей. Leicht– und Nahrungmittelindustrie und das Lein­kom­bi­nat. «Хімтекстильмаш». “Tschernihiw­möbel”. die Gräber — могила das Feuerwehrauto — пожежна машина der Zerfall — розпад Fragen zum Text 1. das literarische M. Tschernihiw ist die Stadt der Bildung und Wissenschaft. Любителів театру та музики гостинно запрошують глядацькі зали дра­м­те­ а­т­ру. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt: das historische Museum. Двері педагогічного та тех­но­ло­гі­ч­ но­го університетів і вісьми середніх на­вча­ль­них закладів широко відкриті для випускників шкіл. Suchen Sie an der Landkarte Tschernihiw und erzählen Sie über seine geographische Lage.

Zucker. Der Hauptfluss des Gebiets ist die Desna. хімічне волокно. пісок. Головна річка області — Десна. Die Fläche beträgt 31 900 km2. Kalk. Провідні галузі промисловості легка. сільське го­с­по­ дар­с­т­во та транспорт. Область постачає країні зерно. Територія області лежить у межах При­дні­п­ров­сь­кої та Поліської ни­зо­ вин. Torf. . Baustoffe. До найбільших підприємств на­ле­жать «Пожежмашина».3 млн чоловік. «Хі­м­во­ло­к­но». Область розташована на півночі Укра­ ї­ни в басейні Десни і утворює дер­жа­ в­ний кордон з Росією та Бі­ло­рус­сю. Ton und Mergel. “Tscher­nihiwmöbel” und andere. Gips. Основу сучасного господарства скла­ да­ють промисловість. населення 1. «Чер­ нігівмеблі» та інші. гіпс. Zu den größten Betrieben gehören “Feuer­­wehrauto”. Erdgas. Maschinenbauer­ zeugnisse. Das Gebiet liefert dem Land Getreide. глина та мергель. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­hiw. Kartoffeln. природний газ. Поділяється на 22 райони і 15 міст. Chemiefaser. Unter den Bodenschätzen haben die be­son­de­re Bedeutung Erdöl. Клімат помірно континентальний. а літо помір­ но тепле. Die führenden Zweige der Industrie sind leichte. вапняк. “Chemiefaser”. торф. Das Klima ist gemäßigt kontinental. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Landwirtschaft und Ver­ kehr. Обласний центр — місто Чернігів. Maschinenbau– und Lebensmittelindustrie. Sand. цу­кор. Das Territorium des Gebiets liegt auf der Dniproplatte und in der Niederung Po­lissja. Південно-східна частина області ра­ діо­ак­ти­в­но забруднена внаслідок ка­ та­с­т­ро­фи на Чорнобильській АЕС. Der nord–östliche Teil des Gebiets wur­ de wegen der Tschernobylkatastrophe radioaktiv ver­schmutzt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 157  Das Gebiet Tschernihiw  ×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine im Desnabecken und bildet die Grenze an Russland und Weißrussland. Площа 31 900 тис. будматеріали. Der Winter ist gemäßigt kalt und der Som­mer ist gemäßigt warm. машинобудівна та харчова. З корисних копалин особливе зна­ чен­ня мають нафта.3 Mil­lio­ nen Menschen. продукцію ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. Зима помірно холодна. Den Grund der heutigen Wirtschaft bil­ den Industrie. картоплю. Zum Gebiet gehören 22 Bezirke und 15 Städte. км2.

auf dessen Territorium in Baturyn die Hauptstadt der Ukraine war. ячмінь. Kutschma. Das Gebiet Tschernihiw ist der uralte ukrai­ni­sche Boden. Mais. Die Knotenpunkte sind Tschernihiw. der Roggen — жито der Winterweizen — озима пшениця Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Tschernihiw? Welche Bodenschätze wurden hier entdeckt? Was liefert das Gebiet dem Land? Wessen Namen sind mit diesem Gelände verbunden?  Tscherniwzi  ×åðí³âö³ Tscherniwzi liegt in der Westukraine. Чернівці розташовані в Західній Укра­ ї­ні по обох берегах ріки Прут. -n — хімічне волокно die Gerste — ячмінь 1. der Erfinder M. Залізничні вузли Чернігів. поет П. кукурудза. 2. Заньковецька. Транспорт представлений за­лі­з­ни­ч­ ним та автомобільним. Der Verkehr wird durch Eisen– und Au­ to­bahn vertreten. Nishyn. Вірьовка. Präsident der Ukraine L. ком­по­зи­тор Г. die Schauspielerin M. Kibal­ tschytsch. Кібальчич. Eben hier war das Fürstentum Kyjiwska Rus. Дов­ женко. Саме тут було князівство Київської Русі. der Kom­ ponist H. Кучма. Buch­ weizen. гречка. der Dichter P. прито­ ки Дунаю. Dowshenko. У сільському господарстві переважає рослинництво. Прези­ дент Укра­ї­ни Л. Ти­ чина. такі як засновник україн­ського кіномистецтва О. Sanjko­ wezka. so wie der Be­gründer der ukrainischen Filmkunst O. an beiden Ufern des Flusses Prut. 3. Tytschyna. винахідник М. Bachmatsch. . актриса М. Бахмач. Головні культури: озима пшениця. Місто займає площу в 153 км2 і роз­ді­ ле­не на 3 міські райони. Wirjowka. Zu den Haupt­kulturen gehören Win­ter­ wei­zen: Roggen. Pryluky. 4. В Чернігівській області народили­ ся видатні люди. Im Gebiet Tschernihiw wurden die be­ rühmten Menschen geboren. на території якої в Батурині була столиця України. Gerste. Ні­ жин. Прилуки. Чернігівщина — стародавня укра­ї­н­сь­ ка земля. жито. Wörter und Wendungen die Chemiefaser. Die Stadt umfaßt die Fläche von 153 km2 und ist in drei Stadtbezirke ge­ teilt. des Ne­ben­flus­ses der Donau.Gebiete und Städte der Ukraine l 158 In der Landwirtschaft überwiegt der Pflanzenanbau.

die ehema­ lige Residenz des Bischofs von Bukowyna (1864—1882). з 1917 р. будівля державного університету. вісьмома па­р­ ка­ми та багатьма скверами. In der Mitte des 14. Zu den bedeutendsten Baudenkmälern gehören die Maria–Him­mel­fahrt­ka­ theal­ra­le (1783 erbaut). колишня резиденція ми­т­ро­по­ли­та Буковини (1864—1882). Південна Буковина при­єд­на­ ла­ся до Української Республіки. Eigenartig ist die Baukunst der Stadt. Ріка Прут розділяє місто на 2 частини. der Klassizismus und der sowjetische Konstruktivismus. seit 1918 an Rumänien. Ми­ко­ла­їв­сь­ка це­р­к­ва (1607) та спо­ру­да те­а­т­ру. Чернівці також місто театрів. класицизм і радянський конс­тру­к­ти­ візм. па­лац юстиції (1904—1906). Jahrhunderts ging die Stadt in das Mol­daui­sche Für­sten­ tum ein. Jahrhunderts. das Rathaus (1843—1847). die Nikolauskirche (1607) und das Ge­bäu­de des Theaters. einem Den­ dra­ri­um.— Австро-Угорщини. Museen und Bibliotheken. входило у володіння Ав­с­ т­рії. Чернівці — зелене місто з Бо­та­ні­ч­ ним садом. лі­во­ бе­ре­ж­на — полога. місто входило до мол­давського кня­зів­с­т­ва. Своєрідною є архітектура міста. Tscherniwzi wurde urkundlich im Jahre 1207 erwähnt. . der Palast der Justiz (1904—1906). У середині 14 ст. Der am rechten Ufer gelegene Teil ist steil. Laut der archäologischen Angaben ent­ stand die Stadt in der zweiten Hälfte des 12. До видатних пам’яток архітектури на­ле­жать Успенський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1783 р. дендрарієм. У документах згадувалося в 1207 році. Im Jahre 1744 fiel sie an Österreich.— Ру­му­нії. Правобережна частина — крута. Тут переплелися різні стилі: бароко.). Hier sind verschiedene Stile ver­floch­ ten: das Barock. Der Fluss Prut teilt die Stadt in zwei Teile. Tscherniwzi ist auch eine Stadt der Thea­ter. Кількість населення становить 254 300 жителів. Згідно з археологічними даними мі­с­то виникло в другій половині 12 сто­літ­тя. з 1867 р. Tscherniwzi ist eine grüne Stadt mit ei­ nem botanischen Garten. Im Jahre 1940 wurde die Südliche Bu­ kowy­na an die Ukrainische Republik an­ge­schlos­sen. ab 1867 an Österreich-Ungarn.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 159 Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 254 300 Einwohner. der am linken Ufer gelegene Teil ist flach. 8 Parks und vielen Grün­an­la­gen. У 1744 р. das Gebäude der Staat­li­chen Universität. ратуша (1843—1847). У 1940 р. музеїв і бібліотек.

Tscherniwzi ist die Heimatstadt des Schrift­stel­lers J.) — входити у чиєсь володіння 1. a) an (Akk. des Kom­po­ni­sten W. Beklei­ dungs–. Найбільш відомі університет. Jaremtschuk. музей О. Fedjkowytsch– Museum. 2. три­ко­та­ж­на. Провідну роль в економічному роз­ ви­т­ку України тут займають ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. die öko­no­mi­sche Universität. Федьковича. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? Was möchten Sie in der Stadt unbedingt besuchen? Wofür ist Ihnen die Stadt bekannt? Haben Sie sicher einige Souvenirs von Bukowyna schon besorgt? . a) — входити fallen (ie. Weit bekannt sind die Fabrik der künst­ le­ri­schen Erzeugnisse namens J. ляльковий театр і фі­ла­р­ мо­нія. Textil–. das Kunst­museum und das Museum für nationale Baukunst und Lebens­weise. 12 Fachschulen und wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute der Aka­ de­mie der Wissen­schaften der Ukraine. das Möbelkombinat und vie­le andere.Gebiete und Städte der Ukraine l 160 Sehr berühmt ist die Universität. 3. Ю. Федь­ ковича. Pelswaren und Schuhwarenindustrie ein. швейна. художній і музей на­род­ної ар­хі­те­к­ту­ри та побуту. Kobyljanska. Гідні огляду численні музеї: краєзнав­ чий. steil — крутий flach — пологий verflechten (o. Яремчука. ме­ди­ч­ ний уні­вер­си­тет і економічний уні­вер­ си­тет. 12 тех­ні­ку­мів і науково-до­слі­д­ні ін­сти­ту­ти Ака­де­мії наук України. відомості urkundlich — документально eingehen (i. Fedj­ kowytsch. Чернівці — батьківщина письменни­ ка Ю. під­при­єм­ с­т­во сувенірів «Буковина». хутрова та взуттєва про­ мисловість. das O. Sehenswürdig sind zahlreiche Museen: das Heimatmuseum. der Betrieb der Sou­ve­nirs “Bu­kowy­na“. das J. Strickwaren–. меблевий комбінат і ба­га­то інших. des Sängers N. Федьковича. die me­ dizinische Hochschule. Wörter und Wendungen die Angaben — дані. Fedjkowytsch. О. Іва­ сюка. Широко відома фабрика художніх ви­ ро­бів імені Ю. співака Н. Iwassjuk. Ко­ би­лян­ської. Koby­ ljanska–Museum. текстильна. 5. композитора В. 4. Großer Beliebtheit erfreuen sich das musikalische Dramatheater namens O. o) — пере­ плітати der Bischof — єпископ Fragen zum Text Beschreiben Sie die geographische Lage der Stadt. Великою популярністю користуються музично-драматичний театр ім. Кобилянської. Die führende Rolle in der wirt­schaft­li­ chen Entwicklung der Ukraine nehmen hier Maschinenbau. das Puppentheater und die Philharmonie.

За валовою продукцією про­ мисловість перевищує сільське гос­ подарство. графіт. Die Fläche beträgt 8 100 km2. Die führende Rolle spielen leichte und Lebens­mittel­industrie. Es gibt viele Naturschutzparks. мармур. Є також джерела мінеральних вод та лікувальної грязі. Gips. Grafit. Провідну роль відіграють легка та хар­чова промисловість. км2. Es gibt auch Mineralwasserquellen und Heilschlamm. Das Gebiet bildet die Grenze zu Ru­mä­ ni­en und Moldowa. гіпс. wo Buchen und Eichen wachsen. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Braunkohle bekannt. Область поділяється на 11 районів. Der Bruttoproduktion nach überwiegt die Industrie die Land­wirt­schaft. Область утворює кордон з Румунією та Молдовою. Черемо­ шем та Серетом. der Tscheremosch und der Seret. буре вугілля. глина. населення май­ же 1 млн чол. Третина території вкрита лісами. Quarzsand. Das Drittel des Territoriums ist be­wal­ det. Unter den Bodenschätzen sind im Gebiet Phosphorite.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 161  Das Gebiet Tscherniwzi  ×åðí³âåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen des Landes und nimmt das Territorium vor den Kar­pa­ten und im östlichen Teil der Kar­pa­ten ein. Kalk. Das Gebiet besteht aus 11 Bezirken. Машинобудуванню належить також не останнє місце. Ton. hat 11 Städte. се­ред яких найбільший Винницький при­ро­д­ний національний парк. Der Sommer ist kühl und feucht. Marmor. Обласний центр — місто Чернівці. Площа 8 100 тис. кварцевий пісок. має 11 міст. Die größten Flüsse des Gebiets sind der Dnister und die Nebenflüsse der Donau der Prut. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­w­zi. der Win­ter ist gemäßigt kalt. Найбільші річки області Дністер з при­то­ка­ми Дунаю Трутом. де ростуть бук та дуб. die Be­völ­ ke­rung zählt fast eine Million Men­schen. Область розташована на заході Укра­ї­ ни і займає територію перед Ка­р­па­та­ ми та у східній частині Карпат. Є багато природних заповідників. Клімат помірно континентальний. unter denen der Winyzker nationale Na­tur­ park am größten ist. Літо прохолодне та вологе. Dem Maschinenbau gehört auch kei­ nen letzten Platz. зима по­ мі­р­но холодна. . ва­п­ няк. З корисних копалин відомі фо­с­фо­ри­ ти.

der Ma­ler M. die Sänger D. Butter– und Käseproduktion vertreten. письменник Ю. треба сказати. обладнання для тваринництва. де виготовляють художні вироби і сувеніри. які відомі люди жили і творили в цій області. Харчова промисловість пред­ста­в­ле­на цукровою. Eisenbahnlinien und Autobahnen ver­ bin­den das Gebiet mit den anderen Ge­bie­ten der Ukraine. Все більше значення надається ху­до­ ж­ньо­му промислу. Iwassjuk. нарешті. Welche bekannten Menschen lebten und schufen im Gebiet? . Die Lebensmittelidustrie ist durch Zuc­ker–.Gebiete und Städte der Ukraine l 162 Hier werden Anlagen für die erdölver­ arbeitende Industrie. Fleisch– und Milch. співаки Д. Jaremtschuk. Федькович. der Schriftsteller Ju. Залізничні лінії та автомагістралі спо­ лу­ча­ють область з іншими областями України. ма­с­ло­си­ ро­ро­б­ною галузями. Hnatjuk und N. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets. В області працює фабрика «Бу­ко­ви­ на». Immer mehr gewinnt an Bedeutung das Kunstgewerbe. ein Möbelkombinat und eine Mö­bel­fa­ brik. Im Gebiet sind sieben Forstkombinate. Серед них перший космонавт не­за­ле­ ж­ної України Л. Im Gebiet arbeitet die Fabrik “Bu­kowy­ na”. wo Kunsterzeugnisse und Sou­ve­ nirs hergestellt werden. wel­che bekannten Menschen in dieser Ge­gend gelebt und geschaffen haben. Was meinen Sie über das Kunstgewerbe? 5. 2. Rechentechnik. Каденюк. Wörter und Wendungen an Bedeutung gewinnen — надати значення das Kunstgewerbe — художний промисел die Kunsterzeugnisse — художні вироби das Bruttoproduktion — валова продукція Fragen zum Text 1. Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? 4. Fedjkowytsch. об­ чи­с­лю­ва­ль­ну техніку. І. Тут випускають устаткування для на­ф­то­пе­ре­ро­б­ної промисловості. художник М. Darunter sind der erste Kosmonaut der unabhängigen Ukraine L. Und nicht zuletzt muss man sagen. An­la­gen für Viehzucht hergestellt. Kadenjuk. ме­б­ле­ вий комбінат і меблева фабрика. Welche Bodenschätze werden im Gebiet gewonnen? 3. В області сім м’ясокомбінатів. Гнатюк та Н. м’ясо-молочною. Яремчук. Івасюк.

das Mahnmal des Ruhmes. Erstmals wird Winnyzja im Jahre 1363 als die Festung erwähnt und erst ab 1795 als die Stadt. полковника І. У їхньому розпорядженні зна­хо­дять­ ся численні музеї: Історичний музей. Жителі міста пишаються своїми па­ м’я­т­ни­ка­ми: пам’ятником Пирогову. Кількість жителів складає 391 700. Богуна. eine Philharmonie. das Museum von M. die Nikolaus–Kirche (1746) und der Glockenturm des 19. М. Пи­ рогова. Ме­мо­рі­а­лом Слави. Die Einwohnerzahl beträgt 391 700 Men­schen. das M. Місто складається з 4 районів. І.— як місто. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter. Місто займає площу в 6100 га. an der Mündung des rech­ ten Nebenflusses Wyschnja und des linken Winnytschka. Гості міста мають можливість від­ві­да­ ти багато музеїв. У 1932 р. Місто розташоване на берегах Пі­в­ ден­но­го Бугу. вона стала обласним цент­ром. музей де­ко­ра­ти­в­но­го та прикладного на­род­ но­го ми­с­те­ц­т­ва. das Denkmal zu Ehren des Sieges über der polnischen Armee unter der Leitung des legendären ukrainischen Feldherren. Zu den Baudenkmälern gehören die äl­ te­sten Kirchen und Klöster des 17. До пам’яток архітектури належать най­ста­рі­ші церкви та монастирі 17—19 сто­літь. Для любителів театру є 2 театри та філармонія. M.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 163  Winnyzja  ³ííèöÿ Die Stadt liegt an den Ufern des Süd­li­ chen Bug. Die Stadt besteht aus vier Stadt­be­zir­ken. Jahr­hun­derts. музей М.­ Im Jahre 1932 wurde es zur Gebiets­ stadt. das Mu­se­ um der dekorativen und angewandten Volks­kunst. Die Gäste der Stadt haben die Mög­lich­ keit. і тільки з 1795 р. Piro­ gow. des Obersten I. Kozjubynsky–Museum. Jahrhunderts. Коцюбинського. . музей-садиба М. J. при впаданні правого при­то­ку Вишні та лівого Вінничка. Zu ihrer Verfügung stehen zahlreiche Museen: das landeskundliche. Das sind der Komplex der Bauten des Dominikaner Klosters und des Klosters der Jesuiten. Bogun. viele Museen zu besuchen. па­м’я­т­ни­ком на честь перемоги над поль­сь­кою армією під керівництвом легендарного українського пол­ко­во­д­ ця. Це комплекс будівель Домінікансь­кого монастиря ієзуїтів. Ми­ко­ла­їв­ сь­ка це­р­к­ва (1746 р. Die Einwohner der Stadt sind stolz auf ihre Denkmäler — das Pirogow–Denk­ mal. Уперше Вінниця згадується як фо­р­те­ ця в 1362 р. Die Stadt nimmt die Fläche von 6100 Hektar ein.—19.) і дзвіниця 19 сто­ліття.

ме­ди­ч­ним і по­лі­те­х­ні­ч­ним вузами. Das Wetteramt erforscht das Wetter und sagt es den Einwohnern der Stadt und ihrer Umgegend vorher. -e — залізничний вузол das Erzeugnis. два автовокзали та аеропорт. Тут виробляються тракторні аг­ре­га­ти.4 тис. Werkzeuge und Er­zeug­nis­se der elektrotechnischen und leichten Industrie produziert. Тут є головний залізничний вокзал. Hier werden Traktorenaggregate. -se — виріб . ака­де­мі­єю сільського го­с­по­дар­с­т­ва. t) — згадувати das Baudenkmal (-mäler) — пам’ятка архітектури das Kloster (die Klöster) — монастир der Glockenturm (-türme) — дзвінниця angewandt — ужитковий bezaubern (te. Площа зелених насаджень складає 2. Winnyzja ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­ punkt. a) — складати erwähnen (te. Radiogeräte. die medizinische und polytechnische Hoch­schu­len. t) — передрікати die Umgegend — околиця der Eisenbahnknotenpunkt. Die Fläche der Grünanlagen beträgt 2 400 Hektar. Die Stadt mit viel Grün bezaubert die Ein­woh­ner und ihre Gäste. Wörter und Wendungen die Mündung — впадання der Nebenfluß (-flüsse) — притока betragen (u. Місто відоме своєю продукцією не тіль­ки в Україні. Місто відоме своїми навчальними за­кла­да­ми: педагогічним уні­вер­си­те­ том. шарикопідшипники. Hier gibt es einen Haupt­bahn­hof. га. sondern auch in Europa. який носить ім’я М. радіоапаратура. die den Namen von M. Winnyzja verfügt über einen Zweig der Akademie der Wissenschaften der Ukrai­ne. t) — досліджу­ вати vorhersagen (te. Островсько­ го. Метеостанція досліджує та пе­ред­ба­ чає погоду жителям міста та його око­лиць.Gebiete und Städte der Ukraine l 164 Die Stadt ist bekannt durch ihre Lehr­an­stal­ten — die pädagogische Uni­ ver­si­tat. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. інструменти та вироби еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­ ної та легкої промисловості. Die Stadt ist bekannt durch ihre Er­ zeug­nis­se nicht nur in der Ukraine. Вінниця має також філію Академії наук України. Вінниця — залізничний вузол. Ostrowsky trägt. Ku­ gel­la­ger. Місто зачаровує жителів і його гос­ тей великою кількістю зелені. t) — зачаровувати das Wetteramt — метеостанція erforschen (te. die Aka­de­mie der Land­wirt­schaft. але й у Європі.

Welche Erzeugnisse der Industrie von Winnyzja sind Ihnen bekannt?  Das Winnyzer Gebiet  ³ííèöüêà îáëàñòü Winnyzer Gebiet liegt im Zentralen Teil der am rechten Ufer gelegenen Ukrai­ne. Обласний центр — місто Вінниця. Згар. Die bedeutendsten Bodenschätze des Winnyzer Gebiets sind Granit. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. Leicht– und Baustoffeindustrie und Lebensmittelindustrie. Gneis. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist warm. 2. гнейс. Die Wälder nehmen etwa 10 % des gan­zen Geländes ein. Was meinen Sie. а літо тепле. Braunkohle gibt es hier weniger. харчова та ви­ро­б­ни­ц­т­во бу­ді­ве­ль­них матеріалів.8 % Ukrainer. Kreide. der Riw. Welche Baudenkmäler stellen die Geschichte der Stadt dar? 4. коалін. В області живуть 91. Phosphorite und Torf. woher sein Name stammt? 3. крейда. Suchen Sie Winnyzja an der Landkarte und bestimmen Sie seine geographische Lage. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. фо­с­ фо­ри­ти й торф. Вінницька область розташована в цент­­ральній частині пра­во­бе­ре­ж­ної Укра­ї­ни. легка. die Ros) bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Соб. До найбільш розвинених галузей про­ ми­с­ло­во­с­ті належать ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. Рельєф області утворює лісиста рі­в­ни­ на з багатьма річками (Десна.). Auf welche hervorragenden Menschen ist die Stadt stolz? 5. Рось та ін. Das Gebiet teilt sich in 27 Bezirke mit 17 Städten. die Bevölkerungszahl ist 1 831 500 Einwohner.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 165 Fragen zum Text 1. кількість населення 1 831 500. . Найбільше значення у Вінницькій об­ ла­с­ті мають такі корисні копалини. Бурого вугілля тут менше. Площа області 26 500 км2. як граніт. Das Gebietszentrum ist die Stadt Winny­za. Рів. In dem Gebiet leben 91. Ліси займають майже 10 % всієї те­ри­ то­рії області. жителів. Kaolin. der Sgar. Eine Waldebene mit mehreren Flüssen (die Desna. Область поділяється на 27 районів та 17 міст. Es grenzt an die Moldowa im Süden. der Sob. На півдні вона має спільний кордон з Молдовою.8 % українців. Zu den meistentwickelten In­du­strie­ zwei­gen gehören Maschinenbau.

Weinbau und Tabakanbau. Стельмах. Не­ми­ро­ вом та іншими. der Gelehrte — Biologe D. герой французького Руху опору в Дру­гій світовій війні В. Nemyriw u. a. Труб­лаїні. Shmerinka und Wapnjarka. Leontowitsch. Руданський та В. Kischka sind weit über die Gebietsgrenzen bekannt. Поети С. der Maler A. геолог П. Stus. der Geologe P. Wörter und Wendungen das Gebiet. Хмельницьким. Найзначніші залізничні вузли Він­ни­ ця. Заболотний. M. Високо розвинені тут садівництво. У Вінницькій області жили й творили багато відомих людей. Вони з’єднують місто Вінницю з міс­ тами Києвом.Gebiete und Städte der Ukraine l 166 In der Landwirtschaft werden Getreide und Rüben angebaut. М. -en — площа. Karmeljuk. Hochentwickelt sind hier Gartenbau. Базилевич. der Held des fran­zö­si­ schen Widerstandskampfes im zwei­ten Welt­krieg W. Rudansky und W. die Schriftsteller A. ви­ но­г­ра­дар­с­т­во та тютюнництво. Свидницький. Ko­ zjubynsky. Nistschyn­sky. Stelmach. Porik und der Held des Verteidigungskampfes um die Stadt Se­ wa­sto­pol der Matrose P. Tusch­kowsky. M. М. Trublaini. Basylewitsch. Кармелюк. Найважливіші засоби транспорту за­лі­ з­ни­ч­ний та автомобільний. Леонтович та П. Im Winnyzer Gebiet lebten und schufen ihre Werke viele berühmte Menschen. Жмеринка та Вапнярка. М. die Kom­po­ni­sten M. Die bedeutendsten Ei­sen­bahn­kno­ten­ punk­te sind Winnyzja. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення am rechten Ufer gelegen — правобережний die Geländegestaltung — рельєф gemäßigt — помірний die Braunkohle — буре вугілля der Maschinenbau — машинобудування durchschnittlich — середній die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство der Widerstandskampf — Рух опору der Eisenbahnknotenpunkt — залізничний вузол das Gelände — територія das Verkersmittel — засіб пересування die Baustoffe — будівельні матеріали . Die Dichter S. Chmelnyzky. художник А. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють зернові культури та буряки. P. Die wichtigsten Verkehrsmittel des Ge­ biets sind Eisenbahn und Autoverkehr. Sabolotny. der Volksheld U. компо­зи­то­ри М. Swydnyzky. M. Ніщин­ський. -e — область die Fläche. Ко­цю­­ бинський. на­ род­ний герой У. Sie verbinden die Stadt Winnyzja mit den Städten Kyjiw. пись­ мен­ники А. Стус. Кішка ві­до­мі да­ ле­ко за ме­жа­ми об­ла­с­ті. Туш­ковський. вчені — біолог Д. Порик та герой обо­ро­ни міста Се­ ва­с­то­по­ля матрос П.

Jahrhunderts. eine Phil­har­mo­nie und andere kulturelle Ein­rich­tun­gen. котра бу­ду­ва­ ла­ся протягом більш як 2 століть.—17. Seine Bevölkerung beläuft sich auf 197 700 Menschen (1998). . кінотеатри та бібліо­­теки. Jahr­hun­ derts. Wie heißen die bedeutendsten Eisenbahnknotenpunkte des Gebiets?  Luzk  Ëóöüê Die Stadt Luzk ist das Zentrum des Wo­ lyner Gebiets. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört das Schloss. (1998). До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить замок. die Kreuzeserhöhungskirche (1619–1888). Місто Луцьк — центр Волинської об­ ла­с­ті. Місто порівняно молоде. Kinos und Bi­blio­the­ken. Unter den ältesten Kirchen und Klö­ stern sind zu erwähnen: das Kloster der Je­sui­ten aus dem 16. das Haus der Natur. Серед найстаріших церков та мона­ стирів слід назвати Монастир єзуїтів 16—17 століття. Але містом стало тільки в 1795 році. Воно розташоване на обох берегах річки Стир.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 167 Fragen zum Text 1. der Komplex von Bauten des 16. Sie wurde erstmals in den Chroniken im Jahre 1085 erwähnt. ляль­ко­вий театр). До визначних місць належать чи­с­ лен­ні музеї: історичний музей міста. Aber zur Stadt wurde Luzk erst im Jah­re 1795 und ab 1939 zur Gebiets­ stadt. бу­ди­нок природи. die im Laufe von über zwei Jahr­hun­der­ten erbaut wurde. Хре­с­то­во­з­д­ви­жен­сь­ ку церкву (1619—1888). das Marionettentheater). Die Stadt ist relativ jung. Sehenswert sind zahlreiche Museen: das historische Museum der Stadt. Для любителів мистецтва і гостей міста­ є два театри (театр драми. Welche Industriezweige sind im Winnyzer Gebiet am meisten entwickelt? 3. einem Nebenfluss der Prypjat. Wodurch ist das Gebiet berühmt? 4. філармонія та інші куль­тур­ні заклади. притоки Прип’яті. Його населення складає 197 700 чол. а обласним центром з 1939 р. комплекс будівель 16—17 століть. Уперше згадується в літописах у 1085 ро­ці. Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? 2. Für Kunstfreunde und Gäste der Stadt gibt es zwei Theater (das Drama–Thea­ ter. Es liegt an beiden Ufern des Flusses Styr. Welche Rolle spielt der Eisenbahnverker im Leben des Gebiets? 5.—17.

3. Hier gibt es einen Eisenbahnhof. Der botanische Garten der päd­ago­go­ schen Universität zieht viele Besucher an. си­лі­ка­ т­но­му. Ботанічний сад педагогічного уні­вер­ си­те­та приваблює багатьох від­ві­ду­ва­ чів. im Kombinat für Hausbau. інші технічні вузи. Красу Волині оспівала відома укра­ї­н­ сь­ка поетеса Леся Українка у своєму творі «Лісова пісня». Тут є залізничний вокзал. На мальовничих берегах річки Стир розташовані місця відпочинку для жи­те­лів міста та їхніх гостей. Залізниця з’єднує місто з багатьма містами України та інших держав. -en — літопис die Kreuzeserhöhungskirche — Хрестоздвиженська церква 1. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit vielen Städten der Ukraine und ande­ rer Staaten. im Au­to­werk. Die Schönheit von Wolynien besang die berühmte ukrainische Dichterin Lessja Ukrainka in ihrem Werk “Waldlied”. im Werk für Ku­ gel­la­ger. andere Fach­hoch­ schu­len. два ав­то­во­ к­за­ли та аеропорт. 5. An malerischen Ufern des Flusses Styr liegen Erholungsorte für Städter und de­ren Gäste. Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. 4. Численні сквери та парки при­кра­ ша­ють місто і роблять його при­ваб­­ ливим. автомобільному. легка та харчова промисловість. attraktiv — привабливий das Kugellager — шарикопідшипник die Einrichtung. У розпорядженні міста знаходяться педагогічний університет. що носить ім’я Лесі Українки. Більшість жителів міста зайняті на під­при­єм­с­т­вах: заводі еле­к­т­ро­апа­ра­ ту­ри. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen.Gebiete und Städte der Ukraine l 168 Die meisten Einwohner der Stadt sind beschäftigt in den Betrieben: im Werk für Elektroapparatur. Hochentwickelt sind Textil–. Die Stadt verfügt über eine Päd­ago­gi­ sche Universität. шарикопідшипниковому. Zahlreiche Grünanlagen und Parks schmüc­ken die Stadt und machen sie attraktiv. -en — установа Fragen zum Text Wann wurde die Stadt zum ersten Mal erwähnt? Welche alten Baudenkmäler sind in der Stadt erhalten geblieben? Welche Kultureinrichtungen möchten Sie in der Stadt besuchen? Was produziert man in den Betrieben der Stadt? Was gibt der Stadt besonderen Reiz? . Wörter und Wendungen die Chronik. домобудівно­ му ком­бі­на­ті. 2. im Werk für Silikatwaren. Високо розвинені текстильна. die den Namen von Lessja Ukrainka trägt.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

169

 Das Wolyner Gebiet

 Âîëèíñüêà îáëàñòü

Das Wolyner Gebiet liegt im Nord­we­
sten der Ukraine.

Волинська область знаходиться в пі­в­
ні­ч­но-західній частині України.

Es grenzt an Weißrussland und Polen.

Вона межує з Білорусією та Поль­щею.

Die Fläche des Gebiets beträgt
20 200 km2.

Площа області 20 200 км2.

Die Bevölkerungszahl ist 1 063 900 Ein­
woh­ner.

Кількість населення 1063,9 тис.
жи­те­лів.

Das Gebiet teilt sich in 16 Bezirke und
11 Städte.

Область поділяється на 16 районів
та 11 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Luzk.

Обласний центр — місто Луцьк.

Über 75 % der Geländegestaltung bil­
det die Polissjaniederung.

Понад 75 % рельєфу займає По­лі­сь­ка
ни­зо­ви­на.

Im Norden fließen die Flüsse der Styr,
der Stochid, der Turitsch, im
Westen — der Westliche Buh mit sei­
nen Ne­ben­flüs­sen.

На півночі головні річки Стир, Стохід,
Туріч, на заході — Західний Буг з при­
то­ка­ми.

Auf dem Gebietsgelände gibt es viele
Seen: den Swytjas, den Pulemez, den
Luka und andere.

На території області багато озер: Сви­
тязь, Пулемець, Лука та інші.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist mild und der Som­
mer — warm und feucht.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима нехолодна, літо тепле та
во­ло­ге.

Der größte Teil des Gebiets liegt in
der Mischwaldzone und der südliche
Teil — in der Waldsteppe.

Найбільша частина області лежить
в зоні мішаних лісів, а південна ча­с­ти­
на — в зо­ні лісостепу.

Innerhalb des Wolyner Gebiets wurde
der Schazker Nationale Natur­park ge­
schaf­fen.

У межах Волинської області був ство­
ре­ний Шацький національний при­ро­
д­ний парк.

Das Gebiet ist an solchen Bo­den­schät­
zen reich wie Steinkohle, Kupfer, Torf,
Sand, Kreide und Ton.

Область багата на такі корисні ко­па­
ли­ни, як кам’яне вугілля, мідь, торф,
пісок, крейда та глина.

94,7 % der Bevölkerung sind hier
Ukrai­ner.

94,7 % населення — українці.

52,1 % der Einwohner leben in
Städten.

52,1 % жителів живуть у містах.

In der Landwirtschaft arbeiten 34 %
der Bevölkerung.

У сіль­сь­ко­му господарстві працює
34 % на­се­лен­ня.

Gebiete und Städte der Ukraine l

170
Entwickelt sind im Wolyner Gebiet sol­
che Industriezweige wie Ma­schi­nen­
bau, holzbearbeitende Industrie, Bau­
stoffeindustrie.

В області розвинені такі галузі про­
ми­с­ло­во­с­ті, як машинобудування, де­
ре­во­об­ро­б­на, легка, автомобільна та
виробництво будівельних ма­те­рі­а­лів.

In Kowelj werden landwirtschaftliche
Maschinen produziert.

У Ковелі виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­
дар­сь­кі машини.

In der Landwirtschaft werden
Getreide, Rüben, Flachs und Kartoffeln
an­ge­baut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­
ють буряки, льон та картоплю.

Im Wolyner Gebiet, im Dorf Ko­lod­jas­h­
ne (Bezirk Kowel) verbrachte ihre Kind­
heit die hervorragende ukrainische
Dich­te­rin Lessja Ukrainka.

У Волинській області, в селі Ко­ло­дя­
ж­не (Ковельського району) провела
своє дитинство видатна українська
поетеса Леся Українка.

Die Natur dieses Landes regte sie zum
Schaffen des berühmten Dramas “Das
Waldlied” an.

Природа цього краю надихала її на
створення відомої драми «Лісова пі­
с­ня».

1942 gründeten sich die ersten
Truppen der Ukrainischen Auf­
ständischen Ar­mee, die für die
Schaffung des ukrai­ni­schen Staates
kämpften.

У 1942 році тут утворились перші вій­
сь­ко­ві частини Української по­вс­тан­сь­
кої армії, яка боролась за створення
української держави.

Im Wolyner Gebiet wurde der be­rühm­
te ukrainische Philologe, Historiker,
Schrift­stel­ler, Übersetzer und Ori­en­ta­
list Aga­ten­gel Krymskij geboren.

У Волинській області народився ві­
до­мий український філолог, історик,
пись­мен­ник, перекладач і орієн­талість
(сходознавець) Агатангел Крим­ський.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Geländegestaltung —
рельєф
die Niederung, -en — низовина
der Ton — глина
holzbearbeitend —
деревообробний
die Baustoffe — будівельні
матеріали
der Flachs — льон
anbauen (te, t) — вирощувати

das Gelände — територія
gemäßigt — помірний
feucht — вологий
die Steinkohle — кам’яне
вугілля
hervorragend — видатний,
відомий
die Truppe, -n — військова
частина
aufständisch — повстанський
das Schaffen — створення
der Orientalist — сходознавець
anregen (te, t) zu (Dat.) —
надихати

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

1.
2.
3.
4.
5.

171
Fragen zum Text

Wo liegt das Wolhyner Gebiet?
Wie teilt sich das Gebiet?
An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Welche berühmten Menschen lebten im Wolhyner Gebiet?

 Ushhorod

 Óæãîðîä

Die Stadt liegt in der Westukraine, am
Fluss Ush.

Місто розташоване в Західній Укра­ї­ні,
на річці Уж.

Malerisch erstreckt sich Ushhorod an den
Abhängen des Vulkanischen Gebirgs­
rückens­ und an den Terrassen des Ush.

Мальовничо розкинувся Ужгород на
схилах Вулканічного хребта і терасах
Ужа.

Die Karpaten ziehen viele Bergsteiger
und Skiläufer an, darum gibt es hier vie­
le Ferienheime und Touristen­her­bergen.

Карпати приваблюють багатьох аль­пі­ні­
с­тів і лижників, тому тут багато бу­ди­н­
ків відпочинку та туристичних баз.

Ushhorod ist die Gebietsstadt von
Sakar­patt­ja.

Ужгород — обласний центр За­ка­р­
пат­тя.

Die Stadt wurde im 9. Jahrhundert ge­
grün­det.

Місто було засноване в 9 столітті.

Als die Stadt wurde Ushhorod im
Jahre 1635 bestätigt.

Містом Ужгород став у 1635 році.

Die Stadt gilt als eine der grünsten
Städ­te von Sakarpattja.

Місто вважається одним з най­зе­ле­ні­
ших міст Закарпаття.

Hier gibt es viele Grünanlagen, einen
botanischen Garten von staatlicher Be­
deu­tung.

Тут багато скверів, ботанічний сад
державного значення.

Zu den historischen Bauten gehören
die Burg des 13.—16. Jahrhunderts,
die Ka­the­dra­le des 17. Jahrhunderts.

До історичних будівель належить за­
мок-фортеця 13—16 століть, ка­фе­д­ра­
ль­ний собор 17 ст.

In Ushhorod von heute leben etwa
120 000 Einwohner.

У місті сьогодні живуть близько
120 000 жителів.

Die meisten von ihnen sind beschäf­
tigt in den Betrieben der elek­tro­tech­ni­
schen, holzverarbeitenden, Leicht–,
Textil– und Nahrungsmittelindustrie.

Більшість з них зайняті на підприєм­
ствах електротехнічної, де­ре­во­об­ро­
б­ної, легкої, текстильної та харчової
промисловості.

Hier werden Elektromotoren, Möbel,
Fur­nier­holz, Schuhe, Kleidung und Tri­
ko­ta­ge produziert.

Тут виробляються електромотори,
меблі, фанера, взуття, одяг
і три­ко­таж.

Gebiete und Städte der Ukraine l

172
Die Möbel aus Ushhorod sind in der
Ukrai­ne sehr gefragt, weil sie aus der
Buche hergestellt werden.

Меблі з Ужгорода користуються по­пи­
том в Україні, оскільки вони ви­го­то­в­
ля­ють­ся з бука.

Die Verehrer der Kunst verfügen über
zwei Theater (das Ukrainische Theater
für Musikdrama, das Ma­rio­net­ten­thea­
ter) und eine Phil­harmonie.

Для прихильників мистецтва є два
театри (Український музично-дра­ма­
ти­ч­ний театр, ляльковий театр) і фі­ла­
р­мо­нія.

Ushhorod besitzt viele Museen: das his­
tor­ische Museum der Stadt, das Kün­s­tler­
ische Museum, das Museum für Volk­sar­
chitek­tur und Lebensweise, das Museum
des ukrainischen Malers F. F. Manojlo
und das Museum für Religion.

В Ужгороді багато музеїв: міський
іс­то­ри­ч­ний музей, художній музей,
му­зей народної архітектури та побу­
ту, музей українського художника
Ф. Ф. Манойла та музей релігії.

An der Universität und anderen Hoch­
schu­len studieren viele Studenten.

В університеті та інших вузах на­вча­
ють­ся багато студентів.

Die Stadt ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Місто є залізничним вузлом.

In der Stadt gibt es einen Eisen­
bahnhof, einen Busbahnhof und einen
Flug­ha­fen.

У місті є залізничний вокзал, ав­то­во­к­
зал і аеропорт.

Die Nationalkultur dieser Region ist ei­
gen­ar­tig.

Національна культура цього регіону
своєрідна.

Hier verflechten sich viele Kulturen
von Ukrainern, Ungarn, Slowaken und
Tsche­chen.

Тут переплітаються культури укра­ї­н­
ців, угорців, словаків і чехів.

Wörter und Wendungen

der Abhang (-hänge) — схил
der Gebirgsrücken — гірський
хребет
die Herberge, -n — база
bestätigen (te, t) — стверджу­
вати
die Burg — замок-фортеця
1.
2.
3.
4.

das Furnierholz — фанера
die Buche — бук
eigenartig — своєрідний
sich verflechten (te, t) —
переплітатися

Fragen zum Text

Charakterisieren Sie die Landschaft, in der die Stadt liegt.
Wann wurde die Stadt gegründet?
Nennen Sie die berühmtesten Baudenkmäler der Stadt.
Wie ist der Anteil der Stadt an der industriellen Produktion der
Ukraine?
5. Wodurch unterscheidet sich diese Stadt von den anderen Städten der
Ukraine?

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

173

 Sakarpattja

 Çàêàðïàòòÿ

Das Gebiet liegt im Westen der
Ukrai­ne.
Es grenzt an Polen, an die Slowakei,
Ungarn und Rumänien.

Область знаходиться на заході
Укра­ї­ни.
Вона має спільний кордон з Поль­
щею, Словаччиною, Угорщиною та
Ру­му­ні­єю.
Площа області 12 800 км2.
Кількість населення складає
1 287 400 жи­телів.
Область поділяється на 13 районів
та 10 міст.
Обласний центр — місто Ужгород.

Die Gebietsfläche beträgt 12 800 km2.
Die Bevölkerungszahl ist 1 287 400 Ein­
woh­ner.
Das Gebiet teilt sich in 13 Bezirke mit
10 Städten.
Das Gebinetszentrum ist die Stadt Us­h­
ho­rod.
Der Geländegestaltung nach teilt sich
das Gebiet in zwei Teile — das Ge­
birgs­land (die Ukrainischen Karpaten)
und die Sakarpattja–niederung.
Im Südosten des Gebiets liegt die
Gebirgs­kette Tschornogory mit der
höch­sten Bergspitze Gowerla (2061 m).
Alle Flüsse des Gebiets gehören zum
Theiß–Becken, dem Nebenfluss der Do­
nau.
Der größte See ist Synewyr.
Sakarpattja ist die meist bewaldete
Zone der Ukraine.
Zu den Bodenschätzen von Sakarpattja
gehören Steinsalz, Braunkohle,
Quecksilbererz, Gold und andere.
Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­tal.
Unten ist der Winter kurz und mild,
der Sommer ist warm, in den Bergen
ist der Sommer kühl und der Winter
lang und kalt.
77 % der Bevölkerung sind Ukrainer.
Entwickelt sind hier Maschinenbau
(Werk­zeug­ma­schi­nen, Ausrüs­tungen),
holzbearbeitende Industrie und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

За рельєфом область поділяється на
дві частини — гірську (Українські Ка­
р­па­ти) та Закарпатську низовину.
У південно-східній частині облас­
ті — гірський кряж Чорногори з най­
вищою го­рою Говерлою (2061 м).
Усі річки області належать до ба­сей­
ну Тиси, притоки Дунаю.
Найбільше озеро Синевир.
Закарпаття — найбільш лісиста зона
України.
До корисних копалин Закарпаття на­
ле­жать кам’яна сіль, буре вугілля,
рту­т­на руда, золото та інші.
Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ний.
Внизу зима коротка та нехолодна,
літо тепле, у горах літо прохолодне,
а зима довга та холодна.
77 % населення — українці.
Тут розвинені машинобудування (вер­
стати, устаткування); де­ре­во­об­ро­б­на
та харчова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

174
Die Möbelfabriken in Ushgorod liefern
Möbel in alle Städte der Ukraine.

Фабрики Ужгорода постачають меблі
в усі міста України.

In der Landwirtschaft dominieren Vieh­
zucht, Gartenbau und Weinbau.

У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­
ють тваринництво, садівництво та
ви­но­г­ра­дар­с­т­во.

Im Karpatengebiet gibt es viele Sa­na­to­
ri­en und Pensionen mit ärztlicher Be­
hand­lung.

У Карпатах багато санаторіїв та па­н­сі­
о­на­тів з медичним лікуванням.

Sakarpattja besuchen viele Tou­ri­sten.

Закарпаття відвідують багато ту­
ристів.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Gebirgskette, -n — кряж
die Niederung, -en — низовина
bewaldet — лісистий
die Braunkohle — буре вугілля
dominieren (te, t) — переважати
1.
2.
3.
4.

das Quecksilber — ртуть
die Ausrüstung — устаткування
die Werkzeugmaschine, -n
— верстат
die Nahrungsmittelindustrie
— харчова промисловість
der Weinbau — виноградарство
die Pension, -en — пансіонат
ärztliche Behandlung —
лікування

Fragen zum Text

Wo liegt Sakarpattja?
An welche Staaten grenzt das Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Was liefern die Möbelfabriken der Stadt Ushhorod allen Städten der
Ukraine?
5. Wofür ist das Karpatengebiet bekannt?

 Saporishja

 Çàïîð³ææÿ

Saporishja liegt am Unterlauf des
Dnipro, wo die Insel Chortyzja ihn in
zwei Flussär­me teilt: den alten und
den neu­en.

Запоріжжя розташоване в нижній
те­чії Дніпра, де острів Хортиця роз­
діляє його на два рукави — старий
і новий.

Auf der Insel Mala Chortyzja gründete
der Fürst Dmytro Wyschnewezjkyj das
erste befestigte Lager der Kosaken, die
Sitsch.

На острові Мала Хортиця князь Дми­
т­ро Вишневецький заснував перший
укріплений табір козаків Січ.

Im Jahre 1770 wurde an der Stel­le des
heutigen Saporishja die Festung ge­baut.

У 1770 році на місці теперішнього За­
по­рі­ж­жя була побудована фортеця.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

Aus der Festung entwickelte sich eine
Stadt (1806), die Olexandriwsk be­
nannt wurde.
Im Jahre 1921 bekam die Stadt den Na­
men Saporishja (Saporishja be­deu­tet,
jenseits der Stromschnellen zu leben.)­
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt
330 km2.
Die Stadt ist in sechs Stadtbezirke geteilt,­
in denen 900 000 Menschen woh­nen.
Die Umgegend der Stadt ist sehr ma­le­
risch.
Am Dnipro ist das Wasserkraftwerk
(“Dnipro­ges”) am Dniprostausee
er­rich­tet.
An den Ufern des Dnipro liegt der Na­
tur­schutz­park, der von staatlicher Be­
deu­tung ist.
Sehr berühmt ist die Saporosher Eiche,
die 700 Jahre alt ist.
Die Stadt ist reich an Grünanlagen
und Parks.
Zahlreiche Sanatorien und Er­ho­lungs­
hei­me nehmen den Dnipro entlang
und auf der Insel Chortyzja die
Kranken und Erholenden auf.
Für die Einwohner der Stadt und deren
Gäste gibt es was hier zu sehen und zu
besuchen: das Historische Museum der
Stadt, das Haus der Natur, das Frei­licht­
mu­se­um auf der Insel Chortyzja, das
Denkmal für Teilnehmer am be­waff­ne­
ten Aufstand 1905.
Für Kunstfreunde gibt es hier viele
Thea­ter, eine Philharmonie, einen
Zirkus, vie­le Kinos und Bibliotheken.
Saporishja ist ein Industriezentrum der
Ukraine.
Schwarz– und Buntmetallurgie, me­tall­
ver­ar­bei­ten­de Industrie, Ma­schi­nen­
bau, Leicht– und Nahrungsmittel­
industrie sind hier hochentwickelt.

175
Із фортеці розвинулося місто
(1806 р.), яке було назване Олексан­
дрівськ.
У 1921 році воно отримало назву За­
по­рі­ж­жя (за порогами, тобто жити по
той бік порогів).
Загальна площа міста становить
330 км2.
Місто розділене на 6 районів, у яких
проживають 900 тис. чол.
Околиці міста дуже мальовничі.
На Дніпрі створено електростанцію
(ДніпроГЕС) з Дніпропетровським во­
до­схо­ви­щем.
На берегах Дніпра розташований
за­по­ві­д­ник, який має державне зна­
чен­ня.
Дуже відомий Запорізький дуб, яко­
му 700 років.
Місто багате на зелені насадження
й парки.
Упродовж Дніпра й на острові Хо­р­ти­
ця хворих та відпочиваючих при­йма­
ють численні станаторії та будинки
від­по­чи­н­ку.
Для жителів міста і його гостей тут
є що подивитися і відвідати: іс­то­ри­ч­
ний музей міста, бу­ди­нок природи,
музей під від­кри­тим небом на ост­
рові Хо­р­ти­ця, пам’ятник учасникам
зброй­но­го повстання 1905 р.
Для любителів мистецтв тут є багато
театрів, філармонія, цирк, багато кі­но­
те­а­т­рів і бібліотек.
Запоріжжя — промисловий центр
Укра­ї­ни.
Тут дуже роз­ви­не­ні чорна і ко­льо­ро­
ва металургія, металообробна про­
ми­с­ло­вість, машинобудування, легка
й хар­чова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

176
In der ganzen Ukraine und im Ausland
sind solche Betriebe bekannt:
“Saporish­stahl”, “Motor–Sitsch”, das
kok­s­che­mi­sche Kombinat”, das Alu­mi­ni­
um­werk, das Werk “Saporish–Trans­for­
ma­tor”, “Dnipro­spezstal” u. v. a.

У всій Україні та за кордоном відомі
такі під­при­єм­с­т­ва: ком­бі­нат ферро­
сплавів, алюмінієвий завод, завод
«Запоріжтрансформатор», «Дніп­ро­­
спец­­с­таль» і багато ін­ших.

In Saporishja haben die Schulabgänger
die Möglichkeit, an vielen Lehran­
stalten zu studieren.

Випускники шкіл Запоріжжя мають
можливість навчатися у багатьох
ву­зах.

Hier gibt es eine Staatliche Universität,
eine Hochschule für Maschinenbau,
eine Medizinische Universität, einen
Zweig der Akademie der Wissen­
schaften der Ukrai­ne und viele
Forschungsinstitute.

Тут є держуніверситет, ма­ши­но­бу­ді­
в­ний уні­вер­си­тет, медичний, фі­лія
Ака­де­мії наук України і багато до­слі­д­
ни­ць­ких інститутів.

Saporishja ist ein großer Ver­kehrs­kno­
ten­punkt: zwei Eisenbahnhöfe, zwei
Busbahnhöfe und ein Flughafen.

Запоріжжя — великий транспортний
вузол: тут два залізничні вокзали,
два автовокзали та аеропорт.

Wörter und Wendungen

der Flußarm (-ärme) — рукав
(ріки)
der Fürst, -en — князь
die Festung — фортеця
die Stromschnellen — пороги
(ріки)
der Naturschutzpark —
заповідник
1.
2.
3.
4.
5.

aufnehmen (a, o) — приймати
der Stausee — водосховище
der Aufstand — повстання
das Freilichtmuseum — музей
під відкритим небом

Fragen zum Text

Warum trägt die Stadt solch einen Namen?
Wie groß ist die Bevölkerungszahl?
Was zeugt davon, daß Saporishja sehr grün und erholsam ist?
Was möchten Sie in der Stadt besuchen? Warum?
Welche Erzeugnisse der Industrie von Saporishja sind Ihnen bekannt?

 Das Saporisher Gebiet

 Çàïîð³çüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Südosten der
Ukraine.­

Область знаходиться в південно-схі­д­
ній частині України.

Es ist vom Asowschen Meer bespült.

Вона омивається Азовським морем.

Die Gebietsfläche ist 27 200 km2.

Площа області 27 200 км2.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

177

Die Bevölkerungszahl beträgt 2 023 800
Einwohner.

Кількість населення складає
2 023 800 ти­сяч жителів.

Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit
14 Städten.

Область поділяється на 20 районів
та 14 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Sapo­
ris­h­ja.

Обласний центр — місто Запоріжжя.

Am Dnipro gelegene Niederung im
Nord­we­sten und am Asowschen Meer
ge­le­ge­ne Anhöhe mit dem Höhepunkt
Bel­mak–Mohyla (324 m) im Südosten
bil­den die Geländegestaltung des
Ge­biets.

Придніпровська низовина в північ­
но-західній частині та Приазовська
ви­со­чи­на з горою Бельмак-Могила
(324 м) в південно-східній утворюють
ре­ль­єф області.

Der Hauptstrom ist der Dnipro, das
größte Staubecken ist der Kachowka–
Stausee.

Головна річка — Дніпро, найбільше
водосховище — Каховське.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­
hö­ren Eisenerz, Mangan, Kaolin, Granit
und andere Baustoffe.

До найважливіших корисних копалин
належать: залізна руда, марганець,
каолін, граніт та інші будівельні ма­те­
рі­а­ли.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Sommer ist heiß und der
Win­ter schneearm.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — літо жарке, а зима мало­
сніжна.

63,8 % der Bevölkerung sind Ukrainer,
31,1 % — Russen.

63,8 % населення складають укра­ї­н­ці,
31,1 % — росіяни.

Es ist ein Industriegebiet.

Це індустріальна область.

Die führenden Industriezweige sind
Ma­schi­nen­bau, Hüttenindustrie, che­mi­
sche Industrie und Bergbau.

Провідні галузі промисловості: ма­ши­
но­бу­ді­в­на, хімічна та гірничобудівна.

Entwickelt sind auch Leicht– und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

Розвинені також легка та харчова
про­ми­с­ло­вість.

In der Landwirtschaft dominiert Vieh­
zucht.

У сільському господарстві переважає
тваринництво.

Angebaut werden Weizen, Mais, Hafer
und Sonnenblumen.

Тут вирощують пшеницю, кукурудзу
та соняшник.

Das Gebiet ist durch den Heldenmut
der Kosaken berühmt.

Область відома героїзмом козаків.

Hier wurde 1556 die erste Chortizer
Sitsch gegründet.

Тут у 1556 році була заснована пе­р­
ша Хортицька Січ.

 Чухрай. Donzow. das Leben in ei­ ner Provinzstadt ist sehr eintönig? Ви можете подумати. in der ich lebe  ̳ñòî. Донцов. keine Hochhäuser und breite Straßen. Тут народилися ху­до­ж­ник О. 2. . що життя в про­ ві­н­цій­но­му місті доволі нудне? Wahrschein­lich haben Sie Recht. ви маєте рацію. але все ж я дуже люблю його. aber trotzdem liebe ich es sehr. Моє рідне місто знаходиться не­да­ле­ ко від Полтави. і майже все життя я про­ вів тут. Деякі люди не можуть уявити свого жит­тя без театрів. Slastin. der Ideo­lo­ge des ukraini­schen Na­zio­na­lis­mus D. тут живуть мої батьки. weil ich hier geboren bin. співак І. кі­но­ ре­жи­сер Г. hier wohnen meine El­tern und fast mein ganzes Le­ben wohnte ich hier. ідеолог укра­ ї­н­сь­ко­го на­ці­о­на­лі­з­му Д. Sie denken vielleicht. â ÿêîìó ÿ æèâó Meine Heimatstadt liegt in der Nähe von Poltawa. Hochhäuser und brei­te Straßen nicht vorstellen. ба­га­то­ по­ве­р­хо­вих будинків і широких ву­ лиць. In meinem Städtchen gibt es kein Thea­ter. багатоповерхових бу­ди­н­ків та широких проспектів — усьо­го. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення am Dnipro gelegen — придніпровський der Höhepunkt — найвища точка das Staubecken — водосховище der Stausee. Wörter und Wendungen bespülen (te. Можливо. Manche Menschen können sich ihr Le­ ben ohne Theater. Tschuchraj ge­bo­ren. У моєму місті немає театрів. der Filmschaffende G. Сластін. оскільки я народився тут. 4. was al­ les für jede industrielle Großstadt ty­ pisch ist. t) — переважати der Heldenmut — героїзм die Hüttenindustrie — металургійна промисловість die Viehzucht — тваринництво Fragen zum Text Wo liegt das Saporisher Gebiet? In welcher Naturzone liegt das Gebiet? Was für ein Gebiet ist das? Welche Industriezweige sind am meisten entwickelt? Wodurch ist das Gebiet berühmt?  Die Stadt. 3. das Eisenerz — залізна руда die Nahrungssmittelindustrie — харчова промисловість anbauen (te. der Sänger Patorshynsky. t) — вирощувати der Weizen — пшениця dominieren (te. Патор­жинський.Gebiete und Städte der Ukraine l 178 Hier wurden der Maler O. 5. -n — велике водосховище 1. що є типовим для кожного ве­ли­ко­го промислового міста. t) — омивати betragen (u.

Jeden Morgen stehen Sie auf und at­ men frische Luft ein. kann in den Ver­gnü­gungs­park gehen. oder Sie kämen ein­ fach. dass wir keinen Kon­ zert­saal und kein Theater haben. dass es in meiner Stadt einige hüb­sche Cafes gibt. Es ist sehr schade. наповненим рі­з­ни­ ми запахами в залежності від пори року: улітку це аромат зеленої трави й кві­тів. але можна схо­ди­ ти в кі­но й подивитися фільм. якби ви схотіли морозива чи кави. може піти до парку культури та відпочинку. wo sie jederzeit hin­ge­hen können. Я впевнений. що в мо­ є­му місті є кілька хороших кафе. який відомий своїми каруселями та ін­ши­ми атракціонами. am meisten bei den Ju­gend­li­chen. Дуже шкода. kann in die Diskothek gehen. Той. може піти на дискотеку. Ihnen zu sa­ gen. або просто зайшли поспілкува­ тися з друзями. Але я спробую довести. je nach der Jahreszeit: im Sommer das Aroma von grünem Gras und Blumen. dass auch ein solches Leben seine Vorteile hat. Zu dieser Zeit gefällt es mir. що в такому житті є свої переваги.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 179 Aber ich versuche zu beweisen. узимку — запах морозу й снігу. Ich habe ganz vergessen. обсадженими каштанами та липами. Я зовсім забув сказати вам. Ich glaube bestimmt. Wer lieber tanzen möchte. der für seine Ka­rus­sels und Attraktionen bekannt ist. що у нас немає кон­це­р­ т­них залів і театрів. У цей час мені подобається блукати вулицями. Кожного ранку ви встаєте і дихаєте чистим повітрям. вона досить по­пу­ля­р­на серед молоді. wenn auf den Beeten vie­ le Ro­sen­stöc­ke in Blüte stehen. Wir haben viele Möglichkeiten. im Winter der Geruch von Eis und Schnee. Моє місто стає особливо красивим навесні. коли на клумбах розквітають багато кущів троянд. sie ist bei der Jugend sehr beliebt. aber wir können ins Kino gehen und uns ei­ nen Film ansehen. який укриває все білою товс­ тою ко­в­д­рою. що вам сподобалося б там. um sich mit Freunden zu unter­ halten. der alles mit einer dic­ken weißen Decke bedeckt. dass es Ihnen dort gefallen würde. Sport zu treiben. Той. і ви можете зайти туди в будь-який час. . wenn Sie Eis oder Kaf­fee genießen. weil in der Stadt zwei gro­ ße Sport­plät­ze sind. хто віддає перевагу танцям. Wer sich amüsieren will. тому що в місті є два ве­ли­ких стадіони. У нас є багато можливостей за­йма­ ти­ся спортом. wo Kastanien und Linden blühen. getränkt von ver­ schie­de­nen Düften. durch die Straßen zu spazieren. Meine Stadt wird besonders hübsch im Frühling. хто хоче розважитися. особливо серед підлітків.

— жаль… sich unterhalten (ie. um sich ein bißchen auszuruhen? 5. t) — намагатися beweisen (ie. Was kann man besuchen. t) — вдихати der Geruch — запах sich amüsieren (te.Gebiete und Städte der Ukraine l 180 Wörter und Wendungen in der Nähe — неподалік eintönig — одноманітний Recht haben — бути правим versuchen (te. Sind Sie der Meinung. a) — розмовляти Fragen zum Text 1. ie) — доводити einatmen (te.. Wo liegt Ihre Heimatstadt? 2. Wie fühlt sich der Mensch in einer kleinen Stadt? 4. daß das Leben in einer Provinzstadt sehr eintönig ist? 3.. t) — розважатися es ist schade. Was ist bei den Jugendlichen besonders beliebt? .

Die Wirtschaft ist in Deutschland sehr stark entwickelt. Das vereinte Deutschland hat eine Flä­ che von 356 000 km2 und zählt über 80 Mil­lio­nen Einwohner. Für das Klima der BRD sind Wind und Regen zu allen Jahreszeiten cha­rak­te­ri­ stisch. ФРН багата на кам’яне. Тут знаходяться найважливіші ме­та­лу­ р­гій­ні заводи країни. залізну руду. Найвища гора — Цугшпітце. Ham­burg. Об’єднана Німеччина має площу 356 000 км2 і на­ра­хо­вує понад 80 млн жителів. Der höchste Berg ist die Zugspitze. Fast ein Drittel des Territoriums ist mit Wäldern bedeckt. Бер­ ліна. Berlin. Найважливіша ріка — Рейн. Die Bundesrepublik besteht aus 16 Bun­des­län­dern: Bremen. Баварії. Ei­ sen­erz reich. Саксонії та інших. Економіка в Німеччині розвинена дуже сильно. Запаси нафти в ФРН незначні. Гамбурґа. Бранденбурґа. Brandenburg. Hier befinden sich die wichtigsten Eisenhüttenwerke des Landes. буре вугілля. У всі пори року для клімату ФРН ха­ ра­к­те­р­ні вітер і дощ. Braunkohle. . Майже третина території вкрита лі­ са­ми. Nach der Beendigung des Zweiten Welt­krie­ges existierten zwei deutsche Staa­ten: die BRD und die DDR. die die Landschaft sehr malerisch machen. Sach­sen und anderen. Тюрингії. Im Jahre 1990 vereinigten sie sich. Die Erdölvorräte sind in der BRD ge­ ring. Das bedeutendste Produktionszentrum ist das Ruhrgebiet. Bay­ern. Після закінчення Другої світової вій­ ни існували 2 німецьких держави: ФРН і НДР. Thü­rin­ gen. Є багато озер. Die BRD ist an Stein–. Федеративна республіка скла­да­єть­ся з 16 федеральних земель: Бремена. kapitalistischer In­du­strie­staat in Westeuropa. Es gibt viele Seen. Провідний виробничий центр — Рур­ сь­ка область.I V. Der wichtigste Fluss ist der Rhein. Deutschland (Í ІìåЧЧè íà )  Deutschland  ͳìå÷÷èíà Die Bundesrepublik Deutschland ist ein hochentwickelter. У 1990 році вони об’єдналися. які роблять ланд­шафт дуже мальовничим. Федеративна Республіка Німеччи­ на — високорозвинена капіталіс­ тична про­мис­ло­ва держава Західної Європи.

Zuc­ ker­rü­ben angebaut. з Чехією. Wo befindet sich das wichtigste Produktionszentrum Deutschlands?  Die geographische Lage  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Deutschland liegt im Herzen Euro­pas. Швейцарією та Ав­с­т­рі­єю на пів­дні. Hier werden Getreide. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 4. den Niederlanden. . Природний кордон утворюють на пів­ но­чі Балтійське й Північне моря. ФРН межує з дев’ятьма сусідніми дер­жа­ва­ми: з Данією на півночі. der Schweiz und Österreich im Sü­den und Tschechien und Polen im Osten.) — бути багатим на der Erdölvorrat (die Erdöl­ vorräte) — запаси нафти das Eisenhüttenwerk. Wörter und Wendungen hochentwickelt — високорозвинений existieren (te. Сло­вач­ чи­ною та Поль­щею на сході. t) — об’єднуватися das Drittel — третина die Steinkohle — кам’яне вугілля die Braunkohle — буре вугілля das Eisenerz — залізна руда reich sein an (Dat. Німеччина знаходиться в серці Єв­ро­пи. Люксембургом і Фран­ці­єю на заході. -e — металургійний завод der Fahrzeugbau — виробниц­ тво транспортних засобів erzeugen (te.182 Deutschland l Hochentwickelt sind auch der Mas­ chinenbau. ФРН має інтенсивне сільське го­с­по­ дар­с­т­во. t) — існувати sich vereinigen (te. Die Bundesrepublik Deutschland ist von neun Nachbarstaaten umgeben: Dä­ne­mark im Norden. Mehr als die Hälfte der Elektroenergie wird in diesem Gebiet erzeugt. Wieviel Staaten existierten auf dem Territotium Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg? 3. Ні­ дер­ла­н­да­ми. t) — виробляти Fragen zum Text 1. Тут вирощують зернові. виробництво транспорт­ них засобів і вагонобудування. Wie heißt der wichtigste Fluß Deutschlands? 5. Die BRD hat eine intensive Land­wirt­ schaft. Was für ein Staat ist Deutschland? 2. der Fahrzeug– und Waggonbau. Високорозвиненим є також ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. цу­ к­ро­вий буряк. Більше половини електроенергії ви­ ро­б­ля­єть­ся в цьому районі. Bel­gi­en. Luxemburg und Frankreich im We­sten. картоплю. Die natürliche Grenze bilden im Norden die Ostsee und die Nordsee. Бельгією. Kartoffeln.

Вестервальд. . усі вони су­д­но­ пла­в­ні. Zu den Mittelgebirgen gehören unter an­de­rem das Rheinische Schiefer­ gebirge. Fast 25 % aller Güter werden auf dem Wasserwege transportiert. die We­ ser. До Середньогір’я належать Рейнські Сланцеві гори. Bis auf den Rhein und die Elbe ent­ sprin­gen alle großen Flüsse den Mit­tel­ ge­bir­gen. das Sauerland und das Hessische Bergland. die die Bun­des­ re­pu­blik durchziehen.l Німеччина 183 Das Staatsgebiet Deutschlands ist 357 000 km2 groß. мають велике значення для ні­ ме­ць­кої економіки. die Elbe. які прорізують ФРН. Die zahlreichen Kanäle. Численні канали. der Westerwald. Das Territorium Deutschlands gliedert sich in drei große Land­ schaftsräume: das Nordeutsche Tiefland. sie alle sind schiffbar. das Mit­tel­ge­bir­ge und das Alpenvorland. з заходу на схід 640 км. von Westen nach Osten 640 km. По повітряній лінії довжина з півночі на південь складає 876 км. Південно-німецьке альпійське пе­ред­ гі­р’я складається з Швабсько-Ба­вар­ сь­ко­го плоскогір’я з його холмами та озерами на півдні. Zu den größten und schönsten Seen Deutschlands gehören der Bodensee. Везер. Дунай. Die Grenzen der Bundesrepublik ha­ ben eine Länge von 3 776 km. der Chiemsee und viele andere. die Donau. der Starnbergersee. Das Tiefland im Norden besteht aus seenreichem und hügeligem Küs­ tenland. Територія держави складає 357 000 км2. Низовина на півночі складається з гор­б­ку­ва­то­го узбережжя з числен­ ними озерами. Das Süddeutsche Alpenvorland be­ steht aus der Schwäbisch–Bayrischen Hoch­ebe­ne mit ihren Hügeln und Seen im Süden. За­у­е­р­ ланд і гірський край Гессена. Довжина кордонів ФРН складає 3 776 км. Die größten Flüsse Deutschlands sind der Rhein. Майже 25 % вантажів пе­ре­пра­в­ля­ють­ ся водним шляхом. haben eine gro­ ße Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. усі великі ріки беруть свій початок у середньогір’ї. Найбільші й найкрасивіші озера Ні­ме­ ч­чи­ни — Бодензее. Територія Німеччини поділяється на три великі області: Північно-Німецька низовина. Die längste Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km. Хімзее та багато інших. Крім Рейна та Ельби. Середньогір’я та Аль­пій­сь­ ке передгір’я. Найбільші ріки Німеччини — Рейн. Штарнбергерзее. Ельба.

4. . Wörter und Wendungen umgeben sein von — бути оточеним (тут: межувати) das Staatsgebiet. Тюрингський ліс — Німеччина приваблює багатьох ту­ри­с­тів усього світу. 2. Für das Klima der Bundesrepublik Deutsch­land sind Regen und Wind zu allen Jahreszeiten charakteristisch.5 оС у низовині та менша ніж 6 оС у горах. 5. Гарц. Die Durchschnitts­temperatur im Winter liegt bei 1. der Landschaftsraum (die Landschaftsräume) — природна зона das Tiefland — низовина entspringen (a. -e — територія держави die Ausdehnung — довжина das Schiefergebirge — сланцеві гори das Alpenvorland — Альпійське передгір’я die Hochebene. Для клімату ФРН характерні дощ і ві­ тер у всі пори року. горами. wie zum Beispiel den Harz. За кліматичними ознаками Ні­ меччина знаходиться в зоні помірно про­хо­ло­д­них західних вітрів. між Ат­ ла­н­ти­ч­ним океаном і континенталь­ ним клі­ма­том на сході. o) — проходить das Gut (die Güter) — вантаж der Anziehungspunkt. u) — брати початок durchziehen (o. наприклад. Шварцвальд. 3. -n — плоскогір’я sich gliedern (te. wunderschönen Seen. -e — привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Deutschland? Von wieviel Staaten ist Deutschland umgeben? Wie ist das Staatsgebiet Deutschlands? Was gehört zu den Mittelgebirgen? Welche Flüsse entspringen den Mittelgebirgen?  Das Klima  Êë³ìàò Klimatisch liegt Deutschland im Bereich der gemäßigtkühlen West­ windzone zwi­schen dem Atlantischen Ozean und dem Kontinent­alklima im Osten. den Schwarzwald und den Thüringerwald ist Deutschland ein Anziehungspunkt für viele Touristen aus aller Welt. Рідко буває.5 Grad Celsius im Tiefland und minus 6 Grad im Gebirge. щоб температура дуже сильно й швидко змінювалась. dass sich die Temperatur sehr stark und schnell ändert. Середня температура взимку 1. t) — поділятися 1.184 Deutschland l Durch seine herrlichen Landschaften. Gebirge. Es ist selten. най­кра­си­ ві­ши­ми озерами. Своєю чудовою природою.

власний Fragen zum Text 1. Eine dieser Ausnahmen ist der obere Rheingraben mit seinem sehr milden Kli­ma. де регулярно віє фен. теплий альпійський пів­ден­ ний вітер. Улітку середня температура +18 оС у низовині та +20 оС у захищених по­ ло­ни­нах півдня. Ба­ва­рія зі столицею Мюнхен. Гарц зі своїми різкими вітрами. Auch Oberbayern mit dem regelmäßig auftretenden Föhn. gehört dazu. до скла­ ду якої входять 16 земель. Welches Gebiet bildet auch seine eigene Klimazone?  Der Staatsaufbau  Äåðæàâíèé óñòð³é Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. einem warmen. al­ pi­nen Südwind.­ Bayern mit der Hauptstadt Mün­chen­ und Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover. kühlen Sommern und schneereichen Wintern bildet eine eigene Klimazone. Der Harz mit seinen scharfen Winden. -en — середня температура das Tiefland — низовина geschützt — захищений das Tal (die Täler) — полонина die Ausnahme. -n — виняток der obere Rheingraben — верхня частина Рейну mild — м’який (про клімат) der Föhn — фен (теплий вітер) schneereich — багатий на сніг eigen — свій. gegliedert in sech­ zehn Län­der. Aber es gibt auch Ausnahmen. про­ хо­ло­д­ним літом і багатими на сніг зи­ ма­ми утворює свою кліматичну зону. In welcheh Gebieten liegen die Mittelwerte bei 18 ºCelsius im Sommer? 4. Найбільші федеральні землі — Ба­ ден-Вюртемберг зі столицею Шту­т­ гарт. Але є й винятки. Die größten Bundesländer sind Ba­ den–Württemberg mit der Hauptstadt Stutt­gart. Також Верхня Баварія. Wie ändert sich die Temperatur in Deutschland? 3. In welcher Klimazone liegt Deutschland? 2. . Один з цих винятків — дуже м’який клімат верхньої частини ріки Рейн. Федеративна Республіка Ні­ме­ч­чи­ на — федеративна держава.l Німеччина 185 Im Sommer liegen die Mittelwerte bei + 18 Grad Celsius im Tiefland und bei + 20 Grad in den geschützten Tälern des Südens. Нижня Са­к­со­нія зі столицею Ган­­ новер. Welches Klima herrscht im oberen Rheingraben? 5. Wörter und Wendungen gemäßigt-kühl — помірно холодний die Durchschnittstemperatur.

Die Wahl­periode beträgt vier Jahre. die Bundesregierung. за­га­ль­них. Das höchste gesetzgebende Organ der Bundesrepublik ist der Bundestag. Федеральна Рада складається з чле­ нів федеральних урядів. seinen eigenen Ver­wal­tungs­ap­ pa­rat. Пленарні засідання Бундестагу від­ бу­ва­ють­ся під головуванням одного з п’яти членів Президії Німецького Бун­дестагу.186 Deutschland l Jedes Land hat seine eigene Ver­fas­ sung. Кожна земля має свою Конституцію. Eines der fünf Mitglieder des Prä­si­di­ ums des Deutschen Bundestages leitet je­weils die Plenarsitzungen. der Bundesrat. Іншою сферою компетенції земель є комунальне право та право органів підтримувати громадський порядок. Der Bundesrat besteht aus den Mit­glie­ dern der Länderregierungen. Вибори проводяться раз на чотири роки. Das Staatsoberhaupt Deutschlands ist der für fünf Jahre gewählte Bun­des­prä­ si­dent. який обирається на п’ять років. kein Land mehr als sechs Stimmen. Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik sind: der Bundestag. gleicher. Dezember 1990 in frei­ er. але не більше шести голосів. Найважливіші політичні органи ФРН Бундестаг. Er wurde am 2. Der Bundespräsident vertritt die Bun­ des­re­pu­blik völkerrechtlich. all­ge­mei­ner. рівних. Sie geben sich ihre eigenen Gesetze im Bereich des Schul– und Hochschulwesens. Кожна земля має в Федеральній Раді як мінімум три. Левова частка парламентської ро­бо­ ти виконується в постійних комісіях. Найвищим законодавчим органом ФРН є Бундестаг. Федеральний президент пред­ста­в­ляє ФРН у міжнародно-правовому від­но­ шен­ні. Фе­де­ра­ ль­ний уряд. які займаються відповідною сферою діяльності. Außerdem sind sie vor allem für das Kommunalrecht und das Recht der Ordnungs­behörden zuständig. . Jedes Land hat mindestens drei. Він був уперше обраний у ході за­ га­ль­но­ні­ме­ць­ких вільних. Федеральна Рада. die sich jeweils mit einem be­ stimmten Sachgebiet befassen. таємних і прямих виборів 2 гру­д­ня 1990 р. Вони видають власні закони в галузі шкільної та вищої освіти. Der größte Teil der parlamentarischen Arbeit wird in den Ausschüssen ge­lei­ stet. адміністративне управління. Глава держави Німеччина — Феде­ ральний президент. geheimer und di­rek­ter Wahl zum ersten Mal ge­samt­ deutsch gewählt.

Німецькі кольори — чорно-черво­нозо­ло­тий мають революційне по­ход­ ження. Sie stehen seit dem 19. Flaggen und Wappen sind Sinnbilder der nationalen Zusammengehörigkeit. Вони все з 19 сторіччя стоять за сво­бо­ду та національну єдність усіх ні­м­ців. Прапори та герби — це символи на­ ці­о­на­ль­ної спільності. До його повноважень належить також призначення федерального ка­н­ц­ле­ра. які оби­ра­ють­ся Бундесвером. . Der Bundeskanzler bestimmt die Richt­ li­ni­en der Politik. -e — закон die Ordnungsbehörde. -e — сфери діяльності Fragen zum Text Wie heißen die größten Bundesländer Deutschlands? Was hat jedes Land? Was sind die wichtigsten Staatsorgane Deutschlands? Wo wird die parlamentarische Arbeit geleistet? Aus wem besteht der Bundesrat?  Deutsche Nationalsymbole  Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè Jede Staatsform bedient sich po­li­ti­ scher Symbole. 4. Федеральний канцлер визначає стра­ те­гію політичного розвитку. До складу федерального уряду вхо­ дять федеральний канцлер і фе­де­ра­ ль­ні міністри. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bun­des­mi­ni­ stern. das Gesetz. -n — органи громадського порядку gesetzgebend — законодавчий geheim — таємний die Wahl. Wörter und Wendungen sich gliedern in (Akk. Будь-яка форма держави ко­ри­с­ту­єть­ ся політичними сиволами. Die deutschen Farben Schwarz–Rot– Gold haben einen revolutionären Ur­ sprung. -e — адміністративне управління im Bereich — у галузі das Hochschulwesen — вища освіта (як галузь) die Verfassung — конституція das Kommunalrecht — комунальне право 1.) (te. t) — поділятися der Verwaltungsapparat. 2.l Німеччина 187 Zu seinen Aufgaben gehört auch die Er­nen­nung des vom Deutschen Bun­ des­tag gewählten Bundeskanzlers und der Bundes­minister. Jahrhundert für die Freiheit und die na­tio­na­le Einheit al­ler Deutschen. федеральних міністрів. -en — вибір das Sachgebiet. 3. 5.

war das Herrschaft­ szeichen der römischen Kaiser. національне зібрання Фра­н­ к­фу­р­та визначило чорно-червоно-зо­ ло­тий для прапора Німецького Бунда (фе­де­ра­ції). У них стає виразнішою традиційна рі­з­но­ма­ні­т­ність німецьких регіонів і пле­мен. Karl der Große übernahm das Symbol kaiserlicher Macht. Artikel 22 des Grundgesetzes Deutsch­ lands bestimmt: “Die Bundesflagge ist schwarz–rot–gold”. Der Adler. гербовий птах федерального ге­р­ба.— уже в сьо­ го­дні­ш­ній формі. Восени 1989 року на вулицях і пло­ щах Лейпціга та багатьох інших міст мо­ж­на було побачити чорно-черво­ но-зо­ло­ті прапори. Das von Bismark gegründete Deutsche Reich galt sich die Fahne Schwarz– Weiß–Rot. Державна федеральна структура вті­ лю­єть­ся в гербах і прапорах земель. Німецька імперія. заснованої в 1871 році. Карл Великий взяв його собі за си­м­ вол імператорської влади. . Одноголовий орел став державним гербом Німецької імперії. Стаття 22 Основного закону Ні­ме­ч­чи­ ни встановлює: «Прапор федерації чорно-червоно-золотий». Im Herbst des Jahres 1989 waren auf den Straßen und Plätzen Leipzigs und vieler anderer Orte schwarz–rot–gol­de­ ne Fah­nen zu sehen. Орел. яке присвятило себе боротьбі за на­ці­о­на­ль­ну єдність і політичну свободу Німеччини. в 1919 р. Im Jahre 1848 bestimmte die Frank­fur­ ter Nationalversammlung Schwarz– Rot–Gold zur Fahne des Deutschen Bun­des. мала прапор чорно-білоче­р­во­ний. 1919 — schon in der heutigen Form — auch von der Wei­ma­rer Republik übernommen. die sich dem Kampf für nationale Einheit und po­li­ti­sche Freiheit Deutschlands ver­ schrie­ben. Die Farben Schwarz–Rot–Gold dienten erstmals auf dem Wartburgfest 1817 als Erkennungszeichen der deutschen stu­den­ti­schen Ver­einigung. Кольори чорний-червоний-золотий служили спочатку на святі у Ва­р­т­бу­ р­зі в 1817 ро­ці розпізнавальним зна­ ком студентського німецького об’­єд­ нан­ня. Der einköpfige Adler wurde zum Staatswappen des 1871 gegründeten deut­schen Reiches. Darin wird die traditionelle Vielfalt der deutsch­en Regionen und Stämme deut­lich. У 1848 р.188 Deutschland l Die bundesstaatliche Struktur findet in den Wappen und Flaggen der Länder Ausdruck. заснована Бі­с­ма­р­ком. Die Weimarer Republik versuchte ei­ nen Kompro­miss zwischen den beiden Fah­nen zu schließen. das Wappenvogel des Bundeswappens. Веймарська Республіка намагалася знайти компроміс між двома пра­по­ ра­ми. також взятій у Вей­ мар­сь­кої Республіки. був знаком влади римських ім­пе­ра­то­рів.

Nach dem ersten Weltkrieg erhob der erste Präsident der Weimarer Republik. Was bedeutet der Adler als Wappentier? 5. Wozu dienten diese Farben auf dem Wartburgfest 1817? 3. емблема die Zusammengehörigkeit — спільність der Ursprung — походження Ausdruck finden — втілюватися die Vielfalt — багатоманіт­ ність der Stamm (die Stämme) — плем’я. Mit welchen Fahnen gingen die Deutschen auf den }Straßen Leipzigs? 4. das “Lied der Deut­ schen” zur Deutschen Nationalhymne. o) — зводити Fragen zum Text 1. Wie die Flagge der BRD geht auch die Nationalhymne auf die Zeit vor der Re­ vo­lu­ti­on 1848 zurück. Текст «Пісні німців» було написано у 1841 р. o) — тут: мати das Herrschaftszeichen — знак панування der Adler — орел erheben (o. так і національний гімн виходять з часів перед револю­ цією 1848 р. Friedrich Ebert. ie) — присвятити себе sich gelten (a. федеральний президент Гейс визначив орла як державний герб федеративної республіки Німеч­ чини.) — користуватися das Sinnbild (-er) — символ. У 1950 р. Der Text “des Liedes der Deutschen” wurde im Jahre 1841 von August Hein­ rich Hoffmann von Fallersleben zu ei­ ner Melodie von Joseph Haydn ver­ fasst. Після Першої світовой війни перший президент Веймарської республіки Фрідріх Еберт зробив «Пісню німців» національним гімном Німеччини. У серпні 1991 року федеральний пре­зи­дент Ріхард фон Вайцзек­ кер і фе­де­ра­ль­ний канцлер Гельмут Коль затвердили­ третю строфу «Пісні ні­м­ців» як національний гімн німець­ кого на­ро­ду. Як прапор ФРН. Генріхом Гоффманом фон Фал­ле­р­с­ле­бе­ном на мелодію Йо­зе­фа Гай­д­на. Welches Lied liegt der Nationalhymne Deutschlands zugrunde? . Was symbolisieren die Farben Schwarz–Rot–Gold? 2. Wörter und Wendungen sich bedienen (Gen. рід sich verschreiben (ie.l Німеччина 189 1950 bestimmte Bundespräsident Heuss den Adler als Staatswappen der Bun­des­re­pu­blik Deutschlands. Im August 1991 bestätigen der Bun­des­ prä­si­dent Richard von Weiz­säcker und Bundeskanzler Helmut Kohl die dritte Strophe des “Liedes der Deutschen” als die Nationalhymne des deutschen Vol­kes.

und ihre Kultur und Kunst blüh­ ten auf. Це була чорна сторінка в історії кра­ї­ни і мала тяжкі наслідки для ні­ме­ць­ко­го народу не тільки під час Другої світо­ вої війни. kreuzen sich hier die wichtigsten Handelswege von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. зі сходу на захід. яку вона про­ гра­ла. а їхня культура й мистецтво процвітали.— 10. Sie führten gegeneinander dauernde Kriege. Вони вели одне проти одного три­ва­ лі війни. Jahrhundert entstanden die ersten Städ­te. Davon zeugte die Teilnahme Deutsch­ lands am ersten Welt­krieg. але також і в повоєнні роки. Jahr­hun­ derts war Deutschland ein ent­wic­kel­ ter Industriestaat. Die Kaufleute brachten in die Städte ihre Waren und bezahlten der Stadt hohe Zölle.­ Von 1933 bis 1945 herrschte im deut­ schen Staat faschistische Diktatur. Завдяки цьому міста ставали все ба­ га­т­ши­ми. на території нинішньої Німеччини осе­ля­ли­ся німецькі пле­ме­на. Da Deutschland im Zentrum Europas liegt. З 1933 до 1945 року в Німеччині па­ ну­ва­ла фашистська диктатура. Купці привозили до міст свої товари й сплачували місту велике мито. Später vereinigten sich die Her­zog­tü­ mer und bildeten ein Reich. Німеччина була розвиненою про­ми­с­ло­вою державою. Уже в 7—8 ст. з’являлися перші міста.190 Deutschland l  Aus der Geschichte Deutschlands  Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Schon im VII. Schon Ende 19. was die Lage des Volkes ver­ schlimmerte und jeden Fortschritt hemm­te. Jahrhundert sie­del­ ten sich auf dem Territorium des heu­ti­ gen Deutschlands germanische Stäm­me. Пізніше герцогства об’єдналися й утво­рили імперію. яка прагну­ ла до за­во­ю­ван­ня нових територій. Оскільки Німеччина розташована в центрі Європи. den es verlor. що погіршувало становище народу­ й гальмувало будь-який про­ грес. У середньовіччя Німеччина була фе­ о­да­ль­ною державою. Das war eine schwarze Seite in der Ge­ schich­te des Landes und es hatte schwe­ re Folgen für das deutsche Volk nicht nur während des Zweiten Welt­krie­ges. Dadurch wurden die Städte immer rei­ cher. der aus mehr als 300 Her­ zog­tü­mern bestand. Im 9. Уже наприкінці 19 — на початку 20 ст. der sich nach Eroberung neuer Räume strebte. тут пе­ре­хре­щу­ють­ся най­ва­ж­ли­ві­ші торговельні шляхи з пів­ но­чі на південь. яка складалася з більше ніж 300 герцогств. son­dern auch in den Nachkriegsjahren. Im Mittelalter war Deutschland ein feu­ da­ler Staat. Про це свідчила участь Німеччини в Першій світовій війні. У 9—10 ст. . — VIII.— Anfang 20.

t) — возз’єднуватися die Eroberung — завоювання zeugen von (te. Erst am 3. -n — наслідок der Alliierte (die Alliierten) — союзники die Unannehmlichkeit. In einigen Wirtschaftszweigen ist Deuts­chland den anderen Ländern ­voran. Багато сімей і родичів були ві­до­кре­ м­ле­ні один від одного й роками не мо­г­ли бачитися. -en — неприємність . Das brachte dem deutschen Volk viele Unan­nehmlich­keiten. t) — погіршувати hemmen (te. wurden zwei Staa­ten gegründet — die BRD und die DDR. Zahlreiche Familien und Verwandte wa­ ren voneinander getrennt und konn­ ten sich jahrelang nicht sehen. Oktober 1990 vereinigten sich die bei­den deutschen Staaten und be­gan­nen zusammen ihre Wirtschaft zu ent­wic­keln. im Jahre 1949. Heute ist Deutschland ein hoch­ent­wic­ kel­tes Industrieland mit einer pro­duk­ti­ ven Landwirtschaft und nimmt ihrer Ent­wick­lung nach einen der ersten Plätze in Eu­ro­pa und in der Welt ein. У своєму економічному розвитку НДР відставала та у зв’язку з цим ще й сьо­го­дні повинна долати багато труд­нощів. t) — оселятися der Stamm (die Stämme) — плем’я sich kreuzen (te. які роз­по­ча­ли разом будувати свою еко­ но­мі­ку. -e — торговельні шляхи das Mittelalter — середньо­ віччя das Herzogtum (die Herzogtümer) — герцогство verschlimmen (te. t) — гальмувати sich vereinigen (te. t) — свідчи­ ти про die Folge. t) — перехре­ щуватися der Handelsweg. In ihrer wirtschaftlichen Entwicklung blieb die DDR zurück und muss heute noch in diesem Zusammenhang viele Schwie­rig­kei­ten überwinden. Сьогодні Німеччина є високорозви­ неною промисловою країною з про­ ду­к­ти­в­ним сільським го­с­по­дар­с­т­вом і за своїм розвитком посідає одне з пе­р­ших місць у Європі та світі. Це принесло німецькому народові ба­ га­то неприємного. Wörter und Wendungen sich siedeln (te. Пізніше в 1949 році було засновано дві держави — ФРН і НДР.l Німеччина 191 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch­land von den Alliierten in vier Besatzungszonen geteilt. І тільки 3 жовтня 1990 року об’­єд­ на­ли­ся обидві німецкі держави. У деяких галузях промисловості Ні­ме­ ч­чи­на йде попереду інших країн. Später. Після Другої світової війни Німеч­ чина була розділена союзниками на чо­ти­ри окупаційні зони.

Jetzt dient ein Teil der Mauer. die den weiteren Ver­lauf der Geschichte bestimmen. nur noch als Museumsstück und Andenken an vier­zig Jahre deutscher Geschichte. В історії кожної країни є події. що коштувала життя багатьом людям. Oktober 1990?  Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Es gibt in der Geschichte eines jeden Landes Ereignisse. bemalt von Künstlern aus aller Welt. Таким днем для Німеччини є 3 жо­в­т­ ня 1990 року. für viele Familien im einzelnen. Wann siedelten sich germanische Stämme auf dem Territotium des heutigen Deutschlands? 2. Це було трагедією для всієї нації. die den Weg in die Freiheit suchten. Wesentlichen Anteil an der Wie­der­ver­ ei­ni­gung hatte der ehemalige Präsident der UdSSR Michail Gorbatschow. Zu so einem Ereignis wurde der 3. . Es war eine Tragödie für die ganze Na­ ti­on. Ok­ to­ber 1990 für Deutschland. die so vielen Menschen. die für die Morde an der Gren­ze verantwortlich sind. Heute noch stehen viele der Politiker vor Gericht. Was für ein Staat war Deutschland im Mittelalter? 5. Oktober 1990 die Sehnsucht ei­ nes ganzen Volkes. Бажання возз’єднатися ніколи не по­ки­да­ло німців. Німеччина була розділена на дві ча­с­ти­ни: ФРН і НДР. Нарешті упала ненависна Берлінська стіна. Wodurch wurden die deutschen Städte reich? 4. Welche Rolle spielte die Vereinugung Deutschlands am 3. для багатьох сімей зокрема. З 1949 р. Endlich fiel die verhaßte Berliner Mau­ er. які прагнули до волі. відповідальними за вбивства на кордоні. Велику роль у возз’єднанні відіграв колишній президент СРСР Михайло Горбачов. Донині йдуть судові процеси над ба­ га­ть­ма політиками. Seit 1949 war Deutschland in zwei Teile gespaltet: die BRD und die DDR. які впли­ва­ють на подальший хід історії. das Leben ko­ste­te. і нарешті 3 жовтня 1990 року здійснилася мрія всього народу. Нині частина Берлінської стіни роз­ ма­льо­ва­на художниками всього сві­ту та є музейним експонатом і на­га­ду­ ван­ням про сорок років німецької історії. Das Streben nach Wiedervereinigung erlosch nie und endlich erfüllte sich am 3. Warum kamen viele Kaufleute nach Deutschland? 3.192 Deutschland l Fragen zum Text 1.

але й серйозні проблеми. -e — суд 1. розщіплювати das Gericht . Berlin ist wieder Zentrum des po­li­ti­ schen. -se — подія bestimmen (te. Однак возз’єднання принесло не тіль­ ки радість. -e — відмінність unerreichbar — недосягаємий Fragen zum Text Was bestimmt die Geschichte jedes Landes? Welche Ereignisse gehören dazu? Wonach strebten die Deutschen? Warum freuten sich die Deutschen über Wiedervereinigung? Wann fand diese Vereinigung statt?  Probleme Deutschlands nach der Vereinigung  Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ Am 3.. За сорок років розділені держави роз­ви­ва­ли­ся економічно й культурно не­од­на­ко­во. яке стало ва­ж­ли­вою подією в історії Німеччини. 3. bis die großen Unterschiede abgebaut sind und das Leben in den alten und neuen Bun­des­län­dern auf gleichem Niveau ver­läuft. sondern auch ernste Probleme aufgeworfen. . spalten (te. wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des ganzen Deutschlands. 4. t) — обумов­ лювати. перш ніж зни­к­ нуть відмінності між старими й но­ви­ ми федеральними землями та життя вийде на один рівень. Ok­to­ber 1990 diesen Tag als einen Na­tio­nal­fei­er­ tag. 5. 2. o) — ставити проблеми der Unterschied. Es wird noch einige Zeit dauern. lernen neue Städte ken­nen. впливати на. 3 жовтня 1990 року здійснилося на­ре­ш­ті палке бажання німецького на­ро­ду. І всі разом святкують 3 жовтня як на­ ці­о­на­ль­не свято. wirtschaftlich wie auch kulturell. der zu einem wichtigen Er­eig­nis in der Geschichte Deutsch­lands wur­de. Deutsche aus Ost und West erkunden ihre Heimat. знайомляться з новими містами. Alle zusammen feiern seit dem 3. Oktober 1990 erfüllte sich end­ lich die Sehnsucht des deutschen Volkes. які були недоступні.. економічного та культурно­ го життя всієї Німеччини. Берлін знов став центром полі­ тичного. Beide Staaten hatten sich im Laufe von vierzig Jahren unterschiedlich ent­wic­ kelt.l Німеччина 193 Die Wiedervereinigung hat aber leider nicht nur Freude ausgelöst. die für sie früher unerreichbar waren. Probleme aufwerfen (a. Східні та західні німці пізнають свою Батьківщину. Wörter und Wendungen das Ereignis. t) — розділяти. Мине ще багато часу.

а рівень життя в старих і нових федеральних землях буде однаковим. Перебудова економіки завжди при­ зво­дить до звільнень. neue Märkte erschlossen. Тому великою проблемою є безро­ біття. Нарешті упала Берлінська стіна. Das Lebensniveau in der BRD war bede­ utend höher als in der ehemali­gen DDR. Viele Industriebetriebe von Ost­deutsch­ land entsprechen ihrer Ausrüstung und der Qualität von Erzeugnissen nach dem Weltstandard nicht. Die Wiedervereinigung aber hat nicht nur Freude ausgelöst. Die Umwandlung der Wirtschaft führt immer zu den Entlassungen. Man führt eine große Auf­klä­rungs­kam­ pa­gne (lies: [kamp´anj3]) gegen Extremismus und Fremdfeindlichkeit durch.194 Deutschland l Endlich fiel die Berliner Mauer. Viele von ihnen müssen rekonstruiert. слід було від­крити нові ринки. особливо в східних фе­де­ра­ль­ них землях. але й поставило також сер­йозні проблеми. Багато промислових підпри­ємств Схі­ д­ної Німеччини за своїм оснащенням та якістю не відповідали між­на­ро­д­но­ му стандарту. Zuliefersysteme neu auf­gebaut. Мине ще деякий час. t) — ставити (проблеми) das Lebensniveau — рівень життя ehemalig — колишній entsprechen (a. Wörter und Wendungen die Sehnsucht — палке бажання aufstellen (te. Економічні системи ФРН і НДР були різні. ніж у колишній НДР. Існують також проблема ворожого ста­в­лен­ня до іноземців і екстремізм мо­ло­ді. доки не будуть усунені істотні відмінності. Es wird noch einige Zeit dauern. Але возз’єднання викликало не тіль­ ки радість. Багато з них повинні були бути ре­ ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні. o) — відповідати чомусь die Ausrüstung — оснащення . besonders in den östli­ chen Bun­des­län­dern. Es gibt auch ein Problem der Be­kämp­ fung ausländerfeindlicher und rechts­ ex­tre­mi­sti­scher Gewalt von Jugendlichen. Проводиться велика роз’ясню­вальна кампанія проти екстремізму та во­ро­ жо­го ставлення до іноземців. Ein großes Problem ist darum Ar­beits­ lo­sig­keit. sondern auch ernste Probleme auf­gestellt. bis die großen Unterschiede abgebaut werden und das Leben in den alten und neuen Bundesländern auf glei­ chem Niveau ver­lau­fen wird. Рівень життя у ФРН був значно ви­ щим. заново створити системи по­ста­вок й підвищити кваліфікацію спів­ро­бі­т­ни­ків. Die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR waren verschieden. Mitarbeiter neu und weiter qualifiziert werden.

l Німеччина 195 das Erzeugnis. Змагання сприяє раціоналізації й зму­ шує економно витрачати обмежені ресурси. -en — звільнення ausländerfeindliche und rechtsextremistische Gewalt — вороже та правоекстремістське ставлення до іноземців Fragen zum Text 1. Das Grundgesetz garantiert allen Bür­ gern die Freiheit der privaten Initiative und das Privateigentum. -e — система поставок der Mitarbeiter.— співро­ бітник die Arbeitslosigkeit — безро­ біття die Qualität — якість die Entlassung. Welche Probleme hat die Wiedervereinigung aufgestellt? 3. . Mit ihren wirtschaftlichen Leistungen nimmt sie den dritten Platz und im Welt­han­del den zweiten Platz ein. Wie werden der Extremismus und die Fremdfeindlichkeit bekämpft?  Die Wirtschaft  Åêîíîì³êà Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. Die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Markwirtschaft ist der Wettbewerb. Wie waren die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR zur Zeit der Vereinigung? 4. Передумовою успішного розвитку рин­кової економіки є змагання. Конституція гарантує всім гро­ма­дя­ нам свободу приватної ініціативи та при­ва­т­ну власність. -se — товар. Ohne Konkurenz gibt es keine Markt­ wirt­schaft. За своїми досягненнями в економіці вона посідає третє місце. Das Wirtschaftssystem der Bun­des­re­pu­ blik hat sich zu einer markwirtschaftli­ chen Ordnung entwickelt. Welches Problem ist in Ostdeutschland das größte? 5. а в то­р­гі­в­ лі — друге. Без конкуренції немає ринкової еко­ но­мі­ки. продукція das Zulieferungsystem. Федеративна Республіка Німеччини входить до групи найвпливовіших про­ми­с­ло­вих країн. . Der Wettbewerb zwingt zur Ra­tio­na­li­ sie­rung und zum sprachsamen Umgang mit knappen Ressourcen. Німеччина належить до провідних ін­ ду­с­т­рі­а­ль­них країн світу. Die Bundesrepublik Deutschland ge­ hört zu der Gruppe der sieben großen west­li­chen Industrieländern. Економіка Федеративної Республіки у своєму розвитку прийшла до сис­ теми ринкового господарства. Wann fiel die Berliner Mauer? 2.

che­ mi­sche. ко­ра­б­ле­бу­ду­ван­ня. В Німеччині налічується близько 52 000 під­при­ємств. цукровий буряк. die Zahlung der Wohngeld an einkom­ menschwache Bürger. So sichert der Staat Mieterschutz. високий рівень зайнятості та зро­стання виробництва. Сьогодні одни німецький фермер го­ дує 70 чоловік. виноград. Найбільш значними його культурами є: зернові (продовольчі та фуражні). точ­ на ме­ха­ні­ка. ein hoher Beschäfti­ gungsstand und Produkt­ions­ wachstum. мета­лургійна. Die Bundesrepublik hat eine lei­stungs­ fä­hi­ge Landwirtschaft. Deutschland ist ein aktiver Partner des Welthandels. Головна мета економіки — стабіль­ ні ціни. Найважливішими галузями про­ми­ с­ло­во­с­ті ФРН є: кам’яновугільна. Verbrauchsgüterindustrie und Nahrungsindustrie. Wein. будівництво й модерні­ зацію квартир. Obst. Die wichtigsten Industriezweige der BRD sind Steinkohlenbergbau. . Відповідальність за економічний роз­ ви­ток несуть також Німецький Фе­де­ ра­ль­ний Банк і тарифні партнери. dass der Wettbewerb nicht zu sozial untragba­ ren Verhältnissen führt. транс­ по­р­т­но­го машинобудування (ву­ли­ч­ ний транс­порт). наприклад. Das Hauptziel der Wirtschaft ist stabile Preise. Gemüse. овочі. (Automo­ bilindustrie Straßenfahrzeugbau). der für die deutsche Wirt­ schaft wichtig ist. Verantwortung für die wirtschaftliche Ent­wick­lung tragen auch Deutsche Bun­des­bank und die Tarifpartner. den Bau und die Mo­der­ni­sie­rung von Wohnungen. машинобудівна. оп­ти­ч­на. щоб кон­ку­ре­н­ція не привела до не­спри­я­т­ ли­вих соціальних відносин. кар­то­пля.196 Deutschland l Der Staat achtet aber darauf. хімічна. Але держава стежить за тим. Die zentrale Aufgabe der Wirt­schafts­ po­li­tik ist die Verringerung der Ar­beits­ lo­sig­keit. Головним завданням економічної по­ лі­ти­ки є зменшення безробіття. Kartoffeln. Metal­ lurgie. авіа– та ко­с­мі­ч­на про­ми­с­ло­вість. Maschinenbau. що важливо для ні­ме­ць­кої економіки. elektronische. фру­ к­ти. optische In­du­ strie. Zuc­ker­ rü­ben. Die wichtigsten Produkte sind Brot– und Futtergetreide. держава гарантує за­хист квартиронаймачам. Luft– und Raumfahrtindustrie. Федеративна Республіка Німеччини має високопродуктивне сільське го­с­ по­дар­с­т­во. Так. еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­на. In Deutschland beträgt die Zahl der Be­trie­be etwa 52 000. Schiffbau. Heute ernährt ein deutscher Landwirt 70 Personen. Німеччина також активний партнер у світовій торгівлі. виплату гро­шей громадянам з невеликими при­бу­т­ка­ми. то­ва­рів ши­ро­ко­го вжитку та ха­р­чо­ва про­ми­с­ло­вість. Feinmechanik.

Welche Rolle spielt der Wettbewerb in der Wirtschaft? 5. горами. Вона відома своєю чудовою при­ро­ дою. зниження der Bergbau — гірничорудна промисловість das Fahrzeug. полонинами й озерами. Хто не знає легенду про Лорелею. Was garantiert den Bürgern das Grundgesetz? 4. Wörter und Wendungen die Markwirtschaft — ринкова економіка das Grundgesetz. Berge. Täler und Seen bekannt. -e — вид транспорту die Verbrauchsgüter — товари широкого вжитку die Forstwirtschaft — лісове господарство ernähren (te. Es ist durch seine wunderschönen Land­schaf­ten. Німеччина лежить в центрі Єв­ропи. конкуренція sparsam — економно.l Німеччина 197 Die Forstwirtschaft und die Fischerei spie­len auch eine große Rolle in der Struk­tur der Wirtschaft Deutschlands. Конституція die Voraussetzung. -e — Основ­ ний Закон. пі­с­ня про Лорелею — одна з най­кра­ си­ві­ших народних пісень. Welche Industriezweige gehören zu den führenden in der deutschen Wirtschaft?  Sehenswürdigkeiten Deutschlands  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè Deutschland liegt im Herzen Europas. річками. -e — змагання. -en — передумова der Wettbewerb. економний der Umgang — обходження. an dessen Ufern sagenumwobene Burgen und Schlös­ser emporragen. . t) — гарантувати. на берегах яко­ го підносяться овіяні легендами фо­р­ те­ці й замки. Лісове господарство та риболовство також відіграють велику роль у стру­к­ ту­рі економіки Німеччини. Неповторним є Рейн. чимось забезпечувати die Verringerung — зменшен­ ня. Zu welchen Ländern gehört Deutschland? 2. Einmalig ist der Rhein. das Loreleilied gehört zu den schön­sten Volksliedern. поводження з чимось sichern (te. Wer kennt nicht die Sage von der Lo­re­ lei. t) — прогодувати die Feinmechanik — точна механіка Fragen zum Text 1. Was ist das Hauptziel der deutschen Wirtschaft? 6. Wie entwickelte sich das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland? 3. Flüsse.

Wer träumt nicht davon. aber auch durch moderne Bauten. Hamburg oder Köln zu besuchen? In Köln kann man den Köl­ner Dom be­ wun­dern. so wird Hamburg ge­ nannt. Сади й замки у парку Сан-Сусі в Пот­ сдамі справляють на відвідувачів не­ за­бу­т­нє враження. Raf­fa­el und vieler anderer be­ rühm­ter Ma­ler. телебашта на Алексан­дер­ платц. як в іта­ лійському місті Флоренція. Die Gärten und Schlösser im Park Sans­ sou­ci in Potsdam üben auf die Besucher­ einen unauslöschlichen Ein­druck aus. Weimar. «Вікно в світ» — так називають Гам­ бурґ. у галереї Зе­м­пе­ ра. Museen. знаходиться Дрезденська ка­р­тин­ на галерея з роботами великих ху­до­ ж­ни­ків Дюрера. der ein Wun­der­werk goti­ scher Architektur ist. Його часто називають «Ель­б­ф­ло­ ренц». Багато великих міст всесвітньо відомі історичними архітектурними па­м’я­т­ ка­ми. наприклад. Viele Größstädte sind durch ihre hi­sto­ ri­schen Baudenkmäler. wie Baden–Baden. такими як Баден-Баден. Im berühmten Zwinger. Ru­ bens. відомими ку­ро­р­та­ми. da sich hier so viele Kunstschätze wie in der italienischen Stadt Florenz be­ finden. Rembrandt. Dieser Hafen ist schon 807 Jahre alt und genießt in der Welt den Ruf eines schnel­len Hafens. і він ко­ ри­с­ту­єть­ся в світі репутацією швид­ кого порту. оскільки тут знаходиться так багато скарбів мистецтва.198 Schön ist der Schwarzwald mit seinen malerischen Dörfern. “Tor zur Welt”. bekannt. Мюн­ хен. Не можна забути й визначні місця Бер­ліна. Deutschland l Чудовим є Шварцвальд зі своїми жи­во­пи­с­ни­ми деревами. Хто не мріє відвідати Веймар. Берлін відомий своїми історичними будівлями. befindet sich die Dresdener Ge­mäl­de­ga­le­rie mit den Bildern der großen Maler Dürer. У відомому Цвінгері. музеями та галереями. Цьому порту уже 807 років. Місто Дрезден — одне з най­кра­си­ві­ ших міст у Європі. він відомий як найбільший і найважливіший морський порт у Ні­ меччині. herrlichen Seen. Dresden gehört zu den schönsten Städ­ten Europas. Berlin ist durch seine historischen Bau­ ten. чудовими озе­ра­ ми. Ру­бе­н­са. Nicht vergessen dürfen wir die Se­hens­ wür­dig­kei­ten der Haupstadt Berlin. Гамбурґ або Кельн? У Кельні можна захоплюватися Ке­льн­ сь­ким собором. Es wird auch oft “Elbflorenz” genannt. Seen und be­wal­ de­ten Bergen. як. . Potsdam. Рафаеля. den berühmten Kur­or­ ten. in der Sem­per­ ga­le­rie. Потсдам. ist bekannt durch den größten und wich­tig­sten Seehafen Deutschlands. озерами й по­кри­ти­ми лісами горами. Mün­ chen. Рембрандта. шедевром ар­хі­те­к­ту­ ри в готичному стилі. і також сучасними будовами. музеями. інших великих майстрів. wie zum Bei­spiel den Fernsehturm am Alexanderplatz. Museen und Ga­ le­ri­en weltbekannt.

Im 19. Deutschland ist mit seinen Se­hens­wü­ dig­kei­ten zu jeder Jahreszeit einer Rei­ se wert. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es Ver­ kehrs­kno­ten­punkt und Handelszentrum von Deutschland. яка знаходиться на історичній вулиці Ун­тер-ден-Лінден і Острів музеїв за­ ли­ша­ють у кожного відвідувача не­за­ бу­т­ні враження. Берлін — столиця Федеративної Ре­с­ пу­б­лі­ки Німеччини. die an der historischen Straße “Unter den Linden” stehen und die Mu­se­ums­ in­sel bieten jedem Besucher unverges­ sliche Eindrücke an. Während des Krieges wurde Berlin sehr stark zerstört. Берлін став столицею Кай­ зе­рів­сь­кої імперії. Перед Другою світовою війною він був вузловим пунктом і торговель­ ним центром Німеччини. das Wunderwerk. 1871 wurde Berlin zur Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches. але скоро швидко від­бу­до­ ва­ний. 3. -e — шедевр unauslöschlich — незабутній der Hafen (die Häfen) — порт den Ruf genießen (o. Jahrhundert ge­grün­det. Шаушпільхаус. У 19 столітті Берлін став одним з най­ бі­ль­ших міст Європи. die Staatsoper. t) — підно­ ситися bewaldet — вкритий лісами die Kunstschätze — скарби мистецтва träumen von (te. Es wurde im 13. Місто було засноване у 18 столітті. . dann aber schnell wie­der­auf­ge­baut. Німеччина зі своїми визначними мі­ с­ця­ми гідна відвідування будь-якої пори року. 5. Wörter und Wendungen sagenumwoben — овіяний легендами die Burg.l Німеччина 199 Das Schauspielhaus. -en — фортеця emporragen (te. 4. 2. Jahrhundert hatte sich Berlin zu einer der größten Städte Europas ent­ wic­kelt. Під час війни Берлін був сильно зруй­ но­ва­ний. o) — користуватися репутацією unvergeßlich — незабутній einer Reise wert sein — гідний відвідування Fragen zum Text Wofür ist Deutschland bekannt? Welche Landschaften Deutschlands sind einmalig? Welche Gegende Deutschlands sind besonders malerisch? Was befindet sich im Zwinger? Warum bewundert man den Kölner Dom? Berlin  Áåðë³í Berlin ist die Hauptstadt der Bun­des­re­ pu­blik Deutschland. У 1871 р. державна опера. t) — мріяти про 1.

Berlin hat 3. wissenschaftliches und kul­tu­rel­ les Zentrum. Понад 200 років ця брама є німим сві­д­ком німецької історії.4 мільйони жи­ телів. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Bran­den­bur­ger Tor. Das internationale Ansehen Berlins wächst mit jedem Jahr und sehr oft wird es zum Tagungsort wichtiger in­ ter­na­tio­na­ler Treffen. Тут представлені всі провідні галузі промисловості. З 1948 до 1990 року Берлін був розпо­ ділений на Східний і Західний Бе­р­лін. -e — місце важливих зустрічей Fragen zum Text Wann wurde Berlin gegründet? Was für eine Stadt war Berlin im 19. -e — галузь 1. Він оточений чудовими озера­ ми й лі­са­ми. t) — руйнувати der Zweig.4 Millionen Einwohner und ist die größte Stadt der BRD. Berlin liegt in einer malerischen Ge­ gend. -n — свідок die Gegend. про­ми­с­ ло­вий. Символ Берліна — Бранденбурзька брама. in­du­stri­ el­les. 2. Es ist ein wichtiges politisches. Besonders entwickelt sind die Elek­tro­ in­du­strie. 5. Jahrhundert? Wie wurde Berlin von 1948 bis 1990 geteilt? Wieviel Einwohner hat Berlin jetzt? Was wurde zum stummen Zeugen der deutschen Geschichte? . Mehr als 200 Jahre ist dieses Tor stum­ mer Zeuge der deutschen Geschichte. -e — вузловий пункт das Handelszentrum — торговельний центр zerstören (te. Нині Берлін — столиця об’єднаної Ні­ме­ч­чи­ни. Jetzt ist Berlin wieder die Hauptstadt des vereinten Deutschlands. У Берліні мешкають 3. і він є найбільшим мі­с­том ФРН. Берлін розташований у мальовничій місцевості. das Wahrzeichen — символ stumm — німий der Zeuge. Alle wichtigen Industriezweige sind hier vertreten. -en — місцевість umgeben — оточений der Ort. і місто часто стає мі­с­цем важливих міжнародних зу­стрі­чей. Wörter und Wendungen das Kaiserreich — Кайзерівська імперія der Verkehrsknoten­ punkt. der Maschinenbau und die che­mi­sche Industrie. Міжнародне значення Берліна зро­ с­тає з кожним роком. науковий і культурний центр Німеччини.200 Deutschland l Von 1948 bis 1990 war Berlin in Ost– und West-Berlin geteilt. -e — місце der Tagungsort. Особливо розвинені електротехнічна промисловість. Es ist von herrlichen Seen und Wäldern umgeben. 4. 3. машинобудування й хімічна промисло­вість. Це — важливий політичний.

і вона є однією з найвідоміших вулиць світу. Hier beginnt eine der schönsten Straßen Berlins. Інший символ Берліна й пам’ятка про страшну війну — башта КайзерВіль­ге­льм-Гедехтніскірхе на вулиці Кур­фюр­стендам. Берлінські музеї всесвітньо відомі. Der Alexander-Platz mit der Weltzeitenuhr ist ein beliebter Treffpunkt der Ber­li­ner. Hier gibt es sogar eine Museumsinsel. на якому Пергамонський музей з алтарем Пе­р­ га­мо­на є найвідомішим. У Берліні багато відомих театрів. Sie ist über 300 Jahre alt und gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt. лю­ би­те­лі театру можуть відвідати Ні­ме­ ць­ку державну оперу. Ein anderes Symbol Berlins und ein Andenken an den furchtbaren Krieg ist der Turm der Kaiser-Wilhelm– Gedächtniskirche­ auf dem Kurfürsten­ damm. wie Char­lot­ ten­burg und Bellevue ziehen Tausende von Touristen an. Німецький театр. Тут починається одна з най­кра­си­ві­ ших вулиць Берліна — Унтер-денЛінден (Під липами). das Schauspielhaus. Александерплац з годинником. Їй понад 300 років. щоб місто повернуло собі колишню славу. такі як Ша­р­лот­ тен Бург і Беллівю приваблюють ти­ся­ чі туристів. auf der das Pergamonmuseum mit dem Pergamonaltar das berühmte­ ste ist. Бранденбурзька брама — символ мі­с­та — стала символом німецької єд­но­с­ті. Берлін був до 1945 року культурним центром Європи. wurde zum Symbol der Deutschen Einheit. Тут є навіть острів музеїв. damit diese Stadt ihren alten Ruhm wiedererlangt. Шаушпільхаус. Berlin hat viele berühmte Theater: Theaterliebhaber können die Deutsche Staats­oper. Heute wird viel getan.— улю­б­ ле­не місце зустрічі берлінців. “Unter den Linden”. який показує час усіх поясів світу. das Deut­sche Theater besuchen. . Das Brandenburger Tor. Wunderschöne Schlösser.l Німеччина 201  Sehenswürdigkeiten Berlins  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà Berlin war bis 1945 das Kulturzentrum Europas. Weltbekannt sind auch die Berliner Mu­ se­en. На порівняно малій площі роз­та­шо­ ва­на велика кількість архітектурних па­м’я­ток. Найкрасивіші замки. Auf einer verhältnismäßig kleinen Flä­ che gibt es eine Unzahl von architekto­ nischen Denkmälern. das Wahr­zei­ chen der Stadt. Сьогодні багато робиться для того.

У кінці 18 ст. 3.202 Deutschland l Weltberühmt ist der Berliner Tierpark. . ausgedehn­ te Wäl­der. t) — повернути (славу) die Unzahl — велика кількість die Einheit — єдність furchtbar — страшний der Turm (die Türme) — башта beliebt — улюблений 1. де відпочивають як молодь. Всесвітньо відомим є Берлінський зоо­парк. такі як Мю­г­ге­ль­ зее й Ванзее. 4. wurde die Stadt zur Residenz der säch­si­schen Kurfürsten. так і літні люди. 5. -e — місце зустрічі das Schloß (die Schlösser) — замок die Umgebung. Йому вже понад 750 років. wie den Müg­gel­see und Wannsee. -en — околиця gepflegt — доглянутий die Grünanlage. Parks und wunderschöne. wurden dort welt­be­rühm­te Zwingerpaläste im Stile des Ba­rocks und viele an­de­re Gebäude ge­stal­tet. Також на околицях Берліна можна знай­ти багато визначних місць. Тут є чудові озера. darunter die Hofkirche und die Frauenkirche. 2. Es gibt hier herrliche Seen. Ende des 15. там були збудовані в сти­лі бароко все­сві­т­ньо відомі па­ лаци Цвінгера. Він виник на перехресті важливих тор­говельних шляхів. jung und alt erholen können. der Treffpunkt. Die Stadt entstand an der Kreuzung der wichtigen Handelswege. ge­pfleg­te Grünanlagen. ліси. Jh. Ende des 18. З кінця 15 ст. ка­то­ли­ць­ка церква та багато кра­си­вих бу­ди­н­ків. парки й красиві до­гля­ну­ті сквери. Wörter und Wendungen der Ruhm — слава wiedererlangen (te. місто стало ре­зи­де­н­ці­ єю саксонських курфюрстів. Es ist mehr als 750 Jahre alt. Дрезден — столиця землі Саксонія. це­р­к­ви Гофкірхе та Фра­у­е­н­кі­р­хе. Jh. wo sich groß und klein. katho­ lische Kirche. Auch in der Umgebung von Berlin kann man viele Sehens­würdigkeiten finden. -n — сквер Fragen zum Text Was ist das Wahrzeichen der Stadt Berlin? Wo beginnt die Straße „Unter den Linden“? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Berlin? Was ist der beliebte Treffpunkt der Berliner? Wie sind die Umgebungen von Berlin?  Dresden  Äðåçäåí Dresden ist die Hauptstadt des Bun­ des­lan­des Sachsen.

У Дрездені знаходиться всесвітньо ві­до­ма картинна галерея у палаці Цві­н­гер. в Дрездені працюють ба­га­ то музичних колективів і серед них ві­до­мий хор хлопчиків. які готують науково-технічні ка­д­ ри. Його старі та сучасні вулиці де­мон­ стру­ють чудові зразки се­ре­д­ньо­ві­ч­ ної та сучасної архітектури. Дрезден розташований на Ельбі. welche die wissen­ schaftlich–technische Fachleute ausbil­ den und eine technische Universität. ме­та­ло­об­ро­ б­на. Fein­me­cha­nik und Optik entwickelt. Зараз Дрезден третє за розмірами мі­с­то східної Німеччини і нараховує по­над 500 тис. Elek­tro­tech­nik. Hier gibt es eine Reihe von For­ schungs­in­sti­tu­ten. Місто відоме і як скарбниця мис­тец­тва. ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. У ній представлені шедеври образо­ творчого мистецтва найвідоміших ху­до­ж­ни­ків. електротехніка. Leicht– und Lebens­mittelindustrie. In Dresden arbeiten außerdem viele Musikkollektive und darunter der be­ kannte Kna­ben­chor. Державна капела та філармонія — ві­ до­мі музичні осередки міста. Dresden liegt an der Elbe und seine Umgebungen sind sehr malerisch. Dresden zieht Tausende Touristen an. точна механіка та оптика. легка та харчова промисловість. Während des zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt zerstört. Дрезден — це також місто музики. його околиці дуже мальовничі. а центр міста — ре­ко­н­с­ т­ру­йо­ва­ний. Die Staatskapelle und Philharmonie sind berühmte Musikzentren der Stadt. Крім того. Hier sind Meisterwerke der bildenden Kunst von berühmten Künstlern aus­ge­ stellt. і технічний університет. Hier sind Elektronik. Dresden ist eine Musikstadt. Тут є ряд науково-дослідних ін­сти­ту­ тів. Тут розвинені електроніка. Die Stadt ist auch als ein Kulturzentrum und eine Schatzkammer der Kunst be­ kannt. Maschinenbau. жителів. Jetzt ist Dresden die drittgrößte Stadt des Ostdeutschlands und zählt über 500 000 Einwohner. Seine alten und neuen Straßen stellen schö­ne Muster der mittelalterlichen und der modernen Architektur dar. Під час Другої світової війни місто було зруйноване. Zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens gehört auch das Verkehrsmuseum.l Німеччина Dresden ist ein großes In­du­strie­zen­ trum. Metallbearbeitung. aber dann voll­ stän­dig aufgebaut und die Stadtmitte wurde rekonstruiert. Дрезден привертає увагу тисяч ту­ри­с­тів. . In Dresden befindet sich die welt­be­ rühm­te Gemäldegalerie im Zwinger. але потім повністю від­бу­до­ва­не. До визначних місць Дрездена на­ле­ жить також Музей транспорту. 203 Дрезден — великий промисловий центр.

-en — перехрестя der Handelsweg. Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Ge­ gend. жи­те­ лів. 3. t) — тут: споруджувати die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Feinmechanik — точна механіка vollständig — повністю der Fachmann (die Fachleute) — спеціаліст 1. ausbilden (te. На набережній Ельби туристи на­со­ ло­джу­ють­ся красою ріки та пейзажами на її берегах. t) — пред­ ставляти die Uferstraße — набережна genießen (o. Місто розташоване в родючій мі­с­це­ во­с­ті. що Дрезден — це мі­с­то-музей і одне з найкрасивіших міст світу. Und nicht umsonst wird die Gegend um die Stadt Dresden “die Sächsische Schweiz“ genannt. Воно нараховує понад 560 тис. 4. Туристи також охоче відвідують це­р­к­ ви Хофкірхе та Фрауенкірхе. Можна сказати. готувати die Gemäldegalerie — картинна галерея das Meisterwerk. t) — тут: навчати. 5. dass Dresden selbst ein Museum und eine der schönsten Städte der Welt ist. Лейпціґ — друге за розмірами місто Саксонії. -e — торговельний шлях gestalten (te. Es zählt über 560 000 Einwohner. Touristen besuchen auch gern die Hofkirche und Frauenkirche. Man kann sagen. . 2.204 Deutschland l In der Uferstraße der Elbe genießen die Touristen die Schönheit des Flusses und der Landschaften an sei­ nen Ufern. Sie wurde 1165 gegründet. -e — шедевр die bildende Kunst — образотворче мистецтво darstellen (te. І недарма місцевість навколо Дре­з­ де­на називають Саксонською Швей­ ца­рі­єю. o) — насолоджуватися Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Dresden? Wann wurde Dresden zur Residenz der Kurfürsten? Welche Industriezweige sind in Dresden entwickelt? Wie sieht heute Dresden aus? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens?  Leipzig  Ëåéïö³´ Leipzig ist die zweigrößte Stadt Sach­ sens. Wörter und Wendungen die Kreuzung. Воно засноване в 1165 році.

In Leipzig gibt es mehr als 100 Druc­ke­ rei­en. wo die Bücher fast in 40 Spra­ chen gedruckt werden. які на­ зва­ли своє поселення Липськ. Werk­ zeug­ma­schi­nen­bau. Das moderne Leipzig ist ein großes In­ du­strie­zen­trum. Im 20. die den Namen “Libzy” trug. У 20 ст. die ihre Sied­lung “Lipsk” nannten. Im 18. entwickelte sich er­folg­ reich der Stadt­bau. Später wurde dieser Name in “Leipzig” transformiert. Jh. Пізніше ця назва трансформувалася в «Лейпциґ». dreimal jährlich Jahrmärkte durch­zu­füh­ren. Сучасний Лейпциґ — великий промис­ловий центр. Im 10. Im 15.l Німеччина 205 Im 7. Im Jahre 1497 erhielt Leipzig das Recht. wurde der Leipziger Jahr­ markt zur in­ter­na­tio­na­len Mustermesse. Der führende Industriezweig ist der Ma­schi­nen­bau. Jh. . Провідною галуззю є машинобу­ду­ вання. В 7 столітті там жили слов’яни. Die Stadt ist auch ein großes Kul­tur­ zen­trum Deutschlands. які друкують книжки майже 40 мовами. Jh. верстатобудування. Paläste und das Gebäude des Rat­hau­ses gebaut. ви­мі­рю­ва­ ль­на та регулююча техніка. У Лейпцизі понад 100 типографій. Тут розвинена поліграфічна про­ми­с­ ло­вість. Hier sind die Buch­druckindustrie. lebten hier Slawen. У 18 ст. wurde Leipzig zur Stadt der Pelzwaren– und Buchdruckjahrmärkte. У Лейпциґу з успіхом розвивалася то­ р­гі­в­ля. Лейпцизький ярмарок став між­на­ро­д­ним ярмарком зразків. Місто Лейпциґ також великий куль­ту­ р­ний центр Німеччини. Jh. der Mess– und Regelungs­technik entwickelt. будинок ратуші та палаци. Jh. In Leipzig entwickelte sich erfolgreich der Handel. Були побудовані пишні готичні це­р­к­ ви. Leipzig ist auch ein großer Ei­sen­bahn­ kno­ten­punkt. з успіхом розвивалося мі­сь­ке бу­ді­в­ни­ц­т­во. оскільки феодали га­ра­н­ту­ва­ли купцям підтримку й сприяння. У 1497 р. У 10 столітті у цьому місці було по­бу­ до­ва­но фортецю з назвою «Лібци». Лейпциґ отримав право на про­ве­ден­ня три рази на рік яр­ марків. wurde in diesem Ort eine Fe­ stung ge­baut. weil die Feudalen den Kauf­leu­ten Beistand und Unter­ stützung­ sicherten. Es wurden prachtvolle gotische Kir­ chen. Лейпциґ — великий залізничний ву­ зол.—18. У 15—18 ст. Лейпциґ став містом яр­ма­ р­ків хутра та поліграфічної промис­ ловості.

Wörter und Wendungen fruchtbar — родючий die Pelzwaren — хутро die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість der Eisenbahnknotenpunkt. . Лейпцизька бібліотека належить до найбільших і найвідоміших бібліотек світу. 4. 3. die sehr gern dort ihre Freizeit verbringen. Seine Bevölkerung beträgt über 570 000 Menschen. Шиллер та інші великі люди країни. Театри та концертні зали міста привер­тають увагу людей різного віку. das zu Ehre des Sieges über Na­po­le­on errichtet wurde. зведений на честь перемоги над Наполеоном. Нюрнберг — друге за розмірами мі­с­ то Баварії. die Mustermesse. Dazu gehört das Völkerschlachtdenkmal. Його населення складає понад 570 000 чоловік. де навчалися Гете. -e — залізничний вузол das Völkerschlachtdenkmal — пам’ятник битви народів 1. o) — привертати (увагу). котрі ві­ до­мі в усьому світі. 2. притягувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Leipzig? Woher stammt der Name “Leipzig”? Warum entwickelte sich erfolgreich der Handel in Leipzig? Was wurde hier im Mittelalter gebaut? Wann wurde Leipzig zur Stadt der internationalen Mustermesse? Welche Industrie ist in Leipzig entwickelt?  Nürnberg  Íþðíáåðã Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bay­ erns. тут багато визначних місць. 5. 6. Hier sind viele Sehenswürdigkeiten. wo Goethe. До них належить пам’ятник битви на­ро­дів. котрі охоче проводять там свій вільний час.206 Deutschland l Hier befindet sich eine der ältesten Uni­ver­si­tä­ten. Schiller und an­de­re große Menschen des Landes stu­dier­ten. Тут знаходиться один з найстаріших університетів. -n — ярмарок зразків der Werkzeugmaschinenbau — верстатобудування die Meßtechnik — вимірювальна техніка anziehen (o. Die Leipziger Bücherei gehört zu den größten und berühmtesten Büchereien der Welt. die in der ganzen Welt bekannt sind. Theater und Konzertsäle der Stadt zie­ hen die Menschen unterschiedlichen Al­ters an.

виробництво іг­ра­шок. Buchdruck– und Spiel­zeugindustrie. Нюрнберг не тільки промисловий і науковий. Nürnberg ist nicht nur ein Industrie– und wissenschaftliches Zentrum. Вони відбивають велич се­ре­д­ньо­ві­ч­ но­го міста. Місто виникло й виросло на пе­ре­хре­ с­ті торговельних шляхів. Традиційні галузі промисловості — деревообробка. але й культурний центр Ба­ва­рії. Це перш за все місто традиційної на­род­ної культури та народної твор­ чості. Hier lebte und arbeitete der berühmte Künstler Albrecht Dürer. Das heutige Nürnberg ist die Stadt der entwickelten Industrie. . У старому місті багато музеїв. Головну роль сьогодні в Нюрнберзі відіграють електротехнічна про­ми­с­ло­ вість і електроніка. son­ dern auch eine Kulturstadt Bayerns. Sie verkörpern die Größe der mit­tel­al­ ter­li­chen Stadt. Тут розвивалися й процвітали ре­ме­с­ ла. Тут були винайдені кишенькові го­дин­ ни­ки. на північ від Нюрнберга. У Ерлангені. Hier wurde die Taschenuhr erfunden. Нюрнберг сьогодні — це місто з розви­неною промисловістю. виник великий науково-дослідний центр концерну «Сіменс». текстильна та полі­ графічна.l Німеччина 207 Die Stadt entstand und wuchs an der Kreuzung der Handelswege. Die Nürnberger Handwerker waren durch ihre Erzeugnisse aus Gold und Silber berühmt. Тут жив і працював відомий худож­ ник Альбрехт Дюрер. Wissenschaft und Kultur auf. In der alten Stadt gibt es viele Museen und gotische Denkmäler. Die führende Rolle spielen heute in Nürn­berg elektronische Industrie und Elek­tro­nik. Уже в середньовіччя місто було дуже багатим. Ремісники Нюрнберга були відомі сво­ї­ми виробами із золота й срібла. Schon im Mittelalter war die Stadt sehr reich. Das ist vor allem die Stadt der tra­di­tio­ nel­len Volkskultur und des Volksschaffens. наука і культура. Тепер старе місто охоплене кільцем житлових кварталів та промислових підприємств. Nördlich von Nürnberg in Erlangen ent­stand ein großes wissenschaftliches For­schungs­zen­trum des SimensKonzerns. Die traditionellen Industriezweige sind Holzbearbeitung. Jetzt ist die Altstadt von Wohnvierteln und Industriebetrieben umringt. го­ти­ч­ них пам’ятників. Hier entwickelten sich und blühten Hand­werk.

t) — відображати. Nürnberg ist die Stadt der Feste. umringen (te. Verkehrsmuseum. In Nürnberg sind viele Stadien und Parks. Von Theatern ist das Opernhaus und das Kabarett bekannt. а також Кабаре. До визначних місць міста належить Німецький національний музей. t) — оточувати. баш­ ти та замки. Hier kann man rekonstruierte Pa­tri­zi­er­ häu­ser. 5. Wörter und Wendungen der Handelsweg. 2. У Нюрнберзі багато стадіонів і пар­ ків. де багато жителів міста прово­ дять свій вільний час. Кунсткамера та Му­ зей іг­ра­шок. Hier werden Wochen der Orgelmusik und Feste der Altstadt veranstaltet. відбивати der Flughafen — аеропорт die Kunsthalle. свята старого міста. Нюрнберг — місто свят. -n — тиждень органної музики Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Nürnberg? Was entwickelte sich im mittelalterlichen Nürnberg? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Nürnberg? Welche Industriezweige sind in Nürnberg entwickelt? Warum ist Nürnberg als eines der größten Kulturzentren Bayerns und Deutschlands bekannt? . Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Deutsche Nationalmuseum. Му­ зей транспорту. Weltberühmt sind auch der Flughafen und der Staatshafen am Main-Donau Kanal. Türme und Schlösser sehen. З театрів відомий оперний. Архітектура Нюрнберга відбиває його історію. wo viele Bürger ihre Freizeit ver­ brin­gen. опоясувати widerspiegeln (te. -n — кунсткамера die Orgelwoche.208 Deutschland l Die Architektur Nürnbergs spiegelt sei­ ne Geschichte wider. t) — втілювати (тут: відображати) das Erzeugnis. prachtvolle Kirchen. пишні церкви. 4. -en — перехрестя das Handwerk — ремесло die Handwerker — ремісники verkörpern (te. Тут проходять тижні органної музи­ ки. -e — торговий шлях die Kreuzung. Всесвітньо відомі також аеропорт та державний порт на каналі Майн — Дунай. -se — виріб das Wohnviertel — житловий квартал 1. 3. Тут можна побачити реставровані бу­ ди­н­ки патриціїв. die Kunsthalle und das Spielzeugmuseum.

 W. Веймар — столиця землі Тюрингії. Тепер у цьому будинку музей Ф. у якому жив Гете на початку свого пе­ ре­бу­ван­ня у Веймарі. що служить пересторогою нинішньому поколінню. Гете та Ф. . Jetzt ist dort ein Nationalmuseum. де були знищені тисячі борців за сво­бо­ду. Він розташований у мальовничій мі­с­ це­во­с­ті Тюринзького лісу. Jetzt ist in diesem Haus das Schiller– Museum. Schiller. Гете.l Німеччина 209  Weimar  Âåéìàð Weimar ist die Hauptstadt des Landes Thüringen. В. In Weimar lebten und schufen ihre Wer­ke die Klassiker der deutschen Literatur J. У цьому будинку провів 50 років свого життя Й. Auf dem Weimarer Stadtfriedhof wur­ den die beiden Dichter in der ehema­ ligen Herzoggruft begraben. Dieser Wald wird “das grüne Herz” Deutsch­lands genannt. Кабінет і житлові кімнати. in dem Goe­the lebte. Bü­ cher und sogar alle Kleinigkeiten sind bis heu­te erhalten geblieben. Шиллер. In diesem Haus verbrachte 50 Jahre sei­nes Lebens J. Seine Arbeits– und Wohnzimmer. Біля підніжжя гори Еттерсберг фа­ши­с­ти спорудили концентраційний та­бір. В іншому будинку жив і працю­ вав вели­кий німецький драматург Ф. У центрі міста на маленькій площі сто­їть двоповерховий будинок. Goethe und F. W. Schiller. Im großen alten Park an beiden Ufern des Flusses Ilm steht das Haus. In einem anderen Haus lebte und ar­ bei­te­te der große deutsche Dramatiker F. В. Weimar ist auch die Stadt der Museen. wo Tausende Freiheitskämpfer vernichtet wurden. auf einem klei­ nen Platz steht ein zweistöckiges Haus. Шил­ лера. У науково-дослідних інститутах Вей­ ма­ра вивчають літературну спа­д­щи­ну Німеччини. книги й на­ віть усі дрібниці збереглися до сього­ днішньо­го дня. Es liegt in der malerischen Gegend des Thüringen Waldes. У Веймарі жили й створювали свої твори класики німецької літератури Й. На веймарському кладовищі обидва письменники поховані в склепі ге­р­ цо­гів. Im Zentrum der Stadt. У великому старому парку по обох берегах річки Ільм стоїть будинок. das der heutigen Generation als Warnung dient. Goethe. Тепер там Національний музей. Am Fuß des Ettersberges errichteten die Faschisten ein KZ–Lager. Шиллер. In den wissenschaftlichen For­schungs­ in­sti­tu­ten Weimars erforscht man das li­te­ra­ri­sche Erbe Deutschlands. als er nach Weimar kam. Цей ліс називають «зеленим се­р­цем» Німеччини. Веймар також місто музеїв.

Веймар — один з центрів духовного життя країни. Тут Й. А влітку Веймар виглядає як чудовий квітучий садок. Weimar ist eines der Zentren des gei­ sti­gen Lebens des Landes. Веймар приваблює багатьох ту­ри­с­тів. 5. in dem er selbst als Schauspieler mit­wirk­te. Hier gründete Goethe sein Theater. Sie wachsen in zahlreichen Treib­häu­ sern der Stadt. Obst und Gemüse bekommen. ie) — зберігатися der Friedhof. овочі та фрукти. Веймар — це місто-сад. що в його околи­ цях добре відпочивати. Unser erster Aufenthalt ist in Leipzig. -höfe — кладовище am Fuß des Berges — біля підніжжя гори errichten (te. Weimar ist Anziehungspunkt vieler Tou­ri­sten. und weil man sich in seinen Umgebungen gut er­ho­len kann. -en — пересторога die Generation. t) — знищувати die Warnung. weil seine Sehens­würdig­ keiten weltberühmt sind. t) — досліджувати das Erbe — спадщина die Gruft — склеп 1. В. Und im Sommer sieht Weimar wie ein wunderbarer blühender Garten aus. -häuser — теплиця geistig — духовний der Anziehungspunkt — тут: привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Weimar? Was für eine Stadt ist Weimar? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Weimar? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt sind besonders berühmt? Warum kann man Weimar “Gartenstadt” nennen?  Durch die Städte Deutschlands  Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè Jetzt machen wir eine kleine Reise durch Deutschland. у якому сам був актором. Наша перша зупинка в Лейпцизі. Ґете заснував свій театр. 4. Вони ростуть в численних теплицях міста. . Wörter und Wendungen erhalten bleiben (ie. Зараз ми здійснимо маленьку по­до­ рож Німеччиною. 2. -en — покоління das Treibhaus. t) — споруджувати erforschen (te. Dort kann man das ganze Jahr frische Blumen. оскільки його визначні місця все­сві­ т­ньо відомі і тому. Там можна протягом усього року при­ дба­ти свіжі квіти.210 Deutschland l Weimar ist eine Gartenstadt. vernichten (te. 3.

Славнозвісний кельнський собор. Unser nächster Aufenthalt ist in Dres­ den. Рафаеля. Ру­бе­ н­са. Raffael. . Viele Jahre war Johann Sebastian Bach Kantor dieser Kirche. Rubens. Leipzig ist auch “die Stadt des Buches”. У церкві Святого Томаса співає ві­до­ мий Томанерхор. Тут знаходяться численні друкарні й видавництва. Лейпциґ став значним торговельним і промисловим центром. Es ist eine uralte Universitäts– und Mes­se­stadt.l Німеччина 211 Es ist eine sehr alte Stadt. є най­ві­до­ мі­шим визначним місцем міста. ein Wun­ der­werk gotischer Architektur. In der Thomaskirche singt der be­rühm­ te Thomanerchor. Die Gemäldegalerie befindet sich im Zwinger. Der berühmte Kölner Dom. Man nennt diese Stadt “Schaufenster der Welt”. Перед церквою стоїть пам’ятник Баху. Наша наступна зупинка в Дрездені. Це давнє університетське місто і мі­с­ то ярмарків. С. А тепер на черзі Кельн. Картинна галерея знаходиться в Цвін­ гері. wie “Grünes Gewölbe” und die Ge­ mäl­de­ga­le­rie. Це старе місто. Vor der Kirche steht Bachs Denkmal. Це також місто музики. і картинна галерея. Завдяки своєму положенню на пе­ре­хре­с­ті важливих торговель­ них шля­хів. Це місто на Ельбі — знамените місто мистецтва й культури. der am Anfang des acht­zehn­ ten Jahrhunderts vom Baumeister Pöp­ pel­mann geschaffen wurde. Diese Stadt an der Elbe ist eine be­ rühm­te Kunst– und Kulturstadt. Rembrandt gibt. Hier befinden sich zahlreiche Druc­ke­ rei­en und Verlage. Dank seiner Lage an der Kreuzung wich­ti­ger Handelswege wurde Leipzig zum bedeutenden Handels– und In­du­ strie­zen­trum. як «Грюнес гевельбе» («Зе­ ле­не склепіння»). wo es Meisterwerke von Dürer. З 12 століття тут відбуваються яр­ма­р­ки. чудо готичної архітектури. Бах­ був кантором цієї церкви. Лейпциґ — це також «місто книги». Hier befinden sich weltbekannte Mu­se­ en. Багато років І. Це місто називають «вітриною світу». Es ist auch eine Musikstadt. ist die größte Sehenswürdigkeit der Stadt. який був створений на початку 18 століття архітектором Пеппель­ маном. де є шедеври Дюрера. Und jetzt ist Köln an der Reihe. Seit dem zwölften Jahrhundert finden hier Messen statt. Рембрандта. Тут знаходяться такі всесвітньо ві­до­ мі му­зеї.

Was findet in Leipzig seit dem 12. Wofür ist die Stadt Dresden bekannt?  Das Leben der deutschen Jugend  Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ Ein Drittel der Bevölkerung in der BRD sind junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren. тому її особливо підтримують. Instituten und anderen Lehr­an­stal­ten werden die Jugendlichen nach den neuesten Methoden und mit mo­dern­ster Technik ausgebildet. a) — творити der Baumeister — будівельник. -en — перехрестя das Schaufenster — вітрина die Messe. Молодь — майбутнє будь-якої кра­ї­ ни. Але нелегко для молодого німця знай­ти після навчання робоче місце. In der Schule und später an Uni­ver­si­tä­ten. Wörter und Wendungen der Aufenthalt — перебування. ін­сти­ту­тах та інших навчальних за­ кладах молодь навчають за но­ві­т­ні­ми ме­то­да­ми і на сучасній техніці. Wie nennt man die Stadt Leipzig? 3. Jahrhundert statt? 4. Die Jugend ist die Zukunft eines jeden Landes und wird deshalb besonders ge­för­dert. Wo ist gewöhnlich der erste Aufenthalt der Reisenden in Deutschland? 2. -en — друкарня der Verlag. У школі. . зупинка die Kreuzung. Третина населення ФРН — молоді люди у віці до 25 років. Численні дзвіниці та мости ство­рю­ ють обличчя міста. Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig sind weltberühmt? 5. архітектор an der Reihe — на черзі der Glockenturm (die Glockentürme) — дзвінниця das Stadtbild — обличчя міста Fragen zum Text 1. Відомі кельнські шоколадні товари й косметика. Berühmt sind die Kölner Scho­ko­la­den­ wa­ren und Kosmetik. -n — ярмарок die Druckerei. Es ist aber für einen deutschen Ju­ gend­li­chen nicht leicht nach dem Studium oder der Lehre einen Arbeitsplatz zu be­kom­men. -e — шедевр schaffen (u. а пізніше в університетах.212 Deutschland l Die zahlreichen Glockentürme und Brüc­ken bilden das Stadtbild. -e — видавництво das Gewölbe — свод das Meisterwerk.

l Німеччина

213

Die Arbeitslosenzahl steigt jedes Jahr
und ist ein großes Problem.

Число безробітних збільшується ко­ж­
но­го року і є великою проблемою.

Aber dabei ist es für einen jungen
Men­schen in Deutschland leicht seine
Frei­zeit interessant und sinnvoll zu ver­
brin­gen.

Але зате легко для молодого німця
цікаво й розумно провести вільний
час.

Überall stehen der Jugend Sport­stät­
ten, Jugendherbergen, Fitnesszentren,
Schwimm­hal­len und vieles andere zur
Verfügung.

Скрізь у розпорядженні молоді
спорт­май­да­н­чи­ки, туристичні бази
відпо­чин­ку, центри здоров’я, басей­
ни та ба­га­то іншого.

In Bibliotheken, die alle Computer ha­
ben, können sich die Jugendlichen Bü­
cher aus aller Welt ausleihen.

У бібліотеках, які всі мають ком­п’ю­
те­ри, молодь може брати книжки
усього світу.

In Deutschland ist es üblich, dass sich
die jungen Leute das Geld für die
Ferien oder den Urlaub selbst verdie­
nen.

У Німеччині прийнято, що молоді
люди самі заробляють гроші на свою
від­пу­с­т­ку або канікули.

Sie arbeiten bei Mac Donalds oder auf
der Post, helfen auf dem Bau oder bei
der Obsternte.

Вони працюють у Мак-Дональдсі або
на пошті, допомагають на бу­ді­в­ни­ц­т­
ві або у зборі фруктів.

So können sie in den Ferien herrliche
Reisen machen und die ganze Welt
ken­nen­ler­nen.

Таким чином, вони можуть здій­с­
ню­ва­ти на канікулах чудові поїздки
й пі­зна­ти весь світ.

Ihre Englisch– und Französisch–Kennt­
nis­se festigen und erweitern sie in Eng­
land und Frankreich, ihr Italienisch in
Ita­li­en und Spanisch in Spanien.

Свої пізнання в англійській та фра­
н­цу­зь­кій мовах вони закріплюють
і розвивають в Англії та Франції, іта­
ль­ян­сь­кої та іспанської — в Італії та
Іс­па­нії.

Das Zusammenleben von Eltern und
Kin­dern ist nicht immer konfliktlos.

Сучасне життя батьків і дітей не об­
хо­дить­ся без конфліктів.

Deshalb suchen sich viele deutsche Ju­
gend­li­che schon früh ein eigenes Zim­
mer oder mieten mit Freunden eine
Woh­nung.

Тому багато німецьких підлітків рано
шукають власну кімнату або зні­ма­
ють із друзями квартиру.

Die Hauptinteressen der Jugendlichen
sind Musik und Sport, für diese
Hobbys verwenden sie all ihre Freizeit.

Головні інтереси молоді — музика
й спорт, на ці хобі йде весь їх віль­
ний час.

Alle Jugendlichen besitzen ein
Fahrrad, viele ein Motorrad, später
dann ein Auto.

Усі підлітки мають велосипед, ба­га­
то — мотоцикл, а пізніше машину.

214

Deutschland l

Die deutsche Jugend nimmt auch
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teil und ver­tei­digt ihre Rechte,
ist Mitglied von Ju­gend­­or­ga­ni­sa­
tionen.

Німецька молодь активно бере
участь у громадському житті й захи­
щає свої права, вступаючи до різних
мо­ло­ді­ж­них організацій.

Wörter und Wendungen

die Bevölkerung — населення
fördern (te, t) — тут:

підтримувати

die Lehranstalt, -en —

навчальний заклад

ausbilden (te, t) — навчати
der Arbeitslose, -n —

безробітний
sinnvoll — розумно, змістовно
die Sportstätten — спортивні
майданчики
die Jugendherberge, -n —
туристична база
відпочинку
1.
2.
3.
4.
5.

das Fitnesszentrum, -en — центр

здоров’я

die Schwimmhalle, -n — басейн
zur Verfügung stehen — бути

в розпорядженні

üblich sein — бути

загальноприйнятним

mieten (te, t) — знімати

квартиру

verteidigen (te, t) — захищати

Fragen zum Text

Wie teilt sich die Bevölkerung Deutschlands?
Welche Rolle spielt die Jugend im Leben der Gesellschaft?
Wo werden die Jugendlichen Deutschlands ausgebildet?
Was ist das größte Problem der deutschen Jugend?
Wie verbringt die Jugend Deutschlands ihre Freizeit?


Der Sport


Ñïîðò

Sport ist in Deutschland eine sehr be­
lieb­te Freizeitgestaltung nicht nur bei
den Fernsehübertragungen am
Bildschirm, sondern auch in den fast
80 000 Ver­ei­nen.

Спорт у Німеччині — найулюбленіше
заняття у вільний час, причому не
тіль­ки біля екрана телевізора під час
транс­ля­цій, але й у спортивних то­
ва­ри­с­т­вах, чисельність яких досягає
80 000.

Diese Vereine schließen sich zum Ver­
band des Deutschen Sportbundes zu­
sam­men.

Ці товариства об’єднуються в Спілку
німецької федерації спорту.

Jeder vierte Bürger von Deutschland
ist Mitglied eines Sportvereins.

Кожен четвертий громадянин Ні­ме­
ч­чи­ни — член спортивного то­ва­ри­
с­т­ва.

l Німеччина

215

Neben den mehr als 21 Millionen Mit­
glie­dern treiben weitere 12 Millionen
Men­schen Sport ohne einem Verein
an­zu­ge­hö­ren.

Поряд з більш як 21 мільйоном
членів,­ інші 12 мільйонів займаються
спор­том, не будучи членами спор­
тивних то­вариств.

Kennzeichnend für den Sport in
Deutsch­­land ist seine Autonomie.

Для спорту в Німеччині характерна
самостійність.

Die Organisationen des Sportes regeln
ihre Angelegenheiten selbst.

Організації самі ведуть свої справи.

Die Dachorganisation des Sports ist
der Deutsche Sportbund, der aus
16 Lan­des­sport­bün­den und zahlrei­
chen Fach­ver­bän­den besteht.

Провідна спортивна організація — Ні­
ме­ць­ка федерація спор­ту, яка скла­
да­єть­ся з 16 федеральних товариств
і численних професійних товариств.

Mit mehr als 5,25 Millionen
Mitgliedern ist der Deutsche Fußball­
bund bekannt.

Відома Німецька федерація фу­т­бо­лу,
яка налічує понад 5,25 млн членів.

Fußball ist in Deutschland besonders
beliebt.

Футбол у Німеччині особливо попу­
ляр­ний.

Fußball wird in Tausenden von
Amateurvereinen gespielt, er ist auch
ein Zuschauermagnet bei den Spielen
der Profi–Ligen, die jede Woche einige
Hun­dert­tau­sen­de in die Stadien
locken.

У футбол грають у тисячах ама­тор­сь­
ких товариств, він, як магніт, притя­
гає кожного тижня на ігри ліги про­
фе­сі­о­на­лів сотні тисяч глядачів.

Bei den Olympischen Spielen (1996)
hat die Fußballmannschaft Deutsch­
lands den ersten Platz belegt und
wurde zum Olym­pia­sie­ger.

На Олімпійських іграх (1996) фу­т­бо­
ль­на команда Німеччини зайняла
пе­р­ше місце і стала олімпійським
че­м­пі­о­ном.

Die Fußballmannschaft “Bayern” (Mün­
chen) erfreut sich großer Beliebtheit.

Футбольна команда «Баварія» (Мюн­хен)
користується великою по­пу­ля­р­ні­с­тю.

Sportarten wie Tennis, Autorennen,
Rad­ren­nen, Reiten und Golf finden im­
mer mehr Anhänger.

Такі види спорту, як теніс, велосипед,
верхова їзда і гольф знаходять все
більше прихильників.

Sehr beliebt sind auch Wasser­sport­
vereine, dazu gibt es Angebote für Be­
hin­der­te.

Дуже популярними є товариства
во­д­но­го спорту, при цьому є умови
й для інвалідів.

Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich
haben Tennis zum Volkssport ge­
macht.

Штеффі Ґраф, Борис Беккер, Міхаель
Штих зробили теніс за­га­ль­но­на­ро­д­
ним спортом.

Der Name des Autorenners
(Formu­la–1) Michael Schuhmacher ist
in der ganzen Welt bekannt.

Ім’я автогонщика («Формула — 1»)
Міхаеля Шумахера відоме в усьо­­му
світі.

216

Deutschland l
Wörter und Wendungen

die Freizeitgestaltung —
організація дозвілля
die Übertragung, -en —
трансляція, передача
das Verein, -e — товариство
sich zusammenschließen
(o, o) — об’єднуватися
kennzeichnend — характерно
die Angelegenheit, -en —
справа
die Dachorganisation, -en —
провідна організація
1.
2.
3.
4.
5.

der Deutsche Sportbund —
Німецька федерація спорту
die Landessportbünde —
федеральні спортивні
товариства
der Fachverband (die
Fachverbände) —
професіональне товариство
sich großer Beliebtheit
erfreuen
(te, t) — користуватися
великою популярністю

Fragen zum Text

Welche Rolle spielt Sport im Leben der Deutschen?
Wo können die Deutschen Sport treiben?
Wieviel Millionen Menschen treiben in Deutschland Sport?
Was ist die Dachorganisation des deutschen Sportes?
Welche berühmten Sportler Deutschlands kennen Sie?


Massenmedien


Çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿

Politische Beteiligung an einer
Massendemokratie wird durch
Presse, Funk und Fernsehen
nur möglich.

Політична участь у масовій де­мо­к­ра­
тії можлива лише завдяки пресі, ра­
діо й телебаченню.

Der Mensch kann politische Ent­schei­
dun­gen erst dann treffen, wenn er um­
fas­send informiert ist.

Людина може приймати полі­тичні рі­
шен­ня тільки тоді, коли вона всебіч­
но поінформована.

Die Massenmedien stellen
Öffentlichkeit her, in der ein Austausch
der ver­schiedenen politischen
Meinungen von gesellschaftlichen
Gruppen und Or­gani­sa­tio­nen, Parteien
und politischen In­sti­tu­tio­nen stattfin­
det.

Засоби масової інформації ство­
рюють гласність, коли відбувається
обмін рі­з­ни­ми політичними думками
су­с­пі­ль­них груп і організацій, партій
і політичних установ.

Nur solche Meinungen, die
in Mas­sen­me­di­en zu
Diskussionsthemen werden, haben
die Chance, öffentlich wirksam
zu werden.

Тільки такі думки, які в засобах ма­со­
вої інформації стають темами дис­ку­
сій, мають шанс стати суспільно-ді­йо­
ви­ми.

l Німеччина

217

Die Massenmedien haben die
Aufgabe: Informationen zu verbreiten,
sie sollen so umfassend, sachlich und
ver­ständ­lich wie möglich sein.

Засоби масової інформації мають
за­вдан­ня — розповсюджувати ін­
формацію, яка повинна бути яко­мо­га
більше всеохоплюючою, діловою
й зро­зумілою.

Bei Hörfunk und Fernsehen existieren
öffentlich-rechtliche und private Rund­
funk– und Fernsehanstalten ne­ben­ein­
an­der.

У системі радіомовлення й те­ле­ба­
чен­ня існують поряд з суспільно-пра­
во­ви­ми й приватні радіо– і те­ле­ко­м­
па­нії.

In der BRD gibt es elf Länderanstalten,
sie verbreiten eigene Hörfunk– und
Fern­seh­pro­gram­me und strahlen zu­
sam­men das Gemeinschaftsprogramm
Erstes Deutsches Fernsehen aus.

У Німеччині 11 компаній фе­де­ра­ль­
них земель, вони віщають свої радіой телепрограми та транслюють спіль­
ні програми Першого Німецького
те­ле­ба­чен­ня.

1961 wurde durch die Länder eine neue
bundesweite Fernsehanstalt gegründet­,
das Zweite Deutsche Fern­se­hen (ZDF).

1961 року було засновано фе­де­ра­ль­
ну телекомпанію — Друге німецьке
телебачення (ДНТ).

Private Veranstalten bieten seit 1984
Hörfunk– und Fernsehprogramme an.

Приватні засновники пропонують
з 1984 року свої радіо- й телепро­
грами.

Die Presse der BRD ist vom Staat un­ab­
hän­gig.

Преса Німеччини незалежна від дер­
жа­ви.

Drei von vier Deutschen lesen täglich
eine Zeitung.

Три з чотирьох німців читають газету
щоденно.

Überregionale Tageszeitungen sind:
“Bild”, “Süddeutsche Zeitung”, “Die
Welt”, “Neue Zeit”, “Frankfur­ter all­ge­
mei­ne Zei­tung”.

Міжрегіональні щоденні газети
«Більд», «Зюддойче Цайтунґ», «Ді
Вельт», «Фра­н­к­фу­р­тер Альгемайне
Цайтунґ».

Die größten regionalen Zeitungen sind:
“Westdeutsche allgemeine Zeitung”
(WAZ); “Express” (Köln, Bonn, Düs­sel­
dorf), “Leipziger Volkszeitung” usw.

Найбільші регіональні газети: «Вест­
дойче Альгемейне Цайтунґ», «Екс­
прес» (Кельн, Бонн, Дьо­сель­дорф),
«Лейпциґер Фолькс­цайтунґ» та ін.

Regionale Zeitungen sind meist ähn­
lich angebaut: die ersten (meist drei)
Seiten befassen sich mit aktuellen po­li­
ti­schen Ereignissen im Lande und in
der Welt.

Регіональні газети побудовані зде­бі­
ль­шо­го однаково: перші (як правило
три) сторінки займають актуальні по­
лі­тич­ні події в країні й у світі.

Weiter geht das Geschehen in der
Stadt und deren Umgebung; der Wirt­
schafts­teil enthält Informationen vom
Ak­ti­en­kurs bis zum Umweltschutz.

Далі про події в місті та його око­
ли­цях; економічна частина містить
ши­ро­ку інформацію про курс акцій,
за­хист довкілля.

218

Deutschland l

Verbreitet sind in Deutschland auch uns
bekannte Zeitschriften: “Spiegel”, “Eu­len­
spie­gel”; “Burda-Moden” und “Juma”.

У Німеччині поширені також відомі
нам журнали: «Шпігель», «Уленшпі­
гель», «Бурда-моден» і «Юма».

Wörter und Wendungen

Massenmedien — засоби
масової інформації
die Beteiligung — участь
der Funk — радіо
umfassend — всебічно
die Öffentlichkeit — гласність
die Institution, -en —
установа
wirksam — дійовий
der Hörfunk — радіо
1.
2.
3.
4.
5.

öffentlich-rechtlich —
суспільно-правовий
Rundfunk- und
Fernsehanstalt,
-en — радіо- та телекомпанії
das Gemeinschaftsprogramm,
-e — суспільна програма
anbieten (o, o) — пропонувати
sich befassen mit (te, t) —
займатися чимось

Fragen zum Text

Wodurch ist die Beteiligung an der Massendemokratie möglich?
Wie stellen die Massenmedien Öffentlichkeit her?
Welche Meinungen haben die Chance, wirksam zu werden?
Wie heißen die berühmtesten Fernsehanstalten Deutschlands?
Womit befassen sich die berühmtesten Zeitungen Deutschlands?


Umweltschutzmaßnahmen


Çàõîäè ç çàõèñòó
íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà

Nationale Maßnahmen allein reichen
nicht aus, denn die Verschmutzung
von Luft, Flüssen und Meeren kennt
keine nationalen Grenzen.

Одних тільки державних заходів
не­до­ста­т­ньо, оскільки забруднення
по­ві­т­ря, річок, морів не знає на­ці­о­на­
ль­них кордонів.

Vor diesem Hintergrund haben sich
1992 in Rio de Janeiro auf der
Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 178 Staaten verpflichtet
nach einem gemeinsamen Programm
zu handeln.

Виходячи з цього, в 1992 році на
кон­­фе­ре­н­ції з охорони та розвитку
на­вко­ли­ш­ньо­го середовища в Ріоде-Жа­ней­ро 178 держав взяли на
себе зобов’язання­ діяти за спільною
про­гра­мою.

Darin wird die Verbesserung der öko­no­
mi­schen und sozialen Lebens­
bedingungen aller Menschen mit der
lang­fri­sti­gen Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen in Einklang ge­bracht.

У ній погоджується поліпшення еко­
но­мі­ч­но­го й соціального рівня життя
всіх людей з довготерміновим захис­
том природних основ життя.

l Німеччина

219

Wie in anderen Industrieländern wird
die Luft in Deutschland von
Schadstoffen belastet, die vor allem
aus Industrie, aus Srtraßenverkehr,
Fernheizwerken stam­men.

Як і в інших промислово розвинених
країнах, повітря в Німеччині на­си­че­
не шкідливими речовинами, ви­ро­б­
ни­ка­ми яких є промисловість, місь­
кий транс­порт і теплоцентралі.

Die Umweltverschmutzung zeigt sich
besonders deutlich an den
Waldschäden und am Sommersmog.

Забруднення довкілля виявляється
найбільш чітко в завданні шкоди лі­сам,
а також спричиняється літнім смогом.

Die menschliche Gesundheit, Böden
und Gewässer, Gebäude und Kunst­
denkmäler müssen deshalb vor wei­te­
ren Belastungen durch verunreinigte
Luft geschützt werden.

Здоров’я людини, ґрунт, водоймища,
будинки й пам’ятки культури повинні
бути, отже, захище­ні від подальшого
забруднення крізь атмосферу.

Gegen die Luftverschmutzung wurde
ein umfassendes Programm entwickelt.

Було розроблено велику програму
з боротьби із забрудненням повітря.

Im Verkehrsbereich wird die Belastung
der Umwelt durch die Einführung des
blei­frei­en Benzins reduziert.

У транспортній сфері зменшено за­
бру­д­нен­ня навколишнього се­ре­до­ви­
ща шляхом використання бензину,
що не містить свинцю.

Mitte 1995 ist das Gesetz zur Bekämp­
flung des Sommersmogs in Kraft ge­
treten.

У середині 1995 року набрав чин­
ності закон по боротьбі з літнім
смогом.

Danach wird das Fahren mit Diesel­
fahrzeugen verboten.

У зв’язку з чим заборонена їзда на
дизельних транспортних засобах.

Entscheidende Verbesserungen wur­den
auch beim Schutz der Gewässer er­reicht.

Істотних змін досягнуто в охороні во­
до­ймищ.

Sie richteten sich im ersten Schritt ins­
be­son­de­re gegen die organische Be­la­
stung der Oberflächengewässer.

Вони спрямовані у першу чергу про­
ти органічного забруднення верхніх
вод.

War in stark ver­schmut­zten Flüssen
wie dem Rhein oder dem Main
Anfang der siebziger Jahre der
Artenreichtum dra­stisch zurückgegan­
gen, so leben dort heute aufgrund der
verbesserten Wasserqualität wieder
annähernd so viele Arten wie in den
zwanziger Jah­ren des Jahr­hun­derts.

Якщо в сильно забруднених річках,
таких як Рейн або Майн, на початку
сімдесятих років кількість видів риб
значно знизилася, то сьогодні там
во­дить­ся завдяки поліпшенню якості
води знову приблизно стільки ж ви­
дів, як і в 20-ті роки цього століття.

Großer Sanierungsbedarf besteht da­ge­
gen noch trotz spürbarer Ver­bes­se­run­
gen für viele Seen und Flüsse in den
neu­en Bundesländern.

Всупереч помітним поліпшенням
у багатьох озерах і річках нових фе­
де­ра­ль­них земель необхідне їх са­ні­
ру­ван­ня.

220

Deutschland l

Einen wesentlichen Beitrag zum Ge­
wäs­ser­schutz leistet unter anderem
das Abwasserabgabengesetz.

Вагомий внесок до захисту водних
ресурсів здійснюється між тим за­вдя­ки
закону про податок на стічні води.

Er verpflichtet Gemeinden und In­du­
strie, die Schad– und Nährstoffe im Ab­
was­ser sehr stark zu reduzieren.

Він зобов’язує село й держ­про­ми­с­ло­
вість дуже скоротити викид шкі­д­ли­
вих речовин і харчових відходів до
сті­ч­них вод.

Viele Schadstoffe gelangen über die
Flüs­se und die Luft ins Meer.

Багато шкідливих речовин по­тра­п­ля­
ють через річки та повітря до моря.

Auch Schiffahrt und Erdölgewinnung tra­
gen zur Belastung der Meere bei und
die Fischerei beeinträchtigt die Meeres­
umwelt in immer stärkerem Maße.

Судноплавство й видобуток нафти при­
зводять також до забруднення морів,
і риболовство також завдає шкоди
морському середовищу де­да­лі більше.

Diese Probleme lassen sich nur durch
solidarisches Handeln aller Staaten
lösen.

Ці проблеми можна вирішити тільки
завдяки солідарним діям усіх
дер­жав.

Wörter und Wendungen

die Maßnahme, -n — захід
ausreichen (te, t) — вистачати,
бути достатнім
die Verschmutzung —
забруднення
vor diesem Hintergrund —
виходячи з цього
sich verpflichten (te, t) —
взяти обов’язки
gemeinsam — загальний
handeln (te, t) — діяти
die Lebensbedingung, -en
— умови життя

langfristig — довготривалий
die Sicherung — захист
die Grundlage, -n — основа
in Einklang bringen (a, a) —
тут: погоджуватися
der Schadstoff, -e — шкідлива
речовина
das Fernheizwerk, -e —
теплоцентраль
die Belastung, -en —
тут: забруднення;
навантаження
der Bereich, -e — сфера

Fragen zum Text

1. Was beschlossen 178 Staaten auf der Konferenz 1992 in Rio de
Janeiro zu machen?
2. Wovon wird die Luft in Deutschland belastet?
3. Wo zeigt sich besonders deutlich die Umweltverschmutzung?
4. Welches Programm wurde gegen die Luftverschmutzung entwickelt?
5. In welchem Bereich wurden entscheidende Verbesserungen erreicht?

V. Österreich
(À âñòðІЯ)


Österreich


Àâñòð³ÿ

Österreich liegt im südlichen Mittel­
europa.

Австрія лежить в південній ча­с­ти­ні
Центральної Європи.

Die Republik Österreich ist ein Bun­des­
staat.

Республіка Австрія — федеральна
держава.

Der Bundesstaat wird aus neun Bun­
des­län­dern gebildet.

Федерація складається з 9 фе­де­ра­ль­
них земель.

1955 wurde das Gesetz über die Neu­
tra­li­tät Österreichs angenommen.

У 1955 році було прийнято закон
про нейтралітет Австрії.

Die Österreichische Hauptstadt ist
Wien.

Австрійська столиця — Відень.

Eine besondere Bedeutung gewann
Wien als Stadt der Musik und als eine
Kongressstadt von Weltformat.

Особливе значення Відень має як мі­с­
то музики та як місто конгресів сві­то­
во­го масштабу.

Wunderschöne Baudenkmäler, Museen
und Galerien machen diese Stadt zu ei­
nem der beliebtesten Reiseziele der
Welt.

Чудові пам’ятники, музеї та галереї
роблять це місто до того ж улю­б­ле­
ною метою подорожей у світі.

Österreich ist ein Alpenland.

Австрія — альпійська країна.

Viele Touristen besuchen dieses Land
und bewundern seine Se­hens­wür­dig­
kei­ten.

Багато туристів відвідують цю країну
та милуються її визначними місцями.

In Innsbruck haben 1964 und 1976
die Olympischen Winterspiele statt­ge­
fun­den.

В Інсбруку в 1964 та 1976 роках про­
хо­ди­ли зимові Олімпійські ігри.

Österreich hat große Beiträge zur Ent­
wick­lung der Weltkultur geleistet.

Австрія зробила великий внесок
у розвиток світової культури.

Die Namen der Schriftsteller Arthur
Schnitz­ler, Rainer Maria Rilke und Ste­
fan Zweig werden mit Stolz genannt.

Імена письменників Артура Шні­т­ц­ле­
ра, Райнера Марія Ріль­ке, Стефана
Цвейга та інших вимовляються з го­
р­ді­с­тю.

Österreichische Musik ist in der gan­
zen Welt bekannt und beliebt.

Австрійська музика також відома
й улюблена в усьому світі.

Штраус. Öster­reich wurde auch zur Wiege der klas­si­schen Operette. das Reiseziel.Österreich l 222 Mozart. o) — набувати особливого значення die Stadt von Weltformat — місто світового масштабу 1. Малер — видатні композитори. 3. 5. Моцарт. -n — колиска schaffen (u. o) — приймати закон eine besondere Bedeutung gewinnen (a. Ihr Recht geht vom Volk aus”. Seit dem 13. die Wiege. Шуберт. . -e — мета подорожі bewundern (te. Австрія також є колискою класичної оперети.. «Австрія — демократична ре­с­пу­б­лі­ка. “Die parlamentarische Demokratie war in Österreich seit dem 4. З 13 березня 1938 р. Strauß. Брюкнер. Brückner. -en — федеральна держава das Gesetz annehmen (a. Wörter und Wendungen der Bundesstaat. творити Fragen zum Text Wo liegt Österreich? Was für ein Staat ist Österrech? Warum besuchen viele Touristen Österreich? Welche Ereignisse fanden in Österreich statt? Wodurch ist Österreich besonders berühmt?  Der staatliche Aufbau Österreichs  Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠“Österreich ist eine demokratische Re­ pu­blik.. So lautet Artikel I des Bundes­ver­fas­ sungs­gesetzes. a) — створювати. Парламентська демократія була по­ру­ ше­на в Австрії з 4 березня 1933 р. Schubert. März 1933 aus­ge­schal­tet. Так проголошує стаття 1 фе­де­ра­ль­но­ го конституційного закону. t) — милуватися Beitrag leisten zu — робити внесок в. die in Österreich gelebt und geschaffen ha­ben. Її право виходить від народу». через окупацію німецьким рейхом Ав­с­т­рії заважали здійснювати державну владу та до квітня 1945 р. März 1938 war Österreich auf Grund der Okkupation durch das Deutsche Reich an der Ausübung sei­ ner Staatsgewalt ge­hin­dert und war bis April 1945 Teil des “Drit­ten Reiches”. 2. Ma­ ler sind berühmte Komponisten. вона була частиною «Тре­тьо­го рей­ху». 4. які жили й творили в Австрії.

Der Bundespräsident schließt die Staats­ver­trä­ge ab und ist der oberste Be­fehls­ha­ber des Bundesheeres. . Він призначає федерального ка­н­ц­ле­ ра — голову найсильнішої партії. die Grünen u. На чолі федерального уряду стоїть канцлер. президент обирається без­ по­се­ре­д­ньо народом терміном на 6 ро­ків. Er führt mit dem Vizekanzler und den Bundesministern die Regierungs­ geschäfte. засновниками республіки ста­ ли по­лі­тич­ні партії. Er ernennt den Bundeskanzler — den Vorsitzenden der stärksten Partei. die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Seit 1951 wird der Bundespräsident un­ mit­tel­bar vom Volk gewählt. Він разом з віце-канцлером і фе­де­ ра­ль­ни­ми міністрами веде справи уря­ду. З 1951 р. «зелені» та ін. Die gesetzgebenden Organe der Re­pu­blik sind der Nationalrat und der Bun­des­rat — die beiden Kammern des Par­la­ments.l Австрія Nach der Befreiung Österreichs im April 1945 waren die politischen Parteien die Republikgründer. April 1945 proklamiert. Der Bundespräsident vertritt die Re­pu­ blik völkerrechtlich. й вони є представниками ландтагів (парла­мен­тів) федеральних земель. Національний прапор Австрії — че­ р­во­но-біло-червоний з гербом фе­де­ ра­ції. Федеральний президент — це го­ло­в­ ний (вищий) представник держави. Zu den führenden politischen Parteien Österreichs gehören die So­zi­al­de­mo­kra­ ti­sche Partei Österreichs (SPÖ). Die Nationalflagge Österreichs ist Rot– Weiß–Rot mit dem Bundeswappen. a. Der Bundesrat hat 64 Mitglieder. Австрійська народна партія (АНП). До провідних політичних партій Ав­ с­т­рії належать: соціал-демократична партія Австрії (СДПА). Президент укладає державні угоди та є головнокомандувачем фе­де­ра­ль­ ної армії. Законодавчими органами є На­ці­о­на­ ль­на рада та Федеральна рада — оби­д­ві камери парламенту. Декларацію незалежності було про­го­ ло­ше­но 27 квітня 1945 р. Австрійська партія свободи (АПС). An der Spitze der Bundesregierung steht der Bundeskanzler. die Amtperiode des Bun­des­prä­si­den­ten beträgt sechs Jahre. 223 Після звільнення Австрії в квітні 1945 р. Der Bundespräsident ist der oberste Re­prä­sen­tant des Staates. Національна Рада складається з 183 (ста вісімдесяти трьох) депу­ татів та обирається на 4 роки. Федеральна рада має 4 члени. Die Erklärung über die Unabhängigkeit wurde am 27. die Öster­rei­chi­sche Volkspartei (ÖVP). Der Nationalrat besteht aus 183 Ab­ge­ ord­ne­ten und wird auf vier Jahre ge­ wählt. Федеральний президент пред­ста­в­ляє республіку по міжнародному пра­ву. und sie sind Vertreter des Landtags der Bun­des­län­der.

e) — представляти der oberste Befehlshaber — головнокомандувач das Bundesheer — армія Австрії die Kammer (-n) — палата Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert? Von wem wird der Bundespräsident gewählt? Welche Aufgaben erfüllt der Präsident? Wie heißen die gesetzgebenden Organe Österreichs? Wie heißen die führenden Parteien Österreichs?  Wien  ³äåíü Wien ist die Hauptstadt Österreichs.6 Millionen Men­schen.—11. 2. Jahrhundert wird Wien wie­ der in den hi­sto­ri­schen Chroniken er­ wähnt und in der Mitte des 12. Відень — столиця Австрії. 4. . Jahr­ hun­derts wurde es zur Hauptstadt des öster­rei­chi­schen Staa­tes. В 9—11 ст. Відень розташований на перехрестях Дунайського водного шляху та су­хо­ пу­т­них шляхів східноєвропейських держав. Im 9. Die Stadt entstand am rechten Ufer der Donau am berühmten Wienerwald. In 90-er Jahren bauten hier die rö­mi­ schen Eroberer eine Festung. науковий та культурний центр країни. і в середині 12 ст.6 млн чол. перешкоджати die Erklärung — декларація der Repräsentant.Österreich l 224 Wörter und Wendungen die Ausübung — виконання. Heute ist Wien das größte Industrie–. Місто виникло на правому березі Ду­ наю біля відомого Віденського лісу. 5. unmittelbar — безпосередньо die Amtsperiode — термін (должности) vertreten (a. Das spielte eine große Rolle in der Ent­ wick­lung der Stadt. Сьогодні Відень — найбільший про­ ми­с­ло­вий. У 90-ті роки римські завойовники по­ бу­ду­ва­ли тут фортецю. Wien liegt an der Kreuzung der Do­nau­ was­ser­straße und Land­straßen aus Ost­ eu­ro­päi­schen Ländern. Wissenschafts– und Kulturzentrum des Landes. стає столицею Австрійської дер­ жа­ви. здійснення die Staatsgewalt — державна влада hindern (te. 3. Тут мешкає понад 1. (-en) — представник 1. Hier wohnen mehr als 1. t) — заважати. Це відіграло велику роль у розвитку міста. Відень знову згадується в історичних хроніках.

 Мо­ царт. Відень — це місто парків. Тут жили і створювали свої без­сме­р­ т­ні твори І. На вулиці Рингштрасе є також де­кі­ль­ ка музеїв і великих магазинів. Fast von allen Seiten ist die Innere Stadt von der Ringstraße umgeben. будівля нового університету та відомий Бург-Театр. Відень дає країні третину всієї про­ми­ с­ло­вої продукції. серед них — бу­ ді­в­ля університету. Metallbearbeitung und be­ son­ders Elektrotechnik. J. майданів та водограїв. Неподалік розташований всесвітньо відомий собор Штефан-Дом. . die Gemäldegalerie. dar­ unter das Gebäude der Universität. Р. Майже з усіх сторін Внутрішнє місто ото­че­не кільцевою вулицею Рінгш­ трасе. wo heute be­rühm­te Museen sind: das Museum der Öster­rei­ chi­schen Kultur. Wien ist die Stadt der Parks. Тут знаходиться Гофбург — ко­ли­ш­ній імператорський палац. das Museum der Völkerkunde und auch die Nationalbibliothek und ein Kon­zert­saal. Національна бібліотека та Кон­це­р­т­ ний зал. Hier lebten und schufen ihre un­sterb­li­ chen Werke J. Strauß. Wien liefert dem Lande ein Drittel der gesamten Industrieproduktion. Парламент. Гайдн. Тут збереглися також деякі ста­ро­вин­ ні церкви та будівлі. металообробна про­ми­с­ло­ вість і особливо електроніка. В центрі — у Внутрішньому місті — розташовані відомі архітектурні па­ м’я­т­ни­ки. Haydn und andere. Тут є також багато підприємств хі­мі­ч­ ної промисловості. das Parlament. де сьогодні є кілька відомих музеїв: Музей ав­с­т­рій­ сь­кої культури. W. Mozart. Hier sind auch einige antike Kirchen und Gebäude erhalten geblieben. Von großer Bedeutung sind hier Ma­ schi­nen­bau. Hier befindet sich Hofburg — der ehe­ ma­li­ge Kaiserpalast. І. Wien ist auch als Musikstadt bekannt. Шуман та інші. В. das Rathaus. Es gibt hier auch viele Betriebe der che­mi­schen Industrie. Велике значення мають тут ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. Тут було побудовано багато чудових споруд: Державна опера. F. Im Zentrum — in der Inneren Stadt — sind die berühmtesten ar­chi­tek­to­ni­ schen Denkmäler. Шуберт.l Австрія 225 Im südlichen und östlichen Stadtteilen ist fast die ganze moderne Industrie kon­zertriert. Штраус. Етнографічний музей. Schubert. Hier wurden viele prachtvolle Gebäude gebaut: die Staatsoper. In der Ringstraße gibt es auch einige Museen und große Kaufhäuser. Ф. Plätze und Springbrunnen. Nicht weit von hier erhebt sich der welt­be­rühm­te Stephan-Dom. Відень відомий як місто музики. das Gebäude der neuen Universität und das be­ rühmte Burg–Thea­ter. Ратуша. У південній та східній частинах міста сконцентрована майже вся сучасна індустрія.

пе­ре­го­ во­ри і наукові симпозіуми. виникати der Eroberer — завойовник die Festung (-en) — фортеця erwähnen (te. опоясувати prachtvoll — пишний. Kon­gresse. Штрауса називають у всьому світі «Королем вальсу». І. У 8 столітті Карл Великий заснував на Дунаї Аварську марку — територію. a) — з’являтися. 4. Jahrhundert begründete Karl der Große an der Donau die Awarische Mark als Bollwerk im Osten. Частина цієї території в 976 році ві­ді­ йш­ла до династії Бабенбергів. t) — згадувати die Wasserstraße (-n) — судноходна ріка die Landstraße (-n) — сухопутний шлях die Innere Stadt — внутрішнє місто 1. Im 8. Ein Teil des Raumes fiel 976 an die Ba­ ben­berg. . 7. Als neutraler Staat wurde Österreich zur Residenz vieler interna­tionaler Or­ ga­ni­sa­tio­nen. розкішний Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Wien? Wann wurde es zur Hauptstadt des Landes? Was für eine Stadt ist Wien heute? Welche Straße Wiens ist besonders berühmt? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Wien? Wer von den großen Komponisten lebte und schuf in Wien seine Werke? Wessen Residenz ist Wien?  Aus der Geschichte Österreichs  Ç ³ñòî𳿠Àâñò𳿠Vor 2000 Jahren war Wien eine rö­mi­ sche Grenzfestung. Як нейтральна держава Австрія ста­ла резиденцією багатьох між­на­ро­д­них організацій. Verhand­ lungen und wis­sen­schaft­li­che Symposien statt. 2. Wörter und Wendungen entstehen (a. hier finden internationa­ le Kon­fe­ren­zen. зберігатися umgeben (a. 6. e) — оточувати. 3. Strauß wird in der ganzen Welt “Walzerkönig“ genannt. das Museum der Völkerkunde — етнографічний музей der Dom — собор erhalten bleiben (ie. 2000 років тому Відень був при­­ко­р­ дон­ним укріпленням Римської імперії. тут відбуваються між­на­ ро­д­ні конференції. ie) — берегтися.Österreich l 226 J. конгреси. яка повинна була відіграти роль схі­д­ но­го бастіону. 5.

Nach 1945 blieb Österreich von den vier Großmächten besetzt. у якій «не заходило сонце». (1519 bis 1556) war Öster­reich Mittelpunkt eines Weltreiches. їм вдалося при­ єднати Уго­р­щи­ну та Польщу. і разом з Чехією.l Австрія 227 Auf die Babenberg folgten 1282 die Habs­bur­ger. . розпа­ лася в 1918 році. Dieser Staat. die 1529 und 1683 Wien belagerten. Уже в 18 столітті імператриця Марія Терезія та її син Йосип II своїми ре­ фо­р­ма­ми заклали фундамент су­час­ ної держави. gewannen sie nach Abwehr der Türken. 1938 року Австрійська республі­ка ста­ла першою жертвою загарбниць­ кої політики Адольфа Гітлера. zerfiel 1918. При Карлі V (1519–1556) Австрія була центром світової імперії. Ungarn und später auch Polen hinzu. Jahrhundert schufen die Reformen der Kaiserin Maria Theresia und ihres Soh­nes Josef II. Die Republik Österreich wurde 1938 das erste Opfer der Eroberungs­politik Adolf Hitlers. Тільки в результаті укладення Держав­ного договору 1955 року вона отри­ма­ла повну незалежність і по­стій­ний ней­т­ра­лі­тет. der seit 1867 Österreich– Ungarn heißt. які облягали Відень у 1529 і 1683 роках. die Grund­la­gen eines moder­­nen Staa­tes. Kroa­ti­en und Dalmatien bildete den Kern ei­nes mitteleuropäischen Reiches. Ця держава. Schon im 18. Хорватією та Далмацією утворили ядро се­ре­д­ ньо­єв­ро­пей­сь­кої імперії. які за рахунок шлюбів і по­лі­ тич­них союзів розширили володіння та з 1438 до 1806 року посідали пре­ стол у Священній Римській імперії. Es erlangte erst 1955 durch den Staats­ vertrag seine volle Souveränität und sei­ne immerwährende Neutralität. “in dem die Sonne nicht unterging”. Lange waren auch Belgien und große Teile Italiens mit Österreich ver­ bunden und zusammen mit Tsche­ chien. після відбиття навали ту­р­ків. Während der Einfluss der Habsburger in Deutschland seit der Reformation im­mer mehr zurückging. Після 1945 року Австрія була оку­по­ва­на чотирма великими де­ ржавами. die ihre Besitzungen durch Hei­rat– und Bündnispolitik er­ wei­ter­ten und von 1438 bis 1806 die Kaiserwürde des Römischen Reiches in­ ne­hat­ten. На ту пору як після Реформації вплив Габсбургів у Німеччині пос­ тійно зме­н­шу­ва­в­ся. яка отримала в 1867 році назву Австро-Угорщина. Тривалий час до складу Австрії вхо­ ди­ла також Бельгія та великі те­ри­то­ рії Італії. У 1282 році Бабенбергів змінили Габс­ бурги. Unter Karl V.

3. Die Hauptschule ist vierjährig. -en — кордонне укріплення das Bollwerk — бастіон der Raum. . Після відвідування 4-річної народної школи (початкова школа) де­ся­ти­рі­ч­ ній дитині відкриті.Österreich l 228 Wörter und Wendungen die Grenzfestung. die Räume — територія die Besitzung. -n — основа. Її випускники відвідують або річний політехнічний курс та отримують пі­с­ля цього професійну освіту на під­ при­єм­с­т­ві або в професійній школі. фундамент zerfallen (ie. 2. Nach dem Besuch der vierjährigen Volkss­chule (Grundschule) stehen dem zeh­n­jäh­ri­gen Kind in der Regel zwei weit­er­führende Schulwege offen: der Besuch der Hauptschule oder der Besuch einer allge­mein­bildenden hö­ heren Schule. дві по­да­ль­ші шкільні дороги: відвідуван­ ня ос­но­в­ної школи або відвідування за­га­ль­но­ос­ві­т­ньої вищої школи. je nach Begabung und Nei­gung. у вищому ступені за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої вищої школи (реальна гімназія ви­що­го ступеня — 4 роки) або в про­фе­сій­ній середній чи вищій школі (остан­ні 5 років). t) — облягати die Grundlage. Ihre Absolventen besuchen entweder den einjährigen polytechnischen Lehr­ gang und erhalten danach eine Be­rufs­ aus­bil­dung in Betrieb und Berufsschule oder sie können. die Abwehr — відбиття (навали) belagern (te. t) — посідати (престол) der Einfluß — вплив 1. або вони можуть продовжувати свою ка­р’є­ру школяра за здібностями й на­хи­ла­ми. Основна школа — чотирирічна. Der Schulbesuch an öffentlichen Schu­ len ist unentgeltlich. . -en — володіння die Kaiserwürde — престол innehaben (te. Відвідування в загальних школах без­ ко­ш­то­в­не. ihre Schullaufbahn in der Ober­ stu­fe einer allgemeinbildenden höheren Schu­le (Oberstufenrealgymnasium vier­ jäh­rig) oder an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (letztere fünfjährig) fortsetzen. Обов’язкове шкільне навчання по­чи­ на­єть­ся в 6 років і триває 9 років. 4. як правило. a) — розпадатися das Opfer. 5.— жертва die Eroberungspolitik — загарбницька політика Fragen zum Text Was war Wien vor 2000 Jahren? Wann wurde Österreich zum Mittelpunkt eines Weltreiches? Welche Staaten waren mit Österreich verbunden? Wann wurden die Grundlagen eines modernen Staates geschaffen? Warum wurde Österreich besetzt?  Die Schulen in Österreich  Øêîëè â Àâñò𳿠Die Schulpflicht beginnt nach der Voll­ en­dung des sechsten Lebensjahres und dauert neun Schuljahre.

l Австрія 229 Es gibt auch verschiedene Arten von Sonderschulen für physisch oder psy­ chisch behinderte Kinder. Die allgemeinbildende höhere Schule ist achtjährig. так і про­фе­ сій­ні вищі школи учні закінчують ек­ за­ме­ном на атестат зрілості. Після закінчення 4 класу можливе від­ві­ду­ван­ня професійної середньої або вищої школи. Das System der “Brücke” und “Über­gän­ ge” ermöglicht Übertritte zwischen den einzelnen Zweigen des Schulsystems. Система «мостів» і «переходів» на­дає можливість робити переходи між окре­ми­ми видами шкільної системи. Es gibt Schulen. Für die Hochschulen künst­licher Rich­tung gelten eigene Auf­nah­me­be­din­gun­gen. Для вузів художнього напрямку іс­ну­ ють свої умови прийому. Die Grundformen der all­ge­mein­bil­den­ den höheren Schulen sind das Gym­na­ si­um. Основними формами за­га­ль­но­ос­ві­т­ ніх вищих шкіл є гімназії. Es gibt die “Vienna International School”. An der American International school werden Kinder bis zur zwölften Schul­ stu­fe nach dem amerikanischen Schul­ mo­dell unterrichtet. реальні гім­ назії та економічні реальні гімназії. Після цього учні мають право від­ві­ду­ ва­ти університет або вуз. Є також різні види особливих шкіл для дітей з фізичними та психічними від­хи­лен­ня­ми. Wörter und Wendungen die Vollendung — закінчення in der Regel — як правило die Begabung — здібність. Загальноосвітня вища школа — во­сь­ ми­рі­ч­на. Danach haben die Schüler das Recht eine Uni oder Hochschule zu besuchen. die fremdsprachig ge­ führt sind. Є школи. в яких викладають іно­зе­м­ ною мовою. t) — робити можливим der übertritt — перехід der Baccalaureat — бакалавр unentgeltlich — безкоштовно öffentlich — суспільний . Nach Abschluss der vierten Klasse ist der Besuch einer berufsbildenden mitt­ le­ren oder höheren Schule möglich. das Realgymnasium und das wirt­schafts­kund­li­che Realgymnasium. an der Kinder vom fünften Lebensjahr bis zum internationalen Baccalaureat un­ter­rich­tet werden. в якій навчають дітей з 5-річного віку на між­на­ро­д­но­го бакалавра. Є «Віденська міжнародна школа». Sowohl die allgemeinbildenden hö­he­ ren Schulen schließen die Schüler mit der Reiferprüfung ab. талант die Neigung — схильність die Schullaufbahn — тут: шкільна кар’єра ermöglichen (te. В американській міжнародній школі діти навчаються до 12 класу за аме­ ри­кан­сь­кою моделлю шкіл. Як загальноосвітні вищі.

Österreich l 230 1. Fragen zum Text Wann gehen die Kinder von Österreich in die Schule? Welche Schulen gibt es in Österreich? Wodurch unterscheiden sie sich voneinander? Ist der Übergang aus einer Schule in die andere möglich? Welche Perspektiven geben die allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden höheren Schulen? . 3. 2. 4. 5.

Die Hauptstadt ist Bern. На території держави багато великих і малих озер.VI. Die Hauptflüsse sind die Rhone. Die Schweiz ist ein Gebirgsland. an Liech­ten­ stein. 18 % — фран­ цу­зькою.79 % — ре­то­ро­ман­сь­кою ­ мовами. Ліхтенштейном. залізна руда. У Швейцарії мало корисних копалин. Італією та Францією. уряд і парламент. Швейцарія — капіталістична держава Центральної Європи. вапно. з них 3 напівкантони. Die Regierung besteht aus 17 Mit­glie­ dern. Diese vier Sprachen sind offiziell. Ці чотири мови вважаються дер­жа­в­ ни­ми. österreich. Уряд складається з 17 чоловік.79 % rä­to­ ro­ma­nisch. Вона межує з ФРН. гіпс. die Aare. Швейцарія — держава з ви­со­ко­ розвиненою промисловістю та сіль­сь­ ким господарством. вугілля. У кожного кантону — власні кон­сти­ ту­ція. Liechtenstein (Ø âå é öàðІЯ. Sie grenzt an die BRD. der Rhein. der Inn. Загальна площа становить 41 300 км2. Die Schweiz. Kohle. Die Fläche beträgt 41 300 km2 . Ін і Ааре. 10 % italienisch und 0. Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Industrie­land mit entwickelter Land­ wirt­schaft. Основними є кам’яна сіль. Головними ріками є Рон. Серед корінних жителів 65 % го­ во­рять німецькою. яка складається з 23 кантонів. Kalk. Швейцарія — гірська країна. Die Schweiz ist arm an Bodenschätzen. Jeder Kanton hat eine eigene Ver­fas­ sung. 10 % — італійською і 0. Ë þêñåìáóðã òà Ë Іõòåíøòåéí)  Die Schweiz  Øâåéöàð³ÿ Die Schweiz ist ein kapitalistischer Staat in Mitteleuropa. Auf dem Territorium des Landes gibt es viele kleine und größere Seen. Столиця — Берн. Italien und Frankreich. 18 % fran­zö­ sisch. Австрією. Unter den Ureinwohnern des Landes sprechen 65 % deutsch. Die Schweiz ist eine parla­mentarische Bundesrepublik mit 23 Kantonen. . Regierung und ein eigenes Par­la­ ment. Luxemburg. Швейцарія — парламентська фе­де­ ра­ти­в­на республіка. Vorhanden sind Steinsalz. Рейн. Eisenerz. von denen drei Halbkantone sind. Gips.

) (te. aber die Rechte der Kantone sind jedoch durch die Bundesver­ fassung be­schränkt. пов’язані з точною механікою Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Schweiz? An welche Staaten grenzt sie? Wieviel Quadratkilometer beträgt die Fläche der Schweiz? Welche Sprachen sprechen die Einwohner der Schweiz? Wie gliedert sich die Schweiz?  Der Staatsaufbau der Schweiz  Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine parlamentarische Republik auf föderativer Grundlage. Die Schweiz besteht aus 23 Kantonen und drei von denen aus Halbkantonen. Кожен кантон має свою Конституцію. die Uhrenindustrie und an­ de­re fein­mechanische Industrie­zweige. Liechtenstein l 232 Zur Entwicklung des Landes trug seine traditionelle politische Neutralität we­ sent­lich bei. Bedeutende Industrie­zweige sind: die metall­verarbeitende Industrie. го­дин­ни­ко­ва та інші. Швейцарія — це парламентська ре­с­ пу­б­лі­ка на засадах федерації. t) — межувати з der Ureinwohner — корінний житель die Bodenschätze — корисні копалини vorhanden sein — бути в наявності 1. 2. однак права кантонів обмежені федеральною кон­ сти­ту­ці­єю. der Ma­ schi­nen­bau. машинобудівна. 3. 4. уряд і свій парламент.Die Schweiz. das Eisenerz — залізна руда eigen — власний beitragen (u. . a) — робити внесок feinmechanische Industriezweige — галузі промисловості. Die Bundesverfassung des Jahres 1874 ist bis jetzt gültig. Jeder Kanton hat seine eigene Ver­fas­ sung. Головними галузями промисловості є: металообробна. Віденський конгрес га­ра­н­ ту­вав не­за­ле­ж­ність й «поступовий» ней­т­ра­лі­тет країни. пов’язані з точ­ ною механікою. діє й сьогодні. а три з них — з напівкантонів. У розвиткові країни велику роль ві­ді­ гра­ла її традиційна політична не­за­ле­ ж­ність. Конституція федерації 1874 р. Швейцарія складається з 23 кантонів. 5. Luxemburg. У 1815 р. Regierung und sein eigenes Par­ la­ment. Wörter und Wendungen grenzen an (Akk. 1815 garantierte der Wiener Kongress Unabhängigkeit und “immer­währende Neutralität” des Landes.

Keine Regierung kann gestürzt werden. Unabhängige und Evan­ge­lische Partei u. Швейцарська на­род­на партія (ШНП). Die oberste ausführende Behörde ist der Bundesrat (die Regierung). Законодавчий орган — федераль­ не зібрання. незалежна пар­тія і партія євангелістів та ін. Вона активно працює з багатьма міжнародними­ організаціями.l Øâåéöàðія. die Schweizerische Volkspartei (SVP). ліберальна пар­тія Швейцарії (ЛПШ). das Staatso­ber­ haupt und Regierungschef zugleich ist. . die Liberale Partei der Schweiz (LPS). Швейцарія у своїй політиці бере на себе роль гостинного господаря для численних організацій та пе­ре­го­во­ рів. Er darf für das folgende Jahr nicht wie­ der­ge­wählt werden. Вона сама надає технічну й фі­нан­ со­ву підтримку численним країнам «тре­тьо­го світу». со­ціал-демократична партія Швейцарії (СДПШ). Die Schweiz übernimmt in ihrer Politik die Rolle der Gastgeberin für zahlrei­ che in­ter­na­tio­na­le Organisationen und Ver­hand­lun­gen. котре складається з двох палат: Національної Ради з 200 (дво­мастами)­ депутатами та Ради кан­тонів з 46 (сорока шістьма) депу­татами. а саме щодо співробітництва у сфері роз­ витку. die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS). Наступного року він не має права бути знову обраним. котрий є в той же час главою держави та уряду. die Christlich–Demokratische Partei der Schweiz (CDPS). Вищий виконавчий орган влади — Федеральна рада (уряд). Уряд не може бути скинутий. Вона складається з 7 федеральних міністрів і обирається на 4 роки. a. Die Staatsflagge ist das weiße Kreuz auf dem roten Grund. Die Bundesversammlung wählt jährlich aus 7 Mitgliedern des Bundesrates den Bundespräsidenten. Найважливіші політичні партії Швей­ ца­рії: радикально-демократична пар­ тія Швейцарії (РДПШ). Die wichtigsten politischen Parteien der Schweiz sind: die Fre­isinnig­demok­ ra­tische Partei der Schweiz (FDP). Федеральне зібрання обирає що­рі­ ч­но з 7 членів Федеральної Ради Фе­де­ра­ль­но­го президента. Sie arbeitet in den meisten in­ter­na­tio­ na­len Organisationen mit und nämlich im Bereich der Entwicklungszusamme narbeit. die aus 2 Kammern besteht: dem Nationalrat mit 200 Ab­ ge­ord­ne­ten und dem Ständerat mit 46 Ab­ge­ord­ne­ten. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 233 Das gesetzgebende Organ ist die Bun­ des­ver­samm­lung. християнсь­ ко-демократична партія Швейцарії (ХДПШ). Державний прапор — білий хрест на червоному фоні. Sie leistet auch selbst technische und fi­nan­zi­el­le Unterstützung an zahlreiche Länder der dritten Welt. Sie besteht aus 7 Bundesministern und wird auf 4 Jahre gewählt.

t) — скидати  die Verhandlungen — переговори im Bereich — у галузі die Unterstützung — підтримка  das Kreuz — хрест  gültig — дійсний Fragen zum Text Seit wann ist die Schweiz ein neutraler Staat? Welche Rechte haben die Behörden der Kantone? Wie heißt das gesetzgebende Organ in der Schweiz? Wer ist das Staatsoberhaupt und wie lange ist seine Amtsperiode? Welche Rolle spielt die Schweiz in der Weltpolitik?  Bern  Áåðí Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. поліграфічна та харчова. Sie geht dann in die Kramgasse über. Місто було засноване в 12 ст. altertümliche Springbrunnen mit allegorischen Fi­gur­ chen und das Rathaus.. Jh. Її продовження — Крамгассе — веде до моста через річку Аре. Die führenden Industriezweige sind hier Maschinenbau.—19. 2. Головна вулиця старої частини мі­с­ та — Марктгассе. 3. башти — за­ли­ ш­ки стіни фортеці. жи­те­ лів. Провідними галузями промисловості тут є машинобудівна. зведена в 15 ст. t) — обмежувати der Nationalrat — Національна рада der Ständerat — Рада кантонів der Abgeordnete. Берн розташований у завороті річки Аре й оточений Альпами. die Behörde. 5.Die Schweiz. reste­ der Festungsmauer.: сіро-зелені будинки з аркадами. die zur Brücke über den Fluss Aare führt. Jahrhundert wenig geändert: grüngraue­ Häuser mit Arkaden. ста­ ро­вин­ні фонтанчики з алегоричними фі­гу­р­ка­ми. Die Stadt wurde im 12. але сто­ли­цею країни стало тільки в 1848 р. Im Jahre 1981 waren in Bern 145 Tau­ send Einwohner. Luxemburg. Türme. Die Hauptstraße des alten Stadtteils ist die Marktgasse. -n — орган влади stürzen (te. aber wurde erst 1848 zur Hauptstadt des Landes. Берн — столиця Швейцарії. Buchdruck– und Lebensmittelindustrie. 4. Центральна частина міста мало змі­ ни­ла­ся з часів 18—19 ст. gebaut im 15. У 1981 р. Liechtenstein l 234 Wörter und Wendungen immerwährend — постійний beschränken (te. Bern liegt in der Stromwindung des Flus­ses Aare und ist von den Alpen umringt. -n — депутат ausführend — виконавчий 1. gegründet. у Берні було 145 тис. . вузькі вулиці. Die Stadtmitte hat sich seit dem 18. Jh. ратуша.

З ведмедями пов’язана історія міста.l Øâåéöàðія. -gäste — пасажир літака darstellen (te. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 235 In Bern funktioniert ein internationaler Flughafen. t) — гарантувати. Hier befinden sich das Parlament und die Regierungsbehörden.) — бути пов’язаним . t) — зображувати verbunden sein mit (Dat. У Берні функціонує міжнародний ае­ ро­порт. um sich zu amü­sie­ren. Берн відвідують туристи. -e — залишок die Festungsmauer — стіна фортеці altertümlich — старовинний die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість sichern (te. Das sind vor allem das Kunstmuseum und das einzige in Europa Alpen­museum. На гербі міста зображений ведмідь. um die Ar­chi­ tek­tur und die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen­zulernen. У ньому розташовані парламент і уря­ до­ві установи. Він забезпечує транспортування ва­ н­та­жів і пасажирів з різних куточків зе­м­ної кулі. забезпечувати der Springbrunnen — фонтан die Grube. Am Stadtwappen ist ein Bär dargestellt. Це перш за все Музей мистецтв і єди­ний у Європі Музей Альп. In der Stadt gibt es weltberühmte Denkmä­ler der Kunst. die hierher kommen. die National– und die Stadt­bi­blio­thek und der gotische Dom Sankt–Vincenc. готичний собор Санкт-Вінценц. У Берні знаходиться резиденція Все­ сві­т­ньо­го поштового союзу. Bern ist die Residenz des Weltspost­ bundes. Sie sind Lieblingstiere der Kinder. на­ці­о­ на­ль­на і міська бібліотеки. Touristen besuchen Bern. У місті є всесвітньо відомі пам’ятники мистецтва. Mit den Bären ist die Geschichte der Stadt verbunden. Und heute noch ist an der Brücke über den Fluss Aare eine betonierte Grube. Wörter und Wendungen die Stromwindung (-en) — заворот ріки der Rest. -n — яма die Fracht — вантаж der Fluggast. Це — улюбленці дітвори. яка при­хо­ дить сюди розважитися. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bern gehört auch das Gebäude des Pa­ la­stes am steilen Ufer des Flusses Aare. які бажають познайомитися зі своєрідною ар­хі­те­к­ ту­рою та визначними місцями міста. І сьогодні біля моста через Аре зна­ хо­дить­ся бетонована яма. Er sichert den Transport der Fracht und der Fluggäste aus verschiedenen Ec­ken der Erdkugel. де живуть ведмеді. in der die Bären leben. До визначних місць Берна належить і будівля палацу на урвистому бе­ре­зі Аре.

Jh. германські та італійські швей­ца­р­ці. deren Kultur und Sprache ähn­ lich sind. Mit der Zeit entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften. die sich dort nie­der­ließen. Населення на півдні країни аси­мі­лю­ ва­ло­ся з культурою та мовою кельтів. Після розпаду Римської імперії ці зе­м­лі населили германські племена (3—5 ст. 3. Jahrhunderts wurde die Schweiz dem großen Reich von Karl des Großen an­ge­schlos­sen. Швейцарія розташовувалася тоді на зі­т­кненні територій братніх народів.—19. Nach dem Zerfall des Römischen Rei­ ches besiedelten germanische Stämme die­ses Land (3. So entstanden hier. Fragen zum Text Wann wurde Bern zur Hauptstadt der Schweiz? Wo liegt die Stadt Bern? Wie sah die Stadt in 18. im Norden des Lan­des. Jh. 5. vor unserer Zeitrechnung wur­ de das Ter­ri­to­ri­um der heutigen Schweiz von den Römern erobert. Luxemburg. germanische Mundarten. Die Schweiz lag damals am Rande der Territorien von drei verwandten Völ­ kern.—5. На початку 9 ст. 6. Jh. . Jh. Im 6. Швейцарія — одна з маленьких дер­ жав Європи. вся Швейцарія була за­во­йо­ ва­на ге­р­ман­сь­ки­ми племенами фра­ н­ків.). куль­ту­ра і мова яких була дуже близькою один одному. Die Bevölkerung im südlichen Teil des Landes eignete sich Kultur und Spra­che der Kelten an. що оселилися там. Це сприяло подальшій германізації країни. Швейцарія була при­ єд­на­на до імперії Карла Великого. де пізніше жили фра­н­кій­сь­кі. 2. германські діалекти.). germanische Schwei­zer und Italien­schweizer lebten. Im 1. Das trug zur weiteren Germanisierung des Landes bei. Am Anfang des 9.Die Schweiz. 4. В 6 ст. на півночі країни. wurde die ganze Schweiz von ger­ma­ni­schen Stämmen der Franken erobert. aus? Welche Industriezweige sind in Bern entwickelt? Womit ist die Geschichte der Stadt verbunden? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt?  Aus der Geschichte der Schweiz  Ç ³ñòî𳿠Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine der kleinen Staa­ ten Europas. wo spä­ter Frankenschweizer. Liechtenstein l 236 1. У 1 сторіччі до нашої ери територія сучасної Швейцарії була завойована римлянами. З часом у Швейцарії виникло три ет­ні­ч­них громади. Так утворилися тут.

Große Rolle im Leben des Landes spielt Tourismus. Jhs. У цей час в Швейцарії були великі со­ці­а­ль­ні та релігійні протиріччя між ка­то­ли­ка­ми та протестантами. . Die Schweiz ist eines der führenden fi­ nan­zi­el­len Zentren der Welt. У 1499 році Швейцарія звільнилася від царювання Римської імперії. але до неї прєднували­ ся нові й нові землі. Nach dem Zusammensturz des Napoleonreiches wurde die Schweiz vom Wie­ner Kongress als ein neutraler Staat an­er­kannt. Jahrhundert wurden alle Länder der Schweiz ein Teil des Heiligen Rö­mi­ schen Reiches. Ita­lie­nisch und Rätoromanisch. Після розпаду Наполеонівської ім­пе­ рії Віденський Конгрес визнав Швей­ ца­рію нейтральною державою. У 18 ст. У цей час Швейцарія мала вже 22 кан­тони. Тут сотні банків та фінансових аге­н­ цій. У 19 ст. eroberte Napoleon die Schweiz und so wurde eine ein­ heitliche Republik mit zen­tra­li­sier­ter Regierung gegründet. Im 19. У кінці 18 ст. Damals gab es in der Schweiz große soziale und religiöse Gegen­sätze zwi­ schen Protestanten und Katholiken. Hochentwickelt wurde auch die Land­ wirt­schaft und besonders die Milch­ wirt­schaft. а згодом і важка промисловість. В 11 ст. Jahrhundert bestand die Schweiz aus 13 Kantonen. Hier gibt es Hunderte Banken und fi­ nan­zi­el­le Vertretungen. Швейцарія складалася з 13 кантонів. Jahrhundert beganntn sich die Leicht­in­du­strie und später auch die Schwer­in­du­strie zu entwickeln. У Швейцарії люди розмовляють чотир­ ма мовами: німецькою. Ende des 18. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 237 Im 11. всі землі Швейцарії стали ча­с­ ти­ною Священної Римської імперії. Високорозвиненим стало також сіль­ сь­ке господарство. Сьогодні Швейцарія ви­со­ко­ро­з­ви­не­ на промислова країна з продуктив­ ним сільським господарством. Im 18. почала розвиватися легка. 1499 war die Schweiz von der Herr­ schaft des Römischen Reiches frei. Heute ist die Schweiz ein hoch­ent­wic­ kel­ter Industriestaat mit der hochpro­ duktiven Landwirtschaft. особливо мо­ло­ч­не. Швейцарія — один з ведучих фі­нан­ со­вих осередків світу. Велику роль у житті країни відіграє туризм. In der Schweiz sprechen die Menschen vier Sprachen: Deutsch. Zu jener Zeit waren in der Schweiz schon 22 Kantonen. французькою.l Øâåéöàðія. Швейцарію завоював На­по­ле­он і була створена єдина ре­с­ пу­б­лі­ка з центра­лі­зо­ва­ним урядом. Französisch. aber immer neue Län­der wur­den ihr angeschlos­ sen. італійською та ретороманською.

Luxemburg ist eine konstitutionelle Erb­mon­ar­chie. а з 1949 р. t) — визнавати der Zusammensturz — крах einheitlich — єдиний die Vertretung.) — приєднувати до. Das gesetzgebende Organ ist das Par­ la­ment. a) — робити внесок Fragen zum Text Wer besiedelte das Territorium der Schweiz im 3. 4. . Люксембург — це конституційна на­ слідна монархія. Der Staat existiert seit 1839. Герцог призначає та звільняє пре­ м’єр-міністра й міністрів. o) (Dat. 3. схожий der Gegensatz (-sätze) — суперечності 1. Бельгією та Фран­ ці­єю. чверть яких — іноземці. Man spricht hier deutsch und fran­zö­ sisch. Die Fläche des Landes beträgt etwa 2500 km2. -en — представництва агенції beitragen zu (u. Seit 1948 gehört Luxemburg der Beni­ luxunion und seit 1949 der NATO an. Столиця — Люксембург.? Welche Folgen hatte dieses historische Ereignis? Warum entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften? Wann wurde die Schweiz zu einer einheitlichen Republik? Was für ein Land ist die Schweiz heute?  Luxemburg  Ëþêñåìáóðã Das Großherzogtum Luxemburg liegt zwischen der BRD. Der Herzog ernennt und entlässt den Mi­ni­ster­prä­si­den­ten und die Minister. das Reich — імперія anerkennen (te. Тут говорять німецькою та фран­ цузькою мовами. Jh. t) — завойовувати der Stamm (Stämme) — плем’я anschließen (o. 2. Законодавчий орган — парламент. Belgien und Frank­ reich. die Bevölkerungszahl — über 350 000 Einwohner.— до НАТО. Liechtenstein l 238 Wörter und Wendungen die Zeitrechnung — літосчислення erobern (te.—5. Держава існує з 1839 року..Die Schweiz.. З 1948 року Люксембург входить до складу союзу Бенілюкс. Die Hauptstadt ist Luxemburg. Велике герцогство Люксембург роз­ та­шо­ва­не між ФРН. Luxemburg. ähnlich — тут: споріднений. на­се­лен­ня — понад 350 000 жи­те­лів. км. Площа країни складає 2500 кв. ein Viertel davon sind Aus­län­der. 5.

За випуском сталі на душу населен­ ня Люксембург посідає перше місце в світі. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 239 Zu den größten Parteien gehören die Christlich–Soziale Volkspartei (CSVP). цементна та продовольча промисловості. t) — призначати  entlassen (ie. der Ministerpräsident. Entwickelt sind auch Gemüse–und Wein­bau. u) — бути пов’язаним з gesetzgebend — законодавчий pro Kopf — на душу населення das Erdöl — нафта  das Eisenerz — залізна руда der Weinbau — виноградарство  Fragen zum Text Wo liegt Luxemburg? Was beträgt die Fläche des Landes? Seit wann existiert Luxemburg? Was für ein Staat ist Luxemburg? Welche Funktionen hat der Herzog? Welche Industriezweige sind meist entwickelt? . 3. a) — звільняти den Platz einnehmen (a. Люксембург — високорозвинена про­ ми­с­ло­ва країна. 5. In der Landwirtschaft sind etwa 6 % der Bevölkerung beschäftigt. У сільському господарстві зайняті бли­зь­ко 6 % населення. Der Hauptzweig ist Viehzucht. Zement–und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie. 6. Wörter und Wendungen das Herzogtum (die Herzog­ tümer) — герцогство die Erbmonarchie — спадкова монархія ernennen (te. Люксембурзька со­ці­а­лі­с­ ти­ч­на ро­бо­ча партія (ЛСРП) та ін. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt Luxemburg den ers­ten Platz in der Welt ein. Luxemburg ist ein hochentwickeltes In­ du­strie­land. До найбільших політичних партій на­ле­жать: Християнсько-соціальна на­ род­на партія (ХСНП). -e — прем’єр-міністр verbunden sein mit (a.l Øâåéöàðія. Крім того. 2. Luxemburg importiert Getreide. Ma­ schi­nen. тут розвиваються хімічна. Die Wirtschaft des Landes ist eng mit fran­zö­si­schen und belgischen Mo­no­po­ len verbunden. die Luxem­burgische sozialistische Arbeitspartei (LSAP) u. a. Люксембург імпортує зерно. залізну руду. машини. Außerdem entwickeln sich hier che­mi­ sche. Економіка країни пов’язана з фра­н­цу­ зь­кою та бельгійською монополіями. die Demokratische Partei (DP). Основною галуззю є тварин­ництво. ­ демократична партія (ДП). нафту. керамічна. Erdöl und Eisenerz. keramische. 4. o) — займати місце  die Nahrungsmittelindustrie — харчова промисловість 1. Розвинені також овочівництво та ви­ но­роб­с­т­во.

Законодавчий орган — ландтаг — пар­ламент. пов’язана з точною механікою. Державна мова — німецька. державних ко­р­до­ нів. die Be­völ­ ke­rung zählt über 26 500 Einwohner. кожен з яких складається з 5–6 общин. Тут немає. Seine Fläche beträgt 157 km2. орі­є­н­то­ва­ на на експорт. Das gesetzgebende Organ ist der Land­tag (das Parlament). . Das Fürstentum wurde 1719 gegründet. роз­та­шо­ва­ на між Швейцарією та Австрією. Її площа становить 157 км2. Die Amtssprache ist Deutsch. Das Staatsoberhaupt ist der Fürst. З 1921 року Ліхтенштейн — кон­сти­ту­ цій­на монархія. Das Land ist in zwei Verwaltungs­ bezirke eingeteilt mit je 5 oder 6 Gemeinden. 1868 erklärte es Neutralität. Князь призначає коаліціний уряд. З 1866 року держава незалежна. Eine große Bedeutung hat für öko­no­ mi­sche Entwicklung des Landes die fein­me­cha­ni­sche Industrie. Глава держави — князь. Es gibt hier eigentlich keine Staats­ gren­zen. Liechtenstein l  Liechtenstein  ˳õòåíøòåéí Liechtenstein ist ein entwickelter Staat in Mitteleuropa zwischen der Schweiz und österreich. Князівство утворилося в 1719 році. In Liechtenstein gibt es viele Betriebe der Metall–. а на­се­ лен­ня нараховує понад 26 500 жи­ телів. Holz– und Chemieindustrie. У Ліхтенштейні є багато підприємств металургійної.240 Die Schweiz. Textil–. власне. Столиця — Вадуц. Der Fürst ernennt eine Ko­ali­ti­ons­re­gie­ rung. де­ре­во­об­ ро­б­ної та хімічної промисловості. Велике значення для економіки кня­ зів­с­т­ва має промисловість. текстильної. Von großer Bedeutung ist für die Wirt­ schaft des Fürstentums die exportori­ entierende Industrie. Велике значення для економічного розвитку країни має промисловість. Ліхтенштейн — це розвинена дер­жа­ ва в Центральній Європі. Politisch aktiv sind hier folgende Par­ tei­en: die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) und die Vaterländische Union (VU). Seit 1921 ist Liechtenstein eine kon­sti­ tu­tio­nel­le Monarchie. Політично активні тут такі партії: Про­ гре­си­в­на громадянська партія (ПГП) та Ві­т­чи­з­ня­ний союз (ВС). Die Hauptstadt ist Vaduz. Країна поділена на два ад­мі­ні­с­т­ра­ти­ в­ні округи. Seit 1866 ist der Staat unabhängig. У 1868 році вона проголосила ней­т­ ра­лі­тет. Luxemburg.

-e — адміністративний округ  einteilen (te. -n — державна мова  der Verwaltungsbezirk. Hier gibt es keinen Flughafen und kei­ nen Bahnhof. у грошовому обігу ­використовують швейцарські франки. -n — община gesetzgebend — законодавчий exportorientierend — орієнтований на експорт die feinmechanische Industrie — промисловість. 2. t) — поділяти die Gemeinde. 3. пов’язана з точною механікою   1. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 241 Es gibt auch kein eigenes Geld. Сюди приїздять на автомобілі або на автобусі. Wörter und Wendungen die Amtssprache. 5. Was Wie Wie Seit Wer das Fürstentum (die Fürstentümer) — князівство  erklären (te. Тут немає аеропорту й вокзалу. t) — використовувати der Flughafen — аеропорт  der Bahnhof (die Bahnhöfe) — вокзал Fragen zum Text für ein Staat ist Liechtenstein? heißt die Hauptstadt von Liechtenstein? ist das Land eingeteilt? wann ist Liechtenstein unabhängig? ist das Staatsoberhaupt? . t) — тут: проголошувати das Staatsoberhaupt — глава держави die Staatsgrenze. Немає також і своєї грошо­ вої оди­ни­ці. -n — державний кордон verwenden (te. man ver­wen­det hier Schweizer Franken. 4.l Øâåéöàðія. Man kommt hierher mit einem Auto oder mit dem Bus.

де учні отримують поглиблені знання з іноземних мов. sie müssen die mittlere Reife be­kom­men. Fachschu­len.V I I . son­dern auch die Pflicht. але й отримують фах. Aber nicht nur das Recht zu lernen. математики або фізики. У загальноосвітніх школах учні ви­вча­ ють українську мову. . Mathematik. sondern sie erlernen auch ei­nen Beruf. wo die Schüler in Fä­ chern wie Fremdsprachen. іноземні мови. вони йдуть до школи. Es gibt auch eine ganze Reihe von Spezialschulen. І не тільки має право на освіту. der Berufsschule oder eines Technikums kön­ nen die jungen Leute anfangen zu ar­ beiten oder auf die Hochschule oder auf die Universität gehen. літературу. Є також ціла низка спеціалізованих шкіл. тобто вони повинні отримати повну се­ре­д­ню освіту. Col­le­ges fort­ set­zen. Dort lernen sie nicht nur in den übli­ chen Fächern. Так сказано в Конституції. Кожен хлопчик і кожна дівчинка в Укра­ї­ні повинні ходити до школи. Jeder Junge und jedes Mädchen in der Ukraine muss in die Schule gehen. So steht es in der Verfassung. профтех­ училище чи технікум. технікумах. але й обов’язок навчатися. Закінчивши середню школу. Ma­the­ma­tik und Physik gründliche Kenntnisse er­ halten. Geschichte. Klasse der Mit­ tel­schu­le können die jun­gen Leute ihre Ausbildung in ver­schie­de­nen Be­ rufs­schu­len. По закінченні дев’яти класів се­ре­ д­ньої школи молоді люди можуть про­до­в­жу­ва­ти свою освіту в різних профтех­училищах. молоді люди мо­жуть розпочати працювати або всту­ пи­ти до інституту чи уні­вер­си­те­ту. У нашій країні кожний має право на освіту. музику. Sie kommen mit 6 oder 7 Jahren in die Schule. Li­te­ra­tur. історію. коли їм виповнюється 6 або 7 ро­ків. Отже. гео­гра­фію. Nach Absolvierung der Mittelschule. In der allgemeinbildenden Schule ler­ nen die Kinder die ukrainische Sprache. коледжах. ма­те­ ма­ти­ку. Die Ausbildung in unserem Leben (Î ñâІòà â íàøîìó æ èòòІ)  Das Bildungswesen in der Ukraine  Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³ In unserem Land hat jeder das Recht zu lernen und sich zu bilden. Geographie. Bio­lo­gie. Musik und Fremd­spra­chen. In der Ukraine gibt es Tausende von Schu­len. В Україні тисячі шкіл. біологію. Nach Abschluss der 9. das heißt. Там вони не тільки вивчають загальні дисципліни.

3. д. Die ältesten Hochschulen der Ukraine sind die Universität in Lwiw (1661) und Kyjiwo-Mohyljanska Akademie (1701). інженерів. то їх дуже багато в нашій країні. Стосовно вищих навчальних за­кла­ дів. andere Ärz­te. Це дає студентам можливість на­вча­ ти­ся в інституті без відриву від ви­ро­ б­ни­ц­т­ва. -en — обов’язок die mittlere Reife — повна середня освіта allgemeinbildend — загальноосвітній der Abschluß — закінчення die Berufsschule. Ingenieure. У вищої освіти в Україні був довгий та тернистий шлях. dass eine pro­fes­sio­nel­le Vorbildung beim Streben nach Hoch­schul­bildung schneller zum Ziel führt. Wörter und Wendungen das Recht. Деякі з них готують учителів. die Ausbildung — освіта die Fachschule. -e — право die Pflicht. У багатьох інститутах є вечірнє та за­ оч­не відділення. . so gibt es in unserem Land sehr viele. Найстаріші університети України — уні­вер­си­тет у Львові (1661) та КиєвоМогилянська Академія (1701). що професійна підготовка полегшує отри­ман­ня вищої освіти. інші — лікарів. Die einen bilden Lehrer aus. Welche Möglichkeit gibt den Studenten Abend– und Fernstudium?  Das Hochschulbildung in der Ukraine  Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³ Die Hochschulbildung in der Ukraine hat­te einen langen Dornenweg der Ent­wick­lung. -n — профтехучилище 1. деякі люди вважають. Architekten. архітекторів. Das gibt den Studenten die Möglichkeit zu arbeiten und gleichzei­ tig an der Hoch­schu­le zu studieren. Schau­ spie­ler usw. In vielen Hochschulen gibt es Abend– und Fernstudium. Klasse Ausbildung fortsetzen? 5.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 243 Manche Menschen finden. 4. -n — технікум  die üblichen Fächer — загальні дисципліни die Vorbildung — підготовка  das Streben — прагнення  das Fernstudium — заочне навчання gleichzeitig — одночасно Fragen zum Text Welches Recht hat jeder Bürger der Ukraine? Welche Ausbildung ist bei uns obligatorisch? Was für Schulen gibt es in unserem Land? Wo können die Schüler nach dem Abschluß der 9. Was die Hochschulen betrifft. 2. Між іншим. ак­то­ рів і т.

Навчання у навчальному закладі три­ ває в середньому 5—7 років. Вони стали осередком освіти у схі­д­ ній та північній Україні. Die Schulabgänger. Сьогодні є багато навчальних за­кла­ дів: технічні університети та академії. У цей час з’явилися також колегіуми в Харкові (1727) і в Чернігові (1700). але в деяких потрібно згідно з ко­н­т­ ра­к­том платити за навчання. Спочатку викладалися лише за­га­ль­ но­ос­ві­т­ні предмети. . erst in der er­ sten Hälfte des 18. астрономія. але. Jahrhundert wurden viele Uni­ver­ si­tä­ten gegründet: Charkiwer Uni­ver­si­tät (1805). Astronomie. Die Abiturienten haben Auf­nah­me­prü­ fun­gen. Якщо вони вдало складають іспити. Im 19. Erdkunde und dann Baukunst. Die Studierenden waren vorwiegend aus den wohlhabenden Familien: rei­ chen Kosaken. Die Türen der Hochschulen sind für heu­ti­ge Jugendliche weit geöffnet. можуть вступати до різних на­ вчальних закладів. Одеський (1865). Випускники. вчені.244 Die Ausbildung in unserem Leben l Man unterrichtete zuerst nur die allge­ mein­bildenden Lehrfächer. місць для на­вчан­ня замало. der Geistlichkeit und den Klein­bür­gern. Malerei und andere eingeführt. Es gibt heutzutage eine große Anzahl der Hochschulen: Fachhochschulen. die das Rei­fe­zeug­ nis haben. живопис та інші. Kyjiwer (1834). Видатні письменники. які мають атестат зрі­ ло­с­ті. У 19 сторіччі були засновані уні­вер­си­ те­ти: Харківський (1805). Більшість університетів і навчальних закладів — державні і безкоштовні. Київський (1834). педагоги були серед випускників цих уні­вер­ си­те­тів. а потім архітектура. Zu dieser Zeit entstanden auch Kol­le­gi­ en: in Charkiw (1727) und in Tscher­ni­ hiw (1700). Mit jedem Jahr wächst die Zahl der Be­ wer­ber. Gelehrte. Двері цих навчальних закладів ши­ро­ ко відкриті для молоді сьогодні. духовенства та міщан. їх зараховують. Студенти були преважно з заможних родин: багатих козаків. werden sie immatrikuliert. Wenn sie die Prüfungen erfolgreich ab­ le­gen. лише у першій половині 18 сторіччя були введені медицина. географія. Hervorragende Schriftsteller. Pädagogen waren unter den Ab­sol­ven­ ten dieser Universitäten. Uni­ver­si­tä­ten und Akademien. aber es gibt leider wenig Studien­plätze. aber in einigen muss man kon­ trakt­mäßig Studien­gebüh­ren zahlen. Das Studium an den Hochschulen dau­ ert durchschnittlich 5—7 Jahre. З кожним роком зростає кількість по­сту­па­ю­чих. können auf verschiedene Hoch­schu­len gehen. Абітурієнти мають вступні іспити. Sie wurden Zentren der Bildung in der Ost– und Nordukraine. Die meisten Universitäten und Hoch­ schu­len sind staatlich und gebühren­ frei. Jahrhunderts wurden Medizin. in Odessa (1865). на жаль.

Наукові кадри готують навчальні за­ кла­ди та науково-дослідні інститути. leistungsstark — кращий (за успішністю) das Leistungsstipendium — підвищена стипендія die Umwandlung — перетворення einwirken (te. 4. die lei­stungs­ star­ken — das Leistung­stipendium. wirken auf den Inhalt und die Methodik der Aus­ bil­dung ein. найкращі за ус­п­і­ха­ ми — вищу. Die fortgeschrittenen Studenten be­ kom­men das Stipendium. отри­ мують стипендію. praktische Erfahrungen zu sammeln und im Kollektiv arbeiten zu können. und 5. die heute in un­se­ rer Gesellschaft stattfinden. які після за­ ве­р­ше­ної вищої освіти готуються до більш високого вченого ступеня. Після кожного семестру складають іс­пи­ти та заліки. Studienjahr haben die Stu­ den­ten Prak­ti­kum. Das sind Studenten oder Fachleute. щоб поглибити свої знання зі спеціальності. Студенти. Die wissenschaftlichen Kader ent­wic­ keln die Hochschulen und die wis­sen­ schaft­li­chen Forschungsinstitute. t) — впливати der Grad — ступінь Fragen zum Text Was unterrichtete man an den ersten Hochschulen? Welche Bedeutung hatten die Universitäten? Wer konnte früher auf die Hochschulen gehen? Was legen die Studenten nach jedem Semester ab? Welche Universität möchten Sie beziehen? . die sich nach dem abgeschlossenen Hoch­schul­stu­di­um auf einen höheren aka­de­mi­schen Grad vorbereiten. Це студенти або фахівці. нако­ пичити практичний досвід та зуміти пра­цю­ва­ти в колективі. 2. Є також заочне навчання. Im 4. На четвертому та п’ятому курсах у сту­де­н­тів практика. Wörter und Wendungen der Dornenweg — тернистий шлях die Geistlichkeit — духовенство die Kleinbürger — міщани immatrikulieren — вносити в списки (студентів) gebührenfrei — безплатно der Bewerber — претендент (вступаючий) 1. які сьогодні мають місце у на­ шо­му суспільстві. Наприкінці навчання студенти скла­ да­ють державні іспити та захищають дипломні роботи.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 245 Am Ende des Studiums machen die Stu­den­ten Staatsexamen und das Diplom. Nach jedem Semester legen sie Prü­fun­ gen und Vorprüfungen ab. Зміни. впливають на зміст та методи навчання. um Fachkenntnisse zu vertiefen. що досягли успіху. 5. Es gibt auch ein Fernstudium. Die Umwandlungen. 3.

Die Garderobe befindet sich unten. Vor der Schule befindet sich ein gro­ ßer Sportplatz. hinter ihm ein kleiner Garten mit schönen Blumenrabatten. Die Vorhallen sind voll Sonnenlicht. Ви також побачите різні малюнки. Schriftsteller.246 Die Ausbildung in unserem Leben l  Unsere Schule  Íàøà øêîëà Unsere Schule ist nicht besonders groß. На вікнах світлі фіранки й багато кві­ тів на підвіконнях. An den Wänden der Korridore kann man die Bilder berühmter Wissenschaftler. zweistö­ckiges Gebäude. hervorra­ gender Men­schen des Landes sehen. пись­мен­ ни­ків. . Тільки Ви заходите до школи. Гардероб унизу. Перед школою є ­ великий спортмайданчик. Ви ба­чи­те великий спортзал і ліворуч май­с­те­р­ні. за ним — не­ве­ли­ ч­кий сад з красивими квітковими клу­м­ба­ми. Dia­gram­me und Wandzeitungen. turnen die Schüler auf diesem Sportplatz. Наш клас німецької мови роз­та­шо­ва­ ний на першому поверсі. die Bibliothek und das Lehrerzimmer be­fin­den sich im ersten Stock. Праворуч розташована їдальня. den Lehrertisch. Unser Deutschkabinett befindet sich im Erdgeschoß. das Arztzimmer. Die Klassenzimmer. se­ hen Sie den großen Sportsaal und die Werkräume. Класні кімнати. ді­а­ г­ра­ми та стіннівки. Увійшовши до класу. Наша школа не дуже велика. Коли стоїть гарна погода. fin­ den Sie sofort drei Reihen von Schul­ bän­ken. An den Fenstern hängen helle Gar­di­ nen und auf den Fensterbrettern ste­ hen vie­le Blumen. дошку та книжкову шафу. Sobald Sie in die Schule eintreten. die sich links befinden. кабінет лікаря. ви виявите три ряди парт. Це сучасний двоповерховий буди­ нок. бі­б­лі­ о­те­ка й учительська — на другому по­ве­р­сі. Sie sehen auch verschiedene Bilder. У школі є кабінет іноземних мов. Wenn das Wetter schön ist. In der Schule gibt es Fremdsprachenkabinette. Rechts befindet sich die Speisehalle. Wenn Sie in die Klasse eintreten. die Tafel und einen Bü­cher­schrank. Холи повні сонячного світла. учительський стіл. Das ist ein modernes. На стінах коридорів можна побачити портрети видатних учених. на цьому майданчику школярі займаються фі­з­ ку­ль­ту­рою. видатних людей країни.

spre­chen über Schriftsteller und lesen ihre Bücher. Wörter und Wendungen die Blumenrabatte. Und wenn wir uns auch manchmal strei­ten.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 247 Die Deutschstunden sind sehr in­ter­es­ sant. 3. Я навчаюся в дев’ятому класі за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої середньої школи. У моєму класі 33 учні — 15 хлопчи­ ків і 18 дівчаток. -n — квіткова клумба der Werkraum (die Werkräume) — шкільна майстерня  der Wissenschaftler — вчений  hervorragend — видатний 1. про їхні традиції та звичаї. Ми пізнаємо багато фактів про ні­ме­ ць­ко­мо­в­ні країни. Ми читаємо й розмовляємо ні­ мецькою мовою. Wir erfahren viel über deutsch­spra­chi­ ge Länder. Ми всі хороші друзі й добре ро­зу­мі­є­ мо один одного. werden wir keine Feinde da­ durch und kommen immer zur Über­ ein­stim­mung. Wir sind alle gute Freunde und ver­ste­ hen uns gut. Ми читаємо про видатних людей. 2. якщо ми коли-небудь і сваримося. das Fensterbrett. . Молодші школярі вивчають багато вір­шів і пісень. Мені дуже подобається моя школа. Wir lesen und sprechen Deutsch. Wir lesen über bekannte Menschen. Mir gefällt meine Schule sehr gut. І. вестибюль das Erdgeschoß — перший поверх   auswendig — напам’ять die Sitten — звичаї Fragen zum Text Wie ist das Gebäude der Schule? Was befindet sich vor der Schule? Wo turnen die Schüler. 4. Уроки німецької мови дуже цікаві. wenn das Wetter schön ist? Was kann man an den Wänden der Korridore sehen? Welche Fächer erlernen die Schüler?  Meine Klasse  ̳é êëàñ Ich lerne in der 9. 5. -er — підвіконня die Vorhalle — хол. Die jüngeren Schüler lernen viele Ge­ dich­te und Lieder auswendig. Meine Klasse zählt 33 Schüler — 15 Jun­gen und 18 Mädchen. ми не стаємо ворогами й завжди ді­с­ та­є­мо згоди. Klasse der allgemein­ bildenden Mittelschule. über ihre Traditionen und Sit­ten. го­ во­ри­мо про письменників та читає­ мо їхні книжки.

ходимо на виставки. відвідуємо те­а­ т­ри. der von einem erfahrenen Musiklehrer geleitet wird. wo sie im Fußball — oder Hockeyspiel wettei­ fern. Oft unternehmen wir Wanderungen. So sind zum Bespiel alle unsere Jungen Sportfanatiker. які дають нам багато радості. be­su­chen zusammen Theater und Aus­ stel­lun­gen. У кожного з нас є улюблені предме­ ти. але у нас є й загальні інтереси та за­хо­п­лен­ня. Вони відвідують музичний гурток. dass es immer laut und lustig zugeht. sondern auch jeden Tag räumen wir das Klas­ sen­zim­mer auf und sorgen dafür. якої ми обов’язково повинні досягти. святкуємо Новий рік. Im Sommer und im Winter kann man sie auf dem Schulsportplatz oder in der Turn­hal­le sehen. Мої товариші по навчанню — всі до­б­рі друзі і завжди готові надати до­по­мо­гу. aber es gibt auch viele gemeinsame In­ter­es­sen und Hobbys. наприклад. щоб у нас завжди було ве­се­ло. Auch gesellschaftlich nützliche Arbeit wird zusammengemacht. Jeder von uns hat seine Lieblingsfächer. Але не тільки після ремонту. Wenn einer von uns Hilfe oder Un­ter­ stüt­zung braucht. das wir unbedingt er­ reichen müssen — die Schule erfolg­ reich zu ab­sol­vie­ren und einen richti­ gen Le­bens­weg zu wählen. Так. Улітку й узимку їх можна побачити на шкільному спортмайданчику або на стадіоні. а й що­ дня ми прибираємо клас і стежимо за тим. wird er nie im Stich ge­las­sen. Im Sommer renovieren wir unseren Unterrichtsraum und bringen ihn nach der Renovierung in Ordnung. яким керує досвідчений учитель. Дівчатка нашого класу здебільшого захоплюються музикою. Die Mädchen unserer Klasse be­gei­ stern sich meistens für Musik.— ус­пі­ ш­но закінчити школу й обрати пра­ви­ ль­ний шлях у житті. die uns große Freu­ de bereiten. Weih­ nach­ten und andere Feste. його ні­ко­ли не залишать у біді. Sie besuchen den Chor. На всіх урочистих заходах вони ви­ сту­па­ють з концертами. де вони змагаються у фу­ т­бо­лі або хокеї. усі наші хлопчики за­ взя­ті спортсмени. feiern das Neujahr. In allen Festveranstaltungen treten sie mit Konzerten auf. Різдво та інші свята. Nicht nur während der Ferien. Улітку ми ремонтуємо свою класну кі­ м­на­ту й прибираємо її після ремонту.248 Die Ausbildung in unserem Leben l Wir alle haben ein gemeinsames Ziel vor den Augen. Якщо кому-небудь з нас треба до­по­ мо­г­ти або надати підтримки. Meine Mitschüler sind alle ka­me­rad­ schaft­lich und hilfsbereit. Також і громадсько-корисну роботу ми виконуємо разом. . У нас у всіх загальна мета. Часто ми мандруємо.

Тому й після закінчення школи ми роз­ста­не­мо­ся не назавжди і періо­ дично будемо зустрічатися. неодмінно wählen (te. В Україні видаються книги іно­зе­м­ни­ ми мовами. які хвилюють нас сьогодні. Вивчення іноземних мов дає нашим учням і студентам багато корисного. um gemeinsam ein Fest zu feiern oder uns ein paar Stunden mit­ einander zu un­ter­hal­ten. англійська й фран­цузька. Ми проводимо дискусії. щоб ра­ зом про­ве­с­ти свято або поговорити годинку. die uns heute bewegen. a) — залишати в біді es geht laut und lustig zu — весело die Meinungen austauschen (te. Fremdsprachenlehrer werden an be­ son­de­ren Hochschulen oder Fakultäten für Fremd­sprachen herangebildet. 3. Тут виходять також газети й журнали іноземними мовами. У наших школах викладаються голов­ ним чином три іноземні мови: ні­ме­ ць­ка. обговорюємо різні про­бле­ ми. Das Studium der Fremdsprachen bringt unseren Schülern und Studenten sehr großen Nutzen. t) — обмінюватися думками Fragen zum Text Wieviel Schüler zählt die Klasse? Wie sind die Schüler der Klasse zueinander? Warum verstehen sich die Schüler der Klasse gut? Welche gemeinsamen Hobbys haben die Schüler der Klasse? Wie verbringen die Schüler ihre Freizeit?  Der Deutschunterricht  Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè An unseren Schulen werden haupt­ säch­lich drei Fremdsprachen unterrich­ tet: Deutsch. die Festveranstaltung — урочистий захід im Stich lassen (ie. i) — сваритися  zur Übereinstimmung kommen — приходити до згоди  unbedingt — обов’язково. Hier erscheinen auch Zeitungen und Zeit­schrif­ten in Fremdsprachen. 5. обмінюємося думками. t) — обирати  erfahren — досвідчений  1. In der Ukraine werden Bücher in Fremd­spra­chen herausgegeben.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 249 Wir diskutieren. Wörter und Wendungen allgemeinbildend — загальноосвітній sich streiten (i. tauschen unsere Mei­ nun­gen aus. besprechen verschiedene Pro­ble­me. 4. Darum werden wir uns auch nach dem Schulabschluss nicht für immer trennen und ab und zu zusammen­ kommen. . Englisch und Französisch. Кадри учителів іноземних мов го­ту­ ють­ся в спеціальних інститутах і на фа­ку­ль­те­тах іноземних мов. 2.

Німецька мова дається мені неважко. учених і винахідників. науки й техніки і підви­ щує таким чином. zahlreiche grammatische Re­ geln und Beispiele dazu im Gedächtnis be­hal­ten. дає їм можливість ширше ознайомитися з досягненнями інших народів у га­лу­ зі культури. a) — приносити користь der Gesichtskreis — кругозір schärfen (te. sich mit den Er­ run­gen­schaf­ten anderer Völker auf dem Gebiet der Kultur. до­во­ дить­ся запам’ятовувати (утримувати в пам’яті) багато тисяч нових слів і ви­ра­зів. розширює їх кругозір. muss viele Tausende neuer Wörter und Aus­ drüc­ke. t) — тут: розвивати die Errungenschaft. gibt ihnen die Möglichkeit. їхній культурний рівень. композиторів і художників. Wörter und Wendungen hauptsächlich — головним чином herausgeben (a. звичайно. Німецька мова — мова Ґейне. Я вивчаю цю мову уже п’ять років (шо­с­тий рік). Тому. численні граматичні прави­ ла та приклади до них. Це мова німецького й австрійського народів. es erweitert ih­ren all­ gemeinen Gesichtskreis. Und das schärft natürlich das Ge­dächt­nis. А це. Das ist die Sprache des deu­tschen und des österreichischen Volkes. хто вивчає іноземні мови. -en — досягнення das Gedächtnis — пам’ять auf diese Weise — таким чином der Ausdruck (die Ausdrücke) — вираз im Gedächtnis behalten — запам’ятати der Denker — мислитель der Erfinder — винахідник . Гете й Ремарка. Wissenschaftler und Er­fin­der. Wer eine Fremdsprache studiert. e) — видавати Nutzen bringen (a. schärft ihr Gedächtnis und ihr Sprachgefühl. die Spra­ che vieler Dichter und Denker. розвиває пам’ять.250 Die Ausbildung in unserem Leben l Es vertieft ihre Kennt­nis­se in der Muttersprache. Kom­po­ ni­sten und Maler. мова багатьох поетів і ми­ слителів. Deutsch fällt mir nicht schwer. Wissenschaft und Tech­nik in weiterem Maß bekannt zu machen und erhöht auf diese Weise ihr kulturelles Niveau. Воно поглиблює їхнє знання рідної мови. Я вивчаю німецьку мову. Ich studiere diese Sprache schon fünf Jahre (das sechste Jahr). Die deutsche Sprache ist die Mut­ter­ spra­che von Heine. Goethe und Remarque. розви­ ває їхню пам’ять та чуття мови. Ich studiere Deutsch.

den man mit dem Lehrerberuf ver­glei­chen könnte. Sie lehrt uns kommentieren. 251 Fragen zum Text Welche Fremdsprachen werden in der Schule unterrichtet? Wo werden die Fremdsprachenlehrer herangebildet? Warum bringt das Fremdsprachenstudium großen Nutzen? Was muß man machen. vergleichen. 4. що на нашій планеті немає жодної професії. phantasieren. 3. meine ich. dass es auf unserem Planeten keinen Beruf gibt. Але я кажу цілком упевнено. щоб ми могли роз­ ви­ва­ти свої мовні здібності. 5. вона може від­по­ві­с­ти на всі питання. Sie nimmt Rücksicht auf die lei­stungs­ schwä­che­ren Kinder. ви­ сло­в­лю­ва­ти свою думку. Sie ist eine hochqualifizierte Fachfrau. Роботі в школі вона присвятила 20 ро­ків життя. Вона робить усе. Sie ist sachkundig und fachkundig. Вона компетентна й знає свою справу. яку можна було б порівняти з про­фе­ сі­єю учителя. які нас ці­ ка­в­лять. ana­ly­sie­ ren. Sie macht alles. Її ерудиція дивує нас. ана­лі­зу­ ва­ти. Sie hat der Arbeit an der Schule 20 Le­ bens­jah­re gewidmet. Wer war das?  Meine Deutschlehrerin  Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè Man kann viel über Berufe und ihre Vor– und Nachteile diskutieren. . Ein richtiges Beispiel dazu ist meine Deutsch­leh­re­rin Swetlana Mikolajiwna. На уроці завжди панує атмосфера вза­є­мо­ро­зу­мін­ня.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. antworten. 2. wenn man Fremdsprachen studiert? Deutsch war die Muttersprache vieler hervorragender Menschen. фантазувати. Aber ich sage mit voller Sicherheit. Ihre Gelehrsamkeit versetzt uns in Er­ stau­nen: sie kann auf alle Fragen. Справжній приклад тому моя учи­те­ ль­ка німецької мови Світлана Ми­ко­ ла­ї­в­на. до­по­ ма­гає їм додатково. Вона завжди поводиться прихильно з учнями зі слабкими успіхами. Вона вчить нас коментувати. вона ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ ва­ний фахівець. Можна багато дискутувати про про­ фе­сії та їхні переваги й недоліки. die ei­ gene Meinung äußern. hilft ihnen zu­sätz­ lich. На мою думку. dass wir unsere Sprachfähigkeit entwickeln können. In der Stunde herrscht immer eine At­ mo­sphä­re der Verständigung. die uns interessieren. порівнювати.

t) — дивувати  die Sprachfähigkeiten — мовні здібності äußern (te. високе чоло. 2. Sie ist immer elegant und ge­schmack­ voll gekleidet. Die Mädchen wollen ihr in allem nach­ ah­men. Jetzt möchte ich ihr Äußeres be­schrei­ ben. 3. Світлана Миколаївна середнього ро­с­ ту. die Gelehrsamkeit — ерудиція  in Erstaunen versetzen (te. Дівчатка хочуть її у всьому на­слі­ду­ва­ ти. Майже кожний урок вона перетво­ рює на відкриття нової сім’ї слів або гра­ма­ти­ч­ної структури. -e — недолік  mit voller Sicherheit — з повною впевненістю vergleichen (i. Тепер мені хотілося б описати її зо­в­ ні­ш­ність. Sie sieht sehr jung aus. die Jungen sind in sie verliebt. Ми не маємо часу на уроці ну­дь­гу­ва­ ти або ледарювати. у неї світле волосся. яке свідчить про її гострий розум. t) — присвятити  hochqualifiziert — висококваліфікований  sachkundig — компетентний  fachkundig — такий що знає свою справу 1. хоча у неї доросла донька. die von ihrem scharfen Verstand zeugt. Вона завжди елегантно та зі смаком одягнена. 5. große ausdrucksvolle blaue Augen. i) — порівняти  widmen (te. 4. obwohl sie eine erwachsene Tochter hat. -e — перевага  der Nachteil. eine hohe Stirn. Вона виглядає дуже молодо. Wörter und Wendungen der Vorteil. ве­ ли­кі виразні очі. hat blonde Haare.252 Die Ausbildung in unserem Leben l Fast jede Stunde verwandelt sie in eine Entdeckung einer neuen Wortfamilie oder einer grammatischen Struktur. Тому багато з моїх товаришів по на­вчан­ню вирішили наслідувати її при­клад і стати учителем німецької мови. t) — висловлювати  die Verständigung — взаєморозуміння  leistungsschwach — слабкий (за успішністю) zusätzlich — додатково Fragen zum Text Was kann man über den Lehrerberuf sagen? Wie ist Ihre Deutschlehrerin? Welche Tugende hat sie? Warum ist sie bei den Schülern beliebt? Warum sind ihre Stunden interessant? . Deswegen haben sich viele von mei­ nen Mitschülerinnen entschieden ih­ rem Bei­spiel nachzufolgen und Deutsch­leh­re­rin­nen zu werden. Swetlana Mikolajiwna ist mittelgroß. хлопчики в неї закохані. Wir haben in der Stunde keine Zeit uns zu langweilen oder zu faulenzen.

l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 253  Mein Klassenlehrer  ̳é êëàñíèé êåð³âíèê In unserer Schule sind alle Lehrer hoch­qua­li­fi­ziert und erfahren. Sie fragt jeden nach seiner Gesundheit und wünscht ihm viel Erfolg im Un­ter­ richt. So lernen wir unser Heimatgebiet kennen. Dann geht sie zur Eingangstür und emp­fängt ihre Schüler. hilft sie im­ mer dabei. Sie sieht nach. Вона не кидає нас і на перервах. Auch in den Pausen lässt sie uns nicht im Stich. aber sie ist früher schon in der Schule. und lüftet ihn. die wir hatten. які у нас були.­ Oft besuchen wir mit ihr Museen und Ausstellungen. Вона також не стоїть осторонь. Так ми знайомимося з нашим рідним краєм. коли ми організовуємо наш вільний час. і ми дивимося разом вистави та фільми. Sie ist unsere zweite Mutter. aber die Klas­sen­leh­re­rin ist für uns die beste. Im Sommer und im Winter un­ter­neh­ men wir gemeinsame Wanderungen im Wald oder Stadtrundfahrten. Sie besorgt für uns Eintrittskarten für Thea­ter und Kino und wir sehen uns zusammen schöne Schauspiele und Fil­ me an. чи готова класна кі­м­ на­та до уроків та провітрює її. ob der Unterrichtsraum zu Stunden bereit ist.­ Влітку та взимку ми разом здій­с­ню­є­ мо походи в ліс та поїздки містом. але наш кла­ с­ний керівник для нас найкраща. або розповідаємо їй про наші плани на сьогодні. . Вона — наша друга мама. Якщо деякі з нас роблять домашні за­вдан­ня у школі. Bei unserer Freizeitgestaltung steht sie auch nicht beiseite. але вона вже раніше в школі. Часто ми відвідуємо з нею музеї та виставки. Wenn einige von uns die Hausaufga­ ben in der Schule machen. oder er­zäh­len ihr. Після уроків вона дізнається про наші ус­пі­хи за минулий день у школі. was wir an diesem Tag noch vor­ha­ben. Wir tauschen unsere Meinungen über die Stundenaus. У нашій школі всі вчителі ви­со­ко­ква­ лі­фі­ко­ва­ні та досвідчені. Заняття починаються о пів на де­в’я­ ту. вона завжди до­по­ ма­гає. Вона купує квитки до театру та кіно. Вона перевіряє. Вона питає кожного про його здо­ ро­в’я та бажає великих успіхів у на­ вчан­ні. Nach den Stunden erkundigt sie sich nach unseren Leistungen am ver­gan­ge­ nen Schultag. Der Unterricht beginnt um halb Neun. Ми обмінюємося думками про уроки. Потім вона йде до вхідних дверей та зу­стрі­чає учнів.

Загальноосвітня школа дає широку загальну освіту та глибокі основи знань. відвідує нас. Klasse. . -e — п’єса unternehmen (a. t) — пізнавати про щось. o) — здійснювати. 3. a) — залишати поза увагою die Meinungen austauschen (te. sich erkundigen (te. 4. Wörter und Wendungen empfangen (i. У суспільно корисній роботі вона наш найкращий керівник та друг. besucht uns. 5. цікавитися das Schauspiel. Вона розповідає нам при цьому ба­га­ то про художників та їх шедеври. досягнення 1. допомагаємо у ре­мо­н­ ту­ван­ні шкільної будівлі. helfen bei der Renovierung des Schul­ ge­bäu­des. Wir bringen zusammen unser Klas­sen­ zim­mer und Schulgelände in Ordnung. Sie kennt unsere Interessen und Lei­ den. -en — успіх. вжити заходів das Schulgelände — шкільна територія Fragen zum Text Wann kommt die Klassenlehrerin in die Schule? Was macht sie vor dem Unterricht? Worüber unterhalten sich die Schüler in den Pausen? Wie verbringen die Schüler mit der Klassenlehrerin ihre Freizeit? Welche Rolle spielt die Klassenlehrerin im Leben der Schüler?  Die Schulfächer  Øê³ëüí³ ïðåäìåòè Die allgemeinebildende Schule ver­mit­ telt eine erweiterte allgemeine Bildung und ein vertieftes Grundwissen. приймати im Stich lassen (ie.254 Die Ausbildung in unserem Leben l Sie erzählt uns dabei viel In­ter­es­san­tes über die Künstler und ihre Meister­ werke. a) — зустрічати. Sie hilft uns den richtigen Weg im Le­ ben zu finden und bleibt für immer un­ver­gess­lich in unseren Herzen. У школі викладаються традиційні за­га­ль­но­ос­ві­т­ні предмети з однією обо­в’я­з­ко­вою іноземною мовою з 5 кла­су. t) — обмінюватися думками die Leistung. wenn wir krank sind. Man unterrichtet in der Schule tra­di­tio­ nel­le allgemeinbildende Fächer mit einer­ Pflichtfremdsprache ab der 5. Вона допомагає нам знайти у житті правильний шлях та залишиться зав­ жди незабутньою у наших серцях. Ми разом прибираємо клас та шкі­ль­ ну територію. Bei der gesellschaftlich nützlichen Ar­ beit ist sie unser bester Leiter und Freund. Вона знає наші інтереси та пере­ живання. розпитувати. 2. коли ми хво­ рі­є­мо.

Ohne die physikalischen Gesetze zu ken­nen. . Треба розуміти усі хімічні процеси. Але кожний знає своїх предків. sind Ukrainisch. Die Erdkunde gibt uns Grundwissen über Naturschätze. Der Geschichtsunterricht ist immer le­ ben­dig und attraktiv. матема­ тика. Людина. ін­фо­р­ма­ти­ка. На цих уроках ми здійснюємо по­до­ ро­жі до далеких країн: до гарячої Аф­ри­ки. не тільки для хіміка. буває важ­ко користуватися елек­тричними приладами навіть у побуті. Mul­ti­pli­ka­ti­on. яка не знає своєї історії. біологія. Landschaften. Уроки історії завжди жваві та при­ве­р­ та­ють увагу. російська мова. verste­ hen. Die Chemie ist auch sehr wichtig für je­den Menschen. суспільствознавство. Sozialkunde. праця й фізкультура. Хімія також є дуже важливою для ко­ ж­ної людини. Не знаючи фізичних законів. Навчальні предмети в 9 класі — укра­ї­н­сь­ка мова. Gewässer unserer Erdkugel. Aber ohne Mathe kann man nicht aus­ kom­men. холодної Антарктиди або ек­ зо­ти­ч­ної Індонезії. Im Fach Sozialkunde erhält man eine Vorstellung über die Gesetze und Ge­ setz­mäßig­kei­ten der Entwicklung der Ge­sell­schaft. Jeder Mann kennt ja seine Vorfahren. Addition und Subtraktion be­herr­schen und dadurch Gleichungen lö­sen. тому необхідно володі­ти мно­ жен­ням. Literatur. Che­mie. які відбуваються в природі. seinen Stammbaum. In diesen Stunden machen wir Reisen in die weiten Länder: in das heiße Afri­ ka. ландшафт.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 255 Die Unterrichtsfächer der Klasse 9. Суспільствознавство дає уявлення про закони та закономірності роз­ви­т­ ку суспільства. Der Mensch. додаванням та від­німанням і завдяки цьому роз­в’я­зу­ ва­ти рівняння. історія. хімія. Physik. свій родовід. Man muss alle chemischen Prozesse. Ge­ schich­te. Mathe fällt nicht allen leicht. Jedes Fach hat seine Ziele und Auf­ga­ ben. Кожний предмет має свої цілі та за­ вдан­ня. Wer­ken und Sport. не патріот своєї Батьківщини. Russisch. nicht nur für einen Che­mi­ker. діленням. die in der Natur vorkommen. література. Географія дає нам основи знань про природні багатства. во­до­ йми­ща нашої земної кулі. фі­ зика. ist es schwer sogar im Haus­ halt elek­tri­sche Geräte zu benutzen. Mathematik. der seine Geschichte nicht kennt. in die kalte Antarktis oder ins exo­ti­ sche In­do­ne­si­en. Biologie. darum muss man Division. Математика дається не всім легко. Але без математики не можна обі­ йти­ся. Informatik. ist kein Patriot seines Landes.

поглиблений vermitteln (te. zu bekämp­ fen. А тепер перейдемо до теми «спорт». Біологія дозволяє нам пізнати свій організм. die im Leben sehr wichtig sind. braucht der gebildete Mensch. Українська. Auch wenn du nicht weiter als Schlos­ ser arbeiten wirst. -en — рівняння  lösen (te. Pflanzen– und Tierwelt zu er­ken­ nen. І якщо ти не будеш надалі працюва­ ти слюсарем. B. dass alle Stunden in der Schule nur Sportstunden wären. російська та німецька мови дають нам задоволення: чим бі­ль­шою кількістю мов ти володієш. -en — обов’язкова іноземна мова  auskommen (a. багато учнів мріють про те. ти зможеш сам багато чого вдома полагодити. Tisch­lers oder der Näherin. -e — прилад  vorkommen (a. Праця готує нас до багатьох про­фе­ сій. щоб у школі всі уроки були тільки урока­ ми фізкультури. Die Biologie hilft uns unseren Or­ga­nis­ mus. Russisch und Deutsch ma­ chen uns Spaß: je mehr Sprachen du beherrschst. kannst du selbst vie­ les im Hause reparieren. o) — обходитися чимось або без чогось die Division — ділення   die Multiplikation — множення  die Subtraktion — віднімання  die Gleichung. t) — давати (знання) das Grundwissen — основа знань allgemeinbildend — загально­ освітній  die Pflichtfremdsprache. рослинний і тваринний світ. so z. що завдає лю­ди­на природі. що вивчають у школі. до професії слюсаря. t) — розв’язувати (задачі. Werken bereitet uns auf viele Berufe vor. Also alles. тесляра або швачки. auf den Beruf des Schlossers. щоб ми мали можливість бо­ ротися проти всього поганого. на­при­ клад. was man in der Schule lernt. Wie die Ergebnisse vieler Umfragen ge­zeigt haben. які дуже важливі в житті. щоб бути представником нового по­ ко­лін­ня. um Ver­tre­ter einer neuen Generation zu sein. träumen viele Schüler da­von. alles Schlimme. o) — відбуватися  die Vorstellung. рівняння) das Gerät. Як показали результати бага­тьох опи­ тів. Und nun zum Thema “Sport”. desto besser kennst du dei­ne Muttersprache. Wörter und Wendungen erweitert — широкий. все. тим краще знаєш свою рідну мову.256 Die Ausbildung in unserem Leben l Ukrainisch. -en — уявлення  der Stammbaum — родовід . was der Mensch der Natur zufügt. Отже. по­трі­б­но кожній освіченій людині. damit wir später die Möglichkeit ha­ben.

Das bedeutet aber nicht. 2. dass viele Lehrbücher völlig veraltet sind. які ви­кли­ ка­ють особливий інтерес. 257 Fragen zum Text Welche Fächer unterrichtet man in der Schule? Was hat jedes Fach? Ohne welche Fächer kann man nicht auskommen? Welche Kenntnisse vermittelt den Schülern jedes Fach? Warum muß jeder gebildete Mensch gute Kenntnisse in allen Fächern haben?  Mein Lieblingsfach  ̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò Im Gymnasium unterrichtet man viele Fächer. у якому за­ но­то­вую найважливіші дати. Hinreißenden Erzählungen unseres Ge­ schichts­leh­rers kann man unendlich zu­ hö­ren. Але це не означає. Велика проблема при вивченні іс­ торії України полягає в тому. Um mich auf den Unterricht gut vor­zu­ be­rei­ten. Для вивчення й повторення не треба багато часу. die für die Allgemeinbildung wich­tig sind. Ich habe sogar ein Notizbuch besorgt. що з великої кількості ми вибираємо лише декілька. У гімназії викладають багато пред­ме­ тів. 4. що ми вивчаємо всі предмети з однаковим інтересом. 3. dass wir aus der großen Men­ge nur ein Paar wählen. Я навіть купив записник. Es ist klar. das sehr ereignisreich ist. Seit der fünften Klasse interessiere ich mich für die Geschichte unseres Lan­ des. я йду до бібліотеки. Щоб добре підготуватися до занять. що ба­ гато під­ру­ч­ни­ків повністю застаріли. Das Lernen oder das Wiederholen braucht wenig Zeit. gehe ich in die Bibliothek. З п’ятого класу я цікавлюся історією нашої країни. .l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. in welches ich die wichtigsten Daten auf­schrei­be. Ein großes Problem beim Erlernen der Geschichte der Ukraine besteht darin. Зрозуміло. Das kann man in der Metro oder in der Straßenbahn tun. Це можна робити й у метро або трам­­­ваї. багатою на різні події. die ein be­son­de­res Interesse hervorrufen. Ein Problem ist für mich alle Daten im Kopf zu behalten. важливих для загальної освіти. 5. dass wir alle Fächer mit gleichem Interesse lernen. Захоплюючі розповіді нашого учи­те­ ля історії можна слухати нескінчен­ но. Для мене є проблемою запам’я­тати всі дати.

допомагають нам зрозуміти рі­ з­ні політичні події. Wo werden Kenntnisse ausgewertet? . t) — оцінювати  sich zurechtfinden (a. Наприкінці семестру проводяться. Знання. семінари. wo un­se­ re Kenntnisse ausgewertet werden. Тоді я вимушений кілька годин сиді­ ти в бібліотеці. Wörter und Wendungen die Allgemeinbildung — загальна освіта die Menge — кількість  ein Interesse hervorrufen (ie. Справжній історик повинен знати не тільки минуле. u) — викликати цікавість ereignisreich — багатий на події veralten (te. Dann bin ich gezwungen einige Stun­ den in der Bibliothek zu sitzen. sondern auch die Ge­gen­wart kennen. а деякі брати не дозволяється. як правило. Was muß man machen. t) — намагатися  im Bilde sein — бути в курсі справ auswerten (te. а завдяки ро­зу­мін­ ню. Am Ende des Semesters werden in der Regel Seminare durchgeführt. Dank vielen Zeitungen und Fernseh­ sendungen versuche ich immer im Bil­ de zu sein. Деякі книжки я беру з собою. але й сучасність. Was muß ein richtiger Historiker kennen? 5. ob es uns gefällt oder nicht. Die Politik ist heute überall. Der richtige Historiker muss nicht nur die­Ver­gan­gen­heit. Die Kenntnisse. u) — орієнтуватися  die Befriedigung — задоволення Fragen zum Text 1. Eigentliche Befriedigung erhält man nicht durch Noten. Welche Fächer erlernt man am liebsten? 2.258 Die Ausbildung in unserem Leben l Einige Bücher leihe ich aus. sondern durch Ver­ ständ­nis. Справжнє задоволення отримуєш не завдяки оцінкам. t) — застаріти  gezwungen sein — бути вимушеним richtig — справжній  die Gegenwart — сучасність  versuchen (te. die an­de­ ren darf ich nicht mitnehmen. unabhängig davon. um die wichtigsten Daten des Lehrstoffes nicht zu vergessen? 3. die wir in der Ge­ schichts­stun­de bekommen. helfen uns verschiedene politische Ereignisse zu verstehen. що добре орієнтуєшся в сучас­ них про­бле­мах. подобається вона нам чи ні. які ми отримуємо на уроках історії. Політика сьогодні — всюди і не за­ле­ жить від того. де дається оцінка нашим знанням. dass du dich mit den ge­gen­ wär­ti­gen Pro­ble­men gut zurechtfindest. Завдяки багатьом газетам і те­ле­пе­ ре­да­чам я намагаюся завжди бути в кур­сі справ. Warum gibt es Probleme beim Erlernen der Geschichte der Ukraine? 4.

Реальна школа також охоплює класи 5—10. Якщо учень після основної школи пе­ ре­хо­дить до гімназії. У четвертому класі вона за­кін­чу­єть­ся. вона готує учнів для практичних про­ фе­сій. Інший шлях — загальна школа. macht er das Ab­i­ tur. Hauptschule. Після 13 класу учень складає іспит на атестат зрілості. Nach der Klasse 13. hier gibt es verschiedene Wege. die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Спочатку вони ідуть до основної школи. dass ein gewisses Maß an Ein­heit­ lich­keit vorhanden ist. Die Realschule umfasst auch die Klas­ sen 5—10. gehen im Herbst in die Schule.­ In der 4. Шкільна система — справа фе­де­ра­ль­ них земель. Дівчатка й хлопчики. Das Schulsystem hat drei Stufen: die Primarstufe. Вони визначають час канікул і роз­ клад уроків шкіл. Allgemeine Bestimmungen sorgen da­ für. Потім починається другий ступінь.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 259  Das Bildungswesen in Deutschland  Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Organisation der Schulen ist Sache der Bundesländer. stellt aber höhere An­for­de­ run­gen an den Schüler. яким до 30 ли­п­ ня виповнилося 6 років. Zuerst kommen sie in die Grundschule. Nun beginnt die Sekundarstufe. Головна школа охоплює 5—10 класи. тут є різні шляхи: головна школа. so lernt er hier 9 Jahre. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5—10. Realschule oder Gymnasium. Wenn ein Schüler nach der Grund­schu­ le in ein Gymnasium kommt. sie bereitet die Schüler auf ei­ nen praktischen Beruf vor. Ein anderer Weg ist die Gesamtschule. Erst nach dem Abitur kann man auf eine Hochschule oder eine Universität ge­hen. другий I і другий II. він навчається 9 років. але її вимоги до учня вищі. Juni sechs Jahre alt sind. Klasse ist die Grundschule zu Ende. Тільки закінчивши гімназію. . Sie bestimmen die Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen. У шкільній системі три ступеня: пе­р­ ший ступінь. восени ідуть до школи. ре­ а­ль­на школа та гімназія. Загальні постанови сприяють від­по­ві­ д­ній єдності. die am 30. Jungen und Mädchen. можна навчатися у вищому навчальному за­ кла­ді або в університеті.

існувати die Primarstufe — пеший ступінь die Sekundarstufe — другий ступінь die Grundschule. t) — охоплювати  die Anforderung. Für Bildungsplanung und For­schungs­ ar­beit wurde die Bund-LänderKomission geschaffen. umfassen (te. Для планування й дослідницької ро­ бо­ти була створена спільна комісія земель і федерації.260 Die Ausbildung in unserem Leben l Hier sind die oben genannten Schul­ty­ pen zusammengefasst. 5. arbeiten Bund und Länder zu­ sam­men. університети збройних сил (Бу­ н­де­с­ве­ру) та управлінські вузи під­по­ ряд­ко­ва­ні федерації. 3. Was Finanzierung der Hochschulen be­ trifft. t) — поєднувати Fragen zum Text Wessen Sache ist die Organisation der Schulen in Deutschland? Wofür sorgen allgemeine Bestimmungen der Bundesländer? Wieviel Stufen hat das deutsche Schulsystem? Was umfaßt die Hauptschule? Was kann der Schüler nach dem Abitur machen?  Die Hochschulbildung in Deutschland  Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Hochschulen sind zum größten Teil Einrichtungen der Länder. 4. die Universitäten der Bun­des­ wehr und die Verwaltungshochschulen gehören dem Bund. -n — загальна освітня школа zusammenfassen (te. -en — вимога Abitur machen — складати іспити на атестат зрілості die Gesamtschule. t) — визначати die Bestimmung. Тільки окремі приватні й церковні вузи. Закінчення школи залежить від об­ да­ро­ва­но­с­ті учня. -en — постанова  die Einheitlichkeit — єдність  vorhanden sein — бути в наявності. то тут спільно працюють федерація й землі. деякі її залишать ра­ні­ше. Nur einige private und kirchliche Hoch­ schu­len. Wörter und Wendungen bestimmen (te. інші пізніше. Щодо фінансування. Die Schüler verlassen je nach Be­ga­ bung die Schule früher oder später. 2. Вищі навчальні заклади здебільшого зна­хо­дять­ся в компетенції земель. Тут поєднані всі названі типи шкіл. -n — початкова школа 1. .

Wirtschaft und Landwirtschaft pra­xis­be­zo­ge­ne Ausbildung. інженерно-тех­ні­ч­ ній. Die qualitativ bedeu­tendsten Hoch­ schu­len sind die Universitäten. Die Studenten haben das Recht auf staat­li­che Ausbildung. У 1995 р. Наприкінці навчання вони захища­ ють диплом. Man schließt das Studium an der Uni­ ver­si­tät mit einer Diplom–. In Deutschland studieren auch Aus­län­ der. Студенти мають право на державну освіту. Magister– oder Staatsprüfung ab. У рамках закону вони мають свій ос­ но­в­ний закон. 1995 begannen über 216 000 Schul­ab­ gän­ger ein Studium. сільського господарства. іспитом на звання магістра або державними іспитами. У більшості федеральних земель сту­ де­н­ти самі вирішують свої проблеми. Zum Abschluss haben sie eine Di­plom­ prü­fung. Вуз очолюється ректором або пре­зи­ де­н­том. Er wird auf mehrere Jahre gewählt. Професійні вузи на сьогодні є типом вищих навчальних закладів.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ Aber die Hochschule hat das Recht der Selbstverwaltung. Die Hochschule wird von einem Rek­ tor oder Präsidenten geleitet. 1995 waren das 142 000 Personen. . У Німеччині навчаються також іно­ земці. In den meisten Bundesländern ver­wal­ ten die Studenten ihre An­ge­le­gen­hei­ ten selbst. направлені на практичну діяльність в галузі ін­фо­р­ ма­ти­ки. Його обирають на кілька років. Die Fachhochschulen sind heute at­trak­ ti­ver Hochschultyp. Вони дають знання. Danach ist eine weitere Qualifizierung möglich. котрі най­бі­ль­ше приваблюють учнів. Майже кожен третій випускник школи обирає сьогодні саме цей тип вузів. економіки. Час навчання в цих вузах коротший ніж в університетах. Die Bildungspolitik Deutschlands öff­ne­ te die Hochschulen allen Be­völ­ke­rungs­ schich­ten. Найбільш престижними вузами є уні­ вер­си­те­ти. Потім можливе подальше під­ви­щен­ ня кваліфікації. їх було 142 000 чоловік. Навчання в університеті закінчується захистом диплома. Sie vermitteln in den Bereichen In­for­ ma­tik. Sie hat im Rahmen des Gesetzes ihre eigene Verfassung. У 1995 році почали навчатися в ву­ зах 216 000 випускників шкіл. Політика Німеччини в галузі освіти від­кри­ває сьогодні доступ у вузи всім вер­с­т­вам населення. Fast jeder dritte Schulabgänger wählt heute diesen Hochschultyp. 261 Але вузи мають право на са­мо­вря­ду­ ван­ня. Die Studienzeit dieser Hochschulen ist kürzer als an den Universi­täten.

Багаті традиціями університети Лейп­ ци­ґа та Ростока. Welche Rechte haben die Hochschulen? 4. Wörter und Wendungen die Einrichtung. Welche Universitäten Deutschlands sind die berühmtesten? . завідування. Гумбольдта.262 Die Ausbildung in unserem Leben l Die Staatshilfe den Studenten hängt von dem Einkommen der Eltern ab. -en — заклад. Сьогодні студент проводить в уні­вер­ си­те­ті 14 семестрів (7 років). Auf welchem Gebiet der Hochschulbildug arbeiten Länder und Bund zusammen? 3. Die älteste deutsche Hochschule ist die Universität in Heidelberg. Traditionsreich sind die Universitäten von Bonn. Warum sind heute die Fachhochschulen besonders attraktiv? 5. Wovon hängt die Staatshilfe den Studenten ab? 6. Тому деякі студенти отримують сти­ пен­дію або безвідсоткову субсидію. die technische Universität in Dres­den und viele ande­ re. адміністрація die Bundeswehr — Бундесвер (збройні сили ФРН) was Finanzierung betrifft — стосовно финансування praktischbezogen — спрямований на практичну діяльність vermitteln (-te. -t) — тут: давати (знання) das Einkommen — прибуток der Bund — федерація die Angelegenheit. вони можуть її випла­ тити протягом п’яти років після за­ кінчення вузу. Найстаріший вуз Німеччини — уні­ вер­си­тет у Хайдельберзі. Wessen Einrichtungen sind die Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland? 2. In der Regel können sie das im Laufe von 5 Jahren zurückzahlen. Відомими університетами є також уні­вер­си­тет ім. тут: престижний die Qualifizierung — тут: підви­щення кваліфікації die Bevölkerungsschichten — верстви населення zinslos — безвідсотковий das Darlehen — позика Fragen zum Text 1. Leipzig und Rostock. Deswegen bekommen einige Stu­die­ ren­de Stipendium und zinsloses Dar­le­ hen. Допомога держави студентам за­ле­ жить від прибутків батьків. тут: учбовий заклад die Verwaltung — керування. Як правило. Heute verbringt der Student 14 Se­me­ ster (7 Jahre) an der Universität. Техніч­ ний університет Дрездена та багато ін­ших. Berühmt sind die Humboldt Universität in Berlin. -en — тут: проблема qualitativ — якісний.

Швей­ца­рії. deren Mut­ter­spra­che Deutsch ist. Friedrich Schiller. Ich lerne Deutsch. dass viele gebilde­ te Menschen Sprachgenies waren. Рудольфа Дізеля. die Sprache. Деякі люди вивчають мови. Ihre Werke gehören zur Weltliteratur. Їх твори належать до світової кла­сики. У наші дні німецька — одна з най­ ва­ж­ли­ві­ших мов у світі. Robert Koch. Rudolf Diesel. Es ist kein Wunder. Manche lernen Sprachen. Роберта Коха. Georg Ohm und vieler anderer. хто знає іноземні мови. In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig Fremdsprachen zu lernen. Die deutsche Sprache ist eine Sprache der Kultur und der Wissenschaft. Німецька мова — мова культури та науки. in der man Beziehungen auf vielen Gebieten der Kultur und auch der Wissenschaft anknüpft. Генріха Белля. leben in der Bun­des­re­pu­blik Deutschland. was sehr lehrreich ist. Бер­ тольда Брехта. fremdspra­chige Literatur im Original lesen. Хто не знає імен Конрада Рентгена. Фрідріха Шіллера. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. Я вивчаю німецьку мову. 100 мільйонів людей. in Luxemburg und in Liech­ten­stein. може роз­мо­в­ля­ти з людьми з інших країн. für man­che ist das Erlernen einer Sprache ein Hobby. Wer kennt nicht die Namen von Conrad Röntgen. живуть у Фе­де­ра­ ти­в­ній республіці Німеччині. Генріха Гейне.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 263  Fremdsprachen in unserem Leben  ²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³ Das Erlernen einer Fremdsprache ist nicht leicht. Sie ist die Sprache von Johann Wolf­ gang Goethe. інші по­ до­ро­жу­ють за кордоном. der Sprachen kennt. тому що їм потрібно це для роботи. in österreich. Ав­с­т­рії. Не дивно. kann sich mit Menschen aus anderen Ländern un­ ter­hal­ten. для яких ні­ме­ ць­ка мова — рідна. Геор­ га Ома й багатьох інших. Hundert Millionen Menschen. Deutsch ist heute eine der wichtigsten Sprachen der Welt. Es ist ein langwieriger und komplizier­ter Prozess. який потребує багато часу та зусиль. Це мова Йогана Вольфганга Гете. weil sie die­se bei ihrer Arbeit brauchen. Люк­сем­бу­р­зі та Ліх­тен­ штей­ні. чи­та­ти зарубіжних авторів у оригі­ налі. для третіх ви­вчен­ня мов — хобі. der viel Zeit und Kraft ko­stet. in der Schweiz. мова. Це довгий та складний процес. що багато освічених лю­ дей були поліглотами. що розширює кругозір. andere ma­ chen Reisen ins Ausland. якою за­в’я­зу­ють­ся відносини у багатьох га­ лу­зях культури та науки. Jemand. Той. Heinrich Hei­ne. die ei­nen großen Beitrag zur Entwicklung der Wis­sen­schaft in der ganzen Welt ge­lei­stet haben? Вивчення іноземних мов — нелегка справа. Bertold Brecht und Heinrich Böll. які зро­би­ли великий внесок у розвиток на­у­ки всьо­го світу? .

Wörter und Wendungen langwierig — довгий es ist kein Wunder — не дивно die Beziehungen — відношення  anknüpfen (te. auch in Russland. . навколишній світ sich unterhalten (ie. 3. що князь Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ. Wirtschaft und Kunst Menschen mit Sprach­kennt­nis­sen. Damals aber war das Studium der Fremd­spra­chen ein Privileg der Rei­chen. треба вивчати іно­ зе­м­ні мови. Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik. Для того. kennt auch seine Muttersprache nicht”. die Umgebung — оточення. t) — зв’язувати Beitrag leisten zu — робити внесок 1. економіки та мистецтва сучасному суспільству по­ трі­б­ні люди зі знанням мов. a) — бесідувати  lehrreich — повчальний  kompliziert — складний Fragen zum Text Wie ist das Erlernen der Fremdsprache? Warum ist es wichtig. хто не знає іноземної мови. не знає й своєї власної». Es ist bekannt. Сьогодні мільйони людей у всьому світі вивчають іноземні мови. Man lernt eine Fremdsprache. Fremdsprachen zu erlernen? Was für eine Sprache ist Deutsch? Welche hervorragenden Menschen Deutschlands kennen Sie? Was sagte Goethe über das Studium der Fremdsprachen?  Warum lernen wir Fremdsprachen?  ×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè? Seit vielen Jahrhunderten erlernt man Fremdsprachen. у тому числі і на Русі. um sich selbst und seine Umgebung besser zu verstehen.264 Die Ausbildung in unserem Leben l Der große deutsche Dichter Johann Wolf­gang Goethe sagte einmal: “Wer keine Fremdsprache spricht. 2. 4. Відомо. Уже багато століть вивчають іноземні мови. Іноземні мови відіграють дуже вели­ ку роль у нашому житті. Fremdprachen spielen eine sehr große Rolle in unserem Leben. Heute erlernen Millionen von Menschen in der ganzen Welt Fremd­ sprachen. 5. dass der Fürst Jaroslaw der Weise viele Fremdsprachen kann­te. Великий німецький поет Іоганн Во­ль­ ф­ганг Гете одного разу сказав: «Той. Але в той час вивчення іноземних мов було привілеєм людей багатих. В Європі почали вивчати інозем­ ні мови в XI столітті. In Europa begann man im elften Jahr­ hun­dert Fremdsprachen zu erlernen. Для розвитку техніки.

Die Menschen wollen auch Werke der schönen Literatur und auch Zeit­ schrif­ten und Zeitungen im Original lesen. яка вивчає іноземну мову. щоб листуватися зі своїми за­ру­бі­ж­ ни­ми друзями. -en — князь der Weise. Люди також хочуть читати в оригі­ налі твори художньої літератури.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 265 Zum Beispiel. Besonders aktuell ist das Studium der Fremdsprachen heute in unserem Land. Die Menschen wollen Fremdsprachen erlernen. um mit ihren ausländischen Freun­den im Briefwechsel zu stehen. одночасно знайомиться з культурою чужої країни. ein guter Ingenieur oder ein hochqualifizierter Arbeiter muss tech­ni­sche Dokumente zu Importmaschinen und Apparaten übersetzen können. хороший інженер або висококваліфікований­ ро­бітник по­ винні уміти прочитати технічну до­ ку­ме­н­та­цію до імпортних машин та апаратів. Люди хочуть вивчати іноземні мови. In den Fremdsprachenstunden übt der Mensch sein Gedächtnis und Denken. Der Mensch. Welche Möglichkeiten bieten uns heute Fremdsprachenkenntnisse an? . Warum braucht man heute Fremdsprachenkenntnisse? 4. спілкуватися з ними осо­би­с­то. seine Literatur. -n — багач  die Gesellschaft — суспільство  hochqualifiziert — висококваліфікований im Briefwechsel stehen — листуватися  verkehren (te. історією та географією. der eine Fremdsprache er­ lernt. а також журнали та газети. її літературою. lernt gleichzeitig die Kultur eines fremden Landes. Іноземна мова допомагає краще пі­ зна­ти свою рідну мову. t) — спілкуватися  das Gedächtnis — пам’ять gleichzeitig — одночасно  das Denken — мислення Fragen zum Text 1. mit ihnen persönlich zu verkehren. На заняттях з іноземної мови людина тренує свою пам’ять та мис­ лення. Wann begann man in Europa Fremdsprachen zu erlernen? 2. Wo ist heute das Fremdsprachenstudium besonders aktuell? 5. Наприклад. Ge­ schich­te und Geographie kennen. Особливо актуальним є вивчення іно­ зе­м­них мов сьогодні в на­шій країні. -n — мудрець  der Reiche. Людина. Eine Fremdsprache hilft die Mut­ter­spra­ che besser zu kennen. War das Studium der Fremdsprachen im alten Rußland allen Menschen zugänglich? 3. Wörter und Wendungen der Fürst.

sprach mehrere Sprachen. seine Siege zu fe­sti­ gen. Переяславська рада в 1654 ро­ці про­ го­ло­си­ла об’єднання України та Ро­сії. schickte Getman Chmelnytzky seine Botschafter nach Moskau. Але Хмельницький до кінця життя був вірним договору. Er bekam eine glänzende Ausbildung. Er stand an der Spitze der Kosaken und errang eine ganze Reihe von Siegen über die Polen.VIII . . ви­ря­див послів до Москви. знав кіль­ка мов. Це була перша спроба досягти не­за­ ле­ж­но­с­ті. Богдан Хмельницький народився в сі­м’ї сотника в 1595 р. Він отримав блискучу освіту. Dies war der erste Versuch un­ab­hän­ gig zu werden. aber selbständig hierzu nicht im­ stan­de. Ihm wurde das Erbgut der Familie ge­ nom­men und sein zehnjähriger Sohn zu Tode geprügelt. Бажаючи закріпити свої перемоги. Гноблення польських «шляхтичів» Хмельницький пізнав на собі. Sein Vorschlag wurde von den Kosaken und auch vom gemeinen Volk an­ge­nom­men. Chmelnytzky ging zu den Kosaken nach Saporishja und schlug dort vor. Він став на чолі козаків і отримав кі­ ль­ка перемог над поляками. Хмельницький вирушив до за­по­рі­зь­ ких козаків і запропонував готувати­ ся до національно-визвольної війни. Однак цар не виправдав надій Хме­ль­ ни­ць­ко­го. Aber Chmelnytzky hielt sich bis ans Le­ bens­en­de an den Vertrag. Als Jüngling zeichnete er sich bei ei­ni­ gen Märschen der Kosakenarmee aus. Mit dem Wunsch. Hervorragende Menschen der Ukraine (Âè äàòí³ ëþäè Ó êðà¿ í è)  Bohdan Chmelnytzky  Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé Bohdan Chmelnytzky wurde 1595 in der Familie eines Sotniks geboren. Його пропозицію прийняли козаки та простий народ. Chmelnytzky erfuhr am eigenen Leibe die Schwere der polnischen “Schlach­te”. У нього забрали спадщину його сім’ї та до смерті забили 10-річного сина. У молодості відзначився в кіль­кох по­ хо­дах козацького війська. ге­ть­ман Богдан Хмельницький. Der Zar erfüllte nicht die Erwartung Chmel­niz­kis. den na­tio­na­len Befreiungskrieg vorzu­ bereiten. не ма­ ю­чи можливості зробити це самому. Der Perejaslawische Rat gab 1654 die Vereinigung der Ukraine mit Russland bekannt.

-n — нащадок Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Bogdan Chmelnizki? Wo zeichnete er sich als Jüngling aus? Was schlug Bogdan Chmelnizki den Kosaken vor? Wofür kämpfte er? Warum ehrt ihn das ukrainische Volk?  Iwan Masepa  ²âàí Ìàçåïà Iwan Masepa war einer der be­kann­te­ sten Getmans der Ukraine. Über die Jahrhunderte wurde das gute Andenken an Chmelnytzky bewahrt. e) — проголошувати  sich halten an (Akk. 3.) (ie. Померла ця незвичайна людина й по­ лі­тич­ний діяч 1657 року. Степан Мазепа. Потім він навчався у Полоцьку в ви­ щій школі та в 16 років пішов на Січ на­вча­ти­ся військовому ремеслу. Iwan Masepa wurde am 20. Wörter und Wendungen der Jüngling. Іван Мазепа був одним з най­ві­до­мі­ ших гетьманів України. 4. Im Alter von 12 Jahren schrieb Masepa Gedichte in Latein. und er erzog seinen Sohn zu einem wis­sen­den Menschen. In der Hauptstadt der Ukraine Kyjiw er­ rich­te­ten die dank­baren Nachkommen ein Denkmal für Bohdan Chmelnytzky. Der Vater lwans. тут: бути вірним der Nachkomme. Stepan Masepa. 5. März 1632 in Masepinzy bei Kyjiw ge­bo­ren. u) — отримати перемогу unabhängig — незалежний  bekanntgeben (a. Батько Івана. 2.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 267 Gestorben ist dieser ungewöhnliche Mensch und Politiker im Jahre 1657. den Sieg erringen (a. um das militärische Handwerk zu erlernen. був ро­зу­м­ною та освіченою людиною й свого сина виховав просвіченою лю­ди­ною. t) — бити  vorschlagen (u. Dann studierte er in Polozk an der Hoch­schu­le und ging mit 16 Jahren nach Sitsch. Добра пам’ять про Хмельницького збе­ре­г­ла­ся на віки. Мазепа в 12 років писав вірші лати­ ною. a) — пропонувати  das gemeine Volk — простий народ 1. -e — юнак  sich auszeichnen (te. t) — відрізнятися  am eigenen Leibe — на собі das Erbgut — спадщина  prügeln (te. Іван Мазепа народився 20 берез­ня 1632 року в Мазепинцях на Київ­щині. Вдячні нащадки поставили Богдану Хмельницькому пам’ятник у столиці України — Києві. war ein kluger und gebildeter Mensch. . a) — дотримуватися.

-e — ремесло der Bildungsstand (die Bildungsstände) — рівень освіти Fragen zum Text Wann wurde I. по-друге. що він над усе любить Ук­ раїну й буде вірно їй служити. Він побудував на власні кошти багато шкіл і церков. dass er die Ukrai­ne über al­les liebt und ihr treu dienen wird. Мазепа був тоді найбільш освіченим серед козаків. За хоробрість і розум його полюбили всі козаки. По-перше. t) nach (Dat. щоб Україна була віль­ною та про­сві­че­ною державою.268 Hervorragende Menschen der Ukraine l Für seinen Mut und seine Klugheit lieb­ ten ihn alle Kosaken und der Getman Chmelnytzky riet seinen Eltern. Masepa trachtete sein ganzes Leben danach. Wörter und Wendungen wissend — такий що знає. 2. Erstens war Masepa damals der Gebil­ detste­ unter den Kosaken. обізнаний  erhöhen (te. Іван Мазепа намагався навести по­ ря­док у країні й підвищити рівень її про­сві­ти. Masepa geboren? Zu welchem Menschen haben die Eltern ihren Sohn erzogen? Wo erlernte Iwan Masepa das militärische Handwerk? Wo hat Iwan Masepa seine Ausbildung bekommen? Was liebte Masepa über alles? Wonach trachtete er sein ganzes Leben?  Taras Schewtschenko  Òàðàñ Øåâ÷åíêî Taras H. t) — підвищити  trachten (te. das Handwerk. 6. Er wurde am 9. Iwan Masepa versuchte. Мазепа прагнув усе своє життя до того. а гетьман Хмельницький радив його батькові послати Івана про­до­в­жу­ва­ти своє навчання за ко­р­ до­ном. März 1814 in der Fa­mi­ lie eines Leib­ei­ge­nen im Dorf Morinzy ge­bo­ren. Nach einiger Zeit wählten die Kosaken Iwan zum Getman. Він народився 9 березня 1814 року в сім’ї кріпосного селянина в селі Мо­ ри­н­ці. Тараса Григоровича Шевченка по пра­ву названо генієм українського на­ро­ду. 4. Er baute mit eigenen Mitteln viele Schu­len und Kirchen. die Ukraine zu einem un­ab­ hän­gi­gen und geistig hochentwickel­ ten Staat zu machen. Згодом козаки обрали Івана Мазепу гетьманом. im Land Ord­ nung zu schaffen und den Bil­dungs­ stand zu erhöhen. zweitens­ wussten alle. Iwan zur Fortsetzung seiner Ausbildung ins Aus­land zu schicken.) — прагнути до чогось 1. 3. . 5. усі знали. Schewtschenko wird mit Recht ein Ge­nie des ukrainischen Volkes ge­nannt.

Уже змалку він пізнав тяжку працю. Поблизу Канєва на кургані стоїть ве­ ли­ч­ний пам’ятник поетові. März 1861 mit 47 Jahren. Завдяки щасливому повороту долі молодий Шевченко потрапляє до Пе­ тер­бур­зь­кої Академії мистецтв. У Петербурзі він зустрів В. Schewtschenko vom Volk seinen zwei­ten Namen. das Verbot zu schreiben und zu malen. заславши його до Оренбурзьких степів. Hier lernte er russische und aus­l­ändis­ che Literaturwerke jener Zeit und Mei­ ster der Malkunst kennen. Die Verbannung. За це царський уряд заарештував по­ ета. Das Malen lernte Schewtschenko bei dem Ikonenmaler des Dorfes. bewirkten seinen frühen Tod. denn mit 9 Jahren verlor er die Mutter und mit 12 Jahren den Vater. Mit 26 Jahren veröffentlichte er “Kob­ sar”. Народ шанує свого героя й ніколи його не забуде. Durch eine glückliche Schicksalswende gelangte der junge Schew­tschenko an die Petersburger Kunstakademie. Damals erhielt T. Schewtschenko starb am 10. Заслання. der sich für die Be­frei­ung Schewt­schen­kos aus der Leib­ei­gen­ schaft einsetzte. Das Volk ehrt seinen Helden und ver­ gisst ihn nie. Він навчався малюванню у місцевого іконописця. який і сприяв його ви­ку­пу з невільництва. . Усе своє життя Шевченко боровся за волю й незалежність свого народу. А. ein hervorragendes Werk der ukrai­ni­schen Literatur. T. Für seinen Kampf wurde er von der za­ ri­sti­schen Regierung verhaftet und in die Orenburger Steppen verbannt.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 269 Schon sehr früh lernte er schwere Ar­beit kennen. У 26 років Шевченко публікує свій «Ко­б­зар» — видатний твір українсь­ кої лі­те­ра­ту­ри. Sein ganzes Leben kämpfte er für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Vol­kes. Kobsar. An der Akademie traf er W. відірваність від рідної зе­м­ лі. Жуков­ ського. Тарас Шевченко помер 10 травня 1861 року у віці 47 років. Es war ihm streng verboten zu schrei­ ben oder zu malen. Viele seiner Gedichte wurden zu Lie­ dern. оскільки в 9 років він втратив матір і в 12 років — батька. die Trennung von der Heimat. Shu­ kowsky. заборона писати й малювати при­ зве­ли його до ранньої смерті. Nicht weit von der Stadt Kaniw steht auf einem Hügel ein großartiges Denkmal des Dichter. Тоді Тарас Шевченко й отримав у на­ ро­ді своє друге ім’я — Кобзар. Тут він познайомився з творами ро­сій­сь­кої та зарубіжної літератури того часу та з майстрами живопису. A. Йому було суворо заборонено писа­ ти або малювати. Багато його віршів стали піснями.

У багатьох домівках в Україні на по­ че­с­но­му місці знаходиться портрет Та­ра­са — так любовно називають Ше­ в­че­н­ка в народі.270 Hervorragende Menschen der Ukraine l Hierher kommen Menschen aus aller Welt. він перемальовував з луб­ ків. Seine Kompositionen drückten den Pro­test gegen Gewalt aus. er wandte sich an die Geschichte der Heimat. 2. Hier sollte der Junge zum Hofmaler aus­ge­bil­det werden. In vielen Häusern in der Ukraine fin­ den wir auf einem Ehrenplatz ein Porträt von Taras. das waren Blei­stift­zeich­ nun­gen. Його композиції висловлювали про­ тест проти насильства. t) — заслання  bewirken (te. -n — кріпосний die Schicksalswende. Schewtschenko begann schon in seiner Kindheit zu malen.   verbannen (te. це були малюнки олівцем. zeichnete er pri­mi­ti­ ve Bilder ab. Als er beim Herrn Engelhardt als Kam­ mer­die­ner_ diente.. t) für (Akk. t) — стати причиною Fragen zum Text Wie war die Kindheit von T. Schewtschenko? Wen lernte Schewtschenko an der Kunstakademie kennen? Wofür kämpfte Taras sein ganzes Leben? Was wurde ihm von der zaristischen Regierung verboten? Wie ehrt das Volk seinen Helden?  Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko  Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî T. sich einsetzen (te. Пан Енгельгардт помітив його талант до малювання і взяв його з собою у Петербург. 5. -n — поворот долі gelangen (te. У майстерні художника Ширяєва він навчився малювати акварельними фарбами. він звертався до історії батьківщини. Der Gutsherr Engelgardt bemerkte sei­ ne Begabung zum Zeichnen und nahm ihn nach Petersburg mit.. Wörter und Wendungen der Leibeigene. 4. Сюди приїздять люди з усього світу вшанувати пам’ять поета. Тут юнака повинні були вивчити на придворного художника. Коли він служив у пана Енгельгардта денщиком. wie er liebevoll vom Volk ge­nannt wird. Г. um dem Dichter zu ehren. Шевченко почав малювати ще в дитинстві. 3. . Im Atelier des Malers Schirjajew lernte er mit Aquarellfarben zu malen.) — вступитися за. t) — попадати 1. H. Т.

Es waren die Zeichnungen nach der Natur. Einen großen Einfluss übte auf ihn die Malerei von Brjullow und besonders sei­ne Porträtkunst aus. Seine erste Reise in die Heimat war im April 1843. und seit dem 21. Hier begann er Landschaftsgemälde zu schaffen: “Auf dem Bienenstand”. акварелі на іс­то­ри­ ч­ні теми: «Смерть Лукреції». Його перша поїздка на Батьківщину була в квітні 1843 р. Die Höhe des künstlerischen Schaffens war sein “Selbstbildnis”. Великий вплив на нього мав жи­ вопис Брюллова і особливо його мистецтво портрета. У 1838 році Брюллов і Венеціанов ви­ку­пи­ли його з кріпацтва. Це були малюнки з натури. Видатний художник Брюллов за­ці­ка­ ви­в­ся долею Т. він закінчив Академію ми­с­ тецтв. На портретах він правдиво ві­до­бра­ жав не тільки зовнішність людини. 1838 wurder von Brjullow und We­ne­ zia­now aus der Leibeigenschaft los­ge­ kauft. «Смерть Богдана Хмельницького». порт­ рет Енгельгардта. Його натурниками були його друзі («Жі­н­ка в постелі». У 1845 р. Die erste Periode seines Schaffens als Maler fällt auf die Jahre 1838–1843. Seine Modelle waren seine Freunde: “Die Frau im Bett”. . Für seine Bilder “Katheryna” und “Die Zi­geu­ne­rin–Wahrsagerin” bekam er eine Silbermedaille. «Смерть Сократа». Im Jahre 1845 beendete er die Aka­de­ mie der Künste. він став студентом Ака­де­мії ми­с­тецтв. “Der Tod von Bohdan Chmelnyzky”. sondern auch seine Cha­rak­ ter­ei­gen­schaf­ten dar. Schewt­schen­ko. Aquarelle zu hi­sto­ri­ schen Themen: “Der Tod von Lu­kre­zy­ ja”. Він став улюбленим студентом Брюл­ ло­ва. «Натурниця»). 271 Його першими картинами були ак­ва­ ре­ль­ні картини: «Голова жінки». “Das Modell”. Шевченка.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè Seine ersten Bilder waren Aquarell­ bildnisse: “Der Frauenkopf”. Вершиною його художньої творчості був його «Автопортрет». За свої картини «Катерина» і «Циганка-ворожка» він отримав срібну медаль. “Das Elternhaus” (Zeichnung). Перший період його творчості як ху­ до­ж­ни­ка припав на 1838—1843 рр. Тут він почав створювати пейзажі «На пасіці». “Der Tod von Socrates”. das Porträt von Engelhardt. «Батьківський будинок» (ма­лю­нок). Mai 1839 wur­ de er Stu­dent der Aka­de­mie der Künste. Der berühmte Maler Brjullow in­ter­es­ sier­te sich für das Schicksal von T. In seinen Bildnissen stellte er wahr­ heits­ge­treu nicht nur das Äußere des Men­schen. але і риси її характеру. Er wurde zum Lieblingsstudenten von Brjullow. і вже 21 тра­в­ня 1839 р.

der erste hervor­ ragende Schriftsteller und Dra­ma­ti­ker der neu­en ukrainischen Li­te­ra­tur. sondern auch der Weltkunst ein. Харків). Він родом з багатих козаків (ста­р­ шин). -s — майстерня (художника) die Leibeigenschaft — кріпосне право loskaufen (te. Kreide). крей­да). F. November 1778 geboren. das Porträt von M. 4. Щепкіна (олі­ вець.272 Hervorragende Menschen der Ukraine l Während der Verbannung in Oren­bur­ ger Gouvernement schuf er viele Land­ schafts– und Aquarellbilder. . Kwitka-Osnowjanenko  Ã. Його батьківщина — село Основа (нині м. H. -e — натурниця die Wahrsagerin — ворожка das Selbstbildnis. Kwitka. -n — поміщик das Modell. t) — викупати nach der Natur — малювати з натури 1. Шевченко зробив великий внесок у розвиток портрета та жанрових ка­ р­тин. С. der literarische Deck­na­me Hrizj­ko Osnowjanenko. Відомі його картини «У в’язниці» (туш). «По­ка­ран­ня шпіцруте­ нами» (туш). літературний псевдонім Гри­ць­ко Основ’яненко. S. F. Sehr berühmt sind seine Bilder: “Im Ge­fäng­nis“ (Tusche). Sein Heimatsort ist das Dorf Osnowa (jetzt die Stadt Charkiw). Г. Wörter und Wendungen der Kammerdiener — денщик primitives Bild — лубок das Atelier. Квітка. des Landschafts– und Genrebildes. Er nimmt einen würdigen Platz in der Geschichte nicht nur der ukrainischen. der Gutsherr. Він посідає достойне місце в історії не лише українського. der Pro­mi­nen­te des öffentlichen Lebens wurde am 18. -se — автопортрет der Bienenstand — пасіка die Verbannung — вигнання das Spießrutenlaufen — покарання шпіцрутенами Fragen zum Text Wann begann T. портрет М. але і світового мистецтва. Schewtschenko zu malen? Wer war sein erster Lehrer in Petersburg? Wann bezog er die Akademie der Künste? Welche Bilder von T. Er stammte von den reichen Kosaken ab (Starschinen). народився 18 листопада 1778 р. перший ви­да­ т­ний письменник та драматург нової укра­ї­н­сь­кої літератури. Schewtschenko leistete einen großen Beitrag zur Entwicklung des Porträts. Schewtschenko sind Ihnen bekannt? Was war für sein Schaffen kennzeichnend?  H. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî H. 2. Schtschepkin (Bleistift. 3. Під час заслання в Оренбурзькій гу­ бе­р­нії він створив багато пейзажів та акварелей. громадський діяч. Ô. 5. Ф. “Das Spießrutenlaufen“ (Tusche).

Auf den Spielplänen vieler Theater steht bis heute sein Lustspiel “Werbung in Gontschariwka” (1835). des Instituts der vor­neh­men Mädchen und der Charkiwer Gouvernementsbibliothek. «Зна­хар». Квітка-Основ’яненко став членом на­ у­ко­во­го товариства Харківського уні­ вер­си­те­ту. Він очолював благодійне товариство. був одним із засновників Харківського театру. Vor­sit­zen­der der Kammer des Kri­mi­nal­ge­rich­tes in Charkiw. Kwitka–Osnowjanenko wurde Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Charkiwer Universität. Ф. Er nahm am gesellschaftlichen und kul­ tu­rel­len Leben von Charkiw aktiv teil. “Der Jahrmarkt”. Він брав активну участь у гро­мад­сь­ ко­му та культурному житті Харкова. «Шельменко-денщик» та інші. Unter den besten Werken in der rus­si­ schen Sprache sind der Roman “Herr Chaljawsky” (1840). «Вибір дво­рян­с­т­ва». Квітка-Основ’яненко отримав до­ ма­ш­ню освіту. “Der Offiziersbursche Schelmenko” und andere. “Hannussja”. . Essays “Die Geschichte des Charkiwer Theaters”. Seine Werke schrieb er in der ukrai­ni­ schen und russischen Sprache. Seine ersten Werke veröffentlichte er in der Zeitschrift “Ukrainischer Bote” (“Ukra­jin­skyj Westnyk”). а з 1812 р. Квітка-Основ’яненко виступав за ре­ фо­р­ми вдосконалення тодішнього су­с­пі­ль­с­т­ва. Kwitka-Osnowjanenko trat für die Re­for­ men der Vervoll­kommnung der da­ma­li­gen Gesellschaft. Novellen “Das Le­ben und Abenteuer von Stolbikow” (1841). У репертуарах багатьох театрів і сьо­ го­дні стоїть його комедія «Сватання на Гончарівці» (1835). F. “Der Kur­pfu­scher”. Kwitka-Osnowjanenko bekam sei­ ne Bil­dung zu Hause. Mit 23 Jahren ging er ins Kurjasher Klo­ ster. «Панна Сотниківна». есе «Іс­то­рія Харківського­ театру». Seine größten Werke sind die Lust­spie­le “Fremder aus der Hauptstadt”. Später war er Komissar eines Volkslandsturmes. 273 Г. за пропаганду народної теми в літературі. war auch ei­ ner der Begründer des Charkiwer Thea­ ters und seit 1812 sein Leiter. Er stand auch an der Spitze der wohl­ tä­ti­gen Gesellschaft. У 23 роки він пішов до Курязько­ го мо­на­с­ти­ря. Його найзначніші твори — це ко­ медії «Приїжджий зі столиці». але за чотири роки повернув­ся до мирського життя. новели «Життя та при­годи Сто­л­бі­ко­ва» (1841). “Die Wah­ len des Adels”. für die Propaganda des volks­ tümlichen Themas in der Li­te­ra­tur auf. його директором. інститут шляхетних дівчат та Ха­р­ків­ сь­ку губернську бібліотеку. Свої перші твори він опуб­лікував в «Українському віснику». Adelsmarschall (1817—28). aber nach vier Jahren kehrte er zum weltlichen Leben zurück.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè H. Серед найкращих його робіт ро­ сій­сь­кою мовою — роман «Пан Ха­ляв­ський» (1840). Свої твори він писав українською та російською мовами. Потім був комісаром народного опо­ л­чен­ня. “Frau Sot­ny­kiw­na”. головою палати кримі­ нального суду в Харкові. предводителем дворянства (1817—28). «Ганну­ ся». «Ярмарок».

2. T. Він помер 8 серпня 1843 р. 5. Er starb am 8. August 1843. була опублікована в Пари­ жі його но­ве­ла «Сердешна Оксана» фран­цузькою мовою. -n — чужий. 3. Schewtschenko machte Illustrationen zu einigen seiner Bücher. Його твори перекладені багатьма мо­ва­ми. Kwitka–Osnowjanenko korrespondierte mit T. Квітку-Основ’яненка називали «ба­ть­ ком української прози». Його творчість мала великий вплив на подальший розвиток української лі­те­ра­ту­ри. Т. Schewtschenko. Sein Schaffen übte einen bedeuten­ den Einfluss auf die weitere Entwicklung der ukrainischen Literatur aus. Man nannte Kwitka*Osnowjanenko “den Vater der ukrainischen Prosa”. Квітка-Основ’яненко переписувався з Т. Wörter und Wendungen der Deckname — псевдонім der Prominente des öffentlichen Lebens — громадський діяч das weltliche Leben — мирське життя der Volkslandsturm — народне ополчення der Adelsmarschall — предводитель дворянства der Adel — дворянство wohltätig — благодійний das Institut der vornehmen Mädchen — інститут шляхетних дівчат 1.274 Hervorragende Menschen der Ukraine l Im Jahre 1854 wurde in Paris seine No­vel­le “Die herzliche Oxana” in der fran­zö­si­schen Sprache veröffentlicht. die Vervollkommnung — удосконалення der Fremde. 4. Шевченком. У 1854 р. -n — денщик die Werbung — сватання der Kurpfuscher = der Wunderdoktor — знахар das Lustspiel — комедія Fragen zum Text Wofür ist Kwitka–Osnowjanenko bekannt? Aus welcher Familie stammte er? Wie heißen seine ersten Werke? Welche Lustspiele sind Ihnen bekannt? Wie nannte man ihn? . приїжджий der Offiziersbursche. Шевченко зробив ілюстрації до дя­ ких з його книг. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt.

Великий вплив на нього справив ху­до­ж­ник І. У Чугуєві Рєпін жив до від’їзду в Пе­ тер­бург у 1863 році. Крамський. Спочатку він створював твори на ре­лі­гій­ні теми: «Христос з терновим ві­н­ком» (1858). Bildhauer und Päd­ago­ge M. Sein Vater war Soldat eines Kavallerieregiments (Ulany). “Kreuzgang im Kurs­ker Gou­ver­ne­ment” (1883). gutmüti­ ge und feinfühlige Frau. Seine Mutter war eine kluge. “Mutter Gottes mit dem Säug­ling” (1862). Ілля Юхимович Рєпін народився 5 сер­п­ня 1844 р. Але життя простого народу хви­лю­ва­ ло його найбільше: «У супроводі жа­н­ да­р­мів». Einen großen Einfluss übte auf ihn der Maler I. Mit 27 Jahren trat er in den Ruhestand. sie kämpfte mutig mit Not und allen Schwie­rig­kei­ten. Das Leben des einfachen Volkes aber bewegte ihn am meisten: “In Begleitung der Gendarmen”. August 1844 in der Siedlung Os­si­ now­ka. Kramsky und später der be­ kann­te ukrai­ni­sche Maler. Під час навчання в Академії він тричі відвідав своє рідне місто. Його мати була доброю. У 27 років він пішов у відставку. Er hatte viele Auszeichnungen für die Teilnahme an den Feldzügen. In Tschugujiw lebte Repin bis seine Ab­ rei­se nach Petersburg im Jahre 1863. Þ. Zuerst schuf er Werke zu den religi­ ösen Themen: “Christus mit der Dor­ nen­kro­ne” (1858). Серед студентів Академії було ба­га­то українців. M. У нього було багато нагород за участь у військових походах. Repin  Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ². а пізніше ві­ до­мий укра­ї­н­сь­кий художник. і вона му­ж­ньо боролася з нуждою й усіма тру­д­но­ща­ми. «Бурлаки на Волзі». «Хресний хід у Курській гу­бе­р­нії» (1883). “Treidler an der Wol­ga” (“Burlaky”). скуль­ птор і пе­да­гог М. In Petersburg studierte er an der Aka­ de­mie der Künste. У Петербурзі він навчався в Академії мистецтв. Sie hatte einen starken Charakter. М. Antokolsky aus. у селі Осинівка неподалік від Чугуєва (Харківська область). кï³í Illja Juchymovytsch Repin wurde am 5. der Umgang mit ih­nen half Repin die unmittelbare Ver­ bin­dung mit der Ukraine zu fühlen. розумною й чуйною жінкою.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 275  Unser weltberühmter Landsmann I. Unter den Studenten der Akademie wa­ren viele Ukrainer. . «Божа матір з не­мо­в­ лям» (1862). Während des Studiums an der Aka­de­mie besuchte er dreimal seinen Heimatsort. У неї був сильний характер. J. Антокольський. спілкування з ними до­по­ ма­га­ло Рєпіну відчувати без­по­се­ре­д­ ній зв’язок з Україною. nicht weit von Tschugujiw (Gebiet Char­kiw) geboren. Його батько був солдатом улансько­ го полку.

«Гопак». in den letzten Gemälden des Künstlers “Die Schwarzmeerkosaken”. “Wetschornyzi”. Особливе місце у творчості Рєпіна займають численні портрети його ро­ ди­чів і знайомих. Рєпін помер 29 вересня 1930 року. Das ukrainische Thema findet Aus­druck im berühmten Gemälde “Die Sapo­ris­her Kosaken”. Про життя й творчість великого жи­ во­пи­с­ця повідомляють експозиції в музеї Чугуєва та перетвореного на музей маєтку Пенати в селищі Рєпіно (раніше Куокаллє) під Петер­ бургом. Найбільша колекція творів Рєпіна в Україні зібрана в Харківському ху­ до­ж­ньо­му музеї. кампанія einen Einfluß ausüben — справляти вплив der Kunstmaler — живописець gebührenderweise — гідно in den Ruhestand treten — піти у відставку feinfühlig — чуйний der Kreuzgang — хресний хід das Testament — заповіт volkstümlich — народный j-m nahestehend sein — бути близьким bewegen (te. Nach seinem Testament wurde er in Re­pi­no begraben. des Rus­si­schen Mu­ se­ums. Repin nehmen die zahlreichen Por­träts seiner Verwandten und Be­ kann­ten ein. де створений зал Рє­пі­на. Sein tief volkstümliches Schaffen ge­ hört dem ukrainischen Volk und ist ihm na­he­ste­hend und verständlich. Російського музею. Його глибоко народна творчість на­ле­жить українському народові і є бли­зь­кою йому та зрозумілою. -züge — поход. t) — хвилювати . Viele Gemälde von Repin wurden in vie­len internationalen Aus­stellungen ge­büh­ren­der­wei­se eingeschätzt. I. Wörter und Wendungen der Landsmann — земляк das Regiment. Einen besonderen Platz im Schaffen von I. wo der Re­pin–Saal geschaffen wurde. Картини Рєпіна є гордістю най­бі­ль­ ших художніх музеїв: Третьяковської га­ле­реї. Die größte Sammlung der Werke Re­ pins in der Ukraine ist im Charkiwer Kunst­mu­se­um zusammengetragen. “Der Gopak”. Repin sind der Stolz der größten Kunstmuseen: der Tret­ja­kow–Galerie. Repin starb am 29. Über das Leben und Schaffen des gro­ ßen Kunstmalers berichten die Ex­po­si­tio­ nen in Tschugujiw und des ins Mu­se­um verwandelten Landgutes “Pena­ty“ (die Penaten) in der Sied­lung Repino (frü­her Kuokalle) bei Peters­burg. Багато картин Рєпіна були гідно оці­ не­ні на багатьох міжнародних ви­ста­ в­ках. За заповітом був похований у Рєпіно. -e — полк der Feldzug. September 1930.276 Hervorragende Menschen der Ukraine l Die Gemälde von I. Українська тема відбита у відо­ мій кар­тині «Запорізькі козаки» та в остан­ніх картинах художника «Чо­р­ но­мор­сь­кі козаки». «Вечор­ ниці».

Lyssenko  Ì. 1867 wurde Lyssenko Student am Kon­ ser­va­to­ri­um im Leipzig. dass die Musik seine Berufung und sein Element ist. Er war Dirigent dieser Musikgruppe. J. . Його перший твір називається «За­по­ віт». Лисенко відчував. Seine Kindheit verbrachte Lyssenko im Landgut seines Vaters. За його ініціативою були створені сту­ де­нт­сь­ка музична група та хор. Микола Віталійович Лисенко. “Sammlung der ukraini­ schen Lie­der”. 277 Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte I. Nach seiner Initiative wurden eine Studentenmusikgruppe und ein Chor ge­schaf­fen. Sein erstes Werk heißt “Vermächtnis”. ет­но­ граф. народився 22 березня 1842 р. später in Kyjiw an der Fakultät für Naturwissenschaften. Et­ no­graph. У 1867 році Лисенко став студентом консерваторії у Лейпцігу. Er übte Klavier und beschäftigte sich mit der Kompositionstheorie. Lyssenko fühlte. 3. в селі Гриньки (Пол­та­в­сь­ка область). Zuerst studierte er an der Charkiwer Uni­ver­si­tät. Ëèñåíêî Mykola Vitalijowitsch Lyssenko. Після закінчення університету він за­ пи­сав багато народних пісень і опра­ цю­вав їх. Він був диригентом цієї музичної гру­ пи. Його батько був родом із козацьких старшин. і вони часто виступали перед сту­ де­нт­сь­кою публікою. Â. Спочатку він навчався в Ха­р­ків­сь­ко­ му. «Збірник українських пісень». Sein Vater stammte aus den Kosaken– Starschinen. Repin? Welche Künstler beeinflussten ihn? Welches Thema stand ihm nahe? Welche Gemälde von Repin sind Ihnen bekannt? Besuchen Sie oft Kunstmuseen oder Kunstausstellungen?  M. ви­да­т­ ний український композитор. а пізніше в Київському уні­вер­си­те­ ті на факультеті природничих наук. und sie traten oft vor dem Studenten­ publikum auf. що музика — його покликання і стихія. 2. 5.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 1. Nach der Beendigung der Universität schrieb er viele Volkslieder auf und be­ ar­bei­te­te sie. der her­ vor­ra­gen­de ukrainische Komponist. диригент і піаніст. 4. Dirigent und Pianist wurde am 22. Своє дитинство він провів у маєтку батька. März 1842 im Dorf Hrynjky (Gebiet Pol­ta­wa) geboren. V. Він займався на фортепіано й те­о­рі­ єю композиції.

278

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Einen besonderen Platz nehmen seine
Werke auf Grund der Texte von
Schewtschenko­ “Musik an Kobsar”,
“Haj­damaken” u. a. ein.

Особливе місце займає його твір на
основі текстів Шевченка «Музика Ко­б­
за­рю», «Гайдамаки» та ін.

Seit 1869 lebte er in Kyjiw, wo er als
Mu­sik­leh­rer tätig war.

З 1869 р. він жив у Києві, де працю­
вав учи­те­лем музики.

Seit 1874 studierte er am Kon­ser­va­to­ri­
um Sankt–Petersburg.

З 1874 р. навчався в консерваторії
у Санкт-Пе­тер­бур­зі.

Sein Lehrer war der berühmte rus­si­
sche Komponist Rymsky–Korsakow.

Його учителем був відомий ро­сій­сь­
кий композитор Римський-Корсаков.

1904 wurde von Lyssenko eine Mu­sik­
hoch­schu­le in Kyjiw eröffnet.

У 1904 р. Лисенко відкрив у Києві му­
зи­ч­ну шко­лу.

Er trat mit Konzerten als Pianist auf.

Він виступав з концертами як піаніст.

Jedes Jahr veranstaltete er Schew­
tschenko–Konzerte.

Кожного року він улаштовував Шев­
чен­ківські концерти.

Lyssenko komponierte Opern “Heilige
Nacht” (“Risdwjana Nitsch”), “Natalka
Poltawka”, “Die Ertrunkene” (“Uto­p­le­
na”), Kinderopern “Die Ziege Deresa”,
“Herr Kozjkyj”, “Winter und Frühling”
und eine Operette “Tschornomorzi”
und an­de­re.

Лисенко написав опери «Різдвяна
ніч», «Наталка Полтавка», «Уто­п­ле­на»,
дитячі опери «Коза-дереза», «Пан
Коцький», «Зима і весна», опе­ре­ту
«Чорноморці» та ін.

Seine Werke liegen der nationalen
Opernkunst der Ukraine zugrunde.

Його твори лежать в основі на­ці­о­на­
ль­но­го оперного мистецтва України.

M. V. Lyssenko starb 1912 und wurde
in Kyjiw begraben.

М. В. Лисенко помер у 1912 р. і по­
хований у Києві.

Wörter und Wendungen

der Dirigent, -en — диригент
stammen (te, t) aus (Dat.) —
походити з..., бути родом з...
das Landgut — помістя, маєток
die Berufung — покликання
das Element — стихія

das Vermächtnis, -se —
заповіт
die Ziege (-n) — коза
zugrunde liegen (Dat.) (a, e) —
бути в основі

Fragen zum Text

1. Aus welcher Familie stammte M. Lyssenko?
2. Was studierte er an den Universitäten Charkiw und Kyjiw?
3. Womit beschäftigte sich Lyssenko lieber: mit Musik oder mit
Naturwissenschaften?
4. Welche Opern hat er komponiert?
5. Sind Sie mit Musik von Lyssenko bekannt?

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

279


Iwan Franko

 ²âàí Ôðàíêî

Iwan Franko, einer der lei­den­schaft­li­
chen Kämpfer für das ukrainische Volk,
wurde am 27. August 1856 im Dorf Na­
gu­je­wyt­schi im Bezirk Drogobytsch in
Galizien ge­bo­ren.

Іван Франко, пристрасний борець за
український народ, народився 27 сер­
п­ня 1856 р. у селі Нагуєвичі, в Дро­го­
би­ць­ко­му ра­йо­ні, на Галичині.

Sein Vater war Dorf­schmied.

Батько його був сільським ковалем.

Die Armen und Bettler, Handwerker
und Bauern wandten sich an seinen
Vater mit verschiedenen Bitten.

Бідні та жебраки, ремісники та се­ля­
ни зверталися до його батька з рі­з­ни­
ми проханнями.

Aus ihren Gesprächen erfuhr der jun­
ge Franko über das schreiende
Unrecht den einfachen Menschen ge­
genüber.

З їхніх розмов Франко пізнав про
кри­чу­щу несправедливість по від­но­
шен­ню до простих людей.

Besonders lebendig sind in seiner Dich­
tung die Gefühle zur Heimat und Frei­
heit.

Особливо живі в його поезії почуття
до Батьківщини та волі.

Deshalb hing sein Herz schon in Kin­
der­jah­ren an den Liedern von Schewt­
schen­ko, der den Freiheitskampf sei­
nes lei­den­den Vaterlandes in seinen
Ge­dich­ten und Poemen besungen
hatte.

Тому його серце вже у дитячі роки
було прив’язане до пісень Шевченка,
ко­т­рий оспівував боротьбу за волю
у сво­їх віршах і поемах.

Sein Werk, den “Kobsar”, kannte der
jun­ge Franko fast völlig auswendig.

Його твір «Кобзар» юний Франко
знав майже повністю напам’ять.

Nachdem Franko 1875 das Gymnasium
von Drogobytsch absolviert hatte, be­
zog er die Universität von Lwiw.

Після того як у 1875 р. Франко за­кін­
чив гімназію в Дрогобичі, він вступив
до Львівського уні­вер­си­те­ту.

Er beherrschte viele slawische und
west­eu­ro­päi­sche Sprachen.

Він володів багатьма слов’янськими
та західноєвропейськими мовами.

Mit ganzem Herzen liebte und schätz­
te er seine Muttersprache, die ja im­
mer noch von meisten der nationalen
Un­ter­drüc­ker als “Dialekt” geschätzt
wurde.

Усім серцем він любив і цінував свою
рідну мову, яка більшістю при­гно­
б­лю­ва­чів нації ще оцінювалася як
«ді­а­лект».

Seine Freiheitsgedanken beunruhigten
die Polizei.

Його вільнолюбиві думки турбували
поліцію.

Von 1877 und bis zu seinem Tode
blieb Franko unter Polizeiaufsicht.

Із 1877 р. і до самої смерті він за­ли­
ша­в­ся під наглядом поліції.

280

Hervorragende Menschen der Ukraine l

In einem Brief schrieb er: “Als
Dorfkind, ernährt mit trockenem
Bauernbrot, hal­te ich für meine Pflicht,
mein ganzes Leben diesen einfachen
Menschen zu wid­men”.
In Nagujewytschi schrieb er die No­vel­len
“Boryslaw lacht”, “Sachar Berkut”, eine
Gedichtssammlung “S werschyn ta ny­syn”.
Im Jahre 1880 hielt er Vorlesungen an
der Universität in Lwiw.
Am 16. Mai 1886 heiratete er Olga
Cho­rus­hyns­ka, die eine echte Gehilfin
ihres Man­nes war.
Sie hatten vier Kinder.
Im Jahre 1891 schuf er ein Thea­ter­
stück “Das gestohlene Glück”
(“Ukradene scht­schast­ja”).
Die letzten Jahre litt Iwan Franko an ei­
ner schweren Krankheit, aber die star­
ken Schmerzen brachen seinen Geist
und schöpferischen Durst nicht.
Franko verfasste über tausend Artikel
in polnischer und ukrainischer
Sprache, schuf eine große Anzahl der
Über­set­zun­gen von Klassikern der
englischen, fran­zö­si­schen, tschechi­
schen, deutschen und russischen
Literatur und Arbeiten auf dem Gebiet
der Philosophie und Öko­no­mie.
Iwan Franko starb am 28. Mai 1916 in
Lwiw.

В одному з листів він писав: «Як сіль­
сь­ка дитина, вигодована всухом’ятку
селянським хлібом, я вважаю своїм
обов’язком все своє життя при­свя­ти­
ти цим простим людям».
У Нагуєвичах він написав повісті
«Бо­ри­с­лав сміється», «Захар Беркут»,
збірку віршів «З вершин та низин».
У 1880 році він читав лекції у Львів­сь­
ко­му університеті.
У травні 1886 р. він одружився з Оль­
гою Хо­ру­жин­сь­кою, яка була справ­
жньою по­мі­ч­ни­цею свого чоловіка.
У них було четверо дітей.
У 1891 році він написав п’єсу «Укра­
де­не щастя».
Останні роки Іван франко страждав
важкою хворобою, але сильні болі
не зломили його дух і творчу спрагу.
Франко створив понад тисячу ста­тей
польською та українською мо­ва­ми,
велику кількість перекладів кла­си­ків
англійської, французької, чеської,
німецької­ та російської літератури
і праці в галузі філософії та еко­
номіки.
Іван Франко помер 28 травня 1916 р.
у Львові.

Wörter und Wendungen

der Dorfschmied (-e) —
сільський коваль
der Bettler, - — жебрак
der Handwerker, - — ремісник
das Unrecht (-e) —
несправедливість
hängen (i, a) an (Dat.) — бути
прив’язаним
der Unterdrücker —
пригноблювач

beunruhigen (te, t) —
турбувати
Vorlesungen halten (ie, a) — 
читати лекції
die Gehilfin — помічниця,
асистентка
leiden (i, i) an (Dat.) —
страждати
der Durst — спрага
schöpferisch — творчий

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

281
Fragen zum Text

1. Wie war die Kindheit von I. Franko?
2. Warum war Franko von der Poesie von Schewtschenko
begeistert?
3. Wie schätzte er die ukrainische Sprache?
4. Welche Werke von Franko haben auf Sie einen besonderen Eindruck
gemacht?
5. Was Gemeinsames gibt es im Schaffen von Franko und anderen
Schriftstellern jener Zeit?


Kateryna Bilokur


Êàòåðèíà Á³ëîêóð

Kateryna Bilokur ist die Altersgenossin
des schrecklichen und tragischen
20. Jahrhunderts.

Катерина Білокур — ровесниця стра­
ш­но­го і трагічного 20-го сторіччя.

Sie erlebte die Oktoberrevolution, den
Bürgerkrieg, die Kollektivierung und
die Hungersnot (1932–33), den Großen
Va­ter­län­di­schen Krieg und die schwere
Nachkriegszeit.

Вона пережила Жовтневу ре­во­лю­цію,
громадянську війну, колективізацію
та голодомор (1932—1933 рр.), Вели­
ку Вітчизняну війну та тяжкі повоєнні
роки.

Sie blieb aber immer ehrlich und prin­
zi­pi­ell, emotionell und künstlerisch be­
gabt.

Але залишалась завжди чесною та
принциповою, емоційною та ху­до­ж­
ньо обдарованою.

K. Bilokur wurde am 24. November
1900 im Dorf Bohdaniwzi, des ehema­
ligen Bezirkes Pyrjatin des Ge­biets
Poltawa (jetzt Kyjiwer Gebiet) in ei­ner
Bauernfamilie geboren.

К. Білокур народилася 24 листопада
1900 р. в селі Богданівці, колишнього
Пи­ря­тин­сь­ко­го уїзду, Полтавської
гу­бе­р­нії (зараз Київська область) в се­
лян­сь­кій родині.

Sie lernte selbst lesen, darum besuch­
te sie keine Schule.

Вона сама навчилася читати, тому
школу вона не відвідувала.

Die Fiebel war ihr erstes Buch und
ihre Ausbildung.

Буквар був її першою книгою та її
осві­тою.

Von Kindheit an musste sie viel
im Ge­mü­se­gar­ten arbeiten, spinnen,
Hemden und Handtücher
sticken.

З дитинства вона повинна була ба­га­
то працювати на городі, прясти, ви­
ши­ва­ти сорочки та рушники.

In der Freizeit beschäftigte sie sich mit
Selbststudium, schöpfte Kenntnisse
aus den Büchern.

У свій вільний час вона займалася са­
мо­ос­ві­тою, черпала знання з книг.

Über die Künstler erfuhr sie nur aus
den Büchern.

Про художників вона дізнавалася
лише з книжок.

282

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Ihre ersten Zeichnungen waren fan­ta­
sti­sche Vögel, seltsame Blumen auf
dem Stück Leinwand, die sie mit Russ,
Kohle und auch mit Farben aus Rüben,
Zwie­beln und Holunder malte.

Її першими малюнками були фанта­
стичні птахи, неймовірні квіти на
шматку­ полотна, які вона малювала
са­жею, вугіллям, а також фарбами
з буря­ку, цибулі та бузини.

Sie malte ohne Grundierung, weil sie
die Technik der Malerei nicht be­
herrschte.

Вона малювала без ґрунтівки, тому
що не володіла технікою живопису.

Sie versuchte in die künstlerisch-kera­
mische Fachschule einzutreten, aber
sie hatte kein Schulzeugnis.

Вона намагалася вступити до ху­до­
ж­ньо-керамічного технікуму, але не
мала посвідчення про освіту.

Selbst entdeckte sie Geheimnisse der
Malereitechnik und der Komposition
der Zeichnung.

Вона сама відкривала таємниці тех­ні­
ки живопису та композиції малюнка.

Die Eltern waren gegen ihre
Betätigung und hielten sie für sinnlos.

Батьки були проти її заняття і вва­жа­
ли його безглуздим.

Eine große Rolle in der Entwicklung ih­
rer künstlerischen Welt­anschauung
spiel­te das Lehrerehepaar, das eine
große Hausbibliothek und einige Ko­pi­
en von Gemälden der Tretjakow-Bilder­
galerie hatte.

Велику роль у розвитку художнього
світогляду зіграло подружжя вчи­те­
лів, які мали велику домашню бібліо­
теку та декілька копій картин Тре­тья­
ко­в­сь­кої картинної галереї.

Die Poesie von Schewtschenko er­schüt­
ter­te sie.

Поезія Шевченка приголомшила її.

Die ersten Stunden der Malereitechnik
bekam sie von einem Poltawer Maler
Matwij Donzow.

Перші уроки техніки живопису вона
отримала в одного полтавського ху­
до­ж­ни­ка — Матвія Донцова.

K. Bilokur schuf ihre eigene Schule der
Malerei.

К. Білокур створила свою власну шко­
лу живопису.

Ihrer Meinung nach muss das Bild
nicht nur das Auge, sondern auch das
Herz angenehm berühren.

На її думку, картина повинна ра­ду­ва­
ти не тільки око, але й серце.

Zu den frühen Werken gehören Por­
träts.

До ранніх творів належать портрети.

Besonders hell und strahlend ist das
“Por­trät der Nichten der Malerin”
(1937–1939).

Особливо світлий та променистий
«Портрет племінниць художниці».

Alles ist hier mit Frühling, mit Frische
der blühenden Narzissen, Lilien,
Päonien erfüllt, und die Mädchen sind
zart und attraktiv.

Все тут наповнено весною, свіжістю
квітучих нарцисів, лілій, півоній, а ді­в­
ча­т­ка — ніжні та привабливі.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

283

Ihr Talent blieb jedoch unentdeckt.

Однак її талант залишався не­ві­до­
мим.

Erst 1940 wurde die Ausstellung
ihrer Werke in Poltawa veranstaltet,
sie wur­de danach mit einer Reise nach
Mos­kau ausgezeichnet.

Лише у 1940 була організована ви­
став­ка її творів у Полтаві, після цього
вона була нагороджена поїздкою до
Мо­с­к­ви.

Hier lernte sie die Meisterwerke der
Weltkunst kennen.

Тут вона познайомилася з ше­де­в­ра­
ми світового мистецтва.

Besonders schön sind ihre Bilder
“Li­lien”, “Blumen am Abend” (1942),
“Dachlien”.

Особливо гарними були її картини
«Лілії», «Квіти ввечері» (1942), «Жо­р­
жи­ни».

Dem Bild “Die Zaren–Ähre” klatschte
man Beifall in einer Ge­mäl­de­aus­stel­
lung in Paris.

Картині «Цар-колос» аплодували на
вернісажі в Парижі.

Im Jahre 1948 wurde sie Mitglied des
Künstlerverbandes der Ukraine.

У 1948 році вона стала членом Спі­л­
ки художників України.

Sie schuf während ihres ganzen Le­
bens drei Selbstbildnisse.

За все своє життя вона створила три
автопортрети.

Ihr letztes Bild heißt “Der Herbst”, das
ihre Stimmung und ihr Vorgefühl des
To­des wiedergibt.

Її остання картина називається
«Осінь», яка передає її настрій та пе­
ред­чут­тя смерті.

Im Jahre 1961 starb sie im Dorf Bohda­
niwzi.

У 1961 р. вона померла у селі Бог­да­
ні­в­ці.

Wörter und Wendungen

die Altersgenossin —
ровесниця
die Hungersnot — голод
(лихо)
spinnen (a, o) — прясти
das Selbstbildnis, -se —
автопортрет
schöpfen (te, t) — черпати
der Holunder — бузина
1.
2.
3.
4.
5.

die Grundierung — ґрунтовка
das Ehepaar, -e — подружжя
das Auge angenehm
berühren — радувати око
die Dachlie, -n — жоржина
die Ähre, -n — колосся
das Vorgefühl — передчуття

Fragen zum Text

Was erlebte K. Bilokur in ihrem Leben?
Hat sie die Schule absolviert? Warum nicht?
Was malte sie am liebsten?
Wann wurde die erste Ausstellung ihrer Werke veranstaltet?
Haben Sie einmal ihre Bilder gesehen? Welchen Eindruck haben die
auf Sie gemacht?

284

Hervorragende Menschen der Ukraine l


Moderne ukrainische
Schriftsteller


Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³
ïèñüìåííèêè

Das 20. Jahrhundert ist reich an einer
ganzen Reihe von ukrainischen Schrift­
stel­lern.

XX сторіччя багате на цілу низку
укра­ї­н­сь­ких письменників.

Die Schriftsteller der 60er Jahre Iwan
Switlytschny, Lina Kostenko, Iwan
Dratsch, Wasyl Sumonenko, Dmytro
Paw­lytsch­ko, G. Tjutjunyk haben einen
großen Beitrag zur Entwicklung der na­
tio­na­len Literatur ge­lei­stet.

Письменники 60-х років Іван Сві­т­ли­
ч­ний, Ліна Костенко, Іван Драч, Ва­
силь Симоненко, Дмитро Павличко,
Гри­го­рій Тютюнник зробили великий
вне­сок у розвиток національної літе­
ратури.

Das war die Zeit des Aufgreifens der
Menschenprobleme und des Fort­­
schrittes.

Це був час звернення до людських
проблем та до прогресу.

Das war die Literatur des Schmerzens
und des Schreiens der Seele, so nann­
te man sie.

Це була література болю та крику
душі, так її називали.

Auf diese Zeit fällt das Schaffen von
Lina Kostenko.

До того часу належить творчість
Ліни Костенко.

Lina Wasyliwna Kostenko wurde am
19. März 1930 in Rshyschtschiw bei
Kyjiw in ei­ner Lehrerfamilie geboren.

Ліна Костенко народилась 19 бе­ре­з­
ня 1930 року в Ржищеві під Києвом
в учительській родині.

Ihr Vater beherrschte zwölf Sprachen.

Її батько володів дванадцятьма мо­
ва­ми.

Zehn lange Jahre verbrachte er in den
Konzentrationslagern des
Stalinregimes.

10 довгих років провів він у концен­
траційних таборах сталінського ре­
жи­му.

Lina beendete die Mittelschule.

Ліна закінчила середню школу.

Danach studierte sie an der pädagogi­
schen Hochschule in Kyjiw.

Потім вона навчалась у пе­да­го­гі­ч­но­
му інституті в Києві.

Im Jahre 1956 absolvierte sie mit Aus­
zeich­nung die Hochschule für Literatur
in Moskau.

1956 року вона закінчила з відзна­
кою літературний інститут у Москві.

Ihre ersten Gedichte begann sie schon
mit 16 Jahren zu schreiben.

Свої перші вірші вона почала писати
в 16 років.

Ihre Poesie war gegen den To­ta­li­ta­ris­
mus gerichtet.

Її поезія була спрямована проти то­та­
лі­та­ри­з­му.

Viele Jahre wurde ihr Schaffen nicht
an­er­kannt.

Багато років її творчість
не ви­зна­ва­ли.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

285

Viele von ihren Werken “Die Fürstin
Gora” (1976) und andere waren von
der Zen­sur verboten.

Багато її творів: «Княжна Гора» (1976)
та інші — були заборонені цензурою.

Der Leser aber erkannte ihr Talent und
die Kraft ihrer Werke.

Але читач розумів її талант і си­лу
її творів.

Für ihren Roman in Versen “Marussja
Tschuraj” (1979) und das Poesiebuch
“Nepowtornistj” wurde Lina Kostenko
der Titel der Schew­tschenkoPreisträgerin verliehen.

За роман у віршах «Маруся Чурай»
(1979) і книгу поезії «Неповторність»
Ліні Костенко було присвоєно звання
лауреата Шевченківської премії.

Im Jahre 1994 wurde sie in Italien mit
dem Literaturpreis von Francesko Pe­
trar­ka, dem Tita­nen der Renaissance,
für ihr Poesiebuch “Inkrustation” aus­
gezeich­net.

1994 року її нагородили в Італії лі­
те­ра­ту­р­ною премією Франческо
Петрар­ки, титана Ренесансу, за книж­
ку по­езій «Інкрустація».

Ihre Poesieart unterscheidet sich durch
die Einfachkeit und Klarheit der Aus­sa­
ge, durch die Leichtigkeit und
Harmonie der Gedichte.

Її поетична манера відрізняється про­
с­то­тою та ясністю висловлювання,
легкістю й гармонією вірша.

Wörter und Wendungen

einen Beitrag leisten zu
(Dat.) — робити внесок
das Aufgreifen — розуміння,
тут: звертання
до чогось
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Seele, -n — душа
richten (te, t) gegen (Akk.) —
направляти проти
verleihen (ie, ie) —
присуджувати

Fragen zum Text

Was war für die 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts kennzeichnend?
Aus welcher Familie stammte Lina Kostenko?
An welchen Lehranstalten hat Lina studiert?
Wogegen war ihre Poesie gerichtet?
Wann wurde ihr Schaffen anerkannt?
Wodurch unterscheidet sich ihre Poesieart?


Mein Lieblingsdichter


̳é óëþáëåíèé ïîåò

In der Ukraine gibt es viele gute
Schrift­stel­ler.

В Україні багато хороших письмен­
ників.

Ich lese gern ihre Werke.

Мені подобається читати їх твори.

Ich kann über viele von ihnen erzäh­
len, zum Beispiel: von Lina Kostenko,
Pavlo Sagrebelny, Oles Gontschar.

Я можу розповісти про багатьох
з них, наприклад: Ліну Костенко, Пав­
ла За­гре­бе­ль­но­го, Олеся Гончара.

286

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Aber am besten gefällt mir der Dichter
Wasyl Symonenko (1935–1963).

Але більш за всіх мені подобається
поет Василь Симоненко (1935–1963).

In seinem kurzen Leben schrieb er
eine große Anzahl von Gedichten und
Poe­men, Kindermärchen.

За своє коротке життя він написав
багато віршів і поем, дитячих казок.

Viele seine Gedichte wurden vertont.

Багато його віршів покладені на му­зи­ку.

Das bekannteste darunter ist
“Schwäne der Mutterschaft ”.

Найбільш відома з них — «Лебеді ма­
те­рин­с­т­ва».

Er besang die Jugendzeit seiner Ge­ne­
ra­ti­on, wurde zu ihrem Gewissen.

Він оспівав юність свого покоління,
став його совістю.

Er fürchtete sich nicht Bürokraten und
schmutzige Politiker an­zuprangern.

Він не боявся таврувати ганьбою бю­
ро­к­ра­тів та нечесних політиків.

In jenen Jahren war so etwas sehr ge­
fähr­lich.

У ті роки це було просто небезпечно.

Aber Simonenko schrieb nicht nur po­li­
ti­sche Lieder.

Але Симоненко писав не тільки по­лі­
тич­ні вірші.

Seine Liebeslyrik ist ergreifend und
poesievoll.

Дуже зворушливо й поетично зву­
чить його любовна лірика.

Aus diesem Grunde liebe ich die
Poesie von Wasyl Sumonenko.

За все це я й люблю поезію Василя
Симоненка.

Wörter und Wendungen

eine große Anzahl von...—
велика кількість
vertonen (te, t) — перекласти
на музику
das Gewissen — совість

der Schwan (die Schwäne) —
лебідь
anprangern (te, t) — таврувати 
ergreifend — приголомшливий,
зворушливий

Fragen zum Text

1. Welche Namen der hervorragenden ukrainischen Schriftsteller
können Sie nennen?
2. Was schrieb Wassyl Simonenko?
3. Wen prangerte er in seinen Werken an?
4. Wie war seine Liebeslyrik?
5. Welche Werke von Simonenko stehen Ihnen besonders nahe?


Sergij Koroljow


Ñåðã³é Êîðîëüîâ

Sergij Pawlowytsch Koroljow wurde
1906 in Shytomyr geboren.

Сергій Павлович Корольов на­ро­ди­в­
ся в 1906 році в Житомирі.

Seine Eltern waren Lehrer.

Його батьки були учителями.

Після двох років навчання в Києві він переїхав до Москви й продовжив на­вчан­ня. 1923 ging er auf die Segelfliegerschule. Er war gezwungen an den Abenden zu ar­bei­ten. wie man Segel­flug­ zeuge konstruiert und mit ihnen fliegt. Він працював і будівельником. Koroljow war ein leistungsstarker Stu­dent. фізики. Er arbeitete als Bauarbeiter. де вивчав математику та авіацію. У 1923 році він вступив до школи пла­не­ри­с­тів. wo er Mathematik und Flug­we­sen studierte. Dort lernte er. Zeichen und Technisches Zeich­ nen waren an dieser Fachschule sehr gut. u) — примушувати  der Lebensunterhalt — харчування  leistungsstark — сильний (за успішністю) bemessen (a. щоб заробити на життя.) — познайомитися  . 1925 року він вступив до Київського політехнічного інституту. І хоча у нього не було вільного часу. Вечорами він вимушений був пра­цю­ ва­ти. Nach zwei Jahren Studium in Kyjiw fuhr er nach Moskau und setzte dort sein Stu­di­um fort. він усе ж приділяв увагу своєму захоп­ленню — будуванню планерів. Später wurde Sergej Pawlowitsch Koro­ ljow zu einem der hervorragendsten Kon­struk­teu­re kosmischer Raketen. як конструювати пла­ не­ри та як літати на них. Сергій читав багато книжок. Seine sehr eng bemessene Freizeit wid­ me­te er seiner Lieblings­beschäftigung. і ак­то­ ром. Hier machte er sich mit den Ideen Ziol­ kow­skis von den Flügen in den Kosmos bekannt. Schau­spie­ ler und Angestellter. um seinen Lebensunterhalt zu ver­die­nen. Die Lehrer in den Fächern Ma­the­ma­tik. Physik. e) — розмірювати  sich bekannt machen mit (Dat. Sergij las viele Bücher. 1925 ging er auf das Kyjiwer polytech­ nische Institut. В училищі були добрі викладачі ма­ те­ма­ти­ки. Корольов був устигаючим студентом. Тут він познайомився з ідеями ко­с­мі­ ч­них польотів Ціолковського.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 287 1922 ging er auf die technische Fach­ schu­le in Odessa. Так він почав цікавитися польотами. Пізніше Сергій Павлович Корольов став одним з видатних конструкторів космічних ракет. малювання й кре­с­ лен­ня. 1922 року він вступив до технічного училища в Одесі. So begann er sich für das Flugwesen zu interessieren. і службовцем. Там він вивчав. dem Bau von Segelflugzeugen. Wörter und Wendungen die Segelfliegerschule — школа планеристів das Flugwesen — авіація  zwingen (a.

Als Leiter des Laboratoriums für Brücken­teste formulierte er die wichig­ sten wis­sen­schaft­li­chen Grundsätze und ar­bei­te­te eine wissenschaftlich fundierte Tech­no­lo­gie für Brückenteste aus. яка в 1934 році стала інститутом. У 1904—1939 роках Патон був про­ фе­со­ром Київського політехнічного ін­сти­ту­ту. У 1896—1929 роках він сконструював 35 мостів. у тому числі головний міст через річку Дніпро в Києві. Тепер цей міст носить його ім’я. 3. Патон був віце-президентом АН УРСР з 1945 до 1952 року. Paton war von 1945 bis 1952 Vize­ präsident der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der USSR. Seit 1929 war Paton Mitglied der Aka­ de­mie der Wissenschaften der Ukraine.288 1. darunter die wich­ tig­ste Brücke über den Dnipro in Kyjiw. Євген Патон народився 4 березня 1870 року у французькому місті Ні­ц­ца. 1929 schuf Paton ein Laboratorium für Elektroschweißen. welches dann zu ei­ nem Institut wurde. Очолюючи лабораторію з ви­про­бу­ ван­ня мостів. Він був відомим конструктором і вче­ним. . У 1929 році Патон організував ла­ бо­ра­то­рію електрозварювання. Hervorragende Menschen der Ukraine l Fragen zum Text Wo und in welcher Familie verlief die Kindheit von Koroljow? Wo begann er sich für das Flugwesen zu interessieren? Was studierte Koroljow am Polytechnischen Institut in Kyjiw? Womit war er in seiner Freizeit beschäftigt? Woran hatte er Interesse während seines Studiums in Moskau?  Jewhen Paton  ªâãåí Ïàòîí Jewhen Paton wurde am 4. Він закінчив Дрезденський полі­ технічний інститут у 1894 році й Санкт-Петербурзький інститут гро­ ма­дян­сь­ких інженерів у 1896 році. 4. Jetzt trägt diese Brücke seinen Namen. 2. Von 1896 bis 1929 konstruierte er fünf­ undreißig Brücken. Von 1904 bis 1939 war Paton Professor am Kyjiwer Polytechnischen Institut. März 1870 in der französischen Stadt Nizza ge­bo­ ren. він сформулював ос­ но­в­ні наукові принципи й відкрив на­у­ко­во обґрунтовану технологію ви­про­бу­ван­ня мостів. 1894 absolvierte er das Polytechnische Institut in Dresden und 1896 die Sankt–Petersburger Ingenieurschule. З 1929 року Патон був членом Ака­де­ мії наук України. Er war ein bekannter Konstrukteur und Wissenschaftler. 5.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 289 Am 12. August (zwölften) 1953 starb Jewhen Paton in Kyjiw. -e — випробування мостів der Grundsatz (die Grundsätze) — принцип das Elektroschweißen — електрозварювання  fundiert — обґрунтований Fragen zum Text 1. Haben Sie einmal die berühmte Brücke von Paton in Kyjiw gesehen? . Помер Євген Патон 12 серпня 1953 року в Києві. Wo und wann wurde Jewgeni Paton geboren? 2. Wo hat er seine Ausbildung erhalten? 3. Was formulierte und arbeitete er in seinem Laboratorium für Brückenteste aus? 4. Wörter und Wendungen der Brückentest. Wofür wurde Paton bekannt? 5.

Noch als Student machte er eine Wan­ de­rung durch den Harz. він пішки здій­ снив подорож по Гарцу. Ґейне дуже багато подорожував по Німеччині. спочатку в Бонні. Er studierte Rechtswissenschaft. З 1819 року Ґейне відвідував уні­вер­ си­тет. . зробила його все­ сві­т­ньо відомим. Генріх повинен був стати торговцем.IX. природу. Kunst und Politik. Але ця професія його не цікавила. 1821 erschien die erste Sammlung der Gedichte von Heine. Das Buch. das Leben besingt. die Natur. Він вивчав юриспруденцію. Dieses Werk ist eine scharfe Satire auf das damalige Deutschland. Hervorragende Menschen Deutschlands (Âè äàòíI ëþäè Í IìåЧЧè íè)  Heinrich Heine  Ãåíð³õ ¥åéíå Der größte deutsche Lyriker und Pu­bli­ zist des neunzehnten Jahrhunderts Hein­rich Heine wurde am 13. in dem bekannten “Buch der Lieder”. Später vereinigte Heine alle Gedichte. на­ пи­са­ні ним у 1817—1826 роках. zuerst in Bonn. die er in den Jahren 1817—1826 ge­ schrieben hatte. auf die bür­ ger­li­che Gesellschaft. Heine reiste sehr viel durch Deutsch­ land. Heinrich sollte wie sein Vater Kaufmann werden. Ще будучи студентом. але ці­ ка­ви­в­ся літературою. wo er bis zu seinem Tode lebte. Пізніше Ґейне об’єднав усі вірші. до ві­до­мої «Книги пісень». на буржуазне су­ с­пі­ль­с­т­во. життя. Seit 1819 besuchte Heine die Uni­ver­si­ tät. Видатний німецький лірик і публі­ цист XIX століття Генріх Ґейне наро­ дився 13 грудня 1797 року в Дюс­ сельдорфі. Про це поет розповів у своєму про­за­ ї­ч­но­му творі «Подорож Гарцем». де жив до своєї смерті. 1831 fuhr Heine nach Paris. De­zem­ ber 1797 in Düsseldorf geboren. У 1821 році з’явився перший збірник віршів Ґейне. потім у Гет­ тин­­гені й Берліні. in dem er seine Heimat. де він оспівує свою Ба­ть­кі­в­щи­ ну. Книга. Dieser Beruf interessierte ihn aber nicht. in­ter­ es­sier­te sich aber für Literatur. machte ihn weltbekannt. 1931 року Ґейне поїхав до Парижа. Davon erzählte der Dichter in seinem Prosawerk “Die Harzreise”. dann in Göttingen und Berlin. Цей твір — гостра сатира на тодішню Німеччину. мистецтвом і по­лі­ти­кою. Як і його батько.

Juli 1893 geboren. того часу Fragen zum Text Können Sie sagen. Heine geboren wurde? An welchen Universitäten studierte Heine? In welchem Jahr erschien seine erste Gedichtsammlung? Was besang Heine in seinem Werk „Buch der Lieder“? Wie beeinflußte Paris sein Schaffen?  Hervorragende Schriftsteller Deutschlands  Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè Zu den hervorragenden Schriftstellern Deutschlands. Останні роки життя Ґейне був тяжко хворий. u) — оспівувати  1. t) — об’єднувати besingen (a. wie sein größtes po­li­ti­ sches Poem “Deutschland. Він народився 21 липня 1893 року в Грайфсвальді в родині судді. Als junger Mann führte er Wanderleben. Будучи молодою людиною. Ein Winter­ märchen” und das Gedicht “Die Weber”. englische und russische Klas­si­ker. Der Junge interessierte sich für fran­zö­ si­sche.l Видатні люди Німеччини 291 In Paris entstanden seine schönsten Dich­tun­gen. ан­г­ лій­сь­ки­ми та російськими класиками. 4. Він читав протоколи допитів. на­ле­жить Ганс Фаллада (його справжнє ім’я Рудольф Дітцен). Він помер 27 лютого 1856 року. він вів жит­тя бродяги. -en — збірка  vereinigen (te. wo und wann H. в яких його над усе при­ваблювало все людське. Зимова казка» та вірш «Ткачі». Er wurde in Greifswald als Sohn eines Landrichters am 21. Юнак цікавився французькими. der Weber. . які про­ во­див батько.— ткач damalig — тодішній. часто змінював про­ фесії. in denen ihn mehr das Mensch­li­che anzog. які в своїх творах висвітлю­ ють період між двома світовими вій­ нами. такі як його відома політична по­ема «Німеччина. die in ihren Werken die Periode zwischen 2 Weltkriegen be­han­ delt haben. wechselte oft seinen Beruf. 5. 3. До видатних письменників Ні­ меччини. gehört Hans Fallada (sein eigentümlicher Name Rudolf Ditzen). Sein Vater wollte ihn für Jurisprudenz gewinnen. У Парижі з’явилися його найкращі тво­ри. aber vergebens. 2. Die letzten Jahre seines Lebens war Heine schwer krank. Er las auch Vaters Vernehmungsprotokolle. але даремно. Er starb am 27. Wörter und Wendungen die Sammlung. Februar 1856. . Батько хотів умовити його стати юри­ с­том.

Das Hauptthema Falladas Werke ist das Leben “kleiner Leute”. Там він багато пізнав з життя про­ стих людей. належить талановитий і впли­ во­вий письменник Генріх Белль. gehört der ta­lent­vol­le und einfluss­reiche Heinrich Böll. які в своїх творах ві­ до­бра­жу­ють наслідки Другої світової вій­ни. наприкінці якої потрапив до американського по­ло­ну.292 Hervorragende Menschen Deutschlands l Mit 30 Jahren geriet er wegen eines Gelegen­heitsverbrechens ins Gefängnis. Während der Hitlerzeit wurde er mehr­ mals verhaftet. За часів панування Гітлера його кі­ль­ ка разів заарештовували. Тоді він писав романи легкого жанру. . у якому він показав бо­ро­ть­бу простих людей проти війни та фашизму. Später kam er in eine Buchhandelslehre. am dessen Ende er in die ame­ri­ka­ni­sche Gefangenschaft geriet. Пізніше він став учнем у книжковому магазині. де він змальовує життя в Німеччині за часів нацистського режиму. До повоєнного покоління ні­мецьких письменників. “Kleiner Mann — was nun?”. in dem er den Kampf der ein­fa­chen Menschen gegen den Krieg und Fa­schis­mus schildert. Zu den wichtigsten Werken Falladas ge­hö­ren “Der Alpdruck”. Damals schrieb er Unterhaltungs­ romane. Zu den Nachkriegsgenerationen der deut­schen Schriftsteller. У 1939 році його було призвано до армії. «Маленька лю­ ди­на — ну то й що ж?» та «Хто раз скуштував тюремної юшки». die in ihren Wer­ken die schweren Folgen des zwei­ ten Weltkrieges schilderten. До найбільш відомих творів Фаллади належать: «Альпійський тиск». “Wer ein­mal aus dem Blechnapf frisst”. що пізніше відобразив у своїх романах. 1939 wurde er einberufen und ging in den Krieg. Er wurde 1917 in der Familie eines Bild­ hau­ers geboren und lernte in einem Gym­na­si­um. Він народився 1917 року в родині скуль­птора та навчався в гімназії. Його останній роман «Кожен поми­ рає самотнім» — найзначніший твір його творчості. Dort erfuhr er viel über das Leben der einfachen Menschen. der das Leben in Deutschland in der Nazi–Zeit schildert. Sein letzter Roman “Jeder stirbt für sich allein” ist das größte Werk seines Schaf­fens. Die Haupthelden sind gewöhnliche Men­schen. 30-ти років він потрапив до в’язниці за випадковий злочин. was er später in seinen Romanen schilderte. Основна тема романів Фаллади — життя «маленьких людей». і він пішов на війну. Основні персонажі — прості люди.

t) — викладати. 2. Wörter und Wendungen behandeln (te. «Бі­ ль­ярд о пів на десяту». . t) — змінювати  die Gelegenheit. . . -se — в’язниця  der Unterhaltungsroman. o) — схилити до чогось das Vernehmungsprotokoll. Відомі німецькі збирачі казок та вчені Якоб і Вільгельм Грімм наро­ дились у Ганау в родині адвоката: Якоб — 4 сі­ч­ня 1785 року. die körperlich und seelisch durch den Krieg ruiniert wurde. «Втрачений шлюб Катарини Блюм». Adam?”. До найпопулярніших його романів на­ле­жать: «Де ти був. “Billard um Halb zehn”. Після війни він присвятив себе лі­те­ ра­ту­р­ній діяльності вільних пись­мен­ ни­ків. Він писав численні оповідання та ро­ ма­ни. яке постраждало від війни фізично й духовно. Februar 1786. “Ansichten ei­ nes Klowns” und die Erzählung “Die ver­lo­re­ne Ehe der Katharina Blum”. einberufen) — призивати на службу die Gefangenschaft — полон  freischaffend — вільний Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Hans Fallada? Wofür interessierte sich Fallada? Was zog ihn in den Vernehmungsprotokollen an? Welche Romane von Fallada sind Ihnen bekannt? Zu welchen deutschen Schriftstellern gehört Heinrich Böll? Wann begann seine literarische Tätigkeit?  Jacob und Wilhelm Grimm  ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì Die berühmten deutschen Märchen­ sammler und Wissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau in der Familie eines Rechtsanwalts geboren: Jacob am 4. 4. висвітлювати der Landrichter. -e — протокол допиту einflußreich — впливовий  der Bildhauer — скульптор einberufen (berief ein. gewinnen (a. 5.— злочин das Gefängnis.l Видатні люди Німеччини 293 Nach dem Krieg widmete er sich der li­ te­ra­ri­schen Tätigkeit freischaffender Schrift­stel­ler. Вільгельм 24 лю­то­го 1786 р. Zu den populärsten Werken gehören die Romane “Wo warst du. У центрі всіх його творів доля по­во­ єн­но­го покоління. Januar 1785 und Wilhelm am 24. -en — випадок. -e — роман легкого жанру 1. привід das Verbrechen.— земський суддя wechseln (te. 3. 6. Er schrieb zahlreiche Erzählungen und Romane. Im Zentrum aller seiner Werke ist das Schicksal der Nachkriegsgeneration. Адам?». «Погляди клоуна».

a. In der Studentenzeit erwachte ihr Inte­ resse an die Volksdichtung. “Der Wolf und die sie­ben jungen Geißlein”. “Schneewittchen”. повинен оправдувати себе завдяки бла­го­ро­д­ ним справам і виходити з усіх си­ту­а­ цій переможцем. Обидва ходили в ліцей у Касселі. “Dornröschen”. Братерська співдружність почалася з підготовки та видання «дитячих і до­ ма­ш­ніх казок» (1812—1815). «Хо­ ро­б­рий кравчик». хоча за сво­ї­ми науковими інтересами вони дещо різнилися. Die brüderliche Gemeinschaft begann mit der Vorbereitung und Herausgabe der “Kinder– und Hausmärchen” (1812– 1815). Брати Грімм надавали великого зна­ чен­ня якомога точнішій передачі почу­того. Брати не працювали за своїм фахом. v. meist ein Narr. “Aschenputtel”. «Бі­ло­сні­ ж­ка». вони повинні були працювати бі­б­лі­ о­те­ка­ря­ми. um Zeit für ihre Lieblings­ beschäftigung zu haben. sie mus­ sten sich als Bibliothekare betätigen. Die Brüder Grimm legten auf die mög­ lichst genaue Wiedergabe des Ge­hör­ ten den großen Wert. Hier herrscht der gesunde Verstand der Menschen. Велике значення мають казки братів Грімм «Червоний Капелюшок». «Пані Метелиця». obwohl sie nach ih­ ren wis­sen­schaft­li­chen Interessen in man­chem ver­schie­den waren. До їх збірника входять передані ви­ня­ т­ко­во за легендами казки. «Бременські музиканти» та багато інших. Герой. щоб мати час для свого улю­б­ле­но­го заняття. muss sich durch edle Taten bewähren und geht aus allen Situationen als Sieger hervor. Wilhelm war eine empfindsame Künstlernatur. «Вовк і семеро козенят». “Das tapfere Schei­der­lein”. Der Held. Eine große Bedeutung haben die Mär­ chen von Brüdern Grimm: “Rot­käpp­ chen”. “Frau Holle”. Jacob seinerseits war eine Gelehrtennatur: die Wissenschaft war sein gan­zer Lebensinhalt. . Die Brüder haben in ihrem ei­gent­li­ chen Beruf nicht gearbeitet. «Спляча красуня». Вільгельм був сентиментальною на­ту­ рою художника. Die Brüder hielten sich das ganze Le­ ben zusammen und leisteten viel ge­ mein­sa­me Arbeit. здебільшого дурень. Брати все життя трималися разом і виконували спільну роботу. “Die Bremer Stadtmusikanten” u.294 Hervorragende Menschen Deutschlands l Beide Brüder besuchten das Lyzeum in Kassel und studierten später Rechte an der Universität Marburg. а пі­з­ні­ше вивчали право в універси­ теті в Марбурзі. In ihre Sammlung nahmen sie fast aus­ schließlich mündlich überlieferte Mär­ chen auf. «По­пе­ лю­ш­ка».­ Тут панує вірне розуміння людей. У студентські роки прокинувся їх ін­ те­рес до народної поезії. Якоб зі свого боку був натурою вченого: наука була усім сен­сом його життя.

4.. das Aschenputtel — Попелюшка das Geißlein — козеня der Narr.l Видатні люди Німеччини 295 Sie waren auch Professoren an den Uni­ver­si­tä­ten in Göttingen und in Berlin.. Bis an ihr Lebensende blieben die Brü­ der Grimm in Berlin.) —  працювати як. 5. a) als Sieger — виходити переможцем die Heldensage. 2. Крім того. 3. Грімма та «Німецька міфоло­ гія» Я. Найважливішими їх працями як уче­них були «Німецький героїчний епос» В. До кінця життя брати залишались у Берліні.. Wilhelm Grimm ist am 16. Grimm und “Deutsche My­tho­lo­gie” von J. Грімма. Грімм досліджував закони рідної мови і видав 4 частини «Німецької гра­ма­ти­ки». ie) — померти Fragen zum Text Wann wurden beide Brüder geboren? Was studierten sie an der Universität Kassel? Wofür schwärmten die Brüder? Welche Märchen von Brüdern Grimm haben Sie gelesen? Womit beschäftigten sich die Brüder noch außer dem Märchensammeln? . Якоб Грімм помер 20 ве­ре­с­ня 1863 р. Grimm. Dezember 1859 gestorben. J.) — вважати дуже важливим das Dornröschen — Спляча красуня 1. Außerdem haben sie eine große Arbeit am “Deutschen Wörterbuch” begonnen. -en — дурень sich bewähren (te. Grimm erforschte die Gesetze der Mut­ter­spra­che und gab vier Teile der “Deut­schen Grammatik” heraus. Я. t) als (Nom. Jacob Grimm verschied am 20. -n — героїчний епос verscheiden (ie. September 1863. Ihre wichtigsten Arbeiten als Wis­sen­ schaft­ler waren “Deutsche Heldensage” von W.­ Вони були також професорами в уні­ вер­си­те­тах Геттінгена та Берліна. t) — оправдовувати себе hervorgehen (i. empfindsam — сентиментальний mündlich überliefert — за легендою den großen Wert legen auf (Akk. Wörter und Wendungen der Rechtsanwalt (-anwälte) — адвокат sich betätigen (te. Вільгельм Грімм помер 16 грудня 1859 р. вони почали велику робо­ ту над «Словником німецької мови».

Erst im Alter von 40 Jahren begann Feucht­wan­ger historische Romane zu schreiben. з’явився його роман «Єв­ рей Зюс». die er im Buch “Moskau 1937” be­ schrieb. а також писав свої п’єси. Er wurde am 7. а в 1937 р. Dort schrieb er seinen großen Gegenwartsroman “Erfolg”. У 1925 р. Juli 1884 in der Familie eines Fa­bri­kan­ten in München geboren. Unter dem Einfluss des ersten Welt­krie­ ges und der Novemberrevolution 1918 in Deutschland schrieb er seinen dra­ ma­ti­schen Roman “Thomas Wendt”. Там він написав свій великий су­час­ ний роман «Успіх». . Dann arbeitete er als Theater­kritiker und schrieb auch eigene Bühnenstücke. Під час гітлерівського режиму Фейхт­ вангер спочатку знаходився в Аме­ риці. у Ні­ме­ч­чи­ні він написав свій роман «То­мас Вендт». а по­тім у Берлінському універ­ ситетах. 1922 erschien sein Roman “Jud Süß” und 1923 — der Roman “Die hässliche Her­zo­gin”. Л. пе­ре­бу­ ван­ня в якій описав у книзі «Москва 1937 рік». Під впливом Першої світової війни та листопадової революції 1918 р. Er fuhr dann nach Südfrankreich und 1937 unternahm eine Reise nach Mos­ kau. У цих романах він викривав цьку­ван­ ня євреїв у Німеччині. Фейхтвангер належить до най­ві­до­ мі­ших письменників німецької та все­ сві­т­ньої літератури. У 1922 р. Фейхтвангер переїхав до Берліна.296 Hervorragende Menschen Deutschlands l  Lion Feuchtwanger  ˳îí Ôåéõòâàíãåð L. Während des Hitler–Regimes befand sich Feuchtwanger zuerst in Amerika. Тільки у віці 40 років Фейхтвангер по­чав писати історичні романи. Nach der Absolvierung des hu­ma­ni­sti­ schen Gymnasiums studierte er an der Münchener und später an der Berliner Universität. Потім він поїхав на південь Франції. der das deut­sche Volk vor der faschistischen Gefahr warn­te. який по­пе­ре­джав німецький народ про небезпеку фа­ ши­з­му. Він народився 7 липня 1884 року в родині фабриканта в Мюнхені. Feuchtwanger gehört zu den be­ rühm­te­sten Schriftstellern der deut­ schen und der Weltliteratur. а в 1923 — роман «Пот­ ворна ге­р­цо­ги­ня». 1925 übersiedelte Feuchtwanger nach Berlin. Фашисти розрабували його будинок і дуже багату бібліотеку. Потім він працював театральним кри­ ти­ком. In diesen Werken entlarvte er die Judenhetze in Deutschland. поїхав до Москви. Die Nazisten plunderten sein Haus und seine reichhaltige Bibliothek. Після закінчення гуманітарної гім­ назії він навчався в Мюнхенському.

die Narrenweisheit — мудрість дивака Beitrag leisten zu (Dat. 3. Dort in Kalifornien schrieb er seine be­ rühm­te­sten Werke — die historischen Romane “Die Füchse im Weinberg”. Mit vollem Recht wird Feuchtwanger “Mei­ ster des historischen Romans” ge­nannt. Там. Sein Schaffen leistete einen würdigen Beitrag zur Schatzkammer der Welt­li­te­ ra­tur. фашисти окупували Францію. Inhaltlich sind seine Romane heute noch aktuell. würdig — гідний Fragen zum Text Wann und wo wurde Feuchtwanger geboren? Wo studierte er? Wann begann Feuchtwanger seine historischen Romane zu schreiben? Welchem Thema sind seine Romane gewidmet? Wie wird Feuchtwanger in der Literaturwelt genannt?  Wolfgang Borchert  Âîëüôãàíã Áîðõåðò Borchert gehört zur Generation der deut­schen Schriftsteller. “Narrenweisheit” und “Goya”. У Франції Фейхтвангер написав три антифашистських романи — «Брати Оп­пе­р­ман» (1933). повинні були пе­ ре­жи­ти усі біди війни. він написав свої найвідоміші історичні романи «Лиси у винограднику». . у Каліфорнії. t) — окупувати 1.. ще будучи молодими людьми. Борхерт належить до покоління ні­ме­ ць­ких письменників. Його творчість зробила гідний вне­ сок у скарбницю світової літератури. “Der fal­ sche Nero” (1936) und “Exil”.) — робити внесок в. gelang es dem Dichter wieder nach Amerika zu fliehen. «Гойя». «Мудрість дивака». 2. Фейхтвангера з повним правом на­зи­ва­ ють «майстром історичного ро­ма­ну». die als junge Leute schon alle Kriegsleiden mit­er­lebt soll­ten. Wörter und Wendungen das Bühnenstück — п’єса  häßlich — потворний  der Gegenwartsroman — сучасний роман die Gefahr — небезпека  besetzen (te. 4.. «Лженерон» (1936) та «Вигнання». які. Als 1940 die Faschisten Frankreich be­ setz­ten. За своїм змістом його романи ак­ту­а­ ль­ні й сьогодні. Коли в 1940 р. у Каліфорнії. де він і перебував до самої смерті. Dezember 1958.l Видатні люди Німеччини 297 In Frankreich schrieb Feuchtwanger drei antifaschistische Romane “Die Ge­ schwi­ster Oppermann” (1933). Фейхтвангер помер 21 грудня 1958 р. 5. wo er sich bis zu seinem Tod aufhielt. Feuchtwanger starb in Kalifornien am 21. письменникові вдалося вте­ к­ти до Америки.

Через його різку критику націоналсо­ці­а­лі­з­му був засуджений до смерт­ ної кари. Dieser Kampf eines ungebeugten ju­ gend­li­chen Geistes gegen den kör­per­li­ chen Verfall war erschütternd. і його відпустили з фронтової частини в гар­нізон. Боротьба цього незламного мо­ло­ дого духа проти тілесного руйнуван­ ня була приголомшуючою. Навесні 1945 р. Він дуже рідко розповідав про свою хворобу. Ein Sanatorium in den Schweizer Ber­ gen sollte ihn aufnehmen. zu sei­ nen Eltern. Хоча він був ще хворий і слабкий. Він пішки вирушив до своїх батьків у Гамбург. Залишалася тільки єдина надія: поїзд­ ка до Швейцарії. Später wurde er zur Bewährung wie­ der an die russische Front geschickt. і мужню боротьбу зі сво­єю хво­ро­бою. Але пізніше для випробування був знову відправлений на російський фронт. Він повинен був брати участь у Другій світовій війні солдатом. Obwohl er noch krank und schwach war.­ Im Frühling 1945 entließen ihn die Ame­ri­ka­ner in die Freiheit. Er ging zu Fuß nach Hamburg. він був після нового перебування під аре­ш­том у Берліні-Моабіті тяжко хворий. Однак хвороба була сильніша. Nur selten sprach er von seiner Krank­ heit. Hier begann er seine literarische Tä­tig­ keit und kämpfte mutig mit seiner Krank­heit weiter. Він народився 20 травня 1921 р. wurde er in die vorderste Linie ge­ trie­ben. Mai 1921 in Hamburg geboren. Wegen seiner scharfen Kritik am Na­tio­ nal­so­zia­lis­mus wurde er zum Tode ver­ ur­teilt. war er nach neuer Haftzeit in Berlin–Moabit schwer­krank. Тут він розпочав свою літературну ді­ я­ль­ність. у Гам­бурзі. Doch die Krankheit war stärker und man entließ ihn aus Fronttruppe in die Gar­ni­son. Санаторій у Швейцарських горах по­ ви­нен був його прийняти. Er musste als Soldat am Zweiten Welt­ krieg teilnehmen. Es blieb nur eine einzige Hoffnung: eine Erholungsreise in die Schweiz. . aber sie warf ihn endgültig nieder. але вона його все ж таки здо­ла­ла. У битві в Росії він був тяжко по­ра­не­ ний. Коли війна наближалася до кінця. американці ви­пу­с­ти­ ли його на волю. його погнали на передову. Als der Krieg zu Ende ging.298 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er wurde am 20. Er wurde im Russlandfeldzug schwer ver­wun­det.

що Борхерт страждав хворобою печінки. Nacht und Sterne” (1946) darf nur als Prä­lu­di­um für sein Prosawerk gewertet werden. Його лірика була першим ступенем його творчості. що добре знав. 30 німецьких сцен прийняли цю п’єсу до свого репертуару. 17 лютого 1948 р. In seinen Werken schildert er vor al­ lem das. erfreuen sich großer Beliebtheit in Deutsch­land. . Am 17. Його оповідання «Але ж пацюки сплять уночі». Це був великий успіх. У своїх творах він описує перш за все те. «Покоління без прощання» та багато інших ко­ри­с­ту­ють­ся великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю в Ні­ме­ч­чи­ні. Борхерт помер у Базелі 20 листопада 1947 р. «Кегельбан». в’язницю та повоєнний час у Німеч­ чині. v. dass W. Dreißig deutsche Bühnen nahmen sein Stück in den Spielplan auf. він написав у лікарні оповідання «Со­ба­ча квітка». — війну. “Das Brot”. У своєму короткому житті він зміг ба­ га­то створити. Seine Erzählungen “Nachts schlafen die Ratten doch”.l Видатні люди Німеччини 299 In seinem kurzen Leben konnte er viel schaffen. Das war ein großer Erfolg. Другим твором у прозі була п’єса «У цей вівторок». Am 20. батьки й гамбурзь­ кі друзі пись­мен­ни­ка віднесли урну на Оледорфське кла­до­ви­ще. November 1947 starb Borchert in Ba­sel. яка ще не була до­слі­дже­на. Sogar die Sammlung von lei­den­schaft­ li­chen Antikriegsgedichten “Laterne. die noch nicht untersucht war. Erst nach seinem Tode wurde fest­ge­ stellt. Узимку 1945–1946 рр. Die Heimkehrtragödie “Draußen vor der Tür” schrieb Borchert in knapp acht Ta­gen. Das zweite Prosawerk war das Stück “An diesem Dienstag”. das Gefängnis und die Nachkriegszeit in Deutsch­land. Februar 1948 trugen die Eltern und die Hamburger Freunde des Schrift­stel­lers die Urne auf dem Ohlsdorfer Fried­hof zu Grabe. Im Winter 1945–1946 schrieb er im Kran­ken­haus die Erzählung “Die Hundeblume”. “Generation ohne Abschied” u. a. Seine Lyrik war eine Vorstufe seines Schaf­fens. Borchert an einer Le­ber­ krank­heit ge­lit­ten hatte. Трагедію повернення «За дверима» Борхерт написав за вісім днів. Тільки після його смерті був по­ста­в­ ле­ний діагноз. “Die Kegelbahn”. «Хліб». ніч і зірки» (1946) можна оцінити тільки як пре­ лю­дію його прози. Навіть зібрання пристрасних ан­ти­ во­єн­них віршів «Ліхтарі. was er gut kannte — den Krieg.

відомий німецький дитя­чий письменник. У 15 років він пережив початок Пер­ шої світової війни. перевірки entlassen (ie. o) — перемогти. 4. verdiente sein Vater. Коли маленький Еріх пішов до шко­ ли. подавити ungebeugt — непохитний der Verfall (-fälle) — руйнування erschütternd — приголомшливий das Gefängnis — в’язниця die Leberkrankheit — хвороба печінки die Vorstufe.300 Hervorragende Menschen Deutschlands l Wörter und Wendungen die Kriegsleiden — лихо. Зарплата була такою низькою. Він виріс разом зі своїм століттям. als jun­ ger Mann 1918 die Niederlage Deutsch­ lands. Die hatten auf Erich einen großen Ein­ fluss: er las viel und ging mit seiner Mut­ter ins Theater. будучи молодою людиною в 1918 р. біди. Als der kleine Erich in die Schule kam. dass die le­ bens­tüch­ti­ge Mutter sich als Friseuse aus­bil­den ließ und für Untermieter sorg­te — es waren ausnahmlos Lehrer. заробляв собі на хліб ро­ бітником на чемоданній фабриці. що ста­ ран­на мама навчалася на перукаря й турбувалася про мешканців — це були винятково вчителі. раніше самостійний ре­мі­с­ник. 2. у Дрездені. a) — відпускати die Haftzeit — перебування під арештом 1. його батько. кампанія zum Tode verurteilen — приректи на страту zur Bewährung — для випробування. Er wurde mit seinem Jahrhundert groß. . 3. -n — перший ступінь Fragen zum Text Zu welcher Generation gehörte Borchert? Wann entließen die Amerikaner Borchert? Wie kämpfte er gegen seine schwere Krankheit? Welche Werke hat Borchert geschrieben? Sind Sie mit dem Schaffen von Borchert bekannt?  Erich Kästner  Åð³õ Êåñòíåð Erich Kästner. 5. Mit 15 Jahren erlebte er 1914 den Aus­ bruch des Ersten Weltkrieges. Вони мали великий вплив на Еріха: він багато читав і ходив з мамою в театр. Der Lohn war so niedrig. війни der Feldzug (-züge) — бій. sein Brot als Ar­ bei­ter in einer Kofferfabrik. Еріх Кестнер. der bekannte deutsche Kinderbuchautor wurde im Jahre 1899 in Dresden geboren. früher ein selb­ stän­di­ger Handwerker. страждання. niederwerfen (a.— поразку Ні­ме­ч­ чи­ни. народився в 1899 р.

Великий перелом його як пись­мен­ни­ ка відбувся в 1928 р. «Еміль і три близнюки». Das Geld war knapp. Грошей було мало. а пізніше в Берліні. Viele Schriftsteller flüchteten ins Aus­ land. Він отримав місце редактора в Лейп­ цизі. “Emil und die drei Zwil­lin­ge”. Schon Wochen vor dem Tag der Bü­ cher­ver­bren­nung stand der Name Kästners auf der Liste der uner­ wünschten Autoren. а також дитячі романи «Еміль і де­те­к­ ти­ви» (1928). Er erhielt eine Stelle als Redakteur in Leipzig und später in Berlin.­ Уже за тижні до спалення книжок ім’я Кестнера стояло в списку не­бла­ го­на­дій­них авторів. “Pünkt­chen und Anton” (1931) sowie “Der 35. Man wurde auf den begabten jungen Mann aufmerksam. “Der klei­ne Mann” u. trotz der Zu­wen­ dun­gen seiner Eltern und trotz des Sti­ pen­di­ums. Школа пробудила в ньому бажання стати вчителем. «Маленька людина» та багато інших.l Видатні люди Німеччини 301 Erich lernte glänzend in der Schule. er jedoch wollte in Deutschland blei­ben. An der Universität Leipzig studierte er die deutsche Sprache und Literatur. У 14 років молодий Еріх вступив до учительської семінарії в Дрездені. а також «35-е травня» (1931). Багато письменників втекли за ко­р­ дон. Тут він зважився на іншу професію. . Hier entschied er sich für einen ande­ ren Beruf. «Кнопка і Антон» (1931). З’явилися кілька томів його віршів. Der große Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1928. Уже в 1925 році він писав статті й ві­ р­ші для деяких газет. Mai” (1931). Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. «Подвійна Лотхен». Januar 1933 fuhr Kästner aus der Schweiz nach Berlin zurück. Еріх блискуче навчався у школі. Die Schule weckte bei ihm den Wunsch Lehrer zu werden. Mit 14 Jahren trat der junge Erich in ein Lehrerseminar in Dresden ein. він же хотів залишитися в Ні­ме­ ч­чи­ні. Das war kein Zufall. “Das doppelte Lottchen”. v. Schon 1925 schrieb er Artikel und Ge­ dich­te für mehrere Zeitungen. Це було не випадково. У Лейпцізькому університеті він ви­ вчав німецьку мову та літературу. Після захвату влади Гітлером 30 сі­ч­ ня 1933 Кестнер приїхав з Швейцарії до Берліна. Es erschienen mehrere Gedichtbände und auch seine bekannten Kinderromane: “Emil und die Detektive” (1928). незважаючи на допомогу батьків і стипендію. a. На талановиту молоду людину зве­р­ ну­ли увагу.

а також видавцем мо­ло­ді­ж­но­ го журналу «Пі­н­г­він».302 Hervorragende Menschen Deutschlands l Kästner hasste das Militär. zweimal wurde er sogar verhaftet und erhielt ein Schreibverbot. Er setzte sich in seinen Artikeln mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinander und trat für das de­mo­kra­ti­ sche Deutschland auf. До його нагород належить премія Бю­х­не­ра 1957 р. Кестнер жив у Мюнхені і працював там редактором «Нової га­зе­ти». Juli 1974.. Man überwachte ihn. він вважався пе­ре­ко­на­ ним демократом. двічі його заарештовували й він отримав забо­рону писати. t) — сперечатися. тримати під наглядом der Schreibverbot — заборона писати sich auseinandersetzen (te. Nach 1945 lebte Kästner in München und arbeitete dort als Redakteur der “Neu­en Zeitung” sowie als Her­aus­ge­ ber der Jugend­zeitschrift “Pinguin”. t) — ненавидіти judenfeindlich — ворожий у ставленні до євреїв die Einstellung — ставлення der Machthaber — правитель gelten als (Nom. «Маленька воля» (1952). t) — бігти der Zufall — випадок hassen (te. тут: матеріальна допомога knapp — нужденний die Machtergreifung — захват влади flüchten (te. er teilte nicht die judenfeindliche Einstellung der neu­en Machthaber.) — зважуватися (на щось) die Zuwendung — допомога. боротися з.) — вважати кимось überwachen (te. Erich Kästner starb am 29. У своїх статтях він боровся з на­ці­о­ нал-соціалістичним минулим і висту­ пав за демократичну Німеччину. . ie) für (Akk. er galt als überzeugter Demokrat. Wörter und Wendungen der Ausbruch — початок die Niederlage — поразка der Handwerker — ремісник die Friseuse — перукар (жінка) der Untermieter — тимчасовий мешканець das Seminar — семінарія sich entscheiden (ie. Уже в 50-ті роки Кестнер присвятив себе літературній роботі. не по­ді­ ляв вороже ставлення нових пра­ви­те­ лів до євреїв.. ро­ма­ ни та обробка класичної мо­ло­ді­ж­ної літератури. Він перебував під наглядом. Кестнер ненавидів воєнщину. Es entstanden Gedichte “Herz auf Tail­ le” (1957). Seit den 50–er Jahren widmete sich Käst­ner mehr der literarischen Arbeit. “Die kleine Freiheit” (1952). t) — стежити. Zu seinen Auszeichnungen gehört der Büchner–Preis 1957. Romane und Bearbeitungen klassi­ scher Jugendliteratur. Так з’явилися вірші «Серце не томи» (1957). Після 1945 р. Еріх Кестнер помер 29 ли­п­ня 1974 р.

3. Aber erst 1928/1929. Diese Generation wurde vom Krieg kör­per­lich und seelisch ruiniert. Im Roman “Im Westen nichts Neues” wird die Lebens­philosophie von Re­mar­ que zum Ausdruck gebracht. коли він доброволь­ цем пішов на війну й пережив усі її жахи. Sein erstes Buch veröffentlichte er 1920. Remarque erprobte viele Berufe. Але тільки в 1928—1929 рр. M. Цей роман відбиває особисті пе­ре­жи­ ван­ня автора. Er wuchs in einer kleinen westfäli­ schen Stadt auf. . 303 Fragen zum Text Was erlebte Erich Kästner mit 15 Jahren? Wer beeinflusste Erich Kästner? Was studierte er an der Universität? Welche Kinderbücher hat Erich Kästner geschrieben? Welcher Meinung war Kästner über den Nationalsozialismus?  Erich Maria Remarque  Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê E. Він народився 22 червня 1898 р. Dieser Roman spiegelt persönliche Er­leb­nis­se des Autors wider. Е. Свою першу книжку він видав у 1920 році. Das Werk wurde in zwölf Sprachen über­setzt und wurde Welterfolg. Er berichtet darin über eine “verlore­ ne” Generation. У ньому він розповідає про «за­гу­б­ле­ не» покоління. Ремарк став ві­домим. Письменник не бачить для нього май­бу­т­ньо­го. М. Der Schriftsteller sieht für sie keine Per­ spek­ti­ve in Zukunft. Твір був перекладений 12 мовами і став всесвітньо відомим. 4. Er wurde am 22. 2. У романі «На західному фронті без змін» висловлено основну фі­ло­со­фію автора. wurde Remarque bekannt. Ремарк випробував багато професій перш ніж став добровільним пись­ мен­ни­ком.. коли з’я­ вився його роман «На західному фро­ н­ті без змін». als sein Roman “Im Westen nichts Neues” erschien. in einer kleinbürgerli­ chen Fa­mi­lie. Ремарк належить до кращих пред­ста­в­ни­ків критичного реалізму 20 сторіччя. Remarque gehört zu den besten Ver­tre­tern des kritischen Realismus des 20. Juni 1898 geboren. Це покоління знищене війною фі­зи­ч­ но й духовно. 5. Jahrhunderts. der als Frei­wil­li­ger in den Krieg ging und alle Schrec­ken des Krieges erlebte. bevor er freischaffender Schriftsteller wurde.l Видатні люди Німеччини 1. Він виріс у маленькому вест­фаль­ ському місті у сім’ї небагатих буржуа.

радості й чекання. У 1932 р.304 Hervorragende Menschen Deutschlands l Auch die späteren Werke von Re­mar­ que sind dem Thema der verlorenen Ge­ne­ra­ti­on gewidmet. aber es propagiert Hu­ ma­nis­mus im Kampf gegen Krieg. Тому його твори завоювали мільйони людей. Також і більш пізні твори Ремарка при­свя­че­ні темі «загубленого» по­ко­ лін­ня. ohne Freude und Erwartungen. Ремарк переїхав до Швей­ ца­рії. Warum haben die Werke von Remarque Millionen Menschen gewonnen? . wo er bis zu seinem Tod am 26. Життя його героїв після війни також позбавлене мети. “Der schwarze Obelisk”. Zeit zu sterben”. a) — висловлювати verloren — загублений  die Generation. t) — публікувати widerspiegeln (te. Mi­li­ ta­ris­mus und Faschismus. «Чорний обе­ ліск». -n — доброволець zum Ausdruck bringen (a. Sie sind pessimistisch und hoff­nungs­los. Його найвідоміші твори — «Три то­ ва­ри­ші». Das Schaffen von Remarque hat viele Widersprüche. Das Leben seiner Helden ist auch nach dem Krieg ohne Ziel. “Arc de Triumphe”. Вони песимістичні й позбавлені на­дії. aber 1948 kehrte er in die Schweiz zurück. t) — відбивати der Freiwillige. Zu welchen Schriftstellern gehört Remarque? 2. Was spiegelt sich in allen seinen Werken wider? 5. «Тріумфальна арка». час помирати». Seine bekanntesten Werke sind “Drei Kameraden”. оскі­ль­ки в Німеччині його кни­ ж­ки були спа­ле­ні й заборонені. Deshalb haben seine Werke Millionen Menschen gewonnen. він емігрував до Спо­лу­че­ них Штатів. Wörter und Wendungen veröffentlichen (te. але він пропагує гу­ манізм у боротьбі з війною. “Zeit zu leben. weil im faschistischen Deutsch­land seine Bücher verbrannt und ver­bo­ten wurden. «Час жити. September 1970 lebte. Wann veröffentlichte er sein erstes Buch? 3. У 1938 р. 1932 übersiedelte Remarque in die Schweiz. 1938 emi­grierte er in die USA. але 1948 року по­ве­р­ну­ в­ся до Швей­ца­рії. -en — покоління körperlich — фізично  seelisch — духовно der Widerspruch (-sprüche) — суперечність Fragen zum Text 1. У творчості Ремарка багато су­ перечностей. де й прожив до са­мої сме­р­ті — 26 вересня 1970 р. Unter wessen Einfluß erschien sein erster berühmter Roman “Im Westen nichts Neues”? 4.

Tolstoj. Стефан Цвейг народився 28 ли­с­то­па­ да 1881 року у Відні в родині про­ми­ с­ло­в­ця. Відомий австрійський письменник Сте­фан Цвейг був відомий як май­с­ тер новел з чудовою мовою. у яких пись­ мен­ник змальовував почуття й пе­ре­ жи­ван­ня дітей. unternahm einige Auslandreisen nach Amerika und nach Nordafrika. Die erste Novellensammlung erschien 1911 unter dem Titel “Erstes Erlebnis”. де була вперше по­ста­в­ле­на його антивоєнна драма «Єре­мі­ас» (1917). 1934 emigrierte Stefan Zweig aus Pro­ test gegen die hitlerische Barbarei zu­ erst nach England und dann nach Bra­ si­li­en. У 1928 р. зро­бив кілька поїздок до Америки та Пі­в­ні­ч­ної Африки. “Magellan”. він відвідав Радянський Союз. November 1881 in Wien als Sohn eines In­du­stri­el­ len geboren. Geburtstages von L. Він вивчав германістику й романти­ ку в університетах Відня та Берліна. Stefan Zweig wurde am 28. Толстого. Im Jahre 1928 besuchte er die So­wjet­ uni­on zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. Під час Першої світової війни емі­г­ ру­вав до Швейцарії. «Магеллан» («Подвиг Ма­гел­ ла­на»). яка стала сен­­­сацією. Він мріяв про те. Це були дитячі повісті. У цей час він написав романи «Марія Стюарт». Перший збірник новел з’явився в 1911 ро­ці під назвою «Перше пе­ре­ жи­ван­ня». eine geistig–kul­tu­rel­ le Brücke zwischen den Menschen und Nationen zu bauen. Він завжди був рішучим противни­ ком сили та війни. Er war immer ein entschiedener Gegner der Gewalt und des Krieges.l Видатні люди Німеччини 305  Stefan Zweig  Ñòåôàí Öâåéã Der bekannte österreichische Schrift­stel­ ler Stefan Zweig ist als Meister der No­vel­ len von sprachlicher Schönheit be­rühmt. . Am Beginn seines Schaffens stand Ste­ fan Zweig unter einem starken Einfluss der Dekadenz. in denen der Schriftsteller die Gefühle und Er­ leb­nis­se der Kinder beschrieb. Zu dieser Zeit schrieb er Romane “Ma­ ria Stuart”. На початку своєї творчості Стефан Цвейг перебував під сильним впли­ вом декадентства. У 1934 році Стефан Цвейг емігрував через протест проти гітлерівського варварства спочатку в Англію. Er studierte Germanistik und Ro­ma­ni­ stik an den Universitäten in Wien und Ber­lin. уро­чи­с­то­с­ті з нагоди 100-річ­чя від дня на­ро­джен­ня Л. Das waren Kindernovellen. Während des Ersten Weltkrieges emi­ grier­te er in die Schweiz. wo sein Antikriegsdrama “Jeremias” (1917) ur­ auf­ge­führt wurde und sogleich Aufsehen er­reg­te. а по­ тім у Бразилію. Er träumte davon. щоб побудувати ду­ хо­в­но-культурний міст між людьми та націями.

на са­мо­ губ­с­т­во. Стефан Цвейг написав ро­ ман «Не­те­р­пін­ня серця». -n — промисловик die Germanistik — німецька філологія. Es war ein Versuch des Schriftstellers aufs Neue die Frage nach der Le­bens­ auf­ga­be des Menschen zu gestalten. Der Schriftsteller hört nie auf die Mensc­h­ lich­keit in seinen Werken zu ver­tei­di­gen. У 1938 р. Diese Novellen zeichnen sich als Mei­ ster­wer­ke der Kinderpsychologie aus. антифашистська новела «По­вість про шаха». це був час депресії. Все це штовхнуло новеліста та його дружину 23 лютого 1942 р. Це була спроба письменника по-но­ во­му поставити питання про життєві за­вдан­ня людини. Wörter und Wendungen der Industrielle. Februar 1942 in den Selbstmord. t) — викликати сенсацію die Barbarei — варварство entschieden — рішучий der Gegner — противник die Gewalt — сила.306 Hervorragende Menschen Deutschlands l Besonders großen Erfolg hatten die Kindernovellen “Die Gouvernante” (1911) und “Brennendes Geheimnis”. Ці новели відзначені як шедеври ди­ тя­чої психології. влада unter einem Einfluß stehen —знаходитися під впливом die Dekadenz — декадентство. t) — відрізнятися die Verwirrung — плутанина.­ So ist die Sammlung “Verwirrung der Gefühle”. Його відомі новели «Лист не­зна­йо­м­ ки». die schon nach dem Tode des Schriftstellers erschien. Особливо великий успіх мали дитячі повісті «Гувернантка» (1911) та «Пе­ку­ ча таємниця». Der Zweite Weltkrieg stürzte ihn in Ver­zweiflung­. All das trieb den Novellenschreiber und seine Frau am 23. als Autor vieler Essays und Biographien be­kannt. Seine berühmten Novellen sind “Brief ei­ner Unbekannten”. безладдя die Verzweiflung — відчай in den Selbstmord treiben (ie. упадництво sich auszeichnen (te. германістика uraufführen (te. ie) — штовхнути на самогубство . Друга світова війна привела його до відчаю. Stefan Zweig ist auch als Übersetzer. Стефан Цвейг відомий як пе­ре­кла­дач багатьох есе та біографій. «Двадцять чотири години з жит­ тя жінки». Такий його збірник «Безладдя по­чут­ тів». es war die Zeit der Depression. t) — поставити вперше Aufsehen erregen (te. що вийшла вже пі­с­ля смерті письменника. “Vierundzwanzig Stun­den aus dem Leben einer Frau”. die antifaschistische Novelle “Schach­ novelle”. Im Jahre 1938 schrieb Stefan Zweig den Roman “Ungeduld des Herzens”. Письменник ніколи не припиняє за­ хи­ща­ти людяність у своїх творах.

Schon mit 4. Er trat vor dem Publikum auf und kom­ po­nier­te. Seine musika­lische Begabung war außer­or­dent­lich groß. Шестирічний Моцарт розпочав перші концертні турне. Januar 1756 der be­ rühm­te Musiker und Komponist Wolf­ gang Amadeus Mozart geboren. Jahren spielte Mozart aus­ ge­zeich­net Klavier und Geige und machte die ersten Kompositionsversuche. 5. В Австрії знаходиться красиве місто Зальцбург. 307 Fragen zum Text Wodurch ist Stefan Zweig berühmt? Was studierte er an den Universitäten? Wie heißen seine ersten Romane? Wogegen trat Stefan Zweig auf? Mit wessen Schaffen kann man sein Schaffen vergleichen?  Mein Lieblingskomponist (W. À. sie gefielen aber dem aristokratischen Publikum nicht. Він виступав перед публікою й тво­рив­. A. Уже в 4 роки Моцарт відмінно грав на фортепіано і скрипці та робив перші спроби в композиції. У 18 років Моцарт повернувся до Зальц­бур­га й став капельмейстером. Begeistert sprach man vom Wun­der­ kind in allen Ländern Europas. . Його музичне обдарування було над­ зви­чай­но великим. 2. але вони не подобалися аристократичній публіці. Der 6jährige Mozart unternahm die er­ sten Konzertreisen. Seine ersten Opern waren sehr schön. Mozart)  ̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â. Sein Vater war Kapellmeister.l Видатні люди Німеччини 1. Hier wurde am 27. Як композитор Моцарт не мав успіху. Er wurde auf das Talent seines Soh­nes aufmerksam und gab ihm täglich Stunden. Als Komponist hatte Mozart keinen Er­folg. Його батько був капельмейстером. Mit 18 Jahren kehrte Mozart nach Salz­ burg zurück und wurde bald Ka­pell­ mei­ster.­ Він звернув увагу на талант свого сина й давав йому щодня уроки. Ìîöàðò) In Österreich befindet sich die schöne Stadt Salzburg. Його перші опери були чудові. 4. 3. У всіх країнах Європи захоплено го­во­ ри­ли про диво-дитину. 27 січня 1756 року тут народився ві­до­мий музикант і композитор Во­ль­ ф­ганг Амадей Моцарт.

У 1782 році Моцарт переїхав до Відня. інструментальні твори. талант begeistert — з захопленням in Not — у нужді Fragen zum Text Wer wurde in Salzburg geboren? In welchem Alter begann Mozart zu komponieren? Wie empfang man Mozart in Europa? Welche Opern hat Mozart komponiert? Wie verhalten Sie sich zu Mozarts Musik?  Johann Strauß  ²îãàíí Øòðàóñ Der berühmte österreichische Kom­po­ nist. Він тяжко захворів і помер 1791 року у віці 35 років. 1782 übersiedelte Mozart nach Wien. wie die Opern “Figaros Hochzeit”. . 4. Instrumentalwerke. Але всупереч бажанню батька по­ чав гра­ти на скрипці і брав уроки з компо­зиції в одного композитора. Тут з’явилися такі його чудові тво­ ри. Geiger und Dirigent Johann Strauß wur­de am 25. “Die Zauberflöte” und auch Sin­fo­ni­en. Однак його чудові твори не ви­ко­ну­ ва­ли­ся. 5. як опери «Весілля Фігаро». «Дон Жуан». Konzerte. Mozart lebte in Not.) — звернути увагу на що-небудь  1. Ставало все важче заробляти на хліб. диригент aufmerksam werden auf (Akk. у Відні в родині знаменитого короля вальсів Іоганна Штрауса. die Begabung — обдарування. Іоганн Штраус (син) повинен був ста­ ти банківським службовцем. скри­паль і диригент Іоганн Штраус народився 25 жовтня 1825 р. “Don Juan”. Oktober 1825 in Wien in der Familie des berühmten Walzerkönigs Johann Strauß geboren. а також симфонії.308 Hervorragende Menschen Deutschlands l Es wurde immer schwerer Brot zu ver­ die­nen.­ Hier entstanden seine schönsten Wer­ ke. Відомий австрійський композитор. концерти. Doch seine wunderschönen Werke wur­den nicht gespielt. 3. «Чарівна флейта». Моцарт жив у нужді. Er wurde schwer krank und starb 1791 im Alter von 35 Jahren. Wörter und Wendungen der Kappelmeister — капельмейстер. 2. Aber gegen den Wunsch des Vaters be­gann er Geige zu spielen und nahm den Unterricht im Komponieren bei ei­ nem Komponisten. Johann Strauß (der Sohn) müsste Bank­ be­am­ter werden.

польку «У Па­ в­лов­сь­ко­му лісі». Johann Strauß war von der Musik von Tschaikowski begeistert und spielte ei­ ni­ge von seinen Werken. Seine ersten Lieder in Form der Walzer waren “Lieder der Freiheit”. Він давав гастролі в Росії. «Революційний марш». Seine letzten Lebensjahre widmete er dem Genre der Operette. «Пісні ба­ри­ кад». “Revolutionsmarsch”. die Polka­ “Im Wald Pawlowsk” (1869) und einen Phan­ta­sie–Walzer “Das rus­si­ sche Dorf”. R. після смерті батька Іоганн диригував його оркестром і здійснив багато концертних поїздок Європою й Америкою. Wagner und von anderen Musikern hoch­ge­schätzt.. у казино під Віднем відбувся концерт. У Росії він написав кілька музичних творів на російські теми «Прощання з Петербургом» (1858). вальс-фантазію «Ро­ сій­сь­ке село». nach dem Tode seines Vaters.l Видатні люди Німеччини 309 An einem Oktoberabend 1844 fand in einem Casino bei Wien sein Konzert statt. Вагнером та іншими музикантами. Diese Reisen brachten ihm einen Welt­ ruhm. Одного жовтневого вечора 1844 р. Ці турне принесли йому світову сла­ву. “Lieder der Barrikaden”. Während er Orchester dirigierte. Брамсом. У 1849 р. Він грав не тільки камерну. У той час коли він ди­ри­гу­вав ор­ке­с­ т­ром. Р. Тут він диригував на багатьох кон­це­ р­тах у Павловську під Петербургом. Strauß wurde von J. Його першими піснями у формі ва­ль­ сів були «Пісні свободи». Die Kunst von J. Публіка знала й поважала тільки його батька. Hier dirigierte er auf vielen Konzerten in Pawlowsk bei Petersburg. sondern auch Symphoniemusik. але й сим­фо­ні­ч­ну музику. Іоганн Штраус був у захваті від му­зи­ ки Чайковського й виконував деякі з його творів. Свої останні роки життя він при­свя­ тив жанрові опе­ре­ти. Der junge Strauß trat mit einem ei­ge­ nen Walzerprogramm auf und be­gei­ ster­te dadurch das Publikum und die Musiker. Er gab auch Gastspiele in Russland. dirigierte Johann sein Or­che­ ster und machte viele Konzertreisen in Eu­ro­pa und Amerika. одночасно май­с­те­р­но грав на скрипці. Молодий Штраус виступав зі своєю програмою вальсів і приводив у за­хо­ п­лен­ня нею публіку й музикантів. . spiel­ te er gleichzeitig meisterhaft Geige. Brams. Er spielte nicht nur Kammer. In Russland komponierte er einige Mu­ sik­stüc­ke zu russischen Themen “Ab­ schied von Petersburg” (1858). Мистецтво Іоганна Штрауса було ви­ со­ко оцінено І. Im Jahre 1849. Das Publikum kannte und achtete nur seinen Vater.

Auf seinem Grab auf dem Wienerfriedhof. дві ай­с­т­ ри.310 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er schuf 16 Operetten. На його могилі на Віденському кла­до­вищі. Вони користуються великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю. Juni 1899 in Wien. завжди лежать­­ квіти: одна гвоздика. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. wo er neben dem Komponisten J. t) — поважати einen Weltruhm bringen (a. . 2. t) — покоїтися Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte J. Strauß (dem Sohn)? Wo gab J. одна троянда. Одним з попередників сучасного му­ зи­ч­но­го мистецтва був великий ні­ме­ ць­кий композитор Ріхард Вагнер. Wörter und Wendungen achten (te. liegen im­ mer Blumen: eine Nelke. Штраус написав понад 500 ва­ль­сів. серед них «Ле­ тю­ча миша» (1876). а іноді ма­ле­нь­кий букет іри­сів. 4. Strauß komponierte über 500 Walzer. Він помер 3 червня 1899 р. Er starb am 3. Brams ruht. Він створив 16 оперет. Його вальси «Віденський вальс» та «На голубому Дунаї» стали класикою світового мистецтва. . у Відні. “Die Nacht in Ve­ne­ dig” (1883) und “Der Zigeunerbaron” (1885). Strauß sind Ihnen bekannt?  Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner)  Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð) Einer der Vorgänger der modernen Musikkunst war der große deutsche Kom­po­nist Richard Wagner. де він покоїться поряд з ком­по­зитором І. Брамсом. darunter “Die Fle­der­maus” (1876). die Fledermaus — летюча миша Venedig — Венеція der Zigeuner. e) — давати гастролі der Abschied — прощання 1. J. a) — приносити світову славу Gastspiele geben (a. Seine Walzer “Wiener Walzer” und “An der schönen blauen Donau” wurden zur Klassik der Musikkunst. zwei Astern. Strauß Gastspiele? Wie schätzten das Publikum und die Musiker seine Musikwerke? Welche Walzer von J. 3. І.— циган ruhen (te. eine Rose und manch­mal ein kleiner Irisstrauß. «Ніч у Венеції» (1883) та «Циганський барон» (1885). Strauß? Nennen Sie die ersten Musikwerke von J. 5.

1876 року в Байроті відкрився палац вагнерівських фестивалів. Während der bürgerlich–de­mo­kra­ti­ schen Revolution in Deutschland nahm er 1849 an den Dresdener Maiaufständen teil und musste dann in die Schweiz emigrieren. «Тангейзер». музика. -er — декорация die Darstellung — гра der Aufstand (die Aufstände) — повстання  . Ще учнем він цікавився поезією. Nach Deutschland zurückgekehrt. Er wurde unzufrieden und pessimi­ stisch. Im Jahre 1834 wurde Wagner Theaterkapellmeister in Magdeburg. Hier hatte er seinen ersten Erfolg beim Publikum. Am 23. він на­пи­сав всесвітньо відомі опери: «Лоен­грін». «Тристан і Ізо­ль­да» та ін. але потім почав вивчати музику. Ріхард Вагнер народився 22 трав­ня 1813 року в Лейпціґу. Wörter und Wendungen der Vorgänger — попередник die Wirklichkeit — дійсність  sich vertiefen (te. Als Schüler interessierte er sich für Dicht­kunst. 1842 Hofkapellmeister in Dresden. Повернувшись до Німеччини. не хотів мати нічого спі­ль­но­го з дійсністю й загли­ бився в світ міфів і сказань.l Видатні люди Німеччини 311 Richard Wagner wurde am 22. wollte mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben und vertiefte sich in die Welt der Mythen und Sagen. у 1842 — придворним ка­пель­мей­с­те­ ром у Дрездені. Це виявляється в його творах. у якій текст. Під час буржуазно-демократичної ре­во­лю­ції в Німеччині 1849 року він брав участь у дрезденських травне­ вих пов­станнях і потім змушений був емі­г­ру­ва­ти до Швейцарії. Februar 1883 starb Richard Wag­ner in Venedig. декорації та гра акторів складають єдине ціле. “Tannhäuser”. Musik. Він створив новий тип музичної дра­ ми. 23 лютого 1883 року Вагнер помер у Венеції. begann aber dann Musik zu stu­die­ren. Im Jahre 1876 wurde in Bayreuth das Wagnerfestspielhaus eröffnet. У 1834 році Вагнер став капельмей­ стером у театрі міста Магдебурга. Тут він уперше був визнаний пу­б­лі­ кою. t) — заглиблюватися das Bühnenbild. Mai 1813 in Leipzig geboren. Das zeigte sich in seinen Werken. in dem Dichtung. schrieb er seine weltberühmten Opern: “Lohengrin”. Er entwickelte einen neuen Typ des mu­si­ka­li­schen Dramas. Bühnenbild und Darstellung zu einer Einheit werden. “Tristan und Isolde” und andere. Він був незадоволений і песимі­ стично настроєний.

Januar 1858 in der Fa­ mi­lie eines armen Handwerkers bei Dres­den geboren. оскільки як ху­до­ж­ник він не знахо­ див визнання.312 Hervorragende Menschen Deutschlands l Fragen zum Text 1. Im Laufe von 30 Jahren musste aber Zille in einer photographischen Ge­sell­ schaft sein Brot verdienen. Heinrich war 9 Jahre alt. Було нелегко знайти тут роботу. яку відвідував Цилле. Gleichzeitig nahm er Malstunden in der Königlichen Kunstschule. ein be­rühm­ter deutscher Maler. Und so wurde Zille im Jahre 1872 Li­ tho­graph. Одного разу його вчитель порадив йому вийти на вулицю й спостерігати життя. Wofür interessierte sich Wagner in seinen Schuljahren? 2. Dazu gehört auch Heinrich Zille. Wie reagierte Wagner auf die bürgerlichdemokratische Revolution in Deutschland? 3. коли сім’я пе­ре­ їха­ла до Берліна. Він народився 10 січня 1858 року в родині бідного ремісника під Дре­з­ де­ном. . Wo finden alljährlich die Wagnerfestspiele statt? 5. Heinrich half den Eltern Geld ver­die­ nen. Unter welchem Einfluß komponierte Wagner einige seiner Musikwerke? 4. Генріх допомагав батькам заробляти гроші. Німецький народ може пишатися ба­ га­ть­ма відомими художниками. Таким чином у 1872 році Цилле став літографом. der sein Talent er­kann­te und ihm Stunden gab. У школі. In der Schule. Генріху було 9 років. die Zille besuchte. Es war nicht leicht hier Arbeit zu fin­ den. ві­до­ мий німецький художник. Was ist für seine Musikwerke kennzeichnend?  Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille)  ̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå) Das deutsche Volk kann auf viele be­ rühm­te Künstler stolz sein. був учитель малювання. Er wurde am 10. До них належить і Генріх Цилле. Одночасно він брав уроки ма­льо­ван­ ня в Ко­ро­лів­сь­кій школі мистецтв. weil er als Maler keine Anerkennung fand. Але протягом 30 років Цилле по­ви­ нен був заробляти свій хліб у фо­то­гра­фі­ч­но­му товаристві. який розпізнав його талант і давав йому уроки. als die Fa­mi­ lie nach Berlin übersiedelte. Einmal empfahl ihm sein Lehrer auf die Straße zu gehen und das Leben zu be­ob­ach­ten. gab es einen Zeichenlehrer.

Er starb am 9. 5. Heinrich Zille war sehr populär. Генріх Цилле зображував на своїх ка­ р­ти­нах простих людей. Його батько Альбрехт був ювеліром. Für sie gab es keine Spielplätze. Zille? Wer erkannte erstmalig Zilles Talent zum Zeichnen? Wann begann Zilles Studium an der Akademie für Künste? Wen stellte Zille auf seinen Bildern dar? Wie nannte ihn das Volk?  Albrecht Dürer  Àëüáðåõò Äþðåð Albrecht Dürer. народився 21 травня 1471 р. в м. Альбрехт Дюрер. Для них не було ігрових майданчи­ ків. Seinen Namen als einen großen Mei­ ster kannte man wegen seiner Kunst weit und breit. часто хворих.) — протягом 1. Особливо охоче художник малював дітей на задвірках. на вулицях. Er machte wunderbare goldene Schmuck­sachen. 3. Тільки в 1924 році Цилле почав пра­ цю­ва­ти в Академії мистецтв. o) — рекомендувати im Laufe von (Dat. . Його ім’я як великого майстра було відомим за його мистецтво далеко за межами міста. die Anerkennung — визнання darstellen (te. auf den Straßen. keine Sonne und kein Grün. сонця та зелені. Wäscherinnen. Es waren Kutscher. Mai 1471 in der Stadt Nürnberg ge­bo­ren. прачки. Heinrich Zille stellte auf seinen Bildern einfache Menschen dar. der prominente deut­ sche Maler. Besonders gern zeichnete der Maler Kin­der in den Hinterhöfen. Нюрнберзі. Zei­ tungs­ver­käu­fer und Fabrikarbeiter. продавці га­ зет. oft krank. August 1929. родом з Угорщини. Sein Vater Albrecht war Goldschmied. wurde am 21. Він помер 9 серпня 1929 року. Він робив чудові золоті прикраси. gebürtig aus Ungarn. “Vater Zille” — so nannten ihn die Ber­ li­ner. фабричні робочі. 4. 2. Генріх Цилле був дуже популярним. видатний ні­ме­ць­ кий художник. Це були кучери. t) — зображувати Fragen zum Text In welcher Familie verlief die Kindheit von H. Wörter und Wendungen der Handwerker — ремісник  empfehlen (a. «Батько Цилле» — так називали його берлінці.l Видатні люди Німеччини 313 Erst 1924 begann Zille in der Akademie der Künste zu arbeiten.

«Портрет батька». Er war auch ein berühmter Porträt­ maler. Dürer strebte danach. Краса Венеції зачарувала його та на­ ди­х­ну­ла на творчість. “Drei Bauern“ (1497) und Holzschnitte “Samson“ (1497). який добре знав своїх близьких. У родині було багато дітей.314 Hervorragende Menschen Deutschlands l Trotzdem war er arm: die kunstvolle Ar­beit des Goldschmiedes war eine schlecht bezahlte Arbeit. Альбрехт Дюрер був другим сином у сім’ї. Er schuf Gravüren. 1494—1495 besuchte er Venedig. “Porträt des Vaters“. усі їхні помилки та слабості. die er liebte und sehr wahrheitsgetreu darstellte. щоб відбити багатоманітність природи та живий інтерес до людей з народу. «Геркулес» (1497) та ба­га­то малюнків олівцем. Він створив гравюри «Автопортрет». Він часто малював природу. У 1486—1489 рр. У 1494—1495 рр. Oft malte er die Natur. «Три се­ля­ ни­на» (1497) та гравюри на дереві «Сам­сон» (1497). Er besuchte 6 Jahre lang die Schu­le. Він був також відомим портретистом. У них часто не було їжі. “Her­ku­ les“ (1497) und viele Hand­zeich­nun­ gen. dann sollte er auch als Goldschmied Geld verdienen. яку він любив і правдиво зображував. Незважаючи на це він був бідним: май­с­те­р­на робота ювеліра було по­ гано оплачуваною. Дюрер прагнув до того. der gut seine Mitmenschen kann­te und alle ihre Fehler und Schwä­ che. . wie “Selbstbildnis“. потім він повинен був також за­ ро­б­ля­ти як ювелір. Schön­heit und Geist scharf be­ merk­te. гостро під­ мічав красу й дух.­ Albrecht Dürer war der zweite Sohn in der Familie. Він виконав також гравюри на міді «Смерть» (1494—1495). Sie hatten oft nicht genug Essen. Seine Bilder unterscheiden sich durch ihre Einfachheit und Verständlichkeit. Його картини відрізняються своєю про­с­то­тою й понятливістю. Seine Kunstwerke schmückten Rat­häu­ ser und Kirchen. Він ходив до школи тільки шість ро­ ків. kei­ ne richtige Kleidung. він був учнем у май­с­те­р­ні одного Нюрн­бер­зь­ко­го ху­до­ж­ни­ка. він відвідав Ве­ нецію. die Vielfalt der Natur und das rege Interesse an die Men­schen aus dem Volke wi­der­zu­spie­ geln. доброго одягу. Die Schönheit von Venedig bezauber­ te ihn und regte ihn zum Schaffen an. Die Familie war kinderreich. Його вироби мистецтва прикрашали ратуші та церкви. 1486—1489 war er Lehrling in der Werk­statt eines Nürnberger Künstlers. Er erfüllte auch Kupferstiche “Der Tod“ (1494—95).

Er starb im Jahre 1528 in Nürnberg. Тут з’явилися його картини «Адам і Єва». Im Jahre 1505 besuchte er Venedig zum zweiten Mal. 5. підмайстер anregen zu (Dat. Він помер у 1528 р. 4. Хто сьогодні не знає. У 1520 році він поїхав до Ні­дер­ла­н­дів. Zu dieser Zeit schuf er Gravüren “Die Verehrung der Wahrsager“.. -e — гравюра на дереві die Verehrung — шанування der Wahrsager —  волхв Fragen zum Text In welcher Familie wurde A. was eine Rönt­gen­auf­nah­me bei der Unter­suchung ei­nes Kranken bedeutet. 2. Im Jahre 1520 fuhr er in die Nie­der­lan­de.l Видатні люди Німеччини 315 Das Jahr 1500 war das Jahr des Um­ schwungs im Schaffen von Dürer. . “Die Ver­eh­ rung der Drei Heiligen“ und “Vier Tem­ pe­ra­men­te“.) — спонукати до. У 1505 році він удруге відвідав Ве­не­цію. -e — ювелір die Schmucksachen — прикраси der Lehrling — учень. die Vielfalt — багатоманітність der Umschwung — перелом 1. Результатом цієї поїздки були ка­р­ти­ ни «Портрет молодої людини»(1521) і «Чотири апостоли» (1526). у Нюрнберзі. «Марія з немовлям». Wörter und Wendungen der Goldschmied. Hier erschienen seine Gemälde “Adam und Eva“. “Marie mit dem Säugling“. 3. der Kupferstich. «Поклоніння трій­ ці» та «Чотири темпераменти». Dürer geboren? Wie war seine Kindheit? Wodurch unterscheiden sich seine Werke? Zu welchen Themen malte er meistens seine Gravüren? In welcher Stadt in Deutschland gibt es ein Dürer-Haus?  Wilhelm Conrad Röntgen  ³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí Wer weiß heute nicht.. Als Ergebnis dieser Reise waren seine Bilder “Bildnis eines jungen Mannes“ (1521) und “Vier Apostel“ (1526). У цей час він створив гравюри «По­ кло­нін­ня волхвів». -e — гравюра на міді der Holzschnitt. що означає ре­н­т­ге­нів­сь­кий знімок при обстеженні хво­ро­го. 1500 рік був роком перелому в тво­р­ чо­с­ті Дюрера.

Він працював професором фізики в різних університетах Німеччини. Kundt. Через два роки молодий інженер за­хи­с­тив дисертацію на ступінь до­к­ то­ра філософії. У віці 21 рік (1866 р. ging er nach Straßburg und wurde Assistent bei Pro­ fes­sor A. einem bekannten Ge­ lehr­ten und Forscher. Er wirkte als Professor der Physik an ver­ schie­de­nen Universitäten Deutsch­lands. щоб позначити їх таємничі якості. strenge Ana­ly­se der Fehler brachten dem Physiker Röntgen bald den Ruf des besten Ex­pe­ri­men­ta­tors seiner Zeit. Лише в 1870 ро­ці Рентген почав свою діяльність у галузі фізики. um ihre geheimnisvollen Eigenschaften zu be­zeich­nen. Wer ist aber dieser Mensch? Хто ж ця людина? Wilhelm Conrad Röntgen war In­ge­ nieur von Beruf. 1872. відомого уче­но­ го й ви­на­хі­д­ни­ка. Höchste Genauigkeit seiner Ex­pe­ri­men­te und Unter­suchungen. . Das war in Würzburg. Das alles ist heute so gewöhnlich. Seitdem war er der Physik treu geb­ lieben.­ Вільгельм Конрад Рентген був профе­ сійним інженером. Zwei Jahre später. die alle Gegenstände durchdringen. Відтоді він залишається вірним фі­ зиці. що не кожний замислюється про від­кри­ва­ча рентгенівських променів. Рентген назвав їх Х-променями. суворий аналіз помилок ско­ро здобули фізикові Рентгену славу кра­ що­го експериментатора свого часу.) він закінчив на­ вчан­ня в політехнікумі в Цю­риху. Erst 1870 begann Röntgen seine Tä­tig­ keit auf dem Gebiet der Physik. Mit 21 Jahren hatte er 1866 sein Stu­di­ um am Polytechnikum in Zürich ab­ge­ schlos­sen.316 Hervorragende Menschen Deutschlands l Das Röntgenbild eines Metallstücks zeigt die Fehler in der Struktur. dass nicht jeder an den Entdecker der Rönt­ gen­strah­len denkt. wo er 1886 Strahlen entdeckte. 1878 року він повернувся до Вю­р­ц­бу­ р­га. Все це сьогодні є таким звичайним. Кундта. Röntgen nannte sie “X–Strahlen”. Рентгенівське зображення злив­ ка з металу свідчить про помилки в стру­к­ту­рі. які проникали крізь усі предмети. Через два роки (1872) він від­пра­ви­в­ ся до Страсбурга й став асистентом професора А. Це було у Вюрцбурзі. де в 1886 році відкрив промені. Zwei Jahre später promovierte der jun­ ge Ingenieur zum Doktor der Phi­lo­so­ phie. 1878 kehrte er nach Würzburg zurück. Найвища точність експериментів і до­ слідів.

2. u) — проникати Fragen zum Text Haben Sie sich einmal röntgen lassen? Was war Röntgen von Beruf? Wo hat er seine Ausbildung erhalten? Auf welchem Gebiet war er tätig? Was brachte ihm einen besonderen Ruf?  Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß  Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà Karl Friedrich Gauß. ge­ stor­ben 1855. У 25 років Гаусс став членом академії наук у Петербурзі.) durchdringen (a. Er war schon mit 20 Jahren Pro­fes­sor der Astronomie an der Uni­ver­si­tät in Göttingen. Seine mathematischen Schriften ge­hö­ ren zu den Meisterwerken der Ma­the­ ma­tik.­ Для нього це були найкращі години. Sein Vater war Maurer von Beruf. geboren 1777. Його батько був за професією ка­ме­ ня­рем. як великий математик був маленьким хлопчиком. -n — знімок  die Untersuchung. Його математичні труди належать до шедеврів математики. t) = tätig sein als (Nom. Nach der Arbeit musste er den Ar­beits­ lohn für alle Maurer seiner Brigade be­ rech­nen. . Карл Фрідріх Гаусс (1777—1855) — один з найвидатніших математиків усіх часів. ist einer der größten Ma­ the­ma­ti­ker aller Zeiten. Після роботи він повинен був по­ра­ ху­ва­ти зарплату для всіх каменярів сво­єї бригади.l Видатні люди Німеччини 317 Wörter und Wendungen die Aufnahme. die Genauigkeit — точність  wirken (te. 3. Es sind jetzt über 200 Jahre her. o) — закінчити навчання  1. Пройшло понад 200 років відтоді. У двадцять років він уже був про­фе­ со­ром астрономії в університеті міста Геттінгена. -en — обслідування  das Studium abschließen (o. Für ihn waren das die schönsten Stunden. dass der große Mathematiker noch ein klei­ ner Jun­ge war. Sein Sohn Karl Friedrich war damals drei Jahre alt. Його сину Карлу Фрідріху було тоді три роки. 5. 4. Mit 25 Jahren wurde Gauß Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Petersburg.

Тут повинно було бути п’ять. Він сидів тоді поряд зі своїм батьком і дивився на папір. Auch der Vater war zufrieden. А ти напи­сав три!» Erschrocken machte Vater Gauß die Augen auf. Er konnte schon mit 3 Jahren rech­nen. das mit Zahlen be­ schrie­ben war. Карл Фрідріх Гаусс не витратив гел­ лер на солодощі. Plötzlich rief er: “Vater. hatte einen Fehler in der Rechnung ge­ fun­den! Він перерахував. sieh nur. Du hast eine Drei geschrieben!”. Eines Abends war Vater Gauß sehr müde und schlief beim Rechnen ein. sein 3jähriges Söhnchen. sie war auf ihren klei­ nen Jun­gen sehr stolz. Er trug diesen Heller noch später bei sich. Одного вечора стомлений батько Га­ усс заснув під час підрахунків. Er rechnete nach. Mutter Gauß konnte weder lesen. Батько також був ним задоволений. Er rechnete mit. знайшов у під­ра­ху­н­ках по­милку. noch schreiben. списаний ци­ф­ра­ ми. . Karl Friedrich nahm das Papier mit den Zahlen und sah es aufmerksam an. als er schon ein berühmter Ge­ lehr­ter war. Він у три роки уже вмів раху­вати. тату. ти тут зробив помилку! Hier muss eine Fünf stehen. коли був уже відомим ученим.318 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er saß dann neben seinem Vater und sah auf das Papier. Карл Фрі­ д­ріх. ні ра­ху­ва­ти. його трирічний син. Vater. Карл Фрідріх взяв папір з цифрами й уважно його роздивився. und wirklich. він міркував: «Скоро мій син буде до­ по­ма­га­ти мені під час підрахунків». по­ глянь-но. Батько Фрідріха злякано відкрив очі. Мати Гаусса не вміла ні читати. Він похвалив свого хлопчика й по­да­ ру­вав йому геллер. на згадку про своє перше математичне від­ криття. Цифри були улюбленою іграшкою. Він носив цей геллер з собою. Karl Fried­rich. Він часто малював крейдою числа на стіні будинку або писав паличкою на піску. Die Zahlen waren liebstes Spielzeug. але дуже пишалася своїм ма­ле­нь­ким сином. Er lobte seinen Jungen und schenk­te ihm einen Heller. Karl Friedrich Gauß gab diesen Heller nicht für Süßigkeiten aus. Er malte oft mit Kreide Zahlen an die Hauswand oder schrieb mit einem Stöck­chen Zahlen in den Sand. hier hast du einen Fehler gemacht! Раптом він закричав: «Тату. er dach­ te: “Bald wird mir mein Sohn bei den Schreib– und Rechenarbeiten helfen”. zum Andenken an seine erste ma­the­ma­ti­sche Entdeckung. Він рахував разом із батьком. дійсно. і.

6. Fragen zum Text Auf welchem Gebiet wurde Gauß berühmt? Mit welchen Lehranstalten ist sein Name verbunden? Womit beschäftigte sich sein Vater nach der Arbeit? Mit wie vielen Jahren konnte Gauß schon rechnen? Was war sein liebstes Spielzeug? Was trug Gauß bei sich sein ganzes Leben als Talisman? . 3. erschrocken — злякано  ausgeben (a.) — на згадку про.. 4.. 2. e) — розтратити zum Andenken an (Akk.l Видатні люди Німеччини 319 Wörter und Wendungen das Meisterwerk. 5. -e — шедевр der Maurer — каменяр  der Lohn (die Löhne) — заробітна плата 1.

особливо в квітні. фіалки та конвалії. Im März. sind Mimosen. . Die Kinder bauen für sie Vogelhäuser und hängen sie an die Bäume. Die Tage werden länger. Дні стають довшими. bald regnet es oder schneit es. April.X . Die ersten Blumen. У березні. Die Zugvögel kehren aus den warmen Ländern zurück. квітні й травні панує весна. Veilchen und Maiglöckchen. Herbst und Winter. Але уже в травні термометр часто по­ ка­зує 15—20 градусів тепла. Schnee­ glöck­chen. Som­mer. То світить сонце. Є німецьке прислів’я: «Квітень. чого він хоче». Alles beginnt zu blühen. За весною йде жарке літо. Діти будують для них шпаківні й роз­ вішують їх на дерева. й вулицями бі­ жать маленькі струмки. він не знає. er weiß nicht. Es gibt ein deutsches Sprichwort: “April. die im Frühling ver­ kauft werden. Кожна пора року триває три місяці. Ñ âЯòà )  Jahreszeiten  Ïîðè ðîêó Es gibt vier Jahreszeiten: Frühling. Існують чотири пори року: весна. Все сильніше зігріває сонце землю своїми променями. Jahreszeiten (Ï îðè ðîêó. які продають навесні. то йде дощ або сніг. Das Wetter ist aber noch nicht be­stän­ dig. Man muss unbedingt hinaus ins Grüne. Треба обов’язково виїздити на лоно природи. Bald scheint die Sonne. Але погода ще не постійна. кращий час для відпустки. besonders im April. проліски. Перші квіти. Dem Frühling folgt der heiße Sommer. sondern veränderlich. Immer stärker erwärmt die Sonne mit ih­ren Strahlen die Erde. осінь і зима. April und Mai herrscht der Früh­ling. а мінли­ ва.— мімози. Meiner Meinung nach ist der Frühling die schönste Jahreszeit. кві­ тень. літо. die beste Zeit für den Urlaub. Все починає розквітати. весна — краща пора року. Aber schon im Mai zeigt oft das Ther­ mo­me­ter 15—20 Grad Wär­me. Сніг починає танути. Jede Jahreszeit dauert drei Monate. Der Schnee beginnt zu schmelzen und durch die Straßen laufen kleine Bäche. Перелітні птахи повертаються з ви­ рію. was er will”. На мою думку.

4. In den Nächten friert es. Man kann schwimmen. Цю пору року чекають завжди. Часто йде дощ. Von den Dächern der Häuser und von den Zweigen der Bäume tropft es. Уночі підморожує. An den Herbst schließt sich der Winter mit Schnee und Frost an. 3. Aber der Spätherbst ist nicht sehr an­ ge­nehm: trübe Tage. Крапає з дахів будинків і гілок дерев. ліси й поля. o) an (Akk. слідувати Fragen zum Text Wie verhalten Sie sich zum Frühling? Welche Veränderungen kommen im Frühling in der Natur vor? Was beginnt im Sommer für Kinder und Erwachsene? Woran ist der Herbst reich? Freut Sie der Winter?  Frühling  Âåñíà Auf diese Jahreszeit wartet man im­ mer. Ñâÿòà 321 Am besten erholt man sich am Wasser. осо­ б­ли­во після морозяної сніжної зими з студеним вітром та частими сні­го­ па­да­ми.) — примикати. das Sprichwort (die Sprichwörter) — прислів’я der Zugvogel (die Zugvögel) — перелітний птах sich anschließen (o.l Ïîðè ðîêó. . o) — танути der Bach (die Bäche) — ручай  beständig — постійна  veränderlich — змінна 1. Wäl­ der und Felder. starker Wind. Але пізня осінь не дуже приємна: по­ хму­рі дні. щоб. aber am Tage geht die Sonne immer höher auf und schmilzt Eis und Schnee. besonders nach dem frostigen schneereichen Winter mit eiskaltem Wind und häufigen Schneestürmen. 5. t) — царювати. Земля жадно п’є воду. Краще за все відпочивати біля води. коли при­ йде час. in der Sonne lie­gen. reiche Ernten zu geben. по­ка­ та­ти­ся на човні. володарювати schmelzen (o. сильний вітер. подарувати багаті врожаї. Маленькі й великі струмки з шумом перетинають вулиці міст. Es regnet oft. Можна поплавати. Kleine und große Bächer überqueren rau­schend die Straßen der Städte. але вдень сонце піднімається все вище й розтоплює лід і сніг. Boot fahren. wenn die Zeit kommt. позагоряти. До осені приєднується зима зі снігом і морозами. um. Die Erde trinkt gierig das Wasser. Wörter und Wendungen herrschen (te. 2. Dann kommt der Herbst mit zahlrei­ chen reifen Früchten. Потім приходить осінь з численними стиглими плодами.

що пливуть по небу. тюльпани та інші казкові квіти вкривають зем­ лю як барвистий килим. абрикоси одягають свій ніжний бі­лий або світло-рожевий одяг. будують гнізда. Der schönste Frühlingsmonat ist der Mai. Уночі в кущах бузку. Lautes Zwitschern der Vögel sym­bo­li­ siert die richtige Ankunft des Frühlings. dass man sich vom Anblick nicht losreißen kann. Pfirsich–. der Bienen und andere Insekten lockt. In der Nacht schlägt in den auf­ge­blüh­ ten Fliederbüschen die Nachtigal. Усе виглядає так красиво. Конвалії. нібито ми бачимо це вперше. Narzissen. З кожним днем стає все жаркіше. Alles sieht so schön aus. Перелітні птахи займають старі бу­ди­ но­ч­ки. Überall sprießt hellgrünes frisches Gras. Bald kommt der Sommer.Jahreszeiten l 322 Die Natur erwacht zum neuen Leben. Найкрасивіший весняний місяць — це травень. Природа пробуджується до нового життя. Садки втопають у морі цвітіння. Скоро прийде літо. Голосне цвірінькання птахів си­м­во­лі­ зує справжній прихід весни. який вабить бджіл та інших комах. Immer heißer wird es von Tag zu Tag. Пишне листя й соковита трава при­ ваб­лю­ють наш зір. персикові дерева. bauen Nester. співає соловей. Pflau­men–. Kirschen–. Veilchen. über­füllt. Aprikosenbäume ziehen ihre zarte oder hellrosige Kleidung an. Повітря наповнене солодким за­па­ хом. Удень віє легкий вітерець і гонить ку­ п­ча­с­ті хмари. Äpfel–. Wir bewundern die Schönheit der Na­ tur. Всюди пробивається яскраво-зелена свіжа трава. що розпустився. als ob wir das zum ersten Mal se­ hen. Die Gärten versinken in einem Meer von Blüten. Яблуні. Tul­ pen und viele andere märchenhafte Blu­men bedecken wie ein bunter Teppich die Erde. Maiglöckchen. Die Zugvögel besiedeln alte Häuschen. Üppiges Laub und saftiges Gras zie­ hen unsere Blicke heran. нарциси. фіалки. Die Luft ist vom süßen Wohlgeruch. In den Wäldern ercheinen die ersten Früh­lings­blu­men. що не мо­ж­ на відірвати зір. У лісах з’являються перші весняні кві­ти. Am Tage weht ein leichtes Windchen und jagt die weißen am Himmel zie­ henden Schäfchenwolken. сли­ ви. . Ми захоплюємося красою природи. вишні.

розпечена земля віддає додаткове тепло. 4. Тоді шукають тінь. Am blauen grenzlosen Himmel kann man kaum eine Wolke sehen. Яке ж настає полегшення.  Sommer  ˳òî Der Sommer ist der heißeste Jah­res­ zeit. На відкритій місцевості нелегко витри­мати спеку. dann blitzt es und in der Ferne rollt der Donner. Zuerst sammeln sich dunkle Wolken am Himmel. -en — комахи üppig — пишний (про зелень) 1. лісів і парків. Welch eine Erleichterung kommt. Літо — найтепліша пора року. . Das Gewitter naht. als auch die Natur. Die mächtige Sonne schickt ihre alles durchdringenden Strahlen auf die Erde. На синьому безмежному небі навряд можна помітити хмару. Auf dem freiliegenden Gelände ist es nicht leicht. Ñâÿòà 323 Wörter und Wendungen besiedeln — заселяти der Wohlgeruch — аромат das Insekt. Wegen der dauernden Hitze leiden sowohl­ die Menschen. glühender Boden gibt der Luft zusetzliche Wärme.l Ïîðè ðîêó. Wälder und Parks. Удень часто теплий вітер гонить пил. 2. die Hitze zu ertragen. Man sucht noch den Schatten. Alles sinkt im dunkelgrünen Laub der Gärten. де можна схова­ тися. 5. wenn ein Gewitter losbricht. Спочатку на небі збираються темні хмари. потім блискає блискавка і уда­ лині гримить гром. die Schäfchenwolke. Am Tage wirbelt häufig warmer Wind Staub auf. Все потопає в темно-зеленому листі садів. Наближається гроза. 3. Сильне сонце посилає свої всепро­ никаючі промені на землю. Через тривалу спеку страждають як люди. wo man sich verstecken kann. так і природа. коли почи­ на­ється гроза. -n — купчаста хмара man kann sich vom Anblick nicht losreißen — не можна відірвати очей Fragen zum Text Womit beginnt der Frühling? Was symbolisiert die richtige Ankunft des Frühlings? Wie sehen die Gärten aus? Beschreiben Sie bitte die Natur im Wald! Haben Sie den Frühling gern? Begründen Sie ihre Antwort.

Einige fahren ans Meer. der Herbst steht vor der Tür. vom Bootfahren. усе росте та квітне. Der Sommer sagt uns “ade”. 5. Dann scheint die Sonne wieder. Зі словом «літо» пов’язаний час ка­ні­ кул і відпусток. u) — утопати das freiliegende Gelände — відкрита місцевість 1. на по­ ро­зі стоїть осінь. які проводять вільний час на березі річки. Gemüse und Obst beginnt. die ihre Freizeit im Walde am Ufer eines Flusses gerne verbringen. ie) — процвітати ade — прощай Fragen zum Text Was trägt man. losbrechen (a. а потім починається дощ. Die Erntezeit von Getreide. vom Wasserspielen. alles wächst und gedeiht.Jahreszeiten l 324 Zuerst fallen die ersten seltenen gro­ ßen Tropfen und dann geht es los. Wörter und Wendungen sinken (a. При відповідних обставинах сильний дощ супроводжується градом. Es gibt die Menschen. 3. Die anderen träumen vom Schwimmen. Звичайно чекають на тихий дощ. Mit dem Wort “Sommer” ist die Zeit der Ferien und des Urlaubs ver­bunden. Інші мріють про плавання. овочів і фруктів. водні ігри. щоб загоріти й за­ смаглими повернутися додому. um sich in der Sonne zu sonnen und braungebrannt nach Hause zu kommen. Und dafür sind wir dem Sommer dank­ bar. катання на човні. Потім знову світить сонце. Починається час збирання врожаю хліба. І за все це ми вдячні літу. Ende August werden die Nächte im­ mer kühler und länger. o) — вибухнути gedeihen (ie. Спочатку падають перші рідкі великі краплі. Наприкінці серпня ночі стають про­хо­ ло­д­ні­ши­ми та довшими. Es gießt in Strömen. wenn Hitze ist? Wie fühlen Sie sich während des Gewitters? Wohin fahren Sie gewöhnlich im Sommer? Wie kann man im Sommer die Zeit verbringen? Welche Pläne haben Sie für den nächsten Sommer? . При цьому стра­ж­да­ють хлібні поля й фруктові садки. Дехто їде до моря. der stun­den­lang pausenlos fällt. Є люди. 4. Dabei werden Getreidefelder und Obst­ gär­ten beschädigt. Man wartet ge­wöhn­lich auf den stillen Regen. Unter bestimmten Umständen wird der starke Regen von Hagel begleitet. 2. Літо говорить нам «прощай». який іде годинами безперервно. Ллє як з цебра.

Diese farbreiche Pracht der Natur im Alt­wei­ber­som­mer erfreut das Auge. Однак літо не хоче йти. Es kommen schwere dunkle Wolken. Листя дерев забарвлюється й без­зву­ ч­но падає на землю. Різнобарвне листя. Ñâÿòà 325  Herbst  Îñ³íü Allmählich wird es immer kühler. Дощ припиняється. коли сонячні промені пронизують листя й усе залите яскравим сонячним сві­ т­лом. . dass man plötzlich be­ merkt. яки­ми короткими стали дні. wenn die Sonnenstrahlen das Laub durchdrin­ gen und alles ist vom hel­len Sonnenlicht überflutet. Man erwacht häufig am Morgen und sieht. Die Sonne lacht uns freundlich zu und wärmt die Erde mit ihren warmen Strah­len. Diese märchenhafte Zeit wurde von vie­len Dichtern besungen.­ Усі радіють бабиному літу. Поступово стає прохолодніше. Особливо красива золота осінь. Alle freuen sich auf den Altweiber­ sommer. вкри­ва­ ють небо. Der Sommer will aber nicht fortgehen. Der Regen hört auf. Das Laub der Bäume beginnt sich zu fär­ben und fällt lautlos herab. Комахи рояться в повітрі. Es dauert aber nicht lange. і йде дощ. зриває без­жа­лі­ с­но листя з дерев і кидає його на зе­м­лю. Нам привітно посміхається сонце і гріє землю своїми теплими проме­ нями. bedecken den Himmel und es regnet. Довгі промені сонця розтоплюють іній. як килим. Цей казковий час оспіваний багатьма поетами. Es weht kalter Wind und der reißt un­ barm­her­zig Blätter von den Bäumen und wirft sie auf den Boden. Lange Sonnenstrahlen schmelzen den Reif. що раптом помічаєш. Хмарно так. Es ist so trübe. вкри­ ває зе­м­лю й шарудить під ногами. що білий іній вкрив все навкруги. Часто просипаєшся вранці і бачиш. Приходять важкі темні хмари. dass weißer Reif alles überall be­ deckt hat.l Ïîðè ðîêó. wie kürzer die Tage geworden sind. Віє холодний вітер. Але це триває недовго. Besonders schön ist der goldene Herbst im Wald. Bunte Blätter bedecken wie ein Teppich die Erde und rascheln unter den Füßen. Ця багатобарвна пишність при­ро­ди в бабине літо радує око. Insekten schwärmen in der Luft.

Природа засинає. Wörter und Wendungen schmelzen (o. Die Natur schläft ein. 5. оскільки птахи. за­ ли­ши­ли свою батьківщину й полетіли у вирій. Bald kommt der Winter. З дерев упало останнє сухе листя. вітряно й холодно. до­що­ ви­то. Пізньої осені зазвичай хмарно. ллє дощ. überfluten (te. дерева гнуться від вітру і губ­ лять своє останнє листя. Nur der Wind pfeift durch die Äste der Bäume sein trauriges Herbstlied. Цілими днями. die Bäume neigen sich im Winde und verlieren dabei ihre letzten Blätter. daß die Natur im Herbst einschläft? Welchen Herbstmonat haben Sie gern? Warum? Welche Dichter haben den Herbst in ihren Werken besungen?  Winter  Çèìà Die letzten vertrockneten Blätter sind von den Bäumen abgefallen. o) — розтопити unbarmherzig — безжалісно der Altweibersommer — бабине літо aufhören (te. 2. Die Zugvögel verlassen ihre Häuschen und ziehen sich in langen Schwärmen über Wälder und Felder nach dem Sü­ den. У лісі стає тихше. не припиняючись. Man hört keinen Vogelgesang mehr. Не чути співу птахів. Kahle Äste ragen in den Himmel her­ vor. t) — заливати (про сонце) der Schwarm (Schwärme) — зграя Fragen zum Text Wie beginnt der Herbst? Warum hat man den Altweibersommer gern? Warum sagt man. die im Sommer von früh bis spät singen. Не чути співу птахів. regnerisch. які літом співають з ранку до ночі. Скоро прийде зима. Голі гілки стирчать у небо. weil die Vögel. Im Wald wird es immer stiller. 4. ihre Heimat ver­ lassen ha­ben und nach dem Süden gezogen sind. t) — припинятися 1. 3. Man hört keinen Vogelgesang.Jahreszeiten l 326 Im Spätherbst ist es gewöhnlich trübe. Лише вітер насвистує у гілках дерев свою сумну осінню пісню. windig und kalt. Перелітні птахи залишають свої бу­ди­ но­ч­ки й зграями тягнуться над ліса­ ми й полями на південь. Tagelang strömt unablässlich der Re­ gen herab. .

блищить на сонці. Ñâÿòà 327 Je kürzer die Tage werden. Не всім це вдається — перенести сту­ де­ну зиму. Alles ist weiß und glitzert in der Sonne wie Tausend Diamanten. erfrieren. однак. як тисяча алмазів. auf die wir das ganze Jahr warten. Все біле. коли легкі сніжинки кру­ ж­ля­ють у повітрі й «ворожать». Das sind das Neujahrsfest und Weih­ nach­ten. Все сяє в білій зимовій пишноті. У великих містах сніг прибирають. Ми з нетерпінням чекаємо сюрпри­ зів. за­ме­р­за­ ють. Alles strahlt in weißer winterlicher Pracht. сліди різних звірів і птахів. Schwere graue Wolken ziehen am Him­ mel entlang und machen den Tag noch kürzer. щоб Новий рік приніс щось добре. Це Новий рік і Різдво. тим до­в­ ши­ми стають ночі. Чим коротшими стають дні. Die Natur schläft. Besonders märchenhaft sieht der stum­ me Wald aus. Nicht allen gelingt es den eiskalten Win­ter zu überleben. wenn leichte Schneeflöckchen in der Neujahrsnacht in der Luft wirbeln und zaubern. Sie sterben vor Hunger. яких ми чекаємо цілий рік. Wie schön es ist.­ У глибокому снігу можна побачити. Am Morgen sieht man weiße tiefe Schnee­we­hen. Es ist nicht die beste Zeit für die Be­ woh­ner des Waldes. Wir warten mit Ungeduld auf Über­ra­ schun­gen und machen selbst etwas Schö­nes für unsere Verwandten und Freun­de.l Ïîðè ðîêó. un­be­dingt bringt. які з трудом повинні добувати корм. dass das neue Jahr etwas Gutes. desto län­ ger werden die Nächte. Особливо казково виглядає мовча­ зний ліс. die mit Mühe Futter krie­gen müssen. Але скоро прийдуть свята. Як красиво. і самі робимо щось гарне для своїх родичів і друзів. про що мрієш. . In den Großstädten wird der Schnee fortgeschafft. Уранці бачиш білі глибокі замети. Це не кращий час для мешканців лісу. Aber bald kommen die Feste. Вони помирають від голоду. Im tiefen Schnee kann man aber Spu­ ren verschiedener Tiere und Vögel sehen. Важкі сірі хмари пливуть небом і роблять день ще коротшим. von dem man träumt. Природа спить.

Це дає задоволення як дітям. ко­в­за­ нах.Jahreszeiten l 328 Nur die in weiße Mäntel angezogenen Bäume und durch Frost bemalten Fen­ ster der Häuser lassen uns die Schön­ heit der Winternatur bewundern. Schi– und Schlittschuhlaufen. Весь народ святкує Міжнародний жі­но­чий день і День солідарності тру­ дя­щих. 2. eiskalt — холодний kriegen (te. Кожне свято має свою власну іс­то­рію. Das macht sowohl den Kindern. Це вихідні дні. t) — добувати zaubern (te. kann man Schneeballschlachten machen und Schnee­män­ner bauen. Jeder Feiertag hat seine eigene Ge­schich­te. День Перемоги. лижах. als auch den Erwachsenen Spaß. Wörter und Wendungen wirbeln — кружляти  die Pracht — пишнота  der Bewohner. 4. Rodeln. Останнім часом у нашій країні ши­ро­ко відзначаються релігійни свята. . 3. die Menschen ge­ hen nicht zur Arbeit. Der 12. Особливо радуються морозяній сніж­ ній зимі діти. такі. 5. люди не ходять на ро­бо­ту. можна грати в сні­ ж­ки та ліпити сніговика. Das sind Ruhetage. Тільки убрані в білі пальта дерева і розписані морозом вікна будинків до­зво­ля­ють нам захоплюватися кра­ сою зимової природи. Eishockeyspiele sind immer beliebt.— мешканець 1. Wenn der Schnee nass ist. так і дорослим. гра в хокей завжди улюблені. як Різдво та Великдень. t) — ворожити Fragen zum Text Warum kann man im Winter keinen Vogelgesang hören? Welche Feste sind bei den meisten Menschen besonders beliebt? Wie sieht der Winterwald aus? Kann man den Winter in der Stadt bewundern? Warum freuen sich die Kinder auf den Winter?  Feiertage in der Ukraine  Ñâÿòà â Óêðà¿í³ Es gibt verschiedene Feiertage. Das ganze Volk feiert festlich den In­ter­ na­tio­na­len Frauentag und den Tag der Solidarität. Існують різні свята. Катання на санчатах. den Tag des Sieges. Besonders freuen sich auf den frosti­ gen schneereichen Winter die Kinder. wie Weihnachten und Ostern. April ist der Tag der Kos­mo­­ nautik. 12 квітня — День космонавтики. Якщо сніг мокрий. . In letzter Zeit werden in unserem Land religiöse Feiertage weit gefeiert.

Моє улюблене свято — Новий рік. t) — переслідувати  1. Gegen 24 Uhr setzt man sich an den Tisch. тан­цю­ ють і співають. Die Teilnehmer wurden verfolgt. 4. Es ist ein lustiges Fest: man spielt. Die Werktätigen kämpften für de­mo­ kra­ti­sche Freiheiten. Це веселе свято: всі грають. Близько дванадцятої години сідають за стіл. Тільки в 1699 році Петро I проголо­ сив 31 грудня останнім днем року. Але не завжди 1 січня в України було першим днем року. і 1 сі­ч­ня в Росії. Учасники переслідувалися. До 1699 року початок року свя­т­ку­ва­ ли 1 вересня. 2. Wörter und Wendungen die Kundgebung. Man schmückt einen Tannenbaum und legt Geschenke für groß und klein dar­un­ter. Ñâÿòà 329 1886 wurde in Chikago die erste Mai­ kund­ge­bung durchgeführt. das Sektglas (die Sekt­ gläser) — бокал з шам­ панським erklären (te. Bis zum Jahre 1699 feierte man den er­ sten September als Jahresanfang. Прикрашають ялинку і кладуть під неї подарунки для дітей і дорослих. 3. Dezember als letz­ten Tag des Jah­res und am 1. Aber nicht immer war der erste Januar in der Ukraine der erste Tag des Jahres. В Україні травневі маніфестації були заборонені царським урядом. tanzt und singt. für die Verbes­ serung ihrer Lebenslage. Трудящі боролися за демократичні свободи. Was für ein Fest feiern Sie am liebsten? . Mein Lieblingsfeiertag ist Neujahr. піднімають келих ша­м­пан­сь­ко­го й бажають багато щастя в Но­во­му році. Januar begann in Russ­land. erhebt ein Sektglas und wünscht viel Glück im Neuen Jahr. -en — маніфестація  die Lebenslage — положення в житті verfolgen (te. t) — проголошувати Fragen zum Text Nennen Sie alle staatlichen Feiertage der Ukraine! Was feiert man in letzter Zeit weit? Was wissen Sie über die Geschichte der Maifeier? Wann begann man in Rußland am 1. як і в усій Європі. У 1886 році в Чикаго було проведе­ но першу травневу маніфестацію. Januar das Neujahrsfest zu feiern? 5. In der Ukraine waren die Mai­kund­ge­ bun­gen von der zaristischen Regierung ver­bo­ten. Erst 1699 erklärte Peter der Erste den 31. wie in ganz Eu­ro­pa. за покращання свого жит­тє­ во­го становища.l Ïîðè ðîêó. das Jahr 1700. роз­по­ча­в­ся 1700 рік.

Одним з найулюбленіших свят для будь-якого віку є свято Нового року. пироги. Під ялинку ставлять Діда Мороза й Снігуроньку. Alles ist in Erwartung des Neujahrsfestes. Його чекають з нетерпінням. На кухні панує пожвавлення. Lametta. Am 30. електричні гі­р­ля­н­ ди і. Es werden feierliche Torten. Man lädt Verwandte und Bekannte ein. риба. звичайно. Die Straßen der Stadt sehen auch sehr festlich aus: geschmückte Tan­nen­bäu­ me. го­ту­ють­ ся різні салати. Запрошують родичів і знайомих. Unter den Tannenbaum setzt man ei­ nen Weihnachtsmann und ein Schnee­ witt­chen. Вулиці міста виглядають дуже свя­т­ ко­во: прикрашені ялинки. Tannen­ baumschmuck: Glaskugeln. подарунки. Купують ялинки. verschiedene Salate zu­ be­rei­tet. Gegen Mitternacht brennt schon die Gir­lan­de am Tannenbaum. До півночі на ялинці горить гірлянда. Fisch gebraten. Святковий стіл накритий білою скатер­тиною й сервірований. Святково одягнені. schreibt Glückwunschkarten. Der Festtisch ist mit weißem Tischtuch bedeckt und serviert. . Man hört der Neujahrsbegrüßung des Präsidenten der Ukraine zu. Kuchen ge­ bac­ken. 30 грудня встановлюють ялинку в ку­ т­ку кімнати або в середині і при­кра­ ша­ють її. Man kauft Weihnachtsbäume.Jahreszeiten l 330  Neujahrsfest in der Ukraine  Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³ Eines der beliebtesten Feste für alt und jung ist das Neujahrsfest. всі сідають за стіл. Geflügel. Слухають новорічне вітання Прези­ ден­та України. святково офор­млені вітрини універмагів. дощик. elek­tri­sche Girlanden und natürlich Ge­ schen­ke. In der Küche herrscht reges Leben. птиця. Dezember stellt man ge­wöhn­ lich den Tannenbaum entweder in die Ecke oder in die Mitte des Zimmers und schmückt ihn. Печуться святкові торти. Schweinefleisch. Все в чеканні новорічного свята. сма­ жить­ся свинина. Die Vorbereitung auf das Fest beginnt schon lange vorher. Підготовка до свята починається вже заздалегідь. ялинкові прикраси: скляні кулі. пи­ шуть вітальні листівки. Darauf wartet man mit Ungeduld. Festlich angekleidet setzen sich alle an den Tisch. festlich gestaltete Schaufenster der Kauf­häu­ser.

Gegen Morgen kehrt man gut gestimmt und zufrieden nach Hause zurück. приносить радість. das je­ dem. тріскотіти dröhnen (te. t) — гуркотіти der Jahreswechsel — прихід Нового року Fragen zum Text Wie bereiten Sie sich auf den Jahreswechsel vor? Welchen Tannenbaum bevorzugen Sie einen natürlichen oder künstlichen? Wie feiern Sie das Neujahr im Freunde. knallen (te. Dann beginnt die Bescherung. За старим звичаєм в перший день Масниці їдять холодець зі свинини. Hier wird viel gesungen. танцюють. 2. besonders den Kindern. особливо дітям. Тут співають. Все бахкає й гримить. stößt mit den Glä­ sern an und wünscht einander ein glück­li­ches neues Jahr. Більшість молодих людей виходять на вулицю. . Ñâÿòà 331 Punkt um 24 hebt man die mit Sekt ge­füll­ten Gläser auf. який кожному. Так весело. Alles knallt und dröhnt. святково. Geschenke zu Neujahr zu bekommen? Welche Speisen bereitet man immer in Ihrer Familie zu Neujahr zu?  Fasching in der Ukraine  Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³ Fastenzeit ist die letzte Woche vor den großen Fasten.l Ïîðè ðîêó. So lustig. feierlich. Viele Jugendliche gehen meistens hin­ aus auf die Straße. Am ersten Tag der Fastenzeit isst man nach dem alten Brauch Sülze aus Schwei­ne­fleisch.oder Familienkreis? Gefällt Ihnen. Man begrüßt das Neujahr mit dem fei­ er­li­chen Feuerwerk. o) — чокатися das Schaufenster — вітрина 1. Кожен отримує свій подарунок. Новий рік вітають святковим фе­є­р­ве­ р­ком. Рівно о дванадцятій піднімають ке­ли­ хи з шампанським. цокаються ке­ли­ха­ ми й бажають один одному ща­с­ли­во­ го Нового року. 4. 5. Wörter und Wendungen das Lametta — дощик (прикраса) das Schneewittchen — снігуронька reges Leben — пожвавлення anstoßen (ie. Jeder bekommt ein Geschenk. 3. t) — хлопати. getanzt. Масниця — це останній тиждень пе­ ред Великим постом. laut und mit Spaß fei­ert man den Jahreswechsel in der Ukrai­ne. Потім починається роздача пода­рунків. Тільки вранці у доброму настрої й за­ до­во­ле­ні повертаються додому. Freude bereitet. шумно й за­ бавно святкують прихід Нового року в Україні.

Die verheirateten Frauen veranstalten die ganze Woche ein sogenann­tes Fest den “Klötze”. So wird der “Klotz” geboren. їдять і п’ють за те. Außerdem gehen am Montag die Ehe­ frau­en vom Haus zu Haus und binden den Müttern einen Klotz ans Bein. Eine Ehefrau legt auf den Tisch einen Klotz und die anderen wickeln ihn in ein Stück Leine um. . der diese Kno­chen nicht direkt ins Tor wirft. Дівчата в цей день співають пісні та п’ють горілку. У понеділок вони збираються у ши­ н­ку. Ці колодки прикрашені паперовими квітчастими смужками та квітами. Dem alten Glauben nach wird derjeni­ ge das Ostern nicht erleben. а інші обертають її шматком тканини. якщо їхні дочки­ та сини ще не заміжні або не­одру­же­ні. Junge Mädchen binden Klötze den Bur­schen an. aber nicht ans Bein. Крім цього. essen und trinken. trinken Schnaps und feiern “die Geburt des Klot­zes”. Die Mädchen singen an diesem Tag Lie­der und trinken auch Schnaps. damit es in ih­rer Wirtschaft immer recht viel Käl­ ber gibt. не до­ живе до Великодня. Після вечері дівчата збирають кістки від свинячих ніжок та кидають їх у во­ро­та. Am Tisch sitzen auch andere Ver­wand­ te und Gäste. Die Frauen sitzen am Tisch. заміжні жінки хо­ дять в по­не­ді­лок по домівках і прив’язують ма­те­рям до ноги ко­ лодку. Молоді дівчата прив’язують колодку парубкам. Так народжується «колодка». ge­ hen in den Hof und werfen sie ins Tor. Diese Klötze sind mit bunten Pa­pier­ strei­fen und Papierblumen ge­ schmückt. щоб в їх господарстві завжди було багато телят. але не до ноги. wenn ihre Töchter oder Söhne noch nicht ver­hei­ra­tet sind. Жінки сидять за столом. У четвер господарки збираються за святковим столом. п’ють горіл­ ку та святкують народження «колодки». а до лівої руки. son­ dern an den linken Arm. Am Freitag werden die Mütter der Ehe­ frau­en geehrt. хто не влу­ чить кістками у самі ворота. У п’ятницю шанують тещ.332 Jahreszeiten l Nach dem Abendbrot sammeln die Mäd­chen vom Tisch Knochenreste. Одна з жінок кладе на стіл колодку. Am Donnerstag der Fastenwoche ver­ sam­meln sich die Hausfrauen am Festtisch. За старим звичаєм той. За столом сидять й інші родичі та го­с­ті. Заміжні жінки весь тиждень вла­ш­то­ ву­ють свято «колодок». Am Montag kommen sie in einer Schen­ke zusammen.

Ñâÿòà 333 Die Schwiegersöhne bewirten ihre Schwie­ger­müt­ter und Gäste. t) — обертати die Streife. Особливо весело вона проходить в селі. der Klotz (die Klötze) — колодка. І в місті ми залюбки святкуємо це свято­ згідно з традиціями та зви­ч­ка­ ми старшого покоління. -e — залишок die Sülze — холодець die Ehefrau. 6. свекруха der Pfannkuchen — млинець 1. 2. Auch heute wird Fasching in der Ukrai­ ne gefeiert. -n — смужка die Schenke. -n — шинок das Kalb (die Kälber) — теля der Buchweizenpfannkuchen — млинець з гречаної муки es geht laut und lustig zu — дуже весело Fragen zum Text Was für ein Fest ist Fasching? Welche Speise ißt man gewöhnlich am ersten Tag der Fastenzeit? Was veranstalten die Ehefrauen an diesem Tag? Wessen Geburt wird am Montag der Fastenzeit gefeiert? Wo und wozu versammeln sich die Hausfrauen am Donnerstag? Welche Speisen gehören zur Fastenzeit?  Pfingsten in der Ukraine  Òð³éöÿ â Óêðà¿í³ Das Fest Pfingsten kam in die Ukraine von den Römern. 3. Зяті пригощають своїх тещ та гостей. So wird die ganze Woche lang gefeiert. Свято Трійці прийшло на Україну від римлян. колода umwickeln (te. а також млинці з греча­ ної муки. Besonders laut und lustig geht es im Dorf zu. . Wörter und Wendungen der Fasching — Масниця der Brauch (die Bräuche) — звичай der Knochen — кістка der Rest. Ці страви готують також інші сло­в’ян­ сь­кі народи на Масницю. Sie feierten den Beginn des Sommers und ehrten an diesem Tag ihre Vorfahren. 4. 5. -en — заміжня жінка die Schwiegermutter — теща. Diese Speisen bereiten auch die an­de­ ren slawischen Völker zur Fastenzeit. Zu Speisen dieser Zeit gehören Quarkknödel und sauere Sahne oder Buchweizenpfannkuchen. Вони святкували початок літа та вша­ но­ву­ва­ли в цей день своїх пращурів.l Ïîðè ðîêó. І сьогодні на Україні святкують Мас­ ницю. Так і святкують весь тиждень. Aber auch in der Stadt feiern wir gern die­ses Fest und folgen Traditionen und Bräu­chen der älteren Generation. У цей час їдять вареники з сиром і сметаною.

У неділю. Там вони роблять вінки та співають пісні. in dem sie am Donnerstag waren. Davon singen sie auch in ihren Liedern. Die Woche vor dem Pfingsten nennt man jetzt “grüne Woche” oder “die Woche der Nixen”. Die Menschen bestreuen den Fuß­bo­ den mit feinduftenden Gräsern. У деяких місцях України ходять із села до села і ставлять під березу стіл. Auf dem Tisch stehen Getränke und ver­schie­de­ne Speisen. Перші три та останні три дні тро­ї­ ць­ко­го тижня називають «зеленими свя­та­ми». У суботу перед сходом сонця ді­в­ча­ та йдуть в поле та збирають пахучі трави. Кожна пара оглядає свій вінок — сві­ жий він чи вже зів’яв. У цей день дівчата йдуть в поле або в ліс. під час цих свят прокидаються мертві та ви­хо­ дять з води русалки. An diesem Tag gehen die Mädchen ins Feld oder in den Wald. Люди посипають підлогу пахучими травами. По цьому вони вгадують своє май­бу­ т­нє щастя. Während dieses Festes erwachen nach dem Volksglauben die Toten. в день Трійці. де вони були у четвер. Jedes Paar sieht seinen Kranz an. прикрашають житло кві­та­ми та роблять вінки з квітів. Там вони розплітають свої вінки. Jahreszeiten l В Україні це свято об’єднали зі Свя­ тим Тижнем (Трійцею). За народною прикметою.334 In der Ukraine wurde dieses Fest mit der Heiligen Woche (dem Pfingsten) ver­bun­den. Sie machen dort Kränze und singen Lie­der. «Зелений тиждень» починається у четвер. ob er noch frisch oder schon verwelkt ist. дівчата знову йдуть у ліс. am Pfingstentag gehen die Mädchen wieder in den Wald. Danach urteilen sie über ihr künftiges Glück. Am Sonntag. На столі стоять різноманітні напої та їжа і обов’язково яєчня. “Die grüne Woche” beginnt am Don­ ners­tag. Про нього вони співають також у сво­ їх піснях. Dort wickeln sie ihre Kränze ab. Die drei ersten und drei letzten Tage der Pfingstenwoche nennt man “grüne Fe­ste”. Тепер тиждень перед Трійцею на­зи­ва­ ють «зеленим тижнем» або «ти­ж­нем русалок». Am Sonnabend vor dem Son­nen­auf­ gang gehen die Mädchen ins Feld und sam­meln duftende Gräser.­ . schmücken die Wohnungen mit Blumen und ma­chen Blumenkränze. darunter immer Spiegel­eier. In manchen Gegenden der Ukraine ge­ hen die Mädchen von Dorf zu Dorf und stellen einen Tisch unter Birken.

Вони також рубають гілки дерев та молоді деревця. t) — пахнути die Birke (-n) — береза Spiegeleier — яєшня abwickeln (te. У зелену неділю святково вбрані люди йдуть до церкви. Трійцю святкують і зараз. Was geschieht an diesem Fest dem Volksglauben nach? 5. t) — шанувати der Vorfahr (-en) — предок die Nixe (-n) — русалка der Glaube — віра. Після богослужіння вони йдуть до ко­ ло­дя­зів. а на подвір’ях всі господарські спо­ру­ди. Священик освячує в кожному домі сті­ни. wo das Wasser ein­ge­ weiht wird. Wie nennt man die Woche vor Pfingsten? 4. Якщо листя на деревцях за­ли­ша­єть­ ся зеленим та свіжим. Damit machen sie an diesem Tag ihre Wohnungen. де освячується вода. Ñâÿòà 335 Sie hacken auch Baumzweige und jun­ ge Bäumchen ab. Was gefällt Ihnen an diesem Fest am meisten? . Mit welchem Fest wurde der römische Fest in der Ukraine verbunden? 3. оселі та подвір’я. Pfingsten wird auch heute gefeiert und daran beteiligen sich die Menschen al­ler Altersgruppen. Wie feiern die Ukrainer Pfingsten? 6. werden alle Familieangehörigen bis zur “grünen Wo­che” im nächsten Jahr am Leben blei­ben. освятити der Pfarrer — священик die Altersgruppe (-n) — вікова група Fragen zum Text 1. t) — освячувати. Wenn die Blätter auf dem Bäumchen grün und frisch bleiben. повір’я duften (te. Am grünen Sonntag gehen die festgekleideten Menschen in die Kirche. Häuser und Höfe grün. то всі члени родини доживуть до «зеленої неділі» в наступному році. Nach dem Gottesdienst kommen sie zu den Brunnen. Wörter und Wendungen das Pfingsten — Трійця ehren (te. Woher stammt Pfingsten? 2. і у святі бе­ руть участь люди різного віку. Ними вони прикрашають квартири. t) — тут: розплітати verwelkt — зів’ялий der Sonnenaufgang — схід сонця der Brunnen — колодязь einweihen (te. Ein Pfarrer weiht in jedem Haus alle Wände und im Hof alle Wirt­schafts­ge­ bäu­de ein.l Ïîðè ðîêó.

1-го вересня учні збираються у шкі­ль­ но­му дворі та шикуються на урочис­ ту лінійку. Souvenirs und Süßigkeiten.Jahreszeiten l 336  Schultraditionen  Øê³ëüí³ òðàäèö³¿ Wie alle anderen Schulen. Am 1. Керівництво школи та вчителі ві­та­ ють учнів та бажають їм успіхів у но­ вому шкільному році. Traditionell werden der Schulanfang am 1. Першокласники та випускники да­ру­ ють один одному квіти. Im Laufe des ganzen Jahres besuchen die Schüler die kranken Veteranen und helfen ihnen im Haushalt. а для одинадцятиклас­ ників — останній рік у школі. Die Schüler gratulieren ihnen zu allen Festen. Як і в усіх інших школах. Zu Traditionen der Schule gehören auch Treffen mit Veteranen des Va­ter­ län­di­schen Krieges und mit berühmten Men­schen unserer Stadt. да­ру­ ють їм квіти. hat auch un­ se­re Schule ihre Traditionen. сувеніри та солодощі. Традиційно святкуються початок на­вча­ль­но­го року 1-го вересня та кі­ нець навчального року у травні. Для першокласників це початок шкі­ ль­но­го життя. Viele davon sind mit der Geschichte un­se­rer Heimat und mit dem Schul­un­ ter­richt verbunden. schenken Blumen. September versammeln sich alle Schü­ler im Schulhof und treten zum fei­er­li­chen Appel an. Учні вітають їх з усіма святами. На їх честь роблять концерти ху­до­ж­ ньої самодіял