D E U T S C H

тем
DIE BESTEN THEMEN
ДОДАТКОВО:
Автентичні тексти
для читання
Тематичний
словник
Інформація по всіх
регіонах України

Рецензенти:
О. П. Ковальова,
канд. філол. наук, доц. кафедри німецької філології Харківського державного
педагогічного университету ім. Г. С. Сковороди;
Керстін Гебенстрайт,
учитель Німеччини за програмою
шкільної освіти за кордоном
Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»

Автори-укладачі:
С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Степанова

Deutch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом
Н50 для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Ч. І / Укл. С. В. Бачкіс, І. Е. Бринзюк,
В. О. Григоренко та ін.— X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 494 с.
Посібник допоможе школярам у вивченні німецької мови та підготовці до екза­
менів. Він містить усні теми з перекладом, що традиційно пропонуються на екза­
менах і рекомендуються до вивчення протягом навчального року. Тексти складені
в межах елементарного лексичного й граматичного матеріалу.
Беручи за основу теми, наведені в посібнику, учні можуть скласти власні усні
повідомлення.
Для учнів 5-11 класів, абітурієнтів і викладачів німецької мови.
ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А.
Адреса редакції: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а.
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67.
Для листів: 61045 Харків, а/с 3355. E-mail: office@ranok.kharkov.ua
З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-46, 712-91-47;
Києві — (044) 495-14-53, 417-20-80; Донецьку — (062) 304-67-02; Житомирі — (0412) 41-27-95;
Дніпропетровську — (0562) 43-46-95; Львові — (032) 233-53-39; Сімферополі — (0652) 22-33-03;
Тернополі — (0352) 26-86-94, 53-32-01.
E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua
«Книга поштою»: 61045 Харків, а/с 3355. Тел. (057) 717-74-55.
E-mail: pochta@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua
© С. В. Бачкіс, І. Є. Бринзюк, Т. Ф. Білоусова, В. О. Григоренко,
В. П. Думанська, Д. А. Євгененко, Н. Д. Луцко, Є. В. Палій,
І. К. Раєвська, Е. С. Стєпанова, укладання, 2006
© ТОВ Видавництво «Веста», 2006

Зміст

I.

Mein Lebenslauf (Ïðî ñåáå)
Meine Biographie
(Ìîÿ á³îãðàô³ÿ)........................................................................................19
Meine Familie
(Ìîÿ ðîäèíà)...........................................................................................19
Meine Mutter
(Ìîÿ ìàìà)...............................................................................................20
Meine Eltern
(Ìî¿ áàòüêè)..............................................................................................22
Meine Straße
(Ìîÿ âóëèöÿ).............................................................................................24
Unsere Wohnung
(Íàøà êâàðòèðà)......................................................................................26
Meine Arbeitspflichten zu Hause
(Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè) ........................................................................27
Mein Freund
(̳é äðóã).................................................................................................29
Meine Freundin
(Ìîÿ ïîäðóãà)..........................................................................................30
Mein Arbeitstag
(̳é ðîáî÷èé äåíü).................................................................................31
Arbeitstag meiner Eltern
(Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â)................................................................... 33
Mein zukünftiger Beruf
(Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ)........................................................................ 35

II.

Die Ukraine (Óêðà¿íà)
Die Ukraine
(Óêðà¿íà)................................................................................................... 37
Die geographische Lage der Ukraine
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè)..........................................................39Зміст l
Das Klima der Ukraine
(Êë³ìàò Óêðà¿íè).......................................................................................40
Das heutige Wetter
(Ïîãîäà ñüîãîäí³)....................................................................................42
Der Staatsaufbau der Ukraine
(Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè)...................................................................44
Die Verfassung der Ukraine
(Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè).............................................................................. 45
Aus der Geschichte der nationalen
Symbole der Ukraine
(Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè).............................................47
Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums
(Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà)............................................................49
Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè) ........................................................................51
Die Wirtschaft der Ukraine
(Åêîíîì³êà Óêðà¿íè) . .............................................................................. 52
Errungenschaften der ukrainischen
Wissenschaft und Technik
(Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè)............................................. 55
Gedenskstätten der Ukraine
(Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè).......................................................................... 57
Massenmedien in der Ukraine
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³) . ................................................59
Sport in der Ukraine
(Ñïîðò â Óêðà¿í³)......................................................................................61
Das Leben der Jugend
(Ìîëîäü Óêðà¿íè).....................................................................................63
Meine Muttersprache
(Ìîÿ ð³äíà ìîâà).....................................................................................65
Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern
(Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè).......................................67
Die Ukraine und ihre Probleme
(Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè)..........................................................................68
Umweltschutz. Probleme der Ukraine
(Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîáëåìè Óêðà¿íè).................................................................................70

l Зміст 

III. Gebiete und Städte der Ukraine
(Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè)
Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine
(Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè).........................................................................72
Sehenswürdigkeiten Kyjiws
(Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ).................................................................. 73
Das Kyjiwer Gebiet
(Êè¿âñüêà îáëàñòü) . .................................................................................74
Die Autonome Republik Krym
(Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì)................................................................76
Simferopol
(ѳìôåðîïîëü)......................................................................................... 78
Sewastopol
(Ñåâàñòîïîëü).........................................................................................79
Charkiw
(Õàðê³â)..................................................................................................... 81
Das Gebiet Charkiw
(Õàðê³âñüêà îáëàñòü)............................................................................... 82
Cherson
(Õåðñîí).................................................................................................. 85
Das Gebiet Cherson
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü).............................................................................86
Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêèé)....................................................................................... 88
Das Gebiet Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü)............................................................................90
Das Chmelnytzker Gebiet
(Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé)............................................................................92
Dnipropetrowsk
(Äí³ïðîïåòðîâñüê)..................................................................................94
Das Dnipropetrowsker Gebiet
(Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü)..................................................................95
Donezk
(Äîíåöüê).................................................................................................97
Das Donezker Gebiet
(Äîíåöüêà îáëàñòü).................................................................................99Зміст l
Iwano-Frankiwsk
(²âàíî-Ôðàíê³âñüê)............................................................................... 100
Das Iwano-Frankiwsker Gebiet
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü)............................................................... 102
Kirowohrad
(ʳðîâîãðàä)......................................................................................... 104
Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets
(Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ )....................................................... 106
Das Kirowohrader Gebiet
(ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü).....................................................................108
Luhansk
(Ëóãàíñüê)............................................................................................. 110
Das Luhansker Gebiet
(Ëóãàíñüêà îáëàñòü)...............................................................................112
Lwiw
(Ëüâ³â).....................................................................................................114
Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I)).....................................................115
Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II))....................................................118
Das Lwiwer Gebiet
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü).............................................................................. 120
Mykolajiw
(Ìèêîëà¿â)..............................................................................................122
Das Mykolajiwer Gebiet
(Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü).........................................................................124
Odessa
(Îäåñà)..................................................................................................126
Das Gebiet Odessa
(Îäåñüêà îáëàñòü).................................................................................128
Poltawa
(Ïîëòàâà)................................................................................................130
Das Poltawer Gebiet
(Ïîëòàâñüêà îáëàñòü)............................................................................132
Riwne
(гâíå).....................................................................................................133

l Зміст 

Das Gebiet Riwne
(гâíåíñüêà îáëàñòü)........................................................................... 135
Shytomyr
(Æèòîìèð)........................................................................................... 137
Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets
(Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ )......................................................... 139
Das Shytomyrer Gebiet
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü)...................................................................... 141
Sumy
(Ñóìè).................................................................................................. 143
Das Gebiet Sumy
(Ñóìñüêà îáëàñòü)............................................................................... 144
Ternopil
(Òåðíîï³ëü).......................................................................................... 146
Das Gebiet Ternopil
(Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü)..................................................................... 149
Tscherkasy
(×åðêàñè)............................................................................................ 150
Das Gebiet Tscherkasy
(×åðêàñüêà îáëàñòü)........................................................................... 152
Tschernihiw
(×åðí³ã³â)............................................................................................. 154
Das Gebiet Tschernihiw
(×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü)........................................................................ 157
Tscherniwzi
(×åðí³âö³)............................................................................................ 158
Das Gebiet Tscherniwzi
(×åðí³âåöüêà îáëàñòü)........................................................................161
Winnyzja
(³ííèöÿ).............................................................................................. 163
Das Winnyzer Gebiet
(³ííèöüêà îáëàñòü)............................................................................ 165
Luzk
(Ëóöüê).................................................................................................167
Das Wolyner Gebiet
(Âîëèíñüêà îáëàñòü)...........................................................................169Зміст l
Ushhorod
(Óæãîðîä)...............................................................................................171
Sakarpattja
(Çàêàðïàòòÿ)...........................................................................................173
Saporishja
(Çàïîð³ææÿ)............................................................................................174
Das Saporisher Gebiet
(Çàïîð³çüêà îáëàñòü).............................................................................176
Die Stadt, in der ich lebe
(̳ñòî, â ÿêîìó ÿ æèâó)..........................................................................178

IV.

Deutschland
(ͳìå÷÷èíà)
Deutschland (ͳìå÷÷èíà)..........................................................................181
Die geographische Lage
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ)......................................................................182
Das Klima (Êë³ìàò).......................................................................................184
Der Staatsaufbau
(Äåðæàâíèé óñòð³é)..............................................................................185
Deutsche Nationalsymbole
(Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè)..........................................................................187
Aus der Geschichte Deutschlands
(Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)............................................................................ 190
Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)..................................................................192
Probleme Deutschlands nach der Vereinigung
(Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ).........................................193
Die Wirtschaft
(Åêîíîì³êà)............................................................................................195
Sehenswürdigkeiten Deutschlands
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè).............................................................197
Berlin
(Áåðë³í )................................................................................................ 199
Sehenswürdigkeiten Berlins
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà)................................................................. 201

l Зміст 

Dresden (Äðåçäåí)................................................................................... 202
Leipzig (Ëåéïö³´)....................................................................................... 204
Nürnberg (Íþðíáåðã).............................................................................. 206
Weimar (Âåéìàð)...................................................................................... 209
Durch die Städte Deutschlands
(Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè)......................................................................... 210
Das Leben der deutschen Jugend
(Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³)......................................................................212
Der Sport
(Ñïîðò)...................................................................................................214
Massenmedien
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿)................................................................216
Umweltschutzmaßnahmen
(Çàõîäè ç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà)................................218

V.

Österreich
(Àâñòð³ÿ)
Österreich (Àâñòð³ÿ)..................................................................................221
Der staatliche Aufbau Österreich
(Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠).................................................................222
Wien (³äåíü)..............................................................................................224
Aus der Geschichte Österreich
(Ç ³ñòî𳿠Àâñòð³¿)...................................................................................226
Die Schulen in Österreich
(Øêîëè â Àâñòð³¿)..................................................................................228

VI. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
(Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã òà ˳õòåíøòåéí)
Die Schweiz (Øâåéöàð³ÿ)..........................................................................231
Der Staatsaufbau der Schweiz
(Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöàð³¿)............................................................232
Bern (Áåðí).................................................................................................234
Aus der Geschichte der Schweiz
(Ç ³ñòî𳿠Øâåéöàð³¿).............................................................................236

......................................................................263 Warum lernen wir Fremdsprachen? (×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè?) . ..............243 Unsere Schule (Íàøà øêîëà).......................... 240 VII.........................................................257 Das Bildungswesen in Deutschland (Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)................................................................... Hervorragende Menschen der Ukraine (Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè) Bohdan Chmelnytzky (Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé)...........238 Liechtenstein (˳õòåíøòåéí).......... Die Ausbildung in unserem Leben (Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³) Das Bildungswesen in der Ukraine (Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³)...........................................................................................................................................................10 Зміст l Luxemburg (Ëþêñåìáóðã)............................................................................................................................................ 260 Fremdsprachen in unserem Leben (²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³).........................................251 Mein Klassenlehrer (̳é êëàñíèé êåð³âíèê).................................................................................................................................................................247 Der Deutschunterricht (Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè)..............254 Mein Lieblingsfach (̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò)................................................................................259 Die Hochschulbildung in Deutschland (Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)...................................................................................................................................................................246 Meine Klasse (̳é êëàñ)...............................................242 Das Hochschulbildung in der Ukraine (Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³)................................................................... 266 Iwan Masepa (²âàí Ìàçåïà)..267 ..........253 Die Schulfächer (Øê³ëüí³ ïðåäìåòè)........................264 VIII..........249 Meine Deutschlehrerin (Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè)..............

...............................................................284 Mein Lieblingsdichter (̳é óëþáëåíèé ïîåò).................291 Jacob und Wilhelm Grimm (ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì)..................................... J................ Repin (Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ²...........................................277 Iwan Franko (²âàí Ôðàíêî)................................................................................................. кï³í ).......286 Jewhen Paton (ªâãåí Ïàòîí).............................................................................................................................................................275 M....................................................... 290 Hervorragende Schriftsteller Deutschlands (Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè)........... Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî)................. 270 H......................... 296 ................................................ Â...........279 Kateryna Bilokur (Êàòåðèíà Á³ëîêóð).......................................................................................... 288 IX...l Зміст 11 Taras Schewtschenko (Òàðàñ Øåâ÷åíêî).................................... Ô.................................................. Hervorragende Menschen Deutschlands (Âèäàòí³ ëþäè ͳìå÷÷èíè) Heinrich Heine (Ãåíð³õ ¥åéíå)..................272 Unser weltberühmter Landsmann I...... Lyssenko (Ì.......................... V.. Kwitka-Osnowjanenko (Ã..............................................................285 Sergij Koroljow (Ñåðã³é Êîðîëüîâ)...................................281 Moderne ukrainische Schriftsteller (Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè).................................................................................... Ëèñåíêî)..............................................268 Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko (Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî).......... Þ..... F...........................293 Lion Feuchtwanger (˳îí Ôåéõòâàíãåð).........................

........... À....................................................................321 Sommer (˳òî).......................307 Johann Strauß (²îãàíí Øòðàóñ)............................... Ñâÿòà) Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó)..................................303 Stefan Zweig (Ñòåôàí Öâåéã).............317 X..........................................................325 .................................................................................................. Mozart) (̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â........................................312 Albrecht Dürer (Àëüáðåõò Äþðåð)............................12 Зміст l Wolfgang Borchert (Âîëüôãàíã Áîðõåðò)...........................................................................................................................305 Mein Lieblingskomponist (W...................................................................................................................................................... Jahreszeiten (Ïîðè ðîêó..................................................................315 Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß (Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà)....................................................................................................................................................320 Frühling (Âåñíà)...........................313 Wilhelm Conrad Röntgen (³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí)............................308 Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner) (Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð))........................................ A....310 Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille) (̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå)).....297 Erich Kästner (Åð³õ Êåñòíåð)... Ìîöàðò))....................................................................... 300 Erich Maria Remarque (Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê)............................................................323 Herbst (Îñ³íü)..................................................................................................

.........................................................................................................................330 Fasching in der Ukraine (Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³).............................................................350 Freie Tage des Schülers (³ëüí³ äí³ ó÷íÿ).......340 Meine Sommerferien (Ìî¿ ë³òí³ êàí³êóëè)....................................326 Feiertage in der Ukraine (Ñâÿòà â Óêðà¿í³)............................................................................................ Die Freizeit (³ëüíèé ÷àñ) Wie ich mich ausruhe… (ßê ÿ â³äïî÷èâàþ)............................................................................................................................................................352 Urlaub meiner Eltern (³äïóñòêà ìî¿õ áàòüê³â).................................................................................................................. 333 Schultraditionen (Øê³ëüí³ òðàäèö³¿).......................................................................................346 Alte und neue Osterbräuche (Ñòàð³ é íîâ³ Âåëèêîäí³ çâè÷à¿).................................336 Der Lehrertag (Äåíü ó÷èòåëÿ)............................................. 355 ...................................................................341 Meine Winterferien (Ìî¿ çèìîâ³ êàí³êóëè).........l Зміст 13 Winter (Çèìà).........................................................................................................................344 Fasching in Deutschland (Ìàñíèöÿ â ͳìå÷÷èí³)............................................................................................................................................................. 338 Mein Geburtstag (̳é äåíü íàðîäæåííÿ)..............331 Pfingsten in der Ukraine (Òð³éöÿ â Óêðà¿í³)........347 XI.................................................................................... 353 Mein Hobby (Ìîº õîá³)...328 Neujahrsfest in der Ukraine (Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³)...............................342 Feiertage in Deutschland (Ñâÿòà â ͳìå÷÷èí³)...................................................................................................................

...........386 ..............................................14 Зміст l Im Museum (Ó ìóçå¿).................................................................................................................................377 Computer in unserem Leben (Êîìï’þòåðè ó íàøîìó æèòò³)...357 Mein letzter Theaterbesuch (Ìîº îñòàííº â³äâ³äàííÿ òåàòðó) ........................................................ 385 Reisen (Ïîäîðîæ³)...............362 Mein Lieblingsfernsehprogramm (Ìîÿ óëþáëåíà òåëåïåðåäà÷à)..........................................................378 Zeit und Mode (×àñ ³ ìîäà).............................. 383 Beim Arzt (Ó ë³êàðÿ)...................369 Musik in unserem Leben (Ìóçèêà â íàøîìó æèòò³)....................................................................371 Die Jugend und Musik (Ìîëîäü ³ ìóçèêà).................................................................................................................................................375 Olympische Spiele (Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè)..........................381 Wir kaufen ein (Ìè ðîáèìî ïîêóïêè).................................................................374 Die Rolle des Sportes (Ðîëü ñïîðòó) ......................................................................................364 In der Bibliothek (Ó á³áë³îòåö³).......................................................................................................................................................................................................365 Mein Lieblingsliteraturheld (̳é óëþáëåíèé ë³òåðàòóðíèé ãåðîé).............................................................367 Bücher in unserem Leben (Êíèãè â íàøîìó æèòò³)............372 Sport in unserem Leben (Ñïîðò ó íàøîìó æèòò³).................................................................... 360 Mein Lieblingsvideofilm (̳é óëþáëåíèé â³äåîô³ëüì).......................... 358 Kino (ʳíî).................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................... 406 Die Erziehung der Kinder war sein Lebenswerk............ ......................................................................... 414 Till Eulenspiegel............................................................... 416 “Der Fliegende Holländer”............. Wissenschaft.................... Entdeckungen und Erfindungen Carl Friedrich Gauß................................... 415 Theater und Musik.................................................................................................... 388 Eine Eisenbahnreise (Ïîäîðîæ ïî¿çäîì)............... Schule Die Schule in Deutschland........................ 407 3............................................................................................................................................................................................. .............................................................................. 412 Große ukrainische Schriftsteller: Pawlo Sagrebelnyj....................................................................................... 406 Omas helfen.......................................................................................399 Jeden Tag um 7.......................... 410 Ist das nicht auch eine Entdeckung?.................................... 409 Konrad Duden.................397 2.. 402 Mischlingskinder................................................................................................................................................................................396 Danni und seine Schwierigkeiten.................390 Eine Stadtfahrt (Ïî¿çäêà ì³ñòîì)........................... 417 .............................l Зміст 15 Eine Flugreise (Àâ³àïîäîðîæ)...00 Uhr aufstehen....................... 412 Taras Schewtschenko ist mein Lieblingsschriftsteller................... 409 Johannes Gutenberg.394 Texte zur Themensammlung 1.... Leute und Berufe Jedes Kind braucht mehr Verständnis.................................................................................................................................................................................................................... 400 Hayat erzählt von sich und ihrer Wohnsituation...................... 401 Unser Haus................................................ 411 4...................................... Bildung............................................. 404 Tina — das Mädchen aus der Werbung............................... 403 Wie Eva eine Hose und ein Hemd sucht und etwas ganz anderes findet...................................392 Erholung im Freien (³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³)................... Literatur und Kunst..............

................................................................... 442 8.. 439 Ein gutes neues Jahr!............................................... Hobbies Wochenende.. 448 Freizeitverbringungen in Österreich............................................................................................................................ 436 7................................... 421 Wiens Museen........................... 431 Blutgruppen......................................................... 443 Vielseitig — aber nicht zuviel.......................................................................... 419 Haydns Abschiedssinfonie.................. 423 Souvenir. 430 6....................................................................................................................... 429 5.................................................................... Gesundheit Fernsehen kostet Lebenszeit.......... Essen Genuss und Notwendigkeit..................................................................................... 449 Das erste Selbstverdiente.............................................................................................................................................................................. Sport Die Olympischen Spiele als Symbol der Freundschaft................................................ 425 R... 440 Zwischen Ostern und PfingstenHimmelfahrt/Vatertag....................................... 450 ......................................... 434 Robert Koch — Bekämpfer des Todes............................................................................................... 424 Hollywood in Bayern......................................................................................................................................................... 441 Feste und Bräuche in der Ukraine.................................................................................................... 420 Die Dynastie Strauß...... Fassbinder... 438 Fest der Heiligen Drei Könige............................................................................................................................................................................. 437 Der heilige Nikolaus..... W............................16 Зміст l “Lieben Sie Brahms?”(Nach Herbert Klein)................................ Feste und Bräuche Der Polterabend................................................................. 418 Wir sind von Musik umgeben: Der Liederkönig Franz Schubert....................................................... 427 Alexander Dowschenko.......... 432 Voraussetzung für guten Schlaf....................................................................................................... 433 Ich will nicht rauchen!................................................................... 445 Über den Kaffee...................................................... 447 9... 423 Heinrich Zille........................................................................ 429 Galina Ulanowa............... Freizeit........................................

............................................................................................... 464 Das Brandenburger Tor............ 453 Reisen................................... 468 Die Landschaften im Zentrum Europas — Deutschland und die Deutschen..............................455 Namensgebungen.......................... 460 Von einer botanischen Besonderheit........................................................ 454 Mittelpunkte..................... 467 Potsdam-Sanssouci........................................................................................................... 472 Vokabeln zu den Themen (Тематичний словник)....... Deutschland Aus der deutschen Geschichte.................................................................................................................................... Natur Der rote Fels der Möwen................................................................ 451 Ist “Bio” gesünder?....................................................................................................................................474 ......................... 459 Das Glück.. 461 12.......................................................... 470 Ukraine — Ein Land Mit Geschichte Woher stammen die Kosaken?........... Reise Die erste Weltreise..................... in Deutschland ein Tier zu sein........................................................ Die Ukraine Ratschläge für die Arbeitsplatzsuche................................................... 466 Die Wartburg bei Eisenach..................... 457 11......................................................................................... 452 10......................................... 456 Familie Busse segelt seit 16 Jahren mit 10 Kindern um die Welt................................................................................................l Зміст 17 Urlaub im Weltraumhotel — im Jahre 2020 soll es möglich sein........ 461 Erster Spraydosen-Killer............................... 465 Zu Besuch auf Schloss Herrenchiemsee..................... 472 Die Beziehungen der Ukraine zur BRD............................................................................................... 462 Die erste größere revolutionäre Bewegung der deutschen Geschichte... 458 Ist der Luchs gefährlich?................................................................ 469 13........................................................

Люся ходить до 5 класу. Im Mai habe ich die Schule absolviert. Mai 1977 in Poltawa ge­bo­ren. Meine Mutter ist Hausfrau. Er lehrte uns. Er machte uns mit modernen Autoren bekannt. цінувати мову й стиль. а Борис — учень 9 класу. wo ich jetzt mit meinen Eltern­ wohne.­ die Sprache und den Stil schät­zen. Мій учитель літератури — високо­ освічена людина. Наша родина дуже дружна. Unsere Familie besteht aus fünf Personen. Мене звуть Алла Петрова. Мій батько лікар. Вони школярі.I . Моїм улюбленим предметом у школі була література. Ich bin Ukrainerin. Я також брала активну участь у гро­ мад­сь­ко­му житті. Mein Vater ist Arzt. half die Geschichte und das moderne Leben besser zu verstehen. Я завжди устигала в школі й на­вча­ла­ ся з великим інтересом. Literatur war mein Lieblingsfach. Klasse. Ich wurde am 5. er arbeitet im Kran­ ken­haus. . Borys — in die 9. Він знайомив нас із сучасними ав­то­ ра­ми. Ich hatte nur gute Noten in der Schule und lernte mit großem Interesse. Він навчав нас розуміти російських класиків. russische Klassiker verstehen. Моя мати домогосподарка. Я українка. Vor zwei Jahren zog unsere Familie nach Charkiw um. Unsere Familie ist sehr freundlich. Klasse. Ich nahm auch am gesellschaftlichen Leben aktiv teil. Sie sind Schüler.­ У родині нас п’ятеро. Mein Literaturlehrer war ein gebildeter Mann. Я народилася 5 травня 1977 року в Пол­таві. У травні я закінчила школу. де я зараз живу зі сво­ї­ми батьками. Два роки тому наша родина пе­ре­ їха­ла до Харкова. У мене є молодші сестра й брат. Mein L ebenslauf (Ï ðî ñåáå )  Meine Biographie  Ìîÿ á³îãðàô³ÿ Ich heiße Alla Petrowa. Ljusja geht in die 5. Ich habe eine jüngere Schwester und ei­nen Bruder. він працює в лі­ка­ р­ні. допомагав краще розуміти іс­то­ рію та сучасне життя.

t) — заохочувати sich bewerben (a. In diesem Jahr habe ich die Schule ab­ sol­viert und mich an der philologischen Fakultät der Hochschule beworben. У мене є брат і сестра. einen Bruder und eine Schwester.) — знайомити когось із кимось schätzen (te. Ihr Mann ist Dekan am Institut für Fremd­spra­chen. o) — добива­ тися.l Про себе 19 Er ermunterte mich Literaturlehrerin zu werden. що моя мрія збудеться і я стану студенткою. t) — оцінювати ermuntern (te. Ich habe Geschwister. dass mein Traum in Er­ fül­lung geht und ich studieren kann. Wörter und Wendungen teilnehmen (a. Mein Bruder ist Offizier. Wo wohnt Alla jetzt? 3. Мої батьки живуть у селі під Пол­та­ вою. Ich hoffe sehr. Мій брат — офіцер. Sie leben in Gorlowka. Моя сестра Ніна теж заміжня. Мене звуть Микола Орлов. er ist gleich­zei­ tig Fernstudent an der Charkower Uni­ ver­si­tät. Meine Mutter ist Lehrerin. тут: подати документи der Traum (Träume) — мрія Fragen zum Text 1. Mein Vater ist Agronom. Wie groß ist ihre Familie? 4. Wie erinnert sich Alla an die Schule? 5. Meine Schwester Nina ist auch ver­hei­ ra­tet. Цього року я закінчила школу й ви­ рі­ши­ла вступати на філологічний фа­ культет інституту. Seine Frau ist Ingenieurin. o) an (Dat). Він також заохочував мене стати ви­ кла­да­чем літератури. Wann und wo wurde Alla Petrowa geboren? 2. Я сподіваюся. Was für einen Traum hat das Mädchen?  Meine Familie  Ìîÿ ðîäèíà Ich heiße Nikolai Orlow. Моя мама — учителька.— брати участь у чому-небудь gebildet — високоосвічений j-n bekannt machen mit (Dat. Вони живуть у Горлівці. Його дружина — інженер. . й од­но­ча­с­но він навчається на заочному від­ді­лен­ні в Харківському університеті. Мій батько — агроном. Її чоловік — декан в інституті іно­зе­м­ них мов. Meine Eltern leben in einem Dorf bei Poltawa.

читає лекції. Wir helfen unseren Eltern bei der Ar­ beit. Sie haben einen Jungen von 5 Jahren.Mein Lebenslauf l 20 Er ist Professor und hält auch Vor­ lesungen. Nina arbeitet in der Mittelschule. вона вчителька німецької мови. Літом у селі багато роботи. Nina leistet viel gesellschaftliche Arbeit. Ich verbringe meine Ferien bei meinen Eltern auf dem Lande. Sie hat ihren Beruf sehr gern. Ніна працює в середній школі. 3. У них є хлопчик. Sie leitet einen dramatischen Zirkel. Їй дуже подобається її професія. Вона керує драмгуртком. Ми допомагаємо нашим батькам. Брат і сестра приїздять туди раз або двічі на рік. 2. достатньо Arbeit leisten (te. Він — професор. . eine Vorlesung halten (ie. a) — читати лекцію ziemlich — доволі. Im Sommer gibt es dort immer viel zu tun. Мені дуже подобається її син. 5. Meine Geschwister fahren auch ein — zweimal im Jahr dorthin. Ich habe ihren Jungen sehr gern. t) — вести роботу Fragen zum Text Wo leben die Eltern von Nikolai Orlow? Was sind die Eltern von Beruf? Was können Sie über die Familie des Bruders von Nikolai erzählen? Was ist Nikolais Schwester von Beruf? Wo verbringt Nikolai seine Ferien?  Meine Mutter  Ìîÿ ìàìà Meine Mutter ist eine hübsche Frau: sie hat schöne blonde Haare und hell­ blaue Augen. Я досить часто відвідую Ніну. 4. sie ist Deutschlehrerin. Wörter und Wendungen gleichzeitig — одночасно der Fernstudent — студентзаочник verheiratet sein — бу­ти заміжньою (одруженим) 1. Ich besuche Nina ziemlich oft. Er geht in den Kindergarten. Моя мама красива жінка: у неї кра­си­ ве світле волосся й блакитні очі. Вона веде велику громадську роботу. На канікулах я перебуваю в бать­ків у селі. йому 5 років. Він ходить у дитсадок.

вона завжди бадьора й здорова. і вона завжди виглядає привабливо. Якщо вона щось обіцяє. gutmütig. Між нами. son­ dern auch ihr Charakter. Вона — висококваліфікований лікар і користується любов’ю й повагою сво­їх колег і пацієнтів. Мама — наш кращий друг. якщо у нас є які-небудь проблеми. hält sie immer das Wort. Sehr gern spielt sie mit uns Tennis und Volleyball und im Winter machen wir eine richtige Schnee­ballschlacht.l Про себе Sie ist nicht mehr sehr jung. У неї гарний голос. wenn wir ir­gend­wel­ che Probleme haben. І хоча вона майже цілий день про­во­ дить у лікарні. 21 Вона вже не дуже молода. Вона постійно турбується про нас: шиє й чистить наш одяг. ihr ganzes Wesen. стежить за тим. Із задоволенням вона грає з нами в те­ніс і волейбол. Wenn sie uns etwas verspricht. уся вона. Wenn meine Eltern im Sommer Urlaub und wir Kinder Ferien haben. Meine Mutter ist sportlich und ist im­ mer munter und gesund. kocht für uns schmackhaftes Essen und passt dar­auf. Sie hat gute klangvolle Stimme und wir hören uns immer gern ihren Gesang an. й мамою немає су­ пе­ре­ч­но­с­тей. Mir gefällt nicht nur ihr Äußeres. hat aber eine sehr gute Figur und sieht immer sehr at­trak­tiv aus. готує для нас сма­ч­ну їжу. чесна й зав­ жди справедлива. Вона щиросерда. то завжди дотримує слова. вона знаходить час для своєї родини й насамперед для нас. Моя мама займається спортом. а взимку ми учи­ няємо справжній сніговий бій. Мама сидить з нами біля вогнища й спі­ває веселі пісні. дітьми. ми здійснюємо по­ ходи й по­до­ро­жі. і ми завжди із за­ до­во­лен­ням слухаємо її спів. und vor allem für uns Kinder. findet sie Zeit für ihre Familie. ehrlich und immer gerecht. щоб ми не пропускали занять у школі та вчасно робили домашні завдання. Вона добре розуміє нас і завжди го­то­ва нам допомогти. . Mutter sitzt zusammen mit uns am La­ ger­feu­er und singt lustige Lieder. але в неї гарна фігура. але й її характер. дітей. Sie ist eine hochqualifizierte Ärztin und genießt Liebe und Vertrauen ihrer Kol­le­gen und Patienten. Sie versteht uns gut und ist immer be­ reit uns zu helfen. dass wir die Schule nicht ver­säu­men und unsere Schul­ arbeiten recht­zei­tig ma­chen. Але мені подобається не тільки її зо­в­ ні­ш­ність. Sie ist offenherzig. а в нас канікули. Mutter ist unsere beste Freundin. Sie kümmert sich ständig um uns: näht und reinigt unsere Kleidung. Es gibt keine Auseinandersetzungen zwischen uns Kindern und der Mutter. Obwohl sie fast den ganzen Tag im Kran­ken­haus verbringt. un­ter­neh­ men wir Wande­rungen und Reisen. добра. Коли у батьків улітку відпустка.

Батьки не тільки мої вихователі. яка відповідає нашим на­ хилам. Коли я вранці прокидаюся. 2. щоб у ме­не було все необхідне для навчання. 5. 3. Die Eltern interessieren sich immer da­ für. але і кращі друзі й порадники. sorgen dafür. про те. t) — пропускати (школу) die Neigung. які у мене успіхи в школі і яка мені по­ трі­б­на допомога в навчанні. коли ми вибираємо свою майбутню про­фе­сію. das Vertrauen — довіра sich kümmern um (Akk. . й сама трохи грає на піаніно. Батьки завжди цікавляться тим. на мене вже чекає готовий обід. Вона дає нам добрі поради. steht schon mein Frühstück auf dem Tisch und wenn ich aus der Schule nach Hause komme.) — турбуватися ständig — постійний versäumen (te. Wörter und Wendungen attraktiv — привабливий offenherzig — щирий gutmütig — добрий ehrlich — чесний gerecht — справедливый Liebe genießen (o. Sie kümmern sich täglich um meine Ge­sund­heit. sondern auch meine besten Freunde und Berater. dass ich al­ les Nö­ti­ge für meinen Unterricht habe. Sie gibt uns gute Ratschläge. мій сні­да­ нок стоїть уже на столі. wie meine Leistungen in der Schule sind und welche Hilfe ich im Unterricht brauche.Mein Lebenslauf l 22 Sie hat Musik gern und spielt selbst ein wenig Klavier. o) — користуватися любов’ю 1. 4. wenn wir uns den künftigen Beruf wählen. Я дуже люблю маму й не уявляю життя без неї. -en — схильність Fragen zum Text Wie sieht Ihre Mutter aus? Welche ihre Charaktereigenschaften gefallen Ihnen besonders gut? Welche Arbeit erfüllt ständig Ihre Mutter? Wem trauen Sie Ihre Probleme? Welches Hobby hat Ihre Mutter?  Meine Eltern  Ìî¿ áàòüêè Die Eltern sind nicht nur meine Er­zie­ her. der un­se­rer Neigung entspricht. wartet schon auf mich das fer­ti­ge Mittagessen. Вони щоденно турбуються про моє здоров’я. Вона любить музику. а коли я при­ хо­джу зі школи додому. Wenn ich am Morgen erwache. Ich liebe meine Mutter sehr und kann mein Leben ohne sie nicht vorstellen.

Уже зараз я говорю з батьками про мою майбутню професію. ми розмовляємо. Im Winter unternehmen wir Ski­wan­de­ run­gen und im Sommer erholen uns ge­wöhn­lich am Meer oder im Dorf bei mei­nen Großeltern. Mein Vater bringt mir viele nützliche Fer­tig­kei­ten bei. Die Mutter spielt selbst gut Klavier und hat eine gute Stimme. я умію зараз лагодити багато при­ла­дів. Вони дають мені багато добрих по­ рад. Wenn wir abends alle beisammen sind. іноді й наш автомобіль. На відміну від інших учнів у мене з бать­ками немає конфліктів. що ми робили в селі. . але надають мені право самому зро­би­ти правильний вибір. So verstehe ich jetzt verschiedene Ge­ rä­te zu reparieren. Ich verbringe auch meine Freizeit gern mit den Eltern zusammen. Так. Dort gibt es für uns alle Arbeit. Müde. Мені подобається як класична. але задоволені. Sie geben mir viele gute Ratschläge. Там для нас усіх є робота. aber lassen mich selbst eine richtige Wahl machen. Wir verstehen einander sehr gut. Узимку ми здійснюємо прогулянки на лижах. Мої бабуся й дідусь уже не в змозі самі з усім упоратися. Mir gefällt sowohl klassische. Ми добре розумі­ємо один одного. Мама прищепила мені любов до му­ зи­ки. Мама сама грає на піаніно. Мій батько прищеплює мені багато корисних навичок. Es macht uns Spaß ihnen im Gemüse– und im Obstgarten zu helfen. Стомлені. tauschen un­se­re Meinungen über die Probleme der Ge­gen­wart aus. als auch moderne Musik. unterhalten wir uns oft.l Про себе 23 Zum Unterschied von manchen an­de­ ren Schülern habe ich mit meinen Eltern kei­ne Konflikte. Ми з задоволенням допомагаємо їм у садку та на городі. Meine Mutter brachte mir Liebe zur Mu­sik bei. Коли ми увечері збираємося усі ра­ зом. Schon jetzt spreche ich mit meinen Eltern­ über meinen künftigen Beruf. auch manchmal un­ ser Fahrrad oder Auto. обмінюємося ду­м­ка­ми про проблеми сучасності. І свій вільний час я охоче проводжу з бать­ками. а влітку ми відпочиваємо за­зви­чай на морі або в селі у дідуся й бабусі. і у неї га­ р­ний голос. і ве­ло­си­пед. ми по­ве­р­та­ є­мо­ся додому й довго ще говоримо про те. was wir auf dem Lande getan haben. Meine Oma und Opa sind nicht mehr imstande selbst mit allem fertig zu werden­. так і сучасна музика. aber zufrieden kommen wir nach Hause zurück und sprechen noch lange darüber.

Я живу в другому за величиною місті Укра­ї­ни — Харкові. а також провулки на­да­ ють місту особливого вигляду. der drei Töchter hatte: Sie hießen Vira. Sie ist nicht breit aber ziemlich weit. a) — розмовляти Meinungen austauschen — обмінюватися думками die Wahl — вибір Fragen zum Text Was schätzen Sie an Ihren Eltern besonders hoch? Welche Interessen haben Ihre Eltern? Welche Fertigkeiten haben Ihnen Ihre Eltern beigebracht? Wie oft und wie interessant verbringen Sie Ihre Freizeit mit den Eltern? 5. -en — успіх beibringen (a. Люся й Галя.та двоповерхові приватні будинки. Три вулиці названі на честь трьох до­ньок. що вони для мене ро­б­лять. die mit Gärten umringt sind. З обох боків одно. Lussja und Galja. проспекти й ма­ле­ нь­кі вулички. Вона не дуже широка. Я живу на вулиці Галинській. 4. Beiderseits sind ein– und zweistöckige Privathäuser. але досить дов­га. Численні майдани. оточені садками. Drei Straßen sind zu Ehren der drei Töch­ter benannt. Zahlreiche Plätze. die mehr als 100 Jahre alt ist.) — чекати на щось die Leistung. 3. Wörter und Wendungen der Erzieher — вихователь der Berater — порадник warten auf (Akk. . Моя вулиця одна з них. beisammen — разом sich unterhalten (ie. a) — прищеплювати 1. якій по­ над ста років. Meine Straße ist eine darunter.Mein Lebenslauf l 24 Ich ehre und achte meine Eltern und bin ihnen für alles dankbar. Тоді в цьому місці жив поміщик. was sie für mich tun. Я шаную й поважаю своїх бать­ків і вдячний їм за все. große und kleine Straßen und auch Gassen geben der Stadt ein besonde­ res Bild. у яко­го було три доньки: Віра. Ich wohne in der Galinskastraße. Damals lebte an diesem Ort ein Guts­ be­sit­zer. Welche Rolle haben die Eltern bei Ihrer Berufswahl gespielt?  Meine Straße  Ìîÿ âóëèöÿ Ich lebe in der zweitgrößten Stadt der Ukraine — Charkiw. 2.

Повітря сповнене ніжного запаху кві­ту­чих абрикосів. Але іноді. t) — наповнювати halten (ie. ні тро­лей­ бу­сів. Die Einwohner der Straße halten sie im­mer in Ordnung. Ні трамваїв. до яких ми звикаємо: місто. на початку травня. повертаючися після на­ пру­же­но­го дня додому. яка красива вулиця наприкінці квітня. слив. що вулиця зна­хо­ дить­ся недалеко від станцій метро та тролейбусних зупинок. Darum kann man sich vorstellen. Wörter und Wendungen ein besonderes Bild geben — надавати особливого вигляду der Straßenverkehr — дорожній рух der Vorteil. Є речі. dass die Straße nicht weit von Metrostationen und Trolleybushaltestellen liegt. Apfel–. Слід також додати. ви­ шень. Aber das ist nicht das Letzte. Es ist ein großer Vorteil etwas von Autolärm und Abgasen entfernt zu woh­nen. Pflaumen– und Kirsch­bäu­me überfüllt. І це не останнє.l Про себе 25 Da es keine Zentralstraße ist. Es gibt Dinge. Keine Straßenbahnen. будинок. Вулиця від початку до кінця за­са­дже­ на фруктовими деревами. t) — уявити собі zart — ніжний überfüllen (te. bewundere ich die Schönheit meiner al­ten aber einzigartigen Straße. Це велика перевага — жити далеко від шуму автомобілів та вихлопних газів. wie schön die Straße Ende April / Anfang Mai ist. тільки зрідка автомобілі про­їж­ джа­ють по вулиці час від часу.) vorstellen (te. die Straße. Die Luft ist von zartem Blütenduft der Apri­ko­sen–. a) — утримувати anstrengend — напружений . Оскільки це не центральна вулиця. то дорожній рух тут досить спокій­ ний. ні автобусів. я милуюся кра­сою моєї старої. яблунь. Aber manchmal nach einem an­stren­ gen­den Tage nach Hause zurückge­ hend. das Haus. -e — перевага der Autolärm — шум автомобілів entfernt wohnen — жити далеко sich (Dat. Мешканці вулиці утримують її завж­ ди у порядку. Busse und Trol­ ley­bus­se und nur selten Autos fahren hin und wieder die Straße entlang. Dazu muss man hinzufügen. an die wir uns gewöh­ nen: die Stadt. Тому можна собі уявити. was auch sehr wich­tig ist. Die Straße ist von Anfang bis zu Ende mit Obstbäumen bepflanzt. ist der Straßen­verkehr hier ganz ruhig. що також дуже важ­ ливо. вулиця. але своєрідної вулиці.

Kindergärten. Unsere Wohnung im dritten Stockwerk ist sehr bequem. у дев’яти­поверховому житловому бу­ ди­н­ку. einer Kü­ che. kaltes und heißes Was­ser. Будують цілі нові райони з жи­т­ло­ви­ ми будинками. Telefon. ба­л­кон. des­ halb ist es hier immer ruhig. Ich wohne auch im Neubaubezirk. ванної та туалету. Gas. школами. 5. Vom Korridor aus führen Türen in alle drei Zimmer: Wohn­zimmer. 3. Fragen zum Text Wie heißt die Straße. Моя адреса: Лісова. З коридору двері ведуть до всіх трьох кімнат: до вітальні. холодна та гаряча вода. Наша вітальня світла та затишна. спальні та ка­бі­не­ту.Mein Lebenslauf l 26 1. Вона складається з трьох кімнат. wo Sie wohnen? Was wissen Sie aus der Geschichte der Straße? Wo liegt Ihre Straße? Gibt es hier Straßenverkehr? Welche Besonderheiten unterscheiden Ihre Straße von den anderen Straßen?  Unsere Wohnung  Íàøà êâàðòèðà In jeder Stadt baut man neue Wohn­ häu­ser. У кожному місті будують нові жит­ лові будинки. Woh­ nung 14 (vierzehn). 2. 4. квартира 14. скверами. Meine Adresse ist: Lisova 4 (vier). Die Wohnung ist 45 (fünfundvierzig) Qua­drat­me­ter groß. Sie besteht aus drei Zimmern. in ei­nem neunstöckigen Wohnhaus. які гармонують з кольором шпалер. Я теж живу в районі новобудов. Квартира має площу 45 (сорок п’ять) квадратних метрів. die mit der Tapetenfarbe har­mo­nie­ren. . Schulen. Man baut ganze Neubaubezirke mit Wohn­häu­sern. 4. einem Badezimmer und einer Toi­ let­te. Die Fenster gehen auf den Park. Наша квартира на четвертому по­ве­р­ сі з усіма вигодами: центральне опа­ лен­ня. mit allem Komfort: Zen­tral­hei­zung. Grünanlagen. тому тут зав­ жди спокійно. те­ле­фон. Unser Wohnzimmer ist hell und ge­ mütlich. На вікнах висять гардини й штори. Schlaf­zim­ mer und mein Arbeitszimmer. дитячими са­д­ка­ми. An den Fenstern hängen Gardinen und Vorhänge. газ. ку­х­ ні. Balkon. Вікна виходять у парк.

An der linken Wand steht eine Couch. Sie machen aber noch viel im Haus­ halt. An der Wand über der Couch hängen ein Bild und zwei Wand­leuchter.l Про себе 27 An der rechten Wand steht eine Schrank­wand. У нас завжди чисто. І все ж вони багато працюють і в бу­ динку. 4. 2. Ge­schirr. що складається з різних секцій: для одягу. книг. Вечорами ми часто дивимося його. . gemütlich — затишний der Vorhang (die Vorhänge) — штора Fragen zum Text Wo liegt Ihre Wohnung? Wie groß ist Ihre Wohnung? Wie ist Ihre Wohnung geplant? Könnten Sie nicht Ihre Wohnung beschreiben? Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden?  Meine Arbeitspflichten zu Hause  Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè Meine Eltern arbeiten und kommen erst abends nach Hause. посуду. Ми із задоволенням проводимо час удома. vor der Couchstehen ein Tischchen und zwei Sessel. білизни. -n — сквер mit allem Komfort — з усіма вигодами 1. Підлога в усіх трьох кімнатах ви­кла­ де­на паркетом. перед кушеткою — журнальний столик і два крісла. Ein schöner Teppich liegt im Wohn­zim­ mer auf dem Fußboden. Wörter und Wendungen die Grünanlage. Мої батьки працюють і тільки пізно ввечері приходять додому. Bücher. Bei uns ist es immer sauber. Sie sind müde und brauchen Ent­span­ nung. Wir verbringen gern die Zeit zu Hau­se. На стіні над кушеткою висять карти­ на й два бра. 5. Біля правої стіни стоїть меблева «стін­ ка». Wäsche. Abends sehen wir oft fern. In der Ecke steht der Fernseher. У кутку стоїть телевізор. На підлозі у вітальні лежить краси­ вий килим. die aus verschiede­nen Ab­tei­lun­gen besteht: für Kleidung. Біля лівої стіни стоїть кушетка. 3. Вони стомилися. Der Fußboden ist in allen Zimmern mit Parkett ausgelegt. і їм необхідний від­ по­чи­нок.

У неділю ми з татом робимо покупки на ринку. Улітку я допомагаю татові. weil nach der Renovierung die Wohnung sehr schön aussieht. Тато ріже шпалери на смуги. Це я роблю особливо охоче. Моя маленька сестра ходить ще до дитячого садка. Ich begleite sie morgens und hole sie abends vom Kindergarten ab. Ми разом купуємо шпалери та клей і беремося за роботу. що знаходиться до­ сить далеко від нашого будинку. Wir kaufen zusammen Tapeten und Kleb­stoff und machen uns an die Arbeit. Meine kleine Schwester geht noch in den Kindergarten. Тому я після обіду мию посуд і ста­в­ лю його в шафу для посуду. Уранці я ходжу в булочну та купую сві­жий хліб і булочки. und weil sie immer nett und gehorsam ist. Am Sonntag machen wir mit dem Vater Einkäufe auf dem Markt. Зазвичай я чищу пилососом килими й м’які меблі. Im Sommer helfe ich meinem Vater. Я проводжаю її вранці до дитячого садка й забираю увечері. оскільки люблю свою сестру й тому. що вона дуже при­ві­т­на й слух­няна. а я йому до­по­ма­гаю. коли ремон­тується квартира. Morgens gehe ich in die Bäckerei und kaufe frisches Brot und Semmeln. damit sie sich auch gut ausru­ hen können. багато роботи на кухні. як правило. а в суботу не стою осто­ронь під час прибирання всієї ква­р­ти­ри. Darum spüle ich nach dem Essen das Geschirr ab und stelle es in den Ge­ schirr­schrank. Mein Lebenslauf l Тому ми. Diese Arbeit fällt mir leicht und macht Spaß. а я на­ ма­зую їх клеєм.28 Darum müssen wir Kinder ihnen Hilfe lei­sten. Die Mutter hat in der Regel in der Küche viel zu tun. wenn unsere Wohnung renoviert wird. der ziemlich weit von un­se­rem Haus entfernt ist. оскіль­ ки після ремонту квартира чудово ви­гля­дає. Das mache ich gern. . Я роблю це охоче. щоб вони також могли від­ по­чи­ти. Цю роботу я роблю легко та із за­до­ во­лен­ням. Der Vater schneidet Tapetenstreifen und ich bestreiche sie mit Klebstoff. Кожного дня я приводжу в порядок свою кімнату. діти. Danach beklebt der Vater die Wände und ich helfe ihm dabei. Gewöhnlich mache ich mit dem Staub­ sauger Teppiche und gepolsterte Möbel sauber. У мами. Das mache ich besonders gern. Потім тато обклеює стіни. Jeden Tag bringe ich mein Zimmer in Ordnung und am Sonnabend stehe ich beim Aufräumen der ganzen Wohnung auch nicht abseits. weil ich meine Schwe­ster liebe. повинні надавати їм допомогу.

Олег дуже хороший друг. Seine Berufswünsche ändern sich stän­ dig. Bald will er Flieger werden. У мене є друг. що моя робота по дому дає батькам можливість відпочити і наступного дня піти бадьорими на роботу. Його бажання у виборі професії дуже часто змінюються. Ми один одного уже давно знаємо. braune Augen. Ich finde ihn willensstark. сміливим і готовим завжди допомогти. t) — надавати допомогу abseits stehen (a. Schlosser oder Zimmermann. Wir kennen uns schon lange. у нього чорне кучеряве волосся й карі очі. Wörter und Wendungen die Entspannung — відпочинок. i) — намазувати bekleben (te. Er ist ein guter Alpinist (Läufer. ziemlich weit entfernt — досить далеко die Tapete (-n) — шпалери der Klebstoff — клей bestreichen (i. Я щасливий. його звуть Олег. то лі­ка­ рем. Ruderer. То він хоче стати льотчиком. 5. Ми часто граємо з ним у теніс на те­ ні­с­но­му корті. Boxer.l Про себе 29 Ich bin glücklich. то слюсарем або теслярем. dass meine Arbeit zu Hause den Eltern Möglichkeit gibt sich zu entspannen und am nächsten Tag munter wieder zur Arbeit zu gehen. Олегові 16 років. плавець). 4. 2. t) — мити посуд 1. er heißt Oleg. Я вважаю його вольовим. . Oleg ist 16 Jahre alt. Schwimmer). a) — стояти в стороні das Geschirr abspülen (te. Wir spielen oft Tennis mit ihm auf dem Tennisplatz. Він добрий альпініст (бігун. t) — обклеювати Fragen zum Text Warum müssen die Kinder den Eltern im Haushalt helfen? Welche Arbeit soll man jeden Tag machen? Wo hat die Mutter besonders viel zu tun? Wie kann man bei der Renovierung der Wohnung helfen? Welche Rolle spielt die Hilfe der Kinder in ihrem Haus?  Mein Freund  ̳é äðóã Ich habe einen Freund. mutig. весляр. bald wie­ der Arzt. Oleg ist ein sehr guter Freund. розрядка Hilfe leisten (te. Він високий і широкоплечий. Er ist groß und breitschultrig. він мій однокласник. hat schwar­ze lockige Haare. боксер. er ist mein Mitschüler. 3. hilfs­ be­reit.

У нього дуже багато касет. Wir hören oft seine Langspielplatten mit Tanzmusik (Beatles. З ним можна говорити про всі про­ бле­ми. Наше життя багате на міжлюдські від­ но­си­ни. t) — мінятися der Zimmermann (die Zimmermänner) — тесляр 1. Важливо мати в житті вірного друга. 4. Besonders gut gefallen uns Filmkomödien und Horrorfilme. Ich kann mit allen meinen Proble­men zu ihm gehen und ihm vertrauen. Особливо нам подобаються комедії та фільми жахів.­ Я хотіла б розповісти про свою по­ дру­гу. компактдисків. 3. Ich möchte über meine Freundin erzählen. Es ist sehr wichtig einen treuen Freund im Leben zu haben. t) — довіряти Fragen zum Text Wie heißt Ihr Freund? Beschreiben Sie bitte sein Äußeres. йому можна довіритися. 5.Mein Lebenslauf l 30 Gern gehen wir ins Kino. Ми часто слухаємо його платівки з тан­цювальною музикою (Бітлз. . Ми із задоволенням ходимо в кіно. Wir haben amerikanische und rus­si­ sche Spielfilme gern. Oleg hat Musik gern. Er hat sehr viele neue Kassetten. Darunter nimmt die Freundschaft ei­ nen besonderen Platz ein. -e — фільм жахів vertrauen (te. CDs. er spielt Gitarre und singt dazu. Man kann mit ihm über alle Probleme sprechen. Олегові подобається музика. Серед них дружба посідає особливе місце. ihm alles anvertrauen. 2 Unlimited). Нам подобаються американські та російські художні фільми. Welche Charaktereigenschaften hat er? Womit beschäftigt sich Ihr Freund? Was schätzen Sie an Ihrem Freund besonders hoch?  Meine Freundin  Ìîÿ ïîäðóãà Unser Leben ist reich an menschlichen Beziehungen.— слюсар der Spielfilm. 2. . він грає на гітарі та співає. -e — художній фільм der Horrorfilm. Wörter und Wendungen breitschultrig — широкоплечий willensstark — вольовий hilfsbereit — готовий допомогти sich ändern (te. З усіма своїми проблемами я можу звертатися до нього і довіряти йому. der Schlosser. 2 Ан­ лі­мі­тед).

sie ist mei­ne Mitschülerin. 3. Wörter und Wendungen die Beziehung. Gern hören wir zusammen Musik. Ми разом слухаємо музику. Wir kennen uns schon lange. Ми одна одну уже давно знаємо. 5. Мій робочий день розпочинається до­во­лі рано. Nach der Schule möchte Ira studieren und Lehrerin werden. граємо у волейбол. t) — дорожити. у неї блакитні очі й світле волосся. ge­hen ins Kino oder spielen Volleyball. Після школи Іра хотіла б навчатися й стати учителькою. Musik. У Іри добрий характер.) — турбуватися schätzen (te. книги. Literatur. Ihre Lieblings­fächer sind Geschichte. Wir haben es zusammen nie langwei­ lig. -en — відношення reich sein an (Dat. вона моя однокласниця. Іра середня на зріст.) — бути багатим 1. . лі­те­ ра­ту­ра та німецька мова. 4. Її звуть Іра. їй 16 років. музика. і ми цінуємо нашу дружбу. Punkt um 7 Uhr klingelt der Wecker.l Про себе 31 Sie heißt Ira und ist 16 Jahre alt. ist im­ mer hilfsbereit. hat blaue Augen und helle Haare. Ira hat einen guten Charakter. цінувати Fragen zum Text Wie groß ist die Rolle der Freunde in Ihrem Leben? Haben Sie eine Freundin? Wie sieht sie aus? Wofür interessiert sie sich? Welche gemeinsamen Interessen haben Sie mit Ihrer Freundin?  Mein Arbeitstag  ̳é ðîáî÷èé äåíü Mein Arbeitstag beginnt recht früh. Нам разом ніколи не буває нудно. Wir haben viele gemein­same In­ter­es­ sen wie Sport. театр. Li­ te­ra­tur und Deutsch. Уже зараз вона допомагає своєму молодшому братові робити уроки та піклується про нього. ходимо в кіно. Я прокидаюся й відразу ж встаю. 2. Bücher. Її улюблені предмети — історія. У нас багато спільних інтересів: спорт. schätzen unsere Freundschaft. gemeinsam — загальний sorgen für (Akk. вона завжди готова допомогти. Рівно о сьомій дзвенить будильник. Ira ist mittelgroß. Schon jetzt hilft sie ihrem jüngeren Bru­der bei den Hausaufgaben und sorgt für ihn. Ich erwache und stehe sofort auf.

З сімнадцятої до дев’ятнадцятої я роб­ лю свої до­ма­ш­ні завдання. за­ чі­сую волосся. Снідаю я звичайно бутербродами з ков­басою та сиром і п’ю чашку кави або чаю. Тим часом моя мама готує сніданок. wasche und bügele Wäsche. Ein Viertel nach acht bin ich schon an Ort und Stelle. Ich fege den Fußboden. Meine Mutter ist mit mir immer zu­frie­den. Ich helfe auch meiner Mutter im Haus­ halt. Gegen vierzehn Uhr ist der Unterricht zu Ende.­ Meine Freunde kommen auch oft zu mir zu Besuch. wische Staub. Dann ziehe ich mich an und eile in die Schule. Я також допомагаю своїй мамі у до­ ма­ш­ньо­му господарюванні. Чверть на дев’яту я уже на місці. чищу зуби. Von 17 (fünfzehn) bis 19 (siebzehn) Uhr ma­che ich mei­ne Hausaufgaben. Der Unterricht beginnt um halb neun. цукор і мо­ ло­ко. масло. Meine Mutter bereitet inzwischen das Frühstück zu. Täglich haben wir 5 (fünf) bis 6 (sechs) Stun­den. Я ходжу до продовольчого ма­га­зи­ну. я обідаю та трохи відпочиваю. Щодня у нас 5–6 уроків. putze die Zähne. Ich lese ein Buch oder eine Zeitung oder höre Musik. Моя мама завжди задоволена мною. Am Abend sehe ich fern oder gehe spa­zie­ren. Часто мене відвідують мої друзі. або слу­ хаю музику. Wenn ich nach Hause zurückkehre. витираю пил. Близько четвертої години заняття за­ кін­чу­ють­ся. Увечері я дивлюся телевізор або гуляю. Я підмітаю підлогу. Після ранкової гімнастики я йду до ванної й швидко роблю свій ранко­ вий туалет: вмиваюся. . kämme das Haar. Потім я одягаюся та поспішаю до шко­ли.32 Mein Lebenslauf l Nach der Morgengymnastik gehe ich ins Badezimmer und mache schnell meine Morgentoilette: wasche mich. Заняття розпочинаються о пів на дев’я­ту. Butter. Ich gehe ins Lebensmittelgeschäft. Я читаю книжку чи газету. перу й прасую білизну. щоб купити хліб. um Brot. Коли я повертаюся додому. esse ich zu Mittag und ruhe mich ein wenig aus. Zum Frühstück esse ich gewöhnlich Bröt­chen mit Wurst und Käse und trin­ ke eine Tasse Kaffee oder Tee. Zucker und Milch zu kau­fen.

2. Мій тато інженер і працює в науко­ во-дослідному інституті. Він робить цікаві винаходи в галузі електроніки. Der Vater steht etwas später auf. Die Mutter erwacht am frühesten und bereitet das Frühstück zu. 3. Вона працює в полікліниці недалеко від нашого будинку. Моя мама лікар. Раніше всіх прокидається мама й го­ тує сніданок. Meine Mutter ist Ärztin. Sie arbeitet in einer Poliklinik nicht weit von unserem Haus. Завтра у мене знов багато справ. а батьки йдуть на роботу. 5. Робочий день моїх батьків по­чи­на­єть­ ся зазвичай дуже рано. Er macht interessante Erfindungen auf dem Gebiet der Elektronik. Ich schlafe sofort ein. бо я стомилася. Тато встає пізніше. Wörter und Wendungen inzwischen — тим часом eilen (te. denn ich bin müde. Після сніданку я мию посуд і готуюся до школи. . Sein Arbeitstag dauert 8 Stunden. 4. Mein Vater ist Ingenieur und arbeitet in einem Forschungsinstitut. das Lebensmittelgeschäft — продовольчий магазин alle Hände voll zu tun haben — мати багато справ Fragen zum Text Wann beginnt Ihr Arbeitstag? Wie vergeht der Morgen? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Wie lange dauert der Unterricht? Wie verbringen Sie die Zeit am Abend?  Arbeitstag meiner Eltern  Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â Der Arbeitstag meiner Eltern beginnt ge­wöhn­lich sehr früh.l Про себе 33 Um 23 (dreiundzwanzig) Uhr gehe ich zu Bett. Nach dem Frühstück spüle ich das Ge­ schirr ab und bereite mich zur Schule vor und meine Eltern gehen zur Arbeit. вмивається. Morgen habe ich wieder alle Hände voll zu tun. wäscht und rasiert sich schnell und hilft der Mut­ter den Tisch zum Frühstück zu decken. Його робочий день триває 8 годин. О двадцять третій я лягаю спати. t) — поспішати an Ort und Stelle sein — бути на місці 1. го­ лить­ся та допомагає мамі накрити стіл до сніданку. Я відразу засинаю.

Jeden Abend kontrollieren die Eltern meine Schularbeiten. aber glücklich nach Hau­se. Wörter und Wendungen zubereiten (te. t) — голитися das Geschirr abspülen (te. t) — приносити радість die Leistung. Dann liest der Vater Zeitungen und sieht fern. оскільки ро­бо­ та приносить їм радість. Як мама. Потім батьки ще обговорюють про­ бле­ми. що їх хвилюють. Щовечора батьки перевіряють мої до­ ма­ш­ні завдання. welche Leistungen ich im Un­ter­richt habe. die sie bewegen. t) — лікувати Freude bereiten (te. досягнення reparieren (te. t) — хвилювати . Воня оглядає їх у полікліниці та від­ві­ дує хворих удома. t) — мити посуд das Forschungsinstitut — дослідний інститут die Erfindung — винахід kurieren (te. Sie fragen auch.Mein Lebenslauf l 34 Meine Mutter kuriert Kinder. Die Mutter strickt und näht sehr gern. робить це тато. t) — ремонтувати. weil ihre Arbeit ihnen Freude macht. але щасливі. Darum sitzt sie gewöhnlich an der Nähemaschine und bereitet für uns immer et­was Schönes vor. Мама дуже любить шити й плести. -en — тут: успіхи. macht das der Vater. чи поклав я в сум­­ку все необхідне для занять. t) — готувати (їжу) sich rasieren (te. fragen mich die Eltern. Мама лікує дітей. і о 23 годині йдуть спати. Sie untersucht sie in der Poliklinik und besucht auch die Kranken zu Hause. und gehen um 23 (dreiundzwanzig) Uhr zu Bett. Тому сидить зазвичай за швейною машинкою та готує для нас завжди щось красиве. так і тато приходять додому стомлені. чинити alles Nötige — все необхідне bewegen (te. ob ich alles Nötige für den Unterricht in meine Schul­ tasche ge­legt habe. Потім тато читає газети й дивиться телепередачі. Коли ми знову збираємося за ве­че­ рею. Danach besprechen meine Eltern noch einige Probleme. Вони питають також. Якщо в домі слід що-небудь відремон­тувати. Sowohl die Mutter als auch der Vater kom­men müde. Wenn im Hause etwas zu reparieren ist. батьки питають мене про мої ус­пі­хи в навчанні. Wenn wir alle wieder zu­sam­men­kom­ men und Abendbrot haben.

. інститут. Viele Möglichkeiten gibt es: das Tech­ni­ kum. Я хочу стати учителем української мови та літератури. Ich werde Lehrer der ukrainischen Spra­che und Literatur. Мої батьки теж учителі. Протягом усього навчання в школі лі­те­ра­ту­ра була моїм улюбленим пред­ме­том. Die Wahl dieses Berufes war nicht zu­ fäl­lig. 2. 35 Fragen zum Text Was machen die Eltern am Morgen? Wo arbeiten sie? Warum fühlen sie sich glücklich nach der Arbeit? Wie verbringen die Eltern ihre Freizeit zu Hause? Was besprechen die Eltern. dass die Arbeit des Lehrers schwer und verantwortungsvoll ist. Я прочитав багато книг українських і зарубіжних авторів. die Hochschule. die Universität. so habe ich längst ge­wählt. і я знаю. 5. 3. 4. dass das Lesen der Bü­ cher dem Menschen beim Selbst­stu­di­ um und zum Lösen vieler Fragen im täg­li­chen Leben hilft. Деякі дотримуються порад бать­ків. Ich habe viele Bücher ukrainischer und ausländischer Autoren gelesen. Я розумію. інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи. Es ist nicht leicht zwischen mehr als 2000 Be­ru­fen einen Beruf zu wählen. Manche holen sich Rat bei den Eltern. Was mich betrifft. Meine Eltern sind auch Lehrer und ich weiß. Учителі не тільки викладають свої пред­ме­ти. Während der ganzen Schuljahre war Li­ te­ra­tur mein Liebling­sfach. Але непроста річ — вибрати про­фе­ сію з понад 2000. існуючих у світі.l Про себе 1. andere können sich sogar nach Be­en­di­ gung der Schule zu Nichts ent­ schließen. bevor sie schlafen gehen?  Mein zukünftiger Beruf  Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ Nach Abschluß der Schule beginnt für Millionen ehemalige Schüler das selb­ stän­di­ge Le­ben. університет. Багато шляхів відкрито перед ними: технікум. що читання книг до­по­ма­ гає людям у самоосвіті й вирішенні багатьох життєвих питань. Щодо мене. що праця вчителя дуже відповідальна й важ­ка. Die Lehrer unterrichten nicht nur ihr Fach. то я зробив свій вибір да­в­но. Мій вибір цієї професії не спав мені на думку випадково. Ich verstehe. Закінчення школи — початок не­ залежного життя для мільйонів ко­ли­ ш­ніх школярів.

здатність до мислення scheinen (ie. і я впевнений. Вони розвивають інтелект учнів. t) — дотримуватися поради sich entschließen (o. Das ist eine große Verantwortung. 5. das Lösen — рішення verantwortungsvoll — відповідальний das Denkvermögen — інтелект. früher oder später erfüllen sich meine Wünsche. t) — обирати sich Rat holen (te. wel­ches ich an der Hochschule erwor­ ben habe. їхнє ста­в­лен­ня до жит­тя та інших людей. 4. що моя мрія рано чи пізно здійсниться. o) — наважитися zufällig — випадковий 1. Wörter und Wendungen die Möglichkeit. Я буду вступати на філологічний фа­ ку­ль­тет. 3.Mein Lebenslauf l 36 Sie schulen das Denkvermögen der Schü­ler. щоб досягти успіхів у моїй роботі. Ich werde mich an der philologischen Fa­kultät einschreiben und bin über­ zeugt. поєднана зі знаннями. formen ihren Charakter. Це велика відповідальність. Aber ich denke. -en — можливість wählen (te. Це не так легко. Das ist nicht so leicht wie es scheint. besteht die Möglichkeit er­ folg­reich in meinem Beruf zu arbeiten. verbunden mit dem Wissen. Але мені здається. ie) — здаватися Fragen zum Text Ist es immer leicht. 2. mit der Liebe zu den Kin­dern. отри­ма­ ни­ми в інституті. що любов до ді­тей. буде цілком до­ста­ т­ньою умовою. як може здатися. фо­р­ му­ють їхній характер. ihre Beziehung zum Leben und zu anderen Menschen. eine richtige Berufswahl zu machen? Warum? Was möchten Sie nach der Absolvierung der Schule sein? Was machen Sie dafür? Was kann der Lehrer beeinflussen? Können Sie die Voraussetzungen der erfolgreichen Arbeit des Lehrers nennen? .

aber er liegt auf dem Territorium des uralten slawischen Staates — der Kyji­wer Rus. мабуть. Україна розташована у самому серці Європи. Einst war sie eine der Sowjetrepub­ liken. Україна — досить молода держава. . Формально цій державі 10 років. Die Einwohnerzahl beträgt 53 Millionen Menschen. свій уряд. Верховна Рада і навіть своя валю­ та — гривня. und an der Stelle von ihrer Be­ völ­ke­rung bildeten sich drei völkische Grup­pen: die Weißrussen. die Russen und die Ukrainer. Die U kraine (Óêðà ї íà)  Die Ukraine  Óêðà¿íà Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat. росіяни. und sogar ihre eigene Währung — die Grywnja. Кількість населення — 53 млн чо­ло­вік.I I . Am 24. найбільш близький їй як мовою. August 1991 wurde ihre Un­ab­ hän­gig­keit bekanntgegeben. так і звичаями. Erstaunlich ist die Geschichte der Ukrai­ne. ihre Regierung. Ihre Gesamtfläche beträgt 603 700 km2. Nach der Eroberung durch die Mon­go­ lo–Tataren hörte dieser Staat auf zu be­ ste­hen. Die Ukrainer sind. що збе­ре­г­ли­ся. У минулому — це одна з республік СРСР. Die Natur der Ukraine ist auch sehr reich und mannigfaltig. Українська нація — це. Eigentlich ist dieser Staat nur 10 Jahre alt. den Obersten Rat. Дивовижною є історія України. Загальна площа її території — 603 700 км2. Die Ukraine liegt im Herzen Europas. als auch in der Be­wah­ rung der alten Bräuche. але вона знаходиться на території найдав­нішої слов’янської держави — Ки­їв­сь­кої Русі. Після завоювання монголо-татарами ця держава перестала існувати і за­ мість її населення утворилося три на­ род­но­с­ті: білоруси. so scheint es die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten “Rus” sie sind ihr am nächsten. українці. sowie in der Sprache. Природа України також дуже багата й різноманітна. Вона проголосила свою не­за­ле­ж­ність у 1991 році 24 ­ серпня. Jetzt hat die Ukraine ihre eigene Ver­ fas­sung. Нині в Україні є свій основний за­кон — Конституція. єди­ ний спадкоємець культури Давньої Русі.

Die größten Städte sind: Kyjiw. що поступово перехо­ дять у чор­но­морське узбережжя Криму з м’яким. Dnipropet­ rowsk und Lwiw. -en — конституція die Eroberung. Odessa. Оде­са. Donezk. Україна межує з Росією. so hat die Westukraine mehr mit Polen ge­mein. але уже все частіше можна почути укра­ї­н­сь­ку мову. особливо у великих містах. Der berühmteste und oft von Schew­ tschenko und Gogol besungene Fluss ist der Dnipro. mit dem Go­ wer­la. оспівана Шевченком та Гоголем ріка. Moldauen und an Ungarn. dem höchsten Berg dieses Ge­ birgs­zu­ges. -en — уряд die Währung. Своєрідність історичного розвитку Укра­ї­ни визначила й своє­рідність її культури. Якщо Східна Україна мовою та куль­ ту­рою ближче до Росії. Wenn die Ostukraine in ihrer Sprache und Kultur mehr mit Russland gemein hat. -en — валюта erstaunlich — дивний bekanntgeben (a. Дніп­ро. Und wenn auch die offizielle Sprache Ukrainisch ist. Im Süden breiten sich die grenzenlo­ sen trockenen Steppen aus. Дніпропетровськ. І хоча офіційна мова — українська. e) — проголошувати die Verfassung. майже середземно­ морським клі­матом. so spricht man in der Ostu­krai­ne. На півдні простягаються безкрайні сухі степи.— це. -en — завоювання der Überbringer. Flüsschen und Flüsse. Polen. у Східній Україні. Rumänien. besonders in den großen Städ­ten immer noch Russisch. In der Ukraine gibt es unzählige Seen. річечок та рі­чок. Із заходу Україну обмежують Карпати з Говерлою — найвищою горою цьо­ го масиву. die dann zur Schwarzmeerküste übergehen mit ih­rem weichen. Румунією. Сама відома. все ще говорять російською. Die eigentümliche historische Ent­wick­ lung der Ukraine bestimmte auch die Ei­gen­tüm­lich­keit ihrer Kultur. Білоруссю. Die Ukraine grenzt an Russland.— спадкоємець die Eigentümlichkeit — своєрідність . Польщею.38 Die Ukraine l Vom Westen her wird die Ukraine von den Karpaten begrenzt. Найбйльші міста — Київ. Молдовою та Угорщиною. В Україні багато озер. Charkiw. До­нецьк. . Weiß­ russ­land. Харків. то Західна — до Польщі. fast Mittelmeerklima. Львів. al­ler­ dings hört man des öfteren auch schon die ukrai­ni­sche Sprache.ї Wörter und Wendungen verhältnismäßig — відносний die Unabhängigkeit — незалежність die Regierung. безперечно.

den Mittelteil mit Flachland (eine Steppenzone) und den östlichen Teil mit Donezbecken. Молдовою. Херсон. Cher­son. Миколаїв. Україна розташована в Центральній Європі. 2. In der Ukraine gibt es viele große Hä­ fen. 39 Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit der Ukraine bekanntgegeben? Was können Sie über die Geschichte der Ukraine sagen? Wie ist die Natur der Ukraine? An welche Staaten grenzt die Ukraine? Warum spricht man in der Ostukraine immer noch Russisch?  Die geographische Lage der Ukraine  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè Die Ukraine liegt in Mitteleuropa. Румунією та Угорщиною. Територія України поділяється на 3 великі регіони: західна зона з Ка­ р­па­та­ми та Прикарпаттям. Die Fläche der Ukraine beträgt 603 700 km2. Іл­лі­чівськ. Moldauen. Словаччиною. Ма­рі­у­поль. . Донець. наприклад: Одеса. середня ча­с­ти­на з рівниною (степова зона) та схід­на зона з Донецьким басейном. 4. Буг. Der Dnipro ist einer der längsten Flüsse Europas und eine der Energiequellen der Ukraine. Дніпро був колискою українського та російського народів з найдавніших часів. Po­ len. Польщею. Дністер. Seit alten Zeiten war der Dnipro die Wie­ge des ukrainischen und rus­si­ schen Vol­kes. Im Süden befinden sich die nicht sehr hohen Berge — der Krym. die Slowakei. Das Territorium der Ukraine gliedert sich in drei große Landschaften: den Westteil mit den Karpaten und dem Karpatenvorland. Територія України складає 603 700 км2. Ізмаїл. der Buh und der Donez. Mykolajiw. Головні ріки — Дніпро. Ungarn. Дніпро — одна з найдовших рік Єв­ ро­пи та одне з джерел гідроенергії. Природні межі утворюють на півдні Чор­не й Азовське моря. На півдні — Кримські гори. 3. zum Beispiel: Odessa. але вони не дуже високі. Die Ukraine grenzt an Russland. Ismail und Ma­ri­u­pol. Weiß­ rus­sland. Білорусcю. Die größten Flüsse sind der Dnipro. der Dnestr. Die natürliche Grenze bilden im Süden das Schwarze Meer und das Asowsche Meer. Rumänien. Iljitschiwsk.l Україна 1. 5. В Україні досить багато великих мор­сь­ких портів. Україна межує з Росією.

Клімат будь-якої країни залежить від її географічного положення. elek­tro­ni­sche Anlagen. a) — складати die Quelle. Last­wa­gen und Autobusse gebaut. Die Ukraine liegt in Osteuropa. ку­ку­ру­дза та інші зернові культури. Buntmetall. t) — вирощувати Fragen zum Text Wie groß ist die Fläche der Ukraine? Woran grenzt die Ukraine? Wie gliedert sich das Territorium der Ukraine? Wie beeinflussen die Klimabedingungen die Entwicklung der Landwirtschaft? 5. нафта. Харків. sich gliedern (te. 4. Chemie. -n — джерело der Hafen (die Häfen) — порт der Seeverkehr — тут: морські зв’язки 1. вироби хімічно ї та те­к­с­ти­ль­ ної промисловості. Україна виробляє літаки й кораблі. In der Ukraine ist die Industrie haupt­säch­ lich um die Großstädte Kyjiw. Україна багата на такі корисні ко­па­ли­ ни. Landwirtschafts maschinen. електронне обладнання. . як залізна руда. В Україні розвинена промисловість головним чином навколо великих міст. ко­льо­ро­ ві метали. Одеса та інших. 2. газ. вугілля. овочі та ба­ га­то фруктів. Die Ukraine ist reich an Bo­den­schät­ zen: an Eisenerz. Gas und Mineralsalzen. Hier werden Flugzeuge und Schiffe. Kohle. 3. Україна розташована у східній ча­с­ти­ ні Європи.40 Die Ukraine l Mit ihrer Hilfe wird der Seeverkehr mit vielen Staaten der Welt auf­recht­er­ hal­ten.und Tex­til­er­zeug­ nis­se. Erdöl. вантажівки та автобуси. Вони дають можливість підтримувати морські зв’язки з багатьма дер­жа­ва­ ми світу. Wörter und Wendungen betragen (u. Odessa und andere herum ent­wic­kelt. Was können Sie über die Entwicklung der Industrie des Landes erzählen?  Das Klima der Ukraine  Êë³ìàò Óêðà¿íè Das Klima eines jeden Landes hängt von seiner geographischen Lage ab. Україна є традиційно сільсько­­господарською країною. мінеральні солі. таких як Київ. сіль­ськогосподарські машини. Тут вирощуються пшениця. Die Ukraine ist dank ihrer günstigen Klimabedingungen traditionell ein Agrar­land. a) — підтримувати günstig — сприятливий anbauen (te. Hier werden Weizen und andere Ge­ trei­de­ar­ten. t) — поділятися aufrechterhalten (ie. Char­kiw. Завдяки сприятливим кліматич­ ним умо­вам. Mais. Gemüse und viel Obst angebaut.

95 % (fünfundneunzig Prozent) des Ter­ ri­to­ri­ums ist Flachland. але вони не дуже високі. Der Winter ist eine ziemlich kalte Jah­ res­zeit in der Ukraine. У Криму — субтропічний клімат. Im Süden und Osten des Landes ist es trocken. Wörter und Wendungen abhängen (i. 95 % території країни — рівнина. Die Durchschnittstemperatur liegt im Ja­nu­ar bei minus 7—8° Celsius. Die Südküste der Ukraine wird von dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer umspült. t) — омивати beeinflussen (te. im Süden die Berge — der Krym. Клімат України помірно ко­н­ти­не­н­та­ ль­ний. t) — простягаться umspülen (te. Літом в Україні тепло. У Карпатах часто ідуть дощі. Зима — доволі холодна пора року в Україні. In der Ukraine herrscht gemäßigtes Kon­ti­nen­tal­kli­ma. недалеко від західного кордону країни. Середня температура січня — 7—8 гра­ду­сів нижче нуля. Південне узбережжя України оми­ва­ єть­ся Азовським та Чорним морями. die nicht sehr hoch sind. vor allem im Sommer.) — залежати das Flachland — рівнина sich erstrecken (te. Im Norden und Westen der Ukraine fällt im Winter viel Schnee. nicht weit von der Westgrenze des Landes.l Україна 41 Geographisch befindet sich die Mitte Europas bei der Stadt Ushgorod. Im Sommer ist es in der Ukraine warm. на пів­дні — Кримські гори. Середня температура в липні — 18— 19 градусів за Цельсієм на пі­в­ден­но­му заході та 23—24 градуси вище нуля на південному сході країни. На півночі та заході України взимку багато снігу. Усі ці фактори впливають на клімат країни. Dort herrscht subtropisches Klima. t) — впливати sich unterscheiden (ie. Alle diese Faktoren beeinflussen das Kli­ma des Landes. a) von (Dat. Але через велику територію він роз­ рі­з­ня­єть­ся в різних частинах країни. Географічний центр Європи зна­хо­ дить­ся поряд з Ужгородом. In den Karpaten regnet es oft. Am wärmsten ist es auf der Krym. На півдні та сході — сухо. На заході розташовані Карпати. особливо влітку. Wegen der Größe des Territoriums un­ ter­schei­det sich das Klima in den ver­ schie­de­nen Regionen des Landes. Die Durchschnitts­temperaturen liegen bei 18—19° Celsius im Südwesten und 23—24° Celsius im Südosten des Lan­des. Крим — найтепліший регіон. ie) — відрізнятися trocken — сухий . Im Westen erstrecken sich die Kar­pa­ ten.

Wovon hängt das Klima des Landes ab? 2. Я не знаю. Ich mag den Sommer. die Pflanzen. und die Luft ist mit ihrem Gesang und Zwit­schern überfüllt. можна бачити тільки окре­ мі купчасті хмари. Wie ist das Klima in der Ukraine? 4. Але я точно знаю. що я не виняток. nur einzige Schafenwolken kann man sehen. Bei schlechtem Wetter bin ich schlecht gestimmt. бадьорим. wovon es abhängt. Bei schönem Wetter bin ich imstande alles Schlimme zu überwinden. Небо ясне. mein Blutdruck erhöht sich. Und ich hoffe. Wie ist die Durchschnittstemperatur im Sommer und im Winter?  Das heutige Wetter  Ïîãîäà ñüîãîäí³ Wie es in einem Lied gesungen wird.­ мій кров’яний тиск під­ви­щу­ єть­ся. . dass ich keine Aus­nah­ me bin. “hat die Natur kein schlechtes Wetter”. Я люблю літо. я спроможний по­ до­ла­ти усе погане. In solchen Tagen fühle ich mich im­ mer gesund. І я сподіваюся. Сонце стоїть високо в небі. рослини. У такі дні я почуваю себе здоровим. а тому й мого ста­ну здоров’я. Wie beeinflußt die geographische Lage der Ukraine das Klima des Landes? 3. Die Sonne steht hoch am Himmel. Die Sonnenstrahlen wärmen die Erde. Der Himmel ist heiter. Повітря пряне та напоєне п’янким аро­ма­том.42 Die Ukraine l Fragen zum Text 1. «у при­ро­ ди немає поганої погоди». Die Luft ist würzig und mit einem be­ rau­schen­den Aroma erfüllt. я в поганому настрої. Besonders gefällt mir ein sonniger Tag. munter und fit. wenn ein leichter Wind weht. Коли погода гарна. dass das Wet­ ter das Barometer meiner Stimmung und darum meines Ge­sund­heits­zu­stan­ des ist. і повітря сповнене їх співом та щебетанням. Die Vögel haben schon Kinder. Aber ich weiß Bescheid. Сонячні промені зігрівають землю. Особливо мені подобається со­ня­ч­ ний день. У птахів уже є пташенята. Коли погода погана. коли віє легкий вітерець. у формі. Як співається в одній пісні. Ich weiß nicht. Wie ist das Klima auf der Krim? 5. що погода — ба­ ро­метр мого настрою. від чого це залежить.

а не тільки зима та літо. Aber denken Sie nicht. Was spüren Sie beim Gewitter? 5. ob­ wohl ich weiß. озері. im See. Учора була гроза. Welches Wetter haben Sie besonders gern? 3. українці. Будь-яка пора року має свою при­на­ д­ність. Але не подумайте. що після грози по­вітря чистіше та містить багато озо­ну. u) — долати heiter — ясний die Schafenwolke. aber von Kind­heit an habe ich Angst davor. у ставку також дуже тепла. im Teich ist auch sehr warm. und es viel Ozon gibt. що я не люблю інші пори року.) genießen (o. Gestern war das Gewitter. Я вдихаю пряне повітря й на­со­ло­джу­ юсь красою природи. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Вода в річці. Wörter und Wendungen Bescheid wissen — знати напевне die Stimmung. Погода сьогодні як на моє за­мо­в­лен­ня. хоча й знаю. dass nach dem Gewitter die Luft reiner wird. dass ich die an­ de­ren Jahreszeiten nicht liebe. Ми.— багаті люди. Wir. weil wir vier Jahreszeiten haben und nicht nur den Winter oder den Sommer. o) — насолоджуватися der Reiz — принадність Fragen zum Text 1. -n — купчаста хмара würzig — пряний berauschend — сп’яняючий fit — у формі (спорт. die Ukrainer sind reiche Menschen. оскільки у нас чотири пори року. Kann Ihrer Meinung nach das Wetter die Stimmung und den Gesundheitszustand des Menschen beeinflussen? 2. Das Wasser im Fluss. Das heutige Wetter ist wie auf meine Bestellung. -en — настрій der Gesundheitszustand — стан здоров’я der Blutdruck — кров’яний тиск imstande sein — бути спроможним überwinden (a. daß die Natur kein schlechtes Wetter hat? . але я з дитинства її боюся. Sind Sie damit einverstanden. genieße die Schönheit der Natur.l Україна 43 Ich atme die würzige Luft ein. Beschreiben Sie bitte einen sonnigen Tag! 4.

direkter und geheimer Wahl gewählt. Er ernennt den Premierminister und nach dessen Vorschlag ernennt er das Minister­kabinett und die Leiter anderer zentraler Organe der Vollzugsge­walt. Вищим законодавчим органом Укра­ї­ ни є Верховна Рада. geheimer und direkter Wahl ge­ wählt. Er wird von dem Volk auf jeweils vier Jahre in freier. Die Staatssymbole der Ukraine sind die Nationalhymne. прямим і таємним го­ло­су­ ван­ням кожні чотири роки. Він обирається народом віль­ним. Die Rechtsprechung wird von dem Ver­ fas­sungs­ge­richt und allgemeinen Ge­ rich­ten ausgeübt. Державні символи України — Дер­жа­ в­ний Гімн. Україна — це демократична. Він призначає прем’єр-міністра. Президент представляє державу в міжнародно-правовому відно­шенні. рі­в­ но­пра­в­ним. das Staatswappen und die Nationalflagge. Органи влади в країні розділені на законодавчу. un­ ab­hän­gi­ger Staat. рі­в­но­ пра­в­ним. Die Deputierten werden in freier. Die Vollzugsgewalt liegt in den Händen der Regierung. Державний Прапор України синьожов­тий. Der Präsident vertritt den Staat völ­ker­ recht­lich. таємним і прямим го­ло­су­ ван­ням. Die Wahlen in den Obersten Rat fin­ den alle vier Jahre in der letzten Märzwoche statt. August 1991 wurde die Un­ab­ hän­gig­keit der Ukraine verkündet. diese Farben symbolisieren den Himmel und das gelbe Kornfeld. Виконавча влада належить урядові. 24 серпня 1991 року була про­го­ло­ше­ на незалежність України. Die Machtorgane im Land unterteilen sich in gesetzgebende. Вибори до Верховної Ради від­бу­ва­ ють­ся кожні чотири роки в останній тиждень березня.44 Die Ukraine l  Der Staatsaufbau der Ukraine  Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein demokratischer. Das Staatsoberhaupt der Ukraine ist der Präsident. Die Staatsflagge der Ukraine ist blau und gelb. Державний Герб і Дер­жа­в­ ний Прапор. ці кольори символізують небо та жовте пшеничне поле. не­за­ле­ж­ на держава. Das höchste gesetzgebende Organ der Ukraine ist der Oberste Rat. Судова влада здійснюється Кон­сти­ту­ цій­ним судом і судами. Депутати обираються вільним. Am 24. Глава держави Україна — Пре­зи­дент. . glei­ cher. Vollzugs– und recht­spre­chen­de Organe. виконавчу та судову вла­ди. за пропозицією якого Президент при­зна­ чає кабінет міністрів і керівників ін­ших центральних органів ви­ко­нав­чої вла­ди.

виборів до Верховної Ради. -er — пшеничне поле sich unterteilen (te. 5. der Wahlen in den Obersten Rat. Суверенітет України діє на всій її те­ ри­то­рії. den Demokratismus. соціальну та пра­во­ ву державу. Die Souveränität der Ukraine ist auf ih­ rem ganzen Territorium gültig. Juni 1996 auf der 5. Sie stellt die Ordnung der Prä­si­den­ten­ wah­len. t) — розділятися gesetzgebend — законодавчий das Vollzugsorgan. den so­zia­len und Rechtsstaat. Вона складається з преамбули та 18 роз­ді­лів. Вона встановлює порядок пре­зи­де­нт­ сь­ких виборів. Wörter und Wendungen unabhängig — незалежний verkünden (te. rechtsprechend — судовий geheim — таємний die Rechtsprechung — судова влада das Staatsoberhaupt — глава держави vertreten (a. Конституція гарантує права та обов’яз­­ ки кожного громадянина України. 2. e) — представляти ernennen (a. державну символіку. демократію. не­за­ле­ж­ ність. 4. . Die Verfassung sichert Rechte und Pflich­ten jedes Bürgers der Ukraine. 3. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року на п’ятій сесії Вер­хо­в­ної Ради. Sie besteht aus der Präambel und 18 Tei­len.l Україна 45 Der Präsident ist auch gleichzeitig der Ober­kom­mandierende der Streitkräfte der Ukraine. Tagung des Ober­sten Rates an­ge­nom­men. Вона проголошує основні принципи нашої держави: суверенітет. die Staatssymbolik fest. Президент одночасно є головно­­коман­дувачем Збройних сил України. t) — проголошувати das Kornfeld. Die Verfassung der Ukraine wurde am 28. Конституція — це основний закон ко­ ж­ної держави. Sie verkündet die Grundprinzipien un­ se­res Staates: die Souveränität. die Un­ ab­hän­gig­keit. -e — виконавчий орган 1. a) — призначати Fragen zum Text Was für ein Land ist die Ukraine? Welche Staatssymbole der Ukraine kennen Sie? Wie unterteilen sich die Machtorgane in der Ukraine? Wie oft finden die Wahlen in den Obersten Rat statt? Wem gehört die Vollzugsgewalt?  Die Verfassung der Ukraine  Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè Die Verfassung ist das Grundgesetz je­ des Landes.

світогляд. t) — відокремлювати Fragen zum Text Was ist das Grundgesetz jedes Landes? Wann und wo wurde die Verfassung der Ukraine angenommen? Was verkündet die Verfassung? Was stellt die Verfassung fest? Welche Rechte und Pflichten haben die Bürger der Ukraine laut der Verfassung? . поважати права та свободи ін­ших народів і виконувати свої осо­ би­с­ті обов’язки. 2. Druck frei zu äußern. Кожний громадянин має право віль­ но висловити свою думку словом. die Ver­samm­lungs­ frei­heit. Церква та різні релігійні організації ві­до­кре­м­ле­ні від держави та школи. t) — гарантувати die Weltanschauung — світогляд das Eigentum — власність 1. До обов’язків громадянина належать військова служба та сплата податків. політичних гро­ мад та участі в управлінні державою. Zu den Pflichten der Bürger gehören das Militärdienst und die Steueraufzahlung. але релігія та церква не відокрем­ лені від суспільства. демонстрацій. Кожен має право на особисту вла­с­ ність та підприємництво. auf Welt­anschauung. Die Kirche und verschiedene Religionsorganisationen sind vom Staat und von der Schule abgetrennt. Згідно з Конституцією кожний гро­ма­ дя­нин має право на працю. der politischen Verbände und der Teilnahme an der staatlichen Lei­tung. свободу зі­ брань. 5. Schrift. Конституція проголошує свободу сло­ва та віросповідання. Laut der Verfassung hat jeder Bürger das Recht auf Arbeit. Jedermann hat das Recht auf per­sön­li­ ches Eigentum und Unternehmen.46 Die Ukraine l Die Verfassung verkündigt die Rede– und Glaubensfreiheit. 3. -en — обов’язок abtrennen (te. aber die Re­li­gi­on und die Kirche sind von der Ge­sell­schaft nicht abgesondert. Jeder Bürger hat das Recht. Сім’я знаходиться під захистом дер­ жа­ви. seine Mei­ nung durch Wort. у пресі. Кожен повинен дотримуватися Кон­ сти­ту­ції. -e — основний закон annehmen (a. o) — приймати gültig — дійсний sichern (te. Rechte und Freiheiten der ande­ ren Völker ehren und seine persönli­ chen Pflich­ten erfüllen. від­по­чи­ нок та освіту. у пись­мо­во­му вигляді. Erholung und Bildung. das Unternehmen — підприємництво seine Meinung äußern — висловити свою думку die Pflicht. Jedermann muss die Verfassung be­ach­ ten. Die Familie steht unter dem Schutz des Staates. Wörter und Wendungen das Grundgesetz. die Freiheit von De­mon­stra­tio­ nen. 4.

Він міг бути символом якого-небудь племені. das Wis­ sen und die Liebe) symbolisieren. Am 22. дочки Яро­сла­ва Мудрого. Diese heilige Drei hat einen tiefen Sinn. Diese Symbole sind mit der Ge­schich­te des Staates und des Volkes eng ver­bun­den. März 1918 wurde der Dreizack zum Staatswappen der Ukrainischen Volksrepub­lik. Падаючий сокіл також нагадує тризуб. є Державним гербом не­за­ ле­ж­ної України.­ . Der hinunterstürzende Falke ist auch dem Dreizack ähnlich. Jahrhundert un­ se­rer Zeitrechnung. Тризуб може символізувати три сти­ хії (повітря. auf dem Ziegel der Dessjatynna–Kir­ che in Kyjiw und der Uspenska–Kir­che in Wolodymyr–Wolynsk. Die Abbildung des Dreizacks gehört auch zur Zeit der Regierung des Für­ sten Wo­lo­dy­myr des Größten (980– 1015) und seiner Nachfolger.­ Зображення тризуба відноситься та­ кож і до часів правління князя Во­ло­ ди­ми­ра Великого (980–1015) та його на­сту­п­ни­ків. Археологічні знахідки тризуба на те­ ри­то­рії України сходять до 1 сторіччя нашої ери. der Toch­ter von Jaroslaw dem Wei­sen.l Україна 47  Aus der Geschichte der nationalen Symbole der Ukraine  Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè Jeder Staat hat seine staatlichen Sym­ bo­le: die Staatsflagge. Держав­ ний герб та Державний гімн. 22 березня 1918 р. Er könnte das Symbol eines Stammes sein. Nicht umsonst sagt man im Volke: “Aller guten Dinge sind drei”. Laut der Verfassung ist der Dreizack seit 1996 das Staatswappen der un­ab­ hän­gi­gen Ukraine. Die archäologischen Funde des Drei­ zacks auf dem Territorium der Ukraine stammen aus dem 1. Der Dreizack war auch auf dem Wap­ pen der französischen Königin Anna. das Wasser und die Erde) und auch drei Lebens­kräfte (die Klugheit. das Staats­ wappen und die Staatshymne. Кожна держава має свої національні символи: Державний прапор. Згідно з Конституцією тризуб з 1996 р. воду та землю). на черепиці Десятинної це­р­к­ви в Києві та Успенської церкви у Володимирі-Волинському. тризуб став Дер­ жавним гербом Української на­род­ної республіки. Ця свята цифра «три» має глибокий сенс. Ці символи тісно пов’язані з історією держави та народу. а та­кож три життєві сили (мудрість. Тризуб був також на гербі фра­н­цу­зь­ кої королівни Анни. знан­ня та лю­бов). Der Dreizack kann drei Naturkräfte (die Luft. Недарма в народі кажуть: «Бог трій­ цю любить».

Державний гімн України «Ще не вмер­ла Україна». «Вічний революціонер» (текст І. Лисенка). В урочистих випадках співали також «Заповіт» (текст Т. Der Artikel 20 der Verfassung der Ukrai­ne lautet: Die Staatsflagge der Ukraine ist blau–gelb. «Ще не вмерла Україна» став На­ці­о­на­ль­ним гімном України. Текст написав у 60-ті роки 19 сторіч­ чя видатний український поет Павло Чу­бин­сь­кий (1839–1884).­ Die Staatshymne der Ukraine ist “Noch nicht gestorben ist die Ukraine”. Schew­ tschenko. Musik von M. Wörter und Wendungen der Fund. Jahrhunderts der berühmte ukrai­ni­ sche Dichter Pawlo Tschubynsky (1839–1884) geschrieben. Seit 1996 wurde “Noch nicht gestor­ ben ist die Ukraine” zur Nationalhymne der Ukraine. З 1996 р. Die staatlichen Symbole der Ukraine sind volkstümlich und vom Volk bestimmt. 22 березня 1918 року був прийнятий Центральною радою закон про жо­в­ то-блакитний Державний прапор На­ род­ної республіки України. музика М. Кольори Державного прапора також мають свою історію. a. Франка. Стаття 20 Конституції проголошує: Державний прапор України синьожовтий. Jahr­ hun­dert auf den Fahnen der Kyji­wer. In den Zeiten des Kosakentums waren die auf den Truppenfahnen. у 18 сторіччі — на пра­по­рах Київського. наступник der Ziegel — черепиця. цегла die Maria-HimmelfahrtKirche — Успенська церква . Tschernihiwer und anderen Re­gi­men­ter. музика М. Bei feierlichen Gelegenheiten sang man auch das “Vermächtnis” (Text von T. та ін. -e — знахідка der Stamm (Stämme) — плем’я die Naturkräfte — сили природи. стихії die Lebenskräfte — життєва енергія aller guten Dinge sind drei — Бог трійцю любить der Falke. Lyssenko) u. “Den ewigen Re­vo­lu­tio­nä­ren” (Text von I. Die Musik komponierte der Komponist und Dirigent Mychailo Werbyzky (1815–1870). März 1918 verab­schiedete der Zen­tral­rat (die Zentralna Rada) das Ge­ setz über die gelb–blaue Staats­flag­ge der Ukrai­ni­schen Volksrepublik. Чернігівського та ін­ших полків. Den Text hat in den 60er Jahren des 19. Шевченка. Лисенка). -n — сокіл der Nachfolger — спадкоємець. Franko. Am 22.48 Die Ukraine l Die Farben der Staatsflagge der Ukrai­ ne haben auch ihre Geschichte. У часи козацтва вони були на вій­сь­ ко­вих прапорах. Lys­senko). im 18. Державні символи України — народ­ ні та визначені народом. Музику написав композитор та ди­ ри­гент Михайло Вербицький (1815– 1870). Musik von M.

wilde Pferde und Zie­gen. Під час промислу про­ми­с­ло­ви­ки до­ бу­ва­ли та­кож мед. Was kann der Dreizack bedeuten? 3. -er — полк das Gesetz verabschieden — прийняти закон die Gelegenheit — можливість die Abbildung — зображення Fragen zum Text 1. Деякі люди осідали в степах. Wann wurde der Dreizack zum Staatswappen der souveränen Ukraine? 4. Manche Leute fanden aber in der Step­ pe ihren ständigen Wohnort. бо­б­ри.l Україна 49 die Truppenfahne. Im Winter kehrten die meisten heim und verkauften in den Städten ihre Beute und im Frühling machten sie sich wieder auf den Weg den Dnipro hinunter. Während solch eines Gewerkes ge­wan­ nen die Gewerbetreibenden auch Ho­ nig. Dort gab es Hirschen. Wölfe. -n — військовий прапор das Regiment. Füch­ se. Узимку бі­ль­шість про­ми­с­ло­ви­ків по­ ве­р­та­ла­ся до­до­му й продавала свою здо­бич. Там водилися олені. Es erschien in der Ukraine zum er­sten­ mal im Jahre 1492. Was gehört zu den nationalen Symbolen jedes Staates? 2. So wurden die Steppengewerbetreibenden genannt. ли­ си­ці. Weite Steppen der Ukraine jener Zeit wurden durch reiche Naturschätze be­ zeich­net. селітру. Так називалися степові промисло­ вики. Через постійну небезпеку нападу з боку татар козаки повинні були до­б­ ре озброюватися. Слово «козак» турецького по­хо­джен­ня. Elche. Широкі степи України в той час від­ рі­з­ня­ли­ся багатими при­ро­д­ни­ми ре­ сур­са­ми. Воно з’явилося в Україні уперше в 1492 році. Salz. Wann entstand der Text der Nationalhymne?  Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums  Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà Das Wort “Kosak” ist türkischen Ur­ sprungs. . Salpeter. Biber. а на­ве­с­ні вони знов ви­ру­ша­ ли в дорогу вниз Дніпром. сіль. дикі коні та кози. вовки. лосі. Was symbolisieren die Farben der Staatsflagge? 5. Wegen der gleichbleibenden Gefahr des Angriffs von Tataren mussten die Ko­sa­ken stark bewaffnet sein.

wurde er bezwungen das Schloss zu verlassen.­ Auf der Insel Mala Chortyzja beschloss er einen kleinen Schloss zu bauen. які нападали. -e — лось gewinnen (a. якого в народі прозвали Байда. Im Sommer 1557 von Tataren ein­ge­kes­ selt. die die der der die Beute — здобич Gefahr — небезпека Angriff. Man kann ganz bestimmt sagen. Можна з упевненістю сказати. Вони були постійно готові дати відсіч ворогові. geriet aber in Gefangen­schaft und fiel in den schrecklichen Qualen hin. У 1563 році Байда планував ово­ло­ді­ ти Молдовою. що дер­жа­ва використовувала козаків для за­хи­с­ту кордонів від татар. На острові Мала Хортиця він вирі­ шив побудувати маленький замок. dass die staatlichen Behörden die Kosaken zum Schutz der Grenzen von Tataren benutzten. Aber es forderte von den Menschen große Geduld und Mutigkeit. im Volk Bajda genannt. 5. де він двічі витримав облогу. За рахунок степового промислу мо­ж­ на було непогано жити. wo er zweimal die Belagerung aushielt. До перших найбільш відомих ва­та­ ж­ків козацтва належав Волинський князь Дмитро Вишневецький. ie) — з’явитися der Hirsch. -e — напад Widerstand — опір Belagerung — облога Fragen zum Text Welchen Ursprungs ist das Wort “Kosak”? Wen nannte man so? Wodurch wurden die Steppen der Ukraine jener Zeit bezeichnet? Womit beschäftigten sich die Gewerbetreibenden? Warum mußten die Kosaken stark bewaffnet sein? Welche Rolle spielten sie während des Angriffs von Tataren? . але потрапив у полон і загинув у страшних муках. -en — олень der Elch. Vom Steppengewerbe konnte man nicht schlecht leben. In den 50er Jahren des 16.50 Die Ukraine l Sie waren stets bereit dem Feind Wi­ der­stand zu leisten. Але це потребувало від людей ве­ли­ ко­го терпіння та мужності. Jahr­hun­ derts versammelte er um sich herum einen starken Trupp und kämpf­te ziemlich erfolgreich­ gegen die an­grei­ fen­den Tataren. 6. Улітку 1557 року. він вимушений був покинути замок.­ Zu den ersten bekanntesten Leitern des Kosakentums gehörte der Wolyner Fürst Dmytro Wyschnewezky. У 50-х роках XVI сторіччя він об’єднав навколо себе численний загін і во­ю­вав досить успішно проти татар. o) — добувати 1. 3. Wörter und Wendungen der Ursprung — походження erscheinen (ie. 2. 4. оточений татарами. 1563 plante Bajda Moldowa zu be­herr­ schen.

У житті кожної країни є події. . Wissenschaft und dem Bil­ dungs­we­sen kann aus Mangel an staat­ li­chen Mit­teln nicht genügend Auf­mer­ sam­keit ge­schenkt werden. освіти.l Україна 51  Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Im Leben eines jeden Landes gibt es Er­eig­nis­se. Це в основному результат еко­но­мі­ч­ ної кризи. Цей документ проголошував ство­рен­ ня самостійної Української держави. (vierundzwanzigste) August 1991 (neunzehn­hundertein­ undneunzig). науки. Близько третини населення нашої кра­ї­ни складає молодь. Der Kultur. Це була третя спроба досягти не­за­ле­ ж­но­с­ті. Der junge Staat hat viele Probleme. Зараз багато молодих людей безро­ бітні. Für den zweiten Versuch kann man die Verkündigung der ukrainischen Volks­re­ pu­blik im Jahre 1917–1919 ansehen. Es war der dritte Versuch die Un­ab­hän­ gig­keit zu erringen. deren Andenken noch in Jahr­hun­der­ten bewahrt wird. Chmelnytzky unternahm in den Jahren 1648—1654 den ersten Versuch. Другою можна вважати про­го­ло­шен­ ня Української народної республіки в 1917–1919 роках. У молодої держави багато проблем. So ein Ereignis in der Geschichte der Ukraine ist der 24. пам’ять про які живе у віках. So begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Ukraine. Jetzt sind viele von ihnen arbeitslos. З моменту проголошення не­за­ле­ж­но­ с­ті на території України почали діяти тільки її закони. Ein Drittel der Bevölkerung unseres Lan­des sind junge Menschen. An diesem Tag wurde vom Obersten Rat der Ukraine die “Deklaration über die staat­li­che Unabhängigkeit der Ukraine” an­genom­men. Das liegt in der Hauptsache an der Wirt­schafts­kri­se. У цей день Верховна Рада України прийняла «Акт про державну не­за­ле­ ж­ність України». Dieses Dokument verkündete die Schaf­fung eines selbständigen ukraini­ schen Staates. Так розпочався новий етап в історії України. Такою подією в історії України є 24 серп­ня 1991 року. Першу спробу було здійснено Хме­ль­ ни­ць­ким у 1648–1654 роках. Nach der Verkündigung der Un­ab­hän­ gig­keit galten auf dem Territorium der Ukrai­ne nur die eigenen Gesetze. Брак державних коштів не дозволяє приділяти належної уваги розвиткові культури.

Провідне місце займають галузі ма­те­ рі­а­ль­но­го виробництва. Народне господарство України скла­ да­єть­ся з низки великих та вза­є­мо­ по­в’я­за­них галузей матеріальної та не­ма­те­рі­а­ль­ної сфер.52 Die Ukraine l Es bleibt zu hoffen. Was für ein Ereignis geschah in der Geschichte der Ukraine am 24. Економіка України займає друге мі­с­ це після Росії за економічним по­те­н­ ці­а­лом колишнього СРСР. Але хочеться вірити. u) — досягати das Bildungswesen — освіта der Mangel (die Mängel) — нестача. Platz nach Russland in Bezug auf das wirt­schaft­li­che Potential der ehe­ ma­li­gen So­wjet­uni­on ein. дефіцит die Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу verwandeln (te. спогад der Abschnitt. . t) — перетворювати Fragen zum Text 1. dass die Ukraine die­ser Schwierigkeiten Herr wird und sich mit der Zeit in einen hochentwic­ kelten Staat ver­wan­delt. In diesen Zweigen sind mehr als 70 % der in der Wirtschaft arbeitenden Be­ völ­ke­rung der Ukraine beschäftigt. Wörter und Wendungen das Ereignis. Worin besteht Ihrer Meinung nach das Hauptproblem der Ukraine? 4. Was verkündet die “Deklaration über die staatliche Unabhängigkeit”? 3. В останні роки цей показник не­ухи­ль­ но знижується. Den führenden Platz nehmen die Zwei­ ge der Materialproduktion ein. o) — вживати заходів erringen (a. Wie groß ist die Zahl der jungen Menschen in der Ukraine? 5. -e — період der Versuch. що Україна по­до­лає всі труднощі та з часом пе­ ре­тво­рить­ся на високорозвинену дер­жа­ву. Die Volkswirtschaft der Ukraine be­steht aus einer Reihe von großen und mitein­ ander­ verbundenen Zweigen der ma­te­ri­ el­len und nicht materiellen Sphä­re. Seit einigen Jahren sinkt diese Kenn­zif­ fer unablässig. -se — подія das Andenken — пам’ять. Україна має значний потенціал для розвитку всієї економіки. August 1991? 2. У цих галузях задіяно понад 70 % пра­цю­ю­чо­го населення України. -e — спроба unternehmen (a. Welche Probleme haben sie?  Die Wirtschaft der Ukraine  Åêîíîì³êà Óêðà¿íè Die Wirtschaft der Ukraine nimmt den 2. Die Ukraine hat das bedeutende Po­ten­ ti­al für die Entwicklung der ganzen Wirt­schaft.

Die Grundlage der Wirtschaft der Ukrai­ne bilden die Brennstoff– und Energieindustrie. Виробництво товарів широкого вжи­ т­ку та продуктів харчування складає 30 %. Der führende Platz gehört in der Wirt­ schafts­struk­tur der Ukraine der In­du­ strie. Вона виробляє близько 50 % при­ бутку. тоб­то співвідношення матеріального й соціального секторів. транспорт та зв’язок — 5 %. die Me­tall­ur­gie und chemische Industrie. машинобудування. dem Bau gehören 10 %. У промисловості України основу скла­да­ють паливна та енергетична про­ми­с­ло­вість. fruchtbaren Böden. Sie produziert etwa 50 % des Ein­kom­ mens. Post– und Fern­ meldewesen geben 5 %. Es entwickelte sich historisch so. що головним ін­ве­с­то­ ром країни є її власне населення. бу­ді­в­ни­ц­т­во — 10 %. Вона не задовольняє потреб на­се­ лен­ня в товарах і послугах. die 30 % des Ein­kom­ mens ausmacht. Досвід підказує. Історично склалося так. Провідне місце в структурі економі­ ки України належить промисловості. wo die Markt­ wirtschaft gut entwickelt ist. dass der Hauptinvestitionsträger des Landes seine ei­ge­ne Bevölkerung ist. Sie deckt die Bedürfnisse der Be­völ­ke­ rung bei den Waren nicht und be­ kommt deswegen keine Investitionen für ihre weitere Entwicklung. der Maschinenbau. що скла­дає 70 %. яке дає 30 % прибутку. In den Ländern. Його основу складають кваліфіковані й освічені люди. . тому не отри­мує інвестицій для свого додат­ кового розвитку. das heißt das Ver­hält­nis zwi­schen dem materiellen und dem so­ zia­len Sektor. sind die Proportionen ganz anders. на другому місці — сільське го­с­по­дар­с­т­во. ме­та­лу­р­гія та хімічна промисловість. was 70 % entsprechen. das Vor­han­den­sein der reichen Vorkom­ men von Bodenschätzen. an der zweiten Stelle steht die Landwirtschaft. Важливим показником ха­ра­к­те­ри­с­ти­ ки економіки країни є її структура.l Україна 53 Ihre Grundlage bilden hochqualifizier­ te und ausgebildete Menschen. Die wichtigste Kennziffer der Cha­rak­te­ ri­stik der Wirtschaft des Landes ist sei­ ne Struktur. що сьогодні структура економіки в цілому не­ефе­ к­ти­в­на й екологічно небезпечна. У країнах з добре розвиненою ри­н­ ко­вою економікою пропорції зовсім інші. Die Erfahrung zeigt. родючі ґрунти. Transport. наявність багатих родовищ корисних копалин. Die Produktion von Massenbedarfs­ artikeln und Lebensmitteln beläuft sich auf 30 %. dass heute die Wirtschaftsstruktur der Ukrai­ ne im Großen und Ganzen nicht effek­ tiv und ökologisch gefährlich ist.

54 Die Ukraine l Die Produktion von Massen­bedarfs­ artikeln deckt in diesen Ländern die Be­dürf­nis­se der Bevölkerung nach Waren und Bedingungen. Das sind die vielen Betriebe der Schwer­in­du­strie. Наша країна в змозі виробляти про­ ду­к­цію. die ökologische Ver­ schmut­zung des Landes. повинна тепер сама імпортувати зерно. das früher im Stande war. Große ökonomische Probleme hat auch die Landwirtschaft. Це велика кількість важкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. die Durchführung von ökono­mischen Reformen. екологічне забруднення країни. Das Land. Країна. muss jetzt Getreide selbst einführen. впровадження нових методів управління. і стати спра­в­ж­нім конкурентом на світовому ринку. Die Wirtschaft der Ukraine braucht ei­ nen Strukturumbau. Виробництво товарів широкого вжи­т­ ку задовольняє в цих країнах потре­ би населення в товарах і послугах. Warum ist die Wirtschaftsstruktur der Ukraine nicht effektiv? 5. die Ein­ führung von neuen Verwaltungs­ methoden. Welche Vorteile hat die heutige Ukraine? 4. Was bildet die Grundlage der Wirtschaft der Ukraine? . Економіка України потребує стру­к­ту­ р­ної перебудови. Wie ist das Potential der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion? 2. Unser Land ist im Stande kon­ver­tier­ba­ re Produkte zu erzeugen und zu ei­ nem richtigen Konkurent auf dem Weltmarkt zu werden. яка раніше була в змозі го­ ду­ва­ти всю Європу. Після розпаду СРСР Україні дістався важкий економічний спадок. Worin ist der größte Teil der Bevölkerung beschäftigt? 3. -se — потреба decken — задовольняти (потребу) das Einkommen — прибуток die Bedingung — послуга das Erbe — спадок die Einführung — впровадження die Verwaltung — керування Fragen zum Text 1. що конвертується. das ganze Europa zu ernähren. Nach dem Zerfall der UdSSR über­ nahm die Ukraine ein schweres öko­no­ mi­sches Erbe. проведення еко­но­ мі­ч­них реформ. Wörter und Wendungen unablässig — неухильний die Kennziffer — показник das Potential — потенціал das Vorkommen — родовище das Verhältnis — співвідношення das Bedürfnis. Серйозні економічні проблеми має й сільське господарство.

Die nach diesen Methoden ge­schweiß­ te Brücke über den Dnipro gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Kyjiw. ство­ри­ла та створює нові методи зва­ рю­ван­ня. вона домагається високих показників у рі­з­ них га­лу­зях науки та техніки. Незважаючи на всі труднощі. Paton (ein welt­ berüh­mter Metallurg) schuf und schafft jetzt neue Methoden des Schweißens. Це бюро носить ім’я відомого укра­ї­н­ сь­ко­го конструктора Юрія Антонова. І в літакобудуванні наша країна не від­стає. Trotz aller Schwierigkeiten erzielt sie hohe Leistungen auf verschiedenen Ge­bie­ten der Wissenschaft und Tech­nik. які автоматизують багато ви­ро­б­ни­чих про­це­сів і керу­ ють ними. Das Büro trägt den Namen des be­ rühm­ten ukrainischen Konstruk­­teurs Ju. J. Зварений за цими методами міст че­рез Дніпро належить до най­ві­до­мі­ ших визначних місць міста Києва. . який створив багато літаків. Sie erleichtern viele Arbeitsvorgänge in der Metallurgie. Є. Die Flugzeuge AN–74 und AN–72 ent­ spre­chen den modernsten Technolo­ gien des Flugzeugbaus. Київський Інститут кібернетики пра­цює над створенням машин і ав­то­ма­тів. Auch im Flugzeugbau bleibt unser Land nicht zurück. який створюється на Харківському авіа­цій­но­му заводі. Вони полегшують багато робочих про­це­сів у металургії. das im Flugzeugbauwerk in Charkiw ge­ baut wird.l Україна 55  Errungenschaften der ukrainischen Wissenschaft und Technik  Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè Die Ukraine erlebt jetzt die Zeit der Um­ ge­stal­tung ihrer Ökonomik auf Grund der Marktwirtschaft. Україна переживає зараз час пе­ре­ бу­до­ви своєї економіки на засадах ри­н­ко­во­го господарства. geleitet von B. Українська Академія наук на чолі з Б. Jetzt wurde ein neues Flugzeugmodell im Konstruk­tionsbüro konstruiert. welche verschiedene Betriebsvorgänge auto­ matisieren und leiten. An­to­now. freier Konkurenz und moderner Wissenschaft. Die ukrainische Akademie der Wissen­ schaf­ten. Патоном (видатний металург). Das Kyjiwer Forschungsinstitut für Ky­ ber­netik arbeitet am Schaffen von Maschi­nen und Automaten. der mehrere Flugzeuge ge­schaf­fen hat. вільної кон­ ку­ре­н­ції та сучасної науки. Літаки АН-72 та АН-74 відповідають найсучаснішим технологіям лі­та­ко­бу­ ду­ван­ня. Зараз у конструкторському бюро скон­струйована нова модель літака.

Müll verunreinigt unsere Straßen und Höfe.56 Die Ukraine l Die Charkower Produktionsvereinigung “Turboatom” baut Turbinen. Das neue Verunreinigungsaggregat wird die Städte und Dörfer unseres Landes reinigen und dadurch auch die Natur schüt­zen. dass die ukrai­ni­ sche Wissenschaft und Technik nicht zurückbleiben und jeden Tag be­deu­ ten­de Leistungen haben. t) — викликати . Heute gibt es solche Aggregate in kei­ nem anderen Land. Obwohl die ukrainische Industrie viele Schwierigkeiten überwinden muss. Сьогодні таких агрегатів немає в жо­д­ ній іншій країні світу. Das alles zeugt davon. Харківське виробниче об’єднання «Тур­бо­атом» будує турбіни. Сміття забруднює наші вулиці та дво­ ри. до міста Оренбурга. t) — забруднювати verursachen (te. що спалює сміття. у неї є досягнення в ба­га­ тьох галузях. Новий агрегат очистить наші міста й села та захистить природу. Нещодавно харківські інженери ство­ ри­ли агрегат. Тракторний завод експортує тра­к­то­ ри та комбайни за кордон. Все це свідчить про те. в Росію. Das Traktoren­werk der Stadt Charkiw stellt immer neue Modelle der land­ wirtschaft­lichen Maschinen her. Sie helfen rechtzeitig und effektiv die Ern­te einzusammeln und die Felder zur neu­en Saat vorzubereiten. які з ус­ пі­хом працюють в енергетиці нашої кра­ї­ни та за кордоном. das das Müll ver­ brennt. Вони допомагають вчасно та ефе­к­ти­ в­но збирати урожай і готувати поля до сівби. викликає небезпечні хвороби та завдає шкоди нашому здоров’ю. Незважаючи на те що українська про­ ми­с­ло­вість повинна подолати багато труднощів. t) — добиватися високих показників das Müll — сміття verbrennen (a. verursacht gefährliche Krank­hei­ ten und fügt unserer Gesundheit gro­ ßen Scha­den zu. Die Charkower Ingenieure schufen vor kurzem ein Aggregat. die in der Energetik unseres Landes und im Aus­ land erfolgreich arbeiten. Wörter und Wendungen die Umgestaltung — перебудова die Schwierigkeit. Тракторний завод міста Хар­ кова ви­пус­кає нові моделі сіль­ ськогосподарських машин. -en — труднощі hohe Leistungen erzielen (te. hat sie auch Erfolge in verschiedenen Zwei­gen. і перш за все. а ко­ жен день мають значні досягнення. Das Traktoren­werk exportiert ihre Trak­to­ ren und Kombines ins Ausland und vor allem in die Stadt Orenburg in Russ­land. що українські наука та техніка не відстають. a) — спалювати verunreinigen (te.

Wofür ist heutzutage das Charkower Traktorenwerk bekannt?  Gedenskstätten der Ukraine  Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè Die Ukraine ist ein Land mit reicher Ge­schich­te. Спочатку треба обов’язково від­ві­да­ти давній Київ. Багато пам’ятних місць. Во­ло­ди­ мир­сь­ка церква. um mit eigenen Augen seine Schönheit zu sehen und zu ge­nießen. Kyjiw hat eine große Anzahl von hi­sto­ ri­schen Baudenkmälern: Sophien–Ka­ the­dra­le. Zuerst muss man unbedingt das alte Kyjiw besuchen. Це місто. Es ist schwer alle Gedenk­stätten Kyjiws aufzuzählen. Wenn Sie ein paar Kilometer mit dem Auto weiter fahren. sind stumme Zeugen ihrer Geschichte. Важко перерахувати усі визначні мі­с­ ця Києва. die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden. Können Sie kurz den Zustand der Ökonomik in der Ukraine charakterisieren? 2. які зна­хо­дять­ ся на території України — німі свідки її історії. Києво-Печерська лавра. Якщо ви автомобілем проїдете далі кілька­ кі­ло­ме­т­рів. то ви по­зна­йо­ми­ те­ся з маленьким українським мі­с­те­ч­ ком Ка­не­вом. so machen Sie sich mit eimen kleinen ukrainischen Städt­chen Kaniw vertraut. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. Україна — країна з багатою історією. Київ — одне з найстаріших міст у Схі­ д­ній Європі. Das ist die Stadt. історії якого 1500 років. щоб на власні очі по­ба­ чи­ти красу та насолоджуватися нею. Viele Gedenkstätten. die Wolodymyr–Kirche. Was für ein Aggregat schufen vor kurzem die Charkower Ingenieure? 5. Kyjiw ist eine der ältesten Städte in Osteuropa. . Її історія має глибоке коріння. Welche Leistungen hat unser Land im Flugzeugbau? 4. У Києві велика кількість історичних пам’яток архітектури: Софійський Со­ бор.l Україна 57 Fragen zum Text 1. das Goldene Tor. Золоті ворота. Was wissen Sie über die in der ukrainischen Akademie der Wissenschaften ausgearbeiteten neuen Methoden des Schweißens? 3. Kyjiwo–Petscherska–Lawra. Ihre Geschichte hat tiefe Wurzeln.

у маленькому сільці. Schew­tschenko–Museum an. Und jetzt schlagen wir Ihnen vor. In der Stadtmitte steht ein schönes Les­sja–Ukrainka–Denkmal aus rosa Gra­nit. Затамувавши подих. Seine Gemälde hinterlassen einen un­ aus­lösch­li­chen Eindruck. Den Atem anhaltend kann man durch die Straßen wandern und sich als klei­ nen Teil der großen Geschichte fühlen. але й усім при­хи­ль­ни­ кам живопису. батьківщина відомої Лесі Укра­їнки. приваблює туристів музей Т. Es liegt in der malerischen Gegend am Ufer des Flusses Slutsch. Das ist Nowohrad–Wolynsky (früher Swja­gel). Ми б хотіли відвідати ще одне малень­ке містечко. Hier lebte und nahm in seine Hände ei­nen Pinsel der berühmte Wander­ künstler Ilja Repin. Diese kleine Stadt ist nicht nur den Ukrai­nern. in einem klei­ nen Dörfchen zieht Touristen das T.­ Тут стоїть будинок. Це Новоград-Волинський (раніше Звя­гель). Hier blieb das Häuschen. in diesem Museum. Diese Gedenkstätten sind unser Reich­tum. . Шевченка. Недалеко від Канева. die Heimatstadt der be­rühm­ ten Less­ja Ukrainka. Тут стоїть красивий пам’ятник Шев­ чен­кові. erhalten. sind Ma­nu­ skrip­te. Hier. Schewtschenko ausgestellt. Zeichnungen und Bücher von T. де вона на­ро­ди­ лась. in dem er ge­ bo­ren wurde. sondern auch allen Verehrern der Malerei bekannt. Ці місця — наше багатство. А тепер ми пропонуємо вам відвіда­ ти маленьке містечко Чугуїв у Ха­р­ків­ сь­кій області. У центрі міста стоїть красивий. Hier steht das Haus. Wir möchten noch ein kleines Städt­ chen besuchen. Шев­ ченка. у цьому музеї. Його картини залишають незабутнє враження. у якому він народився. Die Ukraine ist reich an Gedenkstätten. Це маленьке містечко відоме не тіль­ ки українцям. Nicht weit von Kaniw. wo sie geboren wurde. пам’ятник Лесі Укра­ їнці. Воно розташоване у живописній мі­с­ це­во­с­ті на березі ріки Случ. Тут. Тут жив і взяв у свої руки пензель ві­до­мий художник-передвижник Ілля Рєпін.58 Die Ukraine l Hier steht ein schönes Schewt­schen­ ko–Denkmal. малюнки й книжки Т. Україна багата на визначні місця. die klei­ne Stadt Tschugujiw im Charkiwer Ge­biet zu besuchen. можна блукати вулицями й почувати себе ма­ле­нь­ кою часткою великої історії. з ро­ же­во­го граніту. Тут зберігся будиночок. експонуються ру­ко­пи­си.

erlebt jetzt die Zeit ihrer politischen. «Молодь України». Наша Батьківщина. was jetzt in unserem Land ge­ schieht. «День». -n — коріння der Zeuge. Zu Massenmedien gehören vor allem Presse. Sie erzielen große Leistungen auf allen Gebieten der Wirtschaft. die Ukraine. t) — перерахувати anziehen (o. Wissenschaft und Kunst. Die Bürger der Ukraine bauen eine neue demokratische Gesellschaft auf. «Сьогодні». Alles. Все. 5. “Fakty” und viele andere bringen Mel­ dun­gen über die wichtigsten Ereignisse in der Ukraine und im Ausland. 4. науки та ми­с­те­ц­т­ва. Тому турбота про них — наша по­че­ с­на справа.l Україна 59 Darum ist ihre Pflege unsere Eh­ren­sa­ che. відбивається у засобах ма­со­ вої інформації. а тепер також Інтернет. -n — свідок genießen (o. 2. радіо. 3. як «Правда України».) — знайомитися 1. що зараз відбувається в нашій країні. Вони досягають великих успіхів у всіх галузях економіки. o) — залучати den Atem anhaltend — затамувавши подих der Verehrer — прихильник unauslöschlich — незабутній Fragen zum Text Wovon zeugen die Gedenkstätten Kyjiws? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws sind jedem Ukrainer bekannt? Wessen Name ist mit Kaniw eng verbunden? Warum zieht die kleine Stad Tschugujiw viele Touristen an? Wessen Heimatstadt ist die Stadt Nowograd-Wolynski?  Massenmedien in der Ukraine  Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³ Unsere Heimat. пере­ живає нині час свого політичного. Громадяни України будують нове де­ мо­к­ра­ти­ч­не суспільство. “Molodj Ukrainy”. “Sjegodnja”. телебачення. До цих засобів належать перш за все преса. aufzählen (te. Wörter und Wendungen die Wurzel. Fernsehen und jetzt auch Internet. «Го­­лос України». . Такі газети. наш національний обо­ в’я­зок. Україна. Solche Zeitungen wie “Prawda Ukrainy”. еко­но­м­і­ч­но­го та культурного відрод­ ження. wird mittels Massenmedien wi­ der­ge­spie­gelt. Rundfunk. “Denj”. unsere nationale Pflicht. o) — насолоджуватися die Anzahl — кількість sich vertraut machen mit (Dat. ökono­ mischen und kulturellen Wiedergeburt. «Факти» та ба­га­то інших публікують повідомлення про найваж­ ливіші події в Україні та за кор­доном.

Особливо популярні такі передачі. In­for­ ma­ti­on über verschiedene Erfindungen und Entdeckungen. «Музична пошта». Завдяки телебаченню ми зна­йо­ми­мо­ ся з багатьма країнами. Велику роль відіграють сьогодні та­ кож радіо та телебачення. «Погляд у світ». що сто­ су­єть­ся нагальних проблем її сьо­го­ дні­ш­ньо­го життя: знайти відповідну ро­бо­ту. Sehr populär ist die ukrainische Rund­ funk­sta­ti­on “Prominj”. Besonders beliebt sind solche Sen­dun­ gen wie “Guten Morgen. “Panorama”. «Веселі старти». “Blick in die Welt”. «Панорама». Ukraine!”. Sportsendungen und andere. прогноз погоди та багато іншого. Україно!». “Gute Nacht. ін­фо­р­ма­ цію про різні винаходи та відкриття. “Nach­rich­ten”. «Ін­ тер­но­ви­ни». малюки». Старше покоління цікавиться більше політикою та стежить за всіма по­лі­ тич­ни­ми повідомленнями. Wettervoraussagen und anderes. Musik. den gewünschten Beruf zu ergreifen. Man sendet Nach­richten. Dank dem Fernsehen lernen wir viele Länder kennen. Діти охоче дивляться передачу «На добраніч. Дуже популярною є українська ра­діо­ ста­н­ція «Промінь». Молодь читає охоче все те. отримати бажану професію.60 Die Ukraine l Die ältere Generation interessiert sich mehr für Politik und folgt allen po­li­ti­ schen Berichten. Große Rolle spielen heute auch Rund­ funk und Fernsehen. Kinder sehen sich gern das Programm “Gute Nacht. “Musikpost”. як «Доброго ранку. . спортивні передачі та багато інших. їхніми визначними па­м’я­т­ка­ми та мистецтвом. ihre Sehenswürdigkeiten und Kunst. їхнім по­бу­ том і звичаями. Im Fernsehprogramm sehen wir uns ver­schie­de­ne Filme an und wissen im­ mer. ці­ка­во провести вільний час. що від­бу­ ва­єть­ся у найвіддаленіших куточках нашої планети. У телепрограмах ми дивимося різні фільми та завжди знаємо. Die Jugend liest gern alles. Ми не можемо зараз уявити свого жит­тя без телебачення. Україно!». ihre Sitten und Bräu­ che. Ukraine!”. was in den fernsten Teilen unse­ res Pla­ne­ten vor sich geht. Молоді люди цікавляться також ін­фо­ р­ма­ці­єю про спорт і новинами з жит­ тя різних музичних груп. Ihre Über­tragungen haben ein man­nig­ fal­ti­ges Programm. Передають новини. was die bren­nend­sten Probleme ihres heuti­ gen Le­bens betrifft: passende Arbeit zu finden. музику. «На до­б­ра­ ніч. Програма її радіопередач дуже рі­з­но­ ма­ні­т­на. Junge Menschen interessieren sich auch für Sportmeldungen und für das Neue im Leben verschiedener Musik­ gruppen. “Lus­tige Starts”. Kinder!” an. Ohne Fernsehen können wir uns heu­ te unser Leben nicht vorstellen. Frei­zeit interessant zu ge­ stalten.

І засоби інформації допоможуть нам у цьому. t) — досягати die Wirtschaft — економіка geschehen (a. Die beliebteste Sportart in der Ukraine ist Fußball. Україна прагне до миру й спів­ро­бі­т­ ни­ц­т­ва з усіма народами всіх ко­н­ти­ не­н­тів. Die Wirtschaft unseres Landes ist noch nicht stabilisiert. тре­ба більше один про одного знати. Незважаючи на це. . Бракує коштів. t) — тут: проводити mannigfaltig — різноманітний die Erfindung. Wörter und Wendungen die Wiedergeburt — відродження die Gesellschaft. i) — отримати професію gestalten (te. 4. -en — відкриття die Wettervoraussage. Um einander besser zu verstehen. Економіка нашої країни ще не ста­бі­лі­ зу­ва­ла­ся. для цього є багато причин. українські спорт­ сме­ни здобувають у світовому спорті високі результати. -en — суспільство erzielen (te. -en — винахід die Entdeckung. -n — прогноз погоди Fragen zum Text Wozu dienen die Massenmedien? Welche Zeitungen sind besonders beliebt? Was lesen die Jugendlichen häufiger? Wie heißt die populärste ukrainische Rundfunkstation? Welche Fernsehprogramme finden Sie am interessantesten?  Sport in der Ukraine  Ñïîðò â Óêðà¿í³ Es ist heute schwer über die Ent­wick­ lung des Sports in der Ukraine zu re­ den.l Україна 61 Die Ukraine strebt nach Frieden und Zu­sam­men­ar­beit mit allen Völkern auf al­len Kontinenten. 2. Сьогодні важко говорити про роз­ ви­ток спорту в Україні. які треба вкласти в роз­ви­ток спорту. Trotzdem erreichen die ukrainischen Sport­ler im Weltsport hohe Leistungen. e) — відбуватися der Bericht. 3. Щоб краще розуміти один одного. Es mangelt an Geldmitteln. -e — повідомлення die brennendsten Probleme — нагальні проблеми 1. die man in die Entwicklung des Sports investieren muss. Und Massenmedien helfen uns dabei. den Beruf ergreifen (i. da­für gibt es viele Gründe. muss man viel voneinander wissen. Найулюбленіший вид спорту в Укра­ї­ ні — футбол. 5.

Kampf. Die Fußballspieler sind ihre Idole. wo man trainieren kann. Wie man in Fachkreisen meint. besuchen Stadien. Es gibt viele Flüsse. sind sie die leistungs­fähigsten und per­spek­ti­ visch­sten Boxer. Höfen. Sie gehört der Oberliga an. Його вважають одним із кращих на­ па­да­ю­чих у світі. водних ста­ді­о­ нів. Євгенією Жиліною та Ган­ ною Сорокіною (з Запоріжжя) — син­ хро­нний стрибок. Man zieht in der Ukraine auch den Was­ser­sport vor. Wasserstadien. Viele ukrainische Schwimmer nehmen an den Europa– und Welt­mei­ster­schaf­ ten teil. Seen. . щоб постежити за грою. Und kennt ihr denn nicht den Namen von Serhij Bubka? А хіба ви не знаєте імені Сергія Бу­б­ки? Er war Olympia­sieger im Stab­hoch­ sprung in Atlanta (1996). Sie spielen Fußball auf Sportplätzen. Viele Jugendliche besuchen Sportklubs im Boxen. um das Spiel­geschehen zu verfolgen. Він був олімпійським чемпіоном в Ат­ ла­н­ті (1996) у стрибках з же­р­ди­ною. Завзяті футбольні уболівальники — підлітки. Großer Beliebtheit erfreut sich die Fuß­ ball­mann­schaft “Dynamo” (Kyjiw). Українська федерація футболу — це найчисленніше спор­тивне об’­єд­нан­ ня. Брати Клички — боксери у важкій вазі. Sehr bekannt ist der Stürmer Andrej Schew­tschenko. Brüder Klitschko sind Boxer im Schwer­ ge­wicht. Вона входить до вищої ліги. вони най­ більш працездатні та перспективні боксе­ри. у дворах. Jewhenija Shylina und Han­ na Soro­ki­na (Saporishja) im syn­chro­ nen Sprung.62 Die Ukraine l Der ukrainische Fußballbund ist der mitgliederstärkste Sportverband. де можна тренуватися. Die leidenschaftlichen Fuß­ballan­hän­ ger sind Jugendliche. Man hält ihn für einen der besten Stür­ mer in der Welt. Багато українських плавців беруть участь у європейських і сві­тових че­м­ пі­о­на­тах. Багато підлітків відвідують клуби по боксу. Як кажуть у колі фахівців. Великою популярністю ко­ри­с­ту­єть­ся футбольна команда «Динамо» (Київ). Футболісти — їхні кумири. озер. Є багато річок. Ми пишаємося Яною Клочковою (з Хар­­кова). боротьбі. Вони грають у футбол на спор­тивних майданчиках. відвідують стадіони. В Україні віддають перевагу також во­ д­но­му спорту. Wir sind stolz auf Jana Klotschkowa (Char­kiw). Добре відомий її нападаючий Андрій Шевченко.

Viele Gipfel von Pamir. Auf welche Sportler sind wir stolz?  Das Leben der Jugend  Ìîëîäü Óêðà¿íè Fast jeder fünfte Bürger der Ukraine ist ein junger Mensch im Alter von 15 bis 28 Jahren. besonders in der Kunstgymnastik. ge­bil­de­ter und besser erzogen”. Альп підкорені ними. Альпінізм також дуже популярний. Das Bergsteigen ist auch sehr populär. Man kann oft von den Erwachsenen hö­ren: “Unsere Generation war besser. Welche Sportart ist in der Ukraine besonders beliebt? 3. Welche Sportart zieht immer mehr Sportanhänger an? 5. Unsere Bergsteiger nehmen an den Welt­mei­ster­schaf­ten teil und stellen neue Rekorde auf. Warum ist die Entwicklung des Sportes in unserem Lande nicht so intensiv? 2. Das ist das Problem der Generationen: die ältere Generation versteht die nach­kom­men­de nicht. Кожний п’ятий громадянин Украї­ ни — це молода людина у віці від 15 до 28 ро­ків. . Серебрянської.— вершина Fragen zum Text 1. особливо в ху­до­ж­ ній гімнастиці.. Кавказу. більш освіченим та вихованим».— великою популярністю користується der Stabhochsprung — стрибок з шестом das Schwergewicht — важка вага der Fachkreis. Наші альпіністи беруть участь у че­м­ пі­о­на­тах світу та встановлюють нові рекорди. -e — коло фахівців die Weltmeistersehaft. Великі успіхи в цьому виді спор­ту у Н. . (die Gründe) — причина großer Beliebtheit erfreut sich. Sereb­rjanska.l Україна 63 Hohe Leistungen zeigen unsere Turner und Turnerinnen. Вітриченко та Є. Alpen und Kau­ka­sus sind von ihnen bezwungen. Wit­­rytschenko und Je. Wörter und Wendungen der Grund. Можна часто почути від дорослих: «Наше покоління було кращим. Це проблема поколінь: старше по­ко­ лін­ня не розуміє молодшого. Високі результати показують наші гі­м­ на­с­т­ки та гімнасти. Багато вершин Паміру.. Wie heißt die populärste Fußballmannschaft? 4. en — чемпіонат світу der Gipfel. Hohe Leistungen haben in dieser Sport­art N.

яка. Viele junge Menschen sind Ab­ge­ord­ne­ te im Parlament der Ukraine.64 Die Ukraine l Heutzutage hat die Jugend viel Ge­ mein­sa­mes mit der vorangehenden Ge­ ne­ra­ti­on: ihr Streben nach Wissen. In der Ukraine besteht zur Zeit eine schwe­re wirtschaftliche Situation. «Юні скаути». які хвилюють нашу молодь: у першу чергу безробіття. Seit langer Zeit hält man die Studenten für die progressivsten Vertreter der Na­ti­on. die al­ler­dings die Lebensposition der Jugend beeinflusst. so wie in der in der Sozial­ demokratischen und im Ruch. genauer gesagt.5 Millionen. Klubs nach Interessen. es sind 1. хоча деякі молоді люди входять до полі­тичних партій. таких як соціал-демократична й «Рух». Організовуються різноманітні акції. а також її конституційні пра­ва. звичайно. Die Jugend heute ist nicht so politisch aktiv. die zu der um­fas­sen­den Persönlichkeitsbildung bei­tra­gen. серед них «Пласт». Студентська спілка сприяє роз­ви­т­ко­ ві політичної активності молоді. Спілка студентів захищає інтереси молоді. клуби за інтересами. obwohl manche jungen Menschen in politischen Parteien engagiert sind. Сьогодні молодь має багато спі­ль­но­ го з попереднім поколінням: їхнє пра­ г­нен­ня до знань. Молодь сьогодні не така полі­тично активна. darunter “Plast”. «Січ». вона майже не цікавиться політикою. В Україні зараз важка економічна си­ту­а­ція. до освіти й бажан­ ня міцно стояти на своїх ногах. Die meisten Jugendlichen sind Stu­den­ ten. Багато молодих людей серед де­пу­та­ тів парламенту України. fest auf ei­ge­nen Füssen zu stehen. є багато питань. В Україні 38 молодіжних організацій і понад 200 регіональних молодіжних спілок. Der Studentenverband fördert die Ent­ wick­lung der politischen Aktivität der Ju­gend. Es gibt heute freilich viele Fragen. звичайно. “Sitsch”. впливає на жит­тє­ву позицію молоді. “Junge Skauts”. nach Aus­bil­dung und ihr Wunsch. Der Studentenverband verteidigt die In­ter­es­sen der Jugend so auch ihre Ver­fas­sungs­rech­te. Сьогодні. sie hat fast kein Interesse an Po­li­ tik. З давніх пір студентів вважають най­ більш прогресивними пред­ста­в­ни­ка­ ми на­ції. яких на Україні нараховується до 1. . die unsere Jugend bewegen: in erster Linie die Arbeitslosigkeit. Es gibt in der Ukraine 38 Ju­gend­or­ga­ ni­sa­tio­nen und mehr als 200 regionale Ju­gend­ver­bän­de. Man veranstaltet verschiedene Ak­tio­ nen.5 млн. Більшість молодих людей — сту­де­н­ ти. які сприяють все­бі­ч­но­му формуванню особистості.

і вона зробить все можливе. so sagt man. Українці. -en — покоління gemeinsam — загальний allerdings — звичайно 1. die ein­ zi­gen Überbringer der Kultur der alten Russj. Die Ukrainer sind. Meine Muttersprache ist Ukrainisch.l Україна 65 Viele Diplomingenieure haben keine Möglichkeit eine Arbeitsstelle zu fin­ den. вони до неї ближче як мовою. 2. t) — сприяти der Verband (dieVerbände) — союз seinen Mann stehen — постояти за себе Fragen zum Text Sind Sie mit den Worten der Erwachsenen einverstanden? Was Gemeinsames haben die frühere und die heutige Generation? Interessieren sich die Jugendlichen für Politik? Wieviel Jugendorganisationen gibt es heute in der Ukraine? Was fördert der Studentenverband?  Meine Muttersprache  Ìîÿ ð³äíà ìîâà Jeder Mensch hat seine Muttersprache. і вона не втрачає на­дію на краще майбутнє. оскільки багато заводів не при­йма­ ють нових співробітників. weil viele Werke keine neuen Mit­ ar­bei­ter einstellen. У кожної людини є своя рідна мова. щоб усу­ ну­ти всі перепони на своєму шляху. Unsere Jugend war immer optimistisch gestimmt und sie verliert ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht. Das ist eine alte Sprache. als auch in der Auf­be­ wah­rung von Sitten und Bräuchen. Das ist die Sprache der Mutter. предків. Sie ist immer auf der Suche nach Jobs. так і в збе­ре­жен­ні побуту й звичаїв. Це мова матері. -n — дорослий die Generation. um ein wenig Geld zu verdienen. Моя рідна мова — українська. 3. Sie entstand aus der uraltslawischen Sprache. um alle Hindernisse auf ihrem Weg zu be­sei­ti­gen. Die Jugend kann aber ihren Mann ste­ hen. як кажуть. der Vor­fah­ren. 4. є єдиними спад­ ко­єм­ця­ми культури Давньої Русі. . fördern (te. Це давня мова. 5. Wörter und Wendungen der Erwachsene. Вона виникла зі старослов’янської мови. Багато інженерів з дипломом не ма­ ють можливості знайти місце роботи. Die soziale Unsicherheit der Jugend ist sehr hoch. щоб хоч трохи заробити. Вона завжди в пошуку тимчасової ро­ бо­ти. Наша молодь була завжди оп­ти­мі­с­ ти­ч­но настроєна. die sind ihr am nächsten. Але молодь може постояти за себе. sowie in der Sprache. Соціальна незабезпеченість молоді дуже висока. und sie wird ihr Bestes tun.

Спілкування рідною мовою з’єднує їх зі своєю далекою Батьківщиною. “Das Vermächtnis” von T. Unser Volk wie auch unsere Sprache er­lit­ten sehr viel. die so treffend ist. Фран­ ка й Л. Franko. де вони народилися й жили. які мешкають за кордоном. прозу І. Укра­ ї­н­ки. Die große Liebe zur ukrainischen Spra­ che. Von der Wiege an hörte ich zärtliches ukrainisches Gerede meiner Großmut­ter. Шевченка. Тичини. немає такої іншої більш влу­ ч­ної мови. Франка. З великим інтересом. Franko und L. Шевченка перекладено ба­га­ть­ма мо­ва­ми. затамувавши подих. ver­ges­sen ihre Muttersprache nicht. Im zaris­tischen Russland wurde ver­bo­ ten in der weltlichen Gesellschaft ukrai­ nisch zu sprechen. багато стра­ж­да­ли. die im Ausland leben. Prosa von I. Schewt­schen­ko. до її краси прищепила нам учитель­ ка укра­ї­н­сь­кої мови. Вона навчала нас розуміти поезію Л. Sie erweckte bei uns das Gefühl des na­tio­na­len Stolzes und der Würde. die einen bedeutenden Beitrag zur Ent­ wick­lung und Bereicherung der ukrai­ni­ schen Sprache geleistet haben. не забувають свою рідну мову. З колиски я чув ніжну українську мову своєї бабусі. Костенко.66 Die Ukraine l Ukrainisch ist eine der schönsten Spra­ chen der Welt. Tytschyna. Наш народ. Ukrainka. Мабуть. Українці. Mit großem Interesse. farbenreich. хоча вони й чудово володі­ють держав­ ною. Aber das Volk bewahrte hoch und hei­ lig seine Sprache. я слухав українські народні ка­з­ки. ob­gleich sie die Staatssprache perfekt be­herr­schen. Der Umgang in der Muttersprache ver­ bin­det sie mit ihrer weiten Heimat. den Atem an­hal­ tend. Sie ist wohlklingend. які зробили значний вне­сок у розвиток і збагачення укра­ї­ н­сь­кої мови. seine Sitten und Bräu­che auf. як і наша мова. Велику любов до української мови. hörte ich die ukrainischen Volks­ mär­chen. Schew­tschen­ ko ist in viele Sprachen über­setzt. Sie lehrte uns Poesie von L. Вона милозвучна й колоритна. wo sie geboren wurden und gelebt haben. zu ihrer Schönheit erzog uns mei­ ne Ukrainischlehrerin an. «Заповіт» Т. Вона розбудила в нас почуття на­ці­о­ на­ль­ної гордості й гідності. Das ist die Sprache von Skoworoda. Es gibt vielleicht keine andere Sprache. Українська мова — одна з найкра­ сивіших мов світу. . Але наш народ свято зберігав свою мову. Українки і П. Die Ukrainer. У царській Росії було заборонено у світському суспільстві говорити укра­ї­н­сь­кою. Це мова Сковороди. Ukra­in­ka und P. свої побут і звичаї. Kostenko zu verstehen.

що я українець(-ка). Kultur und Bildung. In Kyjiw sind die Botschaften dieser Län­der tätig. der Schweiz. t) — володіти Fragen zum Text 1. Liechten­stein. У Києві знаходяться посольства цих країн. Ав­с­т­ рі­єю. куль­ ту­ри й освіти. Besonders große Aufmerksamkeit schenkt die Ukraine der Festigung der Beziehungen zu Deutschland.l Україна 67 Und wie schön sind ukrainische Lieder! А які красиві українські пісні! Ich mag meine Muttersprache und bin stolz darauf. dass ich Ukrai­ner(–in) bin. Wie bewahrten die Ukrainer ihre Sprache auf? 5. Welche bekannten Menschen sprachen ukrainisch? 4. Я люблю свою рідну мову й пишаюся тим. Ліхтенштейном. Welche Rolle spielen die Ukrainer in der Aufbewahrung von Sitten und Bräuchen des ukrainischen Volkes. Ці країни знаходяться в Європі. Wörter und Wendungen der Vorfahr. -en — предок der Überbringer. Зв’язки розвиваються й по­ши­рю­ють­ ся у всіх галузях: у галузі про­ми­с­ло­ во­с­ті й сільсько­го господарства. Особливу увагу Україна приділяє змі­ ц­нен­ню зв’язків з Німеччиною. . Diese Länder liegen in Europa und die Ukraine hält sie für ihre besten Partner.— наступник die Aufbewahrung — збереження Sitten und Bräuche — традиції та звичаї farbenreich — колоритний treffend — влучний einen Beitrag leisten — робити внесок erleiden (i. weil sie hochentwickelt sind. Відтоді як Україна стала самостійною державою. begann sie Verbindungen mit anderen Staaten aufzunehmen. Швейцарією. Wie finden Sie selbst Ukrainisch?  Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern  Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè ç í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè Sobald die Ukraine ihre Unabhän­ gigkeit gewann. . 3. i) — страждати heilig — святий beherrschen (te. й Україна вважає їх своїми кращими пар­т­не­ра­ми. оскільки вони є ви­со­ко­ розвинени­ми. Die Beziehungen entwickeln sich und erweitern sich auf allen Gebieten: auf dem Gebiet der Industrie und Land­ wirt­schaft. Öster­ reich. вона стала вста­но­в­лю­ва­ти зв’язки з іншими державами. Was ist Ihre Muttersprache? 2.

. Kultur–. Was schenkt die Ukraine besonders große Aufmerksamkeit? 2. Минуло тільки декілька років відтоді. як було прийнято Конституцію Укра­ї­ ни. На підприємствах пра­цю­ють багато німецьких фахівців. Österreich und der Schweiz? 3. Sie helfen bei der Montage ver­schie­de­ ner Anlagen und bei der Ausrüstung der Werkhallen. Erst einige Jahre sind vergangen. У Києві та Одесі зна­хо­дять­ся філії ін­ ти­ту­ту імені Гете. Auf welchen Gebieten entwickeln sich die Beziehungen? 4. a) zu (Dat. In Kyjiw und Odessa befinden sich Ab­ tei­lun­gen des Goethe–Instituts. Вони до­по­ма­га­ють у збиранні різних ви­ро­б­ни­чих лі­ній і обладнанні цехів. Ці фі­лії до­по­ма­га­ють роз­по­всю­джен­ ню ні­ме­ць­кої мови. як держава. Wörter und Wendungen Verbindungen aufnehmen — встановлювати зв’язки Aufmerksamkeit schenken — приділяти увагу die Festigung — зміцнення die Vertretung. Die Ukraine ist als Staat von vielen Staa­ten anerkannt. Sie tragen zur Verbreitung der deut­ schen Sprache bei. Україна. souveräner schon 10 Jah­re existiert. In den Betrieben arbeiten viele deut­ sche Fachleute. хоча наша держава як незалежна й суве­ренна існує вже 10 років. -en — відділ. -en — представництво die Abteilung.) — сприяти der Fachmann (die Fachleute) — фахівець die Ausrüstung — оснащення Fragen zum Text 1. куль­ ту­ри й освіти. визнана ба­га­ть­ ма державами.68 Die Ukraine l In der Ukraine befinden sich ständige Handels–. Warum knüpft die Ukraine Kontakte zu Deutschland. sie ist Mitglied der Eu­ro­päi­schen Gemeinschaft. Welche Vertretungen sind in der Ukraine? 5. В Україні знаходяться постійні пред­ ста­в­ни­ц­т­ва цих країн з торгівлі. und Bildungsver­ tretungen dieser Länder. als die Ver­fas­sung der Ukraine angenom­ men wor­den ist. філія beitragen (u. obwohl unser Staat als ein un­ab­hän­gi­ger. вона є членом Єв­ро­ пей­сь­ко­го товариства. Україна — це порівняно молода дер­ жа­ва. Wozu tragen die Abteilungen des Goethe-Institut bei?  Die Ukraine und ihre Probleme  Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè Die Ukraine ist ein verhältnismäßig jun­ ger Staat.

Einen besonderen Platz nimmt das öko­lo­gi­sche Problem ein. kei­ nen Absatz haben. Укра­ ї­на має багато проблем свого ста­но­в­ лен­ня й самовизначення. немає збуту. Але. Häufig ist das Leitungswasser zum Trin­ ken ungeeignet. t) — визнавати die Gemeinschaft. . In erster Linie sei die Wirtschafts­krise in unserem Land zu erwähnen. Багато продуктів харчування вва­жа­ ють­ся шкідливими для здоров’я. Wörter und Wendungen verhältnismäßig — порівняно anerkennen (te.l Україна 69 Viele Partnerschaftsbeziehungen sind schon angeknüpft. Das Ausmaß der Umweltprobleme ist in unserem Land immer deutlicher. Є багато спільних підприємств. Робочі роками не отримують платню. Часто вода у водопроводі не­при­да­т­ на для пиття. Es gibt viele gemeinsame Betriebe. як кожна молода держава.— продукти харчування ungeeignet — непридатний . Man muss auch über die Mängel an En­er­gie­ver­sor­gung sagen. Viele Nahrungsmittel gelten als ge­ sund­heits­schäd­lich. Ge­ sell­schaf­ten mit beschränkter Haftung usw. Alle diese Probleme hindern unseren Staat an der Stabilisierung der Wirt­schaft. ін. Усі ці проблеми заважають нашій дер­ жа­ві в стабілізації економіки. Viele Großbetriebe funktionieren nicht. забезпечення die Nahrungsmittel. um alle diese Mängel zu beseitigen. Ärzte erhalten nicht recht­zei­tig ihr Gehalt. тому що немає необхідних ма­те­рі­а­лів. Особливе місце займає проблема еко­ло­гії. weil sie keine notwendigen Stoffe. Aber wie jeder junge Staat hat die Ukrai­ne viele Probleme ihres Werdens und ihrer Selbstbestimmung. Man muss sich alle Kräfte geben. Уже встановлено багато пар­т­нер­сь­ ких відносин. У першу чергу треба назвати еко­но­ мі­ч­ну кризу в нашій країні. Die Arbeiter bekommen jahrelang kei­ nen Lohn. Die Lehrerkräfte. щоб усу­ ну­ти всі ці недоліки. Треба докласти всіх зусиль. -en — відношення beschränkt — обмежений die Selbstbestimmung — самовизначення der Lohn (die Lohne) — заробітна плата die Versorgung — постачання. Учителі. лікарі отримують її не­своє­ ча­с­но. Багато великих підприємств не пра­ цю­ють. Обсяг проблем навколишнього се­ре­ до­ви­ща в нашій країні стає ще більш виразним. фірм з обмеженою відповідальністю і т. Слід також сказати й про недоліки в енергопостачанні. -en — співтовариство die Beziehung.

Wegen Geldmangel können in den Betrieben alte Betriebsanlagen nicht durch neue. хоча й недостатня для їх вирішення. Um die Ernteerträge zu erhöhen. Von den Wassermassen dieser selbst­ geschaffenen “Meere” wird oft alles noch Lebende überflutet. Die Ukraine l Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Ukraine? Von wem wurde die Ukraine anerkannt? Welche Probleme hat die Ukraine? Warum funktionieren viele Betriebe nicht? Wodurch werden die Gewässer und Lebensmittel der Ukraine vergiftet?  Umweltschutz. Ïðîáëåìè Óêðà¿íè Wie in allen Ländern der Welt gehören die ökologischen Probleme auch in der Ukraine zu den wichtigsten. Nach dem Bau einer ganzen Reihe von Stauseen am Dnipro sind im Klima der Ukraine unwiederrufliche Veränderung eingetreten. 4. Звичайно. 5. що йде до нашого столу з цих ла­нів. Як і в усіх країнах. Непоправні зміни відбулися в кліматі Укра­ї­ни після створення цілої ланки во­до­ймищ на Дніпрі. 2. . Natürlich wird allen diesen Problemen Aufmerk­samkeit geschenkt. Einige Werke lassen verantwortungslos ihre giftigen Abwässer in die nächst­lie­ gen­den Gewässer oder einfach in die Erde fließen. ist für die Ge­ sund­heit ungefährlich. um diese Probleme zu lö­sen. wur­ den von den Kolchosen lange Zeit die Felder mit minderwertigen Dün­ge­mit­ teln ver­gif­tet. Nicht alles. безпечне для нашого здо­ро­в’я. Деякі підприємства скидають без­від­ по­ві­да­ль­но до водоймищ.70 1. ökologisch saubere er­ setzt­ wer­den. Брак коштів не дозволяє замінити ста­ре обладнання на заводах на новіше й екологічно чисте. що зна­хо­ дять­ся поблизу. was von diesen Feldern auf unseren Tisch kommt. що ще залишилося живого. усім цим проблемам при­ді­ ля­єть­ся увага. довгий час колгоспи отруювали поля хі­мі­ч­ни­ ми добривами низької якості. Вода цих штучних «морів» затопляє все. екологічні про­ бле­ми — одні з найважливіших в Україні. 3. Не все. Щоб підвищити урожайність. або просто на ґрунт отруйні відходи виробництва. Probleme der Ukraine  Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. jedoch nicht genügend.

April 1986. Wann sind die Veränderungen im Klima der Ukraine eingetreten? 5. за підрахунками учених. t) — отруювати der Stausee. І все це лише дещиця лих. І все ж найстрашнішим лихом Укра­ї­ ни стала катастрофа 26 квітня 1986 року в Чорнобилі. Warum können die alten Betriebsanlagen durch neue nicht ersetzt werden? 3. Десятки кілометрів отруєної землі. що зва­ли­ ли­ся на Україну.l Україна 71 Das größte Unglück für die Ukraine ist aber die Tschernobyler Katastrophe am 26. das Was­ser des Dnipro und der Pripjatj ist ver­gif­tet. Вибух 4-го енергоблоку Чо­р­но­биль­сь­ кої атомної електростанції призвів до жахливих екологічних наслідків. Die Explosion des vierten Reaktors des Tschernobyler Atomkraftwerkes hatte schreckliche ökologische Folgen. Unter den Folgen der Katastophe im Atom­kraft­werk werden nach Ansicht der Ge­lehr­ten noch viele Ge­ne­ra­tio­ nen lei­den. -en — ракове захворювання das Unheil — лихо Fragen zum Text 1. Ihre Folgen hatten verheerende Aus­wir­ kun­gen für die Umwelt der ganzen Welt. Was gehört zu den wichtigsten Problemen der Ukraine? 2. Від наслідків катастрофи на ЧАЕС. Kinder und Tiere werden nach der Ka­ ta­stro­phe als Mutanten geboren. Die Tschernobyler Katastrophe über­ trifft Hirosima und Nagasaki. Чорнобильська катастрофа пе­ре­ве­р­ ши­ла Хіросіму та Нагасакі. Вона справила негативний вплив на стан довкілля у всьому світі. збільшується кількість ракових за­хво­рю­вань. Wodurch wird die Natur der Ukraine vergiftet? 4. Діти й тварини народжуються му­та­н­ та­ми. Wörter und Wendungen der Geldmangel (die Geldmängel) — нестача коштів das Abwasser (die Abwässer) — стічні води die Düngemittel — добрива vergiften (te. t) — затоп­ лювати totbringend — смертоносний die Krebserkrankung. Dutzende von Kilometern verseuchter Erde. вода Дніпра й Прип’яті отрує­ на. будуть стра­ж­да­ ти ще багато поколінь. тисячі людських життів згублені смер­ то­но­с­ним випромі­нюванням. die Zahl der Krebserkrankungen steigt. Wovon wird in der Natur alles noch Lebende überflutet? . -n — водосховище überfluten (te. Tausende Menschenleben wur­ den von den totbringenden Strahlen ver­nich­tet. Das alles ist nur ein kleiner Teil des über die Ukraine hereingebrochenen Un­heils.

Kyjiw liegt am Dnipro. Київ багатий на історичні па­м’ятки. Thea­ter. Президент і уряд. . Це не тільки культурний. der Präsident und die Regierung. Київ — одне з найкрасивіших міст сві­ту. Kinos. у Київському університеті. Тут проживають близько трьох мі­ль­ йо­нів жителів. Це давнє місто. Тисячі студентів навчаються в КиєвоМогилянській академії. industrielles und kulturelles Zentrum des Staates. Київ — це великий транспортний центр. Tausende Studenten studieren an der Kyjiwo–Mohyljanska Akademie. театрів. Es ist die größte Stadt der Ukraine. einem der größten Flüsse Osteuropas. In der Stadt gibt es viele Museen. Kyjiw ist reich an Historischen Denkmä­ lern. son­dern auch ein wichtiges Bil­dungs­ zen­trum. Bibliotheken. Київське метро дуже красиве. Es ist eine sehr alte Stadt. У місті також багато музеїв. Київ розташований на ріці Дніпро. Gebiete und Städte der Ukraine (Ð åãІîí è òà ì ³ ñòà ÓêðàЇí è)  Kyjiw. Це найбільше місто України. індустріальний і куль­ ту­р­ний центр держави. Wir sind sehr stolz auf unsere Haupt­ stadt. Це політичний. Die Kyjiwer Metro ist sehr schön. Hier leben ungefähr 3 Millionen Ein­ woh­ner.I I I . Ми дуже пишаємося своєю сто­ли­цею. бібліотек та великих і ма­ ле­нь­ких церков. У Києві знаходяться Верховна Рада. кінотеатрів. Hauptstadt der Ukraine  Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè Die Hauptstadt der Ukraine ist Kyjiw. од­ ній із найбільших рік Східної Єв­ро­пи. Sie ist ein politisches. у багатьох інститутах і коледжах. In Kyjiw befinden sich der Oberste Rat. Das ist nicht nur ein Kulturzentrum. kleine und große Kir­chen. але й осві­т­ ній центр України. Kyjiw ist eine der schönsten Städte der Welt. an der Kyji­wer Universität. an vielen Hoch­ schulen und Colleges. Київ — столиця України. Kyjiw ist ein wichtiger Ver­kehrs­kno­ten­ punkt.

Недалеко від майдану Незалежності знаходиться Софійський собор. Wenn man den Chreschtschatyk ent­ lang geht. Тепер ми попрямуємо на берег Дніп­ ра.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 73 Wörter und Wendungen ungefähr — приблизно das Baudenkmal (die Baudenkmäler) — архітектурна пам’ятка 1. Найцікавіші та найвідоміші — КиєвоПечерська лавра. Ця вулиця відома своїми чудовими каштанами. Nun begeben wir uns zum Dnipor­ufer. die Wo­lo­dy­myr Kir­che. Hier werden nationale Feste gefeiert. wo das Denkmal Wolodymyr des Täu­ fers steht. deren Geschichte 1500 Jahre alt ist. Головна вулиця міста називається Хрещатик. Якщо йти Хрещатиком. 4. -e — транспортний центр stolz sein auf (Akk.) — пишатися Fragen zum Text Wo liegt die Hauptstadt der Ukraine? Wieviel Einwohner leben in Kyjiw? Welche Sehenswürdigkeiten Kyjiws kennen Sie? Warum nennt man Kyjiw ein wichtiges Bildungszentrum? Haben Sie einmal Kyjiw besucht?  Sehenswürdigkeiten Kyjiws  Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ Kyjiw ist eine Stadt. die So­phi­en­ka­the­dra­le. Meetings durchgeführt. 5. Es ist reich an historischen Denkmälern. 3. Тут відзначаються національні свята та улаштовуються мі­тинги. історія якого налічує 1500 років. Auf dem Platz vor der So­phi­en­ka­the­ dra­le steht das Bohdan Chmelnytzky– Denkmal. der Verkehrsknoten­punkt. 2. . На майдані перед собором стоїть па­ м’я­т­ник Богдану Хмельницькому. собор Святої Со­фії. Володимирська церква. Він багатий на історичні пам’ятки. Diese Straße ist durch ihre wun­der­ schö­nen Kastanienbäume berühmt. Київ — місто. можна опи­ни­ ти­ся на майдані Незалежності. де стоїть пам’ятник Володимиру Хрестителю. Nicht weit vom Platz der Unabhängigkeit befindet sich die Sophienkathedrale. Die interessantesten und be­kann­te­sten sind: die Kyjiwo–Petscherska Lawra. kommt man auf den Platz der Un­ab­hän­gig­keit. Die Hauptstraße der Stadt heißt Chresch­tschatyk.

Київ — дуже красивий.6 Tau­ send Einwohner. Область знаходиться в північній ча­с­ ти­ні України на території середньої течії Дніпра. t) — розташуватися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Kyjiw? Woran ist Kyjiw reich? Welche historischen Denkmäler sind weltbekannt? Wie heißt die Hauptstraße Kyjiws? Wofür ist der Andrejewski Spusk bekannt?  Das Kyjiwer Gebiet  Êè¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördlichen Teil der Ukraine im Mittelaufbecken des Dnipro. ein Besuch dieser Stadt wird immer zu einem Erlebnis. Im Norden grenzt das Gebiet an Weißruss­land. t) — проводити sich begeben (a. На півночі область межує з Біло­ русією. . Область поділяється на 25 районів та 24 міста. Кількість населення складає 1849. жителів. t) — обслуговувати sich ansiedeln (te. die hier den Touristen ihre Kunstwerke anbieten.Gebiete und Städte der Ukraine l 74 Von hier aus kann man den Flusshafen sehen. 3. Das Gebiet teilt sich in 25 Bezirke mit 24 Städten. Kyjiw ist sehr schön. Sieben Brücken verbinden das eine Dne­p­ru­fer mit dem anderen.6 тис. Die Gebietsfläche beträgt 28 100 km2. Площа — 28100 км2. 2. Найвідоміший з них — міст імені Па­ то­на. які пропонують тут туристам свої вироби. Noch eine andere Sehenswürdigkeit ist der Andrijiwsky Uswis. Ще одна визначна пам’ятка — це Ан­ д­рі­їв­сь­кий узвіз. Сім мостів з’єднують один берег Дніп­ ра з другим. Die bekannteste darunter ist die Pa­ton­ brüc­ke. Wörter und Wendungen durchführen (te. abfertigen (te. Hier werden täglich Tausende Pas­sa­gie­ re abgefertigt. 5. Тут щодня обслуговуються тисячі па­ са­жи­рів. відвідання цьо­го міста завжди стає по­дією. Звідси можна побачити річковий во­к­зал. 4. На цій вулиці розташувалися ху­до­ж­ ни­ки. Auf dieser Straße haben sich Künstler angesiedelt. e) — прямувати der Flußhafen — річковий вокзал 1. Die Bevölkerungszahl ist 1849.

 Bilokur. Північну частину займає Поліська ни­зо­ви­на. Kaolin. Malyschko. космонавт П. Den nördlichen Gebiets­teil bildet die Po­lisj­ka Niederung. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe. Рельєф області різноманітний. Ма­ зепа. буре вугілля та в південно-західній частині облас­ ті — золото. автор українського гімна П. ver­ schiedene Geräte. Im Kyjiwer Gebiet wurden viele be­ rühm­te Ukrainer geboren: der Hetman I. Kostenko. І. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich. Braunkohle und im Süd­ we­sten des Gebiets–Gold. Masepa. Десна та інші). . Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи багато земель області не можна використовувати. Tschu­bynsky. Уж. Попович та художниця К. Bagger. L. рі­з­ні прилади. екскаватори. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Pflanzenbau.a. der Irpin. Драч. I. У сільському господарстві пере­ ва­жають тваринництво та рослин­ ництво. Тут мало корисних копалин: бу­ді­ве­ ль­ні матеріали. Обласний центр — місто Київ. Область лежить у зоні лісостепу. Kühl­schränke. Чу­ бинський. Hier sind Elektronen– und Rechen­ technik entwickelt. м’я­кий. Das Kyjiwer Gebiet ist industriell und land­wirt­schaft­lich.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 75 Das Gebietszentrum ist die Stadt Kyjiw. Малишко. Найбільша річка тут Дніпро з при­то­ ка­ми (Прип’ять. У Київській області народилось ба­га­ то відомих українців: гетьман І.1 % населення — українці. Підприємства виробляють сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кі машини. Київська область індустріальна та сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ка. Костенко. Die Betriebe produzieren land­wirt­ schaft­li­che Maschinen. Білокур. поети А. Ірпінь. Infolge der Tschernobyl–Katastrophe wurden viele Grundstücke des Gebiets unbrauchbar. Das Klima ist gemäßigt kontinental und mild. Dratsch. холодильники.). die Desna u. der zentrale und der südwestliche Teil sind inner­ halb der am Dnipro gelegenen Anhöhe. der Kosmonaut P. торф. діаманти. центральна та південно-за­хі­д­на частини знаходять­ ся в ме­жах При­дні­п­ров­сь­кої висо­ чини. Тут розвинені електронна та об­чи­с­ лю­ва­ль­на техніка. 92. каолін. Popowytsch und die Künstlerin K. Der größte Fluss ist hier der Dnipro mit seinen Nebenflüssen (Prypjatj. 92. Torf und Dia­man­ten). die Dichter A.1 % der Bevölkerung sind Ukrainer. der Autor der ukrainischen Hym­ne P. Es gibt hier wenig Bodenschätze (Bau­ stof­fe. Клімат помірно континентальний. der Ush. Л.

Керченська протока відокремлює те­ ри­то­рію Республіки Крим від Росії. На півночі та в центральній частині вона рівнинна. Площа Республіки 26 100 км2. Im Westen und im Süden wird sie vom Schwarzen Meer bespült und im Nor­den vom Asowschen Meer На заході і на півдні його омиває Чо­ р­не море. 3. Територія півострова різноманітна. Im Norden und im zentralen Teil ist die Ebene und im Süden sind Krymgebirge. Die Republik teilt sich in 15 Bezirke mit 15 Städten. die Bevölkerungszahl ist 2 137 700 Einwohner. на­се­ лен­ня 2 137 700 жителів. Das Gelände der Halbinsel ist un­ter­ schied­lich. t) — пере­ важати Fragen zum Text Wo liegt das Kyjiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Bodenschätze gibt es im Kyjiwer Gebiet? Was produzieren die Kyjiwer Betriebe? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Die Autonome Republik Krym  Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì Die Republik liegt auf der Halbinsel Krym. 5. а на півночі — Азовське. Die Fläche der Republik beträgt 26 100 km2. Die Kertscher Meerenge trennt das Ter­ ri­toti­um der Re­pu­blik Krym von Russ­ land. . der Pflanzenbau — рослин­ ництво der Baustoff — будівельні матеріали die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля dominieren (te. Das Verwaltungszentrum ist die Stadt Simferopol. 2. а на півдні зна­хо­дять­ ся Кримські гори. Республіка поділяється на 15 районів та 15 міст. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Viehzucht — тваринництво 1. Республіка розташована на Крим­сь­ко­ му півострові. 4. Адміністративний центр — місто Сім­ фе­ро­поль.Gebiete und Städte der Ukraine l 76 Wörter und Wendungen die Fläche — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення betragen (u.

Рівнина півострова знаходиться в сте­ по­вій зоні. die Alma. Велику роль відіграють тут водний транспорт та туризм. Є також мінеральні води. хімічна та харчова про­ми­с­ло­ во­с­ті. у горах — трохи хо­ло­д­ні­ший. виноградарство та тваринництво. Saksj­ke. Тут є також солоні озера. Клімат півострова на рівнині помірно континентальний.5 % — Ukrainer und 300 000 Ta­ taren. Там виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ кі машини. Кача. die Katscha. Fischprodukte und Wein. Feodossija. Сакське. Актаське та інші. сіль солоних озер. in den Ber­gen — etwas kälter und an der süd­li­chen Küste des Schwarzen Meeres ist es dem Mittelmeerklima ähnlich. Die Ebene der Halbinsel liegt in der Steppenzone und die Berge sind be­ waldet. Die Lebensmit­te­lindustrie produziert Kon­ser­ven. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють рослинництво. 67. chemische und Lebens­ mittelindustrie. Zu den Bodenschätzen gehören Ei­sen­ erz. рибні продукти та вино. а гори вкриті лісами. 67. Альма. Харчова промисловість виробляє кон­се­р­ви. Salz in Salz­seen.5 % — українці та 300 тисяч татар. Dort werden landwirtschaftliche Ma­ schi­nen. будівельні матеріали. Die größten Industriezentren sind Se­ wa­sto­pol. Me­tall­be­ar­ bei­tung. Das Klima der Halbinsel ist in der Ebe­ne gemäßigt kontinental. Керч. радіо. Бельбек. Сім­фе­ро­поль. Салгир. Феодосія. Найбільші промислові центри Се­ва­с­ то­поль. In der Landwirtschaft dominieren Pflan­zen­bau. der Salhyr. Sim­fe­ro­ pol. . 26. Es gibt hier auch Salzseen (Sassyk.2 % der Bevölkerung sind Russen. der Belbeek.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 77 Die Flüsse die Tschorna. Baustoffe. 26. автомобілі («Волга» та «Га­зель»). Західний Бульчанак мі­л­ко­во­д­ні. Es gibt auch Mineralgewässer. Weinbau und Viehzucht.та електронні при­ ла­ди. der West­li­che Bultschanak sind was­ser­arm. ме­та­ лу­р­гія. Radio– und Elektronen­geräte und Autos (“Wolga” und “Gasel”) pro­ duziert. Річки Чорна. Erdgas. До корисних копалин належать за­лі­ з­на руда. а на південному узбере­ жжі Чорного моря він нагадує се­ред­ зем­но­мор­сь­кий. Die führenden Wirtschaftszweige sind Maschinenbau (Schiffbau). Aktasjke und andere). Kertsch. такі як Са­ сик.2 % населення — росіяни. Провідні галузі господарства — ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня (корабельне). природний газ. Große Rolle spielen hier Wasserverkehr und Tourismus.

тут боролася за права укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду А. е. Пізніше воно стало резиденцією Крим­сь­ко­го хана. Papanin geboren. Jh. 5. Gor­ska. hier kämpfte für die Rechte des ukrainischen Volkes A. 2. Später wurde sie zur Residenz der Krym–Khans. dass diese Ge­ gend bereits in grauer Vorzeit besie­ delt war (Ende des 4. Папанін. Simferopol liegt in einem Talkessel zwi­ schen der äußeren und inneren Ge­ birgs­ket­te der Krymgebirge. Однак також доведено. На початку 16 століття на лівому бе­ ре­зі річки Салгир виникло поселен­ ня татар Ак-Мечеть. Виникнення міста історики по­в’я­зу­ ють з 1784 роком. Wörter und Wendungen die Fläche — чисельність die Bevölkerungszahl — кількість населення die Meerenge — протока bespülen (te. u. in­du­ stri­el­le und kulturelle Zentrum der Re­ pu­blik Krym. In Jalta ist das Grab des ukrainischen Dichters S. Горська. Руданського.Gebiete und Städte der Ukraine l 78 Auf der Krym wurden der Künstler I. Сімферополь — це ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ний. що ця мі­с­це­ вість була заселена ще у давні часи (кінець 4 століття до н. t) — омивати das Verwaltungszentrum — адміністративний центр 1. 3. v. . die Bodenschätze — корисні копалини die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Viehzucht — тваринництво dominieren — переважати Fragen zum Text Wo liegt die Republik Krym? Wie ist das Gelände der Halbinsel? An welchen Bodenschätzen ist die Halbinsel reich? Wer lebt auf der Halbinsel Krym? Welche berühmten Menschen wurden auf der Krym geboren?  Simferopol  ѳìôåðîïîëü Simferopol ist das administrative. 4. Am Anfang des 16. У Ялті знаходиться могила укра­ї­н­сь­ко­ го поета С.). Rudansky. У Криму народились художник І. Ай­ ва­зовський та полярник І. Сімферополь знаходиться в уло­го­ви­ ні між зовнішнім та внутрішнім ла­н­ цю­гом Кримських гір. Es ist aber bewiesen. Seine Entstehung verbinden viele Hi­ sto­ri­ker mit 1784. Ajwa­sowsky und der Polarforscher I. Jahrhunderts ent­ stand am linken Ufer des Flusses Sal­ hyr die Tatarensiedlung Ak–Metschet. промисловий і культурний центр Ре­с­ пу­б­лі­ки Крим. Z).

За короткий час тролейбусами вони добираються до багатьох курортів Чорноморського узбережжя. Wörter und Wendungen die Entstehung — виникнення beweisen (ie.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 79 Die Einwohnerzahl beträgt in Sim­fe­ro­ pol etwa 400 000 Einwohner. erreichen (te. t) — заселяти empfangen (i. У Сімферополі проживають близько 400 000 жителів. t) — відпочивати direkt — прямий Fragen zum Text Wo liegt Simferopol? Wann wurde die Stadt gegründet? Was ist schon lange bewiesen? Wie groß ist die Einwohnerzahl der Stadt? Welche Verkehrsverbindung hat Simferopol mit vielen Städten der Ukraine?  Sewastopol  Ñåâàñòîïîëü Sewastopol ist eine große Hafenstadt auf der Krym. die am Schwarzen Meer liegt. У багатьох парках і скверах можна добре відпочити. . ie) — доводити in grauer Vorzeit — у давні часи besiedeln (te. Sie erreichen in kurzer Zeit mit Trol­ley­ bus­sen viele Kurorte an der Schwarz­ meerküste. Севастополь — велике портове місто в Криму біля Чорного моря. Simferopol ist eine schöne grüne Stadt. Він належить до найбільших міст Крим­сь­ко­го півострова і є най­бі­ль­ шим центром освіти в Криму. t) — добиратися sich ausruhen (te. empfängt es täglich Tau­sen­de von Touristen. Da Simferopol direkte Zug– und Flugzeugverbindung mit vielen Städten der Ukraine hat. Місто було засноване в 1783 році як морський порт і фортеця. Es gehört zu den größ­ten Städten der Krymhalbinsel und ist das größte Bil­ dungs­zen­trum der Krym. Сімферополь — красиве зелене мі­ с­то. він приймає щодня тисячі туристів. 5. Оскільки Сімферополь має прямі спо­ лу­чен­ня залізницею та літаком з ба­ га­ть­ма містами України. Die Stadt wurde im Jahre 1783 als See­ ha­fen und Festung gegründet. In Simferopol und in seiner Umgebung sind viele historische Denkmäler und Bauten zu besichtigen. У Сімферополі та на його околицях можна відвідати багато історичних пам’ятників та споруд. 3. 4. 2. a) — приймати 1. In mehreren Parks und Grünanlagen kann man sich gut ausruhen.

im 4. легка та харчова промисловість. до н. е. У 1 ст. Досить цікаво звернутися до історії міста. Тут розвивається кораблебудування. wohin jedes Jahr zahlreiche Touristen aus der Ukraine und aus dem Ausland kommen. Ruinen von Tem­ peln. На території сьогоднішнього Се­ва­с­ то­по­ля у 5—1 ст.—1. У давні часи її називали спочатку Херсон. Стіни з баштами. . Hier entwickeln sich Schiffbau. Theatern. було давнє мі­с­то Херсонес.80 Gebiete und Städte der Ukraine l Die Einwohnerzahl beläuft sich auf etwa 300 000 Menschen. за­ ле­ж­на від Рима. Якщо говорити про історію міста Се­ ва­с­то­по­ля. Jahrhundert u. майстерень багато розповідають про культуру цієї місцевості багато сто­літь тому. Широко відомий інститут південних морів Академії наук України. Auf dem Territotium des heutigen Se­ wa­sto­pol gab es im 5. von Bysanz abhän­ gige Republik. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die uralte Stadt Cherssones. Das ist die Stadt der Schwer– und Leicht­in­du­strie. Im 1. приладобудування. Wenn man über die Geschichte der Stadt Sewastopol spricht. Нині лише руїни на околиці мі­с­та на­ га­ду­ють про давні часи. З 1978 р. потім Корсунь. куди що­ро­ку при­їз­дить багато туристів з Укра­ї­ни та з-за кордону. е. Werkstätten erzählen uns viel über die Kultur dieses Ge­län­ des vor vie­len Jahrhunderten. erzählt man viel über die heldenhafte Verteidigung der Stadt während des Krymkrieges (1854—1855). н. то багато розповідають про героїчний захист міста під час Крим­сь­кої війни (1854—1855 рр. Es ist ziemlich interessant sich mit der Geschichte der Stadt zu beschäftigen.). In der Stadt gibt es zwei Theater. У ньому мешкає близько 300 000 жи­ те­лів. Jh. leichte und Lebensmittelindustrie. У місті два театри. а в 4 ст. Wände mit Türmen. dann Korsun. руїни храмів.— від Ві­зантії. те­а­т­ рів. Im Mittelalter nannte man sie zuerst Cherson. Seit dem Jahre 1978 ist Cherssones das staatliche historische archäologische Museum. Z. н. Weit bekannt ist das Institut der süd­li­ chen Seen der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der Ukraine. war das die von Rom. е. Ge­rä­te­ bau. Херсонес — державний іс­то­ри­ко-ар­хе­о­ло­гі­ч­ний музей. Це місто важкої та легкої про­ми­с­ло­ во­с­ті. тут була ре­с­пу­б­лі­ка. Heutzutage erinnern die Ruinen am Ran­de der Stadt Sewastopol an die ur­ alten Zeiten.

3. Das Jahr 1654 gilt allgemein als Grün­ dungs­jahr. Wir hoffen. Charkiw ist die historische Hauptstadt der Slobidska Ukraine. die Udy und der Charkiw. так і тепер не можна уяви­ ти Севастополь без флоту. 4. Bysanz — Візантія der Tempel — храм die Marine — флот 1. Hier kreuzen sich die Flüsse die Lopan. Харків — історична столиця Сло­бід­ сь­кої України.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 81 Zu Ehren dieses Ereignisses wurde das Panorama “Die Verteidigung von Se­wa­ sto­pol 1854–1855” geschaffen. науковий і культурний центр. Завдяки своєму вигідному роз­та­шу­ ван­ню Харків почав швидко роз­ви­ва­ ти­ся. Mai 1944” dar. Die Verteidigung der Stadt während des Großen Vaterländischen Krieges stellt das Diorama “Sturm vom Sapunberg. 7 травня 1944 р. Dank seiner günstigen Lage begann sich Charkiw schnell zu entwickeln. Sowohl früher. На честь цієї події було створено па­ но­ра­му Севастополя 1854—1855 рр. Es ist ein wichtiges industrielles. що наш військовий флот буде завжди представляти ми­р­ ні інтереси нашої держави. Уди й Харків. Загальновизнаною датою за­сну­ван­ня Харкова вва­жа­єть­ся 1654 рік. als auch heute können wir uns Sewastopol ohne Marine nicht vor­stel­len. dass unsere Kriegsmarine immer die friedliebenden Ziele unse­ res Staates vertritt. Це важливий промисловий. 5. 7. Як раніше. Він розташований на перетині річок Лопань. Ми сподіваємося. 2. Wörter und Wendungen der Seehafenhäfen — морський порт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Sewastopol? Was kann man über die Wirtschaft der Stadt sagen? Was Interessantes haben Sie aus der Geschichte der Stadt erfahren? Waren Sie wenigstens ein Mal in Sewastopol? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt möchten Sie besichtigen?  Charkiw  Õàðê³â Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine.». wis­ sen­schaft­li­ches und kulturelles Zentrum. Захист міста під час Великої Ві­т­чи­з­ня­ ної війни представляє діорама «Штурм Сапун-гори. Харків — друге за розмірами місто України. .

Chlebnikow. Während des Zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt stark zerstört. 5. Під час Другої світової війни місто за­ зна­ло страшних руйнувань. Ко­с­то­ма­ ров. Єсе­нін. Sie wurde am 23. Головна та найкрасивіша ву­лиця мі­с­ та. Після Жовтневої революції з 1919 по 1934 роки Харків був сто­ лицею Укра­ї­ни. Гулак-Артемов­ський. Hauptstraße und historisches Zentrum der Stadt. In Charkiw weilten und arbeiteten zu ver­schie­de­nen Zeiten Kwitka–Os­no­w­ja­ nen­ko.Gebiete und Städte der Ukraine l 82 Durch die von Karasin 1805 gegründe­ te Char­ko­wer Universität wurde die Stadt zu ei­nem wichtigen Bildungszentrum. Хлєбніков. 4. Рє­пін. Найвідоміші з них — парк ім. weilen (te. 26 Plätze. Re­pin. Charkiw war nach der Ok­to­ber­re­vo­lu­ti­ on von 1919 bis 1934 die Hauptstadt der Ukraine. eine große An­ zahl von Parks. Die schönste Straße ist die Sumskaja­ straße. Горь­ко­ го та сад Шевченка. Jetzt gibt es in der Stadt mehr als 2500 Straßen. Область розташована в північно-схі­д­ ній частині України. Die bekanntesten darunter sind der Hor­ ki–Park und der Schew­tschenko–Park. У різні роки Харків відвідували та в ньому працювали Квітка-Ос­но­в’я­ не­н­ко. що мала колись назву Слобожанщина. t) — знаходитися zerstören (te. t) — звільняти Fragen zum Text Wie groß ist die Stadt Charkiw? Wann wurde Charkiw gegründet? Warum begann sich die Stadt schnell zu entwickeln? Wer hat die Charkower Universität gegründet? Welche bekannten Menschen weilten und arbeiteten in Charkiw?  Das Gebiet Charkiw  Õàðê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordwestlichen Teil der Ukraine. Jessenin. Із заснуванням у 1805 році завдя­ ки Каразіну Харківського уні­вер­си­ те­ту місто стало важливим освітнім центром. . o) — рахуватися günstig — вигідний 1. 2. його історичний центр — вулиця Сумська. August 1943 befreit. Kostomarow. Hulak–Artemowsky. Нині в місті понад 2500 вулиць і 26 май­данів. Воно було звільнене 23 серпня 1943 ро­ку. багато парків. Wörter und Wendungen sich kreuzen (te. 3. t) — перетинатися gelten (a. dessen Name früher Slo­bos­hanscht­s­chy­na war. t) — руйнувати befreien (te.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 83 Das Gebiet grenzt an Russland und hat die Fläche 31 400 km2. В області проживає близько 3 млн чол. Провідна роль належить ма­ши­но­бу­ ду­ван­ню та металообробній про­ми­с­ ло­во­с­ті. Є також нафта. Sand. Im Gebiet wohnen etwa 3 Millionen Men­schen. Річки області належать до басейнів Дону та Дніпра. Більша частина області лежить у лі­со­ сте­по­вій зоні. «Еле­к­т­ро­ва­ж­маш». der Oskil. має 17 міст. джерела мі­не­ра­ ль­ної води. Харківська область — одна з най­ розвинені­ших областей України. Der Hauptwasserstrom ist der Si­wersky Donez mit den Nebenflüssen (die Udy. «Укрелектромаш» та ба­га­то інших — широко відомі за ме­жа­ми України. «Комунар». Гіганти промисловості — Харківсь­ кий тракторний завод. вохра. кам’яна сіль. feu­er­fe­ sten Ton. Es wird in 27 Bezirke geteilt. “Kommu­nar”. кам’яне та буре ву­гіл­ ля. Die Oberfläche ist flach. “Ukrelektro­masch” und viele an­dere sind weit über die Grenzen der Ukraine bekannt. Kreide. Stein– und Braun­ koh­le. Найбільша ріка — Сіверський До­ нець з притоками (Уди. Більша частина території лежить у Придніпровській низовині. крейда. . besonders an Erdgas. der Wely­ ky Bur­luk). “Ele­ktro­ h­vash­mash. Der Winter ist kühl und im Sommer ist es heiß. hat 17 Städ­te. пісок. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Charkiw. Steinsalz. Das Klima ist gemäßigt kontinental. а літо жарке. во­г­не­ три­в­ка глина. Область має кордон з Росією та пло­ щу 31 400 км2. Die führende Rolle gehört dem Ma­schi­ nen­bau und der Metallindustrie. особливо на природний газ. Оскіл. Der größte Teil des Territoriums liegt auf der Dniproniederung. das Turbinenwerk. Die Flüsse des Gebeiets gehören zum Don– und Dniprobecken. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich. Поверхня області являє собою рі­в­ ни­ну. Die Riesen der Industrie: das Charkower Traktoren­werk. турбінний завод. Der größte Teil des Gebiets liegt in der Waldsteppenzone. Ве­ли­кий Бурлук). der Mosh. Das Gebiet Charkiw ist eines der ent­ wic­kel­te­sten Gebiete der Ukraine. “Sichel und Hammer”. Es gibt auch Erdöl. «Серп і мо­ лот». Зима прохолодна. Клімат помірно континентальний. Ocker und Mineralwasserquellen. Область багата на корисні копалини.­ Обласний центр — місто Харків. Поділяється на 27 районів. Мож.

 Васильківський. Місто і область постачають країні те­п­ло­во­зи. der Historiker D. Мерефа та Лю­бо­тин. Kupjansk. велосипеди. Сково­рода. Die Stadt und das Gebiet liefern dem Land Diesellokomotive. Skoworoda. генератори. Im Gebiet ist der Verkehrsmittelnetz sehr breit. Яворницький. бульдозери. Welche hervorragenden Menschen lebten und schufen im Charkower Gebiet? . інструменти. Zucker­rüben– und Lebensmitte­ lindustrie ent­wic­kelt. під­ ши­п­ни­ки. Werkzeuge. літаки. Kwitka–Osno­wjanenko und H. die Maler I. Elektrokräne. Be­triebs­an­ la­gen für viele Wirtschaftszweige. Die größten Knotenpunkte sind Char­kiw. Рєпін та С. Worauf spezialisiert sich die Landwirtschaft? 5. Найбільші залізничні вузли — Харків. засновник Ха­р­ків­сь­ко­го університету В. Losowa. polygraphische. Was kann man über die Bodenschätze des Gebiets sagen? 3. устаткування для багатьох галузей господарства. Lager. Merefa und Lju­bo­tyn. цукрова та харчова промисловості. Wasylkiwsky geboren. поліграфічна. історик Д.Gebiete und Städte der Ukraine l 84 In diesen Betrieben werden lei­stungs­ star­ke Turbinen für Was­ser­kraft­wer­ke. На цих підприємствах виготовляють потужні турбіни для електростанцій. Repin und S. Wie kann man das Gebiet vom Gesichtspunkt der industriellen Entwicklung charakterisieren? 4. Ge­ne­ra­to­ren. Куп’янськ. Wie ist die geographische Lage des Gebiets Charkiw? 2. Fahr­rä­der. Квітка-Основ’яненко і Г. Ja­wor­­nyzky. а також на м’ясо-молочній промисловості. Досить добре розвинена в області легка. Хоткевич. Elektromotoren er­zeugt. Die Landwirtschaft spezialisiert sich auf Getreide– und Zuckerrübenanbau und auf Fleisch– und Milch­viehzucht. У Харківській області народилися пись­мен­ни­ки Г. Каразін. Karasin. Ziemlich gut sind im Gebiet leichte. Flugzeuge. електромотори. Wörter und Wendungen der Ocker — вохра leistungsstark — потужний die Diesellokomotive -n — тепловоз das Lager — підшипник die Werkbank (die Werkbönke) — верстат Fragen zum Text 1. gasver­arbeitende. der Begründer der Char­ ko­wer Universität W.­ Die letzten Jahre seines Lebens ver­ brach­te hier der große ukrainische Phi­ lo­soph und Dichter H. ве­р­с­та­ти. Chotkewytsch. Лозова. Werkbänke. газопереробна. художники І. Im Charkower Gebiet wurden die Schrift­steller H. електрокрани. Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­єть­ ся на вирощувані зернових культур та цукрового буряку. В області широка транспортна ме­ режа. Останні роки свого життя провів тут великий український філософ та поет Г. Bull­do­ zer.

25 km ent­fernt­ vom Dniproliman des Schwar­ zen Meeres. за 25 км від Дніпровського лиману Чорного моря.). художній музей.­ Die Stadt wird erstmalig in den Chro­ni­ ken im Jahre 1737 erwähnt. Двері багатьох музеїв і театрів ши­ро­ ко відкриті для відвідувачів. das Denkmal für die ersten Schiffbauern der Schwarz­meer­ marine. . 14 технікумів і кілька до­ слі­д­них інститутів. das Uschakow–Denkmal. 14 Fachberufsschulen und einige For­ schungs­in­sti­tu­te. Sehenswert sind der Obelisk zu Ehren der englischen Prominenten. Суворову. на правому березі Дніпра. Hier gibt es das historische Museum der Stadt. Тут є 4 вузи. Zu den historischen Baudenkmälern ge­ hören die Reste der Festung (18–19. das Kar­ byschew–Denkmal und das Suworow– Denkmal.). котрий брав ак­ти­ в­ну участь у боротьбі проти епідемії тифу в місті. Святодухівський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1780 р. am rechten Ufer des Dnipro. Die Stadt verfügt über ein bedeuten­ des wissenschaftliches Potential. планетарій. die Ka­tha­rinen–Kathedrale mit dem Gloc­ken­turm (1782–1787 erbaut) und das Waffenarsenal (1784 errichtet). Тут є краєзнавчий музей. У місті значний науковий потенціал. der aktiv am Kampf gegen die Typhusepidemie in der Stadt teilgenommen hat.­ Cherson entstand im Jahre 1778 als Festung­ zum Schutz der südlichen Grenze. Die Türen vieler Museen und Theater sind für die Besucher weit geöffnet. ein Pla­ ne­ta­ri­um. У літописах уперше згадується в 1737 році.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 85  Cherson  Õåðñîí Die Stadt liegt im Süden der Ukraine. die Greko–So­phi­en–Kirche­ (1780 erbaut). Карбишеву. па­м’я­т­ ни­ки Уша­ко­ву. Jahr­ hundert). Die Theaterfreunde haben die Mög­lich­ keit das ukrainische Drama–Theater. Hier gibt es vier Hochschulen. Херсон було засновано в 1778 році як фортецю для захисту південного ко­р­до­ну. Театрали мають можливість від­ві­да­ ти український драматичний театр. Гідні огляду обеліск на честь ан­г­лій­ сь­ко­го громадського діяча. des Arz­tes George Howard. 1804–1836 er­ richtet).) і зброй­ний ар­се­нал (по­бу­до­ва­ний в 1784 р. die Heilige–Geists­kathedrale (Swjatoduchowsky Sobor. лі­ка­ря Джо­р­джа Гарварда. До історичних пам’яток архітектури на­ле­жать залишки фортеці (18—19 ст. Катерининський со­ бор з дзві­ни­цею (по­бу­до­ва­ний у 1782—1987 рр. ляльковий театр і філармонію. пам’ятник першим ко­ра­ бе­лам Чо­р­но­мор­сь­ко­го флоту. das Kunstmuseum.). Греко-Софіївська церква (1780 р. Місто розташоване на півдні України.). das Puppentheater und die Phil­har­mo­ nie zu besuchen.

362 Tau­send Einwohner. Elektromaschinen. Cherson ist ein See– und Flusshafen. Wörter und Wendungen das Waffenarsenal — збройний арсенал der Prominente. У місті є ботанічний сад і два денд­ рарії. 2. 4. Тут виробляють океанські танкери. ку­ку­ ру­дзя­но-збиральні комбайни «Лан». Viele Autobahnen. Fracht­ schif­fe. Область розташована в басейні ни­ж­ ньої течії Дніпра. In der Stadt gibt es einen botanischen Garten und zwei Dendrarien. Glas pro­du­ziert. повітряних і залі­з­ ничних ліній зв’язують місто з майже усіма містами України та сусідньої Росії. Багато автострад. багато винозаводів. плавучі доки. Hier werden ozeanische Tanker. In Cherson von heute leben ca. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го та Азовського морів. Im Süden wird es vom Schwarzen und Asow­schen Meer umspült. viele Wein­ werke. 5. . -n — видатна особа 1. котрі працюють на бі­ль­шо­с­ті підприємств міста. скло. електро­машини. Bekannt sind das erdölverarbeitende Werk. -s — плавучий док Fragen zum Text An welchem Fluß liegt Cherson? Was ist in Cherson sehenswert? Was zieht die Gäste in Stadt an? Wie groß ist die Bevölkerungszahl? Was wird in Cherson hergestellt?  Das Gebiet Cherson  Õåðñîíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Becken des unte­ ren Stromes des Dnipro. вантажні судна. Schwimmdocks. Херсон має сьогодні площу понад 200 км2.Gebiete und Städte der Ukraine l 86 Cherson hat heute die Fläche über 200 km2 und die Hälfte davon nehmen Parks und Grünanlagen. das Fettkombinat. -e — вантажний корабель das Schwimmdock. Сьогодні в Херсоні живуть 362 тис. die in den mei­sten Be­trie­ben der Stadt beschäf­ tigt sind. і половину з них займають пар­ки та сквери. Maismäh­ drescher “Lan”. 3. жи­ро­ вий комбінат. жителів. Відомі нафтопереробний завод. Херсон — це морський і річковий порт. Flug– und Ei­sen­ bahn­li­ni­en verbinden die Stadt mit fast allen Städten der Ukraine und des be­nach­bar­ten Russland. das Frachtschiff.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone. населення — 1. Das Gebiets­zentrum ist die Stadt Cherson. Das Zentrum des Schiffbaus ist Cher­son. що тече по території області на протязі 200 км. У межах області знаходиться ча­с­ти­на Каховського водосховища. пі­сок. Центр суднобудування — Херсон. Уздовж морського узбережжя багато піщаних островів. als auch Landwirtschaft ent­wickelt. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. має 9 міст. Im Gebiet wird sowohl Industrie. land­wirt­schaft­li­cher und elektrotechni­ scher Maschinen­bau. . Зима м’яка.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 87 Die Fläche beträgt 28 500 km2.2 млн чол. Ein Teil des Kachowsker Stausees ge­ hört dem Gebiet. Провідними галузями промисловості є суднобудування і судноремонт. що найчастіше ви­до­бу­ ва­ють бу­ді­ве­ль­ні матеріали: ва­п­няк. der auf der Strecke von 200 Ki­lo­me­ tern das Territotium des Gebiets durch­ fließt. Sand. черепашник. боксити. Sandhalbinseln und Land­zun­gen. км2. малосніжна з частими від­ли­га­ми. Der Winter ist mild. Область належить до індустріальноаграрних. при­ро­д­ ний газ. so kann man sagen. Das Gebiet nimmt einen Teil der Schwarz­meer­platte ein. сіль­ сь­ко­го­с­по­дар­сь­ке та електротехнічне машинобудування. Поділяється на 18 районів. Erdgas. Клімат помірно континентальний. Bauxite. Die Oberfläche ist flach. то мо­ ж­на ска­за­ти. Heilschlamm. півостровів і кіс. Поверхня рівнинна.5 тис. Ton. Weit bekannt sind Naturschutzparks As­ka­nia–Nowa und Azow–Sywasch. гли­ну. У незначній кількості є торф. schneearm mit häu­fi­gem Tauwetter. Die führenden Zweige der Industrie sind Schiffbau und Schiffsreparatur. лікувальні грязі.2 Mil­lio­ nen Menschen. Was die Bodenschätze angeht. Es gibt in geringem Maße Torf. Область розташована у степовій зоні. Стосовно корисних копалин. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Die Meeresküste entlang ziehen zahl­ rei­che Sandinseln. Широко відомі заповідники АсканіяНова та Азово-Сиваський. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Площа області становить 28. Der Hauptwasserstrom ist der Dnipro. Область займає частину При­чо­р­но­ мор­сь­кої низовани.­ Обласний центр — місто Херсон. dass die Baustoffe am öff­te­sten gewonnen werden: das sind Kalk. Schildpattsand. Головна ріка — Дніпро. hat 9 Städte.

Welche Naturschutzparks dieses Gebiets kennen Sie? 5. м’яса. Найбільші морські порти — Херсон. на злитті Південного Бугу та його притоки Плоска. сполучають Крим з іншими областями України. вина. Wörter und Wendungen die Landzunge. t) — перетинати Fragen zum Text 1. Fleisch–. Найбільші залізничні вузли — Хер­ сон та Каховка. In der Leichtindustrie gehört die füh­ ren­de Rolle der Textilindustrie. Die das Gebiet durchquerenden Ei­sen­ bahn­li­ni­en und Autobahnen verbinden die Krym mit den anderen Gebieten der Ukrai­ne. згі­д­ но з лі­то­пи­сом. масла. Henitschesk und Skadowsk. Залізниці та автомагістралі. Welche Bodenschätze werden am öftesten entdeckt? 3. . Butter– und Käse–. В області використовуються всі види транспорту. що про­ хо­дять через область. Die größten Eisenbahnknotenpunkte sind Cher­son und Kachowka. сира. Значне місце займає харчова про­ми­ с­ло­вість. Die größten Seehäfen sind Cherson. die durch Kon­ser­ven–. Nennen Sie die größten Seehäfen dieses Gebiets. у 1493 році під на­ звою Пло­с­ки­рів. Місто розташоване на Західній Укра­ї­ ні.Gebiete und Städte der Ukraine l 88 Den bedeutenden Platz nimmt die Lebensmittelindustrie ein.­ Хмельницький був заснований. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Cherson. Wein–. -n — коса (геогр.) der Schildpattsand — черепашник der Bauxit — боксит der Heilschlamm — лікувальні грязі durchqueren (te. Генічеськ і Скадовськ. Durch welche Zweige sind die Industrie und die Landwirtschaft vertreten? 4. am Zusammenfluss des Südlichen Buh und seines Nebenflusses Ploska. олії та жирів. Chmelnyzky entstand laut Chroniken im Jahre 1493 unter dem Namen Ploskyriw. У легкій промисловості головну роль відіграє текстильна промисловість. Im Gebiet sind alle Verkehrsmittel vor­ han­den. представлена випуском кон­ се­р­вів. Öl– und Fettproduktion ver­tre­ten wird. 2.  Chmelnyzky  Õìåëüíèöüêèé Die Stadt liegt in der Westukraine.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 89

In den 80er Jahren des 18. Jahr­hun­
derts wurde in Proskuriw um­be­nannt.

У 80-х роках 18 століття він був пе­ре­
йме­но­ва­ний у Проскурів.

Seit 1795 hat es den Status der Stadt
bekommen und seit 1941 wurde zum
Gebietszentrum.

З 1795 року він отримав статус міста,
а з 1941 став обласним центром.

Erst im Jahre 1954 wurde es in Chmel­
ny­z­ky umbenannt.

Тільки в 1954 р. був перейменований
у Хме­ль­ни­ць­кий.

Die Gesamtfläche der Stadt beläuft
sich auf 52 km2.

Загальна площа міста складає 52 км2.

Die Bevöl­kerungs­zahl beträgt 241 Tau­
send Einwohner.

Кількість населення складає 241 тис.
жителів.

Chmelnyzky ist eine Stadt der Wis­sen­
schaft und Bildung.

Хмельницький — місто науки
та осві­ти.

Hier gibt es viele Hochschulen,
Projektierungsbüros und 6 Fachberuf­
sschulen.

Тут багато вузів, проектних бюро та
6 технікумів.

Sehenswert sind zahlreiche Denkmäler,
die zu Ehren der im Kriege 1941–1945
Gefallenen errichtet sind.

Гідні огляду численні пам’ятники, зве­
де­ні на честь загиблих під час війни
1941—1945 рр.

Majestätisch erheben sich das T.
Schew­tschenko–Denkmal, das
B. Chmel­nyzky–Denkmal — der Stolz
der Ein­woh­ner der Stadt.

Велично підносяться пам’ятники
Т. Шевченку, Б. Хмельницькому — гор­
дість жителів міста.

In Chmelnyzky dominieren Elek­tro­tech­
nik, Maschinenbau.

У Хмельницькому домінує еле­к­т­ро­те­х­
ні­ка, машинобудування.

Hier sind vertreten solche Betriebe:
die Produktionsvereinigung “Ukr­
elektro­apparat”, das Werk der Kabel–
und Traktorenaggregate, die Mö­bel­fa­
brik “Fun­ke” (“Iskra”), Betriebe der
Leicht–, Nahrungs­mittel­industrie und
der Bau­stof­fe.

Тут представлені такі підприємства:
виробниче об’єднання «Укре­ле­к­т­ро­а­
па­рат», завод кабельних і трак­торних
агрегатів, меблева фабрика «Іскра»,
підприємства легкої та ха­р­чо­вої про­
ми­с­ло­во­с­ті та будівельних ма­те­рі­а­лів.

Chmelnyzky ist auch die Stadt der
Thea­ter und Museen.

Хмельницький також місто театрів
і музеїв.

Großer Beliebtheit erfreuen sich das
ukrainische Drama–Theater, das Pup­
pen­thea­ter, die Philharmonie.

Великою популярністю користуються
Український драматичний театр, ля­ль­
ко­вий театр і філармонія.

Viele Touristen und die Städter be­su­
chen das Heimatmuseum, das
H. Werejsky–Museum.

Багато туристів і жителів міста від­ві­
ду­ють краєзнавчий музей Г. Ве­рей­
ського.

Gebiete und Städte der Ukraine l

90
Der berühmte Grafiker wurde hier ge­
boren.

Відомий графік народився тут.

Chmelnyzky ist eine moderne Stadt
mit viel Grün.

Хмельницький — сучасне місто, де
багато зелені.

Hier gibt es einen Botanischen Garten
und zwei Parks.

Тут є ботанічний сад і два дендро­
парки.

Chmelnyzkyj ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Хмельницький — залізничний вузол.

Hier gibt es zwei Busbahnhöfe und ei­
nen Flughafen.

Тут є також два автовокзали та ае­ро­
порт.

Wörter und Wendungen

der Zusammenfluß — злиття
umbenennen (a, a) —
перейменовувати
1.
2.
3.
4.
5.

dominieren (te, t) — переважати
der Baustoff, -e — будівельний
матеріал

Fragen zum Text

Was können Sie über die Geschichte der Stadt berichten?
Worauf sind die Einwohner der Stadt stolz?
Wodurch ist die Stadt berühmt?
Was würden Sie in dieser Stadt besichtigen und besuchen?
Waren Sie einmal in Chmelnyzkyj? Was können Sie von Ihren
Eindrücken erzählen?


Das Gebiet Chmelnyzky


Õìåëüíèöüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt auf der Podilljaplatte
und im südlichen Teil von Wolyn.

Область розташована на Поділлі та
в південній частині Волині.

Die Fläche ist 20 600 km2.

Площа 20 600 км2.

Im Gebiet wohnen fast 1,5 Millionen
Men­schen.

В області проживає 1,5 млн чол.

Es besteht aus 20 Bezirken und hat 13
Städte, darunter ist Chmelnyzky die
größte Stadt und das Gebietszentrum.

Поділяється на 20 районів, має
13 міст, серед яких Хмельницький
найбільше і є обласним центром.

Die Oberfläche ist flach.

Поверхня рівнинна.

Zu den im Gebiet gewonnenen Boden­
schät­zen gehören Kalk, Kreide, Gips,
Sand, Mergel, Topf, Phosphorite, sel­te­
ne Mineralwasserquellen.

До корисних копалин, що добува­
ються в області, належать вапняки,
крейда, гіпс, пісок, мергель, торф,
фосфорити, зустрічаються джерела
мінеральної води.

Das Klima ist gemäßigt kontinental.

Клімат помірно континентальний.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 91

Der Winter ist mild, der Sommer ist
warm.

Зима м’яка, а літо тепле.

Die Flüsse gehören zum Dniprobecken
(Horyn, Slutsch), zum Piwdenny–
Buhbecken (der Bushok, die Ikwa, der
Sgar), zum Dnisterbecken (der
Strutsch, der Shwantschyk u. a.).

Річки належать до басейнів Дніп­
ра (Горинь, Случ), Південного Бугу
(Бу­жок, Іква, Згар) і Дністра (Збруч,
Жван­чик та ін.).

Das Gebiet liegt in der Waldsteppen–
und Steppenzone.

Область лежить у лісостеповій та сте­
по­вій зонах.

Im Gebiet wurde der nationale Na­tur­
park Podilski Towtry geschaffen.

В області створено національний
при­ро­д­ний парк Подільські Товтри.

Im Gebiet entwickeln sich sowohl In­du­
strie als auch Landwirtschaft.

В області розвиваються як про­ми­с­ло­
вість, так і сільське господарство.

Der Maschinenbau und die
Lebensmittelindustrie nehmen führen­
de Plätze ein.

Машинобудування та харчова про­ми­
с­ло­вість займають провідні місця.

Außerdem sind auch ziemlich hoch
leich­te, holzverarbeitende Industrie,
Forst­wirt­schaft und
Baustoffproduktion ent­wic­kelt.

Крім того, досить добре розвинені
лег­ка, деревопереробна про­ми­с­ло­
вість, лі­со­ве господарство та випуск
бу­ді­ве­ль­них матеріалів.

Das Gebiet gibt dem Land Schmie­de­
presseanlagen, landwirtschaftliche
Maschinen, Papier, Zucker und Ze­ment.

Область дає країні ковальсько-пре­со­
ве устаткування, сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­
кі машини, папір, цукор, це­мент.

Die größten Betriebe sind “Ukrelek­tro­ap­
pa­rat”, Möbelfabrik “Iskra”, Maschinen­
bauwerk in Wolotschysk “No­mi­nal”,
Werk­zeug­­maschinenbauwerk, Zucker­
rübenwerke in Schepetiwka, Teofipol,
Sta­ro­kost­jan­ty­n­ow und Derashnja.

Найбільші підприємства «Укре­ле­к­т­
ро­а­па­рат», меблева фабрика «Іс­к­ра»,
Волочиський машинобудівний завод
«Номінал», верстатобудівний завод,
цукрові заводи в Шепетівці, Те­о­фі­по­
лі, Старокостянтинові та Деражні.

Die Landwirtschaft spezialisiert sich
auf Getreide– und Zucker­rüben­anbau
und Fleisch– Milchviehzucht.

Сільське господарство спе­ці­а­лі­зу­
єть­ся на вирощуванні зерна та цу­к­
ро­вих буряків та м’ясо-молочному
тварин­ництві.

Die Hauptverkehrsmittel sind Ei­sen­
bahn– und Autoverkehr.

Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­
ний та автомобільний.

Die Eisenbahnknotenpunkte sind
Chmel­ny­z­ky, Schepetiwka, Hretscha­ny.

Залізничні вузли Хмельницький, Ше­
пе­ті­в­ка, Гречани.

Die Hauptautobahn verbindet die fol­gen­
den Städte: Nowohrad–Wolynsky —
Schepetiwka — Chmelnyzky — Kam­ja­
nez–Podilsky — Chotyn.

Головна автомагістраль зв’язує такі
міста: Новоград-Волинський — Ше­пе­
ті­в­ка — Хмельницький — Кам’янецьПодільський — Хотин.

Gebiete und Städte der Ukraine l

92
Interessant ist die Geschichte dieses
Gebiets.

Цікава історія цієї області.

Während des Befreiungskampfes des
ukrainischen Volkes unter der Leitung
von B. Chmelnyzky wurde auf diesem
Boden bei Pyljawka im Jahre 1648 das
pol­ni­sche Heer zerschlagen.

Під час визвольної боротьби ук­раї­
нсь­ко­го народу під керівництвом
Б. Х­мель­ниць­ко­го на цій землі під
Пилявою в 1648 році було розбите
польсько-шля­хетсь­ке військо.

Wörter und Wendungen

die Forstwirtschaft — лісове
господарство
die Schmiedepresse —
ковальський прес
das Heer, -e — війська
1.
2.
3.
4.

der Befreiungskampf Kämpfe —
визвольна боротьба
der Mergel — мергель (геол.)
das Werkzeugmaschinenbau­
werk — верстатобудівний завод

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?
5. Was können Sie aus der Geschichte dieses Gebiets erzählen?


Das Chmelnytzker Gebiet


Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé

Das Chmelnytzker Gebiet, früher Kam­
ja­nez–Podilskier Gebiet, wurde am
22. Sep­tem­ber 1937 gebildet und 1941
um­be­nannt.

Хмельницька область, раніше Ка­м’я­
не­ць-Подільська область, була за­сно­
ва­на в 1937 році, і в 1941 р. перейме­
нована.

Das Gebiet ist nicht groß.

Ця область невелика.

Sein Territorium beträgt 20,6 Tau­
send km2.

Її територія займає 20,6 тис. км2.

Es zählt 1525 Tausend Einwohner.

У ній 1525 тис. жителів.

Die Geländegestaltung ist flach­hü­ge­
lisch.

Місцевість рівнинна.

Hier sind viele Wälder und Felder.

Тут багато лісів і полів.

90 km lang erstrecken sich im Gebiet
Podilsker Towtry–Gebirgskette.

На 90 км простягаються в об­ла­с­ті По­
діль­сь­кі Товтри — гірське па­с­мо.

Die Natur ist hier sehr malerisch.

Природа тут дуже мальовнича.

Nicht umsonst nannte unsere welt­be­
rühm­te Schriftstellerin L. Ukrainka die­ses
Gebiet “…Schönheit der Ukraine Po­dil­la”.

Недарма наша всесвітньо відома
пись­мен­ни­ця Леся Українка назвала
цю область «Краса України, По­діл­ля».

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 93

Das Chmelnytzker Gebiet liegt im We­
sten der Ukraine.

Хмельницька область розташована
на заході України.

Es grenzt im Norden an das Riwner Ge­
biet, im Westen an das Ternopiler Ge­
biet, im Osten an das Winnyzer und
das Shy­to­my­rer Gebiete und im Süden
an Gebiet Tscherniwzi.

Вона межує на півночі з Рівнен­ською,
на заході з Тернопільською, на сході
з Вінницькою та Житомирською і на
пів­дні з Чернівецькою областями.

Das Gebietszentrum ist die Stadt
Chmelnyz­­ky, die am Fluss Pi­w­denny
Buh liegt.

Центр області — місто Чернівці, що
розташоване на ріці Південний Буг.

Das ist ein Kultur– und In­du­strie­zen­
trum des Gebiets.

Це культурний та індустріальний
центр області.

Es zählt 260 Tausend Einwohner und
ist 507 Jahre alt.

Він нараховує 260 тис. жителів і йому
507 років.

Bis 1954 hieß diese Stadt Proskuriw.

До 1954 р. це місто називалося Про­
ску­рів.

Das Chmelnytzker Gebiet ist an schö­
ne und alte Städte und Dörfer reich.

Хмельницька область багата на кра­
си­ві та старовинні міста й села.

Die Stadt Kamjanez–Podilsky ist se­
hens­wert.

Визначне місто Кам’янець-По­діль­сь­
кий.

Die alte Festung dieser Stadt gehört
zur Zeit des Kampfes des ukrainischen
Vol­kes gegen die Türkei und Polen.

Стара фортеця в цьому місті на­ле­
жить до часів боротьби українського
на­ро­ду проти турків і поляків.

In dieser Festung war der Held unse­
res Volkes Ustym Karmeljuk gekerkert.

У цій фортеці був заточений герой
на­шо­го народу Устим Кармелюк.

In der Stadt Medshubysh gibt es auch
eine alte Festung, wo sich ein wun­der­
schö­nes Museum befindet.

У місті Меджубич також є стара фо­р­
те­ця, де знаходиться чудовий музей.

Viele Menschen besuchen sehr gerne
diese Stadt.

Багато людей охоче відвідують це
мі­с­то.

Zu den ältesten Städten des Gebietes
gehören auch Isjaslaw, Sataniw, Sche­
pe­tiw­ka, Letytschiw u. a.

До найстаріших міст області на­ле­
жить також Ізяслав, Сатанів, Шепетів­
ка, Летичів та ін.

Es ist nicht übrig, unsere größten Flüs­
se zu nennen.

Не зайвим буде назвати наші найбіль­
ші річки.

Das sind der Piwdenny Byh, der Goryn,
der Dnister, der Smotrytsch, der Sbrutsch.

Це Південний Буг, Горинь, Дністро,
Смотрич, Збруч.

Auf dem Territorium des Gebietes gibt
es einige Bodenschätze, z. B.: Sand­stein,
Sand, Kreide, Ton, Granit, Kalk­stein u. a.

На території області є деякі корисні
копалини, наприклад: піщаник, пісок,
крейда, тон, граніт, вапняк та ін.

Gebiete und Städte der Ukraine l

94
Das ist ein landwirtschaftliches Gebiet.

Це сільськогосподарська область.

Es gehört zu den Gebieten mit den
frucht­bar­sten Böden.

Вона належить до областей з ро­дю­
чи­ми ґрунтами.

Auf den Feldern des Gebietes werden
Weizen, Roggen, Mais, Erbsen, Gerste,
Hafer, Zuckerrüben, Kartoffeln, Gurken,
Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch an­ge­baut.

На полях області вирощують пше­ни­
цю, жито, кукурудзу, горох, ячмінь,
овес, цукровий буряк, картоплю, огі­р­
ки, то­ма­ти, цибулю, часник.

Man beschäftigt sich hier mit
Ackerbau, Gartenbau, Gemüsebau,
Viehzucht und Geflügelzucht.

Тут займаються землеробством, са­ді­в­
ни­ц­т­вом, овочівництвом, тва­рин­ни­ц­т­
вом і птахівництвом.

Hier gibt es auch viele Fabriken und
Werke.

Тут є також багато фабрик і заводів.

In Netyschyn arbeitet ein Atom­kraft­
werk.

У Нетишині працює атомна еле­к­т­ро­
ста­н­ція.

Wörter und Wendungen

die Gebirgs-Kette — гірське
пасмо
sehenswert — гідний огляду
1.
2.
3.
4.

übrig — інший, зайвий
kerkeren — бути заточеним
(у в’язницю)

Fragen zum Text

Wo liegt das Gebiet Chmelnyzk?
Welche Bodenschätze werden hier gewonnen?
Welche Flüsse durchfließen das Territorium des Gebiets Chmelnyzk?
Was kann man über die Rolle der Industrie und der Landwirtschaft
sagen?


Dnipropetrowsk


Äí³ïðîïåòðîâñüê

An den beiden malerischen Ufern des
Dnipro liegt die Stadt Dnipropetrowsk.
Früher trug die Stadt den Namen Je­ka­
te­ri­noslaw.
Sie wurde im Jahre 1776 gegründet.
Heute ist Dnipropetrowsk als In­du­strie­
stadt bekannt, in der mehr als ein Mil­
lion Einwohner leben.
Dnipropetrowsk ist ein großes
Schwerindustriezentrum mit den hoch­
ent­wic­kel­ten Zweigen der Industrie:
Schwermaschinenbau,
Mähdrescherbau, Bau­stoff­in­du­strie.

На обох мальовничих берегах Дніпра
знаходиться Дніпропетровськ.
Раніше його називали Катеринослав.
Він був заснований у 1776 році.
Сьогодні Дніпропетровськ відомий
як про­ми­с­ло­ве місто, в якому меш­
кає понад 1 млн жителів.
Дніпропетровськ — це великий центр
важкої промисловості з високороз­ви­
неними галузями: важким ма­ши­но­бу­
ду­ван­ням, виробництвом ком­бай­нів
і будівельних матеріалів.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 95

Zu den größten Betrieben der Stadt
ge­hö­ren das Südliche Maschinenbau­
werk, mit dem die Arbeitstätigkeit
von Prä­si­den­ten L. Kutschma
verbunden ist.
Eine große Bedeutung für die öko­no­mi­
sche Entwicklung des Landes haben
auch Rohrwalzwerk;
Elektrolokomotivenwerk und Funkwerk.
In der Stadt gibt es mehrere Lehr–
und Kulturanstalten, darunter 9 Hoch­
schu­len, 5 Theater, 3 Museen mehrere
Bau­denkmä­ler.
Bald kommt die erste Linie der
U–Bahn in Gang.
Das ist die dritte nach Kyjiwer und
Char­ki­wer Metro in der Ukraine.
Zahlreiche Parks und Grünanlagen
schmücken diese schöne, saubere Stadt.

До найбільших підприємств на­ле­
жить Південний машинобудівний за­
вод, з яким пов’язана трудова діяль­
ність Пре­зи­де­н­та Л. Кучми.
Велике значення для економічного
розвитку країни має також тру­бо­
про­ка­т­ний завод, еле­к­т­ро­ло­ко­мо­ти­в­
ний– і радіозаводи.
У місті є багато навчальних закладів
і культурних установ, серед них де­
в’ять вузів, п’ять театрів, три музеї,
багато ар­хі­те­к­ту­р­них пам’яток.
Скоро почне діяти перша лінія
метро.
Це третє після київського та ха­р­ків­сь­
ко­го метро в Україні.
Багато парків і скверів прикрашають
це красиве чисте місто.

Wörter und Wendungen

der Schwermaschinenbau —
важка промисловість
die Baustoffindustrie —
виробництво будівельних
матеріалів
1.
2.
3.
4.
5.

der Zweig, -e — галузь
das Rohrwalzwerk —
трубопрокатний завод
die Lehranstalt, -en —
навчальний заклад

Fragen zum Text

Wo liegt die Stadt Dnipropetrowsk?
Wie nannte man die Stadt früher?
Wie groß ist die Zahl der Einwohner?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Was können Sie über das Kulturleben der Stadt erzählen?


Das Dnipropetrowsker
Gebiet


Äí³ïðîïåòðîâñüêà
îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Flussbecken des
Mit­tel– und Unterlaufs des Dnipro.

Область розташована в басейні се­ре­
д­ньої та нижньої течії Дніпра.

Die Fläche des Gebiets beträgt
31 900 km2.

Площа області складає 31 900 км2.

Die Bevölkerungs­zahl ist 3 745 Tau­send
Einwohner.

Кількість населення 3745 тис.
жи­­те­лів.

96

Gebiete und Städte der Ukraine l

Das Gebiet teilt sich in 22 Bezirke mit
20 Städten.

Область поділяється на 22 райони та
20 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Dni­
pro­pe­trowsk.

Обласний центр — місто Дніп­ро­пе­т­
ровськ.

Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­
lich: im Norden ist die Dniproan­hö­he
und im Süden — die Schwarzmeer­
niederung.

Рельєф області різноманітний: на
пів­но­чі Придніпровська височина,
на пів­дні — Причорноморська ни­зо­
ви­на.

Am linken Ufer gelegenen Gebietsteil
ist die Dniproniederung.

На лівобережній частині облас­
ті — Придніпровська низовина.

Der Hauptstrom des Gebiets ist der
Dnipro mit seinen Nebenflüssen der
Oril, die Samara mit die Wowtscha, die
Mo­kra und der Ingulez.

Головна ріка області — Дніпро з при­
то­ка­ми Оріль, Самара з Вовчою, Мо­к­
ра та Інгулець.

Innerhalb des Gebiets gibt es mehrere
Stauseen — bei Dniprodsershynsk, bei
Kachowka und der Dniprostausee.

У межах області є Дніп­ро­дзе­р­жин­
сь­ке, Каховське та Придніпровське
во­до­схо­ви­ща.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Das Dnipropetrowsker Gebiet ist an Bo­
den­schät­zen reich.

Дніпропетровська область багата на
корисні копалини.

Hier gibt es große Eisenerzlagerstätte,
Mangan, Nickel, Kobalt, Gold, Titan
und im Donezbecken und
Dniprobecken — Stein– und
Braunkohle.

Тут великі поклади за­лізної руди,
ма­р­га­н­цю, нікелю, кобальту, золота,
ти­та­ну, а в Донецькому та Дніп­ров­сь­
ко­му басейнах — кам’яного та буро­
го ву­гіл­ля.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist verhältnis­mäßig
kalt und der Sommer ist heiß.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима відносно холодна, а літо
жа­р­ке.

73 % der Bevölkerung sind Ukrainer.

73 % населення — українці.

Das Gebiet hat hochentwickelte Hüt­
ten­in­du­strie, Ma­schi­nen­bau und che­mi­
sche Industrie.

В області високорозвинені ме­та­лу­р­
гій­на, машинобудівельна та хімічна
промисловість.

Auch die Leichtindustrie und Leben­
smittelindustrie spielen hier große Rolle.

Велику роль відіграють також легка
та харчова промисловості.

Das Dnipropetrowsker Gebiet liefert
dem Lande Eisenerz, Metall, Werk­zeug­
ma­schi­nen, Eisenbahnwagen, Er­zeug­
nis­se der chemischen Industrie,
Porzellan und Ausrüstungen für
Bergbau und Hütten­industrie.

Дніпропетровська область постачає
країні залізну руду, метал, верстати,
залізничні вагони, продукцію хімічної
промисловості, порцеляну та уста­т­ку­
ван­ня для гірничорудної та ме­та­лу­р­
гій­ної промисловості.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 97

In der Landwirtschaft werden Getreide,
Sonnenblumen und Gemüse angebaut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­ють
зернові культури, соняшник та овочі.

Hier ist auch Milchviehzucht entwic­
kelt.

Тут розвинено також молочне тва­
рин­ни­ц­т­во.

Das Hauptverkehrsmittel ist die Ei­sen­
bahn.

Головний засіб транспорту — за­лі­з­
ни­ч­ний.

Im Dnipropetrowsker Gebiet hielten
sich Saporisher Kosaken auf und be­
sieg­ten die Polen unter der Führung
von B. Chmelnytzky.

У Дніпропетровській області пе­ре­бу­
ва­ли запорізькі козаки та під про­во­
дом Б. Хме­ль­ни­ць­ко­го одержали там
пе­ре­мо­гу над поляками.

In Dnipropetrowsk arbeitete der Hi­sto­
ri­ker und Ethnograph D. Jawornyzky,
des­sen Namen das historische
Museum der Stadt trägt.

У Дніпропетровську працював іс­то­
рик та етнограф Д. Яворницький, чиє
ім’я носить іс­то­ри­ч­ний музей міста.

Wörter und Wendungen

das Gebiet (-e) — область
der Mittellauf — середня течія
der Nebenfluß (-flüsse) —
притока
der Stausee, -n — водосховище
reich sein an (Dat.) — бути
багатим на...
die Bodenschätze — корисні
копалини
das Becken — басейн
verhältnismäßig — стосовно
die Hüttenindustrie — металур­
гійна промисловість
1.
2.
3.
4.
5.

der Unterlauf — нижня течія
die Geländegestaltung — рельєф
die Lebensmittelindustrie —
харчова промисловість
liefern (te, t) — постачати
die Ausrüstung, -en —
устаткування
die Werkzeugmaschine, -n —
верстат
die Milchviehzucht — молочне
тваринництво
das Verkehrsmittel —
транспортний засіб

Fragen zum Text

Wo liegt das Dnipropetrowsker Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Welche Stauseen gibt es dort?
Was liefert dem Lande das Dnipropetrowsker Gebiet?
Welche historischen Ereignisse sind hier geschehen?


Donezk


Äîíåöüê

Die Stadt Donezk ist eine ziemlich jun­
ge Stadt der Ukraine.

Донецьк — досить молоде місто
Укра­ї­ни.

Donezk entstand in diesem Jahr­hun­
dert an der Stelle der kleinen Arbeiter­
siedlung Jusowka.

Донецьк виник у цьому столітті на
мі­с­ці маленького робітничого селища
Юзівка.

Kühl­schrän­ke und Fahrräder. -e — науково-дослідний інститут 1. Im Zentrum dieses Problems liegt selbst­ver­ständ­lich die Gesundheit der Men­schen. Bergbaumaschinen. wo Koh­le und Metall gewonnen werden. das Erzeugnis. У Донецьку випускають багато видів обладнання: гірничодобувні машини. -n — шахта das Netz. Але не можна не зважати на неї. ist das ökologische Problem aktuell. Die Erzeugnisse des Donezker Hüt­ten­ werks kennt man in vielen Ländern der Welt. 3. ei­ ni­ge Forschungsinstitute. Für das ganze Donezker Gebiet. 5. гострою є екологічна проблема.) — відмовлятися Fragen zum Text Wie alt ist die Stadt Donezk? Wieviel Einwohner leben in Donezk? Was produziert man in Donezk? Welche Betriebe bilden ein breites Netz? Warum ist hier das ökologische Problem aktuell? . звичайно. Донецьк сьогодні — центр великого промислового регіону країни. три театри і два музеї. -n — гірничодобувна машина verzichten auf (Akk. Aber man darf nicht darauf verzichten. Вироби Донецького металургійного заводу знають у багатьох країнах світу. wo man Kohle gewinnt. -se — виріб die Ausrüstung — обладнання die Bergbaumaschine. де до­бу­ ва­ють вугілля. 4. здоров’я людей. кілька науководослідних інститутів.­ In Donezk produziert man viele Arten von Ausrüstung. -en — селище gewinnen (a. Wörter und Wendungen entstehen (a. де до­ бу­ва­ють вугілля. Donezk ist heute das Zentrum eines großen Industriegebiets des Landes. велосипеди.Gebiete und Städte der Ukraine l 98 Es zählt etwa ein Million Einwohner. Zahlreiche Kohlengruben bilden ein brei­tes unterirdisches Netz von Betrieben. Він нараховує сьогодні близько мі­ль­ йо­на жителів. 2. Цю проблему вирішити нелегко. У центрі цієї проблеми знаходиться. o) — видобувати die Kohlengrube. Для всієї Донецької області. холодильники. 3 Theater und 2 Museen. a) — виникнути die Siedlung. Es ist nicht leicht dieses Problem zu lö­ sen. In der Stadt gibt es 5 Hochschulen. Велика кількість шахт утворює ши­ро­ ку підземну мережу підпри­ємств. -e — мережа das Forschungsinstitut. У місті є п’ять вузів.

глина. Обласний центр — місто Донецьк. Площа області складає 26 500 км2. Steinsalz. Es ist ein Industriegebiet. Бахмут і Лугань. . Область розташована в південно-за­хі­ д­ній частині України. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима холодна. ртуть та інші. Die Bevölkerungszahl ist 5 007 900 Ein­ woh­ner. Рівнина з багатьма річковими до­ли­на­ ми утворює рельєф області. Понад 50 % населення — українці. a. Область знаходиться в межах сте­по­ вої зони. а на півдні — у височину. Zu den wichtigsten Bodenschätzen des Gebiets gehören vor allem Stein­ koh­le. Das Gebietszentrum ist die Stadt Do­ nezk. а літо жарке. Baustoffe. Промисловість займає 90 % за­га­ль­но­ го господарства області. Північно-східна частина області роз­ та­шо­ва­на на Донецькій височині. будівельні ма­те­ рі­а­ли. Die Industrie nimmt in der gesamten Wirt­schaft des Gebiets 90 % ein. Der nordöstliche Teil des Gebiets liegt auf der Donezker Anhöhe. Die Ebene mit zahlreichen Flusstälern bil­det die Geländegestaltung. На півдні вона омивається Азовсь­ ким морем. Das Gebiet teilt sich in 18 Bezirke mit 48 Städten. Область має спільний кордон з Ро­сі­єю. кам’яна сіль. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Казений То­ рець. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist kalt und der Som­ mer — heiß. Das Gebiet grenzt an Russland. Кількість населення — 5 007 900 жи­ телів. Ton. Область поділяється на 18 районів та 48 міст. der Bachmut und die Luhan. die im We­ sten in eine Niederung und im Süden in eine Anhöhe übergeht. Das Gebiet liegt innerhalb der Steppenzone. Queck­ sil­ber u. Über 50 % der Bevölkerung sind Uk­ rainer. Der größte Fluss des Gebiets ist der Si­ wersky Donez mit den Nebenflüssen der Kaseny Torez. Це індустріальна область. До найважливіших корисних копалин області належать передусім кам’яне вугілля. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. яка на заході переходить в низовину.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 99  Das Donezker Gebiet  Äîíåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine. Im Süden wird es vom Asowschen Meer bespült.

яку ство­рю­ ють передгір’я Карпат. Куїнджі. річки Би­с­т­ри­ ця-Солотвинська та Бистриця-На­двір­ нян­сь­ка (притоки Бистриці). -n — площа. спі­вак А. -en — низовина die Bodenschätze — корисні копалини die Steinkohle — кам’яне вугілля das Bergwerk. народилось багато ві­до­ мих людей: поет В. Wörter und Wendungen bespülen (te. Kuindshy. Солов’яненко. Kysym und der Literaturkritiker I. поверхня die Niederung. Вугільна промисловіть об’єднує бли­ зь­ко 120 шахт. 4. Сосюра. Прокоф’єв. полярник Г. Сєдов. 3. металургія. на Дінці. Ma­schi­nen­ bau und chemische Industrie. Биков.Gebiete und Städte der Ukraine l 100 Die führenden Industriezweige sind Energetik­. der Sänger A. Schriftsteller. Dsjuba. пись­мен­ ник. У сільському господарстві переважає тваринництво. die das Karpatenvorland. Кизим та літературний критик І. Sedow. In der Landwirtschaft dominiert Vieh­ zucht. Hüttenindustrie. -e — шахта knapp — тут: приблизно. ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня та хімічна промисловість. t) — переважати innerhalb — в межах das Quecksilber — ртуть die Hüttenindustrie — металургійна промисловість Fragen zum Text Wo liegt das Donezker Gebiet? An welche Staaten grenzt es? Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? Wieviel Prozent nimmt die Industrie in der gesamten Gebietswirtschaft ein? 5. Місто розташоване на заході України в мальовничій місцевості. . Prokofjew. Solowjanenko. a) — складати die Geländegestaltung — рельєф die Anhöhe. близько 1. космонавт Л. Дзюба. Bykow. Hier am Siwersky Donez wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: der Dich­ter W. Wer wurde im Donezker Gebiet geboren?  Iwano-Frankiwsk  ²âàíî-Ôðàíê³âñüê Die Stadt liegt im Westen der Ukraine in einer malerischen Umgebung. Kohlenindustrie vereinigt knapp 120 Berg­werke. der Po­lar­for­scher G. Провідні галузі промисловості — ене­ р­ге­ти­ка. ху­ до­ж­ник А. der Maler A. композитор С. die Flüsse die By­stry­z­ja– Solotwynska und die Bystryzja–Nad­wirn­ jans­ka (Nebenflüsse der Bystryzja) schaffen. der Kos­mo­naut L. Sossjura. der Zweig — галузь betragen (u. 2. Тут. t) — омивати die Fläche. der Komponist S. Schau­spie­ler und Filmschaffender L. актор і кі­но­ре­жи­сер Л. -n — височина die Viehzucht — тваринництво dominieren (te.

лі­те­ ра­ту­р­ний музей Прикарпаття. (згі­д­ но зі статистикою 1998 р. für Erdöl und Erdgas) wer­ den qualifizierte Fachkräfte aus­ge­­ bildet­. Івано-Франківськ був заснований у 1662 р. Тут споруджено багато пам’яток: па­ м’я­т­ни­ки Шевченку. ковальсько-пресове об­ла­д­ нан­ня. Для прихильників театру тут є два театри­. Klubhäuser und Kinos. An den Hochschulen (für Medizin. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Ukrai­ner. Ві­ р­мен­сь­кий собор. музей релігії. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 233 Tausend Einwohner (laut der Sta­ti­ stik 1998). Für Theaterverehrer gibt es zwei Thea­ ter. Місто багате на історичні будівлі: це католицька церква. Колегія єзуїтів. солодовий та ва­ри­ ль­ний цехи пивоварні 18 століття. Більшість населення — українці. das Museum für Re­li­gi­on. У місті збереглися культури багатьох національностей. päd­ ago­gi­schen. До 1962 р. нафти та газу) отримують про­фе­сій­ну освіту кваліфіковані фахівці. Вони дбайливо оберігають свою на­ці­ о­на­ль­ну культуру та свою мову. Re­ chen­tech­nik. ху­до­ж­ ній музей. він називався Станіслав. Sie bewahren sorgfältig ihre National­ kultur und ihre Sprache auf. клуби та кіно­ театри. Die Stadt ist reich an den historischen Bauten: das sind die katholischen Kir­ che und das Kollegium der Jesuiten. У місті виробляється обчислювальна техніка. Schmiede­presse­ ausstattung herg­estellt. Hier sind viele Denkmäler errichtet: Schewt­schen­ko–Denkmal. Mizkewitsch–Denkmal. будинок природи. . чол. педагогічному. Франку та Мі­ц­ке­ ви­чу. філармонія. den Malz– und Brauenwerkhallen der Brauerei des 18. Bis 1962 hatte die Stadt den Namen Sta­nis­law.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 101 Die Stadt nimmt die Fläche von 3890 Hek­tar ein. Iwano–Frankiwsk wurde im Jahre 1662 gegründet. eine Philharmonie. Жителі міста й туристи можуть від­ві­ да­ти тут багато музеїв: музей міста. die ar­me­ni­schen Kathedrale. Franko– Denkmal. das Kunst­mu­se­um. Die Städter und die Touristen können hier viele Museen besuchen: das lan­ des­kund­li­che Museum. Möbel. Населення складає 233 тис. Jahr­hun­derts. In der Stadt sind die Kulturen vieler Na­tio­na­li­tä­ten erhalten geblieben. das Museum für Literatur von Karpatenvorland.). das Haus der Natur. In der Stadt werden Autos. Місто займає площу в 3890 га. У вузах (медичному.

На півдні область межує з Румунією. Місто має залізничний вокзал. Die Bevölkerungszahl ist 1 460 600 Ein­ woh­ner. Was stellt man in der Stadt her?  Das Iwano-Frankiwsker Gebiet  ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne im Vorland der Ukrainischen Kar­pa­ten. -n — солодовий цех die Brauenwerkhalle. Es sind auch Textill–. Область поділяється на 14 районів та 15 міст. Die Gebietsfläche beträgt 13 900 km2. Busbahnhöfe und einen Flughafen. Wie alt ist die Geschichte der Stadt? 3. -n — цех варіння пива das Kollegium — колегія die Brauerei — пивоварня die Schmiedepresseaus­ stattung — ковальськопресове обладнання die Produktionsvereinigung — виробниче об’єднання aufbewahren — зберігати Fragen zum Text 1. Wörter und Wendungen die Malzwerkhalle. Was ist in Iwano-Frankiwsk sehenswert? 5. Також розвинені текстильна. Die Stadt hat viel Grün: viele Grün­an­la­ gen und den berühmten Schewt­schen­ ko–Park. легка та харчова промисловості. Площа області складає 13 900 км2. Welche Besonderheiten hat die Landschaft in der Umgebung von Iwano-Frankiwsk? 2. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit allen Städten der Ukraine und anderen Staaten. Залізниця з’єднує місто з усіма мі­с­та­ ми України та інших країн. Im Süden grenzt das Gebiet an Ru­mä­ ni­en. Область розташована на заході Укра­ї­ни в передгір’ї Українських Карпат. Das Gebiet teilt sich in 14 Bezirke mit 15 Städten. Die Stadt besitzt einen Eisenbahnhof. Leicht– und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie entwickelt. Відоме виробниче об’єднання «Ка­р­па­ т­п­ре­с­маш».Gebiete und Städte der Ukraine l 102 Sehr bekannt ist die Produktions­ vereinigung “Karpatenpressmasch”. Кількість населення 1 460 600 жи­телів. . Was gehört zu den historischen Bauten der Stadt? 4. У місті багато зелені: багато скверів та знаменитий парк Шевченка. ав­то­ во­к­зал та аеропорт.

 Іванчука. Tscheremschyna. W. Р. Stefjuk. die Rubniza und andere. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren Erdöl. Der Geländegestaltung nach teilt sich das Gebiet in drei Teile: in nordöstli­ chen (Po­dil­jsj­ka Anhöhe). Касіяна. die Swir. Тут є також гірські озера — Лебеди­ не та Несамовите найбільші з них. композитора М. До найважливіших корисних копалин належать нафта. Область подарувала світові багато ві­ до­мих людей: письменників М. 96. Es gibt hier mehrere Bergseen — Le­be­ dy­ne. Провідні галузі промисловості: на­ф­ то. Pawlytschko. жито. Hier gibt es auch Mineralwasserquellen. а літо тепле. письменника і поета Д. den Dich­ter Schriftsteller und Schriftsteller D. Martowytsch. mittleren (Karpatenvorland) und südwestlichen (ukrai­ni­sche Karpaten). За своїм рельєфом область по­ді­ля­єть­ ся на три частини: північну (Поділь­ ська височина). L. Павличка. In der Landwirtschaft werden Winter­ weizen. Рубніца та інші. Kos–Ana­tol­ sky und die Sän­ge­rin M. Лімініца.­­ den Kom­po­ni­sten M. Nessamowyte sind die größten. die Limniza.3 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Найвища гора України — Говерла (2061 м). . Gerste und Zuckerrüben angebaut.3 % населення — українці. Кос-Анатольського та співачку М.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 103 Das Gebietszentrum ist die Stadt Iwa­ no–Frankiwsk. Обласний центр — місто Івано-Фра­н­ ківськ. Тут багато джерел мінеральних вод. Erdgas. Das Gebiet schenkte der Welt viele be­ rühm­te Menschen: die Schriftsteller M. 96. Elektroenergetik. Roggen. Alle Flüsse des Gebiets gehören zu Dnister– und Prutbecken: die Switscha. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Kas­ sijan. художника В. Die führenden Industriezweige sind Erd­öl– und Erdgasförderung. електроенергетика. природний газ. Стефаника. Der größte Teil des Gebietsgeländes ist bewaldet. chemische– und Lebensmittelindustrie. Свір. кам’яна та калійна солі. Стеф’юк. буре ву­гілля. Мартовича. Ma­schi­ nen­bau. Das Klima ist hier gemäßigt kontinen­ tal: der Winter ist mild und der Sommer ist warm. Найбільша частина території області вкрита лісами. R. Усі річки області належать до ба­сей­ нів Дністра та Прута: Свіча. Die höchste Bergspitze der Ukraine ist Gowerla (2061 m). Stefanyk. den Künst­ler W.та газодобувна. Stein– und Kalisalz. Iwantschuk. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. середню (передгір’я Ка­р­пат) та південно-західну (Укра­ї­н­сь­ кі Карпати). ячмінь та цу­к­ро­ві буряки. Braunkohle. хі­ мі­ч­на та харчова. Чере­ мшину. В. Л. машинобудівна.

. Кіровоград — порівняно молоде місто. Hier entstanden zwei große Stau­seen. Відомі також ватажок селянських пов­ станців О. an der Mündung der Flüsse die Sugokma und die Bijanka. З 1765 р.— Зі­но­в’євськ.Gebiete und Städte der Ukraine l 104 Bekannt sind auch der Leiter der auf­ stän­di­schen Bauern O. при впаданні річок Сугокми та Біянки. стало містом. Bandera. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф das Vorland — передгір’я die Braunkohle — буре вугілля das Erdöl — нафта 1. am Ufer des Flusses In­gul (Nebenfluss des Südli­ chen Buh). Обласне місто Кіровоград роз­та­шо­ва­ не на Придніпровській височині на березі річки Інгул (притоки Пі­в­ден­но­ го Бугу). 3. з 1924 по 1934 рр. 5. Довбуш та голова укра­ї­н­сь­ ких націоналістів С.­ Es wurde im Jahre 1754 gegründet. Kirowohrad ist eine relativ junge Stadt.­ Тут було створено два великих во­до­ схо­ви­ща. Воно було засноване в 1754 році. Bis 1924 hieß es Jelisawethrad des Cher­so­ner Gouvernements. Dowbusch und der Führer ukrainischer Nationalisten S. Бандера. Загальна площа міста становить 105 км2 і складається з двох міських ра­йо­нів. Erdöl– und Erdgasförderung — нафтова та газодобувна промисловість der Winterweizen — озима пшениця der Roggen — жито aufständische Bauern — селянські повстанці Fragen zum Text Wo liegt das Iwano-Frankiwsker Gebiet? Wie teilt sich das Gebiet? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Welche Industriezweige sind hier am meisten entwickelt? Wen schenkte dieses Gebiet der Welt?  Kirowohrad  ʳðîâîãðàä Die Gebietsstadt Kirowohrad liegt auf der Dniproanhöhe. Wörter und Wendungen die Fläche. До 1924 р. де розташовані багато па­р­ ків і зелених насаджень. називалося Єлі­за­ве­т­г­ра­ дом Херсон­сь­кої губернії. Die Stadt nimmt die Gesamtfläche von 105 km2 ein und besteht aus zwei Stadt­be­zir­ken. 2. 4. Seit dem Jahre 1765 wurde es zur Stadt. von 1924 bis 1934 war es Sinowjewsk. -n — площа betragen (u. wo viele Parks und Grünanlagen lie­ gen.

Vielen Jugendlichen stehen drei Hoch­ schu­len und eine Militäruniversität für Zivilflugwesen zur Verfügung. Die Bevölkerung der Stadt beträgt 274 200 Einwohner. Die Erzeugnisse der Betriebe werden in viele Städte der Ukraine und ins Aus­land geliefert. на ливарному за­во­ді.  К. Прихильників театру радують два те­а­ т­ри та філармонія. L. стало Кіровоградом. Кар­ пенка-Ка­ро­го «Хутір Надія». Hier sind auch Leicht–. М. пам’ят­ник на честь українського режи­сера. K. будівлі жіночої гімназії та реального училища (18—19 ст. Jh. im Reparatur­ mechanischen Werk.—19. Більшість з них зайнята на числен­ них підприємствах: в акціонерному то­ва­ри­с­т­ві «Червона Зірка». des be­ kann­ten ukrainischen Schriftstellers. музей-заповідник І. Kropywnyzky–Museum. Кропивницького. . швейна та харчова промисловості. ві­до­мо­го укра­ї­н­сь­ко­го письменни­ ка. das Haus der J.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 105 Erst ab 1939 wurde es Kirowohrad. die Gebäude des Frauengym­ nasiums und der Realschule (18. «Дру­ кма­ши­на». на ремонтно-механічному заводі. у ви­ро­ б­ни­чих об’єднаннях «Радій». Населення міста становить 274 200 жи­те­лів.). “Druckma­schi­ne”. das S. Тут також розвинена легка. M. in den Produktionsvereinig­ ungen “Radij”. Економічний розвиток міста має гар­ ні перспективи. Кропивницького. Es werden viele nichtstaatliche Be­trie­ be und Firmen geschafen.). Die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt hat gute Tendenzen. Серед архітектурних пам’яток слід назвати казарми Єлізаветинської фо­р­ те­ці (1754 р. драматурга та ком­по­зи­то­ ра М. Die beschäftigt meisten von ihnen sind in den zahlreichen Betrieben: in der Ak­ti­en­ge­sell­schaft “Tscherwona Sirka”. Kropywnyzky. Kirowohrad ist ein Ver­kehrs­kno­ten­ punkt. Dramaturgen und Kom­po­ni­sten M. in der Gießerei. Sehenswert sind in der Stadt das hi­sto­ ri­sche Museum der Stadt. Unter den Baudenkmälern sind die Ka­ ser­nen der Jelisawetynska–Festung (1754). будинок при­ро­ди. на заводі «Гідросила». Достойні огляду історичний музей мі­с­та. Кіровоград — транспортний вузол.) zu erwähnen. Л. музей С. Продукція підприємств від­пра­в­ля­ єть­ся до багатьох міст України та за ко­р­дон. Karpenko–Kary “Chutir Nadija”. das Denkmal zu Ehren des ukraini­ schen Re­gis­seurs. Die Theaterfreunde erfreuen zwei Thea­ter und eine Philharmonie. Створюється багато недержавних під­ при­ємств і фірм. im Werk “Hidrosyla”. У розпорядженні юнаків і дівчат 3 вузи та військовий університет льотчиків цивільної авіації. Тільки з 1939 р. Bekleidungs– und Nahrungsmittelindustrie entwic­ kelt.

Was würden Sie in der Stadt besuchen? 5. und suchen Sie die an der Landkarte. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Sagen Sie. wo die Stadt liegt. Nickel–. два автовок­зали та аеропорт. Was meinen Sie. Mergel. Krei­de). Gerste. Wörter und Wendungen sehenswert — визначний das Zivilwesen — громадська авіація die Aktiengesellschaft — акціонерне товариство die Bekleidungsindustrie — швейна промисловість liefern (te. лабрадорит. Im Gebiet gibt es heute 21 Bezirke.Gebiete und Städte der Ukraine l 106 Hier gibt es einen Eisenbahnhof. Labradorstein. Місту Кіровограду вже понад 240 ро­ків. welche bedeutendsten Menschen die Stadt bekannt machten? 4. Es gibt auch Uran–. кукурудзу. хромові та залізні руди. овес. В області 21 район. На полях області вирощують пше­ни­ цю. 12 міст. ячмінь. Buch­ wei­zen. 26 Siedlungen und mehr als 1020 Dörfer. Zu den Bodenschätzen des Gebiets ge­ hö­ren Braunkohle. Welchen Namen trug die Stadt früher? 3. Mais. Öl­ pflan­zen und viele andere Pflanzen. Кіровоград є обласним центром. графіт і будівельні матеріали (граніт. 2. Zuckerrüben. мергель. 26 селищ і понад 1020 сіл. t) — постачати Fragen zum Text 1. Graphit und Bau­stof­ fe (Granit. Його заснування належить до 1754 року. З 1939 р. цукровий буряк. Ihre Gründung fällt in das Jahr 1754. . Кіровоград розташований у верхній течії Інгулу в центрі України між Дніп­ ром та Південним Бугом. Chrom– und Eisenerze. масляні культури та багато інших рослин. крей­да). Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt?  Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets  Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ Kirowohrad liegt am Oberlauf des In­ guls im Zentrum der Ukraine zwischen dem Dnipro und dem Südlichen Buh. Тут є залізничний вокзал. Seit 1939 ist Kirowohrad das Gebiets­ zentrum. Auf den Feldern des Gebiets züchtet man Weizen. 12 Städ­te. До корисних копалин належать буре вугілля. Hafer. нікелеві. гречку. Die Stadt Kirowohrad ist schon über 240 Jah­re alt. картоплю. Це також уранові. Kartoffeln.

Bekleidungsindustrie. Hier entstanden neue Industriezweige: Maschinenbau. Seit 1934 trägt die Stadt den Namen des kommunistischen Funktionärs S. яке на­зи­ва­ло­ся Єлізаветградом. Найбільше підприємство міста «Че­р­ во­на зірка» постачає сільському го­с­ по­дар­с­т­ву багато видів сівалок. ein lan­des­kund­li­ches Museum. було бли­зь­ко 350 маленьких підприємств з ру­ч­ною працею. . панчішна та кон­ди­ тер­сь­ка фабрики. 6 Bi­ blio­the­ken und ein Theater.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 107 Es war damals eine Festung (Je­li­sa­ weth–Festung) im südlichen Steppen­ gebiet der Ukraine. Der größte Betrieb war die Land­ma­ schi­nen­fa­brik. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu ei­ ner Stadt. картинна га­ле­рея. eine Akademie für Flugwesen. eine Strumpf– und eine Südwarenfabrik. die Jelisawethrad hieß. 14 Fachschulen und tech­ni­ sche Schulen.M. einige Grundschulen. etwa 350 klei­ne Betriebe mit der Hand­ arbeit. 40 allgemeinbildende Schu­ len. З часом вона розвинулася в місто. 6 бібліотек і те­атр. З 1934 року місто носить ім’я ко­му­ні­ с­ти­ч­но­го функціонера С. ein Funkwerk. Ki­row. український театр і фі­ла­р­ мо­нія. Zur Zeit sind fast alle alten Betriebe re­ kon­stru­iert und vergrößert.та де­ре­ во­об­ро­б­ка. З Жовтневої революції в місті. інститут сільськогосподарського машинобудування. Кірова. У місті зараз є ще кілька великих під­при­ємств: завод гідравлічних мо­ то­рів. М. In jener Zeit gab es in der Stadt zwei Gymnasien. eine Ge­mäl­de­ga­le­rie. die dem Groß­in­du­stri­el­ len El­for­tis gehörte. метало. 65 Kindergärten. Зараз Кіровоград належить до зна­ч­ них культурних центрів України. краєзнавчий музей. Metall– und Holz­be­ar­ bei­tung. Vor der Oktoberrevolution gab es in der Stadt. ein Institut für land­wirt­schaft­ li­chen Maschinenbau. У той час це була фортеця (Єлі­за­ве­ тин­сь­ка фортеця) в південній сте­по­ вій області України. радіозавод. 40 за­га­ль­но­ос­ві­т­ніх шкіл. Найбільшим підприємством була фа­ б­ри­ка сільськогосподарського ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. легка про­ми­с­ло­вість. Сьогодні тут є педагогічний уні­вер­си­ тет. Jetzt wurde Kirowohrad zu einem be­ deu­ten­den Kulturzentrum der Ukraine. яка належала ве­ли­ко­му промисловику Ельфортісу. In der Stadt gibt es jetzt noch manche große Betriebe: ein Hydraulik­ motorenwerk. Тут виникли нові галузі про­ми­с­ло­во­с­ ті: машинобудування. академія авіації. У ті часи в місті було дві гімназії. ein ukrai­ nisches Theater und eine Philharmonie. Heute gibt es hier eine pädagogische Universität. Нині майже всі старі підприємства ре­ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні та збільшені. Der größte Betrieb der Stadt “Tscher­wo­ na Sirka” liefert an die Landwirts­chaft mehrere Arten von Drillmaschinen. кі­ль­ка початкових шкіл. 14 професійних і технічніх шкіл. 65 дитячих са­д­ків.

жителів.8 тис. das Hydraulikmotorenwerk — завод гідроагрегатів das landeskundliche Museum — краєзнавчий музей zur Verfügung stehen — бути в розпорядженні die Sehenswürdigkeiten — визначні місця Fragen zum Text Wo liegt Kirowohrad? Seit wann ist Kirowohrad das Gebietszentrum? Wie viele Städte. Придніпровська височина утворює рельєф області. Arbeitersiedlungen und Dörfer gibt es im Gebiet? Welche Bodenschätze hat das Gebiet? Wo wurden in der Ukraine in den letzten Jahren Goldvorräte entdeckt? 6. 5. 4. Кількість населення становить 1183. Am Dnipro gelegene Anhöhe bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Das Gebiet teilt sich in 21 Bezirke mit 12 Städten. Обласний центр — місто Кіровоград.Gebiete und Städte der Ukraine l 108 Den Einwohnern der Stadt stehen auch 55 Bibliotheken. Область знаходиться в центральній частині України в межиріччі Дніпра та Південного Бугу. Das Gebietszentrum ist die Stadt Ki­r­o­ wohr­ad. Welche Pflanzen werden auf den Feldern des Gebiets gezüchtet? 7. Wörter und Wendungen die Bodenschätze — корисні копалини der Baustoff — будівельні матеріали der Labradorstein — лабра­ дорит der Buchweizen — гречка züchten — вирощувати der Großindustrielle — великий промисловець 1. . Die Bevölkerungszahl ist 1 183 800 Ein­ woh­ner. 2. Область поділяється на 21 район та 12 міст. 7 кінотеатрів і 6 парків. 7 Kinos und 6 Parks zur Verfügung. Das Gebiet liegt in einer Ebene mit An­ hö­hen. Wann wurde Kirowohrad gegründet?  Das Kirowohrader Gebiet  ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im zentralen Teil der Ukraine im Zwischenflussland des Dnipro und des Südlichen Buh. Die Gebietsfläche beträgt 24 600 km2. У розпорядженні жителів міста також 55 бібліотек. 3. Область розташована на рівнині з ви­со­чи­ною. Площа області — 24 600 км2.

hydraulische Pum­pen. а літо жарке. Помічна. Nickelerz. торф. цукор та олію. греч­ ку. Вона постачає країні сіль­сь­ко­го­с­по­ дар­сь­кі машини. Es liefert dem Lande land­wirt­schaft­li­ che Maschinen. Torf. руду нікеля. Es gibt hier auch zwei große Stauseen — der Krementschuger und Dnipro­dser­shynsker. Інгул. In der Landwirtschaft werden Winterweizen. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. золото та інші. Тут також розвинене тваринництво. будівельні матеріали.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 109 Die Flüsse gehören zum Dniprobecken und zum Becken des Südlichen Buh: der Zybulnyk. 86. Hüttenindustrie und das Werk der Reinmetalle. Область багата на корисні копалини: буре вугілля. der Ingulez.9 % населення — українці. Buchweizen. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка. Zuckerrüben und Sonnenblumen an­ gebaut. Річки належать до Дніпровського ба­сей­ну та басейну Південного Буга: Цибульник. Тут є також два великих во­до­схо­ви­ ща — Кременчузьке та Дніп­ро­дзе­р­ жин­сь­ке. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist heiß. Головні транспортні артерії з’єд­ну­ють область з Києвом.9 % der Bevölkerung sind Ukrainer. гідравлічні насоси. Donbass und mit dem südlichen Teil der Ukraine. Es gibt auch Leichtindustriebetriebe. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Graphit. der Ingul. металургійна про­ми­с­ ло­вість та завод чистих металів. Halbleiterstoffe. Im Gebiet gibt es große Mas­chinen­­ baubetriebe. Eisenerz. Є також підприємства легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті. 86. No­ wo­myr­ho­rod und andere. Gold und andere. Die größten Industriezentren sind Ki­r­o­ wohr­ad. Hier ist auch Viehzucht entwickelt. залізну руду. Область лежить в лісостеповій та сте­ по­вій зонах. Das Gebiet ist an Bodenschätzen reich: an Braunkohle. Das Gebiet liegt in der Waldsteppe — und in der Steppenzone. . Die Hauptverkehrsader verbinden das Gebiet mit Kyjiw. die Sy­njucha und die Synyzja. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. В області є великі машинобудівельні підприємства. Донбасом та з пі­в­ден­ною частиною України. напівпровідникові матеріали. Но­ во­ми­р­го­род та інші. цу­к­ро­ві буряки та соняшник. Mais. кукурудзу. Zucker und Öl. Найбільші промислові центри — Кі­ ро­во­град. Granit. Olexandrija. Baustoffe. Синюха та Синиця. граніт. Інгулець. Pomitschna. графіт. Олександрія.

Die Stadt umfaßt die Fläche von 284 km2. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Geländegestaltung — рельєф die Braunkohle — буре вугілля 1. був офіційно ого­ло­ ше­ний містом. пе­ да­­гог В. У Кіровоградській області на­ро­ди­ло­ ся багато відомих людей: пись­мен­ ни­ки В. Wynnytschenko. Popow. За статистикою 1999 р. на річці Лугань (права притока Сіверського Дінця). t) — вирощувати die Viehzucht — тваринництво die Hauptverkehrsader — го­лов­ на транспортна магістраль Fragen zum Text Wo liegt das Kirowohrader Gebiet? Was bildet die Geländegestaltung des Landes? Was liefert das Gebiet dem Land? Welche Industriebetriebe gibt es im Kirowohrader Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Luhansk  Ëóãàíñüê Die Stadt liegt im nordöstlichen Teil des Donezbeckens. Микитенко. . місто на­ра­хо­ вує близько 520 тис. der Pädagoge W. Попов. Кар­ пен­ко-Карий. і тільки в 1882 р. Ю. 520 Tausend Einwohner. I. Яновський. Karpenko–Kary. Janow­sky. 5. das Eisenerz — залізна руда der Halbleiter — напівпро­ відник die Hüttenindustrie — металур­ гійна промисловість der Buchweizen — гречка anbauen (te. Luhansk wurde im Jahre 1795 ge­grün­ det und erst im Jahre 1882 als die Stadt offiziell erklärt. Kropywnyzky. поет Ю. Маланюк. Кропивницький. M. Suchomlynsky und der Ko­s­mo­naut L. J. жителів. die berühmten Dramatiker und Schauspieler I. Місто займає площу 284 км2. Wörter und Wendungen das Zwischenflußland — межиріччя betragen (u. Mykytenko. am Fluss Luhan (der rech­te Nebenfluss des Siwersky Do­nez). І. 3. der Dichter J. 4. Луганськ поділяється на 4 міських ра­йо­ни. ві­дом­і драматурги та ак­то­ри І. М. Луганськ був заснований у 1795 р. Винниченко. 2. Malanjuk. Місто розташоване в північно-східній частині Донецького басейну. Сухомлинський та ко­с­мо­навт Л. Nach der Statistik des Jahres 1998 zählt die Stadt ca.Gebiete und Städte der Ukraine l 110 Im Kirowohrader Gebiet wurden viele berüh­mte Menschen geboren: die Schrift­s­teller W. Luhansk ist in vier Stadtbezierke ge­ teilt.

Жителі міста та їхні гості схиляють го­ло­ви перед пам’ятниками солдатам і офіцерам. площа яких скла­дає 33 тис. Гості міста можуть відвідати тут ба­га­ то пам’ятних місць. Kur­bel­ wel­len. Луганськ — це залізничний вузол. . Die Stadt ist auch ein Zentrum der Wis­sen­schaft und Bildung. серед них музей відомого знавця мови й письменни­ ка В. Dal. котрі віддали своє життя за звільнення міста в 1943 році. Він написав багато повістей. га. Hier sind die Holdinggesellschaft “Luhansk–Diesellokomotive”. Luhansk ist ein Eisenbahn­knotenpunkt. Kurzgeschichten geschrieben. Kurbelwellenwerk das Werk für Flugzeugreparatur. hier gibt es auch zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. авіаремонтний завод. фарби. тут також 2 автовокзали та аеропорт. науково-виробниче об’єднання об­чи­ с­лю­ва­ль­ної техніки «Імпульс». deren Flä­che 33 000 Hektar beträgt. Zucker und Nah­rungs­mit­tel usw. mehr als 4 000 Volks­mär­ chen und 30 000 Sprichwörter ge­sam­ melt. ви­дав тлу­ма­ч­ний словник російської мови. Farben. I. колінчасті вали. цукор і продукти ха­р­чу­ван­ня. hat das Glossar der russischen Sprache herausgegeben. Продукція цих заводів відома у всій Україні та за кордоном. Zahlreiche Grünanlagen und die Waldparkzone (“Hostra Mohyla”). das Werk für Automontage vertreten. Kleidung. Тут виробляють труби. die ihr Leben für die Be­frei­ung der Stadt im Jahre 1943 hin­ge­ge­ben haben. Місто — також центр науки та освіти. У Луганську дуже розвинена про­ми­с­ ло­вість. Численні сквери та лісопаркова зона «Гостра Могила». ав­то­ скла­да­ль­ний завод. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter und eine Philharmonie. darunter das Museum des bekannten Sprach­ken­ ners und Schriftstellers W. Hier produziert man Röhren. Тут представлені Холдингова ком­па­ нія «Луганськ-тепловоз». одяг. прикрашають місто і ро­б­ лять його привабливим. Die Erzeugnisse dieser Werke sind in der ganzen Ukraine und im Ausland be­kannt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 111 Die Gäste der Stadt können hier viele Gedenkstätten besuchen. І. Для любителів театру є два театри та філармонія. schmüc­ ken die Stadt und machen sie reizend. завод ко­лі­ н­ча­с­тих валів. Luhansk ist auch sehr stark industriell entwickelt. wis­sen­schaft­li­che Produktionsvereinigung der Rechentechnik “Impuls”. прислів’їв. ко­ро­т­ ких оповідань. Даля. зібрав понад 4 тисячі на­род­них казок і 30 тис. Die Städter und deren Gäste beugen ihre Köpfe vor den Denkmälern für Soldaten und Offiziere. Er hat viele Novellen.

Die Stadt hat Partnerschaftsbeziehung en zu vielen Ländern (England. техніки та освіти. t) — виробляти Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Welche berühmten Menschen haben in der Stadt gelebt? Worauf sind die Städter stolz? Wie ist der industrielle Potential der Sradt? Mit welchen Staaten hat Luhansk Partnerschaftsbeziehungen angeknüpft?  Das Luhansker Gebiet  Ëóãàíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südöstlichen Teil der Ukraine. на­у­ ко­во-дослідні інститути. . Площа області становить 26700 км2. -n — труба produzieren (te. Кількість населення 2673. 5. Найбільша частина області роз­та­шо­ ва­на на рівнині. Es grenzt an Russland. Frankreich). Вона межує з Росією. Der größte Teil des Gebiets liegt in ei­ ner Ebene. Die Gebietsfläche beträgt 26 700 km2. 4 вузи ус­пі­ ш­но працюють в багатьох областях на­у­ки. Das Gebietszentrum ist die Stadt Luhansk. Численні конструкторські бюро. die Rechentechnik — обчислювальна техніка die Kurbelwelle. Wörter und Wendungen das Glossar — тлумачний словник herausgeben (a. Deutsch­land. e) — представляти die Röhre.Gebiete und Städte der Ukraine l 112 Zahlreiche Konstruktionsbüros. жи­те­лів.2 тис. Обласний центр — місто Луганськ. -n — колінчастий вал vertreten (a. 2. t) — схиляти das Leben hingeben — віддавати життя reizend — привабливий die Holdinggesellschaft — холдингова компанія 1. Ні­ме­ч­ чи­ною. Область знаходиться в південно-схі­д­ ній частині України. e) — видавати beugen (te. 3. vier Hoch­schu­len arbeiten erfolgreich auf vie­len Gebieten der Wissenschft. wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute. Technik und Bildung. Die Bevölkerungszahl ist 2 673 800 Ein­ woh­ner. Місто має партнерські відносини з ба­га­ть­ма країнами (Англією. Францією). 4.

добрива. кукурудзу.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 113 Die Donezker Anhöhe bildet die Geländegestaltung im Süden und im Nor­den — ein Teil der Mittelrussischen An­hö­he. Близько 53 % населення — українці. До найважливіших корисних копалин належить буре вугілля. ди­зе­ ль­ні локомотиви. Лисичанськ. соду. Der größte Strom des Gebiets ist der Siwersky Donez mit den Nebenflüssen: der Ajdar. Mais und Ölkulturen an­ gebaut. Найбільші промислові центри об­ла­ с­ті: Луганськ. Красна. Первомайськ. Клімат помірно континентальний — зима прохолодна. Продукція промисловості становить 87 % загальної продукції обласного го­с­по­дар­с­т­ва. Найбільша річка області — Сі­вер­сь­ кий Донець з притоками Айдар. Düngemittel. Leicht– und Lebensmittel­ industrie entwickelt. Важливою галуззю сільського го­с­по­ дар­с­т­ва є тваринництво. мас­ ляні культури. Luhan­ tschuk. а літо жарке. Die Industrieproduktion bildet 87 % der gesamten Produktion der Gebiets­ wirtschaft. Лугань. Розвинені також садівництво та ви­но­ г­ра­дар­с­т­во. Красний Луч. Lyssytschansk. Це індустріальна область. легка та харчова промисловості. Die größten Industriezentren sind Luhansk. die Krasna. На півдні рельєф області утворює До­ не­ць­ка височина. Де­р­ куль. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzonen. Тут є також озера. der Sommer ist heiß. Altschewsk. Soda. Es ist ein Industriegebiet. Hier sind Maschinenbau. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють озиму пшеницю. Ausrüstungen für Bergwerke. взуття. хі­мі­ ч­на. chemische In­ du­strie. Борова та Євсюг. Bo­ro­wa und Jewsjug. Knapp 53 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner und 43 % — Russen. Алчевськ. а на півночі — ча­с­ ти­на Середньоросійської височини. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hört die Braunkohle. . In der Landwirtschaft werden Winterweizen. Es gibt hier auch Seen. Тут розвинені машинобудування. устаткування для шахт. Viehzucht ist auch ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft. Entwickelt sind Gartenbau und Wein­bau. die Luhan. Das Klima ist gemäßigt kontinental: der Winter ist kühl. Schuhe. Вона постачає країні вугілля. а 43 % — росіяни. die Große Kamjanka. Sie liefert dem Land Kohle. Область розташована в лісостеповій та степовій зонах. Die­sel­lo­ko­ mo­ti­ve. Лу­га­н­чук. der Derkul. Krasny Lutsch. Велика Ка­м’я­н­ ка. Per­wo­maisk.

Im Luhansker Gebiet sind solche be­rühm­ ten Menschen geboren wie der Le­xi­ko­ graph W. der Erfinder des Koh­len­kom­bi­nes O. Руденко та лі­те­ра­ту­р­ний історик І. Світличний. Bach­ mutsky. Серце давнього Львова — Княжа гора. Місце для заснування Львова обрано на перехресті торговельних шляхів з заходу на схід і з півночі на пів­ день. 3. t) — постачати der Diesellokomotiv — тепловоз die Ausrüstung. У Луганській області народилися такі відомі люди. der Schrift­stel­ler M. 2. Ляхов. der Kosmonaut W. Wörter und Wendungen die Fläche — площа betragen (u. Rudenko und der Literaturhistoriker I. Заснував його князь Данило Га­ли­ць­кий.Gebiete und Städte der Ukraine l 114 Das Gebiet hat mehrere Eisenbahn– und Autobahnverkehrsader. З часом місто розрослося й стало кра­щим. -en — устаткування die Düngemittel — добрива anbauen (te. як лексикограф В. Die zukünftige Stadt beschloss Danylo nach seinem geliebten Sohn Lew zu be­nen­nen. t) — вирощувати der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство die Verkehrsader — магістраль Fragen zum Text Wo liegt Luhansker Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Landes? Was für ein Gebiet ist das? Was liefert dem Land die Industrie dieses Gebiets? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Lwiw  Ëüâ³â Das Herz der alten Stadt Lwiw ist der Fürstenberg. Ljachow. Бахмутський. 5. космонавт В. Sie wurde vom Fürsten Danylo Halytzky gegründet. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення die Ebene — рівнина die Anhöhe — височина die Bodenschätze — корисні копалини die Braunkohle — буре вугілля 1. Der Platz zum Bau der Stadt Lwiw wur­ de an der Kreuzung der Handelswege von Westen nach Osten und von Nor­ den nach Süden gewählt. Switlytschny. . Mit der Zeit wurde die Stadt größer und schöner. liefern (te. В області є численні залізничні та ав­ то­ма­гі­с­т­ра­лі. Dal. винахідник ву­гі­ль­ но­го ком­бай­на О. Даль. Майбутнє місто Данило вирішив на­ зва­ти ім’ям улюбленого сина Лева. Von hier aus wuchs die “Stadt des Lö­ wen”. 4. Саме звідси почало рости «місто Лева». пись­ мен­ник М.

ihre Arbeit. Jetzt ist Lwiw eines der größten Kul­tur­ zen­tren der Ukraine. Wörter und Wendungen die Kreuzung — перетинання der Handelsweg. багато музеїв. Die Stadt lebte jedoch weiter. in dem üppigen Grün der Parks und Gärten­ so­ wie in den unvergänglichen Wer­ten der Geschichts– und Bau­denkmä­ler. 3. a) — палити 1. Dem Ankömmling bietet sich seine Schön­heit in den gemütlichen Pfla­ster­ straßen und Gassen. . Львів неодноразово палили та руй­ну­ ва­ли різні завойовники. 5. У ньому знаходиться найстаріший у Західній Україні навчальний за­ клад — Львівський державний уні­вер­ си­тет. -n — собор der Eroberer. 4. їхнім життям і їхньою роботою. . Hier befinden sich das älteste Institut in der Westukraine. 2. театрів. Для львів’ян їхнє місто є їхньою домів­ кою.— завойовник Fragen zum Text Welchen Ort nennt man das Herz der Stadt? Wer hat die Stadt gegründet? Warum bekam die Stadt den Namen Lwiw? Was erzählen uns die Historiker? Welche Lehranstalten gibt es in der Stadt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I) Von Lwiw kann man nicht ohne Liebe sprechen.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 115 Aber die Stadt brannte mehrmals und wurde von verschiedenen Eroberern zer­stört. viele Museen. Численні гості Львова відкривають його незрівнянну красу в його мо­ще­ них вуличках. ihr Leben. in den liebvoll wie­ der­her­ge­stell­ten alten Häusern. Зараз Львів — один з найбільших куль­ту­р­них центрів України. aus die­ ser Zeit sind Klöster und Kathedralen er­hal­ten geblieben. zerstören (te. у численних історичних і куль­ турних пам’ятках. Але місто залишалося жити. Lwiw ist eine der schönsten Städte der Ukraine und Europas. -e — торговельний шлях wählen (te. t) — обирати brennen (a. у ста­ро­вин­них бу­ди­н­ ках. Не можна говорити про місто Львів без почуття захоплення. Це одне з найкрасивіших міст Укра­ї­ ни та Європи. t) — руйнувати das Kloster (die Klöster) — монастир die Kathedrale. відтоді збереглися монастирі та собори. Theater. die Lwower Staatliche Universität. Für die Lwiwer bedeutet ihre Stadt ihr Haus.

griechisch.–Nikolaus–Kir­ che. молдавську та інші. Однак Львів — одне з тих міст. які захопили місто в 1349 році. Там українська культура роз­ви­ва­ла­ся в тісному союзі з культурою інших сло­в’ян­сь­ких народів. was durch Talent erschaffen wur­de.116 Gebiete und Städte der Ukraine l Wie es die Chroniken bestätigen. про­ти­сто­я­ла тривалим та зпу­с­то­шу­ю­ чим облогам натовпів Золотої Орди. що йшли з заходу на схід та з півночі на південь. wur­ de Lwiw 1256 von dem Fürsten Danylo Galyzky ge­grün­det. ро­сій­сь­ку. Польські феодали. kümmerte sich um die Un­ an­tast­bar­keit der Grenzen des Für­sten­ tums und führte mit vielen Ländern ei­ nen re­gen Handel. Lwiw war einer der zuverlässigsten Vor­ po­sten im Westen der altrussischen Län­de­rei­en. kreuzten sich in Lwiw. експансії лицарів Тевтонського ор­де­ на та Ватикана. До наших днів зберіглася (з велики­ ми змінами) церква Святого Мико­ лая. Die ukrainische Kultur entwickelte sich in enger Verbindung mit den Kulturen aller slawischen Völker. стежив за не­до­то­р­ ка­ні­с­тю кордонів своїх володінь і вів то­р­гі­в­лю з багатьма країнами. Die Polnischen Feudalen. Aber nichts destoweniger ist Lwiw eine Stadt. wollten alles ver­ nich­ten. die 1349 die Stadt einnahmen. ser­bisch und moldauisch. . Als weiser Herrscher und kluger Po­li­ti­ ker befestigte Fürst Danylo Galyzky die Städte. сербську. die von Westen nach Osten und von Norden nach Sü­ den führten. Вона відбила не одну атаку ворогів. Die Karawanenwege. russisch. мудрим правителем і проникливим політиком. іта­лій­ сь­ку. deutsch. Львів був могутньою цитаделлю за­хі­д­ них регіонів Давної Русі. чий архітектурний вигляд сьогодні про­ по­нує велику кількість історичних і ху­до­ж­ніх пам’яток. Jh. архітектурна пам’ятка 13 ст. italienisch. На площах і вулицях Львова можна почути розмаїття мов: українську. які зна­ хо­дять у хроніках. належать до 1256 року. erhalten geblieben (obzwar nicht in ih­ rem ursprünglichen Aussehen). Перші згадки про Львів. котрий змі­ц­ню­вав міста. У Львові перетиналися торговельні шляхи. pol­ nisch. польську. нещадно знищували тво­ ри львівських майстрів. грецьку. Auf den Straßen und Plätzen Lwiws er­ tö­nen seit jeher ganz verschiedene Spra­chen: ukrainisch. Місто було засноване князем Да­ни­ лою Галицьким. Bis in unsere Tage ist St. ein Baudenkmal aus dem 13.. in der es sehr viele Geschichts– und Kunstdenkmäler von markanter Ausdruckkraft gibt. німецьку. Es hielt die langwährenden Be­la­ge­run­ gen der Goldenen Horde durch und trotz­te der Expansion der Teutonen­ ritter und des Vatikans.

des Klas­si­zis­mus und des Jugendstils erbaut wurden. по­ка­зу­ю­чи. побудованих у стилі «Ампір». Unter ihnen das Museum für altrussi­ sche Kultur. de­ ren Na­men zur Weltkultur gehören. dass nach dem Beispiel der Lwiwer Ge­mäl­de­ga­le­ rie. Латинська цер­к­ва є унікальним. ка­п­ли­ці Ка­м­пі­а­нів і Боїмів. Trotz der nicht wieder gut zu ma­chen­ den Verluste zeichnen sich die Lwiwer Mu­se­en durch Reichtum und ein ein­ ma­li­ges Lwiwer Kolorit aus. die Kapelle der Kampians und der Boims. В історичному музеї та музеї укра­ї­н­ сь­ко­го мистецтва є багато екс­по­на­тів. entweder ge­bo­ren. der eine ganze Epoche in der geisti­ gen Geschichte des ukrainischen Volks dar­stellt.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 117 Das einzige Muster der Lwiwer Gotik ist die Lateinische Kirche. oder nur abgestiegen waren. a. Найбільш значною фігурою серед них. das Museum des Lichtes u. die im Stil des Empires. вони більш численні: архітек­турні ансамблі. Стосовно пам’яток епохи Від­ро­джен­ ня. які характеризуються багатими мі­с­це­ви­ми колоритами. У місті багато споруд. що їхні колекції значно збіль­шилися тільки за останній час. які є го­р­ді­с­тю сві­то­ вої літератури: одні тут на­ро­ди­ли­ся. Das literarische Lwiw ist ein weit­läu­fi­ ges und sehr wichtiges Thema. auch viele an­de­re Museen eine Reihe neuer Aus­ stel­lun­gen organisierten. denn in Lwiw wurden viele Schriftsteller. Es ist interessant zu wissen. Рутенійська та Вірменська вулиці. якими є ка­плиця «Трьох святителів». без сумніву. вік яких належить далеким епохам. такі як пло­ща Ринок­. що сфо­р­му­ва­ли­ся вже у Се­ редньовіччя. Музеї давньоруської культури та де­ ре­в’я­ної архітектури представили нові експозиції. котрий вті­лює цілу культурну епоху укра­ї­н­сь­ко­го народу. зразком готично­ го стилю. dort eine Zeitlang lebten. Львів літературний — це невичерпна тема. dazu gehören beispielsweise das Ge­schichts­mu­se­um und das Museum für ukrainische Kunst. die im Laufe kurzer Zeit mehrere Zweigstellen eröffnet hat. der Russischen und der Armenischen Straße sowie Mei­ster­wer­ke der Baukunst wie die Drei–Hei­li­gen– Kapelle. оскільки вона по­в’я­за­на з іме­на­ ми письменників. у класичному та су­ час­но­му стилі. Львівська картинна галерея та бага­ то інших музеїв міста відкрили філії.. Die markanteste Figur ist Iwan Franko. У музеях Львова є багаті колекції тво­ рів мистецтва. Einige weisen bereits ein solides Alter auf.­ спра­в­ж­ні шедеври. . є гордістю Льво­ва. інші жили або перебували. Besonders wertvoll sind die noch im Mit­tel­al­ter erbauten Architektur­ ensembles des Rynok–Platzes. пред­ став­ле­ним у Льво­ві. є Іван Франко. das Museum für Holz­ plastik. In Lwiw gibt es viele Ge­bäu­de..

У Львові творили відомі українські пись­мен­ни­ки Леся Українка. Maria Konopnicka. dort wohnte die bekannte be­lo­rus­si­sche Dich­ te­rin Zjotka (Aloisa Pasch­ke­wytsch). мі­с­ том науки та культури. . Можна також назвати ще польських письменників Северина Го­шин­сь­ко­го. у Львові жила відома білоруська по­ ете­са Цьотка (Ало­ї­за Пашкевич). Степан Тудор. Stepan Tudor. Павло Тичина. als Stadt der Wissenschaftler und Stu­den­ten be­kannt. і за цей час Львів став ва­ ж­ли­вим ін­ду­с­т­рі­а­ль­ним центром. nichts desfoweniger — тим не менш aufweisen (ie. ie) — показувати das Empire — стиль классицизму за часів Наполеона Fragen zum Text Was bietet Lwiw seinen Gästen an? Wann wurde die Stadt gegründet? Welche Baudenkmäler sind hier erhalten gebbiben? Welche Mussen gibt es hier? Welche hervorragenden Menschen haben gelebt?  Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)  Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II) Im Laufe von einem halben Jahr­hun­ dert. Ванду Ва­ си­лев­сь­ку. Василь Стефаник. американських пись­мен­ни­ ків Ві­ль­я­ма Сарояна. У різний час це місто відвідали великі російські письменники Антон Чехов. Jaroslaw Halan und Paw­lo Tytschyna. 5.Gebiete und Städte der Ukraine l 118 In Lwiw wirkten die ukrainischen Schrift­stel­ler Lessja Ukrainka. -e — приїжджий üppig — розкішний die Unantastbarkeit — недоторканість die Länderein — маєтки 1. Nikolai Lesskow. John Reed und die englische Schrift­stel­le­rin Ethel-Lilian Voinich. Марію Конопницьку. П’ятдесять років тому Львів. Wörter und Wendungen der Ankömmling. nachdem Galizien und das Karpatenvorland wieder in den Schoss der Mutterheimat zurückgekehrt waren. 2. Wla­ dis­law Bro­new­ski. Wanda Wa­sie­lews­ka. Ian Kasprowytsch. Джона Ріда та англійську письменницю Етель-Лі­лі­ан Войнич. Оле­к­сандр Серафимович. Микола Лєсков. Україною. Ярослав Га­ лан. In Lwiw wohnten auch die polnischen Schriftsteller Seweryn Goszczuñski. об’єдналися зі своєю історичною батьківщиною. Alexander Se­rafy­mowytsch stat­te­ten Lwiw einen Be­such ab. Владислава Бронієвського. war Lwiw als bedeutendes Industrie­ zentrum. Олексій Толстой. як і вся Галіція та Прикарпаття. -. Яна Каспровича. Wasyl Ste­ fa­nyk. 4. Ale­ xei Tolstoj. Die Klassiker der russischen Literatur Anton Tschechow. dort weilten die hervorragenden ame­ ri­ka­ni­schen Schriftsteller William Sa­roy­ an. 3.

Straßen­um­zü­ge und Karnevals wäh­ rend der Fei­er­lich­kei­ten zum Tag Lwiws. die ökologische Sorglosigkeit — die unsere stürmische Zeit un­glück­li­cher­wei­se als Folgen nach sich zieht — ne­ga­tiv auf das “Wohlergehen” vieler ar­chi­tek­to­ni­scher Meisterwerke Lwiws. wo man volks­tümliche Keramik. на яких можна придбати красиві керамічні ви­ро­би. лі­те­ ра­ту­р­ні вечори та зустрічі з людьми ми­с­те­ц­т­ва. sowohl die ukrai­ni­ sche Kultur. який є красивим у будь-яку пору року.­ Але зведені в наші дні псе­в­до­ар­хі­те­к­ ту­р­ні будови виникають як сторонні тіла в історичному силуеті з банями його кра­си­вих храмів. шпилями його ста­ро­вин­них башт. Jahr­märk­te.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 119 Es hatte vermocht. швидка урбанізація та зне­ ва­га до до­вкіл­ля. На жаль. Literatur­ abenden und schöpferischen Diskussionen be­kannt­ge­ben. на його зна­ме­ни­тих парках і скверах і на ма­ льо­в­ни­чих передмістях. Leider haben sich die schnelle Ur­ba­ni­ sie­rung. . Культурне життя Львова дуже рі­з­но­ ма­ні­т­не й насичене: численні афіші запрошують вас на концерти. nächt­li­che Sinfoniekonzerte. die einst berühm­ ten Parks. hi­ sto­risch zustandegekommene Stilistik eingedrungen und verletzen die Sil­ hou­et­te. як і культури інших на­ці­о­на­ль­ но­с­тей. що виконують ритуальні рі­з­д­вя­ні та но­ во­рі­ч­ні пісні. З обладнаних на Княжій горі огля­ до­вих майданчиків можна оглянути па­но­ра­му Львова. Von den Aussuchtsplätzen des Fürsten­ bergs eröffnet sich das Panorama Lwiws es ist herrlich zu jeder Jahreszeit. als auch seine traditions­ gemäße multinationale Kultur bei­zu­be­ hal­ten. представники яких тра­ди­цій­ но проживають у цьому місті. з чудовими ор­на­ ме­н­та­ми дахів його палаців і готелів. Львів зумів зберегти українську куль­ ту­ру. die feinen Spitzen der Türme­ und die ornamentierten Dächer al­ter Pa­lä­ste und Herrscher­ häuser bilden. нічні сим­ фо­ні­ч­ні концерти. ка­р­на­ ва­ли під час «Свята мі­с­та». die die erlesenen Kuppeln der Ka­the­dra­len. залишають плачевний відбиток на «здоров’ї» багатьох ше­ де­в­рів ар­хі­те­к­ту­ри Львова. ор­га­ні­зу­ють­ся конкурси старовин­них народних театрів. Doch die Pseudoarchitektonischen Fremd­kör­per sind hier und dort in die harmonisch zusammen­geflochtene. Wettbewerbe alter Volkstheater. акварелі. яр­ма­р­ки. ці негативні явища нашого часу. In Lwiw gibt es lauter bunte An­schlag­ zet­tel. Grünanlagen und maleri­ schen Vororte ausgewirkt. die die Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten. малюнки. У концертних залах міста ча­с­то мо­ж­ на почути фольклорні ан­са­м­б­лі. eine Grafik oder ein Aquarell kaufen kann — die künst­le­ri­ sche Visitenkarte Lwiws — damit kann man keinen mehr in Stau­nen verset­ zen.

Achtung ge­gen­über Freun­den und Gästen. Місто Львів гостинно від­кри­ває свої двері. що ві­до­ бра­жа­ють наш національний харак­ тер — пошану до роботи. несуть емблеми. Treue zum Hei­ mat­land. ist der historische Kern der Stadt unter Denkmalschutz gestellt wor­den. знань та тво­р­чо­с­ті. Deshalb lädt Sie Lwiw auch so herzlich ein — dieses Kleinod der Architektur. залишати in Staunen versetzen te. Es grenzt an Polen. a) — зберігати. Wörter und Wendungen das Kleinod — коштовність der Schoß — лоно vermöchen (te. Переступаючи поріг другого ти­ся­ чо­літ­тя. Wis­sen und Schöp­fer­tum. t) — могти. Die meisten Lwiwer Löwen. Welche maßnahmen wurden ergreifen. t — дивувати das Wohlergehen — благополучччя der Fremdkörper — сторонній предмет erlesen — кращий. вірність Батьківщині. зображені на його гербі. леви Львова. бути спроможним beibehalten (ie. die Stadt der Mei­ ster. . es wurde ein großan­ gelegtes Pro­gramm von Maßnahmen zur Er­hal­tung der Denkmä­ler der Geschichte und Kul­tur festgelegt. die­se Museumsstadt. Was können sie über die archietektorieschen Gebäude Lwiws sagen? 3. керівники міста на­кре­с­ли­ ли ве­ли­ку про­гра­му. Die Gebietsfläche beträgt 21 800 km . добірний Fragen zum Text 1.Gebiete und Städte der Ukraine l 120 Damit dieser Reichtum mit der Zeit nicht verloren geht. werden auf ihren Wappen die Symbolik führen. Область знаходиться на заході Укра­ ї­ни. Wie ist das Kulturleben in Lwiw? 2. увагу до друзів та гостей. 2 Площа області складає 21 800 км2. die unserem nationalen Cha­rak­ter ent­ spricht — Respekt vor Arbeit. die in das zweite Jahrtausend treten. Haben Sie unmal Lwiw besucht?  Das Lwiwer Gebiet  Ëüâ³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen der Ukrai­ne. um die Eigenart der Stadt zu bewahren? 4. Was symbolisieren die meisten Lwiwer Löwen? 5. Щоб захистити багату ар­хі­те­к­ту­р­ну спадщину від руйнування під впли­ вом часу. Вона межує з Польщею.

Baustoffe. калійні добрива. den zentralen Teil bildet die Podilska Anhöhe (der Berg Kamu­la. Es gibt viele Mineral­wasserquellen. Das Gebietszentrum ist die Stadt Lwiw. Область — індустріально-сіль­сь­ко­го­с­ по­дар­сь­ка.5 % населення — українці. die Switscha. це­ мент. Möbel. Das Gebiet ist industriell–land­wirt­ schaft­lich. Papier. калійна та кам’яна сіль. Die Flüsse des Gebiets gehören zu den Becken der Prypjat. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone und in der Zone der Ukrai­nischen Karpaten. . чо­ло­вік. Клімат помірно континентальний — літо тепле та вологе. Es gibt auch kleine Staubecken und Seen. а південну — При­дні­ стров­сь­ка западина та передгір’я Ка­р­ пат з Українськими Карпатами. У північній частині — Верхньобузька низовина. Es liefert dem Land Busse. Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit 42 Städten. Є також маленькі водосховища та озе­ра. 471 m) und den südlichen Teil — die am Dnister gelegene Ver­tie­ fung und Karpatenvorland mit Ukrai­ni­ schen Kar­pa­ten. кам’яне вугілля. Область поділяється на 20 районів та 42 міста. Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­ hö­ren hier Erdöl und Erdgas. Кількість населення 2728 тис. Рельєф області різноманітний. У горах клімат суворий. Область лежить у зоні лісостепу та Українських Карпат. узимку часто від­ли­ги.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 121 Die Bevölkerungszahl ist 2 728 000 Men­schen. Stein­koh­ le. на яких розташовані курорти Моршин та Трускавець. der Styr u. центральну частину утво­ рює Подільська височина (з горою Ка­му­ла. Im nördlichen Teil liegt die Werchnjo­ bus­ka Niederung. 89. des Dnister und des westlichen Buh (der Bystryzja. вугілля. a. Getreide. Вона постачає країні автобуси. будівельні матеріали. Стрий. an denen Kurorte Morschyn und Trus­ka­ wez liegen. Fernseher.). Стир та інші). Є багато джерел мінеральних вод. на­ф­ту. меблі. der Stryj. Свіча. Zucker. In den Bergen ist das Klima rau. папір. Обласний центр — місто Львів. Fleisch. Kali– und Steinsalz. Дністра та Західного Бугу (Би­с­т­ри­ця. im Winter ist oft Tauwetter. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Sommer ist warm und feucht. Kalidüngemittel. 471 м). те­ле­ві­зо­ ри. цукор. м’ясо. зе­р­но. Erdöl. Zement. 89. Річки області належать до басейнів Прип’яті. Die Geländegestaltung ist un­ter­schied­ lich.5 % der Bevölkerung sind Ukrai­ner. Kohle. До найважливіших корисних копалин належать нафта та природний газ.

І. засновник ор­ га­ні­за­ції укра­ї­н­сь­ких націоналістів Е. Von großer Bedeutung sind hier Leicht– und Lebensmittelindustrie. der Stausee. Makowej. Маковей. Myschuta. Миколаїв розташований на півдні Укра­ї­ни. O. 2. 4. Franko. У Львівській області народилося ба­га­ то відомих людей: гетьман Са­гай­да­ч­ ний. Колесса. -n — площа die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф die Niederung — низовина die Anhöhe — височина die Vertiefung (-en) — западина das Staubecken — водосховище 1. 5. Мишута. Тут вирощують озиму пшеницю. У сільському господарстві переважає тваринництво. Zuckerrüben. виробництво до­б­рив та фарб. Коновалець та інші. Düngemittel– und Farbenin­ dustrie entwickelt. die Sänger M.Gebiete und Städte der Ukraine l 122 Hier sind Maschinenbau. -n — велике водосховище die Baustoffe — будівельні матеріали rauhes Klima — суворий клімат die Düngemittel — добрива die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість Fragen zum Text Wo liegt Lwiwer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? Was liefert dem Lande dieses Gebiet? Welche berühmten Menschen wurden hier geboren?  Mykolajiw  Ìèêîëà¿â Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine. a. wo der Südliche Buh und sein Nebenfluss Ingul zusammen­fließen. на лимані Чорного моря. Trusch. композитори М. де зливаються Південний Буг і його при­ то­ка Інгул. 3. der Schaus­pieler A. яч­ мінь. Франко. Бучма. цукрові буряки. . der Gründer der Or­gani­ sation ukrainischer Nationalisten J. Тут розвинені машинобудування. die Kompo­nisten M. Angebaut werden hier Winterweizen. chemische In­ du­strie. In der Landwirtschaft dominiert die Vieh­zucht. I. der Maler I. Butschma. Im Lwiwer Gebiet wurden viele be­ rühmte Menschen geboren: Hetman Sahajda­tschny. поети М. ак­тор А. Gerste. am Liman des Schwarzen Meers. Kono­walez u. Werbyzky und F. Schaschkewytsch. die Dich­ter M. О. спі­ва­ ки Менжинський та І. Труш. Велике значення мають легка та ха­р­ чо­ва промисловості. хі­ мі­ч­на промисловість. Kolessa. художник Ш. Wörter und Wendungen die Fläche. Шашкевич. Menshynsky und I. Вербицький та Ф.

 Верещагіна. Das sind Skulpturen von P. Sehenswert sind das landeskundliche Museum. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить алея знаменитих адміралів і мо­ре­пла­в­ців. mehrere Fach­schu­len und die Sternwarte. жителів. Спочатку це була фортеця для за­хи­с­ ту південних кордонів Росії. das Ma­ rio­net­ten­thea­ter und die Philharmonie. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 507 900 Einwohner. . Кількість населення становить 507. das russische Dramentheater. Ф. Ф. О. Визначними є історичний музей (крає­зна­в­чий). Загальна площа міста 121 км2. die Hochschule für Schiffbau. Nachimow.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 123 Die Gesamtfläche der Stadt ist 121 km2. Belins­­ hausen und vielen anderen. Hier sind das Theater für Lustspiele. Uschakow. S. Die Toren der zahlreichen Museen der Stadt sind für die Besucher weit ge­öff­ net. Це скульптури П. може за своїм смаком відвідати один із його театрів. З фортеці утворилося місто. Aus der Festung entwickelte sich die Stadt. F.9 тис. Місто розділене на 4 райони. Хто захоплюється театром. Die entscheidende Rolle in der In­du­ strie­pro­duk­ti­on gehört den zahlrei­ chen Be­trie­ben und Werken der Stadt. wo die Gemälde des berühmten Malers W. коли тут у 1788 ро­ці було побудовано су­д­но­ верф. кораблебудування.  O. die Hochschule für Kultur. Бе­лінс­гаузена та багатьох ін­ших. Уша­­кова. Вирішальна роль у промисловому ви­ро­б­ни­ц­т­ві належить численним під­ при­єм­с­т­вам і заводам міста. художній музей. F. W. Корнілова. Es war zuerst eine Festung zum Schutz der südlichen Grenzen von Russland. W. das Kunstmuseum. als 1788 hier die Schiffwerft gebaut wurde. Ф. Ф. die Hoch­ schu­le für Landwirtschaft. Kornilow. Die Stadt wurde während des rus­ sisch–türkischen Krieges gegründet. С. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört die Allee der weltberühmten Admiralen und Seefahrer. ін­сти­ ту­ти куль­ту­ри. В. В. Die Stadt ist in vier Stadtbezirke geteilt. ляльковий і фі­ла­р­мо­нія. Серед навчальних закладів слід назвати­ пе­да­го­гі­ч­ний інститут. F. де екс­по­ну­ють­ся картини відомого ху­ дожника В. F. російський дра­ма­ти­ ч­ний театр. Нахімова. сіль­сь­ко­го го­с­по­дар­с­т­ва. Wer sich für Theater begeistert. численні техні­куми та об­се­р­ва­то­рію. We­re­s­chtschagin ausgestellt sind. kann nach seinem Geschmack eines seiner Theater besuchen. Unter den Bildungseinrichtungen sind folgende zu nennen: die Pädagogische Hochschule. Двері багатьох музеїв міста широко відкриті для відвідувачів. Місто було засноване під час ро­ сій­сь­ко-турецької війни. Це театр комедії.

Mykolajiw ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt. See– und Flussschiffen. Миколаїв — це великий вузловий пункт. 4. von Straßen­ bau­ma­schi­nen. Область розташована на півдні Укра­ї­ ни в басейні ріки Південний Буг. Wörter und Wendungen zusammenfließen (o. das Tankschiff. von Ausrüstung für die Nahrungsmittelindustrie. Тут є морський і річковий порти. . вісім парків. 2. Großer Beliebtheit erfreuen sich Kos­ me­tik und Parfümerie des Kombinats “Tscher­wo­ni witryla”. Великою популярністю користується косметика та парфумерія комбінату «Червоні вітрила». -e — вантажне судно die Ausrüstung — обладнання der Binnenhafen — річковий порт Fragen zum Text Was können Sie über die geographische Lage der Stadt sagen? Weswegen wurde die Festung gebaut? Was kann man hier besichtigen? Was wird in der Stadt hergestellt? Möchten Sie diese Stadt besuchen? Warum?  Das Mykolajiwer Gebiet  Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Süden der Ukraine im unteren Stromgebiet des Südlichen Bug. вантажних. Militärschiffen.Gebiete und Städte der Ukraine l 124 Hochentwickelt ist die Herstellung von Tank–. acht Parks. ei­ nen Naturschutzpark “Dubky” und vie­ le Grün­an­la­gen.) — захоплюватися das Lustspiel = die Komödie 1. Hier sind ein Seehafen und ein Bin­nen­ ha­fen. Високорозвинене виробництво та­н­ке­ рів. -e — танкер das Frachtschiff. 3. Миколаїв вважається зеленим мі­с­ том. Mykolajiw gilt als eine grüne Stadt. Hier gibt es einen Zoo. Die Fluglinien und Autobahnen ver­bin­ den die Stadt mit fast allen großen Städ­ten der Ukraine und benachbar­ ten Staa­ten. Повітряні лінії та автостради зв’я­зу­ ють місто майже з усіма великими мі­ с­та­ми та сусідніми державами. 5. Fracht–. морських та річкових суден і дорожніх машин. Тут є зоопарк. за­по­ві­д­ ник «Дубки» та багато зелених на­са­ джень. o) — зливатися die Schiffswerft — судноверф sich begeistern für (Akk.

малосніжна. Широко відоме парфумерно-ко­с­ме­ти­ ч­не підприємство «Червоні ві­т­ри­ла». Область лежить у степовій зоні. Провідне місце в сільському го­с­по­ дар­с­т­ві займає тваринництво. про­ми­с­ло­вість будівельних ма­те­рі­а­лів. Основними галузями економіки є ма­ши­но­бу­ду­ван­ня (суднобуду­ вання).l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 125 Die Fläche beträgt 24 600 km2. Вони випускають та­н­ке­ри. су­хо­ва­н­та­ ж­ні та річкові судна. має 9 міст. Клімат помірно континентальний. Weit bekannt ist der Myko­lajiwer Parfümbetrieb “Tscherwoni witryla”. Das Gebiet liegt in der Steppenzone. населення 1.3 млн чол. Південний Буг впадає зі своїми при­ то­ка­ми в Чо­р­не море. Sonnen­blumen–. Обласний центр — місто Миколаїв. Den führenden Platz nimmt in der Land­wirt­schaft die Vieh­wirtschaft ein. Im Sommer ist es heiß. легка і харчова. Її площа 24. Найгустіше заселені райони в до­ли­ні Пі­в­ден­но­го Бугу. Das Gebietszentrum ist die Stadt My­ko­ la­jiw. Die Buntmetallindustrie wird durch das Myko­lajiwer Tonerdewerk vertre­ ten. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Trockenfrachter und Flussschiffe pro­ duziert. Melonen– und Weintraubenanbau. часто дмуть суховії. Der Winter ist mild und schneearm. км2. а також ви­ро­щу­ван­ня зерна. Улітку жарко. Область поділяється на 19 районів. Alle Verkehrsmittel sind hier vorhanden.6 тис. Besonders dicht sind die Bezirke im Tal des Flusses Südlicher Buh be­ wohnt. die Lebensmittelindustrie. У Первомайську випускають дизельні двигуни та гідроапаратуру. Dort werden Tankschiffe. die Pro­ duk­ti­on von Baustoffen. Der Südliche Buh mit seinen Ne­ben­ flüs­sen mündet in das Schwarze Meer. Die führenden Industriezweige sind der Maschinenbau (Schiffbau). В області розвинені всі види транс­ порту. In Perwomaisk werden auch Die­sel­mo­ to­re und Hydroapparatur erzeugt. hat 9 Städte. wo etwa 1. . oft weht der Trockenwind. die Leichtindustrie. Кольорова металургія представлена Миколаївським глиноземним за­во­ дом.3 Millionen Menschen leben. соняшнику. Das Gebiet besteht aus 19 Bezirken. In Mykolajiw sind drei Schiffbauwerke. Зима м’яка. die Korn–. У Миколаєві розташовані три су­д­но­ бу­ді­в­них заводи. баш­ танних культур і винограду.

композитор та історик М. des Dich­ters und Ar­chäo­lo­gen B. -e — будівельний матеріал der Trockenfrachter — суховантаж das Tonerdewerk — глиноземный завод vorhanden sein — бути в наявності Fragen zum Text 1. Wessen Namen sind mit Mykolajewer Gebiet verbunden?  Odessa  Îäåñà Odessa ist der größte Seehafen der Ukrai­ne am Schwarzen Meer. Садов­ська. .2 млн чоловік. Аркас. Одеса — це великий культурний центр України. М. Mosolewsky ver­bun­den. На Миколаївщині народилися ви­да­ т­ні діячі культури — брати Тобіле­ вичі. des Flotten­führers S. Одесу було засновано в 1794 році. weil hier mehr als 1. Arkas. Odessa ist ein großes Kulturzentrum der Ukraine. оскі­ль­ки тут проживають понад 1. Was kann man über die besonders entwickelten Industriezweige sagen? 4. Sadowska. Welche Merkmale hat das Klima? 3. Er verbindet die Ukraine mit vielen Län­dern der Welt. Wörter und Wendungen das Stromgebiet. Ма­каров. Одеса — це найбільший морський порт України на Чорному морі. An den 14 Hochschulen von Odessa stu­die­ren Tausende Studenten aus vie­ len Städten der Ukraine. 5. Wie groß ist das Mykolajewer Gebiet? 2. Menschen leben. Мозо­ левський. Він зв’язує Україну з багатьма кра­ї­на­ ми світу. Makarow. поет та археолог Б. командувач флоту С. Sie gehört der Einwohner­zahl nach zu den 6 größten Städten der Ukraine. des Kom­po­ni­sten und Historiker M. M.2 Mil. -e — басейн річки der Trockenwind — суховій der Baustoff. Die Stadt Odessa wurde 1794 ge­grün­ det.Gebiete und Städte der Ukraine l 126 Mit Mykolajiwer Gebiet sind die Na­ men der bekannten Künstler. wie Brüder To­bi­le­wytsch. У чотирнадцяти вузах Одеси на­вча­ ють­ся тисячі студентів з багатьох міст України. За кількістю жителів вона належить до шести найбільших міст України. Nennen Sie die bekannten Betriebe.

einen Zirkus. des­ sen Gebäude mit Recht als eines der schönsten Theater der Welt gilt. Пуш­кін у своєму романі «Євгеній Онєгін». немає в Україні людини. Es gibt wohl keinen Menschen in der Ukraine. die zum Seehafen führt. Seine Geschichte begann im Jahre 1809. які ведуть до морського порту. пофарбовані в різні кольори. Pu­­ schkin in seinem Roman “Eu­gen One­ gin” ver­ewigt. машинобудівні.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 127 Hier gibt es 6 Theater. він згорів у 1873 році. прикрашають центр та надають йому особливого вигляду. Багато жителів і гостей міста від­ві­ ду­ють театр і отримують при цьому ве­ли­ке задоволення. На видному місці підноситься па­м’я­ т­ник першому губернаторові Одеси Дюку Ришельє. eine Phil­har­mo­ nie. нафтопереробні. Eigenartige. Das ist die schönste Straße der Stadt. Nicht weniger bekannt ist die Pot­jom­ kin­trep­pe. Його історія розпочалась у 1809 році. chemische und pharmazeutische Wer­ke. An einer hervorragender Stelle erhebt sich das Denkmal dem ersten Gou­ver­ neur von Odessa Dük Richeliet. 1873 ist es aber verbrannt. Мабуть. Одеса сьогодні — це велике про­ми­с­ ло­ве місто. філармонія. Das neue prachtvolle Gebäude des Thea­ters wurde nach dem Projekt der bekannten österreichischen Ar­chi­tek­ ten F. . Фельнера та Г. цирк. Viele Einwohner und Gäste der Stadt besuchen das Theater und bekommen dabei ein großes Vergnügen. багато музеїв і кіностудія. яка не чула назву вулиці Дерибасівська. С. бу­ді­в­ля якого по праву вважається одним з найкрасивіших театрів світу. Тут є суднобудівні. Це найкрасивіша вулиця міста. mehrere Museen und ein Filmstudio. Своєрідні старі будівлі. Gerade dieses Theater hat O. S. Helmer im Jahre 1887 er­rich­tet. Erdölverarbeitungsbetriebe. На жаль. Felner und H. der den Namen De­rey­bas­siws­ ka­straße nicht gehört hat. alte in verschiedene Far­ ben gestrichene Gebäude schmücken das Zentrum der Stadt und geben ihm ein besonderes Gepräge. Odessa von heute ist eine große In­du­ strie­stadt. хімічні та фармацев­ тичні заводи. Не менш відомі й Потьомкінські схо­ ди. Гельмера. Тут шість театрів. Eine führende Rolle im Kulturleben der Stadt gehört dem Staatlichen Aka­de­mi­ schen Theater für Oper und Ballett. Hier gibt es Schiffbau– und Maschinen­ baubetriebe. А нова чудова будівля театру була збудована в 1887 році за проектом ві­до­мих австрійських архітекторів Ф. Провідна роль у культурному житті міста належить Державному ака­де­мі­ч­ но­му театру опери та балету. Саме цей театр увічнив О.

калійної солі. Площа 33 300 км2. Es vereinigt 26 Bezirke. населення бли­зь­ко 2. a) — згоряти 1. Kalisalz. Es gibt geringe Vorkommen von Braun­ koh­le. auf dem etwa 2. будівельних ма­те­рі­а­лів. Оскільки місто знаходиться на Чо­р­ но­му морі. Область розташована на південному заході України. малосніжна. hat 18 Städte. Im Süden wird es durch das Schwarze Meer umspült. Обласний центр — місто Одеса. t) — увічнити verbrennen (o. має 18 міст. Є невеликі поклади бурого вугілля. Das Gebiet ist an Bodenschätzen arm. . Літо жарке й сухе. -e — будинок відпочинку der Erdölverarbeitungs­ betrieb. Область бідна на корисні копалини. 3. 4. На півдні омивається водами Чо­р­но­ го моря. тут є багато санаторіїв і будин­ків відпочинку. золота. Поділяється на 26 районів. Der Winter ist mild und schneearm. prachtvoll — чудовий das Vergnügen — задоволення das Erholungsheim. Клімат помірно континентальний. Das Gebiet hat die Fläche 33 300 km2. Wörter und Wendungen der Seehafen — морський порт verbinden (a. Зима м’яка. gibt es hier zahlreiche Sanatorien und Erholungsheime. Der Sommer ist heiß und trocken. 2. -e — нафтопереробний завод Fragen zum Text Wo liegt Odessa? Wann wurde Odessa gegründet? Wie groß ist die Stadt der Einwohnerzahl nach? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt können Sie nennen? Welche Straße der Stadt ist besonders bekannt?  Das Gebiet Odessa  Îäåñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im südwestlichen Teil der Ukraine.5 Millionen Menschen woh­nen.Gebiete und Städte der Ukraine l 128 Da die Stadt an der Schwarzmeerküste liegt. Das Klima ist gemäßigt kontinental.5 млн чол. 5. Das Gebietszentrum ist Odessa. u) — зв’язувати ein besonderes Gepräge geben — надавати особливого вигляду der Gouverneur — губернатор verewigen (te. Baustoffen und Gold.

рибна. die Land­wirt­ schaft und das Kurortgebiet. 2. але лісів дуже мало. Ізмаїлі. 4. Fleisch–. космонавта Г. м’ясна. 5. Іллічівську працюють судноремонтні заводи. Одеса — батьківщина художника К. Il­lit­schiwsk. Einen der wichtigsten Plätze nimmt die Lebensmittelindustrie: Konserven–. Odessa — Kyschyniw (Moldowa). Il­lit­ schiwsk — Poti (Georgien). Одне з перших місць посідають ха­р­ чо­ва промисловість. 3. Die Seehäfen sind Odessa. консервна. Odessa hat zwei Flughäfen. des Kosmonauten G. Морські порти: Одеса. Ізмаїл. композитора К. Міжнародні паромні переправи: Іл­лі­чівськ — Варна (Болгарія). Костанді. Південний Буг з при­то­ ка­ми Савранка та Кодима. бо­ро­ ш­но­ме­ль­на. In Odessa. Одеса — Ки­ ши­нів (Молдова). Область лежить у лісостеповій та степовій зонах. Weintraubenindustrie ein. Кілія. Die Hauptautobahnen sind Odessa — Mykolajiw. Kilija. Öl–. Доброволь­ ського. В Одесі. молочна. Wörter und Wendungen das Vorkommen — поклади das Schiffsreparaturwerk — судноремонтный завод 1. Odessa — Ismail. агро­промислова та курортна. Ismail und Illitschiwsk ar­bei­ ten die Schiffsreparaturwerke. die Prahmfähre — паромна переправа Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet? Wie groß ist das Gebiet? Was kann man über das Klima sagen? Welche Industriezweige sind für das Gebiet bedeutend? Welche Häfen des Gebiets kennen Sie? . Рені. der Dnister mit dem Nebenfluss Kut­ schur­gan. Fisch–. Головні автомагістралі: Одеса — Ми­ ко­ла­їв. Одеса — Ізмаїл. олійно-жирова. Дань­ кевича. Die internationalen Prahmfähre sind Illit­schiwsk — Warna (Bulgarien). Reni. В Одесі є два аеропорти. Ismail. Die Grundlage der Wirtschaft bilden das Hafenindustriegebiet. aber es gibt sehr wenige Wälder. Dobro­ wolsky. виноробна. der Südliche Buh mit den Ne­ben­flüs­sen Sawranka und Kodyma. Dan­ke­ wytsch. Головні ріки: Дунай. Fett–. Дністер з при­то­ кою Кучурган. Іл­лі­ чівськ — Поті (Грузія). Milch–. Kostandi. Odessa ist die Heimat des Malers K. des Komponisten K. Mehl–.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 129 Die größten Flüsse sind die Donau. Основу господарського комплексу ста­но­в­лять портово-промислова га­ лузь. Іллічівськ. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen– und Steppenzone.

У Полтаві є низка театрів (театр дра­ ми. Полтава є місцем. der fünf Hoch­ schu­len und acht höheren Fachschulen. Місто розділене на 3 райони. die die Stadt umfasst. Im Jahre 1641 bekam Poltawa den Sta­ tus der Stadt. дзвіниця Успенської церкви (1774—1809 рр. Zu den ältesten Baudenkmälern ge­hö­ ren die Bauten des Klosters und der Kreuzeserhöhungskirche (17—18 Jh. Zum ersten Mal wurde Poltawa 1174 in der Chronik des Ipatijiwsky Klosters un­ ter dem Namen Ltawa. Історія міста дуже багата. Sehr reich ist die Geschichte der Stadt. Про це нагадують її мовчазні сві­д­ ки — численні будівлі та ар­хі­те­к­ту­р­ні па­м’я­т­ки. Eine Reihe von Theatern (das Dramen­ theater.). Jh.). у лі­топису Іпатіївського мо­на­с­ти­ря під назвою Лтава. Daran erinnern ihre stummen Au­gen­ zeu­gen — zahlreiche historische Bauten und Baudenkmäler. п’ять вузів та вісім техні­ кумів. . Площа. На честь перемоги над шведами під проводом Петра Першого було зве­де­ но Колону перемоги.). де розташовані ба­ га­то науково-дослідних та проектних інститутів. складає 7 700 км2.130 Gebiete und Städte der Ukraine l  Poltawa  Ïîëòàâà Poltawa liegt am Ufer des Flusses Wor­ skla. die Phil­har­mo­nie gibt es in Poltawa. Zu Ehren des Sieges über den Schwe­ den unter der Leitung von Peter des Er­sten wurde die Siegessäule errichtet. das Ge­bäu­de des Institutes für adlige Frau­en (1828—1832). яку займає місто.). das Marionettentheater. zählt 7 700 km2. die Hei­land– Kirche (Anfang des 18. філармонія. seit dem Jah­re 1430 unter dem Namen Poltawa er­ wähnt.). бу­ді­в­ля інституту шляхетних дівчат (1828—1832 рр. Вперше Полтава згадується в 1174 р.). з 1430 р. під на­ звою Пол­та­ва. An diesen Ausbildungsstätten werden güngstige Bedingungen für die Stu­den­ ten geschaffen. des Nebenflusses des Dnipro. das En­sem­ ble des Kruta–Platzes. церква Спаса (по­ чаток 18 ст. Poltawa ist auch ein Standort der wis­sen­ schaft­li­chen Forschungs– und Projektierungsinstitute. У 1641 році Полтава отримала статус міста. ансамбль Крутої площі. притоці Дніпра. У цих навчальних закладах ство­ рюються спри­я­т­ли­ві умови для сту­ дентів. До найдавніших пам’яток архітекту­ ри належать будівлі монастиря та Хре­стоздвиженської церкви (17— 18 ст. der Gloc­ken­turm der Maria–Him­mel­fahrt– Kathedrale (1774—1809). ляльковий театр). Полтава розташована на березі річки Ворскла. Die Fläche. Die Stadt ist in drei Stadtbezirke geteilt.

das Literatur­ museum. Загальна площа зелених насаджень і парків становить 934 га. Poltawa ist ein Eisenbahnknotenpunkt. die Glühbirne — електролампа der Inlandflug (-flüge) — внутрішній політ (країною) der Heiland — Спаситель Fragen zum Text Wann wurde Poltawa zum ersten Mal erwähnt? Wodurch wurde Poltawa bekannt? Was ist in Poltawa besonders reizend? Welche Erzeugnisse Poltawer Betriebe möchten Sie besorgen? Womit kann man nach Poltawa fahren? . му­зей Королен­ ка. Полтава — зелене місто. viele Grün­an­la­gen und Parks schmücken die Stadt. Poltawa ist eine grüne Stadt. -n — свідок die Siegessäule — Колона перемоги die Maria-HimmelfahrtKathedrale — Успенський собор 1. Zuc­ker ein. das Ko­ro­len­ko–Museum. харчової та легкої про­ми­с­ло­во­с­ ті. das Kunstmuseum. das Kotljarewsky–Mu­se­ um. цукру. його при­ кра­ша­ють багато скверів і парків. 3. який служить для внутрішніх польотів країною. Є також аеропорт. 5. Жителів міста та їхніх гостей при­ваб­ лю­ють численні музеї: історичний (крає­зна­в­чий). der die Stadt mit vielen Städten der Ukrai­ne und Russlands verbindet. Полтава з її 317 тисячами жителів по­сі­дає важливе місце у виробництві електроламп. художній. меблів. das Mu­se­ um “Das Poltawer Schlachtfeld” und viele andere. що зв’я­зує місто з багатьма містами Укра­ ї­ни та Росії. Мирного. Es gibt auch einen Flughafen. Konfektion. що носить ім’я П. обладнання для хі­мі­ч­ ної. му­зей «Пояс Пол­та­в­сь­кої битви» та ба­га­то інших. лі­те­ра­ту­р­ ний. der für Inlandflüge bestimmt. Poltawa gehört zu der wirtschaftlichen Ostregion. одягу. Nahrungsmittel– und Leicht­in­du­strie. Einen wichtigen Platz nimmt Poltawa mit seinen 317 000 Ein­wohnern in der Pro­duk­ti­on von Glühbirnen. 2. Möbel. му­ зей Ко­т­ля­рев­сь­ко­го. Полтава — залізничний вузол. das den Namen von P.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 131 Eine Attraktivität für die Bürger der Stadt und deren Gäste sind zahlreiche Mu­se­en: das historische Stadtmuseum. Полтава належить до східного еко­но­ мі­ч­но­го регіону. Myrny trägt. Wörter und Wendungen der Augenzeuge. 4. Ausstat­ tungen für chemische. Die Gesamtfläche der Grünanlagen und Parks beträgt 934 Hektar.

Fleisch. як газ. Das Poltawer Gebiet liegt in der Dni­ pro­tief­ebe­ne. По території Полтавської області про­ ті­кає Дніпро зі своїми притоками Во­ р­с­к­лою. Da 70 % der Fläche die Schwarzerdeböden besitzen. Näherzeugnisse. Fleisch–Milch­pro­duk­ti­on und Getreidewirtschaft). Keramik. швейні вироби. км2. пісок. нафта. wo die folgenden Bo­den­ schät­ze von hoher Bedeutung sind: Gas. Das Gebietszentrum ist Poltawa. Ton. Porzellan. борошно. Durch das Territorium des Poltawer Ge­ biets fließt der Dnipro mit seinen Ne­ben­ flüs­sen: die Worskla. електро­ лам­пи (Полтава). Сулою. Nowi Sanshary). кераміку. населення 1693. der Psel. це особливо сприяє розвиткові сільського госпо­ дарства (цу­к­ро­вий буряк. Käse) herge­ stellt. ха­р­ чо­ві продукти (масло.132 Gebiete und Städte der Ukraine l  Das Poltawer Gebiet  Ïîëòàâñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum des lin­ ken Ufers des Dnipro. Betriebsanlagen für Chemie–. На Полтавщині виробляють тканини. легкої та харчової про­ми­с­ло­во­с­ті (Кре­мен­чук). technisches Glas. олію. Mineralwasserquellen (Myrgorod. залізна руда. Das Gebiet wird in 25 Bezirke geteilt und hat 12 Städte. зернове господарство). Torf. Поділяється на 25 районів. Нові Сан­жа­ри). Werkzeug­maschinen. Площа 28. Das Poltawer Gebiet gibt dem Land Last­wa­gen (Krementschuk) elektrische Glüh­birnen (Poltawa). Територія області займає При­дні­п­ров­ сь­ку низовину. Das Klima ist gemäßigt kontinental. має 12 міст. вагони. Обласний центр — місто Полтава. Öl. Im Poltawer Gebiet werden Stoffe. die Sula. меблі. м’ясна про­ ми­с­ло­вість. торф. де найважливіше зна­ чен­ня мають такі корисні копалини. ist die Entwicklung der Landwirtschaft be­ sonders günstig (Zuc­ker­rü­ben–. чол. Пслом. Wagen. сир). джерела мінеральних лікувальних вод (Миргород.8 тис. Lebensmittel (But­ter. Область розташована в центральній частині Лівобережної України. Möbel. Leicht– und Leb­ens­mittelin­dus­trie (Kre­ment­s­chuk). Die Fläche ist 28 800 km2. Erd­öl. Оскільки 70 % території займають чор­ноземні ґрунти. ве­р­с­та­ти. Зима помірно холодна. Im Winter ist es gemäßigt kalt. Granit. гли­ на. Полтавська область дає країні гру­зо­ ві автомобілі (Кременчук). im Som­mer ist es warm. літо тепле. Mehl. м’ясо.1 тис. . Eisenerz. Клімат помірно континентальний. Sand. граніт. про­ми­с­ло­ве устаткування для хі­мі­ч­ ної. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1 693 100.

 Загребельний.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 133 Alle Verkehrsmittel sind hier entwic­ kelt. P. Heorgy und Platon Majboroda. Auf Poltawer Boden wurden die be­ kann­ten Menschen geboren: der Philosoph H. А. Розвинені всі види транспорту. die Dichterin M. В. Гребінка. Білаш. Гоголь. t) — виготовляти der Bahntransport — перевезення залізницею überwiegend — переважаючий Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Poltawer Gebiets? Welche Bodenschätze gewinnt man im Gebiet? Warum ist die Entwicklung der Landwirtschaft besonders günstig? Welche Erzeugnisse gibt das Poltawer Gebiet der Ukraine? Was können Sie über die Messen in Sorotschinzi erzählen?  Riwne  гâíå Die Stadt liegt im Nordwesten der Ukrai­ne. Лисенко. Symonenko. Місто сьогодні займає площу понад 44 000 га та майже третину з них (1570 га) займають парки та сквери. М. Teslenko. A. M. Глібов. Тесленко. O. на річці Усті. О. Sagrebelny. М. 233 000 Menschen. 2. Пчілка. письменники Є. M. Зощенко. Grebinka. Сковорода. Котляревський. І. Myrny. але переважає все ж таки залізничний. Мирний. Чурай. Wörter und Wendungen günstig — сприятливий die Werkzeugmaschine. На Полтавщині народилися видатні діячі: філософ Г. ком­по­зи­то­ри М. О. Hontschar. Tschuraj. поети Л. Ptschilka. Die Stadt hat heute die Fläche über 44 000 Hektar und fast ein Drittel (1570 Hekt­ar) da­von nehmen Parks und Grün­an­la­gen ein. Skoworoda. Bilasch. dem Nebenfluss der Horyn. -n — верстат die Betriebsanlage — устаткування 1. I. Широко відомий традиційний що­рі­ч­ ний Сорочинський ярмарок. Die Einwohnerzahl beträgt ca. Симоненко. der Bahntransport ist aber über­ wie­gend. O. О. 4. P. 3. herstellen (te. die Dichter: L. Kotljarewsky. притоці Го­ри­ні. П. Кількість жителів становить близько 233 000 чол. Hlibow. Soschtschenko. П. поетеса М. Lyssenko. Гон­чар. O. Gogol. die Komponisten: M. W. Георгій та Пла­ тон Майбороди. . Weitbekannt sind die in Sorotschynzi jähr­lich veranstalteten traditionellen Messen. am Fluss Ustj. 5. Місто розташоване на північному за­хо­ді України. die Schriftsteller: Je.

Er­satz­tei­ le für Traktoren. Attraktiv ist der T. Привертає увагу парк Т.). Hier sind Maschinenbau. das lan­des­kund­li­che Museum. Рівне робить свій внесок в індуст­ ріальний розвиток України. Nach seiner Wirtschaft gehört Riwne zur Westregion der Ukraine. Jahrhundert an­ gelegt wurde. музей бойової слави та багато інших культурних закладів. який було закладено ще у 18 столітті. Korolenko. Viel besucht sind die Museen und Thea­ter der Stadt. . В музеях і театрах міста багато від­ві­ ду­ва­чів. історичний музей мі­с­та. Уперше згадується в документах у 1283 р. Jahr­hun­derts: die Maria–Him­mel­ fahrt–Kirche und der Glockenturm (1756). Тут розвинені машинобудування. Von der Geschichte der Stadt zeugen zahlreiche Baudenkmäler des 18. зап­ча­с­ ти­ни для тракторів. Zuerst war Riwne die Bezirksstadt des Wolyner Gouvernements. Тут є драматичний. Цей регіон має пропорціонально роз­ ви­не­ну економічну структуру. Hier sind das Dramentheater.134 Gebiete und Städte der Ukraine l Zum ersten Mal wird es in den Ur­kun­ den im Jahre 1283 erwähnt. die Philarmonie. З 1791 р. Ко­ роленко. wo 1866–1871 W. обладнання для тор­гівлі користуються попитом в Ук­ раїні та за кордоном. має статус міста. Schewtschenko– Park. швейна та харчова промисло­ вості. Riwne leistet seinen Beitrag zur in­du­ stri­el­len Entwicklung der Ukraine. Установки високої напруги. філармонія. Спочатку Рівне було повітовим мі­с­ том Волинської губернії. За своєю економікою Рівне належить до західного регіону Ук­ раїни. Sehr bekannt sind in Riwne solche Be­ trie­be wie die Produktionsvereinigung “Asot” und das Leinkombinat. das Gebäude des Gymnasiums (1839). Ab 1791 hat es den Status der Stadt. Про історію міста свідчать численні пам’ятки архітектури 18—19 ст. ав­тор по­ві­с­тей. ляльковий те­а­ т­ри. Шевченка. das Museum des Militärruhmes und viele andere Kul­tur­ein­rich­tun­gen. Konfektions– und Nah­rungs­mit­tel­in­du­ strie entwickelt. Відомі такі підприємства Рівного. Diese Region hat eine proportional ent­wic­kel­te Wirtschaftsstruktur. Chemie–. Gefragt in der Ukraine und im Ausland sind Hochspannungsanlagen.: Ус­ пен­сь­ка церква та дзвіниця (1756 р. у якій в 1866—1871 рр. навчався В.— 19. das Ma­rio­net­ten­thea­ter. бу­ді­в­ля гімназії (1839). Handelsausstattungen. коротких оповідань. як виробниче об’єднання «Азот» і льо­но­ ко­м­бі­нат. der Verfasser der Novellen und Kurz­ge­ schich­ten lernte. хі­мі­ч­на. der noch im 18.

В області багато річок і озер. Das Klima ist gemäßigt kontinental. t) — закладати (парк. 4. Das Gebiet besteht aus 16 Bezirken. два автовокзали та аеропорт. dazu gehören 10 Städte. інженерів во­ д­но­го транспорту та багато інших.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 135 Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Hochschule. Der Norden des Gebiets bildet die Gren­ze der Ukraine mit Weißrussland. мінеральні бу­ді­ве­ль­ні матеріали (граніт. Im Gebiet sind viele Flüsse und Seen. Населення близько 1. Тут є один залізничний вокзал. 2.2 Millionen Men­ schen. -n — документ anlegen (te. . На півночі виходить до державного кордону України з Білоруссю. seine Fläche ist 20 000 km2. Область розташована на північному заході України. Рівне — це залізничний вузол. Hochschule für Wassertrans portingenieure und viele andere. Riwne ist ein Eisenbahnknotenpunkt.. zwei Autobahnhöfe und einen Flughafen. Kreide. пісок). 3.2 млн чол. має 10 міст. Клімат помірно континентальний. Der größte Fluss ist die Prypjat. Sand). глина. Значними центрами освіти є вузи: пе­да­го­гі­ч­ний. Ton. das Gouvernement — губернія der Ersatzteil. Найбільша річка — Прип’ять. -e — запасна частина die Handelsausstattung — обладнання для торгівлі Fragen zum Text Erzählen Sie kurz über die Geschichte der Stadt! Was ist hier für die Touristen attraktiv? Was produziert die Industrie der Stadt? Schwärmen Sie sich für Theater? An welcher Poltawer Hochschule möchten Sie studieren?  Das Gebiet Riwne  гâíåíñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nördwestlichen Teil der Ukraine. сад) die Hochspannungsanlage (-n) — установка високої напруги 1. Im Gebiet wohnen 1. Hier gibt es einen Eisen­bahn­hof. Обласний центр — місто Рівне. площа­ 20 000 км2. Поділяється на 16 районів. Das Zentrum des Gebiets ist die Stadt Riwne. Hoch­schu­le für Kultur. Wörter und Wendungen die Urkunde. Mineralbaustoffe (Granit. 5. крей­да. З корисних копалин найважливіше значення мають торф. культури. Eine besondere Rolle spielen hier un­ ter den Bodenschätzen Torf.

Kon­di­to­ rei– und Mineralwasserbetriebe. Основні галузі спеціалізації облас­ ті — харчова. Buchweizen. Найбільші озера: Нобель. Сагайдачного відоме ба­ га­тьом укра­ї­н­цям. гречка. Papier wird in der Stadt Moskwyn er­ zeugt. Der führende Zweig der Landwirtschaft ist die Zuckerrübenindustrie. Провідна галузь сільського го­с­по­дар­ с­т­ва — цукрова промисловість. машинобудівна. Тут є також багато підприємств мо­ло­ ч­ної. Лука. цукровий бу­ряк. Der Name des in vielen Liedern be­sun­ ge­nen Hetman Sahajdatschnyj ist vie­ len Ukrai­nern bekannt.Gebiete und Städte der Ukraine l 136 Die größten Seen sind der Nobelj. льо­но­за­во­ди. holzbear­ beitende. Wörter und Wendungen die Strickwarenfabrik — трикотажна фабрика die Hirse — просо die Pflanzenwirtschaft — рослинництво die Gerste — ячмінь . легка. Hier gibt es auch viele Milch–. Ger­ ste. кондитерської промисловості. Unter den Betrieben der Leichtindustrie sind das Leinkombinat (Riwne). Основні культури — озима пшениця. Головні види транспорту — за­лі­з­ни­ч­ ний та автомобільний. Область відома першим заснованим в Україні в 16 столітті учбовим за­кла­ дом (Острозька академія). швейні та три­ко­та­ж­ні фа­б­ри­ки. просо. der Bile und der Luka. хі­мі­ч­на. Das Gebiet ist für die erste im 16. Біле. Näh– und Strickwarenfabriken be­son­ders be­ kannt. chemische und Maschinenbauindustrie. З-поміж підприємств легкої про­ми­с­ ло­во­с­ті найбільш відомі льонокомбі­ нат (Рі­в­не). У сільському господарстві дещо пе­ре­ ва­жає рослинництво. Die Hauptkulturen sind Roggen. мінеральних вод. ячмінь. Паперове виробництво налагоджено в Москвині. Lein­wer­ke. Die Hauptindustriezweige sind Leicht– und Lebensmittelindustrie. Die Hauptverkehrsmittel sind die Ei­sen­ bahn und Autos. Область знаходиться у лісовій та лі­со­ сте­по­вій зонах. деревообробна. Das Gebiet liegt in der Wald– und Waldsteppenzone. In der Landwirtschaft ist die Pflanzenwirtschaft überwiegend. А ім’я оспіваного в багатьох піснях ге­ть­ма­на П. Zuckerrüben und Hirse. Jahr­ hun­dert in der Ukraine gegründete Lehr­an­stalt (die Ostroger Akademie) be­kannt.

музей В. Житомир був заснований у 9 столітті. In dem Haus.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. знаходиться тепер музей. Місто поділяється на два райони. Im Jahre 1444 bekam es den Status der Stadt. Koroljow geboren wurde. Г. Die Gesamtfläche der Stadt ist 61 000 Hektar. У будинку. Bos­henko. Koroljow seine Kindheit und Jugend. П. befindet sich jetzt das Museum. М. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. der Pavillon der Weltraumtechnik. . Zu den Baudenkmälern gehören der Grab­stein am Beerdigungsort des Helden­ des Bürgerkrieges V. на яких можна було б літати в космос. 5. In diesem Haus verbrachte S. Це музей природи. У цьому будинку Корольов провів своє дитинство та юнацькі роки. das Ko­ro­len­ko–Museum. 3. (згідно зі статистикою 1998 року). Das sind das Museum der Natur. wo der berühmte Kon­ struk­teur der Weltraumschiffe. Місто розташоване на півночі Укра­ ї­ни на берегах річки Тетерів і його при­то­ки Кам’янки. Загальна площа міста складає 61 000 га. До пам’яток архітектури належать ме­мо­ рі­а­ль­на плита на місці похован­ня героя громадянської війни В. ака­де­ мік С. das Mahnmal des Ewigen Ruh­mes. Численні музеї гідні відвідання. in denen 292 000 Menschen le­ ben (laut der Statistik des Jahres 1998). в яких живуть 292 тис. пам’ят­ник же­р­т­ вам фа­ши­з­му на місці кон­центраційного та­бо­ра військовопо­лонених. Hier begann er von den Flugapparaten zu träumen. 2. Короленка. де народився відомий кон­ структор космічних кораблів. Тут він почав мріяти про літальні апа­ра­ти. Akade­ miker S. Jahrhundert ge­ grün­det. mit denen man in den Welt­raum fliegen könnte. Бо­­женка. У 1444 році він отримав статус міста. N. павільйон ко­с­ мі­ч­ної техніки. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt. 4. художній музей. Корольов. Shytomyr wurde im 9. P. 137 Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets? Welche Bodenschätze nehmen den besonderen Platz ein? Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? Welche Pflanzenkulturen werden im Gebiet angebaut? Wofür ist das Gebiet auch bekannt?  Shytomyr  Æèòîìèð Die Stadt liegt im Norden der Ukraine an den Ufern des Flusses Teterew und sei­nes Nebenflusses Kamjanka. меморіал Вічної Слави. чол. das künst­ lerische Museum. P. das Denkmal für Opfer­ des Fa­schis­mus am Ort des KZ–Lagers­ der Kriegs­ge­fan­ge­nen.

das Jugendtheater). Che­mie­fa­sern. zehn Fachschulen. Wörter und Wendungen der Status — статус die Beerdigung — поховання sich großer Beliebtheit erfreuen — користуватися великою популярністю das Opfer (-) — жертва 1. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt? . 2. театр юно­го глядача). філія Ки­ їв­сь­ко­го політехнічного уні­вер­си­те­та. Großer Beliebtheit erfreut sich der bo­ ta­ni­sche Garten der landwirtschaftli­ chen Universität. -n — військовополонений der Zweig — філія der Lein — льон in Kontakt zu (Dat. die Hochschule der Landwirtschaft. театр ляльок. Die Forschungsinstitute der Nationalen Akademie der Wissen­schaften sind er­ folg­reich auf vielen Gebieten der mo­ der­nen Wissenschaft. Великою популярністю користується Ботанічний сад сільгоспуніверситету. Вироби льонокомбінату екс­по­р­ту­ють­ ся у багато країн світу. Mu­sik­in­stru­men­te. der Zweig der Kyjiwer polytechnischen Uni­ver­si­tät.) stehen — підтримувати контакт Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. Житомир підтримує контакти з болгар­ським містом Михайлівград. У місті багато скверів і парків. Їхня площа складає 45 000 га. У Житомирі виробляють ав­то­ма­ши­ни. 3. In Shytomyr produziert man Autos. Shytomyr steht in Kontakt zu der bul­ ga­ri­schen Stadt Mychailiwhrad. 4. Die Stadt hat viele Grünanlagen und Parks. Werkzeuge. ін­стру­ме­ н­ти. Das sind die pädagogische Universität. Papier. Це педагогічний університет. Die Erzeugnisse des Leinkombinats wer­den in viele Länder geliefert. Для театралів тут є театри (дра­ма­ти­ч­ ний театр. 5. der Kriegsgefangene. Науково-дослідні інститути На­ці­о­на­ль­ ної академії наук мають успіх у ба­га­ тьох галузях сучасної науки. Житомир володіє також науковим по­ те­н­ці­а­лом. das Ma­rio­ net­ten­thea­ter. хімволокно.Gebiete und Städte der Ukraine l 138 Für Theaterfreunde gibt es hier Theater (das Drama–Theater. die Phil­har­mo­nie. Shytomyr verfügt auch über seinen wis­sen­schaft­li­chen Potential. філармонія. сіль­сь­ко­ го­с­по­дар­сь­кий університет. папір. музичні інструменти. десять технікумів. Ihre Fläche beträgt 45 000 Hektar.

який розташований у сосновому лісі. die Einwohnerzahl beträgt über 310 000. Ein internationaler Flughafen und zwei Busbahnhöfe verbinden die Stadt mit vie­len Städten und Siedlungen des Ge­ bie­tes. Ба­ра­но­ ви­ча­ми. Мо­с­к­вою. Залізниця зв’язує місто з Киє­вом. der zwei für Menschen teuerste Begriffe “Shyto” (Roggen) und “myr” (Frieden) in sich vereint. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit Kyjiw. Воно було засноване в 884 році. Санкт-Петербургом. Багато парків і скверів прикрашають місто. Місто отримало своє особливе ім’я від об’єднання понять «жито» та «мир». Es wurde im Jahre 884 gegründet. Durch die Stadt strömen die Flüsse: der Teteriw. In der Stadt und ihrer Umgebung be­ fin­den sich viele Sanatorien. кіль­ кість жителів близько 310 000. die Kamjanka. Житомир — центр одноіменної об­ ласті. Us­h­go­ rod und Charkiw. Ba­ ranowytschi. У серці України на крутому березі при­то­ки Дніпра — Тетеріва та ріки Кам’ян­ки розташоване старе ук­ раїнське мі­с­то Житомир. Simferopol. Besonders bekannt ist das Sanatorium “Denytschi”. Міжнародний аеропорт і два ав­то­ во­к­за­ли зв’язують місто з багатьма мі­с­та­ми та селищами області. Odesa. Am Teteriw-Ufer erstreckt sich ein wun­ der­schö­ner Wasserpark. Кро­ше­н­ка та Путятинка. У місті та його околицях є багато са­ на­то­рі­їв. Shytomyr ist das Zentrum des gleich­ na­mi­gen Gebietes.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 139  Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets  Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Im Herzen der Ukraine an den Steil­ufern des Nebenflusses des Dnipro — Te­te­riw und des Flusses Kamjanka liegt die alte ukrainische Stadt Shytomyr. Ужго­ ро­дом і Харковом. die Kroschenka und die Putjatinka. das in einem Kieferwald liegt. Містом течуть річки: Тетерів. Sankt-Petersburg. Mehrere Parks und Grünanlagen schmü­cken die Stadt. Die Stadt hat einen sonderbaren Na­ men. Moskau. Площа міста становить 65 км2. Ка­м’я­н­ ка. Одесою. України та зарубіжжя. Особливо відомий санаторій Деничі. Житомир — великий транспортний вузол України. . der Ukraine und des Auslandes. На березі Тетерева простягається чу­ до­вий гідропарк. Shytomyr ist ein großer Ver­kehrs­kno­ ten­punkt der Ukraine. Die Fläche der Stadt umfasst 65 km2. Сімферополем.

серед яких педагогічний університет. му­зей академіка Королькова. das Jaroslaw-DombrowskiDenkmal. Gebiete und Städte der Ukraine l Житомир також промисловий і на­у­ко­ во-технічний центр регіону. sind durch mehrere Gedenktafeln ge­ehrt. das Museum für Geschichte der Feu­er­wa­che und das ein­ zi­ge in der Ukraine Museum für Ge­ schich­te der Kos­mo­nau­tik. Olex­ an­dr Kuprin u. літера­ турний музей Житомирської області. Ко­ро­льо­ву. das Korolenko-Denkmal. das Akade­miker-Koroljow-Museum. Імена Олександра Довженка. Am Fluss Teteriw auf einem künst­li­chen Hügel erhebt sich das 37 Meter hohe Monument des Ruhmes. eine Gemäldegalerie. das Natur­museum. На шістдесяти промислових під­при­єм­с­ т­вах виробляють багато продукції. У місті п’ять вищих шкіл. Die Namen von Olexandr Dowshenko. Михайла Коцюбинського. Олексан­дра Купріна та інших увічнені ме­мо­рі­а­ль­ ни­ми дошками. Mychajlo Kozjubynsky. Die bedeutendsten Museen der Stadt sind das Museum für Geschichte und Landeskunde. аграрноеко­ло­гі­ч­на академія. Житомир — батьківщина багатьох уче­них. In der Stadt sind fünf Hochschulen. Iwan Fe­scht­ schen­ko. Der Sobornyjplatz ist der zentrale Platz der Stadt. das li­ te­ra­ri­sche Korolenko-Museum. Однією з улюблених вулиць жителів міста була й залишається Ми­хай­лів­сь­ ка вулиця. На березі річки Тетерів. музей історії по­ жежної справи та єдиний в Україні музей іс­то­рії космонавтики. In den 60 Indusriebetrieben werden meh­re­re Erzeugnisse hergestellt. технологічний ін­сти­тут менеджменту. Ярославу Домбровському. eine techno­logische Hochschule für Ma­na­ge­ment. a. die agrarökologische Akademie. Бориса Тена. ху­до­ж­ня галерея. Schriftstellern und Komponisten. In Shytomyr wurden viele Denkmäler er­rich­tet: das Schewtschenko-Denkmal. спо­ру­дже­ний на честь звільнення мі­с­та від фашистських загарбників. Івана Фе­ще­н­ка. das KoroljowDenkmal. das li­te­ra­ ri­sche Museum des Shytomyrer Ge­biets. das zu Ehren der Befreiung der Stadt von den fa­schi­ sti­schen Eroberern errichtet wur­de. У Житомирі споруджено багато па­ м’ят­­ників: Шевченкові. . Відомими музеями міста є: музей іс­то­рії та краєзнавства. Borys Ten. музей при­ро­ ди. Oleh Olshytsch. Короленку. Соборна площа — центральна пло­ ща міста. Олега Ольжича.140 Shytomyr ist auch ein wirtschaftliches und wissenschaftlich-technisches Zent­ rum der Region. літературний музей Короленка. Eine der beliebtesten Straßen der Stadt­be­woh­ner war und bleibt die Mycha­jliwsj­ka­straße. письменників і композиторів. на ма­льо­в­ни­ чо­му гор­бі височить Монумент Сла­ ви. Shytomyr ist die Heimatstadt von meh­ re­ren Wissenschaftlern. un­ ter ihnen sind die pädagogi­sche Uni­ ver­si­tät.

2. 3. Die meisten Flüsse gehören zum Dnipro­ bec­ken: der Teteriw mit Gnilopjatj. Innerhalb der Niederung liegt die Ge­ birgs­ket­te (316 m) — der Höhepunkt des Shy­to­my­rer Gebiets. Обласний центр — місто Житомир.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 141 Die Hauptstraße der Stadt ist die Wely­ ka Berdytschiwsjka Straße. Das Gebietszentrum ist die Stadt Shy­ to­myr. 2 . die Gujwa und die Irscha. управління виробництвом 1. Гуйва та Ірша. die Feuerwache — пожежна частина errichten — споруджувати. Die Friedensallee ist das Stadttor nach Mitteleuropa. Ірпінь. будувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt? Wie groß ist die Gesamtfläche der Stadt? Was ist in der Stadt sehenswert? Welche Persönlichkeiten sind Stolz der Einwohner der Stadt? Was meinen Sie. Область поділяється на 23 райони та 9 міст. Случ. der Slutsch. Вона межує з Білоруссю. Herzlich willkommen in Shytomyr! Ласкаво просимо в Житомир! Wörter und Wendungen der Begriff — поняття das Management [m*n*d4m3nt] — менеджмент. У межах низовини знаходиться гір­сь­ кий кряж (316 м) — найвище місце Житомирської області. Головна вулиця міста — Велика Бе­р­ ди­чів­сь­ка. Здвиж та інші. Кількість населення 1 445 500 жи­те­лів. warum die Stadt den Namen Shytomyr trägt?  Das Shytomyrer Gebiet  Æèòîìèðñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine. Поліська низовина на півночі та При­ дні­п­ров­сь­ка височина на півдні утво­ рю­ють рельєф області. Більшість річок належать до Дніп­ров­ сь­ко­го басейну: Тетерів з Гни­ло­п’ят­ тю. Das Gebiet teilt sich in 23 Bezirke 9 Städ­ten. Die Bevölkerungszahl ist 1 445 500 Ein­ woh­ner. 4. Алея миру — міські ворота в Європу. Площа області 29 900 км2. Die Polissjka Niederung im Norden und die Dniproanhöhe im Süden des Ge­biets bilden seine Geländegestaltung. 5. der Sdwish und andere. Die Gebietsfläche beträgt 29 900 km . Es grenzt an Weißrussland. Область лежить на півночі Укра­ї­ни. die Irpinj.

der Dich­te­rin Lesja Ukrainka. des Schriftstellers W. Die wichtigsten Bodenschätze des Ge­ biets sind Baustoffe. t) — переважати technische Nutzpflanzen — технічні культури die Viehzucht — тваринництво die Geflügelzucht — птахівництво . Є також буре вугілля та торф. Є також багато озер. Огієнка. а літо не дуже тепле та вологе. Внаслідок Чорнобильської ка­та­с­т­ро­ фи область страждає від ра­діо­ак­ти­в­ но­го забруднення. Das Gebiet liegt in der Mischwaldzone und der südliche Teil — in der Waldsteppe. засновника теорії ракетної техніки С. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення die Geländegestaltung — рельєф betragen (u. a. Angebaut werden Getreide und tech­ni­ sche Nutzpflanzen.) — страждати від die Verunreinigung — забруднення die Baustoffe — будівельні матеріали dominieren (te. а південна частина — в зоні лі­со­сте­пу. легка та харчова промисловість. 84 % der Bevölkerung sind Ukrainer. Будівельні матеріали — най­ва­ж­ли­ві­ ші корисні копалини області. Тут вирощуються зернові та технічні культури. Als Folge der Tschornobylkatastrophe lei­det das Gebiet unter der radioakti­ ven Verunreinigung. des Philosophen und Linguisten I. Hier sind Maschinenbau. Область розташована в зоні мішаних лісів. a) — становити die Gebirgskette. Koro­lenko u. i) (Dat. Клімат помірно континентальний — зима нехолодна. Es gibt auch Braunkohle und Torf. У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­ ють тваринництво та птахівництво. пись­мен­ни­ка В. Тут розвинені машинобудівництво. по­ етеси Лесі Українки. Koroljow. des Gründers der Raketentechniktheorie S. Wörter und Wendungen das Gebiet — область die Fläche — площа. -n — кряж leiden unter (i. In der Landwirtschaft dominieren Vieh­ zucht und Geflügelzucht. Das Shytomyrer Gebiet ist die Heimat vieler berühmter Menschen: des Na­tur­ for­schers und Reisenden M. філософа та лі­ н­г­ві­с­та І. Корольова. Das Klima ist gemäßigt kontinental — der Winter ist nicht kalt und der Som­ mer — nicht sehr warm und feucht. Miklucho– Maklaj.Gebiete und Städte der Ukraine l 142 Es gibt auch viele Seen. 84 % населення — українці. Міклухо-Ма­к­лая. Leicht– und Lebensmittelindustrie entwickelt. Ogijenko. Житомирська область є ба­ть­кі­в­ щи­ною багатьох відомих людей: при­ро­до­зна­в­ця та мандрівника М. Короленка.

Площа зелених насаджень складає 28 500 га. Sumy präsentiert sich als eine moder­ ne Stadt mit viel Grün. Sumy ist eine der im Bereich der In­du­ strie hochentwickeltesten Städte der Ukrai­ne. (1776). пізніше була утворена Сумська область. 3. Серед історичних пам’яток ар­хі­те­к­ ту­ри слід назвати: Воскресенський со­бор (1702). Суми — одне з найбільш ви­со­ко­ро­з­ ви­не­них у галузі промисловості міст Укра­ї­ни. 143 Fragen zum Text Wo liegt das Shytomyrer Gebiet? Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets? Welche Folgen hat die Tschernobylkatastrophe in diesem Gebiet? Was dominiert in der Landwirtschaft? Wessen Heimat ist das Shytomyrer Gebiet?  Sumy  Ñóìè Die am Fluss Psel und seinem Ne­ben­ fluß Sumzy gelegene Stadt nimmt die Flä­che von 99 km2. 5. Іллінську церкву (1851). und es wurde zum Gebietszentrum.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 1. У старому руслі Псла багато озер. die Kir­che Trojizka mit dem Gloc­ken­turm (1901—1914). Суми являють собою сучасне місто з великою кількістю зелені. Місто. 2. die Illyinska-Kirche (1851). Спасо-Преображенсь­ кий собор (1776). Троїцький собор з дзвіницею (1901—1914). 4. Das Stadtrecht bekam Sumy im Jahre 1780. серед них 6 парків. що є найулюбленішими місцями від­по­чи­ н­ку жителів міста. Кількість населення становить 275 400 чол. Die erste Erwähnung der Stadt fällt auf das Jahr 1652. розташоване на річці Псел і її притоці Сумці. Spaso-Preobrashensky Sobor. . die die beliebtesten Er­ho­lungs­ or­te für die Städter sind. Спочатку Суми належали до Ха­р­ків­ сь­кої області. Unter den historischen Denkmälern sind zu erwähnen: Woskressensky Sobor (1702). Місто поділене на 2 райони. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. займає площу в 99 км2. darunter sechs Parks. і Суми стали об­ла­с­ ним центром. Перша згадка про місто припадає на 1652 рік. Zuerst gehörte Sumy dem Charkiwer Gebiet. Право міста Суми отримали в 1780 році. Die Fläche von Grünanlagen beträgt 28 500 Hektar. später wurde das Gebiet Sumy gebildet. Im alten Flussbett des Psel gibt es vie­ le Seen. Die Bevölkerungszahl beträgt 275 400 Menschen.

Sumy ist auch die Stadt der Theater. das Drama–Theater von M. Wörter und Wendungen einweihen (te. Museen und Bibliotheken. Einen großen Ruhm erlangen die Produktionsvereinigung “Chimprom” und “Gu­ma­tech­nik”. Гідні огляду музеї — музей А. Hochentwickelt sind auch die Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. das Heimat­museum und viele an­de­re. das Flußbett — русло das Kraftwerk. Чехова. як. Тут є театр юного глядача. die Herstellung von Mikroskopen. 9 Fachberufsschulen und ei­ni­ge For­ schungs­in­sti­tu­te der Nationalen Aka­de­ mie der Wissenschaften der Ukrai­ne. 4.Gebiete und Städte der Ukraine l 144 Von größter Bedeutung sind Ma­schi­nen­ bau. Сьогодні в Сумах 3 вузи. виробництво мікроскопів. Область розташована в північно-схі­ д­ній частині Україні. 2. Sehenswert sind die Museen: das Tsche­chow–Museum. Великої слави набуло виробниче об’єд­нання «Хімпром» і «Гуматех­ ніка». 5. Heute gibt es in Sumy 3 Hochschulen. Щепкіна та фі­ла­р­ мо­нія. Високорозвиненими є також легка та харчова промисловості. Hier sind das Theater für Junge Zu­ schau­er­. Wohin möchten Sie zuerst gehen?  Das Gebiet Sumy  Ñóìñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im nordöstlichen Teil der Ukraine und bildet die Grenze zu Russ­land. Суми також місто театрів. -e — електростанція 1. 9 технікумів і кілька дослідних інститутів На­ці­о­на­ ль­ної академії наук України. den Ruhm erlangen — набувати слави das Kunstgewerbemuseum — музей прикладного мистецтва das Heimatmuseum — краєзнавчий музей Fragen zum Text Hat Sumy eine alte Geschichte seiner Entstehung? Welche historischen Baudenkmäler zeugen von seiner Geschichte? Welche Industriezweige sind hier vorhanden? Welche Museen möchten Sie besuchen? Sie sind in einer fremden Stadt.. музей декоративно-при­кла­д­но­го ми­ с­те­ц­т­ва. Велике значення мають ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. S. дра­ма­ти­ч­ ний театр ім. де проходить кор­дон з Росією. музеїв і бі­ б­лі­о­тек. на­со­сів для електростанцій і важких ком­пресорів. С. das Kunst­ge­wer­ be­mu­se­um. t) — урочисто відкривати sich präsentieren (als) — представити себе. Schtschepkin und die Philhar­monie. von Pumpen für Kraftwerke und von schwe­ren Kompressoren. краєзнавчий музей і багато ін­ших.. . 3. М.

Die größten Flüsse sind die Desna. в Ром­нах — по­лі­гра­фі­ч­ні ма­ши­ни. der Seim. Розвинені також хімічна. Elek­tro­nen­mi­kro­ sko­pe. Romny für po­ly­gra­ phi­sche Anlagen bekannt. . Danach stehen chemische. Das in diesem Ort gewonnene Erdgas wird im Katschaniwsjker Werk ver­ar­bei­ tet. der Psel und die Wor­ skla. Kreide und Steinsalz zu erwähnen. Сейм. налічує 15 міст. Es gibt auch Seen und Stauseen. крейду та кам’яну сіль. Площа 23 800 км2. Найважливіша галузь — харчова. В Сумах виробляють устаткування для хімічної промисловості. Поділяється на 18 районів. Ромнах. а літо досить жа­ р­ке. насоси для еле­к­т­ро­ ста­н­цій та важкі компресори. В Конотопі апа­ра­ту­ру для гір­ни­чо­до­ бу­в­ної про­ми­с­ло­во­с­ті. Braun­ koh­le und Torf gewonnen. Є також озера та водосховище. Der Winter ist kühl und der Sommer ist ziemlich heiß. З будівельних матеріалів слід на­зва­ти глину.4 Millionen Menschen wohnen. Der bedeutendste Zweig ist die Lebensmittelindustrie. Псел і Ворскла. Область належить до індустріальноаграрних. leichte und Maschinenbauindustrie.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 145 Seine Fläche beträgt 23 800 km2. Лебедині ви­до­бу­ ва­ють нафту. Unter den Baustoffen sind Ton. Das Gebiet wird in 18 Bezirke ge­glie­ dert. Der größte Wert wird auf Brennstoffbodenschätze gelegt. Місцевий природний газ переробляє Качанівський газопереробний завод. пісок. В Охтирці. Обласний центр — місто Суми. Im Gebiet werden sowohl Industrie. Клімат помірно континентальний. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Pumpen für Wasserkraftwerke und schwe­re Kompressoren pro­du­ ziert. Der Norden des Gebiets liegt in der Waldzone. In den Bezirken Ochtyrka. Зима прохолодна.4 млн чо­ло­вік. центр і південь — у лісостеповій. природний газ. die Sula. Північ області лежить у лісовій зоні. Romny und Lebedyn werden Erdöl. Сула. легка та ма­ ши­но­бу­ду­ван­ня. Konotop ist für Betriebsanlagen für Berg­bau­in­du­strie. In Sumy werden Betriebsanlagen für che­mi­sche Industrie. als auch Landwirtschaft entwickelt. zählt 15 Städte. Das Gebietszentrum ist die Stadt Sumy. буре ву­гіл­ля та торф. Erdgas. wo etwa 1. населення близь­ко 1. Найбільші річки — Десна. Найбільше значення мають горючі корисні копалини. im Zentrum und im Süden er­strec­ken sich Wälder und Steppen. Sand. еле­к­т­ро­ нні мікроскопи.

wo Phosphordüngemittel und Schwefelsäure erzeugt werden. 2. Баг­ря­ний. Antonenko–Dawydowy­ tsch. die in Sumy geboren wurden. . Провідне місце в сільському го­с­по­дар­с­ т­ві займає цукрова промисловість. Kulisch. Багато відомих людей народилися в Сумській області. Im Gebiet funktionieren drei Wärmekraft– und Fernheizwerke (Sumy. що виготов­ляє фосфорні добрива та сірчану ки­с­ло­ту. Hrabowsjkyj.Gebiete und Städte der Ukraine l 146 Die größten Betriebe sind der Betriebsverein “Svema” in Schostka. І. що виробляє кіноплівку і магнітну стрі­ч­ку. Och­tyr­ka und Schostka). хімічний завод «Хімпром». erzählen?  Ternopil  Òåðíîï³ëü An den Ufern des Flusses Seret. Bortnjansjkyj und M. Beresowsjkyj. I. композитори Д. де нині знаходиться Те­р­но­піль. t) — простягатись die Bergbauindustrie — гірничодобувна промисловість die Pumpe. Охтирка та Шостка). Г­ра­бовсь­кий. Бортнянський та М. hat vor vielen Jahrhunderten eine Sied­lung gelegten. 3. лівої при­ токи Дністра. 5. багато століть тому роз­та­ шо­ву­ва­ло­ся поселення. Olesj und P. das che­mi­sche Werk “Chimprom”. t) — поділяти Wert auf etw. Антоненко-Давидович. Wörter und Wendungen gliedern (te. Березовський. 4. o) — добувати erwähnen (te. die Dichter O. des lin­ ken Nebenflusses des Dnister. t) — згадувати der Film — кіноплівка das Band — електромагнітна стрічка 1. Б. -n — насос das Wärmekraft– und Fernheizwerk — ТЕЦ Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Sumy? Auf welche Stoffe wird der größte Wert gelegt? Welche Industriezweige sind hier besonders entwickelt? Nennen Sie bitte die größten Betriebe. die Komponisten D. Найбільші підприємства: Шо­с­т­кін­сь­ ке виробниче об’єднання «Свема». На берегах річки Серет. Darunter sind Schriftsteller P. Куліш. Ос­тап Вишня. wo sich heutzutage die Stadt Ternopil befin­ det. Bahrjanyj. der Filme und Bänder produziert. In der Landwirtschaft nimmt den füh­ren­ den Platz die Zucker­rüben­industrie ein. Олесь та П. Was wird dort erzeugt? Was können Sie über die berühmten Menschen. sich erstrecken (te. B. В області працюють три ТЕЦ (Суми. legen — надавати чомусь значення gewinnen (a. поети О. Серед них письменники П. Ostap Wyschnja. Viele berühmte Menschen wurden im Gebiet Sumy geboren.

Zu den historischen Bauwerken gehört die Dominikaner Kirche (1749 ein­ge­ weiht). З 1772 р. Ternopil ist eines der wichtigsten in­du­ stri­el­len Zentren der Westukraine. Das heutige Ternopil nimmt die Fläche von 32 km2. dem Turm und dem Tor und auch mit dem tiefen Graben gebaut.6 Tau­send Einwohner. разом з іншими містами За­хі­д­ної Укра­ї­ни був приєднаний до Укра­ї­н­сь­кої республіки. завод «Ва­т­ ра». Hier sind das Mähdrescherwerk. Im 13. У 13—15 століттях тут шаленіли та­та­ ро-монгольські орди. що виробляє світильники. Erst im Jahre 1540 wurde hier die Fe­ stung mit dem hohen Erdwall. виробниче об’єднання «Тексттерно». тут було побудовано фортецю з ви­со­ким земляним валом. баштою з во­ро­та­ми та глибоким ро­ вом.—15. Тут є: завод комбайнів. Seit 1772 gehörte Ternopil zu Öster­reich. жителів.). das Werk für Metallerzeugnisse und vie­le andere vorhanden. Das alte Schloss ist bis heute erhalten geblieben. Die Festung wurde Ternopil genannt. за­вод металовиробів і багато інших. Фортецю було названо Тернопіль. das Leuchten pro­du­ ziert. З 1939 р. До історичних пам’яток належить Доміні­канський собор (освячений у 1749 р. Тільки в 1540 р. Zweimal wurde die Festung von den Ko­sa­ken unter B. Двічі фортеця звільнялася козаками під проводом Б. Хмельницького. Тернопіль належав Австрії. Вони підпалили Топільче (колишня назва міста).6 тис. Археологи ще й сьогодні знаходять при розкопках багато римських мо­ нет. . die Produktions­vereinigung “Textterno”. Під час Другої світової війни місто було майже повністю зруйноване. Стара фортеця збереглася й сьо­го­дні. Die Archäologen finden noch heute bei den Ausgrabungen viele römische Mün­zen. das Werk “Watra”. Jahrhundert tobten hier die tatarisch–mongolischen Horden. Chmelnyzky befreit. Während des Zweiten Weltkrieges war die Stadt fast völlig zerstört. На селище нападали римські легіони. Ab 1939 wurde es zusammen mit den anderen Städten der Westukraine an die Ukrainische Republik angeschlossen. Тернопіль — один із найважливі­ ших промислових центрів Західної Укра­ї­ни.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 147 Diese Siedlung überfielen die rö­mi­ schen Legionen. Die Bevölkerungszahl beträgt 211. Тернопіль займає сьо­го­дні площу в 32 км2. Кількість населення становить 211. Sie setzten die Topiljtsche (die da­ma­li­ ge Benennung der Stadt) in Brand.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Stadt? . Шевченка. Zur Verfügung der Kunstfreunde ste­ hen das Schewtschenko–Drama– Theater. Die malerische Umgebung macht die Stadt zu einem Anziehungs­punkt für die Touristen. Wasylj Stefanyk und viele andere. Mit welchen prominenten Persönlichkeiten ist die Geschichte der Stadt verbunden? 4. Париж і Відень. Тут жили й працювали Лесь Курбас. o) an (Akk. Wie ist hier die Industrie entwickelt? 5. Тернопіль також місто театрів. Wo liegt Ternopil? 2. -n — світильник Mailand — Мілан Fragen zum Text 1. голосом якої за­хо­ п­лю­ва­лись Мілан і Варшава. Вироби цих підприємств відомі да­ле­ ко за межами України. das Puppentheater und die Phil­har­mo­nie. -n — орда ein Brand setzen — підпалювати anschließen (o. Die Ternopiler See ist der Stolz der Ein­ woh­ner der Stadt. Тернопільське море — гордість жи­те­ лів міста. Тут є 4 вузи та 5 технікумів. Ternopil ist die Heimatstadt von So­lo­ mi­ja Kruschelnyzka. deren Stimme Mai­ land und Warschau. Ольга Кобилянська. Тернопіль — місто студентів. Für die Gäste der Stadt sind die Türen der Gemäldegalerie. Paris und Wien be­ wun­der­ten. Для гостей міста широко відкриті две­рі картинної галереї та краєзнав­ чого музею. Ternopil ist die Stadt der Studenten. a) — нападати toben (te. oder Dat. t) — шаленіти die Hörde.) — приєднувати die Leuchte. У розпорядженні любителів ми­с­те­ц­ т­ва знаходиться драматичний театр ім. ляльковий театр і фі­ла­р­мо­нія. des Hei­mat­mu­se­ ums weit geöffnet.Gebiete und Städte der Ukraine l 148 Die Erzeugnisse dieser Betriebe sind weit außerhalb der Ukraine bekannt. Olga Kobyljanska. Василь Сте­фа­ник і багато інших. Мальовничі околиці роблять місто привабливим для туристів. Ternopil ist auch die Stadt der Theater. Hier lebten und wirkten Lesj Kurbas. Т. Тернопіль — рідне місто Соломії Кру­ше­ль­ни­ць­кої. музеїв і бібліотек. Museen und Bibliotheken. Welche Zeugen der Geschichte sind erhalten geblieben? 3. Hier gibt es 4 Hochschulen und 5 Fachberufsschulen. Wörter und Wendungen überfallen (ie.

Kalk. Getreidewirt­schaft. Lebensmittel– und Maschinenbau­ industrie. Область складається з 14 районів. die Strypa. Gips. Тернопільський комбайновий завод випускає бурякозбиральні ком­бай­ни. Площа 13 800 км2. Fleisch– und Milchviehzucht ein. Є джерела мінеральних вод. Auf den oben genannten Flüssen wur­ den kleine Wasserkraftwerke errichtet. З корисних копалин найбільша кі­ль­ кість мінеральних будівельних ма­те­ рі­а­лів: вапняки. holzverarbeiten­ de und Porzellanwerke. згаданих вище. Коропець. Im Gebiet arbeiten auch Bauindustriebetriebe. глина та паливних корисних копалин — буро­ го вугілля та торфу.2 млн чол. Серет. Є ставки та водосховище. Im Ternopiler Kombinewerk werden Zuc­ker­rü­ben­kom­bi­nes erzeugt. ха­ р­чо­ва та машинобудівна про­ми­с­ло­ вість. Головні річки — Дністер зі своїми при­то­ка­ми (Гнила Липа. Die Hauptflüsse sind der Dnister mit sei­nen Nebenflüssen (die Hnyla Lypa. Das Gebiet besteht aus 14 Bezirken. Den führenden Platz nehmen leichte. Das Klima ist gemäßigt kontinental der Winter ist mild und der Sommer ist feucht und warm. Підприємство «Ватра» випускає сві­ти­ ль­ни­ки. буряківництво і м’ясо-молочне тва­ рин­ни­ц­т­во. Das Territorium des Gebiets erstreckt sich auf der Podilljaplatte. Unter den Bodenschätzen sind in gro­ ßer Menge Mineralbaustoffe Kreide. кі­ ль­кість міст — 16. Клімат помірно континентальний з м’якою зимою та теплим вологим лі­том.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 149  Das Gebiet Ternopil  Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im westlichen Teil der Ukraine. die Zahl der Städte ist 16. Zuckerrübenanbau. по­бу­до­ва­ні невеликі електростанції. населення 1. крейда. . Область розташована у західній ча­с­ ти­ні України. фарфорових виробів. Збруч). В області працюють також підприєм­ ства будівельної індустрії. Стри­па. гіпс. Ton und Brennstoff­ bodenschätze — Braunkohle und Torf. der Seret und der Sbrutsch). На річках. Господарство області являє собою промисловий та аграрний комплекс. а також зернове господарство. Die Wirtschaft besteht aus dem In­du­ strie– und Landwirt­schafts­komplex. Провідну роль відіграють легка. Die Fläche ist 13 800 km2. die Ein­woh­ ner­zahl beläuft sich auf 1. Es gibt auch Seen und Stauseen.2 Millionen. der Koropezj. Територія області простирається на Поділлі. Der Betrieb “Watra” produziert Leuch­ ten. Es gibt auch Mineralwasserquellen. де­ре­во­об­ ро­б­ні.

 Samtschuk. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 75 km2. Auf dem Ternopiler Boden wurden die in der Geschichte des ukrainischen Ko­sa­ ken­tums besungenen Hetmane D. Lepkyj. Tschajkowsjkyj. Чайков­ ський. Н. всесвітньо відомі ака­ де­мі­ки І. У. Jahrhundert ge­grün­de­ten orthodoxe Kloster be­ kannt. пра­во­сла­в­ним монастирем. 4. Hnatjuk. A. die welt­be­rühm­te Sängerin S. Лепкий. Полюй та В. der Knotenpunkt — залізничний вузол die Getreidewirtschaft — зернове господарство Fragen zum Text Wo liegt das Gebiet Ternopil? Welche Bodenschätze sind hier in großer Menge? Welche Wirtschftszweige sind im Gebiet besonders entwickelt? Was kann man über die größten Betriebe sagen? Wessen Namen sind den meisten Ukrainern gut bekannt?  Tscherkasy  ×åðêàñè Die Stadt liegt am rechten Ufer des Kre­ment­schugskyj Staubeckens am Dnipro. Opil­ skyj. Загальна площа міста становить 75 км2. Die Stadt besteht aus zwei Stadtbezirken. Potschajiw ist für im 16. die Schriftsteller B. Kruschelnyzjka geboren. Найбільші залізничні вузли — Те­р­но­ піль та Чортків. Ju. die weltbe­ rühmten Aka­de­mi­ker I. пись­мен­ ни­ки Б. Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 297 200 Einwohner.Gebiete und Städte der Ukraine l 150 Im Gebiet sind alle Arten von Ver­kehrs­ mit­teln entwickelt. Почаїв відомий заснованим у 16 ст. -n — світильник das Kloster — монастир der Hetman — гетьман 1. Ю. U. На тернопільській землі народилися оспівані в історії українського ко­за­ц­ т­ва гетьмани Д. спі­ва­ч­ка зі сві­то­вою сла­вою С. Auf dem Territorium des Gebiets (Sa­ lischt­s­chy­ky) liegt der bekannte Kur­ort. Die größten Eiseubahnknotenpunkte sind Terno­pil und Tschortkiw. Крушельницька. Morosenko. Місто складається з двох міських ра­ йо­нів. Наливайко. Гнатюк. На території області (Заліщики) зна­хо­ дить­ся відомий курорт. 3. S. Місто розташоване на правому бе­ре­ зі Кременчуцького водосховища на Дніпрі. Poljuj und W. N. Nalywajko. . С. 5. А. Wörter und Wendungen der Kalk — вапно die Leuchte. Байда. В області розвинені всі види транс­ порту. Baj­da. Кількість населення становить 297 200 жителів. Опільський. 2. Самчук. Мо­розенко.

der Zoogarten und das Heimatmuseum. серед них 6 парків. Tscherkasy ist die Stadt mit viel Grün. a.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 151 Laut der Chroniken entstand Tscher­kasy im 13. Jahrestages der Grün­dung der Stadt er­ rich­tet wurde. das Seidenkombinat u. “Impuls”. Die Grünanlagen nehmen die Fläche von 2470 Hektar ein. Черкаси — зелене місто. Згідно з літописом Черкаси були за­ сно­ва­ні в 13 ст. «Імпульс». та ме­мо­ рі­ал «Обеліск Слави». будівлю ко­ли­ш­ньо­го готелю «Слов’янський» (по­ча­ток 20 ст. Zuerst war Tscherkasy eine Bezirks­ stadt und gehörte dem Kyjiwer Gou­ ver­ne­ment. ха­р­чо­вої та легкої промисловості. den Stadtstatus be­ kam es erst im Jahre 1795. Einen wichtigen Platz auf dem ukrai­ni­ schen Markt nehmen Erzeugnisse von Maschinenbau.. darunter sechs Parks. Werk­zeug­ma­schi­nen­ bau. статус міста отри­ма­ ли тільки в 1795 р. und das Mahnmal “Der Obelisk des Ruhmes”. За своїм економічним потенціалом Черкаси належать до західного та пів­ нічного регіону України. Nach seinem wirtschaftlichen Potential gehört Tscherkasy zu der West– und Nordregion der Ukraine. котрий був зведений на честь 700-річчя заснування міста. das Gebäude der ehe­ma­li­gen Handelsbank (1914). . Високо оцінені жителями та їхніми го­ с­тя­ми пам’ятник співакові та гусляру Бо­я­ну. Jahrhundert. До визначних місць міста належить Будинок природи. Jahr­hun­derts). м’ясокомбінат. хімічної. der chemischen. шовковий комбінат і багато інших. приладобудування. Zu den historischen Bauten kann man zählen: das Gebäude der ehemaligen Bezirksverwaltung (1907–1912). Hohe Wertschätzung der Einwohner und deren Gäste genießen das Denkmal dem Sänger und Huslar Bojan.). das zu Ehren des 700. Зелені насадження займають площу в 2470 га. зоопарк і крає­зна­ в­чий музей. v. Спочатку Черкаси були повітовим мі­с­ том і належали до Київської губернії. Nahrungsmittel– und Leichtindustrie ein. wissenschaftliche Produktionsvereinigung “Rotor”. науково-виробниче об’єднання «Ротор». das Gebäude des ehe­ maligen Gasthofes “Slowjansjkyj” (Anfang des 20. будівлю колишнього ко­ме­р­цій­но­го банку (1914). Важливе місце на українському рин­ ку посідає продукція машинобуду­ вання. Дуже відомі підприємства: «Фо­то­при­ лад». Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Haus der Natur.). der Fleisch­betrieb. Sehr bekannt sind die Betriebe: “Fo­to­ prylad”. До історичних пам’яток можна від­ не­с­ти: будівлю колишньої земської упра­ви (1907—1912 рр.

8 тех­ні­ку­мів і 19 фі­лій на­у­ко­во-дослідних та про­е­к­т­ них ін­сти­ту­тів. o) — користуватися der Binnenhafen — річковий і озерний порт Fragen zum Text Welche Fläche nimmt die Stadt ein? Welche historischen Bauten sind erhalten geblieben? Welche Industriezweige sind hier vertreten? Was ist in Tscherkassy sehenswert? Wodurch ist die Stadt berühmt?  Das Gebiet Tscherkasy  ×åðêàñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Zentrum der Ukrai­ ne im mittleren Teil des Dniprobeckens. Шевченка. Поділяється на 20 районів. ляльковий те­ атр і філармонію. Його спів українських пі­сень чарує будь-якого українця. Великими центрами освіти є пед­ універ­ситет. Und wer ist mit dem Tscherkaskyj Volkschor nicht bekannt? А хто не знайомий з Черкаським на­ род­ним хором? Sein Singen der ukrainischen Volks­lie­ der bezaubert je­den Ukrainer. Das Gebietszetrum ist die Stadt Tscher­ kas­sy.5 Millionen Menschen. die Wertschätzung — висока оцінка genießen (o. 8 Fachschulen und 19 Filialen der wis­sen­schaft­li­chen Forschungs– und Projektier­ungs­institute. 4. das Puppentheater und die Phil­harmonie zu besuchen. Т. Das Gebiet besteht aus 20 Bezirken.5 млн чоловік. 2.Gebiete und Städte der Ukraine l 152 Die Theater– und Musikfreunde haben die Möglichkeit das Schewtschenko– Dra­ma–Theater. die Filiale der Kyjiwer polytechnischen Hoch­schu­ le. У місті є річковий порт. аеропорт. філія Київського полі­тех­ нічного університету. In der Stadt sind ein Binnen– und Flug­ ha­fen. в басейні середньої течії Дніпра. Bedeutende Bildungsstätten sind die pädagogische Universität. Wörter und Wendungen die Bezirksverwaltung — тут: повітова земська управа die Handelsbank — комерцій­ ний банк der Gasthof — готель 1. Обласний центр — місто Черкаси. за­ лі­з­ни­ч­ний вокзал і автовокзал. Das Gebiet hat die Fläche 20 900 km2 und die Einwohnerzahl 1. населення 1. 5. 3. . Площа 20 900 км2. Область розташована в центральній частині України. hat 16 Städte. ein Eisenbahn– und Autobahnhof. Театрали та любителі музики мають можливість відвідати драматичний театр ім. має 16 міст.

Найбільшим скарбом природно-за­по­ ві­д­но­го фонду є Канівський при­ро­д­ ний заповідник. der Betriebsverein “Asot”. “Impuls”. глина. Produktion von Werkzeuganlagen für Lebensmittel– und Leicht­in­du­strie. “Fotogerät”. Die größten Betriebe sind “Strom­ maschine”. “Um­an­jfarm­masch”. . торф. виробництво уста­т­ ку­ван­ня для харчової і легкої про­ми­ с­ло­во­с­ті. die Sula.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 153 Die Oberfläche des Gebiets ist haupt­ säch­lich flach. Найбільші підприємства «Стро­м­ма­ши­ на». Durch das Territorium des Gebiets flie­ ßen die Nebenflüsse vom Dnipro der Ros. “Mehommeter”. «Імпульс». Das Gebiet gehört zu den industriell– ag­rar­wirtschaftlichen Gebieten der Ukrai­ne. die Wiljschanka. Уздовж долини Дніпра про­стя­га­ють­ ся на 70 км Канівські гори. Область належить до індустріальноаграрних областей України. der Sommer ist warm. «Фотоприлад». Die Grundrichtungen der Spe­zia­li­sie­ rung sind die Lebensmittelindustrie (be­son­ders Zuckerrübenindustrie). «Уманьфарммаш». машинобудівний та еле­к­т­ро­ме­ха­ні­ч­ ний завод у Смілі. che­ mische Industrie. Kaolin. Weit bekannt ist auch dendrologischer Garten “Sofijiwka” in Umanj. хімічна. Gneise. Зима м’яка з частими відлигами. м’яса і мо­ло­ка. Головні напрямки спеціалізацій — це харчова промисловість (особливо цу­к­ро­ва). Das Klima ist gemäßigt kontinental. По території області протікають при­ то­ки Дніпра Рось. гнейси. Die Dniproplatte entlang ziehen 70 km lang Kaniwberge. Granit. літо тепле. Сула. «Ме­го­м­метр». Велике значення мають такі корисні коплини: буре вугілля. Клімат помірно континентальний. der Hirsky Tikytsch und der Hnyly Tikytsch. Fleisch– und Milch­pro­duk­ti­on. «Орі­ зон». Ton. Супій та притоки Південного Бугу Гірський Тікич і Гнилий Тікич. Vom großen Wert sind hier die fol­gen­ den Bodenschätze: Braunkohle. виробниче об’­єд­ нан­ня «Азот». Der Winter ist mild mit häufigem Tau­ wet­ter. das Maschinenbauwerk und das elek­tro­me­ cha­ni­sche Werk in Smila. deren Höhe bis zu 253 m reicht. der Tjasmyn. Torf. каолін. Тя­с­мин. Поверхня області в цілому рівнинна. виробництво зерна. Широко відомий також дендропарк Софіївка в Умані. “Oryson”. Область лежить у лісостеповій зоні. der Supij und die Nebenflüsse von Piwdenny Buh. Getreideanbau. висота яких сягає 253 м. Das Gebiet liegt in der Waldsteppen­ zone. Вільшанка. Der größte Schatz des Naturschutz­ fonds ist der Kaniwer Naturschutzpark. граніт.

Welche Wirtschaftszweige sind im Gebiet entwickelt? 5. як Б. statt. Mit dem Gebiet Tscherkassy ist sehr eng die heldenhafte Vergangenheit unseres Volkes verbunden.) der Fonds [f18] — фонд der Aufstand — повстання antileibeigen — антикріпосницький Fragen zum Text 1. Starizky. Гулак-Ар­те­ мов­сь­кий. письменни­ ки Т. Тут був центр українського козацтва. 2. Chmelnyzky. Нечуй-Левицький. Hetman P. Das Gebiet Tscherkassy gab der Hei­ mat solche hervorragenden Menschen. Stezenko. І. I. М. Netschyj–Lewyzky. wie B. співак С. Старицький. гетьман П. Черкащина дала батьківщині таких видатних людей. ihre Bevölkerungszahl beträgt 301 100 Einwohner. В області працюють 24 цукрові за­ во­ди. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets Tscherkassy. zwei große Fleischkombinate und vie­le andere Betriebe der Lebensmittelindustrie. два великі м’ясокомбінати та ба­га­то інших підприємств харчової про­ми­с­ло­во­с­ті. Дорошенко. . Komponist K. Was haben Sie über die Geschichte des Gebiets erfahren?  Tschernihiw  ×åðí³ã³â Tschernihiw liegt an der Desna. Die Stadt ist in zwei Stadtbezirke ge­ teilt. Тут відбулося антикріпацьке по­вс­тан­ ня.Gebiete und Städte der Ukraine l 154 Im Gebiet arbeiten 24 Zuckerrüben­ werke. композитор К. Шевченко. Hier war das Zentrum des ukraini­ schen Kosakentums. Doros­ chenko. Schewtschenko. Welche grünen Zonen sind besonders bekannt? 4. Чернігів — одне з найдавніших міст України. Wörter und Wendungen das Kaolin — каолін der Gneis — гнейс (геол. Місто займає площу в 64 км2. назване Коліївщиною. Стеценко. кіль­ кість населення складає 301 100 жи­ те­лів. Чернігів розташований у середній те­ чії Десни. Хмельницький. Sän­ger S. Tschernihiw ist eine der ältesten Städte der Ukraine. in ih­ rem mittleren Lauf. M. Місто розділене на 2 міських райони. З Черкаською областю тісно по­в’я­за­ не героїчне минуле нашого народу. Hier fand der antileibeigene Aufstand. Die Stadt nimmt die Fläche von 64 km2 ein. Hulak–Arte­ mowsky. An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich? 3. der im Volk Kolijiwschtschina hieß. Schriftsteller T.

Катерининська це­р­к­ ва (освячена в 1715 р. У 10 сторіччі Чернігів був частиною Київської Русі. Борисоглібський собор (1120–1123 рр. До історичних пам’яток архітектури міста належать Преображенський со­ бор (11 ст. Під Іллінською церквою знаходяться печери. Троїцько-Іллінський мо­ настир (11–18 ст. за легендою.­ Дванадцять гармат бастіону Че­р­ні­гів­ сь­кої фортеці (16–18 ст. Die Mauer dieser Festung erinnert uns an die reiche Geschichte der Stadt. das Dreieinigkeitskloster mit der Eliaskirche (aus 11. wo der Überlieferung nach der Fürst Tschorny begraben wurde. потім він належав Польщі.—17.). laut der Chro­ni­ ken. Jahrhundert gehörte Tschernihiw zu Li­tau­en. У 14 сторіччі Чернігів належав Литві. Jahrhundert wurde Tschernihiw ein Teil der Kyjiwer Rus.). Die 12 Kanonen der Bastion der Tscher­ ni­hi­wer Festung (16.). Im 14.). Jh. Jahr­ hun­dert gegründet.) збереглися до сьогоднішнього дня. und im Jahre 1654 wurde es an Russ­land angeschlossen. Старий центр міста називається «Ди­ ти­нець». Nicht weit vom Jelezky–Kloster be­fin­ det sich ein Grabhügel “Das Schwarze Grab”. Weit bekannt sind die Tschernihiwer Klö­ster: das Jelezky–Verkündigungs­ kloster (aus 11. де.). Im 10. Стіна цієї фортеці нагадує нам про багату історію міста. Після розпаду Київської Русі на його території було самостійне князівство (1024—1239). Jh. dann gehörte es zu Polen. die Katharinen–Kir­che (1715 ein­ge­weiht). Неподалік від Єлецького монастиря знаходиться курган «Чорна мо­ги­ла».).).—18. Jh. Nach dem Sieg Moskaus über Litauen wurde Tschernihiw ein Teil des Mos­ kau­er Staates. Die erste Erwähnung. Das alte Stadtzentrum heißt Detynez. Unter dieser Kirche befinden sich die Höhlen.). Перша згадка згідно з літописом при­ па­дає на 907 рік. die Borys–und– Glib–Kathedrale (1120—1123 erbaut).) sind bis­ her erhalten geblieben. а в 1654 році був приєднаний до Росії. Zu den historischen Baudenkmälern der Stadt gehören die Christi–Verklärung­ skathedrale (aus 11. 155 Місто було засноване приблизно в 7 сторіччі. Nach dem Zerfall der Kyjiwer Rus war auf seinem Territorium das selb­stän­di­ ge Für­sten­tum (1024—1239). Після перемоги Москви над Литвою Чернігів став частиною Московської держави. fällt auf das Jahr 907. . Широко відомі Чернігівські монасти­ рі: Єлецький Успенський монастир (11–17 ст.—18.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè Die Stadt wurde ungefähr im 7. похований князь Чо­р­ний. Jh. Ihren Namen bekam die Stadt von ih­ rem Fürsten Tschorny. Свою назву воно отримало від князя Чорного.

Гідні огляду численні музеї міста: історичний­ музей. Was möchten Sie in Tschernihiw besuchen? . o) an (Akk. Серед найбільших підприємств міста слід назвати: ВО «Пожежмашина». літературний му­зей М. Leicht– und Nahrungmittelindustrie und das Lein­kom­bi­nat. “Tschernihiw­möbel”. des Theaters für Jun­ge Zuschauer und der Philharmonie ein. «Тютюн». підприємства ма­ши­но­бу­ду­ ван­ня. Welche Industriezweige sind hier entwickelt? 5.. Die Theater– und Musikfreunde laden gastfreundlich die Zuschauer­räume des Drama–Theaters. Tschernihiw ist die Stadt der Bildung und Wissenschaft. Коцюбинського. художній музей. Welche historischen Bauten möchten Sie besichtigen? 4. Wörter und Wendungen fallen (ie. Suchen Sie an der Landkarte Tschernihiw und erzählen Sie über seine geographische Lage. легкої та харчової про­ми­с­ло­ во­с­ті та льонокомбінат. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? 3. a) auf (Akk.) — приєднатися die Kanone (-n) — гармата die Höhle (-n) — печера der Grabhügel — курган (поховання) das Grab. «Хімтекстильмаш». der 8 Fach­schulen sind für die Schulabgänger weit geöffnet. “Chimtextilmasch”. Sehenswert sind zahlreiche Museen der Stadt: das historische Museum. “Tabak”.. sich anschließen (o. Чернігів — місто освіти та науки. Die Türen der pädagogischen und tech­no­lo­gi­schen Universitäten. Тут є багато науково-дослідних ін­сти­ ту­тів і проектних бюро. das literarische M.Gebiete und Städte der Ukraine l 156 Unter den größten Betrieben der Stadt sind zu erwähnen: die Produktions­ vereinigung “Feuerwehrauto”. М. Hier gibt es viele wissenschaftliche For­ schungs­in­sti­tu­te und Projektierungsbüros. das Museum der de­ko­ ra­ti­ven Volkskunst des Tschernihiwer Landes.) — приходитися на. театру юного глядача та фі­ла­р­ мо­нія. das Kunst­mu­se­um. Двері педагогічного та тех­но­ло­гі­ч­ но­го університетів і вісьми середніх на­вча­ль­них закладів широко відкриті для випускників шкіл. Kozju­ bynsky–Museum. Любителів театру та музики гостинно запрошують глядацькі зали дра­м­те­ а­т­ру. Be­trie­be der Maschinenbau–. му­зей народного декоративного ми­ с­те­ц­т­ва Чернігівщини. «Чернігівмеблі». die Gräber — могила das Feuerwehrauto — пожежна машина der Zerfall — розпад Fragen zum Text 1. 2.

Das Territorium des Gebiets liegt auf der Dniproplatte und in der Niederung Po­lissja. машинобудівна та харчова. пісок. картоплю. глина та мергель. Зима помірно холодна. Das Gebiet liefert dem Land Getreide. Поділяється на 22 райони і 15 міст. Erdgas. хімічне волокно. . Chemiefaser.3 Mil­lio­ nen Menschen. Головна річка області — Десна. Ton und Mergel. Область постачає країні зерно. Baustoffe. Провідні галузі промисловості легка. Kalk. Основу сучасного господарства скла­ да­ють промисловість. км2. Zucker. «Хі­м­во­ло­к­но». природний газ. Die Fläche beträgt 31 900 km2. будматеріали. Південно-східна частина області ра­ діо­ак­ти­в­но забруднена внаслідок ка­ та­с­т­ро­фи на Чорнобильській АЕС. Der nord–östliche Teil des Gebiets wur­ de wegen der Tschernobylkatastrophe radioaktiv ver­schmutzt. die Ein­ woh­ner­zahl beläuft sich auf 1. Обласний центр — місто Чернігів. Torf. Клімат помірно континентальний. Kartoffeln. Landwirtschaft und Ver­ kehr. гіпс.3 млн чоловік. Den Grund der heutigen Wirtschaft bil­ den Industrie. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­hiw. «Чер­ нігівмеблі» та інші. Область розташована на півночі Укра­ ї­ни в басейні Десни і утворює дер­жа­ в­ний кордон з Росією та Бі­ло­рус­сю. цу­кор. Zum Gebiet gehören 22 Bezirke und 15 Städte. Zu den größten Betrieben gehören “Feuer­­wehrauto”. Der Hauptfluss des Gebiets ist die Desna. торф. Maschinenbau– und Lebensmittelindustrie. продукцію ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. Площа 31 900 тис. “Chemiefaser”. населення 1. Територія області лежить у межах При­дні­п­ров­сь­кої та Поліської ни­зо­ вин. а літо помір­ но тепле. Unter den Bodenschätzen haben die be­son­de­re Bedeutung Erdöl. Sand. Der Winter ist gemäßigt kalt und der Som­mer ist gemäßigt warm. “Tscher­nihiwmöbel” und andere.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 157  Das Gebiet Tschernihiw  ×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Norden der Ukraine im Desnabecken und bildet die Grenze an Russland und Weißrussland. З корисних копалин особливе зна­ чен­ня мають нафта. Die führenden Zweige der Industrie sind leichte. Das Klima ist gemäßigt kontinental. До найбільших підприємств на­ле­жать «Пожежмашина». сільське го­с­по­ дар­с­т­во та транспорт. Gips. вапняк. Maschinenbauer­ zeugnisse.

Wörter und Wendungen die Chemiefaser. Der Verkehr wird durch Eisen– und Au­ to­bahn vertreten. на території якої в Батурині була столиця України. Im Gebiet Tschernihiw wurden die be­ rühmten Menschen geboren. Sanjko­ wezka. ком­по­зи­тор Г. Ти­ чина. винахідник М. Eben hier war das Fürstentum Kyjiwska Rus. Dowshenko. Das Gebiet Tschernihiw ist der uralte ukrai­ni­sche Boden. кукурудза. актриса М. auf dessen Territorium in Baturyn die Hauptstadt der Ukraine war. Кучма. des Ne­ben­flus­ses der Donau. Kutschma. Buch­ weizen. Nishyn. У сільському господарстві переважає рослинництво. Tytschyna. Головні культури: озима пшениця. Саме тут було князівство Київської Русі. Чернігівщина — стародавня укра­ї­н­сь­ ка земля. Bachmatsch. Залізничні вузли Чернігів. Прилуки. der Roggen — жито der Winterweizen — озима пшениця Fragen zum Text Wie ist die geographische Lage des Gebiets Tschernihiw? Welche Bodenschätze wurden hier entdeckt? Was liefert das Gebiet dem Land? Wessen Namen sind mit diesem Gelände verbunden?  Tscherniwzi  ×åðí³âö³ Tscherniwzi liegt in der Westukraine. Транспорт представлений за­лі­з­ни­ч­ ним та автомобільним. Zu den Haupt­kulturen gehören Win­ter­ wei­zen: Roggen. Чернівці розташовані в Західній Укра­ ї­ні по обох берегах ріки Прут. такі як засновник україн­ського кіномистецтва О. жито. Прези­ дент Укра­ї­ни Л. die Schauspielerin M. 4. Вірьовка. so wie der Be­gründer der ukrainischen Filmkunst O. . В Чернігівській області народили­ ся видатні люди. Місто займає площу в 153 км2 і роз­ді­ ле­не на 3 міські райони. Ні­ жин. Бахмач. Die Knotenpunkte sind Tschernihiw. -n — хімічне волокно die Gerste — ячмінь 1. der Dichter P. Präsident der Ukraine L. Заньковецька. der Kom­ ponist H. Kibal­ tschytsch. 3. Gerste. Дов­ женко. der Erfinder M. поет П. Pryluky. Die Stadt umfaßt die Fläche von 153 km2 und ist in drei Stadtbezirke ge­ teilt. 2. Wirjowka. прито­ ки Дунаю. гречка. an beiden Ufern des Flusses Prut. ячмінь. Mais.Gebiete und Städte der Ukraine l 158 In der Landwirtschaft überwiegt der Pflanzenanbau. Кібальчич.

колишня резиденція ми­т­ро­по­ли­та Буковини (1864—1882). Чернівці також місто театрів. Der am rechten Ufer gelegene Teil ist steil. вісьмома па­р­ ка­ми та багатьма скверами. Ми­ко­ла­їв­сь­ка це­р­к­ва (1607) та спо­ру­да те­а­т­ру. der am linken Ufer gelegene Teil ist flach. Tscherniwzi ist eine grüne Stadt mit ei­ nem botanischen Garten. музеїв і бібліотек. die Nikolauskirche (1607) und das Ge­bäu­de des Theaters. лі­во­ бе­ре­ж­на — полога.— Ру­му­нії. па­лац юстиції (1904—1906). класицизм і радянський конс­тру­к­ти­ візм. Jahrhunderts. Tscherniwzi wurde urkundlich im Jahre 1207 erwähnt. die ehema­ lige Residenz des Bischofs von Bukowyna (1864—1882). Im Jahre 1940 wurde die Südliche Bu­ kowy­na an die Ukrainische Republik an­ge­schlos­sen.). Ріка Прут розділяє місто на 2 частини. Jahrhunderts ging die Stadt in das Mol­daui­sche Für­sten­ tum ein. der Palast der Justiz (1904—1906). seit 1918 an Rumänien. У документах згадувалося в 1207 році. будівля державного університету. з 1917 р. In der Mitte des 14. дендрарієм.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 159 Die Bevölkerungszahl beläuft sich auf 254 300 Einwohner. У 1940 р. Museen und Bibliotheken. Кількість населення становить 254 300 жителів. Im Jahre 1744 fiel sie an Österreich. У середині 14 ст. Zu den bedeutendsten Baudenkmälern gehören die Maria–Him­mel­fahrt­ka­ theal­ra­le (1783 erbaut). Тут переплелися різні стилі: бароко. Der Fluss Prut teilt die Stadt in zwei Teile. einem Den­ dra­ri­um. з 1867 р. Правобережна частина — крута. До видатних пам’яток архітектури на­ле­жать Успенський собор (по­бу­до­ ва­ний у 1783 р.— Австро-Угорщини. ab 1867 an Österreich-Ungarn. das Rathaus (1843—1847). Своєрідною є архітектура міста. місто входило до мол­давського кня­зів­с­т­ва. ратуша (1843—1847). Південна Буковина при­єд­на­ ла­ся до Української Республіки. Tscherniwzi ist auch eine Stadt der Thea­ter. 8 Parks und vielen Grün­an­la­gen. Чернівці — зелене місто з Бо­та­ні­ч­ ним садом. Eigenartig ist die Baukunst der Stadt. У 1744 р. Hier sind verschiedene Stile ver­floch­ ten: das Barock. der Klassizismus und der sowjetische Konstruktivismus. das Gebäude der Staat­li­chen Universität. Laut der archäologischen Angaben ent­ stand die Stadt in der zweiten Hälfte des 12. входило у володіння Ав­с­ т­рії. . Згідно з археологічними даними мі­с­то виникло в другій половині 12 сто­літ­тя.

das Möbelkombinat und vie­le andere. o) — пере­ плітати der Bischof — єпископ Fragen zum Text Beschreiben Sie die geographische Lage der Stadt. ляльковий театр і фі­ла­р­ мо­нія. Широко відома фабрика художніх ви­ ро­бів імені Ю. Kobyljanska. Найбільш відомі університет. Fedj­ kowytsch. ме­ди­ч­ ний уні­вер­си­тет і економічний уні­вер­ си­тет. das J. Jaremtschuk. Федьковича. 3. Textil–. Fedjkowytsch. Яремчука. Beklei­ dungs–. О. das O. Великою популярністю користуються музично-драматичний театр ім. 4. Koby­ ljanska–Museum. des Kom­po­ni­sten W. відомості urkundlich — документально eingehen (i. Iwassjuk. a) an (Akk. 5. Sehenswürdig sind zahlreiche Museen: das Heimatmuseum. Іва­ сюка. Weit bekannt sind die Fabrik der künst­ le­ri­schen Erzeugnisse namens J. die me­ dizinische Hochschule. Провідну роль в економічному роз­ ви­т­ку України тут займають ма­ши­ но­бу­ду­ван­ня. das Puppentheater und die Philharmonie. des Sängers N. a) — входити fallen (ie. das Kunst­museum und das Museum für nationale Baukunst und Lebens­weise. Wörter und Wendungen die Angaben — дані. Pelswaren und Schuhwarenindustrie ein. Федь­ ковича. Ко­ би­лян­ської. 12 Fachschulen und wis­sen­ schaft­li­che Forschungsinstitute der Aka­ de­mie der Wissen­schaften der Ukraine. меблевий комбінат і ба­га­то інших. die öko­no­mi­sche Universität. 2. Гідні огляду численні музеї: краєзнав­ чий. Großer Beliebtheit erfreuen sich das musikalische Dramatheater namens O. der Betrieb der Sou­ve­nirs “Bu­kowy­na“.Gebiete und Städte der Ukraine l 160 Sehr berühmt ist die Universität. 12 тех­ні­ку­мів і науково-до­слі­д­ні ін­сти­ту­ти Ака­де­мії наук України. Ю. Die führende Rolle in der wirt­schaft­li­ chen Entwicklung der Ukraine nehmen hier Maschinenbau. Федьковича. Tscherniwzi ist die Heimatstadt des Schrift­stel­lers J. композитора В. швейна. Кобилянської. текстильна. Fedjkowytsch– Museum. співака Н. steil — крутий flach — пологий verflechten (o. хутрова та взуттєва про­ мисловість. Strickwaren–. художній і музей на­род­ної ар­хі­те­к­ту­ри та побуту. під­при­єм­ с­т­во сувенірів «Буковина». три­ко­та­ж­на.) — входити у чиєсь володіння 1. Чернівці — батьківщина письменни­ ка Ю. Was haben Sie über die Geschichte der Stadt erfahren? Was möchten Sie in der Stadt unbedingt besuchen? Wofür ist Ihnen die Stadt bekannt? Haben Sie sicher einige Souvenirs von Bukowyna schon besorgt? . музей О.

Unter den Bodenschätzen sind im Gebiet Phosphorite. Обласний центр — місто Чернівці. має 11 міст. зима по­ мі­р­но холодна. Das Gebiet bildet die Grenze zu Ru­mä­ ni­en und Moldowa. . Gips. Є також джерела мінеральних вод та лікувальної грязі. Der Sommer ist kühl und feucht.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 161  Das Gebiet Tscherniwzi  ×åðí³âåöüêà îáëàñòü Das Gebiet liegt im Westen des Landes und nimmt das Territorium vor den Kar­pa­ten und im östlichen Teil der Kar­pa­ten ein. Область поділяється на 11 районів. Провідну роль відіграють легка та хар­чова промисловість. wo Buchen und Eichen wachsen. Grafit. Літо прохолодне та вологе. Braunkohle bekannt. кварцевий пісок. Es gibt auch Mineralwasserquellen und Heilschlamm. буре вугілля. Машинобудуванню належить також не останнє місце. die Be­völ­ ke­rung zählt fast eine Million Men­schen. Quarzsand. мармур. Die größten Flüsse des Gebiets sind der Dnister und die Nebenflüsse der Donau der Prut. З корисних копалин відомі фо­с­фо­ри­ ти. Область розташована на заході Укра­ї­ ни і займає територію перед Ка­р­па­та­ ми та у східній частині Карпат. де ростуть бук та дуб. Kalk. За валовою продукцією про­ мисловість перевищує сільське гос­ подарство. der Tscheremosch und der Seret. Площа 8 100 тис. Das Klima ist gemäßigt kontinental. Es gibt viele Naturschutzparks. Найбільші річки області Дністер з при­то­ка­ми Дунаю Трутом. Das Gebiet besteht aus 11 Bezirken. Dem Maschinenbau gehört auch kei­ nen letzten Platz. се­ред яких найбільший Винницький при­ро­д­ний національний парк. Marmor. глина. ва­п­ няк. Клімат помірно континентальний. км2. der Win­ter ist gemäßigt kalt. Der Bruttoproduktion nach überwiegt die Industrie die Land­wirt­schaft. гіпс. Das Gebietszentrum ist die Stadt Tscher­ni­w­zi. Є багато природних заповідників. Черемо­ шем та Серетом. Ton. Die Fläche beträgt 8 100 km2. графіт. unter denen der Winyzker nationale Na­tur­ park am größten ist. Область утворює кордон з Румунією та Молдовою. населення май­ же 1 млн чол. Третина території вкрита лісами. Die führende Rolle spielen leichte und Lebens­mittel­industrie. hat 11 Städte. Das Drittel des Territoriums ist be­wal­ det.

Darunter sind der erste Kosmonaut der unabhängigen Ukraine L. Kadenjuk. Immer mehr gewinnt an Bedeutung das Kunstgewerbe. де виготовляють художні вироби і сувеніри. 2. Im Gebiet arbeitet die Fabrik “Bu­kowy­ na”. письменник Ю. wo Kunsterzeugnisse und Sou­ve­ nirs hergestellt werden. Rechentechnik. Харчова промисловість пред­ста­в­ле­на цукровою. Welche Industriezweige spielen die führende Rolle? 4. співаки Д. Hnatjuk und N. An­la­gen für Viehzucht hergestellt. художник М. Jaremtschuk. Eisenbahnlinien und Autobahnen ver­ bin­den das Gebiet mit den anderen Ge­bie­ten der Ukraine. Гнатюк та Н. нарешті. der Schriftsteller Ju. Butter– und Käseproduktion vertreten. Серед них перший космонавт не­за­ле­ ж­ної України Л. Im Gebiet sind sieben Forstkombinate. ме­б­ле­ вий комбінат і меблева фабрика. Fleisch– und Milch. треба сказати. Все більше значення надається ху­до­ ж­ньо­му промислу. Die Lebensmittelidustrie ist durch Zuc­ker–. ма­с­ло­си­ ро­ро­б­ною галузями. Каденюк. об­ чи­с­лю­ва­ль­ну техніку. І. які відомі люди жили і творили в цій області. В області сім м’ясокомбінатів. wel­che bekannten Menschen in dieser Ge­gend gelebt und geschaffen haben. Залізничні лінії та автомагістралі спо­ лу­ча­ють область з іншими областями України. Was meinen Sie über das Kunstgewerbe? 5. Івасюк. В області працює фабрика «Бу­ко­ви­ на». Und nicht zuletzt muss man sagen. Charakterisieren Sie bitte die geographische Lage des Gebiets. die Sänger D. Iwassjuk. Welche bekannten Menschen lebten und schufen im Gebiet? . м’ясо-молочною. Wörter und Wendungen an Bedeutung gewinnen — надати значення das Kunstgewerbe — художний промисел die Kunsterzeugnisse — художні вироби das Bruttoproduktion — валова продукція Fragen zum Text 1. ein Möbelkombinat und eine Mö­bel­fa­ brik. обладнання для тваринництва. Федькович. Fedjkowytsch. Яремчук. Тут випускають устаткування для на­ф­то­пе­ре­ро­б­ної промисловості. der Ma­ler M. Welche Bodenschätze werden im Gebiet gewonnen? 3.Gebiete und Städte der Ukraine l 162 Hier werden Anlagen für die erdölver­ arbeitende Industrie.

des Obersten I. Kozjubynsky–Museum. Ме­мо­рі­а­лом Слави. Die Einwohner der Stadt sind stolz auf ihre Denkmäler — das Pirogow–Denk­ mal. Jahr­hun­derts. Erstmals wird Winnyzja im Jahre 1363 als die Festung erwähnt und erst ab 1795 als die Stadt. Місто розташоване на берегах Пі­в­ ден­но­го Бугу. полковника І. музей М. М. па­м’я­т­ни­ком на честь перемоги над поль­сь­кою армією під керівництвом легендарного українського пол­ко­во­д­ ця. Місто складається з 4 районів. Die Stadt besteht aus vier Stadt­be­zir­ken. Die Einwohnerzahl beträgt 391 700 Men­schen.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 163  Winnyzja  ³ííèöÿ Die Stadt liegt an den Ufern des Süd­li­ chen Bug. музей-садиба М. вона стала обласним цент­ром. das Denkmal zu Ehren des Sieges über der polnischen Armee unter der Leitung des legendären ukrainischen Feldherren. . Для любителів театру є 2 театри та філармонія. У їхньому розпорядженні зна­хо­дять­ ся численні музеї: Історичний музей. Ми­ко­ла­їв­ сь­ка це­р­к­ва (1746 р. Уперше Вінниця згадується як фо­р­те­ ця в 1362 р. У 1932 р. Жителі міста пишаються своїми па­ м’я­т­ни­ка­ми: пам’ятником Пирогову. Die Stadt nimmt die Fläche von 6100 Hektar ein. Кількість жителів складає 391 700. viele Museen zu besuchen. Die Gäste der Stadt haben die Mög­lich­ keit. das Mu­se­ um der dekorativen und angewandten Volks­kunst.— як місто. До пам’яток архітектури належать най­ста­рі­ші церкви та монастирі 17—19 сто­літь. J. Zu ihrer Verfügung stehen zahlreiche Museen: das landeskundliche. die Nikolaus–Kirche (1746) und der Glockenturm des 19. Богуна. Piro­ gow. І. Коцюбинського. Zu den Baudenkmälern gehören die äl­ te­sten Kirchen und Klöster des 17.­ Im Jahre 1932 wurde es zur Gebiets­ stadt. Bogun. an der Mündung des rech­ ten Nebenflusses Wyschnja und des linken Winnytschka. das M. Für Theaterfreunde gibt es zwei Thea­ ter.—19. Jahrhunderts. Das sind der Komplex der Bauten des Dominikaner Klosters und des Klosters der Jesuiten. і тільки з 1795 р.) і дзвіниця 19 сто­ліття. Це комплекс будівель Домінікансь­кого монастиря ієзуїтів. Гості міста мають можливість від­ві­да­ ти багато музеїв. M. Пи­ рогова. Місто займає площу в 6100 га. при впаданні правого при­то­ку Вишні та лівого Вінничка. музей де­ко­ра­ти­в­но­го та прикладного на­род­ но­го ми­с­те­ц­т­ва. eine Philharmonie. das Mahnmal des Ruhmes. das Museum von M.

Тут є головний залізничний вокзал. Ku­ gel­la­ger. інструменти та вироби еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­ ної та легкої промисловості. t) — згадувати das Baudenkmal (-mäler) — пам’ятка архітектури das Kloster (die Klöster) — монастир der Glockenturm (-türme) — дзвінниця angewandt — ужитковий bezaubern (te. Метеостанція досліджує та пе­ред­ба­ чає погоду жителям міста та його око­лиць. Ostrowsky trägt. t) — зачаровувати das Wetteramt — метеостанція erforschen (te. Hier werden Traktorenaggregate. die den Namen von M. Вінниця має також філію Академії наук України. Die Stadt ist bekannt durch ihre Er­ zeug­nis­se nicht nur in der Ukraine. Площа зелених насаджень складає 2. Die Fläche der Grünanlagen beträgt 2 400 Hektar. t) — досліджу­ вати vorhersagen (te. Місто відоме своїми навчальними за­кла­да­ми: педагогічним уні­вер­си­те­ том. Winnyzja ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­ punkt. die medizinische und polytechnische Hoch­schu­len. Die Stadt mit viel Grün bezaubert die Ein­woh­ner und ihre Gäste. die Aka­de­mie der Land­wirt­schaft. Wörter und Wendungen die Mündung — впадання der Nebenfluß (-flüsse) — притока betragen (u. Werkzeuge und Er­zeug­nis­se der elektrotechnischen und leichten Industrie produziert. Das Wetteramt erforscht das Wetter und sagt es den Einwohnern der Stadt und ihrer Umgegend vorher. Островсько­ го. ме­ди­ч­ним і по­лі­те­х­ні­ч­ним вузами. шарикопідшипники. радіоапаратура. Winnyzja verfügt über einen Zweig der Akademie der Wissenschaften der Ukrai­ne.4 тис. га. Radiogeräte. a) — складати erwähnen (te. Тут виробляються тракторні аг­ре­га­ти. але й у Європі. sondern auch in Europa. ака­де­мі­єю сільського го­с­по­дар­с­т­ва. -e — залізничний вузол das Erzeugnis. Місто зачаровує жителів і його гос­ тей великою кількістю зелені. який носить ім’я М. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Hier gibt es einen Haupt­bahn­hof. два автовокзали та аеропорт. -se — виріб . Місто відоме своєю продукцією не тіль­ки в Україні.Gebiete und Städte der Ukraine l 164 Die Stadt ist bekannt durch ihre Lehr­an­stal­ten — die pädagogische Uni­ ver­si­tat. Вінниця — залізничний вузол. t) — передрікати die Umgegend — околиця der Eisenbahnknotenpunkt.

коалін. Suchen Sie Winnyzja an der Landkarte und bestimmen Sie seine geographische Lage. Welche Baudenkmäler stellen die Geschichte der Stadt dar? 4. Рось та ін. Die Fläche des Gebiets beträgt 26 500 km2. Es grenzt an die Moldowa im Süden. Kaolin. die Bevölkerungszahl ist 1 831 500 Einwohner. . Згар. Область поділяється на 27 районів та 17 міст. В області живуть 91. Das Gebietszentrum ist die Stadt Winny­za. Найбільше значення у Вінницькій об­ ла­с­ті мають такі корисні копалини. Welche Erzeugnisse der Industrie von Winnyzja sind Ihnen bekannt?  Das Winnyzer Gebiet  ³ííèöüêà îáëàñòü Winnyzer Gebiet liegt im Zentralen Teil der am rechten Ufer gelegenen Ukrai­ne.8 % українців. Die Wälder nehmen etwa 10 % des gan­zen Geländes ein. фо­с­ фо­ри­ти й торф. Eine Waldebene mit mehreren Flüssen (die Desna. woher sein Name stammt? 3. Kreide. Ліси займають майже 10 % всієї те­ри­ то­рії області. Соб. 2. Рів. Das Gebiet teilt sich in 27 Bezirke mit 17 Städten. der Sob. Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ ний — зима нехолодна. Обласний центр — місто Вінниця. жителів. Gneis. Площа області 26 500 км2. легка. Was meinen Sie. Вінницька область розташована в цент­­ральній частині пра­во­бе­ре­ж­ної Укра­ї­ни.8 % Ukrainer. In dem Gebiet leben 91. кількість населення 1 831 500. як граніт. а літо тепле. Zu den meistentwickelten In­du­strie­ zwei­gen gehören Maschinenbau. харчова та ви­ро­б­ни­ц­т­во бу­ді­ве­ль­них матеріалів. крейда.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 165 Fragen zum Text 1. Die bedeutendsten Bodenschätze des Winnyzer Gebiets sind Granit. der Riw. Leicht– und Baustoffeindustrie und Lebensmittelindustrie. Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­ tal — der Winter ist mild und der Som­ mer ist warm. Бурого вугілля тут менше. До найбільш розвинених галузей про­ ми­с­ло­во­с­ті належать ма­ши­но­бу­ду­ван­ ня. der Sgar. Phosphorite und Torf. гнейс. die Ros) bildet die Geländegestaltung des Gebiets. Рельєф області утворює лісиста рі­в­ни­ на з багатьма річками (Десна. Braunkohle gibt es hier weniger. Auf welche hervorragenden Menschen ist die Stadt stolz? 5.). На півдні вона має спільний кордон з Молдовою.

 Trublaini. геолог П. die Schriftsteller A. Леонтович та П. Nemyriw u. пись­ мен­ники А. Стельмах. Tusch­kowsky. -e — область die Fläche. M. Basylewitsch. Weinbau und Tabakanbau. Nistschyn­sky. Найзначніші залізничні вузли Він­ни­ ця. компо­зи­то­ри М. Ko­ zjubynsky. Wörter und Wendungen das Gebiet. Karmeljuk. a. Swydnyzky. der Held des fran­zö­si­ schen Widerstandskampfes im zwei­ten Welt­krieg W. Кармелюк. der Geologe P. Стус. die Kom­po­ni­sten M. Sabolotny. Die Dichter S. вчені — біолог Д. герой французького Руху опору в Дру­гій світовій війні В. художник А. der Volksheld U. ви­ но­г­ра­дар­с­т­во та тютюнництво. на­ род­ний герой У. Leontowitsch. Im Winnyzer Gebiet lebten und schufen ihre Werke viele berühmte Menschen. Кішка ві­до­мі да­ ле­ко за ме­жа­ми об­ла­с­ті. -en — площа. Die wichtigsten Verkehrsmittel des Ge­ biets sind Eisenbahn und Autoverkehr. Туш­ковський. Chmelnyzky. M. Високо розвинені тут садівництво. М. Rudansky und W. Stus. М. У сільському господарстві ви­ро­щу­ ють зернові культури та буряки. P. Sie verbinden die Stadt Winnyzja mit den Städten Kyjiw. Ніщин­ський. У Вінницькій області жили й творили багато відомих людей. Ко­цю­­ бинський. Hochentwickelt sind hier Gartenbau. Вони з’єднують місто Вінницю з міс­ тами Києвом. der Maler A.Gebiete und Städte der Ukraine l 166 In der Landwirtschaft werden Getreide und Rüben angebaut. Руданський та В. Shmerinka und Wapnjarka. Порик та герой обо­ро­ни міста Се­ ва­с­то­по­ля матрос П. Porik und der Held des Verteidigungskampfes um die Stadt Se­ wa­sto­pol der Matrose P. Базилевич. Die bedeutendsten Ei­sen­bahn­kno­ten­ punk­te sind Winnyzja. Труб­лаїні. der Gelehrte — Biologe D. Stelmach. Kischka sind weit über die Gebietsgrenzen bekannt. поверхня die Bevölkerungszahl — кількість населення am rechten Ufer gelegen — правобережний die Geländegestaltung — рельєф gemäßigt — помірний die Braunkohle — буре вугілля der Maschinenbau — машинобудування durchschnittlich — середній die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість der Gartenbau — садівництво der Weinbau — виноградарство der Widerstandskampf — Рух опору der Eisenbahnknotenpunkt — залізничний вузол das Gelände — територія das Verkersmittel — засіб пересування die Baustoffe — будівельні матеріали . Заболотний. Хмельницьким. Жмеринка та Вапнярка. Найважливіші засоби транспорту за­лі­ з­ни­ч­ний та автомобільний. Поети С. М. Свидницький. Не­ми­ро­ вом та іншими. M.

Місто порівняно молоде. (1998). Unter den ältesten Kirchen und Klö­ stern sind zu erwähnen: das Kloster der Je­sui­ten aus dem 16. До пам’яток архітектури міста на­ ле­жить замок. Для любителів мистецтва і гостей міста­ є два театри (театр драми. Воно розташоване на обох берегах річки Стир.—17. ляль­ко­вий театр). а обласним центром з 1939 р. das Marionettentheater). Sie wurde erstmals in den Chroniken im Jahre 1085 erwähnt. Zu den Baudenkmälern der Stadt ge­ hört das Schloss. бу­ди­нок природи. die im Laufe von über zwei Jahr­hun­der­ten erbaut wurde. der Komplex von Bauten des 16. Welche Industriezweige sind im Winnyzer Gebiet am meisten entwickelt? 3. eine Phil­har­mo­nie und andere kulturelle Ein­rich­tun­gen. Kinos und Bi­blio­the­ken. . einem Nebenfluss der Prypjat. Sehenswert sind zahlreiche Museen: das historische Museum der Stadt. Wie heißen die bedeutendsten Eisenbahnknotenpunkte des Gebiets?  Luzk  Ëóöüê Die Stadt Luzk ist das Zentrum des Wo­ lyner Gebiets. Es liegt an beiden Ufern des Flusses Styr. Für Kunstfreunde und Gäste der Stadt gibt es zwei Theater (das Drama–Thea­ ter. До визначних місць належать чи­с­ лен­ні музеї: історичний музей міста. філармонія та інші куль­тур­ні заклади. комплекс будівель 16—17 століть. притоки Прип’яті. Die Stadt ist relativ jung. котра бу­ду­ва­ ла­ся протягом більш як 2 століть. Wodurch ist das Gebiet berühmt? 4. кінотеатри та бібліо­­теки. Welche Rolle spielt der Eisenbahnverker im Leben des Gebiets? 5. Його населення складає 197 700 чол. Seine Bevölkerung beläuft sich auf 197 700 Menschen (1998). das Haus der Natur. Хре­с­то­во­з­д­ви­жен­сь­ ку церкву (1619—1888). Jahr­hun­ derts. Місто Луцьк — центр Волинської об­ ла­с­ті.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 167 Fragen zum Text 1. Серед найстаріших церков та мона­ стирів слід назвати Монастир єзуїтів 16—17 століття. Aber zur Stadt wurde Luzk erst im Jah­re 1795 und ab 1939 zur Gebiets­ stadt. Jahrhunderts. die Kreuzeserhöhungskirche (1619–1888).—17. Але містом стало тільки в 1795 році. Was bildet die Geländegestaltung des Gebiets? 2. Уперше згадується в літописах у 1085 ро­ці.

im Werk für Silikatwaren. що носить ім’я Лесі Українки. автомобільному. Високо розвинені текстильна. 5. Численні сквери та парки при­кра­ ша­ють місто і роблять його при­ваб­­ ливим. zwei Busbahnhöfe und einen Flughafen. Wörter und Wendungen die Chronik. im Werk für Ku­ gel­la­ger. шарикопідшипниковому. Hier gibt es einen Eisenbahnhof. два ав­то­во­ к­за­ли та аеропорт. Залізниця з’єднує місто з багатьма містами України та інших держав. im Au­to­werk. Більшість жителів міста зайняті на під­при­єм­с­т­вах: заводі еле­к­т­ро­апа­ра­ ту­ри. У розпорядженні міста знаходяться педагогічний університет. Hochentwickelt sind Textil–. Красу Волині оспівала відома укра­ї­н­ сь­ка поетеса Леся Українка у своєму творі «Лісова пісня». 2.Gebiete und Städte der Ukraine l 168 Die meisten Einwohner der Stadt sind beschäftigt in den Betrieben: im Werk für Elektroapparatur. andere Fach­hoch­ schu­len. легка та харчова промисловість. 4. Die Stadt verfügt über eine Päd­ago­gi­ sche Universität. Die Schönheit von Wolynien besang die berühmte ukrainische Dichterin Lessja Ukrainka in ihrem Werk “Waldlied”. На мальовничих берегах річки Стир розташовані місця відпочинку для жи­те­лів міста та їхніх гостей. 3. An malerischen Ufern des Flusses Styr liegen Erholungsorte für Städter und de­ren Gäste. die den Namen von Lessja Ukrainka trägt. Die Eisenbahn verbindet die Stadt mit vielen Städten der Ukraine und ande­ rer Staaten. attraktiv — привабливий das Kugellager — шарикопідшипник die Einrichtung. Ботанічний сад педагогічного уні­вер­ си­те­та приваблює багатьох від­ві­ду­ва­ чів. Der botanische Garten der päd­ago­go­ schen Universität zieht viele Besucher an. Zahlreiche Grünanlagen und Parks schmüc­ken die Stadt und machen sie attraktiv. Тут є залізничний вокзал. -en — літопис die Kreuzeserhöhungskirche — Хрестоздвиженська церква 1. домобудівно­ му ком­бі­на­ті. си­лі­ка­ т­но­му. Leicht– und Nahrungsmittelindustrie. інші технічні вузи. -en — установа Fragen zum Text Wann wurde die Stadt zum ersten Mal erwähnt? Welche alten Baudenkmäler sind in der Stadt erhalten geblieben? Welche Kultureinrichtungen möchten Sie in der Stadt besuchen? Was produziert man in den Betrieben der Stadt? Was gibt der Stadt besonderen Reiz? . im Kombinat für Hausbau.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

169

 Das Wolyner Gebiet

 Âîëèíñüêà îáëàñòü

Das Wolyner Gebiet liegt im Nord­we­
sten der Ukraine.

Волинська область знаходиться в пі­в­
ні­ч­но-західній частині України.

Es grenzt an Weißrussland und Polen.

Вона межує з Білорусією та Поль­щею.

Die Fläche des Gebiets beträgt
20 200 km2.

Площа області 20 200 км2.

Die Bevölkerungszahl ist 1 063 900 Ein­
woh­ner.

Кількість населення 1063,9 тис.
жи­те­лів.

Das Gebiet teilt sich in 16 Bezirke und
11 Städte.

Область поділяється на 16 районів
та 11 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Luzk.

Обласний центр — місто Луцьк.

Über 75 % der Geländegestaltung bil­
det die Polissjaniederung.

Понад 75 % рельєфу займає По­лі­сь­ка
ни­зо­ви­на.

Im Norden fließen die Flüsse der Styr,
der Stochid, der Turitsch, im
Westen — der Westliche Buh mit sei­
nen Ne­ben­flüs­sen.

На півночі головні річки Стир, Стохід,
Туріч, на заході — Західний Буг з при­
то­ка­ми.

Auf dem Gebietsgelände gibt es viele
Seen: den Swytjas, den Pulemez, den
Luka und andere.

На території області багато озер: Сви­
тязь, Пулемець, Лука та інші.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Winter ist mild und der Som­
mer — warm und feucht.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — зима нехолодна, літо тепле та
во­ло­ге.

Der größte Teil des Gebiets liegt in
der Mischwaldzone und der südliche
Teil — in der Waldsteppe.

Найбільша частина області лежить
в зоні мішаних лісів, а південна ча­с­ти­
на — в зо­ні лісостепу.

Innerhalb des Wolyner Gebiets wurde
der Schazker Nationale Natur­park ge­
schaf­fen.

У межах Волинської області був ство­
ре­ний Шацький національний при­ро­
д­ний парк.

Das Gebiet ist an solchen Bo­den­schät­
zen reich wie Steinkohle, Kupfer, Torf,
Sand, Kreide und Ton.

Область багата на такі корисні ко­па­
ли­ни, як кам’яне вугілля, мідь, торф,
пісок, крейда та глина.

94,7 % der Bevölkerung sind hier
Ukrai­ner.

94,7 % населення — українці.

52,1 % der Einwohner leben in
Städten.

52,1 % жителів живуть у містах.

In der Landwirtschaft arbeiten 34 %
der Bevölkerung.

У сіль­сь­ко­му господарстві працює
34 % на­се­лен­ня.

Gebiete und Städte der Ukraine l

170
Entwickelt sind im Wolyner Gebiet sol­
che Industriezweige wie Ma­schi­nen­
bau, holzbearbeitende Industrie, Bau­
stoffeindustrie.

В області розвинені такі галузі про­
ми­с­ло­во­с­ті, як машинобудування, де­
ре­во­об­ро­б­на, легка, автомобільна та
виробництво будівельних ма­те­рі­а­лів.

In Kowelj werden landwirtschaftliche
Maschinen produziert.

У Ковелі виробляють сіль­сь­ко­го­с­по­
дар­сь­кі машини.

In der Landwirtschaft werden
Getreide, Rüben, Flachs und Kartoffeln
an­ge­baut.

У сільському господарстві ви­ро­щу­
ють буряки, льон та картоплю.

Im Wolyner Gebiet, im Dorf Ko­lod­jas­h­
ne (Bezirk Kowel) verbrachte ihre Kind­
heit die hervorragende ukrainische
Dich­te­rin Lessja Ukrainka.

У Волинській області, в селі Ко­ло­дя­
ж­не (Ковельського району) провела
своє дитинство видатна українська
поетеса Леся Українка.

Die Natur dieses Landes regte sie zum
Schaffen des berühmten Dramas “Das
Waldlied” an.

Природа цього краю надихала її на
створення відомої драми «Лісова пі­
с­ня».

1942 gründeten sich die ersten
Truppen der Ukrainischen Auf­
ständischen Ar­mee, die für die
Schaffung des ukrai­ni­schen Staates
kämpften.

У 1942 році тут утворились перші вій­
сь­ко­ві частини Української по­вс­тан­сь­
кої армії, яка боролась за створення
української держави.

Im Wolyner Gebiet wurde der be­rühm­
te ukrainische Philologe, Historiker,
Schrift­stel­ler, Übersetzer und Ori­en­ta­
list Aga­ten­gel Krymskij geboren.

У Волинській області народився ві­
до­мий український філолог, історик,
пись­мен­ник, перекладач і орієн­талість
(сходознавець) Агатангел Крим­ський.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Geländegestaltung —
рельєф
die Niederung, -en — низовина
der Ton — глина
holzbearbeitend —
деревообробний
die Baustoffe — будівельні
матеріали
der Flachs — льон
anbauen (te, t) — вирощувати

das Gelände — територія
gemäßigt — помірний
feucht — вологий
die Steinkohle — кам’яне
вугілля
hervorragend — видатний,
відомий
die Truppe, -n — військова
частина
aufständisch — повстанський
das Schaffen — створення
der Orientalist — сходознавець
anregen (te, t) zu (Dat.) —
надихати

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

1.
2.
3.
4.
5.

171
Fragen zum Text

Wo liegt das Wolhyner Gebiet?
Wie teilt sich das Gebiet?
An welchen Bodenschätzen ist das Gebiet reich?
Welche Industriezweige sind hier entwickelt?
Welche berühmten Menschen lebten im Wolhyner Gebiet?

 Ushhorod

 Óæãîðîä

Die Stadt liegt in der Westukraine, am
Fluss Ush.

Місто розташоване в Західній Укра­ї­ні,
на річці Уж.

Malerisch erstreckt sich Ushhorod an den
Abhängen des Vulkanischen Gebirgs­
rückens­ und an den Terrassen des Ush.

Мальовничо розкинувся Ужгород на
схилах Вулканічного хребта і терасах
Ужа.

Die Karpaten ziehen viele Bergsteiger
und Skiläufer an, darum gibt es hier vie­
le Ferienheime und Touristen­her­bergen.

Карпати приваблюють багатьох аль­пі­ні­
с­тів і лижників, тому тут багато бу­ди­н­
ків відпочинку та туристичних баз.

Ushhorod ist die Gebietsstadt von
Sakar­patt­ja.

Ужгород — обласний центр За­ка­р­
пат­тя.

Die Stadt wurde im 9. Jahrhundert ge­
grün­det.

Місто було засноване в 9 столітті.

Als die Stadt wurde Ushhorod im
Jahre 1635 bestätigt.

Містом Ужгород став у 1635 році.

Die Stadt gilt als eine der grünsten
Städ­te von Sakarpattja.

Місто вважається одним з най­зе­ле­ні­
ших міст Закарпаття.

Hier gibt es viele Grünanlagen, einen
botanischen Garten von staatlicher Be­
deu­tung.

Тут багато скверів, ботанічний сад
державного значення.

Zu den historischen Bauten gehören
die Burg des 13.—16. Jahrhunderts,
die Ka­the­dra­le des 17. Jahrhunderts.

До історичних будівель належить за­
мок-фортеця 13—16 століть, ка­фе­д­ра­
ль­ний собор 17 ст.

In Ushhorod von heute leben etwa
120 000 Einwohner.

У місті сьогодні живуть близько
120 000 жителів.

Die meisten von ihnen sind beschäf­
tigt in den Betrieben der elek­tro­tech­ni­
schen, holzverarbeitenden, Leicht–,
Textil– und Nahrungsmittelindustrie.

Більшість з них зайняті на підприєм­
ствах електротехнічної, де­ре­во­об­ро­
б­ної, легкої, текстильної та харчової
промисловості.

Hier werden Elektromotoren, Möbel,
Fur­nier­holz, Schuhe, Kleidung und Tri­
ko­ta­ge produziert.

Тут виробляються електромотори,
меблі, фанера, взуття, одяг
і три­ко­таж.

Gebiete und Städte der Ukraine l

172
Die Möbel aus Ushhorod sind in der
Ukrai­ne sehr gefragt, weil sie aus der
Buche hergestellt werden.

Меблі з Ужгорода користуються по­пи­
том в Україні, оскільки вони ви­го­то­в­
ля­ють­ся з бука.

Die Verehrer der Kunst verfügen über
zwei Theater (das Ukrainische Theater
für Musikdrama, das Ma­rio­net­ten­thea­
ter) und eine Phil­harmonie.

Для прихильників мистецтва є два
театри (Український музично-дра­ма­
ти­ч­ний театр, ляльковий театр) і фі­ла­
р­мо­нія.

Ushhorod besitzt viele Museen: das his­
tor­ische Museum der Stadt, das Kün­s­tler­
ische Museum, das Museum für Volk­sar­
chitek­tur und Lebensweise, das Museum
des ukrainischen Malers F. F. Manojlo
und das Museum für Religion.

В Ужгороді багато музеїв: міський
іс­то­ри­ч­ний музей, художній музей,
му­зей народної архітектури та побу­
ту, музей українського художника
Ф. Ф. Манойла та музей релігії.

An der Universität und anderen Hoch­
schu­len studieren viele Studenten.

В університеті та інших вузах на­вча­
ють­ся багато студентів.

Die Stadt ist ein Ei­sen­bahn­kno­ten­
punkt.

Місто є залізничним вузлом.

In der Stadt gibt es einen Eisen­
bahnhof, einen Busbahnhof und einen
Flug­ha­fen.

У місті є залізничний вокзал, ав­то­во­к­
зал і аеропорт.

Die Nationalkultur dieser Region ist ei­
gen­ar­tig.

Національна культура цього регіону
своєрідна.

Hier verflechten sich viele Kulturen
von Ukrainern, Ungarn, Slowaken und
Tsche­chen.

Тут переплітаються культури укра­ї­н­
ців, угорців, словаків і чехів.

Wörter und Wendungen

der Abhang (-hänge) — схил
der Gebirgsrücken — гірський
хребет
die Herberge, -n — база
bestätigen (te, t) — стверджу­
вати
die Burg — замок-фортеця
1.
2.
3.
4.

das Furnierholz — фанера
die Buche — бук
eigenartig — своєрідний
sich verflechten (te, t) —
переплітатися

Fragen zum Text

Charakterisieren Sie die Landschaft, in der die Stadt liegt.
Wann wurde die Stadt gegründet?
Nennen Sie die berühmtesten Baudenkmäler der Stadt.
Wie ist der Anteil der Stadt an der industriellen Produktion der
Ukraine?
5. Wodurch unterscheidet sich diese Stadt von den anderen Städten der
Ukraine?

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

173

 Sakarpattja

 Çàêàðïàòòÿ

Das Gebiet liegt im Westen der
Ukrai­ne.
Es grenzt an Polen, an die Slowakei,
Ungarn und Rumänien.

Область знаходиться на заході
Укра­ї­ни.
Вона має спільний кордон з Поль­
щею, Словаччиною, Угорщиною та
Ру­му­ні­єю.
Площа області 12 800 км2.
Кількість населення складає
1 287 400 жи­телів.
Область поділяється на 13 районів
та 10 міст.
Обласний центр — місто Ужгород.

Die Gebietsfläche beträgt 12 800 km2.
Die Bevölkerungszahl ist 1 287 400 Ein­
woh­ner.
Das Gebiet teilt sich in 13 Bezirke mit
10 Städten.
Das Gebinetszentrum ist die Stadt Us­h­
ho­rod.
Der Geländegestaltung nach teilt sich
das Gebiet in zwei Teile — das Ge­
birgs­land (die Ukrainischen Karpaten)
und die Sakarpattja–niederung.
Im Südosten des Gebiets liegt die
Gebirgs­kette Tschornogory mit der
höch­sten Bergspitze Gowerla (2061 m).
Alle Flüsse des Gebiets gehören zum
Theiß–Becken, dem Nebenfluss der Do­
nau.
Der größte See ist Synewyr.
Sakarpattja ist die meist bewaldete
Zone der Ukraine.
Zu den Bodenschätzen von Sakarpattja
gehören Steinsalz, Braunkohle,
Quecksilbererz, Gold und andere.
Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­tal.
Unten ist der Winter kurz und mild,
der Sommer ist warm, in den Bergen
ist der Sommer kühl und der Winter
lang und kalt.
77 % der Bevölkerung sind Ukrainer.
Entwickelt sind hier Maschinenbau
(Werk­zeug­ma­schi­nen, Ausrüs­tungen),
holzbearbeitende Industrie und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

За рельєфом область поділяється на
дві частини — гірську (Українські Ка­
р­па­ти) та Закарпатську низовину.
У південно-східній частині облас­
ті — гірський кряж Чорногори з най­
вищою го­рою Говерлою (2061 м).
Усі річки області належать до ба­сей­
ну Тиси, притоки Дунаю.
Найбільше озеро Синевир.
Закарпаття — найбільш лісиста зона
України.
До корисних копалин Закарпаття на­
ле­жать кам’яна сіль, буре вугілля,
рту­т­на руда, золото та інші.
Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­ний.
Внизу зима коротка та нехолодна,
літо тепле, у горах літо прохолодне,
а зима довга та холодна.
77 % населення — українці.
Тут розвинені машинобудування (вер­
стати, устаткування); де­ре­во­об­ро­б­на
та харчова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

174
Die Möbelfabriken in Ushgorod liefern
Möbel in alle Städte der Ukraine.

Фабрики Ужгорода постачають меблі
в усі міста України.

In der Landwirtschaft dominieren Vieh­
zucht, Gartenbau und Weinbau.

У сільському господарстві пе­ре­ва­жа­
ють тваринництво, садівництво та
ви­но­г­ра­дар­с­т­во.

Im Karpatengebiet gibt es viele Sa­na­to­
ri­en und Pensionen mit ärztlicher Be­
hand­lung.

У Карпатах багато санаторіїв та па­н­сі­
о­на­тів з медичним лікуванням.

Sakarpattja besuchen viele Tou­ri­sten.

Закарпаття відвідують багато ту­
ристів.

Wörter und Wendungen

das Gebiet, -e — область
die Fläche, -n — площа,
поверхня
die Bevölkerungszahl —
кількість населення
die Gebirgskette, -n — кряж
die Niederung, -en — низовина
bewaldet — лісистий
die Braunkohle — буре вугілля
dominieren (te, t) — переважати
1.
2.
3.
4.

das Quecksilber — ртуть
die Ausrüstung — устаткування
die Werkzeugmaschine, -n
— верстат
die Nahrungsmittelindustrie
— харчова промисловість
der Weinbau — виноградарство
die Pension, -en — пансіонат
ärztliche Behandlung —
лікування

Fragen zum Text

Wo liegt Sakarpattja?
An welche Staaten grenzt das Gebiet?
Wie ist die Geländegestaltung des Gebiets?
Was liefern die Möbelfabriken der Stadt Ushhorod allen Städten der
Ukraine?
5. Wofür ist das Karpatengebiet bekannt?

 Saporishja

 Çàïîð³ææÿ

Saporishja liegt am Unterlauf des
Dnipro, wo die Insel Chortyzja ihn in
zwei Flussär­me teilt: den alten und
den neu­en.

Запоріжжя розташоване в нижній
те­чії Дніпра, де острів Хортиця роз­
діляє його на два рукави — старий
і новий.

Auf der Insel Mala Chortyzja gründete
der Fürst Dmytro Wyschnewezjkyj das
erste befestigte Lager der Kosaken, die
Sitsch.

На острові Мала Хортиця князь Дми­
т­ро Вишневецький заснував перший
укріплений табір козаків Січ.

Im Jahre 1770 wurde an der Stel­le des
heutigen Saporishja die Festung ge­baut.

У 1770 році на місці теперішнього За­
по­рі­ж­жя була побудована фортеця.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

Aus der Festung entwickelte sich eine
Stadt (1806), die Olexandriwsk be­
nannt wurde.
Im Jahre 1921 bekam die Stadt den Na­
men Saporishja (Saporishja be­deu­tet,
jenseits der Stromschnellen zu leben.)­
Die Gesamtfläche der Stadt beträgt
330 km2.
Die Stadt ist in sechs Stadtbezirke geteilt,­
in denen 900 000 Menschen woh­nen.
Die Umgegend der Stadt ist sehr ma­le­
risch.
Am Dnipro ist das Wasserkraftwerk
(“Dnipro­ges”) am Dniprostausee
er­rich­tet.
An den Ufern des Dnipro liegt der Na­
tur­schutz­park, der von staatlicher Be­
deu­tung ist.
Sehr berühmt ist die Saporosher Eiche,
die 700 Jahre alt ist.
Die Stadt ist reich an Grünanlagen
und Parks.
Zahlreiche Sanatorien und Er­ho­lungs­
hei­me nehmen den Dnipro entlang
und auf der Insel Chortyzja die
Kranken und Erholenden auf.
Für die Einwohner der Stadt und deren
Gäste gibt es was hier zu sehen und zu
besuchen: das Historische Museum der
Stadt, das Haus der Natur, das Frei­licht­
mu­se­um auf der Insel Chortyzja, das
Denkmal für Teilnehmer am be­waff­ne­
ten Aufstand 1905.
Für Kunstfreunde gibt es hier viele
Thea­ter, eine Philharmonie, einen
Zirkus, vie­le Kinos und Bibliotheken.
Saporishja ist ein Industriezentrum der
Ukraine.
Schwarz– und Buntmetallurgie, me­tall­
ver­ar­bei­ten­de Industrie, Ma­schi­nen­
bau, Leicht– und Nahrungsmittel­
industrie sind hier hochentwickelt.

175
Із фортеці розвинулося місто
(1806 р.), яке було назване Олексан­
дрівськ.
У 1921 році воно отримало назву За­
по­рі­ж­жя (за порогами, тобто жити по
той бік порогів).
Загальна площа міста становить
330 км2.
Місто розділене на 6 районів, у яких
проживають 900 тис. чол.
Околиці міста дуже мальовничі.
На Дніпрі створено електростанцію
(ДніпроГЕС) з Дніпропетровським во­
до­схо­ви­щем.
На берегах Дніпра розташований
за­по­ві­д­ник, який має державне зна­
чен­ня.
Дуже відомий Запорізький дуб, яко­
му 700 років.
Місто багате на зелені насадження
й парки.
Упродовж Дніпра й на острові Хо­р­ти­
ця хворих та відпочиваючих при­йма­
ють численні станаторії та будинки
від­по­чи­н­ку.
Для жителів міста і його гостей тут
є що подивитися і відвідати: іс­то­ри­ч­
ний музей міста, бу­ди­нок природи,
музей під від­кри­тим небом на ост­
рові Хо­р­ти­ця, пам’ятник учасникам
зброй­но­го повстання 1905 р.
Для любителів мистецтв тут є багато
театрів, філармонія, цирк, багато кі­но­
те­а­т­рів і бібліотек.
Запоріжжя — промисловий центр
Укра­ї­ни.
Тут дуже роз­ви­не­ні чорна і ко­льо­ро­
ва металургія, металообробна про­
ми­с­ло­вість, машинобудування, легка
й хар­чова промисловість.

Gebiete und Städte der Ukraine l

176
In der ganzen Ukraine und im Ausland
sind solche Betriebe bekannt:
“Saporish­stahl”, “Motor–Sitsch”, das
kok­s­che­mi­sche Kombinat”, das Alu­mi­ni­
um­werk, das Werk “Saporish–Trans­for­
ma­tor”, “Dnipro­spezstal” u. v. a.

У всій Україні та за кордоном відомі
такі під­при­єм­с­т­ва: ком­бі­нат ферро­
сплавів, алюмінієвий завод, завод
«Запоріжтрансформатор», «Дніп­ро­­
спец­­с­таль» і багато ін­ших.

In Saporishja haben die Schulabgänger
die Möglichkeit, an vielen Lehran­
stalten zu studieren.

Випускники шкіл Запоріжжя мають
можливість навчатися у багатьох
ву­зах.

Hier gibt es eine Staatliche Universität,
eine Hochschule für Maschinenbau,
eine Medizinische Universität, einen
Zweig der Akademie der Wissen­
schaften der Ukrai­ne und viele
Forschungsinstitute.

Тут є держуніверситет, ма­ши­но­бу­ді­
в­ний уні­вер­си­тет, медичний, фі­лія
Ака­де­мії наук України і багато до­слі­д­
ни­ць­ких інститутів.

Saporishja ist ein großer Ver­kehrs­kno­
ten­punkt: zwei Eisenbahnhöfe, zwei
Busbahnhöfe und ein Flughafen.

Запоріжжя — великий транспортний
вузол: тут два залізничні вокзали,
два автовокзали та аеропорт.

Wörter und Wendungen

der Flußarm (-ärme) — рукав
(ріки)
der Fürst, -en — князь
die Festung — фортеця
die Stromschnellen — пороги
(ріки)
der Naturschutzpark —
заповідник
1.
2.
3.
4.
5.

aufnehmen (a, o) — приймати
der Stausee — водосховище
der Aufstand — повстання
das Freilichtmuseum — музей
під відкритим небом

Fragen zum Text

Warum trägt die Stadt solch einen Namen?
Wie groß ist die Bevölkerungszahl?
Was zeugt davon, daß Saporishja sehr grün und erholsam ist?
Was möchten Sie in der Stadt besuchen? Warum?
Welche Erzeugnisse der Industrie von Saporishja sind Ihnen bekannt?

 Das Saporisher Gebiet

 Çàïîð³çüêà îáëàñòü

Das Gebiet liegt im Südosten der
Ukraine.­

Область знаходиться в південно-схі­д­
ній частині України.

Es ist vom Asowschen Meer bespült.

Вона омивається Азовським морем.

Die Gebietsfläche ist 27 200 km2.

Площа області 27 200 км2.

l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè

177

Die Bevölkerungszahl beträgt 2 023 800
Einwohner.

Кількість населення складає
2 023 800 ти­сяч жителів.

Das Gebiet teilt sich in 20 Bezirke mit
14 Städten.

Область поділяється на 20 районів
та 14 міст.

Das Gebietszentrum ist die Stadt Sapo­
ris­h­ja.

Обласний центр — місто Запоріжжя.

Am Dnipro gelegene Niederung im
Nord­we­sten und am Asowschen Meer
ge­le­ge­ne Anhöhe mit dem Höhepunkt
Bel­mak–Mohyla (324 m) im Südosten
bil­den die Geländegestaltung des
Ge­biets.

Придніпровська низовина в північ­
но-західній частині та Приазовська
ви­со­чи­на з горою Бельмак-Могила
(324 м) в південно-східній утворюють
ре­ль­єф області.

Der Hauptstrom ist der Dnipro, das
größte Staubecken ist der Kachowka–
Stausee.

Головна річка — Дніпро, найбільше
водосховище — Каховське.

Das Gebiet liegt in der Steppenzone.

Область лежить у степовій зоні.

Zu den wichtigsten Bodenschätzen ge­
hö­ren Eisenerz, Mangan, Kaolin, Granit
und andere Baustoffe.

До найважливіших корисних копалин
належать: залізна руда, марганець,
каолін, граніт та інші будівельні ма­те­
рі­а­ли.

Das Klima ist hier gemäßigt kon­ti­nen­
tal — der Sommer ist heiß und der
Win­ter schneearm.

Клімат тут помірно ко­н­ти­не­н­та­ль­
ний — літо жарке, а зима мало­
сніжна.

63,8 % der Bevölkerung sind Ukrainer,
31,1 % — Russen.

63,8 % населення складають укра­ї­н­ці,
31,1 % — росіяни.

Es ist ein Industriegebiet.

Це індустріальна область.

Die führenden Industriezweige sind
Ma­schi­nen­bau, Hüttenindustrie, che­mi­
sche Industrie und Bergbau.

Провідні галузі промисловості: ма­ши­
но­бу­ді­в­на, хімічна та гірничобудівна.

Entwickelt sind auch Leicht– und Nah­
rungs­mit­tel­in­du­strie.

Розвинені також легка та харчова
про­ми­с­ло­вість.

In der Landwirtschaft dominiert Vieh­
zucht.

У сільському господарстві переважає
тваринництво.

Angebaut werden Weizen, Mais, Hafer
und Sonnenblumen.

Тут вирощують пшеницю, кукурудзу
та соняшник.

Das Gebiet ist durch den Heldenmut
der Kosaken berühmt.

Область відома героїзмом козаків.

Hier wurde 1556 die erste Chortizer
Sitsch gegründet.

Тут у 1556 році була заснована пе­р­
ша Хортицька Січ.

weil ich hier geboren bin. 3. Чухрай. der Ideo­lo­ge des ukraini­schen Na­zio­na­lis­mus D. Hochhäuser und brei­te Straßen nicht vorstellen. ба­га­то­ по­ве­р­хо­вих будинків і широких ву­ лиць. ви маєте рацію. що життя в про­ ві­н­цій­но­му місті доволі нудне? Wahrschein­lich haben Sie Recht. das Leben in ei­ ner Provinzstadt ist sehr eintönig? Ви можете подумати. Tschuchraj ge­bo­ren. keine Hochhäuser und breite Straßen. Деякі люди не можуть уявити свого жит­тя без театрів. das Eisenerz — залізна руда die Nahrungssmittelindustrie — харчова промисловість anbauen (te. . der Sänger Patorshynsky. in der ich lebe  ̳ñòî. a) — складати die Bevölkerungszahl — кількість населення am Dnipro gelegen — придніпровський der Höhepunkt — найвища точка das Staubecken — водосховище der Stausee. але все ж я дуже люблю його.Gebiete und Städte der Ukraine l 178 Hier wurden der Maler O. оскільки я народився тут. In meinem Städtchen gibt es kein Thea­ter. співак І. У моєму місті немає театрів. 5. 4. der Filmschaffende G. â ÿêîìó ÿ æèâó Meine Heimatstadt liegt in der Nähe von Poltawa. Патор­жинський. Донцов. hier wohnen meine El­tern und fast mein ganzes Le­ben wohnte ich hier. Wörter und Wendungen bespülen (te. t) — переважати der Heldenmut — героїзм die Hüttenindustrie — металургійна промисловість die Viehzucht — тваринництво Fragen zum Text Wo liegt das Saporisher Gebiet? In welcher Naturzone liegt das Gebiet? Was für ein Gebiet ist das? Welche Industriezweige sind am meisten entwickelt? Wodurch ist das Gebiet berühmt?  Die Stadt. Manche Menschen können sich ihr Le­ ben ohne Theater. was al­ les für jede industrielle Großstadt ty­ pisch ist. Sie denken vielleicht. тут живуть мої батьки. -n — велике водосховище 1. aber trotzdem liebe ich es sehr. t) — омивати betragen (u. кі­но­ ре­жи­сер Г. багатоповерхових бу­ди­н­ків та широких проспектів — усьо­го. і майже все життя я про­ вів тут. t) — вирощувати der Weizen — пшениця dominieren (te. Можливо. Slastin. Donzow. Тут народилися ху­до­ж­ник О. Сластін. Моє рідне місто знаходиться не­да­ле­ ко від Полтави. ідеолог укра­ ї­н­сь­ко­го на­ці­о­на­лі­з­му Д. що є типовим для кожного ве­ли­ко­го промислового міста. 2.

що в мо­ є­му місті є кілька хороших кафе. getränkt von ver­ schie­de­nen Düften. особливо серед підлітків. dass es Ihnen dort gefallen würde. Wer sich amüsieren will. je nach der Jahreszeit: im Sommer das Aroma von grünem Gras und Blumen. хто хоче розважитися. dass auch ein solches Leben seine Vorteile hat. der für seine Ka­rus­sels und Attraktionen bekannt ist. durch die Straßen zu spazieren. Я зовсім забув сказати вам. вона досить по­пу­ля­р­на серед молоді. oder Sie kämen ein­ fach. der alles mit einer dic­ken weißen Decke bedeckt. Wir haben viele Möglichkeiten. Я впевнений. коли на клумбах розквітають багато кущів троянд. Meine Stadt wird besonders hübsch im Frühling. хто віддає перевагу танцям. обсадженими каштанами та липами. wenn auf den Beeten vie­ le Ro­sen­stöc­ke in Blüte stehen. У цей час мені подобається блукати вулицями. am meisten bei den Ju­gend­li­chen. Кожного ранку ви встаєте і дихаєте чистим повітрям. Es ist sehr schade. Але я спробую довести. наповненим рі­з­ни­ ми запахами в залежності від пори року: улітку це аромат зеленої трави й кві­тів. що у нас немає кон­це­р­ т­них залів і театрів. wenn Sie Eis oder Kaf­fee genießen. Jeden Morgen stehen Sie auf und at­ men frische Luft ein. Ich glaube bestimmt. kann in den Ver­gnü­gungs­park gehen. kann in die Diskothek gehen. weil in der Stadt zwei gro­ ße Sport­plät­ze sind. може піти до парку культури та відпочинку. dass wir keinen Kon­ zert­saal und kein Theater haben. Wer lieber tanzen möchte. wo sie jederzeit hin­ge­hen können. Ich habe ganz vergessen. sie ist bei der Jugend sehr beliebt. що в такому житті є свої переваги. aber wir können ins Kino gehen und uns ei­ nen Film ansehen. що вам сподобалося б там. який відомий своїми каруселями та ін­ши­ми атракціонами. тому що в місті є два ве­ли­ких стадіони. Той. У нас є багато можливостей за­йма­ ти­ся спортом. Ihnen zu sa­ gen. Sport zu treiben. може піти на дискотеку. Той. wo Kastanien und Linden blühen. Моє місто стає особливо красивим навесні. um sich mit Freunden zu unter­ halten. узимку — запах морозу й снігу. . який укриває все білою товс­ тою ко­в­д­рою. і ви можете зайти туди в будь-який час.l Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè 179 Aber ich versuche zu beweisen. Zu dieser Zeit gefällt es mir. im Winter der Geruch von Eis und Schnee. але можна схо­ди­ ти в кі­но й подивитися фільм. dass es in meiner Stadt einige hüb­sche Cafes gibt. якби ви схотіли морозива чи кави. або просто зайшли поспілкува­ тися з друзями. Дуже шкода.

t) — намагатися beweisen (ie. Wie fühlt sich der Mensch in einer kleinen Stadt? 4. t) — розважатися es ist schade. Sind Sie der Meinung. t) — вдихати der Geruch — запах sich amüsieren (te.. Was ist bei den Jugendlichen besonders beliebt? . daß das Leben in einer Provinzstadt sehr eintönig ist? 3. a) — розмовляти Fragen zum Text 1.— жаль… sich unterhalten (ie.Gebiete und Städte der Ukraine l 180 Wörter und Wendungen in der Nähe — неподалік eintönig — одноманітний Recht haben — бути правим versuchen (te. um sich ein bißchen auszuruhen? 5. Was kann man besuchen. ie) — доводити einatmen (te.. Wo liegt Ihre Heimatstadt? 2.

У 1990 році вони об’єдналися. Економіка в Німеччині розвинена дуже сильно. Fast ein Drittel des Territoriums ist mit Wäldern bedeckt. Die Bundesrepublik besteht aus 16 Bun­des­län­dern: Bremen. Braunkohle. Запаси нафти в ФРН незначні. ФРН багата на кам’яне. Тюрингії. Є багато озер. Федеративна республіка скла­да­єть­ся з 16 федеральних земель: Бремена. Die Wirtschaft ist in Deutschland sehr stark entwickelt. Найважливіша ріка — Рейн. Brandenburg. Das vereinte Deutschland hat eine Flä­ che von 356 000 km2 und zählt über 80 Mil­lio­nen Einwohner. Бер­ ліна. Саксонії та інших. Гамбурґа.I V. Ham­burg. У всі пори року для клімату ФРН ха­ ра­к­те­р­ні вітер і дощ. Бранденбурґа. Баварії. . kapitalistischer In­du­strie­staat in Westeuropa. Im Jahre 1990 vereinigten sie sich. Der höchste Berg ist die Zugspitze. Sach­sen und anderen. залізну руду. Провідний виробничий центр — Рур­ сь­ка область. Thü­rin­ gen. Ei­ sen­erz reich. Es gibt viele Seen. Deutschland (Í ІìåЧЧè íà )  Deutschland  ͳìå÷÷èíà Die Bundesrepublik Deutschland ist ein hochentwickelter. Der wichtigste Fluss ist der Rhein. Die Erdölvorräte sind in der BRD ge­ ring. які роблять ланд­шафт дуже мальовничим. Тут знаходяться найважливіші ме­та­лу­ р­гій­ні заводи країни. Nach der Beendigung des Zweiten Welt­krie­ges existierten zwei deutsche Staa­ten: die BRD und die DDR. die die Landschaft sehr malerisch machen. Об’єднана Німеччина має площу 356 000 км2 і на­ра­хо­вує понад 80 млн жителів. Майже третина території вкрита лі­ са­ми. буре вугілля. Bay­ern. Hier befinden sich die wichtigsten Eisenhüttenwerke des Landes. Найвища гора — Цугшпітце. Das bedeutendste Produktionszentrum ist das Ruhrgebiet. Für das Klima der BRD sind Wind und Regen zu allen Jahreszeiten cha­rak­te­ri­ stisch. Berlin. Федеративна Республіка Німеччи­ на — високорозвинена капіталіс­ тична про­мис­ло­ва держава Західної Європи. Die BRD ist an Stein–. Після закінчення Другої світової вій­ ни існували 2 німецьких держави: ФРН і НДР.

Природний кордон утворюють на пів­ но­чі Балтійське й Північне моря. Die BRD hat eine intensive Land­wirt­ schaft.182 Deutschland l Hochentwickelt sind auch der Mas­ chinenbau. Kartoffeln. Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 4. Ні­ дер­ла­н­да­ми. . Hier werden Getreide. -e — металургійний завод der Fahrzeugbau — виробниц­ тво транспортних засобів erzeugen (te. Luxemburg und Frankreich im We­sten. Die Bundesrepublik Deutschland ist von neun Nachbarstaaten umgeben: Dä­ne­mark im Norden. t) — об’єднуватися das Drittel — третина die Steinkohle — кам’яне вугілля die Braunkohle — буре вугілля das Eisenerz — залізна руда reich sein an (Dat. Wörter und Wendungen hochentwickelt — високорозвинений existieren (te. Сло­вач­ чи­ною та Поль­щею на сході. Більше половини електроенергії ви­ ро­б­ля­єть­ся в цьому районі. ФРН межує з дев’ятьма сусідніми дер­жа­ва­ми: з Данією на півночі. цу­ к­ро­вий буряк. Wie heißt der wichtigste Fluß Deutschlands? 5. t) — виробляти Fragen zum Text 1.) — бути багатим на der Erdölvorrat (die Erdöl­ vorräte) — запаси нафти das Eisenhüttenwerk. картоплю. den Niederlanden. Швейцарією та Ав­с­т­рі­єю на пів­дні. Бельгією. з Чехією. Wieviel Staaten existierten auf dem Territotium Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg? 3. Люксембургом і Фран­ці­єю на заході. ФРН має інтенсивне сільське го­с­по­ дар­с­т­во. Wo befindet sich das wichtigste Produktionszentrum Deutschlands?  Die geographische Lage  Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Deutschland liegt im Herzen Euro­pas. Die natürliche Grenze bilden im Norden die Ostsee und die Nordsee. Zuc­ ker­rü­ben angebaut. Німеччина знаходиться в серці Єв­ро­пи. виробництво транспорт­ них засобів і вагонобудування. Mehr als die Hälfte der Elektroenergie wird in diesem Gebiet erzeugt. t) — існувати sich vereinigen (te. Was für ein Staat ist Deutschland? 2. Тут вирощують зернові. der Schweiz und Österreich im Sü­den und Tschechien und Polen im Osten. der Fahrzeug– und Waggonbau. Високорозвиненим є також ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. Bel­gi­en.

Територія Німеччини поділяється на три великі області: Північно-Німецька низовина. Найбільші ріки Німеччини — Рейн. За­у­е­р­ ланд і гірський край Гессена. Везер. які прорізують ФРН. das Sauerland und das Hessische Bergland.l Німеччина 183 Das Staatsgebiet Deutschlands ist 357 000 km2 groß. der Starnbergersee. Численні канали. Вестервальд. усі вони су­д­но­ пла­в­ні. Хімзее та багато інших. der Westerwald. Дунай. Fast 25 % aller Güter werden auf dem Wasserwege transportiert. Das Territorium Deutschlands gliedert sich in drei große Land­ schaftsräume: das Nordeutsche Tiefland. sie alle sind schiffbar. Майже 25 % вантажів пе­ре­пра­в­ля­ють­ ся водним шляхом. das Mit­tel­ge­bir­ge und das Alpenvorland. мають велике значення для ні­ ме­ць­кої економіки. Крім Рейна та Ельби. die Elbe. Das Süddeutsche Alpenvorland be­ steht aus der Schwäbisch–Bayrischen Hoch­ebe­ne mit ihren Hügeln und Seen im Süden. з заходу на схід 640 км. Die zahlreichen Kanäle. die Donau. haben eine gro­ ße Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Штарнбергерзее. Das Tiefland im Norden besteht aus seenreichem und hügeligem Küs­ tenland. По повітряній лінії довжина з півночі на південь складає 876 км. Низовина на півночі складається з гор­б­ку­ва­то­го узбережжя з числен­ ними озерами. Die größten Flüsse Deutschlands sind der Rhein. Ельба. Zu den Mittelgebirgen gehören unter an­de­rem das Rheinische Schiefer­ gebirge. Південно-німецьке альпійське пе­ред­ гі­р’я складається з Швабсько-Ба­вар­ сь­ко­го плоскогір’я з його холмами та озерами на півдні. von Westen nach Osten 640 km. Середньогір’я та Аль­пій­сь­ ке передгір’я. die die Bun­des­ re­pu­blik durchziehen. . Довжина кордонів ФРН складає 3 776 км. Zu den größten und schönsten Seen Deutschlands gehören der Bodensee. der Chiemsee und viele andere. Територія держави складає 357 000 км2. усі великі ріки беруть свій початок у середньогір’ї. Найбільші й найкрасивіші озера Ні­ме­ ч­чи­ни — Бодензее. Die längste Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt in der Luftlinie 876 km. До Середньогір’я належать Рейнські Сланцеві гори. die We­ ser. Bis auf den Rhein und die Elbe ent­ sprin­gen alle großen Flüsse den Mit­tel­ ge­bir­gen. Die Grenzen der Bundesrepublik ha­ ben eine Länge von 3 776 km.

Своєю чудовою природою. 3. 5. Für das Klima der Bundesrepublik Deutsch­land sind Regen und Wind zu allen Jahreszeiten charakteristisch. der Landschaftsraum (die Landschaftsräume) — природна зона das Tiefland — низовина entspringen (a. між Ат­ ла­н­ти­ч­ним океаном і континенталь­ ним клі­ма­том на сході.184 Deutschland l Durch seine herrlichen Landschaften. den Schwarzwald und den Thüringerwald ist Deutschland ein Anziehungspunkt für viele Touristen aus aller Welt. wie zum Beispiel den Harz. Gebirge. Для клімату ФРН характерні дощ і ві­ тер у всі пори року. -n — плоскогір’я sich gliedern (te. Wörter und Wendungen umgeben sein von — бути оточеним (тут: межувати) das Staatsgebiet. -e — привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Deutschland? Von wieviel Staaten ist Deutschland umgeben? Wie ist das Staatsgebiet Deutschlands? Was gehört zu den Mittelgebirgen? Welche Flüsse entspringen den Mittelgebirgen?  Das Klima  Êë³ìàò Klimatisch liegt Deutschland im Bereich der gemäßigtkühlen West­ windzone zwi­schen dem Atlantischen Ozean und dem Kontinent­alklima im Osten. най­кра­си­ ві­ши­ми озерами. Рідко буває. o) — проходить das Gut (die Güter) — вантаж der Anziehungspunkt. 2. -e — територія держави die Ausdehnung — довжина das Schiefergebirge — сланцеві гори das Alpenvorland — Альпійське передгір’я die Hochebene. Середня температура взимку 1. wunderschönen Seen. t) — поділятися 1.5 оС у низовині та менша ніж 6 оС у горах. наприклад. Die Durchschnitts­temperatur im Winter liegt bei 1.5 Grad Celsius im Tiefland und minus 6 Grad im Gebirge. . Шварцвальд. u) — брати початок durchziehen (o. dass sich die Temperatur sehr stark und schnell ändert. Гарц. щоб температура дуже сильно й швидко змінювалась. Тюрингський ліс — Німеччина приваблює багатьох ту­ри­с­тів усього світу. 4. За кліматичними ознаками Ні­ меччина знаходиться в зоні помірно про­хо­ло­д­них західних вітрів. горами. Es ist selten.

gegliedert in sech­ zehn Län­der. Улітку середня температура +18 оС у низовині та +20 оС у захищених по­ ло­ни­нах півдня. Один з цих винятків — дуже м’який клімат верхньої частини ріки Рейн. Але є й винятки.l Німеччина 185 Im Sommer liegen die Mittelwerte bei + 18 Grad Celsius im Tiefland und bei + 20 Grad in den geschützten Tälern des Südens. Welches Klima herrscht im oberen Rheingraben? 5.­ Bayern mit der Hauptstadt Mün­chen­ und Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover. kühlen Sommern und schneereichen Wintern bildet eine eigene Klimazone. про­ хо­ло­д­ним літом і багатими на сніг зи­ ма­ми утворює свою кліматичну зону. Ба­ва­рія зі столицею Мюнхен. Найбільші федеральні землі — Ба­ ден-Вюртемберг зі столицею Шту­т­ гарт. Auch Oberbayern mit dem regelmäßig auftretenden Föhn. де регулярно віє фен. Також Верхня Баварія. Der Harz mit seinen scharfen Winden. einem warmen. власний Fragen zum Text 1. In welcher Klimazone liegt Deutschland? 2. до скла­ ду якої входять 16 земель. Eine dieser Ausnahmen ist der obere Rheingraben mit seinem sehr milden Kli­ma. теплий альпійський пів­ден­ ний вітер. gehört dazu. Aber es gibt auch Ausnahmen. -n — виняток der obere Rheingraben — верхня частина Рейну mild — м’який (про клімат) der Föhn — фен (теплий вітер) schneereich — багатий на сніг eigen — свій. Нижня Са­к­со­нія зі столицею Ган­­ новер. Федеративна Республіка Ні­ме­ч­чи­ на — федеративна держава. Welches Gebiet bildet auch seine eigene Klimazone?  Der Staatsaufbau  Äåðæàâíèé óñòð³é Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. . al­ pi­nen Südwind. Wie ändert sich die Temperatur in Deutschland? 3. Die größten Bundesländer sind Ba­ den–Württemberg mit der Hauptstadt Stutt­gart. In welcheh Gebieten liegen die Mittelwerte bei 18 ºCelsius im Sommer? 4. Гарц зі своїми різкими вітрами. Wörter und Wendungen gemäßigt-kühl — помірно холодний die Durchschnittstemperatur. -en — середня температура das Tiefland — низовина geschützt — захищений das Tal (die Täler) — полонина die Ausnahme.

які займаються відповідною сферою діяльності. der Bundesrat. kein Land mehr als sechs Stimmen. Das höchste gesetzgebende Organ der Bundesrepublik ist der Bundestag. Фе­де­ра­ ль­ний уряд. Das Staatsoberhaupt Deutschlands ist der für fünf Jahre gewählte Bun­des­prä­ si­dent. Der Bundesrat besteht aus den Mit­glie­ dern der Länderregierungen. Der Bundespräsident vertritt die Bun­ des­re­pu­blik völkerrechtlich. Der größte Teil der parlamentarischen Arbeit wird in den Ausschüssen ge­lei­ stet. seinen eigenen Ver­wal­tungs­ap­ pa­rat. Пленарні засідання Бундестагу від­ бу­ва­ють­ся під головуванням одного з п’яти членів Президії Німецького Бун­дестагу. який обирається на п’ять років. Jedes Land hat mindestens drei. адміністративне управління. Sie geben sich ihre eigenen Gesetze im Bereich des Schul– und Hochschulwesens. Левова частка парламентської ро­бо­ ти виконується в постійних комісіях. Вибори проводяться раз на чотири роки. Федеральна Рада.186 Deutschland l Jedes Land hat seine eigene Ver­fas­ sung. Вони видають власні закони в галузі шкільної та вищої освіти. Eines der fünf Mitglieder des Prä­si­di­ ums des Deutschen Bundestages leitet je­weils die Plenarsitzungen. Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik sind: der Bundestag. Außerdem sind sie vor allem für das Kommunalrecht und das Recht der Ordnungs­behörden zuständig. Кожна земля має свою Конституцію. . Кожна земля має в Федеральній Раді як мінімум три. die sich jeweils mit einem be­ stimmten Sachgebiet befassen. Федеральна Рада складається з чле­ нів федеральних урядів. Найвищим законодавчим органом ФРН є Бундестаг. Глава держави Німеччина — Феде­ ральний президент. gleicher. Найважливіші політичні органи ФРН Бундестаг. але не більше шести голосів. Die Wahl­periode beträgt vier Jahre. Er wurde am 2. Він був уперше обраний у ході за­ га­ль­но­ні­ме­ць­ких вільних. Федеральний президент пред­ста­в­ляє ФРН у міжнародно-правовому від­но­ шен­ні. за­га­ль­них. Іншою сферою компетенції земель є комунальне право та право органів підтримувати громадський порядок. die Bundesregierung. рівних. Dezember 1990 in frei­ er. geheimer und di­rek­ter Wahl zum ersten Mal ge­samt­ deutsch gewählt. таємних і прямих виборів 2 гру­д­ня 1990 р. all­ge­mei­ner.

das Gesetz. Будь-яка форма держави ко­ри­с­ту­єть­ ся політичними сиволами. До складу федерального уряду вхо­ дять федеральний канцлер і фе­де­ра­ ль­ні міністри. t) — поділятися der Verwaltungsapparat. -e — сфери діяльності Fragen zum Text Wie heißen die größten Bundesländer Deutschlands? Was hat jedes Land? Was sind die wichtigsten Staatsorgane Deutschlands? Wo wird die parlamentarische Arbeit geleistet? Aus wem besteht der Bundesrat?  Deutsche Nationalsymbole  Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè Jede Staatsform bedient sich po­li­ti­ scher Symbole. -e — адміністративне управління im Bereich — у галузі das Hochschulwesen — вища освіта (як галузь) die Verfassung — конституція das Kommunalrecht — комунальне право 1. Flaggen und Wappen sind Sinnbilder der nationalen Zusammengehörigkeit. -n — органи громадського порядку gesetzgebend — законодавчий geheim — таємний die Wahl. Вони все з 19 сторіччя стоять за сво­бо­ду та національну єдність усіх ні­м­ців. Die deutschen Farben Schwarz–Rot– Gold haben einen revolutionären Ur­ sprung.) (te. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bun­des­mi­ni­ stern. Jahrhundert für die Freiheit und die na­tio­na­le Einheit al­ler Deutschen. Німецькі кольори — чорно-черво­нозо­ло­тий мають революційне по­ход­ ження. 4. -en — вибір das Sachgebiet. 3. . 5. Wörter und Wendungen sich gliedern in (Akk. 2. Федеральний канцлер визначає стра­ те­гію політичного розвитку. федеральних міністрів. -e — закон die Ordnungsbehörde. До його повноважень належить також призначення федерального ка­н­ц­ле­ра.l Німеччина 187 Zu seinen Aufgaben gehört auch die Er­nen­nung des vom Deutschen Bun­ des­tag gewählten Bundeskanzlers und der Bundes­minister. Sie stehen seit dem 19. Прапори та герби — це символи на­ ці­о­на­ль­ної спільності. Der Bundeskanzler bestimmt die Richt­ li­ni­en der Politik. які оби­ра­ють­ся Бундесвером.

також взятій у Вей­ мар­сь­кої Республіки. Державна федеральна структура вті­ лю­єть­ся в гербах і прапорах земель. die sich dem Kampf für nationale Einheit und po­li­ti­sche Freiheit Deutschlands ver­ schrie­ben. Die Farben Schwarz–Rot–Gold dienten erstmals auf dem Wartburgfest 1817 als Erkennungszeichen der deutschen stu­den­ti­schen Ver­einigung. Німецька імперія. Der einköpfige Adler wurde zum Staatswappen des 1871 gegründeten deut­schen Reiches. Im Herbst des Jahres 1989 waren auf den Straßen und Plätzen Leipzigs und vieler anderer Orte schwarz–rot–gol­de­ ne Fah­nen zu sehen. Karl der Große übernahm das Symbol kaiserlicher Macht. яке присвятило себе боротьбі за на­ці­о­на­ль­ну єдність і політичну свободу Німеччини. Кольори чорний-червоний-золотий служили спочатку на святі у Ва­р­т­бу­ р­зі в 1817 ро­ці розпізнавальним зна­ ком студентського німецького об’­єд­ нан­ня.188 Deutschland l Die bundesstaatliche Struktur findet in den Wappen und Flaggen der Länder Ausdruck. мала прапор чорно-білоче­р­во­ний. das Wappenvogel des Bundeswappens. У 1848 р. Одноголовий орел став державним гербом Німецької імперії. Веймарська Республіка намагалася знайти компроміс між двома пра­по­ ра­ми. Artikel 22 des Grundgesetzes Deutsch­ lands bestimmt: “Die Bundesflagge ist schwarz–rot–gold”. . гербовий птах федерального ге­р­ба. Im Jahre 1848 bestimmte die Frank­fur­ ter Nationalversammlung Schwarz– Rot–Gold zur Fahne des Deutschen Bun­des.— уже в сьо­ го­дні­ш­ній формі. Орел. в 1919 р. заснована Бі­с­ма­р­ком. Карл Великий взяв його собі за си­м­ вол імператорської влади. Das von Bismark gegründete Deutsche Reich galt sich die Fahne Schwarz– Weiß–Rot. Восени 1989 року на вулицях і пло­ щах Лейпціга та багатьох інших міст мо­ж­на було побачити чорно-черво­ но-зо­ло­ті прапори. Der Adler. war das Herrschaft­ szeichen der römischen Kaiser. був знаком влади римських ім­пе­ра­то­рів. Стаття 22 Основного закону Ні­ме­ч­чи­ ни встановлює: «Прапор федерації чорно-червоно-золотий». У них стає виразнішою традиційна рі­з­но­ма­ні­т­ність німецьких регіонів і пле­мен. заснованої в 1871 році. Darin wird die traditionelle Vielfalt der deutsch­en Regionen und Stämme deut­lich. Die Weimarer Republik versuchte ei­ nen Kompro­miss zwischen den beiden Fah­nen zu schließen. національне зібрання Фра­н­ к­фу­р­та визначило чорно-червоно-зо­ ло­тий для прапора Німецького Бунда (фе­де­ра­ції). 1919 — schon in der heutigen Form — auch von der Wei­ma­rer Republik übernommen.

l Німеччина 189 1950 bestimmte Bundespräsident Heuss den Adler als Staatswappen der Bun­des­re­pu­blik Deutschlands. Nach dem ersten Weltkrieg erhob der erste Präsident der Weimarer Republik. У 1950 р. Im August 1991 bestätigen der Bun­des­ prä­si­dent Richard von Weiz­säcker und Bundeskanzler Helmut Kohl die dritte Strophe des “Liedes der Deutschen” als die Nationalhymne des deutschen Vol­kes. федеральний президент Гейс визначив орла як державний герб федеративної республіки Німеч­ чини. У серпні 1991 року федеральний пре­зи­дент Ріхард фон Вайцзек­ кер і фе­де­ра­ль­ний канцлер Гельмут Коль затвердили­ третю строфу «Пісні ні­м­ців» як національний гімн німець­ кого на­ро­ду. Friedrich Ebert. рід sich verschreiben (ie. Wozu dienten diese Farben auf dem Wartburgfest 1817? 3. так і національний гімн виходять з часів перед револю­ цією 1848 р. Der Text “des Liedes der Deutschen” wurde im Jahre 1841 von August Hein­ rich Hoffmann von Fallersleben zu ei­ ner Melodie von Joseph Haydn ver­ fasst. Генріхом Гоффманом фон Фал­ле­р­с­ле­бе­ном на мелодію Йо­зе­фа Гай­д­на. Wie die Flagge der BRD geht auch die Nationalhymne auf die Zeit vor der Re­ vo­lu­ti­on 1848 zurück.) — користуватися das Sinnbild (-er) — символ. емблема die Zusammengehörigkeit — спільність der Ursprung — походження Ausdruck finden — втілюватися die Vielfalt — багатоманіт­ ність der Stamm (die Stämme) — плем’я. o) — тут: мати das Herrschaftszeichen — знак панування der Adler — орел erheben (o. Mit welchen Fahnen gingen die Deutschen auf den }Straßen Leipzigs? 4. Текст «Пісні німців» було написано у 1841 р. o) — зводити Fragen zum Text 1. das “Lied der Deut­ schen” zur Deutschen Nationalhymne. Was symbolisieren die Farben Schwarz–Rot–Gold? 2. Wörter und Wendungen sich bedienen (Gen. Після Першої світовой війни перший президент Веймарської республіки Фрідріх Еберт зробив «Пісню німців» національним гімном Німеччини. Was bedeutet der Adler als Wappentier? 5. ie) — присвятити себе sich gelten (a. Welches Lied liegt der Nationalhymne Deutschlands zugrunde? . Як прапор ФРН.

на території нинішньої Німеччини осе­ля­ли­ся німецькі пле­ме­на. що погіршувало становище народу­ й гальмувало будь-який про­ грес. son­dern auch in den Nachkriegsjahren. Jahr­hun­ derts war Deutschland ein ent­wic­kel­ ter Industriestaat. Завдяки цьому міста ставали все ба­ га­т­ши­ми. Jahrhundert entstanden die ersten Städ­te. Пізніше герцогства об’єдналися й утво­рили імперію. Dadurch wurden die Städte immer rei­ cher. — VIII. Це була чорна сторінка в історії кра­ї­ни і мала тяжкі наслідки для ні­ме­ць­ко­го народу не тільки під час Другої світо­ вої війни. тут пе­ре­хре­щу­ють­ся най­ва­ж­ли­ві­ші торговельні шляхи з пів­ но­чі на південь. Die Kaufleute brachten in die Städte ihre Waren und bezahlten der Stadt hohe Zölle. зі сходу на захід. з’являлися перші міста. Schon Ende 19. Im Mittelalter war Deutschland ein feu­ da­ler Staat. Jahrhundert sie­del­ ten sich auf dem Territorium des heu­ti­ gen Deutschlands germanische Stäm­me. und ihre Kultur und Kunst blüh­ ten auf. Німеччина була розвиненою про­ми­с­ло­вою державою.— Anfang 20. Купці привозили до міст свої товари й сплачували місту велике мито. Уже в 7—8 ст. З 1933 до 1945 року в Німеччині па­ ну­ва­ла фашистська диктатура.190 Deutschland l  Aus der Geschichte Deutschlands  Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Schon im VII. Das war eine schwarze Seite in der Ge­ schich­te des Landes und es hatte schwe­ re Folgen für das deutsche Volk nicht nur während des Zweiten Welt­krie­ges. але також і в повоєнні роки. Вони вели одне проти одного три­ва­ лі війни. а їхня культура й мистецтво процвітали.­ Von 1933 bis 1945 herrschte im deut­ schen Staat faschistische Diktatur. яка складалася з більше ніж 300 герцогств. . kreuzen sich hier die wichtigsten Handelswege von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. Оскільки Німеччина розташована в центрі Європи.— 10. was die Lage des Volkes ver­ schlimmerte und jeden Fortschritt hemm­te. У 9—10 ст. яка прагну­ ла до за­во­ю­ван­ня нових територій. Da Deutschland im Zentrum Europas liegt. У середньовіччя Німеччина була фе­ о­да­ль­ною державою. Später vereinigten sich die Her­zog­tü­ mer und bildeten ein Reich. Sie führten gegeneinander dauernde Kriege. Уже наприкінці 19 — на початку 20 ст. der aus mehr als 300 Her­ zog­tü­mern bestand. den es verlor. der sich nach Eroberung neuer Räume strebte. яку вона про­ гра­ла. Про це свідчила участь Німеччини в Першій світовій війні. Im 9. Davon zeugte die Teilnahme Deutsch­ lands am ersten Welt­krieg.

Пізніше в 1949 році було засновано дві держави — ФРН і НДР. Сьогодні Німеччина є високорозви­ неною промисловою країною з про­ ду­к­ти­в­ним сільським го­с­по­дар­с­т­вом і за своїм розвитком посідає одне з пе­р­ших місць у Європі та світі. In ihrer wirtschaftlichen Entwicklung blieb die DDR zurück und muss heute noch in diesem Zusammenhang viele Schwie­rig­kei­ten überwinden. І тільки 3 жовтня 1990 року об’­єд­ на­ли­ся обидві німецкі держави. wurden zwei Staa­ten gegründet — die BRD und die DDR. Erst am 3. t) — свідчи­ ти про die Folge. t) — перехре­ щуватися der Handelsweg. Wörter und Wendungen sich siedeln (te. Це принесло німецькому народові ба­ га­то неприємного. In einigen Wirtschaftszweigen ist Deuts­chland den anderen Ländern ­voran.l Німеччина 191 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch­land von den Alliierten in vier Besatzungszonen geteilt. im Jahre 1949. Heute ist Deutschland ein hoch­ent­wic­ kel­tes Industrieland mit einer pro­duk­ti­ ven Landwirtschaft und nimmt ihrer Ent­wick­lung nach einen der ersten Plätze in Eu­ro­pa und in der Welt ein. У своєму економічному розвитку НДР відставала та у зв’язку з цим ще й сьо­го­дні повинна долати багато труд­нощів. Das brachte dem deutschen Volk viele Unan­nehmlich­keiten. Oktober 1990 vereinigten sich die bei­den deutschen Staaten und be­gan­nen zusammen ihre Wirtschaft zu ent­wic­keln. які роз­по­ча­ли разом будувати свою еко­ но­мі­ку. Після Другої світової війни Німеч­ чина була розділена союзниками на чо­ти­ри окупаційні зони. Später. Zahlreiche Familien und Verwandte wa­ ren voneinander getrennt und konn­ ten sich jahrelang nicht sehen. t) — гальмувати sich vereinigen (te. t) — возз’єднуватися die Eroberung — завоювання zeugen von (te. -en — неприємність . t) — погіршувати hemmen (te. Багато сімей і родичів були ві­до­кре­ м­ле­ні один від одного й роками не мо­г­ли бачитися. -e — торговельні шляхи das Mittelalter — середньо­ віччя das Herzogtum (die Herzogtümer) — герцогство verschlimmen (te. -n — наслідок der Alliierte (die Alliierten) — союзники die Unannehmlichkeit. У деяких галузях промисловості Ні­ме­ ч­чи­на йде попереду інших країн. t) — оселятися der Stamm (die Stämme) — плем’я sich kreuzen (te.

Oktober 1990?  Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands  Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè Es gibt in der Geschichte eines jeden Landes Ereignisse. für viele Familien im einzelnen. Das Streben nach Wiedervereinigung erlosch nie und endlich erfüllte sich am 3. Донині йдуть судові процеси над ба­ га­ть­ма політиками. Endlich fiel die verhaßte Berliner Mau­ er. nur noch als Museumsstück und Andenken an vier­zig Jahre deutscher Geschichte. Нині частина Берлінської стіни роз­ ма­льо­ва­на художниками всього сві­ту та є музейним експонатом і на­га­ду­ ван­ням про сорок років німецької історії.192 Deutschland l Fragen zum Text 1. Jetzt dient ein Teil der Mauer. Нарешті упала ненависна Берлінська стіна. Wesentlichen Anteil an der Wie­der­ver­ ei­ni­gung hatte der ehemalige Präsident der UdSSR Michail Gorbatschow. Велику роль у возз’єднанні відіграв колишній президент СРСР Михайло Горбачов. die so vielen Menschen. Welche Rolle spielte die Vereinugung Deutschlands am 3. Es war eine Tragödie für die ganze Na­ ti­on. Warum kamen viele Kaufleute nach Deutschland? 3. Німеччина була розділена на дві ча­с­ти­ни: ФРН і НДР. . Бажання возз’єднатися ніколи не по­ки­да­ло німців. Heute noch stehen viele der Politiker vor Gericht. Was für ein Staat war Deutschland im Mittelalter? 5. З 1949 р. для багатьох сімей зокрема. die den weiteren Ver­lauf der Geschichte bestimmen. Це було трагедією для всієї нації. і нарешті 3 жовтня 1990 року здійснилася мрія всього народу. die für die Morde an der Gren­ze verantwortlich sind. Ok­ to­ber 1990 für Deutschland. Таким днем для Німеччини є 3 жо­в­т­ ня 1990 року. bemalt von Künstlern aus aller Welt. що коштувала життя багатьом людям. які впли­ва­ють на подальший хід історії. Wann siedelten sich germanische Stämme auf dem Territotium des heutigen Deutschlands? 2. В історії кожної країни є події. Zu so einem Ereignis wurde der 3. Oktober 1990 die Sehnsucht ei­ nes ganzen Volkes. Wodurch wurden die deutschen Städte reich? 4. das Leben ko­ste­te. die den Weg in die Freiheit suchten. які прагнули до волі. відповідальними за вбивства на кордоні. Seit 1949 war Deutschland in zwei Teile gespaltet: die BRD und die DDR.

o) — ставити проблеми der Unterschied. die für sie früher unerreichbar waren.. . І всі разом святкують 3 жовтня як на­ ці­о­на­ль­не свято. Східні та західні німці пізнають свою Батьківщину. -e — суд 1. Es wird noch einige Zeit dauern. економічного та культурно­ го життя всієї Німеччини. розщіплювати das Gericht . 3. перш ніж зни­к­ нуть відмінності між старими й но­ви­ ми федеральними землями та життя вийде на один рівень. Oktober 1990 erfüllte sich end­ lich die Sehnsucht des deutschen Volkes. За сорок років розділені держави роз­ви­ва­ли­ся економічно й культурно не­од­на­ко­во. -e — відмінність unerreichbar — недосягаємий Fragen zum Text Was bestimmt die Geschichte jedes Landes? Welche Ereignisse gehören dazu? Wonach strebten die Deutschen? Warum freuten sich die Deutschen über Wiedervereinigung? Wann fand diese Vereinigung statt?  Probleme Deutschlands nach der Vereinigung  Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ Am 3. Probleme aufwerfen (a. 2. які були недоступні. Однак возз’єднання принесло не тіль­ ки радість. der zu einem wichtigen Er­eig­nis in der Geschichte Deutsch­lands wur­de. Ok­to­ber 1990 diesen Tag als einen Na­tio­nal­fei­er­ tag. Beide Staaten hatten sich im Laufe von vierzig Jahren unterschiedlich ent­wic­ kelt. Wörter und Wendungen das Ereignis. 3 жовтня 1990 року здійснилося на­ре­ш­ті палке бажання німецького на­ро­ду. Мине ще багато часу. Deutsche aus Ost und West erkunden ihre Heimat. але й серйозні проблеми. яке стало ва­ж­ли­вою подією в історії Німеччини. wirtschaftlich wie auch kulturell. знайомляться з новими містами. -se — подія bestimmen (te. Berlin ist wieder Zentrum des po­li­ti­ schen. 5. t) — обумов­ лювати. lernen neue Städte ken­nen. 4. wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des ganzen Deutschlands.. Берлін знов став центром полі­ тичного.l Німеччина 193 Die Wiedervereinigung hat aber leider nicht nur Freude ausgelöst. t) — розділяти. spalten (te. Alle zusammen feiern seit dem 3. впливати на. bis die großen Unterschiede abgebaut sind und das Leben in den alten und neuen Bun­des­län­dern auf gleichem Niveau ver­läuft. sondern auch ernste Probleme aufgeworfen.

але й поставило також сер­йозні проблеми. Нарешті упала Берлінська стіна.194 Deutschland l Endlich fiel die Berliner Mauer. Але возз’єднання викликало не тіль­ ки радість. Перебудова економіки завжди при­ зво­дить до звільнень. Wörter und Wendungen die Sehnsucht — палке бажання aufstellen (te. доки не будуть усунені істотні відмінності. Die Umwandlung der Wirtschaft führt immer zu den Entlassungen. Проводиться велика роз’ясню­вальна кампанія проти екстремізму та во­ро­ жо­го ставлення до іноземців. Die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR waren verschieden. слід було від­крити нові ринки. Рівень життя у ФРН був значно ви­ щим. Die Wiedervereinigung aber hat nicht nur Freude ausgelöst. o) — відповідати чомусь die Ausrüstung — оснащення . Ein großes Problem ist darum Ar­beits­ lo­sig­keit. Економічні системи ФРН і НДР були різні. Es wird noch einige Zeit dauern. Man führt eine große Auf­klä­rungs­kam­ pa­gne (lies: [kamp´anj3]) gegen Extremismus und Fremdfeindlichkeit durch. особливо в східних фе­де­ра­ль­ них землях. ніж у колишній НДР. Існують також проблема ворожого ста­в­лен­ня до іноземців і екстремізм мо­ло­ді. Мине ще деякий час. Es gibt auch ein Problem der Be­kämp­ fung ausländerfeindlicher und rechts­ ex­tre­mi­sti­scher Gewalt von Jugendlichen. Mitarbeiter neu und weiter qualifiziert werden. neue Märkte erschlossen. Багато з них повинні були бути ре­ ко­н­с­т­ру­йо­ва­ні. sondern auch ernste Probleme auf­gestellt. Viele Industriebetriebe von Ost­deutsch­ land entsprechen ihrer Ausrüstung und der Qualität von Erzeugnissen nach dem Weltstandard nicht. bis die großen Unterschiede abgebaut werden und das Leben in den alten und neuen Bundesländern auf glei­ chem Niveau ver­lau­fen wird. Das Lebensniveau in der BRD war bede­ utend höher als in der ehemali­gen DDR. а рівень життя в старих і нових федеральних землях буде однаковим. Viele von ihnen müssen rekonstruiert. заново створити системи по­ста­вок й підвищити кваліфікацію спів­ро­бі­т­ни­ків. Zuliefersysteme neu auf­gebaut. t) — ставити (проблеми) das Lebensniveau — рівень життя ehemalig — колишній entsprechen (a. besonders in den östli­ chen Bun­des­län­dern. Тому великою проблемою є безро­ біття. Багато промислових підпри­ємств Схі­ д­ної Німеччини за своїм оснащенням та якістю не відповідали між­на­ро­д­но­ му стандарту.

Ohne Konkurenz gibt es keine Markt­ wirt­schaft. . Das Wirtschaftssystem der Bun­des­re­pu­ blik hat sich zu einer markwirtschaftli­ chen Ordnung entwickelt. Das Grundgesetz garantiert allen Bür­ gern die Freiheit der privaten Initiative und das Privateigentum. Економіка Федеративної Республіки у своєму розвитку прийшла до сис­ теми ринкового господарства. Передумовою успішного розвитку рин­кової економіки є змагання. Без конкуренції немає ринкової еко­ но­мі­ки.l Німеччина 195 das Erzeugnis. За своїми досягненнями в економіці вона посідає третє місце. . Змагання сприяє раціоналізації й зму­ шує економно витрачати обмежені ресурси. Welches Problem ist in Ostdeutschland das größte? 5. -en — звільнення ausländerfeindliche und rechtsextremistische Gewalt — вороже та правоекстремістське ставлення до іноземців Fragen zum Text 1. -e — система поставок der Mitarbeiter. Wie werden der Extremismus und die Fremdfeindlichkeit bekämpft?  Die Wirtschaft  Åêîíîì³êà Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. Федеративна Республіка Німеччини входить до групи найвпливовіших про­ми­с­ло­вих країн. продукція das Zulieferungsystem. Wie waren die Wirtschaftssysteme der BRD und der DDR zur Zeit der Vereinigung? 4.— співро­ бітник die Arbeitslosigkeit — безро­ біття die Qualität — якість die Entlassung. Welche Probleme hat die Wiedervereinigung aufgestellt? 3. Der Wettbewerb zwingt zur Ra­tio­na­li­ sie­rung und zum sprachsamen Umgang mit knappen Ressourcen. -se — товар. Німеччина належить до провідних ін­ ду­с­т­рі­а­ль­них країн світу. а в то­р­гі­в­ лі — друге. Конституція гарантує всім гро­ма­дя­ нам свободу приватної ініціативи та при­ва­т­ну власність. Die Bundesrepublik Deutschland ge­ hört zu der Gruppe der sieben großen west­li­chen Industrieländern. Wann fiel die Berliner Mauer? 2. Die Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung der Markwirtschaft ist der Wettbewerb. Mit ihren wirtschaftlichen Leistungen nimmt sie den dritten Platz und im Welt­han­del den zweiten Platz ein.

Die zentrale Aufgabe der Wirt­schafts­ po­li­tik ist die Verringerung der Ar­beits­ lo­sig­keit. Wein. цукровий буряк. Die wichtigsten Produkte sind Brot– und Futtergetreide. Головним завданням економічної по­ лі­ти­ки є зменшення безробіття. точ­ на ме­ха­ні­ка. В Німеччині налічується близько 52 000 під­при­ємств. optische In­du­ strie. Die wichtigsten Industriezweige der BRD sind Steinkohlenbergbau. що важливо для ні­ме­ць­кої економіки. Найважливішими галузями про­ми­ с­ло­во­с­ті ФРН є: кам’яновугільна. Verantwortung für die wirtschaftliche Ent­wick­lung tragen auch Deutsche Bun­des­bank und die Tarifpartner. Німеччина також активний партнер у світовій торгівлі. Schiffbau. виноград. So sichert der Staat Mieterschutz. то­ва­рів ши­ро­ко­го вжитку та ха­р­чо­ва про­ми­с­ло­вість. мета­лургійна. Відповідальність за економічний роз­ ви­ток несуть також Німецький Фе­де­ ра­ль­ний Банк і тарифні партнери. che­ mi­sche. транс­ по­р­т­но­го машинобудування (ву­ли­ч­ ний транс­порт). . In Deutschland beträgt die Zahl der Be­trie­be etwa 52 000. наприклад. die Zahlung der Wohngeld an einkom­ menschwache Bürger. Так. фру­ к­ти. Найбільш значними його культурами є: зернові (продовольчі та фуражні). оп­ти­ч­на. Deutschland ist ein aktiver Partner des Welthandels. кар­то­пля. держава гарантує за­хист квартиронаймачам. еле­к­т­ро­те­х­ні­ч­на. Maschinenbau. овочі. elektronische. щоб кон­ку­ре­н­ція не привела до не­спри­я­т­ ли­вих соціальних відносин. Сьогодні одни німецький фермер го­ дує 70 чоловік. dass der Wettbewerb nicht zu sozial untragba­ ren Verhältnissen führt. Das Hauptziel der Wirtschaft ist stabile Preise. ein hoher Beschäfti­ gungsstand und Produkt­ions­ wachstum. Головна мета економіки — стабіль­ ні ціни. Verbrauchsgüterindustrie und Nahrungsindustrie. Heute ernährt ein deutscher Landwirt 70 Personen. ко­ра­б­ле­бу­ду­ван­ня. високий рівень зайнятості та зро­стання виробництва. Luft– und Raumfahrtindustrie. der für die deutsche Wirt­ schaft wichtig ist. машинобудівна.196 Deutschland l Der Staat achtet aber darauf. авіа– та ко­с­мі­ч­на про­ми­с­ло­вість. (Automo­ bilindustrie Straßenfahrzeugbau). Kartoffeln. хімічна. виплату гро­шей громадянам з невеликими при­бу­т­ка­ми. den Bau und die Mo­der­ni­sie­rung von Wohnungen. Але держава стежить за тим. Gemüse. Feinmechanik. Федеративна Республіка Німеччини має високопродуктивне сільське го­с­ по­дар­с­т­во. будівництво й модерні­ зацію квартир. Zuc­ker­ rü­ben. Metal­ lurgie. Obst. Die Bundesrepublik hat eine lei­stungs­ fä­hi­ge Landwirtschaft.

-en — передумова der Wettbewerb. das Loreleilied gehört zu den schön­sten Volksliedern. Хто не знає легенду про Лорелею. річками. поводження з чимось sichern (te. горами. Лісове господарство та риболовство також відіграють велику роль у стру­к­ ту­рі економіки Німеччини. Berge. Німеччина лежить в центрі Єв­ропи. на берегах яко­ го підносяться овіяні легендами фо­р­ те­ці й замки. зниження der Bergbau — гірничорудна промисловість das Fahrzeug. Вона відома своєю чудовою при­ро­ дою. an dessen Ufern sagenumwobene Burgen und Schlös­ser emporragen. Wörter und Wendungen die Markwirtschaft — ринкова економіка das Grundgesetz. -e — вид транспорту die Verbrauchsgüter — товари широкого вжитку die Forstwirtschaft — лісове господарство ernähren (te. Einmalig ist der Rhein. Wer kennt nicht die Sage von der Lo­re­ lei. Was ist das Hauptziel der deutschen Wirtschaft? 6. Flüsse. -e — змагання.l Німеччина 197 Die Forstwirtschaft und die Fischerei spie­len auch eine große Rolle in der Struk­tur der Wirtschaft Deutschlands. t) — прогодувати die Feinmechanik — точна механіка Fragen zum Text 1. Was garantiert den Bürgern das Grundgesetz? 4. Wie entwickelte sich das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland? 3. чимось забезпечувати die Verringerung — зменшен­ ня. пі­с­ня про Лорелею — одна з най­кра­ си­ві­ших народних пісень. Es ist durch seine wunderschönen Land­schaf­ten. Конституція die Voraussetzung. -e — Основ­ ний Закон. t) — гарантувати. економний der Umgang — обходження. Неповторним є Рейн. Welche Industriezweige gehören zu den führenden in der deutschen Wirtschaft?  Sehenswürdigkeiten Deutschlands  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè Deutschland liegt im Herzen Europas. Zu welchen Ländern gehört Deutschland? 2. полонинами й озерами. конкуренція sparsam — економно. . Welche Rolle spielt der Wettbewerb in der Wirtschaft? 5. Täler und Seen bekannt.

чудовими озе­ра­ ми. Ru­ bens. aber auch durch moderne Bauten. so wird Hamburg ge­ nannt. der ein Wun­der­werk goti­ scher Architektur ist. Dieser Hafen ist schon 807 Jahre alt und genießt in der Welt den Ruf eines schnel­len Hafens. Weimar.198 Schön ist der Schwarzwald mit seinen malerischen Dörfern. і також сучасними будовами. музеями та галереями. wie zum Bei­spiel den Fernsehturm am Alexanderplatz. da sich hier so viele Kunstschätze wie in der italienischen Stadt Florenz be­ finden. Потсдам. herrlichen Seen. “Tor zur Welt”. Nicht vergessen dürfen wir die Se­hens­ wür­dig­kei­ten der Haupstadt Berlin. він відомий як найбільший і найважливіший морський порт у Ні­ меччині. Mün­ chen. наприклад. Сади й замки у парку Сан-Сусі в Пот­ сдамі справляють на відвідувачів не­ за­бу­т­нє враження. Хто не мріє відвідати Веймар. den berühmten Kur­or­ ten. Багато великих міст всесвітньо відомі історичними архітектурними па­м’я­т­ ка­ми. Мюн­ хен. відомими ку­ро­р­та­ми. Im berühmten Zwinger. «Вікно в світ» — так називають Гам­ бурґ. шедевром ар­хі­те­к­ту­ ри в готичному стилі. befindet sich die Dresdener Ge­mäl­de­ga­le­rie mit den Bildern der großen Maler Dürer. Die Gärten und Schlösser im Park Sans­ sou­ci in Potsdam üben auf die Besucher­ einen unauslöschlichen Ein­druck aus. як в іта­ лійському місті Флоренція. Dresden gehört zu den schönsten Städ­ten Europas. Його часто називають «Ель­б­ф­ло­ ренц». Wer träumt nicht davon. у галереї Зе­м­пе­ ра. інших великих майстрів. Місто Дрезден — одне з най­кра­си­ві­ ших міст у Європі. озерами й по­кри­ти­ми лісами горами. У відомому Цвінгері. і він ко­ ри­с­ту­єть­ся в світі репутацією швид­ кого порту. Не можна забути й визначні місця Бер­ліна. Ру­бе­н­са. ist bekannt durch den größten und wich­tig­sten Seehafen Deutschlands. wie Baden–Baden. знаходиться Дрезденська ка­р­тин­ на галерея з роботами великих ху­до­ ж­ни­ків Дюрера. телебашта на Алексан­дер­ платц. Берлін відомий своїми історичними будівлями. Berlin ist durch seine historischen Bau­ ten. Museen. такими як Баден-Баден. Цьому порту уже 807 років. Seen und be­wal­ de­ten Bergen. Es wird auch oft “Elbflorenz” genannt. Deutschland l Чудовим є Шварцвальд зі своїми жи­во­пи­с­ни­ми деревами. як. bekannt. музеями. Гамбурґ або Кельн? У Кельні можна захоплюватися Ке­льн­ сь­ким собором. in der Sem­per­ ga­le­rie. оскільки тут знаходиться так багато скарбів мистецтва. . Viele Größstädte sind durch ihre hi­sto­ ri­schen Baudenkmäler. Museen und Ga­ le­ri­en weltbekannt. Rembrandt. Рафаеля. Potsdam. Hamburg oder Köln zu besuchen? In Köln kann man den Köl­ner Dom be­ wun­dern. Raf­fa­el und vieler anderer be­ rühm­ter Ma­ler. Рембрандта.

Wörter und Wendungen sagenumwoben — овіяний легендами die Burg. Jahrhundert hatte sich Berlin zu einer der größten Städte Europas ent­ wic­kelt. die Staatsoper. Шаушпільхаус. . державна опера. das Wunderwerk. Im 19. У 19 столітті Берлін став одним з най­ бі­ль­ших міст Європи. o) — користуватися репутацією unvergeßlich — незабутній einer Reise wert sein — гідний відвідування Fragen zum Text Wofür ist Deutschland bekannt? Welche Landschaften Deutschlands sind einmalig? Welche Gegende Deutschlands sind besonders malerisch? Was befindet sich im Zwinger? Warum bewundert man den Kölner Dom? Berlin  Áåðë³í Berlin ist die Hauptstadt der Bun­des­re­ pu­blik Deutschland. Перед Другою світовою війною він був вузловим пунктом і торговель­ ним центром Німеччини. t) — мріяти про 1. Берлін — столиця Федеративної Ре­с­ пу­б­лі­ки Німеччини.l Німеччина 199 Das Schauspielhaus. Берлін став столицею Кай­ зе­рів­сь­кої імперії. -e — шедевр unauslöschlich — незабутній der Hafen (die Häfen) — порт den Ruf genießen (o. 2. 3. Während des Krieges wurde Berlin sehr stark zerstört. 4. 5. У 1871 р. t) — підно­ ситися bewaldet — вкритий лісами die Kunstschätze — скарби мистецтва träumen von (te. -en — фортеця emporragen (te. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es Ver­ kehrs­kno­ten­punkt und Handelszentrum von Deutschland. die an der historischen Straße “Unter den Linden” stehen und die Mu­se­ums­ in­sel bieten jedem Besucher unverges­ sliche Eindrücke an. Під час війни Берлін був сильно зруй­ но­ва­ний. Місто було засноване у 18 столітті. яка знаходиться на історичній вулиці Ун­тер-ден-Лінден і Острів музеїв за­ ли­ша­ють у кожного відвідувача не­за­ бу­т­ні враження. Німеччина зі своїми визначними мі­ с­ця­ми гідна відвідування будь-якої пори року. dann aber schnell wie­der­auf­ge­baut. Jahrhundert ge­grün­det. Es wurde im 13. Deutschland ist mit seinen Se­hens­wü­ dig­kei­ten zu jeder Jahreszeit einer Rei­ se wert. але скоро швидко від­бу­до­ ва­ний. 1871 wurde Berlin zur Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches.

-e — галузь 1. Понад 200 років ця брама є німим сві­д­ком німецької історії. Alle wichtigen Industriezweige sind hier vertreten. -e — місце der Tagungsort. Він оточений чудовими озера­ ми й лі­са­ми.200 Deutschland l Von 1948 bis 1990 war Berlin in Ost– und West-Berlin geteilt. і місто часто стає мі­с­цем важливих міжнародних зу­стрі­чей. Das internationale Ansehen Berlins wächst mit jedem Jahr und sehr oft wird es zum Tagungsort wichtiger in­ ter­na­tio­na­ler Treffen. Міжнародне значення Берліна зро­ с­тає з кожним роком. і він є найбільшим мі­с­том ФРН. З 1948 до 1990 року Берлін був розпо­ ділений на Східний і Західний Бе­р­лін. науковий і культурний центр Німеччини. Es ist von herrlichen Seen und Wäldern umgeben. 5.4 Millionen Einwohner und ist die größte Stadt der BRD. Besonders entwickelt sind die Elek­tro­ in­du­strie. 4. Jahrhundert? Wie wurde Berlin von 1948 bis 1990 geteilt? Wieviel Einwohner hat Berlin jetzt? Was wurde zum stummen Zeugen der deutschen Geschichte? . Нині Берлін — столиця об’єднаної Ні­ме­ч­чи­ни. У Берліні мешкають 3. Jetzt ist Berlin wieder die Hauptstadt des vereinten Deutschlands. 3. -n — свідок die Gegend. Berlin liegt in einer malerischen Ge­ gend. машинобудування й хімічна промисло­вість. 2. das Wahrzeichen — символ stumm — німий der Zeuge. про­ми­с­ ло­вий. Тут представлені всі провідні галузі промисловості. Особливо розвинені електротехнічна промисловість. Це — важливий політичний. -e — місце важливих зустрічей Fragen zum Text Wann wurde Berlin gegründet? Was für eine Stadt war Berlin im 19. in­du­stri­ el­les. Wörter und Wendungen das Kaiserreich — Кайзерівська імперія der Verkehrsknoten­ punkt.4 мільйони жи­ телів. wissenschaftliches und kul­tu­rel­ les Zentrum. -e — вузловий пункт das Handelszentrum — торговельний центр zerstören (te. Символ Берліна — Бранденбурзька брама. -en — місцевість umgeben — оточений der Ort. Mehr als 200 Jahre ist dieses Tor stum­ mer Zeuge der deutschen Geschichte. Берлін розташований у мальовничій місцевості. der Maschinenbau und die che­mi­sche Industrie. Das Wahrzeichen von Berlin ist das Bran­den­bur­ger Tor. Es ist ein wichtiges politisches. Berlin hat 3. t) — руйнувати der Zweig.

такі як Ша­р­лот­ тен Бург і Беллівю приваблюють ти­ся­ чі туристів. Берлін був до 1945 року культурним центром Європи. щоб місто повернуло собі колишню славу. das Wahr­zei­ chen der Stadt. Wunderschöne Schlösser. Ein anderes Symbol Berlins und ein Andenken an den furchtbaren Krieg ist der Turm der Kaiser-Wilhelm– Gedächtniskirche­ auf dem Kurfürsten­ damm. Тут є навіть острів музеїв. auf der das Pergamonmuseum mit dem Pergamonaltar das berühmte­ ste ist. Бранденбурзька брама — символ мі­с­та — стала символом німецької єд­но­с­ті. Берлінські музеї всесвітньо відомі. das Schauspielhaus. У Берліні багато відомих театрів. який показує час усіх поясів світу. Auf einer verhältnismäßig kleinen Flä­ che gibt es eine Unzahl von architekto­ nischen Denkmälern. Weltbekannt sind auch die Berliner Mu­ se­en. На порівняно малій площі роз­та­шо­ ва­на велика кількість архітектурних па­м’я­ток. Інший символ Берліна й пам’ятка про страшну війну — башта КайзерВіль­ге­льм-Гедехтніскірхе на вулиці Кур­фюр­стендам. Hier gibt es sogar eine Museumsinsel. Шаушпільхаус. Александерплац з годинником. wurde zum Symbol der Deutschen Einheit. das Deut­sche Theater besuchen. Berlin hat viele berühmte Theater: Theaterliebhaber können die Deutsche Staats­oper. Heute wird viel getan. Sie ist über 300 Jahre alt und gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt. Das Brandenburger Tor. лю­ би­те­лі театру можуть відвідати Ні­ме­ ць­ку державну оперу.— улю­б­ ле­не місце зустрічі берлінців. Німецький театр. Сьогодні багато робиться для того. wie Char­lot­ ten­burg und Bellevue ziehen Tausende von Touristen an. Der Alexander-Platz mit der Weltzeitenuhr ist ein beliebter Treffpunkt der Ber­li­ner. Їй понад 300 років. Hier beginnt eine der schönsten Straßen Berlins. Тут починається одна з най­кра­си­ві­ ших вулиць Берліна — Унтер-денЛінден (Під липами). і вона є однією з найвідоміших вулиць світу. Найкрасивіші замки. . “Unter den Linden”.l Німеччина 201  Sehenswürdigkeiten Berlins  Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà Berlin war bis 1945 das Kulturzentrum Europas. на якому Пергамонський музей з алтарем Пе­р­ га­мо­на є найвідомішим. damit diese Stadt ihren alten Ruhm wiedererlangt.

Es ist mehr als 750 Jahre alt. Він виник на перехресті важливих тор­говельних шляхів. парки й красиві до­гля­ну­ті сквери. Jh. der Treffpunkt. wie den Müg­gel­see und Wannsee. wurden dort welt­be­rühm­te Zwingerpaläste im Stile des Ba­rocks und viele an­de­re Gebäude ge­stal­tet. У кінці 18 ст. ліси. ка­то­ли­ць­ка церква та багато кра­си­вих бу­ди­н­ків. місто стало ре­зи­де­н­ці­ єю саксонських курфюрстів. Дрезден — столиця землі Саксонія. wurde die Stadt zur Residenz der säch­si­schen Kurfürsten. так і літні люди. там були збудовані в сти­лі бароко все­сві­т­ньо відомі па­ лаци Цвінгера. Ende des 15. Auch in der Umgebung von Berlin kann man viele Sehens­würdigkeiten finden. ge­pfleg­te Grünanlagen. де відпочивають як молодь. -e — місце зустрічі das Schloß (die Schlösser) — замок die Umgebung. це­р­к­ви Гофкірхе та Фра­у­е­н­кі­р­хе. Die Stadt entstand an der Kreuzung der wichtigen Handelswege. Jh. 5. такі як Мю­г­ге­ль­ зее й Ванзее. . 3. З кінця 15 ст. Всесвітньо відомим є Берлінський зоо­парк. Також на околицях Берліна можна знай­ти багато визначних місць. -n — сквер Fragen zum Text Was ist das Wahrzeichen der Stadt Berlin? Wo beginnt die Straße „Unter den Linden“? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Berlin? Was ist der beliebte Treffpunkt der Berliner? Wie sind die Umgebungen von Berlin?  Dresden  Äðåçäåí Dresden ist die Hauptstadt des Bun­ des­lan­des Sachsen. 2. Es gibt hier herrliche Seen. jung und alt erholen können. katho­ lische Kirche. Parks und wunderschöne. Wörter und Wendungen der Ruhm — слава wiedererlangen (te. darunter die Hofkirche und die Frauenkirche. Ende des 18. t) — повернути (славу) die Unzahl — велика кількість die Einheit — єдність furchtbar — страшний der Turm (die Türme) — башта beliebt — улюблений 1. Йому вже понад 750 років. ausgedehn­ te Wäl­der. wo sich groß und klein. -en — околиця gepflegt — доглянутий die Grünanlage.202 Deutschland l Weltberühmt ist der Berliner Tierpark. 4. Тут є чудові озера.

Тут розвинені електроніка. Hier sind Meisterwerke der bildenden Kunst von berühmten Künstlern aus­ge­ stellt. і технічний університет. Дрезден привертає увагу тисяч ту­ри­с­тів. Під час Другої світової війни місто було зруйноване. легка та харчова промисловість. Die Staatskapelle und Philharmonie sind berühmte Musikzentren der Stadt. ме­та­ло­об­ро­ б­на. Зараз Дрезден третє за розмірами мі­с­то східної Німеччини і нараховує по­над 500 тис. Hier gibt es eine Reihe von For­ schungs­in­sti­tu­ten. Elek­tro­tech­nik. Його старі та сучасні вулиці де­мон­ стру­ють чудові зразки се­ре­д­ньо­ві­ч­ ної та сучасної архітектури. Hier sind Elektronik. In Dresden befindet sich die welt­be­ rühm­te Gemäldegalerie im Zwinger. aber dann voll­ stän­dig aufgebaut und die Stadtmitte wurde rekonstruiert. У ній представлені шедеври образо­ творчого мистецтва найвідоміших ху­до­ж­ни­ків. Тут є ряд науково-дослідних ін­сти­ту­ тів. а центр міста — ре­ко­н­с­ т­ру­йо­ва­ний. Dresden ist eine Musikstadt. електротехніка. його околиці дуже мальовничі. Seine alten und neuen Straßen stellen schö­ne Muster der mittelalterlichen und der modernen Architektur dar. Zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens gehört auch das Verkehrsmuseum. Місто відоме і як скарбниця мис­тец­тва. Dresden liegt an der Elbe und seine Umgebungen sind sehr malerisch. 203 Дрезден — великий промисловий центр. Державна капела та філармонія — ві­ до­мі музичні осередки міста. які готують науково-технічні ка­д­ ри. welche die wissen­ schaftlich–technische Fachleute ausbil­ den und eine technische Universität. жителів. ма­ши­но­бу­ ду­ван­ня. Fein­me­cha­nik und Optik entwickelt. в Дрездені працюють ба­га­ то музичних колективів і серед них ві­до­мий хор хлопчиків. Дрезден — це також місто музики. Крім того.l Німеччина Dresden ist ein großes In­du­strie­zen­ trum. Die Stadt ist auch als ein Kulturzentrum und eine Schatzkammer der Kunst be­ kannt. Metallbearbeitung. Leicht– und Lebens­mittelindustrie. але потім повністю від­бу­до­ва­не. До визначних місць Дрездена на­ле­ жить також Музей транспорту. Dresden zieht Tausende Touristen an. точна механіка та оптика. У Дрездені знаходиться всесвітньо ві­до­ма картинна галерея у палаці Цві­н­гер. In Dresden arbeiten außerdem viele Musikkollektive und darunter der be­ kannte Kna­ben­chor. . Jetzt ist Dresden die drittgrößte Stadt des Ostdeutschlands und zählt über 500 000 Einwohner. Maschinenbau. Дрезден розташований на Ельбі. Während des zweiten Weltkrieges wur­ de die Stadt zerstört.

-en — перехрестя der Handelsweg. Wörter und Wendungen die Kreuzung. Und nicht umsonst wird die Gegend um die Stadt Dresden “die Sächsische Schweiz“ genannt. Місто розташоване в родючій мі­с­це­ во­с­ті. Туристи також охоче відвідують це­р­к­ ви Хофкірхе та Фрауенкірхе. dass Dresden selbst ein Museum und eine der schönsten Städte der Welt ist. t) — тут: споруджувати die Lebensmittelindustrie — харчова промисловість die Feinmechanik — точна механіка vollständig — повністю der Fachmann (die Fachleute) — спеціаліст 1. 4. жи­те­ лів. t) — тут: навчати. o) — насолоджуватися Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Dresden? Wann wurde Dresden zur Residenz der Kurfürsten? Welche Industriezweige sind in Dresden entwickelt? Wie sieht heute Dresden aus? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten Dresdens?  Leipzig  Ëåéïö³´ Leipzig ist die zweigrößte Stadt Sach­ sens. І недарма місцевість навколо Дре­з­ де­на називають Саксонською Швей­ ца­рі­єю. На набережній Ельби туристи на­со­ ло­джу­ють­ся красою ріки та пейзажами на її берегах. Воно засноване в 1165 році. Man kann sagen. Воно нараховує понад 560 тис. ausbilden (te. Можна сказати. Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Ge­ gend. Es zählt über 560 000 Einwohner. Touristen besuchen auch gern die Hofkirche und Frauenkirche. 5. готувати die Gemäldegalerie — картинна галерея das Meisterwerk. . t) — пред­ ставляти die Uferstraße — набережна genießen (o. що Дрезден — це мі­с­то-музей і одне з найкрасивіших міст світу. -e — торговельний шлях gestalten (te. 2. Sie wurde 1165 gegründet.204 Deutschland l In der Uferstraße der Elbe genießen die Touristen die Schönheit des Flusses und der Landschaften an sei­ nen Ufern. Лейпціґ — друге за розмірами місто Саксонії. -e — шедевр die bildende Kunst — образотворче мистецтво darstellen (te. 3.

Im 10. Лейпциґ став містом яр­ма­ р­ків хутра та поліграфічної промис­ ловості. Das moderne Leipzig ist ein großes In­ du­strie­zen­trum. Провідною галуззю є машинобу­ду­ вання. Im 15. lebten hier Slawen. Später wurde dieser Name in “Leipzig” transformiert. Лейпцизький ярмарок став між­на­ро­д­ним ярмарком зразків. Тут розвинена поліграфічна про­ми­с­ ло­вість. der Mess– und Regelungs­technik entwickelt. die ihre Sied­lung “Lipsk” nannten. Місто Лейпциґ також великий куль­ту­ р­ний центр Німеччини. верстатобудування. Im 18. У 20 ст. У 10 столітті у цьому місці було по­бу­ до­ва­но фортецю з назвою «Лібци». У 15—18 ст. Сучасний Лейпциґ — великий промис­ловий центр. будинок ратуші та палаци. In Leipzig entwickelte sich erfolgreich der Handel. In Leipzig gibt es mehr als 100 Druc­ke­ rei­en. з успіхом розвивалося мі­сь­ке бу­ді­в­ни­ц­т­во. Im 20. У Лейпциґу з успіхом розвивалася то­ р­гі­в­ля. wurde Leipzig zur Stadt der Pelzwaren– und Buchdruckjahrmärkte. У 18 ст. . Були побудовані пишні готичні це­р­к­ ви. ви­мі­рю­ва­ ль­на та регулююча техніка. У 1497 р. які друкують книжки майже 40 мовами.—18. entwickelte sich er­folg­ reich der Stadt­bau. Es wurden prachtvolle gotische Kir­ chen. Die Stadt ist auch ein großes Kul­tur­ zen­trum Deutschlands. dreimal jährlich Jahrmärkte durch­zu­füh­ren. Пізніше ця назва трансформувалася в «Лейпциґ». Paläste und das Gebäude des Rat­hau­ses gebaut. У Лейпцизі понад 100 типографій. Jh. які на­ зва­ли своє поселення Липськ. Лейпциґ отримав право на про­ве­ден­ня три рази на рік яр­ марків. Werk­ zeug­ma­schi­nen­bau. Лейпциґ — великий залізничний ву­ зол.l Німеччина 205 Im 7. оскільки феодали га­ра­н­ту­ва­ли купцям підтримку й сприяння. wurde der Leipziger Jahr­ markt zur in­ter­na­tio­na­len Mustermesse. wo die Bücher fast in 40 Spra­ chen gedruckt werden. Hier sind die Buch­druckindustrie. Jh. В 7 столітті там жили слов’яни. die den Namen “Libzy” trug. Jh. Der führende Industriezweig ist der Ma­schi­nen­bau. Im Jahre 1497 erhielt Leipzig das Recht. Jh. wurde in diesem Ort eine Fe­ stung ge­baut. Leipzig ist auch ein großer Ei­sen­bahn­ kno­ten­punkt. Jh. weil die Feudalen den Kauf­leu­ten Beistand und Unter­ stützung­ sicherten.

wo Goethe. 5. Die Leipziger Bücherei gehört zu den größten und berühmtesten Büchereien der Welt. Schiller und an­de­re große Menschen des Landes stu­dier­ten. 4. Wörter und Wendungen fruchtbar — родючий die Pelzwaren — хутро die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість der Eisenbahnknotenpunkt. де навчалися Гете. Його населення складає понад 570 000 чоловік. Лейпцизька бібліотека належить до найбільших і найвідоміших бібліотек світу. die Mustermesse. котрі ві­ до­мі в усьому світі. До них належить пам’ятник битви на­ро­дів. котрі охоче проводять там свій вільний час. тут багато визначних місць. притягувати Fragen zum Text Wo liegt die Stadt Leipzig? Woher stammt der Name “Leipzig”? Warum entwickelte sich erfolgreich der Handel in Leipzig? Was wurde hier im Mittelalter gebaut? Wann wurde Leipzig zur Stadt der internationalen Mustermesse? Welche Industrie ist in Leipzig entwickelt?  Nürnberg  Íþðíáåðã Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bay­ erns. зведений на честь перемоги над Наполеоном. Hier sind viele Sehenswürdigkeiten. 6. 3. Шиллер та інші великі люди країни.206 Deutschland l Hier befindet sich eine der ältesten Uni­ver­si­tä­ten. Seine Bevölkerung beträgt über 570 000 Menschen. Театри та концертні зали міста привер­тають увагу людей різного віку. die sehr gern dort ihre Freizeit verbringen. Нюрнберг — друге за розмірами мі­с­ то Баварії. Тут знаходиться один з найстаріших університетів. Theater und Konzertsäle der Stadt zie­ hen die Menschen unterschiedlichen Al­ters an. o) — привертати (увагу). -n — ярмарок зразків der Werkzeugmaschinenbau — верстатобудування die Meßtechnik — вимірювальна техніка anziehen (o. die in der ganzen Welt bekannt sind. das zu Ehre des Sieges über Na­po­le­on errichtet wurde. Dazu gehört das Völkerschlachtdenkmal. 2. . -e — залізничний вузол das Völkerschlachtdenkmal — пам’ятник битви народів 1.

Jetzt ist die Altstadt von Wohnvierteln und Industriebetrieben umringt. Nürnberg ist nicht nur ein Industrie– und wissenschaftliches Zentrum. У Ерлангені. Buchdruck– und Spiel­zeugindustrie. У старому місті багато музеїв. Головну роль сьогодні в Нюрнберзі відіграють електротехнічна про­ми­с­ло­ вість і електроніка. Вони відбивають велич се­ре­д­ньо­ві­ч­ но­го міста. Нюрнберг не тільки промисловий і науковий. Тут були винайдені кишенькові го­дин­ ни­ки. Традиційні галузі промисловості — деревообробка. Das ist vor allem die Stadt der tra­di­tio­ nel­len Volkskultur und des Volksschaffens. але й культурний центр Ба­ва­рії. Тут жив і працював відомий худож­ ник Альбрехт Дюрер. Нюрнберг сьогодні — це місто з розви­неною промисловістю. виробництво іг­ра­шок. Hier wurde die Taschenuhr erfunden. Hier entwickelten sich und blühten Hand­werk. Тепер старе місто охоплене кільцем житлових кварталів та промислових підприємств. Die führende Rolle spielen heute in Nürn­berg elektronische Industrie und Elek­tro­nik. Місто виникло й виросло на пе­ре­хре­ с­ті торговельних шляхів. In der alten Stadt gibt es viele Museen und gotische Denkmäler. Die traditionellen Industriezweige sind Holzbearbeitung. Sie verkörpern die Größe der mit­tel­al­ ter­li­chen Stadt. Nördlich von Nürnberg in Erlangen ent­stand ein großes wissenschaftliches For­schungs­zen­trum des SimensKonzerns. виник великий науково-дослідний центр концерну «Сіменс». Уже в середньовіччя місто було дуже багатим. son­ dern auch eine Kulturstadt Bayerns.l Німеччина 207 Die Stadt entstand und wuchs an der Kreuzung der Handelswege. го­ти­ч­ них пам’ятників. Das heutige Nürnberg ist die Stadt der entwickelten Industrie. Ремісники Нюрнберга були відомі сво­ї­ми виробами із золота й срібла. на північ від Нюрнберга. Hier lebte und arbeitete der berühmte Künstler Albrecht Dürer. текстильна та полі­ графічна. наука і культура. . Schon im Mittelalter war die Stadt sehr reich. Тут розвивалися й процвітали ре­ме­с­ ла. Die Nürnberger Handwerker waren durch ihre Erzeugnisse aus Gold und Silber berühmt. Це перш за все місто традиційної на­род­ної культури та народної твор­ чості. Wissenschaft und Kultur auf.

баш­ ти та замки. umringen (te. prachtvolle Kirchen. Нюрнберг — місто свят. Von Theatern ist das Opernhaus und das Kabarett bekannt. Wörter und Wendungen der Handelsweg. Nürnberg ist die Stadt der Feste. У Нюрнберзі багато стадіонів і пар­ ків. З театрів відомий оперний. свята старого міста. де багато жителів міста прово­ дять свій вільний час. t) — оточувати. Weltberühmt sind auch der Flughafen und der Staatshafen am Main-Donau Kanal. -se — виріб das Wohnviertel — житловий квартал 1. Verkehrsmuseum. опоясувати widerspiegeln (te.208 Deutschland l Die Architektur Nürnbergs spiegelt sei­ ne Geschichte wider. Всесвітньо відомі також аеропорт та державний порт на каналі Майн — Дунай. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören das Deutsche Nationalmuseum. -n — кунсткамера die Orgelwoche. відбивати der Flughafen — аеропорт die Kunsthalle. Му­ зей транспорту. До визначних місць міста належить Німецький національний музей. Hier kann man rekonstruierte Pa­tri­zi­er­ häu­ser. 3. t) — відображати. die Kunsthalle und das Spielzeugmuseum. пишні церкви. -n — тиждень органної музики Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Nürnberg? Was entwickelte sich im mittelalterlichen Nürnberg? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Nürnberg? Welche Industriezweige sind in Nürnberg entwickelt? Warum ist Nürnberg als eines der größten Kulturzentren Bayerns und Deutschlands bekannt? . Архітектура Нюрнберга відбиває його історію. Тут можна побачити реставровані бу­ ди­н­ки патриціїв. 5. wo viele Bürger ihre Freizeit ver­ brin­gen. Кунсткамера та Му­ зей іг­ра­шок. 2. а також Кабаре. Hier werden Wochen der Orgelmusik und Feste der Altstadt veranstaltet. t) — втілювати (тут: відображати) das Erzeugnis. In Nürnberg sind viele Stadien und Parks. -en — перехрестя das Handwerk — ремесло die Handwerker — ремісники verkörpern (te. Тут проходять тижні органної музи­ ки. Türme und Schlösser sehen. -e — торговий шлях die Kreuzung. 4.

Im großen alten Park an beiden Ufern des Flusses Ilm steht das Haus. Jetzt ist in diesem Haus das Schiller– Museum. У науково-дослідних інститутах Вей­ ма­ра вивчають літературну спа­д­щи­ну Німеччини. In einem anderen Haus lebte und ar­ bei­te­te der große deutsche Dramatiker F. Шиллер. Jetzt ist dort ein Nationalmuseum. Weimar ist auch die Stadt der Museen. Цей ліс називають «зеленим се­р­цем» Німеччини. Dieser Wald wird “das grüne Herz” Deutsch­lands genannt. книги й на­ віть усі дрібниці збереглися до сього­ днішньо­го дня. В. Веймар — столиця землі Тюрингії. В. In Weimar lebten und schufen ihre Wer­ke die Klassiker der deutschen Literatur J. У великому старому парку по обох берегах річки Ільм стоїть будинок. У Веймарі жили й створювали свої твори класики німецької літератури Й. Тепер у цьому будинку музей Ф. В іншому будинку жив і працю­ вав вели­кий німецький драматург Ф. Im Zentrum der Stadt. Шиллер. У цьому будинку провів 50 років свого життя Й. Шил­ лера. Auf dem Weimarer Stadtfriedhof wur­ den die beiden Dichter in der ehema­ ligen Herzoggruft begraben. Schiller. Seine Arbeits– und Wohnzimmer. у якому жив Гете на початку свого пе­ ре­бу­ван­ня у Веймарі. Goethe und F. Гете. in dem Goe­the lebte. Біля підніжжя гори Еттерсберг фа­ши­с­ти спорудили концентраційний та­бір. W. In den wissenschaftlichen For­schungs­ in­sti­tu­ten Weimars erforscht man das li­te­ra­ri­sche Erbe Deutschlands. де були знищені тисячі борців за сво­бо­ду. wo Tausende Freiheitskämpfer vernichtet wurden. Goethe. als er nach Weimar kam. У центрі міста на маленькій площі сто­їть двоповерховий будинок. що служить пересторогою нинішньому поколінню. Кабінет і житлові кімнати. Bü­ cher und sogar alle Kleinigkeiten sind bis heu­te erhalten geblieben. auf einem klei­ nen Platz steht ein zweistöckiges Haus. Am Fuß des Ettersberges errichteten die Faschisten ein KZ–Lager. . W. In diesem Haus verbrachte 50 Jahre sei­nes Lebens J. На веймарському кладовищі обидва письменники поховані в склепі ге­р­ цо­гів. Він розташований у мальовничій мі­с­ це­во­с­ті Тюринзького лісу. Тепер там Національний музей. das der heutigen Generation als Warnung dient.l Німеччина 209  Weimar  Âåéìàð Weimar ist die Hauptstadt des Landes Thüringen. Веймар також місто музеїв. Schiller. Гете та Ф. Es liegt in der malerischen Gegend des Thüringen Waldes.

2. Веймар приваблює багатьох ту­ри­с­тів. t) — споруджувати erforschen (te.210 Deutschland l Weimar ist eine Gartenstadt. -häuser — теплиця geistig — духовний der Anziehungspunkt — тут: привабливе місце Fragen zum Text Wo liegt Weimar? Was für eine Stadt ist Weimar? Welche großen Menschen Deutschlands lebten in Weimar? Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt sind besonders berühmt? Warum kann man Weimar “Gartenstadt” nennen?  Durch die Städte Deutschlands  Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè Jetzt machen wir eine kleine Reise durch Deutschland. у якому сам був актором. . -höfe — кладовище am Fuß des Berges — біля підніжжя гори errichten (te. 4. Und im Sommer sieht Weimar wie ein wunderbarer blühender Garten aus. що в його околи­ цях добре відпочивати. -en — покоління das Treibhaus. Тут Й. Зараз ми здійснимо маленьку по­до­ рож Німеччиною. Sie wachsen in zahlreichen Treib­häu­ sern der Stadt. Веймар — це місто-сад. t) — знищувати die Warnung. ie) — зберігатися der Friedhof. Ґете заснував свій театр. А влітку Веймар виглядає як чудовий квітучий садок. Obst und Gemüse bekommen. Вони ростуть в численних теплицях міста. t) — досліджувати das Erbe — спадщина die Gruft — склеп 1. Hier gründete Goethe sein Theater. 5. Веймар — один з центрів духовного життя країни. Wörter und Wendungen erhalten bleiben (ie. und weil man sich in seinen Umgebungen gut er­ho­len kann. weil seine Sehens­würdig­ keiten weltberühmt sind. Наша перша зупинка в Лейпцизі. В. Dort kann man das ganze Jahr frische Blumen. Там можна протягом усього року при­ дба­ти свіжі квіти. in dem er selbst als Schauspieler mit­wirk­te. Unser erster Aufenthalt ist in Leipzig. Weimar ist Anziehungspunkt vieler Tou­ri­sten. vernichten (te. оскільки його визначні місця все­сві­ т­ньо відомі і тому. Weimar ist eines der Zentren des gei­ sti­gen Lebens des Landes. -en — пересторога die Generation. 3. овочі та фрукти.

 С. Тут знаходяться такі всесвітньо ві­до­ мі му­зеї. Лейпциґ — це також «місто книги». Rembrandt gibt. Viele Jahre war Johann Sebastian Bach Kantor dieser Kirche. wo es Meisterwerke von Dürer. Man nennt diese Stadt “Schaufenster der Welt”. Es ist eine uralte Universitäts– und Mes­se­stadt. Hier befinden sich zahlreiche Druc­ke­ rei­en und Verlage. . Hier befinden sich weltbekannte Mu­se­ en. і картинна галерея. де є шедеври Дюрера. Тут знаходяться численні друкарні й видавництва. Raffael. Unser nächster Aufenthalt ist in Dres­ den. Багато років І. Seit dem zwölften Jahrhundert finden hier Messen statt. чудо готичної архітектури. Перед церквою стоїть пам’ятник Баху. який був створений на початку 18 століття архітектором Пеппель­ маном. Це місто називають «вітриною світу». In der Thomaskirche singt der be­rühm­ te Thomanerchor. Це місто на Ельбі — знамените місто мистецтва й культури. Diese Stadt an der Elbe ist eine be­ rühm­te Kunst– und Kulturstadt. Славнозвісний кельнський собор. Die Gemäldegalerie befindet sich im Zwinger. Рафаеля. Dank seiner Lage an der Kreuzung wich­ti­ger Handelswege wurde Leipzig zum bedeutenden Handels– und In­du­ strie­zen­trum. Рембрандта. Leipzig ist auch “die Stadt des Buches”. Картинна галерея знаходиться в Цвін­ гері. У церкві Святого Томаса співає ві­до­ мий Томанерхор. Це також місто музики. Завдяки своєму положенню на пе­ре­хре­с­ті важливих торговель­ них шля­хів. Це старе місто. Це давнє університетське місто і мі­с­ то ярмарків. Ру­бе­ н­са. ist die größte Sehenswürdigkeit der Stadt.l Німеччина 211 Es ist eine sehr alte Stadt. wie “Grünes Gewölbe” und die Ge­ mäl­de­ga­le­rie. Наша наступна зупинка в Дрездені. як «Грюнес гевельбе» («Зе­ ле­не склепіння»). є най­ві­до­ мі­шим визначним місцем міста. А тепер на черзі Кельн. Бах­ був кантором цієї церкви. ein Wun­ der­werk gotischer Architektur. Лейпциґ став значним торговельним і промисловим центром. З 12 століття тут відбуваються яр­ма­р­ки. Es ist auch eine Musikstadt. der am Anfang des acht­zehn­ ten Jahrhunderts vom Baumeister Pöp­ pel­mann geschaffen wurde. Vor der Kirche steht Bachs Denkmal. Rubens. Und jetzt ist Köln an der Reihe. Der berühmte Kölner Dom.

тому її особливо підтримують. зупинка die Kreuzung. . -en — перехрестя das Schaufenster — вітрина die Messe. а пізніше в університетах. Wofür ist die Stadt Dresden bekannt?  Das Leben der deutschen Jugend  Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ Ein Drittel der Bevölkerung in der BRD sind junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren. Instituten und anderen Lehr­an­stal­ten werden die Jugendlichen nach den neuesten Methoden und mit mo­dern­ster Technik ausgebildet. -e — видавництво das Gewölbe — свод das Meisterwerk. Численні дзвіниці та мости ство­рю­ ють обличчя міста. a) — творити der Baumeister — будівельник. -e — шедевр schaffen (u. У школі. Wie nennt man die Stadt Leipzig? 3. Was findet in Leipzig seit dem 12. -n — ярмарок die Druckerei. Die Jugend ist die Zukunft eines jeden Landes und wird deshalb besonders ge­för­dert. Berühmt sind die Kölner Scho­ko­la­den­ wa­ren und Kosmetik. In der Schule und später an Uni­ver­si­tä­ten. Але нелегко для молодого німця знай­ти після навчання робоче місце.212 Deutschland l Die zahlreichen Glockentürme und Brüc­ken bilden das Stadtbild. ін­сти­ту­тах та інших навчальних за­ кладах молодь навчають за но­ві­т­ні­ми ме­то­да­ми і на сучасній техніці. Jahrhundert statt? 4. Молодь — майбутнє будь-якої кра­ї­ ни. Es ist aber für einen deutschen Ju­ gend­li­chen nicht leicht nach dem Studium oder der Lehre einen Arbeitsplatz zu be­kom­men. -en — друкарня der Verlag. Wörter und Wendungen der Aufenthalt — перебування. Відомі кельнські шоколадні товари й косметика. архітектор an der Reihe — на черзі der Glockenturm (die Glockentürme) — дзвінниця das Stadtbild — обличчя міста Fragen zum Text 1. Wo ist gewöhnlich der erste Aufenthalt der Reisenden in Deutschland? 2. Третина населення ФРН — молоді люди у віці до 25 років. Welche Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig sind weltberühmt? 5.

l Німеччина

213

Die Arbeitslosenzahl steigt jedes Jahr
und ist ein großes Problem.

Число безробітних збільшується ко­ж­
но­го року і є великою проблемою.

Aber dabei ist es für einen jungen
Men­schen in Deutschland leicht seine
Frei­zeit interessant und sinnvoll zu ver­
brin­gen.

Але зате легко для молодого німця
цікаво й розумно провести вільний
час.

Überall stehen der Jugend Sport­stät­
ten, Jugendherbergen, Fitnesszentren,
Schwimm­hal­len und vieles andere zur
Verfügung.

Скрізь у розпорядженні молоді
спорт­май­да­н­чи­ки, туристичні бази
відпо­чин­ку, центри здоров’я, басей­
ни та ба­га­то іншого.

In Bibliotheken, die alle Computer ha­
ben, können sich die Jugendlichen Bü­
cher aus aller Welt ausleihen.

У бібліотеках, які всі мають ком­п’ю­
те­ри, молодь може брати книжки
усього світу.

In Deutschland ist es üblich, dass sich
die jungen Leute das Geld für die
Ferien oder den Urlaub selbst verdie­
nen.

У Німеччині прийнято, що молоді
люди самі заробляють гроші на свою
від­пу­с­т­ку або канікули.

Sie arbeiten bei Mac Donalds oder auf
der Post, helfen auf dem Bau oder bei
der Obsternte.

Вони працюють у Мак-Дональдсі або
на пошті, допомагають на бу­ді­в­ни­ц­т­
ві або у зборі фруктів.

So können sie in den Ferien herrliche
Reisen machen und die ganze Welt
ken­nen­ler­nen.

Таким чином, вони можуть здій­с­
ню­ва­ти на канікулах чудові поїздки
й пі­зна­ти весь світ.

Ihre Englisch– und Französisch–Kennt­
nis­se festigen und erweitern sie in Eng­
land und Frankreich, ihr Italienisch in
Ita­li­en und Spanisch in Spanien.

Свої пізнання в англійській та фра­
н­цу­зь­кій мовах вони закріплюють
і розвивають в Англії та Франції, іта­
ль­ян­сь­кої та іспанської — в Італії та
Іс­па­нії.

Das Zusammenleben von Eltern und
Kin­dern ist nicht immer konfliktlos.

Сучасне життя батьків і дітей не об­
хо­дить­ся без конфліктів.

Deshalb suchen sich viele deutsche Ju­
gend­li­che schon früh ein eigenes Zim­
mer oder mieten mit Freunden eine
Woh­nung.

Тому багато німецьких підлітків рано
шукають власну кімнату або зні­ма­
ють із друзями квартиру.

Die Hauptinteressen der Jugendlichen
sind Musik und Sport, für diese
Hobbys verwenden sie all ihre Freizeit.

Головні інтереси молоді — музика
й спорт, на ці хобі йде весь їх віль­
ний час.

Alle Jugendlichen besitzen ein
Fahrrad, viele ein Motorrad, später
dann ein Auto.

Усі підлітки мають велосипед, ба­га­
то — мотоцикл, а пізніше машину.

214

Deutschland l

Die deutsche Jugend nimmt auch
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teil und ver­tei­digt ihre Rechte,
ist Mitglied von Ju­gend­­or­ga­ni­sa­
tionen.

Німецька молодь активно бере
участь у громадському житті й захи­
щає свої права, вступаючи до різних
мо­ло­ді­ж­них організацій.

Wörter und Wendungen

die Bevölkerung — населення
fördern (te, t) — тут:

підтримувати

die Lehranstalt, -en —

навчальний заклад

ausbilden (te, t) — навчати
der Arbeitslose, -n —

безробітний
sinnvoll — розумно, змістовно
die Sportstätten — спортивні
майданчики
die Jugendherberge, -n —
туристична база
відпочинку
1.
2.
3.
4.
5.

das Fitnesszentrum, -en — центр

здоров’я

die Schwimmhalle, -n — басейн
zur Verfügung stehen — бути

в розпорядженні

üblich sein — бути

загальноприйнятним

mieten (te, t) — знімати

квартиру

verteidigen (te, t) — захищати

Fragen zum Text

Wie teilt sich die Bevölkerung Deutschlands?
Welche Rolle spielt die Jugend im Leben der Gesellschaft?
Wo werden die Jugendlichen Deutschlands ausgebildet?
Was ist das größte Problem der deutschen Jugend?
Wie verbringt die Jugend Deutschlands ihre Freizeit?


Der Sport


Ñïîðò

Sport ist in Deutschland eine sehr be­
lieb­te Freizeitgestaltung nicht nur bei
den Fernsehübertragungen am
Bildschirm, sondern auch in den fast
80 000 Ver­ei­nen.

Спорт у Німеччині — найулюбленіше
заняття у вільний час, причому не
тіль­ки біля екрана телевізора під час
транс­ля­цій, але й у спортивних то­
ва­ри­с­т­вах, чисельність яких досягає
80 000.

Diese Vereine schließen sich zum Ver­
band des Deutschen Sportbundes zu­
sam­men.

Ці товариства об’єднуються в Спілку
німецької федерації спорту.

Jeder vierte Bürger von Deutschland
ist Mitglied eines Sportvereins.

Кожен четвертий громадянин Ні­ме­
ч­чи­ни — член спортивного то­ва­ри­
с­т­ва.

l Німеччина

215

Neben den mehr als 21 Millionen Mit­
glie­dern treiben weitere 12 Millionen
Men­schen Sport ohne einem Verein
an­zu­ge­hö­ren.

Поряд з більш як 21 мільйоном
членів,­ інші 12 мільйонів займаються
спор­том, не будучи членами спор­
тивних то­вариств.

Kennzeichnend für den Sport in
Deutsch­­land ist seine Autonomie.

Для спорту в Німеччині характерна
самостійність.

Die Organisationen des Sportes regeln
ihre Angelegenheiten selbst.

Організації самі ведуть свої справи.

Die Dachorganisation des Sports ist
der Deutsche Sportbund, der aus
16 Lan­des­sport­bün­den und zahlrei­
chen Fach­ver­bän­den besteht.

Провідна спортивна організація — Ні­
ме­ць­ка федерація спор­ту, яка скла­
да­єть­ся з 16 федеральних товариств
і численних професійних товариств.

Mit mehr als 5,25 Millionen
Mitgliedern ist der Deutsche Fußball­
bund bekannt.

Відома Німецька федерація фу­т­бо­лу,
яка налічує понад 5,25 млн членів.

Fußball ist in Deutschland besonders
beliebt.

Футбол у Німеччині особливо попу­
ляр­ний.

Fußball wird in Tausenden von
Amateurvereinen gespielt, er ist auch
ein Zuschauermagnet bei den Spielen
der Profi–Ligen, die jede Woche einige
Hun­dert­tau­sen­de in die Stadien
locken.

У футбол грають у тисячах ама­тор­сь­
ких товариств, він, як магніт, притя­
гає кожного тижня на ігри ліги про­
фе­сі­о­на­лів сотні тисяч глядачів.

Bei den Olympischen Spielen (1996)
hat die Fußballmannschaft Deutsch­
lands den ersten Platz belegt und
wurde zum Olym­pia­sie­ger.

На Олімпійських іграх (1996) фу­т­бо­
ль­на команда Німеччини зайняла
пе­р­ше місце і стала олімпійським
че­м­пі­о­ном.

Die Fußballmannschaft “Bayern” (Mün­
chen) erfreut sich großer Beliebtheit.

Футбольна команда «Баварія» (Мюн­хен)
користується великою по­пу­ля­р­ні­с­тю.

Sportarten wie Tennis, Autorennen,
Rad­ren­nen, Reiten und Golf finden im­
mer mehr Anhänger.

Такі види спорту, як теніс, велосипед,
верхова їзда і гольф знаходять все
більше прихильників.

Sehr beliebt sind auch Wasser­sport­
vereine, dazu gibt es Angebote für Be­
hin­der­te.

Дуже популярними є товариства
во­д­но­го спорту, при цьому є умови
й для інвалідів.

Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich
haben Tennis zum Volkssport ge­
macht.

Штеффі Ґраф, Борис Беккер, Міхаель
Штих зробили теніс за­га­ль­но­на­ро­д­
ним спортом.

Der Name des Autorenners
(Formu­la–1) Michael Schuhmacher ist
in der ganzen Welt bekannt.

Ім’я автогонщика («Формула — 1»)
Міхаеля Шумахера відоме в усьо­­му
світі.

216

Deutschland l
Wörter und Wendungen

die Freizeitgestaltung —
організація дозвілля
die Übertragung, -en —
трансляція, передача
das Verein, -e — товариство
sich zusammenschließen
(o, o) — об’єднуватися
kennzeichnend — характерно
die Angelegenheit, -en —
справа
die Dachorganisation, -en —
провідна організація
1.
2.
3.
4.
5.

der Deutsche Sportbund —
Німецька федерація спорту
die Landessportbünde —
федеральні спортивні
товариства
der Fachverband (die
Fachverbände) —
професіональне товариство
sich großer Beliebtheit
erfreuen
(te, t) — користуватися
великою популярністю

Fragen zum Text

Welche Rolle spielt Sport im Leben der Deutschen?
Wo können die Deutschen Sport treiben?
Wieviel Millionen Menschen treiben in Deutschland Sport?
Was ist die Dachorganisation des deutschen Sportes?
Welche berühmten Sportler Deutschlands kennen Sie?


Massenmedien


Çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿

Politische Beteiligung an einer
Massendemokratie wird durch
Presse, Funk und Fernsehen
nur möglich.

Політична участь у масовій де­мо­к­ра­
тії можлива лише завдяки пресі, ра­
діо й телебаченню.

Der Mensch kann politische Ent­schei­
dun­gen erst dann treffen, wenn er um­
fas­send informiert ist.

Людина може приймати полі­тичні рі­
шен­ня тільки тоді, коли вона всебіч­
но поінформована.

Die Massenmedien stellen
Öffentlichkeit her, in der ein Austausch
der ver­schiedenen politischen
Meinungen von gesellschaftlichen
Gruppen und Or­gani­sa­tio­nen, Parteien
und politischen In­sti­tu­tio­nen stattfin­
det.

Засоби масової інформації ство­
рюють гласність, коли відбувається
обмін рі­з­ни­ми політичними думками
су­с­пі­ль­них груп і організацій, партій
і політичних установ.

Nur solche Meinungen, die
in Mas­sen­me­di­en zu
Diskussionsthemen werden, haben
die Chance, öffentlich wirksam
zu werden.

Тільки такі думки, які в засобах ма­со­
вої інформації стають темами дис­ку­
сій, мають шанс стати суспільно-ді­йо­
ви­ми.

l Німеччина

217

Die Massenmedien haben die
Aufgabe: Informationen zu verbreiten,
sie sollen so umfassend, sachlich und
ver­ständ­lich wie möglich sein.

Засоби масової інформації мають
за­вдан­ня — розповсюджувати ін­
формацію, яка повинна бути яко­мо­га
більше всеохоплюючою, діловою
й зро­зумілою.

Bei Hörfunk und Fernsehen existieren
öffentlich-rechtliche und private Rund­
funk– und Fernsehanstalten ne­ben­ein­
an­der.

У системі радіомовлення й те­ле­ба­
чен­ня існують поряд з суспільно-пра­
во­ви­ми й приватні радіо– і те­ле­ко­м­
па­нії.

In der BRD gibt es elf Länderanstalten,
sie verbreiten eigene Hörfunk– und
Fern­seh­pro­gram­me und strahlen zu­
sam­men das Gemeinschaftsprogramm
Erstes Deutsches Fernsehen aus.

У Німеччині 11 компаній фе­де­ра­ль­
них земель, вони віщають свої радіой телепрограми та транслюють спіль­
ні програми Першого Німецького
те­ле­ба­чен­ня.

1961 wurde durch die Länder eine neue
bundesweite Fernsehanstalt gegründet­,
das Zweite Deutsche Fern­se­hen (ZDF).

1961 року було засновано фе­де­ра­ль­
ну телекомпанію — Друге німецьке
телебачення (ДНТ).

Private Veranstalten bieten seit 1984
Hörfunk– und Fernsehprogramme an.

Приватні засновники пропонують
з 1984 року свої радіо- й телепро­
грами.

Die Presse der BRD ist vom Staat un­ab­
hän­gig.

Преса Німеччини незалежна від дер­
жа­ви.

Drei von vier Deutschen lesen täglich
eine Zeitung.

Три з чотирьох німців читають газету
щоденно.

Überregionale Tageszeitungen sind:
“Bild”, “Süddeutsche Zeitung”, “Die
Welt”, “Neue Zeit”, “Frankfur­ter all­ge­
mei­ne Zei­tung”.

Міжрегіональні щоденні газети
«Більд», «Зюддойче Цайтунґ», «Ді
Вельт», «Фра­н­к­фу­р­тер Альгемайне
Цайтунґ».

Die größten regionalen Zeitungen sind:
“Westdeutsche allgemeine Zeitung”
(WAZ); “Express” (Köln, Bonn, Düs­sel­
dorf), “Leipziger Volkszeitung” usw.

Найбільші регіональні газети: «Вест­
дойче Альгемейне Цайтунґ», «Екс­
прес» (Кельн, Бонн, Дьо­сель­дорф),
«Лейпциґер Фолькс­цайтунґ» та ін.

Regionale Zeitungen sind meist ähn­
lich angebaut: die ersten (meist drei)
Seiten befassen sich mit aktuellen po­li­
ti­schen Ereignissen im Lande und in
der Welt.

Регіональні газети побудовані зде­бі­
ль­шо­го однаково: перші (як правило
три) сторінки займають актуальні по­
лі­тич­ні події в країні й у світі.

Weiter geht das Geschehen in der
Stadt und deren Umgebung; der Wirt­
schafts­teil enthält Informationen vom
Ak­ti­en­kurs bis zum Umweltschutz.

Далі про події в місті та його око­
ли­цях; економічна частина містить
ши­ро­ку інформацію про курс акцій,
за­хист довкілля.

218

Deutschland l

Verbreitet sind in Deutschland auch uns
bekannte Zeitschriften: “Spiegel”, “Eu­len­
spie­gel”; “Burda-Moden” und “Juma”.

У Німеччині поширені також відомі
нам журнали: «Шпігель», «Уленшпі­
гель», «Бурда-моден» і «Юма».

Wörter und Wendungen

Massenmedien — засоби
масової інформації
die Beteiligung — участь
der Funk — радіо
umfassend — всебічно
die Öffentlichkeit — гласність
die Institution, -en —
установа
wirksam — дійовий
der Hörfunk — радіо
1.
2.
3.
4.
5.

öffentlich-rechtlich —
суспільно-правовий
Rundfunk- und
Fernsehanstalt,
-en — радіо- та телекомпанії
das Gemeinschaftsprogramm,
-e — суспільна програма
anbieten (o, o) — пропонувати
sich befassen mit (te, t) —
займатися чимось

Fragen zum Text

Wodurch ist die Beteiligung an der Massendemokratie möglich?
Wie stellen die Massenmedien Öffentlichkeit her?
Welche Meinungen haben die Chance, wirksam zu werden?
Wie heißen die berühmtesten Fernsehanstalten Deutschlands?
Womit befassen sich die berühmtesten Zeitungen Deutschlands?


Umweltschutzmaßnahmen


Çàõîäè ç çàõèñòó
íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà

Nationale Maßnahmen allein reichen
nicht aus, denn die Verschmutzung
von Luft, Flüssen und Meeren kennt
keine nationalen Grenzen.

Одних тільки державних заходів
не­до­ста­т­ньо, оскільки забруднення
по­ві­т­ря, річок, морів не знає на­ці­о­на­
ль­них кордонів.

Vor diesem Hintergrund haben sich
1992 in Rio de Janeiro auf der
Konferenz für Umwelt und
Entwicklung 178 Staaten verpflichtet
nach einem gemeinsamen Programm
zu handeln.

Виходячи з цього, в 1992 році на
кон­­фе­ре­н­ції з охорони та розвитку
на­вко­ли­ш­ньо­го середовища в Ріоде-Жа­ней­ро 178 держав взяли на
себе зобов’язання­ діяти за спільною
про­гра­мою.

Darin wird die Verbesserung der öko­no­
mi­schen und sozialen Lebens­
bedingungen aller Menschen mit der
lang­fri­sti­gen Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen in Einklang ge­bracht.

У ній погоджується поліпшення еко­
но­мі­ч­но­го й соціального рівня життя
всіх людей з довготерміновим захис­
том природних основ життя.

l Німеччина

219

Wie in anderen Industrieländern wird
die Luft in Deutschland von
Schadstoffen belastet, die vor allem
aus Industrie, aus Srtraßenverkehr,
Fernheizwerken stam­men.

Як і в інших промислово розвинених
країнах, повітря в Німеччині на­си­че­
не шкідливими речовинами, ви­ро­б­
ни­ка­ми яких є промисловість, місь­
кий транс­порт і теплоцентралі.

Die Umweltverschmutzung zeigt sich
besonders deutlich an den
Waldschäden und am Sommersmog.

Забруднення довкілля виявляється
найбільш чітко в завданні шкоди лі­сам,
а також спричиняється літнім смогом.

Die menschliche Gesundheit, Böden
und Gewässer, Gebäude und Kunst­
denkmäler müssen deshalb vor wei­te­
ren Belastungen durch verunreinigte
Luft geschützt werden.

Здоров’я людини, ґрунт, водоймища,
будинки й пам’ятки культури повинні
бути, отже, захище­ні від подальшого
забруднення крізь атмосферу.

Gegen die Luftverschmutzung wurde
ein umfassendes Programm entwickelt.

Було розроблено велику програму
з боротьби із забрудненням повітря.

Im Verkehrsbereich wird die Belastung
der Umwelt durch die Einführung des
blei­frei­en Benzins reduziert.

У транспортній сфері зменшено за­
бру­д­нен­ня навколишнього се­ре­до­ви­
ща шляхом використання бензину,
що не містить свинцю.

Mitte 1995 ist das Gesetz zur Bekämp­
flung des Sommersmogs in Kraft ge­
treten.

У середині 1995 року набрав чин­
ності закон по боротьбі з літнім
смогом.

Danach wird das Fahren mit Diesel­
fahrzeugen verboten.

У зв’язку з чим заборонена їзда на
дизельних транспортних засобах.

Entscheidende Verbesserungen wur­den
auch beim Schutz der Gewässer er­reicht.

Істотних змін досягнуто в охороні во­
до­ймищ.

Sie richteten sich im ersten Schritt ins­
be­son­de­re gegen die organische Be­la­
stung der Oberflächengewässer.

Вони спрямовані у першу чергу про­
ти органічного забруднення верхніх
вод.

War in stark ver­schmut­zten Flüssen
wie dem Rhein oder dem Main
Anfang der siebziger Jahre der
Artenreichtum dra­stisch zurückgegan­
gen, so leben dort heute aufgrund der
verbesserten Wasserqualität wieder
annähernd so viele Arten wie in den
zwanziger Jah­ren des Jahr­hun­derts.

Якщо в сильно забруднених річках,
таких як Рейн або Майн, на початку
сімдесятих років кількість видів риб
значно знизилася, то сьогодні там
во­дить­ся завдяки поліпшенню якості
води знову приблизно стільки ж ви­
дів, як і в 20-ті роки цього століття.

Großer Sanierungsbedarf besteht da­ge­
gen noch trotz spürbarer Ver­bes­se­run­
gen für viele Seen und Flüsse in den
neu­en Bundesländern.

Всупереч помітним поліпшенням
у багатьох озерах і річках нових фе­
де­ра­ль­них земель необхідне їх са­ні­
ру­ван­ня.

220

Deutschland l

Einen wesentlichen Beitrag zum Ge­
wäs­ser­schutz leistet unter anderem
das Abwasserabgabengesetz.

Вагомий внесок до захисту водних
ресурсів здійснюється між тим за­вдя­ки
закону про податок на стічні води.

Er verpflichtet Gemeinden und In­du­
strie, die Schad– und Nährstoffe im Ab­
was­ser sehr stark zu reduzieren.

Він зобов’язує село й держ­про­ми­с­ло­
вість дуже скоротити викид шкі­д­ли­
вих речовин і харчових відходів до
сті­ч­них вод.

Viele Schadstoffe gelangen über die
Flüs­se und die Luft ins Meer.

Багато шкідливих речовин по­тра­п­ля­
ють через річки та повітря до моря.

Auch Schiffahrt und Erdölgewinnung tra­
gen zur Belastung der Meere bei und
die Fischerei beeinträchtigt die Meeres­
umwelt in immer stärkerem Maße.

Судноплавство й видобуток нафти при­
зводять також до забруднення морів,
і риболовство також завдає шкоди
морському середовищу де­да­лі більше.

Diese Probleme lassen sich nur durch
solidarisches Handeln aller Staaten
lösen.

Ці проблеми можна вирішити тільки
завдяки солідарним діям усіх
дер­жав.

Wörter und Wendungen

die Maßnahme, -n — захід
ausreichen (te, t) — вистачати,
бути достатнім
die Verschmutzung —
забруднення
vor diesem Hintergrund —
виходячи з цього
sich verpflichten (te, t) —
взяти обов’язки
gemeinsam — загальний
handeln (te, t) — діяти
die Lebensbedingung, -en
— умови життя

langfristig — довготривалий
die Sicherung — захист
die Grundlage, -n — основа
in Einklang bringen (a, a) —
тут: погоджуватися
der Schadstoff, -e — шкідлива
речовина
das Fernheizwerk, -e —
теплоцентраль
die Belastung, -en —
тут: забруднення;
навантаження
der Bereich, -e — сфера

Fragen zum Text

1. Was beschlossen 178 Staaten auf der Konferenz 1992 in Rio de
Janeiro zu machen?
2. Wovon wird die Luft in Deutschland belastet?
3. Wo zeigt sich besonders deutlich die Umweltverschmutzung?
4. Welches Programm wurde gegen die Luftverschmutzung entwickelt?
5. In welchem Bereich wurden entscheidende Verbesserungen erreicht?

V. Österreich
(À âñòðІЯ)


Österreich


Àâñòð³ÿ

Österreich liegt im südlichen Mittel­
europa.

Австрія лежить в південній ча­с­ти­ні
Центральної Європи.

Die Republik Österreich ist ein Bun­des­
staat.

Республіка Австрія — федеральна
держава.

Der Bundesstaat wird aus neun Bun­
des­län­dern gebildet.

Федерація складається з 9 фе­де­ра­ль­
них земель.

1955 wurde das Gesetz über die Neu­
tra­li­tät Österreichs angenommen.

У 1955 році було прийнято закон
про нейтралітет Австрії.

Die Österreichische Hauptstadt ist
Wien.

Австрійська столиця — Відень.

Eine besondere Bedeutung gewann
Wien als Stadt der Musik und als eine
Kongressstadt von Weltformat.

Особливе значення Відень має як мі­с­
то музики та як місто конгресів сві­то­
во­го масштабу.

Wunderschöne Baudenkmäler, Museen
und Galerien machen diese Stadt zu ei­
nem der beliebtesten Reiseziele der
Welt.

Чудові пам’ятники, музеї та галереї
роблять це місто до того ж улю­б­ле­
ною метою подорожей у світі.

Österreich ist ein Alpenland.

Австрія — альпійська країна.

Viele Touristen besuchen dieses Land
und bewundern seine Se­hens­wür­dig­
kei­ten.

Багато туристів відвідують цю країну
та милуються її визначними місцями.

In Innsbruck haben 1964 und 1976
die Olympischen Winterspiele statt­ge­
fun­den.

В Інсбруку в 1964 та 1976 роках про­
хо­ди­ли зимові Олімпійські ігри.

Österreich hat große Beiträge zur Ent­
wick­lung der Weltkultur geleistet.

Австрія зробила великий внесок
у розвиток світової культури.

Die Namen der Schriftsteller Arthur
Schnitz­ler, Rainer Maria Rilke und Ste­
fan Zweig werden mit Stolz genannt.

Імена письменників Артура Шні­т­ц­ле­
ра, Райнера Марія Ріль­ке, Стефана
Цвейга та інших вимовляються з го­
р­ді­с­тю.

Österreichische Musik ist in der gan­
zen Welt bekannt und beliebt.

Австрійська музика також відома
й улюблена в усьому світі.

t) — милуватися Beitrag leisten zu — робити внесок в. 3. 2. Brückner.. Малер — видатні композитори. Strauß. -e — мета подорожі bewundern (te. Ma­ ler sind berühmte Komponisten. Wörter und Wendungen der Bundesstaat. a) — створювати. Ihr Recht geht vom Volk aus”. вона була частиною «Тре­тьо­го рей­ху». Брюкнер.. через окупацію німецьким рейхом Ав­с­т­рії заважали здійснювати державну владу та до квітня 1945 р. Австрія також є колискою класичної оперети. які жили й творили в Австрії. die in Österreich gelebt und geschaffen ha­ben. З 13 березня 1938 р. Öster­reich wurde auch zur Wiege der klas­si­schen Operette. Парламентська демократія була по­ру­ ше­на в Австрії з 4 березня 1933 р. Шуберт. So lautet Artikel I des Bundes­ver­fas­ sungs­gesetzes.Österreich l 222 Mozart. -en — федеральна держава das Gesetz annehmen (a. Schubert. “Die parlamentarische Demokratie war in Österreich seit dem 4. 4. Так проголошує стаття 1 фе­де­ра­ль­но­ го конституційного закону. «Австрія — демократична ре­с­пу­б­лі­ка. -n — колиска schaffen (u. o) — приймати закон eine besondere Bedeutung gewinnen (a. . das Reiseziel. März 1938 war Österreich auf Grund der Okkupation durch das Deutsche Reich an der Ausübung sei­ ner Staatsgewalt ge­hin­dert und war bis April 1945 Teil des “Drit­ten Reiches”. Штраус. 5. Seit dem 13. Моцарт. die Wiege. o) — набувати особливого значення die Stadt von Weltformat — місто світового масштабу 1. творити Fragen zum Text Wo liegt Österreich? Was für ein Staat ist Österrech? Warum besuchen viele Touristen Österreich? Welche Ereignisse fanden in Österreich statt? Wodurch ist Österreich besonders berühmt?  Der staatliche Aufbau Österreichs  Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠“Österreich ist eine demokratische Re­ pu­blik. März 1933 aus­ge­schal­tet. Її право виходить від народу».

Президент укладає державні угоди та є головнокомандувачем фе­де­ра­ль­ ної армії. . Австрійська народна партія (АНП). und sie sind Vertreter des Landtags der Bun­des­län­der. die Öster­rei­chi­sche Volkspartei (ÖVP). Федеральна рада має 4 члени. президент обирається без­ по­се­ре­д­ньо народом терміном на 6 ро­ків. Австрійська партія свободи (АПС). Він призначає федерального ка­н­ц­ле­ ра — голову найсильнішої партії. die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). a. Die Erklärung über die Unabhängigkeit wurde am 27. Er ernennt den Bundeskanzler — den Vorsitzenden der stärksten Partei. die Amtperiode des Bun­des­prä­si­den­ten beträgt sechs Jahre. Der Bundespräsident ist der oberste Re­prä­sen­tant des Staates. Der Nationalrat besteht aus 183 Ab­ge­ ord­ne­ten und wird auf vier Jahre ge­ wählt. На чолі федерального уряду стоїть канцлер. die Grünen u. Der Bundespräsident schließt die Staats­ver­trä­ge ab und ist der oberste Be­fehls­ha­ber des Bundesheeres. 223 Після звільнення Австрії в квітні 1945 р. Seit 1951 wird der Bundespräsident un­ mit­tel­bar vom Volk gewählt. April 1945 proklamiert. Федеральний президент — це го­ло­в­ ний (вищий) представник держави. Законодавчими органами є На­ці­о­на­ ль­на рада та Федеральна рада — оби­д­ві камери парламенту. Der Bundespräsident vertritt die Re­pu­ blik völkerrechtlich. An der Spitze der Bundesregierung steht der Bundeskanzler. й вони є представниками ландтагів (парла­мен­тів) федеральних земель. Декларацію незалежності було про­го­ ло­ше­но 27 квітня 1945 р. Федеральний президент пред­ста­в­ляє республіку по міжнародному пра­ву. засновниками республіки ста­ ли по­лі­тич­ні партії. До провідних політичних партій Ав­ с­т­рії належать: соціал-демократична партія Австрії (СДПА). Der Bundesrat hat 64 Mitglieder. «зелені» та ін. Er führt mit dem Vizekanzler und den Bundesministern die Regierungs­ geschäfte. Die Nationalflagge Österreichs ist Rot– Weiß–Rot mit dem Bundeswappen. Die gesetzgebenden Organe der Re­pu­blik sind der Nationalrat und der Bun­des­rat — die beiden Kammern des Par­la­ments. Zu den führenden politischen Parteien Österreichs gehören die So­zi­al­de­mo­kra­ ti­sche Partei Österreichs (SPÖ).l Австрія Nach der Befreiung Österreichs im April 1945 waren die politischen Parteien die Republikgründer. Він разом з віце-канцлером і фе­де­ ра­ль­ни­ми міністрами веде справи уря­ду. Національна Рада складається з 183 (ста вісімдесяти трьох) депу­ татів та обирається на 4 роки. Національний прапор Австрії — че­ р­во­но-біло-червоний з гербом фе­де­ ра­ції. З 1951 р.

e) — представляти der oberste Befehlshaber — головнокомандувач das Bundesheer — армія Австрії die Kammer (-n) — палата Fragen zum Text Wann wurde die Unabhängigkeit Österreichs proklamiert? Von wem wird der Bundespräsident gewählt? Welche Aufgaben erfüllt der Präsident? Wie heißen die gesetzgebenden Organe Österreichs? Wie heißen die führenden Parteien Österreichs?  Wien  ³äåíü Wien ist die Hauptstadt Österreichs. Відень знову згадується в історичних хроніках. стає столицею Австрійської дер­ жа­ви. В 9—11 ст.6 млн чол. Відень — столиця Австрії. 3. і в середині 12 ст. здійснення die Staatsgewalt — державна влада hindern (te.Österreich l 224 Wörter und Wendungen die Ausübung — виконання. Die Stadt entstand am rechten Ufer der Donau am berühmten Wienerwald. 2. Відень розташований на перехрестях Дунайського водного шляху та су­хо­ пу­т­них шляхів східноєвропейських держав. Im 9. In 90-er Jahren bauten hier die rö­mi­ schen Eroberer eine Festung. Heute ist Wien das größte Industrie–. Das spielte eine große Rolle in der Ent­ wick­lung der Stadt. науковий та культурний центр країни. У 90-ті роки римські завойовники по­ бу­ду­ва­ли тут фортецю. 5. unmittelbar — безпосередньо die Amtsperiode — термін (должности) vertreten (a.6 Millionen Men­schen. 4. Wissenschafts– und Kulturzentrum des Landes. (-en) — представник 1. Jahrhundert wird Wien wie­ der in den hi­sto­ri­schen Chroniken er­ wähnt und in der Mitte des 12. Jahr­ hun­derts wurde es zur Hauptstadt des öster­rei­chi­schen Staa­tes. Тут мешкає понад 1. Сьогодні Відень — найбільший про­ ми­с­ло­вий. Wien liegt an der Kreuzung der Do­nau­ was­ser­straße und Land­straßen aus Ost­ eu­ro­päi­schen Ländern. . t) — заважати. Місто виникло на правому березі Ду­ наю біля відомого Віденського лісу. перешкоджати die Erklärung — декларація der Repräsentant. Hier wohnen mehr als 1.—11. Це відіграло велику роль у розвитку міста.

wo heute be­rühm­te Museen sind: das Museum der Öster­rei­ chi­schen Kultur. І. Неподалік розташований всесвітньо відомий собор Штефан-Дом. W. Hier lebten und schufen ihre un­sterb­li­ chen Werke J. Fast von allen Seiten ist die Innere Stadt von der Ringstraße umgeben. F. майданів та водограїв. Мо­ царт. Тут збереглися також деякі ста­ро­вин­ ні церкви та будівлі. . Nicht weit von hier erhebt sich der welt­be­rühm­te Stephan-Dom. Штраус. В. Hier befindet sich Hofburg — der ehe­ ma­li­ge Kaiserpalast. У південній та східній частинах міста сконцентрована майже вся сучасна індустрія. das Museum der Völkerkunde und auch die Nationalbibliothek und ein Kon­zert­saal. серед них — бу­ ді­в­ля університету. Im Zentrum — in der Inneren Stadt — sind die berühmtesten ar­chi­tek­to­ni­ schen Denkmäler. Hier sind auch einige antike Kirchen und Gebäude erhalten geblieben. J. Wien liefert dem Lande ein Drittel der gesamten Industrieproduktion. Hier wurden viele prachtvolle Gebäude gebaut: die Staatsoper. Von großer Bedeutung sind hier Ma­ schi­nen­bau. Mozart. Гайдн. Тут жили і створювали свої без­сме­р­ т­ні твори І. В центрі — у Внутрішньому місті — розташовані відомі архітектурні па­ м’я­т­ни­ки. das Rathaus. Шуберт. Schubert. Wien ist auch als Musikstadt bekannt. На вулиці Рингштрасе є також де­кі­ль­ ка музеїв і великих магазинів. Парламент. Ратуша. das Parlament. dar­ unter das Gebäude der Universität. Р. Тут є також багато підприємств хі­мі­ч­ ної промисловості. де сьогодні є кілька відомих музеїв: Музей ав­с­т­рій­ сь­кої культури. In der Ringstraße gibt es auch einige Museen und große Kaufhäuser. Велике значення мають тут ма­ши­но­ бу­ду­ван­ня. Haydn und andere. Національна бібліотека та Кон­це­р­т­ ний зал. Wien ist die Stadt der Parks. Strauß. Відень — це місто парків. Шуман та інші. das Gebäude der neuen Universität und das be­ rühmte Burg–Thea­ter. Ф. Тут було побудовано багато чудових споруд: Державна опера. Plätze und Springbrunnen. Етнографічний музей. Майже з усіх сторін Внутрішнє місто ото­че­не кільцевою вулицею Рінгш­ трасе. будівля нового університету та відомий Бург-Театр. Metallbearbeitung und be­ son­ders Elektrotechnik.l Австрія 225 Im südlichen und östlichen Stadtteilen ist fast die ganze moderne Industrie kon­zertriert. Відень дає країні третину всієї про­ми­ с­ло­вої продукції. Es gibt hier auch viele Betriebe der che­mi­schen Industrie. die Gemäldegalerie. Відень відомий як місто музики. Тут знаходиться Гофбург — ко­ли­ш­ній імператорський палац. металообробна про­ми­с­ло­ вість і особливо електроніка.

Частина цієї території в 976 році ві­ді­ йш­ла до династії Бабенбергів. Wörter und Wendungen entstehen (a. Verhand­ lungen und wis­sen­schaft­li­che Symposien statt. hier finden internationa­ le Kon­fe­ren­zen. Als neutraler Staat wurde Österreich zur Residenz vieler interna­tionaler Or­ ga­ni­sa­tio­nen. 6.Österreich l 226 J. опоясувати prachtvoll — пишний. яка повинна була відіграти роль схі­д­ но­го бастіону. 4. das Museum der Völkerkunde — етнографічний музей der Dom — собор erhalten bleiben (ie. Штрауса називають у всьому світі «Королем вальсу». Ein Teil des Raumes fiel 976 an die Ba­ ben­berg. Im 8. пе­ре­го­ во­ри і наукові симпозіуми. 7. Kon­gresse. 2. виникати der Eroberer — завойовник die Festung (-en) — фортеця erwähnen (te. 5. конгреси. . тут відбуваються між­на­ ро­д­ні конференції. 3. І. зберігатися umgeben (a. У 8 столітті Карл Великий заснував на Дунаї Аварську марку — територію. Strauß wird in der ganzen Welt “Walzerkönig“ genannt. ie) — берегтися. a) — з’являтися. t) — згадувати die Wasserstraße (-n) — судноходна ріка die Landstraße (-n) — сухопутний шлях die Innere Stadt — внутрішнє місто 1. Як нейтральна держава Австрія ста­ла резиденцією багатьох між­на­ро­д­них організацій. розкішний Fragen zum Text Wo entstand die Stadt Wien? Wann wurde es zur Hauptstadt des Landes? Was für eine Stadt ist Wien heute? Welche Straße Wiens ist besonders berühmt? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Wien? Wer von den großen Komponisten lebte und schuf in Wien seine Werke? Wessen Residenz ist Wien?  Aus der Geschichte Österreichs  Ç ³ñòî𳿠Àâñò𳿠Vor 2000 Jahren war Wien eine rö­mi­ sche Grenzfestung. 2000 років тому Відень був при­­ко­р­ дон­ним укріпленням Римської імперії. e) — оточувати. Jahrhundert begründete Karl der Große an der Donau die Awarische Mark als Bollwerk im Osten.

Kroa­ti­en und Dalmatien bildete den Kern ei­nes mitteleuropäischen Reiches. Хорватією та Далмацією утворили ядро се­ре­д­ ньо­єв­ро­пей­сь­кої імперії. у якій «не заходило сонце».l Австрія 227 Auf die Babenberg folgten 1282 die Habs­bur­ger. Уже в 18 столітті імператриця Марія Терезія та її син Йосип II своїми ре­ фо­р­ма­ми заклали фундамент су­час­ ної держави. і разом з Чехією. Dieser Staat. Nach 1945 blieb Österreich von den vier Großmächten besetzt. Тільки в результаті укладення Держав­ного договору 1955 року вона отри­ма­ла повну незалежність і по­стій­ний ней­т­ра­лі­тет. після відбиття навали ту­р­ків. Jahrhundert schufen die Reformen der Kaiserin Maria Theresia und ihres Soh­nes Josef II. zerfiel 1918. Während der Einfluss der Habsburger in Deutschland seit der Reformation im­mer mehr zurückging. die ihre Besitzungen durch Hei­rat– und Bündnispolitik er­ wei­ter­ten und von 1438 bis 1806 die Kaiserwürde des Römischen Reiches in­ ne­hat­ten. Після 1945 року Австрія була оку­по­ва­на чотирма великими де­ ржавами. У 1282 році Бабенбергів змінили Габс­ бурги. der seit 1867 Österreich– Ungarn heißt. їм вдалося при­ єднати Уго­р­щи­ну та Польщу. Lange waren auch Belgien und große Teile Italiens mit Österreich ver­ bunden und zusammen mit Tsche­ chien. die 1529 und 1683 Wien belagerten. gewannen sie nach Abwehr der Türken. які облягали Відень у 1529 і 1683 роках. Ця держава. Schon im 18. 1938 року Австрійська республі­ка ста­ла першою жертвою загарбниць­ кої політики Адольфа Гітлера. Es erlangte erst 1955 durch den Staats­ vertrag seine volle Souveränität und sei­ne immerwährende Neutralität. Тривалий час до складу Австрії вхо­ ди­ла також Бельгія та великі те­ри­то­ рії Італії. розпа­ лася в 1918 році. “in dem die Sonne nicht unterging”. Ungarn und später auch Polen hinzu. (1519 bis 1556) war Öster­reich Mittelpunkt eines Weltreiches. яка отримала в 1867 році назву Австро-Угорщина. При Карлі V (1519–1556) Австрія була центром світової імперії. die Grund­la­gen eines moder­­nen Staa­tes. . Unter Karl V. На ту пору як після Реформації вплив Габсбургів у Німеччині пос­ тійно зме­н­шу­ва­в­ся. які за рахунок шлюбів і по­лі­ тич­них союзів розширили володіння та з 1438 до 1806 року посідали пре­ стол у Священній Римській імперії. Die Republik Österreich wurde 1938 das erste Opfer der Eroberungs­politik Adolf Hitlers.

Österreich l 228 Wörter und Wendungen die Grenzfestung. Der Schulbesuch an öffentlichen Schu­ len ist unentgeltlich. Відвідування в загальних школах без­ ко­ш­то­в­не. 4. у вищому ступені за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої вищої школи (реальна гімназія ви­що­го ступеня — 4 роки) або в про­фе­сій­ній середній чи вищій школі (остан­ні 5 років). або вони можуть продовжувати свою ка­р’є­ру школяра за здібностями й на­хи­ла­ми. Ihre Absolventen besuchen entweder den einjährigen polytechnischen Lehr­ gang und erhalten danach eine Be­rufs­ aus­bil­dung in Betrieb und Berufsschule oder sie können. a) — розпадатися das Opfer. . 2. -en — кордонне укріплення das Bollwerk — бастіон der Raum. дві по­да­ль­ші шкільні дороги: відвідуван­ ня ос­но­в­ної школи або відвідування за­га­ль­но­ос­ві­т­ньої вищої школи. 3. je nach Begabung und Nei­gung. Nach dem Besuch der vierjährigen Volkss­chule (Grundschule) stehen dem zeh­n­jäh­ri­gen Kind in der Regel zwei weit­er­führende Schulwege offen: der Besuch der Hauptschule oder der Besuch einer allge­mein­bildenden hö­ heren Schule.— жертва die Eroberungspolitik — загарбницька політика Fragen zum Text Was war Wien vor 2000 Jahren? Wann wurde Österreich zum Mittelpunkt eines Weltreiches? Welche Staaten waren mit Österreich verbunden? Wann wurden die Grundlagen eines modernen Staates geschaffen? Warum wurde Österreich besetzt?  Die Schulen in Österreich  Øêîëè â Àâñò𳿠Die Schulpflicht beginnt nach der Voll­ en­dung des sechsten Lebensjahres und dauert neun Schuljahre. 5. Обов’язкове шкільне навчання по­чи­ на­єть­ся в 6 років і триває 9 років. -en — володіння die Kaiserwürde — престол innehaben (te. як правило. -n — основа. фундамент zerfallen (ie. t) — облягати die Grundlage. Її випускники відвідують або річний політехнічний курс та отримують пі­с­ля цього професійну освіту на під­ при­єм­с­т­ві або в професійній школі. Після відвідування 4-річної народної школи (початкова школа) де­ся­ти­рі­ч­ ній дитині відкриті. die Räume — територія die Besitzung. ihre Schullaufbahn in der Ober­ stu­fe einer allgemeinbildenden höheren Schu­le (Oberstufenrealgymnasium vier­ jäh­rig) oder an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (letztere fünfjährig) fortsetzen. die Abwehr — відбиття (навали) belagern (te. Die Hauptschule ist vierjährig. . t) — посідати (престол) der Einfluß — вплив 1. Основна школа — чотирирічна.

die fremdsprachig ge­ führt sind. Danach haben die Schüler das Recht eine Uni oder Hochschule zu besuchen. an der Kinder vom fünften Lebensjahr bis zum internationalen Baccalaureat un­ter­rich­tet werden. Основними формами за­га­ль­но­ос­ві­т­ ніх вищих шкіл є гімназії. Wörter und Wendungen die Vollendung — закінчення in der Regel — як правило die Begabung — здібність. Es gibt Schulen. Як загальноосвітні вищі. в яких викладають іно­зе­м­ ною мовою. Nach Abschluss der vierten Klasse ist der Besuch einer berufsbildenden mitt­ le­ren oder höheren Schule möglich. так і про­фе­ сій­ні вищі школи учні закінчують ек­ за­ме­ном на атестат зрілості. Die Grundformen der all­ge­mein­bil­den­ den höheren Schulen sind das Gym­na­ si­um. An der American International school werden Kinder bis zur zwölften Schul­ stu­fe nach dem amerikanischen Schul­ mo­dell unterrichtet. Die allgemeinbildende höhere Schule ist achtjährig. Для вузів художнього напрямку іс­ну­ ють свої умови прийому. Загальноосвітня вища школа — во­сь­ ми­рі­ч­на. в якій навчають дітей з 5-річного віку на між­на­ро­д­но­го бакалавра. Є школи. Sowohl die allgemeinbildenden hö­he­ ren Schulen schließen die Schüler mit der Reiferprüfung ab. реальні гім­ назії та економічні реальні гімназії. Система «мостів» і «переходів» на­дає можливість робити переходи між окре­ми­ми видами шкільної системи. Für die Hochschulen künst­licher Rich­tung gelten eigene Auf­nah­me­be­din­gun­gen.l Австрія 229 Es gibt auch verschiedene Arten von Sonderschulen für physisch oder psy­ chisch behinderte Kinder. t) — робити можливим der übertritt — перехід der Baccalaureat — бакалавр unentgeltlich — безкоштовно öffentlich — суспільний . Після закінчення 4 класу можливе від­ві­ду­ван­ня професійної середньої або вищої школи. Es gibt die “Vienna International School”. Є також різні види особливих шкіл для дітей з фізичними та психічними від­хи­лен­ня­ми. Das System der “Brücke” und “Über­gän­ ge” ermöglicht Übertritte zwischen den einzelnen Zweigen des Schulsystems. das Realgymnasium und das wirt­schafts­kund­li­che Realgymnasium. В американській міжнародній школі діти навчаються до 12 класу за аме­ ри­кан­сь­кою моделлю шкіл. Є «Віденська міжнародна школа». талант die Neigung — схильність die Schullaufbahn — тут: шкільна кар’єра ermöglichen (te. Після цього учні мають право від­ві­ду­ ва­ти університет або вуз.

3.Österreich l 230 1. 4. 5. Fragen zum Text Wann gehen die Kinder von Österreich in die Schule? Welche Schulen gibt es in Österreich? Wodurch unterscheiden sie sich voneinander? Ist der Übergang aus einer Schule in die andere möglich? Welche Perspektiven geben die allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden höheren Schulen? . 2.

вугілля. der Rhein. Швейцарія — капіталістична держава Центральної Європи. Die Schweiz ist arm an Bodenschätzen. an Liech­ten­ stein. Auf dem Territorium des Landes gibt es viele kleine und größere Seen. Рейн. Regierung und ein eigenes Par­la­ ment. Die Regierung besteht aus 17 Mit­glie­ dern. Столиця — Берн. Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Industrie­land mit entwickelter Land­ wirt­schaft. Italien und Frankreich. Основними є кам’яна сіль. Австрією. залізна руда. Eisenerz. У кожного кантону — власні кон­сти­ ту­ція. Kalk. . Die Schweiz ist ein Gebirgsland. der Inn. Ë þêñåìáóðã òà Ë Іõòåíøòåéí)  Die Schweiz  Øâåéöàð³ÿ Die Schweiz ist ein kapitalistischer Staat in Mitteleuropa.VI. уряд і парламент. з них 3 напівкантони. У Швейцарії мало корисних копалин. Luxemburg. Італією та Францією. Ін і Ааре. österreich. Sie grenzt an die BRD. Kohle. Загальна площа становить 41 300 км2. Ліхтенштейном. Liechtenstein (Ø âå é öàðІЯ. Die Schweiz ist eine parla­mentarische Bundesrepublik mit 23 Kantonen.79 % rä­to­ ro­ma­nisch. Серед корінних жителів 65 % го­ во­рять німецькою. 18 % fran­zö­ sisch. von denen drei Halbkantone sind. die Aare. Die Hauptflüsse sind die Rhone. Die Fläche beträgt 41 300 km2 . Швейцарія — держава з ви­со­ко­ розвиненою промисловістю та сіль­сь­ ким господарством. Головними ріками є Рон. 10 % — італійською і 0. яка складається з 23 кантонів. Die Schweiz. Вона межує з ФРН. гіпс. 18 % — фран­ цу­зькою. Швейцарія — гірська країна. Vorhanden sind Steinsalz. Die Hauptstadt ist Bern. вапно. Jeder Kanton hat eine eigene Ver­fas­ sung. Ці чотири мови вважаються дер­жа­в­ ни­ми. Diese vier Sprachen sind offiziell.79 % — ре­то­ро­ман­сь­кою ­ мовами. Швейцарія — парламентська фе­де­ ра­ти­в­на республіка. На території держави багато великих і малих озер. Уряд складається з 17 чоловік. Unter den Ureinwohnern des Landes sprechen 65 % deutsch. Gips. 10 % italienisch und 0.

а три з них — з напівкантонів. der Ma­ schi­nen­bau. го­дин­ни­ко­ва та інші. t) — межувати з der Ureinwohner — корінний житель die Bodenschätze — корисні копалини vorhanden sein — бути в наявності 1. Liechtenstein l 232 Zur Entwicklung des Landes trug seine traditionelle politische Neutralität we­ sent­lich bei. Wörter und Wendungen grenzen an (Akk. Конституція федерації 1874 р. Luxemburg. Die Bundesverfassung des Jahres 1874 ist bis jetzt gültig. . Jeder Kanton hat seine eigene Ver­fas­ sung. 2. діє й сьогодні. die Uhrenindustrie und an­ de­re fein­mechanische Industrie­zweige. 5. 3. Regierung und sein eigenes Par­ la­ment. aber die Rechte der Kantone sind jedoch durch die Bundesver­ fassung be­schränkt. У 1815 р. пов’язані з точною механікою Fragen zum Text Was für ein Staat ist die Schweiz? An welche Staaten grenzt sie? Wieviel Quadratkilometer beträgt die Fläche der Schweiz? Welche Sprachen sprechen die Einwohner der Schweiz? Wie gliedert sich die Schweiz?  Der Staatsaufbau der Schweiz  Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine parlamentarische Republik auf föderativer Grundlage.Die Schweiz. однак права кантонів обмежені федеральною кон­ сти­ту­ці­єю. пов’язані з точ­ ною механікою. У розвиткові країни велику роль ві­ді­ гра­ла її традиційна політична не­за­ле­ ж­ність. Кожен кантон має свою Конституцію. Die Schweiz besteht aus 23 Kantonen und drei von denen aus Halbkantonen. Bedeutende Industrie­zweige sind: die metall­verarbeitende Industrie. Віденський конгрес га­ра­н­ ту­вав не­за­ле­ж­ність й «поступовий» ней­т­ра­лі­тет країни. машинобудівна. a) — робити внесок feinmechanische Industriezweige — галузі промисловості.) (te. уряд і свій парламент. 1815 garantierte der Wiener Kongress Unabhängigkeit und “immer­währende Neutralität” des Landes. das Eisenerz — залізна руда eigen — власний beitragen (u. Швейцарія складається з 23 кантонів. Головними галузями промисловості є: металообробна. 4. Швейцарія — це парламентська ре­с­ пу­б­лі­ка на засадах федерації.

незалежна пар­тія і партія євангелістів та ін. Die Bundesversammlung wählt jährlich aus 7 Mitgliedern des Bundesrates den Bundespräsidenten. die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS). Sie besteht aus 7 Bundesministern und wird auf 4 Jahre gewählt. Державний прапор — білий хрест на червоному фоні. со­ціал-демократична партія Швейцарії (СДПШ). християнсь­ ко-демократична партія Швейцарії (ХДПШ). Keine Regierung kann gestürzt werden. котрий є в той же час главою держави та уряду. Вона сама надає технічну й фі­нан­ со­ву підтримку численним країнам «тре­тьо­го світу». Федеральне зібрання обирає що­рі­ ч­но з 7 членів Федеральної Ради Фе­де­ра­ль­но­го президента. die Liberale Partei der Schweiz (LPS). . Die Staatsflagge ist das weiße Kreuz auf dem roten Grund. котре складається з двох палат: Національної Ради з 200 (дво­мастами)­ депутатами та Ради кан­тонів з 46 (сорока шістьма) депу­татами. Unabhängige und Evan­ge­lische Partei u. а саме щодо співробітництва у сфері роз­ витку. Die oberste ausführende Behörde ist der Bundesrat (die Regierung). Законодавчий орган — федераль­ не зібрання. Sie arbeitet in den meisten in­ter­na­tio­ na­len Organisationen mit und nämlich im Bereich der Entwicklungszusamme narbeit. die Schweizerische Volkspartei (SVP). Швейцарська на­род­на партія (ШНП). Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 233 Das gesetzgebende Organ ist die Bun­ des­ver­samm­lung. a. die Christlich–Demokratische Partei der Schweiz (CDPS). Найважливіші політичні партії Швей­ ца­рії: радикально-демократична пар­ тія Швейцарії (РДПШ). Вона складається з 7 федеральних міністрів і обирається на 4 роки. Er darf für das folgende Jahr nicht wie­ der­ge­wählt werden. Die wichtigsten politischen Parteien der Schweiz sind: die Fre­isinnig­demok­ ra­tische Partei der Schweiz (FDP). Die Schweiz übernimmt in ihrer Politik die Rolle der Gastgeberin für zahlrei­ che in­ter­na­tio­na­le Organisationen und Ver­hand­lun­gen. ліберальна пар­тія Швейцарії (ЛПШ). Вона активно працює з багатьма міжнародними­ організаціями. das Staatso­ber­ haupt und Regierungschef zugleich ist. Вищий виконавчий орган влади — Федеральна рада (уряд). Уряд не може бути скинутий.l Øâåéöàðія. die aus 2 Kammern besteht: dem Nationalrat mit 200 Ab­ ge­ord­ne­ten und dem Ständerat mit 46 Ab­ge­ord­ne­ten. Sie leistet auch selbst technische und fi­nan­zi­el­le Unterstützung an zahlreiche Länder der dritten Welt. Наступного року він не має права бути знову обраним. Швейцарія у своїй політиці бере на себе роль гостинного господаря для численних організацій та пе­ре­го­во­ рів.

—19. У 1981 р. Її продовження — Крамгассе — веде до моста через річку Аре. Jh. Місто було засноване в 12 ст. у Берні було 145 тис. жи­те­ лів. die Behörde. Sie geht dann in die Kramgasse über. gegründet. Die Stadtmitte hat sich seit dem 18. ратуша. reste­ der Festungsmauer. -n — орган влади stürzen (te. t) — обмежувати der Nationalrat — Національна рада der Ständerat — Рада кантонів der Abgeordnete. 5. 2. але сто­ли­цею країни стало тільки в 1848 р. Центральна частина міста мало змі­ ни­ла­ся з часів 18—19 ст. поліграфічна та харчова. . вузькі вулиці. 3. Bern liegt in der Stromwindung des Flus­ses Aare und ist von den Alpen umringt. зведена в 15 ст. башти — за­ли­ ш­ки стіни фортеці.Die Schweiz.: сіро-зелені будинки з аркадами. Jahrhundert wenig geändert: grüngraue­ Häuser mit Arkaden. gebaut im 15. Головна вулиця старої частини мі­с­ та — Марктгассе. Die Stadt wurde im 12. Im Jahre 1981 waren in Bern 145 Tau­ send Einwohner. aber wurde erst 1848 zur Hauptstadt des Landes. ста­ ро­вин­ні фонтанчики з алегоричними фі­гу­р­ка­ми. Luxemburg. Buchdruck– und Lebensmittelindustrie.. Jh. t) — скидати  die Verhandlungen — переговори im Bereich — у галузі die Unterstützung — підтримка  das Kreuz — хрест  gültig — дійсний Fragen zum Text Seit wann ist die Schweiz ein neutraler Staat? Welche Rechte haben die Behörden der Kantone? Wie heißt das gesetzgebende Organ in der Schweiz? Wer ist das Staatsoberhaupt und wie lange ist seine Amtsperiode? Welche Rolle spielt die Schweiz in der Weltpolitik?  Bern  Áåðí Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. -n — депутат ausführend — виконавчий 1. Die Hauptstraße des alten Stadtteils ist die Marktgasse. die zur Brücke über den Fluss Aare führt. Берн розташований у завороті річки Аре й оточений Альпами. Liechtenstein l 234 Wörter und Wendungen immerwährend — постійний beschränken (te. Türme. Берн — столиця Швейцарії. Провідними галузями промисловості тут є машинобудівна. Die führenden Industriezweige sind hier Maschinenbau. altertümliche Springbrunnen mit allegorischen Fi­gur­ chen und das Rathaus. 4.

які бажають познайомитися зі своєрідною ар­хі­те­к­ ту­рою та визначними місцями міста. У Берні функціонує міжнародний ае­ ро­порт. Це — улюбленці дітвори. У ньому розташовані парламент і уря­ до­ві установи. Берн відвідують туристи. -gäste — пасажир літака darstellen (te.l Øâåéöàðія. на­ці­о­ на­ль­на і міська бібліотеки. die National– und die Stadt­bi­blio­thek und der gotische Dom Sankt–Vincenc. Sie sind Lieblingstiere der Kinder. t) — зображувати verbunden sein mit (Dat. -e — залишок die Festungsmauer — стіна фортеці altertümlich — старовинний die Buchdruckindustrie — поліграфічна промисловість sichern (te. um sich zu amü­sie­ren. У Берні знаходиться резиденція Все­ сві­т­ньо­го поштового союзу. Це перш за все Музей мистецтв і єди­ний у Європі Музей Альп. Am Stadtwappen ist ein Bär dargestellt. І сьогодні біля моста через Аре зна­ хо­дить­ся бетонована яма. Er sichert den Transport der Fracht und der Fluggäste aus verschiedenen Ec­ken der Erdkugel. die hierher kommen. Touristen besuchen Bern. Wörter und Wendungen die Stromwindung (-en) — заворот ріки der Rest. Und heute noch ist an der Brücke über den Fluss Aare eine betonierte Grube. До визначних місць Берна належить і будівля палацу на урвистому бе­ре­зі Аре. З ведмедями пов’язана історія міста. Він забезпечує транспортування ва­ н­та­жів і пасажирів з різних куточків зе­м­ної кулі. Bern ist die Residenz des Weltspost­ bundes. in der die Bären leben. Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bern gehört auch das Gebäude des Pa­ la­stes am steilen Ufer des Flusses Aare. де живуть ведмеді. -n — яма die Fracht — вантаж der Fluggast. Mit den Bären ist die Geschichte der Stadt verbunden. На гербі міста зображений ведмідь. У місті є всесвітньо відомі пам’ятники мистецтва. Das sind vor allem das Kunstmuseum und das einzige in Europa Alpen­museum. яка при­хо­ дить сюди розважитися. забезпечувати der Springbrunnen — фонтан die Grube. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 235 In Bern funktioniert ein internationaler Flughafen.) — бути пов’язаним . готичний собор Санкт-Вінценц. um die Ar­chi­ tek­tur und die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen­zulernen. t) — гарантувати. Hier befinden sich das Parlament und die Regierungsbehörden. In der Stadt gibt es weltberühmte Denkmä­ler der Kunst.

Die Schweiz. У 1 сторіччі до нашої ери територія сучасної Швейцарії була завойована римлянами. В 6 ст.). . На початку 9 ст. Im 6.—5. Jh. Швейцарія розташовувалася тоді на зі­т­кненні територій братніх народів. Die Bevölkerung im südlichen Teil des Landes eignete sich Kultur und Spra­che der Kelten an. Населення на півдні країни аси­мі­лю­ ва­ло­ся з культурою та мовою кельтів. germanische Schwei­zer und Italien­schweizer lebten. So entstanden hier. vor unserer Zeitrechnung wur­ de das Ter­ri­to­ri­um der heutigen Schweiz von den Römern erobert. вся Швейцарія була за­во­йо­ ва­на ге­р­ман­сь­ки­ми племенами фра­ н­ків. 6. 2. im Norden des Lan­des. Jh. die sich dort nie­der­ließen.—19. Liechtenstein l 236 1. Nach dem Zerfall des Römischen Rei­ ches besiedelten germanische Stämme die­ses Land (3. Так утворилися тут. 3. Jh. wo spä­ter Frankenschweizer. deren Kultur und Sprache ähn­ lich sind. Швейцарія — одна з маленьких дер­ жав Європи. що оселилися там. 4. германські діалекти. aus? Welche Industriezweige sind in Bern entwickelt? Womit ist die Geschichte der Stadt verbunden? Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt?  Aus der Geschichte der Schweiz  Ç ³ñòî𳿠Øâåéöà𳿠Die Schweiz ist eine der kleinen Staa­ ten Europas. germanische Mundarten. де пізніше жили фра­н­кій­сь­кі. Fragen zum Text Wann wurde Bern zur Hauptstadt der Schweiz? Wo liegt die Stadt Bern? Wie sah die Stadt in 18. Jahrhunderts wurde die Schweiz dem großen Reich von Karl des Großen an­ge­schlos­sen. Це сприяло подальшій германізації країни. на півночі країни. Mit der Zeit entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften. З часом у Швейцарії виникло три ет­ні­ч­них громади. куль­ту­ра і мова яких була дуже близькою один одному. 5.). Das trug zur weiteren Germanisierung des Landes bei. Після розпаду Римської імперії ці зе­м­лі населили германські племена (3—5 ст. Jh. Швейцарія була при­ єд­на­на до імперії Карла Великого. Im 1. Luxemburg. Am Anfang des 9. германські та італійські швей­ца­р­ці. Die Schweiz lag damals am Rande der Territorien von drei verwandten Völ­ kern. wurde die ganze Schweiz von ger­ma­ni­schen Stämmen der Franken erobert.

Jhs. особливо мо­ло­ч­не. eroberte Napoleon die Schweiz und so wurde eine ein­ heitliche Republik mit zen­tra­li­sier­ter Regierung gegründet. У цей час Швейцарія мала вже 22 кан­тони. Große Rolle im Leben des Landes spielt Tourismus. Швейцарію завоював На­по­ле­он і була створена єдина ре­с­ пу­б­лі­ка з центра­лі­зо­ва­ним урядом. aber immer neue Län­der wur­den ihr angeschlos­ sen. почала розвиватися легка. італійською та ретороманською. Damals gab es in der Schweiz große soziale und religiöse Gegen­sätze zwi­ schen Protestanten und Katholiken. Nach dem Zusammensturz des Napoleonreiches wurde die Schweiz vom Wie­ner Kongress als ein neutraler Staat an­er­kannt. . а згодом і важка промисловість. Jahrhundert wurden alle Länder der Schweiz ein Teil des Heiligen Rö­mi­ schen Reiches. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 237 Im 11. У Швейцарії люди розмовляють чотир­ ма мовами: німецькою. Im 18. У 19 ст. Ita­lie­nisch und Rätoromanisch. Die Schweiz ist eines der führenden fi­ nan­zi­el­len Zentren der Welt. Швейцарія складалася з 13 кантонів. 1499 war die Schweiz von der Herr­ schaft des Römischen Reiches frei. Ende des 18. Jahrhundert beganntn sich die Leicht­in­du­strie und später auch die Schwer­in­du­strie zu entwickeln. всі землі Швейцарії стали ча­с­ ти­ною Священної Римської імперії. В 11 ст. Französisch. Heute ist die Schweiz ein hoch­ent­wic­ kel­ter Industriestaat mit der hochpro­ duktiven Landwirtschaft. Zu jener Zeit waren in der Schweiz schon 22 Kantonen.l Øâåéöàðія. У 1499 році Швейцарія звільнилася від царювання Римської імперії. Im 19. Hochentwickelt wurde auch die Land­ wirt­schaft und besonders die Milch­ wirt­schaft. французькою. Високорозвиненим стало також сіль­ сь­ке господарство. Hier gibt es Hunderte Banken und fi­ nan­zi­el­le Vertretungen. Швейцарія — один з ведучих фі­нан­ со­вих осередків світу. але до неї прєднували­ ся нові й нові землі. Сьогодні Швейцарія ви­со­ко­ро­з­ви­не­ на промислова країна з продуктив­ ним сільським господарством. У цей час в Швейцарії були великі со­ці­а­ль­ні та релігійні протиріччя між ка­то­ли­ка­ми та протестантами. Jahrhundert bestand die Schweiz aus 13 Kantonen. У кінці 18 ст. In der Schweiz sprechen die Menschen vier Sprachen: Deutsch. У 18 ст. Велику роль у житті країни відіграє туризм. Після розпаду Наполеонівської ім­пе­ рії Віденський Конгрес визнав Швей­ ца­рію нейтральною державою. Тут сотні банків та фінансових аге­н­ цій.

. а з 1949 р.— до НАТО. Тут говорять німецькою та фран­ цузькою мовами.) — приєднувати до. Der Herzog ernennt und entlässt den Mi­ni­ster­prä­si­den­ten und die Minister. Столиця — Люксембург. Seit 1948 gehört Luxemburg der Beni­ luxunion und seit 1949 der NATO an. Герцог призначає та звільняє пре­ м’єр-міністра й міністрів. das Reich — імперія anerkennen (te. . Площа країни складає 2500 кв. o) (Dat. Велике герцогство Люксембург роз­ та­шо­ва­не між ФРН. схожий der Gegensatz (-sätze) — суперечності 1. die Bevölkerungszahl — über 350 000 Einwohner.Die Schweiz. на­се­лен­ня — понад 350 000 жи­те­лів.. Держава існує з 1839 року. Liechtenstein l 238 Wörter und Wendungen die Zeitrechnung — літосчислення erobern (te. Die Fläche des Landes beträgt etwa 2500 km2. ein Viertel davon sind Aus­län­der.? Welche Folgen hatte dieses historische Ereignis? Warum entstanden in der Schweiz drei ethnische Gemeinschaften? Wann wurde die Schweiz zu einer einheitlichen Republik? Was für ein Land ist die Schweiz heute?  Luxemburg  Ëþêñåìáóðã Das Großherzogtum Luxemburg liegt zwischen der BRD. Luxemburg ist eine konstitutionelle Erb­mon­ar­chie. чверть яких — іноземці. t) — визнавати der Zusammensturz — крах einheitlich — єдиний die Vertretung. 4. Der Staat existiert seit 1839. З 1948 року Люксембург входить до складу союзу Бенілюкс. ähnlich — тут: споріднений. Бельгією та Фран­ ці­єю. Jh. a) — робити внесок Fragen zum Text Wer besiedelte das Territorium der Schweiz im 3. Законодавчий орган — парламент. Люксембург — це конституційна на­ слідна монархія. Die Hauptstadt ist Luxemburg. t) — завойовувати der Stamm (Stämme) — плем’я anschließen (o. 5.—5. 3. Belgien und Frank­ reich. км. Luxemburg. 2. Das gesetzgebende Organ ist das Par­ la­ment. -en — представництва агенції beitragen zu (u. Man spricht hier deutsch und fran­zö­ sisch.

In der Landwirtschaft sind etwa 6 % der Bevölkerung beschäftigt. die Demokratische Partei (DP). Wörter und Wendungen das Herzogtum (die Herzog­ tümer) — герцогство die Erbmonarchie — спадкова монархія ernennen (te. Люксембурзька со­ці­а­лі­с­ ти­ч­на ро­бо­ча партія (ЛСРП) та ін. Luxemburg importiert Getreide. Ma­ schi­nen. die Luxem­burgische sozialistische Arbeitspartei (LSAP) u. Die Wirtschaft des Landes ist eng mit fran­zö­si­schen und belgischen Mo­no­po­ len verbunden. У сільському господарстві зайняті бли­зь­ко 6 % населення. a. цементна та продовольча промисловості. Крім того. Люксембург — високорозвинена про­ ми­с­ло­ва країна. -e — прем’єр-міністр verbunden sein mit (a. Der Hauptzweig ist Viehzucht.l Øâåéöàðія. Розвинені також овочівництво та ви­ но­роб­с­т­во. a) — звільняти den Platz einnehmen (a. Entwickelt sind auch Gemüse–und Wein­bau. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt Luxemburg den ers­ten Platz in der Welt ein. Luxemburg ist ein hochentwickeltes In­ du­strie­land. тут розвиваються хімічна. 4. Люксембург імпортує зерно. o) — займати місце  die Nahrungsmittelindustrie — харчова промисловість 1. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 239 Zu den größten Parteien gehören die Christlich–Soziale Volkspartei (CSVP). Основною галуззю є тварин­ництво. Економіка країни пов’язана з фра­н­цу­ зь­кою та бельгійською монополіями. u) — бути пов’язаним з gesetzgebend — законодавчий pro Kopf — на душу населення das Erdöl — нафта  das Eisenerz — залізна руда der Weinbau — виноградарство  Fragen zum Text Wo liegt Luxemburg? Was beträgt die Fläche des Landes? Seit wann existiert Luxemburg? Was für ein Staat ist Luxemburg? Welche Funktionen hat der Herzog? Welche Industriezweige sind meist entwickelt? . 5. керамічна. Erdöl und Eisenerz. Zement–und Nah­ rungs­mit­tel­in­du­strie. 6. der Ministerpräsident. t) — призначати  entlassen (ie. нафту. Außerdem entwickeln sich hier che­mi­ sche. залізну руду. keramische. До найбільших політичних партій на­ле­жать: Християнсько-соціальна на­ род­на партія (ХСНП). 2. 3. За випуском сталі на душу населен­ ня Люксембург посідає перше місце в світі. машини. ­ демократична партія (ДП).

Eine große Bedeutung hat für öko­no­ mi­sche Entwicklung des Landes die fein­me­cha­ni­sche Industrie. Seine Fläche beträgt 157 km2. Її площа становить 157 км2. державних ко­р­до­ нів. роз­та­шо­ва­ на між Швейцарією та Австрією. 1868 erklärte es Neutralität. Столиця — Вадуц. die Be­völ­ ke­rung zählt über 26 500 Einwohner. Der Fürst ernennt eine Ko­ali­ti­ons­re­gie­ rung. Глава держави — князь. Das Land ist in zwei Verwaltungs­ bezirke eingeteilt mit je 5 oder 6 Gemeinden. де­ре­во­об­ ро­б­ної та хімічної промисловості. Textil–. пов’язана з точною механікою. Велике значення для економічного розвитку країни має промисловість. Тут немає. У 1868 році вона проголосила ней­т­ ра­лі­тет. власне. Von großer Bedeutung ist für die Wirt­ schaft des Fürstentums die exportori­ entierende Industrie. Luxemburg. Die Amtssprache ist Deutsch. Велике значення для економіки кня­ зів­с­т­ва має промисловість. Das Fürstentum wurde 1719 gegründet. Державна мова — німецька. In Liechtenstein gibt es viele Betriebe der Metall–. Політично активні тут такі партії: Про­ гре­си­в­на громадянська партія (ПГП) та Ві­т­чи­з­ня­ний союз (ВС). З 1866 року держава незалежна. Liechtenstein l  Liechtenstein  ˳õòåíøòåéí Liechtenstein ist ein entwickelter Staat in Mitteleuropa zwischen der Schweiz und österreich. Ліхтенштейн — це розвинена дер­жа­ ва в Центральній Європі. Holz– und Chemieindustrie. . Die Hauptstadt ist Vaduz. Das Staatsoberhaupt ist der Fürst. Politisch aktiv sind hier folgende Par­ tei­en: die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) und die Vaterländische Union (VU). текстильної.240 Die Schweiz. З 1921 року Ліхтенштейн — кон­сти­ту­ цій­на монархія. Es gibt hier eigentlich keine Staats­ gren­zen. а на­се­ лен­ня нараховує понад 26 500 жи­ телів. Das gesetzgebende Organ ist der Land­tag (das Parlament). орі­є­н­то­ва­ на на експорт. кожен з яких складається з 5–6 общин. У Ліхтенштейні є багато підприємств металургійної. Seit 1921 ist Liechtenstein eine kon­sti­ tu­tio­nel­le Monarchie. Країна поділена на два ад­мі­ні­с­т­ра­ти­ в­ні округи. Князівство утворилося в 1719 році. Князь призначає коаліціний уряд. Законодавчий орган — ландтаг — пар­ламент. Seit 1866 ist der Staat unabhängig.

Was Wie Wie Seit Wer das Fürstentum (die Fürstentümer) — князівство  erklären (te. Немає також і своєї грошо­ вої оди­ни­ці. Wörter und Wendungen die Amtssprache. -n — община gesetzgebend — законодавчий exportorientierend — орієнтований на експорт die feinmechanische Industrie — промисловість. Ëþêñåìáóðã òà Ëіõòåíøòåéí 241 Es gibt auch kein eigenes Geld. Man kommt hierher mit einem Auto oder mit dem Bus. t) — тут: проголошувати das Staatsoberhaupt — глава держави die Staatsgrenze. -e — адміністративний округ  einteilen (te. пов’язана з точною механікою   1. у грошовому обігу ­використовують швейцарські франки. t) — використовувати der Flughafen — аеропорт  der Bahnhof (die Bahnhöfe) — вокзал Fragen zum Text für ein Staat ist Liechtenstein? heißt die Hauptstadt von Liechtenstein? ist das Land eingeteilt? wann ist Liechtenstein unabhängig? ist das Staatsoberhaupt? . Hier gibt es keinen Flughafen und kei­ nen Bahnhof. t) — поділяти die Gemeinde. 4. -n — державна мова  der Verwaltungsbezirk. Сюди приїздять на автомобілі або на автобусі. Тут немає аеропорту й вокзалу. 2. 5. -n — державний кордон verwenden (te.l Øâåéöàðія. man ver­wen­det hier Schweizer Franken. 3.

Dort lernen sie nicht nur in den übli­ chen Fächern. музику. Nach Absolvierung der Mittelschule. Bio­lo­gie. das heißt. Li­te­ra­tur. Mathematik. але й отримують фах. sondern sie erlernen auch ei­nen Beruf. Закінчивши середню школу. гео­гра­фію. тобто вони повинні отримати повну се­ре­д­ню освіту. Sie kommen mit 6 oder 7 Jahren in die Schule. Klasse der Mit­ tel­schu­le können die jun­gen Leute ihre Ausbildung in ver­schie­de­nen Be­ rufs­schu­len. wo die Schüler in Fä­ chern wie Fremdsprachen. So steht es in der Verfassung. де учні отримують поглиблені знання з іноземних мов. Aber nicht nur das Recht zu lernen. коледжах. Є також ціла низка спеціалізованих шкіл. der Berufsschule oder eines Technikums kön­ nen die jungen Leute anfangen zu ar­ beiten oder auf die Hochschule oder auf die Universität gehen. Musik und Fremd­spra­chen. математики або фізики. Geographie. але й обов’язок навчатися. іноземні мови. In der Ukraine gibt es Tausende von Schu­len. технікумах. In der allgemeinbildenden Schule ler­ nen die Kinder die ukrainische Sprache. По закінченні дев’яти класів се­ре­ д­ньої школи молоді люди можуть про­до­в­жу­ва­ти свою освіту в різних профтех­училищах. Отже. Ma­the­ma­tik und Physik gründliche Kenntnisse er­ halten. Nach Abschluss der 9. Geschichte. Col­le­ges fort­ set­zen. Так сказано в Конституції. профтех­ училище чи технікум. вони йдуть до школи. Die Ausbildung in unserem Leben (Î ñâІòà â íàøîìó æ èòòІ)  Das Bildungswesen in der Ukraine  Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³ In unserem Land hat jeder das Recht zu lernen und sich zu bilden. Es gibt auch eine ganze Reihe von Spezialschulen. son­dern auch die Pflicht. молоді люди мо­жуть розпочати працювати або всту­ пи­ти до інституту чи уні­вер­си­те­ту. У загальноосвітніх школах учні ви­вча­ ють українську мову. коли їм виповнюється 6 або 7 ро­ків. . Fachschu­len. біологію. літературу. В Україні тисячі шкіл.V I I . Кожен хлопчик і кожна дівчинка в Укра­ї­ні повинні ходити до школи. історію. ма­те­ ма­ти­ку. Jeder Junge und jedes Mädchen in der Ukraine muss in die Schule gehen. І не тільки має право на освіту. sie müssen die mittlere Reife be­kom­men. У нашій країні кожний має право на освіту. Там вони не тільки вивчають загальні дисципліни.

що професійна підготовка полегшує отри­ман­ня вищої освіти. д. Die einen bilden Lehrer aus.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 243 Manche Menschen finden. інші — лікарів. In vielen Hochschulen gibt es Abend– und Fernstudium. so gibt es in unserem Land sehr viele. Wörter und Wendungen das Recht. Стосовно вищих навчальних за­кла­ дів. Was die Hochschulen betrifft. die Ausbildung — освіта die Fachschule. -en — обов’язок die mittlere Reife — повна середня освіта allgemeinbildend — загальноосвітній der Abschluß — закінчення die Berufsschule. Welche Möglichkeit gibt den Studenten Abend– und Fernstudium?  Das Hochschulbildung in der Ukraine  Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³ Die Hochschulbildung in der Ukraine hat­te einen langen Dornenweg der Ent­wick­lung. -n — технікум  die üblichen Fächer — загальні дисципліни die Vorbildung — підготовка  das Streben — прагнення  das Fernstudium — заочне навчання gleichzeitig — одночасно Fragen zum Text Welches Recht hat jeder Bürger der Ukraine? Welche Ausbildung ist bei uns obligatorisch? Was für Schulen gibt es in unserem Land? Wo können die Schüler nach dem Abschluß der 9. Найстаріші університети України — уні­вер­си­тет у Львові (1661) та КиєвоМогилянська Академія (1701). Architekten. архітекторів. Das gibt den Studenten die Möglichkeit zu arbeiten und gleichzei­ tig an der Hoch­schu­le zu studieren. деякі люди вважають. Schau­ spie­ler usw. У багатьох інститутах є вечірнє та за­ оч­не відділення. то їх дуже багато в нашій країні. 2. dass eine pro­fes­sio­nel­le Vorbildung beim Streben nach Hoch­schul­bildung schneller zum Ziel führt. Klasse Ausbildung fortsetzen? 5. -e — право die Pflicht. . Це дає студентам можливість на­вча­ ти­ся в інституті без відриву від ви­ро­ б­ни­ц­т­ва. Деякі з них готують учителів. ак­то­ рів і т. інженерів. Між іншим. 4. -n — профтехучилище 1. У вищої освіти в Україні був довгий та тернистий шлях. Ingenieure. Die ältesten Hochschulen der Ukraine sind die Universität in Lwiw (1661) und Kyjiwo-Mohyljanska Akademie (1701). andere Ärz­te. 3.

Erdkunde und dann Baukunst. Es gibt heutzutage eine große Anzahl der Hochschulen: Fachhochschulen. Pädagogen waren unter den Ab­sol­ven­ ten dieser Universitäten. Одеський (1865). їх зараховують. Wenn sie die Prüfungen erfolgreich ab­ le­gen. Більшість університетів і навчальних закладів — державні і безкоштовні. Kyjiwer (1834). У цей час з’явилися також колегіуми в Харкові (1727) і в Чернігові (1700). Двері цих навчальних закладів ши­ро­ ко відкриті для молоді сьогодні. астрономія. Die Schulabgänger. Видатні письменники.244 Die Ausbildung in unserem Leben l Man unterrichtete zuerst nur die allge­ mein­bildenden Lehrfächer. aber es gibt leider wenig Studien­plätze. місць для на­вчан­ня замало. які мають атестат зрі­ ло­с­ті. Uni­ver­si­tä­ten und Akademien. Die Türen der Hochschulen sind für heu­ti­ge Jugendliche weit geöffnet. können auf verschiedene Hoch­schu­len gehen. Das Studium an den Hochschulen dau­ ert durchschnittlich 5—7 Jahre. Студенти були преважно з заможних родин: багатих козаків. Zu dieser Zeit entstanden auch Kol­le­gi­ en: in Charkiw (1727) und in Tscher­ni­ hiw (1700). педагоги були серед випускників цих уні­вер­ си­те­тів. Mit jedem Jahr wächst die Zahl der Be­ wer­ber. Випускники. Hervorragende Schriftsteller. але. . Якщо вони вдало складають іспити. aber in einigen muss man kon­ trakt­mäßig Studien­gebüh­ren zahlen. вчені. У 19 сторіччі були засновані уні­вер­си­ те­ти: Харківський (1805). Навчання у навчальному закладі три­ ває в середньому 5—7 років. Die Abiturienten haben Auf­nah­me­prü­ fun­gen. живопис та інші. можуть вступати до різних на­ вчальних закладів. Сьогодні є багато навчальних за­кла­ дів: технічні університети та академії. лише у першій половині 18 сторіччя були введені медицина. Im 19. З кожним роком зростає кількість по­сту­па­ю­чих. на жаль. Malerei und andere eingeführt. die das Rei­fe­zeug­ nis haben. Gelehrte. Die meisten Universitäten und Hoch­ schu­len sind staatlich und gebühren­ frei. Абітурієнти мають вступні іспити. Вони стали осередком освіти у схі­д­ ній та північній Україні. Jahrhundert wurden viele Uni­ver­ si­tä­ten gegründet: Charkiwer Uni­ver­si­tät (1805). in Odessa (1865). Спочатку викладалися лише за­га­ль­ но­ос­ві­т­ні предмети. Die Studierenden waren vorwiegend aus den wohlhabenden Familien: rei­ chen Kosaken. werden sie immatrikuliert. а потім архітектура. erst in der er­ sten Hälfte des 18. Sie wurden Zentren der Bildung in der Ost– und Nordukraine. духовенства та міщан. Astronomie. Jahrhunderts wurden Medizin. але в деяких потрібно згідно з ко­н­т­ ра­к­том платити за навчання. Київський (1834). географія. der Geistlichkeit und den Klein­bür­gern.

t) — впливати der Grad — ступінь Fragen zum Text Was unterrichtete man an den ersten Hochschulen? Welche Bedeutung hatten die Universitäten? Wer konnte früher auf die Hochschulen gehen? Was legen die Studenten nach jedem Semester ab? Welche Universität möchten Sie beziehen? . Зміни.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 245 Am Ende des Studiums machen die Stu­den­ten Staatsexamen und das Diplom. leistungsstark — кращий (за успішністю) das Leistungsstipendium — підвищена стипендія die Umwandlung — перетворення einwirken (te. praktische Erfahrungen zu sammeln und im Kollektiv arbeiten zu können. 2. wirken auf den Inhalt und die Methodik der Aus­ bil­dung ein. які після за­ ве­р­ше­ної вищої освіти готуються до більш високого вченого ступеня. 3. die lei­stungs­ star­ken — das Leistung­stipendium. що досягли успіху. um Fachkenntnisse zu vertiefen. und 5. Studienjahr haben die Stu­ den­ten Prak­ti­kum. На четвертому та п’ятому курсах у сту­де­н­тів практика. щоб поглибити свої знання зі спеціальності. Die wissenschaftlichen Kader ent­wic­ keln die Hochschulen und die wis­sen­ schaft­li­chen Forschungsinstitute. отри­ мують стипендію. Im 4. Це студенти або фахівці. Наукові кадри готують навчальні за­ кла­ди та науково-дослідні інститути. 5. Студенти. Die fortgeschrittenen Studenten be­ kom­men das Stipendium. 4. Wörter und Wendungen der Dornenweg — тернистий шлях die Geistlichkeit — духовенство die Kleinbürger — міщани immatrikulieren — вносити в списки (студентів) gebührenfrei — безплатно der Bewerber — претендент (вступаючий) 1. Після кожного семестру складають іс­пи­ти та заліки. Nach jedem Semester legen sie Prü­fun­ gen und Vorprüfungen ab. die sich nach dem abgeschlossenen Hoch­schul­stu­di­um auf einen höheren aka­de­mi­schen Grad vorbereiten. впливають на зміст та методи навчання. die heute in un­se­ rer Gesellschaft stattfinden. Наприкінці навчання студенти скла­ да­ють державні іспити та захищають дипломні роботи. Die Umwandlungen. Das sind Studenten oder Fachleute. які сьогодні мають місце у на­ шо­му суспільстві. Es gibt auch ein Fernstudium. найкращі за ус­п­і­ха­ ми — вищу. Є також заочне навчання. нако­ пичити практичний досвід та зуміти пра­цю­ва­ти в колективі.

In der Schule gibt es Fremdsprachenkabinette. Die Klassenzimmer. На стінах коридорів можна побачити портрети видатних учених. учительський стіл. Das ist ein modernes. на цьому майданчику школярі займаються фі­з­ ку­ль­ту­рою. Перед школою є ­ великий спортмайданчик. за ним — не­ве­ли­ ч­кий сад з красивими квітковими клу­м­ба­ми. У школі є кабінет іноземних мов. ви виявите три ряди парт. Тільки Ви заходите до школи. Холи повні сонячного світла. se­ hen Sie den großen Sportsaal und die Werkräume. Ви ба­чи­те великий спортзал і ліворуч май­с­те­р­ні. An den Fenstern hängen helle Gar­di­ nen und auf den Fensterbrettern ste­ hen vie­le Blumen. Sobald Sie in die Schule eintreten. На вікнах світлі фіранки й багато кві­ тів на підвіконнях. hervorra­ gender Men­schen des Landes sehen. die sich links befinden. ді­а­ г­ра­ми та стіннівки. Це сучасний двоповерховий буди­ нок. Праворуч розташована їдальня. den Lehrertisch. Коли стоїть гарна погода. видатних людей країни.246 Die Ausbildung in unserem Leben l  Unsere Schule  Íàøà øêîëà Unsere Schule ist nicht besonders groß. пись­мен­ ни­ків. Die Garderobe befindet sich unten. Увійшовши до класу. кабінет лікаря. дошку та книжкову шафу. бі­б­лі­ о­те­ка й учительська — на другому по­ве­р­сі. hinter ihm ein kleiner Garten mit schönen Blumenrabatten. Wenn Sie in die Klasse eintreten. die Bibliothek und das Lehrerzimmer be­fin­den sich im ersten Stock. Ви також побачите різні малюнки. das Arztzimmer. turnen die Schüler auf diesem Sportplatz. Schriftsteller. Wenn das Wetter schön ist. Наш клас німецької мови роз­та­шо­ва­ ний на першому поверсі. zweistö­ckiges Gebäude. . Dia­gram­me und Wandzeitungen. Гардероб унизу. Vor der Schule befindet sich ein gro­ ßer Sportplatz. die Tafel und einen Bü­cher­schrank. Класні кімнати. Die Vorhallen sind voll Sonnenlicht. Unser Deutschkabinett befindet sich im Erdgeschoß. Sie sehen auch verschiedene Bilder. Наша школа не дуже велика. Rechts befindet sich die Speisehalle. fin­ den Sie sofort drei Reihen von Schul­ bän­ken. An den Wänden der Korridore kann man die Bilder berühmter Wissenschaftler.

l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 247 Die Deutschstunden sind sehr in­ter­es­ sant. Ми читаємо й розмовляємо ні­ мецькою мовою. Wir sind alle gute Freunde und ver­ste­ hen uns gut. . Мені дуже подобається моя школа. про їхні традиції та звичаї. -er — підвіконня die Vorhalle — хол. über ihre Traditionen und Sit­ten. Die jüngeren Schüler lernen viele Ge­ dich­te und Lieder auswendig. Ми читаємо про видатних людей. 3. -n — квіткова клумба der Werkraum (die Werkräume) — шкільна майстерня  der Wissenschaftler — вчений  hervorragend — видатний 1. 5. І. Und wenn wir uns auch manchmal strei­ten. ми не стаємо ворогами й завжди ді­с­ та­є­мо згоди. werden wir keine Feinde da­ durch und kommen immer zur Über­ ein­stim­mung. Молодші школярі вивчають багато вір­шів і пісень. Wir lesen über bekannte Menschen. wenn das Wetter schön ist? Was kann man an den Wänden der Korridore sehen? Welche Fächer erlernen die Schüler?  Meine Klasse  ̳é êëàñ Ich lerne in der 9. Meine Klasse zählt 33 Schüler — 15 Jun­gen und 18 Mädchen. якщо ми коли-небудь і сваримося. Wir erfahren viel über deutsch­spra­chi­ ge Länder. 4. das Fensterbrett. Уроки німецької мови дуже цікаві. Wir lesen und sprechen Deutsch. spre­chen über Schriftsteller und lesen ihre Bücher. Я навчаюся в дев’ятому класі за­га­ль­ но­ос­ві­т­ньої середньої школи. Ми пізнаємо багато фактів про ні­ме­ ць­ко­мо­в­ні країни. Mir gefällt meine Schule sehr gut. вестибюль das Erdgeschoß — перший поверх   auswendig — напам’ять die Sitten — звичаї Fragen zum Text Wie ist das Gebäude der Schule? Was befindet sich vor der Schule? Wo turnen die Schüler. Klasse der allgemein­ bildenden Mittelschule. Wörter und Wendungen die Blumenrabatte. Ми всі хороші друзі й добре ро­зу­мі­є­ мо один одного. го­ во­ри­мо про письменників та читає­ мо їхні книжки. У моєму класі 33 учні — 15 хлопчи­ ків і 18 дівчаток. 2.

На всіх урочистих заходах вони ви­ сту­па­ють з концертами. У кожного з нас є улюблені предме­ ти. Вони відвідують музичний гурток. Weih­ nach­ten und andere Feste. Sie besuchen den Chor. а й що­ дня ми прибираємо клас і стежимо за тим. якої ми обов’язково повинні досягти. be­su­chen zusammen Theater und Aus­ stel­lun­gen. наприклад. У нас у всіх загальна мета. Jeder von uns hat seine Lieblingsfächer. Im Sommer renovieren wir unseren Unterrichtsraum und bringen ihn nach der Renovierung in Ordnung. Якщо кому-небудь з нас треба до­по­ мо­г­ти або надати підтримки. Часто ми мандруємо. усі наші хлопчики за­ взя­ті спортсмени. але у нас є й загальні інтереси та за­хо­п­лен­ня. Також і громадсько-корисну роботу ми виконуємо разом. Улітку й узимку їх можна побачити на шкільному спортмайданчику або на стадіоні. відвідуємо те­а­ т­ри. feiern das Neujahr. Різдво та інші свята. Wenn einer von uns Hilfe oder Un­ter­ stüt­zung braucht. щоб у нас завжди було ве­се­ло. ходимо на виставки. які дають нам багато радості. die uns große Freu­ de bereiten.— ус­пі­ ш­но закінчити школу й обрати пра­ви­ ль­ний шлях у житті. Дівчатка нашого класу здебільшого захоплюються музикою. sondern auch jeden Tag räumen wir das Klas­ sen­zim­mer auf und sorgen dafür. Oft unternehmen wir Wanderungen. Так. яким керує досвідчений учитель. Nicht nur während der Ferien. wird er nie im Stich ge­las­sen. Im Sommer und im Winter kann man sie auf dem Schulsportplatz oder in der Turn­hal­le sehen. dass es immer laut und lustig zugeht. Мої товариші по навчанню — всі до­б­рі друзі і завжди готові надати до­по­мо­гу. der von einem erfahrenen Musiklehrer geleitet wird. das wir unbedingt er­ reichen müssen — die Schule erfolg­ reich zu ab­sol­vie­ren und einen richti­ gen Le­bens­weg zu wählen. де вони змагаються у фу­ т­бо­лі або хокеї. Але не тільки після ремонту. Die Mädchen unserer Klasse be­gei­ stern sich meistens für Musik. Улітку ми ремонтуємо свою класну кі­ м­на­ту й прибираємо її після ремонту. aber es gibt auch viele gemeinsame In­ter­es­sen und Hobbys. Auch gesellschaftlich nützliche Arbeit wird zusammengemacht.248 Die Ausbildung in unserem Leben l Wir alle haben ein gemeinsames Ziel vor den Augen. In allen Festveranstaltungen treten sie mit Konzerten auf. . його ні­ко­ли не залишать у біді. святкуємо Новий рік. Meine Mitschüler sind alle ka­me­rad­ schaft­lich und hilfsbereit. wo sie im Fußball — oder Hockeyspiel wettei­ fern. So sind zum Bespiel alle unsere Jungen Sportfanatiker.

неодмінно wählen (te. die uns heute bewegen. . 3. Englisch und Französisch. t) — обмінюватися думками Fragen zum Text Wieviel Schüler zählt die Klasse? Wie sind die Schüler der Klasse zueinander? Warum verstehen sich die Schüler der Klasse gut? Welche gemeinsamen Hobbys haben die Schüler der Klasse? Wie verbringen die Schüler ihre Freizeit?  Der Deutschunterricht  Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè An unseren Schulen werden haupt­ säch­lich drei Fremdsprachen unterrich­ tet: Deutsch. У наших школах викладаються голов­ ним чином три іноземні мови: ні­ме­ ць­ка. tauschen unsere Mei­ nun­gen aus. щоб ра­ зом про­ве­с­ти свято або поговорити годинку. Das Studium der Fremdsprachen bringt unseren Schülern und Studenten sehr großen Nutzen. a) — залишати в біді es geht laut und lustig zu — весело die Meinungen austauschen (te. Darum werden wir uns auch nach dem Schulabschluss nicht für immer trennen und ab und zu zusammen­ kommen. Кадри учителів іноземних мов го­ту­ ють­ся в спеціальних інститутах і на фа­ку­ль­те­тах іноземних мов. англійська й фран­цузька. um gemeinsam ein Fest zu feiern oder uns ein paar Stunden mit­ einander zu un­ter­hal­ten. 4. Wörter und Wendungen allgemeinbildend — загальноосвітній sich streiten (i. 5.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 249 Wir diskutieren. t) — обирати  erfahren — досвідчений  1. які хвилюють нас сьогодні. Тут виходять також газети й журнали іноземними мовами. 2. Вивчення іноземних мов дає нашим учням і студентам багато корисного. обговорюємо різні про­бле­ ми. В Україні видаються книги іно­зе­м­ни­ ми мовами. обмінюємося думками. Тому й після закінчення школи ми роз­ста­не­мо­ся не назавжди і періо­ дично будемо зустрічатися. In der Ukraine werden Bücher in Fremd­spra­chen herausgegeben. besprechen verschiedene Pro­ble­me. Fremdsprachenlehrer werden an be­ son­de­ren Hochschulen oder Fakultäten für Fremd­sprachen herangebildet. i) — сваритися  zur Übereinstimmung kommen — приходити до згоди  unbedingt — обов’язково. Ми проводимо дискусії. Hier erscheinen auch Zeitungen und Zeit­schrif­ten in Fremdsprachen. die Festveranstaltung — урочистий захід im Stich lassen (ie.

Тому. a) — приносити користь der Gesichtskreis — кругозір schärfen (te.250 Die Ausbildung in unserem Leben l Es vertieft ihre Kennt­nis­se in der Muttersprache. композиторів і художників. Я вивчаю цю мову уже п’ять років (шо­с­тий рік). t) — тут: розвивати die Errungenschaft. Я вивчаю німецьку мову. науки й техніки і підви­ щує таким чином. die Spra­ che vieler Dichter und Denker. sich mit den Er­ run­gen­schaf­ten anderer Völker auf dem Gebiet der Kultur. Goethe und Remarque. Und das schärft natürlich das Ge­dächt­nis. численні граматичні прави­ ла та приклади до них. їхній культурний рівень. schärft ihr Gedächtnis und ihr Sprachgefühl. Die deutsche Sprache ist die Mut­ter­ spra­che von Heine. А це. Воно поглиблює їхнє знання рідної мови. розви­ ває їхню пам’ять та чуття мови. розвиває пам’ять. Wissenschaft und Tech­nik in weiterem Maß bekannt zu machen und erhöht auf diese Weise ihr kulturelles Niveau. Kom­po­ ni­sten und Maler. Це мова німецького й австрійського народів. мова багатьох поетів і ми­ слителів. e) — видавати Nutzen bringen (a. Німецька мова дається мені неважко. хто вивчає іноземні мови. Ich studiere Deutsch. Das ist die Sprache des deu­tschen und des österreichischen Volkes. Wer eine Fremdsprache studiert. Ich studiere diese Sprache schon fünf Jahre (das sechste Jahr). Deutsch fällt mir nicht schwer. -en — досягнення das Gedächtnis — пам’ять auf diese Weise — таким чином der Ausdruck (die Ausdrücke) — вираз im Gedächtnis behalten — запам’ятати der Denker — мислитель der Erfinder — винахідник . gibt ihnen die Möglichkeit. Німецька мова — мова Ґейне. zahlreiche grammatische Re­ geln und Beispiele dazu im Gedächtnis be­hal­ten. звичайно. muss viele Tausende neuer Wörter und Aus­ drüc­ke. розширює їх кругозір. Wissenschaftler und Er­fin­der. es erweitert ih­ren all­ gemeinen Gesichtskreis. до­во­ дить­ся запам’ятовувати (утримувати в пам’яті) багато тисяч нових слів і ви­ра­зів. Гете й Ремарка. дає їм можливість ширше ознайомитися з досягненнями інших народів у га­лу­ зі культури. учених і винахідників. Wörter und Wendungen hauptsächlich — головним чином herausgeben (a.

до­по­ ма­гає їм додатково. вона може від­по­ві­с­ти на всі питання. На мою думку. порівнювати. які нас ці­ ка­в­лять. Sie ist sachkundig und fachkundig. фантазувати. ана­лі­зу­ ва­ти. ana­ly­sie­ ren. 5. vergleichen. Ihre Gelehrsamkeit versetzt uns in Er­ stau­nen: sie kann auf alle Fragen. Sie nimmt Rücksicht auf die lei­stungs­ schwä­che­ren Kinder. Вона вчить нас коментувати. die ei­ gene Meinung äußern. Її ерудиція дивує нас. щоб ми могли роз­ ви­ва­ти свої мовні здібності. Але я кажу цілком упевнено. яку можна було б порівняти з про­фе­ сі­єю учителя. den man mit dem Lehrerberuf ver­glei­chen könnte. 3. 4. Можна багато дискутувати про про­ фе­сії та їхні переваги й недоліки. На уроці завжди панує атмосфера вза­є­мо­ро­зу­мін­ня. Вона робить усе. 251 Fragen zum Text Welche Fremdsprachen werden in der Schule unterrichtet? Wo werden die Fremdsprachenlehrer herangebildet? Warum bringt das Fremdsprachenstudium großen Nutzen? Was muß man machen. die uns interessieren. antworten. phantasieren. Ein richtiges Beispiel dazu ist meine Deutsch­leh­re­rin Swetlana Mikolajiwna. . Sie lehrt uns kommentieren. Sie ist eine hochqualifizierte Fachfrau. Wer war das?  Meine Deutschlehrerin  Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè Man kann viel über Berufe und ihre Vor– und Nachteile diskutieren. Aber ich sage mit voller Sicherheit. Роботі в школі вона присвятила 20 ро­ків життя. dass es auf unserem Planeten keinen Beruf gibt. In der Stunde herrscht immer eine At­ mo­sphä­re der Verständigung. Sie macht alles.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. Sie hat der Arbeit an der Schule 20 Le­ bens­jah­re gewidmet. dass wir unsere Sprachfähigkeit entwickeln können. 2. wenn man Fremdsprachen studiert? Deutsch war die Muttersprache vieler hervorragender Menschen. Вона завжди поводиться прихильно з учнями зі слабкими успіхами. meine ich. ви­ сло­в­лю­ва­ти свою думку. вона ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ ва­ний фахівець. Справжній приклад тому моя учи­те­ ль­ка німецької мови Світлана Ми­ко­ ла­ї­в­на. що на нашій планеті немає жодної професії. Вона компетентна й знає свою справу. hilft ihnen zu­sätz­ lich.

Deswegen haben sich viele von mei­ nen Mitschülerinnen entschieden ih­ rem Bei­spiel nachzufolgen und Deutsch­leh­re­rin­nen zu werden. t) — присвятити  hochqualifiziert — висококваліфікований  sachkundig — компетентний  fachkundig — такий що знає свою справу 1. 5.252 Die Ausbildung in unserem Leben l Fast jede Stunde verwandelt sie in eine Entdeckung einer neuen Wortfamilie oder einer grammatischen Struktur. t) — дивувати  die Sprachfähigkeiten — мовні здібності äußern (te. t) — висловлювати  die Verständigung — взаєморозуміння  leistungsschwach — слабкий (за успішністю) zusätzlich — додатково Fragen zum Text Was kann man über den Lehrerberuf sagen? Wie ist Ihre Deutschlehrerin? Welche Tugende hat sie? Warum ist sie bei den Schülern beliebt? Warum sind ihre Stunden interessant? . Jetzt möchte ich ihr Äußeres be­schrei­ ben. Wir haben in der Stunde keine Zeit uns zu langweilen oder zu faulenzen. Вона виглядає дуже молодо. Ми не маємо часу на уроці ну­дь­гу­ва­ ти або ледарювати. Die Mädchen wollen ihr in allem nach­ ah­men. Тому багато з моїх товаришів по на­вчан­ню вирішили наслідувати її при­клад і стати учителем німецької мови. -e — перевага  der Nachteil. 4. 2. хлопчики в неї закохані. hat blonde Haare. Sie ist immer elegant und ge­schmack­ voll gekleidet. хоча у неї доросла донька. Wörter und Wendungen der Vorteil. яке свідчить про її гострий розум. Світлана Миколаївна середнього ро­с­ ту. eine hohe Stirn. -e — недолік  mit voller Sicherheit — з повною впевненістю vergleichen (i. високе чоло. Sie sieht sehr jung aus. 3. Swetlana Mikolajiwna ist mittelgroß. die von ihrem scharfen Verstand zeugt. große ausdrucksvolle blaue Augen. i) — порівняти  widmen (te. Майже кожний урок вона перетво­ рює на відкриття нової сім’ї слів або гра­ма­ти­ч­ної структури. ве­ ли­кі виразні очі. Дівчатка хочуть її у всьому на­слі­ду­ва­ ти. die Jungen sind in sie verliebt. Тепер мені хотілося б описати її зо­в­ ні­ш­ність. у неї світле волосся. Вона завжди елегантно та зі смаком одягнена. obwohl sie eine erwachsene Tochter hat. die Gelehrsamkeit — ерудиція  in Erstaunen versetzen (te.

Вона також не стоїть осторонь. Der Unterricht beginnt um halb Neun. Так ми знайомимося з нашим рідним краєм. чи готова класна кі­м­ на­та до уроків та провітрює її. So lernen wir unser Heimatgebiet kennen. ob der Unterrichtsraum zu Stunden bereit ist. вона завжди до­по­ ма­гає. Nach den Stunden erkundigt sie sich nach unseren Leistungen am ver­gan­ge­ nen Schultag.­ Oft besuchen wir mit ihr Museen und Ausstellungen. oder er­zäh­len ihr. . Вона — наша друга мама. але вона вже раніше в школі. Wenn einige von uns die Hausaufga­ ben in der Schule machen. Після уроків вона дізнається про наші ус­пі­хи за минулий день у школі. Вона купує квитки до театру та кіно. was wir an diesem Tag noch vor­ha­ben. Часто ми відвідуємо з нею музеї та виставки. Якщо деякі з нас роблять домашні за­вдан­ня у школі. Im Sommer und im Winter un­ter­neh­ men wir gemeinsame Wanderungen im Wald oder Stadtrundfahrten. Sie sieht nach. Заняття починаються о пів на де­в’я­ ту. und lüftet ihn. Dann geht sie zur Eingangstür und emp­fängt ihre Schüler.­ Влітку та взимку ми разом здій­с­ню­є­ мо походи в ліс та поїздки містом. коли ми організовуємо наш вільний час. Sie fragt jeden nach seiner Gesundheit und wünscht ihm viel Erfolg im Un­ter­ richt. Sie ist unsere zweite Mutter. Вона перевіряє. aber sie ist früher schon in der Schule. або розповідаємо їй про наші плани на сьогодні. Потім вона йде до вхідних дверей та зу­стрі­чає учнів.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 253  Mein Klassenlehrer  ̳é êëàñíèé êåð³âíèê In unserer Schule sind alle Lehrer hoch­qua­li­fi­ziert und erfahren. які у нас були. Wir tauschen unsere Meinungen über die Stundenaus. Sie besorgt für uns Eintrittskarten für Thea­ter und Kino und wir sehen uns zusammen schöne Schauspiele und Fil­ me an. У нашій школі всі вчителі ви­со­ко­ква­ лі­фі­ко­ва­ні та досвідчені. Bei unserer Freizeitgestaltung steht sie auch nicht beiseite. hilft sie im­ mer dabei. але наш кла­ с­ний керівник для нас найкраща. aber die Klas­sen­leh­re­rin ist für uns die beste. і ми дивимося разом вистави та фільми. Вона питає кожного про його здо­ ро­в’я та бажає великих успіхів у на­ вчан­ні. Вона не кидає нас і на перервах. die wir hatten. Ми обмінюємося думками про уроки. Auch in den Pausen lässt sie uns nicht im Stich.

розпитувати. Вона розповідає нам при цьому ба­га­ то про художників та їх шедеври. 5. Sie hilft uns den richtigen Weg im Le­ ben zu finden und bleibt für immer un­ver­gess­lich in unseren Herzen. відвідує нас. t) — пізнавати про щось. Wir bringen zusammen unser Klas­sen­ zim­mer und Schulgelände in Ordnung. o) — здійснювати. 2. Bei der gesellschaftlich nützlichen Ar­ beit ist sie unser bester Leiter und Freund. цікавитися das Schauspiel. a) — залишати поза увагою die Meinungen austauschen (te. коли ми хво­ рі­є­мо. вжити заходів das Schulgelände — шкільна територія Fragen zum Text Wann kommt die Klassenlehrerin in die Schule? Was macht sie vor dem Unterricht? Worüber unterhalten sich die Schüler in den Pausen? Wie verbringen die Schüler mit der Klassenlehrerin ihre Freizeit? Welche Rolle spielt die Klassenlehrerin im Leben der Schüler?  Die Schulfächer  Øê³ëüí³ ïðåäìåòè Die allgemeinebildende Schule ver­mit­ telt eine erweiterte allgemeine Bildung und ein vertieftes Grundwissen. . besucht uns. t) — обмінюватися думками die Leistung.254 Die Ausbildung in unserem Leben l Sie erzählt uns dabei viel In­ter­es­san­tes über die Künstler und ihre Meister­ werke. 4. Man unterrichtet in der Schule tra­di­tio­ nel­le allgemeinbildende Fächer mit einer­ Pflichtfremdsprache ab der 5. Загальноосвітня школа дає широку загальну освіту та глибокі основи знань. У суспільно корисній роботі вона наш найкращий керівник та друг. приймати im Stich lassen (ie. У школі викладаються традиційні за­га­ль­но­ос­ві­т­ні предмети з однією обо­в’я­з­ко­вою іноземною мовою з 5 кла­су. Klasse. sich erkundigen (te. допомагаємо у ре­мо­н­ ту­ван­ні шкільної будівлі. Вона знає наші інтереси та пере­ живання. -e — п’єса unternehmen (a. a) — зустрічати. досягнення 1. -en — успіх. 3. helfen bei der Renovierung des Schul­ ge­bäu­des. wenn wir krank sind. Wörter und Wendungen empfangen (i. Sie kennt unsere Interessen und Lei­ den. Ми разом прибираємо клас та шкі­ль­ ну територію. Вона допомагає нам знайти у житті правильний шлях та залишиться зав­ жди незабутньою у наших серцях.

Literatur. in die kalte Antarktis oder ins exo­ti­ sche In­do­ne­si­en. Але без математики не можна обі­ йти­ся. Географія дає нам основи знань про природні багатства. Die Chemie ist auch sehr wichtig für je­den Menschen. Але кожний знає своїх предків. Хімія також є дуже важливою для ко­ ж­ної людини. Der Mensch. Ohne die physikalischen Gesetze zu ken­nen. Die Erdkunde gibt uns Grundwissen über Naturschätze. література. Jeder Mann kennt ja seine Vorfahren. Кожний предмет має свої цілі та за­ вдан­ня. Wer­ken und Sport. Не знаючи фізичних законів. Im Fach Sozialkunde erhält man eine Vorstellung über die Gesetze und Ge­ setz­mäßig­kei­ten der Entwicklung der Ge­sell­schaft. Aber ohne Mathe kann man nicht aus­ kom­men. Ge­ schich­te. матема­ тика. діленням. хімія. Der Geschichtsunterricht ist immer le­ ben­dig und attraktiv. Biologie. Landschaften. Informatik. In diesen Stunden machen wir Reisen in die weiten Länder: in das heiße Afri­ ka. Mathematik. Jedes Fach hat seine Ziele und Auf­ga­ ben. не тільки для хіміка. На цих уроках ми здійснюємо по­до­ ро­жі до далеких країн: до гарячої Аф­ри­ки. російська мова. яка не знає своєї історії. Man muss alle chemischen Prozesse. Уроки історії завжди жваві та при­ве­р­ та­ють увагу. Суспільствознавство дає уявлення про закони та закономірності роз­ви­т­ ку суспільства. не патріот своєї Батьківщини. ін­фо­р­ма­ти­ка. суспільствознавство. буває важ­ко користуватися елек­тричними приладами навіть у побуті. Che­mie. . Треба розуміти усі хімічні процеси. seinen Stammbaum. der seine Geschichte nicht kennt. історія. праця й фізкультура. Addition und Subtraktion be­herr­schen und dadurch Gleichungen lö­sen. verste­ hen. тому необхідно володі­ти мно­ жен­ням. Mathe fällt nicht allen leicht.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 255 Die Unterrichtsfächer der Klasse 9. во­до­ йми­ща нашої земної кулі. Sozialkunde. nicht nur für einen Che­mi­ker. біологія. холодної Антарктиди або ек­ зо­ти­ч­ної Індонезії. Physik. sind Ukrainisch. die in der Natur vorkommen. ist kein Patriot seines Landes. Russisch. Математика дається не всім легко. darum muss man Division. ist es schwer sogar im Haus­ halt elek­tri­sche Geräte zu benutzen. Навчальні предмети в 9 класі — укра­ї­н­сь­ка мова. які відбуваються в природі. Mul­ti­pli­ka­ti­on. Людина. додаванням та від­німанням і завдяки цьому роз­в’я­зу­ ва­ти рівняння. Gewässer unserer Erdkugel. фі­ зика. свій родовід. ландшафт.

Die Biologie hilft uns unseren Or­ga­nis­ mus. багато учнів мріють про те. B. um Ver­tre­ter einer neuen Generation zu sein. Як показали результати бага­тьох опи­ тів.256 Die Ausbildung in unserem Leben l Ukrainisch. braucht der gebildete Mensch. -en — уявлення  der Stammbaum — родовід . які дуже важливі в житті. на­при­ клад. щоб бути представником нового по­ ко­лін­ня. -en — рівняння  lösen (te. Tisch­lers oder der Näherin. Werken bereitet uns auf viele Berufe vor. Біологія дозволяє нам пізнати свій організм. що вивчають у школі. was man in der Schule lernt. Праця готує нас до багатьох про­фе­ сій. Wie die Ergebnisse vieler Umfragen ge­zeigt haben. Pflanzen– und Tierwelt zu er­ken­ nen. desto besser kennst du dei­ne Muttersprache. щоб у школі всі уроки були тільки урока­ ми фізкультури. -en — обов’язкова іноземна мова  auskommen (a. поглиблений vermitteln (te. що завдає лю­ди­на природі. І якщо ти не будеш надалі працюва­ ти слюсарем. Also alles. kannst du selbst vie­ les im Hause reparieren. тесляра або швачки. auf den Beruf des Schlossers. тим краще знаєш свою рідну мову. все. Russisch und Deutsch ma­ chen uns Spaß: je mehr Sprachen du beherrschst. damit wir später die Möglichkeit ha­ben. o) — відбуватися  die Vorstellung. t) — давати (знання) das Grundwissen — основа знань allgemeinbildend — загально­ освітній  die Pflichtfremdsprache. російська та німецька мови дають нам задоволення: чим бі­ль­шою кількістю мов ти володієш. was der Mensch der Natur zufügt. so z. Und nun zum Thema “Sport”. -e — прилад  vorkommen (a. А тепер перейдемо до теми «спорт». рослинний і тваринний світ. щоб ми мали можливість бо­ ротися проти всього поганого. o) — обходитися чимось або без чогось die Division — ділення   die Multiplikation — множення  die Subtraktion — віднімання  die Gleichung. ти зможеш сам багато чого вдома полагодити. Українська. до професії слюсаря. по­трі­б­но кожній освіченій людині. die im Leben sehr wichtig sind. dass alle Stunden in der Schule nur Sportstunden wären. Auch wenn du nicht weiter als Schlos­ ser arbeiten wirst. t) — розв’язувати (задачі. alles Schlimme. Отже. zu bekämp­ fen. träumen viele Schüler da­von. рівняння) das Gerät. Wörter und Wendungen erweitert — широкий.

що ба­ гато під­ру­ч­ни­ків повністю застаріли. що ми вивчаємо всі предмети з однаковим інтересом. Велика проблема при вивченні іс­ торії України полягає в тому. das sehr ereignisreich ist. Для мене є проблемою запам’я­тати всі дати. З п’ятого класу я цікавлюся історією нашої країни. dass viele Lehrbücher völlig veraltet sind. Для вивчення й повторення не треба багато часу. Ich habe sogar ein Notizbuch besorgt. . Це можна робити й у метро або трам­­­ваї. in welches ich die wichtigsten Daten auf­schrei­be. Я навіть купив записник. Um mich auf den Unterricht gut vor­zu­ be­rei­ten.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 1. 2. Seit der fünften Klasse interessiere ich mich für die Geschichte unseres Lan­ des. die ein be­son­de­res Interesse hervorrufen. Захоплюючі розповіді нашого учи­те­ ля історії можна слухати нескінчен­ но. dass wir aus der großen Men­ge nur ein Paar wählen. 4. Ein Problem ist für mich alle Daten im Kopf zu behalten. що з великої кількості ми вибираємо лише декілька. багатою на різні події. gehe ich in die Bibliothek. Es ist klar. У гімназії викладають багато пред­ме­ тів. Das bedeutet aber nicht. які ви­кли­ ка­ють особливий інтерес. Das Lernen oder das Wiederholen braucht wenig Zeit. 3. Ein großes Problem beim Erlernen der Geschichte der Ukraine besteht darin. Das kann man in der Metro oder in der Straßenbahn tun. Зрозуміло. я йду до бібліотеки. Hinreißenden Erzählungen unseres Ge­ schichts­leh­rers kann man unendlich zu­ hö­ren. dass wir alle Fächer mit gleichem Interesse lernen. важливих для загальної освіти. Але це не означає. die für die Allgemeinbildung wich­tig sind. 257 Fragen zum Text Welche Fächer unterrichtet man in der Schule? Was hat jedes Fach? Ohne welche Fächer kann man nicht auskommen? Welche Kenntnisse vermittelt den Schülern jedes Fach? Warum muß jeder gebildete Mensch gute Kenntnisse in allen Fächern haben?  Mein Lieblingsfach  ̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò Im Gymnasium unterrichtet man viele Fächer. Щоб добре підготуватися до занять. 5. у якому за­ но­то­вую найважливіші дати.

Знання. dass du dich mit den ge­gen­ wär­ti­gen Pro­ble­men gut zurechtfindest. які ми отримуємо на уроках історії. Політика сьогодні — всюди і не за­ле­ жить від того. Die Politik ist heute überall. Der richtige Historiker muss nicht nur die­Ver­gan­gen­heit. Am Ende des Semesters werden in der Regel Seminare durchgeführt. Eigentliche Befriedigung erhält man nicht durch Noten. а завдяки ро­зу­мін­ ню. u) — викликати цікавість ereignisreich — багатий на події veralten (te. die wir in der Ge­ schichts­stun­de bekommen. Справжнє задоволення отримуєш не завдяки оцінкам. що добре орієнтуєшся в сучас­ них про­бле­мах. Dank vielen Zeitungen und Fernseh­ sendungen versuche ich immer im Bil­ de zu sein. Тоді я вимушений кілька годин сиді­ ти в бібліотеці. семінари. Was muß man machen. Warum gibt es Probleme beim Erlernen der Geschichte der Ukraine? 4. Wörter und Wendungen die Allgemeinbildung — загальна освіта die Menge — кількість  ein Interesse hervorrufen (ie. t) — застаріти  gezwungen sein — бути вимушеним richtig — справжній  die Gegenwart — сучасність  versuchen (te. Was muß ein richtiger Historiker kennen? 5. um die wichtigsten Daten des Lehrstoffes nicht zu vergessen? 3. t) — оцінювати  sich zurechtfinden (a. sondern durch Ver­ ständ­nis. Welche Fächer erlernt man am liebsten? 2. як правило. Dann bin ich gezwungen einige Stun­ den in der Bibliothek zu sitzen. де дається оцінка нашим знанням. t) — намагатися  im Bilde sein — бути в курсі справ auswerten (te. ob es uns gefällt oder nicht. подобається вона нам чи ні. Die Kenntnisse. Завдяки багатьом газетам і те­ле­пе­ ре­да­чам я намагаюся завжди бути в кур­сі справ. Wo werden Kenntnisse ausgewertet? . unabhängig davon. die an­de­ ren darf ich nicht mitnehmen. wo un­se­ re Kenntnisse ausgewertet werden. sondern auch die Ge­gen­wart kennen. Наприкінці семестру проводяться. допомагають нам зрозуміти рі­ з­ні політичні події. а деякі брати не дозволяється. але й сучасність. Деякі книжки я беру з собою. helfen uns verschiedene politische Ereignisse zu verstehen. u) — орієнтуватися  die Befriedigung — задоволення Fragen zum Text 1.258 Die Ausbildung in unserem Leben l Einige Bücher leihe ich aus. Справжній історик повинен знати не тільки минуле.

У четвертому класі вона за­кін­чу­єть­ся. Sie bestimmen die Zeit der Ferien und auch die Stundenpläne der Schulen. macht er das Ab­i­ tur.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 259  Das Bildungswesen in Deutschland  Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Organisation der Schulen ist Sache der Bundesländer. Дівчатка й хлопчики. Wenn ein Schüler nach der Grund­schu­ le in ein Gymnasium kommt. вона готує учнів для практичних про­ фе­сій. Шкільна система — справа фе­де­ра­ль­ них земель. яким до 30 ли­п­ ня виповнилося 6 років. можна навчатися у вищому навчальному за­ кла­ді або в університеті. але її вимоги до учня вищі.­ In der 4. Hauptschule. він навчається 9 років. Klasse ist die Grundschule zu Ende. Тільки закінчивши гімназію. Erst nach dem Abitur kann man auf eine Hochschule oder eine Universität ge­hen. stellt aber höhere An­for­de­ run­gen an den Schüler. Потім починається другий ступінь. Вони визначають час канікул і роз­ клад уроків шкіл. У шкільній системі три ступеня: пе­р­ ший ступінь. Juni sechs Jahre alt sind. Das Schulsystem hat drei Stufen: die Primarstufe. Zuerst kommen sie in die Grundschule. Ein anderer Weg ist die Gesamtschule. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5—10. восени ідуть до школи. Die Realschule umfasst auch die Klas­ sen 5—10. Nach der Klasse 13. тут є різні шляхи: головна школа. ре­ а­ль­на школа та гімназія. Спочатку вони ідуть до основної школи. Jungen und Mädchen. Після 13 класу учень складає іспит на атестат зрілості. dass ein gewisses Maß an Ein­heit­ lich­keit vorhanden ist. gehen im Herbst in die Schule. so lernt er hier 9 Jahre. Allgemeine Bestimmungen sorgen da­ für. Інший шлях — загальна школа. Nun beginnt die Sekundarstufe. sie bereitet die Schüler auf ei­ nen praktischen Beruf vor. die am 30. Загальні постанови сприяють від­по­ві­ д­ній єдності. другий I і другий II. Реальна школа також охоплює класи 5—10. Головна школа охоплює 5—10 класи. die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Realschule oder Gymnasium. Якщо учень після основної школи пе­ ре­хо­дить до гімназії. . hier gibt es verschiedene Wege.

umfassen (te. Für Bildungsplanung und For­schungs­ ar­beit wurde die Bund-LänderKomission geschaffen. Вищі навчальні заклади здебільшого зна­хо­дять­ся в компетенції земель. . то тут спільно працюють федерація й землі. Закінчення школи залежить від об­ да­ро­ва­но­с­ті учня. t) — поєднувати Fragen zum Text Wessen Sache ist die Organisation der Schulen in Deutschland? Wofür sorgen allgemeine Bestimmungen der Bundesländer? Wieviel Stufen hat das deutsche Schulsystem? Was umfaßt die Hauptschule? Was kann der Schüler nach dem Abitur machen?  Die Hochschulbildung in Deutschland  Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³ Die Hochschulen sind zum größten Teil Einrichtungen der Länder. 3. 5. Was Finanzierung der Hochschulen be­ trifft. Тут поєднані всі названі типи шкіл. arbeiten Bund und Länder zu­ sam­men. Nur einige private und kirchliche Hoch­ schu­len. деякі її залишать ра­ні­ше. 4. -n — загальна освітня школа zusammenfassen (te.260 Die Ausbildung in unserem Leben l Hier sind die oben genannten Schul­ty­ pen zusammengefasst. Щодо фінансування. Тільки окремі приватні й церковні вузи. існувати die Primarstufe — пеший ступінь die Sekundarstufe — другий ступінь die Grundschule. die Universitäten der Bun­des­ wehr und die Verwaltungshochschulen gehören dem Bund. t) — визначати die Bestimmung. інші пізніше. університети збройних сил (Бу­ н­де­с­ве­ру) та управлінські вузи під­по­ ряд­ко­ва­ні федерації. -en — вимога Abitur machen — складати іспити на атестат зрілості die Gesamtschule. t) — охоплювати  die Anforderung. Die Schüler verlassen je nach Be­ga­ bung die Schule früher oder später. Для планування й дослідницької ро­ бо­ти була створена спільна комісія земель і федерації. 2. -en — постанова  die Einheitlichkeit — єдність  vorhanden sein — бути в наявності. Wörter und Wendungen bestimmen (te. -n — початкова школа 1.

Die Fachhochschulen sind heute at­trak­ ti­ver Hochschultyp. Його обирають на кілька років. Die Bildungspolitik Deutschlands öff­ne­ te die Hochschulen allen Be­völ­ke­rungs­ schich­ten. Die Studenten haben das Recht auf staat­li­che Ausbildung. Студенти мають право на державну освіту. 1995 begannen über 216 000 Schul­ab­ gän­ger ein Studium. Потім можливе подальше під­ви­щен­ ня кваліфікації. Час навчання в цих вузах коротший ніж в університетах. Наприкінці навчання вони захища­ ють диплом. У більшості федеральних земель сту­ де­н­ти самі вирішують свої проблеми. 261 Але вузи мають право на са­мо­вря­ду­ ван­ня. Danach ist eine weitere Qualifizierung möglich. У рамках закону вони мають свій ос­ но­в­ний закон. Fast jeder dritte Schulabgänger wählt heute diesen Hochschultyp. In den meisten Bundesländern ver­wal­ ten die Studenten ihre An­ge­le­gen­hei­ ten selbst. Zum Abschluss haben sie eine Di­plom­ prü­fung. . У 1995 році почали навчатися в ву­ зах 216 000 випускників шкіл. Професійні вузи на сьогодні є типом вищих навчальних закладів. In Deutschland studieren auch Aus­län­ der. котрі най­бі­ль­ше приваблюють учнів. Er wird auf mehrere Jahre gewählt.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ Aber die Hochschule hat das Recht der Selbstverwaltung. Найбільш престижними вузами є уні­ вер­си­те­ти. інженерно-тех­ні­ч­ ній. іспитом на звання магістра або державними іспитами. Майже кожен третій випускник школи обирає сьогодні саме цей тип вузів. Die qualitativ bedeu­tendsten Hoch­ schu­len sind die Universitäten. У 1995 р. їх було 142 000 чоловік. Sie vermitteln in den Bereichen In­for­ ma­tik. Політика Німеччини в галузі освіти від­кри­ває сьогодні доступ у вузи всім вер­с­т­вам населення. Навчання в університеті закінчується захистом диплома. Die Studienzeit dieser Hochschulen ist kürzer als an den Universi­täten. Вони дають знання. У Німеччині навчаються також іно­ земці. 1995 waren das 142 000 Personen. Magister– oder Staatsprüfung ab. сільського господарства. Вуз очолюється ректором або пре­зи­ де­н­том. направлені на практичну діяльність в галузі ін­фо­р­ ма­ти­ки. Man schließt das Studium an der Uni­ ver­si­tät mit einer Diplom–. Wirtschaft und Landwirtschaft pra­xis­be­zo­ge­ne Ausbildung. економіки. Die Hochschule wird von einem Rek­ tor oder Präsidenten geleitet. Sie hat im Rahmen des Gesetzes ihre eigene Verfassung.

Berühmt sind die Humboldt Universität in Berlin. Auf welchem Gebiet der Hochschulbildug arbeiten Länder und Bund zusammen? 3. Die älteste deutsche Hochschule ist die Universität in Heidelberg. Warum sind heute die Fachhochschulen besonders attraktiv? 5. тут: учбовий заклад die Verwaltung — керування.262 Die Ausbildung in unserem Leben l Die Staatshilfe den Studenten hängt von dem Einkommen der Eltern ab. Leipzig und Rostock. -en — заклад. die technische Universität in Dres­den und viele ande­ re. Багаті традиціями університети Лейп­ ци­ґа та Ростока. Техніч­ ний університет Дрездена та багато ін­ших. Wörter und Wendungen die Einrichtung. -t) — тут: давати (знання) das Einkommen — прибуток der Bund — федерація die Angelegenheit. завідування. Deswegen bekommen einige Stu­die­ ren­de Stipendium und zinsloses Dar­le­ hen. Відомими університетами є також уні­вер­си­тет ім. тут: престижний die Qualifizierung — тут: підви­щення кваліфікації die Bevölkerungsschichten — верстви населення zinslos — безвідсотковий das Darlehen — позика Fragen zum Text 1. Traditionsreich sind die Universitäten von Bonn. -en — тут: проблема qualitativ — якісний. Як правило. Wessen Einrichtungen sind die Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland? 2. Допомога держави студентам за­ле­ жить від прибутків батьків. Heute verbringt der Student 14 Se­me­ ster (7 Jahre) an der Universität. In der Regel können sie das im Laufe von 5 Jahren zurückzahlen. Welche Universitäten Deutschlands sind die berühmtesten? . Сьогодні студент проводить в уні­вер­ си­те­ті 14 семестрів (7 років). вони можуть її випла­ тити протягом п’яти років після за­ кінчення вузу. Welche Rechte haben die Hochschulen? 4. Тому деякі студенти отримують сти­ пен­дію або безвідсоткову субсидію. Wovon hängt die Staatshilfe den Studenten ab? 6. адміністрація die Bundeswehr — Бундесвер (збройні сили ФРН) was Finanzierung betrifft — стосовно финансування praktischbezogen — спрямований на практичну діяльність vermitteln (-te. Гумбольдта. Найстаріший вуз Німеччини — уні­ вер­си­тет у Хайдельберзі.

Роберта Коха. deren Mut­ter­spra­che Deutsch ist. Friedrich Schiller. мова. Deutsch ist heute eine der wichtigsten Sprachen der Welt. Georg Ohm und vieler anderer. У наші дні німецька — одна з най­ ва­ж­ли­ві­ших мов у світі. die Sprache. тому що їм потрібно це для роботи. in der man Beziehungen auf vielen Gebieten der Kultur und auch der Wissenschaft anknüpft. Я вивчаю німецьку мову. die ei­nen großen Beitrag zur Entwicklung der Wis­sen­schaft in der ganzen Welt ge­lei­stet haben? Вивчення іноземних мов — нелегка справа. Не дивно. Sie ist die Sprache von Johann Wolf­ gang Goethe. якою за­в’я­зу­ють­ся відносини у багатьох га­ лу­зях культури та науки. живуть у Фе­де­ра­ ти­в­ній республіці Німеччині. was sehr lehrreich ist. Рудольфа Дізеля. Фрідріха Шіллера. Hundert Millionen Menschen. weil sie die­se bei ihrer Arbeit brauchen. Німецька мова — мова культури та науки. що розширює кругозір. Хто не знає імен Конрада Рентгена. 100 мільйонів людей. Люк­сем­бу­р­зі та Ліх­тен­ штей­ні. чи­та­ти зарубіжних авторів у оригі­ налі. який потребує багато часу та зусиль. in österreich. Es ist ein langwieriger und komplizier­ter Prozess. для третіх ви­вчен­ня мов — хобі. für man­che ist das Erlernen einer Sprache ein Hobby. Ав­с­т­рії. що багато освічених лю­ дей були поліглотами. Rudolf Diesel. Їх твори належать до світової кла­сики. Швей­ца­рії. kann sich mit Menschen aus anderen Ländern un­ ter­hal­ten.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 263  Fremdsprachen in unserem Leben  ²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³ Das Erlernen einer Fremdsprache ist nicht leicht. може роз­мо­в­ля­ти з людьми з інших країн. Це мова Йогана Вольфганга Гете. Ihre Werke gehören zur Weltliteratur. andere ma­ chen Reisen ins Ausland. Генріха Гейне. fremdspra­chige Literatur im Original lesen. Jemand. der viel Zeit und Kraft ko­stet. Бер­ тольда Брехта. dass viele gebilde­ te Menschen Sprachgenies waren. хто знає іноземні мови. Heinrich Hei­ne. der Sprachen kennt. Manche lernen Sprachen. Bertold Brecht und Heinrich Böll. Той. Wer kennt nicht die Namen von Conrad Röntgen. in der Schweiz. Es ist kein Wunder. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. інші по­ до­ро­жу­ють за кордоном. leben in der Bun­des­re­pu­blik Deutschland. in Luxemburg und in Liech­ten­stein. In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig Fremdsprachen zu lernen. Robert Koch. які зро­би­ли великий внесок у розвиток на­у­ки всьо­го світу? . Die deutsche Sprache ist eine Sprache der Kultur und der Wissenschaft. Ich lerne Deutsch. Генріха Белля. для яких ні­ме­ ць­ка мова — рідна. Це довгий та складний процес. Геор­ га Ома й багатьох інших. Деякі люди вивчають мови.

5. Для того. .264 Die Ausbildung in unserem Leben l Der große deutsche Dichter Johann Wolf­gang Goethe sagte einmal: “Wer keine Fremdsprache spricht. Відомо. Великий німецький поет Іоганн Во­ль­ ф­ганг Гете одного разу сказав: «Той. die Umgebung — оточення. Damals aber war das Studium der Fremd­spra­chen ein Privileg der Rei­chen. 2. В Європі почали вивчати інозем­ ні мови в XI столітті. Wörter und Wendungen langwierig — довгий es ist kein Wunder — не дивно die Beziehungen — відношення  anknüpfen (te. економіки та мистецтва сучасному суспільству по­ трі­б­ні люди зі знанням мов. Але в той час вивчення іноземних мов було привілеєм людей багатих. um sich selbst und seine Umgebung besser zu verstehen. Heute erlernen Millionen von Menschen in der ganzen Welt Fremd­ sprachen. 3. Іноземні мови відіграють дуже вели­ ку роль у нашому житті. хто не знає іноземної мови. треба вивчати іно­ зе­м­ні мови. Уже багато століть вивчають іноземні мови. Wirtschaft und Kunst Menschen mit Sprach­kennt­nis­sen. In Europa begann man im elften Jahr­ hun­dert Fremdsprachen zu erlernen. Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik. Fremdsprachen zu erlernen? Was für eine Sprache ist Deutsch? Welche hervorragenden Menschen Deutschlands kennen Sie? Was sagte Goethe über das Studium der Fremdsprachen?  Warum lernen wir Fremdsprachen?  ×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè? Seit vielen Jahrhunderten erlernt man Fremdsprachen. Сьогодні мільйони людей у всьому світі вивчають іноземні мови. Es ist bekannt. у тому числі і на Русі. не знає й своєї власної». auch in Russland. щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ. a) — бесідувати  lehrreich — повчальний  kompliziert — складний Fragen zum Text Wie ist das Erlernen der Fremdsprache? Warum ist es wichtig. dass der Fürst Jaroslaw der Weise viele Fremdsprachen kann­te. Fremdprachen spielen eine sehr große Rolle in unserem Leben. Для розвитку техніки. Man lernt eine Fremdsprache. t) — зв’язувати Beitrag leisten zu — робити внесок 1. kennt auch seine Muttersprache nicht”. що князь Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. навколишній світ sich unterhalten (ie. 4.

Besonders aktuell ist das Studium der Fremdsprachen heute in unserem Land. Die Menschen wollen Fremdsprachen erlernen. її літературою. War das Studium der Fremdsprachen im alten Rußland allen Menschen zugänglich? 3. t) — спілкуватися  das Gedächtnis — пам’ять gleichzeitig — одночасно  das Denken — мислення Fragen zum Text 1.l Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³ 265 Zum Beispiel. Люди хочуть вивчати іноземні мови. хороший інженер або висококваліфікований­ ро­бітник по­ винні уміти прочитати технічну до­ ку­ме­н­та­цію до імпортних машин та апаратів. ein guter Ingenieur oder ein hochqualifizierter Arbeiter muss tech­ni­sche Dokumente zu Importmaschinen und Apparaten übersetzen können. um mit ihren ausländischen Freun­den im Briefwechsel zu stehen. історією та географією. Welche Möglichkeiten bieten uns heute Fremdsprachenkenntnisse an? . Wann begann man in Europa Fremdsprachen zu erlernen? 2. Людина. Wo ist heute das Fremdsprachenstudium besonders aktuell? 5. der eine Fremdsprache er­ lernt. -n — мудрець  der Reiche. Die Menschen wollen auch Werke der schönen Literatur und auch Zeit­ schrif­ten und Zeitungen im Original lesen. На заняттях з іноземної мови людина тренує свою пам’ять та мис­ лення. Люди також хочуть читати в оригі­ налі твори художньої літератури. mit ihnen persönlich zu verkehren. lernt gleichzeitig die Kultur eines fremden Landes. Іноземна мова допомагає краще пі­ зна­ти свою рідну мову. Eine Fremdsprache hilft die Mut­ter­spra­ che besser zu kennen. Wörter und Wendungen der Fürst. яка вивчає іноземну мову. Особливо актуальним є вивчення іно­ зе­м­них мов сьогодні в на­шій країні. а також журнали та газети. In den Fremdsprachenstunden übt der Mensch sein Gedächtnis und Denken. seine Literatur. -en — князь der Weise. -n — багач  die Gesellschaft — суспільство  hochqualifiziert — висококваліфікований im Briefwechsel stehen — листуватися  verkehren (te. щоб листуватися зі своїми за­ру­бі­ж­ ни­ми друзями. одночасно знайомиться з культурою чужої країни. спілкуватися з ними осо­би­с­то. Der Mensch. Наприклад. Warum braucht man heute Fremdsprachenkenntnisse? 4. Ge­ schich­te und Geographie kennen.

Der Zar erfüllte nicht die Erwartung Chmel­niz­kis. Бажаючи закріпити свої перемоги. seine Siege zu fe­sti­ gen. aber selbständig hierzu nicht im­ stan­de. Er bekam eine glänzende Ausbildung. Переяславська рада в 1654 ро­ці про­ го­ло­си­ла об’єднання України та Ро­сії. Mit dem Wunsch. У нього забрали спадщину його сім’ї та до смерті забили 10-річного сина. Der Perejaslawische Rat gab 1654 die Vereinigung der Ukraine mit Russland bekannt. знав кіль­ка мов. . Його пропозицію прийняли козаки та простий народ. Він став на чолі козаків і отримав кі­ ль­ка перемог над поляками. Er stand an der Spitze der Kosaken und errang eine ganze Reihe von Siegen über die Polen. Chmelnytzky ging zu den Kosaken nach Saporishja und schlug dort vor. Він отримав блискучу освіту. не ма­ ю­чи можливості зробити це самому. У молодості відзначився в кіль­кох по­ хо­дах козацького війська.VIII . Aber Chmelnytzky hielt sich bis ans Le­ bens­en­de an den Vertrag. schickte Getman Chmelnytzky seine Botschafter nach Moskau. Але Хмельницький до кінця життя був вірним договору. ге­ть­ман Богдан Хмельницький. den na­tio­na­len Befreiungskrieg vorzu­ bereiten. Однак цар не виправдав надій Хме­ль­ ни­ць­ко­го. sprach mehrere Sprachen. Chmelnytzky erfuhr am eigenen Leibe die Schwere der polnischen “Schlach­te”. Dies war der erste Versuch un­ab­hän­ gig zu werden. Ihm wurde das Erbgut der Familie ge­ nom­men und sein zehnjähriger Sohn zu Tode geprügelt. Богдан Хмельницький народився в сі­м’ї сотника в 1595 р. Sein Vorschlag wurde von den Kosaken und auch vom gemeinen Volk an­ge­nom­men. Hervorragende Menschen der Ukraine (Âè äàòí³ ëþäè Ó êðà¿ í è)  Bohdan Chmelnytzky  Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé Bohdan Chmelnytzky wurde 1595 in der Familie eines Sotniks geboren. Гноблення польських «шляхтичів» Хмельницький пізнав на собі. Als Jüngling zeichnete er sich bei ei­ni­ gen Märschen der Kosakenarmee aus. ви­ря­див послів до Москви. Це була перша спроба досягти не­за­ ле­ж­но­с­ті. Хмельницький вирушив до за­по­рі­зь­ ких козаків і запропонував готувати­ ся до національно-визвольної війни.

e) — проголошувати  sich halten an (Akk. -e — юнак  sich auszeichnen (te. 2.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 267 Gestorben ist dieser ungewöhnliche Mensch und Politiker im Jahre 1657.) (ie. Wörter und Wendungen der Jüngling. Степан Мазепа. 3. 4. Іван Мазепа був одним з най­ві­до­мі­ ших гетьманів України. Вдячні нащадки поставили Богдану Хмельницькому пам’ятник у столиці України — Києві. Der Vater lwans. März 1632 in Masepinzy bei Kyjiw ge­bo­ren. u) — отримати перемогу unabhängig — незалежний  bekanntgeben (a. t) — відрізнятися  am eigenen Leibe — на собі das Erbgut — спадщина  prügeln (te. -n — нащадок Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Bogdan Chmelnizki? Wo zeichnete er sich als Jüngling aus? Was schlug Bogdan Chmelnizki den Kosaken vor? Wofür kämpfte er? Warum ehrt ihn das ukrainische Volk?  Iwan Masepa  ²âàí Ìàçåïà Iwan Masepa war einer der be­kann­te­ sten Getmans der Ukraine. um das militärische Handwerk zu erlernen. тут: бути вірним der Nachkomme. war ein kluger und gebildeter Mensch. був ро­зу­м­ною та освіченою людиною й свого сина виховав просвіченою лю­ди­ною. Добра пам’ять про Хмельницького збе­ре­г­ла­ся на віки. Dann studierte er in Polozk an der Hoch­schu­le und ging mit 16 Jahren nach Sitsch. Потім він навчався у Полоцьку в ви­ щій школі та в 16 років пішов на Січ на­вча­ти­ся військовому ремеслу. Im Alter von 12 Jahren schrieb Masepa Gedichte in Latein. In der Hauptstadt der Ukraine Kyjiw er­ rich­te­ten die dank­baren Nachkommen ein Denkmal für Bohdan Chmelnytzky. Über die Jahrhunderte wurde das gute Andenken an Chmelnytzky bewahrt. den Sieg erringen (a. a) — дотримуватися. und er erzog seinen Sohn zu einem wis­sen­den Menschen. Мазепа в 12 років писав вірші лати­ ною. t) — бити  vorschlagen (u. . Іван Мазепа народився 20 берез­ня 1632 року в Мазепинцях на Київ­щині. Батько Івана. Померла ця незвичайна людина й по­ лі­тич­ний діяч 1657 року. Stepan Masepa. 5. a) — пропонувати  das gemeine Volk — простий народ 1. Iwan Masepa wurde am 20.

Іван Мазепа намагався навести по­ ря­док у країні й підвищити рівень її про­сві­ти. Iwan zur Fortsetzung seiner Ausbildung ins Aus­land zu schicken.268 Hervorragende Menschen der Ukraine l Für seinen Mut und seine Klugheit lieb­ ten ihn alle Kosaken und der Getman Chmelnytzky riet seinen Eltern. Er wurde am 9. die Ukraine zu einem un­ab­ hän­gi­gen und geistig hochentwickel­ ten Staat zu machen. 4. Мазепа був тоді найбільш освіченим серед козаків. Wörter und Wendungen wissend — такий що знає. усі знали. Він народився 9 березня 1814 року в сім’ї кріпосного селянина в селі Мо­ ри­н­ці. im Land Ord­ nung zu schaffen und den Bil­dungs­ stand zu erhöhen. щоб Україна була віль­ною та про­сві­че­ною державою. обізнаний  erhöhen (te. По-перше. t) — підвищити  trachten (te. 2. Masepa trachtete sein ganzes Leben danach. 3. по-друге. zweitens­ wussten alle. Erstens war Masepa damals der Gebil­ detste­ unter den Kosaken. 5. Він побудував на власні кошти багато шкіл і церков. За хоробрість і розум його полюбили всі козаки. а гетьман Хмельницький радив його батькові послати Івана про­до­в­жу­ва­ти своє навчання за ко­р­ до­ном. -e — ремесло der Bildungsstand (die Bildungsstände) — рівень освіти Fragen zum Text Wann wurde I. Er baute mit eigenen Mitteln viele Schu­len und Kirchen. März 1814 in der Fa­mi­ lie eines Leib­ei­ge­nen im Dorf Morinzy ge­bo­ren. Згодом козаки обрали Івана Мазепу гетьманом. t) nach (Dat. Мазепа прагнув усе своє життя до того. Iwan Masepa versuchte. 6. . Masepa geboren? Zu welchem Menschen haben die Eltern ihren Sohn erzogen? Wo erlernte Iwan Masepa das militärische Handwerk? Wo hat Iwan Masepa seine Ausbildung bekommen? Was liebte Masepa über alles? Wonach trachtete er sein ganzes Leben?  Taras Schewtschenko  Òàðàñ Øåâ÷åíêî Taras H. Тараса Григоровича Шевченка по пра­ву названо генієм українського на­ро­ду. dass er die Ukrai­ne über al­les liebt und ihr treu dienen wird. das Handwerk. що він над усе любить Ук­ раїну й буде вірно їй служити. Schewtschenko wird mit Recht ein Ge­nie des ukrainischen Volkes ge­nannt. Nach einiger Zeit wählten die Kosaken Iwan zum Getman.) — прагнути до чогось 1.

denn mit 9 Jahren verlor er die Mutter und mit 12 Jahren den Vater. Тут він познайомився з творами ро­сій­сь­кої та зарубіжної літератури того часу та з майстрами живопису. Тарас Шевченко помер 10 травня 1861 року у віці 47 років. А. Für seinen Kampf wurde er von der za­ ri­sti­schen Regierung verhaftet und in die Orenburger Steppen verbannt. Viele seiner Gedichte wurden zu Lie­ dern. Жуков­ ського. У Петербурзі він зустрів В. Shu­ kowsky. Das Malen lernte Schewtschenko bei dem Ikonenmaler des Dorfes. das Verbot zu schreiben und zu malen. T. Das Volk ehrt seinen Helden und ver­ gisst ihn nie. die Trennung von der Heimat. März 1861 mit 47 Jahren. який і сприяв його ви­ку­пу з невільництва. За це царський уряд заарештував по­ ета. A. Kobsar. Es war ihm streng verboten zu schrei­ ben oder zu malen. Die Verbannung. Schewtschenko vom Volk seinen zwei­ten Namen. заборона писати й малювати при­ зве­ли його до ранньої смерті. Damals erhielt T. Поблизу Канєва на кургані стоїть ве­ ли­ч­ний пам’ятник поетові. Він навчався малюванню у місцевого іконописця. bewirkten seinen frühen Tod. Завдяки щасливому повороту долі молодий Шевченко потрапляє до Пе­ тер­бур­зь­кої Академії мистецтв. відірваність від рідної зе­м­ лі. Mit 26 Jahren veröffentlichte er “Kob­ sar”. Hier lernte er russische und aus­l­ändis­ che Literaturwerke jener Zeit und Mei­ ster der Malkunst kennen. Sein ganzes Leben kämpfte er für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Vol­kes. . Багато його віршів стали піснями.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 269 Schon sehr früh lernte er schwere Ar­beit kennen. Усе своє життя Шевченко боровся за волю й незалежність свого народу. оскільки в 9 років він втратив матір і в 12 років — батька. Народ шанує свого героя й ніколи його не забуде. Schewtschenko starb am 10. der sich für die Be­frei­ung Schewt­schen­kos aus der Leib­ei­gen­ schaft einsetzte. An der Akademie traf er W. У 26 років Шевченко публікує свій «Ко­б­зар» — видатний твір українсь­ кої лі­те­ра­ту­ри. заславши його до Оренбурзьких степів. Nicht weit von der Stadt Kaniw steht auf einem Hügel ein großartiges Denkmal des Dichter. Уже змалку він пізнав тяжку працю. Заслання. Тоді Тарас Шевченко й отримав у на­ ро­ді своє друге ім’я — Кобзар. ein hervorragendes Werk der ukrai­ni­schen Literatur. Йому було суворо заборонено писа­ ти або малювати. Durch eine glückliche Schicksalswende gelangte der junge Schew­tschenko an die Petersburger Kunstakademie.

Коли він служив у пана Енгельгардта денщиком. Im Atelier des Malers Schirjajew lernte er mit Aquarellfarben zu malen... Wörter und Wendungen der Leibeigene. 3. t) für (Akk. Der Gutsherr Engelgardt bemerkte sei­ ne Begabung zum Zeichnen und nahm ihn nach Petersburg mit. Hier sollte der Junge zum Hofmaler aus­ge­bil­det werden. У майстерні художника Ширяєва він навчився малювати акварельними фарбами. він перемальовував з луб­ ків.270 Hervorragende Menschen der Ukraine l Hierher kommen Menschen aus aller Welt. t) — попадати 1.) — вступитися за. Schewtschenko? Wen lernte Schewtschenko an der Kunstakademie kennen? Wofür kämpfte Taras sein ganzes Leben? Was wurde ihm von der zaristischen Regierung verboten? Wie ehrt das Volk seinen Helden?  Der berühmte ukrainische Maler Taras Schewtschenko  Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê Òàðàñ Øåâ÷åíêî T. Т. Тут юнака повинні були вивчити на придворного художника. 2. er wandte sich an die Geschichte der Heimat. Schewtschenko begann schon in seiner Kindheit zu malen. t) — стати причиною Fragen zum Text Wie war die Kindheit von T. Сюди приїздять люди з усього світу вшанувати пам’ять поета. Пан Енгельгардт помітив його талант до малювання і взяв його з собою у Петербург.   verbannen (te. це були малюнки олівцем. У багатьох домівках в Україні на по­ че­с­но­му місці знаходиться портрет Та­ра­са — так любовно називають Ше­ в­че­н­ка в народі. zeichnete er pri­mi­ti­ ve Bilder ab. 5. Його композиції висловлювали про­ тест проти насильства. Als er beim Herrn Engelhardt als Kam­ mer­die­ner_ diente. Seine Kompositionen drückten den Pro­test gegen Gewalt aus. він звертався до історії батьківщини. sich einsetzen (te. Г. H. In vielen Häusern in der Ukraine fin­ den wir auf einem Ehrenplatz ein Porträt von Taras. das waren Blei­stift­zeich­ nun­gen. -n — кріпосний die Schicksalswende. um dem Dichter zu ehren. Шевченко почав малювати ще в дитинстві. -n — поворот долі gelangen (te. . t) — заслання  bewirken (te. 4. wie er liebevoll vom Volk ge­nannt wird.

Die erste Periode seines Schaffens als Maler fällt auf die Jahre 1838–1843. Видатний художник Брюллов за­ці­ка­ ви­в­ся долею Т. «Смерть Сократа». У 1845 р. Seine erste Reise in die Heimat war im April 1843. “Das Modell”. sondern auch seine Cha­rak­ ter­ei­gen­schaf­ten dar. Seine Modelle waren seine Freunde: “Die Frau im Bett”. акварелі на іс­то­ри­ ч­ні теми: «Смерть Лукреції». Його натурниками були його друзі («Жі­н­ка в постелі». das Porträt von Engelhardt.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè Seine ersten Bilder waren Aquarell­ bildnisse: “Der Frauenkopf”. “Der Tod von Socrates”. . Hier begann er Landschaftsgemälde zu schaffen: “Auf dem Bienenstand”. Великий вплив на нього мав жи­ вопис Брюллова і особливо його мистецтво портрета. Його перша поїздка на Батьківщину була в квітні 1843 р. Die Höhe des künstlerischen Schaffens war sein “Selbstbildnis”. Er wurde zum Lieblingsstudenten von Brjullow. «Смерть Богдана Хмельницького». In seinen Bildnissen stellte er wahr­ heits­ge­treu nicht nur das Äußere des Men­schen. Es waren die Zeichnungen nach der Natur. und seit dem 21. 271 Його першими картинами були ак­ва­ ре­ль­ні картини: «Голова жінки». Це були малюнки з натури. Тут він почав створювати пейзажі «На пасіці». він закінчив Академію ми­с­ тецтв. За свої картини «Катерина» і «Циганка-ворожка» він отримав срібну медаль. він став студентом Ака­де­мії ми­с­тецтв. і вже 21 тра­в­ня 1839 р. На портретах він правдиво ві­до­бра­ жав не тільки зовнішність людини. У 1838 році Брюллов і Венеціанов ви­ку­пи­ли його з кріпацтва. порт­ рет Енгельгардта. Шевченка. Вершиною його художньої творчості був його «Автопортрет». “Der Tod von Bohdan Chmelnyzky”. «Батьківський будинок» (ма­лю­нок). Einen großen Einfluss übte auf ihn die Malerei von Brjullow und besonders sei­ne Porträtkunst aus. Mai 1839 wur­ de er Stu­dent der Aka­de­mie der Künste. Schewt­schen­ko. Перший період його творчості як ху­ до­ж­ни­ка припав на 1838—1843 рр. “Das Elternhaus” (Zeichnung). Für seine Bilder “Katheryna” und “Die Zi­geu­ne­rin–Wahrsagerin” bekam er eine Silbermedaille. Aquarelle zu hi­sto­ri­ schen Themen: “Der Tod von Lu­kre­zy­ ja”. «Натурниця»). але і риси її характеру. Він став улюбленим студентом Брюл­ ло­ва. 1838 wurder von Brjullow und We­ne­ zia­now aus der Leibeigenschaft los­ge­ kauft. Der berühmte Maler Brjullow in­ter­es­ sier­te sich für das Schicksal von T. Im Jahre 1845 beendete er die Aka­de­ mie der Künste.

Він родом з багатих козаків (ста­р­ шин). Kwitka-Osnowjanenko  Ã. Г. des Landschafts– und Genrebildes. -n — поміщик das Modell. але і світового мистецтва. народився 18 листопада 1778 р. Schewtschenko sind Ihnen bekannt? Was war für sein Schaffen kennzeichnend?  H. Kreide). der Gutsherr. 4. Відомі його картини «У в’язниці» (туш). Er stammte von den reichen Kosaken ab (Starschinen). 2. Харків). літературний псевдонім Гри­ць­ко Основ’яненко. Er nimmt einen würdigen Platz in der Geschichte nicht nur der ukrainischen. Його батьківщина — село Основа (нині м. -s — майстерня (художника) die Leibeigenschaft — кріпосне право loskaufen (te. -e — натурниця die Wahrsagerin — ворожка das Selbstbildnis. Ф. перший ви­да­ т­ний письменник та драматург нової укра­ї­н­сь­кої літератури. der literarische Deck­na­me Hrizj­ko Osnowjanenko. громадський діяч. Шевченко зробив великий внесок у розвиток портрета та жанрових ка­ р­тин. der Pro­mi­nen­te des öffentlichen Lebens wurde am 18. H. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî H. F. Під час заслання в Оренбурзькій гу­ бе­р­нії він створив багато пейзажів та акварелей. November 1778 geboren. t) — викупати nach der Natur — малювати з натури 1.272 Hervorragende Menschen der Ukraine l Während der Verbannung in Oren­bur­ ger Gouvernement schuf er viele Land­ schafts– und Aquarellbilder. Щепкіна (олі­ вець. Sehr berühmt sind seine Bilder: “Im Ge­fäng­nis“ (Tusche). 3. . Schewtschenko zu malen? Wer war sein erster Lehrer in Petersburg? Wann bezog er die Akademie der Künste? Welche Bilder von T. Квітка. Schtschepkin (Bleistift. 5. Kwitka. Wörter und Wendungen der Kammerdiener — денщик primitives Bild — лубок das Atelier. крей­да). F. sondern auch der Weltkunst ein. Ô. das Porträt von M. портрет М. С. -se — автопортрет der Bienenstand — пасіка die Verbannung — вигнання das Spießrutenlaufen — покарання шпіцрутенами Fragen zum Text Wann begann T. Він посідає достойне місце в історії не лише українського. Sein Heimatsort ist das Dorf Osnowa (jetzt die Stadt Charkiw). “Das Spießrutenlaufen“ (Tusche). Schewtschenko leistete einen großen Beitrag zur Entwicklung des Porträts. der erste hervor­ ragende Schriftsteller und Dra­ma­ti­ker der neu­en ukrainischen Li­te­ra­tur. «По­ка­ран­ня шпіцруте­ нами» (туш). S.

Essays “Die Geschichte des Charkiwer Theaters”. «Ганну­ ся». Später war er Komissar eines Volkslandsturmes. був одним із засновників Харківського театру. Er nahm am gesellschaftlichen und kul­ tu­rel­len Leben von Charkiw aktiv teil. aber nach vier Jahren kehrte er zum weltlichen Leben zurück. «Зна­хар». У 23 роки він пішов до Курязько­ го мо­на­с­ти­ря. Він брав активну участь у гро­мад­сь­ ко­му та культурному житті Харкова. . інститут шляхетних дівчат та Ха­р­ків­ сь­ку губернську бібліотеку. «Панна Сотниківна». Квітка-Основ’яненко отримав до­ ма­ш­ню освіту. Unter den besten Werken in der rus­si­ schen Sprache sind der Roman “Herr Chaljawsky” (1840).l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè H. “Der Jahrmarkt”. Mit 23 Jahren ging er ins Kurjasher Klo­ ster. есе «Іс­то­рія Харківського­ театру». Квітка-Основ’яненко став членом на­ у­ко­во­го товариства Харківського уні­ вер­си­те­ту. Seine Werke schrieb er in der ukrai­ni­ schen und russischen Sprache. Його найзначніші твори — це ко­ медії «Приїжджий зі столиці». war auch ei­ ner der Begründer des Charkiwer Thea­ ters und seit 1812 sein Leiter. F. У репертуарах багатьох театрів і сьо­ го­дні стоїть його комедія «Сватання на Гончарівці» (1835). “Hannussja”. Seine ersten Werke veröffentlichte er in der Zeitschrift “Ukrainischer Bote” (“Ukra­jin­skyj Westnyk”). “Der Kur­pfu­scher”. але за чотири роки повернув­ся до мирського життя. предводителем дворянства (1817—28). головою палати кримі­ нального суду в Харкові. des Instituts der vor­neh­men Mädchen und der Charkiwer Gouvernementsbibliothek. «Ярмарок». Er stand auch an der Spitze der wohl­ tä­ti­gen Gesellschaft. а з 1812 р. Kwitka-Osnowjanenko bekam sei­ ne Bil­dung zu Hause. Adelsmarschall (1817—28). його директором. Seine größten Werke sind die Lust­spie­le “Fremder aus der Hauptstadt”. Kwitka–Osnowjanenko wurde Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Charkiwer Universität. Він очолював благодійне товариство. Ф. für die Propaganda des volks­ tümlichen Themas in der Li­te­ra­tur auf. Серед найкращих його робіт ро­ сій­сь­кою мовою — роман «Пан Ха­ляв­ський» (1840). Потім був комісаром народного опо­ л­чен­ня. Auf den Spielplänen vieler Theater steht bis heute sein Lustspiel “Werbung in Gontschariwka” (1835). Свої твори він писав українською та російською мовами. Kwitka-Osnowjanenko trat für die Re­for­ men der Vervoll­kommnung der da­ma­li­gen Gesellschaft. 273 Г. “Die Wah­ len des Adels”. Vor­sit­zen­der der Kammer des Kri­mi­nal­ge­rich­tes in Charkiw. Novellen “Das Le­ben und Abenteuer von Stolbikow” (1841). за пропаганду народної теми в літературі. Свої перші твори він опуб­лікував в «Українському віснику». новели «Життя та при­годи Сто­л­бі­ко­ва» (1841). «Шельменко-денщик» та інші. “Der Offiziersbursche Schelmenko” und andere. “Frau Sot­ny­kiw­na”. «Вибір дво­рян­с­т­ва». Квітка-Основ’яненко виступав за ре­ фо­р­ми вдосконалення тодішнього су­с­пі­ль­с­т­ва.

приїжджий der Offiziersbursche. Квітку-Основ’яненка називали «ба­ть­ ком української прози». Т. Sein Schaffen übte einen bedeuten­ den Einfluss auf die weitere Entwicklung der ukrainischen Literatur aus. Er starb am 8. У 1854 р. Він помер 8 серпня 1843 р. була опублікована в Пари­ жі його но­ве­ла «Сердешна Оксана» фран­цузькою мовою. Квітка-Основ’яненко переписувався з Т. Його твори перекладені багатьма мо­ва­ми. Його творчість мала великий вплив на подальший розвиток української лі­те­ра­ту­ри. August 1843. -n — денщик die Werbung — сватання der Kurpfuscher = der Wunderdoktor — знахар das Lustspiel — комедія Fragen zum Text Wofür ist Kwitka–Osnowjanenko bekannt? Aus welcher Familie stammte er? Wie heißen seine ersten Werke? Welche Lustspiele sind Ihnen bekannt? Wie nannte man ihn? . 2. Шевченком. Kwitka–Osnowjanenko korrespondierte mit T. Шевченко зробив ілюстрації до дя­ ких з його книг.274 Hervorragende Menschen der Ukraine l Im Jahre 1854 wurde in Paris seine No­vel­le “Die herzliche Oxana” in der fran­zö­si­schen Sprache veröffentlicht. Wörter und Wendungen der Deckname — псевдонім der Prominente des öffentlichen Lebens — громадський діяч das weltliche Leben — мирське життя der Volkslandsturm — народне ополчення der Adelsmarschall — предводитель дворянства der Adel — дворянство wohltätig — благодійний das Institut der vornehmen Mädchen — інститут шляхетних дівчат 1. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. 5. Man nannte Kwitka*Osnowjanenko “den Vater der ukrainischen Prosa”. Schewtschenko machte Illustrationen zu einigen seiner Bücher. 4. -n — чужий. Schewtschenko. T. 3. die Vervollkommnung — удосконалення der Fremde.

спілкування з ними до­по­ ма­га­ло Рєпіну відчувати без­по­се­ре­д­ ній зв’язок з Україною. «Хресний хід у Курській гу­бе­р­нії» (1883). Великий вплив на нього справив ху­до­ж­ник І. М. Крамський. Sein Vater war Soldat eines Kavallerieregiments (Ulany). скуль­ птор і пе­да­гог М. Das Leben des einfachen Volkes aber bewegte ihn am meisten: “In Begleitung der Gendarmen”. “Kreuzgang im Kurs­ker Gou­ver­ne­ment” (1883). «Божа матір з не­мо­в­ лям» (1862). Þ. У Петербурзі він навчався в Академії мистецтв. Mit 27 Jahren trat er in den Ruhestand. August 1844 in der Siedlung Os­si­ now­ka. Antokolsky aus. gutmüti­ ge und feinfühlige Frau. Спочатку він створював твори на ре­лі­гій­ні теми: «Христос з терновим ві­н­ком» (1858). In Petersburg studierte er an der Aka­ de­mie der Künste. Його батько був солдатом улансько­ го полку. sie kämpfte mutig mit Not und allen Schwie­rig­kei­ten. der Umgang mit ih­nen half Repin die unmittelbare Ver­ bin­dung mit der Ukraine zu fühlen. розумною й чуйною жінкою. M. і вона му­ж­ньо боролася з нуждою й усіма тру­д­но­ща­ми. «Бурлаки на Волзі». Er hatte viele Auszeichnungen für die Teilnahme an den Feldzügen. у селі Осинівка неподалік від Чугуєва (Харківська область). Zuerst schuf er Werke zu den religi­ ösen Themen: “Christus mit der Dor­ nen­kro­ne” (1858). Kramsky und später der be­ kann­te ukrai­ni­sche Maler. Seine Mutter war eine kluge. Антокольський. J. nicht weit von Tschugujiw (Gebiet Char­kiw) geboren.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 275  Unser weltberühmter Landsmann I. Ілля Юхимович Рєпін народився 5 сер­п­ня 1844 р. Sie hatte einen starken Charakter. Einen großen Einfluss übte auf ihn der Maler I. а пізніше ві­ до­мий укра­ї­н­сь­кий художник. У неї був сильний характер. кï³í Illja Juchymovytsch Repin wurde am 5. У 27 років він пішов у відставку. In Tschugujiw lebte Repin bis seine Ab­ rei­se nach Petersburg im Jahre 1863. Unter den Studenten der Akademie wa­ren viele Ukrainer. . Але життя простого народу хви­лю­ва­ ло його найбільше: «У супроводі жа­н­ да­р­мів». У нього було багато нагород за участь у військових походах. У Чугуєві Рєпін жив до від’їзду в Пе­ тер­бург у 1863 році. Während des Studiums an der Aka­de­mie besuchte er dreimal seinen Heimatsort. Bildhauer und Päd­ago­ge M. Серед студентів Академії було ба­га­то українців. Його мати була доброю. “Mutter Gottes mit dem Säug­ling” (1862). Repin  Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ². Під час навчання в Академії він тричі відвідав своє рідне місто. “Treidler an der Wol­ga” (“Burlaky”).

Особливе місце у творчості Рєпіна займають численні портрети його ро­ ди­чів і знайомих. Українська тема відбита у відо­ мій кар­тині «Запорізькі козаки» та в остан­ніх картинах художника «Чо­р­ но­мор­сь­кі козаки». Багато картин Рєпіна були гідно оці­ не­ні на багатьох міжнародних ви­ста­ в­ках. Über das Leben und Schaffen des gro­ ßen Kunstmalers berichten die Ex­po­si­tio­ nen in Tschugujiw und des ins Mu­se­um verwandelten Landgutes “Pena­ty“ (die Penaten) in der Sied­lung Repino (frü­her Kuokalle) bei Peters­burg. -e — полк der Feldzug. Nach seinem Testament wurde er in Re­pi­no begraben. Repin nehmen die zahlreichen Por­träts seiner Verwandten und Be­ kann­ten ein.276 Hervorragende Menschen der Ukraine l Die Gemälde von I. wo der Re­pin–Saal geschaffen wurde. t) — хвилювати . Repin starb am 29. За заповітом був похований у Рєпіно. Найбільша колекція творів Рєпіна в Україні зібрана в Харківському ху­ до­ж­ньо­му музеї. Viele Gemälde von Repin wurden in vie­len internationalen Aus­stellungen ge­büh­ren­der­wei­se eingeschätzt. Sein tief volkstümliches Schaffen ge­ hört dem ukrainischen Volk und ist ihm na­he­ste­hend und verständlich. де створений зал Рє­пі­на. Рєпін помер 29 вересня 1930 року. Про життя й творчість великого жи­ во­пи­с­ця повідомляють експозиції в музеї Чугуєва та перетвореного на музей маєтку Пенати в селищі Рєпіно (раніше Куокаллє) під Петер­ бургом. Його глибоко народна творчість на­ле­жить українському народові і є бли­зь­кою йому та зрозумілою. Картини Рєпіна є гордістю най­бі­ль­ ших художніх музеїв: Третьяковської га­ле­реї. Das ukrainische Thema findet Aus­druck im berühmten Gemälde “Die Sapo­ris­her Kosaken”. “Wetschornyzi”. Wörter und Wendungen der Landsmann — земляк das Regiment. -züge — поход. “Der Gopak”. кампанія einen Einfluß ausüben — справляти вплив der Kunstmaler — живописець gebührenderweise — гідно in den Ruhestand treten — піти у відставку feinfühlig — чуйний der Kreuzgang — хресний хід das Testament — заповіт volkstümlich — народный j-m nahestehend sein — бути близьким bewegen (te. Repin sind der Stolz der größten Kunstmuseen: der Tret­ja­kow–Galerie. «Гопак». I. des Rus­si­schen Mu­ se­ums. in den letzten Gemälden des Künstlers “Die Schwarzmeerkosaken”. Einen besonderen Platz im Schaffen von I. «Вечор­ ниці». Die größte Sammlung der Werke Re­ pins in der Ukraine ist im Charkiwer Kunst­mu­se­um zusammengetragen. September 1930. Російського музею.

277 Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte I. 5. Він був диригентом цієї музичної гру­ пи. Він займався на фортепіано й те­о­рі­ єю композиції. в селі Гриньки (Пол­та­в­сь­ка область). V. Seine Kindheit verbrachte Lyssenko im Landgut seines Vaters. Спочатку він навчався в Ха­р­ків­сь­ко­ му. а пізніше в Київському уні­вер­си­те­ ті на факультеті природничих наук. Його перший твір називається «За­по­ віт». Er war Dirigent dieser Musikgruppe. “Sammlung der ukraini­ schen Lie­der”. Sein erstes Werk heißt “Vermächtnis”. der her­ vor­ra­gen­de ukrainische Komponist. Lyssenko  Ì. Er übte Klavier und beschäftigte sich mit der Kompositionstheorie. народився 22 березня 1842 р. ет­но­ граф. Своє дитинство він провів у маєтку батька. Nach seiner Initiative wurden eine Studentenmusikgruppe und ein Chor ge­schaf­fen. J. 4. У 1867 році Лисенко став студентом консерваторії у Лейпцігу. Його батько був родом із козацьких старшин. що музика — його покликання і стихія. «Збірник українських пісень». і вони часто виступали перед сту­ де­нт­сь­кою публікою. . Nach der Beendigung der Universität schrieb er viele Volkslieder auf und be­ ar­bei­te­te sie. dass die Musik seine Berufung und sein Element ist. Repin? Welche Künstler beeinflussten ihn? Welches Thema stand ihm nahe? Welche Gemälde von Repin sind Ihnen bekannt? Besuchen Sie oft Kunstmuseen oder Kunstausstellungen?  M. Ëèñåíêî Mykola Vitalijowitsch Lyssenko. За його ініціативою були створені сту­ де­нт­сь­ка музична група та хор. Микола Віталійович Лисенко. Zuerst studierte er an der Charkiwer Uni­ver­si­tät. Після закінчення університету він за­ пи­сав багато народних пісень і опра­ цю­вав їх. Лисенко відчував. 1867 wurde Lyssenko Student am Kon­ ser­va­to­ri­um im Leipzig. 2. ви­да­т­ ний український композитор. März 1842 im Dorf Hrynjky (Gebiet Pol­ta­wa) geboren. Et­ no­graph. Lyssenko fühlte. диригент і піаніст. 3. Sein Vater stammte aus den Kosaken– Starschinen. Dirigent und Pianist wurde am 22. Â. später in Kyjiw an der Fakultät für Naturwissenschaften.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 1. und sie traten oft vor dem Studenten­ publikum auf.

278

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Einen besonderen Platz nehmen seine
Werke auf Grund der Texte von
Schewtschenko­ “Musik an Kobsar”,
“Haj­damaken” u. a. ein.

Особливе місце займає його твір на
основі текстів Шевченка «Музика Ко­б­
за­рю», «Гайдамаки» та ін.

Seit 1869 lebte er in Kyjiw, wo er als
Mu­sik­leh­rer tätig war.

З 1869 р. він жив у Києві, де працю­
вав учи­те­лем музики.

Seit 1874 studierte er am Kon­ser­va­to­ri­
um Sankt–Petersburg.

З 1874 р. навчався в консерваторії
у Санкт-Пе­тер­бур­зі.

Sein Lehrer war der berühmte rus­si­
sche Komponist Rymsky–Korsakow.

Його учителем був відомий ро­сій­сь­
кий композитор Римський-Корсаков.

1904 wurde von Lyssenko eine Mu­sik­
hoch­schu­le in Kyjiw eröffnet.

У 1904 р. Лисенко відкрив у Києві му­
зи­ч­ну шко­лу.

Er trat mit Konzerten als Pianist auf.

Він виступав з концертами як піаніст.

Jedes Jahr veranstaltete er Schew­
tschenko–Konzerte.

Кожного року він улаштовував Шев­
чен­ківські концерти.

Lyssenko komponierte Opern “Heilige
Nacht” (“Risdwjana Nitsch”), “Natalka
Poltawka”, “Die Ertrunkene” (“Uto­p­le­
na”), Kinderopern “Die Ziege Deresa”,
“Herr Kozjkyj”, “Winter und Frühling”
und eine Operette “Tschornomorzi”
und an­de­re.

Лисенко написав опери «Різдвяна
ніч», «Наталка Полтавка», «Уто­п­ле­на»,
дитячі опери «Коза-дереза», «Пан
Коцький», «Зима і весна», опе­ре­ту
«Чорноморці» та ін.

Seine Werke liegen der nationalen
Opernkunst der Ukraine zugrunde.

Його твори лежать в основі на­ці­о­на­
ль­но­го оперного мистецтва України.

M. V. Lyssenko starb 1912 und wurde
in Kyjiw begraben.

М. В. Лисенко помер у 1912 р. і по­
хований у Києві.

Wörter und Wendungen

der Dirigent, -en — диригент
stammen (te, t) aus (Dat.) —
походити з..., бути родом з...
das Landgut — помістя, маєток
die Berufung — покликання
das Element — стихія

das Vermächtnis, -se —
заповіт
die Ziege (-n) — коза
zugrunde liegen (Dat.) (a, e) —
бути в основі

Fragen zum Text

1. Aus welcher Familie stammte M. Lyssenko?
2. Was studierte er an den Universitäten Charkiw und Kyjiw?
3. Womit beschäftigte sich Lyssenko lieber: mit Musik oder mit
Naturwissenschaften?
4. Welche Opern hat er komponiert?
5. Sind Sie mit Musik von Lyssenko bekannt?

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

279


Iwan Franko

 ²âàí Ôðàíêî

Iwan Franko, einer der lei­den­schaft­li­
chen Kämpfer für das ukrainische Volk,
wurde am 27. August 1856 im Dorf Na­
gu­je­wyt­schi im Bezirk Drogobytsch in
Galizien ge­bo­ren.

Іван Франко, пристрасний борець за
український народ, народився 27 сер­
п­ня 1856 р. у селі Нагуєвичі, в Дро­го­
би­ць­ко­му ра­йо­ні, на Галичині.

Sein Vater war Dorf­schmied.

Батько його був сільським ковалем.

Die Armen und Bettler, Handwerker
und Bauern wandten sich an seinen
Vater mit verschiedenen Bitten.

Бідні та жебраки, ремісники та се­ля­
ни зверталися до його батька з рі­з­ни­
ми проханнями.

Aus ihren Gesprächen erfuhr der jun­
ge Franko über das schreiende
Unrecht den einfachen Menschen ge­
genüber.

З їхніх розмов Франко пізнав про
кри­чу­щу несправедливість по від­но­
шен­ню до простих людей.

Besonders lebendig sind in seiner Dich­
tung die Gefühle zur Heimat und Frei­
heit.

Особливо живі в його поезії почуття
до Батьківщини та волі.

Deshalb hing sein Herz schon in Kin­
der­jah­ren an den Liedern von Schewt­
schen­ko, der den Freiheitskampf sei­
nes lei­den­den Vaterlandes in seinen
Ge­dich­ten und Poemen besungen
hatte.

Тому його серце вже у дитячі роки
було прив’язане до пісень Шевченка,
ко­т­рий оспівував боротьбу за волю
у сво­їх віршах і поемах.

Sein Werk, den “Kobsar”, kannte der
jun­ge Franko fast völlig auswendig.

Його твір «Кобзар» юний Франко
знав майже повністю напам’ять.

Nachdem Franko 1875 das Gymnasium
von Drogobytsch absolviert hatte, be­
zog er die Universität von Lwiw.

Після того як у 1875 р. Франко за­кін­
чив гімназію в Дрогобичі, він вступив
до Львівського уні­вер­си­те­ту.

Er beherrschte viele slawische und
west­eu­ro­päi­sche Sprachen.

Він володів багатьма слов’янськими
та західноєвропейськими мовами.

Mit ganzem Herzen liebte und schätz­
te er seine Muttersprache, die ja im­
mer noch von meisten der nationalen
Un­ter­drüc­ker als “Dialekt” geschätzt
wurde.

Усім серцем він любив і цінував свою
рідну мову, яка більшістю при­гно­
б­лю­ва­чів нації ще оцінювалася як
«ді­а­лект».

Seine Freiheitsgedanken beunruhigten
die Polizei.

Його вільнолюбиві думки турбували
поліцію.

Von 1877 und bis zu seinem Tode
blieb Franko unter Polizeiaufsicht.

Із 1877 р. і до самої смерті він за­ли­
ша­в­ся під наглядом поліції.

280

Hervorragende Menschen der Ukraine l

In einem Brief schrieb er: “Als
Dorfkind, ernährt mit trockenem
Bauernbrot, hal­te ich für meine Pflicht,
mein ganzes Leben diesen einfachen
Menschen zu wid­men”.
In Nagujewytschi schrieb er die No­vel­len
“Boryslaw lacht”, “Sachar Berkut”, eine
Gedichtssammlung “S werschyn ta ny­syn”.
Im Jahre 1880 hielt er Vorlesungen an
der Universität in Lwiw.
Am 16. Mai 1886 heiratete er Olga
Cho­rus­hyns­ka, die eine echte Gehilfin
ihres Man­nes war.
Sie hatten vier Kinder.
Im Jahre 1891 schuf er ein Thea­ter­
stück “Das gestohlene Glück”
(“Ukradene scht­schast­ja”).
Die letzten Jahre litt Iwan Franko an ei­
ner schweren Krankheit, aber die star­
ken Schmerzen brachen seinen Geist
und schöpferischen Durst nicht.
Franko verfasste über tausend Artikel
in polnischer und ukrainischer
Sprache, schuf eine große Anzahl der
Über­set­zun­gen von Klassikern der
englischen, fran­zö­si­schen, tschechi­
schen, deutschen und russischen
Literatur und Arbeiten auf dem Gebiet
der Philosophie und Öko­no­mie.
Iwan Franko starb am 28. Mai 1916 in
Lwiw.

В одному з листів він писав: «Як сіль­
сь­ка дитина, вигодована всухом’ятку
селянським хлібом, я вважаю своїм
обов’язком все своє життя при­свя­ти­
ти цим простим людям».
У Нагуєвичах він написав повісті
«Бо­ри­с­лав сміється», «Захар Беркут»,
збірку віршів «З вершин та низин».
У 1880 році він читав лекції у Львів­сь­
ко­му університеті.
У травні 1886 р. він одружився з Оль­
гою Хо­ру­жин­сь­кою, яка була справ­
жньою по­мі­ч­ни­цею свого чоловіка.
У них було четверо дітей.
У 1891 році він написав п’єсу «Укра­
де­не щастя».
Останні роки Іван франко страждав
важкою хворобою, але сильні болі
не зломили його дух і творчу спрагу.
Франко створив понад тисячу ста­тей
польською та українською мо­ва­ми,
велику кількість перекладів кла­си­ків
англійської, французької, чеської,
німецької­ та російської літератури
і праці в галузі філософії та еко­
номіки.
Іван Франко помер 28 травня 1916 р.
у Львові.

Wörter und Wendungen

der Dorfschmied (-e) —
сільський коваль
der Bettler, - — жебрак
der Handwerker, - — ремісник
das Unrecht (-e) —
несправедливість
hängen (i, a) an (Dat.) — бути
прив’язаним
der Unterdrücker —
пригноблювач

beunruhigen (te, t) —
турбувати
Vorlesungen halten (ie, a) — 
читати лекції
die Gehilfin — помічниця,
асистентка
leiden (i, i) an (Dat.) —
страждати
der Durst — спрага
schöpferisch — творчий

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

281
Fragen zum Text

1. Wie war die Kindheit von I. Franko?
2. Warum war Franko von der Poesie von Schewtschenko
begeistert?
3. Wie schätzte er die ukrainische Sprache?
4. Welche Werke von Franko haben auf Sie einen besonderen Eindruck
gemacht?
5. Was Gemeinsames gibt es im Schaffen von Franko und anderen
Schriftstellern jener Zeit?


Kateryna Bilokur


Êàòåðèíà Á³ëîêóð

Kateryna Bilokur ist die Altersgenossin
des schrecklichen und tragischen
20. Jahrhunderts.

Катерина Білокур — ровесниця стра­
ш­но­го і трагічного 20-го сторіччя.

Sie erlebte die Oktoberrevolution, den
Bürgerkrieg, die Kollektivierung und
die Hungersnot (1932–33), den Großen
Va­ter­län­di­schen Krieg und die schwere
Nachkriegszeit.

Вона пережила Жовтневу ре­во­лю­цію,
громадянську війну, колективізацію
та голодомор (1932—1933 рр.), Вели­
ку Вітчизняну війну та тяжкі повоєнні
роки.

Sie blieb aber immer ehrlich und prin­
zi­pi­ell, emotionell und künstlerisch be­
gabt.

Але залишалась завжди чесною та
принциповою, емоційною та ху­до­ж­
ньо обдарованою.

K. Bilokur wurde am 24. November
1900 im Dorf Bohdaniwzi, des ehema­
ligen Bezirkes Pyrjatin des Ge­biets
Poltawa (jetzt Kyjiwer Gebiet) in ei­ner
Bauernfamilie geboren.

К. Білокур народилася 24 листопада
1900 р. в селі Богданівці, колишнього
Пи­ря­тин­сь­ко­го уїзду, Полтавської
гу­бе­р­нії (зараз Київська область) в се­
лян­сь­кій родині.

Sie lernte selbst lesen, darum besuch­
te sie keine Schule.

Вона сама навчилася читати, тому
школу вона не відвідувала.

Die Fiebel war ihr erstes Buch und
ihre Ausbildung.

Буквар був її першою книгою та її
осві­тою.

Von Kindheit an musste sie viel
im Ge­mü­se­gar­ten arbeiten, spinnen,
Hemden und Handtücher
sticken.

З дитинства вона повинна була ба­га­
то працювати на городі, прясти, ви­
ши­ва­ти сорочки та рушники.

In der Freizeit beschäftigte sie sich mit
Selbststudium, schöpfte Kenntnisse
aus den Büchern.

У свій вільний час вона займалася са­
мо­ос­ві­тою, черпала знання з книг.

Über die Künstler erfuhr sie nur aus
den Büchern.

Про художників вона дізнавалася
лише з книжок.

282

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Ihre ersten Zeichnungen waren fan­ta­
sti­sche Vögel, seltsame Blumen auf
dem Stück Leinwand, die sie mit Russ,
Kohle und auch mit Farben aus Rüben,
Zwie­beln und Holunder malte.

Її першими малюнками були фанта­
стичні птахи, неймовірні квіти на
шматку­ полотна, які вона малювала
са­жею, вугіллям, а також фарбами
з буря­ку, цибулі та бузини.

Sie malte ohne Grundierung, weil sie
die Technik der Malerei nicht be­
herrschte.

Вона малювала без ґрунтівки, тому
що не володіла технікою живопису.

Sie versuchte in die künstlerisch-kera­
mische Fachschule einzutreten, aber
sie hatte kein Schulzeugnis.

Вона намагалася вступити до ху­до­
ж­ньо-керамічного технікуму, але не
мала посвідчення про освіту.

Selbst entdeckte sie Geheimnisse der
Malereitechnik und der Komposition
der Zeichnung.

Вона сама відкривала таємниці тех­ні­
ки живопису та композиції малюнка.

Die Eltern waren gegen ihre
Betätigung und hielten sie für sinnlos.

Батьки були проти її заняття і вва­жа­
ли його безглуздим.

Eine große Rolle in der Entwicklung ih­
rer künstlerischen Welt­anschauung
spiel­te das Lehrerehepaar, das eine
große Hausbibliothek und einige Ko­pi­
en von Gemälden der Tretjakow-Bilder­
galerie hatte.

Велику роль у розвитку художнього
світогляду зіграло подружжя вчи­те­
лів, які мали велику домашню бібліо­
теку та декілька копій картин Тре­тья­
ко­в­сь­кої картинної галереї.

Die Poesie von Schewtschenko er­schüt­
ter­te sie.

Поезія Шевченка приголомшила її.

Die ersten Stunden der Malereitechnik
bekam sie von einem Poltawer Maler
Matwij Donzow.

Перші уроки техніки живопису вона
отримала в одного полтавського ху­
до­ж­ни­ка — Матвія Донцова.

K. Bilokur schuf ihre eigene Schule der
Malerei.

К. Білокур створила свою власну шко­
лу живопису.

Ihrer Meinung nach muss das Bild
nicht nur das Auge, sondern auch das
Herz angenehm berühren.

На її думку, картина повинна ра­ду­ва­
ти не тільки око, але й серце.

Zu den frühen Werken gehören Por­
träts.

До ранніх творів належать портрети.

Besonders hell und strahlend ist das
“Por­trät der Nichten der Malerin”
(1937–1939).

Особливо світлий та променистий
«Портрет племінниць художниці».

Alles ist hier mit Frühling, mit Frische
der blühenden Narzissen, Lilien,
Päonien erfüllt, und die Mädchen sind
zart und attraktiv.

Все тут наповнено весною, свіжістю
квітучих нарцисів, лілій, півоній, а ді­в­
ча­т­ка — ніжні та привабливі.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

283

Ihr Talent blieb jedoch unentdeckt.

Однак її талант залишався не­ві­до­
мим.

Erst 1940 wurde die Ausstellung
ihrer Werke in Poltawa veranstaltet,
sie wur­de danach mit einer Reise nach
Mos­kau ausgezeichnet.

Лише у 1940 була організована ви­
став­ка її творів у Полтаві, після цього
вона була нагороджена поїздкою до
Мо­с­к­ви.

Hier lernte sie die Meisterwerke der
Weltkunst kennen.

Тут вона познайомилася з ше­де­в­ра­
ми світового мистецтва.

Besonders schön sind ihre Bilder
“Li­lien”, “Blumen am Abend” (1942),
“Dachlien”.

Особливо гарними були її картини
«Лілії», «Квіти ввечері» (1942), «Жо­р­
жи­ни».

Dem Bild “Die Zaren–Ähre” klatschte
man Beifall in einer Ge­mäl­de­aus­stel­
lung in Paris.

Картині «Цар-колос» аплодували на
вернісажі в Парижі.

Im Jahre 1948 wurde sie Mitglied des
Künstlerverbandes der Ukraine.

У 1948 році вона стала членом Спі­л­
ки художників України.

Sie schuf während ihres ganzen Le­
bens drei Selbstbildnisse.

За все своє життя вона створила три
автопортрети.

Ihr letztes Bild heißt “Der Herbst”, das
ihre Stimmung und ihr Vorgefühl des
To­des wiedergibt.

Її остання картина називається
«Осінь», яка передає її настрій та пе­
ред­чут­тя смерті.

Im Jahre 1961 starb sie im Dorf Bohda­
niwzi.

У 1961 р. вона померла у селі Бог­да­
ні­в­ці.

Wörter und Wendungen

die Altersgenossin —
ровесниця
die Hungersnot — голод
(лихо)
spinnen (a, o) — прясти
das Selbstbildnis, -se —
автопортрет
schöpfen (te, t) — черпати
der Holunder — бузина
1.
2.
3.
4.
5.

die Grundierung — ґрунтовка
das Ehepaar, -e — подружжя
das Auge angenehm
berühren — радувати око
die Dachlie, -n — жоржина
die Ähre, -n — колосся
das Vorgefühl — передчуття

Fragen zum Text

Was erlebte K. Bilokur in ihrem Leben?
Hat sie die Schule absolviert? Warum nicht?
Was malte sie am liebsten?
Wann wurde die erste Ausstellung ihrer Werke veranstaltet?
Haben Sie einmal ihre Bilder gesehen? Welchen Eindruck haben die
auf Sie gemacht?

284

Hervorragende Menschen der Ukraine l


Moderne ukrainische
Schriftsteller


Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³
ïèñüìåííèêè

Das 20. Jahrhundert ist reich an einer
ganzen Reihe von ukrainischen Schrift­
stel­lern.

XX сторіччя багате на цілу низку
укра­ї­н­сь­ких письменників.

Die Schriftsteller der 60er Jahre Iwan
Switlytschny, Lina Kostenko, Iwan
Dratsch, Wasyl Sumonenko, Dmytro
Paw­lytsch­ko, G. Tjutjunyk haben einen
großen Beitrag zur Entwicklung der na­
tio­na­len Literatur ge­lei­stet.

Письменники 60-х років Іван Сві­т­ли­
ч­ний, Ліна Костенко, Іван Драч, Ва­
силь Симоненко, Дмитро Павличко,
Гри­го­рій Тютюнник зробили великий
вне­сок у розвиток національної літе­
ратури.

Das war die Zeit des Aufgreifens der
Menschenprobleme und des Fort­­
schrittes.

Це був час звернення до людських
проблем та до прогресу.

Das war die Literatur des Schmerzens
und des Schreiens der Seele, so nann­
te man sie.

Це була література болю та крику
душі, так її називали.

Auf diese Zeit fällt das Schaffen von
Lina Kostenko.

До того часу належить творчість
Ліни Костенко.

Lina Wasyliwna Kostenko wurde am
19. März 1930 in Rshyschtschiw bei
Kyjiw in ei­ner Lehrerfamilie geboren.

Ліна Костенко народилась 19 бе­ре­з­
ня 1930 року в Ржищеві під Києвом
в учительській родині.

Ihr Vater beherrschte zwölf Sprachen.

Її батько володів дванадцятьма мо­
ва­ми.

Zehn lange Jahre verbrachte er in den
Konzentrationslagern des
Stalinregimes.

10 довгих років провів він у концен­
траційних таборах сталінського ре­
жи­му.

Lina beendete die Mittelschule.

Ліна закінчила середню школу.

Danach studierte sie an der pädagogi­
schen Hochschule in Kyjiw.

Потім вона навчалась у пе­да­го­гі­ч­но­
му інституті в Києві.

Im Jahre 1956 absolvierte sie mit Aus­
zeich­nung die Hochschule für Literatur
in Moskau.

1956 року вона закінчила з відзна­
кою літературний інститут у Москві.

Ihre ersten Gedichte begann sie schon
mit 16 Jahren zu schreiben.

Свої перші вірші вона почала писати
в 16 років.

Ihre Poesie war gegen den To­ta­li­ta­ris­
mus gerichtet.

Її поезія була спрямована проти то­та­
лі­та­ри­з­му.

Viele Jahre wurde ihr Schaffen nicht
an­er­kannt.

Багато років її творчість
не ви­зна­ва­ли.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè

285

Viele von ihren Werken “Die Fürstin
Gora” (1976) und andere waren von
der Zen­sur verboten.

Багато її творів: «Княжна Гора» (1976)
та інші — були заборонені цензурою.

Der Leser aber erkannte ihr Talent und
die Kraft ihrer Werke.

Але читач розумів її талант і си­лу
її творів.

Für ihren Roman in Versen “Marussja
Tschuraj” (1979) und das Poesiebuch
“Nepowtornistj” wurde Lina Kostenko
der Titel der Schew­tschenkoPreisträgerin verliehen.

За роман у віршах «Маруся Чурай»
(1979) і книгу поезії «Неповторність»
Ліні Костенко було присвоєно звання
лауреата Шевченківської премії.

Im Jahre 1994 wurde sie in Italien mit
dem Literaturpreis von Francesko Pe­
trar­ka, dem Tita­nen der Renaissance,
für ihr Poesiebuch “Inkrustation” aus­
gezeich­net.

1994 року її нагородили в Італії лі­
те­ра­ту­р­ною премією Франческо
Петрар­ки, титана Ренесансу, за книж­
ку по­езій «Інкрустація».

Ihre Poesieart unterscheidet sich durch
die Einfachkeit und Klarheit der Aus­sa­
ge, durch die Leichtigkeit und
Harmonie der Gedichte.

Її поетична манера відрізняється про­
с­то­тою та ясністю висловлювання,
легкістю й гармонією вірша.

Wörter und Wendungen

einen Beitrag leisten zu
(Dat.) — робити внесок
das Aufgreifen — розуміння,
тут: звертання
до чогось
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Seele, -n — душа
richten (te, t) gegen (Akk.) —
направляти проти
verleihen (ie, ie) —
присуджувати

Fragen zum Text

Was war für die 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts kennzeichnend?
Aus welcher Familie stammte Lina Kostenko?
An welchen Lehranstalten hat Lina studiert?
Wogegen war ihre Poesie gerichtet?
Wann wurde ihr Schaffen anerkannt?
Wodurch unterscheidet sich ihre Poesieart?


Mein Lieblingsdichter


̳é óëþáëåíèé ïîåò

In der Ukraine gibt es viele gute
Schrift­stel­ler.

В Україні багато хороших письмен­
ників.

Ich lese gern ihre Werke.

Мені подобається читати їх твори.

Ich kann über viele von ihnen erzäh­
len, zum Beispiel: von Lina Kostenko,
Pavlo Sagrebelny, Oles Gontschar.

Я можу розповісти про багатьох
з них, наприклад: Ліну Костенко, Пав­
ла За­гре­бе­ль­но­го, Олеся Гончара.

286

Hervorragende Menschen der Ukraine l

Aber am besten gefällt mir der Dichter
Wasyl Symonenko (1935–1963).

Але більш за всіх мені подобається
поет Василь Симоненко (1935–1963).

In seinem kurzen Leben schrieb er
eine große Anzahl von Gedichten und
Poe­men, Kindermärchen.

За своє коротке життя він написав
багато віршів і поем, дитячих казок.

Viele seine Gedichte wurden vertont.

Багато його віршів покладені на му­зи­ку.

Das bekannteste darunter ist
“Schwäne der Mutterschaft ”.

Найбільш відома з них — «Лебеді ма­
те­рин­с­т­ва».

Er besang die Jugendzeit seiner Ge­ne­
ra­ti­on, wurde zu ihrem Gewissen.

Він оспівав юність свого покоління,
став його совістю.

Er fürchtete sich nicht Bürokraten und
schmutzige Politiker an­zuprangern.

Він не боявся таврувати ганьбою бю­
ро­к­ра­тів та нечесних політиків.

In jenen Jahren war so etwas sehr ge­
fähr­lich.

У ті роки це було просто небезпечно.

Aber Simonenko schrieb nicht nur po­li­
ti­sche Lieder.

Але Симоненко писав не тільки по­лі­
тич­ні вірші.

Seine Liebeslyrik ist ergreifend und
poesievoll.

Дуже зворушливо й поетично зву­
чить його любовна лірика.

Aus diesem Grunde liebe ich die
Poesie von Wasyl Sumonenko.

За все це я й люблю поезію Василя
Симоненка.

Wörter und Wendungen

eine große Anzahl von...—
велика кількість
vertonen (te, t) — перекласти
на музику
das Gewissen — совість

der Schwan (die Schwäne) —
лебідь
anprangern (te, t) — таврувати 
ergreifend — приголомшливий,
зворушливий

Fragen zum Text

1. Welche Namen der hervorragenden ukrainischen Schriftsteller
können Sie nennen?
2. Was schrieb Wassyl Simonenko?
3. Wen prangerte er in seinen Werken an?
4. Wie war seine Liebeslyrik?
5. Welche Werke von Simonenko stehen Ihnen besonders nahe?


Sergij Koroljow


Ñåðã³é Êîðîëüîâ

Sergij Pawlowytsch Koroljow wurde
1906 in Shytomyr geboren.

Сергій Павлович Корольов на­ро­ди­в­
ся в 1906 році в Житомирі.

Seine Eltern waren Lehrer.

Його батьки були учителями.

wo er Mathematik und Flug­we­sen studierte.) — познайомитися  . Вечорами він вимушений був пра­цю­ ва­ти. Schau­spie­ ler und Angestellter. Сергій читав багато книжок. де вивчав математику та авіацію. Die Lehrer in den Fächern Ma­the­ma­tik. Корольов був устигаючим студентом. 1925 року він вступив до Київського політехнічного інституту. Hier machte er sich mit den Ideen Ziol­ kow­skis von den Flügen in den Kosmos bekannt. малювання й кре­с­ лен­ня. 1922 року він вступив до технічного училища в Одесі. Після двох років навчання в Києві він переїхав до Москви й продовжив на­вчан­ня. u) — примушувати  der Lebensunterhalt — харчування  leistungsstark — сильний (за успішністю) bemessen (a. щоб заробити на життя. Так він почав цікавитися польотами. І хоча у нього не було вільного часу. фізики. um seinen Lebensunterhalt zu ver­die­nen. Koroljow war ein leistungsstarker Stu­dent. і ак­то­ ром. wie man Segel­flug­ zeuge konstruiert und mit ihnen fliegt. Dort lernte er. 1923 ging er auf die Segelfliegerschule. як конструювати пла­ не­ри та як літати на них. Später wurde Sergej Pawlowitsch Koro­ ljow zu einem der hervorragendsten Kon­struk­teu­re kosmischer Raketen. В училищі були добрі викладачі ма­ те­ма­ти­ки. So begann er sich für das Flugwesen zu interessieren. Тут він познайомився з ідеями ко­с­мі­ ч­них польотів Ціолковського. він усе ж приділяв увагу своєму захоп­ленню — будуванню планерів. Там він вивчав. Sergij las viele Bücher. Er war gezwungen an den Abenden zu ar­bei­ten. e) — розмірювати  sich bekannt machen mit (Dat. dem Bau von Segelflugzeugen. У 1923 році він вступив до школи пла­не­ри­с­тів. Він працював і будівельником. Wörter und Wendungen die Segelfliegerschule — школа планеристів das Flugwesen — авіація  zwingen (a. Zeichen und Technisches Zeich­ nen waren an dieser Fachschule sehr gut. Er arbeitete als Bauarbeiter. Пізніше Сергій Павлович Корольов став одним з видатних конструкторів космічних ракет. Physik. Nach zwei Jahren Studium in Kyjiw fuhr er nach Moskau und setzte dort sein Stu­di­um fort. і службовцем. 1925 ging er auf das Kyjiwer polytech­ nische Institut. Seine sehr eng bemessene Freizeit wid­ me­te er seiner Lieblings­beschäftigung.l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 287 1922 ging er auf die technische Fach­ schu­le in Odessa.

Von 1904 bis 1939 war Paton Professor am Kyjiwer Polytechnischen Institut. У 1904—1939 роках Патон був про­ фе­со­ром Київського політехнічного ін­сти­ту­ту. Er war ein bekannter Konstrukteur und Wissenschaftler. Тепер цей міст носить його ім’я. Hervorragende Menschen der Ukraine l Fragen zum Text Wo und in welcher Familie verlief die Kindheit von Koroljow? Wo begann er sich für das Flugwesen zu interessieren? Was studierte Koroljow am Polytechnischen Institut in Kyjiw? Womit war er in seiner Freizeit beschäftigt? Woran hatte er Interesse während seines Studiums in Moskau?  Jewhen Paton  ªâãåí Ïàòîí Jewhen Paton wurde am 4. Він був відомим конструктором і вче­ним. 1894 absolvierte er das Polytechnische Institut in Dresden und 1896 die Sankt–Petersburger Ingenieurschule. Jetzt trägt diese Brücke seinen Namen. З 1929 року Патон був членом Ака­де­ мії наук України. Von 1896 bis 1929 konstruierte er fünf­ undreißig Brücken. 1929 schuf Paton ein Laboratorium für Elektroschweißen. darunter die wich­ tig­ste Brücke über den Dnipro in Kyjiw. März 1870 in der französischen Stadt Nizza ge­bo­ ren. він сформулював ос­ но­в­ні наукові принципи й відкрив на­у­ко­во обґрунтовану технологію ви­про­бу­ван­ня мостів.288 1. Paton war von 1945 bis 1952 Vize­ präsident der Akademie der Wis­sen­ schaf­ten der USSR. яка в 1934 році стала інститутом. . у тому числі головний міст через річку Дніпро в Києві. У 1896—1929 роках він сконструював 35 мостів. Als Leiter des Laboratoriums für Brücken­teste formulierte er die wichig­ sten wis­sen­schaft­li­chen Grundsätze und ar­bei­te­te eine wissenschaftlich fundierte Tech­no­lo­gie für Brückenteste aus. welches dann zu ei­ nem Institut wurde. Він закінчив Дрезденський полі­ технічний інститут у 1894 році й Санкт-Петербурзький інститут гро­ ма­дян­сь­ких інженерів у 1896 році. Патон був віце-президентом АН УРСР з 1945 до 1952 року. Євген Патон народився 4 березня 1870 року у французькому місті Ні­ц­ца. 4. Очолюючи лабораторію з ви­про­бу­ ван­ня мостів. 2. Seit 1929 war Paton Mitglied der Aka­ de­mie der Wissenschaften der Ukraine. 3. У 1929 році Патон організував ла­ бо­ра­то­рію електрозварювання. 5.

l Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè 289 Am 12. Wo und wann wurde Jewgeni Paton geboren? 2. -e — випробування мостів der Grundsatz (die Grundsätze) — принцип das Elektroschweißen — електрозварювання  fundiert — обґрунтований Fragen zum Text 1. Wo hat er seine Ausbildung erhalten? 3. Wörter und Wendungen der Brückentest. Was formulierte und arbeitete er in seinem Laboratorium für Brückenteste aus? 4. Помер Євген Патон 12 серпня 1953 року в Києві. August (zwölften) 1953 starb Jewhen Paton in Kyjiw. Haben Sie einmal die berühmte Brücke von Paton in Kyjiw gesehen? . Wofür wurde Paton bekannt? 5.

wo er bis zu seinem Tode lebte. Heinrich sollte wie sein Vater Kaufmann werden. до ві­до­мої «Книги пісень». на­ пи­са­ні ним у 1817—1826 роках. Він вивчав юриспруденцію. in dem er seine Heimat. Про це поет розповів у своєму про­за­ ї­ч­но­му творі «Подорож Гарцем». життя. У 1821 році з’явився перший збірник віршів Ґейне. З 1819 року Ґейне відвідував уні­вер­ си­тет. das Leben besingt.IX. Видатний німецький лірик і публі­ цист XIX століття Генріх Ґейне наро­ дився 13 грудня 1797 року в Дюс­ сельдорфі. Das Buch. Er studierte Rechtswissenschaft. потім у Гет­ тин­­гені й Берліні. де жив до своєї смерті. Hervorragende Menschen Deutschlands (Âè äàòíI ëþäè Í IìåЧЧè íè)  Heinrich Heine  Ãåíð³õ ¥åéíå Der größte deutsche Lyriker und Pu­bli­ zist des neunzehnten Jahrhunderts Hein­rich Heine wurde am 13. природу. in­ter­ es­sier­te sich aber für Literatur. 1821 erschien die erste Sammlung der Gedichte von Heine. але ці­ ка­ви­в­ся літературою. Пізніше Ґейне об’єднав усі вірші. Цей твір — гостра сатира на тодішню Німеччину. Книга. 1831 fuhr Heine nach Paris. Dieses Werk ist eine scharfe Satire auf das damalige Deutschland. De­zem­ ber 1797 in Düsseldorf geboren. Ґейне дуже багато подорожував по Німеччині. Ще будучи студентом. auf die bür­ ger­li­che Gesellschaft. Heine reiste sehr viel durch Deutsch­ land. Seit 1819 besuchte Heine die Uni­ver­si­ tät. zuerst in Bonn. Später vereinigte Heine alle Gedichte. Kunst und Politik. die Natur. in dem bekannten “Buch der Lieder”. де він оспівує свою Ба­ть­кі­в­щи­ ну. спочатку в Бонні. Як і його батько. Dieser Beruf interessierte ihn aber nicht. Davon erzählte der Dichter in seinem Prosawerk “Die Harzreise”. мистецтвом і по­лі­ти­кою. він пішки здій­ снив подорож по Гарцу. Генріх повинен був стати торговцем. die er in den Jahren 1817—1826 ge­ schrieben hatte. на буржуазне су­ с­пі­ль­с­т­во. Але ця професія його не цікавила. зробила його все­ сві­т­ньо відомим. Noch als Student machte er eine Wan­ de­rung durch den Harz. 1931 року Ґейне поїхав до Парижа. machte ihn weltbekannt. dann in Göttingen und Berlin. .

Ein Winter­ märchen” und das Gedicht “Die Weber”. Він читав протоколи допитів. У Парижі з’явилися його найкращі тво­ри. . -en — збірка  vereinigen (te. Він помер 27 лютого 1856 року. Die letzten Jahre seines Lebens war Heine schwer krank. Februar 1856. але даремно. Der Junge interessierte sich für fran­zö­ si­sche. in denen ihn mehr das Mensch­li­che anzog. часто змінював про­ фесії. gehört Hans Fallada (sein eigentümlicher Name Rudolf Ditzen). Heine geboren wurde? An welchen Universitäten studierte Heine? In welchem Jahr erschien seine erste Gedichtsammlung? Was besang Heine in seinem Werk „Buch der Lieder“? Wie beeinflußte Paris sein Schaffen?  Hervorragende Schriftsteller Deutschlands  Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè Zu den hervorragenden Schriftstellern Deutschlands. того часу Fragen zum Text Können Sie sagen. englische und russische Klas­si­ker. До видатних письменників Ні­ меччини. . він вів жит­тя бродяги. wo und wann H. Останні роки життя Ґейне був тяжко хворий. u) — оспівувати  1. 2. Er las auch Vaters Vernehmungsprotokolle. які в своїх творах висвітлю­ ють період між двома світовими вій­ нами. Він народився 21 липня 1893 року в Грайфсвальді в родині судді. der Weber. Батько хотів умовити його стати юри­ с­том. які про­ во­див батько. на­ле­жить Ганс Фаллада (його справжнє ім’я Рудольф Дітцен).— ткач damalig — тодішній. такі як його відома політична по­ема «Німеччина. t) — об’єднувати besingen (a. Er starb am 27.l Видатні люди Німеччини 291 In Paris entstanden seine schönsten Dich­tun­gen. Юнак цікавився французькими. die in ihren Werken die Periode zwischen 2 Weltkriegen be­han­ delt haben. 5. Juli 1893 geboren. Wörter und Wendungen die Sammlung. в яких його над усе при­ваблювало все людське. Als junger Mann führte er Wanderleben. wechselte oft seinen Beruf. wie sein größtes po­li­ti­ sches Poem “Deutschland. Sein Vater wollte ihn für Jurisprudenz gewinnen. 4. Будучи молодою людиною. 3. ан­г­ лій­сь­ки­ми та російськими класиками. Зимова казка» та вірш «Ткачі». aber vergebens. Er wurde in Greifswald als Sohn eines Landrichters am 21.

що пізніше відобразив у своїх романах. 30-ти років він потрапив до в’язниці за випадковий злочин. Основна тема романів Фаллади — життя «маленьких людей». was er später in seinen Romanen schilderte. in dem er den Kampf der ein­fa­chen Menschen gegen den Krieg und Fa­schis­mus schildert. Sein letzter Roman “Jeder stirbt für sich allein” ist das größte Werk seines Schaf­fens. у якому він показав бо­ро­ть­бу простих людей проти війни та фашизму. Während der Hitlerzeit wurde er mehr­ mals verhaftet. Zu den wichtigsten Werken Falladas ge­hö­ren “Der Alpdruck”. Später kam er in eine Buchhandelslehre.292 Hervorragende Menschen Deutschlands l Mit 30 Jahren geriet er wegen eines Gelegen­heitsverbrechens ins Gefängnis. «Маленька лю­ ди­на — ну то й що ж?» та «Хто раз скуштував тюремної юшки». Там він багато пізнав з життя про­ стих людей. Damals schrieb er Unterhaltungs­ romane. Die Haupthelden sind gewöhnliche Men­schen. За часів панування Гітлера його кі­ль­ ка разів заарештовували. gehört der ta­lent­vol­le und einfluss­reiche Heinrich Böll. Тоді він писав романи легкого жанру. До найбільш відомих творів Фаллади належать: «Альпійський тиск». наприкінці якої потрапив до американського по­ло­ну. Zu den Nachkriegsgenerationen der deut­schen Schriftsteller. der das Leben in Deutschland in der Nazi–Zeit schildert. . У 1939 році його було призвано до армії. 1939 wurde er einberufen und ging in den Krieg. належить талановитий і впли­ во­вий письменник Генріх Белль. Er wurde 1917 in der Familie eines Bild­ hau­ers geboren und lernte in einem Gym­na­si­um. До повоєнного покоління ні­мецьких письменників. Він народився 1917 року в родині скуль­птора та навчався в гімназії. Dort erfuhr er viel über das Leben der einfachen Menschen. Пізніше він став учнем у книжковому магазині. і він пішов на війну. “Kleiner Mann — was nun?”. Основні персонажі — прості люди. де він змальовує життя в Німеччині за часів нацистського режиму. Його останній роман «Кожен поми­ рає самотнім» — найзначніший твір його творчості. am dessen Ende er in die ame­ri­ka­ni­sche Gefangenschaft geriet. Das Hauptthema Falladas Werke ist das Leben “kleiner Leute”. die in ihren Wer­ken die schweren Folgen des zwei­ ten Weltkrieges schilderten. “Wer ein­mal aus dem Blechnapf frisst”. які в своїх творах ві­ до­бра­жу­ють наслідки Другої світової вій­ни.

“Ansichten ei­ nes Klowns” und die Erzählung “Die ver­lo­re­ne Ehe der Katharina Blum”. Er schrieb zahlreiche Erzählungen und Romane. -se — в’язниця  der Unterhaltungsroman. До найпопулярніших його романів на­ле­жать: «Де ти був. Після війни він присвятив себе лі­те­ ра­ту­р­ній діяльності вільних пись­мен­ ни­ків. -e — протокол допиту einflußreich — впливовий  der Bildhauer — скульптор einberufen (berief ein. Februar 1786. Адам?». У центрі всіх його творів доля по­во­ єн­но­го покоління. 5. Adam?”. 2. Він писав численні оповідання та ро­ ма­ни. 4. Januar 1785 und Wilhelm am 24. яке постраждало від війни фізично й духовно. t) — змінювати  die Gelegenheit.— злочин das Gefängnis. “Billard um Halb zehn”. «Втрачений шлюб Катарини Блюм». Im Zentrum aller seiner Werke ist das Schicksal der Nachkriegsgeneration. -e — роман легкого жанру 1. t) — викладати. -en — випадок.l Видатні люди Німеччини 293 Nach dem Krieg widmete er sich der li­ te­ra­ri­schen Tätigkeit freischaffender Schrift­stel­ler. висвітлювати der Landrichter. Вільгельм 24 лю­то­го 1786 р. Zu den populärsten Werken gehören die Romane “Wo warst du. die körperlich und seelisch durch den Krieg ruiniert wurde. 3. 6. gewinnen (a. o) — схилити до чогось das Vernehmungsprotokoll. «Бі­ ль­ярд о пів на десяту». . . Wörter und Wendungen behandeln (te. привід das Verbrechen. . «Погляди клоуна».— земський суддя wechseln (te. einberufen) — призивати на службу die Gefangenschaft — полон  freischaffend — вільний Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte Hans Fallada? Wofür interessierte sich Fallada? Was zog ihn in den Vernehmungsprotokollen an? Welche Romane von Fallada sind Ihnen bekannt? Zu welchen deutschen Schriftstellern gehört Heinrich Böll? Wann begann seine literarische Tätigkeit?  Jacob und Wilhelm Grimm  ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì Die berühmten deutschen Märchen­ sammler und Wissenschaftler Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau in der Familie eines Rechtsanwalts geboren: Jacob am 4. Відомі німецькі збирачі казок та вчені Якоб і Вільгельм Грімм наро­ дились у Ганау в родині адвоката: Якоб — 4 сі­ч­ня 1785 року.

meist ein Narr. In der Studentenzeit erwachte ihr Inte­ resse an die Volksdichtung. Велике значення мають казки братів Грімм «Червоний Капелюшок». «Бременські музиканти» та багато інших. “Frau Holle”. Вільгельм був сентиментальною на­ту­ рою художника. “Dornröschen”. Брати все життя трималися разом і виконували спільну роботу. um Zeit für ihre Lieblings­ beschäftigung zu haben. До їх збірника входять передані ви­ня­ т­ко­во за легендами казки. а пі­з­ні­ше вивчали право в універси­ теті в Марбурзі. «Хо­ ро­б­рий кравчик». хоча за сво­ї­ми науковими інтересами вони дещо різнилися. a. v. “Die Bremer Stadtmusikanten” u. muss sich durch edle Taten bewähren und geht aus allen Situationen als Sieger hervor. вони повинні були працювати бі­б­лі­ о­те­ка­ря­ми. “Der Wolf und die sie­ben jungen Geißlein”. Брати не працювали за своїм фахом. «По­пе­ лю­ш­ка». Der Held. Die Brüder Grimm legten auf die mög­ lichst genaue Wiedergabe des Ge­hör­ ten den großen Wert. Герой.294 Hervorragende Menschen Deutschlands l Beide Brüder besuchten das Lyzeum in Kassel und studierten später Rechte an der Universität Marburg. Якоб зі свого боку був натурою вченого: наука була усім сен­сом його життя. «Спляча красуня». «Пані Метелиця». Обидва ходили в ліцей у Касселі. щоб мати час для свого улю­б­ле­но­го заняття. Братерська співдружність почалася з підготовки та видання «дитячих і до­ ма­ш­ніх казок» (1812—1815). obwohl sie nach ih­ ren wis­sen­schaft­li­chen Interessen in man­chem ver­schie­den waren. “Schneewittchen”. Die brüderliche Gemeinschaft begann mit der Vorbereitung und Herausgabe der “Kinder– und Hausmärchen” (1812– 1815). . In ihre Sammlung nahmen sie fast aus­ schließlich mündlich überlieferte Mär­ chen auf. повинен оправдувати себе завдяки бла­го­ро­д­ ним справам і виходити з усіх си­ту­а­ цій переможцем. Wilhelm war eine empfindsame Künstlernatur. «Бі­ло­сні­ ж­ка». “Das tapfere Schei­der­lein”. Die Brüder haben in ihrem ei­gent­li­ chen Beruf nicht gearbeitet. “Aschenputtel”. Брати Грімм надавали великого зна­ чен­ня якомога точнішій передачі почу­того. здебільшого дурень.­ Тут панує вірне розуміння людей. Jacob seinerseits war eine Gelehrtennatur: die Wissenschaft war sein gan­zer Lebensinhalt. У студентські роки прокинувся їх ін­ те­рес до народної поезії. sie mus­ sten sich als Bibliothekare betätigen. Eine große Bedeutung haben die Mär­ chen von Brüdern Grimm: “Rot­käpp­ chen”. «Вовк і семеро козенят». Die Brüder hielten sich das ganze Le­ ben zusammen und leisteten viel ge­ mein­sa­me Arbeit. Hier herrscht der gesunde Verstand der Menschen.

-n — героїчний епос verscheiden (ie. das Aschenputtel — Попелюшка das Geißlein — козеня der Narr. Bis an ihr Lebensende blieben die Brü­ der Grimm in Berlin. Грімма. t) als (Nom.) —  працювати як. Найважливішими їх працями як уче­них були «Німецький героїчний епос» В. Außerdem haben sie eine große Arbeit am “Deutschen Wörterbuch” begonnen. Dezember 1859 gestorben.. Jacob Grimm verschied am 20. Грімм досліджував закони рідної мови і видав 4 частини «Німецької гра­ма­ти­ки». Вільгельм Грімм помер 16 грудня 1859 р. ie) — померти Fragen zum Text Wann wurden beide Brüder geboren? Was studierten sie an der Universität Kassel? Wofür schwärmten die Brüder? Welche Märchen von Brüdern Grimm haben Sie gelesen? Womit beschäftigten sich die Brüder noch außer dem Märchensammeln? . 3. 4. a) als Sieger — виходити переможцем die Heldensage. Якоб Грімм помер 20 ве­ре­с­ня 1863 р. До кінця життя брати залишались у Берліні. empfindsam — сентиментальний mündlich überliefert — за легендою den großen Wert legen auf (Akk. Я. Крім того. Grimm und “Deutsche My­tho­lo­gie” von J. Wilhelm Grimm ist am 16.. -en — дурень sich bewähren (te. 5. Grimm. J. вони почали велику робо­ ту над «Словником німецької мови». Wörter und Wendungen der Rechtsanwalt (-anwälte) — адвокат sich betätigen (te. September 1863.) — вважати дуже важливим das Dornröschen — Спляча красуня 1.­ Вони були також професорами в уні­ вер­си­те­тах Геттінгена та Берліна. 2.l Видатні люди Німеччини 295 Sie waren auch Professoren an den Uni­ver­si­tä­ten in Göttingen und in Berlin. t) — оправдовувати себе hervorgehen (i. Ihre wichtigsten Arbeiten als Wis­sen­ schaft­ler waren “Deutsche Heldensage” von W.. Грімма та «Німецька міфоло­ гія» Я. Grimm erforschte die Gesetze der Mut­ter­spra­che und gab vier Teile der “Deut­schen Grammatik” heraus.

а в 1923 — роман «Пот­ ворна ге­р­цо­ги­ня». Після закінчення гуманітарної гім­ назії він навчався в Мюнхенському. der das deut­sche Volk vor der faschistischen Gefahr warn­te. Фашисти розрабували його будинок і дуже багату бібліотеку. Dort schrieb er seinen großen Gegenwartsroman “Erfolg”. який по­пе­ре­джав німецький народ про небезпеку фа­ ши­з­му. Während des Hitler–Regimes befand sich Feuchtwanger zuerst in Amerika. У цих романах він викривав цьку­ван­ ня євреїв у Німеччині. In diesen Werken entlarvte er die Judenhetze in Deutschland. . У 1925 р. die er im Buch “Moskau 1937” be­ schrieb. Фейхтвангер належить до най­ві­до­ мі­ших письменників німецької та все­ сві­т­ньої літератури. а також писав свої п’єси. Dann arbeitete er als Theater­kritiker und schrieb auch eigene Bühnenstücke. з’явився його роман «Єв­ рей Зюс». У 1922 р. Потім він поїхав на південь Франції. Він народився 7 липня 1884 року в родині фабриканта в Мюнхені. Erst im Alter von 40 Jahren begann Feucht­wan­ger historische Romane zu schreiben. Тільки у віці 40 років Фейхтвангер по­чав писати історичні романи. Er fuhr dann nach Südfrankreich und 1937 unternahm eine Reise nach Mos­ kau. Під впливом Першої світової війни та листопадової революції 1918 р. поїхав до Москви. Er wurde am 7. Juli 1884 in der Familie eines Fa­bri­kan­ten in München geboren. Потім він працював театральним кри­ ти­ком. Під час гітлерівського режиму Фейхт­ вангер спочатку знаходився в Аме­ риці. Л. Фейхтвангер переїхав до Берліна. а по­тім у Берлінському універ­ ситетах. Nach der Absolvierung des hu­ma­ni­sti­ schen Gymnasiums studierte er an der Münchener und später an der Berliner Universität. Feuchtwanger gehört zu den be­ rühm­te­sten Schriftstellern der deut­ schen und der Weltliteratur. Там він написав свій великий су­час­ ний роман «Успіх».296 Hervorragende Menschen Deutschlands l  Lion Feuchtwanger  ˳îí Ôåéõòâàíãåð L. 1922 erschien sein Roman “Jud Süß” und 1923 — der Roman “Die hässliche Her­zo­gin”. 1925 übersiedelte Feuchtwanger nach Berlin. а в 1937 р. Unter dem Einfluss des ersten Welt­krie­ ges und der Novemberrevolution 1918 in Deutschland schrieb er seinen dra­ ma­ti­schen Roman “Thomas Wendt”. Die Nazisten plunderten sein Haus und seine reichhaltige Bibliothek. пе­ре­бу­ ван­ня в якій описав у книзі «Москва 1937 рік». у Ні­ме­ч­чи­ні він написав свій роман «То­мас Вендт».

5. він написав свої найвідоміші історичні романи «Лиси у винограднику». Там. Als 1940 die Faschisten Frankreich be­ setz­ten. «Мудрість дивака». Dort in Kalifornien schrieb er seine be­ rühm­te­sten Werke — die historischen Romane “Die Füchse im Weinberg”. Борхерт належить до покоління ні­ме­ ць­ких письменників. у Каліфорнії. Mit vollem Recht wird Feuchtwanger “Mei­ ster des historischen Romans” ge­nannt. Dezember 1958. «Гойя». Коли в 1940 р. письменникові вдалося вте­ к­ти до Америки. де він і перебував до самої смерті. Фейхтвангера з повним правом на­зи­ва­ ють «майстром історичного ро­ма­ну».. “Der fal­ sche Nero” (1936) und “Exil”. t) — окупувати 1. у Каліфорнії. “Narrenweisheit” und “Goya”. Feuchtwanger starb in Kalifornien am 21. Його творчість зробила гідний вне­ сок у скарбницю світової літератури. У Франції Фейхтвангер написав три антифашистських романи — «Брати Оп­пе­р­ман» (1933). Inhaltlich sind seine Romane heute noch aktuell. фашисти окупували Францію. würdig — гідний Fragen zum Text Wann und wo wurde Feuchtwanger geboren? Wo studierte er? Wann begann Feuchtwanger seine historischen Romane zu schreiben? Welchem Thema sind seine Romane gewidmet? Wie wird Feuchtwanger in der Literaturwelt genannt?  Wolfgang Borchert  Âîëüôãàíã Áîðõåðò Borchert gehört zur Generation der deut­schen Schriftsteller. gelang es dem Dichter wieder nach Amerika zu fliehen.. За своїм змістом його романи ак­ту­а­ ль­ні й сьогодні. wo er sich bis zu seinem Tod aufhielt. 4. die Narrenweisheit — мудрість дивака Beitrag leisten zu (Dat.l Видатні люди Німеччини 297 In Frankreich schrieb Feuchtwanger drei antifaschistische Romane “Die Ge­ schwi­ster Oppermann” (1933). die als junge Leute schon alle Kriegsleiden mit­er­lebt soll­ten. які. . Wörter und Wendungen das Bühnenstück — п’єса  häßlich — потворний  der Gegenwartsroman — сучасний роман die Gefahr — небезпека  besetzen (te. Sein Schaffen leistete einen würdigen Beitrag zur Schatzkammer der Welt­li­te­ ra­tur. «Лженерон» (1936) та «Вигнання». 2. Фейхтвангер помер 21 грудня 1958 р. повинні були пе­ ре­жи­ти усі біди війни. ще будучи молодими людьми. 3.) — робити внесок в.

298 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er wurde am 20. Er ging zu Fuß nach Hamburg. war er nach neuer Haftzeit in Berlin–Moabit schwer­krank. Ein Sanatorium in den Schweizer Ber­ gen sollte ihn aufnehmen. Mai 1921 in Hamburg geboren. Але пізніше для випробування був знову відправлений на російський фронт. він був після нового перебування під аре­ш­том у Берліні-Моабіті тяжко хворий. Nur selten sprach er von seiner Krank­ heit. У битві в Росії він був тяжко по­ра­не­ ний. і мужню боротьбу зі сво­єю хво­ро­бою. wurde er in die vorderste Linie ge­ trie­ben. американці ви­пу­с­ти­ ли його на волю. Коли війна наближалася до кінця. Він пішки вирушив до своїх батьків у Гамбург. zu sei­ nen Eltern. Später wurde er zur Bewährung wie­ der an die russische Front geschickt. Es blieb nur eine einzige Hoffnung: eine Erholungsreise in die Schweiz. Wegen seiner scharfen Kritik am Na­tio­ nal­so­zia­lis­mus wurde er zum Tode ver­ ur­teilt. Тут він розпочав свою літературну ді­ я­ль­ність. у Гам­бурзі. Навесні 1945 р. Він народився 20 травня 1921 р. Er wurde im Russlandfeldzug schwer ver­wun­det. і його відпустили з фронтової частини в гар­нізон. . Він дуже рідко розповідав про свою хворобу. Хоча він був ще хворий і слабкий. але вона його все ж таки здо­ла­ла. Hier begann er seine literarische Tä­tig­ keit und kämpfte mutig mit seiner Krank­heit weiter. Obwohl er noch krank und schwach war.­ Im Frühling 1945 entließen ihn die Ame­ri­ka­ner in die Freiheit. Він повинен був брати участь у Другій світовій війні солдатом. Залишалася тільки єдина надія: поїзд­ ка до Швейцарії. Через його різку критику націоналсо­ці­а­лі­з­му був засуджений до смерт­ ної кари. aber sie warf ihn endgültig nieder. Als der Krieg zu Ende ging. Doch die Krankheit war stärker und man entließ ihn aus Fronttruppe in die Gar­ni­son. його погнали на передову. Боротьба цього незламного мо­ло­ дого духа проти тілесного руйнуван­ ня була приголомшуючою. Однак хвороба була сильніша. Er musste als Soldat am Zweiten Welt­ krieg teilnehmen. Dieser Kampf eines ungebeugten ju­ gend­li­chen Geistes gegen den kör­per­li­ chen Verfall war erschütternd. Санаторій у Швейцарських горах по­ ви­нен був його прийняти.

ніч і зірки» (1946) можна оцінити тільки як пре­ лю­дію його прози. в’язницю та повоєнний час у Німеч­ чині. Am 20. Seine Lyrik war eine Vorstufe seines Schaf­fens. що добре знав. «Покоління без прощання» та багато інших ко­ри­с­ту­ють­ся великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю в Ні­ме­ч­чи­ні. Трагедію повернення «За дверима» Борхерт написав за вісім днів. das Gefängnis und die Nachkriegszeit in Deutsch­land. 30 німецьких сцен прийняли цю п’єсу до свого репертуару. Другим твором у прозі була п’єса «У цей вівторок». Nacht und Sterne” (1946) darf nur als Prä­lu­di­um für sein Prosawerk gewertet werden. Im Winter 1945–1946 schrieb er im Kran­ken­haus die Erzählung “Die Hundeblume”. dass W. erfreuen sich großer Beliebtheit in Deutsch­land. Am 17. Його оповідання «Але ж пацюки сплять уночі». Це був великий успіх. 17 лютого 1948 р. У своїх творах він описує перш за все те. яка ще не була до­слі­дже­на. “Die Kegelbahn”. «Хліб». Борхерт помер у Базелі 20 листопада 1947 р. що Борхерт страждав хворобою печінки. Februar 1948 trugen die Eltern und die Hamburger Freunde des Schrift­stel­lers die Urne auf dem Ohlsdorfer Fried­hof zu Grabe. У своєму короткому житті він зміг ба­ га­то створити. v. a. . was er gut kannte — den Krieg. Sogar die Sammlung von lei­den­schaft­ li­chen Antikriegsgedichten “Laterne. Навіть зібрання пристрасних ан­ти­ во­єн­них віршів «Ліхтарі. він написав у лікарні оповідання «Со­ба­ча квітка». Його лірика була першим ступенем його творчості. “Das Brot”. Borchert an einer Le­ber­ krank­heit ge­lit­ten hatte. die noch nicht untersucht war. Dreißig deutsche Bühnen nahmen sein Stück in den Spielplan auf. Das war ein großer Erfolg. Seine Erzählungen “Nachts schlafen die Ratten doch”.l Видатні люди Німеччини 299 In seinem kurzen Leben konnte er viel schaffen. Тільки після його смерті був по­ста­в­ ле­ний діагноз. «Кегельбан». Das zweite Prosawerk war das Stück “An diesem Dienstag”. Die Heimkehrtragödie “Draußen vor der Tür” schrieb Borchert in knapp acht Ta­gen. Узимку 1945–1946 рр. In seinen Werken schildert er vor al­ lem das. — війну. Erst nach seinem Tode wurde fest­ge­ stellt. “Generation ohne Abschied” u. батьки й гамбурзь­ кі друзі пись­мен­ни­ка віднесли урну на Оледорфське кла­до­ви­ще. November 1947 starb Borchert in Ba­sel.

у Дрездені. У 15 років він пережив початок Пер­ шої світової війни. кампанія zum Tode verurteilen — приректи на страту zur Bewährung — для випробування. 3. 4. 5. . a) — відпускати die Haftzeit — перебування під арештом 1.300 Hervorragende Menschen Deutschlands l Wörter und Wendungen die Kriegsleiden — лихо. народився в 1899 р. als jun­ ger Mann 1918 die Niederlage Deutsch­ lands. -n — перший ступінь Fragen zum Text Zu welcher Generation gehörte Borchert? Wann entließen die Amerikaner Borchert? Wie kämpfte er gegen seine schwere Krankheit? Welche Werke hat Borchert geschrieben? Sind Sie mit dem Schaffen von Borchert bekannt?  Erich Kästner  Åð³õ Êåñòíåð Erich Kästner. sein Brot als Ar­ bei­ter in einer Kofferfabrik. перевірки entlassen (ie. Еріх Кестнер. der bekannte deutsche Kinderbuchautor wurde im Jahre 1899 in Dresden geboren. Зарплата була такою низькою. відомий німецький дитя­чий письменник. Він виріс разом зі своїм століттям. Mit 15 Jahren erlebte er 1914 den Aus­ bruch des Ersten Weltkrieges. Als der kleine Erich in die Schule kam. Die hatten auf Erich einen großen Ein­ fluss: er las viel und ging mit seiner Mut­ter ins Theater. подавити ungebeugt — непохитний der Verfall (-fälle) — руйнування erschütternd — приголомшливий das Gefängnis — в’язниця die Leberkrankheit — хвороба печінки die Vorstufe. Коли маленький Еріх пішов до шко­ ли. його батько. früher ein selb­ stän­di­ger Handwerker. будучи молодою людиною в 1918 р. біди. раніше самостійний ре­мі­с­ник. страждання. Вони мали великий вплив на Еріха: він багато читав і ходив з мамою в театр. Er wurde mit seinem Jahrhundert groß. dass die le­ bens­tüch­ti­ge Mutter sich als Friseuse aus­bil­den ließ und für Untermieter sorg­te — es waren ausnahmlos Lehrer. verdiente sein Vater. заробляв собі на хліб ро­ бітником на чемоданній фабриці. що ста­ ран­на мама навчалася на перукаря й турбувалася про мешканців — це були винятково вчителі. Der Lohn war so niedrig. війни der Feldzug (-züge) — бій. o) — перемогти.— поразку Ні­ме­ч­ чи­ни. 2. niederwerfen (a.

Er erhielt eine Stelle als Redakteur in Leipzig und später in Berlin. v. Schon 1925 schrieb er Artikel und Ge­ dich­te für mehrere Zeitungen. Еріх блискуче навчався у школі. An der Universität Leipzig studierte er die deutsche Sprache und Literatur. «Кнопка і Антон» (1931). У Лейпцізькому університеті він ви­ вчав німецьку мову та літературу. a. Це було не випадково. У 14 років молодий Еріх вступив до учительської семінарії в Дрездені. Mai” (1931). Viele Schriftsteller flüchteten ins Aus­ land. Багато письменників втекли за ко­р­ дон. trotz der Zu­wen­ dun­gen seiner Eltern und trotz des Sti­ pen­di­ums. а пізніше в Берліні. З’явилися кілька томів його віршів. Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. Тут він зважився на іншу професію. «Подвійна Лотхен». а також «35-е травня» (1931). Das Geld war knapp. «Еміль і три близнюки». Der große Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1928. він же хотів залишитися в Ні­ме­ ч­чи­ні. Es erschienen mehrere Gedichtbände und auch seine bekannten Kinderromane: “Emil und die Detektive” (1928). “Der klei­ne Mann” u. Він отримав місце редактора в Лейп­ цизі. а також дитячі романи «Еміль і де­те­к­ ти­ви» (1928). Школа пробудила в ньому бажання стати вчителем. На талановиту молоду людину зве­р­ ну­ли увагу. er jedoch wollte in Deutschland blei­ben. Die Schule weckte bei ihm den Wunsch Lehrer zu werden. Грошей було мало. Januar 1933 fuhr Kästner aus der Schweiz nach Berlin zurück.l Видатні люди Німеччини 301 Erich lernte glänzend in der Schule. Man wurde auf den begabten jungen Mann aufmerksam. “Das doppelte Lottchen”. Після захвату влади Гітлером 30 сі­ч­ ня 1933 Кестнер приїхав з Швейцарії до Берліна. Schon Wochen vor dem Tag der Bü­ cher­ver­bren­nung stand der Name Kästners auf der Liste der uner­ wünschten Autoren. Das war kein Zufall. Hier entschied er sich für einen ande­ ren Beruf. Уже в 1925 році він писав статті й ві­ р­ші для деяких газет. Mit 14 Jahren trat der junge Erich in ein Lehrerseminar in Dresden ein. «Маленька людина» та багато інших. . “Emil und die drei Zwil­lin­ge”. Великий перелом його як пись­мен­ни­ ка відбувся в 1928 р.­ Уже за тижні до спалення книжок ім’я Кестнера стояло в списку не­бла­ го­на­дій­них авторів. “Pünkt­chen und Anton” (1931) sowie “Der 35. незважаючи на допомогу батьків і стипендію.

«Маленька воля» (1952). У своїх статтях він боровся з на­ці­о­ нал-соціалістичним минулим і висту­ пав за демократичну Німеччину. ie) für (Akk. t) — сперечатися. двічі його заарештовували й він отримав забо­рону писати. Уже в 50-ті роки Кестнер присвятив себе літературній роботі. Кестнер ненавидів воєнщину. Man überwachte ihn. тримати під наглядом der Schreibverbot — заборона писати sich auseinandersetzen (te. t) — стежити. Кестнер жив у Мюнхені і працював там редактором «Нової га­зе­ти». ро­ма­ ни та обробка класичної мо­ло­ді­ж­ної літератури. не по­ді­ ляв вороже ставлення нових пра­ви­те­ лів до євреїв.302 Hervorragende Menschen Deutschlands l Kästner hasste das Militär. Nach 1945 lebte Kästner in München und arbeitete dort als Redakteur der “Neu­en Zeitung” sowie als Her­aus­ge­ ber der Jugend­zeitschrift “Pinguin”.) — вважати кимось überwachen (te. er teilte nicht die judenfeindliche Einstellung der neu­en Machthaber. t) — бігти der Zufall — випадок hassen (te. Es entstanden Gedichte “Herz auf Tail­ le” (1957). Еріх Кестнер помер 29 ли­п­ня 1974 р. Er setzte sich in seinen Artikeln mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinander und trat für das de­mo­kra­ti­ sche Deutschland auf. боротися з. Після 1945 р. Wörter und Wendungen der Ausbruch — початок die Niederlage — поразка der Handwerker — ремісник die Friseuse — перукар (жінка) der Untermieter — тимчасовий мешканець das Seminar — семінарія sich entscheiden (ie. zweimal wurde er sogar verhaftet und erhielt ein Schreibverbot. Так з’явилися вірші «Серце не томи» (1957). er galt als überzeugter Demokrat.. До його нагород належить премія Бю­х­не­ра 1957 р.. Romane und Bearbeitungen klassi­ scher Jugendliteratur. Zu seinen Auszeichnungen gehört der Büchner–Preis 1957. . а також видавцем мо­ло­ді­ж­но­ го журналу «Пі­н­г­він». Він перебував під наглядом.) — зважуватися (на щось) die Zuwendung — допомога. “Die kleine Freiheit” (1952). Juli 1974. він вважався пе­ре­ко­на­ ним демократом. тут: матеріальна допомога knapp — нужденний die Machtergreifung — захват влади flüchten (te. Seit den 50–er Jahren widmete sich Käst­ner mehr der literarischen Arbeit. Erich Kästner starb am 29. t) — ненавидіти judenfeindlich — ворожий у ставленні до євреїв die Einstellung — ставлення der Machthaber — правитель gelten als (Nom.

Ремарк став ві­домим. У ньому він розповідає про «за­гу­б­ле­ не» покоління. Але тільки в 1928—1929 рр. Er wurde am 22. У романі «На західному фронті без змін» висловлено основну фі­ло­со­фію автора. коли з’я­ вився його роман «На західному фро­ н­ті без змін». Das Werk wurde in zwölf Sprachen über­setzt und wurde Welterfolg. Свою першу книжку він видав у 1920 році. 4. Письменник не бачить для нього май­бу­т­ньо­го. . Ремарк належить до кращих пред­ста­в­ни­ків критичного реалізму 20 сторіччя. wurde Remarque bekannt. als sein Roman “Im Westen nichts Neues” erschien. Е. Remarque erprobte viele Berufe. Er wuchs in einer kleinen westfäli­ schen Stadt auf. Diese Generation wurde vom Krieg kör­per­lich und seelisch ruiniert. Sein erstes Buch veröffentlichte er 1920. Він виріс у маленькому вест­фаль­ ському місті у сім’ї небагатих буржуа. 3. Ремарк випробував багато професій перш ніж став добровільним пись­ мен­ни­ком.l Видатні люди Німеччини 1. 303 Fragen zum Text Was erlebte Erich Kästner mit 15 Jahren? Wer beeinflusste Erich Kästner? Was studierte er an der Universität? Welche Kinderbücher hat Erich Kästner geschrieben? Welcher Meinung war Kästner über den Nationalsozialismus?  Erich Maria Remarque  Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê E. Im Roman “Im Westen nichts Neues” wird die Lebens­philosophie von Re­mar­ que zum Ausdruck gebracht.. Він народився 22 червня 1898 р. M. bevor er freischaffender Schriftsteller wurde. Aber erst 1928/1929. Er berichtet darin über eine “verlore­ ne” Generation. Твір був перекладений 12 мовами і став всесвітньо відомим. коли він доброволь­ цем пішов на війну й пережив усі її жахи. 5. Der Schriftsteller sieht für sie keine Per­ spek­ti­ve in Zukunft. Це покоління знищене війною фі­зи­ч­ но й духовно. Juni 1898 geboren. Цей роман відбиває особисті пе­ре­жи­ ван­ня автора. Jahrhunderts. Remarque gehört zu den besten Ver­tre­tern des kritischen Realismus des 20. der als Frei­wil­li­ger in den Krieg ging und alle Schrec­ken des Krieges erlebte. 2. Dieser Roman spiegelt persönliche Er­leb­nis­se des Autors wider. in einer kleinbürgerli­ chen Fa­mi­lie. М.

де й прожив до са­мої сме­р­ті — 26 вересня 1970 р. Warum haben die Werke von Remarque Millionen Menschen gewonnen? . У 1938 р. Також і більш пізні твори Ремарка при­свя­че­ні темі «загубленого» по­ко­ лін­ня. оскі­ль­ки в Німеччині його кни­ ж­ки були спа­ле­ні й заборонені. Вони песимістичні й позбавлені на­дії. aber es propagiert Hu­ ma­nis­mus im Kampf gegen Krieg. Тому його твори завоювали мільйони людей. t) — публікувати widerspiegeln (te. радості й чекання. Unter wessen Einfluß erschien sein erster berühmter Roman “Im Westen nichts Neues”? 4.304 Hervorragende Menschen Deutschlands l Auch die späteren Werke von Re­mar­ que sind dem Thema der verlorenen Ge­ne­ra­ti­on gewidmet. wo er bis zu seinem Tod am 26. Mi­li­ ta­ris­mus und Faschismus. Deshalb haben seine Werke Millionen Menschen gewonnen. weil im faschistischen Deutsch­land seine Bücher verbrannt und ver­bo­ten wurden. Його найвідоміші твори — «Три то­ ва­ри­ші». «Тріумфальна арка». a) — висловлювати verloren — загублений  die Generation. Wann veröffentlichte er sein erstes Buch? 3. Seine bekanntesten Werke sind “Drei Kameraden”. Wörter und Wendungen veröffentlichen (te. 1932 übersiedelte Remarque in die Schweiz. але 1948 року по­ве­р­ну­ в­ся до Швей­ца­рії. -n — доброволець zum Ausdruck bringen (a. Sie sind pessimistisch und hoff­nungs­los. «Чорний обе­ ліск». September 1970 lebte. Das Schaffen von Remarque hat viele Widersprüche. «Час жити. “Der schwarze Obelisk”. але він пропагує гу­ манізм у боротьбі з війною. У 1932 р. Was spiegelt sich in allen seinen Werken wider? 5. Життя його героїв після війни також позбавлене мети. aber 1948 kehrte er in die Schweiz zurück. 1938 emi­grierte er in die USA. Das Leben seiner Helden ist auch nach dem Krieg ohne Ziel. “Zeit zu leben. він емігрував до Спо­лу­че­ них Штатів. Zu welchen Schriftstellern gehört Remarque? 2. час помирати». Zeit zu sterben”. t) — відбивати der Freiwillige. У творчості Ремарка багато су­ перечностей. -en — покоління körperlich — фізично  seelisch — духовно der Widerspruch (-sprüche) — суперечність Fragen zum Text 1. ohne Freude und Erwartungen. “Arc de Triumphe”. Ремарк переїхав до Швей­ ца­рії.

він відвідав Радянський Союз. зро­бив кілька поїздок до Америки та Пі­в­ні­ч­ної Африки. eine geistig–kul­tu­rel­ le Brücke zwischen den Menschen und Nationen zu bauen.l Видатні люди Німеччини 305  Stefan Zweig  Ñòåôàí Öâåéã Der bekannte österreichische Schrift­stel­ ler Stefan Zweig ist als Meister der No­vel­ len von sprachlicher Schönheit be­rühmt. Er war immer ein entschiedener Gegner der Gewalt und des Krieges. Толстого. Відомий австрійський письменник Сте­фан Цвейг був відомий як май­с­ тер новел з чудовою мовою. Stefan Zweig wurde am 28. У 1934 році Стефан Цвейг емігрував через протест проти гітлерівського варварства спочатку в Англію. «Магеллан» («Подвиг Ма­гел­ ла­на»). Geburtstages von L. Er träumte davon. Die erste Novellensammlung erschien 1911 unter dem Titel “Erstes Erlebnis”. Das waren Kindernovellen. in denen der Schriftsteller die Gefühle und Er­ leb­nis­se der Kinder beschrieb. У 1928 р. Im Jahre 1928 besuchte er die So­wjet­ uni­on zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. У цей час він написав романи «Марія Стюарт». а по­ тім у Бразилію. На початку своєї творчості Стефан Цвейг перебував під сильним впли­ вом декадентства. “Magellan”. Під час Першої світової війни емі­г­ ру­вав до Швейцарії. Er studierte Germanistik und Ro­ma­ni­ stik an den Universitäten in Wien und Ber­lin. November 1881 in Wien als Sohn eines In­du­stri­el­ len geboren. . уро­чи­с­то­с­ті з нагоди 100-річ­чя від дня на­ро­джен­ня Л. Tolstoj. яка стала сен­­­сацією. де була вперше по­ста­в­ле­на його антивоєнна драма «Єре­мі­ас» (1917). Він вивчав германістику й романти­ ку в університетах Відня та Берліна. 1934 emigrierte Stefan Zweig aus Pro­ test gegen die hitlerische Barbarei zu­ erst nach England und dann nach Bra­ si­li­en. wo sein Antikriegsdrama “Jeremias” (1917) ur­ auf­ge­führt wurde und sogleich Aufsehen er­reg­te. Zu dieser Zeit schrieb er Romane “Ma­ ria Stuart”. Während des Ersten Weltkrieges emi­ grier­te er in die Schweiz. Am Beginn seines Schaffens stand Ste­ fan Zweig unter einem starken Einfluss der Dekadenz. Це були дитячі повісті. unternahm einige Auslandreisen nach Amerika und nach Nordafrika. Стефан Цвейг народився 28 ли­с­то­па­ да 1881 року у Відні в родині про­ми­ с­ло­в­ця. Перший збірник новел з’явився в 1911 ро­ці під назвою «Перше пе­ре­ жи­ван­ня». у яких пись­ мен­ник змальовував почуття й пе­ре­ жи­ван­ня дітей. Він мріяв про те. Він завжди був рішучим противни­ ком сили та війни. щоб побудувати ду­ хо­в­но-культурний міст між людьми та націями.

Все це штовхнуло новеліста та його дружину 23 лютого 1942 р. als Autor vieler Essays und Biographien be­kannt. die antifaschistische Novelle “Schach­ novelle”. Der Schriftsteller hört nie auf die Mensc­h­ lich­keit in seinen Werken zu ver­tei­di­gen. Стефан Цвейг написав ро­ ман «Не­те­р­пін­ня серця». упадництво sich auszeichnen (te. Ці новели відзначені як шедеври ди­ тя­чої психології. es war die Zeit der Depression. “Vierundzwanzig Stun­den aus dem Leben einer Frau”. Його відомі новели «Лист не­зна­йо­м­ ки». що вийшла вже пі­с­ля смерті письменника. Februar 1942 in den Selbstmord. Stefan Zweig ist auch als Übersetzer. Im Jahre 1938 schrieb Stefan Zweig den Roman “Ungeduld des Herzens”. У 1938 р. германістика uraufführen (te. на са­мо­ губ­с­т­во. -n — промисловик die Germanistik — німецька філологія. ie) — штовхнути на самогубство . Друга світова війна привела його до відчаю. «Двадцять чотири години з жит­ тя жінки». Der Zweite Weltkrieg stürzte ihn in Ver­zweiflung­. Es war ein Versuch des Schriftstellers aufs Neue die Frage nach der Le­bens­ auf­ga­be des Menschen zu gestalten. All das trieb den Novellenschreiber und seine Frau am 23. Письменник ніколи не припиняє за­ хи­ща­ти людяність у своїх творах. влада unter einem Einfluß stehen —знаходитися під впливом die Dekadenz — декадентство. Стефан Цвейг відомий як пе­ре­кла­дач багатьох есе та біографій. t) — викликати сенсацію die Barbarei — варварство entschieden — рішучий der Gegner — противник die Gewalt — сила. t) — поставити вперше Aufsehen erregen (te.­ So ist die Sammlung “Verwirrung der Gefühle”. безладдя die Verzweiflung — відчай in den Selbstmord treiben (ie. Це була спроба письменника по-но­ во­му поставити питання про життєві за­вдан­ня людини. Diese Novellen zeichnen sich als Mei­ ster­wer­ke der Kinderpsychologie aus. Seine berühmten Novellen sind “Brief ei­ner Unbekannten”. антифашистська новела «По­вість про шаха». Особливо великий успіх мали дитячі повісті «Гувернантка» (1911) та «Пе­ку­ ча таємниця». Wörter und Wendungen der Industrielle. це був час депресії. die schon nach dem Tode des Schriftstellers erschien. t) — відрізнятися die Verwirrung — плутанина. Такий його збірник «Безладдя по­чут­ тів».306 Hervorragende Menschen Deutschlands l Besonders großen Erfolg hatten die Kindernovellen “Die Gouvernante” (1911) und “Brennendes Geheimnis”.

­ Він звернув увагу на талант свого сина й давав йому щодня уроки. 4. Як композитор Моцарт не мав успіху. Sein Vater war Kapellmeister. 5. Seine ersten Opern waren sehr schön. Seine musika­lische Begabung war außer­or­dent­lich groß. A. Der 6jährige Mozart unternahm die er­ sten Konzertreisen. Його батько був капельмейстером. Januar 1756 der be­ rühm­te Musiker und Komponist Wolf­ gang Amadeus Mozart geboren. Begeistert sprach man vom Wun­der­ kind in allen Ländern Europas. 3. Hier wurde am 27. Шестирічний Моцарт розпочав перші концертні турне. Jahren spielte Mozart aus­ ge­zeich­net Klavier und Geige und machte die ersten Kompositionsversuche. В Австрії знаходиться красиве місто Зальцбург. Його музичне обдарування було над­ зви­чай­но великим. À. Als Komponist hatte Mozart keinen Er­folg. Er trat vor dem Publikum auf und kom­ po­nier­te. Schon mit 4. Mozart)  ̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð (Â. але вони не подобалися аристократичній публіці. Mit 18 Jahren kehrte Mozart nach Salz­ burg zurück und wurde bald Ka­pell­ mei­ster. Уже в 4 роки Моцарт відмінно грав на фортепіано і скрипці та робив перші спроби в композиції. 2.l Видатні люди Німеччини 1. У 18 років Моцарт повернувся до Зальц­бур­га й став капельмейстером. . 307 Fragen zum Text Wodurch ist Stefan Zweig berühmt? Was studierte er an den Universitäten? Wie heißen seine ersten Romane? Wogegen trat Stefan Zweig auf? Mit wessen Schaffen kann man sein Schaffen vergleichen?  Mein Lieblingskomponist (W. Його перші опери були чудові. 27 січня 1756 року тут народився ві­до­мий музикант і композитор Во­ль­ ф­ганг Амадей Моцарт. Er wurde auf das Talent seines Soh­nes aufmerksam und gab ihm täglich Stunden. У всіх країнах Європи захоплено го­во­ ри­ли про диво-дитину. Ìîöàðò) In Österreich befindet sich die schöne Stadt Salzburg. Він виступав перед публікою й тво­рив­. sie gefielen aber dem aristokratischen Publikum nicht.

талант begeistert — з захопленням in Not — у нужді Fragen zum Text Wer wurde in Salzburg geboren? In welchem Alter begann Mozart zu komponieren? Wie empfang man Mozart in Europa? Welche Opern hat Mozart komponiert? Wie verhalten Sie sich zu Mozarts Musik?  Johann Strauß  ²îãàíí Øòðàóñ Der berühmte österreichische Kom­po­ nist. Однак його чудові твори не ви­ко­ну­ ва­ли­ся. “Die Zauberflöte” und auch Sin­fo­ni­en. Моцарт жив у нужді. скри­паль і диригент Іоганн Штраус народився 25 жовтня 1825 р. “Don Juan”. Doch seine wunderschönen Werke wur­den nicht gespielt.) — звернути увагу на що-небудь  1. Mozart lebte in Not. 2.­ Hier entstanden seine schönsten Wer­ ke. у Відні в родині знаменитого короля вальсів Іоганна Штрауса. Johann Strauß (der Sohn) müsste Bank­ be­am­ter werden. Geiger und Dirigent Johann Strauß wur­de am 25. У 1782 році Моцарт переїхав до Відня. «Дон Жуан». Aber gegen den Wunsch des Vaters be­gann er Geige zu spielen und nahm den Unterricht im Komponieren bei ei­ nem Komponisten. Але всупереч бажанню батька по­ чав гра­ти на скрипці і брав уроки з компо­зиції в одного композитора. Він тяжко захворів і помер 1791 року у віці 35 років. диригент aufmerksam werden auf (Akk. 3. Ставало все важче заробляти на хліб. концерти. Відомий австрійський композитор. wie die Opern “Figaros Hochzeit”. 4. Oktober 1825 in Wien in der Familie des berühmten Walzerkönigs Johann Strauß geboren. . die Begabung — обдарування. 1782 übersiedelte Mozart nach Wien. Er wurde schwer krank und starb 1791 im Alter von 35 Jahren. «Чарівна флейта». Instrumentalwerke.308 Hervorragende Menschen Deutschlands l Es wurde immer schwerer Brot zu ver­ die­nen. Wörter und Wendungen der Kappelmeister — капельмейстер. Konzerte. Тут з’явилися такі його чудові тво­ ри. Іоганн Штраус (син) повинен був ста­ ти банківським службовцем. як опери «Весілля Фігаро». а також симфонії. інструментальні твори. 5.

Johann Strauß war von der Musik von Tschaikowski begeistert und spielte ei­ ni­ge von seinen Werken. одночасно май­с­те­р­но грав на скрипці. nach dem Tode seines Vaters. У Росії він написав кілька музичних творів на російські теми «Прощання з Петербургом» (1858). Брамсом. Р. У 1849 р.. Er spielte nicht nur Kammer. Während er Orchester dirigierte. Тут він диригував на багатьох кон­це­ р­тах у Павловську під Петербургом. «Пісні ба­ри­ кад». польку «У Па­ в­лов­сь­ко­му лісі». Hier dirigierte er auf vielen Konzerten in Pawlowsk bei Petersburg. Його першими піснями у формі ва­ль­ сів були «Пісні свободи». у казино під Віднем відбувся концерт. In Russland komponierte er einige Mu­ sik­stüc­ke zu russischen Themen “Ab­ schied von Petersburg” (1858). Seine ersten Lieder in Form der Walzer waren “Lieder der Freiheit”. Brams. Одного жовтневого вечора 1844 р. але й сим­фо­ні­ч­ну музику.l Видатні люди Німеччини 309 An einem Oktoberabend 1844 fand in einem Casino bei Wien sein Konzert statt. Strauß wurde von J. Seine letzten Lebensjahre widmete er dem Genre der Operette. Er gab auch Gastspiele in Russland. Він давав гастролі в Росії. “Lieder der Barrikaden”. Diese Reisen brachten ihm einen Welt­ ruhm. У той час коли він ди­ри­гу­вав ор­ке­с­ т­ром. R. «Революційний марш». Im Jahre 1849. dirigierte Johann sein Or­che­ ster und machte viele Konzertreisen in Eu­ro­pa und Amerika. після смерті батька Іоганн диригував його оркестром і здійснив багато концертних поїздок Європою й Америкою. Він грав не тільки камерну. Ці турне принесли йому світову сла­ву. Іоганн Штраус був у захваті від му­зи­ ки Чайковського й виконував деякі з його творів. Свої останні роки життя він при­свя­ тив жанрові опе­ре­ти. “Revolutionsmarsch”. . Der junge Strauß trat mit einem ei­ge­ nen Walzerprogramm auf und be­gei­ ster­te dadurch das Publikum und die Musiker. Мистецтво Іоганна Штрауса було ви­ со­ко оцінено І. Das Publikum kannte und achtete nur seinen Vater. die Polka­ “Im Wald Pawlowsk” (1869) und einen Phan­ta­sie–Walzer “Das rus­si­ sche Dorf”. Вагнером та іншими музикантами. sondern auch Symphoniemusik. Молодий Штраус виступав зі своєю програмою вальсів і приводив у за­хо­ п­лен­ня нею публіку й музикантів. Wagner und von anderen Musikern hoch­ge­schätzt. Die Kunst von J. spiel­ te er gleichzeitig meisterhaft Geige. вальс-фантазію «Ро­ сій­сь­ке село». Публіка знала й поважала тільки його батька.

a) — приносити світову славу Gastspiele geben (a. серед них «Ле­ тю­ча миша» (1876). 4. eine Rose und manch­mal ein kleiner Irisstrauß. darunter “Die Fle­der­maus” (1876). zwei Astern. 3. Seine Walzer “Wiener Walzer” und “An der schönen blauen Donau” wurden zur Klassik der Musikkunst. e) — давати гастролі der Abschied — прощання 1. Він помер 3 червня 1899 р. wo er neben dem Komponisten J. Er starb am 3. де він покоїться поряд з ком­по­зитором І. 2.310 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er schuf 16 Operetten. Brams ruht.— циган ruhen (te. die Fledermaus — летюча миша Venedig — Венеція der Zigeuner. Strauß (dem Sohn)? Wo gab J. Strauß Gastspiele? Wie schätzten das Publikum und die Musiker seine Musikwerke? Welche Walzer von J. На його могилі на Віденському кла­до­вищі. liegen im­ mer Blumen: eine Nelke. Wörter und Wendungen achten (te. Одним з попередників сучасного му­ зи­ч­но­го мистецтва був великий ні­ме­ ць­кий композитор Ріхард Вагнер. одна троянда. J. Auf seinem Grab auf dem Wienerfriedhof. Вони користуються великою по­пу­ля­ р­ні­с­тю. І. у Відні. Juni 1899 in Wien. 5. . Він створив 16 оперет. Його вальси «Віденський вальс» та «На голубому Дунаї» стали класикою світового мистецтва. “Die Nacht in Ve­ne­ dig” (1883) und “Der Zigeunerbaron” (1885). t) — покоїтися Fragen zum Text Aus welcher Familie stammte J. а іноді ма­ле­нь­кий букет іри­сів. «Ніч у Венеції» (1883) та «Циганський барон» (1885). Strauß sind Ihnen bekannt?  Komponist und Kapellmeister (Richard Wagner)  Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò (гõàðä Âàãíåð) Einer der Vorgänger der modernen Musikkunst war der große deutsche Kom­po­nist Richard Wagner. завжди лежать­­ квіти: одна гвоздика. Strauß komponierte über 500 Walzer. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. дві ай­с­т­ ри. . Брамсом. Штраус написав понад 500 ва­ль­сів. t) — поважати einen Weltruhm bringen (a. Strauß? Nennen Sie die ersten Musikwerke von J.

t) — заглиблюватися das Bühnenbild. не хотів мати нічого спі­ль­но­го з дійсністю й загли­ бився в світ міфів і сказань. музика. Повернувшись до Німеччини. Тут він уперше був визнаний пу­б­лі­ кою. Das zeigte sich in seinen Werken. Nach Deutschland zurückgekehrt. Er entwickelte einen neuen Typ des mu­si­ka­li­schen Dramas.l Видатні люди Німеччини 311 Richard Wagner wurde am 22. -er — декорация die Darstellung — гра der Aufstand (die Aufstände) — повстання  . Ще учнем він цікавився поезією. Am 23. але потім почав вивчати музику. декорації та гра акторів складають єдине ціле. Während der bürgerlich–de­mo­kra­ti­ schen Revolution in Deutschland nahm er 1849 an den Dresdener Maiaufständen teil und musste dann in die Schweiz emigrieren. Im Jahre 1876 wurde in Bayreuth das Wagnerfestspielhaus eröffnet. Bühnenbild und Darstellung zu einer Einheit werden. wollte mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben und vertiefte sich in die Welt der Mythen und Sagen. Він створив новий тип музичної дра­ ми. Mai 1813 in Leipzig geboren. schrieb er seine weltberühmten Opern: “Lohengrin”. У 1834 році Вагнер став капельмей­ стером у театрі міста Магдебурга. “Tristan und Isolde” und andere. Musik. «Тристан і Ізо­ль­да» та ін. Hier hatte er seinen ersten Erfolg beim Publikum. Februar 1883 starb Richard Wag­ner in Venedig. 1876 року в Байроті відкрився палац вагнерівських фестивалів. in dem Dichtung. «Тангейзер». Це виявляється в його творах. begann aber dann Musik zu stu­die­ren. Im Jahre 1834 wurde Wagner Theaterkapellmeister in Magdeburg. у 1842 — придворним ка­пель­мей­с­те­ ром у Дрездені. Er wurde unzufrieden und pessimi­ stisch. він на­пи­сав всесвітньо відомі опери: «Лоен­грін». 1842 Hofkapellmeister in Dresden. Він був незадоволений і песимі­ стично настроєний. у якій текст. Під час буржуазно-демократичної ре­во­лю­ції в Німеччині 1849 року він брав участь у дрезденських травне­ вих пов­станнях і потім змушений був емі­г­ру­ва­ти до Швейцарії. Ріхард Вагнер народився 22 трав­ня 1813 року в Лейпціґу. Wörter und Wendungen der Vorgänger — попередник die Wirklichkeit — дійсність  sich vertiefen (te. Als Schüler interessierte er sich für Dicht­kunst. 23 лютого 1883 року Вагнер помер у Венеції. “Tannhäuser”.

als die Fa­mi­ lie nach Berlin übersiedelte. Генріху було 9 років. був учитель малювання. Einmal empfahl ihm sein Lehrer auf die Straße zu gehen und das Leben zu be­ob­ach­ten. Wie reagierte Wagner auf die bürgerlichdemokratische Revolution in Deutschland? 3. Er wurde am 10. . Es war nicht leicht hier Arbeit zu fin­ den. Генріх допомагав батькам заробляти гроші. коли сім’я пе­ре­ їха­ла до Берліна. weil er als Maler keine Anerkennung fand. Januar 1858 in der Fa­ mi­lie eines armen Handwerkers bei Dres­den geboren. Und so wurde Zille im Jahre 1872 Li­ tho­graph. Було нелегко знайти тут роботу. У школі. оскільки як ху­до­ж­ник він не знахо­ див визнання.312 Hervorragende Menschen Deutschlands l Fragen zum Text 1. Одночасно він брав уроки ма­льо­ван­ ня в Ко­ро­лів­сь­кій школі мистецтв. яку відвідував Цилле. Im Laufe von 30 Jahren musste aber Zille in einer photographischen Ge­sell­ schaft sein Brot verdienen. Was ist für seine Musikwerke kennzeichnend?  Mein Lieblingsmaler (Heinrich Zille)  ̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê (Ãåíð³õ Öèëëå) Das deutsche Volk kann auf viele be­ rühm­te Künstler stolz sein. gab es einen Zeichenlehrer. Heinrich half den Eltern Geld ver­die­ nen. die Zille besuchte. Gleichzeitig nahm er Malstunden in der Königlichen Kunstschule. Wofür interessierte sich Wagner in seinen Schuljahren? 2. Але протягом 30 років Цилле по­ви­ нен був заробляти свій хліб у фо­то­гра­фі­ч­но­му товаристві. Одного разу його вчитель порадив йому вийти на вулицю й спостерігати життя. ві­до­ мий німецький художник. Він народився 10 січня 1858 року в родині бідного ремісника під Дре­з­ де­ном. In der Schule. der sein Talent er­kann­te und ihm Stunden gab. Таким чином у 1872 році Цилле став літографом. Heinrich war 9 Jahre alt. ein be­rühm­ter deutscher Maler. Wo finden alljährlich die Wagnerfestspiele statt? 5. який розпізнав його талант і давав йому уроки. Німецький народ може пишатися ба­ га­ть­ма відомими художниками. Dazu gehört auch Heinrich Zille. До них належить і Генріх Цилле. Unter welchem Einfluß komponierte Wagner einige seiner Musikwerke? 4.

Seinen Namen als einen großen Mei­ ster kannte man wegen seiner Kunst weit und breit. Besonders gern zeichnete der Maler Kin­der in den Hinterhöfen. 4. Генріх Цилле був дуже популярним. Sein Vater Albrecht war Goldschmied. . Його батько Альбрехт був ювеліром. “Vater Zille” — so nannten ihn die Ber­ li­ner. 5. Für sie gab es keine Spielplätze. auf den Straßen. Альбрехт Дюрер. «Батько Цилле» — так називали його берлінці. Генріх Цилле зображував на своїх ка­ р­ти­нах простих людей. Він помер 9 серпня 1929 року. на вулицях. часто хворих. t) — зображувати Fragen zum Text In welcher Familie verlief die Kindheit von H. Це були кучери. Heinrich Zille stellte auf seinen Bildern einfache Menschen dar. Wäscherinnen. Er machte wunderbare goldene Schmuck­sachen. Його ім’я як великого майстра було відомим за його мистецтво далеко за межами міста. wurde am 21. фабричні робочі. Mai 1471 in der Stadt Nürnberg ge­bo­ren. o) — рекомендувати im Laufe von (Dat. 3. Для них не було ігрових майданчи­ ків. Нюрнберзі. Тільки в 1924 році Цилле почав пра­ цю­ва­ти в Академії мистецтв. видатний ні­ме­ць­ кий художник. Zille? Wer erkannte erstmalig Zilles Talent zum Zeichnen? Wann begann Zilles Studium an der Akademie für Künste? Wen stellte Zille auf seinen Bildern dar? Wie nannte ihn das Volk?  Albrecht Dürer  Àëüáðåõò Äþðåð Albrecht Dürer. Es waren Kutscher. die Anerkennung — визнання darstellen (te.) — протягом 1. родом з Угорщини. прачки. Heinrich Zille war sehr populär. народився 21 травня 1471 р. Особливо охоче художник малював дітей на задвірках. 2. Er starb am 9. August 1929. oft krank.l Видатні люди Німеччини 313 Erst 1924 begann Zille in der Akademie der Künste zu arbeiten. keine Sonne und kein Grün. Zei­ tungs­ver­käu­fer und Fabrikarbeiter. der prominente deut­ sche Maler. gebürtig aus Ungarn. сонця та зелені. в м. Він робив чудові золоті прикраси. Wörter und Wendungen der Handwerker — ремісник  empfehlen (a. продавці га­ зет.

«Три се­ля­ ни­на» (1497) та гравюри на дереві «Сам­сон» (1497). Він створив гравюри «Автопортрет». Він ходив до школи тільки шість ро­ ків. У 1494—1495 рр. щоб відбити багатоманітність природи та живий інтерес до людей з народу. Незважаючи на це він був бідним: май­с­те­р­на робота ювеліра було по­ гано оплачуваною.­ Albrecht Dürer war der zweite Sohn in der Familie. Його картини відрізняються своєю про­с­то­тою й понятливістю. Він був також відомим портретистом.314 Hervorragende Menschen Deutschlands l Trotzdem war er arm: die kunstvolle Ar­beit des Goldschmiedes war eine schlecht bezahlte Arbeit. доброго одягу. “Her­ku­ les“ (1497) und viele Hand­zeich­nun­ gen. він відвідав Ве­ нецію. “Porträt des Vaters“. Він часто малював природу. Sie hatten oft nicht genug Essen. “Drei Bauern“ (1497) und Holzschnitte “Samson“ (1497). Дюрер прагнув до того. потім він повинен був також за­ ро­б­ля­ти як ювелір. «Портрет батька». Er erfüllte auch Kupferstiche “Der Tod“ (1494—95). Dürer strebte danach. гостро під­ мічав красу й дух. . Die Familie war kinderreich. Oft malte er die Natur. Er besuchte 6 Jahre lang die Schu­le. У 1486—1489 рр. 1486—1489 war er Lehrling in der Werk­statt eines Nürnberger Künstlers. Seine Kunstwerke schmückten Rat­häu­ ser und Kirchen. wie “Selbstbildnis“. Альбрехт Дюрер був другим сином у сім’ї. Er schuf Gravüren. Він виконав також гравюри на міді «Смерть» (1494—1495). Seine Bilder unterscheiden sich durch ihre Einfachheit und Verständlichkeit. який добре знав своїх близьких. der gut seine Mitmenschen kann­te und alle ihre Fehler und Schwä­ che. Er war auch ein berühmter Porträt­ maler. У родині було багато дітей. усі їхні помилки та слабості. kei­ ne richtige Kleidung. 1494—1495 besuchte er Venedig. dann sollte er auch als Goldschmied Geld verdienen. Die Schönheit von Venedig bezauber­ te ihn und regte ihn zum Schaffen an. він був учнем у май­с­те­р­ні одного Нюрн­бер­зь­ко­го ху­до­ж­ни­ка. яку він любив і правдиво зображував. die er liebte und sehr wahrheitsgetreu darstellte. «Геркулес» (1497) та ба­га­то малюнків олівцем. die Vielfalt der Natur und das rege Interesse an die Men­schen aus dem Volke wi­der­zu­spie­ geln. Краса Венеції зачарувала його та на­ ди­х­ну­ла на творчість. У них часто не було їжі. Schön­heit und Geist scharf be­ merk­te. Його вироби мистецтва прикрашали ратуші та церкви.

3. Результатом цієї поїздки були ка­р­ти­ ни «Портрет молодої людини»(1521) і «Чотири апостоли» (1526). Im Jahre 1520 fuhr er in die Nie­der­lan­de. 4. Als Ergebnis dieser Reise waren seine Bilder “Bildnis eines jungen Mannes“ (1521) und “Vier Apostel“ (1526). “Die Ver­eh­ rung der Drei Heiligen“ und “Vier Tem­ pe­ra­men­te“.. у Нюрнберзі. Хто сьогодні не знає. Im Jahre 1505 besuchte er Venedig zum zweiten Mal. У 1520 році він поїхав до Ні­дер­ла­н­дів. Він помер у 1528 р. Hier erschienen seine Gemälde “Adam und Eva“. У цей час він створив гравюри «По­ кло­нін­ня волхвів». Тут з’явилися його картини «Адам і Єва». der Kupferstich. що означає ре­н­т­ге­нів­сь­кий знімок при обстеженні хво­ро­го.l Видатні люди Німеччини 315 Das Jahr 1500 war das Jahr des Um­ schwungs im Schaffen von Dürer.. was eine Rönt­gen­auf­nah­me bei der Unter­suchung ei­nes Kranken bedeutet. “Marie mit dem Säugling“. Dürer geboren? Wie war seine Kindheit? Wodurch unterscheiden sich seine Werke? Zu welchen Themen malte er meistens seine Gravüren? In welcher Stadt in Deutschland gibt es ein Dürer-Haus?  Wilhelm Conrad Röntgen  ³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí Wer weiß heute nicht. Zu dieser Zeit schuf er Gravüren “Die Verehrung der Wahrsager“. підмайстер anregen zu (Dat. 1500 рік був роком перелому в тво­р­ чо­с­ті Дюрера. die Vielfalt — багатоманітність der Umschwung — перелом 1. -e — гравюра на міді der Holzschnitt. «Поклоніння трій­ ці» та «Чотири темпераменти». У 1505 році він удруге відвідав Ве­не­цію. . 2. «Марія з немовлям». Wörter und Wendungen der Goldschmied. -e — гравюра на дереві die Verehrung — шанування der Wahrsager —  волхв Fragen zum Text In welcher Familie wurde A. 5. Er starb im Jahre 1528 in Nürnberg.) — спонукати до. -e — ювелір die Schmucksachen — прикраси der Lehrling — учень.

Лише в 1870 ро­ці Рентген почав свою діяльність у галузі фізики.­ Вільгельм Конрад Рентген був профе­ сійним інженером.) він закінчив на­ вчан­ня в політехнікумі в Цю­риху. У віці 21 рік (1866 р. Рентген назвав їх Х-променями. Все це сьогодні є таким звичайним. Er wirkte als Professor der Physik an ver­ schie­de­nen Universitäten Deutsch­lands. Кундта. Mit 21 Jahren hatte er 1866 sein Stu­di­ um am Polytechnikum in Zürich ab­ge­ schlos­sen. wo er 1886 Strahlen entdeckte. die alle Gegenstände durchdringen.316 Hervorragende Menschen Deutschlands l Das Röntgenbild eines Metallstücks zeigt die Fehler in der Struktur. суворий аналіз помилок ско­ро здобули фізикові Рентгену славу кра­ що­го експериментатора свого часу. Zwei Jahre später promovierte der jun­ ge Ingenieur zum Doktor der Phi­lo­so­ phie. Це було у Вюрцбурзі. Через два роки (1872) він від­пра­ви­в­ ся до Страсбурга й став асистентом професора А. Найвища точність експериментів і до­ слідів. Wer ist aber dieser Mensch? Хто ж ця людина? Wilhelm Conrad Röntgen war In­ge­ nieur von Beruf. . Відтоді він залишається вірним фі­ зиці. Das war in Würzburg. 1872. strenge Ana­ly­se der Fehler brachten dem Physiker Röntgen bald den Ruf des besten Ex­pe­ri­men­ta­tors seiner Zeit. Erst 1870 begann Röntgen seine Tä­tig­ keit auf dem Gebiet der Physik. щоб позначити їх таємничі якості. які проникали крізь усі предмети. Röntgen nannte sie “X–Strahlen”. dass nicht jeder an den Entdecker der Rönt­ gen­strah­len denkt. Das alles ist heute so gewöhnlich. ging er nach Straßburg und wurde Assistent bei Pro­ fes­sor A. um ihre geheimnisvollen Eigenschaften zu be­zeich­nen. Він працював професором фізики в різних університетах Німеччини. 1878 kehrte er nach Würzburg zurück. відомого уче­но­ го й ви­на­хі­д­ни­ка. де в 1886 році відкрив промені. einem bekannten Ge­ lehr­ten und Forscher. 1878 року він повернувся до Вю­р­ц­бу­ р­га. Höchste Genauigkeit seiner Ex­pe­ri­men­te und Unter­suchungen. Kundt. Через два роки молодий інженер за­хи­с­тив дисертацію на ступінь до­к­ то­ра філософії. що не кожний замислюється про від­кри­ва­ча рентгенівських променів. Seitdem war er der Physik treu geb­ lieben. Рентгенівське зображення злив­ ка з металу свідчить про помилки в стру­к­ту­рі. Zwei Jahre später.

3. u) — проникати Fragen zum Text Haben Sie sich einmal röntgen lassen? Was war Röntgen von Beruf? Wo hat er seine Ausbildung erhalten? Auf welchem Gebiet war er tätig? Was brachte ihm einen besonderen Ruf?  Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß  Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà Karl Friedrich Gauß.l Видатні люди Німеччини 317 Wörter und Wendungen die Aufnahme. Sein Sohn Karl Friedrich war damals drei Jahre alt. Його сину Карлу Фрідріху було тоді три роки. o) — закінчити навчання  1. Після роботи він повинен був по­ра­ ху­ва­ти зарплату для всіх каменярів сво­єї бригади. У 25 років Гаусс став членом академії наук у Петербурзі. t) = tätig sein als (Nom. як великий математик був маленьким хлопчиком. Його батько був за професією ка­ме­ ня­рем. Seine mathematischen Schriften ge­hö­ ren zu den Meisterwerken der Ma­the­ ma­tik. Für ihn waren das die schönsten Stunden.) durchdringen (a. dass der große Mathematiker noch ein klei­ ner Jun­ge war. Пройшло понад 200 років відтоді. die Genauigkeit — точність  wirken (te. . 2. У двадцять років він уже був про­фе­ со­ром астрономії в університеті міста Геттінгена. 5. Його математичні труди належать до шедеврів математики. Er war schon mit 20 Jahren Pro­fes­sor der Astronomie an der Uni­ver­si­tät in Göttingen. Карл Фрідріх Гаусс (1777—1855) — один з найвидатніших математиків усіх часів. Mit 25 Jahren wurde Gauß Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Nach der Arbeit musste er den Ar­beits­ lohn für alle Maurer seiner Brigade be­ rech­nen. -en — обслідування  das Studium abschließen (o. Sein Vater war Maurer von Beruf. -n — знімок  die Untersuchung. ge­ stor­ben 1855. ist einer der größten Ma­ the­ma­ti­ker aller Zeiten. geboren 1777.­ Для нього це були найкращі години. 4. Es sind jetzt über 200 Jahre her.

sieh nur. списаний ци­ф­ра­ ми. Він похвалив свого хлопчика й по­да­ ру­вав йому геллер. Він сидів тоді поряд зі своїм батьком і дивився на папір. Die Zahlen waren liebstes Spielzeug. Er lobte seinen Jungen und schenk­te ihm einen Heller. Він носив цей геллер з собою. Du hast eine Drei geschrieben!”. ти тут зробив помилку! Hier muss eine Fünf stehen. дійсно. Карл Фрідріх Гаусс не витратив гел­ лер на солодощі. Karl Friedrich Gauß gab diesen Heller nicht für Süßigkeiten aus. Vater. Karl Fried­rich. його трирічний син. він міркував: «Скоро мій син буде до­ по­ма­га­ти мені під час підрахунків». Er rechnete nach. тату. Цифри були улюбленою іграшкою. Одного вечора стомлений батько Га­ усс заснув під час підрахунків. А ти напи­сав три!» Erschrocken machte Vater Gauß die Augen auf. знайшов у під­ра­ху­н­ках по­милку. Він рахував разом із батьком. . Er rechnete mit. Карл Фрі­ д­ріх. на згадку про своє перше математичне від­ криття. Батько також був ним задоволений. Auch der Vater war zufrieden. Er trug diesen Heller noch später bei sich. noch schreiben. і. але дуже пишалася своїм ма­ле­нь­ким сином. Er konnte schon mit 3 Jahren rech­nen. Він часто малював крейдою числа на стіні будинку або писав паличкою на піску. Батько Фрідріха злякано відкрив очі. sie war auf ihren klei­ nen Jun­gen sehr stolz. das mit Zahlen be­ schrie­ben war. hier hast du einen Fehler gemacht! Раптом він закричав: «Тату. Він у три роки уже вмів раху­вати. ні ра­ху­ва­ти. коли був уже відомим ученим. hatte einen Fehler in der Rechnung ge­ fun­den! Він перерахував. zum Andenken an seine erste ma­the­ma­ti­sche Entdeckung. Карл Фрідріх взяв папір з цифрами й уважно його роздивився. Er malte oft mit Kreide Zahlen an die Hauswand oder schrieb mit einem Stöck­chen Zahlen in den Sand. und wirklich. по­ глянь-но. Eines Abends war Vater Gauß sehr müde und schlief beim Rechnen ein. Мати Гаусса не вміла ні читати. Plötzlich rief er: “Vater. Тут повинно було бути п’ять. als er schon ein berühmter Ge­ lehr­ter war. Karl Friedrich nahm das Papier mit den Zahlen und sah es aufmerksam an. sein 3jähriges Söhnchen. er dach­ te: “Bald wird mir mein Sohn bei den Schreib– und Rechenarbeiten helfen”.318 Hervorragende Menschen Deutschlands l Er saß dann neben seinem Vater und sah auf das Papier. Mutter Gauß konnte weder lesen.

. 6. 4. -e — шедевр der Maurer — каменяр  der Lohn (die Löhne) — заробітна плата 1.) — на згадку про. e) — розтратити zum Andenken an (Akk.l Видатні люди Німеччини 319 Wörter und Wendungen das Meisterwerk.. 5. Fragen zum Text Auf welchem Gebiet wurde Gauß berühmt? Mit welchen Lehranstalten ist sein Name verbunden? Womit beschäftigte sich sein Vater nach der Arbeit? Mit wie vielen Jahren konnte Gauß schon rechnen? Was war sein liebstes Spielzeug? Was trug Gauß bei sich sein ganzes Leben als Talisman? . erschrocken — злякано  ausgeben (a. 3. 2.

Dem Frühling folgt der heiße Sommer. У березні. кращий час для відпустки. bald regnet es oder schneit es. то йде дощ або сніг. а мінли­ ва. sind Mimosen. фіалки та конвалії. Перелітні птахи повертаються з ви­ рію. Die Zugvögel kehren aus den warmen Ländern zurück. він не знає. Die Kinder bauen für sie Vogelhäuser und hängen sie an die Bäume. Die ersten Blumen. Bald scheint die Sonne. Існують чотири пори року: весна. Діти будують для них шпаківні й роз­ вішують їх на дерева. sondern veränderlich. кві­ тень. Дні стають довшими. Alles beginnt zu blühen. квітні й травні панує весна. Meiner Meinung nach ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Das Wetter ist aber noch nicht be­stän­ dig. й вулицями бі­ жать маленькі струмки. die im Frühling ver­ kauft werden. чого він хоче». Треба обов’язково виїздити на лоно природи. Перші квіти. Im März. За весною йде жарке літо. April. На мою думку. Es gibt ein deutsches Sprichwort: “April. April und Mai herrscht der Früh­ling. Herbst und Winter. літо. проліски. особливо в квітні. Veilchen und Maiglöckchen. Jede Jahreszeit dauert drei Monate. Але погода ще не постійна. То світить сонце. Som­mer. Die Tage werden länger.— мімози. die beste Zeit für den Urlaub. Man muss unbedingt hinaus ins Grüne. Schnee­ glöck­chen. Aber schon im Mai zeigt oft das Ther­ mo­me­ter 15—20 Grad Wär­me. Immer stärker erwärmt die Sonne mit ih­ren Strahlen die Erde. besonders im April. was er will”. осінь і зима. er weiß nicht. . Der Schnee beginnt zu schmelzen und durch die Straßen laufen kleine Bäche. Ñ âЯòà )  Jahreszeiten  Ïîðè ðîêó Es gibt vier Jahreszeiten: Frühling. Кожна пора року триває три місяці. Є німецьке прислів’я: «Квітень. Але уже в травні термометр часто по­ ка­зує 15—20 градусів тепла.X . які продають навесні. Все сильніше зігріває сонце землю своїми променями. Сніг починає танути. Все починає розквітати. Jahreszeiten (Ï îðè ðîêó. весна — краща пора року.

Земля жадно п’є воду. aber am Tage geht die Sonne immer höher auf und schmilzt Eis und Schnee. Man kann schwimmen. але вдень сонце піднімається все вище й розтоплює лід і сніг. Можна поплавати. коли при­ йде час. Цю пору року чекають завжди. ліси й поля. wenn die Zeit kommt. um. слідувати Fragen zum Text Wie verhalten Sie sich zum Frühling? Welche Veränderungen kommen im Frühling in der Natur vor? Was beginnt im Sommer für Kinder und Erwachsene? Woran ist der Herbst reich? Freut Sie der Winter?  Frühling  Âåñíà Auf diese Jahreszeit wartet man im­ mer. 2. Die Erde trinkt gierig das Wasser. Ñâÿòà 321 Am besten erholt man sich am Wasser. Aber der Spätherbst ist nicht sehr an­ ge­nehm: trübe Tage. 5. In den Nächten friert es. 4. besonders nach dem frostigen schneereichen Winter mit eiskaltem Wind und häufigen Schneestürmen. Уночі підморожує. До осені приєднується зима зі снігом і морозами. Потім приходить осінь з численними стиглими плодами. reiche Ernten zu geben. das Sprichwort (die Sprichwörter) — прислів’я der Zugvogel (die Zugvögel) — перелітний птах sich anschließen (o. An den Herbst schließt sich der Winter mit Schnee und Frost an. . 3. o) an (Akk. Але пізня осінь не дуже приємна: по­ хму­рі дні. t) — царювати. Dann kommt der Herbst mit zahlrei­ chen reifen Früchten. володарювати schmelzen (o. o) — танути der Bach (die Bäche) — ручай  beständig — постійна  veränderlich — змінна 1. щоб. Маленькі й великі струмки з шумом перетинають вулиці міст. Boot fahren. Es regnet oft. Крапає з дахів будинків і гілок дерев. осо­ б­ли­во після морозяної сніжної зими з студеним вітром та частими сні­го­ па­да­ми.) — примикати. Wörter und Wendungen herrschen (te. позагоряти. сильний вітер.l Ïîðè ðîêó. starker Wind. Часто йде дощ. по­ка­ та­ти­ся на човні. подарувати багаті врожаї. Kleine und große Bächer überqueren rau­schend die Straßen der Städte. Von den Dächern der Häuser und von den Zweigen der Bäume tropft es. Wäl­ der und Felder. in der Sonne lie­gen. Краще за все відпочивати біля води.

Pflau­men–. Всюди пробивається яскраво-зелена свіжа трава. Alles sieht so schön aus. Bald kommt der Sommer. In der Nacht schlägt in den auf­ge­blüh­ ten Fliederbüschen die Nachtigal. що не мо­ж­ на відірвати зір. Narzissen. Veilchen. що розпустився. Lautes Zwitschern der Vögel sym­bo­li­ siert die richtige Ankunft des Frühlings. Перелітні птахи займають старі бу­ди­ но­ч­ки. als ob wir das zum ersten Mal se­ hen. bauen Nester. Конвалії. Удень віє легкий вітерець і гонить ку­ п­ча­с­ті хмари. Üppiges Laub und saftiges Gras zie­ hen unsere Blicke heran. Maiglöckchen. вишні. Überall sprießt hellgrünes frisches Gras. Kirschen–. Wir bewundern die Schönheit der Na­ tur. Tul­ pen und viele andere märchenhafte Blu­men bedecken wie ein bunter Teppich die Erde. Der schönste Frühlingsmonat ist der Mai. über­füllt. фіалки. Pfirsich–. Садки втопають у морі цвітіння. Am Tage weht ein leichtes Windchen und jagt die weißen am Himmel zie­ henden Schäfchenwolken. Усе виглядає так красиво. абрикоси одягають свій ніжний бі­лий або світло-рожевий одяг. Природа пробуджується до нового життя. Пишне листя й соковита трава при­ ваб­лю­ють наш зір. Найкрасивіший весняний місяць — це травень. In den Wäldern ercheinen die ersten Früh­lings­blu­men. Скоро прийде літо. der Bienen und andere Insekten lockt. Яблуні. У лісах з’являються перші весняні кві­ти. Уночі в кущах бузку. тюльпани та інші казкові квіти вкривають зем­ лю як барвистий килим. який вабить бджіл та інших комах. Die Gärten versinken in einem Meer von Blüten. персикові дерева. Повітря наповнене солодким за­па­ хом. Die Zugvögel besiedeln alte Häuschen. Immer heißer wird es von Tag zu Tag. Aprikosenbäume ziehen ihre zarte oder hellrosige Kleidung an. Äpfel–. dass man sich vom Anblick nicht losreißen kann. що пливуть по небу. співає соловей. сли­ ви. Голосне цвірінькання птахів си­м­во­лі­ зує справжній прихід весни. Ми захоплюємося красою природи. . Die Luft ist vom süßen Wohlgeruch. будують гнізда. нібито ми бачимо це вперше. нарциси.Jahreszeiten l 322 Die Natur erwacht zum neuen Leben. З кожним днем стає все жаркіше.

die Schäfchenwolke. dann blitzt es und in der Ferne rollt der Donner. -en — комахи üppig — пишний (про зелень) 1. die Hitze zu ertragen. 3. На синьому безмежному небі навряд можна помітити хмару. Літо — найтепліша пора року. Die mächtige Sonne schickt ihre alles durchdringenden Strahlen auf die Erde. Сильне сонце посилає свої всепро­ никаючі промені на землю. Am blauen grenzlosen Himmel kann man kaum eine Wolke sehen. потім блискає блискавка і уда­ лині гримить гром. Удень часто теплий вітер гонить пил. . 5. На відкритій місцевості нелегко витри­мати спеку. лісів і парків. Zuerst sammeln sich dunkle Wolken am Himmel. Welch eine Erleichterung kommt. Auf dem freiliegenden Gelände ist es nicht leicht. Man sucht noch den Schatten.  Sommer  ˳òî Der Sommer ist der heißeste Jah­res­ zeit. розпечена земля віддає додаткове тепло. так і природа. де можна схова­ тися. wo man sich verstecken kann. Wegen der dauernden Hitze leiden sowohl­ die Menschen. коли почи­ на­ється гроза. Ñâÿòà 323 Wörter und Wendungen besiedeln — заселяти der Wohlgeruch — аромат das Insekt. Alles sinkt im dunkelgrünen Laub der Gärten. Через тривалу спеку страждають як люди.l Ïîðè ðîêó. Тоді шукають тінь. -n — купчаста хмара man kann sich vom Anblick nicht losreißen — не можна відірвати очей Fragen zum Text Womit beginnt der Frühling? Was symbolisiert die richtige Ankunft des Frühlings? Wie sehen die Gärten aus? Beschreiben Sie bitte die Natur im Wald! Haben Sie den Frühling gern? Begründen Sie ihre Antwort. Спочатку на небі збираються темні хмари. Все потопає в темно-зеленому листі садів. glühender Boden gibt der Luft zusetzliche Wärme. 2. Наближається гроза. wenn ein Gewitter losbricht. Am Tage wirbelt häufig warmer Wind Staub auf. Wälder und Parks. 4. als auch die Natur. Яке ж настає полегшення. Das Gewitter naht.

ie) — процвітати ade — прощай Fragen zum Text Was trägt man. які проводять вільний час на березі річки. um sich in der Sonne zu sonnen und braungebrannt nach Hause zu kommen. який іде годинами безперервно. Die anderen träumen vom Schwimmen. Починається час збирання врожаю хліба. die ihre Freizeit im Walde am Ufer eines Flusses gerne verbringen. Спочатку падають перші рідкі великі краплі. der Herbst steht vor der Tür. Es gibt die Menschen. alles wächst und gedeiht. 3. Die Erntezeit von Getreide. усе росте та квітне. Und dafür sind wir dem Sommer dank­ bar. Є люди. Der Sommer sagt uns “ade”. на по­ ро­зі стоїть осінь. Man wartet ge­wöhn­lich auf den stillen Regen. Dann scheint die Sonne wieder. u) — утопати das freiliegende Gelände — відкрита місцевість 1. катання на човні. Unter bestimmten Umständen wird der starke Regen von Hagel begleitet. Es gießt in Strömen. Інші мріють про плавання. 5. а потім починається дощ. При цьому стра­ж­да­ють хлібні поля й фруктові садки. vom Bootfahren. І за все це ми вдячні літу.Jahreszeiten l 324 Zuerst fallen die ersten seltenen gro­ ßen Tropfen und dann geht es los. der stun­den­lang pausenlos fällt. Потім знову світить сонце. Зі словом «літо» пов’язаний час ка­ні­ кул і відпусток. овочів і фруктів. водні ігри. Літо говорить нам «прощай». При відповідних обставинах сильний дощ супроводжується градом. Дехто їде до моря. Mit dem Wort “Sommer” ist die Zeit der Ferien und des Urlaubs ver­bunden. Ллє як з цебра. 2. Звичайно чекають на тихий дощ. Dabei werden Getreidefelder und Obst­ gär­ten beschädigt. Ende August werden die Nächte im­ mer kühler und länger. щоб загоріти й за­ смаглими повернутися додому. Wörter und Wendungen sinken (a. Einige fahren ans Meer. 4. Gemüse und Obst beginnt. wenn Hitze ist? Wie fühlen Sie sich während des Gewitters? Wohin fahren Sie gewöhnlich im Sommer? Wie kann man im Sommer die Zeit verbringen? Welche Pläne haben Sie für den nächsten Sommer? . vom Wasserspielen. losbrechen (a. Наприкінці серпня ночі стають про­хо­ ло­д­ні­ши­ми та довшими. o) — вибухнути gedeihen (ie.

Довгі промені сонця розтоплюють іній. Хмарно так. що раптом помічаєш. Особливо красива золота осінь. Віє холодний вітер. Дощ припиняється. вкри­ ває зе­м­лю й шарудить під ногами. Diese farbreiche Pracht der Natur im Alt­wei­ber­som­mer erfreut das Auge. Однак літо не хоче йти. Man erwacht häufig am Morgen und sieht. Листя дерев забарвлюється й без­зву­ ч­но падає на землю. wenn die Sonnenstrahlen das Laub durchdrin­ gen und alles ist vom hel­len Sonnenlicht überflutet. Комахи рояться в повітрі. wie kürzer die Tage geworden sind. Besonders schön ist der goldene Herbst im Wald.­ Усі радіють бабиному літу. Ñâÿòà 325  Herbst  Îñ³íü Allmählich wird es immer kühler. Поступово стає прохолодніше. Es weht kalter Wind und der reißt un­ barm­her­zig Blätter von den Bäumen und wirft sie auf den Boden. Lange Sonnenstrahlen schmelzen den Reif. коли сонячні промені пронизують листя й усе залите яскравим сонячним сві­ т­лом. Але це триває недовго. Часто просипаєшся вранці і бачиш. яки­ми короткими стали дні. як килим. Різнобарвне листя. Der Regen hört auf. Alle freuen sich auf den Altweiber­ sommer. Es ist so trübe. Bunte Blätter bedecken wie ein Teppich die Erde und rascheln unter den Füßen. Insekten schwärmen in der Luft. і йде дощ. зриває без­жа­лі­ с­но листя з дерев і кидає його на зе­м­лю.l Ïîðè ðîêó. dass weißer Reif alles überall be­ deckt hat. dass man plötzlich be­ merkt. bedecken den Himmel und es regnet. Ця багатобарвна пишність при­ро­ди в бабине літо радує око. Нам привітно посміхається сонце і гріє землю своїми теплими проме­ нями. Цей казковий час оспіваний багатьма поетами. Die Sonne lacht uns freundlich zu und wärmt die Erde mit ihren warmen Strah­len. вкри­ва­ ють небо. що білий іній вкрив все навкруги. Es kommen schwere dunkle Wolken. Es dauert aber nicht lange. Приходять важкі темні хмари. Das Laub der Bäume beginnt sich zu fär­ben und fällt lautlos herab. Diese märchenhafte Zeit wurde von vie­len Dichtern besungen. Der Sommer will aber nicht fortgehen. .

дерева гнуться від вітру і губ­ лять своє останнє листя. Die Natur schläft ein. windig und kalt. ihre Heimat ver­ lassen ha­ben und nach dem Süden gezogen sind. які літом співають з ранку до ночі. оскільки птахи. У лісі стає тихше. die Bäume neigen sich im Winde und verlieren dabei ihre letzten Blätter. 4.Jahreszeiten l 326 Im Spätherbst ist es gewöhnlich trübe. Man hört keinen Vogelgesang mehr. t) — припинятися 1. до­що­ ви­то. daß die Natur im Herbst einschläft? Welchen Herbstmonat haben Sie gern? Warum? Welche Dichter haben den Herbst in ihren Werken besungen?  Winter  Çèìà Die letzten vertrockneten Blätter sind von den Bäumen abgefallen. o) — розтопити unbarmherzig — безжалісно der Altweibersommer — бабине літо aufhören (te. Kahle Äste ragen in den Himmel her­ vor. Скоро прийде зима. Die Zugvögel verlassen ihre Häuschen und ziehen sich in langen Schwärmen über Wälder und Felder nach dem Sü­ den. ллє дощ. . за­ ли­ши­ли свою батьківщину й полетіли у вирій. Bald kommt der Winter. Не чути співу птахів. Цілими днями. Man hört keinen Vogelgesang. Wörter und Wendungen schmelzen (o. 3. Лише вітер насвистує у гілках дерев свою сумну осінню пісню. вітряно й холодно. weil die Vögel. die im Sommer von früh bis spät singen. З дерев упало останнє сухе листя. regnerisch. Природа засинає. Tagelang strömt unablässlich der Re­ gen herab. t) — заливати (про сонце) der Schwarm (Schwärme) — зграя Fragen zum Text Wie beginnt der Herbst? Warum hat man den Altweibersommer gern? Warum sagt man. Перелітні птахи залишають свої бу­ди­ но­ч­ки й зграями тягнуться над ліса­ ми й полями на південь. Пізньої осені зазвичай хмарно. Не чути співу птахів. Nur der Wind pfeift durch die Äste der Bäume sein trauriges Herbstlied. не припиняючись. 5. überfluten (te. Im Wald wird es immer stiller. Голі гілки стирчать у небо. 2.

Важкі сірі хмари пливуть небом і роблять день ще коротшим. Nicht allen gelingt es den eiskalten Win­ter zu überleben. Природа спить. блищить на сонці. Schwere graue Wolken ziehen am Him­ mel entlang und machen den Tag noch kürzer. Це не кращий час для мешканців лісу. . von dem man träumt. desto län­ ger werden die Nächte. Besonders märchenhaft sieht der stum­ me Wald aus. за­ме­р­за­ ють. про що мрієш. dass das neue Jahr etwas Gutes. Ми з нетерпінням чекаємо сюрпри­ зів. wenn leichte Schneeflöckchen in der Neujahrsnacht in der Luft wirbeln und zaubern. Alles ist weiß und glitzert in der Sonne wie Tausend Diamanten. і самі робимо щось гарне для своїх родичів і друзів. як тисяча алмазів. Як красиво. сліди різних звірів і птахів. Im tiefen Schnee kann man aber Spu­ ren verschiedener Tiere und Vögel sehen. auf die wir das ganze Jahr warten. які з трудом повинні добувати корм. Alles strahlt in weißer winterlicher Pracht. Все біле. коли легкі сніжинки кру­ ж­ля­ють у повітрі й «ворожать». У великих містах сніг прибирають. die mit Mühe Futter krie­gen müssen. erfrieren. un­be­dingt bringt. яких ми чекаємо цілий рік. щоб Новий рік приніс щось добре. Am Morgen sieht man weiße tiefe Schnee­we­hen. Уранці бачиш білі глибокі замети. In den Großstädten wird der Schnee fortgeschafft. Все сяє в білій зимовій пишноті. Це Новий рік і Різдво.­ У глибокому снігу можна побачити. Чим коротшими стають дні. Das sind das Neujahrsfest und Weih­ nach­ten. Не всім це вдається — перенести сту­ де­ну зиму. тим до­в­ ши­ми стають ночі. Вони помирають від голоду. Wie schön es ist. Aber bald kommen die Feste. Особливо казково виглядає мовча­ зний ліс. Ñâÿòà 327 Je kürzer die Tage werden. Sie sterben vor Hunger.l Ïîðè ðîêó. Die Natur schläft. Wir warten mit Ungeduld auf Über­ra­ schun­gen und machen selbst etwas Schö­nes für unsere Verwandten und Freun­de. Es ist nicht die beste Zeit für die Be­ woh­ner des Waldes. однак. Але скоро прийдуть свята.

eiskalt — холодний kriegen (te. die Menschen ge­ hen nicht zur Arbeit. wie Weihnachten und Ostern. Це вихідні дні. Rodeln. . Der 12. Тільки убрані в білі пальта дерева і розписані морозом вікна будинків до­зво­ля­ють нам захоплюватися кра­ сою зимової природи. kann man Schneeballschlachten machen und Schnee­män­ner bauen. In letzter Zeit werden in unserem Land religiöse Feiertage weit gefeiert. День Перемоги. люди не ходять на ро­бо­ту. Весь народ святкує Міжнародний жі­но­чий день і День солідарності тру­ дя­щих. так і дорослим. як Різдво та Великдень. гра в хокей завжди улюблені. Schi– und Schlittschuhlaufen. April ist der Tag der Kos­mo­­ nautik. Das macht sowohl den Kindern. 4. Wörter und Wendungen wirbeln — кружляти  die Pracht — пишнота  der Bewohner. den Tag des Sieges. 12 квітня — День космонавтики. можна грати в сні­ ж­ки та ліпити сніговика. t) — добувати zaubern (te. Кожне свято має свою власну іс­то­рію. Eishockeyspiele sind immer beliebt. Jeder Feiertag hat seine eigene Ge­schich­te. als auch den Erwachsenen Spaß. Це дає задоволення як дітям.— мешканець 1. Besonders freuen sich auf den frosti­ gen schneereichen Winter die Kinder. Das ganze Volk feiert festlich den In­ter­ na­tio­na­len Frauentag und den Tag der Solidarität. 2.Jahreszeiten l 328 Nur die in weiße Mäntel angezogenen Bäume und durch Frost bemalten Fen­ ster der Häuser lassen uns die Schön­ heit der Winternatur bewundern. ко­в­за­ нах. Wenn der Schnee nass ist. лижах. Das sind Ruhetage. Якщо сніг мокрий. Останнім часом у нашій країні ши­ро­ко відзначаються релігійни свята. Особливо радуються морозяній сніж­ ній зимі діти. такі. t) — ворожити Fragen zum Text Warum kann man im Winter keinen Vogelgesang hören? Welche Feste sind bei den meisten Menschen besonders beliebt? Wie sieht der Winterwald aus? Kann man den Winter in der Stadt bewundern? Warum freuen sich die Kinder auf den Winter?  Feiertage in der Ukraine  Ñâÿòà â Óêðà¿í³ Es gibt verschiedene Feiertage. . 5. Існують різні свята. Катання на санчатах. 3.

Трудящі боролися за демократичні свободи. До 1699 року початок року свя­т­ку­ва­ ли 1 вересня. Тільки в 1699 році Петро I проголо­ сив 31 грудня останнім днем року. Es ist ein lustiges Fest: man spielt. за покращання свого жит­тє­ во­го становища. Mein Lieblingsfeiertag ist Neujahr. тан­цю­ ють і співають. Was für ein Fest feiern Sie am liebsten? . Але не завжди 1 січня в України було першим днем року. Die Werktätigen kämpften für de­mo­ kra­ti­sche Freiheiten. für die Verbes­ serung ihrer Lebenslage. Це веселе свято: всі грають. Bis zum Jahre 1699 feierte man den er­ sten September als Jahresanfang. 2. Dezember als letz­ten Tag des Jah­res und am 1. Моє улюблене свято — Новий рік. як і в усій Європі. -en — маніфестація  die Lebenslage — положення в житті verfolgen (te.l Ïîðè ðîêó. tanzt und singt. Die Teilnehmer wurden verfolgt. Januar begann in Russ­land. erhebt ein Sektglas und wünscht viel Glück im Neuen Jahr. Januar das Neujahrsfest zu feiern? 5. роз­по­ча­в­ся 1700 рік. В Україні травневі маніфестації були заборонені царським урядом. Wörter und Wendungen die Kundgebung. wie in ganz Eu­ro­pa. Man schmückt einen Tannenbaum und legt Geschenke für groß und klein dar­un­ter. 3. Gegen 24 Uhr setzt man sich an den Tisch. Близько дванадцятої години сідають за стіл. das Jahr 1700. Ñâÿòà 329 1886 wurde in Chikago die erste Mai­ kund­ge­bung durchgeführt. In der Ukraine waren die Mai­kund­ge­ bun­gen von der zaristischen Regierung ver­bo­ten. і 1 сі­ч­ня в Росії. Aber nicht immer war der erste Januar in der Ukraine der erste Tag des Jahres. 4. У 1886 році в Чикаго було проведе­ но першу травневу маніфестацію. Прикрашають ялинку і кладуть під неї подарунки для дітей і дорослих. піднімають келих ша­м­пан­сь­ко­го й бажають багато щастя в Но­во­му році. Erst 1699 erklärte Peter der Erste den 31. das Sektglas (die Sekt­ gläser) — бокал з шам­ панським erklären (te. t) — проголошувати Fragen zum Text Nennen Sie alle staatlichen Feiertage der Ukraine! Was feiert man in letzter Zeit weit? Was wissen Sie über die Geschichte der Maifeier? Wann begann man in Rußland am 1. Учасники переслідувалися. t) — переслідувати  1.

Die Straßen der Stadt sehen auch sehr festlich aus: geschmückte Tan­nen­bäu­ me. Die Vorbereitung auf das Fest beginnt schon lange vorher. Gegen Mitternacht brennt schon die Gir­lan­de am Tannenbaum. Запрошують родичів і знайомих. . Fisch gebraten. Вулиці міста виглядають дуже свя­т­ ко­во: прикрашені ялинки. schreibt Glückwunschkarten. Печуться святкові торти. elek­tri­sche Girlanden und natürlich Ge­ schen­ke. Der Festtisch ist mit weißem Tischtuch bedeckt und serviert. Святковий стіл накритий білою скатер­тиною й сервірований. До півночі на ялинці горить гірлянда. Все в чеканні новорічного свята. подарунки.Jahreszeiten l 330  Neujahrsfest in der Ukraine  Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³ Eines der beliebtesten Feste für alt und jung ist das Neujahrsfest. Підготовка до свята починається вже заздалегідь. Man hört der Neujahrsbegrüßung des Präsidenten der Ukraine zu. Слухають новорічне вітання Прези­ ден­та України. сма­ жить­ся свинина. In der Küche herrscht reges Leben. Geflügel. Man kauft Weihnachtsbäume. Dezember stellt man ge­wöhn­ lich den Tannenbaum entweder in die Ecke oder in die Mitte des Zimmers und schmückt ihn. Festlich angekleidet setzen sich alle an den Tisch. го­ту­ють­ ся різні салати. Lametta. Одним з найулюбленіших свят для будь-якого віку є свято Нового року. На кухні панує пожвавлення. пироги. риба. електричні гі­р­ля­н­ ди і. 30 грудня встановлюють ялинку в ку­ т­ку кімнати або в середині і при­кра­ ша­ють її. Es werden feierliche Torten. Святково одягнені. festlich gestaltete Schaufenster der Kauf­häu­ser. всі сідають за стіл. Його чекають з нетерпінням. Tannen­ baumschmuck: Glaskugeln. дощик. пи­ шуть вітальні листівки. Alles ist in Erwartung des Neujahrsfestes. Schweinefleisch. звичайно. Під ялинку ставлять Діда Мороза й Снігуроньку. Купують ялинки. Am 30. verschiedene Salate zu­ be­rei­tet. птиця. ялинкові прикраси: скляні кулі. святково офор­млені вітрини універмагів. Unter den Tannenbaum setzt man ei­ nen Weihnachtsmann und ein Schnee­ witt­chen. Darauf wartet man mit Ungeduld. Kuchen ge­ bac­ken. Man lädt Verwandte und Bekannte ein.

Hier wird viel gesungen. So lustig. . Gegen Morgen kehrt man gut gestimmt und zufrieden nach Hause zurück. o) — чокатися das Schaufenster — вітрина 1. Viele Jugendliche gehen meistens hin­ aus auf die Straße. тріскотіти dröhnen (te. Кожен отримує свій подарунок. feierlich. Geschenke zu Neujahr zu bekommen? Welche Speisen bereitet man immer in Ihrer Familie zu Neujahr zu?  Fasching in der Ukraine  Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³ Fastenzeit ist die letzte Woche vor den großen Fasten. Рівно о дванадцятій піднімають ке­ли­ хи з шампанським. stößt mit den Glä­ sern an und wünscht einander ein glück­li­ches neues Jahr. Так весело. Новий рік вітають святковим фе­є­р­ве­ р­ком. das je­ dem. шумно й за­ бавно святкують прихід Нового року в Україні. Масниця — це останній тиждень пе­ ред Великим постом. святково.oder Familienkreis? Gefällt Ihnen. t) — хлопати. особливо дітям. Man begrüßt das Neujahr mit dem fei­ er­li­chen Feuerwerk. laut und mit Spaß fei­ert man den Jahreswechsel in der Ukrai­ne. knallen (te. getanzt. цокаються ке­ли­ха­ ми й бажають один одному ща­с­ли­во­ го Нового року.l Ïîðè ðîêó. Тут співають. Все бахкає й гримить. танцюють. Jeder bekommt ein Geschenk. t) — гуркотіти der Jahreswechsel — прихід Нового року Fragen zum Text Wie bereiten Sie sich auf den Jahreswechsel vor? Welchen Tannenbaum bevorzugen Sie einen natürlichen oder künstlichen? Wie feiern Sie das Neujahr im Freunde. 4. Ñâÿòà 331 Punkt um 24 hebt man die mit Sekt ge­füll­ten Gläser auf. Більшість молодих людей виходять на вулицю. Freude bereitet. Потім починається роздача пода­рунків. За старим звичаєм в перший день Масниці їдять холодець зі свинини. який кожному. besonders den Kindern. Alles knallt und dröhnt. Dann beginnt die Bescherung. 5. Am ersten Tag der Fastenzeit isst man nach dem alten Brauch Sülze aus Schwei­ne­fleisch. Wörter und Wendungen das Lametta — дощик (прикраса) das Schneewittchen — снігуронька reges Leben — пожвавлення anstoßen (ie. 3. приносить радість. 2. Тільки вранці у доброму настрої й за­ до­во­ле­ні повертаються додому.

essen und trinken. son­ dern an den linken Arm. заміжні жінки хо­ дять в по­не­ді­лок по домівках і прив’язують ма­те­рям до ноги ко­ лодку. Так народжується «колодка». У понеділок вони збираються у ши­ н­ку. але не до ноги. хто не влу­ чить кістками у самі ворота. Одна з жінок кладе на стіл колодку. der diese Kno­chen nicht direkt ins Tor wirft. Diese Klötze sind mit bunten Pa­pier­ strei­fen und Papierblumen ge­ schmückt. Am Montag kommen sie in einer Schen­ke zusammen. Die Mädchen singen an diesem Tag Lie­der und trinken auch Schnaps. Junge Mädchen binden Klötze den Bur­schen an. So wird der “Klotz” geboren. aber nicht ans Bein.332 Jahreszeiten l Nach dem Abendbrot sammeln die Mäd­chen vom Tisch Knochenreste. Заміжні жінки весь тиждень вла­ш­то­ ву­ють свято «колодок». Жінки сидять за столом. Крім цього. За старим звичаєм той. не до­ живе до Великодня. . trinken Schnaps und feiern “die Geburt des Klot­zes”. Молоді дівчата прив’язують колодку парубкам. Am Tisch sitzen auch andere Ver­wand­ te und Gäste. ge­ hen in den Hof und werfen sie ins Tor. Після вечері дівчата збирають кістки від свинячих ніжок та кидають їх у во­ро­та. wenn ihre Töchter oder Söhne noch nicht ver­hei­ra­tet sind. якщо їхні дочки­ та сини ще не заміжні або не­одру­же­ні. Eine Ehefrau legt auf den Tisch einen Klotz und die anderen wickeln ihn in ein Stück Leine um. Dem alten Glauben nach wird derjeni­ ge das Ostern nicht erleben. damit es in ih­rer Wirtschaft immer recht viel Käl­ ber gibt. Außerdem gehen am Montag die Ehe­ frau­en vom Haus zu Haus und binden den Müttern einen Klotz ans Bein. а інші обертають її шматком тканини. Дівчата в цей день співають пісні та п’ють горілку. Am Donnerstag der Fastenwoche ver­ sam­meln sich die Hausfrauen am Festtisch. Ці колодки прикрашені паперовими квітчастими смужками та квітами. У четвер господарки збираються за святковим столом. Die verheirateten Frauen veranstalten die ganze Woche ein sogenann­tes Fest den “Klötze”. Die Frauen sitzen am Tisch. щоб в їх господарстві завжди було багато телят. а до лівої руки. п’ють горіл­ ку та святкують народження «колодки». їдять і п’ють за те. Am Freitag werden die Mütter der Ehe­ frau­en geehrt. У п’ятницю шанують тещ. За столом сидять й інші родичі та го­с­ті.

У цей час їдять вареники з сиром і сметаною. -en — заміжня жінка die Schwiegermutter — теща. 3. 4. Так і святкують весь тиждень. Zu Speisen dieser Zeit gehören Quarkknödel und sauere Sahne oder Buchweizenpfannkuchen. Aber auch in der Stadt feiern wir gern die­ses Fest und folgen Traditionen und Bräu­chen der älteren Generation. І в місті ми залюбки святкуємо це свято­ згідно з традиціями та зви­ч­ка­ ми старшого покоління. 2. -n — шинок das Kalb (die Kälber) — теля der Buchweizenpfannkuchen — млинець з гречаної муки es geht laut und lustig zu — дуже весело Fragen zum Text Was für ein Fest ist Fasching? Welche Speise ißt man gewöhnlich am ersten Tag der Fastenzeit? Was veranstalten die Ehefrauen an diesem Tag? Wessen Geburt wird am Montag der Fastenzeit gefeiert? Wo und wozu versammeln sich die Hausfrauen am Donnerstag? Welche Speisen gehören zur Fastenzeit?  Pfingsten in der Ukraine  Òð³éöÿ â Óêðà¿í³ Das Fest Pfingsten kam in die Ukraine von den Römern. -n — смужка die Schenke. Sie feierten den Beginn des Sommers und ehrten an diesem Tag ihre Vorfahren. І сьогодні на Україні святкують Мас­ ницю. der Klotz (die Klötze) — колодка. Auch heute wird Fasching in der Ukrai­ ne gefeiert. а також млинці з греча­ ної муки. -e — залишок die Sülze — холодець die Ehefrau. свекруха der Pfannkuchen — млинець 1. . Вони святкували початок літа та вша­ но­ву­ва­ли в цей день своїх пращурів. Свято Трійці прийшло на Україну від римлян. Особливо весело вона проходить в селі. Diese Speisen bereiten auch die an­de­ ren slawischen Völker zur Fastenzeit. Wörter und Wendungen der Fasching — Масниця der Brauch (die Bräuche) — звичай der Knochen — кістка der Rest.l Ïîðè ðîêó. Besonders laut und lustig geht es im Dorf zu. Зяті пригощають своїх тещ та гостей. колода umwickeln (te. 6. t) — обертати die Streife. Ñâÿòà 333 Die Schwiegersöhne bewirten ihre Schwie­ger­müt­ter und Gäste. Ці страви готують також інші сло­в’ян­ сь­кі народи на Масницю. 5. So wird die ganze Woche lang gefeiert.

Там вони роблять вінки та співають пісні. Тепер тиждень перед Трійцею на­зи­ва­ ють «зеленим тижнем» або «ти­ж­нем русалок». An diesem Tag gehen die Mädchen ins Feld oder in den Wald.­ . Там вони розплітають свої вінки.334 In der Ukraine wurde dieses Fest mit der Heiligen Woche (dem Pfingsten) ver­bun­den. Während dieses Festes erwachen nach dem Volksglauben die Toten. На столі стоять різноманітні напої та їжа і обов’язково яєчня. За народною прикметою. Am Sonnabend vor dem Son­nen­auf­ gang gehen die Mädchen ins Feld und sam­meln duftende Gräser. У суботу перед сходом сонця ді­в­ча­ та йдуть в поле та збирають пахучі трави. Про нього вони співають також у сво­ їх піснях. Люди посипають підлогу пахучими травами. У цей день дівчата йдуть в поле або в ліс. in dem sie am Donnerstag waren. Кожна пара оглядає свій вінок — сві­ жий він чи вже зів’яв. Am Sonntag. У деяких місцях України ходять із села до села і ставлять під березу стіл. дівчата знову йдуть у ліс. в день Трійці. Jedes Paar sieht seinen Kranz an. Danach urteilen sie über ihr künftiges Glück. Auf dem Tisch stehen Getränke und ver­schie­de­ne Speisen. Jahreszeiten l В Україні це свято об’єднали зі Свя­ тим Тижнем (Трійцею). По цьому вони вгадують своє май­бу­ т­нє щастя. Die Woche vor dem Pfingsten nennt man jetzt “grüne Woche” oder “die Woche der Nixen”. «Зелений тиждень» починається у четвер. У неділю. Dort wickeln sie ihre Kränze ab. прикрашають житло кві­та­ми та роблять вінки з квітів. під час цих свят прокидаються мертві та ви­хо­ дять з води русалки. schmücken die Wohnungen mit Blumen und ma­chen Blumenkränze. Davon singen sie auch in ihren Liedern. darunter immer Spiegel­eier. де вони були у четвер. am Pfingstentag gehen die Mädchen wieder in den Wald. “Die grüne Woche” beginnt am Don­ ners­tag. ob er noch frisch oder schon verwelkt ist. Перші три та останні три дні тро­ї­ ць­ко­го тижня називають «зеленими свя­та­ми». Die drei ersten und drei letzten Tage der Pfingstenwoche nennt man “grüne Fe­ste”. Sie machen dort Kränze und singen Lie­der. Die Menschen bestreuen den Fuß­bo­ den mit feinduftenden Gräsern. In manchen Gegenden der Ukraine ge­ hen die Mädchen von Dorf zu Dorf und stellen einen Tisch unter Birken.

Священик освячує в кожному домі сті­ни. Mit welchem Fest wurde der römische Fest in der Ukraine verbunden? 3. Wie nennt man die Woche vor Pfingsten? 4. Після богослужіння вони йдуть до ко­ ло­дя­зів. Pfingsten wird auch heute gefeiert und daran beteiligen sich die Menschen al­ler Altersgruppen. то всі члени родини доживуть до «зеленої неділі» в наступному році. Damit machen sie an diesem Tag ihre Wohnungen.l Ïîðè ðîêó. а на подвір’ях всі господарські спо­ру­ди. Ein Pfarrer weiht in jedem Haus alle Wände und im Hof alle Wirt­schafts­ge­ bäu­de ein. t) — шанувати der Vorfahr (-en) — предок die Nixe (-n) — русалка der Glaube — віра. освятити der Pfarrer — священик die Altersgruppe (-n) — вікова група Fragen zum Text 1. wo das Wasser ein­ge­ weiht wird. Вони також рубають гілки дерев та молоді деревця. де освячується вода. Wenn die Blätter auf dem Bäumchen grün und frisch bleiben. Häuser und Höfe grün. werden alle Familieangehörigen bis zur “grünen Wo­che” im nächsten Jahr am Leben blei­ben. У зелену неділю святково вбрані люди йдуть до церкви. Ними вони прикрашають квартири. Wörter und Wendungen das Pfingsten — Трійця ehren (te. оселі та подвір’я. і у святі бе­ руть участь люди різного віку. Am grünen Sonntag gehen die festgekleideten Menschen in die Kirche. Woher stammt Pfingsten? 2. Wie feiern die Ukrainer Pfingsten? 6. t) — освячувати. t) — пахнути die Birke (-n) — береза Spiegeleier — яєшня abwickeln (te. повір’я duften (te. Nach dem Gottesdienst kommen sie zu den Brunnen. Ñâÿòà 335 Sie hacken auch Baumzweige und jun­ ge Bäumchen ab. Якщо листя на деревцях за­ли­ша­єть­ ся зеленим та свіжим. Трійцю святкують і зараз. Was gefällt Ihnen an diesem Fest am meisten? . t) — тут: розплітати verwelkt — зів’ялий der Sonnenaufgang — схід сонця der Brunnen — колодязь einweihen (te. Was geschieht an diesem Fest dem Volksglauben nach? 5.

Першокласники та випускники да­ру­ ють один одному квіти. у нашій шко­ лі є свої традиції. Bücher und Alben zum Andenken. Протягом усього року учні відвіду­ ють хворих ветеранів та допомага­ ють їм по дому. Am Ende des Schuljahres ver­ab­schie­ den sich die Schulabgänger von der Schule und veranstalten einen Fest­ abend mit einem großen Kul­tur­pro­ gramm. Viele davon sind mit der Geschichte un­se­rer Heimat und mit dem Schul­un­ ter­richt verbunden. У кінці навчального року випускники розлучаються зі школою та роблять святковий вечір з великою кон­це­р­т­ ною програмою. Die Schüler gratulieren ihnen zu allen Festen. September und das Schuljahrende im Mai gefeiert. Traditionell werden der Schulanfang am 1. а для одинадцятиклас­ ників — останній рік у школі.