Sie sind auf Seite 1von 1

UCHWAA NR 69/X/11 RADY GMINY KRASICZYN z dnia 28 padziernika 2011 r.

w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z zm.) Rada Gminy w Krasiczynie uchwala co nastpuje: 1. Obnia si cen skupu yta do celw podatku rolnego ogoszon w komunikacie Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 19 padziernika 2011 r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2011 roku ( MP. Nr 95, poz. 969) o kwot 20 z tj. z kwoty 74,18 z za 1 q do kwoty 54,18 z za 1 q. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego i obowizuje od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Id: EUWKM-YIFXQ-COCVU-OUMIZ-QISDH. Podpisany

Strona 1