You are on page 1of 64

Page 1 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 1 Pengkomputeran BILL PROFESIONAL 2011 Perkiraan Seksyen Bahagian I PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Permohonan 3. Tafsiran Bahagian II LEMBAGA pengiraan PROFESIONAL MALAYSIA 4. Penubuhan Lembaga Pengkomputeran Profesional Malaysia 5. Meterai biasa 6. Elaun 7. Pembatalan pelantikan dan peletakan jawatan 8. Pengosongan jawatan 9. Jadual 10.Disclosure kepentingan 11.Functions dan Kuasa Lembaga

Page 2 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 2 Bahagian III PENDAFTARAN PENGAMAL Pengkomputeran, pengiraan PENYEDIA PERKHIDMATAN DAN PROFESIONAL Pengkomputeran Seksyen 12. Daftar 13. Pelantikan dan kewajipan Pendaftar 14. Kelayakan untuk pendaftaran dengan Lembaga 15. Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran berdaftar 16. Permohonan bagi pendaftaran 17. Perakuan pendaftaran 18. Hak Penyerahan 19. Sekatan ke atas orang-orang yang tidak berdaftar 20. Pemberitahuan pertukaran alamat Bahagian IV Jawatankuasa Tatatertib 21.

Penubuhan Jawatankuasa Tatatertib 22. Kuasa Jawatankuasa Tatatertib 23. Prosiding Jawatankuasa Tatatertib

Page 3 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 3 Bahagian V PEMBATALAN, PENYINGKIRAN dan dipulihkan 24. Pembatalan pendaftaran 25. Pengeluaran dari Daftar 26. Pengembalian semula 27. Sijil kepada dikembalikan Bahagian VI AM 28. Rayuan 29. Lembaga Rayuan

30. Tempoh jawatan ahli-ahli Lembaga Rayuan 31. Tatacara rayuan 32. Prosedur Lembaga Rayuan 33. Penalti mendapatkan pendaftaran dengan dakwaan palsu 34. Sekatan ke atas pekerjaan orang yang tidak berdaftar untuk menyediakan Pengkomputeran Perkhidmatan 35. Jawatankuasa Penyiasat dan kuasa-kuasanya 36. Penalti am 37. Peraturan-Peraturan 38. Simpanan ke kanan Kerajaan 39. Tanggung rugi 40. Pelantikan Peguambela dan Peguamcara 41. Pekhidmat awam

Page 4 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 4 42. Perlindungan terhadap tindakan guaman dan prosiding undang-undang 43. Kewajipan kerahsiaan 44. Tindakan yang dilakukan dalam menjangkakan pembuatan Akta ini Bahagian VII KEWANGAN 45. Lembaga Tabung Profesional Pengkomputeran 46. Perbelanjaan yang hendaklah dipertanggungkan pada Kumpulan Wang 47. Pemeliharaan Kumpulan Wang 48. Akaun bank 49. Prosedur kewangan 50. Tahun kewangan 51. Akaun dan Laporan

JADUAL PERTAMA Rang

Page 5 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 5 RANG UNDANG-UNDANG AKTA PROFESIONAL Pengkomputeran 2011 menjudulkan Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Lembaga Pengkomputeran Profesional Malaysia dan bagi pendaftaran pengkomputeran pengamal, profesional pengkomputeran, pemilik tunggal, perkongsian dan badan-badan korporat menyediakan Perkhidmatan Pengkomputeran dan bagi maksud yang berkaitan dengannya. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang yang berikut: BAHAGIAN I PERMULAAN Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan sebagai Profesional Pengkomputeran Akta 2011. (2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa yang berbeza peruntukan-peruntukan Akta ini.

Page 6 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 6 Permohonan 2. (1) Akta ini terpakai di seluruh Malaysia. (2) Akta ini terpakai kepada Maklumat Negara Kritikal Infrastruktur (CNII). (3) Tiap-tiap Pengamal Pengkomputeran berdaftar, telah didaftar Pengkomputeran Pengkomputeran Perkhidmatan Profesional dan berdaftar Pembekal hendaklah tertakluk kepada Akta ini. (4) Menteri boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, menggantung kuasa Akta ini dalam mana-mana bahagian Malaysia atau menggantung kuasa mana-mana bahagian Akta ini Tafsiran 3. Dalam Akta ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain"Tarikh yang ditetapkan " ertinya tarikh yang ditetapkan bagi permulaan kuat kuasa Akta ini; -Lembaga ertinya Lembaga Profesional Pengkomputeran Malaysia yang ditubuhkan oleh subseksyen 4 (1); -Pengkomputeran aktiviti berorientasikan matlamat untuk merancang, arkitek,

Page 7 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 7 reka bentuk, membuat, membangun, melaksana, menggunakan dan mengurus teknologi maklumat atau sistem teknologi maklumat. -Pengkomputeran Siswazah ertinya seseorang yang telah menamatkan sains komputer atau program ijazah yang setaraf pengajian. - Pengamal Pengkomputeran ertinya seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan fungsi dalam mengira atau kelayakan dalam pengkomputeran. "Profesional Pengkomputeran Berdaftar" ertinya seseorang didaftarkan di bawah subseksyen 14 (2); Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara (CNII) merujuk kepada aset-aset, sistem dan fungsi yang amat penting kepada negara ketidakupayaan mereka atau kemusnahan akan mempunyai dahsyat kesan ke atas kekuatan ekonomi Negara atau imej Negara atau Pertahanan dan keamanan negara atau Kerajaan keupayaan untuk fungsi atau kesihatan awam dan keselamatan; Menteri ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan Sains, Teknologi dan Inovasi ; "Perkhidmatan Computing" ertinya perkhidmatan dalam domain Pengkomputeran diberikan oleh skop Akta ini; -Daftar ertinya Daftar yang disimpan dan disenggarakan di bawah di bawah seksyen 12;

Page 8 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 8 Pengamal Pengkomputeran Berdaftar "ertinya seseorang didaftarkan di bawah subseksyen 14 (1); "Penyedia Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar" ertinya tunggal ketuanpunyaan, perkongsian atau pertubuhan perbadanan menyediakan Pengkomputeran perkhidmatan profesional, yang didaftarkan di bawah seksyen 15; -Pendaftar ertinya Pendaftar Pengkomputeran Berdaftar Profesional yang dilantik di bawah subseksyen 13 (1) ; -Kemahiran ertinya kebolehan yang diperoleh dan diamalkan untuk cekap menjalankan tugas atau pekerjaan; BAHAGIAN II LEMBAGA PROFESIONAL Pengkomputeran Penubuhan Lembaga Pengkomputeran Profesional Malaysia 4. (1) Bagi maksud Akta ini maka adalah dengan ini ditubuhkan papan dipanggil-Lembaga Profesional Pengkomputeran Malaysia yang hendaklah menjadi suatu pertubuhan perbadanan yang kekal turun-temurun dan mempunyai suatu meterai biasa dan yang boleh mendakwa dan didakwa.

Page 9 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 9 (2) Lembaga seboleh-bolehnya hendaklah terdiri daripada yang seimbang perwakilan di seluruh profesion di mana setiap ahli yang hendaklah Warganegara Malaysia yang dilantik oleh Menteri mengikut perkara-perkara berikut garis panduan: (A) seorang Presiden yang hendaklah menjadi Pengkomputeran Berdaftar Profesional, dan jika terdapat tidak ada seorang individu dengan kepakaran dan kemahiran dalam bidang pengkomputeran hendaklah layak; (B) tidak lebih daripada lapan belas (18) ahli-ahli lain yang (I) sekurang-kurangnya satu tetapi tidak lebih daripada lima (5) Berdaftar Pengkomputeran Profesional yang dalam perkhidmatan awam perkhidmatan Persekutuan atau Agensi; (Ii) sekurang-kurangnya satu tetapi tidak lebih daripada lima (5) Berdaftar yang ada di dalam sektor swasta; (Iii) sekurang-kurangnya satu tetapi tidak lebih daripada lima (5) Berdaftar Pengkomputeran Profesional yang merupakan ahli pertubuhan atau persatuan yang mewakili yang berkaitan disiplin pengkomputeran; (Iv) sekurang-kurangnya satu tetapi tidak lebih daripada lima (5) Berdaftar Profesional Pengkomputeran yang ada di dalam perkhidmatan institusi pengajian tinggi;

Page 10 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 10 (V) sekurang-kurangnya satu tetapi tidak lebih daripada lima (5) Berdaftar Profesional Pengkomputeran yang ada di dalam perkhidmatan latihan kemahiran; dengan syarat bahawa ahli-ahli yang dipilih di atas kombinasi yang agak mewakili pelbagai disiplin dan perkhidmatan pengkomputeran. (3) Seseorang anggota Lembaga, termasuk Presiden hendaklah, melainkan jika dia meletakkan jawatan terlebih dahulu atau pelantikannya dibatalkan, memegang jawatan selama tempoh yang tidak melebihi tiga tahun dan tertakluk kepada subseksyen (5) hendaklah layak untuk dilantik semula. (4) Seseorang anggota Lembaga, termasuk Presiden, tidak boleh dilantik selama lebih daripada dua penggal berturut-turut. (5) Jika mana-mana anggota Lembaga meninggal dunia atau meletakkan jawatan atau pelantikannya dibatalkan, seorang ahli baru hendaklah dengan seberapa segera yang praktik hendaklah dilantik dalam tempat dan ahli yang dilantik sedemikian hendaklah memegang jawatan bagi baki tempoh yang baginya pendulunya telah dilantik. (6) Peruntukan-peruntukan Jadual Pertama hendaklah berkuat kuasa dengan berkenaan dengan Lembaga.

Page 11 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 11 Meterai biasa 5. (1) Lembaga hendaklah mempunyai suatu meterai biasa yang hendaklah menanggung peranti diluluskan oleh Lembaga dan meterai itu boleh dari semasa ke semasa dipecahkan, ditukar, diubah dan dibuat baharu sebagaimana yang difikirkan patut oleh Lembaga. (2) Sehingga suatu meterai diadakan oleh Lembaga, suatu cap yang mengandungi perkataan-Lembaga Profesional Computing Malaysia boleh digunakan dan hendaklah disifatkan sebagai meterai biasa Lembaga. (3) Meterai biasa itu hendaklah disimpan dalam jagaan Presiden atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh Lembaga, dan hendaklah disahkan oleh sama ada Presiden atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Yang Dipertua secara bertulis. (4) Segala surat ikatan, dokumen dan suratcara lain yang berupa sebagai dimeteraikan dengan meterai itu dan disahkan sewajarnya hendaklah sehingga akasnya terbukti, disifatkan telah disempurnakan dengan sah. (5) Apa-apa surat ikatan, dokumen atau surat cara lain yang, jika disempurnakan oleh orang yang bukan suatu pertubuhan perbadanan, tidak dikehendaki dimeteraikan boleh cara yang sama disempurnakan oleh seorang anggota Lembaga atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh Yang Dipertua bagi pihak Lembaga. (6) Meterai biasa Lembaga hendaklah diberi pengiktirafan rasmi perasan.

Page 12 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 12 Elaun 6. Presiden dan ahli-ahli Lembaga hendaklah dibayar seperti elaun sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri. Pembatalan pelantikan dan peletakan jawatan 7. (1) Menteri boleh, pada bila-bila masa, membatalkan pelantikan mana-mana ahli Lembaga. (2) Seseorang anggota Lembaga boleh, pada bila-bila masa, meletakkan jawatan beliau dari pelantikan dengan memberi tiga puluh (30) hari notis secara bertulis kepada Menteri . Pengosongan jawatan 8. Jawatan seseorang anggota Lembaga hendaklah menjadi kosong jika(A) dia mati; (B) telah dibuktikan terhadapnya, atau dia telah disabitkan atas, suatu pertuduhan berkenaan dengan(I) kesalahan yang melibatkan fraud atau kecurangan; (Ii) suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan rasuah ;

Page 13 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 13 (Iii) apa-apa kesalahan lain yang boleh dihukum dengan pemenjaraan (sama ada pemenjaraan sahaja atau sebagai tambahan kepada atau sebagai ganti denda) selama lebih daripada dua tahun; (C) dia menjadi bankrap; (D) dia tidak sempurna akal atau selainnya tidak berupaya untuk menunaikan tugas; (E) dalam kes Yang Dipertua, jika dia tidak menghadiri tiga (3) mesyuarat Lembaga secara berturut-turut tanpa kebenaran bertulis daripada Menteri; (F) dalam hal seseorang anggota Lembaga, selain Presiden, jika dia tidak menghadiri tiga (3) kali berturut-turut Lembaga tanpa kebenaran bertulis dari Yang Dipertua; (G) peletakan jawatannya diterima oleh Menteri; (H) pelantikannya dibatalkan oleh Menteri. Jadual 9. (1) Peruntukan Jadual hendaklah terpakai kepada ahli-ahli Lembaga.

Muka surat 14 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 14 (2) Menteri boleh meminda Jadual melalui perintah yang disiarkan dalam Warta. Pendedahan kepentingan 10. (1) Mana-mana anggota Lembaga yang mempunyai secara langsung atau tidak langsung apa -apa faedah berhubung dengan apa-apa perkara yang sedang dibincangkan oleh Lembaga hendaklah mendedahkan kepada Lembaga, hakikat kepentingannya dan jenis kepentingan itu. (2) Sesuatu pendedahan di bawah subseksyen (1) hendaklah direkodkan dalam minit mesyuarat Lembaga yang dalamnya perkara itu dibincangkan. (3) Apabila penzahiran di bawah subseksyen (1), anggota(A) tidak boleh hadir atau mengambil bahagian dalam mana-mana perbincangan atau keputusan Lembaga mengenai perkara itu; (B) tidak boleh dikira bagi maksud membentuk kuorum kuorum Lembaga apabila perkara itu dibincangkan atau diputuskan. (4) Seseorang anggota Lembaga yang tidak menzahirkan kepentingannya sebagaimana yang yang dikehendaki di bawah subseksyen (1) hendaklah bertanggungjawab untuk dibatalkan pendaftarannya . (5) Tiada tindakan atau prosiding Lembaga boleh menjadi tidak sah atas atas alasan bahawa mana-mana anggota Lembaga telah melanggar seksyen ini.

Page 15 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA

15 (6) Bagi maksud seksyen ini-Ahli keluarganya, berhubung dengan seseorang anggota Lembaga termasuklah(A) suami atau isterinya; (B) ibu atau bapanya (termasuk ibu atau bapa suami atau isterinya); (C) anaknya (termasuk anak angkat atau anak tiri); (D) adik-beradiknya (termasuk adik-beradik suami atau pasangan); (E) suami atau isteri saudara kanak-kanak, lelaki atau perempuan; -Syarikat bersekutu , berhubung dengan seseorang anggota Lembaga atau jawatankuasa, ertinya(A) seseorang yang merupakan penama atau pekerja anggota itu; (B) firma yang anggota itu atau mana-mana penamanya rakan kongsi; (C) pekongsi anggota itu;

Muka surat 16 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 16 (D) pemegang amanah sesuatu amanah di bawah mana anggota atau anggota keluarganya adalah seorang benefisiari; (E) mana-mana perbadanan mengikut pengertian Akta Syarikat 1965 [Akta 125], yang anggota itu atau mana-mana penamanya atau ahli keluarga ahli adalah seorang pengarah atau mempunyai satu

pegangan saham yang besar dalam perbadanan itu . Fungsi dan Kuasa Lembaga 11. (1) Fungsi-fungsi dan kuasa Lembaga hendaklah(A) menyimpan dan menyenggara Daftar; (B) untuk meluluskan atau menolak permohonan untuk pendaftaran di bawah Akta ini. Bertindak mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga; (C) untuk mendaftarkan Pengamal Pengkomputeran dan Pengkomputeran Profesional; (D) untuk mendaftarkan syarikat-syarikat, pemilik tunggal, perkongsian dan badan-badan korporat menyediakan Perkhidmatan Pengkomputeran (E) untuk memerintahkan supaya pengeluaran amaran bertulis atau celaan, pengenaan denda, penggantungan, pembatalan, penghapusan, atau kemasukan semula mengikut Bahagian IV dan V;

Page 17 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 17 (F) untuk menyediakan kemudahan bagi menggalakkan pembelajaran dan pendidikan dan untuk mengadakan atau menyebabkan diadakan profesional pembangunan program, termasuk berterusan program pembangunan profesional, bagi Berdaftar Pengamal Pengkomputeran dan Pengkomputeran Berdaftar Profesional untuk meningkatkan lagi pengetahuan mereka dalam

perkembangan terkini yang berkaitan dengan profesion itu ; (G) untuk melantik sebuah majlis yang terdiri daripada orang yang akan ditentukan oleh Lembaga, untuk menjalankan pemeriksaan dan / atau penilaian, atau kepada menyebabkan peperiksaan dan / atau penilaian yang dijalankan oleh institusi atau institusi yang diiktiraf oleh Lembaga bagi maksud pendaftaran dengan Lembaga; (H) untuk melantik mana-mana orang untuk mewakili Lembaga dalam mana-mana jawatankuasa, panel atau institusi, di mana orang itu kemudiannya membuat cadangan kepada Lembaga Pengarah ke atas semua perkara-perkara yang berhubung dengan kelayakan untuk pendaftaran dengan Lembaga (I) untuk melantik sebuah majlis yang terdiri daripada ahli-ahli dari papan, profesional komputer dan orang-orang lain sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah untuk menasihati kerajaan dan orang ramai mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan pengkomputeran, termasuk pensijilan program tersebut.

Page 18 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 18

(J) untuk menubuhkan apa-apa majlis sebagai yang difikirkan wajar oleh Lembaga; (K) untuk mengambil kerja mana-mana orang, sebagaimana yang difikirkannya perlu, untuk membantu Lembaga dalam menjalankan fungsi-fungsi, kuasa dan kewajipan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat-syarat yang ditentukan olehnya; (L) untuk menentukan dan mengawal tingkah laku dan etika Pengkomputeran Pengamal berdaftar dan Berdaftar Profesional Pengkomputeran; (M) untuk menggalakkan pertumbuhan Pengkomputeran kualiti Berdaftar Profesional di Malaysia; (N) untuk mendengar dan menentukan pertikaian yang berkaitan untuk profesional kelakuan atau etika Pengamal Pengkomputeran Berdaftar, Pengkomputeran Profesional yang berdaftar dan Berdaftar Pengkomputeran Perkhidmatan Pembekal atau untuk melantik jawatankuasa atau penimbang tara atau penimbang-penimbang tara untuk mendengar dan menentukan apa-apa pertikaian; (O) pada amnya, untuk melakukan semua perbuatan dan perkara-perkara yang perlu untuk menjalankan peruntukan-peruntukan Akta ini. (2) Tanpa menjejaskan kuasa am yang diberikan oleh subseksyen (1) Lembaga hendaklah mempunyai kuasa (A) untuk membuat kontrak

Muka surat 19 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 19 (B) untuk membeli atau memajak mana-mana tanah atau bangunan yang diperlukan untuk

mana-mana maksud Lembaga; (C) dari semasa ke semasa meminjam atau mendapatkan wang oleh bank overdraf atau selainnya bagi maksud yang dinyatakan dalam perenggan (a); (D) untuk pajakan, melupuskan, atau selainnya berurusan dalam mana-mana harta tak alih Lembaga. BAHAGIAN III PENDAFTARAN PENGAMAL Pengkomputeran, pengiraan PENYEDIA PERKHIDMATAN DAN PROFESIONAL Pengkomputeran Daftar 12. (1) Daftar itu hendaklah mengandungi nama, alamat dan relevan butir-butir Pengamal Pengkomputeran Berdaftar dan Berdaftar Profesional Pengkomputeran dan Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar. (2) Maka hendaklah ditunjukkan terhadap nama setiap Berdaftar Pengamal Pengkomputeran dan Pengkomputeran Profesional Berdaftar yang disimpan dalam Senarai rekod disiplin atau pengkhususan pada pengiraan yang diperolehi atau yang diperolehi oleh kakitangan tersebut melalui kelayakan akademik atau latihan

Page 20 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 20 termasuk on-the-kerja latihan atau kemahiran atau pakar atau profesional persijilan. (3) Bagi pensijilan yang disebut dalam subseksyen (2), Lembaga boleh

mengekalkan senarai pensijilan yang disediakan oleh persatuan-persatuan dan badan-badan dalam Pengkomputeran diiktiraf oleh Lembaga Pengarah dan akan menyimpan senarai yang dikemas kini dari semasa ke semasa. (4) Maka hendaklah ditunjukkan terhadap nama setiap Berdaftar Pengkomputeran Pembekal Perkhidmatan disimpan dalam Daftar Perkhidmatan Pengkomputeran ia menyediakan. Pelantikan dan kewajipan Pendaftar 13. (1) Menteri boleh melantik seorang Pendaftar Pengkomputeran Berdaftar Profesional yang hendaklah di bawah arahan am Lembaga dan yang hendaklah menandatangani semua perakuan pendaftaran dan pembaharuan mereka, dan perintah Lembaga, dan merekodkan semua catatan pendaftaran, penggantungan, pembatalan, , pemindahan dan kemasukan semula dalam Daftar . (2) Pendaftar hendaklah menyiarkan melalui cara elektronik dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris, nama, nombor pendaftaran dan butir-butir lain Pengamal Pengkomputeran Berdaftar atau Berdaftar Pengkomputeran Profesional atau Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar yang pendaftarannya telahI. oleh suatu perintah Lembaga(I) digantung di bawah subseksyen 24 (2) (b); (Ii) dibatalkan di bawah subseksyen 24 (2) (c);

Page 21 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA

21 . II dikeluarkan di bawah seksyen 25; III. Dikembalikan semula di bawah seksyen 26, atau (3) Penerbitan di bawah subseksyen (2) hendaklah dibuat(A) tujuh (7) hari selepas perintah Lembaga Tatatertib atau Jawatankuasa dibuat, jika tiada rayuan kepada Lembaga Rayuan Lembaga terhadap perintah itu; (B) tujuh (7) hari dari tarikh selepas perintah Lembaga atau Jawatankuasa Tatatertib yang disahkan oleh Lembaga Rayuan, jika terdapat rayuan yang difailkan terhadap perintah itu . (4) Dalam apa-apa prosiding, suatu perakuan pendaftaran hendaklah bukti muktamad bahawa orang, ketuanpunyaan tunggal, perkongsian atau badan korporat yang dinamakan di dalamnya adalah Pengamal Pengkomputeran Berdaftar, telah didaftar Pengkomputeran Profesional atau Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar. (5) Lembaga hendaklah menyenggarakan suatu daftar, dalam kedua-dua bentuk fizikal dan media elektronik, semua perkara-perkara yang dikehendaki supaya didaftarkan di bawah Akta ini dan perundangan subsidiarinya. (6) Seseorang boleh, apabila dibayar caj (jika ada) akan diputuskan oleh Lembaga Pengarah (A) memeriksa daftar itu; (B) membuat salinan, atau mengambil cabutan daripada, daftar.

Muka surat 22 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 22 (7) Jika permintaan orang bahawa salinan yang diperuntukkan dalam suatu mesej elektronik media, Lembaga boleh memberikan maklumat yang berkaitan (A) dengan menggunakan peranti pemproses data; (B) dengan cara penghantaran elektronik. Kelayakan Pendaftaran dengan Lembaga 14 (1) (a) Tertakluk kepada Akta ini, seseorang yang memegang. (I) kelayakan yang diperlukan untuk Keahlian Siswazah badan profesional atau organisasi yang diiktiraf oleh Lembaga, dan kelayakan yang diiktiraf oleh Lembaga; (Ii) apa-apa kelayakan Teknologi Maklumat atau Pengkomputeran yang diiktiraf oleh Lembaga; (Iii) apa-apa kelayakan lain, pensijilan atau berkaitan pengalaman yang diiktiraf oleh Lembaga , berhak atas permohonan untuk didaftarkan sebagai seorang Mencatatkan Pengamal Pengkomputeran. (B) Tertakluk kepada Akta ini, seseorang yang didaftarkan sebagai suatu Pengamal Pengkomputeran didaftarkan di bawah perenggan (a) dikehendaki untuk mendapatkan pengalaman praktikal seperti

Page 23

DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 23 yang ditetapkan oleh Lembaga perintah yang berhak kepada memohon bagi pendaftaran sebagai Berdaftar Pengkomputeran Profesional di bawah subseksyen (2). (2) Tertakluk kepada Akta ini, orang yang berikut hendaklah berhak ke atas permohonan untuk didaftarkan sebagai Profesional Pengkomputeran Berdaftar: (A) mana-mana orang yang Pengkomputeran Siswazah atau mana-mana orang yang mempunyai kelayakan lain yang diiktiraf oleh lembaga (I) yang telah memperolehi pengalaman praktikal sebagai ditetapkan di bawah subseksyen (1) (b); (Ii) yang telah lulus penilaian profesional , peperiksaan yang dijalankan oleh Lembaga, atau Ahli Korporat badan profesional atau organisasi yang diiktiraf oleh Lembaga; (Iii) yang telah membayar fi yang ditetapkan dan (Iv) yang telah mematuhi semua kehendak Lembaga Pengarah; (B) mana-mana orang yang, pada tarikh yang ditetapkan, adalah Ahli Korporat badan profesional atau organisasi, atau dipegang kelayakan profesional yang Lembaga dianggapnya kepadanya bersamaan;

(C) mana-mana orang yang memuaskan hati Lembaga bahawa dia telah mengamalkan atau telah menjalankan perniagaan atau telah bekerja sebagai bona

Page 24 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 24 pengkomputeran profesional fide sebaik sebelum tarikh yang ditetapkan dan yang memohon untuk pendaftaran dalam dua belas (12) bulan dari tarikh itu; (D) mana-mana orang yang, pada tarikh yang ditetapkan, telah mendapat kelayakan yang akan berhak dia r egistered sebagai t Regis ered Computing Practitio er n oleh sebab perenggan (1) (a) dan yang, selepas tarikh itu, telah mendapat di luar Malaysia sebagai kelayakan profesional yang Lembaga dianggapnya bersamaan dengan apa yang diperlukan bagi keahlian badan profesional atau organisasi diiktiraf oleh Lembaga atau telah lulus profesional peperiksaan penilaian yang dijalankan oleh Lembaga (3) Bagi maksud perenggan (2) (d), seseorang hendaklah dikira setelah mendapat kelulusan profesional di luar Malaysia jika, manakala menjalani kursus yang perlu kajian, menerima perlu arahan dan latihan, dan memperolehi pengalaman praktikal yang perlu, beliau pada keseluruhannya atau kebanyakannya tidak ada di Malaysia.

(4) Tiada seorang pun berhak untuk didaftarkan sebagai Berdaftar Computing Profesional jika pada bila-bila masa sebelum pendaftaran ada wujud apa-apa fakta atau hal keadaan yang akan berhak Lembaga untuk membatalkan pendaftaran di bawah seksyen 24. (6) Tertakluk kepada seksyen ini dan apa-apa syarat atau sekatan sebagaimana Lembaga difikirkan patut dikenakan, Lembaga hendaklah, apabila dibayar

Page 25 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 25 fi yang ditetapkan, meluluskan pendaftaran orang yang memohon untuk pendaftaran dengan Lembaga Pengkomputeran Profesional Malaysia. Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran berdaftar 15. (1) Walau apa pun subseksyen 14 (1), pemilikan tunggal, perkongsian atau pertubuhan perbadanan boleh menjalankan amalan sebagai Pengkomputeran Berdaftar Pembekal Perkhidmatan dan pulih dalam mana-mana mahkamah apa-apa fee, caj, saraan atau bentuk balasan yang lain bagi mana-mana profesional Pengkomputeran perkhidmatan yang diberikan olehnya menurut amalannya sebagai Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran berdaftar yang dijalankan oleh sebab ini bawah seksyen ini, jika ia didaftarkan dengan Lembaga sebagai Pengkomputeran Berdaftar Pembekal perkhidmatan dan telah dikeluarkan dengan perakuan pendaftaran. (2) Tiap-tiap permohonan oleh ketuanpunyaan tunggal, perkongsian atau pertubuhan perbadanan untuk pendaftaran sebagai Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar Pembekal hendaklah dibuat kepada Lembaga dalam bentuk dan cara yang ditetapkan dan hendaklah disertakan dengan fi yang ditetapkan.

(3) Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar hendaklah, dalam masa tiga puluh hari berlakunya apa-apa perubahan pemilikan tunggal, atau komposisi rakan-rakan, lembaga pengarah atau pemegang saham, memberi Lembaga laporan yang benar secara bertulis dengan memberikan butir-butir penuh mengenai perubahan itu. (4) Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar hanya boleh memberikan Perkhidmatan Pengkomputeran dalam bidang-bidang atau pengkhususan daripada Pengkomputeran

Page 26 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 26 Profesional Pengkomputeran di mana kakitangan / Berdaftar ditunjukkan dalam Daftar di bawah subseksyen 12 (2). (5) Jika Lembaga mendapati bahawa (A) Pengkomputeran Berdaftar Perkhidmatan Pembekal atau tunggal tuan punya atau mana-mana pekongsi, pengarah atau pemegang saham telah melanggar atau gagal untuk mematuhi atau menjalankan mana-mana terma, syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Lembaga setelah pendaftaran bahawa Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar Pembekal; (B) kakitangan yang mesti Berdaftar Pengkomputeran Profesional dalam amalan itu tidak mematuhi subseksyen (4); (C) Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar melanggar mana-mana kehendak subseksyen (3) dan

(4); (D) tuan punya tunggal atau mana-mana pekongsi, pengarah, pemegang saham atau pekerja dalam Perkhidmatan Pembekal Berdaftar Pengkomputeran, menjadi orang yang didaftarkan di bawah Akta ini, telah melakukan, atau bersalah, atau telah menyumbang kepada, mana-mana perbuatan yang dinyatakan dalam perenggan 24 (1) (a) atau perenggan 24 (1) (b) hingga (o) kecuali perenggan (e) Lembaga boleh, tertakluk kepada subseksyen (7),

Muka surat 27 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 27 melalui notis bertulis kepada Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar Pembekal, perintah (I) pengeluaran amaran bertulis atau celaan kepada; (Ii) penggantungan pendaftaran bagi tempoh yang tidak melebihi satu tahun; (Iii) pembatalan pendaftaran; (Iv) mana-mana kombinasi hukuman yang dinyatakan dalam perenggan d (i) hingga (iii) Pengkomputeran Berdaftar Perkhidmatan Pembekal. (6) (A) Lembaga tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah perenggan (5) (d) (i) hingga (iv) berdasarkan apa-apa alasan

aduan yang dinyatakan dalam perenggan (5) (a), (b) atau (c), atau subperenggan 24 (1) (b) hingga (o) kecuali perenggan (e) melainkan jika(I) telah mendengar alasan-alasan aduan terhadap Pengkomputeran Perkhidmatan Pembekal Berdaftar, atau pekerja-pekerja yang telah menyebabkan, menyumbang atau menjadi pihak kepada, alasan-alasan aduan, yang dijalankan oleh sekurang kurangnya lima orang anggota Lembaga ; (Ii) peluang untuk didengar, oleh wakil dilantik secara bertulis atau melalui peguam dalam hal suatu Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran berdaftar, atau peribadi atau oleh peguam dalam hal tuan punya tunggal atau mana-mana

Muka surat 28 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 28 pekongsi, pengarah, pemegang saham atau pekerja telah diberikan kepada apa-apa Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar Pembekal, tuan punya tunggal, rakan kongsi, pengarah, pemegang saham atau pekerja, mengikut mana yang berkenaan. (B) Walau apa pun perenggan (a), Lembaga boleh membuat suatu perintah di bawah perenggan (5) (d) (i) hingga (iv) jika Jawatankuasa Tatatertib di bawah perenggan 24 (2) (b ) atau (c) digantung atau dibatalkan pendaftaran (I)

tuan punya tunggal; (Ii) Pengkomputeran Profesional Berdaftar dalam pekerjaan Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar Pembekal khidmat anda. (C) Dalam mana-mana kes di mana alasan aduan berdasarkan perenggan (5) (d), Lembaga tidak boleh membuat suatu perintah di bawah perenggan (5) (d) (i) hingga (iv) jika, pada tarikh pendengaran, apa-apa Pengkomputeran Berdaftar Pembekal Perkhidmatan memuaskan hati Lembaga (I) bahawa pekerja yang telah melakukan atau bersalah, atau telah menyumbang kepada, perbuatan seperti bentuk alasan untuk aduan itu telah terhenti menjadi seseorang pekerja itu Pengkomputeran berdaftar Perkhidmatan Pembekal;

Page 29 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 29 (Ii) bahawa walau apa pun bahawa pekerja itu telah terhenti menjadi pekerja, telah didaftar itu

Pembekal Perkhidmatan Computing dapat mematuhi semua terma, syarat dan sekatan yang dikenakan oleh Lembaga menurut subseksyen (3); (Iii) bahawa tiada pekerja lain Berdaftar itu Pengkomputeran Pembekal Perkhidmatan, selain daripada oleh pekerjanya pada tarikh material, dalam mana-mana cara parti, atau berkaitan dengan, bertindak sebagai bentuk alasan bagi aduan itu. (7) Apabila Lembaga menggantung atau membatalkan pendaftaran Perkhidmatan Pengkomputeran Pembekal Berdaftar menurut perenggan (5) (d) (i) atau (iv), masing-masing, Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar hendaklah berhenti menjalankan apa-apa hak atau keistimewaan yang diberikan kepadanya di bawah pendaftaran itu, tetapi ia hendaklah berhak menuntut dalam mana-mana mahkamah apa-apa fi, bentuk caj, saraan atau lain-lain pertimbangan untuk Pengkomputeran Perkhidmatan perkhidmatan Pengkomputeran diberikan olehnya sebelum tarikh penerimaan notis bertulis daripada Lembaga menggantung atau membatalkan pendaftaran. (8) (a) Tanpa menjejaskan seksyen 26, Lembaga boleh pada bila-bila masa apabila menerima permohonan dari Pengkomputeran Berdaftar Pembekal perkhidmatan yang pendaftarannya telah digantung atau dibatalkan menurut perenggan (5) (d) (i) atau (iv), masing-masing, menghidupkan semula pendaftarannya jika ia berpuas hati bahawa sebab yang

Page 30 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA

30 membawa kepada penggantungan atau pembatalan pendaftaran tidak lagi wujud; (B) Dalam pengembalian semula pendaftaran di bawah perenggan (a) Lembaga boleh mengenakan apa-apa terma, syarat dan sekatan yang difikirkannya patut. Permohonan bagi pendaftaran 16. Permohonan bagi pendaftaran hendaklah dibuat kepada Lembaga dalam apa-apa cara sebagaimana yang ditetapkan dan disertakan dengan fi yang ditetapkan. Perakuan pendaftaran 17. (1) Pendaftar hendaklah, apabila menerima isu yuran yang ditetapkan mana-mana orang yang permohonannya untuk pendaftaran telah diluluskan oleh Lembaga suatu perakuan pendaftaran dalam borang yang ditetapkan. (2) Tiap-tiap perakuan pendaftaran hendaklah, tertakluk kepada Akta ini, akan tamat pada hari ke-31 Disember tahun di mana ia dikeluarkan dan boleh diperbaharui setiap tahun apabila dibayar fi yang ditetapkan dan apabila memuaskan apa-apa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga. Hak Penyerahan 18. (1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya di bawah mana-mana undangundang bertulis lain, tiada orang atau badan itu, selain Profesional Pengkomputeran Berdaftar yang menetap di Malaysia atau Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar menyediakan Perkhidmatan Pengkomputeran yang berada dalam skop yang ditetapkan dalam

Muka surat 31 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA

31 seksyen 2, berhak untuk mengemukakan cadangan, pelan, reka bentuk, lukisan, skim, laporan, kajian atau lain-lain yang akan ditentukan oleh Lembaga kepada mana- mana orang atau pihak berkuasa di Malaysia. (2) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh melarang (A) mana-mana orang yang, pada tarikh yang ditetapkan, telah berdaftar dengan mana-mana jabatan Kerajaan, pihak berkuasa tempatan atau berkanun pihak berkuasa bagi maksud mengemukakan pelan, lukisan, skim, cadangan, laporan, reka bentuk atau kajian itu jabatan atau pihak berkuasa untuk terus menyerahkan mereka itu jabatan atau pihak berkuasa, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat-syarat yang boleh atau telah dikenakan di bawah apa-apa pendaftaran; (B) mana-mana orang daripada mengemukakan pelan atau lukisan di mana apa- apa pelan, lukisan, skim, cadangan, laporan, reka bentuk atau kajian berkaitan dengan peralatan, loji atau produk khusus yang dicipta atau yang dijual olehnya atau majikan. Bagi maksud ini perenggan itu ungkapan "majikan" tidaklah termasuk klien, Sekatan ke atas orang-orang yang tidak berdaftar 19. (1) berhubung dengan seksyen 2 tiada seorang pun boleh, melainkan jika dia adalah satu Berdaftar Pengkomputeran Profesional-

Page 32

DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 32 (A) menjalankan amalan, menjalankan perniagaan atau mengambil bekerja yang memerlukan beliau untuk menjalankan atau melaksanakan perkhidmatan Berdaftar Pengkomputeran Profesional; (B) berhak untuk menggambarkan dirinya atau mengemukakan dirinya di bawah apa-apa nama, gaya atau tajuk(I) yang mengandungi yang perkataan -Berdaftar Pengkomputeran ''Profesional, atau-apa yang setara dalam mana-mana orang lain bahasa; (Ii) menggunakan singkatan selepas namanya atau dalam apa-apa cara dalam persatuan dengan nama tertakluk kepada kelulusan Lembaga; (C) menggunakan atau mempamerkan apa-apa tanda, papan, kad atau peranti lain menggambarkan atau membayangkan bahawa dia adalah seorang Pengkomputeran Berdaftar Profesional; (D) berhak menuntut dalam mana-mana mahkamah apa-apa fee, caj, saraan atau lain-lain bentuk balasan bagi apa-apa perkhidmatan teknologi profesional yang diberikan . (2) Walau apa pun subseksyen (1 ) (A) Pengamal Pengkomputeran Berdaftar mungkin mengambil masa sehingga

pekerjaan yang memerlukan beliau untuk melaksanakan Pengkomputeran Perkhidmatan tertakluk kepada

Page 33 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 33 i. kerja yang dijalankan di bawah pengawasan atau arahan oleh Pengkomputeran Berdaftar Profesional, atau ii. skop kerja yang serupa telah dijalankan oleh Pengamal Pengkomputeran sebelum ini. (3) A Profesional Pengkomputeran Berdaftar hanya boleh memberikan Perkhidmatan Pengkomputeran dalam bidang-bidang atau pengkhususan daripada Pengkomputeran dia berkelulusan untuk menjalankan amalan dan seperti yang ditunjukkan dalam Daftar di bawah subseksyen 12 (2). Pemberitahuan pertukaran alamat 20. Tiap-tiap Pengkomputeran Pengamal Berdaftar atau Pengkomputeran Berdaftar Pengkomputeran profesional atau Pembekal Perkhidmatan Berdaftar hendaklah memberitahu Pendaftar apa-apa perubahan atau alamat perniagaan.

Page 34 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 34 BAHAGIAN IV Jawatankuasa Tatatertib Penubuhan Jawatankuasa Tatatertib 21. Lembaga hendaklah melantik suatu Jawatankuasa Tatatertib yang hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut: (A) seorang Pengerusi; (B) dua orang anggota lain, yang telah didaftarkan sebagai Profesional Pengkomputeran berdaftar. Kuasa Jawatankuasa Tatatertib 22 Jawatankuasa Tatatertib (A) hendaklah menjalankan perbicaraan mana-mana salah laku atau aduan terhadap mana-mana Pengkomputeran Pengamal berdaftar atau Berdaftar Pengkomputeran Profesional atau berdaftar Pengkomputeran Perkhidmatan Pembekal yang dirujuk kepadanya oleh Penyiasatan Jawatankuasa; (B) boleh membuat mana-mana kombinasi atau mana-mana perintah yang dinyatakan dalam seksyen 24 terhadap Pengamal Pengkomputeran Berdaftar atau Berdaftar Pengkomputeran Profesional atau Berdaftar

Page 35 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 35 Pengkomputeran Pembekal Perkhidmatan di bawah apa-apa hal keadaan sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen itu. Prosiding Jawatankuasa Tatatertib 23. (1) Jika seseorang anggota Lembaga telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Tatatertib menurut seksyen 21 untuk menjalankan mendengar apa-apa salah laku atau aduan terhadap Pengkomputeran Berdaftar Pengamal atau Profesional Berdaftar Pengkomputeran, bahawa ahli Jawatankuasa Tatatertib tidak boleh duduk sebagai anggota Lembaga apabila Lembaga menjalankan suatu pendengaran atau membuat suatu perintah di bawah subseksyen 15 (6) terhadap Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran berdaftar yang Berdaftar Pengamal Pengkomputeran atau Pengkomputeran Profesional Berdaftar bicaranya sendiri tuan punya, rakan kongsi, pengarah, pemegang saham atau pekerja . (2) Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Akta ini, Jawatankuasa Tatatertib boleh mengawal selia tatacaranya sendiri mengikut apa-apa cara yang difikirkannya patut. BAHAGIAN V PEMBATALAN, PENYINGKIRAN dan dipulihkan Pembatalan Pendaftaran 24. (1) Jawatankuasa Tatatertib boleh membuat apa-apa atau gabungan perintah yang dinyatakan dalam perenggan (a) (b) subseksyen (2) terhadap Pengkomputeran Pengamal berdaftar, atau Pengkomputeran Profesional Berdaftar di bawah mana-mana hal keadaan yang berikut:

Page 36 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 36 (A) telah dibuktikan terhadapnya, atau jika dia telah disabitkan atas, suatu pertuduhan berkenaan dengan(I) kesalahan yang melibatkan fraud atau kecurangan; (Ii) suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan rasuah ; (Iii) apa-apa kesalahan lain yang boleh dihukum dengan pemenjaraan (sama pemenjaraan sahaja atau sebagai tambahan kepada atau sebagai ganti denda) selama lebih daripada dua tahun; (B) jika pendaftaran di bawah Akta ini telah diperolehi melalui fraud atau salah nyataan; (C) jika kelayakan di bawah seksyen 14 telah ditarik balik atau dibatalkan oleh Pihak Berkuasa yang melaluinya ia diperoleh atau oleh mana ia telah dianugerahkan; (D) jika dia didapati tidak sempurna akal; (E) jika dia didapati tidak berupaya atau tidak lagi mampu untuk melaksanakan kewajipan profesionalnya berkesan; (F) jika dia didapati oleh Jawatankuasa Tatatertib telah melanggar atau gagal mematuhi Akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya;

Muka surat 37 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 37 (G) jika dia gagal untuk mematuhi mana-mana syarat atau sekatan yang tertakluk yang dia didaftarkan; (H) jika dia didapati bersalah oleh Jawatankuasa Tatatertib apa-apa bertindak atau menjalankan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga yang pada pendapat Jawatankuasa Tatatertib (I) jika dia mendapatkan, atau membantu dalam mendapatkan, atau dengan disedarinya satu pihak untuk mendapatkan, dengan fraud atau salah nyataan, kelulusan Lembaga bagi pemilik tunggal, perkongsian atau pertubuhan perbadanan yang didaftarkan sebagai seorang Mencatatkan Pengkomputeran Pembekal Perkhidmatan; (J) jika dia menyembunyikan atau membantu dalam menyembunyikan daripada Lembaga kewujudan apa-apa fakta atau hal keadaan yang, jika diketahui, akan memberi hak kepada Lembaga untuk membatalkan pendaftaran tunggal ketuanpunyaan, perkongsian atau pertubuhan perbadanan, di mana dia tuan punya tunggal, rakan kongsi, pengarah atau pemegang saham, sebagai Mencatatkan Pengkomputeran Pembekal Perkhidmatan; (K) jika dia melanggar atau gagal untuk melaksanakan, atau membantu dalam melanggar mana-mana terma, syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Lembaga apabila mencatatkan tunggal ketuanpunyaan, perkongsian atau pertubuhan perbadanan sebagai satu Berdaftar Pengkomputeran Pembekal Perkhidmatan di bawah seksyen 15 atau subseksyen 15 (3);

Muka surat 38 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 38 (L) jika dia menyebabkan atau membenarkan atau membiarkan mana-mana ketuanpunyaan tunggal, perkongsian atau pertubuhan perbadanan di mana beliau adalah semata-mata tuan punya, rakan kongsi, pengarah atau pemegang saham untuk menjalankan amalan sebagai Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran berdaftar sebelum pendaftaran oleh Lembaga; (M) jika dia menyebabkan atau membenarkan atau membiarkan mana-mana Perkhidmatan Pengkomputeran amalan di mana beliau adalah tuan punya tunggal, rakan kongsi, pengarah atau pemegang saham untuk terus menjalankan amalan sebagai Berdaftar Pengkomputeran Pembekal Perkhidmatan selepas Lembaga telah digantung atau dibatalkan pendaftarannya di bawah perenggan 15 (5) (bb) atau (cc), masing-masing; (N) jika dia tidak menunaikan kewajipan profesionalnya dengan kemahiran yang sewajarnya , penjagaan dan ketekunan. (2) perintah yang disebut dalam subseksyen (1) (A) pengeluaran amaran bertulis atau celaan; (B) penggantungan pendaftaran selama tempoh tidak melebihi satu tahun; (C) pembatalan pendaftaran.

Page 39 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 39 (3) Jawatankuasa Tatatertib tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah subseksyen (2), berdasarkan mana-mana hal keadaan yang dinyatakan dalam perenggan (1) (b) (c), atau perenggan (1) (f) hingga (o), melainkan jika(A) telah berlaku suatu pendengaran di mana sekurang-kurangnya lima (5) orang ahli Jawatankuasa Tatatertib yang hadir; (B) suatu peluang untuk didengar sama ada secara peribadi atau oleh orang yang dilantik oleh Pengamal Pengkomputeran Berdaftar atau Berdaftar Computing Profesional telah diberikan kepada Pengkomputeran Pengamal berdaftar atau Registered Pengkomputeran Profesional terhadapnya Jawatankuasa Jawatankuasa bercadang untuk membuat perintah. (4) Jawatankuasa Tatatertib atau Lembaga boleh, jika difikirkannya patut, menggantung pendaftaran mana-mana Pengamal Pengkomputeran Berdaftar atau Berdaftar Pengkomputeran Perkhidmatan Pengkomputeran Profesional atau Berdaftar Pembekal selama tempoh tidak melebihi enam (6) bulan sementara menunggu apa-apa penyiasatan oleh Jawatankuasa Penyiasat di bawah Akta ini dan semasa tempoh penggantungan itu, dia tidak boleh menjalankan apa-apa hak atau keistimewaan yang diberikan kepadanya di bawah Akta ini . (5) Jawatankuasa Tatatertib atau Lembaga, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh atas syor menggantung Jawatankuasa Penyiasat pendaftaran Pengamal Pengkomputeran Berdaftar atau didaftarkan Pengkomputeran Profesional atau Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar

yang disebut dalam subseksyen (4) untuk tempoh tiga bulan lagi tetapi tidak

Muka surat 40 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 40 melebihi enam bulan, jika Jawatankuasa Penyiasatan tidak dapat melengkapkan siasatan Pengamal Pengkomputeran Berdaftar itu atau Berdaftar Pengkomputeran Perkhidmatan Pengkomputeran Profesional atau Berdaftar Pembekal dalam tempoh penggantungan yang ditetapkan dalam subseksyen (4) . Pengeluaran dari Daftar 25. Maka hendaklah disingkirkan dari Daftar nama dan lain-lain butir-butir(A) apa-apa Pengkomputeran Pengamal berdaftar atau Pengkomputeran Berdaftar Profesional yang telah meninggal dunia; (B) apa-apa Pengkomputeran Pengamal berdaftar atau Pengkomputeran Berdaftar Pengkomputeran profesional atau Pembekal Perkhidmatan Berdaftar yang telah gagal untuk memperbaharui pendaftaran dalam tempoh enam bulan tamat pendaftaran; (C) apa-apa Pengkomputeran Pengamal berdaftar atau Pengkomputeran Berdaftar Pengkomputeran profesional atau Berdaftar Perkhidmatan Pembekal yang pendaftarannya telah dibatalkan di bawah perenggan 24 (2) (c) . Pengembalian semula 26. (1) Mana-mana Pengkomputeran Pengamal berdaftar atau Registered Pengkomputeran Profesional atau Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar yang namanya telah dikeluarkan daripada Daftar menurut suatu perintah

Jawatankuasa Tatatertib atau Lembaga di bawah perenggan 24 (1) (a) atau 15 (6)

Page 41 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 41 masing-masing hendaklah, jika atau rayuan dibenarkan, dengan serta-merta dikembalikan dan Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran kepadanya atau. (2) Mana-mana Berdaftar Pengkomputeran Profesional atau berdaftar Pengamal Pengkomputeran atau Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar yang namanya telah dikeluarkan dari Daftar kerana gagal untuk memperbaharui atau pendaftaran bagi tempoh tidak melebihi tiga tahun hendaklah dikembalikan semula sebagai seberapa segera yang boleh selepas dia atau ia telah memberitahu Pendaftar atau hasratnya untuk dikembalikan semula dan apabila dibayar apa-apa fi sebagaimana yang ditetapkan dan memenuhi apa-apa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga, dan Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran kepadanya atau. (3) Mana-mana Pengkomputeran Pengamal berdaftar atau Registered Pengkomputeran Profesional atau Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar yang namanya telah dikeluarkan daripada Daftar menurut suatu perintah Jawatankuasa Tatatertib atau Lembaga di bawah perenggan 24 (1) (a) atau 15 (6) masing-masing, dan yang tidak merayu terhadap perintah itu atau yang rayuan telah dibuang kerja, boleh, selepas tamat tempoh tidak kurang daripada enam bulan dari tarikh perintah pembatalan atau dari tarikh keputusan rayuan itu memohon untuk kemasukan semula. (4) Lembaga apabila menerima keterangan yang memuaskan yang betul

sebab-sebab untuk atau kemasukan semula dan apabila pembayaran balik kepada semua perbelanjaan yang dilakukan olehnya yang berbangkit daripada prosiding yang membawa kepada pembatalan atau pendaftarannya dan apabila pembayaran yang ditetapkan fee, hendaklah mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran kepadanya atau.

Page 42 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 42 Sijil kepada dikembalikan 27. Mana-mana Pengkomputeran Pengamal Berdaftar atau Pengkomputeran Berdaftar Profesional yang namanya dikeluarkan daripada Daftar hendaklah dalam tempoh empat belas (14) hari selepas pemberitahuan kepadanya melalui pos berdaftar pengeluaran, menyerahkan kepada Lembaga perakuan pendaftaran yang dikeluarkan kepadanya di bawah Akta ini. BAHAGIAN VI AM Rayuan 28. (1) Mana-mana orang(A) yang telah ditolak pendaftarannya oleh Lembaga; (B) yang telah didaftarkan tetapi tidak berpuas hati dengan mana-mana syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Lembaga di bawah subseksyen 14 (6) dan subseksyen 17 (2); (C) yang telah berdaftar mempunyai namanya dikeluarkan daripada Daftar menurut suatu perintah yang dibuat oleh Lembaga di bawah

subseksyen 25 (b) dan (c);

Page 43 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 43 (D) yang telah didaftarkan dan kemudiannya memohon kepada pendaftarannya diperluaskan untuk melindungi disiplin tambahan atau pengkhususan Teknologi Maklumat dan telah beliau permohonan enggan; (E) yang tidak berpuas hati dengan perintah Lembaga yang dibuat di bawah perenggan 25 (b) dan (c). boleh dalam tempoh 21 (21) hari selepas diberitahu mengenai keengganan itu, syarat-syarat , sekatan, penyingkiran atau perintah rayuan kepada Lembaga Rayuan yang ditubuhkan di bawah seksyen 29 dan Lembaga Rayuan boleh sesudah itu membuat apa-apa perintah difikirkan adil atau patut. (2) Lembaga hendaklah memberi kesan kepada mana-mana perintah yang dibuat oleh Rayuan Lembaga Pengarah dengan serta-merta. Lembaga Rayuan 29. Bagi maksud Bahagian ini maka hendaklah ditubuhkan Rayuan Lembaga terdiri daripada seorang Pengerusi dan dua orang lain yang dilantik oleh Menteri. Tempoh jawatan ahli-ahli Lembaga Rayuan 30. Seseorang anggota Lembaga Rayuan hendaklah, melainkan jika dia meletakkan jawatannya atau pelantikannya dibatalkan memegang jawatan bagi apa-apa tempoh yang dinyatakan

dalam surat cara yang melantiknya dan adalah layak untuk dilantik semula.

Page 44 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 44 Tatacara rayuan 31. (1) Suatu notis rayuan terhadap suatu perintah Lembaga Tatatertib atau Jawatankuasa yang disebut dalam seksyen 29 hendaklah dibuat secara bertulis kepada Lembaga Rayuan Lembaga dan satu salinan notis itu dihantar kepada Presiden Lembaga atau Pengerusi Jawatankuasa Tatatertib. (2) Apabila menerima suatu salinan notis rayuan, Presiden Lembaga atau Pengerusi Jawatankuasa Tatatertib atau dalam ketiadaan Presiden atau Pengerusi, anggota yang diwakilkan oleh Yang Dipertua atau Pengerusi, hendaklah menyebabkan supaya disediakan dan dihantar kepada Pengerusi Lembaga Rayuan rekod atau ringkasan rekod prosiding Lembaga atau Jawatankuasa Tatatertib dan kenyataan yang menyatakan alasan-alasan yang berdasarkannya Lembaga atau Jawatankuasa Tatatertib tiba dikeputusan. (3) Apabila menerima rekod atau ringkasan rekod dan alasan-alasan keputusan Lembaga atau Jawatankuasa Tatatertib itu Pengerusi Lembaga Rayuan hendaklah mengadakan mesyuarat Rayuan Lembaga untuk mendengar rayuan itu. (4) Lembaga Rayuan selepas mendengar rayuan itu boleh mengesahkan atau mengubah keputusan Lembaga atau Jawatankuasa Tatatertib. (5) Keputusan Lembaga Rayuan adalah muktamad.

Muka surat 45 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 45 Prosedur Lembaga Rayuan 32. Lembaga Rayuan mengikut budi bicara hendaklah menentukan tatacaranya sendiri. Penalti mendapatkan pendaftaran dengan dakwaan palsu. 33 Mana-mana orang, ketuanpunyaan tunggal, perkongsian atau badan korporat yang (A) memperoleh atau cuba untuk mendapatkan pendaftaran atau suatu perakuan pendaftaran di bawah Akta ini dengan disedarinya membuat atau mengeluarkan atau menyebabkan dibuat atau dikemukakan apa-apa palsu atau fraud perisytiharan, perakuan, permohonan atau representasi sama ada secara bertulis atau selainnya; (B) dengan sengaja membuat atau menyebabkan dibuat pemalsuan mana-mana dalam Daftar; (C) memalsukan, mengubah atau melancung apa-apa perakuan pendaftaran di bawah Akta ini; (D) menggunakan mana-mana palsu, sijil diubah atau dilancung pendaftaran di bawah Akta ini mengetahui sama telah dipalsukan, diubah atau dilancung;

Page 46 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 46 (E) Menyamar sebagai Pengamal Pengkomputeran Berdaftar atau Berdaftar Pengkomputeran Profesional; (F) membeli atau secara fraud memperoleh suatu perakuan pendaftaran di bawah Akta ini yang dikeluarkan kepada Pengamal Pengkomputeran lain Berdaftar atau Berdaftar Pengkomputeran Profesional atau Berdaftar Perkhidmatan Pembekal Computing; (G) menjual apa-apa perakuan pendaftaran yang dikeluarkan di bawah Akta ini; adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi melebihi lima puluh ribu ringgit (RM 50,000), atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun, atau kedua-duanya. Sekatan ke atas pekerjaan orang yang tidak berdaftar untuk menyediakan Pengkomputeran Perkhidmatan 34. Tiada entiti CNII atau mana-mana orang hendaklah mengambil kerja mana-mana orang, ketuanpunyaan tunggal, perkongsian atau pertubuhan perbadanan, selain daripada Pengkomputeran Berdaftar Pengamal atau Berdaftar Pengkomputeran Profesional atau Berdaftar Amalan Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran, untuk melaksanakan Perkhidmatan Pengkomputeran Jawatankuasa Penyiasat dan kuasa-kuasanya 35. (1) Bagi maksud subseksyen 24 (4), Lembaga hendaklah melantik Jawatankuasa Penyiasat yang terdiri daripada -

Muka surat 47

DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 47 (A) seorang Pengerusi, yang tidak perlu menjadi Pengkomputeran Berdaftar Profesional; (B) dua Pengkomputeran Pengamal berdaftar atau Registered Pengkomputeran Profesional, untuk menjalankan siasatan. (2) Jika seseorang anggota Jawatankuasa Penyiasat adalah ahli Lembaga, dia tidak boleh duduk sebagai anggota Lembaga apabila Lembaga menjalankan suatu pendengaran atau membuat suatu perintah di bawah subseksyen 15 (6) berkenaan dengan Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar amalan yang telah diperiksa oleh Jawatankuasa Penyiasatan yang beliau adalah seorang ahli. (3) Jika Jawatankuasa Penyiasatan telah menjalankan penyiasatan terhadap Pengamal Pengkomputeran Berdaftar atau Berdaftar Pengkomputeran Profesional, anggota Jawatankuasa Penyiasatan hendaklah tidak bersidang sebagai ahli Jawatankuasa Tatatertib yang dilantik menurut Seksyen 21 untuk menjalankan perbicaraan mana-mana salah laku atau aduan atau membuat suatu perintah di bawah subseksyen 24 (2) berkenaan dengan Berdaftar Pengamal Pengkomputeran atau Profesional Pengkomputeran berdaftar yang telah telah disiasat oleh Jawatankuasa Penyiasat yang beliau adalah seorang ahli. (4) Jawatankuasa Penyiasat yang dilantik di bawah subseksyen (1 ) boleh, bagi maksud penyiasatan (A) menghendaki mana-mana orang, termasuk tuan punya tunggal, rakan kongsi, pengarah, pengurus atau setiausaha, untuk hadir di hadapannya dan memberi keterangan dengan bersumpah atau berikrar, dan Pengerusi

Page 48 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 48 Jawatankuasa Penyiasat mempengerusikan siasatan boleh mengendalikan sumpah; (B) menghendaki mana-mana orang untuk mengemukakan apa-apa buku, dokumen atau kertas yang berhubungan dengan perkara subjek penyiasatan yang dalam jagaan orang itu atau di bawah kawalannya. (5) Apabila selesai penyiasatannya, Penyiasat Jawatankuasa hendaklah mengemukakan laporan bersama-sama dengan cadangan-cadangan , jika apa-apa, kepada Lembaga atau Jawatankuasa Tatatertib untuk pertimbangan. (6) Seseorang, termasuk rakan tuan punya tunggal, pengarah, pengurus atau setiausaha, hendaklah, melainkan dengan alasan yang munasabah (A) hadir dan memberikan keterangan apabila dikehendaki untuk berbuat demikian oleh Jawatankuasa Penyiasat; (B) menjawab dengan benar dan sepenuhnya apa-apa soalan yang dikemukakan kepadanya oleh mana-mana anggota Jawatankuasa Penyiasatan; (C) mengemukakan kepada Jawatankuasa Penyiasat apa-apa buku, dokumen atau kertas yang dikehendaki daripadanya . Penalti am 36. (1) Mana-mana orang, ketuanpunyaan tunggal, perkongsian atau pertubuhan perbadanan yang melanggar Akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya hendaklah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, jika tiada penalti diperuntukkan dengan nyata

Page 49 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 49 Oleh itu, boleh dikenakan, apabila disabitkan, denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit ringgit (RM20, 000) atau penjara tidak lebih daripada enam bulan atau kedua-duanya. (2) Jika pemilikan tunggal, perkongsian atau pertubuhan perbadanan melanggar Akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya, tunggal tuan punya atau setiap rakan kongsi, pengarah, pengurus, setiausaha atau lain-lain yang serupa pegawai itu hendaklah melakukan kesalahan yang sama dan boleh dikenakan sama penalti sebagai pemilik tunggal, perkongsian atau pertubuhan perbadanan melakukan suatu dan boleh dikenakan, melainkan jika dia membuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau pembiarannya atau tidak dikaitkan dengan apa-apa kecuaian pada itu sebahagian. (3) Jika Pengamal Pengkomputeran berdaftar atau Registered Pengkomputeran Profesional atau Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar enggan atau gagal untuk mematuhi perintah Lembaga yang dibuat di bawah subseksyen 24 (1) (a) atau 15 (6) masing-masing, atau Lembaga Rayuan yang dibuat di bawah subseksyen 29, dia hendaklah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit (RM20, 000). Peraturan-Peraturan 37. Lembaga boleh, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan

yang suai manfaat atau perlu bagi memberikan kuat kuasa penuh atau pelaksanaan yang lebih baik daripada peruntukan-peruntukan Akta, dan untuk menetapkan apa-apa jua yang boleh ditetapkan atau yang dikehendaki supaya ditetapkan di bawah Akta ini atau bagi membolehkan ia melaksanakan apa-apa fungsi-fungsinya atau menjalankan apa-apa kuasa yang dinyatakan dalam perkara ini Akta.

Page 50 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 50 Kecualian bagi hak Kerajaan 38. Tiada apa-apa jua dalam Akta ini yang terkandung hendaklah terpakai bagi apa-apa jua yang dilakukan atau ditinggalkan daripada dilakukan oleh atau di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan mana-mana Negeri. Tanggung rugi 39. (1) Tiada tindakan atau prosiding boleh dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah terhadap Lembaga, Jawatankuasa Tatatertib, Lembaga Rayuan, Penyiasatan Jawatankuasa atau mana-mana jawatankuasa yang dilantik oleh Lembaga , mana-mana ahli Lembaga, Jawatankuasa Tatatertib, Lembaga Rayuan, Penyiasatan Jawatankuasa atau mana-mana jawatankuasa, atau mana-mana orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi atau bagi pihak Lembaga bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan yang dilakukan dengan suci hati iman dalam menjalankan mana-mana atau fungsi-fungsi, kuasa-kuasa dan kewajipan di bawah

di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini. (2) Seksyen ini tidak terpakai kepada kuasa yang diberikan di bawah subseksyen 11 (2) atau apa-apa kuasa untuk membuat kontrak yang dijalankan oleh Lembaga. Pelantikan Peguambela dan Peguamcara 40. Lembaga boleh melantik seorang peguam bela dan peguam cara untuk memulakan dan menjalankan prosiding bagi pihaknya.

Page 51 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 51 Pekhidmat awam 41. Semua anggota Lembaga dan mana-mana pekerja dan ejen Lembaga semasa menunaikan kewajipan mereka di bawah Akta ini sebagai anggota, pekerja atau ejen sedemikian, hendaklah disifatkan sebagai pekhidmat awam mengikut mengikut pengertian Kanun Keseksaan [Akta 574] . Perlindungan terhadap tindakan guaman dan prosiding undang-undang 42. Tiada tindakan, guaman, pendakwaan atau lain-lain boleh diambil atau dibawa, dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah terhadap(A) Lembaga; (B) mana-mana anggota Lembaga atau mana-mana pekerja atau ejen Lembaga, berkenaan dengan apa-apa perbuatan, keabaian atau keingkaran yang dibuat atau dilakukan olehnya atau kepadanya dengan suci hati atau apa-apa peninggalan yang ditinggalkan olehnya dengan suci hati, sifat yang sedemikian. Kewajipan kerahsiaan

43. (1) Kecuali bagi mana-mana maksud Akta ini atau bagi maksud apa-apa prosiding sivil atau jenayah di bawah mana-mana undang-undang bertulis atau jika selainnya yang diberi kuasa oleh Lembaga-

Page 52 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 52 (A) tiada anggota Lembaga atau mana-mana jawatankuasanya atau mana-mana pekerja atau ejen Lembaga atau mana-mana orang yang menghadiri mana- mana mesyuarat Lembaga atau mana-mana jawatankuasanya, sama ada semasa atau selepas tempoh jawatan atau pekerjaannya, boleh menzahirkan apa -apa maklumat yang diperoleh olehnya dalam menjalankan tugas-tugasnya; (B) tiada orang lain yang mempunyai dengan apa-apa cara akses kepada apa-apa maklumat yang berhubungan dengan hal-ehwal Lembaga boleh menzahirkan apa -apa maklumat. (2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit (RM20, 000) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga (3) tahun atau kedua-duanya. Tindakan yang dilakukan dalam menjangkakan pembuatan Akta ini 44. Semua perbuatan yang dilakukan oleh mana-mana orang atau pihak berkuasa bagi pihak Lembaga dalam persediaan dan ke arah pelaksanaan yang sepatutnya atau pentadbiran mana-mana peruntukan Akta ini, dan apa-apa perbelanjaan yang dilakukan berhubung

berhubung dengannya, pada menjangkakan pembuatan Akta ini hendaklah disifatkan telah telah dibenarkan oleh Akta ini, dan segala hak yang diperoleh atau obligasi yang ditanggung bagi pihak Lembaga daripada apa-apa jua yang dilakukan sedemikian hendaklah, pada tarikh yang ditetapkan, disifatkan sebagai hak dan obligasi Lembaga.

Page 53 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 53 BAHAGIAN VII KEWANGAN Lembaga Tabung Profesional Pengkomputeran (1) Suatu kumpulan wang yang dikenali sebagai Lembaga Profesional Pengkomputeran 45. Malaysia Kumpulan Wang hendaklah ditubuhkan, yang ditadbir dan dikawal oleh Lembaga. (2) Kumpulan Wang hendaklah terdiri daripada (A) apa-apa jumlah wang sebagaimana yang diluluskan oleh Menteri; (B) segala wang dan harta yang boleh dalam apa-apa cara menjadi kena dibayar kepada atau terletak hak pada Lembaga berkenaan dengan apa -apa perkara yang bersampingan dengan fungsi-fungsi dan kuasa -kuasanya; (C) apa-apa kos yang dibayar kepada, atau didapatkan oleh, Lembaga dalam mana-mana penyelesaian tindakan atau prosiding, sivil atau jenayah; (D) segala wang lain yang diterima secara sah oleh Lembaga. Perbelanjaan yang hendaklah dipertanggungkan pada Kumpulan Wang 46 Kumpulan Wang hendaklah dibelanjakan bagi maksud yang berikut: (A) membayar apa-apa perbelanjaan yang dilakukan dengan sah oleh Lembaga ;

Muka surat 54 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 54 (B) membayar elaun dan perbelanjaan lain anggota Lembaga dan lain-lain faedah; (C) membayar saraan, elaun dan perbelanjaan lain kakitangan pentadbiran; (D) membayar apa-apa belanja, kos atau perbelanjaan lain berhubung dengan perolehan barangan dan perkhidmatan, termasuk pengambilan perunding, memberi jawatankuasa, yuran guaman dan kos-kos lain, yang dilakukan atau diterima oleh Lembaga dalam melaksanakan dan fungsi-fungsi dan kuasa-kuasa di bawah Akta ini; (E) membeli atau menyewa kelengkapan, jentera dan apa-apa bahan-bahan, memperoleh tanah dan apa-apa aset dan mendirikan bangunan, dan menjalankan apa-apa kerja dan pengusahaan lain dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya atau menjalankan kuasa-kuasanya di bawah di bawah Akta ini; (F) membayar apa-apa perbelanjaan am bagi melaksanakan peruntukan-peruntukan Akta ini. Pemeliharaan Kumpulan Wang 47. Adalah menjadi kewajipan Lembaga untuk memelihara Kumpulan Wang dengan melaksanakan fungsinya dan menjalankan kuasanya di bawah Akta ini untuk memastikan jumlah hasil Lembaga mencukupi untuk membayar semua jumlah wang

Page 55 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 55 dikenakan kepada akaun hasilnya termasuk susut nilai dan bunga atas modal, dan sebagainya. Akaun bank 48. Lembaga hendaklah membuka dan menyenggara suatu akaun atau akaun-akaun dengan apa-apa bank atau bank-bank di Malaysia sebagai Lembaga yang difikirkannya patut. Prosedur kewangan 49. Tertakluk kepada Akta ini dan kelulusan Menteri, Lembaga hendaklah menentukan tatacara kewangannya sendiri. Tahun kewangan 50. Tahun kewangan Lembaga hendaklah bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Akaun dan Laporan 51. (1) Lembaga hendaklah menyimpan suatu penyata tahunan akaun, dengan seberapa segera yang mungkin selepas tiap-tiap satu tahun kewangan yang terdiri daripada(A) penyata kewangan Lembaga yang terdiri daripada kira-kira penyata kunci kira-kira, pendapatan dan perbelanjaan; (B) suatu pernyataan mengenai aktivitinya.

Muka surat 56 DRAF KERJA SAHAJA

DRAF KERJA SAHAJA 56 (2) Lembaga hendaklah dengan secepat mungkin menghantar satu salinan penyata aktiviti-aktiviti seperti dalam subseksyen (1) diaudit oleh Ketua Audit Negara. (3) Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980 [Akta 240] hendaklah terpakai bagi Lembaga.

Muka surat 57 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 57 Rang Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk menubuhkan suatu pertubuhan perbadanan dengan nama LembagaProfesional Pengkomputeran Malaysia untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran profesional komputer dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. BAHAGIAN I 2. Bahagian I Rang Undang-Undang memperkatakan perkara permulaan. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas Akta yang dicadangkan. Menteri kuasa untuk menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa peruntukan-peruntukan yang berlainan Akta. Fasal 2 memperuntukkan bagi pemakaian Akta yang dicadangkan di seluruh Malaysia dalam Infrastruktur Maklumat Kritikal Negara (CNII) dan juga kepada semua Pengamal Pengkomputeran berdaftar, Profesional Pengkomputeran berdaftar dan Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar. Menteri diberi kuasa

menggantung kuat kuasa Akta yang dicadangkan di dalam mana-mana bahagian Malaysia atau menggantung mana-mana bahagian Akta. Fasal 3 mengandungi takrif perkataan dan ungkapan tertentu digunakan dalam Akta yang dicadangkan. BAHAGIAN II

Page 58 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 58 3. Bahagian II mengandungi peruntukan mengenai penubuhan Lembaga Pengkomputeran Profesional Malaysia. Fasal 4 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Lembaga, pelantikan ahli-ahli Lembaga oleh Menteri dan tempoh jawatan anggota Lembaga. Fasal 5 membolehkan Lembaga untuk mempunyai suatu meterai biasa. Fasal 6 mengadakan peruntukan bagi pembayaran apa-apa elaun kepada ahli-ahli Lembaga sebagai Menteri boleh menentukan. Fasal 7 mengadakan peruntukan bagi pembatalan pelantikan anggota Lembaga dan peletakan jawatan mereka. Fasal 8 menyatakan hal keadaan di mana jawatan ahli Lembaga Pengarah menjadi kosong. Fasal 9 mengadakan peruntukan bagi prosedur yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahli Lembaga yang dinyatakan dalam Jadual. Fasal 10 menghendaki anggota Lembaga untuk mendedahkan kepentingannya dalam

apa-apa perkara yang sedang dibincangkan oleh Lembaga. Fasal 11 mengadakan peruntukan bagi fungsi-fungsi dan kuasa Lembaga.

Muka surat 59 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 59 BAHAGIAN III 3. Bahagian III mengandungi peruntukan yang berhubungan dengan pendaftaran Pengkomputeran Pengamal, Penyedia Perkhidmatan Pengkomputeran dan Profesional Pengkomputeran. Fasal 12 mengadakan peruntukan bagi kaedah pendaftaran . Fasal 13 mengadakan peruntukan bagi pelantikan dan kewajipan Pendaftar. Fasal 14 menyatakan kelayakan untuk pendaftaran dengan Lembaga. Fasal 15 memperkatakan Pembekal Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar yang disediakan oleh syarikat (termasuk keempunyaan tunggal, perkongsian) Fasal 16 memperkatakan permohonan bagi pendaftaran. Fasal 17 mengadakan peruntukan bagi pengeluaran perakuan pendaftaran oleh Pendaftar masing-masing. Fasal 19 memperkatakan menyekat kerja profesional hanya Pengkomputeran Profesional Berdaftar dan Perkhidmatan Pengkomputeran Berdaftar Pembekal-pembekal. Fasal 20 menghendaki Pakar Pengkomputeran Berdaftar memberitahu Pendaftar apa-apa perubahan dalam ucapannya.

Page 60 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 60 BAHAGIAN IV 4. Bahagian IV menangani isu-isu jawatankuasa tatatertib. Fasal 21 menetapkan penubuhan Jawatankuasa Tatatertib. Fasal 22 mentakrifkan kuasa Jawatankuasa Tatatertib. Fasal 23 mentakrifkan prosiding Jawatankuasa Tatatertib BAHAGIAN V 5. Bahagian V mengandungi peruntukan yang berhubungan dengan pembatalan, penghapusan dan kemasukan semula pendaftaran. Fasal 24 menyatakan situasi di mana Lembaga boleh membatalkan atau menggantung mana-mana Profesional Pengkomputeran Berdaftar. Fasal 25 mengadakan peruntukan bagi penyingkiran daripada daftar di bawah tertentu keadaan. Fasal 26 mengadakan peruntukan bagi kemasukan semula nama Berdaftar Pengkomputeran Profesional dalam Daftar.

Page 61 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 61

Fasal 27 mengadakan peruntukan bagi penyerahan perakuan pendaftaran dikeluarkan di bawah Akta yang dicadangkan. BAHAGIAN V1 6. Bahagian VI mengandungi peruntukan am dan lain-lain Akta. Fasal 28 menetapkan peruntukan bagi Rayuan terhadap keputusan Lembaga. Fasal 29 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Lembaga Rayuan Lembaga. Fasal 30 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi tempoh jawatan Rayuan Lembaga. Fasal 31 mengadakan peruntukan bagi prosedur rayuan. Fasal 32 membenarkan Lembaga Rayuan untuk menentukan tatacaranya sendiri. Fasal 33 mengenakan Penalti kerana memperoleh pendaftaran dengan palsu dakwaan. Fasal 34 menetapkan sekatan pada pekerjaan yang tidak berdaftar orang untuk menyediakan Perkhidmatan Pengkomputeran. Fasal 35 memperkatakan Jawatankuasa Penyiasat yang dilantik oleh Lembaga dan kuasa-kuasanya.

Page 62 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 62 Fasal 36 menyatakan penalti am bagi kesalahan yang dilakukan terhadap Akta yang dicadangkan yang baginya tiada penalti tertentu dengan nyata disediakan.

Fasal 37 bertujuan untuk memberi Lembaga kuasa, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan di bawah Akta yang dicadangkan . Fasal 38 memperuntukkan hak Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang boleh membatalkan peruntukan-peruntukan Akta ini Fasal 39 bertujuan untuk mengadakan peruntukan ganti rugi bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan yang dilakukan dengan suci hati dalam melaksanakan fungsi-fungsi, kuasa dan kewajipan di bawah Akta ini. dicadangkan Akta. Fasal 40 membenarkan Lembaga untuk melantik Peguambela dan Peguamcara Fasal 41 menyatakan bahawa ahli-ahli Lembaga Pengarah, ahli-ahli jawatankuasa, pekerja atau ejen Lembaga disifatkan secara terbuka disifatkan sebagai pekhidmat awam mengikut pengertian Kanun Keseksaan. Fasal 42 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan Lembaga, ahli -ahli jawatankuasa, mana-mana anggota Lembaga atau pekerja atau ejen Lembaga berkenaan dengan apa-apa perbuatan, keabaian, keingkaran atau peninggalan yang dilakukan atau ditinggalkan oleh atau dia dengan suci hati atas sifat yang sedemikian. Fasal 43 memperkatakan peruntukan yang berhubungan dengan kewajipan untuk mengekalkan kerahsiaan.

Page 63 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 63 Fasal 44 mengadakan peruntukan bagi kesahan perbuatan yang dilakukan dalam menjangkakan enakmen Akta yang dicadangkan.

BAHAGIAN VII 7. Bahagian VII mengandungi peruntukan kewangan. Fasal 45 mengadakan peruntukan bagi penubuhan Lembaga daripada Pengkomputeran Profesional Malaysia Kumpulan Wang (-Kumpulan Wang ). Fasal 46 menyatakan perbelanjaan yang boleh dipertanggungkan kepada Kumpulan Wang. Fasal 47 meletakkan kewajipan ke atas Lembaga untuk memelihara Kumpulan Wang. Fasal 48 membenarkan Lembaga untuk membuka dan menyenggara akaun bank. Fasal 49 membenarkan Lembaga untuk menentukan tatacara kewangannya sendiri. Fasal 50 menyatakan bahawa tahun kewangan Lembaga hendaklah bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Fasal 51 menghendaki Lembaga untuk menyimpan penyata tahunan akaun dan penyata aktiviti. Lembaga Pengarah dikehendaki untuk menghantar penyata akaun dan penyata aktiviti yang diaudit oleh Ketua Audit Negara dan Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun kewangan kepada Menteri yang akan menyebabkan mereka yang akan dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen. Fasal ini juga

Page 64 DRAF KERJA SAHAJA DRAF KERJA SAHAJA 64