You are on page 1of 16

VISOKA KOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU

PRIJEDOR

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA: RAD POLICIJE U ZAJEDNICI

Student: Mauna Drago 161/08

Prof.dr: Emin Mesid

S a d r a j:

Poetni projekti u Republici Srpskoj.................................................3

Policija u lokalnoj zajednic skeptini pregled ..................................4 . Oekivanja od policije.....................................................................6

Organizacija policijske slube.......................................................8 Programi i strukture policije u zajednici ...............................8 Filozofija i kultura u lokalnoj zajednici.................................11

Rad policije u zajednici:Odnos sa dugim naukama.......................12

Rad policije u unapredjenju odnosa izmedju policije i javnosti....14

Poetni projekti u Republici Srpskoj

Poetne aktivnosti rada policije u zajednici inicirani su 2002 godineu saradnji sa pripadnicima IPTFa.Razmjena iskustava sa policijama razvijenih zemalja Svijeta,saradnja,saradnja sa brojnim medjunarodnim organizacijama,promjene u zemljama okruenja te lanstvo u razliitim udruenjima doprinijeli su konkretizaciji poetnih inicijativa. Pilot projekat u Rad policije u zajednici i bezbjednost zajedniceu optini Prijedor realizovan je u saradnji sa britanskimOdjeljenjem za medjunarodni razvoj(DFID)u peridu od oktobra 2003 do decembra 2005 godine.

Tokom 2004.godine EUPM je na prostoru Bosne i Hercegovine zapoeo sa implementacijom vie projekata medju kojima su bili medju kojima su bili tz 5.5 i 5.4 odnosno Rad policije u zajednici i Jaanjesposobnosti lokalne policijeu pogledu sigurnosti povratnikaija jepilot faza okonana krajem 2005 godine.

Inteziviranje rada i nastavak saradnje sa medjunarodnim partnerima

Poetkom 2007godine zapoela je saradnja sa vajcarskom agencijom za saradnju i razvoj (SDC).Zajedno su realizovane razliite edukativne aktivnosti (seminari i radionice),Razmjenjena su iskustva i organizovane tri studijske posjete.Provedeno je vie promotivnih kampanja,a oblast Rada policije u zajednici postala je redovan nastavni predmet na Visokoj koli unutranjih poslova u Banja Luci.Uradjen je prirunik rada policije u zajednici Bosne i Hercegovine,a takodje su renovirane prijemne prostorije u etiri policijska objekta MUPa RS.

Samostalni projekti :

-Rad policije u multi etnikim sredinama

-Lokalni forumi za bezbjednost gradjana

-kolski policajac

Policija u lokalnoj zajednici : skeptino stajalite


( skeptini pogled )

Prije otprilike dvije decenije, nekoliko amerikih policijskih efova nainilo je talas reformi u lokalnoj zajednici, i na tom talasu sada svi jau. Poetni interes za ovu vrstu reforme moe se pripisati policijskoj zabrinutosti zbog vrtoglavog povedanja broja zloina i urbanog nasilja, do tada nevienim oekivanjima od pokreta ljudskih prava, kao i otuivanjem srednje klase od vlasti. Poput savrene oluje, ovi faktori su se, ezdesetih godina ( prolog veka ) slili u jednu taku, podstiudi estoku kritiku od strane intelektualnih komisija i svakodnevno negativno pisanje tampe o policiji. Dolazili su pozivi za promjenom, od kojih su neki bili radikalni : kontrola lokalne zajednice nad policijom, deprofesionalizacija, kao i dodeljivanje nekih tipino policijskih poslova drugim vladinim agencijama i privatnom sektoru. Uznemireni, a rijeeni da okonaju ovu krizu legitimiteta, napredni dio policije i kolovani kadrovi poeli su sa eksperimentima koji bi ameriku policiju uinili efikasnijom i demokratinijom, ali bez odbacivanja mnogih pomaka napred uinjenih u policijskom poslu u prvoj polovini veka. Na reforme koje su uslijedile kroz tzv. policiju u lokalnoj zajednici uticala je tadanja moda u organizacionom razvoju koja je imala za cilj da smanji birokratiju, da se bude pristupaniji korisniku usluga, kao i da se vie radi na konkretnim rezultatima. Za razliku od nekih reformi kojima se fokus vremenom suava, policija u lokalnoj zajednici je zadrala sve svoje aspekte i raznolikost.
4

Neki ogranci istiu obavljanje policijskog posla po principu polomljenih prozora ( krae ), drugi pak, naglaavaju vanost hvatanja u kotac sa problemom, dok neki istiu vanost principa u kome policijska sluba uspostavlja jae partnerske veze sa javnodu. Veliki dio literature koja govori u korist reforme sugerira da su gore pomjenuti aspekti poeljni i u skladu jedan sa drugim. Bilo ovo tano ili ne, jasno je da se razliiti elementi policijske slube u lokalnoj zajednici odnose na razliitu publiku, to je sve dovelo do besplodnih debata oko toga ta stvarno znai policija u lokalnoj zajednici. Zapravo, ba ova dvosmislenost i prilagodljivost i daje policiji u lokalnoj zajednici njen sve stvari za sve ljude karakter, doprinijevi njenoj politikoj odrivosti u poslednje dve decenije, bududi da je bila prihvadena od strane javnih lidera razliitih politikih ubjeenja. Meutim, ova raznovrsnost oteava sprovoenje rigoroznog ispitivanja o tome kolike su stvarne zasluge policije u lokalnoj zajednici, to je naglaeno u diskusiji o policijskoj politici i postupcima ,u organizaciji Nacionalnog istraivakog centra, sa ciljem da se, izmeu ostalog, proceni stvarni uinak ove reforme.Procenjeno je da je koncept policije u lokalnoj zajednici, jednostavno, suvie amorfan, neiskristalisan, da bi bio podloan empirijskoj proceni. Sugerirano je da bi istraivai trebalo da ga procenjuju prethodno ga razdvojivi na konkretnije komponente. ini se da su urednici ove knjige prihvatili preporuke Nacionalnog istraivakog centra. Oni su organizovali skupove na temu odreenog broja specifinih reformi koje se, zapravo i tumae kao vani elementi policije u lokalnoj zajednici : policija orijentisana na problem, vrenje slube sa akcentom na polomljene prozore ( krae ), vrenje slube u odnosu na tredu stranu, vrenje slube sa fokusom na prestupnike, kao i usmeravanje na tzv. vruda mesta.Zbog svega navedenog, ja du ograniiti svoju diskusiju o policiji u lokalnoj zajednici na one napore koji trae tenje vezivanje policije za lokalnu zajednicu, i to u partnerskom aranmanu ; zajednike aktivnosti na vrenju usluga i dobijanju eljenih ishoda, sa vedim udelom lokalne zajednice u policijskim poslovima, ili prosto na zajedniko angaovanje na podizanju nivoa razumjevanja policije i lokalne zajednice.

Ja du ispuniti svoju ulogu kritiara koncepta policije u lokalnoj zajednici nudedi skeptino gledite. Skeptik je paljiv neverni Toma ; sumnja je stvar metodologije a ne zakljuak. Do izvjesne granice, policija u lokalnoj zajednici je dobra stvar. Ona treba da izdri precizno ispitivanje zamiljenih nevjernih Toma. Postavidu etiri pitanja u vezi sa policijom u lokalnoj zajednici u SAD. 1. Na koji nain je reformski pokret policije u lokalnoj zajednici promjenio ono to javnost oekuje od svoje policije? 2. Kako je ovaj pokret promenio nain organizacije i vrenja policijskih poslova ? 3. Kako je, ako je uopte, koncept policije u lokalnoj zajednici doveo do opte korisnih ishoda manje zloina i nezakonitosti, boljih usluga, vie drutvenog kapitala i nepristasnijeg vrenja slube? 4. Kakav je uticaj ovog koncepta na legitimnost policije?

Oekivanja javnosti od policije


Reformski pokreti zasnivaju se na obedanjima koja mogu da stimuliu oekivanja koja ranije nisu bila prevelika. Oni mogu da budu pogonsko gorivo promjene, jer se nita ne rjeava, a da prethodno nije bilo sanjano. Projekat policije u lokalnoj zajednici poinje uz jednu vanu prednost, jer njeni zagovornici obedavaju da de ostvariti ono o emu javnost odavno sanja, ali se ostvarilo samo u predgraima gde ivi srednja klasa : policijska sluba okrenuta ka graaninu, sluba koja je servis graana. Tako da se ini malo vjerovatnim da je koncept policije u lokalnoj zajednici promjenio ono to ljudi ele, ali je sasvim mogude da je promjenio ono na ta velika vedina osjeda da ima pravo. To su segmenti drutva koji su do sada najmanje uivali svoja prava, oni ekonomski i socijalno obespravljeni. Vedina Amerikanaca vjerovatno ima uoptenu predstavu o konceptu policije u lokalnoj zajednici i njenim obedanjima, ali je sva prilika da ne mogu da artikuliu softiciranijetake ovog koncepta. Ipak, ovo je stvar velikih politikih i kulturnih tema naeg vremena koje se dotiu i mjeavine ideala zajednice i dobre , estite vlasti. Istraivanja u vezi onoga to graani oekuju od svoje policije do sada bukvalno nije bilo, tako da nemamo osnove za donoenje zakljuaka o tome koliki je stvarno uticaj koncepta policije u lokalnoj zajednici. Ovde se moramo pouzdati na djelove indirektnih dokaza i raunati na puno nagaanja. Obedanja
6

zagovornika ovog reformistikog koncepta neprekidno su pljutala po amerikoj javnosti u poslednjoj deceniji, ostavljajudi nas da vjerujemo u racionalnu, iako neprovjerenu, pretpostavku da je barem nekog uticaja ovog koncepta i bilo. Policija u lokalnoj zajednici je, kao koncept,bila znaajno prisutna u medijima irom zemlje, i u bukvalno svakom od medija slika ovog koncepta bila je uvjek pozitivna. Najeda tema u priama o policiji u lokalnoj zajednici je, za nju karakteristina, partnerska dimenzija, a odmah zatim ide davanje vie resursa lokalnoj policiji, i ostvarivanje vidljivih rezultata. Ovo daje povoda za nagaanja o polju snova koje zagovornici ovog koncepta pokuavaju da ugrade u duu amerike javnosti. Ono se sastoji iz dva osnovna elementa : pristupanosti policije i rezultata. Ovakav koncept policije podrazumjeva vedu policijsku prijemivost, koja poprima oblik pristupanosti, na nain da policija zna i cjeni ono to graani ele, kao i bolje izglede u nadmetanju za policijske usluge. Duboko uredjenu u priu o prijemnjivosti je i oekivanje ljubaznosti i brige za graane, stvari koje su bile u centru krize zakonitosti ezdesetih godina. Pod rezultatima podrazumjevam bezbednije,olakavajude i naglaeno zajednike vrijednosti i zajedniku akciju. Kada graane pitate da izraze ono to oekuju od policije u lokalnoj zajednici, oni ovim temama daju prednost. Te teme su na fini nain sumirane kao tenja da se vratimo Mayberry- ju. Ako javnost prihvati obedanja zagovornika ovog koncepta kao ovladivanje i davanje prava, ta to znai za bududnost koncepta policije u lokalnoj zajednici ? Unapred formirana oekivanja znaajno govore o tome kako graani procjenjuju policijsko vrenje dunosti koje imaju u svojoj zajednici, ali kako ekspir ree : Oekivanja se esto ne ispunjavaju, i to esto ona koja najvie obedavaju. Reformatorski zagovornici su ohrabrili javnost da puno oekuje, to policijskoj organizaciji namede imperativ da ostvari rezultate.

Organizacija i praksa policijske slube Koncept policije u lokalnoj zajednici je dobro reklamiran, ali u kojoj mjeri je on zapravo promjenio prirodu policijske slube u zemlji u kojoj dominiraju lokalni
7

uticaji? Ja du razmotriti tri naina na koji bi policijske organizacije mogle biti transformisane: usvajanje novih programa i izmenjenih struktura, promjene u filozofiji i kulturi policijskog sastava i promene u nainu vrenja policijske slube na nivou ulice. Programi i strukture policije u lokalnoj zajednici Mi oekujemo dve vrste programskih i strukturalnih promjena od policije u lokalnoj zajednici. Prvo, ona treba da proiri listu ciljeva policijske organizacije, jer se nivo prijemivosti treba uvedati i proiriti na mnogo iru listu usluga koju graani verovatno oekuju od svoje policije, u poreenju sa mnogo suenijim granicama do kojih dosee takozvani profesionalni nivo policijskih usluga. Drugo treba promeniti nain policijske organizacije radi postizanja tih ciljeva. Takoe, sektor moe usvojiti odreene strukture koje mogu olakati saradnju izmeu policije i lokalne zajednice, na primer, postavljanje granica koje ujedno dele i susjedske etvrti, dodjeljivanje stalnih dunosti policajcima u patrolama i mogudnost donoenja odluka na najniim nivoima hijerarhije, kako bi se to je efikasnije mogude odgovorilo na potrebe lokalne zajednice. Ovi programi se primjenjuju irom Amerike u zavisnosti od vrste programa. to je najbitnije, u relativno kratkom vremenskom periodu znaajno je porastao broj policijskih stanica koje su usvojile ove programe. Meutim, prema rezultatima ove vrste istraivanja, aspekti partnerstva lokalne zajednice i policije su najslabije primenjeni. Navedeni dokazi zasnivaju se iskljuivo na izvjetajima koje su policijske stanice podnosile Slubi za rad policije usmjeren ka zajednici (COPS), kao i na osnovu anketa koje su obavljane putem pote. Normalno je da se postavlja pitanje o pouzdanosti ovakvih podataka. Popularnost graanske policije stvara jak podsticaj da se izmeni predstavljanje odjeljenja u korist usvajanja programa, naroito od 1994. godine, kada je sluba COPS poela da obezbeuje veliku novanu pomod policijskim stanicama koje su uloile napore za uvoenje graanske policije. U sluaju da je program usvojen, treba uzeti u obzir "meru", tj opsenost i intenzivnost programa uzimajudi u obzir vremenski period i prostor na kom se primjenjuje. Ove tvrdnje o uvoenju graanske policije, objektivno gledano i posmatrano od strane zainteresovanih stranki , bez precizne i nezavisne procjene, treba tumaiti kao znak da su programi i

strukture graanske policije poeljni, odnosno da je struktura ovih programa poeljna. Moemo smatrati pouzdanijim indirektne mjere strukturalnih promjena u policijskim organizacijama, promjene u birokratiji koje su smatrane kljunim za uspenu primjenu programa graanske policije, ali zasnovano na mjerama koje ukazuju na potrebu za reformom. Najopsenija analiza obuhvata rezultate iz 1997 i 1998 godine. Policijske stanice u velikim optinama u velikoj mjeri su primjenile ideje graanske policije, poput decentralizacije, smanjenog obima rada administracije i povedane interakcije sa stanovnitvom. Povedani su neki aspekti prostorne diferencijacije (vedi broj policijskih stanica i mini stanica), ali broj patrola nije uvedan. Sa druge strane, hijerarhija nije naruena, niti je dolo do izdvajanja pojedinih segmenata poretka, dok vertikalna raznovrsnost nastavlja da raste. Takoe, policijske stanice nisu postale manje formalne, niti su smanjile obim rada. Ova injenica ne ukazuje ni na kakvu revoluciju u policijskoj strukturi. Ispravniji pristup u procjeni uvoenja programa policija u zajednici je posmatranje na licu mjesta, ali nam nedostaje dovoljno veliki, reprezentativni uzorak pradenja rada organizacija tokom odreenog vremenskog perioda. Umesto toga, imamo malu kolekciju detaljnih studija i uporeivanje rada odeljenja iz razliitih sektora, od kojih je vedina izabrana na osnovu uspjene primene programa policije u zajednici. Neka odjeljenja su uspeno sprovela program ali veliki broj organizacija je zabiljeio neuspjeh po tom pitanju. Neka odjeljenja su unijela izmjene u programe i strukture, pribliavajudi ih na taj nain idealima reformatora ideje o policiji u zajednici. Na alost, mnoga, a najverovatnije i vedina, amerikih policijskih stanica u velikoj mjeri zaostaje. U izvesnoj meri, ova pojava se objanjava institucionom teorijom o organizaciji. Prema jednoj verziji ove teorije, odjeljenja se dijele na ona koja su ranije i ona koja su kasnije usvojila ovu reformu. Odjeljenja koja su ranije usvojila ovu reformu, primjenjuju nove programe i strukture kako bi zadovoljila potrebe svog tehnikog okruenja (npr., visoka stopa kriminala, odnosno, stopa kriminala u porastu). Pioniri u primjeni ove reforme eksperimentiu i spremni su na rizike koje donose inovacije za poboljanje tehnikih uslova u oblastima, kao to su smanjivanje stope kriminala i poboljanje kvaliteta ivota. Ali u oblasti rada policije, koja ne koristi dokazane tehnologije koje daju proverene rezultate,
9

naknadno irenje ovih inovacija meu velikim brojem policijskih organizacija prvenstveno zavisi od toga da li de inovacije biti prihvadene kao ispravne u potpunosti nezavisne od broja i kvaliteta empirijskih dokaza o mogudnosti ostvarivanja eljenih ciljeva. Kada vodede policijske organizacije ponu da usvajaju ovu reformu kao ispravan nain obavljanja posla i kada je politiki lideri u potpunosti prihvate, strogi nauni dokazi koji se odnose na sprovoenje ovih programa postade nevani jer de se organizacije truditi svim silama da slijede primjer organizacija koje su prve usvojile ove programe i strukture. Ova injenica moe idi u prilog uspjenom uvoenju programa, poput programa DARE, koji je uspeno primjenjivan i pre nego to su dobijeni ikakvi dokazi o efikasnosti spreavanja nezakonite upotrebe droge, i koji se i dalje uspeno primenjuje. . Zapravo, to je razlog to se ta pojava nekim istraivaima ini udnom: troenje milijardi dolara na reforme policije u lokalnoj zajednici i miliona na istraivanja o odravanju reda u lokalnoj zajednici, a da pri tome postoji tako malo pouzdanih dokaza o njenim efektima na zloin ili nered. Neki istraivai primjenjuju institucionalnu teoriju na odravanje reda u lokalnoj zajednici, ali postoji veoma malo dokaza o rairenosti modela rani Vs kasni usvojilac. Ritti i Mastrofski ( 2002 ) su doli do dokaza u skladu sa pomenutim modelom prouavajudi lanke o policiji u lokalnoj zajednici u strunim policijskim asopisima. Moon (2004 ) je sproveo anketu, zasnovanu na nacionalnom uzorku, kojom je ispitivao u kojoj su mjeri programi policije u lokalnoj zajednici bili prihvadeni kasnih 1990-tih, uporeujudi uticaj tehnikih i institucionalnih faktora na rane i kasne usvojioce. Iako jo ne postoje potpuni dokazi o primenljivosti institucionalne teorije koja se odnosi na rasprostranjenost policije u lokalnoj zajednici, Moon ovim istraivanjem jako su podrani modni institucionalni uticaji koji su pokretaka snaga na ovom nivou.

Filozofija i kultura policije u lokalnoj zajednici

10

Odravanje reda u lokalnoj zajednici je filozofija, a ne program je popularna fraza meu teoretiarima i praktiarima.Iz ovog zakljuujem da se odravanje reda u lokalnoj zajednici sprovodi samo kada veliki broj policajaca usvoji odgovarajudi sistem vrednosti. Da li je ili ne odravanje reda na lokalnom nivou opredmedeno (sadrano) u programima i strukturama. Ono se ne primenjuje dok ga policijci ne prihvate. U zavisnosti od toga na koji nain se definie filozofija, ovo moe biti veoma nizak ili veoma visok standard. Ako filozofija znai ta pojedinac misli, osjeda ili tvrdi u tom sluaju standard implementacije ( sprovoenja ) je prilino nizak. Ovo je dobro ustanovljeno u socijalnoj psihologiji i studiji o policiji pri emu su vrednosti izmerene ovim putem slabi pretkazivai postojede prakse. Ipak, u cjelini odnosi policije prema odravanju reda u lokalnoj zajednici , a posebno vidovi partnerstva su po nekim proraunima jako pozitivni. Takvim anketama se trai od policijaca da u apstraktnom smislu odrede poloaj policije u lokalnoj zajednici . Odreena iskustva policijaca u njihovim stanicama imaju najvedi znaaj na to kako postupaju. Ovde je nivo sumnjiavosti u in dosije mnogo vii. Ako uzmemo da izraz filizofija a ne program ( PNAP ) znai da odravanje reda u lokalnoj zajednici ne smije biti usvojeno ved mora biti sprovedeno i u praksi u tom sluaju postavljamo mnogo vii standard. Neki dokazi ukazuju da se policajci koji usvajaju vrijednosti koje karakteriu policiju u lokalnoj zajednici takoe i ponaaju drugaije od onih koji ih ne prihvataju. Zapaamo i da su daleko modniji strukturni i programski elementi ( da li je policajcu dat odgovarajudi zadatak za odravanje reda u lokalnoj zajednici ? ). Sve u svemu, stav onih koji su za policiju u lokalnoj zajednici ne ini se jakim pretkazivaem ponaanja policajaca. Vjerovatno da je najveda prepreka svakoga ko bi da primjeni novu strategiju odravanja reda tekoda u primjeni postojede kulture za odravanje reda. Skeptik treba da se zapita o valjanosti ove tvrdnje , zato to moda postoji privremeni mehanizam koji utie na promenu ponaanja ( unatrag ). Promjene u profesionalnoj kulturi policije moda su manje uzrok prakse policije u lokalnoj zajednici nego posledica strukturnih promjena, jer promjena usmjerava panju van onoga to moe oblikovati praksa. Postoje neki dokazi koji navode na misao da je podkultura monolitne policije koja je u suprotnosti sa principima policije u lokalnoj zajednici ,moda
11

nikada nije ni postojala, a ako je ikada i postojala sada se raspala na mnogo razliitih podgrupa sa varirajudim stepenima podrke i protivljenja u vezi policije u lokalnoj zajednici . U vie od tri decenije praksa iznajmljivanja se menja, povedanjem broja policijaca koji su enskog roda , pripadnici manjina i fakultetski obrazovanih . Ove osobe su moda prijemivije za policiju u lokalnoj zajednici. Vedina istraivanja ukazuje da procesi socijalizacije vre daleko vedi uticaj na ponaanje policajaca od prakse iznajmljivanja. Koje su strukturne determinante policijske kulture, i u kojoj meri su transformisane da dovedu do oekivanih promjena u policijskoj praksi ? Osnovno sredstvo kojim se rukovodimo pri uobliavanju policijske prakse je obuka ( trening ), ali na alost imamo malo dokaza o efektu policijske obuke u optem smislu, mnogo manje nego obuke policije u lokalnoj zajednici . Rad policije u zajednici:odnos sa drugim naukama Rad policije u zajednici je nauna disciplina u razvoju iz grupe drutvenih i policijskih nauka.Osnovne odrednice koje ulaze u predmet njenog naunog izuavanja su istraivanje naina i unapredjenje partnerstva izmedju policijske zajednice ,bezbjednosno integrisanje svih subjekata drutva,unapredjenje proaktvnog postupanja i djelovanja na probleme koji su prethodnica kriminaliteta,stavljanje u prvi plan prevencije,razvoj koncepta bezbjedne zajednice.U skladu sa tim vri se prilagodjavanje organizacuinih struktura i menadmenta policije sa ciljem unapredjenja bezbjednosti u zajednici,ostvarenja bezbjednosnih potreba i legitimnih(prirodnih)prava svih kategorija gradjana koji su direktno ili idirektno u veu sa bezbjednodu. Autori koji se zalau za razvoj naune discipline Rad policije u zajednici(u kojem je sadrana i bezbjednosna zajednica)polaze od optih teorija pretpostavki da policija nemoe sama i izolovana od zajednice uspjeno da izlazi na kraj sa kriminalitetom i drugim oblicima ugroavanja bezbjednosti.Navedenu teoriju dokazala su brojna kriminoloka istraivanja,a prije svega neuspjeno iskustvo pri razvojau tradicionalnog koncepta policije.Ukoliko policija djeluje sama i izolovana od zajednice bez kontrole ,podrke iizgradjivanja vrstih veza sa ostalim institucijama zajednice i gradjanima neminovno de biti neuspjena u suprostavljanju kriminalitetu,bide podlona raznim zloupotrebama i uzurpacijama kojih je bilo u prolosti.Za kriminalistiku kao nauku kae se da
12

predstavlja kanalza uvodjenje saznanja iz prirodnotehnikih nauka(npr.hemija,fizika,biologija)u krivine nauke,odnosno rad policije i pravosudja.Nauna oblast rad policije u zajednici pruzima majnovija saznanja i metode pomenutih nauka,po potrebi ih modifikuje i pokuava kreativno i na prilagodjen nain da formira modele njihovog inplementiranja u radu policije.Na taj nain se daje doprinos osavremenjavanju policije i njenih realacija sa okruenjem. Uticaj nauke o upravljanju na rad policije u zajednici je jedan od bitnih stratekih ciljeva demokratskog drutva da se policija kao dio uprave prilagodi savremenim shvatanjima i trendovima koji se razvijaju u nauci o upravljanju. Uticaj kriminologije na unapredjenje rada policije u zajednici je nauni koncepti naune teorije rada policije u zajednici.Kriminologija je dugo tretirana kao teorijska nauka koja ima zadatak koja ima zadatak da utvrdjuje zakonomjernosti iz oblasti kriminaliteta te da formira teriju i nauna objanjenja.Veliki doprinos praktino operacionalizaciji kriminolokih saznanja uinila su shvatanja savremenih kriminologa,a u emi je doprinjela i kriminalistika uvodjenjem novih koncepata rada policije u zajednici. Odnos novog koncepta rada policije u zajednici i kriminalistike Kriminalistika se dijeli na preventivnu i represivnu,s tim da je represivna skoro zapostavljena u praksi.Tradicionalno gledano kriminalistika se tretira kao represivna nauka iji se mehanizmi pokredu te nakon saznanja da je izvreno krivino djelo i usmjereni su na prikupljanje informacija kojima de odgovoriti na devet zlatnih pitanja kriminalistike.Koncept novog rada policije u zajednici,razvijanja stratekih pristupa suzbijanju kriminaliteta,sinhronizovano djelovanje raznih subjekata zajednice proiruje kriminalistiku,operacionalizuje koncept preventivne kriminalistike i daje doprinos humanizaciji kriminalistike kao nauke. I njene primjene u praksi.Odnos novog koncepta rada policije u zajednici sa na unim oblastima i disciplinama je direktan i posredan.Novi koncepti rada policije u zajednici i bezbjedna zajednica podiu na vii nivo sva preventivna nastojanja u drutvu zato to tee sistemskom i integrisanom pristupu policije i svih drugih subjekata.U konceptu rada policije u zajednici insistira se na problemski orjentisanom pristupu,vrenju analize i sainjavanju stratekog
13

plana prije nego to se pone projektima prevencije i time daje doprinos ime se podiu na vii nivo klasina preventivna nastojanja i programi.Odnos novog koncepta rada policije u zajednici i naunih disciplina koje se bave raznim aspektima kriminalistike i operativne djelatnosti npr kriminalistike taktike,policijeke taktike,kriminalistike operative,organizacije i nadlenosti policije itd.Comuniti policing daje novu dimenziju vrenju policijskih poslova u zajednici.Filozofija policijskog posla,policijske strategije,policijske taktike,policijske operacije se mjenjaju i prilagodjavaju novom konceptu rada policije u zajednici.Comuniti policing unosi znaajne promjene u sistem organizacije i nadlenosti policije.Gradjani se ukljuuju u proces donoenja stratekih odluka i zato se formiraju zajednika tijela,gradjani se pitaju pri ocjeni policijske uspjenosti.Nain i organizacija rada na sektoru se mijenja u okviru novog koncepta rada policije u zajednici,sektori se dijele na manje cjeline,uvodi se policaja u susjedstvu,induvidualizuje se odgovornost rada policije u susjedstvu,potuju se posebna pravila za selekciju policajaca u susjedstvu,vri se drugaiji rad i rad smjena,organizuju se sastanci sa gradjanima ,uvode promjene u nainu komuniciranja itd.

Rad policije u unapredjenju odnosa izmedju policije i javnosti

Projekti unapredjenja odnosa izmedju policije i javnosti temeljili su se na policijskim jedinicama za odnose s javnodu i predstavljali su poseban pokuaj za uspostavljanje jakih radnih realacija izmedju policije i zajednice.Prve zajednice su formirane su pedesetih godina.Kao razlog njihovog osnivanja navodi se nepotivanja policije od strane srednjih slojeva drutva.Jedinice su se sastojale od policijskih oficira koji su imali zadatak da posjeduju kole uzimajudi uede na mitinzima civilnih asocijacija sa ciljem da zastupaju policijske interese i poglede.ezdesetih godina formirane su nove jedinice iji su oficiri imali zadatak da uspostave kontakt sa aktivistima za ljudska prava.Druge grupe za uspostavljanje odnosa sa zajednicom teile su da pridobiju gradjane za uede u specifinim programima kontrole kriminaliteta.Gradjani su podsticani da vre nadgledanja u susjedstvu kako bi se uoila i na vrijeme prijavila sumnjiva i kriminalna ponaanja.
14

Rad policije usmjeren ka zajednici podrazumjeva ostvarenje partnerstva izmedju policije i zajednice .Postizanje partnerstva izmedju policije i zajednice predstavlja strateki cilj policijskog rada i zasniva se na tome da gradjani ili njihovi predstavnicizajedno sa policajcima ovlatenim za njihovu zajednicu(grad,optinu,susjedstvo)definiu bezbjednosne potrebe i probleme te utiu na donoenje policijskih odluka koje se tiu njihove bezbjednosti. CILJEVI RADA POLICIJE U ZAJEDNICI -Poboljanje kvaliteta ivota

-Pobolanje bezbjednosne situacije,smanjenje kriminala

-Povedanje i poboljanje osjedaja bezbjednosti

-Uspostavljanje jaih veza sa gradjanima i svim drugim segmentima kroz njegovanje saradnje to de doprinijeti jaanju povjerenja.

-Poznavanje i potivanje potreba gradjana.

-Traenje dugotrajnih rjeenja.

-Rjeavanje lokalnih bezbjednosnih problema.

15

16