You are on page 1of 4

ULJNI SEPARATOR

Separator slui za odvajanje benzina i ulja iz otpadnih voda. Jednostavnom konstrukcijom i funkcionalnou separator je neophodan u garaama, mehaniarskim radionicama i slinim objektima, gde se otplake meaju sa tenostima lakim od vode. Na jedan separator moemo spojiti est garaa za putnika vozila.

Protok: 1,3 l/sek Zadrava se pravo tehnikih izmena.


INFLEX INFLEX Beograd DRUTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanika br. 25 tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 e-mail: office@inflex.rs www.inflex.rs

KOALESC KOALESCENTNI ULJNI SEPARATOR

1560 1500

1500

1560

Koalescentni separator slui za odvajanje benzina i ulja iz otpadnih voda. Jednostavnom konstrukcijom i funkcionalnoi separator je skoro neophodan u garaama, mehaniarskim radionicama i slinim objektima, gde se otplake meaju sa tenostima lakim od vode. Na jedan separator moemo spojiti est garaa za putnika vozila.

Protok: 1,3 l/sek Zadrava se pravo tehnikih izmena.


INFLEX INFLEX Beograd DRUTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanika br. 25 tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 e-mail: office@inflex.rs www.inflex.rs

KOALESCENTNI ULJNI SEPARATOR Protok 6 m3/h

ulaz vode DN 100 izlaz ulja DN 100

1600

ispuna nagib 52 o u odnosu na horizontalnu ravan

1350

550

550 2400

550

550

izlaz vode DN 100

izlaz ulja DN 100

ulaz vode DN 100

1600 1350

ispuna 4 paketa dimenzija 550x1200x1200 mm

pra`njenje DN 50

1200 2250

pra`njenje DN 50

INFLEX INFLEX Beograd DRUTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanika br. 25 tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 e-mail: office@inflex.rs www.inflex.rs

1450

KOALESCENTNI ULJNI SEPARATOR Protok 6 m3/h

Separator za sisteme ulje voda


Separator za sisteme ulje - voda je aparat za tretman otpadnih voda koje sadre slobodno plivajue ulje, koje nije hemijski vezano. Po ulazu tene meavine u separator u fazi primarnog razdvajanja dolazi do izdvajanja vrste faze iz tretiranog sistema ulje-voda, kao i raslojavanje na osnovi razlike u gustinama ulja i vode. Sekundarno razdvajanje podrazumeva lepljenje kapljica ulja na povrinu koalescatora i njihovo ukrupnjavanje do veliine koja je dovoljna da izazove isplivavanje kapi na povrinu meavine. Na taj nain se vri praktino potpuno razdvajanje meavine. Izbor veliine separatora je uslovljen pre svega protokom i sastavom tenosti koju treba preistiti, pri emu su od vanosti sledei parametri: protok vode, koncentracija ulja, prisustvo (koncentracija i poreklo) vrste faze, kao i svojstva radnih fluida: gustine, viskoznosti, povrinski napon, itd. Tip koalescatora, materijal za njegovu izradu, dimenzije i poloaj u separatoru se biraju i proraunavaju prema svojstvima konkretne meavine ulje - voda, na osnovu laboratorijskih ispitivanja. Koalescator je demontane konstrukcije, pa se moe po potrebi istiti od taloga. Aparat je tako konstruisan da se unutar aparata strujanje tene meavine se odvija pod dejstvom gravitacione sile, a meavina ulja i vode se do separatora moe transportovati gravitaciono ili pomou pumpi. Postoji mogunost nadzemne ili podzemne ugradnje separatora, zavisno od naina i mogunosti uvoenja meavine i odvoenja ulja i vode. Separator je po potrebi snabdeven senzorima za utvrivanje nivoa ulja. Reim rada separatora je kontinualni i neprekidan u toku vremena eksploatacije. Osnovni tip koalescatora je u vidu paketa talasastih limova, ali se za specijalne namene primenjuje i paket od sitno pletene ice (mrea) ili polipropilenskih ploa. Za sisteme ulje - voda preporuuje se paket talasastih limova, plastificiran radi zatite od korozije. Paket se izrauje od pojedinanih limova koji se pomou distancera postavljaju na odgovarajuem rastojanju, koje se utvruje prema svojstvima i protoku tene meavine. Kuite separatora je izraeno od ugljeninog elika, i prema potrebi, odnosno prema zahtevu investitora, se zatiuje od korozije. Separator omoguava izdvajanje slobodnog ulja iz meavine sa vodom, kao i izdvajanje vrste faze iz sistema. Hemijski ili fiziki vezano ulje se mora izdvojiti pomou rastvaraa ili na neki drugi nain. Separator praktino u potpunosti eliminie kapi ulja prenika veeg od 40 m , a sa efikasnou od preko 95% i kapljice prenika veeg od 20 m . Minimalni kvalitet vode na izlazu je 40 mg ulja po litru vode. Dozvoljena radna temperatura tenosti je do 60C, a aparat se primenjuje za ulja gustine od 650 kg/m3 do 950 kg/m3. Odravanje aparata se sprovodi povremenim isputanjem vrste faze iz odgovarajueg separatora. Periodinim pregledom se utvruje potreba za prekidom rada separatora radi potpunog ienja od taloga i masone.

INFLEX INFLEX Beograd DRUTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME Ustanika br. 25 tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 e-mail: office@inflex.rs www.inflex.rs