Sie sind auf Seite 1von 5

Otpornost materijala 1 ZADATAK:

1. Zadatak

U toki A eline konstrukcije postavljena su tri osjetila za mjerenje deformacija prema slici. Pri optereenju konstrukcije izmjerene su relativne normalne (duinske) deformacije:

c
a = 5010-5= x b = 3010-5 c = -6510-5

b (n)
b

a (x)
x

Treba odrediti smjer i veliinu glavnih naprezanja, ako je modul elastinosti E = 2105 MPa a Poissonov koeficijent = 0,3, analitiki i grafiki odrediti vektor punog (totalnog) naprezanja naprezanja na ravninu ija normala s osi x zatvara kut od 60. RJEENJE: Openito, iznos normalne deformacije u smjeru normale n dan je izrazom:

n = x cos 2 + y sin 2 + xy sin 2 ,

gdje je = ( x, n)

to bi za na sluaj dalo za smjer a i smjer b dvije jednadbe:

b = a cos 2 60 + y sin 2 60 + xy sin(2 60)

(1)

c = a cos 2 120 + y sin 2 120 + xy sin(2 120)


Rjeenjem tog sustava jednadbi dobivamo:

(2)

koje ine sustav dviju jednadbi s dvije nepoznanice ( y i xy ).

xy = 54,85 10 5 y = 40 10 5
Posmine deformacije su pozitivne to znai da dolazi do smanjenja pravog kuta izmeu osi x i y za vrijednost xy = 2 xy = 1,097 10 3 rad = 0,06285 = 03'46' ' Sada moemo odrediti normalna napreznja u smjerovima x i y te posmino naprezanje xy :
E 2 10 5 (50 10 5 0,3 40 10 5 ) = 83,52 MPa ( x + y ) = 1 0,32 1 2
E 2 10 5 ( y + x ) = (40 10 5 + 0,3 50 10 5 ) = 54,95 MPa 2 2 1 1 0,3 E 2 10 5 xy = 54,85 10 5 = 84,38 MPa 1 + 1 + 0,3

x =
y =

xy = G xy = G 2 xy =

gdje je G =

E 2(1 + )

1/5

Otpornost materijala 1

1. Zadatak

Tim vrijednostima je odreeno stanje naprezanja u toki. Iz njih moemo dobiti veliine i smjerove glavnih naprezanja:

1, 2 =

x + y
2

83,52 54,95 1 1 2 (83,52 + 54,95) 2 + 4 84,382 ( x y ) 2 + 4 xy = 2 2 2

1, 2 = 14,29 109,15
1 = 123,44 MPa ;
2 xy

2 = 94,86 MPa
2 xy

Smjer glavnih naprezanja i smjer glavnih deformacija je jednak, a moe se odrediti iz izraza:
tg 2 0 =

x y

x y

= 1,21874 0 = 25,31

Time nije definirano je li to smjer prvog ili drugog glavnog naprezanja. Da bi odmah odredili smjer prvog i drugog glavnog napreznaja moemo upotrijebiti izraze: xy 84,38 tg 01 = = = 0,473 01 = 25,31 = 2519' 1 y 123,44 + 54,95

tg 02 =

xy 84,38 = = 2,114 02 = 64,68 = 6441' 2 y 94,86 + 54,95

Kontrola: Zbroj normalnih naprezanja na dvije okomite ravnine (prva invarijanta naprezanja) je konstantan: 1 + 2 = x + y 123,44 94,86 = 83,52 54,95 28,58 28,57
y
y
2

Glavna napreznaja lee na dva meusobno okomita pravca:

01 + 02 = 90 25,31 + 64,68 = 90
89,99 90
y 1

yx
1

xy x

A
x

A
xy yx y

x
2

Sl.1: Stanje naprezanja u toki A

Sl.2: Glavna naprezanja u toki A

NAPOMENA: Mogu je i postupak da se prvo odrede veliine i smjerovi glavnih deformacija 1 , 2 i 0 iz xx , yy i xy pa se iz njih odrede veliine glavnih napreznja: 1 = E ( 1 + 2 ) , 2 = E ( 2 + 1 ) . Smjer glavnih naprezanja 1 2 1 2 jednak je smjeru glavnih deformacija.

2/5

Otpornost materijala 1

1. Zadatak

Odreivanje vektora punog (totalnog) naprezanja na ravninu ija normala s osi x zatvara kut od 60:

n = x cos 2 + y sin 2 + xy sin 2 n = 52 ,74 MPa nt = y x


sin 2 + xy cos 2
t
x

y n
n

2 nt = 102 ,15 MPa

A
xy nt yx y

n = n 2 + nt 2 = 114 ,96 MPa


GRAFIKO RJEENJE

Konstrukcija Mohrove krunice: U koordinatnom sustavu odreujemo poloaj toaka Nx (x,xy) i Ny (y,yx). Vodimo rauna o predznaku posminih naprezanja (posmina naprezanja su pozitivna ako vanjsku normalu rotiramo u smjeru kazaljke na satu da bi se poklopila sa smjerom posminih naprezanja). Duina NxNy promjer je na kojem konstruiramo Mohrovu krunicu naprezanja.

r n
+
y
y yx

n > 0
r n

xy x

N y ( y , yx )

A
xy yx

n < 0

yx

0 S

xy

N x ( x , xy )

x = 83 ,5 MPa
x + y
2

3/5

Otpornost materijala 1

1. Zadatak

Odreivanje pola Mohrove krunice: Kroz toku Nx provlaimo paralelu s normalom x, a kroz toku Ny provlaimo paralelu s normalom y. Te se paralele sijeku na Mohrovoj krunici u toki koja odreuje pol Mohrove krunice. Ako kroz pol povuemo bilo koju normalu, druga toka u kojoj ta normala sijee Mohrovu krunicu naprezanja definira normalno i posmino naprezanje na ravninu ija je to normala.

N y ( y , yx )

yx

0 S

xy

N x ( x , xy )

x = 83,5 MPa
x + y
2

Odreivanje iznosa i smjera glavnih naprezanja: Toke N1 i N2 u kojima Mohrova krunica naprezanja sijee os apscisu odreuju veliine glavnih naprezanja (posmina naprezanja tj. ordinate tih toaka jednake su 0), a spojnice toaka N1 i N2 s polom odreuju smjerove glavnih naprezanja.
N y ( y , yx ) 2

yx

max
2
N 2 ( 2 ,0 )
0 S

20

1 N 1 ( 1 ,0 )

xy 0
N x ( x , xy )

y 2 = 94 ,9 MPa

x = 83,5 MPa x + y
2 1 = 123,4 MPa

4/5

Otpornost materijala 1

1. Zadatak

Odreivanje normalnog i posminog naprezanja na ravninu sa normalom n koja s osi x zatvara kut od 60: Kroz pol Mohrove krunice povlaimo paralelu s normalom n. Koordinate druge toke u kojoj taj pravac sijee krunicu odreuju veliine normalnog i posminog naprezanja na ravninu s normalom n.

r y y
N y ( y , yx ) 2

yx

n nt

r n

yx

2
N 2 ( 2 ,0 )
0 S

nt
1

1
20 N 1 ( 1 ,0 )

xy
60
P

0
N x ( x , xy )

xy

r x

y
2 = 94 ,9 MPa

x = 83,5 MPa x + y
2 1 = 123 ,4 MPa

5/5

Bewerten