Sie sind auf Seite 1von 51

DRVENE

KONSTRUKCIJE 2
1. Tehniki opis
1.1 Openito
Zadatkom je bilo zadano od strane investitora Grad Buje
projektiranje,proraun te dimenzioniranje drvene konstrukcije. Postupak
prorauna i dimenzioniranja je izveden prema europskom standardu Eurocode 5.
Konstrukcije predstavlja krovite za natkrivanje bine i tribina u sklopu zabavnog
centra Buje. Objekt je otvorenog tipa.
1.2. Lokacija objekta
Buje nalazi se u zapadnoj Hrvatskoj, u klimatskom podruju B za vjetar i u
III. zoni za snijeg, na 250 m n.m. Objekt se nalazi na ravnom terenu i smatra se
da je u potpunosti izloen djelovanju vjetra. Za tako odreenu lokaciju proveden
je proraun djelovanja snijega i vjetra na konstrukciju. Usvojena su djelovanja
snijega od 0,8 kN/m
2
i vjetra od 0,25 kN/m
2
.
1.3. Tlocrtne dimenzije
Objekt tlocrtno gledano je trapezastog oblika i irina na uoj strani je 40 m
i iri se prema drugom kraju, te ira strana je irine 60 m. Gledano u presjeku
objekt je promjenjive visine te na uem kraju je nii i visina iznosi 15 m, dok na
irem kraju objekt je najvii i visina mu iznosi 25 m, te kut nagiba krova je 11 od
horizontale.
Ukupno ima 11 lameliranih nosaa, koji tvore deset jednakih razmaka i
ukupnu duljinu hale od 50 m. Izmeu lameliranih nosaa se polau podronice
duljine 5,0 m, na razmaku od 1,0 m na uem kraju i 1,5 m na irem kraju.
Podronice su izvedene kao uputene, koristei drvene papue. Preko podronica
i lameliranih nosaa se polae pokrov od aluminijskog valovitog lima. Prihvaanje
je standardnim spojnicama prema preporuci odabranog proizvoaa lima.
Svi ti elementi su uzeti u proraunu vlastitog optereenja podronica i
lameliranih nosaa.
1.4. Slijed izrade zadatka
Cijela konstrukcija izvodi se od istog materijala lameliranog drveta GL32h
i elika S235. Nakon izrade tlocrtne dispozicije objekta, pristupa se analizi
optereenja, statikom proraunu i dimenzioniranju sekundarnih nosaa.
Provjerava se nosivost i uporabljivost odabrane podronice te se u sluaju njenog
nezadovoljenja biraju nove dimenzije. Odabrana podronica b/h = 16/22 cm
zadovoljila je sve uvjete. Vri se proraun detalja prikljuka podronice na glavni
nosa.
Analizira se optereenje glavnog nosaa, statiki proraun se izvede
pomou raunalnog programa Sap2000 te se dimenzionira glavni nosa.
1
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Pretpostavljene dimenzije glavnog nosaa b/h = 22/150 cm zadovoljile su traene
uvjete. Kose ruke dimenzija b/h = 22/22 cm zadovoljile su uvjete izvijanja.
Vertikalni i kosi stupovi pretpostavljenih dimenzija b/h = 22/22 cm nisu zadovoljili
na izvijanje dok najviih nosaa te je bilo potrebno poveati popreni presjek na
b7H = 22/45 cm i bilo je potrebno dodati spregove na sredini visine da bi se
duljina izvijanja smanjila.
Proraunom vjetrovnog sprega dolo je do saznanja da vjetrovni spregovi
nisu potrebi jer objekt je otvorenog tipa, te su postavljeni konstruktivni spregovi,
vlane dijagonale promjera 14 mm kvalitete elika s235, dok su prikljuci vezova
uzeti tipski Besista M12.
Dimenzionirani su zadani detalji 1 (prikljuak kose ruke,stup i glavnog
nosaa),detalj 2 (prikljuak vertikalnog stupa i kosih ruka) i detalj 3 (nepokretni
leaj) izvedeni suvremenim vezama s utisnutim elinim limom kvalitete s235 i
debljine t = 2 mm i vijcima M16 (detalj 1 i 2) i M24 (detalj 3) kvalitete 4.8.
1.5. Primjenjei propisi
Primjenjeni su slijedeci propisi:
-Eurocode 0
-Eurocode 1
-Eurocode 3
-Eurocode 5
2
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
2. Analiza optereenja
2.1. Stalna djelovanja
-teina elemenata (podronica 16x22 cm, GL32h)
[A=0,035 m
2
; e=1,0 m;
k
=4,3 kN/m
2
]A
k
/e= 0,15 kN/m
2
-teina pokrova (aluminijski valoviti lim) 0,25 kN/m
2
-metalni pribor (spojna sredstva,papue od tankog lima) 0,05 kN/m
2
2.2. Optereenje snijegom
Nadmorska visina: 250 m
Zona: III
Karakteristino optereenje snijegom s
k
=1,0 kN/m
2
Koeficijent oblika optereenja snijegom (=3,42)
1
=0,8 (0<
<30)
Koeficijent izloenosti C
e
= 1,0
Temperaturni koeficijent C
t
=1,0
Optereenje snijegom na krovu:
2.3. Optereenje vjetrom
Referentni pritisak vjetra
3
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Vanjski pritisak na kose povrine krova =0
-Referenta visina
gdje je:
h= 25,75 m
b=40 m (povrina na koju djeluje vjetar)
4
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
=11,3
-Koeficijent pritiska za ravne krovove
e=min(b;2h)=min(40;51,5)=40 m
H
G
F
F
1
0
2
0
1
0
4
5 0
6
0
4
0
2
1
5
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Koeficijent izloenosti
Teren III kategorije, normalna vegetacija, ume i predgraa
2,3
-Djelovanje vjetra na ravne krovove
Vanjski pritisak na kose povrine krova =180
-Referenta visina
gdje je:
h= 25,75 m
b=60 m (povrina na koju djeluje vjetar)
=11,3
6
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Koeficijent pritiska za ravne krovove
e=min(b;2h)=min(60;51,5)=60 m
H
G
F
F
50
60 40
15
30
15
6
27
2,48
7
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Koeficijent izloenosti
Teren III kategorije, normalna vegetacija, ume i predgraa
-Djelovanje vjetra na ravne krovove
Vanjski pritisak na kose povrine krova =90
8
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Referenta visina
gdje je:
h= 25,75 m
b=50 m (povrina na koju djeluje vjetar)
=11,3
-Koeficijent pritiska za ravne krovove
e=min(b;2h)=min(50;51,5)=50 m
9
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
H
G
F
F
I
12,5
25
12,5
50
40
5
25
60
low
up
1,8
-Koeficijent izloenosti
10
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Teren III kategorije, normalna vegetacija, ume i predgraa
-Djelovanje vjetra na ravne krovove
Mjerodavno optereenje vjetrom je:
-maksimalno pritiskajue: w=+0,07 kN/m
2
-maksimalno odiue djelovanje: w=-1,43 kN/m
2
3. Proraun podronice
Osni razmak podronice e=1,5 m
3.1 Pojedinano djelovanje po m
1
podronice
- stalna djelovanja
- djelovanje snijega
- djelovanje vjetra
(odiue)
- djelovanje vjetra
(pritiskaj.)
11
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
3.2 Kombinacije djelovanja (GSN)
1. Kombinacija stalno+snijeg
2. Kombinacija stalno+vjetar (odizajue)
3. Kombinacija stalno+vjetar (pritiskajue)
4. Kombinacija stalno+snijeg+vjetar (pritiskajue)
5. Kombinacija stalno+vjetar (pritiskajue)+snijeg
6. Pojednostavljeno pravilo i kombinacija stalno +snijeg+ vjetar (pritiskajue)
Mjerodavna kombinacija: 4. Kombinacija stalno+snijeg+vjetar (pritiskajue)
3.3 Provjera naprezanja (GSN)
Projektni moment savijanja od vertikalnog djelovanja oko osi y
Projektna poprena sila na leaju od vertikalnog djelovanja oko osi y
12
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Projektne vrijednosti vrstoe savijanja i posmika za klasu drva GL32h
Dokaz nosivosti presjeka na savijanje
Moment otpora
Projektna vrijednost naprezanja od savijanja
Dokaz nosivosti presjeka na savijanje
Popreni presjek 16/22 cm zadovoljava provjeru nosivosti na savijanje!
Dokaz nosivosti presjeka na posmik od poprene sile
Povrina poprenog presjeka
Projektno naprezanje posmika od poprene sile
13
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Dokaz nosivosti na posmik
Popreni presjek 16/22 cm zadovoljava provjeru nosivosti na posmik!
3.3 Provjera progiba (GSU)
Projektne vrijednosti konstanti elastinosti
Koeficijenti deformacije i optereenja
Moment tromosti
Pojedinana kontuinirana djelovanja-projektne vrijedosti djelovanja
Stalno djelovanje
14
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Promjenjivo djelovanje snijega
Promjenjivo djelovanje vjetra
Projektne vrijednosti unutranjih sila (momenti savijanja) u presjeku x=l/2
Stalno djelovanje
Promjenjivo djelovanje snijega
Promjenjivo djelovanje vjetra
Poetne vrijednosti komponenti progiba od pojedinanih djelovanja
Stalno djelovanje
Promjenjivo djelovanje snijega
Promjenjivo djelovanje vjetra
15
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Poetne i konane vrijednsoti progiba po kombinacijama
1. Kombinacija stalno+snijeg
-konana vrijednost komponente ukupnog progiba pri savijanju oko osi y
-poetna vrijednost komponente progiba od djelovanja snijega pri savijanju oko
osi y
2. Kombinacija stalno+snijeg+vjetar (pritiskajue)
-konana vrijednost komponente ukupnog progiba pri savijanju oko osi y
-poetna vrijednost komponente progiba od djelovanja snijega i vjetra pri
savijanju oko osi y
Promjenjiva su djelovanja kratkotrajnog trajanja (k
def
= 0) pa je u
2,inst
= u
2,fin
. Dokaz
uporabljivosti za konane progibe prouzroene ovim djelovanjima, u
2,fin
< l/200,
nije mjerodavan.
16
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
3. Kombinacija stalno+vjetar (pritiskajue)+snijeg
-konana vrijednost komponente ukupnog progiba pri savijanju oko osi y
-poetna vrijednost komponente progiba od djelovanja vjetra i snijega pri
savijanju oko osi y
Za dokaze uporabljivosti mjerodavna je kombinacija stalno+snijeg+vjetar
(pritiskajue)
-konana vrijednost komponente ukupnog progiba
-poetna vrijednost komponente progiba od djelovanja snijega i vjetra
Provjera uporabljivosti presjeka podronice za promjenjiva (poetni progib) i
ukupna djelovanja (konani progib) u odnosu na granine vrijednosti deformacije
elementa:
Ogranienje trenutnog ili poetnog progiba od promjenjivog djelovanja
Ogranienje konane vrijednosti progiba za sveukupno proraunsko
djelovanje
17
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
3.4 Detalj veze uputenih podronica i glavnog nosaa
3.4.1 Veza elinog lima papue i podronice
Prikljuak izveden elinim papuama od presavijenog lima t=2 mm i posebnim
avlima klase III (rupe su prethodno izbuene u limu) 6,0x60 mm
Karakteristike materijala
elik S235
Drvo GL32h
Povrina nalijeganje jedne podronice u vezi
Projektna vrijednost kontaktnog tlanog naprezanja za odabranu duljinu
podlone ploe
Dokaz nosivosti na tlak okomito na vlakanca
18
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Jednorezna veza elini lim - drvo (tanki lim, t = 2 mm = 0,33d) s posebnim
avlima klase III 6,0 x 60mm (d = 6,0 mm) zabijanim u drvo bez predbuenja
rupa (
3
430 /
k
kg m za GL32h).
Dubina zabijanja avla u drvene elemente veze
Provjera najmanje dubine zabijanja posebnog avla
Uvjet mimolaznog rasporeda bono optereenih posebnih avala
vrstoa pritiska po omotau rupe u drvu
Moment teenja u spojnom sredstvu
Projektne vrijednosti nosivosti R
d
jednog avla u jednoreznoj vezi s
vanjskim tankim limom
Mjerodavna vrijednsot nosivosti
Ukupan potreban broj posebnih avla
19
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Za vezu tankim limom i podronice odabrano je n=2 x3=6 kom. posebnih avla
6,0 x 60 mm
Raspored posebnih avala 6,0 x 60 mm-najmanje vrijednosti razmaka
mm d a 30 5
2
mm d a
t
60 ) 90 cos 5 10 (
, 3
+
mm d a
c
60 10
, 3
mm d a
t
60 ) 90 sin 5 5 (
, 4
+
Odabrane vrijednosti su sljedee:
mm a 40
2
mm a
t
60
, 3

mm a
c
60
, 3
mm a
t
60
, 4

Udaljenost od ruba lima :
mm d 15 5 , 2
Odabrano = 20 mm
3.4.2. Veza elinog lima papue i glavnog nosaa
Karakteristike materijala
elik S235
Drvo GL32h
20
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
vrstoa pritiska po omotau rupe u drvu
Moment teenja u spojnom sredstvu
Projektne vrijednosti nosivosti R
d
jednog avla u jednoreznoj vezi s
vanjskim tankim limom
Mjerodavna vrijednsot nosivosti
Ukupan potreban broj posebnih avla
Za vezu tankim limom i glavnim nosaem odabrano je n=2 x3=6 kom. posebnih
avla 6,0 x 60 mm
Raspored posebnih avala 6,0 x 60 mm-najmanje vrijednosti razmaka
mm d a 30 5
2
mm d a
t
60 ) 90 sin 5 5 (
, 4
+
1500 40 20 1440
e
b mm
1 1
9,33
1 0,93 / 1 0,93 1440/ 1500
e
f
b h


21
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
max
60 2 58 48
ef ef
t l t mm t mm >
mm B 200 20 2 160
*
+
mm a H 120 40 3 3
2
*

2
,90,
0,5 /
t k
f N mm
2
,90,
0,5
0,9 0,35 /
1,3
t d
f N mm
( )
d t G ef d t
f H B H t f R
, 90 ,
8 , 0
* * 8 , 0
, 90 ,
4 5 , 5 +
( )
0,8
0,8
,90,
5,5 9,3 48 1500 4 200 120 0,35 181519 1890,5
t d d
R N R N + >
4. Proraun glavnog nosaa
Osni razmak glavnih nosaa e=5,0 m
Vlastita teina glavnog nosaa (150x22 cm, GL32h)
[A=0,33 m
2
; e=5,0 m;
k
=4,3 kN/m
2
] A
k
/e= 0,28 kN/m
2
4.1 Pojedinano djelovanje po m
1
glavnog nosaa
- stalna
djelovanja
- djelovanje
snijega
- djelovanje vjetra
(odiue)
- djelovanje vjetra
(pritiskaj.)
4.2 Kombinacije djelovanja (GSN)
1. Kombinacija stalno+snijeg
22
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
2. Kombinacija stalno+vjetar (odizajue)
3. Kombinacija stalno+vjetar (pritiskajue)
4. Kombinacija stalno+snijeg+vjetar (pritiskajue)
5. Kombinacija stalno+vjetar (pritiskajue)+snijeg
6. Pojednostavljeno pravilo i kombinacija stalno +snijeg+ vjetar (pritiskajue)
Mjerodavna kombinacija: 4. Kombinacija stalno+snijeg+vjetar (pritiskajue)
4.3. Dijagrami
Proraun je provedem kompjutorskim programom SAP 2000
4.3.1. 2D Model
23
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Okvir-
-Momenti-
24
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Uzdune slie-
-Poprene sile-
25
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Reakcije u leajevima-
-Pomaci okvira-
Oitane mjerodavne vrijednosti:
Greda- M=1466,38 kNm V=176,30 kN
N= 10,61 kN (vlak)
Stupovi- N= 16,33 kN (vlak)
N= 114,00 kN (tlak)
26
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
4.3.2 3D Model
-3D Model (AutoCAD)-
27
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Momenti 3D model-
-Momenti 3D modela (izvuen 2D okvir)-
-Uzdune sile 3D model-
28
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Uzdune sile 3D modela (izvuen 2D okvir)-
-Poprene sile y smjer, 3D model-
29
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Poprene sile y smjer 3D modeal (izvuen 2D okvir)-
-Poprene sile z smjer, 3D model-
30
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
4.4. Dimenzioniranje
4.4.1 Provjera naprezanja (GSN)
Nosivost na savijanje (greda)
Iskoristivost poprenog presjeka 80%
Nosivost na posmik od poprene sile (greda 22x150 cm)
Nosivost na vlak paralelno s vlakancima (stup 22x22 cm)
31
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Nosivost na tlak paralelno s vlakancima s izvijanjem (kosi stup 22x22 cm)
Potrebno je dodati spregove na sredini stupa da bi se smanjila duljina izvijanja i
poveati visinu poprenog presjeka!
32
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Nosivost na tlak paralelno s vlakancima s izvijanjem (stup) [uz dodatak spregova
i promjene visine stupa na 450 mm]
- os z-z
33
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
- os y-y
34
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Nosivost na tlak paralelno s vlakancima s izvijanjem (vertikalni stup 22x22 cm)
Potrebno je dodati spregove na sredini stupa da bi se smanjila duljina izvijanja i
poveati visinu poprenog presjeka!
35
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Nosivost na tlak paralelno s vlakancima s izvijanjem (stup) [uz dodatak spregova
i promjene visine stupa na 450 mm]
- os z-z
36
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
- os y-y
37
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
4.4.2 Provjera progiba (GSU)
Projektne vrijednosti konstanti elastinosti
Koeficijenti deformacije i optereenja
Moment tromosti
Projektne vrijednosti unutranjih sila (momenti savijanja) u presjeku x=l/2
38
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
-Momenti za uporabno optereenje-
Oitano: M=1021,51 kNm
Poetne vrijednosti komponenti progiba od pojedinanih djelovanja
Provjera uporabljivosti presjeka podronice za promjenjiva (poetni progib) i
ukupna djelovanja (konani progib) u odnosu na granine vrijednosti deformacije
elementa:
Ogranienje trenutnog ili poetnog progiba od promjenjivog djelovanja
39
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Ogranienje konane vrijednosti progiba za sveukupno proraunsko
djelovanje
5. Proraun horizontalnog vjetrovnog poprenog sprega

Razvijena duljina stabilizacijskog veza:

57, 03 l
m
Broj glavnih nosaa konstrukcije stabiliziranih jednim spregom

11
3, 67
3
n

1
15
min 0, 51
15
57, 03


'

l
k
l
40
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Srednja projektna vrijednost tlane sile prouzroene bonim izvijanjem
popreno
pridranog elementa naprezanog savijanjem

,
1466, 38
(1 ) (1 1) 0
1, 5


i d
d crit

M
N k
n
kN
0
30

d
d l
n N
q k
L
kN/m'

, , 0,
, 2 2
0,05 0,
5703 450 32 13700
0, 44
220 11100 850


e f m k mean
rel m
mean
l h f E
b E G
1
crit
k
Ne postoji potreba za horizontalnim spregovima!
5. Proraun i dimenzioniranje karakteristinih detalja
Polaganje lamela
Glavni nosa je dimenzija 150 x 22 cm. Kako su ekstrados i intardos
paralelni sa osi nosaa (
0
) i nosa je konstantnih dimenzija cijelom
duljinom, odabrane su lamele debljine 30mm i to 50 komada po visini.
Dimenzioniranje detalja
Zadane vrijednosti
Utisnuti elini lim debljine t = 2mm (S235)
Vijci M16
Klasa vijaka 4.8
41
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Lamelirano drvo GL32h

k
= 430 kg/m
3
-Nosivost vijaka optereenih okomita na os
2
h,0,k k
f 0,082 (1 0,01 d) 0,082 (1 0,01 16) 430 29,62N/ mm
h,1,k 2
h,1,d mod
M
f
29,62
f k 0,90 20,51N/ mm
1,30

-Moment teenja
3 3
y,k uk
d 16
M 0,8 f 0,8 400 218453,33 Nmm
6 6

y,k
y,d
M
M
218453,33
M 198593,94 Nmm
1,10

-Proraunska vrijednost nosivosti


d h,1,d 1
R f t d 20,51 109 16 35769,44 N
y,d
d h,1,d 1 2
h,1,d 1
4 M
R 1,10 f t d 2 1
f d t
1

+
1

1
]
2
4 198593,94
1,10 20,51 109 16 2 1 19063,4 N
20,51 16 109
1

+
1

]
d y,d h,1,d
R 1,5 2 M f d 1,5 2 198593,94 20,51 16 17125,06 N
min d
R 17125,06 N
d min d
R 2 R 2 17125,06 34250,12 N
Detalj 1 (spoj glavnog nosaa sa kosim stupom)
42
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
14,5 kN
12,4 kN 0 kN
Potreban broj vijaka
3
d
potr potr
d
F 12,4 10
n n 0,36
R 34250,12

Odabrano 2 kom.
3
d
potr
d
F 14,5 10
n 0,42
R 34250,12

Odabrano 2 kom.
Razmaci vijaka
( ) ( )
1
a 4 3cos d 4 3 cos31 16 105 mm + +

3,t
a 7 d 7 16 112 mm

( ) ( )
3,c
a 1 6cos d 1 6cos149 16 66 mm + +
( ) ( )
4,t
a 2 2 sin d 2 2 sin149 16 48,5 mm 4 d 4 16 64 mm + +
4,c
a 3 d 3 16 48 mm

Odabrano
1
a 105 mm

4,t
a 70 mm
3,t
a 115 mm

4,c
a 50 mm
3,c
a 70 mm

Detalj 2 (spoj vertikalnog stupa sa kosim rukama)
43
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
1 0 4 , 5 k N
1 4 , 6 k N
1 1 9 , 5 k N
1 4 , 6 k N
Potreban broj vijaka
3
d
potr potr
d
F 119,5 10
n n 3,5
R 34250,12

Odabrano 4 kom.
3
d
potr
d
F 14,5 10
n 0,42
R 34250,12

Odabrano 2 kom.
Razmaci vijaka
( ) ( )
1
a 4 3cos d 4 3 cos59 16 88,72 mm 90 mm + +

( ) ( )
1
a 4 3cos d 4 3 cos0 16 112 mm + +

2
a 4 d 4 16 64 mm
3,t
a 7 d 7 16 112 mm

( ) ( )
3,c
a 1 6cos d 1 6cos121 16 33,4 mm 4 d 4 16 64 mm + +
( ) ( )
4,t
a 2 2 sin d 2 2 sin121 16 59,4 mm 4 d 4 16 64 mm + +
4,c
a 3 d 3 16 48 mm

Odabrano
1
a 90 mm

2
a 70 mm
3,c
a 70 mm
4,c
a 50 mm
1
a 115 mm

3,t
a 115 mm
4,t
a 65 mm
44
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Detalj 3 (nepomini leaj)
326,0 kN
113,2 kN 113,0 kN
Reakcije na leaju A dobivene statikim proraunom su:
V
R 326 kN
Proraun gornje ploe leaja
Ravnomjerno optereenje od vertikalne reakcije:
3
2 max V
c,
a
R 326 10
3,29 N/ mm
l b 450 220Moment savijanja u sredini gornje ploe:
a a
c,
l l 450 450
M ( ) (3,29 ) 83278,13 Nmm
2 4 2 4


Moment otpora poprenog presjeka:
2
b d
W
6

Iz uvjeta iskoritenja naprezanja od savijanja u ploi: (elik S235;


2
y
f 235 N/ mm )
Fe Fe,dop
M
0,9
W


45
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
Fe,dop
6 M 6 83278,13
d 3,28 mm
b (0,9 ) 220 (0,9 235)
ODABRANO: d = 4 mm
Zadane vrijednosti
Utisnuti elini lim debljine t = 2mm (S235)
Vijci M24
Klasa vijaka 4.8
Lamelirano drvo GL32h

k
= 430 kg/m
3
-Nosivost vijaka optereenih okomita na os
2
h,0,k k
f 0,082 (1 0,01 d) 0,082 (1 0,01 24) 430 26,8 N/ mm
h,1,k 2
h,1,d mod
M
f
26,8
f k 0,90 18,55 N/ mm
1,30

-Moment teenja
3 3
y,k uk
d 24
M 0,8 f 0,8 400 737280 Nmm
6 6

y,k
y,d
M
M
737280
M 670254,5 Nmm
1,10

-Proraunska vrijednost nosivosti


d h,1,d 1
R f t d 18,55 98 24 43629,6 N
y,d
d h,1,d 1 2
h,1,d 1
4 M
R 1,10 f t d 2 1
f d t
1

+
1

1
]
2
4 670254,5
1,10 18,55 98 24 2 1 29794,4 N
18,55 24 98
1

+
1

]
d y,d h,1,d
R 1,5 2 M f d 1,5 2 670254,5 18,55 24 36644,07N
min d
R 29794,4 N
46
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
d min d
R 2 R 2 29794,4 59588,8 N
Potreban broj vijaka
3
d
potr potr
d
F 326 10
n n 5,5
R 59588,8

Odabrano 6 kom.
Razmaci vijaka
( ) ( )
1
a 4 3cos d 4 3 cos0 24 168 mm + +

2
a 4 d 4 24 96 mm
3,t
a 7 d 7 24 168 mm

( ) ( )
3,c
a 1 6cos d 1 6cos0 24 168 mm + +
( ) ( )
4,t
a 2 2 sin d 2 2 sin0 24 48 mm 4 d 96 mm + +

4,c
a 3 d 3 24 72 mm

Odabrano
1
a 170 mm

3,t
a 170 mm
4,t
a 100 mm
2
a 100 mm
3,c
a 170 mm
4,c
a 75 mm
47
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
6. Vizualizacija
48
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
49
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
50
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860
DRVENE
KONSTRUKCIJE 2
51
SERGEJ JOVANOVI; 0082028860