Sie sind auf Seite 1von 1

Domae hrvatsko plemstvo iz svih hrvatskih krajeva, a ponajvie iz Bosne i Herce govine, ivjelo je u Senju tijekom razliitih povijesnih

razdoblja. Primjer su slje dee obitelji: Simi, Smoljan, Kuhaevi, Kukuljevi, Radojevi, Herakovi, Radi, Rubi-R Lenkovi, Radibratovi, Mikulani, Milain, Mudrovi, Stipanovi, Celovi, idinovi, Vuk eli, Stipi, Tomljanovi, Gerani - Kranjac, Jei, Brajkovi, Bogut, Buhovatz, Hreljanov oti, Baljardi, Vlatkovi, Sumini, ivkovi, Margeti-Margiti, Goji, Domazetovi, Desa ini, Lasinovi, Vraniczany, Matijaevi, Perovi, oli, Danii, Homoli, Juri, Jurii, i, Kolakovi, Konjikovi, Bastai, Marinkovi, Mirkovi, Batalovi, Kukuljevi, Vranjanin Rajkovi, Roani, Skradinjanin, Bai, Krivoi, Lali, Vudragovi - Udragovi, Dragani Ugarkovi, Radakovi, Polianin, Blaiolovi, Roani, Batalovi, Vuki, Tvrdislavi, Mio Posedarski i Malagrudi.