Sie sind auf Seite 1von 197

 


   
 

  !" 
 
!#$
%"

 '( &  ( )
*+-,/.10 2 35460 287:9<;>=?0A@/B>0 2
CEDA28F>DG28DHID1JKJ0 2
L M1M1N

O PEQSR P QUT
cehiababfic-ceV |8]1WY[^ZX-_{ab^ceZ\ce]`]G[^Xus]`oi_bv abficeced\hm]`cga{Xud^fipcehilmfUc>fice|jkabhi[\ce]`celm_b]-]`ceniXuXuoioicefipqabs?lrdcg\ft%\su!]`lwoiWYvYfi_bWYv s-hmlm_]`abWxz_bd\abpcel6f6y6WYhmce_bX`Xcecg]-ft%su]`_ba{oilipqficeli[^hmcg]`frX`ces`suomhia{hiXucepqabf}lioicex5|8f}Xu[^Z\]`[\f_bce]uX`_b[^ceom]`X`fix?oid\fmWXud?s`X`abs`[abx t~
hi abcec nmV!ea{oicgcesd^]:ce>l fi[\WYv l]usuWYablid\_bcescexfhiabWYcees`X`abceiceX:YabX`sfoioiv pq[\fili]uhix5ceabX8d\WYcgabs`Xuf absv WsqniftWYomnmfifia{hcgd\Ws`cece]`fshit Xus`[cg~5a{shice\]:\!fn[^ce]`s`x?]uceWois`sabd\W]u]`oinfiWh]WW oi X`niWYabx_bhix5oifmced ]
abhifUcexV!ce:oi]`s`[^Xupqelice6_WYfihihwceX-:j ce[^v fiX`cefmfmd\X-_bceZ\abpq[\lUfUhi[]`pq[\lUnm_{xcgx5a{s cefScex5]`X [\vabs fi_babpqabli_cec-]5Z\[^pqfUlcece]`pqiliomfificg]`s`fwX`cgs`:eXoifmdom]`WYhioc
Z\ficgabce]`]uX`ceomfwpl s8hiabceXuceX-i]Ws`abX`pqlicfi_babced\cgfUx5abs s`lmce[\]uces`abX`pqlicg]s`]`abfid^cefieo}\[\x-nma
X`d\cgabkfw8V!a{c1ceWY]uX-cepqlieliocecexf ncefceWniW]`\aboicecgX`sua{cesf}WYli_:[^a{nc>x5ceX`i:pq_b]ulice[\]d^WYvab]s/fiWYWv xs s1oix5X`fiababpqhrcel6]uX`hiliWY]q[\WYnpqxceliaX`ceWfio^Xuce!x?hiabceWcef6]fWs`WY]`abkpqnilikXu[\ab|8c-_boiced\]us`ceacgXqf6WY\d^WYs-s`cgab[^]`fwf6ce]uhihijcece[YXf
x- ]uoioifiihiVncgcexd\]uajk~cecXucehi]/cek]1hmce] lice_{cg[\hi]uceabd\s`_bababXuppllmcecefrabficAf\[^[\]`xxWYWYs`absuc%X`ompa{flsoivwliXu]u[\oi_b_bfis`d5c-hiabf>abcehmXucea{cAX5WYoia{pqXul]`ces`ababpqd^liX`s`cecgff
hiZ\V!cgcece]`fr]?s`]q WWYx-oi]usoinifiX`abcgs`hiaba{n[\fcefmd^a{hcg]`WY]`a~s`GccgabfrlijkxceoiXuficehh]WfiX`[\[^f5]u_{_bx?cgsua{c>f-WY_bfsuceabfUWYcqpql}ce]ucecehi]s`celi]>:[abhijficgceX`frsuabsceoihiv d]ucecW]-fihilabliWcefiXucgce[\h-X]`cghis`ceab]omX`pqpd^lilmcececeffXWYfmX`ftf[Ysu[\cecef?]uabx?s5jWx5abs`s`cqabab s
]Ws`oi][^lificG:]u[\ni_bcexcx[\v d^_{abpql1a{Xus/
X`fWni]Yomv pkma{xVcgecex-nce]\\
|8[\W_b]`^nceW]]W1 ceWY]uX`x5pqlixficecg] a{hmce]
GWYv celmabf}]`cefilihce]uehi_bcgab]plm:ce]>]uX`s`Vcg_{W_bfioiUfmd-d^hicelabces?X`ceWX!fompWYlmfceX/]u ceh}eomv ]-X`ceabfic%cehioi_bh
WY]unWY]qW

> wT>Q}}:
:/:w-Y>k
$

ib
icee:ceabtpqli foifid^cef G G G G G A G G
iGWY_bwoiv _bc#G G G G G G A G G
kkt86\mw^Y rq 6Y:Y6i6t6/tY\e: :Y8>\ Y

ib$V WYsucefiXus`]`omtsuoi]`cgf G G G G A G G /


i :] WYv hiab\Ws`cefi_b[^d\abW_bXceea\Ws`ab[\fmX`X`m]WYpqlicG A G G /
i :]u[\d^]WYxx5c G G G G G A G G \
i :]u[\d^]WYxx-Z\ce]uaWs`ab[\f G G G A G G \
i <ceoi]`Xua{Z^cG:]`[^d\]Wx5xc G G G A G G

GYi: :iYt/ge:AUi %:k1 :Y


k
b$:]uabx5abs`abZG]uceoi]`Xua{Z^
c
moifis`ab[\fmcef G G A G G 
]`ceoi]uX`abZ\cmoifis`ab[^ficef6 G G G A G G \
 !fiabZ\ce]uXWY_babs/Wv shmce
] ]`ceoi]uX`abZ\cgf moifisua{[^ficefz A G G 
!]`abs`lixces`abXua{cg]`oifid1hice] cexWYfs`ab1]`ceoi]uX`abZ\ce] :]`[^d\]qWYx5xc G \
]uoifihioiv d\c hice] ceoi]uX`ab[\fmX`s`lmce[\]ua{c}G G A G G \
V!abcloi]uplmX`pqlic1liceX`c G G G A G G \
ce]`cgplmcefnWY]u\ceabsGWYo ceabpqlicefi]uceablicef G A G G \
[\xi_bceabs/WYv suX`xWYYc G G G G A G G^
"6! : kw igg/#$:i5Y1t }:Yik:%q`Y6i

iib
$( :]u[\ni_bcelmx-ce[\s]ua{ccefr GG GG GG GG GG AA GG GG'\ &^) 
i!oiX`ni_babpq5WYo8ceabs`ce]ucG [\xi_bcea{sWYv suX`_WYX`Xucef A G G/^
* +:Ue- ,/.10Yi\:-6w:-SkY^/ g
iib$ li]qWY[^xx5x?XutW^s`3 ab'^4\ce<fceomd\fiomh_Wv ]`cGoisu[\ix?]qWYWpqs`licecef>f oi fihG cefi hi _babpqGli c oiAsu[\x WY s`Gcgf GGi k25 
i li[^x5Xut^`' 4Y [^ftsuces]uceabci]qWYpqlicef G A G G1

ii lili[^[^x5x5XuXutt^^e3'4Y4Y !_b[^_{ftd^sucecex5cgs`Xua{fmceficX` absu]qa{Z^WYcx5x5iW]qs`WYabpq\licgcef#f GG AA GG GG//22


687 kg:U:8%09Gg5^;: `' t
'*
7 Yi/:Yi:' :
'<
- ,k=
Y^tw:
' <
kwY\:
'<>

DG4@1@80A, L
?

8:TCBED
F

Q QPET
G

H IG

5xfiV!ababX`abcs!pqlicgffwab_[\8c]`xxZ^WY[\WYs`fUsulma{-ce<x?cgceftpqWslis`abfiX`abcepqpq]uli\fwcecgf_{s1V!kWYce[^_b]1_b]`d\xcexceWYd\_bcece]uabfUafi~}cGhiabficeX-fices`c^:lm:[t]`h[^hmWYnicen_bf6cecex5aeoiX W]nabX`cgjsA]-[\v hXu]`oiceWYpqfinldces5aZ\a{[^fcefabces-:abfid\]`ce[^cqxzniWY_b\cesux5s1cepqecglof


Z\cg]`X`yrsuceliab] cefd\ce ncefceabfiabd\c1ceabXuiabce_bc\kyrab][\_b_bcef>abx!]`_WYoinx[^v d\_babpqliX`sZabce_bcGs`[^oi]`a
X`_b[\suabxX`pqcelis`c ce]x5s`suab]s:WYhicesuxa{[^ficef-oisuce[GabfiWYcg]li]u<ce=fced\Jab[\f-x-nceceXu_boiLs pqKelicefwom:hhiWYcen]cejwakWYWYnfmhice]\WYx]us`[\v cd^_{labpqWYlinXucesf5cefiab]8abd^cecabfiabd^ac
Z\x5V!cgoicg]`lis`nig]8abcefi\fihi[^homx5fiZ\d\x[\cef>cef]`ey6sqabceWY_bfice_bce_bhmp]8[\lmV ]`csuWYce]ufX`oms`ficecgabhi_{fi_b]`oid\cgfmcea{Xugdc ceabWip_{lmX_WYfiO ficecesG:f-8oifmwh>abY]NMGX`ceV elmceWY:fX`Xucehm_b :a{ncAc Z\: [\]`]u[^lceniWYs_bfmcehiWGx cenfiXuceces`akf6ce_bhi_bcgssu]Xu]abUWYp^loivce_bfab_f
WYnoiyrli]ab] _WX`XucefUhWXGoms`[Za{cg_{_bceabpqls hi[pl6nceXuX`ce]-eo6 WYoiXuc5oifmh6X`celicgfUoifiXAhiabc
[\s`su_b]_bceWfUtsuab[\abfi]-ceoiffieX-Po Xuice_boini5X`sWfwZ\ce]uV W1Qced^ceab]fwx5yrcgliab]`]1ce]ucG[^8_{_bWYced^fSchomWYftgsuoce]`Z^cece]`d^XuXpqlioiabficehihcefiX`c6W]`V!XWabfix d\cXuabx5fihwabs
oifoms`pcg]`XqX`WYpqlipq5abcehm_{Wabpqpq\licecefwxh WcencgabapqlWYns8ceoi]!fihhWYoiXf>s`ceW]uX`pqa{lixabceWYhi_bd\_babcgpqlia{cepq]ls8ceZ^hi[\cefoms`oi1fid1d5 oiWYv o]88oi\ficgXa{fmabf-cePf ceabfiWcef_{_
oiv nabpqcelt]`XuspqZ^li[\]`cefabsu/ce1fwiV!doi[^]`ipqs`l1abxWYcg_k_{pqWYlioicXNMGceV!a{WcgpqXta{omXusfidGceabhificecGX|Woi]`apqWYfXsuWcphiX:cefX!oiX`s`[^gd\cecef-fWfiab]fs`hceWYfRX Oab8ce_bd\/cq.
gk:oiYXA hi :cexztU ]u _Woineoi]Yomv pd^ce\celm]`s/cefihicefSab]omfiXGabcehice]AoifiX`cg]`ce]1cg]`oX
s/Z\Wv[^s`f6abd\ce^abcefiababsd\eceowf6k!yoia{fi]hiXucgab]`fis`h cgf%Z^_W[\X`f6ce]ipq!liceoiabXGnce f}_WYoiX`f]u[\s`celi]u_bX`abfipqlid^abcecefhi_babpq[^li_{ce_bce]-f ]/ab[^v ]\c-cga{fmlicce]qWYoiceX`XusuX`cepq_bli_bfioicgfiad
hicefyriX`ab[-]hX`WYabfi1hhWYdtnWce]>awfixabpq[\v ld^s_{abpq liXu_WYs8Xuce]/cgfiabXud [\fihmce\]`f:]ui s`ce[^f_{[^sud\X`s`abcqcgltWspq lix?Wfifw8ya{][\_b_bcef
x[^v d\_babpqliX`s Y/ Sk%Y6^i: ce]ueceoid^cefwX`snceabX`ma{cg_{Xucga{Xuc
/ 2iT t^\^i 2Y\m T
ce abfi]YoicUv fi:hice]ufabx5oi/fmWd\liceU_ ceMabd^V!ficece]>s/mfyUWYabWYZ\XcsuoiffiXqWYa{su]UX`sqliWYabsuces]uehioceXuceX`]`ceXuf/pqM liceabfsoifmXWYoiXfWlice_babced\cgfihicef
abfs`cey6]uceceX`Xufia{fcg]`s5abXu]%abfihwWYs`lm[^v cefix?fs`Wces`f}ab\ce]!ab]1oificeh6abfWY:f6]ujk[\d\[^]qd\WYabxxoifihcef5somv cefi]X`sucg_{fabpqlice[\]A_b_bceftfwsuce_bh_ba{Wd^Xcefi/V WliJ_b cef3 K


W8XZY\[']U^NY`_3a5[b
`sXlmWd\ce[\c]u4'ceegs`abfhX`fjpqilik'cdl2c mn :f\qUrNs'Yi)kV6t Vlsu 8fji)9GkPf\lTevNv1i[tkVhmv1ceqU]rNsVablThifwcevy]ux_bced\siX`is{)n|cek}abX`m{qUa{icg_{Xucga{lXucG hilabm\c )lsuoifji)Xk
ozz
pd~o p
v1rLs p i)qUNikmiWY_b
X oip [^]`xce`_ 4
/=''=

WYli]NM hice]hma{c !oiX`XqWYd\c

;Zd2

omX`yr XWababnid\]cesfX`cepqX!hliWYce]`cgab]qfia{WYncoceflma{lf ceWabfioifv penc\Wcepq]`liceab] focev abfi:sxi]u[\[\WYd^n_ ]WYXucea{xabc fxceabX`f[^X`pq_bplilmli]`cecgceXa{[^n]`ce:cef6x]u[\ed\Xuo]qabWYfi xh[^v M fix#ficeWYfoihXW XceZ\][^W]`s`d^cece_bce[\d\lmsu_c
-lwWv [\v _{fisNK3fmMGcef>V!abceXab]abX`scehfiWYabd^X X`s`0cgfiiX/dWY:]YWf :s`abce]`cgfwioivh]W:]ucg[\Xd\n]qWYceatxqx5cghic\ce xo]uo8s`ce]ux5abfiabce]us JWYf
:_bW\ceWab(fi]`c>ceWf6pZ^l[\:f}d^oiceeyseW_bcfi[\v ce]uce]s`fces`]uX`f ]unWYJcgfia{sficga{cgpqfwli[\cg_b_bfiV!ce]`f5abceceabXulicecgabX]8f XuoiKabfmcex5lXsabWYsxabcec1ncg[^a{ce_b_bfiXd\hsx5Wfiaboi[fiX pqhi4lce:Xuces`XGabcef5fmX`abX-ficeh6cefiabfiabcgdGcefi
hx ix5_bababps8lcecgaba{pqZfmliabcececex _bf c
Z\[^]`d^ced\cencef 4
J- N K J N K J L 'K'M
cehZ^WcefGhis`WYoiabc!fice_bf6ce_bcefx]s`X`WYmf>]`cgcelihipq]liabc1ceWfmpqy lthiZ^c[\v ce]u!]`s`cefi]AcecefiabhifhmceWoi]1fifihiced-]`ceXu]uX`s`]`[-cecef}abglo5oificeabdWYfi_bcesuhixcce]abf6 y ceabX]`[^v Wd^]`x-ces`cgfis]hihice[^abcgfi]`]scge]Wficgcecea{absufabceliWfcgfifhice[\]u_bWYd^]`_bcecs`abc!lioiced\fmfcqh
fmW]WYord^c\hWY[\XunX`ce_bcenX!cceab fic ceXqWYfix-hisce^[\[^]u_bs-d\c ce]`d^ a{nm Ls M :s W/X-Gx[^]`a{xs /WY_bceR]-WYtoi Xu d\ ce hi]Y/oiv pqs?d^abXuabs5nishix5abceXabs hiabc

'L/3 ' / 
joikv n[^d\ceV!]ab\a{hmcgcg]ceX`xce:X-x5!abX`ab_bs-_8ilhWYWY[\nXXuscesyx5kTgce abX`Tsuce:fie omXGd\]`omce]ufiYhihiYcecef}d^8ceh_bceWY8d\nsNceKeta :f^oi]GYni/ ab wfwWv t]` c5y Jn[\v cg]`fsuceWY]/fifhws- lwfkWpqy l[\v hm]`cesuxce]
hicefmy6iei]q[\WY]`[^d^eo}nic 4:_bceGyxWv ]`WYv x5c]uc5abcesuX5ces`ceX-d^_bX8goioUces/abfiab]`cgd^Xcgcefifif}hi_bd^ce[\s]`a{ab]-WYsuliX-ab]ux-d\d^ceoioifiX8s/hm_ce[\vabXuficeceficefX5f}khm[\vcefiab]-f]s`hcg]YoifvWliXM ce]uce[^fX`s`Xu:pq]`li[^c>ni_b cex5[\]uc]`cehiXuoi[^]`pqfl
ceabfice:fX1d^nioi_bs`ceceabfnis X`_babd\pq[^li]`ceab]`s`_bliabpqx-l6omhX8WY_X1[\v X` cgf?cqekoiv [^vlmfi_8fes`oice]Yf oiv M pqniabX`_Wfidcefma{d}oiv ncg]Ghiabc-y6ce_bs hice]
ex?:oi]uWXq[\f>WYnix_bceceabx5xfic1cecf d\eMooiyUsuc5WabWYX`XkX`_bnid\cg]`fw[^ab]`\fiabyd^s`lmska{x5hicababcX`X`pqpqWlli_bd\cG[\abj8ce]u]`ab[^v s`abX`dGlioixkfm[^v a{d XufiM pqfili cecfhijcgX`[\v ]abX`comWX`fincedabcef]ceM!kabfiyrceabXcabcZ\cg[\lw]`f \WYv cgfmablifid\fifcecgf-sGf oiXuM8a{fic!yh6cea{Z\nccgceftfmsuoicehiabceceX`_bss _
x?WfwV!^ceh] WY( 1WYcepqXl^cecgabfia{X1cGhiWYce_bd\]1[^i]`ab]us`a{lmfmx5eabiabX`abpqceli_b_{ccgf6j[\vX`fiom_fi[\v d-Xund\WYce]un\cecefabsG\cgWYa{fmfmfceX5M :]`[^ni_bcex5X Z^ce]`liabfihmce]`s
hj8W[^v GX`oifmabd\]8ceoiffiX`Xoiabpqf-licghifwce]whma{abc1X`XuceceXGfiX`dpqWYl] Wfis`ab_bpqablpqlisced^fabniy6s/kceV!_bs8ab_ceWYv X pqlia{Xuces ]u_{abpqa{l-c1x?abfWhmpqlicece]fw:^lcgX`fiabf-x5abab]sfhmWcepqx l
|8:cefi]ucgX`]`oid\pqablcecg]`hilceW]_{su oifi[\d^fiX`XuXs`W]us`oiecgs`X/ab [\fceabficeX>ce]`cesuoioix[\niab_bc>oifs`cg]a{WYpqls`oifmd6hiceX
'u'

J  KM

8j [^[^v ]`X`hinceW]uW]`oin^ficecedfabs/Z\[\Wa{f]ncghi]5abcecpqhiliabc>fificgn]`_[\]`cev cgaXuX`n[\WYceom]uhi]`\cepece]>ceabfsj8ce[^vJab<X`fioicecefmpqX?d6lififice]`[\]u[\esnmce_{abcgces/x5fiwhiX-abd^[cecehiab]`pqceli]ceceab]uWYX`nnccgceh]5ceWYabf]his`ab]`K c>cgns`sucecelificehm[^abcce]`X`cecg!suv fwa{XunkpqceliX`][c


x-abf5oice abfix?cg]Wf-X`[^hi_bpablmccef>_babftabsus`cofiWs`[abpq[\lffifiab[pqltplsoifcenabs`cecehi]uablificed\_sceabf/fiM X[^]`fce]cgfwyUWYXWYnce]k[\v fifsuc
iceab_bfipilmfm]qceWYceXfid^ceficef}Xcesuom-fia{Z\Xc[^cef>hi]`ab_ceWX`oicgcnid\]`s/X`as`~kcg^celi[\fwcefifr:]uabcex ces`sucli[cehi]`f[\cesunmfw]`_{oikcgxx5lmchicegab[\ceo?]uX`cecgsqx5]5WYce|8abfce[^]`]`oicg_bfif?ceX`homomfifidh5li:celi[^yrab]`fiababXuce]1abfplcesucgf_{]`abspqhil5cecgfab]licece]ufabcef ]
s`j8x5ab[^d^v X`cGmn_{y6cgWx5]`ce^ced\cefc absseWceoms`abab]fi[\eif1om]q[\eWYo]`hms`cefiab]X`ce[Ypqv fwli~kkcgfifomcexfwj [\v WYX`oomfihmd5ceni] abXliWX`abf>abX ghio>abceabX`lice]`]Gce]!:abifi]`[^[^]`d\hi]qfWYoix5fmxd5ahce]uWX`fiif]qWYZ^pqceli]`_bf:abpqoiv lifcef
hincecef6a::hicgXGcea{fifXuce[\WYf_bpq_bs`lix5cGcecef6hliW]:n]uhmcg[\a{a8nicAn_bXcecgWYx]`omceceabns`fwceX]uqchiceces`!]ugcex5sfhmXucejces`]G[\veX`om:omfiabfifid5dhiab]`fx?ompNc WY5fceefabWces`X`fX`sGs`sqc1WYXupqfi:lihm[\]`ce[^ff6d\]Z\X`W[^cex5ab]fwxXuabphcl6WYeoiXuab] ceceXGlj8s/fi[^v kceX`oioinfmficefhd
hinioiab_bc5cefmxhi abc?ceWY]`oid^sucmcel sWY[^[\v o]`]`cexdtfWYW_bnWc_bc_{V!cgabXoiX`WYs]ux-:plmsAhicee]`aborabs1fid^X`hipqoiablcefiXud1ceab]cefi]`ab%abpd\lWcgss`]`cec>_ [\d^v X`[\:cg]u]`f5a{[^c^ni\_bWY[^cefmx5nfwct[^V!d\liabab_cnihs[\:WYnXhiceabfcec5abX`fix?c>abWe[ef6abhice[\ce]`]lisucefmWYfc5fi:hmceabce]ufi[Y]`cc
Zabce_b_{cga{pqlsnceabxce]`Xus`cefabfiX`cglicef>dWY]fiabpqlsX`[-i]u[\ni_bcexWYs`abXupl5WoiX`Xucelicefx?Wd
hiceabcefUfV WYceceXfi]uabced>abpqZ^lrce[\]us`hid\]uceoice]nix ab:_bhi]`hice[^cgsuni]5ce_bfce:x5]`j[^c\WYni:ab_bcehmcefUx5a{cWc1Z^_{XA_b[\a{f>cgce\]`q^c-cecehiX`fiabcgfpqx lUnWYf]-xoiXuWYf6pqs`ltlm[^celix?cefi]-cWces`ababX`ficepqd^abl6suceceX`oi]`suceofiX5h}s1WaboifX`cghm[^]`cehi]`lixcefif}WYces`fSXuab[\Xup_bab_fl
s`x5cg fc^48a{ix-]qWYompq_Wlis`ceab]u[\\fcefiabffs`oicefm_b_bdabd\8cefisu]qceWYfpql:|oiv cen]`lce]uWX`_bces`suceefioiXfid<[\nce[\sucece]`abXuXs`cexoicgWY]`suoilificex?d8W s`abX`cepqXulia{pqcgl]s`cg]`celm]uce\[\ce]ufcq
fnoicqfiWYdXuX`ceV fSWY-cg]`hiab]cefoi:fiX lWYabfs cehiababficeXuX`a{cgpq]ls`|abd^[\c5]`_bce Xuoi]Yoifiv fmd-hific ab4pqlsfixxa{[\v sd\X`_b[^abpq_bliplmceX!cef>ce]`_bcecghi]abWYd^omceXfU[^]`hiab] ce]uX`oi[fi[\d^]uces/f
y6oifihmce]hWYomce]`fcesWYX!_Wv fid\cg]/
Wncef1ab]khiabc8i]ua{fmeabiabce_b_{cj8[\v XunWY]u\ceabskceabficgX]`[\nm_{cgx5Xkce]u\WYfifs/cencefiXu[ X`ceabfic
Nc 5eabcefsucj[\v X`nWY]`^ceabs/mlWYncef>ab]Xupqli_ba{cg\_babplceabficgf>d\oisucef>!_{d^[\]ua{sulix-oiXcefs[^]
X`ceabpqf6l5omhfiWYh X:W_b]`X[^ni:_b]`ce[^xd\]qhiWYcex5]xX`fceabsfiWYce]Asua{lwXupq[\v lilicecgf]`ceoif}fih:]`X`[^ced\x]WWYx5fs`xabX`pqa{cgli]`cgX`f-m]|8WYcepq]`liacA\peW[s`hiab[\abcef-]`shmwceXuX[>Z^[\X`su]uced\_bcq_{s
_bWYv ceomd\\sucece]uf6c :m]`[\[^]ud\x ]Wx5hicexX5X/]`[\d^ft]sqWWYx5x5s`abXuX plmabf c|8 cg]`]`hiafoi\WYfmsud6ab[\a{fXus nJcghicefoissuWYceisWffWYWYpq_blieX`oic Km:]oX`v cecgxfwWYkf[\s`nabXuphilmabcc
s`om[\s/]ui]`ceWYs`Xlmceababs]nZ\ce[^hmf?ceoiablis`xcgscef]`WplmWY]ues`oicei%f ]Yov J:ce]`fw[^md\h]qWYWYx5Ahx-WYZ^Xce:]`a]u[\\d^W]s`WYa[\xf x KgYyrWoiabpq]l5sceW]us`hiXWYcev pqf>lioi_babfmplXx5hWYabXs
nnceceabX`hipqlicefU]ua{cgnlmcefmcex5cef}cef]`[\fwsuceWv f%lice]GWYnhicqcefmWXX`X`hcgfwWY]`:Xues`ceoi_bxz_bs/ceeaboifix cefwWYfihmceceab_8]`cecefXGkabfilcga{WY__bs`ce_bXabpql>:WYh]qWYWYX1hicq:qWYfiv _bhi_bcGcZ\hi[^cef X
k:[\v]ufi[\nifm_bcecefwx cefUXua{fmhw:hiabc5ab]1x5absGhicef}niabXulice]-cefsabpq\ce_bs`cgfces`li[hicgfncelWfihice_bf
([pqlceabficG_bceabficV!cefm\WYodWYncGWYx pqli_boi/ 4 8 ,% 8
_bd\cecce]uoiv ce_bX/_bceswmXues`ceceoicg]`cghia{Xu]`cgces-fwabs`thiabdGV oi]u_bWpqabXfilUc/:Wce]uab]`[\f6ced\X]qX`WY[^xpqd\licexf]uceWYabUfinf8x-s`oicgoifiXh:fjkoiWce]upqXua{lfmcend\ceifmWYfm]uhi[\h?_ba{d\pq]qxl1WYabxZsa{xxcg_{cg[\v fd^_{abX`pqpq[^lili_bXu_8]uswabces`Zs`abfUcgabcef5_bWYceWYff5fiqWYvlfiWWYd^_b_bs`_{\ceabcgpqfwfl
oifihhiWcex]`nceabs`cgcea{pqs8liabcgfGf !nilwRWv fi d\abTd\ ^ceWYabswoZ^w[\hif1cex X`ceabWfitcesuxoiceWY_b_bces`f5omce!_b_{]`cgnf ceabs`XoiXuces_bWh fiJh hyWXRabX`$s h W X{ qce/fm a{ d^u c\

W8XZY\[']U^NY`_3a5[b

fiWYoce]uomncecghfa{WYsuXXoicghiXu_{hscgWY]ifmd\hcglt)ces ab_ fReWY$cepqabld^ sL_{ Keabfi X [ hihi ]uce oi]2pqtt]`ucgs plhcesuX`WXsqnWY[cg]uhiaGs`cececes]!abfni_ba{ce]uh abcgnia{a{spqxliXucgs`cefoilmXucesf>WYfmoih5fih\2e d^V!ceTlce ]Zsa{WYfoioX`-cesqabWYfihficeWYfh X
1hiabcefsWY_bX:fihigoiX`sqWYfihw/ X`abcelsabc![\_bd\sWYoi)X 4

NLLV N N V

2 L
2))L)
L)

2L
2


N N

)

5x abs2#=2 N t'yR$ t #RGiji}t


odtWnc 4y6cg]X`pqlW~kshma{c xceabX`s`cgf5WY_b\cef/M
\mWY]WYWYfmfid^f h-c 14kWYTfiJcel a KWY_b1Ws`TcefiJfmd\ hiceK<nchice:abf coiM ]uxabfiWYd\xabx5WYWYX`pq_bcliabfic:fixWYa{lisZ_8Z^oi[\X`fsWYv fis`hm]`ceabpqflice f /khi ab cGcecgab]`fiec-ceomWYd\ocefhi\ceWYxfifw_bcecgy6]`cecef ]
\mWY]WYWYfmfid^f?h-c cg4WYa{fifmcelcea fWY_b1s`!TceJfm_b-d\hiK[\c8]uhiab:s`abcGlioix-]`xabfioiWYd^Xx?eabx5oiW] X`WYpq_licabcgfi]`cec:fmpqx5/liWYfablis-oi_:fiZ^oid[\X`fZ^sWYv[\fi=f suhi]`1cgab5fpqliJ- ceKfw /eoiv hi ]!ab cGAncgcgcea{_{]`fmabgceccenmoia{Wd^d\ocecg8X/f5hi\d^ceWYcexfmd\cefw_bnceececgy6fi]`cecgcef X]
WYfid^cencgf M

DG4@1@80A,%
?

PET T:P 

L C 0y0A@/9<;>=>=V0A=
yroab]ceabfi[^ce]!_{_bceceffihie_boiabpqfwliWv cepqf>liX`s!ceceabfifid^abcd\cy (d\[^absniWYs suab [\fi cehifabc cg:-X`s`:_bce^d^icef :4 56t/ a{f Wfw
YwZ\ab[^fi:f h k hmceomfia{cgfid\X`h cgcef6] X`pqcglifi]`cecgd\fma{ced\nfcecetfwfS:m_bhceWYa{x] fmcef5lwfWv ns`oc cee1d>ceabWYpqWYoili_bXXficece fabfi[cehiIx abce]] mxJabWYs pqlicg/f5 : ]`h[Kehi WXoi<oiv s i]1Y :/ i_bcegx5ce/f: su c
J / Koifih J / KWYomXceabficex :]u[hioisncghiceoisuces _bceabpqlilicga{s
hiabc _bceabpqliliceabs>WY_b_bce]5 [^x5[\ficefsuce

]`hif oi fm/d : Z\ce]uX`celicgfwXu[UXuplm]`ceabncefab%] f > Wni woiv ]`Xues%cgfihcehiceoiXv V] xabs- ce abfieoicev ]]
X`s l y w / ` 2/ [hi ceG"] ceabfiJc < ce_WY s` ab2[^'fwKqh[WYhifmcg]fGabX`x pqli]uceWabn_{Z_ cef1 ab]w5XusabWYf sus wJ' k :/ / i2'K
Woipq
y
x5ceabf%absceabffi s`cecg]]w ceabx5cgfia{ce_babx]sdkceJfi:d\ :1ckK#d\/r]qWYid\ l]qWYJ i 4 l K8J Z^ [\KAf d\ abniZ^skce ]`yrXus`ceXuab]G[GlmceXuhfpWYlmA]`ceabceab]kX8nceceeaboifvf ]:q]`ceJabhmceK#ceX _ %J J NdJ KAlwd^[\ab]v X`Wpqs liiXu l s`J^ce ZfmK3X. K
:s`Rc 5Y xKe^absW _b_{JXcgKeX go WY_b_bXX`^[ceabcef abf %ced\ababniX`ss`abceom]ufis/h>X`npqcelie]uceceababpqnlicgfifcef6hmab] a{cg X`ceJXGKVcga{fmhiJ ce oiJsua{dKnabX`cgs X`s`:abxx-w
Z\cg^]` :oiv abfi]`gh ceYfi mh Kgoiifi X`Js 's`ab [\ fm/cef 2J ' KN dX`sq/WYd\s`]s WR iJ3 l JJ6 Kcg K>a{f6/oi \fm W2Ih ]`usuKJceKedX` abX`Npqli cgd\X5]qWY:i]`-l [Jhi/oiK3Kswd\ceXud^plmcen]`cecgabfwn cef}hWYfma{f ]
X`pqli]uV!ceabcen] cgf? ^ab]:/ 8eNoiv 8]hiYabc YZ\[^f / ::4 hmce] iomabfiXuss`hmab[\a{c1ficgfPceJ fid^Nc-hi [\Vx J J -K J J$K3K$Ke
4 JK"'whmce] !Y/ 8Y Z^[\f 4 a{Xushma{ccefid^c5abV
x J K
JK 4dV oifih JKg' ab_bshi[^xJ K ficgfificef6ab] 4
iyr ab]ce]`hmceffoi] XusWYsus 4 X`pqli]uceabncefwXu[Yce]ufhma{c1cefid^cef oifmh
WYoiXhmcex [^ftsuces_WY]X`abfihw
X`s 4 ceabfic moifisua{[^fwkhWfifUab]uhoiv ]qcehicedX hiabc .3`

_`_UYUT[^[

q J YJ`i// JZ\Kk[^f/ K3 KW_bXoifihmhPa{dc m oifi Js` ab[\J`f / J4 KkI/ K3KN x5abs ]WilicefJ 1K 4
5U) 1
V!4 a{c :i$Yi Tk!tx5Yabs g/J:K k::kd ceabfice1] cg_Ws`ab[\fd abXushiabcyioifmtsuab[\f


:

b
a
f
: ::' 8

abX`sceabficfiabpqls`_bcece]ucGcefid^cZ^[\f-Xu[\d\cgfWYfifsucefoipqliXusWncef
: ab:f :!XGabX`Ys1 abx5oiv nx-cece] ]! ceabfiabXuhiscecgoia{sufmabcd>ceabf6fmhiX`_bcea{pqabfilicdc cemab[\fi_bed\cec _bfi cefS om plm/X`` s W ncgZ\f;[\f eoicepq]`li_bceXud^sWnnWYce]f}wyWYoia{X]
qX` cepqli ]uceceabiab_bnXcghinf?omcee]`hmcepqa{abl>cgpqX`lihic fiabccgf6om(!p[\lmsX`a{]yWsWs`abn[\cgWYff?_bXhsuWh]`[^Woiv s`X ]eihihcgtx WY5}oihifm!abx5c abs`Ycesu ]uce_b_boicend\fiWYoih]:fmlifid5ab[\fabsus`x abcece]u]` ceceabff[^ftWYhifmsuabcehiceXuces ce]X toix5_fiWh5]absa{XuXu[\s/]umd\V!ceX`abf cs
y7 i[^v :]`s`oivcg ]:]y ceoiv abnfi[\v cgcg]u] X-s`ce y6]Z n[\ce]` gsuceceXabpwlm /fice `fA'woia{]fihx5 2 absw :d^$ ce X`pq/li`]uNabcenomv cgnf ce] wababX`]`s h:88V!W_{abXc?hWYXcey6fid\[\c>]uswWx5_{_bceab]s
hiY^ce]W_b_{ceX]u_bceceXd\oiceabfmfd y6:[\]`/s ` x')ab:s / ` }<hioicqfifmh a{cg ]` s/5^ :abAfGd\y6abni[\s]u s X` sliWYceomab\pls i wT G eom' d\ce _WY XuX`Z\ce[^ff
X`m]`cepqX`liscecefabfaby6][^f]`oids ]!}Z\[^d\f?cgd\:ce]nWv cefwk X`[6hmcqfiabce]ucefab]Aoiv ] qcehiceVX hiabc mWplmc
f WY_bXhWYXy6[\]us ATU/) `1 mfiX`nceXu[\fihicg]`c1a{Xus

qYi/ Z^[\
t: oabfi!ccga{fmkceY:x Yhiy6cq:[\fm]ua{s cg ]` soiv Wn_bceX ] h WX/ab` Xuy6 s [\ce]uabx5fis cGab s:ce abom_bpx5lm cgX`fisWd\/nc!cg` Z\%f [\ f  // o> eabX`ces!a8hWYiX ]Wpqligce:f 2 .
oi fi h Toi v n ce] 4 k[\v fi fm#cef6ab]Gomhifiabc h5 hitabc Yq/:Yi:   w2hmwa{c / ):4tm/: i )Z
oiv ] / nces`]qWYpqls`cefw


D1,/.> ,/0
ce aboifin\]liqcecgV!a{sus`cq_bcAa{pqficeliababcgs`fiX/abc [\kf>d\[oiXus sucftnsqce WYf]`oioms`sufiabeXuhis`pcg_lmWYXced^]Gnc\ceG d\WY]uasu~ced\_bab[^pqli]`abceceXf6niababcesusus`cecef6_8hmX`ce[^]d\ce:f]uWeficeoifs`d^c oifidiX`f:sWY suWYa{_bXuX pqliceabcef ]
cg_bid\:lce_babWYfrfnce%his/abmWc>_bce ]`:om_v WY]u_ eomzceniois/d^abX`oisficed}abf>d\ceceabpqXuX`lceW] fiab X`x-n\qoiceXs`hic^ce]abfxhmabs`ces`]>cg_{XX`ce[^d^d\cece_ fy WYfi[\vf]us`s`cgce]] oiv nabcg[\]?xcgca{fmoicefmx h
 n\q:ceabfi:s`cckO - tg a{!Xuhi!swcgLh] Wncecg d^a\ cece_iab fid^ic8ce6f|WY[\fm]`eftXuspq liYe]`hiao1cesce]e]`higabcec8cgoid\ced\ceXcg_kfwced^]`ce_X`Wf[oiWYnifmces/]`ftf-gscenabfGcece]`]ungcececeabois`X`X8sud\a{s!Z^x[\x-]`[^lms`]`cecehi]8X cgd\ f?cgn\Xuqaba{ficeXuhwX`cs
:abfic X`omd\d\cgX`s`abZ^ c ([^sWYsuab[\f-eoiv ]ceabficGced^ce_kabX`shiabc![^_{d^cefihi2c 4
 / 

>WYsulicexWYs`abXuplrWoiX`d^cehi]Yomv psa{Xus-ceabfic<ced\ce_!fiabpqltsuX?Wfihice]uceX?W_{X-cga{fm=c i[^_bd\c
J" / K-Z^[\f n\qcgtsucefwXus5liabce]uncga i8lWYshiabccgd\ce_GWY_bXu[U\cga{fmc
N


::]]ueWYv cex5oiabd^XuceX`f}cefwa{lmX`]`[ce]1X`i ]u[\cefipqlice_boifrX`ab[^f ab]Wwoi[^pqlUlifiZ\c-[^f6hWce>abfiZ\ce[^x ]`li:dcg]Gkab]`d\cgfihiwce!stabWY[^X-x5WYcGficehm]uce_]`WYceoiX1nncef}ce]`cehabWYsuXX
ceG]uWYece_bwoioivd^_bsXXuabcefiababfsuax-W_boma{Xuabceq]`cefabsw\Xusab[\ x cefikXu[^v [-fifiX`icef1]ucepqliab]wcefWY_bX`[!ab]hiceZ\f[\f cecgabfificece]`] abce]uoifi/d^X`i ]u[\O ecetAceab fi ceX
:abf%W_bwomv _ka{Xusfoif>WY_bX`[1ceabficGcefid^cGZ\[^f?<ced\ce_bfw
y ce[^vabX`]`is`cgabce]_`4-oi:fiabh/fr.5WceoiabX`Xyma{$cg _ Z\[^ f} [YhiabX`cGsWhices`cgd^]ce_bf *,4 +34V!ce]-x-oGWY_bwoiv _cgftsulwWYv _bs1eomv ]?WY_b_bc
-/ . -/1. -/2.
-/ .0. -2.
-2.
m]WYd^c4GWYfifxWYf5WYomX hWYXy6[^]`s >Wni_bceabs`cef M
^:/iU4 3{4 3 xi)q5i)qUk76"lTf 8o n f'9;:qUk'i : :/:w qhk<q\v1myi)qUk'i=|Tf?>i
J"@ @ / @ Ky{)|k7A1B1i8mikDC v1|d2lEF-on p l5fUfji / /@ qUi)6|2k085f o v1qU|k
i)qUk'i pHG i>2i1fZ{|2k/q vmIC2i p ikJ p nl z q\vNv1ikRlTfUf\idqUkVK@ @ / @"L1i)k'm\s'l5fjmik
v1qUk'M9
$#

%")]'&)aT( ]U^

eyk'i p vdl o vN>iN p o n rO82mNivl!>mgqUivQPSR#qUiT6"|2k08Tf o vqh|ki)qUk'ive)UqU| z v"l p F z lk


1v mi)mhvlTfwv5Vi)qUmi p i1vXWl o rNsi p v1mi1v1YTA1B1iO82m-qUkdi)qUk'iey1f\iqUm o k0>yl o F1kiLs z i)k$9 R#qUiX6"|2kZ
85f o v1qU|kiqhk'i p iLrNs'mi)k G i>2i1f2l p F z lkqUki)qUk'iPeyfji)qUm o k0>l o F1k'iNs z i)kCv1|[F1i p k
v-nl z mUf\qUrNs'iqws p i p J p nl z q vLv1i)kqUki p ey1f\iqhm o k0>"qUkdq p >i)k'2iqUki p;G iqws'i)kQF1|Tf?>iyNi p i)qUmUv
{)| p slk'2ik}v1qUk'09
:qU\
k A1 B1i 8]m @q\v1mqUkT ' C FlTfUfwviviqhk'iey1f\iqUm o k0>qhkT z qUmfji)m\mi z
A" BOi 82m @>qh1m 9_^q p k|mqUi p ik}qUiv1H
i :`q >i)kv1rLsNl F1mqUkP2i p = | p1zba2c @X9
:qU
k A" BOi 82m @q vmZqUd
k 

Te
gf h
' ) C
F1l5fUf vivi)qUk'ieyfji)qUm o 0k >VqU
k 1J K z qUmfji)m\mi z A1 B1Oi 82im @g>qhIm CXV|2Li)q 1J K"qUi
: p ViqUmi p1o 0k >d{)|j
k oz 2qUi)
e Uqh| z i

: :i
m%t: k : :i


F on p l5fUfji k q vmlWqhidA"B1i82miyl o vmVi p 2iknVqUi o v 2nl mjf\qUrLsieU2qU| z iyNiLslkZ
ifjmoY09p^q p k|mqUi p ik}qUiv1iH:q`>i)kv1rLslN1F mqUkP2i p =| p1z 2a c @;9

:WYfX-hiabX`ces1XuX`[Ycef>sli_abWY_v su]us`ceceab]upf>lwhiXuaba{cpqlS [\cefmabfitc_boiXuabni[\_bficeceabs`fomZ\fi[^df5abf#ab[\xWY_bceX1f-ceX`absuficecelif}cefoiWYoifix hhiZ^ce[\Xu]uX`eceoif>X`absufice_bfm_bcecefw]`c


fi[\sucef>Z^[\f5hmce]m[\]ux

r r 
q q
q q
r
q q r r r


7

x5X`abfiabs!hceabyrficeab]1]celpqWYlt_bs`sucgcef?frcga{fmcea{d^d^cec_8ceZ^ab[\ff WYpqlicGx5:ababsGd\ce:fm]X`WYv pqx5lWabXuX`s`ceceff>Z^[\f/% W _b w omv _{oicgf5fihSce X`s[\ fi_boiX`ab[^f
_`_UYUT[^[

^ y6cefif/ a c @6oifmhk siXu[ a c @


my6cefif/ a2c @6oifmhk @ a2cut iX`[ a2cut
nce>abcefiWd\cef6]u]!a~kfiX/ceni fi_bfJce2 sabK suoiJunficeK d1XhiWX`d\s`abc5cgs/s`:Xh[^WYfiabce[\hmx?suce[\]Wfifabcec1_babhix5oiabc-fiabhfi|8abcecgJ]u]`ceK f-cehifi\abhiWYc-fmoi:fwfm]d> WficeX`abfiabsucea{X-ZabWYs/Wniv s_bcehiabsucgnXWY!]ucenif _bce abs`n\nqWce]`\s`cgX1a{suabXf
ceeabce_b_bcGc W_{oiv ce_bc!pq^ecoi]|ce:]`]uececeoifid^hioiomfifid-d-Z\[^fmf hicefwcemabpqX`liabficehfm]`hiceabablicceXuf}[\d\oiv cgnfcgWY]ficefabsuficecef>xy6[\_b]uis`lce]uWX`ncecess
hiabc!oiv ]Zabce_b
e\oicg]fmd\X`XuceX`_ws`cgx5loicc [nhicecgf]Wficgfx5Ls Kea loicXus`cexcJfWYpql-hicexfi[\]uced^abX`pqlicef>WYsulicex?Ws`a
^:/iU4 3{4 3{ :qUk !Yt\g/^:k1 ,wge q\v1mi)qUkJll p J [v K z qUmi)qwZ
k'i z i)k'f\qUrLsikPegf xuslNim o k'Pi)qUk'i p i)k'f\qUrLsik/yRi)k0>2i v v1|>i)k'lkk'mi p Y .
:k/: n Li 92zqUi Ni)q-q\v1m i)qUk'i)J |) 82mqU|2k n Ni i)qUk'igt i)qUrNs'i)k i)q s'i#i
=| p1z

o p

p o

o p

4\4 g|

| k'|mqUi p moY z qUmi)qUk'i z k'qUrNs'mhfjiNi p ik^| p m


qhmi p l2m opyz 2l k'rNs z lTf l o rLs ~
ko i)qUk'i z N ifjqUi)q`>i)kg^| p m | o n Ni p 9
 J [v K#Ni1v1miLsml o vl5fUfji)k G i>2i1f\k


op rLs}J [v K
{

|
{
| qUk v o k'Lifjqhi)q>2i^ n| p mi p o kTPl o v 9
F-on p Ni1f\qUi)q >2i J p |) o 82mqU|2k'i)k 4\4

{ WqUkP2i p}
o n Ni p
R ip


^8:Y i :

V!:]uabc8X`cesuhieceoicfilidabcece]`abfincece]!aiXu_b[\a{fm_b_b\s`cec8f_WYce]abs`X`c ceab{f ce4YabV!ficecg]]hi:oi]u]`[tpqhmlVoiJ s`ab[[\v fKa{hifGcqqcgfihiabcecex]us`cnGce_bWYabce_bniwoiabv d^_^cecef]`_WYom[^nifs:s`cehiabcs


{
1hioi]uplhiabccgftsuX`i]ucepqlicefihmc]ucepqltsucceabs`c | yrab]hmcqfiabce]ucefeoiv ]y [\v ]`suce
.5WoiX !ni_bceabs`nW]`\cga{sabx y6[\]us`ce]uX`cesueoifid^X`Xutsuce
x J Nv Kabc[\_bd\)s 4 ] -oifmh
- a2 .d - a cp'] .
fiV!cpqabliceKWvX`]ucea{suf}ois`abceZ\!fWYni_bce_bcefa{c!absus`cn[^WV _b]`d\WY\s]`cg4 Xua{sus`X`cen_b_bceoid\fi]uda~cefX`s[^_{_babsupqce\fUce_bfwabk]1V ceWYsgoWXhicd^cefifabWceoi]`cgcef6]-oifa{s`] cg!]`X`niom_bpcelmabs`cenfW]`om\ficghUa{s!ceabaf
{
{
- a .d ceXd^abnis 4\4 g| abf v oifiP
h
1abf x5ab
s
- 1oifi/
h . |
- a .d ceXd^a{nms5
/ a{f xabsX-
a J;-K .i
:XabX`slma{cg]`ncea8WYoipqPl 1eoi_WYv XuX`abdfhiabceXucex W_{_d\ab_bs 4
- a
.d - .
V WYxa{sce]`d^a{nmsX`abpql?[~cgftnWY]hice]<[\_bd^cefihiyc oiXWx5x5cgfilWYfmd 4
- a2 .d :Xd^a{nmsceab
f }x5abXs - a .


w:oivabfi_bceabV fd\WYc oiX8qfi8hfihm:y6oik[\/s`]uabs`[\cefi]uXuX`gicewsu]`eYabfioigfia{^d^-X`:Xuabf-tXuhis` cecgxf-sWcefoifWYpqlisYlwoivceWYv]`fGo_bababpqxlidceWfomokXWY Wxli_bx5cef-cefmabX`ls8WYhfiWYdX:x5[^ab_bsd\y cefi[\v hm]`csu4\ce]`Xufs8eceGabfiWYc_
eoioiv fom] s`X`cgWYX]W_b_bd\hicc ce] !\omfiv nfceW]`]Aliabpqx5fltWYsuc\absYd-oiv h]`a{WY_bXuabs/pqli hcWkfioiv WYf>]lie_bcecefd\abd^ab_bsd\s/cgx?d\ ceWnfwWYceoifUhpqlWom fioihv ]xeoiv [\v ]!pqlhis`abc1ceomx?ks`WY]`Wlmaf?~k_ s/g ceabed\oicesufw]`a~hs Woi fm h
oiv nce]ceabficex d^ced\cgncefmcef_bilWnces

\
[
b
_
/
_

e
c
`
s
e

s
g
c
{
a
m
f

i
o
u
X

X
Y
W
^
d

c
e

m
o
v

]

W
{
_
b
_

c
y
\
[
v
u
]
`
s
e
c
]
e oiv lmd^]`yrcece_bfws`abce_b fw_wx?hWWYffif-ceab\fiWcfi!f5oixX`XqWYWYf1d^c1cesoiv WA]GWYfi_b_bhicGomy tsuab[^v [\]`fs`cgoiv]ngcece]abd\hiceabfwcjhiWYv abficGd^abcfceceababfificgcgXxy6n[^ce]`Xus`s`Xabx5WYomx-X sucef 
GnmWY_b_{wcga{oiv su_8oifiWYnid_bce oiabv sulin]uWYce] fwX`abfiVhWkXhnWYcefmhifcgoi\s`Wcefi)s f4x[\WY_b_fhiceababc?fic-!oifiX`hmXqWYoid^c s`ab[\frd^oiv cenececeab]Gd^s-hiabc-cej8]uWYhiv fmcefwd\c1hceabWYfifmcef ]
eWYcenmab_{d^cgswa{sux?nWYW]ufGcefWY_bXwy ce[\]uv X`]usus`ceceX/]YKhWY _bX e oiv ce]:abs`WYce_bX!_bce!ceabd\a{s[^x5xc:WYfwd\ab^_bhs/TWYJV WYX`[XwXuceab]`fif>hWWY_{_b_b_bcGc8:abf ] WYcev abx5ficeabXux X`cefpqceliab]ufiabces`s]
GGWYWY_b_b oioivv _b_b]`]`ceced^d^cece__ihid^a{ab_bcs Ja{V d^ceWYfix5XupablsWlWYs s8 xceWY]f oiv W_b_{oicgpqfwl5hWYWY_b_bficf abf1 x5Wceoilmpq]`lGce]u oicev f5]:hiabpqcli ]`absu[\s`fmcetf_boiWYXuniab_b[\cefGabs`hinabWYce]`Xucgcef ]
y [^v ]`s`cg]WYnid^cehicepqs/K
WYomceXabX`ihmabcecex`_ 4y6yr[\]uabs ]! a{_b_boiXuWs`ni]`_babceceab]us`cenf>W]`hceWfXy Wx [^v ]`x-s`cgo] G WY_bhwWYoiv V`_ 4t-Xfiabd^pqlab_{ssehmoiv a{] cAWY_b_bfic /Wa{xli_8x-hicgo]GWYabf_bwoiv _
s`abX`cgsa{_b Ks JXfiX`X`cena:ceWYX`_b[^X`fi[ hi ce]uchmce[^]_{d^oisGxhhWWY]WYXom!X/tabh[^WYx >hWYX1cey6]`[\ce]`abs`s cg]` s`c1SGfiWYabpq_blt s1oiv _WYoiyrX ab ]n ceWYenmcg_{a{cgpqlia{sufmnceWYf ]
x5abs cea J K<WYhioiabcXcefmabfi/cgWYx#li_hice]yab[\:xabf lm ce]` _bceabs`nWY]/ V WYfmfabX`sfi[\scefihma{d -oifmh
J K fiabplshioi]uplhi]`ceas`ceab_bnW]/
lhiceWfncefcefWa pq cl?fhihmoioice]8]ufpcgl1a{fmcecgcabd\fi:cec8_b] f cgWYv p4xlsua{XucX`cKced^d^cece_b_s`d\ccehiabc[\fiefmo-cenfcgomficeh abXuce oifiv ]hihic!abcoiXu] XWYv WYxd^c\abX`^X`yrc;ab]JomW_bft_{succe]`Xucepqd^licece_baf

w 4V WYfif-abXus J K J"2KeihWGhWXy6[^]`Xs A_bcehiabd\_babpql-oix hicgf5oipqliX`sqWYncef


Z\ce]u_WYv fid^ce]`s1ab]`h6oifih6hWYlice]1hiabc-fm/WYli_hiced
] d^_bceabplni_bceabnisk_bXu[>abX`sWoipql
J Kwfma{pqlswhmoi]`pqlds`cga{_bnW]/cefif1fWYpqlGfihmois`ab[\fiXuZ\[^]WYomX`X`cgs`eoifmd J"2K:fiabpqlts
hioi]upPl 1suceab_{nWY]a{Xus/
;
l Gsuceab_{nWY]/cefif J1Kfma{pqlshioi]upql 
;Q 4 J K 1 J1K!abX`sfiabplshiom]`pqP
s`ceab_bnW]abX`s
\\'
l 1suceab_bnWY]cefmf J"2Kfiabpqlshioi]`pql
w 4 J K J1K%1abX`sfiabpqlshioi]`pq=
Gsuceab_bnWY]abX`s
KK
l suceab_{nWY]/cefmf J"KAfiabpqlsGhioi]up%l 
4 J K J"KAabX`s fiabpqlsGhioi]up%
s`ceab_bnW]abX`s
$#

%")]'&)aT( ]U^

 
_`_UYUT[^[
:-`' 8;
^V abc 8Y:/ce^]uYcehpq. li:fiice:s8x WYf<Xuab fioiv hr]wcghia{f"cqPfiabnce]`shioi ]`]`pqceloi ]u
X`abZ fWY\pq;lGhi abceXu ce]:^|8X[\]uX`pq li]ua s/
J" a{cgZt abce_bc!K hihiJ1absua{[^ ficeJ"f X`abfih1hK3WYKfmnif?]Whmoioipq]`ltpqsliex?oW oivf li G]uce!f hiMhiJab:s`abs[\fmWAcefw oiv K:] ce cga{Xu cef> ab c li ]
h:WY]`
d^d^cecenid\cefifabXhioice]ufmpqf5l5x?Z\[^W_bf_{Xu
Xus oiWv fihieceabd\XuX`cabZ\fi_c hm oi s`ab[\ fw ^/yr abceZ-abcen_bcec]ucepqhilihmfia{cesus!ab[\oifificehfhniWY]WnoicepqawlWYsoxwhiWYabf c
X`pqli[\fZ^[\]`lWYfihicgficef>y6ce]us`c eoi]Yoiv pq
d\]`cgacef>\WYfmf M
mVabc :5tY6m `::k/i 4 a{Xus]uceoi]`XuabZ?abc![^_{d^s8hicqfiabce]`)s 4
J .K .
J1- 2K J"- ) K
J1- . ) K J"- 3 J"- .K3Kg
ceabd\cef>abc hioi]upld\ceceabd^fices`cAfihiois`ab[^ficefwhW1 oiv ]WY_b_b_
c - . .2 . d\ab_bs 4
J`K J"- .K .m
J K J"- . K % J"- . Ke^W_b_{
X . .
JK J"- .K5 J"- . Kg
JU K J"- .K J"- M.Ke
m
hWYomv fi]Gfy abX`[\vs]us`ced]:] Wv  - Z\[^.fkoiv -n[ce]1hicece]pabfi-cex :]/Wv _bi5lZ^W[\nfPces w d^ab_{)s 4kX`"s >]/Wv Z^[\f -2.i

wabfihmcef>abc%W_b_{c!abx y6[\]us`ce]uX`cesueoifid^X`X`Xus`cex
J` 4\4 gL 4\4 / gL 4\4 $K

WYni_bceabs`nWY]`cgf?y [\v ]`suce]/

DG4@1@80A,
?

T P
QPD Q} :Q} Q} } F
 :Q} / b T Q
O Q} Q
b

:]ux [\nihi_bceabxc6ceabffhi[\cg]u]x?:W_8abfie_bo}ceabs`hioicqfmdfma{d^cg]`cecenifw]qWYoipqcgl]`s`hic%cef}m[\]ux-ab]1oia{_bf6a{cg]`hmoia{cgfiX`dScexhiceG] WY ij8ab[^vs`cgX`n_Whi]`ce^fUceabse6ced^Z\]`[^a~f


hiceab]]- x5:ab]`s1[^d\hi]ceWxx5xa{cecgd\]`]una~W]`\hicgcea{]soivn_bced\]cgnicg]a{fmW ce]J\! _bd\ceZ\ni[^]qf}Wcecgaba{fifce]?oiv li]u]`ce[\fwd^^]Wx5abce]`x5nabceceak]uX`xi[t]qWYhmpqceli_b_{cabcee]uceoif ]
|8x5ceab]s:oi:v d^]`[^oid\fi]d1Wx5d\cexXus`cecefG_b_bs`cecGabf[hiWcgpqli]X`nsucecef]oisuWYeceo]uWYhi]`cqsYfihiababcec]u_bs`cechiKAabd\V_babWpqs`lcefmhmX`a{s`c]u oi[^s`ftoisu]u]`ce[^fw_{_bkXus`WY]`oomthisuoicefm]`cgceffoa{]
X`[^ce_babpX`lmoicefi]d::]`:[^ced\X`]qs1WYx5oifixh}cpqabli]`_bh5ceaabfceZ\ce]ucgawcefm]uhis`cecefwfZ\i[\]`f[^d\]ceWxx5WYxfs`aabcek]uceYfwhiabwc V!X`ababc5pql>yrWY_babX]utWv omfioid\abXuZ\WY_bceceabfXucs
ces`ab]u[^ficeceab_bXu_bcecef-]:y6cgce]`abhiX`ccefhYWXcgX`:s`abd^fce`_bYced\)s om4\X`V!dtWabcnhicgZ\cgfice]u[\lsqWYWY_bs`s`abcg[^f-fWYce_babcficeXcgx?:]`WY[^fd\su]a{ Wx5hicxX/fieabhmce]`a{sca{[\fA\ce]q[\WYxs`ab[^[^fX`Wa
_b:c]u[\d\ce]qx?WYxWftx5suab5X/ nceX`pqli]uceabnisGhiabc1X`pqli]`absusceabXuc-nW]`nceabs`oifidhicg]GfceabX`oifid^cefceabficeX
X`fsuWcep_bl_bs-X`s>X`ceababxpqX`lrsabws-hihhiabWcPce]ice]qXGWYcgd\x?cec^abfiWY8cfsudta{ab}cWYfmx?d^]`WYoinfSficeX`hmnsuX/abcgWYvx5asuex-ce_bababfis`pc1lcex|8d\cecgd\]u_l[^cgv d\WYX`sce_bsuncecefifiX`WceXfceabceX`ab\cf [^]`fi:c/W]u]`[\_bcea{d^Xusuab]ceceWYf]`xs:wxjk]u[\ced\s`suoi]qeWYs`scgx]`X`cex [X
ab]u]`s>hS_b[\x5d^aba{s Xupqhilicecex ]>ceced\e]uaa~\WYhmsuceab[\]-fWYhi]uces`Xabce_b:_bceabffU [^oi]`]`XucgdttWsunliceceZ^abces`]`XqlWYoiWY_bXus`XceWfmd\X>cceab[^fi]`cexX6WY:_babX`]`ab[^ced\]`]qsWYx5ceabxficeX/]
abf>_bXG ]`oifmceehiatoiv \d^Wces`f>ab[\ficeabXufX`eiomv ]qliWY]`pqcelifc-hiV!abcecefg] s (hiWabpc-l:]/ceWv abXhiabhi\ceWY]Gs`cgfi_boiv [\_bd\sua{abd^\cece]`abXus8s`cgcea{] fmce ] ]`hiWYf]uois`fiabced_bk_bcehifabc1[^]a{]
]`]`cgcgtX`pqsulilicecef>abs`XqGWYoiW_{XuXoiWv d\_bXc\Z\yr[^_bab_{]ga{hicgcqltsfmX`a{abcgpq]`lcef>Xupqlihm_ba{a{cgcgX`\ce_bfabpGlAWYx5_bwabsoiv hm_\ceabf_b_b<oiX`cesud\]`cgabce_{f1]ucehif5ceXuX:ceabfi_WYc Xu|8X`abceX`pq]`licecef1fihmoi[fiWd
X`WYcgf1_ba{d^fm/cecWnili|8]`_bcg[^]`fwce_b_{ab Xupqs/liWv cefif-hiabd\ce^abceX`abis8aboicev _bncecef-]:omX`fi[^d\hcenfceWYficefabs`X`cgceff-WXuoiceabX`fihic]uoi pq[\]uX`]`X`cesqWY]us`\lmcecefwabs8ab\x WYY_bWY_bd\]uabcgs`x5lixceabcefis`ceabf X`pqoilifmcghf

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

ceabfic oioiv ]`x] [\X`d^ab]pqWlnmx5X`WYpqx5lif>_baboihmce]ua{c-X`ihijk]qceWYcgX pqtGlis oic:v WY]`x5ic1ababsuhisZceab_bJceXfiXu[ceceXG]upqlGGce]uabWYcesu_iceWYab]`s`suf6abceZ!_bXceababWYf]fmhmX`WYpqa{pqcAlili_bcgnabcefce\Kklce]uWYfmcefihihicoicg]`_{Xusus`a{ceZ^oif6cehif- abce:f[\]`fi[^Z\gecgcece]`ihis`oic-ce]uabX`WYcecefwof


hWab]XWYjkocelih]uniWoiX8pqlil>ce]uZ^Z\[\[^f?]`]Wd\cece]ufmX`hipqclificgsqa{WYhmficeh]GWYoi]`hmfihce!]u-ftsuZ\[\[^fifab[^jo [tcg*, p+` 1oifih5abcencep] *, +Xu[Ya{cWYo
L y
D @80G= 7 @82 d. @?280A=
h:V!oiv abcw]ce[\f_bd\hicecefmX`hilceWYf _bn5cefiababpqpqlilcesfAglo?WYWYnfmcehif1cea{]`f cgf5hiab|8ceXucece]uxcgGfihiWYoiifiabsud^ceX`_\eceabficecpq\ncgcef>Xu[\lificehm]qceWY]`ficd^ceece[\hid^ceceomfs`oificgd ]`hioicefmf h 4
su]`ois`om]`eceabpqlicef J K 4
\omfis`[\]ucef
oWYfsu[\]`cgf
_bceabpqliliceabs
:]u[\d\]qWYxx5abce]`Xui]Wpqli_ba{pqlic[\yfihicg]``ejwce abpqliceV f 4 (V 3 Z ( 8jwi
JXce]`hicgf>X`wWv s`ce]fm[tpql>ceabs`cg]`
c ceabpqlicefliabfieoi^[\x5x-cgfw K
^:/iU4 32 3 :qUk'i k:i q\v1miqhkJl2l p J1 K z qhmi)qUk'i p i)k'fjqhrLsik
yRikM>i/{)|k v|>2ik'l2k'k'mik x| mi)kvQ L|5fji)k|)i [xNiL)i)qUrNs'k'i k k'i)qUk'i
p
z
p7
p o
i)k'fjqhrLsikjyRik0>2i {|2kPt i)qUrNs'i)k p i)q s'i)kPi)qUk'i p i p F1|5f >2iki)kl o l p mik P

y4
~
/
4

//
z qUm o k'  / C;9lRlTv"t i)qUrLsikds'i)q E mi)qUk 8g/mwt.
,k= 8 C siq E mZi)qUk :k81,kR : Cl5vt iqhrLsik iqUk"O i/,kR.
8 926"iqUki1vi t iqhrLsikj!C k' 2l FyqUkV{)i v1rNs'qUiN2ik'i)kRqUiv1i t i)qUrLsik i)qwZ
p
s'i)kR{| p 8 | 
z z i)k$9

^:/iU {

iY :t:6:

43 23 :qUk'i '
) o n Ni p 2i p xq>2k'l2m op J" KNiv1miNs'm
lod
v t i)qUrNs'i)k p i)q s'i)k 4 z qhmi)qUk'i
z l p qUlfji)k'NiNi)qUrNs'k'i p o k=i)qUk'i p x| p mi
u
;96"iqUk l p qUl21f\ik'NiN)iqUrNs'ki p l p FqUkR Viqg{i p v1rLsqUiNi)k'i)k%t i)qUrNs'i)k p i)q sik
{)|k {)| p 82| z"z i)k$9;vm 4 qUk C v1|Pk'i)k'k'i)kVq p i)qUk'i 
l o v
{)|
z [x 9

iY

nhiV!cqceabceX`ficgcabd\cence]`f>cesuceabhif=cecef]uhiceabcepqcefwlid^ce]`fiVa~k]ucgcec]abli_{cgce[\d\f_bced\f5cgx5fiWabhi_{s8Xuc[ cehicehiabd^cce]`om as`~ oi]`oifihmfmdcehi] _WYd\_bd\ccghinice]]WAeomv f_{_bss8Whm a{c ceXuabf5s/^cga{a{f1fmcehi]ce]abd\abf]:Wois`fioiX]

#\W

#_^N[$)_)aK&-_3aKN^N[

^:/iU {

- :Y43 23 xi)qJ" Ki)qUk'i#xq>2k'lm op 9:qhk'idJ" K .1:  q\v1mi)qUk'i


ey)q\f\ o k0>C2qUiB1iNi p x| p mi iqhk'ik'qhrLsmUf\iLi p ipyRikM>i Q C B1iNi z "
6 |kv1mlkZ
mikvQ z N |Tfg4 ~ qUk i)qUk'ip6|2kv1ml2k'mi

qUk i)qUk'p
/
B1iNi z = o 0k 82mqh|kvNQv z N|5f 4
i = o 0k 82mqh|k


4
qUk i)qUk'i G ifjl2mqh|k
k
B1iNi zbG ifjl2mqU|2kvNQv z N|Tf 4
o k'p


o | p 2k'i)"m 9]Rqh
i yRi0k >2i)k F-on p k
siq E i)kPqhp
i
2i p g
e f?>i) p l

/
/

Y:8 tY:

yrab]X`pqli]`cga{ncef6WYoipql

/  /  / / K
oiv cg] _Wces`abfiab[\c1fmcef _bd^ceni] W x5abs!hicef6[\]us`cef [\fmX`sWfs`cef -iomfis`ab[\ficgf io fmh
^:/iU4 32 3
xi)q J1 Kgi)qUk'iyxq`>k'l2m op C i)qUk'ii)k'f\qUrLsi l p qUlfji)k z ikM>i
n Ni J" K k' i)qUk'i#J" KZegf >2i) l09:qUk 8g/m n Ni k' q vmZi)qUk'i
J

o p

o p

= o kM8mqU|k/DCqUi)B1iNi p l p qUl21f\ik z qUm 4 qUk i)qUk'i)kb^i p mlJ Kqhki p


yRikM> i o | p k'i)m19

X`s hi cgf>4 y6 abcef ]`s omoififih=hWY_b _bcefQ ih Wfi fabhiX`cesHfy6J dce ]usHK'hiJ ce]yK!eoioiX`[^sq]`WYhififihrcgs/oiv kn:ce]fs` Xuiom]`cefipqh licg fihUmhiabceX`]s
'J bb 3 2'Kea{fA|8ces`[^]`X`pqli]uceabnceabXuc'J  KgYnceaW\W]`ceabX`cZ\ce]uX`pqliabcehicq
ficef|W]`aWYnm_{cgf b{ 1oifihGqcgceab_bXstmd\_bceabpqlicefy6ce]`sucefP bb 21hicqfma{cg]`s/
cex-abX`inab[\ce_b`_ c4abfJyrkabK ]fi[^s`abce]`cgfd^ce_bced\cefsu_{abpql ioifmtsuab[\ficefoifih<ce_WYs`ab[^ficef>oifmhhicg]`cef

V!a{c!eoid^cel [\v ]uabd\cGabd\fWs`oi]abXus
J`/fWY1s T"4 fWs X`oipg
p 4\fWs fWYs $K
x5abs8hicg]ftsuce]`m]`cesqWYs`ab[^f
fKWY[s hiabc kWYlm _ 
X`oipgp J"-/K - \

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

_

ihoiV!cefia{_bcAh7abced\cg_bd\4ficefhinmWYc5]s W- abcgd\ftffsuWYWYlwss`WYvom_b]s!hifababWce]usX`hceoi_boinfmx cehfUhihabWc[^X]`is`<cgomceffi_WYois`s`fmabab[^[\h=fifiX`iXuXuX`omtfix-x-ns`nab[\[\[\_i_bfic cgf> 4mf4kWYabfscW >s fWYhifsabcGWYcgs ]`eom ced\ab]`s`omfcefWY]uss


x5abs8hicg]ftsuce]`m]`cesqWYs`ab[^%f Jabffi[\suabce]`Ns K
- S! . - . J abn
f #K K
- i! . -X. JGa{
f
-n S! . d-ng. Jabfn#Ku

5] ^$[

!V a{c!eoid^celw[\v ]uabd\cGabd\fWs`oi]abXus
J$) s`]uoic4 W_bX`cy4 fi[^s42 Wfih42 [\]4
x5abs8hicg]ftsuce]`m]`cesqWYs`ab[^f
M

suWY]`oi_bX`!c c !! 
fmfm[\[\ss !! JJ"K K
WWfifihh !! JJ P K K oiv ] J P3 K J K
[^[^]] !! J"J P K K oiv ]J P K J" Kg

)$K

'^T_2J K

\dZ\f[^ceafWs`oi ] ceiabfiV!V c-a{c!WYngceo6_b_ba{d\cgcgninia{ab]ud\]h6Wc1hi'ab^Tc5_b_d\ ceoiJnm]u X`]iW-K]Yhiomoiv abfifice<hd^f_{sabpqelioicecab]f abd\[[^fhi]`Wsucgs`ce_{oi_bfiab]GceX`]uomoix-xfind1[\hmce_a{fichihice_b]Gab[\pqeli]uoms`cecd\]ceX`:lwcece[^s1v ab]`_boiabx5d\ficgcehSf fid^hiceabaf c


ii]`omcgfisWYs`suabab[\[\fifXuX`liabcex-]`Z^n[\[\f_bc a{Xu"s 4 X`ces!oifih>abfiXuce]`s 4^X`cgs Xucesce]ucga{suce]`swV!abcfs`ce]
W_{_bc cefihm_{abpqlicef:ceab_bx5cefmd\cef-Z^[\/
X` cg s ' '
f

i
h
b
a

c
b
_
e
c
e
c
u
]

e
c
i
f
^
d
c
abfiX`cg]`sQ ' J1 K  $t

- ` 8
^hi abcecnhmcecef?fabc![^v ce]`abficec]!x_{d^abs8cenie]qWcea8oiv :nce_bce]x5hicecgf] su cef5Tx]U^)[thm[cee_b_{oiabced^]u]`s/oi fihmce_ba{cgd\cefihmcef>abd\fWs`oi]WYfw
mj8ceWYv a fmd\ c ceabfic oiv ]1J" ce abfU KceX`su_bd^ceXceni]Wm8: ]`xceababs`s%cg]`f_{cgx5abccefhis`abcgcefX`cWYd\omcgX-ceabced\abfificece]5s8WYoiomx X`d\cgece]`ab]qpqWlifiX-cesuhicecef ]
[\]us`c Z\[\f nceX`pqli]uceabncgfeok[\v fmficefw
m[hice_b_ba{cg]`cef>abc hiabc dtWYfmeceP
f kWYli_bcejf }x5abs8cga{fmce]_bd\cgni]Wm
: ' ;

#

2 DA B@/. Dy@80G=,/+ @/. D,/735460y%@Q. Dy@@/+-=?7:7:4>28DA9;?0


^qUm$B1:i!V/i)q\ifjqU>2i 43{43 [x=c v1qUYk'6qU k'o n N82i pmqh{TiqhVk'i qhilp F1x|Tqf?>2>k'mlm oi1p k'J1qU i m1P K o k' l p qUl21f\ik z i)k0>i

( uY'&_^N[] $bYw&]w5 ^Y'&_UYU5[$N 1KN/^

z
o
p
3v1m 4 i)qUk l p qUlfji)k'NiNi)qUrNs'k'i p qUk Cv|q\v1m i)qUk i p1z {)| z [x 9
3v1my4 iqhk'iH6"|2kv1ml2k'mi"qUk Cv|q\v1mdi)qUk i p1z {)| z [x 9

7
qhk o k'n i)qUk i p1z o n Ni p J" K o k' ){ | z
3v1m 4
[x F on p Cv1|dq\v1mqUit iqUrNs'i)k p iq si Jw1 3'Ki)qUk i pz o n Ni p
J" K o k' {)|
z [x 9
z

yrce]ueabce]oikd^[^v nfiWYfi]uceceff>hm a{n\c-qcgtcesufmcGd\hc1Whi]`X`cesu] ce_b:_bcecef]`xJctWYmoi\pq[\lxW_bXWYsuhiabniabc1ab_{sZ\WYv [\s:foif[\s`_bcgd\]`cgX`fisuhice_bce_bxsLK14 c Y6i:


/


Jw / K
ceabX`iabce`_ 4:ce]ux5c5omv nce]!hiceg] eomd\]`omfihice_babced\cgfihicef6abd\fWs`oi]X`abfih\
X`ompep JK [hice] Xuoipep J K
x5abs }n omfihceabfice]|W]`aWYni_bcef
^:/iU4 3{4 3{ xi)qJ" Kdi)qUk'ixq>2k'l2m opo k' iqhk'ii)k'f\qUrLsi l p qUlfji)kZ
z ik0>2io n Ni p J" KQ9 Gki:?kY6 v1qUkVqUiF1|Tf?>mi1k'qUi p m1P
:qUk'it iqhrLsik p iqws'i Jw1 !!L 3'K z qUm 4 / qUk o k' i p1z i)kd3
{| z [x F on p yq\v1mi)qUk'idg||5fjiv1rLsi=| pz if o n Ni p J1 K o k' C
>i)k'l2k'k'mi)qUk'i i/6iY>kY6 9
:qUk'it iqUrNs'i)k p iq si2i p =| p1z z qUm i pz i)kp o k' o n Ni p J" K o k'
T> f\iqhrLsik [xvq\v1m i)qUk'i;|)|Tf\i1v1rNs'i=| p1z i1fgo n Ni p J" K o k' C >i)k'l2k'k'mi)qUk'i

9
|)|Tf\i1v1rNs'i = | p1z i1f\ko n Ni p J" K o k' C-v1|l o rNsqUiF1|Tf?>i)k'i)k$P
xqUk')@ o k t 
l@
W12> i1f\i1v1i)kPlTfwvPZk'qhrLsmS@4Y
J1@ t K
W12> i1f\i1v1i)kPlTfwvP]
@ q z x f\q )qUi p m t Y
J1
@ t K
W12> i1f\i1v1i)kPlTfwvP]@ o k' t Y
J1@ t K
W12> i1f\i1v1i)kPlTfwvP]
@ |)i pt Y
J1@ t K
W12> i1f\i1v1i)kPlTfwvP]
@ 0nl o qU{)lTfji)k'm t Y09

tw:

qh'i|2q>2ii)k/:qfj k0>5vNw>Uiv1ikm\)iY6F-n |)|)|Tf\i1i v1p rNs'8 oi_p =| =| p1i1z f\kji1f\Vk%qUili p F1s'|5l5f >2fjmmiki VVi)q pqUmCi Vk$i)P k'kVq p
o

op

p1z

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

:qUk'ipg||5fjivrNs'ip=| p1z i1f q vmi)qUk'ip= | z if'9


@ i)qUk'ip = | p1z if o k' C v1|Vq\v1ml o rNs @|)i p @i)qUk'ip= | p1z i1fw9
3 v1m
3 v1m@ iqUkiH= | p1z ifC v1|q\v1ml o rNsl@ iqUkiH=| p1z if'9-x/qUk'T@ o k' t = | p1z i1f\kCZv|
l o rNsPJ"V
@ t KC J"@n t KC J"@ t K o k'VJ1@ t K,9
z f\im\)mi p i)kT= lTfUf's'i)q E m
@ 2i p !
iv ~o lk'm| p v L!Vl9 9

:qUkidqUk=i)qUk'i p = | p1z if l o 1F m p i)mik'2i l p qUlfji s'i)q E m CZv1|NFi p k}v1qUi"k'qUrNs'mq z
^ q p 8 o k05> v1Ni p iqUrNsVi)qUk'iv ~o lk'm| p v |)i p l o F1m p qUmm"9'eyki p i)kQF1lTfhf vs'i)q E mZv1qUi

9


Yk:k 8Yt `Y

::8t
V!abccefid^c>hice]Pm[\]ux5ce_bfUab]uhZ^[\f}[\_bd\cefmhicex%W_bwomv _ce]ueceoid^sJx5abs-:ce]`xcef
1 / 3Z\[^f?d^ceceabd\fmces`cext/K14
/ K

@
l @

Jw

@ t
J"@j t K

@ t

J1@ t K

 @


@ t
J1@ t K

@ t
"J @ t K

 @

ceabX`iabce_`4:abfic"i[^]`x5cg_8oiv nce]hicg]eoVd\cglw[\v ]ua{d^cef>abd\fWs`oi]abX`scesW


 Xuoipep J K
fhiabceX`cg]abX`shiabc |W]`aWYni_bc d^cenioifmhicefwmhiabc|WY]`aWni_bc ]`cea
^:/iU4 3{4 3{ :qUk'i kZ ge:
o n Ni p iqhk'i p xq`>k'l2m op J1 K o k'
qUl21f\ik i)k0>2i q\v1miqhk'ii)k'f\qUrNs'i_yRikM>i# M / 3 M 0CqUk iO82m|
p

l Z
p k'|Z

0C{)|kJll p ik z qUm$F1|5f >2ik'2ikj:q>2i)kv1rLslNF1mikP


mlmqU|kV /
v1qUk' l p qUlfji)kVl o v C
v1qUk'xul2l p Viq\v1i{)i p v1rLsqUiNi)kC
 v1qUk' Z i p1z io n Ni p C
o k' gvqhk'{)| z v1ifjNik [x2C
o k' gvqhk'{)i p vrNs'qhiL2ik9
= on p iqhk'ik i pz o n Li p J1 K o k' o k'i)qUk'i}x o 1v1mqUm o mqU|2k 0
[C 0 "q\v1m l5f vl5v G iv o fjmlmyi p v1q z"o fjmlk'i)k7: p v1im\ o k0R
> iqUki1vpB1iNi)k
| p 8| zz i)kviqUki1lv B1iNi)k qh
k op rNs p
VqUli F1|5f >2m2"i k'qUi p "m P

F on p yZ C

/
/
/

#

( uY'&_^N[] $bYw&]w5 ^Y'&_UYU5[$N 1KN/^ ! C

F on p lTfUf\i _

MC

/ 3uK Jw1 / 3 KQ9


ceabX`iabce_`4:X!abX`scesW-WYfih-J P3 KN 3 su]`oic5 WYfmh J su]`oicTKe
^:/iU4 3{4 3
xi)q J1 Kgi)qUk'iyxq`>k'l2m op C i)qUk'ii)k'f\qUrLsi l p qUlfji)k z ikM>i
o n Ni p J" KC iqUki=J1 KZegf >2i p l o k'iqUk;t o v1mlk'o n Li p o k' 9=on p
B1iNi)k Z i p1z o n Ni p i1k'qUi p i)kgVq p i)k !Y {)|kPqUk%egf?>i) p l o k'
t o v1ml2k'dCS8 op !Z\WY_ JLKCqhk' o 82mqU{VqUiF1|Tf?>m1P
Z\WY_ J K 'J KF-on p C
Z\WY_ J"1K C
Z\WY_ J Jw / K3K JZ\WY_ Jw K / Z\W_ Jw KKQ9
ceabX`iabce`_ 4:X!abX`scesW
Z\W?_ JX`oipep JKK Z\W_ JX`oipgp J2K3K
Z\W_ JX`oipgp J2K3K
/
Z\W_ JK

7 t66] 3{4 3{ WlY=on p {| z [x
X q\v1mZ\WY_ JLK 9
WY3v1mi i)qUk/Vi)qUmi p i p t o v1mlk'o n Ni p o k' z qUmSJ K J K;F-on p lTfUf\iqhk
{)| p 82| z"z i)k'2ik l p qUlfji)k Cv|q\v1mwZ\W_ JLK Z\W_ JwLKQ9
cecga{)X 4 !v nioifid
7 t66] 3{4 3j*gk 8g/w:et66
$: c Y62 i>i)Nikvi)qUi)kdiqhk'iyJ"
KZegf?>i) p l C"iqUki l p qUl21f\ik z i)k0>i Ci)qUk t o vmlk< o n Li p J1 K o k C
l p qUlfji)k o k' i p1z i | o k')=o n Ni p J1 K o k' 9$:vv1i)q' Z\WY_ J | K,9
Rl2k'kj>q\f\m"P
Z\WY_ Jw1 M| $K Z\WY_ !lO, JwLKk
J1

:qUkiVx o 1v1mqUm o mqU|2k<82lkklTfwv|Ni)qyi p< i p1z l o vQVi p m o k0>R op rLsi)qUk'iVt o v1mlk'5vOZ
z |2q 82lmqU|kv1q z"o fjqUi p m_Vi p i)k$9:qUk'iRlk'l5fj|>iVe o vNvl!>iRi p s5nl fjm z lkNiqyi)qUk'i p
v1q z"o f\ml2k'i)kVx o 1v1mqUm o mqU|2k z iNs p i p i pj l p qUl21f\ik op rLs i p1z id| 9

/
'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[
cececgcga{a{X)X4xWYJyr]utababce]!]usoiv li ]ucefhiabccga{fmsuc-ce_b_bfic\hitoiWf5s`hiab[^cgfr]hioiv abnc!ce]Gfihmhiceoifs`!ab[^ofiX`nZ^W[\o]WZ^oi[\X`f\Xuces`/goifixd-Z\[^cg_{]`d^cefiWYhificghif s
X`ab;s ]`hw K ihWfif5d^a{_bs
Z\WY_ Jw1 M| $K Z\W_ J | K

Z\W_ `Q J Ke
X`;s d\_bceabpqlceabfice]Z^[\f Z^ce]`Xuplma{cghiceficef|W]`aWYni_bcef iXu[-d\ab_bs
Z\WY_ Jw1 d0| TK Z\W_ J K

J K
J d K1J K
!lQ J K

Z\W_

X`s; Y hWfifd\ab_bs
Z\W_ Jw1 M| $K 
Z\WY_ !lO, Jw1 d0| TKe
W;s hma{c m[\]ux J1 / 3uKgiXu[-ce]`d^a{nmsX`abpql
Z\W_ Jw1 d0| TK Z\WY_ J Jw1) d0| / 3/ M| $K3K
JZ\WY_ Jw11 M| $K / Z\WY_ J3- d0| TK3K
JZ\WY_ !lQ Jw K / Z\W_ !lQ J KK
Z\WY_ !lQ J Jw / K3Kg


^:/iU {
rw Y 8g/i8

43 43 6xi)q )i qUk'iJ1 KZegf >2i p lC iqUki l p qUlfji)k z ikM>i o k'


)i qUkt o 1v mlk' o n Ni p o k' 9 = on p i)qUk'i)= | p1z if/Vq p qUk' o 82mqU{i1k'qhi p mIClVlTviv
s'i)q E mIC 'S 

C>2i1v1rNs p qhiNi)k$P
: j


xmlmm >2q\fjmk'qUrNs'mRv1rLs p i)qUNik7V q p l o Nr s 9W v1iqiqhk'i l p qUl21f\i
{)| z [x Y09
; J1 3 'K=d J Jw1 1K Jw3 KK C
Jw1 1K
Jw KC
1 d
l@ d @lC

Z\WY_

Z\WY_

Z\WY_

/ Z\W_

#

( uY'&_^N[] $bYw&]w5 ^Y'&_UYU5[$N 1KN/^

J"@
J"@n
J"@
J"@

@ o k' t C
t Kd @|)i p t C
@ |2i p Ht C
t KRd
t KRd J @ o k' t K|)i p J @ o k' t KC
 @d i1v2> qU)mi)qUk" z qUm !lQ @C
 @d F on p lTfUf\i" 2> q\fjm `Q @;9
t Kd

mce]`ficg]hicqfiabce]`s!x?WYf
@ Jd^ce_bceX`cef4if d\ab_bs5@ZKRd eoiv ]W_b_{cp1d\ab_bs @
Z\[^cefabX`i abce`_ 4:Xd\ab_bs8 cesX`oiyWpep' J KZ\[^%f/'J K!WY nilwXuoiWv pefipd\J abd KktV Wd\ced^cef-abX`shiabc5oiv _bs`abd\^ceabs


X`abf%abpql yrs5abdk]5oivWY_b_bx6s`s`abcgoid\v frcX`Xu_cemWYf}[\X`]uXunx5cefwcecea _ hicga{]?c!hWYfX ce[\fm_bhid\oicgfifiX`oihidSpgc>pZ\J[\ fceKgabX`8ioiVabcenicg_ Xux s`_babces`liaboif]usus`s/abom[\a{fiyrsuceabZ\fabce]-f6WYno|8ces`cg]qm]`WYX`[\pqs]`lWYv xfis`cehmcef_bfifUab[\X-|8nihi[^abd^ce]cX


ceabfi_bw_ cefoWYnfcesu_b[\a{cg]`niX<abd\[\ce_bfd^ce:ficeh]`xX`[^_{cg_bsua{fmcGc fmWYpq[\l6]ux5:ce]`_kXuce]uces`gX`oioi_bfisud>a{cg]`Z^ce[\fwf hiabcGabf uabcehice ]uoix abX`fPoipgpJ d\abK<_bs/hioiV]`abpqcel X
abX`sWoipql?sqWYsuX WYv pqli_babpql]`abpqltsuabd^cefmf>ab]cesW hioi]uplR1ce]`Xuces`ecgf 4
 X`ompep JKk
:XabX`sWncg]fiabpqls]`abpqltsuabd^cefmf>ab] hioi]upql ce]uX`cesuece f 4
u Xuoipe'p J K
yrhice]abcGmXucea{lipql_bce] ecehabd\Wcg]`fabfwhab]`WYh Jomabfi]h>abf>abhiccefZabceyr_b_bceab]`abpqltois!fmd\nX`cgn]`ceceab]us`ceXabpqlces`cegabsficeabfX s`oma{osuabWZ5ftsu[\_]uWYX ]uabXu Ls Kece_bababficeced\f s
:hicece] ]`x!ftXuoiniceXufis`hmabs`oioifisud5abcecg]`sGa{fmlce]GWYnceoifwnikXuhis`abcgs`]oisuhmab[\a{c1f>|WYWo]`aWYceniabfi_bc c m[\]`cexfs`celi_kabceZ\_bcgs/]`kliV!abfiabhiceX cg]`x6fwkoiv !XuX`x cefcga{fa{] WYnpqlcea
X`sucece]`fUhicgd^fwceX`pqliabcels1hiabceXGhWhioi]uplwhW>d\cgnioifihicgfic5|W]`aWYnm_{cgfd^ceceabd\ficgsoix-ncefWfifs
^:/iU {
/

43 43j< xi)q M 0 "PiqUkidx o vmqUm o mqU|2k$9Lk' o 82mqU{


o n Ni p 2 qUi } nl kM>i"i p =| p1z i1f @2i"kqUi p ikVq p *?@]+ VqUi;F1|Tf?>m1P
* wJ 1 3/K1+ q vm J1 3 KC
* 1 + q\v1m]1 C
*?l@4+ q\v1mS*?@4+ C'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

*\J"@j t K1+ q\v1mJN*?@4+ * t + KF-on p yT L , 0C* @]+ q vm *'*?@4+` d Q+ F on p = L 0CV|2Li)q )i qUk'i l p qUl21f\iyq\v1mCZqUi
qUk CS@ o k' k'qUrNs'm{| p 8| zz m19
P
X@

 *?@4+
d
;
M

yUoifWYs`]ucgoi]5xz|8cel]uWYncgcefifShioifia{d6]1hiZ^[\abc5f}! f_WYx5cefmxhioicefi]`fdabcef}abfihicece]5] mom[\ni]`X`x sua{suois`ab[^f d\ceXupWlmo]`abcecenabficefwc i [^]`WYv xli]ucece_ fih


ab]ncgaw:ce]`xcef ceabfWpql5foi] fi[\sua{cg]`slWYncef
ceomabX`X`XiWabd\cec`_ 4x[^niabd\cef>ceabX`ma{cg_8ce]`lWYv _bs x?WYfncea:hiabceX`cg]oiniXus`abs`oms`ab[\f>hma{c1dkomv _{suabd\c
P X`oipepJ K
x5abs8hmce]fiabpqlsabfhice]!oi]`Xui] omv fid\_babpqlicePf i[^]`xce_Wosu]`cesucefihicef|W]`aWYni_bcef
7 t66] 3{4 3j>gk 8g/w:et66

 :5kY6t; xiq iqhk'iegf >2i) p lKC

@i)qUk'i= | p1z i1f`C l p qUlfji)kC i p1z i{)| z v1i1f\Li)k [x o k'_i)qUkt o v1mlk'Ci p


l o Fdl5fUfji)kdF p i)qUi)k l p qUl21f\ik{)|k7*?@4+` / / =i1k'qhi p mgq\v1m"9i:v"v1iqg Z\W_ J K,9
Rl2k'kRq\v1m'J  Kl o FlTfUf\ikF p i)qUi)k l p qUl21f\ik}{|2k@i1k'qUi p m19:v>q fjm
*?@4+` j - ;d ! , @
ce cg'a{)X 4Jfihioisua{Z omv nce]1hicef}!onWo6Z\[\f @ K%yrab]/ n ce s`]qWYpqls`cef}foi]1hicef W_{_
d\@ ab_bs t Xucea8ceabfic1|W]`aWYni_bc\mhiabcabf t oifih 1fma{pqlsZ^[\]u\[\xx-s/:X


* ' t +` / -

d

d

d
d

d

d

 *w* t +` ; ,+` -
P
! ]N *'* t +` X ,+ / 

*
+

J K
! ] N1 X Q t
P
J K
! ] N1 X Q 1$N t
P
J K
! Q 1 $ N t
! Q ' t

eoiv ]ceabf
oiv ]ceabf u
oiv ]ceabf

oiv ]ceabf

lifVceabJ`sZ\KWl_ WYnceJ f-L K ab]:Z\Z\Wce_ ]u Wfihis/J h WYK d\ab_bs/fiabpqls8abf : Z\[\]u\[^x5x1s/qoifih-hWYlice]hiabc _bceabpl


f= JKk[\v fi ficgf5ab] ab!x ]Nom X`sWfih/'J 5 1K1J  KePo WoiX`ce]us`cefwhW fiabplsabf
fZ^J2[\K]u\l[\WYxnx-cefs/ab]Z\ce]uWfihis/hWY fiabpqltsabf t Z\[^]`\[^x5x1s/

+ Yi-] 3b] 3' & =on p l5fUfjiegf?>i) p ik C t o v1m2nl k'i_DC4=| pz ifjk@lC l p qUl21f\ik
o k' i p1z i;{)| z v1i1f\Li)k [x>2q\fjm
J / @ *?@4+` d 1 Kg
 

#

( uY'&_^N[] $bYw&]w5 ^Y'&_UYU5[$N 1KN/^

- ` 8
^ ceabd\cef-abc/hma{c :abfi hi:cgceoi]us`x5abd\c-^cex5abs:abshice ]: : ce]`x X`WY_bfXsWY-cg4a{pqlicecgabcefif]`ce ablic^ V J WY fi f6 /d^ab _{s K oifmh
i
o
i
f
h

i
o
v

]
Y
W
b
_
b
_
c

y
;: mfs`cg]`X`omplmcefUabc hWYeoeoifwWv plmX`s/[^n
ceabcgf-]`x5cgXu]`x ftsqWYcepq-lWYs`cgoiXpqlw:^]/Wv cefif5cga{fmceab]XnWYcgfiakhmhicece]`ce]fV!X`cqceabffiab\sua{WY[^fif-fwZ\^[^ f-ab_{scghi]`abx5c:cgf-abfihihiabcecoi suab_d\WY\x5cga{xshice]`cef ]
oifih [\x5xWYsqWced^_WX`XucefM
m @ ceabd\cef5Wab_{cyX hiabcecabpq:liabcefifihi]uceceomablis`abc\d\:^hceabWsfihmfce] Xuabmfi[\h]`xnceceab_bhiX`c1fZ\s[^Wf 4hicgab]`fiX`dh cg_{@>nceoi%f fmmh [\t ]uxm[\i]uhx5 lce_bfGnceoiabfmhih c
ceJ abfi"cd (t ce\KkdWY[suhia{ce[^]f</@ [hinice]eGnceiabhi ct ce8abfi[chicecg]AtabnXus`ceceabhific, tceoabWYfifc5s`aV!abeX{abqceoi]ufms`c tsuiab[^[\]`f%xJ1ce@ _ 2 @@jK%ninieeGG
t t
 t oifihhiabcWos`]uces`cgfihicef6:ceab_[\]ux5ce_bfoifih|WY]uaWni_bcef>Xua{fmhd^_{cga{pqlwhw lw
@ t $@ t koifih i ab_bs8hiabca{fmhiceoisua{d^\ceabshice]m[\]ux5ce_bX`fsW
WYoipqlfi[pqlwicefifab]hiabc _WYxx5ce]uf-ced^_WYX`Xucef M
m:XX`ceabcef oifmh roinmX`s`absuois`ab[\fmcef omv nce]hicg]>|WY]uaWYni_bcefixcefid^c oifihhice]
J" abd\ f WKs`oioiV] fih J" XuKe[- hceWYabAd^ceefroiv ]Wab_bc _{4c!:X-ce]`d\xabnics1d\oiv cenfcgW]oUJ"ceab fi c>Koiomfinih X`su a{suois`ab[^f oiv nce]
: ' ;

{
{
J K
3

J !K Jw "K 
#
J !K &$ yJ'&$'K

d\ab_bs/ceabd\cefa{c ceabs`ce]eoiv ]oiniXus`abs`oms`ab[\ficgf -oifih

ce]!edomv ] oini Xus`abs`oms` ab[\fiecgoiv f ]- WY_b_boic5fih:ce}]ux5oiv cnce ]J1d K


oiJfi habf ce abhiX -4wabc :eoivX v ]abX`WoisA_bab_{Z\c!liWab|__{cgWY]`fice]u=aabpqWYlwni4 _b ceZ\f [^ ]`li8
eoeceabd^cefw K
yUWYfif1d\ab_bsk omv ]8ceabficoinmX`s`absuois`ab[\f 1 / 3 3/x5abs|WY]uaWni_bcef
oifih:ce]`xcedf hma{cG _bceabpqloifid M
m ficehinoicefs`ab[^fiabcX`ia{f]uabfi#eab_!dkoiv oiv]_bsucea{abd^fic c!ice[^Xu]`s`xc cem_b[\f ]ux5Wfwcek]_ ce@sW>hma{c5c/Wfi[Yab[\xcxabshmcex
m a{wXuabs/fi hmcef6X`abc5cga{fmc i[^]`x5cg_abf #_qwhma{c5WoiX`hm]oiv pqs/hWY ceabfiVc cga{cg]`[\s`cgfi
m i[^]`]`]qx-W5oiXu_bab[\ce]`]`sucgabf5ce]`s!aba{cXus/abf5 hicg]_bd\cenm]WAhice]]u]WXhice]jWYv fid^c Uoiv nce] _hWY1ceabf
m ce_babd\d\cecenmf6]Wi abchma{c-oiv _bsua{d^\ceabshicg] i[^]`xce_ J1@ E @ZK!abf>ceabfice]Gnce_babceniabd\cgf
m X`ce_s abd\@Scef6ceabfiabc cGmh[\W]uXx5 ce_[\aboiv fineceabhid] cgJ"fi e_bce x5KxoifiW h oiv ] moi[\fi]uh x5 ce_boi f fi47hceTa oiceabX`fisWYcv fiJ1hm c oiv nKcg!] _{d^ cenix5]qWiabs
'J K T`J Koiv ]W_{_bc<]`ceabcef|W]`aWYnm_{cgf Z\[^f@hWYfmf?d^ab_{s
@ d @
%$

(

)

\
'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[
md\c ce a/ili[^ce]`ab^x5cecgf _{f_ @:omfith mt womv nce]WY_bce_babX8fieceoiv]8]WYabd\_b_bfcdWJ"s`oi] J1 K _bKd\ceoinmfi]`h1cef ceabfi ce]oi|fihPWY]uaWoiniXu_bs/ceWYv fifmxhiccef
Z\[\f d\ab_bs
@ d t
Z\cefWYces`_babced\l fceWv s`f6_{Vcsiabc\[^k]`x5hWcg5X_ @ ceXA ed\oabniscewhihmce]a{cWfoioiX`Xq]WYhmd^a{cecfi_bWY[\oid^Xua{XuXpqWlid\ceceffi_b[^J" d\ab X` pqliK3 ceif [^]`x5ceabcgpqS_ li@}cef ceabfic>oifiWv h oia
\^:abfiabXuc sm[[\hi]ucex5] ce _ @hiabclicemab[\^]us xc l@h `[Yhi6ce]J1 @6hmce[\] i[^Ky]`xJ[^ceP_ t Rd^ cefW o- hQWYfi f\$Kce[fihijf ce] @d\_bceabpq@ l
t
t
t
J N $KlWYsomfi/
h
@6:ceab_[\]ux5ce_iZ^[\/
f
@6nmeG @[thmce] t abX`s:XXucela @ hiabc
i[^]`x5cg_hma{c1x?Wfce]`lwWv _bs/kcefifx?Wf?ab7
f
@}ceabfic1:ceab_[\]`xce_khioi]upql6ceabfic?W v oia
Z\iWY[^_b]`cex5fs`cgcd_{f-iXu[^ab]`fixhwce_wce]uX`cesues/cga{d^cefUabc\hW?hWYfif6WYoipql7@}oifih@ Wv toma{Z\W_bcefs`c
 28"
+ 128D1J J0
^:/iU4 3{4 3 :qUk-y`jw . YYm6 |)i p 8 op HJ p |> p l z"z
o n Ni p i)qwZ
k'i p xq>2k'lm op J1 K o k'iqhk'i p ikfjqUrNs'i)k l p qUl21f\ik z i)k0>i q vmiqUkiyt iqhrLsikZ
p i)q sii p =| p1z
/
g-KQ9lz#qUi p Niqq\v1ml o rNsR P o >i,Z
z qUm7 o k'Veyk$Vi)q\v o k0>i)k Jud
fjl5vNvi)k$9 Lkqhi1v1i z =lTfhfq\v1m 2qUidf\iLi p it iqhrLsik082i)mmiQCyqUi tYi YYi6
>2ik'l2k'k'm o k' z qUmlLiN)iqhrLsk'impVq p 09:qUk'i :- 9Atg: o n Ni p J" K o k'
q\v1mi)k'm"ViL2i p i)qUk'it o Viq v o k0>Ci)qUk ivm|)i p i)qUk'idx/rLsufji)q F1i!9S:qhk'i : 9Ge::
n Ni J1 K k' q\v1mi)qUk'i#t iqUrNs'i)k iq sidi = |
+*

-,

o p

p1z

4 
z qUmi)qUk'i 
p l p qUlfji)k l o v
1v i1f\Nik [ x<VqUi q\v1m19:qUkc
=| p1z
3
k = | p1z if
z qUmi)qUk'i p |)|Tf\i1v1rNs'i)7

9

:
U
q
'
k
i
n
L

U o i p 1J K

o k'iqhk'i z i p1z o n Ni p J" K o k' C 2i p {)| z


o n Ni p J" K o k' q\v1mi)qUk'i"t i)qUrNs'i)k p i)q sidi p

: `

ig
Z( U8ji Z(V"
/.

10

o k J p |O> p l zz i)k2.


o k \q v1miqhk'it i)qUrNs'i)k

yr`j V 6Z( Vd

o 'k 20o n Ni p 1J K o k'


p i)q si2i p =| pz

z qUmi)qUk'i p |)|Tf\i1v1rNs'i)k=| pz if o k'Viqhk'i z J p |O> p l zz

o n Li p J" K o k' 9

cex5ce]uoifid4ia{fmh omfih U:]`[^d\]Wx5xc\YX`[-abXusWYoipql ceabf>:]u[\d\]qWYxx


,

2.

, .

#`L)b1!^

^:/iU { { :iwm5 YYi6Ue6i/

43 43 
i xi)q i)qUk'iRJ"
KZegf?>i) p lKC i)qUk'i l p qUlfji)k z ikM>i,C o k'7T#t o v1m2nl k'2i{|2k o k , iqhk
J p O| > p l zz o n Ni p J1 K o k' 9)Nk' o 82mqU{o n Ni p i)k%e o F1Nl o i)qUk'ivJ p |> p l z"z v
Vq p 2"i kqUi p m CVlTv"i1vs'i)q E mClE;2i p t o v1ml2k'R op rLs}eyLl p Niqhm o k0>V{)|k , qhk
i)k}t o v1mlk'd
5o n Ni p F o n s p lm Vq p K Ck'|2mqhi p mlTf v* , + T"9
$* * + + Td T 9
J LK3,K 9
$* * 4 + + 5d 5 'J
Z/
( .
30 Z( "
+ Td
$* * 3

J o kT
$* * .2+ TUK#|2i p J o k'd
$* * 0D+ TU,K 9

.
( " + + Tdd
$* *
i1
v >2qUmiqUki"t lsf-Vj
 o k't o v1m2nl k'2_
i
Cv1|l E<>2q\fjm

C
* * .2+ + F-on p lTfUf\i#i C
b 4 o k'd
b 5 o k'
T 9
d i5
v >2qUmt o v1m 2nl k'_
i
1 z qUm
$* * M + T z qUm k

C
* * + F on p #i C
T 9

Z\WY_

U8jwm V
y`jw V V
/

/

:sW1ncgawceabfice]y`jwpqli_bceac nceX`pqli]uceabnisd* + W_{Xu[-hicefnm_Wo


* * 2+ 5
d\ab_bs/

d^ab_{s * 2+ //d\1ab_bL s/ m* 2/+ + d\ab_bs fiabTp lsxceli]/
a{Xushiabc fi/Wli_khice] pqli_bceacefihmoi]`pqli_ WYv oc\
ab$X`* s* ]`>+ +ce pqWYl5fs`^Xucece[\]uabfilw_bd\hiWYv is _bces omTs`X`ab[> dicgTWa{fmnc\ceWY]enficeabce]8pqablX`fmsusa{cepqab_blx5_ba{s:d^x-ecocg<]qcece]uhi_ceWYcepqsuxla{s`[^X`f Z^[\oi* _bfi_bX`+h s WYv !fiWYhix-oabdoiYhihwcgcgX8f lwceabWYf oioiXu5Xs/iWv $x5fi* * hiabsce+ + fw :* TV!k+ oiab cefmX`Th c
d\cgn:cefabfi cGWY_bs`cg]`fWs`abZ\c y6ceabX`c^ihiabc nW]`nceabs`oifmd-Z\[\f>:]u[\d^]WYxx5cef1eo>pqlW]Wtsuce]`a
X`abce]ucefwma{]uhhioi]`pql[\_bd\cefmhicV!cqfma{suab[\f5cg]`x[^v d\_babpqlt)s 4
^:/iU4 3{4 3{
LwtY:Y\\gt6mk/i xi)q i)qUk'iJ" KZegf?>i) p l o k'
i)qUk'i l qUlfji)k ik0>2i!9lRqUiLk'mi x i)mi F kM8mqU|k q\v1mi)qUk'i" Viq\v1mi1fhfjq>2idm|2ml5fji
.

p
z
p p p o
= o kM8mqU|kDCqUi"i)qUk'i z J p |O> p l zz6,o k'dt o v1mlk'dClTvJ p |O> p l zz6, o k'2ik
t o v1ml2k'dT o | p 2k'imIC2qUiv1qUrNsRk'lrNseyNl p NiqUm o k0>i p i p vmi)keyk$Vi)q\v o k0>{)|k ,
q z t o vmlk}
lTfwv G iv1m?x p |> p l z"zIo k'Vk'i o i p t o v1ml2k'Vi p >i)Nik$9:vq\v1m

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

"J K J" 2KC


J 4 . K J'. J d

\Z W_ JLK3KKC
J3 Z( jwi -Z( V K JJ 22KKF1v1lT|fhkf vv1m
Jy`jw V (V"J !yr K `j V (Vd 2KF1l5fUf v

J K
v1|kv1m

60

87

'0;.

:9

.

'7.

).

<0

.

<.

V!abceX`c nceabhicef>ced\]ua~Xuniab_{hmoifid\cgf?Xuabfih6WKv oiabZ\WY_bcefsa{f [\_bd^cefihicexabfific4


7 t66] 3{4 3
xi)q i)qUk'i"J" KZegf >2i) p lKC i)qUk'i l p qUl21f\ik z i)k0>2iQCS o k'dT
t o v1m2nl k'io n Ni p o k' o k' i)qUkJ p |O> p l zz o n Ni p J" K o k' 9Rlkk>2q\fjm
$* * + + d j J 2K J1 Ke
yrceab]cgea{ce)X ab4 d\cefV!celi]!abce]cgcececex5abX!m_Wa{]u]`habX`pqhiloi]`ftpqoml>]efmhicgoia s`abWYv [\_bfS_bc\oiv nce]!hicefonWYoZ\[^f d\coiv li]us/
abX`sceabfi
ab:X`Xsd\WYabn_bsce]cW* oi+pqol? T cg a{d\XuJ oiceffi WYd 2o5K hWY4 fiJ1 fw ^'J xcefia{ sfZ\ceWY5ab_ fi ce xJwL'K3J KdcgKe]` x Z\W/_ JwLK3KabX`s ( WYpql?V!cqfma{suab[\f

abX`sceabfic fceabX`oifmd\X[\_bd\c w x5abs \m


ce _bs`c7 $oi* * fih + + T * V WY fi+ + f d\ abnis ceoivX=y] doiXus/Wv ;fihic oi
fi /7h k 5X`[}d^hab_{WsU (hiWabcploifiXuhiXoiWd\ces`af
[\ce]`fid^XuabZ\ni[^s/
]WYyromX`abX`]cgs`GeWYoiv lifm_bdcefd^abhiniabswc)ceX kcWYlix5_bceabf fiab x W/_ioi fi h ce]`X`l[ Wh_bWs`cef X`[- xJ absi 4 K J"/ K
J 2K J :/
K

J J :/
K3KJ / K
/
J $L K
J" 1'K
J" Ke
WYficeahmoice]`x5cedf d^ce\oicgXulis]`WYs fm$h * * 5+ +abTfikX`finabcepqX`l[^s8fidhiomcev ]u_{sucabdWY\oi:pql1fs ceJ hice ]Kd^ab _{sJ"hWY fi5jfjKg$/* * ab+c8+ cgTncef- omv d^]8ceececeabfiabd^ces/f
oihfiWY7h6$WY_b* * X`[+ + eomv 5]G\[^ceab_bfd\s/3:8V WY fiJ f} d^2a{K nms ceJ1VX Toi\K1X`ksWYv [fihihmcg<c ]ce XA d\ab/ni s \ ceabfioiv cg]-%f ceabf oiX`sqWYfi h Tx5kX`ab[ s

 * + + eoiv ] iWYnce]cgXcea{Xus`ab
ce]us\ceab
yrabccencgf[\_bd\s- J :/ 2K J1 K1eomv ]5ceabf/fmTcek]`xficgabs]? d^ ab*ni* s5KceX + f W5pql
,

=

8,

8,

= 4
>

=

=

=
=

@?
?
?

= 5

@?
?
?

= 5

@?
?
?

= 5

=

= 5

=

=

BA

CA

D=

#`

\
fioihiX`oisqWYfisua{h7[^fi X` Z^[\g]qoiWYxoiXu_bX`cececesu]ueceoifUfid}:]u\[\cgd\a{fs]qWYx3x Xu[UWnhWYW]unUceabsuces/wV Wabfiff>3\GWYfmpqf li]uWabs`ns`cecg]Gf WoiWYopqlhm^ceceabx f
3ceabX`s`abce]ucefwX`[6hWY6 / / WYo hicexoiXusWfiheoix_bcecg]`cef
:]`[^d\]qWYx5x WnWY]unceabsuces/
L)b1!^

fi: ce]uf[\d\]qV WYWYxex5oc hiccgfi]`abhicece]`cgf6f>XuwWYv ab]suce]G[\]uhx?WeWYo6_`4 ncefois`eswnceXus`abx5x-suciomfis`ab[\ficgfeonce]`cepql


^:/iU4 3{4 3{ xi)q i)qUk'i"J" KZegf?>i) p l09]:qUkiH= o k08mqU|2k
4 / j ~
s'i)q E m :YYi66T m CSF1l5fUf v=iv=i)qUk'i l p qhlfji)k z i)k0>2i o n Li p J" K z qUm
x'll Viq vi}{i v1rLsqUiNi)k'i)k l qUlfji)k V{|
[x k' {)|
[x k'

p
p
p
z
o
z
o
i)qUkdJ p | > p l z"z/, o n Ni p "J K o k 2> qU)mCZv1|"lEF on p lTfU\f it o v1m nl k'2i{)|k >2\q fjm1P
J"J K J K3KZ

iv >2qU)mi)qUk z qUmi$* , + o 'k T J K J1'J K 'J KK


"J J $K 'J 'K3K i v>qU)mi8i)qUk z Uq mS* , +

- ` 8
\ ceabd\cgfa{c hiabcG:abfihicgois`abd\^ceabshmce]:]u[\d^]WYxx5XutfsqWYk
i X`sceWYv abfid\hmcgfc m abc-5whioiabc?fi/h <ce5pqls`$X`* cga{fm+ hiceToiwsuoma{d^fi\/h ceab$s1* hi+ce]-Tce_hWs`WYabfm[\f5f * [\_bd\+ s Tw h lTwd^ a{_bs!eoiv ]do
i
J" ce abTd\cg\fUKehabWc fi4wf d\abniab_bsG5s 5cgpX Goi5fih 38abf x5abs J 2K J1 T\K oifih6 J K
ce_bsuc J K J1 5 Koiv ]8ceabf-fiabpqls`_bcece]uceX:]`[^d\]Wx5x oifm
d\]`abcgpqGls`WYv ablid_b s/V WYfifabX`seoiv ]kqcehmceX:]u[\d^]WYxx hiabc!oiXuXWYd^cG J h XuceK a x5abJ fiabx? 5W K _
iV!ceabcabX`:oifi]`[^d d\]qWYx5oiv nxceX`]fJ1 sW K!a{\]uWYhGfmoifxWYoi[^^_bced\] ceficeabhmficce] [\fmoX`s`]uceoiabX`ois`fmab[\dfAkceceab]`ficgcexabs`ce:]us ce4X`s :aboififmchcefa
fimce[\]]`x pqli_bceac\abcXuplm[\fhicqfma{cg]`s/iWoipql5ceabfic 8:8fcga{Xuoifid1X`ceabfhice]
8:8 (`j
ex?oiv ]!W_bcecabfce:x]uWY[\fd\s`]qabWYxhicqx fma{suaboi[\fif1h>hiceabceabfiX`cec1X [t[\[^fi_bceXuX`s`pq]uoilidc s`iX[^x5]`xabs:cehi_ ce ]-abfs`a{oifmabhis`abceZ^f6cefabcGcecehiabcgfioic s`oi[^fm]d
X`s`[Yab[^fw[\lm _abcgf-ncehifce]hmabcecfi[\sqceWYabs`sucea{[^]fceWYab_bfrcef5eocex?ceabfiWftce]>suabWY_bX8:Woi8pql5x5fabs:hiceceabX`]oififdrsuceW]`v i]uoiceabs`Z\cgWY]_bceoiffms`\ceX
: ' ;=

=

E.

=

=

, .

'.

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

yre!cea`jw]`[\`d^:]]`W[^x5d\]qx5WYx5c xzomWYfifSh oifih} n:cgceiabXucefr ^abX`c?[hmce]`a{cfev omv ]woiqabceZ\hiWYc _bcefm\_bd^8ceV ni]WYW nce aliceab\cgf
,

2.

+*

* , + * * .2+

d\ab_bs/
iyUWYfmf5X`abfihhiabc<[\_bd\cgfihicefyr!`jw`:]`[^d\]qWYx5xc Wv oiabZ\WY_bcefs4
V Z ("V
y`jw V 3 Z ( jwi 6Z ( 
V 8ji UZ ("V
3 Z ( yr`j V ("
V abWYc noicefas`X`ceab]fih !fifceWablifix5c!c!d\[ce[^ce_{cgabd^X`fipqlicecs`cgi] [^]`oixXqceWY_is`goinficeh hma{fmd\oioififih d^cef:hi]`ab[^c d\)]qv WYx5oixabZ\WYc\_bceficg\ ceabXucef
i|8[\cece]uZ\]qWY[^s`_{_babXu[^s/fWYv WYfm_bhice]abd\:cef]`[^d\ab]qcGWYx5hicexfX`cexceWYcgfa{s`X akhi cg] v oiabZ\W_{cgfi Z\[\fhicgfi[\sqWYs`ab[^fWY_bce]oifmh
28"
+ 128D1J J 0 2Q@ . yD @@/+ =
:=i| ^Y:K/@iU 4 Y3
Yt3 kqUm-x:ii)qhq-k'J"Yi em J Kg|ii> qhk'l i xo n q`N>i k'p l2J"m ok'p o =K k'| o k' ii)fjk_qUk'q\@ iv1m- ik'lqUkp qUilt fji)ni)qUNk rLi sz iiJ"k k0p >2i)i! q s'9$K ig:qUk'k'i ip
p1z
t z
z p p z"z o
pz
o t o p
o
92:qUk'ix'l p mqUifUfji;6| p1p i82mjsiqUmhv1l o vNv1l >2is'i)q E mZqUki)qUk'i p J" Kegf >2i p l C
F1l5fUf viF-on p l5fUfji#t o v1m2nl k'i_ o k5Vo n Ni p >q fjm1P
J @ o k'd* + Kd t
8.

1.

F.

)G

IH

B,

^q p v1rLs p i)qUNik>2i)k'l o VqUi"Niq=| pz ifjk @ , t lNF on p C2lE2qUix'l p mqUifUf\i


6"| p1p iO82m\s'i)qUmUv1l o vNv1l >2i#@ , t qUkPi p egf >2i p l >o n f\mq>q\v1m19

hoi:fiWabfiXhc:]`ceW[^fi]`d\suf]qa{WYcgce_{x5X!_bcx s` ce]u[\x5]uk]`abficeabcecesufi]`lisf6ceabs`ceceXqabXGfiWYoiceabffPXuXceWYabd^oific"XucesxWY@fmhwoiiX`absqft WYfihihwcexx WYabfpqlhms8d\ceabWY_bx~_bs/X`^[Gn@}hmcea{]ud\c ceabpq_bs/liomfiX`d\ceabcgspqX`li sceW]`]`omsucefisd^habWY]uh


t
ceabX`iabce`_ 4m[\_bd\cgfihiceXabX`scga{fyr!`jw`:]u[\d\]qWYxx omv nceg] _
4 4 '
y`jw 4 Xu;oipep J %V ) K1 4 X`ompep J K
(V"
WYWYomomnXX`XcehiW]`cgd\cg]cplmJfiX`ceWYs1v s`hicg]abc fim[oiplfies`oab[^nf cg ceJ abXuceK fihicef/ K aboifv _bsuhia{d^cg]\ce|abs8WY]`hmaceW]ni_bceWYf ]us` abce_b_bVcef-abce Xuce[\X ]u]`ce[^_bd\s`slmce^abs` X
/su]`oiTc
,

#
J

L)b1!/1^Y'&_UYU5[

oifihhicgx( WYpqlceabXihW WYo8WY_b_bcef?:abfidWYncefs`ce]ux5abfiabce]us/


d\]`cg]qtWYsuxyrlix5ceabab]Gscef6\[^cenfi]`cqhiecgceWffX`suX`]`cgomabfwfice]`XcgX`fwfm[^a{ifipqV!lhis1cece]u]fsuceabcqomabsuficeceX?]]uc%xW%oabGs]`oihihmfiabceh-c>]hmW]feWois`v d\cg]c]`X`abX`omhispce\l]1hoiWfmGcgd]`x5hmW]`ceabfis`]5ababcece_b]u_bWoic]`fisu d>a{cg[^_{Z^]`_bce]`[\cgffUtsu:li]u[^ce[Y]abs
ceX`pqabfilwc[^v fi_b[\ced^fwabX`abpqxlic[\:_babd\d\cgcefifihiXucepqf lWi]sWYv hiX`cgceft]8sueabomce]`d\su]`ceomf-fihiGceWY_bab_bcewd\oiv cg_bXkfihinceceflWYfi_bhid\cgce_{nms]W!cgab]`X`his:ceoif1fi\h-WYxfmfwa{suqs`Gce_bWYv Xlice]uabcefificeh X
:hicece]A]`xeoiabfid\ab]uceoi]`fioihifmcgd_{abX`cecgd^lice]8fiZhiabcgcef6_x5ce_bd\lice]:nmZ^][\WfWYWni_{d^lceWYv nifi]qd^WYs/ab- X`pqlioiv ce]GfYVficgabspqWYltabs:_bX_b[\gd^o6abX`hipqliabceceX`f-ce]1::abd\]`ce[^fmniX`_bpqcelx?WWs`s`ceabf
eabcelicAx?WYf/*,+:eo>WYsuc\
^:/iU4 3
3{
L0iYi/:i i :N @C to k' dvi)qUi)kH=| pz ifjko n Ni p i)qwZ
k'i xq>2k'lm J1 K k' l qUl21f\ik i)k0>2i C i)qUk'i l qUl21f\iVl v ClPiqhk
,

K

op
o
p
z
p
o
i pz {)| z v1ifjNi)k [x C iqUkig|)|Tfjiv1rLsid= | p1z if o k' ,o k'2.J p |> p l z"z i!9
Rqhi_F1|Tf?>i)k'2ik G i>2i1f\kC_Vi1f\rLsiVqUieyfji)qUm o k0>{)|k\xul p mqUi1fhfji)k6"| p1p iO82m\s'i)qUmUv1l o vZ
v1l >2ikRl o vx p nl 2q 82lmikf\O| >2q\v1rNs'i)
k =| p1z ifjkP|)i p x'l p mqUifUfji)k6"| p1p iO82m\s'i)qUmUv1l o vNv1l >2i)k
i p fjl o Ni)k C)q\fj2ik}i)k 0
 W18 op Y0P
i

2
>
1
i
f

F
n
2

T
l
y
v
j
f
N
i
i
i

J
|

>
l
P
G
op
p p p z"z
"J @ t K
K @S - t
G i >2i1f F-on p t o Vi)q\v o 0k >2i$k P
1TK
"J @ * t +` d
K @ 4 / t
G i >2i1f F on
p iv1ml2$k Vi)q\v o Mk >i)$k P
"J @ KN , t
1J @j
KL .d t
K @ 3
( ,
8. Z( "/ t
G i >2i1f F-on p x/rLsufji)q F1i)$k P
"J @ K
J KN , '
JJ j
K t K

 @
, Z( "/ t
Vq p dl o rNs
>2ik'l2k'k'1m 9
h
G i >2i1f F on p eyk Viq v o 0k >5v F1|T?f >i)$k P
 @ , '
'@ . t

 @ , . t
=on p iqhk'iegf >2i p l q\v1m yJ K#qU_
i : p Vi)qUmi p1o 0k >{|2k
i yRi0k >2il5fUfji p
oz qUp
qUk >o n f\mq >2i)
k x p 2nl q 82lmi)kfj| >q vrNs'i)
k =| p1z ifjkPl5f v)
e Uqh| z i 9
p

iYi:t i : !

w 

8ji 6 V

wyr!`jw V V
w: `t:kiYik


'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

X`pqfilihmcgceffwcgaG[\^]uhix5cecea]ce_ hiceU]feo}ceffihicgfmomfihifihicedUoifwfihidAcgV!]hiabcce]plmo_{fcgaceceabcgX`fia{oiXu]`oifmcgfid\d\d^ceX`]u_GXce[^d\abXu_{cgs5d^_Gcecefioiab]ufificech}d\ced\hi_ceababccgX`a{s:d^<cefiabcecefid\succec_<d^cefoicev Z\ab]d\WYfi]uhacgWYWYs`Xfcs`_{ccgcee]`ao c


s`X`:cgsu]u]`fi[\oiX`d\su]q]`suWYoioix]Gs`x nom]ceXus`abcece_bX`_bhceceWYf6f}]:hiabcec>]uabhice]1cepqfwlix wfioijv abs`XucesuX`s`X`cegsufSs`cece_b]ux?_{cceX-WYZ\suX`[\lisufScecex_b_{s WYy s`ceab]uJXuX` psqlmWYK1c-oigfioi_b]-aboipqXulieXoiceWY]ud^d^]`ceoicef abfiXuhmoic-v cenhi_bcea{abcg]-cd\hicecefiababc?d^hmceceV ff s`WY_bsuabV pcelmfWc
pql:ababfice]`c abd\^niceab_bsceabnsuoicefia:d-hiceab]x |ce]`[aWY]u\ceWX`s`pqabli[\ceffZ\%[\fW_b:womv]`[^_kd\X`]q[\WY_b_bx5s`c xxcef-WYf-hWx]/[^v d\_babpqliX`s8m_Ws`eXuWY]ucefih
fix5[^cgs`fiabced\]`cecgXufwce8s`gabs`ficehif6cgx :]`[^x?d\]qWWYfUx5nxceacef-hicghi]-abc |8Z\cece]`]ua\WWfis`hiab[\sucefSfZ\[^fUcgd\:ce_bcef>X`suxX/a{spqlipqli_bce_baceacef}cefioiabffiZ\h}WY]ueaWoifXqWYs`cex fw
abX`pqlicef[\]ux5ce_bf-oifih-xi_bab\WYs`ab[YficgfWY_bX8ceabfic!]`s [\x5xcefsW]wabc[\_bd^sabf1hicef
:]u[\d\]qWYxx-s`ces8liabficga{fmX`pqli]`cga{nms4
@G3  (
8jwi J1J1@@j K K d t
t
Z ("
V - t
@ 'yr!`jw V
Z ("
V -J J j KNK2 t '
K

L.

M

N

@

M'L." t

yUWYXhWfif_{cgs`esu_{abpqleoeceabd\cgf>Z\ce]uni_bceabnis/abXus

J1@ t K

nieceGfif K@ t ?[hice]@S t 5abx ^[\xx5cefs`abce]us`cef6:]u[\d\]qWYxx-s`ces Z\[^]`\[^x5x1s/


J"@ * t +` d 1$K

cefifR@ 4 - t Gabx \[^x5x-cefs`abce]us`cef5]`[\d^]Wx5x-s`cgtsZ\[\]u\[^x5x1s/


hicGceab:X`i]uab[\ced\`_ ]q4WYxyrx ab]omv \n[^cex5]gx5cgft_suabce]`cef1hWXZ^[\]`lma{fWYfid^ced\cgncefmc J K nce]ucepqlificef
/su]`oi2c
4 

4

J


'
u

Kyr!`jw

#
J

L)b1!/1^Y'&_UYU5[
J
4

4
J
( "
J

V

; K
J %

J K
; K

Xuoipep
X`ompep

J K K J j )KN;
)

; K jl

k ii82mjs?i4qUmh3 v1
l 3bvNv1Ll >2iYKY@t k :GqUkid_05W YiYlifji)qUmNl CZ5v1|mq\v1:mZKK@ v1 m2VqUiqUxuk l p mqU>i1fhn fjfjiimq6>09 | p Z
p
o
t
p
t
o
Z\[^cefPcgKa{@X)4 V! ce]AabfceceyabXGJ abK]`hd^cqhi oiv oili]u]upqsl4Vfiabhmc oieois`_babce[\suf esoiv Wnficed\]GcghiabWc-fij hiWYvs`cGfmd\<c1ceced\abcefi_kceXu]Gcea!ni_bceabs`oifid
t
hiabc<ced\ce_ oiv ]hWX_bcece]`c1:]`[^d\]Wx5R
aX`ceabbfwXusy:a{]VeWceabd^@cefS hiabct 5[\abfS]u]`ces`ylmJ ce absKx Z\W[^4 niPf _bceKabs`@niW-]GabX`s:abx-f oi iJ"@ ceabce flit abK1ce]uabef /o 1oid fioiv jh _bs`abTd
oiX`s WYv fihmcGx5abs @oifi/
h $* * + + 5!_bX`[-abX`s t T moifihceX<[\_bd\s t
hiabc<ced\ce_oiv 
a* +`bX`sd 1$K4 abf ] b8odkVoiv Wce_babs`X`abKoid@fiXu d^ceceabfw f i4 4 y a{]/ecetabd^>cefabf}hiabc%yJ oiv _bs`K-abd\WY^nmce_{abcgsa{suZ^n[\WYfP]-Kab@Xus/ 8 x-om4 % J" @
abft cea 8 ceabZ\ceWYf}_ liabceJw]`LeK go omfih oiTfi gh TJ domX` s/Wv Kefihic>_bXux[abs[\ _bd^s @oi*fmh +` $* * 1t4w absG+ hm cet 5x
t
oiniXus`abs`oms`ab[\fiXu_b cex5xWcg]`lW_{sucefab] t
hiabc<ced\ce_oiv ]:ceXusWYfceabX`oifmd\ce f 4
abX`s3 Z( U8ji Z( Vbg@ t ( WYabXupqs>labffihi omytsuJ ab[\KfiXuWYZ\oi[\X]qWYoiJ"Xu@X`ces
KN t Uoifmh J"@ K t Wnid\ce_bceabsuces/
eoiJ1@dfidX` abfi hUKN abf y hiGabdkc-omv _{suWYab]uds`^abceyr_b_bceab]f6e cga{[\d^]uce]`fwcemhs`lmWYce1abs`hXWYWfmoif?X`XqWYWYd^omcepf lhiabJ1c @= W]` s`abKce _b_bdc t [^?]`]`cgoitfmsh
lieoceabs`hiXqabWYc6oiXuXWomd\X`Pc XWKd\@tcef w3 @ ( oifi6bh 8jw* 3i ("VZ ( - t ?8jabf i >d\abZ _bs/( wV ceab+ ce f}TAliabeceoiv ]]

oiX`sWYv fihmc}oifih TGdkoiv _bs`abdx W_{_ [^_bd\s J"@ Koifmh


$* * 2+ + 5iomXhice] 5oiv _bs`abd^\ceabsZ\[\R
f
J"@V K " t 1ce]`lwWv _bsx?Wf5hiabc celWYom

s`oioififmh/d $ * * + "T x5t ab\s Ix WY_b_ J"@j KN #[\ _bd^ce ]`shix?abc WfceWlfWYWYoi_bi[\sud oifid ced\ cgf J"@"d K
t
t
hiabc<ced\ce_oiv ]pqli_bceacg f 4
J"oi@v ]>abX` scga{yfmcKoim`fijw[\h ]` xJ3J ce_ V oi UfiK hZ ( hmceV"f K{/abWfKni@d\ ce_bcedkabsuoiv cet _bs/s`mabd\abceX`oifsXabfmhi]/cgWYv ]hmya{fi\J Whis`oiKcefmWs`_{oiab[^[^Xd\fiabX`X`Z^Jpqli[\]cg Wf oi X`iKNXu[^ce]`s`x5goi cgfi'_{df
]`[\ce_bd^sus lice abs`Xq WYoiXuJXWYd^ dc KN@ wy 't`ijwt y a{ ]gV ceab d\cef6hiZ ab(cG"V [\]u]`ceGs`ablmf ceabshmcecg]awliWabce]`su]ua{ecgo _{_bce f [^]@
oifi7h $* * y`jw V 6Z ("V + Tw:X1d\abnisGW_{Xut [ceab/f " oifi%h omX`s/Wv fi hic
,

/.

10

@.

L0

L.

L0

-.

C0

6.

80

L.

L0O

NM'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[io
fi h// Tx absyr ab] Xupq li
_ba{cg \cef> hWY] WoioiXfiX`h7omt g ce* * 2X`Xu+ +a{Z^c 4 eomv ] /
xceabd^s ceJ"/f @ K

@

J K hmcefif d\ab_bsa{fj

ced^cefhice]fZ\f W]`a WYfi!Z\[^fJ K hmcefif d\ab_bsa{j
/
f W]`aWYL fi !Z\[^f
J K hmcefif d\ab_bsa{j

e
c
^
d
e
c

f
i
h
e
c

f
\
Z

J j K hmcefif d\ab_bsfiabplsx5celm]
xceabd^s ceJ3/f J TK t K
t
t
hiabcabX`<s ced\ce_x5oivabs]:!]uft[\d\]qceWYabX`xomfix5d\ceXf [\_bd\cgoi f fi4h w @ GabX`sabfy J KWoiyX @ " '
oiZ\[^fi]hRWYom X`'X` cgys`eoit fmdU1x5X`abfiabsh}cga{hfmWcefi]f d^ceKce@abd\ fidcgs` ce'fioi[^fi]`hxce _ '?t yWni d\cg>_{cga{absuf ces/ (dkWomv p_{lsuabd\fic5hi oi[^]`s`]`ab[^cgfitsX
li ceabs` XqWYoi@XuXWoid\fmcehfw$yr* ab]+ + gce5abd\cef}_bX`hi[>abc?d^abnioisGv _bs`ceabX1d\^ceceabfiabsGcefZ\[^f oiX`sq@t WYfih#Tt x5>ababsHf * 28+ ce5a!hoiWYfmgoh

T1* + T\V!abc5oiv _bs`abd\^ceabskZ\[^


hWYfmf5hiabc cglWYoims`oifid f tK@ 'ce]ud\abnis \a{s ' " t [^_{d^s
.

4

QP

SR

SR 

N

SR

L

N

P<TP 

P N

N

&. 0

20

L.

 @0;

L.M L0

L. 0

. 0M L.

ce]uced\Z\ce[^n]cefihia{]cgfceabfiaboid\Xuc a{pq:li]`cg[^]`d\oi]qfiWYd^x5cefwx c8hix5abcabs8!ab]?ab_WYc_bXhice f[\X`xabpql?x5WcefoisXWhi]-ceabx f!hicg[tf W]`ce:Xu]up[\lmd^ce]fWYx%Wx-_bws`ceomv _{Xs


eX`V!oipqv celilm]]u]`ceceabfwn[mcgWYoifw]ux cekX`Z\pqncgli]`cec1aawG|eabceWYce]`_b]uwaceoifwv \_kW\s`ceab]u[\[\_bfi_bcgcgcea{ffsuce]`s!pablm]oi]`fixce[abnphiWlab]`c%nce<abcefiabcescd\ecg<o_ ced\X`cg_kWY]`ecgoiv fw]y oceabXuoifid\X[\_bd^cef>ceabf
J1@ *b/ * t +` / +` $K
@ 4 /N 4 / t
ehoiv W1]:Xu|a{pqWl]`ahiWYnmabcG_{cgf ce d^ce _koihifioih1]upq:l>ce]`xfic ce fiZ\hi[^cexfX`hicece_b]ncef1cgd\ce_bf1a{Xusw^[\]`]uces/\V!abceXuceX:[^_{d^skX`[[\]us/
J"@ *b/ * t + / +` $K

K@ 4 1-*{N * t +` 3/ + 
J[*b/ * t + 3-/ +` 33 *b/ * t +` 3- + 3$K
*{N * t +` 3/ + 3 4 3N/*b/ * t +` 3// +` 32
e]`oicgv fy] _WYv ^s/ m /_bX >[\omxfix5h>ceabfs`cesq]uWYab]ce]`a{sufceX hiceff:cg]u[\fid^hi]ceWYf>xhmx-ce]s`ce!sftX`pqceliabX`]uomceabfind\ceXf6[\_bd\abcg]!fihi]`ceabcd^ce_:ceX`d^abx-ce_:oi_babcqabc
[^_{d^s 4

#
J

L)b1!/1^Y'&_UYU5[


 @
y
4 1$

P
4 3
t
J1@ * * t `+ `+ TK

oifihx6oiv X`XucefhWYfif b/
/
8gceabd\cefw
ni]qceWiabX`^ihabWYce`_X4hice:fabfy6\ce[\]us]u]`hicecg]s|^[\Wx5]`aWYxnmce_{cgff s`abce]us`oiceXfih]` [\d^sq]WYWoix5Xupxlsomv na{Xuces]Jcg a{fmce] n cg _{abceomnmfia{d^h cef5!X`ce_babd\cecqf
|W]`aWYni_bcefZ\[^x d\_bceabpqliceft/K14
NK
J
4 
4 4
KN
J

t
ab\>fU[^W]`]ufceoiniWYs`pqXucls`abs`s`cGomabx-s`lmaba{[\oicgfi_]`Wncgs`fUceab[\a:oif1hxWYhi]qd\ceWY]ceoXucems`oehs-WYce-abX`ceoihm]ufia{hic"d^ceXfwot[^Z_b(!d\cec oiabX`]hiomoifihm]ud\a{pcgcelX`fc>ceababffic1ce]aboilivpqcgoifniGXu[\s`WYv _bab]ud^s`s`oic-absud\dtabce[\WY]Gfi]qXuWY<\fceces`absuablices`cec\]ufsG ce[^ab_bfid\cc
d\ncgceni]`ce]:pqWablif>fmce:s/]`_q:[^iabd\hX`]s!WWXx5cesgxzoW-eomv n[\cece_bd\a:]!cefhifmWabhic sceoiv oiXG]ux_{:abpq]`lihm[^cea{d\c f]qWYfikx5abWYpqllmxRs`_{cgfi4f>cgJd\dthid^WYcessufabJ Z\PcGd\] [\v oi\K nisucesuf]W td\cesuabxhi[\]Yfceoiv abpqfice]`XsWx5cehabWYs`cencgf]`ces`ac1cgWYa{om_bceX/_]
hX`pqWli ]uabcencghifce]-abX`d^s]/h[\v W^Xs`ccesd\cgWx5ceabfiXqWYx5c1:ceab_bce]Z^[\f oifih a{Xus/:!_{dX m[\]`xce_WYoiXud\cq
J " JJ K KK3K

x5Z\[^abfs!mhice[\]G]ux5!ceni_bf?woiv W]`oiepqoml>fid WY_b%X! o\oivWv ]li_b oi7fid K

kyrab] X`pqli]uceabncefS [\f/qomfis`ab[\ficgf

 
4 4
 J P3 K J N K
dN
3
Z(IM 3
4 ; '
d
M 3
4 '
Z( "- '
Z(  
J P KN

d\V d^

yr!`jw

d\d^

$oi]`" '

8ji
V d\ d^ V
V!abcfWYpqlieoceabX`cefihmcef>x5m_{ab\Ws`ab[\ficgfXua{fmh 4
J y 2K *'* K+` Q+` HT h lJ
 d\d\y
J P K d\d^ J P K3Kg
y K

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

K * K+` H tYh l J Z ZAd\d^


J P K
K J d\d^J P3 K d^d\J dN KKe
d\d^
K * K+` _2 hw lwJ <d\d^J P K
K J d\d^J P3 K d^d\J "L KKe
d\d^
J K d\d^J P3 Ke:hw lwJ #d\d\yJ "L K
d\d^J P3 K ; K d^d\yJ P Kg
/V!WabliceyrX`_bcec-fabXus`]Ga{lifmX`cehpq[^li]`ce]ucefcesuababsnX`pqcgcelifUhicecefce]AabfUs`oi]`:abXZW]ua[\x5WYd\_bxce]qWY]ucexficexlwabXuWv cfioiv d\abnfRcecgf] hicg_<f6doivf_bWYs`sYabdoiv ]`[t_babhmpqceli]Gcef%cefks`XuWYilm]`_{cgcgpf6lmcex5f}absceabV!fabZWYa{pqXuliab[\cgff
oifiab]8hZ\cg]`[hiceoifi_bhi[Ycefomfiabf-s`hiab[\cefw]m\h[\WY]uX!]`ceeosuceef5 cga [\xkWx5li_bceceff sua{cg]`oiomfifid!h hiab c mhi[\abc ]ux5kceW_ li _ % n ce^]`cepqablicfmcesa{]
X`_bWYvd^s`cecgni]]W1Xucehmlicece]ffWYcesY]uoiv hi]`ce_babfwpq^likce[\Pfv fikfWYsuclm_{hcgWYfXWYWoioiXupqd\l5cehmWY]_bXoiv pqi[^s]`xcgce]`_whioiv cenfcg ]hicg]8eoid^]`oifihmce_ba{cgd\cefihmcef
$ u
4 4 4 2
yr `j 3 x [t1 h5V 1 Z ( 
K x[h? 3
4 hiabZ5' 4 ;
8ji K x5 [h5 3
4 } 4

Z ( 
V
/
Z (V" / t 
V!abcgo?nceceabX`cefmhicefx5i_bab\WYsua[\fmcef-X`abfi h 4
 

J" x[th5 K J K
L
J" x[h5 ; K
J K
V!abc%oiv _bs`abd\^ceabs8hiabceX`cg] m[\]`xce_bf-fWYpqligoi]`cepqlifmcefwkZ^ce]`ni_bceabnisW_bX !v nioifid
XV!W[abd\cWYcG]ugceWYoiX`om] pqplilce[^f6abx ]`]uGceWs`_{[liWYoivce]`ab_bcgs X)X`4pqhiGlioceWWf>fi_bc f>GmWx?]_{WWd\oifGv ce_wXuqWs`cecenihi_b_b_bc1ceoiababfis`f ced/f abMX`sdhioivoiv ab_b]cGs`abnd^fcgcGW_{abpqcel>WYnm]ua{hid^s`ceabcce]!_b!_b|8cG_{[\d^ _bce_bniX`[\s]u]uWYv]`cecefifhid\s`ablmd^ab_bce\sabces`hiabXsabWcehioiXuceceXXX


J
J N K

J
J N KVU

VU

OU

VU

OU

VU

OU

VU

VU

VU

VU

XW
Y

VU

VU

OU

VU

OU

#
J

L)b1!/1^Y'&_UYU5[finabcepqfwl[\v s/suabd\cex fd\ceab]ceabd^[\fi_bd^ceces`cfihic!omXWYcesud^e]`na~kcehiX`niabfiab_bd\hiomoififid\d/ce4 fUWfcga{fmc!_{d^ceni]qW5Xus`ce_b_bcef6eok[\v fifmcefw


^:/iU
8e 8i:: _b
_b
e iYwg/ 8i:: X`p
X`p
^8 :i

43
3
xi)q iqhk'i=J1 KZ egf 2> i p lC , iqUkJ p |> p l z"zo k'@i)qUk'i
=| p1z i1fyo n Ni p J" K o k' qUi)y=i)k0>2ii p qUk ,o k'T@ l o F1m p i)mi)k'i)k l p qUlfji)k$9
Rqhi 9V
$J , @ZK{)|k ,o k'@o n Ni p i p egf?>i) p l
 T
q vmqUi;1F |Tf?>i)k'2iHyRi)k0>id{)|k}t o v1m2nl k'i)ko n Ni p P
$y
J , @ K K
4 J1$* * , + + @ZK
R qhi 

J1@ , Ky{)|k@ o k , o n Ni p i p egf >2i p l


q\v1m2qUiXF |Tf 2> i)k'ipR
y ik02> id{)|k}t o v1m2nl k'2iko n Ni p P
J"@ , K 
y
4 J V
@ * , + 2 KN
xi)q iqhk'iHR
y i)k02> id{|2kPt o v1m2nl k'i)k o n Ni p i)qUk'i p egf 2> i p l o k' l p qUlfji)k z ikM> i
9 s'i)q E mqhk
T CF lTfUfwvivi)qUk'ip= | p1z i1f]@ z qUm

4 @
2> qUm19

m[\_bd\cefmhiceXjkcgx5x?W!ce]ud\abnisXua{pqloifixabs`s`cg_{nWY]WYoiXhicg]Vcfiabs`ab[\f
7 t66] 3
3{
v1iqiqUkiegf >2i p lC i)qUkJ p |O> p l zz CS@ o k' t =| p1z i1f\k o k'
o k'd5t o v1m2nl k'i o n Ni p i p v1qUrLs}i p >i)Niki)k l p qUlfji)k z ik0>2i!9:v>q fjm1P
e o v5"_b$ J t K o k'd* + T F|Tf >2m t 9
e o v @ t o k' @F1|5f >2m#>_{ J t KQ9
e o v @ o k'$* + T]F1|5f >2mT ?Xu!p J1@ KQ9
e o v @ t o k'T?Xup J1@ KlF1|5f >2m t 9
_b yJ t Kv1iq#qUk op rLs iqUki=| p1z if i1k'qhi p Nl p 9Rlkk>2q\fjm#qUi
e vLv1l!>i M
k'nF n lTfhfji /F1|Tf?>myl v ' %qUi


X`p

^:/iU

[Z

[Z

M
o
,
t
e o vLv1l!>i J[Z KQ9
g"J @ , Kv1iqyqUk op rN
s iqhk'i=| p1z 1i fl Z i1k'qUi p Nl p 9R#lk'k>2q\f\m

 @ , K Z o k'jF-on p lTfUf\i F|Tf >2m"l o v @ , M'qhie o vNv1l >2i


J 
 Z ,K 9

opi8wY8weiY

WCdqUki p
43
3j* : qUk'iJ1 KZegf >2i p l s'i)q E m
q} hmi p l2m op l o rLs iOUx p i1vNv1qU{\T>2iklk'k'moYKC5FlTfUfwvHF-on p B1iNivJ p O| > p l zz],Io k'jB1iNi
=| p1z i1f @o n Ni p "J Kqhit o v1ml2k'Tv z ikM>i
J , @ Kyqhk 2 i"kqUi p Ll p q\v1m19
K
4

A_{
>Wf?\Wfif5hma{cgX`cef>ced^]`a~Wv oiabZ\W_{cgftsWYomplSoiv nce]!hiabccefmd\cGXupGhmcqfiabce]ucef

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

T

klTfhifji?=4| 3
3 6ifjk7:@qUk'idk'J1 J K|Zeg> f l>2i p l i

q\v1ml o v 1p o rO85vNv1ml p 8d>i)k'l o 2 lk'kCVi)k'kF-on p


J"@ , KqUk
y
o n Ni p "J KPqhiyRik0>2i

X`p
WY_bce_bc5cglma{a{X cg]`abfceWa os`]uWYceoms`cgX`fihihi]uoicepqf}tXu|X`sqWWY]`]`aWYkni _bcefce abf :X`]`cg[^a{d\cgf]Wx5fmcex oicoi|fihWY]u@aWYniceab_bficefSyc ihi[^ce]`X`x5Xucecg_bn_ cg fr X`ceabceif X
x5ababc s :yrXababX`]Gs ncgeceabpqlificefrcga{fmc5_b J / K hicqfma{cg]`cefihm=c i[^]`xce_
p1z
o
i1k'qhi p Nl p \q v1m"9
)4

p p z"z

^

JN*?@4+ / j@K
d
=
/T`4

@ k* , +

 @ / J K,* , +

; @
k J K / J 1 K,* , + J  K

 
l N *?@4+ /

1 QK * * , Q+ + 
; J T

 J T K
d

j
@K
[J * @4+` j
"J @ , K
,

$K
yJ , /

ceabfic X`p!J1@ 8K hmcqfiabce]ucefihic i[^]`xce_\hicgfifceXd^a{_bsoiv ]ceabficef omX`sWfih


>X`p J1@ K d
1xabs 6oifmh
d
ceXd^abnis xa{s
oifih
d
ceXd^abnis oifmh x5abs
oifmh
-oifih
d
ceXd^abnis xa{s
Goifmh?cgXd\abnis
xa{s
oifih
oifmh?cgXabX`s
oiv ]cga{fd^ceceabd\ficgs`ceX
d

ceakomx5d\cg\celi]usabf qcghicGcefid^cXup hicqfma{cg]`nW]/cea ceabf?:]u[\d^]WYxx


hitmce[\Xu]`ceX`xabcefi_bcec n_cemx5f[\ab]usx5cei_X:8XyrabXuWYs ab_b]1_bc1nlicegabcece]`ababpf6lmfiWYceofsu]`ceceabfisucecfihiX`cgfUp |W]`aWYni_bcefoifih fi1ceoihiccq|fiWYab]ucea]`Wcenifm_bhicefc
J * t + / TK
ceabfic _b J t Khicfiabce]`cgfihidc i[^]`x5cg_^hicefmf?cgXd\ab_bs:eomv ]ceabfice=f oiXusWfi/h '4
"_b$ J t K d eomv ]WY_b_bc ! d\ab_bs ! t WY_b_bXX * + 'J 1 K
d
eomv ]WY_b_bc ! d\ab_bs ! t WY_b_bX8ceX - d^a{nmsxa{s

J d KQ* * Q+ 'J 1 Koifih ! l ,
d
J * t +` / $Kk

ki?4 3
3\< n Ni p iqUki p l o v1 po r85vLv1ml p 82i)kegf?>i) p l q\v1mk y J K{)|Tfhf v1m2nl k'q`>09
ce cga{)X @4 oifiXh d\cg_{* suc + T8 hma{c-@!oiX` Xqt WYd^c oiv ] W_b_{c oiyrXus Wvab]Gfihiedcceabd\-cgf6oifia{h fmhiToiks`[\ab_bZ d\soiv Wn_{ceXu]1[5hiWYceoif X
on WYoZ^[\f hWhWYfif>WYomplRK@ t G abft yJ KWni_bceabs`nW]a{Xus/
cea K@i- t tWY_bX`[ J"@ t KgkVabc<ced\cg_keoiv ]!hWYX!_bcece]`c-:]u[\d\]qWYxx
ce]`_Woinishiabc!ni_bceabs`oifmd-Z\[\f}@S
,

`_

D_

; M

a_

#
J

L)b1!/1^Y'&_UYU5[


J"@ cea * +` @d 1$Kg4 a{/sA hit ce]wV oWYficgfa{Xud\oiabfi_bs d^X`f]`cgWYd\pqlce_!hice[^v x fificeoifSniXus`abab]Gs`omhis`ababc5[\fiXuW_bce]`x5sua{cgx_{_bcW [^]
]`cesuliceabs`t XqWYoiXuXWYd^cd@ 4 - t WYnm_{cga{sucefw
ceKNa -Koi@fih 3 J1@PZ(/ U Kjw id tZw( V!V"abcG/ fit hmois`ab[\[\x5fiXuabZ\s-[^d^]WYa{_boms X`X` cgs`e oifmdJ1oi@fm h
hiabc<ced\tce_ oiv ]:ceXus`Xcg]`d\abnishma{c!cglWYoitms`oifid
x5hicececea]_YXuphmla{ c GWvp@_blm X`s`cgJ #f |8t t [^KG]`abnxf ceabhis8abfifihid^abcqpqoiltfifisud1_babcececeoi]`]`sficghfhioi:v ce]]`] [^hid\5ab]qceoiWYvXuc_bx5s`abcgxd\]`^d\ceceabf niabs8s6Z\Xu[^oiabpRf fil>h W@woi Xhmcecea ] -V!ceGcqabfioicfmfia{xisuab[^[\ab]sf
t
s`ce_bnW] 4
@ " 'oifmh ' y t
hiV!aba{ccficelhiWoioiisua{s`[^omfifiX`dZ^ [\]qWYoiXuX`cesueoifidSoifih}hiabc>ced^ce_oiv ]-!ftceabX`omfid\X[\_bd\cgfcg]`d\abnis
ceceaa - ce abfic@mw[\]uyrx5!ce_`Yjwhi abc _bV $ JyrUZ (`j"V / t V t U (V" Kabf hmcqfiabce]us/
t
|8[^]` nceJ"hi@ abfid^oifid1K oicgfi]`d\h abni sAX` abpql6K@hiab]`yrces`Wjoi X hmceV ] V!cqUfi absu(a{[^V"f/hm ce]Xupqlt Wv pqliX`sucef
b
t
V!J abc oiK>XuXoiWYfmd^chb $* 2 + + J oiv ]= Koi Xuds/Wv fi'hi>cce]`d^a{oinmfis5hbX`abpq lr :abX>cabX`[\s _bd^ s 4 cea r eo
eWcg_{Xua{d^[ cefw5"* yryr!ab]`jwecg a{d^cef}V h WYgso6Z5("V + _b T Jyry6ce`d\jcef V oi(fi"V h $Qt * 2Kg+8+ Tcea
d^#a{_b>s-WYoi_b pqlgJyr$* * yr`j` j V V 6UZ ( ZdV ( V + Kg iTWY_bX`8[Ay6[\ce_bd^d^ces f d\ab_bsWoipql
t
t
V!J abc5! oi X`KeXq:WYd\V c W hiabc JpqJli_bce7ac- Xu[YK [^ ]`sWt niKAd\cgceni]ud\]`[abnipqs1liceX`fSabpqla{]uhwabc kd^[\a{_b_bs!d\)s hi4wabc-cea WY]us`abce _b_bc
[\]u]`ce-suli\ceWYabfms`Xqf?WYoixXuWYXWYjf d^dc$* * y_{ y`jwJyr ! `jwV UV Z(V"6+ Z"'(q"V ce d^ cefGKhice[\]:_bd^8ceWY]`fwsuXiWplma{cs
t
hicg]V cfiabs`ab[\fZ^[\f5_b [\_bd\s t
cgabls-WYhioicem]s`oififidhiomtsuab[\fiXuZ\[\]qWYoiXuX`cesueoifid}oifmhrhice]>pqli_bceacefm]`ced^ce_ ce]`l Wv _bs5x?Wf}hiabc
/.

10

L.

L. 0

.

20

'0

L. 0

L. @0

\

N

N

L.

MN

\df:abWXGfipfmZ^lmceceefU]`onmx_{cgcea{aba{nmXus cesGfwhihicg:]-abcabm]`_bhS]d\Wced\finmc\[]pW}lScece_babpqfi_qlic?c-!x [\_{v d^d\ceZ^_bniab[\pq]uf6lice\f6hicgcga{his ]-cenfifUce_bfwd\W[^vceois`nmabX`]d\hmW}s]` oikpqW_ X`liXu_bhmsceWYa{fc]u6[^|8_{d^X`[\abce_bfi_bfUX`hwsgWYv oUfiyrhmpeaba{[]d^hi\nceabcqcqabs


]`hicgcefw]!weV!oid^abceceX`lwc[\v ]uabd\ceces`f>li[V!hicec-pe[XushiWabx5ce]x-ois8fiZ^s`[\abf[^f?-om[^v fihix5ce_:abs`oisufice_bhnWYl]WYs!hioihi]`cepqfl>|8cga{[\fm]uc s`cemab_[\i]uhx5Wce5_hiabVf cg]%%_]WYhimcql
fiabce]uscg]`hicef\WYfifw'omfwWYv pqliXusceabfiabd\c !a{_Xux5abs`suce_WoiXhice]ykWYli_bcefs`lmce[\]ua{c24

\


'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

O
]3
3j>+
x/iqUi)k = T jx'll p Z
Vi)q\v1imi)q\fji p F p i z 09]Rl2k'kj>qU)miv o N ifjqUi))q>i)kcA

A = j
 z Uq m^A
i)qUk'i
i)qUk'i o mq`
> Nivmq z"z miyt l)sf "n z qUmZ
4
` = o 'k

t66

//

::g/: ieYgi/

x5[h


x5[h

/
x[t
h
cecga{X)4ya{]nces`]qWYpqls`cefhiabc![\_bd\cgfihic moifisua{[^f 4 x5abs
4 T / rT
4 $ /
T / $ / rT oifih
h
/ 1x[h Ke
JK J-x[tV
yrWY_bX ab]8 ecgx5a{d^abces fw mJhWYK a{fJ1qKced\s`ceabd^Z1cea{nXuces/fwiceV abceWYffifliababceX`]useqocghifceWYX sYoiv ]`_babpqcglia{_bc ce]kWZ\li[^_bf cef P1oiYfm^y6hced\cg_bf-ceabhificece]]
:hWcex5ab_bceab]s]upcex5%hm li ceabsmihmWYce]_bX`d[ suce ab_{sY W_bX`[ WYomplPCy6ced\cef ;C [^_{d^s
fm/V WYabliWG_bh_:h:W_bomXcefix5cghra{fmcghiftVsucecc\oi'sufia{md^ab[\s`cG_babd\[\j8_bfmab[\v pqX`Xul-ncecef5a{]`Xucehms abcepq ]lrni[\Z^aniq[\abced^f cesuf?a{Zk< XuabcefiX`h}sut_ceWfiX`hiX`cg_babfipqd\l_bceomabpqfilhroifild1Wna{xcefhiceab]uc?ceabd^pql_bceabplm c
X` m]`hiabpqceltx s[^ab_bfid\hiscehif}abcceabficecelX-W!oii]`nisuoiab_bfihid-dX hi6ceX Z^[\jkf cexJ x?
W X// K1omftsuce]-hice] moifisua{[^f cefs

A
A

DA

F ti 6J 6 k')VK3];3 i1
F-vo3n '>2p & q\fjm x2i)i qUi k /N
F- n9 /R# l 2k'dk} n v1qUk'/d 9- 2x9 qUi)iyq t yl4 su fji)x?kW '
,
x' l l p Vi)q\o v1k'iydmi)Nq\fji 4 p Z
p z o
op
pce cg?a{X)^4 ceabfice fSd\ce x a{ceXuabsfiX[W~x5cefmceX`fabpqltsu]`_baba{x-pqlws`ceabyr_bce] ab]!ecenabcgd\X`ceabfs`ekcghfwWY8:hiabf6abcX`k[^_{WYpqlmli_{cgcg]fG Wv ]`oic-fifwhRWv x5 _beaboipv l ]
WGYomWYv p]ulc ceabf>hWY:fi]uf1a{x-ceabsuf-ceab:_bcece]8ab_bZ\ce[^]:f Z\[\ Vf J K8W_b[X`hi[1ceZ\][\Z\ Rf [\df J2Y \V K3W Y! _bX :7]`ab8x-ois`ficga{dh _bce]hiZ\ab[^c =f JWY2 oi_bs/WK3v s
ceceababfif>ce:]]`kabx-Wlisu_iceab_{cg]Z^abX`[\s/=f abJXu s WKoiYpqil5WY_babX`x[1ceZ\]`[^XuPf s`ceNf=]WYJ_b_ ceabf> K:Y]`abWx-_{Xus`[cga{Z^_bce[\]fZ\[\\fVyrY^abhice_b]uX`X`[1iG]uoiWYv pq]ulwc

^:/iU4 3
3 R#qUip= o k082mqh|k 4 z qUm
J K x5[P
h Ju J K1K
s'i)q E m {/: .ek::k/ 94 s p p lx'sVJ 2KZn 4 J K 
q\v1mqUk"#_ op rNsViqUki= | p1z i1f @ -J "LdN'N Ky2i"k'qUi p Nl p 9lW1:m1Vldi p e o v1 p1o rO8
J X`ompep J K2 J` X`oipgp J K2 K2 R Kyq\v1mZiqhk'ii1k'qhi p ik'2i
=| i1f0F n 2ik lx's'i)k$9 Y
7

2A

ed

LA

fA

6g

(g

g

%g

g

h

@i

p1z

op

#
J

L)b1!/1^Y'&_UYU5[


k i?43/
 3 9 t o
/ >2qUmgi1v o k'VVqUkj z qUm J K F-on p
eoiv Jce]y cg a{ X)4 K /ce- a x5g4[ W^h WYx?N]u W ce'abQXu2 c: suece
oiv ab ] _{cg]/ ]u cex5 h>j^/xhi abab/cs k2Wli_bcefPN`NceX 4 d\abnis WYJ_b X`[ ce)abK3f=<VX`abfi\h hWYx5fmabf s

yr:]uab[\]d\n]qWYcexsu]Wx5pX8lsuWYceof>hi#abc_8!hm_boid\ce]`pqnil]q"W ceabfic_`ii[^>]`xWf?ce_k\nWcgfiX`f-pqlihi]`abcgcGa{n:ceabf f4`YomX`dtWncgX`cexWYfs`ab1ceabficeX


kJ i ? 4 /3
 3 K#:iqUvkiH>qh=m-| o B1iiNf 2i z J p |O> p l zz o n Ni p _ z qhm l p qUl21f\ikdl o v
p1z
pe[\x J K
z qUm l p qUlfji)k J / K o k' J KCZv|lEF on p l5fUfjiV- o k'
." j o k't o vm nl ki_P2qUi;F1|Tf?>i)k'i)ke o vNv1l >2ik 0nl o qU{l5fji)k'mvqhk'0P
Ju KJ -' KQ* * + + J . K
J K ! 1 pe[^x5 J Kk

hicecefcg!a{)X o4 nWV!o5abc-Z\[^ f [\fiXuois`]ufmoih?s`abXuab[\sfSniabZ\X[\Wf6opg[\hix5cgf JWY_b _ hi ceKG]cg]pqli[^_b_{ced^asGc!his`oi]ua{]uZpqalUWY_^fihix omtsuWYab[\_b_bfcceoiv abnficece]]


pqceli]`_bcecepqalic>foiZ^fmced\]`X[\cefi_bd\hm_c cefoWfab]s`ahieabcabce]u-cef[\v hmeceo>_ Xu pq[\v lific fmcefw3i oifmtsuab[\fwoix oiv nce]ceabfic>cefihm_{abpqlic
X`cea 4 biVWfifabX`spe[^x5 J K
/L 1L 1L  /1 G
X`ceia iVWfifabX`spe[^x5 J K
 /1 G
V biVWfif5abXuspe[\x J K
X`cea3 Z ( 8ji ("
JJN* +` / # 5pg[\x5 -J K3K]RJ1* +` / pe[^x5 J K3K3K
X`cea -x5abs8fma{pqls`_bcecg]`cef]`[\d^]Wx5x5cgf ?omfih iV WYfifabX`spe[^x5 J K
Jpg[\x5 J
K-pe[\x J K3K

x5abs8ficgoicef>|W]`aWYnm_{cgf JR / 'Kg
A

X.

ed

jA

/,
k

k

lm

l

n

8,

%.

8,

/0

8,

8,

17

po

@0;7

27

pq

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

X`ceayr`j V Z(V"biV WYfifabX`spe[^x5 J K


 ' / ' J y TK
x5V!a{abyc s8fiicg[^oi]`xcef>ce_ |-W]`naceWYX`nmpq_{licg]udf ceabGnis hicef>oifih pqli _bce aomcefifiXuhsWhi]`ces f4 [\_bd^cefihicef:ceab_[\]ux5ce_bf 4
@ J L K-/1 j@ J N K
V!a{yc i[^]`xce_ -nceXuplm]`ceabnis hiabc abs`ce]ua{cg]`s`cAoiX oiv li]uoifid-hiceX pqli_bceacefi]uoix5ceX4
 w  / - J3J 
@ J N N' LK /N j@ J L N' uKK3
@ J L Xuoipep J K N K>/1 j@ J L X`oipep J K N KK
JN* +` / 5pg[\x5 J K3K3K
V!a{yc i[^]`xce_ 1nceXuplm]`ceabnis!hicefpqli_bceacgfWYninm]`oipq l 4
J1@ J L K>/1 j@ J L K * + TKk
|:kWYX1WYli]ua_bWYcecenif ]u_bhice cef f omWfi _bhX`G[WYv lmx5 ]`abcepes fi[h-hiababhmce_]`cec5s] hipcglm] _{cgamcefioihifioi]us`pqab[^lif6_WYv oeoivc]abfcehicga{cefmX ce]"jkabXus`}cx5hma{abcsy6hicecef5]`suc[hihicecq]

8,

N

Fr

cs

;

@i

@i

+r

@i

@i

ts

@i

@i

k i?43
3
#_yq\v1ml o v1 po r85vLv1ml p 8M9
]ucea{Xupqlicga{cX)4 |WY]uceaWa ni_bcefwcga{:fV :WY]`fi[^f6d\]Wx5ab]`hSx om_bfi h S!t J ceabfi cKGm[\hm]uoix5]`pqcel}_kxhiababc-s|[^W_bd\]`aceWYfinmhm_{ccgf m [\ ]`x ce_8X`hicecabceif
t
fiabce]us4
Jpe[\x J % K * t + / TKk
X`V pqWYliX]uced\abnceWYfoWoiRc cgfi(hiWYabpqd\lic ]u!cev pqnilioifificefd hma{cgX`ce]>celWoiisuoifid}abX`sceabficceabfWYpqlic^cefifmd\_bceabpq l
yrx5cgabli]G]`Xu[\[\]`_bsu_bceabd\fchWY_bXGd\ce_bnmcesu]`eces`fwcoiv nlicecg]`[\su]`]cgWx d\cefwWY'oo-hmceaba{s`cgceX`]ucec?xI!_bd\cecenipq-]ucea{f Xus8 ceX8kablmfia{X`_n]uceceXuabpq[\l-fihiecgo1]`c[\]uWx-oipqol
_bX`absceWYv ]`]uce\fcGkceabd^cgce_{pqflis`c_babp:labd\Z\cecefm]uX`pqWlfiWhis`scelf6WZ^n[\cgRf fw _!ab] a{x[^niabd\cef6ceceabXGhice]1omX`hi]uoipqtX
f :WYv li_bce]uX`su]`ois`om]
|8[\]ulWYfmhicefiXuceabf?cga{fmce]hicqfma{cg]`nW]`ce
|8f[\hm]ulceWY] fmihi[^ce]`fix5Xucecgab_fgcecgabfi_{pqcgli] c:hmWYv a{cli_bcece]uxX`su]`WYoifs`s`ab!om] ce`ab\fihwce] lwpqceliabfi_bcecea]c(!noice_bX`_tpqomlifi]ucehabnicgs/a{fm^cel]WY(nceWf-pql[\ab]:_bd^hceWY]X
nipqliab_bc hioikfiWYdlm\_{cgZ^f?ce]`XuceabWYfwfikhmWYs/oi- pq:lWYv lix5_bceabs]nix6abfwoiv WYvX`Xu]ucecef>fhWWv noicgx5awcgfif?abpq[lhiscgoi] fnceceabhmpqa{lifmced\fis]ucecgaba{lifceWYf6pqli_WYcGXuX`fceWYfsYomv X`]`abpq_bal
,

Su

\
X`ksuWY]`lioi_b]us`ceomi]]/Wv abX`f5cefhisqcgWY]fes`oiced^f]`oiZ\fmcg]`hice_babab]`ced\_babcepfmlmhicecefwf>k:!X _{d^x-cenioi]q-W WY nce]Ga{c<WYo[\_bd^ceshihicefcfiWabce_b_k]`nhiWYabc]Xu:ceWv abf li_b4 ce]
: J X x-Koix5 abcesabfid\ccefiWY[^o]`x5ceabcgfi_?ce]!f|WYsWYJ ]u aWKenii_bcecgf a{fmcef5d\:cecen]ucexfwXu[5[\lmhfiWcG| omv W]]`ahiWYabnmc _{chioiom]ufiph5lcehiabfiabccgf?i[^:]`cex]ux ce_
fWsJ K<a{f hicqfma{cg]`s`c1:ceab_bx5cefid^c
fWs 4 $" 4 !lQ fWs J K
oififiabs`hab[\hif abc ]uoifihisuce]`xc\ih li:ce]`xc [\lificA|WY]uaWni_bcefw' J/K8xabs8hice]GV!cqi
 4 oifih J K J KN 
d\ab_bs 4
fWYs /Z\W_ J KV4jdt
fWYs a{Xusceabfic oificefmhi_ba{pqlic1cefid^c\
] m[\_bd\cefx5abs8hicfiabce]`nWY]`cg]%V!cepg[thma{cg]oifmtsuab[\f
[hiabce]`oifmdcefmhi_ba{pqlicg
 o5n\qqcecehihis`cecgceX]fmhi[\[^ce_b]`d\]sucgc fi[^pe ]`[s`hiJc hicecgXN ]Khmd\oicg]`npq6cel>fhiceceabXufd] [5i h[^n\W_{qd^-ceceX`fiabs cepq_bl>-cexcehmficecehm]f_{s`abc pq[\K%li]ucs`x-)c moi[\5_bped^[ceceX1hifabceceJ"ab]`fi- cec
f _/W[\X`]uXus` cedc-fwK<JZ\hia{[^fmcef c]
eabf>oid^hicecelw]G[\v ]u!abd\_bd\cceV!ni]qceWpe[hihioiab]`cepq]l6oificeabfis`cab[^mf[\hi]ucgx5pcex5_hiabscqhifmcep a{cgJ]` ce fSK _ Wv \-s V!x-aboic!V!cecqa{Xufms`a{abcgce]`]uncefwW]`^\hicgaba{csAX`hiabpqcel ]
V!cepe[hiabce]oifis`ab[\fabX`shice]! ce]`fimoifis/
ceabX`iabce`_ 4:sW1hiabc _bd\cgni]W Shice]dWYfigcePf kWYli_bcefUoiv nce]hmce]abd^fWYsuoi]
J $ X`ompep i]uceh L" TK
abkX`WYs5lmW_{cgoif-X`hix5]uoiabspq X`X`oisqfiWYh-]uXuoipep_bX Z^ce:]`WYv lmWY_{fmcg]`hiX`ssu]`oice]usuhioice]5fw^\WficgfU_{pqlihic!abcabdf :6ceab_bd\x5cefceWfio-d^chioihm]ucep]5lfhiWabsYc oiv i]u_b[^a{pq]`xlicgcef _
#
J

L)b1!/1^Y'&_UYU5[

2v

%'P


k &k

pqlWY]qiWY[^_bd\s`cgce]`fSabX`abdtceWY]ufmsece]ce]uhikceWYfwlm'_{cgJIf\cepghm[tchmfa{cgW]`sYceoiv f}]u_ba{pqliab]/c:kabWYfilihi_cgx abX`s:oiab]x5exocwkZ^W[\lif _bceZfa{cg] 5 oWY/hm ]1WYSsucehifwabcK


m[\_bd\c
5 w Xud\ f J1T1K / T w Xud\-f J"K
x5abs8hmce] 3 iomfis`ab[\fpe[hiabce]`cef
:- `' 8;
^ liceomv ab]s`XqWYoiceXu_bpqXliWYd^c?ce:f ]u[\d^]WYxx5c oifi%h m[\]ux5ce_b7f @d\ce_bsucef6hiabc5W]`sua{cg_{_bcef6 [^]`]`cgts
V.

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[gs`WY]u_boiX`cTc)
m ]`ce]qd\WcgnXcef}hiceXu]cejaWYv[\fi_bd^d^ccefihix5ceX-abs[^:]`abs`ftabsuce] ]uWvid\]`ce[^f>d\]qWYWYomx5Xx oiv _qn ce]-hicg]!_{d^ceni]qW
K@
K @

N1Sw =

hice]

y 4 `'jw4 # Xuoi4 pep J2* K+3VO 4


yr`j 4 X`ompeXuoip'peJ p K1 J2KV
3 * 2+ Z( 4 * +34 
(jwiV"
Z ( "
V
* + 4 * +3 * + 4 ;
("V
ioiv [^]]`x-hiaboice_bXuabceceX]`cg:fG]u[\oid^fi]h-WYxncexce abX`cef5abcceabficd^ceceabd\fmces`c!WY]us`abce_b_bc [\]u]`cesuliceabs`XqWYoiXuXWYd^c
mpqli]`ceabncefoifih}Z\ce]uaeabce]`cgf abcceabfr:]`[^d\]qWYx5x oiv ncg]5ceabfice]d\cecga{d^ficesucefr_
d\xce[\niv d^]q_bWia{pqlihXuWYs8X5cefi[\ab_bd\cefif>[^x5c-om_{Z\su[^abix _ba{\ Ws`]qabWY[\h fmcefWWoioiX`X`goice\]u[^s`cex5sx5|cgfwce]` Xuoipqlicefabc\8hWncgax5abs
:]`ceabs`ce]uf>abchicef5![tW]`ceXuplmcef%W_bwomv _oixceabfic ced^ce_moiv ]!88:8fmcea
X`oicefihmd^ceceoifUs`omomfifid5hUhi3cg]ffcecgaba{X`Xuoioifmfid\d^cecefwfUK [^lific?jwi:ceab_Jx5abs hice]qceceab_bXabfs`oiabsua{Z^cef
m WYoiceabXd\hicefcgf?fa{c^WYisYhomv W]`_b-abphilmabcecGPf k_bWYd\licg_bnice]fdW W'oi^5X`_ hmS]`!oi pqhmX`ceXu] sWYce]ufihi_ba{abXupqs/li cefcgfid\cefx5abs_{cgx5cefs`cgf
m i]`ceceabd\hcef>x5abs abc\hWGhice]![tW]`ceXuplmcGGWY_bwoiv _oiv nce]hice]oixhiabc|8[^]`dWv fid\cg]oifmtsuab[\f
i]uceh J"-/K - rKX`oi[^v ]fiX`- s 
ced\]`]Wx5ceabs`x ce]us`cef_bd\cenm]#W fiabpqlsZ^[\_b_bX`sWYv fihiabd abX`scesu]WplsucefabchWYeohWYX:]u[Y
yr`j -V 4 i]uce h J K 4 X`oipep J K1i ("V
hicqabc8hfioiabv ce]]uncef1WY]!habWYX`ns/ ceancgftoms`ecef\hWabf hice]:_bd^ceni]#W JU m]`ceh Khiabc8!hihiabs`ab[^fGfiabpqlts
m X`[Yceabced\]`ceffceXa{c^eomev h]Wqcghi!ce_{Xd^ceni_{cg]ucex5fGcex5fs abs cehificehiX_babpq li]uceoixfihi n]`ceom]`ficga{hipqnlicecg]`Xceceabpqabfil-ceWYfoi:Xuhice]`]uoix pq[\X`liXusfmWc]` |X`WYab]`fiahwW
ni_bcefd\abnis/hmce]X`abpqleo=5WoiX`ce]us`ces
x

jx

x

yx

yx

#yz

g^&-aKNY^piL$b V^

0 .V287@ 0 28+128D1JKJ0
yrab]Z\ce]ucefmhicefa{fhiabceX`cgx GWYma{suce_wgoiX/Wv s`e_babpql?hma{c![^_bd\cefihmcef>[\fihmce]`ecga{pqlicgf
8 8V! jwj V!`i i `(
yrnmabX`]1pqlihificqabs`fis abceWY]u]ucenf}ceabesuceoifwfw Wv pqliX`shiabc?fsW6hice] n\qces`c^8x5absGhmceficef}ab]-abf6hiabceX`cex
^:/iU4 3{4 3 :qUk %Y^:Y q\v1mi)qUk'i#t iqUrNs'i)k p iq si2i p = | p1z
V dJ` ( / K
z qUmi)qUk'i z Y^iw:Y:i6
6/[ C / ]C C !/C/ 3[ C 29SqUi]R#F1|qUi l5l fjp i)qUk lfjo i)k'k . !xul2il Y/pmV6 i)3q\t v1i"{ v1i 9 qUp :k'v1}qhrLk sqU iNqUi;Yi)F1k'| \i)pizk l5 fjYi)l mkp qU l2` 1Yf\.i!k i n YN !i . C
S|

H

1~

p1z
o p
i)qUk'i p xq>2k'lm op J" Kq vmiqUkit i)qUrNs'i)k p i)q s'i
3 k kK1
~wJ 1
KC z qhm i pz i)kn o n Ni p J" K{)| z v1ifjNik [xVqUi
8 op
~J k
o k'j
x'll p Vi)q\v1i{)i p v1rLsqUiNi)k'ik1m [x>2i p iNrLsmi)k l p qUlfji)kk k CyqUiPqhk
82iqUki
z i p1z {| p 82| z"z i)kVon p F1i)$k 9 e o vmiNrLsk'q\v1rNs'i)k p o n k'2ikPNi)kn| mq>2ik\Vq p
k'|)rLsRi)qUk'i"k'i o iyey$k Vi)q\v o 0k >
J K1
i p i)ktViNrO8CqUi= p i)q>2lNiVi p xKx'i)qUrLsi p ifUf\ik v1iqhkVq p M9d^q p Vi p 2ikqUi,Z
v1iey$k Vi)q\v o 0k >Vk'qUrNs'mqUkVey$k Vi)k' o 0k >51v x p | > p l z"z ikNi)k o mj)i)$k 9 O
.
no Ni p i)qUk'i p xq >2k'lm op "J Ki p slTfjmi)d
k Vq p k o kdl5f Sv : p Viqhmi p1o 0k >gi p )q\v Z
s'i p q >2i)
k J p | > p l z"z qUi p 1v x p lrNs'i oz 2qUiNi)qUi)kVk'i o i)keyk Viq v o 0k >5v F1| pz i)k
ko '
9

6jwj

jwj

V!`i i

k\g> Y
Yi66
-jwj
-V!`i i
>oiWXqfUWYx5nxc/WYcepqfils`c\W:X`XuhceWYf>Z\[^f a{]1ni]`ab[\XGgeceo}hioihi]uabce[^v Xuce]5cef6suomce_bfi_{chfi]uce[pqoilU]`XufiababZ\pqcelf}s`X-:e]`oS[^d\ce]abWfix5cex xceXufwa{fmfthiZ^abc1[\_bhi_bceabf c
hid\cgcefihi_WYce]uf>abce]`suceced^f]`a:~]uXu[\nieab_bcehihmoioifi]`d^fceWfx5d\cecefXupZ\lmcece]ulicecefwfm hicefwd\cgXWYd^slWncgfwV!abceXab]`habfhicef[^_
x?abW] n4'yrWY ]uaboiv ]wn]cga{cesuceaboi]`fihmficgced>=f f-Z\abWxroi]`X`absqab[^ceWY]`_bfid\cg/h ficefihidhmcefS4cefG |WYnm]uX`aWpqlinifi_bX`ceceabfis`a sxceoifiXud\s cgWv f6fihinc cesuoiv ]nWcep]:lsu cefwWYv li]uV cefiWh1eoUhiceZ^]8ce:]`ce]uab[\fd\n]qWWY]`x cef
'J / K4 

hi|ceW]]`aWYoiniXu_bcesWYf fm hw\WYhmoiceX ]_ce hi ce ] hi[\x5cef1y6[\fmcece]`fsls`c J K\Ze oi[^[^f ]`hi fmcehms/ce\f-V!y6abcce]`spqli ]` ceaboinfih5ceabWX`_{ce_bcef1fZ\omWYv _ni ]`abd\JwcgLf K

t
'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[
ois`cgfisGh cg]`hi ce f@whixabc-WYpqWYliocef-WYab_bx5_bcef>x|ce]:WYfi]`a[Wpqnil_bcef>a{fmZ\fw[^\f/Xu[Y cgni]`efGX`:abcWY_bnm_bceefd\_']uceaboiceXuf6s/WYv |fmWhi]`ceafWYniA_bcenfcgs`Z\][\Wf7pql@
hiX`[cqcefi]ufabce]` s!X` abfihwk:oifiabf /h Tom`JX` sWK fih 5' J 4 K eoiv ]W _b_{c lice ab\s < T 9Gd^a{_bs Y: Z\[\/f d4
ceabfic moiv [\]]`cgxa{fmcece]_ f-@6:ncece]`ex ceab8pqlinficgcees ceabZ\pqWli]fiJ"ce@ZsKZ\WW_{]_bJwc!LKa{/f WY_b@_bcZ\abf[\]u8\[^Z\x5[^]`x-\[^cex5fihmx-cef1cefmhi]`cgcea{fGcgf?|W|]`WYaWY]`nmaW_{nicgfw_bcefweoi v ]
^:/iU4 3{4 3{ =on p i)qUk p i8 op v1qU{)ivXJ p |> p l z"z o k'di)qUk'i l p qUlfji)k z ikM>i
i1k'qUi p i)kVq p k o k}vq zo fjmlk} op rNs\Lk' o 82mqU|k o n Ni p i)ke o F1Nl o {|2k !Vi)q
miLrNs'kq\v1rLsiHz#q\f FNv1Ni> p q i P
RqhiH:q`>i)kv1rLslNF1m
q\v1ml o F i1k'qUi p m o k'VqhiH= o k08mqU|2kr h J K P
xi)q 2lTvJ p |> p l z"z 4 w9
q\v1ml o F 2i"k'qUi p mPd Z\W] JLK 9
/J K#q\v1m 9
xi)q 2lTvJ p |> p l z"z jwj dJ K1w9
q\v1ml o F 2i"k'qUi p mPd Z\W]J K 9
h J Kq\v1m  9

J K1w9
xi)q 2lTvJ p |> p l z"z V!`i ig
q\v1ml o F 2i"k'qUi p m"9
h J Kq\v1m H 9
V '9
xi)q 2lTvJ p |> p l z"z 3 Z ( Ujwi Z ( "
q\v1ml o F 2i"k'qUi p mPd Z\W] J K o k' o k' v1qUk'l o F i1k'qUi p m19
h J Kq\v1mGhJ K h J K,9
V w9
xi)q 2lTvJ p |> p l z"z yr!`jw V UZ ( 
q\v1ml o F 2i"k'qUi p mPd Z\W]J K o k' q\v1ml o F i1k'qUi p m19
h J Kq\v1m 9
xi)q 2lTvJ p |> p l z"z
o k' o k' v1iqhikPkqUrLsmf\iNi p iJ p |> p l z"z i 9
q vmyl o F 2i"kqUi p md q\v1myl o F o k q vmgl o F6 h J Ki1k'qUi p m19
h J Kq\v1mGhJ h J KKQ9

-,

 ,~

/.

10

<.

0

<0

. 0

.
.

<0

0

20

'.

<.

!VoiabcGXusceWY]`fmXuhs`c-iYhiced\cg]8]uax5~Xuabnifiabhi_{hmcgX`ois`ficgd5fiX8Xu[\WY_bo_:wnWYcg_bX_bceWYf1d^ce|fwWYk]uhaWWYni5_bcehmfa{cAWoiX n W]`hincqceabs`fioiabfice]udsZ^abXu[\s/f YliabfiabXufabpqlcesuhm_{ceabpqx l


hiGceWYv Xlm|]`ce[\fi]`hlWYhificghi]cgfiX`nceWYabfi]`nXceZ\abs`[^omf5fiy6d-Z\ce]uces`]uce_WYffiZ\d^[^s/f-x|[^WYv d\]ua_bWabpqnil-_bcea{fwXus/^ fWYpql-hicgficefhWYX:]u[\d\]qWYxx
]`abX`asWeniV!_bcea{cef5c!fifGeWYoceXabab]wWYs`c xabf x5cecgabced\fi_]`fwceax ~kehmX`nicefiabom_bceX`hifsoiWfmffidWYdh pqXul-[\X`_bhi_ksceWab]f5]`sucehifwnce]YWYhi]`|ncgWY]ce]`abWYs`aWoomnifi_bdWYce_bfi_bZ^cex5[\f f cg|fiWYd\]uccgaa{WYf-h niJ y6_bcef!cg]`a{s8f Ke Wom_bd\_hicehicqabc abfmcea{|XucgceW]`f s
abX`s V!a{cV!cqfiabs`ab[\f1abX`s8oifWYnilwWv fid\abd Z\[^fhmce] cg]`_bced\omfidGceabfice]fceabX`oifmd\X[\_bd\cabf
eceawfma{pqls`_bcecg]`cG:ceab_bc\- J !v nioifid K
,

#yz

g^&-aKNY^piL$b V^d\cgniyroifiabd^] cefw\[\ xx-ceffoifgoi] ecefs`]qWY_bcefUV!cqfiabsua{[^f>hice]1ftsqWYZ\[^f ]`[\gcehioi]uoix-


^:/iU43{43{ :qUk'i Y\iY:6 : o n Ni p iqUki p xq`>k'l2m op J1 KNi,Z
v1miNs'ml o viqUki p i)k'f\qUrLsikyRik0>2i {|2kdt i)qUrLsik p i)q s'i)kC i)kdv1|>i)k'l2k'k'mik Y.
\i:Y CZi p = | p1z
V ! %
K@J K dJ` (
! K/ t J KN
8 ` (
(V
&

z qUm$F1|5f >2ik'2ikj:q>2i)kv1rLslNF1mikP
k J p |)iN op k'l z i)kVv1qUk'xul2l p Vi)q\v1i"{i p v1rLsqUiNi)k$9
RqUi"{)i p Vlk'2mi)

Kq vmi)qUkJ p |)iN op 82|xF,9
3~dJ `(

.q\v1mi)qUk p i 8 op vqh{i5v J p O| > p l zz o n Ni p i p xq`>k'l2m op J1 K,9


KqUk2.>2qU)mivdiqUkiJ p |)iN op qUk(
 dJ k
t o B1iNi z J p |)iN op l o F p1o F
k o k'p
F1| p1z lTf\id
k Jl p l z i)mi p k o k' C2qUilB1i!Vi)q\f vy{| z v1ifjNi)k
z qhLm l z i)c
v1qUk09
[xVqUi"qUi!l 8m o i1fhfji)
k Jl p l z i)mi p o k' kI
.q\v1ml o Fy 1i k'qhi p 1m 9
y <J . K
.i)k'mjsTnl f\5m 82i)qUk'idey$k Vi)q\v o 0k >i)k{|2k%2i p = | p1z 4 |)i p {)|ki p =| p1z
K z qhm R ky
dJ
WqUk Z"Jl p l z i)mi p Vi p 2ikk'qUrNs'md{)i p Z
ln k'2i p ?m Y09
@J Ki)k'm\sTnl f\m sn| rNsv1mikv lTfwSv F p iqUi l p qhlfj!i 9
t J K#ikmjs Tnl fjmZs 2n| rLsuv1mi)kv o k' lTfwSv F p iqhi l p qUlfji)$k 9

8 8V!! q

jwj

h
jj /

f:oiXGces`]`gd^his/abcgnifUsWnfWYcgoi_bXu]]G[?X`eab^omc ce]sabfiWc-fid\d\ceabe_bce[^a]unce\fWYW_bcehis`fabab[\c f6|ceWYabomd\]uficeaWYh6fnis`_b|8_babcepqcefwli]ukac V!\abWYc-ns`Wab [^]`nf[\cex5hiabs`xcgoiXfmce:d-fs]`fiW[^ab]`d\pcG]qlWYabsfx5 x-hiceZ^fce]`l]`WY[\_bs`gcecefmhiXoi]uncecqf

^:/iU { wtY:Yk0\> \gtk'6 mki/qhk'i egf->2iY kl :n \Ngi 5i xYq>2k'Ylim 66J1 2 K,9
o
p o p p
op
p i)mi p F o k082mqh|kV{|2k-yr!`jw; Z"J p |O> p l zz i)ki p Vi)qwZ
J K J K

43 43
gL 
:vv1i)q iqhk'iXJ p |)iN op1oz >i) o
^ q p 2i"k'qUi p i)kPiqhk'i2qUipNk'mi p x

mi p kiL k'mi p x p i)mi p F o kM8mqU|k

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

qhiSBiL2i z Jl2l p J , 2KC NivmiNs'i)k'dl o vi)qUk'i zIp i8 op v1qU{)i)k_J p |> p l z"z o n Ni p o k'
i)qUk'i z t o vmlkT"4 z qUmZi p :q>2ikv1rNs'l[F1mC2lE , l o F 2i"kqUi p mq\v1mCZiqhk
k'i o i1vgv|5fjrNs'ivXJll p J , TUK o | p kim19] z i>2ikv1l2mjg o 82n| k'k'i)k2lNi)q o k'
Ti)qUk'i)k o k'mi p v1rNs'qUiNf\qUrNs'i)kRi1k'qUmqU|2kv1Li p i)qUrNsVs'lNi)k$9
K) 0 2K J 4  . k
4 
~dJ k
J K10 2KQ9
J
zqUi p Ni)q q\v1 m . 2lTv J p | > p l z"z .iCqhkPi z BiL2i1ve o F1m p i)mi)kViqhk'i pj l p qUl21f\ik
op rNsi)qUk'ik'i o ,i Ck'qhrLsmqUk {| p 8| zz i)k'i l p qUlfji i p v1i)mj)mVq p KC o k'
 v1qUk'l5fUfji#qU
k . l o F1m p i)mik'2ik l p qhlfji)$k 9
J K1 0 2K 'J 0 p ,K 9
J
4 H
zqUi p Ni)qq vm
K F-on p l5fUfji H 0 CXF1l5fUf v
C / J K J d
"4 9
e o Fl5fUfji)ko n p q >2ikeyk Viq v o 0k >2i)kPl p Ni)qUmim >2ikl o Vqhi 9

qV!`i i

jj

V!`i i

fiXuWnoceXuhm[\fi[\xVhmceJ"]`cK<nhicecqsu]fmWpa{cgl]`suscef6abX`s ab] J K!foi]GWYoXu[\_bpqlicefoiX`sWYv fihmcefiX`[hWY


X`d\pqcgl_WW:hi~X-cecgfwfw8abhi]`hih}ceab]-cWYWY_bX`om[>s`x5oicgcga{fS_{_bcehmfifScece]5oiabfcg:]/y68]`[^xcge]`ceabs`his c om ]- d\x5cece^ab]uscehifi( cefif}WYex5cgaba{fUpqcglif hifmabce ces`Xuceceab]f}xz!fia{ab_ce_oiXuX`X`cgXufceceababpqpqlilicecece]`ab]-pqnliceomce]uft]`censuabpcecel]]uceabd\pcql 

d\X`WYocgnced\abcepqcefli]uceooi]!fces`fcga{]cghihihmabcecce]fhW]`WYcefabWYd\supqoicgl5d\ce_bceom_bnceftf>cesuf>ce[\] oiomfms`h?hWn]WYceWX]`x5cepqcelicgsufmX`ces`ce]`ms`f ce]`[\f d^[\]WWomnix5sd\y6xce_babcecq]`sucgWYc]`oms/X`d\abhic!ccg ]a{oiv xlid^]uce!s/X Wox-]`os`c WYfmab_d\cqX


jkcgx5:x?abfiWc4 W_bs`ce]ufWYsua{Z^cabpqltsceabX`c!ceabficeX:]`[^ecehiom]WYo]`oXce]`x[\v d\_babpqlshWYX:[^_bd\cefihmc
7 t66] 3{4 3{
q Y\iYm `Y 8t6] :vv1i)q i)qUk'iiJ p |)iN op1oz >2i) o k0>M9
^q p Nim p l2rLsmi)kVi)kJ p |)iN op l o F p1o Fjwj J K op J p |)iN op
8 8V! %
@J K dJ` (
K/ t J K
8%` (
Z (V
{)|k p9$:vv1i)q i)qUk'iegf >2i p lC o k'H5 t o v1m nl k'2i o n Li p C-v1|"lE %l o F:hi[^
x J1K
i1k'qhi p mq\v1m o k'} Z\WY_ J L K,9]RlkkRvqhk'F1|5f >2ikiye o vNv1l >2i)k 0nl o qU{l5fji)k'm1P
K9"Jjj dJ K1 2KdVq p V op rNs> qUki)k'f\qUrLs{)qUi1f\ikCxrNs p qUmmikqUkJ" TjK
m p lkvF1| p1z qhi p m19
9p:v5>2qU)m i)qUk'i)kt o vmlkTTIC v1|dlEJ J 7 KKy op rNs1 qUkVi)k'fjqhrLsV{)qUifji)k
xrLs p qUmmi)kPqUk}J" 5 Km p l2kvF1| p1z qUi p miVq p KC o k'Vi1v>2q\fjm5 'J TJ KKQ9
RqhixrNs p qUmmlk2l)sfZ{|2k-
q\v1mq z !Viqhmi)k=lTfUf iNrNs'mi8Tf\iqUki p lTfwvq z i p v1mi)k$9

3~

E0

~

~
.

c.

~

'.

#yz

g^&-aKNY^piL$b V^

cecga{X)4 V W X W^ WY]yJ jwj d J K1 Ka{ ]uh a{ c! [^_bd\sWYni d^c/WY]un ce absuces 4


J jwj dJ K Kab]`heo%J 4 4
V!`i iJ K Komx5d\c
nceWYabfis`cehiscg-_{s(\oihmfa{cgX`ncec/X!WYpqla{cgs`cehifSce]`omx ab]/eho=WYJ hW r4 WY o  q V! `1i hi cq ifma{cgJ ]` sG abKX` s k'hiJ abcG ! n KWYK]unWceniabd\suc/oiWfi]d
Z\[^f WoGhicex oiX`sqWYfih J  K1oifsuce] d\cgfWYorhma{cg X`ce _bncefry6ce]u s` cWni_ba{c
ce]us/abc X`abchma{c ! nWY]unceabsuoifid-Z\[^f UWYowhmcex omX`sWfi/h 'J K oifs` ce ] _babcqce]uf
oiv ]uhia{c\f-cgfiX-hi_bX`abceppal- Zabce_bhicecef5] pqomliX`]usabs`Ws`ficgh}f5abx5f abJ1sGhi5cg]5jK::su]abd\WYcefmfiXXu[^pql]`x5Wabsce:]us:hWY a{]uhwJ [\Jxa{s_ba{KcK1cehi]`soi]`hipqabl c
(nom fWY]`noiv celiabs`]uomcefif6d>hiZ\abc[^f WniX` pqliWY_boabce^cehificehix cef6oi!XufsWficeh abXuoi'fiJ d\ cgf K 4oi fs` ce ] q V `mhi abc1 y6i ce]`J su c TK1k`gJ oi x Ke


:fihmeoiX`sqWYfih T 'J 5J K3Kg

fioixabXuces]uhiWYcefmabfch :-]`abd^]8WYcefioni[ fipq abl5X`XucGW[\o]`Z\x[^f-hmWYce_$ x $* * hicg+ + ]hi cqZ\ [\Tfm]uaba{d\cg]`cedsf- ab!X`sni X`pqlifiabsus`c oiv nceJ ]`su ]2WYKd^ce f>J1eo Tk\K:[\v fieoifiv ]cgfwcehihicecqf
:]u[\yrd\]qWYab]wxcex5]uc\cg a{suce]`f-hmcefced^]`a~5hice]8WY]`suabce_b_{cgfG [\]`]uces`licga{suXWoiX`XqWYd\c WYo]`ceoi]uX`abZ\c
^:/iU4 3{4 3j* xi)q i)qUk'iXJ p |)iN op1oz >i) o kM>KC iqhk'iegf?>i) p lRo n Ni p 2i p x/qwZ
>2k'lm J" KC i)qUk iO8 v1qU{)i1vXJ |O> l
n Ni )C l qhlfji)kCl Fi)k'i)k
~

~

).

'.

8.

'.

=

op
,
p op
p p zz o p
p
o
,
i1k'qhi p mq\v1mC o k_@ o k' t x p nl 2q8l2mi)kf\|O>2q\v1rLsi=| p1z i1f\ko n Ni p J1 K,9R#qUi;x'l p mqwZ
ifUfj
i 6"| p1p i8m\s'i)qUmhv1l o vNvl!>i@ , t s'i)q E mqhk >o n f\mq>CSVik'kF-on p l5fUfjit o v1m2nl k'2i
P{)|k J1@ZK o k'dTl o Fi)qUk'i p )J t K oz F1l5vLv1i)k'i)k l p qhlfji)k z i)k0>2iH>2q\f\m"P
^i)k'k @ o k' = J , K J"
5UK
F on p i)qU
k n
C 2lk'kF1|5f >2m t

Z\WY]

Z\WY]

1
a{fmX`pqli]/Wv fi oifid-Z^[\f
yr]`cgtab]8om]`ceX`]uabZ^ccga{su:ce]`]`[^fd\hi]qWYcex5fx[tcWW]`nice_bXucepqablis`cecef5fGeoW_{ [^v oiv fi_fiYomcefx WYa{c!]`suab[^ce_b_b_{d\cs4 [^]`]`cgtsuliceabs`XqWYoiXuXWd\cef oiv ]
^:/iU4 3{43 6Ri p 0mY:
i y J Ko n Li p i p >qhm#v1qUrLsl o v
i F n s'i i)k_z|)l i1v1rNs'i)kd6l5f 8n f rNszqUk k'l)s ii F1|Tf?>i)k'2ikVk'i ik i,Z
>2i1f

po

op

1 TK
"J ?* @4+` /

JJ k"* t + / T ky $K K
Kl'
 
~J k
o B1iNi p J p |)iN o p 2i p = | p1z

:jwj
8 8V! %
@J K dJ` (

8%` (
Z (V1
~
.

K/ t J K

'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[

^q p NiL)i)qUrNs'k'i)k z qUm yJa Ky2ik oz 2qUiqUkVi p egf?>i) p l >o n fjmq>2ikx p nl 2q8lZ
m ikf\|O>2q\v1rNs'i)k=| p1z ifjkPi p Vi)qUmi p mi)k6"l5f 8o n f yJaKQ9:qUk'i_J p | )iN op1oz >i) o k0>F
s'i)q E mdo n Ni p iqhk'i p egf >2i p l
C/v|[F1i p k-F on p B1iNiJ p |))iL op
|)q >2i p = | p1z qUc
k 2qUi xul p mqhi1fUf\i6| p1p i82mjsiqUmhv1l o vNv1l >2i
K@J KL." t J % KN

YYk6k6 t/Y

- yJ K#lfji)qUmNl p q vm19
hicece]!abX`iab_bced\_`cg4ni]!W_{JUX #ce_ abX`iKabce4 _ncesu]Wplsucexza{] hiabcmq3iomfis`ab[\fZ\[^f p/WY]us`loiv nce]
88 `( 83 V!! )s`]`Aomc dZ J(` ( P4 ! r K/ t J P KN
8Z(jwmV" jwj dJ \ yK1jwj J K1
Z ( V
x5abs8hmce]ceea\Ws`ab[\f t J P K
JJ )  2K-RJ ) i KKk
V!ce]:]u[\ecehmoi]`]uoix58ce]ulwWYv _bs[^_bd\cefihmc [^x5x5cgftsuabce]`oifmd4
s`]uoic
3  2G Z (I u 4 ) ' t J P3 K
jwiK )2G* + jw j 5J \ ^3 #K1
t

w
j
j
dJ 3 K1 t
(V t t
:XabX`sabx jwi3 WY_b_kfi[pql?fWYpqlieoceabX`cefwhWhma{c m[\]ux5ce_
I K-RJ I ^g
J 2RJ I ^ 2
) m K
RJ  ) K-RJ ) i) K3K t J P3 K
d\ab_bs// J !v nioifid K
ce abf[\xV!Wpqx5a{licgX`cececeff-]s`abGce]u[WYoiWY_bfiw]ucedGoiv X`_pqhma{liceXuces8]f\:[^G]`]`[^WY]uece_bcewhioivs8om_oi]WYfif-d^h-cehmcexa{abcd\a{sfmcehi_bsd^ceficeGniXuWYvce]li_bWAn_bsWYcgfoipql-oiZ\Xq[^WY_bs`_{gXuns/Wvcefihmhia{fmabdd\oigX`fi[Yd^cecef]`fx?abcWYnfAcehiabx abc
k i?qUk 4 3{] y 3\< J : v v1K#i)lq fji)iqUmqhk'Ll il8C | v1p1|p iq\82v1mm$8K| z z i kmqUi qUp k mil J >p |)n )f\miLq` >0o9 p1oz >2i o k0>M923v1m/
p
o
qUk

~

~

~

~

k

~

"k

k

k

l

l

t
ficcecgWa{]`X)s`4 abce_b_bc-cea }[\]ucg]`a{cefmcGs`lm\ce[^ab]`s`]`XcgWtoisX`Xq^WY[\d^xc\x5hiceabfc5s`ababcefU]us` cy:]uJ [\e cg hiK1oi]`WYomnix5_bced\abs`cgnniWYoi]1fida{Xu/sJu Kg 'Gceabcefiac
| W]` aWYni_bcefmJx5K!ceoififid^c\hYWY owhmJ ce] 2K hi cqJ"fiab ce5]`jsK<abX`eoisv ] JceKeabf\ ceabfVoiJUX` sqKeWYkfi:hXGZ\ab[\Xuf shWY fif Z\WY ]1J"- Kx5abs
enio_bcefiecex abd^cecefif-d^c\eomv ]WY_b_bc:]` ceabs`ce]uoifid^cef Z\[^fTwWoceabfic Z\W]1J Komx-WX`X`cgfihic|WY ]`aW
s`]qceWYpqyrlcgs`a{abX!ce]1fhiiceoiv h]liW ]u ce[\fr]u]`ceWYceaboifisuXclicgcea{abfifms hiceZ\]om[\tfsuab[\jf joiv Gn[\v cef]u]ds`_bcg/abpa{Xul6oiVfioiv Wd1nncecgn]`acgfiX`ab[^s`Xux5cgs-ltxftsomceV!]5f5cehi]ceceV]<]`hmceceX`Wfws_b_\Wfifi[f5plWYoieXorhmncexcq
cea8WY_bXu[hiabcGcelWoiisuoifid-eoiv c ]iWY[^_b_b]`cGx :]`[^ d\jw]Wj x5dxJ c x5 abKs8{ woiv ]`gce]`ce]G<cepqlicefiecga{sGW_{X
X`pqli[\fd^ceeceabd\s!oifih lWnc hiab
rabXus\[\]u]`ces^[\x5xcefs`abce]us/\W_{Xu[1[\_bd^s4Vabc!WY]us`abce_b_bc [^]`]`cgtsuliceabs`XqWYoiXuXWd\c
@J K " t J % KNGabX`sabfy
J KWni_bceabs`nW] J` K 

_bV ceabW s`nhi/Wab c] WWYT]` ]s` iabcex6 _b_bcomv X` X` cg[\f>]u]`abcef s` lmcehiabs`abXcGWnoiceX`XqabhiWYced^f dc m[\]`x ce _b=f jwj J1 d J *?@4+`K1 / 1 Tabf-Koifiy h J J3J KdWYn
|8* t [^+`] WYomX`X` cgs`eoifmd TK K<dkoioiv fi_bsuha{d1hiX`cecgxa{foinicea Xus`2abs`om4 s`ab[\Z\fiWXu__bcex5 xJ3WKcge]`oiv l]Wy _{sucef>ab] :abshice]
 , @ JK 
(Wpql?hmcex ]`[\gcehioi]qWYo]uo Qcexx?WAceabX`s`abce]usceabP
f oiX`sqWYfih 5mX`[-hW
J 'J  KKabf pqli]ua{sus`cefa{R
f J" Ksu]WfiX[^]`xa{cg]`sa{]uh Jh K 
oifi/h 5 J TJ K3Kd\ab_bs/ 'J  KabX`sWoZ\W] J t J KKhicqfma{cg]`sY
abX`sWo hicqfiabce]us J K 
oififihih omTtsukab[\abX`fisXuWZ\o[\]q WY oi XuX`oicefisuheoi fi d-hiWYcqo fiKabce@]`sJ \ V!KNa{cgX`c ZtabceJ ] cg hiKabfid\WYoifmfmeod\cef1cefmcehi]`xcefw[\v ^d^yr_{abpqabli]:cecef!]`lceX/W_bs`hiceabf c
t
WY_bXu[
t J K
f`: WY]Wx5cesuce]ce]uhiceffiabpqlsZ\ce] WYv fi hicg]`s/mhWYlm ce] d^ab_{s TJ K i:Xd\ab_bXs TJ K
T`J Ke!_{Xu[-ce]`l WYv _bsx?Wf-ced^ce
f Z\W] J LK 1hiabc oiXuXWYd^c
* t +` k 
mce]`ficg]d\ab_bs
 
WY_bXu[G[^_bd\s

eoiv ]wcehic Z\WY)] J K<cefs`lW_bs`cefihmc%]`ceabs`ce]uoifid Z\[^/f T

#yz

g^&-aKNY^piL$b V^=

<

~

L.

(~

l

<.

@.

 

<

t
'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[
:x]u[\e[^cehm_{d^oice]`ficehifcgfrnoix
cgs`]Wpqceltsucecgfa{Xhia{ce]]f|8oi[^]>_{_bXu:s/]`WYv [^fmehiceabhid\oi\]ucgoia{sAx5ced^]`ceniceoiabfms`ced\]uceffx5ab]abs1hicecefifrhi_babpqcelrd\]uZa~ a{cg_{cecgaf
fiX`ce!p]5WJ1oi@ X`hm]`oiK:pqhiabX`cXusWY]uce\ficed\fc!Z\[^_bf d^cenioi]WXus/WYvWYfmohice]`/f cgtTom^]`X`X`ab[1Z^chWY:G]`cg[^Xd\]qceWYabfix5cexf c\kom:X`sX-WfiabX`/h s-Gd^abc5abniZ^s[\oiv ]unlicece]]
hice] cefid^c Z\WY]J Koifih X`[-hWY WYo hicfiabce]`s!abX`s/xabs
n J K J" K oifih @
oiabX`fishoifmh _b J t K!hiabccgfid\c-Z^[\=f oiXus/Wv fihicef mkX`[hWY WYohi[\Px J1K!hicqfma{cg]`s
j J K J" Kd t
elioiv ce]-ab^WYs_b_bWYc-omX`Z\hiWY]u1] oiJ t pqtK1XuX`oisqx WY]`WYXuniX`ceefid^hm_ice]`fUcgt:om]`]`X`abceZ^abces`cg]]`oi:fi]u[\d^d\cegf]qWYx x5Z\c\[^^f X`[5ce]`d^fa{_bX`swp : abfiJ1@ c5 !_bKd\ceoiv ni]G]qW WY_b_bc
X`\@WYoip1fmfifw[th hm:ce]5abhifioivcc1nX`cgfi]abpce]`J"n@ _b>WY ]:hmabKX`ces/fhiYc ficecgd^fabce]`WY]`aoGcg~ fihmhiabcecc8] Z^m[\[\]uoi]ulix5Xucehice]:]`_koiX`\abpqceWlfiX`swXufs/xWv W]`WY_{\Xfwcq]`hceceWYababfic1cex]!|WYWY]uf1_bad\WKWv ceninm_boice]fabWZ\WYlwhi_bcq[\vcepqflifmsXua{oivcgs`nce]`cefmcef X]
his`cgabfwc ^]uWYceab_bce_bX f> |Whi]`abacWYnm_b_{cecgabf?fiXuWYs`omcGHX @6ceomfifid^c h>a{Xus/ceieWceabopqlihificgce]]%oiv hi]chma{fic abce|]`Ws!]`abaX`WYs/nm^_{hcgfWAh h WYJ X ]`[\Kd^cg]ftWsux5lx-WY_
Z\abf5cg]`celabfiW_{cgsu]cefX`d\p ceJ1f@ WY oliabjce]`j Z^[\dfJ p l WY ] WK1Ns`Kcehi]ua{cqXuabcefi]`abs!ce]ucefia{]uhihwcg=f >iWY[^f]`x\WYcefm_bf-f?d\WYce_bfXu[Wo?WfiWfi_{_bcec!li|xWYce]ufwaW^nih_bWYcef
WYomX omfih hma{c!]uceakZ\[^]`^[\x5xcefihicgf-|WY]uaWni_bcef5Xuabfihw
k ikM> ?4 3{qU] m3\J > |)xiiNq ii)k}qUk'iVi l o= v1| p1o r8TvNv1ml p 82iegf?>i) p l o k' i)qUk'idJ p |)iN op1oz >i,Z
o z
p
op
p p1z
8 8V!!%
/su]`oi5c dJ` (
! K/K@ J KN
8 ` (
Z ( V

=

=

~

z qUmZiqUki p = | 1p z if@ J K z qUm >2ikl o i)kF p iqhik l p qhlfji)k o k' CSVifjrNs'i


K1NK

'J
~J
qUki p eg?f >i) p l 1i k'qUi p 1m 9XRl2k'kq\v1miB1iNi}qUki p egf >2i) p l >o n fjmq>ix'l p mqUifZ
fj_
i 6"| p1p i 8m\s'i)qUmhv1l o vNv!l >iqUk yDJ Kdl o vdi)k%qUk >o n fjmq>i)knx p nl q`8l2mi)kfj|>2q\v1rLsik
=| p1z i1f\k%l21f\iqUmNl p 9;Nkv1Ni1v1|ki p iVq\v1&m iqhk'd
i 8| p1p i 8
m 82| z"z i)k'mqUi p miJ p |))iL op Z
oz >2i) o 0k >M9
)4(
Q


TT

@ J Kd
<J . K

<
"J 5jK
T /T
K , l '
yaJ K

`X p su]`oic jwj


WY_bce_bccga{oiX X`sWYv fihmWYc pql:V!WYcqo fiabs`ab[\oif6fih Z^[\f6hiX`abc p5 v omfioihUabZ\hiWcg_{cgxIfi ]`[\gcehioi]qWYo]uo cexx?W[\cg_bd\Xs!d\eabnioiv s]


ceceababfificecGf :]uoiXucesabsuWYcefm]`h oifmmd kX`[khZ^[\WYf ksu]WfiX[^]`!xabf>a{cg]`cesfihm_{abab]`pqhwl> Zabce_bcef6pqli]`abs`sucefa{f <eoiv ]
Z\[^f ceaiwWYh_bXuW[ >hiabc5WY]`8suababcef _b_{c- dkomv[^_{]`su]`abcgdtqsuyrliceabab]s`eXqceWYaboid\XuceXfAWd\hic>oi]`hpqWlGfif6fmhiabfUoi s`ab[\foiv 1nceWY]oihiXGcefGhmce!f}oa{f nWo

t
dkceabomv fi_{cesuX abd\:cef]`[^ie]/ceWhiv hiomab]\WYWYosuce]`fio_b[\Xd^ga{Xuo>pqlincecgf%s`]mWpq[\lt]`suxcefwce_bkfhmWYcenm]_{<cga{cesunX`s!WY]Aa{Xusa{Xus/WwfWY_bX[\d1abX`esAoi_{]!cghi|8abd\[\_b_bab_bpX`lsWYv fihihmce]"a{d^\ceWab_{s_
hiceX!ceceabfaGWYW_bpXulm[cef[tW]` cejwXupqj licedf>J G WY _bwK1-oiv _b X/' >abf dkoiv _bs`abd:!x hiabc>:]u[\ecehmoi]Wo]`o]`cq
d\*?@ cg_ J WY%f cg fiK hi+ ce/fr g o T k [^v fi fiTceK fw abX`s Ke o5g ceabd\J"ce fwi V!abc* su]`ceoi]uX`c,s`+`c /! oiNX`$XqK1WYd\omc!fiabh X`s t_W ]/\JJcg a 7T Vceab f
oiXusWYfmh>x5abs
#yz

g^&-aKNY^piL$b V^

(~ *?@^J % K1+` k T k $ K
J k "

abWYfi_b_bX`cenfceXu[\]ucefiabhicecgf]`c|WYa{Xu]`saWTni _bceWYfoa{Gf WY_b_boicefSfmh ]`ce abcehif}cq|fiWab]`cea]`WYsnmw_{V cgfUW1hihiababcecXucei][^]`mx[\]ucex5_kd\ceab__b:s/mWYd\_bX`ab[6nisWYceoiX pqlrceabfWYo


x5abs

mce[\a ]`x ce _ceZ\]`WYd^_ a{nm s X`J ab pqKel \abs8hmcex oiniXus`abs`oisuab[\fiXu_{cgx5x?Womfih-hicexeceabs`cef-:ceab_i[^niabd\ce]
 Q1 i[ I @ J % Kk
:X8d^abnisW_{Xu[ceabficgf oiX`sqWYfih m/Xu[ hWYd J Khioi]`pql1 abfcgfihi_babpl1Zabce_bcefplm]`abs
s`cgfUabf J1 T\K eoiv ]Gceabfic>:]uceab suce]`oifm<d 5Z\[\f 5`J T K1J d 5`J KKGsu]WYfmX[^]`x5abce]us
ab]`hwiXabX`ys }Z\WY1] J K mhWYlmce]d\ab_bsWoipql
Z\W_ J L K
mce]`ficg]abX`
s 'J  KgihWeWAabf:W]WYxces`cg]fi abpq ls Z\ce] WYv fihmce]`sce]`hmcefw oiXhmcex
_b:abp]ul[\eZcea{hmcgoi_{cg]fWop]`uolmQ]`abces`x5sucexf>Wabf=[\J1_bd^ s/TqUhKWs` ]qWYJfiX [\jw]ux5j abdce]`Js ab]uK hw5i>J WYf' ceK]uLlwKWYv hi_bois ]` pql1 a{ f cefmh
k

<.

lm

~

y6s`]qWYcepq_blpqlis`cecGf6!_{d^abce] nice]uscef6WVX`abfih_qWoihX`WYhmfi]`f6oipqXuceX`liXucesf6WY]uabn]/cehomv WYd\_babphilabc1]`Z\cgt[\om]uli]`ceX`ab]GZ^cehm]a{c-::]u[\]u[\d\d\]qWY]qWYxxx5x?cM!WYnWYcq]


nX`[ ceabs`omv oinficed-]-nhmceceXuf}plm]`ceoabnnceWYfioUhic cga{mfm[\ceX5]ux5:ce]`_k[^ped\[^]qx5WYx5xnX ceahi]`cqcefioiab]uceX`]uabs5Z\cgf ce:]`hm]uce[\f}d^]\WYWYxfix5fw:cef1hmcefifiabpqf}lshWYx5X1cgelio ]
nces`]qWYcepqa ls`cecesuabcef f ]`ce<ceoiX`]usuX`iab]`Z\[^ced\X]q:WYx5]`[^xd\]Wx5a{]uxrh5omnficeawh cg a{fmhicex abc8_b]`ce[\abfigXuces`hic8oi|]qWYWo]`aWY]uonm_{cg_ fiWYv x5fmd\cecefm]d\ c\eWoihice]
hicfiabce]`sa{Xus/Yya{]cg]`hicef-XuwWYv suce]8Xucelicefw^hWcgX8ceabfic m[\]`xce_\pg[\x5 x5abswd^cefWo
hi/ceJ f ]uceK<abced\f>abni|sWi]`hiaabWYcGnmd^_{cgcef fWY oehoiv WY]fihifabc a{f|ceWYab]ufiaWcexni_bcef?oiWXuoisWYX fm h oi-fid^h a{_bs ioiv ce]fif>hiabc hW|XW :]`a]uWY[\nid^_b]ceWYfxWYxoiX
WceYfiohm_{ceabpqabfilrcex Zabce_bceomfrX`sWfipqlihw]`mabsuhis`cece]fhmabceffcg|a{fmWY]uceaxWni_bceoif?X`sqWWYoifiX h 8hiceJ ] hiKcgefrom[\|]`hmWY]ufiaceWYs/ni_bced^frceX`sqWYWYom]`Xsuces/J f W pql K
'J Keoi[^]`hificgs/^s`ce]ux5abfiabce]`s JVabc8 [^fiX`su]`ois`ab[^fZ^[\fGpe[^x5 GWYv ]`cx5abskhicgfniabXulice]
X`X`WYnmpWYvd\s`J"ce@cg_b]5ce abs`ecgKs`ceWYWYfrfioid^Xu:hi_b[\]YceX1omvpqlipce^fm]`ced^a{fi^cecehinf}dc cgfrmX`pq[\li]`[^xab]`frhwce_:xa{Z^Xu[^v cesd\]`he_bababWYppqlfmlfws`ceWYf}n ce ]J1ab@]5Wv oiWY \fScg]`pghis5[\abx5ce_X`Wcgfi]?d\Jsu abcece _b]u _{a{ cdK3KkhV WY]qWWYoXuqa{c K1X`V!abpqabl c

,


'^}[-_UYw&j5[iN)b nYU^N 1K[^N[
-: `' 8;
^ Z\[\cefabd\ce|f>WY]uaabWYc\ni_bhcefWd\abcgniXs/ ioiv W]koqcehmhmceceX] ]ucehioicq]`Xufia{Z^abcecG]us:ab]`X`[^s/d\ ]Wx5x ceabfic _bceabfiX`suc%cefid\c
m [\oiceabsd\:cefWY]qWYxa{c^8ces`hceW]6ceabficey X J :]`K [^eficeabhipqltoms]WY\o[^]`]`o]`cgtXsabf5GhiWYv cg]uf?c\8:ce]ucex5fifrcef aboiv ]-]ehiomab_{c abceab^fce`fwW]hWWx56cehisuceabc]
Z\hi[\abc]u\ab[^fx58oix-fmceh?fG[^[oihiscg`]8:abWYf]qWYhix5cg]cgs` ce][\xW_{x5Xce]ufcesuaba{ccg]`|oiWYfi]`d!aWceniabfi_bcecef?XWo]`[\sgWceoihipqoili]uce\f[\h:oiv X]xcefwceli ]8WY_bX8foi]
m
hiabcec-abd\[\cenfrcef6abc\hicqhfmWYa{cg]`s`cy J xKGd\abcef6niomcefiabfidcg]5x5:abs]`[^ e[\cehixoix5]uoicex5fsqd^WYcey] ni/oisufm]`doi:2c 5hiabnic5gcgGa{fmZ c?@ WYfmhiJ %ce ]`c> WKN_{X
ncefoisues/fiabpqlsZ^[\_b_bX`s WYv fihiabd1abX`s/
[^x5xcefs`abce]`cgfXua{c [\_bd^cefihiceX-:]u[\d\]qWYxx\[^]`]uces/:hWXGabfUceabficexzXu[\]`suabce]`sucef
]`]qW xa{sWYfmhincgd\]`cgfiece]uf oifihP'ceabf?:_bcexcefs niabfwWv ]X`oipqls4
8 `( 3 V 'ab f J`Z ( ( - !b K
3 * +
Z (b4 s`]`omc 8ji 4 WY_bX`2c
Z(V"

8jwi 4 J KV!|'
38 jwm U* +]ab f J" Z (3"ab f J K 3" K
Z ("
V
Z(V"

(V
md\]pqWlix5]`cexabnce/fhWYXoifiabfhceZ^abficece]`axeniabceab]ufwceWYv f ]ucefabcWoiv oinx ce]6hiceabc abfice]fid\WYcelicg_a{d^hificece]suce f fi[^!s`ce_{d^fcenin]qceW}]`cgpcelmabf fice:s/ ]u[Y
,

DG4@1@80A,
?

Q}} Q wT6>T6 P Q}:


G
B~zT D
Q} } T

v
b_:ceababf5s`oifm]uda{sueabX`ompq]lice]licex_ba{pqWY-sua{e om ]oiv pqce?]uceWpqoliwcefhnWWX]`Z\\[\cga{]usgabd\-chiGabceWYX`iceX!absuGce_kWYiabab]`s`h5cg_{Xcga{_bfmabcqccgg]`fwW fid\_b[\Xuc !nce]
x5ceabd\ceyr]u]uX`a~kiab]GX`]qnmWYlpqa{_bWlihincomcehifif}cgd>]Z^hiyr[\abf c-!abhi`ijwc/]`W[^_{d\8abXu]:a{Wcg]`x5]`[^s`d\xc^]qka{WYcgex5]`abcenxx5W]`c8_bceabepq=f l>oid^mn]`oioicefiX`fmpqhilisucea{ce[^d\abfihicg_{cecgcgfkfd\s/Wid\oiV!cgX`X`d^abicce]uX`[tsqWYcepqX`lisupqs`cglicefsu]c?WYv omfi:fihU]uoi[\fid\hid-]qabceWYWYXux oce]
X`n[^ce_bX`pablAs`gces8abfceabfiWYcpqlicecabf:WY]u[\pqlid\]qcWYxcexx5WYcwfls`WYab s:abx5li]`abceskfAcefd\suoiX`suice]ufcepq%lice]`oififihhce4abfV!abWYcepqXuliccg:f]u|8[\d^cg]]`aWYx\WYx5suabab[\ce]ufiX`Xui]`]qceWYd^pqceli_bf c
ois`abfi!hoinifiabhces`:cg]us[\Xud^a{]pqWYlxWYx-_bXZ\cgce]`]uX`asuce\X WY suan\[\qfceWfws/eV!oiv ]ce]isuoi]Whiabces`f5abX`pqabf5lic:]uf[\d^[^]]`WYx?xWx5s`ab\abcecg]u]X`qicg]qhiWY[pqplilAcefia{XuXuswcex?ceWabfs
WYomoiXx^a{[\fmxhiceiX`_bscex5ceab]`s:chi:ce]`f[^d\]`]qceWYx5oi]uxX`abZ\abcecg]`fXui:]W]`[^plmd\]qceWYfGx5xabcce:fGWlX`Wp/s`Wsu_ce^f[hia{]oioi_Wfi`Xce[abhif5ce]_b6ceabfid\cecgX[^sYlioiv fpqs/
abcef ]WY<liab]upcelfwsuoimfihd>WY-WYhoWXX`[^_bplilmcec-[^]`/abce]ua{d\pqcglX`s`pqablwd^Wvcefks5X`pq:li]`fm[^ced\_b]q_WYWYx5fx ab[\ce]`x5Xuim]_{Wabepablmcece]us`f>lincga{cesecgoid\fmsGa{xoifmx-h6s/ hWYncea
fix5ceabfkce:]uX`XiX`]qabsuWY]Gcepq_blice_bs]`celfXuWYa{pq_bes`loiced^fSft]`omoilwf?fmWYv hisuhms`cea{ced\yc fcgi_{wcg]qd\WYsGd^cec\filw\fSWv s`sucece_ba{pq f ]Ali4ka{c ]uGd\WYce]ufmfmsfhiZ^cex[\abfif WYc-f hiiabab]ufce[\Xud\ce]q] WYxx]uceabx5plilab] cesua{]`md^noiceWYfifk]`5cgsuf a{:[^m]ufioi[\ced\fif]qWYs`abxx-ab[
i_bcexcefs`abce]`cgfW_bXabf>:WYX`pWYU_ M
his`abce5X|8W f[\i] ! W_bhid\WYabli[\ceXu]u]uceablts`] omlifixmhi]a{WceXu]ud\pqs`lic1X/ce^X`f sWmcefihi]hiWYabficed^fUd\cefshiJoiabWYfis`]`Xulmpqnl1cecex?ceXuab[\Wffis`abhmd^\cecece]`]cGWYompqabxfilihX`cgfijomce[\XXd^WYa{x^ftcesux5] ce]`cencgfmX`cglX`]`c!WYceabfihis`dAX1ce]x5WYxabsWY s`lmf]uceoix?WYfifihWd
__babWYX`d^x5cefcgf6]qWYed\oicg]5f5hicece]u]cepqliWYfs`oilmficedUx?Z^W[\s`abf 'K:moiWfi]`ces`fab[\nifmabceXfabf5WohmGa{chi2cef}cef]XWYsYoiWYv li]`_b]uabcGpqli/ceWf li_bk]`ceWYablmpqli_{cgcfiZ^[^[\]`x]ud\Wcq
X`_babpqplil-_WWYd\omcepf-l-fm[\a{pq]ulhis`ceX f WY4^fi:hioicg]`]`abcefiXd^WYx?_bX8WYXu:pq]`li[^abd\fi]qceWYfwx5]`xcgtabceom]`]`XuX`iabZ^]WcplmceomfX`hiW]Yooiv wpq\WYc\niXus`]WGWs`ce_{foiv >_bWY/XuupYlm_ba{cefms`ceefws
d\]qceWYfixfid^x5_{cgacga{pq]`l-X`mab]f-WYpqlicgftfwsqWYG:omabfifich|!ceabcex?_b/WWYftlisu_AabZ\Z^[\cef ]`Xupqv liaboicehiabZ\ceWYf_bceZ\fi[\gf1ncehicefceabX`licgcefoisulicabdfiWvX`abfipqd\labs`d\_bcgabpfl:hi]uce[Y]
hWce-]`cecepqX lifceoiabfifmced\f>X`xxWYv WYpqs`llms`ceabd\x?^Wces`abs-abX`pqel5abXuX`abpqfilifceZ\f[\_b_bhiceceff}Z\ce[^d^]`]`d\a~Ucg_{cgZ\d\[^s`f cgf; nmce[\]`]ucgx?plmWce_{fabXunx-WY]ucecef] gmceoiabd\fis`csua{WY[^ofk
;

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
d\WYabnmnilwsWYv fihid^ceab] dZ\abXu[^s/fVhicgabce]XucyU:W]li_:WYlmhi]`ceoiX fied1oid^]`aboi]`h-fmhiniceab_bXabcelid\ceceoifmsuhic ceoifUfs`cece]]ucehipqcelixIfoi( fiWYd\xX[\ce]uf x? W_{labXuoix-]`pqoiliXXupqoilifc
liceXucYgoix !oiX`hm]`oipqd\cenm]WYpqls 4
ce]`cepqlicgftnWY]`^ceabse-abX`sabfx?Ws`licexWYsua{XupqlabfZ\WY]uaWfs`ce]y6ceabX`c hicqfiabce]`nW]/
v omoipl abZ\Woi_{ficgfiXucee]`X`c}gcefx5WY[]uabhi[6cg]`cefiabcef f 4V!ab]`c5[\d^]ceWd\x5]uax5~cace]` Xumi]`][\Wd^pq]liWcex5fx5eoiv aced^]`cenfWY]eX`abpqoilfiabh f hinabcece]uX`cecgpqX6lice]`fabcenX`WYabd^]gc
X`cqab~kficeh>s`Wv abZ\oicg]abZ\WY_bceffss WYJnceoi-a fmh oid^cg]`x?oifiWYhmfcesu_ba{cekd\mcehifabcceabfieomce]x5nabficg_{hiabcecenmXus5a{d^oiv cenf-ce:]G]`hm[^a{d\c1]W x5[\fxs`a{]ucg[\]`_bX`_bmX`su]]`WYoipqlis`comx5]`ceabf s
hice]!:yr]`Xus`ce`X j`ab:ce_ ]`[^hid\ab]ceWX`cgx5X>xGcWYZ^iceab]s`ecgomv _{Xd\sLabKgX` sceXhiabceX`c ) v toma{Z\W_bcefi>fWpqlieocga{Xucefwya{]
yrce!]`hi`cgjwf6`h:WY]`n[^ced\a8]qWYx5abcAx[\c-_bd\X`s!suceZ\_b_{[^cg]`frd\cgliabce]5 f 4wceabV!fic>ce] !abx5]`s ceoi]qfiWYs`abs`Z^abce[^ffWY:_bc>]u[\:d\]q]`WY[^xd\]qx5WYx5acgx]`X`mace]]uWYX`pqili]qcAWYpqhilicec\]
his`ababXuPc pl>Wv ]`oice\cgoi]`]uX`X`s abZ\Qcgcefabni!_bceoi] X`him]Y[\oiv ]`pqx\c\WY_babX`d^x1ced\oiceXkf:ceoiv ]uncgce]/abXuceV!fwabceabX`fchmcexab]`h}ceX8X`abnpqcelabX`Wi_{abXce_bX`ceabfrceabx?X`c!Wabs`flisucgcex?pqlW
fioiabfiX`hpql>cegxWWY]fs`WYabo1hicecg]fihiyrabd\ce]`jWnce]!]`[\id^]`]abfiWx5ga{mx5a{cgc_{_eoceabfX`abx-Wpoilm_bceabce]]uy6cefwce\abV!XucGce]x[^v cgd\_babcepl-abXabXus/ab]`hthifcesqoiWYs
_bZ\abcgp]`lf:oix?v fWs`pqablid\cec-fw:h]u[\Wd\?]qWYcgxa{fmcx5Xuabce[\]`_bXupqili]c5Wpqliabx-c oihi_oiWY]`supqa{l[^ef5oiv liZ^[\]`nf6WY]GabftX`ssqZWY>Jomoiv fi] h hiabccex?]uceWftoisu]`abXu5abZ\eceoiv fU]8:qce]uhi[Yc
d\ceab]qfiWYcGxx5abpqcls`oiab]`fmhd X`aboiv pq]lWYhi_bab_bcecX`WcgXfid\WYce_bXuXs`ce]uceabfnis`WYcgpqf lic v :oi]uabZ\cgWYa{_bsucecefm]`/omWYfioid5XuXceW]ud\d\cecefncecefw]`_b K!cehiVabd^Ws x54abs8]`abX`cesoiXupq]uliX`ab[\Z\f c
omX`V!hi]Y[toivpqpql\cGeoiXufwa{fmWv h?pqlixX`sGabfihicece]uXuhis`cecef6fiXXuab[-]xhiabWvc1plsuxa{dA\celia{c8]uoiqficghidcGn:cesu]`][^Wd\p]lWsux5cefwxa{hicg]`abcGX`mX`]abWYpqpqlliabc^f ceabfW
pq:li]uce[\]d\]qy6WYxceabX`x5ccXuababcx-[\oi_b_bd\a{cgs:]`cece]ufwd\abniom)sfi4Th>yr]uce!oi`jw]`XuabZ\`:c]`![^oid\]qX`WYhmx5] oiv xpq\cc!X`_abWYfiX`h>Xucecgf5a{fmXucGabpl- cehm]`oifi]`Xupqil-]Wyrpqli!c\`jwhiabc
abf5hiV!cgf>a{cd\cefnmsu]ceWYd\v om]qWYps`lmab_{[^abpqflicef>ceabs`:ce]u]u[\ced^]/]WYlmxa{Xux5s`[^ab]`ceabX`]upqX`il5]qWYpqablipqlces`fabd\cecgf] s`lmW[\_{]usux?cefW_{ababX`Xus/x- cefGabc:oi]`abfid^x?W
X`pqliabficgof>hioicefi] h> WY Xua{X hiabceXuce]`[\]d^:]W]u\x5cex5fmftcsufid\abcgX`_{Xuabfic1d^soiv liW_b]uXceft_bceababfi] cyhiceoifdtWncec^d\]ua~Uhmce] nce]ucepqlicef
nWabpq]`ltcefsuabd\mX`oisucefifs`aboi[\fkXqWYx5oixfmhUcefihilwceWv ] fid\ ccgftoisufiX`h5pqliceabhicesunliWY[]`hicgfcefw^cefi_XuWns`abce[\Xufk[\fihmceceab]`fc omX`abfifih}h1X`eois`v om]8hihiabcecef-]`cemf]WYhi^abc
s`abXuabpqpltlmsuceabfd\cGf:[\]`[^]ux?ni_bWYcex5suab\c!ce]abcoihXuXWYWXd\cefGW_bZ^s`[\ceif ]u[\fnis`_bcece]uxceX`Xuc\h^WYhXWY|cen]`ceaX`su\abWx5s`abx-[\fis`XuciabfG]`[^hinice_bce]x f[[\hi]ucex?]!Whs`WYab X
X`v abfihoiab Z\W_{cgfiei]u[\ni_bcexi]`abfiga{ma{cg_{_^fiabpqltscefs`XuplmceabhinWY]\WY_bXu[x?WX`pqliabfice_b_Yfiabpqlsw_[\v XunWY]
pqX`ablicece]ufoinfioiWd-]-]`\abf5cgnma{sG]`oiceWfieoomhmd5oiffiWYWdosoi8v hi]uVce_{abX1Wpqlis`%cecefmfW]`icekabis`WYce]lm_bWYv X1_{XucgceZ\f fces]qWYWYsu_bceab_bab[\d\fificecxcefnceicQabfihiceoiabc ]ucef6xhicecGx a{]Amnmhi]X`ceWYs`f}]qWYsua{Xus`cgpqabd\li[^]`cefaf~roifmhifhce[^]1]`hix?cceWWY]`s`_bcqaa
\y cg][^v ]`WYs`_bcg_bce]`f]`hiceabfiabfid^ceX8X!eo_bilceabWsnd\cecesulmX/ cefx?WYd -eoceabficex ced^]`a~>Z\[\fcg]`cepqlicefnW]`^ceabsWYo
d\s`abccqoiv ceV!li]`d^a{]uc1s`ceceliX`fce[^fid\hmcefccgd\WYfi]`as`f~kois`chicabomcefficehkaboifiV!]uX`X`cqnab[\cefiX`fm[^abX`sufis`a{lmhi[^cefice[\]ucec]ufra{c1a{f6eoicev hmablis5ce]`]Gslma{oivflinWYcecgoi[^]GX]`hiabc-abychia{abce]-f]1Z^hi]`cecgab]`cetX`omcgce]`x abX`X`abcgZ^GfcefWhimWabs`lioicecefi_]WYs`eoaboiv[]
fix5ce[fhi8cgWY]`ofi cGhijkcecgf}li]` niom_WplX`Xua{Z\^[\cef ]-hicehi]5a<]`cecehmhioia ]`* , Xu+`ab[\ fiXus`lice[^]`abc>Z^[\f<[\d^ce]`!X * , +`X`[Yabc>WYo hWYX
J

$#\W3YwY`_UYN^&-aKNY^aT[$&-_UYU5[^N[

L 2@YJK1@ @@ 280 V. ?278@ -0 }>=?.@@/+ =?0A=


^ :/i
323 Y6Ytk:\g: 8/8 v1qUk'l5fUfjig^ n| p mi p CqUi
op rLs}i)kTF1|5f >2iki)k6"lTf 8o n f i p )i o >2mlVi p 2ik$P
(jj 8 -JK F-on p i
d / 
d
 J d / K F-on p J d K
iNi p x p q z qUmqU{ p i8 o p vqh{ie o v1 p1o r8p p ix p Tnl v1i)k'mqUi p mKF-on p Lifjqhi)q>2ixmi1fhfjq>!8i)qUm'\
i1i)qUk'k'qhipi = mo q\k0v182m1Pmqh|k 4K dC qhiqUk' o 82mqU{ o n Ni p 2ike o FLl o {)|kVqUiiF1|Tf?>m
d
p

J1- / - K 

J1-- / -''K --

- F1lTfhf vg
Z
J1- / - K
 v1|kv1m
Rqhi1v1ip= o k082mqh|k'i)ksiq E i)kRl o rLsk Y:8- `::ke 9

i J1-- -''K
 J J"- / -'K / J1-- / -''K3K

i Vq p B1iklrNsg^i p mivyfji)mj)mikJl p l z i)mi p vyi1k'qUi p mlTfwvP


J"- / -$L 2K oifih
5 J1-- -'L K
5 J1- - L . K J1- / - $L
i J"- / -$L .K .2Ke
RqhiyRik0>2i"lTfUf\i p = o k082mqh|k'i)k C F on p qUi z qUmZiqhk'i z x p q z qhmqU{ p i8 op v1qU{)i)k
e o v1 p1o r8T7>2q\fjmIC s'i)q E mSyRi)k0>2idi p :Y6>Yk\gUk::k:t 9
^:/i

32 3{ xi)qUik4 o k'- / '4 = o k082mqU|Z


k'i)k$9d^q p vl!>i)kC2lEqUi= o k082mqh|k 4 l o v o k'V op rLs
6g >i!V|2k'k'i)kV op i,CDFlTfUfwv5>2q\fjm1P
J)-/ KZd J)-/ KZ / -J)-/ KZ o kyJ-TJ)-/ K / '-J)-/ K3K
o k'VqUkP2qUi1v1i z =lTfhf q\v1m
J)-- K -J $J)- K J)- KKk

 o k'P44 = o k082mqU|2k'i)k$9_W0^q p v1rNs p iqUNi)k%l o rNs


xi)qUi)kP4]
yJ / 'KQ9 Y^q p v1l >2ikClEqhiH= o k08mqU|2k 4K l o v o k'
rNs :Y6 O k:\e >2i V|2k'k'i)kV i,C$F1lTfUfwv5>2q\fjm1P
V
G

H

H

L@


E9

+L^

?
?
? `

L\ 

L\

L\

@+

op

J)- 2K d

op
J)- K

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
J

o k'VqUkP2qUi1v1i z =lTfhf q\v1m


o k'

J)- 2K J)- K

J)- . )KZd J)- .K o 'k dJ)- J)- .K .K


o k'VqUkP2qUi1v1i z =lTfhf q\v1m
J)- . K J)- )J - .K .2K
7
}
3 23 xqhk'#4K  dC 4 x p q z qhm qU{ p i8 op v1qU{,CZv|
l o rNsRqUp
i = o 0k 82mqU|k !4  z qhm
J)-/ K J J)-/ K J)-' K3K
xqUk4   o k'yV4! x p q z qUmqh{ p i8 op v1qU{,Cv1|l o rL
s qUi;= o k082mqU|k
 z qUm
4 
J)- K -J)- 2K

t66 {

k
V!moiabcfi s`ab[\[\xfe[^oiX`xabs`ab[^mf?]`abx5Z^[\abfs`abZ-iom]ucefiois`]`ab[\Xua{fiZ^cgcef f6 omX`oihifi]uh oipq ce fs`Xui]`JabpqdlsG[Y~kKceoiffinhW]Ghiabd\cGcefiWY]uabox5hiabs`cea]
Z\c1_WY]/cehWYoi ]uX`X abWv [\x-f>s`cg_bftabpqsuliX`c8i]uiab]upa{lxs abhis`abceZ]]umceoioifi]`Xus`a{abZ^[^cef?f gmoioixfisua{oi[^Xufihice]`f-ompWYoiXhi:cedf5J ]uoifihKgomV fiWYlms`abce[\]fiabcgX`f s
hid\cgoi]upq[^lfificefmcefhi_ba{pqlGce]`lhiWYcgv f>okd^[\v c8fififcgfw cefihiomfid Z\[\f [\x[^X`abs`ab[^foifih1i]ua{xabs`abZ\ce]kcgtom]`X`ab[^f
Z\d\cgab_bfsy6moioifi[\fih_b_bcehif s`ababcG[^fi:abce]kabfGed\ceced^abfia{d\_bXucespqf/l]uYWcehabs!pqWYltns:cgcgcea{awfmX c8h[\d\WYxcelicg]ab[^XugX`X`ocabs`eab:[\cgabf-a{d\d^ceomcefifwfiXuYhpqhliWYW]`abs x5 absuoia{v oivZ^]w]cehm]Wa{_b<c_{c:ce i]uoi]uoiab]`x5fiXua{hab[^s`fomabZfice]`]`cels`abW[\oi_bfi]us`X`cecgaff
ni:_bYceab6nistV!>abceYX`cgXk:\ceeceabX`i}]ua{kfm:eab:5kfi/cefmfi:cef ab] q8k Z 8t% : 3 mUw
hice]!ii[^]`_babd\xcefia{suhmabZGc-]`ceoioiXuX]uWYX`abd^Z\ccg=f cesiomWfins`ceab[\ficeabcgX`=f s-Jx!v WYnif>oifihmd oiK1]`4 pql}fihioisua{[^foiv nce]hmcefU!onWo
7 t66}

32 3
iNi x p q z qUmqU{ p iO8 op v1qU{)i= o k082mqU|kPq vmm|mlTf'9
ceabX`iabce`_ 4:]uabx5abs`abZ1]`ceoi]uX`abZ\c moifisua{[^ficefX`abfihcesW1hiabc[\_bd\cefmhice f 4
]]`ceoi]uX`abZki hicgfiX`abf fihS\[\fmX`sWfs`c moifis`ab[\fmcef nce_babceniabd\cg]suce_b_ba{d^\ceabs i]ua{xabs`abZ
oiv 
J)- . K J)- J)- .K .2K

 @ ?
?
?

1xWY_ >gJ K3Kg

^

L@

?
?
?

\
V!a{c1hioi]upql6i]`cehZJ2K oifihi]`cehZJ". K .]`ceoi]uX`abZhicqfiabce]us`cVioifmtsuab[\f
i]`ce]`cgoih]uX`4abZ\ c-V! cqfiabsua{a{Xu[^sfmab]`f>abx5habWYs`X ZX`]`sucg]`tceomfi]`d^X`cabZkm[\V!]ux?abceWYX-scehm]u\ce]Gcefmift]usa{xx?abs`WabfwZ\cewfabfihmcecex oi]uhiX`ababc[\f[\nioiabx d^c
d\ceXupqli]`abcencef>ab]`h4
i]`ceZh J2K JK
i]`cg h J". ) K Ji]`ceZh J".2K .Kg
i8]` cghU Jab ]`K3hK]u[\cei_bd\]_bWYv abpqX`cgl6ftsuhiaboice]`]usplS hicef}i]ua{xabs`abZ>]`cgtom]`X`abZ^cef}oiXuhi]`oipq}:d JU(!jj8
V!a{c !hihiabs`ab[\fWYhih J"- .2K - .-abX`si]uabx5abs`abZ-]`cgtom]`X`abZkihmcefif>ab]k[^v fificef>Xuabc
x5abs8!a{_c!hice]<ceoi]`Xua{[^fiX`d^_bceabploifmd
WYhm h J"- 2K J"- 2K
WYhih J"- . K J J"- Whi-h J"- .2K .KK
hicqfma{cg]`cefwV!ce]i]uabx5abs`abZG]uceoi]`Xua{Z^cGomX`hi]uoipq
:d J8 J`) Kem > J k8 J KK3K
]`cem]/WYv Xucefs`abce]us[^_{d^_ba{pql5Whihw
V!a{coi_bs`abi_bab\WYs`ab[^fGx-oi_bLs J1- .K - . abXusi]uabx5abs`abZ ]`ceoi]uX`abZkhicefifhiabc<ceoi]
X`ab[\fmX`d\_bceabpqloifid
x-oi_bNs J"- 2K J"- 2K
x-oi_bNs J"- . K WYhih J J"- x-oi_b3s J"- .2K .K
J"- x-om_{s J"- .2K .K3KK

hix?cqWfwfmYa{cgabfi]`s8hihicexabcx?omWf-_{suababif _ba{\Ws`ab[\fe:abficef-x-oi_bsw]ucei]WYv X`cgftsuabce]`cefmhicefoiXuhi]`omp-cg]`lwWv _{s


!:d JU(!jwji JWhihw /J`) Ke /J2 K3K3K
hi]`cecefGoi!]uX`oiabZ\X`hmcgf?]`oi!pqoiX`Whmhi]`hGoipqd\cgd\cece]`f1Xuceces`abgfis/ce f1hiabc moifis`ab[\fGWhihG]`cgi]/Wv X`cefs`abce]ucefihicgf5i]ua{xabs`abZ
X`niV ababZ^WYceceXsu]cesG[\V!_bhid\cqabcgc5fifihi6abs`cab[^v[^jkd\fice_bceabxpf5lmx?ab\f-ceWabhces/W]`XuX|X`WWYsu]`]u]`as8ceWYfioinmd^fi_{cgcX:f>iabf n[^]`cgx?_{oiabceWnmois8a{fdi]usea{xo6hWYabs`X:abceZ x6]ux-]`oiv ceoilms`XoiabWYce]ux]uX`ceabZ\cwf6ce!] oix-fiV!h6cqWXufifia{c-hiabs`ceabx[^_bf ficeli]`cecefw]WYoi:pq]l X
[hice] WYoipqldtW]fiabpqlseoZ\ce]ucgfihicefw
$#\W
J

3YwY`_UYN^&-aKNY^aT[$&-_UYU5[^N[

@Le

\L^

+L^DQ


\L^

L@

\L

+L^

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

t/6 6 };
323{ xi)q/Lk'24q ) i1vQ 9R#lk'kRx q\p v1q mz l qUmqUrL{ s}p i8 qUipop = v1qU{,k0C82\mqU| kV V4!o k'd v1 i)qUi kqhm
o
o
z
J1- / - K J1- / - K
7

x p q z qhmqU{ p i 8 o p v1qU{!9

cecga{X)4 Xd\ab_bs
J"- / - K J J"- - K 4 J1- / - KKk

fi:mceoiX-]yfid^ices`omf abfi[\oiv fmd^s`cesabf[\Xuf>[\eox5WYoabois vliabhif]ucece]!fwoiWoiX`abfXs/ce:abfihicgcg]%f%<(ceWoipqlt]`Xuab[\cefiabX-Xud\hi_bceceab]1pqltiom]ua{fixd-abs`abZ\abcGcef6ncgacghmtceomf]`X`ab[^Z_{abd^s ceWv fishicecgaf


ceabX`iabce`_ 4
V!a{c!fiabpqltsuficedWYs`abZ^c%V!a~kce]`cefm
-% -
-J". K i]uceh J1-<.2K
abX`si]`abx5absua{Z1]`cgtom]`X`abZk
V!a{c abd\foix moifis`ab[^f
X`d\f JK 
X`d^ f J". K
abX`si]uabx5abs`abZ1]`ceoi]uX`abZk
7 t66}

32 3j* xi)q 4M bx p q z qUmqh{ p iO8 op v1qU{ 9Rlkkq\v1ml o rLs=4M 
z qUm/J1- LK J1-K5x p q z qUmqU{ p i8 op vqh{ 9
cecga{)X 4 XabX`s J1- K -oifih J1- K J J1- LK3Kg

nce abcefnfwW8[^pqabliliXus5_8ce]cey6Xab] ficeoiababX`pfic lX s-abfZ\n[^cecexabafic X`cesuhii]`cece]`fmab]xd\cea{suf ceabZ\icoi[^]uX`]`abx?cg[\tfiWomXus]`d\X`ce_babceab[^fiabf5pqcel]oioi<x-fid6ceWYoifi_]`WYhmXu]/abce[\:_bfif5[^Xun}d\_ WYv _bce^X`ababs/pqc ltX`omabfipqlrdd\abfce_ [\vcgXuns cefmlX`W[
ceabX`iabce`_ 4V!abc ioifmtsuab[\f
J .K J1.K
J1- .2K J"- J"- .2K .K
=

+L^

\L

\
x5]`cgtabsomi]`X`]`ababZkx a{suabZ]uceoi]`Xua{Z^cefioifmtsuab[\ficef?oifihRce]`^cefifs x?Wf5_bceabpqlts WY_bXi]ua{xabs`abZ
xWY_b_bchice]!s`ce]qWYsua{[^flwWYv sus`cefab]WYoipqlhiabcG _bceabpqltomfid\cef
J"- K -
-J"- K -J J"-/K LK
[\hiWYofcef\X`hsud^ceW%_{_bcg_{hia{cgpqcef-l]X`:[^vceWYfili]qficgWYfwcex5fcgths`V!WYce-]abceWYX`c!oiJ"-/pqablX`KsX`X`WYsq[\WYn_bsupqce5sli]cG- fma{a{pqf-cglts8hmomceZ^]`][\X`xab[^cefimce[\oif]u]ux?X`x5ab[\Wabsf-s:cgZ^a{WYcefm]`]qceWY]xWYmfmce]`his`abx5ces]uabs`abcgab]uZ^phwcelmf\X`cey_cga{]ta{omcghi]`ceX`ce]a]
WYoV!i]ua{c a{x!abs`pab^s`ceZ1]`x]`ceWYfioif]uX`oiabZ\fi"c is`aboi[^fmf-ta{suXuabs[\fi]`cecef oi]uoiv X`liabZ]ucehifwcq fma{cg]`sW_bX
J .K .
J"- 2K J1- K
J1- . K J1- J1- .K3K
yrab]ce]uhicef>XuwWYv suce]XucelicefhWY1X`abc fiabplsi]uabx5abs`abZ1]`ceoi]uX`abZ5abX`s
7 t66}

32 3 6xi)qUi)kR4i dC4 o k' 4 x p q z qUmqh{


i8 vqh{ k' 4! rNsPqhi fji)qUrNs k0>2ik
$#\W
J

p op

3YwY`_UYN^&-aKNY^aT[$&-_UYU5[^N[

op

J"- 2K
"J - . )K

-J"-/K
J"- J J"-/K .K .2K

i1k'qhi p 1m 9R#lk'kRq\v1ml o Nr s x p q z Uq mqh{ p i 8 o p v1qU{!9


)4
L2
dJ - .K E9 J = "J -/K .K

cecga{X ya{]nces`]qWYpqls`cefhiabc ab_Xomfis`ab[\f

XuWY[\_bfi_bXlXus ;s.
:Xd^a{_bsdJw - 2K J J"-/K K J J"-/K3Komfihoiv ];Xg.
Jw - . )K J L KL J1-K . K
L KL
L2KL
=

J =
"J -/K J J =
J1-KK .K .2K
L

K


L

L
2

J =
"J -/K J = 1J -K .2K .K
J = L KL "J -/K dJw - .2K .K

oi fiJ"- h .2oivK ] J". . - .2Kda{XusJ WY oi- pq l . i `] K abx5 absu<a{ZAS]`ceoiabX`]us-X`abWYZk_b Xu[>i]`abxa{suabZ>]`ceoi]uX`abZk:y6ced\cgf

ceab ce/f O k /y a{]ficg[\fi]us`ficecef6f ceceabfiabficgcU]G_bced\_cgWnis`ab][\W f oifm h / / g| WY]`aWa{fni_bcehifce]Z^[\x_bd^ceni]W

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
\8:tT :i :Xu[Ycg]`fhiabc6cefid^c6hice]=oiXus/Wv fihic}Wo / eoiv ]hiabc
nJ"WJ ] a{ Xu_bK s/Xw ce abX`'mJa{cg _i ceK3abKVfice X:fihid\omabt_bs/suab:[\abfif Xun ceJcea{xabX`cgXaboiv finficec]:hiZ\ce[^f1fV!ocqnfiWYabo s`abhi[\cef]:ii]u a{x K%abs`abhiZcq]`cefiaboice]]
X`abZ^cefPioifmtsuab[\ficefoifmh5eoiv ]XuwWYv suce]`c1|8ce]ucgfihioifid-nceceabX`cefa{][\_bd\cefmhicef>iWYsu4
k ilxu s
3 3\< J)- x i.2q Kg /4  4 J)--i) qUK k' ipx .p =q z qhk=qUmqU2{ i p iOeg8 of >2p iv1qU{)iTl#=o kM_ 8 mqU|Jk 9l R lX`koik%pgp q\Nv1"mq s TpK
J

p
i1k'qhi p N l p 9
)4J

cecga{X fihioisua{[^fUoiv ncg]hicef>!onWo5hice]!i]`abxa{suabZG]`ceoi]uX`abZ\cgf=iomfis`ab[\ficgfK

V!ce] ]WilZ\[^f 4! abX`s!hioi]uplhiabcm[\]`xce_ 1hicqfiabce]


nWY]

V!ce] ]Wil5Z^[\f \Wfif5hiom]`pql X`oipepJ 1Khicqfiabce]usce]`hmcefw

] Vrhiom]`pql hicqfma{cg]`s
V!ce]? ]qWYil}Z^[\f \Wfif}eomv
cg]`hicefiabx WY_b_ abX`s ^[\fiXusWfts m
cea hioi]upl [\x[^X`abs`ab[^f5WYoiX -oifiP
X`Z\ce[^abf cef hica{]ufih5abceh]`cgWfifihifdc hiioi[^]up]`x5lcghi_{abfAcemoiv [\]]`hmxa{cGce_ h ]q WYiblm/ceqf $hiabced\X`cecg] m[^fioifificefsua{[^oififice/h fw@iV!Gceni]gG% ]WY@ ml
:/ J3J1@ TTJ % LK-/1 j@ J KK @ J / K3K
x5abs8ficgoicef>|W]`aWYnm_{cgf 8hmcqfiabce]us/
cea hioi]upqlUi]ua{xabs`abZ\c-ceoi]uX`ab[\fUWoi#
hi cqhiabfmca{cgi]`[^ce]`fixhmc ce_mx[\]uabx5s8hicece_bffhi]`abceceabX`cecgf] |moiWfi]`aWYsunia{_b[^cefiX f ce fw oiV fmhWYJfi 6f> d^hm cecq/fi[\abficefi]u'scgKgfUhm ceoiffih ]q@ WYoiifmliomh cgfif>h Z\@ [^f
@Le

+L^

^ 4

R' J1@ J .J Nd 2K3K/F.J Nd K


 J ^@ /J .J NdL K N' .J "Ld 'J K3K3KK3K

`X ompep
x5abs8ficgoicef>|W]`aWYnm_{cgf ioifih oifmh?hmce]-[^v hice_bX`pqlicgf 3moifis`ab[\f
V i[^W]`xhiabcec _oiv n3ice]omfihmces`]ab[\cefS]`hiceoiabs`]`cgpq]`l}s`cgfceabfi!cV_{d^ice[^ni]`]qx5WcgJh_abf_ K_ hihioicq]uplfma{cecgab]`fincW]-i[^a{Xu]`s/x5:cg\_8Woivfinf6ce][\ni#abd^c _
WKv oiabZ\WY_bcefs8cg]`X`cgs`es ce]`hicgfwZJyrabcd^celshWYNX MTK
.

c.

rNs'^l l :82m/i iq\v1mq\


v1rL3s2i3j> = :kMqU8k'mi qU|G k ifjlmqU|2x kq qUmqh{ iOs'8 i)q E v1mqU{:q\Yv1m169 Yk:\e CQF1lTfhf vq s p i
p

ki
3 3u&

p z

p op

iNi x p q z qUmqU{ p Oi 8 o p v1qU{)i G ifjlmqU|2k q vmqUk2i"k'qUi p N l p 9

\
oifces`cgcg]`a{X`X)pq4licga{hmceWYff1fm\a{WYpqfilf1sehiabcabX`mpq[\li]ucgx5f ce_ oifi hhiWce]_{X:hihiccfifiababcece]`]`cgcgfifihihicdcim[^[\]`]ux5x5cgce__^K ficelixcefwJya{]
$#\W
J

3YwY`_UYN^&-aKNY^aT[$&-_UYU5[^N[

ceabX`iabce_`4:]uabx5abs`abZ1]`ceoi]uX`abZ\c<ce_WYsua{[^ficefX`abfihcesW
hiabc _bceabpqlilicga{suX`]uce_WYs`ab[^f x5abs J1- .K ; J3J1-<.2K J".-KKe
f xa{s J1- .K X`d^ f J".7-Kg
hiabc _bceabfice]u]`ce_WYsuab[\
yrcgab_]8Ws`ab[\[\fm_b_bcecef5f-nceabcefiabd\cecabX`ce!fwni X`pqli_boi^ceabd\cefmX`pqlWs`cefi]ua{xabs`abZ ]`ceoi]uX`abZ\ce]moifisua{[^ficef-oifmh
^:/i

32 3 x/iqUi)kP o k'j G ifjlmqU|2k'ikqhkn 9lR#lk'kNiN)iqUrNs'kikVq p


z qUm

I2lTv 6:6t I{)|k G C


%ni)k :\8/::e j{)|k o k'lC
nqUi Yt::: {)|k o k'd;9
7 t66}

32 3i xqUk'V o k'j x p q z qhmqU{ p iO8 op v1qU{,Cv1|Rl o rLsC


%j o k'"j;9
cecga{)X 4 XabX`s ; oifmh j J1jlZKe
:X[^_bd\s/hWY-WYoipqlhiabcGce_WYsuab[\fi cef - G ] m]`abx5abs`abZ1]`ceoi]uX`abZ5Xuabfihw
7 t66}

32 3i xi)qUik7 o k'P44 F-on p } "x p q z qUmqh{
ip 8 op vqh{ 9]Rl2k'kRq\v1ml o rNs=2qUi G i1f\lmqU|k z qhm
}-
d Z J)-/ Kk/` J)-/ K
x p q z qhmqU{ p i8 op v1qU{!9^q p v1l!>i)kClE;l o F :Y6/rYk\gYi:\tY
Vi p 2ik82lkk$9
cecga{)X 4 V!abc pqlWY]qWYs`ce]uabX`s`abXuplmc iomfis`ab[\fZ\[\Vf abX`s
J)-/ K J-TJ)-/ K / '-J)-/ K3K
^

celabX`m1iV abce_`)4i1fV!{)ab|c>k.rce_WYabX`susab[\if]uabpx5-2abs`.abZ}d]`ce oi]uX`-abZkq\v1hmmce2fii f p cg>X>l2kabNX`s=l)spf\-2q>. iVeydk'm iq fi- p ~- o l Z


p op
.RJ1- K J"- ) K .m


7

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

it8 66vqh{}i
3i2fj3l2m
qU|2k'xi)i)k qUikVk' C: / CF-on p # Z`v1 mifU fjq`>x'ilx l p q Vi)qUq\mv1qU{i2iOq\8 vB o k0v1qU82{)mi5i)= x p qk0z 82mqUqUm|qh{Z

p o p
G
o
k'i)$k 9R#lk'kRq\v1m2qUip= o k028 mqh|k 4! z
-TJ)-' K

$dJ)- K
J)-- K
$ J)-' K

x p q z qhmqU{ p i 8 o p v1qU{!9

p z

qUm

p op

F1l5fUf vF1l5fUf vpv1|kv1m

cecga{X)4 V!abciomfis`ab[\f l WYshma{cGV WY]uX`suce_b_{omfid


J)-- K J)-/ K TJ)-/ K / J)-/ K dJ)-/ K Ju2J

Q#?
?
?

)J -' KK3K J)-/ K

ncece]`abceX`ipqliabcefm_`ce4s/kV!abXuabsc=im]`aboix5fiabsus`a{abZA[\f]`cehmoia{]ucX`abZkhiWYX>hice>fmf>WtceabXx-d\oiab_bxzs nigGabfiabx-oixzeceabce]=kWYlm_{cgf
x?WY'J1- .K -. X`W[^_{fi_bXXX`s - .
fWY_b[\dA oiv ]hWXabfiabx-oix>
hiceoia ]upql 8 i /: iw:V kWYfmfehic:fi6abce]`cgf6Y:wa{ ]AWceaboifiXcfmced^oicec [\mfioifificgf?sua{ab[^Xuf s/i hmoi4]` pql 5mhiabc
t _bceabfiXus`cepX .1x5abXs .;ZV}-$ . X`WY[^_bfi_bXX`s .-ceabX`sua{cg]`s
J)- 1K
oifihXuplm]`ceabncefoi]u J1- 1K .Y P- .i
7 t66}

32 3i 3v1m x p q z qUmqh{ p iO8 op v1qU{,C o k l o vI op rLsVNiv1rLs p nl k082miyRqwZ
k'q z qUi p1o k0>>i!V|kk'ikDC2lk'kRq\v1ml o rNs x p q z qUmqh{ p i8 op v1qU{!9
cecga{)X 4 XabX`s J)- 2K Aoifih
J)- K W_{_b
J)- ) K

X`[^fiXX`s }- J)- K
9

E9

ceabX`iabce_`4V!abcioifmtsuab[\ficef
J"-/K dtWYfme/WYlm_{abd^ce]fs`cga{_khmce] oWhi]Wsoi]`ecg_Z^[\fj
.d-\ J". .g-RJ". K J". )K -/Ke

$#\W
J

3YwY`_UYN^&-aKNY^aT[$&-_UYU5[^N[

hiabZ. 2 g-w\Jw )K . - X`W[^_{fi_bXX`s . 


-;J1-hiabZ.K . WY_b_bX5. 
-x5[h.

Xu[\fiXus
X`abfihi]uabx5abs`abZG]uceoi]`Xua{Zk
ceya g  hiabc- 8WYV oiXWYfi f}hihioic]upqfil abce 8]`cgifr:'ab]-i:ek/cg=afi: ceomhc. i<cek_WYgsua{/[^fi:ce fg: i eb 8\ Y:oiwfmh
lice]uZ\[^]`d\cglicef>abc![\_bd^s 4
#-/ %d ceXd^abniscga{/
- d oiv ]W_b_{p
c f .".!d^abx5_{s abs}}-$ .i-2 .id^iced^X`cepqX`lipq]ulia{]ucgabncecenf cgf .d .;Y Y} }- .i-$ .m
7 t66}

32 3' * 3v1my x p q z qUmqU{ p i8 op vqh{ o k'7>iNs'i)k o k'Rl o vE op rLs
Ni1v1rNs 2nl k082miegfUf`ZL!Vl9:lUq vmi)k! lkmq qhi k0>s'i {)| Cl2k'kRv1qUk'Vl rNs k'
-

E9

E9

p
x p q z qhmqU{ p iO8 op v1qU{ 9

cecga{X)4 Xd\ab_bs

)J - 2 K
J)- K

mce]`ficg]d\ab_bshiabc )v oiabZ\WY_bcefi

-' %d

p1o

*

p p

 J)- K
'J J)- )K - J)- 1KK

xWY

Y !

. ?}-$ .

ceabX`iabce_`4:sW1hiabc :ceab_{nWY]`^ceabs`Xu]`ce_WYsuab[\f ba Xusi]`abx5absua{ZA]`ceoi]uX`abZkihicefmf>ceXd\ab_bs


- .d g.i - .

ceabfixzc fi [[\vpqd^lU_{abWYpqlifm^hiceceab]`s/c>Tk6WY[^liv d\_bce_babfpqli[\\_bd\ceabcgsuf-cefX`[1hmeceo-]pe<[cehiaboice]`]`cgXufwab[\f6hWYeAoShiceabscWni_b[ta{cghm]`a{cecgfw]8:oinficefwh5[^v V!s`abced\pecg[f6hiabce]a{]


oifmtsuab[\ficefi]uabx5abs`abZG]uceoi]`Xua{ZXua{fmhw
^:/i

32 3 6R#qUi +m ,w/:U!ii) `::k 44 Vq p
i1k'qhi p m op rLs
- . Z J1- .KJ"- . ) K .

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
!V abceX`cmoifisua{[^f5abX`s[~cgfiX`abpqls`_babpli]`abx5absua{Z1]`cgtom]`X`abZka{cAa{XusceabficGa qces`ab[\fZ\[^f
 omfihn Y>Wf5ce]u\cefmftshiabceXuc8Ws`XWpqlic\cefif5xWYf1ncgs`]Wpqltsuces/fWpql5ce_bplmcex
JV pqliWceXx!WGnihm\WYva{cGlm_{:cgf5omfid\cgs`X`cpqliWaboicel;X s WY ohi:oid\]`cepqcglia{d^ffioicexsucecef>]`abceV]uasWd\[\cgf]`hiWYce_bcef f14 a{f ab]fmcefificefhiabceXuceX
pqlicexWGhmceX`ced\cgfWYoipqlP m:i)`i:Y\ K
J

. 

 !

 !

 !

 !

 !

! 

r
t
r r

r
r
Zabcecefi_bc5f5f\[^abx5]8a{cghiZtWY_babceXcesu_bsGsuceW^d\]WYc]oiv s`J_bce _b_bs`_b c?cK:hiV!cgWYa]_bWYX8d^[^h[\niWYfabd\XWce_bf5cef6s`cni:ceababXW^_{^WYgce]8os`nsuhmcceceece]5ce]uabX`pqV!pqliliafiWcecgabd\ff[^sM fhWY _bWYce~kX fwcekfWna{fSliWY_b]cehifid\ceab]-niW^shWYWcey] X5X5J"-- : W\.2WYKe. ]


ZZJ"- ababcece _b_b.cc%KkZ\Woi[^lifi]`_b^ce[\s`fic1x5W^Z\x1WY[^s/]u]Yc\hiV!ce:abxceXX`c ^:[\ceoixffmsutx5ls"WYce_bf-J"s`- cgabf f5.2Kehmce ][\ V!x aWYa{sd^bba{[\ XufsWhiJ"_{-cgcgfw] \:ab.2foiK fmhi tces"] J"-J"J1- - .2..2KKK1abJ1Xuf-s`cehilces]!. fm[\[tni)pqabd\/lK cgf.
V!Woifi]`d\y6pqcelifcefd\oixcgxfGa{s cehi]`ceab]8ceW]uf?oia fiqgcedGo?hms`^abceWYv Z]liabs_bceWv fwoiskfi K [^v s8fififoicef1x5cg]`abd[]kJ"[^- _bd\ cefi.2hmK1J1c8- x. \ celi) ]K oi fisu.ma{[^ fiJcef pqlhis`cqoifmfidabce^]`cefa{] 4
oi]ufiX`jh Ts J".12Kwx5omabfis hG- ]`cg X`. s J1 KkiXuab^fihfihmhia{cgcq]`ceXfid^abd\ceXcgWfd\WYsoiablX X`ys !Jbceab]ufiX`hiTs cgJ"2oiKs`ab d]`cegXuo$s J1nceKK8X`suhabx5W5X x5cgfisuc hicekf WYlik_bWYcelmfi_{cgfW\WY- ]
abf5hicg]WYomplX`pqlicgfP(oixce]`abce]uoifidi[\xa{sd\ab_bsfWpqlV!cqfiabs`ab[\f
]uX`Ts J"2K ]`ceXu$s J1K
]uX`Ts J - . K -
]`cgX`Ts J - . K .m
7 t66}

32 3' < RqUip= o kM8mqU|kik ]`Xus o kG]`cgX`"s v1qUk'x p q z qUmqU{ p i8 op vqh{ 9
\WYcefmfcga{x)X 4WYfXuhis abc5- V! .cepe[ hiabcei]ioihfiWYfis`f>ab[\d^fmab_{ces f-}xabsoiab_fic h .[\_bd\cefmPhiJcecg]Ga{f WY_bcepqablipqc ltomv finid\omcefifd iKgi]ua{hxWablis`ceabZ]

$#\W
J

]`cgtom]`X`abZhW]`X`suce_b_bcef 43YwY`_UYN^&-aKNY^aT[$&-_UYU5[^N[

]uX`sTJ"2K
]uceX`sTJ"2K

i m
.sm -i - . 

-g .s - . Z

/^[CS-:/ iop rN
sP3i)2qU3k'ui#> t ^lsuq fp *?-2i"
 k'/qUi p i)-'kPM+qUqUk'i o 82|)mqhqU{ i p1o no Nk0i >dp i)k' of\qUprNrNs's i p t l)sf\ikQF|Tf >2i)k-
C

*+
*?-
/ -'+ -
* - -0+


o k'VqUip=|Tf >2i)k o > p q vF o k082mqU|k*w+ op rLs

$*! +
$* +

]`ce]`XuXus$$s J1J1K,K * +`
ab_bV!X`abcesabnicceabiabdfi[^hmZt_bd\ceabceceoi_bfis`cegabfd-oid\(ni]uaboiaX~k_bWY_bXceof6oifi(!hiabs`oicab_b[\_{ f cgf?_babceX`WYabspxlm[Y~kli]`cececefabpqs nlWYs`*?- ce]fi ]`mab/x[\ _bd\a{su- ceabfmZ+ce]ufice hic\oi*?]`- Xuha{Zk l\/V!ce Xabc- d^i a{[^_b s8 _bd\g cefi/Wpg ][t hmx5+`a{wcgabs8]`WYoinnficecqd ]
hihiabcecfmi[\V_babd\ceceXufmc ce_{_bcgcea{x5pqlces`fcGsuc5- cg
li]`nihiabXXcgoi- s` abd\x5^ceababls s- ab]` h5
 Xuabkpl[\v fmXufiwceWYv f5sucecg]a{fmWYhi_bX
ceoiceabsuf5a{dAs`]`cgcep^lm[\fifiabX`Xupqs`li]`omce] a{cg]`|8s[^]`s`cecg]a{ _
ce]uyrceabXuabce]fwk [^v fificefrcgtom]`X`ab[^ficef}hioi]uploiv li]ucefwhiabc?WoGnce_babceniabdZa{cg_{c|8[\]udWv fid\ce]
eoi]Yoiv pqd\]`cgacef 4
7 t66}

32 3{/ & xqU k'42  o kP42 x p q z qhmqU{ p i8 op v1qU{,C
 qUm
l2k'kRl rLs 4!
o

J)- 2K
J )- . K

J)- 2K

J)- * J)- .K J)- 2K1+ .2K


cecga{X)4 WYfeceabd\s_bceabpqls/hW-hiabc!a{_Xoifisua{[^f
J"- .2K * J1- .K J"- 2K1+
i]`cg]uta{xom]`abX`s`ababZZ]`abX`ces oi]uX`abZGabX`sey6ced^cef J"- .2K ]uX`Ts J"dJ1- .KK[^_bd\s/qhWYWoipql i ]ua{xabs`abZ

ih]`mcgcqcet]`omfifi]`cgabX`]ceab]`Zkkce[^vf}fiWYfi_bce_babXf ]4:qcg:hiab]abc-fi<cP cem[\oioix5]`fiXua{[\[^s`fmabf [\cef X`fabs`x- cefoi_boisWfiJf s`oiv abn[\fce/]w x ce 4li KV]uce 4]`c m oi5fi 'su a{ [^ fi cef!li/ecgoiva{`^lm6sG]`ceiifw]u]uYa{a{xxV WYababs`s`gababoZZ
]`cgtom]`X`abZabX`s

T
7

t66}
323{
i8 vqh{QCl2k'kRl

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

p op

xqUk'}I4  o k'% 4 25  x p q z qUmqh{


 P
s F1|T?f >i)k'2i p1z lE i)k=2i"k'qUi p mip= o kM8mqU|k 4
o rL
J"- 2K -J"- 2K
"J - . K J"- J1- .K .2K
l5f v fji)qUrLs2s'i)qUm{)|k i 8m| p ikd o fjivi)k$9

k
Rl2Niqq vm
cecga{X)4 V!abc oiXuXWd\c![\_bd^sXu[Y[^]`sWYomXhice]8WYsuXWYpqlic^ihW-hiabc!ab_Xoifmtsuab[\f
dJ1- .K * J"- .2K / J"- .K1+
i]ua{xabs`abZG]`cgtom]`X`abZabX`s

yrab]ncef[\v s`abd^cef>X`pqli_babce^_{abpql5fm[tpqlhiabc i[^_bd\cefZ\cg]`\cgs`s`omfijd 4! x5abs


*?-
/ - + *?.
/ . + *?-
/ - .
/ . +
hiWc-_{_bX ecghi]`_babcec-d\cesA]uX`a{Xus`s/c>kj:a{abXufs`ci]`a{f6abx5abablisu]ua{Zc5]`ceceX`oisq]uWYX`fiabZ\hmcgs`Xceab_bic5[^]`[^xlifiWYc shm(!a{oicgX`_b_bcece] fUmWYoixzfi]`sucga{[^plf>sucecef]ud\abmni[\s _bd\cgcgfid\ceceff
]uX`sTJXuoipepJ/K3K;hiabc%%_{cga{pqloifid

 X
)
J/KiX

uX oipep
]uX`sTJXuoipep'J/K3K ]uceX`sTJX`oipepJ/K3KX
XWx5yrxabce]f 4 WYXuX`cefhiabcnceabceX`cgficefWYni_bXu_boipqlif_bs`oice\]ceabd^cefiX`pqlWs`cgf5abfcga{fmcex VaWd\]Wx5xeo
su[^cex5]Ww b
<
XnucepXulmpcelmabhi]/oifiabdfw
]`icg]utabomx5]`abX`s`ababZ^Z c nceX`pq li]
sZ\`ceab]u[\X`fpqlw ]`ice]`aboix]ua{X`suababZ\Z c
ce_WYsuab[\ficef oWYfs
cek moifis`ab[^ficef
<cehioisua{[^f
fihiceabcfSyrme]`oUabab]x5kxab[^s`v abfi[\vZ fipql]`cecgs`fwtce:f}omx]`X`WYabab_bZ^s_bceceX/Pf :ab_ic-oiWYfmX1d^tcesuceabab[\abd\]fificeabcgf}fs`ceX`hi]pqcelimf}[^oif?ffiWWYsYs`omoiabv LX [^]uMGfi_ba{cepqfUliabpqcgliWYf ceom]uX`k_bhia{WYpq]Ylmloiv _{pqcgfi\fabcepfwlxsce\abhificecgceabfifwpqfliceX`nfSabcec]`hceXuWYa{pqfmgloh
s`s`[^ab[^sfiWce_fZ\[\[\lm]ua{X`fmsud\ce_bce_{d^cgcef6f>[^v fiab]fioiceffiwX!hihiaboic1]`pqfilabpqWltoisGX Wabxo<abWf_bs`_{cgoif absua{:Z^abcefif?dWYna{fmcefif6cGcenabf6ce]`ce:pq]`lid^cgceftninfiWYab]`XGc _babmcqoicefi]u^fw
x5abfiabs8h>yrm]`abab]cex5fifababois`d^abxX`ZGs`cecg]u]`ficeabXceoi]uWYce]`_bfXu_babc Z\WYces`_b[^=f_bc sWYmi_boi]`ceabfifxsua{absua{x[^abZ-fiabce]`ff>ces`oiWYoiabomsu]ua{X`X`Z^abhiZ\ce]Ycef>oiv fpqtabnfiomWYfiX`L] c1hiMA] noiv cgpqom]`\cepc-pqllihicehioifabce]unpqX`Wcelw]`X!cefd\JV celiWsomXfifiababX`pqs!s`lab[\ces sfi4 cgfW
xX`pqli[^v cgd\f>_babpqlwfi\ab[^fi]`hmhicefx oifmd-abhi]cehi]abcGy m[\v ]`]`absux5ce]abs`oiabv Z1n]`cece]hmoice]ux X`abZ\!cgf>_bilWYoinXuhices] omv p^cabfceabfice] _bceab\[^d\]Wilia
)( jwj 8 > J K 

\
hihiWYfm]uoioi[\]upqpq]`-lhmfia{f-cefhmoia{cgfiX`h>ce]h(!Woifix5f>cehi]uomabce]`]`pqoilifm\Wdv li^_byrcefwab]8K hi:cqXfmXucea{cgaX]`ce f hihiceabc]V!asuWYcd\i[^]ufabWYx5_aboms`abfiZ1]`s`ceab[\fToi]uX`ab4!Z\ c1 oiX
/J-K J-K 8
abX`sabxa{fsuoiabs`abZ\cef1abfificnce]`cepqlicgftnWY]oifih1s`[\sqWY_/Wncg]8ceX8d^a{_bshice][\_bd^cefihiciWYsu 4
ki
3 3b Rq\v1mk'qhrLsm]x p q z qUmqh{ p i8 op v1qU{!9
cecga{)X 4y WYv ]`dc i]uabx5abs`abZ5]u ce oi]`XuabZhWfifdWYv nccgXGceabficef6i]uabx5abs`abZ5]uceoi]`XuabZ\cef
omX`hi]uoipqk iXu[-hWYd GWYv ]uc\ifiXuncgX`[\fmhice]`cA[^_{d^s`c
J-K /J-K J-K 8
yrabhice]uX`i]uoipqlw

yrs`ab[^abf]:ld^WYcqnoicefif5hmWce_{fwXu[yrceabfiab]Gcsuk[\[\v sqfiWYfi_bc\cgYf6noice]`ficgXGplmcecefabns`ceWY]1]uc\ceiabfiWYXunpcelm]8]/fiWYv fmabpq\lces:fSi]`oiabfix5h6absuha{Z!W]]`WYceooi]uZ^X`ceabZ\]`ec abpqmlois`fice^f


eeceoivoabfi]c1ce]`ceoihificWYabZ\]us`icgce]`]`fX`abxcg_{_ba{cGsua{abfmZ>mhr]`]`abx5ceabcgois`fiab]uZ-abX`d\abZ\]uX`cesuRc cefioiiX>]`oiXufma{WYZ^t_bc_bsuc>ab[\msuf oi[\fisUW_bsucgcea{a{[^ffm%f ceif}Joihfm fiatmhisuceabce[\ab fific ce fmx5oihmfiabs a{cs` aboiJ[\ ffi X?K W _bX`X5[UcehabfWYd\abWnipqceLs l XK
ce]uX`pqliceabficefm]`abx5abs`abZ1]`ceoi]uX`ab'Z MG!oipqlhWYXd^a{_bsfiabpqlts
7 t66}

32 3{ RqUiyegrO82i pz l2k'kQF o k082mqh|kRq\v1mk'qUrNs'm4x p q z qUmqU{ p iO8 op v1qU{!9
X`[cehcgWYa{ )X 4 J)-/< Koiv ]k qce hmJ c|5 mx]`abWYx52 abs`- abZ ]`cgt om ]`-X`abZ^Tc Kmoivoi] fiWYsu_b_ba{Pc[^f - a{Xus/4!\ J ce ceabX-d\oiv abnnices8]!cghiXcecef>abf !| onnW5o
ix?]uWa{xfifabs`abomZ-fi]`ces`ab[\oifw]uX`abhiZ\abcgc]abx moifigs`ceabab[^sucefif>cefwGWYyriababsu]cen_wceWYffioid^suceed\cecgfUncehmfa{c-:oiab]`d\hicgcgfifwX`pqK lWs`cefhice]Apq\ce]
oiv ]hiabcG ]`oifmhoifisua{[^ficef\WYfifx?Wf | 1GWYv li_bcef
cea yJ / K<oifiV
x?]`oiWfmfidf. oi fmtxsuabWY[\fKn--cg X` pqli/]/ Wv fi-'/s Jh abf[^hinioiabd\]ucepxl | abfifmc hiKeom:]`V pql WYfi fd^abX`ces d\cex5f:aboiv snhmcg]Gce]Ghi|8ce]!ce]uceabpqf\nceW]
J)- K yJ- K1J)- K
J |T x?W T J)-/ K / J)-/ KNTK
J |T x?W J .2K / J .K$K
J |T Jx?WY /  .2K3K
Jx?W /  O| 3 Jx?W / O O| .2K3K
Jx?W /  O| . ) K
Jx?W /  O| .Ke
_bX`[1\WYfmf5x?Wf5hiabc [\fiXusWftsuc x?WY / O O| 1GWv li_bcefw
$#\W
J

3YwY`_UYN^&-aKNY^aT[$&-_UYU5[^N[

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

ncecgaX`pq li]/hiWv omfi]`pqs/lmyr<ceab]oie]`ceXuabd\a{[^cefUfeWYomoifw#X WYv pqlioiXufms%h hioi6]upqd\l>cgfi[^hifioificesufSa{[^oif6fioiRhv nce]phi om]`pql | Z6hiom]`pql


J)- K JxWY |TO . 2K
oiv ] . x?W - / - oiv ] 1nce]ucepqlifices x?Wf
J)- K J1- K J |T .2K JxWY |TO . 2Kk
oiv 
] ce]ulwWYv _bsxWYf
J)- K J)- J)- 2K K
J x?W . J)- K u$K
J x?W . 3 Jx?W' |TO . K u$K
J Jx?W |T . K3K
Jx?W |T 3 JxWY2 |T . K3K
Jx?W |T . ) Ke
:X[^_{d^sxabs 4 x?W |T
J . 2K J :xWY . u$K J xWY . u$K
WY_bX`[1\WYfmf5x?Wf5WY_bX [\fiXusWftsuc 1fmcelix5cgfw
moifmfid\ces`fiab[^[\x5f x J"ce- fw .hiK abc1 pqJ1\- ce ]u.x?K W fi^foifm_btX`[1suab[\d\fcenX`cceacgXi]`ceababx5f ab| su\a{ZXu[G]`cehWYoi ]uX` abZkJ1- w V .K WYfif WYoiJ"- pql .2Khiabc
yrab hice]uX`iJ |T]u oix?pqlwWY2- .$K d\ce_bsuc\V!abceX`cgX5ce]ueceoid^s5 oiv ]5hiabcyUWYlm_- . ~| ceabfice f
:- `' 8;
^V K abdc da{nJ-[\fKWYX`peabfipeha3 kiWY]uliabx5_bceab7f s`abZGd]uJce-Koix]`Xuaba{sZk dJ2K ^ J` K \] dJ K dJ
m J2K \2 J1- K J2K / J1-K abX`si]`abx5absua{Z1]`cgtom]`X`abZk
abX`sm]`abx5abs`abZG]uceoi]`XuabZ
m 4! x5abs J"- .K
NU) 1
4! x5abs

WWo_b_{ceXabhifabWcGfihiV!cece]eab[\x?_bd\Wcg_{fihhiWYyc ]`Xu(s`ceoi_b_b_boi_bcefifdAceZ\f[\s`jf lwWv >_{s xabfihiceXus`cefiX
J-K
Xu[\fiXus
a{Xusi]`abxa{suabZG]`ceoi]uX`abZk

\
ms`:abX[\fiXucgcefGabcefoifi h 4! J K 5 J 4K 2Ke) cerabd\ceoif-fmhabc\V4!h WY! h WYfmrfiWYoi]uabpqx5lGabhms`aba{Zc]u[\ce_bd\oicg]`fiXuhiabZ\cec]ux?moiWY^fice^f
hicqfiabce]us`cmoifisua{[^f { { 4! i]uabx5abs`abZG]uceoi]`Xua{ZabX`)s 4

$#
J

 1L^&aN3Y)^aT[$&-_hY 5[^N[

{ J K

J K
K

J K
J K {
J J


-K { J )K3Kk
mceab]`fifmhVce]!oi4Dv ]G WY _b_b c5 ' 4 J- K :oiifihh WYfi f4abX`s Woipql>i[\]`_babd\x5cefmabsuhia{Z-ce]`]uxceWYoi^]`ceXuf5abZ>hicoififihabced\]`absu_bc s
ioifmtsuab[\f 4! i]`abxa{suabZG]`ceoi]uX`ab-Z 4
J1- K J"- K
J1- . K J1- J1- J".KK .Kk
m |W3qhk_ NKim l2x5rLsabms i)moJY
s' lmZ/i) qU k' i K fUfw|v1midfUfji qhk2lTi)vlkVJk'|TlfwTm2k'n | fjzqhrLs i
k t ls f\ikJ abX` s:i ]ua{/x abK[s`- abZ
o
op
]`ceoi]uX`abZk p
VN
280 V. 287@ 0 }>=?. @@/+-=?0A=
yrpqliceab]fnlWW]nceX`fabfihd^ceX`Z\ce[\lmfcefwhicehf>WYm-]`abfmx5a{pqabls`sabZGWY]u_bce_bc oii]`omXufiabZ\ces`f>ab[\cgfi]cgfwW\shiabc cea{]`xhicga{fwfsuoiabs`abZ\cefabfificGnce]ucq
]q`cecghmtcGom]`cqcgX`~ks`abZ]ceWpqabs`X`ltabs/Z>sucefiWYfo[p^l6WYabv ]-licg_ba{hinfmceWx?fr]`cWY_:ced^cecgfficeabWYd\X/omcGceZ^h]/[\Wf6hWYs`hi[^fmabsfcW_{XuV!cgce=f liaWceid\fSom[^fifWYa{_s`]abkoi[\hfmfiWtcgf??suab[\d^hmfabce_{]`s6Xucey6_bfmna{[\c>pq_bl_bs-cepqf5ili]u_boia{abx]!abhies`oivababZc]
im]uoia{fixabs`s`abab[\ZGfm]`cecgf5tomce]]`X`WYabZ^^cesf=Xuabmfioihwfihs`Wabfi[\fmf5cex-f5oiceA]uhicgaba{csucefi]`cefomic X`[-moihfiWY-sua{WY[^_b_bficcefiabfs`_oiWYabXus`X`abcGZ1WYn_bcgXu]`[Gcefipqli[\cesfnceWfi]`hmcea{f d
WYomplfiabpqlss`[^sWY_byc ioifmtsuab[\ficefcefsulWY_bs`cgfw
^:/i
>i
f 3{4 3 .Yk:\e :-8w/ 8 v1qUk'"lTfUf\ij^n| p mi p C qhi op rNs2ik
2

U
q
i

i
oz
G
` (J K
i p ViqUmi p mi)k/6"lTf?8o n fi p x p q z qUmqU{ p iO8 op v1qU{i)ke o v p o n rO82iPi p )i o >2mpVi p i)k$9 i,Z
i p iZ p i8 op v1 qU{)ie o v1 po r8d p ix p Tnl v1i)k'mqUi p m$F-on p NifjqUi))q>i#xmi1fhfjq>!8i)qUmZ V
i)qUk'i
= o kM8mqU|k 4! dC qUi"qUk' o 8mqU{o n Ni p i)ke o F1Nl o {|2ki1k'qUi p mq\v1m"P

J"- / -'Kq\v1mlTvB1i)k'q>2ip. z qUm


. J1-- / - 2K
. J1-- / - 2K 
{

&

H

< 

 J1- - .K

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

 C
F1lTfhf vi)qUkVv1|5fjrNs'iviU2q\v1mqUi p m' l2kv1|kv1mikRq\v1m < J1-- -KZ29
k VqUiq z x p q z qUmqU{ p i8 op v1qU{)i)kH=lTfUfl o vN>i!Vi p mim
egfUfjilki p i)ke o v1 p o n rO82iVi p i)
h
q
m
2

i
i
)
i
U
q
'
k
N

l
0
k
K
>

C
2


l
]
E
$
C
1
F
T
l
U
f
fwvNi)q zIp i8 op vqh{i)kde o vQVi p mikiqhk'i i)q\f F o kM8KZ
z
pj p
p1o
mqh|klk2i p Ni)m p lrNs'mimi)kRxmifUf\idk'qUrNs'my1i k'qUi p mgq\v1mCl2k'k%l o rNsqUi>iv1l z mi
= o k082mqU|kPl2kPi z Nim p l2rLsmi)mi
k ^i p mk'qUrNs'mi1k'qUi p mq\v1m"9
:qUki= o k082mqU|k ]4  s'i)q E m .
C]F1lTfUfwv F-on p i)qUk'i)kRiZ
p i8 op vqh{i)kde o v1 p1o Or 8d7>2q\fj1m 9

Yk:\e

k'qU^i i):k/Viq i)
qUk'3{id43{k' i xiTi)q = k0428mqU|2k = 4 iqUkdiC= o qhk0id82lmqU|2v k z qUmsrNs eM9l:R6l2k'k%Y2i"i Z

p
p
o o
o
op
i)k'mUv1miLsmC op rNsP2qUi^lsuf'J)- K d
.J J)- .KZ J)- .K J"g. J\J)- .K #-J)- .2K K3KK
Lk}qUiv1i z = l5fUf q\v1m J)-/ Kl5f vi)Li)kP2qUi1v1iviqUki o mq>Ni1v1mq zz mi.Ri1k'qUi p m19
^q p v1rLs p i)qUNid
k 8 op J)- K . J)- .K j
 W32lTv8Tf\iqUkuvmi.Cv1|"lE J)- .K& o fUf
Vq p Y09

kq\v1iml rN
s 3{] 3b iZ3v1im8 div1Z qUp {!i9 8 op v1qU{ o k' l o vP op rNs_yRqUk'q z qUi p1o k0>p>i!V|2k'k'i)kC 2lk'k
o
p op
]`cgcetomcg]`a{X`X)abZ^4 cGXoiXuX`hiceai]`omp>ceabfV`("]uJ"ce-Koi]`hiXuaba{cZ^cem]oifioms`X`abhi[\]uf oipq hWYhi]/cg ]hW]`Xus`ce_b_bs/VWfif5Xus`ce_b_bshice]

:fi ceabfifchimoioi]ufipql6s`ceab[^fif hi_b abpql>4! lw WYv o d\c1abXusfWY_bceX`fi[yhioifm]`ced?hmoice]uX`]abZk:]u[\We_{ce_bX:XuX`X`cabcW[^oix5X8hice[\f5Xua{su%ab[\]`oifwfihi]uoiabx5fiabs`s`ababZ\[c


cgtyrom]`abX`]ab[^kf?[^v fiomfificeh>f>WYfabfiWYab_bx5[\d abcee]`oiomxfidGid\]ucga{x[^abs`fiabfiZGce]`fcgtomce]`]`X`hiabZ^cgcef>fP\WYWfi_{f_hioi]upql :kZ 8
:- 3c :ir]`cgtomt]` X`ab Z^.ceY%f ki:omfi\es`ab[\tfi}cgf>k:d\ab:_bs/k/abfihicgx gcea{]!abd\hicefwabchWoiv -_bs`ceabd\abfi^c-ceabs:abZ\d\[\cef fiXu pqleWoiv s]
eoiv ]GWY_b_b
hioiabc]`Xu ab[\]`foifmoihfih>oifisuaba{fi[^abfix5ceabf-ce]ufoiWfipqdGlthma{cecgabX`X`cGcgf-:oiabd\ficeh1fmeX`pqcelabd\Wcefs\ceh]`lWW _bs`ce[^fwx5 [\Xua{suab[\fwgi]`abx5absua{Z^c8cq
^:/i

3{4 3
:qUk'i G ifjl2mqh|kPs'i)q E m wY/: :i C$F1lTfUfwvqws p irLsl p l 82mi p qwZ
v1mq vrNs'ip= o kM8mqU|kiZ p i8 op v1qU{q vm19
ifi:]uabXpqa{xld\sceab_bs`Ws`abcgoiZf X`d^]`cecqoiv ]oivoihili]uabX`]uc absZ\Xuceabffi]ucehw^WoiX`_b]`ab_XufiabWh5Z\fceXuWYf ab_bc[^md\ceoiabc1fifWsunipqa{[^l5XufipnilmceefG_{omGom\^ficekabh d\[\v cgcefififfmX`s`cepqX`f5lpqliWXucga{s`a{c!hmcefGn8WY[\v ]u]uces`[Yf5_babpcgl]`f6ceZ\_W[^his`x ababc-[\fiicg]ucea{fxgcgabois`a{XuxabZc
]`cgtom]`X`abZ^ce=f WY_b_8omv nce]ufi[\xx5cefcg]`hicef

$#
J

 1L^&aN3Y)^aT[$&-_hY 5[^N[

iZt6i8 6}vqh{
ii3{4= 3{ k082mvqUm]|Ck'i)k$9 R l2k'i)kdk'mhq\v1v1rLmsl iqU2rLsNl po k'# v1 qUk' qU m } - / d
7

p op
o
i)k'mUv1rNs'i)qUNl p 9
7
}
3 43j*
k'i)k o k'R C
= o Mk 8mqU|k 4 

m |2ml5fji
4! 
J)-' K J)-/ K

k/

t66 { G/[xCi)qU i)5k i Z /i8 v1qU{)x'ill = p Vk0i)8q\v1mqUi|2k'qivkB o lkM8Fmi i) k'mhR#v1rLlsk'iqUk2Nq\l v1pmi l G irNsfjl2mqU|qUi Z
o
o
o
 qUm p op
z

J)-' K

J)-- K
iZ p i8 op vqh{ 9
)4

F1lTfUfwv -

/
J)-' K

F1lTfUfwv)H-

5

v|2kv1m

WYoce cga{X yx5aba{s c:hic3J)-fi ab ce]`K cgf hiGabcoifmh ]`cgtomNJ)]`- X` ab Z^. cefG )abK _ XoifiLJ)-'s`abKe[^fiV cefWYfifa{Xuoivs ]gZ
J)- )J)-/ K3K / "J)- J)- KK
J)-- K
5TJ)- J / KJ)-/ K3Kk

ifJycelma{x5cgX`ce[Gf\MTWK fif-x?WfhiabceXucef5ceceabXfma{pqlsWoiXhmcexi]`abx5absua{Z ]uceoi]`Xua{Z^cefWY_b_:omv nce]


7 t66}

3{4 3 6R#qUii)k'mhvrNs'i)qU2Ll p i)k G ifjlmqU|2k'ik"v1qUkl>2i1v1rNsfj|5vNvi)k_>2i >2i)kT;C5C
o k'Liv1rLs p nl kM8mi ~o lkmq qhi p1o k0>M9
7 t66}

3{4 3j< R#qUi6f\lTvNv1iyi p iZ p i8 op vqh{i)k_= o k082mqU|k'i)kVq\v1mZl>iv1rLsufj|5vLv1i)kd>i,Z
>2ikPNiv1rLs nl k082mi k' k'NivrNs nl k082mi_yRqUkq qhi k0>C09 s9Zq\v1m i)k'mUv1rNs'i)qUKZ
p
o o
Nl p CZv1|q vmqhiH= o 0k 8mqU|2k
o k'

p1o

J)- 1K ." }-$ .

 J)- K . }- .


iZ p i8 o p vqh{TWlTvsiq E ml5v 85fji)qUkv1miH. z Uq m }-$ .DCF1l5fUf vyi1vyv1|Tf\rLsi1v>2qU)mCZv1|kv1mKY09
: ' ;
V4! 

j 
J-K
 
R ' - ` 8
^
xabs
a{Xus ]uceoi]`XuabZ

W_b_{Xhix5abcGabs V!ceae~kabx?ce]`fW_{hWY ]`Xus`ce_b_bAoificefdAs`Z\lw[\Wv f _{s >cga{fmc a~ce]uf[^_{d^c


Xu[\fiXus


^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
mceabd\cef>abc\mhWY1hiabc pq\ce]ux?Wfifoifmtsuab[\f]`cgtom]`X`abZa{Xus/
mVcg]y6ce]us`cence]`cga{pqlceabfice]!X`s`]ucefidx5[^fi[\su[\fWplmX`cefihmcefsu[\sqWY_bcefV]uceoi]`XuabZ\cef
x5ioi[\fmfmt[\sus`ab[^[\fwf \abWX`s:ncecef]!s`fiXupabpqlmltcesabhixnWYceli]\] X`suab]`_bskcefihdWYX8x5W[^oifipqlG[\sufi[\[f-pqlwGWYv pqlicefmXusLfM hiabc iomfis`ab[\f foi]:fi[pql
J

>= @ 0 287:D1,Y@1@ Dy @B>0 2 280 .V287@ 0A= P=?.d@@/+ =?0A=


abce_khiabceXuceXniXupqlifiabs`suXa{Xus/hiabc v oiabZ\WY_bcefihmce]]uceoi]`XuabZ\cefoifihhice]hiom]`pqlceabf
yr!V `jwWY`q:cehi]`[^cd\]qWY]`x5cgtxom]`iX`]uabZ^[\cd^]mWYoixfix5suaa{ce[^]`f5nWsq]`WYces`fVXWYv ipqliom_bfiabpql?s`ab[\mfi]`[\cgf5d^]eWox5ex5ceabad^cece]`nfwWY ]8abX`s^[\_bd^shW]
nWYomcef>X/^hWYce]`Ghiabcgfif>hmoi\WYfis`abfZ cga{f-hma{c moifisua{[^f-ncg]`cepqlificgfihiceX!yr`j]`[\d^]Wx5x Wfid\cgd\cq
ki
3{] 3 iN2iiZ p iO8 op v1qU{i)= o k082mqh|kPq\v1m op rNsPi)qUk1yr!`jw; Z"J p |O> p l zz x p |Z
> p l z"z qUi p Ll p 9
o-qcehicex ]`cgtom]`X`abZ^cef!oiX`hm]`oipq
oifihqcghice]Gs`cg_{_babd\^ceabs 7G^[\fiXus`]`oma{cg]`cef
ab]abfihmois`abZr omv nce]-hmcef}onWYoUZ^[\f } ceabfU yr !`jw `:]u[\d\]qWYxx hWX-hiabc
Z\mWYoi]ufia WYnis`[\ab_bx5[\c f x cef5m]`abf[\x5d^ce]ababWsfix5ce:xx5abfiabdtceW]ucens/ cgceZ\abWYX`Xu]`paWlmni]`ab_bs`ces f x5cgli]`ce]ucGJ omX`hi/]Y oiv pq\cK! oifioihfih hice]GZ^![\oi]/X`mdhWYWYnfmcqf
|hiWYpqoiWl]u]`s`pqacgWYl>f5nice_bceabfifabc ]8Z\n[^cef5x-ahihmncececef]fice a{fmf [^ftfiomX`fisud]`oinhmcecefs`]aboi[^su|f5eWs`h]`ceaWfWY]nmWYZ\_{ocecg]uf5X`Ypqhceli]uWab]`GcecehiabhipqceablifcceabfwX`x ab fihi]`[\Vd^ab]ceWXucex5Xx _Wv \sX`abnpqcgl?ftomabxs`ex5sucecef ]
sWs`abyr[\f ab] Z\ce4 ]ucg fiX`hisqceWYfs`s oiv ]! ceab4 ficef> |8/cgtN su [\ ]! Z\[\4 f| Wb]` aWYnm_{cgf?omfih>:ce]`xcefhiabc om]`efi[

4 '
abXushWYX:]u[\d^]WYxx

4 X`oipep J
K1
abXushWYX:]u[\d^]WYxx

a{Xus8hWX:]`[^d\]qWYx5x
4
a{x W_b_ ;oifmh-X`[\fmX`s
hWYX]`[\d^]Wx5x 4 i

cea > J d / KeiV Wfif5abX`s hWX:]`[^d\]Wx5x


4
/

4 J K 
4
V
G

H

H

,@

,^

8, LLe

@Le

8, 

^

8, +L^

\L^

\L^

\L^

cea ! :dJ d gK iVWfif5abXus

hWX:]`[^d\]qWYx5x

$#`
J

['Y^[1)]jY`_M( _i'^ 1L^&-aK[3Y^N[( aT[&_hYUT[^N[

4 '
4 J N K ,
4 ;
 # 
4 J 3
4
J K
( "
4

`(J K
,

y`jw
V

u
X
i
o
e
p
p
V

cea eV Wfif5abX`s

L K1
,

hWX:]`[^d\]Wx5x

4 
4 J N

4
4
Z( "
4

K1 , 

J K1
J N K , 

yr`j X`oipep -V
V
V![abcWY]uceX`cepqeliacef\W%s`abW[\_bf1womv oi_{fiXh1Z^ce|8]`cenm]u_{acga{nm\WYssuWYa{[^_bX fG!vhiniceXoifi:d]u[\ d\]qWYxx-ZYce]`lW_bs`cefiX\ x5abskab_chiceX

ryX`[^_bab_]:WY_bXu[^[5_b_{cgd\fcgeWYce_babX:d\fws!WYv pqlice]uXuhis`ceceXfwhiabhcWY x5qce^hicec1lii]uoi]`[^fid\d]qhmWYa{x5cgX`xce]ace]unoiWYXu]uXcWd\mcoiabfif!s`abfi[^fPd\]ua~5]uficecelioix]`XuceabZ?fwYab:Xus/X


eX`V!oiabv x-ab]5coi_bab]`cece[\]ud^cece]f5abWX`x5ab_hiWYv x5^cec1s/c- abf}ab]`hd\cgliabcea{]uXunX`cecexaX`ceababfwfifiecohieomcg]`a{d^pqlrcefwceabhfiWc>-mX`]`ababpqx5l?abhms`aba{Zc ]`fces`cgoi]`]uiX`]uabceZ\s`cRce]ioioififmtsusua{ab[^[\ff
WYoceAabhiV :ceWYXW^nWYXuce]`abaficgfrsqh5WYoi^ncepqcgablX`fis8s`c cgcelifabcef1WYfisYd\hoiv ]u]`oi_bWYfiaboipqhiliXXceWYv cefPs`abgfik_{ceabWYpqxlili_bcece:Xf]`:i[^]ud\[\]qoniWY_bx5cehix x ce]WYoiWofifiYhihrVce]uceabceabcfifcgfx s`cgcga{]`suic oi]uZ\Xucesces`Wce]qfiWY]]`hroinficehiabcqs`sucga{f>[^fif5abice]`ab]`X`sas
x5d\cgabesua{ZAoi]`ficed^ceoifw]u8X`ab:Z\]uc [\md\oi]qWYfixs`x5ab[\cGfmceoif?fm%h Wnceoi]X`fmsa{WYv pqfilhis`cXWab]`fid\hicgcefi]uhiceXabWc5_bX hikomWY]`lipql _bcefkiWyrli_bceab]8f6Xuea{fmoUh?pghm[tcehmX`a{lcg]`Wce_bfn
oihfiWhcehiababfic!cAftisu]`ceabx5]`mab]`sucea{ZAsuce]`]ceomfioi]uX`s`ababZ\[\c fmabf5oifi:cesu]`a{x[^f5abfi]uaiceX`hioiabce_bsuXua{cecg]]`s/ [hiabce]uoifid\cgf?Xu[5WYoiXueoihi]Yoiv pq\cef
pqZ\li[^ce]`f]q:WYZ\]`s`[^[^X]`d\]qhm]qWYoiWYs/x5]`pq:=lxX c:ka{WX`Xuablisfi_bdhXucea{fpqliceecgabo]`p_blmpeabcep[lfihi]`ab\cgcea{cg]`lmcea{f6ceff5 :mce]ufmce[\]uhinifi_b_ba{cecepq]xlicgl]WYnj8ceceWvabf>pqfilid\cecGfaboi]v cennabcefice]8]uceceXGceababs`ficgX ficexhiceab_bfiabcepcGfilmhi6cef_bab[\v pqd^li_bcgcea{a{pqf pqlili^cgcecefabas
\s`cgcgf fifi!cefiWYfid^ceh_bK!ce]`cefabfiskhmcecefioihis`ab_bdabpqliX`[dc ekoWYlipe_b[cehifabce[\]`_bced\fcefwha{fW5ceabxficeWY] fkhiWYabcli_ cga{JfmnieabX%ce_bWfiocef (!koiWY_bli_{cg_bceffWYix]ua{x]uceabpqs`labZ
]`cgtomyr]`X`abab]Z[\e]uoihi]Yfioiv cepqfd\cecehiceabxfificgabff>hi\ceWY] fifV cfiabs`ab[\fhicg]fs`ce]ui]`cgs`ce]oifis`ab[^fZ^[\]`^[\xx5cef
hiceff6XuceabX`ftoisqfmWYds`ab[Xuhiplmcg]cef ]`[\n\d^q]ceWx5sTx-k[thmcece_b=] pqliceXGoiXucesabWYf6fmh:ceXu]ucexabf[\hiWcefi]1fw[ce[^abfi_{cgcX`pqfliWYcsYoimv ]`[\_b]`abxpqlicec _:k[hiWlice] _

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
peX`c1[hiWYcoiJ1X-KhicgWYx _bXf:oi]u[\x5d^ce]]uWYabxX`pqx5licepef5[hic[hicga{c!fmceeXowi:V ce]uWYx5nceXakWYhipqlcg]s`ce:fce]`x a{]hWce]abfiWYhmoce\oihs`abWYd-G]unce\ceab[^X`fiiX`absuce]`_bXuoiabcece]uas
oificeh]`hi:cgf-]`[^\d\WY]qfiWYfwx5^x:peX8[abX`his8ceXWY/fmcghis`cep\]`mcgX`]`s`X`cgcgs`a{XsuXZ\fmcga{]`pqX`lpqlis:abfwce[\hmv suceabfdX`habWYfi]hwWo:kXeo5\WYWYfipqf5ls`Wce_{fXu[GYhhiWYoi ]upq:lceWY]uoix5XpeXu[cehiabfwceX
hV!Wab-ceXceabX XusceshicgX`W lceWab_{fn:oifi]u[\d\]`]qabsuWYa{xXupqlwx cgoia{_fih>ab]ceabnficecgakf>hi:cg]ce]`X`x wWv s`ced^]ua{cenmfs|8x5ceab]`spgce[tfihmhmcoiJ fid-K Z\ [^f5pg[thm[chiJLceKeX
qceceabficece]!ab_bX[Xus`[^ce_{sucgX%X`pqWlioiceX f=himce[\x]ux5 ce[\_Yfcgsua{cefmces]!abftX`XucecefwabkX`om[^fin?d-cg[XhiXuceabp]lceaboifixceX hi:ce]`f6[^d\]qWY[x5hicGxceX:abfilceWYX fi:hmcece_b]us/x5 X/
hinabcec>s`]qyrWYWYnipqabl^]s`WYv ceZ^lif6ce_b]`ncgWa{]-fab]nZtfWab]`ceoice_b] ceff}:[hx[\WY[\_bvced\X`_bpqablipqabli]cce|mf6[\W|]u]`x5aWWY]`nmcea_b_{WYfcgnmfU_{x5cgWYfaboisX1WYrohiomced\]5fice^hWYv licg_bfis-d\hX`}c Wabfi WYh_b:_b
cfi WYcefili hmxcece/]`fwce fU :mWabf6ceoi]uX`fihiXqceceW]]
d\cgfi_b[\d\abXuplmcePf ceabplmcef>hioi]upql>hiabceX`c Xua{x-om_{abce]us8ce]`hicgf>k[\v fificgfw
^:/i
i)q\
v 3{4 k03{>2 ik Lk' k'o d8mJ qU{ |O>o n Nli p i)i)k%ke 2i"o F1Nk'l qUoi i){k|2k Vq i pz i)kC5g|)|Tfjiv1rLsik= | p Z
1
i
\
f

k
C
y
e
$
k

V
z
o
o
p p zz
p
p
*b +
pepe[[hihiccJJ 2 K K
* w+
* pe[hic JLK1+
pepe[[hihicc JJ Xugoi pe'p LJwKLKK
* pe[hic J K pe[hic JwLK +
* pe[hicJ K1+
pepe[[hihicc J"J3J K K3K
pepe[[hihiccJJ3 4 NK Z( Ujwi Z( V"LK *** pepe [[pehihi[cchiJJ c JLKK K1 + pepe [[hihiccJJ K K + pe [hicJ K +
* pe[hic J K pe[hic J K1+
pepe[[hihicc JJ yr !`/jw K V UZ ( V NK
* pe[hic J K / pe[hic J K1+
F-on p eyk$Vi)q\v o kM>TvF1|5f >2ik w/ z qUmeyk$Vi)q\v o kM>i)k o k $ 9l=on p iqUkik
t o v1ml2k'dd4 z qUm
/ #i1k'qhi p ik/Vq p
pe[hic J1K *?-
/ - +
J

/.

10

<.

<0

<.

z qUm- J 3KC$F1lTfhf v o k'v1|kv1mi-' $9

y6d\cgficed^cecefifGhic!hiceabX`]s8fhiZ\abceWYXu]`caWV!ficq:hifmcea{]suabi[\[^f1_bd\oiceffiWYpgnm[tl hmWYv a{cgfi]`d^oiabfiddZ^ab[\fGx d\ceceeomd%Wv liW_bos`'cef (oi _b_btceV fWYWlmxce]]uceabXupqs8ls`pece[fdhiciJ1[^_K


[\li_bhicqfiabce]`s
^:/i

3{4 3{ ^q p v1q z"o f\qUi p i)kqUi i p1z l o vQVi p m o kM>qUk"rN|2qUi p mi p = | p1zz qUm
zq f F1iVi)qUk'i x q qhmqU{ iO8 v1qU{i)k= k082mqU|2k 4 qUmyi :q>2ikuvrNs'l[F1mIC
p p z

p op

$

W[VifjrNs'idv1qUil o F2ik|2i1vd{)|k i p1z ik o k'}t o vm2nl ki)ki)qUk'2i o mq>Ri1k'qUi p mIC?Y


lE-F on p lTfUf\i i pz i; o k't o v1m2nl k'i_n>q fjm1P

pe[hicJwLK pe[hicJ1KK Z\W_ JLKk

-J
$

$#`
J['Y^[1)]jY`_M( _i'^ 1L^&-aK[3Y^N[( aT[&_hYUT[^N[

zqhi p o i1k'qUi p i)kVq p -$ J1- .K)>i z nl E2i1F lTfhf v5-*!+
$

?
*

*

w
+
+

$-J1- 
. K $-J1-* + .K 1FF1lTlTfhfhff v5v5--**!!++

bb
2i

p F|Tf >2i)k'i)k=lTfUf o kmi p v1rLsiqh o k0>MP

v1|kv1m

^q p v1q z"o fjqUi p i)k2qUie o Qv Vi p m o 0k >|)|Tf\i1v1rNs'i


i)qUk'ix p q z qUmqU{ p i8 op v1qU{)i= o k082mqh|k.4!
l o Fd2ik8|)iv{)|k/g||5fjivrNs'i)k/=| p1z i1f\k o
l EF-on p lTfUf\
i g||5fjivrNs'i)j
k = | p1z ifjk o k't

pe[hic'J K ep [hicJ"KK 

J
.

W[Vi p miVl o v"Y


W[V i p mi l p qUl21f\il o v1Y
W[V i p miV#lrNsQF1|5f >2i p mi p1z l o v1Y

p = | p1z i1f\kqUkPrN|)qUi p mi p = | p1z op rLs


 z qUmZi p :q`>i)kv1rLslNF1mICW[VifjrNs'igv1qUi
k't o v1m2nl k'2ikiqhk'i o mq>}i1k'qUi p mIC?Y
i >2q\fj1m P
o v1m2nl k'2_

FlTfUfwv
v1|2kv1m

E9

zqhi p o i1k'qUi p i)kVq p . J1- .Kp>2i z nl E2i p F1|5f >2iki)k=lTfUf o k'mi
Ja$-J1-* + .K $ J"-* + .2K3K~FlTfUfwv5-* +
.J"-* + . K
FlTfUfwv5-* +

.J"- 2
. K .;J"
-* + .2K .J"-* + .2K
FlTfUfwv5-* +

{ bb
m

p v1rNs'i)qU o k0>MP

v1|2kv1m

^q p v1q z"o fjqUi p i)kdx xui)qUrNs'i p1o xu2lmi1vCXVqhiyv1qUiNiqt o Vi)q\v o k0>i)kP{)| p 82| z"z ikCqUkVrL|Z
 qhi p mi p =| p1z op rNsiqUkidx p q z qUmqh{ p iO8 op v1qU{)i= o k082mqU|2k 4i z qUm#i p
:q>2i)kv1rLslNF1mICTWNVi1f\rLsiVv1qUiPl o FVi)k/|)iv{)|kxxui)qUrNs'i p ki)qUk'i o mq`>i1k'qUi p mIC?Y
l EF-on p lTfUf\iyt o v1m2nl k'
i C l p qUlfji)k o k'^i p miyj>q fjm1P

pg[thmc'J"K K pe[hicJ"'J KKe

zqhi p o i1k'qUi p i)kVq pp iO8 op v1qU{%o n Ni p [ P


J1- K J1-K 1
J1- K TJ1-K J $J1-K K
z

`] ceXus

]`X`s ]`ceXus

^q p v1q zo f\qUi p ik}qUiLk'mi p x p imi p F o k08mqU|2k- qhkPrN|2qUi p mi p = | p1z op rNs=i)qUk'i)x p qwZ
qUmqh{ iO8 v1qU{in= k082mqh|k 4 
qUm#i :q>2ikuvrNs'l[F1mICW[VifjrNs'i}v1qUi=l F

1
p op
o
z
p
o
i)k|)iv{)|kJ p |> p l "
z z i)k o kdt o v1m2nl k'i)k=i)qUk'2i o mq>i1k'qUi p mIC?Y2lEF-on p l5fUfji
J p O| > p l zz i ,o k' , o 'k dt o 1v m2nl k'i o k'Tl>q fjm1P

pe[hic2J K ep [hicJ"K K pg[thmcJ K pe[hicJ" K


t o 2qUivi z tViNrO8Ci1k'qUi p i)kVq p `J . K op rLs2qUipF1|Tf?>i)k'id=lTfUf o k'mi p v1rNs'i)qwZ
o k0>CNi)q i p o NiNlrNs'mikPq vmIC 2lE ]`XusTJ K ]uceX`s)J K >2q\f\m o k')F-on p VqUi
i v1mi"eyk$Vi)q\v kM>Piv{)|k rL|)qhi mi)k/J |> l
v"i)k |)i ]`X`sTJ K k'Rl5v
,

2K J , KRd

p p z"z

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
J

!]`cgX`sTJ Ks'l2Nik$9
]uceX`sTJ -K J]`J"Xu. s J ]`KQX`*TsJ+h K KQ*b+
]`X`Ts J KQ* +$8]`ce Xu$s J K .
]`X`Ts J KQ*+$8]`ceXu$s J K .
]`X`Ts J KQ* +$ .
]uceX`sTJ K .
2i

G iv1m?x p |> p l z"z i)k3|)i


.

J . K

F1lTfUfwv

F1lTfUfwv

F1lTfUfwv

F1lTfUfwv

o k

F1lTfUfwv

o k
o k

F1lTfUfwv

o k
v|2kv1m

]`Xus$J K,* +


]`JbXu$s ]uJ X` Ts K,J * KQ+ *b + .K
]`JbXus$]uJ X` Ts K,J * KQ+ *b + .K 
]`JbXu$s ]uJ X` sTK,J * KQ+ *b + .K
]`JbXu$s ]uJ X` Ts K,J * KQ+ *b + .K 

.
.
.
.

abfi

F on p B1iN2idxmi1fhfjq>!8i)qUmZqUi
^ q p v1q z"o fjqUi p i)k= op rNsqUi)F1|Tf?>i)k'2iT= o kM8mqU|k

xKx'iqhrLsi p qhk'qUmqUlTf\q\v1qUi po kM>PNiq;:qUk0>2lNiP{)|kRt lsufji)k- - lTf vLkx o mi)qUk'i p


`Z v1mifUf\q>i)kd= o k082mqU|kRlkPi)qUkJ p |> p l z"zg P
J - - K * - - +
^ q p v1q z"o fjqUi p i)k=2qUie o vN2> lNii)qUk'ivNi p iNrNs'k'i)mi)k

^ i p mhvl o vdiqhk'i z Jll p -


U
q

m
)
i
U
q
'
k
i
N
r
)
|


U
q
i

m

i
V
k

x
x
u
)
i
U
q
N
r
'
s
i
%

N
r
P
s


h
q
X
i
F
1
5
|
f
>
2

i

k
ip= o k082mqh|k
P
z
z
p
p
op
J - K -* !+

abfi

-[^ois

\[ oms
`
_b_bclma{cg]hicqfiabce]`sucef=moifis`ab[\fmcef5Xua{fmh?[~cgfiX`abpqls`_babpli]uabx5abs`abZ1]`ceoi]uX`abZk
^:/i
3{4 3
^q p i1k'qhi p ikF-on p B1iN2ixmi1fhfjq>!8i)qUmqhi } l o F3)iqhm F o k082mqwZ
|ki)qUk'ivrN|)qUi p mikJ p |> p l z"z v z qUm:qUk0>2lNi){l p qUlfji)k / Ni)qLkx o m
- - l5f vyqUi;F1|Tf?>i)k'2iyiZ p i8 op v1qU{)i= o kM8mqU|kP
J - -uK 2/ ]`Xus J Ja{fm J - / -KK i
s'i)q E m /6: k m `w:ke 9^q p vq zo fjqhi p ikVqhi{)|kRiqhk'i z rN|2qUi p Z
mikJ p |> p l z"zg%z qUm:qhk0>l2Ni{)l p qhlfji)k / o ke o vN>l2Li
Ni p iNrLsk'i)mi
Z`v1mifUf\q>i)= o k082mqh|kP op rLs}qUi;F1|5f >2ik'2iiZ p iO8 op v1qU{)i= o k082mqU|k$P
0 Jabfi J - / - KK3Ke
@ J - - K [\oi)s J
yrWY_bXab]fihicece]uhiceXuf>plmab]`Vf ceabnoicef>oioiffishd^hicecg_bfced\:cefsu_{ab[^pqfilcehifs`cecgf>f:]uoiv [\]d\hi]qWYabcGxx5suce_bW_{ab]d^WY\x-ceabcgss`ce ] ced\n_ceWSa X`@X`cgfwoifih
fifces`sAcer]uhiiabomc]`cgfims`h ceoi]@fifXuWs`a{abpqfm[^l_h f pq]` licgt]uJ a{om su]`s` X`ce- abf-Zk ih/WYWYnX8 cepe]- [fihiK!ababpqcehil]us`absccm:]`_bab]ucex5[\abd^fiab]s`X`WYabsuZGxc ]ukx ceWlioii_]`x5Xu/abZabsmX`:[f5abhfiy6dWWY[^nhi]`c5s`cecg- ]Gf5 pe n[/cehi]`ab cece pq]u-ls`c

< =

<<

5Q

?
?
?

\
\s`o[^WYx5s`abi[^_bf5cesuhisceWfnid\y6c/Wce]u]`snceWabois`ceX/s1hmlceW]s/fkWYXu[Ypqlce]uhifUabceX`Xuce[>fkceabf/pqGlice]`absuabs`X`cesuabfce]`absf5Shi@cg]d\abniois Xuabdtf6WYnhiceceZ\]uWX`ce]`_banWYnicef_bc a

X`sucels/
kl2ik'kR
q\v13{m ] 3b i3Z v1mi8 4iv1qU {!9 z qUm op rNsiqhkJ p |> p l z"z Ni p iLrNs'i)k'Nl p C
p op
abfcecga{cgfma{ce)X x 4 nWYcef>]uce\pqWlifififceficehmZces`f_i:f]uW[\pqd\l?]qWY|xWY]`x aWni_bcehifabcoix-:abnficgdfiWYcenficefoicefi]`d1suchoiWfZ^[\s`cgf>]8WYhioiceXufd\ce|lmWYce]ufwaWnih_bWYcef
/ Uomfih}hiabc5omX`dtWncoifs`ce]hice]-|W]`aWYni_bcef WYnid^ceX`ceabpqlice]`scg]`hicef
mce]`ficg]\WYfmf5x?Wf5WYfifmcelix5cgfwhWY-WY_b_bcWfihice]ucef>ncefois`
gs`cef>|WY]`aWni_bcef5xa{s Gabf
abWYs`nmaWYl _bWYvabX`fiabd^ce]us/s8iV ceWY]`fmhif5cgf5lW s[\v fix?fmWYcef5fwWhnWAcg]hihiabcabcG:V ]u[\WYd^]`]XuWYs`cex_b_bx?oifiWd oiXudtWncfiabpqltsZ\[^f-hice]ucefPoiX`sqWYfih
J"- / -'K @ Jpe[hic J K - -uK
Z\[^f x5abs8!a{_c!hiceX nce]`cgplmficefihicgf :]u[\d^]WYxx5X

V]` cgWYplmxcea{fsAna{WYXu]us5ce]hiabmc oi)fiv suoia{[^abZ\fiWYce_bfceficeV sWni_b]`abcece]`soik]uX`yrabZ\abce] ]X`oiifi]ucehrpqlihmceoifU]`pqablrfyroi!oi`jwfs `:oi]u[\]u-d\]qZ\WY[\xf x5 8c-Yn2cq.


: :iY moifis`ab[\fmcefw
ki
3{] 3\* iN2iiZ p i8 op vqh{i_= o k08mqU|2kRfnl E mvqhrLs z qUmmif v z l U2q z lTfi)qUk z lTf\q>i p
eyk$Vi)k' kM>ivJ |)ivNviv2i y=qhk'q qUi kM>KCi l E i 2i l FPi)qUk'iRm|2ml5fji
$#`
J

['Y^[1)]jY`_M( _i'^ 1L^&-aK[3Y^N[( aT[&_hYUT[^N[

= o kM8mqU|kRlkM>i!Vlkm;Vq p Ci1k'qUi p i)k$9

po

p z

cecga{X)4 V!abceXuc!oiX`XqWYd^c [\_bd^sXu[Y[^]`sWYomXhice]V WY]uX`s`cg_{_boifmd


J1-- / -K @ Jpe[hicJ K - / -uK
x5oifiabhs ce!abfioiceX`xdWYn ceZ\nWYce]u]`acgWpnilm_bcfice fihi cgf :]u[\d^]WYxx x5abs:abfidWYnceZ\WY]uaWni_bcef /
,@

,@

yrni_bababce]]`sl8WYnhwce lwf>liceababcefi]ucPx5abs]`ceceabfioic ]uX`X`[\abZ\d^cRcefiWoififmfts`csuab[\:f : 4;\e .5YkX`:[U\hgWY6 cemX oifioiv ]sua{[^cef5hicPcesqW


]` cgt om]`@X`abZ^ c ioioifmfmh tsu ab[\ }f :C]u[\4d^ ]WY xx5aficehiabfice>cef6goUficehmabceficex <d\hiabniabcs mx5oiabfis s`abJ[\ fRK 6 nce]`cepqJhli(fmWv cex5fihi_babcepf l
:]u[\d\]qWYxxK
:- `' 8;
^hiVcqcg]fi abce]]uWniWYl] ceabfice]nce]ucepqlicefnWY]uce%f moifis`ab[\fabX`soiv nce] #_hioi]`pql>cga{fmc i[^]`xce_
m X`abcec-abd\ficeabfpqltsAa{c^eo6ihceWab-ficece]GXsuce[\absqfiWY#c _bcef ]uce]`oice]`Xuoia{Z^]ucX`abZ\mceoi%f fimsuoia{[^fif su a{[^f>4M [\ ]`suX`cesued\ceabfSnis\iWYXufi[-fwhWYhw- lwxkWYX`f[
h WYJ1-K ce X-\cgJ1-a{fmKgc5 s`[^sW_{c]uceoi]`XuabZ\cPiomfis`ab[\fR4 d\abnis1x5abs J"-/Kd

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

z2@1@;>J 0@@/7@e02>=B>0 2350AJD=@@/. 280 .V?287@ -0 2


28
+ 128D1JKJ0
cea ceabfic8:]`[^ecehiom]`oixd\ceniomfidxa{scefihm_{abpql Za{cg_{cgf%]`[\gcehioi]ucefoiv nce]whicg]w_bd^ceni]W
yrab]8[^_b_{cgf]uceoi]`Xua{Z^c:]u[\d^]WYxx5c8omfih-hice]ucefftsuce]`m]`cesuce]omfis`ab[\fpe[hiabce]`cef
Vce!XabcoifipeXw[hihabWYcefi]`sufGc%cgV ]`xW]`[^v X`d\su_bceab_bpq_blioicefifwdGqZ^hi[\cgff-WY oiX abnif-Xucepqliabfificeab]s`Zs ii]uabx5fiabs`[abpqZ l]`ceWYoioiXuX`]usuX`ceabZ\licgceffihmmceoif-fis`cgab[\f-ceabXhiab]uceh ]
]`cgoma{pqX`lhis]uoihpqWteXuowX`sWYvf]`oi^]c:Z^]u[\[\f d\#]qWYx_kx5nigcGd\oi_v n]`cgce]oi ]uX`eabZ\oce]8nce:s`]u]q[\WYd^pq]lWYs`xcefx5hc:WGeo1hiabZ\c5ce]uoiv Z\ni[^]u_{ab_bd\Xus/ceWYfv fm:hi_babced\x5cefwcef:sucX
t oifi
h m]`abx5abs`abZ1]`ceoi]uX`abZ5omfihhWYxa{sa{Vf i]`[^d\]qWYx5xabce]`nW]:X`abfihw
^:/i

3
3 xi)q i)qUk'ii)k'f\qUrNs'iJ p |)iN op1oz >i) o k0> 2qUiJ p |)iN op i)kqhk
v1i)qUi)k rNs'k i qUi m"9^q YwYtYtk:\g> YYi66 rLsCqUi
V)G
G

H

op

i p i)qUk'Nl po kM>

oz p p

op

b oiep x[hix-cJce]8 Z\[^jwf j d epJ1[ hi cJ1 K 3 pe [/hic J 3 K K1N K / I+'


qhi%o n p q>2i |)qUi p1o k0>di)k'mhv1x p qUrNs'mi p B1i)k'q>2i)kP{|2k5y`jw5
Z"J p |> p l z"z i)k$9
:WY_bX X8ab!X`s!ab_fiX`ab\p[^lfis!X`fsu]`[\v oisua{dsua{i[^hif abc-eoiv V!]`hiice f5 fisuce]`i]ufces`cgce]abX`Z\oicefi]udceWfiihi_bs8abeabsab]`ehoYpex5[hiiab_bceab]`ecgabswfwsqkWYhoiW pqlX`sabcV!f`oi^]
iV!}a{cnftceasucehi]`cem]]`cesucen]WY]`omnficeabs`s`abom[\fif1d5 Z^[\]`f?ceoi ]uX`jwabZ\j6cg]Wo]`[\d^]Wx5x5ckab]uhGhioi]uplAceabfic8i]ua{xabs`abZ
]`cecgabfitceomx]`X`abpeZ^[=c hiabiceom]`suficefs`ab]`[\cef oi]uX`abX`Z\abcex-f>oi:_bab]uce[\]ud^s/k]WYhixabcex XucWY]uoinficgha{suceceabs5ficeWYx o% cga{cefm_b_bcecex ] :oiZ\[\fce_ om X`Ns/ Wv fihix5cefabs 4
~

* ) (

^:/i {

^q p 2i"k'qUi p i)k2qUix p q z qUmqU{ p i 8 o p v1qU{)iX= o k08mqU|2k 4! 

3
3
VqUiF1|Tf?>m1P
J NV K#q\v1m
q z = lTfUf 

.

qz

NV

]`X`sTJ KQ*+
]`ceXusJ K J]`Xus$J K ]uX`sTJ KQ*b+ -Jb]`X`s1J K,* + ]uX`s1J K3KK ]`ceXusJ K 1
=lTfUf]`X`Ts J KQ*+ o k' J]`Xus$J K,*{+ ]uX`s)J KK
]`XuTs J K,*! +$8]`cgX`Ts J K N 1
=lTfUf]`X`Ts J KQ*+ o k' J]`Xu$s J K,*{ + ]uX`)s J KK 
]`XuTs J K,*!+$8]`cgX`Ts J K N 1

q z =lTfUf
qz

.

$#

3Y`_^T_hY'YU^aT[ub'^'^P)[-_UYw&dL^&-aK[3Y^HiN)b n^

J
J

]`X`sTJ KQ*+

]`Xus$J K,*{+ ]uX`s)J KK


]`X`sTJ KQ*+ N
q z =lTfUf]`X`sTJ KQ*+ o k' J]`Xu$s J K,*{ + ]uX`)s J KK 
]uceX`sTJ K N
q z = l5fUf]uX`sTJ KQ*!+ o k dJ` ( / 3 / Kyq vmqUi
J p |))iL op k oz i p | ]`X`sTJ KQ*b+ z qUm Ggoz xF
*'*b^ ]`XusJ KQ*! +w+ / *b\ ]`Xus J KQ* +w+w+$8pe[hicJ K
*w*{ ]`XusLJ K,* !+ pg[thmc$J 1K1+ *{ ]`Xus1J KQ* + pe[hicJ K1+ *b!+w+
/]uceX`Ts J K L

q z =lTfUf

o k'.J

.

~

K.

<.

O)

RqUiv1ieyNl p Li)qUm o k0>Rik'mhv1x p qhrLsmF1|5f >2ik'2i p | p >iNs'i)kvQVi)q\v1i Pl:vVq p }l o F2i z


6"i1fUf\i p C i p qhi l p qUlfji)k{)i p VlTf\mi)mC i)qUkk'i o i p CZfjiNi p i p zq\f FNvNv"x'i)qUrLsi p i p )i o >2m19
Ri)k: qhk0> l2Ni{)l p qhlfji)k%i p J p |)iN op Vi p i)kqhi^i p mi" o >2i VqUi1v1i)kCqhiqhk
i p e }} Z eyk$V i)q\v o k0}
> v1ux iN)q )qUi p mv1qUk'M9W1RlTv /p q x'i1fl* +NiNi o mi)mCylE
i p l p qUl21f\ik q z i p vmi)kl o
F 2i z 
6 ifUf\i p fjqUi2> ik'2ikxKx'i)qUrLsi p 2i p ^i p m
iv i p1z i1v]y
q z !V i)qUmik"xK'x i)qUrLsi p l o F i z "
6 ifUfji p o 2> i V qUi1v1i)kV q p 09 Y eykv1rLsDZ
fjqUi E ikHV q p !.l o FN2> i po F ike-ivl p NiqUmi)m-l o F 2i z k'i o l2k0> ifji2> mi)k_
z q f NF vNv1ux i)qUrNs'i p C
lVqhi1v1ivi p i p v1midq z "
6 i1fUf\i p q\v1m"L9 #lrNsPeyNl p Ni)qUm o kM
> {)|k2. V i p 2ikRqUidNi,Z
C 2lTvVv1qUk'qUi11B i)k'q2> ikq z
p iNrNs'k'i)mi)ke o v2> lNi!V i p mi}i)kl 28 m o ifUfji)k l p qUlfji)k
!V iqhmi)k=l o d
F i z 
6 ifUf\i p fjqUi2> iki)kRxKux i)qUrNs'i p C o > i!V qUiv1ik o k'=2i p 
z q f NF vNv1ux i)qwZ
rLsi p V qUiNi p 2> i1f)Tn| v1rLsm"9)
R l o qUi)k'i)k2qUik'i o ikB oz"z i p k
C qUi
o k' "
q z x fjqwqhmqUiRp3 xJpA x:;Z eyk$V i)q\v o k0
> rN|)qUi p i)k$9W1
R l5v / p q 'x i1fl* + NiNi o mi)mIC
l
E 2i p l p qUl21f\ik Vq z !V i)qUmikl o V
F i z 
6 ifUf\i p fjqUi2> ik'2ik;xKux i)qUrNs'i p i p
^ i p myivPi z |2iP

ik'mhv1x p iLrNs'i)k'2ik i p1z i1vq z i p v1mikl o V


F 2i z "
6 ifUfji p
fjqUi2> iki)kVxK'x iqUrNs'i p o 2> i V qUi1v1i)kV q p 2i p 
i11F iNsfl* !+ Ni V q p 8 mIC l
E i p i p v1mi
6 ifUfji p ik'm 1F i p k'mlV q p M9 Y
l p qUlfji)kv1ux i)qUrNs'i p {| z "
q z = lTfUf TJ KQ* +
TJ K J * !+ J KQ* + $-J 1J K,* + L * + K3K NJ K )

b\

b//

qz

]`X`s
^
]uceX`s
]`Xus b b]`X`s { ]`cgX`s
=lTfUf]`X`Ts J KQ*+
]uceX`Ts J K *!+ J *b+ ]`Xus1J KQ*b+ -Jb]uX`s1J KQ*+ N *+hKK `] ceXusLJ]`ceXusJ K3K 1
=lTfUf]`X`Ts J KQ*+ )
]uceX`sTJ K ]`cgX`sTJ K 1

qz

v1|kv1m

m\

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
hi: cqX8d^fiabab_{ces]`hs!WYa{fmXusfGeomv ]cga{f-:]u[\d\]qWYxx omfihomX`s/Wv fihic!oifih5YXu[ hWY Wohi[^xJ1K
i J K J" KRd J pe[hicJ K * pe[hicJ"2K1+ K * pg[thmcJ" K +
WYfi]unXuncgcea{suXuoi[\fifidhmcece]`abcficeX1fi:hmce]`sG[^d\x?]WWx5fxceabX fic-ix5]/Wv abshiabhi\ceWY]Asuce]`fice_b[\oid^]ua{X`XuabpqZ\licecf6m[\f]`suxce]`cei_]uicehis`abcgc1]d\oicefmftWYsuo6ab[\fUhiabc1gocena
fi ce]1 cefi hm _{ab pq li/cef} : ]`[^ecehihiabomcG]`oi_bxceabd\ficeX`nisucGomfi|d W]`aWYnin_bceceX`fmpqx5li]ucecefiabnid^sc\48iWYoceahhiceWY]eo hicqceabfUfma{cg:]`]us [\abd^X`]s/WYxoifmxh
q cesues J 2/K J" T UK eoiv ] h Jceabfn KeZ oiv d\] cefWYoioXus/hWv fiWYfmhifwc Z\cgfi[^ff hi abcoimfi[\h ]ux55ce_ Z^[\f d\ab_bs
J

=

=T ;TJ K ' J K
J *!+N*!+
J , K- *!+N* +N*]
xJ"x
* ; +N* +
J"NK- * ; +N* +N* gT

@Jh 3" %
/T`J K
+
J y* x2h+ K *
+

abx oiXusWYfmh kxa{s


oifih
TJKd\ab_bsxabs8hice]yi[^]`x5cg_@
pe[hic
b X`/omNpe pJ K1*!+K3+N*b+N*hp+ 
pe[hic
{ /N * ;+*b+* Q+ Kk
eoifXus hiWv cgfi]hi|cGWoi]`fmaWYhni<_bcecef X`sui]`Xu[^a{d\fm]qh?WYx5hma{xc cnceWYa:_bXjknabWXu]`s`nc ceabs`oifmd-Z\[\f WYosu]`cesucefihicgfabX`pqlicgf
* pg[thmc J K * pe[hi2c J"K +
N
1 / L pg[thmcJ1LK * pe[hic2J" K + +
pe[hiV abce]uWGLs Keabf5 hma{cgX`ce]yi[^]`x5cg_WY_b_bcmoifis`ab[^ficef5m]`abx5abs`abZG]uceoi]`XuabZ5X`abfih\WYfifx?WYf-Xuabc
himoi[\]`]uxpql>ce_ oivoinXuhiced]]Yomv #p^c?_ oiv cen]uX`cece] suecefw_8hiyrcab]Gfiablce]`Wcgnf>cgfoifihhWYx5hiababc s!ihi[^abc5]`xceom_X`hmhioi]u]`oipqpql>tXuceX`absfiWYv c-]`^Wv ctomZ^a{[\Z\f W_bce#fs`c_
nied^__b]`Xceoice]uabX`s`abcgZ\]`cece] XG::]`]u[^d\d\ceni]qWYfmx5a{X xlcW_bfs`ceWYfpqlid^ceab]abcgceX`X`s/cgmfwh WY]`ceoi]uX`abZ\cAyr`j]`[\d^]Wx5x5c
fihiabcepqflsftx5sucece]`lim]]`censucece]`] cepq oiliv ]!fmce]`fce oi[^v ]ufiX`abfiZ\cec-f>:WY]u_b[\Xd\d^]qceWY x[\v x5lifmc _{oiabv pqnlicec!]yyrhi`oij]uplce]`ab[\fid^cG]Wmx5]`abx5x52cabs`4\abZ1V WG]`cexoiWY]f
X`:ab]uZ^[\=c d\]qiWYomxfix5s`cab[\froiv nXucgab]-x-hioice_ba{f}cg]`fcef}WYs oi\v ]`WY_bfmabpqfwli8cefabX`skWYli_WY_b]ce8f}hnWceU]`cehipqabliccgfthinoiWY]`]`pqcglf ]`mceoioifi]uX`s`ababZ\[^cficeyrfU!d^ce`jwfWo
hiabcqcgfiabd\cefX`abfihhiabcxWYf-hiom]`pql>ceabfWpqlic yr`j]`[\d^]Wx5x5cce]ulwWYv _bs/

"x

,
=

z2>=BPj 10#B02 0.?287@/+ =?7@;0+12@/0


yrab]8Xus`ce_b_bcef5goifwWYv pqli Xuscga{fma{d^c Ws`cef-nigd\_\hmce]moifisua{[^ficef Soifihj@>goiXWx5x5cgfw
7 t66}

3{4 3 o k'T@ s'lNi)kPi)kv1ifjNikjRi1k'qhmqU|2kv1Ni p iqUrNs$9
Rqhi ifjl2mqh|k'i)k
VS|
G

J - Kn 4& J -' K)


o k'
J - .K 4& J -' KZj@ J -' K .
v1qUk'x p q z qUmqU{ p Oi 8 op v1qU{ 9

\
hicece] V cga{WYX)4]`Xus`ceV _b_bWoi?fid1hma{hic5ce] Wfid\cecg_d\Wces`nab[\cefificgcef?frWY<_bX ce_WYs`ab[^ficefi]`abx5absua{Z]uceoi]`Xua{ZX`abfihk[^_bd\sGWYoiX
Y]`Xus$J Ja{fm J - K3K 
nieG
;Y) Jb]`X`)s J Jabfi J -' KK [\oms J Ja{fm J - K3K3K .2Ke
$#

J yz

aT[ DSa)( bu^p'^{^&aN3YU5[$_I^1KYU^

' =

< =

< =

ki { b q :Y

3 ]3 . R. . c
 t o 1B iNi z z qUms >2qU)mi1vi)qUk' i
x p q z hq mqU{ p iO 8 op v1qU{i)= o k082mqh|k P4 dC-v|lEF on p l5fUfji jd
 C-
n
ko '"
. n >2q\f\m
@ 2 J - .2 K @ J J .2 K -' K
)4
.

.
 J . K
J , K

 4 .!d
 ,
 4 2. T N 2

e
hWce>cghia{abX c-y6fce]`suc nmlwWYvfifiabpqd^ltabd\s>\oivcgna{s-ce]1Z^[\hif abc5:aba{fiXus5dtWhincgc]ce:abfi]`[^d\d\ce_b]qceWYXux5cefwx:peXu[[\hifichicg]`fUXu[abx WYnm:e]uow[\WYv d\fm]qhiWYcex]`fx
eoid^ceabceX`cgf?ce]uhicefw^X`s pe[hic :x-om
hice][hic!eoix :]u[\d\]qWYxx
//
X`cga{fiyrab]hicqfiabce]ucef>hWlice]
 J .2 K4 *w* J".21K1+ * J".!K1+w+$
x5abs8hmce]!a{_Xoifisua{[^f V4K x5abs JK *b +woifiPh J". ) K * J".K +`
:X! a{Xus{ _WY] ihWhi5abc>abf[\oiniXuXabd\Wcgd\]c7@ abs` oWY2s` ab[^ fJ W -oi pq l.2 K eoiv ]!n@ cg_{abce nm a{d^J ceX J / . K oi - fi h1T qKcehioiv c ]>kWYW_bli_bc _


" n d^a{_bs
7 t66}

3{4 3{ :vp>qU)miqUki)x p q z qUmqU{ p i8 op v1qU{)iH= o k082mqU|2k5pg[\x5[\Xuc 4M C
v1|2lEF-on p lTfhfji j >2q\fjm
@
M O J"-/K @ J1@ J"-/K3K
hicececgea{o6)X 4 ceabfiV!ceabx c i omfince]`s`ceab[\pqlif fm ceJ"fi- hi ce fr T:K]u4 [\ d^]@ WYxJ1@xiJ"-/>K3K<WfabX`s\Wnficef>]`cehpqliWcgfiftfnpeWY[\]/xce[^a X`-c J hicg ]TK f

J TKGWYv lm_{cgfw
@ & D

ocg_Whis`ceabf[\f eceoifv s`d^]qceWYf5_bcef6ab]ficed\[]upqal~kcecefabficehif>ce] hin]uabces`]`s`cecgpqf?licglmfta{fmneWYow]`cg f;moifisua{[^foifihcefs`X`pqlicga{hmnWY]ucef


^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

iv^i)qU:k'iV/Nii iLrN
s'3{i)4k'3
Nl :iqUk'= i GkM8i1mf\qUl|mk qU|ky qUm R i1sk'iqhq E mqUm|2Ykv1kNi :i\qUerNs1i `>2qUimI:CM 9 ms$ 9 C v1J)|[--F1 iKp k

p
p o
P-n
F-on p lTfUf\iV-V
n 9

yrab][^_{_bcefeoifwWv pqliX`s!hiabceX`cGhm]`ceaced^]`a~kcGcgplmX`ce_bX`cga{suabd5pqlWY]qWYs`cg]`abX`abce]ucefw
7 t66}

3{4 3{ 7 q vmZi)k'mhvrNs'i)qU2Ll p >i)k'l o 2lk'kClVi)k'kd o k'T p i8 op Z


v1qU{"l o F3nl sufjNl p v1qUk'M9
]`cgcef=icga{om)X fi4 s`ab[\cef a cefsuX`pqliceabhinW]/kV WYfifabX`s V!cqfiabs`ab[\fiXuncg]`ceabpql>hice]nce]ucepqlicefnW
KW_b_{X }-
J)-/ K
Xu[\fiXus
X`hiJ pq celi]!ab]uX`cesabcgnnlcgceWYfw]uceoi KGpqmlis`ceoiffiabns dW ]/YabhiX`cgsGfiWYfGoiabpqxr7l eceabs`cecef"f suX`pqWli_{ce_Yab\hiWnfiWf ]/kx?hWWYfliceX`sq]%WYsu[\-s _bd\s!WYomhipabcyl cg]`.mX`su Xuc?oipe<'p a{JpqlK s`om fid
ceabcePf oifijh ]`ceoi]uX`abZ?Wo\Wv li_bnWY]tcgc a{cgmf oi1finmsuea{G[^f ' :]u[\d^]WYxx5afihiabeceX:eo
nmeG nce]ucepqlificefihmcefU:]`[^d\]qWYx5xcefw\V!ab
J)-- K 2/j J J)-/ K7S J)- KLK
abX`s n ce]uhice[^pqlix ceJ1f@ nWK]_ba{oicgd\fms/hr2 is`ce[^]usfiWYce_]hd\abW5_bs q}cghi--ce/X d^ce-rfWYcgo-ftshWYcefihifwcg^]?abcef fif J)- hiK[\Px J1 @ J)-- K K:ab[X`hiscet]V WYabf X

abX`scefsuX`pqliceabhinW]/
9

2 

7
}
3 43j* q\v1m p i 8 o p v1qU{Pl o F3nl sf\Nl p >i)k'l o l2k'kCdVikki1vPi)qUk'i
i)k'mUv1rNs'i)qUNl p i G i1f\lmqU|kn > qhmICZv|lE<>q fjm1P}- d .;#-] .$9
)4

d
P
J1@ K
}-
d @ J)-/ KZd .` J)- K
.
#-] .d J)- Kg
.
}- d .X#-2 .
j

J)-- K . #-] .
P

t66 {
hi[^cexcga{X eiV ceWYa fm f?d^]uabce_{s oi]`XuabZ WYo^WYv li_bnW]/ cea ceabf :]`[^d\]Wx5xa{fmhice}x5abs

V!abc% <cece_bs`_WYc sua{[^f


1eoiv ]cga{fm-cabcgX`ftssuceX`fpqlisuX`cepqablihicenabWYhi]`nc-W]/ cg_Ws`ab[\f V!abc moifis`ab[\f
m
abX`snce]`cgplmcefnWY] oifihlWsWY_bXVcfiabs`ab[\fmX`nce]`ceabpql>d^cefWYo 1
]`V!cgceabtc?d\om]u]`abax X`~ abZkcg:ce]`hfX`susuWceX`lifpqceli]1ceabd\hicgaba{n_b_sWhm] hm8cea{X-c-hioi!]ucgoipl X`XqceWYabXud^icec?]uX>abx5hmWYcefiabXs`d^abceZGZ^d\[\]uce]ucena{d^ceoicefifU]`c6Xua{jkZ cgcgx5cg_W]`x?X`s`cgabW[\s`Xef sW oipqablwX`ws-Xu[\cedfiWYfS]-x?i]uWa{f>xhiabs`ceabf Z
7 t66}

3{4 3 6 4 q\v1mNi p iNrLsik'Nl p >i)k'l o 2lk'kC]F1l5fUf vyi p p lx'sP{)|k


4 J)-/ Kg J)-/ K .u iO8 v1qU{dl F3)nl sfjNl
C09 s9qUiy=i)k0>2iJ)- .Ky 
n

q\v1m19

Su

#u

p op

$#

J yz

aT[ DSa)( bu^p'^{^&aN3YU5[$_I^1KYU^

cecga{X)4 cea ncg]`cepqlicefnW]/cesW @ V WYfifd\ab_bs8eoiv ]WY_b_bcV- oifih/.


J)- .K ]qWYil J Kd 5J J)-/ KZ@ J)- K .Kk
V WYXabceX`asoi]ux5ced^oice]`\XucgabZ?li]`WYs:ohice\]WYv lm _{n]WWYi]/l Z^[\f ]uceoi]`Xua{Z-WYo\WYv lm_{nWY]/cesW!hicg]V!cqfiabs`ab[^fiX
nce]`ceabpql>hicg]moifis`ab[\fj@ iWYflWYshWfifhiabc]`cgtom]`X`abZ^cV WY]`Xus`ce_b_boifid
J)-/ K ]`Xus Jh.i J)- ]`Xus J".2K3KU]`cgX`s J1.K3K
hifceWfmpl f5abX`s pqJ)-li ]ua{suK:s`ceabxfrW%fi]lwWYWYvm_blisGceomf-fiZ\hU[^f [^ni abd\cecef"] s`lW _{ sucefwce^]Whs`WY[^fm] f-d\ ab ni s:ce_{Xabcqceabcef ]`s/wYabX`X`[1s1hoiWYx d\ce^J)- celi ]`sK
J)-- KhWfif]`cepqlifmcesGWYoipql J)- Koiv ]WY_b_bcy6cg]`s`c1nce_babceniabd1_WYfid^c\
a

2 

t66 {
X`pqcelicga{cghma{X nWY]cea ceaoms`x5[^sd\Wcg_w\oicefilih]usnhmcece]`]?cepq licg]qftWYniWYlS]/:Z\[^V f WYfifcea{fXus suX`hipqliabcceabhinceWfi]/d^c yrab]1[^v fificef}-celifabces]
X`[^dtW]ceabfWYpqlicg]WY_bXabx Z\[^]`abd\cefjkcexx?W WY]ud\oixcefs`abce]ucef i:X!a{Xus
i
8

_b:abpabfilcsWhfiWYX`Xpql[\W_boid\ce_babfmphilmcGcjkcelxW]x?WtWisu ce]`abXua{cg]`oifid!hiceX:ced\]ua~kX ]`ceoi]uX`abZWo\Wv li_bnWY] ce]`x[\v d


7 t66}

3{4 3j> q\v1m p i8 op v1qU{"l o F3)nl sfjNl p >i)k'l o l2k'kCXVi)k'kV >2q\f\m
|)i p i1vm|mlTf\iNi p iLrNs'i)k'Nl p iH= o k082mqU|2k'i)k V4! >2qU)mCZv1|2lE
J $JK JKK=4 d
}
3 43j< x i)q i)qUk'im|mlTfji/= o k082mqU|2k$9pRlkkq\v1m Li p iNrNs'i)k'Nl p >i)k'l o
l2k'kCVi)k'kPi p p lxus}{|2k ikmUv1rNs'i)qUNl p q\v1m"9
)4
J)-- K .

4
J)-- K . ^ y J)- .2K

Su

>2q\fjm19lW"yRl2k8l2k'kRlTf v1|qUipyRik0>2i z qUmizq\f F1i2i p = o kM8mqU|kik l o F3nl sf\ik9 Y


)4VJ"@ K gP

ceabcefcgcea{XuX s`ceX :ce_bacex5'ce]`fcesoiyr]uX`abab]Z>hiWYcofi^WYabv celi]`_bcgnf W]oifmh icea hm[\x oifmh


-* +zWY_b_bX J"-*{+ / -* +K s-*!+
LJ1-K
X`[^fiX`s
hiy6V!ceabce]dc8]uX`s`m[!c [\hi_bZ\d\cq[^cef fmfipe1ab[cehi]us`abcecef]`oimfmoidfiW_bsu_{a{c-[^fix ce[\fGv d^Xu_{ababfipqlihcesuf[\sqWYW_e]nWx5ce]`cecgsupcelm]!cef oinv ]WY]8om fihd\cg_bs`abcecqXucgs`]`cefws-hceW<]`x5hmceabfwsk8WYab__b_bcc
s`WYcgfmfd\cemd^xoicefind\cgcesufi^a{cce[^lif-:]`s]`]ceWYv abX`X`swcgoifthm]usqX`a{WYabcZ5su_{a{cg[^WYceof]`c\a{XuWYv slmce]`_{ncefiWYd^oi]/c]uWX`:_babXwZ>abfiVc!WYco\fia{c!WYv abs`liababf5_b[\nfmhiWX`]/cen]cem]`ceab[\cab]upqx-l1WoioihiX_bceab]:hmce]`cefioi]abfm]`V d^dceWYhifi]`cehiXuXs`Xcejhi_b_bcecqoix5fifid xabceWY]X
}-
d J"- $JK-/1 j- -JK3K
9

&

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
[^_{d^s/

yrab]cesWni_ba{cg]`cef>cga{fma{d^c!niX`pqli_boi^ceabd\cefiXupqlWsucef]`ceoi]uX`abZ?Wo\Wv li_bnWY]uce]cefid^cefw
7 t66}

3{4 3' & :v>q fjm1P

3v1m" 
z qUm" p iO8 op v1qU{l o F3 )nl sfjNl p Cl2k'k l o rLs z qUm
#-I
d .}-$ .9
J

Rqhi p iO8 op v1qU{Vl o F3nl sufjNl p ik G ifjlmqU|2k'ikv1qUk'Rl>2i1v1rNsf\|TvNv1ik7>2i >2i)ko n Li p i p i)qUk'qwZ
> o kM> o kTR op rLsuvrNs'kqUmm19
3v1m 4K ILi p iNrNs'i)k'Nl po 'k d p i8 op v1qU{#l o F3nl sufjNl p Clkk=q\v1ml o rLs
J)-- K 9 - J)-/ KF1v1l5|fUkuf vvm }- Ni p Ni rLsikLl p 9

nWce]`cecgXga{X)G4 iVWceafif d\]uabce_bsoi]`XuabZWYo\WYv li_bnW]oifmh= d

1eoiv ] ceabf>cefs`Xuplmceabh
#- d .}- .d . Z-2 .0d - ]`Xu$s JK]`ceXusJKk
V WYXabceX`as}]uce- oid]`Xu abZ?WY o.Z\WYv -2 lm. _{noiWYfi]/hT #-I d . -2 .xabskcefs`X`pqlicga{hmnWY]ucef?<ce_WYs`ab[^ficef
oifih VcgfUpqlifiabs`sGnmeGkhiabc-|8ce]uceabfiabd\oifmd?hmce]<ce_WYsua{[^ficefoifih\WYfmf
x?Wf-hioi]upl
JZK2-I
d . Jh- .g -$ 2K
oifih
JZK2-
d .JU-2 . -$ .K
]`cgtom:]`XX`abd^Z>ab_{WYsohi\abcWYv lm%_{n_{cgWYa{]pqlhoiWYfi]ud X`s`cg_{_bcef
J)-- K Xud\ f JX`oipgp J J)- KK3K J)- K
X`[ce]uf?hm[\Px J/K 'd\ab_bs/

yrab][^_{_bcefceabfiabd\cG:]u[\ni_bcexcWYuo QabX`s`cgfw
05mY/ : abX`shma{cGXus`ce_b_babd\c<ce_WYsua{[^f
V WYX it6:

J -Kn 4)@ J1-K
0i/:Y/ abX`shma{c-Xus`ce_b_babd\c<ce_WYsua{[^f
V WYX e8^
 $"n 4@ JKZ
c moifis`ab[\f\V WYfif1abX`sce' J K $
cea 4! rceabficsu[\sqWY_bcncg]`cepqlicefnW]`
4@
Z"

$#

J yzaT[ DSa)( bu^p'^{^&aN3YU5[$_I^1KYU^

v oiabZ J 1K 4@ @


|8WYom[^pf6lhiceabfcesuX`X`cepqfrlice:abhi]u[\nniW_b]LceM1xyUcef6WXX`ababfiX`sh6xhmaba{s8chincecgf>a{hmWYcefmfUhicece]`]ucgX`suf>cef}e]`cecea:oi]u]uX`[\abniZ_bceWxoce fWv M li_bnWY]wabfihUXuabc
eabcelyroifiabd-]Xus`[\ce_blm_bcecef-fwkeomV f WYWYv epqoliXuces]ua{oifmffis`cece]`]ufX`oipqa{li]cefWYfihiabcgcf?hiabceceXud^cG]`a:~ ]`[^hmnice_b]cex5cechmxoia{sus`ceab[\abf f WY4 fmhice]8abf-cq
^:/i

3{4 3 x/iq o k'j 9d^q p vl!>i)kCylE l o F Y .


kNi :\iNrLesik'YNliwip:= ^k0Y82 mqh|Vk'i i)p k 2i k 82/lk' k CT >24i vrN s p qUi Ni)k>qhl5mIf CZvv|lE\>2q\_f\m C;F1lTfUfwv=iv=m|2ml5fji
p
p o
#- d J)-/ Kk/ J)-' K


t66}
3{43i

:v>q fjm1P

 q\v1m p iDiU2qU{ o k'Vm p l2kv1qUmqh{ 9


3v1mi o k'dIi)k'mhv1rLsiqU2Nl p C2lk'kRq\v1ml o rLsni)k'mUv1rNs'i)qUNl p 9
3v1im o k'd p iO8 op v1qU{l o F )nl sf\Ll p C2lk'kRq\v1ml o rNsj p i8 op v1qU{#l o F3nl sufjNl p 9
C lC 9

cecga{X)4 !v nioifid
7 t66}
3{43i :v>q fjm
CS 5ceJ KC8cgJX`oipepTK )v toma{Z]9
cecga{)X 4 XabX`s d/8d J Kk
iV WYXabX`scga{fmc%<cehioisua{[^fw
cea 4! s`[^sW_koifihncg]`cepqlicefnW]/yrab]hicqfiabce]`cef
J1-KWY_b_bX /
t J1- K

X`[\fmX`s
f kX`[hWY @ t d^a{_bs icg]`fice]-d^ab_{s fWpql
t abXusGncg]`cepqlicefnW]/WY_bX`[>d^abnis ceXcga{
V!cqfiabsua{[^f5Z^[\f t
 @ J1- K J1-K<oifih
 @ J1- Kr

(WpqlUhicex Xx-flmce[\]ucexzd\abnisGceX-cga{fmc5i]ua{xabs`abZ>]`cgtom]`X`abZ^
)J KeXu[-hWY
@ J"- K @ K J"-/Kd\ab_bs/^yrab]ce]ulWY_bs`cgf?hma{cGc <mceoihifioisua{s`[^ab[^Rf f J K
/8d J K>ce J Kk
yrceaab]ce]`jlW_bs`x5cef>abs hm@ a{cG < cehiX`oioipeps`ab[^V f Wfifd\ab_bs oiv ]WY_b_bc g/b@ X`oipep d @ @
ce JXuoipep KRd J 1K 
v oiabZ
9

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

t 66}
3{43
xi)q p i8 op v1qU{l o F3nl sf\Nl p 9]Rl2k'kj>q\f\m 
9
:Xced^cga{_ba{sX)4 cea ]uceoi]`Xua{Z6WYo\WYv lm_{nWY]omfih hi[^xPJ"@ K<oiv ] ceabf}5
7

-


@ )J -/ KZ

d

d

d

@^ 5 T D '! ?
?
? 5 "J - LKZ
J $L )J - O 'K --NKk

:]u[\niabX`_bces5xW_bX`[oiv x5]!hiabfiabcehiX`ceceXuf>s`ceifmWX-pqX`lt[6Z^ceX`]`pqllWY_bsabce]`oiv ablid6]ucef>abcGqabce]hicecgabX?ficeWYf>fmhificecg]`oiccef]uceoicgd\]`Xu]`a{aZr~6ceWabofw\Wv li_bnWY]uc


^:/i

3{4 3 :qUk'i G i1f\lmqU|kn s'i)q E m e i8 N>Tfw9 C F1l5fUf v


i8 v1qU{l F3nl sufjNl q\v1m k'F n B1iNiVlki i iO8 v1qU{Vl F3nl sufjNl i ifjlmqU|2k


p o p
o
p
 
 >2q\fjm19

op

p p op

p G

t 66 {
yrab]a{XuX`cefWY_bX`[/4$omfih/
XuabfihZ\[\_b_bX`sWYv fihma{d
ki
3{] 3 6 q vmk'qUrNs'mi)k'mUv1rNs'i)qUNl p 9
cecga{)X 4!fid\cgfi[\xx5cefwK GWYv ]`c!cefs`XuplmceabhinWY]iV WYfif-GWv ]`cWoipql5hiabcyioifmtsuab[\f
@ J"-/K WY_b_b5X -/
J"-/K

Xu[\fiXus
n@ ce]`J cepqKglicgV ftnWYWYX1]/ab!X`s5:X-WYndceWv ]-ncceabf}ceabf yr abhice ]uX`i]uoix5pqlwabs 8 hmcefif}@ abX`s 8fiXu nce6Xu[\:fihmXu[6ce]`abcX`ds [\@ _bd^s`J c K" 6J oiK fm h

6iXu[-a{Xus@ J KZ1oifih J K i
J K @ J K abX`s /

m {|5fUf v1m2nl k'2q> o kP p i8 op vqh{l o F3)nl sfjNl pz qUmC


}
3 43 '* 3v1
l2k'kRq\v1ml o rNs{)|TfUfwv1m2nl k'q>M9

Yi"
3b]3'< :v>2q\fjm1P

Cce' J K;F-on p i)qUkPm|mlTfjivNi p iNrNs'i)k'Nl p ivlF
+

v oiabZ

o k' ) =v1qUk o k'i)k'mUv1rNs'i)qUNl p 9


Rqhi p i8 op v1qU{l o F3 nl sufjNl p ik G i1f\lmqU|kik"v1qUk'gk'qUrNs'm-l2 >2ivrNsf\|TvNv1ik_>2i>i)k o n Ni p 6"| z Z
xf\i z i)k'm)q\f\ o k0> o kegfhf' o l2k'm| p i)$k 9
Rqhii)k'mUv1rNs'i)qUNl p i)k G ifjl2mqU|2k'i)kRvqhk'Pk'qUrNs'myl2 >2ivrNsf\|TvNv1i/
k >2i >i)ko n Ni p :lU2q\v1mi)k, Z
ko 'degfUf' o lk'm| p ik 9
)4
J K

yrceab]cga{[^Xv fifice!v fnihioiabfic d omX`XWd\c\hWce omficefs`XuplmceabhinWY]!abX`s/mZ\ce]qWY_b_bd\cexceabfice]ufw

$#

J yz

aT[ DSa)( bu^p'^{^&aN3YU5[$_I^1KYU^

ki {

3 ]3 u> O 2 xi)q i)qUk'i iq\f z i)k0>2ii p Ni p iLrNs'i)k'Nl p ik_= o k082mqU|2k'i)kl o F


9 R#lk'kRq\v1mqhiHyRi)k0>i
T"n 4@ /

2> ik'l o 2lk'kPi)k'mhv1rLsiqU2Nl p CiV ikk;fjiNi p q\v1mZ|2i p lTfUf\iyLi p iNrNs'i)k'Nl p ikd= o kM8mqU|kik
l o F\
 i)k'mjs Tnl f\m"9
)4 

5

X`pqcelicga{cghma{X nWY] Xus S_{cgce][hice]cefs`l WYv _bsceXWY_b_bc moifisua{[^ficefwabXus [Y~kcefiXuabplsu_{abpqlcefs


hicqfmd\ficeceabficeaw[^]`Wsux5_{cXux_[ mceoi fwfi s`Gab[\omffiWv fih ]`abc8pqlcgftscesufabX`f7s`pqllirWce_babs`hiabcXuns/fmWYka{]/abpqfilyrhiscgWabx]k_{_b c[\v nfmab]Gcefi]`cececgfZplms`W_cefikffiXunsceWYWli]us`xcesTf=ce fwmqoihhifiWabcs`abhi[\abfmc:cecefifif5d\ab]`cjWYd\ocgl2fi 5hiX
nces`]qWYpqls`cefw (Wpl|8[\]qWYoiXuX`cesueoifid1d\abnisceXceabfic moifisua{[^f a{f yrab]hicqfma{cg]`cef
J1.KKW_b_{;X /-
J"- .2K

Xu[\fiXus
abXusnce]`cgplmcefnWY]W_bX`[d\abnis1ceX-ceab
f gx5ab_s dJ1- .K @ J". h -/Ke- /-J"-/K
)J -/Ka{Xusm]`abx5abs`abZ ]`cgtom]`X`abZoifih5cgXd\ab_bXs -k @ oifij

@ i>WYfce]ul WYv _bsWY_bXu[hiabcGcghiois`ab[\f

-kd-J"-/K/
V WYXabX`scga{fyrabhice]uX`i]uoipqlw

yr]`cgtab]om]`X`aba{Z-XuX`ceWYfoab\x5WYv lix_bnceW]:]wfiXu[a{fmpql5hw\fi:abpqablfis/cfi[\cendWYhis`ababcZ^<c!ce_ftWYs`sab[^[\fi]uces:f n) cev abfioilabWYZ-_bs`oicefis:h?hicg]:ce[\A_bd^ceficefmhia{cd^X`isuWYcesufi\X


ki
3{] 3b & O Y2 ./k:i:Y d 4M s'i)q E m 8w O ig/Yk/ {)|k
4! dC F1l5fUf vhi[^xPJ Ki)k'f\qUrLsq\v1m k' J1-KJ\J1-K J1-K J1-KKX>2q\fjm19

o
xi)qi)qUk'i i q\f z i)k0>2ii p N i p iNrLsikLl p i)k= o kM8mqU|kik$9i:v>2q\fjm1P]vmqhiHyRi)k0>i
\ $"n
 4@ k
k F1|5f >2m
p i 8 op vqh{l o F3nl sufjNl p Cl2k'_
d iv >2qU)mi)qUk'i"i)k'fjqhrLsi G iv1m p q8mqU|2k%{)|k qhk;9
/
)4
S\
PV<

j

;/J"- .2K 9 1J 1J ..K K

4
5. PJ\'K
dJ"- .K 9 -"J Z.K J 1J @ "J -/K3KK 1J .K

cecgcea{aX >ceabficeacGceGfmhi]uce_ba{pqoili]`c1XuabZ?ceWYXus`o]`ab WYv s`lmab[^_{nf>WYZ\][^oif fih omficgh a{fmcnce]ucekpqli!cefifd\ncgWYfi]u[\c xix5omficefws` ab[\fwX` cg_{nmX`s
X`cgawfiabpqlsa{f ya{]nces`]qWYpqls`cef>hma{c moifis`ab[^f
KXuW[\_bfi_{XXus

abXusnce]ucepqlicefnW] w>Wf5lWshiabcGWY_bs`ce]ufWYsuabZ\cGV WY]`Xus`ce_b_boifid


Xud\f X`ompep
KX`WY[\_bfm_bXX`s ?hi[^x

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
hcefiWhm_{abpqlwkceXus`ce]uaa{Vsua{[^fU Z^[\xf a{s abX`J"-sl .2.K hi@ [\xVJ1. J\'-K1KgabX`s-Xcefd^s`ab_{Xusppqli-Rceabhin W]/8dhmce fif}dhi[\J"- xP J KuK1 abX` s
oi fi7h J - -/ K d V WXda{J"Xu- s cga{K f yrabhiwcg>]`X`Wmf>]` oicepq]ulwlwWYv _bsGWY_bX`[hiabccgX`s`]uabtsuab[\f7-R d

Z\[^f ceaaboif xd\ceyr^celiab]]`snce s`]qabfTWYpqls`oicefifh1hiWYabcfid^mceoififi[\xsua{x5[^f cef`ceX:d^cenc\cga{fmccefmhi_ba{pqlicceXus`]`abs`ab[^f


J1.KKW_b_{
J"- .2K

Xu[\fiXXus J1-K.
abX`s-nce]`cepqlicgftnWY]/ cey
a xa{ds @ J". -/K dJ1- .Kg8:Xd\ab_bs - 
J"- KabX`s ceabficAcefihi_babpqlic<ceX`su]`abs`ab[\fZ\[\f k>Wf
dJ1- K oifi
h
- <
ce]ulwWYv _bsW_{Xu[hiabc<ceX`su]`abs`ab[\fd/- d J -K ^VWX:a{Xus8ceabf1yrabhice]`Xui]`ompl
J

:9

ineoiGxz(pqablipql_bois`ce>eabX`cesuabced^ficeGf6suceabab_{]fmceab[tX`pqc l6ceWabs`fli[^_b[\lid\ceab[^Xu]`pcelmxce]k:h]`WY[^X d\!]qWYoix5X`XqxWYd\ccgcgf ]`xoiv n[^v ced\]G_babpqhiltabsc5 :abX`sucefi


ki
3{] 3bk O k:\egwY t o B1iNi p Ni p iNrNs'i)k'Nl p i)k7= o k082mqU|k 4
 >2qU)mivi)qUk'i"t l)sfMCv|lEF on p lTfUf\i- >2q\f\m"P
@ J"-/K J1- TKe
ficecefmhicgcea{f)X 4 :]u[\d^ab]X`WYsGxnxce]u\cepqlia{cesfhmnceWY]]8V!cqcea fma{suabhi[\cedf ]1-:J ]`[^Kd\4 ]Wx5 x a{Jfm hi ce5Kceg]uo6lWYceab_bfis`cgcef>x ab]noiv ce]]`ceWYpq_bl_bc


oifih/@ K J1-K @ J1- K J"- Kk
dJ1- K @ K J"-/KkabXuswnce]`cepqlicgftnWY]/ce'a :hmce]wfihmceGeoGcga{fmcex Snce]`cepqlifmcefihicef
:]u[\d\]qWYxx\abshice] Vcfiabs`ab[\f J K TJ K8ce]ulWY_bsucef>ab]8 oiv ]WY_b_bc oifmkh @ M K J1-K @ J1- K dJ"- Kk
ce]ucelpa WY_bs`cghif>ce]:ab]]`[^xd\a{]qsWYhix5cex] maficehmXuces`X`cgs`georoifmced abfi cex J" K X`pqnlice_b]uabcece^pqli_{abfipqlcefmhicef :]u[\d\]qWYxxwV WYfmf
@ J"-/K @ M N J"-/K dJ"- 1K @ N J"-/K
@ M N J1-K J1- J11K3K J"- TKk

p

^ y

 

ry:Xabcd^a{XunmabscelWYs_bX`ce[1abf\ X` [^_{pqceliabf?cgX:\]u[\[\fmd\t]q]uWYcexsxWYomeXLhM WYXX`cga{fmcefceabd\ceficgf?:]u[\d\]qWYxx5abfihice1WYoiXud\abnis/


:- `' 8;
\fiX`abs pqlsd^cef_{cgs`a{Xupqpqnl liceabhi[tnhmWce]/] h1WabfiX`s/f5\]uceWfioif ]`XuabZ?WY]uocethioiceghia{cecgX]`sWfihicece]u]uhic%cefw ]`[\nm_{cgx abf ce_bpqliceX

\
i;\cefcghis`XucpqlioicefiabcehifmnhiW_b]`a{c\pqli c!]`ceoi]uX`abZ-WYo^WYv li_bnW]`ccefid^ca{frcefs`lwWv _bscga{fmcoificefihm_{abpqlic
ioiv ]cehiceXRj abX`s!hiabccefmd\cdT/ 4n@ lWYsx5abfihmceX`sucefiXZ^ce]`Xupqliabcq
hicefmcGoiXudtWncece]us`cT1]`ceoi]uX`abZ>WYo^WYv li_bnW]/
g$ 4hmce]y6ce]`sucence]`ceabpqlZ\[^f@ abX`s_bcece]abXusfiabpqls]uceoi]`XuabZ?WYo\WYv lm_{nWY]/
ig]`$cgtom/]`X` abZ4WYohice^] WYv liy6_bnceW]`su]/ce nce]`ceabpql6Z\[^f@ cefsulwWYv _bsd^cefWo:_bcex5cefsuTc GabX`s fiabpqlts
i[\fmcea;X`nce]`cecefabpqs`l>X`pqZ^li[\cga{fhmn@ WY]cefWs`nlwceWv ]1_bsWYfiXu1[\fi]`ceXus`ceoifS]uX`abnZ?ce_bWabceoni\abdWv lik_bnX`dsWY]NTM } 4khicg]V!cqfma{sua

ioi:fiabfihc|8]`cgce]`ceoiabfi]uX`abd\abZomfiWdoi\V!Wv ablice_bX`nc WY!]uc5oiX`XqWYced\fic d^c?d^a{ab_bXussfiW[nipql?d\ceabXufpqliX`_bpq[\lwX`WvXuce]f}cg]`d\cece]yd^ice[^fr]`x=V!4oi>]`pqliWXuf5plm\fiWYfmabs`f s


ceX`ababZ6frWYcqo~kce\WYv s`liabZ^_bnceWX>]`c-|8ce]ceWYfilmd^]`cecefUf hWWYfi]d\WceoinX1cefwhicefUabV!coix?]`pqWYlif}XupqlinficeaGabs`s1eniceeaGGd^cehid\abcgc-n|8cefmcece]ufceabfi]`abced\oioifi]d
ce]ucelwa WYv _bssuce4 pq lifihiabX`[^pq=x lJ1W@ oiX`Kgd^ceVhi]YWoiv fipqfts)d\4 abnisceX>ceabfiRc ]`ceoi]uX`abZ\c ioifmtsuab[\f nieG
1nieG 1abX`s
4! X`[-hW 0

i:cefabs`d\Xucgpqfliceabhia{c^n:W]`hcWYhicecefi]-d\cg f [\xX`abifi_bh cex5Wcgniftd\sqcgWYX`nipqliXupq_b[\liXu_bX`oicef ceabd\ficeced^]-ce f cef s`Xu[\pqlixceiabhi_bcenx5W]`cgceftfsuniab_hiceomfifid^dc\


hid\cgabcfiXWW_{X:s`V!gcqoix fiabs`!ab[^nifiX`X`pqnlice_boi]`cg1a{pqcel-abficeceab]8fi]ucgce] oi]`]`XucgabtZ5omWY]`X`oabZ^^ceWYv fli_bmnoiWfi]`cef-sua{[^fGced\ficgd^d\cced^nceced\f1cea{f Xus/<ab x cqabc
[\mnoicefifs`fiab[\abpqf ls cq~k42ce s`abZn ce]ud^cea{pqnmlis/fikceXus [>hceWY]`hmcefoiv ]\WYWfi_{_bfwcd-h l\ hWd\abcg_bsX4 \ ceabfiyc cgftsuX`]`pqceliceoiabhi]uX`nabZ\WYc]

J"-/KZ-oifih 0
i "ceabd\cgPx fUJ abKNc\1w]`hceWYoi]uX`oiv ab ]GZ?cgWa{ofmc-\Wv nlice _b]unceWYpqli]icefWYnnWce]]`Pc a Wmiomfifiabpqs`ltabs[\f cef s`Xupqhiliabc5ceabhinceWfi]d^abVc Xus/$ C84
)i :]uab[\nid\s]qceWYX:xceabx5fX :]u[\WYd^nw]WvWYfixhix ce]us hwh WlwX^hmx5a{cabs m oi fipgs`[tab[\hmfmc X`J KceaboiX`c8fmceh abfi cgX8 npg[tcg_{hmabcec nmJ a{d^Kcex-f-oiWYfi_ hi@ cg]`ce f
@ N d^ce_bs`cefM
^\ ceabd\cgfa{c^ihWceyX kWYli_bcePf !abdf d\abnisx5abXs @ !oifi/h @
i_b cefwabnis!Xu[-ceX hceWYab1fic eomv m][\W_bd^_{_bc yc J1 - d n- d\/ab _bK<s 4W\W]`ceabX`c1Z\ce]uX`pqliabcehicefmce]fWYsYomv ]`_babplmce] kWYl
@ TJK -'M
)i_b cefwabnis!Xu[-ceX hceWYabfic @ m[\J_bd^K c J1--- - oiv /] K<W _{_bcyW\W ]` "cenabX`c1Z\d^cea{]u_bsNX`pqM liabcehicefmce]fWYsYomv ]`_babplmce] kWYl
 ceabd\cgfa{c^ihW hiabcG cefmd\c
J 1K 4ceXd\abniscga{V
f }5YXu[-hWY d^a{_bNs
cefs`XupqliceabhinW]abX`s

$#

J yz

aT[ DSa)( bu^p'^{^&aN3YU5[$_I^1KYU^

L.

^

<.4>

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

0 ; ?29;?7:9<;?
0 ;?0 7:0
N @/
yrs`ab[^abfi]wcelfrWYnceceabfifd^cqeoi]`v cglmt]`oms/]`X`hiabZ^abccoiv fmhoihiabZ\omW]`_{pqcglfi>cga{f1hiabyrceXuce!]5`jwnceab`hi:ce]`f[^d\]qWYcgd\x5]`ax~kcnced^]uceceepqceliabced^fs5noiWfi]`chmhioiabfice^X`c
d\m:cgoiX!X`ficelwliWYv s`cgsuabfws`[\c:fmcehWf>nWYce] oiWYWY]`oi-fipqhml6WYce_b]`X!]`ccgntceom]u]`[\cev X`d\pqabliZ^_babc?cepqfli:n\]uWcg[\a{]`sucd\ce]qfmWYxoid\ficex5d^cesuc a{n[^ficefiabf>pqceltfesAonecgoU[\e]`cexxabpqliceWYlifi_bab] ceX`absice ]uommcefifwce]`^s`fmabce[\W] fiXcglfWYna{]oicev fomlift]ucesucefwa{]]
abx abyrfs`aboi]abs`labWYvZ^s`cesuf?cefabcefisfmcWGnhiceab]uc!cepqhilioice]`fpqnlWYhi]uceabcfi]`oi[\fmd^t]Wsuabx5[\fix5ceafce]`Z^Xucei]`]XuWs`pqceliliccgfw ii j8' 
pqfiliceg cefmf(tn_WW[X`]`hiX`ceccgf}]?cehi]`cql/W fi_bs`nabcececefw]`]ucecefpqhilicgcefif[^v frfinfiWYn]ucececeffa:qyrmcghioiabcefi]G]lws`Z\WYabv ce[^su]ufis`fceceoif}vffhWs`W_babXGnd\cecghifrawabc5q:ceabhixz]u[\ceXud^x?ab]ftWYsuWxoi_abx5s`hiababZ\abcececgXu]ufUceX`_bin]qcPabWYfipqmfilioic5c5finGces`Wv ]uab]`[cqc
ceWYXfmexoid\[\v cgd^n_ba{cepqf ld\oicefihceXuhiceabfwceXucUceabhifiomc>]`pqcql~kcefs`WabsYZ^oiv c]u_ba{pqlifc%sWYkSWlioi_bficeh}fceeabo ficepef[hicq~abcecg]`tcefsuabZ\oicefrfihfhisuomce]`]`ipql ]uces`cecga]
fihic-cefi]uyrabx5!abs``abjwZ]``ce:]`oi[^]ud\X`]qabZ\WYx5Vc xiomcefifUs`hmaba{[\cfeo6oiXuXX`abWYx-d^c\oi_babhce]uWcefwkWyr_{_bcab] hioice]u]ulipqlabce_b:s`ce]ufS[\d^a{]fWYxfx5WYc_b[\a{d^fa{c1hieceo ]
d\cgxd\ced\ncece^ficecelifr]us-:G]u[\WYv d^]`c]WYcexX5x5abf>abce]uqX`ceihi]qcgWY]?pqli:c-]u[\nd\ce]q]`WYcexpqlix5cgftabcen]`WYXu]`icg]fWpqiliomcfi_{cga{s`pqab[\lfis-cgd\fcgce]uXucecefwoi]`yrXua{Z6!Xu`abjwfihw
:]u[\:d\]qX1WYxd\abnix5sGcfiecgonceX`abfSx-hioice_babf}ce]u:cefw]`[^ d\]Wx5xa{cg]`X`m]WYpqlicgffi[pql6ceabs`ce]uc?sulice[^]`cesua{Xupqlicf
XX`suWv ces`_be_bc^ce:fwnyrce]uceabpq]licefcg]`nhiWce]`f=c WYmnoicefi]qs`cgab[^hificeX`cexf6WYe_oShia{cgcqhicefi]abced^]uceceffwW:o>yrhiabab]Gc ce_]uWhiX`ceX`fUc1higceg] ceah]uWceZ\[\oif]`XuabZ\Z\[^ce]f
moiabcefihices`)] ab[\4 fmcefce]`lW_bs`cefwkV!abceX`cgXWYsuoix Xuiabced\cg_{sXuabpla{fhice]loi]upqliX`pqlicef6lmceX`c
c :ieV

3j*43 1+ w:\8 c ig2 R#qUi6#fjl5vLv1i2i p q z qUkm o qUmqU{)ikxqUkk'iNi,Z
iNrNs'i)k'Nl ik= k082mqU|k'i)kq\v1mH>2ikl qUij6#fjlTvNv1iRi qUk iqUki 2i >2i)k'lk'kmi)k
V
G

=| p1z lTf\q\v z i)k=Ni p iNrNs'i)k'Nl p i)k/= o kM8mqU|kik$9;Nkv1Ni1v1|ki p iv1qUk'VlTfUfqUiv1i_= | p1z lZ


fjq v z i)k o i)qUk'l2k'i p Mnl o qU{)lTf\ik'm19

yrv aboi]1abZ\Wce_{]ucghificeef}ncencecgaa{XuhiccefSWY_bX [^v _{d^niceomfifihid-cgfU_WYX`s`Xulmcecefw[\]uces`abX`pqlicgfrfiXWYv suecef}hiabc5!oiXeomv li]`oifmd6hice]


^:/i

3j*43{ . YYm66 o n Ni p i p egf?>i) p lyi p k'l2mon p f\qUrNs'i)k
t lsufji)k k'2i l qUl21f\ik i)k0>i -dv1qUk qUm l2Lif v
o
pj p
qUk'2q )qUi p m i)i1F1iNsf vF1|5f >2ik

z qUmgi"F1iNsf\ik [C ZR$

3

d4

4

4 

/ i)qUk'i p

i p = | p1z i)k
4 J K
4 J { K
Z(

! 8jwi}

$#

gYU^
i-aK[$O[^ i^N^

/ 1

{ {

Z"J p |> p l z"z


z Uq m-iqhk'i pd l p qUl21f\ik o k' C =T 59:qUk
Vq p VqUkiqhk'i z t o vmlk={)|k o n Ni p 2i p egf?>i) p l" q z} lNif n>iv1ml p mi)mICl p Z
Niqhmi)mqhH
i gi"FiLsufji"ldW nl sufjm2qUii)k'mhv1x p iNrNs'i)k'i l p qUlfji oz i)qUkvs'|)rLsDC %oz
i)qUkvsi p1o k'mi p L! Vl9f)nl E mi)k^i p m n>Tf\iqUrNsek'lrNsB1iNi z i1F1iNsfSVq p di)k'm1ViNi p
l5vk'lrNQs F1|5f >2ikid|)i p l5v op rNs=i)qUk'i)k
Z"g"i F1iNsfv1xuiN)q )qUi p mi } l2Lif l o FZ
>2i1v o rLs?m Y o k'v1m| x0x-m C v1|2Ll5fj } l2Lif di p1p i)qUrNs'mq\v11m 9
:qUki= o k082mqU|2k 42 siq E mg op rNsiqUk
Z"J p |> p l z"z Ni p iLrNs'i)k'Nl p C
v1N| F1i p ki1vi)qUk
Z"J p O| > p l zz o n Ni p z qUm
>2qU)m CZlTv CiVikk
ivq z t o v1ml2k'/
z qU;m 'J 3K -X F-on p
`
>2ivml p mi)
m Vq p K CX>2i)k'l o Vikk

-'K o k'2"i k'qUi p myq\v1m Ck'qhrLsmv1m| xMxm o k'=l2kv1|kv1mikqUkiqhk'i z t o v1ml2k'


"J -
T z qUm 5 J
K "J - -''KgsTnl f\"m 9

5

/

/
/
[\>f Wf-\WYfif-[~cefmX`abpqltsu_ba{pqleo5ceabficgxceXus`cef:]`[^d\]Wx5x ceabficfs`cg]`i]uces`ce]oifisua

J 2K J K

ihhiWYfmccexd\hicenoixce]upfwWYlfhihiceabababc?fccgi a{omfm ficefr s` ab:[\`]`f :[^]ud\ [\]d\W]qx5hmWYoixx]`pqx X`lpqlicen]`ababcgfisu]`sGcGcepqnilicg]ucea{X`xfpqlinab]`Ws`cgab]`Za{cnm]us/iceoi>oifm]`tWYXusufSababZ\[\cd\fWYifioif}fm]`tceesucgaboia{[\d^]ufceX`fwabX`Zrabx-habX`oiWYs_b-8abceqab]`fcqs


x d\ce ^celi]u]`sG[\d^\]WYWfix5f6x xWYWYfif6d^ceenocefwqce hicg] ]`ceoi]uX`abZ\cg;f moifisua{[^f6ceabfUXua{cncg]`cepqlificgfihiceX
^:/i

3j*43{ :qUk'iyc Y:6/:w Iq\v1miqhk5 Z /o xuif
J n f K
z qUm$F1|5f >2ik'2ikjgi1v1mlk'2mi)q\fji)k$P
q\v1mi)qUk'i"ikfjqUrNs'ipyRikM>id{)|kVt i)qUrNs'i)kClTvegf xus'l2Nimi p 8g i8 C
q vmi)qUk'i"ik'ufjqUrNs'ipyRik0>2id{)|k}t iqUrNs'i)k z qUm ClTvegf xus'l2Nimi p .
8\: C
 q\v1mZiqhk'iyik'ufjqUrNs'iyRikM>i{)|kt iqhrLsik z qUm o k'# C 2lTvegf xus'l2Nim
i p Gi8\:t C
n q\v1m2i p iY\8g/i8 C

q\v1mqhiHyRi)k0>id2i p :i\8g i8 C
/q vmi p ik\:Y8w\ 8g/m C
d
f / q\v1m2i p T 9G) `8wj :8ei8 C

R Vq\v1mi)qUk'i"m|2ml5fjip= o k082mqh|k$9
4 V
:qUk Gi8\8g/m {|2kdIq\v1mi)qUk p q xuif-J - K z qhm y C]-Vj o ki)qUk'i p
m|mlTfji)kd= o k082mqU|k 4K z qhm J1.K F on p lTfUf\iyq\vyl o FyikfjqUrNsV{)qUi1f\i."9
t) T::Y i)kdl2k' o v1ml2k'VJ - KyqUkVi)kglk') o v1mlk'J) -' -UKC$F1l5fUf v
>2q\fjm

.

+.


J

'7 J .J"-/K3K J) .-`J1-K KC


.-`J". K .J1.KF-on p lTfhfjip. -4C
- F1l5fUf v
'- - 1F l5fUf v
1F l5fUf v

:qUkiO

::

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

{|2kIq\v1mi)qUk'i"i)k'fjqhrLsiH=|Tf?>i"{|2kglk o v m2nl ki)k


"J
K

v1|dl EF-on p Tl fhfji#;;2ikt o v1mlk' qUkd o n Li p F-o n s p "m 9$:qUk'i G Ni rNs'k o k0>
s'i)q E m
C F1l5fUf vH >2q\f\m"9Zx/qUisiq E m
C1F l5fUf v >2q\fjmIC
ko ' T9 )
0C F1lTfUfwv5 >2q\fjm19

ik^tY8
f
: iG/ 8`8
yrWYoab] hi ce[\vx fificecgabff}oifmceXGpqliceceabfifc-ce:fiXuois`]`ceab]fid^x?oiWpqliX`pqXulisWabfincGcefWY_bX _{abceoiXufiscefmomhifi_bhUa{pqld^ce_x WYfiWv d^ ceXGa{f6WYfi!hnilZ\[^Wv ]`fiX`d\suabced\_b^_bcecefwabs
Z\n[^cexcgd\Ws/ s`oice_b_bcePf oiXusWYfmhoipqliX`sqWYncefX`pqli]`cga{nmsomfih>X`abpql>fWpql>_ba{fmtX[hicg]]`cgplsuX
!!
| !
7

6::/:i
t3jY*4i3
:: qUk' :ini= C0o F1k0l582fUmf vqh|ik v iqUk4i qUk0> s'lTv1i)rLq E smqUk'i :\qhmS :qhk0>l2 NiLc l5:f x'Ys'l:N'i).m
^
/op z
z
w _>qhmICZv|lEi p glk') o v1mlk'VJn K z qUm
JK F-on p o k'd - / - C
JK J"- K J"- - K / J1-- / -' -K C

.
JK F-on p 5l fUfji"lki p i)k
>2ik'l o l2k'kV o i)qUk'i p s'l5fjmiki)k G iNrLsk o k0>Pi p > nl k2mVi p i)k82lk'kCVi)k'k
"J - - K
.

o 'k KCq\v1mqUk2qUi1v1i z = lTfUfJ .- Kgi p t o v1mlk'C qhki z qUi G iNrLsk o k0>s5nl fjmIC 2lk'k
q\v1m2qUieyk)lsuf i p x m p qUrLsi CqUiqhk.-J K .-`J 2K o k z qUmmifjNl p l o F1iqhkZ
lki p F1|T?f >i)k CS>5fji)qUrNs J"- -''KQ9

/
/
x?V!ceWf}f5y6WY_bX`ce[]`s abfi hiJ"- cex /x? W fd-' K1WZ\o[^fUhicecgabx fice]-WYhmfioih ]`pql nce]`cepqlifmces`cefmoifisua{[^f gc ]`l Wv _{s
!  - Zabce_bcGs`]ua{pqlic ! - Zabce_bcGs`]ua{pqlic !!
X`sqWY]us`ces!oifihhiceffihieoiXusWfih

$#
J

gYU^
i-aK[$O[^ i^N^

/ - KZtabce_bc s`]ua{pqlic \cga{f>su]`abpql ! 


nces`]q:WYabpqfilc>s`cehisom ]`pqlcga{fmc>:oi]`abfid^x?WYXupqliabfic5nce]`cgplmcefnWY]uc%ioifmtsuab[\f}abX`s]`cgtom]`X`abZk
Vs` ab[^WYfeo1Xua{\x-[^fiomX`_{suabce]`]uoiceabfice]uhis:cAx?iWY]`abfAx5eabosua{cgZa{fm]`cece]8oi:]uoiX`ab]`Z\abfiVc d^ix?omWfiX`pqs`liabab[\fif cZUce42abfi chi abc v mnhice]abceomv Wlio]`oifmd\d\ceXceaboid^fifi^ces
peX`cg[hi[^abceX`]uabs`s`abce[\ffiomWYcefi_bhfP]`JcgpoilX`susqXWYfiZ^[\hwfWYhicesu]oijce_bce_iX`d\cgcg_{[^cgX`X`ceabs`fiab[\cgXf/KceWYab]upqnlicgcea{fsuces//Wfioih-XW_bx5a{fmxtX:ceZ^f5[\xf1a{hiscece]abfijkcecq]
d\cgceabd\fixced\scepe^[cehiliab]`ces]us`\ceWYf>fifA:abx?f8WYf8nieqcgGhi^ceX8om X` dtW n coi:fi]u[\s`d^ab][^WYf5xcex]ulwhmWYv _bois]`pqx?l1WYcef1abfihcW:fif5oi]uhiabfiabcd\x!oiWYX`X`pqXqliWYd\abfic^c
X`abx-oi_babce]ucefw
:- `' 8;
^:ioiXfmXutcesua ab[\fw khhiab lc- hicef}J"-/KPcgRa{pqlidcg]` nceh@ WY]GJ"-/Z\KR[\fUoi]`fi[\h d^]Wx5J"x-/KxabXusGabshWYfifmhif6cg% hice>]1xx?ceWYX`Xuceabx5fihiWc
_{:c1]`[^y6d\ce]W]us/x5kIx hicgf65Wceabfifific-abx5|x1WY]us/a2WYni_bcecGabd\Gcef>Wv li]`abcec\fmmh6hWYhi ce]1ce]ucepq lifoifidZ\[^f<@ J"-/K!x5abshmcex
J - LKC4 J"-/K1
cefs`X`pqlicga{hmnWY]!a{Xus/
myrceabfwab]-hieaboiv c lmhi]`ceceff>ih]uWabXx5iabs`]`ab[^ZGd\]u]ceWx5oi]`xXua{aZ^cece]uX`=f i]qmWYoipqfili_babs`pablm[^c>fice f[\cefifes`cgXuiis>]`cepqhilicecgR] fw `:]`[^d\]qWYx5x-c
cefi:fiababcefhi]`_bsab pqWYli_bceX8f-!`:|ft]`W[^]`ced\aabWY]X`niWom_bx5ficefmd\xXx5[\oivce_bnfid\d^cec^]c \hm ce[\]a{nXus:ce!aa{_{f1ced^abcefinic f]qW"WY_bf[\d^a{hicgca{ceXue]oio-fifyrdGWYsYcgomv a{]`fm`_bjcabplm`ceo:fP]`cg[^ka{d\WYXu]oiliWfi_bx5cedf>xceomceabfif-fhhihiccgiceX`s]
[thmce]ceabfic plm_{cgacX`cga{f\WYfifw:abfic `pqli_bceaclWshiabci[^]`x=4
  V
Z ( 
V
\Vceaboiabc!fifich nWo]`Xuna{cgfmcea{abh?Xus`oioi|fifid-WYd-]`hiacgWcga{nifm] _bcecemXf?[\ ]`Wx oiX 4 ]`oi[\fid^h x]Wabx5s8abx5ceX`absficgXcecgxa{Pf : ceab]u]`h?x cgn]`cecg[\fmftd^X`su][5lwWWYv x5_bsabx]noiv cgnawceyr] !m`jwhWYX
:oiv ]`*] [^d\]oi WXux5s/"WYv xfm hicef Tc x51 aboiswfi!/h a{_5V coivhince]8ce] eZce( aboiX`V%suficeh_b+_ba{hid^cg5c]P|dceWY_]uW as`Wabni[\cef_bceX fi* d\xab+ ni cesfihmd\cqc oiXufis/abWv4cefi]us/hicTV Wn cgai/d\ ce1_bsukc

Z\WY_ J K oiv nce


] oifih x5abs

J 0 Kg
* 4 Xuoipe'p J K1+ 1 eoiv ] </` dr\
T
Vficeabs/c :Voiv nccefi]`suab]/s`WYabv [\d^fsXuha{pqWYl1Gceab[\v Pf ]us` _bab pql5Z\`[^f[\d\yr]qWYx`x jceabfic ]`[\md^oi]fiWx5s`x5ab[\fcgfw 4! nce]`cepql
fWYceabod\cehif5abc iabc\]`^abxhWa{suabZGhma{]`ccehmoioi]u]`X`pqabl Z\cg =f iom`fi:]`s`[^ab[\d\fi]Wcgx5f5xX`abfichn ce]ucepqlicefnWY]ucePf iomfis`ab[\ficgf-d\cq
 ! J1-

(x

x

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
m ab4ni sKcgX ce abfic 5i]`X`abx5[-abhsuWYa{ZA ]`eceomv ]oiq]ucgX`hiabZ\c cGi[]`abhix5cg]absua{WYZAoipq]`l5cefoioi]uX`]abZ\su[\csqmWYoi_bcfis`]`ab[\cef oi ]uX`4!abZ\ c" i oifmtsuabce[\abff
VjceabX`suabce]`s!x5abs
nCM
J)-- K J -' K -V
J

C 0 280 9;0G=-F>DG28.10A@1@ D60A@/9<;?0A=?280A@Y;?0A=


yrWYoab]8hilceWf1nfcgWYf-sYoioiv ]`fi_bXabpqniliabceX`fd_WYkfiWYdGliW_bceof1hmlia{abcfiXu!a{pqfls`s`ce_b]uabX`pqoilGpqabllioi]`ficg]d-Z^ce[\]ufcepqmlioicefifns`WYab]u[\\fmceceabfs[omhificeh?]8<:cef_s`WYXus`pablm[^cefiabcehf
nWce]`fi\hicgaba{d sAKg\Y[\fmceeficef-fs`x?]ua{WcgfG]`s/d\8]uV!oifiabcehiXGXWYvcgsu]`e_bcea{pqabliX`s1c^\X`eabpqomlx WY:_bXGceabXu_iabfi]ucefpqZ\l[\s_b_sua{JcgW_ba{cgX`d\[^cedtfiWYhm]coiv oinficgh-]`_bceX`npqlcefiX`cefm]8[\eso
nhicece]:cga{abXu]:cefinihiabX`c_WYfmdlice_{cg[^hi]`ceabd\x_babc-plAhiceceab]GfXu[\_bd\cecgabfifceWYX:fifsYsuoicev fUpq^plmcecef-oi]uhiX`ceab][\fsuiliabces`[\ec]uabhic-cenX8ce:abceX`nabX`cecg]ufUd\X8d^abce_b_X`mcelmZ\[^ceff
l(WcgnnceceffmwX/WYv V!pqlice]G_babpq|8li[^\]`cgs`a{cgsua{ce_:f}abX`hiskce]1hW\?[^fiab]`]!cesueceoiv fr] suVliWces`[\ce]ufmce]`s`ceabXuip]lmWYv c5XucefsfWYsusuceab]`[\XufUoipqomltftomsuficed\]`cehmf}]oiv abpq]`]uces-_bcelZ\WYWYnfcesuf c
fhioiWp]ulSpqlihifoicex x5ce]uabce[\]`s`cesuf-[4omfihcg_{abhceWYnmfia{df1x5\[\abxskhiice_bdfce(!coiV x5Wxs`cecefi]`[^fGn\qWcefiX`s`succe_b_{\cWhmficef6]8x?VWWs`fcefmXus`[\cen\suqX-cecqsu~ccgtsuceabaZ
s`cg]WY]unoiv cg]a{suZceabfwce_b ci]qWYs`abXuplmccgp^cGabX`sceabfic Xu[\_bpqlic[hiabce]`omfid-Z\[^f?V WYsucefiX`su]`oisuo
]`WYcg_b_bf6d\cghix5oi]`cepqabfi%l ce]ukfWli_bcea{]!f6hiX`abceclmnm]Ga{Xuoilificef]uWa{d^sYcoiv ]u_ba{cepql]ucepqoilificehfnabfiWY]uNc \5ceeabsuabX`ces`flms/ce[\]ua{oic>XGWhmoa{l cgX` cex eo ce]uaboififice] hic-Z^ce]`cecq]
pqliabce]`fh1nX`Wabpq]`l\cgaba{fisuXuX`nsulicgceX`[\[\fm]uabhic%ceW]`co eoiv]: eoi[^v ]8x5ceiabf-_bcecefiabs/hmWv _{s`abXupqoilifces`Xce]uX`_boiipqllWYoinficed^s cefW _bXTXu abfi f Z\/[\_b_^ ce]`tceabVX`ceabfceX
x5absuV!s`cea{_bcnWabx]8eoi_bce]!sue|8s`cecg]fW]`!nniceabX`s`pqoilifmfmd-a{suZ\s[\cgfPa{fmd\cecqabepqomv lilice]`fmsu]`cecef}ablicefom]`fabfioid\s`xgcefwWYXu plma{fmcef_WX`X`cgfXuabplSoif
V
G

^:/i
3 6 3

Ai8wY:'gwei i)qUk'iv/^| p miv


w/ 
z qUm / L R q\v1mqhi_= o k082mqh|k z qUm !JK XF-on p d o k'
!JK F-on p l5fUfjil2k'i p i)kN9$R#qUi /op qUk0> z l5v1rLsqUk'i 8Yi: 2qUil= o k082mqU|k
4  CFlTfUfwv i)qUk'i qUm-Jn  Kv1ml mi)k'2i iNrLsk k0>p>i)k'l l2k'k i)qUk'i

RqUi

%.

^.

.
z
p
G
o
o
o
p
s'l5fjmiki)k G iNrNs'k o k0>Ri p >nl k)mVi p i)k/8l2k'kCVi)k'k J Kk>2q\f\mC o k'=qhkqUiv1i z
=lTfUfqhi G iNNr s'k o k0>Rq z t o v1mlk'RJ . #" M Kdi)k'i)m"9lR#qUi /op qUkM> z lTv1rNs'qUk'i#
2qUiRxKx p lrNs'i C;F1lTfUfwvPi1vTF on p lTfUf\i iqhk'iPs'l5fjmik'2i
N
i
N
r
'
s
k
k
0
>
U
q
G
o z m#xml p mJ . K o k'7:k' o v1ml2k'J . Kn>qhmICv1|%2lE
o k >q fj1m 9

ik^t:Y
n

f
yrX`abfiabh]x5y [[^v hi]`asuceg]a{cgWY]`oiceX f> cefs` lW_{su]`ce[\fwd^m]Wx5_bXx5c<cce[\li_bd^_bcGcefiZ^hicece]`]ux?cefiWhi\cecgf f>4fab]hiqcgces`fes ceJabpqli ce]uKeemce_b_bcece_f
pqliJ ce ]1Kehi^cefSce_bplmoicepq]8liZ\Xus[^Wxncey6f[\C]usw abx Z\[\cef6abplm_babcefi] XWhif6cef-hWYXGoipqy6liX`[^sq]`WYsGnabcexzf5WYx cg_{a{abpqfili^cgce] f :fmWYhifceomcev fd\ss/
ce]ufs/iXu[Yabchmcef>cqceli_:3 <Z( { 8jir { ice_bpqlice]

 
{abf!nilwWv { fid\abd\^ceabshWZ\[^fw[\nhWYX y6[^]`sabf6ceabplmce]`ecg_{_bc _bcece] abX`s/eoix jWYnce_
[hice] Xui]`abfid^s/
yr!`jw` :]`[^d\]qWYx5xcW]`nceabs`cef}oiv ncg]hice][\_bd\cefmhicef_bd\cgni]W 4
-_I3Y\[b2J K J Xuoipep / Xuoipep m]`ceh K
x5abs8Xuoipep JK oifmh?m]`cehZJ/K i]uceh J1NK J"NKg
]`ceoi]uX`abZ\cyioifmtsuab[\ficef6oiv nce] 4V!abceX`c ce]ulWY_bs`cgf5ab]WYomXhicgf? ]uoifihomfis`ab[\ficgf
hie ceceXu]-X`c\WfiJ-[^[\ x5fmK a{Xu pq[\liXucea{sufUab [\fwfmsuice]`]`iabx5]uJ-ceab ssuKWa{Z^s` abcG[\fSJ cehi oioi ]uN]upX`l}ab[\ f6cefm/oihi fm_bLa{hpq lSKlwabWYevfioivoab]xd\a{c5cg]` oi!fi fdoicefiV!fmh hiabcoi fi_bcedsuehis`cgcefU]5 :ex5]u[Yceabsa
X`abficed\h]uaZ^~k[\c-f5X`hmabficeh] mh[\W]unx ceaa{cA[^_{d^seoZ\cg]`X`sucelicef48:]`abx5absua{Z^cGceoi]uX`ab[\fiXud\_bceabpqloifid\cgf
J) NK -J) NK
J ) K J) J) K 2Kk
abfiabx5abce]uoifid`qcesuesd^ceX`pqli]ua{cgncef6WY_bX
JK +* i J) K
n1cex5hiceabois suceJ)s h WYXK a{ f1hi/mce]:X`[_bcece]`abf\[^ced\X!]WceiabliX`abs`X`abpqceli]us/cg f ]`hifoifid hicg]8y [\v ]us`ce]8WoiX ce]uX`sucy6[\]us
ceWYfifhmWY_{_bab[\pq_bd>li_bc cegfoiWxfid\_bcgid\lWYce_bnW_ncehmficecesce]-f f WYces [\abv oivfid\]`e_b_baboabpqpq lilioiv \celicgf ]`a{cgsufwkcefwWYliX`_babncefif}ceh ]`cehiWvpqoilit]uomcgpqfta{liZ\nd\WWYcq_b]`ce coifv lis/i8]`s-omV!fiabcces`]uab[\hia{ficex-frcgfom_Woi[\vv s`nfmab[\ficefm]>cecefwcgfw:a{fmZ^hicecex ab]c
ni_bceabyrnceabf>]-WY_bX [^_b_{v cgnifomfifmd[tpqlrcga{fma{d^c>ceabs`ce]uc\\[\fmt]uces`c6:]u[\ni_bcexcW_bX-oificefs`XupqliceabhinW]
fWplceabX`cef
kk'qUirNs' m
i3 8 6 3b vqhR{qUl ipyRF3inl suk0fj>2Ni"l lT9 fUf\i p =| p1z i1f\kd@o n Ni p _NC2qUiqUkd#_>o n f\mq`>"v1qUk'KCq\v1m
p op
o
p
m[\ce]`xcga{ce)X _4 @}xWYa{sf>d\\cgWffiWYfGo>qhmcecehi]!cG]u]`ceceabceoif]`Xu|abZW]`WYaoWYni\_bWYvcelif _bn W]`hcWY<]`Xuces`_ceWY_bsu_ba{ce[^fwf hw lwabVfceX d^_a{_bhisomp]`pq-l>dceabfi c
_ !l @iVWeoGWYv li_bsx?Wf-ceabficGi]ua{xabs`abZG]`cgtom]`X`abZ^cce_Ws`ab[\j
f mX`[-hW

$#%$
J

^N^Q[^N[ [&^NY`_ga'&)(-^NY[^N[$N^NYw^N[

L@e

^

\L

H- d

.;S-2.

d\ab_bs/cea J P3L KceabficGhicef> ]qWYilmcefZ\[\f h WY]`Xus`ce_b_bcefihmci[^]`xce_t:X[\_bd\s


p- d #_ !l J P X`ompep JKKk

cea t J K<ceabficGhWXX`ceeabce_b_bc WY_bs`cgi]`[^ni_bcex hWY]`Xus`ce_b_bcefihmc i[^]`xce_\V WYfifabX`s


/8d _ * t J K +` d X`ompep JK

T
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
ceabficGcghiois`ab[\fZ^[\fzWo8hiabcoiv _bsua{d^\ceabsZ\[^fm[\]`xce_bf-abf#_q

:V oiWY]`X-abfi!d^fx?WYW_b[\X`pqd^li[\abfSficeoix a{Xus05himabc cencgYf/ :WY_b_bX oifincgcefta!suX`hipqlice]ceabhins`]uWYa{]`fmc1d\Z\cg]ceWYfi]ud^nc cga{suoifidShioi]`pql}ceabfic


- 4WYecgis`abce]u
s Jn Kabfcefihm_{abpql5Zabce_bcef>pqli]ua{sus`ceCf
Z\x?[^Wf X`>pqy6liWYab[\ffi]`cysu\ceWY]`fmXucef> s`ghioiJ abficd\ Xu X`cepqX`lsu ceWx5fi nabcg>f- hincece X Xu pq!f/liKe]`]`nceabcenfabs`ces`cefwcgfi]^X1yr|ceceabab]`fi]kcen] cecgfis`:hi]oiWompq]ufia{ltfmdsud\cecex?f-abfiliWceX`abX cepq]ulifieabceofioic cgcga{fabfmf>c8::ceceaboipq]`]`lixabcefiabfmdfiX a
, Jceabf !WYfihmnced^]`cefmeceL] K1]ucei]WYv X`cgftsuabce]`cefSab]WYfmhieoiXus/WYv fmhic5hiom]`pql6y [\v ]us`ce]Ahice]
m[\]`x
, /T -,
x5 ab s } J  cgftJsulwceWYv f_bs8s`lWYWYv _b_b_bcsfiWab_{p_bc lsufi_{cgabpqcel]`ces`_bfcece]uceWffihiXutWYx-fmhinX`[\_bx-c8n]uce[\pq_blc s`_{XabfiZ\[\Xx Z^[\x]unceabsu]`Xnceceab_bs`hXKgce_bh Kg
hWoiv XJ]wh!qWYce]`XGhmnceWceX tabs`su'ceoiJf1ce _bZ\ _b[^c Kf UceabpqJWli)oce f 2XuK%[\ _boiZpqfiliKhced\f1abdniy s [\vce]uXs`cehmJ]ua{hifcGcehi:]1om]uWY[]`pqhis`l5oioi:cgs`_{]`_bab[c[\hif omomtX`susabW[\fifihcefAKgkyr[^_{d^ab]cefiXuhia{x-cg] omm_{ab[\ce]`]uRx cef 4
J

V7

Td4\4
O7'J K
J) yK

Tg4\4 U)U
T , 4\4 \) ,
O7'J 
K J) K
yg 
1T )\12
, Td4\4 .
, )U2

eoiv ]wcehiceX

oifihGqcehmceX

eoiv ]wcehiceX

8oifmh%cehiceX

d^abniscgXhiabcG:]`[hiomtsuab[\ficef

d\abnisceXhma{cG:]u[hiois`ab[\fmcef

ce:ababfificec-:]!Xce[^nipq_{_blid^cefabs8suoioiX`fm[1fid>d1hiabhia{cxce] y6fm:ceoi[\f]`]`s`absuX`ficepq]`d^liXux?cgcea{s`WhmgX`oinpqfiWYli]ud\ab\fiXuceX`cGabs\X`suWhmceficexzf>X:x?abhi]`[^Wceff>nis`_bceaabfx5e[abX)ce4\~]u cgcefifwceX`d^abcepqnls`ce_bfabpX`lmceceak]Gcey6abfcenabX`cec1_babcex5niabas


d\cg_bXily6WY[\n]uces`s8ceWY]uX`nice_bsuceeabois`nfiWYd^]LX`MyXutJXuy s`ceWYvx]uchma{Xua{scgX`ceceabX8fcgnftcesuXuX`s`pqablix5ceabx-hinsuceWYX8]/y6h[^WYfi]`s f--UWYomoiv pnlce/]hicecg_bxpqlicZ^cey ]`[^v WY]`s`ficghm]s`abcex f
y6_babceced\]uces`fcenK ce]`cga{pqlhice]hmoi]`pql5cga{fmcnce_ba{cgniabd\c:oi]`abfid^x?WX`pqliabficnce]ucepqlificesucefioifmtsuab[\f
^:/i

3 6 3{ Rl5v !keY/:y 5YYie8^:Y' : W18 op 8i YNi,Z
v1miNs'ml vlTfhfji)k q\v1mik}{|2kg^| m?x'll i)k
o

J"- 0/.2 ! !N -1/.)K


z qUmk'qUrNs'mhfjiNi p i)kg^n| p m i p kn-- .2 - .) o 2ik'i)kRi1vi)qUk'iLk'2iOU[F1|Tf?>i
h

$#%$

^N^Q[^N[ [&^NY`_ga'&)(-^NY[^N[$N^NYw^N[

/ /

z qUmZjd>qU)mICv1|lE
- [-' 5 .) N.) 5
 q\v1mZqUi
>2q\fjm19$Rl5v
W18 op

/
:qUkuvrNs p nl k08 o k0>{)|k
l o Fdv1|Tf\rLs
i ^| p moxul2l p iQCF-on p 2qUiivTNk'qwivVqUid|2Nik
k = | p 2i p1o 0k >" >qU)m19
z qUmi p o v-nl m\1f\qUrNs'i)
qUkV

/
w/
g8\t>!8ke Y/: YYie88t:^Y :

ceabX`iabce_`4
J`2
[\ _bd^/ c^ \ m i\^3/) 
/K<a{Xusabf8::abfic-j8[\v Xuoifida{Xus\ hiabcGfihice^
J`) 4/ m i5
fweo WYv x_ba{pqlGxabshmce x /fi^hi cg > i5 n/cgd\abfimfi\cefKAabX`ces-abfific abpqml[\s-]us`abX`fcgs`eoifm:d-a{Xu:s8abfifoic>]j x5[^v X`absoifm d6xx [^v d\oiv _b^abps`l c
- - m m
. .) m m\
hW1oihiXus`abcGce]!!X`_{cesusucee]`sfXuWYa{s`pqablGZ^ceqfUcesueGsomcgfiha{dA-Xu[^[Y]`s/[^m]`cesXe\oWYfmceabfficeW]!_bX`[1fi\\ce[^abx5ficGWj8ni[^v abX`_boia{sfmWYv d-s:ed\oiv celin]`cecgfwfw kVabceXuceX
J2i2
ceabfice ]/j[\v X`omifi2 d-/Wmli\]` Xu pqmli- ceab/fi_babpil ce s) 
WY/X_2Wv ifi)d\Kce]GabX`s!a{ f8:kWYnce] x?WYfXuoipqlts fWpql
ki
3 6 3w
RlTvv1xuiN)qUifUfjiiJ|Tv1mhv1rLsil6| p1p iv1xu|2k'i)kx p |fji z q\v1m o k'i)k'mhv1rLsiqU2Nl p 9
hWceX cga{WY)X 4_bs`cem]`ce[\Za nm _{cgxE WJ o 8 nce a f Kcga{d\fmcecGd^:cenoicg]`fwabfid^yrx?abWY]8Xunpqliceabs`fi]qWYc\pqlyrs`ceabf]]`hicgabhicoi[\eab_bced\]uceceff
hiJ cef, y X`ce[^v ab]`cesufce]fiWce_{omXc\:abfifiabdplWYsnc%abf Wf>8Z^[\]u\[\ x4 x-cefihic cga{pqlicgf K
^ / 6, /n -,V
mToiv
]/WY_b)_bc U2' J K J) 2 ZK14
moiv ]WY_b_bc 'J K J) 2 yKoifiP
h  4
T7/U)\
a

V7

V7

/2\) ,V

1oivT]
WY/_b_bc ) 'J K

V7

T
/

m0oiv /]WY _b _bc

) h2
H  , 4
,

omfihP

J) 2 K

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
moiv 8]/WY_b_bc io fmh#/d4
T
/
,9,9, / ,
V!abceX`V!cGa{ccghid\cecec_bx5ncgcefiad\hic!cea{]1Xus|8WYceoi]uXcgcea{fmfmhiceoi]fid^d6ced\hiceabnceceXucefi]-cgf>:ced^oice]`_babx5fid^cex?fid^WYc-XupqabliX`s1abfihiccen]1cg]`[^cepq_{d^licecefifhinc-W]/ WYXucq
oifihd^ce_y6cesus`_WYo\Xus
JL5L / K
X`Jabsufcex5hiNX ceKR] ceab(fi[^c sx5WYsuababs [\fhiceXeoi]>:oi ]ua{fm d\x? W X`pqli abfin-c Wv oiabZ\WY_bcefs`cefy6[\]us`ce]uX`cesueoifid^X`Xu\
X`Jsq2WYK]uhis`ceabc fihmc[^omfifiX`suh ]`oi su/a{[^fceceabfmfihicece]fiXuhicGcge<
abcece_b
pq_{licg
ffoij fi
[\v d1XuoiZ\fi[\ddf G^X`[1ce]u_Woincefhiabccgd\ce_bPf J`) K
-
-'w/ - .
.)w/ .)
abcgc-a{lmc5[^_bhid\abs/c [\oi_XuWYs fmWYv d\fmc5hic^cehiabcef]-:[\fmnmhia{d^eceoifUXusWYfmcg;h plmCftomufidxcgab]`s]`cg:a{pq]ulcefis5fiabeXucgs/a{pqli]`cecgif ]u[, hioiheWabcee]us5abX`hipqablic cef.
V!abc-`ceablic!_ Wv oshice]p.`ceablic oixceabficefPoiXusWYfmh>liabfs`ce]ulice]4
:,, / , 1L 1L "L 1L ,
:,, / , 1L 1L "L 1L ,9, ,
yrabX`Wsfiab8]d\\Xufi[^cex5[^fi]`fiscgWf>his`abcenihi]p_babcHc.`--`ce<abliceceabcAablilia{cceXuf}s/omfioiyr/h fmhab.]`.W`fceWYabli_bcec abliX`\abcgce[^f]ux5cefeoWfts`omceabffwnscei_abYfa{pqX`[^cecgce_b_{fw]`pqf8licghiyr]abpc aby6]-ce`Z\abceX`]uc ceabceliceX!c!fmxhiceabcef[^v fd\_bhiabpfabl c
cgd\ce_ JKoifihce]ulWY_bsuce f 4 
:,,
J

:Xd^a{_bshWYX WYXucqomfihd\ce_`jkcexx?W'4^ceabcef-oifih/. y [\v ]us`ce]xa{s


.

, T 8,V

\
x5cenabcesGfwcg:a{fmcecexacen]ufice_bceab]ceni, abd\cgTfU y6-, [\]ushmoi]`pqomlfih abf ceabficg8xIWY_b_bc?plmWY]`fmabs`hisGce]`abcgf f, ce e cg a{pq li f oi fm, d\ces`f]qWYfiXabc
\[^[^]`]`x5]uceabX`ce]un[\fiWY]hma{cgV ]`ceWfifihmfSce]oiv y li]u[\v s5]`suhiceab]cWceoiabfiX ehiabd\ce] c>[\6niab[^v d^d\ce_bfabpqlij\abceX`s`abscVlJ`-})KoifihgJ2.SKXuhi[oi]uepolZ^ce]`fi_WvlwfiWv d\ficed\]ucgfwf
hW-hmcef>WYs`oicg_{_bcef|8[^]`Xui]`oifmd , T -, Z\[\fj.5Woli[^_{s\go>y [\v ]us`ce]uf
$#%$
J

^N^Q[^N[ [&^NY`_ga'&)(-^NY[^N[$N^NYw^N[

- , T 8,V
. , /T 8,9,  
- 

X`V absuWYoXWYfisua{cg[^oif5cGhiy6cg][\]u:s5oi. ]`abfild^WYx?sWWYX`_bpqXuli[abfid^cced\Gcef: oiv ncg] abcehicg]`oixWY_bX|8[^]`X`m]`oifid-hma{cm[\_bd\c


ceWYfihicga{s:X)4wce]`cehma8cehmfPceJ]Ghiceoid\]ucgpqflihieocgX8eomv filiab]`pqceltfms:hiceWf}X`Xucefiohicelif [\_ e WKgd\/hcgn\ceWYfmfiX`[GfXuhs`WceliX%cg:f5W^hiWYabd] cJ`) W^K WYfi]ucabpqWltois XZ^Jce]K
fi|8abcepq]ul_sGWYv fied^oice]G]`oi|fmced\]ceeomfv d\hioiabfic dcewabfi>eabWd-f6xx?[^v WYd\pq_bliabpqcAliceX`abf-pql5X`abfiqceh ceab_{XAt_W]/kWY]uoixhiabc-WYfid^ced\cgncefmcef
WY_b_24$/J K J) ZKgi_bXu[abX`
s   )U2 :XXus`celicgfhiabc W^WY]uc
JW KT;/)\
Jn K/eoiv 5
] g  ,
exoi[^v]d\|8_babpqceli]\oiv ced\absuomcefif-dce8]`V!d^ceabnccea{ f f4 qcehicgx#pqli]`abs`s-cga{fmhiceoisua{dceX`sud\ce_bced^s`cef|8ce]u_Wv fid\cg]`oifid^X
,

, T -,9,

JK

, T

, T -,9, /) 2JK
, T -,

X`suWYce_bli_cef4Xhi/abJc% : W^K WY]` c J) 2 yJWK1KoifiTh / 2\), i8oi!v ] _bX`g[6 abX` s   /2 )\Qi:X
JnK T , /2 ) ,
JpK/eoiv 5
] g  ,
exoi[^v]d\|8_babpqceli]\oiv ced\absuomcefif-dce8]`V!d^ceabnccea{f f4 qcehicgx#pqli]`abs`s-cga{fmhiceoisua{dceX`sud\ce_bced^s`cef|8ce]u_Wv fid\cg]`oifid^X
, T -,9, /) 2 8,

, TQ

,9,

, TQ
, TQ
, TQ

,9,

2 )UJK

, T

,9,

J11K
2 )UQ
,

JK

\
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
X`|8 suWYcece_b]uli__ceWYv f-fi45d^hmce/a{]`cgJoiX` cefm _bd\nX`K cexf [\v :d^W^_{JabWY)pq]`lic^2ce aba{s`yccef-a{K-xceom]ufid\WYh ce_bn_\ ce f e4 om]|ce]eomv _bX`d\[Soifia{XudsP/V! ab c8 ce ab fi hi cgois`ab dce/X`su\d\)ce_bced^s`:cef X
J

, / T

,9,

, / T

,9,

, / T

J11K

g
X`suWYce_bli_ce f4lhi/abJc% : W^K WY]` c J) 2 K1oifih 2Y8!_{Xu[6abX`s   2)U12 8:X
JWK1T;/)\12oiv 
] g 
JnK , T;/ , )2
JpK/eoiv 5
] g  ,
exoi[^v]d\|8_babpqceli]\oiv ced\absuomcefif-dce8]`V!d^ceabnccea{f f4 qcehicgx#pqli]`abs`s-cga{fmhiceoisua{dceX`sud\ce_bced^s`cef|8ce]u_Wv fid\cg]`oifid^X
, 

, 1T
, 1T
, 1T
, 1T
, 1T

2 )U

8,9, 

J1K

J11K

8,9, )jJK
8,

g
hiceabWYXuce_bs`Xu_d^cece_bn_b4$cece/d\fJsu cef> W^|8KWY]uce cG]u_JWYv fiabcd^ ceab]`xoi fmKd\WX`oi_bx_fm -[\hv d^e_{omabpq] li|8^ceceab]s`ceoiv _bf-d^X`[1oice]ufiabd\X`dscen V!ce f a{ c 4 ab fG qce hicg x pqli \]u abs`si:cga{XfmXuhis`ceceoilmsucea{f d
8,9, )j -,

J"1K

, T

, T 8,9, )U2J1K
, T 8,

, T 8,9, )U2 -,

J11K

exoi]!_{|8cgs`cee]suceoiv fd\om fi[^dimabhiceab]`ceXuX`pcelmX ]`ab1s`s oiv X`]ushioiv cfiWhincAcee]!abfkcgp- XG :Wv ]u_beX`cepqoilid^_baboiplmficed]`hiceceXabX`cG, cga{WYfPoipq)lceh]`WYeX cgoi:d\W\ceWYf]"kJn[ K
. nce]`ceabsuXceabf , lWs/
X`X`susq]`WYcefinmhs`ab:cesfX`[6hm<cenix ce_bhiceaboiniWs1suX`a{hicq[^abf oic 48fi-h:]u<]`d^cececeababpqli_lc5js/ce:Xux5s`hicexabsucX5W5: cgoioiv ]`]`]ud\abefiabcenid^]?s1x?WX`WY_babXpqXulUpqhiliabhmabjc fia{cc.`ceabficefic>abliabcec\xabpqWYV!l_bX a{s`coicefiX`abfidabx-cehifroice_b]5:abcefi]`WYcghifmfigd\hiocqc
f]Wd\cGWYf>8 lWYshWfif>WY_bX`[1\cga{fmcXucgeabce_b_{c1j [\v Xuoifid
x?W_V!cga{a{c fmce!f>x5:\ficghilie]`omoiX`fmsdGWfice]`h d^abnis/X`-abpqlXu[-a{\c!WYfi[^f_bd\his ab4_c :-]u]``ceabpqcgla{lmschihmabca{c :Z^oi[\]u]abWfioid\X`xcga{WY_bceX`pqfmlihiab_c fic .`ceceabablifc

$#%$
J

^N^Q[^N[ [&^NY`_ga'&)(-^NY[^N[$N^NYw^N[

abc![\_bd\sceabfili[^_bcefwyrab]eceabd\cefhiabceXWYfceabficexceabXuiabce_`4

, 1K ,

, 1K ,9,
,

, 1K ,9,
, 1

, 1K ,9,
, 1K
, 1K ,9,
, 1K ,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,
, 1K ,9,

J K
K
K
,

K

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

,9,

,9,

J 2K

,9,

K

,9,
, ,
9
, ,
9
, ,
9
, ,
9
, ,
9
, ,
9
, ,
9
, ,
9
, ,
9
, ,
9

K
,

K

,9,

K

,9,

K

,9,
, ,
9
, ,
9
, ,
9
, ,
9

K
K
K
K
K

J 2K
,

,9,
, ,9,
9
,9,9,

g
X`mpq]`lioi_boifif--dhincecgceabf5fwfoid\s`abcgfig\shicecefix?x fmWefcecgaba{pqfUli,9fi:,9ceW^su,WYce]df>/ 5s`, ce/_b _bcef5nnmoiv e\Gs:hiTabc4./ <ceabliZ\cec]uceabfiWficgf5his1oipqa{]ulihwX`sq:WYGnWYcef5fi|8WY[^x ]
[^x5absklWYsX`abpqlceabficXucgeabce_b_{c j8[^v X`oifid hicg]8d\ceXus`ce_b_bs`cgf-f]qWYd^cWYf-8 cg]`d\cgncef
ki
3 6 3b 8q vm o kik'mhv1rLsiqhNl p 9

K

J K

 2
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
cecga{X)4ya{]]`cghioieabce]ucef Wo4cga
JuKJ"- 3/g.2 / -1/.)K
ce\ab[^fific>X`su:]`oiabfiabced]uWYcenfcWabf]ce8abfic^ iabf5:ceabfifcgs`cex ]d\|8cece]uabXuceX`cefmf>hioifiabfid6fiec-Wv cetabceom]a{Z\fiWce_bceoifces`]c:cgaba{fipqdliWYcgnfc<WYfoi8fmh :
abX`ois8ab]:fwn]`Wv cecepqabpqliX`lmX`s`sa{X8cghi_{nXucce\cgfi^a{abXu_bceabc fi]`4cgf>Xw,fi==ceabn] ce-f= q<ycgnihiece<pGX <r=Zceabom pqfiliWhcef-_bX= Z^h[\WQf Xy6h[^<yW]`sX \<yhceW<pabXpqYliW ceoi(!>f X oi<} f-Xucenpqflicesus`]`X`]qces`WYabcgnpqltlcess`fwice^fce_bfiX`a{f[ ]
hiabc![\_bd^cefihic :abfidtWncGWYf>84
J KJ?<p- = / = . - = / = . / - = / = . /@< Kg
yrj8[^v abX`]-oifmeced6abd^lceWYfwshWYce pa - Ju K- cewabfi/c> - X`cee abce_b_b. c6 . j8 w[\v Xu/oifi . d6 lWcgs/a{fmc>d\ceX`fWceoreabceh_b_bWcfifrj8[^v X`oicefmfid6f Z\J[\K1f ceJ`ab) fiKec
V WYfifabX`s[Y~kcefnW]
<p- = - = - = = . = . / = . < 
ceab[\fi]`chmjcef>[\v X`oiomfifihdGZ\WY[^xf :J fiKhiJcGceX8cga{abf X`s Z\[\WY]:fioid^cefmlwh-WYv ffmWYd\pqslq[\cehm]uhiceceIx f Kgkceabpcelmawcecgf-a{fmcecabf-j8fi[^v X`ceoioificg3Xd<Z\[^cef abfiJd\ cK<oiv d\d\cqs
d\ce]ucgenceceoifd^ice:fabfiomcftsuX`ce[^]`_{Xupqpqlilic!abcex-hi_boiabp lmficG[\cesu]`d\Xuces`hmc1]`oifiomd^pcelmf5X`sWnabccgf[^K1_b4 d\s:ncgd\abfificefRJW_{_bcWfihice]ucef>W^WY]uc
-UjkabX`suA
c <H- = /
.pUjkabX`suc = . /
X`xV![^ab[^fiv ced\X`X`s _bceabXApqabl>fce]`abhiXuX`s`ces/c5_] :-`W\_bjkX`W[>ab]Xus`x-\c1WYomfmh5f>WYX hifab:oic-cefab_b^ceabce[^s`abcef]`]u1s c?g<2:<cefabsuscgce]`XGeabpqce>tom_bWYd\oi_:cefmfSZ\d>cg ]`hioicev ]dWY]`hifi-c^hi`ks jkhabXuWYs`[\X c-]uabhif>oicefif^hceX`abce.fiabcefwjT] kabX`.s`ccejaba{_:Xuces`abccX
[^_{d^sWoiX`Xucelicef 4 -6jkabX`suA
c <H- = - = - U= /N - = /
.pUja{Xus`c = . = . = .)U:/ = .) /
:-X!jx-a{Xus`oic5GWcex abfix:WYfi_hmhc5WYhX!W_{Xcgs`esucecabpq:liceW\fBWY] < /cefs`< l WYv _bWs/fid\hicgabcW.fi`jkhiabsX`suc?ce]`Whincgcefw]AfihabW-plWYsfiXu:[\XAfiXuX`s`ceceafhihiabceabcX
d\-cg]omWYfihm/hc\\.`jkabcabX`[^suncceWYf_bX`h[-WY]ud\abcec<Xus`[\ce_b_b_bd\s/s^fWcepabs`l ce)] 4 pqli]uabs`s`cgf5hice] WY_b_[\x5abscefsa{pq^ce_bf-X`abpql
-_Uja{Xus`A
c <p- = - = - = - = /
.p jabX`s`c = . = . = .)U8/ = .) < /
hiabfSc1nhiceabceabhiX`cgcg]f6nisuabceX`_b__bWYc-fildWYces1fshiabc abp-^`cejk_bs`abceXuf6s`c-y hiab[\vce]`Xusucece_bn]Gc>d^_{j8cga{Wv pqfil d\Kgc-oifiabhc-hiaba{jc ] .k`[\v jkfmabfiX`suce=c f6JhiXu[\abc1xa{s ceabXusua{cefm]`h c
d\:cgfliscef abKgpqthi_boicefmfid5fhiceab]_]-lWYnomcefif5hf.oi`fjkabceXuabs`ficec fUX`Wnicenie]`abcecg_bp_blmc%cejf[\v XuJceoiXGfid1\Whificef]hid\ceoid^]`cepqnlcgWfioiceXGffi:[pqabfil>dWYnceabcs`ceW]f
J

 m
hi8cefmX`ce_bd\ncqcefoifihisucecef_b_{wcgf>:fhisce]cg]`-ficefSoifih/ab].hijaba{c1Xus`d\ccexWoceabsufi]`XceWsux5cefwceifPXu[-ceceab]`pqd^liabnicefCsX`<abpql om4 fih hiabceW5Wf
- Q-'k/N- .2Q.)w/N .)

$#%$

^N^Q[^N[ [&^NY`_ga'&)(-^NY[^N[$N^NYw^N[

`X>abpqfmWl6cef>fWYs`\oX`WYpqfiliy fcga{hm_{[\v cgn]ua{s`pqWYcel]u]1\sceWYgaboicesabX"d\fce$WYfw pql 5h WYce abXunce8fwcgX`pqablifi] hiWWv cefioixpql>s/ha{y6]Wfi8[\f_b_bceom}f>fiWYcefoabs`] XuhipZ\lmab[^cecefXuabcehiXcenabfi:WYcg]A]`x[^a{niXus/_b:cex]u[\ceniJfi_bcqcef>~x cgxthisuWYababZf c
n$ce]` ce5 pq li cgftnnceXuWYpqL] liK%] Wev oifi]\omvcepf^ omv li]`cef [^v fificef>ab]oifmXWY_bXu[5WYo8}xabs:abfidtWncgfWYoiX
ki)ik}x
3 6 N3\|5* fji"xqUik q J" ik'm\Ks'i)l5qUfjk'miigk}xv1q`>qUk'k'Ml2P m opgo k kCUv1|dlE z qhk'iv1mi)kvqhiSF|Tf >2i)kZ
z

y4
~

4g
4 g~

4#
Rl2k'kq\v1mqUi_yRi)k0>id2i p "Z =| 1p z i1f\kC 2qUiqhk=l5fUfji)k=J1 K Zegf >2i p i)k>2i1f\mi)kC o kZ
i)k'mUv1rNs'i)qUNl p 9

x5cecg_{f-cga{oiv X)n4ce]wyceabfia{]:cg]u]cehiaboid\efabWYces`]uomcef?]kx5abs6xWYabfiohikcehXuWYs`ceX8fi:X]u[\[\nnice_bcefGxWYfid^ce_bd\_bd\cgcenxcefmceceabfi]8dkoiv ce_bsuabpqa{dYli^lceWab_{sksuZ\abd\[^\fcga{is[^e]o


eceoivf]s`XupqfmlihiceababehiceceXfw yr ab/] Z^ ceh5]`xcefiabshicgkf hiab^c:i oiceaw]`gcgfia{fm[\sqc%WYs`aba{[^fmf dtWY n c JLKeoiv ] Ju/1J JwLKk/ K
J1- /. / - / . K
WYf56d\cgd\cencefwyrab]8hmcqfiabce]ucefhiabcWYoiXhice]:abfidtWnc!ncg]`cepqlicefnW]`ceRf i[^]`x5cg_{f
@ J J TJ"1K )J11K3K>/1 J J11K 1'J11K3KK
@ / J J P3 K J J $J K TJ K3K /1 J J K 1J K3K3KK

@ J P Ke
:Xd^a{_bskqcesues
lWYsceabficGj[\v X`omfi
d d J3J1@Z@ K @ Keomv ]WY_b_bc_bd^ceni]`cgf
fhice] J1 K!_{d^ceni]qW ED J`$ 5 
"TK8xabs

J/K 2 JK )
oifih
dJ K}d ` / U J -'k/N - j .)w/ .) K
?
?
?

BA

 ^
^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^
abX`[^s_{d^hisabcechmakWa{oic fixd\cecgabd\fid\cecGce^nce<celia{fi]upqcs ls`iom[^fi_]`[^vdxX` nce_YWd\]8cex5fWYabs:o hihceWYffmfGWdk]oiv W_bx5sua{dcesuqce]`cgf fif /ceabfi c joi[\v fmX`omh fi dlceWYabfisc"/V J" WY]q WYoiKX
_bd^x-cenni[\]W_bcomfiabh f J" @ nlcg@ ece abKpqliabfficecgfa{fmcex a{]x5omabX`skshiWficefmTh X`<ce_ba{nf cef- dkoiomv _bps`lmabdX`seWV!nabcgc:fwYftsuceom]`Xm]`hmcecesq]8WY5s`ab[^oiv fi_bs`ceabf1d\^hiceceab]s
Z\[^f @ oifmkh @ [\_bd\s8Xu[Y[^]`s
J Ju/1 J J"NKk/ KK J`/N J J1LK/ KK3K
GF
HF
F
F
:-21XGwabXu/s -2 -J HoiI fiJ`/h.N K3K w / .N I Ju/hiabcG Kgk5hoiv W_blis`abced^] \ce[^abs8_bd\Z^sG[\fWYoiuX hicg]J P _bceabpqKliablif cga{ s hiabx cg]GomoiX`sXuWhifi]Yomv/h p^ic

:- `' 8;
^ WYoiceabXd\ceceabf-ficgx abc\cehabfiWYcgG_{cg8x5cefs`ceabfd^s`ceXuf5pqli!ce_{abmhilnWYWn]8ceabX`ss/nXuce[YX`pqceli]u] fWYv fixWYs/f hiabc:abfidtWncef1WYoy [\v ]`suce]
m WYoceab8d\:cef-abfidtabWc\ncehf>WYWeoiXcecefiabfif-ce8xeoicefiabcece_bfcex5s`Xupqcelifcesua{abd^hicenfW]8ab_bX`is/lceWX:nXucgpslmoi[\fif1cenfces`Xuaipq:liabcefiabXuhipqnliW] ]Wv fiabX`soi fid
VJ ? + J4,/8
0 K>1@ @pyD @87J
D L0
yrs`ab[^abf ]1'lWYnoiceffrs`ce]uhiX`aboicpqlhis/ce:f :abf ceabsun]`ce[\hd^WY]]W1x5cexabficenX5cef y[\v suabd\`s jwfi[:pqlU]u[\d^WY]fiWYhixcg]`x5c5ceXAcgx5X`X`ce[^XuoiX`]`cepgficehmf c Jmx?oiWYfi^a
x?|WW]`_bac%WYni%_bce] [\fmv ^X`scGWhipqtce] X|nWcea ]`aWY]`cenm_{cgoif?]uX`gabZ\oicg]f jw:Wo]`[^ed\cg]a{Ws!x5ceabxficeceX fw8yrj8!Wv fi`jwd\c`hi:ce]`X[^d\]qWYWYx5fihmxceX>X/ceabfiabcqce]cA:hioceX
]`|8abcefi]d^x?oiv d^WoiX`fipqlid abX`fisuc\ceilicefw KgV hiWYabliccgn]ceXuakabficehabfiWce]_b_{d^^ce[\x5ficg]ua{fmces`cce!foiX`x5XqWYid^_bcecexfceoiv fnsceW]8s`abhi[\abfGcfoi[^]x5nice_bd\ce]uceabfis/Wvesks!Z\e[^oif ]
pe:cG]u[\ab\fd\ces`]qhmcgWY]`xceceXGXux5XhiWYceceffG] snmceabefid\d^_cq^ea{oi]uv d\lmce]`fms`cghif>ceabficecg]]`cexpqlicef\oinfiWd^]`ceX`f^[\\fifeoicg]ins`c>cgd\WY]`cgofiehmsceZ\fcg]feWYoiv sYd^omv n]`WY_bab]upcelmf?cef=<cekX`WYXulm[\oi_{cg]f
kpe[[\v hifiabfmcece]ufcefwkyrab]aba{]fXui]`fcepqWli_{[^cgd\fUabcWY_be_bd\ocexyrceabf-`jZ\[\x ]`[\sud^ce]f Wx5]`x5[\d^cgfU]Wx5hioix ]upqlceabfifcgWXsYoi v ]u[^_ba{fipqelicec isukX/WY- lm_{cgoiv f ]
qceabhm]`cehwXG [\figceis1X`ceaX@!hiabcmoifis`ab[^fwhiabchiom]`pql6hWYX"bs`c5:]u[\d^]WYxxncg]`cepqlificgs
^:/i

3j<43 :qUk 6: k ig6' S W`F-on p i)qUkgi p iNrLsk o k0>5v82|k2ixm@4Y
q\v1mi)qUk'iey))q\fj kM> 4! qUmi)k:q>2ikuvrNs'l[F1mik$P yJ -Kd @ J-KZ
J

g

%~

@
o 
z
ko 'VqUipyRikM>i#J Kj &
4 yJ -K q\v1mi)k'mhv1rLsiqU2Nl p 9

yrab]X`pqli]`cga{ncefabfoioifs J-KX`sWs`s yJ -Kg


ceabX`iabce`_ 4 [\xi_bceabs/WYv suX`xWY\cX`abfihcesW1hiabc![\_bd^cefihicef4
V

 2
cgs`]Wpqltsuces:x?Wfyr!`jw`:]`[^d\]qWYx5xc\uhWYfifAa{Xuswhiabcmoifisua{[^f ehiabc8hiabcjWYo
ed\ceceabXus8celiceabcefifcgX8lyrWYncefw`j`:]`[^d\]Wx5xXwWYfid^a{nms/Yceabf1 [\x5m_{cgtabsWYv s`Xux?Wqabcab]Xupqli[\f
V!a{ccga{su\[^x5i_bceabs Wv s/khw lw NJ-K cga{s:hiabchiab
hi@ce3]J-:KZab fidtoiWfmnhc Xu[\fi]uXuces8pqliabX`fis cesiLabJX`-s8K cg a{fx? WY[\ x5m,_{cgt4abcgs X8WYv s`d\Xuabx?nisWicecab/fi ccesufc?ceWY:pqoilioicef]]uoiababfifmX`d\s dxWYLJX`hi-pqceliK]abfij c-WYv fiWYWY_bd^o_bcX
hicey
] bs`cgf>:oi]`abfid^x?WYXupqliabficWYo t
V!a{c:_WYsue\[^x5i_bceabs/Wv s/hw lw 3J-K fm/WYli_!hice]-Z^ce]`Xuplma{cghiceficefWfihiX`suce_
_bceceabfwf>i hm[\a{cAxhiiab_bc cea{suscWYv su:X`x?oi]uWabifi\d\!xabWYceX`]pqliababficGc nWYceoa8hihicgcef>]G:cgaba{fisudtce]`Wcgnf6"c [^lwx5[\v pqili_bceXus`ceabs/fiWv XAs`Xunx?ceXuWYoiYpqcglf5s/khiababX`cqs
X`X`ce[^X_{_V!nia{Xuc pqlificeabs`fisud^ce"c X a{x iJ_b-abeKabce ]`ce fSGababX`]/s8cehfWYs`6Xupqliabx ceabhinWYW_b]/_ i@hmceJfi- f KV4 UceWYd\oicgpqnl cefX` ceJak-ceKabfi6c X`:ceoabf
]`nabcgfid\d^abx?fifiWYceXufmpqlihiabc\ficlWY_boisucefifihPhicoicefipqh lif oifmWYdomhiX;ce ]8^jhWYv Wfifid^f>c s`cgX` s`cg sx\ WYf oiv ] : mw[\cenabceX`absufia{ccg]`Ws/ohiab c
fid\abab_bpqs lts3xJ-ceKli] W _{X ^ X`[^fiZ^ceX`s]`Xufiplmabpqa{lcghis/^ceyrfic-ab]kWY[^vfifihmfiX`ces`cgf_{_bhicefabcneo5ceXuoinpqcels`]qs/WY pqlWYs`_bce_bfmXhihceWYf>X!hicecepqy] lifWoi_{fm_kd\abXuces/f
hiWY_boiX ]up l 8:n_WYvcesud\e]uc5cefinececgX`fwomphlW!s-ce[abhificec]1<ecepqliceafoiabhificed fhis`abceXu]plmj8c5Wv fid\WYcfid^hi]/g[^v oi\X`ces]8WYv fiWYhi_biX c :cefhsWYX1cghincece]hmcex5oicgs`licgs]
ceabficG:fihi_b[^X`X`pqli_bceac 5nceabfilW_{suces/
V!ce] cehWY]WYf6ceabpqlice]`m_Ws`-abf>ceabficgx ]`[\d^]Wx5xa{Xus ceabf> [\x5m_{c
a{sWYv suX`x?W
X`s ceabf[^x5i_bceabs/Wv s`Xux?WYihWYfif>Woipql x5abs J-K xa{f $ J-Kf
/WYlm_khice]omX`s/Wv fihicGhmce]bs`cgf>:oi]`abfid^x?WYXupqliabficTt
cexfihi_bceabd sues`cgfceabX`iabce_:ab]`hhiceoisu_{abpqlwhW-eoiv ]!ceabf> [\xi_bcea{sWYv suX`x?W : fi[^s

$#M
J

%d]U^NY`_0( _N}GO^

&

Ja J-K3K;B J-K

d\cg_{sucefx-oi
krNs'ii)k' Nl
3ji_<]3b= k0:82vymqUv|2i)k$q 9iRli)kqUkk6">2qU| )z mxif\viOU2i)qUqUm2k'nl i"mhv mz |2mll5E fji,oCk'N i iLrNs'4!i) k'N l iH= i)qUk0k'82i"mqUm|2|2k ml5 fji,C 4KNi p i,Z
p o
p
p o
$ 5 0CUv1|P2lE7B1iNivTJ p |> p l z"z CylTv Ni p iNrLsk'imICSF on p F1lTv1mylTfhfjig^i p midi)qwZ
k'ij6"| z xfjiU2qUm2nl m NJ-Kj J-Kslm1956 op n>iv1l >2m"P:v>2qUm"Ni1f\qUi)q>j82| z xf\iOU2i
= o kM8mqU|kik7Wv|>2l p Ni)q:qUkv1rLs p nl kM8 o k0>}l o Fi)kg^i p mi)Li p i)qUrNsVT T QY09
hicqceficgaba{ce)X ]`4 soificehUa cga{fm4c cefid^/c s`[\ sqWY _:Z\oi[^fifrhn:ce]`]u[^ced\pq]liWcex5fnxWa]/fi:hiabfiecghiXGomtZ\su[^abfZUom:v n]u[\ced\] ]qWYxx5a{]uceh fwJhi-abcK
X` abpq lice ] 4 fiabWYpq_bl_bX snce J]u cepq lificeKfk \[^ fiJX` su]`oiabce) ]uK<s/oiv ]G WY_b_bc 4:X!$X` cea /J K 15 oi fi h/ d^
a{_b siXuce a
  omfih J ) K ^w!fiX`[^fiX`sucefrX`cg
T R 4 NJ K J )KNyrab]-hicqa fiab ce
]`ce4 f x5J ab'f T ") K $ / d
L

5

^N^Q[^N[ [&^NY`_I_/^1KY ^

^i[\i_bV d\_bWYabpqXlabX`@ s Jce d\ce f)hiKZcg]cgftcesuhmX`a{pqfmlid\ceoiabhifind WY]/k Jcg aS K5 J )$Ke^[^_bd\_babpl


!
V
i
o
`
]
q
p

i
f
i
h
i
o

`
s
b
a
^
[

f
Y
W
q
p
Aa{]uhrd\cgeceabd\shWYeoiv ] qcehicgf :]u[\d^]WYxx5
afihice%
l
cegfs cehi ce] abX`s/ J"fi-/XuKdncgX`[\ fmhiJ"-/ceK ]`ceomv]u]GcepqliWfiX`cessWq_bce_{chicg-SX d^ a{_bnskce]`[cghiplmce]1ficehfiWYhi>c>cg:X-]uce[\abd^f%]WY}xd\x abniWswo Xu[>heWYoiv ]
W X`s'WY4_b_bc V!ce]!x5abfis8hicgoia{fmces`]ab[^hifioiX]uWpfl WY fmdJ-abK<X`sfWYpqlceeoiaWYf_s`Wcef_b_knhiceceX`Xpqlifi]hiWYv omfitsusuabce[\ffiXu X`pq[^lix5]`abisu_bs`ceX/ abs/Wv s/
z 4 fmd\cefi[^x5xcefcgX-d\ce_bs`c 3J1-Kn J"-/K%oiv ]1oificefihm_{abpqlUZabce_b
Vfihiom tsuab[\fi[XuhiZ\[\ce]]qWYoi XuX`J1ce-suKeoi fid J"d\-/abniKseoiv cg]XWYeoi_bv _b]cW-j_{_bgc --d\ab_bs/cga{7f ce-a P 4 5XuoiX` [5Kh- WY5 c cg/-ft sZ -'(ce1LWhipqcgLl ]
oi fi h L - [ hice] A<X`[}ab]`hhWY ces`esLJ1ab-'gf `K WYoJ"-d\ Kcefid^[^a{x5_bsx-:ceffswhicecghificef ]>WabXu_b_{s?c>hWWYfifihif ce
]u1cefXupqlifm[\hifabeceabf X
 / 2 Xua{fmh?cgftscehicg]X` pqli[^fa{f/ L [hice]!ceXd^ab_{s J"- K J"-`Ke
@ R J K 

R J K

- ` 8
^y6ce_bplmchmce]iomfis`ab[\ficgf?Xuabfih[^x5i_bceabs/Wv s`Xux?WYYcJoiv ]:oi]ua{fmd\x?WX`pqliabficef/K14
WY_b_b5
X @ J-KZ
J-K
Xu[\fiXus
r]ucepqlificefihmcef
J-K !fi/WYlm_hice]abpqls`oifid^X/Wv fihice]uoifid\cgfcga{fmce]?Wo
:oi]`abfid^x?WX`pqliabfic\
: ' ;

E9

DG4@1@80A,
?

3|

:Q TS R T>T6P Q}: F G


T
:TZ D >T B R Q G }Q zT: 
> P gQ T Q
P

b_ceabffiabs`d\sGXus!pqhilicecgceabfUfiabhic-nabf6ceW]`]`hiXucs`cec>:fS]u [\Z\ni[\]u[\]u_bceabnid\xce_fSc\WY/Xu%X`a[YWi\[\abWYs`lmsuceab_Y_b[\f6hifabc8ceZ\f [^sf _WabX`:pqXu\]uc[\cehi_bnisucg_bcece]fUxomficefcecefd\a{s`]ufXua~pcelmcefcefSs`abhiXuoipqnlifiWYceh}]uabcehif-nWce]`s`abc5lmc[tWYomhmomficeph6f}lAoihid\fcqabc


mce_abWYfiX`X`Xusuc]`oihicg]s`omce]GfsufwX`WYvpqlmlicece] abhioinfWs`]`cece]uf>X`oi:pq]ul[\sGni_bcecex]`hiccgkfw[^v wfififcef-ce]ufX`ois`cgf-]`ceab]1f-d\Zababnice_s WYv ce_bXGs`abV!d^cea]:~cey6]ucecefiabX`ecabceab]ufoifiablid^]ucecef ]
lihiabcefif Xua{pq]lWs`d\_bceabpqfloihmficeXcefs`%Xupq]liWYcehmabX8hinhiWce]8]`c!:fi]uce[\fnis`Xu_bcepqxlicecabhihin[Wpq]`l5\cgfia{[sgtpql ^oi fih-W]`xs`abWYcefG_b_\W_[\vfiXufcef5fWYgpqo5l5k[\v ficefmsulice[Y f 4
f>o_bce\suWYv elms`_{ceom]ufice] d\Xud\Z\abceni]sWYceliX ]uceV!fwa~kmlice]uceceoifi]uea{Xuabces`ab]uX`oipqfilid\c1cgf6|8celi]abfiWYlmX`ab]`pqcelfws`k_babWpliihi]`cg[YXabx?oWs`abZYWcfihij8X[^v X`Woif=fmd\cecefwabsmoices`fmp^h
abceX`abs-frceceabpqX li[\]uceois`v]`abm]-ce_]qWhiWYs`cg_b\d\fr:[^]`hmiabce]s`WfUlix-ces`ababomX`f6X/pq:li!cehi_{fced^] [\]uf a{su[\li]u:x-x?_boiceWx5X!s`aba{ce\f6fcesu]A!c?Z\fig[\X`orfSm]`X`oice[^fpq]`lUs`s`Xuabpcefmlm]ua{cecexfabhix-celfis WYhisJcgfi8]>cgceliabfix5cgccehif6jceoiWYx-suooiomfie cedKeabs-k[^abnf[
hiX`sucece]x x][\v ab\s cgfi [\]uV hifWYois`cgfifidG[\Z^n\q[\cgf tsucef [tX`cehmabcefi]c-Z^e[\cgf ftsu ]W_b_{[\cgd f lceWY]sW\s`[ab[\hificecg]f [\nJceoiabf5pqliV cefwWY:s`cg:ftabnfWYefiomv d\ceX`^fw
j8ce[^v abX`spqlincecef/GKwWYv ab_bfGs`ab_bd^abs/fi c/W]`ce]ceabs:abf nilwWv fid\abd^\ceabswZ^[\f [thmce]:X`[\dWY]a{fA_{[^dtW]`abs`lixaXuplmce]
X`cgab]c yr ]`_babsab]8fiX`c/sqWWYce]`]`]uchi-cgZ\f?[\ceababf-sefhmhice[tabf5cehmX`ececeom] xd\ ]`%_bom[\fiWdhiiWYceab]`s`_babceabsuce_klid\WYx5cg_bfi_babceX`hi]upqcehilif>abcPfiV d\X8WYcesufmabsecea{fipqlX`cesus]`abfioiWYd^ocewsulioi ce]`cefw[\fx<oihifmWU_bceh5<abs ceWYvceX`su]`oiX`ce_bXupqsqpliWYlms`fa{coipqlfmhis`d\abcgcqXf
[^su]`a{x?pqlW_ba{[\Xu]`x-s ce f6cN5WYeniablwceWfv fis`cAd\cgfU_bd\oi[^fi]`h}abs`liabf6xcehifkcef}omd^ftcesufceWY]`omXuoicepqf}lsoiXucei]`hi]/Wvcgd\fwoiifiyrd^ceab]f}nceceliX`cepq]lwWv ois`fabs`d^cece]-fhmoicefix X
X`sqabWYpqsultssuabhid\ceceX`f6Xuce|8f[^x5]`Xuabs`s8ocecabfihice]ce]-^ceab[\sx5WoimX_{cgd\t]ab[\vsnWYv s`ceXu]`x>cgfwWYv k^WYad\ncgcef>] oiv _]WX`iXu]qaWY\s`WYabs`Xuabp[^lmf6c Z\[\fUcgp^]`c?[\oinmv n_{cgcex5]WceoifwX
fwhiabWv d\x5_bab_bpqabl5pl!ab_{fd^[\X`]u[\a{_bsupqlilix5c-cgxf-a{x5s!abs8[^ce_btfm[\[\x5ficeabfcesu_b_a{cecg]_{_bcej]WYjoWYgoceabesceabomsfinhcg\Xu[\WY_bfipqflisc\X`abfioiv h] hiabc-niabX`_Wfid5_bcq
f>_bces`gs`ce]uc-_WX`X`cAW_{_bcefZabce_bcoipqlim]`[\nm_{cgx5c hice]GWYfmd\ceWYfihms`cefWYs`lmcex?W

 ^
%d]U^NY`_0( _)_^13YU^
s`oiabfi-h-oixfmh5WYfiid^]qceWY_bXws` abX`cepqfilifcgf?sufiabfXab[\f]us`x?ce_bWY_babsud\abcefsuhiceab]:c WY_bod\[^d^]`]`abois`fmlih5xcecefGab[\f-fihiceabfcsua{cgW_{_k_{_bd^c]`hi[^ce\] ce] ^[\oix-pqlini]abWYvfoiWxs`[Yc
]`\ab[^Xufiplmfces`fc\htWYm-_{[^hiX`ababce[\Xufkc::_WYoi_bce[\fwXua{g[^f5cefmfiab]`d\_b_bceababpqpql5lGoihifabc8WoiX`licgce[\ab]`pqablic8_bnmabpa{lXu_WYabX`fis/d fi[pqlGfiabpqlswnceceabX`cef
nik[\_bv cefixV fsucWYc\Xoiwfmhh5WYlm>cehix?abcec X1WAmfiab]X`WYabspqd^lWc\s_b^X`ab[-fa{hichiabxcGabceX` WYcefG_]-WYd^Xu ceX`d\c_cgWY}nXuX`cechmfmcece_{ab]fced^abWf>s/_{_bwXj[\Z\ce_b[^s`f-gfis`[\cecexab]uficeabceX5cex _b_ce:ab]]`]`h}[^ceniWYab_bsocex_[\v abXufifnhiWYWYcepq]usulcecef]`xce:ababX`]ufice[Yaf
X`hisuceab]!X`pqs`lilic cg[\]`_bcgd\s`[^abX`]`pqabs`lilmcex5fcefwf[\hi]uabx?cWs`[^abkx5\ih_bWceXabX`s/[^Wv d\s`ceXuft_WWfiX`fX`cs`cG( 6` (oifmh5`:ce]uab[\f5niom_bcefixd\ce^_[^v oiv X`lis`cg]uXcefw: ]`[^ni_bcex
X`pqabliXfmV oia{fisuWYsd\XGcghiGx5ce]WYcemab f5a{su[\cex_8abpqinl_bces`ceX`abpqd\ablicgs/]f?WYv WYv sufiomX`sufilis1hce[\X`Z\ab]u[\pqablc\f\Whihmocga{c ]hhiWablice]YX`ceoiv ce[^nfS]`ceabcG]uli_{licgabfcga{fm]WYceoid\fwXcgX`fmce[tlicgpqcgfilf>fid\abft_bcecesuababcespq]`lxcgX`eceXoiWvli] f]s`hiceabflic5ce:x5oi]qcgWXf
ey6o}ced^niceabcefisucece]pfU*,l+Wes/o5 !oiWYv ]-succeeababficecliceZ\fwce]us`ababf-cqhicgcgfix hichjWYficef-s!oiv ]ua{c?fxceab[\v X`d^cc-Wohiwce]-jkcga{cesuXucece]`]5c hWXceeaWYoi_bd\pql}cgniabZ\ce[^s`f c
oiZ\[^fi_bh_{Xus/eWvoifid^hiceablwd\[^v ce]`]abd\:c-]`jk[^niabs`_bcgce]x5WYsucoi] a{feohiabcefiX`cehix cef6GXuabWYfiihwabs`cg_Gabcecef]qWYs`fioi[^X x5abX`xsGceWYfwom8pl:abhifiabccG!oix-oiX`WYfiWYlid^]`_ ce(abpqlic
iWcex5abs`cex5]uli_boiabf?fmdabf(hicexZ^[\_b_bsqX`WYs/fiWv fihhiW]`abd\hicg]5ce]u:5]`[^Z\ni[^_bf?cex5Gc\W]`ceX`[Y5 U abc>^jk[\liabsuficeXu][\Wfs`oi]u*, li+`ab ftceabX`cfihicefX`abpql
L 28+1F,/0A
J @WV460A=
yrceabfiabce]5fhi[\ce_b_b]5cefrabxomfiZ\X[^]`x5abd\abces-f}ceGabfiWYcem]>a{su!ce_fi/WWfilid\_Gcgd\Z\ce[^nfcefi:ce]uf [\nim_b[\cex]`xcefrWY_babnX`x-ceX`cepqf6lwWv ns`ceab]ud\cecgpqfwlicefhinabcWY]hinioie]`Gpql
cej8f[^v s`X`XuoipqfmlidceabhinnceWabX`]>iX`abceabfi_bX`hwceoiabX`fmcAhliabWYfi_bX`X5abpqflWYvs`pq_bablipX`lsucUcepqs`liocgficeceomabfts su[ce]`hiXuceoi]pqlicefwce!abpqliceab]`cm_WYWos`\cgabfiX`shi abdUabli]uc
ces`]qabfWYfiyrWXupqliabWY]ce]uf-cefcg s]`hi]`omoicefiffmhUhwoiYfixhX`WWYcg]`X`c-pqhiliab:abcfi]`cg[^fniceWY_bX`cehwXux5Woiv fic!odGZ\WY[\hms fceabXX`:soice]uab:a{sfm:X1d\oid\x?fiabnih-Ws X`pq^liceabceabfiabfipcec lmfce ]_[\vWX`ocecg]f?Ws`WY_Wabfi[\X`hifiX`Xcgcgffwli:abWcehioi]:abXZc-hm[^v ab_bcex-_{x abd
id\cg_bab]`eceabpqs5liZfiabcgces_G!ceo]`hmcefWYfiJuhr xgWYoif}]omvV!noice]`]upq_blced\eoicv liX`]`abompqfild}cefcesu]X`i[^]`]uhicepqcgli]`fwcefi hiWYcnce]>ceabfXuioiab]>ce_bWYc-_bXnceceaabf yr!pqli`jw]uabs`s
s`x5:ab]uiab[\ce_babd\]u\X`]qWYiWYsu]qxabWY[\pqx5f1licecZ\f[\hiVf oiv cenk]ceWY]!:lioid\_bcece]`f>abcefiabd^Wd^fi_{x?XceWs` cgX`]ufpqoilifiV abfihWYces`f}omcgfifiX`X`[}sus`]`ab[\ceoisf Kgs`\omWYX]`fce fhiababcce\Xu hicexabicnceaba:_bficeabfificWv X`oisuabcXux5scg^hifw[\abxc[:ihi_b]ucece[\]d\a{]qsWYWYv xoisuX_
s`lmabce]`[\]u_babceps`labX`pqili]cAWy s`abX`WYv pqlili]ucoifi<d^ceX`_bceceabZ\fiWYlifmcg\a{s [\x5m_{cgtabsWYv s`XqWYoiXuXWd\cef5WohiabceXuce]WYX`abXlWYncef
y6cen[\cef]uscgX`[^a[-]`Zx^abcecefi_babceffifce\fm\WYd\[\ficefm[^_btcefi]u]uabftceX`s`pqscglilfceWY]Gn:y6ce]uf[\cgniKa{Xu_bZ\cePc [^x]`Jxd^X`s`cecgcee_{abce_bX`oiabs`pqfmcglifid\fiX cecef>sabceXuV!absG_8abceabliXab]`] x-cceoiqX1cgX`WY[cenab_bd\ceab]cgd\cfi[^abV pqliltWfs]`sGX`absuxX`ceab_bfix-_bhoicefi]:[dhihiabcecef ]]
hiWYnabWYfi_bce_id^]Gs8X`cgcgx5a{lifcece]GabXuhis`ceceomabfiXu]`Xipql6abhiceoi_bX`]uabpqfwl?ceWv abX`V!]`c Xuces`]`]`eceababfix?md^]/WWYX/v _bwXuececefabces`pq_bablis`cecece]ufificecgf>]u]Gceablihiabceoi]=f ]ufpJlUWY[\sYliomv fms`]`c]`_bababppqelmoilv clm[^]`k_bced\WYficelmhmfw_{c cgkf5(V!d\omabccg_{U_ KgWYt[^_bsu>licefif WlifiAcepqab[\lisuv X`xx?ncecqW] _
lwceXWv s`X`s`cecglif-]8WceaboficWcefifihihiceabd]ucqZ^V [\f!WY]uceX`absuficece_b_{]womd^ficedd\cgnnceceZ\fm[^ce]`feomkd\Ws/li^_Yf1ceX`sucge]`oix5X`suabcefi_bab_bXkcefwZ^[\Yf-[^nVXucgabec8abcex?abfiWYc8_bXu:s`]`]`ababfixd^/XwWYabliX`s _
abX`siWv s`sucef>ab]fWYsYoiv ]`_babpqlic kWli_whWd\ced^cef>abPf i[^]`x Z^[\f>:]ua{x WYsu[\]`gce]`_bced^oifid\cgf
|

 ^
]`d\cgcgi]/ceWv XuX`cecefwfs`ab:ce]unscgfiJX`[-WY]uceoiabfx WYfipqabl5pqlGsWv WY]`omcGpl-oicga{_bfms`abx?i_bWYab\_^WYX`[suabMT[\KefGYXud^[GceGcgWYv X`]ucecfwceab(f5oi:]]`abx5x5abs8WYhmlice_b]s`cgX`s:his`hm]ua{a{suZaba[\WYf _
lwWv s`s`V!c a{cgceX`X ce:X]`[^niceab_bXuceix5abcec!_ d\X`ce[\d^_bce_noicefmfwX- XWYd^cefwhWY6ab]-d\cgd\cencefic6:]`[^ni_bcex5chi[pql_babcence]
d\WYcg_bXuf[ WYo}liabfiXua{pqls`_babpqlUabli]uce]-y6[\]us`]`cgi]/Wv X`cefsWs`ab[\f}hicfiabce]`cgfrX`[^_{_bsucefw:yrab]1ce]uhicef
kWYli_bcef>W_{XV!cega{xWY_bX`su]`abfid^X/^abfwWv ]`X`su]`abfid^X[thmce]Xuce_bs`ceficg]omfwWYv ]W_{X m[\_bd^c \
pe[hiabce]`cgfw
f kWYlm_{cgfWY_bX?s`]`abfid^X5xa{s1 _WYx5xce]`fSoifihr [^x5x?WsWhWY]`Xus`ce_b_bcef
i[^_bd\cef}Z\[^
J"- / - Ke
>WYsu]`abecef-Z^[\d
eceab_bcefs`]qWYfiXf [\]ukx5WYablice_b]`cecgf1fwab fs`]`abfid^X8hioi]upqdl (cenceficeabfWfihice]uX`pqli]uc/abncefhice]>Ws`]ua{^
f J K x5absG fi[\sucefixcefid\c oifih}GWYfs`cgfi]`ce_Ws`ab[\f
cefihi_babpqlic> ]Wilice
cefscghice]hioi]upla{lm]`c>!h/eWYgcefiexWYs`]uabU[hice]abli]`ch/eWecefig_{abXus`c>]ucq
i]/Wv X`cefsua{cg]`cefw
cefihi_babpqlicGcefid^cefx5abs`suce_bXcga{fmce]ja{Xus`c abli]`cg]:_bcex5cefsuchWY]`Xus`ce_b_bcefw
c iomfis`ab[\ficgf5hioi]upql>abli]`cef> ]qWYilmcef]`cei]WYv Xucefs`abce]`cgfw
cefihi_babpqli
_b[\d\abXuplm
s`]uabfid\Xc hiic[^]`fix5abcecg]`_{cgfAfw[t hmce]]`[\d^]Wx5x5gc J\ om]`abfid\xWYXuplma{fmcef Kkomfix5abs`suce_bnWY]8W_{X
oiv ]hma{c%[\_bd\cgfihicefnmX`pqlifiabs`sucabXus ceabf5ceX`suceX _bilWnces!x5absx5abfihiceXus`cefmXecea
:X!cex-]`a{hiXuncgs[\fUW_bcenfwcece]!^abces`sce_]uWc-W]/1habW_oiX`fiXuhSqtcex-hi\cginX%WY[\o_bWc\fimhih\ceWY ]uXcXuab:ptl]`x-ceWYfmn_bfi_b[\c%e_ceV!ababxpqcqlicefifwabs`ceabe[\aficeWYcg_bXfif?d^WYn_b_b[\_kceX ehiaboilicelm]uabpqficel>efwoiZ\d^[^cef?ficga[^hmx5ce]cex5h:cgWofw]
]`x?abfiWd^]`x?abceW]`X`ompqlifiabd-fic-pe[WYhiniabcelw]`Wv s!fid\abcgd^]`c\hikceceffs`\XuWYifm]`fwcgplm:ceX fihr]uceab_pWYlfms d\hc5Wli_ce[\v ]pq\abf>c-yZ^[\a{%f ]u_{abpqxli^absceabsabWYx5_bXx!ce]WYficehabf
eceyrabce_babce]8x5\cgWv ftlisu_babced\f-ceXceab!fic_{mjklabWYXuns`cces/Z^ [\f-:]`[^ni_bcex5cgf5WYohiabca{]a{f1hiabceXucex GWYiabsuce_ifwWv lice]
oifs`cg]`X`omplmcef[\_b_bcefw^_b_bcGWYfid^cqeoiv lm]`s`cgf ]/[^v \cefX`abfihfWsoiv ]u_{abpqlickWYlm_{cgfw
x K%ced\cencef-Xuceabcef n\qcesucx5absw cga{pqls`cg"f '/i/q
 JtfWYiXqWYpqGi]u[\ni_bceV
6oifih(oisuecef / L 6oifmhUceabf<oipqXWYpqkhice]-foi]1niabXeom]5 ceabpqltsuX
X`x5pqliabsG]qWYcefiabfi^abc d^cefUnhicqcge] omv _{_bsG ceced\]ucghificeX`f}sWYv \fiWYhific^f8wX` [6abhnis1WYceXa{lmcg]5a{fm c5ceXWcex-WYs`pqd^ceoifiabpd6ls1hmcehXWYX5<oijpqabx5XabWYs pqX
fi#abpqltcesG]u]`oivcenabpqcel]`Ls XuM s`ceabd^s/kWYnce]hice] ceXqWYx-s`foisuecefceabfic d\cga{XuX`cGZ^[\]ud\ced^cencgfic ]ucefiec
hihicece]]4m4!y6y6cece_b_bpqpqlilicecVf %(ceoid\suceefmcef>X`s/WvlfiWYhiscSceabX`fiabc fih[\mns`abcex?aWcg_{a{cfmce<]oipq[^iXs`WYabxpqWYn_bcecefWYpqceoifiWYd pqM oifidrceabfigo
WYpq^cefM

#\W
z

L;5] ^P_yw ^N[

^

%d]U^NY`_0( _)_^13YU^
z

ce abpqlX`s`abcexf"i _ba ceh6 f WYioiXqfiWYh-pqUceabfm]`[\nmn_{cgx K#GWY%fmcef-d\cex?nceWYf}f1ceX`abcgfia{cgabd\f crhmce ]%ced^ceced\ficeXufms/X`WYv s/fmWv hific>hic x5X`ab[ s
WY oihiXuceG]WY4mv liy6_bcecef_bpqlihcGWY1 cehid\abcGcgfiX`oisWYx5v fixhicAcceabli]`d^]`cece]ncg%f>ceabf?abphmlcesu]c d^cecefWabopqls`X`Xuceoi]ux5d\abxnisNcM d\cefWYo M
X`hic suoicew]uf plNJWYsu^_b]_bWhic Z^abcce_bce]ua{fmabs`fic\d?ckXqXuWY[5_bceceabhXuXuWx?cZ\WYq[^fcgx hiice]u ] [\]`ni s _b]uceksVx gd^oiK cex fW o>]ucesced^abGficenx?^cg[\Wf6X`_ksuX`cences/cgabX`ceoi f pqablni s s8 cgX8]`a{su]ucec5h>abfioioicfifi<hhoihihifiababhic-c]u ce abX`[Ycqc
X Whix-ces`] \4m[^yUX`suWYceXf5X`ceabfiabfhZ\hi[\ab]uc d\ ced^[\ceX`nsucecefif>cece_X abfi cg]fiiabpq]`ltceabs1Xuomv nce]uces`]uceX`Xusus`ceceabd\fUcef <M oifihi]uceabX`c M
hice]4myrabcXua{cglts!ceabfic niab_b_{abd^X`s`c oifmhi]`ceabXuc%WoiXLM
|8 [\n\A_bqoicexs`JcecGnmfia{XuXf[5WYomWYofipq:hhiabfiabc d- in\]uceq[\lcgniWYv t_b_bcesus`cGVxce]!hiK#Z\cece]]u: s`X!ce]ab_bX`[\v cece\fwabccemf h ceWY ab1fi/cG\ cg! a{ fmfi ce/]-d^Woilicev d\n_ cecen]`_ceZ\WYv fw[^omf5LsGM WYcefilwfWv _{x?suceWY]`ff-hmceaba{ficyce X
X` [^hihi_{pqceceli]] c 4m4myryr|8cgabab]`cecs`ZcgZ^aba{cece_b]`_boicsufmced-ab_{ces!xlwx?WYv[\v _bd^Wsu_bcef-a{]pqhil1hiabc%cgabX`]sL%M ced\][\vce\fmc X`s/<Wv finihi]cWoiWpqolts!xx?[\v Wd^f-_{abpqx5liabXufis8hiceXucgs`ficeabfmdX/hcelwWWx5v _{suabs8ceL] ceM abfic
ce X: ceOyabficc :c ceab!_bf-x5cefid^c Pced^centce f Xuceab ce f t1 X`[-ced^hceWYfi X`s WYv fihmc8x5absk ] [^v \cegf ' / k abnis

 _ J

Xg

x

ZY6[


X

]Y'\ [

d\ abhi_bsLceM ]4mcgX`s`abxx5c R / t^X`[-hW-[\niabd^c _bceabpqloifid1d\ab_bs/


f Joifid^ce]`abpqls`cesuceL] K ]qWYil oifmh5ceabf dj5\a{fmc
+ 7 H^9_? cgd\cencef>XuceawceabR
+ abf abX`scga{fcga{_bd^]WYmlwX`[hWYqcghice]abf>hma{cgX`cex:ceab_bd\]qWYilicgfWosu]`cq
s`abX`ces/fmihi%ca{ nmsfi[\ceX!sucecef-abfix5cGabs\q_bce'a hmoicec!x hiWYcefi] hi cg]`]/ce[^v f-\c -fi[^abf s`cef-Mabf1hiabceX`cex:ceab_bd\]qWYilicgfZ^ce]`niomfihicef
hihicece]] 4m4myry6ceabc_bpqd^li]`ce[\X-abX`absXushihiabc abcd\d^][\v]/[^^v \s`cGs`c _b'a _ba'oioic!c abf abf M M
cqe0}ceXhi+ cecgab]fiJcelfWYfmx5[\s`abWYcg_bs`xf>[^abfd\_{sucepe[\fabfi]`WYpeooi]uceabceNs ababX8Kfix?abf W _nced\cehwcgXu noilwpqcemltf6ces!abXuficeceaabf]`cehy6abMf ceJd1oihifioid^ce]up]`labpqlhis`cecefsuce L] K-]qWY%i]lmWYcemfwl iWYo hmceabnix s
hice] 4my6ce_bpqliceXX`abfihhiabc eoceabficexWx5ab_bs`[^fi]`ceabX8d^celw[\v ]ucefihicgf>GWYfs`ce/f M
d\ ce0P]uabp+ lsuceJs`hmcea{f]ucepe su]ceWhililceWYfwx ab_{su[\fSpeab]`peoiabNs K V WYX`Xuce_bncU]`[\nm_{cgxa{cabfrcga{fmcex
hi ab: ccceabfiJXcAWYsuabX[^f/Wqoinifmab_{tabssu!ab[\if5]`[^Z^ni[\_bfcex VK abXbqoi ficed^s`ceab[^nficeceff5XuceZ^a[\cef>abfijkcabsuWYceoi]XuWX_{WYcgd^fwcefihw_b[\ lwd^abX`Z\pq[^lifc mhice[\]]ux5m[\ce0_]`x@

*

%A

A

a\

 ^
x5Jyrabs ab]8 XqWYd^Rcefw h
W T @ /abf5 \ [^f/q
oi fm t su abZ\ce/] !(![\oiv ]u]x?WY[_[^[^_{]`cgxX`pqliabX`c s|KWY ]uabaniWYnis_bceceXf ce abfi
c ce _bced^/oiabfiXus/d
hice_b] d\cg|niW]W]`aWYni_bce5f ] ^$ [ abd\fab_bsL@SM xa{syUWli]`lmceabs`X`ce]us`cef y i[hice] biX`[hWYj@Sa{fhice]
hice]4myrabcXua{cglts!ceabfic ce]eoiv _b_{cgfihic cg_{cgd\oifidhice]|W]`aWYnm_{cgf?WYomLX M
. : c V WYXuX`ce_bnc:]`[^ni_bcexa{cGxa{shice] :abfiX`pqli]WYv fioifmdihWY-abfceabfice]
V!a{Xbqoifisua{[^fqc d\cefWYoP-jkabs`cg]WY_bc X`sucelicef
nce_bX`_bc pqlwhiWv abces`X`abc1d\cg:fw]`[^ni_babcecex5Za{cgc!_X`abficehabshiceoiabf5]up:l]`[^ceabd\f]qWYx5]`[\xd^e]hWx5WXxXuabc_[\v _X`[\v nXuWYs/]/^mnyrcefab[\v ]s`abd^[\s/_b_bceVfWeoio-fiXhicqhWYfix5abcqabs
]`cgf>ab] 4
^:/iU4 32 3 xi)q- J 'f Ki)qUk'i op qhk0> z lTv1rNs'qUki o k'4
 i)qUk'idm|mlTfji_= o k082mqU|2k$9d^q p v1l >2ikC2lEqUi7 i`\ :\
8i mk!g C0F1lTfUfwvi1viF on p l5fUfjij^ n| p mi p 2i p} 2nl k0>2i%i)qUk'i G iNrNs'k o k0>
J  K J5 5K / J, QyK
qUkV>2qU)m z qUmX=qUklTf o v1ml2k'V o k' J-K,9;3v1mi)qUkJ|TfwTk'| z Cs'i)q E myqUi
} l o F3)iqhm{|2kP ,k:6 :' i:k 9;W`t op : p qUk'k'i p1o k0>MP q\v1m2qUidq z
{)| q>2i)k6"lxqhmif i1k'qUi miHglk ix Tnl v1ikml2mqU|2k=i)qUk'iv/^| miv 9 Y

#\W

L;5] ^P_yw ^N[

8n -n

n !n

p p

L.

yrceabfUab]wy6k[^v [^fi]`fis1ceZ\fGce]u_bceX`abpqpqlilabswcence[\fw_bfi\[\[\xma{abcgce]`_b_/ceefwcga{suknWcgliX`_bpqcelifr]/Wv WYfihihms`c!a{cg]`ceomfw]`:abfix-d\xom_{suWYabXuip_blma{ga{fma{cgce]`fcefwWfid\wce[^n_btcefwfm[\hix5abcc


WYomX`yrceab]`csuceabfUX`s8h/W Xnceahice]eo5ced^a{fmf5hiabceXuceXGWiabs`ce_bXWYfid^ced\cenceficgf?jkabXus`cZ^[\f5:]u[Y
ni_boicefwxWv cepqfliMX`syrd\abfiab]-d lceWX8nfcgoif]qhceWY]uoiceabx_bX5ex5o-cgcelif]`cesuX`]upqc>li|ceabWhi]`ceafWYf[\s`cgn1fceabcgf-a{fmd\ceceX>:abX`]`Xu[^ceni]_bicex5WYpqX-lZ\WYcefi]ud^lceWYd\_bs:cgnd\ceab_bfs
hficeWffif(a{cefnceZ\fcen]uX`cepqhilwabWvfi]d\omsucefi] d-y6abf5ceabceX`abc ficehxWY]uoiixWYpq^lceZ\abcefi]ucelfWY_b[^s8igs`o?abx?nWce_bXuces`f-abx5y6xcece]`f snmX`epqd\li__babcece\abfi_babcepq]!l5d\hceWd^]`ceoinxcq
hi[\mabc s`abd\x?cefW_{WYcgoix cefy6cgce]`abLs suKce]`cgcea{ff6su]`:abs`WYs]qWYx5V WYcgns`cece]akeabX`os!nhiceabcXus`abcex5xcga{ce_bXfw^_bceX`su[-es`hcGW|-WYhi]`cea] WftisuWYc pqhilceZ\]ce]ul]`WY[\_bsnm_{Jcgx5x5abcs
abf5hiyrcg]ab] :]qWYce]uabhiXcef6[^oilifm_wXGWYx hWecgoivli] ceX`a{sufcesufce]`]`ceceXu_bX`ceabZ\ce]uWceftfws: [\nhiabceXuc5:]`[^ni_bcex5c1abf>[^_btfm[\x5abce_b_bce]
h:Wce]uab[\sGniZ^_bceab[\]xfc\oiv cei]:abhifihiabceabc1]GceX`X`:c[^oid\m]uce]a{fWfmWd\d\ficex?Xufs`Ws`cec-X`_bpq_boi:lifiabffid s`cGXufpd^oilmce]:ce_ab[\vhihiXuaboisGckfiqd^ceX`cgZ\]`cehiWYab]uce_{X:af6WYcefk]us`X`[^vc1suficnfi|cgces`fwWY]]u:WaWpq:ltfXGsus`cecXufUs`hicece_bx _b]8sGoivWYXuX`fia{Xupqd^celcefwd\licghnce]qW ceWYfmhioiceabXf c
X`WYabfmfihihce ]`cgf5oifs`cg]8hiabceX`cgxE%ceX`abpqls`X`moifis8fiabpqlsceXucefs`_babpl-Xupqltabce]uabd\ce]WY_bX:hiabccg]`X`suc
k^iq ?N4im 3 l23brL smxi)ikVq qUi; F1|Tf?> i)C k' 2i kR C-iq]J | fji ]i! P o k 42 z qUm J # -/K 9
p p
p
p z
K9p:k'mhvrNs'i)qU2iF-o
n p B1iN2i1v o k'dC/dC|divi)qUkCqUk ] z qUmJ # 2Kg
ko J # 2K 7>qU)m19

\)

%d]U^NY`_0( _)_^13YU^

xWY

9pi p iNrNs'k'i;F-on p B1iNiv 2qUi p n| E i


I J K4yJ # 2KP9
b9pi p iNrNs'k'ipF on p B1iNiv i)qUk/R ] Cv1|=2lEJ # 2K#; o k' J # 2K
I J K 4J Kg%#Pq\v1mCL!Vl9q z =lTfUf\iQClE;2lTvHyRl!Uq z"oz q vmIC
 !9
:v2> q\fjm1P
3 v1mpQW OYdux |5f'T k'| z qhi1fUfZi)qUmNi1v1rNs p 2nl k08 mgf)Tn| v1Nl pdo k' J KV op rLsiqhkJ|5f'Tk'| z qhk
c cZNi1v1rNs p 2nl k08 mI
C 2lk'kRq\v1ml o rNsRJ K5ux |5f'T k'| z qhi1fUf-)iqUmNi1v1rNs p 2nl k028 mZf5n| vNl p 9
3 v1m"W QY_'x |TfwT k'| z qUifUf i)qUmNi1v1rNs p 2nl k08 mf5n| v1Ll p C  J " Ki-F on p i)qUk
J |5f'T k'| zb -F on p
lTfhfjiyJ # 2 KyqUkd z qUm z l!U q z lTf\i z J  K o k'_28 lkk z l2kjV iqhmi p L s' qhk-F on p l5fUfjigZ
I ) J # 2 K%4_ c I c J 2 K
J K o k'd2y 2qUi p n| E i
#l'x |TfwT k'| z qUifUf'Li p iNrNs'k'i)kC 2lk'kdq vm/l o rNsdJ2K2'x |TfwT k'| z qUifUfi)qUmNi1v1rNs p 2nl k08 mf5n| v1Ll p 9
3 v1mX"W ,YH'x |TfwT k'| z qUifUf)i)qUmLiv1rLs p nl kM8 mZf)Tn| v1Nl p C 5 J Ki-F on p i)qUk
J |Tf'T k| z -F on p
lTfhfjiJ  Kqhk z qhm z l!U q z l5fji z J # 2 KC T T o kT28 lk'k z l2k/V i)qUmi p sqUk
F-on p l5fUfjid#I L 1LJ K o k'/2 qhi p | E i eI d I ) J #2  K 4 2 V
J #2  KPp'x |TfwT k'| z qUifUf Ni p iNrLsk'ikDC 2lk'k}q\v1m l o rLs}JK
2 c c
'x |Tf'T k | z qUi1fhf)iqUmNi1v1rNs p 2nl k028 m f)Tn| v1Nl p 9W t op : p qUk'k'i p1o k0>MP 2 g2 NiNi o mi)mZC lET-F on p
lTfhfjip
6 | z 'x |kik'mi)k=2qUi1v1ip iN)qUiNs o k0>d2> q\fjm19 Y
3 v1mfW bQY_'x |TfwT k'| z qUifUf)i)qUmNiv1rLs p nl k028 mfTn| v1Nl pyo k' J # 2 K"qUk ux |5f'T k'| z qUifUf-i)qUmIZ
Ni1v1rNs p 2nl k028 mNi p iNrLsikLl p C 2lk'kRq\v1ml o rNsRJ K'x |TfwT k'| z qUifUf)i)qUmLiv1rLs p nl kM8 mf5n| vNl p 9
)4
_
J # 2 K


i M
d 2

x?WY

x?W

1x?W

`
x?ceWcga{x5a{X W_bceyf>y6a{]cen]uces ]`cepqlifmabcefif>hicecex abfic [\abn]Gcehm]uc%a{cgX`cepf}lm]niWYfmabfw\Wv c ]Gceabefiomv X`] pqlWpqltsuce_bfwoi8fihh5 lcgw]`lWab_{]GsucesufceX`hisuceceff
:d\cce X`oiv sAlia{]uXus/sG m[\_bWYfi_b_b[\Xxha{WYcgX _{_keomoifisu]`h6a~cesXG ce]`hmcefUhWZ^[\Xuf[\fi_b[\Xusd J[\_bfi[\Rx 6J/g c e c K\K cghiZcea{cg]1_{c1ceabhifioiece]upq_bfilc
cesuXuces/_byr_{cgabffiab]GWYhificgnxceWY]`licepq_:abli]:cefmab ficeoiv f}ce]X Xu x pqoiv li]A[\v [\d\d\f_bceabd^npqlicecence]uce/fcgpqfilicefiX oicefisucTh>hi2_babcecd^ ce /f ] [^hiv )\cec]Gx? Wceab li c1 x?J fWYW p2lI hi abJ c/ )suce K_b5_b ce f>oifiKZ\hS[^4lf hiabc
x5WYfmabX`s[\fmX`s`Z\cgcef>]ud\x-_bceoiabpqGlicexfwWYf-X`hys W Xf d\WYv _bcepqablipqXul?s`c hmcexi]`>[^niWYabce]`abx-cefoi xY\WYfifx?WYjf ) WYv li_bcefw
X`abx5omtxgcececgX`] aXua{ hmZ^c-ce ]hieiabckcgyra{susuceabce_b]ufr_{hcgf|ceabWcefiab]`c5fiaWYcgfXs`sucexc\_b_b[\vc-Wd^ois`_{ab]uX=pq[\lis`Jcegjf hiK-ce xWYoceWX`_{sJX-2K1i-]`ed^[^o}ceniGabce[^WYv ]`_{lmced^f6_{ces]`khflWY8Wn_bncecea8ced\f6cgWYfrnceab] ] abe]5hoiWWYfwhifWv oiWp]`lm_{pq[^X`l ds
hiZ\[^abc]`d^GceX`Wpq]liW]ufta{sucgabnc\cefmhceWYf 51W_bcg_{ftcGsuWlwfiWYv hi_bscei]uceWYff[^hiiabces`X`abcgx]WY_bcesucef5_b_{j8cG[^v WX`oioipqfml?d\cecgfwa{fmchicg ]`celfWYnceffxWYfioiv d^XuX`X`X`cesYfwoiv pqhiabc
V!a{c _bcesues`cG!oiX`XqWYd^cGabX`s[Y~kcefiX`abpqls`_babpqlw

V cgWYd\X!cea{_^fhicehiX`cg]%ce<d^ceabpflnsuoicefi]uced-pqliZ\fi[^ce%f fwJ2 Kcefab_^Whipqab%l ciJ2cgKX`s`Z\_bcecgd^]`_oiWYfifidd^s`d^cceabX`WYX`cgab]x-:oiWx ]WYx\WYcefms`f?cg]kxa{f_WY<fabfa{cghihicece]]


eWYoiv olm]`hms/a{ cecga{suc8|W]`aWYfs`c:hicgXwd\cgX`s`cg_{_bsucef]`[\nm_{cgx5Xx5abs_bceabpqlskZ\ce]WYv fihmce]`suce]:abfidWYnc

\ ^
:]uce[\abX`nii_babcecex_`4 cWYfyrabce]fiabhi_b_bcgoif X`4su]`abce]`cgf>hiabceX`cgf iWs`\mabfihicexab]ablif>WYo8ceabfiabd^cGhice]![\niabd\cgf
G4 nceX`sucelsWoiX8hicef5a{fmdtWYncef1hice] n\qcesuc\\hmce]`cefy6ce]`s:oifmh5 ceabpqlts
oi(fioih>suehmcefce]ce ]`cesabpqablX`ss`XuKd\]`cgficee]uc\d Wv JfiyresGab]!hid\abceceXuliccgfa{hfmWdtZ^WY[\nfcAW oivoi]8X/qcehhiWYc1x \ce[^v abd\f_bab pqlicgc a{pqcels`WYXpq[oihificed ]
oi xn\qceceabfisceabf6f-|hiabceceX`s`ce[\]!]Ahicgce]WYpqj WYv oififid^d-cZ^[\]`x5^[\absx:xabfss`/]qXuWY[\dfiXusWifV!a{s`cyce]-iomfis`cg_{s`_babc\[\f WY _b_bnXcgh]`ceWpqX libficgs`cs
his`cecef f (n\oiqsucgetcesuf}c\:ceVabfiWceXG]-abX`s cehiWoip]upqoilUfmdhiab8c-WY_bXuoi[>x5hixabc?cGhiomcex5]Ax5y6c1ce]`hisucec5]-WYy6_b_bcecg] ]`s` cn\hiqcece]-s`cec^abwfihwd^ce lwWcep^abf
pe[[\hi_babcefi]`[\Ns xKe abf?gc ctnceX`pqli]WYv fis"Jabf Xua{fmh5hiabcy(oisuecefce]`sucWY_bXV!ceeabx?W_b/WYli_bcef
xxWY2_cgGfGhmy6ce]ce]`jsWYv Z\fi[^d^f c
neV!oicga{x]`c-cepqj8GliWv fificgd\x5scx?abskceabW:fifabcefiX1xdtd\WWYcen XuIc8oi)WYpq_blJ_bs`cece] f 2n\> q ceabX`sAKNsuc\a{\xab fix5 hmce cey] x:/x? WYAo6f1ehioid^cexcefd\cg x?nceceWfmtceababpq
ls I %h
nhiabcgceX`]`s`sabx x-s JX`[ce]`f mX`[^fiX`sabX`shWX>WYabx-oix Koifih I %h hWYeoWYh
f :_bcex5cefsucef-cx5:abswk Xu[>][\v h\cgWYf
: ("4 nceX`sucelsWoiXWY_b_bcefa{fmdtWYncef-Z^[\
'/8/g/ w ce]udWv fiesGhiabceXuc?:abfidWYncef6oixz|8cesu[\]`cgf6hice]-j8WYv fmd\
hihiabcec]G oi]x[\v \x5cgf>cx5hiceab]s: abf][\vs`^]qWYcedfrhiceabX`]>s : _bcexncecefces`c]us`cex5s-abWYs-_b_b:cGabft:su_b]ceWx5dcefsucd\_bWceoiabpqX lrhicex5]>absGom\x5x5cec a
d\hiceced^] ce ncen\fiqcecex suc2 - hicg ] /jWYv fi d^c oifi!hncge]`cecepqablicefi]cgfis5cgoix?c Wfn\hqWYceX-s`>cAWYhice]abx- oi]x[\v \hic oi]`pqlr:abfidWYnc
#\W
z

L;5] ^P_yw ^N[

nieG

ji ? I

hinWYfcecg]8a{hmXuce pqf6li:[\fif-ceoiceabcgfi f d^ce(s`cgn\Ya{qV!_bcesuabcecfs`cn ceababn\fhiqceceZ^f1ces`]`ec\XuoipXlmV!WYv a{s`cgabgchi_{ceab pqfili[\ccefmf X`s_ WWYfn\X`s`XuqccecefUs`cgc a{fm]uced\ice]/su WvceX`X`ab[^_{cesA]`fd\susa{cgceh]`]ucehiWfeceomvf6hi]/abYx6ch oiWv X`]Xu[\v hice^fwabcc
oix abfiXud\ceXqWYx-sceabficG _bceabplmliceabshice] cga{pqls`XuX`oixx5cef-go>ce]`lWY_bs`cef
!ifWYpq4 l eno}ceXu\s`ce[^lx5sGxWYomcefwX-hice]Gce:]uabdfiWv dfiWYenscGqcehihmcec?y] hma{cg X`]`ces`]c1:x5abfiabsdtW n[\ceX`fsucef oiv ]Nq1cghioicxxZ^[\[\v fd^_ba{ pqli]`sc
hihioiceoi]fifmd<hi]`oicefiabXuabhif1cG]ucehioiabceX`x]c\ <ce aboifiabficeX`hif>s]uhi|8ceoiabcgX`]`tcpqsul W[\o]!suhi]`ceab]s`Nsj/ XuWYv [\fifid^ Xucs n ice Xump lmx5n]/abWYvcesfm]`cetpqsa{liffmsu:]ceWYabs fd>[\^i sua{NWx_b _{WYX _bcehiK ]8ab}cG||8ce cg[\]`s`Xuni[\s`]abceff
l>WYWYs!ababx5x-x-oixce]hiababccj[\WY_bv d\fi)s d^4tc > W f-- nocg]`ced\ pqcelid^ficecgnscgfihmcea{xc! [\ X`suoicefifRh ceabfice ][^ins`cgabx?X`s`abWx_bcex-fs<xoifiWYhif]ucehabWYX`cX
x5abswhmcefiX`cg_{ncef|8ce]uniabfihioifmd\cefw^[\nceaW_b_{cg]`hiabfid^X8hiabcZ\ce]uX`oipqliXucga{Xuc [thmce]abf 2
X

ji ? I

1g

Ng

\
%d]U^NY`_0( _)_^13YU^
X`pqli[^f Xus/ WYv fm hiabced]`lWYWo_bs`cefwd^ ceX`cesues`cgf5|8ce]uniabfihioifmd\cef { WYfGhicg]s`cg_{_bcX hmcefa{fsu]WYd

s`ab[^omfipl}cef6nhicecea ]Ahiceceabf fieoivceni_bfi]uceabd\f}cef}:]`li[^abnice_b]5cex5WfiXud\s`cece_bd^_boicenficed^ficecef6fWYo:]`cg[^a{fni_bWYcefix5hicgcgf6]/fi_bhm_bcece]`s5hiabxfid^WYX f6a{XuX`sG[Uce<X1cefihiaboipqlt^s
\X`pqWYlifm_b[\abcefi^abceX`pqfwlwceabf5abcG|nce]cea8Wlihi]`cgcgxf?|8goice]]uX`oipqcglwX`s`abxZ\[\x-foihificed ]GhieceXce>abs`cgWf a{Wx-oomx5hiabXwc1nhice]`aabd\s`sucecd^ce|nWYcg]`fiaceWxftsucGefo
WfidZ^[\f/-WYomX`X`cglicef>\Wfifw
z

WYoJ yr :-abfK] s`XulpWYlm nceceabhif6 oiWYfi4_bd^X`X`[i.]uhiJ[\abJ"cni- _bce.2xmKs`c>Pabx5oifiabceh ]uoi hfiJ1WYd\- xX .absomK fiWh o-KoihpqWeliX5oii]Y]`oiv[^pqniet_bcgd^ceix5cqs`eaboic^v celmk]uce]`his/fab^cyrceomabfifiab]:ceX ]>hicecqabfifm]qWYa{WY_bcg_bpq]`celicefwf c

^:/iU {

43 23 RqUi yRi)k0>i#i p xKx p lrNs'i)ko n Li p CZqUi#{|2ki)qUk'i pT/op qUk0> z l Z


v1rLsqUk'iPqhk/x'|TfwTk'| z Uq ifUfji p t i)qUml!8)ixmqUi p m_Vi p 2ik82n| k'k'i)kCNiL)i)qUrNs'k'i)kgVq pdz Uq m

 9
yrX`suceabfi]X:cge]`abficefia'ce]ufceabpqfmli[tcepqfAl>cga{a{fmcgx?]`swWYl_kWYhnWYce]fwWfwncghatWYcehWab]]ceWabnfcg]wcgnX`s`cecg_bXa{cgni!ab_bd\iclWYcenabcepqslice f1Z\x5cgab]`sx5cefiabhificehifc
hW1Xuyra{c ab]abx5kx[^v ficefi]:cehif}oi]uhipoil]upqelcg_ba ceabpqlceabs`pqc>licef>[pghi[tahma{\cgW]`s`sab[\fce]`cehiabcgfif>ce]-khi[\v fiomf]`pqs`lrcgfwh WX[\_bfi[^x ncq
X`:pqablifi]dWYv WYfinc suce frd^:ceoif]`Wabo5fid^hix?abcGWjX`pqWv lifiabd\ficc-abx5J x ceK8] lceWY]`n]uceceabfwplmcefwhWY6WY_b_bc?<cepqlifoifid^cefrWYo hice]

^:/iU4 32 3
:qUkjJ p |21f\i z f\qUi>mqUkRi p 6#fjl5vNvi C2F1lTfUfwviviqhk
-J 7 $K qUk5 o ki)qUkJ|Tf'Tk| z >2qUmICZv1|lEF-on p lTfUf\i >2q\f\m"P
d V J J K/V 2 Kk
:qUknJ p |21f\i z fjqUi>2mqUkP2i p 6#f\lTvNv1i Y . C FlTfUfwv5 qhk J fjqhi >2m19
yrabx5abx]ce ]:[^v fice]`fi]ucecefabplmhiceoifw]uplhWY_b-ceabpqhltWYsuXcy6[\[t]uhmsa\d\WYces`fab[^Wf5ohihiceab] c j8Wv ficed\]`^c cefiJfi cefm hiKcelfUWYs: oi]uabfid\xWYX`pqliabfic

b
_
b
_
G
c
e

g
c
\
d
b
a
i
f

f
i
h
b
a
e
c
`
X
e
c
A
X
%


W
i

b
a
`
s
e
c
b
_
G
X
Y
W
m
f
\
d
e
c
^
d
e
c

n
g
c
i
f
e
c
U
f
:

u
]
n$ceab x 5 i 6 G Wv li _bs8 x? Wf5WY4 _bX hiab c k|8hmcea{c ]uniabfiihi]qWYoipqfilid^"c cef>J1x La{ s / [\ni! _bcenix ab_bNchi ceXufNabfi cehabfi/abcPf N<( oi:fikhi :y]ucesKabX` Wc
ece]ulwabWYX`v pq_bslicgx?fWhif-cglwf [\v pqli]`Xus`s`cgceffmX #/ >omfihwiXuoix5xabce]`sx?Wf oiv nce] hiabceX`c1fihiabecgX WYo
:- `' 8;
^ _{cgce] abd\cecef}abs _ab[\v c\X`wnhWYWY]Xuabhifiabhwc5ihi]ucecefiaf|ceWYX ]uaceWabffis`cGcef6hmceZ^] [\hif]`cea8| WY]ud^aWceffs`WYceo6fhabX`WYsfif6|abcef6]W_{_b[\d^_bcex5fi[\ceabxficga{cg]`_f
c

\ )
abcG /hWY g o heWoiXG]8:|]`ce[^]eniomv _bd\cexoifid hWYl]qWWYs/oqZ\[^hfWY5hmcexficeWYf-fxWYcef lWYv x_bs`[^vced\]A_baboipflms`X`cesw]uX`pqcelifiababced^hic_babd^pqlicenice]]W oipq]li[\v ce^f c
a{Xus/a{_b_id^ceomffiWYhoghceWabd\ficefwfUmabcec\fmf?hWcgXhhiWabceXX`ceoiX1]`XuWYi_b]Y_boid\v cefmxd\_bceabpabfilmcec]`abc1Xus/: ]`[^ni_bcex[^_btfm[\x5abce_b_k_[\v XunWY]
ma{Xuces/abkd\Xuce[YfUcg]`fabc\Wh_b_{Wc- hceWYXGabpqloms`c-pabXqf%WYpqSin]`cg[^X`nipq_blice]/xWv fihicgss`ceXu]uabfix5h abfikabhwX`su lwa{Xupql>d\ced^ce[^n_btcgfmfU[\x5X`cga{abcgcef_b_k_}[\v Xu nWYcq]
d\oicefifih Xus/ Wv fihi c1x5Jab-sKA eceoiv ]5abpqWl_bs_{cP' omfi/h} ce5abfoifih[^_{y6fice[^]`x s } abX`s/8 NV Wfimf}X`[a{Xuhs-WYce" X5x [\v d^ _{abJpq-lwK
d\x5ceabd^cece_bn_bcecg] f5ceceababf5s8 ab f-ce!niabpqlwlWYv s fmd\abd\J^[ce abs hwZ^[\ df [^hi_babtcfm[\[\ix5sua{abxce_bWY_^_ba{c:f cgncgWYX`pqpqlioi]/fiWv d1fihisLceKgX<a{f-oipq[\X_bWYfipq[X
eoix ceabpqlts WYoiXueoi]ucepqlificefw
mceabd\cef5abc\hWYG`8Ghw lwhWYX8:]u[\ni_bcexeo1cefs`Xuplmceabhicefw[^nceabfic [^f/qoifi^
s`_{ababce[\d^f>s/ Z^[\f6V!a{Xbqoifisua{[^ficef>Z^[\f-qc1x?WYabx5WY_kgceajkabs`ce]qWY_bcefce]eoiv _b_{nWY] abX`s/abf6

ceabd\cef>abc 4 -R 4 - abX`sceabf>:]ua{x/WYlm _ abX`sabf -
N k l;?0 +12@/0
yrX`suceab_b]w_boilfiWYd?nceWf-oabxhW_{cgX s`esuceef-ceisuniabceXu]`pqcelif6fiabd^s`s8cecga{abfmX`Xua{d^ce]ci]`[\]qnmWYpq_{cglix5cefc8^]`cgcehifioifieceabfmced\]usGce_bceoi]ufifths\hihmaba{cc:]`]u[\[\nmni_{_bcgcex5x c
ceabfilceW]#]WY(suce]`d\abX`cgabfce]uWYoifififd-sucehifUcg]i]qiWY]qpqWYlipqli_WY_X`WYXuXuc5X`c eom( d\ce[^W]`hififid\cgcgns/cefyr ab][\_b_bceffi[pql6ceabfic5WYfihmce]`c
^:/iU4 3{4 3 :qUk'i 8tY6:ge c Y:6/:w q\v1m-i)qUk /o Z
x'i1f
J 'f K
#
z

p^ i^1KYU^

%~

VqUii)qUk'igi)mi p1z qUk'q\v1mq\v1rLsi /op qUk0> z l5vrNs'qhk'i z qUm 2i z iqhk)q>i)k(b kmi p v1rLsqUiNKC-lE
B1iN2i z :f\i z ikml o v 4 !Vi)qWk'qUrNs'myk'|2m"Vi)k'2q>R{i p v1rLsqUiNi)k'iYk:f\i z ikmi
l o vV R # o | p kim1P
7

'J K J5 )LK1J K
Ri p
VqUigNiiq W32imi p1z qhk'q\v1mq vrNs'i)k!Y /op qUk0> z l5vrNs'qhk'iki,Z
1
m Vq p p
k'qhi p m19iNi p t o v1mlk'%s'l2m B1i)mj)m! Vi)q z n| >5fjqUrNs'2
i l2rLs,F1|Tf?>iN o v1m2nl k'2i/T o k'
 CqUk%2qUiPi)qUk'iPqUki)mi p1z qUk'q\v1mq\v1rLsi /op qUMk > z lTv1rNs'qUk'iv1rNs'lTf\mi)7
k 8l2k'k$9e o FqUi,Z
v1i p l5v1q\vi p >i)Nikv1qUrLn
s VqUiN2i p1oz qU
i gi > p q i
/
o k'
O
9:1m VlTd
v >i)k'l o i pPz o n vLv1i)
k Vq T
l
3
F
)

)
i
U
q

m


i
1


'
k
U
q

m
U
q

|
kik
T9 )
p } o
NiLslk'2i1f\k$9^q p v1l >2i)k C l Eiqhk'iqUki)mi p1z qUk'q\v1mq\v1rLsi /op qU0k > z lTv1rLsqUk'igqUi7 `.
J-Ks'lIm C$F1lTfhf ]v F-on p B1iNiv  i Xp } nl 0k >2id
BiL2i z qUmZJ . K
Ni>qUkk'iki G iNrNs'k o k0>k'lrNsVs2n| rLsuvmi)kv;J-K bZn Ni p F o n s p1o k0>5vLv1rNs p qhmmikiqhk'ikn:k'KZ
o vmlki p1p iqUrNs'1m 93v14m J-K"iqh
k J|Twf Tk'| z qhk C2lk'kVs'i)q E mqUi /op qU0k > z lTv1rLsqUk'i

:8ei8: tY

t At `8 ::
\:Yi:

m ik\:/Y

\
%d]U^NY`_0( _)_^13YU^
8k'i!9 ,k:6i\ :'i:k 92xi)qiqhk'iyqUk'i)mi p1z qUk'q vmq\v1rNs'i /op qUk0> z l5v1rLsqwZ
:vvi)q\cgX J KqhiXyRikM>igi pz qUm-J ! Kv1ml p mik'2ik G iLrNs'k o kM>i)kCqUi z qUm
i)qUk'i z l!8)ixmqUi p i)k'i)kt o v1mlk'slTf\mi)kCkfi'[ J KyqUi G iNrNs'k o k0>2i)kCqUi{)i p Vi p F1i)k'
i)k'i)k$9^q p v1l >2ikDC lE=iqhk'iyqUk'i)mi p1z qUk'q vmq\v1rNs'iix'|TfwTk'| z qUifUf'f\l o F3)iqhmNivrNs p nl k08Z
mi /op qUk0> z lTv1rLsqUk'{ i"qUi#xKx p lrNs'i lTf v( .e::ik^t:Y CF1l5fUf v
F-on p lTfUf\i '
\ce)X J K 2 d
_babcece]`a8sceabficece]`] hmceabfifwhiicgoms`ftcesu]ucex5]abZ^ficeabX`]`suXua{pqXulipqablicecehif>cefi:cgoif ]ua{<fmced\pqx?liWcefX`pqZ\liceab]ufi_WYvgc o cgf>X`[^G_b_wWYv hiliab_bccef6e[^v o>d\_bkabpq[\v lifm\cecefwabs!nix5eG[himceab_f
ceceababfificece]-] Um]`oiv[\fingWYcniabn_babceX`ces`ababf XupQlmoiceX`fUXuceffs`gcgo>]`ik]u[\v cefisfiWs`cgabfw[\f}hicefr<cepqlicefZ\ce]u_WYo hioi]`pql}hWX-y6ce]cgf
V W1nceaceabfice]abfihicgs`ce]ux5abfiabX`sua{Xupqlicef:oi]`abfid^x?WYXupqliabficWYoipqlhiabcG6[\v d^_ba{pqli^ceabs
z

'J K J 1K1J 1K
7

x5X`suababX`s8pqglicK<ceaabomhi]`ceabffis`d\abX`xpqliWYcgXupflm:a{fmW^cWYWY]`cgoif?pqlgoiced\abficecG_WabX`fiX`cghif>cgs`abceX`]us/x5ababXufisabX`a{sufma{X`XunpqlicecX`[^:fioihi]ucea{]ufmcd\qx?cghiWcdX`pqJlihiabcefisuc\ce ]`xabfia
hifoiabcfi:dGabcgfiWY]`cGX`epqceliomiabfid\]qs/gc WYmpqSliGc WYv oivli]]uabce]`cefihabfihZ\cX`[^:abfcabfieomvd]8WYWnce_{X abc fi(c `a{>fm dtWYWYx5Xunpablmc fia{hmfm cecX` WYsuce fieXcg^iceces`abababfificecc]us/WWttnggcgcecehiiices`s`oiababcecesu]u]ucececesfifihihiW_{c1c1Xu[^cecehpqpqWYll
foicefi]`hid cgcefw]uiecehoiWd^ s/}jkeceomv su]es`ceceab]uficec X:\abWYfifmdtfWnhicom]` pql- ceab ffWoiplm]cZ\ce]u[hice]ace\fiWhms`abc%[\fA<ceZ\pq[\li#f foifiXud^[ cefZ\cece]u]`X`epqcglwoiWYv d\]ss
:XnceX`sucels ceabf?cga{fWYpqlice]omXWYxx5cefmlWYfidAeoi]]`[\nm_{cgx5_WYX`Xuc( :
ki?4 3{] 3b =on p i)qUk'i#xKx p lrNs'i v1qUk' 0nl o qU{l5fji)k'm1P
V(
iv>2qU)miqUki_x'|TfwTk'| z qUifUf )iqUmNi1v1rNs p 2nl k082miqUk'i)mi p1z qUk'q vmq\v1rNs'i /op qUk0> z l5v1rLsqUk'i,C
qhi l5f v(5
Z"y=l5v1rLsqUk'idl 8))ix-mqhi p m19
X`pqceli]WYvcgfia{)X 4 suce%f ceJa x abs[\_b( :fi[\x VWfiJ-fKK[^vfiomfi]`ceabfifd\xabWY] Xup lma{fmxca{s-a{cgc!a{fm[^ce]>_bd\sh[\_bWY]ufiX`s`[\cgx_{_bcea{cgf _{_4 gceabs`ncq

d J J " KWYeceisuabce]`y
s 2 Kk
yrx?Wab]8X`pq^li[\abfifiXuc s`]`om a{\cg]`hmcea{fc ceabfiWc_{X fi(abpqltsu`hi>ceWYsuceXu]`pqxliaba{fifmca{XuWs`tabX`gpqceliic!s`abce[^]us _bt4fm [\ x5ceabfces`_bl_^nWYv _bcesXupqWli_b_{]/cWv fits`x-c n:[\oi_bc]`abWYfioidX
GceabffmceoiceX-sW]`suX`x-n[^_WY_b_bc:]u[hiois`ab[\fmcefZ^[\f -oifiheoiXWYv s`g_{abpqleoiv ]8qcghiceX
hicea{ff}WYv _b]`cesue[\s`]uces f}hioicepq]>liX`j8sqWYWv nfid\cefc Z\[\f 4 x5cg_bli[\]d WJ pq lw w K-Xu[ceabhfiWYcgf oi XusceWabfific>h cey]5Jy[\sua{]cefi\WYv lmabX`_{scgf K
V!moiabcfis`ceab[\abs`fmceX`]ucef=ceabX`coiZ\Xus/[^WYv df fmhic\ i^hiabWYcfmhieab]ceabqpqcelisuceefsnoicefiXuhpqli:]`ce]`ab[nhiceoi f 4'sua{[^oififceWYv fpqliceX`]usd\cenabce]ufh-nX`abcepqakl?:WYabomfiXdWYhincec]
Z\ece[^]uf f x_ba{fmWYt]uXtabZ\ce[\]ufs/\ Xcga{fab]`h-Wabfif-hhiWabniceX`Xupqcelixfiabsuscg]`hicecgab]pql>j8WYWYv oifmXud\d\c ce liJcgfih5 K:Z^x[\fabs8 hiceZ\f[^f-]`WYcefmpqhilns`Xcgd\f]`Wcgpqfl
(7

#
z

p^ i^1KYU^

_babfiXeoWYv _b_babdGceabfy6[\]`sWYomX ce]`gceoid\s xa{shicef>:]`[hiomtsuab[\ficef4


'J K JGn ZKJHo K
'J K J
ZK1JT ZKoiv ]W_{_bc
'J K J n KJ o Koiv ]W_{_bc T
oifmh?hmcef s`cgf?oipqliXusWYncef -abf
'J o K J o K
'J o K J ' ZK
'J n K J ZKe
nV ceWYX`fpqliWpq] lWYv fiXuabx-soiabXu_bsa{cgoi]`/sfih d\hicefabc WYiooihifmabtcGsuab[\ifi]XuWpqliceabc Xuc8 Z\[^WYf eGcem/s`abceXw]`absX`st_W]/qhW [^_btfm[\x5abce_b_
rXuceakoix5d^ce\cgli]`s8cga{fmchioi]upql [^_{fi[^x5abce_b_eceabs`nceXuplm]/WYv fmtsucGabfihicesuce]`xabfiabX`s`abXuplmc
:oi]`abfid^x?WX`pqliabfic\^X`[-hWGeoiv ]WY_b_bcy [^v ]`suce] d\ab_bs 4
d ^ceX J K 2 <
yrx?Wab] X`pq\li[^abfifigc X`su ]`oi abce]uXuce[-f6hceWYab fic-hicesuce]`xabfiabX`s`abXuplmc-[^_{fi[^x5abce_b_keceabsunceXupqli]/Wv fis`c:oi]`abfid
s 2
 4 J J K/ WYeceisuabce]`y
eWYoiv om]X8cehiabf>ce] m[\oi_bfifisu[\a{x[^fiX`kced^ababX`_{sc^\\V!hiababccab]ix-qcensu[\e_bscnoicefiXuh>plm:]`ce]uab[tnhmceoi f 4is`:ab[\XfiX`cgcef5aceZ\ab[^f-f y6 [\ ]us cg]` d\cgd^nceced\fcgnX`ceabpqfl
h WkX Z\ce[^d^fPcen cgfWYXuececga8ices`ababfce]uy6sG[\]`abs ]`hw : X x5X`ceababs cef - oifmhUJ G"e K cea8WY`omJ X` "d\cg eKeceiabhpqliWYfifif>cesucabfs`cgce]`abipqli]uceces`fabceab]uf s

 hWYX1y6[\]u
s
}W_{X1[thma{cg]`oifid6hmce]<cepqlifoifid6Z^[\
f
cgplmftomfid5WYo:hicexy6[\]us Woipql?sqWYsuX/WYv pqli_babpql>WYoiXiV WXoilifmceabhU\seoivd^lice]`fs1Wo d\4cgfWYoShiabceX`c
oiv ]GWY_b_b
X`abx5sqWYx-fih}ce]:cec]_WY[\]/oi]uhiX`a{scef-WY]`v sfi8hmcec _bpqab-li]`h}ceWYx oiceyXabf} omfiX`somceWomfificehh]X`ceabhioipqc1l XusrWfiWYhs`fab[\ Rfhi abcehiX`cqcgabPf]fm a{cgce ]`]`s/cgphilmabV cftWYomcehifiabfioid\cg]uXupqfX`ls`cgfi_{abcg_bXuc1ois-cena{%f fcoi of
hiceflwWv s`s`c^
x oiX`sqWYfi%h J 6p+ Kd\ceXusWY]us`ces
 a{]uha{
 x?WY]ua{cg]`sa{f eo>ced\abfifhicgXy6[\]`suceXhiabc ]unceabsuX`X`suce_b_bc\
 nce]`cepqlifmces J " Koifihd\celsabP
pqli]`absus`c fWYpql_babfiXoifihx?W]`abcef]`s8hma{nicGabXsueceoi_b_bxc\ ce]`Xus`cef xWYabx?W_Wncg] J K
W_b_{X]`cepqls`X!\ceabfig
X`su]ucenf6ceabZ\suceX`]uX`X`supqceli_b_babcceniabf s1cec XG(fhmWoia{pc-_b_kl>[]`hiceWcepq]`l]s`ab:Xceab]`omfioifiXfmh1d>Xus`ceaboiv fllis]uisnioiab]uf1x a{pqlcesniablfi XGWYv fifhid^Wa{abd^pqcGl6\ce]`abcescepqYpqlil[\fs`n-oiXwficeXd-d^ceceWYlabfinsGcyiniWY abfiX [Xu[\ehioifce]]
hiabd^ceX`cecg_bcex X`cgy6f>l[^]`WYssa{xhicefsceW]u]`X`s`s`gcgoif>X`sq[WYhificeh]WgoiX/ce absucefx[\v d^_ba{pqlicgf-]`nceabs`XuX`pqli]ua{susZ^[\Vf WYo
f -oifiheomv li]`sablif5WYfhice]
 _{abceXushmcef5fwWv pqliX`sucef>pqli]`abs`sWf-hice]>W]`abce]`omfidabV
]unceabsuX`X`suce_b_bcGabf WYomX/w
7

7
7
7
7
7

%d]U^NY`_0( _)_^13YU^

/ , / , / /
[\nWY_bha{fR>WY_b_bcG]uncga{suX`Xuplm]`abs`suc-nc/W]`nceabs`cesAoi]`hicgfwncecgfihices hma{c1cepql
ffoiWYofidGhoiWYfmfmfh5ceWffisd\cgcefi]`f[\sxhix5abccefwWY]`cefmabcef?]uoicgfi]d\WYcgomfwpil:ababf f5WYcee]uce]`mces`abpqabcel]`scgfi hiWYv ce]u]c\oiXusWYfmh5ab]`hd\cq
s`ce:ababXcefi]uceabs/X`] ms WY ceefmcefm[\s` ab_bce]`fiWYcgom[^fix5philceabcef6Z\_b[^_f ncecepqXulipqliWYf]/oiWvefmficed-isusa{fVabceoi]`fish5pe1[cgoivhia{f]uabhicey6]ucGsoi[\a{fmXu]us/s h5 hi2abc8qceab]`cehab_bd\a{d^cecfWo5cqhcelmWfi_{Xqf5WYoiWYXuecgWli _

:^\qUk0:t> T/ :il5iv1UrLCs4 qUqUk3{k'4 iP3{t qUi)kkqU:rLxusv|5ikf'v1Ti)k' qUi)| k qh i1fU f\ i

/op z
z
>2qUmICZv1|lEF-on p lTfUf\i >2q\f\m

k:6!i

 9 s'i)q E m ,
 .
ClF1lTfhf vivi)qUk'iP op rLsi)qUk'i}i)mi p1z qU'k q\v1mq\v1rLsi
p t iqhmNi p iLrNs'i)k'Nl p id= o k028 mqh|k 4 

J K

 siq E m g.ei8 CF1lTfhf v P(


^:/iU {
=( x'|TfwTk'| z qUifUfl o F p iN o )qUi p mlVi p i)k

p ( ;Z3{)|TfUfwvm2nl kq>2iknJ p |21f\i z i 9


fiV![ab_cWYpqlX`(Xucyfma{(pqZ\l:[^s`X_b_{X`Xuoi[v s/nWv cefice]u]Ghif?abhmd\xa{cec1fWYf1:ce]`e[^[^ab_bcenitl_bfmceoix5[\fix5dcGabhiXuceab_bcefi_b]AchWYce_b_bd\d^Xu[^[5]`a]`~khiabs`dc ablic1x(X`pq:celf1k:Z\a{cecg]u]`pefab[Yd\WY` Xupq(s`lice_f6WYv Xuoi:X`fiab]`d\Rh[^sni(_byrce8x5ab']cAoia{ffabXus`X`hicecece]f ]
ceabfWfihice]
7 t66] 3{4 3{ xi)qUi)k  9]:v>q\f\m
( pe[Y` ( C

q vm p i iOU2qU{ o km p lkuvqhmqU{,C
> C
 o k'd
( C
 o k'd P(
 V(8) C
 C V(8 o k'd P(
( C
V(8 o k' >
9
V(8 o k' pe[Y` ( ( pe[Y` ()
cecga{)X 4 !v nioifid
s`::cgX!]ufU[\_{niab:ce_bced^]`x[^snilm_bha{cecgWx5]]WX!hioabec%ogoigs]YceWYoiabv fmd\pqhce f WYJ]u4X`hi[^x5nab]!WYce_bsuhGlioiv [lihi]uabce]:c ffZ\oi[^cg]:a{]/f6icehmabWYfia{fmyccehiX:( ce\]`cecgfmX|fince[\fce_b_b\KgX`WYs/fmWiv fiftcg]`hisuficeabd\Xce^]( ceabs8a{XuceZ^X`abce[\fif1_bce_bX!X`s\WYabv ]t[^fiqfihicgabs`d^]`ececqsX

43 43
: qUk_J p |fji z
>2q\fjm o k'VlTfUf\idlk'2i p ikjJ p |21f\i z i_
8n| k'k'i)k$9 "+ v1i)qqhiH6#fjl5vNvi"lTfhfji

\
hd\[^W]`abs`lmabx-]8oifXoi]eoeomv ]8ficehiabficecefX8nihm]qceWY]oi( pqlicefZ\[\k_boi_bX`xsWYv fieoiv hm]8a{d^qcecgfhice:XG]u[\:ni]`[^_bcenix_bcecxcga{fmWYomcef-X( [^r_btcgfma{[\fmx5cefabce_b_b[\ce_bf fi[_
x5abce:_b_bceX:f-abX`!swnm_{d^a{X[\]ulia{cesulioix-sucoiomXfiWd\ficed\_[^v cgX`ns/cef[^nGeoceX:ce[^v abfifificefGcefXu[\_bpqlincecef1]4 d\abnis)eceX:ab]`hWncg]WY_bXoifWli]
X`abfpqlis`cecgfia{fmXuab_{ZtabpqXuls`ceW]Afid\ceceXuXucepqlilwceWv fsu\abhd\oiW<fix?dW^fceZ\abfi[^cefGf6sWoi[\X`_bcgfifihi[\cexfda{cg( _{_cefZ^[\_b_b_bd\X`s[^WYv ]`fiabs`hilmabx-d^ceoi]X:d\]ucq[\nioi_bficehixcec:fs`]`l[^Ws`s/
hV WWYliV!cgh]G[tWpqXnlcg:X\]`WY[^[^d^x5nis_bx-cehmxcecef1]Wabceli]]`gXuceoipablmXxcehmabfi( ce]_bWYa{pqpq( llX`pqcg|8la{X[\_bce_bhX`]WYsabWY1v X`fiscehi X abd^( \ceabs Z^[\ce_bab_bfiX`cesX-WYv fi:hi]`ab[^d^nic_b:cex5]`[^X ni_bniceabx5XGc!lmced\oiabnis`c^s/
yrV WYabX ] lice]`ceababfi^fms4ce]`fUcgs`W]f6WpqhiltabsuccefU8WYsuabX] Wp:lmoic\]`kabfihd^Wx??WcgXGX`pqceliababfific-cefUoifioiv abnZ^cece]G]`Xuceceab_bfi_{c-cgx:oi]uceabXufis`d\cef6xWY!X`_bpqililabfiWYcAnced\s abni s/
hhioiv abWcelmfi]u]`fceoifwfia{YXud^sabXficehiomXcgfixabfs`abhi[\abfc8fWn-_{ce[^fcgd\a{[^vabfmcs`hiabed\ceo>suoicesuyfa{doioi`fiX`jwshWYv ficq:~khmcec]u[\oid^s`fiab]Z>h1WYxhihioix5abc]upqcelf1ceabxcepqablifi[^v cec1d\f5_babfWpqWlwois YX oiv hi]u ab_{cabhipqlioic oi]upX`klmsqWWYftlifiom_:hmx5Xeoicevo]una{pecgce[Y]`]s
oipe[fihih1abce:]uoisGcecg_ ]`'hiJce f K icg]`fiJce5]A d\'ab ni s)NcgK1XGJ ce abfi c1 om ]`K:abfiWYd\_bXwx:WYoiXuplmcea{_fmZ\c [^foiv n cek] Whilice_bx5cefGXuceabfG_bncecgabf6fice]8_bjia{lXus`Wc
nceabcefUs g oWYhiabec\cg8ices`]uablwce]uWYv ce_bfis-hiXucea{cXy6ceabfi[\c>]us/oifwhiWv abc-]PJ[]`hincece]abs`XuniabfwcgWYva{Xu]Nc>K1hifice[\]1suabcehi]`oisu]uc>pqlUfWYhisYaboiv c ]`_bkabpqWlilic=_kpe[Whiliab_ce]uois`fmcefh
:oi]`yrabfid^ab]x?WX`cepq]ulihiabcefifrcXuWYsoWYsus-hiabhiceXuceceX5xy6[hi[\ce]uX1seXuoiv a{x-] om>_{abhiceab]ucPs/ ceabpqlicefi]uceablic>X`cg_{nce]ficelixcefUoifmh
peWY[omhiplabce]uscga{sucece]`]`hic cg!f>a{_k[\Xuv X`fifx-s`cgnfw[\ _bcncefoisuecefwmhWGhma{cgX`c\abcXupqli[\fce]uGWYv lifs/abIx ceace_
kqUikM> ?4 lTv13{] rNs'3\* qUk'i)xk iq%qUmi)qUF1kCi1v1t mi iqUrNs':i)kqUkM>qUkl2LiNl59f xu^slq Np i)mNi m p l2rLskm i)k%Zn qhNk'i F i)nmsi p1z k0qU>5k'vq\F v1mq\kMv18rLmsqUi|k /o$Z9
#
z

p^ i^1KYU^

%7

e7

b
p z
z
z
o
p o p1o
o
xi)q
l7  = 4yi1v>2qUmiqUki z qUm) Ni>qhk'k'i)k'idl!8)ixmqUi p iki G iNrNs'k o k0>
i)qUk'i 
p } nl Mk >i)2i p op rLs7Pi1k'qUi p mik /op qUk0> z l5vrNs'qhk'i1
Rl2k'kRq\v1m ( ;Z3{)|TfUfwvm2nl kq >M9
)4
y(

 67  = 
7 

 

7

%
P
ZJ


oiv ncece]`cgma{]X ov cgf5ka{Xu[\v swfiabfmf cefw^:[\gn1hWceXZ^ab]w[\f1ncehia\ced^] ced\ice[^n]`xceficgx y6[\]usxGa{sabf ceabhificecesu]ceab]`fixhiabcefisuabceX`]`s`xabXupa{fmlma{ceXu]ws`aby6X`pqceliabcgXuf c
]`v cgnfce]aboiv ]wlihm]ua{oicfid\omX]`oiabfifid\xsua{[^WYfXuplmia{ fmc 6x5absoihificeh ] v nce}]oiv a{Xulis/]uYoi fiWYd\s:XceoiX8fihma{sucga{X`[^c f m[\ab]uf xabfigX`hi[ cesuX`ceab]`x-xoiab_bfiabcqa
X`suababx-X`pqoili_ceWY]suaby6[\f-ceabceXuabcficex?fWYWYabx5eceWYi_ suabce]`pqcelifm]`hiabces`fsucWoioXu sWYfmoihfiZ^h?[\Wf eceicesu]ua{]`cgce]`abcepqfwls lceWYfinfcefw ab] nWYceoiakmhis`ababcehiXucecec]
hiWY_babX ceXucef]s` ce]u[\ifi]`cgXus`s`]`ceom]-tnsuabce[\_babf5ceniabXuabdsWWY_{fmXu[hi^ce]`hcgWY]/AcehiXoi]`cepqabfil comfipe[abZ\hiceab]uceX`]uces`_bce_b]1c :oiom]`]`ababfifid^d\x?xWYWYXuXupqplilmaba{fifmcecf>d^a{nmabs/]`^hisab cK
ab_b]_:hihiababcec X!d\ceceabXus plma{abcgf5lt!sAfw[Y~kWYv ]ucefif[\nsqWYWY] sua{ab[^f>f5cehiabfiomce]`] pq=l [\ _bpefi[[\hixabceab]`ces!_b_labfWYn ce fw nceX`pqli]WYv fis`cgfceabs/hW
x5ceab]`s \hivcecghmnfwcecekX]eWoicev fiawlihi]`homceWY]ufiecd\o X: ]`oi[^fini=_bs`ce( abx [^}f ioiigfiabhif hVabc( ceab\abfifWc fifGfi[\ab_babpflfisu[^hi[\x5ce_bs`abcgcefi]`_b[^x5_bcex5] abfiabceabcgXu_b_s`a{ces:ab ]X`WYpqlicgecGa{ces:mWYs`oioab]uce ab]`fis d\ x]` cghiWY X`oipq ehwliabceab fi]usc
d\abnis!ceX!oiv ]:qcehiceX Z cga{fmcWYecems`abce]`cgfihic5cgplmftomfidhiabcGd^cefWYohiabcjWYv fid^c
7
=

7

8xabs8ceabficex[\_bfi[\x l Ws/Xd\ab_bs8eomv ]WY_b_bc

J K

%d]U^NY`_0( _)_^13YU^

 4

>V cgW6abhifUoihiabc=[\s`ab_b[\mfoififi[^Z\x5[^suf aba{ce[^_b f _bce] WYoceab s-nd\cecq]uoicepqfilihificecef s ce]`hmcef} \WYfifw:lWYneceomv f}]-cea{Xu]1s`cehiX abc5 d^oicefih}oiv fiXucgpqX`lts`sucgcX
7

d 7
q
4  r


 M c c 
7


 M c c 2

yr[\nabce]f1nabcgXulX`ceWYffihmX`ce[^_bx5s`cabs/(mhWYZ^[\_bce_bXyX`s/(Wv fihiabZ\d\[^c8_{_b:Xus/]uWY[\v fmnihi_bceabx d\c :f]u[\oini]:_bZ\cex[^fGc s`d\liabcgni[\s/]`cg!s`abX`_{_bpqceli]ucehixabfid\fX!s`abcgX`]`s ceXuhX`WYc\X


fiaboiv pq]5ls/ceabces`cgs`]q]`c>WYpqlis`]qceWYfs`abXuabp]l}WY]u_bX`ce[1_bceZ\iWY]Wfs`cs`abX`:pql]`[^]`nice_b_bcecex5Z\Wcfs`oicGfih:]`<[^nice_bhiceoix5c^s`ab [^ficef}sWoid\s-ceXfi[pql
ki?4 3{] 3 6 1+ ki 8I q\v1m-(5 Z3{|5fUf v1m2nl k'2q>09
V ceWY]uX`cgs`a{cg)X _{4 _boifmdGcea Z\ [^f V (x5absoificeabh fice x [\_bdfi[^ x Voifm h-ce abfiJ ce ])Z\ [\f- hmJ ce"] KThiycesu ce]`x a{fm a{Xu s`UabKX`pqceliabficgf c

:oi]`abfid^x?WX`pqliabfic
 J f K
ab$f6 hi oi]u/p lS h WYX-omfi[\h _bfi[\x d\ce d^ ce nce ficeV]  ceabs WtgJ ceiJs`-abceK ]u s`cefr m-]KWYd\pqliabnic s hma{c cecea pqlicgf

ehiceabc1ab
s nZ\ce[^Xuf<oipq

W

i
h
e
c

x
6
y
^
[
`
]
y 2 x5abs ' J-KWfomfihnced^]`cefigsGd\_bceabpqlieceabsua{d
s
[tabc[^_bhceWYX`XpqliPc l]us`nmcecg[\f6a{]`suxce!f5ce]`l_nZ^ce[\dabfs`J X ceKe_bhiWYcehio]/ab c- yrhi2ceabf}]WYn:oiceXu]ua{XceXuWpqs`d\licecefmfifiQce_bfS[^od\eWYabo X`fpqs`l- [^] nabcef> X`pqli[\ ]u_bceabfini[\s/xm yrabce_bab _{]8cgZ\] ceJ]uceabcgs fiK cehiabXufice[Yf c
liabliabce]`c ]unXuce aWYv hmsucea{c]`cG[\|_bced^]`ceficehificehifSomfid5[[^ab_{f5cgX` pqli_WYcexf}x5|ceW]u]`f5aWYniWYfi_bced^f ced\Jcghincece]ufcefrjka{]uceh XuK1c/4 WY]us-a{xz!a{fni_babpqWYo
Jw TK
JoiX`sqWYfiheoiy
]] ceceabab;s;s ababXuXuss T-'KK
dJ -/K
Jw[^X`abs`ab[^f5eoiy
J - KJice_bhj-eoi]yceabs;cefsulwWYv _bsKg
emoiv [\]8]`xW_{_bceic _bf 4 GM s-GT y -T " K dJ KabX`shiabc [\fqoifis`ab[^f [\_bd^cefihice]
g." J-Kg J-K g"[hicgp] g#G 4
oiv ]WY_b_bcg
a

J 
~dJ
J
J
J
J

K
2K
 K
.
K] Q J . K
J-K  K
J-K N K

J J -K
J K

N 'K

#

\
V!:aba{ficgX`dtcWnmc![\]uZ\x5[^f?ce_by6f[^n]`cgs X`pq li]` cga{ncefhiabc5!fWYfmd\X`Xuabs`oWs`ab[\f6hicg]:oi]ua{fmd\x?WX`pqliabfic-ncea
oiv ]WY_b_bcG$- - *, n+' -' x5abs $- - oifmh
4
p^ i^1KYU^

Jw TK] Jw )jK
X~dJ -/K2 ~dJw -' K
J - K]n J - 2\K4

wqlV!ce[\v hia{cgpqcgliX`]cdXus`iceWfm[^fi]`Xx5hiceX`abcgsufi_{cefce_bx_bcGncelwX`[\voipqpqliXulis]uWXuces`fiabncehfmcgXfwoiwficeabh?hfPWYWf5cehiablwpqab[^cvlipqce>lif>X`WsuXuX`ces`pqficelilXabs/fice abc-ficeX`ab]pql[^eX`oabs`abcg[\a{fmf-cenx cqfmcehiabcesuisoiomfifih?s Wabff


oiv ]W_b_{c XG'y - x5abs 'J K J) 2 UKe2-VGg 4
J TK]n dJ -/K j Jw - K J )\K
J TK]n dJ -/K j Jw - K J - K
dJw -/K j J - 1K J - K
X`[Yabcabx WY_b_ Shiabc m[\]`xce_
J TK]j Jw -K2j Jw - K2 Jw -/K
X`[Yabcabx WY_b_ oifmh g-5hma{c m[\]ux5ce_
J TK]n dJ -/K j Jw - K dJ -) K
X`[Yabcabx WY_b_ 'oifi/h -nhiabyc i[^]`x5cg_
J TK]n dJ -/K j Jw - K dJ - ) Ke
hiV!oia{cg]uX`pclmce[\abfi]ucgx5f?ce_b!f-]`nnceceX`abs`pqXuliX`]upqceliab]`nabcgsufwsWv fihia{c!ce]uX`s/abpq l5hicg]WfihieoiXusWfih>hice]:oi]uabfid\xWYX`pqliabfic
Jh ' Ke
V!oia{cgX`X`sqcWYfimh[\]ucex5fmhice_ces/n ceX`pqli]uceabnis/hWGhiabc om]`abfid\xWYXuplma{fmcabf5cga{fmcex Weceisua{cg]`cefihmcef
:j8WX:v fid\d\ab_bc s:eoiv i]::WYX_b_bd^c ab nis W_bX`[1 ce abf d hicgd]J j8 WYv Kfmabd\X`c sce]J-oiv Ke_b_bnX`[-WY1] h4YWY1cea hi abc : oi]uceabfiabf1d\xy6WY[\X`]upqsklihiabfice]c

 hWXy6[\]us 2 abfP `J J-K K!pqli]`abs`sucef6WYeceisuabce]`sceaJ"


w/q
s K!hiabcGWYfihigoiX`sqWYfihiX[\_bd^cceabficg]%Weceisua{cg]`cefihmcef<cepqlifoifidyrab]!ce]eomv _{_bcefhiabc
m[\]`xce_ J Khioi]upl[\_bd\cgfihicyUWYli]uliceabs`Xucg]`s`nce_bced^oifid 4oiv ]?W_{_b
c -Sx5abs
#%]-%G oifihP Xuces`gcef>ab]
W_{_bX Ghmce
] oiXusWfiha{/f abX`s
Jw TK

X`[^fiX`s
W_{_bX -hiabcG[\X`absua{[^f5ab
f a{Xus

dJ -/K
X`[^fiX`s
W_{_bX-hWXx-n[^_Wo mce_bh/-a{f/ abX`s
J - K
X`[^fiX`s

^7

X~
X~

X~

X~

2~

X~

2~

9
9

/ 2
%d]U^NY`_0( _)_^13YU^
nceceWYa_bficeoid\hixoigoifmd\X`d>cesq^WYhiceficelih ]1]`sd[[^J _{a{cgc!X`K pq[^lice_b]ced\ef}oisv 4 _b|_{nWWY]`]/aWYniyr_bceabf]Glificecg]1lix5oificef6h6cghma{cqfmc5fiabcece]]uceoiv fS_b_bcefioiv hi]cqcgyUhiceWYXli]uli ceabs`Xuhice]ucesf
V!ce] oiXusWYfmh>abf abX`shWYXceabfihicgois`abd-nceX`sua{xx-s`c Ax5abs Jw TK
hidabc6J w-/[^K X` abs`ab[^ f hicgX> [\cgX>Z\[^uf a{ f abX`shWX>ceabfihiceoms`abd}nceXus`abx5x-suc -x5abs
hWXtx-n[\_WYo- ice_bdh -1abTf abX`s:hWYX:ceabfihmceois`abd nceX`sua{xx-s`c !xa{s Jw - K
V!abZ\c [\]um_b[\a{cg]`d\xs/ce:_bhmfa{cXus`]ucece_b_bpqceltf}suc>X`abpqliWYcefi]hi8lhWYv W_s`cabf x5 ab
s 2hice] om/X`snWficeX`h pqli-]uaois`fmcehUsa{hiXuabs/c5a{fSWYfmhihice]-[^_bX`abfiabs`\ab[^cgff
ceabWYfifice]hilWYv ce_pqs`licfceoiabfifGdAy6Z\[\[\f]usw hice]8cefjs`WYv Xufiid^]`abc pqlsJ-oiKwfmWYh-omXhice] :X`fms`cghiltesoiYXuhisWYabc fmmh5[\hi_bd\cec:]hiWYcg]ecgiWYs`fmabcehi]ueceoifiXuhis/c WYv fmhioc
X`sqWYfiha{Xus/i:X!abX`sWY_bXu[
z

yrx5cgabfG] hiabcgc]`hi(cef>|8qcg[^s`_{e_bXusGs/WYZ^v fm[\fUhiabd\W\_{_bcgcea{fskfeWYoSpqlceced^ababXuficef6fw^hia{abfmcehiX`cgceXx GWYabm]:a{hisuceabc_bX:W]`o[^nid^_bcecex5\WYv clm_{d\sucececgfUa{d^:fi]uce[\s8niWY_bocq


V 8WYX|8ni[^g]`Gd^cewliXucepflm[\abfX`sWabf-_bX ([\_bd\ceZ\fm[^hi_bce_{]Xus/ Wv fi]qhiWYabid5liabf-WpqZ^liced\]`hicecgoiabs`ce_bXuabcepqfiltc>)s 4 :]u[\ni_bcexc-eoi]Yomv p^eomv li]`cef
i
8

G : (


V!

G 


8

j 


k i?43{]3\< Z8y 8_ 9
X`suce]`oiabcgcea{]uX)ce4 f>ceabcefia cy i[^ce]`abfixcce_ [[\a{_bfceX`pq\li[^cyf/qioi[^fi]`xsua{ceZ^_cea{]f1(!\[\[^]`f/xqoiWYfm_t[^su]`abZ\xce]ghi(ce[\]uce]ux?f>WV_abXb[\q]`oixfiqyrs`ab[^abfi]wce^f[\fc
ceWYjk]omabsuXoiv ce_b]d\_bWnce_{fWYc W]1oio>abfmX`hihs/]u ce ajceababa{Xufisuscec]WWV!oi_bceXabX{f> oinficea{X`fSs`suabce[\lif-[^ce_bfZ^t[\fmoif>[\fix5h>jkababhmcesuce_ba{_bc ]ceW] d^_{cgcefwfceWYabK s-o\h[^WYfifiX`fsu]`ceoi]abceoiv ]u_bn_bnWYWY]]abJXu:s/X-iX`abcefifih f
oiv ]qcehmcV!abX{qoifmtsuab[\f xa{s:ceabficgxEjabs`ce]qWY_nieG xabsweceawjkabsuce]W_{cgf
abf ab]uhGabf hiabcV!abX{qomfis`ab[\f K-tZj K :nieG 0 WYod\cefm[\x5xcefw
\cehmcV!a{Xbqoifisua{[^f-x5abs8hi]ucea8jkabs`cg]WY_bcefabf ab]`habf Wod^cefi[\xx5cef

#
z

/ m
\cehmcV!abX{qomfis`ab[\f $ x5absx5celm]WY_bXhi]`ceajkabs`ce]qWY_bcefGabf ab]`h1X`oi^
eceabXucX`abZ\[^c_{d^eso-omcgx5a{fmd\cecg]8 W[\fif/hiceoi_bsfi4 s`ab[\f1Z\[^fV!abX{oifis`ab[\fmcefxabs\qcd\cefWYo1hi]`ceakjkabsuce]W_{cgf

ab]`h5go
p^ i^1KYU^

J n K-RJ" K-RJ" K-RJ 5 K


y

x5ceabf?abs:jcea{absuficece]]W_wficgoicecefif>abd\cg][[\WY_b_bceXX`pqhiliabc cgf>|oiXuWYdt]uWYaWYfmnid\_bXcef [\]`xice_ceabfss`lwhiWcev ]_{si[^Wv ]`lix5]`cgs_ xWYf5WfWY_b[\dAm[^hi]`abs/c


>V!a{WYXbqfoicefi]ulwsuWYva{[^_bsficeXufplmx5_{abceab^s_bqa{c pql>d\cgWYfomWYXoceabhifi]ucecey] aij[^a{su]`cex]Wce_b_cexfw abs jkabs`cg]WY_bcePf Jn%K Zabce_bc
a{Xus8ce] oiv _b_bnWY]d\cefWYo-hWfifw^cefmf ceXa{Xus/^hicefifhiab
c m[\]ux5ce _ J d jK
J" K UK'VJ" KVJ K Kego5hice]cga{fmcV!abX{qoifm tsuab[\f-x5abs
x5cgli]W_bXhi]`cea:jkabs`cg]WY_bcef>Wod\cg_ [^v X`sab]`hwabX`s Wv oiabZ\WY_bcefsgo
J J l K3K=J K

k i?43{]3\> Z8 jk 9
cecga{X)4 oceabficg][t[^_bceX`pqlicefRi[^]`x5cg_ hmce]i[^]`x
J NS K-/1 RJ gl  K
\[^fiX`su]`oiabce]ucef>ab]hicef[^_bd\cefihmcef> ]Wilicef J #K14
/ t u
J3J 1K J" K3K 4 t
abfm] hieceab]`ceXliced\fScgXceWYabd^fisc-nGceWYhmfceois`c-s`cgZ^s[\fhiabce )X 4 eofi[^ s`ceIf kJX` [ce1]`Kf6]ucehmia{cg]/X`Wv c-X`ceabffsua{Z^cgce]`s]`XupqhliWYabX>cehijkcefiabsucgcef]Whm_ ce ]
V!J abX{qoi fm t suab [\fi cef X`s` cgli ceIf J Kg K5omfihXuabpl oifmh fma{pqlsabhice]`Xui]`cgplmcef

(oifeceabd^cefab]ihW d^cefWYohWfif>ce]oiv _b_bnWY]!a{Xus/mcefmfhicg]%%]WYml%J K


ceabficGcea _bwa tomcec]ehmoiv ce_b]_{n6WY]/WYv pqyls`a{ab]d^\nceceabs`s ]qWYpqlns`ceceX`fabs`cegabs fi4 c yUWYli]uliceabs`Xucg]`s`nce_bced^oifid5hmce]ja{suce]W_bc
abcef ]V! abX{qhiomabfic>s`hiabab[\cficgd\fUceXqZ\WY[^x-f suc mx5[\]uabx5fihice_ceXu s`cefmXWYceliab]f}x?jkabWYs`pqcel]qWYs/_[\WYxli]1absX`cgx-a{foiwyrabfab]1qceGhmWYv celi]_bcehif}ce]PWYoiX
qhicecqhmcefi]-abcehi]`cesG] om fiX`ce]uc5ce]`V!_ba'a{Xboiqoic fi suka{V [^fiWYce fSqcd\cegfWceoUaceabf}fm[\X`s`[^cg_bfplmabcef X- Whilioi]`]ucgpX5l6jkcgaba{s`fmcec]qWYG_ WYWYfoisuXc8abVf abceX
Z\ce]cg]`oiv ni_boi_bsfmhicecef>]`hmXucea{f>fmhw\WYabfmX`fws t_W]/hWAceabf>jkabs`ce]qWY_bW^WY] oifi/h \ceabficgXW_{_bXd\_bceabpqlieceabsua{d
ceabfic:yUX X`Wcelia]`lioicgx5a{sud^X`ce\cece]`lmsu]`ns cg_{ cgd\ceoiabfifid1cZ\[^_bf awtomcGhhiWYcehm]Goi6]`pqlwWv p^lhsuWYa{d^ \d^ceceabfs WY o5Wabf _b_{c hmceyf- a{]!fihi[\cqsucef5fma{abcgf ]`ce f

S

S

S

S

S

S

/ ^
%d]U^NY`_0( _)_^13YU^
ces`cgf]s`WYXu_bice]`fcgp\lmceceabfifihiccef}abhijkcgab]`s`X`cgm]]WYoiv_bcGpqli_babWYpqlmli]cef5X`abd^fiabhnis/V \WYX!a{s:a{XuhisabcexXuce[\v]d\yU_babpqWYlwli^]uliceceababs`_XuceX ceoi]us`fns`cece_b] ced\hiomabcefiXudcef abj]uah
ceWYabnf>ce]jkhiabs`abcgc!]WYd\_kceXqxWYx-abs8s`y6c mce]`[\ps ]ux5 ce_ Z\ [^]`^cg][\ex5oiv _bx1_bs/s/ hWeW%a{f qcehicg]hice] VabXbqoifis`ab[^ficef5d^cefW o
ki?4 3{] 3u & DZ8 G 9
s`ab[^ceficecgf a{)X 4 % ced\ cenTicef X` ceaceab fic [t[^om_bficehX`pqlijyc abs`ice]q[^WY]`_bx5cef cg_ 1 u - U x5 abs V! ab X{q omfi-^t
yrceabfiabc1]8sue]o6WYfmceX]u]`[^ce]`abx5pqliabcecefi]uhmcef5c?hm a{cgceX`XqcWYx-i[^sud\]`x] [^v ce\_ic abf-ceWYabfifcG%: abfi dtwWV!ncabcZ^ [\fcga{ pql s`c- hmce] n\ qn\cgtcesuces`f>c-oinfmcqh
elceWabs pqli ficgf>ab]xa~a{ces ]ufw q$hiabc a{]1hiGoioi]ufipql5h u3 V Ju / LZ : ky / KgWY$ fm^X`ceihi]uceceX pqli cefwceabV!pqltabcs
][\v \cgf?Xuabfih[\_bd\cgfihice]8WYnce_b_{c eocefsuficelixcef 4
/  /
"
L / 

 / 
N / 

/ 
/

' / M

 /
N /8 

/8
/  // 
' / M

 /

u5

 / 


u

//  // 

uQ

 /

 / 
y

 / 

 /  / 


 /
/
 // 
Z\:[^X]`ab^yrX`[\s x5ab2]Gx1ls/W _{suX`ce\[\ffmX`WYs[^_b_b_{iXd^ ce fi:hicabf i WYpqGlZ^Z\[\cg]`]`l^[\Wx_{suc1xsce/XuXus [\48fiXuois xGx5omfiabcePh ]uceNf> ab]^cg^a{fmWYc-_b_bXX cga{ _W:oiabX`f WY li _
hioicecefi]u] hf k1 WYlm_{ ab_{cecg/d^f cefw Li : X!s`g ]uce s`a{Xuce pqfli ce\fcg a{fm1 ce oi]`/_bficeh=a v1noice-fm]us`h>WY]/oWv hid\cecG]uXuce[Ghmfcece]]`d^aV!~kabniceces8e]`abf7X`xabpqWYl-_b X`cesuabcefi_b/c_{cg kf?"WWYlio_YehiceabomXu]upcex5lmf cex5fabacq
]`x5cgfabfihmceabX`]1sucecefiabfiX!coiv :] ceceab_abWfoiX`X`[YWYlm_8[\lihi_ce] k WWYli_bXG_bcefWYoi pql7 Z\[^ ]` ^ [\x5x- s/\Xu[ ce ]`d^ a{nmWYsoXuabwpablfScehiabficec]
kWYlm_hmce]`ceR
f a~kce]uf d\_bceabpql?1Xuabfihw
(oif-goix (WYpqlceabX8hice]<cehioisua{[^fiX`cga{d^cefiXuplW)s 4t:XX`cgahiab
nWce]/]`suceyrfwab]8oivn]ces`hm]qa{WYc pql s`cecef]ceoiv abfi_b_bc sabX`sce_bced^[\oix5fid1abshicecef]sulwWYv[_b[\s8_bceqX`cepqhilic5cgf>V!ab|X{WYoi]ufiaWYnis`_babce[\c f-f ix[^]`a{5xs:xyUce_ abWfi lihi]`ceceli]Xucgs`oia{cev sufi_bX_X
z

g

/ 2
ce_bceabffUomX`abftpqsulce] eo /W oi3 X` ce ]u s`ce fihm ceX / j ab s`ce ]qWY _(oiv ]1oifhiabc5X`oihxWXx5cgabceft]usuceX`f}i]ucepqa{li]cehifiabhmccqcefmja{a{d^sucece]fW_koiWYfl
s` cg]5hi ce]/n ce s`U]qWYd^pqlcefs`ceWsuocefcga{fmc?ce_bcehmd^ceoi]fikdSWYlihi_bceceff yU WY lioi]ufilihgceabs` Xu ce ]us/WoXuoicex5]`lxWYv a{_bcgs/]`s VWab]`ehwoiv :]ceq]ucglhiWYce_X
s`X`cgabfif6htV a{]!W8ceqabcgfihiccGVababXbX`qpqoilificefms`X`aboi[^xf x5 c\mx5hiabcefi]`hicgfcgX`s`V!cgficeeXabx?cga{fW_bX`eabapq~l5ce]uef/o\ # WY/oiXu ce]u s`ceWYfm_bhi_bcceXd^j_{cgaba{s`pqcelU]qWY _
ceWYf_b_bs`c loiWYv _bfis/d^_{cecg]ua{pqll=WY_bmsucefW_{Xu[a{]ceaab~ficecy]ufga{Xupqa{XulipqcelificeXuf}oix5Gxoific\hR\hm-ce]`X`ceabffihVcgV!eoiabx?]`pqWYl>_be!a~kabcefi]`ef oW hi hi abce/]`cg fN ce a
fihicece]:]d^ceace~kabced\]`fif cgs` cef1 :/ceab _WL oiX`WYcelmabfi_Yehicece_b] fkoiWfilih>_bcevfoifu5WY ni lw/Wv fi d\uQab d Z\y[\ fm ceabf WY fihm6ce]ke[^v Ro fifi 5cef1cg]`dWv ab]\fiqececehifc
hiV abWYcGn:ceoiabafixWYvcUfix5hm:c cece]`abf6_bX`omXux5a{pq lx-c>hi/ab chi cg] /a~kkqceW\]`lif7 _bcef / /" > fi abpqlcgs]`d\xcgncelic ]fmX`y6d\cgcgXd\WYcex-fs!hicecg]`]d^abnis a~kX`ceab]`pqfl
[hihice ]ce p] /cga{ _b Xu"oix5}abfxx-hicceoi]Z^[\:]u ce\oiv ab[\]G_bX`xqomcexx5hmscex5eXPoicfmZ^h[\ ]ux\[\a{is x -x- ce fwW_b^_{iXyrd\cg fab]WYnorwcgabf_{cgcga{d\fmhmceccef ]8hi: cgce]>ab_bx5X`noicgabxa{s hmx5cefc:Z\k[^WYW]`_bli_b\X _b[^cex5f 8x1 abs/f
qV cehmW1cex-hi]abomc GWYx5cg_ba{s`_babc Xufioihix5cg X`x-s`x5cgcfiabfiXabf5hicecehmabXufces`f=cex5fmXabs acg~a{cgfm]`c f nkce WY_bcelm d\_w suce/XGZ\ [\Njk]uab\s` ce[^]qx5WYe_x5o}cecg ffws`/lqhwW -_{lwsuceceYf]`abfdX`WYv qceficeabfwhmgsce][\V!abx]`abhwX{qabsoix-fmtomcesuG]`absu[\abceff s
X` abpql5WYoihmXa{cyX`iab[^cG]`abxX`sce_WY_b X`[-abficg]Xued\oiv ce_bXq_bWYnx-W]/s: oifs`cg]hicg]hicqfiabce]us`cefyUWli]`licga{suX`ce]`suncg_{cgd\oifid1eo

ki?4 3{] 3 G %) 9
X`sucece_b_bcecgf}a{)X 4 a{]1ceha W fi fU hiab c fx]Wabsd\c\ :ce[^nabpq ls`ceX`d^gcea{ficg_ Xus/WYv fmhiceabcficx5:absabfi dceWYnabc>pqlWYs fr G /8 ! foiGfm h
y6ced\]ucgs'WYpq s/ ce]uhiceabff>kce[\abv fificgfif cgfw<ioi:pqXtXqWYa{pq]uh-x5[Y~kabscef>nWYWY]abd\x?cgfWWY_{d^ocehWYabpqfiltfs [^X`oiabfis`abh6Z1d\c/abWfifhisceXu[^s]`s`cgcg]`s/s
cefifhiabc oi]`Xui]Yoiv fmd\_babplmcGf]WYd^cGWYf5G [\X`absua{Z-nc/Wfts[\]us`ces!oi]`hmc\
ki?4 3{] 3 G : (_9
niabce_bhicecgfa{)X 4ab]!abfUx GW_b /_ Xucea hiabc?/ a{fm dt WYndc hi ab/csu ]` ab Z aWY _bc:d\abcgfid\dceWYnncec fw: ! f : 1 oi fm( h

abxWY_b_' / hiabc%a{fmdtWYnc x5abs


2 Ju
Z-K
 /
 \
yrceaab] oif s`ce]uX` oi pq/lice fhitcekfXu[>ehcgWa{?sucehmPf a{c5W_boi_kx5d\cexfWcGoihicece)] #] 4 xa{ys y d^_bceabpl abXus/wV WYfmf
X`cgs`ecefab] $ T oifihce]ulWY_bs`cgf
X
X /
jY6[
ZY
#
z

p^ i^1KYU^

Vx

/5

%d]U^NY`_0( _)_^13YU^
z

oifih
X

:Y6\ [
'

] Y\ 
'
'

8%

 \
ceabhicGcea :ceab_bX`oixt8x-ce/f- X` abfi hud\t_bceabX`pq[lw hWY>hma{c-oixx5cW_b_{cg] x5abs R }d\_bceabpqlhice]
cex5aboifiabxs cef x5hic ce]WY_b _bfice ]hi/ab e ce Xx5t abis >W f5oifm6ceh]ulwabX`WYv s_b s y6 cgced\fces`lf>Whm_bs`cece]-fw ia{fRcea W_bX`[G [om fih= hw x-om $ d^ce fWTo
X ' 
X 
ZY
]Y\
' / X \
?Y
:X[^_bd\s ZY 

ki?4 3{] 3 : ( 8) 9
cef]cgWa{d\)X 4c\Y[^nce2a hm a{c /n\q ce s`c!ceabhificec]:%abfi]/[\v dt^Wc nc W f/ WYo e (1ceaeyrcgablw]kWYv Xu_bs`s`cecg_b]8_bcehif-ceX8WYfG|[\_b8oix5cghifiabcX
dtWfie/Wli_babd\ce]!ftsuceab_wZ^[\f=J K AZ\ce]us`ceab_bsce]`hmcef[^v fificef
X`:[WYX_bh_d^WYa{2 nm41s'hiWY abn c-ce]/oiWY x5 oipqxl1c \a{Xucehiswabcefioiy] c fm 6d\ ce[\]qxv WYd^a{hi_bys a{cpqgli4^V ceWYabs/fiYfAd\hmd\_ba{cec ababnipq:swl_bcgcehiX8x5cg\]cgceftabfisuoiccx: x5ceab_bc /x5 hi cecefiy] d^Wco xeabsceak /celw Wv _{absuXucets/]
hihiceabc ]G fi]d^[\v _b^cec abp loiefmo>d Z^ ce]` suceab_bcefww V! abceX/_bab ce d^s hWd\]abWY_bs/f ihW5ncea:oifid\cg]WYhmcex /
d\_bWceabnpqcglWf?_b_hice]Gab42]8 cg oia{fmxcx5:c ce ab hi_bx5ce y] cg fia{d\Xuc sx d\abces]qWY thi c2 4i V/a{WXu fis/f5X`ab[\XuXusab[X`[Ys h~kW ceGfnhi WYabc] omoi fix5h x cJhi cg ] t x5ab s Z K!
ceoiabxfic>d\ced^^ceceX`liom]`ps lsu c5|8omficg]`h s`cg a{_boifmceabd6fic>hice|]>ce]`:su_bceceabx5_{omcgfiftd6suc>Z\[^WYf oGte cea cglwWYv WY_bs`ocg ]5ehicecg]a ce]/[^lwv \WYv c=_bsuce]/:X`X`[ s
hx5Wab?syyhma{ c- oixcenx5cefc hiWce_{_bg] XG l[\v xpqlia{X`s sucegfi X1d\ _bGceablwpq[\l%v pqliGXuabs`Xuces/fmXX`[d^_{cgx6a{pqoiv =l XuX`Acef6oifinhceabhihic5abc5omoix5xx5x5cgc!f>hiX`ce[^y] dtWY]
cehiiabcGWYsGoixd^_bx5ceab pcl hiAce] X`ceabfwx5wabs [\x5 abs! a{Xud\s _bceabpql5hm ceG]ceabfiomc-x5:x5cecab_bx5hmcecg] fid\8c x5Z\[^abs %f /abXu s/ X`[hWY

cecga{Xus`cepqlifma{Xupql6d\ceXuceliceflWYncefab]ncgahmce]<cehiois`ab[^f?Z^[\f> (WYo

Ox

&g

x

3x

2x

ex

/ ^
cef8s`lWYW_bs`oiceX`fd^cea{fXuois/8s`gV!s/YabcehX`WcgX?: f:s`lWY_bs`ce fm X`ce(UabfabfGWd\_{X-cg:a{ceXuabX`_bceix]u[\niab_bficex fic8ababfGXus-X`8s`cgs`X5WY_bhmXwce:]5ce ab_bice]u]u[\frniZ\_bce[^x f
abf5cghihicgoi]s`[\abnm[\a{fmd^cecef f5 fiab[^pqfiltX`s su]`abx5oixs`abce[^]fwa{ Xus ceX a{fX`[\_bpql[Y~kcefiX`abpqls`_babpqlice] y6ceabX`c1d\ced^cencef6abc
ki?43{]3
DZ8 V! 9
ce cga{X) 4 Ti ce a cga{fm c- [ [\oi_bcefiXuh>pqlijkc abs`icg[^]WY]`x_bcef ce_ #= / T / x5 ab s V ab/Xbqoifid^ced\s`abcg[^nficeceff
yrhWabfi]f6^[\ceabfifiXuces`f6]uoi abceWY]` cex5f6ab_bhs`[^WYfi]Woi]`ceX abX!abf>lWYs[^w_btfmce[\fix5f abce _b_bcece]]eomv ce_{ab_bs nWceab]GfiabceX`fUs ]qoiv WY]ilicecghif c-|mWhi]`aceWY]Gnid^_bc cef W o
hicenabc>cefsqWYWs`_bX_{XWYv pqxli_bababs pql abf nce gceabZ^plm[\]ufi\ce[\fwxwWx-os/'ficeoiv li]wxqcgcehifrcV!abab]5X{qaboif fmtsuab[\cef abfi cef cefm]u[\his`cecgffw1hi cefif[^s`cea{f ]
oifihGWYfsucefhice] m[\]ux
#
z

p^ i^1KYU^

zy {
w }x
y

z| {
|
w x

zy {
y
w x

zy {
wy}x ~

z| {
w|jx ~

zy {
wy'x ~

CjZ6!:> #e@
e!!! 1 6C>
8- 
~ 2
}6! e ! 3s! '%j!; +
!>8! +6!l4!!4 - :]
6:>9H!!!!>8!!+:!#4!! 8 6+6:>;GWj#9B
# !
# ~
~ !9]! 
!+v8! +6!#52! ' !
HG !
GH !

j+! 7l' lj! -j j+%j!9! >!18s!!6 #: !


!9+l:
6:6 9# !vl 9j j+%j!;!!9!8!!+:!#
>!!+!' 9 ::6>9#6jg
; !
j+ :>92j '79
jG]
+'Wj
::6>;G :C j~ Bj e]j195j2H+9Wj7C
j :6:>;G

: j~ '9 'G]j2 :6:>;G

HG

: ~ @
:@ '9 'G]j2
G

::6>;G 6 ~ : 4 e'8 j8G];Wj :6:>;G

6> ~ > Hj 'G]-Wj!> ::6>;G :


HG

~ C9:#jl'65499>8!B8s!!6 #W!!;!'
W e!!'6
+ :4
::6>;G !!!#l'!:
HG
! ! W
1f ! ljH!2j!5l'!1Ej 1'>:!G:j5e

8lj!l'!!8! '%j! 69:!


!
!!5l'!9

HG
78!
'!!6!! !!! !!!v8! +6! 6#e!

| |

}G:

E'9l%]6 %H%l'%

!9C'! e:!!! '%j!+!G]! ];2!6+!


8! +6
' !'
!94ej!!H !0Wj;!08]
! +69f ! !#:;l'vj 2!6+>:l'>!5j!!+ '? 0!
!;]1'!WW+'7f ! ) !ve+5jv'-!Z# }6!6
!
2!6+#Wl'! + ' 62'!99!2!4 ~ !!!
W+' } !! f ! Ge j 25j5!4 };y}~ !! 9>'~)
+66'v+ j !;1'>:!Ge)s!-!!:
] ! !!9je!
42!2!: : 652!: 6 j !!
!!%jg?50!
-:ev! 6:!+!2j>:!6:!+!+42'!!l'
! e:-+5H!l'v 82!6+5!18s!!6+>8 
1'>:!7e+!6]7!! ]elj0++B'!!+
2!:
! ]>2!: >@ ~ ! +%j+@l9!>2!:S6lj
'Wl47 9 l:]!2j>:!72j! 7!j
!:]0 !vl' 
j%'!!!6+> '2-!!:!> 0e6++ 
:6:>9 : !
j22!6+ 0!j+ 
6+6:>> 6 
668l+!G
j;+ j !7!!:>g.f ! !!76 !2! '%j
?:6G
- 6!! :v !!+ ' ?5j
>2j>:!!!>e:! j%
!;v8>
 '2!;E' :;4!4l:
::6> >!
8! +6!1'>6 +6Ge+6!+
> #28! j+'!!!'
:lj!'l! !%jZ+#!+6!8lj8!vC'! 7+e6! l
2
 >8!!+:!!!:4 !!+!;!5j!!+ '?#;!
6 W 0!+-7:!!9f ! G

| |

W!


8 

70H g9 S
@:+2j!#@>:6!+ Sljj! !
!!:+Ej !5 ~?S2~ j!! !!92!6+9>W+!>#!
- ' !6v?66W !;! !!2!:;>W!!:+ +!!!! 6
9!+#

 
z|{
| x


 
 

59!+!!+5! ]2+
 
 
z|{
x 
|

z|{
!#"%$ &
|x

 

z|{
')x (#*
|
 

,+ -

./1032lj+%

}G54

!6+C1'>:!B6 S
6 !!48'?6+1!4! 6
+1j +6!+6 ~ZQE~ 93'!!#:!!!:+
!++ :8
7!!9!>!7  6 !#"%$ & 6 ')(#* 57  97 !#"%$ & 97 ')(#* ++#
5!>:6 9S!!6+1'>6 +v6 ~]Q E~ :6l
81 6:6 ;
:1'! 6 2 6#el'v5j !!>+l'lj7++
!
<-'!!!6+!7! ]]]2+
! +92!6+e 9 ljl
!+'!:!+@! 1j +6!+
!9 !;l!>7 @6j
%7'>!'!!6! - ! +'+ : !6e6 !v e+
!5jl!2!6+C47'4e  76 -7!Bj
]f2+4!eC8!+ '?+ !9l!G#82!3 =e!2v 
ejl 1'>:!> :6l 6+2j! #

W!
>

 @? BAC

70H g# Q ;!!:+2'!#j!e 1 # v5ED }:


GFIH !
HG
 FKJML :@6:!+!+!2?6:!!
!jevj ? NAl8! FPO +
66e>26+RQ 1 } !
? SJ !!;Q
 !
Z UJ
T !5!
26+!: F !86!72j! 56l'5lj!5!2j +6!H
7!>5j;!
< !!!+6:!+526+5!!+5Sl6!!6! 5! F
=l!!G
O +

:l 91'>6 +0Z


5 V 6 S
!Z
5 V e!+
HG
HH
!
2!: 20+!!+!Z66>'#e-8lj 2!W
A+9!'6 :
D }:
3 FXH !5-:
HH

Q ZY [

VC\
]

Q `
_^

} [ F

@

9 V -j+'! a< !!!+


02j9:6+b9

HG
-:e1 >
66!+!UA9!j+:Z
5V 6XD }6
3FXH >
HG
GH

Q ZY [

Vc\
]
Q `g @
d^

8 F 6:>!+1 >>!'8>!!! } 67: F j 

6 } !+-jZ6 :de fJ% ! -1g F !!4?5V f


J !1'!3=l
!52j>:!H

2ejC eh
< !!+:C! C!+e70 6#lj48 i ? NA
6G!82!6+42'!! S
66 +!+ je
j ? NA
l'
lj 4!6lj+Glj 92:?!!+:jQ !!6]7!!:7
%k >+>+G!8E
k >+!- !!+:
Q8je ? B
A.je-j!5']
! %j 6G:v +6 !9C!00 ! 9-
i ? B
A C!!
!: 6 j++!Cj!! !!vj !
!l!!62! 6]l8

}G5l

E'9l%]6 %H%l'%

4 :nme!:!+6?! ? '+'6 ';!+C'!!+>26+


j7!84 65! ? '+'6 !2?]
j!!807-e!+-! ? '! ' 6;9 !- o9 2
prqts%ueBvwyx

} !j6 !9!+!+ +! ? !+ 6'!!Z: ? e+


2!2!!+>!++! ? !65j+
d: ? j ! ? l
{z G|23}~jG'O k 
0:l ~ lW6:l!me!+'!8!! 6+!ime >!8-!Hj! :
{ JL D H -!+je G ) J D }6 HG { 3H ?+G :
!!!-8!:'0e# -:6!< !!! ' 
!;j!+ j !G
j9!+>!
: ? !@!M: ? %# # ~ l'-56l'@7
6 :!4 ) 26+6;!8?j!;

 me696Hlj8!7!+!>!+!7l:k 6>He+ Gj + ? 
!65j+ v! C!9 +>!+! ? !+!65j!!9!27]
!56j!@1::v -8?j!


 ?c l'A:! :!v76!B 6 ]e!9!926
!!: :8 !6! 6006ej;!WW+'v :!ljg
! +!!!7j%'!Hl+!!#:;] l'-H?8
06+!v 6 elj-'+v
6+

GM

 H
t
H
GM
W

6 G
HG

0:l
5]7!5 !9!99 !C 0j+%j!C'!9!>5!6

DZ
H > T 
T e T !
'v7+!# me646
HH
lj ?c :A 6Hj ! +G
me6 67ljD@5!RmWj 185jl'+!!lS+>!
A>Hj! H :Aj: ASH?; : !!4eje?66!!
+6! !
-6 5e!#
A G%jd!

6!2 > } g

 !8
 r
 \
 \
MgR#
!+9lj8
!
T } U ! )s!UA Gj!
} U5
!!c

G 6G
l !GWl' !! e ? 5!!
>
!!+lX
5
< +-l'l

j!Gj!61W!Hj A+66j >%tA +-l' A+6!

6 !65 e6j +;


!2!:

6 

GH
[
[

W }

G

G H @
GH

> JM J 
+!!#H62# '!G'!: 6 +!!c

GH
6!Gtme66#ej5
AE: A]lj+
H0ZA:!S!6rMCG Bj
j6!'!!+
A6 j!t
: Al: k!:>G'
5 ! 6 ! !0+!
6j!#B+l29!;je-!
:A# 
A+:j
:A 6 j ! e
j9e : 67 ! !;
:1'71'l 6!!+
!2W!G'5-
6!!e- 6 ! # +!!#e4
+ljc
A+6!M

,+

jZ'd ]?s2
jl%]6 % +3

}G5

7@)eje %j+9 ! W!+-jg !0!6#6!-W!79!


!:@! 2'+ ++5lj+#08! !1%'+
7;!;C: 6+6:l!me+ f ! 6ejG1me6g:)2j
A:!!!9:6l ' !!!9! !!!%'v;+
+
: A :+ ' !!l
83

P1X#ZfM)PKXZCb) a
1hZU1

@;lje!+!G7 cme9!6;A+6! >!j!!#! 5>


!5!+>!++!@!5!!+>!++! ? !!:j+!!5@ 6 +#
2ej!+9++'8H!!57l']3'e! '
:cA+6! -
ej#:-6>!W : !7j2l'1
ej;!
A+6! #!6]H!
e!6526 !) j +'6!++!!#
@e! j !:!!7!j# 
A%'!!M
meel']!! ? !!:H
!!;!:!!!v !!:h
: f3 
e!%jl+! ' !Ge'? !
 46+! ' !6 !
<!! vje!4:#5# H9 : g ]
 
9 : + !!2j!!+9e : 6H62!f
me]) !W
A'el']
e!46+0 !!+! } +G!e+j>!j8!2!! +6
: > >N
D: H#} H
@w5x1ZZ{Bxd f1iZ ; LLiUk'i"m2mlji
 i{ kBh i p ik

o k92m{dk o kB

U

MRw {6 l9UiRik5ii pf-p l'i)k19Ui op iZhk'ii)mi p


UkB1m{
i
op U k9 l Bhk'i hm op Q 6 N i)
 p 2nl k9mi p iZUm-i p 2lk'kmi p 2ik2n k'k'i)k
 on p iZU ki 2iNiZ2k'i)miky1mlk'mi Q#


Rw {6 lU9hiU=i)k92iri p-p l'i)k9Ui op }iZUkirUkBi)mi p
UkB_m{


 i op hk9 l#
BUki Um op Q Z: Li
 p nl k5mi p iUmi p 2lk'k'mi p i)k
2
n k'k'i)k on p iUk'i
iNi2k'imi2ky1ml2k'mi Q#

 w : l#W5Ui8Ri)k9ibi pr-p l'i)k9UiM op iUk'iMi)mi p


UkB_m{


 i! op Uk5 l#
BUk'i Um op Q" : Ni p nl k92mi $
# jl2m&%yi p 2lk'km'i p i)k
2
n k'k'i)k on p iUk'iiNi2k'imi2ky1ml2k'mi Q#


 w : yl9UicRi)k92i2i pC-p l'i)k9hi op ViUk'iUkBi)mi p
UkB_m{


 i! op Uk5 l#
BUk'i Um op Q" : N i p nl k92mi $# jl2m&%yi p 2lk'km'i p i)k
2
n k'k'i)k on p iUk'iiNi2k'imi2ky1ml2k'mi Q#

@9ej@:!+!!!Gj+ !!:!j:e!>!83=l!+:Cf
jv'!!+vj!+ C ! 6+6#! ? !!:j+!!
e 6 +6
]'3 
46+0 3 j !: >9>! +! 3'!!+# 46'v+!!!G'
A%j+eljf>+# ! 6+'9]3!!M
A%j+1 +#! ? !!'
'!!8! '  +l!GWje86! +%j!:#
l'vl'-!'l0:! j !!-+#

}G

E'9l%]6 %H%l'%

- '
 : 967+#el
A %j+ !j!! ? !+!65j!!
!
5!!6j+6 6 M
!26 '!!%j+l !
:H

( ,
w R4X i :
) 1myiUk'i* op Uk9 l Bhk'i,+ op 6
N i)
 p 2nl k92m.l2k'k;9/mi on p10 i3i Q iZhk'i8 op Q #: j l2m&%2Ni)

op U k9 l
NU k'i
+ ~35U i5Ui i &Ni p l'i"i p i)k'k'm 

j lm%-
p 2nl k92mi

70H +!!-ejQCg } 5l'+#e@7 j ! iJ8L elj


}545 g Q:H#+# : 6#]!!+
!! ) !me 3s me!;!

j!l'!lje+
80C!+C! 4!
! me!76
GH
GH
!!6 7 : + j!4
me C)!'lj! ! ##2j
9! +~ j !+vl'v!je0:> !!4 +!6>W! 40 6 :
!2 ' !6 +#!!+
!!+v2!7!!+je+ !5
+! ! !!I
me!+ ' !!
!2!2!
!+! ! !:!;-:
6 !@'!B -+l++8C r7!!je!>+6#8
! 
<6l ljBej!@ 776 !Cl'B+5!>!; G
7! +~ j! <8j!!
me! 6>e3 =l!!G7:!9e
!!!! !2]!! 
!
776 !5!2!+! !6! ~ !6 ! :1'?6:!+j #

( w,R4X

i :


 fc2i)\mi)k;5Ui 2ikB2ik

? >H: +: 2ej: +


: ? >G{6 ;:

o kB

: ? >j{6 :

 o 1 l ,

i)k2nl k92i59

:1ej: +

? >H =< 

:2l'{6 : 2lj < ?>{fU9\mf)G2l p 5Uir


nl p i p i ) k9 o )d2kcl @

:1l': Uk 2ej6{6 "i)k'm&l#\mi)k_m/f i p k5UiBACUknl p l p 1mi C


S op diUk'i : ;Ll2kBNi
 p nl k92mi 2imi p
hkB1m_ 'iB op Uk5
o k9BD
k :B


h
'
k
E
i
N i p i'k'i)mFi p i)k8l2k'k > l2m&%,Dk lDUmGIHH

2ej6{6 ;: ? >H =< 

:2l'{6
: : ? < 

70H
prqts%ueBvwyx

!!!

} ! !!:I L L !: vBxKJMLxKN#q1dwy#v#B gj2v :


!%jl+!G' !> +>!+!6 ? !!:'!!26!Hl ;e0!je
!4:P
O !07#j +lj++ ! 66Q O,Q e+!!Gyme696Hlj
j
A6 k!6 lj !6:!+!+lj8!#

UX)SR

UWVYX

[Wmnejopc7e

Z[]\_^a`

bdc7egfhejijUWb'c

l]mne

c$bKl

qrc$bstculwvyxdbdiz[

7v !+:l'l#!!+ ! !+!!6+RA+6! %'@]j


O !! 4!94
!WA+6! 9C !6##ejeC
4! :j 6
! !
j +5!-2%j+
!8!+ '?6' !lj+5!!5! ? %j+8!
+!!l'
A+6! 26! !6GW+j1 +?
+?8!
26> s
Gj +%j+2!C
: A% A:!>8!!5! ? %j+8!
A)6 A+6! 6
5!2%j+
A|{v!! !6 '!>!71%'C
: Az{v! l
l 9!9+ %j2 ' !!j!:%j!:G6!9!9%j!:0!0j
+65+!+! '65> 26+) 6 6 +
%]9
'66:
A 
T : A: :?+!+!!22'+
A ! !j!]?:'6
6+ g !v ! 6+6ey
=l! 22!5+!n
< e+6
!# j -6: >
0:!6!#7!+ #jg?9!EG6 :
6+!!!9!
A6 k!6 F 58!#j 66: 65!2!'l]' !6 F 6G
76!W8!!+ej!8:6++!>9>0#'?+> 12H6 :!6+!!! :
F} 6!H
8 ? jj!5 ! 9! ]?6+'- 'llj7+#++!!+
: 6!79 j!
A+6! %'C ?'6#'++!
- j+; ! 8!
8+!'!>+6!22%j++2!
]Z65j+9 +
!
:1'>
7 6>+y
k6]-j+ e6j H66!7 6 j !v!+
< ?::-j!+! !12%j+!G

7!6 yk: 6A6 96 8 !4+!;j!MA:!>:W! :4!


l6 !j!8 :j+!!6W!+66lj!+4!!!-!+j
'# 6 :
7 4 6 !!##8v !!4-!+6' ! f?! :]
6:>!jev :R
me!4 ! Ume 6!2l'4+;
G'!!"
~ !!9 96!!
7!! !v 3gl!++ !#:
!0!je0 )e+j5!'!0: : !!Hj7!776!
!>! ! -!+65j#j!9 3j:+G8'Hj!v' ? 
lj+67];!! 4 ++!!#e@26ej76!d
!!!- 65j+
=l!!8
+0!!!!;el :6l'! ) 6'+!

}G:


l'>%=B0G-% G+!%

-l'k+ 6A6:'>>+!j!!! j!6 j+l+!!6f


!++>e2!5yk#!jejk : A6:'>>## ! ! ! ]
0+>!526 l:! :j
76 !4H)8>5j+!'!>g +!
!M
7!6 y
k: 6 A+6!9%j+9 6 j !!4jZ6 j +Gj+!!6>'!
!+lj#:0W+-!2e:!!+-'!-! >7!v+!lj+:-2%j+-+G

7!6 y
k: 6 A6 96 89+ 6 '!!!! !A+6:j >+!H
!!k#>7+5+jGe]!6 6 +j-!j!j#!2>
:6l'!;6:) ]Z92'>5H68!3 =l 7 v : !!#:W++
lje4]j>!!]?6+'> 83 =l +6 6
A+66j > ]
!j!4e!+3' ] :1j ]!:9% <64%f
:1 4+!#W]! ? j
!r
A:6j> +!' #6'!6+! :96+>2:>e6!+#j;0
 ? > !
7!:>+, k: !j! !3 =l!+ljH

7!6 y
k: } 6 A6 96 87+ 7!:>yk: %A:!>W!S! 6 '
!:G5!3=l ! Ej H+:926 +l ! 6;! !!:#l8
;4 v!:!!6+;%k'+!rme!'> ! ' !6;lA+j
6j>99j?7l#6 +:G 0+!7
 7?6:!! ? ) 

5j#
D


2o


!lj 5kj:6+-:!!+ %A:6j>H0 vS


6G:0#!-E!+!! !8!t0j+%j!M !!X 6j >'>j
!:6jj!
-!+1
0j+%j! ! !2j!5!-06!+
!!!9!+9l'lj4+!: %!+v ' 9e!;6:+) ]?+ W+6! 
9!
j!W6:6!el'+4%!+-]?:!+26) +l! !]f
j9Hlj4!M
7!6 y
k: } 2%j+>]3'9>
26 !) j +%j+4
!9ejG: 9W j 
!72'+-!7v!G' A%'>!
? !!:j+!! 6 ejh
A6 > l+#
7!6 y
k:6 6 A6 96 87! 6@e!6S2'>H+64! =!
!7!
!'+lj+ ; :9l : ? !+!65j!!v+6j!H@%j!!
!eW!76 e6'! 1%'! j? j !l'MA:!>6

O 0:!-:'!!@!+S!+#7# #!S!+ ! !
7!:>y:
k ]-'!'?:!!!+! >'!! me!j

>! j 6 :+ j !>j? j +5!! :v6 lHZ+ 


l'>!6! 5!j!@ >!::6mW'!2!!+!!l':
l?#) :9! !+ !lj+6+!'7+!C
1 4
! 6+6 E'!5je!!45+!!C e:!!+v! A6++ 
26++l:!!!!:! lj0+ 6 !#
me!'> '!@6j ! ]++@jS!X
7!6 y
k:8j+!
!+42l6 !!80+!#

9+

3M# @!Zj ?

}G:

} 7!6 yk:2%j+!+7@Z! 6 6!6+@ 2%j+=l6


6 6
A6 ># !
+!+!! ? # l6'!2%j+!
0+!l'6+] 1:>!) ' +!:!j> '#]! ? :lH
6:j!5!!-e9jg?0+#
 -!+ 7!:>yk:]1%' ! +7C'! }H !S.!
? !6+-!c
A6:'>>+!j! %k#
!>+!!!5l'>!!+
;!%j!9 !2j0 j:!a
A6:'>>+!j! 5j9++
0ej!!! 9 !
'! ! j#
-c 7!:>+,k:]-j!7987! !!6+6 7s! !9
j!+ f
je>5!!j]!o
:2j0! !+!!l'66+
6!+lH?+#
88
j!W+j!!:0!8!5e!!!X6+6+ j>'!
7!:>y
k:!'!'+C:l#
:2j!83 =e!6!1s06B!j
%j+
7!!6 k +!
!!:
0+!6e06 6e-!+'6
!!5!!!Hj + ! 8!20+0+#H ?+6!! >!+ ? !
'
 !--')46!B
6 8:-:l+j?
5j
6 8#!!>7'!B
6} 8
#

R85fZ

P8r

U

@- 3=l!+4! :! !6 !C 65j;!G 2l6 :1+#e!


!
!j! +!!!R 7!6 yk:f j!%j+55+!:#
@w5x1ZZ{Bx>d d .8jBR4 ZGL
K.S

S F5+v-
. Z/5,2By/5;t29F =5)G=232U.GG5 .
G&-F.2
2By/5t29=+ 2@ 3=5=G5 5 .#
3#& .U=5=5y
 
F + p K. 5Ny.2 
G5 2%59

3 / # Z=#{d5a 
+ B2r=5  /a=@ .B=)
G5yZ/ Z/5
.; J Fwt5 F2&;# .FB|Z. i G-d
GEJIF M .D*.2 E {
wy#9wyq1l
u 
w "1j
 w;
f9.t59=
Z EDIO

J+

O H

 K E {=55.5. & ,5%52#2'Z @2 q13{wyx# 

2j>5j+ 6! @!9 '' '!ej+ - =l!6 :B!H


!#8!:! :j+%k9e6e+>94:7!!'!2!!5-7
! 6
A!!:!56 +GW8
2j+!!;!-g!'
6!
':> 5!8ljl >-+W66:!+246+!
!j!
+lj+5+G
8>:6 ! l8!2!:'+v ) -8!:j+#

}G

l'>%=B0G-% G+!%


@w5x1ZZ{Bx>d o.8pqZ4!>Z=52%2

=GH8
K.>5

z GF5+; O

..22By.5Xt59= z D 3=5=G5 9


= B=5.22By/5
t55FWDZ=! G
3#&2BZ/ 2By/5r.5= 2+1)r @
9/ t292 z FNE+
=
K
5 0 9=).B. ) B.{. 5G= 2
t 1>/1J F,+ J z HZ.52By/58t29= DZ=8f.#).3=d
2M2t P>/ J F+ J z HENZ.52By.5rt29;hD

% ~ ~ ~> . % ~] ~NJ Fu,+ N 1 ~J z H 


#

.,DtZ. =32 L9w


/
5. t29=
 Z{wyj
Z
w 1j
 w 

DIO

J+

 Jk

3O H

qG{w,xN 2
r).9/)
& B5%2 {.55 
 K { G5 @2

- 65j+4!! v!+6!!'# >@+6!! 6C>


! j!:63'e; ? !+!65j!!1:6j6:6 f !v!j!!f
6!
')! :!! !4:G
8!!.1%'B 8
7!6 y
k:8'!>+!+!47;e
+>94 !6+! ' ! 2'+ :8!:j+#!45!+?
66 ! !3 =l S0! r- '6 ! l>!j+ j ! >
j+l+!!9!2!j!2+ 5 6 !#-+jG !
6
! j !+5-!+6'>')8>!+9!G ? +>!+!!2!! >
:-:]
'?6+9
 !+!!l.0+!5l'9!0+!!:! j !+E6
!+
>! + j!%j+5!

R8

Mr1 B|
M

rbBU
W8;

X#

P8

@;l:!!>
9' @2'+'!9!8 7 6>+yk6]-j!6!
!!+!!!2-!+65j>+6!l'!'!#
@w5x1ZZ{Bx>d .7>=5G5 . N

2GH8wyxKJ{ wyRprq4!R
B.

 z 3|2; H

. =5B=5A)
GB=3&29
.25Ny.2

Z/

2By/58S.9=# =2|

Z/

G
%25 GN J z 

 9
GB 29= z 

Z/5t29D@/#%55
= B=5j$:
z

B

9+ -

}G5

Z/5ft59=DZ= # % #{d=5b2t ~ . Jh|B ~J


z 
 ) @  0 G=) # = J z |o2aZ/ # Z=={d ~
., 5.2 

ej>= 0]=-jj :e +l # 53 gd+lC ?j Z3

.xKJtwZwy#R{x3NZGN5 w,w,xKJM{ wyprq4 W_ .22y)#)5


/ W G5 B/G=@  0 3 # = SJ z |. .2Z
%25 DZ= # Z=={d2=5rt ~). # %#=d=2 ~
> G 2 9=H8. =228=  )Z.G%=.. 32G2 &.G%=Z/
.2%2# = )=5t59=SD # Z=={d2 .*DZ=7. 2By/5
 =32 L9w
 Z{wyj
Z
w "j
 w;_ 9.t59=
/ EDIO

J;|

O a BZ/ J/H

rZ=5 SN-L" "


.  @#wyuqd B
1j w  d).BD|Z.
.B=5G2 / B
_ 22By.5a{ 
G25%2 { .5-K. 

8
]!9!+l- ?::!!:l!!!2-!+65j2! ? !!:H
!!:l 2!-'!!+2ljf!j!+'!!:+!v je : ?O J|
me! ! me!jZ?++!!44l'l7]?:5j:nme!+j S
5>6#9 :2lj> !!+j 9l'-!'l76+3'!+
! +0:]?
@7!!! -- 65j+9!!+ -!+65j!!%j:j 9l'+#
-!+65j!!%j:j 9S2'!>v2!:s! - 
me!+j @
z !!> l!?+
j+ 6r2!:
5! 2!6+
~ !

A! +6;

~ !
!!8!l!?+
j+ :
;;
~
! 7!Cgl:j l+'!
 ~ W8) C'+!j!6
! j +!
A?] 61s!!!!j! ! !+5! ' !
A?W7l
7!] 5j!6 8>!7:0 ! l!#Wlj
!9
j Ge!4! -!!!4!'526+e+l6'!l 6'l1!
!-!'!6!+87:>!!>G' 6!3'!!
j ) !9lj
26+4!lG'?+:Glj!Z62!>
'!
l'
26#]j :2!;3'!v !!
!!
j!-' 65!v
'! : ! -6s?+W0 v:!+v+
j+!!+ ! !G'
6j!2!0 6 6!6+
!)j ;1 !!!
- 65j+5lj+ 8
me!+ ' !!;6e4j#ej7 
;!
!6
53'!Hl !!Ge
j!7!!526+5l3 =e!!# | e+1'!#2! me!
! -s!@+'!e6+] ' !6@2:!+j @!
 0 @! 3'!> 
>+!9vH#! 6!'#7+@ +lj+:@!!+ ? '!e6+5!
6+26!j!! j ! H
@76e5- 65j+!!%j:'>j
d :!c
A)j 9 Ej !#:!-'8'!6+ 69'+!!5j2!j
#!5! !!+j +! ' +G8! G8 j ++! 6 :!
? '!e6+
!83'!+#

}G:


l'>%=B0G-% G+!%

D j H D H

DI H D jH

D j H D H

 
 

 

D H D ' H


D jW H I
D H
 

 
 
ID H D 'W H

 

D '
H Dj H
 


D H D ' H

D jH DI H


D H D '
H

@766 +! 5!!!5-!+65j#j! E85jG'!ljg ? 


l'68!!+ ! H 2'5! s! )s!6 :!M<+-e
? 2!! !
me '!;#G8A+ !6!
6e9jl'67! !+?]
 ? C #j !+
< 9e86:l! e+j!!!9 !
+
'#

5j+S
 D#G - H D# H}6!% e% !+!3 4G l3 yH6 v H DH H >

!5+'!7?::!! ? je2:l!!R
A! +6!

H
H

@7 : !! ! j!!5- 65j+>j!:e#! ! mW'!#jg ? 


l'69 ! !+!G7!!!:?+:+ #:B 5+
me
!98'Hj!!8
5! H)8+
- 65j8ljv'5!
7
me!+ j !6!+l'f1!!C!!!+ ' !!> !Cl'+l -!l'l

!!5!U
A+ !6!

ej>= 0]=-jj :e +l # 53 gd+lC ?j Z3

9+ -

}G54

8-!+6'#v8!:j># >!>'18!G'! :Wme ' !!


! ? ej:!!+ +6j!#
9+v+! j:66C5j4j!;! -!+6'Bj!+6'!
!C- 65j+46:!+!+6j!# ? j+ j !4
9+lljj
 !!!;-!+65j1 v8!:'26:!+!+;6j!#!!+l
!j!5+6!9! B >>!5H;- Gj!-'j
me!+ ' !!e 6 +6G! 
'B';
me!+ j ! ! !:!@-!+65j#!e +6 !S!
!j!;!e> !!65l'l#W!!:!'> '6G8'
!+>!j:+ !;
=e!!9! C! l+9+B7! :
4:!B
6 8
@7ljej!5!!+ !+ -! !2- 65j+>! =l!Hl82+
je8!j!+! + ' :
j!+ +!2 !!28!:j+#
( ,
w R4X> Z.jB/=5G5
= =d& G; 21 9=8/
G5 .B_ {
22By.5t =32
; ~2& # FBM9/)
& 

.N

25B .2{  

Z/=2  c9.2Z.5tB.{-
~Gc2U=Z. # Z=={d2=5t
. 2%=5 

70H g" {z G|2v H 


9! +>!+!7!!!8!:jH
@!3 =e!! ]+:a< %j+:;. ' ;5!:vjcA6'>{ ~

 !2!v 66 6;me! j ! 


>c
o o ~ !

HG

d e J ! c@1g : G
j6j !+W
< %j+: l+!!#!! 'j!+6!! :
!
5!6
D U
J z H ! ! 6!A:j5 ~ *y!!
!>9Hj ! -!;9 ~ ~ 
y>c
~ ~ ~ 6!H!!9je2!+
!
!0
+lj>!2!-5!:a
zprz !! G:7!c
A:
l' ! B!+j!:!:@!!l'vl'!
;. :!+H
%4:'>+6!8j9ej-!
!
A+6+3
:-!.lj!9: 2+ :gl:j l+l' !6S!j! 
!6+j"
~80s?!
#!2'5!3 =l!+
z G |2 O !
+6!!:

D# ~ B ~ ~ + ~ ~fJ ;. t ~ ~ ~J23H

oD# J

S
J ;/ 3H

j ;!+l5!'!9

>!G

!!4+#j 26!>gl:j l+l' !6

W!>jqK
 0 G= .B=5G2 /B
_ 2,5B .2?{ G55.5

Z.5@232 .B
{
5a5B .2E{ G512c5.)
& =Z2%5 
{.5- 

}G5l

l'>%=B0G-% G+!%


70H g" {z G|2v H 


9! +>!+!7!!!8!:jH
l'6!4e6' ! e j !:6-85!+ +!- 65ja ~
z ~3 |2 -~% ~ 2~

~ A6!>!6 :;

-~ EDI

~ ED H

oD

2~

D# ~J
z

zB J

~tJH


:

z J;|CH

T H

+6!8!ev!j!
v
70H!@:5! ' !8!!] !!6 ljSQ Qg!18!j:
$ D ~ J zB J

~H

!
-' J| !! : z
! B>286!:5!6;6e-!,y+Bye
5!+
~ j!+ljH] l'
; ! Jh| j '

D ~ B J

D ~ ~ B ~ B J

D ~ ~ B J

 ~ JH
 ~ Jv ~
 ~ ~ H

7?:6W / . ~% ! !5-+
J / ~

z3

D J z

J .

~~H

T D#G H
H
H p
T

@W !9ej!! 62 !!


-!+65j1 !
e!9ljel'
7ljf#!+ +!7!! +>!+!7!!!-!+65j#Hl5j
266!+99!+>6'!#
@076 ! !j !!:5j;! 6+# - !5! 
!8!:' ! jH
@w5x1ZZ{Bx>Curwyuq'B
#wpqPN2Jt qK
2Lw 2. C
 5|i).Nd&
=
G5t 5U= C =21| D5 
3H=9.;=5 # 2B=5, 19
2%25#=FK2%=5
 0 3 J|

#
a#/ U2 0 3 52 25 =

G 2c|.;5. 29)=
G

#
5.2
G  d :| 
 / =%29

9+ -

ej>= 0]=-jj :e +l # 53 gd+lC ?j Z3

7 

 oD H  J;|

a#

}G5

d G 
d |3 

W!> .*Dp=92 5S5) 3=5p5%52#G2 =5).BR2=


9/ 0 2B=29/ED2By.2{ G52%=K52rK= 2 

70H g06! j +
8!!+! 66e#]!!!+ ! l
!48?l'
: 66 +!B9!B!! -!+6'?!9! : +
! j ++v!j!-6!Gl2'0!'lHj!l'l77>> | ! !6
k9e69*
y
?:e@B'!9! 1:) G.;!!s0;!
!- 65j+5lj+ !C2j!!>6lj ej!+j # j
!2j!9!7G:4+!>+!6 66 +!+12j! ' ? 6j!!
e!H-s0;lH ! 9:6#lj!;
me! j ! ! !v+ #
A?
6! 64 r!:C:6!+ ? 6j! '!:!>!
A)?
+!+--!+6'0 
: lj!+'!!+ ? 6j!!#
A+ !6!!> 6
z {
z|{

?+
| x
y x

=

?-+

zy{
yGx

zy {
y x

z {
y
y
 x

z|{
| x

})

l'>%=B0G-% G+!%


! 6:!+-!+>!++!-!! 2-!+6' z 3|2v 

>z D
H :6l ! 2 J D }:
H ! J D H ! =!

HH
HG
HG
!+>
d j !?!6
Jh| : ! !-7!-8!! W


. 
+:!9>r
me+!! ' !!

. J D#
H
HG
HG
HG
6!
d +1 !!:! j 8!!+!ej+l'Ge!e:!!+>j
j ;
/ !@76!8!!+]!!!:>l'a
G

DI JI| U
 + 
J D# H#} H5H +-!;! !95!:v !l'!
!!+ !56! j +5-!+! 5l'+ljH
e


d d e d e e d e lj
] !!6 :'!+ !2!!

!5+6! ' 8! !5lj++ejG

]!+l+6! 9+ +6 ' vg!' j 6+ :+:6;+!6!!e26


6j+l'6 !.! 6!!e#j ! l6GWl'>+6! ' >!H
!'!56:51:>! !!! 1 !- !! +1'!6+!6++ #
@67' :9!!j!6l'
!6! j 73-!8 6 :!
1'!!l'l2!+- ?:6! 1!'6
W!>>j q1*1{xu ( wy4 0 3252 2 =

= 
. J@L 9=y
3-,/55)r=@  d& J 539 ) Q Q

=


= 

%2532;. ;=O . Wg Q Q ) 8 @  Bd& M


J L =
 O J

70H . ! !>!+! !!!98!:j+


 { z 3|2; H 
g Q zQ [ } !g J / 546+0!- j 6


2j! 6!
-!+!!

J
H
v
H

HH
GH
GH

 `
;W
6!8lj+
 [ } @2 : !!

@-:
5

g Q Q5 !!
 O J

 O

ej !!

 O

GH

 O

!+!27:!rme!+ j !87 . ! } g
! C4j!:!r j !Wlj
 6G

\ ! zO
\

9W

HG
HH
HH
. ! -j1 J8L j !86!7!2-! !6

HH

3O.2O

ej#1

HG

.

{\

O@

GH
{\

HG

2O

HG

 `

7!] 4ED B J8LrH +!+6! ' G! '!:!+ j e1 !


 J C !! 
j 62!me+6! >OS>7!+!
lj; ! 1'
JbL j! OS j +6W8
: 6!6+ J D H !
 J D H !j!+6+ :+#l9+6!+- : 1 !!6!8-!Hj! :

9+

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

})e}

!! )+#6j!>'l-j!9! ! ejl2:!7
6 + !7!!je !! 6
 : +#
2j
A! !!jW 6j!>'l-j!>ej +3'!!70+!# 2+ 
l'6:+1 '655eGj]76+#
W!> Z.52By/5 =32

d5d
d / C2

70H g XC: ' v A! !!jW 8:6!+ GW2j +


G lje'c468#' G!E'!4:- 1j !:
 1'
ej9!l+-l'j !v: +#U
6j!2'-#' >lj1A!> j
W>7j7!!
!!;! 
46+#!' !6
+lj+#
26!9! e
!!!!-!l'l1!8!! 
: +
!
j !:
!-j !2! 6'!>5j9++#e652>!1!j!

/ +!#
prqts%ueBvwyx

} !9 !!9-!+6',! ljH6:8. !!v+G


l!el:/ 6 | H
 ! #w N
{xtwB#w*8jBR4 ZGL F5+v- +#j 
!:RA!!:
6!!2!: e! > JF !! J+ me6
6Hlj8!!!+;!+!G'-2j j+ 7!6+g!' v:l'
!1+6 ' 5+ #
-2!'!
!Aj!!:>D J D# H}#H 9 > H !:! j G
-!j!D J

R83

D# H}#H ;#' 6 8! }#H !+6!]' G

Mr1?

rC@5Zy8; UMU

@w5x1ZZ{Bx>d .1Lx#wW)s%#wydw8jBR4!GL;
"Z.B E {
5
F 
+ ;
8
. # %#=
2r2= E . JFwN J F*+- 
. =FZ @L
x Z
w W s%#w,
w2 SN-L" "j
 w df).c=
.9=3= Z/ E {2%22=K52r= 

7!] 8v!j!@D 
!
2'>5H

JbLrH 86:+)]?+]e!!
!!

S6D aH D GH D  cH8

})

l'>%=B0G-% G+!%


+!:G8 6:+)]?+@!j!@ !Bj+!5 O e+>!:5!


6! j +!j!#
( ,
w R4X>oa .r5G= . , =
5 F+- 5


R 
 

70H

S5.2 BrE=5 Fa+- /


G5

B

I

B

 

!!!

7!]

#

!26:+)]?+
2'>'> F5+;
j+ >
F

D ' - +!6 - !Hj !6' - 66s H


EDG' H j 6 !+ ']76+! H

!!5!;A+!!6 
j 

6 Gj 6' 66s


+!6 '
! j !6' ' 6
:6 ']76+!
:6 !+

2j!::!!2 18!! 6'W!6+ '!-9


j+

!6 ! j !6j 66


!6 + j : :6
!6 + j :!

5j9 j :!

0'+!
j !-! !l ' >
j+

' !6j 66s


+!6 !
+!6 ! ' !6j !
' ! ' !6j !
'9 j 6 
me3'2!4!+9l!C- +!!:

+!!# 4! 6+


!; 7!0+#0: ) + !!j!9 7-!

! 65>!+1+#!7;j9 !+!!!-4+-7j+l+

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

9+

})

6j!08l 8!! 6S!+!! l'#0j +


0+:Gj+l+
l'Ge]Cj!+!2 j +E'!+9!j !
l''
jC'Cg46!+0+'e 6 ! ll!:9!9-e
j4!+>!C!v -+l9j4!>j!!#.0+!!
ljj+!:C v4:+ I
Z !> ' 24! 7:
!2+!!+lj! -!-46+ 
Z ]' :6+ '!
83 =l!:v+#j !-g-+ 6>:'6H6l'
 ! 8
? ]
!!!
+!!+ j ! -:l>6j #s-l' ! ' >#H8' j!
j +G- !+> 6 ! ! !8# j '!!+#
! +l+!!+lj ! !+#
]>! +6!:50+!# ! +!
+! l'! 8?::0j !#

j+

! ! " " "


! !
" "
!
" "
! !
!
" "
!

6

j 6'

:6

5j

j 6

!

? ' 7!27#

: +G
'9 ' 6!+
'9 ' 6 ']76+! l

2:l9e!-6ej 3$# G| !!;!!!!0'%j! >!: !


e
 # 3 | j.66 +!>!22'>H+ !6j!8!-5!:-! ? + >
! e
 # 3 | !!X
+!:Ge@7!! ':8++>lj

D +HF

j ? >l'

D +

<

J # HF 9D < J # H0
|*


D H0

j9' + ! 'WA+!!6 ! - 8 J #7ls!M0j+%j!


 R6 6s!926!+'+Q9t9!!9 !!
+:!k9l:'
6 ? k


M E | !8?66!!#

HG
+ +
<

+
<
<
Q'
+
<
+ <
+
+
<
GH <
 4
<

})5


l'>%=B0G-% G+!%

2:l9e!-6ej 3$# G| !!;!!!!0'%j! >!: ! e


 # 3 | e@6:!+!+4!vEj 'Wj!v:'!;!
0:!4!:]
> ! e; # 3 | !!X
 !6Hl.7! >jf
:->l'

D +HK

D +

<

J # H 9D < J # H Dj &%

j ? >l'
|t

'% H0

D 3 .)(H0


j>j+! !jMA!!+:! jj! ! :6@0+!

j8s! #! J
# !!;!<%'6!+%k9e6 y
; | !

G H
?6:!!
+

<~ l' Z
c

 + < +
 + <
<

 %
 ? % H

% @
% 2
% 2
% 2
% 2 (
<

GH

+ < 

!
5!:
!76!!: ! e
# 3| !!X9

872'>'6j!;2+0+7+!#:lj2! :
!!6+1!j!
6ej> 2! j !6'!:6! 6+> ! ev$# G| !Xe!l'H
@7+>!+12j j+>!32j H8>#! gj+k9e6
A:6j> l # 3 | !
+!:G.
!+6:j 6ejC M
6e5!6>!U
A+ !6!'#

6:'> H
6:'> j7?6:
'7?66 '
+
+ 
+ j7?6:
' 0+!!
' +
' !?
7 !  +
<
<
+ ? 21: 6:'> ! !:6'> :1
+!? @8# O !+6:j 1:2

!v'+ej v2'>5jWj!9je26ej!+l>!6:W j !
5!:2!
A6:'>> ! ev$# G| !X 6Ge 8?:6! 6

9+

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

})y

6:'> H
6:'> j7?6:
'7?66 '
'7?66 '7Z66 j7?::
' 0+!!
' +
' !?
7 !  +
<
<
+ ? 21: 6:'> ! !:6'> :1;
+!? @8# O !+6:j 1:2v


+;6#jl'-!+32j j+0!vj!76 +!!:2j
jZ0+G
2
A6:'>>2j57+!4:6 f?)+!#W ! >+8!!
! j !;l'!W0!98?:!+!!:B'4!>:6)f?>2j j+ 5
680+!#e!546+!1g!' ? : 6! >-+6! 
 : !!+vl'lj0+!
!g +!;!8
7!:>y
k: !'!
! #

@w5x1ZZ{Bx>ofc
 .5G= ., , {B - 

HH
. &.G5r. r) B=#{.D 2 =KN.55|.c=5 #qdLWZq1#vBq1 2% 
 &.39=9

2 3
#=3
= %2 &.G5
)
) 3232,BG5 

-
3=5Z/

Z/%2

.B

fM
ZB. &.39 8 
 e . *+  e ,
HG
 B.2 # %#=
 
DZ= .1Z.=%5 &5 Z/5

GH
GH
= =22 .Z_2>.B=={.DHU2 3
#=3
= DZ=
8 
 B
GH
D5232 9=5-R2 Q 'Q [ }32,BG2 =5 0 .C 5% *23
2&%22B2 -

) G51
/8 t# =3B=325. .t
3 )
) 321).B 

HG

7!]@276 8!! 64!A:6j> !

2j>5j+ >e+j#!9
6eCj
+ !rA:6j> 6j99jj
!3 =e!8lje#
2-ejej!Hl'8 j +v5!+4e!-! !6 7

+!9!+l2y
k# !'?l' :B
]?::GH7!!:;
]j

j !
< !?:66j ' !!99!+ -!+!!
l'
A+66j j!!
jg?6ej!8+#!]!++4l ' 5+!2lj
A:6j>5!

2%j> !
/ 1  +ej '
. 1 

876l'+!!
+9lj!9j;!5+!!+ j >;!!+!0!

})

!:6'>
j7?6:
j7?6: '7Z66
j - '7Z66

8!!! 6a
HG
GH

j7?::


j7?:: '7?66


j - '7?66
8!!! 6a
HG
GH
- '7?66

- '
8!!! 6a
GH
HG

6:'>
'7?66
'7?66 j7?:6
' - j7?:6
' - j7?:6 '7Z66
' - j - '7Z66
' - j - '

- +!! 6
HG
HH
- j - '
- +!! 6
HG
HH
- '
- +!! 6
HH
HG
1

!:6j>
j7?::
j7?:: '7?66
j7?:: '
-!+!! 6

HH
j7?::

j7?:: '7?66
j - '7?66

-!+!! 6
HH
- '7?66

- '

-!+!! 62

HH
1

GH

GH
GH

l'>%=B0G-% G+!%

9+

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

})y4

8g +!ej!r v+@e!-! !6


!++C!!lj
!
!:
6

'7Z66'7?66
 
j7?::
j7?6:j
j

'7?66

j

8-+! l'!

-!+-!+!!;lj:65+7Z66 !5j:'!G
!:

'7?66


j7?6:
 
'7?66
j7?::j
j


j7?6:

j

j+lj!ej 46+E ej+8!!!:> ]


2

! !4+!!+ j >#e8+-!--! !:6- 


2'>>H

})yl


l'>%=B0G-% G+!%

W] ej-!cA:6'> +0-jg j 6+0+-!!! C 3'!

5jl 0:C9!W+Gj+/ ! . 

6+!!!6# !!C;;!; : #! 6!55!+!!+:6;4!


2j>5j+
5l'l#
j !17 )6- lj!+! !8
A:!'9e+GW.
+!:!!6%'>>:ly
=!:+6j++!>!98!! ! 65>8!
2j>5j+
?66!!;
A+ !6!#
 [ v
 Kv
 }4

7%jHjlj27 }Z4 [ }Z4 }Z4 +!!!28!!!:9>!+!!


!5+!!+ j ! >:!Gj 7! 1%'>>!!:5 Z} 4 [ } 46 } 4 !
}Z4 [ }4 }Z46 !]9!l'7!-+!1%'>9+!!7 ! !
5j
08! !G # #j ! 0+! >++!>4G :90!!+!!l
@w5x1ZZ{Bx>C .5G ., E
{ @w,{xKJtw,qduM #
 

Z 5&G9C
&K &.39=2D O /&%22r2y
)2 G
#G
 
0 3 O J 

:>0+! !!+:Ej >j+:9!?!6#e! ! O J ? 6!;!


! !
kj+ vW+Gj+v 1%'>>!!e6ykg'?l' !%j+#
8 ? !1'!6!+!!v!!!6:0 ? )!! 6+>%k
e
'66j!6'lj8!!j!:6l Ej ' :#+! ? +>!
:!:>
+!:#!!!++!##8
+52'>5HW6!r
A:6j> 2!6H#
e' !!+e!20+
!G

@w5x1ZZ{Bx> .;53 Z.j , =B $ HH
.)Z/39. r .)Z.G9 @"({xdLNBvd{wy%Zq1xtu.  d  d&

g !de 5 ! R 2%52 8.9=)


G5tU.G32 . %2Z/5y .
U_ .2/
.=). 5

3/). @rw NBvdwy%qx1uM #


0 2K
G)
GU/3G5 .# %2.25 2%51.% 

!7-!+!!26j!j2> e;!W!]W!
5<j! !2!93'
!# !! 5j +!!+lj! 6 !-4 j+!vs0+
j
!W!
H:!!
-!+!!6+!++!
!;7 ' +9jZ! G
!4j+lj+
7l''++!!e7lj!Ej >j+!!!C+G
e!lj+lj -l'7?6:!!2W !
( ,
w R4X>>o/c5G= .B ,
=
2@=Z.N2{KK5
0 3 9. , =5%22#G 

B=5./0 .9'%5 .

 &
G5 /&%2 

9+

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

70H

})y

!!!

me;!6:e!9:6)f?9!j! ! +!;#6!!v8!:j+
6:!+!+#! 6 :!+#>76j!j6 946>!+-!H
!56 6 H#.;ej7- 65j+#!9!566+)]?+!j!
+6! #
@w5x1ZZ{Bx> r F5+v-.M5G= .* E { 2
(( pr
q Z4
!B%2 _ f # 2B

11? 6D2 H3F$a++

11? 2 D 2 H

. =5B=5 # Z=={d2;. 11 ? -9


a d& J$+_B#d # %#=d=2
 .5 

2 @
GH 2
' 23
 32

GH

%!+!! H
%:>l'

 & .3=%.1. 411 3232' &.G%=Z//5.


/ED 11 Z2%5 {.2
G r
5.29=

2r 2 H

D# J+

2( prqZ4!B%2

_ f # 2B

415-? 6D2 H3F$a++

.Z.=%5 &5

-323
5%29#3

3 

151Z 2 D 2 jH

. =5B=5 # Z=={d2;. 15 Z


9
a d& J$+_B#d # %#=d=2
 .5 

2 j+2
HG
2
 ' 2

GH

%!! '
% Z

 & .3=%.1. 15 32G2)Z/3.1.M9./ED 15 5%2 {.5-3 =_ f9/ t29

42r 2 H

D# J+

.t

.t

.Z.=%5 &5

-323
5%29#3

3 

89#e]- 65j +!G!B+! l'! !;-! !?6:!!


4l'!!!!G8)g +!ej! 6-+26g!j2 !
!+!!
A+ !6!>>!l+>9+r<!g?662jZ6l'!G:eW!+j07
: 6v +1!75! ? s?26j!:5+4%!+:!
 
4

}

}
 
}6}

}Z


l'>%=B0G-% G+!%

7+0+!:2>l'-]j!: ! 6 6 :!7 3'! j0 ' :


!
lj + !#0+!l'l 1 C:>l'%A+ !6!
76: ! H
]Z66+;!9HG7!>'!!8lj:'9!'l76+0:6 ! +
!+!6l8- ]6+!]% < ?::
7lje!1 v 6 6! :9
l'M
<!g?66:Wlj76!> 6!!!9+@ !
A+ !6!!!8e@ !>+lj;! 63
2r!>'lj9!6s
+
:-++>l' k9l:6!j!:6 9GZ A]6+!]]-g?lj5!3+!+!l'!>
+!- +5!-!j +!!;!846+G
8
<7]-!: +!G!+!!+lj e6+6!!5e
+>9W
< !?:6- ) 5! % A!!+:!4jZ!l'!#e# lj
7!!9!2!6+ :1 +;lj;6ev+-7# 6 6-!#:!
%e6+]]6+!
4 


}6}


l
} 


8v+!?]%A! +6!4+4!+l0!9! 662e : 6+4-gj!:]


! 6
e+Gl]?::5!5G7!j!!
ej6j9+1!je76
 +!!!+!6-+c<!?6:0ljee!!2 6 :! 69<
9!+lj+
<!?6:6l8:
7 me!j! 6] Z
8W%'!!%l'j2 +
572!!+Ge9:6>;5j9!>!j57!+! !
-+l++ ! !8+lj>+!+!+-8?l'9!-+!+!l'!>
!++5!
<j! !l
:7 !+#

( w,R4X>:9 .U5G . E { f_ J


/
11? +
r
J 
.4
1;58? + 

-6>!7W6 ! 57:6ej!1j!+65j>ej#
@w5x1ZZ{Bx>:<o., d&2= =
K.S


z 3}3|2; { 


= B=5 z dZ.5=DZ=;9_ 0 5G5@29=c}d|g:
.dZ.5t55,DZ= 9
BZ.5ct29=DZ= # Z=#{d5;=5C=

J;}d J z '$: z

 ~
; ~

>$0
5t. .2yGH
> 
G 2=9 H 

}P

9+

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

}Z }

. J} J;}d ~J z NUCJh| . BDrWZ2%2 /5


G 
19.
t55
 ED J;| HZ a BZ/ JH

W me! 1
!l:j ! l ' !6!65-! ' !6:67!
6+ 1 6 +lj! !4:+5!!H
W!>
>=

.;9=G= .5 =5).NI=29. 0 2B=589.R=


.2,)d5{ G55%2 {.2
KK2%=5 

70H S#e]- 65j;9e+1j!+65jGS<7]- 65j


6j @ .!S1j!+65jj!:j!!57 #l'!52!
6:) ]Z
2'>5j
!!+!52'!:j+>6!ljH
!>:6 52j 65j :6e#W8!+5
5! =l6j+6

: : !!;+ #7lj!l' !:9 '!9! me '!
e+Ge@!3 =l 
6:+) ]?+
2'>'v >
:-+ ej
J} 
6 { 8f ? ej% k9
F D6 ~ 8
~ J z H lj+!+'!
e6 | !;
A!!+:!


6 ~ 8) 6 C\ 86 c\ c\ C\ 8
6 86 ~ 8
GH

! 6s!
7?!B


N 4> Jh| DI H !!
j

C\ 
~ J
GH
HG
z9!86 ! c
Jh}
~ J z ! O J;|
O

?

~ r

6 ~ 8

 O

!e+6!!- 6j2@:lj;! 6 j!++1!j!6:@#6


6 :-7l'!! !l
26+
6 ~ 8 Ol] !! C! e2!v ' !6;!2- +!!96
Glj2j 65j+Cj!r
O!rme!j! ~ '!l'
H#8
! !4+C- +!!:!+G :
6 ~ 80j
O: !
l'G!88?:60'!6+-76+!#


6 ~ 8 6 C\ 86 c\ c\ C\ 8
6 86 ~ 8 O
HG

> J | DI H g6>;
O:lj5 ? : O
O
>;!

GH
6!l?
6 ! { \ 8 O72 ! } g r
 !u
6 ~8 O 
:1'


]!! +6! 6j!++!!?6:
O7 ? { \ ! } g@1
 !!;
O ?

~ 22!
<6


NU).2'!:' 6!G' ' 05j
HH
!2-!+!!

OB
Of
O

Nc\ N ?OfOfc\
O
?
GH
H

c\ C\ O C\
O
?
H

c\W
O
?
HG
GH
HG

?

}Z:


l'>%=B0G-% G+!%

86!>:6
O ? ~ !] !! C! e-!v j !:
!8-!+!!>
2'!:j+:Helj5!;2'>>j+'!6 ~ 8lj24:?O
j +lj2H#8!+!!B2!+-!+!!6+!++G! :
O@X
~ 6 !8ljH!-+

O ?
B)+ ? ~
GH

>
O !! Jj|* D H e@-+6!
- +!! :


HG
l'
~ Alj+# lj !!3 =l >+!#l'l'C!5] AlH

2!5!S!
me!
c\ev !e#
Z24!52
GH
:+ ' !!
j!:Gj+l+0+#6 ! +9!-2+!

!+ ! 0!+
me!#!2 ]
!! !7++5!! ! !:8
!!4!60+!# 8
8!!! lj
'+>!9!:rG O70+
+! !! ? 6 + 6
O

O

NU)+
?
HG

O
O
HG

GH

Nc\ C\ Ofc\
O
?
H

c\W
O
?
HG
HG
HH

?
?


!!;6!{O7 ? {\ ! } g U !! O

:! 6'!+!!+lj+41ej!j6 ! {\ 8 7


O

6 ~ 8 O l2j7+6!!2-!+!!

6 ~ 8 6 B) C\ 86 BC\ )C\ c\W8


6 e) H
HH
O
 Of
HG

?

~ 5
]!!!:
! } gC !


8 6 ~ 8
7
O

@-+68>2'!:j7j!+!#!l'> : 6! >0546+


j!+6j
@0:;!+6!6:+) ]?+>!j! l'+#!7!!!
:EEj H+lje#?2j 1+v!! j !! >!-g!' %':

l;];!
!j!
D Q - J8L> ! ES H 3'6:+) ]?+#+G
'>je-ej0+56j!#ej;-:!2!!!+66 !
!j!
 6
!92'>5j;6!H ! ! ! !R
A+66j > j!6j!4je2!
!!!692j>>';6? !!0! 7!2!!!62j H
77!:+Gl'
e) 
!
<38!:094: 3g!' 1!
jg#!- 6 6!4+-j!+56'!#-+7l !-je0 G:l'

-!8!+:!+!!76lj9!2 6 :!:6!G:77>j
+#!2j726+W9!
<6 l
@BA+6'0 9 !ej]# :-e
!!:;+6; j !+r
A+ !6#H!7;!- 6 ! !+GH6!

9+

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

}Z:


0+5j7!!l'rA! +6!W!>j 6-4!j'+4
!,
{;!!9 ! +#6!!j'+> !#'6j!;!6:>!+
- 6:!!8#
7!]

82<7]-!:

!- !!+:2'>5H

D H D 3H D  cH-
e9!A+ !
6!g&2 5
2 C
2
!2-!6 6 2];lj
6+

2 F

2 

!C! !?f6< 6#

2 2

8-0+v!+-!! O ej:#W!2!8>- j !:66 6


2+!!57!96j!#'l8]3Ele!-!+6 : !+e
2)'?6lj!#Hje2!+ej6!!?f O e'6
!!gs! !+
H
@7 : !! ' ]? %'!6lj
-!+65j JtwZwy#R{x13N N2 'e
:lj;!6H#ej; ! 3s! ? !l
J} Iz ]0 96ej4!
A+ !6 !!: ~ ~ ! s! J;| :lj ! A!!:
!- 6+ 
~ ~ 6!G87 ! !>! ? %j+-! Jwwy#Rx13NZ
N2 wyxjLxZ wW s%#w,{wyx"
j
 wyx 681'!!:!
 ? %j+2!
6:) ]Z> j!#j! ! !!+
me0:!: ! :!9j!+! +'
H
- : 6 7+!!
%j+9#jl'2!8!:'
!! 
!8! !!!0 'l!C
] ! 6! v+!#
@'66l'
e!

<7]- 65jd
JtwZ wy#R{x13N 3N2 RZ
C
BqKN2N5 B
q JMLv j+l+G '7-!88! ' !66: : 2!l'
!! ! j !+!'l!> !!+; : 6
G:!!
++:6
j7 j !+
'!0!!!
A! +65@
=l!!#

!:5j!6l']8 ! !t
<7]-!+65j#G!D
2O
2

GH
E 2 E
2O
u 2 !!3
e) 2j Fe
E ) 2 jE
2 7

GH
HG
GH
- +!!:!!
n
e !!
3]
j3.3 S0 ;!>+

me! 6
! !

;e- ejF
Q Q5g@ !l'!>:j! E eE 8!!5
e!6!6!+4!+!;!v+!!6 < 63'!6j !-!2e!
6 :g +!+!
!2 Z]% <:#j!:j!!H
7!] 8<7]- 65j ! 6!62j H7:!# 7!'!D sH
!!!5> } 6'!+lj 26e4!;-:!#W ;!;<7]- 65j
e ! ! 2-!!6+!8j 676+-! ! Ge!:
! ? je2j#

}Z


2!l'
l


C
:!

j !+Ume!

l'>%=B0G-% G+!%

-6
!?
! E
&2 2
!?
! c 2 2
!

e!
+6!+

8-+92j>5HWH!17 0@8#%A+66j >-j 6:leje#l']


e8!>!+> 0!6j!+lj }
!+!6Hjlj2;!!!!+6;6:+)]?+92'9
'
!>- 65j+9>!!!:'!+ej>:!Gj 6e
66e!;
jj>>'; + ++ljHW6!2!: 6 +69<7]- 65j7!
>!+;>
6j!+l' 'eH6 !v +6:lj + 7 A)'+G 8 ? je
!2
<38!:j+>6'!5lj '!:'>e+!!
7+!#e@6:>9
+-++!!+- '6 ! e8!a
7 6>+y
k6 !j!%j+6

:2 +#!4!!
S:6) f?]Wej!C'!
9t
!
9! +!- : !!56#

( ,
w R4X>d 2
N.31Z.55G= .2 .dZ.552 2 =

K/G=55G 


70H

- 

51j!+65j fA!!+:! -!:

!!

~ ?~

~ ?~

5!+ !+ !!!8-!+6'>A!!:!

 ~

Z ~ { 

9]!5
Hl 8 ++@!>!'l76+O! !C2j
8
:' 3O@!  0!!+'l 7!!+je476:?
!!!+-l'e! :*0
+me!+'!C +!!+6+66:
#) 6+')!6!
!?::!!;2'!:j
6 8 U
me!+ ' !!
6 ? 8W76e
? 
me!+j : !j

me!+j :*
H#!
A+ !6!
M6 ;
? 8
6 ? 8
~ 6 ? ~ % ~ { 7 8
~ 6 ?~ 8

j+!+j ,6 ?9 8 0!j+!+'! ? : !!! 'j! 6;!ej!+ j !-+ 'B6 ?9 876e ? 5ej!+j
9lj!+'! :EH62j>+%'Gjl'8 ! jO Jh|
: !
6G
O
J

 M/

? J ? ? O ? ? J O
"6 ? 8 J ? 6 ? 83O H ? 
I 6 ? 8

J 6 ;8

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

}Z5

:>c/  e]j66+)]?+]

9+

7 :-0++!!+v!j:5!+!!W60 j !+Gelj
 -6:)]Z
!j!- 1e+6!!'!
1'+!!
)8 Z!
6:)]Z2j>5j+2l'G
@w5x1Z Z{Bx>d oS.53 Z. , =_ /, SN
L" )
#4
s%#j,) 5-Ed& # %#=
25.t @KJ 2  J J
FyB J+u=2 

5.5)
 0 3=5U5G .2j , { / J T Z U
c53 Z., E { ~1.MLB %=23U = 5
.9.
) =
2%25#= 

W!>

70H . :;!-77!+ ejel !>97-


! !9j#l'!>e+j:6)f?52'>' !
l'!
+> 6l'Gl8+v!:! 6
!2l'g?66!!5!=!
6j+6! + : H
} W!+G3 f?Z meC F5 + ; 8 6!8
! 'v2j H
~ F5 + -~] - !v:!W
A!!:!!v 6+Y
 u
2+ j GW2j
P
:F !v!6;!
:8+ lj% k9e6
 F
 G?'6j
! -e! #!! 5j
!r
:8+ lj% k9e62j+H
!-9! !+0
7j!:77!W: !!# !>l'!>+!+ 2!
 :!4 2z
l'+!
:->l'% k9l: 
!!! 9G

! !>; !
A!!:S

>2!:4S
l'
HG
!C -: G#2 !>5!:>!U
:->l'v !4HW>!+2!
< !l -7l'! -~ D5 j
4
J;FXH !:0 !G!6
A+ !6!
~ >?
Q ~ Q
T !15j>'!!
A!!+:
 
!

f
:


'

 W!+G !6+>+ ? !! me4 F5 + v - 6!82! !


A!!:!j
 >
j+2j>>' ~ r F E + -~? - # !W
E
E

2
D

J*+H !

F
F
Jt+

J F
?+
-~ + j 2''! e!!! ? ej% k9e6 !!+t
# :>
D2?; J+H
j!+G %6 1!!! +6! me9!2j>5j+-S F5 +3 v -
6!! ! '+12j Hv ~ F5 + -~] - !26!U
A+ !j
!.!> 6W
 >B
J F + j G72j?
D. h
J
*
 H G 6j 6!>5!6X
D/ *
J FXH j 6!!
F
+ 5l+!! 0! ! '!?s!64 !
A6'. J 
yj? vHH9l'/ 0+ 65
!! N
J +G 1
-~
2l'! D5 
JjFXH !:
>!H!6
A!!+:!
r ~
Q ~ Q } !5j!r
A! +6!
r !B
'!!- !6
J>2? J C
A+j
J + # +!6- 0!I
!!+:!
 ! -';. f
J

}Z:


l'>%=B0G-% G+!%

!H0{ 7!6 yk: :86+j ?6+ . ! +!6!CjrA!!:

:!

> ++#
2' ! S X<:
) O O GH O
O
O
O

 @

\
>
\ @ \W

\
\W

HG O O
! ;
:-+ ej% k9e6

\W #
HH

]
ve!6;6:+)]?+Ej H+> 6:l##ej!6'!5j
! j !++#H6Ea ? +G ! ' J ! # S0+v!+
6:!+!+55!:
+H0 ! !+
' 9 6+6477'!6:e
! O e'6 4!!+Wlj + j 
5j5!>2j j+ > ~ X 7!6 yk:
:-:5j?6+]8lj
F D {~ H + D ~ 8 ~ H ~ Sl' J ?
!2 ! j+12j>5j+
H
8?::!!!';-ej6:6
 A!>!!'f>> ! :6) f?
!j!
W!>
qdPQ" w,#wyj 0 329=G= .5a E { =
S. JL 5 G
y.22)=@  0 3=) =
J Z . Q Q
5&G9fc9.2Z. 23&=9D / =Oc . UguQ 9dQ N Q OC'Q5 B

 3 J@L
K Oc J ? 
0

70H ]rejF J ? l'+


!v >g!' Z % DI H W.
! >4j#lj R 7!:>yk::-6+' %: H)
 R V R [ } t
46+3'!c
Z >Q 'Q ! S# +!!+lj! ! c!20s!2!:
Q
#6l'v0 !
6'l!!+e!:lj;!r:2j?:6l+H
6!2!
A' v ' !6@
Q F Q [ }  j!!-g3!+
A'
65!:]0!!97!+!!!v2!:l 2!+l
:8+ lj

%k9e6
e!!#@- ' !47: 91 6
!!
Hv'!G5lj

!94 6j
! e8
G!7 ' +@5# >j! j !:z
Q F Q [ l'G

2j4:T
556 !-j!-' 0 'lU
#7e!2 : !

6 ! ? l'!+!# ;j!7!57!!je5D
#4+ 6!+l'

:!! ? lj G j!!97!!+je5 ? ej! !+l'8

j 1 7!!+je4!+l'I
+ :
: ? ej!!+lj
!
O j!!7!!+je ? ej!!l';

V
V

WO

! -! !!;46+YO5+ j ;'! B++@ ? l'!>

! !5! ? l'!!Gj

9+

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

}Z54

V
V

W

!
8!! : Oc ! 2 l66 905j#! '>! ? 

l'! ! H-+!+!!#' y=l9!!+ ? lj!!+ +H

V
V

W

 

HG
X

 H


O

7!] D Q J@LWH 7!6:+)]?+]!! :!4! 6+j!


!!+ !6:6 l'-4: Q OC :' 6: j;+
6 6 !#
!
6'! 2> 1j2! +!!!C7!!je
ej!l:!8l 8?! >e 6 ;!
>2+!! 6 : !
!
!!;
Q8 ! !!##ej
!!
O47 # H ! ]
! !57!!je#l'!> 6 !9 >'67e0 'l'?:!! !
7!# 6 !+6!71';0 e
2

 j!D B Q

J8LrH 6:+)]?+#+GZ66

}Z5l


l'>%=B0G-% G+!%

( ,
w R4X>d B .U53 Z.2 =5b).BB.=)
y3 2M=5
 5 y
B.GFB, ; & 5 

@70: ! :
! lj+6j!+'6!++#
( w,R4X>d B>oa Z. 5G .
=r
K2d
d=
,.8= =22 =
f.;C?2&G5;_ /
).&5
/
).,5B .tDZ. &Cf& 2GE2 & 

70H 7!r6:e!46+W _
T !!!96:)]Z2'9
'Co 7!6 yk: :86+j ?6+r!j!5j.!6.++#2:S
: ! Q dQ [ } g +j +lj+G
!
:6) f?9!j!
8G '+
64:!E j !:
g >
?
j

:
k

'

'

!96:) ]Z>!j!9+ j 2!! ! >:ej-+9


46+c
 
j 6 ! R
g 
e ' Hl8-Z66Hl8

!!+>-g?!! l9e! ->+-+!:G!'!!++1'l
!!

- !!>e5j+! ! v j !:26!j0!6j!#
@9l'l.6+!#7l' J Z +!!l'5+G7j!!:9lj9:!6
+!!!!: ]'!> l!!2j>5j+ 7!:>yk::-6+' %:
)e6!+58?j!#: 05 + +v+ !!!: ]'
#

W!>
S- 2Lw [ Z NBR ' \ q1x1uw, . E {C.
LB 
=23U = =r9/5M).2EC 9=). 9
=5  . 
1=5]0 9=3

1,

)

KM
0


2
%
.KD;=5," @2B=%5


70H gO@O
O
!!M 1ED5 J;F d O7
O H !7+ 

GH
GH
 O J Z r J !@7l+!!!!!+ >j!+!!
+ !
5 6
! 2K
B >+a iD5 hO JSH W]+2K BC l6'!j!
5 6U
j!?s!6@:->l'%k9l:Ke+> # ! 7!-7!

<6K
 K
J !!S
gX
S: G!+5lj R
\ !!6J

6#
]s! !2 ! +5# >j 5!:4l'+
7 4!!
6!77!62j 5!:
!ej!6'!5!
#jg?!+-8:6++!9!
!!+ Q >
! 6!>2j Hj #j !:61:!j Q l'
6e5e!Hj !20!

7!2:6)f?42j>5j+W:!+C<38!:j7!+ !+>

9+

ej>= 0]'EW?Wd %B:e +l

}Z5

:j l' } 'eHe+-!--g?3'!+6'-!G'G7!j !


:j
!+U:-:5j?6+!12j>>'
 6 !!:G
-87! !!9!
A 6+!1:+e6! !!+6! 265G

W!>
>9

N 5

3 Z.a E 
{=5=;_ ?2.
/B

Z
f9.%2= 
2 =5X9 0 9= /B 

70H .7!!+l'A6++
26+e6 !! 6 jg#!E '66
67766+)]?+>2'>'65!+B! +
l'l)!>
^
K

^
'l5

j
A A ! l
!-!l'l | 6:l## !

GH
# }6 ! =l!

D H3|t D
H -
H H

  
 H !

GH
HG
  
 H
HG

H !+
HHGH
GH

> D 

ED
1
!

HG

GH
H

!!

H
H
GH
GH
2!4:+ 8S 
l':'!+ !
:S!0:5j

Z MZ
cp
T !

2! 6:!8
? ?
T 024j5@
j!ejB 6 +
n
!!:
!
!!@' @
5'!l': >!!:
GH
GH
 GH HH  l'l#?:6
!:]0!! 7 ! 9j !

p
H
H

HH
GH

prqts%ueBvwyx

} 7]D 

15+!UA Gj! H :6 f?_

 7]D s J8LrH 6:)]Zd


!>!j!Sej
!8A =:!l?G'26C>
j!S
2-gj!:76+1 
j!!4>+
j!U+Gme646el'>!
!>!+!:6) f?2!'!-!c
A =:!l?7ljHlZ]3E!
!'!2!@8#% A:6j> 0ej8!H6j!5j;!7!+ !
+!!5!1j!+65jj!+-7!#
2e!42'>5HC!@-%A:6'> !e !<3
-!+6'j#97!@
6j!+lj@'e@ !+>!++
!!51+!U)
A '+ ? 'l2lj '!G

}G


l'>%=B0G-% G+!%

me66 lj;!2#e!
l<38!:'!22'>>j+

D &_! H D# }:!e%!34Gl %! G` Hv

>!;A+!!6 R8ba

_ H _! 

` &_ &_ _  

HH 

! !!!C6j!+lj'eH
Mr1dc

rC@1 )f)eW8;U;

@w5x1ZZ {Bx>Ctd . , = F5+3v-Z @LxZwWN)wyxKN)


3d d # %#=d=2=5t > . J Fa+- 
J F B
T Bt5D2
 B2t 2r=R. # %#=d=?= 
2= 2BG5 .GED%5 , .K2& #  S.,DZ=Z/55G

5y)
{.D52j E {5%2 { .2
3 , @KLxZwWN)wyxKN)Z.wXZ=5U" }
"1j w 

8h
me j+e!!6 !67j ] 6+6:>;GW# # J ? +G
!!vl'#j+ 6l'- : +l!-!+!!- 6 !+! ' !6
7! 6 !!#
7!]

6 >6:)]Zg!' 
+vj!66+)! 1'C9 >'+'
!8!+! ! 6 6:)
]Z!j!; ]!U:865j?:hfZ?0 :
y6k ? !: e+j#

8
 j!@D s Q J;LrH -:6 + e!!
 6!
O
2'>>'9D 8 J H D 3j Q H;8 >A!!:! oD 
O
O
O
O
 ]
Q j -J
J
 fJ


J

KJ j JUQ> iQ)Q H +!:G]!+l6 !!4!96:)+!++ 


!j!5!
+ O l+> 62!866+)]?+!'!#
( w,R4X>Ct

70H

/B

5G=
2y).{.D-== 

B 

!!!

( ,
w R4X>Cto Z/ 
- B.9=3=d
2y)./D5| , =
2

Zd== J Z U70H > J ? r
T 6:e#7lj
 ]
J ] M n

!j!j2!:2-!+!!6
> me! 6 ++
HG

!5 j 6X
nejl!5 6 + l - + 6 !+

9+hg

ej>= 0}'EW?W%3!+ jiGB:e +l

}G }

j !:97!#99?!H7!8!! 6!9!9@ j !:
 Q F Q [ Q + Q [ }G[ R kR [ } > !!+!!# l
j 6 >!- +!!
0e!
!2 : +c

>
T
 ' G!:!
!?> 6 ! 'l !
>!+!!>- +!!2>!+)7+!#:!! !!
<!! 6 +f
+!G
8!j!%j+ 566+) ! g!' +>' j !S!:@e
6j H!!586G
W!>C

.;5G

5y).{.D25
: glj: 
 9&3 1

 2).BR=5=9/ 0 2B=27=9X2

70H gl!76:)+!++ -2j>5HW 0!!+>!++!6


!Gj8!%j+l! ' ! ? !+ 6'!!!!;6l'!
: +1'!U?
j!+G0'e;Z66 !5j:# J Z 6'!B'!l'!C!>2'>>H
'?6+v+!!.0+!#E6ej
Y
T 9j! + 5j++
jg j !5- !!8!2 j 6
Q dQ :!+!- 68lj-gj+ k9e6
!-Ej ' ;j!! j !lj >:%j!:1:' 1!:1+5!
A+ !6 jg0! j!l'!! +
+>4 !
]7!; 
! e >! 2462+!:
!+!6 
446+
!
j !:r
Q dQ+ ! !!6]+l'W+I
!1j!+G#2
%jG lj9 
6+6!!7;v! !8 ]
+!e6e'6 
A%j+eljf-jj+#!!! ? !!:H
%j!:GW !!Gj+
!!76 !0f?6>!+GsjW ? %'!!!+#6j+;!!:G #:!
!65!c
A+ !65+!G
 >66!+-!;!Gj8!%j+l! ' ! ? !65j+
y:6l
@- !>l 2 ;l'#!l'
l!je!
' !6 j+ j !!
!
A%j l 6 +:G7!566+) ! 2'>5jWe!;
 +- DI H f
 6G3 6j! lW7l']0 !!42;
Z !! 6 67]
! ljZ66 !3 6+H-
:8+ lj% k9e6)+!M
D aH + } zj }#
:1''2 -->7-? 6 ! ' 2 : 66e!9%j!:
| N
: -j! | !6#

 3' J;|

2j! j!
70+Rme 5! ? !lW!1 ! !:! ? 
!:'!!29! ! l'2!E'!+! me!j! vj!8!
726 l:!C! ? !elj;46+vej!j!B'v>9j |
+!:G

3 

3 Q

G Q
3 
3 

{G 
{ ~ ~]G

~?3 { Q

{ G ~Z Q

j- ~] ~? # J~
j- ~] ~? JM~
j- ~] ~? J;~
j
;j!+

{ 


!Ume!j!+

}G:


l'>%=B0G-% G+!%

82!2:6)+!+ 92'>>'v >6s?6+9Gj!! <:


O
O
O
O
!2!:1 J
!!+1

J
!! J
J
>
O
!! ;
:-+ ej%k9e6
+27 #

@7!! 5!2:!!-'8!%j;!2- =l!6


@w5x1ZZ{Bx>Cto. =8.X2U#3
8l' @FJtwZwy#R{x
NZN5 w| SN
L" } "1j w 

+! !9! !9#! !!


6:+)+!+ 9!'!9j!
!]
!+ !+ a 7 6>+yk6 } !j!
87!+ !+ W 7 6>+yk6 } !j!;!;
!9 +>!+
!l'#!+-je!5 !6 : cA:!:6 !
] !+6
-H
prqts%ueBvwyx

} !2'>'r F5+;8 !6 wyPUwyZZwy#xKJ !]j !8A+j


!!6 4!> 6+  8Y
Q Qe j G1me66
T !!$Q Q

lj27- +0+! 2'>>j+! ! j+0:6)+!+


2'>H+
6!H
 +)'!
: 666+)! 3 j!v e-? 6:l'!
!Hj7l+!G' !-!+65j> 3=l!+#
 {{xwB
vwN5 B
xdLW w,rprq 4 ? !e


z 3F5+3v 

>le6j+0+0 !!+
-!ejerz {me!Hj !! F -?k9l: !
+ ?!je! W! gj+ !C J z!!
lj !6 : z
!!5!46+++!!:% k+ >
A+ !6!!- 6+
 ~ ~
 ~
 ~d


~ J z ~J;F+
~J z ;
J Fa+3
~J z 3f
JhFa+ 5!6

7 8e!!+
l'lel'l ' !< 6  ~d  ' He!
<:!
' W
JjF|+  Gje
l'!:!;!v 6+ ~ ~
W ~ -!+lj+6
8 :
e! -!ej:v )
!!Hj7l+!G' !-!+65jj!+9!'!2+!
5!:
DI J+

J B J F+- G H

0:H8 :>!!G'0e+ j +8!:j+9j!++!H


 !5:lj !266+)! !j!

9+
R83

ej>= 0 - g5l > %63

}G:

Mr1lBXP#5Wn fZ

8vj6 !+v+?;!U 7!6 yk:8'!


!:!!8!v2%j+
! 7!6 yk:6fg!' #
@w5x1ZZ{Bx>d .
SN-L" "1j wyx8).B5. 0 5B2 29.
|Z.!>).2Z=H E {a5%22#K152 

- !+90: !!!! !2j!;!!2!:e6j +g!' %':


:7#j #
W!>
 2 

.mLN 6=2 
=5

/BR29.t33).Dt %M2 y&=2

70H . ! +v :


6#:l'1 7!!+9!-2'>5j-+!'
!j!5:lj !? :9!! 69 ? !!:j+!!3'!+
7!#!2
!- j!%j+2! 69!0!!+>!++! ? !!:H
!!
'!+4!j!>!-2%j+2! :>!8!+ +!
? !!:'!!j!++!'!C! e!+>9HH : !! l 18]
6 ? !!:'!! 7!!#
Wj8!!+ !+ ? !65j+ ):6l6@l'l;e+
6!##ej>5j 9 !!6 7;! ? !!:j+!!2!!446f
! 6 kH l!e6j!#e88Z8lj ! !-4+
!
!> !! ? !+ 6'!!9j +!j!5+!:!!Ej ' W
!!!
! 6:!8!v2j j+ 66e##
? j!+!!9
!+ !+ ? !!:j+!! + l'9]?::!! !!:!7677
!je!546+M
+! + 'v!j+@3'!l'!!!+G
j 6!! :j+% k9e6! !+!>!+!74!:- :
A+ !6!>!2j>5j+
j!+!+!!5!! !! 
+> +]
#2je+-l'7l']c
A%j;l W!!!18!! +26:!
<-'!!5j+!!6
770+!#+ 9lej+!'
!:l>!!9
24:>
! e+#Wj!+ +

]!+l+6! +'+5!>2%j+>!8 7!6 yk:6f j!! O lf


>!69!966+)! B j!#l+ ? >!:v 9]
! lj+!j!! #
@v : !!0+!! ? %j+9!9!+>!++!!
!v
!+ !+ 
7!:>y
k:% H!'!B'9!!!+.!!+ !+
!
H!!+>!++! ? !65j+ '!+ j!v! =l!#j1
 v!!+>!++! ? !+!65j!!2! 4!;!>!+! ? !!'
'!!59!+
0!S6j #j@jgE 
+@Z!M
7!6 y
k:
-j+ !2e!2%j+';!!j >#

UX)on

p
v

V
q Zzmyl,rcul
m,wTrfv

myl,s
`

bKlut

c$bdZtc

o$m

sycul

cul

8W+ 6 6!?6:!!; 6 +!!:9! 6+!! W<8j+!


-5jl' e+G! !!!:jg?'l 6 ' !!
+! j !!9: 6
lje#1'lj : !!!
Z66 !879j:1' 66+6
! #
W!6 l' W6 :f0xl !9:5!2-72!
:-
?+!!9 #
me8?je#e!v+'!24v'0!1j+ 683 =e!6!
]6 +4%j+#l'lCvj+!!6
jg--0+ Hl!!!
! !-?je4%j?!! ? ) 1 
j!+6! !HWl 6!
7-j!!+ 66'>26+) !'!-]6 %'#
PUR

KX)Uy

 } 08 }G :2j5! 4]!!!+:l'Rlejv{ !


jE

6GW] ]!! +6!+!+96j!45jlj!!;!98!l'!>9!+
-!+j:2 ! ?a!18!j:2 ! c [ } ! ]!! +65lj
l7#
-0+!6e78!] !!6 !+2 '#l82-
lj! 0+Gl'2 ! 7;?+

!8-!+j:v [ : v 6G
-+- ' 5j>'!!2+
v{ [

 [
!

H} ; [

}6 v{ [

!

e { z)|

; [

}6 v{ 

; [

}6 [

; 3 [

}H

}G+


8!j:v j :-+!!+!;]!!!+: ! e2!v4:+ ' !6 6 
 }
76

}~
j #!3R# a-)s49!3;#

}G:

 } --5!62!j +lj+> 6 +79 46+++!!:%k+D$l

J@LWHd De

J8LrH

1'1!246+-6 :1 6+ j!+lj8+Ge6j ' !]!!!:


lj 6#2j5! 6:!!9j!ej;46+2!5!:l'G
65j9!!+]!!!+:4! e8!Ej !:2!- +!!e
PUR

KX)U*

j4e : 6;] !!:!#W rC>4-+k4!+


} 

l!!'!!8k5+ : !!# !] !)5!2-+k:?!
!65 6 ! 
GH
} j 6j!5!2-6! . '6:!+0+#

>!:C @ h
A!:]!! +6Sl 6 :G '!
!' U
mW'!5!6 6 ! #

+
A =!j! ? +>

 } -8!j:6jl'-6 ? p


6j!#e j :24
! 4]!!!+: ! e
!> ' !6 6|
> ?
!#8?je  62'j #+6!#+;!! eje!0!! j

67! ? +> k# W8+1+-j!5l#4:'+ 6 2'> 9!
1:>5j66e#We>
!!6 % k9e6 +!!!96:
 +!!Ce!! 4!! ! 
0'%j!5! !!:!e!!
+!! v7!!jel!+#W8807 l+ j 68j!
ejWlj !>+ljH
 -!C 96;' j !+>!!+C]!! +6 l9 5 ' !6 !

!:> 0 lj65A = 1'!!+ 6+> .6j!#
O !92'> 52!9!:>k# !2!!!ljl'+
!0+!#!
6+>e!2!:
D
 1 -?'!j6;2!- ;!r<!!ee j > 4 5 !

j0'%j 9 5Nl:>6#]+0; 4 J lj!9+!6]7!
v
T -!!06t
vj@;ljA):j
; 4 1'!C6l'
 ' 
yl!8lj:
?:67!E'!!+2]! 6#
 v!5-g?'l
j !
5j4rl'TS DG; 4 C
}
H !
GH
MH !2!!+!+6 Y>j
HH

DHv 4 $ 7v j
T H DZ 4 +f
 J T DG
5H H
HH

voD 4 3E }

-!4Y % ! -jc7j%'!9?66!1:?:!+v:
lHZG ! !:69!+ !++!:B+9>
! -?'!j:
%'GW8-+6%' j : 625je]jGe!!j5+9jg
j8
0'%j >G

}G54
 96QK 6l'lj!0 C6 ? ] !80'%j 5j!


DG
H + j G 1 U6'!+!!56j!!v2 !
GH
>!?9!8 Zelj !! Bj >! 6:-?je966
0+!#
 1'0] !!6 !+ > ! !
!:  ];+5!! 2!: 

6 8DG 4 H 6h8DG 4 6% H7
?6+j+G
7?:6! -!:>!! j!H6ejv' ? 696j -!6# #

!me7+l:!+G
3 |
@

.

! !!{ +

 4 @
!+!l'v] 24 * >E6 83j# ! ;!

]!!;!!!>-+ k:>+>+9!>8:! . !rf ! :!!l
1'!>+
6l'5lj!'?+6 +6+H!7!5!
!: l:H

_ _
g

E6 _ 8,6 8

 -+5-?je5l7 '4!!@] !!6 ! e>!@-Zlj!!:>Hj9e : 6ljee ]!!!+:!''!2!-jl'667- '6
! ? 6
 } 4j !3=l!+-M4!
!: )$ +!+ ! e!-Zlj#


 '3$ ]

 j -Z] ]

 ( '1Z ]

Z]

l8! ! !+6e:!.!!@j!+'6!:6!@ 6+>4!


+ ! e9!76 O lj+69!!+!6+Hej:'4!:]
>9!!2!!:5 93$ ! e
- 
'! 6 >]
 !!5]!! +6 l >8?l'
4:6H
6
 }:} -!!+v8!j:v]j :8!!+]!! +65l0+##8
]

!!66j ]C! e
!;-!G'!!v6:!Rme!4>!
!18!G'!W!8:6!h
me!! ? ?6+>eU
6 !7 #
j!+!9! j !H#714 rA:6j> 
} 

cA = !A:6'> 56j!2j+0:lj5l'!5!-ej]
0 @5% A6:'>S>;!6 lHZ
6!G'0e!7]!! +69] ! e7!- j 6 6 :05j !


)
9)v9! lj S


A
=
4-0+!!:S
GH
HG

}G5l

}~
j #!3R# a-)s49!3;#

6 5 5! >66!+G7?::'?6+Gl'
!2l 5-0+!
6 6+l ? k > ! +#:0'+-5j;0+7!+ !
? + ! 6:!1jg?6+!! 65! ! + 6 +8@-!!

HG
0:! ? 1 6+>!!!6:0!1jg?6+!!5!8]!!!
6! 6j!++!!!6]7!! ! e >
! +#H+ j 5j2:j

!2!! :
! #8!
] !!6 :'!+ !5?::
!8 Zelj !! l0'!9! 'C!+! !6+!5- '6
?6656j!
 -+?668>2!
] !!6 l;!48?l' : !! +l'

j!!-- =l!65!!!:j+6l'hA6:'>>+>j+ W
+-!+'6-+ljfA#!lj! 6+: !! 6'?je9 ]f

! '!
!l!jg
!++'!!?::v''!2!
! j!e7>!
61
:-! lje9!8!j:5 ! 9! 
!69e!+G2j!9!8'1 8?je0]8!!+9] !!6 ! e
3 +!?0 183 =l +6> ]+!++G5j 6
!5!?::0 !]! !6 ! lG

0! =l!# 6 6B<8A ? : ? 4 8 8 ~ r 86!7
@

!!;
me! j !
9l'96G
GH
6 6 8 8
 6 6 8 8 d e !! j ? ! # HG }
jx ? !! ~
0!2- =l!6 > ? -]!+f?!!+:e3=l !-5j 
68!
6:->!+#l'>+
l'-l'e :
! ? +GH6;@:H!!!: ! #j'1e : 6j! 726!+ +
!@8#% A:6j> 6j];!28?j6:
<8
A ? : ? 4
_& 
81
:1
_ 1 C <- A ? : ? C#
@# : +v'!>+6l'-!!!!+66!A6:'>>k#e
-!!ej! <8A ? ]-7! C+lj!! 5jCe : 6
6Cj !6 !:1;#e!5j!+ :!!5!: l' !5!
<-
A ? 80+!!9!!!?+6H
-8l!@-%A:6'> 0+ ! ' Hj]j 3'8-6 

me! j ! 6G Q ! 6 6 8 8
!!;
 -j+!+!!!.+9]D5r H 78>g Z! j%'+5!

j !:@8#!? : !!v]!me!+!!!D2 +v
!
A+9!'6 :C9d
+
!v! ]!!) _ +6+H!>>+
E6 28
,6 _ } 80+ 4!
!
:!C t
E6 _ 8
,6 F 8f
GH
HG
me!!+!!
_ FIH 7!!#Wj0] '%j2! !!?2!U

}G5
D _  F 
E6 8#l'-5!9!! mWj ,6 _ 8
E6 8 H !6
GH
>2!rme!!+!!C ' !6@!?6-9!!!!+!!C '
j9ej!5!2-!+'6
D5 1+6++WA+9!'6 6 H

> 7 +6+&8>!+ 2:+)->9 7 '?+6!56++&8l8


!>j!: j!j!:6e!C!:> 6 !! . )!j8?6+9
+2!!4!rme!!+!!6C+! !!-'+!C
' ! 6
+80+!#
>6:+-6:> +A+6:j lj6 2!!
6

D
H
jE6 F 8 & _
V
D 3 d^ ,
6 8%
z
@- _ ;
D _ 
gE6 _
V
D d^
11
: j
D _ 
V
D d^ ,6 %8

\ z H

V
 _ ^ ,6 8% \ z H
} 8 [ z i U&_ _ }9
{ \
E6 8
z H
z
V
d ^ E6 8% {\ z H
z
H

<:es! c<8A ? ]-7! 6#


D H D) H
D)
H )D H

D H <-A ?

: ? 4 D H

<:es! ? 86! E#! ? ]


D H D H
$
D H 4 ? 1
1:
:1 D H

!m ' !++!!+ jd !] 6!!ej5) f !!:
: !!9j !!!3!6'!mWj 0!6;
je- ' !+
'!!
'!; 6 :!::l#me0f
!e 3 65lj ! !R
mWj!!!!+>!!+!mWj! 3 
!;lj
-8 ]?! +6> 3 =l!+lj7G2j!9 : !! 
!v 66 :5!:
j5!!+!
5 6@
D 
J H
!
ejA:6'> >
 j#!8lj+-26++!j!+j:
@ !

DZ r aH DH 
H 2 ! l ;8'+ 

}~
j #!3R# a-)s49!3;#

}Z4

E' 6j! +#He 6 +6


W!!:>3 e!E?0j+'!
N

!! ! 9ej6G
d 
8

6 8 DH 4 6} 4 [
) %


}#H

- >]! !6 lj>!


y6j 9j>'l0:# lj

!:]
>7 . 6ljlj!:H#7! [ H1'v+9!9!
!3 =l!+ljH!2'95!-W6:9656'!#
56!9!5!! +!!!jme!+ ' !!6 ! ;me!j!
4

6j!'!!+4! 6+>l'j++
7!##e>5jvs!
4;!8:!!!+9! j%'!?+ ? '! ! 696j!#
!!15!68e $ ! =l!!!
!: ' 05jv'+
'
j18 !65!2!
!! 
me!+ j !9eve+ e!!
!:>
 j +1!6:86:>9+MA:!

A< O <8D1+! H
 : 4 OC ?
2:
[ }5
12
:

D@

}#H

!-g? 7169d 6+'G! : !2'9!-! ! : me


! !M
DZ
[ }H '!
j + j4jU6]2!
1:2jl 6!!!+lA:! 9!me
! !6DG aH !
DZ [ }H 7!! ! f?# '
DG aH 72#6
9 8) D [ #} H j ejG
7! 05jv'A:! ! 6! !
]A:!!+5># :2j

l 6!!D
 H H0!0!ej:66+6:> W+!#Hlj
6j! j9 6]! c
A:! ! ? j!+66:>j!#
@):6 9
!A6!!76: 7!! !08! ! !!

+6+j.,6
!

j ! ! !Wlj,

8 W

7!

+6+8G

D
6++G.,6
;8 Ug X
F H
GH
#%: S OC ?

+! oJ ,6
8 S
]j iJ T ,
6
8 H
GH
GH

A < O <-
D

GH

}Z4 }
2:

D) H

4p ? 1:
t,6 '8

D4 H
? 21:
D
7 E
6 M8l

#!
Dd
,6 '8

B
H

p B
H

j+ D H

12
: D H
D7 H
y [ 8 N D g

g H

*,6 8 ? 1:
D5E6 8

g H
9

0#{ S9
) D H
#!D2E6 8g 9 g gg H
0#G [ }6 S9
) D

11
: D H
1:1 D H
#!

:1

@-+0+4!;-6! . ! !vg6+ ? 60!;!v j' !>
e!l'H#!9! !6!?2! 46G!v!4!:!

 ? lj !7! ' 3'!>Z#:!!9 826!+j+-


! ke! ! 2!44j!+G272!6+# + !9 6 ]
!E'! ! G lj;!83'! + 2!:l!ejH
A< O <-DG+! H j %: + OC ? DG2!: + H
2:
D
+! H
+ !k ? 11: D + >!k H DH1 6# + H
#!
D + > k H

71 3'! s?G +- +)

DG2!:%?H +- + @>!k H


71 3'! 6G +- )

DG2!:%:H +- 9 1 6#%?H +- + .>!k H


[
.
9 [ 9} DG2!6+# +3 3H
:2 DH2!6+# + 3 H
1
:2
1
PUR

KX)U6

!:#! !
6+?
} } 1')>5 } e'6HGej-j!>!+6 j

} 

: !!

1' ! + G'?::#;! ej!!jZ6ljj!Hjlj


j>'6 j !:7! :?ljf!!5!8-!G'!# 6+ ' !6

}~
j #!3R# a-)s49!3;#

}Z4:

+9! j+%je]jl'>je>!5'!2j+! [

[ {

}G

7#{ o;8!>+ l'>j t#{ o7 }G


!
!

5]7!2!c:8!?!!:#6! :>!1 6

! c@Q
! c
@Q

>0 -26 'RQje!28!86 ! 


!
!>+ !+
}

ejje-

> !!:I 3 w6 3> [ }63 }G


81 -+6
HG
> +!!! !8 '!,k+ A6']?! +6C !!: j 
!>+ !+ !! '9lj7
!
2j+!!


{
#
/ 3
7 {
#
 6


 
}: 4
[ }

}G
G}

}6 6 [ } + } 8
}6 8 H}

]jFv
]j
>

+6!+

j;-j !+ 
j 6j! !12H6 62!:-!+8l!G' !6#!l;+1jgg l'
8+9 l

} 4

!+
 } j;+7:%j!:me Z669Yj!'
!- 667!: !

 

@8!+! 6Z!!!.ljH !5:>G'?.55! 6!G


!!! 5%j!:6
j 6j!MA)''>+G!2e 0!! 6; 3> > 5!+
 8?+? -8:5j!g?!!:jg?+l5!
+v'!6
!!4!7 !6+!+>!!+C! !>+ +!+ !! +6
F !j
!5W+jeG79! F +l!+'B >++
> j !:>!>:l'!CC >66!+8
< !Z66 !
AH
j9+G:!2!e+!!
7+! ! + .7!3 =e! F j

6 28 }6- 6 } 8 [ }6 +
6 28
}6- 6 8 +
6 28 [ }6- 6 } 8 }6- 6 8
8 }6 +
6 

' 6 28 6 g
8
' 6 28 6 
8 6 } 8l
' 6 28 6 } 8 6 8j
+6!+

!+> !+ !!!55j9+#j !2-6'!? !6>'


v{

>-N F }:
6 I8l

F < }6- 6 } 8

}Z4:
F+!>:!6+65j!!##2j : ljlj!4+e
 6!7!5 )+- # >
02!> !9+ B 6!::43' ! S:;!- '69
> #:! >]7!!4+e :
!!#6!05j
66 v7e!+ C7! C!E !!+:!7+ ! e!;e
 :1!j!:6

!v2j+!!
7  7
} j5l' ! 8l!l'

!+> +!+ !!6 8


7 !!8
7 50!' } l =e!!

O
O
;!2'!! 6j
7 

7 ! =l!!! 6+>


!2!2'!! 6
5!3 =e! ! 6+>el'!
O
O
O

- 
% 8

g % 0 +

j;l'+2!-!! +6Q
{ 68!6!6 >#:l8!- 6+f
k
!!
9!+6've+!lj+! !6 62'!v+0j! [ }
6j:!!;l+!l'G:6!#j+-!r
A+66j > !) > d
d8:'!!!95j
+ j /
d
[ 5
} !e:!!+2+0j D
' [ } @!+!+!#

} '
T #y L !!; J #7" J T #l!>'!: j !Hl2j!56'!>5j

j/#4+!!> ?  :j!e!ej !!:

' J
:!

Q# !! !!83=e!6!+l !e+!lj+ !!+:


1'!>+!E !!+: 9 ! ; J #0

}G+

6j]e!ejG8>:!6+64+6! !@l'>j94+e
>;j!K#7#8
4+e+4+E'> 9!!! !;+ !lj+
? !6 6#0

=l+ 3=e:3 + j3 =l+j3

1'v2:>! 
!55!:+9!+ j? j !l'Gje>l'B 
!j+ 6
< 0! ! ljH6j26'!
!05!6+! #+!+
j? j !l'0+#

-25!:
l'5!!' :;<l'!;!+!+ '?6' !
ljH!! #{ s! Mg 6 Gel'!
4+e+>
6l' 4 !+
!9! !r<+++:4!
] Gj H#8
]!G' #' !!! 2>+2 4+l#

/
# L !-5!:!!+ ' ? ' !ljHj! 9!-5!:!
6j !!6 l'! !' 6 ;<sfej!9 -+!+
j? j !l'G

}~
j #!3R# a-)s49!3;#

}Z4
4

v+
!8<%'662 23 u + !ljHj!

1+
lj =l!!!6]- !! '? ' !ljHj6!j
!
A+6:j >!!) +4lj4 5e!A 6:'>>9 
]!!)
!!
;:l'>l'!j + #7! +>!H
!
! !
!++ !!:g
]]9] ? !:r ' 'C!: !


` 6G

-!:!6 >6e2E6 A6:'>>! )W2lj2 ED

k 
BH :Hl5- ]]9] ? !6+lj8j5!v2'+!!U k

! ]
'!!9+!083 =e!6!+l 6Y

]0!7!
k
5!:6e L 1'-e!2+!!l'GWj+9+?
+6'#! 

6- `
K

e!e:!!+>j


k
k
k r ] ` k G T
@!+! 

 A:6j> ! ) ! 9
@e !!!
A:6j>#'C6j
!5!6>'!4!!4!r<%'6-$3 $ 4d3 + e
!e#89!+ '?6' !ljHWje
!1+!!ej;]3
s!

 6 k [ }H

} -!:!6 >j hA6:'> )+6W2j > ' l-l'


! 
< :!+!6+ !]!!)@#!+5lje ; 6G

]!e:!!+v ' Kv
 ; 

{ !
@
j !4!+ 
v'r#
}:}
6!Q JL >

!+ 6 j
 fg ? !6j+9ljY{ G.
k
: !! 5
j! !>#!!'!:!+6j >'v+'!;7
!
! 64!1 :R
A :6'>l+'+#l'v [ }
!j7
me7 !6 +j+H)g56 ' !GWej 9 6Ge!

? 7!>+ !+ W 06!l?] { #:2jv 


k

<!+6!+!6:! >d
N j j v!+ '

W
m
'

! ! 4!!26

3
3

!!Y$
#{ 
'{ 
! -'U
5 !56:! !!5!+ 
}H 
k


!+  { #
!!j
d e f ! !
0 6!!:#
}H

k k e]!+ -8 !!:7 4!! l'A+66j


>>]! ) e! G
 !+ +!+ 9!46!+lH?

k u ! Q JL !j7 !>+ +

-!;6!+lH?
:1'4 
k
<!+6!+!6) ++1 JML 

.8!3=l 

E
#{

lj8lj!!96!+lH? `
D !

#{ 2j 0] ! 8
7
!
d e 7
!-7!!:!!:#

]C!@ j Qj Q9! [ Q96'!C5j!!j6:#:


4 +H7jZ69+!!#7-!+6!+Slje@ 5 6!:6

}Z45
:!!-! ! !6;
k [ [k !!;D Q k
!!!+!!!5!5mWj!!!4
:-!?6:#j5j99!
j+v!7:'!68! 2
!EE!!;#e!0 ++j
Q

jl l'W:l'

4 Q ] !!4
4 Q f +
! 73'! ! J@L
[ s :H

l'1!]!!) : : ! > O ? O %A+66j >c@je!


}
E - ' + 1ej* : [

0
'%j 6'!>5j !<%'6 

}G] [ } ]+!+!+C+!!##e9l'lj]7!2!0
%j! v46 6 6'"'!6!6 >8lj!;ljA+66j
05j +l0j+%j!!!j!4! C#je]W# #!9! :]
!?6 lZ!!!5l'G

-l':4!g9 'j 63e] ! !6!@!!+S@8#


A:6'> 06'!5j9! ! 4! e8!5-Zlj5!8! + !f
 !!:>52l!!!!v O <7%A:6'> j 6e#
>:6!6j;7?6: :Gyme9! ?+5 O <7%A+66j

lj2!U0
'%j R
 D9
 H e!+GW6'!5j5!!! C! e
GH
!
A +66j jg?lj5! ! + !!+:zS L
LE
!3l
= !+#e;l'; !
m !+ j ! !! ~ ! l . !!X 6
ce

# j

6 6 8 8 ~ r

 H H j ' H H j 6 +

j
e : 6lje!8 Z]?! +6!!! ? +'!7+!!8!
H-!f
0+! Ce:!5!: C9!+#-7! 6]Z666'!C5j
j!!++6+!
4 C!!C80+!!646 : 6
!! +6!5+9 +#!!
me7 !5>!7'>!!+!6
6!+>!+> +!+ ? +'!7+!!e#!9]-7!!!!
!
l'!++ !!!;!! 6 %j!+0 !l:!
O <7!?2>
-?v 
]j+64!!Bg Z! >0e+ e!!S!! +6
+! ? !-!6j !-!? '%j #

!
: !!:D>6'!!-!+> !+ l !4j!+6
@ j +'! l [ } > +!+ ! ! 9!.6
6!+C] !) Z66+l [ } l ) 96jYe]!+
!! +6C 
! 6 ! :!+eH? )++>jeG'C6j
!U
A:6'>5j!+0+! 6]Z!!6D
j! ! - O <7% A:6'> 0! =!
! 8+
-ej!
e] !! j ++6j]!l!!+ O <7
A:6'> l+!!+ !!:!5:j!#e! ] !
 6+
2! l
2l'!GWW' 9!21:!+!+%]+!H
7!+!!5!!
]+ + l+j69

6 + 6@-6 A6:'>>#)+


#7 8!2@-fg Z1e+ !!>g2 ?6:0++G

O < ? O

 O

:1


 0 S!6 | 4

}~
j #!3R# a-)s49!3;#

}Z4:

!6Z

1:1 u6 ! !6 8
ej=l+j 6 28l TgR l'c
A6j
O
g
=l+j 6 } 8 & =e 6 8 =l+ 6 8 +: +
=l+ 6 } 8
O
> ! + +!+ 5-?]Z!!6
!2lH ! 
j ! +Gej! 7! 6 Z :?6: 6
 4 6
%5!2j!:6 6 6! j y
=e% ' >
5j 5!
A+66j > +6!e#

O <

 ? O

 O

~6 !!!
Cj! 7!v'81!! eG!j W!!' g6?6j! 69>! v9 :!65+-!2!6@le'0jl Hll'!'l:65 j9#

4 } 0

;A A

M<

j > +#:lj;!-8!G'!#!0!!+'l! 6>! 5!


Q Qg!!Q QQ Q
0+G]j]!!
7!!)+W lj*Q Q

6G1'+!!l'G
4 

] e!68!lje6'!5j-s!7!!+je! ' !!


!v8!G'!1:-!!+#t+2j
!v :- ?:6 :]
!5!!C +C ! } l'!6j!45jCj v!B++6e! 
6 ++ ! e
! } !!!+ ;!+! ! !6!47!!je?:6
:6!+ #

r
l } -+ !!+:@ 6@26 !) j +5j!l7 

!+ !lj8G
-0+3 !!:
#;26 !)
j +'l87! lj+6 :
#
'-?:6G]
- j !:66W l+!e! 3'!
!%j0 : !!9!-g j 61'!6l67! ? !+!65j!!
6!!f
< +!!: j ! !lj
!W!
:!;6j!6!!!3l
= !

9!2!!:!?86j+5>+#g6l'9+- ' >!>+!6


l+!e!MA%j+ +%j+9l'GH6j!5HQ zQ'z me ' !!
! ? !!:j+!! !!15!+lr<!! 0+:!W6!

!v! :+ Zv6j#Wl jE !28!#e80!+g
Q zQ
!!9!+! + 9 l6! 
< !!!6>6 !c
<!!:]
0!+!!v!!6+!? 6 6#+]!!! 6j!2'-+-!5# >j
2 : 6- -e!+l!R
A%j :!
]];
<! 6 ' !!+!!9!
lj!!v#'?+!j!:1e
S< !6 j !!!!:e+>>#

PUR

KX)Uy

:
} } 1je@97 ' +> 2 6
G 6 j +elj B+9@


HG
6 : 6 ':>!
A A EE6 ' !! 6 E
:l'ej! : l'G7!l'-A
A 0 j + 12 6 :

GH
[ !!92:! j ! :2
@5#yD H [ [

GH
HH

 6 +ljH
GH

}Z454
!
<! +62!!+90'%j+2! j6 !+8AAjg?ljg
! j #5j2'?6+#>#!' } '# -!G'!!7 ' +l'

7'9!12 6 6 8!Gj W!7 j +G!67'9! me!:!!!
!62:! j ! E') 80 j -!:9?G j 05j9>ej 
 42 j6 !+7
A A>0 j 6>+!+!!
6+ 6+
6!>#
} 

] F Z ! !:-!+#W 5j > 2:! j ! 6 E


!!R:- O78!2j9+6 5
#>j#!B6'!#lj
60!22!
F

Z ! @5#yD F ? }6g3F Z+ }6 [ O H

-!+6!! 6 F { g F ? o96j 5j5j F Z g 05H


5j!
: 86! l!!#6!: l#6 +:0!
l: k!:>
8?j!#:l25j;!mW'!#!8l:k!:>6 +!#
j!!+!
+6H
}

v+7!>e6! 6+>46:G!!+ U8


: 65j?:>>5H

5j!7Wj5>!18! +6966e#WXDH
H
HH
j-5!2!: #jZ! 7j%'!#>+!2-!G'!# 18]
!!:!##
0!>s; + 80
'%j >- 42e
6Gy7
j%'!#:!1+j0:!W!:-'-'!>! !6+-> 18 !:
6jg?+l -l'1'!!++'!6>0 4;
l6
+Gj 69!+! ! !90
'%j #j!v 38s!!6 6+6:9
>#4 vej9j!!j7!6!4+5
l'G!je;!
 +!j! !+!# 6S>!H10
j+%j!# ! .!
-!!: 6:6 ># 4!9l'vj! W+'0+ 6C 4
ljH!6 ?+]
!35!6!)+!6;!!W! 8?+66r0j+'!# + !05
6!]0?+66#7l4> +
0'%j #]
#e!+
# >j! +!!+0+e+ 9?@
0j+%j!6
e !
!+:!!l :#
me@jR
0'%j!4 + !!m
# 4 94
6+l!+G
} 8 ! + !# 7 B
}
 77Q hQj !1<8 O #
7@G J T a+* #7 +0!+! ! ! O ? O
7@G J T a+* #7 !
+ +S DH H ! >!!!!4e:G
O ? O
 J T a+S #0 !+! ! ! >!
7@ZK
S a+S #7

! + 7

#C p
!
@G J T +7? $ #C
DH H ! ' !4+c

O ? O

}Z45l

}~
j #!3R# a-)s49!3;#
!1!!<8 O #
72 }
!S + ! J #+'!54 } :H
O ? O:

-+
8:6++!9!66+HWl C !0j+%j!4jZ6!:>9
0+!#2 4:!B'!!+> >!! ! !. ]
! ! !!: ']76+1+!# >:6 #+W!Z0'%j :!
l6!0:!!9 !5!!65C'!>:6!++H!j j 
!-+ 5 j !#l9l'72j! >+'!
-!!:C]7!5:+5 >!?s!68! +6C+!6
3'!'H
-#-g?3'!2We6 k!6 ]]]7! !++## >jZ!
7j%
!) !!08s!!68!'jl'+G]!
0'%j!+2 6 !+!
!'W
#@'!6e HWl)8?j> 9!2>e6 ' b
0j+'!
+s!r
0'%j!
6 !+!;!'#ejH ? j j !
!+
-6:!9 :j7!GjH
}

62!mWj! 655++#e655H+l:k 6>


X
!!+g !
!+ljH-?2'v>'l>!ve6k!6 C!> j !:5!
1'+!! :W
lj 66!

!+v8?+!+ j ! ! !me!+'!5!!7!!je >


 } j !

 #+l' ~ lj ? !e1{ +!+ 5>97-?f


! j ! I f !+!+! f !
7j! !
6j!#!5j { +!!!46 :!:.ljH0 l'!jg
!>!+!j! !6!@4: 6 6Cj!:!!;0+!W6 ! #-M
< 
 !99!+ +2C
5H>2! 66 'l'+6H#l
!
< !!+-5#
>j:!!5!898!#' !66: :#
>H
{ l!G' !lj+v8!G'!)9!%'j!+!+-++2#
 

0!+9'!'  ee 6 +6;j!6 >!+ !+? !65j+ 6W!>+!+ ' 6 +;!> j !:X #Q OEQ d:8j
j+651!j+ 6G!
9!%j:9?ej!ej!826
+!6 6!;46+!7!+ +! ? !!:'!!j!
! !'  ')! >+6! G'?+ E'!+!
<!! v+

!+G8
-g?3'!+
) e6!+7g
Q O,Q el
) e6!+ 
6 +!1 ' !6
 Q OEQ 6!H

 4 ?c +08:A6e
!+cA+6! 1+l0'%j+ 6 ?

lj+H0!8:
A +G
A :+ ' !!ll '1ej:A 6 j ! :A:! ?
 ?c t:
l:
k !:>!j f ?c +!!6j!8?:6G

! 026H!!: 
:v8!!+:!9 e :3s
HG
#
>jj lj966e#6l'l 2 # vH6!8! +6

0l:!W+':
 >j09!+0 6 !jZ! 
GH
j+'!#6
0
!-8!!+:#H!7 ! !0
'%j #+j0:! )''!

}Z45
ljf:-j- + j H+-j!+65j+9] !  E !-!+! ! !:!
!:> W vj
+6!C8! +6!6+!4+!##'e
'+1'm
 !226G !6 6 ?:6! 8 !6!#
!
8! +6> Wj'! E +> j?:!:>>#
! !>8s!!6 E >70j4!>;7j !

-!!:!
!! 7
'
! 0!>8!!+: E -!r+'0 v8'
 !-!!:!
9!!4 7
;!!4
3

!! 7 72j

lje#+!
!!27# !U
0'%j #
0:!H 7] ! ejR
r E 7] ! ejR
r 7] ! ejG

!!!l'!#' !6 6r4+


! >
! @>ej9C7!6+ 9!
!9!.!!!:s! :7- 
9!:>4 ? !4
!!8a
< !!+:5+-e6 k!6 Hl5!v5!:
!C
0j+%j! !
# >je77#: 1 ! ;- Gj!!v8 !6!5# H
 fjG


1'3+lj+! j: A+'G


 
8 -'#:6r
5!U
A Gj!eH!?:6G
J
D 
K }#H 56j+#
HH
 \

} >5+>:+H

!Ume+6!! }

% 6j+#
G H
! #s!f 5! + 6++Ge:!A+ Gj l
H

! #s!f ;] T } >U
5:+H

-+8:6++!9!9?+5>!!+ '!+!!<!! l
0 !A+>G'!0+G!+!96'!C5j ! ;0cmWj! !
2G: 6 [ 9 U 29>U!!R
 !: ;26

';!
W6 !
W6 l!G' !r
me2l!!#0ZW+
#' 15j# !!5j5 1 92H6 6
;>U
! 
U
#

>U

l+!!H 'C6j Cl'>2 !! ! l
4!B8%
GH
3'!>!+-866+!9!!!: B 226!+'+
j!+j #


j6j fg ?c 9e6k!6 jg1A ! 


?!8]

!!:h W+'I7>f0j+%j!;l29! 

! !+0j# !:! ~ Zv [ ~ '1 [ ~ [ } > ~ # } 'j


; ~ 0 } e:!2!! -!G'!!2!j+ +'

!-8! +6#+j8!2l! !:! 65; 3; }
- ? jj!6'lj
tA: AHj !+#:l8!- : !!
!)E!!: k+ W!W 6]7!!e6k!6 2!)!je j !:
l+! ' !99!le]! r' : !6!!:% k+rB 
6:!2!!6+% k+ ! e:G7 0l'7! : l'6
! !:! 6 k>!76 6!;!0 : ! 1ejGH!
> ?
!c
7'>+:# ' 67'!5! ? ''!26

}~
j #!3R# a-)s49!3;#

}Zl

 4 ?

j :-4j0ej
 !!! '!!+6!+!!+#Z-< !!:
6 +-j 67! +# @7+!2]!6
# f ? 6A+6!66e#W ! # vjZ! 0'%j 8 >
6+6:>9 !
}
!+5 !'+ J
}

HG
HH
#j-!%'D
J + v9 > !!8
7 !W
7 ] ! :ljH6j

j!!!+!!!
7 
7e
!
7 W ! )s!
0j+'!2l+'+

 W :>!+ ! +5


7e2!!;
7 ] ! :lj+vW!8

!C2%j+m
J ! o
JG; +++#6!j
me+ ] ! 6l'

!42%j+
J !!
J WI
7 !!R
7l ] ! :lj+9!2%j+

J !!
J ! >5j8
me f ! :lj+1W!9!>2%j+
J

JZ e !!
J e >
[ } }G l8
8!6+!!! +!Gelj

!1W!8!81%'S
J !!U
J !
j- !+lI
< !?:6

!++#j.+ + !


<!?6:0j#C'! 7+e
6!! 6; g : ! :!!+2!!!
!>; f+!+!5#:!''+ :6l'0 18! +6;!
 ? % A:!>27!6+!;4fs! !!>je!l'+G ! 7!
-!!:
9!;'W
me+ f ! :lj+W!+7!0!+!2%j+
J +++#! E :'7 >!-8s!!6 !
]j
!!9e6+ jg?'!Hj!!E j]j) 9!38 !6;! ]
jW! ' jZj H
1'-+:6!++!+>! !
!!%'!!:! +-6ljlj 6 +ljH!7!
lj!+! ! !:! ? %
A +6! ] ! l'+G

j9!+.!6 l+60ejlj;01 !!6 @!


} 

l'!!6:!+!+lj !#'!@!! >> !ljMA!! !
!! +6! G

PUR

KX)U6

 ejC! A! !!jW >9: j !H 5!!!6


 } 

6. ++#8!'!55j!6@lj!7#l'j/
6>4:!- j 6 !!X + j H
. +1: | 'l'2lj2:!]j +v26 !> :/
Ge2j7++l'G

m !!+>!++!!!!8!:j+z 3|2v 

 e

j !7j9j7+ Gj+v2'>5HWG 8!


!'!U. !6H
lj ? !e z G |2

!;
A! +6!


+y' J
' J ! 0

meC!;+!Gj+@2'>5j

J

F5+3v- =l! v5j!

}Zl }
!!!9- 65j+ F7 DI H +3 v
8 D Hj j !! :9!2'>>H
9!6+g!'
:!G >
!A! +6!
- g0


jF8 7 J
jF

J

 j +!3'!66e!!j!+6! ' GHlj vj!rCD } 3 JA!>!!'f>>Z66+j?:H6l'8D# W} J8r

LWH H-!7!
L H !
:! j H
 j +0!-'!6:e!1g!' 6!]j Hjl'!'!8UD# W}

LWH 62j7!!1ej]

3
J

} j + j!:6e!!'!:6 f?+C 6 +'4lj@ ,k: ? !:!!!! :6:A+ Gj @+S

[ l [ [ [ j+2lj !
j J8L j! [ [ [ ]e [

!c
A Gj!! Ul
T 8H6 j !'c9!!+ !96+6ejlj
[
6j!5'r

[
' !#e1'-+6!8!@!+! !

[

[

 -!> 1g!' -7!66+)]?+]6'v !>+lj'!0 
,k: ? !: ?6: 6j!#
9!+>!++!71j!+65j! 8
T 7! ; 6 +j!

. 
> e7!18!+: 6*
jeB0:!
-+>!9! 6]7!!> 406! 6R ;e0 
j!+
! 
< ! :
# #'9 j !U<!!!
H5

H H
! 97 J 78 6j!!>7 je7+!#e!
1+!lj7-+G! ?66 pH

-22'>'
7!!!+l!6!s! # 46+3'+v5#H!

j!+ !W
< !!!9!-#e7!
lt
<7]- 6+G
j +

#e]-! :1 !!!
6'!+lj e ! +!;2lj8-
j!:+ ! :j
e ` 6l'! j+l+h
e H
! ' >
l!- 2r
!e!8 _ 2;;

GH
HG
-l':5 ! ! !>t
<7]-!+6;l0 !!
:'!+ej e-:
!+:!> 6 +
G
!!
` l!'-!+l!!!
A!!+: 2 _ G _ 2 ! 2 ` 2 j0!!#
!!7+!!1Ej >j+Wj
6'!v#2j ' !!+#Hlj
} 


-!<:!2!:

 
! ! ]
HH
HG
+ j H
-: :86'?6+7
f??+!!;!6+>+ ? +>! !-e
 j
1:!+!+: U
7!6 y
k: :865j ?6+!
6:+) ]?+42'9

j+ 2j!
7+!9!v
<6
! 6+$

 B

GH
GH
!>:3'!!5!U
<:

}~
j #!3R# a-)s49!3;#

}Zl:

 3J 1

H G
HG
J 1

J

J


GH
HH

HH
J
J \ NJ
J
HH
GH
J
J e
 NJ

HH
GH

HH
J -
e
 @

HH
HG

e GH

J \ e

GH
HH
GH

>! ;:-+ ej%k9e6 DJ


 @0+ 2]!6

 Gj;l!G' ! -!+65jB:6e#] J T / lj
lj9!7+!!42'>5jWW!5! :
'!+4!j!
!6H-]Z66 ! !!+:!7:08!:! 6gj+ k9e6
+B4:Y
2r .>
 !
k9e6T
2 !!
J F_+-
!6H12j @6j!.4:U
29G !3j
:7
r'!+!+!6
>!?;!M
<: ! >'M
<: 6S
j!:
0+!#Z-+
< 62+
7!# me! !!- ' '?
8e
!!!
<6]
29G 1j Jt+ #?2'-2!-+0+!
lj!#9! 2j j+!:'9lW>! =l+l7 #j'!
me! j !! 6
S9!c
:8+ lj!-Ej ' 2 ! e+!! #
l+'+v5j4!!+ ? !e0j F |+ D2 H zC F+-
!+
:-++>l' :!6c
< 6 ljej!9!- 6+ #. !

j J+ W] 8
< 6
~ ~ +4j
 9 ! vj
J;F+S D2 H
]7!>:6 7!-+0+ !v2j>5H
S6:e#!+0!8-ef
0+!9!!!@!G'>e! j !+8!:j+?:6! ]
j:#H ' !8!:'#946+
9j!
Z :lj v5j+)lj
!:0! 6
%!! ej#!:+
me! ! v;! 
me!
++# ' 0 !9'l'
!v lj7!!5]
+!-++47!!je!2!!+! 1y
k9e6 !!5!
! 4:2:%j!:
5!
A! +6 !
++-!!+ :!0ej0j+% k9e6! 6H, A+6!5j++9!]
lH!l'9- 65j76!+9!8;
me ]!!
'!
vg
!
A+ !6+6j #-! ?2!+! 7 !+f
!!B
8)j+v]j4!v:!6 O e'6!B+ !
me! j ! >
l+'+# 7! '>j
me!+ j ! +!! !+H!-!
-!G'!#+!6:!U
me!e 6 !!#l'9!
eje!
# ''!G'!6e6+!#l807v8! ' !66: :9!M
A!!:
6!'!- 6 :#

bstc7ejfs*mne

c7ejopc$bdiUylWbdZ

6 } 8
@?0j!H 
{ 
G5&G=).29/c.  
9r/89/ "3 .2B
/5 =32 ? ! ! Ge j+G }9l
6 8v5lj<
j+)k2 C166 !
:# L ; G5 N.G=5G.39K
=,
,a& "3-r # )L ; 5G5)3 !+5j#!j '!e }Z549
6 8v86!:%j <e-jZ'!G 9 =) f
5 PA9f.*2By
)=f232
6+!e j+G }9l5
AB 1+]%7

6 8U6:!4#86e'?G6 )kC; 5j#,) G%5{d=S{{ G3-2


&=9= FN3 ; G{d 8!!:]4)k8A !+!!r 76>ejyk#< GH
!!e'j!+H }Z549
6 8U'
!9WyW1 9lG
? !! Ge!+jH } 9l#

" =N{d=y; 

%3

D52) K=d=

6 8A+66+6 O Z! L1&#3).#53)d=3-9 "&G=


 5{d
Nr
5
U G# 5 3 1:86+]-6%j #- l' }Z9l5
6 4 8U::
e+ !!H26:2-:!6# 0tG5.29K
G5C
.5 8!!:]4)k64: 6l' }Z5!}

 B=
 3 

6 l 8
1'+ k<:6+G "3=
 53).D2 2d=yNE$5{.D2?3 G.3
5GEH7]-: 0:W }654
6 8
]!: 46 G
"G=2_ )  {=98.7 5). 2B)/5{.2
G
.  
9 ? !!!Glg!+'H Z} 56

q]\WX

Q !Q
$

Vx
v

c7ejopc$bdiUylWbdZ

2
| 1


e

HG

.-#
O

? 21
:
#!
:1

Q2

9


;

H G
9

;

HH
r5
l

Q[

Q Q
|


#

?


B

!:G
GfJ
H H

GH
;

HG6j!3
]

]

S9

HG ;

}G
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G} 
G}
G}
G}

=!;'jiGGd+B!

}Zl:

.
L

HG ;

4 4.
'%
!j 6 1

] (
DG

4
 4 ) H
G H
D 4 H
jx 
Q
Q 3
6h8
6 6 8 8 ~

D H D H
Q D H D H

2
1

SQ


e $
LL

:> v
A< O <8
71
8B
A O !
:

OC ?
jH
# 

}G
G}
G}
G}
G}
G}
G}
})
})
})
})

}Z
}Z
}Z
}Z
}Z
G}
G}
G}
G}
G}
}Z4
}Zl
}Z

Z}
6
6
6
6

94

94
}
!
6
6
6

4
9
l}
}
l
}
l
}
l
}
lj
 2
 2 1
:

A < O WZ
O
O
O ;
A-Z


O
HG
<89?

+6
1

#r

r


=ej
+:
6 e

GH
6


6 e

GH
v
: ?
 #

6
C
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9


}
!
}
!
}
!
6
6
6
6

86j GH 8

94

9l
64 
4#
4
#

l6
l6

gl
!

#
7

B
%
A A
A A
A
:A
UA
UA
? NA
AA
A < ? ? O :
e

l6
l6
l6
l
9

6

6
#
#


4
4
l
l
l

}Zl54
Wb

8

 ?
 ?
' :A
k6G O
!e3 O
 
: A
 ?c
? >
: ? 

2l'

:1glj
f1
:
Z
/


a#

d

11
1 1

1 5

1 5


?
?
Z
Z

} l
} l
} l
} l
} l
:} }G
}:)}
}:)}
}:}G
}:}G
}H9 l
}H9
}H9
}H9
}H9
}H6
}H6
}H#
}H9 l
}H9 l
}H9 l
}H9 l
}H9 l
} ,

} ,

} ,
} ,

qrfijU

c7ejopc$bdiUylWbdZ

j +lj 4
- +!! 4 94 } ,4
:5j!Z!!6 } ! 54 9
4

j!+!!r<!!
j!+!!U
me!+'! l9
j!+v j! 6 }H# }),
}G:
-!: }G } 6
-:! }:} }H
-!eje :
-7! 6 e} 4 }
-7! 6]Z66
! '! }

:>- 65j+ }H6


:>7!! 6]Z65j 
4 l9l
: 6 6
:2j>5H6 }H9
A+66j > 6
:
A+66j >H6 
:
! '!!+6! : l:

j+! !8-6! }:}


j+! !-!+!! })yl
-+! +!!;!
A:6'>
j+ 4:
-+ k )} } !
j+65j2!: }
-g? j !6 fj!+ }
j !+!+j }:} 6 ,l
j '6 :6!
6+> 6 } l
- 65j }H#
- 65j+!!%j:'> }G5

C: 4
j!]:1'!] 6 }G6
l'!!:6!+ l' }G
j! ! j +j+6 :
j! ! l5
j! !j! l9
j! ! } ,4
eGj k>eG
e lj+ !!: 6 #
45 l9 }
7 lj+6 !} 6 }H6
e! j !+5! !!
e!Hj !+
8l'+ =l ! !}
! lj!v 6 } l
76!;!:> } 6 9 4:
} l }

! ! }H9
!} }H6
'!,
k+
A6jf?!!+: }
7!!!
<+j 6
7!:>+,
k:% H!j! }H6
7!:>+,
k: } !j! }H6
7!:>+,
k: !j! } l}
7!:>+,
k: !j! }H9
7!:>+,
k:]-j! }G!}
7!:>+,
k: :-:' ?: } 9
7!+ ! ? ! : l9l
 ! } l
76]
jj>$ 06 !6f86j
++!9! }Z5l
!+ 5 9 : 4: 46 !}
} 4 } }H
7!+!!

}Z
: >l'! +!;mW'! 9 :
!]!+f?!!+: 4: 46
! ? !+ 6'!! } }
A+6! } 4
:
:>l' } ,
76 ! }G:
76 }:Z} l
2j+!+!+! }:} 9 l 6 }
8!f?!!: 5 5 !}
!3 =e!l' : 6 9 l yl 9l 49
! 6'6ej1j+ }6} 9
!+ !+ a
7 6>+y
k6 }
!j! }H6
!+ !+ 1:6 f?
!j! } 6 Z} 9
8%j6:lj? !6 9
8%j6:lj ]'! 6
!lj +69! } l
2l' }G9
? > }G5

< 6 4
l'6l'!lje }H#
b j8!je5j 5 4
!!!6:
! ? +>% k !} )} ,l
!- 6+>% k } } ,l
!c
A+6:j > k# 5
!-2j j+ } ,l Z} 6
!je! l5 }H6
! !
!!6 } 4
! !
2j!! } 4
! !
5 6 } 4
! !U
<++6 l9
! !8-!+65j }H!} }H#
+!!l'r
<%j+6 6 9 l
f?Z } 9 }H
+0+! 
)!++ :
l:lj % mWj } ! :
lj>!6 }H6
lj+lj+: }G
lj!+'! l9 }H#
66 } 4
66 :+!! #

+iGGd+B!

66!!: f?!!+: :
6+> Z}
6+>% k } } 9
?+
0j+'! }H  yl
!!:
? !6l'c
A:6'> j!
:
!!:! k9e6 }G }
j!Hj!68!HjU
A+6:j >
+!! }G5 l
:!!! }G }
:!:846+
2!! }G
2!! }Z
::lj
0'%j
: ! 5 9l
: !! ! !6 6
O ? O % A:6'> 6 l9l : }
2j >j }H6 }H6
^
66+) ]?+
^ }H6 )} e}
+!Hj
} l}
^
66+) !
}H
^
7+!!
}H6
2j! } l }G } }H9
:G6 ::> j ? !}
2+!!!e+ }G
2+!!Z!!6 6
2+!!!+ 9
+66!1 6+> }Zl
l'! a
< !!!
2j 6 : l6 6 9
l'>:v+! } l
2j>:! } l }H9
2js! ]:f>5 6
8j+!-
j ! }6} 9 4 ! y
4 }
]-0+!!
>ej c
A:6'> j!
:
> + }G
!!+>!++! ? !+ 6'!
! }:}G
!!+>!++!! !8
+6' }G5 }H9 4

}Z }
]!! +6
]!! +6C l
!5-g?lj5!Te+!+ 
!!6 9 l
!5-g?lj5!!>+ ]
!! +6!
!1 j !:1 -8!!!
!1 j !:1 -4:
]y =: :-:j+6
% A)''>+ e} 
]+!f?!!:
^
!+
4 4:
! O ? O 6 A+6:j > }
! 7!+ 
A:6'>
! 7@-% A:6'> 6
]+!+5j 6
]4 9
]j+6 94
6 !6 }H

j ! 4 }H }H9 l
6j++!U
A+ !
2 494
2'!:j Z}
2+!!+!!6 Z} 9
lj j !:! } 4
26!!!>5 !}
6:9!lj+6++!-1
!6+: }
26 >' 9 l 
26 !) Hj +%j+ }H!}
26 !) j +' } 
26 l:6 : 5 l
6:G! + c
:86+j?: }
26!6'ej:
26!!+:
26!+'+ }G
26!+'+! k9e6 }H
26 +l! }H6
6:) ]Z
2'>5j }G: } l}
6:) ]Z
!j! } l}
6:) +!++ v2j >j }H
6:) +!++ v j! }H
6:+66 >+
A:6j>
26+ }6} 9 ,4
!}

g
' !

}
j !:1 46+
j? } }:}G }G!} }9l
j?]?! +6 4
+
A6:'> 6
) 6j!8-l' k+ }H6
) 6:6'!!! O !!! :
!G'0e! j !+2-!+6' }H6
!G'U
me }
j!+!! }),l
+' } l
e]-!+6 }
6j++!>+ c
me }
6:!1 6+> } 4
<7]-!+6 } 6
t
'+ } 4
5s6 'y
k
5! !! 5l
5! 
 !}
5:!6+6! l
9]
j#! 4
e]!+
!^ !: 9 4
!! +
49
e]!+ -- !+! : 5 4
! }
:8+ lj )} 
:Aej }H9
 l
:Afj!! }:)}
:A 6 ' !!6: }6}H }6
} l
:2lj }H9
 }G!}
: ? }G5

! }
:lj+:lj2' }:} :
:!]% Aj'>+ l}
:!]]4 9
Aj!!+6 )} e}
Ajj +0 94
l'+81:+!+j '6 6
,
5
l'++6 } l
Aj+Gj !}
AG'!j]c
6 !}
!%'e! j !+ ? !!:j+!!
}H9

+iGGd+B!

}Z:
A%j+6:>!)G' }
A:
A %
A +6! }
A6
k !6 !
94 } }G
e6
k !6 l+! ' ! }
e6
k !6 ! l' }:}G
e6f:! }Z
A6+!12:e6!!!!+6!
 }H6 }9
A j !6j+!6:v++ O +!!!

}6}

A j !6j+!6:!1 6+> } 94


A = } !} }Z9

A j >+
!+:! }Z
!+ v! !6 6
!+ < !6 9
!+ <%'6 9l
!+ 2-!+!! 6
#
!+ c
< !+: : 9l
A+9+ :
A+ Gj } } }6}H }G5
 l
!+ ! } ,
A+ !6 l
A+66j }:}
^
@-
6 4 }
^

:
^
!+ -@8#
e}
^
O ? O
l9l
^
O <
!}
!+66j >ej 9 !} 4
A+66j >% k
9
A+6 !'?g l} 5
A+6 !'?>
l>5 5
A+6 !:6 e}
A+6 !l'> l}
A+6 !! 6 !! 46
A! !!jW>> } Z} 6
8lj+6 }G }G Z}
< !
<+j +!! } ,l
+!!! :
+!Gj+v2j>5j+ } l}
+ :+ ' !! 6

+!! }),
< !!: l6
^
!>+
5
^
!+
l6
^
l: k!:>
}6}H
+& l) l: }6}H
< 6 4
+6! '
!j! }H#
+6! ' 8!!+! }G9l
< !+:!+!: l:
< !+:!+!: 6 45l
+!+ jZ j !l' l }H!}
+!+
A+6 ! }H
+!+
<!!6 l6
+!+ -8! ! !}
+!+ 
A6:'> l}
< %j:! k9e6 }G } 9
<8
A ? ]-7! 5
< +%'!6!! 6
< +6 l9
< l5
< !6 j !!!! }
< !j!:! } } 4 }6}H }G:
< !!!+!+6! } } l }6}:} }G54
j6 = j! kv 6 } l
!? }:} 6 5 l }H!}
!? '%j 54
!?!: 5 l 5
+
' 
6+l 6!! : 5
j+ }6} 9 !} 4: )} yl
A+6:j > }6} 9
6;
> ? !sfy
k+ l
+!? } ,
:lj+! }H }
: 9!! +6 :
+ ! =l9lj j !:! } l
+9 j!-! }H
+9 j!-g!!+!+: Z} 4
f ? !: 49 l:
:!!+! }G e}
:+!% k9e6 }H
:+!+66j ! }
e!+!lej 46
+l81'+!+6! l:

}Z:
e=l6'6 }6} 4 }
e6')! ej! }H9
j ++U
:2jl!!6! 6
j+!+j l9 }G# }G:
+! l'! } )} ,
+! ! }G
+!!! !%j!!+6! }G5
! +!6 }H 
! +!6 >5
! ? Z} 4
! !: 
!! 6 } }:}G
!!j! }
k }G : } ,
y
k g'lj k }G:
y
f?> :
? ?6+> :
? Z} )} 
? lj% k;l: )} 
>!+ : y Z} 5 }H!}
? 6j ! }
? % k
!} } ,l
? }:} : 9
!}
? !: 
:'
!!:
j!+ l: }6}G
? '! G' l }6}G
 !;''>!+6! } l
? !!:'!! !} l9 } G} :
}G }
? k l ! }G
ef ! !+!!6f?!!+: l9
!! }
e]!+ 
j ' 0!
!!6 4

! +-e] v! +:
45

yk: ? 6+ }6 }H


'%j }G }H
0
0'%j !> 6 }G
!6 ! 6!j!
=l6j+6 9
 l }
! + }
< !!!
7]Z!!
me!+'! l9
7]Z!!U
6 ' !! l
:+ ' !!6: }6} : ,l
!-8'+ 
j ! 
yl

4 }

l#

6 #

!+
l#
^
: A
}6}H
:'!+ej }Z: }Z5
4+ }G } 4 !} 9l l}
@8#% A+66j : 4
@+ !6+l+ }H }
4:! 6 k l }H6
} , }H6
mW'! } 4
m' !+ +! 5
l
me+66 !) Gj }
me+66 !) Gj +]? !6 4#
me!+ ! 6
me!+'!
!c
7j%'! }H
! ? !+!65j l9 }:}G
!-!! 5-!+6' }G
!-8!:' }G#
me7!! }H : 9
46 }
me7!!:]?:6
me!?6+> 5
 l