Sie sind auf Seite 1von 2

hN-\m-arXw

The Word of Eternal Life

hn. tPm {_ntm


1647 amv 1 \v t]mp-K-ense enkv_-Wn
tPm {_ntm P\np. {_ko-ense t]mp-K
Kh-dpsS ]p{X-\m-bn-cp Atlw 15mas
hbn Cutimk-`-bn tNp. Hcp sshZn-I
\mbtm Xs IpSpw-_-ns FXnp-I hIh-bvmsX 1673 tPm{_ntm Cy anj-\nse-n. `mc-X
- n-se-nb Atlw a[p-cb
- n-tebvv
Ab-s- -p. Cy-bn Ap \ne-hn-en-cp PmXn
hyh At- l s thZ- \ n- n- p. ae- _ m,
Xmhq Fn-hn-S--fn-epw Atlw tkh\w
sNbvXp. GI-tZiw 10,000 t]sc Atlw amtam-Zok apn. CXn p`n-X\
- mb cmPmhv
At-ls Pbn-en-eS-
- p-Ibpw cmPyw hnSm Bh-iy-s-Sp-Ibpw sNbvXp. CXv Atlw
\nc-kn-t- m h[-in-bvp hn[n-s- -p. Bcm-m in \S-m-m aSn-t- m
hn. tPm {_ntm ]dp ""Rm\nXm {]mnp Ign-p. C\n \n sNt-Xp
sNbvtXm-fq.'' 1947 ]{mw ]nbqkv ]m At-ls hnip--\mbn {]Jym-]n-p.
2012 P\phcn
30 Mon
31 Tue
01 Wed
02 Thur
03 Fri
04 Sat

Xncp-\m

Hmw hmb\

kphn-tijw

St.Adelelmus
St.John Bosco
St.Brigid of Fiesole
Presentation of the Lord
St.Blaise
St.John De Britto

2 Sam 15:13-14.30;16:5-13a
2Sam 18:9-10.14b.24-25a3019:3
2Sam 24:2.9-17
Mal. 3:1-4
Sir. 47:2-11
1 Pet 4: 12-19

Mk 5:1-20
Mk. 5:21-43
Mk. 6: 1-7a
Lk. 2:22-40
Mk. 6: 14-29
Mt. 10:17-22

thfm-n Xom-S\w
sImn cq]X tdUntbm acnb Atkm-kn-tb-js B`n-ap-Jy-n thfmn,
]qn, tdmkdn ]mv (sIm-c- n) tlmfn-em v (Nm-e
- p-Sn) Fn-hn-S
- kin-p-p.
G{]n 8,9,10 Xob-Xn-If
- n tXmpw-]S- n, Acq, Fn-hn-S
- f
- n \npw ]pd-s-Sp-p.

bm{X, `-Ww, Xma-kw, DssS kosm-n\v 1400/ cq]


hnfn-pI : 98476 44579
hN-\m-arXn\v Hcp ssImv
Cu hN-\{- ]-tLm-jW
-
- n \npw ]m-fn-bm-Imw. Hcp Rmb-dm-gvNs hN\marXw kvt]mk sNm 2000/ cq] am{Xw . Xm-cy-ap--h hnfn-p-I:
aoUnb Ub-d-IvS, sImn cq]X

t^m : 99951 69584

Vol. 1 No.5

29 P\p-hcn 2012

Bp-h--nse \memw Rmb


ssZh- ns ]cn- i p-

hn.

amtm-kns kphn-tijw 1 : 2122


hsc-bp hmIy--fmWv Cv \psS hnNn--\n-\mbn k` \In-bn-cn-p--Xv. tbip Hcp
]nimNp _m[n- X s\ kpJ- s - S p- p- Xpw
AXp-hgn {]I-S-am-Ip tbip-hns {]t_m[\m-[n-Im-c-s-n P\- hnkva-bn-p-Xp-amWv Cs {]Xn-]mZyhnj-bw.
tbip ssZh- ns ]cn- i p- - \ msWv ,
AXm- b Xv ssZhw Xs- b m- s Wp ]nimNv
ChnsS hnfn-p-]-d-bp-p. hn.-a-mbn- bpsS
kphn-tijw 16:13-20 Xm Bcm-sWv tbip
injy-m-tcmSv tNmZn-p-p-v. F-sbpw
t]mse Chn-sSbpw NmSn--b-dn, tbip ssZh]p-{X-\m-sWv Dcw \Ip ina-tbm
]t{Xm- k ns\ Ahn-Spv {]iw-kn-p--Xmbn
\app ImWmw. tNp-hp t\mn-bm
a\-n-emIpw ]t{Xmkv ]d-bp AtX kXyw
Xs-bmWv Cs kphn-ti-j-n ]nimNpw
]d-bp--Xv. Fnpw tbip cn-Spw cp
coXn- b n- e mWv s]cp- a m- d p- - X v . ]t{Xm- k ns\
hmtXm-cmsX {]iw-kn tbip Xs ChnsS
]nimNns\ ]noSv i_vZn-m- A-\p-hZ- n-msX
imkn-p-I-bmWv sNp--Xv.
CXn-eqsS tbip \app ]d-p-X-cp-Xv
CXm- W v : a\- v s Imv B{K- l n- p- Xpw
ssIIsImv {]hn- p- - X p- a mb Hcp
Imcy-am-bn-cn-Ww \mhv hnfnp ]d-tb-Xv;
Fnte AXv kXy-am-hq. AYhm \mhv ]d-bp
kXyw a\pw icochpw AwKo- I - c n- - W w.
As-n B ]d-n kXya-. ssZhs
kv t \ln- pp Fp ]d- b p- I bpw A]- c s\
tZzjn-p-Ibpw sNp--h Iw ]d-bpp Fv
bmtm_v Atmkv X e ]d- b p- Xv Cu
A-n-em-Wv. ChnsS ]nimNv Xm a\psImv B{K-ln-p-Itbm kzoI-cn-pItbm
sNp Imcy-a, adnv Adn-bm-hp HcpImcyw am{X-amWv ]d-bp-X
- v. AXm-bXv Ahs\
kw_-nv AXv kXy-a
- . As\ hcptm
Cutim ]nim-Nns\ imkn--Xn Ap-X-an-.
AXp- t ]m- s e- X s, Cutim Im- h msWv Gp-]-d-bp GsXm-cp-h\pw c-{]m]n- p- s av ]utemkv A- k v t Xm- e

]dbpp-v. A-s\-sb-n BZyw cn-s-tS-Xv ]nim-N-t. ]t As\


kw`-hn-p-X
- mbn hN\w ]d-bp-n-. AXn\p
Dcw Ht- b p- q. ]nimNv ]d- b p- Xv
Ahs Xe- s ImmWv lrZbw sIm- .
AXm-bXv, Ahs Adn-hn \nmWv Ah
]d- b p- Xv AmsX lrZ-b-n \np
hnizmkw sIm. Xe-bn \np-h-cp-Xv
lrZ-b-stbm Pohn-X-stbm kv]in-pn-. Pohn-Xm-\p-`-h-n \npw lrZb
hnizm- k - n \npw Cutimsb Gp]dbp--h-\mWv c-s-Sp-I.
{]nb-s--h-tc, Cu kphn-tij `mKw cv
kt-i--fmWv \psS apn hbvp-I.
Rm ChnsS hp \np {]mn-p-tm
Fs a\v B{K-ln-p Imcy- XsbmtWm \mhn \npw hcp-Xv? AbpsS
cmPyw htc- W - t a, Fp Rm {]mnptm a\- p- s Im- v Bm- a mbn
Rm\-Xn\v B{Klnp-n-s-n, Hcp sNdphn-ct]mepw A\-p-n-s- -n Xncp-apn
hv \nv \pW-]d- b
- p-Ib
- t Rm sNp-X
- .v
AXp- t ]mse Xs tbip ssZh- a m- s Wv
Rm Gp-]-d-bp-tm AXv hcp-Xv Fs
Adn- h n \ntm, hnizm- k - n \ntm?
Adn-hn \nm-sW-n B ]d-n Fnsemcp amhpw hcp-pn. AXv shdpw
P]\w am{X-ambn amdp-p. Rm\p-ambn B
kXy- n\v _- s ampw Dm- I p- n- .
adnv lrZ-b-n \nm-sW-n B ]dn Xs Pohn- X - n am- a p- m- pw,
ssZh-ns ]cn-ip- cbvp Imc-Wam-hp-Ibpw sNpw.
{_Z k-\ojv
ImKncn

{]m-\m-iw-k-I-tfmsS ........ tPmk, sle, ko-]v, skdo-\, Nm-e-, Icp-th-en-Sn


Printed and Published Media Commission, Diocese of Cochin. For Private Circulation only. Printed at Lisieux Offset, Palluruthy, 2234290

29 P\p-hcn 2012

hN-\m-arXw

hN-\m-arXw

The Word of Eternal Life

The Word of Eternal Life

BapJw
{]nb-ap-f-f-h-sc, Im-hns Znhkw ]cn-ip--ambn BN-cn-m \mw
Cu ssZhm-e-b-n Hp-tNn-cn-p-p. kn\-tKm-Knse {]m-\-bnepw
hN\ {]tLm-j-W-nepw ]s-Sp-n-cp tbip Xs-bmWv \app amXrI.
Ahpw hN-\hpw apdn-s- -Sp-tm Pzen-p lrZ-bt- msS \app ]p-tNcmw.
tbip-hns IpSpw-_-ambn \app _en-bn-mw.

Hmw hmb\
\nb-am-h\ ]pkvX-I-n \nv
(18:15 20)
(Rm Hcp {]hm-N-Is\ Ab-bvpw.
Fs hmp-I Rm Ahs \mhn
\nt-]n-pw)

tami P\-t- fmSp ]dp: \ns


ssZh-amb Imhp \ns ktlmZ-c--fpsS CS-bn \nv Fs-tmep Hcp {]hm-NI
- s\ \n\-p-thn
Ab-bvpw. Ahs hmmWp \o
{ihn-t-X
- v. tlmsd-_n ktfn
Znhkw \ns ssZh-amb Im-hnt\mSp \o bmNn--X-\p-k-cn-mWv CXv.
Rm acn-m-Xn-cn-t--Xn\v Fs
ssZh-amb Im-hns kzcw hopw
Rm tIm-Xn-cn-s- . Cu almn Hcnepw ImWm-Xn-cn-s Fv Ap \o ]dp. Ap Imhv FtmSv Acpfn-sbvXp: Ah ]d-s
- Xmw \mbn-cn-p-p. Ah-cpsS ktlm-Z-c-mcpsS CS-bn \np \ns-tm-ep- Hcp
{]hm-N-Is\ Rm\-hp-thn Abbv pw. Fs hmp- I Rm
Ahs \mhn \nt-]n-pw. Rm I
n-p-s- Xmw Ah Ah-tcmSp ]d-bpw.
Fs \ma-n Ah ]d-bp Fs
hmp-I {ihnm-h
- t- cmSp Rm Xs
{]Xn-Imcw sNpw. Fm, Hcp {]hmN-I Rm I]n-m Imcyw Fs
\ma-n ]d-bp-Itbm A\y-tZ-ham-cpsS
\ma-n kwkm-cn-p-Itbm sNbvXm
B {]hm-N-I h[n--s-S-Ww.
ssZh-h-N-\-amWv \mw tI-Xv.

29 P\p-hcn 2012

{]Xn-h-N-\-k-o\w
(95 : 12, 67, 89) R V (7d + 8c)

\n Cv Ahn-Sps kzcw
{ihn-n-cp-s-n! \n
lrZbw ITn-\-am--cp-Xv.
1. hcp-hn, \app Im-hn\p
kvtXm{X-am-e-]nmw;\psS inesb
ktm-j-]qw]mSn-p-I-gvmw.
IrX-X
- m-kvtXm-{X-tmsS AhnSps kn-[n-bn sNmw. B\- tmsS kvXpXn-Ko-X
- Be-]n-mw.
R \n Cv ...................
2. hcp-hn, \app Ipnv Bcm-[nmw;
\s krjvSn Im-hns ap]n
app-Ip-mw. Fs-m, AhnSp-mWp \psS ssZhw. \mw Ahn- S pp
tabv p P\hpw;Ahn-Spp ]menp AP-K-Ww.
R \n Cv ...................
3. \n Cv Ahn-Sps kzcw
{ihn-n-cp-s-n!saco-_m-bn,
acp-`q-an-bnse amkvkmbn-, sNbvXXp-t]mse \n lrZbw ITn-\am--cp-Xv. Ap \n-fpsS ]nXm-m Fs ]co-np; Fs
{]hrn Inpw Ah Fs
]co-n-p.
R \n Cv ...................

cmw hmb\
hn. ]utemkv A-kvtXm-e
tImdn-tm-kp-Imv Fgp-Xnb
Hmw teJ-\-n \nv (7:32 35)
(A-hn-hm-ln-X Im-hns Imcy-f
- n
XXvc- c- m-Wv)

BapJw
ktlmZc-tc, \nv DXvIT-bp-
m-Ih-cp-I. Aip-m-mhv Ahs\ Xn-- n Ae-dn-smp
cp-sXp Rm B{K-ln-p-p. Ahn-hmho-gvn-bnv D-kz-c
]pd-p-h
- p. Fm-hcpw Ap-X-sp
ln-X Im-hns\ Fs\ kw{]o-X\
- m]ckv]cw ]d-p. CsXv? A[n-Imcm-sap Nnnv Im-hns Imcy-f- n
tm-sS-bp ]pXnb {]t_m-[\
- tam?
XXv]c- \
- m-Ip-p. hnhm-ln-X kz`m-cysb
Aip- m- m- - t fm- S p- t ]mepw Ah
Fs\ {]oXn-s-Sp-m-sap Nnnv
Bm-]npp; Ah A\p-k-cn-peuInI Imcy--fn XXv-c-\m-Ip-p.
Ibpw sNp-p. Ahs {]ikvXn Keo-enAhs XmXv]-cy- hn`-Pn--s-n-cnbpsS kao]-{]-tZ-i--fn-semw s]sp
pp. Ahn-hm-ln-X\
- mb kv{Xobpw I\yhym]n-p.
Ibpw B-mhnepw ico-c
- nepw hnipn
]men-m-\mbn Im-hns Imcy-f
- n
ssZh-h-N-\-amWp \mw tI-Xv.
XXvc- c- m-W.v hnhm-ln-Xb
- mb kv{Xobm-Is,
hnizm-kn-I-fpsS {]m\
`m-hns\ Fs\ ktm-jn-n-msap Nnnv euInI I
- m-cy-f
- n XXv]1. R-fpsS {kjvSm-hmb ssZh-ta, Rc-bm-Ip-p. Rm CXp ]d-bp-Xv \nfpsS P\\w apX Asb R AdnfpsS \-bvp-th-n-bmWv; \n-fp-sS
bp-p. A-sb-p-dn-p R-fpsS AdnkzmX- { ys XS- b m- \ ; {]Xyp- X ,
hp-I tIhew `un-I-X-e-n am{Xw
\nv DNnX- a mb Pohn- X - { I- a hpw
HXpn \nmsX R-fpsS Pohn-X
- nIm-hns\ GIm-{K-ambn ip{iq-jn-m
tebvp ]Im Ign-bW
- s- av AAhkchpw Dm-Im thnbmWv.
tbmSp R {]mn-p-p.
ssZh-h-N-\-amWv \mw tI-Xv.
2. Cutim-sb, Zn\hpw R A-tbmSv
{]mn-p-p-.v R A-tbmSv DAt-eqbm!
cn-p Hmtcm hmn-sbpw Ahpw
At-eqbm! (Mt. 4 : 16) A-Im-chym]v X nbpw ]q- a mbn Dsmv
n nXn-sN-bvXn-cp P\-
{]mn- p- h m A- t bmSv R
henb {]Imiw Ip. ac-W-ns
{]mn-p-p.
taJ-e-bnepw \ng-enepw hkn-n-cp-3. k- i - \pw Imcp- W y- h m- \ p- a mb
hmbn Hcp Zo]vXn DZbw sNbvXp
kt-iz-cm, \o Rsf AXn-bmbn kvt\lnAt-eqbm!
p-p-shv R-fd- n-bp-p. \o Rsf
kphn-tijw
kvt\ln-p-X
- p-t]mse ]q a\-tmsS
Asb kvt\ln-m Rsf {]m]vXc- mhn.-atmkv Fgp-Xnb kphn-ti-j-W-sav A-tbmSv R {]mnn \nv (1 : 21 28)
pp.
(A-[n-Im-c-ap--h-s\-tm-se-b-t{X, Ah
]Tn-n-n-cp--Xv)
4. Im-th, R-fpsS ktlm-Zc-
- t- fmSv
Im]-Sy-ta-Xp-an-msX s]cp-am-dm Rsf
I^Wm-an km_p Znhkw tbip
A\p-{K-ln-W
- t- a. a\-n av Nn-Is- fmkn\-tKm-Kn {]th-inp ]Tn-n-p. Ahs
p-an-msX Npp-Ismv F-Xn-s\{]t_m-[\
-
- n Ah hnkvab
- `- c- n-Xc- m-bn.
m lrZbw sImv Ahsc t\mn
Imc-Ww, \nb-a
s- c-tm-se-b
- , A[n-Im]pn-cn-m Rv hcw \I-Wta
c-ap-hs\tmse-bmWv Ah ]Tn-n-X
- v.
Fv A-tbmSv R {]mn-p-p.
Aip-m-mhp _m[n Hcp-h AhnsS
Dm-bn-cp-p. Ah Aedn: \k-dm-b5. Ah-X-cn hN-\ta, ssZh-amb \nn
\mb tbip-th, \o Fn\v R-fpsS
hniz-kn-p-p Fp R Gp]d-bp
Imcy-n CS-s]-Spp? Rsf \in-nHmtcm Ah-k-c-nepw \mhn-s\-m
m-\mtWm \o hn-cn-p-Xv? \o BcmXojvW-X-tbmsS lrZbw sImv Gp-]-dsWv F\n--dn-bmw ssZh-ns ]cnbp-hm\pw Pohn-p-hm\pw Rsf Hcp-ip-. tbip Ahs\ imknp: \n-_vZW-sav A-tbmSv R {]mn-p-p.
\m-bn-cn-pI; Ahs\ hnp \o ]pd-p29 P\p-hcn 2012