Sie sind auf Seite 1von 32

.

/
CBGD: STT

CBKINHTE-CONGNGH~TP.HCM PHONG BAo T~O

••••

COO

0•
Trang 1/2

OANH SACH SINH VIEN f>IE'M THI LAN 1


Man H9C - Nh6m : Quan tr] hQc - 215653 - 03 (0505)
Ma SV HQ Va Ten PHAM THANH NGUYEN Ghichu

ol! THI
Ten lap C5KT05

H9C Ky 1 - Nam H9C 11-12

S.TO' ChIT I<Y SV Diem chIT

1 0921010767 Tang Can BQ Coi Thi 1

so 5V du' thi ---I.OL.J1~ _ _

So bai/50 to _b(l....1L___

b eoh
1/

."

To d~m yang tron cho diem nguyen

GJ @ CD (1) (I) 0 ® CD ,@l (~) CD @


.g.O..I.~

Ngay ... :1.0. thiing .. :1.... nam

»>: d

tuo.l

I~W,(A

r-t: U a f\

~,
thang nam .

Ngay
PHONG

BAO T~O

So 5VH5 So 5VH5

nc NH~N ClIA KHOA/BQ


dat: khong dat:

~' Ngay

thiing

tiW~ nam17lJl~ .
MON khong dat:

Ty I~ %

TV I~ %

dat:

In Ngay

06/12/2011

l- CONG NGH~ TP.HCM /HONG DAo T~O

0 ••••

0.0.0.00.000.
Ma nh~n d\lng 07849 Trang 1/2

DANH SACH SINH VIEN Dt!THI f>IE'M THI LAN 1


H9C Ky 1 - Nam H9C 11-12 Mon H9C - Nh6m : Qui," tr] hoc - 215653 - 03 -"
Ma SV
L-

Ten lop

CSTCl7

CBGD:
STT
L_ __

(0505)
Ghichu

Ho Va Ten
NGO THJ NGQC

S.To
~ __

ChG' kY SV Diem chG'

To d~m yang tron cho diem nguyen


-

1~ 0921090768

TRAN

_L

J_~~J_

U7~

__

@@CDCI)(D0@@@(§)CDC@ +-L= Ngay .... 1.0.. tMng .... J•••• nam ...,flo..f:Z
GVCha _ Thi

Tong 55 5V dlf thi --4().j-J1L-- _ Can BQCoi Thi 1

55 bai/55 to-", 01-+-1

~
Ngay tMng nam
PHONG DAO T~O

(f/"'-~
.

Ngay

J-f ttcbl
tMng

r ':in 1)lJ/r:9 .

xAC NH~N ClIA KHOA/BQ MON S5SVHS dat: TV I~ % dat: TV I~ % khong dat: 55 5VH5 khong dat:

In Ngay 06/12/2011

i-CONG NGH~TP.HCM IHONG f)AO T~O

0 ••••

0•

0•

o.cooo.
07850 Trang 1/2

Mii nh~n d,ng

DANH SACH SINH VIEN Dt!THI f>IEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Mon HQc - Nh6m : CBGD: Quan tr] hoc - 215653 - 03 -.,",' (0505)
Ten lap C6TC02

a 1lil10lt-1 0111 JdllA~

'1wf~ 171lr:

Ghi chu S.To ChITkY SV Diem chIT To d~m yang tron cho diem nguyen Ho Va Ten STT Ma sv ~--~-----+---------------------+-----+--~-----+~---+ 1 1021020976 NGUYENDINH BAo ~ ~ (j)®CDG)(DG)@.(D(~)(D@

Tong

so 5V dl/ thi ---""02=--

_
~2

So bai/50 to

Ob

Ngay .... LL tMng ...


GV Cham Thi ~

-:L nam ..::Lo .. ( ;Z


r)(ty ~
.

Can BQ CoiThi 1

Ngay

tMng

nam

xAc

Ngay

-==t£'

thang

H J.n1

vl

nsm
MON

NH~N ClIA KHOA/BQ

PHONG f)AO T~O

So 5VH5 dat: So 5VH5 khong dat:


~

TY I~ % d<;lt: TY I~ % khonq dat:

Ts.{jji fiN

---------

dwJII fiq;/~

In Ngay 06/12/2011

f -CONG NGH~ TP.HCM PHONG BAo T~O

0•

0•

0•

eo.
07851

0 0 0•
Trang 1/2

Mii nhin d\lng

DANH SACH SINH VIEN Dl/ THI f>IEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Mon HQc - Nhorn : CBGD:

Quan tr] hQc - 215653 - 03


:. ~~ (0505)
Ghi chu

Ten lap

C7KTS

STT

Ma SV

HQ Va Ten

S.TO' ChIT ky SV Diem chIT

To d~m yang tron cho diem nguyen

~--~--------~------------------------~----~----~----~----~

1 1121010608

D~NG THJ PHUONG

ANH

@ CD G)

CD 8)

@@

cD (~) CD @
(]) (~) CD@I (E) C~) (i)@1 ~) C~) (::D@I

t-

2t--1_1_2_1°_1_°_28_°_+TRA----N-v-O--KI-M-----------A-N-H------+-----___+-- ~~=-____!--~==-+-=@::::::_f@ 0 __ CA_-_M __


+--__

(1) CI) 8) @ ~

t-~3+1:.:_12::..::1~01::..::0:.::-S.:-74+V~O:-TU~':--------:_AN:..:.:H--:----+---___+_-___+_M~,,~IL+---__ 4-+-1_1_21_0_10_S_3_0+_PH-O-' N_G __NG_U_Y_fr +---_S-+-1_1_21_0_10_2_S_2+_N-G-UY-E-N-N-0'-U-N-H----C-H-I +--__ __ +---_6+_1-12-1-01-0-~-S_+_N-G-U-Y-~-T-H-I-P-H-U-O-~---~-U-N-G_---+__ t-_7+-1_12_1_01_0_5_S9-t--N_G_U_Y_EN_T_H_I_M_O CH_lf_O_N_G-+ ~~9~1~1~21~0~1O~4~3~4~~~A~.M~~~I~H~5~N~G~---~D~U~N~G-~-_~ 10 1121010332 NGUYENAI DUONG t-, __11--+-1_1_2_10_1_0_~_5-+D_O_·_T_~_.N_G_O_.cH_A
__!

:=;;=+-~~~cLu~~ 0) ~Q~~~)

a)

8)@. @@

---+- _+_c&!~'--r~--+---"g=o1!o;fr}~L--@--::::v--_~ _ ::::o G) (2) (~)8) ---+-_--+<""W=--_---+--"~ca..u:::fT=__-l-@ @CDCDci)CD ~_~_~~~~~_~~_\~@~@0~0~@@0®~@1 f__-+-=(j-r~-4LI[......--=---_+--=~c:Q.u~r~-@ @ CD __

@ ~ Q) CD (D@I
8)

(~)0

t- __ 8_+_1-1-2-10-1-0-28-6_+N-G-U-Y-E-N-T-H-I-T-H-A-N-H------D-I_~U ___+----+---=~==---v--___+-~~;-= -ici~I.!IJ4_@_::::::::_/ (~) _:@ G)

CD 8)@(9

CD(I CD G) (D@)ICD (~)


CD (@I 1

~~A.~lU~~~~~(~J@@0@08)~.0®®@1 ~ @ @ cD (~) CD 8) @ @

-rdw

CD • CD @
G1 (~) ev@1
., (~) (~) (@l

~---+------v~----~.~0~08)®~ill®~@1
+-_---+-"~+~~,j.JY)'_J_J_+---=~c:a.u~( ~G)_

~:-1::..::2~1::..::12=1:.:_01::..::0=U.:-4~L=lf~O:-N=G:..:.:T:-~~.H:..:.:O~A~N=G:----:-~=·:--_~ __ ~_~~~~~~~~~~w@@0@08)@~0®®@1 t-_13+-1_12_1_0_10_S_6_3+-N_GU_Y_E_N_~_J_M_Y H_A_NG +-__ __ t- __14-+-1_1_2_10_1_0_S8_3-+-CA __O_T_H_I_T_H_U t- __16-+-1_1_2_10_6_0_17_1-+TRA __-_N_T_H_t_M_I_NH t- __17-+-1_1_2_10_1_0_S6_9-+D_6 __ D_UY t- __1S-+-1_1_2_10_1_0_Sl_8-+-N_G_U_Y_E_N_T_H_I_B_IC_H +H_I_EN H_O_A_N_G __ +@
I~

C~) C~ 8) ®.

H_I_EN +-__ ---+----i-4[ ~~~I

V!2-=----r-:-~~~=-+ @@

CD C~)CD 8)@(jO)CDCD@1
(i' (~) (@I CD
@ (~) (D (1]) 1

-+ -+

!-~:_u_

~~::_Id4=.f--!-@ @CDCDCI)8)®CD

H_I_EU -++y(j*~t,1~q~'!t:_:!L~H::_P~--_+_..-<~=-,--.__!_-£-::-:-::-::-:at+___l@ @CDCDCD8)@CD !-Jli.____!!_~=~L_~~l1'~~at~lkLj-@ @G)(l)CDCD@@ __ -+-~~~=-=--~~=~~~=~@0@08)@@.®®@1 f__-!-~~10"f1~Jt,:.LOJ_+.;.;..=~:.:.:<);1I-' (D ·--!-_::G':::_)__::~__

t-_18_+_1-1-21-0-10-5-9-1~H-~-'N-H-~-O-.c------H-5-N-G-+-_~-~~~k~_~~~~~'~4~0@08)@@~®®@1 t-_19_+_1-1-21-0-10-3-0-1~~-·-~-I-CA---M------H-5-N-G-+--~ t-_2_0+-1_12_1_01_0_5_64_+L-E-~-1 M_O_~N_G +---_21--+-1_12_1_0_10_2_49--+-L_E_T_H_I_~_U H5_N_G_-+

H_lf_O_NG _ _+_--__+__-+N,.......,,~:::::L:=---J,L..+-_::_ fJ-'A-_+@ @Q)(1)CD8)@@OCDCD@)1 __+_---4-Vl--'--"\U::.II'Y1 .... 1~f"['_+TU...;.._-'cm-_+___=@ @

g~~.

G~~~) 8)

@@

e(~)
(D@I

+---_22--+-1_12_1_0_10_4_31--+-P_H_f!._M_T_H_A_NH _lf_O_NG H _ _+___ ~--23-+-1-1-2-10-1-0-2S-S-+T-H-AI--B-AO--------------K-H-A-N-H---+-----~

CD (~)

CI) 8) ®@

+-~ ~_IIt~-'Q::_:~~:::'):.:::;J_-+---=-@ __ @O:)G)(:DCD@@ @@CD(1)CDCD®@e

e (~) CD@I

(j) ~ CD@I CD (~) @I

~-24-+-1-1-21-0-1-03-1-6-+-D-A-o-v-O-D-U-Y------U-N-H--+---~--+:::_~~l::::__:,.,---+_::~~cU"'i;1---<

+---__~~1-1-2-10-1-0-~-3-+N-G-U-Y-E-N-T-H-I-B-k-H--------L-m-H-__ ---+-+ +-~~~~_-~~~~-~N~~~~~~00~8).@0®®@j 26 1121010524 'fRAN KHANH UNH ..8) @ CD (3:) t--2-7+-1-12-1-01-0-4-~-t--N-G-U-~-·N-~-I-H-5-N-G----W-A-N-~--~~-!-~-,~--!-~~~)-+@~v~@~@08)~@~®®@1

CD (,i)

® @ CD (~) CD @ 1

+---_28--+-1_12_1_0_10_3_15__+_N-G-U-Y-EN-~-t-N-G-Q-C----LO-A-N_--+ !---_+-vt>o;z;_;,.a!l---S-_L..!;R~CL\t'll---+@ C~) CD 0@@ ~:I-Q) ~--2-9+--11-2-1-01-0-3-68-+N-G-U-Y-E-N-K-H-A-N-H---------L-Y----__+!-l--__

if; (~)D (@l C

-+- __ -+I~-""":.::;;.:::c__-+--"Bc_:_:_aL+--+@ @(D(l)C)CD@@OJ C~~hL!<'I~,-/L-.!@~)

30-+-1_1_2_10_1_0_27_2-+N_G_U_Y_E_N_T_H_I_TU __ YET_~ L_Y

~------+_--__+."_,-'~~+_____,,.+~

CD (1) (I)

CD C~) (i01

C,i)@CDCDCI).'@1 CD ~I @ CD @ @

+---__31~1-1-2-10-1-0-62-1-+N-G-U-Y-E-N-T-H-I-T-H-UY--------M-AI ~------+_--_+=~=--I-I

.-d!- V>a4~,___\('0@(l)(l)CI)CD@CD@(I)CD@1 __ -+I--_-~

+---__32-+-1_1_2_10_1_0_45_6_+_T-RA---N-V-A-N-------------M-O-N-G--~---- +_---+-~L-!.~'--'L--+--__ ed4--1JI--f@@(1) 33 1121010264 TRA ~J YEN NHI ~llhl-C1; @ @ CD(3) t---~-+-1-1-2-10-1-0-~-6-+V-O--~-I-.H-5-N-G-----------N-H-I-----+--------+----+-~~~~~~~~~@@0@68)®@j®®@1

.A

CD

'$ (~)D@1 C CD(~) ~ @ " (~)


(D.@

35 1121010311 PHf!.M~ITUYET NHUNG {\1li«(1~ ~~ @~)CDG)--~CD_@@@)G)(D@I t--3-6~1-12-1-0-10-S-3-8+-TRA---N-T-H-I-KI-M-------O-A-NH--+-'-----+---+~,.---,~----::-fJ--+--=~::;--=;:)'1II~~+§2~_Q2_ (1) CD CD

0--~

In Ngay 06/12/2011

,E-CONGNGH~TP.HCM PHONG aA.o T~O

••••

0•

0•

0 ••
07851

00•0
Trang 2/2

Ma nh~n d~ng

DANH SACH SINH VIEN Dl/ THI DIEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Men HQc - Nhorn : CBGD:
STT

Quan tr] hoc - 215653 - 03


NguY~1l Th]

Ten lop

,i,

C7KT5

J",r:

(0505)
Ghi chu S.To ChIT ky SV Diem chIT To d~m yang tron cho diem nguyen

Ma SV

Hq Va Ten PH~M lE PHU PHUONG QUY QUYEN TAM TAM THAo THAM THAM THOA THUY THUY THU TOT TRANG TRANG TRANG TRANG TRAM TRINH TRUC UYEN VAN VAN

37 1121010505

Nay)')
~ ~

38 1121010222 LAM THUY 39 1121010239 VOTHI XUAN 40 1121010485 NGUYEN THI HoANG 41 1121010462 42 1121010554
HUYNH THI NGQC NGUYEN THI THANH

{)JL_

MmJ1rk -:»: ;_.;;r


~ ~ ~

~K
f-~

43 1121010226 VO PHUONG
44 1121010467 HUYNH THI War PH~M HUYNH MAl DoAN THI KIM PHAN THI TRAN THI THANH PH~M THI ANH NGUYEN NGQC HoANG THI THUY NGUYEN MINH NGUYEN THI THUY VO THI THU NGUYEN TUYET DoAN THI PHUONG lETHI THANH

45 1121010346 46 1121010322 47 1121010497 48 1121010461 49 1121010455 50 1121010466 51 1121010269 52 1121010260 53 1121010347 54 1121010365 55 1121010205 56 1121010532 57 1121010265 58 1121010337 59 1121010291 60 1121010553 61 1121010437 62 1121010501 63 1121010589 64 1121010236 Tong so 5V dl/ thi Can BQ Coi Thi 1

€~ ~dt,r ~ W;::-- B~ f-O~ro'fU~


l~
~ ~ ~
,~~

.\ht

Botx
~

V~

<lScLu
g&y
~~

~~

~l~
~"U£:
~ ~n}~

1tu£h
N~~

Ya:y ~cili ecJ.,


~du
I;._..

~~

NGOTHI lUU THI SiCH VOTHITHANH NGUYEN TUAN lENH LAP

~clu
!1.QVYI

vO
XUAN

4.otW
~

.se-

LE THI

NHU

Y
YEN

I«ftL~
60-11 /61
~

ram
~

edy

NGUYEN THI KIM

6Q~1

e U (:;) '
Ngay

50 baij50to

@®CD(3)CD 8) ~@(D CDC~)C@ @® (1~'<:3:) 8) ®-@. 1:2) CDCD@I G)~ g?(3)(D8)@@~<j)CD@1 'G2_0~g?:j'i2~~P (~,@ G) til <j) CD@I @ ® (1)~1) C~ 8) @ @ tI) C~)(~) @ 1 @(9) (1) (~) (D C~ @ @ fj (j) CD@I _ _ _-_-_ --~--.. @ ® CD<:3:) CDC~ @ @ @ (D CD(1])1' @®(1)(3) CD8) @ @@-(D(~@I @® (1) <:3:) 8) @ @8, (j) CD(@I (I2 @®(D (3) CDC~@ @(D~(DC@I @(9)(1)(1:l CD(~@ - @11 CD (~) @I _ @® CD<:3:) CD(~@ @ 'i (j) CDc@1 ~ (~ ® I:}) <:3:~ C~~8) @_@ «f) (j) CD(~ 1 \_'V CD<:3:) CD8) @ .CD CDC'D(0)[ _(j CE2!~D (~l 8) @ @ CD (~) CD@ 1 <:3:) @® I:}) (~)_(D 8) @@. (~) C~)@I @®(1)<:3:)(D8)@0<1CDCDC@1 G;! (9) (1) <:3)CD(~ @ @ ,I) (~)CD(@1 @(9)(1),(I) CD8) @.CD G) CD(@I @®(1)(3)CD8)@@j(])CDC@1 GJ ®(i;(:3) (:E)C~@ • (D (~) CD(1])1 @® 0) (:3:) j) 8) @. CD (]) (2:,\ @I ( @® (1) (3:) CD(~CD" CD C~)CD@I @ ® (1) <:3:) 8). eEl G) CD (~) CD@I @0") ,:}) (3) eEl C±) @ @ CD <}) CD @I @(9) (1) (3:) CDC~ @ @.(]:l CD@I @® (1) <:3)(D 8) @ @CDfi CD(~I CD G) CD8) @ (5 CD'(~) CD(.131 ... thiing .... 1.... nam .. ,1(}.l.!i
.. .. ........ .._.,_
-

r';

GVChamThi

t.e...

~~,

fvI cu' Thofih T()O fA


Ngay PHONG thiing

-=.
~
nam .

Ngay

+-£ ttU1~ )'}{R~


thang nam .

aA.o T~O

ClIA KHOA/BQ MON 50 5VH5 dat: TV I~ % dat: 50 5VH5 khong dat: • TV I~ % khong dat:
NH~N

xAC

I ••

In Ngay 06/12/2011

~,~i

fiN flwyet 9!Jm

CD KINH TE - CONG NGH~ TP.HCM PHONG DAo TAO

DANH SACH SINH VIEN


Di~m thi hoc
Mon hoc : QU3.n tri hoc
CBGD: Le Hu6ng Duong

mr THI

ky ( lin 1)

HQe Ky 2 - Nam hoc 10-11

Stt 1

MSSV Khiru Tu§n

HQva

Ten
Due

Ten 16"p C6TC02

S.tO-

Chfr

ky

SV

Diim
chfr

Diim

s&
IA-

Ghi chu

............ ·························v···········

Jr\ I '''''''-!o.a...r.Y

:.)

1-----1

..............................................................................................................................................................................................................·..··..·.·.... ·..·....':>.1..........···.·..···....·...........········· ·. ·. ....


T6ng's6

sv du thi:

..

s6 bai / s6 to:
Can h(> eoi thi 1

.
Can h(> eoi thi 2

Ngay ,,~... thang .. ~g_nam ...


GV Cham thi

9.. 0 \

Ngay ...... thang ....... nam ...... Phong Dao T~o

Ngay ...... thang..; .... nam ......


Xac nhan cua Khoa

~~

TS,

rJi' f!llti ¥ flmn

ce KINH

--

TE - CONG NGH~ TP.HCM PHONG f)AO T~O

0•

.• •

0•

0•

0•


07852

0 'C 0 0

• oe

Mi nhin d~ng

Trang 1/2

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI DIEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12
Ten lop C7KT6

Ghi chu

S.To

ChIT kY SV Diem chIT

To d~m yang tron cho diem nguyen

,HTE-CONG NGH~TP.HCM PHONG f>AO T~O

0 ••••

0•

0•

0 ••
07852

0 'C 0 0 • 0
Trang 2/2

Mil nh~n d\lng

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI f)IE'M THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12
Men HQc - Nh6m : CBGD:

Quan tr] hQc - 215653 - 03 tI"g, ']';.:: ! "Ij ;{),\ (0505)


HQ Va Ten Ghi chu QUANG QUYEN SANG 5lfONG THA THANH THANH THAo THAo THAM THOM THUY THUY THUY THUY THlf TI~P TIN TRANG TRANG TRANG TRANG TRANG TRAM TRAM TRI TRINH *NQ' HP 5.To

Ten lop

C7KT6

STT

Mii SV

ChO' ky 5V Diem chO'

To d~m yang tron cho diem nguyen

37 1121010550 38 1121010400 39 1121010382 40 1121010594 41 1121010556 42 1121010300 43 1121010447 44 1121010565 45 1121010313 46 1121010385 47 1121010254 48 1121010408 49 1121010454 50 1121010403 51 1121010586 52 1121010295 53 1121010297 54 1121010308 55 1121010495 56 1121010650 57 1121010426 58 1121010445 59 1121010512 60 1121010278 61 1121010425 62 1121010605 63 1121010378 Tong so 5V du' thi

LE NHAT LE NGUYEN THAo BUI

vO THUY

PH~M THJ HONG NGUYEN THJ TRAN THIEN PHAN XUAN NGUYEN THJ ANH PH~M THJ NGQC TRAN THJ NGUYEN THJ NGUYEN THJ TRAN THJ THANH LE KIEU PHUNG THJ NGQC PHAN HU~ NGUYEN NGQC LEVAN HUYNH THJ YEN LE THJ THU NGUYEN HOAI NGUYEN THJ BicH PH~M THJ KIM LE NGQC NGUYEN THJ BtcH HOTHJ M~CTHJTHUY

~O
Can

So baij50 to

ee Coi Thi 2
~I

~ ~

6 ~i h' h£~ Q»>t


Ngay thiing nam .
PHONG f>AO T~O

Ng~~a~g

}!.c}}n~

....~

xAc
So 5VH5 So 5VH5

NH~N CliA KHOA/BQ MON


dat: kheng dat:

TV

I~ % dat:

TV

I~ % kheng dat:

In

Ngily 06/12/2011

.....ce KINH
TE - CONG NGH~ TP.HCM PHONG f)AO T~O

•••• •••
0
HQc

00

Mi nh~n d\lng

07909

••
0
C?TCOl

00

• o.

Trang 1/2

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI DIE'M THI LAN 1

Ky

1 - Nam HQc 11-12 Ten lap

Man HQc - Nhorn :

Quitn tr] hec - 215653 - 04 (G504)

CBGD:

sn

Ma SV

HQ Va Ten PH~M THJ KIM NGUYEN HUYNH TRAN D~NG QUANG VOTHJ NGQC HUYNH CAO HO HoANG vO NGQC PH~M VAN NGUYEN TUAN NHAT HOATHJ NGQC U~THJ LAN BtH HoANG VAN BUITHJNGQC BUI NGUYEN MINH TRUONG HONG DUONG NGUYEN KIEU HUYNH THJ DIEM TRUONG THJ DAo THJ BicH LE HUYNH KIM HUYNH THANH NGUYEN NHU LUU KIEU LE.KIEU NGUYEN NGQC NGUYEN NGUYEN THJ THUY TRAN LY ANH NGUYEN NGQC NGUYEN NGQC PHAN HO'U NGUYEN NGQC D~NG THJ PHUONG NGUYEN THJ THU DINH VAN ANH CHAU DONG HA HAl HAN HIEU HoANG HU~ HlfONG KHANH LANH LAM LOAN MY MY MY NGAN NGAN NGQC NGQC NGUYEN NHI PHAT PHU PHUQNG QUANG SANG SANG TAl THANH THAo THAo THI~N THQ THU

Ghi chu

S.To

ChIT ky SV DiI~m chIT

To d~m yang tron cho diem nguyen

1 1121020254 2 1121020478 3 1121020189 4 1121030237 5 1121020096 6 1121030095 7 1121020474 8 1121020392 9 1121020029 10 1121050024 11 1121020199 12 1121020032 13 1121020276 14 1121030281 15 1121020204 16 1121020146 17 1121020206 18 1121010094 19 1121020023 20 1121020245 21 1121020079 22 1121020354 23 1121020374 24 1121020265 25 1121020248 26 1121020404 27 1121020360 28 1121020379 29 1121020452 30 1121020216 31 1121020040 32 1121020062 33 1121020220 34 1121020406

.@J

35 1121050026 TRAN HO'U

••

36 1121030263

BUI THJ

In Ngay 09/12/2011

---

..'

';f)KINHTE-CONGNGH~TP.HCM PHONG f)AO T~O

0 ••••

0 •••

00•
Mi nh~n d~ng 07909

0•

00•0
Trang 2/2

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI DIEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12

Mon HQc - Nh6m :


CBGD:

Quim tr] hec - 215653 - 04


(G504)

Ten lop

C7TC01

STT

Ma SV

HQ Va Ten THl)C THUY THUYEN THLf

Ghi chu

S.To

ChIT kY SV Diem chIT

To d~m yang tron cho diem nguyen


.

37 1121020228 NGUYEN THJ NHLf 38 1121030287 TRAN THJ eicH 39 1121020163 PHAN

MY
dI&;-

40 1121020280 NGO THJ XUAN 41 1121020471 42 1121020251 43 1121020436


44 1121020325 NGO THJ THANH THUY NGUYEN THJ NGUYEN THUY THU DOAN THJ NGQC NGUYEN THJ eicH

I\~

TRANG TRANG TRANG TRAM TRAM 'fRAN TRINH TRINH

»c:

~
,~

45 1121020230

~~

46 1121020232 TRAN PHLfONG 47 1121020018 48 1121020067 49 1121020172 50 1121020047 51 1121020174 52 1121020328 53 1121020176 54 1121020271 55 1121020179
PH~M VO HOANG TRAN THl TUYEr NGUYEN ANH NGUYEN THANH

h1Z
~l2-',?/

ru
TUNG VAN

7\1/__fu

SU SU
LY

DUY THUY

vO THl
DUY CHi

1\rWV

VAN . VI EN VINH

0\~
~
_

VMJ-v

NGUYEN

vO

HOANG

YEN

Tong so 5V dl/ thi ..... O=-5c..: __ Can BQCoi Thi 1 Can

So bai/50 to

ee Coi Thi 2
"\.F .

.@ CD(~) CD0@0(j_)CDCD@ ~d.u w~) CDd:) CD0 @. CDCDCD@\ r~G) (l) @ 0 (j_) C~) D@> [ C C±)OG)CDCDCD@\ t'\tr~N W 0 CD ('0@CD (1) 0) C±)@. m C~)CD@\ ~ • $ CD(~)!12 C±)@ 0 (j_) (~) CDC@ [ w0.CI~~)i~ ~ @0.G)CD@[ ~ w@CI) <2) CD0@0_G)CD@[ ~ ~a1 (i) @ CI) (2) CD(l) @ 0 • CDCD(i0[ Hrll w~) CI). CD0 @ 0 (j_) (}) CD@)j --JaL w_@CI) (1) OJ 0@0@i CDCD@J i:ol1 w@ CD(1) CD0 @ 0. (}) CD(1])\ &ti, w@CI)CD CD0 ~ 0.\ CDCD(~t • @ CI) (I) CD0 @ 0 (j_) (}) CD@_I w C§!_ ~~\g) CD(±) @ 0 ., (}) CD@ \ 0@ CI) (~)(I) 0 @.(j_) CDCD@\ ~ W @ (i) C~)CD(l) @ 0 <Il CDCD@ \ ~ f{(l~ G) 0") CI)(~) 0.0 CDC~)CD@\ (~~(±)@ (}) ~ CD(D@I w@CD Ngay ..1.0... thiing .. :1..... nam .. ~ .. I~

_._

-_ __
..

e~

e~

:/;/fd

~t1f;l#r
l'

~~ '--IWV ~
nam

0-

j1'
Ngay

rliJ1~
thiing

I?d?~
nam MON .

Ngay PHONG

thang

xAC NH~N CliA KHOA/BQ So 5VH5 dat: So 5VH5 khong dat:

f)AO T~O

TV I~ % dat:
Ty I~ % khong dat:

TS.rJJj

flit! fltIIJIl !ian

••

In Ngay 09/12/2011

CD KINH TE - CONG NGH~ TP.HCM PHONG DAO T~O


07908

COO

0•
Trang 1/2

Mi nh~n d~ng

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI f>IEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12

Man HQc - Nh6m :


CBGD:

Quim tr] hoc - 215653 - 04


(G504)

Ten lop

CSKT08

STT

Mil SV

H9 Va Ten D~NG TH~ HoAI

Ghi chu

S.To

ChIT ky SV Diem chIT

1 0921010106 Tong

so 5V du' thi _OI,.L.L1 __

V"~
_J~",-1.1-_

"

To d~m yang tron cho diem nguyen

@@CDG)
GV Cham Thi ~,

....

So bai/50 to
Can BQCoi Thi 2
~/

Ngay.:1.o ... thcing.. :1.... nam .~1!2.

..

8) ® CD. -

(]) CD@

Can BQCoi Thi 1

~;, ~hku ~I'


Ngay thcing nam .
PHONG DAO T~O

==--=:Ngay
So 5VH5 dat: So 5VH5 khang

xAC NH~N ClIA KHOA/BQ MON


dat:

:e..
f

tht!9

ill ( tJ-t1J
~am

r:1

TV I~ % dat: TV I~ % khang

dat:

...

In Ngay 09/12/2011

CB KINHTE-CONG NGH~TP.HCM PHONG BAo T~O

0 ••••

0 •••

00•
Mi nh~n d~ng 07910

COO

0•
Trang 1/2

DANH SACH SINH VIEN Dl!THI DIEM THI LAN 1


H9C Ky 1 - Narn H9C 11-12
Ten lop C?TC02

~--1_-------+------------------------~-----4--~~~~~~~--+ /;:;);/ ~&~ 0 @ CDG) (~)(~ @ 0 @ G) CD @ ~--~------_4------------------------~----~----~~~_+~~~ ~--~------_4------------------------~----~----+__l---,7Qo::;,f.,'T"---+~ Qa~lt;:}-__! 0@CD G) (~ (~ @0,..CDCD@1 l-~+===~__:_:_:.::__::._:..:..=..~= ...:::....::::= __ -+ ----+ +-I<3~~~P;:::::~ilf\t_g'd 0()CD (l) (~ 0 ~ 0 CD C~) D@I 'w.nl+ ( t---1_-------+------------------------__+----_+--___l__:[)~~+-t1r--L-_+...I..--C ~!:...!...f.0"t0 f\t~a~. (~)(~)(~ (~ fi) 0 (~)CD@I ~--1_-------+------------------------__+----_+--___l_____...--r____o__+...,..,__..____!-@S12- (~ 0@CD (12(~)CD@I CD (~) t-~~---__+~----------_+-*-N-O-H-P~-__!K~~~-~__+~~)~_+(=~@00®0@0@~®~ t-_+-+-_!__--_!__-+-~a~~~I-~·-'g~J+___+ CD(~) C~ 0@G) • (~)CD@I 0@ t-_+1---s-__ -+---::;;o..j..-;.Jr+~~_____,t__'\lliW)-:-l___,._______f 0@CDG)CD0@0(.DCi>CD@1 (D@I ~--_+_------_4------------------------_+----___!-----+__i-=::7~~:--_+__;~~!=-__!C'::.:::::v.-@ CD (~) (~) 0@. .::o .. CD@I t---+---------+-------------------------+--------+----I~ <:'~L'===_gB:...::..:.;%:1__+0>0) CD(~)(~ 0@ 0ei\ (~)CD@I
~.L._. __

Ghi chu

S.To

Ch9; kY SV Diem chG'

To d~m yang tron cho diem nguyen

t---1_-------+------------------------__+----_+---

,_..-!~!!._=.V:=l.._41

(~0@

CD (~) (~ (~

® 0 cD •

ch (~)

~-~---~-----------~--~~-~J~~~~~~~_~+l~~00~ill~@0'®®@1

J__::_J_.::~~~~~~~---~~~_j-----l-~jj~J~,II1~.~Ll!g~~TU(j)
t-_+-

!J) G) ~~ 0@0(i)G)CD@1

~-----------_!__--+_-~A~1~::L--~g~~~:..:'+___+0 ~) CDG) (~ 0@0"CDCD@1 t---1_------_+------------------------_+-----4--~~~""'~q::::....--_h._~-Q,u-. r__ _!0@ CD(~)C~ 0@.CDG)(D@1 t- __+-+ -+-+_____!-l-~&..;."_~__+__B'-'!..I.ID,.......u~L2...~(iJ(~) CD@I @Q) G) C~.@CD CfJ t- __+-+ +_+--_+...<:.-I~~_+~--u:f\{~lo..~,~~0 CD C~ • 0 (1)(~)CD@I @CDG)

~--_+_------~------------------------__+----_+--~-~fvW1~--~~~CLU::::f=-_! (0 ~) (~) C~ @CI)(1)G)CD@1 ~--_+_------_4------------------------_+----___!----~-----:::-n__,__--_J_!_.\\l~a'--''vv~ ~) Q) (~) C~0 • 0 CDG) CD@I (i) ~--_+_--------+------------------------_+----___!----h'N_,JL.<tr\J.,.,.....--~~~CLu:':(~__! 0@(D CD(~) C~ @<8CD(1:)CD@1 I t--+-----+-----------___!---i---+__ (--:: l'b-~:___1_1~~-~0 @Q) (i) C~(~ @ 0 (~)fBi CD@I i-O--+--+ _+----___!----!---,--..--_+------!L_:(i)~ Q) (~) (~ 0@0(1)CDCD@1 @ t----+---------+------------------------_+----___!----J---il i----+---------+-------------------------+------!----~~---+~~~f t- __+~------------------------_+------+---jv~J"I~""':::::..-==!--~~=M~;J.-_!0 @ (1) (~)(~)0@0(I»G)CE)®1 ~--_+_------__+------------------------~----~--____<~h-I'f'../_!,l;=>!w~_'_'==\-~_+_-'~::.::a.L="_! C~ @.(1)G)CD0])1 0~) ) (3) C~ Q ~--_+_------__+------------------------~----~--____<I~~~~~·/--_+_G=~i~~~0@00®0@00®e@1 ~--_+_------__+------------------------~----~--____<!_{)+_"_'I~'b_(/-L-/.J_C"""""·h:,.;.,..:-l/.!-V\~0 (52. (j) (~) 0@0(1)G)(8(@1 ~--~------_4-------------------------+----~----+__p:u.j~ U9~YI"'if-lY"~~[-:? d~Lu.f-.-l(iJ@Q) G) (~ C~ C0 0 .~ G) CDc@1 t--+----~-----------~---i---+__~~=F=-(}-1_I~.!...1 ~1--!0 @ Q) (~) (~ 0@0(1).CD(@1 ~--_+_------_4-------------------------+----~----+__~ .d-\rl\c~f,___+--:- @Q)(1:) (I) (~ @0CD.CD@1 ~+'{ __ __! (~ i- ___+_--------+------------------------~----___!----t_=~~~!L---+-~-+---__!(iJ ~) Q) (~) 0 CD@CDI>CD@I ~--_+_--------+------------------------~----___!----+__<"I~""'tt-:-=--+I ~~-f---+ (0 ~) Q) (~) (~ C~@0(1)@!CD@1 t- __+~------------------------__+----_+--___l-~""'!::--~;.....-.,.-_+JOYY1.:,..._.____! C~0@0(1).CD@1 0 ~) CD(D l-__.::.:+===::....j.__:_:_:~.:...:..:::...:..:...:=_:.:::____ __:_:_::..::..:.:_:__+-*-Na:-. ==+C?_:!..~dM;:::(=_=__! CV(D CDCD0@i)CD(1)CD@1 _H_p+- ~I {jiZln~~@f_' 0 .L. IJ1L_'-'==- __·__l_15_~__ _ 0@ Q) (~) (~ C~ @ • (~)CD(D@I
L._ __ -'---'_L_ __l

~~ ____J.!M-=--:.~u,-:::-'~l.:_r, G2@ 0 q2(~ G)@0g_)CDCD_1 ~ dtl~ (0@(DC~)(D0@0(1)(8).c@1-


,~HTE-CONGNGH~TP.HCM PHONG DAo T~O

0 ••••

0 •••

0 0 ••
Ma nhin d~ng 07910

COO.
Trang 2/2

DANH SACH SINH VIEN Dl!THI f>IE'M THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12
Mon HQc - Nh6m : CBGD:

Quim tr] hoc - 215653 - 04


.
HQ Va Ten

Ten lap

C?TC02

(G504)
Ghi chu THAo THAO THAO THU ToAN TRANG TRAM S.To ChIT ky SV Diem chIT
\~

STT

Mii SV

37 1121020090 38 1121090011 39 1121020160 40 1121020270 41 1121020166 42 1121030301 43 1121020045

LETHl THU NGUYEN THl THU PHAN TH1THU TRUONG NGUYEN ANH PH~M

ouoc

CHAU THl THUY PH~M THl THUY TRAN MINH PH~M THANH ~TAN DUONG

44 1121050001
.45 1121020434

TRi
TRUC TRUNG TRUNG

46 1121050043 47 1121020492 48 1121020505 49 1121020281 50 1121020327 51 1121020236 52 1121020173 53 1121020329 Tong 55 5V du' thi

NGUYEN HoANG NGUYEN THl cAM NGUYEN THANH PH~M THANH NGUYEN THl MQNG TRlNH THl KHANH NGUYEN THl,lY THAo

TO
TUAN TUAN TUYEN VAN VY

_!5~1,-- _ _

W@ CD(:3:) 0) 8) ® 0 CD(~)6) ® CD ~aL 0@ CD~:'1) (~®. Q) (~)CD(~I ~ 0@ CD(:3:) Ci')8) ® 0@ (~)CD®I ~ (1" GJ_ -~D)<1)(i)8)®00(De®1 \V"\ w@CD (l) 0) (~® 0. (1)CD®I tw.::G2_@CD1~\ 0)8)®0Q)OCD®1 ~9c_ ~ v-J£~ (1) CD.1 \\AU~ @ @ Q) <1)CD8) ® 00 ~ 1% 0@ CD(I) CD8) ® 0.~) CD®I w@CD(1)CD8)®0Q)e>(D®1 ~ ~ I~ lScU1 w@ CD(1) CD C~ ® 0 ~ (1) (~) ®I 0@CD(1) CD(~® 0. CDCD(0)1 (~ ~ L~ ~ w@Q) (I) CD(~CD 0 (D~ CDc@1 L )A~~ ~ w~) CD(i) G) (~® CDe (~)CD®I <5£iu w@ CD(1) CD8) ® {j(D CDCD®I I~ I-'lA"~ (D..W' W@ Q) (1)CD(~® 0 Q). CD®I 't lat~ 0, \n 0@ CD(1) CD8) ® 0 Q) (1). ®I d,,«'/ 0@CD<1)CD8)®0Q)(1).®1 ~,. Yl

m~~~.,

To d~m yang tron cho diem nguyen

~- e~
-.:.;.--

eaL

Ngay ... tQ.. thiing ....

O.J.

nam .... ~.I

,;l,.

Can BQCoi Thi 1

GVChamThi

~
Ngay Ngay thiing nam .

. ~Q'

thang

ryru~

nam

r}Jl~
.

PHONG

DAO T~O

NH~N CUA KHOA/BQ MON 55 5VH5 dat: TV I~ % dat: 55 5VH5 khong dat: TV I~ % khong dat:

xAc


§
r

In Ngay 06/12/2011

•ce KINH

TE - CONG NGH~ TP.HCM PHONG f)AO T~O

0•

00


07911

0 0 0•
Trang 1/2

Mil nhin d,ng

DANH SACH SINH VIEN Dt! THI £HEM THI LAN 1


HQcKy 1 - Nam HQc11-12 Mon HQc- Nhom :
CBGD:

Quan tr] hoc - 215653 - 05


(G504)

Ten lop

C6TC04

STT

Ma SV

Hq Va Ten TRAN THJ NGQC DAo

Ghi chu *NQ'HP

S.To

ChIT kY SV Diem chIT

To d~m yang

tron

cho diem nguyen

1 1021020671

.@CD
.... ~
GV CI'tJ'."Thi

(1) CI)@@ CDCD CDCD@


.... ~ .. !... ~.I~

~~~~~~~~~~~~-5-5-b-~i-/5-5-~-' Can BQCoi Thi 2

~~~~~~~~~~~~~~~-M-~~·y~.a

Ngay thiing PHONG f)AO T~O

nam

..

Ngay thiing nam .. >eAC NH~N ClIA KHOA/BQ MON 55 5VH5 dat: Ty I~ % dat: 55 5VH5 khong dat: Ty I~ % khong dat:

~QW'j

In Ngay 06/12/2011

.4HTE-c6NGNGH~TP.HCM PHONG £)AO T~O

••••

0 •••

0
Mi nhin d~ng

00
07912

COO

Trang 1/2

o.

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI f>IEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Man HQc - Nh6m :
CBGD:

Quim tr] hQc - 215653 - 05


, (G504)

Ten lop

C?TC03

STT

Ma 5V

HQ Va Ten NGUYEN HoANG TRAN THl KIM NGUYEN TRAN BAo HA DUC NGHIEM TRUYEN TRlNH TRAN THl KIM NGUYEN VO PHUC TRAN THIEN DlfONG THANH HoANG TRAN THl ANH MAlTHl VAN WONG GIA NGUYEN LAN LlfONG ANH ANH CHAU CHIEN CHUNG ClfO'NG DUNG DUY DINH HAl HAl HANG H~U HUY HlfaNG KHANG KHANG LINH LINH LOAN U)C MY NGAN NGQC NGQC NGUYfr NGUYfr NHAN NHAN NHI NHUNG NHlf NHlf NHl)'r PHI,ING PHlfONG

Ghichu

5.TO' ChG'kY 5V Diem chG'

1 1121030305 2 1121020437 3 1121020255 4 1121020461 5 1121020290 6 1121020050 7 1121020336 8 1121020186 9 1121020519 10 1121020110 11 1121020396 12 1121020430 13 1121020021 14 1121020030 15 1121020053 16 1121020297 17 1121010010 18 1121020033 19 1121020424 20 1121020143 21 1121020002 22 1121020205 23 1121020207 24 1121020208 25 1121030284 26 1121020305 27 1121020003 28 1121020426 29 1121020480 30 1121020308 31 1121020403 32 1121020518 33 1121020151 34 1121020152 35 1121090089 36 1121020154

vO

NGUYEN LAM HO UYEN NGUYEN BINH PHlfONG PHAM THl THANH NGUYEN THANH NGUYEN THl NGQC TRAN THl THIEN HUYNH KIET TRAN THl KIM NGUYEN THl TRANTH1THU NGUYEN MY NGUY~N VIET MAl OOTHl YEN HUYNH THl cAM PHAN THl HUYNH TRlfONG KHANH NGUYEN MINH NGUYEN THl PHI

00 THI,IYTHUY

CDG) (~)(~ @ • (!_--j (~) CD@) ~ Rk 00 CDG) (JC~ @@.(DCD@I 0@8CDG)(D@1 ~du ~G)(~) .0 CD(3)CD0@@ Q) (~) CD@I cr.'-IN~ @ <t?du Gd_@ CDC~L~~_0@. 0) (~)C~) I 00 CDG) CJ0(1)(!_-)CDCD@j ~ ~ .0 CD(~)CI)0 @ @ CD @) CD@I ~ (\\a~ 00 0 (~)CI)0 @ @ I:I> (~) CD@I 0'h i.t. f1kvv 00 CD(i) CD0. @ei) (~)CD@I " :.LIM.. ~ @~) (1) (~) (J0 @. c6 (~)CD@I r ~ (\l.aV) 0 (1) (3:) (J (i) • @ (1) (~) CD@1 .\\Jtbl 00.' (i) CJ (V CD@ CD@) CD@I <it" 00 (D (i~ 0C~@.(2)~)CD@1 QU ~ ~ BteZ 00 CD(~)CJ0@@G(})(D@1 Ydu~ 000(2)00@@.CDCD@1 I~ CJ0 "JH- <hl.t 00 0 CD<il C~)C~ @ fI}(D @) CD@I1 (Y.) CD(1) @ (Ii CD(~)CD@ ~ f~ CD@I 1~.~ Nl1c.-VV\ (9 1::2) CD(i) 0.@(D ~ thtJ 00 CD«I CI)0@@(2)(})CD@1 (1) (I)C~ @@<DCDCD@I f~ !0L 000 00G) <i) (J0@O(2)(DCD@1 ~ ~ ~:;::r (\[a_'-VY1 00G) (3)CJ0.@0)Ji)CD@1 (ij~. I(\[a~ 00G) (i) CJ0@@(2)(})CD@1 _.- _._S~ 00 CD(~)(J0@@8CDCD@1 (§) CD(i) (~)0 @ I) (2)CDCD@I ~ ~ <?d,. 00G) (D(~@.~'(D(D@I ~ 1/{U~ Ba1 GS-@d5(1:)CJ0@ @. (~)CD@I ~ Ic~\~ 0~(D (3) (D(i)@@0)(~).@1 G) t::.~~ '0'- G)(3) 0 @ @ (2) C~) CD([01 ~ (3)CJ0 @ @ (2) C~) Dc®1 C l\A?r 00. ~ ~ , .0 (1) (i) (I) 0 @ G) CD(~)CD@I C~ @ @ (2)(~)CD01 lV/ \VU}, 00G) LNfu NavYl @0 CDC~) D0. @ (1) CDCDc@1 C t-tttA, (§) G). CD0 @ @ (1) CDCD@I C ~oL 00 CD(3) CJ C~ @. (2)C~) D(@I ~ .0 G) CD0@@(j)(D(i>@1 (3)
~~n
II.

..A

C;~

o0

To d~m yang tron cho diem nguyen

»s:

'-'

.s-.

,~~

~-

_ ..

..

--.._-.

----

~-

In Ngay 06/12/2011

,m TE

- CONG NGH~ TP.HCM PHONG BAo T~O

0
07912

COO

•0
Trang 2/2

Mi nh~n d,ng

DANH SACH SINH VIEN Dt/THI f>IEM THI LAN 1


Hoc
Mon Hoc - Nh6m : CBGD:

Ky

1 - Nam Hoc 11-12


Ten lop C?TC03

Quan

trj hQc - 215653 - 05

',,'-,

(G504)
Ghi chu PHVONG S.To ChIT kY SV Diem chIT ~ ")~ To d~m yang tron cho diem nguyen

~--+-------~----------------------~------~--~~--~~~~
PHVONG

r---~-------+----------------------~------~--~L_---+~~-+ t- __ -t-+QU_A_N __ -+ f-- __~~=---=-.... ~+_~.'l.:(aU~') -----+

,-NJ-"WI GJ ® CD (3) IJ) 0 • CDCD CD CD @ ~ GJ ® G) (3) CD 0 ® • CD CD CD @

(:p 0 ® Cp • (1) (D@ TAl ~ ~ GJ 0 CD (3:) IJ) (1) ® <I> CD (~) CD @ ~--+_-------+-----------------------~----~L---~~--_L~~~. ~ .@@@00®CD0®(D@ ~--+_-------+-----------------------~----~----f__~~_L----_4 THANH I~y. ~cfu GJ @ CD (3) CD 0 ® I} CD (i) CD @) ~--+--------+------------------TH--A-O--~----~~--!--~~~ ... ~c:,-----!--r:\!...::-. CI) (~ • CDCD CD CD@ J--n,~~"':"'V\-4GJ CD (3) ~)
THAo ~--+_-------+-----------------------~----~----~~~_L~~_4

~(::P(l)

GJ CD (3:) CD 0 ® CD• CD CD C@) THAo ~tttC Ta(YY\ GJ @ CD (3) G) C~ ® CD(~) e\ CD @ ~--+-------~-----------------------+----~--~~~~~~...:......:...~ THAo 0~P~ c;C£U GJ @ CD (D CD (1) ® ~ CD (~) CD @ ~--+-------~-----------------------+----~--~~~~~~~~ T~ ~@@@00®CD0®®@ ~--+-------~-----------------------+----~--~----_...::_~----~~ THV ~ Na~ GJ@CD(3)G)0(@CD0(~)CD@ t---+-------~----------------------_+-----+--~~~~~~~~. TRANG~ NctVV1 GJ @ CD (:3) CDC~ • CD0 (~) @ CD ~--+--------!-------------------------+--~~--~~~~~~~~TRINH Ut--::£ f'lltVY' GJ @ cD ("3) CI) C~ (8 CDCD G) CD @ ~--+--------!-------------------------+----~--~~~~~~~~ ~--+_------_!__-----------------TR--lf-O-N-G_+----~--_____"r_At-'='~;z:....--.....j.....lN-=IO'~.~~ GJ ® CD (:3) CD 0 (ii CD0) (j:) CD@ NaNG ~ GJ @ CD (~) ci) 0 • CDCD CD CD @ t---+--------+------------------------!-----~-----j~:::........!~--+'--.!'!<!...JLjCl+ .- .. VAN eat GJ.... CD (:3) CD 0 ® CD.. CD CD @ @ t---+--------+------------------------!-----~-----j~~--~==~-+ .. ~ VY \9u Na~ .. @ CD.. (I) C~ • CDCD CD CD @ GJ ~ ~ (D r----t--------+------------------------+-------jL---+--~+_-+-~~~ ~ ss 1121030277 HoANGTHJNGOC YEN ~ (\(am GJ @ CD (I) (~) 0 I) CDCD (~) CD @ r----t--------+------------------------+-------j----~~c:,--~~~~ S6 1121020389 NGUY~N THJNGOC YEN 91!!-- Nt VY1 GJ @ CD (I) CD 0 • CDCD (~) CD @ _L~~~L---------------~==~~----L-----_L~~~ Tong 50S., du thi 8~/~ So bai/Soto \_r:::7 J / Ngay~~L.b tMng ... n..!.. nam .... £to.lfl .... On

I~

eah

w.r.

~~N\

L_

__

Can I

C~l

./',1"-"

Can BQ Coi Thi 2

. \...,./

GV Cham Thi

-_.j{.Jky
Ngay
PHONG BAO

~...-()~~
nam

{lIhA .... ~
""" ~-.

-= ~{)1J1 n' '"gay tang


AI •

~ nanr
MON

rs

tMng T~O

>CACNH~N ClIA KHOA/BQ

So SVHSdat: So SVHSkhong

Ty I~ % dat:
dat:

TV I~ % khong

dat:

•••

In Ngay 06/12/2011

Cf)KINHTE-c6NGNGH~TP.HCM PHONG f)AO T~O

0 ••••

0 •••

0•
Ma nh~n d~ng

00•
07913

0 0 0•
Trang 1/2

DANH SitCH SINH VIEN Dl/THI f>IE'M THI LAN 1


H9C Ky 1 - Nam H9C 11-12

Men H9C - Nh6m : CBGD:


STT Ma SV

Quim tr] hcc - 215653 - 05


(G504)
HQ Va Ten

Ten lap

ClTC04

.,.--1 1121020005 /2 1121020422 1121020106

LEVI~ PH~M THE PHAM LAM THUY TRAN THJ HUYNH THJ THUY NGUY~N THJ HONG LAM THJ sAo TRAN THJ MY LE KHANH TANG HO cAM LE THJ THUY PHAM THJ THUY TRAN £)INH HAl TRAN THJ NGQC NGUYEN THJ MY TRAN THJ THANH £)OTHJ MY PHAM THJ KIM LE HO'U DUY NGUY~N TRQNG LAM THI THANH NHAT DUNG DUY .,,_ DUYEN "DUONG ....... Dlf.ONG _ £)UONG--::- GIAu HANG HANG HAu HU~
<,

V3
.r--s
I~
~
__8

_.--4 1121020183
1121020487 1121020370 1121020185 1121020104 1121020448

_-g
-11 _-t2
-13

.,..--101121020109 1121020190 1121020028 1121020191 1121020086 1121020371

___ 14 --15

---

'-. ..........

16 l121020070 1121020294 1121020344 1121020298 1121020475

t---

~7 ~8 Vl9
.~O

<,

<,

KHANG -<:j.. KHANG KIM UNH MAl MAl NAM NGAN NGQC NHAN

<,
~

I-- 21 1121020472
1---'23 1121020203 I--- 24 1121020087 1----25 1121020303
I-

,.k3} '''ll21020384 HoANG

t.
<, <,
<,

_.. f...I----

"....

HoANG THJ TUYET PHAM THI QUANG TRAN HUYNH £)ONG NGUY~N THJ KIM LE THI sicH TRAN THI TRQNG NGUYEN THJ cAM

26 1121020148 27 1121020036 28 1121020425 29 1121020463 30 1121020432

<,
<,

-,

NHUNG'-..__ NHUNG ....... OANH II. PHl)NG \:_ PHUONG""'I--QUYEN TAM


-I<,

-~

....
....

f.--

vO THJ HONG
PHAM THJ HoANG
r-nl;\IY IYIlI~n

I- 31 1121020212
!
'':1

33 1121020213

£>INH THJ KIM NGUYEN

I- 34 1121020315
!------ 35 1121030225

vO MINH

va

LE HoANG

~36

1121020394

NGUYEN CHi

<,

In Ngay 06/12/2011

...INHTE-eONGNGH~TP.HeM PHONG f)Ao T~O

0 ••••

0 •••

0•
Mil nh~n d~ng

00•
07913

00•0
Trang 2/2

DANH SACH SINH VIEN Dl! THI f)IEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Man HQc - Nh6m :
CBGD:

Quim tr] hec - 215653 - 05


TI

Ten lap

C7TC04

,(G504)
Ghi chu THANH S.To ChIT kY SV Diem chIT To d~m yang
--

SIT

Ma SV

Ho Va Ten LY PHlfac

tron

cho diem nguyen

0@ CD(~)(D(~0 0. CDCD@ THAo .......-38 1121020399 NGUY~N eiCH HOAl: ( <, A 11k- (\ld~ 0@ CDC~)D (~. 0CD (1) (D@j 1121020222 PH~M NGUY~N THANH THAot-' fuL 0f)(D (:3) (D 0 0. CD(~)CD@j ~ ~~ -, TRAN THJ THANH THAo /40 1121020322 'Uu @@ CD(~)(D (i) 0. CD(~)CD@j .1 I~ r 1121020224 D~NG MINH THONG' I{ /41 /Y{" TUVY'l 0@CDCDrj)0 0 0CD fl)CD@j 1'--THUY 1121030116 NGUY~N THJ BE /42 1~. r ~ {,f. o @ CDG) Q:~00 0 CD(~). @j /f " "'\ THUY ,..-43 1121020081 NGUY~N THJ THU ..( ~r---\)~ d'\i~ 0@G)(:3:) G) (i) 0 0 (j) CD"@I _.--44 1121020486 LETHJ THUY .... 1',f r----1 fl.bt- C~ IV') 0@CDG)(Dei)00CD(De@1 THlf ....-- 1121020324 NGUY~N HoANG NGQC 45 A . C)i'I/ ICJ\i~ 0C§) CD(:3:) G)0 0 0CD CD(I)@I <, If ~ THlf V46 1121020091 NGUY~N va SONG TCLVVl (0) CDG) (D00 0(Df@CD@1 j~ THlfONG-" 1121020476 TRAN THJ HOAl: ~7 -raVY1 o (§)CDCDo Ci)0 0 0) (@CD@j __ 48 1121020082 OOTHJ MAl TRANG ) ,::'~ r~I MO'O')' 0@ CD(:3:) (I) 0 0 0 CD(~)CD __ 49 TRAM 1121060029 TRAN THJ HUYNH "0 CD(~)(D.I --1 Cicp;- \Ad~ 0@CDG)CD00 ~ _-----, ruN --50 1121020233 va QUE (~)C~iD 0 CDCDCD _I V \AJ[, o @ C1~~2 A TRINH .., V51 1121020326 NGUY~N THJ L~ o (§)g)(~\(;D 8? 0 0 CD• CD@ I '" If. .._~ - ~ TUYET ( ---- 52 1121020368 NGUY~N THJ ANH A LV Lift 0(§) CD(1-) D Ci)0 0 CD(12 CD_I ..... - 53 1121020442 LE HOTHU vAN A ~hll.rL- IdH~ 0@ CD(1-)(I) (~0 0 CD(]). @I f-- 54 1121020175 va THJ WONG VI /, (~0 G)e G) CD@I L; 1~a1 0@CD(1-) " ~ Tong sO'SV du thi __.£,-3t.L-__ Ngay.::1.Q .. tMng ...-:1.... nam ...!JJJ.. tlt SO'bili/S5 to --tJ"Jh::T1,,__-......
-37 1121020116

e:

<,

..

<,

--~

GVehamThi ~Tbil

~~

Ngay
PHONG

thang

nam

..

Ngay tMng v;3m xAe NH~N ellA KHOA/BQ MON


SO'SVHS dat: SO'SVHS khang dat:

~ r+Ji

rm"'9
.
dat:

f)AO T~O

TV I~ % dat: TV I~ % khang

In Ngay 06/12/2011

CD KINH TE - CONG NGH~ TP.HCM PHONG DAO T~O

00•


Ma

o•••
04071

0 0 0•
Trang 1/2

nh~n d~ng

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI DIEM THI LAN 1


Hoc

Ky

1 - Nam Hoc 11-12 Ten lop

Men Hoc - Nh6m :


CBGD:

Qulm tr] hoc - 215653 - 08 Tran HiIu Trilln Huy (H036)

C7TC09

STT

Ma SV

HQ Va Ten

Ghi chu

S.To

ChIT kY SV Diem chIT

To d~m yang tron cho diem nguyen

1 1121020613 HUYNH vrer CHANH ~--~------_+------------------------~----_+--~--~~_L~~~ ~--2~1-12-1-0-20-6-6-5 +_PH-~-M-N-G-O-. C uy_E_N __ C_HI ~----_+--~I~--3~1-12-1-0-m-6-4-5+_~-U-Y-~-N-H-O-A-N-G---------D-~----~----_+ ~-4+_1-12-1-02-0-59-I_+_M-A-I-T-HI-.

cf:>-

G ® CD (]:)

CD 8)

@•

CD (1) CD @

~~~::____ -!-8-=---().___"{y_,___! G ® CD

q) CIl C~ @CD.CDCD@1
CD

__ ~I~~.~~~~~~~::---!-S~~-=---~0G0@08)@.0@®@j CD (]:) (Il C~ •

DI_N_H_~--__!~-t__'p~~~i::--_!_~--::-::-.:..:M-_+@~

CD C~) CD@1

~--5~1-1-21-0-m-5-7-I+_N-W-Y-~-N-T-M--O-~--T-HU-·Y-----D-~-a_N_G __ ~----~--~~~~--~s~~-r--~Gill9@08)~.0@®@1 ~--6+_1-12-1-0-21-2-03_+-NG-U-Y-~-N-H-O-T-RA--N-G-------D-AI----~ _+--___l~C1... . ~~--. ~-7+-11-2-ill-2-0-61-I~N-G-U-~-N-TI-~--~--D-A-.T--~--~-~-~ ~--9_+_1-12-1-0-20-6-7-3 A_' +DO N_T_R_U_N_G __ H_IE_U !-__ __

---!-_N_a_v~ll'\I~G® CD (]:).CIl8).
~g=~-r~~G~0ili~~~.0@®@1

CD CD CD CD@1

~--8~1-12-1-0-20-6-2-2 +_NG-U-Y-~-N-T-H-~-T-HU---------HA-·~----_+--___l-'~'__tf+~::--"t,.---!-StW--r G ® CD (]:) __ ~


~--___!Lo.../j"

G) 8)@.

CD (~)

CD@1

.."t::-=- __ -!-3tU~r:__~ ® CD (3) C~ 8)@.CD(1)CD@1 ~

~-1-0+-11-2-10-2-0-W-I+~---N-~-~-N-G-Q-C----H-U-Y-~-N-~

~-~~~~~~-~.~~=~~~G®0@08)@CD.@®@1 ® CD (]:) ~~D 8)@CD0CD(D(@1

~-1-1+-1-12-1-02-0-59-7-+-N-G-U-YE-xN-T-H-~-KI-M-----Hlf-a-N_G_+_--+-~.r~~--!__=7Q_:a:_:_:":..:-:-4G CD CD (~ @CDCD.CD@1 ® CD t- __ 12+_1-12-1-0-20-5-7-0+-NG-U-Y-~-N-p-H-Lf-a-N-G-H-O-A-N-__KI_M _+------+----!!-------+---.----=----+. ~-1-3+_1-12-1-0-20-5-8-1+-NG-U-Y-~-N-T-H-~-~--UY--------U-N-H l~-1-4~1-12-1-0-20-5-8-7+-NG-U-Y-~-N-T-H-~-T-RU-' c U_N_H L__ ~--15~1-12-1-0-20-5-5-2+T-O--N-G-T-H-~-T-H-A-N-H--------LO-A_N L__ ~--17~1-12-1-0-20-5-9-3 +-LE_T_H_~_D_I_~U LY L__ +_--+-A.;.!,l,..,L./=---+SdZ.---r--_+G (§) Q)@)CD8)@.(j)CDCD(@1 ~--__.__.~~",::::.....--:;.___J__f!xI",,=~~J--_+G CD (~ @CD.CDCD@1 ® (:3) _j__ _ ___l_'7:h'""""~I~::::__.L7Sl:t=-=y~J_____l(?J (~) @CD '. _ C£.j Q) G) (El (~) CD (i01

CD

~--16~1-12-1-0-20-5-8-3+-NG-U-Y-~-N-M-I-N-H----------LO-N-G----L__-----!----_l_~~.-lL-__J___:8:_:~:;..:J----lG G)
+---__18_l_1-1-21-0-20-6-2-0_+_N-G-UY-~-N-T-H-~-H-U-Y-NH-------M-A_I ~----~--~

CDG) -!--__ _l_.~-<!ii·Y----~~_J__73L=-::;;;J___lG(~) @ CD


..
~--!-.~'!i[-.

CD 8)@CD.G)CD(i01 CD (~) @CD'.CDCD@)1

_!_.=s,::_::Z=.:.--!"® ... . 0iJ .... =:V' 0®

Q)
CD

(~ @.

Q) (~) CD (@l

+---__19_l_1-1-21-0-20-6-2-8_+_N-GU-Y-~-N-T-H-~-----------M-Lf-61----~-__ ~--~~-*-~?--~+-=~~/"'--__,
t- __ 21-+-1_12_1_0_20_5_7_8+-N_G_UY_~_N_~ __~_T_H_UY

~--20_l_1-1-21-0-20-5-9-0_+_N-GU-Y-~-N-T-H-~-H-O-N-G-------M-Y __+_----~----!_,I¥~"---"~~e:::-L_!_~=_J.I----_+0® N_G_A N_G_AN ~


.J--

G) (~ @. Q) G) CI) 8)@CD
CD 8)@.

(j) (~)CD@1
• (~) CD@1 CD (~) CD@1

+.L,

!-I"-tn.!........::~~_ _

+-;S?cW~~_+G Q)~:D (§)

}- __ 22~1-1-21-0-20-6-2-9+-PH-A-. M ~_~_H_O_N_G __ l-~23+1~12~1~0~20~5:,6~7+.:-~'..:'AI:· ~~=IE~N:_

~!=;;'===~~~~---1

G) (§) CD (~) (I) (~ @CD.G)(i)@1

~N,::,G:AN~ L __

J____.:.~~~i1J~.4.~----::_l_~U:;~/"!LJ (1) (~) G®

(j) 0@.CD(FJCD@1
@.

+---__24_l_1-1-21-0-20-6-0-5_+_~---N-T-H-A-N-H-----------N-G-UY-E-N __ ~----~---I!--~-'----']:,,<:'-.::::__.L..:_{3-QiV--7~ ® G

Q)

G) G) .@CDCDCDCD@1
CD (~) CD@1

25 t- __ +1-1-21-0-2-05-6-2+_T-RA-N--H-OA-'N-G-----------N-H-A-N---+-__ ---+
t- __ 26+1-1-21-0-2-06-9-0+_N-G-UY-~-N-~--~-Y-E-N--------N-H-I +-

f-,~~;.,......",:::_=+~~~r=-~G

®_<l?0) (~ (]:)

~--_+~~)~~.,___-+~5~D4,."Ic____-+G (~) CI) 8)@CD.G)CD@1 ® Q)


0@CD(]:) +_ __ ~I~~~=;-+-==

t-_2_7-+-1_12_1_0_20_5_9_5+-N_GU_Y_~_N_~ __~ t-_2_8-+-1_12_1_0_20_64 __ ~_Q_U_Y_N_H __8+-LE_~

N_H_UN_G __ _+------+----!f-<~~~--~~=.::-::___+ N_H_~


l-

(:5(~ @.CDG)CD@1

f3a!q~J H

G@Q)CDCD8)@CD.G)CD@)1

~-2-9~1-12-1-0-20-64--9_+_N-GU-Y-~-N-~--'-Q-U-Y-NH-------N-H-~----L__----_j__--~.!__~~"'-----' .LN~a:_:_~_""'___l G C£.) ~-3-0~1-12-1-0-20-6-6-9+-TRA---N-T-H-~-T-H-A-N-H--------N-0'-__ ---!~-3-1_l_1-12-1-0-20-5-7-4+-N-GU-Y-~-N-V-A-N-----------P-HO-N-G __ ---!~--32~1-12-1-0-20-6-7-9+-LE-D-i-N-H--------------P-HU-. c ~-3-3~1-12-1-0-20-5-7-5+-PH-A-. M LE_P_H_I __ ~-3-4~1-12-1-0-20-6-8-5 __H_A_T_R_UC +-V{j ~_3_6~1_12_I_m_0_~_3~P_H_~_~_I_.AI_·
• In Ngay 06/12/2011

Q) (]:)CD (i> • (0 CD (I) CD (@l

_+----!~,)(~~~~:;:::::-.L~=-~/---' _+----!I~ -!--__


~1-----__+_~~~);J___,

G ® (1) (~) CD (~ @.(1)CD(2)@1 G ® (i) (~)G)

(~

@CD.0.)CD@1

(§) CD (~) @.CDG)CD@1 PH_U_. ~----_+--___l".)--L-'-Ih41P-...,_--+-5?tw=.::--:-:----l Q) (]:)(~) 8)@. N_G __ G C£.j (1) (~) CD@)1 PH_Lf_a_N_G __ !--!--__ --+~_'~ -!-~=-::_~,r.;.___! Q) G) (D (~ @.(D(1)CD@1 G®
L__
-'!!-f'7f..tlk.J--;,. __

4------+'s~;;;_,_:_r"'----__+ G

-V~~"i'__

~-3-5+_1-12-1-m-0-55-3~T-RA--N-M-9-H-O-~-----Q-U-~--+---~

_~~!_·~J~~~-~~~'~~G®~~08)@~0@®@1
~_~A~~~~~_L6~-~~~'~0(0008)@CD.@®@1
..-

Q_U_Y_E_N_~' __

.~HTE-CONG NGH~TP.HCM PHONGBAo T~O

0 0 •••••••

0 0 •••
Mi nh~n d\lng 04071

00•0
Trang 2/2

DANH SACH SINH VIEN Dl/ THI fHEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Man HQc - Nh6m :
CBGD:

Quim tr] hec - 215653 - 08 Tran HU'uTran Huy (H036)

Ten lop

C7TC09

Ghichu S.To ChIT SV DiemchIT ky


r---+-------~----------------------_+----~----~~--~~--_+

To d~m yang

tron

chodiemnguyen

QUYNH

@~)CDG)(DC~@.(D(~)(D@

SANG Il~ @(.0 CD (.i).® ~--+_------~----------------------_+-----4--~~~~~----~ ~--+_------~----------------_S_H_ILA--N_Q;v_+-----4--~----",v-~----+-"go:::_C\M~""'----+ 0) ~ 'J)(J)C~)~ill.Q)


TAl ~

Nat'W

CD CD (D@
(~)(~)@)

r---+-------~----------------------_+----~----~~~9L~~_+=

Briq @@CD
@0(1)

C~C~@®.

TAl .~ ~ ~--+-------~-----------------------+----~----~--~~~~-+

r---+-------~----------------------_+----~----~~~~=-~~--~= r---+-------~----------------------~----~----~----~----~

THAo

---l.J
~
I~

gel:,

~~

.00 00@®0®®@
(~(D.CD

@ 0CD

(~

(D@ (i)@CD.(i)(D@ 0@ • CD CD @

r---+-------~----------------------_+----_4--~~~~~--~_+
~--+-------~----------------------_+----_4--~~~--~~~_+

THOA ~--+_------~----------------------_+----_4--_4--~~~~--~ THO ~--+_------~----------------------_+----_4--_4--~~~--~~ THUAN THUY THU TiN TRINH TRINH TUAN TUAN TUNG UYEN VUONG vY
Can

~~

/?J'v.>
\\ly--/,~

'1Y

C:D~)CD No~ @0

@
@ @

(~.®
(~ G)

8th

B~ S£;

(0
@~)

@ ~) (1)

0CD

(~(i) @.CD

0.

• (~)

(~@. (j)

CD@
(~)@

(~@®. CD@

00.
(~

.CD

ee Coi Thi 1

So bai/50to
Can Bo Coi Thi 2

4h/a
I

GV Cham Thi

~
NgJy~. PHONGBAO T~O

~,*M~
thang .•...•...

~~

"am

So So

Ngay tMng nsm . xAc NH~N ClIA KHOA/BQ MON 5VH5 dat: TV I~ % dat: 5VH5 khang dat: r-: TV I~ % khonq dat:

~dn dfih~~dn ~

)flU 0 MAo 6 . IJ~ '4;:;~ tiO,"7


(CJ(J
6

~17C

N~
).

-----

Ts.9lJi fliu fluyel flm,t (~) .

r:{-

In Ngay 06/12/2011

~
KINH TE - CONG NGHE TP.HCM PHONG eAo

ce

T~O

0•

0•

0•


07919

0 0 0•
Trang 1/2

Mi nh~n d\lng

OANH SACH SINH VIEN ol/ THI f)IEM THI LAN 1


H9C Ky 1 - Nam H9C 11-12

Men H9c - Nh6m :

Quan tr] hoc - 215653 - 08 Tran Hii'uTran Huy (H036)

Ten lop

C?TC10

CBGD: STT
Mii SV

HQ Va Ten PHAM THJ THUY DANG NGQC LETHANH DANG MINH SUI NGQC PHAM NGQC NGUYEN LE AI LE MINH HUYNH TRAN MINH TRAN THJ THANH CAO THJ ANH NGUYEN TRQNG NGUYEN THJ KIM PHAM DANG LETHJ THUY NGUYEN THJ THANH HUNG HUYEN HOA ANH SiNH CHAM DOAN

Ghi chu

S.Ta

ChIT ky SV Diem chIT

To d~m yang tron cho diem nguyen

1 1121020806 2 1121020604 3 1121020745 4 1121020639 5 1121020726 6 1121020735 7 1121020706 8 1121020637 9 1121020627 10 1121020661 11 1121020724 12 1121020616 13 1121020727 14 1021020613 15 1121020744 16 1121020805

1
'f

(8')

0@CDCD.CD@

18 1121020719 19 1121020772 20 1121020657 21 1121020650 22 1121020667 23 1121020678 24 1121020671 25 1121020739 26 1121020729 27 1121020687 28 1121020759 29 1121020784 30 1121020731 31 1121020662 32 1121020631 33 1121020795 34 1121020681 35 1121020701 36 1121020603 ..

LETHJ THANH NGO DANG NGUYEN TRQNG LE NHU NGUYEN THJ KIM VO THJ LE VAN PHAM HoAI sAo NGUYEN THJ THAo NGUYEN THJ THANH NGUYEN TAN NHU NGUYEN THJ L~ DO THJ NGQC PHAM THJ THANH LY THU DUONG MINH HoANG NGUYEN VIET TRAN THJ KIM NGUYEN MINH SUONG TAM THAo THJNH THJNH THOA / THUY MAl MINH NGA NGHiA NGQC

f'
1-~

f-

7--'

In Ngay 06/12/2011

t4HTE-C6NGNGH~TP.HCM PHONG £)AO T~O

0 ••••

0 •••

0 ••••
Mi nh~n d~ng 07919

00•0
Trang 2/2

DANH SACH SINH VIEN Dt/THI f>IEM THI LAN 1


H9C Ky 1 - Nam H9C 11-12 Man H9C - Nh6m :

Quan trj hQc - 215653 - 08 Tran HU'uTran Huy (H036)

Ten lop

ClTC10

CBGD:

5TT

Mil SV

HQ

Va Ten
TIEN -;:

Ghi chu

S,To

CD (~ @ CD • CD CD @ ~-3-8+_11-2-1-02-0-60-6~N-G-U-YE-N-T-H-I-T-H-UY-------TI--EN r_+----~----~J.:-,___'\..:.-~--=-=------.J'_t'"r".:-1 @CD(I) CD (~ @CDCD.CD@1 a~·~'____+.GJ ~-3-9+_11-2-1-02-0-68-3~V-O-T-H-J _MY_TI __EN ..f---'-+ ~---~-kAL. L/~\r--::_.df-t3e_=c____;_~'.l------+GJ@~;I:) (3) CD 0@0.CDCD@1 --;"'/2. X I ~-4-0+_1l-2-10-2-0-61-0~H-A-B-Ao--------------T-RA--N-G--;:..'___+----~--~1-"c:·1bI~rv··~v--"----~·v--tid_c..t_4(0 0, ~ CD (:3) CD 0@ C~)CD@ ~-4-1+_11-2-1-02-0-79-1~N-G-U-YE-N-T-H-J-T-H-U-------T-RA--N-G_7-_+-----~--~~~------+"8=--a.:_~d__4GJ @CD(:3) CD (~ @ 0t (~) CD@1
~--+_------~----------------------L+----~--~~~--~~~_4

37 1121020668 HATHUY

-~1A«ff: f!xlq GJ
1

ChIT ky SV Diem chIT

To d~m yang

tron cho

dh~m nguyen

@ CD (I)

~-4-2+_1-12-1-02-0-72-5~P-HA-. M __T_HI_H_U_Y_N_H T_RA __N_G_'f_+----~---~-I---~_r_,..q._~,-:.7~a-m--_4GJ @CD(3)CD0@CD(1)e\CD@1 ~-4-3+_1-12-1-02-0-73-8~T-R-lfa-N-G--TH-I-B-iN-H-------TRA---N-G--'7'___+----~--~---.Ii"~~=-----~!_=g:-a.u~r'____+G) (:D~8)@.CDCDCD(_1})1 GJ@CD ~-~~-11-2-1-~-0-~-8~N-G-~-E-N-TH--J-H-U-~-N------TRA--·-N--~_+----~--~~--Q~~~~!_=6~~~'~GJ@00~~@CD.®®@1 ~-4-5+_1-12-1-02-0-60-0_+_TRA--- O _ N_N_GO_. C_BA_' _ TRA __ L--I.+__ ·_N ~--_+_r----~l~_,::::./'-----J.---:."'6:-)~_.J___+· (]) 0@CD GJ@CD G) ~-4-6+--11-2-10-2-06-2-5+_NG-U-Y-E-N-H-0'u----------TRI--'------'i--'----+__----+__-___+_ -+il~./"e:__--!-'Ch-'L'fY\IL/'____+GJ @CD(1:)CD0@0 t-_4_7+-1_12_1_02_0_79_0_t_V-O-TH--I-D-IE-M----------TRI---NH____:'1<-+------l--:---+,r--~~t~:::::_~-n---+-S~aM_"'--+GJ @CDG) CI) (~@ t-_4_8+-11_2_1_~_0_W_9_t_N-G-U-~-N-TH--J-T-H-M-H------~--0-C~~~. --l --+--0~~\\~~~~s=~~r~GJ@00~0@.0)®®@1 ~-4-9+_11-2-1-02-0-59-8~TRA---N--PH-lt-a-N-G---------T-R-0-c__._,<_+----~---__+_ ~f-.!_~~--_Ll&~a;:::;t'yI________lGJ @CDG) ~-5-0+_11-2-1-02-0-73-4~N-G-U-YE-xN-VI--~----------TU--A-N--tf-.!.....+----~-.\ CD CD@I 0) (~) •

(0J I

.0) <}) CD@I


CD CD <}) CD@I CD@I CD (_1}) I CD (_1)) CD@ CD @

~-5-1+_1-12-1-02-0-64-1~P-H-AN--TH-J-TH--A-N-H-------TU--Y-E-N-~~ ~---__+_-~.::_,._-:::.--""--L:g:::::_c_cw~r---iGJ (1:) C~)(~) @.CDG)CD@I @CD ~-5-2+--11-2-10-2-0-67-24-T-Rl1-a-N-G-TH--J-T-H-A-NH------TU--Y-EN __ ;<_-+ __+-----l-r--.:t---"'l~i~=----.I_~f?x)._:__::,CD (1:) CD (~ @CD. ... ~'1~GJ (§) (~) 53 1121020093 KIEU THJNGQC TUYETy~ ~~ G) @ CD (:3) CD • @ CD CD (~) 1-5-4111-2-10-2-0-6~I~p-HA-N-A--;' N-H------------TU--Y-:;ET--<.---t-------t------::==l_=~:::~r+--::J=s;7;~au~-tGJ @(1)(3)CIl(1)'@. CD (~) ~-5-5+-11-2-1-02-0-75-5~H-O-T-H-J -------------Y-E-N--.!_--==+-1-----~---_j-~'---':.L"'I!~-+-e;I;i~)~---! GJ@CD(1:) CI) (~ @CD

-----'~~~~""-----!-lNd~...,~M~ GJ (§) CD G)

CD (~ @0.G)CD(0)1 CD (~ •

8ffN

L-

56 1121020643 LETHIcAM YEN of. ~--+_------_+_----------------------__+------~--~~:::::--_L~~__+ 57 1121020691 VOTHJNGQC YEN ,(


__ ~ ~

~--+_------~----------------------'__+----~--~~~~~~J-_4
.f."- ) ~

Tong 55 5V dl,l' thi

,C;-

55 bai/55 to

:)

r;;1

'__~~:__

:.L . _L~~~ 6~
__

rtcn~ GJ @ CD (I) CD (i) @ CD (1) •


GJ
@ CD G) (~) 8) @ CD •
Ngay .. o:£. tMng /

a\ (~)

'> 0

'(it ..nam t.o.~4-

CD CD @

canB9Coilhil

fr

~ilhi2

~;~~~,~Z,.,.,. .
v-eA.
PHONG £)AO T~O

~74-4
..

TV I~ % dat:
55 5VH5 khang dat: Ty I~ % khang dat:

nsm

In Ngay 06/12/2011


Cf)KINHTE-C6NGNGH~TP.HCM PHONGf)Ao T~O

••••

0 ••••
Mi nh~nd\lng

00
07920

COO

0•
Trang 1/2

DANH SACH SINH VIEN Dl/ THI f>IE'M THI LAN 1


H9C Ky 1- Nam H9C 11-12

Man H9C - Nh6m :

Quim tr] hQc - 215653 - 09


Tran Hli'u Tran Huy (H036)

Ten lop

ClTC11

CBGD:
STT

Mil SV

H<;> a Ten V NGUYEN TH~ THANH NGUYEN TH~ DUONG TH~ THUY LETH~ THUY PHAN TH~ HONG PH~M CONG BUITH~TUYEr HU'A NGQC MAl MY PHAN KIM
TD,TUT ...

Ghi chu BINH CHAU DUNG

S.To

ChG'kY SV Diem chG'

To d~m yang tron cho diem nguyen

1 1121021063 ,2 1121020992 3 1121020905


4 1121020866

i Ii
~

DUNG ... /' DAo DINH H~NH H~NH H~NH HANG ,..

5 1121020926 6 1121021052 7 1121020822 8 1121020987 9 1121021304 10 1121021059


,
'" n"nn')n

'?-

rX.
~ ;I-

\i

12 1121021061 13 1121021000 14 1121020948 15 1121021116 16 1121020842 17 1121021073 18 1121021006 19 1121021088 20 1121020972 21 1121020899 22 1121020920 .,., ,., n.,no.,n 24 1121020853 25 1121020935 26 1121020876 27 1121020816 28 1121021047 29 1121021120 30 1121021055 31 1121020820 32 1121020991

LEVAN NGUYEN TH~ LETHAl BUI DI~P MY LETH~ DAo

HIEN HIEU HOA HUYEN HUYEN HUNG

'J
Y

>< Y.

i--

ouoc

r
X

QuACH TH~ THU NGUYEN NH~T CHAU TH~ THUY LETH~ NGUYEN TH~ sAo
11"1 Ive~ VTCI

HUONG ,.;.._ KHANH KIEU KIEU UEN


rOIL

'I,

-;.
)(

""

PH~M THUY TRAN TH~ MY HOTH~ NGUYEN TH~ NGO CHAU TUYET PH~M NGUYEN SUONG PHAN TH~ XUAN NGUYEN TH~ KIM NGUYEN TH~ YEN
~'I"uvt:" 'rUT

UNH UNH

x_
y.._

LOAN X LOAN MAl MAl MAl

y._

'f.__

<
"I

NGQC """ NGQC u' '0'''' NHUNG'I. NHI,JI

')')

,"·In"nno.

n,

1(""0''''

34 1121020886 35 1121021084 36 1121020836


PH~M TH~ NGQC CAOTH~ ANH TRAN TH~

PHUONG

1-

,
.1

@@ CD(~) CDC~ 0. CDCDCD@ @@ CDC~)CDC~ 0. CD G) CD@I ~ ~ F~ Na~ ~)(D G:>CDC~• 0 CD (~) CD@) 1 (DC~.~)(D(i)(D@)1 INa~ @l0G) ~ @@ CD(~) CD@ 0.~' (~) CD@I J\££ N:l~ @ @ 0:2~:J25~) • ~) G) (i) CD@.I @ ~ @@0:)G)CD@0.C)(1)(D@1 ~ ~ _@@ 0:) (~) CD@00.(1)(DO})1 J«~a! ~ 0 (D (~) CD(1})1 ,~~ Na~ @@ 0:) CDCD ( @I Ab.9£lc- (){j){ @G) CD(1) (j). 0 0 o (})~) .@(i) G) CDC~ ® CD(~) (i) CD@I W~ >-~ @ @ (!) CD0) 18) 0 • ('i) CD CD(1})I -% .@@ 0:) C~)CD~ 0. Q) G) CD(@I ~ ~ CD @_@~0:) (1) (~ (~ 0 • Q) (}) CD@ 1 ~ /~ Nar.v @@ 0:) (~) (i) (,D. 0 Q) CD(D (_1}) ~ Q) C~)CD@I ftifP SeW @@0:)G)CD@0. tJrlq @G) CD(:3:> CDC~0 0.) (i) CD(J})I ~ IJI~~",·Tc,r (j)G) CD(}) CD(~0 0 CD.) CD(0l1 aM vv: S'dZ @@ 0:) (~) (i) @ 0. Q) (}) CD(@I " 6~ @G) (}) (~).(I).) 0 0 Q) (i) CD(@I !1(~~ f;~ @@92(1) (~0 (~0. CD CD@I ~. IVa~ @G) CDi.l) Q) @. 0 Q) (i) CD@I ~ ~ @ (D i.l:l_S:D 0 0 Q) C~)CD(@1 @ S1U @@G) (:3:) CD(D 0. G--) ~)CD (.@I C ~ @G)(D G) G\(~ ®. (D (D CD@I ~ U~ j oc('r@@ (}) (~) CD. ® 0 Q) (i) CD(@/ ~ fxh @@ CD(1) CD(,D 0 CD., CD(~) (0)/ /~ :¥~ S~ @@. Q) C~)CD(~0. (1) (~) (D@I t!xk .@ @_(~D(¥) CD@ 0 0.' G) CDc@1 li- sa1; @ @ (1)(:3:) CDc~ 0 • CD (}) CD@I , @@(1)-(]:;Q)@0.Q)CDCD@1 \l.t1....9_ ~~ •..... . . !3a.." @CB ..(D .) (~0 0 CDCDC'~)(1})1 f\f~ .~)Q)(l) ....~00(1)(I)CD@1 ( ~M Na~ (j) @ (}) (3) (i) C~ • 0 CD (i) CD@ 1 .;:::.-hu.i g'~ @ G) (}) (:3:) (i) C~ 0 • CD(j) CD(ij) 1 Q~ \~ ~ Na1rv 0DG) 0:) (1) G) @~. 0 (2) eEl CD@I
~~

Ilnwh

rf.xk

- .._

.....

C~.

~,

.. ...

In Ngay 06/12/2011

,ttTE-CONG NGH~TP.HCM PHONGBAo T~O

••••

••••
Ma nh~n d,ng

0
07920

COO

•0
Trang 2/2

DANH SACH SINH VIEN Dl! THI f>IEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam H9C 11-12 Man H9C - Nh6m :
CBGD:

Quan trj hQc - 215653 - 09 Tran Hilu Tran Huy (H036)

Ten lop

ClTC11

STT

Mil SV

HQ Va Ten NGUYEN TRAN THJ NGUYEN THJ THU DO THJ THANH NGUYEN THJ THU LE PHuac NGUYEN LUONG MINH LE HONG LE CHAU PHUONG LETHJ TRAN DUONG THJ NGUYEN THJ NGUYEN THJ THUY TRANTHJTHU
,~
,
; TLlT

Ghi chu

S.To

ChIT kY SV Diem chIT

To d~m yang tron cho diem nguyen


--_ .._-

37 1121020949 38 1121021078 39 1121020831 40 1121021004 41 1121021049 42 1121021067 43 1121021102 44 1121020967 45 1121021083 46 1121021069 47 1121021108 48 1121020808 49 1121020942
• JV

Qui
THAo THAo

1'1 J<:.
~

I~
~

~~

SUONG'!'--

nl?~~nO

~(jtL
~

N~
Nd~

S~

THANG ~ THI~N THU~T THUY THU THU TIEN TRANG TRANGX


,~
'V"'~
Tn ...

...j._

-f~

-e: &'4 san


~ ~ ~ ~

Y ..;.

1-..
'j....

11k~ ~ ei;C
~

/J~

-)0~ Nar:v -I1J1l_ ~tW

SM

~.

"

u,

~ ~

51 1121020914 52 1121021091 53 1121020956 54 1121021099 55 1121021065

NGUYEN THANH PHAM NGUYEN NGQC CAO VAN LETHJ BANG TRAN DUY
nL
UI"\'

TRUNG

ru
TUAN TUYEr VAN

-c
X
'f.-.

><

8i?v
~~ ~

Btl-

"r:{ (I If1>( 3"

,ld~
~

.. r

,-. ,,-.

,-.

,,...

,,,55 bai/55 to

Na~

can:Jl ca£
Tong 55 5V dl/ thi
I~

0@(D(3)(D0®.(DCDCD@ 0@(1) (3) CD0 .@CD (})CD@I @ E"~CD(1) (~) (~® CD. (]) CD@I 0'0 CD(:3:) D(i) ®. CD(]) CD@I C 0@(1) 0. CDq) (]) CD(10j 0@(1) (3) (~) 0 ® CD. CDCD@j 0@ CD(1) CI)Ci)®. CD CDCD(@j 0~) £D (:3::) 0 ® CD, (}) CD@j G) C0@CD~_(DCD0® CD. (~)®@j 0@ (1)_!:3:) ® CDCDC~)CD@[ 0@ (1) (3) CD0 02. CD(~) CD@l 0@ (1) (~) (~) Ci). CDCD(j) CD@J 0@ (1) (l!_(D 0 ® _. G) (~) ® @j • _02 ~) (~~I~D0 _® CDG) (~) (~)@ j 0@(1)Q).0®CDCD(j)(D@j (j) CD. ® CD0 CDCD(101 0@ (1) (3) CD0 ® • CD(]) CD@ 1 0@ (1) (3) CD0 ®. G) (j:) CDc@1 0~) CD(:3:) ~)0. G_") CD(~) CD@I C .@ G) CDCD0 ® G) CD (!) CD@I

c~.
nam

@-g2-(~)

.,,_..............

_.-_, ....

Ngay .. ~~

thcing

.&.t....

~JL

GVChamThi

-V6~
(

~~

~~~/~

MCll1hcHI\
.

~Jn, Jfta~~Jn ~

Ngay ..~ PHONGBAO T~O

nsm

Ngay thcing nam . >CAC NH~N CUA KHOA/BQ MON 55 5VH5 dat: TV I~ % dat: 55 5VH5 khang dat: Ty I~ % khonq dat:

~ ~

TS

@l1i1u; f!fuiffl floo,

In Ngay 06/12/2011

Cf)KINHTE-c6NGNGH~TP.HCM PHONGf)AO T~O

0 ••••

0 ••••
M5 nh~n d\lng

000•
07921

0 0 0•
Trang 1/2

DANH SACH SINH VIEN Dt! THI alEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12

Men HQc - Nh6m : CBGD:


SIT

Quim tr] hoc - 215653 - 09 Tran HU'uTran Huy (H036)


HQ Va Ten Ghichu ANH ANH AN BAo BicH

Ten lap

ClTC12

Ma SV

SoTO' ChG' ky SV Diem chG'

To d~m yang tron cho diem nguyen

1 1121021174 2 1121020586 3 1121021189 4 1121021231 5 1121020654 6 1121020608 7 1121021236 8 1121021178 9 1121021290 10 1121021162 11 1121021145 12 1121021211 13 1121021167 14 1121020663 15 1121021194 16 1121021260 17 1121020614 18 1121020592 19 1121021153 20 1121020634 21 1121020675 22 1121021208 23 1121021275 24 1121021132 25 1121021239 26 1121021176 27 1121021177 28 1121020582 29 1121020577 30 1121021227 31 1121021283 32 1121021233 33 1121021253 34 1121021252 35 1121021261 36 1121021195 •

NGUYEN KHANH NGUYEN TH~ NGUY~ NGUYEN NGQC NGUYEN HoANG MA NGQC PHAM HO'U BUITHANH

Ank
/(~Mc--

sot£;

Sc£.,
~

~ ~ ~
.~

!o•.l.o::.

Wa~
~

Na~

£>lIC
HA HA HAl HAN HIEN HIEU HOA HoANG HO HUNG KHA KHANH

,_

vO THJ THU
LEVAN

6c{y
N~
.~

LE HoANG
TRUONG DI~U LE MAl CHi NGOTHJTO NGUYEN LE HUY LAM VAN CAO HAl TRAN DINH PHAM NGUYEN TUAN MAl ANH TRAN MINH NGUYEN THJ TRAN CHAU BicH DUONG DINH DANG THANH PHAM THJ ANH NGUYEN TAN CAOTHI BAo LE PHAM TRUC DUONG PHU NGUYEN THI KIM TRUONG THI PHUONG NGUYEN TIEU HUYNH LE MY HUYNH THJ MINH NGUYEN THJ THANH

u~
~

!h_

~~

AJ;;,,~ ~
7(j~

&ilJ

£~
~
o~

Nat~

.~

No';..
u

Pwt
.~

WaWu lYa"Yw Na~ /Vaf:v .&£;


Na~

u~
MAN MQNG NGAN NGUYEN NGUYEN NGUY~ PHAT PHUONG PHUONG Qui QUY QUYNH 5UONG TAl THANH THAo THAo

I~
oW

~f\....,

f\/afrv

J!¥-- &~
~f~

if...!-

~y
~

?~

s: ~.~ N~ ~cW
~~ ~

-rk:- N~

Nar;v f!:mV

oirc

B~

~ ~ ~

'~

In Ngay 06/12/2011

~&M

~M

Ncat'\IV

c: V

0@CD (1) (DC~ @.C)CDCD@ o <S!) CDG) CD(i) @ • C) I.}) CD@ \ GD 6:)r:}) (1)(~)0 @ • (2) (~)CDC0lj 0@CD (:3) eli 0. __ CD(2) (~)eD@\ 0@ CDCDCD(i). CD(2) (~)CD@\ 0@ (}) G) C~)C~@. -_._ (2) (}) CD@\ • ~i!) (:1) Q:) 0 @ CDCDCDCDC0l\ 0@ Q) (1) o @ @ CD. G) CDC0l\ 0@Q)(3)CD0.CD(2)(DCDC@/ 0@ Q) (~eli 0@. C) C~)(D@/ 0@Q2(l) CD~ @@.G)CD@/ o @ Q~G) CD(i) • CDC) I.}) CD@ / 0@CD (1) CD(i) I) 0 CDG) CD@/ o <S!) CDG) (~)0 @. C) CDCD(1])\ o <S!) Q) G) CDC~. CDC) (]) CD@\ 0@CDG) CD0. 0 (2) (1) (D@\ c?)@Q)G> CD(~@. (2) I.}) CD@\ (0 <S!) CD @CD. CDC0l\ @ CD(1) Cl)~._. CDC) CDCDC0l/ 0@Q) (:3) CDC~. CD(j_) G) CDC@\ o @ (:~2!:4L(~ • G) (2) (~)CD@ \ 0 0@ Q) G) (D 0.0 C) CDCD(1])\ 0@CD (1)(~)0 @. C) I.}) CDC@\ 0@ Q) G) (~) C~ @.CD CDCD(i0\ 0@Q) (1)(~)0. G) C) I.}) CD@\ 0@CD (1) CDC~. CDC) (~)CD@/ 0@Q) (3) eli.@CDC)CDCD@1 0~ Q) (1) CD0. 0C) G) CD@\ 0@Q) (1)(~)0@.(2)CDCD@\ 0@ (D (~) (~)0. (}) () G) CD@\ GJ@CD (~) C~CD.• (D CDCD@I r~) <S!) C~ @CD. (~)(D@I C0@ CDC~)CDC~@0,CDCD@\ 0@Q)(1) CDC~. G) (D (~) CD@\ 0@Q)G)(D0@.(DCD(D@\ 0@ Q)(l~ q) C~ ~. CD(D CD@\
.
...._.
- ...

_.

.",

......

"'_ ..

".

....

,TE-CONGNGH~TP.HCM PHONG f)AO T~O

0 ••••

0 ••••
Mi nh,n d,ng

000•
07921

00•0
Trang 2/2

DANH SACH SINH VIEN Dl! THI elEM THI LAN 1


H9cKy 1 - Nam H9C 11-12 Man H9C - Nh6m : CBGD:
STT

Quan tr] hQc - 215653 - 09 Tian HU'u Tran Huy (H036)

Ten lop

C7rC12

MaSV

HQ Va Ten VOTHJTHU PH~M THJ THU TRAN THJ THANH VAN HOAl NGUYEN THJ KIM TRAN HO'U LE THANH NGUYEN THJ HUYEN NGUYEN THJ THU TRAN THJ HUYNH NGUYEN HOANG HUYNH THANH VO THJ BicH LE HO DUY DOTHJTHANH NGUYEN NGQC WONG PHAN NGQC WONG TRAN HA PHAN TIEN DAoVAN THAo THUYEN THlf THlf THlfONG TiN TONG TRANG TRANG TRANG TRQNG TUYEN VI

Ghi chu

S.TO' ChIT kY SV Diem chIT

37 1121021133 38 1121021242 39 1121021197 40 1121021166 41 1121021297 42 1121020569 43 1121021243


44 1121021224

45 1121020640 46 1121021150 47 1121020580 48 1121021245 49 1121021192 50 1121020558 51 1121020563 52 1121020666 53 1121021216 54 1121021226 55 1121021276 56 1121021266

vO
VY VY VY XUYEN

Y
ZINH

@@CDCDCI)(j).CDCD<})CD@ _ClJlJ::;ii S'dU @@ CD (3) CI)C~ @. CDG) CD(@I ~ N~ G'~~)CD G) CD0 .~ CD CDCD@ 1 CD CD(i:)@1 Nanv @@CD C3:)C~ 0.0 ~. .@ G) (Il(~ 0 CDCDQ_<}) CDc@1 CD G) CD(@I l1ud. S:W 0)0 G) (3:,~(D0 @ @ CDo CI)C~~CD 0 (~) CDc@1 _. ~ .~ S'~ @@<1:)(3) CD0 CD. CDCDCDC@! e@(DG) CD0CDCD(2) (~)CD @I 6m @G)CD (2:) CD. CDCD (D <})CD@I l\~ Na~ (0 @ CDG) CI)0 • CI) (j_) (F) (~) @ 1 @@<1)<1)CD(j)CD@'8CDCD@1 B~ ~ S'~ @@CD(3) CDC~ CD. (D CDG)@I /J; N~ @@CD CI) (~(~. _0 (j_) CDCD@I ~ '1fb %.I @ o CD (2:) CD(~) (l)fi (j_) CDCD@ 1 ~1Vt./' @@<}) (1) CD0. CD CD CD(i:)@1 f\k~ ~ .~ Ntr'M 0_@ CDG) CDc~. CD(j_) CD CD@I • ®g) fJ) CDc~ CD CD (j_) (ll CD@)1 % ~M @@ CD(1) CD0 CD. (I) G) CD@)I (1) (~)_(~ CD,_ (j_) (}) CD@ 1 ~ ~

Q~¥NCA~

To d~m yang tron cho diem nguyen


-

CD.

~I'f

--,~

Tong so 5V dt! thi _(J,"""-- __ can BQ Coi Thi 1

So baij50 to
Can BQ Coi Thi 2

Ngay

05....tMngGd. .... nam .i..o:l.2.

§?~~!::D

GVChamThi

~{o!{1~
Ngay tMng nsm
PHONG f)AO T~O

jL~
..

NH~N ClIA KHOA/BQ MON So 5VH5 dat: TV I~ % dat: So 5VH5 khang dat: TV I~ % khang dat:

xAc

Ngay

tMng

nam

~~

TS.@i f!fhi

f1uyd !lim

In Ngay 06/12/2011

CBKINHTE-CONG NGH~TP.HCM PHONG BAo T~O

0 ••••

0•

CO.
07922

COO

oe
Trang 1/2

Mi nhin d\lng

DANH SACH SINH VIEN Dl! THI aIEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Man HQc - Nh6m :
CBGD:

Quim trj hoc - 215653 - 10


Nguy~n Thj Kim Oanh (0505) Ghi chu ANH S.To

Ten lap

C6TC08

STT

Mil SV

HQ Va Ten D~NG PHlfac

ChCi'kY SV Diem chCi'


1......

To d~m

yang tron cho diem nguyen


-

1 0921090233

*NQ' HP _

Tong 55 SV dl/ thi

55 baijS5 to Can BQCoi Thi 2

Ngay ..~tr... tMng .. .1..... nam ...~(l.L ~

.@CDG) C:DC~ @ ®CD (~CD@ =...

k-~ /y""
Ngay

can BQCoi Thi 1

/10);

L:'£;,/
tMng

rr.>

~M IJ'17
nam .

Ngay

t:e' tMng lJ1~ nam fd11?~ tt .


TV I~ % dat: TV I~ % khang
dat:

xAc NH~N CliA KHOA/BQ MON 55 SVHS dat: 55 SVHS khang dat:

PHONG BAO T~O

G~

In Ngay 06/12/2011

(E-C6NGNGH~TP.HCM PHONG BAo T~O

0 ••••

0 ••••
Mi nhin d\lng

0 0 ••
07923

0 0 0•
Trang 1/2

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI fHEM THI LAN 1 H9C Ky 1 - Narn HQc 11-12
Mon H9C - Nh6m :
CBGD:

Quim tr] hec - 215653 - 10


Nguy~n Thi Kim Oanh (0505)

Ten lop

C7TC13

STT

Ma SV

HQ Va Ten VO THJ XUAN LUONG THJ KIM LE HoANG GIA NGUYEN NGHiA DO Quac NGQC NGUYEN THI THUY LETHI PH~MTAN LA THI f)INH PH~M THI MY NGUYEN VAN NGUYEN LY NGUYEN sAo NGUYEN THI THU NGUYEN THI SicH NGUYEN THI srCH LE THI srCH NGUYEN THI THU NGUYEN THUY TRAN THI KIM PHAN TRAN THANH NGUYEN THl DI~U LE CONG LE THl HUaNG LETHlTHU NGUYEN sAo NGUYEN THJ cAM NGOTUAN HUYNH NGQC PHUONG NGUYEN THI NGUYEN NGQC QUE VOTHJ HONG DANG NGQC THANH LE NO' KIEU M~CH VO HoANG HUYNH THl KIEU AN ANH sAo SiNH CHAU DIEM DUNG DUY DUYEN DUYEN DUY~ D~T DINH HA H~NH H~NH HANG HANG HANG HANG HIEN HOA HOAI HU~ HUaNG HUaNG HUONG KHANH KIEU LY MINH NGAN NGUYEN NHI QUY QUYEN

Ghi chu

S.To

ChIT ky SV Diem chIT

To d~m vonq tron cho diem nguyen

1 1121020869 2 1121020704 3 1121021042 4 1121020819 5 1121020764 6 1121020868 7 1121021036 8 1121020689 9 1121020718 10 1121020965 11 1121021074 12 1121020985
13 1121020761

14 1121020928 15 1121020677 16 1121020961 17 1121020863 18 1121020912 19 1121021018 20 1121020877 21 1121020977 22 1121020910 23 1121020921 24 1121020787 25 1121020919 26 1121020943 27 1121021016 28 1121020994 29 1121021011 30 1121021053 31 1121020818 32 1121021005 33 1121020798 34 1121020923 35 1121020771 36 1121021024

00J(D CD(D(l) ®@c)G)8)@ 17{~ ~'I 1Y'l 00 CD(~) (D 0 ®@ CD (~) I> (@I +-71 (1'Iv') o &I.I) (3) CI)0 ®@ CD(~). (@I , (-if~/ (~) CI)0 ® @ CD(~)~) @I d\'~ 0@ ~~ --yl~ Ntll~\ 00 ._ CDCD0 ® @CD(}) CD1)1 @CD(DiDOI 1/1\£\ J it 00CD(3)CD0 ~ -1fl1fl{L I Mu'J} ~\J~~~0 ~_ @ CD G) CD0 I CD(@I Na~ 00 CD (3:) (2) 0.@CDQ) O~ Il~ R~ 00 CD(3:) (D0 ® @~(D CD@I ., A~ V>~IV) 00 CD(3) (D0 ®@0(}).@1 00 CD(~) CI)0 ®_@. (I) CD@I ~ ~~ Ocf____ gaZ 00 CD (3) CD0 ® CDf!} (}) CD@l o ~CD (3) CD(~® G)_ (18 CD@I ~ ~ {\fL u'f. 00 CD(i) CD0 ® CD0 (~)(DOl ~ W Mddl 00Q) (3) CD0 ® CDCD(~)CD~I (]:) MU6, 00 (1) (i) CI)(~® CDCD CD-I ~~ .> b- \VI\.UI"" 0(Q) CD (i) CD0 ® CD(1) G) CD<111 (~®CD.(})(D@I (0 (2) CD l1L (l) ® @ CD (}) CD01 (V1 (L'l, 00CD(i) v-~ l\4u'[; @@ (6 <i)CD0.0 @ CD (~) CD_I T'CWY1 o c0[i)ii.)(:~)-00G)~::Z)" CD@I I~ J-tOfA./ o 0 G~~(i) CV CD@ CDCD@ I CD0 ~ UtJ61 00 G)(i) CD0 ®@(1)(j)CD_1 c_(.., IV) 00(1) (i) CDC~ ® CDCD(}).@)I ,f ~ d\ «V') 00 CD(~) CD0 0 CDC)(]:)@I ] . ~ .0 - G)(~)Ci.) C~ 0 G) CD(}) (D (@j _ -~-_ FtutChlq ea2 00G) (i) CD0 ® CD.G) CD@I leJJ~ If\{a~ o @ CD (~:) CD!il_~CD(j_) G) CD@ I Ih~ dt"~Y'l 00 G)(i) CD@_) 0 CDQ) (~) e@1 00 G)CD CD(l) ® CD12). (::~I @ ~ ~ .~ 00 (j) (~)(~) (.±) 0 CDC). CD@I ~ (~® @Q)(})cDel Mull! G0~) (1) M}Q ctmy 11f\)! J'f. o (Q)(1) (:3:) 0) (~ 0 G) CD(]:) CD_I .0 G)(~)I;~ ~ CDCDC~) CD@I ~ i{;, .0 _0 G2 ~:3)!l2(~ 0 CDQ) (:})• @ I ~ Qulll~ (li~ @0 G)g) {] C~ ® CDQ) G) (;) (@>I ,

I~-

d"

1('1

~0

e~ n,~~

.«.

--

e~

In Ngay 06/12/2011

jTE-CONG NGH~TP.HCM PHONG f>AO T~O

0 ••••

0 ••••
Mi nh{ln d~ng

0 0 ••
07923

00•0
Trang 2/2

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI f)IEM THI LAN 1


H9C Ky 1 - Nam H9C 11-12 Mon H9C - Nh6m :
CBGD:

Quiln tr] hoc - 215653 - 10 Nguy~nTh] Kim Oanh (0505)

Ten lop

C7TC13

STT
37 38 39 40 41 42 43

Ma 5V 1121021151 1121021027 1121020693 1121021112 1121021138 1121020953 1121020996

HQ Va Ten DINH HONG NHLI DO CHAU NHAT PHAN THAI NGUY~N THJ KIM DoAN THJ DI~U NGUY~N THJ ANH NGUY~N THJ THUY VOTH~ HAl NGUY~N TH~ THANH NGUY~N TH~ THUY NGUY~N TH~ NGQC PH~M BAo TRLlONG VAN VOTHANH 'fRAN TH~ HONG GWTAI HO THJ THLIONG PH~M TH~ HOANG PH~M TH~ HOANG QuYNH TAN THANH THOA THUY THLI TRANG TRANG TRAM TRAM TRINH TRUNG TRUNG TRUNG

Ghi chu

5.To

ChIT I<Y 5V Diem chIT

~
-1

AAu1[\ 0@CDG)(D@00CD(]:)CD.

--

To d~m yang tron cho diem nguyen


,~---

_±--

~n1 @'@'I~)(:3)-GS'@-® t)CD (]) CD@I

44 1121021141
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 1121020793 1121020709 1121020741 1121020794 1121021118 1121021127 1121020811 1121021023 1121020792 1121020974 1121021062

War
VAN VUI YEN YEN

.s: @2
Can BQCoi Thi 1

Tong so 5V dtr thi

2 r:

50 bai/50 to _

_J6~C:+/~5~c::.,._
I
~

@®'G)(3:> G) (~0 CDCD. CD@I /'jJ,L 0@ (1) C~)G)@0 00 .cD@1 ~ @C0~cp(~:~i)-ill ,0 CD ., CD@I 0 ~ ~ a'/,VI 0_ ~_q~,~~(D Ci) 0 0 ct' @) (1]) I ~ I~ ,g~ 0@ (1) G) CD@ 0 0. (]:)CD(1])1 IL'\tl (16 I o @ G) (]) CD@ 0 0 CD (~) CD_I ~ T~ e1In 0@ CD(3:) q) (~0 0 c;_-.'_) CD.) (@I MU61 0@ G) G) (2) (~® 0 (2)(]:l CD.I lkL 0@G)(3:)CI)@® 0 ~ (]) CD@I ~ 1:i f?cfu. 0@ G) G) o (i) ®e (2)(]:)CD@I 1~./ eili) 0@G)G) G) (~0 0 til (]:)@@l 1(' III ,~Y1 0@CDG)CD@00(2)(DfJl@1 ~ 1c til 'v< 0@G)(J_)CD@,0 0 (2)@)"@1 IC1th 0@ G) (:3) CD C~ 0 0 (2)(]) ~ (1])1 ..::j @ CD(:3:> CD(~ 0 CDQ) @) CD@I ,~~ ~ 0@ G) G) CDC~ 0 CD" @) CDc@1

C\LIL

gat

G-(i) CDG) CD(~0 0 ~(]) CD@I

1/

.~~

~---.~'

NgiW .... .J.O. tMng .... L..nam ... ~Q . .l~

--u

Can BQ Coi Thi 2

/ /Y6u.t,~
Ngay

tMnY!

~M1
nam

/j ~
.

C:=-:::\=f ff lJl '


Ngay tMng
50 5VH5 dat: 50 5VH5 khong dat:

~ nam

f/11t?

trj

PHONG f>AO T~O

DC NH~N ClIA KHOA/BQ MON TV I~ % dat:

TV I~ % khong

dat:

••

In Ngay 06/12/2011

~
TE - CONG NGH~ TP.HCM PHONG f)AO T~O

ce KINH

0•


04070

COO

0•
Trang 1/2

Mi nh~n d~ng

DANH SACH SINH VIEN Dl/THI f>IE'M THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Man HQc - Nh6m : CBGD : STT WiSV

Quim tri hoc - 215653 - 08


Tran HU'uTran Huy (H036) HQVa Ten NGQC 55 bai/55to Ghi chu

Ten lop

C6TC03

S.To ChITky SV Diem chIT

To d~m vonq

tron

cho diem nguyen

1 1021020406 NGUYENHONG Tong 55 5}k l/ thi Can

C)

n
~t~l

.@ CD (~) CD 8) ® CD CD (}) CD (0)


Ngay ...

1.o.. tMng ..... 1.. nam .....2.0.11


\.L6

GVC~?1Thi

Ngay

tMng

nam

xAc

Ngay

+--~

t'l
tMng

nam

I 0 L-U r-g
.

NH~N ClIA KHOA/BQ MON

PHONG f)AO T~O

55 5VH5 dat: 55 5VH5 khang dat:

TV

I~ % dat: TV I~ % khang dat:

-.

In Ngay 06/12/2011

.•HTE-CONG NGH~TP.HCM PHONG f)AO T~O

••••

••••
Ma nh~n d~ng


07924

COO

0•
Trang 1/2

DANH SACH SINH VIEN DI/THI f>IE'M THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Man HQc - Nh6m :
CBGD:

Quan tr] hQc - 215653 - 10 Nguy~n Th] Kim Oanh (0505)

Ten lap

C7TC14

5TT

Mil 5V

HQ Va Ten NGUY~N TRQNG TRAN TRAM DO THJ KIM NGUY~N THJ THU HO NGOC~ , . LYTHJ HUYNH VOTRQNG NGUY~N THJ THl,IC LUONG THJ NGQC NGUY~N THJ DANG BicH NGUY~N NGQC TRUONG NGQC THAITHJNGQC LAM THJ KIM VDTHJ KIM LUU NHAT TO KIM DINH THJ MY LE THJ DJU PHUNG £)lIC NGUY~N THJ THU NGUY~N AN DoAN VAN NGUY~N THJ NONGTHJ NGUY~N SY PHAN THJ THUY NGUY~N THJ THAo KA NGUY~N TRAN MINH PHAM THUY DANG THJ NGUY~N THANH NGUY~N MINH BUI THJ MY AN ANH DI~M DUNG DUY DAo DAT DOAN GIAU HA HAl HANH HAN HIEU HOA HOA HOA HU~ HUYEN HUYEN HUYNH HUaNG KHANG KHU KIEU LAN LlCH LINH LY MI NGUY~ NHI NHUNG PHONG PHUC PHUONG

Ghi chu

5.To

ChIT ky 5V Diem chIT

1 1121021265 2 1121021170 3 1121021026 4 1121021210 5 1121021250 6 1121020909 7 1121020617 8 1121021007 9 1121021222 10 1121021040 11 1121021139 12 1121020642 13 1121020686 14 1121021030 15 1121020742 16 1121021196 17 1121021097 18 1121020777 19 1121021282 20 1121021175 21 1121021012 22 1121021213 23 1121020770 24 1121021022 25 1121020900 26 1121021191 27 1121021165 28 1121021143 29 1121020776 30 1121021117 31 1121021200 32 1121020941 33 1121021154 34 1121021019 35 1121021148

o @ CD(3:) CI) (i) ® CD CD CD•

To d~m yang tron cho diem nguyen

r Ck'lv")

C~®(:D(D.(D@ (~)® CD ~ (]:) (D @ (@ C~®G).

36 1121020954

In Ngay 06/12/2011

• I'4H TE - CONG NGH~ TP.HCM


PHONG

BAo T~O


07924

COO

•0
Trang 2/2

Mi nh~n d\tng

DANH SACH SINH VIEN Dt!THI f)IEM THI LAN 1


HQc Ky 1 - Nam HQc 11-12 Man HQc - Nh6m : CBGD:

Quan tri hQc - 215653 - 10 Nguy~n Thi Kim Oanh (0505)

Ten lop

C7TC14

STT

Ma SV

Ho Va Ten

Ghi chu QUYNH SANG SON THAo THOA THO THU THUY

S.Ta

ChIT ky SV Diem chIT

To d~m yang tron cno diem nguyen

37 1121021136 38 1121021171 39 1121021033 40 1121021182 41 1121021209 42 1121021048 43 1121021187


44 1121021058

NGUY~N THJ DoAN THANH TRAN HONG LETHU PHAM THJ KIM TRUONG THJ THY TRAN THJ MAl XUAN NGUY~N DI~M

I~
~

0kt~

.. \\l;rvV\
1ll~
~

Itf-4;~
~ ~ ~ ~
/'

~/

ICUL~
Ttt~ 1\£1 u_Q,

0l6~
~

45 1121020893

II

46 1121020856 TRAN LE HOA

'T+tUy

THUY TIEN TIEN TIEN TRANG TRANG TRANG TRAM TUAN TUYEN

~_._

47 1121021066

TRANTHJ cAM

~~

48 1121021298 TRAN THJ THUY 49 1121021152 50 1121021248 51 1121021160 52 1121021041 53 1121021286 54 1121021258 55 1121021293 56 1121020658 57 1121020757
Tong 55 5V dl{ thi NGUY~N THJ HUYEN NGUY~N THJ THUY PHAM HUYNH PHUONG LYTHJ NGQC NGUY~N MINH TRUONG THANH LE D~NG THJ NHU LETHJ THANH NGUY~N THJ KIM

l/f11Q:~~

OC

ea1 1-'

jdVVl
(\t~

N1U)dI
~ ~

1Lr. f\tlt~
I~ ~

1tta~G

,g-.
%t~

Ntw

vY
XUAN XUYEN 55 bai/55to

e~ o
~

.f5"ttCan

C:;1f-1

'f-'6-.

~aL
~

Can Il

e~hil

BQ Coi Th~2

I)'t
Ngay

Ngay ... LO thiing .... 1 ... nam ... ....

0®CD G) (D0 (t CDC!)CD CD@ ® CD<:3) CD 0 (@CD(2) CD CD @I @ ,r.:0 CD(~) (D (~ @ (Ii CD(1,\ CD @ I 0\.0 CD <i) CDC~ @ 0 CDtil CD@I ~)G) <i) CD (~ @ 0 CD<}) i) @ I ®cb C~) I~DC~ @ 0 CD• CD @ I .@ ® CD C~:)~~I)-0 cD 0 CDCDCD ~I @®-cf)(j:) CD 0-~ 0 CD(~) CD@I 0® CD<j:)CD C~ CD CD(2) • CD@I 0® CI~(i; IJ) 0 CD CD(A) CD~) @I 0® - CI) CD(i) C~ CD 0 (2) ~ CD@I -~ 0® CD<i) CI) 0 CD 0 (2)45 CD@I -® cL~C~) CI) (~. CD(2) (~) CD Q~ I 0® CD <i) CD (~@ G) (2) (]) CD®I ® CD<:3) CD C~ CD CD(2) If> CD @I ® CI) CDCD (~CD (Ii Q). CD@I 0 (~)<}) CD @I ® CI) CD 0.0 (}) <}) CD@I 0® CI) ® CD CDCD C~ CD 0 @ (~)CD (BI 0® CI)_~) CI2 [i) CD (0. (~)@ I CD 0® CI) ------- 0 CD 00 CD (D@I CDCD

o o

o o o

C~.

~.J.u 5t.

ChamThi

-=t~ tiJl~
thang

nam

A~~
.

Ngay PHONG

thiing

nam

BAO T~O

xAC NH~N ClIA KHOA/BQ MON 55 5VH5 dat: TV I~ % dat: 55 5VH5 khong d~t: Ty I~ % khang dat:

• ...

In Ngay 06/12/2011