You are on page 1of 6

UPUTSTVO ZA APLICIRANJE

UVOD UniCredit fondacija je korporativna fondacija UniCredit Grupe, osnovana 2003. godine sa ciljem promoviranja drutvenih incijativa, filantropije i volonterskog rada u Evropi i Srednjoj Aziji. Osnovna podruja djelovanja ukljuuju programe socijalne inkluzije i incijative lokalnog razvoja, promoviranje socijalnog preduzetnitva i podrke zajednicama pogoenim migracijom. UniCredit fondacija je, zajedno sa UniCredit bankom, otvorila prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u Bosni i Hercegovini. Poziv je namijenjen svim neprofitinim subjektima, kao i zadrugama koje su spremne dostaviti prijedlog projekta u oblastima socijalnog preduzetnitva i socijalne inkluzije. Fondovi se stavljaju na raspolaganje u suradnji sa bosanskohercegovakom Fondacijom Mozaik. Mozaik je regionalni lider u drutvenom preduzetnitvu, a od 2001. godine je dodijelila finansijsku i savjetodavnu podrku za vie od 800 akcija za razvoj zajednica. Ova fondacija posjeduje i relevantno iskustvo u voenju vlastitih socijalnih preduzea, zbog ega su u jedinstveonoj poziciji da administriraju oba fonda UniCredit fondacije u Bosni i Hercegovini.

FOND ZA SOCIJALNO PREDUZETNITVO. Fond za socijalno preduzetnitvo namijenjen je pruanju podrke neprofitnim organizacijama i zadrugama u jaanju njihovih postojeih prihodovnih aktivnosti ili socijalnih preduzea kako bi se ostvario odrivi utjecaj, sa naglaskom na finansijsku odrivost. Fond od 80.000 je namijenjen za proirenje postojeih aktivnosti/socijalnih preduzea ili za uvoenje dodatnih aktivnosti/socijalnih preduzea iz granta se ne moe finansirati prva prihodovna aktivnost ili osnivanje prvog socijalnog preduzea, osim ukoliko socijalno preduzee ne nastaje iz ve postojee prihodovne aktivnosti.

Mada ne postoji ope prihvaena definicija socijalnih preduzea, u ovom pozivu pod pojmom socijalnog preduzea podrazumijevamo preduzee iji je veinski vlasnik udruenje graana ili fondacija i koje je primarno orjentirano na rjeavanje socijalnih problema. Svoj profit/viak vrijednosti usmjerava u neprofitne i razvojne aktivnosti, bilo kroz svoju djelatnost ili kroz ulaganje u zajednicu. Da bi preduzee bilo socijalno, treba da zadovolji osnovne kriterije: Da ima drutveno odgovorne ciljeve, Da je profitabilno, Da ostvareni profit ulae u rjeavanje socijalnih ili ekolokih problema. (income-generating) aktivnosti su one aktivnosti koje udruenju

Prihodovne

graana/fondaciji donose odreeni prihod (u skladu sa Zakonom o udruenjima i fondacijama BiH) One moraju biti u skladu sa organizacijskim statutom, vizijom i misijom. Ko moe aplicirati? Udruenja graana, Fondacije, Zadruge.

Kako aplicirati? U potpunosti popuniti obrazac za prijavu objavljen na web stranicama

www.unicreditbank.ba i www.mozaik.ba. Popunjeni obrazac poslati na adresu: desk_europe@unicreditfoundation.org. U

Predmetu poruke navedite: IME ORGANIZACIJE SOCIJALNO PREDUZETNISTVO Do kada aplicirati? Do 30.03.2012. godine. Maksimalan iznos za koji se moe aplicirati? 20.000 EUR (39.116,60 BAM) Trajanje projekta? Do 12 mjeseci (maj 2012 maj 2013. godine).

Minimalni doprinos aplikanta: Najmanje 20% od ukupnog budeta projekta potrebno je osigurati iz drugih izvora. Doprinos moe biti u robi, novcu i uslugama te dolaziti iz vlastitih sredstava, javnih ustanova, od preduzea, graana, nevladinih organizacija itd. U doprinos se NE MOE uraunati vrijednost volonterskih sati. Selekcija projekata Selekcija e se vriti u najmanje dva kruga: predselekcija u kojoj e biti odobreni samo oni projekti koji zadovoljavaju administrativne, tehnike i osnovne kriterije. U drugom krugu e eksterna savjetodavna grupa razmatrati samo projekte napisane u skladu sa pozivom. UniCredit zadrava pravo da prije konane selekcije posjeti organizacije u najuem izboru radi sticanja to realnije slike o organizaciji/zadruzi. Kriterij za predselekciju: Aplikant registrovan kao neprofitna organizacija ili zadruga, po zakonima BiH; Glavno sjedite aplikanta je u BiH; Zahtjev podnesen do 30.03.2012. godine; Zahtjev podnesen na propisanom obrascu; Odgovorena sva pitanja u obrascu; Uz aplikaciju dostavljena i fotokopija registracije, te potvrda/e o doprinosu od minimalno 20% traenih sredstava; Najmanje 1% godinjeg budeta iz 2011. godine osigurano kroz prihodovne aktivnosti ili preko socijalnog preduzea; Iznos zatraen od UniCredit fondacije ne prelazi 39.116,60 BAM (20.000); Trajanje projekta najdue do 1. maja 2013. godine; Iznos od najmanje 20% traenih sredstava osiguran iz zajednice ili od aplikanta u robi/uslugama/novcu; Ne vie od 5% iznosa traenog od UniCredit fondacije namijenjen za administrativne trokove; Sredstva su namijenjena osnaivanju ve zapoetih aktivnosti; nee biti podrane organizacije koje po prvi put ele osnovati socijalno preduzee ili razviti prihodovnu aktivnost; Projekat ne podrava bilo koji vid segregacije.

Kriterij za konanu selekciju projekta: Usklaenost predloenih aktivnosti sa misijom organizacije; Kvalitet analize trita na temelju koje je ideja razvijena; Prethodno iskustvo u upravljanju aktivnostima prikupljanja sredstava, kako bi se procjenio njihov trini uspjeh; Raznolikost izvora finansiranja u 2011. godini; Raznolikost i kvalitet doprinosa zajednice/aplikanta, dokumentovan kroz pisama podrke; Kvalitet plana mobilizacije volontera; Kvalitet medijskog plana; Podrka vladinih institucija, nevladinih organizacija, preduzea i pojedinaca (doprinos u novcu, robi i uslugama); Projekti koji podravaju ekoloku i organsku proizvodnju e imati prednost; Inventivnost ideje; Uticaj na finansijsku odrivost i odrivost; Dodatna vrijednost projekta.

Za sva eventualna dodatna pitanja i pojanjenja, moete pisati na unicredit@mozaik.ba do 15.03.2012. godine.

FOND ZA SOCIJALNU INKLUZIJU Fond za socijalnu inkluziju je namijenjen za podrku inovativnih socijalnih intervencija koje doprinose smanjenju socijalnog iskljuivanja i siromatva, sa fokusom na zatitu djece. Bie razmatrani projekti iz oblasti obrazovanja, socijalne zatite, zdravstva i psihosocijalne podrke, ali i drugi inovativni projekti koji bitno utiu na unapreenja statusa djece u bosanskohercegovakom drutvu. Ukupan iznos Fonda je 50.000. Ko moe aplicirati? Udruenja graana, Fondacije.

Kako aplicirati? U potpunosti popuniti obrazac za prijavu objavljen na web stranicama

www.unicreditbank.ba i www.mozaik.ba. Popunjeni obrazac poslati na adresu: desk_europe@unicreditfoundation.org. U

Predmetu poruke navedite: IME ORGANIZACIJE SOCIJALNA INKLUZIJA. Do kada aplicirati?

Do 30.03.2012. godine. Maksimalan iznos za koji se moe aplicirati? 10.000 EUR (19.558,30 BAM).

Trajanje projekta? Do 12 mjeseci (maj 2012 maj 2013. godine). Minimalni doprinos aplikanta: Najmanje 20% od ukupnog budeta projekta potrebno je osigurati iz drugih izvora. Doprinos moe biti u robi, novcu i uslugama te dolaziti iz vlastitih sredstava, javnih ustanova, od preduzea, graana, nevladinih organizacija itd. U doprinos se NE MOE uraunati vrijednost volonterskih sati. Selekcija projekata Selekcija e se vriti u najmanje dva kruga: predselekcija u kojoj e biti odobreni samo oni projekti koji zadovoljavaju administrativne, tehnike i osnovne kriterije. U drugom krugu e eksterna savjetodavna grupa razmatrati samo projekte napisane u skladu sa pozivom. UniCredit zadrava pravo da prije konane selekcije posjeti organizacije u najuem izboru radi sticanja to realnije slike o organizaciji. Kriterij za predselekciju: Aplikant registrovan kao neprofitna organizacija po zakonima BiH; Glavno sjedite aplikanta je u BiH; Zahtjev podnesen do 30.03.2012. godine; Zahtjev podnesen na propisanom obrascu; Odgovorena sva pitanja u obrascu; Uz aplikaciju dostavljena i fotokopija registracije, te potvrda/e o doprinosu od minimalno 20% traenih sredstava; Iznos zatraen od UniCredit fondacije ne prelazi 19.558,30 BAM (10.000); Trajanje projekta najdue do 1. maja 2013. godine; Iznos od najmanje 20% traenih sredstava osiguran iz zajednice ili od aplikanta u robi/uslugama/novcu; Ne vie od 5% iznosa traenog od UniCredit fondacije namijenjen za administrativne trokove; Projekat doprinosi smanjenju siromatva i socijalnog iskljuivanja kao i poboljanju statusa djece; Projekat ne podrava bilo koji vid segregacije.

Kriterij za konanu selekciju projekta: Usklaenost predloenih aktivnosti sa misijom organizacije; Odrivost projektnih rezultata i utjecaja; Inovativnost predloenih aktivnosti; Aktivna uloga ciljne grupe u projektnom planiranju, kao i u sprovoenju aktivnosti; Raznolikost izvora finansiranja u 2011. godini; Raznolikost i kvalitet doprinosa zajednice/aplikanta, dokumentovan kroz pisama podrke; Kvalitet plana mobilizacije volontera; Kvalitet medijskog plana; Podrka vladinih institucija, nevladinih organizacija, preduzea i pojedinaca (doprinos u novcu, robi i uslugama).

Za sva eventualna dodatna pitanja i pojanjenja, moete pisati na unicredit@mozaik.ba do 15.03.2012. godine.