Sie sind auf Seite 1von 10

Izvori/koristeno http://www.poslovniforum.hr/usluge2.asp http://www.businessballs.com/freebusinessplansandmarketingtemplates.htm http://www.poslovniforum.hr/tp/marketing.

asp
hamag@hamag.hr

Poslovno planiranje biznis plan poslovni projekat


1. Poslovni plan Poslovni plan je pisani dokument koji sadri potanko razraenu analizu o ulaganju u posao, o buduim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rjeenjima za mogue rizine situacije koje donosi budue vrijeme. Izrada poslovnog plana ne treba biti strogo ablonska, to nije porezna prijava koju morate ispuniti na tono odreeni nain ve se moete kretati u odreenim, prepoznatljivim okvirima. Dakle poslovni plan se izrauje kako bi se predvidjela budua dogaanja i nain prilagodbe poslovanja uvjetima u okruenju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava. to smo bolje predvidjeli budue dogaaje i predvidjeli rjeenja buduih problema, to su nam anse za postizanje zacrtanih ciljeva vee. TO JE POSLOVNI PLAN? 1. poslovni plan je vaan dokument i radite ga prije svega zbog sebe, a tek potom zbog zahtjeva okoline 2. prilagodite se razlozima zbog kojih piete poslovni plan 3. istaknite svoje komparativne prednosti 4. priloite dokumente za koje mislite da e pomoi u boljem razumijevanju i vjerodostojnosti vae poslovne ideje I zapamtite: izrada poslovnog plana trai i vrijeme i novac, ali se to viestruko vraa poslovni plan vam pomae u jasnom sagledavanju poslovne prilike pomae vam u lakem usmjeravanju i voenju poslovnih aktivnosti ukoliko zatreba, pomoi e vam za dobivanje kreditnih sredstava pomae vam u privlaenju potencijalnih partnera koji e vas shvaati ozbiljnije omoguava bru i jednostavniju komunikaciju s okruenjem, poslovnim partnerima, financijskim i dravnim institucijama 7. to je va poslovni plan bolje razraen i oekivani uspjeh vaeg pothvata je izvjesniji 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Poslovni plan mora biti temeljen na nekoliko naela: - da je lako itljiv i razumljiv; - da je orijentiran prema tritu, a ne prema tehnologiji rada ili kapacitetu poduzetnika; - da sadri procjenu utjecaja konkurencije i - da ima uvjerljivu i realnu razvojnu viziju. KOJI SU TEMELJNI ELEMENTI PLANA? Temeljni elementi plana: 1. temeljni podaci o poduzetniku- ime se bavi, vlasnika struktura, podaci iz zadnjih financijskih izvjea; 2. prikaz proizvoda i usluga- s ime je poduzetnik zastupljen na tritu (novi proizvodi ili modifikacije), patenti, franize i sl.; 3. analiza prodajnog trita i konkurencija- priblian opseg cjelokupnog trita u djelatnosti kojom se poduzetnik bavi, udjel u tritu, opis najvanijih konkurenata (treba istaknuti prednosti i nedostatke u odnosu na konkurenciju, poeljno istaknuti razvojne trendove u gospodarskoj djelatnosti jer je za bankare jako bitna procjena to e biti s dotinom gospodarskom granom u budunosti); 4. marketing strategija- na koji trini segment poduzetnik cilja, nain oglaavanja, trokovi oglaavanja i politika cijena; 5. proizvodnja i distribucija- tehniki potencijal i sposobnost poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, nain distribucije, servis i briga o kupcima; 6. financije- ulaganja i izvori sredstava, oekivani poslovni rezultati i 7. podaci o menaderskom timu- kvalitetni menaderi su jamstvo uspjeha. Smisao svakog poslovanja je zadovoljavanje neijih potreba. Prema tome jako je bitno: 1. razumjeti trite- to trite trai, kakve su navike i potrebe kupaca, kupovna mo, spremnost na kupnju; 2. tehnoloke mogunosti- znanje i iskustvo poduzetnika, materijalne mogunosti za osiguranje suvremene opreme; 3. ljudski potencijali- vjetine i znanje ljudi ukljuenih u proces; 4. financije- mogunost dobivanja novca; 5. organizacija poslovanja- mora biti u funkciji optimalnog poslovanja, odnosno ostvarivanja definiranih ciljeva. KOJA SU SREDSTVA ZA PRIPREMU POSLOVNOG PLANA? Upute i obrasce za pisanje poslovnog plana su brojne i moete ih pronai na internetu ili u knjinici. Na naim stranicama takoer moete pronai metodologiju za pisanje poslovnog plana ili moete skinuti predloke za izradu poslovnog plana. PREPORUENI SADRAJ POSLOVNOG PLANA

1. Podaci o poduzetniku 1.1. opi podaci - upis u registar, podskupina djelatnosti za d.o.o. i matini broj, poetak rada, razvojni put i bitni trenuci u razvoju i ako se trai preslike gore navedenog. 1.2. podaci o osnivau d.o.o.-a odnosno vlasniku obrta - ivotopis 2. Polazite 2.1. Nastanak poduzetnike ideje -dobro poznavanje posla kojeg obavljate ili ste obavljali, hobi, talent, sposobnost prepoznavanja prilika, koritenje tue ideje, inovacije itd. 2.2. Vizija i zadaa poduzetnikog pothvata -kako realizirati pothvat, do kada, u koliko faza, mogua rjeenja itd. 3. Predmet poslovanja 3.1. Opis postojeeg poslovanja - za one koji posluju. 3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu- postojei program - njegov opis, opis procesa, opreme, dugotrajne imovine, kapaciteta, organizacije poslovanja; 3.3 Imovina i uinkovitost poslovanja - za d.o.o. trebaju podaci iz zadnje bilance i rauna dobiti i gubitka, a za obrt podaci iz zadnja dva pregleda primitaka i izdataka (BON1 i BON2); 3.4. Poloaj na tritu nabave -vani ulazni materijali, dobavljai, ako postoje preslike vanih ugovora-poeljno. 4. Lokacija 4.1. Opis postojee lokacije -sjedite (vlasnitvo ili zakup), opis prostora, povrina, visina, prilazni putovi, mogunost dolaska vozila, mogunost manipulacije robom, parkirna mjesta itd. 4.2. Opis lokacije projekta - ako e biti novi prostor koristiti navedeno pod 4.1. 4.3. Opis zatite i utjecaja okoline -zahtjeva li proces skupnu ili pojedinanu zatitu (koju) te to je napravljeno i to se misli napraviti. 5. Tehnoloko-tehniki elementi pothvata 5.1. Opis strukture ulaganja (tehnika, tehnoloka) -promjene u prostoru(to i zato),koja oprema je potrebna(to se misli nabaviti i zato),rokovi izgradnje i nabava opreme. 5.2. Struktura i broj postojeih zaposlenika

-ukupan broj zaposlenih, primaju li redovito plae, a poeljni su i njihovi podaci. 5.3. Struktura, broj i dinamika novozaposlenih koji profil, kada vremenski, ima li ih na tritu, ako ih treba dodatno obrazovati tko e to napraviti. 6. Trina opravdanost 6.1. Trite nabave -ako su isti pod 3.1.3. ne treba ih ponavljati. 6.2. Trite prodaje -ako su isti pod 3.1.4. ne treba ih ponavljati. 6.3. Procjena ostvarenja prihoda-trita - primjer ? 7.Financijski elementi pothvata 7.1. Investicije u osnovna sredstva - osnovna sredstva su dugotrajna imovina. Dugotrajna imovina je imovina s vijekom trajanja duljim od jedne godine, a tu spadaju: - zemljite, graevinski objekti, oprema, osnivaka ulaganja itd. 7.2. Investicije u obrtna sredstva - izraunavaju se koeficijentom obrtaja-npr. troak materijala, usluga, izdaci osoblja i ostali trokovi. 7.3. Trokovi poslovanja - ukupni trokovi razvrstani prema skupinama: materijalni trokovi (el. energija, osnovni i ostali materijali); trokovi vanjskih usluga (zakup prostora, komunalne usluge, promidba, knjigovodstvo, HPT i mobitel); trokovi osoblja i ostali trokovi poslovanja. 7.4. Proraun amortizacije - amortizacija je umanjenje vrijednosti imovine, a knjii se kao troak i umanjuje dobit. - koristi se stopa redovnog otpisa a moe i ubrzana stopa i jednokratni otpis. 7.5. Izvori financiranja RB ULAGANJE 1 2 U OSNOVNA SREDSTVA U OBRTNA SREDSTVA UKUPNO IZVORI 1 VLASTITA KUNA % >

SREDSTVA 2 KREDIT UKUPNO - Pokazuje nam da li ulaemo s vlastitim sredstvima ili pomou kredita i u to se ulae. 7.6. Projekcija rauna dobiti i gubitka (dohotka) - koliko iznosi dobit ili gubitak- ako ga imamo. Projekcija rauna dobiti i gubitka za d.o.o. BR. OPIS 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

UKUPNI PRIHOD

1 2 3 4 5 6

Materijalni trok. Vanjske usluge Trokovi osoblja Amortizacija Ostali trokovi Kamate na kred.

UK. RASHODI

NEOPOREZ.DOB.

POREZ(20%)

DOBIT

Projekcija rauna dobiti i gubitka za obrtnike REDNI OPIS BR. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

I II 1 2 3 4 5 6

PRIMICI IZDACI Materijalni izdaci Vanjske usluge Izdaci osoblja Amortizacija Ostali izdaci Kamate na kredit

III

DOHODAK

IV 1 2

OS. ODBITAK Osnovni Dodatni

POR. OSNOVICA Osnovica za 15% Osnovica za 25% Osnovica za 35% 1 2 3 4 V VI POREZ 15% POREZ 25% POREZ 35% PRIREZ POREZ I PRIREZ GODINJA PLAA VLASNIKA

7.7. Pokazatelji uinkovitosti i novani tok

7.7.1. Novani tok - cilj mu je da pokae sposobnost podmirenja obveza posebno kreditnih. REDNI OPIS BR. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

I/

PRIMICI

A/ B 1 2 3 3.1. 3.2.

Prihodi Izvori financiranja Vlastita sredstva Kredit Ostatak vrijednosti Osnovnih sred. Obrtnih sred.

II/

IZDACI

B 1 2 3 4 5 6

Investicija U dug. Imovinu U obrtna sred. Materijalni trokovi Vanjske usluge Trokovi osoblja Ostali trokovi

7 7.1. 7.2.

Obveze po kred. Otplate Kamate

Porezi

III/

NETO PRIMICI

IV/

NP-KUMULATIVNO

- ovakav prikaz susreemo skoro u svim knjigama, ali moe se prikazati i jednostavnije, npr. 1/ DOBIT + AMORTIZACIJA 2/ RATE 3/ OSTATAK NOVCA 4 KUMULATIVNO

7.7.2. Pokazatelji uinkovitosti a) pokazatelji likvidnosti (koeficijent trenutne likvidnosti, koeficijent ubrzane likvidnosti, koeficijent tekue likvidnosti i koeficijent financijske stabilnosti) su mjere sposobnosti poduzea da podmiri svoje dospjele kratkorone obveze. b) pokazatelji zaduenosti (koeficijent zaduenosti, koeficijent vlastitog financiranja, koeficijent financiranja, pokrie trokova kamata, faktor zaduenosti i stupanj pokria I i II) su mjere koliko se poduzee financira iz tuih izvora sredstava. c) pokazatelji aktivnosti (koeficijent obrta ukupne imovine, koeficijent obrta kratkotrajne imovine, koeficijent obrta potraivanja i trajanje naplate potraivanja)su mjere kako efikasno poduzee upotrebljava svoje resurse. d) pokazatelji ekonominosti (ekonominost ukupnog poslovanja, ekonominost prodaje, ekonominost redovnog poslovanja, ekonominost financiranja i ekonominost izvanrednih aktivnosti) mjere odnos prihoda i rashoda koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. e) pokazatelji profitabilnosti (neto profitna mara, bruto profitna mara, neto rentabilnost imovine, bruto rentabilnost imovine i rentabilnost vlastitog kapitala) mjere povrat uloenog kapitala. f) pokazatelji investiranja ( dobit po dionici-EPS i ukupna rentabilnost dionice). g) toka pokria je onaj iznos prodaje(novano ili koliinski) kod kojeg je poslovanje poduzea na nuli (bez dobiti ili gubitka). Jednom kada se zna toka pokria tada se zna i minimalni plan prodaje koji se treba ostvariti. 8. Zakljuna ocjena projekta - ocjena dosadanjeg poslovanja, na kraju skupna ocjena povezujui nositelja i plan. U svemu ovome najvaniji je nositelj posla. Ocjena se lako daje poduzetnicima koji su

ve poslovali, a malo tee kad poduzetnici ulaz u novi, razliit program. _____________________________________________________________________4. Preporueni sadraj investicijskog projekta 1. Uvod 2. Saetak ulaganja 3. Informacije o poduzetniku-investitoru 4. Opis djelatnosti poslovanja investitora 5. Analiza dosadanjeg financijskog poslovanja 6. Opis postojee imovine investitora 7. Ocjena razvojnih mogunosti ulagatelja 8. Lokacija 8.1. Opis postojee lokacije 8.2. Opis lokacije projekta 8.3. Opis zatite i utjecaja okoline 9. Tehniki elementi ulaganja 9.1. Opis tehniko-tehnolokog procesa 9.2. Utroak sirovina, materijala i energenata 9.3. Tehnika struktura ulaganja 9.4. Karakteristike graevinskog objekta (poslovni prostor) 10. Dinamika i struktura zaposlenih 10.1. Analiza potrebnih kadrova 10.2. Proraun godinjih bruto-plaa 11. Analiza trita 11.1. Trite nabave 11.2. Trite prodaje 11.3. Saetak analize trita i procjena ostvarenja prihoda 12. Dinamika realizacije ulaganja 13. Ekonomsko-financijska analiza 13.1. Ulaganje u osnovna sredstva 13.2. Ulaganje u obrtna sredstva 13.3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva 13.4. Izvori financiranja i kreditni uvjeti

13.4.1. Izvori financiranja 13.4.2. Obraun kreditnih obveza 13.5. Proraun amortizacije 13.6. Proraun trokova i kalkulacija cijena 13.7. Projekcija rauna dobiti i gubitka 13.8. Financijski tok 13.9. Ekonomski tok 13.10. Projekcija bilance 14. Ekonomsko-trina ocjena 14.1. Statika ocjena efikasnosti investicijskog projekta 14.2. Dinamika ocjena projekta 14.2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja 14.2.2. Metoda neto sadanje vrijednosti 14.2.3. Metoda relativne sadanje vrijednosti 14.2.4. Metoda interne stope rentabilnosti 15. Analiza osjetljivosti projekta 16. Zakljuna ocjena projektaI